روزنامه صمت شماره 1485 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1485

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1485

روزنامه صمت شماره 1485

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬رجب‪ 1441‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2020‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1485‬پیاپی ‪16 2803‬صفحه ‪ 8+8‬قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫کرونا فتیله حمل ونقل هوایی کشور را پایین کشید‬ ‫چهره‬ ‫محله محوری در مدیریت‬ ‫بیماری کرونا‬ ‫سرمقاله‬ ‫چگونه اقتصاد بدون نفت‬ ‫را مدیریت کنیم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫سود اژانس ها از ضعف‬ ‫ایرالین ها‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫پرواز روی باند زیان‬ ‫پزش��کان و مسئوالن حوزه بهداشت کش��ور همچنان تاکید می کنند که در خانه‬ ‫ماندن و پرهیز از رفت و امدهای غیرضروری همچنان بهترین شیوه زمین گیر کردن‬ ‫کروناس��ت‪ .‬همین توصیه موجب شده بس��یاری از پروازها و تورها با درخواست لغو‬ ‫از س��وی مسافران روبه رو شوند‪ .‬کاهش متقاضیان پروازها موجب شده روزهای اخر‬ ‫اسفند و نوروز امسال برخالف همیشه تبدیل به فصل کم سفر برای ایرالین ها شود‪،‬‬ ‫بلیت در بیشتر مسیرها ارزان شده و برخی پروازها نیز به دلیل کم بودن مسافر لغو‬ ‫ش��ده است‪.‬گفته می ش��ود یک فرد مبتال به ویروس کرونا در یک پرواز می تواند تا‬ ‫‪ ۱۱‬نفر را مبتال کند‪ .‬لزوم حفظ فاصله یک متری افراد برای جلوگیری از شیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬مسئله ای نیست که بتوان در پرواز رعایت کرد و برهمین اساس‪ ،‬لغو پروازها‬ ‫از س��وی مسافران منطقی به نظر می رسد‪ .‬از سوی دیگر با شیوع گسترده کرونا در‬ ‫ایران‪ ،‬برخی کش��ورهای خارجی نیز در تردد هوایی با کش��ورمان محدودیت هایی‬ ‫‪3‬‬ ‫اعمال کرده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معدن نیازمند سیاست های‬ ‫پایدار دولت‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫‪5‬‬ ‫زنگ خطر برای تعطیلی سینماها‬ ‫میز گرد‬ ‫انقالب اموزش به سبک‬ ‫غرفه سازان تهران‬ ‫خبر روز‬ ‫ازمایش کرونا رایگان است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سال پربار الومینیومی ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جناب اقای مهندس طاهری‬ ‫معاونت محترم فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫بدین وس��یله انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت معاونت فروش و بازاریابی فوالد مبارکه‬ ‫که نش��ان از شایستگی‪ ،‬توانمندی و تعهد مدیریت برجسته جنابعالی دارد‪ ،‬صمیمانه تبریک‬ ‫گفته و از درگاه خداوند منان برای تان ارزوی موفقیت روزافزون داریم‪.‬‬ ‫مهرداد کاویانی سامانی‪ -‬رئیس هیات مدیره شرکت اسپادانا قیر پاسارگاد‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫خرید تیوب مبدل های پاالیشگاه‬ ‫ش�رکت نفت س�تاره خلیج فارس (س��هامی خاص) در نظر دارد خری��د تیوب مبدل های‬ ‫پاالیش��گاه را از طریق مناقصه عمومی به تامین کنندگان یا سازندگان واجد شرایط واگذار کند‪.‬‬ ‫لذا از همه شرکت های معتبر دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ ‪ 1398/12/28‬با‬ ‫معرفی نماینده به ادرس زیر مراجعه یا به صورت مکاتبات الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫هزینه خرید اسناد‪( 2،000،000 :‬دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره ‪2390381134‬‬ ‫بانک تجارت به نام پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‪.‬‬ ‫نش�انی دریافت اس�ناد‪ :‬بندرعباس‪ ،‬کیلومتر ‪13‬محور بندرعباس به بندرخمیر‪ ،‬بلوار شهید‬ ‫قاسم س��لیمانی‪ ،‬میدان نفت‪ ،‬بلوار خودکفایی‪ ،‬شرکت نفت س��تاره خلیج فارس‪ ،‬مدیریت امور‬ ‫حقوقی و قراردادها‪.‬‬ ‫تلفن‪ 076-31310000 :‬داخلی ‪ ،2596‬کدپستی‪7931181183 :‬‬ ‫ایمیل ‪Legal@pgsoc.ir :‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫اخـرین اخبار و تازه ترین تحلیل ها را در پایـگاه خبـری « گسترش نیوز» دنبال کنید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ارز واردات ماسک و لباس‬ ‫پزشکی اولویت اول شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1485‬‬ ‫پیاپی ‪2803‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار ‪ -‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫محله محوری در مدیریت بیماری کرونا‬ ‫وزیر کش��ور در نشست با متولیان حوزه های‬ ‫هفت گانه وزارت کشور گفت‪ :‬هر استان به یک‬ ‫دژ مستحکم در برابر کرونا تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬در نشس��ت عبدالرض��ا‬ ‫رحمانی فضل��ی ب��ا متولیان ارش��د حوزه های‬ ‫هفت گانه وزارت کش��ور‪ ،‬راهکارهای مدیریت‬ ‫هرچ��ه بهت��ر بیم��اری کرونا در اس��تان های‬ ‫کش��ور مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬وزیر کشور‬ ‫ضم��ن قدردان��ی از تالش ه��ای اس��تانداران‪،‬‬ ‫رئیس��ان دانشگاه های علوم پزشکی و مجموعه‬ ‫مدیران‪ ،‬پزشکان‪ ،‬پرس��تاران و کارکنان فعال‬ ‫در خط مق��دم مبارزه با اث��ار بیماری کرونا‪ ،‬بر‬ ‫تقویت امادگی های مورد نیاز در همه استان ها‬ ‫در چارچ��وب توافق های مص��وب تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هر اس��تان به یک دژ مس��تحکم در برابر‬ ‫کرون��ا تبدی��ل خواهد ش��د‪ .‬در این نشس��ت‬ ‫براس��اس جمع بندی پیش��نهادهای نشست با‬ ‫اس��تانداران سراسر کش��ور و با توجه به تاکید‬ ‫ریاس��ت محترم جمهوری و مساعدت ایشان‪،‬‬ ‫مقرر ش��د در س��طح اس��تان ها‪ ،‬ایج��اد مراکز‬ ‫درم��ان تکمیلی برای بیمارانی که دوره نقاهت‬ ‫را می گذرانند‪ ،‬ازس��وی اس��تانداران پیگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬در این باره جلسات هماهنگی نهاد های‬ ‫مسئول در وزارت کشور برگزار و اقدام های الزم‬ ‫پیگیری خواهد ش��د‪ .‬در نشست معاون وزارت‬ ‫کش��ور با نای��ب رئیس ش��ورای عالی مدیریت‬ ‫بحران کش��ور‪ ،‬کلیات طرحی با رویکرد «محله‬ ‫محوری درمدیریت بیماری کرونا»‬ ‫م��ورد توافق قرار گرف��ت و تدوین‬ ‫جزئی��ات ط��رح به ح��وزه متکفل‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬همچنی��ن به منظور‬ ‫امادگی ب��رای مقابله با ش��رایط و‬ ‫س��ناریوهای متف��اوت و محتم��ل‬ ‫پیش رو‪ ،‬مقرر ش��د طرح جامعی با‬ ‫پیش بینی شرایط احتمالی‪ ،‬امادگی های مورد‬ ‫نیاز و اقدام های ضروری متناس��ب با ش��رایط‪،‬‬ ‫اماده و ارائه شود‪ .‬براساس بررسی گزارش های‬ ‫ارائه شده اس��تانداری ها مقرر شد استانداران با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های محلی موجود نسبت‬ ‫به ارائه الگوهای استانی با توجه به ویژگی های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬امنیتی و اقتصادی استان‬ ‫خود در راس��تای مدیریت مش��کالت متاثر از‬ ‫وی��روس کرونا اق��دام کنن��د‪ .‬همچنین مقرر‬ ‫ش��د اس��تانداران به نحوی برنامه ریزی و عمل‬ ‫کنند تا ضمن تبادل تجربه ها و اقدام ها به نحو‬ ‫شایس��ته از تجربه های موثر انجام شده در سایر‬ ‫مناطق استفاده کرده و همکاری مشترک بین‬ ‫استان ها در قالب مناطق برنامه ریزی و پیگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬برقراری و حفظ ارامش اس��تان و حفظ‬ ‫انس��جام در تمام��ی تصمیم گیری ه��ا مدنظر‬ ‫استانداران خواهد بود‪ .‬برنامه ریزی برای بسیج‬ ‫کمک ه��ای مردمی و اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫سازمان های مردم نهاد‪ ،‬خیران‪ ،‬کمیته امداد و‬ ‫هالل احمر‪ ،‬محور مهم دیگری بود که براساس‬ ‫تصمیم گیری امروز وزارت کشور‪ ،‬بر‬ ‫اجرای ان تاکید شد‪ .‬در همین راستا‬ ‫فعالیت ب��رای ارتقای نقش افرینی‬ ‫س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در‬ ‫راس��تای تحقق بسیج مردمی مهار‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬دیگر تکلیفی اس��ت‬ ‫که در نشس��ت امروز وزارت کشور‬ ‫برای س��ازمان ام��ور اجتماعی کش��ور تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬ارتقای روند فعالیت س��تادهای متناظر‬ ‫س��تاد اطالع رسانی کشوری در سطح استان ها‬ ‫با همکاری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از‬ ‫دیگر مصوبات نشس��ت امروز وزارت کشور بود‪.‬‬ ‫همچنین وزارت کش��ور مبتنی بر جمع بندی‬ ‫پیش��نهادات اس��تانداران در گفت وگ��وی‬ ‫ویدئوکنفران��س با وزیر کش��ور و در راس��تای‬ ‫توسعه و تقویت برنامه ها و فعالیت های تبلیغی‬ ‫و رسانه ای‪ ،‬برنامه ریزی الزم برای بهره مندی از‬ ‫ظرفیت های گروه های مرجع همچون اساتید‪،‬‬ ‫علما‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران و سایر گروه های‬ ‫مرجع ازس��وی اس��تانداران م��ورد تاکید قرار‬ ‫گرفت‪ .‬تدوین شیوه نامه های الزم برای رعایت‬ ‫اصول بهداش��تی در سطح سازمان ها‪ ،‬ادارات و‬ ‫کارخانجات در استان ها مبتنی بر پروتکل های‬ ‫مربوط با همکاری س��تاد ملی مبارزه با کرونا‪،‬‬ ‫دیگر جمع بندی نشس��ت امروز وزارت کش��ور‬ ‫است که از سوی حوزه توسعه مدیریت و منابع‬ ‫و رده های متناظر ان در سراس��ر کشور‪ ،‬دنبال‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مستند س��ازی تم��ام چالش ها‪،‬‬ ‫مش��کالت‪ ،‬تجربه ها و اقدام ها انجام ش��ده در‬ ‫تمام استان ها‪ ،‬ماموریت دیگری است که امروز‬ ‫نس��بت به ان تصمیم گیری شد‪ .‬همچنین بر‬ ‫ساماندهی روند ضدعفونی تمام مناطق شهری‬ ‫ازسوی شهرداری ها و با استفاده از ظرفیت های‬ ‫نیروهای مسلح تاکید شد‪.‬با توجه به مسئولیت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تهیه و تامین‬ ‫اقالم بهداش��تی مورد نیاز مقررش��د نسبت به‬ ‫دریافت برنامه زمانبندی و اقدام های وزارتخانه‬ ‫یادش��ده اقدام ش��ود‪ .‬در زمین ه تامین نیروی‬ ‫انس��انی مورد نیاز دانش��گاه های علوم پزشکی‬ ‫و ج��ذب موقت کادر بهداش��تی درمانی مقرر‬ ‫ش��د‪ ،‬در جریان همکاری و هماهنگی مشترک‬ ‫با وزارت بهداش��ت‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه و‬ ‫س��ازمان اداری و اس��تخدامی اقدام��ات الزم‬ ‫دنب��ال ش��ود‪ .‬به عالوه با توجه به مش��کالت و‬ ‫مس��ائل بودجه ای مبتال به اس��تان ها مقرر شد‬ ‫راهکاره��ای الزم برای مدیریت بهتر ش��رایط‬ ‫از س��وی استانداران‪ ،‬بررس��ی و ارائه شود‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت به منظور وحدت رویه و اثربخشی‬ ‫مضاع��ف اقدام ها‪ ،‬مقرر ش��د تمامی حوزه های‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬اقدام ه��ای خ��ود را مبتنی بر‬ ‫وظایف تخصصی و تقس��یم کار انجام ش��ده در‬ ‫زمینه مدیریت بیماری کرونا به انجام رس��انده‬ ‫و گ��زارش ان را به ط��ور مس��تمر ب��ه معاونت‬ ‫هماهنگی وزارت کشور اعالم کنند‪.‬‬ ‫شمخانی در دیدار با عبدالمهدی عنوان کرد‬ ‫تالش محور غربی‪ ،‬عبری و عربی برای برهم زدن ثبات عراق‬ ‫دریابان علی ش��مخانی در دیدار با عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر ع��راق گفت که‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران از اس��تقرار دولت‬ ‫مورد حمایت ملت کش��ور دوس��ت و برادر‬ ‫ع��راق حمایت می کن��د‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی امنی��ت مل��ی در این‬ ‫دی��دار ک��ه در دفتر نخس��ت وزیر عراق در‬ ‫بغداد انجام ش��د از واکنش س��ریع دولت و‬ ‫مجل��س عراق به ترور ناجوانمردانه س��ردار‬ ‫شهید حاج قاسم س��لیمانی و حاج ابومهدی‬ ‫المهن��دس و تصویب قانون خروج نیروهای‬ ‫نظامی امریکایی از این کشور قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ش��مخانی ادامه داد که اخب��ار و اطالعات‬ ‫دقیق حاکی از ان اس��ت ک��ه محور غربی‪،‬‬ ‫عب��ری‪ ،‬عربی تم��ام تالش خ��ود را برای‬ ‫ب��ه ثبات نرس��یدن وضعیت ع��راق به کار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬دبی��ر ش��ورای عالی امنیت‬ ‫ملی جمهوری اس�لامی ای��ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫مرجعی��ت در ع��راق همواره رک��ن اصلی‬ ‫اتح��اد و انس��جام ملی بوده و در ش��رایط‬ ‫حس��اس کنونی به درستی نقشه راه را برای‬ ‫سیاس��یون و مردم ترسیم کرده است‪ .‬وی‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬به دلیل نقش بی بدیل مرجعیت‬ ‫در ایج��اد ثبات و امنیت در عراق‪ ،‬بیگانگان‬ ‫تالش زی��ادی را صرف ایج��اد تفرقه میان‬ ‫نظام‪ ،‬مردم و مرجعیت کرده اند‪ .‬شمخانی‬ ‫اف��زود ک��ه قابلیت ه��ا و توانمن��دی قابل‬ ‫س��تایش ارتش و نیروهای مردمی عراق در‬ ‫ایج��اد امنیت بدون نیاز به حضور نیروهای‬ ‫خارجی قابل ستایش است‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ارت��ش و نیروهای مردمی ع��راق در طول‬ ‫دوران مب��ارزه ب��ا تروریس��م تکفی��ری که‬ ‫ب��ه نیابت از غرب هدفی ج��ز تجزیه عراق‬ ‫نداش��ت‪ ،‬نش��ان دادند که می توانند بدون‬ ‫اتکا به نیروهای خارج��ی امنیت را تثبیت‬ ‫کنند‪ .‬ش��مخانی افزود که یکی از مهم ترین‬ ‫دالیل ض��رورت توس��عه ای��ن همکاری ها‬ ‫وجود دشمنان مش��ترک برای هر دو ملت‬ ‫ازاده و مق��اوم ای��ران و عراق اس��ت‪ .‬دبیر‬ ‫ش��ورای عالی امنی��ت ملی در ای��ن دیدار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ای��ران اماده انتقال تجربه های‬ ‫خ��ود در زمینه مبارزه با وی��روس کرونا به‬ ‫دول��ت ع��راق اس��ت‪ .‬ع��ادل عبدالمهدی‬ ‫نخس��ت وزیر پیش��برد امور ع��راق نیز در‬ ‫این دی��دار گفت‪ :‬مل��ت و دولت عراق پس‬ ‫از س��ال های طوالنی مبارزه با تروریست ها‬ ‫و داعش به دس��تاورد تاریخی غلبه بر فتنه‬ ‫تروریس��م تکفیری دس��ت یافت‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد که در یک س��ال گذشته پیشرفت های‬ ‫خوبی در زمینه های اقتصادی‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫روابط با همس��ایگان و کشورهای منطقه ای‬ ‫و فرامنطقه ای داشته ایم‪ .‬عبدالمهدی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ما خواهان مش��ارکت واقعی ش��یعه‪،‬‬ ‫کرد و س��نی در اداره کش��ور هستیم و باید‬ ‫تمامی جریان های سیاسی عراق با هم برای‬ ‫پیش��رفت کشور و خدمت رس��انی به مردم‬ ‫متحد ش��وند‪ .‬نخس��ت وزیر دولت پیشبرد‬ ‫امور عراق گفت‪ :‬مردم و دولت عراق به هیچ‬ ‫وجه نمی خواهند که محل تسویه حس��اب و‬ ‫درگیری دیگر کش��ورها با یکدیگر باش��ند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امری��کا ب��ا خ��روج از برجام و‬ ‫فش��ار بر ای��ران و عراق وضعی��ت منطقه را‬ ‫پیچیده تر کرد و اکنون نیز با تش��دید فشار‬ ‫بر م��ا خواهان قط��ع روابط ع��راق با ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬عبدالمهدی افزود‪ :‬منطق ژئوپلتیک‬ ‫سیاسی حکم می کند که ما از ظرفیت های‬ ‫همسایگان خود در راستای منافع و امنیت‬ ‫ملی خود بهره بگیریم‪ .‬وی همچنین عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از پیش��نهاد ایران برای کمک به عراق‬ ‫در مبارزه با بیماری کرونا تشکر می کنیم و‬ ‫معتقدیم در مقابله ب��ا چنین بالیایی‪ ،‬همه‬ ‫کشورها نیازمند همکاری با یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫جلسه فوق العاده مقابله با کرونا با حضور الریجانی و نمکی‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان‬ ‫مجل��س از برگ��زاری جلس��ه فوق العاده این‬ ‫کمیس��یون با حضور رئی��س مجلس و وزیر‬ ‫بهداش��ت درب��اره اخری��ن وضعی��ت مقابله‬ ‫ب��ا ویروس کرون��ا خبر داد‪ .‬محمدحس��ین‬ ‫قربان��ی در گفت وگو با خانه ملت گفت‪ :‬وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی در این‬ ‫جلس��ه گزارشی از اقدامات ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا به نمایندگان ارائه کرد‪ .‬همچنین در‬ ‫این جلسه درباره برنامه ها و راهکارهای اتی‬ ‫در مب��ارزه با ویروس کرونا بحث و تبادل نظر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نی��ز خواس��تار ورود س��ران قوا به‬ ‫موضوع مقابله با ویروس کرونا ش��د و درباره‬ ‫کم اهمیت جلوه دادن ان هش��دار داد‪ .‬علی‬ ‫نوبخ��ت در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬موضوع ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا را از اساس یک موضوع پزشکی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با وجود کمب��ود امکانات و‬ ‫لوازم بهداش��تی و تجهیزات پزشکی‪ ،‬جامعه‬ ‫پرستاری و پزشکی و مقامات وزارت بهداشت‬ ‫در حال جانفش��انی و فداکاری برای مقابله با‬ ‫این ویروس منحوس هس��تند‪ .‬وی به ابعاد‬ ‫غیرپزش��کی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی ش��یوع وی��روس کرونا‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬جریانات غیرپزشکی بر‬ ‫برنامه های وزارت بهداش��ت برای پیشگیری‬ ‫و مهار ویروس کرونا س��ایه افکنده اس��ت و‬ ‫مانع مهار این بیماری می شود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬ترافیک‬ ‫عکس روز‬ ‫س��نگین جاده های ش��مال در روزهای اخیر‬ ‫را ی��اداور ش��د و گفت‪ :‬چرا با وج��ود اینکه‬ ‫وزارت بهداش��ت درباره مس��افرت ها هشدار‬ ‫داد اما مس��افرت ها همچنان انجام می شود و‬ ‫در پایانه ه��ای خروج از ته��ران تکلیف مردم‬ ‫به وس��یله نیروهای نظامی و انتظامی روشن‬ ‫نمی ش��ود و پس از چندین ساعت رانندگی‪،‬‬ ‫در شهر مقصد جلوی انها گرفته و پلیس مانع‬ ‫ورود انها به مقصد می ش��ود‪ .‬نوبخت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نیروه��ای نظامی و انتظامی باید بعد از‬ ‫گرفتن دس��تور از مقامات بهداشتی‪ ،‬اعمال‬ ‫برنامه کنند و مردم را س��رگردان نکنند و از‬ ‫قبل تکلیف فرد روش��ن شود که وقتی عازم‬ ‫مقصدی می شود بداند که برگردانده خواهد‬ ‫شد و از ابتدا سفر را شروع نکند‪ .‬دبیر مجمع‬ ‫انجمن های علمی گروه پزشکی ایران با بیان‬ ‫اینک��ه نباید م��ردم را در مقابل م��ردم قرار‬ ‫دهی��م؛ اظهارکرد‪ :‬چنین اتفاق هایی نش��ان‬ ‫می ده��د ک��ه تصمیم گیری های ما درس��ت‬ ‫نیس��ت و باید تکلیف مردم را روش��ن کنیم‪.‬‬ ‫معاون درمان پیشین وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی با بیان اینکه من مسئله‬ ‫کرون��ا را فراتر از مس��ائل پزش��کی می بینم‬ ‫و مس��ئله اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و امنیتی و قضایی است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫احساس می کنم موضوع جدی گرفته نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬همانطور که زیاد جلوه دادن موضوع‬ ‫کرونا و ترساندن مردم ظلم است به نظر من‬ ‫سهل انگاری و کم اهمیت جلوه دادن ان هم‬ ‫ظلم است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ازمایش کرونا رایگان است‬ ‫جزیره زیبای ابوموسی‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انس��تیتو پاستور ایران در اطالعیه ای اعالم کردند که‬ ‫ازمایش تش��خیصی کرونا برای بیماران بس��تری رایگان اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬تمامی خدمات‬ ‫درمانی که به بیماران مبتال به کرونا که در بیمارس��تان مس��یح دانشوری و سایر مراکز درمانی و‬ ‫بیمارستان های دولتی زیرمجموعه این دانشگاه بستری شده اند‪ ،‬به طور کامل رایگان ارائه می شود‪.‬‬ ‫براس��اس این اطالعیه تست کرونا فقط برای بیماران عالمت دار بستری شده در بیمارستان انجام‬ ‫می ش��ود و به هیچ عنوان برای بیماران س��رپایی انجام نمی شود‪ .‬دانش��گاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهش��تی ش��ایعه های موجود در فضای مجازی درباره انجام تست کرونا با دریافت مبلغ از افراد را‬ ‫تکذیب کرد و به هموطنان هش��دار داد که به جای توجه به ش��ایعه ها بی پایه و اس��اس‪ ،‬اخبار و‬ ‫اطالعات صحیح درباره اقدام های انجام ش��ده در راستای مقابله با کرونا را فقط از طریق مجاری‬ ‫معتبر مانند وب س��ایت دانشگاه‪ ،‬صفحات و کانال رسمی دانشگاه دریافت کنند‪ .‬انستیتو پاستور‬ ‫ایران هم در اطالعیه ای اعالم کرد که انجام ازمایش کرونا در انستیتو پاستور ایران به طور رایگان‬ ‫و روی نمونه های ارجاعی از بیمارستان های کشور انجام می شود‪ .‬متاسفانه در چند روز گذشته‪،‬‬ ‫عده ای در شبکه های مجازی با اعالم قیمت های غیرواقعی برای انجام ازمایش در انستیتو پاستور‬ ‫ایران‪ ،‬زحمات کارکنان ازمایش��گاه های تشخیصی کرونا در انستیتو را تحت شعاع این خبرسازی‬ ‫جعلی قرار داده اند‪ .‬شکایت الزم به مراجع قضایی در این رابطه در دست اقدام است‪.‬‬ ‫گفتنی است که انجام ازمایش‪ ،‬فقط درباره افرادی انجام می شود که ازسوی پزشک و سیستم‬ ‫درمان بیمارستان شک ابتال به کرونا برای انها مطرح باشد‪.‬‬ ‫ادامه تاثیر کرونا‬ ‫بر اقتصاد جهانی‬ ‫قیمت نفت در بازارهای جهانی با س��قوط‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی رو به رو بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا به نقل از اسوش��یتدپرس‪،‬‬ ‫ن��رخ نفت در بازارهای جهانی به دلیل نگرانی‬ ‫از کاه��ش نیافتن تولید ب��رای هماهنگی با‬ ‫کاهش تقاضا به دنبال تاثیر کرونا بر وضعیت‬ ‫اقتصاد جهان‪ ،‬شاهد سقوط ‪ ۳۰‬درصدی بود‪.‬‬ ‫قیم��ت نف��ت خ��ام امری��کا نی��ز جمعه‬ ‫گذش��ته با کاه��ش ‪ 10.۱‬درص��دی رو به رو‬ ‫ب��ود‪ .‬به دنب��ال ای��ن کاهش ش��دید‪ ،‬بهای‬ ‫نفت خ��ام امریکا ب��ه ‪ ۴۱.۲۸‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این افت چش��مگیر پ��س از ان رخ داد که‬ ‫کش��ورهای عضو اوپ��ک نتوانس��تند با دیگر‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت‪ ،‬به ویژه روسیه‪،‬‬ ‫برای کاهش سطح تولید به توافق برسند‪.‬‬ ‫اوپک خواس��تار ان بود که روزانه یک ونیم‬ ‫میلیون بشکه از تولید جهانی نفت کم شود‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫بس��یاری از مدیران و کارشناس��ان اقتصاد معتقدند با تداوم و ادامه دار شدن‬ ‫محدودیت های صادرات نفت‪ ،‬برای نجات کش��ور و برنامه های در دست اجرا از‬ ‫بحران های به وجود امده راهی جز طراحی و اجرای سیاست های جدید مبتنی‬ ‫بر اقتصاد بدون نفت نیست‪ .‬به خوبی می دانیم که ساختار اقتصاد کشور مبتنی‬ ‫بر فراوانی منابع طبیعی مانند نفت اس��ت‪ .‬ح��دود ‪ ۲۰‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫داخلی و افزون بر ‪ ۵۰‬درصد درامدهای دولت از بخش نفت تامین می ش��ود و‬ ‫‪ ۸۰‬درصد صادرات کشور مربوط به این بخش است‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬با افزایش س��هم نفت در اقتصاد‪ ،‬س��هم س��ایر بخش های‬ ‫اقتصادی کاهش یافته است‪ .‬کارشناس��ان و نخبگان اقتصادی معتقدند رشد‬ ‫س��رمایه گذاری و تولید در سایر بخش های اقتصادی و حتی صادرات غیرنفتی‬ ‫وابستگی باالیی به صادرات نفت و گاز دارد‪ .‬به طور سنتی درامد نفتی و ذخایر‬ ‫ارزی کش��ور نیز وابس��تگی تام به نرخ نفت دارد‪ .‬با ای��ن روند‪ ،‬متغیر کلیدی و‬ ‫تعیین کنن��ده اصلی روند متغیرهای کالن اقتص��ادی و حتی مختصات مالی‬ ‫صاحب��ان کس��ب وکار و خانواده ها در نظام پیچی��ده کالن اقتصادی نرخ نفت‬ ‫اس��ت؛ امری که مانع اصلی در مس��یر رش��د باثبات و باالی کشور در چند دهه‬ ‫گذشته به ش��مار می رود‪ .‬با این همه به باور بس��یاری از تحلیلگران اقتصادی‪،‬‬ ‫تحریم های یک جانبه و تشدید انها همراه با تحریم بانک مرکزی و بخش نفت‬ ‫و گاز فرصت گرانبها و منحصر به فردی را برای دستیابی به «استراتژی اقتصاد‬ ‫بدون» ایجاد کرده است‪ .‬در این زمینه با عنایت به مختصات کالن اقتصادی و‬ ‫غیراقتصادی کشور راهکارهای پیشنهادی ایجاد توسعه پایدار و گذر به اقتصاد‬ ‫بدون نفت را می توان به این شرح مطرح کرد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬باتوجه به اس��تراتژی اقتصاد نفتی‪ ،‬همواره بهره وری کل عوامل تولید‬ ‫بخش غیرصادراتی بزرگ تر از بخش صادراتی بود‪ ،‬این در حالی است که تکیه‬ ‫به اقتصاد نفتی نوعی خودکش��ی اقتصادی برای کشورهای صادر کننده نفت‬ ‫خام‪ ،‬به ویژه ایران باتوجه به مزیت ها و برتری های اقتصادی ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫این امر باتوجه به سیاس��ت های کشورهای توسعه یافته در قیمت گذاری نفت‬ ‫خ��ام در دهه ه��ای اخیر از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬به طوری که در این‬ ‫سال ها نرخ واقعی نفت در برهه ای از زمان ثابت و حتی در مقاطعی نزولی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬قدرت خرید یک بش��که نفت در ‪ ۴‬یا ‪ ۳‬دهه پیش بیش‬ ‫از قدرت خرید ان در ش��رایط کنونی بوده اس��ت‪ ،‬این درحالی اس��ت که نفت‬ ‫محصولی پایان پذیر است و نرخ ان باید براساس قیمت های سایه ای و به شکل‬ ‫رشدنمایی تعیین شود‪ .‬در واقع کشورهای توسعه یافته توانستند در چند دهه‬ ‫گذش��ته در چارچوب الگوهای اقتصاد سیاسی و براساس نظرات هوشمندانه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بکارگیری فناوری های جدید و سیاس��ت های تجاری و ارزی‪ ،‬ثروت‬ ‫را از کشورهای صادر کننده نفت به کشورهای خود انتقال دهند‪ .‬موارد یادشده‬ ‫حاکی از ان اس��ت که برای افزایش رفاه و ثروت ایرانیان راهکار نخست افزایش‬ ‫سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت است که در بخش نخست این نوشتار به‬ ‫بیان پیشنهادهایی در این زمینه می پردازیم و در شماره های بعد این یادداشت‬ ‫که در روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه همین هفته و در همین ستون منتشر‬ ‫خواهد ش��د به ادامه موضوع خواهیم پرداخت‪ .‬برای دستیابی به هدف افزایش‬ ‫س��هم تولید ناخالص داخلی بدون نفت پیش��نهادهایی مطرح می شود که در‬ ‫صورت اجرای با برنامه ریزی می تواند نقش کاربردی داشته باشد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ش��یوه قیمت گ��ذاری نف��ت و فراورده های نفتی براس��اس مقتضیات و‬ ‫شرایط راهبردی کشور اصالح شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬س��عی ش��ود نفت در یک برنامه زمان بندی مشخص تا حد امکان به طور‬ ‫خام صادر نش��ود‪ .‬این امر شوک های ناشی از نوسان های نرخ جهانی نفت خام‬ ‫را به کمترین میزان می رساند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬همان گونه که بارها ازس��وی کارشناس��ان و متخصص��ان حوزه اقتصاد‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬سعی شود درامدهای ناش��ی از صادرات نفت و گاز در یک دوره‬ ‫زمانی مش��خص (به طور مثال‪ ۵ ،‬یا ‪۱۰‬س��اله) با نرخ صع��ودی و تدریجی و در‬ ‫نهای��ت با ضریب ‪ ۱۰۰‬درصدی به صندوق توس��عه مل��ی واریز و در پروژه های‬ ‫سوداور برای افزایش ثروت کشور سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سیاس��ت های تجاری (وارداتی و صادراتی) اصالح و در راستای گسترش‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی محصوالت تولیدی داخلی برمبنای مزیت هزینه با‬ ‫تحدید واردات کاالهای مصرفی دارای مشابه داخلی و افزایش واردات کاالهای‬ ‫سرمایه ای‪ ،‬صادرات کاالهای صنعتی و کاالهای با ارزش افزوده باال و همچنین‬ ‫خدمات فنی‪-‬مهندس��ی‪ ،‬به ویژه به کش��ورهای همسایه‪ ،‬ش��ریکان تجاری و‬ ‫بازارهای هدف اتخاذ شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬افزای��ش ظرفیت تولید‪ ،‬بهینه کردن مقیاس تولید و به دنبال ان کاهش‬ ‫هزینه تمام ش��ده و همچنین کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری در تولید جزو‬ ‫اولویت های بخش واقعی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬نیروی کار مهم ترین عامل موثر بر رش��د تولید برپایه مدل رش��د برون زا‬ ‫در کشور اس��ت‪ .‬بهره وری با تولید نهایی عامل س��رمایه جایگاه پایین تری در‬ ‫رش��د تولید در کش��ور دارد‪ .‬این واقعی��ت به طور عمده ناش��ی از تزریق باالی‬ ‫سرمایه و باال بودن استهالک سرمایه های ثابت در ایران است؛ بنابراین تغییرات‬ ‫فناوریک به دنبال اجرای سیاست های هدفمندسازی یارانه ها (اصالح وضعیت‬ ‫موجود) بر افزایش بهره وری تولید‪ ،‬تولید نهایی سرمایه و نیروی کار و در نهایت‬ ‫بهره وری کل عوامل تولید موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬اصالحات س��اختاری در قوانین کار‪ ،‬دستمزدها و نظام تامین اجتماعی‬ ‫در کشور به طور جدی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬افزایش نقش س��رمایه انس��انی در بخش تولید به بهبود عملکرد تولید و‬ ‫دستیابی به نرخ های باال در شاخص های اقتصادی کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬به انجام س��رمایه گذاری های الزم در زیرساخت ها با مشارکت مستقیم‬ ‫بخش خصوصی از طریق اعطای یک خط اعتباری ازس��وی بانک ها و بازارهای‬ ‫سرمایه کشور توجه جدی شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬به رش��د برنامه های تحقیق و توس��عه در تمامی س��ازمان ها با حمایت‬ ‫دولت و از طریق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کشور توجه شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬صنعت گردش��گری به منظور افزایش درامدهای ارزی و رشد اشتغال‬ ‫و تولید در کش��ور به عنوان یک امر ضروری و فوری در تمام س��طوح اجرایی و‬ ‫عملیاتی و اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سراس��ر کشور توسعه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬افزایش س��رمایه گذاری خارجی در بخش تولید کمک شایانی به ایجاد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬رشد سرمایه گذاری و تولید و همچنین تقویت پول ملی خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته تحقق این امر مس��تلزم دیپلماسی فعال خارجی با هدف حذف و کاهش‬ ‫موانع سیاس��ی‪ ،‬مقرراتی و حقوقی در مس��یر جریان های ورودی س��رمایه به‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در نشست وزارت کشور با شورای عالی مدیریت بحران تاکید شد‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش شبکه خبری روسیا‬ ‫الیوم‪ ،‬سخنگوی شارل میشل‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫اروپا در توییتی اعالم کرد‪ :‬ش��ارل میش��ل و‬ ‫اورس�لا ف��ون در الی��ن‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫اروپا در بروکس��ل ب��ا رجب طی��ب اردوغان‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه دیدار و درباره مس��ائل‬ ‫دوجانبه از جمله مهاجرت‪ ،‬امنیت و ثبات در‬ ‫منطقه و بحران سوریه گفت وگو خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه امریکا‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران بای��د فورا با اژان��س بین المللی‬ ‫ان��رژی اتمی همکاری کند و دیگر کش��ورها‬ ‫ت خود‬ ‫باید تهران را نس��بت به انج��ام تعهدا ‬ ‫پاس��خگو نگه دارند‪ .‬اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی در گ��زارش جدید خود اعالم کرده بود‬ ‫که ذخایر اورانیوم غنی ش��ده ایران از س��قف‬ ‫تعیین ش��ده در برجام فراتر رفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫این گزارش امده که ذخایر اورانیوم غنی شده‬ ‫ایران به هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم رسید که ‪۵‬برابر‬ ‫محدودیت تعیین ش��ده در توافق هس��ته ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬مراس��م‬ ‫تحلیف اش��رف غنی س��اعاتی به تاخیر افتاد‪.‬‬ ‫در حالی که قرار بود مراس��م تحلیف اش��رف‬ ‫غن��ی روز گذش��ته برگزار ش��ود و میهمانان‬ ‫دعوت شده برای ش��رکت در مراسم تحلیف‬ ‫در ارگ ریاس��ت جمهوری افغانستان حضور‬ ‫یافتند اما این مراسم به تعویق افتاد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ستاد انتخاباتی عبداهلل عبداهلل نیز برای‬ ‫برگزاری مراسم تحلیف عبداهلل‪ ،‬اعالم امادگی‬ ‫و تاکید کرده است در صورتی که اشرف غنی‬ ‫مراسم تحلیف بگیرد‪ ،‬انها نیز مراسم تحلیف‬ ‫عبداهلل عبداهلل را برگزار می کنند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬برهان الدین داغ‪ ،‬تحرکات نظامی و‬ ‫سیاسی ترکیه در شمال غرب سوریه را تنش زا‬ ‫توصی��ف و بی��ان کرد‪ :‬در ط��ول تاریخ هرگز‬ ‫نبای��د فرام��وش کنیم که جنگ ه��ای بزرگ‬ ‫از کوچک تری��ن جرقه های نظامی اغاز ش��ده‬ ‫است‪ .‬عضو ش��ورای مرکزی مسلمانان المان‬ ‫به توافق های گذش��ته «سوچی» و «استانه»‬ ‫می��ان طرفین درگیر در جنگ س��وریه و نیز‬ ‫به اخرین توافق میان ‪ ۳‬کش��ور روسیه‪ ،‬ایران‬ ‫و ترکیه اش��اره و اضافه کرد‪ :‬در توافق اخیر‪،‬‬ ‫انکارا متعهد شده بود از گروه های معتدل در‬ ‫مقابل گروه های افراطی و تروریستی حمایت‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که هم اکنون ش��اهدیم ترکیه‬ ‫با زیرپا گذاشتن این توافق و موارد گذشته‪ ،‬با‬ ‫حضور نظامی تمام عیار در منطقه باعث ایجاد‬ ‫مش��کالت و معضالت بیش��تری ب��رای خود‪،‬‬ ‫همسایگان و جهان شده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گ��زارش المیادی��ن‪ ،‬ضیف اهلل‬ ‫الش��امی‪ ،‬وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی‬ ‫یم��ن با انتق��اد از نقش مارتی��ن گریفیتس‪،‬‬ ‫نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن گفت‬ ‫که اقدام ه��ای وی بیانگر نق��ش انگلیس در‬ ‫تجزیه یمن اس��ت‪ .‬وی افزود انچه گریفیتس‬ ‫انج��ام می دهد‪ ،‬برای مردم یمن و جهان ازاد‬ ‫بیانگر نقش مشکوک انگلیس در تجزیه یمن‬ ‫از طریق صلح یا جنگ اس��ت‪ .‬الشامی تصریح‬ ‫کرد که این اقدام ها با هدف نجات وابس��تگان‬ ‫به لندن انجام می شود‪ .‬این مقام دولت نجات‬ ‫ملی یم��ن تصریح کرد که گریفیتس تاکنون‬ ‫دستاوردی نداشته است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مقام های قط��ر اعالم کردند که‬ ‫از روز دوش��نبه ورود مس��افران از ‪ ۱۴‬کشور‬ ‫ممنوع اس��ت‪ .‬این کشورها شامل چین‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬ای��ران‪ ،‬عراق‪ ،‬لبنان‪ ،‬بن��گالدش‪ ،‬نپال‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬س��ریالنکا‪،‬‬ ‫س��وریه و تایلند هستند‪ .‬ش��رکت هواپیمایی‬ ‫قطر همچنین پرواز از مبدا و به مقصد ایتالیا‬ ‫را به حالت تعلیق دراورده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫چگونه اقتصاد بدون نفت‬ ‫را مدیریت کنیم؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1485‬‬ ‫پیاپی ‪2803‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کرونا فتیله حمل ونقل هوایی کشور را پایین کشید‬ ‫‹ ‹ادامه پروازهای داخلی در نبود مسافر‬ ‫با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و با اینکه‬ ‫بسیاری از استان های کشور اعالم کرده اند امسال پذیرای‬ ‫مهمانان نوروزی نیستند و راه های زمینی خود را بسته اند‪،‬‬ ‫پروازهای داخلی همچنان به قوت خود برقرار است‪ .‬فقط‬ ‫پرواز و تورهای جزیره کیش محدود ش��ده و قرار اس��ت‬ ‫از دوشنبه ‪ ۱۹‬اس��فند پروازهای ورودی با محدودیت در‬ ‫تعداد پرواز روزانه‪ ،‬از مب��دا فرودگاه های تهران‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬بندرعباس و در صورت لزوم با نظر کارگروه‬ ‫مربوطه از س��ایر ش��هرها فقط برای امور ضروری‪ ،‬برقرار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می دهن��د‪ .‬به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬غالمرضا‬ ‫کری��م اقای��ی‪ ،‬مدی��رکل ف��رودگاه رش��ت از کاهش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی س��فرهای این اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬با شیوع‬ ‫ویروس کرونا تقاضای س��فر کاهش یافته اس��ت و برخی‬ ‫پروازه��ا لغو ش��ده اند‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬برخی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی از جمله ایران ایر و ایران ایرتور تا ‪ ۲۵‬اس��فند‬ ‫پروازهای خود را باطل کرده اند اما شرکت های دیگر مانند‬ ‫کاس��پین و کیش ای��ر پروازهای خود را انج��ام می دهند‪.‬‬ ‫س��عداله وطن خواه‪ ،‬مدیرکل فرودگاه های استان مازندران‬ ‫نیز با اشاره به کاهش ‪ ۱۵‬درصدی پروازها در فرودگاه های‬ ‫این اس��تان اظهار کرد‪ :‬برخی پروازه��ا مانند پرواز کیش‬ ‫به دلیل کاهش مس��افر‪ ،‬باطل ش��ده اما پروازهای مشهد‪،‬‬ ‫ش��یراز و تهران با وجود کاهش تقاضا ادامه دارد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬پرواز فرودگاه رامس��ر نیز از روزهای گذشته متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بهروز حیدریان‬ ‫کارشناس هوانوردی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹زیان ش�رکت های هواپیمایی ب�ه دلیل لغو‬ ‫سفرها‬ ‫با وجود ش��یوع گسترده کرونا‪ ،‬دس��توری برای لغو همه پروازهای‬ ‫داخل��ی صادر نش��ده اس��ت اگر همه راه های تماس بس��ته ش��ود و‬ ‫پروازها نیز لغو ش��ود‪ ،‬برای موارد ضروری دوب��اره باید پروازها را‬ ‫برقرار کنیم‬ ‫‹ ‹عل�ت ت�داوم پروازه�ای داخلی ب�ا وجود‬ ‫اصرار بر لغو سفرها‬ ‫سخنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری می گوید امکان‬ ‫لغ��و پروازهای داخلی به طور دس��توری وج��ود ندارد اما‬ ‫برخی پروازها با توجه به لغو بلیت های خریداری ش��ده از‬ ‫سوی مسافران خود به خود لغو شده است‪ .‬رضا جعفرزاده‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه بس��یاری از پروازها به‬ ‫دلیل نبود مس��افر لغو ش��ده و میزان پروازهای داخلی در‬ ‫مقایسه با سایر اوقات کاهش چشمگیری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ش��هرها را نمی توان به طور کامل بست زیرا باید امکان‬ ‫رف��ت و امدهای ضروری وجود داش��ته باش��د‪.‬جعفرزاده‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬اگر همه راه های تماس بس��ته شود و پروازها‬ ‫نیز لغو ش��ود‪ ،‬برای موارد ضروری دوب��اره باید پروازها را‬ ‫برق��رار کنیم‪ .‬ب��ه گفته س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا وجود ش��یوع گس��ترده کرونا‪،‬‬ ‫دس��توری برای لغو هم��ه پروازهای داخلی صادر نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬جعفرزاده در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر سیاست‬ ‫س��ازمان هواپیمایی برای جبران زیان ایرالین ها ناشی از‬ ‫لغو سفرهای از س��وی مردم گفت‪ :‬درحال حاضر سیاست‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری همراهی و همکاری با وزارت‬ ‫بهداشت است‪ .‬می پذیریم که چرخه لغو پروازها و کاهش‬ ‫مس��افران به دلیل ش��رایط پی��ش امده‪ ،‬تاثی��ر نامطلوب‬ ‫اقتصادی می گ��ذارد اما اکنون اولویت ه��ای ما اقتصادی‬ ‫نیس��ت بلکه انسانی است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬باید از این بحران‬ ‫عبور کنیم و بعد ببینیم چه راهکاری می توان برای جبران‬ ‫این زیان در نظر گرفت‪ .‬برهمین اس��اس توصیه س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری به فرودگاه ها‪ ،‬شرکت های هواپیمایی‬ ‫و نیروی انسانی فعال در صنعت هوانوردی این است که بر‬ ‫اس��اس شیوه نامه های وزارت بهداشت عمل شود تا بحران‬ ‫پیش ام��ده کنترل ش��ود‪ .‬این همکاری ها از یک س��و به‬ ‫نتیج��ه مطلوب یعنی کنترل ویروس منجر می ش��ود و از‬ ‫سوی دیگر زیان های اقتصادی ممکن است به برخی وارد‬ ‫کند که در اینده باید درباره جبران ان تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۷۰‬درصدی پرواز به گیالن‬ ‫با توجه به ش��یوع گسترده ویروس کرونا در استان های‬ ‫ش��مالی و با وجود اینک��ه مرزهای زمینی این اس��تان ها‬ ‫به روی مس��افران بسته شده اس��ت‪ ،‬مدیران فرودگاه های‬ ‫این اس��تان ها از کاهش مسافران پروازی این مناطق خبر‬ ‫لغو گسترده بلیت پروازها از سوی مسافران موجب شده‬ ‫بازار با کاهش متقاضی روبه رو ش��ده و قیمت ها در برخی‬ ‫مس��یرها به حداقل ممکن کاهش یابد‪ ،‬برهمین اس��اس‬ ‫برخی می گویند قیمت های فعلی‪ ،‬قیمت های واقعی بلیت‬ ‫هواپیم��ا بوده و در س��ایر مواقع‪ ،‬بلیت ها گ��ران فروخته‬ ‫می شود‪ .‬دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی این مسئله را‬ ‫تکذیب کرده و می گوید براس��اس شناورسازی نرخ بلیت‪،‬‬ ‫هم��واره در زمان کاهش تقاضا‪ ،‬نرخ بلیت هواپیما کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬به گزارش وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬مقصود اسعدی‬ ‫سامانی با تکذیب گرانفروش بودن شرکت های هواپیمایی‬ ‫تا پی��ش از کاهش تقاضای س��فر و درنتیجه کاهش نرخ‬ ‫بلی��ت گفت‪ :‬نرخ بلیت هواپیما تابع عرضه و تقاضاس��ت‪،‬‬ ‫وقتی تقاض��ا کاهش یابد‪ ،‬به طور طبیع��ی نرخ بلیت نیز‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬او با اشاره به اینکه در کشور کف و سقفی‬ ‫برای نرخ بلیت هواپیما تعیین ش��ده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫تعداد زیادی بلیت پیش فروش شده و تعدادی نیز به شکل‬ ‫گروه��ی (چارتر) فروخته ش��ده بود که با ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا مس��افران اقدام به لغو ک��ردن بلیت های خریداری‬ ‫ش��ده کردن��د‪ .‬در نتیجه ش��رکت های هواپیمایی ناچارند‬ ‫ب��ا حداقل ن��رخ‪ ،‬بلیت ها را بفروش��ند ت��ا بتوانند حداقل‬ ‫بخش��ی از هزینه ها را جبران کنند‪ .‬اسعدی سامانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سوی دیگر ش��رکت های هواپیمایی به دلیل اینکه‬ ‫ب��ه بلیت های فروخته ش��ده تعهد دارند‪ ،‬با مس��افر کم و‬ ‫صندلی ه��ای خالی نی��ز پرواز را انج��ام می دهند‪ .‬در این‬ ‫شرایط شرکت های هواپیمایی ضرر می کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه گفته می شود قیمت های گذشته واقعی‬ ‫نبوده‪ ،‬تصور اشتباهی است اضافه کرد‪ :‬سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری به عنوان متولی پروازه��ا نظارت های الزم را بر‬ ‫پروازها و نرخ بلیت ها انجام می دهد‪.‬‬ ‫رضا جعفرزاده‬ ‫مقصود اسعدی سامانی‬ ‫جزئیات استرداد بلیت های رجا‬ ‫ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا اعالم ک��رد‪ :‬رجا همه هزینه های‬ ‫اس��ترداد بلیت قطارهایش را پرداخت می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رواب��ط عمومی ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا اع�لام کرد برای‬ ‫پرداخت هزینه اس��ترداد بلی��ت قطارهای رج��ا تفاوتی در نحوه‬ ‫خری��د بلیت از س��وی هموطنان ب��ه روش های مختل��ف اعم از‬ ‫دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد بسته است‬ ‫فروش رس��د مصداق گران فروشی بوده و ما به ان به راحتی برخورد‬ ‫می کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه هیچ س��ازمانی قیم��ت خودرو را تعیین‬ ‫نکرده است‪ ،‬افزود‪ :‬مس��ئوالن باید قیمت خودروهای تولید شده از‬ ‫س��وی تمامی خودروسازان را به س��ازمان تعزیرات اعالم کنند تا در‬ ‫صورت گران فروشی در بازار ما با ان برخورد کنیم‪.‬‬ ‫اس��فنانی اظهارات برخی مس��ئوالن مبنی بر اینکه فروش انها ‪۵‬‬ ‫درصد زیر قیمت بازار اس��ت را حرفی نادرست و غیرحقوقی دانست‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬مگر قیمت بازار را می توان مبنای بهای خودرو دانست‪،‬‬ ‫ممک��ن اس��ت در روزهای اینده قیم��ت این کاال در ب��ازار ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫بهای فعلی شود‪ .‬مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد‪ :‬فروش‬ ‫خ��ودرو ‪ ۵‬درصد زیر قیمت بازار پذیرفتنی نیس��ت زیرا قیمت ها در‬ ‫بازار از س��وی دالالن تعیین می شود‪ ،‬تا هنگامی که این مبنا اصالح‬ ‫نشود س��ازمان تعزیرات نمی تواند به موضوع گرانی بهای خودرو در‬ ‫بازار ورود کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قیمت کاالها در بازار باید از س��وی تولیدکننده‬ ‫تعیین و تعدیل شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با رقابت درست میان تولیدکنندگان‬ ‫قیمت خودرو در بازار تعدیل می شود‪.‬‬ ‫اس��فنانی با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا س��ایر‬ ‫نهادهای مسئول باید مبنای قیمت خودرو را مشخص کنند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ش��یوه قیمت گذاری خودرو باید مش��خص ش��ود تا س��ازمان‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنایع ماشین ابزار سازی پوالدین تراش ایرانیان‬ ‫تاسیس ش�رکت با مسئولیت محدود صنایع ماشین ابزار سازی پوالدین تراش‬ ‫ایرانیان درتاریخ ‪ 1398/12/14‬به ش��ماره ثبت ‪ 50394‬به شناسه ملی ‪14009035885‬‬ ‫ثب��ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به ش��رح زیر جهت اطالع عموم اگهی‬ ‫می گردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬تولید‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬بازسازی و واردات ماشین ابزار صنعتی و خطوط‬ ‫تولی��د‪ ،‬واردات قطع��ات و ل��وازم یدکی و مورد نیاز ماش��ین های ابزار و مراکز ماش��ینکاری‬ ‫خ��ودکار‪ ،‬صادرات و واردات کلیه کاالهای مش��روع بازرگان��ی‪ ،‬واردات و صادرات و خرید و‬ ‫فروش و تهیه و توزیع کاالهای مجاز‪ ،‬ترخیص کاالهای ش��رکت از گمرکات‪ ،‬اخذ و یا اعطای‬ ‫نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی‪ ،‬ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور‪ .‬درصورت‬ ‫ل��زوم پ��س از اخذ مجوزه��ای الزم از مراجع ذیربط‪ .‬مدت فعالی�ت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت‬ ‫نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اذربایجان شرقی ‪ ،‬شهرستان تبریز ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬دهستان‬ ‫اج��ی چ��ای ‪ ،‬ابادی جاده تبریز صوفی��ان‪ ،‬محله ندارد ‪ ،‬ج��اده (تبریزصوفیان) ‪ ،‬پالک ‪، 17‬‬ ‫مجتمع بازارماشین االت صنعتی ایرانیان ‪ ،‬طبقه همکف کدپستی ‪ 5138643541‬سرمایه‬ ‫اس��ت‪ ،‬مبلغ بلیت هایشان بدون کس��ر هزینه پرداخت می شود و‬ ‫برای این منظور تا ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۱۳۹۸‬وقت دارند بلیت های خود را‬ ‫استرداد کنند‪ .‬برای استرداد بلیت ها‪ ،‬داشتن الشه بلیت یا شماره‬ ‫س��ریال بلیت ها همچنین نام و نام خانوادگی افرادی که بلیت به‬ ‫نامشان صادر شده با کارت شناسایی معتبر انان‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫ش��خصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 1000000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک‬ ‫از ش��رکا اقای مجتبی طایفه قهرمانی به ش��ماره مل��ی ‪ 1382619863‬دارنده ‪990000‬‬ ‫ریال سهم الش��رکه اقای کمال کاظمی اسفنجانی به ش��ماره ملی ‪ 1708720677‬دارنده‬ ‫‪ 10000‬ریال س��هم الش��رکه اعضا هیئت مدیره اقای مجتبی طایفه قهرمانی به شماره ملی‬ ‫‪1382619863‬و به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود و به س��مت رئیس هیئت مدیره به‬ ‫مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود اقای کمال کاظمی اسفنجانی‬ ‫به ش��ماره ملی ‪1708720677‬و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود‪ .‬دارندگان‬ ‫ح�ق امض�ا ‪ :‬کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد اور ش��رکت از قبیل چک ‪ ،‬س��فته ‪ ،‬بروات ‪،‬‬ ‫قرارداده��ا‪ ،‬عقود اس�لامی و همچنین کلیه نامه های ع��ادی و اداری باامضاء مجتبی طایفه‬ ‫قهرمانی همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساس��نامه‬ ‫روزنامه کثیر االنتش��ار گس��ترش صنعت جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت‬ ‫موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان شرقی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز (‪)797038‬‬ ‫تعزی��رات بتوان��د با گران فروش��ی در بازار برخورد کن��د در صورت‬ ‫مش��خص بودن قیمت ها حتی می توان بنگاه ه��ای معامالتی را نیز‬ ‫ِ‬ ‫قیمت مبنا‪ ،‬با انها برخورد‬ ‫بررسی و در صورت خرید و فروش بیش از‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل تعزیرات اس��تان تهران درباره نحوه برخورد س��ازمان‬ ‫تعزیرات با گران فروش��ی خودرو در بازار‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر اگر‬ ‫فردی از گران فروش��ی ش��کایت کند‪ ،‬س��ازمان تعزیرات از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قیمت خودرو استعالم گرفته و پس از تایید‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬با گران فروشان برخورد می کند که این شیو ه معقول‬ ‫و کارامدی برای برخورد با گران فروشان نیست‪.‬‬ ‫سوله های خالی تبدیل به محل احتکار مواد ضد عفونی کننده نشود‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی تهران در ابالغیه ای از مدیران ش��هرک ها و نواحی صنعتی خواس��ت تا با‬ ‫جدیت مراقبت کنند تا سوله های خالی تبدیل به محل احتکار مواد ضدعفونی کننده و ماسک به وسیله دالالن‬ ‫و س��ودجویان نش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شهرک های صنعتی تهران‪ ،‬صابر پرنیان در‬ ‫بخش��نامه ای به مدیران شهرک ها و نواحی صنعتی استان و عوامل حراست و انتظامات شهرک ها تاکید کرد‬ ‫به صورت جدی و ش��بانه روزی مراقبت کنند تا در این ش��رایط خاص کشور‪ ،‬سوله های خالی در شهرک ها‪،‬‬ ‫مورد سوءاس��تفاده دالالن قرار نگیرند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تردد خودروهای باری‬ ‫و کامیون ها به راحتی انجام می گیرد و شاید مورد ظن قرار نگیرد بنابراین باید مراقب باشیم تا این مکان ها‬ ‫محل سوءاستفاده دالالن و اخاللگران اقتصادی قرار نگیرد‪ .‬مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما در کنار مردم هستیم‪ ،‬عالوه بر اینکه ظرفیت تولید در شهرک های صنعتی به شدت در حال افزایش است و‬ ‫تولید کنندگان نیز در کنار مردم هستند و از مردم در این شرایط خاص و مهم تا شکست کامل کرونا حمایت‬ ‫می کنند‪ .‬پرنیان با بیان اینکه تولیدات مواد ضدعفونی کننده و ماسک با نظارت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و از س��وی وزارت بهداشت توزیع می گردد‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت تولید و مشکالت واحدهای صنعتی رصد می شود‬ ‫تا افزایش تولید با مشکل روبه رو نشود و مجوزها به صورت روزانه صادر می شود‪ .‬وی ادامه داد مجوز خطوط‬ ‫واحدهای تولیدی تبدیل به مواد ضدعفونی کننده و مایحتاج بهداشتی ضروری مردم می شود‪.‬‬ ‫در هفته ه��ای اخی��ر با توجه به ش��یوع کرونا‬ ‫در کش��ور‪ ،‬از مردم خواس��ته ش��ده تا حدامکان‬ ‫از س��فرهای غیرضروری پرهی��ز کرده و در خانه‬ ‫بمانند‪ .‬برهمین اساس بسیاری از مردم سفرهای‬ ‫اسفند و نوروز را لغو کرده اند‪ .‬همچنین با دستور‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬قرار ش��ده خسارتی بابت‬ ‫لغ��و بلیت ها از مردم گرفته نش��ود‪ .‬این وضعیت‬ ‫خس��ارت های زی��ادی متوج��ه ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل��ی و اژانس ه��ا کرده اس��ت و از برخی‬ ‫اژانس های مس��افرتی بزرگ مانند علی بابا و الی‬ ‫گش��ت خبر می رس��د که بخش قابل توجهی از‬ ‫نیروی انس��انی خ��ود را تعدی��ل کرده اند‪ .‬برخی‬ ‫می گوین��د ضرر ک��ردن این اژانس ه��ا و تعدیل‬ ‫نیروی انسانی در چنین شرایطی‪ ،‬طبیعی است اما‬ ‫معتقدم این مسئله‪ ،‬برای شرکت های کوچک قابل‬ ‫قبول اس��ت اما اینکه ش��رکتی به دلیل ضرردهی‬ ‫در یک س��ال‪ ۲۰ ،‬درصد نیروی کار خود را اخراج‬ ‫کند‪ ،‬نشانگر ضعف مدیریتی عمیقی است‪ .‬به طور‬ ‫کلی در صنعت هوایی بس��یاری از ش��رکت ها در‬ ‫یک دوره زمانی (به عنوان مثال دوره ‪ ۱۰‬س��اله)‬ ‫ممکن است ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال در زیان دهی کامل باشند‪،‬‬ ‫ام��ا اخ��راج ‪ ۲۰‬درصد نی��روی کار‪ ،‬ان هم برای‬ ‫ش��رکتی که تبلیغات میلیاردی در سطح شهرها‬ ‫و اینترنت و‪ ...‬دارد‪ ،‬قابل تامل اس��ت‪ .‬البته وجود‬ ‫چنین اژانس هایی از اس��اس بیانگر ضعف شدید‬ ‫بازرگانی شرکت های هواپیمایی است زیرا اگر این‬ ‫ش��رکت ها فروش مستقیم انجام دهند‪ ،‬نیازی به‬ ‫ارائه کمیسیون به اژانس ها نیست و اژانس ها نیز‬ ‫مجبور می شوند بسیار حرفه ای تر عمل کنند زیرا‬ ‫دیگ��ر در موض��ع قدرت قرار ندارن��د‪ .‬به هر حال‬ ‫بسیار نامطلوب است که هنوز در ایران‪ ،‬اژانس ها‬ ‫بیش��تر درامدهای ایرالین ه��ا را ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫ایرالین ها هزینه های ثابت و متغیر بس��یار زیادی‬ ‫دارند و اگر ایرالین ها بخش��ی از نیروی انسانی را‬ ‫تعدیل کنند یا تعدادی از کارمندان را به مرخصی‬ ‫بفرس��تند به این دلیل اس��ت که در بحث جریان‬ ‫نقدینگی (‪ )Cash flow‬فشار بسیار سنگینی را‬ ‫متحمل می شوند اما اژانس ها فقط یک وب سایت‪،‬‬ ‫یک مغازه یا تعدادی خط تلفن هس��تند‪ .‬در ایران‬ ‫در ه��ر کوچه و خیابانی‪ ،‬ی��ک اژانس هواپیمایی‬ ‫می بینی��م که روی هر بلی��ت هواپیما تا ‪ ۹‬درصد‬ ‫کمیس��یون دریافت می کند‪ .‬این کس��ب و کارها‬ ‫در طول یک س��ال همه پروازها را چارتر می کنند‬ ‫و در ن��وروز قیمت ها را افزایش می دهند درحالی‬ ‫ک��ه هیچ چی��زی از این افزایش ن��رخ به ایرالین‬ ‫نمی رسد‪ ،‬این درحالی است که برای تاخیر و دیگر‬ ‫مس��ائل‪ ،‬ایرالین ها مسئول شناخته می شوند‪ .‬در‬ ‫بس��یاری کشورها بخش اصلی درامد اژانس ها از‬ ‫فروش هتل و دیگر بخش های س��فر اس��ت اما در‬ ‫ایران این گونه نیست و برخی ایرالین ها وابستگی‬ ‫حیاتی به اژانس ها دارند‪ .‬در خبری خواندم گروه‬ ‫علی بابا س��االنه ح��دود ‪ ۱۸۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫فروش دارد‪ ،‬این رقم بزرگی نیس��ت اما نسبت به‬ ‫اژانس های ایرانی‪ ،‬مبلغ خوبی به نظر می رسد‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد این شرکت می توانست یکی دو سال‬ ‫ضرر تحمل کند تا بتواند به مسیر خود ادامه دهد‬ ‫و در این مدت س��اختار هزینه ای خود را بررس��ی‬ ‫کرده و روند تعدیل نیرو رو به ارامی پیگیری کند‪.‬‬ ‫اینکه یک شرکت ‪ ۲۰‬درصد نیروی کار خود را بر‬ ‫اس��اس عملکرد یک ساله حذف کند‪ ،‬پیام خوبی‬ ‫به بازار نمی دهد‪.‬‬ ‫پرداخت نقدی عوارض‬ ‫ممنوع!‬ ‫دریافت نقدی عوارض ازادراهی کشور با هدف‬ ‫رعایت بهداش��ت و پیش��گیری از شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا ممنوع ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از‬ ‫رواب��ط عمومی س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫جادهای‪ ،‬عبدالهاشم حسن نیا‪ ،‬رئیس این سازمان‬ ‫ب��ا اعالم این مطلب افزود‪ :‬از ش��نبه ‪ ۱۷‬اس��فند‬ ‫دس��تگاه های کارتخوان در ورودی های عوارضی‬ ‫ازادراه ها نصب می ش��ود و رانندگان با کارت های‬ ‫بانکی عضو شبکه شتاب عوارض خود را پرداخت‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظ��ور پرهیز از تماس‬ ‫مس��تقیم رانندگان هن��گام ورود رمز کارت های‬ ‫ش��تاب‪ ،‬اقالم بهداشتی از قبیل دستکش نایلونی‬ ‫یک بار مصرف‪ ،‬دستمال کاغذی و کیسه فریزر در‬ ‫اختیار رانن��دگان قرار می گیرد‪ .‬معاون وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی اظهارکرد‪ :‬در صورت استفاده نکردن‬ ‫رانن��دگان از کارت بانکی‪ ،‬ش��ماره پالک‪ ،‬کالس‬ ‫خودرو و س��ایر مشخصات شناسایی خودرو ثبت‬ ‫می ش��ود تا برای پیگیری وصول عوارض از سوی‬ ‫مراجع مربوطه اقدام شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل تعزیرات اس��تان تهران گفت‪ :‬از انجایی که سازمان های‬ ‫مسئول مبنای قیمتی مشخصی برای خودرو تعیین نکردند سازمان‬ ‫متبوعش نمی تواند با گران فروشی چارچرخ ها در بازار برخورد کند‪.‬‬ ‫محمدعلی اسفنانی‪ ،‬مدیر کل تعزیرات استان تهران در گفت وگو‬ ‫ب��ا خان��ه ملت‪ ،‬درب��اره گرانی خ��ودرو در ب��ازار‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجایی‬ ‫ک��ه درحال حاض��ر مبنای قیمتی مش��خصی برای خ��ودرو وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬نمی توان با گران فروش��ی در بازار برخورد کرد زیرا س��ازمان‬ ‫تعزیرات برای برخورد با گران فروش��ان باید مبنای قیمتی داش��ته‬ ‫باش��د به عنوان مثال زمانی که سازمان مسئول‪ ،‬قیمت گوشت قرمز‬ ‫را ‪ ۱۰۰‬توم��ان اعالم می کن��د اگر این کاال در ب��ازار ‪ ۱۰۱‬تومان به‬ ‫وب س��رویس ها و اپلیکیش ها (علی بابا‪ ،‬مس��تر بلیت‪ ،‬س��امتیک‪،‬‬ ‫اپ‪ ،‬قاصدک ‪ ،)۲۴‬نمایندگی های فروش و س��امانه تلفنی ‪۱۵۳۹‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بر اساس اطالعیه رجا‪ ،‬مسافرانی که اقدام به استرداد‬ ‫بلیت های خود با اس��تفاده از وب س��رویس ها و اپلیکیشن ها (غیر‬ ‫حضوری) می کنند‪ ،‬نگرانی برای پرداخت هزینه مربوطه نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬اف��رادی هم که از ایس��تگاه های راه اهن اق��دام به خرید‬ ‫بلیت قطارهای رجا کرده اند‪ ،‬می توانند با مراجعه به ایس��تگاه ها‪،‬‬ ‫بلیت ه��ای خود را اس��ترداد کرده و وجه خ��ود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫هموطنانی که تا پیش از ‪ ۳‬اسفند ‪ ۱۳۹۸‬اقدام به خریداری بلیت‬ ‫قطارهای این ش��رکت کرده اند یا حرکت قطارهایش��ان لغو شده‬ ‫یادداشت‬ ‫ابت�لای ‪ 7161‬نفر به ویروس کرونا و جان باختن ‪237‬‬ ‫نف��ر در اث��ر ان تا ظهر دی��روز به تایید وزارت بهداش��ت‬ ‫کشورمان رسیده است‪ .‬اگرچه روند کاهشی جان باختگان‬ ‫در اثر ابتال به این ویروس‪ ،‬نشان دهنده درمان شدن تعداد‬ ‫زیادی از مبتالیان اس��ت اما نمودار ابتالی ایرانی ها به این‬ ‫ویروس همچنان شیب صعودی دارد‪ .‬پزشکان و مسئوالن‬ ‫حوزه بهداشت کشور همچنان تاکید می کنند که در خانه‬ ‫مان��دن و پرهیز از رفت و امده��ای غیرضروری همچنان‬ ‫بهترین ش��یوه زمین گیر کردن کروناس��ت‪ .‬همین توصیه‬ ‫موجب شده بس��یاری از پروازها و تورها با درخواست لغو‬ ‫از س��وی مسافران روبه رو شوند‪ .‬کاهش متقاضیان پروازها‬ ‫موجب ش��ده روزهای اخر اسفند و نوروز امسال برخالف‬ ‫همیشه تبدیل به فصل کم سفر برای ایرالین ها شود‪ ،‬بلیت‬ ‫در بیشتر مسیرها ارزان شده و برخی پروازها نیز به دلیل‬ ‫کم بودن مس��افر لغو شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬گفته‬ ‫می ش��ود یک فرد مبتال ب��ه ویروس کرون��ا در یک پرواز‬ ‫می توان��د تا ‪ ۱۱‬نفر را مبتال کند‪ .‬ل��زوم حفظ فاصله یک‬ ‫متری افراد برای جلوگیری از شیوع این ویروس‪ ،‬مسئله ای‬ ‫نیست که بتوان در پرواز رعایت کرد و برهمین اساس‪ ،‬لغو‬ ‫پروازها از سوی مسافران منطقی به نظر می رسد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با شیوع گس��ترده کرونا در ایران‪ ،‬برخی کشورهای‬ ‫خارجی نیز در تردد هوایی با کش��ورمان محدودیت هایی‬ ‫اعمال کرده اند‪ .‬براس��اس اعالم وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫مقامات بهداشتی برخی کشورها از جمله هلند‪ ،‬انگلستان‬ ‫و اذربایجان از مس��افران پروازهای ایرانی خواس��ته اند در‬ ‫زمان ورود به فرودگاه این کش��ورها‪ ،‬فرم س�لامت همراه‬ ‫داشته باشند‪ .‬این فرم در زمان پذیرش مسافر در فرودگاه‪،‬‬ ‫به وسیله کارکنان خدمات فرودگاهی به مسافران تحویل‬ ‫داده می ش��ود و مسافران باید ان را تکمیل کنند‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت از پیاده شدن مسافران جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان هواپیمایی کش��وری لبنان اعالم کرده‬ ‫اس��ت فقط به اتباع لبنانی و دارن��دگان کارت اقامت این‬ ‫کشور با کارت سالمت اجازه ورود داده می شود‪ .‬ترکیه نیز‬ ‫از کشورهایی است که پروازهای مسافری و باری ایران را‬ ‫تا اطالع بعدی تعطیل کرده است‪.‬‬ ‫پرواز روی باند زیان‬ ‫سود اژانس ها‬ ‫از ضعف‬ ‫ایرالین ها‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1485‬‬ ‫پیاپی ‪2803‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫در نوزدهمین هفته پویش الف‪-‬ب ایران انجام شد‬ ‫خبر‬ ‫اعضای جدید هیات مدیره‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫احمدی��ه‪ ،‬به عن��وان رئیس هی��ات مدیره‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان منصوب شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫اعضای هیات مدیره ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفه��ان و نمایندگان صاحبان‬ ‫سهام این فوالد منصوب شدند‪ .‬اسامی اعضای‬ ‫هیات مدیره به این شرح است‪:‬‬ ‫ اسرافیل احمدیه به نمایندگی از سازمان‬‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬رئیس هی��ات مدیره ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‬ ‫ عل��ی احمدیان به نمایندگی از ش��رکت‬‫ص��در تامی��ن‪ ،‬غالمحس��ن تق��ی نت��اج به‬ ‫نمایندگی از بهس��ازان ان��رژی تدبیر زنگان‪،‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان به نمایندگی از س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران و محمود اکبری مزرعجه به نمایندگی‬ ‫از شرکت سرمایه گذاری اس��تانی اذربایجان‬ ‫غربی به عنوان اعضای هیات مدیره‪.‬‬ ‫اغازعملیات معدنکاری‬ ‫در معدن طالی هیرد‬ ‫مصطف�ی مالئ�ی‪ -‬با راه ان��دازی عملیات‬ ‫اتش��باری‪ ،‬عملی��ات اجرایی معدن��کاری در‬ ‫مع��دن ط�لای هیرد اغ��از و به ای��ن ترتیب‬ ‫اس��تخراج از این معدن ش��روع ش��د‪ .‬با اغاز‬ ‫عملیات معدنکاری در این معدن ساالنه ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن کانسنگ طال استخراج و وارد چرخه‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬همچنین اشتغال ایجاد شده‬ ‫در این معدن به تدریج ‪ ۵۰‬نفر براورد می شود‬ ‫که از افراد بومی منطقه خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پروانه بهره برداری معدن‬ ‫طالی هیرود با ذخیره قطعی ‪ ۴‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تن کانسنگ طال با عیار متوسط ‪ppm‬‬ ‫‪ ۰.۹۲‬اخذ و با مش��ارکت ش��رکت بین المللی‬ ‫ابادراه��ان پ��ارس به عنوان س��رمایه گذار در‬ ‫پروژه طالی هی��رود‪ ،‬عملیات اجرایی احداث‬ ‫کارخانه فراوری اغاز شده که هم اکنون حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۲‬پروژه‬ ‫ابفای استان اصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ -‬در نوزدهمین هفته پویش الف‪-‬ب‬ ‫ایران از طری��ق ویدئوکنفراس ‪ ۲۲‬پروژه اب و برق‬ ‫اس��تان اصفهان با هزینه ای بالغ بر ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افتتاح ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫رض��ا اردکانی��ان در ایین افتت��اح پروژه های اب و‬ ‫برق در استان اصفهان که با حضور استاندار برگزار‬ ‫ش��د اعالم کرد‪ :‬هم اکنون مس��ئوالن امر در استان‬ ‫اصفهان با ایجاد زیرساخت های الزم در بخش های‬ ‫اب وبرق و فاضالب مس��یر خدمت رسانی به مردم‬ ‫را همچن��ان با ق��وت دنبال می کنن��د‪ .‬وزیر نیرو با‬ ‫بیان اینک��ه از همکاران م��ان در صنعت اب و برق‬ ‫در استان اصفهان انتظار می رود با سرعت بخشیدن‬ ‫به اجرای پروژه ها‪ ،‬زمینه خدمت رس��انی را بیش از‬ ‫پیش فراهم کنند عنوان کرد‪ :‬در نوزدهمین پویش‬ ‫الف‪-‬ب ایران‪ ،‬پروژه های بس��یار مهم و تاثیرگذاری‬ ‫در راس��تای ارتقای رفاه و بهداشت مردم در سطح‬ ‫اس��تان اصفهان به بهره برداری رسیده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به حضور استاندار اصفهان در این ایین گفت‪:‬‬ ‫راهنمایی و هدایت دکتر رضایی‪ ،‬نماینده دولت در‬ ‫اس��تان اصفهان به همکاران در صنعت و اب و برق‬ ‫می تواند راهبردهای جدیدی در امر خدمت رس��انی‬ ‫مطلوب به مردم در برداشته باشد‪ .‬اردکانیان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬افتتاح ‪ ۲۲‬پروژه اب و ب��رق با هزینه بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان در اس��تان اصفهان حاصل‬ ‫تالش و فعالیت شبانه روزی فعاالن درصنعت اب و‬ ‫برق می باشد‪ .‬در ادامه این مراسم استاندار اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬افتت��اح ‪ ۲۲‬پروژه با هزین��ه ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در شرایطی که در تحریم همه جانبه هستیم‬ ‫کاری بسیار عظیم است که جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫عباس رضایی با تش��کر از رویک��رد وزیر نیرو که‬ ‫با در نظ��ر گرفتن ارمان های حض��رت امام (ره) و‬ ‫تدابیر مقام معظم رهبری مقتدرانه به مردم خدمت‬ ‫می کند تصریح کرد‪ :‬همانط��ور که از ابتدای دولت‬ ‫تدبیر و امید مس��ئوالن امر در عرصه خدمت رسانی‬ ‫به مردم از هیچ تالش��ی دریغ نکردند قطعا تا پایان‬ ‫دول��ت تدبی��ر و امید تالش ها در راس��تای خدمت‬ ‫همچنان ب��ا قوت ادامه خواهد داش��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان نیز با اشاره به‬ ‫‪ ۷‬پروژه اب و فاضالب استان اصفهان که با اعتباری‬ ‫بال��غ بر ‪ ۷۵۸‬میلیارد تومان به بهره برداری رس��ید‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬امروز فاز اول پروژه بازس��ازی و اصالح‬ ‫ش��بکه فاضالب اصفهان از محل فاینانس خارجی‪،‬‬ ‫ایس��تگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب شرق اصفهان‪،‬‬ ‫ابرسانی به باغش��اد و ‪ ۸‬روستای لنجان‪ ،‬راه اندازی‬ ‫واحد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬تصفیه خانه فاضالب داران‪ ،‬تصفیه خانه‬ ‫فاض�لاب اژیه‪ ،‬ابرس��انی به مجتمع ‪ ۱۹‬روس��تای‬ ‫فالورجان و تصفیه خانه فاضالب هاشم اباد از طریق‬ ‫ویدئوکنفراس ازس��وی وزیر نیرو با حضور استاندار‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬هاش��م امینی افتتاح فاز اول‬ ‫بازس��ازی و اصالح ش��بکه فاضاب اصفهان از محل‬ ‫فاینانس خارجی را بسیار تاثیرگذار برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫با اجرای این پروژه نگرانی مردم در محور جنوب و‬ ‫مرکز اصفهان به دلیل ریزش شبکه فرسوده فاضالب‬ ‫در اقطار باال رفع ش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که این‬ ‫پروژه با اعتباری بالغ بر ‪ ۶۶۰‬میلیارد تومان معادل‬ ‫‪ ۳۶۸‬میلیون یوان اجرایی شده است‪ .‬وی پیرامون‬ ‫اجرای پروژه ایس��تگاه پمپ��اژ و خط انتفال جنوب‬ ‫ش��رق اصفهان گفت‪ :‬با اجرای تاسیس��ات فاضالب‬ ‫جنوب ش��رق اصفهان صددرصد کالنش��هراصفهان‬ ‫دارای زیرس��اخت جم��ع اوری‪ ،‬انتق��ال و تصفی��ه‬ ‫فاضالب می ش��ود و دیگ��ر در هی��چ منطقه ای در‬ ‫اصفهان فاضالب ش��هری از طریق چاه های جذبی‬ ‫دفع نمی ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫اس��تان اصفهان با بیان اینک��ه راه اندازی واحد ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۳‬تصفیه خان��ه فاضالب داران با ه��دف جلوگیری‬ ‫از الودگ��ی مناب��ع زیرزمینی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت خاطرنش��ان س��اخت‪ :‬درحال حاضر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫انش��عاب فاضالب در شهرستان داران نصب شده و‬ ‫با راه اندازی مدول دوم و س��وم تصفیه خانه فاضالب‬ ‫داران روزانه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۴۴‬مترمکعب پساب در این‬ ‫تصفیه خانه تولید می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب اس��تان اصفهان در ادامه افزود‪ :‬ابرسانی‬ ‫ب��ه مجتم��ع ‪ ۱۹‬روس��تای فالورجان در راس��تای‬ ‫بهره مندی پایدار روس��تاییان از اب ش��رب سالم و‬ ‫بهداش��تی می باش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تصفیه خانه‬ ‫فاضالب هاش��م اباد در راس��تای حفاظ��ت از منابع‬ ‫اب های زیرزمینی عملیاتی ش��ده و ارتقای س��طح‬ ‫بهداش��ت عمومی مردم یکی دیگر از اهداف اجرای‬ ‫این پروژه بوده است‪.‬‬ ‫بی توجهی به موارد بهداشتی در توزیع نهال‬ ‫زمان کاش��ت نهال های مثمر فرا رس��یده و باغداران برای توسعه‬ ‫باغات خود به مراکز توزیع نهال مراجعه می کنند‪ ۲۱ .‬جایگاه عرضه‬ ‫نهال های درختان میوه در سطح استان چهارمحال وبختیاری ازسوی‬ ‫جهاد کش��اورزی مشخص ش��ده و در این مراکز نهال های یارانه ای‬ ‫درخت��ان میوه از جمله س��یب‪ ،‬ب��ادام‪ ،‬گالبی و‪ ....‬توزیع می ش��ود‪.‬‬ ‫به گفت��ه مع��اون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کش��اورزی‬ ‫چهارمحال وبختی��اری بیش از یک میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار اصله نهال‬ ‫مثمر ش��امل انواع نهال های س��یب‪ ،‬گردو‪ ،‬البالو‪ ،‬ب��ادام‪ ،‬عناب‪ ،‬مو‬ ‫و گیالس به صورت گس��ترده در سطح اس��تان بین باغداران توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬حمیدرضا دانش به بازده تولیدی این نهال ها اش��اره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این نهال های میوه اصالح نژاد ش��ده و بازده تولیدی باالیی‬ ‫دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نهال ها در ‪ ۲۱‬جایگاه توزیع نهال در استان‬ ‫توزیع می شود‪ .‬توزیع نهال و شیوع بیماری کرونا ویروس در استان‬ ‫چهارمحال وبختیاری همزمان شده و باید تالش کرد در مراکز توزیع‬ ‫نهال نکات بهداشتی رعایت شود‪.‬‬ ‫بررس��ی میدانی مهر از مرکز توزیع نهال در شهرس��تان شهرکرد‬ ‫نش��ان می دهد که متاس��فانه رعایت نکات بهداشتی برای مقابله با‬ ‫کرونا در این مراکز جدی گرفته نمی ش��ود و باغداران بس��یاری به‬ ‫ای��ن مراک��ز مراجعه و نه��ال خریداری می کنن��د‪ .‬به گفته متصدی‬ ‫مرک��ز عرض��ه نهال‪ ،‬برخی نهال از جمله عناب از اس��تان های دیگر‬ ‫مانن��د اصفهان به اس��تان اورده می ش��ود که با ای��ن وجود احتمال‬ ‫انتق��ال وی��روس کرون��ا وج��ود دارد‪ .‬در این مراک��ز هیچ گونه مواد‬ ‫ضدعفونی کننده و حتی صابون در دس��ترس مردم قرار داده نش��ده‬ ‫است‪ .‬هشدارهای الزم در مقابله با کرونا نیز نه از طریق پالکارد و نه‬ ‫اگهی استعالم عمومی شماره ‪/98/16‬س‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی‬ ‫ع��ام) در نظر دارد انجام ازمایش��ات ‪31‬‬ ‫گانه هیدروش��یمی نمونه های منابع اب‬ ‫گل گهر» را از طریق برگزاری اس��تعالم‬ ‫عمومی به ازمایشگاه واجد شرایط واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫ل��ذا کلیه متقاضی��ان می توانند جهت‬ ‫اخذ اسناد استعالم به ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ WWW.GEG.IR‬مراجعه و اس��ناد‬ ‫مذک��ور و دس��تورالعمل ارزیابی کیفی و‬ ‫فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی‬ ‫تامین کنن��دگان از قس��مت ‪ -‬مناقصه و‬ ‫مزایده دانلود نمایند ‪.‬‬ ‫مهل��ت تحوی��ل پاکات س��اعت ‪ 9‬الی‬ ‫‪ 14‬روز سه ش��نبه مــ��ورخ ‪98/12/27‬‬ ‫در محــ��ل دفترکمیس��یون معـامالت‬ ‫مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران‬ ‫می باش��د‪ .‬الزم به ذکر اس��ت ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول‬ ‫پیشنهادات مختار می باشد ‪.‬‬ ‫از طریق متصدی مرکز داده نمی ش��ود‪ .‬نهال های میوه در این مراکز‬ ‫برای فروش شمارش می شود و باتوجه به اینکه مرطوب نیز هستند‬ ‫محیط مناسب برای زنده بودن ویروس و انتقال ان به شمار می روند‪.‬‬ ‫از طرفی متصدیان نکات بهداشتی در زمینه مقابله با کرونا را رعایت‬ ‫نمی کنند و این امر نش��ان می دهد که اموزش��ی نیز در این زمینه به‬ ‫انها داده نش��ده اس��ت‪ .‬مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز‬ ‫بهداش��ت چهارمحال و بختیاری درباره نکات بهداشتی توزیع نهال‬ ‫در استان اظهار کرد‪ :‬به دلیل شیوع ویروس کرونا در استان هرگونه‬ ‫تجمع در معابر‪ ،‬بازار و‪ ...‬با فاصله کمتر از یک متر ممنوع شده است‪.‬‬ ‫بهم��ن بنایی در خصوص احتمال انتقال ویروس از طریق نهال های‬ ‫درختان میوه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ویروس کرونا در محیط های مرطوب زنده‬ ‫می مان��د و نهال های درختان می��وه به علت مرطوب بودن می توانند‬ ‫« فراخوان ارزیابی شرکت مشاور‬ ‫اکتشاف تفصیلی محدوده معدنی‬ ‫منگنز در جنوب استان کرمان »‬ ‫ش��رکت سایپا در نظر دارد اجرای عملیات ایاب و ذهاب درون شهری‬ ‫کارکن��ان خ��ود را (خودروس��واری)‪ ،‬ب��ه پیمانکار واجد ش��رایط واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت دریافت اس��ناد و مدارک مناقصه صرفا به‬ ‫سایت اینترنتی ‪ www.saipacorp.com‬بخش مناقصه ها و مزایده ها‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫معاونت بازرگانی گروه‪ -‬مدیریت خرید خدمات و ملزومات‬ ‫« فراخوان ارزیابی شرکت پیمانکار‬ ‫استخراج در استان خراسان رضوی »‬ ‫ش�رکت اکتش�اف مع�ادن و صنای�ع غدیر‬ ‫بدینوس��یله از تمام شرکت های مش��اور در زمینه‬ ‫عملیات اکتش��اف تفصیلی دعوت م��ی نماید تا با‬ ‫ارس��ال رزومه کاری تخصصی و مس��تندات ثبتی‬ ‫ش��رکت خود ظ��رف مدت هف��ت روز کاری پس از‬ ‫انتش��ار اگهی به نشانی ‪ info@gmei.ir‬امادگی‬ ‫خود را جهت ش��رکت در مناقصه عمومی عملیات‬ ‫اکتش��اف تفصیلی در محدوده معدن��ی منگنز در‬ ‫جنوب استان کرمان اعالم نمایند‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫شرکت در این فراخوان صرفا جهت شناخت شرکت‬ ‫مش��اور توانمند می باشد و هیچگونه تعهدی جهت‬ ‫عقد قرارداد برای این شرکت ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ش�رکت اکتش�اف مع�ادن و صنای�ع غدی�ر‬ ‫بدینوس��یله از تمام ش��رکت های پیمان��کار معدنی‪-‬‬ ‫عمرانی فعال در حوزه عملیات معدنکاری و اس��تخراج‬ ‫مواد معدنی در استان خراسان رضوی دعوت می نماید‬ ‫تا با ارس��ال رزومه کاری تخصصی و مس��تندات ثبتی‬ ‫ش��رکت خود ظرف مدت هفت روز کاری پس از انتشار‬ ‫اگهی ب��ه نش��انی ‪ info@gmei.ir‬امادگی خود را‬ ‫جهت ش��رکت در مناقصه عمومی عملیات استخراج‬ ‫معدن اهن پالسری در اس��تان خراسان رضوی اعالم‬ ‫نمایند‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت ش��رکت در این فراخوان‬ ‫صرفا جهت ش��ناخت پیمانکاران توانمند می باش��د و‬ ‫هیچگونه تعهدی جهت عقد قرارداد برای این شرکت‬ ‫ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫« خرید خاک مس اکسیدی ‪ % 1‬در‬ ‫استان مرکزی و استان های همجوار»‬ ‫با ماسبک زندگی اقتصـادی‬ ‫را گسترش دهید‬ ‫مدیریت قراردادها و معامالت‪-‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫محل��ی برای انتقال ویروس باش��ند‪ .‬مدیر گروه بهداش��ت محیط و‬ ‫حرفه ای مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری افزود‪ :‬قبل از ورود‬ ‫نهال ها به اس��تان توصیه می ش��ود که جهاد کشاورزی نهال ها را در‬ ‫بخشی قرنطینه و سمپاشی کند و سپس در اختیار عموم قرار دهد‬ ‫و جهاد کشاورزی هرچه سریع تر روی این امر مدیریت داشته باشد‬ ‫و اموزش الزم مبنی بر رعایت نکات بهداشتی در خصوص مقابله با‬ ‫کرونا را به متصدیان مراکز توزیع نهال بدهد‪ .‬وی گفت‪ :‬هنگام تجمع‬ ‫و برای جابه جا کردن نهال ها باید ماسک و دستکش برای کشاورزان‬ ‫و باغداران فراهم باش��د و این نهال ها برای احتیاط بیش��تر در محل‬ ‫باغ سم پاش��ی ش��وند تا اگر ویروس روی انها وجود دارد از بین برود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬توصیه می شود این نهال ها وارد منزل نشود و مستقیم به‬ ‫مزرعه برده و همان جا کاشته شود‪.‬‬ ‫ش�رکت اکتش�اف معادن و صنای�ع غدیر در‬ ‫نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نس��بت‬ ‫ب��ه خری��د خاک م��س اکس��یدی با عی��ار ریجکت‬ ‫‪1‬درصد در محدوده اس��تان مرکزی و اس��تان های‬ ‫همجوار اقدام نماید‪ .‬لذا بدینوس��یله از تمام ش��رکت‬ ‫های معدنی و مع��دن داران دعوت بعمل می اید تا با‬ ‫ارسال پروانه بهره برداری و مجوز برداشت خود ظرف‬ ‫مدت هفت روز کاری پس از انتش��ار اگهی به نشانی‬ ‫‪ info@gmei.ir‬امادگی خود را جهت ش��رکت در‬ ‫این مناقصه اعالم نمایند‪ .‬ش��ایان ذکر است شرکت‬ ‫در این فراخوان صرفا جهت شناخت تامین کنندگان‬ ‫می باشد و هیچگونه تعهدی جهت عقد قرارداد برای‬ ‫این شرکت ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اخرین اخبار و‬ ‫تازه ترین تحلیل ها را در‬ ‫پایگاه خبری « گسترش نیوز»‬ ‫دنبال کنید‬ ‫‪www.Gostaresh.news‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1485‬‬ ‫پیاپی ‪2803‬‬ ‫رشد ‪۳‬درصدی تولید کنسانتره سنگ اهن در گل گهر‬ ‫تولید انواع محصول درشرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬به مرز ‪ ۲۶‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫به این ترتیب در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال در بزرگ ترین ش��رکت‬ ‫تولیدکننده س��نگ اهن ایران‪ ،‬تولید کنس��انتره نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل رشد ‪۳‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫این شرکت معدنی تا پایان بهمن با تولید ‪ ۱۴.۸‬میلیون‬ ‫تن کنس��انتره ‪ ۹۶‬درصد از برنامه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬را اجرایی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در گ��ردش موردنی��از ب��رای خرید س��نگ اهن و مخارج‬ ‫س��رمایه ای موردنیاز به منظور اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۳۱‬درصدی ‪ EPS‬برای سهامداران‬ ‫‹ ‹رشد تولید گندله سنگ اهن‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل گه��ر‪ ،‬تولید گندله س��نگ اهن در‬ ‫گل گهر در ‪ ۱۱‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫با رشد یک درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت با تولی��د ‪ ۱۱.۱‬میلیون ت��ن گندله ‪۹۳‬‬ ‫درصد از برنامه امسال محقق شده است‪.‬‬ ‫تولید انواع محصول معدنی در این ش��رکت نیز به مرز‬ ‫‪ ۲۶‬میلیون تن رس��یده اس��ت که ‪۲‬درصد بیش از مدت‬ ‫مشابه سال قبل بوده است‪.‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در تولید کنسانتره نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل رشد ‪۳‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬این شرکت معدنی تا‬ ‫پایان بهمن با تولید ‪ ۱۴.۸‬میلیون تن کنسانتره ‪ ۹۶‬درصد از برنامه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬را اجرایی کرده است‬ ‫‹ ‹سرمایه ‪۱۰۰‬هزار میلیارد ریالی گل گهر‬ ‫چندی پیش از س��وی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫مج��وز افزایش س��رمایه ‪ ۵۲‬هزار میلیارد ریالی ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر صادر ش��د‪ .‬بر این اس��اس رشد‬ ‫بیش از ‪ ۲‬برابری سرمایه کگل‪ ،‬مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ ‫طبق مجوز صادره از س��وی این نهاد قانونی‪ ،‬س��رمایه‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با رشد بیش از ‪ ۲‬برابری‬ ‫به ‪۱۰۰‬هزار میلیارد ریال می رسد‪.‬‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مورد مجوز صادرشده‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬در اجرای قانون ب��ازار اوراق بهادار جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬تقاضای افزایش س��رمایه و انتش��ار سهام‬ ‫جدید ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در‬ ‫این سازمان مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ ‫طب��ق این مجوز س��رمایه گل گهر از ‪ ۴۸‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال به ‪ ۱۰۰‬ه��زار میلیارد ریال افزایش می یابد‪ .‬موضوع‬ ‫افزایش‪ ،‬مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه‬ ‫پذی��ر (جب��ران مخارج س��رمایه گذاری)‪ ،‬تامین س��رمایه‬ ‫همچنین براساس امار‪ ،‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫(کگل) در مدت ‪ ۹‬ماه امسال توانست رشد ‪۳۱‬درصدی را‬ ‫در شاخص ‪ EPS‬برای سهامداران به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫ب��ا تحلی��ل وضعی��ت ب��زرگان س��نگ اهن در‬ ‫ب��ورس متوج��ه می ش��ویم ک��ه طب��ق ان صورت ه��ای‬ ‫مال��ی کگل نش��ان از افزای��ش ‪۳۱‬درص��دی ش��اخص‬ ‫"‪ EPS‬از ابت��دای س��ال ‪ ۹۸‬ت��ا پای��ان اذر ج��اری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫طبق گزار ش ها س��نگ اهن گهر زمین (کگهر)‪ ،‬صبانور‪،‬‬ ‫چادرملو و گل گهر بیش��ترین رش��د در این ش��اخص را‬ ‫به دست اورده اند‪.‬‬ ‫گل گه��ر البته پیش تر توانس��ته بود در ش��اخص هایی‬ ‫همچون س��ود هر س��هم‪ ،‬درامد و س��ود عملیاتی رش��د‬ ‫قابل توجهی را برای سهامداران رقم زند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان درامدهای عملیاتی با جهش ‪۴۸‬درصدی‬ ‫و س��ود عملیاتی با رشد ‪۲۳‬درصدی همراه شد‪ .‬در همین‬ ‫حال به تازگ��ی‪ ،‬افزایش ‪۱۰۸‬درصدی س��رمایه ش��رکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر به تایید حسابرس رسیده است‪،‬‬ ‫ طوری ک��ه از ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد تومان فعل��ی به ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان (در ابتدای سال جدید) خواهد رسید‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه بزرگ ترین شرکت تولیدکننده سنگ اهن‬ ‫کش��ور از محل مطالبات حاصل شده و مطالبات نقدی به‬ ‫تایید حسابرس رسیده است‪.‬‬ ‫محمد تواهن‬ ‫فعال معدنی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولید انواع‬ ‫محصول معدنی‬ ‫در گل گهر به‬ ‫مرز ‪ ۲۶‬میلیون‬ ‫تن رسیده که‬ ‫‪۲‬درصد بیش از‬ ‫مدت مشابه سال‬ ‫قبل بوده است‬ ‫سال پربار الومینیومی ها‬ ‫‹ ‹ب�ازار‬ ‫باثب�ات‬ ‫الومینی�وم‬ ‫اری��ا صادق نیت حقیق��ی‪،‬‬ ‫هیات مدی��ره‬ ‫عض��و‬ ‫سندیکای الومینیوم ایران‬ ‫درب��اره وضعی��ت ب��ازار‬ ‫الومینیوم در س��الی که رو‬ ‫به پایان است‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازار‬ ‫ب��ا همت تالش��گران ذوب اهن اصفهان تا پایان ‪ 13‬اس��فند با تولی��د ‪2‬میلیون و ‪ 412‬هزار و‬ ‫‪ 683‬تن چدن مذاب‪ ،‬تولید این ش��رکت از مرز تولید سال گذشته که ‪ 2‬میلیون و ‪ 410‬هزار تن‬ ‫بود‪ ،‬عبور کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهرداد توالییان معاون بهره برداری شرکت ذوب اهن ضمن‬ ‫‹ ‹رقابت اینده‪ ،‬رقابت برندها‬ ‫افش��ین مقتدر‪ ،‬کارش��ناس و فعال حوزه الومینیوم‬ ‫نیز درباره صنایع پایین دست الومینیوم در گفت وگو‬ ‫گذر ذوب اهن اصفهان از تولید سال گذشته‬ ‫بیان مطلب فوق گفت‪ :‬این تولید با همت تالش��گران همه بخش های شرکت حاصل شده است‬ ‫و نش��ان می دهد با وجود همه مشکالت از جمله تامین نش��دن مناسب مواد اولیه‪ ،‬تحریم های‬ ‫ظالمانه بین المللی‪ ،‬اغتشاشات‪ ،‬شیوع ویروس کرونا و ‪ ...‬فوالد مردان ذوب اهن اصفهان با تمام‬ ‫می کردن��د و اقالم مورد نیاز خ��ود را وارد می کردند‪.‬‬ ‫مقت��در در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مجموع س��ال‬ ‫خوب��ی بود و به عنوان نمونه ش��رکت ما دو و نیم برابر‬ ‫سود پیش بینی شده سود عملیاتی داد و البته بخشی‬ ‫از این س��ود ناش��ی از موجودی کاالهاس��ت‪ .‬س��ایر‬ ‫ش��رکت های الومینیوم نیز کمابیش ش��اهد همین‬ ‫اتفاق در عملکرد یک سال گذشته خود بودند‪ .‬وی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که س��ال اینده وضعیت بازار‬ ‫صنایع پایین دس��ت الومینیوم چگون��ه خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د بازار همی��ن روال را در پیش‬ ‫بگیرد و بعید به نظر می رسد اتفاق خاصی روی بدهد‪.‬‬ ‫این صنایع هس��تند که نفت و انرژی ارزان را تبدیل به‬ ‫کاال می کنند و می توانند س��ودده باش��ند‪ .‬این فعال‬ ‫ح��وزه الومینی��وم ادام��ه داد‪ :‬اگر همین ش��رایط به‬ ‫صورت منطقی و کنترل ش��ده پیش برود‪ ،‬سال های‬ ‫بع��د برندهای تولیدکنن��ده الومینیوم هس��تند که‬ ‫ح��رف نخس��ت را در بازار می زنند‪ .‬مقت��در در پایان‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ش��رکت ما صادرات ورق رنگی به کشور‬ ‫ع��راق داش��ت و انها اصرار می کردند که بیش��تر از ما‬ ‫خری��داری کنند چراکه برند ما در بازار عراق یک برند‬ ‫شناخته ش��ده اس��ت؛ از این رو اگر این وضعیت ادامه‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬این برندها هس��تند که گوی س��بقت را از‬ ‫یکدیگر می ربایند‪.‬‬ ‫وجود برای رونق تولید‪ ،‬جهاد می کنند‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد؛ با حفظ روند کنونی‪ ،‬این شرکت‬ ‫بتواند تا پایان س��ال از مرز تولید ‪ 2‬میلیون و ‪ 530‬هزار تن عبور کند و ش��اهد افزایش تولید ‪5‬‬ ‫درصدی نسبت به سال گذشته باشیم‪.‬‬ ‫سود فوالد مبارکه در گرو رونق اقتصادی کشور‬ ‫اگهی فراخوان شناسایی شرکت ها به شماره ‪/98/18‬ف‬ ‫اگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره ‪/98/63‬ع‬ ‫ش�رکت معدنی و صنعتی گل گهر (س�هامی ع�ام) در نظر‬ ‫ش�رکت معدن�ی و صنعتی گل گهر (س�هامی ع�ام) در نظر‬ ‫تس�ت گری�س ‪ ”FZG‬را مطابق با مش��خصات فن��ی موجود در‬ ‫اس��ناد فراخوان از طریق برگزاری مناقصه به شرکت سازنده واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد‬ ‫فراخوان شناس��ایی ش��رکت ها و س��ازندگان به ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ WWW.GEG.IR‬مراجعه و اس��ناد مذکور را از قسمت تامین‬ ‫کنندگان و مشتریان ‪ -‬مناقصه ها دانلود نمایند و پاکت خود را که‬ ‫حاوی مدارک خواسته شده جهت شناسایی و ارزیابی مناقصه گران‬ ‫می باشد‪ ،‬حداکثر تا تاریخ دوشنبه مورخ ‪ 99/01/18‬به نشانی دفتر‬ ‫کمیس��یون معام�لات مجتمع و یا دبیرخانه دفت��ر مرکزی تهران‬ ‫تحویل نمایند‪.‬‬ ‫پخته ‪ CCS of Pellets‬بهمراه راه اندازی و خدمات اموزش‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫دارد پ��روژه " طراحی و مهندس�ی و س�اخت یک دس�تگاه‬ ‫مدیریت قراردادها و معامالت‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫دارد "خرید دو دس�تگاه تست استحکام اتومات گندله اهن‬ ‫عملکرد دس�تگاه ها" را به شرح مندرج در اس��ناد مناقصه از طریق‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا‬ ‫کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اس��ناد مناقصه به ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ WWW.GEG.IR‬مراجعه و اس��ناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه‬ ‫ارزیابی تامین کنندگان از قسمت تامین کنندگان و مشتریان ‪ -‬مناقصه ها‬ ‫دانلود نمایند‪ .‬مهلت تحویل پاکات س��اعت ‪ 9‬الی ‪ 14‬روز دوشنبه مــورخ‬ ‫‪ 99/01/18‬در محــل دفترکمیس��یون معـامالت مجتم��ع و یا دبیرخانه‬ ‫دفتر مرکزی تهران می باش��د‪ .‬شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا‬ ‫قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫مدیریت قراردادها و معامالت‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارک��ه با ابراز ناخرس��ندی از‬ ‫افزای��ش بی رویه قیمت ان��واع محصوالت فوالدی در‬ ‫کشور‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬افزایش بی رویه قیمت ها به نفع‬ ‫هیچکس نیس��ت‪ .‬فوالد مبارکه مطلقا موافق افزایش‬ ‫بی روی��ه قیمت ه��ا نیس��ت‪ .‬از انجا که این ش��رکت‬ ‫صنعت ساز است‪ ،‬س��ود خود را در گردش چرخ سایر‬ ‫صنایع باالدس��ت و پایین دست خود و رونق اقتصادی‬ ‫هرچه بیش��تر کش��ور می داند‪ ،‬نه در افزایش بی رویه‬ ‫قیمت ها و این امر بدون ش��ک در سایه ارامش ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان از برگزاری جلسه های متعدد در‬ ‫این باره خبر داد و اظهار امیدواری کرد‪ :‬با پیش��نهادها‬ ‫و تمهی��دات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و انجمن‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬به زودی ش��اهد ایجاد ارامش در بازار‬ ‫باش��یم‪ .‬وی درباره نحوه قیمت گ��ذاری محصوالت‬ ‫فوالدی در کش��ور گفت‪ :‬درحال حاضر کشف قیمت‬ ‫از طری��ق ب��ورس انجام می ش��ود‪ .‬براس��اس اخرین‬ ‫هماهنگی ه��ا میان وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد ایران و فوالدس��ازان‬ ‫کش��ور‪ ،‬ش��رایط به گونه ای ش��د که ای��ن وزارتخانه‬ ‫پیش��نهاد اصالحی خود را به س��تاد تنظیم بازار ارائه‬ ‫کند و در انجا موضوع مچینگ‪ ،‬قیمت گذاری و حقوق‬ ‫مش��تریان خرد مد نظر ق��رار گیرد تا با در نظر گرفتن‬ ‫همه موارد‪ ،‬بازار به ارامش الزم برسد‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫مبارکه در تش��ریح تمهیدات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای تامین س��نگ اهن موردنیاز فوالدسازان‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬گفت‪ :‬با پیگیری های همه فوالدسازان‬ ‫قرار بر این ش��ده که تا پایان امس��ال‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��ا معادن به گون��ه ای برنامه ریزی و‬ ‫هماهنگی کنند که س��نگ اهن و کنسانتره مورد نیاز‬ ‫فوالدس��ازان در س��ال پیش رو تامین شود‪ .‬به همین‬ ‫منظور ش��رکت فوالد تکنیک به عنوان مشاور طرح‪،‬‬ ‫این پیش��نهاد را اماده کرده اس��ت‪ .‬عظیمیان درباره‬ ‫چگونگ��ی وضعی��ت تولید ف��والد مبارکه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این شرکت در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫با محدودیت های متعددی ازجمله کنسانتره و انرژی‬ ‫مواجه بود‪ ،‬اما با تالش جمعی مدیریت و کارکنان و با‬ ‫اتکا به برخی ظرفیت های موجود توانست در بسیاری‬ ‫از خطوط تولید به اهداف از پیش تعیین ش��ده دست‬ ‫یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬به دلیل نبود منابع کافی س��نگ اهن‬ ‫ح��دود ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصد برنامه تولید خود را از دس��ت‬ ‫داد‪ .‬امیدواری��م با تمهیداتی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در دس��تور کار دارد س��ال اینده شاهد بروز‬ ‫چنین شرایطی برای فوالدسازها نباشیم‪.‬‬ ‫مدت هاس��ت ک��ه تغیی��ر م��داوم سیاس��ت از‬ ‫س��وی دولت معدنکاران را بال تکلیف نگه داش��ته‬ ‫اس��ت و این مس��ئله به بزرگ ترین دغدغه برخی‬ ‫از معدن��کاران تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬س��لیقه های‬ ‫مختل��ف در سیاس��ت گذاری دولت موجب ش��ده‬ ‫ارزاوری و تولید در کش��ور ضربه ش��دید بخورد و‬ ‫در اینده نزدیک شاهد تاثیرات منفی ان بر تمامی‬ ‫فعالیت های معدنی باشیم‪ .‬به طور مثال می توان به‬ ‫تاثیر عوارضی که برای مدتی از سوی دولت افزایش‬ ‫و بعد از چند ماه کاهش یافت اشاره کنیم که به واقع‬ ‫کار را ب��ر معدن��کاران دش��وار ک��رد‪ .‬درحالی که‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی و فع��االن اقتص��ادی به‬ ‫حمایت دولت نیاز دارند‪ ،‬در برخی از موارد ش��اهده‬ ‫می ش��ود فعاالن اقتصادی با موان��ع جدید روبه رو‬ ‫بوده و هراز گاهی با مسائل جدید دست وپنجه نرم‬ ‫می کنند‪ .‬بس��یاری از فعاالن معدن��ی براین باورند‬ ‫ک��ه اگر دولت در م��ورد اقداماتی که قصد انجام ان‬ ‫را داش��ته و تصمیم هایی که اتخ��اذ می کند‪ ،‬تنها‬ ‫مصرف کنن��ده را مورد هدف قرار نداده و ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی را ب��رای مصرف کنن��ده و تولیدکننده‬ ‫یکس��ان س��ازد‪ ،‬به طورقطع نتیجه بهتری خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬به ط��ور مثال از انجایی که ماده اولیه برخی‬ ‫از فعالیت های معدنی مثل قطعات ماش��ین االت از‬ ‫کشورهای دیگر وارد می شود درنتیجه افزایش نرخ‬ ‫دالر و موانع��ی که برای واردات مواد اولیه در داخل‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ ،‬جزو مواردی است که به شدت بر‬ ‫فعالیت معدنکاران تاثیر می گذارد‪ .‬ازسوی دیگر در‬ ‫شرایط حاضر خرید ماش��ین االت معدنی از سوی‬ ‫متقاضیان به شدت کاهش یافته است‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫س��ازندگان ماش��ین االت و قطع��ات در داخ��ل با‬ ‫ن داخل��ی و خارج��ی روبه رو‬ ‫مش��کالت دوچندا ‬ ‫ش��ده اند‪ .‬فراموش نکنیم که توس��عه و پیش��رفت‬ ‫کش��ور درگرو رونق تولید اس��ت و شرکت ها وقتی‬ ‫توس��عه پیدا می کنند که فعالی��ت تولیدی خود را‬ ‫رونق دهن��د‪ .‬بنابراین دولت باید باسیاس��ت های‬ ‫پایدار و مرتبط در این مسیر گام بردارد‪.‬‬ ‫حرکت چرخ‬ ‫تولید‬ ‫متوقف نشد‬ ‫جمشید مالرحمان‪ -‬مدیرعامل‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫پ��س از ورود وی��روس کرونا به کش��ور در‬ ‫روزهای گذش��ته که تا به امروز بس��یاری از‬ ‫استان ها و شهرهای کشور و همچنین مناطق‬ ‫حس��اس معدنی و صنعت��ی را به عنوان یکی‬ ‫از مراک��ز در خط��ر ابتال درگیر کرده اس��ت‪،‬‬ ‫ش��اهد ان بودی��م ک��ه در ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گه��ر با مدیریت بس��یار خوب و‬ ‫قاب��ل قدردانی هم��کاران در ح��وزه ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت و محیط زیست و سایر معاونت ها و‬ ‫مدیریت های مربوطه با تش��کیل کمیته ویژه‬ ‫مقابل��ه با وی��روس کرونا تمام��ی تدابیر الزم‬ ‫در این راس��تا اتخاذ ش��د‪ .‬با بکارگیری تمام‬ ‫ظرفیت ه��ا و امکانات‪ ،‬خوش��بختانه تاکنون‬ ‫هیچ مورد مش��کوکی مرب��وط به این ویروس‬ ‫در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر مشاهده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫هم زم��ان ب��ا والدت حض��رت عل��ی (ع) و‬ ‫فراس��یدن روز مرد ضمن گرامی داش��ت این‬ ‫روز بن��ده ب��ر خ��ود الزم می دان��م قدردانی‬ ‫مجدانه خ��ود را از تمامی همکاران ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر و ش��رکت های‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی منطق��ه گل گه��ر که در‬ ‫خ��ط مق��دم مقابله ب��ا این وی��روس تاکنون‬ ‫از هیچ تالش��ی دری��غ نکرده اند‪ ،‬اب��راز کنم‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن انچه نبای��د از ان غافل ش��د‬ ‫و م��ورد بی توجه��ی ق��رار گی��رد‪ ،‬فعالی��ت‬ ‫ش��بانه روزی همکاران حوزه تولید در شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر اس��ت ک��ه در‬ ‫خط مق��دم تولی��د و اقتصاد کش��ور فعالیت‬ ‫دارن��د‪ .‬با وج��ود برخی مخاط��رات ایمنی و‬ ‫بهداش��تی در روزه��ای گذش��ته‪ ،‬کماکان به‬ ‫فعالیت جه��ادی خود در ح��وزه تولید ادامه‬ ‫می دهند و اجازه ندادند لحظه ای حرکت چرخ‬ ‫تولید و اقتصاد کش��ور متوقف ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب از تمامی این عزیزان قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫در ادام��ه از هم��کاران در کمیت��ه مقابل��ه با‬ ‫وی��روس کرونا درخواس��ت دارم ک��ه تمامی‬ ‫امکان��ات و ظرفیت ها را بکار بگیرند و تا زمان‬ ‫عادی ش��دن اوضاع به تالش ه��ای مجاهدانه‬ ‫خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫سارا اصغری‪ :‬یکی از مشکالتی که تولیدکنندگان‬ ‫صنایع پایین دس��ت الومینیوم همواره در چند س��ال‬ ‫گذش��ته از ان گالیه مند بودند‪ ،‬کمبود مواد اولیه بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان این صنف‪،‬‬ ‫س��الجاری را به دلیل عرضه های مستمر و یکنواخت‬ ‫ش��مش الومینیوم در بورس کاال‪ ،‬س��ال پرباری برای‬ ‫خود عنوان می کنند‪ .‬موضوع این اس��ت که ش��رکت‬ ‫الومینی��وم المه��دی به عنوان تولیدکننده ش��مش‬ ‫به واسطه مشکالتی که در واگذاری های قبلی داشت‪،‬‬ ‫این ب��ازار را با کمبود مواد اولیه روبه رو کرده بود‪ ،‬اما با‬ ‫سر و سامان یافتن این شرکت در ماه های نخست سال‬ ‫و عرضه های مستمر و منظم ان‪ ،‬این بازار را از تشنگی‬ ‫رهانید‪ .‬از سوی دیگر با ورود الومینیوم جنوب به بازار‪،‬‬ ‫دیگر تولیدکنندگان صنایع پایین دست با مشکلی به‬ ‫نام کمبود مواد اولیه روبه رو نیستند‪.‬‬ ‫الومینیوم در س��ال جاری ب��ازار باثباتی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫امس��ال با تصمیم گیری ه��ای ناگهان��ی در این بازار‬ ‫روبه رو نش��دیم و در کل با بازار خوب و باثباتی روبه رو‬ ‫بودیم‪ .‬صادق نیت حقیقی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬اتفاق خوبی که در ب��ازار الومینیوم روی‬ ‫داد‪ ،‬این بود که عرضه های شمش الومینیوم به صورت‬ ‫مس��تمر و یکنواخت انجام می شد؛ از این رو الومینیوم‬ ‫در دس��ترس صنایع پایین دس��تی بود و این موضوع‬ ‫س��بب ش��د که قیمت یکنواخت و متعادلی را در کل‬ ‫س��ال تجربه کنیم‪ .‬بنابراین همراهی تولیدکنندگان‬ ‫باالدستی (تولیدکنندگان ش��مش الومینیوم) جای‬ ‫تقدی��ر دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬موضوع همیش��گی چند‬ ‫سال گذشته بازار الومینیوم همواره این بود که صنایع‬ ‫باالدس��تی از عرضه ه��ای مس��تمر در ب��ورس کاال‬ ‫خودداری می کردند و بازارس��ازی های بسیاری وجود‬ ‫داش��ت و زمان��ی که المه��دی دچ��ار گرفتاری های‬ ‫واگ��ذاری ب��ود‪ ،‬صاحبان��ش در ان دوران‪ ،‬س��عی‬ ‫می کردند که بازار را تش��نه نگه دارند و تقاضای کاذب‬ ‫ایج��اد کنند و این موضوع س��بب باال و پایین ش��دن‬ ‫قیمت ه��ا ش��ده بود‪ .‬عض��و هیات مدیره س��ندیکای‬ ‫الومینیوم ایران تصریح کرد‪ :‬البته امسال با نوسان نرخ‬ ‫ارز روب��ه رو بودی��م و ای��ن موضوع تا ح��دی جهانی و‬ ‫اجتناب ناپذیربود‪ .‬صادق نیت حقیقی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که س��ال اینده را برای بازار الومینیوم چگونه‬ ‫ارزیابی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬اخباری از س��وی مس��ئوالن‬ ‫صنای��ع باالدس��تی‪ ،‬بر ای��ن موضوع تاکی��د دارد که‬ ‫مشکلی برای تامین مواد اولیه خود ندارند؛ چراکه این‬ ‫صنای��ع ت��ا پیش از این مش��کل تامین پ��ودر الومینا‬ ‫روبه رو بودند و هم اکن��ون این واحدهای تولیدکننده‬ ‫مش��کلی برای تامین مواد اولیه خود تا نیمه دوم سال‬ ‫اینده هم ندارند‪ .‬بنابراین امیدواریم که با وجود فش��ار‬ ‫تحریم ها بتوانیم س��ال اینده نیز سال باثباتی را برای‬ ‫بازار الومینیوم در پیش رو داش��ته باشیم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬امیدوارم که در زمینه قیمت گذاری نیز بتوانیم‬ ‫به سمت قیمت های جهانی پیش برویم تا فشار از روی‬ ‫صنایع پایین دس��تی هم برداش��ته ش��ود و همچنین‬ ‫زمینه بیشتری برای صادرات الومینیوم داشته باشیم‬ ‫و رونق��ی ب��ه این ب��ازار کم رم��ق بدهی��م‪ .‬این عضو‬ ‫هیات مدیره س��ندیکای الومینیوم ای��ران همچنین‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬البته نگرانی جدی��د این روزها که ممکن‬ ‫اس��ت در ماه های ابتدایی س��ال این��ده نیز خودش را‬ ‫نشان بدهد‪ ،‬تاثیر شیوع بیماری کرونا است که به نوبه‬ ‫خود می تواند سبب رکود در بازارها شود‪.‬‬ ‫با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت هایی ک��ه در صنایع‬ ‫پایین دست مش��غول به کار بودند در سال جاری سال‬ ‫پرباری را تجربه کردند‪.‬‬ ‫مقت��در ادام��ه داد‪ :‬ی��ک‬ ‫موض��وع ای��ن بود ک��ه با‬ ‫س��امان دادن به س��امانه‬ ‫نیما از سوی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫واردات و ص��ادرات‬ ‫س��اماندهی شدند‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬‬ ‫هرچن��د در زمین��ه ص��ادرات در س��الجاری ب��رای‬ ‫صادرکنندگان انتقال پول مشکالتی را ایجاد کرده یا‬ ‫بازگش��ت ارز نیما همراه با مش��کالتی بود‪ ،‬اما تقاضا‬ ‫برای برخی بازارها افزایش یافت و صنایع پایین دست‬ ‫الومینی��وم نیز ج��زو بازارهایی بودند ک��ه با افزایش‬ ‫تقاضا روبه رو ش��دند‪ .‬حتی به گونه ای که ما کاالهای‬ ‫خ��ود را پیش ف��روش می کردی��م‪ .‬این فع��ال حوزه‬ ‫الومینیوم با اش��اره به این موضوع که تحریم ها برای‬ ‫برخی صنای��ع فرصت خوب��ی را ایجاد ک��رد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ما ص��ادرات خوبی ب��ه کش��ورهای عراق‪ ،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬اذربایجان و حتی ترکیه داشت‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر صنایعی گله مند از وضعیت بازار هس��تند‪ ،‬اشکال‬ ‫بیش��تر از س��وی خودش��ان اس��ت و باید پیش بینی‬ ‫معدن نیازمند‬ ‫سیاست های‬ ‫پایدار دولت‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید محصول در گل گهر به مرز ‪ ۲۶‬میلیون تن رسید‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1485‬‬ ‫پیاپی ‪2803‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫نظرگاه‬ ‫ما خودمان‬ ‫«کرونا»‬ ‫هستیم!‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خبر‬ ‫یک عض��و هی��ات علم��ی پژوهش��گاه میراث‬ ‫فرهنگ��ی در بررس��ی هایش روی بناهای تاریخی‬ ‫جمهوری داغس��تان در روس��یه‪ ،‬از وج��ود قالب‬ ‫چاپ با مضمون دعای «نادعلی» و طرح شمش��یر‬ ‫ذوالفقار در موزه ملی داغستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مرتضی رضوانف��ر با بیان این‬ ‫ک��ه موزه ملی داغس��تان مملو از اش��یای تاریخی‬ ‫حاوی ش��عرهای فارس��ی و دعاهای شیعی است‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬دعای صغیر نادعلی ب��ه همراه طرح‬ ‫شمش��یر ذوالفق��ار و ن��ام حس��نین (ع) و اذکار‬ ‫عب��ادی‪ ،‬به صورت ی��ک قالب برای چاپ دس��تی‬ ‫(احتماال روی پارچه) اس��تفاده شده است‪ .‬در این‬ ‫مهر که از سوی ش��خصی به نام «رحمان» ساخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬به جز متن‪ ،‬این اعداد نیز ثبت ش��ده است‪:‬‬ ‫«‪ »۱۷۱۶۳۷۳‬و «‪ .»۱۷۱۴۸۱۱‬او ب��ا بیان این که‬ ‫در نق��اط مختلف قفقاز ش��مالی و جنوب��ی‪ ،‬انواع‬ ‫تجل��ی این دع��ا را در معماری بناها و کتیبه اش��یا‬ ‫می توان پیدا کرد‪ ،‬افزود‪ :‬انواع ارائه این دعا توس��ط‬ ‫تزئینی شیعی است‪.‬‬ ‫هنرمندان‪ ،‬البومی از هنرهای‬ ‫ِ‬ ‫رضوانفر گفت‪ :‬علت کثرت اشیای فارسی و شیعی‬ ‫در داغستان‪ ،‬مهاجرت تعداد زیادی ایرانی در نیمه‬ ‫دوم قرن ‪ ۱۹‬به قفقاز‪ ،‬به دلیل قحطی بزرگ و شیوع‬ ‫بیماری های واگیردار بوده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫حسین انتظامی‬ ‫محمدقاصد اشرفی‬ ‫عبداهلل علیخانی‬ ‫حبیب اسماعیلی‬ ‫سجاد نوروزی‬ ‫سیدجمال ساداتیان‬ ‫هیچ س��ینمادار و س��ینماگری حت��ی فکرش را هم‬ ‫نمی کرد روزی برس��د که پربارترین فص��ل اکران که‬ ‫اکران نوروزی اس��ت با چنین مش��کل بزرگی روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��یوع وی��روس کرونا و تعطیلی‬ ‫مراکز فرهنگی و هنری به جهت پیش��گیری از انتشار‬ ‫این ویروس باعث ش��ده اینده سینماهای کشور با اما‬ ‫و اگرهایی در سال اینده همراه باشد‪ .‬همزمانی شیوع‬ ‫ای��ن وی��روس و نزدیکی روزهای ماه مب��ارک رمضان‬ ‫موجب ش��ده بسیاری از فیلم هایی که چشم امیدشان‬ ‫ب��ه روزهای پر جنب و جوش ن��وروزی بود تا پیش از‬ ‫اغاز اکران عید فطر بتوانند از فرصت اس��تقبال مردم‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬اما با تعطیلی سینماها به نظر می رسد‬ ‫تمام��ی فیلم هایی که قرار ب��ود در اکران نوروزی روی‬ ‫پرده بروند به زمان دیگری موکول خواهند ش��د و در‬ ‫این میان سینمادارانی که چشم امیدشان به استقبال‬ ‫نوروزی از فیلم ها بود روزهای س��ختی را پش��ت س��ر‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫ب��ه گواه��ی امارها اک��ران ن��وروزی هم��واره جزو‬ ‫پربیننده ترین اکران های س��ال اس��ت و بی راه نیست‬ ‫اگر بگوییم طالیی ترین زمان اکران مربوط به روزهای‬ ‫نوروز اس��ت‪ .‬یکی از تفریحات ش��هروندان در روزهای‬ ‫نوروز رفتن به سینماهاس��ت که ب��ا امدن این مهمان‬ ‫ناخوانده و مزاحم این امکان از ش��هروندان دریغ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی به فروش فیلم های نوروزی در س��ال های‬ ‫گذش��ته در می یابیم بس��یاری از فیلم های روی پرده‬ ‫در زم��ان ن��وروز جزو اث��ار پرفروش س��ال بودند که‬ ‫نشان دهنده ظرفیت باالی جذب مخاطب در این برهه‬ ‫زمانی است‪.‬‬ ‫س��ینماداران با در نظر گرفتن محاسبات مالی خود‬ ‫در طول سال امیدوار به رونق نوروزی سالن های سینما‬ ‫هس��تند تا بتوانند ضرر و زیاد ساالنه را جبران کنند‪.‬‬ ‫اما با این وضعیت باید دید سرنوش��ت انها برای ادامه‬ ‫فعالیت چه خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش بینی ورشکس��تگی سالن های س��ینما اتفاقی‬ ‫اس��ت که دور از ذهن نیست‪ .‬در همین رابطه حسین‬ ‫انتظامی رئیس س��ازمان س��ینمایی در حساب توییتر‬ ‫خود با اشاره به ضرر ‪ ۶۰۰‬میلیون تومانی سینماها در‬ ‫روزهای تعطیلی به خاطر شیوع ویروس کرونا امیدوار‬ ‫به جبران ان در اینده است‪.‬‬ ‫حس��ین انتظام��ی می گوید‪ :‬س��الن های س��ینمای‬ ‫خصوصی تا قبل از تعطیلی به دلیل گس��ترش کرونا‪،‬‬ ‫روزان��ه به طور متوس��ط ‪ ۶۰۰‬میلی��ون تومان فروش‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫انتظامی رئیس س��ازمان سینمایی در حساب توئیتر‬ ‫خود نوشت‪ :‬سینماهای خصوصی به طور متوسط روزی‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیون تومان فروش داش��ته اند که قریب نصف‬ ‫ان‪ ،‬سهم سینمادار بوده؛ اما االن تعطیل اند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار سینماداران از دولت‬ ‫رئیس انجمن س��ینماداران با اب��راز امیدواری برای‬ ‫هر چه س��ریع تر تمام ش��دن بحران کرونا گفت‪ :‬ما به‬ ‫دنبال درامدزایی نیس��تیم اما انتظار داریم دولت برای‬ ‫پرداخت هزینه های جاری س��ینماها و بدهی ها کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در پی توییت رئیس س��ازمان س��ینمایی برای طرح‬ ‫پیشنهاد جهت ارائه های بسته های حمایتی در تعطیلی‬ ‫س��ینماها‪ ،‬محمدقاصد اشرفی در گفت وگویی با ایسنا‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ما در ح��ال تنظیم نامه ای هس��تیم برای‬ ‫ارائه‪ ،‬چون ما االن مش��کل پرداخت حقوق پرس��نل را‬ ‫داریم که به اندازه ‪ 4‬ماه است‪ ،‬یعنی هم حقوق اسفند‬ ‫اس��ت هم عیدی‪ ،‬هم س��نوات خدمت و هم پاداش و‬ ‫در کنارش قبوض اب و برق و تلفن هم هس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫سینما تعطیل است منبع درامدی برای پرداخت این ها‬ ‫وجود ندارد چون س��ینما جایی اس��ت که جز پخش‬ ‫فیلم کار دیگری نمی توان در ان انجام داد؛ بنابراین در‬ ‫نخستین مرحله باید کمک شود تا سینماداران حقوق‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫طرح شمشیر ذوالفقار‬ ‫در موزه ملی داغستان‬ ‫از وضعیت سینماهای کشور همزمان با شیوع ویروس کرونا‬ ‫زنگ خطر برای تعطیلی سینماها‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫کارگردان سینما‬ ‫دو ب��رادر بودند‪ ،‬احمد و کاظم‪ ،‬ده س��اله و‬ ‫دوازده س��اله‪ .‬برادر بزرگ ت��ر احمد تمام قد‬ ‫ب��ه داخل س��طل زباله رفته ب��ود و تکه هایی‬ ‫از اش��غال را به بی��رون پرتاب می کرد و برادر‬ ‫کوچک ت��ر بی��رون از س��طل زبال��ه تکه های‬ ‫کاغذپاره و مش��مای پالس��تیکی را به داخل‬ ‫گون��ی بزرگی می ریخت‪ .‬نزدی��ک انها امدم‪،‬‬ ‫ابتدا فکر کردند رهگذر هستم و عبور می کنم‬ ‫اما وقتی دیدند مقابل ش��ان ایستادم‪ ،‬دست از‬ ‫کار کشیدند و به من زل زدند‪.‬‬ ‫با چشمان نافذشان به من خیره شده بودند‬ ‫و م��ن مانده ب��ودم چه بگویم‪ .‬به کس��ی که‬ ‫داخل س��طل زباله بود گفتم بیا بیرون نگاهی‬ ‫ب��ه دور و برش کرد و با اکراه از س��طل زباله‬ ‫امد بی��رون‪ .‬گفتم‪« :‬اخه پس��ر جون مریض‬ ‫می شید‪ ».‬بدون توجه به حرف من شروع کرد‬ ‫با ب��رادر کوچک تر خود زباله ها را در کیس��ه‬ ‫ریختن‪ .‬س��عی کردم فضا را ع��وض کنم و با‬ ‫انها رفیق شوم‪.‬‬ ‫گفت��م‪« :‬االن ک��ه مریض��ی اوم��ده خیلی‬ ‫خطرناک��ه»‪ ،‬از گفتن این ح��رف لبخندی بر‬ ‫لبان برادر کوچکتر نشس��ت و نگاهی به برادر‬ ‫بزرگ تر کرد و ه��ر دو خندیدند‪ ،‬گویی که با‬ ‫هم شوخی داشته باشند‪ .‬از خنده انها من هم‬ ‫خندی��دم و گفتم برای چه می خندید؟ حرف‬ ‫خنده داری زدم؟‬ ‫برادر کوچک تر با ش��یطنت گفت‪« :‬داداشم‬ ‫میگه ما خود کرونا هس��تیم‪ ».‬این را گفت و‬ ‫از خنده ریس��ه رفت‪ ،‬حاال فضای گفت وگوی‬ ‫من با انها اماده شده بود و شوخی و جدی با‬ ‫هم همکالم شدیم‪ .‬ابتدا همه چیز به شوخی‬ ‫گذش��ت ولی بعد فضا که کمی صمیمی شد‪،‬‬ ‫لب به ش��کایت بازکردند و گفتند‪« :‬ما نان اور‬ ‫خانواده هس��تیم و توی مترو و س��ر چهار راه‬ ‫دستفروشی و شیش��ه های ماشین ها رو پاک‬ ‫می کردیم‪ .‬از وقتی که کرونا اومده کاسبی ما‬ ‫ه��م خراب ش��ده‪ .‬مردم از ما در مترو و س��ر‬ ‫چهارراه ن��ه خرید می کنند و ن��ه می گذارند‬ ‫ماش��ین پ��اک کنی��م از ترس کرون��ا؛ ما هم‬ ‫مجبور شدیم بیایم سراغ سطل زباله‪».‬‬ ‫ان ها می گفتند‪« :‬تنها ما نیستیم‪ ،‬خیلی از‬ ‫بچه ها که کار و کاسبی شون رو از دست دادن‬ ‫اومدن تو کار زباله‪ ».‬نمی دانس��تم چه باید به‬ ‫انها بگویم‪ ،‬کمی ب��ا هم گپ زدیم و از محل‬ ‫زندگی و درس از انها س��وال هایی کردم ولی‬ ‫مدام در این فکر ب��ودم که چه کار باید برای‬ ‫این بچه ها کرد‪.‬‬ ‫گفت��م الاقل از مس��ئوالن و مردم بخواهیم‬ ‫گروه های امدادی درست شود که اوالً به این‬ ‫بچه ها کمک ش��ود‪ ،‬شناسایی ش��وند و برای‬ ‫مدتی که این مریضی ریش��ه کن شود انها در‬ ‫امان باش��ند‪ .‬از طرفی ای��ن بچه های معصوم‬ ‫ناقل این بیماری نشوند‪.‬‬ ‫ب��ه امی��د روزی ک��ه ک ً‬ ‫ال بتوانی��م کاری‬ ‫کنیم که ش��اهد کار کودکان نباش��یم و انها‬ ‫را در پش��ت میز مدرس��ه ببینیم و از طرفی‬ ‫دست سوءاس��تفاده از این کودکان را بتوانیم‬ ‫ریشه کن کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ن��ه تنه��ا س��ینما‪ ،‬بلکه تم��ام بخش های کش��ور ب��ا ض��رر روبه رو‬ ‫شده اس��ت و دول��ت بای��د ردی��ف بودج��ه ای ب��رای ان ه��ا‬ ‫تعریف کند‬ ‫پرسنل خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬البته االن این فقط س��ینما نیس��ت‬ ‫بلکه تمام بخش های کشور با ضرردهی روبه رو شده اند‬ ‫و دولت باید ردیف بودجه ای برای ان کارها بگذرد‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد داد که دول��ت همراهی کند تا مهلت‬ ‫پرداخت اقساط‪ ،‬قبض های انرژی و تلفن و نیز بیمه و‬ ‫مالیات تمدید شود تا پس از تمام شدن شرایط بحرانی‬ ‫جامعه در فرصت مناسب برای بخش مالی بتوان کاری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اشرفی با بیان اینکه «باید بخشنامه ای صادر شود تا‬ ‫برای همه این ها فرصت کافی داده فراهم باشد» افزود‪:‬‬ ‫س��ینماهای بخش خصوصی ش��رایط خوبی ندارند و‬ ‫البته قصد جدا کردن سینماهای دولتی را از خصوصی‬ ‫ندارم‪ ،‬اما بخش خصوصی واقعا در ش��رایط بدی است‬ ‫و توان گذراندن این شرایط از عهده ما خارج است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه پیش از هر چیز س�لامتی مردم‬ ‫و جامع��ه اهمیت دارد و باید قدردان جامعه پزش��کی‬ ‫و پرس��تاران باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬ارزو می کنم این وضعیت‬ ‫نابس��مان هر چه زودتر س��امان بگیرد و امیدواریم در‬ ‫ای��ن روزها مردم ه��م همراهی کند و س��فر نروند تا‬ ‫ش��رایط بحرانی تمام شود‪ ،‬با این حال پیشنهادی هم‬ ‫که برای س��ینماها مطرح کردم به این معنا نیست که‬ ‫دنبال درامدزایی باشیم و فقط می خواهیم هزینه های‬ ‫جاری پرس��نل را پرداخت کنیم‪ .‬ما انتظ��ار باالیی از‬ ‫دول��ت نداریم و فقط در حد گ��ذران زندگی همراهی‬ ‫می خواهیم تا این بحران تمام شود چرا که به هر حاال‬ ‫می دانیم حتی اکر سینماها هم باز شوند تا وقتی خیال‬ ‫مردم راحت نشود به سینماها نمی ایند و اثرات روانی‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫این اتفاق تا مدت ها باق ‬ ‫‹ ‹ورشکستگی سینماها‬ ‫عب��داهلل علیخانی مدیر س��ینما عصرجدی��د نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ش امده‬ ‫با اش��اره به مش��کالت پی ‬ ‫ناشی از تعطیلی سینماها گفت‪ :‬مشکالت سینماداران‬ ‫در طول س��ال گذش��ته زیاد بود و ما امیدوار بودیم با‬ ‫رس��یدن فصل بهار بتوانیم کمی از بار هزینه های خود‬ ‫کم کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬متاس��فانه با شیوع ویروس کرونا‬ ‫سینماها تعطیل شدند‪ .‬هر چند سالمتی شهروندان از‬ ‫هر چیزی مهم تر اس��ت اما واقعیت این است که ما از‬ ‫لحاظ هزینه با مش��کل روبه رو هستیم‪ .‬حقوق پرسنل‬ ‫و پرداخت قبوض باعث ش��ده است روزهای سختی را‬ ‫پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری نسبت به مساعدت دولت گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م دولت بعد از پایان ش��یوع این بیماری فکر‬ ‫عاجلی به حال سالن های سینما بکند‪ .‬سینماداری یک‬ ‫ش��غل فرهنگی اس��ت و ما برای کسب درامد نجومی‬ ‫ب��ه این حرفه رو نیاوردیم ام��ا انتظارمان از دولت این‬ ‫است در ش��رایط سخت همراه سینماداران باشند‪ .‬اگر‬ ‫در س��ال اینده نتوانی��م از پس هزینه ها ب��ر بیاییم با‬ ‫مشکالت جدی در اداره سینما روبه رو خواهیم بود که‬ ‫حتی امکانش هست بسیاری از سینماداران نتوانند به‬ ‫فعالیت ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضررهای مالی پخش کننده ها‬ ‫به غیر از سینماداران یکی از صنوفی که از تعطیلی‬ ‫س��ینماها ضربه س��نگینی می خورند پخش کننده ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حبیب اس��ماعیلی پخش کننده س��ینمای ایران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اشاره به مشکالت به وجود امده‬ ‫گفت‪ :‬بسیاری از برنامه ریزی ها و هزینه هایی که برای‬ ‫پخش فیلم ه��ای نوروزی انجام ش��ده تبدیل به ضرر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬پخش کننده ها و دفاتر پخش در روزهای‬ ‫پرمخاطب اکران بیش از ه��ر زمان دیگری می توانند‬ ‫به کسب و کارش��ان رونق دهند‪ .‬هزینه های تبلیغات‬ ‫ب��رای فیلم ها و هزینه های ج��اری در دفاتر بخش در‬ ‫این روزهای تعطیلی سینماها به اقتصاد سینما ضربه‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬پخش کننده ها امیدوار بودند در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بتوانند با پخش فیلم های پر مخاطب شرایط‬ ‫بهتری را برای سینما رقم بزنند‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫در سالی که گذش��ت میزان رشد مخاطب منفی بود‬ ‫و اگ��ر این روند بخواهد در س��ال این��ده ادامه یابد با‬ ‫سرنوشت نامعلومی روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی افزود‪ :‬به نظر می رس��د دولت و به ویژه‬ ‫س��ازمان س��ینمایی بای��د در این زمینه مس��اعدت‬ ‫بیش��تری کنند‪ .‬صاحب��ان اثار س��ینمایی که امکان‬ ‫نمایش فیلمشان را پیدا نکردند سرمایه شان هدر رفته‬ ‫اس��ت و این خس��ارت ها را دولت بای��د با یک جدول‬ ‫مشخصی جبران کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت به سینماها یارانه بدهد‬ ‫س��جاد نوروزی مدیر س��ینما ازادی بی��ان کرد که‬ ‫دولت باید برای جبران خس��ارت ناش��ی از تعطیالت‬ ‫کرونایی‪ ،‬به س��ینماها یارانه بدهد در غیر این صورت‬ ‫با ش��رایط به وجود امده‪ ۶۰ ،‬درصد سینماها تعطیل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫س��جاد نوروزی مدیر س��ینما ازادی در گفت وگو با‬ ‫مهر درباره تعطیلی س��ینماها در ایام ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور گفت‪ :‬ضرری که سینما از کرونا دید‪،‬‬ ‫قابل محاسبه نیست به طوری که به نظرم ممکن است‬ ‫‪ ۶۰‬درصد سینماها به دنبال این بحران تعطیل شوند‪.‬‬ ‫می خواه��م بگویم فاجع��ه عمیقی برای س��ینماها‬ ‫رخ داده اما چیزی که مش��خص اس��ت این است که‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی اصلی‬ ‫که از نظر حاکمیتی می تواند س��ینمایی را تعطیل یا‬ ‫بازگش��ایی کند‪ ،‬بعد از اتمام این قضایا نیاز اس��ت که‬ ‫ی��ک چارچوب منطقی یارانه برای س��ینماها طراحی‬ ‫کن��د‪ .‬البته فک��ر نمی کنم این یارانه رق��م بزرگی در‬ ‫هزینه های ارشاد باشد‪.‬‬ ‫ن��وروزی اظهار کرد‪ :‬اقای انتظامی رئیس س��ازمان‬ ‫س��ینمایی خ��ودش در توییتی به رق��م ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان��ی برای فروش روزانه اش��اره کرده ب��ود اما این‬ ‫ب��ه صورت خوش��بینانه رقم فروش تهران اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم تمام کشور را در نظر بگیریم و بدون افزایش‬ ‫نرخ همان فروش سال گذشته را در ایام عید محاسبه‬ ‫کنیم‪ ،‬می بینیم رقم بزرگ تری اس��ت‪ .‬فروش عید ‪۹۸‬‬ ‫در س��ینما ازادی حدود ‪ ۳‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم همین ‪ ۳‬میلیارد تومان را در نظر بگیریم‬ ‫می بینی��م یک رقم هنگفتی را هم صاحب فیلم و هم‬ ‫سینماداران از دست داده اند‪.‬‬ ‫برای مثال ما متصور بودیم س��ه‪ ،‬چهار فیلم فروش‬ ‫خوبی خواهند داش��ت‪ ،‬یعنی حداقل در سینما ازادی‬ ‫به فروش ‪ ۵۰‬میلیاردی می رس��یدند که با این شرایط‬ ‫این رقم را از دست داده اند‪ .‬مشخص است که اگر این‬ ‫موضوع جبران نش��ود دچار یک ضرر بزرگ می شویم‬ ‫این را هم باید در نظر بگیریم که بعد از این ایام‪ ،‬به ماه‬ ‫رمضان می خوریم که یک فصل س��وخته برای اکران‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ذخیره سینماداری از دوران پیک فروش‬ ‫است که اصلی ترین ان مربوط به نوروز می شود یعنی‬ ‫س��ینماها هزینه های خ��ود را در ماه مح��رم‪ ،‬صفر و‬ ‫رمضان که فروشی ندارند از فروش نوروز در می اورند‪.‬‬ ‫معضل بعدی هم این است که حتی در صورت بهبود‬ ‫ش��رایط ب��از هم طول می کش��د که م��ردم دوباره به‬ ‫سینماها بیایند؛ بنابراین باید یک بازه زمانی را در نظر‬ ‫بگیری��م که حس ترس و احتیاط م��ردم از بین برود‪.‬‬ ‫اینگونه نیست که به محض اعالم بازگشایی سینماها‬ ‫هم��ه چیز به روال عادی برگردد از همین رو یک بازه‬ ‫زمان��ی خیلی جدی را باید در نظ��ر بگیریم‪ .‬باید یک‬ ‫طراحی صنفی داشته باشیم یعنی ارشاد باید با صنوف‬ ‫طرحی داش��ته باشد که به سینماها کمک کند‪ .‬البته‬ ‫ما نمی گوییم این کمک باید به صورت بالعوض باشد‬ ‫شرایط کشور هم به گونه ای است که نمی توانیم وجه‬ ‫بالعوض را متصور شویم ولی حداقل باید یک طراحی‬ ‫باش��د تا این پیکره نیمه جان سرپا شود چون کشش‬ ‫یان را ندارد که یک موضوع دیگر بر ان حادث شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت به سینمادارها بودجه بدهد‬ ‫مدیر سینما استارا می گوید‪ :‬انتظار می رود با توجه‬ ‫به ش��رایط پیش امده در کشور‪ ،‬دولت بودجه ای را به‬ ‫سینماها تزریق کند تا با این تعطیلی طوالنی امورات‬ ‫شب عید انها بگذرد‪.‬‬ ‫سیدجمال ساداتیان در گفت وگو با ایسنا بیان کرد‪:‬‬ ‫بعضی بالها هستند که کنترل انها از اراده همه خارج‬ ‫اس��ت و االن هم در چنین ش��رایطی هستیم‪ .‬گاهی‬ ‫تاکی��د می کردند امکانات مالی خ��ود را بیمه کنید تا‬ ‫مثال اگر دچار اتش سوزی شد یا حوادث طبیعی پیش‬ ‫امد‪ ،‬بخشی از خسارت را از طریق بیمه جبران کنیم و‬ ‫بر همین اساس بسیاری از سینماها در مقابل حوادث‬ ‫طبیعی بیمه هس��تند اما چنین اتفاقاتی مثل ش��یوع‬ ‫ک ویروس یا بیماری در هیچ بخشی از بیمه تعریف‬ ‫ی ‬ ‫نشده که بشود از بسته حمایتی ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سال گذشته اکران خوبی را در نوروز و عید‬ ‫فطر ش��اهد بودیم و تقریباً ‪ 6‬ماه دوم س��ال سینماها‬ ‫چن��دان رونقی نداش��تند تا بتوانن��د هزینه های خود‬ ‫را پوش��ش دهند‪ ،‬ب��ه همین دلیل چش��م امید همه‬ ‫س��ینماداران به این بود که دوباره عید نوروز ش��ود تا‬ ‫رونق به س��ینماها برگردد‪ .‬اما االن با این وضعیتی که‬ ‫پیش امده‪ ،‬فعالیت س��ینما تح��ت تاثیر قرار گرفته و‬ ‫خسارتی که وارد می شود بسیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما ادام��ه داد‪ :‬بنابراین با توجه‬ ‫به این که پیش تر به این اتفاق ها که در اختیار کس��ی‬ ‫هم نیس��تند‪ ،‬فکر نش��ده بود به این جایی می رس��یم‬ ‫که دولت ه��ا نقش کلیدی خود را باید نش��ان دهند‪،‬‬ ‫مثل س��ال گذش��ته که س��یل امد و دولت به کمک‬ ‫امد و بودجه ای را تصویب کرد تا بخش��ی از خسارت‬ ‫واردشده به اسیب دیدگان ناشی از سیل جبران شود‪.‬‬ ‫االن هم برای حوزه س��ینما وضعیت اس��فناک ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ساداتیان با اشاره به تاکید رئیس سازمان سینمایی‬ ‫ب��رای حمایت از س��ینما‪ ،‬گفت‪ :‬س��ینمادارها در این‬ ‫م باید اجاره ملک دهند‪ ،‬هم حقوق پرسنل‬ ‫ش��رایط ه ‬ ‫و پرداخت های مضاعف مربوط به ش��ب عید‪ .‬در حالی‬ ‫که با تعطیل شدن س��ینماها حتی بوفه دارانی که در‬ ‫س��ینماها مش��غول بودند هم بیکار شده اند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل باید برای س��رپا ایس��تادن سینماها به ان توجه‬ ‫ویژه شود‪.‬‬ ‫البته می دانیم ک��ه دولت در پی تحریم ها وضعیت‬ ‫اقتصادی چندان مناس��بی ندارد‪ ،‬ولی به نظر می رسد‬ ‫ب��از هم دولت باید در این ب��اره حمایت کند‪ ،‬چون هر‬ ‫چه فکر می کنیم و به هر جایی که فکر می کنیم شاید‬ ‫در کشور وجود داش��ته باشد تا برای دریافت حمایت‬ ‫به ان جا مراجعه کنیم ب��ه غیر از دولت جای دیگری‬ ‫نیست‪ .‬‬ ‫او در ادامه پیشنهاد کرد‪ :‬با این حال می توان بررسی‬ ‫کرد که میزان فروش سینماها در پایان فروردین سال‬ ‫قبل چق��در بوده و ان را مالک عم��ل قرار دهند‪ .‬در‬ ‫این بین بعضی سینماها ممکن است فروش بیشتری‬ ‫داشته باشد و بعضی فروش کمتر‪ ،‬درواقع همه را هم‬ ‫نمی توان به یک چش��م دید و اگر با بررس��ی ظرفیت‬ ‫فروش س��ینماها دولت بتواند کمک��ی را تامین کند‬ ‫مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1485‬‬ ‫پیاپی ‪2803‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫انقالب اموزش به سبک غرفه سازان تهران‬ ‫بی تعارف باید گفت موض��وع اموزش و تربیت نیروی‬ ‫انس��انی جوان در صنعت نمایش��گاهی طی چند س��ال‬ ‫اخیر همواره مغفول مانده و توجهی به ان نش��ده است‪.‬‬ ‫همین امر باعث شده که اخیرا ً شاهد حضور و نفوذ افراد‬ ‫غیرمتخصص بس��یاری در این عرصه باشیم‪ .‬افرادی که‬ ‫بدون توجه به چارچوب های استاندارد و موارد اصلی که‬ ‫مورد تایید مجامع جهانی در حوزه برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایش��گاهی اس��ت‪ ،‬دس��ت به برگ��زاری رویدادها و یا‬ ‫فعالیت به عنوان غرفه س��از می زنن��د‪ .‬نتیجه این حضور‬ ‫هیجان��ی و بدون تحقیق نیز وارد امدن ضربات بس��یار‬ ‫سخت به بدنه صنعت نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫اخی��را ً اما اتفاقات خوب��ی در رابطه با اموزش در حال‬ ‫رخ دادن اس��ت که ش��اید قاعده بازی را به نفع فعاالن‬ ‫این عرصه تغییر دهد‪ .‬بی ش��ک باید انجمن غرفه سازان‬ ‫را در حوزه اجرایی کردن تصمیم های به روز و مبتکرانه؛‬ ‫پیشرو و پرچمدار صنعت نمایشگاهی دانست‪.‬‬ ‫مجموع��ه ای پرجمعیت که س��هم باالی��ی در ایجاد‬ ‫گردش مالی این صنعت در سراسر کشور داشته و البته‬ ‫به دلیل جوان بودن این سیس��تم همواره سعی دارند با‬ ‫برنامه ریزی و تمرکز بر فعالیت های فناورانه‪ ،‬جایگاه خود‬ ‫را بیش ازپیش از پیش تثبیت کنند‪.‬‬ ‫یکی از اخرین تصمیم های مهمی که در هیات مدیره‬ ‫انجمن غرفه س��ازان ب��ا مدیریت منوچه��ر جعفری زاده‬ ‫گرفته شد‪ ،‬ایجاد بستری متمرکز و مدون برای برگزاری‬ ‫دوره های تخصصی و اموزشی برای غرفه سازان بوده که‬ ‫از زمستان امس��ال با حضور و همکاری اساتید برجسته‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت و چند جلس��ه از این سلسله‬ ‫نشس��ت ها نیز در اتاق کنفرانس س��الن ملل (نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران) برگزار شد‪.‬‬ ‫موسس��ه‬ ‫به عنوان بازوی رسانه ای این تشکل‪،‬‬ ‫در خ�لال برگزاری اخرین نشس��ت اموزش��ی انجمن‬ ‫غرفه س��ازان‪ ،‬میزگردی را با حضور اعضای هیات مدیره‬ ‫برگزار کرد‪ .‬در خالل این میزگرد نکات مهمی در رابطه‬ ‫با توس��عه فضای اموزش��ی در هم��ه بخش های صنعت‬ ‫نمایشگاهی مطرح شد که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹محم�د عباس�ی – رئی�س هی�ات عام�ل و‬ ‫مدیرعام�ل مرک�ز اموزش بازرگان�ی وزارت‬ ‫صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫به واس��طه برگزاری میزگردهای‬ ‫از موسس��ه‬ ‫نمایش��گاهی تش��کر می کنم‪ .‬در معرفی مجموعه ای که‬ ‫مدیری��ت ان را برعهده دارم بای��د بگویم‪ ،‬مرکز اموزش‬ ‫بازرگانی وابس��ته به موسس��ه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی وزارت صنعت‪،‬معدن وتجارت است‪ .‬در سال ‪۷۴‬‬ ‫وزارت بازرگانی وقت و موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی تصمیم به تاس��یس ای��ن مجموعه گرفتند‪ .‬در‬ ‫واق��ع با محوری��ت موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های‬ ‫بازرگان��ی وزارت بازرگانی وقت‪ ،‬تصمی��م بر این گرفت‬ ‫که مرک��ز اموزش بازرگانی را به ص��ورت هیات امنایی و‬ ‫به صورت درامدهزینه ای که اس��تقالل بیش��تری داشته‬ ‫باش��د در دل وزارت بازرگانی شکل بدهد‪ .‬امسال بیست‬ ‫و پنجمین سالگرد فعالیت این مجموعه است و هرسال‬ ‫حداقل ‪ ۳‬میلیون نفر‪ -‬ساعت اموزش در حوزه بازرگانی‬ ‫و تج��ارت بین المل��ل و همین ط��ور در زمین��ه ارتقای‬ ‫مهارت های کس��ب وکار در سراس��ر کشور ارائه می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است که مرکز اموزش بازرگانی در تمام استان ها‬ ‫نمایندگی دارد‪.‬‬ ‫به خوبی می دانیم که صادرات و مقول ه بازرگانی بدون‬ ‫صنعت نمایشگاهی هیچ اس��ت‪ .‬مطمئناً هرچقدر تجار‬ ‫ما در نمایش��گاه های خارج از کشور حضور هوشمندانه‬ ‫و موثر داش��ته باشند حوزه بازرگانی بهتر و موثرتر عمل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫حتی نمایش��گاه هایی که در تهران و س��ایر استان ها‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬چنانچه برای انها چارچوب تخصصی‬ ‫و هدفمند تعریف ش��ود‪ ،‬می توانن��د حداکثر بهره وری‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬ضمن اینکه حرکت به سمت حضور‬ ‫اصول��ی در رویداده��ای نمایش��گاهی باعث می ش��ود‬ ‫تصوی��ر درس��تی از فض��ای موردنی��از تج��اری برای‬ ‫تصمیم گیرندگان کش��ور ایجاد ش��ود‪ .‬بنده احس��اس‬ ‫می کنم که این صنعت نیاز به توجه بیش��تری دارد‪ .‬ما‬ ‫با کمک انجمن و تش��کل های خصوصی مرکز اموزش‬ ‫بازرگانی ی��ک همکاری را اغاز کردی��م که بتوانیم در‬ ‫محل نمایش��گاه برای ذی نفع��ان این صنعت دوره های‬ ‫مفیدی را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر مجموع صادرات ما به ‪ ۵‬کشور مشخص‬ ‫مح��دود ش��ده که م��ن فکر می کن��م این در ش��ان ما‬ ‫نیس��ت‪ .‬س��رزمین پهناور ما با بیش از ‪ ۸۵‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت بس��یار کمتر از کشورهای همسایه نظیر ترکیه‬ ‫صادرات هدفمند داش��ته و موضوع هم اتفاقاً به اهمیت‬ ‫صنعت نمایش��گاهی برمی گردد‪ .‬در این سال ها بی شک‬ ‫رویداده��ای بس��یار مهم��ی در ترکیه برگزار ش��ده که‬ ‫عالوه بر گس��ترش بازار کار در این زمینه باعث افزایش‬ ‫درامدهای ارزی انها تا سقف ‪ ۱۶۰‬میلیارد دالر در سال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بناب��ر مواردی ک��ه گفتم‪ ،‬بهتر دیدی��م که نمایندگی‬ ‫تخصصی مرکز اموزش بازرگانی در صنعت نمایشگاهی‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ه بازرگانی بدون صنعت نمایش��گاهی هیچ اس��ت‪.‬‬ ‫صادرات و مقول ‬ ‫مطمئن�� ًا هرق��در تج��ار م��ا در نمایش��گاه های خارج از کش��ور حضور‬ ‫هوشمندانه و موثر داشته باشند حوزه بازرگانی بهتر و موثرتر عمل‬ ‫خواهد کرد‬ ‫ی با انجمن غرفه س��ازان تهران‬ ‫را ایجاد کنیم‪ .‬ابتدای د ‬ ‫جلس��ه ای را برگ��زار کردی��م که ق��رار ش��د ازاین پس‬ ‫همکاری های منس��جمی میان ‪ ۲‬مجموعه شکل گرفته‬ ‫و دوره های تخصصی در رابطه ب��ا مهارت های موردنیاز‬ ‫در امر غرفه سازی را به شکل دنباله دار برگزار کنیم‪ .‬این‬ ‫نشست ها شامل مهارت های عمومی در فضای کسب وکار‬ ‫شامل اطالعات کاربردی در زمینه بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬روابط‬ ‫کاری‪ ،‬تحلیل بازار‪ ،‬زبان تخصص��ی بازرگانی و مواردی‬ ‫ازاین دست خواهد بود‪.‬‬ ‫م��ا در مرکز اموزش بیش از ‪ ۸۰۰‬مدرس و متخصص‬ ‫داری��م که به ص��ورت یکپارچ��ه در کل کش��ور فعالیت‬ ‫دارند‪ .‬این مجموعه با س��ابق ه و تعام��ل تنگاتنگی که با‬ ‫انجمن های نمایشگاهی دارد می تواند مدرسانی را برای‬ ‫ام��وزش معرفی کن��د که همان مه��ارت موردنیاز را به‬ ‫فعاالن این حوزه اموزش بدهند‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم انکه برای هر دوره اموزش��ی یک مدرس‬ ‫مجزا خواهیم داش��ت‪ .‬درحال حاضر انچ��ه در گام های‬ ‫اول با انجمن به توافق رس��یدیم این اس��ت که دوره ها‬ ‫به صورت ‪ ۵‬الی ‪ ۶‬س��اعت ه باش��د تا بتوان��د کلیات یک‬ ‫مبحث اموزشی را عنوان کند‪.‬‬ ‫ما حتی از فعاالن نمایش��گاهی خواس��تیم که اگر در‬ ‫سفر به کش��ورهای اروپایی با افراد شناخته شده و فعال‬ ‫در حوزه صنعت نمایش��گاهی اشنا ش��دند‪ ،‬از انها برای‬ ‫تبادل اطالعات با مرکز اموزش بازرگانی دعوت کنند‪ .‬ما‬ ‫به شدت از این تبادل تجارب استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫در نهایت برای متقاضیانی که در این نشست ها حضور‬ ‫دارن��د گواهی رس��می صادر خواهد ش��د‪ .‬ای��ن گواهی‬ ‫می تواند به رتبه بندی ش��رکت های زیر مجموعه انجمن‬ ‫کم��ک کن��د‪ .‬این در واقع پیش��نهادی اس��ت که ما به‬ ‫هیات مدیره انجمن غرفه سازان دادیم و خواهش کردیم‬ ‫ک��ه اعضای خود را بر اس��اس اموزش های��ی که دیدند‪،‬‬ ‫رتبه بندی کرده و خروجی کیفی ان را در مجموع کاری‬ ‫که قرار اس��ت به صورت س��االنه در بخش غرفه س��ازی‬ ‫انجام شود‪ ،‬لحاظ کنند‪.‬‬ ‫انچه ب��رای دریاف��ت بهترین خروج��ی اهمیت دارد‬ ‫تغیی��ر نگ��رش و تربی��ت نی��روی انس��انی متعال��ی از‬ ‫طریق نیازس��نجی درس��ت اس��ت‪ .‬تا زمانی که ارکانی‬ ‫همچون دول��ت‪ ،‬بخش خصوص��ی و انجمن ه��ا بتوانند‬ ‫مس��ئولیت پذیری و شفافیت داشته باشند حال و احوال‬ ‫مملکت ما بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹منوچه�ر جعف�ری زاده – رئی�س انجم�ن‬ ‫صنفی غرفه سازان تهران‬ ‫از مرک��ز ام��وزش بازرگان��ی وزارت صنعت‪،‬معدن و‬ ‫تجارت بس��یار ممنون هستیم‪ .‬این همکاری به طورقطع‬ ‫نتایج بسیار خوبی را به همراه خواهد داشت‪ .‬اتفاق بسیار‬ ‫خوب��ی در ح��ال رخ دادن اس��ت چراکه ت��ا پیش ازاین‬ ‫عرصه غرفه س��ازی به لحاظ اموزش��ی ی��ک زمین بکر‬ ‫ب��ود‪ .‬ما خیل��ی تحقیق کردیم تا بتوانی��م نقطه صفر را‬ ‫برای شروع بحث اموزش پیدا کنیم‪ .‬حتماً می دانید که‬ ‫هرانچه امروز در حوزه غرفه س��ازی وجود دارد بر مبنای‬ ‫اطالعات و تجربیات اش��خاص اس��ت‪ ،‬بنابراین قصدمان‬ ‫این بود که ش��کلی منظم و اکادمی��ک به فعالیت همه‬ ‫زیرمجموعه های خودمان بدهیم‪.‬‬ ‫در مس��یر فعالیت های تخصصی با مبنای علمی‪ ،‬الزام‬ ‫این بود که در گام نخس��ت س��راغ ایین نامه غرفه سازی‬ ‫بروی��م‪ .‬نگاه کردیم و دیدی��م تکالیف مختلفی در حوزه‬ ‫مالیات‪ ،‬بیمه و مسئولیت های مختلف برای شرکت های‬ ‫غرفه ساز تعریف ش��ده و ممکن است اطالعات مدیران‬ ‫ش��رکت ها در این حوزه نیاز به بازنگری و به روزرس��انی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابراین ق��دم اول را پیرامون برگزاری نشس��ت های‬ ‫تخصصی با اس��اتید مجرب در ح��وزه مالیات‪ ،‬عوارض‪،‬‬ ‫بیمه و مواردی مثل این برداشتیم‪ .‬اگر یک شرکت غرفه‬ ‫س��از این اطالعات را داشته باش��د می تواند درامدها و‬ ‫ماندگاری خودش در فضای کس��ب وکار را بیش ازپیش‬ ‫تضمین کند‪.‬‬ ‫در رابطه با چگونگی حضور در این دوره ها‪ ،‬یک سامانه ‬ ‫ایجاد کردیم که اف��راد عالقه مند به حضور در کالس ها‬ ‫می توانند در این سامانه برای حضور در کالس ها ثبت نام‬ ‫کنن��د‪ .‬نکته مهم انک��ه کالس های تخصص��ی ما فقط‬ ‫در س��طح مدیران نیس��ت‪ .‬یعنی کارمندان شرکت های‬ ‫غرفه س��از در س��طح حس��ابداران یا مدیران مالی نیز با‬ ‫توجه به رش��ته و نوع کاری که انج��ام می دهند‪ ،‬امکان‬ ‫معرف��ی و حضور دارند‪ .‬ضمن اینکه در اینده‪ ،‬دوره های‬ ‫اموزش��ی خوبی در رابطه با موضوع طراحی‪ ،‬رنگ‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه و‪ ...‬خواهیم داش��ت که کارمن��دان مرتبط با این‬ ‫بخش ها در هر ش��رکت امکان حضور و اس��تفاده از انها‬ ‫را خواهند داشت‪.‬‬ ‫م��ا به طورقطع برای س��ال اینده ب��ا جدیت موضوع‬ ‫ساماندهی پیمانکاران را در دستور کار قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫در ح��وزه ‪ HSE‬پیمانکاران باید برخ��ی از این دوره ها‬ ‫را بگذرانن��د و مرکز ام��وزش بازرگانی این دوره ها را در‬ ‫متنوع ترین و به روزترین سطوح دارد‪ .‬بی شک شرکت ها‬ ‫با گذراندن این دوره ها توانمندتر از قبل می ش��وند و در‬ ‫اینده امور غرفه سازی در سراسر کشور با شرایط بهتری‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ما از اعضای هیات مدیره نمایش��گاه بین المللی تهران‬ ‫دعوت کردیم که بیایند و از روند برگزاری این نشست ها‬ ‫بازدید داش��ته باش��ند‪ .‬در ای��ن چند دوره ک��ه برگزار‬ ‫ش��ده هم حضور داش��تند‪ .‬قطعاً روابط بین ما و مدیران‬ ‫نمایشگاه تهران سازنده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صالح سپاسدار – عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫صنفی غرفه سازان تهران‬ ‫در رابطه با امور اموزش��ی و انجام فعالیت های پایه ای‬ ‫برای اعضا معتقد هس��تم که باید صبور بود‪ .‬در واقع ما‬ ‫با فرایند و روندی مواجه هس��تیم که با گذشت زمان به‬ ‫نتیجه می رس��د‪ .‬در این مسیر البته نباید فراموش کنیم‬ ‫که هر یک از ما جزئی از یک کل هستیم‪.‬‬ ‫اگر هرکدام از ما نقش مان را درست ایفا کنیم به طور‬ ‫قطع در کل صنعت نمایش��گاهی تاثی��ر مثبتی خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬ممکن است این امور زمان بر و انرژی بر باشد اما‬ ‫باید تمام توانمان را بگذاریم و س��عی کنیم تاثیر مثبت‬ ‫بر کل بگذاریم‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه انکه به روز بودن اموزش ها در صنعت‬ ‫نمایشگاهی اهمیت باالیی دارد‪ ،‬چراکه ما در یک عرصه‬ ‫کام�ل ً‬ ‫ا بین المللی فعالیت می کنی��م و در تعامل با دیگر‬ ‫کشورهای جهان هستیم‪.‬‬ ‫ما به عن��وان اعضای هیات مدیره انجمن غرفه س��ازان‬ ‫ته��ران در ت�لاش هس��تیم ت��ا کار پای��ه ای و بنیادین‬ ‫انج��ام بدهی��م‪ .‬کار بنیادین هم همان اموزش درس��ت‬ ‫به نیروهای جوان و ی��اداوری برخی نکات تخصصی به‬ ‫عزیزانی است که تجربه بیشتری دارند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬یا ‪ ۳‬دهه اس��ت که یک��ی از عوام��ل تاثیرگذار در‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬تحقیق و توسعه اس��ت‪ .‬متاسفانه در حوزه‬ ‫نمایش��گاه این امر همواره مغفول مانده اس��ت‪ .‬امروز با‬ ‫همتی که در اعضای اصلی این خانواده بزرگ وجود دارد‬ ‫به نظر می رس��د که همگی امادگ��ی دارند تغییر ایجاد‬ ‫کنند و نگاهشان برای این مهم جدی است‪.‬‬ ‫به طور قطع برای تغییر هم زیرس��اخت اموزشی باید‬ ‫داشته باشیم که در نهایت به برگزاری همین کالس های‬ ‫اموزشی می رسیم‪ .‬بعدازاینکه زیرساخت اموزشی ایجاد‬ ‫ش��د و بحث های پای��ه را اموزش دادیم به روزرس��انی و‬ ‫ارتقای کیفی فعالیت ه��ا به صورت خودکار ظهور و بروز‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حس�ام گودرزی – مدی�ر اجرایی انجمن‬ ‫صنفی غرفه سازان تهران‬ ‫البته س��ابقه کالس های اموزش��ی ما محدود به سال‬ ‫‪ ۹۸‬نیس��ت‪ .‬به ص��ورت جس��ته وگریخته پیش ازاین هم‬ ‫برنامه های اموزشی داشتیم‪ .‬برای مثال سال گذشته در‬ ‫خالل برگزاری نمایشگاه صنعت نمایشگاهی ‪ ۲‬کالس با‬ ‫حضور و همراهی اساتید برجسته ازجمله اقای مهندس‬ ‫میرظفرجوی��ان برگ��زار کردیم‪ .‬البته هم��واره به دنبال‬ ‫مدون کردن این فعالیت ها بودیم‪.‬‬ ‫در واق��ع به فکر ایجاد یک مجموعه اموزش��ی بودیم‬ ‫که در حوزه صنعت نمایشگاهی به صورت تخصصی کار‬ ‫و تولی��د محتوا کند‪ .‬در حوزه غرفه س��ازی که مرتبط با‬ ‫انجمن ما هست قطعاً با کمک دوستان در مرکز اموزش‬ ‫می توانیم به اهدافی که می خواهیم برسیم‪.‬‬ ‫م��ا در هیات مدی��ره انجمن غرفه س��ازان دغدغه هر‬ ‫دو موض��وع یعنی اموزش و تولید محت��وا را داریم‪ ،‬اگر‬ ‫به خاطر داش��ته باش��ید پس از راه اندازی سامانه جامع‬ ‫غرفه س��ازی یکی از اولویت های م��ا مباحث اماری بود‪.‬‬ ‫اینکه الزم بود بدانیم چه تعداد غرفه در س��ال س��اخته‬ ‫می شود و یا اینکه امار غرفه های خودساز و پیش ساخته‬ ‫به چه شکل است‪ .‬بس��یاری از تصمیم گیری های ما در‬ ‫این حوزه بر اساس این امارها است‪.‬‬ ‫بارها و بارها با مس��ئوالن ش��رکت س��هامی پیرامون‬ ‫ح��وزه اموزش صحب��ت کردیم و انتظار داش��تیم با ما‬ ‫هم قدم شوند‪ .‬ولی به هرحال امروز خودمان کار را شروع‬ ‫کردیم‪ .‬فکر می کنم البته به زودی دوستان ما در شرکت‬ ‫سهامی هم وارد میدان می شوند‪ .‬احتماالً انتظار داشتند‬ ‫کار را به صورت عملی ببینند‪ .‬حال که ما نخس��تین قدم‬ ‫را برداشتیم‪ ،‬در ادامه انتظار حمایت داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹محمد عباسی‬ ‫مرکز اموزش بازرگانی یک مجموعه غیرانتفاعی است‪،‬‬ ‫یعنی جزو اهداف عالی ما این است که به این ذی نفعان‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حد توان کمک کنیم‪.‬‬ ‫یک��ی از وظایف��ی که مجری��ان نمایش��گاهی دارند این‬ ‫اس��ت که بتوانند هیات های خارجی را به نمایشگاه های‬ ‫داخل��ی بیاورند و متاس��فانه ما در ای��ن مقوله‪ ،‬ضعیف‬ ‫عمل می کنیم‪ .‬بنده احس��اس می کنم اگر قرار باشد در‬ ‫این حوزه اتفاق خوب��ی رخ بدهد راهش فقط همدلی و‬ ‫هماهنگی اس��ت‪ .‬شرکت نمایشگاه های بین المللی بداند‬ ‫که انجمن به دنبال بهتر ش��دن وضعیت موجود صنعت‬ ‫نمایشگاهی است‪.‬‬ ‫نکته ای که باید عرض کنم این است که درحال حاضر‬ ‫در دنی��ا بحثی ک��ه درباره مدیری��ت کالن دولتی با ان‬ ‫مواجه هس��تیم‪ ،‬حکمرانی همکارانه است‪ .‬در این مدل‬ ‫نمی توان تش��خیص داد که مرز بی��ن دولت و غیردولت‬ ‫کجاست‪ .‬در کشور ما دولت مسیری را پیش می برد ولی‬ ‫انجمن ها از ان بی اطالع هستند‪ .‬احساس می کنم دولت‬ ‫ما هم باید به سمتی برود که اگر در صنعت نمایشگاهی‬ ‫قصد هر نوع تصمیم گیری داش��ت ب��ا همفکری فعاالن‬ ‫بخش خصوصی اقدام کند‪.‬‬ ‫بنده بر این باورم که سازمان توسعه تجارت و شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی باید نشست های ماهانه‬ ‫و مس��تمر با انجمن ها و تشکل ها داشته باشند‪ .‬مطمئن‬ ‫باش��ید اگر مدی��ران صنعت نمایش��گاهی ای��ن تعامل‬ ‫دوس��ویه را حفظ کنند به طور قطع خودشان در درجه‬ ‫اول ذی نفع هس��تند‪ .‬بنابراین بای��د این تغییر نگرش را‬ ‫برایشان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫حرکت به سمت‬ ‫حضور اصولی‬ ‫در رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫باعث می شود‬ ‫تصویر درستی‬ ‫از فضای‬ ‫موردنیاز تجاری‬ ‫برای تصمیم‬ ‫گیرندگان کشور‬ ‫ایجاد شود‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫ک و لباس‬ ‫اینک��ه حمایت از تولید داخلی ماس�� ‬ ‫پزشکی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد‪ ،‬از‬ ‫دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تامین‬ ‫ن پیش شرط ارز واردات این اقالم خبر داد‪.‬‬ ‫بدو ‬ ‫حس��ین مدرس خیابان��ی در گفت گو با مهر‪،‬‬ ‫از دس��تور صریح رئیس جمهور به بانک مرکزی‬ ‫برای تامین ارز مورد نیاز واردات ماسک و لباس‬ ‫پزش��کی خب��ر داد و گف��ت‪ :‬رئیس جمه��ور در‬ ‫دس��توری صریح‪ ،‬بانک مرک��زی را مکلف کرده‬ ‫ت��ا بدون قی��د و ش��رط‪ ،‬ارز مورد نی��از واردات‬ ‫ماسک و لباس پزشکی را تامین کند که بر این‬ ‫اساس‪ ،‬فراخوانی از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به واردکنندگان ارسال شده تا از تمام‬ ‫توان خود برای تامین این دو قلم کاالی ضروری‬ ‫مورد نیاز شبکه درمانی کشور‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی با دستور صریح رئیس جمهور به‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬اولویت اول تخصیص ارز کش��ور‬ ‫هم اکنون به تامین ارز مورد نیاز واردات ماسک‬ ‫و لباس پزشکی تغییر یافته است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫کاهش زم��ان تائید ثبت س��فارش برخی اقالم‬ ‫پزش��کی دارای اولوی��ت از طری��ق اداره کل‬ ‫تجهی��زات پزش��کی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی خبر داد و گفت‪ :‬واردکنندگان‬ ‫نگ��ران تائید پرونده های خود برای واردات اقالم‬ ‫پزش��کی مورد نیاز وزارت بهداش��ت نباش��ند؛‬ ‫چراک��ه ای��ن کار در کمتر از ی��ک روز کاری به‬ ‫ثمر خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی افزود‪ :‬حمایت از تولید داخلی‬ ‫ماسک و لباس پزشکی‪ ،‬یکی از دستور کارهای‬ ‫جدی دولت و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت؛ اما در عین حال به منظور تامین کسری‬ ‫نیاز داخلی‪ ،‬واردات ماس��ک و لباس پزش��کی با‬ ‫اولوی��ت یک کاالیی‪ ،‬در اولوی��ت تامین ارز قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬فع��ال ک��ردن تولی��دات‬ ‫کارگاه��ی ماس��ک و لب��اس پزش��کی در کنار‬ ‫واردات‪ ،‬یکی از برنامه های جدی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است که بر این اساس‪ ،‬در قالب‬ ‫هماهنگی های انجام ش��ده با اتحادیه پوش��اک‬ ‫کش��ور‪ ،‬س��ازمان فنی و حرفه ای‪ ،‬بسیج اصناف‬ ‫و تمام��ی تولیدکنندگانی ک��ه امکان و ظرفیت‬ ‫تولی��د ماس��ک را دارند‪ ،‬ظرفیت ه��ای تولیدی‬ ‫ماسک و لباس پزش��کی در کشور فعال و نحوه‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز انها با استانداردهای‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه بخشی از پارچه مورد نیاز تولیدکنندگان‬ ‫ماسک و لباس پزشکی‪ ،‬با تائید وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی تامین شده و مابقی نیز‬ ‫از طریق خود تولیدکنندگان فراهم خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ش��بکه توزیع این ماسک های تولیدی که‬ ‫منطبق بر استانداردهای وزارت بهداشت است‪،‬‬ ‫با س��ه شرکت پخش بزرگ مورد تائید است که‬ ‫بر این اس��اس قرار اس��ت توزی��ع از طریق این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬در داروخانه های کشور انجام شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تمامی ماسک های تولیدی این‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬در اختیار شبکه توزیع داروخانه ای قرار‬ ‫می گیرد تا میان مردم توزیع شوند؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که این ماس��ک ها چندبار مصرف و قابل‬ ‫شست وشو بوده و قرار است در کنار کارگاه های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬اموزش های تولید ماس��ک در منازل‬ ‫نیز‪ ،‬از س��وی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی و از طریق صدا و س��یمای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬به مردم ارایه شود تا ظرفیت های‬ ‫تولیدی خانگی نیز‪ ،‬با اس��تانداردهای ارایه شده‬ ‫از س��وی ای��ن وزارتخانه؛ در ای��ن بخش فعال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی با بی��ان اینکه بخش��ی از‬ ‫تولی��دات کارگاه��ی به ویژه تولیدات س��ازمان‬ ‫بس��یج اصن��اف‪ ،‬در واحده��ای صنعتی‪ ،‬صنفی‬ ‫و نانوایی های کش��ور توزیع خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بس��یج اصن��اف پ��ای کار اس��ت و به م��وازات‬ ‫تولیدکنندگان و اتحادیه پوشاک‪ ،‬اقدام به تولید‬ ‫و توزیع ماسک و لباس پزشکی کرده است‪.‬‬ ‫وی از انجام فراخوانی از سوی معاونت صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تولیدکنندگان‬ ‫پارچه و کارخانه های نساجی برای تامین پارچه‬ ‫مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی ماسک و لباس‬ ‫پزشکی نیز خبر داد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬اتحادیه پوشاک کشور‬ ‫امادگی تولید و توزیع روزانه دو میلیون ماسک‬ ‫را دارد که باید ظرفیت تولیدی بس��یج اصناف و‬ ‫ظرفیت های کارگاهی فنی وحرفه ای را نیز به ان‬ ‫اضافه کرد که تولیدات انه��ا به مرور روانه بازار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫در سی و یکمین میزگرد نمایشگاهی‬ ‫مطرح شد‬ ‫ارز واردات ماسک و لباس‬ ‫پزشکی اولویت اول شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬اسفند ‪ 15 -1398‬رجب ‪ 10 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1485‬پیاپی‪2803‬‬ ‫لزوم تفکیک «بازار هنر» از «هنر بازاری»‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬گیت های عوارض خودرو و بی توجهی به شیوع کرونا‬ ‫فروش ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی «نقش بهار»‬ ‫سیدش��هاب الدین شکیبا‪ ،‬دبیر نمایشگاه فروش‬ ‫اثار هن��ری «نقش بهار» از تمدید این نمایش��گاه‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰‬اس��فند و فروش ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومانی اثار‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نخس��تین نمایشگاه فروش اثار‬ ‫تجسمی حوزه هنری با عنوان «نقش بهار» که قرار‬ ‫بود ‪ ۶‬اس��فند در گالری خانه گشایش یابد‪ ،‬به دلیل‬ ‫شیوع بیماری کرونا برگزار نشد‪.‬‬ ‫در حالی که برگزاری تمامی نمایشگاه ها‪ ،‬ایین ها‬ ‫و فعالیت های فرهنگی هنری در کشور تحت شعاع‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا ق��رار گرفته و به نوعی چرخه‬ ‫اقتص��ادی هنر ایس��تاده‪ ،‬اما یک��ی از نکات مثبت‬ ‫هنرهای تجس��می‪ ،‬برپایی نمایشگاه های مجازی‬ ‫و ف��روش انالین این اثار اس��ت که برای مخاطبان‬ ‫عالقه مند مفید بوده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «نقش بهار» که نخستین گام حوزه‬ ‫هنری برای فروش اثار تجس��می به شمار می رود‪،‬‬ ‫ب��ا اتفاق های پیش بینی نش��ده روبه رو ش��د‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به اینکه ام��کان خرید و فروش غیرحضوری‬ ‫اثار هنری در فضای مج��ازی یا تلفنی امکان پذیر‬ ‫است‪ ،‬از سیدمس��عود ش��جاعی طباطبایی‪ ،‬مدیر‬ ‫مرکز هنرهای تجس��می حوزه هن��ری و مدیر این‬ ‫نمایشگاه موضوع را پیگیر شدیم‪ .‬وی نیز از فروش‬ ‫غیرحضوری اثار نخس��تین نمایش��گاه فروش اثار‬ ‫هنری حوزه هنری خبر داد‪.‬‬ ‫پ��س از ‪ ۱۰‬روز از اغ��از ف��روش ای��ن اث��ار‪،‬‬ ‫سیدش��هاب الدین ش��کیبا‪ ،‬دبیر نمایشگاه «نقش‬ ‫بهار» بیان کرد‪ :‬در نمایش��گاه «نقش بهار» قرار بود‬ ‫ش��رایطی فراهم می ش��ود تا هنر برای مردم عرضه‬ ‫شود و البته این مهم در جریان فروش غیرحضوری‬ ‫نی��ز فراهم ش��د‪ .‬ب��ه همین دلی��ل و ب��رای اینکه‬ ‫محدودیت بازدید داریم‪ ،‬نمایش��گاه را تا ‪ ۲۰‬اسفند‬ ‫تمدید کردیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ ۲۵ :‬اث��ر از هنرمن��دان ج��وان و‬ ‫پیشکسوت با ارزشی بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫فروش رسیده است‪.‬‬ ‫اث��اری از سیدمس��عود ش��جاعی طباطبای��ی‪،‬‬ ‫منوچهر نیازی‪ ،‬محمدعلی ترقی جاه‪ ،‬ناصر اویسی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬اثر از محمود زنده رودی‪ ،‬نادر قش��قایی‪ ،‬حسین‬ ‫عصمت��ی‪ ،‬محم��ود ازادنیا‪ ،‬بهادر پگاه و س��یاوش‬ ‫مظلومی پور به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫ش��کیبا تاکید کرد‪ :‬اگر نمایش��گاه «نقش بهار»‬ ‫نخس��تین تجربه حوزه هنری در ب��ازار فروش اثار‬ ‫تجسمی به تعطیلی نمی کشید‪ ،‬به طور قطع فروش‬ ‫بیشتری را شاهد بودیم اما به هر حال بنا داریم این‬ ‫رویداد را سالی یک بار در حوزه هنری برپا کنیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬در نمایش��گاه ف��روش اثار‬ ‫هنرهای تجسمی «نقش بهار» مخاطب با هر توان‬ ‫و قیمتی می تواند خرید کند‪.‬‬ ‫قیمت ها از ‪ ۲۵۰‬هزار تومان اغاز می شود و تا چند‬ ‫صد میلیون تومان است‪.‬‬ ‫«نقش بهار» در دو بخش اس��تادان پیشکسوت‬ ‫هن��ری و هنرمندان ج��وان برپا و اث��اری از جالل‬ ‫ش��باهنگی‪ ،‬کاظم چلیپا‪ ،‬منوچه��ر معتبر‪ ،‬صادق‬ ‫تبریزی‪ ،‬علی گلستانه‪ ،‬ناصر اویسی جلیل رسولی‪،‬‬ ‫نصراله افجه ای‪ ،‬مرتضی اسدی‪ ،‬کامبیز درمبخش‪،‬‬ ‫سیدمس��عود ش��جاعی طباطبایی‪ ،‬ژازه تباتبایی‪،‬‬ ‫محمود زن��ده رودی‪ ،‬پرویز کالنت��ری‪ ،‬محمدعلی‬ ‫ترقی جاه‪ ،‬احمد وثوق احمدی‪ ،‬حسن روح االمین‪،‬‬ ‫کامیار صادقی و علیرضا ادم بکان در نمایشگاه ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫رحمان ‪ ۱۴۰۰‬در شبکه نمایش خانگی‬ ‫انتشار «سه نقطه» به یاد زرویی نصراباد‬ ‫رحمان ‪ ۱۴۰۰‬ب��ه کارگردانی منوچهر‬ ‫ه��ادی‪ ،‬تهیه کنندگ��ی علی س��رتیپی و‬ ‫نویس��ندگی بابک کایدان و میثم کایدان‬ ‫در شبکه نمایش خانگی منتشر شد‪.‬‬ ‫حضور مهران مدیری و محمدرضا گلزار‬ ‫در کن��ار هم از روزهای ابتدایی پیش تولید ای��ن فیلم نظرها را به خود‬ ‫جلب کرد‪ .‬س��عید اقاخانی‪ ،‬س��اره بیات‪ ،‬یکتا ناصر و بهرام افشاری نیز‬ ‫از دیگر بازیگرانی هس��تند که در کنار گل��زار و مدیری به نقش افرینی‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫داس��تان فیلم در باره شخصیتی به نام رحمان با بازی سعید اقاخانی‬ ‫است که سال ها در شرکتی برای حاج اقا جالوسی با بازی مهران مدیری‬ ‫کار می کند‪ ،‬اما در این س��ال ها حق و حقوقی که شایس��ته دریافت ان‬ ‫بوده‪ ،‬دریافت نکرده اس��ت تا اینکه تصمیم می گیرد کاری کند تا پولدار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��ماره ت��ازه ماهنامه طنز س��ه نقطه ب��ه مدیر‬ ‫مس��ئولی امی��د مهدی نژاد ب��ا ویژه نام��ه ای برای‬ ‫مرحوم ابوالفضل زرویی نصراباد منتشر شد‪ .‬در این‬ ‫ش��ماره و در بخش ویژه نامه‪ ،‬ش��عری منتشر نشده‬ ‫از زرویی با عنوان «خاک بر س��ر ش��دم از طنازی»‬ ‫طلیعه مطالب را ش��کل داده است و پس از ان محمدکاظم کاظمی‪ ،‬امراهلل احمدجو‪،‬‬ ‫علی اکبر قاضی زاده‪ ،‬سید محمد سادات اخوی‪ ،‬اسماعیل امینی‪ ،‬محمد زرویی و نسیم‬ ‫عرب امینی به ارائه یادداشت هایی درباره وی پرداخته اند‪ .‬مرتضی کاردر‪ ،‬سیدابراهیم‬ ‫نبوی و محمود فرجامی نیز در مطالب دیگری تصویرهایی پراکنده از ‪ ۳۰‬سال فعالیت‬ ‫مطبوعاتی مرحوم زرویی و معانی و عناصر طنز در اش��عار و اثار وی س��خن به میان‬ ‫اورده اند‪ .‬یادداش��تی از جالل س��میعی با عنوان «مرحوم اس��تعدا نداشت»‪ ،‬در کنار‬ ‫یادداشت هایی از حسام الدین مقامی کیا با عنوان «بی حساب و کتاب و نااشنا با برخی‬ ‫فنون» از دیگر مطالب درج شده در این شماره از ماهنامه سه نقطه است‪ .‬سه نقطه در‬ ‫شماره جدید خود با نرخ ‪ ۲۹‬هزار تومان روانه کیوسک های مطبوعات شده است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«اتاق زجر» در کتابفروشی ها‬ ‫«اسالوی ژیژک» و تازه های نشر مرکز‬ ‫کت��اب «اتاق زجر (تصویر و چهره قربانی)»‬ ‫نوشته امیر نصری به تازگی ازسوی نشر چشمه‬ ‫منتشر و راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫این کتاب ش��انزدهمین عنوان از مجموعه‬ ‫«تصویر» و نخستین عنوان مجموعه «کوالژ»‬ ‫است که این ناشر چاپ می کند‪.‬‬ ‫این کتاب برای تحلیل تصویر ازرده ‪ ۴‬زن قربانی اسیدپاش��ی نوشته شده که‬ ‫تصویر پیشین صورت خود را در دست دارند‪.‬‬ ‫نویس��نده کتاب با محوریت عکس های ای��ن زنان‪ ،‬به بحث درباره امکان های‬ ‫تصوی��ری انها پرداخته و با اتکا بر اینکه تصاویر بیان ش��ده ب��ر چهره و اتفاقاتی‬ ‫متمرک��ز هس��تند که ب��رای چه��ره قربانی��ان رخ داده‪ ،‬بحث اصلی خ��ود را بر‬ ‫کارکردهای چهره و نس��بت ان با پدیدارهای مرتبط مانند پرتره و ماس��ک ارائه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بخش های اصلی این کتاب به ترتیب عبارتند از‪ :‬مدخل‪ ،‬جستار‪ ،‬منابع‪ ،‬نمایه‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۱۵۵‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان ‪ ۷۰۰‬نس��خه و نرخ ‪ ۲۵‬هزار تومان منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ترجم��ه کتاب «اس�لاوی ژیژک» نوش��ته تونی‬ ‫مای��رز در کن��ار ‪ ۲‬کتاب دیگر نش��ر مرک��ز تجدید‬ ‫چاپ ش��ده و با چاپ چهارم به بازار نشر امد‪ .‬کتاب‬ ‫«اس�لاوی ژیژک» نوش��ته تونی مای��رز با ترجمه‬ ‫احسان نوروزی به تازگی ازسوی نشر مرکز به چاپ‬ ‫چهارم رسیده اس��ت‪ .‬این کتاب یکی از عنوان های مجموعه «اندیشه گران انتقادی»‬ ‫اس��ت که این ناش��ر ترجمه اش را با خرید حق کپی رایت منتشر می کند‪ .‬چاپ چهارم‬ ‫«اسالوی ژیژک» با ‪ ۲۱۶‬صفحه و نرخ ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان منتشر شده است‪ .‬کتاب‬ ‫دیگری که این ناش��ر به تازگی تجدید چاپ کرده‪ ،‬رمان «قصر به قصر» نوش��ته لویی‬ ‫فردینان س��لین با ترجمه مهدی سحابی اس��ت که به چاپ ششم رسیده است‪ .‬چاپ‬ ‫پنجم این کتاب بهمن ‪ ۹۷‬عرضه شده بود‪ .‬چاپ ششم این کتاب با ‪ ۴۸۸‬صفحه و نرخ‬ ‫‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان عرضه ش��ده اس��ت‪« .‬رمزاندیشی و هنر قدسی» نوشته جالل‬ ‫س��تاری هم از دیگر تجدید چاپی های مرکز است که به تازگی مانند کتاب «اسالوی‬ ‫ژیژک» با چاپ چهارم راهی بازار نشر شده است‪ .‬این کتاب سال گذشته با نسخه های‬ ‫چاپ س��وم در بازار نشر حضور داشت‪ .‬چاپ چهارم این کتاب با ‪ ۱۲۸‬صفحه و نرخ ‪۲۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫سرای من نسوخت‪ُ ،‬شکر!‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫در دو مقاله پیشین نگاهی انداختیم‬ ‫ب��ه بازتاب روانی جامعه ایران و جهان‬ ‫در هفته هایی که یکسره با دلمشغولی‬ ‫مبارزه با ویروس کرونا گذشت‪.‬‬ ‫از ترس و وس��واس های فک��ری گرفته تا راهکارهای مفید‬ ‫و س��ازنده یا مخرب‪ .‬در انتهای اخری��ن مقاله‪ ،‬به «همدلی»‬ ‫و «ش��فقت ورزی» به عنوان راهکارهایی ب��رای مبارزه با این‬ ‫ویروس اش��اره کردیم‪ ،‬که ش��اید در ش��رایط ام��روز‪ ،‬مطرح‬ ‫کردن چنین چیزی کمی عجیب باشد‪ .‬چرا جای همدلی در‬ ‫گفتمان های کرونایی خالی است؟‬ ‫ش��اید بد نباشد ابتدا کمی به همدلی از منظر روان شناسی‬ ‫بپردازیم‪ .‬نخس��تین نکته اینکه «همدلی» و «همدردی» دو‬ ‫مفهوم متفاوت هستند‪.‬‬ ‫همدلی کردن برای بس��یاری از افراد مش��کل است! حتی‬ ‫زمانی که این کار هیچ هزینه ای نداش��ته باش��د و ما را درگیر‬ ‫احساسات نکند! پژوهشی در سال گذشته میالدی‪ ،‬یافته های‬ ‫جالبی در این زمینه ارائه کرد‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۲۰۰‬ش��رکت کننده‪ ،‬تصاویری داده و از انها خواس��ته‬ ‫ش��د ابتدا انچ��ه در هر تصوی��ر می بینند‪ ،‬توصی��ف کنند و‬ ‫بع��د اگر توانس��تند برای انچه می بینن��د همدلی کنند و در‬ ‫انته��ا‪ ،‬بین تصاوی��ر خندان یا غمگین اف��راد یکی را انتخاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شرکت کننده ها بیشتر به سراغ تصاویری رفتند که نیازی‬ ‫به همدلی نداشت! حتی زمانی که در تصاویر‪ ،‬افرادی خندان‬ ‫دیده می شدند‪.‬‬ ‫در نهایت فقط ‪ 35‬درصد شرکت کننده ها موفق به همدلی‬ ‫ش��دند! در مصاحبه بعد از ازمایش‪ ،‬شرکت کننده ها توضیح‬ ‫دادند ک��ه حالت های همدالنه چالش های ش��ناختی زیادی‬ ‫برایش��ان داش��ت و نیازمند تالش و زحمت بیش��تری بود! و‬ ‫به همین دلیل احس��اس نبود امنیت‪ ،‬استرس و‪ ...‬کرده و در‬ ‫نهایت گزینه اسان تر را انتخاب کرده بودند‪.‬‬ ‫در ش��رایط ام��روز‪ ،‬به دالی��ل گوناگونی که پیش��تر به ان‬ ‫پرداختی��م‪ ،‬واکنش های هیجان��ی نامتعارفی در جوامع دیده‬ ‫می شود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬تفکرات نژادگرایانه‪ ،‬احساس ناخوشایند‬ ‫نسبت به یک قوم‪ ،‬یک شهر‪ ،‬یک مغازه و‪ ...‬در چنین شرایطی‬ ‫که چندگانگی هم بین افراد ایجاد می ش��ود‪ ،‬همدلی حتی از‬ ‫قبل هم نایاب تر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن چندگانگ��ی و موضع گیری تقریبا ب��رای همه اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت و ش��اید فراگیری این ویروس‪ ،‬پارادوکس های‬ ‫روانی عمیقی از جوامع انسانی را به سطح اورده باشد‪.‬‬ ‫شرایطی که بشر بین ترس های تکاملی خود و سطوح باالی‬ ‫انس��انی مجبور به ایجاد تعادل و براس��اس انچ��ه این روزها‬ ‫مشاهده می شود‪ ،‬شاید انتخاب یکی و فراموش کردن دیگری‬ ‫باشد که نتیجه ان‪ ،‬جای خالی همدلی و شفقت است‪.‬‬ ‫همدلی و شفقت چه کمکی به درمان و عبور از این بحران‬ ‫می کند؟ مراد این جا بحث های پزشکی نیست‪ .‬انچه مشخص‬ ‫است‪ ،‬باال بردن سیستم ایمنی بدن و داشتن روحیه و حال و‬ ‫هوای مثبت‪ ،‬تاثیر زیادی در جلوگیری از ابتال و حتی درمان‬ ‫این ویروس دارد‪.‬‬ ‫پ��س چه اتفاق��ی می افتد که پیام ه��ای همدالنه به فردی‬ ‫که مش��کوک به ابتال اس��ت‪ ،‬جای خود را به طرد و اجتناب‬ ‫می ده��د؟ و چرا در بحبوح��ه انبار کردن مواد بهداش��تی و‬ ‫خوراکی که ش��اید برای بیش از چندین ماه کافی باشد‪ ،‬این‬ ‫فک��ر از ذهن افراد نمی گذرد که ش��اید همین لحظه بتوان با‬ ‫یکی از این بس��ته ها‪ ،‬جان فردی را نجات داد؟ و چرا عده ای‬ ‫تصمیم می گیرند به قول معروف از اب گل الود ماهی بگیرند‬ ‫و به احتکار و گران فروش��ی دست می زنند؟ یک پاسخ ساده‬ ‫ان‪ ،‬ناتوانی ذاتی در همدلی و در ادامه‪ ،‬عدم رش��د فردی به‬ ‫الیه های باالتر روان انسان است‪.‬‬ ‫شاید واکنش ها به پدیده گسترش جهانی این ویروس‪ ،‬یک‬ ‫معیار سنجش برای میزان انسانیت بشر امروز و شفاف کننده‬ ‫دغدغه هایش باشد‪.‬‬ ‫یکی از ادعاهای بشر امروز‪ ،‬مدرنیته وگذار به سطوح عالی‬ ‫اگاهی است و ترس‪ ،‬به عنوان یکی از بنیادی ترین هیجان های‬ ‫موج��ودات زنده‪ ،‬این ادعا را به ورطه ازمون گذاش��ته و ابزار‬ ‫س��اده همدلی و ش��فقت‪ ،‬مس��یر بعدی را مش��خص خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س�عید فالح ف�ر‪ -‬ع�کاس و منتق�د هن�ری‪:‬‬ ‫می دان��م ع��ده ای از خوانن��دگان ب��ا خوان��دن این‬ ‫یادداشت‪ ،‬به دالیلی معلوم‪ ،‬دست به دامن مصداق ها‬ ‫و مثال هایی می زنند تا از اس��تثناها و شبهات معانی‬ ‫و اش��ارات‪ ،‬قاعده مطلوب خویش را دست و پا کنند‪.‬‬ ‫از ایشان خواهش��مندم اصل سخن را فدای فرعیات‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫هم «بازار» تعاریف شناخته شده ای دارد و هم «هنر» بارها و بارها تعریف‬ ‫و بازتعریف ش��ده که نقل همه انها خارج از حوصله این مختصر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫تالقی این دو به ویژه در چند س��ال گذشته با سوء تعبیرها و سوء تفسیرهای‬ ‫عمدی و سهوی گوناگونی همراه شده است‪.‬‬ ‫گندم نمای��ان جوفروش بس��یاری از ش��باهت های ظاه��ری «بازارهنر» و‬ ‫«هنربازاری» و به تبع ان «اقتصاد هنر» و «هنر اقتصادی» برای ظاهرارایی‬ ‫و فریب و مال اندوزی استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫«بازار» مجموعه سازکارها و روابطی است که تولید و عرضه را به اشتیاق‬ ‫و نیاز خریدار متصل می کند و تالش دارد تا انجا که ممکن است این رابطه‬ ‫موردپسند و اقبال طرفین قرار گیرد‪.‬‬ ‫مسئولیتی بیش از این نیز برای خود قائل نیست؛ بنابراین «هنر بازاری»‬ ‫همواره به دنبال کوتاه کردن مسیر عرضه و جلب حداکثری «خریدار» است‬ ‫که الزاما هم این «خریدار» با مفهوم «مخاطب اثر هنری» یکسان نیست‪.‬‬ ‫بازار در بهترین حالت نس��بت به منافع طرفین متعهد اس��ت‪ ،‬نه س��ایر‬ ‫عوام��ل اجتماع��ی و فرهنگی که اتفاقا از مهم تری��ن دغدغه های هنرمندان‬ ‫بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت «هنر» از چنین شیوه و رویکرد بازار و جماعت بازاری مبرا‬ ‫و البته مبتنی بر عالقه ها و خواس��ت هنرمند اس��ت در لحظه انگیختگی و‬ ‫خلق��ت که مخاطب برای درک و تکمیل و التذاذ حداکثری از ان کوش��ش‬ ‫خود را «متعاقبا» به کار می گیرد‪.‬‬ ‫در این ب��اره‪ ،‬هنرمند و اث��ر هنری چرخه مبادله م��ادی و معنوی را اغاز‬ ‫می کنند و مخاطب به ان اضافه می ش��ود‪ .‬بر عکس انچه در «هنر بازاری»‬ ‫و «کاال هنر» اتفاق می افتد و رونق چرخه ان از تمایل مش��تری یا حداقل‬ ‫«اصالت سلیقه و تمایل مشتری» اغاز می شود‪.‬‬ ‫هن��ر در لحظه های هنرمند خلق می ش��ود‪ ،‬حال انک��ه کاال و هنر بازاری‬ ‫پیش از ساخت شکل می گیرد‪( .‬در یک مثال ساده مقایسه کنید؛ راننده ای‬ ‫که در مس��یر خانه تا محل کار چند مسافر گذری سوار می کند و کرایه هم‬ ‫می گیرد و راننده مسافرکشی که مسیرش را براساس تعداد مسافر‪ ،‬ترافیک‬ ‫شهری‪ ،‬رقابت شغلی و مبلغ کرایه تعیین می کند‪).‬‬ ‫«هن��ر بازاری» کم وبی��ش همگام با س��لیقه های نزدیک به س��لیقه های‬ ‫مش��تری حرکت می کند در حالی که «هنر» نوعی خلقت پیش��گامانه برای‬ ‫مخاطب به شمار می رود‪( .‬شاعری را تصور کنید که بخواهد احساسات عمیق‬ ‫فلسفی خود را در قالب یک ترانه‪ ،‬با همان ویژگی های مرسوم ترانه هایی که‬ ‫در رادیو ترافیک پخش می ش��ود‪ ،‬بس��راید‪« ).‬هنر» به خواست ها و نیازهای‬ ‫موجود بس��نده نمی کند اما «هنر بازاری» سوار بر همین وضعیت کم خطر‬ ‫موجود استوار می شود‪.‬‬ ‫اگرچه ممکن اس��ت مخاطبی در نقش مش��تری وارد «بازار هنر» ش��ده‬ ‫و ب��رای خرید «اث��ر هنری» اقدام کند اما این نتیج��ه نمی تواند ماهیت دو‬ ‫موضوع «بازار هنر» و «هنر بازاری» را خلط کند‪ .‬بازار تابع کسانی است که‬ ‫امکان خرید دارند یا به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم منافعی از این خرید‬ ‫نصیب ایشان می شود‪.‬‬ ‫هنر اما متوجه کس��انی اس��ت که در مثلث «هنرمند اثر هنری مخاطب»‬ ‫کامل تری��ن نقش ممکن را در همس��ویی با دیگر ارکان ایف��ا کند که البته‬ ‫ای��ن رابطه‪ ،‬با وجود تفاوت های ماهوی‪ ،‬مغایرت��ی هم با خرید و فروش اثر‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫گاهی مخاطب ها می توانند مشتری و صاحب دائم یا موقت یک اثر هنری‬ ‫باشند اما تاجران و دالل ها با تملک های موقت کاالیی و اعتباری و با وجود‬ ‫تم��ام عالقه های اقتصادی و بازاری نس��بت به اث��ر‪ ،‬نمی توانند مخاطب اثر‬ ‫هنری به معنای اصلی عبارت به شمار روند‪.‬‬ ‫غایت «هنر بازاری» فروش بیش��تر و ارقام مالی بزرگ تر اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫که انگیزه و غایت «هنر» موضوعاتی فراتر است‪ .‬اگرچه در نهایت امر به هر‬ ‫دلیلی وارد بازار معامالت اقتصادی هنر شود‪.‬‬ ‫هنرمند اثرش را با معیارهای سفارش و فروش خلق نمی کند اگرچه قابل‬ ‫فروش باش��د اما در مقابل «صنعت هنر» بی��ش از هر چیزی به «بازار اثر»‬ ‫و درامد حاصل از ان متمرکز ش��ده که چه بس��ا در کلیات و جزئیات مغایر‬ ‫اصول بدیهی و منویات هنر باشد‪.‬‬ ‫همان ق��در که هنر به دنب��ال کیفیت و محتوا و مضمون خالقه و فرم های‬ ‫بدیع و‪ ...‬اس��ت‪« ،‬صنعت هنر» پایبند برندس��ازی و تک��رار الگوهای موفق‬ ‫قبلی است‪.‬‬ ‫هنر از س��وی «منتقد» به مقبولیت و محبوبیت می رس��د‪« ،‬صنعت هنر»‬ ‫از راه «بازاریاب��ی و تبلیغ��ات»‪« .‬صنع��ت هنر» به تولی��د‪ ،‬عرضه و فروش‬ ‫در کوتاه تری��ن چرخه ممکن نظ��ر دارد و برای این مقص��د از ظرفیت ها و‬ ‫ترفنده��ای ویژه بازار و تجارت برای تکمیل و تثبیت روابط این چرخه بهره‬ ‫می گیرد‪ .‬ترفندهایی که ممکن است گاهی برای هنرمندان مستقل چندان‬ ‫هم خوشایند نباشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که «بازار هنر» در معنایی؛ به عرضه «هنر» می پردازد‪،‬‬ ‫جدا از تمایالت و سفارشات احتمالی که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫باشد‪ .‬سفارش هایی که محسوس و نامحسوس‪ ،‬دانسته و نادانسته‪ ،‬دستوری‬ ‫یا تش��ویقی‪ ،‬سلبی یا ایجابی و‪ ...‬تکلیف نهایی اثر‪ ،‬خارج از اراده هنرمند را‬ ‫رقم می زنند‪.‬‬ ‫تفاوت ظریف اما عمیق و تاثیرگذاری که گاهی باعث می شود سودجویان‬ ‫ب��ا تحریف ان حمایت از «بازار هنر» را به س��وی حمایت از «هنر بازاری»‬ ‫سوق داده و از وسوسه ها و نااگاهی های هنرمندان برای ژست های فرهنگی‬ ‫هنری و کس��ب مال و ش��هرت برای جذب و پ��رورش «کارگرهای هنری»‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫«ب��ازار هنر» به دنبال تولید ثروت در حوزه هنر اس��ت اما «هنر بازاری»‬ ‫به دنب��ال تصاح��ب پول ب��رای اثار و اف��راد معین��ی که به قواع��د ان تن‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت «هنر» و ورود ان به «بازار هنر» نه به تنهایی حسن به شمار‬ ‫می رود و نه عیبی دارد‪ .‬همین طور «هنر بازاری» به طور مس��تقل و خود به‬ ‫خود نه ارجحیتی دارد و نه قبحی‪.‬‬ ‫ب��ا وجود تمایل و س��لیقه های ش��خصی غیرقابل کتم��ان نگارنده‪ ،‬باید‬ ‫پذیرف��ت ک��ه از قضا هر دو هم در جای خود برای س�لامت س��اختارهای‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگ��ی و اقتص��ادی دارای اهمیت هس��تند و انچه تفکیک‬ ‫ای��ن دو ام��ر را الزامی می کن��د‪ ،‬ارزش گذاری و نقد هیچ یک نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫ای��ن تفکیک الزمه شناس��ایی متولیان هرکدام و ایجاد ش��فافیت در نحوه‬ ‫جای گیری ها و جاگذاری ها برای ش��ناخت روشن گروه هایی است که گاهی‬ ‫دانس��ته و نادانس��ته پا در کفش دیگری می کنند ی��ا حتی برخی میدان را‬ ‫چنان اشفته دیده اند که عالقه مندند پا در هر دو کفش داشته باشند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!