روزنامه صمت شماره 1484 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1484

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1484

روزنامه صمت شماره 1484

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چاره اندیشی‬ ‫برای رفع مشکالت کادر درمانی‬ ‫رئیس جمه��وری ضمن قدردانی از پزش��کان‪ ،‬پرس��تاران‪ ،‬کادرهای درمان��ی و کارکنان وزارت‬ ‫بهداش��ت گفت‪ :‬باید در راس��تای رفع مشکالت‪ ،‬نیازها و تقویت کادر درمانی چاره اندیشی و تالش‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا که با حضور وزرا و مس��ئوالن نهاد های ذی ربط‪ ،‬رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح و دادستان‬ ‫کل کشور برگزار شد‪ ،‬با قدردانی از پزشکان‪ ،‬پرستاران‪ ،‬کادرهای درمانی و کارکنان وزارت بهداشت‬ ‫و درمان و اموزش پزشکی در مسیر مبارزه با این بیماری و ارائه خدمات به مردم‪ ،‬گفت‪ :‬پزشکان‪،‬‬ ‫پرستاران و کارکنان بیمارستان ها در این روزها در صف اول مبارزه با کرونا قرار دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 9‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1484‬پیاپی ‪2802‬‬ ‫چهره‬ ‫از هرگونه تردد غیرضروری‬ ‫اجتناب کنید‬ ‫سرمقاله‬ ‫مسئولیت اجتماعی بنگاه ها‬ ‫در مواقع بحران‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫خیلی کوچک‬ ‫خیلی دیرهنگام‬ ‫خودروسازی شبه دولتی‬ ‫عامل ناکارامدی‬ ‫چرا محدودسازی دامنه‬ ‫نوسان بازار سهام لغو شد؟‬ ‫تجارت‬ ‫کرونا زده!‬ ‫گفت وگو‬ ‫توان افزایش ‪ 50‬درصدی‬ ‫ظرفیت تولید لنت‪‎‬ترمز‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سفر نوروزی به کدام استان ها‬ ‫ممنوع است؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬صفحه ‪8+8‬‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کرونا خرید وفروش را به حداقل رساند‬ ‫صنعت طال در رکود‬ ‫اقتصاد کش��ور به ویژه بازارها از ش��یوع ویروس کرونا تاثیر گرفته اند و این روزها خرید‬ ‫و فروش در اغلب بازارها با رکود مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬در این بین بازار طال هم متاثر از این‬ ‫ش��رایط خالی تر از همیشه ش��ده و خرید وفروش ها به کمترین میزان خود رسیده است؛‬ ‫ب��ازاری ک��ه همواره در هفته های پایانی اس��فند و با نزدیک ش��دن به عی��د نوروز رونق‬ ‫می گرفت و ش��مار خریداران در ان افزایش��ی می شد‪ .‬اما ش��رایط امسال به شدت تغییر‬ ‫کرده و خبری از خرید وفروش دراین بازار نیس��ت‪ .‬تداوم گرانی طال و س��که از یک س��و‬ ‫و ش��یوع ویروس کرونا از س��وی دیگر‪ ،‬ش��رایطی را به وجود اورده که به گفته فعاالن این‬ ‫بازار‪ ،‬در ایام پایانی س��ال صنعت طال سازی به رکود شدیدی دچار شده است‪ .‬فعاالن این‬ ‫باز و بسته شدن مکرر حریم زمینی ایران با کشورهای همسایه‬ ‫در مرزهای ایران چه خبر است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫بازار امیدوار هس��تند به تدریج ش��رایط بازارهای مختلف از جمله طال بهبود یابد و دوباره‬ ‫رونق بگیرد‪ .‬ادامه این روند می تواند با توجه به رکود نس��بی که پیش از این وجود داش��ته‬ ‫و ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬وضعیت را از قبل هم بدتر کند و واحد های صنفی و تولیدی را به‬ ‫مرز تعطیلی بکشاند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 9‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1484‬‬ ‫پیاپی ‪2802‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫امیرعباس فیضی‬ ‫چاره اندیشی برای رفع مشکالت کادر درمانی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف به تقویت شبکه توزیع با هماهنگی وزارت بهداشت شد‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫کوتاه مدت هم��کاری همه جانبه مردم و نهادهای‬ ‫اجرایی با ستاد ملی مقابله با کرونا است و در این‬ ‫راس��تا از عموم مردم می خواهم که مراقب باشند‬ ‫و از رفت وامد و مس��افرت های غیرضروری پرهیز‬ ‫کنن��د‪ .‬رئیس جمهوری همچنین ضمن تش��کر از‬ ‫رون��د مطلوب افزایش ازمایش��گاه ها و تجهیز ان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به امار و اطالعات ارائه شده از میزان‬ ‫ابتالی استان های مختلف‪ ،‬باید تعداد ازمایشگاه ها‬ ‫نیز بر این اساس گسترش و توسعه یابد‪.‬‬ ‫روحانی ضمن انتقاد از دسترسی نداشتن اسان‬ ‫مردم برای تهیه وس��ایل بهداش��تی و ضدعفونی‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت را مکلف کرد تا‬ ‫ب��ا تدوین یک برنامه مش��خص زمان بندی ش��ده‬ ‫برای رفع این مشکل اقدام کند؛ همچنین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف شد درباره تقویت‬ ‫ش��بکه توزیع با نظر و هماهنگی وزارت بهداشت‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه گزارشی از اقدام های انجام شده‬ ‫و اخرین روند شیوع کرونا‪ ،‬به تفکیک استان های‬ ‫درگیر ارائه و نیز گزارشی از شناسایی منشا ورود‬ ‫وی��روس از خ��ارج کش��ور و چگونگی ش��یوع در‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در تماس با استانداران تاکید کرد‬ ‫درخواست وزیر کشور از مردم‪:‬‬ ‫بسیج همه امکانات برای مبارزه با کرونا‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری‬ ‫در تماس ه��ای تلفن��ی جداگانه‬ ‫با اس��تانداران هرم��زگان‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫قزوین‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫کرم��ان و سیستان وبلوچس��تان‬ ‫اج��رای سیاس��ت ها و برنامه های‬ ‫س��تاد مل��ی مب��ارزه ب��ا کرونا و‬ ‫انس��جام‪ ،‬هماهنگ��ی و هم��کاری بیش��تر‬ ‫مسئوالن و مردم را برای پیشگیری از شیوع‬ ‫این ویروس و درمان مبتالیان ضروری ارزیابی‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اسحاق جهانگیری در‬ ‫مکالمه ه��ای تلفنی ضمن دریاف��ت اخرین‬ ‫گزارش ه��ا و اخبار مربوط ب��ه ویروس کرونا‬ ‫و اقدام��ات انجام ش��ده در این اس��تان ها‪ ،‬از‬ ‫استانداران خواست به عنوان نمایندگان عالی‬ ‫دولت همه امکانات دولت‪ ،‬نهادهای مختلف و‬ ‫بخش خصوصی را برای پیش��گیری و مقابله‬ ‫با ویروس کرونا به کار گیرند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫نقش رس��انه ها و س��ازمان های مردم نهاد در‬ ‫اطالع رسانی و اطمینان بخشی به جامعه‪ ،‬لزوم‬ ‫جدی گرفتن هش��دارها و دستورالعمل های‬ ‫س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا ازس��وی مردم را‬ ‫دو اس��تان قم و گیالن ارائه ش��د‪ .‬همچنین وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫شناس��ایی موارد مبتال به این بیم��اری در بهمن‬ ‫امس��ال اقدام به راه اندازی بخش تش��خیص کرونا‬ ‫در انستیتو پاس��تور کرده و امکان تشخیص برای‬ ‫ایران فراهم ش��د؛ این در حالی بود که کیت های‬ ‫تشخیص سازمان بهداشت جهانی هنوز در اختیار‬ ‫ایران قرار نگرفته بود و بسیاری از کشورهای دنیا‬ ‫نه در ان تاریخ و نه پس از ش��یوع گسترده‪ ،‬هنوز‬ ‫به این امکان تجهیز نش��ده اند‪ ،‬ام��ا در ایران این‬ ‫امکانات گس��ترش یافته و ازمایش��گاه های جدید‬ ‫تجهیز شدند‪ .‬در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫با بررسی وضعیت های مختلف شیوع این بیماری‪،‬‬ ‫همه نهادهای عموم��ی که دارای امکانات درمانی‬ ‫هس��تند مکلف ب��ه همکاری با وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی ش��دند و در این باره‬ ‫س��تاد کل نیروهای مس��لح ماموریت یافت ضمن‬ ‫ارائه خدمات درمانی در بیمارس��تان های موجود‬ ‫در صورت نیاز در راس��تای تمهی��دات الزم برای‬ ‫افزایش ظرفیت بستری بیماران اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین وزارت کشور و شورای امنیت به منظور‬ ‫از هرگونه تردد غیرضروری در شهرها و جاده ها اجتناب کنید‬ ‫خاطرنشان ساخت و گفت‪ :‬قطعا‬ ‫هم��کاری و همراهی مردم نقش‬ ‫پراهمیت��ی در کوتاه ش��دن عمر‬ ‫این ویروس و روند کاهش��ی ابتال‬ ‫و شکس��ت این بیماری در کشور‬ ‫دارد‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫در ادام��ه پیگیری ه��ای خ��ود‬ ‫از وضعیت اس��تان های کش��ور‪ ،‬ب��ار دیگر از‬ ‫مجاهدت ارزش��مند کادر پزش��کی و درمانی‬ ‫و نیز کس��انی که برای تامین مایحتاج مردم‬ ‫تالش می کنند قدردانی و بر نظارت بیش��تر‬ ‫ب��ر توزیع اقالم درمانی و بهداش��تی و مقابله‬ ‫ب��ا س��ودجویان و محتک��ران و معرفی انان‬ ‫ب��ه مراجع قضای��ی تاکید کرد‪ .‬اس��تانداران‬ ‫هرمزگان‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬کرم��ان و سیستان وبلوچس��تان نیز‬ ‫در ای��ن تماس های تلفنی ضمن ارائه گزارش‬ ‫از اخری��ن وضعی��ت ابتال به کرون��ا‪ ،‬نیازها و‬ ‫اقدامات انجام شده‪ ،‬از اهتمام جدی مسئوالن‬ ‫اس��تان برای بکارگیری هم��ه ظرفیت ها در‬ ‫جه��ت پیش��گیری و درمان اف��راد درگیر با‬ ‫ویروس کرونا خبر دادند‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با تاکید بر اینکه مهم ترین‬ ‫عام��ل تس��ریع کننده مدیری��ت ش��رایط‪،‬‬ ‫نقش افرین��ی موث��ر م��ردم اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهتری��ن کمک م��ردم حض��ور در منزل و‬ ‫اجتن��اب از هرگونه ت��ردد غیرضروری در‬ ‫سطح شهرها و جاده ها است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬عبدالرض��ا رحمان��ی فضل��ی در نشس��ت‬ ‫ویدئوکنفرانس��ی با اس��تانداران سراس��ر کش��ور در‬ ‫راس��تای بررسی گزارش اخرین ش��رایط استان ها در‬ ‫مقابله با بیماری کرونا بر هماهنگی هرگونه ارتباطات‬ ‫بین س��تاد ملی و اس��تانداری ها ازسوی وزارت کشور‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬اتخاذ و اعمال توامان تدبیر‪ ،‬تحمل‬ ‫و بردب��اری‪ ،‬رمز موفقیت مدی��ران در رویارویی با این‬ ‫ش��رایط اس��ت‪ .‬وی تصمیم های اتخاذ شده در ستاد‬ ‫ملی با حضور رئیس جمه��وری درباره ابعاد اجتماعی‬ ‫شرایط متاثر از شیوع بیماری کرونا از جمله سفرهای‬ ‫ن��وروزی و س��رویس های خدمات��ی از جمله ضرورت‬ ‫تدوی��ن پروتکل ه��ای الزم در مورد مراک��ز خدماتی‬ ‫را تش��ریح و ب��ر امادگی حداکثری س��طوح مختلف‬ ‫مدیریتی برای مدیریت شرایط تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور گف��ت‪ :‬مهم ترین عامل تس��ریع کننده‬ ‫عکس روز‬ ‫در ارتقای مدیریت ش��رایط موجود کشور‪،‬‬ ‫اس��تمرار و تقویت نقش افرینی موثر عموم‬ ‫مردم اس��ت و بهترین کمک مردم در این‬ ‫شرایط‪ ،‬رعایت کامل توصیه های بهداشتی‬ ‫و اجتناب از هرگون��ه تردد غیرضروری در‬ ‫سطح شهرها و جاده ها است‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی ضمن تشریح سناریوهای‬ ‫متفاوت مدنظر که براس��اس مطالع��ات علمی تدوین‬ ‫ش��ده و الزامات و اقتضائات هر یک از این س��ناریوها‪،‬‬ ‫ب��ر حمایت حداکث��ری اس��تانداران از رون��د تقویت‬ ‫امادگی ها در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید از همه ظرفیت های استانی استفاده‬ ‫کنی��م و همزمان با رعایت سیاس��ت ها و راهبردهای‬ ‫س��تاد ملی‪ ،‬همه خالقیت ها و ابتکارات استانی را در‬ ‫چارچوب ترتیبات قانونی و موازین علمی برای بهبود‬ ‫ش��رایط ب��ه کار بگیری��م و در این مس��یر از حداکثر‬ ‫همکاری بخش خصوصی و مردم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور در ادامه با تبیی��ن اهمیت و ضرورت‬ ‫استمرار ارامش جامعه خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار می رود‬ ‫صدا و سیما با برنامه ریزی الزم‪ ،‬عالوه بر اطالع رسانی‬ ‫شایس��ته‪ ،‬فضای بسیار بس��یار پرنشاطی را در استانه‬ ‫سال جدید برای مردم فراهم کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫حذف ‪ ۳‬دهک باالی درامدی از یارانه‬ ‫طبیعت بهاری گلستان‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران‬ ‫کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬برای شناسایی و‬ ‫حذف ‪ 3‬دهک باالی درامدی از فهرست یارانه بگیران موافقت کرد و وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی موظف به انجام این کار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در ‪ ۹‬سال گذشته تبصره (‪ )۱۴‬یکی از مهم ترین بخش های‬ ‫الیحه بودجه و در رابطه با یارانه هاست که وضعیت قانون هدفمندی یارانه ها‬ ‫را مش��خص می کند‪ .‬پس از تصویب این قانون در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مقرر شد دهک های باالی درامدی از فهرست مشموالن حذف شوند اما در‬ ‫این س��ال ها به دالیل مختلفی همچون نبود اطالعات کافی برای شناسایی‬ ‫افراد‪ ،‬ارجحیت تصمیم های سیاسی بر تصمیم های اقتصادی این امر محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫در تیر امس��ال هیات دولت در مصوبه ای نهاد ه��ای مربوطه را موظف به‬ ‫شناسایی این دهک های باالی جامعه کرد و به گفته علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫دولت مقرر ش��د از مهر یارانه ‪ ۲۰۰‬ه��زار خانوار یعنی جمعیت حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار نفری قطع و به تدریج نسبت به شناسایی و حذف ‪ 3‬دهک با درامد باال‬ ‫از فهرست یارانه اقدام شود که باز هم این موضوع اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫دول��ت باز هم در الیحه بودجه موض��وع حذف ‪ 3‬دهک باالی درامدی را‬ ‫پیشنهاد داد که توس��ط اعضای کمیسیون تلفیق تایید و برای تایید نهایی‬ ‫به ش��ورای نگهبان ارس��ال ش��د‪ .‬در بند یک تبصره ‪ ١۴‬الیحه بودجه سال‬ ‫اینده امده است‪ :‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده‬ ‫از تمام��ی بانک های اطالعاتی در اختیار و براس��اس معیارها و ضوابطی که‬ ‫توس��ط این وزارتخانه تعیین می ش��ود نسبت به شناسایی و حذف ‪ 3‬دهک‬ ‫ب��االی درامدی از فهرس��ت یارانه بگی��ران‪ ،‬با ارائه دلیل و م��درک به افراد‪،‬‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬دبیرکل‬ ‫انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫برنام��ه گفت وگوی وی��ژه خبری مربوط ب��ه کرونا را‬ ‫دیدم و بس��یار تعج��ب کردم‪ .‬به ج��رات می توانم بگویم‬ ‫دولت و کلیت نظام تصمیم گی��ری اقتصادی هنوز ابعاد‬ ‫صدم��ات کرون��ا را به درس��تی درک نکرده ان��د! به قول‬ ‫برخی از کارشناس��ان اقتصادی هنوز خاطره وعده های‬ ‫داده شده در س��یالب بهاری فراموش نشده است! اینکه‬ ‫پرداخت قس��ط به اینده موکول ی��ا مالیات کمتر گرفته‬ ‫شود و تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه و‪ ...‬به صاحبان‬ ‫مش��اغل فرصت بدهد! کافی نیست و به قول انگلیسی ها‬ ‫‪ It is too little too late‬اقدامات��ی ک��ه کوچ��ک و‬ ‫دیرهنگام هس��تند‪ .‬واقعیت این اس��ت که ممکن است‬ ‫اقتصاد ایران در نخستین فصل سال ‪ ۹۹‬با یک بحران بقا‬ ‫در کسب وکارهای خرد روبه رو شود که بدون شک اثرات‬ ‫این اتفاق بر س��ایر بخش ها بسیار خواهد بود؛ بنگاه های‬ ‫خردی که حتی نمی توانند حق��وق کارکنان و کارگران‬ ‫کم تعداد خود را پرداخت کنند و به س��بب بروز اتفاق ها‬ ‫و ش��رایط ‪ ۲‬س��ال اخیر پس اندازی ندارند تا از ان در این‬ ‫دوران سخت استفاده کنند‪ .‬اما واقعا دلیل اینکه این گونه‬ ‫شعاع عملیاتی مان کم شده چیست؟ چطور می شود که‬ ‫کشوری مانند کره جنوبی ‪ ۹.۸‬میلیارد دالر بسته کمک‬ ‫به کس��ب وکارها تخصیص می دهد؟ شاید تنها یا یکی از‬ ‫مهم ترین دالیل انباشت مشکالت باشد که در طول زمان‬ ‫یکی یک��ی روی اقتصاد ایران تلنبار ش��ده‪ ،‬بدون راه حل‪،‬‬ ‫بدون تغییر روش و بدون توجه به پیامدها‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه‬ ‫در توییت��ی نوش��ت‪ :‬دونال��د ترامپ به ط��ور خصمانه‬ ‫تحریم ه��ای غیرقانونی امریکا را به منظور تخلیه منابع‬ ‫مورد نیاز ایران برای مقابله با ویروس کووید ‪ ۱۹‬تشدید‬ ‫می کند؛ ان هم درحالی که شهروندان مان به خاطر این‬ ‫ویروس در حال مرگ هستند‪ .‬جهان دیگر نمی تواند در‬ ‫مقابل تروریسم اقتصادی امریکا که با تروریسم پزشکی‬ ‫پیوند خورده سکوت کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نخس��ت وزیر لبنان با اشاره به وضع اقتصادی‬ ‫این کش��ور که زیر فش��ار بدهی های داخلی و خارجی‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬م��ردم لبنان ب��ر چالش های مالی‬ ‫و اقتص��ادی پیروز می ش��وند و ما از این ش��رایط عبور‬ ‫می کنی��م‪ .‬حس��ان دیاب با طرح این پرس��ش که «ایا‬ ‫کش��وری که غرق در قرض و بدهی اس��ت ممکن است‬ ‫ازاد باشد؟» گفت‪ :‬در حال پرداخت هزینه سیاست های‬ ‫اشتباه گذشته هستیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬معاون رئیس جمهوری ونزوئال‪ ،‬تحریم های‬ ‫یکجانب��ه دول��ت امری��کا علیه کش��ورش را محکوم و‬ ‫جنایت علیه بش��ریت توصیف کرد‪ .‬دلسی رودریگز در‬ ‫کنفرانس خبری با اشاره به شکایت ونزوئال از امریکا در‬ ‫دادگاه الهه‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم های زورگویانه و یکجانبه‪ ،‬به‬ ‫سالحی برای کشتن مردم تبدیل شده‪ ،‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫چنین تحریم هایی جنایت علیه بش��ریت و حمله علیه‬ ‫غیرنظامیان است‪ .‬معاون رئیس جمهوری ونزوئال تاکید‬ ‫کرد سیاست خارجی امریکا خارج از حدود قانون است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬س��ید عباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارج��ه فیلمی از انتق��اد سیاس��تمداران امریکایی از‬ ‫عملکرد دولت این کش��ور در مبارزه با کرونا در حضور‬ ‫مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه ایاالت متحده را در حس��اب‬ ‫توییتر خود منتش��ر کرد و با انتقاد از فریبکاری دولت‬ ‫امری��کا در مبارزه با کرونا گف��ت‪ :‬تنها یک دولت الوده‬ ‫ب��ه س��وءمدیریت‪ ،‬فریب و دروغ می توان��د انقدر وقیح‬ ‫باش��د که اتهام های بی معنی را متوج��ه ایرانیانی کند‬ ‫که با فداکاری و ایثار برای محافظت از بشریت در برابر‬ ‫جهان گیر شدن ویروس کرونا تالش می کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی نخس��ت وزیر انگلیس تاکید کرد‬ ‫دولت لندن پس از خروج از اتحادیه اروپا (برکس��یت)‬ ‫خواس��تار بهبود روابط و توسعه مناس��بات دوجانبه با‬ ‫ای��ران اس��ت‪ .‬مطابق با رویه های مرس��وم در انگلیس‪،‬‬ ‫مواضع نهادهای دولتی از جمله نخس��ت وزیر ازس��وی‬ ‫«یک س��خنگو» و بدون ذکر نام بیان می ش��ود و بیانگر‬ ‫مواضع رسمی نهاد متبوعه است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬دبیر شورای عالی امنیت ملی در راس هیاتی‬ ‫عالی رتب��ه سیاس��ی‪-‬امنیتی تهران به بغ��داد رفت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬دریابان علی شمخانی‪ ،‬در جریان این سفر‬ ‫ضم��ن دیدار و گفت وگو با مقامات عالی عراق از جمله‬ ‫بره��م صالح رئیس جمهوری‪ ،‬عادل عبدالمهدی رئیس‬ ‫دولت پیش��برد امور و محمد الحلبوسی‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫عراق پیرامون موضوعات دوجانبه سیاس��ی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اقتصادی گفت وگو و رایزنی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��خنگوی ش��ورای نگهبان از اعالم گزارش‬ ‫اولیه این شورا درباره الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬کل کشور‬ ‫در هفت��ه جاری خبر داد‪ .‬عباس��علی کدخدایی درباره‬ ‫بررس��ی الیحه بودجه س��ال اینده در شورای نگهبان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چهارش��نبه پیش‪ ،‬مصوبه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬را از‬ ‫مجلس شورای اسالمی دریافت کردیم که میان اعضای‬ ‫شورای نگهبان و کارشناسان ما در پژوهشکده این شورا‬ ‫توزیع ش��د که مشغول بررسی هستند‪ .‬تالش می کنیم‬ ‫در موع��د قانونی نتیجه بررس��ی الیحه بودجه را اعالم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی موضوع��ی اس��ت که در‬ ‫س��ال های اخیر به یک پاردایم غالب در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته و کش��ورهای دارای اقتصاد باز تبدیل‬ ‫شده و به طور جدی ازسوی سازمان های مردم نهاد‪،‬‬ ‫ش��رکت های بین المللی‪ ،‬دولت ها و س��ایر نهادهای‬ ‫سیاست گذار مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا بررس��ی دقیق مفه��وم مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫درمی یابیم که بنگاه های اقتصادی حیطه مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی خ��ود را گس��ترده تر کرده و ع�لاوه بر‬ ‫ذی نفعان و س��هامداران طیف وسیع اجتماع و احاد‬ ‫جامعه را زیر پوش��ش مسئولیت اجتماعی خود قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫امروزه مفاهیم مسئولیت اجتماعی عالوه بر انکه‬ ‫مدیران بنگاه های اقتصادی را وادار به جلب رضایت‬ ‫اح��اد جامعه کرده بلکه گروه ه��ای مختلف مرتبط‬ ‫ازجمله س��هامداران‪ ،‬کارگ��ران‪ ،‬سیاس��ت گذاران‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان و حتی دولتم��ردان را نیز مجبور‬ ‫ب��ه پایبندی به تعهدات مس��ئولیت اجتماعی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی یک چارچ��وب و محدوده‬ ‫اخالقی اس��ت که در ان وظایف مختلفی که تمامی‬ ‫انها دارای منافع برای جامعه هستند‪ ،‬بر عهده فرد‪،‬‬ ‫سازمان یا نهادی خاص گذاشته می شود‪ .‬این مفهوم‬ ‫به طور دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی ازسوی‬ ‫تک تک افراد جامعه اس��ت که باعث می شود تعادل‬ ‫مناسبی در اقتصاد جامعه برقرار شود‪.‬‬ ‫البت��ه در بیش��تر جوامع این مفه��وم یک حوزه‬ ‫قانونی الزام اور نیس��ت و بیش��تر در ح��وزه اخالق‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬در جوامع بیش��تر توسعه یافته که‬ ‫در چارچ��وب اخالق‪ ،‬وظایف ف��ردی دارای اهمیت‬ ‫بیشتری است‪ ،‬مسئولیت اجتماعی مفهومی اجباری‬ ‫و البته پذیرفته شده توسط بیشتر افراد جامعه دارد‪،‬‬ ‫اما در س��ایر جوامع که از نظر سطح فرهنگی دارای‬ ‫فقر هستند‪ ،‬چنین مس��ئولیت هایی معنای خاصی‬ ‫ندارد و کمتر کس��ی خود را ملزم به انجام و رعایت‬ ‫انها می داند‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر جامعه جهانی با پدیده ای به نام‬ ‫«کرونا ویروس» روبه رو شده و این موضوع سالمت‬ ‫مردم را با خطر مواجه ساخته‪ ،‬به طوری که تنها راه‬ ‫عبور از این مرحله و تضمین مدیریت مطلوب حوزه‬ ‫سالمت جامعه‪ ،‬مشارکت و همکاری نهادهای دولتی‬ ‫ش خصوصی و دولتی است‪.‬‬ ‫و بنگاه های اقتصادی بخ ‬ ‫ایران نیز از این روند مستثنا نیست‪.‬‬ ‫هرچن��د گرای��ش منفعت طلبانه کارک��رد برخی‬ ‫نهادهای مرتبط نیز می تواند برای کاهش اثار س��وء‬ ‫و پیامدهای فاجعه بار جامعه بش��ری اثربخشی الزم‬ ‫را داش��ته باشد‪ ،‬اما در چنین ش��رایطی استفاده از‬ ‫طرح های خالق و همچنین حذف بروکراسی اداری‬ ‫موجود برای بکارگیری طرح ه��ای نواورانه ازجمله‬ ‫بهره مندی از نواوری های شرکت های دانش بنیان و‬ ‫فع��ال در حوزه نانو برای ضدعفونی کردن س��طوح‬ ‫باتوجه به کمبود اقالم بهداشتی می تواند گره گشای‬ ‫مشکالت این بخش باشد‪.‬‬ ‫در کش��ور ما در رویارویی ب��ا چنین رخدادهایی‬ ‫عالوه بر برخ��ورداری از اموزه های دینی و س��ابقه‬ ‫س��نتی و فرهنگ��ی هم��واره عملکرد برجس��ته ای‬ ‫در تع��اون و همی��اری ب��وده ک��ه ب��دون تردید با‬ ‫انجام مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫و نظارت ه��ای بهن��گام نهاده��ای نظارت��ی دولتی‬ ‫و مردم نه��اد و تقوی��ت رابط��ه نهاده��ای دولتی و‬ ‫غیردولتی می ت��وان ضمن پایش عملکرد بنگاه های‬ ‫اقتصادی درگیر در تامین اقالم بهداشتی و دارویی‪،‬‬ ‫از فرصت های س��ودجویانه و احتکار اقالم یادش��ده‬ ‫ازسوی برخی افراد ممانعت کرد‪.‬‬ ‫نکته بس��یار حائز اهمیت درب��اره ضرورت توجه‬ ‫به مس��ئولیت اجتماعی در ش��رایط بحرانی‪ ،‬حفظ‬ ‫س��وداوری بنگاه های اقتصادی اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫در دوران بحران نرخ سوداوری بنگاه های اقتصادی‬ ‫به ش��دت کاهش می یابد‪ .‬هرچند در مواردی خاص‬ ‫ممکن است برخی فعاالن اقتصادی که عمدتاً شامل‬ ‫توزیع کنندگان و شبکه عرضه می شود‪ ،‬به دلیل خال‬ ‫نظ��ارت انگیزه دسترس��ی به س��ود مضاعف را پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬اما در این شرایط نهادهای نظارتی می توانند‬ ‫ش��اخص های متفاوتی برای هدایت گسترده فعاالن‬ ‫اقتصادی برای همکاری بیش��تر با بخش غیردولتی‬ ‫اعمال کنند‪.‬‬ ‫برای تحقق ای��ن مهم حضور بخش خصوصی در‬ ‫کارگروه ه��ای گوناگون مدیریت بحران در س��طوح‬ ‫مختل��ف با هدف کاهش پیامده��ای بحران بیش از‬ ‫پیش ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نماند یک��ی از راه های جلب مش��ارکت‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی در یاری رس��انی‪ ،‬اعم��ال‬ ‫معافیت های مالیاتی اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر تسهیل‬ ‫مکانیسم بهره گیری از ستادهای خبری با تخصیص‬ ‫پ��اداش و قدردان��ی از ارس��ال گزارش های مردمی‬ ‫می تواند اثرات مثبتی در این فرایند داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ضم��ن قدردانی از پزش��کان‪،‬‬ ‫پرس��تاران‪ ،‬کادرهای درمان��ی و کارکنان وزارت‬ ‫بهداش��ت گفت‪ :‬باید در راس��تای رفع مشکالت‪،‬‬ ‫نیازه��ا و تقوی��ت کادر درمان��ی چاره اندیش��ی‬ ‫و ت�لاش ش��ود‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬حس��ن روحانی در جلسه ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا که با حضور وزرا و مس��ئوالن‬ ‫نهاد های ذی ربط‪ ،‬رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫و دادس��تان کل کشور برگزار ش��د‪ ،‬با قدردانی از‬ ‫پزشکان‪ ،‬پرس��تاران‪ ،‬کادرهای درمانی و کارکنان‬ ‫وزارت بهداش��ت و درم��ان و ام��وزش پزش��کی‬ ‫در مس��یر مب��ارزه با این بیم��اری و ارائه خدمات‬ ‫به مردم‪ ،‬گفت‪ :‬پزش��کان‪ ،‬پرس��تاران و کارکنان‬ ‫بیمارس��تان ها در این روزها در صف اول مبارزه با‬ ‫کرونا قرار دارند‪ .‬رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬حفظ‬ ‫سالمت جسمی و روحی انان مهم ترین مسئله ای‬ ‫است که باید در نظر گرفته شده و در راستای رفع‬ ‫مشکالت‪ ،‬نیازها و تقویت کادر درمانی همه ارکان‬ ‫دولت موظفند حمایت های الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکید کرد‪ :‬بی تردید ملت ایران ایثار و‬ ‫فداکاری پزش��کان و پرستاران را فراموش نخواهد‬ ‫کرد و زحمات و ت�لاش انان در یاد مردم خواهد‬ ‫مان��د‪ .‬رئیس جمهوری با اش��اره به اهمیت اعتماد‬ ‫و همدل��ی میان مردم و دولت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در مقابله‬ ‫با ویروس کرونا ایجاد ش��فافیت و افزایش اعتماد‬ ‫عمومی و در جریان گذاشتن مردم درباره روندها‪،‬‬ ‫احتماالت‪ ،‬سیاست ها و برنامه ریزی ها بسیار حائز‬ ‫اهمی��ت اس��ت؛ بنابراین باید اصل بر ش��فافیت و‬ ‫اعالم به موقع اطالعات و گزارش ها گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی با اظهار تاس��ف از همراهی نکردن برخی از‬ ‫افراد با توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رط موفقیت در کنترل ویروس کرونا در برنامه‬ ‫ایج��اد نظم و انضباط و مراعات همگان در اجرای‬ ‫تصمیمات پیشگیرانه‪ ،‬موظف به برنامه ریزی و در‬ ‫نظر گرفتن تمهیدات و اجرای پروتکل های تدوین‬ ‫شده در وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫و اقدام��ات الزم به منظور هماهنگی بین اس��تانی‬ ‫ش��دند‪ .‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫مکلف ش��د پروتکل های بهداش��تی مراکز اقامتی‬ ‫و رس��توران ها را تهیه و ابالغ کن��د؛ همچنین بر‬ ‫این اساس صداوس��یمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫موظف به اطالع رسانی عمومی و اموزش همگانی‬ ‫در اجرای این پروتکل ها خواهد بود‪.‬‬ ‫در این جلس��ه وزارت راه و شهرس��ازی موظف‬ ‫به ادام��ه تمهیدات کام��ل و موثر بهداش��تی در‬ ‫پایانه های حمل ونقل مرزی و ش��هری و وس��ایل‬ ‫حمل ونقل هوایی‪ ،‬ریلی و جاده ای شد‪.‬‬ ‫باتوجه به جهانی بودن ش��یوع وی��روس کرونا‬ ‫و ض��رورت همکاری های منطق��ه ای و بین المللی‬ ‫وزارت ام��ور خارجه موظف به ایج��اد زمینه های‬ ‫هم��کاری و انتق��ال دارو و تجهیزات م��ورد نیاز‬ ‫پزش��کی با هم��کاری وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی شد‪ .‬شهرداران سراسر کشور نیز‬ ‫موظف ب��ه اجرای دقیق و قاط��ع قواعد و قوانین‬ ‫بهداش��تی در مراک��ز عموم��ی و فروش��گاه های‬ ‫بزرگ ش��دند و باید در صورت مش��اهده تخلفات‬ ‫ب��ا متخلفان قاطعان��ه برخورد کنند؛ ش��هرداران‬ ‫همچنین مکلف به اجرای دقیق قواعد بهداش��تی‬ ‫برای امحای پسماندهای بهداشتی شدند‪.‬‬ ‫بنابر تاکید رئیس جمهوری مقرر ش��د جلسات‬ ‫س��تاد مل��ی مقابل��ه ب��ا کرون��ا در ط��ول هفته‬ ‫به ط��ور مس��تمر در وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و‬ ‫اموزش پزش��کی و در ابتدای ه��ر هفته با حضور‬ ‫رئیس جمهوری یا معاون اول تشکیل شود‪.‬‬ ‫خیلی کوچک‬ ‫خیلی دیرهنگام‬ ‫یادداشت‬ ‫مسئولیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫بنگاه ها در‬ ‫مواقع بحران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 14‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 9‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1484‬‬ ‫پیاپی ‪2802‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گفت‪‎‬وگوی‬ ‫با رئیس انجمن لنت‪‎‬ترمز و کالچ کشور مطرح شد‬ ‫توان افزایش ‪ 50‬درصدی ظرفیت تولید لنت‪‎‬ترمز‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫لنت ترم��ز یکی از قطعات فوق‪‎‬ایمن��ی در خودرو بوده‬ ‫ک��ه کیفیت ان روی امار تصادفات و کش��ته‪‎‬ها این امر‬ ‫تاثیر مستقیم دارد‪ .‬یکی از کارشناسان حوزه بازار لوازم‬ ‫یدک��ی پیش‪‎‬تر به‬ ‫گفته ب��ود‪ ،‬کیفیت این قطعه‬ ‫فوق ایمنی حتی در بودجه کش��ور تاثیر دارد زیرا با جان‬ ‫و مال مردم در ارتباط اس��ت‪ .‬او عن��وان کرده بود یکی‬ ‫از دالی��ل امار باالی اس��تفاده از لوازم یدکی در کش��ور‬ ‫مربوط به کیفیت قطعات اس��ت‪ .‬اگر اماری گرفته شود‬ ‫س��رانه مصرف لوازم یدکی در ایران نس��بت به میانگین‬ ‫جهانی باالتر است‪ .‬در ادامه‬ ‫به سراغ سیدحسین‬ ‫الجوردی‪ ،‬رئیس انجمن لنت‪‎‬ترمز و کالچ کشور رفت و‬ ‫وی عالوه‪‎‬بر تشریح وضعیت تولید کشور‪ ،‬از توافقنامه‪‎‬ای‬ ‫گفت که با امضا ان انجمن می‪‎‬تواند مشکل لنت‪‎‬ترمزهای‬ ‫تقلبی و بی‪‎‬کیفیت بازار لوازم یدکی کش��ور را رفع کند‪.‬‬ ‫در ادامه مشروح این گفت‪‎‬وگو را می‪‎‬خوانید‪.‬‬ ‫€ €امس�ال وضعی�ت تولی�د لنت‪‎‬ترمز در کش�ور‬ ‫چگونه بود؟ ایا افزایش تیراژ داشتیم؟‬ ‫تولید لنت‪‎‬ترمز امسال وضعیت خوبی داشت‪ .‬کمبودی‬ ‫در بازار وجود نداشت و تولیدکنندگان به میزان مورد نیاز‬ ‫تولید داشتند و بازار را پوشش دادند‪ .‬درحال‪‎‬حاضر هم به‬ ‫میزان کافی کاال در بازار و انبارها موجود اس��ت؛ بنابراین‬ ‫مشکلی در بازار برای انواع لنت‪‎‬ترمز و کالچ وجود ندارد؛‬ ‫البته در شرایط کنونی تا حدودی کمبود لنت‪‎‬کالچ داریم‬ ‫که وارد می‪‎‬ش��ود‪ .‬تولیدکنندگان قول مساعد داده‪‎‬اند تا‬ ‫اردیبهش��ت ‪ 1399‬مبادرت به داخلی‪‎‬س��ازی ان کرده و‬ ‫کمبودی در این‪‎‬باره نداشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €لنت‪‎‬کالچ چه کاربردی دارد؟‬ ‫لنت‪‎‬کالچ قطعه مورد نیاز کیت‪‎‬کالچ‪‎‬س��ازها اس��ت تا‬ ‫محصول نهایی را کامل کنند؛ در واقع یک قطعه منفصله‬ ‫برای تکمیل محصول به‪‎‬شمار می‪‎‬رود؛ اما تاکید می‪‎‬کنم‬ ‫کمب��ودی در بازار لوازم یدکی خ��ودرو نداریم و کمبود‬ ‫ان مرب��وط به تامین قطعه برای خط تولید خودروس��از‬ ‫است‪ .‬بخشی از ان از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین‬ ‫و بخش��ی هم وارد می‪‎‬ش��ود اما قرار است تا اردیبهشت‬ ‫سال اینده تمام نیاز مصرف کشور از داخل تامین شود‪.‬‬ ‫€ €امسال چقدر واردات لنت‪‎‬ترمز داشتیم؟‬ ‫متاس��فانه واردات هم برای خودروهای س��بک و هم‬ ‫سنگین داش��تیم و این امر به تولید داخل ضربه بزرگی‬ ‫زد به این دلیل که برخی تولیدکنندگان نتوانس��تند از‬ ‫تمام ظرفیت موجود خود بهره‪‎‬برداری کنند‪ .‬ماشین‪‎‬االت‬ ‫بدون استفاده باقی ماند و می‪‎‬توان گفت واردات به مقدار‬ ‫قابل توجهی تولید داخل را تحت‪‎‬ش��عاع خ��ود قرار داد‪.‬‬ ‫به‪‎‬عنوان یک قطعه‪‎‬س��از می‪‎‬گویم واردات خاص امس��ال‬ ‫منطقی و معقول نبود‪.‬‬ ‫توافقنام��ه‪‎‬ای بین انجمن لنت‪‎‬ترمز و کالچ کش��ور و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و همچنین س��ازمان ملی اس��تاندارد برای تفویض‬ ‫اختیار درباره پیگیری لنت‪‎‬ترمزهای تقلبی در بازار در دس��ت اقدام‬ ‫است‬ ‫€ €وزی�ر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت باره�ا در تمام‬ ‫نشست‪‎‬ها و همایش‪‎‬ها تکرار کرده است هر کاالیی‬ ‫در داخل به میزان مورد نیاز تولید شود وزارتخانه‬ ‫اج�ازه واردات نمی‪‎‬ده�د و در فهرس�ت کاالهای‬ ‫ممنوع ق�رار می‪‎‬گیرد‪ .‬رضا رحمانی عنوان می‪‎‬کند‬ ‫اگ�ر کاالیی تولی�د داخ�ل دارد و وزارتخانه از ان‬ ‫بی‏اطالع اس�ت مدیران ان صن�ف اطالع دهند تا‬ ‫مانع وارداتش ش�ویم‪ .‬ایا انجمن این موضوع را به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬تولیدکنندگان اعتراض خ��ود را اعالم کرده‪‎‬اند و‬ ‫انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ هم این اعتراض‬ ‫را ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت منعکس کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬چند روز قبل هم اعضای اتحادی ‪‎‬ه فروش��ندگان‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ‪ ،‬و‬ ‫نمایندگان سازمان حمایت و‪ ...‬جلسه‪‎‬ای با مسئوالن این‬ ‫وزارتخانه داش��تند و اعالم کردند توان و ظرفیت تامین‬ ‫نیاز داخل را حتی بیش از مصرف دارند‪ .‬منتظر هستیم‬ ‫تا ببینیم در این‪‎‬باره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چه‬ ‫تصمیمی می‪‎‬گیرد و چه اقداماتی برای حمایت از تولید‬ ‫داخل دارد‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تولید برای بازار داخل و حتی بیش از‬ ‫نیاز موجود برای خودروهای سواری است یا شامل‬ ‫لنت‪‎‬ترمزهای خودروهای س�نگین و نیمه‪‎‬سنگین‬ ‫هم می شود؟‬ ‫انجم��ن به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده‬ ‫اس��ت ک��ه تولیدکنندگان داخل��ی توانای��ی دارند تمام‬ ‫لنت‪‎‬ترمزهای سبک‪ ،‬سنگین‪ ،‬نیمه‪‎‬سنگین و فوق‪‎‬سنگین‬ ‫را بیش از نیاز داخل بس��ازند و نیاز بازار را به‪‎‬طور کامل‬ ‫پوشش دهند‪.‬‬ ‫€ €عن�وان کردی�د در بح�ث لن�ت کالچ‬ ‫وابستگی‪‎‬هایی به خارج از کشور داریم‪.‬‬ ‫فق��ط در بح��ث تامین لن��ت‪‎‬کالچ برای خ��ط تولید‬ ‫خودروس��از کمبودهای��ی وج��ود دارد ک��ه ان ه��م تا‬ ‫اردیبهشت سال اینده رفع می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫€ €برخی فع�االن صنعت قطعه نس�بت به قیمت‬ ‫و تامی�ن م�واد اولیه م�ورد نیاز خ�ود گالیه‪‎‬هایی‬ ‫دارند که نرخ این م�واد افزایش یافت و تامین ان‬ ‫با مش�کالتی همراه شده است‪ .‬صنف لنت‪‎‬ترمز در‬ ‫این‪‎‬باره مشکلی ندارند؟‬ ‫تامی��ن مواد اولیه برای تمام صنعتگران با مش��کالتی‬ ‫همراه است اما تولیدکنندگان لنت‪‎‬ترمز و کالچ تا امروز‬ ‫چه با تامین مواد داخلی یا چه خارجی موفق شدند نیاز‬ ‫داخل را پوش��ش دهند‪ .‬امس��ال که در واقع رو به پایان‬ ‫است مشکل خاصی نداشتیم برای سال ‪ 1399‬چنانچه‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز تامین باش��د تولید در حد مطلوبی‬ ‫انجام خواهد ش��د و در کنارش می‪‎‬توانی��م بازار خود را‬ ‫توسعه دهیم‪.‬‬ ‫€ €عنوان کردید تولیدکنندگان لنت‪‎‬ترمز کش�ور‬ ‫می‪‎‬توانن�د با افزایش ظرفیت صادرات هم داش�ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بل��ه‪ .‬درحال‪‎‬حاض��ر ص��ادرات ه��م داری��م و به‪‎‬دلیل‬ ‫ش��رایط خاص این صادرات فقط به کشورهای همجوار‬ ‫انجام می‪‎‬ش��ود‪ .‬با وجود صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫همچنان بخش��ی از ظرفیت‪‎‬های کارخانه‪‎‬های لنت‪‎‬ترمز‬ ‫خالی اس��ت‪ .‬سال گذشته ماشین‪‎‬االت و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز به اندازه کافی وارد و بخش��ی هم به تولیدکنندگان‬ ‫داخلی سفارش شد بنابراین چنانچه مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫موجود باشد مش��کلی در تولید نخواهیم داشت عالوه‪‎‬بر‬ ‫اینکه تولیدکنندگان مواد اولیه هم در حال داخلی‪‎‬سازی‬ ‫این مواد بوده و امیدواریم که تولید داخل توس��عه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت موجود کشور در بخش تولید لنت‪‎‬ترمز‬ ‫و کالچ تا چند درصد قابل افزایش است؟‬ ‫هر چقدر مصرف داخ��ل و صادرات افزایش پیدا کند‬ ‫تولید نیز به همان میزان می‪‎‬تواند افزایش ظرفیت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا می‪‎‬ت��وان امیدوار بود دس��ت‪‎‬کم توان‬ ‫افزایش ‪ 50‬درصدی را در این صنف داریم‪ .‬این ظرفیت‬ ‫خالی می‪‎‬توانست برای توسعه بازارهای فرامرزی محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬در زمان تحریم چون صادرات دشوار است انتظار‬ ‫داری��م دس��ت‪‎‬کم واردات‪ ،‬کارخانج��ات را ب��ه تعطیلی‬ ‫نکشاند و امار بیکاران افزایش پیدا نکند‪.‬‬ ‫€ €سخن پایانی‬ ‫توافقنام��ه‪‎‬ای بی��ن انجمن تولیدکنن��دگان لنت‪‎‬ترمز‬ ‫و کالچ کش��ور و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫همچنین س��ازمان ملی اس��تاندارد برای تفویض اختیار‬ ‫درب��اره پیگیری لنت‪‎‬ترمزهای تقلبی در بازار در دس��ت‬ ‫اقدام اس��ت و مس��ئوالن و مدیران دولتی قول مس��اعد‬ ‫داده‪‎‬اند تا پایان س��ال این توافقنامه را به امضا برسانند‪.‬‬ ‫به‪‎‬دلیل فوق‪‎‬ایمنی بودن لنت‪‎‬ترمز این امر ضرورت دارد‪.‬‬ ‫درحال‪‎‬حاضر ام��ار لنت‪‎‬ترمزهای تقلبی و بی‪‎‬کیفیت در‬ ‫بازار بسیار رشد داشته و اگر این توافقنامه به امضا برسد‬ ‫انجمن چالش موجود در ب��ازار لوازم یدکی خودرو را با‬ ‫جدیت پیگیری کرده و ان را رفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫داخلی توانایی‬ ‫تولید و‬ ‫تامین تمام‬ ‫لنت‪‎‬ترمزهای‬ ‫سبک‪ ،‬سنگین‪،‬‬ ‫نیمه‪‎‬سنگین‬ ‫و فوق‪‎‬سنگین‬ ‫را بیش از نیاز‬ ‫داخل دارند‬ ‫خروج سایپا از شمولیت ماده ‪ ۱۴۱‬با اخذ مجوز نهایی سازمان بورس‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬گفت‪ :‬از نیمه دوم‬ ‫امسال کاهش زیان عملیاتی در گروه خودروسازی سایپا‬ ‫شتاب گرفته و براساس برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬این روند‬ ‫در ماه ه��ای اینده نیز ادامه خواهد داش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬سیدجواد سلیمانی افزود‪ :‬با دریافت گزارش‬ ‫افزایش س��رمایه ‪ ۴۵۰‬درصدی حسابرسی شده از محل‬ ‫تجدید ارزیابی دارایی ها‪ ،‬تالش های مستمر و هماهنگ‬ ‫‪ ۶‬ماه گروه خودروسازی سایپا به ثمر رسید‪ .‬به گفته وی‬ ‫بعد از اخذ مجوز نهایی از س��ازمان ب��ورس و برگزاری‬ ‫مجمع عمومی‪ ،‬ش��رکت سایپا از ش��مولیت ماده ‪۱۴۱‬‬ ‫خارج ش��ده و بدین ترتیب‪ ،‬اصلی ترین مانع برای تامین‬ ‫نقدینگی مناس��ب فعالیت ها رفع خواهد شد و تولید در‬ ‫مسیر برنامه ریزی ش��ده قرار می گیرد‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا تصریح کرد‪ :‬این برنامه در اجرای‬ ‫ماده ‪ ۱۴‬قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کش��ور‬ ‫و حمای��ت از کاالی ایران��ی و با هدف افزایش س��رمایه‬ ‫شرکت به اجرا درامد و زمینه بهبود روند تولید را فراهم‬ ‫خواهد کرد‪ .‬س��لیمانی گفت‪ :‬گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫قصد دارد با مدیریت هزینه ها و ادامه عملیات اقتصادی‬ ‫منضبط در سال اینده‪ ،‬چرخه نقدینگی این مجموعه را‬ ‫در مس��یر افزایش تولید محصوالت خود قرار دهد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امس��ال یکی از سخت ترین و پیچیده ترین دوران‬ ‫در صنعت خودرو کشور را با موفقیت پشت سر گذاشتیم‬ ‫و ب��ا وجود همه موانع و کاس��تی ها در زمینه نقدینگی‪،‬‬ ‫توانس��تیم چند محصول جدید را ب��رای تولید انبوه در‬ ‫سال اینده نهایی کنیم‪ .‬سلیمانی با اشاره به برنامه توقف‬ ‫تولید محصوالت خانواده پراید در این گروه‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا اغاز تولید محص��والت جدید و بهبود ش��رایط بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬وضعیت اقتصادی س��ایپا با خروج از ش��مولیت‬ ‫ماده ‪ ،۱۴۱‬پایدار خواهد شد و روند روب ه رشد این گروه‬ ‫شتاب می گیرد‪.‬‬ ‫متعددی که در چند سال اخیر برای افزایش قیمت خودرو ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬تجدید نظری در این ش��اخص ها داشته باشد‪ .‬بهتر‬ ‫است که تعرفه های حدود ‪ ٧۶‬درصدی را تغییر داده و برای همه‬ ‫خودروهای وارداتی به حداکثر ‪ ۲۰‬درصد برسانند؛ در این صورت‬ ‫می ت��وان گفت واردکنندگان خودرو با منابع ارزی که در خارج از‬ ‫کش��ور دارند‪ ،‬می توانند نیاز بازار به خودروهای وارداتی را تامین‬ ‫کرده و با اختالف قیمت بسیار کمی نسبت به قیمت خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬در اختی��ار مردم قرار دهند‪ .‬دبی��ر واردکنندگان خودرو‬ ‫افزود‪ :‬اگر دولت نرخ تعرفه ها را کاهش داده و انچه که در الیحه‬ ‫بودجه اورده ش��ده‪ ،‬به معنای واقعی اجرا کند‪ ،‬امادگی داریم که‬ ‫قیمت خودرو در بازار را از قیمت های کنونی به نصف برسانیم‪.‬‬ ‫توسعه همکاری میان ایپکو و‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫مرک��ز تحقی��ق‪ ،‬طراح��ی و تولی��د موتورای��ران خودرو(ایپکو) ب��ا امضای‬ ‫تفاهمنامه ای با بخش پژوهش ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های نفتی ایران‪،‬‬ ‫توانمندی ها و تجربه های خود در زمینه فناوری های نوین سوخت و االینده های‬ ‫زیس��ت محیطی را در اختیار این ش��رکت قرار می دهد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫مس��عود علی زاده مدیر پژوهش و فناوری های ش��رکت ایپکو در این باره گفت‪:‬‬ ‫براساس این تفاهمنامه‪ ،‬همکاری های مشترکی در زمینه طرح های تحقیقاتی‬ ‫و توس��عه فناوری بین این دو شرکت در دس��تور کار قرار می گیرد‪ .‬وی اظهار‬ ‫ی با هدف دسترس��ی و بکارگیری دانش فنی و‬ ‫کرد‪ :‬تقویت و توس��عه همکار ‬ ‫فناوری روزامد در اجرای طرح های پژوهش��ی‪ ،‬مطالعاتی‪ ،‬توسعه ای‪ ،‬کاربردی‪،‬‬ ‫مش��اوره ای و اموزش��ی در موضوع ه��ای مرتبط با نیازهای ش��رکت از اهداف‬ ‫این تفاهمنامه اس��ت‪ .‬مدی��ر پژوهش و فناوری های ایپکو‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده از‬ ‫تجربه های ایپکو درباره سوخت ‪ CNG‬و خدمات تجهیزات ازمایشگاهی این‬ ‫شرکت از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران از دیگر زمینه های‬ ‫همکاری اس��ت‪ .‬به گفته وی برگزاری دوره ها و کارگاه های اموزش��ی‪ ،‬مسائل‬ ‫مربوط به کاهش االیندگی زیس��ت محیطی و همکاری در مورد پایان نامه های‬ ‫تحصیالت تکمیلی دانش��جویان در رش��ته های مرتبط با انواع سوخت در این‬ ‫تفاهمنامه مورد تاکید طرفین قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیر پژوهش و فناوری های‬ ‫ایپک��و در عین حال از همکاری مش��ترک در زمینه چ��اپ مقاله و کتاب بین‬ ‫دو ش��رکت خبر داد و افزود‪ :‬شناس��ایی نیازهای این دو شرکت در زمینه های‬ ‫پژوهشی نیز در این تفاهمنامه مدنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫علی زاده ابراز امیدواری کرد‪ :‬این تفاهمنامه در زمینه س��بد سوخت و تنوع‬ ‫سبد سوختی و کاهش االینده ها دستاوردهای مفیدی داشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو کش��ور با مشکالت متعددی‬ ‫روبه رو اس��ت که به لحاظ ماهیت در ‪ ۳‬سطح‬ ‫مختلف قرار می گیرد‪ .‬برخی از این مشکالت‬ ‫مربوط به ساختار کالن اقتصاد سیاسی کشور‬ ‫و رواب��ط ‪ ۳‬قوه اس��ت‪ ،‬برخی دیگ��ر ناظر بر‬ ‫س��اختار صنعت خودرو و روابط ان با صنایع‬ ‫دیگ��ر و برخی دیگر نیز متاث��ر از مدیریت و‬ ‫بنگاه داری ش��رکت های خودروس��ازی است‪.‬‬ ‫هرچن��د که ه��ر یک از این ‪ ۳‬س��طح‪ ،‬روابط‬ ‫علت و معلولی منحصربه خود دارد اما در نگاه‬ ‫کالن هر ‪ ۳‬س��طح به طور معن��اداری متاثر از‬ ‫رفتار دولت است‪ .‬چرا؟‬ ‫دولت ه��ا در اقتص��اد و صنع��ت حض��ور‬ ‫حداکث��ری و مداخله گرایان��ه دارند به طوری‬ ‫که ن��گاه انان کوتاه مدت‪ ،‬حزبی‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫پوپولیستی است و بنابراین به دلیل در اختیار‬ ‫داش��تن قدرت و امکانات فراوان هر ‪ ۳‬سطح‬ ‫یاد ش��ده را تحت تاثیر قرار داده اند‪ .‬مصادیق‬ ‫بس��یاری در تایی��د ای��ن گزاره وج��ود دارد‪.‬‬ ‫متاسفانه رفتار دولت ها در کشورهای در حال‬ ‫توس��عه به ویژه دارندگان منابع نفتی بیش��تر‬ ‫کس��ب درامد و جبران هزینه های اقتصادی‬ ‫و سیاسی است و نه رشد و توسعه اقتصاد‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده دولت ها با تنظیم روابط‬ ‫برد_ب��رد خود با قوای دیگ��ر‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫را تبدی��ل به ابزاری برای رس��یدن به اهداف‬ ‫سیاس��ی خود کرده ان��د؛ همچنی��ن متاثر از‬ ‫نگاه ه��ای سیاس��ی هی��چ برنام�� ه کارامدی‬ ‫ب��رای تنظیم روابط صنعت خ��ودرو با صنایع‬ ‫مرتبط دیگر نداش��ته اند و در نهایت کمترین‬ ‫نظ��ارت را بر نح��وه بنگاه داری ش��رکت های‬ ‫خودروسازی داشته اند؛ از این رو مداخله گری‬ ‫و نگاه سیاس��ی دولت ها به صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫علت العلل ناکارامدی و بروز غالب مش��کالت‬ ‫اس��ت؛ بنابراین ش��رط الزم برای رفع مسائل‬ ‫کالن‪ ،‬صنعت��ی و خ��رد در صنع��ت و ب��ازار‬ ‫خودرو‪ ،‬عدم مداخله گری و سهامداری دولت‬ ‫در شرکت های خودروس��ازی است‪ .‬تا زمانی‬ ‫که دولت ها به جهت سهامداری کوچک ترین‬ ‫نقط��ه اتصالی با ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬مس��ائل و مش��کالت صنعت‬ ‫خودرو رفع نخواهد شد‪.‬‬ ‫تولید تایر در انتظار‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬با تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫ب��رای واردات مواد اولی��ه‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی‬ ‫می توانند الس��تیک خودروهای سواری را تولید‬ ‫کنند‪ .‬ولی ملکی در گفت وگو با خانه ملت درباره‬ ‫تخصیص ارز موردنیاز تولیدکنندگان الس��تیک‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی مش��کالت صنعت الستیک را‬ ‫در جلس��ات متعددی با حضور نمایندگان انجمن‬ ‫تایرسازان‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬بانک های عامل‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و گمرک بررس��ی و در‬ ‫نهای��ت مق��رر ش��د ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر ارز مورد‬ ‫نیاز تولیدکنندگان داخلی تامین ش��ود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مشکین ش��هر در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه تولیدکنن��دگان داخلی برای افزایش‬ ‫ظرفیت خود ب��ه واردات مواد اولیه مانند کائوچو‬ ‫نی��از دارن��د‪ ،‬افزود‪ :‬از انجایی که در جلس��ات یاد‬ ‫شده مقرر شد به منظور حمایت از تولید‪ ،‬ارز مورد‬ ‫نیاز تولیدکنندگان تامین ش��ود اگر بانک مرکزی‬ ‫در پرداخ��ت و تخصیص این اعتبار کوتاهی کند‪،‬‬ ‫به نوعی خیانت کرده اس��ت‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬برای‬ ‫واردات ه��ر کیلو تای��ر ‪ ۴‬دالر ارز دولتی پرداخت‬ ‫شده اما به ازای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫الستیک فقط یک دالر پرداخت می شود در واقع‬ ‫با واردات مواد اولیه در هر کیلو ‪ ۳‬دالر صرفه جویی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اش��تغال افزایش پیدا کرده و تولید رونق‬ ‫می یاب��د‪ .‬ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم‪،‬‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬از انجایی که تولیدکنندگان داخلی‬ ‫می توانن��د نیاز کش��ور به الس��تیک خودروهای‬ ‫س��واری را تامین کنن��د در نتیجه واردات تایر در‬ ‫این بخش ضرورتی ندارد‪ ،‬اما در حوزه الس��تیک‬ ‫خودروهای سنگین کشور با کمبود روبه رو است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬در ماه های گذش��ته برخی‬ ‫خطوط تولید الس��تیک خودروهای س��نگین در‬ ‫اردبیل راه اندازی ش��ده است که می تواند نیاز این‬ ‫بخش را نیز تامین کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫براس��اس اعالم دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چنانچه مجاز‬ ‫اعالم شدن واردات خودرو در الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬اجرا شود‬ ‫و ن��رخ تعرفه واردات کاهش یاب��د‪ ،‬واردکنندگان خودرو امادگی‬ ‫کامل برای تامین نیاز خودروهای وارداتی را خواهند داش��ت که‬ ‫در این صورت می توانند قیمت ه��ای کنونی در بازار خودرو را به‬ ‫صفر برس��انند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬که‬ ‫به ش��ورای نگهبان ارائه شده اس��ت‪ ،‬با توجه به اینکه درامدی از‬ ‫محل واردات خودرو در نظر گرفته نشده بود‪ ،‬در یکی از بندهای‬ ‫الحاقی‪ ،‬کمیس��یون تلفیق در متن الیح��ه بودجه که به مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ارس��ال ش��ده واردات خودرو را در سال اینده‬ ‫مشروط نظر گرفته است‪.‬‬ ‫در این ب��اره مه��دی دادفر در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫وجود اینکه در ‪ ۲‬سال اخیر کسب وکار همه واردکنندگان خودرو‬ ‫زائل شده است اما همچنان برخی از انها در بازار حضور داشته و‬ ‫امادگی دارند که به س��رعت بتوانند نیازهای بازار خودرو را تامین‬ ‫کنن��د‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو ادامه داد‪ :‬رئیس بانک‬ ‫مرکزی با واردات کاال ب��دون انتقال ارز مخالف بوده و همان طور‬ ‫که در بهمن س��ال گذش��ته نیز اعالم کرد‪ ،‬همچنان معتقد است‬ ‫ک��ه واردات بدون انتقال ارز انجام نش��ود و عنوان می کند «مگر‬ ‫واردکننده ای هم داریم که در خارج از کشور پولی داشته باشد؟»‬ ‫البته که این موضوع صحت ندارد و برای واردکنندگان خودرو این‬ ‫امکان وجود دارد که با اس��تفاده از اعتبارات خود و سرمایه هایی‬ ‫€مرتضی مصطفوی‬ ‫کارشناس ارشد اقتصاد‬ ‫ت خودرو با واردات شکسته می شود؟‬ ‫قیم ‬ ‫که در خارج از کشور دارند‪ ،‬بتوانند به لحاظ ارزی نیاز خودروهای‬ ‫وارداتی کشور را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه که بیشتر حائز اهمیت است‪ ،‬تعرفه های بسیار‬ ‫ب��اال خودروهای وارداتی‪ ،‬افزایش ش��دید قیم��ت ارز و همچنین‬ ‫محاس��به عوارض در سال ‪ ۱۳۹۹‬با نرخ احتمالی ‪ ۹۴۰۰‬یا ‪۹۸۰۰‬‬ ‫تومان بوده که منجربه کاهش قیمت در بازار نخواهد شد؛ بنابراین‬ ‫چنانچه ای��ن مصوبه الیحه جدید اعالم ش��ده با وجود داش��تن‬ ‫مخالفان زیاد با ش��عارهای مختلف اجرا شود‪ ،‬اثری بر تنظیم بازار‬ ‫خودرو و کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دادف��ر درباره بهترین راهکار پیش��نهادی در این زمینه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهترین راهکار این است که دولت با توجه به شاخص های افزاینده ‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروسازی‬ ‫شبه دولتی‬ ‫عامل‬ ‫ناکارامدی‬ ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 9‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1484‬‬ ‫پیاپی ‪2802‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کرونا خرید وفروش را به حداقل رساند‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا محدودسازی‬ ‫دامنه نوسان‬ ‫بازار سهام‬ ‫لغو شد؟‬ ‫صنعت طال در رکود‬ ‫مهدی هادیان‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بی رونقی در بازار‬ ‫ابراهیم محمد ولی‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫ابراهیم محمد ولی رئی��س اتحادیه طال و جواهر‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگوبا‬ ‫ب��ا تاکید براینکه‬ ‫بازار طال و سکه درحالی مدتی است متاثر از مسائل‬ ‫اقتصادی و نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬با رشد نرخ مواجه‬ ‫اس��ت که این شرایط سبب شده تا یک رکود نسبی‬ ‫ب��ر این بازار حاکم باش��د یاداورش��د‪ :‬این ش��رایط‬ ‫درحالی بر این بازار حاکم بود که با ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور‪ ،‬این رکود تش��دید ش��د و خرید و‬ ‫فروش ها را در این بازار به حداقل ممکن رساند‪.‬‬ ‫به گفته وی در هفته های اخیر‪ ،‬بازار طال و س��که‬ ‫از رونق افتاده و خبری از خریدو فروش دراین بازار‬ ‫نیس��ت و معامالت به ش��دت کم شده است که این‬ ‫شرایط رکود شدیدی را به بازار طال و سکه تحمیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه به دلیل کاه��ش تردد مردم در‬ ‫خیابان ه��ا و کاهش مراجعات م��ردم به بازارها‪ ،‬این‬ ‫موضوع باعث ش��ده تا اغلب بازارها و کسب و کارها‬ ‫ازاین ش��رایط تاثیر بگیرند که بازار طال و سکه هم‬ ‫ازاین قاعده مستثنا نبوده است یاداورشد‪ :‬البته این‬ ‫وضعیتی اس��ت که عالوه بر ب��ازار داخلی بر اقتصاد‬ ‫جهانی نیز تاثیر گذاشته و بسیاری از کسب و کارها‬ ‫را در سایر کشورها با رکود روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهریاداورشد‪ :‬در روزهای‬ ‫اخیر ب��ه دلیل گس��ترش کرونا می��زان مراجعه به‬ ‫بازاره��ای مختل��ف از جمل��ه طال کاه��ش زیادی‬ ‫یافته اس��ت که امیدواریم به تدریج شرایط بازارهای‬ ‫مختلف از جمله صنعت طال بهبود یابد‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬رکودی شدید در کشور حاکم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش اینترنتی طال هم کم شد‬ ‫وی با بیان اینکه دراین بازار حتی فروش اینترنتی‬ ‫‹ ‹دالر تعدیل شود‪ ،‬طال ارزان تر می شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اواخر روز چهارش��نبه هفته گذش��ته خبری منتشر شد‬ ‫مبنی بر اینکه مطابق با شش��صد و بیس��ت و نهمین جلسه‬ ‫هی��ات مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬دامنه نوس��ان‬ ‫در تمامی نمادهای معامالتی بازار س��رمایه از روز شنبه ‪۱۷‬‬ ‫اس��فندماه ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۲‬درصد کاهش خواهد یافت‪ .‬اما قبل از‬ ‫اجرایی ش��دن این مصوبه‪ ،‬به نحوی که هنوز ‪ ۴۸‬س��اعت از‬ ‫صدور این اعالمیه نگذش��ته بود‪ ،‬در روز جمعه خبر دیگری‬ ‫منتشر شد که نشان از لغو این مصوبه داشت‪ .‬جزئیات بیشتر‬ ‫حاک��ی از ان بود ک��ه وزیر اقتصاد به دلیل ل��زوم مدیریت و‬ ‫تعادل بازارهای مالی کش��ور‪ ،‬این مصوب��ه را منتفی اعالم و‬ ‫تاکید کرد دامنه نوس��ان در بورس و فرابورس به روال عادی‬ ‫بازگردد‪ .‬در ادامه نیز شرکت بورس اوراق بهادار ضمن تایید‬ ‫تغییر ندادن در دامنه نوس��ان اعالم ک��رد که تصمیم قبلی‬ ‫هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار مبنی بر کاهش‬ ‫دامنه نوس��ان با توجه به رش��د قریب ب��ه ‪ ۱۹۰‬هزار واحدی‬ ‫ش��اخص بورس در ‪ ۲‬ماه گذشته انجام شده است که به نظر‬ ‫تماما چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد‬ ‫و لذا ضرورت دارد س��رمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه در‬ ‫سرمایه گذاری های خود احتیاط الزم را بعمل اورند‪ .‬بدیهی‬ ‫است اخبار فوق‪ ،‬س��واالت متعدد و ابهامات دوچندانی را نه‬ ‫تنه��ا برای فعاالن بازارهای مالی بلک��ه برای هر خواننده ای‬ ‫به عن��وان یک کارگ��زار اقتصادی که با توج��ه به مجموعه‬ ‫اطالعات��ی در دس��ترس برای این��ده خ��ود برنامه ریزی و‬ ‫تصمیم گیری می کند‪ ،‬مطرح س��اخته است‪ .‬انچه که در این‬ ‫یادداشت به ان پرداخته می شود نه ارزیابی و نقد تصمیمات‬ ‫هیات مدیره س��ازمان بورس و یا مجموعه واکنش های سایر‬ ‫مقامات و سیاس��تگذاران اقتصادی‪ ،‬بلکه واکاوی چرایی این‬ ‫س��طح از ناهماهنگی بین مس��ئولین اقتصادی و بازارهای‬ ‫مالی در چارچوب ادبیات نظری و تجربی اقتصاد است‪ .‬انچه‬ ‫که مس��لم اس��ت پویایی های بازارهای مالی متشکل از بازار‬ ‫پول‪ ،‬س��رمایه و بیمه متاثر تحوالت و انتظارات از متغیرهای‬ ‫کالن اقتصادی در ابعاد داخلی و بین المللی اس��ت‪ .‬هر یک از‬ ‫این بازارها نیز دارای مقام مربوط به خود اس��ت که عالوه بر‬ ‫اعمال حاکمیت و س��ایر وظایف تنظیم گری‪ ،‬مسئول رصد و‬ ‫پایش ریسک های مرتبط و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت‬ ‫کنترل و محدودس��ازی تحقق ان ریس��ک ها است‪ .‬نگرش‬ ‫کلی تا قبل از بروز بحران مالی جهانی در سال ‪ ،۲۰۰۷‬عموما‬ ‫بدی��ن ترتیب بود که هر ی��ک از مقامات اقداماتی را در حوزه‬ ‫اختیارات خود انجام داده و براس��اس هم��ان اختیارات نیز‬ ‫پاس��خگو و مسئول است‪ .‬اما بروز بحران مالی اخیر نشان داد‬ ‫که به س��بب وابس��تگی باالی بازارهای مالی و تنوع پرتفوی‬ ‫بانک ه��ای بزرگ و س��رمایه گذاران اس��تراتژیک‪ ،‬هر گونه‬ ‫ی ب��زرگ یا در یکی از‬ ‫بی ثباتی مالی در یکی از موسس��ه ها ‬ ‫بازارهای مالی به راحتی به دیگر موسس��ه ها و بازارهای مالی‬ ‫سرایت می کند و کلیت بخش مالی را با بی ثباتی و بروز بحران‬ ‫مالی مواجه می کند و حتی در مرحله بعد امکان س��رایت به‬ ‫بخ��ش حقیقی اقتصاد و اخ�لال در فعالیت های اقتصادی و‬ ‫در نتیج��ه بروز بحران اقتصادی نیز متصور اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬مباحث جدیدی پیرامون لزوم اعمال سیاس��ت های‬ ‫احتیاطی کالن عالوه بر سیاس��ت های احتیاطی خرد شکل‬ ‫گرفت که براین اساس با تعریف هدف ثبات مالی و پیشگری‬ ‫از ریسک های سیستماتیک‪ ،‬شوراها یا کمیته هایی تعریف و‬ ‫ایجاد ش��د که بطور ویژه با در اختیار داشتن ابزارهای کافی‪،‬‬ ‫مس��ئول دستیابی به این هدف و جلوگیری از بی ثباتی مالی‬ ‫بودن��د‪ .‬بررس��ی اتفاقات چندروزگذش��ته پیرام��ون دامنه‬ ‫نوس��ان نمادهای بازار سرمایه نشان می دهد که ذات چنین‬ ‫مش��کالت و نا هماهنگی هایی نیز ب��ه فقدان نهاد ثبات مالی‬ ‫در اقتص��اد ای��ران برمی گردد‪ .‬مقام بازار س��رمایه به وضوح‬ ‫دریافته اس��ت که خطر ش��کل گیری حباب های قیمتی در‬ ‫بازار س��رمایه و بروز بی ثباتی مالی وج��ود دارد‪ ،‬لذا اقدام به‬ ‫اتخاذ سیاس��ت های احتیاطی کرده است‪ .‬مقام بازار پول نیز‬ ‫ب��ا توجه به س��رریز نقدینگی مازاد به بازاره��ای زیر نظارت‬ ‫خ��ود‪ ،‬مالحظات دیگری را مد نظ��ر دارد‪ .‬در نهایت نیز مقام‬ ‫خزان��ه داری دغدغه های��ی از حی��ث تعامل بی��ن بازارهای‬ ‫مال��ی و بخش حقیقی اقتصاد را برجس��ته می کند‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که جای چنین بحث های��ی نه در نامه نگاری های‬ ‫اداری و روزانه بلکه در جلس��ات تخصصی و کاربردی کمیته‬ ‫ثبات مالی اس��ت‪ .‬این اقدام باعث می شود که با جلوگیری از‬ ‫خدش��ه دار شدن اعتبار مصوبات س��ازمانی و پرهیز از ایجاد‬ ‫نگران��ی بین فعاالن بازار و اقش��ار مردم‪ ،‬هدف ثبات مالی در‬ ‫یک س��اختار نهادینه ش��ده و براس��اس روش نظام مند حل‬ ‫مسئله پیگیری و محقق شود‪.‬‬ ‫البته در چنین شرایطی ممکن است این سوال نیز مطرح‬ ‫ش��ود که ترکیب و یا ساختار کمیته ثبات مالی به چه شکلی‬ ‫باید تعیین ش��ود‪ .‬مطالعات مختلف و تجارت سایر کشورها‬ ‫در ای��ن حوزه دالل��ت بر ان دارد که ترتیبات س��ازمانی این‬ ‫نهادها بطور عمده از س��وی شرایط خاص کشورها مشخص‬ ‫می‏شود‪ .‬عوامل متعددی از جمله حجم اقتصاد و اندازه بازار‬ ‫مالی‪ ،‬تنوع بازارهای مالی و پیچیدگی ان‪ ،‬س��طح توس��عه‬ ‫یافتگ��ی اقتصاد و بازار مالی‪ ،‬نظام ارزی و مبادالت حس��اب‬ ‫سرمایه بین ‏المللی‪ ،‬ساختار بانک مرکزی و اهداف ان‪ ،‬درجه‬ ‫ت ها و همچنین عوامل اقتصاد سیاس��ی‬ ‫چس��بندگی قیم ‏‬ ‫مانند درجه دموکراس��ی و حکمرانی خوب بر ش��کل گیری‬ ‫ت های احتیاطی‬ ‫ساختار نهاد ثبات مالی برای اجرای سیاس ‏‬ ‫کالن موثر اس��ت‪ .‬بنابراین ممکن است یک «نسخه مناسب‬ ‫برای همه» وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫با ش��یوع ویروس کرون��ا‪ ،‬اقتصاد کش��ور به ویژه‬ ‫بازاره��ا در حالی از این موض��وع تاثیر گرفته اند که‬ ‫ای��ن روزها کمتر بازاری را می توان س��راغ داش��ت‬ ‫در ان خرید وفروش��ی انجام ش��ود و رونقی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در این بین بازار طال هم متاثر از این شرایط‬ ‫خالی تر از همیشه شده و میزان خرید وفروش ها به‬ ‫کمترین میزان خود رسیده است‪ ،‬بازاری که همواره‬ ‫در هفته ه��ای پایانی اس��فندماه و با نزدیک ش��دن‬ ‫ب��ه عید نوروز رون��ق می گرفت و ش��مار خریداران‬ ‫افزایشی می شد‪ .‬اما ش��رایط امسال به شدت تغییر‬ ‫کرده و خبری از خرید وفروش دراین بازار نیس��ت‪.‬‬ ‫تداوم گرانی نرخ طال و س��که از یک س��و و ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا از س��وی دیگر‪ ،‬ش��رایطی را به وجود‬ ‫اورده ک��ه به گفته فعاالن این ب��ازار‪ ،‬در ایام پایانی‬ ‫سال صنعت طال سازی به رکود شدیدی دچار شود‪.‬‬ ‫فعاالن این بازار امیدوار هس��تند به تدریج ش��رایط‬ ‫بازارهای مختلف از جمل��ه طال بهبود یابد و دوباره‬ ‫رونق بگیرد‪ ،‬چون ادامه این روند می تواند با توجه به‬ ‫رکود نس��بی که از قبل به دلیل گرانی ها براین بازار‬ ‫حاکم بوده و شیوع ویروس کرونا‪ ،‬وضعیت را از قبل‬ ‫هم بدتر کند و واحد های صنفی و تولیدی را به مرز‬ ‫تعطیلی بکشاند‪.‬‬ ‫همدل��ی و همکاری در بین م��ردم به وجوداید تا با‬ ‫کمک یکدیگر ازاین مرحله با کمترین اس��یب عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید براین موضوع که ش��یوع کرونا باعث‬ ‫ش��ده تا نرخ طال در بازارهای جهانی با رشد مواجه‬ ‫ش��ود افزود‪ :‬در هفته گذشته اونس طال نوسان های‬ ‫ش��دیدی را تجربه کرده و رش��د زیادی داشت که‬ ‫دلی��ل ان اقدام امریکا در کاه��ش نرخ بهره بود که‬ ‫باعث ش��د س��رمایه گذاری در طال افزایش یابد و به‬ ‫تبع ان نرخ اونس با رشد مواجه شود‪.‬‬ ‫طال هم تحت تاثیر قرار گرفته است و عالوه بر خرید‬ ‫حضوری‪ ،‬دادوستد اینترنتی طال هم کم شده است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صورتی که فروش اینترنتی افزایش‬ ‫پیدا می کرد‪ ،‬باید بخش طال س��ازی رونق می یافت‪،‬‬ ‫در حالی که اینگونه نیست‪.‬‬ ‫محمد ولی با تاکید براینکه امیدواریم که ش��رایط‬ ‫به وج��ود امده هرچه س��ریعتر از بی��ن برود چون‬ ‫تداوم ان می تواند تمام��ی بازارها و صنوف را متاثر‬ ‫کند و به کس��ب وکارها ضربه بزند و زمینه تعطیلی‬ ‫احتمال��ی واحد های صنفی وتولی��دی را فراهم کند‬ ‫یاداورش��د‪ :‬برای جلوگیری از به وج��ود امدن این‬ ‫شرایط الزم است که یک همدلی و همکاری در بین‬ ‫مردم ایجاد ش��ود و حداقل از ان دس��ته از واحدی‬ ‫تولی��دی و صنفی که اج��اره ای هس��تند‪ ،‬حمایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنف طال فروشان حمایت شوند‬ ‫محمدولی اظهارکرد‪ :‬در صنف طال و جواهر تعداد‬ ‫واحدهای اجاره ای اندک است‪ ،‬اما همان طالفروشان‬ ‫اجاره ای در روزهای اخیر با افت شدید فروش مواجه‬ ‫ش��ده اند به طوری که توان پرداخت اجاره را ندارند‬ ‫که دراین راستا نیاز است حمایت هایی ازاین بخش‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬گرفتاری به وجود امده‪ ،‬ناخواس��ته‬ ‫بوده و برای برون رفت ازاین ش��رایط الزم است یک‬ ‫طال در حال شکستن رکورد ‪ ۱۱‬ساله‬ ‫بانک مرکزی امریکا اواس��ط هفته گذش��ته با کاهش ‪ ۵۰‬واحدی نرخ های بهره‪ ،‬بازارهای مالی را غافلگیر و‬ ‫کمک کرد و باعث شد طال بهترین عملکرد هفتگی خود در ‪ ۱۱‬سال اخیر را تجربه کند‪.‬‬ ‫با توجه به کاهش بازده اوراق قرضه و انتظار بازارها برای کاهش بیشتر نرخ های بهره‪ ،‬تحلیلگران می گویند‪:‬‬ ‫دش��وار اس��ت بتوان نس��بت به افزایش نرخ طال در هفته ج��اری بدبین بود‪ .‬به گفته برخ��ی از تحلیلگران‪،‬‬ ‫بزرگترین عامل رشد نرخ طال‪ ،‬افت کم سابقه بازده اوراق قرضه ‪ ۱۰‬ساله امریکا بوده است که روز جمعه به‬ ‫‪ ۰.۷۰‬درصد س��قوط کرد‪ .‬روز جمعه هر اونس طال در بازار معامالت اتی امریکا با ‪ ۴‬دالر و ‪ ۴۰‬س��نت معادل‬ ‫‪ ۰.۳‬درصد افزایش‪ ،‬در ‪ ۱۶۷۲‬دالر و ‪ ۴۰‬س��نت بس��ته ش��د در حالی که در مقطعی تا مرز ‪ ۱۶۹۰‬دالر و ‪۷۰‬‬ ‫س��نت پیش رفته بود‪ .‬طال برای کل هفته ‪ ۶.۷۹‬درصد رش��د نرخ داشت و بسیاری از تحلیلگران پیش بینی‬ ‫می کنن��د که طولی نخواهد کش��ید نرخ هر اونس ط�لا به باالی ‪ ۱۷۰۰‬دالر صعود کن��د‪ .‬به گفته برخی از‬ ‫تحلیلگران‪ ،‬ریزش ‪ ۳‬هفته ای بازارهای س��هام و افت ش��دید قیمت های نفت‪ ،‬طال را امسال به دارایی تبدیل‬ ‫کرده که بهترین عملکرد را داشته است‪.‬‬ ‫مای��ک م��ک گالن‪ ،‬استراتژیس��ت کاال در بلومب��رگ اینتلیجنس چنین گف��ت‪ :‬طال باید در مقایس��ه با‬ ‫س��ایر کاالهایی که با مس��ئله تقاضای کمتر در فضای رش��د اقتصادی ضعیف مواجه هس��تند‪ ،‬در اوج طیف‬ ‫سرمایه گذاری بماند‪ .‬وی پیش بینی کرد نرخ هر اونس طال تا مرز ‪ ۱۸۰۰‬دالر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫اگرچه انتظار می رود طال در طول امسال روند افزایشی خود را حفظ کند اما تحلیلگران به سرمایه گذاران‬ ‫نسبت به نوسان باالی نرخ هشدار دادند‪ .‬بازار طال اواسط روز جمعه با فشار فروش روبه رو و باعث شد این فلز‬ ‫بخشی از افزایش قیمتی که در طول معامالت داشت را از دست بدهد‪ .‬به گفته تحلیلگران‪ ،‬سرمایه گذاران در‬ ‫کوتاه مدت باید به این نوع نوسان نرخ عادت کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود‪ :‬گسترش‬ ‫وی��روس کرونا در کش��ورهای مختلف و تاثیر منفی‬ ‫ان بر بخش ه��ای مختلف اقتصادی‪ ،‬در اغلب موارد‬ ‫باعث افزایش جذابیت اونس و رش��د نرخ طال شده‬ ‫است‪ ،‬اما این شرایط سبب نشد که نرخ طال در بازار‬ ‫داخلی رش��د های انچنانی را تجربه کند‪ ،‬به طوری‬ ‫که در مقابل رش��د اخیر اونس‪ ،‬طال در بازار داخلی‬ ‫رش��د کمتری داشت و بیشتر متاثر از روند حرکتی‬ ‫دالر بود‪.‬‬ ‫به گفته او اگرچه نرخ دالر و اونس در بین عوامل‬ ‫داخل��ی‪ ،‬مهم ترین تاثیر را بر ط�لا دارد‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رسد اگر نرخ دالر کنترل و تعدیل شود‪ ،‬می تواند‬ ‫ن��رخ طال را در ب��ازار داخلی با اف��ت روبه رو کند و‬ ‫جلوی رشد قیمت ها را بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارامش در بازار طال و سکه‬ ‫محمد کشتی ارای عضو اتحادیه طال و جواهر هم‬ ‫درای��ن باره ب��ا بیان اینکه نرخ طال و س��که به دلیل‬ ‫کاه��ش نرخ ارز درحالت تع��ادل قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به کاهش تقاضا در بازار‪ ،‬س��که هیچ حبابی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د براین موضوع که هر اونس طال روز‬ ‫گذشته ‪ ۱۶۷۴‬دالر بود که نسبت به هفته قبل ‪۸۸‬‬ ‫دالر افزای��ش داش��ته ولی کاهش ن��رخ ارز در بازار‬ ‫داخلی‪ ،‬مانع افزایش نرخ طال و س��که در بازار شده‬ ‫اس��ت تصریح کرد‪ :‬قیمت ها در بازار طال و سکه در‬ ‫حالت تعادل قرار دارد‪.‬‬ ‫به گفته او از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید‬ ‫تقاضا و کاهش خریدار در س��طح بازار جهانی و نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬تغیی��رات نرخ طال و س��که خیلی مختصر بوده‬ ‫است و هیچ حبابی ندارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر ادامه داد‪:‬‬ ‫نرخ سکه طرح جدید ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۸۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫س��که طرح قدی��م ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۲۵‬ه��زار تومان‪،‬‬ ‫نیم س��که ‪ ۳‬میلیون تومان‪ ،‬ربع سکه یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۷۰‬هزار تومان و س��که گرم��ی ‪ ۹۷۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین شده است و فروخته می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم نرخ هر مثقال طال ‪ ۲‬میلیون و ‪۶۰۸‬‬ ‫ه��زار توم��ان تصریح ک��رد‪ :‬بهای ی��ک گرم طالی‬ ‫‪۱۸‬عیار ‪ ۶۰۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان اس��ت که به نسبت‬ ‫افزای��ش اونس جهان��ی‪ ،‬نرخ طال و س��که افزایش‬ ‫زیادی نداش��ته است و دلیل ان کاهش و به عبارتی‬ ‫ثبات نرخ ارز بوده است‪.‬‬ ‫همه با هم «کرونا را شکست می دهیم»‬ ‫اگر ش��ما هم می خواهید در بس��یج همگان��ی « کرونا را‬ ‫شکس��ت می دهیم» سهیم باش��ید‪ ،‬چراغ نخست را روشن‬ ‫کنید و از مراجعه به شعب بانکی تا حد امکان بپرهیزید‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این روزها که‬ ‫تب خبرهای به اصطالح کرونایی در رسانه ها و مطبوعات و‬ ‫حتی فضای مجازی باال گرفته‪ ،‬وزارت بهداش��ت در اقدامی‬ ‫بجا‪ ،‬بسیج همگانی را با عنوان « کرونا را شکست می دهیم»‬ ‫به راه انداخته که با حمایت و همراهی بسیاری از مردم نیز‬ ‫همراه شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان گرچ��ه اکنون تالش هم��ه جانبه علمی و‬ ‫عمل��ی قابل توجهی را برای پیش��گیری و مقابله با ویروس‬ ‫کرونا در کش��ور شاهد هستیم اما در کنار ان‪ ،‬حفظ ارامش‬ ‫روانی جامعه نیز برای گذر از بحران این روزها بس��یار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬در کنار تعطیلی مدارس و دانش��گاه ها برای‬ ‫رفع دغدغه ابتالی محصالن و دانشجوها به کرونا به عنوان‬ ‫افراد اسیب پذیر‪ ،‬حفظ س�لامت افراد حاضر در خط مقدم‬ ‫مبارزه و یا افرادی که به واس��طه نوع فعالیت و شغل ش��ان‬ ‫ه��ر روز و هر لحظه در معرض خطر هس��تند نی��ز باید به‬ ‫عنوان عض��وی از جامعه و خانواده بزرگ ایرانی مورد توجه‬ ‫باش��د؛ افرادی مانند پزشکان و پرستاران‪ ،‬کارمندان ادارات‬ ‫و س��ازمان ها با ارباب رجوع باال و کارمندان ش��عب بانک ها‪.‬‬ ‫متاسفانه تاکنون ‪ ۶‬نفر از کارکنان نظام بانکی کشور که در‬ ‫ش��عب مش��غول به فعالیت بوده اند‪ ،‬در اثر ابتالی به کرونا‬ ‫جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها که نیاز به همدلی بیش��تری در فضای جامعه‬ ‫احساس می شود‪ ،‬هر یک به نوبه خود می توانیم با اقداماتی‬ ‫هر چند س��اده از رعایت بهداشت فردی و اجتماعی گرفته‬ ‫تا کاهش رف��ت و امدهای غیرضروری به مراکز حس��اس و‬ ‫پ��ر رفت و ام��د همانند بانک ها و‪ ...‬قدمی ب��رای هم نوع و‬ ‫هموطن خود برداریم‪.‬‬ ‫ام��روز خدمات نوی��ن و نواورانه نظام بانکی کم نیس��ت‪.‬‬ ‫خدماتی که می توانند برای کاهش مراجعات مردم به شعب‬ ‫بانک ها و حذف رفت و امدهای غیرضروری یک راهکار مهم‬ ‫باش��ند‪ .‬اگر تا به امروز برای بس��یاری از امور بانکی خود به‬ ‫شعب مراجعه می کردیم‪ ،‬حاال الزم است تا با توجه به شیوع‬ ‫ویروس کرونا و ضرورت همراهی تک تک ما برای شکس��ت‬ ‫دادن ان‪ ،‬از هیچ کمکی دریغ نکنیم‪ .‬برای این کار هم فقط‬ ‫کافی اس��ت از خدمات متنوع غیرحضوری بانکی اس��تفاده‬ ‫کنی��م تا هم س�لامت خود را حفظ کنیم و هم فرش��ته ای‬ ‫برای حفاظت از س�لامتی و جان ه��م نوعی دیگر در لباس‬ ‫خدمت باشیم‪.‬‬ ‫بیایید با استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی و مراجعه‬ ‫نکردن به ش��عب بانک ها‪ ،‬ما هم در شکس��ت کرونا سهیم‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹ساعات کار جدید بانک ها‬ ‫س��اعات کار جدید بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬به گزارش کانون بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫خصوصی‪ ،‬این کانون به موجب نامه ای که با شماره ‪۳۰۶۲/۹۸‬‬ ‫که م��ورخ ‪ ۹۸.۱۲.۱۷‬به بانک ها و موسس��ه های خصوصی‬ ‫اعالم کرده است‪ ،‬ساعات کار بانک ها و موسسه های اعتباری‬ ‫عضو کانون برای کارکنان از ‪ ۷:۳۰‬تا ‪ ۱۴:۳۰‬و برای مراجعان‬ ‫از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬اس��ت‪ .‬امید است مراجعان به لحاظ حفظ بیشتر‬ ‫سالمت خود و کارکنان بانک ها حتی االمکان امور بانکی خود‬ ‫را از طریق درگاه های الکترونیکی به انجام رسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدید تاریخ انقضای کارت های بانک توسعه‬ ‫صادرات‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد‪ :‬تمدید تاریخ انقضاء‬ ‫کارت های بانک توس��عه صادرات که تا ‪ ۳۱‬خرداد ماه س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬منقضی می شوند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک توسعه‬ ‫ص��ادرات به نقل از مرکز فناوری اطالع��ات و ارتباطات این‬ ‫بان��ک‪ ،‬تاریخ انقضای کارت هایی که ت��ا خرداد ‪ ۹۹‬منقضی‬ ‫می ش��وند به م��دت ‪ ۳‬ماه تمدید ش��د‪ .‬لذا دارن��دگان این‬ ‫کارت ه��ا باید ‪ ۳‬م��اه بعد از تاریخ انقضای کارت ش��ان را در‬ ‫پرداخت های الکترونیک لح��اظ کنند‪ .‬برای مثال اگر تاریخ‬ ‫روی کارت ‪ 98/12‬باش��د مشتریان در هنگام درج اطالعات‬ ‫کارت در خریده��ای اینترنتی‪ ،‬باید ‪ ۳‬م��اه به تاریخ مذکور‬ ‫اضافه کرده و تاریخ ‪ 99/03‬را درج کنند‪ .‬همچنین حد مجاز‬ ‫وارد کردن اشتباه رمز دوم پویا به ‪ ۵‬بار برای کارت بانک های‬ ‫توسعه صادرات ایران افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹از بانک قرض الحس�نه رسالت خدمات انالین‬ ‫بگیرید‬ ‫بانک قرض الحس��نه رس��الت ب��ه عنوان نخس��تین بانک‬ ‫دیجیتال کش��ور امادگی ارائه تمام خدمات خود به صورت‬ ‫غیرحضوری و انالین به مش��تریان را دارد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک قرض الحسنه رسالت؛ با توجه به شرایط خاص‬ ‫بهداش��تی کشور و در راستای مدیریت‪ ،‬کنترل و پیشگیری‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا همچنین استفاده کامل هم میهنان‬ ‫از درگاه ه��ای غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری انان‬ ‫به شعب و دستگاه های خودپرداز اقداماتی انجام شده است‪.‬‬ ‫براین اساس سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت ( شتابی‬ ‫و درون بانک��ی) از طریق درگاه های اینترنتی و خودپرداز از‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت به‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون ریال افزایش یافت‪ .‬همچنین تاریخ انقضاء کارت‬ ‫(تمام��ی کارت هایی که تاریخ انقض��ای انها از ‪۱‬‏‪۱۲/‬‏‪ ۹۸/‬تا‬ ‫‪۳۱‬‏‪۱/‬‏‪ ۹۹/‬اس��ت تا تاریخ ‪۱‬‏‪۴/‬‏‪ ۹۹/‬به صورت اتوماتیک تمدید‬ ‫خواهد شد و نیاز به مراجعه حضوری مشتری جهت تمدید‬ ‫کارت تا تاریخ اش��اره شده نیست و مراتب به مشتری اطالع‬ ‫رسانی می ش��ود‪ .‬در این باره تاریخ کارت از طریق پیامک به‬ ‫مشتری اطالع رسانی می ش��ود‪ .‬در عین حال تعداد دفعات‬ ‫تالش های متوالی ناموفق رمز دوم در هرش��بانه روز به ‪۵‬بار‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال س�ازی غیرحض�وری اینترنت بان�ک و‬ ‫موبایل بانک سینا‬ ‫در راس��تای توس��عه خدم��ات بانک��داری الکترونی��ک و‬ ‫کاه��ش مراجعات حضوری به ش��عب به منظ��ور جلوگیری‬ ‫از ش��یوع بیماری های عفونی به وی��ژه کرونا ویروس‪ ،‬امکان‬ ‫فعال س��ازی غیرحضوری سامانه های اینترنت بانک و موبایل‬ ‫بانک س��ینا فراهم شد‪ .‬اینترنت بانک و موبایل بانک از جمله‬ ‫کاربردی ترین نرم افزارهای بانکی است که به منظور تسهیل‬ ‫در اس��تفاده مش��تریان بانک از این دو نرم اف��زار و به جهت‬ ‫کاهش مراجعات حضوری برای انجام خدمات بانکی‪ ،‬امکان‬ ‫فعال س��ازی و بازیاب��ی رمز عب��ور این س��امانه ها به صورت‬ ‫غیرحضوری فراهم شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر این خدمت برای مشتریان حقیقی راه اندازی‬ ‫شده و کاربران از این طریق می توانند به صورت غیرحضوری‬ ‫نس��بت به ثبت ن��ام و دریافت رم��ز عبور اینترن��ت بانک و‬ ‫موبایل بان��ک یا بازیابی رمز فراموش ش��ده اقدام کنند‪ .‬برای‬ ‫اس��تفاده از این امکان‪ ،‬متقاضی باید در بانک س��ینا دارای‬ ‫شماره مشتری بوده و مشخصات وی شامل کدملی و شماره‬ ‫موبایل او در سیس��تم بانک ثبت ش��ده باش��د‪ .‬ضمن انکه‬ ‫مشتری باید رمز دوم یکبار مصرف را برای کارت خود فعال‬ ‫و نرم افزار رمزساز ارس را نیز نصب و راه اندازی کرده باشد‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 9‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1484‬‬ ‫پیاپی ‪2802‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اهک با ‪۱۷‬میلیارد تن ذخیره‪۶۷ ،‬درصد مواد معدنی کشور را تشکیل می دهد‬ ‫اهک‪ ،‬صدرنشین بی ادعای مواد معدنی ایران‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬س��االنه ده ها هزار تن انواع اهک از جمله‬ ‫اه��ک هیدرات��ه‪ ،‬اهک زنده‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬اه��ک کلوخه‪،‬‬ ‫اهک میکرونیزه‪ ،‬و پودر س��نگ به کشورهای همسایه صادر‬ ‫می ش��ود؛ با توجه به اینکه کش��ورهای همسایه ما در حال‬ ‫پیشرفت چش��مگیر در زیرس��اخت های خود هستند یا در‬ ‫حال بازس��ازی ویرانی های ناش��ی از جنگ و درگیری و به‬ ‫طور بالقوه بازار مس��تعدی برای سنگ اهک ایران به شمار‬ ‫می روند‪ .‬اهک یک ماده معدنی با ارزش اما بسیار فراوان در‬ ‫پهنه ایران زمین اس��ت که از فرط فراوانی به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫با این حال این موضوع چیزی نیس��ت که از ارزش های این‬ ‫ماده معدنی خدادادی کم کند‪.‬‬ ‫اهک یا کلسیم اکس��ید‪ ،‬یک ماده بی بو به رنگ سفید یا‬ ‫سفید خاکستری و به شکل جامد سخت است که در تماس‬ ‫با پوست و چشم‪ ،‬ان را به شدت دچار سوزش می کند‪.‬‬ ‫اهک از جمله موادی است که کارایی ان از دوران باستان‪،‬‬ ‫توسط بشر شناخته شد ه است و از ان در ساخت انواع بناها‬ ‫و برای اتصال محکم تر قطعات س��نگ یا چوب به کار گرفته‬ ‫می ش��د‪ .‬این ماده معدنی به صورت های مختلف در می اید‬ ‫و کارکردهای متفاوتی پیدا می کند‪ .‬زمان درازی اس��ت که‬ ‫ایرانیان ش��فته اهکی (مالت دوغاب اهک و خاک)‪ ،‬ساروج‬ ‫(م�لات دوغاب اه��ک و خاکس��تر) و مالت اه��ک ابی را‬ ‫می شناسند و با ان ها ساختمان می سازند‪.‬‬ ‫پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬در کشورهای صنعتی هم برای‬ ‫پایدارکردن زمین‪ ،‬به ویژه برای پی س��ازی راه و جلوگیری از‬ ‫روییدن گیاه در بس��تر‪ ،‬ش��انه ها و دامنه های راه و باندهای‬ ‫پرواز و ایس��تگاه های هواپیما‪ ،‬شفته اهکی مصرف می شود‪.‬‬ ‫درحقیق��ت ان قدر م��وادر مصرف این م��اده معدنی بی ادعا‬ ‫وسیع اس��ت که تنها نام بردن انها برای نوشتن گزارشی با‬ ‫فضایی دو برابر مجالی که پیش رو است کافی است‪ .‬صنایع‬ ‫مختلفی مانند صنعت س��اختمان‪ ،‬س��یمان‪ ،‬شیشه سازی‪،‬‬ ‫گندزدایی‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬به اهک وابستگی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کدام منطقه کشور ذخایر بیشتری دارد؟‬ ‫براس��اس اخرین گزارش مرکز امار ای��ران‪ ،‬میزان ذخیره‬ ‫معدنی س��نگ اهک ‪ ۱۷‬میلیارد تن اس��ت ک��ه ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫از ‪ ۲۵.۷‬میلی��ارد ت��ن ذخایر معدنی کش��ورمان را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت و بعد از ان س��نگ اه��ن با ذخیره‬ ‫شناس��ایی شده ‪ ۲.۵‬میلیارد تن قرار دارد که ‪ ۱۰‬درصد کل‬ ‫ذخایر معدنی کشور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته به��روز برنا عض��و هیات‬ ‫مدیره ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران فراوانی ماده اهک در‬ ‫کشور به حدی است که می توان هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر یک کارخانه سیمان‬ ‫س��اخت که م��اده غال��ب ان اهک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با‬ ‫افزود‪ :‬ذخایر اهک ایران بی نظیر‬ ‫اس��ت و باعث ش��ده هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر یک کارخانه سیمان‬ ‫بزنی��م‪ .‬برن��ا ادامه داد‪ :‬ماده اولیه اه��ک از زمان های قدیم‬ ‫تا عصر حاضر تا پایان دوره س��وم تش��کیل شده و بیشترین‬ ‫ذخایر ان با خلوص باالی ‪ ۹۰‬درصد اس��ت که در س��یمان‪،‬‬ ‫پودر س��نگ‪ ،‬مصالح س��اختمانی و‪ ....‬به کار برده می شود و‬ ‫ماده بسیار باارزشی است‪.‬‬ ‫معاون س��ابق اکتش��اف س��ازمان زمین شناس��ی با بیان‬ ‫اینک��ه اهک ب��ا خلوص ب��اال در تولید اهک ه��ای هیدرانه‬ ‫اس��تفاده می ش��ود گفت‪ :‬اهک به طور عمده در س��یمان و‬ ‫به عنوان مصالح س��اختمانی در ایران به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫همچنین اهک به عن��وان کمک ذوب در صنعت متالورژی‬ ‫و فوالدس��ازی به کار گرفته می شود؛ مانند اهک پیربکران‬ ‫ک��ه تنها برای تامین خوراک م��ورد نیاز ذوب اهن اصفهان‬ ‫فعال اس��ت‪ .‬به همین منظور در تمام اس��تان های کشور از‬ ‫اهک برخورداری��م و به دلیل وزن ب��االی این ماده معدنی‬ ‫بس��یاری از کارخانه های س��یمان در کنار ذخیره های اهک‬ ‫احداث شده اند‪.‬‬ ‫برنا همچنین اظهار کرد‪ :‬کش��وری مانند هندوس��تان که‬ ‫واحدهای فوالدسازی زیادی دارد به اهک نیازمند است چرا‬ ‫که ذخایر اهک این کش��ور به طور عمده دولومیتی اس��ت‬ ‫که به عنوان نس��وز در صنعت نسوزها کاربرد دارد به همین‬ ‫دلی��ل اهک وارد می کنند و در حقیقت هر کش��وری از این‬ ‫موهبت برخوردار نیس��ت در حالی که ایران اهک با خلوص‬ ‫باال دارد‪ .‬به همین دلیل هندوس��تان ناچ��ار به وارد کردن‬ ‫س��یمان با خل��وص باال برای صنعت فوالد خود اس��ت‪ .‬این‬ ‫کش��ور همچنین نمی تواند صنعت سیمان داشته باشد‪ .‬این‬ ‫در حالی است صنعت سیمان جزو صنایع مادر هر کشوری‬ ‫به ش��مار می رود و ب��دون ان پای پروژه های توس��عه ای از‬ ‫جمله سدس��ازی‪ ،‬احداث جاده و دیگر پروژه های بزرگ در‬ ‫هر کش��وری لنگ می زند‪ .‬این ماده معدنی در تمام کش��ور‬ ‫پراکنده اس��ت و از دامنه های البرز تا زاگرس‪ ،‬ایران مرکزی‪،‬‬ ‫ش��رق ایران و مکران کشیده شده و می توان گفت تمامی ‪۹‬‬ ‫زون ایران دارای اهک هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی اهک ها‬ ‫در ای��ران ظرفیت تبدیل به س��نگ نما را ه��م دارند و قابل‬ ‫صیقل هس��تند‪ .‬تراورتن یک نوع سنگ اهک است که اگر‬ ‫حاوی منگنز باشد رنگ ان قرمز شده چنانچه تراورتن های‬ ‫اذرشهر معروفیت جهانی دارند یا همراه تراورتن بخش هایی‬ ‫حاوی مرمر است و زیبایی سنگ را دو برابر می کند‪.‬‬ ‫برنا از مصارف س��نگ اهک در کشاورزی گفت و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از انج��ا که اهک قلیایی اس��ت و برخ��ی خاک های‬ ‫کش��اورزی حالت اس��یدی دارند اهک می زنند تا اسیدیته‬ ‫خاک را کم کند و در عین حال گندزدایی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر نی��ز از اهک در تولید کاغذ‬ ‫سنگی استفاده می شود و روز به روز این ماده معدنی جایگاه‬ ‫صنعتی بیشتری در جهان می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهک دولومیتی‪ ،‬اهک منیزیتی‬ ‫س��نگ اهک می تواند با منیزیوم‪ ،‬سیلیس‪ ،‬الومینیوم و‪....‬‬ ‫همراهی کند که اینها عیار اهک را پایین می اورند‪.‬‬ ‫محمدحسین بصیری استاد دانشگاه‬ ‫نیز ب��ا بیان ای��ن مطلب به‬ ‫گف��ت‪ :‬اه��ک در صورت داش��تن‬ ‫خلوص باال در ذوب اهن اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اگر حاوی منیزیت باشد‬ ‫دولومی��ت می ش��ود و ب��رای‬ ‫کارخانه های سیمان استفاده باالیی‬ ‫دارد‪ .‬در صورتی که منیزیت بیش��تری داشته باشد می توان‬ ‫بهروز برنا‪ :‬ذخایر اهک ایران بی نظیر است و باعث شده هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫ی��ک کارخانه س��یمان بزنیم‪ .‬برنا ادامه داد‪ :‬م��اده اولیه اهک از زمان های‬ ‫قدیم تا عصر حاضر تا پایان دوره سوم تشکیل شده و بیشترین ذخایر ان‬ ‫با خلوص باالی ‪ ۹۰‬درصد است که در سیمان‪ ،‬پودر سنگ‪ ،‬مصالح ساختمانی‬ ‫و‪ ....‬به کار برده می شود‬ ‫ان را استحصال کرد و از ان منیزیوم به دست اورد‪ .‬پتانسیل‬ ‫تولید شمش منیزیوم دارد‪ .‬این استاد دانشگاه اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫ایران معادنی وجود دارد که قابل مطالعه اس��ت و می توان از‬ ‫اه��ک ان منیزیوم به دس��ت اورد‪ .‬مطالعات اولیه هم انجام‬ ‫شده است‪ .‬بصیری در ادامه افزود‪ :‬میزان ذخایر اهک ایران‬ ‫میلیارد تنی اس��ت و بس��یاری از کوه های اطراف ما حاوی‬ ‫س��نگ اهک است که اهک با خلوص پایین برای زیرسازی‬ ‫در راه اهن و جاده ها استفاده می ش��ود و عیار باالی ان هم‬ ‫در صنایع مختلف کاربرد دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اهک‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد مواد اولیه س��یمان را تش��کیل می دهد‬ ‫گفت‪ :‬اگر با فرایند کوره و گرمایش تبدیل به اهک شود هم‬ ‫در ساختمان سازی استفاده می شود و هم کاربرد گندزدایی‬ ‫دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اهک در همه جای جهان یافت می ش��ود‬ ‫ولی در کش��ورهای اروپایی که دارای پوشش گیاهی زیادی‬ ‫اس��ت چندان نیس��ت و از انجا که هزینه حم��ل این ماده‬ ‫معدنی باال اس��ت به همین دلیل یک کارخانه سیمان حتما‬ ‫در جوار یک کوه دولومیتی احداث می ش��ود‪ .‬بصیری افزود‪:‬‬ ‫صادرات این ماده معدنی به کش��ورهایی دوردس��ت منطق‬ ‫اقتصادی ندارد اگرچه تا مدتی پیش ما به کش��ورهای عربی‬ ‫و همس��ایه ص��ادرات ه��م داش��تیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پودر‬ ‫میکرونیزه سنگ اهک از جمله محصوالتی است که از اهک‬ ‫به دست می اید و در ذوب اهن نیز کاربرد دارد‪ .‬برای سنگ‬ ‫اهک خیلی خالص فرایند میکرونیزه به کار برده می شود و‬ ‫برخی عناصر مزاحم بسته به صنعتی که در ان به کار گرفته‬ ‫می شود با اب شست وشو داده شده و در صورتی که کربنات‬ ‫کلسیم ان مناسب باشد مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 9‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1484‬‬ ‫پیاپی ‪2802‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سفر نوروزی به کدام استان ها ممنوع است؟‬ ‫تجهیز ‪ ۸‬سوله مدیریت‬ ‫بحران پایتخت‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫رئی��س مرک��ز ارتباطات ش��هرداری تهران‬ ‫اعالم ک��رد‪ ۸ :‬س��وله مدیریت بح��ران برای‬ ‫گذراندن دوره نقاهت بیماران کرونایی تهران‬ ‫تجهیز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬غالمحس��ین محمدی‬ ‫در توئیتی نوش��ت‪ :‬برای پش��تیبانی از نظام‬ ‫بهداشتی و درمانی و به دستور ستاد مبارزه با‬ ‫کرونا در استان تهران‪ ۵۰۰ ،‬تخت بیمارستانی‬ ‫در ‪ ۸‬سوله بحران تجهیز و اماده بهره برداری‬ ‫شد‪ .‬این س��وله ها برای گذران دوران نقاهت‬ ‫بیماران در اختیار کادر درمان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خانه تکانی را‬ ‫عقب بیندازید‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت پس��ماند با‬ ‫اش��اره به افزایش حجم کار این س��ازمان از‬ ‫شهروندان تهرانی خواست تا خانه تکانی را به‬ ‫تعویق بیندازند و پسماند کمتری تولید کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬صدرالدی��ن علیپور گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش کردی��م کارگرانی ک��ه در مراکز دفع‬ ‫و دف��ن زباله فعالی��ت می کنن��د و کارگران‬ ‫خدمات ش��هری که در سطح شهر مشغولند‬ ‫را ب��ه امکان��ات محافظت��ی و مراقبتی مانند‬ ‫دستکش و ماسک تجهیز کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در گام دوم همزمان با شیوع‬ ‫وی��روس کرون��ا در ایران‪ ،‬به دلی��ل احتمال‬ ‫وجود پسماندهای الوده مانند دستکش و پد‬ ‫در پسماندهای خانگی‪ ،‬مراکز تفکیک پسماند‬ ‫را در مناط��ق و مرکز ارادکوه تعطیل کردیم‪.‬‬ ‫این تعطیلی با پرداخت حقوق کارگران تا ‪۱۵‬‬ ‫فروردین ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫علیپ��ور با بی��ان اینکه همزمان با ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬یک��ی از مش��کالت موجود‬ ‫رهاس��ازی دس��تکش و ماس��ک در معابر و‬ ‫ترکیب انها با پس��ماندهای عادی در مخازن‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬برای جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در افراد زباله گرد و انتقال ان به س��ایر‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬با دادس��تانی مکاتب��ه کردیم و‬ ‫خواس��تار ممنوعی��ت کام��ل زباله گ��ردی و‬ ‫تفکیک پس��ماند از س��طح مخازن ش��دیم‪.‬‬ ‫در نهای��ت با دس��تور دادس��تان ب��ه نیروی‬ ‫انتظام��ی‪ ،‬در ای��ن روزه��ا به ط��ور جدی با‬ ‫پدیده زباله گردی برخورد می شود که همین‬ ‫مسئله موجب شده است کمتر شاهد حضور‬ ‫زباله گردها باش��یم‪ .‬البته امیدواریم با اجرای‬ ‫موفق طرح کاپ (کاهش پس��ماند) در اینده‬ ‫شاهد کمرنگ شدن هرچه بیشتر این پدیده‬ ‫در شهر باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره حمل پس��ماندهای پزش��کی‬ ‫گفت‪ :‬تالش کردیم تعداد ناوگان جمع اوری‬ ‫و حم��ل پس��ماند را افزایش دهی��م که این‪،‬‬ ‫شامل پس��ماندهای عادی هم می شود‪ .‬تحت‬ ‫این ش��رایط دفعات جمع اوری بیش��تر شده‬ ‫است تا پس��ماندها در زمان کمتری به ویژه‬ ‫از بیمارستان جمع اوری شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت پس��ماند‬ ‫ش��هرداری ته��ران ادام��ه داد‪ :‬ب��رای‬ ‫بیمارس��تان هایی که ایزوله هستند و بیماران‬ ‫مبت�لا ب��ه کرون��ا را به ط��ور وی��ژه پذیرش‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ن��اوگان جداگان��ه ای پیش بینی‬ ‫کردی��م و تمهیدات حفاظت��ی خاصی برای‬ ‫کارگران در نظر گرفتیم‪ .‬س��ایت ویژه ای هم‬ ‫ب��رای دفن این نوع پس��ماند در نظر گرفتیم‬ ‫و عمق دفن و اهک پاش��ی را بیشتر کردیم تا‬ ‫اثار ان برای محل دفن و کارگران به حداقل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫علیپور با بیان اینکه در کنار کادر درمانی‪،‬‬ ‫پاکبانان از اقش��اری هستند که این روزها در‬ ‫خط مقدم خدمات رس��انی ب��ه مردم فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه ما به ش��هروندان این‬ ‫اس��ت که خانه تکانی را به تعویق بیندازند و‬ ‫پس��ماند کمتری تولید کنند‪ .‬کاهش دورریز‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬پرهی��ز از ریخت��ن مایعات در‬ ‫پس��ماندها و کاه��ش مص��رف م��واد یک بار‬ ‫مصرف از دیگر مس��ائلی اس��ت ک��ه در این‬ ‫شرایط باید از سوی ش��هروندان مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی از شهروندان خواست دستکش‬ ‫و ماسک را پس از استفاده‪ ،‬داخل پالستیک‬ ‫جداگان��ه ای قرار دهند‪ ،‬در ان را گره بزنند و‬ ‫داخل مخازن بیندازند‪ .‬همچنین ش��هروندان‬ ‫سعی کنند حدود ساعت ‪ ۲۰‬پسماند خود را‬ ‫داخل مخازن قرار دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ش��هروندان به هیچ‬ ‫عنوان دس��تکش و ماس��ک های خ��ود را در‬ ‫س��طح معابر رها نکنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با رعایت این مسائل‪ ،‬سرعت و چرخه انتقال‬ ‫ویروس کرونا کمتر شود تا شاهد کاهش روند‬ ‫شیوع و بازگشت به روال عادی زندگی باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ویروس کرونا تا امروز همه اس��تان های کشور را الوده‬ ‫کرده است‪ .‬براساس اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت‬ ‫تاکنون ‪ 6566‬نفر در سراسر کشور به این ویروس مبتال‬ ‫ش��ده و ‪ 194‬نفر در اثر این بیماری جان باخته اند‪ .‬حاال‬ ‫بیم ان می رود این ویروس مس��افر به روس��تاها برس��د‪،‬‬ ‫منطقه هایی که از امکان های پزشکی و بهداشتی محروم‬ ‫هس��تند‪ .‬وزیر بهداشت سفر در این وضعیت را خطرناک‬ ‫دانسته اس��ت اما تاکنون فقط تعداد کمی از استان ها با‬ ‫مسافران به عنوان ناقالن احتمالی ویروس کرونا برخورد‬ ‫سختگیرانه و تحدیدکننده داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬معاون وزیر بهداش��ت می گوید بعد‬ ‫از تعطیلی مدرس��ه ها‪ ،‬ورود به اس��تان گیالن ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بیش��تر شده اس��ت‪ .‬وزیر بهداش��ت هم گله می کند که‬ ‫مدرسه ها را تعطیل نکرده اند که مردم به سفر بروند!‬ ‫در روزهای اخیر رئیس جمه��وری هم از بی مراعاتی و‬ ‫ناهمراهی برخی افراد با توصیه های س��تاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا اظهار تاس��ف کرده و از مردم خواسته است از رفت‬ ‫و امد و مسافرت های غیرضروری پرهیز کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورودی مازندران بسته شد‬ ‫گیالن که بعد‬ ‫از تهران و‬ ‫قم بیشترین‬ ‫شمار مبتالیان‬ ‫به ویروس‬ ‫کرونا را دارد‬ ‫و گزارش های‬ ‫ستاد مقابله‬ ‫با کرونا در‬ ‫این استان‬ ‫نشان می دهد‬ ‫وضعیت خدمات‬ ‫بیمارستانی ان‬ ‫چندان مطلوب‬ ‫نیست‪ ،‬از روز‬ ‫جمعه تدابیر‬ ‫سختگیرانه ای‪،‬‬ ‫مشابه مازندران‬ ‫در برخورد با‬ ‫مسافران به‬ ‫اجرا گذاشت‬ ‫با این هشدارها س��رانجام مازندران روز جمعه راه های‬ ‫ورودی از س��مت غرب را به این اس��تان بست و فقط به‬ ‫پالک های بومی اجازه ورود داد‪ .‬هرچند فیلم های منتشر‬ ‫شده در فضای مجازی نشان می دهد برخی مسافران که‬ ‫ممکن اس��ت ناقل ویروس کرونا هم باشند‪ ،‬سد راهداری‬ ‫را شکسته و به استان مازندران وارد شده اند!‬ ‫احمد حس��ین زادگان‪ ،‬اس��تاندار مازندران‪ ،‬پیش تر به‬ ‫مس��افران هش��دار داده بود ایجاد هرگونه کمپ عمومی‬ ‫گردش��گری و برپایی چادر در محی��ط پارک ها و فضای‬ ‫روباز ممنوع اس��ت و مدرسه ها و خوابگاه های دانشجویی‬ ‫باید از پذیرش مسافر خودداری کنند‪ .‬انچه نگرانی را در‬ ‫این استان تشدید می کند‪ ،‬وجود ویالهای شخصی است‬ ‫که انگیزه اصلی س��فر به این منطقه شده است‪ .‬گزارش‬ ‫جامعه هتلداران اس��تان مازندران نشان می دهد بیش از‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار ویال و خانه ش��خصی در این استان وجود دارد‬ ‫که بدون مجوز به مسافران اجاره داده می شوند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل دادس��تان مازندران دس��تور داده اس��ت خانه های‬ ‫ش��خصی و حتی هتل هایی که مسافر می پذیرند‪ ،‬پلمب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹گیالن کسی را راه نمی دهد‬ ‫گیالن که بعد از تهران و قم بیش��ترین شمار مبتالیان‬ ‫ب��ه ویروس کرون��ا را دارد و گزارش های س��تاد مقابله با‬ ‫کرونا در این اس��تان نش��ان می ده��د وضعیت خدمات‬ ‫بیمارس��تانی ان چن��دان مطلوب نیس��ت‪ ،‬از روز جمعه‬ ‫تدابیر س��ختگیرانه ای‪ ،‬مش��ابه مازن��دران در برخورد با‬ ‫مس��افران به اج��را گذاش��ت‪ .‬فرمان��ده انتظامی گیالن‬ ‫اعالم ک��رده که ماموران پلیس راه ب��ا حضور در ورودی‬ ‫محوره��ای گیالن‪ ،‬از ورود انواع خودروها به این اس��تان‬ ‫جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫ارس�لان زارع‪ ،‬اس��تاندار گیالن گفته اس��ت حتی در‬ ‫تعطی�لات ن��وروزی هیچ مس��افری اع��م از فرهنگی و‬ ‫غیرفرهنگی را نمی پذیرند‪.‬‬ ‫فرمان��داری رودبار هم از جمعه ‪ ۱۶‬اس��فند‪ ،‬ازادراه و‬ ‫جاده رشت‪ -‬قزوین در ورودی گیالن‪ -‬لوشان را به روی‬ ‫مس��افران بست‪ .‬فرماندار س��یاهکل هم اعالم کرد اجازه‬ ‫تردد به خودروهای با پالک غیربومی را در این شهرستان‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫علی اکبر اشوری‪ ،‬مدیر مرکز مدیریت راه های سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای تاکی��د کرد‪ :‬خودروهای‬ ‫ش��خصی با پالک های غیربومی نمی توانند به استان های‬ ‫گیالن و مازندران وارد شوند و از مردم خواست تا اطالع‬ ‫ثانوی‪ ،‬برای حفظ سالمتی خود از سفرهای غیرضروری‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫او اع�لام کرد‪ :‬اگر مردم به این اس��تان ها س��فر کنند‪،‬‬ ‫در ورودی ش��هر جل��و انه��ا گرفت��ه می ش��ود و انها را‬ ‫برمی گردانند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه چهارمحال و بختیاری بسته شد‬ ‫استاندار چهارمحال و بختیاری که استانی تزانزیتی به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬شنبه ‪ ۱۷‬اسفند‪ ،‬از کنترل مبادی ورودی‬ ‫این استان و مقابله با ورود خودروهای مسافران خبر داد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬خودرو رانندگانی که از این دستور سرپیچی‬ ‫کنند‪ ،‬به پارکینگ منتقل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خراسان رضوی راه ها را بست‬ ‫در خراسان رضوی نیز که در وضعیت قرمز همه گیری‬ ‫ویروس کرونا قرار گرفته‪ ،‬رئیس پلیس راه اس��تان اعالم‬ ‫کرده اس��ت از شنبه ‪ ۱۷‬اس��فند‪ ،‬رفت و امد خودروها را‬ ‫در مبادی ورودی به این استان کنترل و محدود می کند‬ ‫و از ورود اتباع خارجی غیرمجاز و رانندگان و سرنشینان‬ ‫خودروهای��ی که بدون علت موجه راهی جاده ش��ده اند‪،‬‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ستاد پیش��گیری و مقابله با ویروس کرونا در خراسان‬ ‫رض��وی ه��م در اطالعیه ای اع�لام کرد مس��افران را در‬ ‫تعطیالت نوروزی نمی پذیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�دود ش�دن ورودی ه�ای کهگیلوی�ه و‬ ‫بویراحمد‬ ‫اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد هم از مس��دود شدن‬ ‫برخ��ی محورها در این اس��تان خبر داده و گفته اس��ت‬ ‫ورودی های اصلی اس��تان از جمل��ه محورهای اصفهان‪-‬‬ ‫یاس��وج و شیراز‪ -‬یاس��وج روی خودروهایی با پالک های‬ ‫مربوط به استان های درگیر با کرونا که وضعیت مناسبی‬ ‫تعطی��ل ک��ردن اقامتگاه ه��ای عموم��ی و کنت��رل ص��رف جاده ها و‬ ‫خودروهای س��واری‪ ،‬ش��اید راهکار دقیقی برای جلوگیری از انتقال‬ ‫ویروس کرونا نباشد‬ ‫ندارند‪ ،‬مسدود می شود و سرنش��ینان خودروهای بومی‬ ‫که مشکوک به این ویروس هستند‪ ،‬قرنطینه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورودی های زنجان بسته شد‬ ‫فرمان��ده انتظامی زنجان هم گفته ک��ه اجازه ورود به‬ ‫خودروه��ای غیربومی به این اس��تان داده نمی ش��ود و‬ ‫مس��افران می توانند به مس��یرهای خود ب��دون ورود به‬ ‫ش��هرهای اس��تان زنجان ادامه دهند‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫عوامل نیروی انتظامی مانع ورود انها به اس��تان خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹استان های دیگر ورود مسافر را چگونه مهار‬ ‫می کنند؟‬ ‫ورود مس��افر به شهرهای اورامان در استان کردستان‪،‬‬ ‫قمصر‪ ،‬نیاسر و ابیانیه در استان اصفهان‪ ،‬منطقه ازاد ارس‬ ‫در اس��تان اذربایجان ش��رقی و ماکو در اذربایجان غربی‬ ‫هم ممنوع شده است‪ .‬با اینکه بیشتر استان ها در وضعیت‬ ‫قرمز اپیدمی ویروس کرونا قرار گرفته اند‪ ،‬ممنوعیت سفر‬ ‫هنوز در سراس��ر کشور ش��کلی فراگیر پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫بیش��تر اس��تانداران اعالم کرده اند در تعطیالت نوروز به‬ ‫مسافران‪ ،‬هیچ نوع خدماتی نمی دهند و پذیرش مسافر را‬ ‫در اقامتگاه های عمومی ممنوع کرده اند‪ .‬برخی دیگر هم‬ ‫نظام غربالگری را در ورودی ش��هرها به اجرا گذاشته اند‪.‬‬ ‫در کانون انتشار این ویروس‪ ،‬قم هم فقط طرح غربالگری‬ ‫مس��افران انج��ام می ش��ود و ع�لاوه بر تعطیل��ی مراکز‬ ‫اقامتی و رفاهی‪ ،‬برنامه دیگری برای محدودیت س��فرها‬ ‫اجرا نشده اس��ت‪ .‬تردد مس��افران در همه این استان ها‬ ‫همچنان از راه اه��ن‪ ،‬فرودگاه ها‪ ،‬پایانه های مس��افربری‬ ‫اتوبوس و تاکس��ی های بین ش��هری و اسکله های دریایی‬ ‫مس��افری‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬ضمن اینکه گزارش های مرکز امار‬ ‫نش��ان می دهد در بهار امسال حدود ‪ ۶۰‬درصد سفرها با‬ ‫هدف دیدار دوستان و بستگان انجام شده که ‪ ۷۴‬درصد‬ ‫اقامت ها هم در خانه بس��تگان و اش��نایان بوده است‪ .‬با‬ ‫این ش��رایط تعطیل کردن اقامتگاه های عمومی و کنترل‬ ‫صرف جاده ها و خودروهای سواری‪ ،‬شاید راهکار دقیقی‬ ‫برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصفهان مسافر نمی پذیرد‬ ‫در اصفهان که چهارمین اس��تان با بیش��ترین الودگی‬ ‫به ویروس کرونا اعالم ش��ده‪ ،‬راه های دسترسی به استان‬ ‫مسدود و حتی محدود نشده است‪ ،‬فقط استاندار از مردم‬ ‫خواسته در نوروز‪ ،‬دور سفر به این استان را قلم بگیرند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفهان گفته که هیچ مسافری را در مراکز‬ ‫اقامتی نمی پذیرند و کمپ زدن هم ممنوع ش��ده است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه کاش��ان هم اعالم کرده است بازرسی های‬ ‫بهداش��تی را در ورودی و خروجی های کاش��ان مستقر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹البرز هنوز برنامه ای ندارد‬ ‫مسافران ندارند و از مردم خواسته به سمنان نیایند‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های مسافران در گلستان‬ ‫در گلس��تان که روند ش��یوع ویروس کرونا هم سریع‬ ‫گزارش ش��ده است‪ ،‬حضور مردم در تفرجگاه هایی مانند‬ ‫النگدره و ناهارخوران ممنوع شده و مانند سایر استان ها‬ ‫براساس دستور س��تاد مدیریت کرونا‪ ،‬پذیرش مسافر در‬ ‫مدارس و مهمانپذیرهای دولتی ممنوع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های گردشگری در فارس‬ ‫در اس��تان فارس هم معاون توس��عه مدیریت و منابع‬ ‫اس��تانداری انجام هرگونه فعالیت گردش��گری را تا زمان‬ ‫رفع مخاطرات مربوط به شیوع کروناویروس ممنوع کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ستاد خدمات نوروزی اس��تان فارس هم از مردم‬ ‫خواسته تا تابستان به این استان سفر نکنند‪.‬‬ ‫ش��هردار شیراز هم اس��کان مس��افران را در کمپ ها‪،‬‬ ‫پارک ها‪ ،‬سالن های ورزش��ی‪ ،‬فرهنگسراها و مهمانسراها‬ ‫ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بالتکلیفی اهواز‬ ‫ام��ا در خوزس��تان ک��ه وی��رس کرونا درحال ش��یوع‬ ‫بیشتری اس��ت‪ ،‬اوضاع کمی عجیب است‪ ،‬شهردار اهواز‬ ‫در نامه ای از اس��تاندر خواسته که ورود مسافران نوروزی‬ ‫به این ش��هر ممنوع ش��ود اما معاون امنیتی و انتظامی‬ ‫استانداری خوزستان در جواب به ان نوشته که «شهردار‬ ‫اه��واز در این زمین��ه نباید دخالت و اظه��ار نظر کند و‬ ‫باید به کارهای ش��هرداری بپردازد‪ ».‬این درحالی اس��ت‬ ‫که تش��کل های مردمی هم از مدیریت استان خواسته اند‬ ‫ورود گردش��گر را به خوزستان ممنوع کند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بازارهای سرپوش��یده ابادان و خرمشهر برای جلوگیری‬ ‫از انتشار ویروس کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹یزد مسافرت را ممنوع نکرد؟‬ ‫ی��زد که به دلی��ل نزدیکی به قم یعنی کانون انتش��ار‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬پیش از صدور بخش��نامه های ستاد کرونا‪،‬‬ ‫به طور خودجوش هتل ها و مراکز اقامتی را تعطیل کرد‪،‬‬ ‫حاال از مس��افران خواس��ته در نوروز به این استان نیایند‬ ‫ام��ا برنامه دیگری ب��رای محدود یا ممن��وع کردن ورود‬ ‫مس��افر ندارد‪ .‬مدیر کل اموزش و پرورش استان یزد هم‬ ‫گفته هم��ه مراکز اقامتی‪ ،‬رفاهی فرهنگیان‪ ،‬س��الن ها و‬ ‫رستوران های وابسته را تعطیل کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اردبیل در را رو به گیالنی ها بست‬ ‫در اردبیل مکان های عمومی و گردشگری تعطیل شده‬ ‫است‪ .‬از جمعه ‪ ۱۶‬اسفند هم ورودی های اردبیل از سمت‬ ‫گیالن با دستور قضایی مسدود شد‪ .‬استاندار اردبیل هم‬ ‫گفته اس��ت به منظور عزم ملی در شکست ویروس کرونا‬ ‫و حفظ جان مهمانان و ش��هروندان در ایام نوروز امسال‪،‬‬ ‫هم��ه مراکز اقامتی اعم از هتل ها‪ ،‬هتل اپارتمان ها‪ ،‬خانه‬ ‫مسافرها‪ ،‬مراکز گردشگری و اب درمانی ها تعطیل است‪.‬‬ ‫‹ ‹کرمانشاه مسافر نمی پذیرد‬ ‫البرز در نقش��ه منتشر ش��ده از سوی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫به وضعیت قرمز رسیده است و با ان که استانی ترانزیتی‬ ‫به ش��مار می رود و نقش مهمی در کنترل شیوع ویروس‬ ‫کرونا از راه س��فر می تواند داشته باش��د‪ ،‬هنوز برنامه ای‬ ‫ب��رای جلوگیری یا محدود کردن س��فرها ن��دارد‪ ،‬فقط‬ ‫فرماندار طالقان گفته است به موارد مشکوک اجازه ورود‬ ‫به این منطقه را نمی دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری در کرمان تعطیل!‬ ‫اس��تاندار قزوین هم اعالم کرد‪ :‬از ورود خودروهایی با‬ ‫پالک استان های الوده به این ویروس جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫اس��تان هم گفته اس��ت از پذیرش مسافر تا اطالع بعدی‬ ‫معذورند‪.‬‬ ‫‹ ‹همدان برنامه ای ندارد؟‬ ‫‹ ‹محدودیت ه�ای قزوی�ن در پذی�رش‬ ‫مسافران‬ ‫‹ ‹سفر به سمنان ممنوع!‬ ‫استاندار سمنان نیز راه های دسترسی به این استان را‬ ‫نبسته و ورود و خروج را محدود نکرده اما با عذرخواهی‬ ‫از م��ردم گفته اس��ت نوروز امس��ال ش��رایط پذیرایی از‬ ‫کرمانشاه هم اعالم کرده در نوروز اماده پذیرش مسافر‬ ‫نیس��ت‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‬ ‫دس��تی این اس��تان بیان کرد‪ :‬همه محوطه های تاریخی‬ ‫و موزه های اس��تان به علت شیوع ویروس کرونا در نوروز‬ ‫تعطیل هستند‪.‬‬ ‫در کرمان هم همه موزه ه��ا‪ ،‬باغ ها‪ ،‬مکان های تاریخی‬ ‫و اقامتگاه های بوم گردی‪ ،‬جش��نواره ها و مراسم نوروزی‬ ‫تعطیل ش��ده اند‪ .‬مشاور اس��تاندار کرمان در امور رسانه‬ ‫و روابط عمومی از کنترل ورودی های اس��تان خبر داده‬ ‫و گفته اس��ت افراد مش��کوک تحت نظر علوم پزش��کی‬ ‫قرنطینه می شوند‪.‬‬ ‫اس��تان همدان اعالم کرده است در ورودی های استان‬ ‫ایستگاه های تس��ت غربالگری مستقر کرده و از تعطیلی‬ ‫موزه ها و محوطه های تاریخی در نوروز خبر داده اس��ت‪،‬‬ ‫اما هنوز از برخوردهای س��ختگیرانه با مس��افران در این‬ ‫استان خبری نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت عجیب سیستان و بلوچستان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان نیز با اینکه اعالم کرده مسافر‬ ‫نمی پذیرد‪ ،‬مشکلی مشابه استان های شمالی دارد‪ ،‬یعنی‬ ‫مسافرانی که با وجود تعطیلی مراکز اقامتی‪ ،‬راهی چابهار‬ ‫ش��ده اند و در بومگردی هایی که قرار بوده تعطیل باشند‪،‬‬ ‫اقامت کرده ان��د‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫و صنای��ع دس��تی ای��ن اس��تان گفته خی��ل عظیمی از‬ ‫مس��افران به استان امده اند و بس��یاری از سیستانی ها و‬ ‫بلوچستانی های مقیم گلستان و مازندران برای گذراندن‬ ‫تعطیالت به این استان سفر کرده اند‪.‬‬ ‫فرمان��دار ویژه شهرس��تان چابهار هم گالیه مش��ابهی‬ ‫داش��ته و گفته است با همه هش��دارهایی که داده ایم از‬ ‫همی��ن حاال با حجم زیادی از مس��افران نوروزی روبه رو‬ ‫ش��ده ایم‪ .‬در چابهار تصمیم گرفته ش��ده مراکز تجاری‬ ‫تعطیل ش��وند تا ش��اید از تعداد مس��افران کاسته شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار چابه��ار بیان کرد‪ :‬اگر با مس��افر مش��کوک به‬ ‫وی��روس کرون��ا روبه رو ش��ویم‪ ،‬او را ‪ ۱۴‬روز در قرنطینه‬ ‫نگه می داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹به هرمزگان نیایید!‬ ‫نمایندگان اس��تان هرمزگان از اس��تاندار خواس��ته اند‬ ‫جلو ورود مس��افر را به این استان بگیرد‪ .‬هرچند معاون‬ ‫سیاس��ی امنیتی و اجتماعی استانداری از مردم خواسته‬ ‫به این اس��تان سفر نکنند و اس��تاندار هم خواسته است‬ ‫تا اطالع ثانوی به گردش��گران خدماتی داده نش��ود‪ .‬در‬ ‫قش��م و کیش هم اعالم شده به مس��افران خدمات داده‬ ‫نشود اما احمد مرادی‪ ،‬عضو مجمع نمایندگان هرمزگان‬ ‫در مجلس از تردد غیرمجاز ش��ناورهای غیراستاندارد به‬ ‫این جزایر خبر داده و گفته جلو س��فرهای دریایی هنوز‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اسان گیری به مسافران در خراسان شمالی!‬ ‫کنترل س��فرها در خراسان ش��مالی هم به این صورت‬ ‫است که مسافران اس��تان هایی با الودگی باال به ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬در اقامتگاه ها اسکان داده نمی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایالم مسافر نمی پذیرد‬ ‫استاندار ایالم که این روزها شاهد بسته و باز شدن های‬ ‫پی در پی مرز مهران به علت ش��یوع ویروس کرونا است‪،‬‬ ‫از مردم خواسته سفرهای نوروزی خود را به وقت دیگری‬ ‫موکول کنند‪ .‬اس��کان مس��افران در کمپ‪ ،‬مدرس��ه ها‪،‬‬ ‫ورزشگاه ها‪ ،‬مهمانسراها و مسافرخانه ها هم ممنوع شده‬ ‫است‪ .‬در شهر مرزی مهران نیز همه واحدهای اقامتی از‬ ‫مس��افر تخلیه شده اس��ت‪ .‬اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردشگری شهرستان مهران تاکید کرده است‬ ‫با کس��انی که از این امر تمکین نکنن��د‪ ،‬برخورد قانونی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به بوشهر نیایید!‬ ‫استاندار بوشهر نیز از مردم خواهش کرد به استان های‬ ‫جنوبی و بوشهر س��فر نکنند‪ ،‬زیرا هیچ امکان پذیرایی و‬ ‫اقامتی وج��ود ندارد‪ .‬او اجاره خانه های مبله در اس��تان‬ ‫را هم تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرده اس��ت‪ .‬استاندار‬ ‫لرس��تان هم گفته هیچ خدماتی به مسافران نمی دهند و‬ ‫مردم از س��فر به لرس��تان پرهیز کنند‪ .‬در سایر استان ها‬ ‫و ش��هرها نی��ز تدابیر کنترل��ی به همین ترتیب اس��ت‪.‬‬ ‫براساس شیوه نامه س��تاد مدیریت کرونا‪ ،‬پذیرش مسافر‬ ‫در اقامتگاه های عمومی همچون مدرسه ها‪ ،‬مهمانسراهای‬ ‫دولتی و خانه معلم ها ممنوع ش��ده و قرار است از برپایی‬ ‫کمپ ها و چادرهای مس��افرتی جلوگیری ش��ود‪ .‬وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی به عنوان‬ ‫متولی س��فر در کش��ور که مسئولیت س��تاد هماهنگی‬ ‫خدمات س��فر و ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا‬ ‫در مکان های ورزش��ی و گردش��گری را ب��ه عهده دارد‪،‬‬ ‫به جز این اقدام‪ ،‬ش��یوه نامه دیگری ب��رای محدودیت و‬ ‫ممنوعیت سفرها نداشته و حتی در ستاد مدیریت کرونا‬ ‫با تعطیلی هتل ها و مراکز اقامتی مجاز که با کمبود مواد‬ ‫ضدعفونی کننده روبه رو هس��تند‪ ،‬مخالفت کرده است و‬ ‫برنام��ه ای برای تعطیلی موزه ه��ا و محوطه های تاریخی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬هرچند اس��تان ها به طور مس��تقل دراین زمینه‬ ‫تصمیم های��ی گرفته اند و برخی موزه ه��ا و محوطه های‬ ‫تاریخی و هتل ها را تعطیل کرده اند‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 8‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1484‬‬ ‫پیاپی ‪2802‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫باز و بسته شدن مکرر حریم زمینی ایران با کشورهای همسایه‬ ‫در مرزهای ایران چه خبر است؟‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫کشور می دهند و این رویه را تکرار می کنند‪ .‬گمرک در‬ ‫حال رایزنی با مقامات این کشور برای سرعت بخشی به‬ ‫تردد کامیون های ایرانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد مرزها‬ ‫امروز حمید زادبوم‪ ،‬رئیس س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران از رصد کلیه مرزهای خروجی کش��ور در ش��رایط‬ ‫فعلی با هدف حل مشکالت صادرکنندگان برای رسیدن‬ ‫کاالهای صادراتی در سریع ترین زمان به بازارهای هدف‬ ‫خبر داده اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به تشکیل س��تاد رفع موانع تجاری در شرایط‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در سازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬کلیه دفاتر سازمان با همکاری سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراسر کشور به صورت لحظه ای‬ ‫از ش��رایط مرزها مطلع ش��ده و ضمن اطالع رس��انی به‬ ‫مراجع ذی ربط نس��بت به رفع مش��کالت ایجاد شده از‬ ‫طریق رایزنی با مقامات وزارت خارجه اقدام می کنند‪.‬‬ ‫همچنین مس��عود کمالی اردکانی‪ ،‬سرپرست معاونت‬ ‫توس��عه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫گفته است‪ :‬بعد از ش��یوع ویروس کرونا تنها در تجارت‬ ‫ب��ا برخی از کش��ورهای همس��ایه در مرزها به مش��کل‬ ‫برخورده ایم که الزم اس��ت اقدامات س��ریع با همکاری‬ ‫دیگر دس��تگاه ها ب��ه وی��ژه وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در تج��ارت با کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬امارات و حتی عمان که ش��ریان های اصلی‬ ‫تجارت خارجی کشور را در بر می گیرند‪ ،‬مشکل چندانی‬ ‫ایجاد نش��ده و جریان تجارت برقرار اس��ت‪ ،‬هرچند در‬ ‫مواردی با کندی هایی همراه است‪.‬‬ ‫به گفته سرپرس��ت معاونت توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران در کش��ورهای ترکیه و‬ ‫پاکس��تان که ش��رکای مهم تجاری کشور بوده و بخش‬ ‫قابل توجهی از جریان تجارت از مسیر مرزهای مشترک‬ ‫این کش��ورها صورت می گیرد‪ ،‬بیش��ترین مشکل وجود‬ ‫دارد و تقریبا مرزهای این دو کشور بسته شده است‪.‬‬ ‫او درباره وضعیت مرزهای کش��ورهای ش��مالی یعنی‬ ‫قز اقس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬اذربایجان و ارمنستان گفته‬ ‫که مرز ارمنس��تان به طور مقطعی مس��دود و مرزهای‬ ‫ترکمنس��تان با محدودیت مواجه است؛ اما در مرزهای‬ ‫قزاقس��تان و اذربایجان تجارت اگرچ��ه با محدودیت و‬ ‫کندی اما در مجموع تردد صورت می گیرد‪.‬‬ ‫کمال��ی اردکانی درباره بازگش��ایی مج��دد مرزهای‬ ‫ترکیه و پاکس��تان گفته مذاکراتی در س��طوح مختلف‬ ‫دیپلماتیک جهت اطمینان بخش��ی به ش��رکای تجاری‬ ‫در جریان اس��ت که امید اس��ت متناس��ب با تمهیدات‬ ‫اندیش��یده ش��ده‪ ،‬مرزها برای برقراری دوب��اره فعالیت‬ ‫تجهیز و راه اندازی شوند‪.‬‬ ‫متاس��فانه مرز ایران و ترکیه همچنان بس��ته اس��ت‬ ‫و هیچ بازگش��ایی در این مدت انجام نش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین باره محمدرضا رستمی نائب رئیس اتاق مشترک‬ ‫بازرگان��ی ایران و ترکی��ه در گفت وگو با‬ ‫با تایید‬ ‫این موضوع اظهار کرد‪ :‬متاسفانه هنوز مرز ایران و ترکیه‬ ‫باز نش��ده اس��ت و حمل ونقل کاالها متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ترکی��ه هیچ مراوده ای نداریم و این در‬ ‫حالی است که مسئوالن در حال رایزنی برای بازگشایی‬ ‫مرز بازرگان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرز ایران و عراق‬ ‫یازدهم اس��فندماه بود که یحیی ال اسحاق‪ ،‬رئیس‬ ‫اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق هم از بازش��دن‬ ‫تم��ام مرزهای صادراتی ایران به ع��راق خبر داده بود‬ ‫و گف��ت‪ :‬هی��چ خللی در روند صادرات کاال به کش��ور‬ ‫عراق وجود ندارد‪ .‬وی به مرزهای تمرچین‪ ،‬باش��ماق‪،‬‬ ‫خس��روی‪ ،‬پرویزخان‪ ،‬ش��لمچه و چذابه اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬صادرات ایران به عراق در س��ال گذش��ته ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد دالر بوده؛ بر همین اس��اس گفته شد ه در ‪۱۰‬‬ ‫ماه امس��ال (تا پای��ان دی) ‪ ۹‬میلیارد دالر کاال به این‬ ‫کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫دیروز نیز خبرهای مختلفی در این باره منتش��ر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات استان ایالم اعالم کرد‪ :‬غرفه ها و اماکن‬ ‫اداری گمرک ایالم گند زدایی و ضد عفونی شدند‪.‬‬ ‫روح اهلل غالمی از ضدعفون��ی محوطه تجاری و اداری‬ ‫گمرک خبر داد و با بیان اینکه بنابر اعالم کشور عراق و‬ ‫در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مرز مهران‬ ‫از روز یکش��نبه به مدت یک هفته بسته می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کش��ور عراق در روزهای گذش��ته نی��ز چنین مکاتباتی‬ ‫مبنی بر بسته شدن مرز را داشته است اما انجام امورات‬ ‫گمرک��ی از مرز مهران همچنان صورت می گیرد و ما در‬ ‫حال رایزنی هس��تیم تا با اقدامات پیشگیرانه بهداشتی‬ ‫و افزای��ش کنترل های مرزی مانع از بس��ته ش��دن یک‬ ‫فرماندهی ستاد مقابله با کرونا به استانداران داده شود‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬در‬ ‫نام��ه ای به اس��حاق جهانگیری‪ ،‬خواس��تار ارتقای س��طح‬ ‫ریاس��ت ستادهای استانی مقابله با کرونا به استاندارها شد‬ ‫تا تصمیمات این ستادها الزم االجرا شود‪.‬‬ ‫به گزارش اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬با ش��یوع ویروس کرونا و‬ ‫ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در برابر همه گیری سریع‬ ‫ای��ن ویروس از جمل��ه لغو تجمع ه��ا و برنامه های گروهی‬ ‫ستادهای استانی مقابله با کرونا تشکیل شد که ریاست ان‬ ‫برعهده روسای دانشگاه های علوم پزشکی است که از سوی‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی منصوب می شوند‪.‬‬ ‫با این حال رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به معاون‬ ‫اول رئیس جمه��ور خواس��تار ارتقای س��طح ریاس��ت این‬ ‫ستادها به استاندار شده است‪ .‬مسعود خوانساری در نامه ای‬ ‫که به اسحاق جهانگیری نوشته‪ ،‬با اشاره به تجربه خود در‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬عنوان کرده است که توانمندی ستادهای‬ ‫اس��تانی در مقابله با کرونا منوط به ارتقا سطح ریاست ان‬ ‫به استانداران است که مس��ئول تامین استان و عالی ترین‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرکنندگان نگران نباشند روند صادرات و واردات قطع نمی شود‬ ‫اما باید اگاه باش��ند که قبل از ارسال کاال از گمرک مربوطه پرس و‬ ‫جو کنند و از شرایط اگاه شوند‬ ‫مرجع تصمیم گیری در س��طح استان هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به ضرورت بهره برداری از تخصص و علم روس��ای‬ ‫دانشگا ه علوم پزشکی‪ ،‬دبیری این ستادها نیز بر عهده انها‬ ‫گذاشته ش��ود‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی تهران این نامه را پس‬ ‫از دی��دار و گفت وگو با علیرضا زالی‪ ،‬رئیس دانش��گاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی تهران و فرمانده ستاد مقابله با کرونا‬ ‫در تهران نوش��ت‪ .‬علیرضا زالی و هیات همراهش درحالی‬ ‫در اتاق بازرگانی تهران مهمان مس��عود خوانساری بودند‪،‬‬ ‫که اتاق بازرگانی ته��ران از چند روز قبل اقداماتی را برای‬ ‫تامین مواد مورد نیاز کادر درمان در بیمارستان ها و مراکز‬ ‫درمانی با کمک بنگاه ها و تشکل های بخش خصوصی اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬زالی در این دیدار با اش��اره به حضور فعاالنه‬ ‫اتاق بازرگانی ته��ران و فعاالن بخش خصوصی در طراحی‬ ‫مقابله با ویروس کرونا در شرایط کنونی با وجود مخاطراتی‬ ‫ک��ه متوجه انهاس��ت‪ ،‬این حضور را قابل تقدیر دانس��ت و‬ ‫اب��زار امیدواری کرد که با اس��تفاده از ظرفیت های چابک‪،‬‬ ‫چاالک و غیربروکراتیک بخش خصوصی و با یک انس��جام‬ ‫درونی در مقابله با پدیده ش��وم کرونا پیروزی حاصل شود‪.‬‬ ‫در نام��ه رئیس اتاق بازرگانی تهران ب��ه معاون اول رئیس‬ ‫جمهور امده اس��ت‪« :‬ستادهای اس��تانی مقابله با کرونا با‬ ‫تدبیر دولت و با ریاست مدیران دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫اس��تان ها تشکیل شده اس��ت‪ .‬برای افزایش کارامدی و با‬ ‫هدف ارتقاء توان اجرایی س��تادهای مذکور و از س��ویی با‬ ‫توج��ه به تجربیات گذش��ته در موض��وع مدیریت بحران‪،‬‬ ‫توانمن��دی س��تادهای مذک��ور موکول و منوط ب��ه ارتقاء‬ ‫س��طح ریاس��ت ان از مدیران بخش درمان به استانداران‬ ‫به عنوان روسای ش��ورای تامین استان و عالی ترین مرجع‬ ‫تصمیم گیری و اداره در س��طح منطقه ای اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫پیش��نهاد می شود ستاد اس��تانی مقابله با کرونا به ریاست‬ ‫اس��تاندار و دبیری روس��ای دانش��گاه های علوم پزشکی و‬ ‫حضور مقامات عالی رتبه قضایی و امنیتی اس��تان تشکیل‬ ‫و پیش��نهادهای درمانی مقابله با ش��یوع کرونا توسط دبیر‬ ‫تقدیم و با تصویب ستاد‪ ،‬توسط ریاست ستاد استان به نحو‬ ‫الزم االجرا ابالغ شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا در ایران و شیب تندی که به‬ ‫خود گرفت کش��ورهای همسایه‪ ،‬مرزهای مشترک خود‬ ‫با ایران را بس��تند و کامیون های بسیاری برای حمل بار‬ ‫به کشورهای هدف پشت درهای بسته مرزها ماندند‪ .‬در‬ ‫این مدت رایزنی هایی بس��یاری انجام ش��د تا مرزها باز‬ ‫شود اما برخی موفقیت امیز بود و برخی نه! اوایل اسفند‬ ‫ب��ود که ترکیه مرزهای زمینی خود با ایران را بس��ت و‬ ‫از چهارم اس��فند نیز پروازها از مبدا ای��ران را لغو کرد؛‬ ‫گرجستان هم پروازهای ایران را معلق کرده و ارمنستان‬ ‫اعالم کرد که ارتباط هوایی ایران با ارمنستان و ورود به‬ ‫ارمنستان از گمرک مِغری‪ ،‬تنها گذرگاه مرزی دو کشور‬ ‫برای دو هفته تعلیق ش��ده اس��ت و ع��راق هم مرزهای‬ ‫خود را با ایران بس��ت‪ .‬س��فارت افغانس��تان در ایران در‬ ‫اطالعی��ه ای اعالم کرد که تا اط�لاع ثانوی ارائه خدمات‬ ‫کنسولی را به حالت تعلیق درمی اورد‪.‬‬ ‫به تازگی نیز خبر رس��ید که بعد از تعطیلی چند روزه‬ ‫مرزهای ایران با ‪۷‬کش��ور همس��ایه‪ ۱۴ ،‬مرز مش��ترک‬ ‫ایران برای تبادل تجاری باز ش��ده است اما هنوز ‪ ۹‬مرز‬ ‫به ویژه مرز ایران با ترکیه‪ ،‬ارمنستان و پاکستان تعطیل‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که در برخی از این مرزها مانند‬ ‫مرز ایران و افغانس��تان حمل ونق��ل کاال به کندی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حس��ین سلیمی رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران‬ ‫و افغانس��تان به‬ ‫گف��ت‪ :‬مرز ایران و افغانس��تان‬ ‫باز اس��ت اما احتیاط می کنند و این حمل ونقل ها روان‬ ‫نیس��ت چرا که کامیون های بسیاری مدت زیادی پشت‬ ‫مرزه��ا مانده بودند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬از روز جمعه مرز باز‬ ‫شده اس��ت که البته درحال حاضر (یکشنبه ‪۱۸‬اسنفد)‬ ‫نمی دان��م تصمیم دیگری گرفته ش��ده یا خیر‪ .‬اما بعید‬ ‫است که دوباره بسته شده باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در افغانس��تان هنوز م��وردی از کرونا‬ ‫کشف نشده است و در مرز هم به اندازه شهرهای داخل‬ ‫کش��ور شیوع ویروس را نداریم و ش��هرهای سیستان و‬ ‫بلوچستان و مشهد گزارشی از ین موضوع نداریم‪.‬‬ ‫عبدالهاش��م حس��ن نیا‪ ،‬رئیس س��ازمان راه��داری و‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای در گفت وگ��وی چن��د روز پیش‬ ‫خبر از بازگش��ایی مرزهای ایران داد و گفت‪ :‬از ‪ ۲۳‬مرز‬ ‫جاده ای کش��ور هم اکنون تبادالت تج��اری از ‪ ۱۴‬مرز‬ ‫مشترک انجام می شود اما در مرزهای مشترک با برخی‬ ‫از کش��ورها با محدودیت هایی رو به رو هس��تیم‪ .‬به گفته‬ ‫رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای رفت وامد‬ ‫از ‪ ۱۴‬مرز مش��ترک با کش��ورهای اذربایج��ان‪ ،‬عراق و‬ ‫افغانستان ش��امل اس��تارا‪ ،‬بیله س��وار‪ ،‬جلفا‪ ،‬پلدشت‪،‬‬ ‫شلمچه‪ ،‬باشماق‪ ،‬تمرچین‪ ،‬مهران‪ ،‬پرویزخان‪ ،‬خسروی‪،‬‬ ‫دوغارون‪ ،‬ماهیرود و میلک بدون مش��کل انجام می شود‬ ‫اما در مرزهای مشترک با کشورهای ترکیه‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و ارمنس��تان ب��ا محدودیت های��ی رو ب��ه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن خبرها در حالی مطرح می ش��ود که عراق دیروز‬ ‫دوب��اره در اطالعی��ه ای اعالم کرد که مرزه��ای خود با‬ ‫ایران را بسته است‪ .‬همچنین در حالی مسئوالن خبر از‬ ‫بسته بودن مرز پاکستان می دهند که عبدالحکیم ریگی‬ ‫میرجاوه رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫در روز یکشنبه گفت‪ :‬مرز پاکستان‬ ‫درحال حاضر باز اس��ت‪ .‬او از بی��ان اطالعات و جزییات‬ ‫دیگر در این باره خودداری کرد‪.‬‬ ‫البته دیروز نیز س��خنگوی گمرک ای��ران اعالم کرد‪:‬‬ ‫پاکستان اجازه ورود کامیون های ایرانی برای جابه جایی‬ ‫کاالهای صادراتی ایران را صادر کرد و مرز میرجاوه برای‬ ‫جابه جایی کاال از طرف پاکس��تانی ها باز ش��د‪ ..‬روح اهلل‬ ‫لطیفی افزود‪ :‬پاکس��تانی ها با اجازه ورود ‪ ۱۲‬کامیون به‬ ‫گمرک تفتان این کش��ور روند تردد کامیون های ایرانی‬ ‫را از صبح روز ش��نبه ‪ 17‬اس��فند‪ ،‬بعد از چند روز از سر‬ ‫گرفت‪ .‬پاکستانی ها بعد از کنترل های الزم کاال و راننده‪،‬‬ ‫دوب��اره اج��ازه ورود ‪ ۱۲‬کامیون دیگ��ر را به خاک این‬ ‫تجارت‬ ‫کرونا زده!‬ ‫هفته ای مرز شویم‪.‬‬ ‫در خب��ر دیگری نیز هیات گذرگاه ه��ای مرزی عراق‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این کشور امروز پنج مرز زمینی خود با ایران‬ ‫را بسته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از السومریه نیوز‪ ،‬در پی شیوع‬ ‫وی��روس کرونا هیات گذرگاه های مرزی عراق یکش��نبه‬ ‫در بیانیه ای اعالم کرد که ‪۵‬مرز زمینی ش��لمچه‪ ،‬شیب‪،‬‬ ‫زرباطی��ه‪ ،‬منذریه و مندلی میان ای��ران و عراق از امروز‬ ‫بس��ته ش��دند و تبادالت تجاری میان دو کش��ور از این‬ ‫مرزها انجام نمی شود‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده اس��ت که بس��تن این گذرگاه ها از‬ ‫‪ 18‬اسفند اغاز شده و تا ‪ 25‬اسفند ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫هی��ات گذرگاه ه��ای مرزی عراق همچنی��ن اعالم کرد‪:‬‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫مسافران عراقی که به ایران سفر کرده اند نیز نمی توانند‬ ‫از گذرگاه های فوق الذکر وارد کش��ور شوند و به صورت‬ ‫خصوصی از فرودگاه بغداد و بصره به کشور می ایند‪.‬‬ ‫دی��روز اما یحی��ی ال اس��حاق رئیس اتاق مش��ترک‬ ‫بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫مرزهای عراق دو قسمت است؛ مرزهای اقلیم و مرزهای‬ ‫جنوب‪.‬‬ ‫اما‬ ‫هس��تند‬ ‫فعال‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫مش��کلی‬ ‫اقلی��م‬ ‫مرزه��ای‬ ‫محمدرضا رستمی‬ ‫مرزه��ای جنوب ب��ه دلی��ل تصمیم های دول��ت عراق‬ ‫دستخوش مشکالتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا چند روز پیش همه مرزها به جز مرز‬ ‫مهران بنا به دلیل تغییرات مدیریتی و بازرس��ی کاال باز‬ ‫بود‪ .‬به تازگی نیز به دلیل ش��یوع ویروس کرونا ایران و‬ ‫عراق تمهیداتی را در دس��تور کار دارن��د‪ .‬در ایران قرار‬ ‫ش��ده تا وزارت راه مناطق قرنطینه ش��ده ای را در مرزها‬ ‫تعبیه کنند تا کااله��ای وارداتی یا صادراتی گندزایی و‬ ‫یحیی ال سحاق‬ ‫ضدعفونی کنند‪ .‬این امر هنوز س��اماندهی کامل نیافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و عراق تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به تازگی عراق به دنبال این اس��ت که خودش��ان‬ ‫هم تش��کیالتی دراین باره ایجاد کنند و برهمین اساس‬ ‫اعالم کردن��د مرز مهران و مرزهای جنوب به مدت یک‬ ‫هفته بس��ته خواهد بود‪ .‬اما درباره ورود و خروج مسافر‬ ‫و گردش��گران به جد هم ما و هم طرف عراقی حس��اس عبدالحکیم ریگی میرجاوه‬ ‫هستیم و از این امر جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫ال اس��حاق در توصیه به صادرکنن��دگان تاکید کرد‪:‬‬ ‫صادرکنندگان نگران نباش��ند روند ص��ادرات و واردات‬ ‫قطع نمی ش��ود اما باید اگاه باشند که قبل از ارسال کاال‬ ‫از گم��رک مربوط��ه پرس و جو کنند و از ش��رایط اگاه‬ ‫ش��وند‪ .‬ممکن است یک گمرک س��امانه جامع کنترل‬ ‫کاالها را راه اندازی کرده باش��د و مشکلی در حمل ونقل‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫چه خبر از بازار میوه؟‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی ضمن اعالم کاهش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی قیمت پیاز‬ ‫از هفته اینده‪ ،‬از تزریق موز بندرعباس و چابهار به بازار برای به تعادل رسیدن قیمت این میوه‬ ‫خبر داد‪ .‬اسداهلل کارگر در گفت وگو با ایسنا دالیل گرانی برخی محصوالت کشاورزی از جمله‬ ‫پیاز و لیموشیرین را تشریح کرد و گفت‪ :‬گرانی برخی میوه ها و صیفی جات مربوط به میادین‬ ‫میوه وتره بار مرکزی اس��ت؛ یعنی مغازه دار این محصوالت را از مبداء گران خریداری می کند‬ ‫و با اعمال س��ود مصوب به دست مش��تری می رساند‪ .‬از طرفی با شیوع ویروس کرونا صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی منتفی شده بود و کشورهایی مانند عراق و روسیه مرزهایشان را بسته‬ ‫بودند‪ ،‬اما به تازگی صادرات از س��ر گرفته ش��ده و به همین دلیل قیمت برخی محصوالت نیز‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه وسبزی درباره تدابیر اتخاذ شده برای‬ ‫کاهش قیمت پیاز گفت‪ :‬از هفته اینده پیاز از جنوب کش��ور و استان اصفهان به بازارها ترزیق‬ ‫می ش��ود و قیم��ت پیاز ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد ارزان ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه اقدام اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان میوه و سبزی تهران در توزیع چند تن زنجبیل در سطح شهر باعث کنترل بازار‬ ‫این محصول و کاهش ‪۴۰‬هزار تومانی ان شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با به تعادل رسیدن زنجبیل به طور‬ ‫قطع قیمت باقی محصوالت نیز در روزهای اتی به تعادل خواهد رسید‪ .‬کارگر با بیان اینکه ‪۵۰‬‬ ‫درصد موز کشور از ترکیه وارد می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا‬ ‫موز وارد نشد در نتیجه قیمت ان افزایش یافت‪ ،‬اما از روزهای اینده موز از بندرعباس و چابهار‬ ‫به بازار ترزیق خواهد شد و قیمت ان به تعادل خواهد رسید‪.‬‬ ‫اماره��ای عجی��ب و غریبی از ض��رر و زیان‬ ‫اقتصادی چین به گوش می رس��د که ناش��ی از‬ ‫وی��روس جهش یافت��ه کرونا با ن��ام کووید‪19-‬‬ ‫اس��ت‪ .‬ویروس��ی که از روزهای ابتدایی سال نو‬ ‫میالدی از چین ش��روع ش��د و حاال با گذشت‬ ‫حدود دو ماه در بیشتر کشورهای دنیا ردپایی از‬ ‫این اپیدمی بزرگ وجود دارد‪ .‬این ویروس عالوه‬ ‫بر اینکه جان هزاران انس��ان را گرفت و سالمت‬ ‫هزاران انس��ان دیگ��ر را هم به خط��ر انداخته‪،‬‬ ‫اقتصاد را نیز تح��ت تاثیر قرار داد به نحوی که‬ ‫کش��ور قدرتمند چین از این اتفاق ضربه نسبتا‬ ‫بزرگی خورده اس��ت؛ از خودروس��ازی و تولید‬ ‫عظی م گرفته تا تجارت حجیم‪.‬‬ ‫ش��یوع کرونا در چین در حال��ی اقتصاد این‬ ‫کش��ور و می��زان ص��ادرات و واردات را متحول‬ ‫کرد که دیگر کشورها نیز تا حدودی درگیر این‬ ‫مش��کل جهانی شده اند اما رقم دقیقی از میزان‬ ‫خسارات ناشی از ش��یوع این ویروس در جهان‬ ‫در دست نیست؛ اما هرچه که هست صحبت از‬ ‫رقم های میلیارد دالری اس��ت که در این مدت‬ ‫بر اقتصاد جهانی و به ویژه تحمیل شده است‪.‬‬ ‫متاسفانه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست‬ ‫و از ابتدای اس��فند امس��ال با ورود کرونا‪ ،‬دچار‬ ‫بی سامانی هایی شد که به نظر نمی رسد اقتصاد‬ ‫بای��د خ��ود را اماده مواجهه با تبع��ات ان کند‪.‬‬ ‫توق��ف تعداد زی��ادی از پروازه��ای منطقه ای و‬ ‫بین المللی و محدودیت تردد در برخی مرزهای‬ ‫زمینی بخش��ی از اتفاق��ات رخ داده در روزهای‬ ‫پ��س از ورود کرونا به ایران را تش��کیل داده اند‬ ‫که هرچند با مذاکرات انجام ش��ده بس��یاری از‬ ‫مرزهای مش��ترک کش��ور با همسایه ها باز شده‬ ‫و ب��ا حفظ نکات ایمنی تردد ادام��ه دارد اما به‬ ‫نظر می رس��د در بلندمدت احتمال تاثیرگذاری‬ ‫این اتفاق بر صادرات ایران وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در حال��ی ک��ه سرنوش��ت‬ ‫بودج��ه ‪ ۹۹‬و پیش بینی های دول��ت برای اتکا‬ ‫به درامدهای غیرنفتی هنوز مش��خص نیس��ت‬ ‫ام��ا ویروس کرونا تا ح��دودی بر حجم صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران نیز تاثیر گذاش��ته است که البته‬ ‫به گفته برخی مسئوالن با اتخاذ تدابیر مناسب و‬ ‫ساماندهی امور می توان امیدوار بود که صادرات‬ ‫غیرنفتی ضربه بزرگی نبیند‪ .‬این الزام و ضرورت‬ ‫نبای��د در حد رویا باقی بمان��د بلکه باید هرچه‬ ‫س��ریع تر نس��بت به تصمیم گیری های به موقع‬ ‫و کارامد اقدام ش��ود‪ .‬البته چش��م م��ا که اب‬ ‫نمی خورد! مانند چندین و چند داس��تان دیگر‬ ‫که دی��ر جنبیدند و نه تنها فرصت ها از دس��ت‬ ‫رفت بلکه دچار ضرر و زیان هم شدیم؛ از فرصت‬ ‫ناب بازار روس��یه گرفته تا همین نبود مدیریت‬ ‫درس��ت درباره قرنطینه کردن قم وجلوگیری از‬ ‫شیوع ان به کل کشور!‬ ‫بسیاری از همسایگان ایران در هفته گذشته‬ ‫مرزه��ای زمینی خ��ود را ب��ه روی محموله های‬ ‫صادراتی ایران بس��تند و به جز ترکیه که هنوز‬ ‫در تصمیم اش ثابت قدم است دیگر مرزها گاهی‬ ‫باز هستند و گاهی بس��ته‪ .‬ان مرزهایی هم که‬ ‫باز هس��تند روند نق��ل و انتقال بس��یار کندی‬ ‫دارند که خیلی هم به س��ود تجارت نیست‪ .‬در‬ ‫همین شرایط بسیاری از دست اندرکاران تجارت‬ ‫کش��ور براین باورند که صادرکنندگان و رایزنان‬ ‫اقتص��ادی باید فعالیت های خود را بیش��تر و از‬ ‫تمام ظرفیت ها استفاده کنند‪ .‬عالوه بر سربازان‬ ‫خط مقدم اقتصاد کش��ور در این ش��رایط کرونا‬ ‫و تحری��م‪ ،‬دولتمردان نیز باید اس��تین همت را‬ ‫باال بزنند با رایزنی های الزم دیپلماسی اقتصادی‬ ‫را نی��ز تقویت کنن��د‪ .‬به هر ح��ال واقعیت این‬ ‫اس��ت که اقتصاد ضعیف ایران ش��اید دیگر تاب‬ ‫فش��ارهای بیشتر را نداشته باشد و نتواند بعد از‬ ‫تحمل و دورزدن های تحری��م‪ ،‬این بار در مقابل‬ ‫کرونا بایس��تد‪ .‬بنابراین باید تصمیمات ضربتی‬ ‫و ملی گرفته ش��ود تا بی��ش از این دچار ضعف‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫انچ��ه از اخرین امار گم��رک ایران از تجارت‬ ‫به دس��ت امده این اس��ت که در ‪ ۱۱‬ماه س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬ص��ادرات بیش از ‪ ۳۸‬میلی��ارد دالری ثبت‬ ‫ش��د که هرچند از نظر ارزش��ی نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل کمتر بوده اما از نظر وزنی روند‬ ‫افزایشی داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫پیش بینی امس��ال برای صادرات امسال این بود‬ ‫که از مرز ‪ ۴۰‬میلیارد دالر نیز بگذریم اما شواهد‬ ‫امر حاکی از محقق نشدن این پیش بینی است‪.‬‬ ‫هرچند باید منتظر مان��د و دید کارنامه تجاری‬ ‫اسفند کشور با وجود ورود کرونا به کشور چگونه‬ ‫بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 19‬اسفند ‪ 14 -1398‬رجب ‪ 9 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1484‬پیاپی‪2802‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫دیدگاه‬ ‫ترس از کرونا قدرت تفکر و اندیشه را از مردم گرفته است‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه کتاب شعری بخوانیم؟‬ ‫«دختر شیطان» به شبکه خانگی امد‬ ‫انتشار مجموعه شعر مفتاحی پس از ‪ ۱۳‬سال‬ ‫«دخترش��یطان» به کارگردانی‬ ‫قرب��ان محمدپ��ور وارد ش��بکه‬ ‫خانگی ش��د‪« .‬دختر ش��یطان»‬ ‫دومی��ن محص��ول مش��ترک‬ ‫س��ینمای ای��ران و بالی��وود پس‬ ‫«س�لام بمبئ��ی» اس��ت و چند‬ ‫بازیگر سرش��ناس سینمای هند‬ ‫در ان ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫موس��یقی «دختر ش��یطان» توسط دلشاد شیخ س��اخته شده و سونو‬ ‫نیگام و اریجیت سینک دو خواننده سرشناس هندی دو ترانه از ‪ 6‬ترانه‬ ‫دختر ش��یطان را خوانده اند‪ .‬حمید فرخ نژاد‪ ،‬ایش��ا روات‪ ،‬جکی شروف‪،‬‬ ‫گلش��ن گروور‪ ،‬س��یمران میش��کروتی‪ ،‬محمدرضا ش��ریفی نیا و فردین‬ ‫حفیظی از بازیگران اصلی فیلم هس��تند‪« .‬دختر شیطان» پس از «سالم‬ ‫بمبئی» دومین محصول مشترک سینمای ایران و بالیوود است‪.‬‬ ‫انتش��ارات ارادم��ان دفت��ر ش��عری از‬ ‫محم��د مفتاحی را با عنوان «س��کوت س��هم‬ ‫جیرجیرک هاست» به بازار نشر عرضه کرد‪.‬‬ ‫از محم��د مفتاح��ی پ��س از س��ال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫مجموعه ش��عر جدیدی منتش��ر نش��ده بود‪.‬‬ ‫البته او در این س��ال ها به انتش��ار اثاری چون «باید عاش��ق ش��د و خواند‬ ‫‪ /‬زندگ��ی و ش��عر م‪ .‬ازاد»‪« ،‬با عش��ق از غربت ‪ /‬نامه ه��ای هانیبال الخاص‬ ‫به م‪ .‬ازاد»‪« ،‬همس��ایه با بیگانه ها‪ ،‬جس��تارهایی درباره اثار احمد محمود»‪،‬‬ ‫ش��رح مخزن االس��رار نظامی‪ ،‬ش��رح هفت پیکر نظامی‪ ،‬ش��رح اسکندرنامه‬ ‫نظامی‪ ،‬شرح خسرو و شیرین نظامی و شرح لیلی و مجنون نظامی مشغول‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مفتاحی همچنین جس��تارهایی درباره رمان های جواد مجابی‪،‬‬ ‫جس��تارهایی درباره اثار اسماعیل فصیح و جستارهایی درباره اثار داستانی‬ ‫جمال میرصادقی را هم در دس��ت انتش��ار دارد‪ .‬مجموعه شعر سکوت سهم‬ ‫جیرجیرک هاس��ت با طرح جلدی از عباس مفتاحی به بهای ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه رمانی بخوانیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫«راز» قرار بود ‪ ۹‬اس��فند به بازار بیاید‪،‬‬ ‫اما با شیوع بیماری کرونا در کشور توزیع‬ ‫ان به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫مهدیه عرب ش��اعر و ترانه س��را درباره‬ ‫انتش��ار البوم دکلمه های خود گفت‪ :‬قرار‬ ‫بود البوم «راز» روز ‪ ۹‬اسفند با حضور گروهی از خوانندگان پاپ منتشر‬ ‫ش��ود ولی به دلیل بخش نامه وزارت بهداشت و ابالغیه وزارت ارشاد در‬ ‫مورد برگزار نشدن تجمعات هنری به خاطر شیوع ویروس کرونا مجبور‬ ‫ش��دیم این مراس��م و انتش��ار البوم را فع ً‬ ‫ال به حالت تعلیق در بیاوریم‪.‬‬ ‫احتماالً این البوم را در سال ‪ ۹۹‬و در نیمه های فروردین منتشر می کنم‪.‬‬ ‫برای تولید این البوم حدود س��ه س��ال زحمت کشیدم و در استودیوها‬ ‫مش��غول ضبط بودم‪ .‬درنهایت از بین ‪ ۲۰‬قطعه ای که دکلمه کردم‪۱۱ ،‬‬ ‫قطعه را انتخاب کردم که انها را در قالب یک البوم منتشر کنم‪ .‬از صفر‬ ‫تا صد این البوم را با هزینه ش��خصی خودم کار کردم و در این مس��یر‬ ‫دوس��تان موزیسین و خواننده هایی که قب ً‬ ‫ال با انها کار کرده بودم بدون‬ ‫چشم داشتی در کنارم حضور داشتند و به من کمک کردند‪.‬‬ ‫کت��اب مجموع��ه تامالت لئون��ارد کوهن با‬ ‫عنوان «پوچ��ی همراه من اس��ت» با ترجمه‬ ‫مشترک فرزام کریمی و سوریا جمالی از سوی‬ ‫انتشارات سیب سرخ منتشر شد‪.‬‬ ‫این کتاب یک ناداس��تان است که برگرفته‬ ‫از کت��اب ‪ book of mercy‬اس��ت ک��ه روایات متفاوت در غالب سلس��له‬ ‫نوشته هایی به قلم کوهن در دوران مختلف زندگی اش است که اغاز تا پایان‬ ‫میانسالی اش را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫کتاب متش��کل از دو فصل پیش��گفتار و البوم شناسی اس��ت و در ادامه‬ ‫مخاطب‪ ،‬ناداستان پوچی همراه من است را می خواند‪.‬‬ ‫کتاب تاکید بیشتری بر دوران میانسالی زندگی کوهن دارد و دوران ابتدا‬ ‫تا انتهای میانسالی کوهن در این کتاب گرداوری شده است؛ او ابتدا به ظن‬ ‫بودایی گروید و س��پس سعی کرد مومنانه زیست کند ولی ان افکار گسپل‬ ‫گونه همواره در روح او پررنگ بود‪.‬‬ ‫کتاب «پوچی همراه من اس��ت» به نرخ ‪ ۳۳‬هزار تومان در ‪ ۱۱۰‬صفحه از‬ ‫سوی انتشارات سیب سرخ راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫هوشنگ ظریف درگذشت‬ ‫هوش��نگ ظریف نوازنده پیشکسوت‬ ‫و مدرس تار ‪ ۱۷‬اس��فند به علت ایست‬ ‫قلبی درگذشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پری صالحی‪ ،‬همسر‬ ‫هوش��نگ ظریف که خ��ود از نوازندگان‬ ‫پیشکس��وت ویول��ن و قیچک اس��ت با‬ ‫تایی��د خب��ر درگذش��ت ظری��ف گفت‬ ‫همس��رش در ‪ ۸۱‬سالگی به علت ایست‬ ‫قلبی درگذشت‪ .‬هوش��نگ ظریف چند سالی بود که از بیماری‬ ‫الزایمر رنج می برد و چندی پیش در ایین پایانی سی وپنجمین‬ ‫جشنواره موسیقی فجر از او تقدیر شد‪.‬‬ ‫این هنرمند عرصه موس��یقی سال ‪ ۱۳۱۷‬در تهران متولدشد‪.‬‬ ‫از نوجوانی در هنرستان موسیقی ملی و هنرکده عالی موسیقی‬ ‫فراگیری اموزش تار را نزد موس��ی معروفی و علی اکبر شهنازی‬ ‫شروع کرد‪ .‬وی از سال ‪ ۱۳۳۷‬در وزارت فرهنگ و هنر‪ ،‬سازمان‬ ‫پیش اهنگی ایران‪ ،‬سازمان خدمات اجتماعی کشور‪ ،‬هنرستان‬ ‫عالی موس��یقی ملی‪ ،‬واحد موس��یقی س��ازمان زرتشتیان ایران‬ ‫(فروهر)‪ ،‬هنرستان های پسران و دختران‪ ،‬دانشگاه های موسیقی‬ ‫به تدریس موس��یقی مش��غول بود‪ .‬هوش��نگ ظریف به عنوان‬ ‫تکنواز تار در ارکس��ترهای متعدد سازمان ملی وابسته به وزارت‬ ‫فرهنگ و هنر‪ ،‬گروه اس��تاد فرامرز پای��ور‪ ،‬رادیو تلویزیون ملی‬ ‫ایران‪ ،‬ارکسترهای موس��یقی سنتی وابسته به وزارت فرهنگ و‬ ‫هنر و‪ ...‬حضور داشته و اجراهای متعددی در کشورهای اروپایی‬ ‫و اس��یایی به روی صحنه برده اس��ت‪ .‬ظریف در اوایل دهه ‪۷۰‬‬ ‫موف��ق به دریافت نش��ان درجه یک هن��ری از وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی ش��د که معادل مدرک دکتراست‪ .‬او بیش از ‪۵۰‬‬ ‫س��ال از عمرش را به اموزش موس��یقی پرداخته است و رد پای‬ ‫پررنگی در تاریخ موسیقی ایران بر جای گذاشته و با بهره گیری‬ ‫از محضر استادانی چون علی اکبرخان شهنازی‪ ،‬روح اهلل خالقی‪،‬‬ ‫موس��ی و جواد معروفی‪ ،‬چنان مهارتی در نواختن «تار» کسب‬ ‫ک��رد که ش��اگردانش هر ک��دام چهره های تارنوازی ش��دند که‬ ‫می توان به چهره هایی چون حس��ین علی��زاده‪ ،‬داریوش طالیی‪،‬‬ ‫ارشد طهماسبی و حمید متبسم اشاره کرد‪.‬‬ ‫گلزار محمدی درگذشت‬ ‫گل��زار محم��دی دبی��ر هجدهمین‬ ‫جش��نواره بین الملل��ی تئاتر عروس��کی‬ ‫تهران‪-‬مب��ارک بعد از ماه ه��ا مبارزه با‬ ‫بیم��اری س��رطان‪ ،‬صبح روزگذش��ته‪،‬‬ ‫یکش��نبه ‪ ۱۸‬اس��فند دار فان��ی را وداع‬ ‫گف��ت‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬گلزار محمدی‬ ‫متولد ‪ ۱۳۵۶‬در س��ن ‪ ۴۲‬س��الگی و بر‬ ‫اث��ر بیماری س��رطان دار فانی را وداع گف��ت‪ .‬محمدی که ماه ها‬ ‫از بیماری س��رطان رنج می برد چند روز پیش از تهران به ش��هر‬ ‫سنندج و خانه پدری خود منتقل شد‪ .‬نازیال نوری شاد از دوستان‬ ‫گلزار محمدی که همراه وی نیز بود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬به درخواس��ت‬ ‫محمدی این انتقال به شهر سنندج اتفاق افتاد زیرا تمایل داشت‬ ‫روزهای پایانی عمر خود را در خانه پدری و نزد خانواده اش سپری‬ ‫کند‪ .‬گلزار محمدی دبیری هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر‬ ‫عروسکی «تهران‪-‬مبارک» را عهده دار بود و حتی در زمان تشدید‬ ‫بیماری نیز امور این رویداد تئاتری را پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫اقدامات فیروزابادی در قحطی‬ ‫سید رضا فیروزابادی درس��ال ‪ ۱۲۹۰‬ه ق برابر با ‪۱۲۵۱‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫ه‪.‬ش و ‪ ۱۸۷۲‬میالدی در ده فیروز اباد شهر ری به دنیا امد‪.‬‬ ‫س��ید رضا فیروزابادی از جمله روحانیون سیاستمداری‬ ‫بود که از جوانی در رویدادهای س��خت سیاسی و اجتماعی‬ ‫حضوری موث��ر داش��ت‪ .‬او در چهاردوره مجلس ش��ورای‬ ‫ملی‪ ،‬نماینده مردم ش��د‪ .‬وی با اس��تفاده از حقوق ماهیانه‬ ‫خود از مجلس و کمک از نیکوکاران توانس��ت بیمارس��تان‬ ‫فیروز ابادی را تاسیس کند‪ .‬فیروز ابادی در شرایط سخت اجتماعی همواره کنشگری‬ ‫فعال بود‪ .‬در طول جنگ جهانی اول طی سال های ‪ ۱۲۹۳‬تا ‪ ۱۲۹۷‬خ‪ ،‬حضور نیروهای‬ ‫بیگان��ه تعطیلی مجلس و تضعیف حکومت مرکزی نفوذ بیش از حد روس و انگلیس‪،‬‬ ‫رقابت ایالت در نواحی مختلف کش��ور به تحری��ک حکومت های بیگانه‪ ،‬زمزمه خود‬ ‫مختاری در نواحی خراسان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬خوزستان و گیالن وضع اقتصادی و سیاسی‬ ‫کش��ور را روز به روز وخیم تر کرده بود‪ .‬روس ها گندم می خریدند و احتکار می کردند‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫به این ترتیب از چند جهت زمینه های کمبود مواد غذایی اماده شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۲۹۵‬خ‪6 ،‬ماه اخر س��ال میزان بارش بسیار کم بود‪ .‬رودخانه ها خشک و‬ ‫‪۳‬‬ ‫بی اب بود‪ ،‬در ورامین زمین های کشاورزی گرفتار افت سن شد و نرخ گندم باال رفت‪.‬‬ ‫فیروز ابادی بهار ان سال متوجه شد‪ ،‬محصول در اثر کم ابی وافت سن‪ ،‬پوک شده او‬ ‫قحطی را پیش بینی کرد و به یکی از دوستانش حاج مهدی سالمت گفت‪ « :‬از نماینده‬ ‫خود در همدان بخواهید ده خروار مغز بادام بخرند‪ .‬قحطی در راه اس��ت‪ » .‬بادام ها به‬ ‫نرخ خرواری س��ی تومان خریده ش��د‪ .‬در بحبوحه قحطی خود نیز از فیروز اباد مقدار‬ ‫زی��ادی گن��دم ارد کرد و به تهران اورد و به یک دکان ن��ان تافتون پزی داد‪ .‬روزی ده‬ ‫من بادام را در یک اجیل فروشی بو می دادند‪ .‬نان و بادام را همراه پسر بزرگشان حاج‬ ‫س��ید محمد و یکی از اقوامش به نام دایی حسین به مدرسه اقا محمود واقع در کوچه‬ ‫حاجی ها و مدرسه سپهساالر کوچک نزدیک حیاط شاهی می بردند‪ ،‬در انجا عده ای‬ ‫از فقرا را اس��کان داده بودند به هر کدام یک قرص نان و مقداری مغز بادام می دادند‪ .‬او‬ ‫تا پایان قحطی این کار را ادامه داد‪ .‬شاید حدود صد و پنجاه نفر را با این روش از مرگ‬ ‫نج��ات داد‪ .‬در موارد دیگری نیز در هم��ان دوران به مردم کمک می کرد و برای ادامه‬ ‫کار از مهدی س�لامت قرض کرد‪ ،‬وقتی در اخر قحطی هزینه ان را حس��اب کردند به‬ ‫یازده هزار تومان رس��یده بود‪ ،‬اما اقای س�لامت هیچ گاه ای��ن مبلغ را از فیروزابادی‬ ‫‪۴‬‬ ‫دریافت نکرد‪.‬‬ ‫منابع‪-۱ :‬بامداد مهدی‪ ،‬ش��رح ح��ال رجال ایران‪ ،‬انتش��ارات زوار‪ ،‬تهران‪،۱۳۷۱ ،‬‬ ‫ص ‪.۹۸‬‬ ‫‪-۲‬کس��روی‪ ،‬احمد تاریخ هجده س��اله اذربایجان‪ ،‬تهران‪ ،‬امیر کبیر ‪ ،۱۳۵۷‬ج ‪،۲‬‬ ‫ص ‪.۶۸۸‬‬ ‫‪-۳‬مس��توفی‪ ،‬عبداهلل‪ ،‬ش��رح زندگانی من یا تاری��خ اداری اجتماعی ایران‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫زوار‪ ،‬ج ‪ ،۲‬ص ‪.۴۹۵‬‬ ‫‪-۴‬گفت وگو با سید جعفر فیروزابادی‪.‬‬ ‫پویش «تندرست باش ای ایران»‬ ‫پویش تندرس��ت باش ای ای��ران به همت خانه کتاب با ه��دف تقویت روحیه‬ ‫مردم ایران و مش��ارکت ب��زرگان فرهنگ و هن��ر در جریان مب��ارزه با ویروس‬ ‫کرونا تش��کیل ش��د‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬موسس��ه خانه کت��اب از اهالی فرهنگ و‬ ‫هنر دعوت کرده که با مش��ارکت در پویش تندرس��ت باش ای_ایران پیام های‬ ‫صوت��ی خود را با مردم ایران به اش��تراک بگذارند‪ .‬این پیام ه��ا همراه با تصویر‬ ‫چهره های سرش��ناس حوزه کتاب و نش��ر‪ ،‬در فضای مجازی منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاکنون در این پویش چهره هایی مانند س��عید تش��کری نویسنده‪ ،‬محمدجعفر‬ ‫یاحقی نویسند و پژوهشگر‪ ،‬قاس��م رفیعا شاعر‪ ،‬ابوالقاسم غالمی مایانی راد شاعر‬ ‫و پژوهشگر و احمد ارام نویسنده‪ ،‬حسن بلخاری پژوهشگر و رئیس انجمن اثار‬ ‫و مفاخر‪ ،‬نیکنام حس��ینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب مشارکت داشته اند‪.‬‬ ‫محبوبه نجف خانی‪ ،‬افسانه شعبان نژاد و مصطفی رحمان دوست و نوید فرخی از‬ ‫مترجمان‪ ،‬نویسندگان و شاعران حوزه کودک و نوجوان و موسی بیدج‪ ،‬تهمینه‬ ‫حدادی‪ ،‬غالمرضا امامی‪ ،‬هاشم اکبریانی و رضا کاظمی‪ ،‬منصوره اتحادیه و علی‬ ‫بلوکباش��ی از دیگر شاعران و نویسندگان کش��ورمان هستند که در این پویش‬ ‫مشارکت داشته اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫البوم «راز» نوروز می اید‬ ‫تامالت لئونارد کوهن خواندنی شد‬ ‫رئیس انجمن «همازور» زرتش��تیان‬ ‫یزد گفت‪ :‬زرتش��تیان این اس��تان برای‬ ‫س�لامتی ای��ران و بازگش��ت ارامش به‬ ‫مردم‪ ،‬ایین نیایش برگزار می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬منوچه��ر ارغوانی‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن ایین در منازل زرتش��تیان‬ ‫برگزار و انها با دعا برای س�لامتی مردم‬ ‫ایران‪ ،‬بخشی از اوستا را قرائت می کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی زرتشتیان روزهای خاص و مقدسی دارند که یکی‬ ‫از انها «ورهرام ایزد» اس��ت که پر انرژی محس��وب شده و انها‬ ‫به دور هم جمع می ش��وند تا به دیگران انرژی بدهند‪ .‬زرتشتیان‬ ‫اس��تان یزد با قرائت اوس��تای «ورهرام یش��ت» برای خودشان‪،‬‬ ‫خانواده و همه مردم ایران ارزوی س�لامتی می کنند‪ .‬استان یزد‬ ‫‪ ۶‬هزار زرتش��تی دارد که در شهرستان های یزد‪ ،‬اردکان و تفت‬ ‫ساکن هستند‪.‬‬ ‫برگی از تاریخ‬ ‫رضا داوری اردکانی ‪ -‬نویسنده‬ ‫و فلیس�وف‪ :‬تنها ما نیستیم که از‬ ‫ویروس کرونا می ترسیم‪ ،‬همه مردم‬ ‫جهان از ان می ترسند و هیچکس را‬ ‫از این بابت نمی توان و نباید مالمت‬ ‫کرد‪ .‬وقتی همه از چیزی می ترسند‪،‬‬ ‫ان چیز قاعدتاً باید ترس��ناک باشد‪.‬‬ ‫ول��ی بیایید چند لحظ��ه درباب این ترس همه‬ ‫جایی بیندیشیم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬هر ترس��ی با وهمی پیوسته است‪ ،‬منتها‬ ‫اوه��ام ترس��اننده متفاوتند و ش��دت و ضعف‬ ‫دارن��د‪ .‬بعضی از انها ه��م مثل ترس از ویروس‬ ‫دس��ت از س��ر مردمی ک��ه در مع��رض هجوم‬ ‫انن��د‪ ،‬برنمی دارند‪ .‬تا انجا که یک لحظه مجال‬ ‫فراغت از س��ودای ویروس نمی یابند که بتوانند‬ ‫بیندیش��ند چرا مث� ً‬ ‫لا از مرگ بر اث��ر ویروس‬ ‫کرون��ا بیش از مرگ بر اث��ر تصادف در جاده ها‬ ‫می ترسند‪ .‬مگر نه این است که تلفات جاده ای‬ ‫در بعض��ی کش��ورها کمت��ر از وی��روس کرونا‬ ‫نیس��ت؟ پس چرا از ان نمی ترس��ند و از کرونا‬ ‫این همه واهمه دارند؟‬ ‫‪ -۲‬اخت�لاف می��ان دو ترس‪ ،‬ترس��ی که به‬ ‫اس��انی از ان غافل می شویم و ترسی که از ان‬ ‫غفل��ت نمی توانیم کرد‪ ،‬هرچه باش��د در اثار و‬ ‫نتایج انها به نحوی طاهر می شود‪ .‬ترسی که از‬ ‫ان غافل می ش��ویم اگر بماند شاید صاحبش را‬ ‫ب��ه احتیاط وا دارد ی��ا او را از خطر حفظ کند‪.‬‬ ‫اما ترس��ی مثل ترس از کرونا که می ماند خطر‬ ‫را بیش��تر و ش��دیدتر می کند‪ .‬برای اینکه بهتر‬ ‫بتوان با خطر ویروس مقابله کرد‪ ،‬باید‬ ‫فرصتی باش��د که در ان بتوان به دفع‬ ‫خطر اندیش��ید‪ .‬اندیش��یدن مستلزم‬ ‫رهایی و انقطاع جزئی یا کلی از ترس‬ ‫اس��ت و با ای��ن رهایی ش��اید بعضی‬ ‫چاره های مقابله با خطر پیدا شود‪ .‬ولی‬ ‫شاید اثر بزرگتری هم داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬فیلسوفان اگزیستانس ادمی را موجودی‬ ‫ترس اگاه می دانند‪ .‬ترس اگاهی با ترس تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬ترس از بیرون و از شئ ای معین است‪ ،‬ولی‬ ‫ترس اگاهی احس��اس ترس توام با درد است و‬ ‫دردمن��د نمی داند ترس و دردش از کجاس��ت‪.‬‬ ‫این ترس‪ ،‬ترس از نیس��تی اس��ت‪ .‬اگر ترس از‬ ‫کرونا به ترس اگاهی برسد‪ ،‬می تواند مایه تذکر‬ ‫موثر و راهگش��ا باشد‪ .‬بشر همواره این استعداد‬ ‫را داش��ته است که به غرور مبتال شود‪ ،‬اما عصر‬ ‫جدید ب��ه خصوص انجا که ناتوان��ی با توانایی‬ ‫اشتباه می ش��ود‪ ،‬ادمی بر مرکب سرکش غرور‬ ‫نشسته است و می تازد‪ ،‬بی انکه از خطرهای راه‬ ‫چی��زی بداند‪ .‬اگر ویروس کرونا ناتوانی ما را به‬ ‫ما بنماید و موجب ش��ود که زمام مرکب غرور‬ ‫را ن��گاه داریم و از دعوا ه��ای بیهوده اندکی رو‬ ‫بگردانیم درس بزرگی به ما داده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تم��دن فناوریک جدی��د‪ ،‬تمدن عظیمی‬ ‫است که وجود و اثارش به یک معجزه می ماند‪.‬‬ ‫ام��ا این قدرت عظی��م و بی مانن��د نمی داند و‬ ‫نمی خواه��د بداند که یک ویروس جهش یافته‬ ‫بیرون امده از ازمایشگاه یا به قولی جداشده از‬ ‫جس��م یک پرنده مفلوک‪ ،‬می تواند نظم عظیم‬ ‫و حی��رت انگی��زش را بلرزاندو دچ��ار بحران و‬ ‫خل��ل کند‪ .‬در نظام بزرگ تم��دن کنونی و در‬ ‫عظمت بش��ر تردید نمی کنیم‪ ،‬اما از ناچیزی و‬ ‫ناتوانی انس��ان و از دچار شدنش به غرور همه‬ ‫توانی و همه دانی نیز نباید غفلت کرد‪ .‬پاسکال‬ ‫می گف��ت ادم��ی بی نهایت ب��زرگ و بی نهایت‬ ‫کوچک اس��ت‪ .‬می توان گفت که با این عظمت‬ ‫و حق��ارت‪ ،‬مهربان��ی و دانای��ی و بی رحمی و‬ ‫نادانی نیز قرین می ش��وند‪ ،‬تا انجا که کس��انی‬ ‫ممکن است چندان نادان باشند که دانشجوی‬ ‫چینی را به جرم اینکه کش��ورش منشا ویروس‬ ‫کرونا بوده اس��ت مقص��ر بدانند و با مش��ت و‬ ‫لگد مجازات کنند‪ .‬ولی کرونا به کش��ور و قوم‬ ‫خاص��ی تعلق ندارد و همه یکس��ان در معرض‬ ‫ابت�لای ان قرار دارند‪ .‬کاش این پیش��امدها به‬ ‫ما می اموخت که به جای دش��منی با یکدیگر‬ ‫هم��دردی و همراهی کنیم‪ .‬ادمیان همچنانکه‬ ‫یکس��ان در معرض خطر ق��رار دارند‪ ،‬از حقوق‬ ‫یکسان نیز بهره دارند‪.‬‬ ‫یکی از نشانه های رو کردن به دانایی و بزرگی‬ ‫این اس��ت که همه و مخصوصا صاحبان قدرت‬ ‫و انه��ا که بیش��تر دچار غرورن��د و احیانا غرور‬ ‫را فضیل��ت و بزرگی می دانن��د‪ ،‬حدود و حقوق‬ ‫مردمان را رعایت کنند و س��خن ناصر خسرو را‬ ‫از یاد نبرند که‪ :‬خلق سراسر همه نهال خدایند‪،‬‬ ‫هی��چ نه بش��کن از این نهال و ن��ه برکن و این‬ ‫همه مش��روط به گذش��تن از ترس خانه کرده‬ ‫در سراسر خوداگاهی ما و رسیدن به درد ترس‬ ‫اگاهی است‪.‬‬ ‫ایین نیایش زرتشتیان یزد‬ ‫برای سالمتی ایران‬ ‫نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫خدا در جزئیات است‬ ‫عل�ی نصری‪ :‬در موزه صلح تهران اقای تقی پ��ور روی صندلی چرخداری که‬ ‫یادگار گلوله تانکی س��ت که در زمان جنگ‪ ،‬در س��ن ‪ ۱۶‬سالگی‪ ،‬دوتا پایش را از‬ ‫کمر قطع کرده بود‪ ،‬به گروه بازدیدکنندگان تور می داد و از خاطراتش می گفت‪.‬‬ ‫از روزهای دش��وار جنگ‪ ،‬از حمالت ش��یمیایی‪ ،‬فضای اضطراب در ش��هرها و‬ ‫روستاهای مرزی‪ ،‬از خون سرفه کردن سربازان‪ ،‬بوی گاز خردل و اعصاب‪ ،‬کمبود‬ ‫امکانات‪ .‬حکایت های شگفت اوری که شاید همگی نظیرشان را شنیده ایم‪ .‬اما در‬ ‫میان همه خاطرات جذاب و حیرت اورش‪ ،‬یکی از همه برایم تکان دهنده تر بود‪ .‬نه به‬ ‫خاطر «ایثارگری» و «فداکاری» و «شجاعت» ابرانسانی که معموالً در حکایت های‬ ‫جنگ می ش��نویم‪ ،‬بلکه به خاط��ر «ظرافت» ش‪ .‬ظرافتی که ش��اید بتواند در این‬ ‫روزهای س��خت دوباره به دادمان برس��د‪ .‬اقای تقی پور تعریف میکرد که زمانی که‬ ‫در یکی از جبهه های غربی کش��ور‪ ،‬روزهای بسیار تلخی را سپری میکردند‪ ،‬مردم‬ ‫شهرهای اطراف برایشان بسته های اجیل می فرستادند‪ .‬اما در این بسته های اجیل‬ ‫هیچ کدام از بادام ها «نوک» نداشتند که این امر باعث تعجب و کنجکاوی سربازان‬ ‫شده بود و مدت ها طول کشید تا به راز ان پی ببرند‪ .‬اقای تقی پور از جمع پرسید‬ ‫«به نظر شما چرا هیچ کدام از بادام ها نوک نداشت؟» مدتی همه در فکر فرو رفتند‬ ‫و هر کس��ی حدسی زد که هیچ کدام درس��ت نبود‪ .‬سرانجام اقای تقی پور خودش‬ ‫جواب داد‪ :‬بادام ها نوک نداش��تند چون مردم نوک تک تک انها را می چیدند و مزه‬ ‫می کردند تا بادام های تلخ را شناس��ایی کنند و از بس��ته اجیل جدا سازند تا مبادا‬ ‫حت��ی یک ب��ادام تلخ کام یک رزمنده را تلخ کند! یعنی م��ردم نگران بودند که ان‬ ‫رزمندگانی که در گاز خردل و بوی خون و باروت نفس می کشیدند و می سوختند‪،‬‬ ‫تلخی بادامی را نچش��ند! ذهن ش��ان تا کجا کار میکرد؟! یا بهتر بگوییم؛ «عشق»‬ ‫به هم نوعان ش��ان ذهن شان را به کجاها می برد و متوجه چه جزئیات و ظرافت هایی‬ ‫می کرد؟ خدا در همین جزئیات اس��ت‪ .‬در همین جاس��ت که خودش را به انس��ان‬ ‫نمایان می کند‪ ،‬دس��تش را می گیرد و از عمق مشکالت نجاتش می دهد‪ .‬در همین‬ ‫جزئیات اس��ت که حساب «جنگ» از «دفاع مقدس» تفکیک می شود و «مدیریت‬ ‫بحران» به «حماسه ملی» تبدیل می گردد و یاس و ناامید جایش را به «خالقیت»‬ ‫می بخش��د و قوانین خش��ک «احتماالت» با «ش��گفتی» جایگزین می شود‪ .‬در این‬ ‫روزهای دشوار شیوع ویروس کرونا در ایران‪ ،‬دقت به مشکالت یکدیگر تا دقیق ترین‬ ‫جزئیات و تالش برای رفع مش��کالت همدیگ��ر حتی تا اندازه رفع تلخی یک بادام‪،‬‬ ‫می تواند قدرت ما را چندین برابر کند و پیروزی مان را قطعی سازد‪ .‬فرق است بین‬ ‫موفقیت ملتی که با ش��نیدن خبر شیوع یک ویروس‪ ،‬به فروشگاه ها هجوم می اورد‬ ‫و قفس��ه ها را خالی می کند و ملتی که در اوج مش��کالت حواس��ش به سبد خرید‬ ‫همسایه ای که با اغاز بحران کسب و کارش را از دست داده‪ ،‬هست‪ .‬فرق است بین‬ ‫موفقیت مردمی که مدام دل همدیگر را با پخش شایعات و اخبار جعلی و جمالت‬ ‫ناامیدکننده‪ ،‬ازرده و هراسان می کنند و مردمی که حواسشان هست که هر جمله و‬ ‫کلمه شان چه تاثیری بر روحیه یک هموطن ناشناس مضطرب و غمگین یا بیمار و‬ ‫داغ دیده می تواند بگذارد‪ .‬بیایید به جزئیات دقت کنیم‪ .‬به «بسته اجیل» فرستادن‬ ‫اکتفا نکنیم‪ ،‬نوک بادام ها را هم بچینیم و مزه کنیم و با ظرافت هر چه بیش��تر در‬ ‫رفتارهای اجتماعی مان از این روزهای سخت عبور کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!