روزنامه صمت شماره 1486 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1486

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1486

روزنامه صمت شماره 1486

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اجرای پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 11‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1486‬پیاپی ‪2804‬‬ ‫ما و خروج از بحران کرونا‬ ‫چگونه اقتصاد بدون نفت‬ ‫را مدیریت کنیم؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سطل زباله‪ ،‬منبع ویروس‬ ‫کمبود ماسک‬ ‫طبیعی است‬ ‫پرسه نقدینگی‬ ‫در هزار توی بازار‬ ‫حیاط خلوت صنعت بیمه‬ ‫کجاست؟‬ ‫راهکاری برای‬ ‫ساماندهی توزیع کاالها‬ ‫‪16‬صفحه ‪ 8+8‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دالیل افزایش سپرده های جاری و کاهش سپرده های مدت دار در یک سال گذشته بررسی شد‬ ‫چهره‬ ‫سرمقاله‬ ‫رئیس جمهوری در تماس تلفنی با استانداران استان های قم‪ ،‬گیالن و مازندران ضمن دریافت‬ ‫گ��زارش اخرین وضعیت این اس��تان ها در مقابله با ویروس کرون��ا و درمان مبتالیان‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫اجرای جدی‪ ،‬دقیق و همراه با قاطعیت همه پروتکل ها و تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی دستور داد‪ ،‬پیش بینی های‬ ‫الزم در زمین��ه وضعیت اس��تان خود در ای��ام عید را به طور دقیق انج��ام داده و درصورت لزوم از‬ ‫ورزش��گاه ها و اماکن مسقف به عنوان نقاهتگاه برای بیماران استفاده کنند‪ .‬روحانی با قدردانی از‬ ‫تالش ها و اقدامات انجام ش��ده ‪ ،‬ضرورت استفاده از همکاری نیروهای مسلح برای ایجاد امکانات‬ ‫بیمارس��تانی و احداث مراکز درمانی سیار و همچنین استفاده از پرسنل درمانی نیروهای مسلح‬ ‫برای درمان بیماران را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تغییر ترکیب سپرده های بانکی‬ ‫در یک س��ال منتهی به اذر امس��ال حجم س��پرده های جاری ‪ ۶۷‬درصد افزایش و س��هم‬ ‫سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از کل سپرده ها ‪ ۲.۷‬درصد کاهش یافته است‪ .‬کارشناسان‬ ‫این تغییرات را بیش��تر ناش��ی از اصالح تعاریف و کارکرد حس��اب های ج��اری و کوتاه مدت‬ ‫می دانند و معتقدند تغییر ترکیب سپرده ها ناشی از اثار جایگزینی ماه شمار با روزشمار است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه برخی کارشناس��ان تاکید می کنند امکان اینکه منابع از بانک ها خارج ش��ده و به‬ ‫سمت بازار سرمایه که این روزها بیش از هر زمان دیگری رونق گرفته‪ ،‬رفته باشد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫اذر س��ال گذش��ته شورای پول و اعتبار پیش��نهاد بانک مرکزی برای تبدیل سود روزشمار به‬ ‫ماه ش��مار را تصویب کرد‪ .‬اجرای این مصوبه از دی در دس��تور کار بانک ها قرار گرفت‪ .‬براساس‬ ‫این مصوبه س��ود ب��ا توجه به حداقل موجودی س��پرده گذار در یک ماه محاس��به و پرداخت‬ ‫می شود و دیگر‪ ،‬سود براساس میانگین موجودی سپرده در یک ماه یا موجودی روزانه نیست‪.‬‬ ‫همچنین نرخ س��ود س��پرده های جاری زیر ‪ ۱۰‬درصد باید محاسبه ش��ود‪ .‬بررسی امار بانک‬ ‫‪6‬‬ ‫مرکزی حاکی از تغییر ترکیب سپرده های بانکی است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فوالد خوزستان به دنبال‬ ‫زنجیره ارزش از معدن تا نورد‬ ‫‪5‬‬ ‫پای کوپن به گردشگری هم باز می شود؟‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گفت و گو‬ ‫بررسی طرح جدید ارائه تسهیالت سفر به مردم پس از بحران کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 11‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1486‬‬ ‫پیاپی ‪2804‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار ‪ -‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در بخ��ش نخس��ت این یادداش��ت گفتی��م بس��یاری از مدیران و‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد معتقدند با تداوم و ادامه دار شدن محدودیت های‬ ‫ص��ادرات نف��ت‪ ،‬برای نج��ات کش��ور و برنامه های در دس��ت اجرا از‬ ‫بحران ه��ای به وجود ام��ده راهی جز طراحی و اجرای سیاس��ت های‬ ‫جدی��د مبتنی بر اقتصاد بدون نفت نیس��ت‪ .‬برای دس��تیابی به هدف‬ ‫افزایش س��هم تولید ناخالص داخلی بدون نفت پیشنهادهایی مطرح‬ ‫ش��دکه در صورت اجرای با برنامه ریزی می تواند نقش کاربردی داشته‬ ‫باشد‪.‬انجه در ادامه می خوانید ادامه این پیشنهادات است‪ .‬بخش مالی‪:‬‬ ‫همان طور که اش��اره شد توسعه مالی تاثیر معناداری در رشد و توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ورها دارد‪ .‬البته توسعه مالی سهم معناداری در جریان‬ ‫رشد دارد که بر هیچ کس پوشیده نیست‪ .‬بررسی ها حاکی از نوسانات‬ ‫اهداف سیاس��ت و متغیرهای پولی در س��ال های اخیر در کشور است‪.‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬پول‪ ،‬ش��به پول و پایه پولی رش��د قابل مالحظه ای (به طور‬ ‫متوس��ط س��االنه بیش از ‪ ۲۷‬درصد) در ‪ ۳‬دهه گذشته داشته اند‪ .‬روند‬ ‫متغیرهای مزبور سبب رشد مستمر سطح عمومی قیمت ها (تورم) در‬ ‫کش��ور شده است‪ .‬بررس��ی بازار پول بیانگر نقش اساسی پایه پولی در‬ ‫تامی��ن مالی بازار پول و نقش کمرنگ تر ضریب فزاینده پولی در تامین‬ ‫مال��ی اس��ت؛ از این رو راهکار پولی برای گذر ب��ه اقتصاد بدون نفت به ‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ض��رورت دارد مهندس��ی مجدد نقدینگی‪ ،‬پای��ه پولی و ضریب‬ ‫فزاینده پولی و کانال های اشاعه پول به سرعت در بازار پول انجام شود‪.‬‬ ‫البته سیاست های پولی‪ ،‬اعتباری و نظارتی اخیر بانک مرکزی اقدامی‬ ‫موثر در مهندسی مزبور به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬براس��اس ادبیات نظری و شواهد تجربی بازار پول‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫باید تالش کند با توسعه ابزارهای پولی و قیمت گذاری درست خدمات‬ ‫بانکی ش��امل س��ود سپرده ها و تس��هیالت‪ ،‬اوراق مش��ارکت‪ ،‬گواهی‬ ‫س��پرده و مانند ان از یک سو و هدایت کانال های اشاعه پولی به سمت‬ ‫تولید ازسوی دیگر نقش ضریب فزاینده پولی را در تامین مالی بازار پول‬ ‫افزایش دهد‪ .‬این امر منجر به رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قیمت گذاری خدمات بانکی باید برمبنای بازدهی و ریسک انها‬ ‫به تفکیک عقود و همچنین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی شامل‬ ‫نرخ تورم و نرخ دارایی بدون ریس��ک در اقتصاد انجام ش��ود‪ .‬نرخ سود‬ ‫سپرده ها و نرخ سود تس��هیالت نمی تواند کمتر از نرخ بازدهی دارایی‬ ‫بدون ریسک در اقتصاد ایران باشد‪.‬‬ ‫‪-۴‬تامین مالی هدفمندس��ازی یارانه ها تنها از طریق بانک مرکزی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ضم��ن اینکه طرح مزبور در نهایت ب��ا اصالح نظام تامین‬ ‫اجتماعی (بیمه بیکاری) و افزایش دس��تمزد شاغالن و بازنشستگان‬ ‫جایگزین شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬سیاس��ت های پولی می تواند براس��اس مدل های تجربه ش��ده‬ ‫بین المللی تنظیم شود‪ .‬بر این اساس در حالت تورم نسبی و انتظارهای‬ ‫تورمی باال‪ ،‬به بانک مرکزی توصیه می شود در زمان بندی مناسب نرخ‬ ‫س��ود را تغییر دهد‪ .‬بدیهی است با فروکش کردن انتظارهای تورمی و‬ ‫کاهش تورم‪ ،‬نرخ های س��ود بانکی باید براساس قاعده تجربی یادشده‬ ‫به وی��ژه در کش��ورهای منطقه کاهش یابد‪( .‬ش��اهد مث��ال این روش‬ ‫کشورهای عربی و ترکیه هستند)‬ ‫‪ -۶‬گسترش بانکداری بین الملل باتوجه به پایین بودن هزینه تامین‬ ‫مالی از بازارهای بین المللی در افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬به ط��ور ج��دی و همه جانبه اس��تقالل بانک مرکزی در کش��ور‬ ‫افزایش یابد و به ان توجه همه جانبه شود‪.‬‬ ‫ج‪ -‬سیاس��ت های ارزی کش��ور نقش بس��زایی در تراز تجاری و در‬ ‫نهایت تراز پرداخت ها دارد‪ .‬هدف اصلی در سیاس��ت های ارزی ایجاد‬ ‫رون��د باثبات در روند فزاین��ده نرخ واقعی ارز در کش��ور در حمایت از‬ ‫تولی��د داخل��ی و صادرات خواهد ب��ود‪ .‬این سیاس��ت در میان مدت و‬ ‫بلندمدت به تقویت پول ملی در مقایس��ه با سیاست کاهش نرخ واقعی‬ ‫ارز منجر خواهد ش��د که هم��ان راهکار چهارم گذر ب��ه اقتصاد بدون‬ ‫نفت به شمار می رود‪ .‬سیاس��ت های ارزی در شرایط کنونی از اهمیت‬ ‫بس��زایی برخوردار اس��ت؛ بنابراین باید تالش کرد نرخ ارز متناسب با‬ ‫رون��د متغیرهای کالن اقتصادی تنظیم ش��ود‪ .‬در ای��ن زمینه باتوجه‬ ‫ک س��و و افزایش‬ ‫به نرخ رش��د منفی اقتصاد و ش��کاف تولید منفی از ی ‬ ‫بی رویه س��طح عمومی قیمت ها ازس��وی دیگر با ثابت نگهداشتن نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬نرخ ارز از میزان واقعی ان کمتر خواهد ش��د و قدرت رقابت ایران‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬از این رو باید با سیاس��ت های درست ارزی شامل‬ ‫افزایش نرخ رس��می ارز در ش��رایط تورمی و همچنین سیاس��ت های‬ ‫تقویت س��مت عرضه اقتصاد‪ ،‬نرخ واقعی ارز در کش��ور را تقویت کرد‪.‬‬ ‫در قیمت گ��ذاری ارز پایداری و ثبات نرخ ان در بازه زمانی س��ه ماهه‪،‬‬ ‫شش ماهه و س��االنه از اهمیت باالیی در ایجاد اعتماد به سیاست های‬ ‫ارزی بانک برخوردار است‪ .‬چنانچه نرخ اعالمی در چارچوب نظام ارزی‬ ‫ش��ناور مدیریت شده باشد الزم اس��ت از ثبات و پایداری الزم با دامنه‬ ‫نوس��ان محدود برخوردار باش��د‪ .‬بر این اساس راهکارهای تقویت پول‬ ‫ملی ش��امل اجرای سیاس��ت های تثبیت اقتصادی و ازادسازی مالی‪،‬‬ ‫تقویت تولید داخلی براس��اس مزیت هزینه‪ ،‬رشد صادرات غیرنفتی و‬ ‫مانند ان خواهد بود‪ .‬بخش های مزبور به طور بالقوه قادرند رش��د پایدار‬ ‫اقتصاد غیرنفتی را در هر ش��رایطی ایجاد کنند که راهکارهای موثر در‬ ‫این زمینه مورد اشاره قرار گرفت‪.‬‬ ‫فصل مشترک راهکارهای مزبور توجه به اقتصاد غیرنفتی و مبتنی‬ ‫بر نقاط قوت و ضعف بخش های واقعی اجرایی به ویژه مالی در ایران بود‪،‬‬ ‫به طوری که با زمان بندی و حرکت تدریجی در چارچوب سیاست های‬ ‫تولید و اش��تغال در کنار برنامه ریزی های تجاری‪ ،‬پولی‪ ،‬مالی و ارزی‪،‬‬ ‫به ویژه در ش��رایط تحریم و ادامه ان در ش��رایط غیرتحریمی می توان‬ ‫ب��دون نفت نیز اقتصاد ایران را به خوبی و بهتر از اقتصاد نفتی مدیریت‬ ‫کرد‪ .‬کالم پایانی اینکه س��ازندگان‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬مشاوران و مهندسی‬ ‫و س��اخت می توانند با حمایت های پیش گفت��ه از ظرفیت های خالی‬ ‫خود برای عرضه کاال و خدمات در بازارهای صادراتی اس��تفاده کنند و‬ ‫در تمام صحنه های اقتصادی حتی در ش��رایط تحریم کش��ور اثرگذار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در نشست ویژه وزیر بهداشت با نمایندگان مجلس شورای اسالمی تاکید شد‬ ‫الزام وزارتخانه ها در همراهی حداکثری با وزارت بهداشت‬ ‫نشست ویژه وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر همراهی حداکثری همه دستگاه ها‬ ‫و وزارتخانه ها با وزارت بهداش��ت برای مقابله‬ ‫با ویروس کرونا برگزار ش��د‪ .‬به گزارش وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬در این نشست که در صحن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی و با حضور سعید نمکی وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی‪ ،‬اعضای‬ ‫کمیس��یون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و جمع��ی دیگ��ر از وکالی مل��ت‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گزارش اخرین وضعیت ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬اقدام��ات مقابله ای‪ ،‬چالش ها‬ ‫و مش��کالت پی��ش رو و همچنین مطالبات و‬ ‫سواالت نمایندگان مردم مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در ابتدای نشست‪ ،‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی با قدردانی از تالش‬ ‫ش��بانه روزی مجموع��ه وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫پزش��کان‪ ،‬پرس��تاران و کادر درمانی در نقاط‬ ‫مختلف کش��ور گفت‪ :‬در هم��ان روزهای اول‬ ‫ش��یوع ویروس در کش��ور با توجه به تجاربی‬ ‫که در این زمینه داش��تم طی درخواست ها و‬ ‫نامه های رسمی‪ ،‬دس��تگاه های مختلف را در‬ ‫جریان س��طح خطر افرین ای��ن اپیدمی قرار‬ ‫دادی��م و تم��ام تالش خود را بکار بس��تیم تا‬ ‫همگان را متوجه میزان باالی تهدید ان برای‬ ‫کش��ور نماییم اما متاسفانه باید اذعان کنم در‬ ‫بعض��ی جاها هم��کاری الزم صورت نگرفت و‬ ‫این موضوع جدی گرفته نشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نخس��تین ازمایشات مثبت ما از‬ ‫دو نفر مش��کوک در ش��هر قم انجام ش��د که‬ ‫در فراینده��ای تش��خیصی و پیگیری منبع‬ ‫ان مش��خص ش��د که از تجاری که با چین در‬ ‫ارتب��اط بوده اند‪ ،‬به این افراد س��رایت کرده و‬ ‫س��پس موارد دیگری که در تهران تشخیص‬ ‫داده شد‪ ،‬بالفاصله و بدون درنگ تمام اقدامات‬ ‫الزم اع��م از اط�لاع رس��انی و پیگیری ه��ای‬ ‫تخصصی درمانی را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫نمکی با اشاره بر تعهد قلبی خود بر اولویت‬ ‫ق��رار دادن س�لامت م��ردم بر ه��ر مصلحتی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬تحت هیچ ش��رایطی س�لامت‬ ‫م��ردم را ب��ا ه��ر دلیلی ب��ه خط��ر نخواهیم‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫وی ای��ن موض��وع را خط قرم��ز خود تلقی‬ ‫ک��رد و ادامه داد‪ :‬بیش از هر زمانی احس��اس‬ ‫مسئولیت و تکلیف کرده ام و علی رغم بسیاری‬ ‫نامالیمات‪ ،‬کمبود امکانات‪ ،‬عهدش��کنی های‬ ‫ص��ورت گرفته در تامین پ��اره ای اقالم و‪ ،...‬به‬ ‫همراه همکارانم به صورت ش��بانه روزی تالش‬ ‫کرده ای��م ت��ا حداکثر خدمت رس��انی به هم‬ ‫میهنان صورت گیرد‪.‬‬ ‫علی الریجانی‬ ‫سعید نمکی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از هیچ تالشی فروگذار نبوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنگ رسانه ای دشمنان‬ ‫‹ ‹قدردان�ی نماین�دگان مجلس از‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫وزیر بهداش��ت با اش��اره به جنگ رسانه ای‬ ‫دشمنان افزود‪ :‬متاسفانه در دنیا طوری وانمود‬ ‫می ش��ود که گوی��ی ایران به کان��ون ویروس‬ ‫تبدیل شده اس��ت که این موضوع کامال غلط‬ ‫است‪ .‬کشورهایی نظیر امارات و پاکستان قبل‬ ‫از ما درگیر کرونا بوده اند‪ .‬این ویروس بیماریی‬ ‫اس��ت که کش��ور و مرز سیاسی نمی شناسد و‬ ‫باید تالش شود که اتحاد و همبستگی داخلی و‬ ‫خارجی برای شکست ان شکل گیرد بنابراین‬ ‫اته��ام زنی و کارش��کنی نتیجه ای جز تلفات و‬ ‫زیان بیشتر به مردم در پی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت نماین��دگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ضم��ن قدردان��ی از تالش‬ ‫مجموعه وزارت بهداشت‪ ،‬پزشکان‪ ،‬پرستاران‬ ‫و کادر درمانی س��واالت‪ ،‬مطالبات و همچنین‬ ‫انتظ��ارات خ��ود را از وزارت بهداش��ت‪ ،‬دولت‬ ‫و س��ایر دس��تگاه های کش��وری بیان کردند‬ ‫ک��ه مهم تری��ن انها ش��امل؛ در خواس��ت از‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب برای حکم ال��زام اور به‬ ‫هم��ه دس��تگاه ها جهت همراه��ی صددرصد‬ ‫ب��ا وزارت بهداش��ت‪ ،‬تاکید بر ض��روری بودن‬ ‫مدیری��ت متمرکز و تفوی��ض اختیار کامل به‬ ‫وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس‪ ،‬تسریع‬ ‫در تهی��ه و توزیع عادالنه وس��ایل و ملزومات‬ ‫م��ورد نی��از بهداش��تی و درمات��ی‪ ،‬تش��دید‬ ‫محدودیت های ورود و خروج مردم از شهرها به‬ ‫ویژه ش��هرهای با ابتالی بیشتر‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ادارات و جلوگیری از تناقض گویی ها‬ ‫درب��اره تعطیلی و ادامه کار انها‪ ،‬تاکید بر قطع‬ ‫زنجی��ره ابتالی ویروس ب��ه هر طریق ممکن‪،‬‬ ‫ملزم نمودن وزارت خانه ها و دس��تگاه ها برای‬ ‫همراه��ی با وزارت بهداش��ت به وی��ژه وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫و دیگ��ر وزارتخانه ها و همچنی��ن نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به وضعیت‬ ‫فعل��ی مردم و فش��ارهای اقتصادی ناش��ی از‬ ‫بیکاری و مش��کالت اقتصادی برای بس��یاری‬ ‫از هموطن��ان‪ ،‬از دول��ت خواس��تند در قالب‬ ‫بس��ته های حمایتی و تامین کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫مردم را یاری رس��انده و از اس��یب اجتماعی و‬ ‫اقتصادی بیش��تر پیش��گیری نماید‪ .‬کیانوش‬ ‫جهانپ��ور‪ ،‬رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت بهداشت روز گذشته اعالم کرد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۶۱‬نفر در کشور به ویروس‬ ‫کرونا مبتال شده و ‪ ۲۳۷‬نفر به علت ابتال به این‬ ‫ویروس فوت کرده اند و همچنین تعداد بهبود‬ ‫یافتگان به ‪ 2‬هزار و ‪ ۳۹۴‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گالیه از همراه�ی نکردن برخی‬ ‫دستگاه ها‬ ‫نمک��ی با تاکید بر این موضوع که من مامور‬ ‫اعالمم نه اعمال‪ ،‬به گالیه از برخی دس��تگاه ها‬ ‫در همراه��ی نک��ردن مناس��ب ب��ا سیس��تم‬ ‫بهداش��ت و درمان کش��ور در شرایط حساس‬ ‫کنون��ی پرداخت و گفت‪ :‬زیبنده نیس��ت بنده‬ ‫ب��ه عنوان وزیر بهداش��ت در پ��ی موضوعاتی‬ ‫مانن��د هماهنگی برای واردات کاال‪ ،‬چانه زدن‬ ‫با تولید کننده مواد بهداش��تی یا رایزنی با تجار‬ ‫و بازرگانان برای تامین ملزومات باشم‪.‬‬ ‫‹ ‹بسیار فراتر از یک بحث پزشکی‬ ‫وی اذع��ان داش��ت‪ :‬موضوع کرونا بس��یار‬ ‫فراتر از یک بحث پزش��کی اس��ت این بیماری‬ ‫ابعاد مختل��ف فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫دارد؛ بنابراین الزم اس��ت تمامی وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫دس��تگاه ها‪ ،‬نیروه��ای نظام��ی‪ ،‬ق��وه قضایه‪،‬‬ ‫س��ازمان های م��ردم نه��اد و‪ ...‬ب��ا ش��ناخت‬ ‫مس��ئولیت خود در برابر شیوع این اپیدمی به‬ ‫می��دان امده و نقش خود را به بهترین ش��کل‬ ‫ممکن ایفا کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر بهداش��ت در انته��ای س��خنان خود‬ ‫ب��ا اش��اره به تالش ه��ای بی دریغ‪ ،‬ش��جاعانه‬ ‫و متعهدان��ه کادره��ای درمان��ی در سراس��ر‬ ‫بیمارس��تان های کشور‪ ،‬ان را نماد یک جنگ‬ ‫واقعی توصیف کرد و گفت به همکارانم افتخار‬ ‫می کنم که با همه محدودیت ها و کمبودهای‬ ‫موجود در ش��رایط فعلی جانانه در کنار مردم‬ ‫ایستاده اند و با همه خطرات جانی که برایشان‬ ‫‹ ‹همه دستگاه ها تبعیت کنند‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از مصوبات‬ ‫جدید ش��ورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم‬ ‫تبعیت همه دستگاه ها از تصمیمات ستاد ملی‬ ‫مبارزه ب��ا کرونا و نحوه هم��کاری بخش های‬ ‫مختلف کشور با این ستاد خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫خان��ه مل��ت‪ ،‬علی الریجانی در جلس��ه ای که‬ ‫دوشنبه با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت و‬ ‫درمان و جمعی از نمایندگان مجلس به منظور‬ ‫بررس��ی اخرین تحوالت و اقدامات انجام شده‬ ‫در مقابل��ه با بیم��اری کرونا در صحن پارلمان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مسئله کرونا در کشور‬ ‫ما ابعاد گس��ترده ای پیدا کرد و باوجود ان که‬ ‫تمهیداتی در مقابله با شیوع ان صورت گرفته‬ ‫بود‪ ،‬متاسفانه از یکی دو استان فراتر رفت‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬البته‬ ‫ریشه های موضوع و این که این بیماری چگونه‬ ‫به بخش های مختلف تس��ری یافته اس��ت‪ ،‬از‬ ‫سوی وزیر بهداشت شناسایی شد‪ ،‬لذا تدابیری‬ ‫اندیش��یدند و س��تاد اصلی این کار در وزارت‬ ‫بهداشت نیز مس��ئولیت مدیریت این موضوع‬ ‫را ب��ه عهده گرفت‪ .‬الریجان��ی با بیان این که‬ ‫س��تاد ملی مقابله با کرونا باید از قدرت کافی‬ ‫برخوردار باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر همین اساس در‬ ‫ش��ورای عالی امنیت ملی تصویب شد که تمام‬ ‫بخش ها از تصمیم این ستاد ملی تبعیت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقدامات گسترده ای در مقابله‬ ‫با ش��یوع این بیماری انجام ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬کش��ور درگیر موض��وع ویروس کرونا‬ ‫ش��ده اند که هم تبعات بهداشتی و هم مسائل‬ ‫اقتص��ادی دارد و تمام تالش بر این اس��ت که‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا توفیق پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس تاکید کرد‪ :‬روز گذشته دوباره‬ ‫در ش��ورای عالی امنیت ملی گزارشی مبنی بر‬ ‫این ارائه شد که دستگاه ها و بخش های مختلف‬ ‫چه کمک هایی باید داشته باشند تا مردم کمتر‬ ‫متضرر شوند و مصوباتی نیز در خصوص نحوه‬ ‫همکاری دس��تگاه ها با ستاد مبارزه با کرونا به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬الریجانی درباره عدم برگزاری‬ ‫جلسات صحن علنی مجلس در این روزها نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬به دلیل مصوبه س��تاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا‪ ،‬نتوانس��تیم جلسات مجلس را برگزار‬ ‫کنیم‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬جلسه امروز با این هدف‬ ‫تشکیل شد که نمایندگان متخصص در حوزه‬ ‫بهداش��ت و درمان و س��ایر نمایندگانی که از‬ ‫ش��هرهای مختلف اطالعات میدانی دارند‪ ،‬در‬ ‫رایزنی با این س��تاد ق��رار گیرند و تصمیماتی‬ ‫اتخاذ ش��ود‪ .‬در ابتدای این جلس��ه‪ ،‬س��عید‬ ‫نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫و رئیس س��تاد ملی مبارزه با کرونا گزارشی از‬ ‫اقدامات انجام شده را به سمع و نظر نمایندگان‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫هشدار کاهش کیفیت اب در پی افزایش مصرف‬ ‫مع��اون اب و ابف��ای وزارت نیرو گفت‪:‬‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه ظرفی��ت تصفیه خانه ها‬ ‫محدود اس��ت‪ ،‬ادامه افزایش مصرف ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی اب در بیش��تر شهرها نسبت‬ ‫به مدت مشابه در سال گذشته ممکن است‬ ‫در تولی��د اب با کیفیت اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫به خصوص اگر رودخانه ها س��یالبی شوند و‬ ‫کدورت اب ورودی باالتر از معمول برود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قاسم تقی زاده خامسی‬ ‫در صفحه اینس��تاگرام نوش��ت‪:‬‬ ‫ای��ن روزها مص��رف اب به طور‬ ‫متوسط در س��طح کشور حدود‬ ‫‪ ۲۷‬درص��د افزای��ش را نش��ان‬ ‫می دهد و از ‪ ۹‬میلیارد به ‪۱۱.۵‬‬ ‫میلی��ارد مترمکع��ب (دو و نیم‬ ‫میلی��ارد متر مکع��ب افزایش)‬ ‫رس��یده اس��ت‪.‬وی با بیان اینکه تهران در‬ ‫ای��ن افزایش حدود یک میلیارد متر مکعب‬ ‫سقف کارت به کارت ‪ ۱۰‬میلیون تومان شد‬ ‫روزانه سهم دارد و شهر تبریز با‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د افزای��ش رکورد زده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگ��ر هر فرد‬ ‫روزانه ‪ ۱۲‬بار دس��ت هایش را با‬ ‫روش صحیح شستن دست ها در‬ ‫‪ ۲۰‬ثانی��ه بش��وید‪ ۲۴ ،‬لیتر اب‬ ‫مصرف می کند‪ .‬با بس��تن ش��یر‬ ‫اب در ابت��دا و دوباره ب��از کردن ان بعد از‬ ‫‪ ۲۰‬ثانی��ه‪ ،‬هر فرد روزان��ه این مقدار از اب‬ ‫اش��امیدنی را صرفه جوی��ی خواهد کرد‪.‬به‬ ‫گفته معاون اب و ابفای وزارت نیرو‪ ،‬وظیفه‬ ‫وزارت نیرو تامین اب با کیفیت و مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی همه مردم مصرف بهینه اس��ت‪.‬‬ ‫برای شکس��ت کرونا اب نقش حیاتی دارد‪،‬‬ ‫ویروس مسری است و فقط رعایت بهداشت‬ ‫عمومی و فردی ان را شکست خواهد داد‪،‬‬ ‫ام��ا کم��ی تغییر در س��بک مصرف کمک‬ ‫جدی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ارسال ماسک موجود در گمرک ها به وزارت بهداشت‬ ‫مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخت بانک مرکزی از افزایش س��قف کارت به‬ ‫کارت به ‪ ۱۰‬میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز‪ ،‬کیوس��ک‪ ،‬اینترنت بانک‬ ‫و هم��راه بانک خبر داد‪ .‬به گزارش ایبن��ا‪ ،‬داوود محمد بیگی درباره اعمال‬ ‫تمهیدات جدید از س��وی بانک مرکزی برای پیش��گیری از ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا و کاهش حضور مشتریان در شعب بانکی گفت‪ :‬سقف عملیات کارت‬ ‫ب��ه کارت در ابزارهای خودپرداز‪ ،‬کیوس��ک‪ ،‬اینترنت بان��ک و همراه بانک‬ ‫در راس��تای کاهش مراجعه ش��هروندان به ش��عب بانکی تا اطالع ثانوی با‬ ‫ابالغ جدید به ش��بکه بانکی ب��ه ‪ ۱۰‬میلیون تومان افزایش پیدا کرد‪.‬طبق اع�لام بانک مرکزی‪ ،‬این‬ ‫مقام مس��ئول یاداور شد که س��قف کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان همچنان تا اطالع‬ ‫ثانوی س��ه میلیون تومان اس��ت‪.‬گفتنی است؛ پیش از این سقف عملیات کارت به کارت در ابزارهای‬ ‫خودپرداز‪ ،‬کیوس��ک‪ ،‬اینترنت بانک و همراه بانک از ‪3‬میلیون تومان به صورت روزانه به پنج میلیون‬ ‫تومان افزایش پیدا کرده بود که این میزان با تمهیدات جدید افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون گم��رک ای��ران اعالم ک��رد ک��ه اقالم ماس��ک‪ ،‬ضد‬ ‫عفونی کننده و دس��تکش برای صادرات در گمرکات وجود دارند‬ ‫که همه باید برگردند و در اختیار دانش��گاه های علوم پزش��کی و‬ ‫وزارت بهداش��ت قرار می گیرد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مهرداد جمالی‬ ‫ارونقی توضیحاتی درباره روند صادرات ماس��ک و اقدامات انجام‬ ‫شده از سوی گمرک برای کنترل در این زمینه ارائه و اظهار کرد‪:‬‬ ‫صادرات انواع ماسک پزشکی و بهداشتی و مواد ضد عفونی و اب‬ ‫ژاول ممنوع ش��ده است‪.‬معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه درحال حاضر اقالم ماسک و‬ ‫ضد عفونی کننده و دستکش در گمرکات وجود دارند‪ ،‬گفت‪ :‬همه این اقالم صادراتی بودند‬ ‫که باید برگردند‪ .‬وی که در یک برنامه تلویزیونی س��خن می گفت‪ ،‬اماری از میزان ماسک‬ ‫و مواد ضد عفونی و دس��تکش در گمرکات کشور ارائه کرد و گفت‪ :‬همه ماسک ها و اقالم‬ ‫بهداشتی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫خانه ملت‪ -‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگوهای تلفنی جداگانه با روسای مجلس‬ ‫کوی��ت و عمان اقدامات ای��ران در مبارزه با کرونا را برای همتایان خود تش��ریح کرد‪.‬علی الریجانی‬ ‫در این گفت وگوها با تش��ریح اقدامات انجام گرفته از س��وی جمهوری اسالمی ایران درباره مبارزه با‬ ‫انتش��ار ویروس کرونا گفت‪ :‬همکاری های منطقه ای بیشتر و تبادل تجارب در این بخش می تواند از‬ ‫گس��ترش این ویروس جلوگیری نماید‪ .‬وی با اش��اره به تحوالت و بحران های موجود در منطقه‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت تداوم گفت وگو و رایزنی های سیاسی میان کشورهای اسالمی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا – س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس�لامی ای��ران در س��ازمان های بین المللی در وین‪،‬‬ ‫اظهارنظرهای گمراه کننده درباره نیروگاه برق هس��ته ای بوش��هر را به باد انتقاد گرفت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫مشکل زمانی ایجاد می شود که موضوعات فنی‪ ،‬سیاسی شوند‪.‬کاظم غریب ابادی‪ ،‬در جلسه شورای‬ ‫حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی گفت‪ :‬مس��ئولیت ایمنی هس��ته ای بر عهده دولت عضو است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬اژانس نقش محوری در هماهنگی تالش های بین المللی و ارائه تجربه و تخصص خود و‬ ‫نیز ارائه مشورت جهت ارتقا و تقویت ایمنی هسته ای در سطح جهانی دارد‪.‬‬ ‫ایس�نا– مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد که تغییری در س��طح همکاری های‬ ‫ایران با اژانس در رابطه با نظارت و راس��تی ازمایی اجرای برجام رخ نداده اس��ت‪.‬رافائل گروس��ی در‬ ‫نشست شورای حکام در وین تصریح کرد‪ :‬اژانس به راستی ازمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعالم‬ ‫شده توسط ایران در چارچوب توافق های پادمانی ادامه می دهد‪ .‬وی همچنین ادعای خود مبنی بر‬ ‫عدم دسترس��ی اژانس به مکان هایی در ایران را تکرار کرد وگفت‪ :‬تهران به درس��تی درباره سواالت‬ ‫اژانس شفاف سازی نکرده است‪.‬‬ ‫ما و خروج از‬ ‫بحران کرونا‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه اقتصاد بدون نفت‬ ‫را مدیریت کنیم؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی ربیعی‬ ‫سخنگوی دولت‬ ‫وی��روس کرونا فقط یک بح��ران در نظام س�لامت و حوزه‬ ‫بهداشت نیست‪ .‬بی تردید این یک بحران اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و حتی با عواقبی در سیاس��ت داخل��ی و بین المللی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس ب��رای خروج از بحران کرون��ا مجموعه ای‬ ‫از اقدام��ات ضروری اس��ت‪ .‬مهم ترین اقدام ما در این مس��ئله‬ ‫افزایش ت��اب اوری نظام درمان و بهداش��ت در مقابل ویروس‬ ‫کروناست‪ .‬باید همه ما طوری در کنار نظام سالمت بایستیم تا‬ ‫مقابله کنندگان صف مقدم نش��کنند‪ .‬بنابراین هر یک از ما باید‬ ‫پاسدار کادر نظام س�لامت باشیم‪ .‬هر کسی هر جایی کاری از‬ ‫او ب��ر می اید‪ ،‬حتی با یک لبخند باید نث��ار اینان کنیم‪ .‬در این‬ ‫یادداشت به چند نکته از موارد اجتماعی و اقتصادی برای عبور‬ ‫از بحران اشاره می شود‪:‬‬ ‫مس�ئله اعتماد‪ :‬واگیرهراسی تاثیر زیادی بر روابط انسانی‪،‬‬ ‫عاطف��ی و اجتماع��ی انس��ان ها خواه��د داش��ت و می ش��ود‬ ‫پیش بینی کرد اعتماد به س�لامت طرف مقابل پایه های دوری‬ ‫و نزدیکی ارتباطات را ش��کل خواه��د داد‪ .‬برگرداندن و احیای‬ ‫اعتماد تضعیف ش��ده در همه س��طوح افقی‪ ،‬عمودی و مورب‬ ‫از اولویت مباحث اس��ت‪ .‬این اعتم��اد باید بین دولت و جامعه‪،‬‬ ‫جامع��ه با جامع��ه و جامعه با افراد به ش��کل بنیادین و اصولی‬ ‫تقویت شود‪ .‬اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های مهم‬ ‫س��رمایه اجتماعی زمینه ساز مشارکت و همکاری بین اعضای‬ ‫جامعه و در شرایط عبور از بحران نقشی سازنده و اثرگذار دارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه درحال حاضر مشکالت ناشی از شیوع بیماری سوار‬ ‫بر بی اعتمادی های گذش��ته شده و با اعتماد لطمه خورده غلبه‬ ‫بر بحران با مش��کل مواجه می ش��ود‪ .‬این مشکل مختص ایران‬ ‫نیست‪ ،‬به طور مثال در کشورهای توسعه یافته ای مانند کانادا‬ ‫یا استرالیا هم کمبود مواد بهداشتی و ژل ضدعفونی وجود دارد‬ ‫و حتی در بیان واقعیت‪ ،‬کتمان های اشکار دارند‪ .‬نگاه کنید به‬ ‫کش��ورهای همسایه‪ ،‬منطقه و حتی توسعه یافته‪ .‬از این رو باید‬ ‫گزاره های «اعتمادسازی» دوباره از حیث کارکرد مورد بازبینی‬ ‫قرار گرفته و زمان پساکرونایی مورد بررسی دقیق و موشکافانه‬ ‫قرار گرفته و تالش شود تا اعتماد ازدست رفته بازسازی شود‪.‬‬ ‫س�بک زندگی سالمت و زندگی مشارکتی‪ :‬در هنگام بحران‬ ‫و برای عبور از ان باید نوعی زیس��ت تقویت کننده مش��ارکت‬ ‫جمع��ی در غلبه بر بحران را تجربه کنیم‪ .‬نقش نهادهای مدنی‬ ‫باید پررنگ تر ش��ده و فعال تر وارد عرصه اجتماع شوند‪ .‬ما برای‬ ‫عبور از بحران نیازمند تش��کل های مدنی معطوف به معاضدت‬ ‫اجتماعی متاثر از کرونا هس��تیم‪ .‬در کنار ان س��بک مصرف و‬ ‫زندگی توام با سالمت اموزش داده شده و نهادینه شود چرا که‬ ‫ممکن است پس از پشت سر گذاشتن این بحران‪ ،‬بیماری های‬ ‫جدید و فراگیر دیگری در سطح دنیا پدید اید که الزمه مقابله با‬ ‫ان تغییر سبک زندگی با لحاظ کردن مولفه های سالمت است‪.‬‬ ‫انتقاد س�ازنده‪ :‬در ای��ن روزها به طور بی نظیری ش��اهد‬ ‫اطالع رسانی‪ ،‬نقد دولت و دس��تگاه ها و اقدامات انان هستیم‪.‬‬ ‫من این فرایند را مغتنم و مفید می دانم‪ ،‬منتهی بین این اقدام و‬ ‫روندهای نادرستی که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی امروز‬ ‫ما در هنگام بحران کرونا ش��د‪ ،‬تفکیک قائل��م‪ .‬عملیات روانی‬ ‫تخریب دولت منتخب که متاس��فانه از همان فردای انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری به شیوه مسلط برخی رس��انه های داخلی‬ ‫تبدیل ش��د امروز میوه های زهراگین خود را در الوده س��ازی‬ ‫کل فضای سیاس��ی و در کاهش کل سرمایه اجتماعی به برگ‬ ‫و بار نش��انده و از مقاصد اولیه ان رس��انه ها بس��ی فراتر رفته‪.‬‬ ‫متاس��فانه درحال حاضر مشکالت ناش��ی از سرمایه اجتماعی‬ ‫در عبور موفق از بح��ران مانع ایجاد می کند‪ .‬بنابراین انانی که‬ ‫نقد س��ازنده می کنند و در فضای مجازی به نوش��تن و انتشار‬ ‫مش��غولند همه باید به این درک مش��ترک برس��یم اعتماد و‬ ‫س��رمایه اجتماعی عمومی عامل ش��تاب دهنده عبور موفق از‬ ‫بحران خواهد بود‪.‬‬ ‫دولت الکترونیک‪ :‬برای عبور از بحران ناگزیر بخش اعظمی‬ ‫از ارتباطات مستقیم انس��انی و چهره به چهره و رودررو را باید‬ ‫به فضای مجازی انتقال دهیم‪ .‬بنابراین تقویت زیرساخت های‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات می توان��د منجر ب��ه ارتباط‬ ‫الکترونیک��ی در تمام فرایندهای اقتص��ادی و فرهنگی مانند‬ ‫ام��وزش وتجارت برای عدم تعطیل��ی فعالیت های اقتصادی و‬ ‫اجتماعی باش��د‪ .‬تجهیز زیرس��اخت های تجارت الکترونیک‪،‬‬ ‫ام��وزش مجازی و سیاس��تگذاری برای ایج��اد جامعه ای که‬ ‫تماس ه��ای فیزیکال س��نتی را رها کرده و ب��ه دنیای مجازی‬ ‫روی می اورد و تحقق سیاس��ت های نظ��ام اداری را بدون نیاز‬ ‫ب��ه مراجعات حضوری فراهم کند از جمله اقداماتی اس��ت که‬ ‫باید به سرعت هرچه بیشتر در این شرایط صورت دهیم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب عالوه بر کاهش مراجعات مردمی‪ ،‬سرعت و کیفیت ارائه‬ ‫خدمات هم باالتر می رود‪.‬‬ ‫افزای�ش همکاری ب�ا جامعه جهانی‪ :‬بای��د درک جدیدی از‬ ‫جهانی ش��دن را نهادینه کنیم‪ ،‬اعتنا به تجربه های مش��ترک‬ ‫و موفق بش��ری‪ ،‬احترام به فهم مش��ترک بش��ر‪ ،‬تکریم به علم‬ ‫جهان��ی و تجربه های جه��ان مدرن‪ ،‬تعامل ب��ا نهادهای مورد‬ ‫تکریم عصر جدید می تواند دستاورد این روزهای سخت باشد‪.‬‬ ‫اکنون ویروس کرونا در بیش از ‪ ۱۰۰‬کشور جهان انتشار یافته‬ ‫اس��ت؛ البته این نخس��تین بار نیس��ت که جهان شاهد شیوع‬ ‫بیماری های مس��ری اس��ت اما به نظر می رس��د کرونا به دلیل‬ ‫گستردگی و سرعت شیوع بیماری به ان دسته از بیماری های‬ ‫نادر اپیدمیک اضافه ش��ده که سراس��ر جهان را درنوردیده اند‪.‬‬ ‫کرون��ا یکبار دیگر به جهان اموخت که نمی توان امنیت را برای‬ ‫خ��ود به بهای ناامنی برای دیگران به دس��ت اورد‪ .‬یا همه با هم‬ ‫پیروز می شویم یا همه با هم شکست می خوریم‪.‬‬ ‫ چهارشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 16‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 11‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1486‬‬ ‫پیاپی ‪2804‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پرداخت نشدن مطالبات و چالش تولید خودرو‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹قطعه سازان به تعهدات عمل کردند‬ ‫فع��االن صنع��ت قطعه با بی��ان اینک��ه به دلی��ل کمب��ود نقدینگی‬ ‫نتوانس��ته اند خرید چند ماه خود را انجام دهند‪ ،‬نسبت به پرداخت‬ ‫نشدن تسهیالت ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی گالیه مند و معترض هستند‬ ‫موض��وع بعد تجاری کردن خودرو ه��ای کف پارکینگ‬ ‫خودروس��ازان بود که با افزایش تی��راژ و تامین قطعات‬ ‫این خودروها تجاری سازی ش��دند‪ .‬مسئله دیگر شروع‬ ‫نهضت ساخت داخل برای شکستن تحریم بود که اغاز‬ ‫شد؛ البته وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروسازان‬ ‫هم قول دادند که مطالبات معوق قطعه س��ازان به موقع‬ ‫پرداخت شود؛ حتی هیات دولت ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت برای خودروس��ازان در نظر گرفت تا انها نیز‬ ‫مطالب��ات قطعه س��ازان را بپردازند‪ ،‬این تس��هیالت در‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب و صورتجلسه‬ ‫شد‪ ،‬اما بانک مرکزی اعالم کرد که باید این صورتجلسه‬ ‫در شورای پول و اعتبار نیز تصویب شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد ادامه داد‪ :‬با انسجامی که در صنعت قطعه ‬ ‫کش��ور شکل گرفت از ش��هریور تاکنون تیراژ در برخی‬ ‫از خودرو ها ت��ا ‪ ۳‬برابر افزایش یافت و کاهش تیراژ ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی نیز به خوبی جبران ش��د عالوه بر اینکه همه‬ ‫ی ش��ده‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار خودرو کف پارکینگ مانده نیز تجار ‬ ‫و تحویل مردم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید انبوه قطعات داخلی سازی شده‬ ‫دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور با بیان اینکه بسیاری از قطعات‬ ‫واردات��ی نیز در قالب ‪ 4‬میز س��اخت داخل یا به تولید‬ ‫انبوه رس��یده یا در حال حرکت به س��مت تولید انبوه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه قطعه سازی به تعهدات خود عمل‬ ‫ک��رد و ب��ه دع��وت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫دولت لبیک گفت اما تس��هیالتی که قرار بود پرداخت‬ ‫و به تبع ان مطالبات خودروس��ازان به روز ش��ود تا این‬ ‫لحظه پرداخت نش��ده اس��ت‪ .‬نکته جالب اینکه مصوبه‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ‪ ۱۱‬دی ب��ه بانک های عامل ابالغ‬ ‫ک��رد‪ ،‬اما از ان موقع تاکنون که اواس��ط اس��فند را هم‬ ‫رد کردیم فقط ‪ ۱۵‬درصد تس��هیالت ان فقط از سوی‬ ‫یکی از خودروس��ازان به قطعه س��ازان پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محبی نژاد افزود‪ :‬قطعه س��ازان ک��ه به صورت جهادی‬ ‫ب��ه تعهدات خ��ود عمل کردن��د امید داش��تند که در‬ ‫اخر س��ال دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫همچنین خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند‪ ،‬اگر‬ ‫این مطالبات قطعه س��ازی پرداخت نشود ادامه تولید با‬ ‫چالش جدی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫نخس��ت اینکه پول کارگر و کارمند و نیز عیدی انها‬ ‫قاب��ل پرداخت نخواهد بود؛ همچنی��ن به دلیل افزایش‬ ‫تولید از یک سو و شیوع ویروس کرونا در چین‪ ،‬انبار ها‬ ‫از مواد اولیه مورد نیاز قطعه س��ازان خالی شده که اگر‬ ‫امروز این مطالبات پرداخت نش��ود و ما سفارش گذاری‬ ‫نکنی��م بعد از عی��د حداقل ت��ا ‪ ۲‬ماه توق��ف تولید را‬ ‫خواهیم داشت که هم به خودروسازی و در شکل کالن‬ ‫به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد؛ بنابراین درخواست ما‬ ‫این اس��ت که در روزهای اینده این مطالبات پرداخت‬ ‫شود تا ما هم بتوانیم سفارش گذاری کنیم‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد گف��ت‪ :‬موض��وع پرداخ��ت مطالب��ات‬ ‫قطعه س��ازان بین بانک مرکزی‪ ،‬بانک های عامل‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروسازان سرگردان است؛‬ ‫بانک ه��ای عامل می گویند منابع نداریم درحالی که این‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬مصوبه ش��ورای پول و اعتبار است و حتی‬ ‫بانک مرکزی هم تقبل کرده که تا نصف ان را به وسیله‬ ‫خط اعتب��اری بپردازد‪ ،‬اما باید بدانیم که در این حوزه‪،‬‬ ‫جامعیت سیاست گذاری و تصمیم گیری نداریم که اگر‬ ‫داشتیم این مصوبه‪ ،‬چون در جایگاه عالی تصویب شده‬ ‫باید اجرا می شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی با بیان اینکه کل مطالبات معوق‬ ‫زنجیره تامین خودروس��ازی ب��ه دو دلیل افزایش تیراژ‬ ‫تولی��د و افزای��ش قیمت قطعات‪ ،‬افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جمع مطالبات زنجیره تامین خودروسازی کشور‬ ‫امروز ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان است که از این مقدار ‪۱۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومان معوق ش��ده‪ ،‬حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان را خودروس��ازان در قالب خری��د دین پرداخت‬ ‫کردند که بر اس��اس ان م��ا از اعتبار خ��ود از بانک ها‬ ‫تس��هیالت گرفتیم و چ��ک خودروس��ازان را پرداخت‬ ‫کردی��م در این میان هم حدود ‪ ۸‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫باقی می ماند که اگر امروز همین ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پرداخت ش��ود در بهترین ش��رایط ما ح��دود نیمی از‬ ‫مطالبات مان را دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور با بیان اینکه مطالبات ما برای دولت‪،‬‬ ‫عدد بزرگی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه داشت که اگر این‬ ‫مطالبات پرداخت نش��ود صنعت قطع ه با مشکل روبه رو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد افزود‪ :‬مطالبات پرداخت نش��ده مربوط به‬ ‫‪ ۱۲۰‬روز یعنی ‪ ۴‬ماه گذش��ته اس��ت که زنجیره تامین‬ ‫خودروس��ازان طلبکار هستند البته در این باره مکاتبات‬ ‫بس��یاری انجام دادیم که اخرین ان با ریاست جمهوری‬ ‫در ‪ ۱۳‬اس��فند انجام ش��د اما به دلیل مشکالت ناشی از‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا هنوز ترتیب اثری به این مکاتبات‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫از زمان تصویب‬ ‫مصوبه پرداخت‬ ‫تسهیالت‬ ‫تاکنون که‬ ‫اواسط اسفند‬ ‫را هم رد کردیم‬ ‫فقط ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫این تسهیالت‬ ‫پرداخت‬ ‫شده است‬ ‫تامین مواد اولیه تولید ضدعفونی کننده ها‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران در بازدید از شرکت کیمیا شیمی در‬ ‫شهرس��تان دماوند‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد امکان تولید ‪۱۵۰‬هزار قوطی اس��پری ضدعفونی‬ ‫کننده دس��ت در روز را دارد که با پیگیری های الزم مواد اولیه مورد نیاز ان به زودی‬ ‫تامین می شود و ‪ ۱۵۰‬هزار اسپری ضدعفونی کننده استاندارد وارد چرخه توزیع تهران‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬صابر‬ ‫پرنیان در این بازدید تصریح کرد‪ :‬عطش بازار تهران با تولید ‪ ۱۵۰‬هزار عدد اس��پری‬ ‫مایع ضدعفونی کننده در شهرستان دماوند فروکش می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت کیمیا ش��یمی با دارا بودن ‪ ۴‬خط تولید قوطی اس��پری و دو‬ ‫خط فول اتوماتیک پر کن اس��پری با توجه به ش��یوع ویروس کرونا امادگی خود را در‬ ‫جهت حل مش��کالت کش��ور هم اکنون امادگی خود را در جهت تولید و رفع کمبود‬ ‫اس��پری ضدعفونی کننده سطوح خانگی و دس��ت اعالم و از هر کمکی در جهت حل‬ ‫مشکل دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتی اس��ت این واحد صنعتی در صورت تامین مواد اولیه الزم(الکل) توانایی تولید‬ ‫روزانه ‪۱۵۰‬هزار بطری محتوی مواد ضدعفونی کننده سطوح خانگی و دست را دارد‪.‬‬ ‫خدمات رایگان سایپا برای پزشکان و پرستاران‬ ‫گ��روه خودروس��ازی س��ایپا با ه��دف قدردانی از‬ ‫زحمات و تالش های جامعه پزش��کی و پرستاری در‬ ‫زمینه مقابله با کرونا در سراس��ر کش��ور‪ ،‬تسهیالت‬ ‫ویژه ای در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬این گروه خودروس��ازی‬ ‫قص��د دارد تس��هیالتی در زمین��ه خدم��ات پس از‬ ‫ف��روش محص��والت خود به پزش��کان و پرس��تاران‬ ‫فعال در بخش های مقابل��ه با کرونا ارائه دهد‪ .‬براین‬ ‫اساس‪ ،‬پزش��کان و پرستارانی که در بیمارستان های‬ ‫ارائه دهنده خدمات درمانی مقابله با کرونا مش��غول‬ ‫ت هستند‪ ،‬می توانند با ارائه کارت شناسایی‬ ‫به خدم ‬ ‫و پرسنلی بیمارس��تان های مذکور به نمایندگی های‬ ‫مجاز س��ایپا در سراس��ر کش��ور نس��بت به دریافت‬ ‫خدمات ویژه و رایگان این طرح اقدام کنند‪ .‬در ارائه‬ ‫این تسهیالت اجرت انجام سرویس های دوره ای و نیز‬ ‫تعمیرات محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا برای‬ ‫مش��موالن این طرح رایگان خواه��د بود؛ همچنین‬ ‫با توجه به محدودیت ه��ای زمانی برای این عزیزان‪،‬‬ ‫پذیرش و ترخی��ص در نمایندگی ها و ارائه خدمات‪،‬‬ ‫بدون تعیین وقت قبلی و با اولویت ویژه انجام خواهد‬ ‫ش��د؛ عالوه بر این‪ ،‬در صورت نیاز ب��ه حمل خودرو‬ ‫به نمایندگی های س��ایپا نی��ز خدمات امدادی حمل‬ ‫برای این جهادگران عرصه س�لامت‪ ،‬رایگان خواهد‬ ‫بود‪ .‬پزش��کان و پرس��تاران فعال در بیمارستان های‬ ‫ارائه کنن��ده خدم��ات مقابل��ه با کرونا برای کس��ب‬ ‫اطالعات بیش��تر و استفاده از تس��هیالت این طرح‬ ‫می توانند به نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا در سراس��ر کش��ور مراجعه کنند ی��ا با تلفن‬ ‫سراس��ری امدادخودرو س��ایپا به ش��ماره ‪۰۹۶۵۵۰‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۶۳‬امبوالنس از سوی ایران خودرو دیزل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل گف��ت‪ ۶۳ :‬امبوالنس جدید با ترخیص از‬ ‫گمرک و رعایت اس��تاندارد های روز در حال تجهیز و اماده س��ازی برای تحویل به‬ ‫ناوگان وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکو پرس محمد زالی افزود‪ :‬با توجه به ش��یوع بیماری کرونا و نیاز‬ ‫وزارت بهداشت به امبوالنس ‪ ۶۳‬امبوالنس مرسدس بنز که در گمرک باقی مانده‬ ‫بود‪ ،‬با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک و وزارت بهداشت ترخیص‬ ‫ش��ده و هم اکنون در حال تجهیز اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه اماده سازی و تجهیز‬ ‫این امبوالنس ها به طور عادی حدود ‪ ۲۸‬روز زمان می برد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ما با همکاری‬ ‫و بس��یج نیروی های مورد نیاز‪ ،‬این امبوالنس ها را در مدت ‪ ۵‬روز با استاندارد های‬ ‫مناسب اماده سازی و تحویل می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو دیزل افزود‪ :‬نیرو های ما در ای��ن روزها و حتی در ایام‬ ‫تعطیل هم مش��غول کار هستند تا هرچه س��ریع تر این امبوالنس ها اماده شده و‬ ‫نیاز هموطنان رفع شود‪ .‬این موضوع گوشه ای از همکاری صنعت کشور در مبارزه‬ ‫با کرونا را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کارشناس حوزه اقتصاد و صنعت‬ ‫مدیریت صحیح منابع انسانی سبب افزایش‬ ‫به��ره وری در نهادها می ش��ود‪ .‬ادارات دولتی‬ ‫به جای اس��تخدام اف��راد خالق ب��ا دانش و با‬ ‫مهارت‪ ،‬افرادی را استخدام می کنند که بیشتر‬ ‫خویشاوندان و اشنایان مدیران کشور هستند‬ ‫متاس��فانه اولویت گزینش ها هم مواردی به جز‬ ‫مهارت‪ ،‬تخصص و دانش افراد است‪ .‬بهره وری‬ ‫س��رمایه در کش��ور به مراتب ش��رایط بدتری‬ ‫نس��بت به بهره وری نی��روی کار دارد‪ ۳ .‬عامل‬ ‫اساسی در پایین بودن بهره وری در نهادها موثر‬ ‫است؛ نخس��ت اینکه باید تالش شود نیروهای‬ ‫جوان‪ ،‬کارافرین‪ ،‬تحصیلک��رده و با مهارت به‬ ‫اس��تخدام س��ازمان های دولتی و موسس��ات‬ ‫خصوص��ی در این��د‪ .‬در عی��ن اینکه ش��رایط‬ ‫اموزش مداوم انها فراهم شده و مکانیسم های‬ ‫انگیزش��ی ب��رای فعالیت خالقان��ه و موثر انها‬ ‫در س��ازمان باید طراحی و برنامه ریزی ش��ود؛‬ ‫همچنی��ن نظام س��اعت مزدی را به کارمزدی‬ ‫تبدیل کنیم تا بازدهی کار افزایش یابد‪ .‬دومین‬ ‫اقدام اساس��ی برای افزایش بهره وری انتخاب‬ ‫مدی��ران با دانش و کارامد اس��ت‪ .‬بررس��ی ها‬ ‫نش��ان می دهد که بیشتر مدیران کشور شبیه‬ ‫کارمندان هستند به مانند کارمندان در محیط‬ ‫کار حاضر می شوند و بعد از گذران ساعت کار‬ ‫با ان��ان محل کار را ت��رک می کنند‪ .‬مدیرانی‬ ‫ک��ه در بهترین ش��رایط باعث حفظ س��ازمان‬ ‫هس��تند و نه بیش��تر‪ .‬مدیر خوب ب��ا ارتباط‬ ‫صحی��ح و موثر که ب��ا کارمن��دان دارد باعث‬ ‫افزای��ش بهره وری می ش��ود؛ همچنین اجرای‬ ‫موفق برنامه ها و نظارت بر فرایندهای سازمانی‬ ‫برعهده او است‪ .‬سومین موضوع در امر افزایش‬ ‫بهره وری داش��تن راهبرد و اس��تراتژی است‪.‬‬ ‫نداشتن اس��تراتژی یعنی روزمرگی؛ سازمان ها‬ ‫و نهادهای اجرایی و نیز تولیدی برای رسیدن‬ ‫به اهداف ش��ان دارای چندین برنامه و راهبرد‬ ‫مشخص هستند‪ .‬این نهادها متناسب با شرایط‬ ‫بازار و نیاز مشتریان اس��تراتژی های گوناگون‬ ‫را طراحی می کنند‪ .‬این ‪ ۳‬عامل برای افزایش‬ ‫بهره وری و توسعه در امور اقتصادی و صنعتی‬ ‫ضرورتی انکارناپذیر دارد‪.‬‬ ‫جزئیات واردات خودرو‬ ‫در الیحه بودجه ‪۹۹‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ ۹۹‬مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با بیان شرایط ازادسازی واردات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬بر اولوی��ت ازادی واردات ماش��ین االت‬ ‫راهس��ازی و خودروه��ای هیبری��دی تاکید کرد‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن ری��زی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درب��اره موض��وع ازادس��ازی واردات خ��ودرو در‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۹‬اظهارک��رد‪ :‬دول��ت در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬ردیف��ی به ای��ن امر اختصاص نداده و انچه در‬ ‫کمیسیون تلفیق تصویب شد مربوط به ازادسازی‬ ‫واردات ماش��ین االت راهس��ازی اس��ت و درباره‬ ‫س��ایر خودروها اولویت ب��ا رفع ممنوعیت واردات‬ ‫خودروه��ای هیبری��دی مطرح اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫سازکار مربوط به حقوق گمرکی‪ ،‬سود بازرگانی و‬ ‫تعرفه در اختیار دولت است و نباید اشتباه برداشت‬ ‫ش��ود که اگر به واردات خ��ودرو در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬اش��اره شده به مفهوم ازادس��ازی بدون هیچ‬ ‫قیدوبندی است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با اشاره به سیاست های‬ ‫کل��ی قان��ون برنام��ه و بودجه و نیز ش��یوه قواعد‬ ‫باالدستی گفت‪ :‬باید در انتظار نظر شورای نگهبان‬ ‫درباره کلیت مصوبه کمیس��یون تلفیق باشیم که‬ ‫ایا ایرادی به این بخش وارد اس��ت یا خیر؟ البته‬ ‫انچه ابتدا به ذهن می رس��د این است که به لحاظ‬ ‫ش��رع و قانون اساس��ی ایرادی به این مصوبه وارد‬ ‫نباش��د‪ .‬کوهکن ری��زی با بیان اینکه ازادس��ازی‬ ‫واردات به ماشین االت راهسازی مربوط می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عمر مفید ماشین االت راهسازی موجود در‬ ‫کش��ور عمر مفیدشان رو به پایان است و نیازمند‬ ‫تجوی��ز ازادی واردات این خودروها هس��تیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نکته مهم در این باره ازادس��ازی واردات‬ ‫ماشین االت راهسازی و هیبریدی بدون انتقال ارز‬ ‫با منشا داخلی است به این معنی که امکان حواله‬ ‫ارز از داخل برای این دو نوع خودرو وجود ندارد و‬ ‫نباید منش��ا این ارز داخلی باشد‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫تلفیق الیحه بودجه ‪ ۹۹‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در پایان درباره زیرساخت ها و مقدمات اجرای این‬ ‫طرح خاطرنشان کرد‪ :‬نحوه اجرا و جزئیات ان در‬ ‫چارچوب ایین نامه اجرایی دولت مقرر می ش��ود و‬ ‫دولت است که باید زمینه اجرای ان را فراهم کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سال گذشته نیز در روزهای پایانی‪ ،‬تسهیالت ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شد و تزریق ان‬ ‫به زنجیره تامین تا فروردین ‪ ۱۳۹۸‬ادامه داشت‪ .‬امسال‬ ‫ه��م با رخ دادن اتفاق های بس��یاری در ماه های اخیر از‬ ‫جمله کاهش حمل ونقل های هوایی و مس��ئله ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا صنعت خودرو را با مشکالتی همراه کرده‬ ‫است‪ .‬فعاالن صنعت قطعه با بیان اینکه به دلیل کمبود‬ ‫نقدینگی نتوانس��تند خرید چند ماه خود را انجام دهند‬ ‫در ادامه نس��بت به پرداخت نش��دن تس��هیالت ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان گالیه مند و معترض هستند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‬ ‫به خبرخودرو گفت‪ :‬قطعه سازان با تامین قطعات صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬این صنعت را از رکود به رونق رساندند‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد افزود‪ :‬قطعه س��ازان ب��ا کار جهادی‬ ‫و تامین قطعات خودروس��ازان‪ ،‬ای��ن صنعت را از رکود‬ ‫به رونق رس��اندند که ای��ن روند با پرداخ��ت مطالبات‬ ‫قطعه سازان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از ش��روع تحریم های امریکا علیه‬ ‫صنع��ت خودرو و به وی��ژه صنعت قطعه س��ازی‪ ،‬افت و‬ ‫کاهش موقتی در تولید به وجود امد و تیراژ تولید سال‬ ‫گذشته به نسبت برنامه دچار افت شد‪ .‬این کاهش در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت سال هم ادامه داشت و کار به جایی رسید‬ ‫که شاهد کاهش شمارگان تولید بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول صنف��ی تصریح ک��رد‪ :‬ح��دود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار خ��ودرو به دلیل نقص قطعه‪ ،‬ک��ف پارکینگ های‬ ‫خودروسازان بر زمین مانده بود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬در این می��ان وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و خودروس��ازان کش��ور از قطعه س��ازان‬ ‫درخواس��ت هایی داش��تند؛ نخس��ت اینکه به افزایش و‬ ‫ارتق��ای تولید خودرو در کش��ور کمک کنند طوری که‬ ‫مردم بتوانند خودرو های خود را به موقع تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هیات دول��ت در چند ماه گذش��ته تزری��ق نقدینگی‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومانی به صنعت خ��ودرو را مصوب‬ ‫ک��رد‪ .‬پس از ان در جلس��ه ای در کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی که با حضور در ان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نمایندگان بانک مرکزی‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی و نماین��دگان بانک های عامل‬ ‫برگزار شد که اعطای مبلغ ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬به هر‬ ‫خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین انها صورتجلسه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نهای��ت با تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار بیش از‬ ‫‪ ۷‬هزار میلیارد تومان برای دو خودروس��از بزرگ کشور‬ ‫مصوب و مقرر ش��د ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان ان به صورت‬ ‫تسهیالت بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به‬ ‫قطعه سازان پرداخت شود و ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان باقی‬ ‫هم خودروسازان پس از اصالح ساختار مالی شان‪ ،‬اوراق‬ ‫مش��ارکت به فروش برس��انند تا از بازار س��رمایه جذب‬ ‫نقدینگی کنند‪ .‬با وجود نزدیک شدن به روزهای پایانی‬ ‫سال این تسهیالت هنوز به صنعت خودرو تزریق نشده‬ ‫و ای��ن امر حی��ات واحدهای صنعتی قطع��ه را با خطر‬ ‫تعطیلی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫بهره وری پایین‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫ش کشور‬ ‫چال ‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 11‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1486‬‬ ‫پیاپی ‪2804‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تنها بندر اقیانوسی کشور سال ‪ ۹۸‬را نیز در انتظار اتصال به راه اهن پشت سر گذاشت‬ ‫یادداشت‬ ‫کمبود ماسک‬ ‫طبیعی است‬ ‫چابهار و یک بهار بدون ریل دیگر‬ ‫محمود اوالد‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫حجم عادی تقاضا برای وس��ایل بهداشتی مانند‬ ‫ماس��ک در کل جه��ان را ‪ ۱۰۰‬واح��د در س��ال در‬ ‫نظر بگیرید‪ ،‬یعنی هرس��ال به ان��دازه همین ‪۱۰۰‬‬ ‫واح��د‪ ،‬تولید و مصرف در جهان داش��تیم و بازارها‬ ‫هم در تعادل ب��ود‪ .‬قیمت ها متعادل بود زیرا حجم‬ ‫س��رمایه گذاری و تعداد ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫براساس همین ‪ ۱۰۰‬واحد شکل گرفته بود‪ .‬یکباره‬ ‫در جهان اتفاق��ی رخ داده که حجم تقاضا برای این‬ ‫کاال هزاران برابر شده است‪ .‬اکنون هم تعداد افرادی‬ ‫که می خواهند از این وس��یله استفاده کنند‪ ،‬بسیار‬ ‫بیشتر شده و هم تعداد دفعات استفاده در روز‪ .‬با این‬ ‫وضعیت طبیعی اس��ت که ش��اهد کمیابی این کاال‬ ‫باش��یم‪ .‬بحران نایابی ماسک حتی در امریکا نیز رخ‬ ‫داده و نرخ این کاال در بیش��تر کشورها چندین برابر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی بهتر است به برخی‬ ‫نکات توجه کنیم‪ .‬استفاده از ماسک برای بیماران و‬ ‫کسانی که به طور مستقیم با بیماران سروکار دارند‪،‬‬ ‫ض��روری بوده و برای م��ردم عادی‪ ،‬چندان اهمیت‬ ‫ندارد‪ .‬ویروس کرونا در هوا نیس��ت که اگر ماس��ک‬ ‫نزنید‪ ،‬وارد بدنتان شود‪ .‬اگر فرد سالم ماسک داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬ام��ا فرد بیمار ب��دون ماس��ک در نزدیک او‬ ‫عطسه کند‪ ،‬ترشح ها از راه چشم هم می تواند فرد را‬ ‫مبتال کند‪ .‬بنابراین بیمار است که باید ماسک بزند‬ ‫که ترشحات از دهانش منتشر نشود‪ ،‬نه فرد سالم‪ .‬با‬ ‫این حال هیچ اش��کالی ندارد اگر احساس می کنیم‬ ‫باید ماس��ک بزنیم‪ ،‬از وس��ایل یا پارچه تمیز برای‬ ‫خودمان ماس��ک درست کنیم زیرا این ماسک قرار‬ ‫اس��ت جلو پخش ترشحات را هنگام عطسه و سرفه‬ ‫بگیرد‪ .‬فقط باید مراقب باش��یم که بهداشت انها را‬ ‫هم رعای��ت کنیم‪ .‬این انتظار که دولت به هر فردی‬ ‫ماس��ک به تعداد الزم توزیع کند‪ ،‬بیجا است‪ .‬حتی‬ ‫اینکه گفته می ش��ود دول��ت کارخانه های تولیدی‬ ‫را مص��ادره و خودش تولید کند‪ ،‬ب��ه اندازه یکی دو‬ ‫ درصد هم تاثیر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید مجیدی پرست‬ ‫عباس خطیبی‬ ‫نی��از چابه��ار ب��ه راه اه��ن‪ ،‬س��خن دی��روز و امروز‬ ‫نیس��ت‪ .‬سال هاس��ت از هر یک از کارشناسان و اهالی‬ ‫حوزه راه اه��ن و بندر درباره اولویت های ریلی کش��ور‬ ‫می پرس��یم‪ ،‬راه اهن چابهار یکی از گزینه های نخستی‬ ‫است که به ان اشاره می کنند‪ .‬سال هاست انها گفته اند‬ ‫و ما نوش��ته ایم که اگر تنها بندر اقیانوسی کشورمان به‬ ‫خط اهن متصل شود‪ ،‬مزیت های داخلی از جمله انتقال‬ ‫اسان تر کاال از مرزهای ش��رقی‪ ،‬توزیع کم هزینه تر ان‬ ‫در شرق کش��ور و رونق اقتصادی منطقه در انتظارمان‬ ‫خواهد بود و اگر این بندر هرچه زودتر به ش��بکه ریلی‬ ‫متصل نش��ود‪ ،‬رویای افزایش درامده��ای ترانزیتی از‬ ‫محل جذب بار هند و افغانستان و چین‪ ،‬به این زودی ها‬ ‫تعبیر نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬کلنگ س��اخت خط اهنی ‪۶۰۰‬‬ ‫کیلومت��ری که چابهار را به زاهدان و از انجا به ش��بکه‬ ‫ریلی کشور متصل می کند‪ ،‬در سال ‪ 89‬به زمین خورد‪.‬‬ ‫طراح��ی این پروژه ب��ه این صورت اس��ت که عملیات‬ ‫ریل گ��ذاری در دو قطع��ه یعن��ی از زاهدان به س��وی‬ ‫خاش و ایرانش��هر و از چابهار به نیکش��هر و ایرانش��هر‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه مسائل مالی از مهم ترین‬ ‫چالش های این پروژه در س��ال های گذشته بوده است‪،‬‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬امس��ال با اختصاص ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫یورو از صندوق توس��عه ملی در مدت ‪ ۲‬س��ال به این‬ ‫پروژه موافقت کرد‪ .‬دولت اعالم کرده اس��ت با توجه به‬ ‫ای��ن تخصیص‪ ،‬همه توان خود را به کار می گیرد تا این‬ ‫پروژه تا پایان عمر دولت به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت فیزیکی ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫معاون ساخت و توسعه راه اهن‪ ،‬بنادر و فرودگاه های‬ ‫کش��ور می گوید راه اه��ن چابهار تاکن��ون بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫عباس خطیبی در پاس��خ به‬ ‫در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا پروژه ریلی چابهار با مشکل مالی روبه رو‬ ‫اس��ت و مش��کل مالی موجب ش��ده روی زمین بماند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پروژه مصوبه دولت را برای تامین مالی‬ ‫داشته و از این نظر مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پیش��رفت فیزیکی کلی این پروژه‬ ‫پیش��رفت فیزیکی زیرس��ازی خط اهن چابهار‪ ۵۵ ،‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫البت��ه در قطعه چابهار‪ -‬ایرانش��هر‪ ،‬زیرس��ازی پ��روژه بیش از ‪70‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫باالی ‪ 40‬درصد اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پیش��رفت فیزیکی‬ ‫زیرس��ازی خط اهن چابهار‪ ۵۵ ،‬درصد اس��ت‪ ،‬البته در‬ ‫قطعه چابهار‪ -‬ایرانش��هر‪ ،‬زیرس��ازی پروژه بیش از ‪70‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه با موافقت رهبر معظم انقالب‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون یورو به این پروژه اختصاص یافته و پروژه‬ ‫نیاز مالی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین براس��اس مصوبه‬ ‫دولت‪ ،‬س��االنه به این راه اهن بودج��ه مجزا اختصاص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در قانون بودجه ‪ ۹۸‬به این پروژه ‪957‬‬ ‫میلیارد ریال اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫معاون ساخت و توسعه راه اهن‪ ،‬بنادر و فرودگاه های‬ ‫شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۲‬تاکن��ون حدود ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای ساخت خط اهن چابهار هزینه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت باید به چابهار اولویت می داد‬ ‫یکی از کارشناس��ان حمل و نقل ریلی کش��ورمان‬ ‫معتقد است با توجه به اهمیت پروژه ریلی چابهار در‬ ‫انتقال و توزیع کاال در شرق کشور‪ ،‬دولت می توانست‬ ‫توسعه برخی مس��یرهای ریلی را به تاخیر بیندازد و‬ ‫هزین��ه ان پروژه ها را در این پ��روژه اولویت دار خرج‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سعید مجیدی پرس��ت در پاسخ به‬ ‫با تاکید‬ ‫بر اینکه پ��روژه ریلی چابهار از مهم ترین اولویت های‬ ‫ریلی کشور است که نقش مهمی در تکمیل کریدور‬ ‫ریلی شمال‪ -‬جنوب داشته و بر درامدهای ترانزیتی‬ ‫کش��ور خواهد افزود‪ ،‬گفت‪ :‬بندر گوادر در پاکس��تان‬ ‫از س��وی چینی ها در حال توس��عه و تبدیل ش��دن‬ ‫به یک پایانه بزرگ بار اس��ت‪ .‬اگر قرار اس��ت قدرت‬ ‫رقابت داشته باشیم‪ ،‬هرچه زودتر باید راه اهن چابهار‬ ‫تکمیل ش��ود تا بتوانیم بارهای هند را جذب کرده و‬ ‫به سمت افغانستان یا کشورهای اسیای میانه منتقل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در توضیح مزیت های اتصال چابهار به ش��بکه‬ ‫ریلی افزود‪ :‬با توجه به وجود معدن س��نگان در مرز‬ ‫ایران و افغانس��تان و اینکه هر ‪ ۲‬کشور به این معدن‬ ‫دسترس��ی دارند‪ ،‬خط اهن چابهار از نظر حمل مواد‬ ‫معدنی افغانس��تان می تواند کارک��رد ویژه ای برای ما‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مجیدی پرست با اش��اره به اینکه خط اهن خواف‪-‬‬ ‫هرات (اتصال راه اهن ایران به افغانس��تان) در استانه‬ ‫بهره برداری اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اگر خط اهن چابهار‬ ‫تکمیل شده بود‪ ،‬با بهره برداری از خط خواف‪ -‬هرات‬ ‫می توانس��تیم درامدزایی از محل حمل بار ترانزیتی‬ ‫داشته باش��یم و بحث های مسافربری را از محل این‬ ‫درامدها پیش ببریم ام��ا در ایران ابتدا برای راه اهن‬ ‫مسافری که زیان ده است‪ ،‬هزینه می شود و بعد سراغ‬ ‫طرح های مهم می روند‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل و نقل ریلی معتقد است برای‬ ‫جبران بی پولی های این پروژه‪ ،‬دولت می توانس��ت از‬ ‫ساخت پروژه های بدون توجیهی مانند راه اهن شیراز‬ ‫یا خط اهن جدی��د تبریز صرف نظر ک��رده و هزینه‬ ‫صرف ش��ده در این پروژه ها را برای توسعه ریلی تنها‬ ‫بندر اقیانوسی کشورمان مصرف کند‪.‬‬ ‫ چهارشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 11‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1486‬‬ ‫پیاپی ‪2804‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪ :‬شرکت فوالد خوزستان به عنوان‬ ‫نخستین تولید کننده فوالد خام در کشور با روش‬ ‫کوره ه��ای قوس الکتریکی و احیای مس��تقیم با‬ ‫ظرفیت ی��ک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬به بهره برداری رسید روند تولید به شکلی‬ ‫پی��ش رفت که با اجرای طرح های توس��عه‪ ،‬این‬ ‫ظرفیت در فاز نخس��ت توس��عه ب��ه ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن و با اجرای فاز دوم توسعه در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬ظرفی��ت ان به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬در ادامه فازهای بعدی‪ ،‬توس��عه‬ ‫ظرفیت تا ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن طراحی شده‬ ‫و در دست اجراست‪ .‬درباره وضعیت این شرکت و‬ ‫برنامه های توسعه ای ان‪،‬‬ ‫با علی محمدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان گفت وگویی‬ ‫انجام داده است که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €عملک�رد ف�والد خوزس�تان در س�ال ‪۹۸‬‬ ‫چگونه بود؟‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان‪ ،‬برنامه تولید ‪۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار ت��ن ف��والد را در دس��تور کار خود‬ ‫قرار داده بود‪ .‬ش��رکت فوالد خوزس��تان به لحاظ‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی و نزدیکی ب��ه بنادر جنوب‬ ‫کش��ور و اب ه��ای ازاد و برخ��ورداری از منابع و‬ ‫قابلیت های منحصر به ف��رد همواره نقش محوری‬ ‫خود را در صنعت فوالد کش��ور ایفا کرده اس��ت و‬ ‫از منظر بکارگیری و اس��تقرار نظام های مدیریتی‬ ‫هم��واره پیش��رو ب��وده اس��ت‪ .‬تولی��د منطبق با‬ ‫اس��تانداردهای جهانی کیفی��ت و نهادینه کردن‬ ‫فرهن��گ تعال��ی س��ازمانی و اج��رای عملی��ات‬ ‫بر اس��اس اس��تراتژی های مدون و انجام دوره های‬ ‫ممیزی های داخلی و شخص ثالث‪ ،‬خودارزیابی ها‬ ‫و ارزیابی ه��ای بیرونی‪ ،‬جایگاه این ش��رکت را در‬ ‫باالترین س��طوح تعالی سازمانی در سال های اخیر‬ ‫در کشور تثبیت کرده اس��ت‪ .‬رشد پایدار تولید و‬ ‫تداوم س��وداوری از دستاوردها و نتایج برجسته و‬ ‫پایدار این شرکت است‪ .‬کسب تندیس صادرکننده‬ ‫نمونه کش��ور‪ ،‬تندی��س زرین جایزه مل��ی تعالی‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬تندیس های متعدد کش��وری در حوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬کس��ب تندیس برتر در‬ ‫حوزه مدیریت مالی‪ ،‬کسب تندیس مدیریت نمونه‬ ‫جهادی کش��ور و کس��ب گواهینامه های متعدد از‬ ‫جمله دستاوردهای مهم این شرکت در سال جاری‬ ‫بوده است‪ .‬این ش��رکت همچنین افتخار دارد که‬ ‫در حادثه س��یالب فروردین بیش از ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال به هموطنان کمک رسانی کرد و درحال حاضر‬ ‫نیز در حوزه س�لامت و جهت پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا مشغول کمک رسانی است‪.‬‬ ‫€ € برنامه ه�ای این ش�رکت برای س�ال اینده‬ ‫چیست؟‬ ‫طرح های توس��عه فوالد خوزس��تان ش��امل ادامه ‬ ‫پ��روژه احداث پس��ت ب��رق ‪ ۴۰۰‬کیلوولت اس��ت که‬ ‫پیش��رفت فیزیکی ان براس��اس برنامه ریزی در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬پیگیری طرح فوالدسازی شرکت صنعت‬ ‫فوالد ش��ادگان نیز از طرح های دیگر توس��عه بوده که‬ ‫براس��اس برنامه در س��ال ‪ ۹۹‬به بهره ب��رداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬پروژه احداث کارخانه مگامدول اهن اسفنجی‬ ‫با ظرفیت ‪۱.۷‬میلیون تن نیز از دیگر طرح هایی اس��ت‬ ‫که در سال اینده پیگیری خواهد شد‪ .‬راه اندازی واحد‬ ‫گندله سازی شرکت صنعتی و معدنی سناباد با ظرفیت‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون تن نیز از دیگر طرح هایی است که در سال‬ ‫اینده اجرایی می ش��ود‪ .‬از طرفی با تملک ‪۶۰‬درصدی‬ ‫س��هام شرکت اکسین خوزس��تان توسط این شرکت‪،‬‬ ‫ط��ر ‪ ‎‬ح زنجیره ارزش ف��والد (معدن تا ن��ورد) تکمیل‬ ‫شده و فوالد خوزستان به عنوان تولید کننده ورق های‬ ‫خ��اص در اینده‪ ،‬نیاز داخل کش��ور در حوزه نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروش��یمی را مرتف��ع و در این زمینه مازاد محصول‬ ‫نهایی خود را به کشورهای هدف صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €شرکت فوالد خوزستان امسال تا چه اندازه‬ ‫با کمبود مواد اولیه رو به رو بود؟‬ ‫الزم�� ه تولی��د پای��دار‪ ،‬تامی��ن م��واد اولیه اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر ب��ا توج��ه ب��ه افزای��ش ن��رخ‬ ‫ارز‪ ،‬تامین کنن��دگان م��واد اولی��ه‪ ،‬ص��ادرات را ب��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی ترجیح می دهن��د‪ .‬ادام ه این‬ ‫روند در بلندم��دت مخاطراتی به همراه دارد‪ .‬از طرفی‬ ‫اگر تولید کنندگان فوالد برنامه ای برای توسعه داشته‬ ‫باشند‪ ،‬به طور یقین برای تامین مواد اولیه دچار مشکل‬ ‫می ش��وند‪ .‬یکی از راهکارهای موثر ب��رای غلبه به این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا نورد اس��ت‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در اکتش��اف یکی از راهکارهایی است‬ ‫که می تواند مشکل تامین مواد اولیه در اینده را برطرف‬ ‫کن��د‪ .‬دولت نیز باید برای تامین کنن��دگان مواد اولیه‬ ‫محدودیت های صادراتی تعیین کند‪ .‬در شرایط فعلی‪،‬‬ ‫باید تهدی��د تحریم های ظالمانه را ب��ه فرصت تبدیل‬ ‫کنیم؛ بنابراین حرکت به س��مت بومی سازی می تواند‬ ‫راه نجات باشد‪ .‬شرکت فوالد خوزستان با دنبال کردن‬ ‫این سیاس��ت تا به امروز توانسته است‪ ،‬بیش از ‪۲۵‬هزار‬ ‫قطعه و تجهیزات را بومی س��ازی کن��د‪ .‬دانش فنی در‬ ‫جای جای این کش��ور وجود دارد؛ ج��وان ایرانی ثابت‬ ‫کرده اس��ت که در کس��ب و بکارگی��ری دانش فنی و‬ ‫علوم مهندس��ی سرامد اس��ت‪ ،‬تنها کافی است به انها‬ ‫اعتماد شود‪ .‬همچنین توسعه زیرساخت مستلزم نگاه‬ ‫بلندمدت اس��ت‪ .‬طرح های توسعه ای‪ ،‬جذب سرمایه‪،‬‬ ‫نهایی کردن طرح های نیمه تمام و شناسایی بسترهای‬ ‫مناسب از جمله راهکارهایی است که در بخش توسعه‬ ‫زیرس��اخت می تواند به برون رفت از این چالش کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت فوالد خوزس�تان برای تامین مواد‬ ‫اولیه خود برای سال اینده چه برنامه ای دارد؟‬ ‫با ش��روع حرک��ت ش��رکت های معدنی به س��مت‬ ‫احداث کارخانه فوالدی‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان طرح‬ ‫تکمی��ل زنجیره ارزش‪ ،‬از س��نگ اهن تا ن��ورد را پیاده‬ ‫کرد‪ .‬البته تعامل ش��رکت های تامین کننده مواد اولیه‬ ‫با تولید کنندگان در هر ش��رایطی باید ادامه دار باش��د‬ ‫و ای��ن رمز بقای فوالدس��ازان بزرگ کش��ور و پایداری‬ ‫تولید در این صنایع عظیم اس��ت‪ .‬تملک سهام شرکت‬ ‫صنعتی و معدنی س��ناباد با ظرفیت تولید ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تن کنس��انتره و ‪ ۲.۵‬میلیون تن گندله که تکمیل واحد‬ ‫گندله س��ازی ان در منطق��ه س��نگان مراح��ل پایانی‬ ‫پیش��رفت فیزیکی را پشت س��ر می گذارد‪ ،‬در راستای‬ ‫تامین مواد اولیه صورت گرفته است؛ همچنین در اینده‬ ‫به دنبال تملک س��هام معادن کوچک مقیاس برای رفع‬ ‫مشکل تامین مواد اولیه هستیم‪.‬‬ ‫ت محصوالت فوالدی در‬ ‫€ €علت افزایش قیم� ‬ ‫ماه های پایانی سال را در چه می دانید؟‬ ‫ب��دون ش��ک حض��ور دالالن باعث گران��ی کاذب و‬ ‫حباب گونه قیمت ها ش��ده اند‪ .‬برای جلوگیری از ادامه ‬ ‫این روند‪ ،‬عالوه بر تداوم عرضه ش��مش فوالد در بورس‬ ‫کاال‪ ،‬بای��د عرض��ه میلگرد به عن��وان مهم ترین کاالی‬ ‫س��اختمانی مورد نی��از مصرف کنن��دگان نهایی نیز با‬ ‫نظ��ارت کامل در بورس کاال در دس��تور کار توزیع قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬زیرا صرفا کنترل عرضه ش��مش در بورس کاال‪،‬‬ ‫قیمت کاالهای نهایی مورد نیاز مردم را به ش��کل فعلی‬ ‫دراورده و موجب گرانی کاذب ش��ده است و باید تمامی‬ ‫محصوالت تحت نظارت بورس کاال عرضه ش��ود تا این‬ ‫حباب قیمت ها شکسته شود‪.‬‬ ‫€ €برای ثبات قیمت محصوالت فوالدی در بازار‬ ‫چه پیشنهادی دارید؟‬ ‫برای ثب��ات باید اصالح قیمت پای��ه همزمان عرضه‬ ‫ش��مش ف��والدی و محصوالت نوردی‪ ،‬در دس��تور کار‬ ‫س��ازمان بورس کاال قرار گیرد‪ .‬با این تمهید بدون شک‬ ‫جهت گیری بازار اهن به نفع مصرف کننده واقعی پیش‬ ‫خواه��د رفت و از حضور دالالن که باعث گرانی کاذب و‬ ‫حباب گونه قیمت ها شده اند‪ ،‬جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫€ €مهم تری�ن کمبودهای زنجیره ف�والد را در‬ ‫کدام بخ�ش می بینید که نیاز به توجه بیش�تر و‬ ‫سرمایه گذاری داشته باشد؟‬ ‫امروز دغدغه بزرگ فوالدس��ازان تامی��ن مواد اولیه‬ ‫اس��ت و به عقیده م��ن اگر در این حوزه چاره اندیش��ی‬ ‫نش��ود‪ ،‬ش��رکت های ب��زرگ در اینده دچار مش��کل‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬البته ش��رکت فوالد خوزس��تان در این‬ ‫زمینه همان طور که عنوان شد‪ ،‬اقدام های مثبتی انجام‬ ‫داده و البته رفع این مش��کل نیازمند همکاری معادن با‬ ‫فوالدسازان بزرگ برای تامین مواد اولیه است‪.‬‬ ‫€ €اگر سخن پایانی دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫صنعت فوالد نیاز همیش��گی کش��ور اس��ت‪ .‬توسعه‬ ‫صنای��ع ف��والدی و تولی��د محص��والت ب��ا کیفی��ت‪،‬‬ ‫تضمین کنن��ده بقای ش��رکت های فوالدی اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرفی کاه��ش درامدهای نفتی‪ ،‬زمینه را برای حرکت‬ ‫به س��مت جایگزینی صنایع دیگر به جای نفت را فراهم‬ ‫کرده اس��ت؛ بنابراین ح��وزه فوالد و صنای��ع معدنی‪،‬‬ ‫جایگاه مناس��بی برای سرمایه گذاری است‪ .‬بدون شک‬ ‫انعکاس مثبت دس��تاوردهای مجموعه های فوالدی و‬ ‫صنایع‪ ،‬مسبب ایجاد یک روحیه جهادی برای خدمت‬ ‫به مردم و رش��د اقتصاد کشور در ش��رایط تحریم های‬ ‫ظالمانه خواهد بود‪.‬‬ ‫بومی سازی سنسورهای تشخیص سرباره در فوالد مبارکه‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫قس��متی از نقدینگ��ی س��رگردان بازارها طی‬ ‫چند ماه گذش��ته به ص��ورت هدفمند به واس��طه‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده فوالدس��ازان بزرگ‬ ‫کش��ور و با همراهی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به سمت غول های بزرگ اقتصادی روانه شده است‪.‬‬ ‫برنامه ای که با نگاه جبران بخش��ی از زیان ناش��ی‬ ‫از تحریم ها به «سودس��ازی» برای این بخش های‬ ‫بزرگ اقتصادی هدف گذاری ش��د‪ .‬ب��رای اجرای‬ ‫ای��ن برنامه اعم��ال برخی تغییرات در ش��یوه نامه‬ ‫نح��وه عرض ه و معامالت در بورس کاال‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫عرضه در خروجی بازار داخلی و ثبت س��طوح باالتر‬ ‫قیمت های رقابتی در معامالت محصوالت فوالدی‬ ‫در بورس کاال توانست در نهایت نتایج درخشانی را‬ ‫درجهت سوداوری این شرکت ها برای سهامداران‬ ‫ب��ه ارمغ��ان اورد‪ .‬به ع�لاوه این ام��ر ب��ه ترغی��ب‬ ‫نقدینگ��ی ب��رای خریده��ای مازاد از ب��ورس کاال‬ ‫نیز کمک ش��ایانی کرد‪ .‬تحلی��ل بنیادین خروجی‬ ‫این ش��رکت ها در کدال و محاس��بات سود سرشار‬ ‫این ش��رکت ها‪ ،‬بسترس��از ترغیب و هجوم فعاالن‬ ‫بازار س��رمایه به ویژه تازه واردها به خرید سهام این‬ ‫ش��رکت ها شد‪ .‬اما این سناریو در ادامه مسیر خود‪،‬‬ ‫از کنترل بازارس��ازها خارج ش��د‪ ،‬به طوری که طی‬ ‫یکی دو ماه اخیر شاهد افسارگسیختگی مفرط در‬ ‫هر دو بازار «س��رمایه» و «بورس کاال» بوده ایم‪ .‬این‬ ‫افسارگس��یختگی تا مرز بحران ادام��ه پیدا کرد تا‬ ‫جایی که قیمت محصوالت فوالدی در بازار داخلی‬ ‫تنها در ‪۲‬ماه گذشته با شیب تند صعودی با افزایش‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درصدی و حدود ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد باالتر‬ ‫از نرخ جهانی تاخت و تاز کرد‪ .‬از س��وی دیگر هجوم‬ ‫نگران کننده نقدینگی و تشکیل صف برای دریافت‬ ‫ک��د بورس اوراق بهادار در بازار س��رمایه با توجه به‬ ‫سودسازی موجب شد تا این نگرانی ها به اوج برسد‬ ‫تا جایی ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجبور‬ ‫شد ترمز این رشدافسارگسیخته را بکشد و سوپاپ‬ ‫اطمینان را فعال کند‪ .‬ب��ورس کاال با اولتیماتوم به‬ ‫فوالدسازان به افزایش عرضه های داخلی پرداخته‬ ‫و با صدور چند شیوه نامه‪ ،‬شرایط به سمت افزایش‬ ‫تزریق مواد اولیه ش��امل اهن اس��فنجی و شمش‬ ‫ب��ه بازار داخلی فراهم ش��د‪ .‬بنابراین با تامین نیاز و‬ ‫اغ��وای تقاضای داخلی تنها طی چند روز‪ ،‬التهابات‬ ‫به وجود امده در س��مت ب��ازار و بورس کاال تخلیه‬ ‫ش��د‪ .‬درمقابل این تخلیه حب��اب قیمت های بازار‬ ‫و ف��رو ریخت��ن دی��وار کاذب نرخ ف��والد‪ ،‬موجب‬ ‫ض��رر و زیان هنگفت برخی از فع��االن خُ رد بازار و‬ ‫سرمایه س��وزی ش��د‪ .‬این رفتار برای دومین بار در‬ ‫بازار داخلی فوالد کش��ور به ثبت رس��ید‪ .‬در سمت‬ ‫بازار س��رمایه هم تنها با صدور یک دس��تورالعمل‪،‬‬ ‫معام�لات تازه واردها و تازه ک��د گرفته ها ممنوع و‬ ‫ب��ه بعد عید نوروز واگذار ش��د و پرون��ده این غائله ‬ ‫به وجود امده هم به نوعی س��بک تر ش��د‪ .‬واقعیت‬ ‫موجود در جامعه ما این اس��ت که دولت در هدایت‬ ‫نقدینگی های س��رگردان با معض�لات و معادالت‬ ‫چند مجهولی پیچیده ای روبه رو اس��ت و این غول‬ ‫تخریب چی نقدینگی به هر کجا که قدم می گذارد‬ ‫در نهایت حاصل ان ویرانی است و نارضایتی برخی‬ ‫از س��رمایه گذاران‪ .‬حتی در بهترین و مثبت ترین‬ ‫بازاره��ا که همان ب��ازار اوراق بهادار باش��د‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د که این داس��تان هدای��ت نقدینگی های‬ ‫س��رگردان در بازارهای داخلی همچنان ادامه دارد‬ ‫و معلوم نیس��ت که هدف بعدی این غول بی شاخ و‬ ‫دم کجا باشد؟!‬ ‫راه اندازی خط تولید ماسک‬ ‫بیمارستانی در زیرمجموعه‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫ش��رکت ف��والد خوزس��تان در راس��تای ایف��ای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی و حفظ سالمت شهروندان‬ ‫و جلوگیری از ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬تع��داد ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار ماسک بیمارس��تانی به ستاد بحران استانداری‬ ‫خوزس��تان اه��دا کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش خبرنگار‬ ‫روابط عمومی ب��ه زودی نیز خط تولید روزانه ‪ ۴‬هزار‬ ‫ماسک توس��ط کارگاهی وابس��ته به این شرکت و با‬ ‫حضور غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان‪ ،‬حسن‬ ‫ش��اهوارپور فرمان��ده س��پاه حض��رت ولیعصر(عج)‬ ‫خوزس��تان و عل��ی محم��دی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان در خرمش��هر راه ان��دازی خواهد‬ ‫شد‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت‪ ،‬این اقدام در راستای فراهم‬ ‫کردن نیازمندی هموطنان خوزستانی در دستورکار‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان قرار گرف��ت و با همکاری‬ ‫ش��رکت بردی��ا جن��وب واق��ع در ش��هرک صنعتی‬ ‫خرمشهر با مساحت ‪ ٧٢٠٠‬مترمکعب و با بکارگیری‬ ‫‪ ۴۰‬نیرو به تولید ماسک تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ب��ا هم��کاری کارشناس��ان ف��والد مبارک��ه و‬ ‫ش��رکت های س��ازنده داخلی برای نخس��تین بار‬ ‫سنس��ورهای تشخیص س��رباره با کمتر از نصف‬ ‫هزین��ه نوع مش��ابه وارداتی‪ ،‬بومی س��ازی ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬رئی��س دفتر فن��ی تعمیرات‬ ‫فوالدس��ازی و ریخته گ��ری م��داوم ضمن اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬سیس��تم تش��خیص س��رباره در‬ ‫ماش��ین های ریخته گری نقش بس��یار مهمی در‬ ‫جلوگیری از تخلیه س��رباره موج��ود در پاتیل ها‬ ‫ب��ه تاندیش و س��پس ریخته گ��ری دارد‪ .‬عباس‬ ‫محمدی در تشریح چگونگی شکل گیری سرباره‬ ‫و تاثی��ر ان ب��ر فرایند تولید م��واد مذاب گفت‪:‬‬ ‫به طور طبیعی مواد مذاب همواره حاوی مقداری‬ ‫سرباره اس��ت که به دلیل چگالی کمتر نسبت به‬ ‫فوالد م��ذاب در باالی ذوب ق��رار می گیرد‪ .‬این‬ ‫مواد در انته��ای زمان تخلیه پاتیل روی تاندیش‬ ‫ماش��ین های ریخته گری‪ ،‬با ایجاد جریان گردابی‬ ‫کف پاتیل‪ ،‬به مجرای خروجی راه می یابد و باعث‬ ‫تجمع در تاندیش و افزایش ریسک ورود به قالب‬ ‫و ایج��اد ناخالص��ی و حتی بی��رون ریختن مواد‬ ‫مذاب از تاندیش خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملکرد این سیس��تم به گونه های‬ ‫اس��ت که با تش��خیص به موقع وجود سرباره در‬ ‫مجرای خروجی پاتیل هش��دار ص��ادر می کند و‬ ‫به طور خودکار جریان مذاب قطع می شود‪ .‬رئیس‬ ‫دفتر فن��ی تعمیرات فوالدس��ازی و ریخته گری‬ ‫م��داوم اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��رای حص��ول ای��ن امر‬ ‫سنسورهایی در باالی کاس��ت خروجی پاتیل ها‬ ‫نصب شده است که با اتصال به سیستم اشکارساز‬ ‫‪ ESD۱۰۰‬واقع در اتاق برق‪ ،‬سیگنال تحریک را‬ ‫دریافت می کند و با توجه به خاصیت نفوذپذیری‬ ‫مغناطیسی متفاوت س��رباره و فوالد سیگنالی را‬ ‫به صورت فیدبک به سیس��تم اشکارس��از ارسال‬ ‫می کن��د‪ .‬در اصل سیس��تم ان��دازه گیری (‪۱۰۰‬‬ ‫‪ )AMEPA ESD‬سرباره حمل شده در پاتیل‬ ‫ذوب را تشخیص می دهد‪ .‬این سیستم به مقادیر‬ ‫کمی سرباره پاسخ می دهد و این امکان را فراهم‬ ‫می اورد که اپراتور قبل از شناسایی بصری بتواند‬ ‫واکنش نشان دهد‪.‬‬ ‫به گفته عباس محمدی‪ ،‬سیس��تم اشکارس��از‬ ‫با فیلتراس��یون نویزها و تجزیه و تحلیل سیگنال‬ ‫دریافتی از سنسور‪ ،‬میزان سرباره خروجی پاتیل‬ ‫را تعیین می‪‎‬کند و با رس��یدن درصد اس��لگ به‬ ‫میزان ‪۱۰‬درصد فرمان بس��تن کاس��ت خروجی‬ ‫پاتیل صادر می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این سنس��ور ک��ه به طور‬ ‫خاص��ی با ش��رایط موجود در س��ایت س��ازگار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬خروجی پاتیل را محصور می کند‬ ‫و مدوالس��یون های هدایت الکتریک��ی در ذوب‬ ‫خروجی پاتیل را تش��خیص می دهد‪ .‬استفاده از‬ ‫این سنس��ور به این صورت است که به دور محل‬ ‫خروج مذاب از پاتیل وصل شده و با اندازه گیری‬ ‫شار اطراف لوله‪ ،‬درصد سرباره مذاب را تشخیص‬ ‫می ده��د و همان ط��ور ک��ه در ش��کل مالحظه‬ ‫می شود سنس��ور از دو حلقه س��یم پیچی شده‬ ‫تشکیل شده اس��ت‪ .‬یک سیگنال جریانی معین‬ ‫به عن��وان جریان تحریک ارس��ال و در خروجی‬ ‫یک س��یگنال ولتاژ دریافت می ش��ود و براساس‬ ‫مقدار این سیگنال ولتاژی می توان مقدار سرباره‬ ‫در مذاب را تش��خیص داد‪ .‬وی در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود اظهار کرد‪ :‬سرباره دارای رسانایی‬ ‫بس��یار کمتری نس��بت ب��ه فوالد مذاب اس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن جریان گردابی کمتری در س��رباره القا‬ ‫می ش��ود تا بر میدان تاثیر بگذارن��د‪ .‬این پدیده‬ ‫باعث تغییر در ولتاژهای اندازه گیری می ش��ود و‬ ‫بدین معنی اس��ت که فوالد را می توان از سرباره‬ ‫تشخیص داد‪.‬‬ ‫وی از عم��ر باالی سنس��ورها و اس��یب دیدن‬ ‫انها در فرایند تخریب و بازس��ازی نسوز پاتیل ها‬ ‫به عن��وان دو عامل اصلی خراب��ی و تعویض این‬ ‫تجهیزات حس��اس ن��ام ب��رد و ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫سنس��ورها تا پیش از این از خارج از کش��ور و با‬ ‫قیمت های زیاد تامین می ش��د که در س��ال های‬ ‫اخیر س��ازنده خارجی به دلی��ل تحریم از فروش‬ ‫انها به ایران خ��ودداری می کرد و خطوط تولید‬ ‫با ریس��ک توق��ف مواجه ب��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه نمونه بومی س��ازی ش��ده ب��ه خوبی با نوع‬ ‫مش��ابه وارداتی قاب��ل رقابت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با هم��ت و پیگیری دفتر فن��ی تعمیرات ناحیه‪،‬‬ ‫کارشناس��ان تعمی��رات واحده��ای ریخته گری‬ ‫مداوم و اماده س��ازی پاتیل با همکاری ش��رکت‬ ‫ابادی��س فاطر‪ ،‬تحریم ه��ا را به فرص��ت تبدیل‬ ‫کردند و کار بومی سازی این سنسورهای وارداتی‬ ‫ب��ا موفقیت انجام ش��د؛ به نحوی که نس��وزهای‬ ‫بومی سازی ش��ده پس از گذراندن فرایند تست‬ ‫س��رد و گرم و تایید بهره ب��ردار به خوبی در مدار‬ ‫تولید قرار گرفت‪ .‬گفتنی اس��ت هزینه ساخت و‬ ‫تامین این محصول از داخل کمتر از نصف قیمت‬ ‫سنس��ورهای خارجی اس��ت و س��االنه از خروج‬ ‫میزان زیادی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش پایان��ی س��خنان خ��ود از‬ ‫بومی سازی کل سیستم اشکارساز (‪)ESD۱۰۰‬‬ ‫در این��ده نزدی��ک خبر داد و گف��ت‪ :‬با همت و‬ ‫تالش شرکت های دانش بنیان داخلی و ظرفیت و‬ ‫توانمندی مجموعه کارشناسی ناحیه بومی سازی‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد خوزستان به دنبال زنجیره ارزش از معدن تا نورد‬ ‫پرسه‬ ‫نقدینگی در‬ ‫هزار توی بازار‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 11‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1486‬‬ ‫پیاپی ‪2804‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی علت افزایش سپرده های جاری و کاهش سپرده های مدت دار در یک سال گذشته نشان می دهد‬ ‫یادداشت‬ ‫حیاط خلوت‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫کجاست؟‬ ‫تغییر ترکیب سپرده های بانکی‬ ‫علی رضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫حسن معتمدی‬ ‫‹ ‹اصالح تعاریف و کارکرد حساب ها‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫حس��ن معتمدی کارشناس بانکی درباره این تغییر‬ ‫معتقد اس��ت که با توجه به اینکه پیش تر سپرده های‬ ‫کوتاه م��دت نقش س��پرده های بلندم��دت را هم ایفا‬ ‫می ک��رد‪ ،‬با کمی اغماض و تعام��ل‪ ،‬بانک ها نرخ های‬ ‫کوتاه مدت را هم مثل نرخ های بلندمدت و یک س��اله‬ ‫تعیین می کردند و به مشتری سود می دادند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چون این ترتیبات ش��ناور وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬بیش��تر س��پرده های کوتاه م��دت در ردیف‬ ‫س��پرده های بلندمدت قرار می گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ ۸۵‬ایجاد حس��اب پشتیبان در سیس��تم بانکی رایج‬ ‫ش��د به طوری که دیگر الزم نبود در حس��اب جاری‬ ‫پول داشته باش��ید‪ ،‬همین که چک به بانک می رفت‬ ‫بانک از سپرده کوتاه مدت صادرکننده چک به حساب‬ ‫جاری منتقل و چک را پاس می کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بان��ک هر چق��در موجودی در‬ ‫حس��اب ج��اری برخ��ی مش��تریان بود به حس��اب‬ ‫کوتاه مدت انه��ا منتقل می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در لحظه ارائه‬ ‫چک‪ ،‬پول از حس��اب کوتاه مدت به جاری می رفت و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بیشتر اوقات در شرکت های بیمه موضوع‬ ‫اصلی فعالیت پوش��ش ریس��ک های مترتب‬ ‫و قابل شناس��ایی در ان��واع زمینه های مالی‬ ‫اقتصادی و انسانی و مفهوم جبران زیان های‬ ‫ناش��ی از بروز یا تش��دید ریسک های منجر‬ ‫ب��ه حادثه و خس��ارت ها‪ ،‬حداکثر تخصیص‬ ‫و پرداخت ریالی تعهدات پذیرفته ش��ده از‬ ‫سوی شرکت های بیمه است‪.‬‬ ‫اگ��ر بگذری��م از خطاه��ای انس��انی در‬ ‫بررسی و پرداخت خسارت ها و سوء استفاده‬ ‫از ضع��ف فن��ی و حرفه ای نیروی انس��انی‬ ‫در شناس��ایی کالهبرداری ه��ای بیمه ای و‬ ‫همچنین زد و بندها‪ ،‬توجه و اسیب شناسی‬ ‫در چند مقوله مورد اش��اره در این نوش��تار‬ ‫از اهم واجب��ات و نیازمن��د تدوین قوانین‪،‬‬ ‫مقررات و شیوه نامه های جامع و مانع بوده و‬ ‫بسترسازی نامناسب برای انها عین خیانت‬ ‫در امان��ت بیمه گ��ذاران و س��ایر ذی نفعان‬ ‫بیمه گران اس��ت‪ .‬چرخ حیات صنعت بیمه‬ ‫عالوه بر موضوع اصلی فعالیت‪ ،‬بر ‪ ۴‬رکن و‬ ‫پایه استوار است که به طور معمول قابلیت‬ ‫تبدی��ل به حی��اط خلوت نیز هس��تند‪ .‬این‬ ‫ارکان چهارگانه عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬قوانی��ن‪ ،‬مق��ررات‪ ،‬ایین نام��ه و‬ ‫ش��یوه نامه های داخل��ی ک��ه بای��د دارای‬ ‫جامعی��ت و مانعیت و تفس��یر انها از دایره‬ ‫تنظیم کنن��دگان خارج بوده و در راس��تای‬ ‫سیاس��ت های کالن کشوری بوده و ضمانت‬ ‫اجرایی انها از س��وی س��ازمان های ناظر و‬ ‫بازرسی ها داخلی محتمل باشد‪.‬‬ ‫نگاه��ی به مصوبات ش��ورای عالی بیمه از‬ ‫قبیل ایین نامه های ش��ماره ‪( ۹۰‬صالحیت‬ ‫حرفه ای مدیران کلیدی صنعت بیمه) و ‪۹۳‬‬ ‫(ایین نامه حاکمیت شرکتی) که نمونه هایی‬ ‫از مصوباتی هس��تند که جامع و مانع نبوده‬ ‫و اصلی تری��ن این نامه های مرتبط با نیروی‬ ‫انس��انی تصمیم س��از و اص��ل حکمرانی در‬ ‫صنعت بیمه ای هس��تند که قرار است دیگر‬ ‫اب��زار را برای منافع همه صاحبان س��هام و‬ ‫ذی نفعان تامین کنند‪.‬‬ ‫در رابط��ه با ش��یوه نامه ها و پروتکل های‬ ‫اجرایی داخل صنعت و شرکت های بیمه نیز‬ ‫همچون قوانین که قابل تفسیر هستند‪ ،‬گذر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وج��ود نداش��تن اس��تراتژی ها و‬ ‫‪)Public‬‬ ‫(‪policy‬‬ ‫خط مش��ی ها‬ ‫برنامه ه��ای کوتاه‪ ،‬میان م��دت و بلندمدت‬ ‫مص��وب در مجام��ع ش��رکت های بیم��ه‬ ‫به عنوان سیاس��ت های ع��ام و حرفه ای‪ ،‬نه‬ ‫تنه��ا امکان مقابله ب��ا انح��راف از برنامه و‬ ‫اه��داف را ناممک��ن و غیر ارزیاب��ی کرده‪،‬‬ ‫بلک��ه موفقیت ی��ا ناکامی مدیران ارش��د را‬ ‫فقط در مقاطع تش��کیل مجامع س��االنه و‬ ‫براس��اس صورت های مالی تنظیم ش��ده از‬ ‫س��وی خودش��ان و بدون قیاس با میانگین‬ ‫حداقل بهره وری صنای��ع همگرایش به ویژه‬ ‫سازمان های سرمایه گذاری‪ ،‬مالی و اعتباری‬ ‫مقدور می کند‪.‬‬ ‫(البته که این مقیاس حداقلی در شرکت‬ ‫س��هامی بیمه ایران بیش��ر اوق��ات با چند‬ ‫بند حسابرس��ی مورد تایید روسای ادواری‬ ‫مجامع خواهد بود)‬ ‫‪ -۳‬ش��رکت ها و هلدینگ ه��ای پیرامونی‬ ‫تش��کیل ش��ده در ش��رکت های بیم��ه ب��ا‬ ‫اه��داف س��رمایه گذاری مناب��ع نق��دی در‬ ‫بازاره��ای س��رمایه ای‪ -‬ری��کاوری قانون��ی‬ ‫و جبران��ی خس��ارت های تحق��ق یافت��ه و‬ ‫پرداختی‪ -‬اتکایی های ریس��ک های پذیرش‬ ‫ش��ده بیمه ای ن��زد ش��رکت های تخصصی‬ ‫اتکای��ی داخل��ی و از طریق مب��ادی قانونی‬ ‫ن��زد بیمه گ��ران اتکایی بین الملل��ی‪ -‬تنوع‬ ‫ارتباط مال��ی و اجرایی بیمه گ��ران با دیگر‬ ‫زنجیره ه��ای تامی��ن (‪ )provider‬اعم از‬ ‫تکلیفی و حمایتی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دی��دگاه و انتظ��ار قانون��ی و عرف��ی‬ ‫س��ازمان ها و نهاده��ای ناظ��ر ب��ه عن��وان‬ ‫تنظیم کننده روابط بین صنعت بیمه با دیگر‬ ‫نهادها و س��ازمان های فعال در حوزه کسب‬ ‫و کار به منظ��ور هدایت های بیرون صنعت‬ ‫بیمه و حافظ منافع ذی نفعان‪.‬‬ ‫البته می توان برخی مولفه های دیگر را نیز‬ ‫نام برد که از درجه اهمیت کمتری در رشد‬ ‫و تعالی صنعت بیمه و ابتالی ش��رکت ها به‬ ‫تعدی ناصواب داخلی و خارجی مصون نگه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در یک سال منتهی به اذر امسال حجم سپرده های‬ ‫ج��اری ‪ ۶۷‬درص��د افزای��ش و س��هم س��پرده های‬ ‫س��رمایه گذاری مدت دار از کل س��پرده ها ‪ ۲.۷‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬کارشناسان این تغییرات را بیشتر‬ ‫ناشی از اصالح تعاریف و کارکرد حساب های جاری و‬ ‫کوتاه مدت می دانند و معتقدند تغییر ترکیب سپرده ها‬ ‫ناش��ی از اثار جایگزینی ماه ش��مار با روزشمار است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه برخی کارشناس��ان نی��ز تاکید می کنند‬ ‫امکان اینکه منابع از بانک ها خارج ش��ده و به سمت‬ ‫بازار س��رمایه که این روزها بیش از هر زمان دیگری‬ ‫رونق گرفته است‪ ،‬رفته باشد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬اذر س��ال گذش��ته شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار پیش��نهاد بانک مرکزی ب��رای تبدیل‬ ‫س��ود روزش��مار به ماه ش��مار را تصویب کرد‪ .‬اجرای‬ ‫ای��ن مصوبه از دی در دس��تور بانک ها ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫براساس این مصوبه سود با توجه به حداقل موجودی‬ ‫سپرده گذار در یک ماه محاس��به و پرداخت می شود‬ ‫و دیگر‪ ،‬سود براس��اس میانگین موجودی سپرده در‬ ‫یک ماه یا موجودی روزانه نیست‪ .‬همچنین نرخ سود‬ ‫سپرده های جاری زیر ‪ ۱۰‬درصد باید محاسبه شود‪.‬‬ ‫در ابت��دای ام��ر‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه رش��د ‪ ۶۷‬درصدی‬ ‫س��پرده های ج��اری ش��بکه بانکی و افزایش س��هم‬ ‫این بخ��ش به ‪ ۱۵.۹‬درصد ک��ه باالترین نرخ پس از‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬به بعد اس��ت‪ ،‬این گونه به نظر می رسد که‬ ‫نقدینگی از سپرده های مدت دار به سپرده های جاری‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫همه این تغییرات موجب ش��ده س��هم سپرده های‬ ‫جاری از کل س��پرده ها به ‪ ۱۵.۹‬درصد برسد‪ .‬بررسی‬ ‫سال های گذشته نشان می دهد نرخ ‪ ۱۵.۹‬درصد برای‬ ‫س��ال های دهه ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۱‬نرخ زیادی نیس��ت و اساسا‬ ‫متوسط مانده سپرده های جاری در سیستم بانکی در‬ ‫بلندمدت‪ ،‬باالتر از نرخ های موجود در س��ال های ‪۹۲‬‬ ‫تا ‪ ۹۷‬بوده است‪.‬‬ ‫سهم س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار از کل‬ ‫س��پرده ها نی��ز با ‪ ۲.۷‬درص��د کاهش در یک س��ال‬ ‫منتهی به اذر امس��ال به ‪ ۷۸.۹‬درصد رسیده که این‬ ‫پایین ترین سطح در ‪ ۶‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫پیش تر این گونه بود که به حس��اب های روزش��مار س��ود مدت دار‬ ‫تعلق می گرفت اما با مصوبه بانک مرکزی مدتی اس��ت که س��ود ‪۱۰‬‬ ‫درصد به حداقل مانده حس��اب پرداخت می ش��ود که این ش��رایط‬ ‫باعث شده در ترکیب سپرده ها تغییر به وجود اید‬ ‫چک پاس می شد‪.‬‬ ‫معتم��دی تصریح کرد‪ :‬وقتی نرخ س��ود ماه ش��مار‬ ‫ش��د‪ ،‬نرخ سود ان به زیر ‪ ۱۰‬درصد رسید و پرداخت‬ ‫سود هم براساس حداقل موجود در ماه محاسبه شد‪،‬‬ ‫از ای��ن رو دیگر س��پرده کوتاه مدت کارکرد س��پرده‬ ‫جاری را ایفا نمی کند و س��ازکار پیش��ین نفعی برای‬ ‫سپرده گذار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس یاداورش��د‪ :‬به ای��ن دالیل حجم‬ ‫س��پرده های جاری در یک سال منتهی به اذر امسال‬ ‫رش��د زیادی داشته اس��ت‪ .‬درواقع مقایس��ه امار در‬ ‫امسال با سال های گذشته چندان درست نیست چون‬ ‫این اتفاق بیش��تر ناش��ی از اصالح تعاریف و کارکرد‬ ‫حس��اب ها بود و درحال حاضر دیگر حس��اب جاری‪،‬‬ ‫واقعا حساب جاری است و حساب کوتاه مدت‪ ،‬حساب‬ ‫کوتاه مدت بوده و حس��اب ها و امار ترکیب سپرده ها‬ ‫شفاف و واقعی شده است‪.‬‬ ‫معتمدی با بیان اینک��ه هم اکنون پول هایی که در‬ ‫س��یالیت دارد‪،‬‬ ‫حس��اب جاری و کوتاه مدت اس��ت‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د هزینه تامی��ن مالی بانک ها با‬ ‫ای��ن اقدام بانک مرکزی کاهش قابل توجهی داش��ته‬ ‫است زیرا بانک ها دیگر به سپرده روزشمار سودهایی‬ ‫معادل س��ود بلندمدت پرداخت نمی کنند و سود هم‬ ‫به حداقل مانده س��پرده در یک ماه پرداخت می شود‬ ‫و ب��ه همین دلی��ل‪ ،‬به طور قطع هزین��ه تامین مالی‬ ‫کاهش قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشی از سپرده ها به بورس رفت‬ ‫س��ید حس��ین س��لیمی از دیگر کارشناسان حوزه‬ ‫بانک��ی نیز در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه براس��اس امارهای موجود حجم س��پرده های‬ ‫م��دت دار کاهش پیدا نکرده بلک��ه به دلیل جایگزین‬ ‫کردن نرخ سود بانکی از روزشمار به ماه شمار‪ ،‬ترکیب‬ ‫س��پرده ها با تغییر روبه رو شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش تر‬ ‫این گونه بود که به حساب های روزشمار سود مدت دار‬ ‫تعلق می گرفت اما با مصوبه بانک مرکزی مدتی است‬ ‫که س��ود ‪ ۱۰‬درصد به حداقل مانده حساب پرداخت‬ ‫می ش��ود ک��ه این ش��رایط باع��ث ش��ده در ترکیب‬ ‫سپرده ها تغییر به وجود اید‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این روش��ی است که به نفع بانک ها‬ ‫تمام ش��ده اس��ت یاداورشد‪ :‬براس��اس این سیاست‪،‬‬ ‫بانک ها دیگر به س��پرده روزشمار س��ودهایی معادل‬ ‫س��ود بلندم��دت پرداخ��ت نمی کنند و س��ود هم به‬ ‫حداقل مانده سپرده در یک ماه پرداخت می شود که‬ ‫این به نفع سیستم بانکی بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در این بین اگر امارها نش��ان از این‬ ‫دارد ک��ه حجم س��پرده های بلندم��دت کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��اید بتوان در کنار عامل تغیی��ر در ترکیب‬ ‫س��پرده ها‪ ،‬حرکت بخشی از س��پرده ها به سمت بازار‬ ‫سرمایه را دلیل این مهم دانست‪.‬‬ ‫س��لیمی معتقد اس��ت‪ :‬به نظر می رس��د بخشی از‬ ‫س��پرده های بانکی پس از اجرای سیاس��ت ماه شمار‬ ‫کردن س��ود بانکی در نهایت به سمت سرمایه گذاری‬ ‫در س��ایر بازارها حرکت کرده و ه��ر از گاهی یکی از‬ ‫بازارها را نشانه گرفته است‪.‬‬ ‫به این ترتیب درحالی که بخش��ی از س��پرده ها در‬ ‫مدت گذش��ته در بازارهایی همچون ارز و سکه بلوکه‬ ‫ش��ده بود اما چند ماهی اس��ت که روانه بازار سرمایه‬ ‫ش��ده و س��رمایه گذاری دراین بخش را نشانه گرفته‬ ‫اس��ت که از ان می توان ب��ه عنوان اتفاقی خوب برای‬ ‫اقتصاد یاد کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬بنابراین اگرکاهشی در‬ ‫حجم س��پرده های مدت دار بانک ها اتفاق افتاده و اگر‬ ‫این پول ها در بازار سرمایه به کار امده باشد می تواند‬ ‫اتفاق بسیار مثبتی باشد و ان را به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫به گفته س��لیمی یکی از اهداف دولت همواره این‬ ‫بوده که بازار سرمایه رونق بگیرد و به بازاری پرجاذبه‬ ‫برای س��رمایه گذاران تبدیل شود که به نظر می رسد‬ ‫در نبود س��وداوری بازار ارز و س��که و رکود حاکم بر‬ ‫بازار مس��کن‪ ،‬بازار س��رمایه توانس��ته از اقبال خوبی‬ ‫برخوردار ش��ود و به ش��دت در ماه های گذشته رشد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که این پول ها ب��ا تمرکز بر بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬می تواند به س��مت بخش مولد هدایت شود‬ ‫و ای��ن بخ��ش را کاراتر کن��د‪ .‬ضمن اینک��ه اگر این‬ ‫پول ها در س��پرده های بلندمدت هم مان��دگار بماند‬ ‫می تواند همین اثرگذاری را داشته باشد و بخش مولد‬ ‫کشور را نش��انه بگیرد؛ بنابراین در شرایطی که سایر‬ ‫بازارها رونق چندانی ندارند و از ریس��ک باالتری هم‬ ‫برخوردارند به نظر می رس��د بورس و بانک از بهترین‬ ‫بازارها برای سرمایه گذاری به شمار می روند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬باید بپذیریم در شرایطی‬ ‫ک��ه انتظ��ارات تورمی به ش��دت باالس��ت و تورم در‬ ‫کش��ور ما ارق��ام حدود ‪ ۴۰‬درصد را نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫سپرده گذار باید بانک را برای سرمایه گذاری به شدت‬ ‫امن ببیند تا در این ش��رایط با نرخ های سود پایین تر‬ ‫در ان س��رمایه گذاری کند و تولی��د هم بتواند از این‬ ‫منابع بهره مند شود‪.‬‬ ‫اما اگر در چنین ش��رایطی تمایلی هم برای خروج‬ ‫س��پرده ها وجود داشته باشد‪ ،‬اگر از بانک ها به سمت‬ ‫بازار س��رمایه س��وق یابد‪ ،‬این موضوع به هیچ عنوان‬ ‫اتفاق بدی نیست و حتی می تواند برای اقتصاد بسیار‬ ‫مفید واقع شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹رشد تولید بیمه نامه های اتش سوزی بیمه ما‬ ‫درمانی ویروس کرونا برای تمامی بیمه ش��دگان قبلی و جدید‬ ‫بیمه های جامع و عمر و پس انداز و جامع مهر اس��یا که دارای‬ ‫پوش��ش بیماری های خاص باش��ند‪ ،‬بدون ح��ق بیمه اضافی‪،‬‬ ‫معادل س��رمایه بیماری های خاص تا سقف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫در دوره برگزاری جش��نواره فروش بیمه های زندگی و تا پایان‬ ‫فروردین ‪ ۱۳۹۹‬زیر پوشش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬این پوش��ش فقط به بیمه ش��دگان ارائه‬ ‫می ش��ود و هزینه ه��ای درمانی ناش��ی از بیم��اری کرونا را به‬ ‫صورت غرامتی (هزینه ای) زیر پوش��ش قرار می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫دوره انتظار پوش��ش بیم��اری کرونا از تاریخ دریافت پوش��ش‬ ‫بیماری های خاص از ‪ ۶‬ماه به ‪ ۳‬ماه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫پرتفوی رش��ته اتش س��وزی ش��رکت بیمه «م��ا» از ‪۱۱۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۲۰۶۶‬میلیارد ریال در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬افزایش داشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‬ ‫میزان ‪ ۸۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه «ما»‪ ،‬با توج��ه به حوادث‬ ‫طبیع��ی رخ داده در ماه ه��ای گذش��ته‪ ،‬یک��ی از اهداف اصلی‬ ‫مدیریت بیمه های اتش سوزی ش��رکت بیمه «ما» امسال‪ ،‬زیر‬ ‫پوشش قرار دادن واحدهای مسکونی به منظور افزایش اعتماد‬ ‫و اطمینان خاط��ر مالکان انها بوده اس��ت‪ .‬مدیریت بیمه های‬ ‫اتش س��وزی شرکت بیمه «ما» در زمینه افزایش سطح اگاهی‬ ‫جامعه و اطالع از مزایای بیمه نامه اتش سوزی‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اقدام به برگزاری کالس های اموزش��ی در س��طح اس��تان های‬ ‫کشور کرد که همین امر منجر به تقویت شبکه فروش شرکت‬ ‫بیمه «ما» در بعد فنی و فروش حرفه ای بیمه نامه شده است‪.‬‬ ‫این گزارش افزود‪ :‬ش��رکت بیمه «ما» بیش از ‪ ۱۹۰‬میلیارد‬ ‫ریال در سال ‪ ۹۸‬خس��ارت های ناشی از سیل استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬زلزله سراب‪ ،‬سیل استان لرستان و سیل استان‬ ‫گلس��تان و خس��ارت های ناش��ی از انفجار گاز یا اتش س��وزی‬ ‫واحده��ای مس��کونی و کارگاه های تولیدی را ب��ه بیمه گذاران‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ام��کان تمدید تاریخ انقضای کارت های بانک رفاه بدون نیاز‬ ‫به مراجعه حضوری مشتری فراهم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در راس��تای‬ ‫مدیریت‪ ،‬کنترل و پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرونا و رفاه‬ ‫حال مشتریان‪ ،‬دارندگان کارت های بانک رفاه که تاریخ انقضای‬ ‫کارت های انها بهمن و اسفند ‪ ۹۸‬و فروردین و اردیبهشت ‪۹۹‬‬ ‫است‪ ،‬تا اطالع بعدی می توانند با وجود انقضای تاریخ اعتبار ان‬ ‫از فیزیک کارت خود استفاده کنند و نیازی به مراجعه حضوری‬ ‫به شعب برای تمدید کارت ندارند‪.‬‬ ‫هزینه های درمان��ی ویروس کرونا برای همه بیمه ش��دگان‬ ‫پیش��ین و جدی��د بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه اس��یا‬ ‫تحت پوشش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه اس��یا‪ ،‬در زمین��ه ایفای‬ ‫مسئولیت اجتماعی و به منظور ایجاد امنیت خاطر‪ ،‬هزینه های‬ ‫بانک کارافرین با صدور اطالعیه ای از اعالم امادگی این بانک‬ ‫ی بدهکاران بانکی بر‬ ‫ی پذیرش درخواس��ت های تسویه بده ‬ ‫برا ‬ ‫اساس ضوابط مقرر در شیوه نامه ابالغی بانک مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک کارافرین‪ ،‬بر اس��اس این‬ ‫اطالعی��ه به منظ��ور اجرایی ش��دن مصوبه مجمع تش��خیص‬ ‫‹ ‹بیمه اس�یا پوش�ش هزینه های درم�ان کرونا را‬ ‫می دهد‬ ‫‹ ‹تمدیدغیر حضوری کارت های بانک رفاه‬ ‫‹ ‹تس�هیل تس�ویه بده�ی بده�کاران در بان�ک‬ ‫کارافرین‬ ‫مصلحت نظام و ابالغیه ‪ ۵‬اس��فند بانک مرکزی به شبکه بانکی‬ ‫ت مشمول‬ ‫ کشور‪ ،‬این بانک از تمامی دریافت کنندگان تسهیال ‬ ‫ای��ن مصوبه دعوت می کند در ص��ورت تمایل به برخورداری از‬ ‫مزایای قانونی این ابالغیه‪ ،‬به ش��عبه تسهیالت دهنده این بانک‬ ‫مراجعه و درخواست خود را به طور کتبی ارائه کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬با استناد به ش��یوه نامه بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مش��تریان تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬برای ارائه کتبی این درخواست‬ ‫مهلت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمهیدات موسس�ه ملل برای پیش�گیری از شیوع‬ ‫کرونا‬ ‫در راس��تای اجرای بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران و با هدف کاه��ش مراجعه هموطنان به ش��عب بانک و‬ ‫پیش��گیری از ش��یوع بیماری کرون��ا خدمات ویژه در ش��عب‬ ‫موسسه اعتباری ملل ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی موسس��ه اعتباری ملل‪ ،‬س��قف‬ ‫برداش��ت وجه نقد از دس��تگاه های خودپرداز موسسه اعتباری‬ ‫مل��ل از ‪ ۲‬میلیون ریال در هر ش��بانه روز ب��ه ‪ ۵‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫همچنین سقف انتقال وجه کارت به کارت از ‪ ۳۰‬میلیون ریال‬ ‫به ‪ ۵۰‬میلیون ریال در شبانه روز افزایش یافت‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬سقف انتقال وجه کارت به کارت با استفاده از‬ ‫درگاه های اینترنتی موسسه اعتباری ملل از ‪ ۳۰‬میلیون ریال به‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون ریال در هر شبانه روز افزایش یافت‪ .‬همچنین تاریخ‬ ‫انقضای کارت های موسس��ه اعتباری ملل که در اس��فند ‪ ۹۸‬و‬ ‫فروردین ‪ ۹۹‬منقضی می ش��ود‪ ،‬بدون حضور مشتریان موسسه‬ ‫اعتباری ملل تا خرداد تمدید شد‪.‬‬ ‫همچنین واحد امور مشتریان موسسه اعتباری ملل به شماره‬ ‫‪ )۰۲۱(۸۸۲۱۰۰۰۷‬به طور ش��بانه روزی اماده پاس��خگویی به‬ ‫مش��تریان است‪ .‬موسس��ه اعتباری ملل به مش��تریان توصیه‬ ‫می کند برای انج��ام امور بانکی خود از بانک��داری اینترنتی از‬ ‫قبی��ل اینترنت بانک و همراه بانک ملل اس��تفاده کنند و تا حد‬ ‫امکان استفاده از اسکناس را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹با «نشان پرداخت» مقابل کرونا بایستید!‬ ‫در روزهایی که ویروس کرونا به ش��دت سالمت عموم مردم‬ ‫را تهدید می کند‪ ،‬لمس کردن اشیای الوده از جمله کارت های‬ ‫بانک��ی و دس��تگاه های کارتخوان می تواند یکی از س��اده ترین‬ ‫عوامل انتقال این ویروس باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬یکی از راهکارهای‬ ‫مقابله با انتقال ویروس کرونا‪ ،‬ضد عفونی کردن دس��تگاه های‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک از جمله کارتخوان هاس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫کمبود مواد ضدعفونی کننده و نیز عدم رعایت بهداشت عمومی‬ ‫می تواند این روش را با چالش روبه رو کند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬مش��تریان فروشگاه ها به دنبال راهکاری‬ ‫جایگزین هستند که هم خرید را ممکن کند و هم از تماس با‬ ‫کارتخوان دوری شود‪.‬‬ ‫«نش��ان پرداخت» بهتری��ن جایگزین برای کش��یدن کارت‬ ‫بانکی است‪ .‬این ابزار که اکنون در بسیاری از فروشگاه ها موجود‬ ‫اس��ت‪ ،‬یک ‪ QR CODE‬است که به وسیله اپلیکیشن اسان‬ ‫پرداخت بر روی تلفن همراه خوانده ش��ده و عملیات پرداخت‬ ‫پول را انجام می دهد‪.‬‬ ‫کاربر با اس��تفاده از این روش‪ ،‬نه تنها نیازی به لمس کردن‬ ‫دس��تگاه کارتخوان ندارد‪ ،‬بلکه رمز کارت بانکی خود را نیز به‬ ‫طور ش��خصی ب��ر روی تلفن همراه وارد می کن��د و از این راه‪،‬‬ ‫عملیات پرداخت به مطمئن ترین شکل انجام می شود‪.‬‬ ‫پروژه «نش��ان پرداخت» اقدامی ملی برای توس��عه س��ریع‬ ‫بانکداری دیجیتال و حذف پایانه های فروش است که به تازگی‬ ‫با مشارکت بانک ملی ایران رونمایی شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 11‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1486‬‬ ‫پیاپی ‪2804‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بررسی طرح جدید ارائه تسهیالت سفر به مردم پس از بحران کرونا‬ ‫‹ ‹با نگاه کارشناسی‪ ،‬تصمیم بگیریم‬ ‫رئیس کمیسون گردشگری و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با بیان اینکه هنوز نمی دانیم منظور از کوپن س��فر چیس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��اید این نوع تصمیم ها نس��نجیده و خام باشد‪ .‬مانند طرح‬ ‫اختصاص بنزین برای سفر که درواقع تبعیض است میان کسی که‬ ‫ماشین دارد و کسی که ماشین ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الناز میاندوابچی‪ -‬عضو هیات علمی موسس�ه‬ ‫مطالع�ات و پژوهش های بازرگانی‪ :‬حدود چهار دهه‬ ‫اس��ت که هاب های لجس��تیکی (مراکز لجستیکی) به‬ ‫عنوان زیرس��اخت های کلیدی شبکه های لجستیک به‬ ‫منظور افزایش کارایی شبکه ها‪ ،‬بهره گیری از صرفه های‬ ‫ناش��ی از مقیاس نهفته در ادغ��ام و تفکیک جریان های‬ ‫کاالی��ی و ارائ��ه خدمات پای��ه و خدم��ات ارزش افزوده‬ ‫لجستیکی به صورت یکپارچه‪ ،‬مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬گستره‬ ‫ارائه خدمات این زیرس��اخت ها طیف متنوعی از سطوح جغرافیایی‬ ‫اع��م از بین المللی‪ ،‬ملی‪ ،‬منطقه ای و محل��ی را در برمی گیرد‪ .‬مراکز‬ ‫توزیع ش��هری که معموال در حاشیه ش��هرها مستقرند‪ ،‬یکی از انواع‬ ‫هاب های لجس��تیکی محسوب می شوند که بر ارائه خدمات دریافت‬ ‫و ارس��ال‪ ،‬ذخیره س��ازی‪ ،‬تفکیک و ادغام و ارائه انواع خدمات ارزش‬ ‫افزوده لجس��تیکی برای کاالهای ورودی و خروجی مرتبط با مناطق‬ ‫شهری تمرکز دارند‪ .‬فعالیت چنین مراکزی عالوه بر افزایش کارایی‬ ‫ش��بکه توزیع کاال به واسطه بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس‬ ‫و تجمی��ع بهینه جریان ه��ای کاالیی‪ ،‬منافع مهم��ی مانند کاهش‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چن��د روز پی��ش وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬س��فر در ش��رایط کنونی را‬ ‫«خطرن��اک» توصیف ک��رد و گفت که رفت و امده��ا در ورودی و‬ ‫خروجی ش��هرها کنترل و موارد مش��کوک به ویروس کرونا تا ‪۱۴‬‬ ‫روز قرنطینه می ش��وند و این وضعیت در تعطیالت نوروز نیز ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬تاکنون نیز برخی اس��تانداران از مردم خواسته اند‬ ‫در تعطیالت پیش رو س��فری نداشته باشند و در شهر خود بمانند‪.‬‬ ‫برهمین اساس وزیر بهداشت نیز اعالم کرد پس از تمام شدن بحران‬ ‫کرونا‪ ،‬کوپن تسهیالتی به مردم داده می شود تا سفر بروند‪.‬‬ ‫ول��ی تیموری معاون گردش��گری و رئیس کمیته پیش��گیری و‬ ‫مقابله با ویروس کرونا در اماکن گردش��گری و ورزش��ی نیز درباره‬ ‫جزییات این موضوع گفت‪ :‬در ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت و‬ ‫مقابله با ویروس کرونا گزارشی از وضعیت سفر در کشور و خسارات‬ ‫وارد شده به صنعت گردش��گری ارائه شد‪ .‬پیش بینی این است که‬ ‫فرصت س��فر در تعطیالت نوروز که پرسفرترین فصل در کشورمان‬ ‫اس��ت‪ ،‬از بین برود‪ .‬برهمین اساس پیش��نهادی مطرح شد که بعد‬ ‫از فروکش کردن تب این ویروس در کش��ور‪ ،‬دولت برای کارکنان و‬ ‫مردم فرصت مرخصی و یا تعطیالت فراهم اورد و تا مردم سفر بروند‪.‬‬ ‫با این اقدام هم به فعاالن گردش��گری که خس��ارات سنگینی را در‬ ‫بحران کرونا متحمل ش��ده اند‪ ،‬کمک خواهد شد و هم بعد از تحمل‬ ‫این همه استرس‪ ،‬نشاط به جامعه برمی گردد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کلیت این پیش��نهاد مورد تایید ق��رار گرفته و وزیر‬ ‫بهداش��ت نی��ز با عنوان «کوپن س��فر» ان را رس��انه ای کرد و قول‬ ‫مس��اعد داد در دولت نیز پیگیر تصویب ان ش��ود تا بعد از پایان این‬ ‫بحران‪ ،‬فرصتی برای س��فرهای از دست رفته مردم فراهم شود‪ .‬این‬ ‫ایده هنوز پخته نشده اما تا زمانی که از این بحران عبور کنیم‪ ،‬طرح‬ ‫کامل را به نتیجه می رسانیم‪.‬‬ ‫پای کوپن به گردشگری هم باز می شود؟‬ ‫موضوع تس��هیالت س��فر به م��ردم پس از بح��ران کرونا را بای��د با نگاه‬ ‫کارشناس��ی پیش برد و موردی نیست که بتوان از باال به پایین به جامعه‬ ‫پیشنهاد کرد چرا که رفتار مردم را نسبت به ان نمی شناسیم‬ ‫علی اکب��ر عبدالملک��ی در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ه ط��ور قطع‬ ‫وضعیت به این ش��کل نخواه��د ماند و تا‬ ‫مدت��ی دیگر هم��ه چیز ب��ه روال عادی‬ ‫بازمی گ��ردد؛ بنابراین باید بدانیم پس از‬ ‫این بحران چه باید بکنیم؟ از همین حاال‬ ‫بای��د برنامه ری��زی داش��ت و دول��ت از‬ ‫کمیس��یون های مختلف پارلمان بخش خصوصی کمک و مشورت‬ ‫بگیرد چرا که نگاه کارشناسی به امور دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت باید‬ ‫به واحدهای کوچک و متوس��ط کمک کند و در بخش هزینه های‬ ‫تمامی بخش های صنعت گردش��گری و صنایع وابسته حامی انها‬ ‫باش��د تا خون دوباره ای به رگ های این جامعه وارد ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسون گردشگری و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران با اشاره به‬ ‫توزیع رایگان ماس��ک از سوی برخی برندهای مطرح در بین مردم‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سوال مهم اینجاست که این ماسک ها از کجا تهیه شده‬ ‫است که بسیاری از بیمارستان و مراکز درمانی هنوز ماسک ندارند؟‬ ‫عبدالملک��ی تصریح کرد‪ :‬یک روزه مجوز واردات ماس��ک صادر‬ ‫ش��د و ان هم با ارز اولویت یک که عجیب اس��ت‪ .‬گویا ماسک ها در‬ ‫گمرک دپو بوده اند و برخ��ی فقط منتظر مجوز ورود بودند چرا که‬ ‫درحال حاضر تمام کش��ورها درگیر هس��تند و می خواهیم از کجا‬ ‫وارد کنیم؟‬ ‫رئیس کمیس��یون گردش��گری و صنایع وابس��ته اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اشاره به درخواست از رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫با توجه به اینکه برای نخس��تین بار اتاق بازرگانی عضو شورای عالی‬ ‫راهکاری برای ساماندهی توزیع کاالها‬ ‫ترافیک و الودگی هوای ش��هرها به واس��طه ساماندهی‬ ‫و کاهش میزان تردد وس��ایل نقلیه باری در ش��هرها را‬ ‫دربر دارد‪ .‬بررس��ی ها حاکی از ان است که شبکه توزیع‬ ‫بیشتر کاالها در شهرهای کش��ور‪ ،‬هم به لحاظ کارایی‬ ‫ش��بکه و هم به لحاظ اثرات فعالیت های لجس��تیکی بر‬ ‫جامعه شهری واجد مشکالت و مسائلی است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬توزیع کاالهای مصرفی پرگردش اغلب توس��ط‬ ‫ش��رکت های پخش وابس��ته به تولیدکنندگان صورت می گیرد که‬ ‫این امر موجب مراجعات متعدد وس��ایل نقلی��ه برای تحویل کاالی‬ ‫ش��رکت های مختلف به فروش��گاه ها و ایجاد مش��کالت ترافیکی و‬ ‫الودگی هوا می شود‪ .‬درباره دیگر کاالهایی که شبکه توزیع انها اغلب‬ ‫س��نتی بوده و از انسجام برخوردار نیست‪ ،‬ذخیره سازی کاال در نقاط‬ ‫متعدد و پراکنده (و حتی گاه غیراستاندارد در سطح شهرها)‪ ،‬به ویژه‬ ‫در ش��هرهای بزرگ امری شایع اس��ت که ناکارایی ها و اسیب های‬ ‫خاص خود را به دنبال دارد‪ .‬توجه به تجربیات جهانی موجود در زمینه‬ ‫ایجاد مراکز توزیع شهری در حاشیه شهرها و منافع اقتصادی‪ ،‬زیست‬ ‫محیط��ی و اجتماعی ناش��ی از ان‪ ،‬ایجاد چنین مراکزی در کش��ور‬ ‫می تواند به عنوان راهکاری برای س��اماندهی توزیع کاال در شهرهای‬ ‫کشور و به طور کلی نظام لجستیک در انها مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫• مهمتری��ن دریافت کنندگان خدمات از این مراکز‪ ،‬ش��رکت ها و‬ ‫کسب وکارهای کوچک و متوسط خواهند بود که بیشتر فاقد امکانات‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری لجس��تیکی کارامد هستند‪ .‬همچنین‬ ‫ش��رکت های بزرگ نیز می توانند در صورت نی��از به افزایش کارایی‬ ‫شبکه لجستیک خود از این مراکز استفاده کنند‪ .‬اگر چه شرکت های‬ ‫ب��زرگ فعال در حوزه هایی چون کااله��ای مصرفی پرگردش‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی و ‪ ،...‬بیش��تر از شبکه لجس��تیک اختصاصی برخوردار بوده و‬ ‫تنها در صورتی اقدام به بکارگیری این مراکز خواهند کرد که جذابیت‬ ‫اقتصادی الزم برای انها برخوردار باشد‪.‬‬ ‫• در صورت شکل گیری شرکت های لجستیکی طرف سوم و باالتر‪،‬‬ ‫این شرکت ها می توانند از طریق استقرار امکانات خود در مراکز توزیع‬ ‫ش��هری‪ ،‬ارائه خدمات توزیع کاال در ش��هرها را به صورت یکپارچه و‬ ‫مدیریت ش��ده و در قالب قراردادهای برون سپاری لجستیکی برای‬ ‫ل نگرفتن‬ ‫کسب وکارهای متقاضی بر عهده بگیرند‪ .‬اما با توجه به شک ‬ ‫این ش��رکت ها در کش��ور‪ ،‬ش��رکت های پخش یا دیگر شرکت های‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شده است‪ ،‬در نامه ای‬ ‫از رئیس اتاق بازرگانی درخواس��ت کردم حتما جلس��ه اضطراری‬ ‫شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شود‪.‬‬ ‫درخواس��ت دیگری که داش��تیم‪ ،‬این بود که ب��ا توجه به اینکه‬ ‫رسالت اتاق حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک بخش خصوصی‬ ‫است‪ ،‬باید بیانیه ای صادر و حمایت همه جانبه خود را از این بخش‬ ‫اعالم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موارد در حد پیش��نهاد و درخواس��ت اس��ت و‬ ‫موضوع مهم این اس��ت که مس��ئوالن اجرایی کش��ور باید به وعده‬ ‫وعیده��ا و تصمیم های��ی که اخ��ذ می کنند دقت کنن��د‪ .‬نه اینکه‬ ‫برای حل یک مشکل‪ ،‬مش��کالت دیگری ایجاد کنند‪ .‬کشور چین‬ ‫میلیاردها دالر برای بخش خصوصی هزینه و وام قرض الحس��نه یا‬ ‫بالع��وض به طور نقد به واحدهای کوچک پرداخت کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر سازمان امور مالیاتی ما نیز وعده داده بخشودگی جرایم‬ ‫را برای واحدهای اقتصادی در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫اتفاق��ی که هنر خاصی نیس��ت بلکه باید اع�لام کنند مالیات ها‬ ‫را برای مدتی مش��خص می بخش��ند‪ .‬کارگاه کوچک��ی که هزینه‬ ‫بس��یاری اندک��ی برای مالیات می پ��ردازد اگر مدت��ی نپردازد چه‬ ‫اتفاقی می افتد؟ در این شرایط بنگاه های کوچک هستند که از بین‬ ‫می روند بنابراین باید مورد حمایت قرار بگیرند‪ .‬از واحدهای صنایع‬ ‫دس��تی و اقامتگاه ها و بوم گردی ها و رستوران ها گرفته تا کارگاهی‬ ‫که برای شب عید روسری تولید کرده اما روی دستشان مانده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران‬ ‫س هواپیمایی‬ ‫همچنین با اشاره به تصمیم دولت مبنی براینکه اژان ‬ ‫باید هزینه کنس��لی سفرها را به مس��افران بازگردانند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اژانس ها از مس��افر پول گرفته اند و زمینه س��فر را فراهم کردند؛ از‬ ‫س��ود ان هزینه ها را پرداخت می کنن��د و به ایرالین ها و کارگزاری‬ ‫رزرو هتل ها نیز پولی پرداخت کرده اند‪ ،‬در این شرایط که ایرالین ها‬ ‫پول اژانس ها را نمی دهند و هتل های خارجی نیز پول کنس��لی را‬ ‫می گیرن��د و مابقی را با تاخیر بازمی گردان��د‪ ،‬چگونه می توان پول‬ ‫مردم را به انها برگرداند؟ وقتی تصمیمی گرفته می ش��ود باید همه‬ ‫جوانب را کارشناسی شده ببینند‪.‬‬ ‫حمل ونق��ل بار درون ش��هری می توانند از طریق ای��ن مراکز به ارائه‬ ‫خدم��ات توزی��ع کاال بپردازند‪ .‬در این صورت‪ ،‬ارائه خدمات توس��ط‬ ‫ش��رکت های پخش وابسته‪ ،‬محدود به مجموعه اصلی این شرکت ها‬ ‫نبوده و به دیگر کسب وکارهای نیازمند نیز اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫• مراک��ز توزیع ش��هری می توانند برای توزیع ان��واع کاالها اعم از‬ ‫کاالهای مصرفی پرگردش نظیر مواد غذایی و اش��امیدنی‪ ،‬کاالهای‬ ‫مصرفی کس��ب وکارهای ش��هری و‪ ...‬مورد اس��تفاده ق��رار گیرند‪.‬‬ ‫ای��ن مراکز می توانند به ص��ورت تخصصی در توزیع م��واد و مصالح‬ ‫ساختمانی نیز فعالیت کنند‪.‬‬ ‫• ب��ا توجه به تنوع کارکردهای مراکز توزیع ش��هری در تجربیات‬ ‫جهانی و با در نظر گرفتن ویژگی های خاص شبکه های توزیع کاال در‬ ‫شهرهای ایران‪ ،‬الزم است ابتدا مدل بومی سازی شده ای از این مراکز‬ ‫و در انطباق با نیازهای لجس��تیک شهری کشور طراحی شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬ضروری است پیش از اقدام به ایجاد چنین مراکزی در هر یک‬ ‫از شهرهای مد نظر‪ ،‬ش��بکه های توزیع انواع کاالها و نیازمندی های‬ ‫لجس��تیکی انها به طور دقیق مطالعه ش��ده و از توجیه پذیری ایجاد‬ ‫انها در ش��هرهای مذکور اطمینان حاصل شود‪ .‬در هر صورت‪ ،‬اجرای‬ ‫‹ ‹رفتار مردم باید انالیز شود‬ ‫عل��ی ش��ادلو یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫گردش��گری نیز در این ب��اره می گوید‪:‬‬ ‫موضوع تس��هیالت سفر به مردم پس از‬ ‫بحران کرونا را باید با نگاه کارشناس��ی‬ ‫پیش برد و موردی نیست که بتوان از باال‬ ‫به پایین به جامعه پیشنهاد کرد چرا که‬ ‫رفتار مردم را نسبت به ان نمی شناسیم‪.‬‬ ‫مانند اینکه در شرایط کرونا قرار بود کسی سفر نرود اما بسیاری به‬ ‫س��فر رفتند و گرفتاری هایی را برای استان های مازندران و گیالن‬ ‫رق��م زدن��د‪ .‬وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬بنابراین‬ ‫اس��تنباطی از رفتار مردم وجود ندارد که پ��س از بحران کرونا اگر‬ ‫مدتی را برای تعطی�لات در نظر بگیریم رفتار مردم چگونه خواهد‬ ‫ب��ود؛ یعنی به عن��وان نمونه ایا امکان اقتص��ادی را دارند یا ترجیح‬ ‫می دهند به کسب وکار خود برگردند‪.‬‬ ‫ش��ادلو ب��ا تاکید براینکه این تجربه نخس��ت جامعه م��ا در برابر‬ ‫اپیدم��ی اینچنینی اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ما باید بعد از این س��ند‬ ‫پژوهشی تهیه و کرده رفتار مردم را انالیز و با توجه به ان‪ ،‬نسبت به‬ ‫برنامه ها و تصمیم گیری ها اقدام کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس گردشگری ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر به دلیل اینکه‬ ‫زیرساخت های گردشگری نیز در شرایط بحرانی قرار دارند‪ ،‬امکان‬ ‫دارد تخفیف ه��ای مختلف برای م��ردم در نظر بگیرند که به عنوان‬ ‫مشوق تلقی شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سفر یکی از معلول های مناسبات روزگار مردم است‬ ‫و اگ��ر روزگار اقتصادی خوبی نداش��ته باش��ند طبیعتا این معلول‬ ‫موفق نخواهد بود‪.‬‬ ‫من حدس می زنم با توجه به سفرهایی که در این شرایط رخ داد‬ ‫و همچنین در ایام نوروز که امکان دارد برخی اقدام به س��فر کنند‪،‬‬ ‫به نظر نمی رسد بضاعت اقتصادی مردم اجازه سفر دوباره را بدهد‪.‬‬ ‫ش��ادلو تاکید کرد‪ :‬این پیش��نهاد اگر جدی باشد باید مختصاتی‬ ‫ب��رای ان تعریف ش��ود تا بت��وان دقیق ت��ر در این باره نظ��ر داد و‬ ‫تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫پروژه های پایلوت ش��هرهای منتخب کش��ور‪ ،‬پیش از اغاز بکار این‬ ‫مراکز در دیگر شهرها ضروری است‪.‬‬ ‫•ایجاد و بهره ب��رداری از این مراکز می تواند از طریق حمایت های‬ ‫دول��ت (به وی��ژه درس��ال هایابتدایی فعالیت) و درقال��ب مدل های‬ ‫مش��ارکت عمومی‪-‬خصوصی مد نظر قرار گیرد‪ .‬در نهایت الزم است‬ ‫متولی مشخصیبرای ایجاداین مراکزدرشهرهای کشور تعیین شود‪.‬‬ ‫• در تجربی��ات جهان��ی مراکز توزیع ش��هری بیش��تر مربوط به‬ ‫شهرهای بزرگ و اصلی هستند‪ ،‬اما شهرهای کوچکتر نیز در صورت‬ ‫توجیه پذیری می توانند از چنین مراکزی در س��طوح محدودتر بهره‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫• در س��ند امایش مراکز لجستیک کشور (وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫‪ ،)۱۳۹۸‬تع��داد ‪ ۵۸‬پهنه در س��طح کش��ور برای ایج��اد این مراکز‬ ‫پیش بینی ش��ده است‪ .‬در صورت ساخت مراکز لجستیک در حاشیه‬ ‫هر یک از شهرهای مشخص شده و مراکز توزیع شهری می توانند به‬ ‫عنوان بخشی از مراکز مذکور به فعالیت بپردازند یا در غیر اینصورت‬ ‫به عنوان نقاط ارتباط دهنده مراکز لجستیک با مناطق شهری عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪ 16 -1398‬رجب ‪ 11 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1486‬پیاپی‪2804‬‬ ‫سطل زباله‪ ،‬منبع ویروس‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه نظارت بر پمپ بنزین ها برای مقابله با کرونا‬ ‫تلویزیون های اینترنتی گوی سبقت را از صداوسیما ربودند‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫مخاط��ب ش��دند و در نبود برنامه های ج��ذاب در صدا و‬ ‫سیما به سرعت امار تماشاگران را به نفع خود تغییر داده‬ ‫و گوی سبقت را ربودند‪.‬‬ ‫امارهای رس��می و غیر رسمی منتش��ر شده از سوی‬ ‫صدا و س��یما و تلویزیون های اینترنتی نش��ان می دهد‬ ‫که این رس��انه ب��ا فاصله چش��مگیری از تلویزیون های‬ ‫اینترنتی عقب مانده اس��ت‪ .‬از همان روزهای نخست از‬ ‫محدودیت ه��ای ترددی و الزام رعایت نکات بهداش��تی‬ ‫نیز محمدج��واد اذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات با انتش��ار پس��تی در صفحه توییت��ر خود از‬ ‫دسترس��ی بهتر ب��ه تلویزیون های اینترنت��ی خبر داد؛‬ ‫در متن این پس��ت نوش��ته ش��ده ب��ود که «ب��ا مدیران‬ ‫تلویزیون ه��ای اینترنتی صحبت ک��ردم‪ .‬از فردا تا اخر‬ ‫هفت��ه‪ ،‬بخش مخصوص کودکان انه��ا و در برخی‪ ،‬تمام‬ ‫فیلم ها و سریال ها رایگان خواهد بود‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادامه اف��زود‪« :‬خواهش می کنم در‬ ‫من��زل بمانید و بیرون نروید‪ .‬مواظب کودکان و خودتان‬ ‫در برابر کرونا باش��ید‪ ».‬که این پست نیز در رونق بیشتر‬ ‫تلویزیون های اینترنتی بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬بررس��ی رفتار تماشای کاربران در بخش‬ ‫انیمیشن تنها یکی از تلویزیون های اینترنتی از تاریخ ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ ۱۶‬اسفند نشان می دهد که میانگین بازدید انیمیشن ها‬ ‫رش��دی در حدود ‪ ۷۴‬درصدی داش��ته و افراد زیادی با‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫قسمت هفتم «خواب زده» منتشر شد‬ ‫ناصر ارمنی به حرف امد‬ ‫مجموع��ه داس��تان ناص��ر ارمنی نوش��ته‬ ‫رضاامیرخانی در قالب کتاب صوتی در پلتفرم‬ ‫واوخوان منتشر شد‪.‬‬ ‫این اثر با صدای حامد فعال و در قالب یک‬ ‫اثر با زمان بیش از ‪ ۱۶‬ساعت تولید شده است‪.‬‬ ‫رضا امیرخانی برای نخس��تین بار مجموعه داستان ناصر ارمنی را در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬و در موسسه انتشارات کتاب نیستان منتشر کرد‪.‬‬ ‫این مجموعه داستان که تنها مجموعه داستانی است که از رضا امیرخانی‬ ‫منتشر شده است جدا از اینکه جذابیت های کارهای او را دارد‪ ،‬شیطنت هایی‬ ‫در س��وژه و نوع نگاه و پایان بندی های خاص او را نیز در ادبیات نمایندگی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عناوین داس��تان های این مجموعه عبارتند از زمزم؛ انگشتر؛ رتبه قبولی؛‬ ‫یک پژوهش خش��ن؛ کوچولو؛ ناصر ارمنی؛ کمال؛ س��ه نفر؛ خیابان؛ سال نو‬ ‫و گوش شنوا‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«در حلقه رندان» به فضای مجازی رسید‬ ‫در محضر اجنه منتشر شد‬ ‫ش��ب ش��عر طنز «در حلقه رندان» که‬ ‫در روال عادی خود اخرین یکش��نبه های‬ ‫ه��ر ماه در حوزه هنری برگزار می ش��ود‪،‬‬ ‫در نوبت یکصد و ش��صتم خود به منظور‬ ‫توج��ه ب��ه حف��ظ س�لامت مخاطبان و‬ ‫پیش��گیری از ش��یوع کرونا‪ ،‬به صورت ضبطی از اپ��ارات پخش خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر همچنین در نظر دارد تا‬ ‫زمان رفع خطر ابتال به ویروس کرونا و طبق توصیه های وزارت بهداشت‬ ‫مبنی بر پرهیز از حضور در محافل گروهی‪ ،‬برخی محافل و رویدادهای‬ ‫خود را از طریق سامانه اینترنتی اپارات به سمع و نظر مخاطبان برساند‪.‬‬ ‫این برنامه به همت موسس��ه فرهنگی هنری س��پهر سوره هنر و دفتر‬ ‫طنز حوزه هنری تولید و یکش��نبه ‪ ۲۵‬اس��فند از ساعت ‪ ۱۷‬در سایت‬ ‫‪ www.aparat.com‬نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫نش��ر اموت مجموعه داستان به هم پیوسته‬ ‫در محضر اجنه را منتشر کرد‪.‬‬ ‫مجموعه داستان به هم پیوسته «در محضر‬ ‫اجنه» ش��امل بیش از چهل داس��تان بس��یار‬ ‫کوت��اه درب��اره اجنه به قلم س��ید عبدالعظیم‬ ‫موسوی منتشر شد‪.‬‬ ‫این داس��تان ها بر پایه باورهای مردمان منطقه الموت درباره اجنه و پیوند‬ ‫انها با زندگی و اداب و رسوم انها تالیف شده است‪.‬‬ ‫نویس��نده این اثر در فاصله زمانی سال های ‪ ۸۶‬تا ‪ ۸۸‬دست به تالیف این‬ ‫کت��ب زده اس��ت و به گفته خودش انها را متاث��ر از وقایع روز و با همراهی‬ ‫طنزی مالیم به مخاطبانش عرضه کرده است‪.‬‬ ‫نش��ر اموت این کتاب را در ‪ ۱۷۶‬صفحه و با نرخ ‪ ۳۰‬هزار تومان منتش��ر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بازار زیر ماسک کرونا‬ ‫محسن جالل پور – فعال اقتصادی‪:‬‬ ‫خیل��ی زودتر از ان چه محاس��به کرده به‬ ‫مقصد می رس��د‪ .‬خیابان ها خلوت اس��ت‬ ‫و مغازه ه��ا هن��وز ب��از نکرده ان��د‪ .‬از اینه‬ ‫ماش��ین به خودش نگاه می کند؛ خودش‬ ‫را نمی شناس��د‪ .‬این چش��مان پر از ترس‬ ‫متعلق به کیس��تند؟ ای��ن صورت مدفون‬ ‫ش��ده زیر ماس��ک و این دستان پنهان ش��ده زیر دستکش نایلونی‬ ‫متعلق به چه کس��ی اس��ت؟ پیاده می ش��ود و زیپ کاپشنش را تا‬ ‫زیر چانه باال می کشد‪ .‬وحش��ت ویروس خیابان ها را متروکه کرده‪.‬‬ ‫ادم ه��ا تک و توک می این��د و می روند و مرد خودش را در خیابانی‬ ‫که هیچ وقت اینقدر خلوت ندیده‪،‬رها می کند‪.‬هرچه به بازار نزدیک‬ ‫می شود‪ ،‬انگار از بازار دور می شود‪ .‬مگر می شود این راسته را اینقدر‬ ‫خلوت دید؟ کناری می ایس��تد و به میدان خالی خیره می شود‪.‬یاد‬ ‫روزهایی می افتد که مغازه ای همین حوالی داشت‪.‬روزهایی که ‪500‬‬ ‫تومان فروش بیش��تر خوش��حالش می کرد‪.‬یاد روزهایی می افتد که‬ ‫چش��م به در مغازه می دوخت تا مگر مش��تری از راه برسد و روزی‬ ‫زن و بچه اش را برس��اند‪.‬یاد دهه ‪ ٦٠‬می افتدو روزهایی که از صبح‬ ‫تا ش��ام ‪ 50‬تومان هم نمی فروخت اما یک نفر س��ر چراغ پیدایش‬ ‫می ش��د و به اندازه فروش پنج روزش خرید می کرد‪ .‬ان روزها همه‬ ‫امید مغازه داران به فروش ش��ب عید بود‪ .‬چاله های کسب وکارشان‬ ‫را با فروش ش��ب عید پر می کردند‪،‬بدهی هایشان را می پرداختند و‬ ‫چیزی هم برای س��ال بعد کنار می گذاشتند‪.‬هرسال اواسط بهمن‪،‬‬ ‫بازار از خواب زمس��تانی بیدار می شد‪ .‬بعضی ها که کسب وکارهای‬ ‫خانگی داشتند‪ ،‬زودتر از بقیه به بازار می رفتند و خرید می کردند و‬ ‫مصرف کننده ها می گذاشتند نزدیک عید‪.‬اگر فروش خوب بود‪،‬دوباره‬ ‫اعتباری خرید می کردند و همین طور تا اخرین دقیقه های س��ال‪،‬‬ ‫مش��تری می امد و می رفت‪ .‬روزهای عادی دل خرده فروش��ان به‬ ‫این خوش بود که دو یا س��ه هزارتومان بفروش��ند اما هرچه به عید‬ ‫نزدیک می شدند‪ ،‬فروششان به ‪ 15‬هزارتومان می رسید و اگر ‪ 20‬یا‬ ‫‪ 30‬هزار تومان می شد‪ ،‬از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند‪.‬‬ ‫ح��اال نزدیک همان مغازه و همان خیابان ایس��تاد ه و در روزهای‬ ‫بی رونق به روزهای پر رونق فکر می کند‪.‬این روزها چقدر همه چیز‬ ‫زود عوض می ش��ود و برای محو ش��دن یک پدیده الزم نیست یک‬ ‫نسل صبر کند؛امروز می اید و فردا می رود‪ .‬مرد همان جایی ایستاده‬ ‫که زمانی کارگران با چرخ و گاری می ایستادند‪ .‬بعدها همان جا وانت‬ ‫و نیسان می ایستاد‪.‬به اطرافش نگاه می کند‪ ،‬هیچ کس نیست‪ .‬پس‬ ‫کارگران کجایند؟ وانت ها و نیس��ان ها کجاست؟ وقتی بازار بسته و‬ ‫خلوت باشد‪،‬بازار کارگر هم رونقی ندارد‪ .‬بمانند کنار خیابان که چه‬ ‫بشود؟ اما از کجا می اورند؟ چطور نان و پنیری تهیه کنند؟‬ ‫زمانه رکود‪ ،‬چه زمانه بدی اس��ت‪ .‬نه کارگر س��همی می برد و نه‬ ‫مغازه دار‪ .‬نه بنکدار و نه بانکدار‪.‬‬ ‫راه می افتد به س��مت ب��ازار اصلی‪ .‬نه صدای ت��ق و تقی از بازار‬ ‫مس��گرها می اید و نه صدای بوقی از میدان‪ .‬نه بوی روغن و کشک‬ ‫به مشام می رسد و نه بوی چیت و فاستونی‪ .‬تنها صدای پای مردی‬ ‫شنیده می شود که ماسک به صورت زده و کشک خاطرات خودش‬ ‫را در کاروانسرای حاج مهدی مزه مزه می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«شبی که ماه کامل شد»‬ ‫در دو جشنواره هندی‬ ‫«شبی که ماه کامل شد» در‬ ‫ادامه نمایش های جهانی خود‬ ‫در دو جشنواره در هندوستان‬ ‫ب��ه نمای��ش درمی ای��د‪ .‬ب��ه‬ ‫گ��زارش ایس��نا‪ ،‬دوازدهمین‬ ‫جشنواره فیلم بنگلور هند که‬ ‫از هفتم تا پانزدهم اس��فند برگزار شد‪ ،‬اولین نمایش این فیلم در‬ ‫هندوس��تان بود و در ادامه «شبی که ماه کامل شد» در جشنواره‬ ‫فیلم هبیتات دهلی نو که از بیست وس��وم اسفند تا سوم فروردین‬ ‫در شهر دهلی نو برگزار می شود هم به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫«ش��بی که ماه کامل ش��د» پیش از این در حضورهای جهانی ‬ ‫خود در جش��نواره ش��ب های س��یاه تالین جای��زه بهترین فیلم‬ ‫از نگاه مردم و درجش��نواره فیلم های سیاس��ی کاراسون فرانسه‬ ‫جایزه بزرگ هیات داوران به عنوان بهترین فیلم جشنواره‪ ،‬جایزه‬ ‫بهتری��ن بازیگر زن برای الناز شاکردوس��ت و جایزه هیات داوری‬ ‫دانشجویان را دریافت کرد‪ .‬عرضه و پخش بین المللی فیل م «شبی‬ ‫که ماه کامل ش��د» به عهده محمد اطبایی (مستقل های ایرانی)‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرونا و مردم بی اعتنا‬ ‫فرنود حس�نی‪ :‬اینکه مس��ئوالن فاجع��ه کرونا را دیر‬ ‫اعالم کردند یا فالن ش��هر را قرنطینه نکردند بخش��ی از‬ ‫قضیه اس��ت و اینکه امروز قطعاً همه می دانند این ویروس‬ ‫خطرناک همه جا هست و بیمار می کند و می کشد و هنوز‬ ‫م��ردم را ب��ه راحتی در کوچ��ه و بازار و ج��اده و پارک و‬ ‫خیاب��ان می بینی بخش مهم تر قضیه اس��ت‪ .‬هنوز معلوم‬ ‫نیس��ت این رفتار ناش��ی از چیس��ت و چرا علیرغم تاکید‬ ‫فراوان ارگان های بهداشتی نسبت به ماندن در خانه برای قطع زنجیره سرایت هنوز‬ ‫م��ردم ب��ی اعتنا و بی اعتماد و لجبازانه در پارک ها و کوچه و بازار هس��تند‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د اگر از این پدیده جان س��الم به در بردیم ب��ه تجربه جدیدی در خصوص‬ ‫مقابله با پدیده های اپیدمیک خواهیم رس��ید‪ .‬اما یادمان باش��د اگ��ر دوباره روزی‬ ‫خواستیم دنبال مقصر بگردیم از خودمان به عنوان یکی از ستون های تقصیر غافل‬ ‫نشویم و همه ماجرا را به گردن دولت و نظام و حکومت نیندازیم چرا که از جایی به‬ ‫بعد ما هم از فاجعه خبر داشتیم و هم از راهکارهای پیشگیری از ان‪.‬‬ ‫از طرفی چهارشنبه سوری در پیش است و طبق روال هر سال اسباب بمب و ترقه‬ ‫به راه خواهد افتاد‪ .‬اما امس��ال با س��ال های قبل یک تفاوت جدی دارد‪ .‬امسال اکثر‬ ‫بیمارس��تان های کشور درگیر کرونا هس��تند و واقعاً کادر درمان کشور تحمل فشار‬ ‫جدید ناش��ی از چهارشنبه سوری را ندارد‪ .‬گو اینکه اگر هم خدای ناکرده کسی به‬ ‫دلیل اسیب های چهارشنبه سوری به بیمارستان برود احتمال ابتال به این ویروس‬ ‫هم خواهد داشت‪ .‬پس لطفاً یک امسال بمب و ترقه را فراموش کنیم و بیش از این‬ ‫کادر بیمارستان ها را دچار فرسایش نکنیم‪.‬‬ ‫عتیقه های بهارستان در دست میراث‬ ‫عتیقه هایی که سمس��ار فروش محدوده بهارستان تهران‪،‬‬ ‫به صورت غیرقانونی در مغازه اش می فروخت‪ ،‬توسط پلیس‬ ‫به اداره کل میراث فرهنگی اس��تان تهران تحویل ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ 11 ،‬اسفند خبر رسید که ماموران کالنتری‬ ‫بهارستان ده ها قطعه اشیای عتیقه مربوط به دوره اشکانیان‬ ‫را از یک سمساری در این محدوده کشف کردند‪ .‬در جریان‬ ‫بازرسی از ان مغازه‪۲۶ ،‬عدد کاسه و بشقاب شکسته‪۹ ،‬عدد‬ ‫س��رامیک کاس��ه و بشقاب‪ ،‬دوعدد بت گلی‪ ،‬هش��ت عدد مجسمه طرح تیران سفالی‪،‬‬ ‫پنج عدد اب خوری سفالی‪ ،‬پنج عدد بشقاب مفرغ‪ ،‬نیم تنه مجسمه نقره‪ ،‬سرمه دان‬ ‫مفرغی با پایه‪ ،‬دو عددقاب کوچه (جای دعا)‪ ،‬دس��ته ظرف مفرغی‪ ،‬هفت عددموبند‬ ‫مفرغی‪ ،‬سه عدد دست بند مفرغ‪ ،‬کته ظرف مفرغی‪ ،‬تلسم مفرغ خط دار را کشف و‬ ‫ضبط شدند‪ .‬و حتی فروشنده ان اشیا در جریان بازجویی هایش مدعی شد اجناس را‬ ‫از فردی ناشناس خریداری کرده است‪.‬‬ ‫تا سرانجام بعد از گذشت این مدت‪ ،‬معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫اس��تان تهران از تحویل اثار کش��ف شده توسط کالنتری ‪ ۱۰۹‬بهارستان به اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان تهران خبر داد‪ .‬مرتضی ادیب زاده در گفت وگو با ایس��نا با بیان‬ ‫این که در این کشف ‪ ۸۳‬قلم شی به دست امده است‪ ،‬از تحویل هم ه اثار به امین اموال‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی اس��تان تهران خبر داد و گفت‪ :‬در این کش��ف بیشتر اشیای‬ ‫به دس��ت امده را س��فالینه های خاکستری از عصر اهن تا ظروف دوره ایلخانی شامل‬ ‫شده اند‪ ،‬همچنین برخی از اشیا نیز تقلبی هستند که اکنون کارشناسان‪ ،‬کار بررسی‬ ‫روی ان ها را در دستور کار خود دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این که در بین اثار به دس��ت امده‪ ،‬اثار تاریخی از عصر اهن تا دوره‬ ‫ایلخانی وجود دارد‪ ،‬به وجود چند ریتون متعلق به دور ه اشکانی در بین این اثار اشاره‬ ‫کرد‪ .‬او همچنین به شکایت میراث فرهنگی استان تهران از متهم پرونده و مکاتبه این‬ ‫اداره کل با دستگاه قضایی تا رسیدن به جوابی درست خبر داد و افزود‪ :‬اثار تحویل داده‬ ‫ش��ده به مخزن اموال توقیفی منتقل می ش��ود و بعد از این که حکم تحویل قطعی اثار‬ ‫به میراث فرهنگی رسید‪ ،‬نمونه های اصیل با توجه به محتوای موزه ها برای موزه های‬ ‫مختلف فرستاده می شود‪.‬‬ ‫میراث‬ ‫قس��مت هفت��م س��ریال «خ��واب زده» به‬ ‫کارگردانی س��یروس مقدم و تهی��ه کنندگی‬ ‫الهام غفوری س��ه شنبه ‪ ۲۰‬اسفند منتشر شد و‬ ‫مخاطبان می توانند این سریال را که در خارج از‬ ‫تلویزیون عرضه می شود در سامانه های ‪VOD‬‬ ‫دریافت کنند‪ .‬خواب زده که نخس��تین تجربه س��یروس مقدم در شبکه نمایش‬ ‫خانگی اس��ت‪ ،‬فضایی عاش��قانه و ماورایی دارد و تقابل میان انس��ان و شیطان را‬ ‫به تصویر می کش��د‪ .‬س��یروس مقدم و سعید نعمت اهلل پیش از این در سریال های‬ ‫تلویزیونی رس��تگاران‪ ،‬دیوار‪ ،‬مدین��ه‪ ،‬میکائیل و زیر هش��ت تجربه همکاری با‬ ‫یکدیگر را داش��تند‪ .‬درخالصه داس��تان این سریال امده است‪ :‬رها و هما با دیدن‬ ‫یک خواب مشترک با هم اشنا می شوند و این شروع ماجراهای عشقی و ورودشان‬ ‫به زندگی یکدیگر اس��ت‪ .‬الدن مس��توفی‪ ،‬امیرعلی دانایی‪ ،‬مهدی سلطانی‪ ،‬ایرج‬ ‫نوذری‪ ،‬پریوش نظریه‪ ،‬فرید س��جادی حسینی‪ ،‬مارال فرجاد‪ ،‬کوروش سلیمانی‪،‬‬ ‫مجتبی طباطبایی‪ ،‬ارس�لان قاس��می‪ ،‬باران حاج رضایی‪ ،‬بیتا احمدی‪ ،‬علیرضا‬ ‫شجاع نوری‪ ،‬سیما بابایی بازیگران این سریال هستند‪.‬‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫چه کتابی گوش کنیم؟‬ ‫یادداشت‬ ‫یادداشت‬ ‫در حالی که به دلیل ش��یوع ویروس کرونا عموم مردم‬ ‫بیش��تر زمان خود را در خانه می گذرانند تلویزیون های‬ ‫اینترنتی با جذب مخاطب توانسته اند‪ ،‬گوی سبقت را از‬ ‫شبکه های صداوسیما بربایند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬از اوایل اس��فندماه بود که خبرهایی‬ ‫مبنی بر شیوع ویروس کرونا در ایران نخست در شهر قم‬ ‫و سپس در سراسر کشور منتشر شد و به دنبال این اخبار‬ ‫کش��ور در اخرین روزهای س��ال ‪ ۹۸‬در شرایط متفاوت‬ ‫و وی��ژه ای قرار گرف��ت‪ .‬اعالم امار ه��ر روزه مبتالیان و‬ ‫قربانیان این ویروس و لزوم رعایت بهداش��ت موجب شد‬ ‫تا هموطنان برای مراقبت بیشتر از خود و حفظ سالمت‬ ‫جامع��ه در خانه های خود بمانن��د و ترددها به ویژه برای‬ ‫سرگرمی و تفریح به حداقل برسد‪.‬‬ ‫تعطیل��ی بخ��ش فرهنگی کش��ور از جمله س��ینما‪،‬‬ ‫موس��یقی و تئات��ر کاه��ش تجمع در اماک��ن عمومی و‬ ‫ش��رکت در فعالیت های جمعی را به همراه داش��ت که‬ ‫البته تعطیلی برخی صنوف از سوی وزارت بهداشت نیز‬ ‫بر این روند بسیار تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫این در خانه ماندن ضرر و اس��یب های فراوانی را برای‬ ‫بخش های اقتصادی به همراه داشته است و موجب شده‬ ‫در استانه نوروز بسیاری از بخش ها تعطیل شوند و حال‬ ‫و هوای کشور را تغییر دهند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ذائقه ایرانیان از دیرباز به قصه گویی‬ ‫و داستان عالقه نشان داده است و برنامه های تلویزیونی‬ ‫مورد اقبال ایرانیان قرار داش��ت در این روزها که ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا موجبات در خانه مان��دن مردم را فراهم‬ ‫کرده اس��ت بیش از گذش��ته برنامه ه��ای تلویزیونی و‬ ‫اینترنتی مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی��روس کرون��ا پی��ش از ایام ن��وروز ‪ ۹۹‬توانس��ته با‬ ‫خانه نش��ین ک��ردن م��ردم مخاطبان بس��یاری را برای‬ ‫تلویزیون به همراه بیاورد اما این تماش��اگران تلویزیونی‬ ‫تنها مختص به صدا و س��یما نبودند بلکه تلویزیون های‬ ‫اینترنتی به عنوان رقیبی س��ر سخت وارد میدان جذب‬ ‫کمک دسترس��ی رایگان این محتواها را تماشا کرده اند‪.‬‬ ‫سریال ها و فیلم های سینمایی موجود در این بخش نیز‬ ‫رونق بس��یاری را برای تلویزیون های اینترنتی به همراه‬ ‫داش��ته است از یک سو منطبق بودن پوشش بازیگران و‬ ‫روابط مجموعه های شبکه نمایش خانگی موجب توجه‬ ‫بیشتر می ش��ود و از س��وی دیگر موضوعات طرح شده‬ ‫در داس��تان می تواند نظر بینندگان بس��یاری را به خود‬ ‫جلب کند‪ .‬در حالی که امار تماش��اگران تلویزیون های‬ ‫اینترنتی پیش از این نیز ش��امل میلیون ها دقیقه تماشا‬ ‫بود این روزها به س��ه برابر افزایش یافته اس��ت اما صدا و‬ ‫س��یما تنها از امار ‪ ۲۵‬درصد تماشاگر برای سریال های‬ ‫پخش ش��ده در روزهای ویژه کرون��ا خبر می دهد و این‬ ‫درص��د باالترین ع��ددی بود ک��ه برای پن��ج مجموعه‬ ‫تلویزیونی داشت و باقی مجموعه ها هر کدام کمتر از ‪۲۰‬‬ ‫درصد مخاطب را به خود اختصاص داده اند که حتی این‬ ‫امار در مقایسه با برنامه های صدا وسیما ناچیز محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این روزها که عموم مردم بیش��ترین زمان‬ ‫خ��ود را در خان��ه و در کنار خان��واده می گذرانند صدا و‬ ‫سیما فرصتی داشت تا با تولید برنامه های سرگرم کننده‬ ‫در ش��بکه های مختلف نه تنها توجه و اعتماد بسیاری را‬ ‫جلب این رس��انه کند بلکه به ای��ن ترتیب فضایی فراهم‬ ‫نمی ش��د تا مردم جای خالی صداوسیما را با برنامه های‬ ‫ش��بکه های ماهواره پر کنن��د و در این میان بخش قابل‬ ‫توجهی از تماش��اگران خود را در رقابت با تلویزیون های‬ ‫اینترنتی و شبکه نمایش خانگی واگذار کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که رسانه ملی از بودجه قابل توجهی‬ ‫در هر س��ال بهره مند اس��ت اما ش��بکه نمایش خانگی و‬ ‫تلویزیون های اینترنتی به بخش خصوصی تعلق دارد و از‬ ‫جای مش��خصی تغذیه نمی شود اما صداوسیما نه تنها از‬ ‫این فرصت ویژه استفاده نکرده است بلکه با پخش مداوم‬ ‫س��ریال های تکراری یا برنامه هایی ک��ه عموما توانایی‬ ‫جذب مخاطب باالیی ندارد موجبات کنار گذاشته شدن‬ ‫از سوی بینندگان را فراهم کرد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناصربزرگمهر‪:‬‬ ‫همیشه در زندگی‪ ،‬کسانی می مانند که فردا را می بینند‪.‬‬ ‫چه باک اگر من جزو انان نیستم‪ ،‬مهم این است که فرزندم‪،‬‬ ‫فرزند دوستم‪ ،‬فرزند همکارم‪ ،‬فرزند همسایه ام می مانند‪.‬‬ ‫مگر نمی گویند هر چیز که مرا نکشد‪ ،‬مرا قوی تر خواهد‬ ‫کرد؛ پس انها که می مانند قوی ترند‪ .‬این تنها قانون جنگل‬ ‫نیست‪ ،‬قانون زندگی است‪ .‬در هر بال و هر حادثه ای‪ ،‬افرادی‬ ‫می روند و افرادی زنده می مانند‪ .‬کسی که با سرعت رانندگی می کند‪ ،‬امکان تصادف‬ ‫بیشتری نسبت به کسی که احتیاط می کند دارد‪ .‬باید باور داشت که رعایت بهداشت‪،‬‬ ‫در همه زمان ها الزم بوده و هست‪ .‬مردم کشورهای اسکاندیناوی در میان اروپایی ها‪،‬‬ ‫از بهداشت بهتری برخوردارند و امروز نتیجه ان را می بینند‪.‬‬ ‫سال هاست که در بسیاری از کشورها‪ ،‬زباله از منازل تفکیک می شود‪ .‬هر خانه برای‬ ‫خودش چند سطل بزرگ دارد که زباله تر از زباله پالستیک‪ ،‬کاغذ‪ ،‬شیشه و باغبانی‬ ‫تفکیک می ش��ود‪ .‬صد بار نوش��تیم که این حداقل کاری است که شهرداری می تواند‬ ‫انجام دهد‪ .‬س��اخت س��طل های زباله‪ ،‬کار تولیدی است‪ ،‬هزینه ان از همین تفکیک‬ ‫کاغذ و پالستیک درمی اید؛ تازه شما که بلدید از مردم هم بگیرید‪ ،‬به درامدهای تان‬ ‫افزوده خواهد شد‪ .‬در جهان زباله را طالی کثیف نام گذاشته اند‪ .‬ثروت باداورده است‬ ‫که از ان غفلت کرده اید‪ ،‬حساب و کتابش هم سخت است‪ .‬داستان زباله گردی و عدم‬ ‫رعایت بهداش��ت هم جمع می شود‪ .‬ش��هرداری تهران می تواند محله به محله شروع‬ ‫کند‪ ،‬شهرهای دیگر الگو خواهند گرفت‪.‬‬ ‫خریدن و تهیه چند هزار ماشین رفت و روب کوچه ها‪ ،‬این رفتگران دلسوز شهری‬ ‫را نجات خواهد داد‪.‬‬ ‫برای از بین بردن بیماری ها‪ ،‬باید کارهای زیربنایی انجام ش��ود؛ اگر افراد دلس��وز و‬ ‫پاکدستی در شهرداری ها و شوراهای شهر وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ادمی که پا ندارد‪ ،‬رد پا هم ندارد‪ .‬این وضعیت امروز جامعه ماس��ت‪ .‬هیچ مس��ئولی‬ ‫از خودش رد پایی نمی گذارد‪ ،‬هیچ تفاوتی بین این شهردار و ان شهردار وجود ندارد‪،‬‬ ‫تفاوت��ی بی��ن این مدیر کوتوله و ان مدیر لی لی پوتی وجود ندارد‪ ،‬چون اصال پا ندارند‬ ‫که بخواهند رد پایی از خدمت و عشق به کاری که می کنند از خود باقی بگذارند‪.‬‬ ‫ب��رای نج��ات مردم باید اول مردم را باور داش��ت و بعد ت�لاش جانانه کرد و از خود‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫وی��روس کرون��ا ای��ن روزها همه را گرفتار کرده و هم��ه می خواهند به نوعی خود و‬ ‫خان��واده خ��ود را از ای��ن تهدید دور نگ��ه دارند؛ اما انکه نیازمندتر و بی پناه تر اس��ت‬ ‫تدبیری هم نمی تواند بیندیشد‪.‬‬ ‫کودکان زباله گرد‪ ،‬غذای کافی و مناسب ندارند‪ .‬دیدن این بچه ها در کوچه ها‪ ،‬دل‬ ‫هر ادمی را ریش ریش می کند‪ .‬کودک زباله گرد بهداشت ندارد‪ .‬اکثرا مهاجر هستند‪،‬‬ ‫س��واد خواندن ندارند‪ ،‬حمام نمی روند‪ ،‬بیمه و مرخصی ندارند‪ ،‬دسترس��ی به دارو و‬ ‫درم��ان ندارن��د‪ ،‬اوراق هویت ندارند و این روزها بیش��ترین احتمال ابتال به بیماری و‬ ‫کمترین امکان حمایت را دارند‪.‬‬ ‫باید به انها کمک کنیم‪ ،‬باید ش��وراهای ش��هر‪ ،‬موضوع زباله گردی را حل کنند و‬ ‫زباله گردها را در کارخانجات طالی کثیف با امکانات مناس��ب به کار گیرند؛ اگر پایی‬ ‫باشد تا ردپایی بماند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!