روزنامه صمت شماره 1482 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1482

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1482

روزنامه صمت شماره 1482

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1482‬پیاپی ‪2800‬‬ ‫چهره ها‬ ‫قرار نیست به خانه های‬ ‫مردم مراجعه کنیم‬ ‫مصرف اب در کشور‬ ‫نگران کننده است‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت تحول‬ ‫و نفت تحریمی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫صنعت خاکستری ‪ ۱۵‬اسفند به بورس کاال می رود‬ ‫پایان رقابت منفی در بازار سیمان‬ ‫بازار س��یمان چند س��الی بود که گرفتار رقابت منفی شده بود و تولیدکنندگان‬ ‫به دلیل رکود بازار داخلی در چند س��ال گذشته‪ ،‬همواره در کاهش قیمت ها گوی‬ ‫س��بقت را از یکدیگر می ربودند؛ از همین رو دست اندرکاران این صنعت در انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان به دنبال ورود س��یمان به بورس کاال بودند تا از‬ ‫این طریق زمینه رقابت منفی در این بازار را از بین ببرند‪ .‬ورود س��یمان به بورس‬ ‫کاال با اما و اگرهای بسیاری همراه بود که مانع از عملیاتی شدن این طرح می شد‪.‬‬ ‫با این حال اکنون با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است صنعت خاکستری ‪۱۵‬‬ ‫اس��فند به بورس کاال برود‪.‬کارشناس��ان و فعاالن این بازار معتقدند بورس کاال یک‬ ‫‪2‬‬ ‫خوابمرگی‬ ‫‪16‬‬ ‫مسئولیت معدنکار‬ ‫در برابر زمین‬ ‫‪6‬‬ ‫مالیات بر دارایی های لوکس‬ ‫و چند ابهام‬ ‫گزارش های روز‬ ‫حمل ونقلی ها در انتظار‬ ‫جبران زیان کرونا‬ ‫ارز و سکه‬ ‫خریدار ندارد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تب بازار گوشت فروکش کرد‬ ‫‪10‬‬ ‫کرونا یا دالالن؛ کدام یک در قیمت ها اثرگذارند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫سیس��تم بسیار ش��فاف اس��ت که هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده‬ ‫را تضمین می کند‪ .‬از انجا که در س��ال های گذش��ته در صنعت سیمان رقابت های‬ ‫منفی بسیاری شکل گرفته بود‪ ،‬سیستم بورس کاال سبب می شود این رقابت منفی‬ ‫از بین برود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به توصیه مسئوالن درباره پیشگیری از کرونا‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫از دستورهای پزشکان نباید تخطی شود‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در ش��ماره نخس��ت این یادداش��ت که روز گذشته‬ ‫منتش��ر ش��د‪ ،‬گفتیم باوجود اهمی��ت صنعت نفت و‬ ‫جای��گاه ان در اقتص��اد ای��ران و جه��ان‪ ،‬راهکارهای‬ ‫مدیریتی اعمال ش��ده تاکنون نتوانس��ته نظام اجرایی‬ ‫و عملیاتی این صنعت کلیدی و بزرگ ایران را سامان‬ ‫بخشد‪ ،‬این در حالی است که به گفته برخی مسئوالن‬ ‫صنعت نف��ت‪ ،‬ظرفیت تولید روزانه ‪ ۸‬میلیون بش��که‬ ‫نف��ت در ای��ران وجود دارد و اگر فکری برای توس��عه‬ ‫و رس��یدن به س��قف تولید ایده ال نکنیم در اینده ای‬ ‫نه چندان دور‪ ،‬صنعت نفت و به تبع ان اقتصاد ایران با‬ ‫مشکالت بسیاری روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم وضعیت فعلی صنع��ت نفت را حفظ‬ ‫کنیم و س��پس در مس��یر رش��د گام برداریم نیاز به‬ ‫ایجاد تحوالت اساسی در سازمان های مادر و تابع این‬ ‫صنع��ت داریم‪ .‬به عالوه اینکه تح��ول‪ ،‬نیازمند رهبری‬ ‫دورنگر اس��ت و اغلب موفقیت و شکست ان براساس‬ ‫ادغام چن��د ابتکارعم��ل در بخش ها ی��ا فعالیت های‬ ‫مختلف سازمان شکل می گیرد‪.‬‬ ‫این نیاز در حالی عنوان می ش��ود که برخی مدیران‬ ‫صنع��ت نفت به ج��ای اج��رای عملیات��ی پروژه های‬ ‫کوتاه م��دت‪ ،‬به عن��وان مطالع��ات ماجراجویانه به این‬ ‫پروژه ها نگاه می کنند و فاکتورهای تش��خیص‪ ،‬تمرکز‬ ‫یا حتی فعال سازی دوباره سازمان در راستای دستیابی‬ ‫ب��ه اهداف بلندمدت را ب��ه کار نمی گیرند‪ .‬با این روند‪،‬‬ ‫دس��تیابی به هدف تولید روزانه ‪ ۸‬میلیون بشک ه نفت‬ ‫در شرایطی که اغلب چاه ها دچار کمبود یا بحران های‬ ‫فنی در تولید هستند‪ ،‬بیشتر یک حرف یا ادعا به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫برای تحقق این هدف‪ ،‬پس از حرکت به سوی تحول‬ ‫در س��ازمان‪ ،‬نوبت به بازس��ازی همه جانبه در ساختار‬ ‫مدیریت اجرایی و عملیاتی و پس از ان بازس��ازی در‬ ‫نظام تصمیم گیری می رسد‪.‬‬ ‫بازس��ازی هم��واره نیازمن��د اقدامات ف��وری برای‬ ‫حصول نتایج کوتاه مدت اس��ت‪ .‬ای��ن روند بر اثر بروز‬ ‫بحران به ویژه بحران مالی ش��کل می گیرد‪ .‬روندی که‬ ‫اغلب با کاهش حاش��یه سود‪ ،‬افزایش هزینه ها‪ ،‬تاخیر‬ ‫در تحوی��ل پروژه‪ ،‬کاهش کیفی��ت محصول نهایی یا‬ ‫افزایش هزینه های کارکنان همراه است‪ .‬در این روند‪،‬‬ ‫«بازس��ازی» شامل معیارهای ش��دیدی مانند کاهش‬ ‫فوری هزینه‪ ،‬اخراج کارمندان‪ ،‬افزایش نرخ و همچنین‬ ‫تمرکز حیاتی بر بهبود نقدینگی س��ازمان‪ ،‬اثربخش��ی‬ ‫عملیاتی و استفاده بهتر از ساختار مالی می شود‪.‬‬ ‫پیاده س��ازی عملیات «بازس��ازی» زمانی برای یک‬ ‫سازمان الزم و واجب می شود که سازمان با مشکالت‬ ‫بزرگ روبه رو ش��ده‪ ،‬زیان ده می شود و در نهایت راهی‬ ‫جز «تغییر» وجود ندارد‪.‬‬ ‫درای��ن بی��ن بای��د به ای��ن مه��م توجه ک��رد که‬ ‫مدیریت «بازس��ازی» در س��طح اجرایی یک سازمان‬ ‫با «پیاده س��ازی تحول» در کسب وکار بسیار متفاوت‬ ‫ی در حقیقت اقدامات کوتاه مدت ضروری‬ ‫است‪ .‬بازساز ‬ ‫برای نجات یک س��ازمان به شمار می رود‪ ،‬مانند اخراج‬ ‫کارکنان که منجر به کاهش سریع هزینه ها می شود‪.‬‬ ‫تحول سازمانی یکی از کلیدی ترین تصمیم های هر‬ ‫شرکت است که بدون توجه به منابع سازمانی‪ ،‬به ویژه‬ ‫منابع سازمانی غیرمش��هود همچون دانش‪ ،‬نواوری و‬ ‫مدیریت مالکیت فکری امکان پذیر نیس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫بحران های موجود و کاهش فروش نفت نیز «مدیریت‬ ‫بازسازی» در سطح اجرایی وزارت نفت و شرکت های‬ ‫تابع اسان نیست و حتی در حوزه کارکنان و مشتریان‬ ‫سخت تر هم می شود‪.‬‬ ‫ب��رای اجرای��ی کردن ای��ن هدف نیاز ب��ه مدیریت‬ ‫مس��تقلی اس��ت که از قدرت کافی برخوردار باش��د و‬ ‫«بازس��ازی ساختاری» را تا تغییر و تکمیل معیارهای‬ ‫اصلی (درامد‪ ،‬س��ود‪ ،‬س��ود پیش از به��ره و مالیات و‬ ‫در م��واردی نرخ س��هام) دنبال کند و ب��ه نتایج مورد‬ ‫انتظار برساند‪.‬‬ ‫تحول و بازس��ازی نیازمند تمرکز و تخصص اس��ت‬ ‫و ه��ر دو مورد نی��ز بر درک کامل مش��کالت موجود‬ ‫در کس��ب وکار تکیه دارن��د‪ .‬موفقیت در «بازس��ازی‬ ‫س��اختاری» یا «ایجاد تحول» تنها به وس��یله تمرکز‬ ‫شدید بر بینش خط عملیاتی حاصل می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این هر دو م��ورد نیازمند رویکرد مدیریت‬ ‫مستقیم هس��تند و به ندرت از موقعیت های تئوری به‬ ‫موفقیت می رسند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تح��ول و بازس��ازی در حوزه نفت‬ ‫پروژه های پیچیده ای هستند که اغلب بی نظم‪ ،‬پیچیده‬ ‫و غیرخطی هس��تند و چالش ها و مش��کالت جدیدی‬ ‫در مسیر موفقیت بلندمدت حوزه نفت خلق می کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م «مدیریت تح��ول» را در ش��رایط‬ ‫تحریمی دنبال کنیم‪ ،‬باید در تمام س��طوح س��ازمان‬ ‫استراتژی «بازس��ازی» را دنبال کنیم‪ .‬در این صورت‬ ‫می ت��وان این��ده را بهت��ر از انچه که تا امروز پش��ت‬ ‫سرگذاشته ایم پایه گذاری کنیم‪ .‬پس از عبور از مرحله‬ ‫تغییرات ساختاری می توان ادعای استفاده از ظرفیت‬ ‫تولید و عرضه ‪ ۸‬میلیون بشکه ای را مطرح کرد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی م��ردم را به رعایت‬ ‫توصیه ه��ا و ش��یوه نامه های مس��ئوالن درب��اره‬ ‫پیش��گیری و جلوگیری از الودگی به ویروس کرونا‬ ‫توصیه کرده و فرمودند‪ :‬از این دستورها نباید تخطی‬ ‫شود‪ ،‬چراکه خداوند ما را موظف کرده است در قبال‬ ‫س�لامت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬روز گذشته پس‬ ‫از کاشتن دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری‬ ‫در س��خنانی‪ ،‬کاش��ت درخت را حرکت��ی بابرکت‬ ‫خواندند و درباره بیماری ش��ایع ش��ده در کش��ور‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬همچنان که قبال از پزش��کان‪ ،‬پرس��تاران و‬ ‫مجموعه های درمانی صمیمانه تش��کر کردم‪ ،‬الزم‬ ‫می دان��م بار دیگ��ر از این عزیزان که با کار بس��یار‬ ‫ب��اارزش خ��ود در حال جهاد در راه خدا هس��تند‪،‬‬ ‫تش��کر کنم‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی مشاهده‬ ‫نمونه های درس اموز از تالش و فداکاری کادرهای‬ ‫درمان��ی در رس��یدگی به بیماران را نش��ان دهنده‬ ‫مس��ئولیت پذیری و تعهد انس��انی انان دانستند و‬ ‫افزودن��د‪ :‬همچنی��ن الزم می دان��م از خانواده های‬ ‫پزشکان‪ ،‬پرستاران و همه عوامل درمانی که با صبر‬ ‫و تحمل خود در کنار تالش شبانه روزی عزیزانشان‬ ‫هستند‪ ،‬سپاسگزاری کنم‪ .‬ایشان با دعا برای عافیت‬ ‫بیم��اران و همچنین طل��ب رحمت و مغفرت الهی‬ ‫برای درگذش��تگان از این بیماری و صبر و ارامش‬ ‫ب��رای بازماندگان انها‪ ،‬چند توصیه خطاب به مردم‬ ‫بیان کردند‪ .‬حض��رت ایت اهلل خامنه ای با تاکید بر‬ ‫رعایت توصیه ها و ش��یوه نامه های مسئوالن درباره‬ ‫پیش��گیری و جلوگی��ری از الودگ��ی‪ ،‬افزودند‪ :‬از‬ ‫این دس��تورها نباید تخطی ش��ود‪ ،‬چراکه خداوند‬ ‫ما را موظف کرده اس��ت در قبال س�لامت خود و‬ ‫دیگران احس��اس مسئولیت کنیم؛ بنابراین هر چه‬ ‫به سالمت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری‬ ‫کمک کنیم‪ ،‬حس��نه و هر چه به ش��یوع ان کمک‬ ‫کنیم‪ ،‬س��یئه اس��ت‪ .‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫در توصی��ه ای دیگر همگان را به توس��ل و توجه به‬ ‫پروردگار فراخواندند و گفتند‪ :‬البته این بال انچنان‬ ‫ب��زرگ نیس��ت و بزرگ تر از ان نیز وجود داش��ته‬ ‫است اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف‬ ‫جوان��ان و افراد پرهی��زگار برای دفع بالهای بزرگ‬ ‫تفویض اختیار تصویب بودجه ‪ ۹۹‬به کمیسیون تلفیق‬ ‫س��خنگوی هیات رئیسه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از موافق��ت رهبر‬ ‫معظ��م انقالب ب��ا تفوی��ض اختیار‬ ‫تصوی��ب بودجه ‪ ۹۹‬به کمیس��یون‬ ‫تلفی��ق خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬اس��داهلل عباس��ی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫از نام��ه علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی به رهبر معظم انق�لاب پیرو «تصویب‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬با استناد به اصل ‪ ۸۵‬قانون‬ ‫اساسی» خبر داد‪ .‬وی با اشاره به مفاد این نامه‬ ‫گفت‪ :‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در این‬ ‫نامه از رهبر معظم انقالب درخواس��ت کرد که‬ ‫باتوجه به اینکه مجلس براس��اس تصمیم ستاد‬ ‫مقابله با کرونا نمی تواند جلس��ه ای را تش��کیل‬ ‫دهد‪ ،‬همچنین از انجایی که اکثریت نمایندگان‬ ‫با تصویب بودجه سال ‪ ۹۹‬با استناد به اصل ‪۸۵‬‬ ‫قانون اساسی موافق هستند‪ ،‬تنها راه حل موجود‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اعالم کرد‬ ‫قرار نیست اکیپ های ‪ ۳۰۰‬هزار نفری به خانه های‬ ‫مردم مراجعه کنند و ارتباط با مردم از طریق پرونده‬ ‫الکترونیک سالمت انجام می شود‪.‬‬ ‫س��عید نمک��ی درب��اره برداش��ت هایی ک��ه از‬ ‫صحبت ه��ای او مبنی بر مراجع��ه اکیپ های ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار نفری ب��ه خانه های م��ردم ب��رای غربالگری‬ ‫ویروس کرونا ش��ده بود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬از اینکه اعالم‬ ‫کردیم به خانه مردم مراجعه می کنیم‪ ،‬این برداشت‬ ‫انجام ش��د که قرار است به تک تک خانه های مردم‬ ‫مراجعه کنی��م یا افراد را از خانه بیرون بکش��یم یا‬ ‫خودمان داخل خانه مردم برویم‪ .‬این مثل این است‬ ‫که بگوییم باوجود ماش��ین حس��اب‪ ،‬می خواهیم از‬ ‫این است که رهبر معظم انقالب در‬ ‫این باره حکم حکومتی دهند‪.‬‬ ‫س��خنگوی هیات رئیسه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بیان ک��رد‪ :‬پیرو‬ ‫این نامه رهبر معظم انقالب دستور‬ ‫دادند ک��ه اصل ‪ ۸۵‬قانون اساس��ی‬ ‫درب��اره تصوی��ب بودجه س��ال ‪۹۹‬‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫عباس��ی ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس مقرر ش��د‬ ‫بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬به ش��ورای نگهبان ارسال شود و در‬ ‫صورتی که ش��ورای نگهبان این بودجه را تایید‬ ‫کند‪ ،‬این مصوبه قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تا پایان سال جلس��ه ای درباره بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬نخواهد داش��ت و ای��ن بودجه که در‬ ‫کمیس��یون تلفیق به تصویب رسیده‪ ،‬به دولت‬ ‫ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫بس��یار امیدوارم‪ ،‬چراکه توس��ل به درگاه خداوند و‬ ‫طلب ش��فاعت از نبی مکرم اس�لام و ائمه بزرگوار‬ ‫می توان��د بس��یاری از مش��کالت را برط��رف کند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای‬ ‫بس��یار خوب و خوش مضمونی است که می توان با‬ ‫ای��ن الفاظ زیبا و باتوجه ب��ه معانی ان با پروردگار‬ ‫س��خن گفت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای همچنین‬ ‫همه س��ازمان های کشور را به همکاری و در اختیار‬ ‫قرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت که در‬ ‫صف مقدم مقابله با بیماری قرار دارد‪ ،‬توصیه کردند‬ ‫و گفتند‪ :‬نیروهای مس��لح و دستگاه های مرتبط با‬ ‫دفتر رهبری نیز به انجام این کار موظف ش��ده اند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به درگیر شدن‬ ‫کش��ورهای زیادی در دنیا با این بیماری‪ ،‬افزودند‪:‬‬ ‫قدردانی از کمک های سازمان جهانی بهداشت‬ ‫وزیر ام��ور خارجه در پیام��ی توییتری‬ ‫از س��ازمان جهانی بهداش��ت و کشورهای‬ ‫دوس��ت که باوج��ود تروریس��م اقتصادی‬ ‫امری��کا در مقابله با کرونا ب��ه ایران کمک‬ ‫کردن��د‪ ،‬قدردانی ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کش��ورمان در پیام��ی توییتری نوش��ت‪:‬‬ ‫قدردان س��ازمان جهانی بهداشت و کشورهای دوست‬ ‫به دلیل همبستگی انها در مبارزه با کووید ‪ ۱۹‬باوجود‬ ‫تروریس��م اقتصادی ایاالت متح��ده که بیماران ایرانی‬ ‫را ب��ه خطر انداخته‪ ،‬هس��تیم‪ .‬نیازهای ضروری ایران‪:‬‬ ‫ماسک های ان‪ ۹۵‬و سه الیه‪ ،‬دستگاه تنفس مصنوعی‪،‬‬ ‫روپ��وش جراح��ی‪ ،‬کیت تش��خیص وی��روس کرونا‪،‬‬ ‫کاورهای محافظتی بی رنگ‪ ،‬محافظ صورت و بدن‪.‬‬ ‫براس��اس اخبار منتش��ر ش��ده‪ ،‬هواپیم��ای حامل‬ ‫کمک های س��ازمان بهداش��ت جهانی به ایران رسید‪.‬‬ ‫این تجهیزات ش��امل کیت های تست کرونا برای ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر و تجهیزات پزش��کی و ازمایش��گاهی اس��ت‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ :‬قرار نیست به خانه های مردم مراجعه کنیم‬ ‫چرتکه استفاده کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ل حاضر زیرساخت پرونده الکترونیک‬ ‫حا ‬ ‫سالمت وجود دارد که بعد از مدت ها بر‬ ‫زمی��ن ماندن‪ ،‬با کمک هم��کاران ما در‬ ‫خرداد امس��ال راه اندازی شد‪ .‬با ظرفیت‬ ‫پرونده الکترونیک س�لامت و با داشتن‬ ‫اطالع��ات خانواره��ا‪ ۳۰۰ ،‬ه��زار اکیپ‬ ‫در سراس��ر کش��ور برای حضور در مراکز بهداشتی‬ ‫و درمان��ی و پایگاه های بس��یج و مدرس��ه ها اماده‬ ‫می ش��وند‪ .‬نمکی گفت‪ :‬می توانیم به وس��یله پرونده‬ ‫الکترونیک سالمت و سامانه ای با مردم ارتباط برقرار‬ ‫کرده و اطالعات خانوارها را کسب کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ممکن اس��ت در ی��ک محله و در‬ ‫مس��ئوالن ما از روز اول با صفا‪ ،‬صداقت و شفافیت‬ ‫خبررس��انی کردند و مردم را در جریان قرار دادند‬ ‫اما برخی کش��ورهای دیگر که این بیماری در انها‬ ‫ش��دیدتر و همه گیرتر است‪ ،‬پنهان کاری می کنند؛‬ ‫البته ما برای ان بیماران نیز از خداوند طلب عافیت‬ ‫می کنی��م‪ .‬ایش��ان حادثه پدیدامده را مس��ئله ای‬ ‫گ��ذرا‪ ،‬نه فوق العاده دانس��تند و گفتن��د‪ :‬البته من‬ ‫نمی خواهم مس��ئله را خیلی کوچک فرض کنم اما‬ ‫ان را خیل��ی بزرگ هم نکنیم‪ .‬این مس��ئله مدتی‬ ‫نه چندان طوالنی برای کش��ور وجود خواهد داشت‬ ‫و س��پس رخت برمی بندد ام��ا تجربیات حاصل از‬ ‫ان و فعالی��ت مردم و دس��تگاه ها ک��ه به مثابه یک‬ ‫رزمای��ش عمومی اس��ت‪ ،‬می توان��د به عنوان یک‬ ‫دس��تاورد باقی بماند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با‬ ‫اش��اره به اقدامات پس��ندیده و نوع دوستانه برخی‬ ‫هموطن��ان مانن��د کمک های مال��ی و توزیع اقالم‬ ‫بهداش��تی افزودند‪ :‬این کارها بس��یار خوب است و‬ ‫با حفظ این دس��تاوردها‪ ،‬ب�لا به نعمت و تهدید به‬ ‫فرصت تبدیل می ش��ود و امیدواریم روزگار عافیت‬ ‫کامل برای ملت عزیز ایران نزدیک باشد‪.‬‬ ‫هزاران خانوار‪ ،‬دو مورد مبتال باشند که‬ ‫پس از طی مراحل و ارتباطات و تاییدیه‬ ‫دو ط��رف و اعالم کد و شناس��ه واحد‪،‬‬ ‫ب��ه منزل ان ف��رد با لب��اس و امکانات‬ ‫مخصوص مراجعه می ش��ود‪ .‬اگر در یک‬ ‫محله دو خانوار باشد‪ ،‬ماموران ما با یک‬ ‫لباس به دو خانواده س��ر نخواهند زد و‬ ‫به طور حت��م لباس و کاور ج��دا خواهد بود‪ .‬نمکی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در اجرای این طرح هیچ هزینه ای از افراد‬ ‫دریافت نمی شود‪ .‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬همکاران من‬ ‫و بقیه نهاد ها نیز به صحن��ه امده اند‪ .‬قوه قضاییه و‬ ‫دادستانی پشت ما ایس��تاده اند‪ .‬نیروهای امنیتی و‬ ‫اطالعات��ی هم مکش��وفاتی انجام داده ان��د‪ .‬تعدادی‬ ‫نمایندگان س��ازمان بهداش��ت جهانی نیز‬ ‫برای بررس��ی وضعیت مدیری��ت بیماری‬ ‫کرونا وارد ایران شدند‪ .‬این محموله شامل‬ ‫ح��دود ‪ 8‬تن دارو و کیت های ازمایش این‬ ‫بیماری اس��ت و ب��ا هواپیم��ای نظامی از‬ ‫«دوبی» به ایران ارسال شده است‪ .‬به گفته‬ ‫یک مقام س��ازمان بهداشت جهانی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر این کمک ها‪ ۶ ،‬گروه پزش��کی متشکل از پزشکان‪،‬‬ ‫متخصصان علوم ازمایشگاه و اپیدمیولوژیست‪ ،‬به ایران‬ ‫در شناسایی و کنترل ویروس کرونا کمک می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کشور انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان نیز روز دوشنبه‬ ‫با صدور بیانیه ای ضمن اعالم همبس��تگی با قربانیان‬ ‫ویروس کرونا در ایران‪ ،‬از ارس��ال کمک های پزش��کی‬ ‫و مالی به کش��ورمان برای مقابله با ش��یوع سریع این‬ ‫وی��روس خبر دادن��د‪ .‬حمید بعیدی نژاد‪ ،‬س��فیر ایران‬ ‫در انگلیس روز دوش��نبه اعالم کرد نخستین محموله‬ ‫هدایای انگلیس‪ ،‬فرانسه و المان برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا امشب وارد تهران می شود‪.‬‬ ‫انبار احتکار کاال در روزهای گذش��ته کش��ف شده‬ ‫و محصوالت بهداشتی کشف ش��ده در انها در حال‬ ‫توزیع اس��ت‪ .‬ش��وینده ها نیز با تولید ‪ 3‬ش��یفت به‬ ‫ب��ازار می اید‪ .‬براورد ما از افق جدید این اس��ت که‬ ‫در روزه��ای اینده‪ ،‬وضعیت بس��یار مطلوب تری در‬ ‫ماس��ک و م��واد ضدعفونی خواهیم داش��ت که در‬ ‫اختی��ار داروخانه ها ق��رار می گیرد‪ .‬وزیر بهداش��ت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با اس��تفاده از ظرفیت گس��ترده شبکه‬ ‫بهداش��تی و درمانی کشور‪ ،‬ریشه کنی فلج اطفال و‬ ‫حذف سرخک و ریشه کنی ماالریا انجام شده است‪.‬‬ ‫با همین ظرفیت و همکاری گسترده بین بخشی در‬ ‫قالب بس��یج ملی می توانیم کرونا را خیلی زودتر از‬ ‫انچه دنیا انتظار دارد‪ ،‬شکست بدهیم‪.‬‬ ‫نرخ جهانی ابتال به کرونا‪ ۸ ،‬برابر چین‬ ‫تدروس ادهانوم‪ ،‬دبیرکل سازمان جهانی بهداشت‬ ‫در نشستی در ژنو گفت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته موارد‬ ‫گزارش ش��ده به ویروس کرونا در خارج از چین‪۸ ،‬‬ ‫برابر مبتالیان در چین بوده است‪ .‬به گزارش رویترز‪،‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د ویروس کرونای جدید با س��رعت‬ ‫بیشتری در خارج از چین در حال گسترش است‪ ،‬از‬ ‫همین رو فرودگاه های کش��ورهای درگیر غربالگری‬ ‫مس��افران را افزایش می دهند‪ .‬وی در یک نشس��ت‬ ‫توجیهی در ژنو گفت‪ :‬شیوع بیماری در کره جنوبی‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ایران و ژاپن بیشترین جای نگرانی را دارد‪ ،‬اما‬ ‫شواهدی وجود دارد که از نظارت دقیق کره جنوبی‬ ‫خبر می دهد؛ کش��وری ک��ه در حال حاضر بدترین‬ ‫شرایط همه گیری را پس از چین دارد‪ .‬مایک پنس‪،‬‬ ‫مع��اون رئیس جمه��وری امریکا نی��ز در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۱۲‬ساعت اینده‪ ،‬فرودگاه های کره جنوبی‬ ‫و ایتالیا همه مسافران را برای مهار این ویروس مورد‬ ‫عکس روز‬ ‫غربالگری قرار می دهند‪ .‬پنس که مس��ئولیت مهار‬ ‫ای��ن ویروس در ایاالت متحده را برعهده دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬محدودیت های س��فر در ایاالت متحده ممکن‬ ‫است گسترش یابد‪ .‬در این میان شمار جانباختگان‬ ‫ناشی از ویروس کرونا از ‪ ۳‬هزار نفر فراتر رفته است؛‬ ‫ضم��ن انکه تع��داد مرگ ومیر در ایتالی��ا از ‪ ۱۸‬نفر‬ ‫به ‪ ۵۲‬نفر رس��یده و در لتونی‪ ،‬عربس��تان سعودی‪،‬‬ ‫س��نگال و مراکش برای نخس��تین بار م��واردی از‬ ‫ابتال به این ویروس گزارش ش��ده که به این ترتیب‬ ‫تعداد کش��ورهای الوده به این ویروس را به بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬کش��ور رسانده است‪ .‬همزمان در چین و استان‬ ‫هوبئی (کانون ش��یوع ویروس کرونا) شاهد کاهش‬ ‫ش��دید شمار مبتالیان به ویروس کرونا بوده ایم‪ ،‬اما‬ ‫دول��ت چین همچنان به افرادی که از کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر با این ویروس به خانه بازمی گردند‪ ،‬هش��دار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مصرف اب در کشور نگران کننده است‬ ‫قوهای مهاجر فریدونکنار‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو ضمن تاکید بر رعایت اصول بهداش��تی و شست وش��وی دس��ت ها‪،‬‬ ‫خواستار مصرف بهینه اب ازسوی مردم شد و گفت‪ :‬مصرف اب نگران کننده است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت نیرو‪ ،‬قاسم تقی زاده خامسی در ایین بهره برداری همزمان از ‪ ۴۱‬پروژه صنعت‬ ‫اب و برق در ‪ ۶‬اس��تان کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‪ ،‬با اشاره به همزمانی افتتاح‬ ‫پروژه های صنعت اب کش��ور در نوزدهمین هفته پویش «هر هفته الف ب ایران» با روز ملی اب‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬نقش اب در زندگی‪ ،‬همیش��ه جدی ب��وده و این روزها در سراس��ر جهان این نقش‬ ‫پررنگ تر و حیاتی تر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وظیفه ما تامین اب باکیفیت برای مردم و مسئولیت اجتماعی جوامع‪ ،‬مصرف‬ ‫بهینه اب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بارندگی های اخیر به افزایش ذخایر ابی کش��ور کمک کرده‪ ،‬اما باید توجه‬ ‫داش��ت که ظرفیت تصفیه خانه ها محدود است و چون اب باید در اختیار همه ایرانی ها قرار گیرد‪،‬‬ ‫افزایش مصرف ‪ ۳۰‬درصدی اب در برخی شهرها و ‪ ۱۵‬درصدی در شهر تهران نگران کننده است‪.‬‬ ‫تقی زاده خامس��ی با اشاره به نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال و انجام سنت خانه تکانی در‬ ‫خانواده ه��ای ایرانی‪ ،‬بر ضرورت توجه جدی تر به مصرف بهینه اب تاکید کرد و افزود‪ :‬برای تامین‬ ‫اب باکیفیت و مطلوب برای مردم پای کار هستیم و این برنامه دنبال می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر نیرو درباره پویش «هرهفت��ه الف ب ایران» گفت‪ :‬در این پویش‪ ،‬براس��اس وعده‬ ‫عمل کرده و به تمام اهداف خود رس��یدیم و برای س��ال ‪ ۹۹‬هم با پروژه ها و خدمات بیشتر اماده‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مدیریت تحول و‬ ‫نفت تحریمی‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دفت�ر حف�ظ‬ ‫و نش�ر اث�ار حض�رت ایت اهلل العظمی‬ ‫خامن�ه ای‪ -‬رهبر معظم انقالب اس�لامی‬ ‫در پیامی درگذش��ت اقای دکتر سیدمحمد‬ ‫میرمحمدی‪ ،‬عضو مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام را تس��لیت گفتند‪ .‬در متن پیام رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب امده اس��ت‪« :‬درگذش��ت‬ ‫تاس��ف انگیز همکار دیری��ن اینجانب‪ ،‬اقای‬ ‫دکتر س��یدمحمد میرمحمدی را به همسر‬ ‫گرامی و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان‬ ‫ایش��ان تسلیت می گویم‪ .‬ایش��ان در دوران‬ ‫مش��اغل گوناگون خود همواره از س�لامت‬ ‫نفس و س�لامت عمل برخ��وردار بودند‪ .‬از‬ ‫خداون��د متعال رحم��ت و مغفرت برای ان‬ ‫مرح��وم و صبر و ارامش ب��رای بازماندگان‬ ‫مسالت می کنم‪».‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سازمان بهداش��ت جهانی ادعای‬ ‫جعلی بودن امار مبتالیان به کرونا در ایران‬ ‫را رد کرد‪ .‬به گزارش سی ان بی سی‪ ،‬تدروس‬ ‫ادانوم‪ ،‬مدیر سازمان بهداشت جهانی درباره‬ ‫ادع��ای مخفی ک��ردن امار واقع��ی ابتال به‬ ‫کرون��ا در ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬من بدون داش��تن‬ ‫دلیل ی��ا مدرک‪ ،‬ب��ه هیچ کش��وری اتهام‬ ‫وارد نمی کنم‪ .‬گزارش هایی ازسوی رسانه ها‬ ‫منتش��ر ش��ده اما معیار ما تنها مس��تندات‬ ‫اس��ت؛ نه ادعاهای��ی که ی��ک روزنامه نگار‬ ‫مطرح می کند‪ .‬ما سازکارهای خود را داریم‬ ‫و تاکنون در سازکارهای خود چنین چیزی‬ ‫را ش��اهد نبوده ایم‪ .‬اما اگر چنین چیزی را‬ ‫ببینی��م‪ ،‬به طور حتم باید ان را به س��رعت‬ ‫حل کنیم‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارجه‪ -‬س��فر وزیر امور‬ ‫خارج��ه به مس��کو هن��وز نهایی نش��ده و‬ ‫طرفین در حال برنامه ریزی برای انجام این‬ ‫سفر هستند و در صورت نهایی شدن زمان‬ ‫ان اعالم خواهد ش��د‪ .‬المیادین از سفر روز‬ ‫سه شنبه (دیروز) ظریف به روسیه خبر داده‬ ‫و اعالم کرده ب��ود محمدجواد ظریف عصر‬ ‫امروز در مسکو با الوروف دیدار می کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��فارت لیب��ی در دمش��ق در‬ ‫راس��تای احیای رواب��ط دیپلماتیک بین دو‬ ‫کش��ور که از ‪ ۸‬س��ال پیش به حالت تعلیق‬ ‫درامده بود بازگش��ایی شد‪ .‬فیصل المقداد‪،‬‬ ‫معاون وزی��ر خارجه س��وریه در ایینی که‬ ‫برای بازگش��ایی این س��فارت برگزار شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بازگش��ت پرچم لیبی در‬ ‫اسمان سوریه پیش درامدی برای بازگشت‬ ‫پرچم های دیگر کش��ورها اس��ت‪ .‬وی گفت‬ ‫پرچم س��وریه نیز به زودی در اسمان لیبی‬ ‫به اهتزاز درخواهد امد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مول��ود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬در پاس��خ به پی��ام توییتری هایکو‬ ‫ماس‪ ،‬وزیر خارجه المان‪ ،‬از او پرسید‪ :‬اروپا‬ ‫تاکنون ب��ه کدام ی��ک از وعده هایی که به‬ ‫ترکیه داده عمل کرده اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬اتحادیه اروپا حتی حاضر به پرداخت‬ ‫‪ 6‬میلیارد یورویی ک��ه وعده ان را به انکارا‬ ‫داده بود‪ ،‬نشده است‪ .‬ما نمی توانیم مهاجران‬ ‫غیرقانونی که می خواهند کشورمان را ترک‬ ‫کنند به زور نگاه داریم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مناب��ع پارلمانی لیب��ی احتمال‬ ‫دادند که اس��تفانی ویلیامز‪ ،‬معاون غس��ان‬ ‫سالمه فرس��تاده سازمان ملل در امور لیبی‬ ‫جایگزین وی شود‪ .‬منابع یادشده همچنین‬ ‫از احتمال تعیین ش��خصیت جدیدی خارج‬ ‫از تیم س��ازمان ملل خبر دادند که با توجه‬ ‫ب��ه موفق ن��ودن تیم فعل��ی و در راس انها‬ ‫س�لامه در تحقق نتایج مطل��وب گزینه ای‬ ‫بسیار محتمل است‪.‬‬ ‫مهر‪-‬محمد عبدالرحم��ن ال ثانی‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارج��ه قطر گفت‪ :‬موض��ع دوحه در‬ ‫تعامل با بحران خلیج فارس همیش��ه روشن‬ ‫اس��ت و از گفت وگ��و و مذاک��ره اس��تقبال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این خ��ود دال ب��ر احترام به‬ ‫قان��ون بین المللی و حاکمیت هر کش��وری‬ ‫اس��ت‪ .‬ال ثانی در پاس��خ به پرسشی درباره‬ ‫پای��ان بح��ران در روابط دوحه با ‪ ۴‬کش��ور‬ ‫محاصره کننده گفت‪ :‬ما خوش بین هستیم‪.‬‬ ‫در دو ماه اخیر برخی کانال ها برای گفت وگو‬ ‫بین قطر و عربس��تان س��عودی باز شد اما‬ ‫متاس��فانه به نتیجه ای نرس��ید و این روند‬ ‫متوقف شد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬می خواهیم‬ ‫به اینده ای ش��کوفاتر و باثبات تر در منطقه‬ ‫چشم بدوزیم و این مهم با رویکردی بیهوده‬ ‫و بی نتیجه محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش ایندی��ا تایمز‪ ،‬وزارت‬ ‫امورخارج��ه هن��د سه ش��نبه در واکنش به‬ ‫تویی��ت محمدجواد ظری��ف در محکومیت‬ ‫خش��ونت ها علیه مس��لمانان در هند‪ ،‬سفیر‬ ‫تهران در دهلی را احضار کرد‪ .‬در ادامه این‬ ‫خبر امده اس��ت اظه��ارات وزیرامورخارجه‬ ‫ایران کامال غیرقابل قبول و نادرس��ت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫حمل ونقلی ها در انتظار‬ ‫جبران زیان کرونا‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از وضعیت اسقاط موتورسیکلت نشان داد‬ ‫تولیدکننده‬ ‫موتورسیکلت نباید‬ ‫درگیر اسقاط شود‬ ‫مصوبات صنعت موتورسیکلت در بیراهه اجرا‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۸‬قانون هوای پاک‪ ،‬س��ن فرس��ودگی‬ ‫موتورس��یکلت ‪ ۶‬س��ال اس��ت‪ ،‬اما امارها حاکی از تردد ‪۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار موتورسیکلت اسقاطی در کشور دارد‪.‬‬ ‫هیات وزیران ب��ا تصویب ماده ‪ ۱۱‬از ایین نامه ماده‪ ۲‬قانون‬ ‫هوای پاک س��عی دارد از امار موتورس��یکلت های فرسوده‬ ‫در ح��ال تردد بکاهد و انها را با موتورس��یکلت های جدید‬ ‫جایگزین کند‪ .‬از زمان ابالغ ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۲‬قانون‬ ‫هوای پاک‪ ،‬س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت پیگیری های‬ ‫الزم را برای اجرایی کردن ماده ‪ ۱۱‬به عمل اورده است‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به همه پیگیری های انجام شده و تدوین بسته های‬ ‫اجرایی از سوی کارشناسان دولت برای اجرایی کردن این‬ ‫ماده موضوع برای یک س��ال ب��ه تعویق افتاد و این مصوبه‬ ‫که ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۷‬مصوب و از ابتدای ابان همان سال اجرایی‬ ‫ش��د‪ ،‬پس از تعویق یک س��اله قرار بود دوباره از ‪ ۲۷‬بهمن‬ ‫امسال الزم االجرا شود‪ .‬به این ترتیب تولیدکنندگان برای‬ ‫پالک گذاری هر موتورس��یکلت نو مل��زم خواهند بود یک‬ ‫برگه اس��قاط تحویل پلیس راهور دهند اما در نهایت قرار‬ ‫شد برگه اسقاط خودرو جایگزین موتورسیکلت شود‪ .‬حال‬ ‫با این همه تغییرات مصوبه اجرایی شد؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹توقف پالک گذاری‬ ‫بهمن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت در‬ ‫این باره به‬ ‫گفت‪ :‬قرار بود ‪ ۲۷‬بهمن امس��ال پس از‬ ‫تعویق یک ساله الزام ارائه برگه اسقاط به ازای تولید دوباره‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬انجمن از سال گذشته پیگیر موضوع تامین‬ ‫برگه های اس��قاط بود اما متاس��فانه تا ای��ن امروز با وجود‬ ‫اینکه بسیاری از سازمان ها اعم از ستاد مدیریت حمل ونقل‬ ‫و س��وخت کش��ور‪ ،‬س��ازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام و انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫چندین جلس��ه داش��تند این مصوبه اجرایی نش��ده است‪.‬‬ ‫نتیج��ه اخر حدود یک ماه قب��ل این بود که درحال حاضر‬ ‫زیرساخت اسقاط موتورسیکلت و تامین برگه اسقاط فراهم‬ ‫نیست از این رو برگه اسقاط خودرو جایگزین ان می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انجمن صنفی مراکز اس��قاط خودرو کش��ور‬ ‫عنوان کرد ‪ ۸۰‬هزار برگه اسقاط در اختیار دارد که از این‬ ‫تعداد ‪ ۲۵‬هزار برگه اس��قاط اماده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫فرص��ت کمی تا زمان مقرر و اجرای مصوبه باقی مانده بود‬ ‫و ام��کان تعطیلی واحدهای صنعتی وجود داش��ت انجمن‬ ‫پذیرفت اگر مش��کل و منع قانونی نداشته باشد فعال برای‬ ‫ش��روع از برگه های اسقاط خودرو اس��تفاده شود؛ عالوه بر‬ ‫اینکه انجمن صداقت خود را نشان دهد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این طرح باید به طور موقت باش��د زیرا برای‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت ب��ازار کاری ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫ای��ن خودروها س��ال ها قب��ل از رده خارج ش��ده بودمد و‬ ‫مدت ه��ا برگه های اس��قاط به دلیل متوقف ش��دن واردات‬ ‫بالتکلیف در مراکز اسقاط باقی مانده بودند‪.‬‬ ‫ضیامقدم در پاس��خ به این پرسش که چرا برگه اسقاط‬ ‫خ��ودرو بازار کاری ب��رای تولیدکنن��دگان ایجاد نمی کند‬ ‫درحالی که مانع توقف تولید موتورسیکلت می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی خرید برگه اس��قاط برای فعاالن موتورسیکلت بازار‬ ‫ایجاد می کند که تعداد موتورس��یکلت ها از س��طح شهرها‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۸‬قانون هوای پاک‪ ،‬س��ن فرسودگی موتورسیکلت‬ ‫‪ ۶‬س��ال اس��ت‪ ،‬اما اماره��ا حاکی از ت��ردد ‪ ۹‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت اس��قاطی در کش��ور دارد‪ .‬هیات وزی��ران با تصویب‬ ‫م��اده ‪ ۱۱‬از ایین نام��ه ماده‪ ۲‬قان��ون هوای پاک س��عی دارد از امار‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده در حال تردد بکاهد‬ ‫کم ش��ود‪ .‬اگ��ر طر ح هوای پ��اک به ش��کل واقعی محقق‬ ‫ش��ود و موتورسیکلت های فرس��وده از سطح کالنشهرها و‬ ‫شهرها جمع اوری شوند‪ ،‬تعداد کم شده و بازار تقاضا رونق‬ ‫می گیرد اما درحال حاضر با جایگزین ش��دن برگه اسقاط‬ ‫خودرو این گونه نمی شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت در ادامه با بیان اینکه‬ ‫طرح با گذش��ت حدود ‪ ۳‬هفته هنوز اجرایی نش��ده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با تمام همکاری و مس��اعدتی که س��تاد مدیریت‬ ‫حمل ونقل و سوخت کشور و انجمن صنفی مرکز اسقاط با‬ ‫انجمن صنعت موتورسیکلت داشتند که سامانه مورد نظر‬ ‫برای این امر بروزرسانی شود و این موضوع ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه زمان‬ ‫برد‪ .‬در ادامه شرکت های تولیدکننده متقاضی برگه اسقاط‬ ‫اطالعات خود را در س��امانه به ثبت رساندند و به این ترتیب‬ ‫معادل ‪ ۲۵‬هزار برگه اسقاط خودرو برای شماره گذاری ‪۵۰‬‬ ‫هزار موتورسیکلت خریداری شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه این مس��ئله با جلسه ای که با پلیس‬ ‫راهور داشتیم‪ ،‬عنوان شد سامانه ستاد مدیریت حمل ونقل‬ ‫و س��وخت کش��ور با س��امانه پلیس راهور لینک نیست و‬ ‫اطالعات نمی تواند از سوی پلیس تایید شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اطالعات به ش��کل فیزیک��ی در ‪ CD‬ریخته و‬ ‫ارس��ال ش��د اما مورد پذیرش پلیس راهور قرار نگرفت‪ .‬با‬ ‫توجه به مش��کلی که س��امانه ها دارند قبول ش��د به شکل‬ ‫ازمایش��ی اطالعات ریخته ش��ده روی ‪ CD‬را بپذیرند که‬ ‫انجمن منتظر است تا این مسئله ابالغ شود‪.‬‬ ‫ضیامق��دم گف��ت‪ :‬درحال حاضر تا ابالغ ای��ن موضوع و‬ ‫پذیرش فیزیکی اطالعات ش��رکت ها‪ ،‬موتورسیکلتی پالک‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار اشباع است‬ ‫به س��راغ محمد خادم منصوری‪ ،‬رئیس‬ ‫در ادامه‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و دوچرخه رفت و او‬ ‫درباره وضعیت بازار موتورس��یکلت در پایان س��ال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کل زی��ادی در ب��ازار وج��ود ن��دارد و به دلیل قیمت‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬بازار تقاضا زیاد نیست‪ .‬از این رو کمبودی‬ ‫در بازار نداریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬شاید در بازار موتورسیکلت های هندی کمتری‬ ‫موجود باش��د اما در بخش موتورس��یکلت های چینی بازار‬ ‫اشباع است و به اندازه کافی این نوع موتورسیکلت ها تولید‬ ‫و عرضه شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬م��ردم مانند‬ ‫گذشته خرید نمی کنند قیمت ها کمی باالست و در شرایط‬ ‫نامساعد اقتصادی هر کس پولی دارد حفظ می کند و ان را‬ ‫کمتر تبدیل به کاال می کند‪.‬‬ ‫خادم منص��وری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه عنوان‬ ‫می شود از یک هفته گذش��ته پالک گذاری موتورسیکلت‬ ‫متوقف شده اس��ت‪ ،‬مشکلی در بازار به وجود نیامده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��کلی نداریم ش��اید برخی از خریداران به دنبال‬ ‫موتورس��یکلت با پالک سال جدید باش��ند که ورودش به‬ ‫بازار کمی زمان بر است اما موجودی بازار کمبودی ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و دوچرخه‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی دیگر مبن��ی بر اینکه چ��را تعداد‬ ‫موتورس��یکلت های هندی کم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫واردات دارند‪ .‬برخی شرکت های تولیدکننده موتورسیکلت‬ ‫هندی س��هامدار امریکایی دارند و ب��ا اعمال تحری م علیه‬ ‫کش��ور همکاری ها کمرنگ شده اس��ت اما با شرکت های‬ ‫چینی چنین مشکلی نداریم و در این بخش مدل ها متنوع‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫خادم منصوری در پاسخ به این پرسش که ویروس کرونا‬ ‫تاثیری در بازار موتورس��یکلت نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬شیوع‬ ‫این ویروس روی بازار موتورس��یکلت تاثیری نداشته اما در‬ ‫بازار قطع��ات و لوازم یدکی موتورس��یکلت بی تاثیر نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��رایط فعلی مردم کمتر تردد دارند در نتیجه‬ ‫خریدوفروش در این بازار پایین امده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و دوچرخه‬ ‫در پای��ان گف��ت‪ :‬به ط��ور کلی م��ردم ترجی��ح می دهند‬ ‫موتورس��یکلت قدیم��ی خ��ود را تبدیل به احس��ن کنند‬ ‫اتفاق��ی که در ‪ ۴‬دهه قبل هم رخ داد‪ .‬هنگامی که قطعات‬ ‫موتورس��یکلت در بازار لوازم یدکی گران می شد از قطعات‬ ‫موتورس��یکلت برای خودرو یا از قطعات خودرو خود برای‬ ‫موتورسیکلت ش��ان هم اس��تفاده می کردند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هم صاحبان موتورس��یکلت عنوان می کنند چرا هزینه ‪۱۱‬‬ ‫میلیون تومانی برای خرید یک موتورسیکلت نو کنم با یک‬ ‫میلیون تومان قطعات فرس��وده را با نو جایگزین می کنم‪.‬‬ ‫درنتیجه موتورس��یکلت ها تعمیر می ش��وند و مردم کمتر‬ ‫مبادرت به خرید یک موتورسیکلت نو می کنند‪.‬‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫مردم ترجیح‬ ‫می دهند‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫قدیمی خود‬ ‫را تبدیل به‬ ‫احسن کنند‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫پالک گذاری‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫متوقف‬ ‫شده است‬ ‫بازار خودرو متاثر از کاهش قدرت خرید مردم و کرونا‬ ‫به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬هرچند که ویروس کرونا‬ ‫در کاه��ش معامالت چندان بی تاثیر نبوده اس��ت اما روند قیمت ها‬ ‫در ب��ازار خ��ودرو بیش از هرچی��ز متاثر از تعادل عرض��ه و تقاضا به‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬بیش از انکه کرونا و کاهش دادوس��تدها عامل کاهش‬ ‫ت خرید مردم‪ ،‬تقاضا را‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو باش��د‪ ،‬کاهش قدر ‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پس از ش��یب تند قیمت ها در بازار خودرو که‬ ‫به اعتقاد برخی کارشناس��ان ناش��ی از برهم خوردن تناسب عرضه‬ ‫و تقاضا بوده اس��ت‪ ،‬حال در یکی دو هفته اخیر این قیمت ها مسیر‬ ‫خود را تغییر داده و کاهش��ی پیش می رون��د؛ البته که این ویروس‬ ‫کرون��ا و نگرانی های ناش��ی از ش��یوع ان در حضور در ب��ازار برای‬ ‫معامالت چندان بی تاثیر بر کاهش قیمت ها نبوده است‪.‬‬ ‫ت در بازار‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو درباره افزایش قیم ‬ ‫خودرو اظهارکرد‪ :‬قیمت ها همیشه متاثر از تعادل عرضه و تقاضا در‬ ‫بازار بوده و هست‪ .‬شاید این طور به نظر برسد که کرونا از هر نظارتی‬ ‫توانس��ته دقیق تر عم��ل کند اما اگر ویروس کرون��ا هم نبود؛ حجم‬ ‫تقاضا چندان باال نمی رفت چراکه دیگر قدرت خرید مردم به شدت‬ ‫اسیب دیده و کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته قاب��ل پیش بینی هم بود که با همه گیر ش��دن‬ ‫ی ش��یوع ان تقاضا را به ش��دت کاهش دهد‬ ‫وی��روس کرونا و نگران ‬ ‫و در کوتاه م��دت معام�لات را متوقف کند اما باید دانس��ت که این‬ ‫کاهش زیاد نخواهد بود و پایداری نخواهد داش��ت‪ .‬با ش��روع فصل‬ ‫ایران خودرو خدمات پس از فروش را‬ ‫در خانه های مشتریان برد‬ ‫حوزه خدمات پس از فروش ایران خودرو هم راستا با شرایط فعلی کشور در مقابله با‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬با پیشنهاد استفاده از خدمات در محل مورد نظر مشتریان‪ ،‬هموطنان‬ ‫را ب��ه حضور حداقلی در اماکن عمومی دعوت کرد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مش��تریان‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬بدون نیاز به مراجعه حضوری به نمایندگی های خدمات‬ ‫پ��س از فروش می توانند از امکانات غیرحضوری تعریف ش��ده ب��رای دریافت انواع‬ ‫خدمات‪ ،‬به وس��یله کانال های ارتباطی همچون شماره تلفن ‪ ،۰۹۶۴۴۰‬اپلیکیشن‬ ‫ت خود را ثبت‬ ‫ایساکو و یا وب سایت به نش��انی ‪ https: //۰۹۶۴۴۰.com‬درخواس ‬ ‫و خدم��ات خودروی��ی را در محل م��ورد نظر دریافت کنند‪ .‬در این راس��تا اقداماتی‬ ‫انجام شده که می توان به راه اندازی تلفنی اشاره کرد‪ .‬کارشناسان مرکز پاسخگویی‬ ‫ایران خودرو (‪ )۰۹۶۴۴۰‬در‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز اماده هستند تا در صورتی که نقص‬ ‫فنی خودرو به صورت ایمن از طریق مش��اوره تلفنی توسط راننده قابل رفع باشد‪ ،‬با‬ ‫راهنمایی الزم ایراد برطرف شود‪ .‬خدمات عمومی امدادی‪ ،‬امدادسریع‪ ،‬امدادپالس‪،‬‬ ‫س��رویس در محل‪ ،‬امدادگلس‪ ،‬امدادس��وئیچ‪ ،‬حمل خودرو‪ ،‬خرید انالین‪ ،‬خدمات‬ ‫امدادخودرو ایران‪ ،‬کارت اشتراک طالیی و کارت اشتراک امدادسیار از دیگر اقدامات‬ ‫انجام شده برای خدمات غیرحضوری صاحبان خودرو است‪.‬‬ ‫گرما قیمت ها متاثر از سیاس��ت های غلط دول��ت و بانک مرکزی و‬ ‫ضعف شدید مدیریتی خودروسازان دوباره افزایشی خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینک��ه تلقی اینکه خودرو‬ ‫به کاالیی س��رمایه ای تبدیل شده‪ ،‬درست نیست؛ گفت‪ :‬در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته ارزش ریال به شکل قابل توجهی کاهش یافته از این رو وقتی‬ ‫برای مثال یک پراید در این مدت ‪ ۴۰‬میلیون تومان افزایش قیمت‬ ‫داشته است‪ ،‬ش��اید در ظاهر به معنی رشد قیمت باشد اما در عمل‬ ‫نش��ان می دهد که ارزش ریالی محصول کاهش یافته اس��ت‪ .‬یعنی‬ ‫وقتی محاس��به کنیم ک��ه پراید ‪ ۳۰‬میلیون توم��ان‪ ،‬چقدر ارزش‬ ‫دالری داش��ت و تا چندی پیش ‪ ۷۰‬میلیون تومان ش��ده بود چقدر‬ ‫ارزش دالری داش��ته‪ ،‬متوجه می ش��ویم که تلقی سرمایه ای شدن‬ ‫ظرفیت تولید مواد بهداشتی و ضدعفونی ‪۴۰۰‬هزار تن می شود‬ ‫ مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران گفت‪:‬‬ ‫ص��دور مجوز افزای��ش تولید و خطوط جدی��د باید به‬ ‫صورت فوری و بدون بروکراس��ی اداری و فقط با تایید‬ ‫فنی سازمان غذا و دارو صادر شود‪.‬‬ ‫صاب��ر پرنی��ان در گفت وگ��و با ایس��نا بی��ان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت واحدهای صنعتی تولی��دی مواد ضدعفونی ‪،‬‬ ‫ش��وینده و بهداش��تی در ‪۱۵‬روز گذش��ته ‪ ۲‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ ۵۰ :‬واحد صنعت��ی در تهران در‬ ‫ح��ال افزایش ظرفی��ت و تغییر خط��وط تولید جهت‬ ‫تولید مواد ضدعفونی‪ ،‬ش��وینده ها و ماس��ک هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران یاداور‬ ‫شد‪ :‬شیفت تولیدی واحدها تبدیل به ‪ ۲‬و ‪ ۳‬نوبت شده‬ ‫اس��ت ‪ ،‬ظرفیت تولید انواع مواد بهداشتی و ضدعفونی‬ ‫در سال گذشته در تهران حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تن بود که تا‬ ‫هفته های اینده تا حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬تولید ماسک هم رشد قابل توجهی یافته‬ ‫‪3‬‬ ‫و افزایش چند برابری را ش��اهد هستیم ‪ ،‬ظرفیت تولید‬ ‫قبل از ش��یوع ویروس کرونا در تهران ‪ ۴۷‬میلیون عدد‬ ‫در س��ال بود که پیش بینی می ش��ود به شدت در حال‬ ‫افزایش ظرفیت باش��د‪ .‬پرنیان گفت‪ :‬تولیدکنندگان ‪،‬‬ ‫مهندسان ‪ ،‬تکنس��ین ها و کارگران دوش��ادوش کادر‬ ‫پزش��کی و پرس��تاری به صورت ش��بانه روزی در حال‬ ‫تالش هس��تند؛ زنجی��ره تامین واحده��ای تولیدی‬ ‫بای��د تقویت ش��ود تا امکان تداوم تولید وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرعامل ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬صدور مجوز افزایش تولید و خطوط‬ ‫جدید باید به صورت فوری و بدون بروکراس��ی اداری و‬ ‫فقط با تایید فنی سازمان غذا و دارو صادر شود؛ ظرفیت‬ ‫تولید کش��ور در زمینه مواد بهداش��تی ت��ا ‪ ۱۰‬برابر در‬ ‫ص��ورت تامین مرتب مواد اولیه ب��ه راحتی امکان پذیر‬ ‫ت و هیچ گونه مشکلی فنی و تخصصی و زیرساختی‬ ‫اس ‬ ‫وجود ندارد‬ ‫خودرو در اقتصاد ایران صحت ندارد‪ .‬زاوه تصریح کرد‪ :‬پافش��اری بر‬ ‫قیمت گذاری دستوری برخالف تصور دولت که فکر می کند جلوی‬ ‫رش��د تورم را می گیرد‪ ،‬در حقیقت به افزایش نرخ تورم دامن زده و‬ ‫در نهای��ت نه تنها راهکاری برای کنترل قیمت خودرو نیس��ت بلکه‬ ‫ب��ر قیمت همه کاالها تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬خودروس��ازان به دلیل‬ ‫کمبود نقدینگی و افزایش زیان انباش��ته ناش��ی از این سیاست‪ ،‬به‬ ‫دریافت تس��هیالت دولتی روی می اورند تا ضرر ناش��ی از تناسب‬ ‫نداش��تن نرخ واقعی تولید با قیمت اجباری فروش را جبران کنند و‬ ‫در نهایت همین تکرار پرداخت وام دولتی و توانایی مالی نداش��تن‬ ‫خودروس��ازان در بازگرداندن تس��هیالت‪ ،‬باع��ث افزایش بی رویه‬ ‫قیمت خودرو و نرخ تورم شده است‪.‬‬ ‫تداوم تمهیدات پیشگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا در سایپا‬ ‫سایپا در ادامه اتخاذ تمهیدات ویژه برای حفظ سالمت کارکنان خود و جلوگیری‬ ‫از ش��یوع ویروس کرونا س��اعات و ش��یفت های کاری خود را تغییر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬ب��ا تاکید و دس��تور مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا و مصوبات‬ ‫کمیته پیشگیری از ش��یوع ویروس کرونا در این مجموعه‪ ،‬ساعات کاری کارکنان‬ ‫و شیفت های کاری سایپا تغییر کرد‪ .‬بر این اساس شیفت کاری اول از ساعت ‪ ۷‬صبح‬ ‫تا ‪ ،۱۳ :۳۰‬شیفت کاری دوم از ساعت ‪ ۱۳ :۳۰‬تا ‪ ۲۰‬و شیفت کاری سوم از ساعت ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ 00 :45‬بامداد خواهد بود‪ .‬این اقدام با هدف سرو نشدن غذا در هر شیفت و کاهش‬ ‫ریس��ک احتمال ابتالی کارکنان ش��رکت س��ایپا به بیماری کووید‪ ۱۹-‬و ویروس‬ ‫کرونا انجام ش��ده است؛ همچنین با تاکید مدیرعامل سایپا برنامه ریزی انجام شده‬ ‫به گونه ای اس��ت که خللی در امر تولید محصوالت و س��ایر فرایندهای کاری سایپا‬ ‫در هفته های پایانی س��ال ایجاد نشود‪ .‬برنامه جدید کاری سایپا در ادامه تمهیدات‬ ‫قبلی برای جلوگیری از ش��یوع کرونا مانند گندزدایی فضاهای عمومی‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫کردن سطوح و س��الن های تولیدی‪ ،‬تست مداوم کارکنان و کنترل مبادی ورودی‬ ‫شرکت‪ ،‬ارتقای مهارت کارکنان در خودمراقبتی و سایر پروتکل های مدنظر سازمان‬ ‫بهداشت جهانی و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫عضو انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬طرح اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫طرحی مثبت و ضروری است اما تولیدکننده نباید‬ ‫درگیر فرایند اسقاط شود‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل حجازی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫درباره طرح اس��قاط موتورس��یکلت های فرسوده‬ ‫و تاثی��ر ان ب��رای تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در کلیت موضوع اس��قاط قانون خوبی‬ ‫اس��ت و باید در کشور اجرا ش��ود زیرا اجرا ان مانع‬ ‫هدررفت انرژی ش��ده و در جهت مقابله با الودگی‬ ‫هواست‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫اس��تان قم اف��زود‪ :‬اصل موضوع اس��قاط‪ ،‬موضوع‬ ‫مثبت و خوبی است اما انتقاد بسیاری از صنعتگران‬ ‫این اس��ت که ما تولیدکننده هستیم و هر سازمانی‬ ‫وظایف خاص خود دارد؛ بار اس��قاط نباید بر دوش‬ ‫تولیدکننده باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تولیدکنندگانی که باید یک کار بزرگ‬ ‫ملی انجام دهند نبای��د درگیر کارهای غیرمرتبط‬ ‫شوند‪ .‬انها باید به دنبال بومی سازی فناوری باشند‬ ‫اما درگیر کارهای اداری اس��قاط شده اند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫دول��ت باید برای وس��ایل نقلیه قانون��ی وضع کند‬ ‫که به عنوان مثال وس��یله نقلیه م��ورد نظر پس از‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال از رده خارج ش��ود و برای این امر به ستاد‬ ‫اسقاط مراجعه کرده تا سایر مراحل بر اساس قانون‬ ‫در مراکز اسقاط انجام ش��ود‪ .‬حجازی درباره طرح‬ ‫برقی کردن موتورسیکلت ها و تولید موتورسیکلت‬ ‫برقی در کش��ور هم که از سوی وزیر نیرو اعالم شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدا دولت و در ‪ ۷‬سال گذشته‪ ،‬هر‬ ‫چند وقت یک بار موتورس��یکلت برقی خبرسازی‬ ‫می ش��ود اما در حد ح��رف باقی مانده و به ش��کل‬ ‫زیرساختی در این راس��تا اقدامی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت استان‬ ‫قم‪ ،‬گفت‪ :‬بهترین راه این است که برای از رده خارج‬ ‫کردن کاالهای فرس��وده از جمله موتورسیکلت و‬ ‫خرید موتورس��یکلت برقی‪ ،‬قانونی تصویب ش��ود‬ ‫و ‪ ۸۰‬درصد قیمت کاال به وس��یله وام از س��رفصل‬ ‫بودجه به متقاضیان پرداخت شود مانند وام ازدواج‬ ‫که بانک ها موظف به پرداخت ان هستند‪ .‬حجازی‬ ‫افزود‪ :‬کاری س��اده و ش��دنی اس��ت و نیاز نیس��ت‬ ‫دولت برای اس��تفاده مردم از موتورس��یکلت برقی‬ ‫هزینه کند؛ تنها یک قانون ش��فاف مورد نیاز است‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ما این است که تس��هیالت ارزان قیمت‬ ‫بدون حاشیه جهت خرید موتورسیکلت های برقی‬ ‫به راکبان اعطا شود‪.‬‬ ‫تامین مواد اولیه و تولید‬ ‫کاالی بهداشتی مهم ترین‬ ‫رسالت این روزهاست‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬تامین‬ ‫مواد اولی��ه‪ ،‬جلوگیری از توزی��ع غیربرنامه ریزی‬ ‫ش��ده محصول و افزایش تولید کاالی بهداشتی و‬ ‫ضدعفونی مهم ترین رسالت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در مقابله با کرونا اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫عباس تابش در جلس��ه کارگروه کمیته پشتیبانی‬ ‫و تدارکات س��تاد مبارزه با کرونای استان قزوین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قرارگاه مقابله با کرونا در کشور شکل گرفته‬ ‫ه��ر چند اتفاقات��ی رخ داد که با تصمیم اش��تباه و‬ ‫من��ع فروش ماس��ک در داروخانه ه��ا تنش ایجاد‬ ‫ش��د و با مکاتبات انجام ش��ده داروخانه ها عرضه‬ ‫این محصول را اغ��از می کنند‪ .‬تابش تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولید کنندگان ماس��ک‪ ،‬الکل‪ ،‬ضدعفونی کننده و‬ ‫دس��تکش یک بار مصرف افزایش یافته و با تعیین‬ ‫بازرس مقیم براس��اس حواله ای ک��ه معاون غذا و‬ ‫دارو صادر کند اجناس تحویل شرکت های پخش‬ ‫داده می ش��ود تا توزیع شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بازدید‬ ‫از واحده��ای تولید م��واد ضدعفونی کننده برای‬ ‫افزایش تولید در ‪ ۳‬ش��یفت هماهنگی الزم انجام‬ ‫ش��ده تا در صورت تامین مواد اولیه بتوان نیازهای‬ ‫مردم رفع ش��ود‪ .‬تابش یاداور ش��د‪ :‬برای واردات‬ ‫ماس��ک اقدام ش��ده و وزارت بهداشت خرید ان را‬ ‫تضمین کرده اس��ت هر چن��د در این میان برخی‬ ‫فرصت طلبان کاالی بهداش��تی را احتکار کرده اند‬ ‫که پس از کشف به سرعت از سوی وزارت بهداشت‬ ‫توزیع می ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از چند واحد تولید‬ ‫ال��کل و م��واد ضدعفونی کننده در ش��هر صنعتی‬ ‫البرز بازدید ش��د تا بتوانیم با رف��ع موانع تولید به‬ ‫افزایش می��زان تولید کمک ش��ود و در این میان‬ ‫برخی کاالها به وس��یله شبکه توزیع و لجستیک و‬ ‫قرارگاه کرونا عرضه می شود تا بتوانیم درست عمل‬ ‫کنی��م‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بیان‬ ‫کرد‪ :‬در این وضعیت کسانی هم هستند که با توزیع‬ ‫رایگان کاالهای بهداش��تی به صورت خیرخواهانه‬ ‫وارد عرصه ش��ده اند اما برخی دنبال کاسبی برای‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۹‬اقدام سایپا برای‬ ‫مقابله با واسطه گری در‬ ‫بازار خودرو‬ ‫پسماندهای بهداشتی‬ ‫را در شهر رها نکنید‬ ‫‪4‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بومی سازی ‪ ۲۰‬قطعه‬ ‫موتور مولد برق‬ ‫خودروسازان در برابر واسطه های بازار خودرو چه کرده اند؟‬ ‫‪ ۹‬اقدام سایپا برای مقابله با واسطه گری در بازار خودرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��رکت توربین توان گس��تر ایرانیان(ایتکو)‬ ‫موف��ق ش��د ‪ ۲۰‬قطعه مه��م موت��ور مولد برق‬ ‫کاترپیالر ‪ ۳۵۲۰‬را بومی سازی کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرونیوز‪ ،‬ش��رکت ایتکو در راس��تای سیاست‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی و بومی س��ازی قطع��ات‬ ‫موتوره��ای نیروگاهی‪ ،‬اقدام به طراحی و تولید‬ ‫قطعات موتور های نیروگاهی به ویژه موتورهای‬ ‫کاترپیالر ‪ ۳۵۲۰‬کرده است‪ .‬تامین این قطعات‬ ‫به دلیل تحریم امریکا در داخل و خارج کش��ور‬ ‫دش��وار و با هزینه های چند برابری امکان پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از موتور های مولد برق کاترپیالر‬ ‫داخل کشور به دلیل کمبود قطعه متوقف است‪.‬‬ ‫ایتکو با توجه به دانشی که در طراحی‪ ،‬ساخت‪،‬‬ ‫راه ان��دازی‪ ،‬اوره��ال‪ ،‬تامی��ن و تولی��د قطعات‬ ‫نیروگاه ه��ای تولید پراکن��ده دارد‪ ،‬برای تامین‬ ‫نیازهای نیروگاهی شرکت های دارنده موتور های‬ ‫مولد برق مقیاس کوچک اعالم امادگی می کند‪.‬‬ ‫ایتکو اطالعات ارزشمندی از قطعات موتورهای‬ ‫نیروگاهی به ویژه موت��ور کاترپیالر را گرداوری‬ ‫کرده که این ش��رکت را ب��رای طراحی و تولید‬ ‫قطع��ات یادش��ده در کوتاه تری��ن زمان ممکن‬ ‫توانمن��د می کن��د‪ .‬ایتک��و تاکنون بس��یاری از‬ ‫قطعات مورد نی��از نیروگاه های با مدیریت خود‬ ‫را بومی س��ازی و در موتورهای نیروگاهی خود‬ ‫نیز از انها استفاده کرده که ازمون های تئوریک‬ ‫و عملیاتی را با موفقیت پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫برخی از قطعات داخلی س��ازی شده عبارتند‬ ‫از کوپلینگ‪ ،‬ایمپلر و رینگ نازل توربوش��ارژر‪،‬‬ ‫سنس��ور اندزه گیری دم��ا‪ ،‬ترانس��فورمر‪ ،‬هیتر‬ ‫جکت واتر‪ ،‬بیل��وز خروج��ی دود‪ ،‬لرزه گیر اب‪،‬‬ ‫ان��واع واش��ر سرس��یلندر‪ ،‬س��یل های اب بند‪،‬‬ ‫تس��مه کوپلینگ موتور و قطع��ات دیگری که‬ ‫در بخش های داغ و س��رد موت��ور کاربرد دارد‪.‬‬ ‫مهندسی معکوس‪ ،‬طراحی‪ ،‬تهیه نقشه‪ ،‬تامین‬ ‫مواد‪ ،‬تس��ت های تئوریک و کاربردی و ساخت‬ ‫تمامی این قطعات از س��وی مهندسان شرکت‬ ‫توربی��ن توان گس��تر ایرانیان در داخل کش��ور‬ ‫انجام ش��ده و اماده عرضه به متقاضیان اس��ت‪.‬‬ ‫تمام قطعات تولیدی روی موتور های مولد برق‬ ‫کاترپیالر تست شده که ازمایش های ان به طور‬ ‫کامل موفقیت امیز بوده اس��ت‪ .‬عالقه مندان به‬ ‫تامین قطعات موتور های کاترپیالر می توانند با‬ ‫ش��ماره تلفن ‪ ۴۴۶۹۹۱۲۰ – ۲‬واحد بازرگانی‬ ‫شرکت توربین توان گستر ایرانیان تماس بگیرند‬ ‫و اطالعات مورد نیاز خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫«عرضه» خودرو‪،‬‬ ‫اگر نگوییم‬ ‫تنهاترین‬ ‫اما دست کم‬ ‫مهم ترین ابزار‬ ‫نقش افرینی‬ ‫خودروسازان‬ ‫داخلی در تنظیم‬ ‫بازار بوده است‬ ‫موتورسیکلت سواران‬ ‫عالقه ای به معاینه فنی‬ ‫ندارند‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد مرک��زی معاین��ه فن��ی‬ ‫خودرو ه��ای تهران اع�لام کرد‪ :‬از ابتدا س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬تاکن��ون فق��ط ‪ ۲۰۰‬موتورس��یکلت برای‬ ‫دریاف��ت معاین��ه فنی ب��ه مراک��ز معاینه فنی‬ ‫تهران مراجعه کرده اس��ت‪ .‬حس��ین مقدم در‬ ‫گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره وضعیت معاینه‬ ‫فن��ی موتورس��یکلت های س��طح ش��هر تهران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در تهران ‪ ۱۰‬خ��ط مکانیزه معاینه‬ ‫فنی موتورس��یکلت وج��ود دارد اما متاس��فانه‬ ‫اف��راد مع��دودی در این ب��اره ب��ه م��ا مراجعه‬ ‫می کنند به طوریکه از ابتدا س��ال تاکنون ‪۲۰۰‬‬ ‫موتورسیکلت برای دریافت معاینه فنی به مراکز‬ ‫معاینه فنی مراجعه کرده اند این در حالی است‬ ‫که این رقم در سال گذشته ‪ ۲۴۲‬موتورسیکلت‬ ‫بوده است‪ .‬مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی‬ ‫خودرو های تهران افزود‪ :‬در سطح شهر با موضوع‬ ‫معاینه فنی موتورس��یکلت برخورد نمی ش��ود‪،‬‬ ‫دوربین های س��طح شهر پالک موتورسیکلت ها‬ ‫را رص��د نمی کنن��د و به دلیل مطالبه نش��دن‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬بیش��تر موتورس��یکلت های سطح‬ ‫ش��هر بدون معاینه فنی هس��تند‪ .‬مقدم گفت‪:‬‬ ‫براس��اس قانون هرگونه وس��یله نقلیه موتوری‬ ‫بای��د دارای معاینه فنی باش��د اما بحث اجرای‬ ‫قان��ون و برخورد ب��ا موتورس��یکلت های بدون‬ ‫معاین��ه فنی مطرح اس��ت که ای��ن موضوع از‬ ‫حیطه مس��ئولیت س��تاد مرک��زی معاینه فنی‬ ‫خودرو های تهران خارج اس��ت؛ م��ا در حیطه‬ ‫وظای��ف خود با ایجاد ‪ ۱۰‬خ��ط مکانیزه امکان‬ ‫صدور معاینه فنی موتورس��یکلت های س��طح‬ ‫شهر را فراهم کرده ایم‪ .‬مدیرعامل ستاد مرکزی‬ ‫معاین��ه فن��ی خودرو های ته��ران‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل‬ ‫برخورد نکردن پلیس با این موضوع این اس��ت‬ ‫که ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد موتورس��یکلت های سطح‬ ‫شهر فرسوده هس��تند‪ .‬میزان انتشار االیندگی‬ ‫ی��ک موتورس��یکلت فرس��وده از نظ��ر غلظت‬ ‫چندین برابر یک خودرو استاندارد یورو ‪ ۲‬است‬ ‫که این امر اهمیت معاینه فنی موتورسیکلت را‬ ‫محرز می کند‪ .‬مقدم گف��ت‪ :‬درحال حاضر هیچ‬ ‫دوربینی در س��طح شهر پالک موتورسیکلت ها‬ ‫را رصد و ثبت نمی کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیم��ت و قیمت گذاری خودرو ع�لاوه بر جذابیت های‬ ‫رس��انه ای و اقبال مخاطبان به اخبار ان‪ ،‬در چند س��ال‬ ‫گذشته محل اظهارنظرهای گوناگون و حتی مناقشه های‬ ‫فراوانی بوده اس��ت‪ .‬در همین راس��تا و در حالی که نرخ‬ ‫خودروهای س��اخت داخل بیش از یک سال است‪ ،‬ثابت‬ ‫مانده و خودروس��ازان افزایشی در بهای محصوالت خود‬ ‫نداش��ته اند‪ ،‬اما قیمت ه��ا در بازار ازاد‪ ،‬مس��یر صعودی‬ ‫داشت ه است‪.‬‬ ‫جدا از ش��رایط و قواعد پیچی��ده و گاه عجیبی که بر‬ ‫تعیین نرخ خودروها در بازار کش��ور حاکم اس��ت‪ ،‬اصول‬ ‫ابتدای��ی اقتص��اد‪ ،‬حاک��ی از ان اس��ت که ن��رخ زمانی‬ ‫افزایش می یابد که تقاضا بر عرضه پیش��ی بگیرد و تعداد‬ ‫درخواس��ت ها برای خرید محص��ول بیش از خودروهایی‬ ‫باشد که به بازار عرضه می شود‪ .‬این شرایط در یک سال‬ ‫گذشته بر بازار خودرو ایران هم حاکم بوده است‪ .‬بحران‬ ‫خودروسازی پس از اثرگذاری تحریم های نیمه دوم سال‬ ‫‪ ،۹۷‬تولید و عرضه را تا یک س��وم کاهش داد و بی ثباتی‬ ‫بازار از همان روزها اغاز شد‪.‬‬ ‫امار نشان می دهد در اذر و دی ‪ ۹۷‬مجموع تیراژ تولید‬ ‫در دو خودروس��از بزرگ ایران به زحمت به هزار خودرو‬ ‫در روز می رس��ید؛ در حالی که این عدد در شرایط عادی‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار خودرو در روز بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش فروش همزمان با تهدیدهای تحریمی‬ ‫با وجود‬ ‫اقدام هایی که‬ ‫خودروسازان‬ ‫برای مدیریت‬ ‫بحران در تولید‬ ‫و عرضه انجام‬ ‫دادند‪ ،‬ایجاد‬ ‫اختالف در بهای‬ ‫کارخانه و نرخ‬ ‫بازار‪ ،‬باعث شد‬ ‫خودرو خواهان‬ ‫پیدا کند‬ ‫نخس��تین نش��انه های بحران در بازار خودرو از همین‬ ‫جا بروز کرد چراکه مدیران و تصمیم گیران وقت صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬با وج��ود تهدیدها و خط نش��ان کش��یدن های‬ ‫امریکا ب��رای خروج از برجام و اج��رای دوباره تحریم ها‪،‬‬ ‫تمهیدی ب��رای مقابله ب��ا ان درنظر نگرفتن��د و به طور‬ ‫شگفت انگیزی‪ ،‬پیش فروش محصوالت را براساس همان‬ ‫ش��رایط غیرتحریمی ادامه دادند‪ .‬چالش برانگیزتر انکه‪،‬‬ ‫ف��روش محصوالت مش��ترک ب��ا ش��ریکان خارجی نیز‬ ‫به طور گسترده در دس��تورکار خودروسازان قرار داشت‪.‬‬ ‫محصوالتی که پس از خروج شرکت های اروپایی و حتی‬ ‫چینی از ایران‪ ،‬امکان تولی��د انها و ایفای تعهدات دیگر‬ ‫ض و تجمع هایی‬ ‫وجود نداشت و موجی از نارضایتی ‪ ،‬اعترا ‬ ‫ازس��وی خریداران این محصوالت به راه افتاد‪ .‬بماند که‬ ‫گروه��ی از فرصت طلب��ان و انهایی که منافع ش��خصی‬ ‫یا گروه��ی خود را در تخری��ب و تخطئه صنعت خودرو‬ ‫می دیدند نیز بر این موج س��وار شده و اب به اسیاب این‬ ‫اعتراض ها می ریختند‪.‬‬ ‫‹ ‹سلیمانی س�ایپا را با ‪۵۴۰‬هزار تعهد تحویل‬ ‫گرفت‬ ‫به هر روی‪ ،‬خودروس��ازان کشور واپسین ماه های سال‬ ‫‪ ۹۷‬را ب��ا تولیدی اندک در برابر تعهدات فراوان س��پری‬ ‫کردن��د و تاخیر در تحوی��ل خودروهای فروخته ش��ده‬ ‫ازس��وی مدی��ران قبلی‪ ،‬ب��ه مهم ترین چال��ش تیم های‬ ‫مدیریت��ی جدید به ویژه در گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬به گفته سیدجواد س��لیمانی‪ ،‬بهمن گذشته‬ ‫که وی س��کان هدایت س��ایپا را در دس��ت گرفت‪۵۴۰ ،‬‬ ‫هزار تعهد در این گروه خودروس��ازی وجود داشته است‪.‬‬ ‫بیش از نیم میلیون خودرو فروخته شده ازسوی مدیران‬ ‫قبلی در حالی بود که تولید نیز به کمترین میزان رسیده‬ ‫ب��ود و از این تولید‪ ،‬تع��داد قابل توجهی هم به طور ناقص‬ ‫و با کمبود قطع��ه تولید و در پارکینگ ها باقی مانده بود!‬ ‫تلفیق خودروهای ناقص‪ ،‬مشتریان ناراضی و عطش شب‬ ‫عید بازار خودرو به هیچ وجه شرایط مساعد و مناسبی را‬ ‫نمی توانست فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروسازی یعنی هنر برنامه ریزی‬ ‫خودروس��ازان برای عبور از این گذرگاه سخت نیاز به‬ ‫راهکارهای اساسی‪ ،‬برنامه های کوتاه مدت برای مدیریت‬ ‫بح��ران و ب��ه احتم��ال زی��اد راهبرده��ای میان مدت و‬ ‫بلندمدت برای جلوگیری از تکرار این ش��رایط داش��تند‪.‬‬ ‫گفته می شود سیدجواد سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل گروه سایپا‬ ‫در نخستین روزهای حضور خود در این گروه به مدیرانش‬ ‫گفته است که«خودروسازی یعنی هنر برنامه ریزی» و از‬ ‫همکارانش خواس��ته تا براس��اس این اصل‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫دقیق و اصولی را در دس��تور کار خ��ود قرار دهند‪ .‬او در‬ ‫مدی��ر عامل س��ایپا در نخس��تین گام با همراهی قطعه س��ازان به‬ ‫تقویت زنجیره تامین س��ایپا پرداخت و نتیجه این رویکرد در سایپا‬ ‫ای��ن بود که تولید از نخس��تین ماه های س��ال‪ ۹۸‬به ح��دود ‪ 2‬هزار‬ ‫خودرو در روز رسید‬ ‫نخس��تین گام با همراهی قطعه سازان به تقویت زنجیره‬ ‫تامین س��ایپا پرداخت و نتیجه این رویکرد در سایپا این‬ ‫بود که تولید از نخستین ماه های سال‪ ۹۸‬به حدود ‪ 2‬هزار‬ ‫خودرو در روز رس��ید‪ .‬برنامه میان مدت سلیمانی و سایپا‬ ‫کاهش وابس��تگی خطوط تولید به قطعات خارجی بود و‬ ‫در اجرای ان «پویش ملی بومی س��ازی قطعات خودرو»‬ ‫را اجرا کردند‪ .‬سلیمانی برای بلندمدت هم تنوع و تحول‬ ‫در سبد محصوالت سایپا را در دستور کار قرار داد‪ .‬خروج‬ ‫پراید به عنوان پرتیراژترین و در عین حال پرحاشیه ترین‬ ‫محصول دو دهه گذشته سایپا‪ ،‬جراحی بزرگ نارنجی بود‬ ‫و جایگزینی محصوالت جدید در سطح کیفی و امکانات‬ ‫ب��اال تکمیل کننده این پازل مدیریت��ی‪ .‬حاال پس از یک‬ ‫سال از روزهای بحرانی‪ ،‬سایپا محصوالتی را برای بازدید‬ ‫ریاست جمهوری و هیات دولت به حیاط پاستور می برد‬ ‫که نخستین پیام ان‪« ،‬تحول بزرگ» است‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچ سهمگین نقدینگی به بازار خودرو‬ ‫ب��ا وجود اقدام هایی که خودروس��ازان ب��رای مدیریت‬ ‫بحران در تولید و عرضه انجام دادند اما ایجاد اختالف در‬ ‫بهای کارخانه و نرخ بازار‪ ،‬باعث شد خودرو خواهان پیدا‬ ‫کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بحران های بازار سکه و ارز نیز باعث‬ ‫شده بود بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط با معامالت این‬ ‫حوزه‪ ،‬محدودیت هایی ایجاد کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬سرمایه های‬ ‫خرد موجود در سطح جامعه از بازار سکه و ارز صرافی ها‬ ‫فاصله گرفت‪ .‬مسکن هم که سرمایه گذاری کالن به شمار‬ ‫می امد و قدرت نقدشوندگی اندک ان‪ ،‬جذابیتی را برای‬ ‫حضور و ورود سرمایه های خرد و میلیونی نداشت‪ .‬بورس‬ ‫و بازار سرمایه نیز به دلیل تخصصی بودن‪ ،‬اقبالی از سوی‬ ‫عام��ه مردم به خود ندی��د و در نتیجه‪ ،‬نقدینگی موجود‬ ‫در س��طح جامعه «دربست؛ بازار خودرو» را فریاد کشید‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان در‬ ‫گفت وگ��و با یکی از روزنامه ها‪ ،‬از کوچ نقدینگی ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی به س��مت بازار خودرو و سایر‬ ‫کاالها خبر داده است!‬ ‫بررس��ی ای��ن روند در یک س��ال گذش��ته از یک روند‬ ‫نامیمون حکای��ت دارد‪ ،‬چراکه هر چه ورود این نقدینگی‬ ‫به بازار بیش��تر می ش��د‪ ،‬تقاض��ا برای خرید خ��ودرو نیز‬ ‫فزونی داش��ت و عرضه بیش��تر از قبل در برابر تقاضا س��ر‬ ‫ف��رود می اورد‪ .‬بر هم خ��وردن تعادل عرض��ه و تقاضا به‬ ‫افزایش لجام گس��یخته قیمت ها در بازار منجر می ش��د و‬ ‫واسطه گری‪ ،‬دسترسی مصرف کننده واقعی به کاالیی به نام‬ ‫خودرو را محدود و محدودتر می کرد‪ .‬نکته تاس��ف برانگیز‬ ‫دیگر انکه اختالف نرخ قابل توجه در بازار ازاد‪ ،‬باعث شد‬ ‫تا برخی مش��تریانی که در ابتدا با نیت خرید و اس��تفاده‬ ‫ش��خصی‪ ،‬اقدام به خرید خودرو کرده اند نیز برای کس��ب‬ ‫س��ود‪ ،‬فروش��نده خودرو ش��وند و با س��ود حاصل از ان‪،‬‬ ‫سودای ثبت نام و س��ودی دیگر در سر بپرورانند‪ .‬از اعالم‬ ‫عدد دقیق به دلیل جلوگیری از ایجاد جو روانی در س��طح‬ ‫جامعه خودداری می کنیم اما امارهای محرمانه اعالم شده‬ ‫حکای��ت از ان دارد که در بهم��ن ‪ ۹۸‬ورود چند میلیون‬ ‫ای پی (کاربر) به س��ایت ف��روش اینترنتی محصوالت دو‬ ‫خودروس��از ثبت ش��ده‪ ،‬حال انکه تعداد خودروهای قابل‬ ‫عرض��ه (ف��روش) در این ماه ب��ه ‪ 100‬هزار خ��ودرو نیز‬ ‫نمی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروس�ازان در براب�ر واس�طه گری چ�ه‬ ‫کرده اند؟‬ ‫نظ��ارت بر بازار و چاره اندیش��ی برای تنش های بازار در‬ ‫حیطه اختیارات و وظایف خودروس��ازان نیست و متولیان‬ ‫دیگری دارد اما س��اپیا و ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان خودرو کش��ور همواره تالش کرده اند برای‬ ‫تنظیم این بازار نقش افرینی کنند‪ .‬تالش��ی که بیشتر در‬ ‫حوزه ه��ای درون بنگاهی خالصه ش��ده و مدیریت عوامل‬ ‫بیرون��ی موث��ر بر ب��ازار‪ ،‬خارج از ت��وان انها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫«عرض��ه» خ��ودرو‪ ،‬اگر نگویی��م تنهاترین اما دس��ت کم‬ ‫مهم ترین ابزار نقش افرینی خودروسازان داخلی در تنظیم‬ ‫بازار بوده است‪ .‬هر چند برخی منتقدان و رسانه ها‪ ،‬گاهی‬ ‫خودروس��ازان را به نداش��تن یک روند عرضه مناس��ب با‬ ‫ه��دف افزای��ش قیمت ها در بازار مته��م می کنند اما یک‬ ‫عامل منطقی و گزینه اماری می تواند خودروس��ازان را از‬ ‫این اتهام مبرا کند‪ .‬نخست انکه افزایش قیمت ها در بازار‬ ‫در ش��رایطی که بهای محصوالت خودروس��ازان از سوی‬ ‫نهادهای ذی ربط ثابت مانده و روی یک عدد مشخص یخ‬ ‫بسته است! هیچ سود و منفعت مالی را برای انها به دنبال‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬بلکه به دلیل افزایش تقاضا و سخت شدن‬ ‫دسترس��ی مصرف کننده واقعی به محص��والت‪ ،‬نارضایتی‬ ‫مش��تری و لطمه خوردن به تصویر ذهنی جامعه را نیز به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫امارهای رس��می اعالم ش��ده از تیراژ تولی��د و میزان‬ ‫عرضه و تحویل خودرو به مشتریان در سال ‪ ۹۸‬نیز نشان‬ ‫می دهد که گروه خودروس��ازی سایپا حتی بیش از میزان‬ ‫تولیدی خود‪ ،‬خودرو به مش��تریان تحویل داده است‪ .‬این‬ ‫میزان بیش��تر تحویل نس��بت به تولید‪ ،‬ناش��ی از تکمیل‬ ‫تحویل خودروهای ناقص تولید شده در اواخر سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫مش��تریان بوده است که در کل‪ ،‬گویای این واقعیت است‬ ‫که س��ایپا در حد توان خود برای افزایش عرضه خودرو به‬ ‫بازار تالش کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹‬راهکار سایپایی برای مقابله با واسطه گری‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫عالوه بر افزای��ش عرضه و تالش ب��رای متعادل کردن‬ ‫عرضه و تقاضا‪ ،‬خودروسازان اعالم کرده اند در فروش های‬ ‫اینترنتی خود هم به دنبال این هستند که راه هایی را پیش‬ ‫بگیرن��د که تا حدامکان‪ ،‬کار برای نقش افرینی واس��طه ها‬ ‫و دالالن سخت ش��ود‪ .‬انطور که گروه خودروسازی سایپا‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬انها ‪ ۹‬راهکار را برای مقابله با واسطه گری در‬ ‫بازار خودرو در پیش گرفته اند‪ .‬نارنجی ها در ابتدا برای هر‬ ‫کدملی‪ ،‬س��همیه یک ثبت نام را در نظ��ر گرفتند‪ ،‬به این‬ ‫معن��ا که هر کدملی در ه��ر ‪ ۱۸‬ماه فقط یک بار می تواند‬ ‫از س��ایپا خودرو خریداری کند‪ .‬اقدام بعدی س��ایپایی ها‪،‬‬ ‫همسان س��ازی بانک اطالعات مشتریان خود با خریداران‬ ‫خودروهای ایران خودرو ب��ود تا این محدودیت برای انها‬ ‫هم اعمال ش��ود و کس��انی که در ‪ ۱۸‬ماه گذشته از ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬خرید داش��ته اند نیز نتوانن��د در طرح های فروش‬ ‫اینترنتی سایپا ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫اجرای محدودیت ثبت نام برای افزاد زیر ‪ ۱۸‬س��ال نیز‬ ‫از دیگر اقدام های سایپا بوده تا واسطه ها نتوانند با کدملی‬ ‫کودکان و نوجوانان اقدام به ثبت نام در طرح های فروش و‬ ‫پیش فروش سایپا کنند‪ .‬عالوه بر این اقدام ها در حوزه های‬ ‫کدملی و س��ن ثبت نام کنندگان‪ ،‬س��ایپا محدودیت هایی‬ ‫نیز به لحاظ جغرافیای��ی در نظر گرفته که مهم ترین انها‬ ‫یکسان بودن کدپستی ثبت نام کننده و نمایندگی در یک‬ ‫استان است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬کدپستی مشتری و نمایندگی‬ ‫عرضه کننده خودرو باید در یک استان باشد‪ .‬با اعمال این‬ ‫محدودیت‪ ،‬واس��طه ها نمی توانند س��همیه نمایندگی های‬ ‫سایر استان ها را اشغال کنند‪.‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا برای کاه��ش نقش افرینی‬ ‫واس��طه ها‪ ،‬تمهیداتی نیز در زمان ثبت نام اندیشیده است‪.‬‬ ‫از انج��ا که برخی افراد با طراح��ی برنامه های نرم افزاری‪،‬‬ ‫س��عی می کنند فرایند وارد ک��ردن اطالعات در فرم های‬ ‫اینترنتی ثبت نام را با س��رعت بیش��تری طی کنند‪ ،‬سایپا‬ ‫در فراین��د ثبت نام های خود در چن��د مرحله وارد کردن‬ ‫کدهای امنیتی موس��وم به کپچ��ا و ریکپچای را گنجانده‬ ‫است‪ .‬این کدها کامال متغیر بوده و کاربر الزاما باید انها را‬ ‫به طور دس��تی و هوشمند وارد کند و امکان گنجاندن انها‬ ‫در برنامه ه��ای نرم افزاری وجود ندارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬واحد‬ ‫فناوری اطالعات س��ایپا ترتیبی اتخاذ کرده تا بخش های‬ ‫وارد ک��ردن اطالعات فرد ثبت نام کننده متغیر باش��د؛ به‬ ‫ای��ن معنا که از محل های ورود نام‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬نام پدر‪،‬‬ ‫کدملی و‪ ...‬لزوما به همین ترتیب و به طور ثابت نباشد و در‬ ‫هر بار ورود به صفحه ثبت نام ترتیب متفاوتی داشته باشد‪.‬‬ ‫گذشته از ‪ ۶‬راهکار بیان شده‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫س��ه تمهید دیگر هم ب��رای پس از ثبت نام اندیش��یده تا‬ ‫واس��طه ها نتوانند از اختالف قیمت ها در بازار سودجویی‬ ‫کنند‪ .‬س��ایپا امکان صلح و انتقال حوال��ه پس از ثبت نام‬ ‫ب��ه فرد دیگر را غیرفعال کرده ان��د و خریداران نمی توانند‬ ‫امتیاز ثبت نام خود را به فرد دیگری بفروشند‪ .‬انها به فرد‬ ‫ثبت نام کننده نیز اج��ازه نمی دهند پس از تکمیل فرایند‬ ‫ثبت نام‪ ،‬اطالعات درج شده قبلی را ویرایش کنند و به نام‬ ‫شخص دیگری تغییر دهند‪.‬‬ ‫نهمی��ن اقدام س��ایپایی ها نیز به مرحل��ه پس از خرید‬ ‫و تحویل خ��ودرو برمی گردد‪ .‬اقدامی که مس��تلزم صرف‬ ‫بودجه و اعتبار هم بود اما س��ایپا در شرایط سخت تامین‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬به جان خرید تا گامی در جهت تامین رضایت‬ ‫مشتریان برداشته باشد‪.‬‬ ‫این گروه خودروس��ازی در فروش ه��ای فوری ماه های‬ ‫اخیر خود‪ ،‬تس��هیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومانی برای برخی‬ ‫محصوالت خود در نظر گرفت تا به واسطه این تسهیالت‪،‬‬ ‫س��ند خودرو را تا یک سال در رهن ش��رکت نگه دارد‪ .‬با‬ ‫این روش‪ ،‬خریدار در عمل تا یک س��ال نمی تواند خودرو‬ ‫را بفروشد‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار کاهش‬ ‫و در نهایت اینکه با وجود این اقدام ها‪ ،‬واس��طه گری در‬ ‫بازار خودرو به صفر نرس��یده و تقاضای کاذب فراوانی در‬ ‫ب��ازار وج��ود دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬در یکی دو هفته گذش��ته‬ ‫ش��اهد توق��ف الته��اب و افزایش حباب قیمت ه��ا بودیم‬ ‫و در برخ��ی محصوالت کاهش چن��د میلیونی نرخ را نیز‬ ‫ش��اهد بودیم‪ .‬به نظر می رس��د با اقدام های خودروسازان‬ ‫در حوزه های گوناگون و گذار از التهاب بازار همیش��ه داغ‬ ‫اسفند‪ ،‬ارامش بیشتری بر این بازار حاکم شود‪ .‬حال انکه‬ ‫واس��طه هایی که در ماه های گذش��ته خودروها را به امید‬ ‫فروش در ش��ب عید و س��ودهای انچنانی‪ ،‬نگه داشته اند‪،‬‬ ‫می دانند که اگر این محصوالت را تا هفته س��وم اس��فند‬ ‫نفروشند‪ ،‬خودروها روی دست شان می ماند و در بازار راکد‬ ‫بهار خریداری ب��رای ان وجود ندارد؛ به ویژه اینکه خودرو‬ ‫مدل سال گذشته خواهد شد!‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫پیاده سازی مدیریت‬ ‫دانش و «شش سیگما»‬ ‫در گل گهر‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫پایان رقابت منفی‬ ‫در بازار سیمان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معادن زیرزمینی تاب اوری کمتری دارند‬ ‫معادن زغال سنگ را در مقابل کرونا تجهیز کنید‬ ‫ مدیران معادن زغال سنگ برای تامین ماسک‪ ،‬الکل و ضدعفونی کننده های دیگر دست به دامان دالالن شدند‬ ‫‹ ‹کمبود ماسک و الکل‬ ‫علی نصی��ری‪ ،‬مدیرعام��ل معدن‬ ‫زغال س��نگ زمس��تان ی��ورت در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬ویروس‬ ‫کرون��ا تهدید جدی��دی برای همه‬ ‫اس��ت که ش��ناخت چندانی از ان‬ ‫نداری��م ب��ه همی��ن دلی��ل ب��ه‬ ‫بخشنامه ها و شیوه نامه های تکلیفی‬ ‫وزارت بهداش��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تکیه کرده و‬ ‫تا جایی ک��ه امکان دارد از تجمعات جلوگی��ری کرده و اجازه‬ ‫نمی دهیم مانند گذشته با فاصله نزدیک کار کنند و در صورتی‬ ‫که امکان داشته باشد هرگونه تجمعی را لغو می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که انتش��ار ویروس با اجتماع انسانی بیشتر‬ ‫می ش��ود س��عی کردیم کلی��ه محل هایی که تجم��ع کارگری‬ ‫داش��ت به حداقل برسانیم‪ .‬در این راستا قسمت سلف سرویس‬ ‫اش��پزخانه را تعطیل و غذاها را در ظ��روف یکبار مصرف بین‬ ‫کارگران توزیع کردیم‪ ،‬سرویس ایاب و ذهاب کارگران را سر و‬ ‫س��امان دادیم‪ ،‬همه مکان هایی که سه نفر کارگر دارد یک روز‬ ‫درمیان ضدعفونی ش��ده و در بخش هایی که کارگران به ناچار‬ ‫بیشتر از هر بخش دیگری با نیروها در تماس هستند را مجهز‬ ‫به ماسک و دستکش کردیم تا راه های انتشار را محدود کردیم‪.‬‬ ‫نصیری ادامه داد‪ :‬واحد اچ اس ای و بهداش��ت حرفه ای معدن‬ ‫نی��ز ه��ر روز ام��وزش الزم را به کارگ��ران داده و نکات جدید‬ ‫را گوش��زد می کنند و همچنین در ورودی معدن تب س��نجی‬ ‫‹ ‹دوری از اجتماعات‬ ‫س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال س��نگ کش��ور نیز خطر‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا را در معادن زیرزمینی بیشتر دانست و به‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬در معادن روزمینی مانند معادن س��نگ اهن به‬ ‫دلیل اینکه در فضای ازاد و با فاصله بس��یار از هم کار می کنند‬ ‫احتمال اپیدمی ش��دن کرونا کمتر اس��ت و با رعایت یکسری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬ش��یوع بیماری کرونا در هم��ه دنیا تمامی‬ ‫بخش ه��ای تولیدی و اقتصادی ب��ه ویژه بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬در این میان در معادن‬ ‫زیرزمینی به دلیل نوع کارش��ان احتمال ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫بیشتر اس��ت و همین امر موجب نگرانی دس��ت اندرکاران این‬ ‫معادن شد ه است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه روزنامه‬ ‫به س��راغ فع��االن این بخش‬ ‫رفت��ه و تاثیر کرونا و خطرات محتمل ان را بر این معادن جویا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫انجام می دهیم و در صورت تایید تب در کارگری او را به واحد‬ ‫بهداش��ت معدن و مرکز بهداشت شهرستان معرفی می کنیم تا‬ ‫مشخص شود بیماری اش چیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه ت��ا کنون مورد مبتالی ب��ه کرونا در‬ ‫ای��ن معدن وجود نداش��ته تصریح ک��رد‪ :‬از انجایی که معادن‬ ‫زغال س��نگ متعلق به جامعه کارگری کش��ور اس��ت و انتشار‬ ‫وی��روس در ای��ن بخش لطمه بزرگی از حی��ث تولید‪ ،‬ایمنی و‬ ‫نگه��داری به جامعه کارگ��ری می زند‪ ،‬در ای��ن رابطه در حال‬ ‫تنظیم و ارسال نامه هایی به اداره های بهداشت شهرستان هایی‬ ‫هس��تیم که در ان کار می کنیم‪ .‬ما کمبود شدید ماسک داریم‬ ‫و با زحمت توانستیم تعدادی ماسک را از بازار ازاد و به صورت‬ ‫قاچاقی تهیه کنیم‪ ،‬دستکش و الکل سفید نیز توانستیم خیلی‬ ‫کم و ان هم با قیمتی عجیب و غریب تهیه کنیم‪ .‬اما در س��ایر‬ ‫مواد شوینده مشکلی نداشتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل معدن زغال س��نگ زمستان یورت در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از طریق انجمن زغال س��نگ نتوانس��تیم کاری کنیم زیرا‬ ‫همه معادن این مش��کل و کمبودها را دارند اما در حال رایزنی‬ ‫برای تامین این اقالم هس��تیم‪ .‬نصیری در پاس��خ به این سوال‬ ‫ک��ه ظرفیت معادن زغال س��نگ برای همه گی��ری این ویروس‬ ‫بیشتر از سایر معادن نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ما بهداشت حرفه ای و خانه‬ ‫بهداش��ت داریم منتها چون ویروس ناش��ناخته است و راه های‬ ‫انتشارش هم بسیار گسترده است خیلی قاطع نمی توانیم جواب‬ ‫ش��ما را بدهم‪ .‬شاید به نس��بت یک کارخانه صنعتی وضعیت‬ ‫ما بهتر باش��د اما با تالش زیادی موفق ش��دیم که کارگران را‬ ‫قانع کنیم دس��ت ندهند‪ ،‬روبوس��ی نکنند و در مراس��م عزا و‬ ‫ش��ادی تا جایی که امکان دارد ش��رکت نکنند‪ .‬این امر نیاز به‬ ‫فرهنگ سازی تدریجی داشت‪.‬‬ ‫ضوابط بهداش��تی می توانند کار کنند ام��ا در برخی معادن به‬ ‫ویژه معادن زغال سنگ که در یک شیفت کاری تجمع کارگری‬ ‫زیادی وجود دارد و تا ‪ ۵۰۰‬نفر در فضایی بدون گردش هوا در‬ ‫حال کار هستند خطر شیوع بیشتری محتمل است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این رو باید تدابیر ویژه تری در معادن زغال سنگ‬ ‫اتخاذ شود‪ .‬به همین دلیل در گام نخست به معادنی که کارگران‬ ‫دوره ای کار دارن��د و به طور مث��ال ‪ ۲۰‬روز کار می کنند و ‪۱۰‬‬ ‫روز کار نمی کنند‪ ،‬ابالغ کردیم از این پس کارگر جدیدی وارد‬ ‫معدن نشود و تا ‪ ۲۸‬اسفند که عید است و معادن زغال سنگ از‬ ‫این تاریخ تا اواسط فروردین تعطیل می کنند همان کارگران به‬ ‫کار ادامه دهند و شیفت نروند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در محیط معدن‬ ‫تا کسی از بیرون ویروسی نیاورد مشکلی نداریم به همین دلیل‬ ‫حتی بازدید مهندس��ان از معدن را متوقف کردیم تا کس��ی از‬ ‫خارج وارد معدن نشود‪.‬‬ ‫صمدی با بیان اینکه هر روز اقدامات‬ ‫کنترلی صورت می گیرد و تا کنون در‬ ‫معادن زغال س��نگ مشکلی نداشتیم‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ه کارگران نی��ز اعالم‬ ‫کردی��م ب��ه تم��ام کارگ��ران حقوق‬ ‫عادی ش��ان را پرداخ��ت می کنی��م و‬ ‫اعالم کردیم می��زان حقوق ربطی به‬ ‫میزان کار ندارد‪ .‬در س��ال اینده برای کارگرانی که بیش��تر کار‬ ‫کرده اند تغییر شیفت ها محاسبه می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ کشور در پاسخ به این سوال که در‬ ‫صورت اپیدمی ش��دن این ویروس در معادن زغال س��نگ چه‬ ‫تمهیداتی اندیش��یده اید‪ ،‬گفت‪ :‬اگراین بیماری اپیدمی ش��ود‬ ‫مجبوریم معادن را تعطیل کنیم و فقط برای تعمیر و نگهداری‬ ‫معدن تعداد بس��یار محدودی کارگر بگذاریم‪ .‬از انجا که محل‬ ‫استراحت کارگران در کنار هم و محل کارشان نیز در کنار هم‬ ‫اس��ت و به هم نزدیکند‪ ،‬هوای تون��ل نیز از یک جایی که وارد‬ ‫می ش��ود تا جایی که خارج می شود کل تونل را طی می کند و‬ ‫س��ر راه خود امکان الود ه کردن همه کارگران را دارد‪ .‬البته از‬ ‫قدیم کارگران معادن زغال سنگ از ماسک و دستکش استفاده‬ ‫س��عید صمدی‪ :‬در برخی مع��ادن به ویژه معادن زغال س��نگ که در یک‬ ‫ش��یفت کاری تجمع کارگری زی��ادی وجود دارد و ت��ا ‪ ۵۰۰‬نفر در فضایی‬ ‫بدون گردش هوا در حال کار هستند خطر شیوع کرونا بیشتر است‬ ‫می کردند و اتفاقا این ماسک های حرفه ای از انچه در بازار وجود‬ ‫دارد بسیار بهتر است و فیلتر ان هر سه‪ ،‬چهار روز یک بار عوض‬ ‫می شود و می تواند مانعی در سر راه همه گیر شدن این بیماری‬ ‫باشد‪ .‬البته ما در برخی اقالم مانند ضدعفونی کننده های الکلی‬ ‫با کمبود شدید مواجهیم‪ .‬صمدی با اشاره به اینکه شواهد نشان‬ ‫می دهد ش��یوع این بیماری باال اس��ت افزود‪ :‬ممکن است این‬ ‫ش��رایط تا اردیبهشت ماه ادامه داش��ته باشیم اما تا پایان سال‬ ‫با تمهیداتی که به کار گرفتیم مش��کلی به وجود نمی اید‪ .‬این‬ ‫فعال زغال س��نگ در ادامه تاکید کرد ‪ :‬طبق قانون‪ ،‬استعالجی‬ ‫بیش از س��ه روز باش��د تامین اجتماعی باید حق��وق کارگر را‬ ‫پرداخ��ت کند و کارگ��ران خیلی داوطلب گرفتن اس��تعالجی‬ ‫نیس��تند به همین دلیل به معادن اعالم کردیم تا پایان امسال‬ ‫اگر کارگری نیاز به استعالجی بیش از سه روز پیدا کرد موافقت‬ ‫کرده و خود حقوقشان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫دبیرانجمن زغال س��نگ کش��ور با بیان اینکه حال نگرانی ما‬ ‫برای س��ال اینده اس��ت و ما تابع ش��رایط کلی کشور هستیم‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که در صورت ادامه یافتن این بیماری‬ ‫و تعطیلی معادن زغال س��نگ تولید این م��اده کاهش خواهد‬ ‫یافت و در این صورت چه مش��کلی ب��رای صنعت فوالد ایجاد‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬صددرصد تولید کاهش پیدا خواهد کرد و‬ ‫در حال حاضر نیز کاهش یافته اس��ت‪ .‬البته از انجا که معادن‪،‬‬ ‫کارخانه های زغال ش��ویی و ذوب اهن اصفهان ذخیر ه دارند‪ ،‬به‬ ‫س��رعت با کمبود خوراک مواجه نمی ش��وند ضمن اینکه ذوب‬ ‫اهن نمی تواند تولیدش را متوقف کند بلکه احتمال دارد میزان‬ ‫تولی��دش را کاهش و به این ش��کل تاب اوری خود را در مقابل‬ ‫ای��ن بیماری و تبعات ان افزایش دهد‪ .‬صمدی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫معادن نمی توانند ظرفیتشان را باال ببرند از انجا که این موضوع‬ ‫محتمل و دور است ولی در کل این موضوع قابل مدیریت است‬ ‫به طور مثال می توان یکس��ری از معادن تعمیر و نگهداری شان‬ ‫را عقب انداخت و به تولید اولویت داد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی راه های موفقیت یکی از قطب های فعال معدنی‪ ،‬صنعتی خاور میانه نمایان شد‬ ‫یادداشت‬ ‫مسئولیت‬ ‫معدنکار در‬ ‫برابر زمین‬ ‫علی خادم‪ ،‬معاون دفتر حفاظت و‬ ‫حمایت منابع طبیعی‬ ‫خبر‬ ‫اقدامات یک شرکت‬ ‫معدنی برای‬ ‫پیشگیری از شیوع کرونا‬ ‫مدی��ر بهداش��ت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫انرژی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫از اقدامات صورت گرفته در جهت پیشگیری‬ ‫از ورود ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و‬ ‫تولی��د مواد معدنی ایران‪ ،‬پرهام خواجه پور با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬از ابتدای اطالع رسانی‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور‪ ،‬ایمپاسکو و‬ ‫مجتمع های تابعه مقررات و دستورالعمل های‬ ‫مبارزه با این ویروس را در اولویت برنامه های‬ ‫خود قرار دادند‪.‬‬ ‫مدی��ر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫ان��رژی این ش��رکت معدنی در ادام��ه افزود‪:‬‬ ‫مراقب��ت از پرس��نل با دس��تگاه تب س��نج‪،‬‬ ‫ضدعفونی اس��تراحتگاه‪ ،‬سرویس های ایاب و‬ ‫ذهاب‪ ،‬نصب بنرهای هش��دار و اموزش��ی در‬ ‫زمینه پیش��گیری از مبتال ش��دن به ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬لغو جلس��ات اموزش��ی و گردهمایی و‬ ‫جایگزینی ویدئو کنفرانس و تهیه کلیپ های‬ ‫اموزش��ی و نیز حذف سیس��تم س��اعت زنی‬ ‫پرس��نل از جمله اقدامات صورت گرفته بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬خواجه پور در ادام��ه بیان کرد‪ :‬توزیع‬ ‫وس��ایل بهداشتی از قبیل ماسک‪ ،‬دستکش و‬ ‫ژل ضدعفونی کننده در میان کارکنان س��تاد‬ ‫و مجتمع های تابعه شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران از دیگ��ر اقدامات صورت گرفته‬ ‫در جهت پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬ضدعفونی س��طوح‬ ‫و مس��یرهای رف��ت امد و نی��ز کنترل دمای‬ ‫بدن کارکنان و مراجعه کنندگان با اس��تفاده‬ ‫از دستگاه تب س��نج در ستاد و مجتمع های‬ ‫تابعه به صورت روزانه صورت می گیرد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب خوشبختانه تاکنون مورد مشکوک به‬ ‫ویروس کرونا در ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی و مجتمع های تابعه مش��اهده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از جمله رس��الت های اصلی سیس��تم ها و استانداردها در‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر به کارگیری رویکردهای‬ ‫سیس��تمی و فرایندی‪ ،‬بهبود مس��تمر‪ ،‬افزایش بهره وری‪،‬‬ ‫تعالی‪ ،‬سرامدی و دانش محوری سازمان است‪ .‬در این راستا‬ ‫مطالعات و بررسی های کارشناسی جهت شناسایی و تعیین‬ ‫راهکارهای متناس��ب با فعالیت های ش��رکت صورت گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اساس از سال های گذشته تاکنون طرح ریزی‬ ‫و استقرار سیستم های زیر در این شرکت دنبال شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همگام با استانداردهای بین المللی‬ ‫‹ ‹شش سیگما‬ ‫توسعه تفکر‬ ‫اماری و‬ ‫تصمیم گیری بر‬ ‫پایه امار یکی‬ ‫از سیاست های‬ ‫گل گهر است‪ .‬بر‬ ‫این اساس نظام‬ ‫شش سیگما‬ ‫پایه گذاری‬ ‫شده و تاکنون‬ ‫بیش از ‪۷۰‬‬ ‫پروژه تعریف و‬ ‫بر اساس ‪ ۵‬فاز‬ ‫پیاده سازی شده‬ ‫است‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬توس��عه تفکر اماری و تصمیم گی��ری بر پایه امار‬ ‫یکی از سیاس��ت های این ش��رکت است‪ .‬بر این اساس نظام‬ ‫ش��ش س��یگما در گل گهر از سال ‪ ۱۳۹۱‬پایه گذاری شده و‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۷۰‬پروژه تعریف و بر اس��اس ‪ ۵‬فاز (تعریف‪،‬‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬تحلیل‪ ،‬بهبود و کنترل) پیاده سازی شده است‪.‬‬ ‫این مهم باعث ش��ده این مجموع��ه صرفه جویی مالی قابل‬ ‫توجهی داش��ت ه باشد‪ .‬تاکنون تعداد زیادی متخصص شش‬ ‫س��یگما تحت عنوان کمربند مش��کی و س��بز در واحدهای‬ ‫عملیاتی و پش��تیبانی تربیت ش��ده اند‪ .‬این سیستم یکی از‬ ‫سیستم های موفق در سطح کشور است که تاکنون موفق به‬ ‫کسب رتبه های متعدد در جشنواره های کشوری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام پیشنهاد ها‬ ‫یک��ی از سیس��تم های بس��یار موفق در زمین��ه مدیریت‬ ‫مش��ارکتی‪ ،‬نظام پیشنهادها اس��ت که مورد توجه شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر قرار گرفته است‪ .‬تمرکز این نظام‬ ‫توسعه بهبود های کایزنی است‪ ،‬همچنین در کنار ان سعی‬ ‫ش��ده اس��ت با برگزاری جش��نواره های بزرگ در سال های‬ ‫مختلف پیشنهادهای ویژه که صرفه جویی مالی زیادی برای‬ ‫ش��رکت به دنبال دارند‪ ،‬شناس��ایی شوند‪ .‬از عواید دیگر این‬ ‫نظام می توان به ایجاد خالقیت‪ ،‬نش��اط‪ ،‬مدیریت مشارکتی‬ ‫و صرفه جویی های چند صد میلیاردی در سال اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت دانش‬ ‫مدیری��ت دانش به معنی رس��یدن به اهداف س��ازمان با‬ ‫استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده‬ ‫از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی نزد هر فرد) و دانش‬ ‫دس��ته جمعی به منظور دستیابی به اهداف است‪ .‬این مهم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر در کشور به س��مت معدنکاری پایدار‬ ‫حرک��ت کنی��م ان وق��ت توانس��ته ایم گام‬ ‫موثری در راستای توسعه معدن برداریم‪.‬‬ ‫براس��اس قانون اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬معدن جزو انفال است و قابل واگذاری‬ ‫و فروش نیست‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دول��ت بخش��ی از زمی��ن را به‬ ‫ص��ورت موق��ت در اختی��ار معدن��کار قرار‬ ‫می دهد تا دست به فعالیت اقتصادی بزند و‬ ‫گامی در جهت رشد اقتصاد بردارد‪.‬‬ ‫در این بین توس��عه اقتصادی به ان معنی‬ ‫نیس��ت که معدنکار هر طور ک��ه بخواهد با‬ ‫زمی��ن برخورد کن��د‪ .‬او باید توجه داش��ته‬ ‫باشد که با برداشت هر ماده معدنی در برابر‬ ‫حفاظت از زمین نیز مس��ئول اس��ت و بعد‬ ‫از فعالیت معدنی بای��د ان منطقه را دوباره‬ ‫به حالت اولیه خود برگرداند و در راس��تای‬ ‫ابادی ان منطقه گام بردارد‪.‬‬ ‫م��ا در دفت��ر حفاظ��ت و حمای��ت منابع‬ ‫طبیعی باور داریم که باید جلوی اثار مخرب‬ ‫ت معدنکاری گرفته شود بنابراین باید‬ ‫فعالی ‬ ‫ب��ه محدوده ه��ای اطراف مع��ادن نیز توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫هرچن��د بهره ب��رداری از معادن به صورت‬ ‫مداوم انجام ش��ده اما مسئله مهم این است‬ ‫ک��ه نباید تنها محدوده معدنکاری را در نظر‬ ‫گرف��ت بلکه محدوده های اط��راف ان را نیز‬ ‫باید تحت بررس��ی قرار داده و تاثیر فعالیت‬ ‫معدنی در ان بخش نیز م��ورد مطالعه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم به سمت معدنکاری واقعی‬ ‫در محدوده مشخص شده حرکت کنیم باید‬ ‫س��عی کنیم از تمام م��واردی که به فعالیت‬ ‫زمین ضربه می زند‪ ،‬دوری کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن رون��د ب��رای احی��ا و بازس��ازی‬ ‫بخش های تخریب ش��ده از مشارکت فعاالن‬ ‫معدن��ی و عالقه مندان به مناب��ع طبیعی و‬ ‫محیط زیست بهره می بریم‪.‬‬ ‫دفتر حفاظ��ت و حمایت منابع طبیعی تا‬ ‫امروز اقدامات مثبتی را با مش��ارکت فعاالن‬ ‫معدن��ی در قالب بذرپاش��ی‪ ،‬مرت��ع کاری و‬ ‫درختکاری انجام داده اس��ت‪ .‬امیدواریم در‬ ‫اینده با همکاری بیشتر معدنکاران این روند‬ ‫رشد قابل توجهی داشته باشد‪.‬‬ ‫پیاده سازی مدیریت دانش و «شش سیگما» در گل گهر‬ ‫مدیری��ت فرایند کس��ب و کار یک��ی از بزرگ تری��ن پروژه های در‬ ‫دست اجرا در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است که با چشم انداز‬ ‫دستیابی به سطح سوم بلوغ فرایندی طرح ریزی شده است‬ ‫از طریق فرایندی که ش��امل تولید دانش‪ ،‬تسهیم دانش و‬ ‫استفاده از ان به کمک فناوری است‪ ،‬می تواند به دست اید‪.‬‬ ‫این سیستم یکی از سیستم هایی است که درحال حاضر در‬ ‫مجموعه گل گهر در حال پیاده سازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام برنامه ریزی‬ ‫برنامه ری��زی اس��تراتژی‪ ،‬برنامه ری��زی عملیاتی و نظام‬ ‫بودجه ریزی سالیانه ‪ ۳‬بخش اصلی نظام برنامه ریزی است‪.‬‬ ‫عالوه بر تعیین اهداف و شاخص های مشخص برای تحقق‬ ‫ه��ر هدف برنامه های مختلف تعریف و در نظام برنامه ریزی‬ ‫ب��ه برنام��ه عملیاتی تبدی��ل و به صورت مس��تمر پایش و‬ ‫گزارش دهی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت فرایند کسب و کار‬ ‫مدیریت فرایند کسب و کار یکی از بزرگ ترین پروژه های‬ ‫در دس��ت اجرا در ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر است‬ ‫که با چش��م انداز دس��تیابی به سطح س��وم بلوغ فرایندی‬ ‫طرح ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬در طراحی این پ��روژه از تجارب‬ ‫ش��رکت های داخلی و خارجی اس��تفاده شده و فرایندهای‬ ‫سازمان در س��طح حوزه فرایندی‪ ،‬گروه فرایندی‪ ،‬فرایند‬ ‫و فعالیت ها مش��خص و در حال تدوین روش اجرایی برای‬ ‫فرایندها است‪.‬‬ ‫رعایت الزامات تعیین ش��ده در استاندارد بین المللی ایزو‬ ‫‪ 9001‬از دیگر موفقیت های این شرکت بزرگ معدنی است‪.‬‬ ‫درحقیق��ت این اس��تاندارد بین المللی برای یک سیس��تم‬ ‫مدیری��ت کیفیت‪ ،‬مکمل الزامات مرتبط با محصول اس��ت‪.‬‬ ‫ این اس��تاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های داخلی‬ ‫و خارج��ی و از جمله مراجع صدور گواهینامه‪ ،‬برای ارزیابی‬ ‫توانایی س��ازمان در براورده سازی الزامات مشتری‪ ،‬مراجع‬ ‫قانون��ی و مقررات دولتی قابل کاربرد در محصول و الزامات‬ ‫خود سازمان مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬ایزو ‪ 17025‬از دیگر‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی اس��ت که این ش��رکت موفق به‬ ‫دریافت گواهینامه ان ش��ده است‪ .‬این اس��تاندارد الزامات‬ ‫عمومی برای احراز صالحیت جهت ازمون کالیبراس��یون و‬ ‫نمونه ب��رداری را تعیین می کند‪ .‬همچنین در برگیرنده انواع‬ ‫ازمون و کالیبراس��یونی اس��ت که با اس��تفاده از روش های‬ ‫اس��تاندارد شده و توسعه یافته در ازمایشگاه انجام می شود‪.‬‬ ‫این استاندارد با استقبال زیادی در واحد ازمایشگاه و کنترل‬ ‫کیفی و نیز کالیبراسیون در حال اجرا است و موفق به اخذ‬ ‫تاییدیه مرکز ملی تایید صالحیت ایران شده است‪ .‬با توجه‬ ‫به اهمیت اس��تفاده بهینه از انرژی‪ ،‬استاندارد ایزو ‪50001‬‬ ‫از دیگر استانداردهایی است که در گل گهر پایه گذاری شده‬ ‫است‪ .‬این اس��تاندارد بین المللی‪ ،‬الزامات سیستم مدیریت‬ ‫انرژی را مش��خص می کند که توس��ط ان سازمان می تواند‬ ‫خط مشی انرژی‪ ،‬اهداف کالن و خرد و برنامه های عملیاتی‬ ‫را با در نظر گرفتن اطالعات و الزامات مرتبط با استفاده های‬ ‫ب��ارز انرژی ایجاد و اجرا کند‪ .‬یک سیس��تم مدیریت انرژی‬ ‫می تواند به سازمان در دستیابی به تعهدات خط مشی‪ ،‬انجام‬ ‫اقدام��ات الزم جهت بهبود عملکرد ان��رژی و اثبات انطباق‬ ‫سیستم با الزامات استاندارد کمک کند‪ .‬گفتنی است شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر به همراه سایر شرکت های منطقه‬ ‫گل گه��ر چش��م انداز این منطقه در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬را تدوین‬ ‫کرده است‪ .‬برای تحقق چشم انداز مد نظر این نیاز احساس‬ ‫می ش��ود که گل گهر در فک��ر ایجاد جهت گیری های جدید‬ ‫باش��د که دستیابی به ان نیاز به اجرای تعداد زیادی پروژه‪،‬‬ ‫رعایت اس��تانداردها و اقدام اس��تراتژیک در س��طح شرکت‬ ‫گل گهر و سایر شرکت های منطقه سیرجان دارد‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۱۴۳‬معدن کوچک مقیاس تا پایان بهمن‬ ‫طبق اع�لام مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح‬ ‫احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس تا پایان‬ ‫بهمن امسال‪ ۱۴۳ ،‬معدن کوچک مقیاس احیا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید رضا عظیمی اظهار کرد‪ :‬در قالب‬ ‫طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توس��عه معان کوچ��ک مقیاس تا‬ ‫پایان بهمن امس��ال‪ ۱۴۸۳ ،‬معدن غیرفعال در سراسر کشور‬ ‫شناس��ایی ش��ده‪ ،‬برای ‪ ۸۸۱‬معدن اقدام کلینیکی و راه حل‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت و ‪ ۱۴۳‬معدن نیز احیا شده است‪ .‬او تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تاکنون ‪ ۳۲‬معدن به طور کامل فعال ش��ده و فرصت‬ ‫اشتغالزایی مناسبی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرای��ی و دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی ط��رح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با اشاره به نقش‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت‪ :‬طی‬ ‫مدت اج��رای این طرح‪ ،‬بی��ش از ‪ ۴۰‬پرونده ب��رای ارائه به‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی شامل ‪۶۷‬‬ ‫محدوده و معدن تشکیل شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای این منظور‪ ،‬کمیته ای تخصصی متش��کل‬ ‫از کارشناس��ان طرح و صندوق‪ ،‬با بررس��ی دقیق پرونده ها‪،‬‬ ‫نسبت به اعطای تسهیالت مورد نیاز متقاضیان در بخش های‬ ‫تجهیز مــعادن‪ ،‬خرید ماش��ین االت و اکتـش��افات تکمیلی‬ ‫عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه ‪۹۸‬‬ ‫تولید کنسانتره‪ ،‬گندله و اهن اسفنجی‬ ‫به ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت رسید‬ ‫بررس��ی عملک��رد واحدهای عم��ده تولیدی‬ ‫در دوره ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال گویای ان اس��ت که‬ ‫در بخش تولید کنس��انتره و گندله سنگ اهن‬ ‫ب��ه همراه اهن اس��فنجی‪ ،‬بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ظرفیت‪ ،‬تولید انجام شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ج��داول ام��اری مربوط به‬ ‫تولیدکنن��دگان عمده واحده��ای بخش معدن‬ ‫وصنایع معدنی گویای ان است که ‪ ۱۰‬ماهه ‪۹۸‬‬ ‫(منتهی به دی) تولید کنس��انتره سنگ اهن به‬ ‫رقم ‪ ۳۵.۳‬میلیون تن رس��ید که این رقم ‪۶۲.۱‬‬ ‫درصد ظرفی��ت ‪ ۵۶.۸‬میلیون تنی این بخش را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫امارهای منتش��ر ش��ده گویای ان اس��ت که‬ ‫شمار واحدهای تولید کنس��انتره کشور به رقم‬ ‫‪ ۲۵‬واحد می رس��د و قرار اس��ت در سال اینده‬ ‫ظرفیت این بخش ب��ا افزایش ‪ ۶.۷‬میلیون تنی‬ ‫به ‪ ۶۳.۵‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫همچنین تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬که سند چشم انداز‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪ ،‬با افزایش ‪ ۱۵.۹‬میلیون‬ ‫ت��ن ظرفیت این بخش در مجموع به رقم ‪۷۹.۴‬‬ ‫میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹گندله س�نگ اهن با تولی�د بیش از‬ ‫‪ ۶۸‬درصد ظرفیت‬ ‫این گزارش نش��ان می دهد ک��ه تولید گندله‬ ‫س��نگ به رقم ‪ ۳۴.۲‬میلیون تن رسید که ‪۶۸.۲‬‬ ‫درصد ظرفیت ‪ ۵۰.۱‬میلیون تن تنی این بخش‬ ‫را نش��ان می دهد که توس��ط ‪ ۲۳‬واحد تولیدی‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫ق��رار اس��ت س��ال این��ده ظرفی��ت جدی��د‬ ‫گندله س��ازی به میزان ‪ ۱۶.۲‬میلیون تن افزوده‬ ‫ش��ود و در افق چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬نیز به این رقم‬ ‫اف��زون بر ‪ ۸.۱‬میلیون تن اضافه خواهد ش��د و‬ ‫در مجموع به ‪ ۷۴.۴‬میلیون تن دس��ت خواهیم‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪ ۲۲.۹‬میلی�ون تن�ی اه�ن‬ ‫اسفنجی‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬ماهه اهن اس��فنجی نیز رقم بیش‬ ‫از ‪ ۲۲.۹‬میلیون تن را نش��ان می دهد که ‪۶۸.۵‬‬ ‫درصد ظرفی��ت ‪ ۳۳.۴‬میلیون تن��ی این بخش‬ ‫را درب��ر می گی��رد و ‪ ۳۰‬واحد تولی��دی در این‬ ‫بخش فعالیت دارند‪ .‬انتظار می رود س��ال اینده‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۸۴۵‬هزار ت��ن ظرفیت جدید در‬ ‫این بخش محقق ش��ود و تا افق ‪ ۱۴۰۴‬نیز ‪۷.۱‬‬ ‫میلی��ون تن ب��ه این ظرفیت افزوده ش��ود و در‬ ‫مجم��وع به رق��م ‪ ۴۴‬میلی��ون و ‪ ۳۹۵‬هزار تن‬ ‫بالغ برس��د‪ .‬امار عملک��رد ‪ ۱۰‬ماهه این بخش‬ ‫در زمینه تولید از س��وی انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران نیز تغییر اندکی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ماهه امس��ال رقم تولید ‪ ۲۳‬میلیون و ‪۶۸۷‬‬ ‫هزار تن اهن اسفنجی ثبت شده که در مقایسه‬ ‫ب��ا ‪ ۲۱‬میلی��ون و ‪ ۹۶۴‬هزار ت��ن مربوط به ‪۱۰‬‬ ‫ماهه ‪ ۹۷‬رشد هشت درصدی دارد‪.‬‬ ‫همچنین صادرات اهن اسفنجی در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫امس��ال برابر با ‪ ۸۸۶‬هزار تن بود و در مقایسه با‬ ‫دوره مشابه سال گذشته که ‪ ۵۰۳‬هزار تن بود‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۷۶‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫سهم اهن اسفنجی از مجموع صادرات بخش‬ ‫فوالد و تولیدات مربوطه در ‪ ۱۰‬ماهه امسال رقم‬ ‫‪ ۹.۱‬درصد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مصرف ظاهری این بخش هم در امار انجمن‬ ‫مزبور در مدت یاد ش��ده به میزان ‪ ۲۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۰۱‬هزار تن رسید و در مقایسه با ‪ ۲۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۶۱‬هزار تن مربوط به ‪ ۱۰‬ماهه ‪ ۹۷‬رش��د ‪۶‬‬ ‫درصدی دارد‪.‬‬ ‫اق��دام ک��رده و مجری طرح ب��ه طور مس��تمر‪ ،‬روند اعطای‬ ‫تسهیالت و مسائل اداری را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر اجرای��ی و دبی��ر ش��ورای هماهنگ��ی ط��رح احیا‪،‬‬ ‫فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس ب��ا بیان اینکه‬ ‫معادن احیا ش��ده در تقریبا ‪ ۲۰‬اس��تان کش��ور ق��رار دارند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این معادن در استان های فارس‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬خراسان شمالی و همدان قرار دارند‪.‬‬ ‫بخش دیگری از اس��تان ها نیز مش��تمل بر قزوین‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬البرز‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬قم‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬خراسان‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬کرمان و جنوب کرمان‪ ،‬زنجان و مرکزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عظیمی با اش��اره به وجود ‪ ۴۶۸‬مع��دن غیرفعال فلزی در‬ ‫کشور گفت‪ :‬در صورت فعال سازی این معادن ‪ ۳۲‬میلیون تن‬ ‫به ظرفیت تولید افزوده خواهد ش��د‪ .‬احیای معادن فلزی به‬ ‫دلیل اثرگذاری ان بر اشتغال در اولویت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او تامین مالی‪ ،‬زیرس��اخت‪ ،‬ف��راوری‪ ،‬کمک های تکنیکال‬ ‫و فنی را از جمله مهم ترین مش��کالت فع��االن حوزه معدن‬ ‫معرف��ی و اعالم کرد‪ :‬با تعریف پروژه هایی رفع مش��کالت در‬ ‫حوزه زیرساخت ها در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معادن سنگان خواف در صورت ضرورت تعطیل می شود‬ ‫فرماندار خواف گفت‪ :‬معادن س��نگ اهن سنگان‬ ‫این شهرستان در صورت ضرورت برای جلوگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا به صورت موقت تعطیل خواهد‬ ‫ش��د که تشخیص بر عهده شبکه بهداشت و درمان‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ین سنجرانی فرماندار‬ ‫خواف در نشست هم اندیش��ی و برنامه ریزی برای‬ ‫مقابل��ه با ویروس کرونا در معادن س��نگان و واحد‬ ‫های تولیدی خواف گفت‪ :‬هیچ نگرانی از نظر شیوع‬ ‫ای��ن بیماری در ش��رکت های معدنی منطقه وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬دس��تگاه های تب س��نج در همه انها موجود‬ ‫اس��ت‪ ،‬کارکنان به صورت م��داوم از این نظر رصد‬ ‫می شوند و در صورت مشاهده عالئم بیماری در هر‬ ‫ف��رد مرخصی با حقوق داده می ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مسئولین معادن سنگان خواف باید همکاری خود‬ ‫را با شبکه بهداش��ت و درمان این شهرستان بیش‬ ‫از پیش افزای��ش دهند‪ .‬فرمان��دار گفت‪ :‬مقادیری‬ ‫ماس��ک و مواد ضد عفونی کننده خریداری ش��ده‬ ‫که به زودی تحویل شبکه بهداشت و درمان خواف‬ ‫خواهد شد تا در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬سنجرانی‬ ‫افزود‪ :‬تمامی کادر پزش��کی و هالل احمر و نیرو ها‬ ‫امدادی این شهرستان در امادگی کامل برای مقابله‬ ‫با بیماری کرونا به سر می برند‪.‬‬ ‫گفتنی است جمعی از مردم خواف از جمله اهالی‬ ‫بخش سنگان با مراجعه به شبکه بهداشت و درمان‬ ‫خواستار تعطیلی موقت شرکت های معدنی سنگان‬ ‫برای جلوگیری از گس��ترش بیماری کرونا در این‬ ‫شهرستان شده بودند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۱۷‬واحد فراوری مواد معدنی در اذربایجان غربی‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان غربی گفت‪١١٧ :‬‬ ‫واحد فراوری مواد معدنی س��نگ‪ ،‬ش��ن و ماسه با‬ ‫هدف جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدنی در این‬ ‫اس��تان فعال اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پریسا عابدپور‬ ‫افزود‪ ٣٩ :‬واحد از این تعداد در بخش س��نگ بری‬ ‫انواع س��نگ تزئینی فعال بوده و برای ‪ ۵١٩‬نفر در‬ ‫این بخش اش��تغالزایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ظرفیت تولی��د این تعداد واحد س��نگبری بیش از‬ ‫‪ ٨٢٧‬هزار تن انواع س��نگ تزئینی در س��ال براورد‬ ‫می شود‪ .‬معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اذربایجان غربی بیان کرد‪:‬‬ ‫همچنین ‪ ٧٨‬واحد در حوزه فراوری ش��ن و ماس��ه‬ ‫در اذربایجان غربی فعال اس��ت ک��ه در این واحدها‬ ‫‪ ٨۴٧‬نف��ر به ص��ورت مس��تقیم مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬عابدپ��ور گفت‪ :‬ظرفیت تولی��د این تعداد‬ ‫واحد فراوری ش��ن و ماسه بیش از هشت میلیون و‬ ‫‪ ٣٢٣‬هزار تن در سال است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫با هدف جلوگیری از خام فروش��ی مواد معدنی این‬ ‫استان واحد کنس��انتره سنگ اهن و واحد فراوری‬ ‫خاک نس��وز با سرمایه گذاری ‪ ١٨٠‬میلیارد ریال در‬ ‫اذربایجان غربی راه اندازی می شود‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫تاکی��د کرد‪ ١٣٠ :‬میلیارد ری��ال از این میزان برای‬ ‫احداث واحد کنس��انتره س��نگ اهن در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت و با راه اندازی این واحد برای ‪ ١٠٠‬نفر‬ ‫اش��تغالزایی می ش��ود‪ .‬عابدپور ادامه داد‪ :‬مواد اولیه‬ ‫واحد فراوری کنس��انتره س��نگ اهن از پنج معدن‬ ‫اه��ن موجود در اس��تان تامین خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به ظرفیت های خوب موج��ود در منطقه در‬ ‫زمینه فراوری خاک نسوز‪ ،‬گفت‪ :‬برای راه اندازی این‬ ‫واحد ‪ ۵٠‬میلیارد ریال س��رمایه در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اذربایجان غربی با اش��اره‬ ‫به اجرای طرح های فراوری معدنی طی س��ال های‬ ‫اخیر در اس��تان اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر سه واحد‬ ‫فراوری در ش��مال و جنوب اس��تان فعال است که‬ ‫چینی پیرانش��هر‪ ،‬تراورتن تکاب و مرمریت پلدشت‬ ‫را ش��امل می شود‪ .‬الزم به یاداوری است که بخش‬ ‫معدن و صنایع پایین دستی ان محور توسعه استان‬ ‫اذربایجان غربی به ش��مار می رود ولی معادن سنگ‬ ‫این استان با مش��کالت عدیده ای چون خام فروشی‬ ‫و نبود بازار روبه رو اس��ت‪ .‬اعطای تسهیالت با بهره‬ ‫بانکی پایین جهت س��رمایه در گردش و همچنین‬ ‫نوس��ازی ماش��ین االت معدنی برای بهبود عملکرد‬ ‫معادن این استان ضروری است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫کشف ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬ماسک‬ ‫احتکار شده‬ ‫ارز و سکه‬ ‫خریدار ندارد‬ ‫رقابت استارت اپ ها‬ ‫در «هوشمند سازی»‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گرم کردن نان‪ ،‬راهکار‬ ‫پیشگیری از انتقال کرونا‬ ‫کرونا یا دالالن؛ کدام یک در قیمت ها اثرگذارند؟‬ ‫‹ ‹توزیع گوشت برزیلی‬ ‫علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت‬ ‫گوس��فندی نیز با تاکید براینکه هفته گذشته با خرید‬ ‫شتاب زده مردم در فروشگاه ها مواجه بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این تقاضای بیش از ان��دازه مردم قیمتها را باال برد که‬ ‫خوشبختانه این هفته از ازدحام برای خرید کاسته شده‬ ‫است و قیمت ها نیز از ش��نبه گذشته به تعادل رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬بنا به‬ ‫تصمیمات جلس��ه مش��ترک با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مقرر ش��د گوشت گوساله بی استخوان برزیلی با‬ ‫قیم��ت مصوب ‪۴۰‬هزارتومان در مراکز منتخب س��طح‬ ‫شهر توزیع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت بازار گوشت‬ ‫در این باره حسن عباسی معروفان مدیرعامل شرکت‬ ‫پش��تیبانی امور دام نیز درباره اینکه دامدار نقش��ی در‬ ‫قیمت ها ندارد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬تولیدکننده و دامدار و‬ ‫کشاورز افراد مظلومی هستند که فقط تولید می کند و‬ ‫س��ر از کار فروش و دالل بازی در نمی اوردند در نتیجه‬ ‫سود را دالل می برد که قیمت ارزان از دامدار می خرد و‬ ‫با قیمت باالتر می فروشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمین��ه بای��د تش��کل ها و‬ ‫اتحادیه ه��ای مرتب��ط را تقوی��ت کنیم که ب��ه عنوان‬ ‫نمون��ه تعاونی ها محصوالت دام��ی را بخرند و با قیمت‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده گوش��ت منجمد برزیلی بدون استخوان با قیمت‬ ‫یورو حدود ‪14‬هزار و ‪ 500‬تومان برای واردکننده بدون احتس��اب‬ ‫سود ‪58‬هزار تومان است که نرخ ان با سود قانونی سازمان حمایت‬ ‫به ‪64‬هزار تومان می رسد‬ ‫متعادل عرضه کنند‪ .‬در همین راس��تا جلسه ای برگزار‬ ‫خواهیم کرد تا راه حل این موضوع را شناس��ایی کنیم و‬ ‫ببینیم چه مس��یرهایی را باید طی کنیم تا دالل ها سر‬ ‫تولیدکننده ها کاله نگذارند‪.‬‬ ‫عباسی معروفان همچنین درباره اخرین وضعیت بازار‬ ‫گوش��ت قرمز گف��ت‪ :‬در حال حاضر ب��ازار در وضعیت‬ ‫تعادل به س��ر می برد و تقاضایی بی��ش از عرضه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هفته گذش��ته به دلیل شیوع کرونا‬ ‫مردم به فروش��گاه ها هجوم بردند و هرروز قفس��ه ها را‬ ‫خالی می کردند که به همین دلیل قیمت گوشت قرمز‬ ‫نی��ز افزایش یافت اما خوش��بختانه در حال حاضر این‬ ‫موضوع کنترل شده است و مردم به اندازه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت گوش��ت قرمز گوسفندی که هفته گذشته باالی‬ ‫‪120‬ه��زار تومان رس��یده بود در ح��ال حاضر ‪92‬هزار‬ ‫تومان در فروش��گاه های زنجیره ای ب��ه فروش می رود‪.‬‬ ‫قیمت گوش��ت گوس��اله نیز بین ‪ 70‬تا ‪ 75‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گفته عباس��ی معرفان‪ ،‬به میزانی محصول عرضه و‬ ‫توزیع شده است که بازار اشباع شده و خریداری نیست‪.‬‬ ‫مردم در حال حاضر بیشتر به فکر کرونا هستند نه تهیه‬ ‫محصوالت غذایی و غذا خوردن!‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬دلیل دیگ��ری که تا ح��دودی در‬ ‫افزایش قیمت موثر واقع ش��د‪ ،‬بارندگی بود که به دلیل‬ ‫س��ختی در حمل و نقل و تعلل ‪24‬س��اعته در رسیدن‬ ‫دام قیمت ها کمی باال رفت‪ .‬اما در حال حاضر گوش��ت‬ ‫روی دست فروشندگان مانده و کسی مانند قبل خرید‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ش��هرهای دیگر نیز مش��کلی وجود ندارد؛ اگر کسی از‬ ‫قیمت ‪140‬هزار تومان می گوید درباره قیمت گوش��ت‬ ‫وی��ژه راس��ته ب��دون چربی صحب��ت کرده اس��ت که‬ ‫قیمت مناس��بی هم دارد‪ .‬اما قیمت ش��قه گوس��فندی‬ ‫کیفیت خوب داخلی اس��ت که زیر ‪100‬هزار تومان در‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای به فروش می رسد‪ .‬اما اگر کسی‬ ‫گوشت خاص می خواهد باید پول بیشتر هم بدهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام همچنین با‬ ‫بیان اینکه برای تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ‪ ،‬ذخایر‬ ‫اس��تراتژیک به اندازه کافی داریم و مشکلی در این باره‬ ‫بررسی مشکالت کرونا برای تجارت با کشورهای همسایه‬ ‫جلس��ه فوق الع��اده س��تاد هماهنگ��ی رواب��ط‬ ‫اقتصادی خارجی در راستای تسهیل در ترددهای‬ ‫مرزی و مراودات تجاری با همسایگان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬حمید زادبوم‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬به منظور بررسی مشکالت تبادالت‬ ‫تجاری با کش��ورهای همسایه‪ ،‬جلس��ه فوق العاده‬ ‫ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به ریاست‬ ‫غالمرض��ا انصاری مع��اون دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫وزارت امور خارجه دوشنبه گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این جلس��ه ک��ه نمایندگان‬ ‫وزارتخان ه‪‎‬ه��ا و دس��تگاه های اجرای��ی کش��ور و‬ ‫بخ��ش خصوصی حضور داش��تند‪ ،‬ضمن قدردانی‬ ‫از تالش ه��ا و اقدامات وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی ب��رای مقابله با کرون��ا‪ ،‬اخرین‬ ‫اقدام��ات به عمل ام��ده در راس��تای رفع نگرانی‬ ‫طرف های تجارت خارجی کشورمان مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن نشس��ت فوق الع��اده تصمیماتی در‬ ‫راس��تای تس��هیل در ترددهای مرزی و مراودات‬ ‫تجاری با همسایگان در پی شیوع کرونا اتخاذ شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این جلس��ه همچنی��ن پیرامون‬ ‫تس��هیل در ترددهای م��رزی و مراودات تجاری با‬ ‫کشورهای همسایه تصمیماتی اتخاذ شد‪.‬‬ ‫زادبوم افزود‪ :‬به منظور بررسی مشکالت تبادالت‬ ‫تجاری با کشورهای همسایه در پی شیوع ویروس‬ ‫کرونا همچنین جلساتی در سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران و جلساتی در حضور معاون اقتصادی ریاست‬ ‫جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر قدر بازار کش��ش داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬به همان میزان می توانیم اقدام به عرضه محصول‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عرضه گوشت منجمد در قالب دو بسته‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار تن��ی برای ش��ب عید و ماه مب��ارک رمضان‬ ‫مصوب ش��ده اس��ت‪ ،‬اما اگر بازار نیاز داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫محدودیتی برای عرضه بیشتر ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام با بیان اینکه‬ ‫گوش��ت مرغ بدون هیچ محدودیت تناژی هرقدر بازار‬ ‫نیاز داشته باشد‪ ،‬عرضه می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در مورد گوشت‬ ‫مرغ باید اعالم کنم که با توجه به عرضه قابل توجه مرغ‬ ‫از س��وی مرغداری ها به بازار‪ ،‬قیمت این محصول‪ ،‬روی‬ ‫هم��ان قیمت مصوب ‪ ۱۲‬هزار تا ‪ 12 .500‬تومان بدون‬ ‫هیچ محدودیتی توزیع می ش��ود‪ .‬گوشت قرمز وارداتی‬ ‫منجمد برای ذخایر اس��تراتژیک نیز اکنون در بازار در‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬ه��زار توم��ان در هر کیلو از س��وی تعاونی‬ ‫مصرف برای کارکنان دولت‪ ،‬کارگران و گروه های هدف‬ ‫در قالب طرح معیشتی عرضه می شود‪.‬‬ ‫عباس��ی معروفان به عرضه گوشت قرمز در بازار اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬عرضه گوشت قرمز منجمد به فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای نیز کیلویی ‪ ۴۵‬هزار تومان صورت می گیرد تا‬ ‫انه��ا بتوانند این محصول را در محدوده ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫برای مصرف کنندگان عرضه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع در زنجیره ای ها و میدان ها‬ ‫مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولت��ی ایران نیز از تخصیص س��همیه وی��ژه کاالهای‬ ‫اساس��ی ب��رای توزی��ع در میادین می��وه و ت��ر ه بار و‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای خبر داد و گفت‪ :‬این کاالها در‬ ‫حجم گس��ترده در کشور از طریق ش��بکه های فروش‪،‬‬ ‫توزی��ع و با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حجت براتعلی افزود‪ :‬همه س��اله مطاب��ق با برنامه های‬ ‫س��تاد تنظیم بازار تالش می شود تا در ایام پایانی سال‬ ‫مدیریت الزم بر تامین و توزیع کاالها انجام ش��ودکه بر‬ ‫این اساس از اول اسفند هرسال برنامه ریزی برای توزیع‬ ‫کااله��ا در قالب طرح های مختلف ب��ه اجرا در می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال به علت شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اجرای‬ ‫سیاست های تنظیم بازار با یک شتاب و حجم بیشتری‬ ‫عملیاتی ش��ده و از اول اس��فند بر اس��اس مصوبه های‬ ‫کارگروه تنظیم بازار کاالهای اساسی که در سبد هزینه‬ ‫مصرف��ی خانوارها نقش جدی دارند‪ ،‬با ش��کل ویژه ای‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ر ای��ن اس��اس برن��ج‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫گوش��ت مرغ‪ ،‬گوشت قرمز و ش��کر در سطح استان ها‬ ‫به وس��یله محموله های استانی توزیع شده و با مدیریت‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کل کشور موضوع‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬این سهمیه ها سراسری‬ ‫ب��وده و در تمام��ی اس��تان ها تخصیص می یاب��د‪ ،‬اما با‬ ‫برنامه ریزی های انجام گرفته مقرر ش��د تا ش��بکه های‬ ‫مطمئن عرضه کاال از جمله فروش��گاه های زنجیره ای و‬ ‫میادین میوه و تره بار برای سهولت دسترسی شهروندان‬ ‫ب��ه کاالها مورد اس��تفاده قرار گرفته و ب��ه این ترتیب‬ ‫عالوه بر تخصیص های اس��تانی‪ ،‬در شبکه فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای نیز شارژ کاال انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گوشت های وارداتی‬ ‫فرهاد اگاهی رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های‬ ‫خ��ام دامی ایران نیز در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫ت انواع گوش��ت وارداتی بس��تگی به مبادی‬ ‫اینکه قیم ‬ ‫ورودی ان و قیم��ت ارز نیمایی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده گوش��ت منجم��د برزیلی بدون اس��تخوان‬ ‫با قیم��ت یورو ح��دود ‪14‬ه��زار و ‪ 500‬توم��ان برای‬ ‫واردکننده بدون احتس��اب س��ود ‪58‬هزار تومان است‬ ‫که با س��ود قانونی س��ازمان حمایت به ‪64‬هزار تومان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گوش��ت منجمد برزیلی که دولت به‬ ‫ن��رخ ‪40‬هزار تومان قرار اس��ت توزیع کند‪ ،‬گفت‪ :‬اینها‬ ‫گوش��ت هایی بوده که مرب��وط به پش��تیبانی امور دام‬ ‫اس��ت و با ارز مرجع سال گذشته وارد شده و بخشی از‬ ‫ذخایر استراتژیک کشور است که باید دولت عرضه کند‪.‬‬ ‫اگاهی با بیان اینکه قیمت گوش��ت گوسفندی وارداتی‬ ‫از مبادی کش��ورهای مختلف با هم متفاوت است تاکید‬ ‫کرد‪ :‬قیمت گوشت گوس��فندی که از روسیه می خریم‬ ‫در کش��تارگاه با همین یورویی ک��ه اعالم کردم‪ ،‬حدود‬ ‫‪80‬هزار تومان قبل از گمرک و بدون حمل و نقل است‪.‬‬ ‫با احتس��اب این دو مورد به ‪95‬هزار تومان می رسد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه رئیس انجم��ن واردکنن��دگان فراورده های خام‬ ‫دامی ایران‪ ،‬خوشبختانه مشکلی در تامین گوشت قرمز‬ ‫وارداتی و داخلی در کش��ور نیس��ت و بازار ارام اس��ت‪.‬‬ ‫حتی قیمت گوش��ت در حال حاضر از قیمت تمام شده‬ ‫پایین تر اس��ت و برای دامدار توجیهی ن��دارد‪ .‬ما بارها‬ ‫اعالم کردیم که دولت بای��د یارانه ای برای دامداران در‬ ‫نظر بگیرد تا انگیزه خود را برای تولید از دست ندهد و‬ ‫تامین ما دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬دام زنده را ح��دود ‪ 25‬تا ‪ 28‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رس��د که دام��داران معتقدند کف‬ ‫قیمت تمام ش��ده برای انها حدود ‪31‬هزار تومان است‬ ‫که متاسفانه حدود ‪10‬درصد زیان می کنند‪.‬‬ ‫استقبال از مبنا شدن روبل در تجارت با اتحادیه اوراسیا‬ ‫رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ارمنس��تان با بیان اینکه هر اندازه‬ ‫از دالر فاصله بگیریم‪ ،‬تجارت ایران چابک تر خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما از‬ ‫اینکه روبل روسیه مبنای تجارت با اتحادیه اوراسیا باشد‪ ،‬استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫هروی��ک یاریجانیان در گفت وگو با ایبِنا درباره تج��ارت ایران با اتحادیه‬ ‫اوراس��یا افزود‪ :‬هر اندازه از دالر امریکا فاصله بگیریم‪ ،‬تجارت خارجی ایران‬ ‫چابک تر و چاالک تر خواهد ش��د و از اینکه روبل روس��یه مبنای تجارت با‬ ‫اوراسیا باشد و همچنین نقل و انتقاالت پول با استفاده از سیستم سوئیفت‬ ‫روسیه باشد‪ ،‬استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هنوز سیس��تم سوئیفت روس��یه به طور رسمی فعالیت‬ ‫خ��ود را اغ��از نکرده و در حال بررس��ی ب��رای اجرای ان هس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همچنین هنوز در حال بحث و بررسی برای این هستند که روبل روسیه به‬ ‫عنوان واحد پول مبنا در اتحادیه اوراسیا قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این موضوع هنوز در حد حرف است و ما شاهد اتفاق خاصی نیستیم‪ .‬در‬ ‫تج��ارت خارجی هراندازه بتوانیم از دالر فاصله بگیریم به طور قطع به نفع‬ ‫ما خواهد بود؛ هرچند این موضوع بسیار سخت است‪.‬‬ ‫سعید سلطانی‬ ‫حسن عباسی معروفان‬ ‫فرهاد اگاهی‬ ‫علی اصغر ملکی‬ ‫رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان درباره افزایش صادرات‬ ‫به ارمنستان بعد از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا نیز گفت‪ :‬با وجودی‬ ‫که ایران تا س��ه س��ال اینده عضو ناظر اتحادیه اوراسیا خواهد بود‪ ،‬اما از‬ ‫ابان ماه که موضوع برداش��تن تعرفه ها اجرایی ش��د‪ ،‬برای نخس��تین بار‬ ‫صادرات ایران به ارمنس��تان از مرز ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر عبور کرد و رکورد‬ ‫شکست‪.‬‬ ‫یاریجانیان گفت‪ :‬تا قبل از این همواره میزان صادرات ایران به ارمنستان‬ ‫کمتر از ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر در س��ال بود و ش��رایط موجود بسیار متفاوت از‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال اظهارکرد‪ :‬برای افزایش‬ ‫واردات از ارمنستان به ویژه واردات کاالهای استراتژیک با مشکالتی روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درحال حاضر ورود برخی اقالم که‬ ‫پی��ش تر ما انها را از ارمنس��تان وارد می کردیم ممن��وع کرده و همچنین‬ ‫محدودیت های��ی برای همکاری های بانکی و نق��ل و انتقال ارز داریم که بر‬ ‫روند واردات ما از این کشور همسایه تاثیر منفی گذاشته است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تغدیه ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از راه های بس��یار مهم انتقال غیر محس��وس‬ ‫ویروس کرونا به داخل خانه ها‪ ،‬نان های سنتی‬ ‫هستند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دکتر جالل الدین‬ ‫میرزای رزاز افزود‪ :‬در س��طح کش��ور نان به‬ ‫دو صورت صنعتی و س��نتی عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫نان ه��ای صنعت��ی ی��ا نان ه��ای حجی��م در‬ ‫کارخانه ه��ای صنعتی تهیه و ب��ه بازار عرضه‬ ‫می ش��ود که طبیعتاً از دقت نظارت بیشتری‬ ‫درباره تهیه م��واد اولی��ه افزودنی هایی نظیر‬ ‫می��زان نم��ک‪ ،‬مایه خمیر و‪ ...‬تحت ش��رایط‬ ‫بهداش��تی تهیه می ش��ود و پس از خرید این‬ ‫نوع نان ها با ضدعفونی کردن پالس��تیک ان‬ ‫یا دور انداختن پالس��تیک حمل ان می توان‬ ‫ال��وده نبودن ان به ویروس اطمینان نس��بی‬ ‫داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما نان های سنتی که‬ ‫در نانوایی های سنتی تهیه و عرضه می شوند‬ ‫این روزه��ا می توانند درصورت رعایت نکردن‬ ‫نکات بهداش��تی عامل انتقال بیماری باشند‪.‬‬ ‫رئی��س انس��تیتو تحقیقات تغذی��ه و صنایع‬ ‫غذایی گفت‪ :‬وقتی خمیر تحت هر ش��رایطی‬ ‫تهی��ه ش��ود هنگامی که در تن��ور پخت قرار‬ ‫می گیرد هر گونه الودگی ویروس��ی در ان از‬ ‫بین می رود و نانی که از تنور خارج می ش��ود‬ ‫می توان گف��ت عاری از الودگ��ی به ویروس‬ ‫کرونا می باش��د اما در ادامه درباره استفاده و‬ ‫خوردن این نان تازه و گرم‪ ،‬نگرانی ها تازه اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی درباره راه ه��ای انتقال ویروس‬ ‫کرون��ا از طریق نان های س��نتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫وی��روس کرونا از راههای گوناگ��ون می تواند‬ ‫انتقال یابد ک��ه می توانیم به م��واردی مانند‬ ‫اینکه‪ ،‬ایا نانوا و فروشنده از سالمت برخوردار‬ ‫هستند و ناقل ویروس نیستند‪ ،‬ایا محلی که‬ ‫برای خنک ش��دن نان ها اس��تفاده می کنیم‬ ‫عاری از ویروس اس��ت‪ ،‬ای��ا رد و بدل کردن‬ ‫پ��ول باعث الودگ��ی نان می ش��ود‪ ،‬ایا دادن‬ ‫کارت بانک��ی به فروش��نده و وارد کردن رمز‬ ‫در دستگاه دیجیتالی کارتخوان باعث الودگی‬ ‫دست ها و متعاقب ان الودگی نان ها نمی شود‪،‬‬ ‫ایا با استفاده از پالستیک برای انتقال نان به‬ ‫منزل ویروس را هم انتقال می دهیم‪ .‬همه این‬ ‫ن��کات و نگرانی ها با توجه به ش��رایط کنونی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬این عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اگر نان الوده گ��ردد‪ ،‬نمی توان‬ ‫مانند س��ایر م��واد و اقالم دیگرم��واد غذایی‬ ‫دیگ��ر ان را بش��وییم یا ضد عفون��ی نماییم‬ ‫و خیلی غیر محس��وس وی��روس را به داخل‬ ‫خانه خود برده ایم‪ .‬دکتر میرزای رزاز در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رایط همگی باعث شده تا نکات‬ ‫ویژه ای را درباره نحوه مصرف نان گرم سنتی‬ ‫در ای��ن روزها ارائه کنیم که توجه به ان حائز‬ ‫اهمی��ت اس��ت‪ .‬وی درخص��وص راهکارهای‬ ‫تهی��ه ن��ان در نانوایی ه��ا گف��ت‪ :‬در صورت‬ ‫وجود افراد ش��اغل در نانوایی ها که مشکوک‬ ‫ب��ه ناقل بودن و یا عالئم بیماری می باش��ند‪،‬‬ ‫مرات��ب را در این وضعیت ب��ه مراجع ذیربط‬ ‫اط�لاع دهیم‪ .‬از منتظر مان��دن در واحدهای‬ ‫نانوای��ی و پهن کردن نان برای خنک ش��دن‬ ‫در میز نانوایی جدا ً خودداری کنیم‪ ،‬از بریدن‬ ‫و خرد کردن نان توس��ط چاق��و و برس های‬ ‫عموم��ی که معم��والً در نانوایی ها وجود دارد‬ ‫پرهیز کنی��م‪ ،‬اگر از نایلون ب��رای حمل نان‬ ‫اس��تفاده کرده ایم ان را داخ��ل خانه نبریم و‬ ‫پس از خارج کردن ن��ان ان را دور بیندازیم‪.‬‬ ‫رئی��س انس��تیتو تحقیقات تغذی��ه و صنایع‬ ‫غذایی درخص��وص نحوه مصرف نان در خانه‬ ‫گفت‪ :‬اگر نان خریداری ش��ده و حمل ش��ده‬ ‫به خانه الوده باش��د برای اطمینان از سالمت‬ ‫ان بای��د بدانیم چون نان قابلیت شستش��و و‬ ‫ضد عفونی کردن ندارد و درجه حرارت پایین‬ ‫حتی فریز کردن در فریزر ویروس های موجود‬ ‫در ن��ان را از بین نمی برد‪ ،‬کار کمی مش��کل‬ ‫تر می ش��ود‪ .‬با توجه به ن��کات مهمی که به‬ ‫انها اش��اره شد‪ ،‬تنها راه اطمینان از اینکه نان‬ ‫فاقد الودگی است‪ ،‬حرارت دادن دوباره ان در‬ ‫خان��ه قبل از مصرف اس��ت‪ .‬وی در باره نحوه‬ ‫حرارت دادن به نان ه��ا قبل از مصرف گفت‪:‬‬ ‫این حرارت دادن به طریق مختلف می باش��د‪.‬‬ ‫استفاده از توسترهای برقی و گازی و استفاده‬ ‫از ماکرووی��و و در صورت دس��ترس نبودن به‬ ‫این موارد اس��تفاده از ماهیتابه و قابلمه برای‬ ‫حرارت دادن و گرم کردن نان توصیه می شود‪.‬‬ ‫دکتر میرزای رزاز در خاتمه بار دیگر با توجه‬ ‫به خطر ج��دی انتقال ویروس کرونا از طریق‬ ‫نان از عموم ش��هروندان خواست نکات ایمنی‬ ‫مطرح ش��ده را جدی گرفت��ه و حتماً هنگام‬ ‫مصرف نان از س��الم بودن و الوده نبودن ان‬ ‫اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تب بازار گوشت فروکش کرد‬ ‫هفته گذشته به دلیل اخبار جدی که درباره ویروس‬ ‫کرونا منتش��ر ش��د و صحبت از قرنطین��ه به میان امد‬ ‫که متاسفانه بسیاری از شهروندان به فروشگاه ها هجوم‬ ‫بردن��د و خریدهای بیش از نیاز انجام دادند‪ .‬یکی از این‬ ‫محصوالت گوشت قرمز بود که با افزایش قیمت مواجه‬ ‫ش��د اما در این هفته متعادل ش��د و روند صعودی ان‬ ‫ادامه نیافت‪.‬‬ ‫در همین راستا مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز اعالم‬ ‫کرد‪ :‬با بیان این که افزایش ناگهانی قیمت گوشت فقط‬ ‫مختص به تهران است و این موضوع در استان های دیگر‬ ‫که شیوع کرونا در انها کمتر است‪ ،‬به چشم نمی خورد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به طور معمول روزانه مقداری گوشت به بازار‬ ‫عرضه می شود اما وقتی ش��ایعه شد که تهران احتمال‬ ‫قرنطینه شدن دارد‪ ،‬برخی از مردم به بازار هجوم اورند‬ ‫و هر چیزی که می توانس��تند خریداری کردند و همین‬ ‫باعث ش��د که تقاضا در این چند روز باال برود‪ .‬س��عید‬ ‫س��لطانی در گفت وگو با ایس��نا افزود‪ :‬دام گران نش��ده‬ ‫است و قیمت گوشت نیز توسط دامدار تعیین نمی شود‪،‬‬ ‫بلک��ه دامدار‪ ،‬دامش را به دالل و واس��طه گران تحویل‬ ‫می دهد و انها نیز این دام را تحویل کشتارگاه ها‪ ،‬مراکز‬ ‫بسته بندی و قصابی ها می دهند‪ .‬در حقیقت بازیگردانان‬ ‫اصلی این میدان دالالن و واس��طه گران هستند که هم‬ ‫برای گوش��ت و هم برای االیش گوش��ت قیمت تعیین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ب��ر‬ ‫قیمت گ��ذاری و عرض��ه ب��ا قیم��ت مص��وب کاالهای‬ ‫تعزیرات��ی نظ��ارت می کن��د ولی در گوش��ت و االیش‬ ‫گوش��ت‪ ،‬این نظارت ها صورت نمی گیرد و وقتی دام از‬ ‫دست دامدار بیرون می اید‪ ،‬مدیریتش با دالالن است‪.‬‬ ‫س��لطانی تصریح کرد‪ :‬االیش گوش��ت با شیوع کرونا‬ ‫و احتیاط کش��ورها‪ ،‬صادر و وارد نمی ش��ود‪ .‬از طرفی‬ ‫تقاضای این اقالم در بازارها داخلی نیز کم ش��ده است‬ ‫و همین امر باعث می ش��ود که به قیمت گوشت اضافه‬ ‫ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر چون بیش��تر م��ردم کله پاچه و‬ ‫جگر را در رستوران ها مصرف می کردند‪ ،‬طبیعتا با کمتر‬ ‫ش��دن مراجعات به رس��توران ها مصرف ای��ن اقالم نیز‬ ‫کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قیمت گوس��اله زن��ده با وزن‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم ‪ ۲۷‬ت��ا ‪ ۲۸‬هزار تومان و قیمت‬ ‫گوس��فند زنده کیلوی��ی حدود ‪ ۳۶‬هزار تومان اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گوشت گوسفند در نهایت باید کیلویی ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫تومان و گوش��ت گاو بدون استخوان هم کیلویی ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۶۵‬هزارتومان درخرده فروشی ها باید به فروش برسد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫دو شرط حذف ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ب��ا اش��اره به دو ش��رط ب��رای ح��ذف ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان��ی گف��ت‪ :‬تنه��ا در صورتی که‬ ‫مطمئ��ن ش��ویم ارز دولتی بر س��فره مردم‬ ‫تاثیر ندارد یا اینکه از جانب بانک مرکزی با‬ ‫کمبود منابع روبه رو ش��ویم اقدام به این کار‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حس��ین م��درس خیابان��ی در گفت وگو‬ ‫ب��ا تس��نیم درب��اره مش��کالت برخ��ی از‬ ‫تولیدکنن��دگان به ویژه مرغ��داران مبنی بر‬ ‫اینکه قیمت تمام ش��ده بیشتر از نرخ فروش‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این مش��کل درباره تولید‬ ‫م��رغ درس��ت اس��ت و دلیل اینک��ه در تیر‬ ‫امس��ال قیمت مص��وب م��رغ را از ‪11‬هزار‬ ‫و ‪ 400‬توم��ان ب��ه ‪ 12‬ه��زار و ‪ 900‬تومان‬ ‫افزایش دادیم‪ ،‬همین موضوع بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه نرخ مصوب‬ ‫را کیلوی��ی ‪١٢‬هزار و ‪ 900‬توم��ان در نظر‬ ‫گرفتیم اما عم ً‬ ‫ال زیر ‪ 12‬هزار تومان فروخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چرا که این بازار ی��ک بازار کام ً‬ ‫ال‬ ‫رقابتی اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن به منظور جلوگیری‬ ‫از ض��رر مرغداران ش��رکت پش��تیبانی امور‬ ‫دام با ایجاد تقاضای م��ازاد در بازار و خرید‬ ‫مرغ‪ ،‬سعی می کند قیمت ها را به نرخ واقعی‬ ‫مصوب نزدیک کند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه اگر قیمت مصوب مرغ را افزایش‬ ‫نمی دادی��م ممک��ن ب��ود در ای��ن روزها در‬ ‫تولید و تامین نیاز بازار دچار مشکل شویم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت پشتیبانی امور دام‪ ،‬بخشی از‬ ‫مرغ ه��ای خریداری ش��ده را به عنوان ذخایر‬ ‫کشور و بخشی را نیز برای ایامی چون شب‬ ‫عی��د و ماه مبارک رمضان که تقاضا افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬روانه ب��ازار می کند؛ بنابراین کمک‬ ‫م��ا به مرغ��دار خرید مرغ م��ازاد موجود در‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی ب��ا اش��اره ب��ه ارز‬ ‫‪4200‬تومانی ب��رای واردات نهاده های دامی‬ ‫گفت‪ :‬بزرگ ترین کمک ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫مرغ‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬تخم مرغ و لبنی��ات دریافت‬ ‫نهاده ه��ای دام��ی ب��ا ارز دولتی اس��ت چرا‬ ‫ک��ه اگر ای��ن ارز را ح��ذف کنیم ب��ه طور‬ ‫قطع قیمت ه��ا افزایش می یاب��د و تا زمانی‬ ‫ک��ه مطمئ��ن هس��تیم ارز ‪4200‬تومانی به‬ ‫این بخ��ش‪ ،‬در زندگی مردم به ویژه اقش��ار‬ ‫اسیب پذیر تاثیر دارد‪ ،‬این روند ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی‬ ‫دولت قصد دارد ارز ‪4200‬تومانی را به س��ه‬ ‫گروه کاالیی به جز ماس��ک که در ش��رایط‬ ‫کنونی در این فهرس��ت ق��رار گرفته‪ ،‬بدهد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تا دو ماه گذشته شکر نیز از جمله‬ ‫کاالهای��ی بود که این ارز را دریافت می کرد‬ ‫ام��ا به دلیل واردات بی��ش از اندازه و تامین‬ ‫نیاز بازار تصمیم گرفتی��م حداقل تا خرداد‬ ‫سال اینده‪ ،‬ارز دولتی شکر را حذف کنیم‪ .‬تا‬ ‫کنون هیچ شکری با ارز غیر از ‪4200‬تومانی‬ ‫وارد نشده است‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پاسخ به این س��وال که تا چه زمانی این ارز‬ ‫ب��ا توجه به مخالفانی که دارد‪ ،‬به این کاالها‬ ‫تعلق می گی��رد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬م��ا معتقدیم‬ ‫بخش زیادی از هدف ما از این کار که کمک‬ ‫کردن به سفره مردم بود‪ ،‬محقق شده است‪،‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬ام��روزه برن��ج خارجی هر تن‬ ‫ح��دود هزار دالر خریداری می ش��ود اگر در‬ ‫ارز ‪4200‬تومانی ضرب کنیم با اضافه شدن‬ ‫ن��رخ تعرفه و دیگر هزینه ه��ا‪ ،‬قیمت ان در‬ ‫هر کیلو حدود ‪6‬هزار تومان می شود‪ ،‬که در‬ ‫ح��ال حاضر با نرخ حدود ‪٨‬ه��زار تومان در‬ ‫بازار به فروش می رس��د که تاثیر ارز دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫اینکه مصرف کننده برنج های خارجی بیشتر‬ ‫اقشار اس��یب پذیر جامعه هستند‪ ،‬می توانیم‬ ‫بگوییم به هدفمان رسیده ایم‪ .‬همچنین برنج‬ ‫خارجی یک اهرم ب��رای کنترل قیمت برنج‬ ‫داخلی اس��ت چرا که اگ��ر ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ ،‬برنج خارجی ‪٨‬هزارتومانی‬ ‫دوتا س��ه برابر ش��ده و برنج داخل��ی نیز به‬ ‫ تناسب افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اگر مطمئن ش��ویم ارز دولتی‬ ‫بر س��فره مردم به ویژه اقش��ار اس��یب پذیر‬ ‫تاثی��ر ندارد یا اینکه از س��وی بانک مرکزی‬ ‫با کمبود منابع روبه رو شویم اقدام به حذف‬ ‫ارز ‪4200‬تومان��ی خواهیم کرد‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاض��ر و تا این لحظه هی��چ تصمیمی برای‬ ‫حذف ارز ‪4200‬تومانی این س��ه قلم کاالی‬ ‫اساسی در سال ‪ 99‬اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کشف ‪ ۶‬میلیون ماسک احتکار شده‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان اعالم ک��رد‪ :‬تاکنون ‪ ۶‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫عدد ماس��ک احتکار ش��ده کش��ف و تحوی��ل وزارت‬ ‫بهداش��ت ش��ده اس��ت‪ .‬عباس تاب��ش در گفت وگو با‬ ‫ایرنا درباره اخرین وضعیت نظارت بر اقالم بهداش��تی‬ ‫مانند ماسک و ژل ضدعفونی کننده اظهار کرد‪ :‬از روز‬ ‫یکشنبه بازرسان س��ازمان حمایت در تمام واحدهای‬ ‫تولیدی ش��وینده‪ ،‬الکل‪ ،‬دستکش‪ ،‬ضد عفونی کننده و‬ ‫ماسک مس��تقر بوده و بر روند تولید این اقالم نظارت‬ ‫می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توجه بازرس��ان بر ان اس��ت‬ ‫که اقالم تولید ش��ده حتما با حواله وزارت بهداش��ت‬ ‫تقدیم شبکه توزیعی که وزارت بهداشت تعریف کرده‬ ‫ش��ود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به‬ ‫بازدیده��ای صورت گرفته از واحدهای تولیدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بازرسان تمام وقت در این واحدها مستقر هستند‬ ‫و ب��ر رون��د تحویل اقالم بهداش��تی بر ش��بکه توزیع‬ ‫نظارت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع اقالم بهداشتی را تسریع کنید‬ ‫عباس تابش‬ ‫رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا بیان اینک��ه بس��یاری از واحدها‬ ‫به میزان ب��اال تولید تجهیزات پزش��کی انجام داده و‬ ‫تولیدات انها انبار ش��ده اس��ت‪ ،‬از مدیرکل تجهیزات‬ ‫پزش��کی وزارت بهداش��ت درخواس��ت کرد در صدور‬ ‫حواله و تحویل کاال به شرکت های پخش و شبکه های‬ ‫توزیع تس��ریع شود‪ .‬وی همچنین درباره احتکار اقالم‬ ‫یادش��ده گفت‪ :‬همه اقالم مش��مول اع�لام موجودی‬ ‫اس��ت و هرجای��ی کاال موجود باش��د اما در س��امانه‬ ‫اعالم موجودی نباشد‪ ،‬مشمول احتکار می شود‪ .‬تابش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر مبادی‬ ‫تولید اقالم پزش��کی مانند ماسک و ضدعفونی کننده‬ ‫نظارت دارد ام��ا وظیفه نظارت بر توزیع ان به وزارت‬ ‫بهداشت است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقالم بهداشتی ملزم به درج نرخ هستند‬ ‫محمدرضا کالمی‬ ‫وی با اش��اره به نرخ اقالم بهداش��تی گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از تولی��دات به ص��ورت رایگان در اختی��ار مردم قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬ام��ا اقالم دیگ��ری که در ش��بکه توزیع با‬ ‫قیمت تمام ش��ده به فروش می رسد ملزم به درج نرخ‬ ‫هستند و در غیر این صورت‪ ،‬تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد که‬ ‫پرونده های تخلف مربوط به اقالم بهداشتی بدون هیچ‬ ‫تعللی به سازمان تعزیرات ارسال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت باعث غفلت از بازار نمی شود‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬نظارت بر اقالم اساسی در ایام نزدیک‬ ‫عی��د از ‪ ۵‬قلم در هفت��ه به ‪ ۱۵‬قل��م افزایش یافته و‬ ‫محصوالت پزش��کی نیز زیرمجموعه ای��ن کاالها قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬تابش با تاکید بر اینکه برای تامین کاالهای‬ ‫اساس��ی هیچ مشکلی وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬البته ارامش‬ ‫نس��بی بازار به این معنا نیست که ان را به حال خود‬ ‫رها خواهیم کرد‪ .‬وی با اش��اره به افزایش نرخ گوشت‬ ‫در روزهای اخیر گفت‪ :‬س��یر نزولی این محصول اغاز‬ ‫شده و اکنون به کیلویی ‪ ۹۲‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫امروز در سطح ش��هر تهران ‪ ۸۵‬واحد بازرسی حضور‬ ‫دارند و تمام کاالها تحت کنترل است‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل کمیت�ه تامی�ن و توزی�ع م�واد‬ ‫ضدعفونی و ماسک‬ ‫همچنین در هش��تاد و یکمین جلس��ه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫وضعی��ت تامی��ن‪ ،‬توزیع و ن��رخ کااله��ای ضروری و‬ ‫اساس��ی مردم‪ ،‬رصد و پایش و در این جلسه قرار شد‬ ‫توجه بازرس��ان بر ان اس��ت که اقالم تولید ش��ده حتم��ا با حواله‬ ‫وزارت بهداشت تقدیم ش��بکه توزیعی که وزارت بهداشت تعریف‬ ‫کرده‪ ،‬شود‬ ‫روند صادرات اقالم مهمی چون سیب و پرتقال‪ ،‬تحت‬ ‫کنترل باش��د‪ .‬همچنین کمیته تامی��ن و توزیع اقالم‬ ‫بهداشتی و ضد عفونی کننده ذیل ستاد مبارزه با کرونا‬ ‫تشکیل و وزارت بهداشت‪ ،‬توزیع مواد ضدعفونی کننده‬ ‫تولید و احتکار شده را عهده دار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫محمدرضا کالمی‪ ،‬س��خنگوی ستاد تنظیم بازار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این جلسه اقدامات الزم برای ماسک سه الیه‬ ‫و ‪ ،N ۹۵‬مواد ضدعفونی‪ ،‬الکل و‪ ...‬انجام و مقرر ش��د‬ ‫کمیت��ه تامین و توزیع این اقالم ذیل س��تاد مبارزه با‬ ‫کرونا تش��کیل بش��ود و اختیارات الزم به این کمیته‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انچه مقرر ش��ده و ضرورت دارد که‬ ‫همه اس��تانداران‪ ،‬ش��ورای های تامین‪ ،‬دس��تگاه های‬ ‫تامین و تولید کنندگان به ان توجه کنند‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که مس��ئول تحویل گرفتن کاالهای بهداشتی همانند‬ ‫ماس��ک‪ ،‬الکل‪ ،‬و م��واد ضدعفونی کننده ه��ا‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت و معاونت های تابعه ان است‪.‬‬ ‫کالم��ی گف��ت‪ :‬هر تولی��دی که در کش��ور در این‬ ‫حوزه انجام ش��ود‪ ،‬توزیع ان توس��ط وزارت بهداشت‬ ‫اس��ت و وزارت بهداشت متناس��ب با مقادیر مشخص‬ ‫و حواله ه��ای مش��خص در اس��تان های مختلف‪ ،‬این‬ ‫اق�لام را تامین می کن��د‪ .‬وی توضی��ح داد‪ :‬بر مبنای‬ ‫حواله های وزارت بهداش��ت برای سهمیه استان ها‪۴ ،‬‬ ‫شرکت برای پخش سراسری مشخص شده اند که این‬ ‫شرکت ها مکلف شده اند کاالها را از واحدهای تولیدی‬ ‫تحویل بگیرند و به مراکز توزیعی که وزارت بهداش��ت‬ ‫تعیین ک��رده از جمله داروخانه ه��ا و مراکز درمانی و‬ ‫بیمارس��تان ها اس��ت‪ ،‬تحوی��ل دهند‪ .‬کالم��ی افزود‪:‬‬ ‫دس��تگاه های نظارتی هم بر اس��اس این دستورالعمل‬ ‫و ذیل مصوبات س��تاد مبارزه با کرونا فعالیت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد تنظیم بازار در ادامه به تولید روزانه‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار لیتر الکل در کش��ور اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫روزان��ه بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر الکل در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود که حدود ‪ ۵۰‬ه��زار لیتر ان ب��رای مصرف‬ ‫واحد های تولی��دی که از الکل ب��ه عنوان محصوالت‬ ‫پایه ای استفاده می کنند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۱۵۰ :‬هزار لیتر نیز ب��رای مصارف دیگر‬ ‫بخش ها از جمله ضدعفونی محیطی‪ ،‬خانوار و‪ ،...‬است‬ ‫که براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت این مقدار تولید‬ ‫می تواند در این مقطع زمانی کفایت مصرف را بکند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تولید ماس��ک هم گف��ت‪ :‬ظرفیت های‬ ‫تولید داخل ‪ ۱۰۰‬ه��زار در روز بوده که به ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫در روز افزایش داده ش��ده اس��ت‪ .‬اما مق��دار مصرفی‬ ‫که وزارت بهداش��ت اعالم کرده اس��ت در این بخش‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار ماسک ‪ N ۹۵‬و حدود ‪ ۶۰۰‬هزار هم‬ ‫ماس��ک سه الیه است که برای این مقادیر برنامه ریزی‬ ‫شد که عالوه بر واحد های صنعتی‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫صنفی که اس��امی انها از سوی اصناف اعالم می شود‪،‬‬ ‫مواد اولیه و پارچه های مورد نیاز برای تولید ماس��ک‬ ‫را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫کالمی ادامه داد‪ :‬واحدهای صنفی که توانایی تولید‬ ‫ماس��ک را دارند می توانند به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اعالم کنند که به اصناف معرفی شوند و از این‬ ‫ظرفیت نیز برای تولید ماسک استفاده بشود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تاکید کرد‪ :‬این تولیدات نیز باید‬ ‫در ش��بکه هایی که وزرات بهداش��ت برای ان تعیین‬ ‫می کند‪ ،‬باشد و کاال تحویل وزارت بهداشت داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد جدی با احتکارکنندگان‬ ‫س��خنگوی تنظیم بازار در ادامه ب��ه دیگر مصوبات‬ ‫این س��تاد اشاره کرد و گفت‪ :‬در این نشست مقرر شد‬ ‫به شدت با کس��انی که نسبت به احتکار این کاالها و‬ ‫عرضه نکردن ان اقدام می کنند برخورد جدی شوند و‬ ‫تمامی کشفیات مرتبط با این اقالم دوباره با محوریت‬ ‫وزارت بهداشت توزیع شود‪.‬‬ ‫بخش خصوصی برای مقابله با کووید‪ 19‬کمپین «نفس» را تشکیل داد‬ ‫پویش فعاالن اقتصادی برای عبور از بحران کرونا‬ ‫بح��ران ش��یوع ویروس کووی��د‪ 19-‬یا هم��ان کرونا‬ ‫ویروس که مدتی اس��ت به جان س�لامت جامعه ایران‬ ‫افتاده و کش��ور را با پدیده ای سخت و دلهره اور مواجه‬ ‫کرده است‪ ،‬اقتصاد ایران را نیز در قرنطینه اجباری فرو‬ ‫برده تا انجا که این روزها بسیاری از بنگاه های اقتصادی‬ ‫برای حفظ س�لامتی نیروی انس��انی خود‪ ،‬به ناچار در‬ ‫تعطیالت به س��ر می برند و این در حالی است که بازار‬ ‫داخل نیز ب��ه دلیل نگرانی ها از ش��یوع کرونا به حالت‬ ‫تعلیق درامده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مرزهای صادراتی ایران نیز به دنبال‬ ‫تصمیم دولت های کشورهای همسایه برای جلوگیری از‬ ‫سرایت این ویروس‪ ،‬بسته شده و فعاالن اقتصادی کشور‬ ‫در تنگنای سخت ناشی از این ویروس قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬جمعی از فعاالن اقتصادی بخش‬ ‫خصوص��ی برای س��اماندهی به وضعیت دش��وار پیش‬ ‫بو کار بنگاه ها و عبور از بحران کرونا‪ ،‬کمپین‬ ‫روی کس�� ‬ ‫«نف��س» را برای همراهی و کمک به بنگاه های کوچک‬ ‫بو کارها‬ ‫و متوسط داخل کشور به راه انداخته اند تا کس ‬ ‫بتوانند وضعیت پیش امده را با کمترین اسیب و لطمه‬ ‫پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫در همین باره ‪ ،‬فرزین فردیس‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران و از بنیان گ��ذاران این کمپین در‬ ‫تو گو با س��ایت خبری اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬اعالم‬ ‫گف ‬ ‫کرد‪ :‬این پویش از یکش��نبه گذش��ته به طور رس��می‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد ه اس��ت و اخبار و اطالعیه های‬ ‫این کمپین از طریق س��ایت های رس��می مانند سایت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران و شبکه های اجتماعی اینستاگرام‪،‬‬ ‫بو کار‬ ‫توئیتر و تلگرام بازنش��ر و در اختیار صاحبان کس ‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا این توضیح ک��ه کمپین نفس ب��ه دنبال ان‬ ‫اس��ت تا تبعات سوء شیوع کرونا ویروس در بعد انسانی‬ ‫و اقتص��ادی در کش��ور به حداقل برس��د‪ ،‬از تش��کیل‬ ‫چندین کارگ��روه تحت این کمپین خبر داد که اهداف‬ ‫و ماموریت ه��ای مش��خص و تعیی��ن ش��ده را دنب��ال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فردیس یکی از اهداف این کارگروه ها را اطالع رسانی‬ ‫درس��ت و ش��فاف به بنگاه های اقتصادی و تشکل های‬ ‫بخ��ش خصوصی برای مقابله و مواجهه با کرونا ویروس‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬از طریق کارگروه های این کمپین‪،‬‬ ‫در تالش هس��تیم تا مسائل و مش��کالتی که به دنبال‬ ‫ش��یوع این ویروس برای بنگاه ه��ای اقتصادی به وجود‬ ‫امده‪ ،‬با دولت و حاکمیت در میان گذاشته و راهکارهای‬ ‫بخش خصوص��ی برای گذار از ش��رایط پیش امده نیز‬ ‫روی میز تصمیم گیران کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس کمیس��یون اقتص��اد ن��واوری و تحول‬ ‫دیجیتال اتاق بازرگانی تهران همچنین رایزنی با دولت‬ ‫برای گشایش مرزهای صادراتی کشور را از دیگر اهداف‬ ‫این کمپین عنوان کرد و افزود‪ :‬در کمپین ایجاد ش��ده‪،‬‬ ‫از توان و ظرفیت ش��رکت های نواور و دانش بنیان برای‬ ‫گذار از بحران کرونا استفاده خواهیم کرد و راه حل های‬ ‫خالقان��ه و نواوران��ه برای عبور از این بحران به دس��ت‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با دعوت‬ ‫از تمامی فعاالن اقتص��ادی و صاحبان بنگاه های بخش‬ ‫خصوصی به حضور در ای��ن پویش‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولین‬ ‫ش��یوه نامه کمپین نفس با موض��وع روش های مقابله با‬ ‫کرون��ا ویروس که برگ��ردان و ترجمه ش��یوه نامه اخیر‬ ‫سازمان بهداشت جهانی است‪ ،‬در حال حاضر تهیه و از‬ ‫طریق ش��بکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال قابل‬ ‫استفاده و دسترس مدیران بنگاه ها و تشکل های بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه نامه مقابله با کرونا در محیط کار‬ ‫ب��ه گفته فردی��س‪ ،‬کمپین نفس در نخس��تین گام‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه ای را که توس��ط س��ازمان جهانی بهداشت‬ ‫(‪ )WHO‬ب��رای مقابله با کرون��ا در محیط کار تدوین‬ ‫کرده بود‪ ،‬ترجمه کرده و در دس��ترس عموم قرار داده‬ ‫است‪ .‬این شیوه نامه برای تمامی سازمان ها‪ ،‬کارخانه ها‪،‬‬ ‫بنگاه ها و اصناف قابل استفاده است و می تواند در محل‬ ‫کار به اجرا دربیاید و در اختبار پرسنل قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬دادس��تان ها‪ ،‬قضات و س��ازمان‬ ‫تعزیرات و کس��انی که در حوزه کش��ف این کاالها و‬ ‫مبارزه با احتکار‪ ،‬گرانفروش��ی‪ ،‬اخف��ا و عرضه نکردن‬ ‫اق��دام می کنند‪ ،‬در صورتی که پرونده یا محموله ای را‬ ‫مشاهده کنند احکام صادرش��ده باید در راستای این‬ ‫باش��د که این کاالها با حواله های وزارت بهداشت در‬ ‫کشور توزیع شود‪.‬‬ ‫کالمی گفت‪ :‬ب��ا احتکارکنندگان م��واد ضدعفونی‬ ‫برخورد جدی ش��ده و تمامی کش��فیات مرتبط با این‬ ‫اقالم با محوریت وزارت بهداشت توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی درباره صادرات اقالم مهمی چون سیب و پرتقال‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که به هر دلیلی نرخ این کاالها بیش‬ ‫از تحمل مردم و دولت باشد از گزینه های تنظیم بازار‬ ‫همچون عوارض و ممنوعیت استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی تنظیم ب��ازار درباره دلی��ل افزایش نرخ‬ ‫یکباره گوش��ت در روزهای اخر هفته گذش��ته‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش از ای��ن افزایش ن��رخ ناش��ی از افزایش‬ ‫ن��رخ دام زن��ده از حدود ‪ ۳۹‬هزار توم��ان به ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومان بوده اس��ت و بخش��ی هم مرتبط با کاهش نرخ‬ ‫محصوالت االیشی همانند جگر‪ ،‬کله پاچه و صادرات‬ ‫پوست و روده بوده است که حداقل ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان بعد از کش��تار دام‪ ،‬درامد ایجاد می کرده که از‬ ‫نرخ گوشت کم می کرده است‪.‬‬ ‫کالمی توضیح داد‪ :‬وقت��ی مصارف این مواد در غذا‬ ‫خوری های و رستوران ها کاهش پیدا کرد‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫ای��ن اقالم نیز روند کاهش در پیش گرفته اس��ت‪ .‬اما‬ ‫بخش دیگری از این افزایش نرخ نیز تخلف بوده که به‬ ‫شدت با متخلفان برخورد شده است‪.‬‬ ‫وی همچی��ن از مدیری��ت تقاضا از س��وی مصرف‬ ‫کننده ها بعد از هش��دار برخ��ورد خبرداد و گفت‪ :‬نرخ‬ ‫گوشت روند کاهشی پیدا کرده است و در هفته اینده‬ ‫به زیر ‪ ۹۰‬هزار تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد تنظیم بازار همچین بیان کرد‪ :‬طبق‬ ‫اعالم دادس��تانی در جلسه ستاد تنظیم بازار‪ ،‬فهرست‬ ‫تعدادی از افرادی که در زنجیره گوش��ت اخالل ایجاد‬ ‫کرده بودند یا ب��ه موقع اقدام به تامین دام زنده برای‬ ‫استان نکرده بودند‪ ،‬احصا شده و به انها تذاکرات الزم‬ ‫داده شده اس��ت‪ .‬در صورتی که اقدامات از این دست‬ ‫انجام شود با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫اعالم نرخ اقالم بهداشتی پرمصرف‬ ‫در سامانه قیمت کاال و خدمات‬ ‫یک مقام مسئول در سازمان حمایت بیان کرد‪ ۱۰ :‬قلم لوازم بهداشتی شامل انواع‬ ‫ژل و محلول ضدعفونی کننده و مایع سفیدکننده‪ ،‬در سامانه گنجانده شده و مردم‬ ‫هم می توانند شکایات انالین ثبت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫مهرداد ایزدی گفت‪ :‬س��امانه اطالع رس��انی قیمت کاال و خدم��ات با هدف افزایش‬ ‫شفافیت درباره قیمت کاال و خدمات پر مصرف خانوار طراحی شده است و در حال‬ ‫حاضر ش��امل ‪ ۶‬گروه اصلی کاال و ‪ ۴‬گروه اصلی خدمات از جمله کاالهای اساس��ی‬ ‫و مواد غذایی‪ ،‬لوازم بهداش��تی‪ ،‬لوازم خانگ��ی‪ ،‬لوازم التحریر‪ ،‬لوازم مصرفی خودرو و‬ ‫مصالح ساختمانی است؛ ضمن اینکه گروه های خدمات نیز شامل خدمات توزیع گاز‬ ‫مایع‪ ،‬کارمزد دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ‪ ،)۱۰+‬کارمزد دفاتر خدمات‬ ‫پیشخوان و تعرفه کاال در سردخانه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حال حاضر این س��امانه از طری��ق درگاه اینترنتی ‪www.124.ir‬‬ ‫همچنین اپلیکیش��ن مرتبط در اختیار عموم مردم قرار دارد که بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به ش��رایط کنونی کش��ور و افزایش تقاضای مصرف کنن��دگان برای خرید‬ ‫مواد بهداش��تی و ضدعفونی کننده‪ ۱۰ ،‬قلم لوازم بهداشتی شامل انواع ژل و محلول‬ ‫ضدعفونی کننده دست در اوزان مختلف و نیز مایع سفیدکننده‪ ،‬عالوه بر محصوالت‬ ‫بهداش��تی قبلی در س��امانه گنجانده و قیمت اقالم اعالم ش��ده که شامل حداقل و‬ ‫حداکثر قیمت است‪.‬‬ ‫ای��زدی از ای��ن س��امانه به عن��وان پ��ل ارتباطی بین م��ردم و س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان نام برد و تصریح کرد‪ :‬همچنین س��امانه مذکور‬ ‫قابلیت ثبت و رس��یدگی به ش��کایات تخلفاتی نظیر گرانفروش��ی‪ ،‬اختفا و احتکار‪،‬‬ ‫کم فروش��ی و درج نک��ردن قیم��ت درباره ان��واع کاالها و خدم��ات و از جمله اقالم‬ ‫بهداشتی و شوینده ها را به صورت انالین دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫فرصت های حمایتی اینوتکس ‪ ۲۰۲۰‬اعالم شد‬ ‫رقابت استارت اپ ها در«هوشمند سازی»‬ ‫دبیرخان��ه نهمین دوره نمایش��گاه بین الملل��ی نواوری و‬ ‫فن��اوری ( اینوتکس ‪ ) ۲۰۲۰‬در این نمایش��گاه فرصت های‬ ‫حمایت��ی ویژه ای از قبیل تخفی��ف ‪ ۱۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی برای‬ ‫پنج گروه از شرکت کنندگان در نظر گرفته است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی پارک فناوری پردیس‪ ،‬دبیرخانه نهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی نواوری و فناوری با هدف «حمایت از‬ ‫حض��ور نواوران و فناوران برای حضور در اینوتکس ‪»۲۰۲۰‬‬ ‫و «ارائه دس��تاوردهای ن��واوران و فناوران ب��ه مخاطبان»‪،‬‬ ‫تخفیف ه��ای وی��ژه ای را در نظر گرفته اس��ت‪ .‬پنج گروه از‬ ‫ش��رکت کنندگان می توانند از این امکان برخوردار ش��وند‪،‬‬ ‫گروه نخس��ت «اس��تارت اپ های محصول محور» به معنی‬ ‫اس��تارت اپ هایی که اقدام به ساخت یا ارتقای یک محصول‬ ‫فناوران��ه کرده اند و هدف انها از حضور در اینوتکس‪ ،‬معرفی‬ ‫این محصول یا بازاریابی به منظور فروش بیش��تر ان اس��ت‬ ‫و می توانن��د از حمایت ‪ ۳۰‬درص��دی جهت حضور در غرفه‬ ‫اشتراکی بهره مند شوند‪ .‬نمایشگاه اینوتکس با اهداف اصلی‬ ‫«توس��عه همکاری و مشارکت بین بازیگران کلیدی زیست ­‬ ‫بوم نواوری و فناوری»‪« ،‬جذب س��رمایه برای استارت اپ ­ها‬ ‫و ش��رکت ­ها و نیز معرفی فرصت­ های نوین سرمایه­ گذاری»‬ ‫و «شبکه س��ازی بین المللی و تولید محتوای ناب اموزشی»‬ ‫برگزار می ش��ود و محل��ی برای گردهمای��ی تمامی اجزای‬ ‫اکوسیستم نواوری و فناوری کشور و رویدادی برای مالقات‬ ‫متخصص��ان و کارشناس��ان‪ ،‬کارافرینان‪ ،‬س��رمایه گذاران‪،‬‬ ‫مخترعان و سیاس��ت گذاران اس��ت‪« .‬ش��رکت های دارای‬ ‫فناوری جدید» به معنی ش��رکت هایی که می خواهند برای‬ ‫نخس��تین بار از فناوری جدید خود در نمایش��گاه اینوتکس‬ ‫رونمای��ی کنند قادر به حضور در این نمایش��گاه هس��تند‪.‬‬ ‫فناوری های مد نظر این شرکت ها باید تاکنون به بازار عرضه‬ ‫نشده باشد وبرای نخستین بار در نمایشگاه اینوتکس معرفی‬ ‫شوند‪ .‬محصوالتی که به عنوان نمونه یا پروتو تایپ هم ساخته‬ ‫شده اند‪ ،‬در صورتی که دارای ‪ TRL‬باالی ‪ ۶‬باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از حمایت ‪ ۲۰‬درصدی جهت غرفه اختصاصی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫«ایرانیان غیر مقیم» گروه سوم حمایت شوندگان حضور در‬ ‫این نمایشگاه هستند‪ .‬به معنی استارت اپ ها یا شرکت های‬ ‫نوپای��ی که مدیرعامل یا بنیان گ��ذاران ان از ایرانیان مقیم‬ ‫خارج از کش��ور بوده و در فهرست مرکز تعامالت بین المللی‬ ‫علم و فناوری ریاس��ت جمهوری ثبت شده باشند‪ .‬این گروه‬ ‫نمایش��گاه اینوتکس با اهداف اصلی «توسعه همکاری و مشارکت‬ ‫بین بازیگران کلیدی زیست ­بوم نواوری و فناوری»‪« ،‬جذب سرمایه‬ ‫ب��رای اس��تا رت اپ ­ها و ش��رکت ­ها و نی��ز معرفی فرصت­ ه��ای نوین‬ ‫س��رمایه­ گذاری» و «شبکه س��ازی بین الملل��ی و تولی��د محتوای ناب‬ ‫اموزشی» برگزار می شود‬ ‫از حمایت ‪ ۵۰‬درصدی غرفه اش��تراکی و تمامی «پارک های‬ ‫فناوری» و «شتابدهنده های عضو مرکز شتابدهی نواوری»‬ ‫برخوردار می ش��وند ک��ه می توانن��د از تخفیف‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫غرفه اختصاصی بهره مند ش��وند‪ .‬همچنین شتابدهنده های‬ ‫عض��و مرکز ش��تابدهی نواوری نی��ز از حمایت تخفیف ‪۱۰‬‬ ‫درص��دی برای غرفه اختصاصی بهره مند خواهند ش��د‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه ک��ه ‪ 18‬تا ‪ 22‬خرداد برگزار می ش��ود بر‪ 3‬حوزه‬ ‫«هوشمند س��ازی»‪« ،‬دیجیتال»‪ ،‬و «توسعه پایدار» تمرکز‬ ‫دارد‪ .‬افراد و ش��رکت های حاضر در اینوتکس‪ ،‬امکان ارتباط‬ ‫رودررو با نقش افرینان موثر زیس��ت بوم ن��واوری و فناوری‬ ‫از قبی��ل کارافرینان‪ ،‬مس��ئوالن دولت��ی و چندین هزار نفر‬ ‫بازدیدکننده خواهند داشت و در مرکز توجه انها و رسانه ها‬ ‫ق��رار می گیرند‪ .‬اطالع از اخری��ن تغییرات نواوری منطقه‪،‬‬ ‫اموزش اخرین اس��تراتژی های کارافرین��ی با حضور فعال‬ ‫کارشناس��ان و صاحب نظران مل��ی و بین المللی‪ ،‬یافتن بازار‬ ‫جدید ب��رای محصوالت و خدمات‪ ،‬باتوجه به حضور هزاران‬ ‫بازدیدکننده و کش��ف فرصت های نوین س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش ه��ای مختلف فناوری و نواوری برای س��رمایه گذاران‬ ‫و نیز جذب س��رمایه برای استارت اپ ها و شرکت ها‪ ،‬از دیگر‬ ‫فرصت هایی اس��ت که برای ش��رکت کنندگان در نمایشگاه‬ ‫اینوتکس وجود دارد‪ .‬ش��رکت کنندگان در اینوتکس ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بر اساس نوع هویت و ثبت نام خود‪ ،‬به ‪3‬روش می توانند در‬ ‫نمایشگاه حضور پیدا کنند‪« ،‬کانترهای استارت اپی‪ :‬استقرار‬ ‫در یک وجه از کانترهای سه وجهی اینوتکس»‪« ،‬غرفه های‬ ‫اش��تراکی‪ :‬مطابق با فایل راهنم��ای ثبت نام» و «غرفه های‬ ‫اختصاصی‪ :‬غرفه هایی که بر اساس متراژ مورد نیاز مخاطب‬ ‫ب��ه او تحویل داده می ش��ود»‪ .‬پیش بینی ش��ده نمایش��گاه‬ ‫اینوتک��س ‪ ۲۰۲۰‬میزبان بیش از ‪ ۱۸‬هزار نفر بازدیدکننده‬ ‫باش��د که با حضور ‪ ۵۰۰‬ش��رکت‪ ،‬استارت اپ و سرمایه گذار‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬ضمنا باید به برنامه ریزی برای برگزاری‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬جلس ه ‪ B۲B‬و ‪ ۲۰‬پیش رویداد هم اشاره کرد‪.‬‬ ‫کافه س��رمایه‪ ،‬پاویون مشاوران‪ ،‬تجربه فناوری‪ ،‬اینو جوان و‬ ‫هاب رس��انه ای رویدادهای جانبی اینوتکس ‪ ۲۰۲۰‬هستند‪.‬‬ ‫«کاف��ه س��رمایه» فرصتی ویژه برای صاحبان ش��رکت های‬ ‫نوپا و اس��تارت اپ ها جهت مذاکره با س��رمایه گذارن است‪.‬‬ ‫در «پاوی��ون مش��اوران» اس��تارت اپ ها و بازدیدکنندگان‬ ‫می توانند از منتورهای ش��ناخته ش��ده اکوسیستم نواوری‬ ‫در زمینه های��ی مانند بازاریابی‪ ،‬توس��عه محصوالت‪ ،‬فنی و‬ ‫منابع انس��انی مش��اوره بگیرند‪ .‬در بخش «تجربه فناوری»‬ ‫فناوری ه��ای جدیدی که به زودی وارد زندگی عموم جامعه‬ ‫می شود‪ ،‬معرفی شده و افراد می توانند خود با این فناوری ها‬ ‫کار کرده و از نزدیک انها را تجربه و لمس کنند‪« .‬اینو جوان»‬ ‫مخصوص نوجوانان زیر ‪ ۱۵‬سال است‪.‬‬ ‫در این بخش نوجوانان به حل مسائل خالقانه و یادگیری‬ ‫مبان��ی کارافرینی خواهند پرداخت‪ .‬ای��ن بخش هم دارای‬ ‫ی��ک فضای نمایش��گاهی و روی��داد بازی به ص��ورت روزانه‬ ‫اس��ت‪ .‬در بخ��ش «ه��اب رس��انه ای» رس��انه های فعال در‬ ‫اکوسیس��تم ن��واوری و فن��اوری به مخابره اخب��ار پرداخته‬ ‫و در بخ��ش دیگ��ری از ان‪ ،‬ام��کان رونمای��ی از محصوالت‬ ‫جدی��د و انعقاد رس��می قراردادهای همکاری و مش��ارکت‬ ‫ب��رای مش��ارکت­ کنندگان اینوتک��س فراه��م خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در ص��ورت ارائه گواهینامه حضور‬ ‫در نمایش��گاه و فاکت��ور پرداختی‪ ،‬امکان دریافت ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از هزینه های ش��رکت در نمایش��گاه را از صن��دوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی نی��ز دارن��د‪ ،‬این دس��ته از ش��رکت کنندگان‬ ‫می توانند برای اطالع از نحوه دریافت این حمایت به نشانی‬ ‫‪ cbd.nsfund.ir/exhibition‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«اینو جوان»‬ ‫مخصوص‬ ‫نوجوانان زیر‬ ‫‪ ۱۵‬سال است‪.‬‬ ‫در این بخش‬ ‫نوجوانان به حل‬ ‫مسائل خالقانه‬ ‫و یادگیری مبانی‬ ‫کارافرینی‬ ‫خواهند پرداخت‬ ‫زمان برگزاری نمایشگاه کتاب و همه گزینه های روی میز‬ ‫س��ی و سومین نمایش��گاه کتاب تهران بعد از ماه مبارک‬ ‫رمضان سال ‪ ۹۹‬در مصالی حضرت امام خمینی (ره) برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما اینکه چه تاریخی برای برپایی این نمایش��گاه‬ ‫انتخاب ش��ود‪ ،‬ذهن ما را متوجه گزینه های زمانی متعددی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکان‪ ،‬این خب��ری بود که هفته گذش��ته از‬ ‫رس��انه ها منعکس ش��د و پس از ان ایوب دهق��ان کار‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای سیاست گذاری و سخنگوی سی و سومین نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران از موکول ش��دن زمان برگزاری این‬ ‫دوره از نمایشگاه به پس از ماه مبارک رمضان خبر داد‪.‬‬ ‫ام��ا با توجه به در پیش بودن س��ال نو و پ��س از ان‪ ،‬فرا‬ ‫رس��یدن ماه مب��ارک رمضان بد نیس��ت نگاهی ب��ه تقویم‬ ‫برگزاری احتمالی روزهایی که امکان برپایی نمایشگاه کتاب‬ ‫در ان می رود‪ ،‬بیندازیم‪.‬‬ ‫نکته اول اینکه‪ ،‬احتمال برگزار نش��دن نمایشگاه در سال‬ ‫‪ ۹۹‬ه��م دور از انتظار نیس��ت‪ ،‬ولی نبای��د فراموش کرد که‬ ‫ای��ن تصمیم نمی تواند به راحتی اتخاذ ش��ود‪ .‬اما احتماالتی‬ ‫را ک��ه پیرامون زمان نمایش��گاه کتاب وج��ود دارد در ادامه‬ ‫این گ��زارش می خوانید‪ .‬نکته دوم؛ با توج��ه به اینکه هنوز‬ ‫زمان دقیق امتحانات دانش��گاه ها و مدارس مشخص نیست‪،‬‬ ‫م��وزه ویکتوریا و البرت در تازه تری��ن تالش خود از یک‬ ‫س��نت پیش ازموده دوری گزیده و ب��ر اهمیت اجتماعی و‬ ‫ش��یوه خیاطی یک لباس خاص تمرکز کرده است‪ :‬کیمونو‪.‬‬ ‫در این مطلب نگاهی انداخته ایم به نمایش��گاه «کیمونو؛ از‬ ‫کیوتو تا نمایش مد»‪.‬‬ ‫به گزارش ایندیپندن��ت‪ ،‬موزه ویکتوریا و البرت در لندن‬ ‫هم��واره به برگزاری نمایش��گاه های چش��م گیر مد معروف‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از نمایش��گاه نگاه به گذش��ته کریستین دیور‪-‬‬ ‫که پربازدیدکننده ترین نمایش��گاه موزه ش��د‪ -‬تا نمایشگاه‬ ‫تم��ام موارد تنه��ا در حد احتمال مطرح می ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫چنانچ��ه همه چیز در موع��د خود برگزار ش��ود و در پایان‬ ‫خ��رداد و تیرماه ش��اهد اتمام امتحانات باش��یم‪ ،‬نخس��تین‬ ‫احتمال برگزاری سی و س��ومین نمایشگاه کتاب در اواسط‬ ‫شهریورماه است‪.‬‬ ‫در این باره ش��اید اهتمام بیشتری وجود داشته باشد؛ چرا‬ ‫که مناس��ب بودن اب و هوا‪ ،‬امکان اس��تفاده از مصالی امام‬ ‫خمین��ی(ره) و تعطیلی مدارس از جمله مزیت هایی اس��ت‬ ‫که می تواند از س��وی مسئوالن اعالم شود‪ .‬با این حال نباید‬ ‫فراموش کرد که جمیع جوانب باید مدنظر باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فصل پاییز هم گزین��ه ای برای برپایی این‬ ‫رویداد فرهنگی محس��وب می ش��ود‪ ،‬اما در بدو ورود به این‬ ‫فصل و رسیدن مهرماه‪ ،‬نمایش��گاه کتاب فرانکفورت برگزار‬ ‫می ش��ود که بدون شک ایران و ناشرانی از ان در بخش های‬ ‫مختل��ف و حتی اژانس های ادبی در الم��ان حاضر خواهند‬ ‫بود‪ .‬بنابراین احتمال اندکی برای برگزاری نمایش��گاه کتاب‬ ‫در مهر وجود دارد‪.‬‬ ‫برخی دیگر از رسانه ها‪ ،‬ابان را زمان برپایی نمایشگاه کتاب‬ ‫می دانند‪ ،‬ولی به جهت برپایی برنامه های متنوع هفته کتاب‬ ‫احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب در دومین ماه فصل پاییز را‬ ‫موفقیت امیز الکساندر مک کوئین‪ ،‬زیبایی وحشی‪.‬‬ ‫کلم��ه کیمونو به معنای «پوش��یدنی»‪ ،‬نخس��تین بار در‬ ‫ق��رن ‪۱۹‬میالدی به کار برده ش��د و توضیحی بود برای یک‬ ‫لباس بسیار س��اده و با دوخت سرراست که پارچه از طرف‬ ‫چپ ان روی س��مت راست امده و با ش��الی به نام «اوبی»‬ ‫دور کمر محکم می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه «کیمونو؛ از کیوتو تا‬ ‫نمایش مد» که اواخر اس��فند تا اوای��ل فروردین برگزار می‬ ‫ش��ود؛تاریخچه کیمون��و را از مراحل اولیه ت��ا امروز‪ ،‬چه در‬ ‫ژاپن و چه در بقیه جهان به معرض نمایش می گذارد‪ .‬بخش‬ ‫کم می کند‪ .‬دومین گزینه زمان برگزاری این نمایشگاه اذر‬ ‫خواهد بود‪ .‬باز هم اما به دلیل برپایی امتحانات دانشگاه ها در‬ ‫دوره پایان ترم شاید این گزینه هم از این منظر مردود باشد‪.‬‬ ‫با این حال در تمام مراحل تصمیم گیری برای زمان تقریبی‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کتاب باید جنبه بین المللی ان را نیز به‬ ‫جهت حضور ناش��ران و نمایندگان خارجی مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫دعوت جلوتر از ناش��ران خارجی‪ ،‬انتش��ار کاتالوگ و تعیین‬ ‫زمان مناس��ب از جمله مواردی اس��ت که باید برای حضور‬ ‫دیگر کش��ورها در تهران قابل ذکر دانس��ت‪ .‬در کنار حضور‬ ‫نگاهی به نمایشگاه کیمونو در لندن‬ ‫اول م��وزه در نیمه قرن هفده اغاز می ش��ود‪ ،‬وقتی که یک‬ ‫فرهن��گ پرجنب وجوش مد در ژاپ��ن پاگرفت‪ .‬این بخش از‬ ‫م��وزه بازدیدکنندگان را با جامعه مدگ��رای ان زمان ژاپن‬ ‫اش��نا می کند که در ان «اش��تیاق طبقه ای از افراد مشهور‬ ‫ب��ه پوش��یدن اخرین مد‪ ،‬از س��وی تولیدکنن��دگان لباس‬ ‫و همچنی��ن فروش��ندگان و توزیع کنن��دگان پاس��خ داده‬ ‫می شد» و بی شباهت به وضع امروز نبود‪ .‬نمایشگاه با عرضه‬ ‫لباس های تولید ژاپن برای المانی ها و کیمونوهای مزین به‬ ‫گلدوزی های زربافت و پارچه های نخی هندی ادامه می یابد‬ ‫دیگر کش��ورها باید موضوع «مهمان وی��ژه» (ترکیه) را هم‬ ‫مورد بررسی قرار داد‪ .‬هرچند س��ازمان دهندگان نمایشگاه‪،‬‬ ‫همه مس��ائل را بررس��ی خواهند کرد اما ش��اید بنا به قولی‬ ‫«اس��ان ترین گزینه لغو نمایشگاه» باشد‪ .‬هرچند باید چرخه‬ ‫نشر را از این جهت در تصمیم گیری دخیل دانست؛ چرا که‬ ‫ناشران‪ ،‬چشم امید به ‪ ۱۰‬روز نمایشگاه دارند‪.‬‬ ‫در پای��ان این گ��زارش‪ ،‬چند نکت��ه برای انتخ��اب زمان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کتاب مطرح می ش��ود‪ :‬نخستین مورد‪،‬‬ ‫امتحانات دانش��گاه ها و زمان قطع��ی ان‪ ،‬موضوع اب و هوا‪،‬‬ ‫ماه مبارک رمضان‪ ،‬زمان های حضور مناس��ب برای ناشران و‬ ‫نمایندگان خارجی‪ ،‬امادگی ناشران داخلی (برخی ناشران به‬ ‫دلیل اعالم قبلی زمان نمایشگاه چک هایی را عرضه کرده اند‬ ‫ک��ه باید ب��رای ان هم فکری کرد تا متضرر نش��وند)‪ ،‬لطمه‬ ‫نخوردن کتاب فروش��ان تهرانی‪ ،‬میزان مشارکت کشورهای‬ ‫حاضر (چرا که برای س��ی و س��ومین نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫بالغ بر ‪ ۴۰‬کش��ور اعالم حضور ک��رده بودند که از ان جمله‬ ‫می ت��وان به برزیل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬تونس و الجزایر اش��اره کرد) و‬ ‫مس��ئله اخر بودجه نمایشگاه است که از موارد مهم شمرده‬ ‫می ش��ود و تصمیم گیران نمایش��گاه‪ ،‬باید همه جوانب را به‬ ‫دقت تجزیه و تحلیل کنند‪.‬‬ ‫و س��پس وارد دوره قرن نوزدهم میالدی می شود؛ زمانی که‬ ‫شور و شوق جهانی برای هنر و طراحی ژاپنی به اوج رسید‪.‬‬ ‫اخرین بخش نمایشگاه با عرضه نمونه هایی از اثار طراحان‬ ‫بزرگ و لباس های شاخصی که در فیلم ها و اجراهای هنری‬ ‫بر تن هنرمندان دیده شده‪ ،‬نشان می دهد که کیمونو چطور‬ ‫همچنان منبع الهام مد در سرتاس��ر جهان است‪ .‬در بخش‬ ‫دیگ��ری از نمایش��گاه کیمونوهای طراح��ی برخی طراحان‬ ‫بزرگ مد و لباس نش��ان دهنده نقش کیمونو به عنوان منبع‬ ‫الهام طراحان مد اس��ت‪ .‬هم زمان نقاشی ها‪ ،‬چاپ ها و دیگر‬ ‫خبر‬ ‫ناشران امریکایی‬ ‫نمایشگاه کتاب لندن را‬ ‫تحریم کردند‬ ‫براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار‬ ‫بود نمایشگاه کتاب لندن از اول تا ‪ ۴‬فروردین‬ ‫‪۱۳۹۹‬برگزار ش��ود؛ اما با افزای��ش نگرانی ها‬ ‫از توس��عه کرون��ا ویروس‪ ،‬تعداد ناش��ران که‬ ‫از ای��ن برنام��ه دس��ت شس��تند‪ ،‬زیاد ش��د‪.‬‬ ‫س��یمون اند شوستر که یکی از ‪ ۵‬ناشر بزرگ‬ ‫جهان است‪ ،‬نخستین ناشر بزرگی است که از‬ ‫حضور در نمایشگاه لندن انصراف داده است‪.‬‬ ‫به گزارش فوربس‪ ،‬ادام روتبرگ‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫این انتش��ارات اعالم کرده است؛ پس از توجه‬ ‫به این مس��ئله و به دلیل نگرانی از سالمتی و‬ ‫ایمنی کارکنان ما‪ ،‬سیمون اند شوستر تصمیم‬ ‫گرفته اند که در نمایشگاه کتاب لندن حضور‬ ‫پی��دا نکنند‪ .‬یک��ی دیگ��ر از بزرگترین غرفه‬ ‫داران در نمایشگاه لندن‪ ،‬گروه تولید محتوای‬ ‫«اینگرام» بود که او هم از شرکت در نمایشگاه‬ ‫انصراف داده اس��ت‪ .‬همانطور که ویش از این‬ ‫نیز یکی دیگر از اصلی ترین شرکت های تولید‬ ‫کت��اب الکترونیکی به ن��ام«اور درایو» از این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬انصراف داده بود‪.‬‬ ‫سایت رسمی نمایشگاه به غرفه داران براتی‬ ‫جلب نظر ناش��ران و ایجاد شرایط الزم برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه اعالم کرده که برای رعایت‬ ‫نکات ایمنی و حفظ بهداش��ت از دستگاه ها و‬ ‫مواد ش��وینده و ضدعفونی کنن��ده در ورودی‬ ‫غرفه ها و فضای نمایشگاه استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫مشخص نیس��ت که نمایشگاه کتاب لندن‬ ‫با توجه به افزایش س��ریع انصراف دهندگان‪،‬‬ ‫طبق برنامه ریزی انجام ش��ده‪ ،‬برگزار خواهد‬ ‫ش��د یا نه؟ پاسخ دادن به این سوال به تعداد‬ ‫ناشرانی که از این رویداد صرف نظر می کنند‬ ‫ارتب��اط دارد ام��ا تا زمانی که ش��رایط تغییر‬ ‫نکند‪ ،‬این نمایش��گاه طبق برنامه ریزی قبلی‪،‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر نمایش��گاه کتاب لندن تصمیم به تغییر‬ ‫برنامه نمایشگاه بگیرد‪ ،‬نخستین نمایشگاهی‬ ‫نیس��ت که این کار را کرده است‪ .‬پیش از این‬ ‫نیز نمایشگاه کتاب کودکان بولونیا با توجه به‬ ‫شیوع گسترده ویروس کرونا در ایتالیا‪ ،‬تاریخ‬ ‫برگزاری نمایش��گاه را تغییر داده و به تعویق‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این کنفرانس توس��عه دهندگان‬ ‫بازی های کامپیوتریکه قرار بود اواخر اس��فند‬ ‫برگزار شود با تغییر زمان و تعویق در برگزاری‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬خبرگزاری فرانس��ه نیز‬ ‫اع�لام کرد؛ برگ��زاری نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کتاب پاری��س که قرار بود ‪ ۱‬ت��ا ‪ ۴‬فروردین‬ ‫‪۹۹‬برگزار ش��ود‪ ،‬به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫لغو شده اس��ت‪.‬پیش از این نیز دولت فرانسه‬ ‫به منظور جلوگیری از ش��یوع ویروس فراگیر‬ ‫کرونا در کش��ور‪ ،‬روز یکشنبه از تعطیلی موزه‬ ‫لوور و همه کنس��رت ها در شهرهای مختلف‬ ‫خبر داده بود‪.‬‬ ‫ویروس کرونا از اوایل دی ماه در «ووهان»‬ ‫واقع در اس��تان «هوبئی» چین پدیدار شد و‬ ‫تاکنون به بیش از ‪ ۵۰‬کش��ور از جمله امریکا‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬استرالیا‪ ،‬تایلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬کانادا‪ ،‬سوئد‪ ،‬اسپانیا و امارات گسترش‬ ‫یافت��ه و تا کنون جان ح��دود ‪ ۳۰۰۰‬نفر در‬ ‫جهان را گرفته است‪.‬‬ ‫اش��یای موجود در نمایشگاه زمینه مضاعفی را برای داستان‬ ‫باشکوه کیمونو از نظر سبک‪ ،‬هنجارهای جنسیتی‪ ،‬سیاست‬ ‫و پروپاگاندا فراهم می کن��د‪ .‬در مجموع‪ ،‬تقریبا ‪ ۳۰۰‬اثر در‬ ‫این نمایش��گاه عرضه می شود از جمله کیمونویی که به طور‬ ‫ویژه برای این نمایشگاه دوخته شده است‪ .‬همچنین برخی‬ ‫اث��اری که از مجموعه ویکتوریا و البرت برای نمایش به این‬ ‫موزه اورده شده اند و بقیه اشیایی که سخاوتمندانه از سوی‬ ‫موزه ه��ا و مجموعه های خصوصی در بریتانیا‪ ،‬اروپا‪ ،‬امریکا و‬ ‫ژاپن قرض داده شدند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دالر عقب کشید‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت حمایت های‬ ‫مالی از کارگران‬ ‫ارز و سکه خریدار ندارد‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫فعال بازار کار‬ ‫خبر‬ ‫شرایط امهال مطالبات‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫بانک مرکزی مصوبه س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید که‬ ‫از س��وی ش��ورای پول و اعتبار اصالح ش��ده را ابالغ کرد که‬ ‫مهلت اس��تفاده از مزیت های این مصوبه تا پایان ش��هریور‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اس��ت‪ .‬بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به بانک ها‬ ‫و موسس��ه های اعتب��اری اعالم ک��رد‪ :‬این بان��ک با هدف‬ ‫مس��اعدت به بنگاه های تولیدی و تسهیل وصول مطالبات‬ ‫غیرجاری بانک ها‪ ،‬پیش��نهادی را مبنی براس��اس مصوبه‬ ‫هش��تاد و پنجمین جلسه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫به ش��ورای پ��ول و اعتبار ارائه کرد ک��ه در ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۹۸‬به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬موسسه اعتباری موظف است‬ ‫بنا به درخواست مش��تری و در چارچوب ضوابط و مقررات‬ ‫موجود‪ ،‬مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخش��ی‬ ‫از ان غیرجاری ش��ده است‪ ،‬برای یک بار و حداکثر به مدت‬ ‫‪ ۵‬س��ال‪ ،‬با دریافت میزان ‪ ۷.۵‬درصد از مانده بدهی و با دوره‬ ‫تنفس ‪ ۶‬ماهه امهال کند‪ .‬سازکار اجرایی امهال موضوع این‬ ‫مصوب��ه‪ ،‬در چارچوب روش های امهال مقرر در ش��یوه نامه‬ ‫نحوه امهال مطالبات موسسه اعتباری است‪ .‬مهلت استفاده‬ ‫از مزای��ای این مصوبه نیز تا پایان ش��هریور ‪ ۱۳۹۹‬اس��ت‪.‬‬ ‫چنانچه مشتری براساس مفاد قرارداد امهال‪ ،‬در موعد مقرر‪،‬‬ ‫در دوره امهال نسبت به بازپرداخت اقساط مطالبات امهالی‬ ‫اقدام کند‪ ،‬در استعالم اعتباری از سامانه های بانک مرکزی‬ ‫برای اعطای تسـهیالت و یا ایجاد تعهدات‪ ،‬مطالبات یادشده‬ ‫به عن��وان مطالبات امهالی گزارش ش��ده اما بابت مطالبات‬ ‫امهال��ی مش��مول ممنوعیت های ناظر بر اش��خاص دارای‬ ‫بدهی غیرجاری نمی شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه مداری‬ ‫بانک مرکزی باز‬ ‫هم ثبات نرخ ها‬ ‫را در بازار ارز به‬ ‫ارمغان‬ ‫خواهد اورد‬ ‫‹ ‹بازار ارز خیلی خریدار ندارد‬ ‫باجه خبر‬ ‫امیر صادقی از فعاالن و کارشناسان بازار ارز دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و با صمت با بیان اینکه ب��از ارز درحالی در‬ ‫مدت اخیر ش��اهد رشد و نوس��ان های قیمتی بوده که‬ ‫انتظار این بود پس از مدتی این نوسان ها کم و قیمت ها‬ ‫تاحدی تعدیل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در ماه های گذش��ته تجربه‬ ‫نش��ان داده زمان��ی که ب��ازار ارز دچار هیجان ش��دید‬ ‫می شود‪ ،‬قیمت ها بدون منطق رشد می کند و تقاضا در‬ ‫این بازار باال می رود‪ ،‬اما در نهایت این فضا از بین خواهد‬ ‫رفت و ج��و روانی به وجود امده در بازار فروکش خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اتفاقی که به طور نس��بی در هفته جاری شاهد ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه زمانی که قیمت ها رش��د می کند‬ ‫ریس��ک این بازار هم به همان نس��بت باال می رود و این‬ ‫‹ ‹بانک اینده مجاز به عملیات ارزی شد‬ ‫بانک مرکزی با عملیات ارزی از س��وی بان��ک اینده در چارچوب‬ ‫س��طح مرحله اول موسس��ه های اعتباری موافقت ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِنا‪ ،‬در نامه ای با امضای حمیدرضا غنی ابادی و حمیدرضا اذرگون‬ ‫از س��وی مدیریت کل مقررات‪ ،‬مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی‬ ‫اداره مجوزه��ای بانک��ی بانک مرکزی ب��رای مدیرعامل بانک اینده‬ ‫ارس��ال ش��ده‪ ،‬این بانک اجازه یافته تا در س��طح مرحله اول مندرج‬ ‫در ش��یوه نامه صدور اجازه نامه عملیات ارزی موسسه های اعتباری‬ ‫عملیات ارزی داش��ته باش��د‪ .‬در این نامه امده است‪ :‬بازگشت به نامه‬ ‫مورخ ‪ 9‬اس��فند ‪ 97‬درباره تقاضای صدور مجوز انجام عملیات ارزی‪،‬‬ ‫بدین وس��یله به استناد بخش (ب) از بند (‪ )۲‬مصوبه چهلمین جلسه‬ ‫مورخ ‪ 6‬بهمن ‪ 98‬کمیسیون مقررات و نظارت موسسه های اعتباری‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬با ارائه خدمات ارزی ازسوی‬ ‫ان بانک در س��طح مرحله اول مندرج در «دستورالعمل صدور اجازه‬ ‫نام��ه عملیات ارزی موسس��ه های اعتباری‪ :‬ابالغی طی بخش��نامه‬ ‫ش��ماره ‪ ۹۵/۳۴۴۳۹۶‬مورخ ‪ ۲۹‬دی ماه ‪ ۱۳۹۵‬و در چارچوب س��ایر‬ ‫ضوابط و مقررات ارزی موافقت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی تجارت ن�و از پزش�کان و پیراپزش�کان با‬ ‫تخفیف بیمه ای‬ ‫ش��رکت بیمه تجارت نو تخفیف ‪ ۶۰‬درصدی را برای بیمه نامه های‬ ‫بدنه خودرو‪ ،‬حوادث انفرادی و اتش سوزی منازل مسکونی پزشکان‬ ‫و پیراپزش��کان تا پایان اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۹‬در نظر گرفته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ بیمه تجارت نو جهت قدردانی‬ ‫از زحمات پزش��کان وپیراپزشکان‪ ،‬در رش��ته های مختلف بیمه ای‬ ‫به س��فیران س�لامت تخفیف می دهد‪ .‬این اقدام که تقدیر سفید نام‬ ‫گرفته‪ ،‬در راس��تای عمل به مس��ئولیت اجتماعی تجارت نو درقبال‬ ‫کادر درمانی اس��ت که این روزها با ش��یوع بیماری «کرونا» بیش از‬ ‫گذش��ته درحال خدمت رسانی به بیماران هستند‪ .‬بنابراین گزارش‪،‬‬ ‫پزشکان و پیراپزشکان می توانند تا پایان اردبیهشت ‪ ،۹۹‬از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫تخفی��ف بیمه نامه های بدنه خودرو‪ ،‬حوادث انفرادی و اتش س��وزی‬ ‫منازل مسکونی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی پات برای مقابله با کرونا‬ ‫با نصب اپلیکیش��ن پات در مش��ارکت مردمی مقابله با کرونا برای‬ ‫خانواده ه��ا و اف��راد بی بضاعت��ی که امکان پیش��گیری و درمان این‬ ‫‹ ‹تقاضا برای خرید طال کم شد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا در اخرین ماه سال بسیاری از اصناف‬ ‫را دچار مش��کل کرده اس��ت‪ .‬اگر تعطیل��ی اصناف به دلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا اخرین راهکار پیش روی دولت باشد‪،‬‬ ‫بس��یاری از اصن��اف و کارگران که دستمزدش��ان وابس��ته‬ ‫ب��ه حضور در محل کار و انجام فعالیت اس��ت با مش��کالت‬ ‫جدی تامین معیش��تی مواجه می ش��وند‪ ،‬در ش��رایطی که‬ ‫کس��ی از انها حمایتی به عمل نم��ی اورد‪ .‬در عین حالی که‬ ‫دولت موظف به حفظ س�لامت بهداش��تی و مراقبت از جان‬ ‫م��ردم اس��ت و رعایت همه جوانب از ای��ن نظر واجب و الزم‬ ‫اس��ت‪ ،‬حمایت های مالی و معیشتی از کارگران نیز اولویت‬ ‫ضروری به ش��مار می رود‪ .‬در این راستا اولویت بندی مشاغل‬ ‫در بحران هایی‪ ،‬چون ش��یوع وی��روس همه گیری که دولت‬ ‫بیم جان ش��هروندان را دارد موضوع مهمی اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫بس��ته به ضرورت حضور فیزیکی اف��راد در محل کار دولت‬ ‫باید این موضوع را مورد نظر قرار دهد و مش��اغلی که به طور‬ ‫حت��م حضور انها الزامی نیس��ت را دعوت به دور کاری کند‪،‬‬ ‫در عی��ن حال اموزش های مداوم کامال هدفمند تخصصی با‬ ‫صراح��ت و صداقت به مردم داده ش��ود تا در زمان حضور در‬ ‫مح��ل کار ابهامات و نگرانی ها و ابتالی به بیماری به حداقل‬ ‫ممکن برس��د‪ .‬به نظر می رسد بخش های خدماتی از شیوع‬ ‫ویروس کرونا بیش��ترین ضربه را دیده اند‪ ،‬دولت راهکار های‬ ‫مش��خصی را در حمایت از بخش های خدماتی اعالم نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین دلیل شکل گیری دولت ها حمایت‬ ‫از مردم و پرداخت سوبس��ید در مواق��ع بحرانی و حمایت از‬ ‫اقشار اسیب پذیر است‪ .‬دولت ها باید در همه زمان ها به ویژه‬ ‫در بحران ها و دوره های اضطرار از مش��اغل مختلف و نیروی‬ ‫کار حمای��ت کنند‪ ،‬انها با توزیع منابع و ثروت های ملی بین‬ ‫مردم باید بنای خود را بر حمایت از تولید و کاهش زیان دهی‬ ‫مشاغل تولیدی وکاهش فش��ار به خانواده های اسیب پذیر‬ ‫بگذارند‪ .‬پرداخت نش��دن یارانه ازس��وی دولت به کارگران‪،‬‬ ‫دستفروش��ان وهمه نیروی کاری که از بح��ران کرونا دچار‬ ‫مشکل ش��ده اند‪ ،‬اس��یب های فراوان اقتصادی به انها وارد‬ ‫می کند‪ .‬معافیت های بیم��ه ای و مالیاتی در ماه های اینده‬ ‫یک��ی از راهکار ه��ای حمایت دولت از کارفرمایان به ش��مار‬ ‫می رود‪ ،‬در این صورت کارفرمایان با خیال راحت تری امکان‬ ‫پرداخت حقوق به نیروی کار خود را دارند‪ .‬دولت باید متوجه‬ ‫این مهم باشد که در عین حالی که بیماری را کنترل می کند‬ ‫و مترصد ان اس��ت که کشور را به ش��رایط عادی بازگرداند‪،‬‬ ‫بازگرداندن اقتصاد و معیش��ت مردم به زمان پیش از بحران‬ ‫که کمترین و حداقل ترین معیش��ت برای قش��ر متوسط به‬ ‫پایین جامعه به شمار می رود‪ ،‬الزام دیگری است که اهمیت‬ ‫ان کمتر از اهمیت کنترل ویروس کرونا نیست‪ .‬در عین حال‬ ‫دولت با تعویق انداختن دریافت حق بیمه کارگران می تواند‬ ‫کمک شایان توجهی به کارفرمایان کند یا با تقبل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫حق بیمه ای که موظفی کارفرماس��ت گام بزرگی در زمینه‬ ‫کاهش فش��ار به بازار کار بردارد‪ .‬اگ��ر دولت دریافت مالیات‬ ‫را به چندین ماه پس از س��ال ن��و موکول کند یا مالیات را در‬ ‫سال اینده به طور قس��طی دریافت کند کارگاه هایی که در‬ ‫بخش خدمات دچار مشکل شده اند را تا حدی احیا کرده اند‪.‬‬ ‫نظام بانکی کش��ور با دریافت نکردن دیرکرد و فشار نیاوردن‬ ‫برای پرداخت اقساط می تواند در تحقق این مهم موثر باشد‪،‬‬ ‫هر چند اقای همت��ی براین موضوع تاکید کردند‪ ،‬اما اگر در‬ ‫قالب شیوه نامه بانک ها موظف به انجام ان شوند‪ ،‬مفید است‪.‬‬ ‫تصمیم هیات وزیران در تعویق ‪ ۲‬ماهه سررسید وام ها قابل‬ ‫قدردانی است‪ ،‬اما با توجه به قطعی نبودن زمان غلبه بر کرونا‬ ‫بهتر است زمان های اعالم شده قطعی اعالم نشود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫عبور دالر از س��د مقاومتی ‪ ۱۵‬هزار تومان و افزایش‬ ‫تقاضای خرید ارز‪ ،‬واکنش��ی بود که ب��ازار ارز در مدت‬ ‫اخیر به بازگش��ت ایران به لیست س��یاه ‪FATF‬نشان‬ ‫داد و س��بب ش��د معامالت ارزی بازار شرایط جدیدی‬ ‫به خود بگیرد و وضعیت بازار ارز بیش از پیش غیرقابل‬ ‫پیش بینی شود‪ .‬این وضعیت شرایطی را به وجود اورد تا‬ ‫نرخ دالر برای مدتی حتی به حدود ‪۱۶‬هزارتومان برسد‬ ‫و موجب نگرانی فعاالن اقتصادی و افراد جامعه شود که‬ ‫ش��اید این روند ادامه یابد و تاثیرش را بر سایر بخش ها‬ ‫بگذارد‪ .‬البته این ش��رایط در حالی براین بازار حاکم بود‬ ‫ک��ه همواره تاکید بانک مرکزی براین بوده که این روند‬ ‫مان��دگار نخواه��د بود و دالیل محکمی برای بازگش��ت‬ ‫ثبات به این بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫نتیجه این پیش بینی ها هم این ش��د که در نخستین‬ ‫روز هفت��ه با کاهش نرخ ارز و افت ‪۵۰۰‬تومانی نرخ دالر‬ ‫در ی��ک روز‪ ،‬صف ه��ای فروش ارز در میدان فردوس��ی‬ ‫ته��ران به وجود ام��د و مردم به جای خرید ارز‪ ،‬بیش��تر‬ ‫فروشنده ش��دند‪ .‬اگرچه نرخ ارز بار دیگر با نوسان هایی‬ ‫همراه ش��د وکم��ی باال رفت‪ ،‬اما در نهای��ت روند بازهم‬ ‫نزولی ش��د و روز گذش��ته دالر و س��ایر ارزها بخشی از‬ ‫ارزش خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫به هرحال انچه از بازار دیروز ارز شاهد بودیم‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ دالر و یورو و سایر ارزها بوده است‪ .‬به گونه ای که هر‬ ‫دالر امریکا به نرخ ‪ ۱۵‬هزارو ‪ ۳۳۰‬تومان به فروش رسید‬ ‫و ی��ورو با نرخ ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۶۵۰‬تومان مورد معامله قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬دالر نسبت به روز دوشنبه حدود‬ ‫‪ ۲۲۰‬توم��ان و یورو ‪ ۳۰۰‬تومان کاه��ش نرخ را تجربه‬ ‫ک��رد‪ .‬انطور که فعاالن بازار می گویند عالوه بر نرخ های‬ ‫اعالم شده در صرافی های بانکی‪ ،‬در بازار ازاد نیز شاهد‬ ‫افت قیمت ها هس��تیم‪ .‬به گونه ای که در محدوده میدان‬ ‫فردوس��ی تهران‪ ،‬نرخ هر دالر امریکا و یورو به ترتیب به‬ ‫‪ ۱۵۴۰۰‬و ‪ ۱۶۹۰۰‬تومان رس��یده اس��ت‪ .‬درهم امارات‬ ‫نیز به عنوان دیگ��ر ارز اثرگذار بر نرخ دالر‪ ،‬در معامالت‬ ‫دیروز بازار‪۴ ،‬هزار ‪ ۲۲۲‬تومان قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن این بازار با توجه به تجربه های اخیر بازار‬ ‫ارز‪ ،‬این انتظار وجود داش��ت که پس از فروکش کردن‬ ‫هیجان های به وجود امده؛ جلوی رشد قیمت ها گرفته و‬ ‫نوسان های بازار تاحدی کم شود‪.‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا محدودیت هایی را در سفرهای خارجی ایجاد‬ ‫ک��رده که این موضوع می تواند تقاضای خری��د ارز را در ایام کاهش‬ ‫نوروز دهد و این موضوعی اس��ت که می تواند بر کاهش نوسان های‬ ‫بازار ارز تاثیر بگذارد و قیمت ها را بازهم تعدیل کند‬ ‫ش��رایطی بود که در چند هفته گذش��ته بازار ارز با ان‬ ‫روبه رو بود‪ ،‬یاداورشد‪ :‬در چنین شرایطی توصیه می شود‬ ‫مردم وارد این بازار نش��وند و دراین بازار سرمایه گذاری‬ ‫نکنند‪ ،‬چون ریسک بازار می تواند سرمایه این افراد را در‬ ‫معرض خطر قرار دهد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬تجربه های اخیر نش��ان داده‬ ‫وقتی بازار به این ش��دت با رش��د نرخ روبه رو می ش��ود‬ ‫و قیمت ه��ا لحظه ای تغیی��ر می کن��د‪ ،‬در نهایت بانک‬ ‫مرکزی برای کنترل ب��ازار ورود خواهد کرد و قیمت ها‬ ‫را ب��ه کنترل در خواهد اورد که گویا این اتفاق در حال‬ ‫رخ دادن است‪.‬‬ ‫صادقی ب��ا تاکید براینک��ه اقدام ه��ای کنترلی بانک‬ ‫مرکزی در بازار ارز باعث ش��ده تا جلوی رش��د ش��دید‬ ‫قیمت ه��ا گرفته ش��ود اظهار کرد‪ :‬ضم��ن اینکه به نظر‬ ‫می رس��د امس��ال‪ ،‬برخالف سال های گذش��ته‪ ،‬بخشی‬ ‫از تقاضاه��ا به دلی��ل ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و‬ ‫درگیر ش��دن بسیاری از کش��ورها‪ ،‬به تدریج کم شود و‬ ‫در روزهای پایانی سال تقاضای زیادی برای خرید ارز در‬ ‫بازار نداشته باشیم‪.‬‬ ‫به گفته وی شیوع ویروس کرونا محدودیت هایی را در‬ ‫س��فرهای خارجی ایجاد کرده که این موضوع می تواند‬ ‫تقاض��ای خری��د ارز را در این ایام کاه��ش دهد و این‬ ‫موضوعی اس��ت که می تواند بر کاهش نوسان های بازار‬ ‫ارز تاثیر بگذارد و قیمت ها را بازهم تعدیل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز بازهم کاهش می یابد‬ ‫مهرداد بائوج الهوتی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس هم در گفت وگو با ایبِنا با پیش بینی‬ ‫کاه��ش نرخ ارز در ماه ه��ای اینده‪ ،‬گفت‪ :‬جهش نرخ ها‬ ‫مقطعی اس��ت و نوس��ان های اخیر بازار ارز هم ناشی از‬ ‫تقاضایی اس��ت که همواره در پایان سال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه جو روانی حاک��م بر بازار عامل اصلی‬ ‫ماندگاری حب��اب نرخ ارز بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته‪ ،‬نرخ ارز همس��و با تورم س��االنه رشد‬ ‫واقعی خود را داش��ته‪ ،‬از این رو حب��اب بیش از ان باید‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫این نماین��ده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫برنامه های بانک مرکزی در حوزه ساماندهی ارزی مورد‬ ‫تایید اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اطمینان داری��م برنامه مداری بانک‬ ‫مرک��زی باز هم ثب��ات نرخ ها را در ب��ازار ارز به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪ .‬وی با بیان اینکه مردم نباید به التهاب های‬ ‫ارزی دامن بزنند‪ ،‬گفت‪ :‬خریدهای کاذب و بیش از نیاز‬ ‫مصداق خریدهای کاذب و رشد بی رویه نرخ ارز در بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬بائوج الهوتی با تاکید بر اینکه فضاهای روانی نیز‬ ‫نباید مردم را تحریک به خرید بیش��تر کند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مردم باید بدانند که این فضای شکل گرفته پایدار نبوده‪،‬‬ ‫از این رو ضرر متوجه کسانی است که درگیر بازار خرید‬ ‫و فروش ارز می شوند‪.‬‬ ‫الهوتی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه بانک مرکزی در این‬ ‫راس��تا برنامه های مدون و مناس��بی دارد؛ از این رو این‬ ‫اطمینان از اینده بازار می رود‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫موضوع مهمی که می توان یک بار برای همیشه وضعیت‬ ‫ارز را ساماندهی کرده و از فساد در این حوزه جلوگیری‬ ‫کند‪ ،‬تک نرخی کردن ارز است‪.‬‬ ‫بیماری را ندارند‪ ،‬سهیم شوید‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت کارت اعتب��اری ایران کیش‪،‬‬ ‫اپلیکیش��ن پات با همکاری س��ازمان هالل احمر بخش��ی درایکون‬ ‫نیکوکاری خود با عنوان مش��ارکت مردمی برای مقابله با کرونا فراهم‬ ‫کرده اس��ت که مردم می توانند برای کمک و تهیه اقالم بهداشتی در‬ ‫جهت پیشگیری و درمان بیماری کرونا ویژه خانواده های بی بضاعتی‬ ‫که امکان این کار را ندارند‪ ،‬مبالغ خود را به حس��اب هالل احمر واریز‬ ‫کنند‪ .‬پات را از طریق کافه بازار‪ ،‬گوگل پلی‪ ،‬وب سایت شرکت کارت‬ ‫اعتباری ایران کیش دانلود کنید‪ .‬این روزها کمبود اقالم بهداشتی در‬ ‫جهت پیشگیری از این بیماری و همین طور کمک به افراد مبتال یکی‬ ‫از دغدغه های مردم کش��ورمان است با پات می توانید خود به کنترل‬ ‫این بیماری و کمک به خانواده های نیازمند همت کنید‪.‬‬ ‫نیکوکاری و‪ ...‬در س��امانه «همراه بام» بانک ملی ایران برای مشتریان‬ ‫فراهم اس��ت‪« .‬اپلیکیشن بله» دیگر امکان این بانک برای بهره مندی‬ ‫مش��تریان از خدمات غیرحضوری اس��ت که در کن��ار خدمات پیام‬ ‫رسانی‪ ،‬خدمات مالی مانند کارت به کارت‪ ،‬پرداخت قبض‪ ،‬موجودی‬ ‫و صورتحس��اب‪ ،‬خرید ش��ارژ و اینترنت و‪ ...‬را نیز میس��ر کرده است‪.‬‬ ‫همچنین با «اپلیکیش��ن ‪ »۶۰‬مشتریان می توانند عالوه بر رمز یکبار‬ ‫مص��رف اول و دوم‪ ،‬امکاناتی مانن��د کارت به کارت‪ ،‬اعالم مانده کارت‬ ‫س��که‪ ،‬پرداخت قبض‪ ،‬خرید ش��ارژ و خرید بلی��ت اتوبوس های بین‬ ‫ش��هری و‪ ...‬را دریافت کنند‪« .‬نشان بانک» محصولی نواورانه دیگری‬ ‫است که در ان هر کسی می تواند بدون کاغذبازی های معمول و تنها‬ ‫از طری��ق احراز هویت الکترونیکی‪ ،‬عملیات ه��ای بانکی خود را روی‬ ‫گوشی موبایل انجام دهد‪.‬‬ ‫با توجه به باال بودن احتمال ش��یوع و انتقال ویروس کرونا ضروری‬ ‫اس��ت هموطنان و مش��تریان بانک ملی ایران استفاده از سامانه های‬ ‫بانک��داری الکترونیک و بانکداری دیجیت��ال را جایگزین مراجعه به‬ ‫ش��عب کنند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ای��ران‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه امروز مردم می توانند بس��یاری از امور بانک��ی خود را از راه دور‬ ‫انجام دهند و تمامی بانک های کش��ور س��امانه ها و نرم افزارهایی را به‬ ‫مشتریان خود ارائه کرده اند که قابلیت های فراوانی هم دارند؛ ضروری‬ ‫است تا از این ظرفیت شبکه بانکی برای ریشه کن شدن بیماری کرونا‬ ‫در کش��ور استفاده ش��ود‪ .‬بانک ملی ایران بار دیگر از مردم درخواست‬ ‫دارد برای حفظ س�لامتی خود تا انجا که ممکن است امور بانکی خود‬ ‫را با اس��تفاده از انواع س��امانه ها و اپلیکیش��ن های بانکی انجام دهند‬ ‫و از مراجع��ه حضوری به ش��عبه ها خودداری کنن��د‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫بانک ه��ا به علت پر تردد بودن و تماس بیش��تر با اس��کناس از مراکز‬ ‫حس��اس به جهت انتقال بیماری محسوب می شوند؛ به همین خاطر‬ ‫تغیی��ر در فرایندهای بانکی و اس��تفاده از فناوری ه��ای روز می تواند‬ ‫در کاهش مخاطرات کمک ش��ایانی کند‪ .‬اکن��ون قابلیت هایی نظیر‬ ‫انتقال وجه حس��ابی درون بانکی و ش��تابی‪ ،‬کارت به کارت‪ ،‬پرداخت‬ ‫قبوض خدماتی از طریق بارکدخوان‪ ،‬پرداخت اقس��اط تس��هیالت‪،‬‬ ‫خرید ش��ارژ‪ ،‬ش��ارژ خودکار‪ ،‬مانده کارت‪ ،‬صورتحس��اب تسهیالت‪،‬‬ ‫افزودن تس��هیالت دیگران‪ ،‬استعالم برگه چک‪ ،‬خرید بسته اینترنت‪،‬‬ ‫مدیر مرکز ارتباطات بانک ش��هر با اش��اره به بهره مندی مشتریان‬ ‫این بانک از به روزترین خدمات بانکداری الکترونیک گفت‪:‬با توجه به‬ ‫گسترش ویروس کرونا شاهد افزایش استفاده از خدمات غیرحضوری‬ ‫بانک شهر هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیم��ی با بیان اینکه یکی از مهم ترین راه های جلوگیری از انتش��ار‬ ‫وی��روس کرونا کاهش رفت و امدهای غیرضروری در س��طح ش��هر‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خدم��ات بانکداری الکترونیک بانک ش��هر با ارائه اکثر‬ ‫خدمات بانکی‪ ،‬مراجعه به ش��عب و ترددهای غیرضروری را به حداقل‬ ‫رس��انده اس��ت‪ .‬عظیمی با بیان اینک��ه بانک��داری الکترونیک بانک‬ ‫ش��هر در س��ال های اخیر و به ویژه در ایام تعطیل توانسته پاسخگوی‬ ‫درخواس��ت های شهروندان باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون نیز قابلیت های‬ ‫فراوان و منحصر به فرد«همراه شهر» و «اینترنت بانک شهر» توانسته‬ ‫خط��ر ابتال به ویروس کرونا را برای مش��تریان و خانواده انان کاهش‬ ‫دهد‪ .‬وی با اشاره به خدمات رسانی پیشخوان های شهرنت بانک شهر‬ ‫در ساعات مختلف ش��بانه روز‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهروندان در بسیاری از‬ ‫ش��هرهای کش��ور می توانند با اس��تفاده از خدمات این پیشخوان ها‪،‬‬ ‫نیازه��ای بانکی خود را مرتفع س��ازند‪ .‬عظیمی با تاکید براینکه بانک‬ ‫ش��هر به منظور جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا و حفظ س�لامتی‬ ‫مش��تریان و کارکنان اقدامات پیش��گیرانه ای را به صورت مستمر در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ضدعفونی محیط شعب و ادارات‬ ‫‹ ‹س�امانه های بانک�داری الکترونی�ک را جایگزی�ن‬ ‫مراجعه به شعب کنید‬ ‫‹ ‹افزایش استفاده از خدمات غیرحضوری بانک شهر‬ ‫به هرحال قیمت ها در بازار ارز درحالی کاهش نسبی‬ ‫را تجربه می کند که بازار همس��ایه یعنی طالوسکه نیز‬ ‫متاثر از این ش��رایط با افت نس��بی نرخ روبه رو ش��ده و‬ ‫تقاضای خرید به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور در‬ ‫این بازار به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ابراهی��م محمدول��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان و‬ ‫س��ازندگان ط�لا‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و س��که ته��ران درباره‬ ‫وضعیت فعلی بازار طال وس��که گفت‪ :‬پس از نوسان های‬ ‫ن��رخ طال و س��که در چند هفته گذش��ته و همزمان با‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬امروز ش��اهد کاهش تقاضای طال‬ ‫و س��که هس��تیم‪ .‬کاهش تردد مردم در محافل عمومی‬ ‫به دلیل ش��یوع بیم��اری و برای حفظ س�لامت یکی از‬ ‫عوامل کاهش خرید طال و سکه است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬موضوع دیگر اس��تقبال کم مردم‬ ‫برای خرید طالس��ت‪ ،‬چراکه ادامه نوسان های نرخ این‬ ‫محصوالت باعث ش��ده مردم برای س��رمایه گذاری روی‬ ‫این محصوالت بیشتر دقت کنند و همین باعث کاهش‬ ‫تقاضا شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در بازار طال و س��که تاکید ک��رد‪ :‬با ادامه‬ ‫درگیری ها ب��ا بیماری و همچنی��ن بی ثباتی قیمت‪ ،‬تا‬ ‫پایان س��ال رونقی در این بازار پیش بینی نمی شود‪ .‬در‬ ‫هفته های گذش��ته با ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬مردم برای‬ ‫حفظ دارایی های ش��ان به سمت خرید طالی خام روی‬ ‫اوردند‪ ،‬اما بازار مصنوعات طال در رکود به سر می برد‪.‬‬ ‫محمدولی با اش��اره به اینک��ه کاهش عرضه و فروش‬ ‫طال نسبت به سال گذشته به بیش از ‪ ۵۰‬درصد می رسد‬ ‫که ای��ن به معنی رکود کامل در این بازار اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این بخش با کاس��تی های زی��ادی در تولید روبه رو‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل نبود س��فارش و تقاضا از سوی مشتریان‬ ‫به دالیل ذکر شده‪ ،‬تولیدکنندگان ثبت سفارش ندارند و‬ ‫رکود ‪ ۶۰‬درصدی بر بازار طال حاکم شده است‪ .‬به گفته‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال‪ ،‬جواهر‪،‬‬ ‫نقره و س��که تهران‪ ،‬مدت هاست این صنعت با توجه به‬ ‫نوسان های نرخ و نبود سیاست های قیمتی ثابت درگیر‬ ‫رکود است‪ ،‬اما امروز این مشکل با شیوع بیماری حاد تر‬ ‫ش��ده است‪ .‬محمدولی‪ ،‬پیش بینی مطلوبی درباره اینده‬ ‫این صنعت نداش��ت و گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت این صنعت‬ ‫به عنوان محصوالت غیر نفتی ارزاوری برای کشور داشته‬ ‫باشد باید تمهیداتی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫اگر ش��رایط با همی��ن روند نبود ساختارس��ازی در‬ ‫بخش های گوناگون پیش رود‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬از بس��یاری‬ ‫ظرفیت ها غافل مانده ایم و خس��ارت های س��نگینی به‬ ‫اقتصاد کشور وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طال‪ ،‬جواهر‪،‬‬ ‫نق��ره و س��که تهران با تاکی��د بر اینک��ه صنعت طال و‬ ‫طالس��ازی در کشور با توجه به اش��تغالزایی و ارزاوری‬ ‫می تواند در صادرات غیر نفتی پیش��تاز باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫شرایط سیاست گذاری ها برای حمایت از صنایع با همین‬ ‫روش ادامه یابد هیچ اینده ای برای این صنعت و س��ایر‬ ‫صنایع باقی نخواهد ماند‪ .‬باید هرچه س��ریع تر برای رفع‬ ‫رکود اقتصادی بر صنایع به ویژه صنعت طال فکری شود‪.‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬لغو جلس��ات‪ ،‬همایش ها و گردهمایی ها‪ ،‬دردس��ترس قرار‬ ‫دادن ژل ضدعفونی کننده دس��ت‪ ،‬استفاده از تمامی ظرفیت ها برای‬ ‫اطالع رسانی نکات بهداشتی ویژه مشتریان و ‪ ...‬از مهم ترین اقدامات‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹​بانک صادرات تسهیالت حمایتی پرداخت می کند‬ ‫بانک صادرات ایران در راس��تای کمک به هموطنان اسیب دیده از‬ ‫س��یل اخیر در استان های جنوب و جنوب ش��رقی کشور‪ ،‬تسهیالت‬ ‫حمایتی برای جبران خس��ارات ناشی از سیل و اب گرفتگی پرداخت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬این بانک در جهت‬ ‫کمک به هموطنان اس��یب دیده از س��یل در اس��تان های سیستان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬کرمان و هرمزگان‪ ،‬بازس��ازی اماکن مسکونی‪ ،‬تجاری و‬ ‫دامی ش��هری و روس��تایی در این مناطق را با اعط��ای وام های ارزان‬ ‫قیمت در دستور کار دارد‪ .‬بانک صادرات ایران در قالب این تسهیالت‬ ‫برای بازس��ازی اماکن مسکونی ش��هری تا سقف ‪ ٥٠٠‬میلیون ریال و‬ ‫بازسازی اماکن روستایی تا سقف ‪ ٤٠٠‬میلیون ریال وام قرض الحسنه‬ ‫با دوره بازپرداخت ‪ ١٥‬س��اله پرداخت می کن��د‪ .‬همچنین این بانک‬ ‫برای تعمیر اماکن مس��کونی و تجاری شهری و روستایی‪ ،‬واحدهای‬ ‫دامی اس��یب دیده و تامین لوازم خانگی تا سقف ‪ ١٥٠‬میلیون ریال با‬ ‫دوره بازپرداخت ‪ 7‬ساله اعطا خواهد کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫ایران بخش ه��ای مختلف صنعتی‪ ،‬تولیدی و صنفی اس��یب دیده از‬ ‫حوادث غیرمترقبه سال ‪ ٩٨‬در ‪ 8‬استان ایالم‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬گلستان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬مازندران و‬ ‫البرز را با پرداخت تس��هیالت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد‬ ‫حمایت قرار خواهد داد که براس��اس ان‪ ،‬تس��هیالت سرمایه ثابت در‬ ‫بخش های صنعتی‪ ،‬معدنی و تولیدی با تنفس یک ساله و بازپرداخت‬ ‫‪ 6‬ساله همراه خواهد بود‪ .‬در بخش قالیبافی‪ ،‬اصناف تجاری و توزیعی‬ ‫تنف��س ی��ک س��ال و دوره بازپرداخت ‪ 3‬س��اله در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تس��هیالت س��رمای ه درگردش ب��رای ‪ 2‬بخش صنعت��ی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تولیدی و همچنی��ن قالیبافی تنفس حداکث��ر ‪ 6‬ماهه و بازپرداخت‬ ‫‪ ١٨‬ماهه در نظر گرفته شده است‪ .‬تسهیالت اصناف تجاری و توزیعی‬ ‫نیز در این بخش با ‪ 6‬ماه تنفس و دوره ‪ ١٢‬ماهه بازپرداخت در اختیار‬ ‫مردم استان های مورد اشاره قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تولی��دی ورق گرم به جز فوالد مبارکه دیده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��یوه نامه گام مهم رو به جل��و برای اصالح‬ ‫مکانیس��م های عرض��ه و تقاضای ورق ه��ای فوالدی‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که دارای نکات مثبت زیادی است که از‬ ‫ان جمله موارد زیر را می توان نام برد‪:‬‬ ‫صنعت خاکستری ‪ ۱۵‬اسفند به بورس کاال می رود‬ ‫پایان رقابت منفی در بازار سیمان‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اتفاق مثبت صنعت سیمان‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت‪:‬‬ ‫به منظور ساماندهی صادرات سیمان‪ ،‬این محصول از‬ ‫‪ ۱۵‬اسفند سال جاری در بورس کاال عرضه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان با بیان اینکه ورود س��یمان سفید به بورس‬ ‫کاال اتف��اق مثبتی برای صنعت س��یمان خواهد بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کارگ��روه تنظیم ب��ازار به منظور س��اماندهی‬ ‫صادرات س��یمان‪ ،‬س��یمان س��فید را وارد بورس کاال‬ ‫کرده است که از نیمه دوم اسفند امسال نیز صادرات‬ ‫ان امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برای صادرات س��یمان سفید نیاز به‬ ‫ارائه گواهی خرید است‪ ،‬گفت‪ :‬در صنعت سیمان باید‬ ‫قیمت ها ش��فاف شود که این امر با ورود صادرات این‬ ‫محصول به رینگ بورس کاال امکان پذیر است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫با تاکید بر اینکه س��یمان س��فید‪۲ ،‬درصد از سیمان‬ ‫تولیدی در کش��ور را ش��امل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه‬ ‫س��یمان سفید در بورس کاال بیش��تر به سبب رقابت‬ ‫منفی در ب��ازار عراق‪ ،‬مورد درخواس��ت قرار گرفت و‬ ‫انتظ��ار می رود تاثیر این اقدام برای صنعت س��یمان‪،‬‬ ‫مثبت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورودی ازمایشی‬ ‫درباره چرایی این موضوع که چرا تنها سیمان سفید‬ ‫وارد بورس کاال ش��ده و برنامه انجمن تولیدکنندگان‬ ‫سیمان برای ورود کلی سیمان به بورس کاال چیست‪،‬‬ ‫نادر غفاری معاون فنی انجمن تولیدکنندگان سیمان‬ ‫ای��ران در گفت وگو با‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬از انجا که‬ ‫ورود ب��ه ب��ورس کاال نیازمند طی ک��ردن یک دوره‬ ‫ازمایش��ی اس��ت‪ ،‬از همین رو برای ورود به این بازار‬ ‫انجمن تولیدکنندگان س��یمان ایران ابتدا ترجیح داد‬ ‫س��یمان سفید که به میزان کمتری نسبت به سیمان‬ ‫خاکس��تری تولید می ش��ود را وارد ب��ورس کاال کند‪.‬‬ ‫زی��را بازیگران ب��ورس کاال چ��ه عمده فروش ها و چه‬ ‫خرده فروش ها در حوزه س��یمان باید ب��ا ازمون اولیه‬ ‫تجربه معامله در این بازار را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫غفاری با اش��اره ب��ه این موضوع که نس��بت تولید‬ ‫سیمان سفید در کش��ور به سیمان خاکستری حدود‬ ‫‪ ۲‬درصد اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توج��ه به میزان‬ ‫تولید پایین س��یمان س��فید در کشور سعی ما بر این‬ ‫بود که در وهله نخس��ت‪ ،‬کارخانه های تولید س��یمان‬ ‫س��فید که حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هس��تند و به طور عمده‬ ‫ص��ادرات دارند را وارد ب��ورس کاال کنیم و در مرحله‬ ‫دوم‪ ،‬س��یمان س��فید کل کش��ور و در اخرین مرحله‬ ‫نیز سیمان خاکستری وارد معامالت بورس کاال شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬نخس��تین مرحله ورود به‬ ‫بورس کاال در حقیقت مرحله ازمایش��ی است؛ پس از‬ ‫گذر از این مرحله و اطمینان سرمایه گذاران و فعاالن‬ ‫بازار از این نوع معامله‪ ،‬وارد مرحله های بعدی خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون فنی انجمن تولیدکنندگان سیمان ایران در‬ ‫ادامه یاداور شد‪ :‬ورود به بورس کاال را از ‪ ۱۵‬اسفند به‬ ‫صورت رس��می اغاز کرده ایم‪ ،‬البته از ‪ ۱۵‬اردیبهشت‬ ‫سال ‪ ۹۹‬این موضوع عملیاتی خواهد شد؛ ولی در کل‬ ‫به دنبال ان هستیم که کل سیمان را وارد بورس کاال‬ ‫کنیم‪ .‬غفاری در پاسخ به این پرسش که ورود سیمان‬ ‫ب��ه بورس کاال چه مزیت های��ی را برای این صنعت به‬ ‫هم��راه می اورد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬نخس��تین مزیت ورود‬ ‫س��یمان به بورس کاال مس��ئله شفاف سازی در زمینه‬ ‫قیمت ها اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر زمانی که خریداران از‬ ‫ب��ورس کاال خرید می کنند‪ ،‬به ناچار باید تعهداتی به‬ ‫ای��ن بازار بدهند که باعث تضمین دریافت وجوه برای‬ ‫تولیدکنندگان این صنعت می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬بورس کاال یک سیس��تم‬ ‫بسیار معقول و شفاف است که هم منافع تولیدکننده‬ ‫و هم مناف��ع مصرف کننده را تضمین می کند‪ .‬از انجا‬ ‫که در سال های گذشته در صنعت سیمان رقابت های‬ ‫منفی بسیاری ش��کل گرفته بود‪ ،‬سیستم بورس کاال‬ ‫سبب می شود این رقابت منفی از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگی در قیمت گذاری‬ ‫حس��ن صباغیان بیدگل کارش��ناس حوزه س��یمان‬ ‫نی��ز درب��اره مزایای ورود س��یمان به ب��ورس کاال در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شفاف س��ازی یکی از‬ ‫مهم ترین مزایای ورود س��یمان به بورس کاال اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا مانند تمام شرکت های دیگری که در بورس کاال‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬ش��رکت های سیمانی نیز باید ‪EPS‬‬ ‫و اطالعات مربوط به ش��رکت خ��ود را به بورس کاال‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این رو دیگر در سیمان تنوع قیمت‬ ‫نداریم‪ ،‬زیرا در ‪4‬سال گذشته همواره قیمت شرکت ها‬ ‫متفاوت از قیمت های مص��وب انجمن تولیدکنندگان‬ ‫سیمان بوده است‪ ،‬زیرا به صورت عمده تولیدکنندگان‬ ‫به دلی��ل نبود بازار و کمبود نقدینگی زیر قیمت بازار‬ ‫محصول خود را به فروش می رسانند و همین موضوع‬ ‫س��بب ناهماهنگی در قیمت ها و رقابت منفی در بازار‬ ‫سیمان شده بود‪.‬‬ ‫صباغیان بیدگل در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫با ورود س��یمان به ب��ورس کاال این مش��کل برطرف‬ ‫ش��ده و در زمین��ه قیمت گ��ذاری نی��ز ابت��دا انجمن‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان باید قیم��ت را به بورس کاال‬ ‫اع�لام کن��د و تولیدکنندگان نیز مکلف هس��تند که‬ ‫محص��ول را به ان قیمت عرض��ه کنند و این موضوع‬ ‫سبب هماهنگی در قیمت گذاری ها خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به نیاز کشور به کاالی استراتژیک ریل و با عنایت‬ ‫به محدودیت ه��ای بین المللی ناش��ی از تحریم ها‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان اق��دام به نصب و راه اندازی خط تولید ریل کرد‪ .‬این‬ ‫خط‪ ،‬قادر به تولید انواع ریل راه اهن جهت خطوط پرسرعت‪،‬‬ ‫فرعی و مترو است و از ‪ ۲۲‬بهمن امسال تولید ریل معدن نیز‬ ‫به س��بد تولیدات ریلی ذوب اهن اصفهان افزوده شد و کشور‬ ‫را از واردات این محصوالت بی نیاز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬محمدامین یوس��ف زاده مدیر مهندس��ی‬ ‫نورد ذوب اهن اصفهان در این باره گفت‪ :‬تولید ریل نسبت به‬ ‫سایر محصوالت فوالدی‪ ،‬از الزامات استاندارد سختگیرانه تری‬ ‫برخوردار است و فرایند تولید ان نیز پیچیدگی های بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬ذوب اه��ن اصفهان به منظور خودکفایی کامل در تولید‬ ‫ری��ل‪ ،‬با اجرای پروژه های مختلف از جمله پروژه ‪ V.D‬موفق‬ ‫به تولید ش��مش ریل نیز شد‪ .‬مجموعه این اقدامات منجر به‬ ‫تولید ریل مطابق با اس��تانداردهای جهان��ی با گرید ‪۶۰E۱‬‬ ‫ش��د که تنها ‪ ۶‬کش��ور دنیا قادر به تولید ان هستند‪ .‬حاصل‬ ‫این تالش ها‪ ،‬ارس��ال ریل به راه اهن جمهوری اسالمی بود و‬ ‫خوشبختانه در امسال برای نخس��تین بار در کشور در محور‬ ‫میانه‪ -‬بس��تان اباد از ریل ذوب اهن اصفهان استفاده شد که‬ ‫ب��ا حضور رئیس جمهوری افتتاح ش��د‪ .‬با توج��ه به موفقیت‬ ‫ذوب اه��ن در تولید ریل مترو‪ ،‬این ش��رکت جهت تامین این‬ ‫ریل با س��ازمان های قطار شهری کشور تفاهمنامه امضا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی نیز در افتتاحیه نمایش��گاه رونق تولید‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫بین این شرکت و قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) جهت تامین ریل‬ ‫محور چابهار‪-‬زاهدان امضا شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر با حض��ور در ذوب اهن اصفهان‬ ‫می ت��وان ش��اهد تولید و دپو ان��واع ریل بود ک��ه طرف های‬ ‫ق��رارداد با عنایت ب��ه ظرفیت ه��ای حمل ونق��ل‪ ،‬انبارش و‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫صنعت س��یمان چند س��الی اس��ت که به‬ ‫دلی��ل رک��ود داخل��ی و همچنین از دس��ت‬ ‫دادن مهمتری��ن ب��ازار صادرات��ی خود یعنی‬ ‫کش��ور ع��راق در ی��ک رکود نس��بی به س��ر‬ ‫می ب��رد‪ .‬ب��ه دلی��ل ای��ن رکود نس��بی چند‬ ‫س��اله‪ ،‬همواره تولیدکنندگان در این صنعت‬ ‫با کاهش قیمت های مصوب ش��ده از س��وی‬ ‫دس��ت اندرکاران‪ ،‬دس��ت به رقاب��ت منفی با‬ ‫یکدیگر می زدند و ای��ن رقابت منفی همواره‬ ‫بالی چند س��اله این صنعت خاکستری بوده‬ ‫است‪ .‬این روزها با ورود سیمان به بورس کاال‪،‬‬ ‫می توانیم ش��اهد هماهنگ شدن قیمت ها در‬ ‫بازار س��یمان باش��یم‪ .‬البته فراتر از هماهنگ‬ ‫ش��دن قیمت ها در بازار سیمان‪ ،‬باید به دنبال‬ ‫رونق بخش��یدن به ظرفیت تولید ‪۸۰‬میلیون‬ ‫تنی در این صنعت بود که با مشخص نبودن‬ ‫بودجه های عمرانی در س��ال اینده‪ ،‬نمی توان‬ ‫به صورت کارشناسانه رونقی را برای این بازار‬ ‫متصور شد یا خیر؟‬ ‫البته در یک نگاه کالن و برنامه ریزی ش��ده‬ ‫می ت��وان این صنعت را در ب��ازه بلندمدت به‬ ‫سمت رونق سوق داد‪ .‬یکی از این راهکارهای‬ ‫بلندمدت رونق بازار س��یمان استفاده از بتن‬ ‫به جای اس��فالت در جاده سازی است که اگر‬ ‫چه تبلیغات و همایش های بس��یار از س��وی‬ ‫دس��ت اندرکاران و مس��ئوالن در این راس��تا‬ ‫برگزار شده‪ ،‬اما نتایج عملی ان در چند سال‬ ‫گذش��ته به صورت قابل توجهی هنوز نمایان‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫موضوع دیگری که می توان��د به رونق بازار‬ ‫س��یمان بینجامد‪ ،‬احیای بافت های فرس��وده‬ ‫است که با توجه به بودجه های دولت این مهم‬ ‫ت دولت قرار‬ ‫مشخص نیست که در کدام اولوی ‬ ‫دارد؟ بنابراین در چنین ش��رایطی رونق بازار‬ ‫سیمان مس��تلزم نگاه بلندمدت است که باید‬ ‫مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫فوالدی منوط به تایید‬ ‫یک وزارتخانه‬ ‫عبدالرضا شیخان‬ ‫نادر غفاری‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‬ ‫تولید نرمال ریل در ذوب اهن‬ ‫همچنین پیش��رفت پروژه ها اقدام به حمل انها می کنند‪ .‬در‬ ‫واقع تولید نرمال ریل در ذوب اهن اصفهان‪ ،‬عامل ش��تاب در‬ ‫توس��عه حمل ونقل ریلی کشور شده است‪ .‬این دستاوردها در‬ ‫ش��رایط کنونی که با س��نگین ترین تحریم ها روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫ارزش بسیار باالیی برای صنعت و اقتصاد کشور دارد و تداوم‬ ‫ان‪ ،‬ی��اری و حمای��ت تمامی دس��ت اندرکاران‪ ،‬مس��ئوالن و‬ ‫اصحاب رسانه را می طلبد‪.‬‬ ‫مدیر مهندس��ی نورد ذوب اهن اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت گل گهر که قرارداد خرید ‪۹‬هزار تن ریل با ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان دارد ت��ا کن��ون ‪۴‬هزار تن ریل‪ ،‬ش��رکت توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل کشور که تفاهمنامه ‪۱۵‬هزار تنی‬ ‫خری��د ری��ل دارد تاکنون ‪ ۳‬هزار تن ریل و ش��رکت متروی‬ ‫بهارس��تان اصفهان نیز از ق��رارداد ‪۳‬هزار تنی خود‪ ۶۰۰ ،‬تن‬ ‫ریل را حمل کرده اس��ت‪ .‬تفاهمنامه با ق��رارگاه خاتم نیز به‬ ‫سارا اصغری‬ ‫تازگی امضا ش��د و حمل ریل ان نیز با عنایت به پیش��رفت‬ ‫پ��روژه مربوطه (مح��ور چابه��ار – زاهدان) ب��ه زودی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یوس��ف زاده اف��زود‪ :‬ذوب اه��ن اصفه��ان نی��ز ب��ا توج��ه‬ ‫محدودیت ه��ای انب��ار کارگاه تولید ریل خ��ود (کارگاه نورد‬ ‫‪ )۶۵۰‬و بر اس��اس نیاز شرکت های مذکور اقدام به تولید ریل‬ ‫می کند و در این راه هیچ گونه محدودیتی ندارد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ظرفیت تولید ساالنه ریل در کارگاه نورد‬ ‫‪ ۶۵۰‬ذوب اهن اصفهان ‪۴۰۰‬هزار تن اس��ت که حدود ‪۴‬برابر‬ ‫نیاز ساالنه کشور است‪ .‬البته در شرایط تحریم های گسترده و‬ ‫ظالمانه کنونی‪ ،‬تولید با تمام ظرفیت مذکور نیازمند اقدامات‬ ‫و ریسک هایی اس��ت که تالشگران ذوب اهن اصفهان با تمام‬ ‫همت خود در این راس��تا تالش می کنند و از جمله گام های‬ ‫مهمی برای بومی سازی این فناوری برداشته اند‪.‬‬ ‫گمرک ایران در بخش��نامه ای به گمرکات‬ ‫اجرایی تاکید کرد‪ ،‬صادرات تمامی محصوالت‬ ‫فوالدی منوط به تایید و مجوز وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬بر اساس بخشنامه جدید‬ ‫دفتر صادرات گم��رک ایران‪ ،‬صادرات تمامی‬ ‫محص��والت فوالدی اعم از ش��مش‪ ،‬اس��لب‪،‬‬ ‫میلگ��رد‪ ،‬تیراهن‪ ،‬انواع ورق و‪...‬منوط به تایید‬ ‫و مجوز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۷۸‬درصدی‬ ‫سیمان سفید ازنا‬ ‫پ��روژه کارخانه سیمان س��فید ازنا ش��هریور‬ ‫‪ ۹۷‬کلنگ زن��ی ش��د و ق��رار ب��ود ‪ ۱۸‬ماهه به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در زمان‬ ‫کلنگ زنی اعالم ش��د این پ��روژه در طول روز‬ ‫‪ ۱۰‬تن ظرفی��ت دارد و ‪ ۲۲۰‬هزار تن ظرفیت‬ ‫ساالنه ان اس��ت و بر اساس براورد اولی ه بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬ه��زار مترمکع��ب خاکب��رداری انجام‬ ‫می شود و حدود ‪۴‬هزار تن میلگرد برای ساخت‬ ‫ان موردنیاز اس��ت‪ .‬ان زمان اعالم ش��د؛ حجم‬ ‫سرمایه گذاری این پروژه بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ب��وده و بزرگ ترین خط تولید س��یمان ‬ ‫سفید در کشور اس��ت‪ .‬درباره اخرین وضعیت‬ ‫این پ��روژه‪ ،‬محمد محمدی ن��ژاد‪ ،‬فرماندار ازنا‬ ‫ن سفید یکی از طرح های‬ ‫گفت‪ :‬کارخانه سیما ‬ ‫خوب در این شهرستان است و از روند اجرایی‬ ‫کار راضی هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این پروژه ‪۷۸‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد و ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫قطع��ات وارد ش��ده و در حال نصب هس��تند‪.‬‬ ‫محمدی نژاد یاداور شد‪ :‬سرمایه گذار این پروژه‬ ‫بخ��ش خصوصی بوده و با هم��کاری دولت در‬ ‫حال فعالیت اس��ت‪ .‬فرماندار ازنا در پاس��خ به‬ ‫پرسشی که این پروژه مطابق برنامه زمان بندی‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود در مدت‬ ‫‪ ۱۸‬ماه تکمیل ش��ود اما متاس��فانه مشکالت‬ ‫اقتص��ادی و افزای��ش قیم��ت برخ��ی اجناس‬ ‫کم��ی در روند کار تاخی��ر انداخت‪ .‬با این حال‬ ‫در اینده نه چندان دور می تواند به بهره برداری‬ ‫برسد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این کارخانه برای ‪ ۱۵۰‬نفر‬ ‫به صورت مستقیم و بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم ایجاد اشتغال می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازار سیمان چند سالی بود که گرفتار رقابت منفی‬ ‫ش��ده بود و تولیدکنندگان به دلیل رکود بازار داخلی‬ ‫در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬هم��واره در کاهش قیمت ها‬ ‫گ��وی س��بقت را از یکدیگر م��ی ربودن��د‪ .‬از همین‬ ‫رو دس��ت اندرکاران ای��ن صنع��ت در انجم��ن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت س��یمان نیز به دنبال ورود سیمان‬ ‫به بورس کاال بودند تا از این طریق زمینه رقابت منفی‬ ‫در این بازار را از بین ببرند‪ .‬البته ایده ورود سیمان به‬ ‫بورس کاال با اما و اگرهای بسیاری همراه بود که مانع‬ ‫از عملیاتی شدن این طرح می شد‪.‬‬ ‫بورس کاال یک سیس��تم بسیار شفاف است که هم منافع تولیدکننده‬ ‫و ه��م منافع مصرف کنن��ده را تضمین می کند‪ .‬از انجا که در س��ال های‬ ‫گذش��ته در صنعت س��یمان رقابت های منفی بسیاری شکل گرفته بود‪،‬‬ ‫سیستم بورس کاال سبب می شود این رقابت منفی از بین برود‬ ‫مع��اون فنی انجمن تولیدکنندگان س��یمان ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هرچند بس��یاری از تولیدکنندگان معتقد‬ ‫هس��تند که در بازار رقابت منفی انجام نمی دهند‪ ،‬اما‬ ‫با عرضه س��یمان در بورس کاال دیگ��ر قادر به انکار‬ ‫ف��روش با نرخ پایین تر از قیمت بازار نخواهند بود‪ .‬در‬ ‫حقیقت بورس کاال س��بب می شود که مشکل دیرینه‬ ‫رقابت منفی بازار سیمان از بین برود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شیوه نامه‬ ‫مهم کارگروه‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫برای ورق های‬ ‫فوالدی‬ ‫کارگروه تنظیم بازار در هش��تادمین جلس��ه خود‬ ‫و به پیش��نهاد کمیته تخصصی ف��والد‪ ،‬تصمیم های‬ ‫مهم��ی برای ب��ازار ورق های ف��والدی اتخاذ کرد که‬ ‫مهم ترین انها عبارتند از‪:‬‬ ‫ افزایش س��هم مچینگ ورق گرم به ‪ ۶۰‬درصد و‬‫ورق سرد به ‪۸۰‬درصد‬ ‫ الزام به عرضه ‪ ۶۰‬درصدی برای خریداران اسلب‬‫و ورق گرم‬ ‫ تعیین س��قف ‪ ۱۲‬درصدی لوله و پروفیل نسبت‬‫به ورق گرم دریافتی همان ماه‬ ‫ حذف تعرفه واردات ورق گرم زیر ‪ ۳‬میلی متر‬‫ اصالح سهمیه بهین یاب بر اساس تولید سال ‪۹۵‬‬‫و ‪ ۹۶‬صنایع متقاضی ورق گرم‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬در این ش��یوه نامه بس��یار مهم‬ ‫تالش شده تقریبا یک بسته جامع برای تنظیم بازار‬ ‫ورق دیده ش��ود اما هنوز برخی مس��ائل در زنجیره‬ ‫ورق ه��ای فوالدی از اس��لب تا محصوالت س��رد در‬ ‫ان دیده نش��ده اس��ت ضمن اینکه برخی بندها نیز‬ ‫ابهامات اجرایی دارد‪.‬‬ ‫برای نمونه در بند ‪ ۹‬اعالم شده که عرضه کنندگان‬ ‫و متقاضیان محصوالت ف��والدی باید میزان تقاضا و‬ ‫عرضه خود برای خرید هفته اینده را تا پایان روز سه‬ ‫شنبه هر هفته اعالم کنند‪ .‬این در حالی است که بر‬ ‫اس��اس مقررات بورس کاال‪ ،‬عرضه کنندگان یک روز‬ ‫قب��ل اطالعیه عرضه خود را ثب��ت می کنند و میزان‬ ‫تقاضا هم در زمان عرضه ثبت می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این ش��یوه نامه هیچ گون��ه برنامه ای‬ ‫درباره نحوه تامین اس��لب مورد نیاز سایر واحدهای‬ ‫افزایش اطمین��ان خاطر صنایع تکمیلی ورق گرم‬ ‫و س��رد از تامین مواد اولیه مورد نیاز با افزایش سهم‬ ‫مچینگ‬ ‫ کاهش س��همیه فروش��ی در بازار ازاد با اصالح‬‫سهمیه های بهین یاب‬ ‫ کاهش تقاضا در تاالر اصلی بورس کاال با انتقال‬‫بخش عمده تقاضای کارخانه های بزرگ خریدار ورق‬ ‫به مچینگ‬ ‫ نظارت بیش��تر بر صنای��ع تکمیلی ورق همچون‬‫لوله و پروفیل با تعیین س��قف قیمتی و الزام به ارائه‬ ‫گزارش فروش به صورت هفتگی‬ ‫افزایش عرضه ورق در بورس کاال از طریق افزایش‬ ‫تعداد عرضه کنندگان و کاهش فشار بازار ورق از روی‬ ‫دوش فوالد مبارکه‪.‬‬ ‫رونق بازار‬ ‫سیمان با‬ ‫کدام اولویت؟‬ ‫‪12‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫استقرار ملخ ها‬ ‫در کوه های بوشهر‬ ‫در حال��ی که این روزها کرونا به مهم ترین موضوع‬ ‫در س��طح کش��ور تبدیل ش��ده‪ ،‬کرونای دیگری در‬ ‫استان بوشهر محصوالت کش��اورزی مردم را تهدید‬ ‫می کن��د و ان ه��م ملخ های صحرایی هس��تند که‬ ‫در ص��ورت بی توجه��ی می توانند بخ��ش زیادی از‬ ‫محصوالت کش��اورزی را نابود کنند‪ .‬به دنبال ورود و‬ ‫ن سال قبل‪،‬‬ ‫هجوم ملخ ها به اس��تان بوش��هر از بهم ‬ ‫عملی��ات مقابله با ملخ ه��ای صحرایی به طور جدی‬ ‫در اس��تان بوشهر اغاز شد و با جدیت ادامه یافت تا‬ ‫موج خطر رفع ش��د‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان بوش��هر در گفت وگو با مهر از ورود نخستین‬ ‫ن س��ال جاری خبر داد و اظهار‬ ‫دسته ملخ ها از بهم ‬ ‫کرد‪ :‬به طور مستمر در حال اجرای عملیات ردیابی و‬ ‫مبارزه با ملخ های صحرایی هستیم و تیم ها با جدیت‬ ‫در می��دان مبارزه هس��تند‪ .‬محمدتق��ی منوچهری‬ ‫با اش��اره به تشکیل س��تاد مدیریت بحران عملیات‬ ‫مبارزه با افت ملخ های صحرایی خاطرنشان کرد‪۵۵ :‬‬ ‫اکیپ مبارزه کننده و ردیاب در اس��تان فعال هستند‬ ‫و به طور ش��بانه روزی در امر مبارزه با ملخ صحرایی‬ ‫ت�لاش می کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه ملخ ها در‬ ‫ارتفاعات استان بوشهر مستقر شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ملخ ها در ارتفاعات دشتس��تان‪ ،‬تنگس��تان و دشتی‬ ‫قرار گرفته اند و این ارایش اس��تقرار ملخ ها مبارزه با‬ ‫ملخ ها را مقداری مشکل کرده است‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد‬ ‫ایجاد شبکه توزیع اقالم بهداشتی با هدف تنظیم بازار‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مرک��زی از ایجاد ش��بکه توزی��ع اقالم‬ ‫بهداش��تی و ضدعفونی در این اس��تان به منظور‬ ‫تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار و گرانفروش��ی‬ ‫خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬جواد حس��نی در‬ ‫حاشیه جلسه س��تاد تنظیم بازار استان مرکزی‬ ‫در اراک‪ ،‬اظهار کرد‪ 3 :‬دس��تورکار شامل بررسی‬ ‫توزیع مواد ضدعفونی کننده مانند الکل و ماسک‪،‬‬ ‫وضعی��ت بازار و تامین کاالهای اساس��ی و میوه‬ ‫ش��ب عید و مباحث مربوط به نرخ گوش��ت گرم‬ ‫گوس��فندی و گوس��اله مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این جلس��ه مقرر شد به منظور‬ ‫پیگی��ری مباحث توزیع م��واد ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫الکل و ماسک با نظارت ستاد تنظیم بازار‪ ،‬شبکه‬ ‫توزیع مش��خص شود‪ .‬سرپرست سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مرک��زی درباره وضعیت‬ ‫بازار‪ ،‬تامین کاالهای اساس��ی و میوه ش��ب عید‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمین��ه مقرر ش��د‪ ،‬کارگروه های‬ ‫فرعی مش��خص ش��ود تا تع��داد غرفه های مورد‬ ‫نیاز را بررس��ی و زمان عرضه و نرخ را به س��تاد‬ ‫تنظیم بازار اعالم کند تا در جلس��ه اینده درباره‬ ‫ان تصمیم گیری ش��ود‪ .‬حس��نی درباره وضعیت‬ ‫ن��رخ گوش��ت گرم گوس��فندی و گوس��اله بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه افزایش قیمتی ک��ه در زمینه‬ ‫گوش��ت گوس��فندی به وجود امده‪ ،‬مقرر ش��د‪،‬‬ ‫ای��ن موارد رصد و نظارت بیش��تری بر ان انجام‬ ‫شود‪ .‬سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان مرکزی افزود‪ :‬درباره نرخ مرغ گرم نیز باید‬ ‫گفت گوش��ت مرغ با نرخ مصوب عرضه می شود‬ ‫و مش��کلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عرضه گوش��ت منجمد وارداتی به نرخ ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومان در س��طح فروش��گاه های بزرگ و اصناف‬ ‫برای مصرف کننده در دس��تور کار ستاد است تا‬ ‫بخشی از نیاز مردم را در این بخش تامین سازد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬نتای��ج حاصل از رصد نرخ اقالم و‬ ‫کاالهای س��طح استان حاکی از این است که در‬ ‫این بخش از میانگین کش��وری باالتر نیستیم و‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اعطای برند اصفه��ان به اصناف نمونه‪ ،‬موجب ایجاد‬ ‫حس رقابت بین واحدهای صنفی برای دریافت برند خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬علی کرباسی زاده در نشست‬ ‫مش��ترک کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی و اتاق‬ ‫اصناف اصفهان با تاکید بر لزوم توس��عه تقاضا و اندازه بازار‬ ‫در زمینه صنایع دستی اس��تان افزود‪ :‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫استان یکی از مزیت های گردشگری اصفهان است و حدود‬ ‫‪ ۱۱‬درصد جاده های کش��ور از اصفهان عبور می کنند‪ .‬وی‬ ‫در همین راستا ادامه داد‪ :‬توسعه صنعت گردشگری موجب‬ ‫‹ ‹تخصیص ‪ ۱۰‬میلیارد ریال برای مقابله‬ ‫استاندار بوشهر در گفت وگو با مهر از تالش جدی‬ ‫ب��رای مقابله با ملخ ها در اس��تان بوش��هر خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۰‬میلیارد ری��ال اعتبار برای‬ ‫مبارزه با اف��ت ملخ های صحرای��ی اختصاص یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬عبدالکریم گراوند از پیگیری وضعیت ملخ ها‬ ‫در استان بوشهر به طور جدی خبر داد و اضافه کرد‪:‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی عزمی جدی برای این موضوع‬ ‫دارد و در اس��تان نیز هم��کاری کامل برای مقابله با‬ ‫این افت انجام می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اس��تقرار‬ ‫ملخ ها در کوه ها و ارتفاعات استان بوشهر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع دسترس��ی به این افت و مبارزه با‬ ‫ان را دشوار کرده اما عملیات مبارزه با ملخ ها به طور‬ ‫مستمر ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۳‬برابری هجوم ملخ ها‬ ‫براس��اس اعالم محمدرضا درگاهی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫حفظ نباتات کش��ور‪ ،‬باتوجه به تغییر شرایط اقلیمی‬ ‫در شمال و شمال شرق افریقا‪ ،‬هندوستان و پاکستان‬ ‫و تغیی��ر ش��رایط اقلیم��ی در اس��تان های جنوب��ی‬ ‫کش��ور که متاثر از بارندگی های بسیار خوب امسال‬ ‫است‪ ،‬به نظر می رس��د هجوم ملخ های صحرایی تا ‪۳‬‬ ‫براب��ر افزایش یاب��د‪ .‬وی با بیان اینک��ه یکی دیگر از‬ ‫مش��کالت هجوم ملخ ها حجم باالی ریزش انهاست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امس��ال محاس��نی نیز داریم که یک��ی از انها‬ ‫امکانات بس��یار و امادگی تجهیزات نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬درگاهی با بیان اینکه امسال تمامی‬ ‫همکاران ما مجهز به تجهیزات شده اند و اموزش های‬ ‫الزم را دیده اند و همچنین جلس��ات ستاد بحران در‬ ‫اس��تان های جنوبی تشکیل و بخش��نامه های مربوط‬ ‫صادر شده‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبارات الزم نیز در اختیار استان ها‬ ‫ق��رار گرفته و دولت نیز قول داده که اگر به اعتبارات‬ ‫بیشتری نیاز بود این اعتبار را از محل اعتبارات ملی‬ ‫و همچنین استانی تامین کند‪ .‬وی با بیان اینکه سال‬ ‫گذش��ته برای مقابله با افت مل��خ صحرایی بیش از‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار هکتار از زمین های کش��اورزی سمپاش��ی‬ ‫ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬باتوجه به حج��م ریزش های امس��ال‬ ‫پیش بینی می کنیم عملی��ات مبارزه در بیش از یک‬ ‫میلی��ون هکتار از اراضی کش��ور انجام ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه از حدود ‪۱۰‬‬ ‫روز پیش ‪ ۹‬استان جنوبی هرمزگان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬فارس و‬ ‫سیستان وبلوچستان درگیر هجوم ملخ های صحرایی‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت مب��ارزه تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹‬هزار هکتار از اراضی سمپاشی شده اند که‬ ‫بیشتر انها در اس��تان هرمزگان بوده است‪ .‬درگاهی‬ ‫با اش��اره به حضور پررنگ و موثر کش��اورزان در امر‬ ‫مقابله با افت ملخ های صحرایی افزود‪ :‬س��ال گذشته‬ ‫کش��اورزان همکاری بس��یار خوبی در ای��ن زمینه با‬ ‫ما داش��تند و امس��ال نیز از انها درخواست می کنیم‬ ‫امکانات و دستگاه های سمپاشی شان را به کار بگیرند‪.‬‬ ‫سم رایگان نیز در اختیار انها قرار می دهیم تا امسال‬ ‫مشکل مبارزه با این افت خطرناک را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫انتظ��ار داریم ب��ا نظارت های متع��دد این روند‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ .‬حس��نی تاکید ک��رد‪ :‬باتوجه‬ ‫به ش��یوع بیماری کرون��ا برخورد ب��ا محتکران‬ ‫و گرانفروش��ان که اقالم مورد نی��از را با قیمتی‬ ‫چندین برابر به دس��ت مصرف کننده می رسانند‪،‬‬ ‫در دس��تور کار س��تاد تنظیم بازار استان است‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬مقرر ش��د به منظور تامین مواد‬ ‫ضدعفونی کنن��ده ‪ 3‬ش��رکت ب��ه ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده مواد ضدعفونی کننده اضافه ش��ود‬ ‫که مورد تاکید س��ازمان غذا و دارو دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی است و امیدواریم مشکالت مردم در یک‬ ‫تا دو روز اینده در این حوزه برطرف شود‪.‬‬ ‫مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫‹ ‹دسترسی به ملخ ها سخت شد‬ ‫رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان بوشهر با‬ ‫ت ش��دن دسترسی به ملخ ها ادامه داد‪:‬‬ ‫اشاره به سخ ‬ ‫اکنون ملخ های صحرایی به ارتفاعات طلحه و درنگ‬ ‫شهرستان دشتس��تان‪ ،‬خاییز شهرستان تنگستان و‬ ‫ارتفاعات دش��ت زال و موند شهرس��تان دشتی پرواز‬ ‫کرده اند‪ .‬وی به اش��اره به اینکه همه شهرستان های‬ ‫استان غیر از دیلم درگیر ملخ ها هستند‪ ،‬افزود‪ :‬مبارزه‬ ‫ب��ا ملخ های صحرایی از طریق زمین و هوا ادامه دارد‬ ‫و تاکنون ‪ ۹۰۰‬هکتار اراضی اس��تان بوشهر علیه این‬ ‫افت سم پاشی شده است‪ .‬منوچهری اضافه کرد‪ :‬یک‬ ‫هواپیمای سم پاش در فرودگاه بوشهر مستقر شده و‬ ‫یک فروند دیگر برای انتقال به بوش��هر اماده است و‬ ‫امکانات و سم مورد نیاز نیز برای انجام عملیات مقابله‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعطای برند اصفهان به واحدهای صنفی نمونه‬ ‫افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه و ایجاد رونق‬ ‫کسب وکار خواهد شد‪.‬‬ ‫کرباس��ی زاده از برگزاری جلس��ات هفتگی کمیس��یون‬ ‫و کارگروه ه��ای ذیل کمیس��یون گردش��گری و برند اتاق‬ ‫بازرگان��ی اصفهان به منظور کمک به توس��عه گردش��گری‬ ‫اس��تان خبر داد و افزود‪ :‬در این جلس��ات افراد برای ایجاد‬ ‫ش��رکت های گردشگری ترغیب شده اند‪ .‬رسول جهانگیری‪،‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه مش��کالت اصناف‬ ‫در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز‬ ‫طرح ش��ده و در حال پیگیری اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار واحد صنفی در اس��تان وجود دارن��د که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار واحد در شهر اصفهان مستقر هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۸۰‬درصد توزی��ع کاال و ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫اسکان مسافران نوروزی در کش��ور به واسطه اصناف انجام‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان‪:‬‬ ‫مردم نگران تامین کاالی اساسی نباشند‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان گفت‪:‬‬ ‫تامین کااله��ای موردنیاز مردم به وی��ژه باتوجه به نزدیک‬ ‫ش��دن به ایام نوروز در حال انجام است؛ بنابراین شهروندان‬ ‫نگران تامین کاالهای اساسی نباشند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان گفت‪:‬‬ ‫تامین کااله��ای موردنیاز مردم به وی��ژه باتوجه به نزدیک‬ ‫ش��دن به ایام نوروز در حال انجام است؛ بنابراین شهروندان‬ ‫نگران تامین کاالهای اساسی نباشند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خوزس��تان‪ ،‬امیرحس��ین نظری در‬ ‫حاش��یه بازدید از انبارهای ذخیره کاالی اساس��ی در بندر‬ ‫امام خمینی (ره) اس��تان بیان کرد‪ :‬هیچ مشکلی در تامین‬ ‫این کااله��ا در بخش های مختلف وجود ندارد‪ .‬برای تامین‬ ‫کااله��ای اساس��ی مورد نیاز خوزس��تان و کش��ور واردات‬ ‫کاالهای اساسی و تخلیه انها در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ذخیره سازی کاالهای‬ ‫اساسی در مقایسه با سال گذشته ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نظری ادامه داد‪ :‬واردات کاال نی��ز در این مدت ‪۴۰‬‬ ‫درصد نس��بت به سال گذشته افزایش یافته و درحال حاضر‬ ‫هی��چ کمبودی در بح��ث کاالهای اساس��ی نداریم‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ادامه داد‪ :‬تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز مردم به ویژه باتوجه به نزدیک ش��دن به‬ ‫ایام نوروز در حال انجام است و نسبت به سال گذشته تا ‪۲‬‬ ‫برابر کاالی اساسی ذخیره سازی شده است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خوزس��تان ادام��ه داد‪ :‬پیش از‬ ‫تخلیه و بارگیری کاالها در بندر‪ ،‬ازمایش های الزم ازسوی‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬اداره اس��تاندارد و غذا و دارو باتوجه به ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا انجام می ش��ود و مردم نگرانی در این زمینه‬ ‫نداشته باشند‪ .‬نظری ادامه داد‪ :‬قرنطینه و ازمایش های الزم‬ ‫روی کااله��ای وارداتی پیش از بارگیری انجام می ش��ود و‬ ‫براساس نتایج به دس��ت امده باتوجه به حساسیتی که این‬ ‫روزها به دلیل ش��یوع وی��روس کرونا وج��ود دارد کاالهای‬ ‫اساسی ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الزم اس��ت ش��رکت های توزیع کاالی اساسی‬ ‫نیز نهایت همکاری را داش��ته باشند و در شرایط کنونی که‬ ‫در تامین و ذخیره کاال مش��کلی وجود ندارد کاال به اندازه‬ ‫کافی در سطح بازار توزیع شود و در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫بندر امام خمینی (ره) بزرگ ترین بندر کش��ور از نظر توان‬ ‫ذخیره س��ازی انواع کاالها از قبیل محصوالت فله خشک و‬ ‫مایع اس��ت که با برخورداری از ‪ ۳۸‬پس��ت اسکله به طول‬ ‫‪ 7‬کیلومت��ر نزدیک ترین بندر جنوبی ب��ه مراکز صنعتی و‬ ‫جمعیتی کشور است‪ .‬این مجتمع بندری از ظرفیت مناسب‬ ‫پسکرانه ای جاده ای‪ ،‬ریلی و هوایی برخوردار است‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬به ازای هر ‪ ۲۰‬نفر در اس��تان یک‬ ‫واحد صنفی وجود دارد‪ ،‬در حالی که براس��اس اس��تاندارد‬ ‫جهان��ی باید به ازای هر ‪ ۴۰۰‬نفر ی��ک واحد صنفی وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه جذب گردشگر‬ ‫قم از اس��تان اصفهان بیشتر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد تخت های‬ ‫اقامتی مشهد ‪ ۱۲‬برابر استان اصفهان است‪ .‬جهانگیری در‬ ‫ادامه از معرف��ی واحدهای صنفی نمون��ه از طریق معرفی‬ ‫اتحادیه های مربوط به منظور اعطای برند اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدگوهریان‪ ،‬مس��ئول کارگروه مدل های اقتصادی برند‬ ‫کمیس��یون گردش��گری نیز هدف از ارائه برند اصفهان به‬ ‫واحدهای صنفی را فروش اصالت کاال و خدمات دانست‪.‬‬ ‫‹رشد صدور مجوز کسب و کار‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه گذش��ته ‪ ۷۱۱‬جواز تاسیس در استان مرکزی صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مرکزی‪ ،‬جواد حس��نی‪ ،‬از صدور ‪ ۷۱۱‬جواز برای تاسیس واحدهای‬ ‫تولیدی در ‪ ۱۱‬ماه امسال خبر داد و گفت‪ :‬سرمایه ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریالی این واحدها ازسوی بخش خصوصی تامین می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان صدور جواز تاس��یس ازس��وی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان مرکزی در سال جاری نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با این میزان سرمایه گذاری در حوزه صنعت‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫با اغاز فعالیت واحدها‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۴۸۷‬فرصت اشتغال جدید‬ ‫در استان ایجاد شود‪.‬‬ ‫حس��نی ادام��ه داد‪ :‬از ابتدای امس��ال ‪ ۲۹۹‬پروان��ه بهره برداری با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۰۹‬میلیارد ریال در اس��تان صادر شده‬ ‫که اشتغال انها نیز ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۲۸‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫اقالم اساسی به وفور در بازار مازندران وجود دارد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‪ ،‬هرگونه‬ ‫کمبود کاال را در استان رد کرد و گفت‪ :‬اقالم اساسی به وفور‬ ‫در بازار اس��تان وجود دارد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از مازندران‪،‬‬ ‫حس��ینقلی قوانلو در حاش��یه س��تاد تنظیم بازار اس��تان با‬ ‫بیان اینکه اقالم اساس��ی مورد نیاز خانوار به وفور در س��طح‬ ‫فروش��گاه ها و واحدهای صنفی در سراسر استان وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های انجام شده امسال موجودی‬ ‫کاالهای اساس��ی در انبارها و فروشگاه ها و واحدهای صنفی‬ ‫در اس��تان در سطح بس��یار مطلوب تری نسبت به سال های‬ ‫گذش��ته ق��رار دارد‪ .‬وی با تکذیب هرگون��ه کمبود کاال در‬ ‫س��طح استان گفت‪ :‬در راس��تای تنظیم بازار گوشت منجمد‬ ‫گوس��اله‪ ،‬ش��کر‪ ،‬مرغ در سطح فروش��گاه های بزرگ و دیگر‬ ‫فروشگاه های منتخب توزیع شده و مردم به راحتی می توانند‬ ‫انه��ا را تهیه کنند‪ .‬قوانلو در ادامه به توزیع س��یب و پرتقال‬ ‫فعالیت تجاری در مرز باشماق مریوان‬ ‫مدیرکل گمرکات کردس��تان از اغاز‬ ‫دوباره فعالیت تجاری در مرز باش��ماق‬ ‫مری��وان خب��ر داد و گف��ت‪ :‬از انجا که‬ ‫مرز س��یرانبند بانه همچنان بسته است‬ ‫فعالیت های تج��اری در این مرز نیز به‬ ‫باشماق منتقل شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی گمرکات‬ ‫اس��تان کردس��تان‪ ،‬بختیار رحمانی پور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بعد از اعالم ش��یوع بیماری‬ ‫کرون��ا در ای��ران و همچنی��ن ع��راق‬ ‫محدودیت های��ی در انج��ام مب��ادالت‬ ‫مرزی در مرزهای بین دو کشور از جمله‬ ‫سیرانبند و باشماق ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کردس��تان مرزه��ای‬ ‫سیرانبند و باش��ماق تحت تاثیر شرایط‬ ‫پیش امده قرار گرفتند و فعالیت تجاری‬ ‫و مس��افری در انها برای مدتی (‪ 4‬روز)‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل گمرکات کردس��تان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ح��ال حاضر مرز س��یرانبند بانه‬ ‫همچنان بس��ته اس��ت و ط��رف عراقی‬ ‫بازگش��ایی این مرز را به اس��تقرار کادر‬ ‫پزش��کی در این مرز مش��روط کرده‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل حجم ترافی��ک کامیون ها‬ ‫در س��یرانبند به باش��ماق منتقل شد و‬ ‫هم اکن��ون ص��ادرات و واردات کاال در‬ ‫باش��ماق ب��دون هیچ مش��کلی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫رحمانی پور یاداور ش��د‪ :‬اجازه خروج‬ ‫ایرانی ها از بخش مس��افری مرز باشماق‬ ‫داده نمی ش��ود اما عراقی ه��ا می توانند‬ ‫به کشورش��ان بازگردند و در مقابل هم‬ ‫ایرانی ها می توانند از این مرز وارد کشور‬ ‫ش��وند؛ البته در بدو ورود ازس��وی کادر‬ ‫پزشکی مستقر در مرز ازمایش می شوند‬ ‫و تست الزم از انها گرفته می شود‪.‬‬ ‫تنظیم بازاری در س��طح استان اش��اره کرد و افزود‪ :‬براساس‬ ‫برنامه ریزی های به عمل امده مقرر ش��د در ایام پایانی سال‬ ‫این میوه ها در س��طح بازار اس��تان عرضه شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با اطمینان خاطر به هم استانی های عزیز عرض می کنم‬ ‫هیچ کمبود کاالیی در حوزه س��بد خانوار وجود ندارد و همه‬ ‫کاالها در س��طح بس��یار خوبی هم در سطح عرضه و هم در‬ ‫انبارها موجود است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گفت‪ :‬ب��رای رفع مش��کالت کارخانه های‬ ‫تولی��دی م��واد ضدعفونی کنن��ده‪ ،‬ص��ادرات الکل را‬ ‫ممنوع کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مهدی صادق��ی نیارکی در جریان‬ ‫بازدی��د از کارخانه ه��ای تولیدکنن��ده محل��ول و ژل‬ ‫ضدعفونی کنن��ده مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫بهارس��تان و اش��تهارد در اس��تان الب��رز‪ ،‬در جم��ع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬این بازدید با همراهی حوزه معاونت‬ ‫هماهنگ��ی و نظارت فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری و همچنین مدیرکل امور دارو سازمان‬ ‫غذا و داروی کش��ور انجام شده تا مسائل شرکت های‬ ‫تولیدی در این زمینه‪ ،‬حجم تولید و شیفت کاری در‬ ‫این کارخانه ها از نزدیک رصد شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درب��اره توزی��ع محلول ها و ژل های‬ ‫ضدعفونی کننده واحدهای تولیدی نیز س��ازمان غذا‬ ‫و دارو و ش��رکت های پخش دارو بر این روند نظارت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مازندران از رصد لحظه ای بازار ازس��وی بازرسان این سازمان‬ ‫خبر داد و اعالم کرد‪ :‬متاس��فانه برخی افراد در روزهای اخیر‬ ‫در فضای مجازی دست به انتشار شایعه مبنی بر کمبود کاال‬ ‫می زنند که بیش��تر می خواهند فضای نگرانی را در جامعه به‬ ‫وج��ود اورن��د‪ ،‬در حالی که مردم عزیز ما خود ش��اهدند هم‬ ‫اکنون س��طح موجودی کاالها واقع��اً در واحدهای صنفی و‬ ‫فروشگاه ها در ایده ال ترین حالت قرار دارد‪.‬‬ ‫صادرات الکل ممنوع شد‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ادامه داد‪ :‬در راستای تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز واحده��ای تولیدکننده م��واد ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫س��ازمان غذا و دارو از طریق ص��دور حواله هایی این‬ ‫مواد اولی��ه را که به طور عمده الکل اس��ت برای این‬ ‫شرکت ها فراهم کرده و تحویل انها می دهد‪.‬‬ ‫صادق��ی نیارکی گفت‪ :‬ص��دور حواله برای تحویل‬ ‫م��واد اولی��ه از جمله الکل در این ش��رکت ها که نیاز‬ ‫تولیدش��ان است ازس��وی س��ازمان غذا و دارو انجام‬ ‫می ش��ود اما در بحث توزیع تولیدات باید محصوالت‬ ‫تولیدی به ش��رکت های پخش کننده ای که مورد نظر‬ ‫سازمان غذا و دارو است تحویل داده شود و این مورد‬ ‫برای توزیع در اس��تان و ارس��ال به سایر نقاط کشور‬ ‫اعمال می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقدامات��ی ک��ه ب��رای رفع مش��کالت‬ ‫کارخانه های تولیدی م��واد ضدعفونی کننده از جمله‬ ‫ژل و محل��ول مدنظ��ر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در ای��ن زمینه‬ ‫ص��ادرات ال��کل را ممنوع کرده ای��م‪ ،‬همچنین تعرفه‬ ‫واردات ال��کل را به ‪ 5‬درصد کاهش داده ایم تا واردات‬ ‫انجام شود و سهم هر واحد تولیدی برای دریافت این‬ ‫مهم مشخص است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با تاکید ب��ر اینکه واحدهای تولیدی که در‬ ‫زمینه تولید ژل ضدعفونی کننده دست کار می کنند‪،‬‬ ‫متولی برای توزیع مواد اولیه بین این واحدها براساس‬ ‫نظر س��ازمان غذا و دارو‪ ،‬انجمن مورد نظر ان تعیین‬ ‫شده که در ادامه بر روند توزیع تولیدات این واحدهای‬ ‫تولیدی در سطح بازار نیز نظارت خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کسب و کارها در انتظار حمایت دولت هستند‬ ‫حمل ونقلی ها در انتظار جبران زیان کرونا‬ ‫‹ ‹زیان ‪ ۵۵‬میلیارد تومانی رجا از کرونا‬ ‫زیان ‪ ۵۵‬میلیارد تومانی شرکت رجا از شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا‪ ،‬فقط یکی از تبعات اقتصادی بحران پیش امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د رجبی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریلی‬ ‫رجا در پاس��خ به‬ ‫توضیح داد‪ :‬تاکنون حدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان پول بلیت های لغو ش��ده را به مردم پس‬ ‫داده ایم‪ .‬همچنین بر خالف برنامه ریزی های پیش��ین‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬میلیارد تومان نتوانس��ته ایم مس��افر جذب‬ ‫کنیم‪ .‬درواقع مجموعه رجا فرصت درامدی ‪ ۵۵‬میلیارد‬ ‫تومانی را از دس��ت داده اس��ت و نتوانسته هزینه ها را‬ ‫جبران کند‪ .‬از سوی دیگر بعید است برای نوروز‪ ،‬جذب‬ ‫مس��افر خوبی داشته باشیم‪ ،‬به ویژه که وزارت بهداشت‬ ‫نیز تاکید کرده است مردم سفر نروند و در خانه بمانند‪.‬‬ ‫رجبی در توضیح زیان این شرکت بابت لغو و کاهش‬ ‫س��فرها اظهار کرد‪ :‬منابع انس��انی ما بیکار مانده اند‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر بسیاری از س��فرها هم انجام نشده است‪.‬‬ ‫همچنین پول صندلی های فروخته شده را پس داده ایم‬ ‫و هزینه اس��ترداد را هم کس��ر نکرده ایم‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که اس��ترداد‪ ،‬هزینه بر بوده و به کار بردن عنوان‬ ‫جریمه برای هزینه استرداد‪ ،‬نادرست است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه درخواس��ت حمای��ت از حمل ونقل‬ ‫مس��افری ریلی و جبران خسارت های وارد شده به این‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کرون��ا این روزهای در همه ش��هرهای ایران می تازد‬ ‫و ابتالی ‪ ۲۳۳۶‬نفر ب��ه این ویروس و جان باختن ‪۷۷‬‬ ‫نفر بر اثر ان تا ظهر روز گذش��ته تایید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت و پزشکان متخصص مهم ترین راهکار‬ ‫جلوگیری از ش��یوع بیش��تر این وی��روس را ماندن در‬ ‫خان��ه و پرهیز از حضور در مکان های عمومی می دانند‬ ‫و برهمین اس��اس‪ ،‬این روزها بس��یاری از مردم‪ ،‬خود‬ ‫را خانه نش��ین کرده اند‪ .‬این کار اگرچه خیال بس��یاری‬ ‫از مردم را بابت کاه��ش احتمال ابتال به ویروس کرونا‬ ‫راحت کرده‪ ،‬اما کار و کاسبی های زیادی را نیز از سکه‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با شیوع کرونا و با توجه به اهمیت‬ ‫کاهش تردد در ش��هر و حض��ور در مکان های عمومی‪،‬‬ ‫این روزها کرکره بس��یاری از کس��ب و کارها در شهر‬ ‫پایین کش��یده ش��ده اس��ت‪ .‬حمل ونقلی ها نیز از این‬ ‫شرایط مستثنا نیس��تند‪ .‬این روزها کسی به مسافرت‬ ‫تفریحی فکر نمی کند و بیشتر کسانی که پیش تر برای‬ ‫چنین س��فرهایی برنامه ریزی کرده بودند‪ ،‬در حال لغو‬ ‫سفرهای خود هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برای تش��ویق مردم به لغو سفرهای‬ ‫غیرض��روری‪ ،‬وزی��ر راه و شهرس��ازی ‪ ۵‬اس��فند ب��ه‬ ‫شرکت راه اهن و س��ازمان هواپیمایی دستور داد برای‬ ‫بازگرداندن هزینه بلیت های لغو ش��ده‪ ،‬هزینه کنسلی‬ ‫کس��ر نشود‪ .‬این دس��تور اگرچه در شرایط پیش امده‪،‬‬ ‫واکنش��ی طبیعی و همدالنه با مردمی است که نگران‬ ‫س�لامتی خود هس��تند‪ ،‬اما هزینه هایی به شرکت های‬ ‫حمل ونقلی تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ب��ا توج��ه ب��ه بح��ران پیش امده‪،‬‬ ‫حمل ونقلی ه��ا پیش بینی می کنند برخالف هر س��ال‪،‬‬ ‫س��فرهای نوروزی امسال با استقبال روبه رو نشود‪ .‬این‬ ‫به معنی ان اس��ت که نه تنها ش��رکت های مسافربری‪،‬‬ ‫در پیک س��فرهای ساالنه یعنی نوروز‪ ،‬امسال درامدی‬ ‫نخواهند داشت‪ ،‬بلکه با لغو گسترده بلیت های از پیش‬ ‫فروخته شده‪ ،‬دچار زیان باالیی نیز شده اند و بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬چشم به حمایت های دولت دارند‪.‬‬ ‫مدیر عامل رجا‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان پول بلیت های لغو‬ ‫ش��ده را به مردم پس داده ایم‪ .‬همچنین ب��ر خالف برنامه ریزی های‬ ‫پیش��ین‪ ،‬ح��دود ‪ ۳۵‬میلی��ارد توم��ان نتوانس��ته ایم مس��افر جذب‬ ‫کنیم‬ ‫بخش‪ ،‬در نشس��ت هایی با مدیرعامل و معاون مسافری‬ ‫شرکت راه اهن مطرح شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در روزهای‬ ‫اخیر اعالم ش��د ک��ه کارگروهی در دولت قرار اس��ت‬ ‫خسارت کسب و کارها و نهادهای مختلف در اثر شیوع‬ ‫کرونا را بررس��ی کند‪ .‬برهمین اساس به جبران بخشی‬ ‫از خسارت ها امیدوار شده ایم‪.‬‬ ‫رجب��ی تاکید کرد‪ :‬بخش��ی از حمایت ه��ا می تواند‬ ‫در قالب تس��هیالت باش��د‪ .‬به عنوان مث��ال می توانند‬ ‫هزینه های جاری ما را دریافت نکنند یا پرداخت مبالغ‬ ‫ارزش افزوده ه��ای دوره ای را به تاخیر بیندازند تا ما به‬ ‫وضعی��ت ثبات برگردیم‪ .‬بخش��ی از حمایت ها هم باید‬ ‫نقدی باش��د‪ ،‬زیرا در مجموعه رج��ا ‪ ۳۲۰۰‬نفر نیروی‬ ‫انس��انی داریم که باید حقوق اسفند را به انها پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه اسیب ناشی از‬ ‫شیوع کرونا همگانی است‪ ،‬دولت باید همه اصناف را در‬ ‫نظر داشته باشد و به همه‪ ،‬در قالب پرداخت تسهیالت‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫عامری تاکید کرد‪ :‬به طور قطع این تس��هیالت باید‬ ‫بالعوض باشد اما اگر میسر نبود‪ ،‬باید در قالب وام های‬ ‫قرض الحس��نه بدون بهره ارائه شود‪ .‬به هرحال اقدامات‬ ‫حمایتی‪ ،‬بستگی به توان دولت دارد‪ ،‬اما ضروری است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬درحال حاضر سطح شهر بسیار خلوت‬ ‫شده است‪ ،‬بسیاری در خانه نشسته اند و خیلی ها هم به‬ ‫سفر رفته اند و بعید است از سفرهای نوروزی با ناوگان‬ ‫جاده ای اس��تقبال ش��ود‪ .‬البته هم��ه منتظریم ببینیم‬ ‫وضعیت ش��یوع کرونا به چه س��مت و سویی می رود و‬ ‫اوضاع چه زمانی دوباره عادی می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعاونی های مسافری می گوید با توجه‬ ‫ب��ه وضعیت مال��ی نامطلوب دولت‪ ،‬امی��دی به جبران‬ ‫خسارت های وارد شده به این صنف بابت لغو و کاهش‬ ‫سفرها ندارد‪.‬‬ ‫احمدرضا عامری در پاس��خ ب��ه‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫با ش��یوع کرونا‪ ،‬سفرهای بین شهری با اتوبوس کاهش‬ ‫چش��مگیری داشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بخش اتوبوسی‬ ‫ب��ا کاهش حدود ‪ ۶۰‬درصدی مس��افر و س��فر روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬این مس��ئله خس��ارت های زیادی به فعاالن‬ ‫این صنف وارد کرده اس��ت که هنوز ارقام ان مشخص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫عامری ادامه داد‪ :‬حتی اگر دولت بخواهد برای جبران‬ ‫خسارت های ما گامی بردارد‪ ،‬بعید است عملیاتی باشد‬ ‫زیرا وضعیت اقتصادی دولت هم چندان مناسب نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه دولت باید به فکر اصناف باش��د و در‬ ‫هم��ه جهان این گونه حمایت ه��ا در زمان بحران انجام‬ ‫کاهش چش��مگیر ن��رخ بلیت هواپیم��ا از اثار دیگر‬ ‫ش��یوع کرون��ا بر حمل ونقل مس��افری بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬استقبال از‬ ‫سفرهای هوایی به اندازه ای کاهش یافته که ایرالین ها‬ ‫قیمت ه��ا را به کف نرخ های مص��وب و در مواردی‪ ،‬به‬ ‫کمتر از ان رسانده اند تا زیان کمتری متوجه شان شود‪.‬‬ ‫مقصود اس��عدی سامانی در پاس��خ به تسنیم با بیان‬ ‫اینک��ه با ش��یوع کرونا‪ ،‬بس��یاری از م��ردم بلیت های‬ ‫خریداری شده را استرداد کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬بلیت بسیاری‬ ‫از پروازها نیز ازس��وی مردم لغو ش��ده اس��ت و برخی‬ ‫پروازها به دلیل نبود مسافر باطل می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه نرخ‬ ‫بلیت پروازهای داخلی به شدت کاهش یافته است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬این مس��ئله اس��یب بزرگی به ایرالین های داخلی‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در برخی مس��یرها مانند تهران‪-‬مش��هد‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۶۰‬درصدی سفر با اتوبوس‬ ‫‹ ‹زیان باالی ایرالین ها‬ ‫امار کنسلی سفرهای ریلی زیاد است‬ ‫معاون مس��افری ش��رکت راه اهن گف��ت‪ :‬امار‬ ‫مس��افرانی که س��فرهای خود را به دلیل شیوع‬ ‫کرونا لغو کرده اند‪ ،‬بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫میرحس��ن موس��وی در گفت وگو با مهر درباره‬ ‫لغو بلیت و رعایت شیوه نامه کسر نکردن خسارت‬ ‫کنس��لی بلیت از سوی ش��رکت های حمل ونقل‬ ‫ریلی اظهارکرد‪ :‬خس��ارت کس��انی ک��ه پیش از‬ ‫صدور دس��تور وزیر راه و شهرسازی در ‪ ۵‬اسفند‪،‬‬ ‫بلیت ه��ای خود را به دلیل احتمال ش��یوع کرونا‬ ‫لغ��و کرده اند‪ ،‬خسارتش��ان از ‪ ۱۶‬فروردین ‪ 99‬به‬ ‫بعد بازپس داده می شود‪ .‬براین اساس کسانی که‬ ‫از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬اس��فند اقدام به لغو سفرهای ریلی خود‬ ‫کرده اند‪ ،‬می توانن��د از ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۹۹‬به مدت‬ ‫محمود اوالد‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫نرخ بلیت به ‪ ۱۵۰‬هزار تومان رسیده است و در برخی‬ ‫پروازه��ای چارتری‪ ،‬بلیت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬ه��زار تومانی هم‬ ‫یافت می شود‪.‬‬ ‫به گفته اس��عدی س��امانی‪ ،‬برای جبران بخش��ی از‬ ‫خس��ارت ایرالین ها‪ ،‬پیش��نهادهایی از س��وی انجمن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی به وزارت راه و شهرسازی ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬دولت در ش��رایط س��ختی قرار گرفته‬ ‫و باید همه دس��ت به دس��ت هم دهیم و از این شرایط‬ ‫عبور کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن رض��ا جعف��رزاده‪ ،‬س��خنگوی س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ب��ا توجه به الزام ایرالین ها به کس��ر نکردن هزینه‬ ‫لغو بلیت از مس��افران‪ ،‬ایا برای جبران خسارت انها از‬ ‫این محل‪ ،‬تدبیری اندیشیده شده است یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫اکنون زمان این س��خنان نیست‪ ،‬در شرایط فعلی همه‬ ‫اقدام ها باید مبتنی بر نگاه انسانی باشد‪ ،‬نه اقتصادی‪.‬‬ ‫‹ ‹معافی�ت ترانزیتی ه�ا از پرداخ�ت هزینه‬ ‫دیرکرد کانتینر‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و دیگ��ر نهاده��ای موثر در‬ ‫ح��وزه حمل ونقل‪ ،‬در حال انج��ام برخی اقدامات برای‬ ‫حمای��ت از کس��ب و کارهایی که در اثر ش��یوع کرونا‬ ‫اس��یب دیده اند‪ ،‬هس��تند‪ .‬به عنوان مثال روز گذشته‬ ‫اعالم ش��د با پیش��نهاد وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬انجمن‬ ‫کش��تیرانی و خدمات وابس��ته ایران‪ ،‬همه کانتینرهای‬ ‫پر و خالی متوقف در مرزهای بین المللی را از پرداخت‬ ‫هزینه دیرکرد معاف کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬ش��هرام ادم نژاد‪،‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬با‬ ‫پیش��نهاد وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬انجمن کش��تیرانی‬ ‫و خدمات وابس��ته ای��ران به منظور جلوگی��ری از اثار‬ ‫س��وء اقتصادی شیوع ویروس کرونا و کاهش زیان های‬ ‫دس��ت اندرکاران ترانزی��ت کش��ور که به دلیل بس��ته‬ ‫ش��دن مرزهای بین المللی با توقف کامیون های حامل‬ ‫کااله��ای ترانزیت خارجی روبه رو ش��ده اند‪ ،‬براس��اس‬ ‫وظایف مل��ی‪ ،‬اجتماعی و حرفه ای خود تصمیم گرفت‬ ‫همه کانتینرهای پر و خالی مرتبط را از پرداخت هزینه‬ ‫دیرکرد کانتینر معاف کند‪.‬‬ ‫محمد رجبی‬ ‫احمدرضا عامری‬ ‫مقصود اسعدی سامانی‬ ‫شهرام ادم نژاد‬ ‫ضدعفونی کردن قطارها برای سفرهای ریلی‬ ‫یک ماه ب��رای بازپس گرفت��ن ‪ ۱۰‬درصد هزینه‬ ‫خرید بلیت اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفته معاون مس��افری شرکت راه اهن‪ ،‬همه‬ ‫کس��انی که در تاریخ های بعد از این ش��یوه نامه‪،‬‬ ‫اقدام به لغو س��فرهای ریلی و درخواست استرداد‬ ‫هزین��ه بلیت کنند‪ ،‬بر اس��اس انچه در س��امانه‬ ‫فروش بلیت قطار برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ ،‬کل‬ ‫هزینه خرید بلیت را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش��ی درباره تعداد کسانی‬ ‫که بلیت خود را لغو کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد زیادی‬ ‫از مسافران‪ ،‬سفرهای خود را برای روزهای جاری‬ ‫و اس��فند لغو کرده ان��د‪ .‬همچنین برای تعطیالت‬ ‫نوروز نیز صندلی خالی زیاد داریم‪.‬‬ ‫ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا ب��ه هموطنان‬ ‫اطمین��ان داد قطاره��ا و همه اق�لام مصرفی در‬ ‫انها به طور دائمی‪ ،‬ضدعفونی و از نظر بهداشتی‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل ش��رکت حمل ونقل‬ ‫ریلی رجا‪ ،‬س��عید رجبی به مهم تری��ن اقدامات‬ ‫و تمهیدات گس��ترده این ش��رکت ب��رای مقابله‬ ‫ب��ا ویروس کرونا در قطارها ک��ه پیش از این نیز‬ ‫اطالع رس��انی شده بود‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت همه کنترل ها و مراحل ضدعفونی کردن‬ ‫قطارها را به طور جدی دنبال می کند‪.‬‬ ‫محم��د رجبی از هم وطنانی ک��ه بلیت قطار را‬ ‫خریداری کرده اند و مش��کوک ب��ه ویروس کرونا‬ ‫هس��تند‪ ،‬تقاضا کرد بلیت های خود را براس��اس‬ ‫اطالعی��ه ای که راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬استرداد کرده یا به تعویق بیندازند‬ ‫تا سایر مسافران قطارها با امنیت خاطر با قطارها‬ ‫سفر کرده و به امور جاری زندگی خود بپردازند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت رجا در نخستین‬ ‫روزهای اعالم ش��یوع ویروس کرونا در کشور و با‬ ‫هدف سالمتی و ارامش مسافران در سفر با قطار‪،‬‬ ‫عملیات مه پاشی و ضدعفونی کردن قطارها را در‬ ‫همه مبادی و مقاصد به ویژه نقاط تماس مسافران‬ ‫با وس��ایل و تجهیزات قطارها در دستور کار قرار‬ ‫داد‪ .‬مدیرعامل رجا تاکید کرد‪ :‬استفاده از ماسک‬ ‫و دستکش به وس��یله همه ماموران قطار به ویژه‬ ‫مهمانداران در طول س��فر الزامی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه اس��تفاده از ژل های ضدعفونی کننده‬ ‫و ضد عفونی کردن همه اجسام و ظروف اشپزی‬ ‫و اس��تفاده از ظروف یک بار مصرف در توزیع غذا‬ ‫مورد تاکید ویژه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رجبی ب��ه توزیع بروش��ور‪ ،‬نصب برچس��ب و‬ ‫تراکت های اطالع رس��انی و اموزش��ی در قطارها‬ ‫ب��رای اگاه��ی مس��افران از نحوه پیش��گیری و‬ ‫مراقبت های بهداش��تی درباره این ویروس اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬هموطن��ان از ضدعفون��ی بودن و‬ ‫بهداش��تی بودن محیط قطارها اطمینان داش��ته‬ ‫باش��ند و در س��فر با قطار نکات ایمنی را به طور‬ ‫جدی رعایت کنند‪.‬‬ ‫مهلت انصراف یا اعتراض در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از پایان‬ ‫فرص��ت اعتراض ی��ا انصراف در طرح اقدام مل��ی در پایان روز‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۴ ،‬اسفند خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬ثبت نام‬ ‫مرحله دوم طرح اقدام ملی مس��کن از ش��نبه ‪ ۱۷‬اسفند اغاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬در مرحله نخست‪ ،‬ثبت نام در ‪ ۵۳۰‬شهر انجام شد‬ ‫و قرار اس��ت با فراهم شدن ش��رایط مرحله دوم ثبت نام از ‪۱۷‬‬ ‫اس��فند شروع شود که این اغاز در ‪ 5‬استان اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬البرز و اصفهان خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی از ‪۱۲‬‬ ‫اس��فند این فرصت به متقاضیانی که تایید صالحیت نشدند یا‬ ‫خواه��ان انصراف از این طرح هس��تند‪ ،‬داده ش��د تا با مراجعه‬ ‫به س��ایت ‪ tem.mrud.ir‬نس��بت به انصراف یا اعتراض خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫پروان��ه اصالن��ی‪ ،‬مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در این زمینه اظهارکرد‪ :‬نظر به ضرورت اعالم پایان‬ ‫مهلت اعتراض و انصراف متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن و‬ ‫به منظور ادامه سایر اقدامات اجرایی این طرح‪ ،‬مهلت اعتراض‬ ‫به تایید نش��دن ش��رایط ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن و‬ ‫انصراف از ثبت نام در این طرح‪ ،‬در س��اعت ‪ ۲۴‬چهارشنبه ‪14‬‬ ‫اسفند ‪ 98‬به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬افرادی که نسبت به ثبت نام مرحله نخست اعتراض دارند‬ ‫با مراجعه به س��ایت در بخش اعتراضات با درج نام و کد ملی‬ ‫خود‪ ،‬کد رهگیری دریافت کرده و با ثبت کد‪ ،‬علت رد تقاضای‬ ‫اولیه خود را مش��اهده می کنند‪ .‬چنانچه اشتباهی شده باشد‪،‬‬ ‫اعتراض��ات ثبت و متقاضیان با ارائه مدارک س��جلی‪ ،‬در زمان‬ ‫مقرر و اعالم شده مراجعه کرده و وضعیت انها کنترل و نتیجه‬ ‫نهایی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫اصالنی درباره ش��رایط انصراف متقاضیان ط��رح اقدام ملی‬ ‫مس��کن گفت‪ :‬متقاضیانی که درخواست انصراف از طرح اقدام‬ ‫ملی را دارن��د‪ ،‬می توانند تقاضای انصراف خود را از طرح اقدام‬ ‫ملی تا تاریخ اعالم ش��ده ثبت کنند‪ .‬متقاضیان با ثبت انصراف‬ ‫خود ای��ن امکان را خواهند یافت ت��ا در طرح های جدید و در‬ ‫مرحله دوم ثبت نام که از ‪ ۱۷‬اس��فند اغاز می شود‪ ،‬در شهری‬ ‫که سکونت دارند‪ ،‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫در ماه ه��ای اخی��ر بح��ث مالی��ات ب��ر‬ ‫دارایی ه��ای لوک��س مطرح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫حامی��ان این ن��وع مالیات‪ ،‬چن��د دلیل را‬ ‫برای وض��ع و دریافت ای��ن مالیات متصور‬ ‫هس��تند‪ ،‬از جمله ایجاد عدالت با گرفتن از‬ ‫ثروتمن��دان و دادن ان به فق��را و دیگری‪،‬‬ ‫تامین مالی دول��ت و جایگزینی بر کاهش‬ ‫درامدهای نفتی‪.‬‬ ‫در ادامه چند دلیل برای نادرس��ت بودن‬ ‫این مالیات ها بیان می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ت��ا وقت��ی ریش��ه و مظه��ر اصل��ی‬ ‫ایجادکنن��ده ش��کاف طبقات��ی وج��ود‬ ‫دارد‪ ،‬ایج��اد عدال��ت ب��ا دریاف��ت مالیات‪،‬‬ ‫بی اعتبارترین حرف خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ۸‬س��ال پی��ش‪ ،‬دارایی من ی��ک واحد‬ ‫اپارتم��ان و ی��ک خ��ودرو ب��ود ک��ه در‬ ‫مجم��وع ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومان ه��م ارزش‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫فاصله و ش��کاف طبقات��ی دارایی من با‬ ‫فردی که مستاجر بود و خودرو نداشت‪ ،‬در‬ ‫حد ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫اکنون هم��ان واحد مس��کونی و همان‬ ‫خ��ودرو (که ‪ ۸‬س��ال بیش��تر از عمر هر ‪۲‬‬ ‫گذش��ته اس��ت) ارزش��ی حدود ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان دارد‪.‬‬ ‫فاصله و ش��کاف طبقاتی من با فردی که‬ ‫مس��تاجر اس��ت و خودرویی ندارد‪ ،‬از ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان به ح��دود ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده است‪ ،‬یعنی ‪ ۱۰‬برابر! اما این تفاوت‬ ‫از نظر مقدار‪ ،‬هیچ فرقی نکرده است‪.‬‬ ‫من همان واحد مسکونی و همان خودرو‬ ‫(که ‪ ۸‬س��ال مسن تر ش��ده اند) را دارم‪ ،‬نه‬ ‫چیزی بیش��تر! در واقع اگر ساختار درستی‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬در نبود جایگزین سرمایه ای‬ ‫برای اس��تهالک‪ ،‬باید ارزش دارایی های من‬ ‫کاهش پیدا می ک��رد و فاصله طبقاتی من‬ ‫با ان فرد مس��تاجر ب��دون خودرو (در نبود‬ ‫سرمایه گذاری جایگزین استهالک) کاهش‬ ‫می یافت‪.‬‬ ‫چه چیزی به جز افت ش��دید ارزش پول‬ ‫و تورم های ش��دید‪ ،‬عامل افزایش ش��کاف‬ ‫طبقاتی بین من و ان فرد مس��تاجر ش��ده‬ ‫است؟‬ ‫‪ -۲‬کمت��ر از ‪ ۱۰‬س��ال بع��د‪ ،‬ب��ا چنین‬ ‫رون��دی‪ ،‬ارزش هم��ان واحد مس��کونی و‬ ‫خودرو با وجود اس��تهالک ‪ ۱۰‬سال اینده‪،‬‬ ‫ب��ه می��زان حدنص��اب دریاف��ت مالیات بر‬ ‫دارایی های لوکس خواهد رسید‪ ،‬ایا در این‬ ‫ماج��را من مقصر بودم که حال باید مالیات‬ ‫ان را بپردازم؟‬ ‫‪ -۳‬از زاوی��ه دیگری نگاه کنیم‪ .‬فردی که‬ ‫واحد مس��کونی ب��االی ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی‬ ‫با خودرو یک میلی��ارد تومانی دارد‪ ،‬فرض‬ ‫کنیم همین واحد مسکونی و خودرو را ‪۱۰‬‬ ‫سال پیش نیز داشت‪.‬‬ ‫ارزش ان در ‪ ۱۰‬سال پیش‪ ،‬در مجموع‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲‬میلیارد تومان بود‪ .‬یعنی فاصله‬ ‫چنین ش��خصی با من در ‪ ۱۰‬س��ال پیش‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱.۵‬میلیارد توم��ان بود و اکنون به‬ ‫‪ ۸‬میلیارد تومان رس��یده است‪ ،‬حاال او باید‬ ‫مالیات دهد‪ ،‬چرا؟ چون دارایی لوکس دارد‪.‬‬ ‫ک��دام دارایی لوکس؟ همان که ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫پیش لوکس نبود!‬ ‫‪ -۴‬فرد یاد ش��ده از ‪ ۳‬راه ممکن اس��ت‬ ‫ان دارایی لوکس را صاحب ش��ده باشد‪ .‬یا‬ ‫به وس��یله ارث که در این صورت مالیات بر‬ ‫ارث ان را پرداخته است‪ ،‬یا براساس کسب‬ ‫درامد حالل و پس انداز که مالیات بر درامد‬ ‫ان را پرداخته است‪( .‬اگر نپرداخته‪ ،‬مشکل‬ ‫نظ��ام مالیاتی بوده اس��ت‪ ،‬نه ف��رد‪ .‬حتی‬ ‫درب��اره خمس و زکات ه��م ‪ ۲‬بار نمی توان‬ ‫اقدام ک��رد‪ ،‬یعنی مالی ک��ه یک بار خمس‬ ‫ان داده ش��ده‪ ،‬دیگر خمس��ی به ان تعلق‬ ‫نمی گیرد‪ .‬درباره مالیات هم‪ ،‬اصول مربوط‬ ‫به نبود مالیات مضاعف وجود دارد‪ ).‬یا از راه‬ ‫رانت! اگر از راه رانت بوده‪ ،‬چه کس��ی بستر‬ ‫رانت طلبی را برای او ایجاد کرده است؟‬ ‫ایا اکنون این بستر جمع شده است؟ اگر‬ ‫باز است‪ ،‬می توان با ایجاد میلیاردها تومان‬ ‫رانت‪ ،‬چند ده میلیون تومان مالیات گرفت‬ ‫و عدالت را برقرار کرد؟‬ ‫‪ -۵‬تامین مالی ی��ک حاکمیت ناکارامد‬ ‫بس��یار پرهزین��ه‪ ،‬در ش��رایطی که رش��د‬ ‫اقتص��ادی منف��ی ‪ ۹‬درصد اس��ت و حتی‬ ‫حاضر نیس��ت ریال��ی از هزینه های خود را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬مصداق چیست؟‬ ‫یادداشت‬ ‫مالیات بر‬ ‫دارایی های‬ ‫لوکس و چند‬ ‫ابهام‬ ‫‪14‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پسماندهای بهداشتی را در شهر رها نکنید‬ ‫اژیر قرمز کرونا در‬ ‫مشهد به صدا درامد‬ ‫شهردار مشهد گفت‪ :‬درحال حاضر اژیر قرمز‬ ‫در مش��هد به صدا درامده و تا وقتی دانش��گاه‬ ‫علوم پزش��کی اژیر س��فید را به ص��دا نیاورد‪،‬‬ ‫همه ما موظف هس��تیم نکات ایمنی را رعایت‬ ‫کنیم‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدرضا کالئی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کرونا در مش��هد مانند کوه یخ است‪ ،‬یعنی‬ ‫بخش��ی از ان بیرون اس��ت و بخش��ی می تواند‬ ‫دارای اس��یب های بعدی باش��د‪ .‬شهردار مشهد‬ ‫گفت‪ :‬حضور بسیاری از مردم در مراکز عمومی‬ ‫ضروری نیس��ت و باید از حض��ور در خیابان ها‬ ‫پرهیز ش��ود‪ ۲ .‬هفته این��ده دوران پیک خطر‬ ‫اس��ت و اگر همه مردم در شهر مشهد هشدارها‬ ‫را ج��دی بگیرند و رعای��ت کنند‪ ،‬این دوره را با‬ ‫موفقیت پشت س��ر می گذاریم‪ .‬شهردار مشهد‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر مردم نکات ایمنی را رعایت کنند‪،‬‬ ‫تا نوروز پی��ک را خواهیم گذراند و هرچه مردم‬ ‫کمت��ر رعایت کنن��د‪ ،‬دوره بیم��اری طوالنی تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ضدعفونی شدن‬ ‫اتوبوس های سمنان‬ ‫مدیرکل امور ش��هری و شوراهای استانداری‬ ‫س��منان از ضدعفونی کردن روزانه اتوبوس های‬ ‫شهری و ایستگاه های اتوبوس از سوی شهرداری‬ ‫سمنان خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬راضیه شهاب‬ ‫گفت‪ :‬ش��هرداری ها هر روز نسبت به ضدعفونی‬ ‫کردن اتوبوس های شهری‪ ،‬ایستگاه های اتوبوس‬ ‫و شست وش��وی سطل های زباله اقدام می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور ش��هری و ش��وراهای استانداری‬ ‫س��منان از اموزش رانندگان وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬پاکبانان و نگهبانان بوستان های شهری‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬اموزش این افراد می تواند نقش‬ ‫مهم��ی در قطع زنجیره انتقال ویروس داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬شهاب از ممنوع شدن فروش دام‪ ،‬ابزیان‬ ‫و حیوانات در شهرهای این استان خبر داد‪.‬‬ ‫کمبود مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در یزد‬ ‫اس��تاندار ی��زد گفت‪ :‬با فعال ش��دن ‪ ۵‬واحد‬ ‫صنعتی در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده‪،‬‬ ‫مشکل کمبود این مواد تا چند روز اینده در یزد‬ ‫برطرف خواهد شد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمدعلی‬ ‫طالبی در نشست س��تاد پیشگیری و مقابله با‬ ‫کرونا در اس��تان یزد اظه��ار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۵‬واحد تولید مایع ضدعفونی کننده در اس��تان‬ ‫فعال ش��ده اند که با محصوالت انها تا چند روز‬ ‫اینده مش��کل کمب��ود م��واد ضدعفونی کننده‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬مسافرانی‬ ‫که قصد سفر به یزد را دارند باید بدانند که اگر‬ ‫مش��کوک به ابتال به ویروس کرونا باش��ند‪۱۴ ،‬‬ ‫روز قرنطینه می شوند‪.‬‬ ‫ضدعفونی کردن معابر‬ ‫شهری گنبدکاووس‬ ‫ش��هردار گنبدکاووس در شرق استان گلستان‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬عملی��ات ضدعفونی ک��ردن معابر و‬ ‫مبلمان شهری‪ ،‬بوستان ها‪ ،‬وسایل بازی کودکان‪،‬‬ ‫وس��ایل حمل ونقل عمومی‪ ،‬مکان های عمومی‪،‬‬ ‫اداره ه��ا و نهادهای این شهرس��تان روزانه با ‪۱۵‬‬ ‫گروه از نیروهای این ش��هرداری انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬منصور طعنه گنبدی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ضدعفونی کردن این مکان ها براس��اس شیوه نامه‬ ‫شبکه بهداش��ت و درمان گنبدکاووس با ترکیب‬ ‫وایتکس و اب از ‪ ۴۸‬س��اعت گذش��ته اغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه ضدعفون��ی کردن‬ ‫معابر ش��هری پرتردد‪ ،‬بوس��تان ها و وسایل بازی‬ ‫کودکان در صورت مناس��ب بودن ش��رایط اب و‬ ‫هوای��ی‪ ،‬هر روز یا ‪ ۲‬روز یک بار انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ضدعفونی کردن سایر مکان های عمومی‪،‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬اداره ها و وس��ایل حمل ونقل عمومی هر‬ ‫روز انجام می شود‪.‬‬ ‫هالل احمر در ورودی های‬ ‫ایرانشهر و چابهار‬ ‫معاون ام��داد و نجات جمعی��ت هالل احمر‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬تیم های امدادی‬ ‫این جمعی��ت در مب��ادی ش��هرهای چابه��ار و‬ ‫ایرانشهر به منظور کنترل ویروس کرونا مستقر‬ ‫ش��دند‪ .‬به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی‬ ‫جمعیت هالل احمر سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫حسن مصفا اظهارکرد‪ :‬نیروهای جمعیت هالل‬ ‫احمر سیس��تان و بلوچستان در مبادی ورودی‬ ‫ش��هرهای چابهار و ایرانشهر مس��تقر شده اند و‬ ‫مقرر ش��ده اس��ت با توجه به نیاز دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی زاب��ل‪ ،‬در مبادی ش��هرهای هامون و‬ ‫نیمروز نیز مستقر شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از کار افرادی‬ ‫که ممکن است‬ ‫جدا از حوزه‬ ‫پیمانکاری‪،‬‬ ‫نسبت به تفکیک‬ ‫زباله ها در‬ ‫مخازن اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬جلوگیری‬ ‫خواهد شد‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری تهران‬ ‫ب��ا تاکید بر لزوم همکاری ش��هروندان ب��رای رها نکردن‬ ‫پس��ماند اقالم بهداشتی در سطح ش��هر‪ ،‬از انها خواست‬ ‫اقالم بهداشتی مصرف شده مانند دستکش و ماسک را در‬ ‫خیابان ها رها نکنند‪.‬‬ ‫صدرالدی��ن علیپور در گفت وگو با ایس��نا در تش��ریح‬ ‫روند جمع اوری زباله های س��طح ش��هر‪ ،‬بیمارستان ها و‬ ‫اقالم بهداش��تی گفت‪ :‬با شیوع ویروس کرونا در کشور در‬ ‫بخش پسماند خشک و تفکیک هایی که در سطح مناطق‬ ‫انج��ام می دادیم‪ ،‬منتظ��ر پروتکل های وزارت بهداش��ت‬ ‫بودی��م‪ ،‬اما ش��یوه نامه جدیدی به ما ارائه نش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫با بررس��ی ‪ ،‬مش��اهده کردیم در چین در ش��رایط فعلی‪،‬‬ ‫بح��ث تفکیک خانگ��ی را متوقف کردند چ��را که امکان‬ ‫مخلوط ش��دن پس��ماند عفونی خانه ها با سایر پسماندها‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬به ای��ن ترتیب تفکیک را متوقف‬ ‫کردیم‪ .‬همه پس��ماندهای جمع اوری ش��ده برای دفن به‬ ‫مجموع��ه ارادکوه می رون��د‪ ،‬درحال حاضر باید بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار تن زباله همگی دفن ش��وند که برای ماش��ین االت‬ ‫و پشتیبانی کار س��نگینی به شمار می رود‪ ،‬اما خواستیم‬ ‫ریس��ک نکنیم و کم خطرترین کار را در این شرایط انجام‬ ‫دهیم‪ .‬علیپور ادامه داد‪ :‬برای پس��ماندهای پزش��کی نیز‬ ‫ت�لاش کردیم ن��اوگان را در این ح��وزه افزایش دهیم و‬ ‫در زم��ان کمت��ری این پس��ماندها را جم��ع اوری کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای بیمارس��تان های ایزوله و وی��ژه بیماران‬ ‫کرونا ماش��ین االت جداگانه قرار دادی��م و در مرکز دفن‬ ‫ارادکوه نیز محل جداگانه ای را پیش بینی کردیم تا دفن‬ ‫در عمق بیش��تر و همراه با اهک پاشی بیشتر و در شرایط‬ ‫ایزوله انجام ش��ود‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند‬ ‫ش��هرداری تهران تاکید کرد‪ :‬در برخی کشورهای درگیر‬ ‫ویروس کرونا پسماندهای پزشکی برای مدتی قرنطینه و‬ ‫در برخی بیمارس��تان ها به وسیله زباله سوز امحا می شوند‬ ‫تا از جابه جایی انها جلوگیری ش��ود‪ ،‬اما با توجه به اینکه‬ ‫ما این ش��رایط را نداریم‪ ،‬تاکید کرده ایم این پس��ماندها‬ ‫در بس��ته بندی های با پوش��ش کامل تر و بهتر قرار گیرند‬ ‫و کارگران ما نیز برای جابه جایی این پس��ماندها پوشش‬ ‫کاملی داشته باشند‪ ،‬ناوگان خودرویی را افزایش دادیم و‬ ‫برای بیمارستان های ایزوله نیز از جمع اوری تا دفن‪ ،‬شیوه‬ ‫متفاوتی را مدنظر قرار دادیم‪ .‬وی از شهروندان درخواست‬ ‫برای پس��ماندهای پزش��کی نیز تالش کردیم ن��اوگان را در این حوزه‬ ‫افزای��ش دهیم و در زم��ان کمتری این پس��ماندها را جمع اوری کنیم‪.‬‬ ‫همچنین برای بیمارس��تان های ایزوله و ویژه بیماران کرونا ماشین االت‬ ‫جداگانه ق��رار دادیم و در مرکز دفن ارادکوه نی��ز محل جداگانه ای را‬ ‫پیش بینی کردیم تا دفن در عمق بیشتر و همراه با اهک پاشی بیشتر و‬ ‫در شرایط ایزوله انجام شود‬ ‫کرد اقالم بهداشتی مصرف شده مانند دستکش و ماسک‬ ‫را در خیابان ها رها نکنند زیرا پاکبان ها به طور مس��تقیم‬ ‫با این زباله ها برخورد دارند و این کار موجب فراهم شدن‬ ‫زمین��ه انتقال بیماری به این کارگران و افزایش مبتالیان‬ ‫به ویروس کرونا خواهد شد‪ .‬علیپور تاکید کرد‪ :‬پیگیر این‬ ‫هستیم که از سوی شهرداران مناطق‪ ،‬تجهیزات بهداشتی‬ ‫در اختیار هم��ه کارگرانی که در حوزه خدمات ش��هری‬ ‫کار می کنن��د‪ ،‬قرار گیرد و روزانه دس��ت کم ‪ ۲‬بار محل‬ ‫اس��کان کارگری انها ضدعفونی خواهد شد‪ .‬همچنین با‬ ‫هماهنگی دادس��تانی و نیروی انتظامی‪ ،‬از کار افرادی که‬ ‫ممکن اس��ت جدا از حوزه پیمانکاری‪ ،‬نسبت به تفکیک‬ ‫زباله ها در مخازن اقدام کنند‪ ،‬جلوگیری خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ش��واهد و اطالعات حاکی از ان اس��ت که واگیری‬ ‫این بیماری چندین برابر بیماری هایی مانند سارس‪ ،‬ابوال‬ ‫و انفلوانزای ‪ N۱H۱‬اس��ت‪ ١۴ .‬هزار پاکبان و حدود ‪٢‬‬ ‫تا ‪ ٣‬هزار نیروی تفکیک پسماند خشک با توجه به حجم‬ ‫ماسک و دستکش های رها ش��ده در سطح خیابان بیش‬ ‫از هم��ه در معرض خطر هس��تند و از انجا که ماندگاری‬ ‫ویروس در سطوح الوده تا یک هفته ادامه دار است‪ ،‬در گام‬ ‫نخس��ت به پیمانکاران ابالغ شده است دستکش‪ ،‬ماسک‬ ‫و تجهیزات الزم را در اختیار نیروهای پاکبان قرار دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر همه پس��ماندهای خانگی و‬ ‫پس��ماندهایی ش��امل دستکش و ماس��ک در مخزن های‬ ‫س��طح ش��هر ریخته می ش��وند‪ .‬به همین منظور اکنون‬ ‫مخازن س��طح ش��هر ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬بار در روز تخلیه می ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین تالش شده است با تغییر مثبت در زمان شیفت‬ ‫کاری نیروهای خدمات ش��هری‪ ،‬شرایطی فراهم شود که‬ ‫کمتر در معرض خطر باشند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه سازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری تهران با دادستانی تهران برای‬ ‫جلوگیری از تفکیک پسماند در مخازن زباله نامه نگاری و‬ ‫تاکید کرده اس��ت که هیچ تفکیک پسماندی انجام نشده‬ ‫و همه پس��ماندها دفن می ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬به این ترتیب از‬ ‫زباله گردی یا تفکیک زباله به وسیله برخی افراد خارج از‬ ‫شبکه پیمانکاری جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫بسیج امکانات شهرداری برای مقابله با کرونا‬ ‫رئیس ش��ورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬شهرداری امکانات‬ ‫خود را برای مقابله با کرونا بسیج کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محسن هاشمی در دویست و سومین نشست‬ ‫ش��ورا با بیان اینکه در ‪ ۱۰‬روز گذش��ته‪ ،‬کشور به طور رسمی‬ ‫وارد چالش جدی ایپدمی کرونا ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید از‬ ‫ابتدا می ش��د بهتر و زودتر این موض��وع را مدیریت کرد اما در‬ ‫مقطع فعلی‪ ،‬تضعیف روحیه عمومی و دامن زدن به ش��ایعات‬ ‫و ناامی��دی‪ ،‬با مصال��ح جامعه در تضاد اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه شهروندان از مدیریت شهری انتظار دارند در این شرایط‬ ‫بحرانی در کنارشان باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براین اساس شورای شهر‬ ‫و ش��هرداری تهران‪ ،‬امکان��ات و منابع خود را ب��رای مبارزه با‬ ‫ایپدمی کرونا و پیامدهای ان بس��یج کرده اند‪ .‬هاش��می افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینکه زمان پای��ان این بح��ران در جامعه به طور‬ ‫دقیق مشخص نیست‪ ،‬تهران دست کم تا پایان سال به حضور‬ ‫جدی عوامل ش��هرداری در حوزه های مختلف نیاز دارد‪ .‬رئیس‬ ‫شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تجهیزات و نیروی باتجربه‬ ‫اختصاص ‪ ۵۰‬سوله مدیریت بحران تهران به مقابله با کرونا‬ ‫امادگی یگان های ارتش برای مقابله با کرونا در ‪ ۶‬استان‬ ‫فرمان��ده ق��رارگاه عملیاتی ارتش در غرب کش��ور از‬ ‫امادگی یگان ه��ای جنگ نوین ارتش در غرب کش��ور‬ ‫برای مقابله با کرونا در ‪ ۶‬استان کشور خبر داد‪.‬‬ ‫امیر س��رتیپ فرهاد اریانفر در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اماده ب��اش یگان های ارتش در غرب کش��ور‬ ‫ب��رای انجام اقدامات پیش��گیرانه برای مقابله با ش��یوع‬ ‫کرونا گفت‪ :‬یگان های جنگ نوین ارتش در غرب کشور‬ ‫خودروها و تجهیزاتی دارند که برای ضدعفونی کردن و‬ ‫از بین بردن الودگی ها در ش��رایط جنگی تعبیه شده اند‬ ‫و در ش��رایط کنونی هم می توان از انها برای ضدعفونی‬ ‫کردن سطح شهرها استفاده کرد‪.‬‬ ‫اریانفر اضافه کرد‪ :‬ارتش در غرب کش��ور این امادگی‬ ‫را دارد که بنا به دس��تور س��تاد کل نیروهای مسلح در‬ ‫حوزه ضدعفونی ورود کند‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه عملیاتی ارتش در غرب کش��وربا بیان‬ ‫اینکه در استان کرمانشاه ‪ ۷‬یگان جنگ نوین داریم که‬ ‫می توانند پای کار بیایند‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع در ‪ ۶‬استان‬ ‫زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬همدان‪ ،‬کردستان‪ ،‬ایالم و کرمانشاه ‪۱۷‬‬ ‫یگان جنگ نوین داریم که می توانند در حوزه پیشگیری‬ ‫از کرونا به کمک بیایند‪ .‬وی با اش��اره به انجام اقدامات‬ ‫ضدعفونی در سطح معابر در روزهای گذشته در استان‬ ‫کرمانش��اه از س��وی ارتش گفت‪ :‬ضدعفونی کردن را از‬ ‫محدوده مرکزی ش��هر کرمانش��اه از میدان فردوسی به‬ ‫س��مت میدان سپاه و حافظیه و در شرق شهر کرمانشاه‬ ‫در محله های��ی مانن��د جعفراباد به م��دت ‪ ۲‬روز انجام‬ ‫دادی��م‪ ،‬ام��ا در ‪ ۲‬روز گذش��ته به دلی��ل بارندگی ها و‬ ‫احتمال شس��ت و ش��وی مواد ضدعفونی کنن��ده کار را‬ ‫متوقف کردی��م‪ .‬اریانفر ادامه داد‪ :‬در روزهای گذش��ته‬ ‫بخش هایی از معابر شهرس��تان های اس�لام اباد غرب و‬ ‫س��رپل ذهاب نیز به وس��یله نیروهای ارتش ضدعفونی‬ ‫ش��د‪ .‬وی با اش��اره به ماموریت ارت��ش در نقاط مرزی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬امادگی ضدعفونی پایانه های مرزی س��ومار‬ ‫و پرویزخ��ان را در صورت دس��تور س��تاد کل نیروهای‬ ‫مسلح داریم‪.‬‬ ‫سازمان اتش نشانی و نیروهای خدمات شهری برای ضدعفونی‬ ‫کردن ش��هر تهران باید اماده باشند‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان حمل ونقل‬ ‫برای مبارزه با ویروس در وسایل حمل و نقل عمومی‪ ،‬معاونت‬ ‫فرهنگی اجتماعی و س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫در زمینه کمک به پیش��گیری و مددرسانی به خانواده محروم‬ ‫یا اس��یب دیده در قالب برنامه ای فشرده در خدمت شهروندان‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬هاش��می حض��ور خیران و چهره های ش��اخص‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزش��ی و هنری کش��ور که در سوانحی نظیر سیل‬ ‫رئیس کمیته سالمت ش��ورای شهر تهران با اعالم اینکه شهرداری‬ ‫‪ ۳۵۰‬خانه سالمت خود را در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد داد‪،‬‬ ‫گفت‪ ۵۰ :‬س��وله مدیریت بحران شهرداری نیز به حفاظت شهر تهران‬ ‫از کرونا اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ناهید خداکرمی بیان کرد‪ :‬شهرداری نیز عضو ستاد‬ ‫عملیات مبارزه با کرونا در شهر تهران است و عالوه بر مدیریت بحران‪،‬‬ ‫س��تاد جداگانه ای برای ضدعفونی کردن معابر و وس��ایل حمل ونقل‬ ‫عمومی و ارائه امکانات به وزارت بهداشت تشکیل شده است‪.‬‬ ‫عضو شورای ش��هر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران ‪ ۳۵۰‬خانه‬ ‫سالمت خود را در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد داد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬سوله مدیریت بحران شهرداری نیز به حفاظت شهر تهران‬ ‫از کرونا اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته س�لامت شورای ش��هر با اشاره به نقش مهم زمان در‬ ‫بحران های��ی مانند کرون��ا بیان کرد‪ :‬فرماندهی ای��ن کار فقط باید به‬ ‫وزارت بهداش��ت سپرده ش��ود اما این وزارتخانه ها هم باید د ِر اتاق را‬ ‫روی متخصصان و صاحب نظران باز کند و به تنهایی تصمیم نگیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ارائه «طرح خانه به خانه و بس��یج مبارزه با کرونا»‬ ‫ادامه ساخت وساز غیرقانونی پالسکو‬ ‫رئیس کمیس��یون خدمات ش��هری شورای ش��هر تهران با‬ ‫اعت��راض به انجام کار س��اختمانی در پالس��کو گف��ت‪ :‬هنوز‬ ‫مجوزهای الزم در این زمینه گرفته نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از شهرنوش��ت‪ ،‬زه��را صدر اعظم‬ ‫نوری اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۳۸‬ماه از حادثه دردناک اتش سوزی و‬ ‫تخریب ساختمان پالسکو می گذرد‪ .‬حادثه ای که عالوه بر جان‬ ‫باختن اتش نش��انان و شهروندان تهرانی‪ ،‬س��بب از بین رفتن‬ ‫سرمایه های ملی و اقتصادی و غرور ملی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بارها از س��وی ش��هرداری تهران بابت رعایت‬ ‫نشدن مسائل ایمنی به پالسکو هشدار داده شده بود اما موارد‬ ‫ناایمن برطرف نشده و منجر به این حادثه شد‪.‬‬ ‫نوری خاطرنشان کرد‪ :‬براساس قانون شهرداری ها‪ ،‬شهرداری‬ ‫موظف به صدور پروانه برای امالک شهر بوده و مدیریت شهری‬ ‫بیش از مالک این ملک به دنبال بازس��ازی دوباره این مجتمع‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو ‪ ۲۶‬شهریور ‪ ۱۳۹۷‬براساس مصوبه کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ۵‬و توافقنامه ‪ ۱۳۹۸/۲/۲۲‬میزان س��طح اشغال و طبقات‬ ‫و زلزله ی��ا رخدادهای مذهبی در کمک رس��انی به هموطنان‬ ‫نقش افرینی کردند‪ ،‬برای کمک به اقش��ار اس��یب پذیر جامعه‬ ‫امری ضروری دانست و افزود‪ :‬نیاز بخشی از جامعه به کمک در‬ ‫این شرایط سخت‪ ،‬کمتر از سوانح طبیعی نیست و اجر معنوی‬ ‫ان نیز در پیش��گاه خداوند و اهل بیت کمتر از مراسم مذهبی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ازمان خدمات اجتماعی ش��هرداری‬ ‫تهران و س��تاد س��من های ش��ورای ش��هر‪ ،‬باید در استفاده از‬ ‫ظرفیت مردمی فعال عمل کند‪.‬‬ ‫این ساختمان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای ش��هر تهران گفت‪ :‬براس��اس این مصوبه‪،‬‬ ‫فراین��د تهیه طرح معماری باید به طور ویژه با همکاری حوزه‬ ‫معاونت شهرس��ازی ش��هرداری تهران انجام ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۱۰۰‬قانون ش��هرداری ها‪ ،‬مال��کان زمین ها و‬ ‫امالک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید پیش از هر اقدام‬ ‫عمرانی یا تفکیک زمین و شروع ساختمان از شهرداری پروانه‬ ‫دریافت کنند‪ .‬با این حال س��رعت بس��یار باالیی شاهد فرایند‬ ‫ساخت وساز در این ملک هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخالف ماده ‪ ۳۳‬نظام مهندسی‪ ،‬بدون انجام‬ ‫فرایند اخذ مهندس��ان ناظر نظام مهندس��ی‪ ،‬بدون هیچ گونه‬ ‫نظارت بر ساخت وساز شاهد فعالیت تعدادی جرثقیل و انتقال‬ ‫قطعات بزرگ فوالدی بر فراز اس��مان هستیم‪ .‬کدام ملکی در‬ ‫تهران چنین امتیاز ویژه ای داش��ته که ب��دون دریافت پروانه‪،‬‬ ‫چنین حجم ساخت وساز با سرعت باال انجام داده باشد؟‬ ‫ص��در اعظم ن��وری گف��ت‪ :‬واقع��ه دردناک اتش س��وزی و‬ ‫س��قوط ساختمان پالس��کو به دلیل بی قانونی و رعایت نشدن‬ ‫استانداردهای ساخت وساز شهری رخ داد و انچه امروز در حال‬ ‫وقوع است‪ ،‬ادامه رویه بی قانونی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خواستار طی شدن فرایند قانونی صدور پروانه‬ ‫ب��رای این مل��ک و رعایت اس��تانداردهای ایمنی و فنی صدور‬ ‫پروانه هستم و از ش��هرداری تهران می خواهم با متخلفان این‬ ‫ملک مانند همه امالک تهران رفتار شود‪.‬‬ ‫از س��وی وزیر بهداشت گفت‪ :‬خود این طرح نیز خطر است‪ .‬باید خط‬ ‫تماس ویژه ای به کرونا اختصاص داده ش��ود تا افراد مش��کوک با ان‬ ‫تماس بگیرند و گروه بهداش��تی فقط برای مشکوکان اعزام شوند و به‬ ‫لباس های محافظتی مجهز باشند‪ .‬رئیس کمیته سالمت شورای شهر‬ ‫افزایش مراجعه ها به میدان های میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند‬ ‫را نشانه ذخیره سازی کاالها از سوی مردم دانست و گفت‪ :‬در تالشیم‬ ‫تا امکان خرید انالین حتی از میدان های میوه و تره بار را فراهم کنیم‬ ‫تا م��ردم در خانه های خود بمانند و کاالهای مورد نیازش��ان را تهیه‬ ‫کنند‪ .‬خداکرمی از تهیه مواد ضدعفونی کننده مورد نیاز مردم و عرضه‬ ‫در فروشگاه های شهروند سخن گفت و افزود‪ :‬شهرداری امادگی خود‬ ‫را برای همکاری با وزارت بهداشت در ایجاد بیمارستان های صحرایی‬ ‫و یا سوله های شهرداری اعالم کرده است‪.‬‬ ‫خداکرمی تاکید کرد‪ :‬تصمیم س��ازی ها به ویژه درباره کرونا باید در‬ ‫اتاق های باز انجام ش��ده و با دانش��گاه ها‪ ،‬انجمن های علمی‪ ،‬سازمان‬ ‫نظام پزشکی و متخصصان مشورت شود‪ ،‬البته مردم نیز باید مشارکت‬ ‫و هم��کاری کنند‪ ،‬در خان��ه بمانند و از حبوبات‪ ،‬میوه و س��بزیجات‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫اغاز پرداخت خسارت های‬ ‫زلزله زدگان خوی‬ ‫مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار اذربایجان غربی‪ ،‬از‬ ‫پرداخت خس��ارت های واحدهای مسکونی زلزله زده بخش قطور‬ ‫شهرستان خوی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ایدین رحمانی در از اغاز پرداخت خس��ارت‬ ‫واحدهای مس��کونی مناطق زلزله زده بخش قطور از سوی بیمه‪،‬‬ ‫در روزهای اینده خبر داد و افزود‪ :‬خس��ارت واحدهای مسکونی‬ ‫زلزل��ه زده بخش قطور‪ ،‬روزه��ای اینده ازس��وی بیمه پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ��ی امور عمران��ی اس��تاندار اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫نقشه برداری روستاهای بدون طرح هادی را ضروری عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬طرح هادی روس��تاها باید هرچه زودتر اماده و بازسازی‬ ‫روستاها بر اساس این طرح انجام شود‪.‬‬ ‫رحمانی از اس��تقرار ‪ ۵۷‬دس��تگاه ماش��ین االت سنگین برای‬ ‫اوارب��رداری خب��ر داد و افزود‪ :‬این تجهی��زات در روزهای اینده‬ ‫برای اواربرداری و بازسازی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 4‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1482‬‬ ‫پیاپی ‪2800‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از اجرای طرح فصلی فروش کتاب در کتابفروشی ها در استانه نوروز‬ ‫چشم امید صنعت نشر به «عیدانه کتاب»‬ ‫این روزها که کس��ب وکارها به دلیل تعطیلی به خاطر‬ ‫شیوع ویروس کرونا روزگار سختی را پشت سر می گذارند‬ ‫تنها راه چاره برای بقا در میدان تجارت توجه به طرح ها‬ ‫و حمایت هایی اس��ت که با همکاری دولت امکان اجرای‬ ‫ان وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬طرح ه��ای فصلی کت��اب یکی از‬ ‫رخدادهایی اس��ت که در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم‬ ‫ب��ا همراه��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و اداره‬ ‫کتاب برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬طرح هایی که در هر فصل با‬ ‫عنوان های مختل��ف از جمله پاییزه‪ ،‬تابس��تانه و عیدانه‬ ‫کتاب امکان خوبی را فراهم می کرد که با همراهی دولت‬ ‫کتابفروش��ی ها بتوانند با فروش کتاب های خود دخل و‬ ‫خرج بهتری را تجربه کنند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از سال ‪ ۱۳۹۴‬برای‬ ‫هدفمندکردن یارانه نشر و تخصیص ان به مصرف کننده‬ ‫طرح های فصلی فروش کتاب را اغاز کرد؛ در این طرح ها‬ ‫کتابفروش��ی ها می توانند روی فروش کتاب به خریداران‬ ‫تخفیف بدهند و مبلغ تخفیف داده شده را بعدا ً از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کنند‪.‬‬ ‫طرح عیدانه کتاب هم از جمله طرح های فروش فصلی‬ ‫کتاب اس��ت که تاکنون س��ه دوره از ان اجرا شده است‪.‬‬ ‫طرح تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬یازدهمین و طرح پاییزه کتاب‬ ‫‪ ۹۸‬دوازدهمی��ن دوره از طرح ه��ای فروش فصلی کتاب‬ ‫بود؛ طرح تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با ش��عار کتاب‪ ،‬همنشین‬ ‫دلنشین از ‪ ۲۵‬تیر تا ‪ ۳‬مرداد و طرح پاییزه با شعار حال‬ ‫خوش خواندن از ‪ ۲۳‬ابان تا ‪ ۵‬اذر در سراسر کشور و تا‬ ‫‪ ۸‬اذر در مشهد اجرا شد‪.‬‬ ‫اس��تقبال از طرح های فصلی در هر س��ال باعث شده‬ ‫است که دولت به فکر تکرار ان بیفتد‪ .‬طرح عیدانه کتاب‬ ‫نیز که قرار بود پیش از اغاز سال نو اتفاق بیفتد با توجه‬ ‫به شرایط کشور و شیوع ویروس کرونا به بعد از تعطیالت‬ ‫نوروزی موکول ش��د تا کتابفروشی های سراسر کشور که‬ ‫عضو این طرح هستند بتوانند جبران خسارت های ناشی‬ ‫از تعطیل��ی واحد صنفی ش��ان را با ف��روش در این طرح‬ ‫انجام بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بودجه عیدانه کتاب‬ ‫محس��ن جوادی‪ ،‬معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی درباره برگزاری «عیدانه کتاب» به ایبنا‬ ‫یو سومین دوره‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به تعویق زمان برگزاری س ‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب ته��ران و همچنین با نظر‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی مقرر شد تا عیدانه کتاب‬ ‫برگزار شود‪ .‬وی با اشاره به اعتبار «عیدانه کتاب» افزود‪:‬‬ ‫موسس��ه خانه کتاب به عنوان مجری طرح های حمایتی‬ ‫از نهادهای غیر دولتی مانند ش��هرداری تهران و مش��هد‬ ‫برای برگ��زاری این رویداد به تامین اعتبار اقدام می کند‬ ‫و معاون��ت ام��ور فرهنگی همانند دوره ه��ای قبل اعتبار‬ ‫ای��ن طرح را تخصیص خواه��د داد؛ عالوه براین می توان‬ ‫با ایجاد ساز کاری حتی با اعتباری بیشتر فرصت بهتری‬ ‫را در قال��ب این طرح برای کتاب فروش��ان ایجاد کنیم و‬ ‫به دس��ت مردم برس��انیم‪ .‬جوادی‪ ،‬درباره افزایش سقف‬ ‫اعتبار خرید عیدانه کتاب با توجه به افزایش نرخ کتاب‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬تالش می کنی��م عیدانه با بودجه بیش��تری‬ ‫نسبت به طرح های قبلی برگزار شود و با توجه به جذب‬ ‫حمای��ت از نهاد های مختلف‪ ،‬س��قف اعتب��ار خرید نیز‬ ‫افزای��ش پیدا کند‪ .‬معاون ام��ور فرهنگی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی درباره ارائه خدمات س��فارش تلفنی‬ ‫کت��اب در قالب عیدانه کتاب با توجه به ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا ادامه داد‪ :‬اگر موسس��ه خانه کتاب به عنوان مجری‬ ‫طرح برای اجرای این ایده امادگی داش��ته باشد‪ ،‬معاونت‬ ‫امور فرهنگی مش��کلی نخواهد داشت؛ عالوه براین نباید‬ ‫فراموش کنیم دس��ت های واس��طه در این جریان ایجاد‬ ‫و به حذف کتابفروش��ی ها منجر نشود‪ .‬به گفته جوادی‪،‬‬ ‫هدف اصل��ی؛ حمای��ت از کتابفروشی هاس��ت و البته با‬ ‫افزای��ش زمان برگ��زاری طرح می ت��وان جریان خرید را‬ ‫برای مراجعه کنندگان تسهیل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر س��فارش تلفنی کتاب‪ ،‬مانع ارتباط بین‬ ‫ی نش��ود این موضوع از نظر فنی از‬ ‫مخاطب و کتابفروش ‬ ‫سوی موسسه خانه کتاب قابل اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹عیدانه کتاب بعد از عید برگزار می شود‬ ‫در همین رابطه نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه‬ ‫خان��ه کت��اب از برگزاری طرح عیدانه کت��اب ‪ ۹۹‬بعد از‬ ‫نوروز ‪ ۱۳۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح عیدانه کتاب نیز که قرار بود پیش از اغاز س��ال نو اجرا شود‬ ‫با توجه به ش��رایط کشور و ش��یوع ویروس کرونا به بعد از تعطیالت‬ ‫نوروزی موکول ش��د تا کتابفروش��ی های سراسر کشور که عضو این‬ ‫طرح هس��تند بتوانند خسارت های ناشی از تعطیلی واحد صنفی شان‬ ‫را با فروش در این طرح جبران کنند‬ ‫حس��ینی پور با بیان اینکه علیرغ��م فراهم بودن تمام‬ ‫زیرساخت های فنی برای برگزاری طرح عیدانه کتاب ‪۹۹‬‬ ‫و اعالم امادگی معاون��ت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬شهرداری تهران و شهرداری مشهد برای‬ ‫تامین بودج��ه‪ ،‬اجرای این طرح به س��ال اینده موکول‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬طی مش��ورت های ص��ورت گرفته و‬ ‫نظ��رات کارشناس��ی در معاون��ت امور فرهنگ��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و موسسه خانه کتاب و همچنین‬ ‫نظرس��نجی از تعدادی از کتابفروشان‪ ،‬به منظور رعایت‬ ‫توصیه های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫و نظر به اینکه س�لامتی ش��هروندان در اولویت است و‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا نیز ماندن در خانه را به‬ ‫هموطنان توصیه کرده است‪ ،‬بعد از عادی شرایط موجود‬ ‫در کش��ور و از بین رفتن این بیماری‪ ،‬طرح عیدانه کتاب‬ ‫‪ ۹۹‬را در تاریخی که از قبل اطالع رس��انی خواهد ش��د‪،‬‬ ‫برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خان��ه کتاب‪ ،‬با اش��اره به اع�لام امادگی‬ ‫ش��هرداری تهران و مش��هد برای برگزاری طرح عیدانه‬ ‫کتاب‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت اعالم امادگی شهرداری هر شهر‪،‬‬ ‫برای برگزاری عیدانه کتاب همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫نیکنام حس��ینی پور مدیرعامل خانه کت��اب برگزاری‬ ‫طرح عیدانه کتاب را به شهرهایی که اعالم امادگی کنند‬ ‫محدود دانست و گفت‪ :‬ش��هرداری تهران و مشهد برای‬ ‫برگزاری عیدانه اعالم امادگی کرده اند و اگر عیدانه برگزار‬ ‫شود در این دو شهر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره هم��کاری نهادهای دولتی چ��ون وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس��تان ها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امس��ال هم مثل‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬با توجه به مشکالتی چون نبود بودجه و‬ ‫وضعیت اقتص��ادی‪ ،‬برنامه ای برای برگزاری طرح عیدانه‬ ‫کتاب نداش��تیم؛ اما با برگزاری پاییزه کتاب با مشارکت‬ ‫ش��هرداری های تهران و مش��هد‪ ،‬به انها پیشنهاد دادیم‬ ‫ک��ه اگر در طرح عیدان��ه پیش قدم ش��وید‪ ،‬ما امادگی‬ ‫انج��ام ان داریم‪ .‬حس��ینی پور افزود‪ :‬ش��هرداری تهران‬ ‫طی جلس��ه ای اعالم امادگی کرد‪ ،‬شهرداری مشهد هم‬ ‫اماده اجرای طرح در مش��هد اس��ت؛ ما هم با در اختیار‬ ‫گذاشتن زیرس��اخت های اجرایی و نرم افزاری مربوط‪ ،‬با‬ ‫انها همکاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عیدانه کتاب و فرصت جبران‬ ‫محس��ن فرجی نویس��نده و مدیر انتش��ارات خزه در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار‬ ‫با اشاره به برگزاری طرح های‬ ‫فصلی کتاب می گوید‪ :‬در شرایط فعلی اجرای گسترده تر‬ ‫این طرح می تواند به ناش��ران و کتابفروش��ی هایی که از‬ ‫تعطیالت اپیدم��ی کرونا ضربه اقتص��ادی دیدند کمک‬ ‫خوبی کند‪ .‬اقتصاد نشر در سال ‪ ۹۸‬اصال وضعیت خوبی‬ ‫را تجربه نکرد‪ .‬ما در بیش��تر روزهای سال شاهد اتفاق ها‬ ‫و رخدادهای��ی بودیم که ام��کان فروش و رونق را از بازار‬ ‫کت��اب می گرفت‪ .‬گرانی کاغذ و ملزومات چاپ نیز باعث‬ ‫شده بود شاهد افت تیراژ کتاب ها باشیم‪.‬‬ ‫فرج��ی در ادامه افزود‪ :‬طرح پایی��زه کتاب نیز که در‬ ‫روزهای قطعی اینترنت در کشور برگزار شد هیچ کمکی‬ ‫ب��ه رونق بازار کتاب نک��رد و در واقع می توان گفت بازار‬ ‫کتاب و نش��ر به غیر از بخش دانشگاهی و اموزشی در ‪۶‬‬ ‫ماهه دوم سال ‪ ۹۸‬با رکود و ورشکستگی مواجه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتق��اد از بی توجهی به عرصه فرهنگ توس��ط‬ ‫مدیریت فرهنگی گفت‪ :‬متاس��فانه مدیریت فرهنگی در‬ ‫کش��ور دچار ضعف های بسیاری اس��ت و اساسا بسیاری‬ ‫از مدیران ارش��د اجرایی کش��ور‪ ،‬دغدغه فرهنگی ندارند‬ ‫و اولویت ه��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی و سیاس��ی در‬ ‫برنامه هایشان باعث شده اس��ت فرهنگ کشور در نقطه‬ ‫روشنی قرار نگیرد‪.‬‬ ‫فرجی با اش��اره به این نکته که می توان با اجرای طرح‬ ‫عیدانه کتاب کمی از رنج س��ختی های اقتصادی کم کرد‬ ‫گف��ت‪ :‬امیدوارم ب��ا رونق عیدانه کت��اب در روزهایی که‬ ‫مردم بیشتر نیاز به خواندن کتاب دارند و در خانه ماندن‬ ‫با تنها دوست دانا که همان کتاب است امکان پذیر است‪،‬‬ ‫می توان امیدوار بود مخاطبان نس��بت به طرح استقبال‬ ‫خوبی نش��ان دهند‪ .‬می توان از ظرفیت فروش اینترنتی‬ ‫کتاب نیز در طرح های فصلی استفاده کرد تا در روزهای‬ ‫قرنطینه خانگی مردم فروش بهتری نصیب کتابفروشان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع رسانی به موقع الزم است‬ ‫عبداهلل توانگر‪ ،‬مدیر کتابفروشی استاد و شاگرد اصفهان‬ ‫نیز در گفت وگو با‬ ‫ح عیدانه‬ ‫با اش��اره به اینکه طر ‬ ‫کتاب در این مقطع می تواند بس��یار کمک کننده باش��د‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه بس��یاری از ناش��ران شهرستانی‬ ‫چش��م امیدش��ان برای فروش کتاب به نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران اس��ت که این نمایش��گاه نیز تا خرداد سال اینده‬ ‫ب��ه حالت تعلیق درامده اس��ت به نظ��رم تنها راهی که‬ ‫می توان امیدوار بود کمی از بحران اقتصادی ناش��ران در‬ ‫این ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا کم کند اجرای طرح‬ ‫عیدانه کتاب است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬البته امیدواریم اطالع رسانی درباره‬ ‫این طرح به قدری باش��د که مردم نس��بت به ان اقبال‬ ‫نش��ان دهند‪ .‬متاس��فانه در طرح پاییزه کتاب انطور که‬ ‫باید و شاید نتوانس��تیم از مزیت های این طرح بهره مند‬ ‫شویم چرا که شرایط قطعی اینترنت امکان اطالع رسانی‬ ‫خوب را از طرح گرفت‪.‬‬ ‫وضعیت ادامه اکران‬ ‫فیلم های روی پرده‬ ‫مشخص نیست‬ ‫ای��ن مدی��ر کتابفروش��ی در ادامه گفت‪ :‬امی��دوارم با‬ ‫همدل��ی می��ان مس��ئوالن اداره کتاب و کتابفروش��ان‬ ‫شهرس��تانی امس��ال هم این طرح موجب شود رونق به‬ ‫کتابفروشی ها بازگردد تا مردم بتوانند با ارامش به خرید‬ ‫کتاب بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعویق نمایش�گاه با «عیدانه کتاب» جبران‬ ‫می شود‬ ‫حسین قوامیان‪ ،‬با اش��اره به ضرر احتمالی ناشران به‬ ‫دلیل خواب س��رمایه و تعویق نمایشگاه کتاب‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تقویت ویترین کتابفروش��ی ها می توان از ضرر احتمالی‬ ‫ناشران پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫حس��ین قوامیان‪ ،‬مدیر کتابفروشی «دنیای کتاب»‪ ،‬با‬ ‫بیان این مطلب که در بررس��ی وضعیت صنعت نشر باید‬ ‫همه حلقه های این عرصه با هم دیده شود‪ ،‬به ایبنا گفت‪:‬‬ ‫بی تردید اگر نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران در زمان‬ ‫مقرر برگزار می ش��د‪ ،‬به دلیل ش��یوع قابل توجه ویروس‬ ‫کرون��ا و کاهش می��زان مخاطب‪ ،‬همه حلقه های نش��ر‬ ‫دچار بحران می ش��دند‪ .‬عالوه براین‪ ،‬مهمانان خارجی نیز‬ ‫از حضور در این دوره انصراف می دادند و وجه بین المللی‬ ‫بزرگترین رویداد فرهنگی کش��ور از بین می رفت‪ .‬وی به‬ ‫نقش کتابفروش��ی ها در کاهش خس��ارت های احتمالی‬ ‫برگزار نش��دن نمایش��گاه اش��اره و تاکید کرد‪ :‬با تقویت‬ ‫ویترین کتابفروش��ی ها می توان از ضرر احتمالی ناشران‬ ‫متقاضی حضور در نمایشگاه کتاب تهران پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫قوامیان افزود‪ :‬براس��اس تجربه مشارکت در طرح های‬ ‫حمایتی موسس��ه خانه کتاب به وی��ژه «عیدانه کتاب»‪،‬‬ ‫ی‬ ‫ش��اهد بودم که حجم قابل توجهی کتاب در کتابفروش ‬ ‫فروخته می شود و در ش��رایط فعلی که نمایشگاه کتاب‬ ‫ح در سراسر کشور‬ ‫را نخواهیم داش��ت‪ ،‬برگزاری این طر ‬ ‫جبران ضرر های احتمالی خواهد بود‪ .‬مدیر کتابفروش��ی‬ ‫«دنیای کتاب» قم با تاکید بر ضرورت برگزاری سراسری‬ ‫طرح «عیدانه کتاب» به دلیل تعویق نمایشگاه بین المللی‬ ‫کت��اب ته��ران‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای جبران خس��ارت احتمالی‬ ‫ناش��ران‪ ،‬ناش��ی از تعویق زمان نمایشگاه کتاب می توان‬ ‫به ایده هدایت بخش��ی از بودجه برگزاری این رویداد به‬ ‫اجرای طرح عیدانه توجه کرد‪.‬‬ ‫قوامیان اف��زود‪ :‬در ش��هر های درگیر ب��ا کرونا‪ ،‬ترس‬ ‫مراجع��ه به کتابفروش��ی وجود دارد؛ به عن��وان مثال در‬ ‫قم که نخس��تین افراد مبتال به کرونا شناس��ایی شدند‪،‬‬ ‫کتابفروشی ها به شدت با کاهش مخاطب درگیر هستند‪.‬‬ ‫این موضوع موجب ش��ده تا سفارش های تلفنی افزایش‬ ‫پیدا کند؛ بنابراین طرح های حمایتی موسسه خانه کتاب‬ ‫هزینه ارس��ال کتاب‬ ‫ ‬ ‫را می توان با خدماتی مانند تخفیف‬ ‫اجرایی کرد‪ .‬وی همچنین با اش��اره به پیشنهاد ناشران‬ ‫درباره زمان برگزاری نمایش��گاه در خرداد ماه‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫متولی��ان برگزاری نمایش��گاه بین المللی کت��اب تهران‪،‬‬ ‫خرداد ماه را برای برگزاری نمایشگاه اعالم کنند‪ ،‬به دلیل‬ ‫همزمان��ی با فصل امتحان��ات بازهم ش��اهد افت میزان‬ ‫مخاط��ب خواهیم بود‪ .‬اگر این زمان ب��ه چند ماه بعدتر‬ ‫و حتی نیمه دوم س��ال موکول ش��ود‪ ،‬با توجه به میزان‬ ‫قابل توجه تولید کتاب و افزایش خواب س��رمایه‪ ،‬ناشران‬ ‫متحمل ضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا ش��یوع‬ ‫وی��روس کرون��ا در بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬کشور جهان‪ ،‬موزه‬ ‫«ل��وور» پاری��س نیز به‬ ‫تعطیلی کشیده شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا به‬ ‫نقل از اسوش��یتدپرس‪،‬‬ ‫اپیدمی ویرووس کرونا موزه «لوور» پاریس را هم‬ ‫تعطی��ل کرد و کارکنان و مس��ئوالن این موزه که‬ ‫از اثار هنری محافظ��ت می کردند‪ ،‬از ترس الوده‬ ‫ش��دن به این وی��روس‪ ،‬موزه را تعطی��ل کردند و‬ ‫از پذیرش بازدیدکنندگان س��ر ب��از زدند‪ .‬یکی از‬ ‫کارمن��دان موزه لوور می گوید‪« :‬ما بس��یار نگران‬ ‫هس��تیم؛ چرا که از همه ج��ای دنیا بازدیدکننده‬ ‫داریم‪ .‬خطر بس��یار بسیار زیاد است‪ .‬اگرچه هنوز‬ ‫هیچ گونه عالئم��ی از این ویروس در میان ‪۲۳۰۰‬‬ ‫کارمن��د در این موزه وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬این‬ ‫مسئله را فقط زمان مشخص خواهد کرد‪ ».‬درهای‬ ‫این موزه مش��هور به روی تمامی بازدیدکنندگان‬ ‫درحالی بس��ته ش��د که کارکنان «ل��وور» برای‬ ‫برگزاری جلس��ه ای درباره وی��روس کرونا در این‬ ‫موزه حاض��ر ش��دند‪ .‬برخ��ی از بازدیدکنندگان‬ ‫ساعاتی پس بسته شدن درها همچنان در صف ها‬ ‫به انتظار ایس��تادند‪ ،‬اما مقامات م��وزه لوور اعالم‬ ‫کردند درهای این موزه تا پایان روز بس��ته خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫در سال گذشته میالدی در مجموع ‪ ۹.۶‬میلیون‬ ‫نفر از م��وزه «لوور» بازدید کردند که س��ه چهارم‬ ‫ان ها از خارج از فرانسه برای بازدید از «لوور» امده‬ ‫بودند‪ .‬درحال��ت عادی‪ ،‬محبوب ترین موزه جهان‬ ‫روزانه میزبان ده ها هزار نفر از عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرانس��ه تاکن��ون ‪ ۱۳۰‬مورد ابتال ب��ه ویروس‬ ‫کرونا و دو م��ورد مرگ در اثر ابتال به ان را گزارش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬روز یکشنبه دولت فرانسه از اقدامات‬ ‫مختلفی برای جلوگیری و کنترل ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا از جمله ممنوعیت تمامی اجتماعات باالی‬ ‫‪ 5‬هزار نفر در محیط های سربسته خبر داد‪.‬‬ ‫محسن جوادی‬ ‫نیکنام حسینی پور‬ ‫محسن فرجی‬ ‫عبداهلل توانگر‬ ‫حسین قوامیان‬ ‫س��خنگوی ش��ورای صنف��ی نمای��ش از‬ ‫تصمیم گیری نهایی ب��رای چگونگی ادامه اکران‬ ‫فیلم ه��ای روی پرده در جلس��ه اینده این ش��ورا‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬غالمرضا فرجی س��خنگوی‬ ‫ش��ورای صنفی نمای��ش درباره وضعی��ت اکران‬ ‫فیلم های��ی که روی پرده هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه نزدیک به ‪ ۲‬هفته اس��ت که س��ینماهای‬ ‫سراسر کشور تعطیل هستند‪ ،‬هنوز وضعیت ادامه‬ ‫اکران فیلم های روی پرده مش��خص نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بررس��ی و تصمیم برای چگونگی ادامه‬ ‫اک��ران فیلم ها‪ ،‬به جلس��ه اینده ش��ورای صنفی‬ ‫نمایش موکول ش��ده اس��ت‪ .‬س��خنگوی شورای‬ ‫صنفی نمایش با اش��اره به اینک��ه در هفته جاری‬ ‫جلسه ش��ورای صنفی نمایش برگزار نشده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید منتظر ماند تا ببینیم تصمیم دولت‬ ‫ب��رای اغ��از فعالیت های فرهنگ��ی و هنری برای‬ ‫هفته اینده چیست‪ ،‬تا تصمیم گیری نهایی در این‬ ‫زمینه گرفته شود‪.‬‬ ‫گیشه جهانی سینما‬ ‫تحت تاثیر کرونا‬ ‫فیلم «سونیک خارپش��ت» در حالی در صدر‬ ‫فروش گیشه بین المللی سینما قرار گرفت که با‬ ‫ترس از ویروس کرونا‪ ،‬همچنان میزان مخاطبان‬ ‫سینما رو به کاهش است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬فیل��م علمی‪-‬تخیلی و‬ ‫فانتزی «سونیک خارپشت» به کارگردانی جف‬ ‫فاولر با فروش ‪ ۲۶.۸‬میلیون دالر برای س��ومین‬ ‫هفت��ه پیاپی در ص��در جدول ف��روش هفتگی‬ ‫گیش��ه بین المللی قرار گرفت‪ ،‬گرچه اکران این‬ ‫فیل��م در چین و ژاپن به س��بب ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا همچنان تاریخ مش��خصی ن��دارد‪ ،‬فروش‬ ‫بین الملل��ی قس��مت جدید «س��ونیک» بالغ بر‬ ‫‪ ۱۳۷‬میلی��ون دالر اس��ت‪ .‬انتظ��ار می رفت کره‬ ‫جنوب��ی پنجمین بازار بزرگ ف��روش فیلم های‬ ‫سینمایی در جهان پس از موفقیت تاریخی اخیر‬ ‫ب��ا فیلم «اَنگل» در جوایز اس��کار افزایش فروش‬ ‫چش��مگیری در س��الن های س��ینمای تجرب��ه‬ ‫کند اما ویروس کرونا موجب ش��د چندین فیلم‬ ‫کمتر از انتظارات در گیش��ه این کش��ور اسیایی‬ ‫فروش داش��ته باشند‪ .‬خبر ش��یوع این ویروس‬ ‫که همزمان با س��ال نو چینی به صورت رس��می‬ ‫اعالم ش��د در همان روزهای نخست به تعطیلی‬ ‫‪ ۷۰‬هزار س��الن س��ینما در چین انجامید و نیمی‬ ‫از س��ینماهای ایتالیا نیز برای مقابله با شیوع این‬ ‫ویروس تعطیل شدند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نقش‬ ‫هنرمندان‬ ‫در عبور از‬ ‫بحران کرونا‬ ‫محمد معتمدی معتقد است در شرایطی که شیوع‬ ‫ویروس «کرونا» موجب ایجاد ش��رایطی دشوار برای‬ ‫مردم کش��ورمان شده است‪ ،‬انتقال امید برای گذر از‬ ‫بحران می تواند نقش مهمی در تلطیف فضای جامعه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی در پاسخ‬ ‫به پرس��ش مهر درب��اره حال و هوای ای��ن روزهای‬ ‫جامع��ه ایرانی پس از ش��یوع بیم��اری کرونا و نقش‬ ‫هنرمن��دان در تلطیف فضای موجود گفت‪ :‬قطعاً این‬ ‫روزها ش��رایط خوب و ایده الی نیس��ت و مردم عزیز‬ ‫کشورم در ش��رایط سختی به سر می برند‪ .‬ولی انچه‬ ‫مسلم است اینکه ش��رایط کنونی همیشگی نخواهد‬ ‫بود و مردم خیلی زود از این روزها گذر خواهند کرد‪.‬‬ ‫این خواننده موس��یقی ایرانی تاکید کرد‪ :‬من باور‬ ‫دارم که درخت ها دوباره ش��کوفه خواهند‬ ‫زد و همه ما دوباره صدای بلبالن بهاری را‬ ‫می شنویم و شاهد شکفته شدن گل هایی‬ ‫از جنس بهار خواهی��م بود که حال همه‬ ‫م��ا را با طراوتش��ان خ��وب می کند‪ .‬من‬ ‫همچن��ان در این روزهای س��خت بر این‬ ‫باورم که امید و جوانه های امید خیلی زود‬ ‫دوباره به کشور ما باز می گردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مسئله ای که به اعتقاد من بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬عملکرد ما در این روزهاست که چقدر بتوانیم‬ ‫ب��ه یکدیگر امید به زندگی و امیدواری انتقال دهیم‪.‬‬ ‫ما باید تمام تالش��مان را بکنیم تا به س��هم خودمان‬ ‫انتقال دهنده نشاط و انگیزه باشیم‪ .‬در عین حال همه‬ ‫می دانیم که سخت ترین بیماری ها حتی ان دسته از‬ ‫بیماری هایی که برای انها درمانی متصور‬ ‫نیس��ت فقط با یک وسیله و با یک سالح‬ ‫به نام «امی��د و انگیزه و نش��اط» درمان‬ ‫می شود‪ .‬این خواننده موسیقی ایرانی که‬ ‫طی ماه های گذش��ته با تور کنسرت های‬ ‫«حاال که می روی» میزبان مخاطبان بود‪،‬‬ ‫در بخش دیگ��ری از صحبت های خود با‬ ‫اش��اره به ش��یوع بیماری کرونا در کشورمان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬من ای��ن روزها یاد خاطرات��ی از دوران جنگ‬ ‫می افتم‪ .‬به خوبی به خاطر دارم وقتی جنگ تحمیلی‬ ‫جریان داش��ت‪ ،‬من در سنین کودکی شاهد بمباران‬ ‫شهرهای مختلف کشور بودم و وقتی صدای ا ِژیرقرمز‬ ‫به صدا در می امد تمام ش��هر خاموش می شد‪ .‬در ان‬ ‫روزه��ا وقتی مجبور بودیم س��اعت های زیادی را در‬ ‫تاریکی مطلق به سر ببریم‪ ،‬برای من هرچند نگرانی‬ ‫از بمباران وجود داشت اما یک خوشحالی در دلم بود‬ ‫که ما از این فرصت می توانیم استفاده کنیم و در این‬ ‫س��اعت هایی که کنار هم هس��تیم به شعر خوانی و‬ ‫نقل خاطرات بپردازیم‪ .‬شرایطی که این روزها هم به‬ ‫وج��ود امده و خیلی از خانواده ها و افراد که به نوعی‬ ‫خودش��ان را در خانه حصر کردند‪ ،‬مقداری در کنار‬ ‫هم بودن را بیش��تر تجربه می کنن��د‪ .‬این روزها یک‬ ‫مرحله گذار از یک شرایط سخت است که می تواند در‬ ‫کنار همه مراقبت ها‪ ،‬پیشگیری ها‪ ،‬پرهیز از شایعه ها‬ ‫و توجه دقیق به نکات بهداش��تی امید بخش باشد و‬ ‫اعضای خانواده را بیشتر دور هم جمع کند‪ .‬اتفاقاً در‬ ‫همین شرایط است که می توانیم به اینده ای روشن و‬ ‫روزهای پرامید پیش رو فکر کنیم‪.‬‬ ‫کرونا «لوور» را هم‬ ‫به تعطیلی کشاند‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪ 9 -1398‬رجب ‪ 4 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1482‬پیاپی‪2800‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫ویروس کرونا و بازار داغ شایعه پراکنی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫دلواپسی‬ ‫خوابمرگی‬ ‫مس�عود دهش�ور– قائم مقام‬ ‫مدیر مس�ئول‪ :‬روس��تای سرسبز‬ ‫و خ��رم و پرجن��ب و جوش��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬نخلس��تان های ش��یرین‪،‬‬ ‫نارنجستان های ترش‪ ،‬انارستان های‬ ‫مل��س و تاکس��تان های یاق��وت‬ ‫فام اش زبانزدن��د‪ .‬اب و قنات و چاه‬ ‫و چشمه های جوش��ان و زمین ها و دشت های‬ ‫حاصلخیز فراوان دارد‪ .‬هرکس در کشتزار خود‬ ‫دانه ای م��ی کارد و خرمنی درو می کند‪ .‬در هر‬ ‫اغل و اخور و طویله ابادی هم دامی و ماکیانی‬ ‫پ��روار بس��ته اند‪ .‬او در مزرع��ه اش دانه دانه باد‬ ‫می کارد‪ .‬در اس��تین چپ مار زنگی خال قرمز‬ ‫می پروراند‪ .‬با معل م روستا در می افتد‪ .‬معلم به‬ ‫دانش اموزان الفبا یاد می دهد و بر تخت ه س��یاه‬ ‫می نویسد م ا ر‪ ،‬او از استین مار بیرون می کشد‬ ‫و نیشش را تا بناگوش بازمی کند و به تمسخر‬ ‫می گوی��د چه ماری؟ چه زهرم��اری؟ هر وقت‬ ‫چپق چ��اق می کند دوس��ت دارد جماعت را‬ ‫هم دور خود جمع کن��د‪ .‬دیگر همه می دانند‬ ‫ش روی چپق اس��ت‪،‬‬ ‫چه می خواهد بگوید؛ ات ‬ ‫چپق بین لبان است پس اتش در دهان است‪.‬‬ ‫ماست س��فید است پس هر س��فیدی ماست‬ ‫است‪ ...‬از این دست ط رّهات زیاد می بافد‪.‬‬ ‫یکپارچه زبان اس��ت‪ .‬یک ریز حرف می زند‪.‬‬ ‫هی��چ گاه هیچ کس او را در ح��ال گوش دادن‬ ‫ندی��ده اما زبان او را ه��زاران بار دیده اند که از‬ ‫فرط وراجی و لفاظی و حرافی بیرون‬ ‫فک بین زمین و اسمان اویزان مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬گلّه گلّه اس��ب و االغ و قاطر‬ ‫دارد و هم��ه گلّه هم از او گله دارند؛‬ ‫نعل هایش��ان را وارون��ه می کوب��د‪ .‬با‬ ‫خرمگس ها هم در هوا همین معامله‬ ‫را می کند‪ .‬خروس��داری بزرگی دارد‪ ،‬‬ ‫هم��ه خروس هایش یک پ��ا دارند و‬ ‫تخ��م دو زرده می گذارند‪ .‬به ش��یری که روانه‬ ‫ب��ازار می کند یک ب��ه ده اب می بندد‪ .‬مرغ ها‬ ‫را ه��م یک پا می بین��د‪ .‬غاز همس��ایه را مرغ‬ ‫می بیند‪ .‬خروس های یک پای خود را طاووس‬ ‫می انگارد‪ .‬صبح ها تا ش��ب خواب است‪ .‬شب ها‬ ‫تا صبح بیدار است‪ .‬اغلب از فرط بی خوابی اب‬ ‫دره��اون می کوبد و معجون می س��ازد‪ .‬برخی‬ ‫اوقات از همان اب ک��ره می گیرد‪ .‬عادت دارد‬ ‫ش��ب ها که همه خواب اند به سمت خانه های‬ ‫اطراف کلوخ بیندازد‪ ...‬س��رش را با اینکه درد‬ ‫نمی کند همیش��ه با دستمالی زربفت می بندد‪.‬‬ ‫اب را با چنگال می خورد‪ .‬لقمه را دور س��رش‬ ‫می چرخاند و از قفا در دهان می گذارد‪ .‬همواره‬ ‫احس��اس می کند دهانش تلخ اس��ت‪ .‬از انجا‬ ‫که خس��یس اس��ت و نم پ��س نمی دهد ذکر‬ ‫حلواحل��وا از لبانش نمی افتد بلک��ه اینطوری‬ ‫کامش ش��یرین ش��ود‪ .‬هن��ر را دوس��ت دارد‪.‬‬ ‫سال هاست به تمرین ش��یپورنوازی ممارست‬ ‫دارد‪ ،‬اما تاکنون کسی صدایی از شیپور شیک‬ ‫و گرانبهایش نشنیده است‪.‬‬ ‫ع��ادت دارد وق��ت خ��واب به ات��اق ته باغ‬ ‫ب��رود‪ .‬انج��ا را خیل��ی دوس��ت دارد‪ .‬درحال‬ ‫درازک��ش با س��قف اتاق ح��رف می زند و درد‬ ‫دل می کند‪ .‬سال هاس��ت که پی��ش از خواب‬ ‫از س��قف می خواهد بی خبر و ناگهانی برسرش‬ ‫اوار نش��ود و چندین مرتبه از او قول مطمئن‬ ‫گرفت��ه زمان اوار ش��دنش را به او اطالع دهد‪.‬‬ ‫ان روز درپی چند روز بارندگی برف سنگینی‬ ‫ام��ده بود‪ .‬طاقت و توان س��قف زیرس��نگینی‬ ‫برف تمام ش��د و ناگهان اوار ش��د و تمام‪ ...‬در‬ ‫عالم خوابمرگی یقه س��قف بیچ��اره را گرفت؛‬ ‫رفیق مگر قرار نگذاش��ته بودی��م که هر وقت‬ ‫خواس��تی اوار ش��وی از قبل خبر کنی‪ .‬سقف‬ ‫گف��ت من رفاقت و رس��م رفاقت و جوانمردی‬ ‫را ب��ه ج��ا اوردم‪ ،‬چندین و چندب��ار دهان باز‬ ‫کردم تا بگویم دارم اوار می ش��وم اما تو هر بار‬ ‫مش��تی خاک و گچ و اهک در دهانم چپاندی‬ ‫و دهانم را گل گرفتی‪ .‬می خواس��تی با وصله و‬ ‫پینه س��روته قضیه را هم بیاوری‪ .‬صدای فریاد‬ ‫اوار ش��دن م��را نمی ش��نیدی‪ ...‬م��ن دیگ��ر‬ ‫نمی دانس��تم با تو چگونه بای��د حرف می زدم‪.‬‬ ‫دهان باز کردنم هش��داری به تو بود که طاقت‬ ‫و تحمل و توان من تمام شده و تو باید فکری‬ ‫می ک��ردی که نکردی‪ .‬باید گوش می دادی که‬ ‫ندادی‪ ...‬باید سخن و زبان مرا می فهمیدی که‬ ‫نفهمیدی‪...‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه مستندی ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«دیار من» به شبکه پنج می رود‬ ‫نهمین چاپ نخستین منبع سیاست مدرن‬ ‫نخس��تین قسمت مس��تند «دیار من»‬ ‫با رویکرد معرف��ی ظرفیت ها و جاذبه های‬ ‫گردش��گری اس��تان اذربایج��ان ش��رقی‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۱۴‬اسفند س��اعت ‪ 22:30‬از‬ ‫شبکه پنج س��یما پخش می شود‪ .‬مستند‬ ‫«دی��ار من» که در چند فاز تولید می ش��ود در فاز نخس��ت به اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی رفته و جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬اداب و رسوم‪ ،‬غذا‪ ،‬سوغات و ایین های سنتی را به تصویر کشیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مس��تند با توجه به ظرفیت های موجود در استان و با هدف‬ ‫توزیع متناس��ب سفر در شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای مراغه‪،‬‬ ‫بن��اب‪ ،‬ملکان‪ ،‬خدا افرین و‪ ...‬رفته اس��ت و جاذبه های بکر و کمتر دیده‬ ‫شده را معرفی می کند‪.‬‬ ‫فاز دوم تولید این مجموعه مستندها برای ‪ ۱۱‬شهرستان دیگر با اضافه‬ ‫ش��دن رویکردهایی نظیر گردشگری ورزش��ی به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫این مستند به تهیه کنندگی رسول تسلیمی و نویسندگی و اجرای فربد‬ ‫شکرایی روی انتن شبکه پنج سیما خواهد رفت‪.‬‬ ‫نهمین چ��اپ ترجمه داریوش اش��وری از‬ ‫«ش��هریار» ماکیاولی منتش��ر ش��د‪ .‬شهریار‬ ‫را نخس��تین منبع در حوزه سیاس��ت مدرن‬ ‫می دانن��د‪ .‬عمده مبح��ث ماکیاول��ی در این‬ ‫کتاب درباره ش��هریاریِ نوبنیاد اس��ت‪ .‬نش��ر‬ ‫اگاه نهمین چاپ ترجمه داریوش اشوری از «شهریار» اثر نیکولو ماکیاولی‪،‬‬ ‫فیلسوف‪ ،‬شاعر و نمایشنامه نویس شهیر ایتالیایی را با شمارگان هزار و ‪۶۵۰‬‬ ‫نس��خه‪ ۲۲۰ ،‬صفحه و بهای ‪ ۳۶‬هزار تومان منتش��ر کرد‪ .‬چاپ پیشین این‬ ‫کتاب نیز در زمس��تان س��ال گذشته با شمارگان هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه و بهای‬ ‫‪ ۳۶‬هزار تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفت‪ .‬نخستین نوبت نشر ترجمه‬ ‫اش��وری از «شهریار» در سال ‪ ۱۳۶۶‬توسط ناش��ری به نام «پرواز» صورت‬ ‫گرفته بود‪ ،‬اما در تاریخ نش��ر ایران نخستین ترجمه از «شهریار» متعلق به‬ ‫محمود محمود اس��ت که در سال ‪ ۱۳۱۱‬در دسترس مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫«ش��هریار» را نخستین منبع تئوریک و متن مادر سیاست مدرن دانسته اند‬ ‫و ماکیاولی را به سبب نوشتن این متن بنیان گذار سیاست مدرن‪ .‬ماکیاولی‬ ‫کت��اب را در ‪ ۲۶‬فص��ل تنظیم کرده و در هر فصل توصیه های مهمی درباره‬ ‫مملکت داری به شهریاران نوبنیاد ارائه می کند‪.‬‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫شماره جدید نشریه «شیوه» منتشر شد‪‎‬‬ ‫شماره جدید نش��ریه «شیوه» با اثاری‬ ‫از ابراهی��م حقیق��ی‪ ،‬محمدرضا اصالنی‪،‬‬ ‫هوت��ن ش��کیبا‪ ،‬مهدی حس��ینی‪ ،‬ثمیال‬ ‫امیرابراهیمی‪ ،‬لی جانگ دونگ و هاروکی‬ ‫موراکامی منتشر شد‪.‬‬ ‫شماره جدید نشریه «شیوه» شامل اثار و گفتاری از ابراهیم حقیقی‪،‬‬ ‫محمدرضا اصالنی‪ ،‬هوتن ش��کیبا‪ ،‬مهدی حسینی‪ ،‬ثمیال امیرابراهیمی‪،‬‬ ‫لی جانگ دونگ و هاروکی موراکامی است‪ .‬همچنین در این شماره‪ ،‬به ‬ ‫مناسبت بیستمین سال تاسیس خانه هنرمندان ایران‪ ،‬یادداشت هایی از‬ ‫غالمحسین امیرخانی‪ ،‬ایرج راد‪ ،‬بهروز غریب پور‪ ،‬محمد سریر‪ ،‬محمدرضا‬ ‫اصالنی‪ ،‬محمدرضا عبدالملکیان‪ ،‬سیف اهلل صمدیان‪ ،‬سیدمحمد بهشتی‪،‬‬ ‫مجید جوزانی‪ ،‬معصومه مظفری و مجید رجبی معمار به چاپ رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و لزوم رعایت موازین بهداشتی‬ ‫و س�لامت افراد‪« ،‬شیوه» در بسته بندی های سلفونی‪ ،‬راهی کیوسک ها‬ ‫و کتاب فروش��ی ها شده است‪ .‬از مخاطبان خواس��ته شده بعد از خرید‬ ‫«شیوه» ان را از سلفون خارج کرده‪ ،‬سلفون را دور انداخته و دست های‬ ‫خود را ضدعفونی و سپس ان را مطالعه کنند‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫گشایش انالین یک نمایشگاه هنری‬ ‫سومین نمایشگاه ساالنه هنر برای هدیه به‬ ‫صورت انالین از روز جمعه ‪ ۱۶‬اس��فندماه در‬ ‫گالری ارتیبیشن افتتاح می شود‪.‬‬ ‫س��ومین دوره برگزاری نمایشگاه هنر برای‬ ‫هدیه روز ‪ ۱۶‬اسفندماه افتتاح می شود‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه بهترین اثاری که برای هدیه دادن مناسب هستند جمع اوری شده‬ ‫تا برای مناسبت های نزدیکی که پیش روست‪ ،‬هنردوستان را اماده هدیه دادن‬ ‫به عزیزان شان کند‪.‬‬ ‫اثار این نمایشگا ِه انالین به طریقی گزینش شده اند که با مناسب ترین نرخ‬ ‫ممکن از س��وی هنرمند تنظیم شده باشد‪ ،‬بنابراین برای کسانی که به تازگی‬ ‫مجموعه دار هنر ش��ده اند و اثار هنری را جمع اوری می کنند نمایش��گاهی‬ ‫باارزش اس��ت‪.‬بازدید‪ ،‬خرید و تماش��ای اثار این نمایش��گاه انالین از طریق‬ ‫سایت گالری امکان پذیر خواهد بود‪ .‬همچنین برای بازدید از اثار با هماهنگی‬ ‫قبلی می توانید با شماره های ‪ ۰۲۱۲۲۹۲۲۵۳۸‬در تماس باشید و اثار را در‬ ‫فضای گالری اراتیبیشن واقع در خیابان شریعتی‪ ،‬پایین تر از حسینیه ارشاد‬ ‫مشاهده کنید‪.‬‬ ‫ظریف خشونت علیه مسلمانان‬ ‫هند را محکوم کرد‬ ‫وزی��ر امورخارجه ایران در‬ ‫توییتی خشونت های سازمان‬ ‫یافته علیه مسلمانان هند را‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمد‬ ‫جواد ظری��ف در این توییت‬ ‫تاکید کردکه ایران موج خش��ونت سازمان یافته علیه مسلمانان‬ ‫هند را محکوم می کند‪.‬‬ ‫وزیر امورخارجه افزود‪ :‬ایران قرن ها دوس��ت هند بوده اس��ت‪.‬‬ ‫از مقام��ات هند می خواهیم که رفاه «همه» هندی ها را تضمین‬ ‫کنند و اجازه ندهند این ادم کشی بی معنا ادامه یابد‪ .‬مسیر پیش‬ ‫تو گو و حاکمیت قانون باشد‪.‬‬ ‫رو باید بر اساس گف ‬ ‫صدها نفر از شهروندان هندی و اروپایی در بیش از ‪ ۱۸‬کشور‬ ‫روز گذش��ته ب��ا برگزاری تظاهرات و تحص��ن ضمن محکومیت‬ ‫خشونت علیه مس��لمانان در پایتخت هند خواستار اقدام فوری‬ ‫علیه عامالن این خشونت ها شدند‪.‬‬ ‫خشونت ها در دهلی نو هفته گذشته پس از انکه معترضان به‬ ‫اصالح قانون ش��هروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در‬ ‫نزدیکی ایس��تگاه مترو جعفراباد واقع در ش��مال شرق دهلی نو‬ ‫کردند‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫بر اثر خشونت های یک هفته ای عالوه بر کشته شدن ‪ ۴۶‬تن‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر مجروح شدند‪.‬‬ ‫سیامند رحمان؛ درگذشت قهرمان‬ ‫خوش خنده ایرانی‬ ‫سیامند رحمان‪ ،‬دارنده ‪2‬‬ ‫مدال ط�لای المپیک که به‬ ‫«قوی ترین ورزشکار معلول‬ ‫جهان» معروف بود‪ ،‬یکشنبه‬ ‫‪ ۱۱‬اسفند در ‪ ۳۱‬سالگی به‬ ‫دلیل ایست قلبی درگذشت‪.‬‬ ‫س��یامند رحمان در زادگاهش‪ ،‬اشنویه اذربایجان غربی به خاک‬ ‫سپرده شد‪.‬‬ ‫س��یامند رحمان اول فروردین ‪ ۱۳۶۷‬در شهرس��تان اشنویه‬ ‫متولد و در سال های کودکی به فلج اطفال مبتال شد‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود که او در ‪ ۲۰‬س��الگی بدون داش��تن س��ابقه‬ ‫وزنه ب��رداری در اردوی تیم ملی ازم��ون داد و با باال بردن وزنه‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلوگرمی به تیم ملی ایران دعوت شد‪.‬‬ ‫رحمان در همان س��ال و در حالی که تنها ‪ ۱۵‬روز با تیم ملی‬ ‫وزنه برداری جانبازان و معلولین ایران تمرین کرده بود‪ ،‬توانست‬ ‫در مس��ابقات جهانی نیوجرسی امریکا در س��ال ‪ 1387‬رکورد‬ ‫جوان��ان جهان را ‪ 5.72‬کیلوگرم ارتق��ا دهد و مدال طال بگیرد‪.‬‬ ‫این اولین حضور ورزش��ی س��یامند رحمان در خارج از مرزهای‬ ‫ایران بود‪.‬‬ ‫اما ش��اید بتوان پارالمپیک ‪ ۲۰۱۲‬لندن را نقطه عطف زندگی‬ ‫سیامند رحمان دانس��ت‪ .‬رحمان در حالی با ‪ ۲۸۰‬کیلوگرم و با‬ ‫فاصله ای قابل توجه مدال ط�لای پارالمپیک را گرفت و رکورد‬ ‫این مسابقات را شکس��ت که قبال در مسابقات جهانی امارات با‬ ‫‪ ۲۹۱‬کیلوگرم رکورد جهان را شکسته بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که سیامند رحمان اماده شکستن رکورد‬ ‫‪ ۳۰۱‬کیلوگرم ش��ده ب��ود اما پیش از ان ک��ه روی تخته برود‪،‬‬ ‫اعتراض وزنه بردار کره ای به رای داور و زمانی که برای رسیدگی‬ ‫به این ش��کایت گذش��ت‪ ،‬موجب ش��د بدن قهرمان ایرانی سرد‬ ‫شود و نتواند برای رکوردی که می خواست تالش کند‪ .‬در فاصله‬ ‫المپیک لندن تا ریو‪ ،‬س��یامند رحمان هم مدال طالی جهان را‬ ‫گرفت و هم مس��ابقات اس��یایی‪ ،‬اما در برزیل بود که او توانست‬ ‫ارزوی ناکام لندن را محقق کند‪ .‬سیامند رحمان در پارالمپیک‬ ‫ریو نه تنها رکورد لندن را شکس��ت بلکه با رسیدن به حدنصاب‬ ‫‪ ۳۱۰‬کیلوگ��رم ش��اهکار کرد‪ .‬این در حالی ب��ود که رکورد نفر‬ ‫بعدی فقط ‪ ۲۳۵‬کیلوگرم بود‪ .‬عملکرد فوق العاده در کنار چهره‬ ‫دوستداشتنی سیامند رحمان موجب شد او محبوبیت زیادی در‬ ‫ایران پیدا کند و حتی محمد رویانیان‪ ،‬مدیرعامل وقت باش��گاه‬ ‫پرسپولیس نیز با او قرارداد امضا کرد‪.‬‬ ‫پس از المپیک ریو رحمان در مس��ابقات پارااس��یایی جاکارتا‬ ‫‪ 1397‬و قهرمانی جهان قزاقس��تان ‪ 1398‬هم درخش��ید و طال‬ ‫گرفت‪ .‬او ش��انس اصلی کس��ب مدال طال در پارالمپیک توکیو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بود که این بار نه وزنه های س��نگین که مرگ جلوی این‬ ‫قهرمان نامدار را گرفت‪.‬‬ ‫رضا صائمی – منتقد سینما‪ :‬یکی از ترسناک ترین‬ ‫و دش��وارترین هفته های س��ال را پش��ت سر گذاشتم و‬ ‫همچن��ان در یک هراس جمعی از ش��یوع و گس��ترش‬ ‫وی��روس کرون��ا به س��ر می بریم‪ .‬ترس و وحش��تی که‬ ‫دامن��ه ان همه جا را گرفته و فعالیت های س��ینمایی را‬ ‫ه��م تحت تاثیر ق��رار داده‪ ،‬به طوری ک��ه دریک اتفاق‬ ‫بی سابقه‪ ،‬وزارت ارشاد به منظور پیشگیری ازخطر ابتال‬ ‫ب��ه ویروس کرونا‪ ،‬تمام برنامه های هنری و س��ینمایی را فع ً‬ ‫ال به مدت دو هفته‬ ‫تعطیل اعالم کرده و برگزاری هر گونه مراس��م و جلس��ه س��ینمایی هم ممنوع‬ ‫شده است‪ .‬ایند ه این وضعیت هم منوط به بررسی مجدد شرایط اعالم شده و تا‬ ‫زمانی که از رفع خطر این ویروس اطمینان حاصل نشود‪ ،‬فعالیت های سینمایی‬ ‫منتفی خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن رخداد همزمان ب��ا بدترین زمان تقویمی از حیث اکران های س��ینمایی‬ ‫است‪ .‬هر سال از هفته پایانی بهمن تا یک هفته به پایان اسفند و اغاز اکران های‬ ‫نوروزی یکی از بدترین زمان های اکران فیلم است و امسال وقوع برخی اتفاقات‬ ‫تلخ اجتماعی هم تاثیر منفی بیشتری بر گیشه سینماها گذاشته است‪ .‬تنها فیلم‬ ‫کمدی جشنواره امسال ‪ -‬خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف‪ - ۲‬زودتر از اکران نوروزی روی پرده‬ ‫رفت تا کمی بر رونق گیش��ه ها بیفزاید و حاال با تعطیلی س��ینماها‪ ،‬این شانس‬ ‫برای فیلم های پرفروش هم کاهش یافت تا از گیش��ه پررونق محروم ش��وند‪ .‬در‬ ‫هفته گذش��ته فیلم های اکران نوروز هم مشخص ش��دند اما با توجه به شرایط‬ ‫فعلی و بحران کرونا به نظر می رسد اکران نوروزی امسال هم پررونق نباشد‪.‬‬ ‫این ها بخشی از پیامد منفی ویروس کرونا در زمین ه پخش و نمایش است‪ .‬اما‬ ‫باید به تاثیر این ویروس و اضطراب های برامده از ان در بخش تولیدات سینمایی‬ ‫هم اش��اره کرد‪ .‬در وضعیت کنونی‪ ،‬احتمال لغو و تعطیلی پروژه های س��ینمایی‬ ‫در دست تولید هم باالست و ممکن است بسیاری از سینماگران از ترس ابتال به‬ ‫این ویروس یا انتش��ار ان از هر گونه فعالیت صنفی و حرفه ای دست بکشند‪ .‬به‬ ‫ویژه این که مس��ئوالن بهداشت و درمان کشور نیز مردم را به حضور نیافتن در‬ ‫محافل عمومی و ماندن در خانه توصیه می کنند‪ .‬در واقع گروه های فیلم س��ازی‬ ‫در شرایط بحرانی موجود‪ ،‬نمی توانند به روند تولید به شکل طبیعی ادامه دهند‪.‬‬ ‫حتی خانه سینما هم در این زمینه اطالعیه ای صادر کرده که «با توجه به شیوع‬ ‫ویروس کرونا ‪ ،‬خطر انتقال سریع ان در میان افراد جامعه وجود دارد و پزشکان‬ ‫متخصص نیز بارها درباره پرهیز از حضور در محیط های عمومی هشدار داده اند‪.‬‬ ‫به دلیل ناممکن بودن کنترل کامل س��طوح‪ ،‬وسایل و ارتباطات‪ ،‬احتمال انتقال‬ ‫بیماری در میان گروه های فیلم سازی به شدت باالست‪ .‬لذا پیشنهاد می شود برای‬ ‫جلوگیری از ابتالی اهالی صنعت تصویر ایران و خانواده هایشان‪ ،‬همچنین پرهیز‬ ‫از مشکالت مرتبط با ان که قطعا سبب ایجاد مخاطره و صدمات فراوان مادی و‬ ‫معنوی برای نهادهای اجتماعی‪ ،‬بهداش��تی و فرهنگی ست‪ ،‬دست کم در شرایط‬ ‫فعلی که با شیوع دامنه دار بیماری مواجهیم‪ ،‬گروه هایی که در مرحله پیش تولید‬ ‫یا فیلمبرداری قرار دارند‪ ،‬به طور موقت از فعالیت خودداری کنند‪ .‬بدیهی س��ت‬ ‫این پیش��نهاد از سوی خانه س��ینما فاقد الزامات قانونی ست‪ ،‬اما می تواند درحد‬ ‫هشداری به تهیه کنندگان برای پیشگیری از این بیماری فراگیر و تبدیل ان به‬ ‫بحرانی عمومی در صنعت تصویر ایران تلقی شود‪».‬‬ ‫همانطور که در متن این اطالعیه هم امده‪ ،‬این پیشنهاد از سوی خانه سینما‬ ‫ال��زام قانون��ی ندارد اما به نظر می رس��د با توجه به ابعاد ای��ن بحران و خطرات‬ ‫جانی که ویروس کرونا دارد خود دس��ت اندرکاران پروژه های س��ینمایی‪ ،‬فرایند‬ ‫تولی��د را ُکند ی��ا متوقف کنند‪ .‬بدیهی اس��ت با توجه به هزین��ه ای که هر روز‬ ‫کاری برای تولیدات س��ینمایی دارد‪ ،‬این توقف ها‪ ،‬زیان و خس��ارت مالی خواهد‬ ‫داشت که البته چاره ای هم نیست و قطعا در چنین شرایطی‪ ،‬سالمت بر سینما‬ ‫تقدم دارد‪.‬‬ ‫با این حال برخی از خبرها از تداوم تولید برخی از پروژه ها و ادامه فیلمبرداری‬ ‫انها حکایت دارد که باید نس��بت به ان هشدار داد‪ .‬در واقع نه فقط خانه سینما‬ ‫که هر کدام از اصناف س��ینمایی‪ ،‬به ویژه صنف هایی که به ش��کل مس��تقیم با‬ ‫فراین��د تولید ارتباط دارند بای��د از اعضای خود بخواهن��د فعالیت های خود را‬ ‫متوقف کنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر وزارت ارشاد و نهادهای حامی هنرمندان و حتی سرمایه گذاران‬ ‫فیلم ه��ا نیز بای��د جهت جلوگیری از خس��ارت های ناش��ی از توق��ف پروژه ها‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری و برنامه ری��زی کنند و برای کاهش ض��رر و زیان های مالی این‬ ‫توقف ها چاره ای بیندیشند‪ .‬بدیهی است حفظ جان سینماگران از جمله وظایف‬ ‫متولیان نهادهای س��ینمایی است و انتظار می رود تالش کنند تا شرایط بحرانی‬ ‫در ح��وزه س�لامت‪ ،‬بحران های موجود در س��ینما را تش��دید نکن��د‪ .‬در زمینه‬ ‫اک��ران نیز حق طبیع��ی همه فیلم هایی که اکنون در ش��رایط تعطیلی اجباری‬ ‫قرار گرفته اند این اس��ت که از امکان تمدید اک��ران پس از عبور از بحران کرونا‬ ‫برخوردار ش��وند‪ .‬این شرایطی است که س��ینمای ایران طی جنگ در دو نوبت‬ ‫بمباران و موشک باران شهرها در نوروز ‪ ۶۴‬و ‪ ۶۷‬نیز با تعطیلی سینماهای تهران‬ ‫و شهرهای در معرض تهدید دیگر‪ ،‬تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا نه فقط بر س��ینمای ایران که بر س��ینمای بس��یاری از‬ ‫کش��ورهایی که با این ویروس درگیرند تاثیر منفی گذاش��ته و بیش از همه در‬ ‫چین که مبدا انتش��ار این ویروس بوده اس��ت‪ .‬در چین ک��ه دومین بازار بزرگ‬ ‫س��ینمای جهان پس از امریکای شمالی است‪ ،‬تعداد زیادی از سالن های سینما‬ ‫تعطیل ش��ده و حتی جش��نواره فیل��م برلین نیز به دلیل ت��رس از کرونا‪ ،‬رونق‬ ‫دوره های قبل را نداشته است‪.‬‬ ‫با این حال س��ینما از منظر دیگری هم با ویروس کرونا و پیامدهای اجتماعی‬ ‫ان رب��ط پیدا می کن��د و ان کارکرد های مداخله گران��ه در مقابله با این بیماری‬ ‫دست کم در سطح فرهنگی است‪ .‬به این معنا که سینماگران می توانند از طریق‬ ‫شبکه های اجتماعی و رسانه های شخصی شان در فضای مجازی به اطالع رسانی‪،‬‬ ‫اموزش و امیدبخشی به مردم در مقابله با این بیماری بپردازند و از ظرفیت های‬ ‫اجتماعی خود در ایجاد مقاومت عمومی استفاده کنند‪.‬‬ ‫به ویژه در این ش��رایط بحرانی که بازار اخبار کذب و ش��ایعات نیز داغ است و‬ ‫جامعه به ارامش و کنش هوش��مندانه در برابر این بیماری نیاز دارد سینماگران‬ ‫ب��ه ویژه چهره های محبوب م��ردم می توانند از طریق ارائه اطالعات درس��ت و‬ ‫مهارت ه��ای رفت��اری الزم در مواقع بحرانی‪ ،‬نقش اجتماعی خود را به درس��تی‬ ‫ایفا کنند‪ .‬این جا همان جایی است که سینما می تواند به کمک سالمت بیاید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت مجله فیلم‬ ‫دیدگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کرونا و سینما‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!