روزنامه صمت شماره 1481 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1481

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1481

روزنامه صمت شماره 1481

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪ 1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1481‬پیاپی ‪ 16 2799‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‬ ‫به احتکارکنندگان‬ ‫اقالم بهداشتی و دارویی‬ ‫رحم نکنید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیریت تحول‬ ‫و نفت تحریمی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نقش افرینی دانشگاه‬ ‫در توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توجه به‬ ‫احیای معادن متروکه‬ ‫‪6‬‬ ‫حواسمان به گره ها‬ ‫باشد‬ ‫‪7‬‬ ‫روند کاهش‬ ‫هیجانات بازار فوالد‬ ‫‪11‬‬ ‫پ‬ ‫رو‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫شرایط کنونی را درک کنید‬ ‫یک همدلی ملی‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک ها به کمک صاحبان کسب و کارها می ایند‬ ‫‪10‬‬ ‫کرونا رمق بازار تاکسی ها را گرفت‬ ‫‪13‬‬ ‫دخل و خرج فرهنگ و هنر جور می شود؟‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫درخواست صاحبان کسب وکار از سیستم مالی کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫مهلت ‪ 3‬ماهه برای معوقات بانکی و مالیاتی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫مدتی اس��ت که تحریم صنعت نف��ت ایران و‬ ‫محدودیت های س��ختگیرانه ص��ادرات نفت خام‬ ‫نقل هر محفل و مجلس��ی شده و درباره راه های‬ ‫مقابل��ه ب��ا این رون��د اظهارنظره��ای متفاوت و‬ ‫فراوانی انجام می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫هنوز هم راهکارهای مدیریتی در بازس��ازی این‬ ‫صنعت یا ایجاد تحول نوین و مشابه ان نتوانسته‬ ‫نظ��ام اجرای��ی و عملیاتی صنعت نف��ت ایران را‬ ‫س��امان بخش��د‪ .‬چندی پیش یک��ی از مدیران‬ ‫پیشین صنعت نفت عنوان کرد که ظرفیت تولید‬ ‫روزانه ‪ ۸‬میلیون بشکه نفت در ایران وجود دارد‬ ‫و اگر فکری برای توسعه این صنعت و رسیدن به‬ ‫س��قف تولید ایده ال نکنیم در اینده ای نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬صنع��ت نفت ایران با مش��کالت بس��یاری‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین ش��رکت ملی نف��ت ایران‬ ‫نیز چندی پیش در نشس��ت «طراحی س��اختار‬ ‫رابطه مالی ش��رکت نفت و دولت» که در حاشیه‬ ‫س��ومین کنفرانس حکمرانی و سیاس��ت گذاری‬ ‫عموم��ی برگزار ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬وابس��تگی بودجه‬ ‫به نفت بیماری خاموش��ی اس��ت که اسیب های‬ ‫ج��دی بر اقتصاد ای��ران وارد کرده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫کاه��ش وابس��تگی بودجه به نفت ب��ه این معنا‬ ‫نیس��ت که ما به طور کام��ل از درامدهای نفتی‬ ‫چشم پوشی کنیم‪ ،‬بلکه به این معناست که باید‬ ‫ظرفیت موجود را توس��عه داد و بهترین استفاده‬ ‫را از این ش��رایط کرد‪ .‬باید بدانیم که اگر توسعه‬ ‫میدان های نفتی را فراموش کنیم‪ ،‬تولید نفت مان‬ ‫در این��ده ای نه چن��دان دور تنه��ا کفاف مصرف‬ ‫داخ��ل را می دهد و در واقع هم��ه ظرفیت های‬ ‫موجود در صنعت نفت و این منبع خدادادی را از‬ ‫دست خواهیم داد‪ .‬برای توسعه صنعت نفت نیاز‬ ‫به جذب سرمایه است که این کار را می توانیم از‬ ‫طریق مشارکت مردم انجام دهیم‪ .‬براساس اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی نمی توان ش��رکت ملی نفت‬ ‫را ب��ه بخش خصوصی واگذار کرد‪ ،‬اما پیش��نهاد‬ ‫می ش��ود شرکت نفت کوچکی با حضور مردم در‬ ‫کنار ش��رکت ملی نفت ایجاد شود و کار توسعه‬ ‫میدان ها را پیش ببرد‪ ».‬این پیشنهادها در حالی‬ ‫عنوان می ش��ود که صنعت نفت هنوز از ساختار‬ ‫و مدل های توس��عه ای قدیمی استفاده می کند و‬ ‫برای ایج��اد تحول باید تغییر پارادایم های جدی‬ ‫در صنع��ت نفت انجام ش��ود‪ .‬در این زمینه باید‬ ‫گفت بین بازس��ازی مدیریت��ی و مدیریت تحول‬ ‫تفاوت های بس��یاری است و پس از توجه به این‬ ‫موض��وع می توان به بحث اس��تفاده از ظرفیت ها‬ ‫و منابع هیدروکربوری پرداخت‪ ،‬چراکه بازسازی‬ ‫و تح��ول دو کلمه تخصص��ی در دانش مدیریت‬ ‫هس��تند که گاهی دیده ش��ده این دو کلمه در‬ ‫معنای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند‪ .‬این‬ ‫دو کلمه تفاوت بسیاری دارند که از بعد تخصصی‬ ‫و استراتژیکی بسیار حائز اهمیت است‪ .‬رویارویی‬ ‫بااین پرسش که «ایا ش��رکت نیازمند بازسازی‬ ‫اس��ت یا تحول» از مهم ترین مشکالت بسیاری‬ ‫از شرکت های بزرگ عمومی یا خصوصی است‪.‬‬ ‫براس��اس تعریف علمی بازس��ازی زمانی رخ‬ ‫می ده��د ک��ه بحران��ی به وجود امده و ش��رکت‬ ‫زمان کم��ی برای انجام واکن��ش دارد؛ به عبارت‬ ‫دیگر ش��رکت از مسیر اصلی خود بسیار دور و به‬ ‫شکست نزدیک ش��ده است‪ .‬در چنین موقعیتی‬ ‫به اقدامات سریع‪ ،‬شفاف و متمرکز نیاز است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط سازمان ها ضمن توجه به مدل‬ ‫کس��ب وکار خود می توانند باتوج��ه به تغییرات‬ ‫بنی��ادی در فن��اوری‪ ،‬دور نگری ه��ای رقابت��ی‪،‬‬ ‫سیاست های دولت و قانون های موجود‪ ،‬در روند‬ ‫توسعه به شکلی گام بردارند که به موفقیت دست‬ ‫یابند؛ به عبارت دیگر‪ ،‬ایجاد تحول در کسب وکار‬ ‫به ان��دازه توانایی در ایجاد رقاب��ت در بازار برای‬ ‫ادامه مسیر و احیای سازمان حیاتی است‪.‬‬ ‫این کلیات ناظر بر این اس��ت که اگر بخواهیم‬ ‫وضعی��ت فعلی صنع��ت نفت را حف��ظ کنیم و‬ ‫سپس در مس��یر رشد گام برداریم نیاز به تحول‬ ‫در سازمان داریم‪.‬‬ ‫تحول نیز یعنی تغییر مش��هود در اس��تراتژی‬ ‫س��ازمان‪ ،‬مدل کس��ب وکار‪ ،‬رهبری س��ازمانی‪،‬‬ ‫ساختار تیمی‪ ،‬ماموریت سازمان‪ ،‬پلتفرم فناوری‪،‬‬ ‫رویکردهای فروش و برنامه های ارتباطی‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه تحول نیازمن��د رهبری دورنگر‬ ‫اس��ت و اغلب موفقیت و شکس��ت ان براس��اس‬ ‫ادغام چند ابتکارعمل در بخش ها یا فعالیت های‬ ‫مختلف سازمان ش��کل می گیرد‪ .‬مواردی مانند‬ ‫فروش‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬تحقیق و توس��عه‪ ،‬خدمات‬ ‫مش��تری و برنامه ری��زی می توان��د تغیی��رات‬ ‫س��اختاری را ب��رای س��ازمان به دنبال داش��ته ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪....‬‬ ‫وزارت اطالعات مامور پیگیری نامه وزیر بهداشت شد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مسئول تامین فوری اقالم بهداشتی مقابله با کرونا‬ ‫در جلس��ه اخی��ر هی��ات دولت که به ریاس��ت‬ ‫رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ ،‬گزارش��ی از اقدامات‬ ‫انجام ش��ده برای مقابله با ویروس کرونا از س��وی‬ ‫نهادهای اجرایی ارائه و در نهایت وظایفی به برخی‬ ‫از وزارتخانه ها محول ش��د‪ .‬از جمل��ه اینکه تامین‬ ‫فوری اقالم بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار شد و وزارت‬ ‫اطالعات نیز مامور پیگیری موارد مطرح ش��ده در‬ ‫نامه وزیر بهداشت به روحانی شد‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬براس��اس گزارش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬مواد ش��وینده‬ ‫مورد نیاز در کش��ور تامین ش��ده و در زمینه مواد‬ ‫ضدعفونی کننده‪ ،‬ماسک و سایر تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫کمبودهای��ی که ب��ر اثر احتکار ی��ا افزایش مصرف‬ ‫غیرعادی ایجاد شده‪ ،‬به زودی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی نیز در گ��زارش خود از‬ ‫افزایش سفرهای شهری و بین شهری خبر داد و ان‬ ‫را مغایر با توصیه های پزش��کی و بهداشتی دانست‬ ‫ک��ه موجب گس��ترش وی��روس کرون��ا در مناطق‬ ‫مختلف کشور می ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫به نهادهای مس��ئول دس��تور داد از همه اختیارات‬ ‫قانونی خود برای ایجاد تسهیالت اقتصادی‪ ،‬بانکی‪،‬‬ ‫معیش��تی و پزشکی اس��تفاده کنند‪ .‬وی همچنین‬ ‫دس��تورات الزم برای تامین اقالم مورد نیاز پزشکی‬ ‫از داخ��ل و خارج کش��ور‬ ‫را ص��ادر ک��رد‪ .‬روحان��ی‬ ‫همچنین از مردم خواست‬ ‫توصیه ه��ای پزش��کی را‬ ‫ج��دی بگیرن��د و از انجام‬ ‫سفرهای غیرضرور شهری‬ ‫و بین ش��هری خ��ودداری‬ ‫کنند تا دوره زمانی توقف ویروس کرونا در کش��ور‬ ‫کوتاه ت��ر ش��ود و ش��هروندان عزی��ز بتوانند هرچه‬ ‫س��ریع تر به زندگی ع��ادی بازگردن��د‪ .‬با تصویب‬ ‫هیات وزیران‪ ،‬مس��ئولیت رف��ع ممنوعیت واردات‬ ‫و اعم��ال محدودیت و ممنوعی��ت صادرات و تغییر‬ ‫تعرف��ه و عوارض اقالم مورد نیاز وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی به منظور تامین نیاز مراکز‬ ‫درمانی و مردم برای مقابله و مهار ویروس کرونا به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واگذار ش��د‪ .‬دولت‬ ‫این تصمی��م را باتوجه به ض��رورت اقدامات فوری‬ ‫و ضربتی برای عرضه مناس��ب و کاف��ی مواد اولیه‬ ‫و اقالم بهداش��تی مورد نیاز برای مقابله با ویروس‬ ‫کرونا و نیز جلوگی��ری از هرگونه وقفه در این کار‪،‬‬ ‫اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری ازسوی وزیر بهداشت‬ ‫رئیس جمهوری همچنین نامه ارس��الی ازس��وی‬ ‫وزیر بهداش��ت درباره تخلفات انجام شده در زمینه‬ ‫به احتکارکنندگان اقالم بهداشتی و دارویی رحم نکنید‬ ‫رئی��س قوه قضایی��ه خطاب‬ ‫به دادس��تان های سراسر کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ه احتکارکنن��دگان‬ ‫اق�لام بهداش��تی و داروی��ی‬ ‫رح��م نکنی��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫مرک��ز رس��انه ق��وه قضایی��ه‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید‬ ‫ابراهیم رئیس��ی در جلسه مسئوالن عالی‬ ‫قضایی ضمن تش��کر از جامعه پزش��کی و‬ ‫رسانه ای کش��ور خطاب به دادستان های‬ ‫سراس��ر کشور افزود‪ :‬س�لامت مردم قابل‬ ‫معامله و مسامحه نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬احتکار اقالم بهداشتی در‬ ‫ش��رایط فعلی بازی با جان مردم اس��ت و‬ ‫نمی توان از این مسئله گذشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مسئول صیانت‬ ‫از سالمت مردم وزارت بهداشت‬ ‫است که وارد میدان شده و در‬ ‫ستاد وزارتخانه و استان ها فعال‬ ‫ش��ده و هم در حوزه بهداشت‪،‬‬ ‫ه��م در بحث درم��ان و هم در‬ ‫زمین��ه پیش��گیری اقدامات��ی‬ ‫انجام ش��ده و گزارش های ان نیز از طریق‬ ‫رسانه ملی اعالم می ش��ود‪ .‬رئیسی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید به مردم اطمینان داده ش��ود که‬ ‫با همت همه نهاد ها و رعایت همه اصول و‬ ‫نکات ضروری در حوزه بهداش��ت و تسلط‬ ‫روزافزون مسئوالن بهداشتی و درمانی در‬ ‫زمینه کرونا‪ ،‬س�لامت و امنیت روانی انها‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اق�لام بهداش��تی از جمله‬ ‫ماس��ک و لباس مخصوص‬ ‫برای محافظ��ت در مقابل‬ ‫کرونا را ب��رای پیگیری به‬ ‫وزارت اطالعات ارجاع کرد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬رئیس جمهوری نامه‬ ‫ارس��الی ازسوی وزیر بهداشت درباره تخلفات انجام‬ ‫ش��ده در زمینه اقالم بهداش��تی از جمله ماسک و‬ ‫لباس مخصوص ب��رای محافظ��ت در مقابل کرونا‬ ‫را برای پیگی��ری به وزارت اطالع��ات ارجاع کرده‬ ‫و دس��تور موکد داد که این موضوع در سریع ترین‬ ‫زم��ان‪ ،‬پیگیری و متخلفان ب��ه نهاد قضایی و افکار‬ ‫عمومی معرفی شوند‪.‬‬ ‫محمود واعظی در پاس��خ به پرسش ایرنا‪ ،‬درباره‬ ‫نامه وزیر بهداشت به دکتر روحانی در زمینه اقدام‬ ‫برخ��ی س��ودجویان در احتکار ماس��ک در انبارها‬ ‫باتوج��ه به نیاز ضروری م��ردم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این‬ ‫جلس��ه موضوع این نامه و موارد مطرح شده ازسوی‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و همچنین رفع‬ ‫کمب��ود این کاال در بازار و مقابله با س��ودجویان و‬ ‫متخلفان با هماهنگی قوه قضاییه‪ ،‬سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی‪ ،‬وزارت اطالع��ات‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ایر نهاد های ذی رب��ط مورد بحث و‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬واعظی افزود‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫در این جلس��ه تاکید کرد که همه نهادها موظف به‬ ‫همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند‪.‬‬ ‫رئیس دفت��ر رئیس جمهوری تاکی��د کرد‪ :‬دکتر‬ ‫روحان��ی در ارج��اع نام��ه وزیر بهداش��ت و رئیس‬ ‫س��تاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬به وزیر اطالعات دستور‬ ‫دادند که موارد مطرح ش��ده در این نامه به سرعت‬ ‫رس��یدگی و در کوتاه تری��ن زم��ان ممکن گزارش‬ ‫بررسی ها ارائه شود‪.‬‬ ‫واعظی با تاکید بر ضرورت همکاری همه نهادها‬ ‫ب��ا وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی‬ ‫به عنوان رئیس س��تاد ملی مبارزه ب��ا کرونا‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت تا زمان رفع این بحران با تمام توان در‬ ‫کن��ار مردم و وزیر بهداش��ت و درمان خواهد بود و‬ ‫از هرگونه مساعدت و همکاری در این زمینه دریغ‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی در نام��ه ای ب��ه رئیس جمه��وری ضمن‬ ‫درخواست همکاری همه نهادها با این وزارتخانه در‬ ‫مقابله با ویروس کرونا در کش��ور‪ ،‬از برخی اقدامات‬ ‫ناپس��ند و سوداگرانه برخی افراد متخلف و سودجو‬ ‫در احتکار ماس��ک مورد نیاز مردم در انبارها گالیه‬ ‫کرد و خواس��تار برخورد قاطع و س��ریع با این گونه‬ ‫اقدامات شد‪.‬‬ ‫برخورد جدی با سودجویان و کاسبان کرونا‬ ‫وزیر بهداش��ت با تاکید بر اینکه ناجا در این‬ ‫روزهای س��خت در کنار وزارت بهداشت قرار‬ ‫داش��ته و در عین حال تاکید ب��ر لزوم پرهیز‬ ‫از سفر ازسوی مردم‪ ،‬از اعمال محدودیت های‬ ‫س��نگین تر در ورودی استان های الوده به این‬ ‫وی��روس خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��عید‬ ‫نمکی در نشست مش��ترک با فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی جمهوری اس�لامی ایران با اش��اره به تالش های‬ ‫ناجا در حوزه مقابله با ویروس کرونا گفت‪ :‬از همان دقایق‬ ‫ابتدایی ابتالی نخستین افراد به کووید ‪ ،۱۹‬ناجا در کنار‬ ‫ما بود و در برقراری امنیت در بیمارستان ها و مراکزی که‬ ‫به عنوان قرنطینه اعالم کردیم نقش پراهمیتی داشت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ناجا در رفع مس��مومیتی که برخی افراد در فضای‬ ‫مج��ازی ایجاد کردند تالش بس��یاری کرد‪ .‬همچنین در‬ ‫ضدعفونی کردن معابر با بهره گیری از امکاناتی که به طور‬ ‫ویژه در کالنشهرها بس��یج کردند‪ ،‬در ارامش‬ ‫روانی ش��هروندان بس��یار تاثیرگذار بود‪ .‬وزیر‬ ‫بهداش��ت ادامه داد‪ :‬ناج��ا در کاهش و کنترل‬ ‫ترددها نیز بس��یار تاثیرگذار بوده و مقرر شد‬ ‫محدودیت ه��ای س��نگین تری در ورودی های‬ ‫اس��تان های الوده برقرار کن��د‪ .‬ناجا همچنین‬ ‫در برخ��ورد با س��ودجویان و کاس��بان کرونا‬ ‫در ش��رایطی که هم��کاران ما دل ب��ه اب و اتش زده اند‬ ‫و خدمت به بیماران را انج��ام می دهند‪ ،‬اقدامات موثری‬ ‫انجام داده؛ به طوری که برای کش��ف و روان سازی انبارها‬ ‫و رسیدن اقالم بهداش��تی به مراکز درمانی و شهروندان‬ ‫فعالیت های چشمگیری داشته است‪ .‬وزیر بهداشت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬هیچ گاه در این روزهای س��خت احس��اس تنهایی‬ ‫نکردم؛ چراکه همه عزی��زان مانند ناجا در کنار ما بودند‬ ‫و امیدوارم هرچه زودتر بتوانیم کرونا را شکست دهیم‪.‬‬ ‫برخی رسانه های خارجی دل مردم را خالی می کنند‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه درب��اره ادعای‬ ‫مقام��ات امریکا ب��رای کمک به ای��ران در مقابله‬ ‫ب��ا کرونا گفت‪ :‬به نیت امریکایی ها ش��ک داریم و‬ ‫خیلی روی این کمک ها حس��اب نمی کنیم‪ .‬اماده‬ ‫دریافت کمک های لفظی هم نیستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت امور خارجه‪ ،‬س��ید عباس‬ ‫موس��وی در نشس��ت خب��ری با اصحاب رس��انه‬ ‫که به ط��ور ویدئ��و کنفرانس برگزار ش��د‪ ،‬درباره‬ ‫همکاری ه��ای منطقه ای وزارت ام��ور خارجه در‬ ‫مقابله با کرونا گفت‪ :‬از همان ابتدا س��تاد ویژه ای‬ ‫در وزارت امور خارجه تشکیل دادیم که چند کار‬ ‫از جمله مس��ائل کنس��ولی را پیگیری می کند تا‬ ‫ش��هروندان به راحتی به کشور برگردند‪ .‬موسوی‬ ‫ص��دور روادی��د را از دیگ��ر اقدام��ات وزارت امور‬ ‫خارجه عنوان کرد و گفت‪ :‬سعی کردیم ورودی ها‬ ‫را کنترل کنیم تا این بیماری ریش��ه کن ش��ود و‬ ‫برخ��ی ورودی ها و ص��دور ویزاه��ا را کم کردیم‪.‬‬ ‫در همکاری با کش��ورهای همسایه به‬ ‫انها اطمینان دادی��م محصوالت ایران‬ ‫بهداش��تی اس��ت و از قرنطین��ه عبور‬ ‫می کن��د تا ص��ادرات و واردات ما قطع‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از موارد دیگر‪ ،‬بحث‬ ‫تبلیغاتی اس��ت که متاس��فانه باوجود‬ ‫تم��ام ش��فافیت ها‪ ،‬ش��بانه روزی ام��ار و گزارش‬ ‫می دهند‪ .‬برخی از طریق امپراتوری رس��انه ای در‬ ‫حال خدشه دار کردن اقدامات هستند که وظیفه‬ ‫ما صیانت از این اقدامات است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر اجماع بین االفغانی‬ ‫موسوی درباره توافق طالبان و ایاالت متحده و‬ ‫اینده مذاک��رات ایران و طالبان بیان کرد‪ :‬طالبان‬ ‫به عنوان گروهی که در افغانس��تان حضور دارد و‬ ‫نقش افرین��ی می کند‪ ،‬واقعیت انکارناپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫انچ��ه ایران بر ان تاکید دارد این اس��ت که تمام‬ ‫مس��یرهای صلح در افغانس��تان باید با‬ ‫اجماع بین االفغانی ایجاد ش��ود و تمام‬ ‫احزاب و گروه های افغانی در ان حضور‬ ‫داشته باشند و با هدایت دولت مرکزی‬ ‫هم باشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه با‬ ‫بی��ان اینکه دولت ایران با اطالع دولت‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬تماس هایی با طالبان داش��ته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درب��اره هم��کاری و مذاکره طالب��ان و امریکا که‬ ‫منج��ر به توافق در قطر ش��د‪ ،‬از ه��ر تالش برای‬ ‫ثبات و امنیت در افغانس��تان حمایت می کنیم اما‬ ‫به نیت امریکا تردید داریم‪ .‬اصل حضور امریکا در‬ ‫منطقه غیرقانونی است و حق ورود به این منطقه‬ ‫و دخالت در مس��ائل داخلی کشورهای منطقه را‬ ‫ندارد و این اقدا م هم بدعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹رایزنی با روسیه و ترکیه ادامه دارد‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه با اش��اره به‬ ‫عکس روز‬ ‫تحوالت جاری در ادلب س��وریه و ن��گاه ایران به‬ ‫تحوالت ج��اری در منطقه گف��ت‪ :‬معتقدیم باید‬ ‫هرچه زودتر در ان منطقه اتش بس برقرار شود‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به اینکه امیدوارم هرچه زودتر‬ ‫نشس��ت کشورهای عضو روند اس��تانه در قالب ها‬ ‫و س��طوح مختلف برگزار شود‪ ،‬گفت‪ :‬رایزنی بین‬ ‫سه کش��ور ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه ادامه دارد‪ .‬ما‬ ‫منتظر نهایی شدن برگزاری نشست سران استانه‬ ‫در تهران هستیم‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫کشورمان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به‬ ‫پرسشی درباره اخبار منتشر شده در زمینه حضور‬ ‫نظامی فرانسه در منطقه هرمز اظهار کرد‪ :‬ما پیش‬ ‫از ای��ن نیز اعالم کرده بودیم ک��ه هرگونه حضور‬ ‫بیگان��گان در منطقه به وی��ژه منطقه خلیج فارس‬ ‫موجب افزای��ش بی ثباتی و اش��فتگی در منطقه‬ ‫می ش��ود و این گونه اقدامات را غیرسازنده عنوان‬ ‫کرده بودیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫توافق احزاب شیعی برای‬ ‫رای اعتماد به دولت توفیق عالوی‬ ‫صید ماهی در شبه جزیره میانکاله‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫شبکه اسکای نیوز اعالم کرد باوجود اینکه احزاب شیعی برای دادن‬ ‫رای اعتماد به دولت نخست وزیر مکلف عراق به توافق رسیدند‪ ،‬جلسه‬ ‫روز یکش��نبه پارلمان برای دادن رای اعتماد به حد نصاب نرس��ید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬به نقل از ش��بکه اس��کای نیوز‪ ،‬محمد توفیق عالوی‪،‬‬ ‫نخست وزیر مکلف عراق در نظر داشت تا با متقاعد کردن ‪ ۱۶۰‬نماینده‬ ‫در پارلمان‪ ،‬دولت خود را با نیمی از اعضا تشکیل دهد‪ ،‬اما به دلیل به حد‬ ‫نصاب نرسیدن جلسه پارلمان و وجود اختالف ها‪ ،‬گزارش هایی درباره‬ ‫احتمال تعویق زمان جلسه به ساعاتی دیگر با هدف ایجاد فرصتی تازه‬ ‫برای دستیابی به توافق ها منتشر شد‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬توافقی میان‬ ‫فراکس��یون های ش��یعی بر سر تش��کیل دولت عالوی و موکول کردن‬ ‫وزارتخانه های وابس��ته به احزاب س��نی و کردی به اینده و توافق های‬ ‫بعدی انجام شده است‪ .‬در همین حال یک منبع نزدیک به نخست وزیر‬ ‫مکلف عراق در گفت وگو با المسله گفت‪ :‬مذاکرات کردها با عالوی در‬ ‫حال انجام است و بر راهکار سیاسی مورد رضایت طرفین متمرکز است‪.‬‬ ‫پیش بینی های��ی مبنی بر حل اختالف ه��ا وجود دارد‪ .‬حزب دموکرات‬ ‫کردس��تان در پارلمان نیز از دستیابی به راه حل سیاسی با عالوی خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬درهمی��ن حال برهم صال��ح‪ ،‬رئیس جمهوری عراق در پی‬ ‫کناره گیری محمد توفیق عالوی‪ ،‬نخست وزیر مکلف از تشکیل کابینه‪،‬‬ ‫عذرخواه��ی او را پذیرف��ت و عنوان کرد ک��ه در ‪ ۱۵‬روز گزینه جدید‬ ‫تصدی سمت نخست وزیری را اعالم می کند‪ .‬نخست وزیر مکلف عراق‪،‬‬ ‫شامگاه یکشنبه از تشکیل کابینه عراق استعفا داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با اش��اره ب��ه تالش های ای��االت متحده‬ ‫ب��رای پنهان شکس��ت هایش در منطقه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها شکست ها و تحقیرهای شان را بزک‬ ‫می کنن��د‪ .‬در پیام توییتری محمدجواد ظریف‬ ‫امده است‪ :‬اش��غالگران امریکایی اص ً‬ ‫ال نباید به‬ ‫افغانستان حمله می کردند اما این کار را کردند‬ ‫و پیامده��ای ان را به گردن دیگران انداختند‪.‬‬ ‫اکنون و پس از ‪ ۱۹‬سال تحقیر‪ ،‬امریکا شکست‬ ‫خ��ودش را بزک می کند‪ .‬خواه در افغانس��تان‪،‬‬ ‫س��وریه‪ ،‬عراق خ��واه در یمن‪ ،‬مش��کل ایاالت‬ ‫متحده اس��ت‪ .‬ایاالت متح��ده‪ ،‬منطقه را ترک‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬در حالی که اشفتگی های عظیمی‬ ‫را از خود به یادگار خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به دنب��ال لغ��و س��فرهای هوای��ی‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج فارس به دلیل ش��یوع‬ ‫وی��روس کرون��ا‪ ،‬محمدرضا نوری ش��اهرودی‪،‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در عمان از‬ ‫س��لطان هیثم بن طارق و وزارت امور خارجه‬ ‫س��لطنت عمان در تس��هیل س��فرهای هوایی‬ ‫به کش��ورمان و انتق��ال مس��افران جامانده از‬ ‫پروازهای لغو ش��ده به کشورهای خلیج فارس‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬کارگ��روه چهارجانب��ه کش��ورهای‬ ‫عربی شامل عربس��تان‪ ،‬مصر‪ ،‬امارات و بحرین‬ ‫چهارشنبه این هفته نشستی در سطح وزیران‬ ‫خارجه به ریاس��ت امارات برگزار می کنند‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت درباره تحوالت بح��ران با ایران و‬ ‫مقابله با انچه مداخ�لات ایران در امور داخلی‬ ‫کش��ورهای عض��و اتحادیه عرب خوانده ش��د‪،‬‬ ‫گفت وگو می شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬مقت��دی صدر‪ ،‬رهب��ر جریان صدر‬ ‫عراق پس از اس��تعفای محم��د توفیق عالوی‪،‬‬ ‫نخست وزیر مکلف این کشور خطاب به وی در‬ ‫توییتی نوشت‪ :‬عش��ق به عراق به تو الهام کرد‬ ‫که اس��تعفا دهی؛ پس از خیر ان گذشتی‪ .‬وی‬ ‫در ادامه نوشت‪« :‬تا چه زمانی کسانی که عاشق‬ ‫سهم خواهی هستند‪ ،‬در غفلت به سر می برند‪،‬‬ ‫مصالح کش��ور را نادیده می گیرن��د و با منابع‬ ‫مردم بازی می کنند‪ .‬تا چه زمانی عراق اس��یر‬ ‫گروه فاس��د اس��ت و تا چه زمانی گرفتار گروه‬ ‫اندکی است که با سرنوشت کشور و مردم بازی‬ ‫می کنند‪ ،‬عشق به وطن را از دست داده و برده‬ ‫امیال شان می شوند؟»‬ ‫مهر‪ -‬مرکز اش��تی ملی روسیه مستقر در‬ ‫سوریه اعالم کرد مسکو دیگر نمی تواند امنیت‬ ‫هواپیماهای ترکیه در حریم هوایی س��وریه را‬ ‫تضمین کند‪ .‬این مرکز اعالم کرد دولت سوریه‬ ‫حریم هوایی ش��هر ادلب را یک منطقه بس��ته‬ ‫نظام��ی اعالم کرده اس��ت‪ .‬مرکز اش��تی ملی‬ ‫روس��یه اعالم کرد در سایه این شرایط رهبران‬ ‫و فرماندهان نظامی روس��یه نمی توانند امنیت‬ ‫پروازه��ای هوایی ترکیه در س��وریه را تضمین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اسماعیل هنیه‪ ،‬رئیس دفتر سیاسی‬ ‫جنبش مقاومت اس�لامی حماس که به روسیه‬ ‫سفر کرده با سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر خارجه این‬ ‫کش��ور دیدار و گفت وگو می کند‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬دو ط��رف در جریان این دیدار درباره‬ ‫اخرین تحوالت فلسطین به ویژه مسئله معامله‬ ‫قرن بحث و تبادل نظر می کنند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عبداهلل دوم‪ ،‬پادش��اه اردن با مسرور‬ ‫بارزان��ی‪ ،‬نخس��ت وزیر اقلیم کردس��تان عراق‬ ‫دی��دار کرد‪ .‬در جریان این دی��دار که به دنبال‬ ‫س��فر بارزانی به اردن انجام شد‪ ،‬درباره راه های‬ ‫تقویت همکاری های مشترک در تمام زمینه ها‬ ‫به ویژه مس��ائل اقتصادی صحبت شد‪ .‬عبداهلل‬ ‫دوم در این دیدار تاکید کرد که روابط برادرانه‬ ‫میان اردن و عراق همچنان مس��تحکم است و‬ ‫باید در زمینه های مختلف تقویت شود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬اتحادیه اروپا ب��ا اوج گیری تنش ها‬ ‫به دنبال تجاوز ارتش ترکیه به خاک س��وریه و‬ ‫درگیری میان انها‪ ،‬خواس��تار برگزاری نشست‬ ‫فوق الع��اده ای درباره ادلب ش��د‪ .‬اتحادیه اروپا‬ ‫اعالم کرد قرار اس��ت نشست یادشده در سطح‬ ‫وزی��ران خارجه کش��وهای عضو برگزار ش��ود‪.‬‬ ‫جوزف بورل‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا در این باره اعالم کرد‪ :‬وزیران امور خارجه‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته جاری‬ ‫ب��رای بحث درب��اره وخامت اوضاع در س��وریه‬ ‫نشستی اضطراری برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬در پ��ی انتش��ار فیلم��ی از اقدام‬ ‫ف ف��ردی در حرم حض��رت علی ابن‬ ‫غیر متعار ‬ ‫موس��ی الرضا (ع) ک��ه واکنش ه��ای زیادی به‬ ‫همراه داش��ت‪ ،‬دادستان عمومى و انقالب مرکز‬ ‫استان خراسان رضوى از بازداشت این فرد خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدحس��ین درودى‪ ،‬دادستان عمومى و‬ ‫انقالب مرکز اس��تان خراس��ان رضوى گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاض��ر پرونده ای��ن فرد در ش��عبه ‪۳۰۱‬‬ ‫بازپرسی مشهد در حال رسیدگی است و متهم‬ ‫بازداشت است‪ .‬دادستان عمومى و انقالب مرکز‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوى اظهار کرد‪ :‬تحقیقات‬ ‫تکمیلى پیرامون این پرونده ادامه دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مدیریت تحول‬ ‫و نفت تحریمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫خیامی همراه با‬ ‫کارگرانش بود‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫کرونا رمق بازار‬ ‫تاکسی ها را گرفت‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫مسافران مترو تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫درخواست تولیدکنندگان از دولت ‪ ،‬مجلس و سیاست گذاران‬ ‫شرایط کنونی را درک کنید‬ ‫‹ ‹حمای�ت همچ�ون ش�رایط ع�ادی ه�م‬ ‫رضایت بخش است‬ ‫رضا رضایی از جمله صنعتگران بخش قطعات خودرو است‪ .‬او‬ ‫درباره مساعدت هایی که تولیدکنندگان از دولت انتظار دارند‬ ‫در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته باشد به‬ ‫گفت‪ :‬دو‬ ‫روز قب��ل مطلبی خواندم که دولت هنگ کن��گ در مدت این‬ ‫‪ ۲‬ماه با ش��یوع ویروس کرونا در چی��ن‪ ،‬با تمهیدات مدیریتی‬ ‫کش��ورش از ابتال به ان حفظ کرده است‪ .‬بخشنامه هایی برای‬ ‫اجرا تصویب ک��رده و در صورت رعایت این نکات افراد جریمه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ادامه دولت هنگ کنگ ب��ه طبقه بندی تمام‬ ‫کسب وکارهای کوچک‪ ،‬متوس��ط و بزرگ کشورش پرداخته‬ ‫ت��ا هر یک ب��ه نس��بتی از تس��هیالت دولتی به دلی��ل توقف‬ ‫کسب وکارهاشان برخوردار ش��وند‪ .‬این کشور تمام قشرهای‬ ‫اس��یب پذیر را طبق��ه ب��ه طبقه مش��خص کرده ت��ا در ادامه‬ ‫حمایت های مالی الزم را از انها داش��ته باش��د‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫بنگاه های بزرگ و متوس��ط که چرخ��ه نقدینگی باالیی دارند‬ ‫از وام های��ی با بهره صفر یا کم بهره برخوردار ش��وند و به همین‬ ‫نسبت کس��ب وکارهای کوچک تر مانند فروشگاه ها هر یک از‬ ‫این تسهیالت برخوردار شوند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه با بیان اینکه نق��ش مدیر کارامد و‬ ‫مهندس��ی ش��ده در هر جامعه ای حتی در خانواده بسیار موثر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار تولیدکنندگان صنعت قطعه از شورای پول‬ ‫و اعتبار این است که بانک ها ملزم به پرداخت اعتبارات مصوب‬ ‫ش��ده شوند؛ خودمان با همان مبالغ دریافتی شرایط موجود را‬ ‫‹ ‹افزایش تولید‪ ،‬کاهش فروش‬ ‫یکی دیگر از بخش هایی که با ش��یوع ویروس کرونا بس��یار‬ ‫اسیب دید صنعت کفش و نساجی کشور است‪ .‬در ادامه‬ ‫به سراغ میثم تدین یکی از تولیدکنندگان این صنایع رفت‪.‬‬ ‫تدی��ن درباره انتظار تولیدکنندگان ای��ن حوزه از دولتمردان‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬با ورود ویروس کرونا وضعیت صنایع نس��اجی‬ ‫و کفش بس��یار بغرنج ش��د‪ .‬ما در بخش تولی��د و فروش هر دو‬ ‫فعالیت داریم‪ .‬در فروش��گاه فردوسی برند ما به جرات می توان‬ ‫گفت اگر می توانس��تیم شبی ‪ ۱۰‬میلیون تومان فروش داشته‬ ‫باش��یم این عدد به ‪ ۲۰۰‬هزار تومان رس��یده است درحالی که‬ ‫اگر فقط فروش��گاه باز شود روزی ‪ ۲‬میلیون تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫همین اعداد نش��ان می دهد که این صنعت دچار چه وضعیت‬ ‫وخیمی است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مردم برای حفظ س�لامتی خود که به جا هم هست‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬در ش��رایط تحری��م‪ ،‬نهض��ت‬ ‫داخلی س��ازی کاالهای مورد نیاز کشور‪ ،‬اغازی بر شکل گیری‬ ‫اراده جمع��ی بود اما ای��ن امر‪ ،‬یک بار دیگر با ش��یوع ویروس‬ ‫کرون��ا مورد ازم��ون قرار گرفته اس��ت‪ .‬هم��ت دولتمردان و‬ ‫تولیدکنن��دگان برای عب��ور از این برهه زمانی چقدر اس��ت؟‬ ‫ای��ا دولت ب��رای تولیدکنندگانی که بازار ش��ب عید خود را از‬ ‫دس��ت داده اند‪ ،‬تمهیداتی دارد؟ فروش��ی که نسبت به مشابه‬ ‫س��ال قبل دچار افت ‪۹۸‬درصدی شده ایا از سوی دولتمردان‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرد؟ انتظار تولیدکنندگان چیست؟‬ ‫مدیریت می کنیم تا از این برهه زمانی نیز عبور کنیم‪.‬‬ ‫رضایی با اشاره به تسهیالت تصویب شده در این شورا‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��ورای پول و اعتب��ار حدود ‪ ۳‬ماه قبل ‪ ۷‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان برای صنعت خودرو و قطعه در نظر گرفت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫قطعه ساز وقتی برای پیگیری موضوع به خودروسازان مراجعه‬ ‫می کند انها هم از نپرداختن این تسهیالت گالیه مند هستند‪.‬‬ ‫موانع مختلفی وجود دارد که خودروسازان به این پول برسد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬در این جنگ تمام عی��ار اقتصادی با توجه به‬ ‫اینکه در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هفته گذش��ته قیمت مواد اولیه ای مانند فوالد‬ ‫دو برابر ش��ده یا همین طور پتروشیمی ها‪ ،‬در کنار چالش های‬ ‫ارزی‪ ،‬انتظار همراهی داریم‪ .‬این مش��کل رفع ش��ود صنعتگر‬ ‫دیگر انتظاری ندارد‪.‬‬ ‫رضایی یاداور ش��د‪ :‬در ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬رئیس بانک‬ ‫مرکزی و سایر نهادهایی که به طور مستقیم با کسب وکار کشور‬ ‫ارتباط دارند‪ ،‬حضور دارند‪ .‬درخواست ما از مدیران دولتی این‬ ‫اس��ت که مانند روند عادی نه حتی ش��رایط ویژه‪ ،‬به صنعتگر‬ ‫کمک کند و فضای تولید تس��هیل شود بیش از این درخواست‬ ‫دیگری نداریم که اگر همین اجرایی شود بسیاری از مشکالت‬ ‫حل خواهد شد‪.‬‬ ‫از ت��ردد در امکان عمومی خ��ودداری می کنند اما ما هم تمام‬ ‫ی تولی��د و ف��روش را روزانه ضدعفون��ی می کنیم‪.‬‬ ‫بخش ه��ا ‬ ‫حداکثر تالش در رعایت بهداش��ت و ایمنی اس��ت‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی مردم حتی خرید انالین هم ندارند زیرا نگران هستند که‬ ‫بسته منبعی برای انتقال ویروس شود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده تصریح ک��رد‪ :‬می توان ادع��ا کرد فروش‬ ‫تولیدکنندگان نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۹۸‬درصد دچار‬ ‫افت شده درحالی که تولید از ماه های قبل انجام شده است‪.‬‬ ‫تدی��ن عن��وان ک��رد‪ :‬انتظ��ار م��ا از دولتمردان این اس��ت‬ ‫که نخس��ت یک سلس��له اعتبارات بانکی با به��ره کم و مدت‬ ‫بازپرداخ��ت بلند به تولیدکنن��دگان اختصاص دهد تا بتوانیم‬ ‫این شرایط را در کنار تحریم مدیریت کنیم زیرا اسیبی که در‬ ‫اسفند به تولیدکننده رسید اسیب یک سال کاری است‪ .‬همه‬ ‫تولیدکنندگان به دلیل اینکه ق��درت خرید مردم پایین امده‬ ‫فقط به بازار ش��ب عید و ماه اسفند امید بسته بودند که بتوانند‬ ‫ان خالهای اقتصادی در طول س��ال را جبران کنند؛ دست کم‬ ‫سربه سر جلو بروند‪.‬‬ ‫تدین در ادامه به درخواس��ت دوم صنعتگران اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬انچه از تس��هیالت بانکی مهم تر به نظر می رسد در بحث‬ ‫نظ��ام مالیاتی اس��ت اینکه دولت ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال‪ ،‬تمام‬ ‫تولیدکنندگان را از پرداخت مالیات معاف کند‪ .‬اجرای همین‬ ‫امر کمک زیادی به تولید می کند‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬تردیدی نداش��ته باش��ید با وضعیت موجود تا‬ ‫‪ ۶‬ماه اینده نیاز به تولید نداش��ته و بازار تامین اس��ت‪ .‬در ‪ ۲‬ماه‬ ‫پایانی سال بازار در حال رونق بود و حجم زیادی تولید سفارش‬ ‫داده ش��د زیرا ممنوعیت واردات هم داشتیم که منجربه رونق‬ ‫محصوالت داخلی شده بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت کفش و پوش��اک یاداور ش��د‪ :‬با کس��ادی‬ ‫بازار سفارش دهندگان عمده دیگر قادر به انجام تعهدات مالی‬ ‫خود در قبال تولیدکنندگان نیس��تند و عنوان می شود فروش‬ ‫از ماهی ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی ش��ان به ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان کاهش یافته اس��ت‪ .‬اس��یب این امر به من تولیدکننده‬ ‫هم وارد می ش��ود‪ .‬دولت و مدیران دولتی باید این مسائل را در‬ ‫تصمیم گیری های خود لحاظ کنند زیرا صنعتگر با فشار مالی‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬نهضت داخلی س��ازی کاالهای مورد نیاز کشور‪ ،‬اغازی‬ ‫بر ش��کل گیری اراده جمعی بود اما این امر‪ ،‬یک بار دیگر با ویروس مورد‬ ‫ازمون قرار گرفته است‪ .‬همت دولتمردان و تولیدکنندگان برای عبور از‬ ‫این برهه زمانی چقدر است؟‬ ‫زیادی دست به گریبان هستند‪.‬‬ ‫تدین با اش��اره به شعارهایی که در جلس��ات گوناگون دولتی‬ ‫مطرح می ش��ود اما در عمل اجرایی نمی ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬همین‬ ‫ام��روز اداره مالی��ات در حال فش��ار به تولیدکننده اس��ت که‬ ‫مالیاتش را بگیرد‪ .‬تولیدکننده می گوید فروش ندارد و شرایط‬ ‫را توضیح می دهد اما پاس��خ مامور مالیات این اس��ت که من به‬ ‫ش��رایط کاری ندارم‪ .‬در نتیجه س��ازمان امور مالیاتی خودش‬ ‫کاسب است‪ .‬صبح باز می کند و زمان کاری شان هم کم شده و‬ ‫باید تا ظهر درامد گذشته شان را کسب کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬مالیات و تس��هیالت دو مولف ه مهم اس��ت زیرا‬ ‫اگر در ماه فروردین یا اردیبهش��ت وضعیت به حالت عادی هم‬ ‫برگردد باز ترس تا ماه ‪ ۴‬و ‪ ۵‬در بین مردم ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫به هرح��ال اتفاق ه��ا پس لرزه ها را به دنب��ال دارد که دامن گیر‬ ‫تولیدکننده و صنعتگر می شود‪.‬‬ ‫این فعال در صنعت نساجی و کفش با اشاره به توقف واردات‬ ‫از چی��ن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر با ش��رایط فعلی چین‪ ،‬ابزار و‬ ‫یراق االت مورد نیاز دیگر از چین وارد نمی ش��ود و سال اینده‬ ‫برای تامین این مواد اولیه هم باید تمهیداتی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬تس��هیالت نظ��ام بانکی و کمک ه��ا نباید‬ ‫به گونه ای باش��د که تصویب شوند اما در ادامه شرایطی تعیین‬ ‫ش��ود که تولیدکننده لقای ان را به عطایش ببخشد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در شرایط که اقتصاد و واحدهای تولیدی دارند کسانی که‬ ‫وام گرفته اند بانک مرکزی اعالم کرده به تولیدکننده س��خت‬ ‫گرفته نشود اما بانک ها در عمل همراهی نمی کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این عملکردها چگونه می توان از تولید ملی حمایت کرد‪.‬‬ ‫دلسوز واقعی نداریم‪.‬‬ ‫تدین در پایان گفت‪ :‬اگر همراهی نباش��د سال اینده شاهد‬ ‫ورشکس��تگی برخی کارگاه ها و کارخانه ها خواهیم بود چون‬ ‫این اتفاق در پایان سال رخ داده که کارگران واحدهای تولیدی‬ ‫در انتظار عیدی و سنوات هستند‪.‬‬ ‫راه جذب فارغ التحصیالن به بازار کار چیست؟‬ ‫یک کارش��ناس حوزه کار با تاکید بر فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت های اش��تغال برای کارافرینان گفت‪ :‬اگر‬ ‫کارافرین��ی به عنوان محور اصل��ی برنامه ریزی ها در‬ ‫بازار کار شکل بگیرد بخش زیادی از فارغ التحصیالن‬ ‫در قالب کارافرین وارد بازار کار می شوند‪.‬‬ ‫حمی��د حاج اس��ماعیلی در گفت وگ��و با ایس��نا‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬وقتی اف��راد جویای کار هس��تند دولت‬ ‫بای��د برای انها بس��تر کار و ظرفیت اش��تغال ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬اس��تخدام کند و دس��تمزد بپردازد اما وقتی از‬ ‫حال��ت کارجو بودن ب��ه کارافرین تبدیل می ش��وند‬ ‫خودش��ان منشا اثر هس��تند و می توانند فرصت های‬ ‫ش��غلی بیافرینند و موجب افزایش ظرفیت بازار کار‬ ‫در کشور شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افراد کارافری��ن می توانند با تزریق‬ ‫خالقیت ه��ای جدید ب��ه بازار کار س��رمایه گذاران را‬ ‫ج��ذب کنند و چون ب��ا ایده های جدی��د و نواوری‬ ‫در ارتب��اط هس��تند س��رمایه گذاران ب��ا اطمین��ان‬ ‫خاط��ر س��رمایه خ��ود را در اختی��ار انه��ا ق��رار‬ ‫می دهند ت��ا بازار کار جدیدی را در کش��ور ش��کل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه کار با بی��ان اینکه رویکرد‬ ‫کش��ور در بحث اموزش عالی باید از س��مت تئوری‬ ‫ص��رف به س��مت کارافرینی ب��رود‪ ،‬درب��اره راهکار‬ ‫ج��ذب فارغ التحصیالن ب��ه ب��ازار کار اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که کارافرینی بتواند به عن��وان محور اصلی‬ ‫برنامه ریزی ها در بازار کار شکل بگیرد‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از فارغ التحصیالن در قال��ب کارافرین وارد بازار کار‬ ‫می ش��وند در ان صورت دولت زیرس��اخت ها را برای‬ ‫بهبود فضای کس��ب وکار فراهم می کند و کارافرینان‬ ‫به تدریج به سمت تاسیس بنگاه و انجام کار تولیدی‬ ‫و ن��واوری و خالقیت های جدی��د حرکت می کنند‪،‬‬ ‫ان زم��ان مجب��ور نیس��تیم برای همه ش��غل ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به اعتقاد حاج اس��ماعیلی با ش��یوه های س��نتی و‬ ‫قدیم��ی نمی توان در ب��ازار کار کش��ور تحول ایجاد‬ ‫کرد بلکه بای��د برنامه ریزی ها اصالح ش��ود و فضای‬ ‫کس��ب وکار در کش��ور تغییر یابد تا فارغ التحصیالن‬ ‫متناسب با بازار کار رشد کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاضر گرفتن مجوز و انجام کار‬ ‫تولیدی دش��وار و ریس��ک ان باال و پر هزینه اس��ت‬ ‫بنابراین باید فضای کسب وکار در کشور تسهیل شود‬ ‫ت��ا کارجویان و فارغ التحصی�لان در قالب کارافرینی‬ ‫بتوانند وارد بازار کار شوند‪.‬‬ ‫تولید خودروهای برقی تویوتا با همکاری ‪ FAW‬چین‬ ‫به گفت��ه مقامات محلی‪ ،‬ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫تویوتاموت��ورز ژاپ��ن اعالم ک��رده که قص��د دارد با‬ ‫همکاری ش��رکت چینی ف��او (‪ )FAW‬به راه اندازی‬ ‫ی��ک کارخانه تولید خودروهای برقی در این کش��ور‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بسیاری از کشورهای جهان قصد‬ ‫دارند با هدف مقابله ب��ا الودگی هوا و کاهش میزان‬ ‫انتش��ار االینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشتر‬ ‫محیط زیست‪ ،‬خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به‬ ‫تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫بر اساس مس��تندات منتشر شده از سوی مقامات‬ ‫منطقه اقتصادی چین – س��نگاپور‪ ،‬ش��هر تیانجین‪،‬‬ ‫تویوتاموت��ورز ژاپن با همکاری ش��ریک چینی خود‬ ‫شرکت فاو در یک جوینت ونچر جدید قصد دارد ‪۸.۵‬‬ ‫میلیارد یوان معادل ‪ ۱.۲۲‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫کند تا در این پروژه مش��ترک ب��ا یکدیگر بتوانند به‬ ‫تولی��د خودروه��ای الکتریک��ی‪ ،‬پ��اک و دوس��تدار‬ ‫محیط زیست در چین بپردازند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات مندرج در این مس��تندات ارائه‬ ‫شده در رویترز‪ ،‬این کارخانه ظرفیت تولید ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫خودرو پاک در سال را دارد‪.‬‬ ‫این وس��ایل نقلیه دوس��تدار محیط زیست شامل‬ ‫خودروهای تمام الکتریکی‪ ،‬پالگین هیبریدی و پیل‬ ‫سوختی می شوند‪.‬‬ ‫با اینکه تویوتا موتورز از اظهارنظر درباره جزئیات‬ ‫انتشار این خبر خودداری کرده اما همواره از چین به‬ ‫عنوان یک��ی از کلیدی ترین بازارهای تولید و فروش‬ ‫خودرو یاد کرده است‪.‬‬ ‫افزای��ش روزافزون خودروهای برق��ی و محبوبیت‬ ‫اس��تفاده بیشتر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب شده‬ ‫است شرکت های خودروس��ازی در سراسر جهان به‬ ‫رقابتی تنگاتن��گ پرداخته و هر ی��ک از برنامه های‬ ‫خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان‬ ‫پیمایش بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب ش��رکت های خودروس��ازی بزرگی‬ ‫تصمیم گرفته اند که تغییر رویکرد داده و به س��مت‬ ‫و س��وی س��اخت و طراح��ی خودروه��ای برق��ی و‬ ‫الکتریکی و هیبریدی بپردازند تا در سال های اینده‪،‬‬ ‫مشتریان خودرو بیشتر به خرید این محصوالت روی‬ ‫بیاورند‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید بدنه محصوالت‪ X ۲۰۰‬در پارس خودرو‬ ‫خط تولید بدنه محصوالت خانواده ‪ X ۲۰۰‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫در شرکت پارس خودرو با ظرفیت ‪ ۱۷‬خودرو در ساعت از سوی معاونت‬ ‫تولید و پشتیبانی سایپا تجهیز شده و در حال راه اندازی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬س��یدجواد س��لیمانی‪ ،‬مدیرعام��ل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا عالوه بر بازدی��د از خطوط و س��الن های تولید‪،‬‬ ‫اماده س��ازی تجهیزات مربوط به راه اندازی این خط تولید را از نزدیک‬ ‫مورد بررسی و ارزیابی قرار داد‪.‬‬ ‫همزمان با این بازدید‪ ،‬معاون تولید‪ ،‬پشتیبانی و خدمات فنی سایپا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیرو تاکید هیات مدیره و مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا‪،‬‬ ‫س��اخت خط تولید بدنه محصوالت خانواده ‪ X ۲۰۰‬ش��امل س��اینا و‬ ‫کویی��ک با ظرفیت ‪ ۱۷‬خودرو در س��اعت در ش��رکت پارس خودرو در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مسعود لوءلوء با اش��اره به اینکه سابقه و تجربه انجام عملیات مشابه‬ ‫س��اخت این تجهیزات در معاونت تولید و پشتیبانی سایپا وجود داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این پروژه از تیر امسال ش��روع شده است و درحال حاضر‬ ‫مراحل نهایی خود را طی می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تعدادی از اقالم باقیمانده اس��ت که در چند روز اینده‬ ‫تحویل ما خواهد ش��د و خ��ط بعد از تعطیالت ن��وروزی‪ ،‬به طور کامل‬ ‫راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون تولید و پش��تیبانی سایپا زمان بهره برداری رسمی از این خط‬ ‫تولی��د در پارس خودرو را بهار ‪ ۹۹‬اعالم کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر بدنه‬ ‫خام این محصوالت به صورت ازمایش��ی تحویل ش��رکت پارس خودرو‬ ‫می ش��ود‪ .‬کارکن��ان در این ش��رکت‪ ،‬مجموعه های رن��گ و مونتاژ را‬ ‫همسان س��ازی و تنظیم کرده اند‪ ،‬بنابراین پس از ارس��ال خط بدنه به‬ ‫پارس خودرو‪ ،‬تولید در کمترین زمان ممکن اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫لوءل��وء افزود‪ :‬ب��ا توجه به خروج ‪ ۳‬محصول خان��واده پراید از چرخه‬ ‫تولی��د و همچنین توقف تولیدات مش��ترک با ش��ریک های خارجی‪،‬‬ ‫ظرفیت خوبی برای افزایش تیراژ تولید محصوالت دیگر در سایپا ایجاد‬ ‫ش��ده که با تالش مجموعه مدیریتی گروه‪ ،‬توانس��تیم قس��متی از این‬ ‫ظرفیت را به تولید محصوالت خانواده ‪ X ۲۰۰‬اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خیامی همراه با کارگرانش بود‬ ‫نقش افرینی‬ ‫دانشگاه در‬ ‫توسعه‬ ‫برات قبادیان‪ ،‬معاون اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فناوری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای هر یک‬ ‫از بخش های‬ ‫اتومبیل که نیاز‬ ‫داشتند‪ ،‬یک‬ ‫کارخانه و شرکت‬ ‫جدا تاسیس‬ ‫می کردند‪ .‬مثال‬ ‫شرکت مبلیران‬ ‫را برای مبلمان‬ ‫داخلی خودرو‬ ‫تاسیس کرد‬ ‫بالیی که کرونا بر سر بازار‬ ‫خودرو اورد‬ ‫خبر‬ ‫پای��ش میدان��ی ب��ازار خ��ودرو پایتخ��ت و‬ ‫نمایش��گاه های خودرو حاکی از به صفر رسیدن‬ ‫معامالت دارد‪ ،‬موضوعی که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫بیش از هر چیز ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫اس��ت‪ .‬بررس��ی قیمت های بازاری حاکی است‬ ‫از ‪ 7‬تا ‪ 11‬اس��فند قیمت ها دس��تخوش تغییر‬ ‫نش��ده و همان کاهش ‪ ۷‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تومانی‬ ‫در خودروه��ای داخلی و افت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومانی خودروهای مونتاژی تا ان تاریخ نس��بت‬ ‫به هفته قبل از ان مشاهده می شود‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدند روند نزولی قیمت ها از زمان برداش��ته‬ ‫ش��دن مجدد نرخ ه��ا از س��ایت های خودرویی‬ ‫مثل دیوار‪ ،‬باما و‪ ..‬اغاز شده‪ ،‬اما مراجعه نکردن‬ ‫مش��تریان به بازار نمایش��گاه ها به دلیل ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا عاملی اس��ت که کاهش ش��دید‬ ‫تقاضا و در نتیجه افت قیمت ها را رقم زده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران‬ ‫پایتخ��ت گفت‪ :‬به ج��رات می ت��وان گفت این‬ ‫روزها کسب وکارهای همکاران این حوزه نسبت‬ ‫به پیش از ش��ایع ش��دن وی��روس کرونا تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬وی به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫این روزها حتی مش��تریان برای پرسیدن قیمت‬ ‫نیز مراجعه نمی کنند و نمایش��گاه داران نیز در‬ ‫بهترین حالت به مشاوره تلفنی بسنده می کنند‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در عین حال با اشاره به نزدیک‬ ‫شدن به ایام پایانی سال‪ ،‬گفت‪ :‬چند سالی است‬ ‫که تقاضا برای خرید در فروردین و اردیبهش��ت‬ ‫بیش��تر از اس��فند است‪ ،‬بر این اس��اس افرادی‬ ‫ک��ه فکر می کنند با نگه داش��تن خودرو در ایام‬ ‫پایانی س��ال می توانند س��ود بیشتری ببرند‪ ،‬در‬ ‫ن کرد‪ :‬اف��رادی که به دنبال‬ ‫اش��تباهند‪ .‬وی بیا ‬ ‫خودرو برای مس��افرت های نوروزی بودند‪ ،‬ماه ها‬ ‫قبل خرید خود را انجام داده اند‪ .‬بررسی قیمت ها‬ ‫حاکی اس��ت قیمت برخی خودروهای مونتاژی‬ ‫بدون تغییر نسبت به چهارشنبه گذشته‪ ،‬با افت‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومانی روبه رو ش��ده که از ان‬ ‫جمل��ه کاهش ‪ ۲۰‬میلیون تومان��ی پژو ‪،۲۰۰۸‬‬ ‫افت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومانی س��راتو و کاهش‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون تومانی هایما اس ‪ ۷‬قابل اشاره است‪.‬‬ ‫خیامی در اتاقش‬ ‫غذا نمی خورد‪.‬‬ ‫وقتی می رفتیم‬ ‫رستوران غذا‬ ‫بخوریم‪ ،‬سلف‬ ‫سرویس بود‪.‬‬ ‫سینی در دست‬ ‫گرفته بود‪ ،‬توی‬ ‫صف ایستاده‬ ‫بود که برود‬ ‫اشپز غذا بریزد‬ ‫خط تولید پیکان در ایران ناسیونال‬ ‫دانش��گاه ها از س��ال های گذش��ته تا ام��روز به‬ ‫نس��ل های گوناگون تقسیم می ش��وند که هر نسل‬ ‫امده بخش��ی از نیازهای بشر را تامین و برای اینده‬ ‫بش��ر هم برنامه ریزی کرده است‪ .‬در ارتباط با اینکه‬ ‫صنعت اداره ش��ود نیاز به کارشناس است بنابراین‬ ‫دانشگاه های نس��ل اول برای رفع این بخش از نیاز‬ ‫بش��ر به وجود امدند‪ .‬با توان حداقلی نیروها تربیت‬ ‫شدند اما با توان حداکثری از دانشگاه خارج شدند‪.‬‬ ‫در بخش ه��ای علوم کارب��ردی موضوع مهندس و‬ ‫ش دیگری از صنعت در‬ ‫مهندس��ی مطرح شد تا بخ ‬ ‫حوزه تولید و نواوری اداره شود؛ بنابراین برای علوم‬ ‫مهندسی و کاربردی در جهان شاخص هایی تعیین‬ ‫شد‪ .‬در این برهه زمانی باید گفت دانشگاه های نسل‬ ‫اول یا اموزش محور پی ریزی ش��دند‪ .‬برای توسعه‬ ‫بعدی علم موض��وع پژوهش مطرح بود‪ .‬پژوهش را‬ ‫حیات عل��م می گویند و اگر نباش��د علم راکد بوده‬ ‫و اعتبار خودش را از دس��ت می دهد؛ به این ترتیب‬ ‫راهگشا نبوده و نمی تواند نیازهای اینده را براساس‬ ‫پیچیدگی هایی که اداره امور جامعه بش��ر امروزی‬ ‫به ان نی��از دارد را رفع کند؛ بنابرای��ن در این برهه‬ ‫دانشگاه های پژوهش محور مطرح شدند که همان‬ ‫نس��ل دوم دانشگاه ها هستند‪ .‬دانش��گاه نسل اول‬ ‫کاردان و کارش��ناس تربیت می کرد دانشگاه نسل‬ ‫دوم مج��ری تربیت کارش��ناس ارش��د و دکتری‬ ‫بود ک��ه تحقیقات پایه و کاربردی در کنار توس��عه‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬با توجه به اینکه کم کم بحث اش��تغال‬ ‫دانش اموختگان دانش��گاهی هم به موضوع اضافه‬ ‫ش��د اینکه دانش��گاه عالوه بر تربیت کارش��ناس‪،‬‬ ‫محقق و پژوهش��گر فکری هم برای اشتغال داشته‬ ‫باش��د‪ :‬بنابراین دانش��گاه های کارافرین پی ریزی‬ ‫ش��دند؛ به این معنی که عالوه ب��ر اموزش و تربیت‬ ‫کارشناس و محقق افرادی تربیت شوند که اشتغال‬ ‫را توسعه دهند‪ .‬اشتغال خلق کنند و کار بیافرینند‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش دانش��گاه نس��ل س��وم به وجود امد‬ ‫ک��ه خروج��ی ان خلق ارزش و ثروت اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫دانش��گاه های دیگ��ری که مامویت ه��ای خاصی‬ ‫دارند به نام نس��ل چه��ارم در حال فعالیت اس��ت‪.‬‬ ‫وقتی این پرس��ش مطرح می ش��ود که چه کس��ی‬ ‫باید زمینه ایجاد الزامات م��ورد نیاز اجرای انقالب‬ ‫صنعتی چهارم را در جامع��ه پیاده کند‪ ،‬موضوعی‬ ‫که پیش روی صنایع اس��ت‪ ،‬پاسخ تربیت یافتگان‬ ‫همین دانشگاه های ماموریت گرا نسل چهارم است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫کانون بازنشستگان ایران خودرو در پیکان شهر هنوز‬ ‫پاتوق اهالی قدیمی ش��رکت «ایران ناسیونال» است‪.‬‬ ‫ه��ر روز تعدادی از قدیمی ها به بهانه ای به انجا س��ر‬ ‫می زنند‪ .‬دور هم خاطره می گویند‪ .‬روزگاری کارگری‪،‬‬ ‫مس��ئولیت‪ ،‬سرپرستی و مدیریت بخشی در کارخانه‬ ‫احم��د و محمود خیامی را تجربه کرده اند‪ .‬رحمت اله‬ ‫کرمی‪ ،‬کارگر ایران ناس��یونال‪ ،‬یوس��ف مهدی دوست‬ ‫مس��ئول اداره تنظیم خطوط و هم مس��ئول کنترل‬ ‫در قطع��ات‪ ،‬پرویز ایزدیان مس��ئول تش��کیل اداره‬ ‫حمل ونقل جمعی هستند که از خاطرات شان درباره‬ ‫خیامی ها و روزگار پر رونق ایران ناس��یونال ساعت ها‬ ‫برای نسیم بیداری خاطره گفته اند‪.‬‬ ‫€ €تعریف ت�ان از ش�خصیت اقای�ان خیام�ی‬ ‫چیست؟‬ ‫کرمی‪ :‬اگ��ر بخواهم اقای خیامی را در یک جمله‬ ‫تعری��ف کنم‪ ،‬می گویم محم��ود خیامی و همین طور‬ ‫ی بس��یار نادری هستند‪ .‬این‬ ‫احمد خیامی پدیده ها ‬ ‫افراد‪ ،‬بس��یار مرتب‪ ،‬منظم و وقت ش��ناس بودند‪ .‬من‬ ‫در سازمان فروش بودم‪ .‬خیامی یک روز‪ ،‬یک سمینار‬ ‫برای نمایندگان ایران ناس��یونال گذاشته بود که انها‬ ‫را به مش��هد ببرد‪ .‬یک هواپیمای دربست گرفته بود‪.‬‬ ‫اق��ای خیامی به من گفت «فردا صبح س��اعت ‪ ۴‬در‬ ‫منزل م��ا بیا»‪ .‬خانه پس از انقالب خانه س��المندان‬ ‫ش��د‪ .‬خود خیامی هم وقتی ش��نید‪ ،‬خوشحال شد‪.‬‬ ‫گف��ت‪« :‬از اینکه برای چنی��ن چیزی اختصاص پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬ناراحت و ناراضی نیس��تم‪ ».‬خانه اقای خیامی‬ ‫دو بخش داش��ت؛ قس��مت پایین کنار محل زندگی‬ ‫خانواده بود‪ .‬قس��مت دوم‪ ،‬حس��ینیه درس��ت کرده‬ ‫بودند‪ .‬اقای خیامی تاس��وعا و عاش��ورا در ان برنامه‬ ‫عزاداری می گذاشت‪ .‬ادم بسیار معتقدی بود‪ .‬خیامی‬ ‫عاشق کارش‪ ،‬وقتش و کارکنانش بود‪ ،‬به ویژه کارگر‪.‬‬ ‫این فرد ‪ ۱۳‬هزار کارمند داش��ت‪ .‬تمام سرکارگرها را‬ ‫به اسم کوچک صدا می زد‪.‬‬ ‫به هر روی س��اعت ‪ 4 :10‬رس��یدم منزل ایش��ان‪.‬‬ ‫نگهبان دم در من را می ش��ناخت‪ .‬گفت‪« :‬امدی اقا‬ ‫را ببینی؟» گفتم‪« :‬بله‪ ».‬گفت‪ ۱۰« :‬دقیقه است که‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬ب��روی در اتوبان به او می رس��ی‪ .‬با یک‬ ‫پی��کان زرد می ام��د‪ ،‬رانن��ده هم داش��ت‪ .‬بنز و این‬ ‫حرف ها هم نداش��ت‪ .‬جلوی در ش��ماره یک کارخانه‬ ‫امدم‪ .‬وقتی رسیدم دیدم داخل می رود‪ .‬به او رسیدم‪.‬‬ ‫س��اعتش را نگاه کرد و گف��ت «کرمی‪ ۱۰‬دقیقه دیر‬ ‫امدی‪ ».‬تم��ام کارکنان این ادم را به وقت شناس��ی‬ ‫الگوی خود قرار داده بودند‪ .‬برای همه شان الگو بود‪.‬‬ ‫€ €شبانه روزی کار می کردید؟‬ ‫بل��ه‪ .‬همی��ن ادم ‪ ۴‬صبح کارخان��ه می امد؛ وقتی‬ ‫می ام��د به دفترش نمی رفت‪ .‬در س��طح کارخانه راه‬ ‫می افتاد‪ .‬به هر کارگری هم که می رس��ید یک دست‬ ‫پشتش می زد و می گفت «خسته نباشی‪ ».‬اگر من و‬ ‫ش��ما کارگر نشس��ته بودیم‪ ،‬نان و پنیر می خوردیم‪،‬‬ ‫می امد ی��ک لقمه از میز من و ش��ما برمی داش��ت‪.‬‬ ‫ی��ک لقمه از میز ان‪ ،‬ی��ک لقمه از میز ان یکی‪ .‬این‬ ‫می ش��د صبحانه اق��ای خیامی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایران ناسیونال‪.‬‬ ‫€ €اقای خیامی بیش�تر وقت را در سالن تولید‬ ‫بودند؟‬ ‫بله‪ .‬می امد در سالن ها می گشت‪ .‬یکی از بچه ها به‬ ‫او گفت «اقا شما وقتی از در می ایی داخل‪ ،‬می روی‬ ‫س��الن ها را می گردی‪ ،‬اتاقت نمی روی؟» گفت «من‬ ‫به س��الن ها می ایم که اگر کارگرم کاری یا مش��کلی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬به من بگویید و درخواستش را انجام‬ ‫بدهم و مش��کل را حل کنم و کارگر نیاید پشت اتاق‬ ‫من‪ ».‬به منش��ی گفته بود «در ات��اق را باز بگذار که‬ ‫اگر یک کارگر می اید و با من کار دارد من ببینمش؛‬ ‫کسی پش��ت در اتاق من نماند‪ ».‬با این وجود‪ ،‬صبح‬ ‫می امد و در س��الن ها راه می افتاد‪ .‬هرکس کار داشت‬ ‫به او مراجعه می کرد و کارش را انجام می داد‪.‬‬ ‫ایزدی�ان‪ :‬اتحادیه داش��تیم و کارهایی به اتحادیه‬ ‫ارجاع می ش��د‪ .‬یک نارضایتی پیش ام��ده بود گویا‬ ‫خوب عمل نش��ده بود‪ .‬یادم نمی رود که روزی به من‬ ‫گفت «یک زیردستی بردار‪ ،‬دو سه کاغذ را خط کشی‬ ‫کن‪ ،‬سر س��اعت فالن جلوی سالن برش وخم باش»‪.‬‬ ‫صبح اول وقت پس از صبحانه به سالن می امدیم‪ .‬به‬ ‫سرپرست س��الن برش وخم گفت‪« :‬مزاحم هیچ کس‬ ‫نش��و‪ ،‬بگذار کارش��ان را بکنند»‪ .‬به نخستین کارگر‬ ‫که داش��ت کار می کرد‪ ،‬گفت «استاد‪ ،‬خاموش کن»‬ ‫و دقیقا هر مش��کلی در زندگی ی��ا محیط کار دارد‪،‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خیام��ی وقتی می امد‪ ،‬به دفترش نمی رفت‪ .‬در س��طح کارخانه راه‬ ‫می افتاد‪ .‬به هر کارگری هم که می رس��ید یک دست پشتش می زد‬ ‫و می گفت «خسته نباشی‪ ».‬اگر من و شما کارگر نشسته بودیم‪ ،‬نان‬ ‫و پنیر می خوردیم‪ ،‬می امد یک لقمه از میز من و شما برمی داشت‬ ‫بگوید‪ .‬خودش همان موقع می نوش��ت‪ .‬یک روپوش‬ ‫طوس��ی هم تنش بود‪ .‬مثال استاد می گفت «زن من‬ ‫حامله است‪ ،‬چند روز دیگر باید بروم بیمارستان ولی‬ ‫پول ندارم‪ ».‬به من می گفت «بنویس‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫بگیرد» یا می گفت «فرش ندارم‪ ».‬همین طور دو سه‬ ‫صفحه پر کردم تا اینکه س��اعت یک بعدازظهر ش��د‪.‬‬ ‫گف��ت «جمع بندی می کنی‪ ،‬رقمش را جمع می زنی‪،‬‬ ‫ی��ک کپی به من می دهی‪ ،‬یک کپی دیگر هم کاربن‬ ‫می زنی که من به اقای برادران که مس��ئول مالی ما‬ ‫بود‪ ،‬دس��تور بدهم تا به اینها پرداخت کند‪ .‬یکی هم‬ ‫پیش خودت باش��د ب��رای اینکه مطمئن ش��وی که‬ ‫کارهای انها انجام ش��ده یا نه»‪ .‬سرپرست چون کار‬ ‫کارگران را راه نینداخته بود یا اگر پول می خواستند‬ ‫ام��روز و فردا کرده بود‪ ،‬از او ش��کایت ک��رده بودند‪.‬‬ ‫ع��ادت داش��ت به س��الن می رف��ت و از مش��کالت‬ ‫می پرسید و یادداشت می کرد‪.‬‬ ‫وقت��ی می ام��د و می دی��د س��الن کثیف اس��ت و‬ ‫نظافتچ��ی کارش را خ��وب انج��ام ن��داده ج��ارو را‬ ‫می گرف��ت‪ ،‬اس��تینش را ب��اال برمی گرداند‪ ،‬ش��روع‬ ‫می ک��رد و می گفت «م��ن از اینجا ت��ا اینجا را جارو‬ ‫می کنم‪ .‬نگاه کن‪ .‬فردا که امدم باید این طوری جارو‬ ‫کرده باشی»‪.‬‬ ‫کرم�ی‪ :‬ان موق��ع کارگرها در قس��مت تولید کار‬ ‫می کردند اگر احیانا کار نداش��تید و دو تا کارگر بغل‬ ‫دس��ت شما بود‪ ،‬از شما در قس��مت ساختمان سازی‬ ‫هم اس��تفاده می کردند‪ .‬مسئول برش تعریف می کرد‬ ‫«س��ر تیراهن را گذاشته بودم روی کولم‪ .‬سر جلوی‬ ‫ان هم روی کول یک نفر دیگر بود‪ .‬داشتم می رفتم‪.‬‬ ‫یک دفعه دیدم یک نفر امد پشت من‪ .‬گفت «اقارضا‬ ‫تو خس��ته ش��دی بگذار روی کول من»‪ ،‬گفت «نگاه‬ ‫نکردیم که کی هست‪ ،‬گفتم بگیر بابا ما خسته شدیم‬ ‫بقیه اش را تو ببر» گفت سر تیراهن را گذاشتم روی‬ ‫کول اقا؛ یک دفعه نگاه کردم دیدم خیامی اس��ت‪».‬‬ ‫بی نهایت فروت��ن و متواضع بود‪ .‬ارزو می کردم که ‪۴‬‬ ‫نفر مثل محمود خیامی در کشور داشتیم‪ .‬سالن پژو‬ ‫را که می خواست بزند‪ ،‬عزا گرفته بود‪ .‬می گفت «‪۱۰‬‬ ‫ه��زار نفر کارگ��ر از کجا می خواهم بی��اورم؟» اگر ‪۴‬‬ ‫نفر مثل محمود خیامی در این مملکت بودند‪ ،‬بیکار‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫مهدی دوس�ت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۴۵‬به عنوان کارگر‬ ‫فنی وارد ش��رکت ش��دم‪ .‬خیامی مشابه ندارد‪ .‬گاهی‬ ‫که نمی توانس��ت ب��ه همه تک تک برس��د‪ ،‬می گفت‬ ‫« ف�لان روز در این س��الن خواهم ام��د‪ .‬هرکس هر‬ ‫برنامه ای دارد‪ ،‬روی کاغذ بی��اورد‪ .‬من برای او انجام‬ ‫بدهم‪ ».‬وقتی ان روز به س��الن می امد‪ ،‬ش��اید صف‬ ‫‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬نفری بود‪ .‬نامه ها را می نوشتند و بدون‬ ‫اس��تثنا ‪ ۹۹‬درصد انهایی که از دس��تش برمی امد‪،‬‬ ‫جواب مثبت را در پاکت می نوش��ت و به انها می داد‪.‬‬ ‫دو روز بعد در یک س��الن دیگر می رفت‪ .‬تمام س��ال‬ ‫ای��ن را ادامه می داد‪ .‬درب��اره رفتار ب��ا کارگر مثالی‬ ‫بزنم؛ یک ب��ار که می امد از خیابان رد ش��ود‪ ،‬موقع‬ ‫ناه��ار می دید که ی��ک کارگر نشس��ته و دارد نان و‬ ‫پنیر می خورد‪ .‬می پرس��د «اینجا چرا نشس��تی؟ چرا‬ ‫نمی روی ب��ا همه غذا بخ��وری؟» می گوید «به جای‬ ‫اینک��ه یک تومان بدهم و غذا بخرم‪ ،‬ش��ب می روم با‬ ‫خانمم غذا بخوریم‪ .‬االن نان و پنیر می خورم‪ .‬ش��ب‬ ‫غذا را با هم می خری��م و می خوریم‪ ».‬او همان موقع‬ ‫که به اش��پزخانه برمی گردد‪ ،‬دستور می دهد از فردا‬ ‫غذا مجانی شود‪.‬‬ ‫کرم�ی‪ :‬خیام��ی در اتاقش غذا نمی خ��ورد‪ .‬وقتی‬ ‫می رفتیم رس��توران غذا بخوریم‪ ،‬سلف سرویس بود‪.‬‬ ‫سینی در دست گرفته بود‪ ،‬توی صف ایستاده بود که‬ ‫برود اشپز غذا بریزد‪.‬‬ ‫س��ینی هایی درس��ت کرده بودند ک��ه خود پرس‬ ‫کارخان��ه برای ما زده بود‪ .‬یعنی یک جای برنج‪ ،‬یکی‬ ‫جای خورش��ت‪ ،‬یک جای دس��ر و یک جای قاش��ق‬ ‫چنگال داش��ت‪ .‬خود کارخانه با ورق زده بودند‪ .‬مثال‬ ‫در صف ایستاده بودی‪ ،‬یک دفعه پشت سرت را نگاه‬ ‫می کردی‪ ،‬اقای خیامی در صف ایستاده بود‪ .‬با شما و‬ ‫با همان سینی‪ .‬فروتنی و تواضع در سطح مدیرعامل‬ ‫ی��ک حد و حدودی دارد‪ .‬همان س��ینی را که با ورق‬ ‫درس��ت کرده بودند‪ ،‬دس��تش می گرف��ت‪ ،‬می امد و‬ ‫پشت سر ما می ایس��تاد‪ .‬می گفتم‪« :‬اقای خیامی! »‬ ‫می گف��ت‪« :‬تکان نخ��ور! همین طور ک��ه داری جلو‬ ‫م��ی روی‪ ،‬جلو ب��رو» می گفت «می ایم با ش��ما این‬ ‫سینی را می گیرم که ببینم اشپز ان گوشتی که من‬ ‫گفتم بگیرند‪ ،‬برای ش��ما چه خورشتی درست کرده‬ ‫اس��ت؟ من از این غذای ش��ما بخورم‪ ،‬ببینم به شما‬ ‫خوب غذا می دهند یا نه‪».‬‬ ‫به عنوان خاطره چیزی را برای تان نقل کنم؛ روزی‬ ‫محمود خیامی ما را دعوت کرد‪ .‬بیشتر هم کارمندان‬ ‫را گفت که بیایند در اس��تادیوم ورزشی‪ ،‬گفت با انها‬ ‫کار دارم‪ .‬خ��ودش رفت روی چمن ها ایس��تاد‪ .‬به ما‬ ‫گف��ت «بنش��ینید روی پله ها»‪ .‬نشس��تیم‪ .‬محمود‬ ‫خیامی امد و گفت «ما تا حاال هرچه دراوردیم خرج‬ ‫کارخانه کردیم»‪ .‬گفت «به شما نتوانستیم برسیم»‪.‬‬ ‫اش��ک محمود خیامی را من دیدم‪ .‬کار کرده بودیم‪،‬‬ ‫حقوق گرفته بودیم‪ .‬اش��ک نداشت اما اشک خیامی‬ ‫را م��ن در انجا دیدم‪ .‬گفت «ش��ما چ��ون کارمند و‬ ‫تحصیلکرده هستید‪ ،‬من از شما نظرخواهی می کنم‪».‬‬ ‫االن کمتر مدیرعاملی پیدا می شود که بیاید از من و‬ ‫ش��ما که زیرنظر او هستیم‪ ،‬نظرخواهی کند‪ .‬خودش‬ ‫تصمیم می گیرد و کارهای��ش را می کند‪ .‬اما خیامی‬ ‫گفت‪« :‬سه کار می خواهم برای شما بکنم؛ یک زمین‬ ‫در عباس اب��اد‪ ،‬یکی اینجا و دیگری در ش��هر داریم‪.‬‬ ‫می خواهم یک فروشگاه دوطبقه تمام اتوماتیک با پله‬ ‫برقی برای ش��ما بسازم‪ .‬بگویید که در کجا بسازیم؟»‬ ‫همه کارکنان گفتند که چون زن و بچه ما در ش��هر‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توانند خرید کنند‪ ،‬در ش��هر بس��ازید‪.‬‬ ‫ب��ه مدیر اداری بود که بغل دس��ت او ایس��تاده بود‪.‬‬ ‫گف��ت « زمین عباس اباد را برای فروش��گاه دوطبقه‬ ‫یادداش��ت کن» گف��ت «یک زمی��ن‪ ۱۰‬هکتاری در‬ ‫نوش��هر خریدم‪ ».‬االن هم هس��ت‪ .‬مدی��ران فعلی و‬ ‫مدی��ران قبلی رفتن��د‪ ،‬در انجا ویال درس��ت کردند‪.‬‬ ‫مخت��ص مدیران بود نه کارکن��ان‪ .‬ان زمین را گفت‬ ‫«می خواهم اختصاص بدهم‪ ،‬برای ش��ما ویال بس��ازم‬ ‫که با زن و بچ ه خود تابستان بروید»‪ .‬گفت «اینجا را‬ ‫برای کارگران می سازم‪ .‬روی جاده اصلی هم یک پل‬ ‫می زنی��م‪ .‬دور ان را می بندیم که همین طوری با زن‬ ‫و بچه دریا بروند‪ .‬اشپزخانه و تجهیزات هم برای انها‬ ‫می زنم‪ ».‬نشد و انقالب شد‪.‬‬ ‫€ €درباره تامین قطعات بگویید‪.‬‬ ‫ایزدی�ان‪ :‬خیامی فق��ط در ایران ناس��یونال نبود‪.‬‬ ‫چندین ش��رکت و کارخانه هم در مش��هد داش��تند‪.‬‬ ‫برای هر یک از بخش های اتومبیل که نیاز داش��تند‪،‬‬ ‫یک کارخانه و ش��رکت جدا تاسیس می کردند‪ .‬مثال‬ ‫ش��رکت مبلی��ران را ب��رای مبلمان داخل��ی خودرو‬ ‫تاس��یس کرد یا اینکه فالن قطع��ه را به جای اینکه‬ ‫وارد کنیم‪ ،‬خودمان تولید و اس��تفاده می کردیم‪ .‬یک‬ ‫شرکت قطعات اتومبیل در مشهد داشتند‪.‬‬ ‫کرم�ی‪ :‬خیلی ایده های خوبی داش��ت و اگر ما به‬ ‫این وض��ع ادامه می دادیم‪ ،‬باور کنی��د این هیوندای‬ ‫کره جنوبی را ش��رکت ایران ناس��یونال ما می زد‪ .‬اصال‬ ‫پی��کان را ک��ه می زدیم کره ای ه��ا امدند و یک خط‬ ‫تولید خواستند‪ .‬اقای خیامی به انها نداد‪.‬‬ ‫€ €ش�م اقتصادی خیام�ی در گرفت�ن هیلمن‬ ‫ورشکس�ته و س�اخت پی�کان اش�کار اس�ت‪.‬‬ ‫توانس�ت فقط ‪ ۹۱‬میلیون تومان س�ود از تولید‬ ‫پیکان به دست اورد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬سود س��هام کارخانه که به ما می دادند‪ ،‬خیلی‬ ‫خوب بود‪.‬‬ ‫€ €از روزی که خیامی دستور ساخت پیکان را‬ ‫دادند‪ ،‬چیزی به خاطر دارید؟‬ ‫ن‬ ‫ایزدیان‪ :‬برای اس��م و ارم پی��کان‪ ،‬بین کارکنا ‬ ‫همه پرسی گذاش��ت‪ .‬تقریبا برای ابان ‪ ۴۶‬اماده شد‪.‬‬ ‫روز اول یک خودرو س��اخته شد‪ ،‬روز دوم ‪ ۲‬خودرو‪،‬‬ ‫روز سوم ‪ ۳‬خودرو و روز چهارم ‪ ۴‬خودرو ساخته شد‪.‬‬ ‫کمتر از یک ماه به ‪ ۱۲‬خودرو رسید‪.‬‬ ‫€ €ارم ایران ناس�یونال چه بود؟ همان اس�ب و‬ ‫ارابه است‪ .‬این امضای خیامی بود؟‬ ‫امض��ای خ��ود محمود خیام��ی بود‪ .‬یعن��ی از ان‬ ‫برداشته ش��د‪ .‬از روی این اقتباس ش��د که ان ارابه‬ ‫درست شد‪ .‬بعد به سمند تغییر کرد‪.‬‬ ‫€ €در مدرسه سازی هم دستی داشتند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬مدرسه ساخت‪.‬‬ ‫مقابله با شیوع بیماری کرونا در ایران خودرو‬ ‫ب��ا اجرای مصوبات کمیت��ه بحران ایران خ��ودرو و با اتخاذ‬ ‫راهکارهای پیشگیرانه‪ ،‬تاکنون موفق شده ایم زمینه مصونیت‬ ‫بیش از ‪۲۰‬هزار نیروی این خودروساز را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مه��رداد رامتین نیا‪ ،‬رئی��س اداره‬ ‫پیشگیری در مدیریت پیش��گیری‪ ،‬درمان و رفاه ایران خودرو‬ ‫با بیان اینکه مجموعه ایران خ��ودرو با مدیریت صحیح منابع‬ ‫انس��انی توانسته واکنش مناسبی به بحران کرونا داشته باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همزمان با ش��یوع این ویروس در چین‪ ،‬کمیته بحران‬ ‫بیماری ه��ای واگیر ب��رای پیش بینی های الزم ایجاد ش��د تا‬ ‫تصمیمات به موقع اتخاذ و اجرا شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا اجرای تصمیم��ات کمیته بح��ران و با‬ ‫حمایت ه��ا و تاکید مدیرعام��ل گروه‪ ،‬اقالم م��ورد نیاز برای‬ ‫هریک از کارکنان تهیه شد و در اختیار انان قرار گرفت‪.‬‬ ‫رامتین نی��ا اظهارکرد‪ :‬هماهنگی های الزم با ش��رکت های‬ ‫تابع��ه گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در این باره انجام ش��ده تا‬ ‫تصمیم ه��ا به صورت یکپارچه و موثر در س��طح گروه به اجرا‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره پیش��گیری مدیریت پیش��گیری‪ ،‬درمان و رفاه‬ ‫ایران خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬پیامک هایی با محتوای اموزشی‬ ‫و ی��ا ارائ��ه گ��زارش از وضعیت موج��ود ش��رکت و اقدامات‬ ‫پیشگیرانه انجام ش��ده به صورت مس��تمر به تمامی کارکنان‬ ‫ارس��ال می ش��ود‪ .‬اموزش کارکنان به ش��کل متون چاپی و یا‬ ‫ارس��ال از طریق مبادی ارتباط الکترونیک نی��ز روزانه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برنامه س��نجش دمای ب��دن کارکنان نیز روزانه‬ ‫در مبادی ورودی انجام ش��ده و نتایج ان نیز به صورت پیامک‬ ‫به کارکنان اعالم می شود و خوشبختانه همکاری بسیار خوبی‬ ‫از س��وی کارکنان در حال انجام است‪ .‬رئیس اداره پیشگیری‬ ‫مدیریت پیشگیری‪ ،‬درمان و رفاه ایران خودرو در همین حال‬ ‫ب��ه این موضوع اش��اره کرد که هم��ه معاونت ها و بخش های‬ ‫ایران خودرو نهایت تالش خود را در اجرای تصمیم های کمیته‬ ‫بحران برای مقابله با شیوع کرونا به کار بسته اند‪.‬‬ ‫رامتین نیا همچنین تعامل ایران خودرو با وزارت بهداش��ت‬ ‫را بس��یار مطلوب و مفید ارزیابی کرد و گفت‪ :‬نمایندگان این‬ ‫وزارتخانه از نزدیک روند برنامه های پیشگیرانه ایران خودرو را‬ ‫مورد پایش و نظارت قرار داده اند‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫اقدامات محیط زیستی‬ ‫شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر‬ ‫مهلت ‪ 3‬ماهه برای‬ ‫معوقات بانکی و مالیاتی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با کمک دولت الکترونیک و دستاوردهای ای تی محقق شد‬ ‫انسداد روزنه های فساد‪ ،‬در یک گلوگاه معدنی‬ ‫‹ ‹شناسایی و رفع یک نقطه ضعف‬ ‫مدی��رکل دفت��ر اکتش��اف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫درب��اره اقدام��ات عملی‬ ‫وزارتخانه برای پیشگیری از نقاطی‬ ‫که امکان فس��اد را در ثبت معادن به‬ ‫صف��ر می رس��اند گفت‪ :‬ت��ا قبل از‬ ‫راه اندازی س��امانه کاداستر در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬متاسفانه امکان درز اطالعات در سازمان های استان ها‬ ‫بود اما با راه اندازی س��امانه کاداس��تر که زمین ه ایجاد پنجره‬ ‫واح��د را نی��ز در اعط��ای پروان��ه اکتش��اف ب��ه متقاضیان‬ ‫محدوده های معدنی تسهیل می کند این امکان به صفر رسید‪.‬‬ ‫ب��ا این س��امانه ام��کان دخالت ف��ردی به صفر می رس��د و‬ ‫خوشبختانه از زمان راه اندازی کاداستر مشکل خاصی در این‬ ‫زمینه نداریم‪ .‬اس��دهلل کشاورز ادامه داد‪ :‬در گذشته روند کار‬ ‫این گونه بود که هر کس متقاضی یک محدوده معدنی بود تا‬ ‫کار اکتش��افی اش را به انجام رس��انده و بهره برداری را شروع‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی علیه ضدارزش ها‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ش��رکت س��رمایه گذاری مس درباره‬ ‫اینک��ه چگونه می توان با فس��اد مبارزه کرد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬فساد یک امر فراگیر است و در بخش های‬ ‫مختل��ف وج��ود دارد اما در معدن و صنای��ع معدنی در تمام‬ ‫زنجیره ارزش و ذینفعان‪ ،‬امکان دارد که فس��اد وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬معدن و صنایع وابس��ته به ان‪ ،‬این روزها به یک حوزه‬ ‫اقتص��ادی مهم برای دولت تبدیل ش��ده ک��ه عالوه بر تامین‬ ‫مواد اولیه بس��یاری از صنایع‪ ،‬در رشد درامد کشور نیز تاثیر‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬ب��ه همی��ن دلیل وقوع فس��اد در این حوزه و‬ ‫ناکارامد بودن ان عالوه بر اس��یب رس��اندن به اقتصاد کشور‬ ‫می توان��د بس��یاری از منابع را هدر داده و محیط زیس��ت را‬ ‫نی��ز تخریب کند‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬ش��فافیت یکی از‬ ‫مهمتری��ن راهکاره��ا برای جلوگیری از فس��اد و ناکارامدی‬ ‫در حوزه معدن اس��ت‪ .‬ش��فافیت اطالعات نیز تنها با دولتی‬ ‫الکترونیک میس��ر است‪ .‬یکی از مهمترین عرصه ها برای بروز‬ ‫فس��اد ثبت محدوده های معدنی بود که در سال های گذشته‬ ‫دولت توانس��ت عملکرد خوبی در کنترل این بخش و صدور‬ ‫پروانه ها اکتشافی داشته باشد‪.‬‬ ‫کند‪ ،‬ابتدا درخواستش را روی نقشه ثبت و به سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مربوط ارائه می کرد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه از انجا که تعداد زیادی به این نقشه دسترسی داشتند‬ ‫ممکن بود محل مفس��ده باشد اظهار کرد‪ :‬این درخواست به‬ ‫دبیرخان��ه می رف��ت در حالی که یک نفر دیگر می توانس��ت‬ ‫تقاضای خود را زودتر برای ان محدوده با پارتی بازی ثبت کند‬ ‫یا احتماالت دیگر پیش می امد‪ .‬به این ش��کل امکان تضییع‬ ‫حق متقاضی چه به واس��طه کارمندان ان اداره یا اش��خاص‬ ‫دیگر محتمل بود‪ .‬کشاورز افزود‪ :‬درحالی که اکنون‪ ،‬متقاضی‬ ‫ابتدا در س��ازمان نظام مهندس��ی معدن استان‪ ،‬اسناد فنی و‬ ‫مالی اش را ارائه می دهد تا صالحیتش تایید ش��ود بعد از ان‬ ‫در س��ازمان اس��تان فقط احراز هویت از شخص متقاضی که‬ ‫صالحیت فنی و مالی اش تایید ش��ده انجام می گیرد که این‬ ‫شخصی فالنی است‪ .‬با احراز هویت‪ ،‬سامانه کاداستر‪ ،‬متقاضی‬ ‫را می شناس��د و تا یک س��ال اعتبار این صالحیت‪ ،‬متقاضی‬ ‫می تواند در هر ساعت از روز و هر روز هفته حتی ایام تعطیل‬ ‫به این سامانه انالین مراجعه کرده و محدوده درخواستی خود‬ ‫را ثبت کند و قبل از ان از ازادی این محدوده یا اشغال بودن‬ ‫ان مطلع شود‪ .‬همان زمان در عرض چند ثانیه این درخواست‬ ‫ثب��ت ش��ده و ب��ه دس��ت کارش��ناس اس��تان می رس��د تا‬ ‫اس��تعالم هایش را به ارگان های مربوط مانند محیط زیست و‬ ‫منابع طبیعی یا س��ایر ارگان ها ارس��ال کرده و ان زمان است‬ ‫که متقاضی خود به دنبال استعالم به این ادارات می رود‪ .‬وی‬ ‫مزیت ه��ای راه ان��دازی ای��ن س��امانه را ع�لاوه برح��ذف‬ ‫تو امدهای اضافه از سوی متقاضی‪ ،‬انسداد روزنه فسادهای‬ ‫رف ‬ ‫احتمالی عنوان کرد و افزود‪ :‬حتی شائبه ها و تهمت هایی که‬ ‫به همکاران ما در استان ها زده می شد نیز با این اقدام حذف‬ ‫ش��د‪ .‬در حال حاضر ‪ ۵‬س��ال اس��ت که این سامانه ثبت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر دفتر اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ادامه با بیان اینکه با راه اندازی سامانه کاداستر‪ ،‬شکایت ها در‬ ‫ای��ن زمین��ه به ش��دت کاهش پی��دا کرده اظهار ک��رد‪ :‬تنها‬ ‫ش��کوائیه های فعلی در زمینه قطع ارتب��اط اینترنتی بوده یا‬ ‫مواردی که ش��خصی به رمز عبور متقاضی دس��ت یافته و از‬ ‫سوی او انصراف داده یا موارد دیگر‪ .‬در این زمینه ارتباط خوبی‬ ‫ب��ا پلیس فتا برقرار کرده ایم و اطالع��ات الزم را در این گونه‬ ‫تخلف ه��ا به انها اعالم می کنیم تا بتواند برخورد مناس��ب با‬ ‫مجرم را داشته باشد‪ .‬روی این سامانه کارشناسان ما زحمت‬ ‫زیادی کشیده اند و خوشبختانه منجر به کسب رضایت مردم‬ ‫نیز ش��ده است‪ .‬کشاورز در پاسخ به این سوال که این سامانه‬ ‫در این ‪ ۵‬سال ارتقا یافته‪ ،‬گفت‪ :‬صددرصد؛ این سامانه مرتب‬ ‫در حال ارتقا و توسعه است‪ .‬در حال حاضر در پرداخت هایی‬ ‫که متقاضی برای ثبت درخواست یا استعالم ها به خزانه دولت‬ ‫دارد همه به شکل الکترونیکی و محاسبه ها به شکل مکانیکی‬ ‫انجام می شود و سیستم اداری در ان دخل و تصرفی ندارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین دقت در ای��ن زمینه افزایش یافته و در‬ ‫ادام��ه این اقدام��ات‪ ،‬داریم پنجره واحد را وارد این س��امانه‬ ‫می کنی��م تا ارباب رج��وع از این اداره به ان اداره نرود‪ .‬صدور‬ ‫تمام پروانه ها به صورت الکترونیکی اس��ت و صدور پروانه به‬ ‫ن پروانه ها کدهای «کیو ار» دارند که‬ ‫صورت دستی نداریم‪ .‬ای ‬ ‫ضریب امنیتی باالیی دارد و مرتب هم در حال به روز شدن و‬ ‫توس��عه است‪ .‬وی در پاس��خ به این سوال که درصورت رفتن‬ ‫شما از این دفتر ممکن است به این دستاوردها لطمه ای وارد‬ ‫شود یا عقبگردی داشته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬گمان نمی کنم چنین‬ ‫اتفاقی رخ دهد چون زیرس��اخت اصلی این س��امانه را خوب‬ ‫طراحی کردیم و قائم به ش��خص نیس��ت‪ .‬هم��ه مجوزها به‬ ‫صورت الکترونیکی صادر می ش��ود و دیگر به صورت کاغذی‬ ‫مجوزی صادر نمی شود و بعد از من نیز مجبورند این سیستم‬ ‫را ادامه دهند‪ .‬کش��اورز در ادامه اضافه کرد‪ :‬س��امانه کاداستر‬ ‫در زمان خود‪ ،‬مورد توجه اقای روحانی در دولت یازدهم قرار‬ ‫گرفت و اقای نعمت زاده وزیر وقت بر اجرای سریع این پروژه‬ ‫تاکید بسیاری داشت و ما یک ماه زودتر از زمان تعیین شده‬ ‫ان را ارائ��ه دادی��م ب��ه نحوی که راه اندازی این س��امانه جزو‬ ‫پروژه های ‪۱۰۰‬روزه دولت یازدهم معرفی شد‪.‬‬ ‫در وهله نخس��ت فس��اد به عنوان یک ضد ارزش در فرهنگ‬ ‫کار و وج��دان کاری ایج��اد کنیم و جا بیندازیم‪ .‬در این رابطه‬ ‫می ت��وان از اموزه های دینی اس��تفاده کرد‪ .‬بعد از ان باید به‬ ‫گلوگاه های فس��ادخیز در این بخش توجه کنیم‪ .‬عارضه یابی‬ ‫نقاط فسادساز مهمترین مرحله در این باب است که با انجام‬ ‫کار مطالعاتی میسر است‪.‬‬ ‫محمد فاطمیان اف��زود‪ :‬پس از این‬ ‫مرحل��ه باید راه ح��ل ارائه کنیم که‬ ‫خود شامل چند بخش است‪.‬‬ ‫با توس��عه ای س��ی تی و ای تی در‬ ‫جهان ابزار مناسبی برای جلوگیری‬ ‫از فس��ادها در جهت ایجاد شفافیت‬ ‫خواهی��م داش��ت‪ .‬ب��ه این ش��کل‬ ‫گلوگاه ه��ا شناس��ایی ش��ده‪ ،‬ایده هایی ب��رای جایگزینی با‬ ‫اس��تفاده از ابزارهای شفافیت س��از ایجاد کردیم تا فرایندها‬ ‫کوتاه و شفاف شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اطالع��ات و داده امایی باید به حدی کلی و‬ ‫در معدن و صنعت فراگیر باشد که پس از پردازشگری‪ ،‬همه‬ ‫تشکل ها و ان جی اوها از یک امار یکسان و یکپارچه برخوردار‬ ‫شود‪ .‬این خوراک تحلیلی یکسان و نزدیک به هم خواهد بود‪.‬‬ ‫این امر به ما کمک می کند یک هم افزایی و نگاه مشترک بین‬ ‫ذینفعان این بخش صورت می گیرد و اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫فاطمی��ان افزود‪ :‬پس از این مرحله باید در ذینفعان چه در‬ ‫مس��ئولین و چه بهره مندان این بخش اعتمادس��ازی روانی‬ ‫رخ دهد و این امر باعث اتحاد و رفتار یکس��ان در رس��یدن به‬ ‫اهداف کوتاه مدت تا بلندمدت می شود‪ .‬با این اتفاق که متاثر‬ ‫از بکارگی��ری ای ت��ی در این حوزه اس��ت‪ ،‬فرایند انجام کار‬ ‫تس��هیل و شفاف می ش��ود و مزایده ها‪ ،‬مناقصه ها‪ ،‬تدارکات و‬ ‫حتی برون سپاری های در رفع منازعات فعلی می تواند اثرگذار‬ ‫باشد و سالمت اداری با استفاده از فناوری در همه جا گسترده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل س��ابق صنایع معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬این با این حال شناس��ایی‬ ‫گلوگاه ه��ا و جایگزین��ی ایده های جدی��د‪ ،‬تنها یک روش در‬ ‫ارتق��ای س�لامت اداری خواهد بود و به ط��ور موازی باید در‬ ‫مبارزه با فساد قاطعیت هم باشد‪ .‬هرجا فسادی ظهور می کند‬ ‫با عوامل و تبعات ان با قاطعیت برخورد ش��ود‪ .‬در این راس��تا‬ ‫مستندس��ازی و تعاریف دقیق از فرایند کار موجب شفافیت‬ ‫است و موضوع مهمی در مبارزه با فساد است‪.‬‬ ‫باید همگان بدانند هر کاری چند مرحله دارد و این مراحل‬ ‫در چه مدت زمانی باید انجام شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اتفاق دیگر‬ ‫بروز تعامالت کافی در س��طوح نظارتی و هیات های نظارتی‬ ‫در برخورد با فس��اد است این در حالی است که دستگاه های‬ ‫مختلفی در این باره خود را متولی می دانند و در بس��یاری از‬ ‫موارد این نظارت جنبه ابزاری و گزینش��ی و بهره برداری های‬ ‫پوپولیستی وسیاسی پیدا می کند‪.‬‬ ‫البته باید تعامالتی هم در حوزه معیشت و سطح درامدی‬ ‫عوجود داشته باشد‪ .‬نباید کارشناسان و مدیران تحصیلکرده‬ ‫که با تالش ها و تعاملشان از حداقل های یک زندگی مطلوب‬ ‫بی بهره باشند‪ .‬این امر می تواند در شناسایی گلوگاه های فساد‬ ‫کمک کند‪ .‬هرجا که کسب منافع فردی و گروهی پیدا شود‬ ‫فسادخیز است و باید برطرف شود‪.‬‬ ‫در نهایت با انجام این روش ها‪ ،‬اعتمادس��ازی ایجاد ش��ده و‬ ‫توفیقاتی ناشی از رفع نقاط فسادخیز ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه به احیای‬ ‫معادن متروکه‬ ‫علی اصغرزاده‪ ،‬مدیر اکتشاف سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‬ ‫اقدامات محیط زیستی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫منیر حضوری‪ :‬ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر دغدغ ه‬ ‫زیس��ت محیطی دارد ک��ه در ای��ن قالب س��مینارهای مختلفی با‬ ‫عناوین��ی ازجمل��ه ارزش های محیط زیس��ت و بهب��ود فرایندها‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و توسعه پایدار با رویکرد مدیریت سبز‪ ،‬روز جهانی‬ ‫محیط زیس��ت با عنوان اش��نایی با مطالعات ارزیابی اس��تراتژیک‬ ‫محیط زیست برگزار کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر‪،‬‬ ‫تصمیم گیری درباره کس��ب وکارهایی که شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر باید به انها ورود کند با معیار حفظ یکپارچگی توس��عه و‬ ‫کمک به تحقق چشم انداز گل گهر صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش و فرهنگ سازی‬ ‫رش��د اموزش در حوزه محیط زیس��ت و فرهنگ س��ازی در این‬ ‫زمینه از مواردی اس��ت که موردتوجه ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر قرارگرفته است‪ .‬به طور مثال می توان به اجرای ‪ ۵۰۰۰‬نفر‬ ‫ساعت اموزش محیط زیست اشاره کرد که شامل اموزش مقدماتی‬ ‫محیط زیست (کلیه کارکنان ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر)‪،‬‬ ‫اموزش مدیریت پس��ماند‪ ،‬اموزش الودگی های ناشی از صنایع و‬ ‫معادن‪ ،‬دوره اموزش ‪ GIS‬مقدماتی با تکیه بر پهنه بندی االینده ها‬ ‫و دوره اموزش ارزیابی ریسک محیط زیست است‪.‬‬ ‫همچنین اموزش های در دس��ت اجرای این ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی ش��امل اشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست کشور با‬ ‫تاکید بر رویکردهای بهره برداری معادن‪ ،‬اش��نایی با مبانی اقتصاد‬ ‫س��بز‪ ،‬دوره اموزش��ی طراحی سیس��تم های کنترل الودگی هوا‪،‬‬ ‫دوره اموزش��ی پایش و ‪ PM‬پاالیشگرهای صنعتی در بخش هوا‪،‬‬ ‫اشنایی با مبانی ظرفیت برد و توان اکولوژیکی محیط زیست‪ ،‬نقش‬ ‫اموزش در ارتقای فرهنگ زیس��ت محیطی‪ ،‬مدیریت پسماندهای‬ ‫صنعتی و ویژه و دوره اموزشی مدل سازی االیندگی هوا است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات ارزیابی‬ ‫ارزیاب��ی اثرات توس��عه ب��ر محیط زیس��ت کلی��ه کارخانه های‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر با تاییدیه از س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬انجام امور نظارت و بازرسی مالحظات محیط زیست‬ ‫( هن��گام اج��رای پ��روژه)‪ ،‬ارزیابی ریس��ک محیط زیس��ت جهت‬ ‫اج��رای قوانین جلوگی��ری از الودگی ه��وا‪ ،‬اب‪ ،‬خاک و مدیریت‬ ‫پسماند( پس از بهره برداری)‪ ،‬ارزیابی و تحلیل ریشه ای جنبه های‬ ‫محیط زیس��ت مشتمل بر ‪ ۴‬پارامتر در بخش های مختلف مجتمع‬ ‫و پیش��نهاد اقدامات اصالحی ازجمله اقدامات ارزیابی این شرکت‬ ‫معدنی است‪ .‬ازجمله موارد موردتوجه از سوی این شرکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی در حوزه هوا می ت��وان به ارزیابی تش��کیل کارگروه و‬ ‫اجرای پ��روژه غبارزدایی ب��ا اعتباری بالغ ب��ر ‪ ۲۲۰‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تعداد زیادی معدن در کشور وجود دارد که‬ ‫بنا به دالیل متعددی فعالیتشان متوقف شده‬ ‫و متروکه هس��تند‪ .‬باید با ریشه یابی در اینکه‬ ‫چ��را ای��ن معادن ب��ا چنین معضل��ی روبه رو‬ ‫ش��ده اند به احیای انها توجه کرد‪ .‬در بررسی‬ ‫علل متروکه شدن این دسته از معادن می توان‬ ‫به پایان یافتن ذخیره های معادن‪ ،‬بدهی مالی‬ ‫و خام فروشی معدنکاران اشاره کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در کش��ور اقدامات��ی ب��رای‬ ‫فعال س��ازی معادن کوچک و متوسط صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬به ط��ور مثال در ط��رح احیای‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬فهرس��ت تمامی‬ ‫این مع��ادن تهیه و مواردی که متوقف ش��ده‬ ‫بودند بررس��ی ش��ده اس��ت‪ .‬درهمین راستا‬ ‫پیش��نهاد داده ش��د معادنی که ذخیره شان‬ ‫تمام شده است دست به اکتشافات علمی زده‬ ‫و معادن��ی که م��اده خام انها ارزش��ی ندارد‪،‬‬ ‫دس��ت به فراوری بزنند‪ .‬در این روند بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬معدن در اس��تان های معدن خیز کشور‬ ‫موردمطالع��ه قرار گرفت و ب��رای ‪ ۱۱۰‬مورد‬ ‫انه��ا راهکار کوتاه مدت ارائه ش��د تا زودتر به‬ ‫نتیجه رس��ید‪ .‬تا امروز ‪ ۱۰‬مع��دن راه اندازی‬ ‫ش��ده و امیدواریم این امار افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫در مرحله بعد قرار اس��ت که زیرساخت ها را‬ ‫برای مابقی معادن اماده کنیم تا بتوانیم انها‬ ‫را نیز احیا کنیم‪.‬‬ ‫ازانجایی ک��ه معادن کوچک و متوس��ط در‬ ‫نقاط مختلف و محروم کش��ور واقع شده اند و‬ ‫هرکدام اش��تغال و درامد قابل توجهی ایجاد‬ ‫می کنن��د بنابرای��ن در رونق اش��تغال تاثیر‬ ‫چش��م گیری داش��ته و موجب توسعه بخش‬ ‫معدن کشور می شوند‪ .‬امیدواریم با برنامه هایی‬ ‫که در کش��ور اتخاذ می شود بتوانیم به توسعه‬ ‫معادن کوچک و متوسط کمک کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اموزش های در دس��ت اجرای این ش��رکت معدنی و صنعتی ش��امل اشنایی‬ ‫با قوانین و مقررات محیط زیس��ت کش��ور با تاکید بر رویکردهای بهره برداری‬ ‫معادن و اشنایی با مبانی اقتصاد سبز است‬ ‫مطالعات زیس��ت محیطی‪ ،‬تحلیل‪ ،‬ارزیابی و جابه جایی س��یلوی‬ ‫باطله قدی��م کارخانه مگنتیت جهت کاهش انتش��ار گردوغبار با‬ ‫هزینه ای بالغ بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایش‬ ‫انجام ط��رح خود اظهاری در قالب عقد قرارداد با ش��رکت های‬ ‫معتمد محیط زیس��ت‪ ،‬نصب سیس��تم های مانیتورینگ انالین در‬ ‫بخش هوا در کارخانه های مگنتیت و گندله س��ازی‪ ،‬نصب سیستم‬ ‫مانیتورین��گ انالی��ن در بخ��ش پس��اب در تصفیه خانه فاضالب‬ ‫بهداش��تی ازجمله موارد مورد پایش از طرف این ش��رکت معدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹پسماند‬ ‫ارائ��ه برنامه عملیاتی شناس��ایی و تعیین تکلیف پس��ماندهای‬ ‫وی��ژه و صنعتی و اج��رای مفاد ان به عنوان نخس��تین صنعت در‬ ‫اس��تان کرمان شامل باطله های خشک و تر‪ ،‬مواد مستعمل نفتی‪،‬‬ ‫ضایعات هنگام تولی��د و‪ ،...‬جانمایی و تملک زمین جهت لندفیل‬ ‫مرک��زی منطقه گل گهر به منظور مدیریت پس��ماندهای خانگی و‬ ‫ش��به خانگی به وس��عت ‪ ۴۴‬هکتار و اجرای مطالعات طرح جامع‬ ‫مدیریت پس��ماند منطق��ه گل گهر از جمله اقدامات این ش��رکت‬ ‫معدنی در حوزه مدیریت پسماند است‪.‬‬ ‫‹ ‹گل گهر در یک نگاه‬ ‫منطقه معدنی گل گهر با داش��تن معادن غنی از سنگ اهن در‬ ‫جایگاه یک��ی از مطرح ترین قطب های فع��ال معدنی‪ ،‬صنعتی در‬ ‫ت بس��یاری برای تبدیل شدن به‬ ‫خاورمیانه اس��ت که دارای قابلی ‬ ‫منطقه ای بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است‪.‬‬ ‫ای��ن ذخای��ر معدن��ی در اس��تان کرم��ان و در ‪ ۵۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب غربی شهرس��تان سیرجان واقع شده اس��ت‪ .‬اثار موجود و‬ ‫حفاری های باقی مانده در محل کانس��ار داللت بر ان دارد که این‬ ‫کانسار در قرون گذش��ته مورد شناسایی و بهره برداری قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬س��ن تقریبی یک نمونه از س��رباره کوره های قدیمی که از‬ ‫س��نگ معدن گل گهر اس��تفاده کرده اس��ت در حدود ‪ ۹۰۰‬سال‬ ‫تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نتایج اقدامات اکتشافی‬ ‫نتایج اقدامات اکتش��افاتی توس��ط ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬خبر از شناس��ایی ‪ ۵۴‬مح��دوده امیدبخش می دهد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت تاکنون فاز شناس��ایی و پی جویی ‪ ۹۶۰۰‬کیلومترمربع از‬ ‫پهنه هایی که در اختیار دارد را به اتمام رسانده است‪.‬‬ ‫هم این��ک ‪۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬کیلومترمربع از مس��احت پهنه های‬ ‫اکتش��افی در اختیار گل گهر قرار دارد که تاکنون فاز شناسایی و‬ ‫پی جویی ‪ ۹۶۰۰‬کیلومتر ان ( حدود ‪۸۵‬درصد) به اتمام رس��یده‬ ‫است‪ .‬این پهنه ها شامل پهنه بم‪ ،‬پهنه ‪ ،۱۱‬پهنه ‪ ،۱۳‬ایران مرکزی‬ ‫و محدوده بین معادن گل گهر است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر فرایند اخذ مجوزهای قانون��ی برای ‪ ۵‬محدوده‬ ‫شناسایی ش��ده در پهن��ه بم و یک مح��دوده در پهنه ‪ ۱۱‬در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬عالوه بر این انجام فعالیت های تکمیلی اکتش��اف در‬ ‫محدوده ه��ای بین مع��ادن گل گهر‪ ،‬ایران مرک��زی و بم (منطبق‬ ‫ب��ر قوانی��ن و مق��ررات) موردتوجه اس��ت‪ .‬بر اس��اس نتایج اولیه‬ ‫حفاری های انجام شده‪ ،‬ذخایر تخمینی کشف شده در محدوده بین‬ ‫معادن گل گهر به ‪ ۱۴۳‬میلیون تن می رسد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫بانک ها‬ ‫به کمک صاحبان‬ ‫کسب و کارها می ایند‬ ‫سفر شوم کرونا‬ ‫به ایران‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ماموران س��ازمان امور مالیاتی می توانن��د بروند و وضعیت بازار‬ ‫را ببینند که چطور فروش��گاه ها خالی از مش��تری است و فروشی‬ ‫ندارند‬ ‫‹ ‹تولید شبانه روزی برای تامین نیاز مردم‬ ‫در کنار اس��یب هایی که کرونا بر اقتصاد داش��ته و‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬مانند هر اتف��اق دیگر ابعادی دارد که‬ ‫می تواند مثبت تلقی شود‪ .‬هرچند برخی صنوف دچار‬ ‫کاهش فروش و مشکالت مالی شده اند اما برخی دیگر‬ ‫از صنوف هس��تند که با افزای��ش تقاضا مواجه اند و نه‬ ‫تنها مش��کل درامدی ندارند بلکه تنها مشکلش��ان در‬ ‫تامین است‪.‬‬ ‫مهدی معصومی اصفهان��ی تولیدکننده تخم مرغ در‬ ‫کش��ور در این باره می گوید‪ :‬با ش��یوع کرونا استقبال‬ ‫مردم از کاالهای برنددار بس��ته بندی شده بیشتر شده‬ ‫اس��ت و ترجیح می دهند محصوالت فله ای خریداری‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما در حال‬ ‫حاضر مش��کل تامین داریم چرا که تخ��م مرغ تولید‬ ‫روزانه دارد و محصولی نیست که بتوان ان را ذخیره یا‬ ‫احتکار کند بنابراین زمانی که مصرف باال می رود باید‬ ‫نسبت به تولید بیشتر اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود کامل در صنف لوازم خانگی‬ ‫نیز نوشتیم که بسیاری‬ ‫در ش��ماره گذش��ته‬ ‫از اصن��اف مختلف خواهان هم��کاری و همدلی دولت‬ ‫هستند چرا که وضعیت فروش و درامدی خوبی ندارند‬ ‫و اگ��ر وضعیت به همین منوال پیش برود اوضاع بدتر‬ ‫نیز خواهد ش��د‪ .‬مرتضی میری رئی��س اتحادیه لوازم‬ ‫خانگی با بیان اینکه وضعیت ما نس��بت به س��ال های‬ ‫قبل اس��فناک اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درباره مش��کالت‬ ‫اقتصادی واحدهای زیرنظر خود که ناش��ی از ش��یوع‬ ‫یک نامه ویژه‬ ‫حس��ین مدرس خیابان��ی قائم مق��ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با ارس��ال نامه ای به محمد نهاوندیان‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهور‪ ،‬خواستار رفع مشکالت‬ ‫کسب و کارهای خرد اسیب دیده از ویروس کرونا شد‪.‬‬ ‫در متن این نامه امده است‪:‬‬ ‫پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسی اثار‬ ‫ش��یوع بیم��اری کرونا در بخش تج��ارت و با توجه به‬ ‫بررسی های انجام شده از نتایج زیان بار شیوع بیماری‬ ‫ذکر ش��ده در س��طح کش��ور برای فعاالن اقتصادی و‬ ‫هشدارهای بهداش��تی مستمر وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و ام��وزش پزش��کی و ایج��اد دغدغ��ه و نگرانی های‬ ‫عم��وم م��ردم در فعالیت های تج��اری در بخش های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ب��ه وی��ژه در فعالیت کس��ب وکارهای خرد‬ ‫صنفی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬خدماتی و خدمات فنی موجب ش��د‬ ‫ت��ا برخی از این گونه فعالیت ه��ا‪ ،‬به ویژه در ایام فروش‬ ‫پایانی سال‪ ،‬با اسیب های جدی جبران ناپذیری نظیر‬ ‫تعطیلی واحدها‪ ،‬بیکاری‪ ،‬کاهش چش��مگیر درامدها‬ ‫و ‪ ...‬ک��ه منج��ر ب��ه ایجاد مش��کالت تامی��ن معاش‪،‬‬ ‫عق��ب افتادگی اقس��اط بانک��ی‪ ،‬بده��کاری و بیکاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به مطالب مطرح ش��ده در جلس��ه‬ ‫جلوگیری از اسیب های کووید‪ 19-‬بر تجارت ایران‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران از‬ ‫تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی اثار شیوع‬ ‫بیماری کرونا ی��ا همان کووید‪ 19-‬بر تجارت‬ ‫ایران و به حداقل رساندن لطمات ناشی از ان‬ ‫خبر داد‪ .‬حمی��د زادبوم در گفت وگو با فارس‬ ‫درباره تاثیر ش��یوع وی��روس کرونا بر تجارت‬ ‫کش��ور به حداقل رس��اندن اسیب های ناشی‬ ‫از ان اظه��ار کرد‪ :‬ویروس کرونا و ش��یوع ان‬ ‫در بسیاری از کشورهای جهان اتفاق افتاده و‬ ‫نه تنها بر روی تجارت ایران تاثیرگذار اس��ت‪،‬‬ ‫بلکه تجارت جهانی را هم متاثر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بس��ته شدن مرزهای مختلف‬ ‫کش��ورها به روی یکدیگر افزود‪ :‬این اقدامات‬ ‫به طور قطع منجر به کاهش س��فرها می شود‬ ‫معصومی اصفهانی گفت‪ :‬تولید تخم مرغ بس��ته بندی‬ ‫در سطح کش��ور حدود ‪5‬درصد و مابقی تخم مرغ فله‬ ‫بود اما در حال حاضر این ‪5‬درصد به ‪20‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته این تولیدکننده‪ ،‬درخواست مردم به شدت‬ ‫بیش��تر شده اس��ت و در همین راس��تا ما نیز تولید را‬ ‫ش��بانه روزی کرده ای��م‪ .‬ع�لاوه ب��ر صنع��ت تخم مرغ‬ ‫صنعت ن��ان و محصوالت دیگر نیز مانند ما هس��تند‬ ‫ی به سمت بسته بندی رفته اند‪.‬‬ ‫و تولیدکننده های فله ا ‬ ‫و کاه��ش تردد ها هم منجر به کاهش تجارت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره‬ ‫به متاثر شدن مش��اغل مختلف از این قضیه‬ ‫گفت‪ :‬سازمان توس��عه تجارت ایران به دنبال‬ ‫راهکارهای��ی ب��رای کنترل اوض��اع و کاهش‬ ‫تاثی��رات ناش��ی از ش��یوع وی��روس کرونا بر‬ ‫تجارت کشور است‪.‬‬ ‫زادبوم تصریح کرد‪ :‬در این راستا کمیته ای‬ ‫متش��کل از س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪،‬‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬وزارت امور خارجه تشکیل‬ ‫ش��ده و به دنب��ال راهکارهایی ب��رای جبران‬ ‫اثرات ناش��ی از شیوع ویروس کرونا بر تجارت‬ ‫کشورمان است‪.‬‬ ‫ی��اد ش��ده و به منظور جبران بخش��ی از اس��یب ها و‬ ‫دلنگرانی های این قش��ر زحمتکش‪ ،‬پیش��نهادات ذیل‬ ‫جهت استحضار و دستور اقدام ارائه می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مالی��ات تمامی اصناف (کس��ب و کارهای خرد‬ ‫مشخص) در اسفند بخشوده شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در اس��فند سال جاری صنوف مزبور‪ ،‬از پرداخت‬ ‫حق بیم��ه خوی��ش و کارگران تحت پوش��ش معاف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از اسفند سال جاری تا زمان عادی شدن فرایند‬ ‫فعالیت های تجاری در س��طح کش��ور‪ ،‬براساس اعالم‬ ‫رس��می وزارت بهداش��ت نسبت به اس��تمهال اقساط‬ ‫بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام الزم صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تخصیص تس��هیالت و اعتب��ارات بالعوض و کم‬ ‫بهره بانکی به این گونه فعالیت های تجاری‬ ‫‪ -۵‬معافی��ت پرداخت حق عضویت و ش��ارژ اینگونه‬ ‫فعالیت ها از اسفندماه س��ال جاری تا اطالع ثانوی در‬ ‫تشکل های دولتی و غیردولتی‬ ‫‪ -۶‬معافیت از پرداخ��ت هر گونه هزینه های جانبی‬ ‫در حوزه های شهرداری‪ ،‬بخشداری ها و دهداری نظیر‬ ‫پسماند و غیره برای این گونه فعالیت های اقتصادی‬ ‫کروناس��ت تصمیم داریم نامه ای ب��رای وزیر اقتصاد و‬ ‫رونوش��ت به وزیر صنعت‪ ،‬معدت و تجارت و روس��ای‬ ‫اتاق اصناف تهران و ایران بنویسیم‪.‬‬ ‫وی به‬ ‫گفت‪50 :‬درصد امید یکس��ال اعضای‬ ‫ما به اس��فند ماه بود چرا که معموال مردم نس��بت به‬ ‫تغییر وسایل خود اقدام می کنند و خرید تازه می کنند‬ ‫اما متاس��فانه با ش��یوع کرونا رکود کام��ل صنف ما را‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬به ویژه مغازه های اجاره ای توان پرداخت‬ ‫اجاره بهای خود را ندارند و نمی توانند چک ها را پاس‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫میری ادامه داد‪ :‬از همه مهمتر مالیاتی است که اگر‬ ‫این س��ر و صداها بخوابد در خ��رداد ماه باید پرداخت‬ ‫شود که درخواست ما از مسئوالن این است که حداقل‬ ‫بهمن و اسفند را نادیده بگیرند چرا که در غیراینصورت‬ ‫ظلم بزرگی در حق کسب و کارها خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی تاکید ک��رد‪ :‬ماموران‬ ‫سازمان امور مالیاتی می توانند بروند و وضعیت بازار را‬ ‫ببینند که چطور فروش��گاه ها خالی از مشتری است و‬ ‫فروشی ندارند‪ .‬به جز مواد بهداشتی که به شدت تقاضا‬ ‫دارد و مقداری م��واد غذایی که مردم مردم محبور به‬ ‫خرید انها هستند‪ ،‬دیگر صنوف در رکود هستند‪.‬‬ ‫مرتضی میری‬ ‫‹ ‹نیازمند همراهی دولت هستیم‬ ‫رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروش��ان نیز‬ ‫با تاکی��د براینکه واحدهای صنف م��ا هم مانند دیگر جواد درودیان نقوسیان‬ ‫صن��وف دچار مش��کالت فروش هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرچند فروشندگان همچنان فعال هستند و دستورات‬ ‫پزش��کی را نیز به خوبی اعمال می کنن��د اما مراجعه‬ ‫مردم بسیار کم شده است‪.‬‬ ‫ج��واد درودیان نقوس��یان در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ش��یوع ویروس کرونا بر ب��ازار اثر منفی‬ ‫گذاشته که متاسفانه کار و کاسبی ها خوابیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت و مسئوالن سازمان امور مالیاتی مهدی معصومی اصفهانی‬ ‫و تامی��ن اجتماعی باید با واحده��ای صنفی همراهی‬ ‫داش��ته باشند و توجه کنند که فروش واحدها در شب‬ ‫عید بس��یار کاهش می یابد؛ بنابراین به شدت نیازمند‬ ‫همراهی و حمایت دولت هستیم‪.‬‬ ‫اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان در حالی با‬ ‫مش��کالت مواجه هستند اما واحدهای صنفی اتحادیه‬ ‫بنکداران و طاقه فروشان پارچه برعکس این وضعیت را‬ ‫تجربه کرده اند‪ .‬رئیس این اتحادیه می گوید‪ :‬ما مشکلی‬ ‫نداریم چرا که ما اجناس خود را از نیمه دوم س��ال به‬ ‫فروش می رس��انیم و اگر واحد تولیدی کم و کس��ری‬ ‫داش��ته باش��د اقدام به خرید می کند‪ .‬امیر قدیمی نژاد‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬االن زمان بس��تن‬ ‫حساب هاست و درواقع هرسال ماه اسفند بازار ما رو به‬ ‫تعطیلی بوده است و ربطی به موضوع کرونا ندارد‪ .‬تنها‬ ‫مش��کلی که وجود دارد این است که تولیدی هایی که‬ ‫از ما جنس خریدند به دلیل کاهش فروش مش��کالتی‬ ‫دارند که امیدواریم حل شود‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادرات ‪ ۹‬ردیف کاال برای مبارزه با کرونا‬ ‫س��عید عباس��پور‪ ،‬مدیرکل دفتر صادرات و واردات‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نامه ای به علی اکبر‬ ‫شامانی‪ ،‬مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران خواستار‬ ‫ممنوعیت صادرات ‪ ۸‬ردیف اقالم بهداش��تی مورد نیاز‬ ‫در شرایط شروع کرونا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران در این نامه امده است‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ض��رورت ایجاد‬ ‫تمهیدات الزم برای مقابله با گس��ترش ان در شرایط‬ ‫حساس کنونی و تامین اقالم مورد نیاز وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی خواهش��مند است دستور‬ ‫فرمایی��د مراتب ذیل به گم��رکات اجرایی برای اقدام‬ ‫ابالغ ش��ود‪ .‬صادرات اقالم ذیل تا اطالع ثانوی ممنوع‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪-۱‬حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫تح��ت‬ ‫ماس��ک‬‫تعرفه های‪۶۳۰۷۹۰۱۰،۹۰۲۰۰۰۰۰‬‬ ‫لب��اس گان تح��ت ردی��ف تعرفه ه��ا ی‬ ‫‪۶۲۱۰۱۰۰۰،۳۰۰۵۹۰۹۰‬‬ ‫دس��تکش تح��ت ردی��ف تعرفه ه��ای‬ ‫‪۴۰۱۵۱۱۰۰،۴۰۱۵۱۹۲۰‬‬ ‫‪ -۲‬حوزه محصوالت بهداشتی و ضدعفونی کننده‪:‬‬ ‫ اب ژاول تح��ت ردی��ف تعرفه ه��ای‬‫‪۲۸۲۸۹۰۱۰،۲۸۲۸۹۰۹۰‬‬ ‫ضدعفون��ی کننده ه��ا تح��ت ردی��ف تعرفه های‬ ‫و‬ ‫‪۳۸۰۸۹۴۱۱،۳۸۰۸۹۴۱۹،۳۸۰۸۹۴۲۱‬‬ ‫‪۳۸۰۸۹۴۲۹‬‬ ‫ های ذیل ان ‪۳۴-۱‬‬ ‫صابون و کلیه تعرفه ‬ ‫ردی��ف‬ ‫‪-۳‬مایع��ات ش��وینده و ضدعفونی کنن��ده محیط‬ ‫تحت ردیف تعرفه ه��ای ‪۳۴۰۲۲۰۱۰،۳۴۰۲۲۰۲۹‬‬ ‫و‪۳۴۰۲۲۰۹۰‬‬ ‫‪ -۴‬الکل و کلیه تعرفه های ذیل ان‪۲۲۰۷‬‬ ‫‪ -۵‬پمپ و پودر زن و کلیه تعرفه های ذیل ان ‪۹۶۱۶‬‬ ‫‪-۶‬شیر مخصوص ظروف اسپری تحت ردیف تعرفه‬ ‫‪۸۴۸۱۸۰۲۵‬‬ ‫‪-۷‬حوزه نساجی و سلولزی‬ ‫ منس��وج نیافت��ه تح��ت ردی��ف تعرفه ه��ای‬‫‪۵۶۰۳۱۲۹۰،۵۶۰۳۱۲۱۰،۵۶۰۳۱۱ ،۵۶۰۳۱۱۱۰‬‬ ‫‪۹۰،۵۶۰۳۱۳۹۰،۵۶۰۳۱۴۰۰‬‬ ‫‪ -۸‬کاغذ تیشو ‪۴۸۱۸۹۰۱۰ ،۴۸۰۳۰۰۰۰‬‬ ‫‪ -۹‬دس��تمال کاغ��ذی و بهداش��تی تح��ت ردیف‬ ‫تعرفه های ‪۴۸۱۸۲۰۰۰،۴۸۱۸۳۰۰۰ ،۴۸۱۸۱۰۰۰‬‬ ‫حواسمان‬ ‫به گره ها باشد‬ ‫حسین کمالی‪ /‬مشاور عالی وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‬ ‫با توجه به مشکالت اقتصادی کشور و ناتوانی واحدهای‬ ‫مختلف در مبادالت اقتصادی که ناش��ی از دالیل مختلف‬ ‫است و ویروس کرونا نیز بخشی از این نارسایی ها را تشدید‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬دولت نیز به نوعی تحت فش��ار و اسیب دیده‬ ‫اس��ت و اینک��ه بتواند منابع��ی برای کمک ب��ه واحدهای‬ ‫اقتصادی فراهم کند کار س��ختی خواهد بود‪ .‬الزمه شرایط‬ ‫موجود این اس��ت که هم��ه به هم کمک کنند تا از فش��ار‬ ‫حداکثری ناش��ی از تعطیلی برخی کس��ب وکارها و خانه‬ ‫ماندن بسیاری از مردم به سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫در این ش��رایط مردم باید بیش��تر مراع��ات و مالحظه‬ ‫یکدیگ��ر را کنند و با همراهی و همدل��ی این بحران را نیز‬ ‫پشت س��ر بگذارند‪ .‬در این میان بانک ها نیز باید همکاری‬ ‫بیش��تری با مردم داشته باشند که درهمین باره رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی نیز در یاداشتی نوشتند‪« :‬با توجه به تعطیلی‬ ‫یا کاهش فعالیت برخی از کس��ب و کارها‪ ،‬که ممکن است‬ ‫کاه��ش عایدی برخ��ی واحدها و صنوف را در پی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬به مدیران بانک ها توصیه می کنم‪ ،‬شرایط امروز را‬ ‫در نظر بگیرند‪».‬‬ ‫به هر حال دست دولت به دلیل شرایط اقتصادی که دارد‬ ‫در اینک��ه بتواند واحدها را از لحاظ ملی حمایت کند خیلی‬ ‫باز نیس��ت مگر اینکه بخواهند به س��راغ ذخایر ارزی بروند‬ ‫که ان هم به نوبه مش��کالتی به همراه دارد و ممکن اس��ت‬ ‫در یک مقطعی اش��فتگی های دیگری را ایجاد کند‪ .‬دولت‬ ‫ه��م طبیعتا در این زمینه به توانمندی خود نگاه می کند و‬ ‫هرچق��در بتواند باید کمک کن��د اما باید این موضوع را هم‬ ‫در نظر گرفت که اگر گره ای را باز می کنیم دو گره دیگر در‬ ‫جای دیگر ایجاد نکنیم‪.‬‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی و س��ازمان تامین اجتماعی شاید‬ ‫جزو دستگاه هایی هس��تند که مردم درخواست همراهی‬ ‫از انها را دارند که در این باره بیان چند نکته الزامی است‪:‬‬ ‫نخس��ت اینکه با توج��ه به کاهش ش��دید فروش نفت‪،‬‬ ‫درامد دولت به حداقل رس��یده یکی از محل های درامدی‬ ‫دولت دریافت مالیات هاس��ت که اگر بدون حساب و کتاب‬ ‫ای��ن بخش ها با کاس��تی مواجه ش��ود ش��اید دولت حتی‬ ‫در پرداخ��ت حقوق و دس��تمزد کارکنان خ��ود هم دچار‬ ‫مش��کل ش��ود‪ .‬نکته بعدی اینکه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫متعلق به کارگران اس��ت نه دولت ک��ه بخواهد تصمیمی‬ ‫جداگانه بگیرد‪ .‬در واقع دریافتی های س��ازمان‪ ،‬س��پرده و‬ ‫سرمایه گذاری کارگران است که باید برای انها حفظ شود‪.‬‬ ‫هرچند دولت می توان��د جرایم را دریافت نکند یا به تاخیر‬ ‫بیان��دازد و حتی دریافت حق بیم��ه را به تاخیر بیندازد اما‬ ‫اینکه حق بیمه ها را ببخش��د شدنی نیست چرا که همین‬ ‫ح��اال هم تامی��ن اجتماعی با مش��کالت پرداختی مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین برای حل مش��کل عده ای نباید برای گروه‬ ‫بزرگ تری مشکل تراش��ی کنیم بلکه بابد حساب ش��ده و‬ ‫سنجیده در این باره تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫ایجاد اف شور در چابهار‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل منطق��ه ازاد چابهار‬ ‫می گوید درخواس��ت ایجاد دو اف شور بانک در این منطقه‬ ‫را در اختی��ار بان��ک مرکزی قرار داده تا در ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار بررس��ی ش��ود‪ .‬عبدالرحیم ک��ردی در گفت وگو با‬ ‫ایبِنا اظهار کردداش��ت‪ :‬بحث ایجاد «اف شور بانک ها» در‬ ‫مناطق ازاد یکی از مواردی بوده که در س��ال های گذشته‬ ‫بارها در مقاطع مختلف مطرح بوده و سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوص��ی پیگیر ایجاد انها بوده اند‪ .‬وی با اش��اره به تغییر‬ ‫مقررات و ش��یوه نامه های بانک مرکزی در طول سال های‬ ‫گذش��ته درباره ایجاد شعب یا ایجاد اف شور بانک ها افزود‪:‬‬ ‫اولین درخواس��تی که ب��رای ایجاد ش��عبه در منطقه ازاد‬ ‫چابهار مطرح شده مربوط به سال ‪ ۱۳۸۵‬است و از ان زمان‬ ‫س��رمایه گذار مربوط در رفت وامد ب��رای این موضوع بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه ازاد چابهار‬ ‫ادامه داد‪ :‬در روزهای گذشته نیز درخواست دیگری را برای‬ ‫ایجاد اف شور بانک در منطقه ازاد چابهار داشتیم که اسناد‬ ‫و مدارک ان را مطابق شیوه نامه های بانک مرکزی تکمیل‬ ‫و هر دو درخواست را بار دیگر برای بررسی در شورای پول و‬ ‫اعتبار به بانک مرکزی ارسال کردیم‪ .‬کردی مهم ترین مانع‬ ‫برای ایجاد ش��عب بانک های برون مرزی در مناطق ازاد را‬ ‫سپرده قانونی عنوان کرد و گفت‪ :‬در عرف بین المللی رقمی‬ ‫که برای ایجاد شعبه در مناطق ازاد مطرح می شود بین ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون دالر است و با پرداخت این رقم به عنوان سپرده‬ ‫قانونی امکان ایجاد ش��عبه فراهم می ش��ود‪ .‬با این حال در‬ ‫دو س��ال گذشته سپرده قانونی اعالم ش��ده از سوی بانک‬ ‫مرکزی ایران برای ایجاد ش��عبه ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو بود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حتی اگر س��رمایه گذاری توان پرداخت ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون یورو را داش��ت‪ ،‬بازهم منط��ق حکم می کرد که از‬ ‫این کار اجتناب کند‪ .‬کردی به جلسه ای با رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در جزیره کیش اشاره کرد و افزود‪ :‬در جلسه ای که‬ ‫با حضور دکتر همتی داش��تیم‪ ،‬رئیس کل نیز معتقد بودند‬ ‫که این رقم برای ایجاد ش��عبه اف شور بانک در مناطق ازاد‬ ‫باالس��ت و همان زمان دستور اصالح ان را دادند و ما نیز از‬ ‫متقاضیان خود خواس��تیم تا بار دیگر درخواست های خود‬ ‫را با توجه به اصالح شیوه نامه ایجاد شعبه‪ ،‬پیگیری کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بیش از یک ماه از ش��یوع وی��روس کرونا در جهان‬ ‫می گذرد و وسعت این اسیب ها هر روز بیشتر از دیروز‬ ‫می شود؛ اسیب هایی که از جان مردم شروع شد و حاال‬ ‫به مالشان نیز رسیده است‪.‬‬ ‫متاسفانه ایران نیز مانند کشورهای دیگر‪ ،‬در مواجهه‬ ‫با این ویروس دچار مش��کالت اقتصادی شده و در این‬ ‫میان کسب وکارها با کاهش درامد و فروش ان هم در‬ ‫اس��تانه عید نوروز که می توانس��ت بهترین زمان برای‬ ‫بازارش��ان باشد‪ ،‬مواجه هستند که ضرر هنگفتی را به‬ ‫دوش خواهند کشید‪.‬‬ ‫در این میان درخواست هایی مبنی بر همراهی دولت‬ ‫و سیستم مالی کشور از این کسب وکارها مطرح است‬ ‫که ش��امل بخش��ودگی مالیات و حق بیمه حداقل در‬ ‫یک ماهه می شود‪ .‬از سوی دیگر عالوه بر حمایت های‬ ‫دولت‪ ،‬مردم نیز پای کار باش��ند و به عنوان نمونه اگر‬ ‫کسی صاحبخانه است با مستاجر خود راه بیاید یا اگر‬ ‫کس��ی طلبی دارد کمی دست نگه دارد تا این زنجیره‬ ‫به مرور به سالمتی خود بازگردد‪.‬‬ ‫خب��ر تلخ تعطیلی ‪ ۴۲‬ب��ازار روز ک��ه در ایام هفته‬ ‫در مناط��ق مختلف تهران برگزار می ش��ود‪ .‬به منظور‬ ‫جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا در پایتخت در کنار‬ ‫تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی و کسب و کارهای‬ ‫خرد را این روزها در حالی می ش��نویم که در اس��تانه‬ ‫نوروز قرار داریم و تمام چشم امید مردم به این روزها‬ ‫ب��ود‪ .‬در نتیجه باید و باید و باید با یک همدلی و عزم‬ ‫ملی در راس��تای مبارزه با این ویروس و جلوگیری از‬ ‫اس��یب بیشتر این ویروس تاجدار به روح و روان مردم‬ ‫اقدام کنیم؛ چه مس��ئوالن دولتی چ��ه مردم کوچه و‬ ‫بازار‪.‬‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬ب��ه تازگ��ی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران با اشاره به‬ ‫تمهیدات انجام شده به منظور مقابله با شیوع ویروس‬ ‫کرونا گفت‪ :‬در وهله اول خود کنترلی در دس��تور کار‬ ‫ما قرار گرفت‪ ،‬به همین منظور تمام کارمندان سازمان‬ ‫قبل از ورود به محل کار با تب سنج تحت کنترل قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬ارائه ماسک و تجهیزات مناسب و تقلیل ‪۵٠‬‬ ‫درصدی پرسنل و شیفت بندی ‪ ۵٠‬درصد دوم از جمله‬ ‫دیگر اقداماتی بوده که در این زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ممنوعیت لم��س نازل ها در مراکز‬ ‫‪ CNG‬توسط رانندگان اظهارکرد‪ :‬سوختگیری در این‬ ‫مراکز با رعایت موازین بهداشتی تنها توسط اپراتورها‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬هم اکنون در نیمی از مراکز رد و بدل‬ ‫ش��دن پول ممنوع است و تنها با دس��تگاه عابربانک‪،‬‬ ‫هزینه ها دریافت می ش��ود و در حال پیگیری هستیم‬ ‫تا در بقیه مراکز دس��تگاههای عابربانک مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مراک��ز خرید خ��ودرو در تهران که‬ ‫روزانه بیشتر از ‪ ۵۰۰۰‬ورودی دارند و همه اقدامات با‬ ‫تماس دستی انجام می شود‪ ،‬تعطیل شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اماندهی صنایع و مش��اغل‬ ‫ش��هرداری تهران با اش��اره به تعطیلی مراکز خرید و‬ ‫فروش پرن��دگان که در ارتباط نزدیک با ش��هروندان‬ ‫بودند‪ ،‬گفت‪ :‬دو مرکز ش��رق و غرب هم اکنون تعطیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬همچنین تمام مجوزهای نمایشگاهی ایام عید‬ ‫لغو شده است‪.‬‬ ‫تحصیلی با اش��اره به تعطیلی تمام��ی ‪ ۴٢‬روز بازار‬ ‫در ش��هر ته��ران اضافه کرد‪ :‬در ‪ 2‬مرک��ز جنت اباد و‬ ‫حکیمیه عالوه بر اطالع رس��انی در ورودی ها مواد ضد‬ ‫عفونی و ماسک رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اماندهی صنایع و مش��اغل‬ ‫شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجام شده درباره‬ ‫حیوانات ش��هری گفت‪ :‬در گشت زنی های انجام شده‬ ‫حدود ‪ ۶٠‬تا ‪ ٧٠‬س��گ بالصاحب س��رفه زن از اطراف‬ ‫بیمارستان مسیح دانشوری و شمال تهران جمع اوری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این س��گ ها در قرنطینه جدا نگهداری‬ ‫می ش��وند تا توس��ط نمایندگان وزارت بهداشت مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرند‪ ،‬هم اکنون ‪ ١٠‬اکیپ در ‪ 2‬شیفت‬ ‫در حال جمع اوری حیوانات شهری هستند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درخواست صاحبان کسب وکار از سیستم مالی کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫گردشگری‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت گردشگری جهان فلج شد‬ ‫سفر شوم کرونا به ایران‬ ‫امسال س��ال خوبی برای گردشگری ایران نبود‪ ،‬از سیل و‬ ‫تنش های سیاسی گرفته تا س��قوط هواپیما و حاال هیوالی‬ ‫کرونا که سایه مهیبش تن رنجور گردشگری را بیش از پیش‬ ‫لرزانده اس��ت‪ .‬در حالی که تورهای خارجی کنسل شده اند‪،‬‬ ‫پروازها به ایران متوقف شده و هتل ها خالی مانده اند‪ ،‬فعاالن‬ ‫گردش��گری چشم شان به ش��ب عید بود که ان هم دود شد‬ ‫و به هوا رفت‪.‬‬ ‫کرونای گردشگر در حال سفر به کشورهای مختلف جهان‬ ‫از جمله گردش در ش��هرهای ایران اس��ت و همین مس��افر‬ ‫ش��وم‪ ،‬صنعت گردشگری ایران و جهان را فلج و مسافران را‬ ‫خانه نشین کرده اس��ت‪ .‬اگرچه تمام برنامه ریزی های جهانی‬ ‫در حوزه جذب گردش��گر در س��ال جاری میالدی توس��ط‬ ‫کشورها بهم ریخت اما تعدادی زیادی از این کشورها بیشتر‬ ‫از دیگران زیان کردند مانند چین که ویروس کرونا از انجا به‬ ‫تمام جهان سرایت کرده است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا در حال فتح همه کشورهاست و هر از گاهی‬ ‫خبر می رس��د که از جایی و کشوری س��ر دراورده است در‬ ‫ایران هم از ش��هر قم ش��روع کرد و بعد به ش��هرهای استان‬ ‫گیالن و تهران بیش��ترین سفر را داش��ته است این ویروس‬ ‫گردش��گر حاال گردش��گری جهان را با سفرهایش فلج کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ونی��ز به ش��هر ارواح تبدیل ش��د‪ ،‬موزه ه��ای جهان‬ ‫بس��ته ش��دند پروازها خوابید و المان بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫گردشگری اش را کنسل کرد‪.‬‬ ‫در ایران هم هتل های ش��هرهای مختلفی از جمله گیالن‬ ‫و مازن��دران و ق��م مس��افر نمی پذیرند و هر کس��ی که وارد‬ ‫شهرهای دیگر شود تحت معاینه های بیماریاب قرار می گیرد‬ ‫تا مش��خص ش��ود حامل ویروس هس��ت یا نه‪ .‬ایرانی ها که‬ ‫ت��ا همین چند روز پی��ش در حال برنامه ری��زی برای انجام‬ ‫سفرهای نوروزی خود بودند حاال نمی دانند ایا می توانند در‬ ‫هفته اینده هم سفر کنند یا نه چه برسد به ایام نوروزی که‬ ‫دو هفته دیگر از راه می رسد‪.‬‬ ‫و نمی دانند چگونه و چطور در این ش��رایط به معضالتش��ان‬ ‫رسیدگی کنند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در این روزهای پایان سال‬ ‫و ش��ب عید که هزینه ها مضاعف است بحران عجیبی بخش‬ ‫هتل��داری و گردش��گری را ف��را گرفته اس��ت‪ .‬هتل ها بحث‬ ‫س��نوات‪ ،‬عیدی‪ ،‬پ��اداش را در کنار حقوق پرس��نل ها دارند‬ ‫و هم��ه اینها روی هم جمع ش��ده و بس��یاری از هتل ها رو‬ ‫به ورشکس��تگی هس��تند‪ .‬بیگی هش��دار داد که اگر فکری‬ ‫به حال س��رمایه گذاران گردش��گری و هتلداری نشود ضربه‬ ‫جبران ناپذیری به این صنعت وارد خواهد ش��د‪ :‬اگر به دنبال‬ ‫بح��ران به وجود امده‪ ،‬اخراج پرس��نل و کارکنان هم صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬موجی از بیکاری را هم در جامعه خواهیم داشت اینها‬ ‫عواقبش بیشتر و مضاعف تر است و مشکالت جبران ناپذیری‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫س داران اصفهان نیز‬ ‫محسن روناس��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه اژان ‪‎‬‬ ‫از خسارت های س��نگینی می گوید که کابوس بزرگ فعاالن‬ ‫گردش��گری ش��ده اس��ت‪ .‬به زودی امار و ارقام خسارت به‬ ‫اژانس داران اصفهان مش��خص خواهد شد اما براورد روناسی‬ ‫ب��ا توجه به امارهای ضمنی ک��ه از همکارانش در این رابطه‬ ‫دریافت کرد رقمی بیش��تر از ‪۲۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬این‬ ‫ی اس��ت که کرونا روی دس��ت گردشگری‬ ‫حداقل خس��ارت ‬ ‫اصفهان گذاشته اس��ت‪ .‬به گفته رئیس اتحادیه اژانس داران‬ ‫اصفهان تعهدهای میلیاردی‪ ،‬بعض��ا دالری و یورویی‪ ،‬دفاتر‬ ‫اژانس ها را متحمل خس��ارات س��نگینی کرده که دالیلش‬ ‫را این طور توضیح داد‪ :‬به دو دلیل خس��ارت ها باال هس��تند‪،‬‬ ‫یک��ی تورهایی که در حال اجرا ب��ود و با مصوبه ای که اعالم‬ ‫کردند بدون خسارت مستردد می شود و فاجعه بعدی که در‬ ‫حال روی دادن است منتفی شدن پروازهای نوروز است که‬ ‫با توجه به دپوزیت هایی (پیش پرداخت)که پرداخت ش��ده‬ ‫و تعهدات��ی که در کش��ورمان با کش��ورهای خارجی ایجاد‬ ‫کردندمستردد خواهد شد و این خسارت عددبسیار سنگینی‬ ‫است و به این راحتی نمی توان ان را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹یزد‬ ‫هتل های ی��زد به دنبال ش��یوع بیماری کرون��ا‪ ،‬با صدور‬ ‫بیانیه ای به طور خودخواس��ته و بدون دریافت هیچ اطالعیه‬ ‫و ابالغیه ای نس��بت ب��ه تعطیلی واحده��ای اقامتی و حتی‬ ‫بومگردی ه��ا خود اقدام و هدف از ای��ن اقدام را تالش برای‬ ‫حفظ سالمت مردم اعالم کردند‪.‬‬ ‫س��یدامیرناصر طباطبایی رئیس جامعه هتلداران اس��تان‬ ‫یزد و مس��ئول یکی از هتل های استان در گفت وگو با ایسنا‬ ‫در این رابطه به اهمیت حفظ س�لامت ش��هروندان اشاره و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این اقدام صرفاً با هدف حفظ س�لامت مردم و‬ ‫جلوگیری از سفر به یزد انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬به دنبال‬ ‫‹ ‹اصفهان‬ ‫‹ ‹گردشگری جهان زیر سایه ویروس تاجدار‬ ‫‹ ‹شیراز‬ ‫رئیس جامعه هتلداران اس��تان فارس اظهار کرد‪ :‬ش��یوع‬ ‫بیماری کرونا تاثیر منفی زیادی بر گردش��گری این اس��تان‬ ‫گذاش��ته به گون��ه ای ک��ه اکنون می��زان اش��غال تخت های‬ ‫واحده��ای اقامت��ی فارس کمتر از ‪۵‬درصد اس��ت‪ .‬حس��ن‬ ‫س��یادتان افزود‪ :‬بی��ش از ‪ ۸۰‬درص��د رزرو هتل های فارس‬ ‫برای نوروز ‪ ۹۹‬کنسل شده است و هتلداران اکنون با مشکل‬ ‫جدی پس دادن وجه استرداد مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در هفته های گذش��ته هتل ها برای‬ ‫اس��تقبال از میهمان��ان ن��وروزی تدارکات زی��ادی دیده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��یل ‪ ۵‬و ‪ ۶‬فروردین ‪ ۹۸‬و ایام نوروز گذش��ته نیز بر‬ ‫گردشگری تاثیر منفی گذاش��ت و باعث شد رزروهای نیمه‬ ‫دوم نوروز ‪ ۹۸‬کنسل شود‪.‬‬ ‫س��یادتان ب��ا بیان اینکه بای��د بس��ته های حمایتی فوری‬ ‫برای تاسیس��ات گردشگری لحاظ ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با این‬ ‫شرایط هتل های استان فارس و شیراز یکی پس از دیگری با‬ ‫تعطیلی مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫کرونا رعشه بر تن گردشگری ایران و شهرهای توریستی اش‬ ‫انداخته اس��ت‪ .‬اصفهان در راس هرم وارونه گردشگری ایران‬ ‫روزهای سختی پیش رو خواهد داشت‪.‬‬ ‫کریم بیگی رئیس جامعه هتلداران اصفهان به ایرنا درباره‬ ‫انچه انها را این روزها در ش��رایط س��خت قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬جامعه هتلداران اصفهان در بن بس��تی گیر افتاده اند‬ ‫چن��د روز پی��ش مدیرعامل ش��ورای جهانی س��فر و‬ ‫گردش��گری اعالم کرد‪ :‬ش��یوع ویروس «کرونا» می تواند‬ ‫میلیارده��ا دالر خس��ارت برای گردش��گری جهان به بار‬ ‫بیاورد‪ .‬گلوریا گوئوارا در گفت وگو با یک نشریه اسپانیایی‬ ‫گف��ت‪ :‬با ای��ن که هنوز ب��رای اطالع پیدا ک��ردن از این‬ ‫موضوع زود است‪ ،‬اما شورای جهانی سفر و گردشگری با‬ ‫همکاری موسسه تحقیقاتی «اکسفورد اکانامیک» براورد‬ ‫اولیه ای انجام داده که به واسطه ان دست کم ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫دالر خس��ارت برای حوزه گردشگری جهانی تخمین زده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫میزان خس��ارت براوردشده که تقریبا با ‪ ۲۰.۲‬میلیارد‬ ‫یورو براب��ری می کن��د‪ ،‬خوش بینانه ترین ام��ار احتمالی‬ ‫ارائه شده از سوی موسسه «اکسفورد اکانامیک» است که‬ ‫‪ 11‬فوریه منتش��ر شد و در خالل ان به فرضیه احتمالی‬ ‫کاهش ‪ ۷.۰‬درصدی س��فر های خارجی توسط شهروندان‬ ‫چینی اشاره شد‪ .‬اما اگر بحران شیوع ویروس «کرونا» به‬ ‫اندازه بحران ویروس بیماری «س��ارس» طول بکشد‪ ،‬این‬ ‫رقم می تواند تا دوبرابر یعنی به ‪ ۴۹‬میلیارد دالر نیز برسد‪.‬‬ ‫ویروس بیماری سارس از ماه نوامبر سال ‪ ۲۰۰۲‬شیوع‬ ‫پیدا کرد و در ژوئیه ‪ ۲۰۰۳‬کنترل شد‪.‬‬ ‫اگ��ر م��دت زمان ش��یوع وی��روس «کرون��ا» بیش از‬ ‫بح��ران وی��روس بیماری «س��ارس» باش��د‪ ،‬خس��ارت‬ ‫واردش��ده می توان��د به ‪ ۷۳‬میلی��ارد دالر نیز برس��د‪ .‬در‬ ‫ای��ن می��ان اقتصاد های وابس��ته ب��ه گردش��گری چین‬ ‫همچون «هنگ کنگ»‪« ،‬تایلند»‪« ،‬ماکائو»‪« ،‬فیلیپین»‬ ‫و «کامب��وج» بی��ش از هم��ه دچ��ار خس��ارت خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تعطیلی مراکز اقامتی‪ ،‬گردش��گرانی که مقصد یزد را در نظر‬ ‫دارند‪ ،‬کاهش خواهند یافت‪ ،‬ضمن این که در این بازه زمانی‬ ‫ضدعفونی واحدها و اموزش هرچه بیش��تر پرسنل نیز انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علی داد‪ ،‬مدیر یکی دیگر هتل های یزد هم در گفت وگو با‬ ‫ایسنا درباره تعطیل شدن یک هفته ای هتل های یزد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ه��ر چند ضریب اش��غال هتل‪‎‬ها کاهش چش��مگیری‬ ‫داش��ته و همین میزان محدود گردش��گر نیز ب��رای اقتصاد‬ ‫هتل‪‎‬ها ضروری اس��ت اما س�لامت مردم و پرس��نل هتل ها‬ ‫نسبت به مسائل اقتصادی و گردشگری اولویت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرانسه‬ ‫همچنان که مقاصد مهم گردش��گری سراسر جهان به‬ ‫دلیل ترس از شیوع ویروس «کرونا» با اینده ای نامشخص‬ ‫مواجه هس��تند‪ ،‬فرانس��ه که پربازدیدترین کشور جهان‬ ‫ش��ناخته می شود از همین حاال با کاهش تعداد گردشگر‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فوربس‪ ،‬ب��ه گفته وزیر اقتصاد فرانس��ه‪ ،‬از‬ ‫ان جایی که گردش��گران چینی هرساله ‪ ۲.۷‬میلیون نفر‬ ‫از بازدیدکنندگان فرانسه را تشکیل می دهند‪ ،‬شرایط در‬ ‫سال جاری میالدی برای فرانسه همچون گذشته نخواهد‬ ‫بود و صنعت گردش��گری در فرانسه از زمان شروع شیوه‬ ‫این ویروس حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش اسوش��یتدپرس‪ ،‬اپیدمی ویروس‬ ‫کرونا موزه «لوور» پاریس را هم تعطیل کرد و کارکنان و‬ ‫مس��ئوالن این موزه که از اثار هنری محافظت می کردند‪،‬‬ ‫از ترس الوده شدن به این ویروس‪ ،‬موزه را تعطیل کردند‬ ‫و از پذیرش بازدیدکنندگان سر باز زدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژاپن‬ ‫گس��ترش وی��روس کرونا فش��ار و لطمه زی��ادی را به‬ ‫بخش های گردشگری و حمل ونقل ژاپن وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ژاپن تودی‪ ،‬گس��ترش س��ریع وی��روس کرونا‬ ‫موجب ش��ده تا مردم ژاپن تمایلی ب��رای بیرون امدن از‬ ‫منازل خود نداشته باشند و این مسئله خسارت سنگینی‬ ‫را به بخش های گردش��گری و حمل ونقل این کشور وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش تعداد مسافرانی که طی روزهای‬ ‫اول تا ‪ ۱۹‬فوریه بین ش��هرهای توکیو و اوزاکا مس��افرت‬ ‫کرده اند نس��بت به س��ال قبل بی��ش از ‪ ۸‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬این مطلب را یکی از مقام های ارشد شرکت‬ ‫راه اه��ن مرکزی ژاپن اعالم کرده اس��ت‪ .‬این روند نزولی‬ ‫مش��ابه با ماه ‪ ۲۰۱۱‬میالدی اس��ت که اقتصاد ژاپن پس‬ ‫از زلزله و س��ونامی و فاجعه هسته ای در شمال شرق این‬ ‫کشور‪ ،‬با رکود بی سابقه ای روبه رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرجستان‬ ‫وزیر اقتصاد گرجستان از ضرر هنگفت بخش گردشگری‬ ‫این کشور به دلیل لغو پروازهای مستقیم ایران و چین به‬ ‫گرجستان خبر داد‪.‬‬ ‫«ناتیا توماوا» گفت‪ :‬بخش گردشگری این کشور حدود‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون دالر بابت لغو پروازهای ایران و چین خسارت‬ ‫می بیند‪ .‬بس��ته به مدت زمان طول کش��یدن این بحران‪،‬‬ ‫این خس��ارت افزایش می یاب��د اما امیدوارم ک��ه دنیا به‬ ‫سرعت با این چالش مقابله کند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک راهکار چینی برای جبران خسارت ها‬ ‫بخش��نامه دولت برای اس��ترداد هزینه هتل ها و مراکز‬ ‫اقامتی و همچنین پروازها در حالی ابالغ ش��د که برخی‬ ‫نس��بت به ان انتقاد داش��تند و معتقد بودند اژانس های‬ ‫هواپیمای��ی و همچنین برگزارکنن��دگان تور و هتل داران‬ ‫ضرر هنگفت��ی از این بابت می کنند که در این میان باید‬ ‫به تجربه چین نگاهی داشت‪.‬‬ ‫تورگردان ه��ا و فعاالن گردش��گری ب��رای این موضوع‬ ‫راهکارهای��ی را نیز ارائه کردن��د و ان هم محفوظ ماندن‬ ‫اعتبار نزد اژانس دار و یا هتلدار بود‪ .‬این پیش��نهاد نیز از‬ ‫چین الگو گرفته شده بود‪.‬‬ ‫ماه گذشته همزمان با سال نوی چینی برنامه سفر ‪۳۵‬‬ ‫میلیون گردش��گر چینی لغو ش��د که بحران بزرگی برای‬ ‫گردش��گری دنیا ب��ود‪ .‬دولت چین به کم��ک اژانس های‬ ‫مسافرتی امد و بس��یاری از کارگزاران خارجی نیز با انها‬ ‫همکاری کرده و قبول کردند که گردش��گران چینی یک‬ ‫سال بتوانند فرصت داشته باشند که از تور خریداری شده‬ ‫خود اس��تفاده کنند‪ .‬این اقدام توانس��ت جلوی ضررهای‬ ‫زی��اد را بگیرد؛ بنابراین می ت��وان از ان هم در ایران الگو‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پرتگاه سقوط‬ ‫«یک��ی از بزرگترین صنایع جهان اس��ت‪ ۵.۷ ،‬تریلیون‬ ‫دالر گردش مالی دارد و مس��ئول شغل ‪ ۳۱۹‬میلیون نفر‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارتی دیگ��ر‪ ،‬تقریبا از ه��ر ‪ ۱۰‬نفر روی کره‬ ‫زمی��ن‪ ،‬یک نف��ر در این صنعت کار می کن��د‪ .‬حاال‪ ،‬هیچ‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از اقتصاد به اندازه ای��ن صنعت به دلیل‬ ‫ویروس کرونا در معرض خطر قرار نگرفته است‪».‬‬ ‫پای��گاه خبری س��ی ان ان بیزنس‪ ،‬چنی��ن درباره خطر‬ ‫سقوط صنعت گردش��گری به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫می نویس��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬صنعت سفر تا کنون‬ ‫ضرب�� ه بزرگی به دلیل محدودیت های س��فر خورده اما با‬ ‫این وجود‪ ،‬لغو سفرهای تجاری و تفریحی‪ ،‬تنها اغاز ماجرا‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬ویروس کرونا بزرگ ترین بحران‬ ‫صنعت گردش��گری از زمان حمله تروریسی ‪ ۱۱‬سپتامبر‬ ‫تا کنون است‪.‬‬ ‫مارک زندی‪ ،‬اقتصاددان ارشدی که در شرکت تحلیلی‬ ‫م��ودی کار می کند‪ ،‬می گوید‪« :‬این صنعت در لبه پرتگاه‬ ‫سقوط است و س��ریع ترین و مستقیم ترین اثار اقتصادی‬ ‫کرونا‪ ،‬روی صنعت گردشگری بوده است‪».‬‬ ‫بر اس��اس گزارش س��ی ان ان بیزینس‪ ،‬ضرب��ه کرونا به‬ ‫صنعت سفر‪ ،‬می تواند در صورت ادامه شیوع کرونا‪ ،‬به کل‬ ‫‹ ‹خراسان جنوبی‬ ‫مدیرکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬به منظور پیشگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا با صدور بخش��نامه ای پذیرش تور گردشگری در استان‬ ‫تا اطالع ثانوی ممنوع شده است‪ .‬حسن رمضانی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرنا افزود‪ :‬ممنوعیت پذیرش ت��ور به تمامی اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی‪ ،‬کمپ ها و س��ایر مراکز اقامتی تحت نظارت میراث‬ ‫فرهنگی اعالم شده است‪ .‬به هتل ها و مهمان پذیرهای استان‬ ‫نیز اعالم شده اگر مهمان پذیرش می کنند مطابق شیوه نامه‬ ‫بهداش��تی اقدامات پیش��گیرانه برای ضد عفونی این مکان ها‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬مدی��رکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری خراس��ان جنوبی با بیان اینکه بازدید گروهی از‬ ‫موزه ها و اثار تاریخی تحت مدیریت میراث فرهنگی اس��تان‬ ‫نیز ممنوع ش��ده اس��ت گفت‪ :‬برای مدیریت تفرجگاه ها نیز‬ ‫باید دستورالعمل از دبیرخانه ستاد مبارزه با کرونا اعالم شود‬ ‫ک��ه در صورت نیاز اقدامات پیش��گیرانه در دس��تور کار قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزیره هرمز‬ ‫بخش��دار جزیره هرمز گفت‪ :‬ورود مس��افران و گردشگران‬ ‫غیربومی به جزیره هرمز برای پیش��گیری از ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا ممنوع شد‪ .‬مجد الدین حسینی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تم��ام فضاها و معاب��ر عمومی جزیره هرمز توس��ط نیروهای‬ ‫ش��هرداری ضدعفونی و گندزدایی شده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫تهیه مواد ضدعفونی و گندزدا‪ ،‬ادارات‪ ،‬سرویس های بهداشتی‬ ‫بوس��تان ها و مس��اجد‪ ،‬فضاهای اداری و مدارس‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫سکوهای بوستان ها‪ ،‬خودپردازهای بانک ها‪ ،‬نانوایی ها و دیگر‬ ‫مکان های عمومی هر روز گندزدایی و ضدعفونی می شود‪.‬‬ ‫اقتصاد جهان اسیب جدی بزند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این اس��یب به دلیل لغو سفرهای تجاری و‬ ‫بخش��ی نیز لغو سفرهای تفریحی بوده است‪ .‬شرکت های‬ ‫بزرگ��ی همچ��ون امازون‪ ،‬س��فرهای غیرض��روری برای‬ ‫کارمندان را لغو کرده اند‪ .‬اتحادیه جهانی کس��ب وکارهای‬ ‫سفر‪ ،‬پیمایشی را در میان ‪ ۴۰۰‬کسب وکار مختلف انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫بر اساس این پیمایش‪ ،‬تقریبا نیمی از این کسب وکارها‬ ‫تمام سفرها و جلسات شان را لغو کرده اند‪.‬‬ ‫اس��کات س��الومبرینو ‪ ،‬رئیس بخش تج��اری اتحادیه‬ ‫جهانی کسب وکارهای سفر‪ ،‬تشبیه ‪ ۱۱‬سپتامبر را به کار‬ ‫می گیرد و ادامه می دهد‪« :‬ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬وضعیت‬ ‫کاری بس��یاری از ش��رکت ها را تغییر داده است‪ .‬اگر این‬ ‫ماج��را به یک همه گی��ری جهانی تبدیل ش��ود‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری میلیاردها دالر از دست خواهد داد‪ .‬این زیان‪،‬‬ ‫به کل اقتصاد جهانی انشعاب خواهد یافت‪».‬‬ ‫بر اساس گزارش سی ان ان بیزینس‪ ،‬در صورت ادامه این‬ ‫وضعیت میلیون ها نفر شغل ش��ان را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫گروه های کم درامد این صنعت بیش��تر از همه در معرض‬ ‫خطر هس��تند؛ مانند کارگ��ران هتل ها و گارس��ون های‬ ‫رس��توران ها‪ .‬از انجایی که این کارگران مجبور می شوند‬ ‫که هزینه ها و مصرف ش��ان را به شدت کاهش دهند‪ ،‬اثر‬ ‫ای��ن رکود در ابعاد بزرگت��ری کل اقتصاد جهان را درگیر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬کرونا نس��خه س��فرهای داخلی و خارجی را‬ ‫در هم پیچانده و هتل ها و اژانس ها روبه ورشکستگی اند‪،‬‬ ‫همه اینها درحالی اس��ت که فعاالن گردش��گری ایران از‬ ‫مسئوالن خواس��ته اند تا برای بحران گردشگری چاره ای‬ ‫بیندیشند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ایران با اش��اره به اجرای اساس��نامه‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه بین الملل��ی برای‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های داخلی و خارجی گفت‪:‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه در داخل و خارج کش��ور از‬ ‫مهم ترین وظایف ش��رکت س��هامی نمایشگاه ها‬ ‫محس��وب می ش��ود؛ از این رو امس��ال میانگین‬ ‫مت��راژ اختصاص یافته به فضاهای نمایش��گاهی‬ ‫در مقایسه با سال ‪ ،۹۷‬حدود ‪ ۱۶‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا بهمن‬ ‫حس��ین زاده اف��زود‪:‬‬ ‫عالوه براین در مقایسه با‬ ‫سال گذش��ته به لحاظ‬ ‫تع��داد ش��رکت های‬ ‫در‬ ‫مش��ارکت کننده‬ ‫نمایش��گاه های خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬رشد ‪ ۱۵۷‬درصدی داشته ایم که این رقم‬ ‫حاک��ی از دس��تاورد و عملک��رد مثبت ش��رکت‬ ‫نمایشگاه ها است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران با اش��اره به ش��عار س��ال ‪ ۹۸‬با‬ ‫عنوان «س��ال رون��ق تولید » و تدوی��ن و ابالغ‬ ‫راهبرده��ا و برنامه ه��ای وزارت صنعت‪،‬مع��دن‬ ‫وتجارت افزود‪ :‬توس��عه صادرات‪ ،‬تعمیق ساخت‬ ‫داخ��ل ‪ ،‬توس��عه فناوری ودانش بنیان ها و بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار از محورهای اصلی برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن وتجارت اس��ت که شرکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تمام تالش خود را برای‬ ‫رسیدن به این اهداف بکار خواهد بست‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی نی��ز برنامه های خود‬ ‫را بر اس��اس ای��ن محورها و تکالیف اساس��نامه‬ ‫متمرک��ز ک��رده گف��ت‪ :‬برخ��ی از مهم تری��ن‬ ‫اقدامات صورت گرفته عبارتند از افزایش س��بد‬ ‫نمایش��گاه های دانش بنیان (از جمله اینوتکس–‬ ‫لیزر ) و شکل دهی غرفه استارت اپ ها در بیشتر‬ ‫نمایشگاه های داخلی‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر موارد یادش��ده با معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری توافقنامه ای‬ ‫منعقد ش��د ت��ا ب��رای نخس��تین بار راهکارهای‬ ‫عملیات��ی حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫ب��ه این منظور با هدف دس��تیابی ب��ه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان و رس��وخ علم و فن��اوری در صنایع‬ ‫داخلی؛ این ش��رکت ها در برگزاری نمایش��گاه ها‬ ‫مش��مول تخفیف هزینه مش��ارکت در نمایشگاه‬ ‫خواهندش��د‪ .‬وی در ادام��ه گفت‪ :‬ع�لاوه بر این‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی با رویکرد تقاضامحور به‬ ‫منظور رونق تولی��د و تامین نیازهای واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ -‬صنعت��ی از جمله ای��ن برنامه ها بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده گف��ت‪ :‬نمایش��گاه «فرصت های‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید» نیز برای نخستین بار‬ ‫در راس��تای تحقق برنامه نهضت س��اخت داخل‬ ‫برگزار ش��د که درجریان برگزاری این نمایشگاه‪،‬‬ ‫قرارداده��ای خوب��ی میان ش��رکت های داخلی‬ ‫پس از لغو نمایشگاه ژنو‪ ،‬نیویورک اماده می شود‬ ‫پس از انکه مش��خص ش��د نمایش��گاه ژنو امسال‬ ‫به خاط��ر وی��روس کویید ‪ ۱۹‬برگزار نمی ش��ود‪ ،‬حاال‬ ‫اهالی این صنعت نگران تبعاتی بیشتر از توقف فروش‪،‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها و حتی خطوط تولید هستند‪ .‬در‬ ‫روزهای اخیر صنعت خودرو ش��اهد لحظات دشواری‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ح��اال ش��ایعات حکای��ت از احتمال رخ‬ ‫دادن اتفاق مش��ابهی برای نمایشگاه خودرو نیویورک‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬مقام��ات بلندپایه‬ ‫درپایتخ��ت ایاالت متحده که قرار اس��ت ‪ 18‬اس��فند‬ ‫میزبان خودروس��ازان باش��ند‪ ،‬ممکن است درنهایت‬ ‫به این نتیجه برس��ند که بهتر اس��ت برای جلوگیری‬ ‫از ش��یوع هرچ��ه بیش��تر وی��روس کرون��ا‪ ،‬از تجمع‬ ‫اف��راد درمحل دائمی نمایش��گا ه نیویورک جلوگیری‬ ‫جهت تامین نیازمندی هایشان منعقد شد‪.‬‬ ‫همین امر باعث استفاده از ظرفیت های داخلی‬ ‫و ممانعت از خروج ارز شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬بازبین��ی قوانین و‬ ‫مقررات برگزاری نمایش��گاه ها با هدف تسهیل و‬ ‫بهبود در فضای کسب و کار مانند بازگشایی دفتر‬ ‫گمرک نمایش��گاه ها و اخذ مصوب��ه هیات دولت‬ ‫جهت ترخیص کاالهای نمایش��گاهی بدون ثبت‬ ‫س��فارش از دیگر اقدامات انجام ش��ده توس��ط‬ ‫کنند‪ .‬مدیران این نمایشگاه فعال اعالم کرده اند‪« :‬ما‬ ‫درحال برنامه ریزی هستیم که درهای نمایشگاه طبق‬ ‫برنامه ریزی باز شود‪ ».‬همچنین انها اضافه کردند‪« :‬ما‬ ‫با مس��ئوالن دولتی‪ ،‬ایالتی و همچنین مدیران مرکز‬ ‫همایش های جاکوب کی‪ .‬جاویت��س درتعامل پیاپی‬ ‫هس��تیم و درحال حاضر هیچ یک از طرفین برنامه ای‬ ‫برای لغو این نمایشگاه درمحل مورد نظر ندارند‪ ».‬اما‬ ‫ظاهرا مسئوالن این مرکز همایش تمام تالش خود را‬ ‫برای جلوگیری از شیوع این بیماری و حفظ سالمت‬ ‫شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان به کار می گیرند‪.‬‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه های‬ ‫خارج از کش��ور افزود‪ :‬تعداد عناوین نمایشگاهی‬ ‫ک��ه خارج از کش��ور برگزارش��ده در مقایس��ه با‬ ‫سال گذشته رشد ‪ ۳۰‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا توجه به رویکرد توس��عه حضور‬ ‫در کش��ورهای همس��ایه‪ ۵۰،‬درص��د از س��هم‬ ‫نمایش��گاه های خارجی به کش��ورهای همسایه‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫کمیس��ر ژنرال اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬در ادامه اضافه‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس امار میزان مشارکت شرکت های‬ ‫داخلی نس��بت به سال گذشته در نمایشگاه مواد‬ ‫غذایی المان‪ ،‬نمایش��گاه فرش چین‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫ساختمان اربیل عراق‪ ،‬چرم روسیه‪ ،‬سنگ ورونا‪،‬‬ ‫س��اختمان باک��و‪ ،‬گل و گیاه هلن��د‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزشکی دوسلدورف‪ ،‬پالستیک استانبول‪ ،‬قطعات‬ ‫خودرو اس��تانبول و س��اختمان پاکستان‪۱۵۷ ،‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در پایان گفت‪ :‬ارائه تسهیالت‬ ‫و تخصی��ص یارانه به ‪ ۱۵۷‬ش��رکت ایرانی برای‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه های خارج��ی در جه��ت‬ ‫حمایت از سیاست های اقتصاد مقاومتی از دیگر‬ ‫اقدامات انجام شده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب پاریس لغو شد‬ ‫نمایش��گاه کتاب پاریس به دلیل ش��یوع و‬ ‫گس��ترش ویروس کرونا در فرانس��ه لغو شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران‪ ،‬ونسان‬ ‫مون تاین‪ ،‬رئیس اتحادیه ملی نشر فرانسه و‬ ‫رئیس نمایشگاه کتاب پاریس در مصاحبه با‬ ‫لوموند از لغو برگزاری نمایشگاه کتاب پاریس‬ ‫به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا‬ ‫خبر داد‪ .‬این تصمیم بر اساس مصوبه دولت‬ ‫فرانس��ه گرفت ه شده اس��ت‪ .‬بر اساس مصوبه‬ ‫ابالغی دول��ت برای جلوگیری از گس��ترش‬ ‫ویروس کرونا تم��ام اجتماعات باالی ‪ ۵‬هزار‬ ‫نفر در فرانسه لغو شده است‪ .‬نمایشگاه کتاب‬ ‫پاریس قرار بود از تاریخ ‪ ۱‬تا ‪ ۴‬فروردین سال‬ ‫اینده برگزار ش��ود‪ .‬این نمایش��گاه در دوره‬ ‫قب��ل ‪ ۱۶۰‬هزار بازدید کننده داش��ته اس��ت‬ ‫و بر اس��اس ثبت نام های ص��ورت گرفته قرار‬ ‫بود ‪ ۵۰‬کش��ور نیز در این دوره از نمایشگاه‬ ‫حضورداش��ته باش��ند‪ .‬هند مهمان ویژه این‬ ‫دوره از نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫بس��یاری از ناش��ران و کتاب فروش��ان از‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه کتاب لندن انصراف‬ ‫دادن��د‪ .‬به گ��زارش ای��ران ارت‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از ناش��ران و کتاب فروش��ان از ش��رکت در‬ ‫نمایشگاه کتاب لندن انصراف دادند‪ .‬ویروس‬ ‫کرون��ا در بس��یاری از کش��ورهای اروپایی‬ ‫موجب تعطیلی رویداده��ای فرهنگی مثل‬ ‫نمایش��گاه های کتاب شده اس��ت‪ .‬مقامات‬ ‫ایتالیایی پیش از این نمایشگاه کتاب بولونیا‬ ‫را به تعویق انداختند‪ .‬مس��ئوالن انتش��ارات‬ ‫سیمون اند شوستر و دیگر ناشران مشهوری‬ ‫مثل انتش��ارات اینگرام اعالم کردند امسال‬ ‫در نمایش��گاه کتاب لندن شرکت نخواهند‬ ‫ک��رد‪ .‬البته هنوز ناش��ران دیگ��ر نیز برای‬ ‫شرکت در نمایش��گاه اعالم حضور نکردند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد امسال حوادث و رویدادهای‬ ‫ادبی تحت تاثیر کرونا در تاریخ های دیگری‬ ‫برگزار شود‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬نمایشگاه کتاب‬ ‫لندن قرار است در تاریخ ‪20‬تا ‪ 22‬اسفند در‬ ‫این شهر برگزار شود‪.‬‬ ‫یک هفته مانده به برگزاری نمایش��گاه دو‬ ‫ناشر بزرگ انگلیس انصراف خود را از حضور‬ ‫در نمایش��گاه اع�لام کردن��د‪ .‬ادام روتبرگ‬ ‫مدیر اجرایی انتش��ارات سیمون اند شوستر‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال به خاطر نگران��ی از ویروس‬ ‫کرونا ب��ه کارکنان اجازه حض��ور در اماکن‬ ‫عمومی را نخواهیم داد‪ .‬سالمت کارکنان از‬ ‫هر رویداد دیگری مهم تر است‪.‬‬ ‫کلیر ون ش��یلینگ از انتش��ارات پنگوئن‬ ‫گفته اس��ت هنوز تصمیمی ب��رای انصراف‬ ‫از نمایش��گاه لندن ندارند و به نظر می رسد‬ ‫تصمیم قطعی درباره حضور یافتن یا نیافتن‬ ‫در نمایشگاه امسال به روزهای اینده موکول‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬پی��ش از این در ش��بکه های‬ ‫اجتماع��ی از حضور نیافتن ناش��ران بزرگ‬ ‫انگلیس��ی و امریکایی در نمایش��گاه کتاب‬ ‫لندن خبرهایی منتش��ر شده بود که فع ً‬ ‫ال از‬ ‫سوی مس��ئوالن این انتشارات تکذیب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۱۵۷‬درصدی مشارکت در نمایشگاه های خارجی‬ ‫کرونا بر نمایشگاه کتاب‬ ‫لندن سایه انداخت‬ ‫‪10‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫تمهیدات بانک مرکزی برای رفع مشکل صنوف متاثر از شیوع کرونا‬ ‫اخبار‬ ‫اقدامات مراقبتی ویژه‬ ‫مشتریان بانک ها‬ ‫بانک ها به کمک صاحبان کسب و کارها می ایند‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید حسین سلیمی‬ ‫‹ ‹سررسید اقساط بانکی عقب افتاد‬ ‫تمهیدات ویژه این‬ ‫روزهای بیمه سامان‬ ‫برای مشتریان‬ ‫بیم��ه س��امان تمهی��دات وی��ژه ای را برای‬ ‫جلوگی��ری از ش��یوع بیم��اری کرون��ا می��ان‬ ‫مراجعه کنندگان و کارکنان اندیش��یده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه سامان‪،‬‬ ‫بیمه گ��ذاران و بیمه ش��دگان در ش��هر تهران‬ ‫بای��د برای ارائه مدارک خس��ارت خود در همه‬ ‫رش��ته ها به جز خس��ارت بیمه های درمان به‬ ‫نش��انی خیابان خالد اس�لامبولی(وزراء)‪ ،‬نبش‬ ‫کوچ��ه س��یزدهم‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۱۲۳‬ات��اق ایزوله‬ ‫بایگانی موقت مراجع��ه کنند‪ .‬دریافت مدارک‬ ‫خسارت بیمه های درمان شامل بیمه مسافرتی‪،‬‬ ‫درمان خان��واده و گروهی نیز در محل در نظر‬ ‫گرفته ش��ده به نش��انی میدان ون��ک‪ ،‬خیابان‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬خیابان سامان‪ ،‬ش��ماره ‪ ،۷۵‬شرکت‬ ‫درمانت امکان پذیر است‪.‬‬ ‫از بیمه گذاران شرکت بیمه سامان درخواست‬ ‫می شود در صورت لزوم مراجعه حضوری‪ ،‬جهت‬ ‫سهولت و سرعت در ارائه خدمات درمانی‪ ،‬فقط‬ ‫به مراکز خدمات درمانی و بیمارس��تانی طرف‬ ‫قرارداد با شرکت بیمه سامان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ساعت کاری کارکنان س��تاد و شعب تهران‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۰‬اس��فند ماه تا پای��ان هفته جاری‬ ‫ب��ه دو صورت ش��یفت و دورکاری‪ ،‬از س��اعت‬ ‫‪ 8 :00‬ت��ا ‪ 15 :00‬خواهد بود و س��اعت کاری‬ ‫سایر کارکنان مطابق با مصوبات استانداری هر‬ ‫استان ‪ 8 :00‬تا ‪ 13 :00‬است‪.‬‬ ‫ش��یوع کرون��ا در ای��ران درحالی وضعیت کس��ب‬ ‫و کاره��ا را ب��ا تغیراتی جدی مواجه کرده اس��ت که‬ ‫ماه های بهمن و اس��فند‪ ،‬به طور حتم از ماه های مهم‬ ‫و حس��اس برای کسب و کارهای خرد به ویژه اصناف‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬کاهش مش��تریان حضوری‪ ،‬تالش‬ ‫برای کاهش خریدهای غیر ضروری در اس��تانه نوروز‬ ‫و البت��ه حضور نیافتن در ب��ازار کاالهایی که پیش تر‬ ‫در اس��تانه نوروز داغ می ش��د‪ ،‬درحالی باعث شده تا‬ ‫فروش کاالی ش��ب عید اصناف با رکود شدید مواجه‬ ‫ش��وند و برخی مش��اغل از جمله کسب وکارهایی که‬ ‫با حوزه غذاس��روکار دارند در تعطیلی به س��ر بروند‬ ‫که ای��ن موضوع نگران های زی��ادی را برای فعاالن و‬ ‫صاحبان کس��ب وکاره��ا در بخش های مختلف ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نگرانی فعاالن این بخش ها این است که‬ ‫شاید به دلیل تامین نشدن نقدینگی مورد انتظارشان‬ ‫نتوانن��د به تعه��دات مالی که برای خودش��ان ایجاد‬ ‫کرده اند در زمان مناسب پاسخ دهند‪.‬‬ ‫از انج��ا که اصن��اف در ماه های پایانی س��ال برای‬ ‫تهیه اجناس‪ ،‬به شکل اعتباری و چک اقدام به خرید‬ ‫می کنن��د‪ ،‬بنابرای��ن کاهش فروش اخر س��ال ان ها‪،‬‬ ‫می تواند باعث ش��ود نقدینگی م��ورد انتظار صاحبان‬ ‫کس��ب و کارها فراهم نشود و در نهایت باعث دیرکرد‬ ‫در پرداخ��ت اجاره بها‪ ،‬عقب افتادگی اقس��اط بانکی‪،‬‬ ‫وصول نش��دن چک ه��ا‪ ،‬پرداخت نش��دن مالیات و‪...‬‬ ‫ش��ود‪ .‬از این رو اصناف این روزها به شدت در نگرانی‬ ‫به سر می برند‪.‬‬ ‫این شرایط دولت و مسئوالن را بران داشته تا برای‬ ‫کاهش اس��یب به کس��ب و کارهای خرد با توجه به‬ ‫شیوع ویروس کرونا تصمیماتی را در دستور کار قرار‬ ‫دهند و تمهیداتی برای این بخش ها در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫دراین راس��تا عبدالناصر همت��ی رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی از مدیران بانک ها خواس��ته درباره پرداخت‬ ‫اقساط تس��هیالت بانکی‪ ،‬مراعات مشتریان را بکنند‪،‬‬ ‫در عی��ن حال بان��ک مرکزی خبر از بررس��ی نحوه‬ ‫مساعدت بانک ها به صاحبان کسب و کارها در جلسه‬ ‫روز ش��نبه ش��ورای پول و اعتب��ار داده و اعالم کرده‬ ‫است‪ :‬بناست این شورا درباره نحوه مساعدت بانک ها‬ ‫به صاحبان کس��ب وکارهایی که به خاطر شیوع کرونا‬ ‫دچار کاهش درامد و مشکالت مالی شده اند‪ ،‬تصمیم‬ ‫گیری کند‪.‬‬ ‫ای��ن خب��ر درحالی از س��وی بانک مرک��زی اعالم‬ ‫ش��د که همزمان‪ ،‬علی ربیعی در نشس��ت خبری روز‬ ‫گذشته خود که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه دولت س��تادی را در این باره تش��کیل‬ ‫داده تا موضوع را بررسی و راهکارهایی را ارائه دهند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��رای کاهش فش��ار بر مردم مقرر ش��د‬ ‫سررس��ید وام های مرتبط با کس��ب و کارها و برخی‬ ‫دیگر از وام ها‪ ،‬دو ماه به عقب بیفتد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع در ش��ورای عالی پ��ول و اعتبار مطرح و‬ ‫تصمیم گیری می شود و عبدالناصر همتی رئیس بانک‬ ‫مرکزی اطالع رسانی های الزم را می کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت افزود‪ :‬مقرر شد درباره استمهال‬ ‫بدهی های مالیاتی تسهیالتی ارائه شود و اگر الزم بود‬ ‫در جلسه سران قوا مطرح شود‪ .‬هرچند فکر می کنیم‬ ‫اختیارات الزم در دست دولت است و تا اخر هفته در‬ ‫این باره تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشودگی مالیات و حق بیمه اصناف‬ ‫به هرحال بانک مرکزی با همکاری بانک ها درحالی‬ ‫قرار است بخشی از مشکالت اصناف را که این روزها‬ ‫ب��ه دلیل ش��یوع وی��روس کرونا دچار ضرر ش��ده اند‬ ‫برطرف کند که پی��ش از این قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫کس��ب و کارها و مش��اغلی بود که در ایام نزدیک به‬ ‫عید که می توانست بازارشان رونق داشته باشد‪ ،‬اما با‬ ‫رکود مواجه ش��ده و توان پرداخت تعهدات مالی شان‬ ‫را بانک ها و سایر بخش ها ندارند‪ .‬اگرچه دراین زمینه‬ ‫قرار است در شورای پول و اعتبار بررسی هایی انجام‬ ‫ش��ود ک��ه امیدواریم نتیجه ان به نف��ع این بخش ها‬ ‫تمام ش��ود‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬بی تردید تعویق‬ ‫در پرداخت اقس��اط وام ها و اقداماتی ازاین دس��ت‪،‬‬ ‫می تواند کمک کننده باش��د تا اصن��اف بتوانند ازاین‬ ‫شرایط با کمترین اسیب عبور کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضرورت تعامل با اصناف‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بان��ک مرکزی جمه��وری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫تمهی��دات مراقبت��ی ویژه مش��تریان بانک ها‬ ‫ب�� ه منظور مقابله ب��ا ویروس کرون��ا را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬رواب��ط عمومی بانک مرک��زی با صدور‬ ‫اطالعی��ه ای اعالم کرده اس��ت از انجایی که‬ ‫اس��کناس جزو اصلی تری��ن راه ه��ای انتقال‬ ‫ویروس کرونا است هموطنان تا حد امکان از‬ ‫ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی بر رعایت م��وارد زیر تاکید‬ ‫می کند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬از انجایی که اس��کناس جزو اصلی ترین‬ ‫راه های انتقال ویروس کروناست هموطنان تا‬ ‫حد امکان از ابزاره��ای پرداخت الکترونیکی‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز و یا‬ ‫دستگاه نوبت دهی در شعب از تماس مستقیم‬ ‫با دکمه های ان اجتناب و ضرورتا از دستکش‬ ‫یا دستمال استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬هنگام ش��مارش پول از پد مرطوب و یا‬ ‫خیس کردن انگشت پرهیز کنید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬کارت بانک��ی و موبایل خود را در اختیار‬ ‫دیگ��ران قرار ندهید و ب��رای تکمیل فرم های‬ ‫بانکی از خودکار شخصی خود استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در داخل شعب و صف انتظار خودپردازها‬ ‫و سایر مراکز پر تردد‪ ،‬فاصله خود را با دیگران‬ ‫حداقل به میزان یک متر رعایت کنید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬در صورت برخورداری از عالئم هش��دار‬ ‫دهنده وی��روس کرون��ا‪ ،‬در هن��گام مراجعه‬ ‫به مراکز پ��ر تردد خصوصا ش��عب بانک ها و‬ ‫موسسه های اعتباری‪ ،‬از ماسک استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تحت هیچ شرایطی‪ ،‬مخصوصا زمانی که‬ ‫به اس��کناس دس��ت زده اید‪ ،‬دست خود را به‬ ‫صورت‪ ،‬چشم‪ ،‬بینی و دهان نزنید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای کاهش فش��ار بر مردم مقرر ش��د سررسید وام های مرتبط با‬ ‫کسب و کارها و برخی دیگر از وام ها‪ ،‬دو ماه عقب بیفتد‬ ‫مع��دن و تج��ارت در امور بازرگانی با ارس��ال نامه ای‬ ‫ب��ه معاون اقتص��ادی و دبیر ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتص��ادی پیش��نهاداتی را ب��رای جبران بخش��ی از‬ ‫اس��یب ها و دل نگرانی ه��ای کس��ب و کارهای خرد‬ ‫اس��یب دیده متاثر از ش��یوع بیماری کرونا ارائه داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نامه ‪ ۶‬درخواس��ت از جمله استمهال‬ ‫اقس��اط بانکی واحدهای صنفی و تخصیص تسهیالت‬ ‫و اعتب��ارات بالع��وض و کم به��ره بانکی ب��ه اینگونه‬ ‫فعالیت ه��ای تج��اری را مطرح ک��رده و تاکید کرده‬ ‫اس��ت که مالیات تمام��ی صنوف کس��ب و کارهای‬ ‫خرد مشخص در اس��فندماه به منظور جبران بخشی‬ ‫از اس��یب ها و دل نگرانی های این قشر بخشوده شود‬ ‫و در همین حال خواس��تار معافیت این اصناف برای‬ ‫پرداخت بیمه خویش و کارگران زیر پوشش شد‪.‬‬ ‫اگرچه اجرای پیش��نهادات مطرح ش��ده در رابطه‬ ‫با بخش��ودگی مالیاتی برخی از کس��ب وکارها‪ ،‬ارائه‬ ‫تس��هیالت و وام های بالعوض ب��ه برخی از صنف ها و‬ ‫ی��ا معافیت بیم��ه ای و‪ ...‬می تواند زیان وارد ش��ده به‬ ‫صاحب��ان کس��ب وکارها را تا حدی جب��ران کند‪ ،‬اما‬ ‫به هرح��ال این مهم دچار پیچیدگی هایی اس��ت که‬ ‫همکاری س��ازمان ام��ور مالیاتی‪ ،‬تامی��ن اجتماعی و‬ ‫نظام بانکی کشور را می طلبد‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند درحال حاضر کشور در شرایط‬ ‫عادی قرار ندارد و با بحرانی روبه رو ش��ده که غیرقابل‬ ‫پیش بین��ی بوده اس��ت‪ ،‬براین اس��اس نمی ت��وان از‬ ‫فعاالن اقتصادی توقع داش��ت دراین شرایط از عهده‬ ‫هزینه های خود برایند که دراین راس��تا الزم اس��ت‬ ‫تمام س��ازمان ها و ارگان ها با یکدیگر همکاری کنند‬ ‫ت��ا بحران پیش ام��ده به دنبال وی��روس کرونا‪ ،‬ضرر‬ ‫کمتری به اصناف و به کل اقتصاد کشور وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقداماتی که می تواند کمک کننده باشد‬ ‫سید حسین س��لیمی کارشناس و صاحبنظر حوزه‬ ‫بانک��ی دراین باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫درحال��ی تحریم ه��ا و محدودیت ها ناش��ی از تحریم‪،‬‬ ‫بخش های اقتصادی کشور را با مشکالتی مواجه کرده‬ ‫که با فراگیری ویروس کرونا در کشور‪ ،‬این موضوع به‬ ‫این مش��کالت دامن زد و نگرانی های دیگری را برای‬ ‫فع��االن اقتصادی به وجوداورد افزود‪ :‬درحال حاضر از‬ ‫تجار و بازرگان��ان گرفته تا تولیدکنندگان و اصناف و‬ ‫خرده فروش��ان همگی به دلی��ل کاهش تقاضا خرید‬ ‫در برخ��ی از کاالها با مش��کل مواجه ش��ده اند و این‬ ‫ضرر و زیانی را متوجه برخی از مش��اغل و بخش های‬ ‫اقتصادی کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه اگرچه دولت در م��دت اخیر به‬ ‫دلیل مشکالت ناش��ی از تحریم تالش کرد گام هایی‬ ‫را در راس��تای حمایت از بخش های اقتصادی بردارد‬ ‫و صنایع وتولید کنندگان را کمک کند یاداورشد‪ :‬اما‬ ‫ش��یوع کرونا در کشور ش��رایط را کمی تغییر داد و‬ ‫باعث شد که بسیاری از مشاغل و صنوف متاثر از این‬ ‫بیماری دچار ضرر وزیان ش��وند‪ .‬اگرچه در این میان‬ ‫تولید برخی کاالها و فروششان رونق گرفته است‪.‬‬ ‫سلیمی معتقد اس��ت که با توجه به شرایط جدید‬ ‫پیش امده برای بخش های اقتصادی‪ ،‬الزم اس��ت که‬ ‫حمایت ه��ای دول��ت دراین زمینه افزای��ش یابد و با‬ ‫تمهیدات الزم گامی در جهت رفع نگرانی های فعاالن‬ ‫این بخش برداشته شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درحال حاضر به‬ ‫دلی��ل کاهش فروش در برخی صن��وف‪ ،‬نگرانی هایی‬ ‫از باب��ت پرداخت اقس��اط وام ها‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬حق بیمه‬ ‫و‪ ...‬وج��ود دارد که در راس��تای رفع ای��ن نگرانی ها‬ ‫پیش��نهاداتی مبنی بر معافیت ه��ای مالیاتی و بیمه‬ ‫مطرح اس��ت و عق��ب انداخت��ن وام ه��ای بانکی یا‬ ‫تس��هیالت با شرایط مناس��ب به فعاالن مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته اس��ت ک��ه اگر این کمک ها انجام ش��ود‬ ‫می توان امیدوار بود بخشی از مشکالت این بخش ها‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫این کارشناس براین باوراست‪ :‬اگر ضرر وزیان های‬ ‫به وجود امده از بابت ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬فقط به‬ ‫همین مدت ختم شود و ادامه پیدا نکند‪ ،‬می توان در‬ ‫نهایت با یک عزم جدی و با برخی کمک ها‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از خس��ارت ها و ضرره��ا را جب��ران کرد‪ .‬ام��ا تداوم‬ ‫این بیماری‪ ،‬ممکن اس��ت خس��ارت های بیشتری به‬ ‫بخش اقتصاد ما وارد کند که دراین ش��رایط نیازمند‬ ‫تصمیمات و حمایت های بزرگتری هستیم‪.‬‬ ‫س��لیمی تصریح کرد‪ :‬در شرایط فعلی باید به فکر‬ ‫احم��د کیمیایی اس��دی از دیگ��ر کارشناس��ان و‬ ‫صاحبنظ��ران ح��وزه پول��ی و بانکی درای��ن باره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینک��ه فراگیری ویروس‬ ‫کرون��ا درحالی بر حجم مش��کالت اقتصادی کش��ور‬ ‫افزوده و فعاالن اقتصادی و صاحبان کس��ب و کارها‬ ‫را به دلیل کاهش درامدشان در ماه های پایانی سال‪،‬‬ ‫دچار نگرانی کرده اس��ت که الزم اس��ت فعاالن این‬ ‫بخش ها فکری شود افزود‪ :‬دولت در چند روز گذشته‬ ‫تالش کرده تا با انجام برخی تمهیدات‪ ،‬سهولت هایی‬ ‫را در انج��ام برخی کارها انجام دهد که در راس��تای‬ ‫همی��ن اقدامات باید کمک های��ی هم به بخش های‬ ‫اقتصادی و اصناف شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه دولت می توان��د با همکاری بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬س��ازمان امورمالیات��ی‪ ،‬تامی��ن اجتماعی‪،‬‬ ‫س��هولت های��ی را برای صاحب��ان کس��ب و کارها‪،‬‬ ‫تج��ار‪ ،‬صادرکنن��دگان و‪ ...‬ک��ه این روزه��ا به دلیل‬ ‫ش��یوع بیماری کرونا‪ ،‬ب��ا کاهش ف��روش و فعالیت‬ ‫مواجه ش��ده اند فراهم کند یاداورش��د‪ :‬دراین میان‬ ‫پیش��نهاداتی از س��وی بخش ه��ای خصوصی مبنی‬ ‫بر عقب انداختن اقس��اط بانکی‪ ،‬بخشودگی مالیاتی‬ ‫و بیم��ه و حتی پرداخ��ت وام های بالع��وض مطرح‬ ‫می ش��ود که بی تردید عملیاتی ک��ردن این موارد با‬ ‫سختی و پیچیدگی هایی همراه است که شاید اجرای‬ ‫ان را زمانبر کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬البت��ه عملیاتی کردن‬ ‫تمامی پیش��نهادات ارائه ش��ده در راس��تای حمایت‬ ‫اصناف و فعاالن اقتصادی ممکن اس��ت که در حوزه‬ ‫اختیارات دولت نباش��د و این مه��م باید با همکاری‬ ‫و تعامل سازمان ها و نهادهای مختلف محقق شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با‬ ‫بی��ان اینکه درحال حاضر برخ��ی اصناف و صاحبان‬ ‫کس��ب وکار تعه��دات مالی به بانک ه��ای خصوصی‬ ‫دارن��د که ای��ن در ش��رایط فعلی ای��ن بانک ها باید‬ ‫خودش��ان تعامل الزم را با این بخش ها داشته باشند‬ ‫ت��ا ضرر کمت��ری به اصن��اف و بخش��های اقتصادی‬ ‫وارد ش��ود اف��زود‪ :‬دراین راس��تا ضروری اس��ت که‬ ‫جلس��ات چند جانبه ای با فع��االن اقتصادی‪ ،‬بانک ها‬ ‫و دول��ت برگزارش��ود تا با حض��ور نماین��دگان انها‬ ‫تصمیم گیری هایی در رابطه با تسهیل شرایط اصناف‬ ‫و کسب و کارها به دلیل مشکالت ایجاد شده از بابت‬ ‫شیوع کرونا گرفته شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی معتقد اس��ت که در ش��رایط‬ ‫فعل��ی همکاری و تعامل س��ازمان ها و نهادهای مالی‬ ‫ب��ا اصناف و فعاالن بخش ه��ای اقتصادی امری مهم‬ ‫است چون می تواند بخش��ی از نگرانی و دغدغه های‬ ‫صاحبان کسب و کار را در که در روزهای پایانی سال‬ ‫با کاهش فروش و درامد مواجه شده اند را رفع کند‪.‬‬ ‫او امیدوار اس��ت که تصمیم��ات دولت و همکاری‬ ‫س��ازمان ها و نهاده��ای مختلف با اصن��اف و فعاالن‬ ‫اقتصادی در ش��رایط فعلی بخشی از اسیب ها و دل ‬ ‫نگرانی های این قشر را جبران کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹تمدید خودکار کارت های بانک ملی‬ ‫کارت ه��ای بانکی مش��تریان بانک ملی ایران که تاری��خ انقضای انها بهمن ماه‬ ‫ب��ود‪ ،‬ب��ه صورت خودکار تمدید ش��د‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫به منظور رفاه مش��تریان و در راس��تای سیاس��ت های بانک به منظور جلوگیری‬ ‫از انتش��ار ویروس کرونا‪ ،‬ملی کارت هایی که در بهمن ماه منقضی ش��ده اند‪ ،‬به‬ ‫صورت سیستمی و تا ‪ ۳۱‬فروردین ‪ ۹۹‬تمدید شدند‪ .‬همچنین قابل ذکر است هیچ‬ ‫کارت بانک ملی ایران در ماه اسفند منقضی نمی شود و تاریخ انقضای کارت های‬ ‫درخواست شده در اسفند هر سال‪ ۳۱ ،‬فروردین ماه سال بعد است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ساعات کاری شعب بانک اینده‬ ‫کاهش ساعات کاری شعب بانک اینده در راستای پیش گیری بیش تر از شیوع‬ ‫کرونا تصویب شد‪ .‬با توجه به ضرورت مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه نسبت به‬ ‫کرونا و نیز توجه به سالمت کارکنان و مشتریان بانک‪ ،‬شعب بانک اینده روزهای‬ ‫شنبه تا پنج شنبه از ساعت ‪ ۸:۳۰‬تا ‪ ۱۲:۳۰‬خدمت هم میهنان خواهند بود؛ ساعت‬ ‫کاری اداره های مرکزی و مدیریت های امور شعب نیز از روزهای شنبه تا پنج شنبه‬ ‫از ساعت ‪ ۰۸:۰۰‬تا ‪ ۱۳:۰۰‬خواهد بود‪ .‬در همین حال‪ ،‬بار دیگر از مشتریان دعوت‬ ‫می ش��ود از س��امانه های الکترونیکی بانک اینده نظیر پیشخوان مجازی‪ ،‬سامانه‬ ‫همراه کارت‪ ،‬کیلید و نیز از خدمات ارائه ش��ده در تارنمای رس��می بانک اینده به‬ ‫نشانی اینترنتی ‪ www.ba۲۴.ir‬استفاده کرده‪ ،‬حتی االمکان از مراجعه حضوری‬ ‫به ش��عب خودداری کنند‪ .‬مرکز ارتباط بانک اینده به شماره ‪۰۲۱-۲۷۶۶۳۲۰۰‬‬ ‫نیز به صورت ‪ ۲۴‬ساعته اماده پاسخ گویی به مشتریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجمع عمومی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد‬ ‫مجم��ع عموم��ی عادی به طور ف��وق العاده صاحبان س��هام بانک قرض‬ ‫الحس��نه رسالت برای س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ماه سال‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫حض��ور بیش از‪ ۷/۶۱‬درصد س��هامداران در محل س��اختمان مرکزی این‬ ‫بانک برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه رس��الت‪،‬‬ ‫جلسه این مجمع با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‪ ،‬نماینده‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی همچنین‬ ‫با ترکیب هیات رئیس��ه مجمع (علی س��لطانی چاکینی ب��ه عنوان رئیس‬ ‫مجمع‪ ،‬حس��ن امیری خانمکان��ی ناظر اول‪ ،‬محمد کمس��اری بنانی ناظر‬ ‫دوم و مجتبی قادرنظری منش��ی جلس��ه) برگزار ش��د‪ .‬در ابتدای مجمع‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت با ارائه گزارش��ی از عملکرد بانک‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬بانکداری اجتماعی را که س��ال های گذشته پایه گذاری‬ ‫ش��ده بود به نحو احس��ن عملیاتی شد‪ .‬محمدحسین حس��ین زاده افزود‪:‬‬ ‫بعد از توس��عه بانکداری اجتماعی‪ ،‬بانکداری بدون شعبه در این بانک کلید‬ ‫خورد و خوشبختانه این مهم در امسال به خوبی عملیاتی شد و هم اکنون‬ ‫بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان نخستین بانک دیجیتال کشور فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رسالت بااش��اره به دیگر اقدامات این‬ ‫بانک در امسال اظهارداس��ت‪ :‬همسو با اهداف بانکداری بدون شعبه‪ ،‬چهار‬ ‫مرکز خدمات سپرده‪ ،‬خزانه داری ومبادالت‪ ،‬عملیات اعتباری و مرکز امداد‬ ‫مش��تریان راه اندازی شده اس��ت‪ .‬حسین زاده نیروی انس��انی را مهم ترین‬ ‫س��رمایه هرسازمان برش��مرد و گفت‪ :‬با عملیاتی شدن بانکداری دیجتیال‬ ‫و جم��ع اوری ش��عب تعدیل نیروی نخواهیم داش��ت و فقط نحوه فعالیت‬ ‫کارکنان تغییر خواهد کرد‪ .‬در این مجمع صورت های مالی برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند‪ ۹۷‬مورد تایید وتصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت بانکی از شرکت های تولیدکننده اقالم بهداشتی‬ ‫رئی��س هی��ات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده اقالم بهداش��تی موردحمایت بانک توس��عه تعاون قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪ ،‬حجت اله مهدیان رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون در جلس��ه ویدئو کنفرانس با مدیران‬ ‫اس��تانی این بانک ک��ه با حضور تمامی اعضای هیات مدیره بانک برگزار ش��د‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بانک توس��عه تعاون در تمامی بازه زمانی امس��ال و بدون وقفه به‬ ‫انجام بانکداری توس��عه ای‪ ،‬اعطای تس��هیالت به تعاونگران‪ ،‬کارافرینان و ارائه‬ ‫خدمات و محصوالت تخصصی و حمایتی پرداخته اس��ت و در مقطع حس��اس‬ ‫کنونی نیز‪ ،‬با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬درصدد ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی برای‬ ‫جلوگیری از ابتالی همکاران و مشتریان و مراجعان بانک به این بیماری است‪.‬‬ ‫وی در همی��ن زمین��ه افزود‪ :‬درصورتی که رعایت بهداش��ت فردی‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫کردن س��طوح و محیط های تماس در فضای اداری سازمان های خدمت رسان‬ ‫و محیط های عمومی در حد اس��تاندارد مدنظر قرار گیرد‪ ،‬کشور در کوتاه ترین‬ ‫مدت از این مرحله بحرانی عبور خواهد کرد‪ .‬براین اساس مجموعه بانک توسعه‬ ‫تعاون با ابالغ شیوه نامه های مراقبتی به تمامی شبکه شعب و همچنین سفارش‬ ‫تهیه و تامین اقالم بهداش��تی از قبیل ماس��ک‪ ،‬دستکش‪ ،‬محلول ضدعفونی و‬ ‫لیوان یک بارمصرف برای کارمندان ش��عب و رصد وضعیت تجهیزاتی همکاران‬ ‫ش��عب به صورت دائم‪ ،‬تالش ویژه ای برای حفظ س�لامت همکاران و مشتریان‬ ‫و مراجعان داش��ته اس��ت‪ .‬مهدیان با اشاره به زمان کار شعب بانک ها از ساعت‬ ‫‪ ۸:۳۰‬تا ‪ ۱۲:۳۰‬برای ارائه خدمات به مشتریان گفت‪ :‬در استان هایی که شیوع‬ ‫بیماری به مرحله حس��اس تری رسیده است‪ ،‬س��اعات کار بانک ها مطابق نامه‬ ‫اس��تانداری اس��ت و همکاران بانک توس��عه تعاون نیز با توجه به این ش��رایط‬ ‫خاص‪ ،‬حداکثر التزام برای ارائه خدمات به مراجعان و مش��تریان را مدنظر قرار‬ ‫می دهن��د‪ ،‬و با همکاری و رفتار دلس��وزانه و بزرگوارانه مش��تریان و مراجعان‪،‬‬ ‫امکان س�لامت کارکنان و مراجعان فراهم خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ل��زوم افزایش کمی و کیفی محصوالت ش��رکت های تولیدکننده لوازم و اقالم‬ ‫بهداش��تی در استان ها درصورتی که این ش��رکت ها از سوی استانداری ها حائز‬ ‫ش��رایط برای دریافت تس��هیالت تشخیص داده شوند و معرفی نامه از این نهاد‬ ‫رس��می ارائه شود‪ ،‬بانک توسعه تعاون امادگی بررسی پرونده و ارائه تسهیالت‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط استثنایی فروش امالک مازاد بانک دی‬ ‫بانک دی در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام‬ ‫مالی کشور و تحقق منویات رهبر معظم انقالب‪ ،‬امالک تملیکی و مازاد بر نیاز‬ ‫خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می رساند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک دی‪ ،‬در پی اعالم یکصد و چهل و دومین مزایده بزرگ امالک مازاد سیستم‬ ‫بانکی کش��ور‪ ،‬ش��رکت فام به نمایندگی از س��وی بانک دی‪ ،‬امالک مازاد این‬ ‫بانک را از طریق مزایده عمومی عرضه کرده است‪ .‬اخرین مهلت مهلت تحویل‬ ‫پاکت ها در استان ها ساعت ‪ ۲۰‬روز شنبه تاریخ ‪ ۹۸/۱۲/۱۷‬و در تهران ساعت‬ ‫‪ ۲۰‬روز دوش��نبه تاریخ ‪ ۹۸/۱۲/۱۹‬در دفتر مرکزی ش��رکت فام تعیین شده و‬ ‫پاکت های حاوی پیش��نهادات خرید واصله نیز روز سه شنبه تاریخ ‪۹۸/۱۲/۲۰‬‬ ‫راس س��اعت ‪ ۱۱‬در دفتر مرکزی شرکت فام واقع در تهران‪ ،‬خیابان کریمخان‬ ‫زند‪ ،‬بین خیابان های شهید عضدی و استاد نجات اللهی‪ ،‬جنب بانک ملی(شعبه‬ ‫اردشیر)‪ ،‬پالک ‪ ۲۴۲‬در طبقه پنجم مفتوح و خوانده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فعاالن صنایع معدنی برای عبور از تبعات اقتصادی کرونا خواستار شدند‬ ‫مهلت ‪ 3‬ماهه برای معوقات بانکی و مالیاتی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹درخواست تسهیل صادرات‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد درباره کمک دولت و نظام بانکی‬ ‫کش��ور در عبور از بیماری کرونا ب��رای فعاالن صنایع‬ ‫معدنی در گفت وگو ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این روزها‬ ‫و با وجود ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬بس��یاری از کسب و‬ ‫کارها دچار رکود شده اند و از سوی دیگر نیز بسیاری‬ ‫از صنایع معدنی نیز با کاهش صادرات روبه رو شده اند؛‬ ‫این در حالی است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نام��ه ای ب��ه گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران با این‬ ‫مضمون ارس��ال کرده که هیچ کاالیی از گمرک صادر‬ ‫نخواهد شد تا زمانی که تاییدیه ان از سوی وزارتخانه‬ ‫ابالغ شده باشد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه با توجه‬ ‫ب��ه ش��رایط پیش ام��ده در ب��ازار‪ ،‬اعم��ال برخی از‬ ‫بورکراسی های دولتی چوب الی چرخ گذاشتن است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این روزها کشور با وجود کاهش میزان صادرات‬ ‫وضعیت ارزی مناس��بی ندارد‪ ،‬از همین رو صنعتگران‬ ‫قب��ل از اینکه از نظ��ام پولی یا بانکی انتظار داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬از وزارتخانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انتظار‬ ‫دارند که شرایط را برای صادرات همواره کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه دلی��ل ش��یوع وی��روس کرونا‬ ‫بس��یاری از مرزهای صادراتی کش��ور بس��ته شده اند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید دس��ت‬ ‫صادرکنن��دگان را باز بگذارد و گره ای به مش��کالت‬ ‫انها نیفزاید‪ .‬هم اکنون بس��یاری از کشورهای خارجی‬ ‫همچون گذش��ته چن��دان تمایلی به خری��د از ایران‬ ‫ندارن��د‪ ،‬پس در ای��ن وضعیت بهتر اس��ت که دولت‬ ‫شرایط صادرات را سهل تر کند؛ بنابراین در این راستا‬ ‫و در حوزه فوالد‪ ،‬حداقل می تواند صادرات ش��مش و‬ ‫میلگرد را ازاد کند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که نظ��ام بانک��ی و پولی‬ ‫ب��رای عبور از بیماری کرونا چ��ه کمکی می توانند به‬ ‫کس��ب و کارها کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر نظام بانکی‬ ‫کش��ور می تواند نسبت به ارائه تسهیالت به شرکت ها‬ ‫و صاحب��ان کس��ب و کارها اس��ان تر برخ��ورد کند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی همچنین با اش��اره به شرکت ها و افرادی‬ ‫حقیق��ی که به بانک ها مقروض هس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی ش��رکت ها یا اف��راد حقیقی ممکن اس��ت که‬ ‫چک های برگش��تی داشته باشند‪ ،‬از همین رو در این‬ ‫راستا و برای عبور از این بحران‪ ،‬باید به این شرکت ها‬ ‫یا افراد فرصت بیشتری داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعویق معوقات بانکی و مالیاتی‬ ‫حس��ن صباغیان بی��دگل‪ ،‬فعال حوزه س��یمان در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫بر بیش��تر بازارها و صنایع معدنی و مصالح ساختمانی‬ ‫تاثیر منفی گذاشته و این روزها سبب تعطیلی نسبی‬ ‫در بازار ش��ده است‪ .‬بس��یاری از شرکت ها ساعت کار‬ ‫خ��ود را نیمه وقت کرده اند؛ طبیعی اس��ت که چنین‬ ‫وضعیتی روی عملکرد ش��رکت ها تاثیرگذار باشد‪ .‬در‬ ‫این میان صنعت س��یمان نیز باوج��ود اینکه خود در‬ ‫رکود به سر می برد‪ ،‬گرفتار رکود شده است‪.‬‬ ‫صباغیان بیدگل در پاس��خ به این پرس��ش که نظام‬ ‫پولی و بانکی کش��ور چه کمکی می تواند به بازارهایی‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‬ ‫کمیته بحران در فوالد هرمزگان تشکیل شد‬ ‫در پی ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و استان هرمزگان‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان اقدامات پیشگیرانه خود را در مقابله‬ ‫با این بیماری به کار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬علی اکبر محمودصالح��ی‪ ،‬مدیر ایمنی و‬ ‫بهداشت فوالد هرمزگان از تشکیل فوری کمیته بحران پس‬ ‫از گزارش رسمی وزارت بهداشت درباره شیوع ویروس کرونا‬ ‫به ریاست مدیرعامل شرکت خبر داد و گفت‪ :‬همکاران ما در‬ ‫واحد ‪ HSE‬از لحظات اولیه ش��یوع بیماری‪ ،‬اقدامات الزم را‬ ‫درباره پیشگیری از ویروس کرونا اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح این اقدام��ات گفت‪ :‬تمامی دس��تگاه های‬ ‫انگش��ت زنی در ورودی و خروجی گیت ها غیرفعال ش��ده و‬ ‫کارکنان تنها با استفاده از کارت پرسنلی می توانند از دستگاه‬ ‫حضور و غیاب استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪‎‬وی نصب محلول های ضد عفونی دس��ت در ورودی تمامی‬ ‫س��اختمان های اداری و ات��اق کنترل ها را اق��دام موثر بعدی‬ ‫خواند و گفت‪ :‬با همکاری روابط عمومی و در راستای اموزش‬ ‫و اگاهی بخش��ی درباره ویروس کرون��ا‪ ۲۰۰۰ ،‬عدد پمفلت‬ ‫اموزشی چاپ و بین پرسنل توزیع شد و مطالب اموزشی در‬ ‫پورتال شرکت در حال انتشار است‪.‬‬ ‫محمودصالح��ی از لغ��و ماموریت ها و دوره های اموزش��ی‬ ‫خارج از اس��تان و لغو کالس های اموزش��ی در داخل شرکت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬کارکنانی که دارای عالئم س��رماخوردگی و‬ ‫مش��ابه ان هس��تند‪ ،‬توسط پزشک ش��رکت معاینه و به انها‬ ‫مرخصی با تایید کارکرد اعطا شده است‪ .‬همچنین کارکنانی‬ ‫ک��ه دارای بیماری زمینه ای بودند از طریق بررس��ی س��وابق‬ ‫پرونده پزش��کی به سرعت شناسایی شدند و به انها مرخصی‬ ‫دو هفته ای با تایید کارکرد اعطا شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر ‪ HSE‬ف��والد هرم��زگان خرید اضط��راری اقالم و‬ ‫فعال حوزه فوالد‬ ‫این روزها و در هفته های گذش��ته ش��اهد‬ ‫بودیم ک��ه ب��ازار محصوالت ف��والدی دچار‬ ‫هیجان های غیرمنطقی ش��ده ب��ود‪ ،‬از این رو‬ ‫قیمت ها حباب گونه رشد کرده و بازار را دچار‬ ‫التهاب و هیجان کردند؛ اما موضوع ان اس��ت‬ ‫که مس��ائلی داخلی کش��ور خود به گونه های‬ ‫مختل��ف به التهاب��ات بازار دام��ن می زند‪ .‬از‬ ‫همی��ن رو قوانینی که هر بار در کش��ور ابالغ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به نظر می رسد که بیش��تر بازار و‬ ‫فعاالن ب��ازار را دچ��ار خودتحریمی می کند‪،‬‬ ‫به گونه ای که می ت��وان اذعان کرد که فعاالن‬ ‫بازار انقدر ک��ه از خودتحریمی رنج می برند‪،‬‬ ‫از مس��ائل بیرونی و حت��ی تحریم ها در رنج‬ ‫نیستند‪ .‬موضوعی که باید به ان توجه داشت‪،‬‬ ‫این است که ما از داشته های خود نهایت بهره‬ ‫را نمی بری��م؛ برای نمونه صنع��ت فوالد جزو‬ ‫صنایعی به شمار می رود که بعد از پتروشیمی‬ ‫مواد اولیه ان در داخل کشور تهیه می شود و‬ ‫صادرات ان می تواند همراه با ارزاوری باالیی‬ ‫باش��د‪ ،‬اما هر بار صادرات کشور با قوانینی که‬ ‫از س��وی دولتمردان وضع می ش��ود مسیر را‬ ‫برای ان دش��وارتر می کند‪ ،‬این درحالی است‬ ‫ک��ه به راحتی اج��ازه صادرات به م��واد اولیه‬ ‫فوالد یعنی سنگ اهن داده می شود؛ بنابراین‬ ‫طبیعی اس��ت که ب��ا وجود تعادل نداش��تن‬ ‫در زنجیره فوالد‪ ،‬ش��اهد هیجانی شدن بازار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هرچن��د ک��ه ب��ه تازگ��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت تمهیداتی در ب��ازار فوالد‬ ‫اندیش��یده اس��ت و با متخلفان‪ ،‬کم فروش��ان‬ ‫ی��ا گران فروش��ان برخورد می کن��د؛ از این رو‬ ‫می توانیم شاهد س��اماندهی بازار محصوالت‬ ‫فوالدی ب��ه این زودی ها باش��یم؛ اما در نگاه‬ ‫کالن باید دست اندرکاران کمبودهای زنجیره‬ ‫فوالد را شناسایی و قوانین را به درستی ابالغ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انتصاب جدید در‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫در پی شیوع ویروس کرونا‬ ‫تجهیزات مورد نیاز مانند محلول های ضدعفونی کننده دست‪،‬‬ ‫گندزداها ش��امل اب ژاول‪ ،‬الکل‪ ،‬محل��ول ضدعفونی کننده‬ ‫س��طوح‪ ،‬پمپ های سم پاش��ی به تع��داد ‪ ۷۰‬عدد‪ ،‬ماس��ک‬ ‫فیلت��ردار‪ ،‬اقالم بهداش��تی ش��امل انواع دس��تکش التکس‪،‬‬ ‫دس��تکش نایلون��ی و‪ ...‬جهت پیش��گیری از ای��ن بیماری با‬ ‫همکاری واحد خرید خبر داد و گفت‪ ۸ :‬دس��تگاه تب س��نج‬ ‫خریداری شده و هنگام ورود افراد به شرکت تب سنجی انجام‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫‪‎‬محمودصالحی کاهش دو س��اعت و نیم ش��یفت کارکنان‬ ‫روز کار‪ ،‬تعطیلی رس��توران های سرو غذا و ارائه غذا به صورت‬ ‫بس��ته بندی با رعایت الزامات بهداشتی‪ ،‬گندزدایی سطوح در‬ ‫تمامی س��اختمان های اداری و اتاق ه��ای کنترل‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫تمام سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان و پدالی نمودن شیر‬ ‫سرویس های بهداش��تی به منظور به حداقل رساندن تماس‬ ‫احمد خوروش‬ ‫افراد با س��طوح را اقدامات پیش��گیرانه دیگ��ری خواند که از‬ ‫ابتدای هفته انجام گرفته است‪.‬‬ ‫‪‎‬مدیر ایمنی و بهداش��ت شرکت فوالد هرمزگان با تاکید بر‬ ‫اینکه فوالد هرمزگان تا پایان شکس��ت این بیماری اقدامات‬ ‫موثر خود را در پیش��گیری از سرایت این ویروس به کارکنان‬ ‫انج��ام خواهد داد گف��ت‪ :‬مطمئنا رعایت بهداش��ت فردی و‬ ‫عمومی و همکاری همه مردم در شکس��ت دادن این بیماری‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫وی از کارکن��ان ف��والد هرمزگان خواس��ت نکات��ی که از‬ ‫رس��انه های جمعی و بروش��ورهای اموزشی و پورتال شرکت‬ ‫درب��اره عوامل بازدارن��ده از بیماری کرونا ب��ه صورت مرتب‬ ‫منتش��ر می ش��ود را به خوبی رعایت کرده تا با یاری خدواند‬ ‫و تالش دس��ته جمعی از این مرحله حس��اس عبور کنیم و‬ ‫ویروس کرونا را شکست دهیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد مبارک��ه‪ ،‬ضمن قدردان��ی از زحمات و‬ ‫تالش های محمود اکب��ری در دوران تصدی‬ ‫مس��ئولیت‪ ،‬طی حکم��ی غالمرضا طاهری را‬ ‫به سمت سرپرست معاونت فروش و بازاریابی‬ ‫شرکت منصوب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬در مت��ن این حکم چنین‬ ‫امده اس��ت‪ :‬به موجب این حک��م به صورت‬ ‫موق��ت به س��مت سرپرس��ت معاونت فروش‬ ‫و بازاریاب��ی منص��وب می ش��وید ت��ا با حفظ‬ ‫ارزش های اسالمی‪ ،‬احترام به کرامت انسانی‪،‬‬ ‫ایج��اد نظ��م و انضب��اط اجتماع��ی و رعایت‬ ‫وجدان کاری ک��ه از اصول مدیریت در فوالد‬ ‫مبارکه است انجام وظیفه کنید‪.‬‬ ‫کمیته ویژه مقابله با‬ ‫کرونا در فوالد خراسان‬ ‫به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫(‪ )2019-COVID‬در ف��والد خراس��ان‪،‬‬ ‫کمیته ویژه پیش��گیری و مقابل��ه با کرونا در‬ ‫شرکت فعال شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد خراس��ان‪،‬‬ ‫کمیته پیش��گیری از ش��یوع وی��روس کرونا‪،‬‬ ‫به ریاس��ت مدیریت عام��ل‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران‬ ‫‪ ،HSE‬خدم��ات عموم��ی و رفاه و پزش��ک‬ ‫عمومی شرکت فعال شد‪.‬‬ ‫در راستای تامین سالمت کارکنان‪ ،‬اقدامات‬ ‫پیشگیرانه ای به منظور مقابله با ویروس کرونا‬ ‫در دستور کار این کمیته قرار گرفت‪.‬‬ ‫این گ��زارش می افزای��د‪ :‬از جمله اقدامات‬ ‫صورت گرفته ب ه منظور پیش��گیری از ش��یوع‬ ‫ن بر ‪ 1500‬ماس��ک‬ ‫وی��روس کرون��ا‪ ،‬اف��زو ‬ ‫فیلت��ردار و س��اده بین کارگ��ران و کارکنان‬ ‫توزی��ع و همچنین فضای بیرون��ی و داخلی‬ ‫ل و نق��ل و تمامی محیط کاری‬ ‫ن��اوگان حم ‬ ‫به ص��ورت روزان��ه شست وش��و و ضدعفونی‬ ‫می شود و توصیه های بهداشتی برای مقابله با‬ ‫این ویروس از طریق کانال های ارتباطی برای‬ ‫کارکنان اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در راس��تای اقدام��ات‬ ‫بشردوس��تانه‪ ،‬فوالد خراس��ان افزون بر هزار‬ ‫ماس��ک استاندارد حفاظت فردی به دانشکده‬ ‫علوم پزش��کی نیشابور برای استفاده کارکنان‬ ‫ش��اغل در بخش های پر خط��ر کرونا ویروس‬ ‫اهدا کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫با ش��یوع بیم��اری کرونا در ایران‪ ،‬بیش��تر بازارها و‬ ‫کس��ب وکاره��ا دچار رکود ش��ده اند‪ .‬رک��ودی که به‬ ‫نوبه خ��ود گریبانگیر ب��ازار صنایع معدن��ی و مصالح‬ ‫ساختمانی نیز شده است‪ .‬کس��ب و کارهای بسیاری‬ ‫در صنای��ع معدن��ی در روزهای پایانی س��ال به دلیل‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا به حالت نیمه تعطیل درامده اند‬ ‫که این رکود می تواند س��بب ورود خس��ارت هایی به‬ ‫صاحبان انها شود‪.‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار در جلسه ای که بدین منظور‬ ‫می خواهد برگزار کند‪ ،‬به دنبال ارائه راهکارهای بانکی‬ ‫و پولی برای کمک به صاحبان کس��ب وکار برای عبور‬ ‫از بحران صدمات اقتصادی ناشی از این بیماری است‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه صنایع معدنی معتقد هستند که نظام‬ ‫پول��ی و بانکی کش��ور می تواند با ب��ه تعویق انداختن‬ ‫مطالب��ات بانکی از صاحبان این فع��االن اقتصادی تا‬ ‫اغ��از فصل گرم که گفته می ش��ود پایان ش��یوع این‬ ‫بیماری خواهد بود به یاری کسب وکارها بیایند‪.‬‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‪ :‬صاحبان کسب و کار به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرون��ا و رکود در بازار به یک اس��تمهال حداق��ل‪ 3‬ماهه نیاز دارند‬ ‫ک��ه امیدواریم بانک ها در این زمینه همکاری الزم را با انها داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬این کمک بانک ها بدون ش��ک می تواند گرهی از مش��کالت‬ ‫فعاالن بازار بگشاید‬ ‫ک��ه دچار رک��ود ش��ده اند‪ ،‬انجام بدهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نظام‬ ‫بانک��ی می تواند دریافت اقس��اط بدهی ش��رکت ها و‬ ‫افراد حقیقی صاحبان کس��ب و کار را حداقل تا پایان‬ ‫فروردین یا اردیبهشت به تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫برخی ش��رکت ها یا افراد حقیقی به بانک ها بدهی‬ ‫دارن��د که با توجه به ش��رایط پیش امده و رکود بازار‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت که نتوانند سر وقت این بدهی های خود‬ ‫را پرداخ��ت کنند‪ ،‬از این رو ضروری به نظر می رس��د‬ ‫که بانک ه��ا در پرداخت معوقعات ش��رکت ها فرصت‬ ‫بیشتری به انها بدهد‪.‬‬ ‫وی با توجه به رکود بیش��تر بازارها در کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬صاحبان کسب و کار به یک استمهال حداقل ‪3‬‬ ‫ماه��ه نیاز دارند که امیدواری��م بانک ها در این زمینه‬ ‫ی��اری الزم را با انها داش��ته باش��ند‪ .‬از ای��ن رو ‪ 3‬ماه‬ ‫پرداخ��ت معوقه را می توانند به پایان اقس��اط موکول‬ ‫کنند‪ .‬این کمک بانک ها بدون ش��ک می تواند گره ای‬ ‫از مشکالت فعاالن بازار را بگشاید‪.‬‬ ‫این فعال حوزه س��یمان در پاسخ به این پرسش که‬ ‫نظام مالیاتی چه کمکی می تواند به صاحبان کس��ب‬ ‫و کار داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬نظام مالیاتی کش��ور نیز‬ ‫می توان��د حداق��ل دیون خود را از صاحبان کس��ب و‬ ‫کار ب��رای م��دت ‪ 3‬ماه به تعویق بین��دازد‪ .‬تاکید من‬ ‫بر‪ 3‬ماه اس��ت‪ ،‬زیرا با گرم ش��دن هوا تا ‪ 3‬ماه اینده‪،‬‬ ‫بدون شک می توان عبور از کرونا را پیش بینی کرد‪ .‬از‬ ‫این رو دولت می تواند مطالبات خود را هم در راستای‬ ‫اخذ مالیات و هم حق بیمه س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫تا مدت ‪ 3‬ماه به تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫صباغیان بی��دگل تاکید کرد‪ :‬بدون ش��ک با همدلی‬ ‫بیشتر نظام های مختلف در کشور می توانیم از تبعات‬ ‫اقتصادی این بیماری و بحران کرونا عبور کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عواملی که‬ ‫قیمت فوالد‬ ‫را از تعادل‬ ‫خارج کردند‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم ترین عاملی که این روزها می تواند عامل‬ ‫خارج ش��دن قیمت فوالد از تعادل باشد‪ ،‬قیمت ورق‬ ‫س��یاه و ورق گرم اس��ت‪ .‬س��ید به��ادر احرامیان در‬ ‫پاس��خ به افزایش حباب گونه قیم��ت فوالد و پس از‬ ‫ان ترکیدن ان‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه عوامل مختلفی‬ ‫از جمل��ه جهش ن��رخ ارز‪ ،‬انتظ��ارات تورمی مردم و‬ ‫رشد روزافزون نقدینگی عنوان می شود‪ ،‬اما از تحلیل‬ ‫اینجانب نمی تواند ارتب��اط چندانی به این فاکتورها‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در طول یک سال گذشته‬ ‫بارها نرخ ارز دس��تخوش نوسان شد‪ ،‬اما در مواردی‬ ‫حتی قیمت فوالد کاهش داشته است‪ .‬این موضوع در‬ ‫برخی مواد اولیه نیز مشاهده شده و نرخ ارز و قیمت‬ ‫م��واد اولیه هم جهت با یکدیگ��ر تغییر نکردند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان فوالد ادامه داد‪:‬‬ ‫بسیاری کارشناس��ان ریشه این افزایش قیمت را در‬ ‫سمت عرضه می بینند و به دنبال ان هستند که کدام‬ ‫کارخانه های فروش کمتری داش��ته یا قیمت هایشان‬ ‫را دس��تکاری کرده اند‪ ،‬اما این ه��م نمی تواند عامل‬ ‫تغییر قیمت ها باشد‪ .‬احرامیان معتقد است که ریشه‬ ‫ای��ن افزایش قیمت به طرف تقاضا بازمی گردد و این‬ ‫بار سمت تولیدکنندگان نیست‪ .‬مهم ترین عاملی که‬ ‫این روزها می تواند عامل خارج شدن قیمت فوالد از‬ ‫تعادل باش��د‪ ،‬قیمت ورق سیاه و ورق گرم است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکنون قیمت ورق گرم و شمش فوالدی در‬ ‫بازارهای جهانی حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬دالر در کیلوگرم با‬ ‫یکدیگ��ر تفاوت دارند که اختالفی ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومانی اس��ت‪ ،‬اما نگاهی به قیمت های داخلی حاکی‬ ‫است میلگرد با قیمت پایه ‪ ۵۵۰۰‬تومان (با احتساب‬ ‫ارزش افزوده ‪ ۶‬ه��زار تومان) در کیلوگرم‪ ،‬اما قیمت‬ ‫ورق گ��رم بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۴‬هزار توم��ان در هر کیلو‬ ‫اس��ت و این اختالف قیمتی ب��ه معنای تفاوت بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬دالری در بازاره��ای جهانی اس��ت‪ .‬این مقام‬ ‫صنفی تاکید کرد‪ :‬ریش��ه اصلی الته��اب بازار را باید‬ ‫در این تفاوت قیمتی دی��د که چرا به یکباره قیمت‬ ‫ورق فوالدی که حداکث��ر ‪ ۴‬هزار تومان در هر کیلو‬ ‫ب��ود و با قیمت میلگرد برابری می کرد‪ ،‬امروز تفاوتی‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومانی داش��ته و هنوز هم برای ان‬ ‫تقاضا وجود دارد‪.‬‬ ‫احرامیان ب��ا تاکید دوباره بر اینکه نباید عامل این‬ ‫موضوع را در افزایش نرخ ارز جس��ت وجو کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این صورت قیمت هم��ه محصوالت فوالدی باید‬ ‫افزایش می یافت‪ ،‬اما در عمل شاهدیم جهش قیمت‬ ‫ورق سیاه به صورت نامتعارف اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید علت این جهش قیمتی‬ ‫برای ورق س��یاه ریش��ه یابی ش��ود و هر راه حلی که‬ ‫مس��ئوالن برای ان تعریف کنند‪ ،‬راهکار این مشکل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حباب قیمتی طی ‪ ۱.۵‬تا دو ماه گذش��ته‬ ‫ش��کل گرفته و اکنون ریزش کمی داش��ته است‪ ،‬اما‬ ‫میلگرد جا برای ریزش بیشتری دارد تا بازار متعادل‬ ‫ش��ود‪ .‬احرامیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مقاطع طویل‬ ‫مثل ش��مش فوالدی‪ ،‬فاصله با قیمت ه��ای تعادلی‬ ‫زیاد نیس��ت‪ ،‬اما این فاصله برای ورق س��یاه از همه‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫روند کاهش‬ ‫هیجانات بازار‬ ‫فوالد‬ ‫‪12‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تامین میوه شب عید‬ ‫همدان‬ ‫معاون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همدان‬ ‫از توزیع میوه ش��ب عید در روزهای پایانی‬ ‫س��ال خبر داد و گفت‪ :‬به میزان کافی برای‬ ‫رف��ع نیاز مردم اس��تان به روال س��ال های‬ ‫گذشته میوه تامین شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫مجی��د زری��ن دالور‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه پیرو تصمیم ه��ای کارگروه‬ ‫تنظیم بازار کش��وری و اس��تان و کارگروه‬ ‫راهب��ردی تنظیم بازار میوه‪ ،‬مباش��ر توزیع‬ ‫میوه استان شب عید از بین مباشران حائز‬ ‫ش��رایط انتخاب ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتحادیه‬ ‫تعاونی روس��تایی به عنوان مباشر استان در‬ ‫این زمینه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه قراردادهای الزم‬ ‫با اس��تان های مازندران و اذربایجان غربی‬ ‫به منظ��ور تهی��ه پرتقال و س��یب س��ال نو‬ ‫منعقد شده‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه در دو هفته‬ ‫اخی��ر میوه م��ورد نیاز اس��تان تامین و در‬ ‫سردخانه ذخیره سازی شده است‪.‬‬ ‫معاون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت همدان‬ ‫در ادام��ه از توزی��ع این اق�لام در روزهای‬ ‫پایانی س��ال خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ه میزان‬ ‫کافی ب��رای رفع نیاز مردم اس��تان به روال‬ ‫س��ال های گذش��ته میوه تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امس��ال با همکاری‬ ‫سازمان مشاغل شهری شهرداری‪ ،‬اتحادیه‬ ‫صنف میوه فروش��ان‪ ،‬اتاق اصناف و اتحادیه‬ ‫تعاونی روستای برنامه ریزی الزم و جانمایی‬ ‫مناسب برای توزیع میوه سال نو انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره تاریخ دقیق توزیع میوه ش��ب‬ ‫عی��د گف��ت‪ :‬میوه ه��ا در زم��ان مقتضی با‬ ‫تصمیم کارگ��روه تنظیم ب��ازار در روزهای‬ ‫پایانی سال توزیع خواهد شد‪ .‬عالوه بر میوه‪،‬‬ ‫گوش��ت منجمد‪ ،‬مرغ و برنج با نرخ مناسب‬ ‫تنظیم بازار در فروش��گاه های زنجیره ای در‬ ‫سطح استان در حال توزیع است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه مشترک معاونت بهداشت و مدیران شهری اصفهان مطرح شد‬ ‫تشکیل ستاد ویژه ای برای مقابله با کرونا‬ ‫بهمن راعی‪ -‬با برگزاری جلس��ه مشترک بین‬ ‫معاون بهداش��ت دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان‪،‬‬ ‫ش��هردار اصفهان و مدیران شهری‪ ،‬اقدامات انجام‬ ‫ش��ده و فعالیت هایی که باید در روزهای اینده در‬ ‫راس��تای مقابله با ویروس کرونا انجام ش��ود‪ ،‬مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪،‬‬ ‫قدرت اهلل ن��وروزی با بیان اینک��ه همه مجموعه ها‬ ‫باید کمک کنند و با دولت هماهنگ باشند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شهرداری متخصص امر سالمت نیست اما به‬ ‫میدان امده ودر این زمینه براساس شیوه نامه های‬ ‫مس��ئوالن بهداش��تی اس��تان اق��دام می کند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه بای��د در رویارویی ب��ا بحران با‬ ‫جس��ارت برخورد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای نجات انسان ها‬ ‫هر کاری الزم باش��د‪ ،‬انجام می دهیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اعضای س��تاد ویژه مقابله با کرونا در شهرداری‬ ‫اصفه��ان اظهار ک��رد‪ :‬در این س��تاد دو نماینده از‬ ‫مرکز بهداش��ت شماره ‪ ۱‬و ‪ ۲‬ش��هر اصفهان‪ ،‬یک‬ ‫نماینده از مرکز بهداش��ت اس��تان‪ ،‬یک نماینده از‬ ‫معاونت فرهنگی شهرداری‪ ،‬یک نماینده از معاونت‬ ‫مالی شهرداری‪ ،‬دو نفر از اعضای شورای شهر‪ ،‬یک‬ ‫نماینده از س��تاد بحران شهرداری‪ ،‬یک نماینده از‬ ‫معاونت خدمات ش��هری‪ ،‬یک نماین��ده از معاونت‬ ‫ترافیک ش��هرداری و س��ایر اف��راد مرتبط حضور‬ ‫دارند‪ .‬در ادامه این نشست‪ ،‬کمال حیدری‪ ،‬معاون‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه بهتر اس��ت امسال از ظرفیت ستاد سفرهای‬ ‫نوروزی ش��هر اصفهان‪ ،‬برای اطالع رس��انی و انجام‬ ‫اقدامات پیشگیرانه به منظور مقابله با کرونا در این‬ ‫ش��هر استفاده کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه مهم ما به مردم‬ ‫همچن��ان پرهیز از ترددهای غیرضروری در ش��هر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ماموران بهداش��ت محیط‬ ‫اصفهان قرار است به مسجدها رفته و اموزش های‬ ‫الزم را ب��ه مردم ارائه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫م��واد ضدعفونی کنن��ده را ب��ا یک س��وم نرخ در‬ ‫اختیار س��ازمان ها و اداره ها قرار می دهیم‪ .‬حیدری‬ ‫با بی��ان اینکه توزیع پک های بهداش��تی در منزل‬ ‫جانبازان‪ ،‬س��رای سالمندان و کودکان کار که همه‬ ‫اینها س��رمایه اجتماعی ما به شمار می روند‪ ،‬انجام‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��بختانه شهرداری اصفهان از‬ ‫همان روزهای نخس��ت ش��یوع ویروس و از زمان‬ ‫اعالم هشدارها برای اجرای اقدامات مقابله ای ورود‬ ‫پیدا کرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مجموعه خدمات ش��هری‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬مترو‪ ،‬اتوبوسرانی‪ ،‬تاکس��یرانی و سایر‬ ‫بخش ها به خوبی به ای��ن موضوع ورود پیدا کردند‬ ‫و هرچه جلوتر می رویم باید جدی تر وارد ش��ویم و‬ ‫همفکری بیشتری داش��ته باشیم تا این اقدامات را‬ ‫ویژه ت��ر پیگیری کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر حلقه های‬ ‫دیگر در ش��هر موارد بهداش��تی و ایمنی را رعایت‬ ‫نکنن��د به علت حضور مردم در س��ایر س��ازمان ها‪،‬‬ ‫اداره ها و بانک ها‪ ،‬خدمات مقابله ای که شهرداری در‬ ‫حال انجام ان اس��ت‪ ،‬موثر نخواهد بود‪ ،‬از همین رو‬ ‫ضروری است هماهنگی برای همکاری سایر نهادها‬ ‫در کنار ش��هرداری بیشتر ش��ود‪ .‬حیدری با اشاره‬ ‫به اینکه اطالع رس��انی باید در سطح شهر گسترده‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬اداره ها و سازمان هایی که در این حلقه‬ ‫مقابله ای دچار ضعف هس��تند شناسایی و جلساتی‬ ‫با انها برگزار ش��ده است‪ .‬ش��هرداری به سهم خود‬ ‫ستاد ویژه ای تشکیل داده و امیدواریم با این ستاد‪،‬‬ ‫اقدامات به شکل جدی تر و گسترده تر انجام شود‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کمبود مواد اولیه محصوالت بهداشتی با واردات رفع می شود‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت گفت‪ :‬اکنون موضوع اصلی تامین‬ ‫مواد اولیه کافی برای تولیدکنندگان است و هرگونه‬ ‫کمبودی از طریق واردات رفع خواهد ش��د‪ .‬مهدی‬ ‫صادقی نیارکی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬از سه شنبه‬ ‫هفته گذشته و با اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬جلسه ای با‬ ‫حضور سخنگوی دولت‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مسئوالن وزارتخانه با تولیدکنندگان اقالم ضروری‬ ‫مقابله با ویروس کرونا برگزار و هماهنگی های الزم‬ ‫با انجمن ها و تش��کل ها برای افزای��ش تولید انجام‬ ‫ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬پیش��نهادهای این جلسه به‬ ‫س��ازمان غذا و دارو ب��رای چگونگی تامین و توزیع‬ ‫اقالم ارائه شد و تشکیل کارگروه «تامین و توزیع»‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬این مقام مس��ئول بیان‬ ‫کرد‪ :‬اینک��ه مواد اولیه مورد نی��از برای محصوالت‬ ‫ضدعفونی کننده چگونه و در قالب چه فرایندی در‬ ‫اختیار تولیدکنن��دگان قرار بگیرد‪ ،‬مصارف عمومی‬ ‫و بیمارس��تانی انها‪ ،‬همچنین تولید ماسک‪ ،‬لباس‪،‬‬ ‫نظارت ب��ر انها‪ ،‬ظرفیت های تولی��دی و‪ ...‬در قالب‬ ‫تش��کیل این کارگروه س��ازماندهی شد و در حوزه‬ ‫تامین و توزیع اقالم نیز این کارگروه مسئول است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر در مواردی نیاز به واردات وجود‬ ‫داش��ت نیز به موارد مس��ئولیت این کارگروه اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬صادقی نیارکی یاداور شد‪ :‬پیش از شیوع‬ ‫کرون��ا‪ ،‬واحدهای تولیدکننده ال��کل طبی با ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ظرفیت کار می کردند‪ ،‬اما اکنون با توان‬ ‫کامل تولید می کنند‪ .‬سرپرست معاونت امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در عین حال گفت‪:‬‬ ‫در روزها و هفته های گذش��ته با مصرف باالی الکل‬ ‫در س��طح جامعه روبه رو شدیم و شاید کمبودهایی‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬اما به مرور و با اضافه شدن تولیدات‬ ‫جدید شرکت ها در چند روز اینده شرایط پایداری‬ ‫را در ای��ن حوزه تجربه خواهیم ک��رد و مصرف به‬ ‫حالت طبیعی بازمی گردد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در موضوع‬ ‫شوینده ها‪ ،‬مشکلی وجود ندارد و واحدهای مختلف‬ ‫ب��ا همه توان پای کار هس��تند و اعالم کرده اند که‬ ‫تا پایان فروردین افزایش قیمتی نخواهند داش��ت‪.‬‬ ‫همچنین این واحدها ص��ادرات محصوالت خود را‬ ‫بس��یار محدود کرده اند‪ .‬صادقی نیارکی یاداور شد‪:‬‬ ‫در این ح��وزه ‪ ۳‬براب��ر نیاز کش��ور ظرفیت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا باید مواد اولیه مورد نیاز در اختیارش��ان‬ ‫قرار بگی��رد که در این زمینه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت همه تالش خود را ب��رای تامین نهاده ها‬ ‫از جمله مواد ش��یمیایی و‪ ...‬انج��ام خواهد داد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در حوزه تجهیزات پزش��کی نیز وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کنار سازمان غذا و دارو‬ ‫به نظارت خواهد پرداخت؛ هرچند مشکالتی در این‬ ‫حوزه وجود دارد‪ .‬وی هش��دار داد‪ :‬بدترین چیز در‬ ‫این ش��رایط اجحاف در حق عامه م��ردم و جامعه‬ ‫اش��د‬ ‫اس��ت و با متخلفان از طریق ابزارهای قانونی‬ ‫ّ‬ ‫برخورد خواهد ش��د‪ .‬بررسی ها حاکی از تالش همه‬ ‫دس��ت اندرکاران امر در سراسر کش��ور برای تامین‬ ‫اق�لام و مایحتاج مصرفی مردم برای پیش��گیری از‬ ‫شیوع بیشتر ویروس کرونا است‪ .‬به گزارش‬ ‫پیش ت��ر مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استان تهران اعالم کرده بود به منظور پیشگیری از‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا و تامین لوازم بهداشتی مورد‬ ‫نیاز مردم و مراکز درمانی‪ ،‬ظرفیت همه کارخانه های‬ ‫تولیدکننده محصوالت ش��وینده و ضدعفونی کننده‬ ‫استان تهران افزایش یافت‪ .‬همچنین تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت بهداشتی و ش��وینده ورامین با افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولید و ‪ ۳‬ش��یفت ک��ردن فعالیت خود‪،‬‬ ‫نیاز مواد مورد نیاز مردم در پیش��گیری از ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا را تامین می کنن��د‪ .‬مدیر غذا و دارو‬ ‫س��ازمان منطقه ازاد ارس نیز از مساعدت سازمان‬ ‫غ��ذا و دارو ب��رای تولید س��ریع ژل و محلول های‬ ‫پاک کننده و شست وش��وی دست خبر داده و گفته‬ ‫بود‪ :‬ب��رای واحده��ای تولی��دی ژل و محلول های‬ ‫پاک کننده و شست وش��وی دست در صورت وجود‬ ‫ادعای مشترک پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی‬ ‫دست‪ ،‬مجوز تولید موقت ‪۳‬ماهه صادر می شود‪ .‬در‬ ‫روزهای گذشته‪ ،‬رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫ل حاضر در هر ش��یفت ‪۱۰۰‬‬ ‫امام (ره) گفت‪ :‬در حا ‬ ‫ه��زار محل��ول و ‪ ۳۵‬هزار ژل در حال تولید اس��ت‬ ‫و ت��ا رفع نی��از مردم تولی��د ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز‬ ‫نیز اعالم کرده بود‪ :‬مجوز ‪ ۲‬خط تولید ژل و محلول‬ ‫ضدعفونی کننده در اهواز صادر ش��د که خط تولید‬ ‫محلول ضدعفونی کننده روز چهارش��نبه گذش��ته‬ ‫وارد مدار ش��د و خط تولی��د ژل ضدعفونی کننده‬ ‫پنجشنبه‪ 8 ،‬اسفند اغاز به کار کرد‪ .‬ویروس جدید‬ ‫ن بار در شهر‬ ‫کرونا که کووید‪ ۱۹-‬نام دارد و نخستی ‬ ‫ووهان چین شناس��ایی ش��د‪ ،‬تاکنون به حدود ‪۵۰‬‬ ‫کشور سرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی را بر‬ ‫ان داشته تا وضعیت فوق العاده اعالم کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تاکسیرانان در انتظار افزایش نرخ کرایه‬ ‫کرونا رمق بازار تاکسی ها را گرفت‬ ‫شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور با‬ ‫اشاره به اینکه شیوع کرونا‪ ،‬تاثیر بسیار گسترده ای بر‬ ‫فعالیت و کس��ب و کار رانندگان تاکس��ی بین شهری‬ ‫گذاشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر این ویروس تا نوروز مهار‬ ‫نش��ود‪ ،‬در نوروز هم با همین روال کاهش��ی مسافر و‬ ‫افزایش زیان رانندگان روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫حاج محمدعلی در پاس��خ به این پرسش که دولت‬ ‫چه حمایتی می تواند از قش��ر رانندگان تاکس��ی بین‬ ‫شهری داشته باش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نخستین کاری که‬ ‫می توانن��د انجام دهند افزایش نرخ کرایه هاس��ت زیرا‬ ‫با توجه به ش��رایط فعل��ی و نیز با توج��ه به افزایش‬ ‫هزینه ها در اثر گران و سهمیه ای شدن بنزین‪ ،‬فعاالن‬ ‫این صنف دیگر از پس هزینه های خود برنمی ایند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در اثر گران ش��دن بنزی��ن‪ ،‬عالوه بر‬ ‫افزایش هزینه های زندگی‪ ،‬هزینه های شغلی رانندگان‬ ‫مانند لوازم یدکی‪ ،‬قطعات‪ ،‬الستیک و‪ ...‬افزایش داشته‬ ‫و ش��یوع کرونا موجب شده است در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫درامدزایی رانندگان نیز با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش ‪ ۴۰‬درصدی کرایه‬ ‫‹ ‹کاهش مسافران شهرهای مختلف‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‬ ‫ته��ران می گوید با ش��یوع کرونا‪ ،‬میزان اس��تفاده از‬ ‫تاکسی کاهش داشته است‪.‬‬ ‫براس��اس انچه علیرضا قن��ادان به انا گفته‪ ،‬کاهش‬ ‫اس��تفاده از تاکسی به اندازه ای است که در پایانه های‬ ‫اصلی تاکس��یرانی و در خطوط استراتژیک در سطح‬ ‫ش��هر که همواره با ترافیک تردد روبه رو بودند‪ ،‬حجم‬ ‫تقاضا کاهش بس��یاری داشته و تجمع خودرو در این‬ ‫ایستگاه ها دیده می شود‪.‬‬ ‫البته کاهش تقاضا برای تاکسی های درون شهری‪،‬‬ ‫ویژه تهران نیست و بنا به گزارش هایی که از شهرهای‬ ‫مختلف می رس��د‪ ،‬تاکسیرانان در شهرهای مختلف از‬ ‫کس��اد شدن کسب و کار خود با ش��یوع کرونا گالیه‬ ‫کرده اند‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که هرسال درامدهای‬ ‫خوبی در روزهای اخر اسفند داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکسیرانان در انتظار حمایت‬ ‫انطور که یکی از تاکس��یرانان کشورمان به‬ ‫می گوید‪ ،‬با ش��یوع وی��روس کرونا‪ ،‬تعداد مس��افران‬ ‫کاهش چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫این راننده افزود‪ :‬درحالی که همیشه‪ ،‬روزهای اخر‬ ‫سال‪ ،‬تعداد مسافران و رفت و امدها در شهر افزایش‬ ‫می یافت‪ ،‬امسال نگرانی مردم از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫موجب شده از تردد در شهر تا اندازه امکان خودداری‬ ‫کنند که این مس��ئله روی درامد تاکس��یرانان تاثیر‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش تقاضا برای تاکس��ی های درون شهری‪ ،‬ویژه تهران نیست و‬ ‫بنا به گزارش هایی که از ش��هرهای مختلف می رسد‪ ،‬تاکسیرانان در‬ ‫شهرهای مختلف از کساد شدن کسب و کار خود با شیوع کرونا گالیه‬ ‫کرده اند‬ ‫منفی داشته است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬این کاهش درامد درحالی اس��ت که‬ ‫درامدهای ما‪ ،‬روزانه است و وقتی مسافر کم می شود‪،‬‬ ‫مجبوریم بیشتر کار کنیم تا بخشی از زیانمان جبران‬ ‫شود که این مسئله‪ ،‬احتمال بیمار شدنمان را افزایش‬ ‫می ده��د‪ .‬ای��ن راننده تاکس��ی یاداور ش��د‪ :‬کاهش‬ ‫مس��افران و درنتیجه کاهش درامد همکاران من در‬ ‫حالی اس��ت که در ماه های گذش��ته و با افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬هزینه های زندگی ما افزایش داشته است و با‬ ‫وضعیت پیش امده دچار مشکل شده ایم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت ش��هرداری یا دولت‬ ‫کاری برای جبران خس��ارت های وارد ش��ده به ما در‬ ‫ش��رایط پیش ام��ده انجام دهن��د‪ ،‬از ‪ ۲‬حالت خارج‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یا باید با افزایش کرایه ه��ا موافقت کنند که‬ ‫بعید است عملیاتی شود‪ ،‬یا باید حمایت های دیگری‬ ‫در زمین��ه تامی��ن لوازم یدکی و مایحت��اج زندگی از‬ ‫صنف تاکسیرانان داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست تاکسی های بین شهری‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تاکس��ی های کرایه بین ش��هری‬ ‫می گوی��د ب��ا توجه به نصف ش��دن تعداد مس��افران‪،‬‬ ‫مهم تری��ن حمایتی که دولت می توان��د از این صنف‬ ‫داشته باشد‪ ،‬موافقت با افزایش کرایه هاست‪.‬‬ ‫رحم��ت ح��اج محمدعلی در پاس��خ ب��ه‬ ‫با‬ ‫بی��ان اینکه با ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬تعداد مس��افران‬ ‫س��واری های کرایه ای کاهش یافته است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فعالیت ما دس��ت کم ‪ ۵۰‬درصد کاهش داش��ته است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر سهمیه بنزین ماه بهمن برای رانندگان‬ ‫واریز نش��ده و این نیز افت فعالیت های ما را تش��دید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او در ای��ن زمین��ه توضیح داد‪ ۴۰۰ :‬لیتر س��همیه‬ ‫بنزی��ن ماهان��ه م��ا را داده ان��د و ق��رار ب��ود هزین��ه‬ ‫مابه التفاوت س��وخت مصرفی تاکس��ی ها ب��ا توجه به‬ ‫میزان پیمایش انها‪ ،‬به کارت بانکی ش��ان واریز ش��ود‬ ‫اما این کار تاکنون انجام نش��ده است‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫رئیس اتحادیه ش��رکت های تعاونی س��واری کرایه‬ ‫بین ش��هری کشور با اشاره به لزوم افزایش نرخ کرایه‬ ‫تاکس��ی های فعال در این بخش گفت‪ :‬قرار است ‪۲۵‬‬ ‫اسفند‪ ،‬مانند سال های گذشته نرخ کرایه ها ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزای��ش یابد اما با توج��ه به س��همیه بندی بنزین و‬ ‫کاهش درامد رانندگان در اثر ش��یوع کرونا‪ ،‬تقاضای‬ ‫ما افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نرخ کرایه ها برای نوروز و سال‬ ‫اینده است‪ .‬همچنین خواستار حمایت هایی در بخش‬ ‫تامین الستیک و قطعات یدکی هستیم‪.‬‬ ‫حاج محمدعلی با تاکید ب��ر لزوم ضدعفونی کردن‬ ‫پایانه های مس��افربری و خودروه��ا برای کاهش خطر‬ ‫ش��یوع وی��روس کرونا اظه��ار کرد‪ :‬دول��ت باید برای‬ ‫افزای��ش ضریب ایمنی و بهداش��ت پایانه ه��ا در این‬ ‫ش��رایط اقدام ویژه ای انجام دهد‪ ،‬البت��ه کارهایی در‬ ‫زمین��ه ضدعفونی ک��ردن پایانه ها انج��ام داده اند اما‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬پایانه ها محیط های بسته ای هستند که‬ ‫نظارت��ی بر ورود و خروج اف��راد در انها وجود ندارد و‬ ‫باید ضدعفونی کردن محیط‪ ،‬بارها و با تالش بیشتری‬ ‫انجام شود‪ .‬رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی سواری‬ ‫کرایه بین شهری کش��ور افزود‪ :‬درحال حاضر یکی از‬ ‫نگرانی های ما این اس��ت که مسافرانی که در خودرو‬ ‫بوده اند‪ ،‬بهداشت را رعایت کرده اند یا خیر و مسافران‬ ‫بعدی و راننده ه��ا در خطر ابتال قرار دارند یا نه‪ .‬البته‬ ‫رانن��دگان ت��ا اندازه ای ک��ه بتوانند مس��ائل ایمنی و‬ ‫بهداش��تی را رعایت می کنند اما این به تنهایی کافی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫با توجه به نصف‬ ‫شدن تعداد‬ ‫مسافران‪،‬‬ ‫مهم ترین‬ ‫حمایتی که دولت‬ ‫می تواند از این‬ ‫صنف داشته‬ ‫باشد‪ ،‬موافقت‬ ‫با افزایش‬ ‫کرایه هاست‬ ‫اخرین وضعیت پروژه مسکن مهر‬ ‫فروش اقس��اطی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۲۶۸‬واحد مس��کن‬ ‫مهر‪ ،‬این پروژه فرسایشی را به قیچی شدن روبان پایانی نزدیک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۸۶‬تاکنون ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۶۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۶۸‬واحد مس��کن مهر تعریف شده که تا ابتدای بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تع��داد ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۲۴‬ه��زار و ‪ ۲۶۸‬واحد به مرحله‬ ‫فروش اقس��اطی رس��یده و کارت قس��ط برای انها صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدی��ن ترتیب حدود ‪ ۳۴۴‬هزار واحد باقی مانده که یا دارای‬ ‫پیش��رفت فیزیکی مناسبی هستند و تا یک سال اینده واگذار‬ ‫می ش��وند یا به دلیل مشکالت حقوقی از پیشرفت کمتر از ‪۳۰‬‬ ‫درصدی برخوردارند و بانک مس��کن نمی تواند انها را به مرحله‬ ‫فروش اقساطی برساند‪.‬‬ ‫در فاصله یک س��ال منتهی به ابتدای بهمن امس��ال‪ ،‬تعداد‬ ‫واحدهای مس��کن مهر فروش اقساطی ش��ده ‪ ۶۱‬هزار و ‪۷۴۸‬‬ ‫واحد بوده اس��ت‪ .‬این روند نس��بت به سال های گذشته کندتر‬ ‫ش��ده و علت اصلی ان به دعواهای حقوقی یا داش��تن معارض‬ ‫زمین های مسکن مهر مربوط می شود‪.‬‬ ‫تاکنون جشن پایان پروژه مسکن مهر در استان های زنجان‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬خراس��ان جنوبی و سیستان و بلوچس��تان برگزار شده و‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬قم‪ ،‬مرکزی‪ ،‬بوشهر‬ ‫و ایالم نیز در اس��تانه برگزاری این جش��ن هس��تند‪ .‬بیش��تر‬ ‫واحدهای باقیمانده نیز در استان تهران قرار دارند‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی وزی��ر راه و شهرس��ازی ‪ ۱۶‬بهمن در ایین‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۲۷‬واحد مس��کن مهر پردیس در‬ ‫اس��تان تهران اظهار کرد‪ :‬ما تعهد کردیم در س��ال های ‪۱۳۹۸‬‬ ‫و ‪ ۱۳۹۹‬تع��داد ‪ ۵۰۰‬ه��زار واحد مس��کن مهر به اس��تثنای‬ ‫واحدهای��ی که خارج از کنترل ماس��ت و دارای پرونده قضایی‬ ‫هستند‪ ،‬تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهیم‪.‬‬ ‫براساس روند پیشرفت طرح مسکن مهر‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫جدید به واحدهای این طرح در عمل به پایان رسیده و انچه در‬ ‫ماه های اخیر از سوی بانک مسکن به مالکان واحدهای مسکن‬ ‫مهر پرداخت می ش��ود‪ ،‬مربوط به تس��هیالت متمم است‪ .‬رقم‬ ‫بلیت هواپیما ‪ ۵۰‬هزار تومان شد‬ ‫پیش فروش بلیت های نوروزی اتوبوس ها‬ ‫پیش فروش بلیت ه��ای نوروزی ناوگان عمومی مس��افربری‬ ‫جاده ای از ‪ ۱۲‬اسفند‪ ،‬به طور حضوری و غیرحضوری اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای‪ ،‬داری��وش باقرجوان‪ ،‬مدی��رکل دفتر‬ ‫حمل ونقل مسافر این سازمان اظهارکرد‪ :‬پیش فروش اینترنتی‬ ‫بلیت به وس��یله س��ایت های اینترنتی‪ ،‬س��ایت های استانی و‬ ‫س��ایت های اختصاصی ش��رکت های حمل ونقل مس��افر انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش فروش حضوری بلی��ت در محل پایانه های‬ ‫عمومی مس��افر‪ ،‬دفاتر مرکزی و دفتر فروش بلیت سطح شهر‬ ‫ش��رکت های مس��افربری برای س��رویس های هر شرکت و در‬ ‫صورت نیاز با راه اندازی تعدادی دفتر متمرکز در س��طح ش��هر‬ ‫و تعیین س��اعت های کار مناس��ب و کافی ب��رای انها‪ ،‬به طور‬ ‫مش��ترک انج��ام و نظارت کافی بر نحوه عملکرد انها ازس��وی‬ ‫اداره های کل استان اعمال می شود‪.‬‬ ‫باقرج��وان گف��ت‪ :‬ف��روش و پیش ف��روش بلی��ت و اع��زام‬ ‫سرویس های اتوبوس��ی باید با رعایت قواعد شبکه سیر و فقط‬ ‫در قالب شبکه سیر هر شرکت مسافربری باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برای پیش��گیری از انتق��ال ویروس کرونا‬ ‫در پایانه ه��ای مس��افربری و ناوگان اتوبوس��ی‪ ،‬تمهیدات الزم‬ ‫بر اس��اس هماهنگی با تش��کل های صنف��ی بخش حمل ونقل‬ ‫مس��افر و شرکت های مسافربری اندیش��یده شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پایش کارکنان شرکت های حمل ونقل‪ ،‬رانندگان و کمک‬ ‫رانندگان ج��زو وظایف ذاتی ش��رکت های حمل ونقل اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین غربالگری مس��افری با هماهنگی وزارت بهداشت در‬ ‫ورودی و خروجی پایانه ها انجام می شود‪.‬‬ ‫تس��هیالت متمم پیش بینی شده برای واحدهای طرح مسکن‬ ‫مهر بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫حس��ین حیدری‪ ،‬رئیس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری‬ ‫بانک مس��کن گفته است‪ :‬روند تسهیالت دهی بانک مسکن به‬ ‫پروژه های مس��کن مهر همچون گذشته در حال پیگیری است‬ ‫و مش��کلی از این نظر وجود ندارد‪ .‬بانک مسکن توانسته است‬ ‫در سال های اجرای طرح مسکن مهر‪ ،‬بیش از ‪ ۵۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در قالب تسهیالت به متقاضیان این طرح پرداخت کند‬ ‫و از مجموع تسهیالت پرداخت شده‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بابت اصل و س��ود تسهیالتی است که به مرحله فروش‬ ‫اقساطی رسیده اند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با بیان اینکه ش��یوع‬ ‫وی��روس کرونا باع��ث زیان باالی ایرالین های داخلی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون نرخ بلیت پروازها برخی مسیرها به‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬مقصود اسعدی س��امانی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش ک��ه با توجه به ش��یوع ویروس کرون��ا (کوئید‬ ‫‪ )۱۹‬ش��رکت های هواپیمای��ی داخل��ی در چ��ه وضعیتی به‬ ‫س��ر می برند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکید مس��ئوالن وزارت بهداش��ت‬ ‫ب��ر پرهیز از انجام س��فرهای بین ش��هری‪ ،‬تاثی��ر فراوانی بر‬ ‫پروازهای ایرالین های داخلی گذاشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از مردم بلیت های خریداری شده‬ ‫را اس��ترداد کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بلیت بسیاری از پروازها نیز‬ ‫به وس��یله مسافران لغو ش��ده است و برخی پروازها به دلیل‬ ‫نداش��تن مس��افر باطل و لغو می ش��ود‪ .‬با ای��ن حال برخی‬ ‫پروازها با وجود تعداد کم مسافر‪ ،‬به دلیل تعهد شرکت های‬ ‫هواپیمایی انجام می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمای��ی ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر نرخ بلیت پروازهای داخلی به ش��دت کاهش‬ ‫یافته و این مس��ئله اس��یب زیادی به ایرالین ها داخلی وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اس��عدی سامانی با اشاره به اینکه در برخی مسیرها مانند‬ ‫تهران‪-‬مش��هد نرخ بلیت به ‪ ۱۵۰‬هزار توم��ان کاهش یافته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در پروازهای چارتری نیز نرخ بلیت به ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫هزار تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی از ارائه چند پیش��نهاد به وزارت راه و شهرسازی برای‬ ‫حل بخشی از مشکل ایرالین ها خبر داد‪.‬‬ ‫طرح ملی مسکن در مرحله قرعه کشی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از انتخاب متقاضیان مرحله دوم‬ ‫ثبت نام طرح ملی مس��کن با قرعه کش��ی خبر داد‪ .‬قرار اس��ت‬ ‫ش��نبه‪ ،‬دوشنبه و چهارش��نبه هفته اینده مرحله دوم ثبت نام‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محمود‬ ‫محمودزاده با تش��ریح جزئیات ثبت نام طرح ملی مسکن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در مرحله نخست ثبت نام اعالم کردیم پیش از پایان سال‪،‬‬ ‫مرحله دوم ثبت نام انجام می شود‪.‬‬ ‫شرایط ثبت نام فراهم ش��ده و از شنبه اینده در استان های‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬اردبی��ل‪ ،‬البرز و اصفهان‬ ‫ثبت نام انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روزهای دوش��نبه و چهارشنبه هفته اینده‪،‬‬ ‫ثبت نام طرح ملی مس��کن در سایر استان ها انجام خواهد شد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در صورت نیاز به ثبت ن��ام در مرحله دوم‪ ،‬این کار‬ ‫ابتدای هفته بعد (‪ ۲۴‬اسفند) انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مرحله دوم ثبت نام با مرحله نخس��ت ثبت نام‬ ‫طرح ملی مسکن با توجه به ش��رایط بهداشتی متفاوت است‪.‬‬ ‫در مرحله نخست ثبت نام ها بر اساس ظرفیت بود اما در مرحله‬ ‫دوم ب��رای انکه نیازی ب��ه مراجعه مردم به کافی نت نباش��د‪،‬‬ ‫ثبت نام از س��اعت ‪ ۸‬صبح اغاز ش��ده و تا س��اعت ‪ ۱۲‬روز بعد‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در این‬ ‫مرحله بر اس��اس قرعه کشی‪ ،‬نام متقاضیان را اعالم می کنیم تا‬ ‫کسانی که ‪ ۴‬شرط الزم را دارند‪ ،‬برای ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫محم��ودزاده با بیان اینکه این ط��رح برای دهک های ‪ ۳‬تا ‪۷‬‬ ‫است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬متقاضی ابتدا باید ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫اورده داشته باشند‪ ،‬ضمن اینکه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان وام دولتی‬ ‫نی��ز به انها تعل��ق می گیرد‪ .‬متقاضی باید مابق��ی هزینه را در‬ ‫دوره س��اخت که ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬ماه است‪ ،‬واریز کند تا بتواند واحد‬ ‫را تحوی��ل بگیرد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اردیبهش��ت یا خرداد‬ ‫س��ال اینده‪ ،‬نخس��تین پروژه طرح ملی مسکن به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی ما بسیار دقیق است تا بتوانیم‬ ‫در زمان اعالم شده‪ ،‬کارها را انجام دهیم‪.‬‬ ‫روند ساخت با اورده متقاضیان و وام بانکی پیگیری می شود‬ ‫و در ص��ورت تاخی��ر در تامین اورده با تاخیر س��اخت روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر ارزیابی اقتصادی و مدیریت‬ ‫بهره وری وزارت راه و شهرس��ازی از شناسایی‬ ‫‪ ۱۵۰‬اس��تارت اپ فعال در عرصه حمل ونقل‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در تارنم��ای وزارت راه و‬ ‫شهرسازی بستری برای ارتباط صاحبان ایده‬ ‫و شتاب دهنده ها فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬محس��ن صادقی با اش��اره به‬ ‫راه ان��دازی بخش س��اماندهی اس��تارت اپ ها‬ ‫در ای��ن وزارت خان��ه اظهارک��رد‪ :‬در تارنمای‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی به نشانی ‪mrud.ir/‬‬ ‫‪ startup‬برای صاحبان ایده و شتاب دهنده ها‬ ‫بستری فراهم شده اس��ت تا عالوه بر معرفی‬ ‫خود‪ ،‬ایده ها‪ ،‬خواسته ها و دغدغه های خود را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این بس��تر تالش می ش��ود‬ ‫صاحبان ایده با عالقه مندان به سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه اس��تارت اپ اشنا شوند و با یکدیگر‬ ‫ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ارزیابی ه��ای اقتصادی و‬ ‫مدیریت به��ره وری یکی از بس��ترهایی الزم‬ ‫برای ای��ن اقدام را دسترس��ی ازاد به داده ها‬ ‫و اطالعات عن��وان کرد و گفت‪ :‬در این حوزه‬ ‫مس��ئله ای با عنوان داده های محرمانه وجود‬ ‫ندارد و در صورت امکان می توان با راه اندازی‬ ‫کمیته ای در وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محرمانه‬ ‫و غیرمحرمانه بودن داده ها را تش��خیص داد‪.‬‬ ‫در این صورت ایده پردازان از امکان استفاده از‬ ‫داده های ازاد برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫صادقی با اش��اره به اهمی��ت ارزش گذاری‬ ‫داده ه��ا بیان کرد‪ :‬ب��ا انجام چنی��ن اقدامی‪،‬‬ ‫س��طح ایده های اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫قابل شناسایی و برنامه ریزی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی از شناس��ایی بیش از ‪ ۱۵۰‬استارت اپ‬ ‫فعال در حوزه های مختل��ف حمل ونقل خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬با وجود اینکه در حوزه حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬برخی در تالش برای کس��ب مجوز‬ ‫هس��تند اما در بخ��ش دریای��ی و ریلی این‬ ‫مسئله کمتر مورد توجه بوده است‪.‬‬ ‫رتبه بندی رانندگان‬ ‫عادالنه است؟‬ ‫برخی رانن��دگان معتقدند اگرچه رتبه بندی‬ ‫رانن��دگان حرف��ه ای‪ ،‬ای��ده ای خ��وب و موثر‬ ‫در ایمن س��ازی حمل ونق��ل ج��اده ای اس��ت‬ ‫اما انج��ام ای��ن کار نیازمند مقدماتی اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش تی��ن نیوز‪ ،‬هادی نظ��ری گفت‪ :‬از‬ ‫جمل��ه مقدماتی ک��ه باید برای اج��رای طرح‬ ‫رتبه بندی رانندگان حرفه ای مهیا شود فراهم‬ ‫ش��دن امکان بهره مندی انان از خودروهای با‬ ‫کیفیت و استاندارد روز و نوسازی به موقع انها‬ ‫و همچنین ایمن س��ازی جاده ه��ا و تجهیزات‬ ‫جاده ای اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به طور قطع از‬ ‫جمله نیازهای اصلی رانندگان حرفه ای و درجه‬ ‫یک‪ ،‬خودرو باکیفیت و ایمن با استانداردهای‬ ‫روز ش��رکت های معتبر خودروس��از و خدمات‬ ‫پس از فروش درجه ی��ک و جاده های ایمن و‬ ‫باکیفی��ت و دارای معیارهای روز دنیا‪ ،‬خدمات‬ ‫و تجهیزات رفاهی جاده ای اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫حمل ونقل جاده ای در کشور ما درگیر مسائلی‬ ‫همچون ام��وزش رانندگان‪ ،‬استانداردس��ازی‬ ‫جاده ه��ا و تجهیزات ایمن��ی و از همه مهم تر‬ ‫نوس��ازی ناوگان ب��وده و با وجود مش��کالتی‬ ‫همچ��ون تحری��م‪ ،‬برطرف کردن مش��کالت‬ ‫حمل ونقل جاده ای کار دش��واری اس��ت‪ .‬این‬ ‫رانن��ده و مال��ک کامیون گف��ت‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫برای اجرای این طرح الزم است مشخص شود‬ ‫متولی اموزش رانندگان و درجه بندی انان چه‬ ‫سازمان یا نهادی خواهد بود‪ ،‬چه معیارهایی در‬ ‫رتبه بندی رانندگان موثر اس��ت و این کار چه‬ ‫تاثیری بر درامد و اینده ش��غلی انان داشته و‬ ‫کدام نهاد نظارتی بر عادالنه بودن درجه بندی‬ ‫نظارت دارد؟ وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید در نظر‬ ‫داشت نقش راننده خوب و حرفه ای در ایمنی‬ ‫حمل ونقل قابل انکار نیس��ت ول��ی به تنهایی‬ ‫نمی تواند مش��کالت را برطرف کند‪ ،‬همانطور‬ ‫که خودرو اس��تاندارد و درج��ه یک نمی تواند‬ ‫به تنهایی ایمن��ی را فراهم کند‪ .‬نظری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر ی��ک از عواملی مانن��د راننده خوب‪،‬‬ ‫خ��ودرو اس��تاندارد‪ ،‬پلی��س باتجرب��ه‪ ،‬جاده‬ ‫ایمن و اس��تاندارد‪ ،‬ش��رکت حمل ونقل توانا و‬ ‫مسئولیت پذیر به سهم خود در افزایش ایمنی‬ ‫حمل ونقل موثر هستند و رتبه بندی رانندگان‬ ‫به تنهایی نمی تواند مشکالت ایمنی حمل ونقل‬ ‫را حل کند‪ .‬بر اس��اس اعالم سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای‪ ،‬یک��ی از برنامه ه��ای‬ ‫میان م��دت ای��ن س��ازمان‪ ،‬ط��رح رتبه بندی‬ ‫رانن��دگان اتوبوس از کاپیت��ان یکم تا کاپیتان‬ ‫چهارم با هدف افزایش ایمنی حمل ونقل است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬هفته از اعالم نخس��تین م��وارد ابتال به‬ ‫وی��روس کرونا در کش��ور می گذرد و ت��ا این لحظه‪،‬‬ ‫ابت�لای ‪ ۱۵۰۱‬نف��ر و جان باختن ‪ ۶۶‬نف��ر در ایران‬ ‫بر اثر ابتال به این ویروس از س��وی وزارت بهداش��ت‬ ‫تایید شده است‪.‬‬ ‫با وجود ش��یوع گسترده کرونا در بیشتر استان های‬ ‫کشور‪ ،‬خبری از قرنطینه یا تعطیلی شهرها نیست‪ ،‬با‬ ‫این حال به طور پیوسته از مردم در شهرهای مختلف‬ ‫خواس��ته می ش��ود در خانه بمانند و ت��ا حد امکان با‬ ‫قرنطین��ه خانگی ب��ه جنگ کرونا بروند‪ .‬این مس��ئله‬ ‫اگرچه روند ابتال به کرونا را کند کرده اما بر کس��ب و‬ ‫کارهای بسیاری نیز تاثیر منفی گذاشته و درامد انها‬ ‫را کاهش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬شورای پول و اعتبار در نشستی‬ ‫که امروز برگزار می شود‪ ،‬قرار است راهکارهای کمک‬ ‫به کسب و کارهایی را بررسی کند که به دلیل شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬دچار کاهش درامد و مش��کالت مالی شده اند‪.‬‬ ‫تاکس��ی رانان چه درون ش��هر و چه بین ش��هرها از‬ ‫قش��رهایی هس��تند که از بحران پیش امده‪ ،‬اسیب‬ ‫فراوان دیده و با کاهش درامد روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫شناسایی ‪۱۵۰‬‬ ‫استارت اپ حمل ونقلی‬ ‫‪14‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬درصدی مسافران مترو تهران‬ ‫ضدعفونی کردن‬ ‫معابر اصفهان‬ ‫ضدعفونی کردن‬ ‫تاکسی ها در بندرعباس‬ ‫رئیس س��ازمان مدیری��ت حمل ونقل بار و‬ ‫مس��افر ش��هرداری بندرعباس‪ ،‬از ضدعفونی‬ ‫کردن تاکس��ی های شهری و راه اندازی گشت‬ ‫ضدعفونی س��یار برای تاکس��ی های گردشی‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬س��عید حسینی پور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای پیش��گیری و مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا در ش��هر‪ ،‬از ابتدای هفته جاری‬ ‫چند گروه برای گندزدایی و ضدعفونی کردن‬ ‫تاکسی های درون ش��هری بندرعباس اغاز به‬ ‫کار کرده ان��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین به منظور‬ ‫ضدعفون��ی کردن تاکس��ی های گردش��ی در‬ ‫س��طح ش��هر‪ ،‬گش��ت ضدعفونی کننده سیار‬ ‫راه اندازی شده است‪ .‬حسینی پور تصریح کرد‪:‬‬ ‫ضدعفونی کردن تاکس��ی های ش��هری در ‪۲‬‬ ‫نوبت صبح و عصر هر روز انجام می شود‪.‬‬ ‫ضدعفونی کردن‬ ‫ناوگان عمومی قم‬ ‫اس��تاندار قم گفت‪ :‬حمل ونقل عمومی شهر‬ ‫قم‪ ،‬محدود و ضدعفونی می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬بهرام سرمس��ت با بی��ان اینکه پیگیر‬ ‫گرفتن مجوز برای اماده سازی بیمارستان های‬ ‫خیری��ه و خصوصی به منظور پذیرش بیماران‬ ‫مشکوک به کرونا هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در زمینه‬ ‫اماده ک��ردن فضاهای ورزش��ی‪ ،‬مجتمع های‬ ‫فرهنگی و مدرس��ه ها برای پذی��رش بیماران‬ ‫در زم��ان اضطراری اقداماتی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از دیگر اقدام��ات‪ ،‬تامین‬ ‫نیروی انس��انی اعم از کادر پزشکی‪ ،‬پرستاری‬ ‫و غیرپزش��کی از وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و‬ ‫اموزش پزش��کی است‪ .‬سرمس��ت بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای پیش��گیری از ش��یوع بیم��اری کرونا‪،‬‬ ‫حمل ونقل عمومی در سطح شهر قم‪ ،‬محدود‬ ‫و ضدعفون��ی می ش��ود‪ .‬اس��تاندار ق��م گفت‪:‬‬ ‫افزایش تعداد داروخانه های شبانه روزی استان‬ ‫با هدف کاهش تراکم مراجعان و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت خیران سالمت با محوریت هالل احمر‬ ‫و س��ازمان های مردم نهاد از دیگر رویکردهای‬ ‫مهم در پیشگیری و درمان بیماری کروناست‪.‬‬ ‫احتمال راه اندازی‬ ‫بیمارستان صحرایی‬ ‫در گلستان‬ ‫مع��اون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی‬ ‫گلس��تان گف��ت‪ :‬در حال رایزنی ب��رای گرفتن‬ ‫کیت از وزارت بهداش��ت هس��تیم و نیاز روزانه‬ ‫اس��تان حدود ‪ ۲۰‬نمونه گی��ری و در ماه حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیت اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��راج الدین‬ ‫عارف نی��ا اظهارک��رد‪ :‬تجهی��زات و دس��تگاه‬ ‫تش��خیص ویروس کرونا از دوشنبه وارد استان‬ ‫شده و ازمایش��گاه تجهیز و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫عارف نی��ا بیان کرد‪ :‬اگر تخت های بیمارس��تان‬ ‫صی��اد ش��یرازی ک��ه ب��رای بس��تری بیماران‬ ‫مشکوک به کرونا و بیماران تنفسی اماده شده‬ ‫است‪ ،‬کفایت نکرد یکی از بیمارستان های غرب‬ ‫اس��تان را خالی خواهیم کرد‪ .‬همچنین ممکن‬ ‫است برای راه اندازی بیمارستان صحرایی اقدام‬ ‫کرده و از امکانات ارتش و س��پاه کمک بگیریم‪.‬‬ ‫عارف نی��ا بیان ک��رد‪ :‬در مجموع ح��دود ‪۷۰۰‬‬ ‫بیمار تنفسی و مش��کوک به کرونا در گلستان‬ ‫بستری شده که با ترخیص بخشی از انها‪ ،‬تعداد‬ ‫بستری شده های فعلی حدود ‪ ۲۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با توجه به شیوع‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫تعداد مسافران‬ ‫ناوگان مترو‬ ‫تهران و حومه‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئی��س اداره خدمات ش��هری ش��هرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬از نخستین روز اعالم اماده باش‬ ‫ب��رای مقابله با کرونا‪ ،‬امکانات عمومی ش��هر‬ ‫ش��امل س��رویس های بهداش��تی‪ ،‬مت��رو و‬ ‫اتوبوس ها‪ ،‬اداره ها‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬ماشین االت‬ ‫ش��هری و س��رویس های دیگ��ر‪ ،‬روزانه ضد‬ ‫عفونی ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬غالمرضا‬ ‫س��اکتی اظهارکرد‪ :‬ب��ه زودی برخ��ی معابر‬ ‫پرت��ردد اصفهان‪ ،‬به طور مح��دود ضدعفونی‬ ‫خواهند ش��د زیرا با توجه ب��ه اینکه ویروس‬ ‫کرونا روی س��طوح قرار می گیرد و معابر تنها‬ ‫محل گذر هستند‪ ،‬ضدعفونی کردن همه این‬ ‫مکان ها از نظر بهداشتی تاثیر چندانی ندارد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه ابعاد این کار زیاد است و امکانات‬ ‫کافی وجود ندارد‪ .‬س��اکتی افزود‪ :‬قرار اس��ت‬ ‫م��واد ضدعفونی کننده تایید ش��ده ازس��وی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی که اب ژاول بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد است و اسیب های محیط زیستی و‬ ‫خاصیت رنگ بری ندارد‪ ،‬در معابر‪ ،‬خیابان ها‪،‬‬ ‫حوالی بیمارستان ها‪ ،‬جلو اداره ها و مکان های‬ ‫پرجمعیت‪ ،‬به وس��یله خودروهای سم پاش��ی‬ ‫شهرداری‪ ،‬محلول پاشی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره ب��رداری مت��رو تهران و‬ ‫حومه اع�لام کرد‪ :‬با توجه به ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد مس��افران این ناوگان کاهش یافت‬ ‫اما س��رفاصله حرکت قطارها ب��دون تغییر در حال‬ ‫فعالیت است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫بهره ب��رداری مترو تهران و حوم��ه‪ ،‬فرنوش نوبخت‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا تعداد مسافران‬ ‫ناوگان مترو تهران و حومه حدود ‪ ۷۰‬درصد کاهش‬ ‫یاف��ت اما برای جلوگیری از تجم��ع افراد در داخل‬ ‫قطارها‪ ،‬سرفاصله قطارها همچون روزهای عادی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت های بهداشتی این شرکت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬روزانه در چندی��ن نوبت قطارهای مترو‬ ‫شست وشو و ضدعفونی می شوند‪.‬‬ ‫نوبخ��ت تصری��ح کرد‪ :‬براس��اس ش��یوه نامه های‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬هندریل های پل��ه برقی‪ ،‬پله های‬ ‫ثاب��ت‪ ،‬صندلی ها‪ ،‬دس��تگاه های فروش بلیت و همه‬ ‫مکان هایی که مس��افران با ان در تماس هس��تند‪،‬‬ ‫روزان��ه در چند نوب��ت در ایس��تگاه های ابتدایی و‬ ‫انتهایی هرخط ضدعفونی می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مقابله با این ویروس و جلوگیری از‬ ‫انتشار این بیماری هماهنگی الزم با بازرسان وزارت‬ ‫بهداشت ش��ده و جای هیچ نگرانی برای شهروندان‬ ‫و مس��افران نیس��ت که در همین زمینه نس��بت به‬ ‫ارائه اموزش های ش��هروندی با نصب پوس��تر‪ ،‬بنر و‬ ‫تابلوهای اموزش��ی در ایس��تگاه ها و قطارها‪ ،‬پخش‬ ‫کلیپ های اموزش��ی از مانیتور ایستگاه ها و قطارها‬ ‫و همچنین پخش پیام های اطالع رسانی از اتاق های‬ ‫کنترل در همه خطوط هفت گانه اقدام کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران و حومه به تشریح‬ ‫عملکرد پیش��گیرانه این ش��رکت از بهمن امس��ال‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬با توجه به ش��یوع بیماری کرونا‬ ‫شیوه نامه های جدیدی از سوی وزارت بهداشت برای‬ ‫این ش��رکت ابالغ شد و این کار با حساسیت و دقت‬ ‫بیشتری روزانه انجام می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هم��ه مکان هایی که مس��افران ب��ا ان در تماس هس��تند‪ ،‬روزانه‬ ‫در چند نوبت در ایس��تگاه های ابتدایی و انتهایی هرخط ضدعفونی‬ ‫می شوند‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بر اس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده‪،‬‬ ‫مواد ضدعفونی کننده ب��رای راهبران و مرکز فرمان‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫همچنین برای ‪ ۵‬هزار نیروی ایستگاه ها‪ ،‬براساس‬ ‫پروت��کل ملی که ب��رای حفاظت از نیروی انس��انی‬ ‫داریم‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده تهیه ش��ده و مش��کلی‬ ‫در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫نوبخت تاکید کرد‪ :‬برای افزایش رعایت بهداش��ت‬ ‫اق��دام ب��ه جم��ع اوری ابخوری ها‪ ،‬دس��تگیره های‬ ‫تبلیغاتی قطاره��ا‪ ،‬تعطیلی اتاق های مادر و کودک‪،‬‬ ‫تعطیلی غرفه های ارائه کنن��ده مواد غذایی روباز در‬ ‫ایستگاه ها کرده ایم‪ ،‬همچنین تمهیدات بهداشتی در‬ ‫نمازخانه ایستگاه ها اجرا کرده ایم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬افزایش تعویض کیس��ه های زباله در‬ ‫ایس��تگاه ها‪ ،‬اس��تفاده از همه ظرفیت تهویه هوا در‬ ‫قطارها و اصالح س��ناریوی هواس��ازها ب��رای تهویه‬ ‫فعال ه��وای ایس��تگاه ها از دیگر اقدامات ش��رکت‬ ‫بهره برداری مترو تهران است‪.‬‬ ‫وی��روس کرونا که با عنوان رس��می «کووید ‪»۱۹‬‬ ‫از ‪ ۱۲‬دس��امبر سال گذش��ته میالدی (دی ‪ )۹۸‬در‬ ‫استان هووی چین شیوع یافت‪ ،‬تاکنون بیش از ‪۸۰‬‬ ‫ه��زار نفر را مبتال کرده و ج��ان بیش از ‪ ۲‬هزار نفر‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫این ویروش از چین به بیش از ‪ ۵۰‬کش��ور سرایت‬ ‫کرده که ایران پس از چین‪ ،‬دومین امار فوت در اثر‬ ‫ابتال به این بیماری را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش��کی‪ ،‬تعداد مبتالیان قطعی به ویروس کرونا در‬ ‫کشور تاکنون ‪ ۹۸۷‬نفر هستند که از این میان‪۵۴ ،‬‬ ‫نفر جان باخته اند‪.‬‬ ‫سهم مشارکت های مردمی در مقابله با کرونا‬ ‫رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر تهران بر‬ ‫ضرورت استفاده از ظرفیت مش��ارکت های مردمی برای مقابله‬ ‫با کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬رض��ا کرمی محمدی در نشس��ت کارگروه‬ ‫مشارکت های مردمی ستاد مدیریت بحران بیماری کرونا گفت‪:‬‬ ‫ویروس کرونا می تواند موجب ترس‪ ،‬افسردگی و منفعل شدن‬ ‫مردم ش��ود‪ ،‬بنابراین این کارگروه برای فعال ش��دن مردم در‬ ‫کمک به خود و دیگران فرصت خوبی است‪ .‬همچنین این ستاد‬ ‫باید برای تعطیالت عید نوروز تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای فرماندهی س��تاد مدیریت بیم��اری کرونا در‬ ‫کالنش��هر تهران با بیان اینکه هرگونه ورود و خروج در ش��هر‬ ‫به افزایش ش��یوع این ویروس کمک خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫ت��ا جایی ک��ه امکان دارد از میزان تردد ش��هروندان در ش��هر‬ ‫کاس��ته ش��ود‪ ،‬به همین منظور باید با استفاده از زیرساخت ها‬ ‫و امکانات ش��هرداری ته��ران و ایجاد پویش ه��ای داوطلبانه و‬ ‫مردمی ش��هروندان برای کمک به یکدیگر‪ ،‬س��المندان و سایر‬ ‫اقشار محروم جامعه اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به گفته مس��ئوالن در روزهای اینده‪ ،‬ش��یوع این‬ ‫ویروس به اوج می رس��د و هرچه میزان ش��یوع فراگیرتر شود‪،‬‬ ‫حذف ان از جامعه طوالنی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫کرمی محمدی درباره مصوبه های این نشس��ت گفت‪ :‬در این‬ ‫نشس��ت مقرر شد سازمان فاوا‪ ،‬ضمن مذاکره با اپلیکیشن های‬ ‫موف��ق و پرطرفدار ب��رای کمک به مش��ارکت های مردمی در‬ ‫مسئله کرونا امکان سنجی کند‪ .‬ستاد ساماندهی مشارکت های‬ ‫اجتماعی محله ها نیز نس��بت به راه اندازی دفتر مشارکت های‬ ‫مردمی به منظور جذب و س��اماندهی مشارکت های شهروندان‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براورد تعداد مورد نیاز برای اسکان داوطلبان و‬ ‫ایجاد ظرفیت پشتیبانی و اسکان انها در شهر تهران‪ ،‬راه اندازی‬ ‫س��امانه کار داوطلبانه ازسوی ستاد س��اماندهی مشارکت های‬ ‫اجتماعی محله ها با همکاری سازمان فاوا و بارگذاری در سایت‬ ‫شهرداری تهران از دیگر مصوبه های این نشست بود‪.‬‬ ‫کرمی محمدی افزود‪ :‬به منظور جلب مشارکت های مردمی‬ ‫و کارهای داوطلبان مقرر ش��د سازمان فاوا با همکاری سازمان‬ ‫پیش��گیری و مدیریت بحران از ظرفیت های اپلیکیش��ن شهر‬ ‫اماده استفاده کند‪ .‬مرکز ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری‬ ‫ته��ران نیز موظف ش��د از ظرفیت هنرمندان ب��رای اموزش و‬ ‫جلب مشارکت های مردمی استفاده کرده و با همکاری سازمان‬ ‫پیشگیری و مدیریت بحران از ظرفیت یک ساعت پخش روزانه‬ ‫استودیو شهر اماده استفاده کند‪.‬‬ ‫خسارت سیل به ‪ ۵۰‬کیلومتر راه های عشایری پلدختر‬ ‫رئی��س اداره امور عش��ایر پلدختر از خس��ارت ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫ریالی س��یل به بیش از ‪ ۵۰‬کیلومتر از راه های عش��ایری این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫سیدعیسی کاظمی در گفت وگو با مهر از خسارت ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫ریالی س��یل به راه های عشایری پلدختر خبر داد و اظهارکرد‪:‬‬ ‫بارندگی های اخیر و وقوع سیالب در مناطق مختلف شهرستان‬ ‫پلدختر بیش از ‪ ۵۰‬کیلومتر راه عش��ایری را دچار خس��ارت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۹ :‬روس��تای عشایری شهرستان پلدختر شامل‬ ‫تخت چان‪ ،‬دره بیخیر‪ ،‬تخت اب‪ ،‬گردکانه‪ ،‬پیرمار‪ ،‬حلد‪ ،‬انارود‬ ‫کوچک و بزرگ‪ ،‬باغ کاوه‪ ،‬کرکی س��رامد‪ ،‬کرکی لفت‪ ،‬کرکی‬ ‫دول کنار‪ ،‬کول چپ‪ ،‬هرنوی‪ ،‬چارتا‪ ،‬چغافری‪ ،‬جورزار‪ ،‬س��یاه‬ ‫گالل و سرگچ براثر سیل دچار خسارت شدند‪.‬‬ ‫رئی��س اداره ام��ور عش��ایر پلدختر گف��ت‪ :‬راه ارتباطی ‪۸‬‬ ‫چرا هوای تهران الوده است؟‬ ‫سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫درباره علت الودگی هوا در روزهای اخیر توضیح داد‪.‬‬ ‫یوسف حجت در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه کارشناسان‬ ‫منبع انتش��ار و تهویه را دو بال الودگی ه��وا می دانند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اینکه چه قدر منابع االینده منتش��ر ش��ود‪ ،‬در اختیار‬ ‫انسان هاس��ت اما تهویه که همان باد اس��ت‪ ،‬پدیده ای طبیعی‬ ‫بوده و در اختیار انسان ها نیست‪.‬‬ ‫حجت ب��ا بیان اینکه انتش��ار منابع االین��ده و نبود تهویه‪،‬‬ ‫موجب ایجاد الودگی هوا می شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر وضعیت‬ ‫تهویه ه��وای تهران یا همان باد به ش��دت کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت به گونه ای که براساس نمودارهای موجود‪ ،‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫ضریب تهویه هوا در تهران ‪ ۱۱۰۰‬بوده اما درحال حاضر ضریب‬ ‫تهوی��ه فعلی کمتر از عدد ‪ ۶۰۰‬اس��ت و ای��ن امر کاهش ‪۴۰‬‬ ‫درصدی ضریب تهویه هوا نس��بت به س��ال گذش��ته را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با‬ ‫بیان اینکه کارشناسان با به دست اوردن سرعت باد و ضخامت‬ ‫الیه وارونگی‪ ،‬ضریب تهویه را به دست می اورند‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫کاه��ش تردد خودروها در این روزها‪ ،‬انتش��ار الودگی هوا کم‬ ‫ش��ده اما ضریب تهویه نیز کاهش یافته اس��ت‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫در اذر س��ال گذشته ضریب تهویه هوا ‪ ۱۱۰۰‬بوده اما در اذر‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ضریب تهویه به عدد ‪ ۷۵۰‬رسیده که اگر بخواهیم‬ ‫این وضعیت را به ش��رایط فعلی تعمیم دهیم می بینیم ضریب‬ ‫تهویه هوا به شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫حجت افزود‪ :‬این که انتظار داش��ته باشیم در تهران همیشه‬ ‫هوا پاک باشد‪ ،‬انتظار درستی نیست چرا که بخشی از الودگی‬ ‫ه��وا (بارندگی و باد) در اختیار انس��ان ها نیس��ت و نبود این‬ ‫عوامل سبب کاهش ضریب تهویه می شود‪.‬‬ ‫روستای عشایری شهرستان شامل روستاهای پیرمار‪ ،‬هرنوی‪،‬‬ ‫کرکی لف��ت‪ ،‬کرکی دول کنار‪ ،‬حلد‪ ،‬انارود کوچک و بزرگ و‬ ‫چغافری در اثر سیالب مسدود شد‪.‬‬ ‫کاظمی افزود‪ :‬به علت دسترس��ی نداش��تن به راه ارتباطی‪،‬‬ ‫امکان ارس��ال اذوق��ه‪ ،‬ارد خانه پزی و مواد ش��وینده با توجه‬ ‫به بیم��اری کرونا وجود ندارد بنابر ای��ن از هالل احمر مرکز‬ ‫استان درخواس��ت بالگرد ش��د‪ ،‬اما تاکنون اقدامی در زمینه‬ ‫اعزام بالگرد به شهرس��تان انجام نش��ده و نبود امداد هوایی و‬ ‫ارس��ال اذوقه به عش��ایر که راه ارتباطی انها در جریان سیل‬ ‫اخیر قطع شده‪ ،‬مشکل ساز شده و انها را در مضیقه قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور عشایر پلدختر با بیان اینکه تلفات جانی در‬ ‫سیل نداشتیم‪ ،‬افزود‪ ۱۵۰ :‬خانوار عشایری شهرستان پلدختر‬ ‫در سیل اخیر دچار خسارت شدند‪.‬‬ ‫احتمال تکرار فاجعه سیل خوزستان‬ ‫نماینده خوزس��تان در ش��ورای عالی اس��تان ها ب��ا انتقاد از‬ ‫الیروبی نش��دن رودخانه های کارون و کرخ��ه و احتمال تکرار‬ ‫س��یل ابتدای سال گفت‪ :‬با گذشت یک سال از سیل فروردین‬ ‫هیچ گونه الیروبی در رودخانه های استان انجام نشده است که‬ ‫این می تواند فاجعه افرین باشد‪.‬‬ ‫سیدمحسن موس��وی زاده در گفت وگو با ایلنا درباره اخرین‬ ‫وضعیت س��یل بندها و الیروبی بس��تر رودخانه ها و کانال های‬ ‫هدایت اب به س��وی تاالب ها اظهارکرد‪ :‬با گذشت حدود یک‬ ‫سال از س��یل ابتدای سال در استان خوزستان و خسارت های‬ ‫فراوان��ی که س��یل به زیرس��اخت های ش��هری و روس��تایی‪،‬‬ ‫کش��اورزی و جاده ه��ای اس��تان وارد کرد‪ ،‬متاس��فانه تاکنون‬ ‫هیچ گون��ه الیروب��ی در رودخانه ه��ای کارون‪ ،‬کرخ��ه و دیگر‬ ‫رودخانه های اس��تان انجام نش��ده و حتی کانال های طبیعی و‬ ‫مصنوعی که اب ناشی از سیالب ها را به سوی تاالب ها هدایت‬ ‫می کردند‪ ،‬الیروبی نشده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقدامات الیروبی بس��تر رودخانه های اس��تان‬ ‫خوزستان بسیار دشوار بوده و از عهده مسئوالن استانی خارج‬ ‫است و نیاز به عزمی ملی دارد‪.‬‬ ‫موس��وی زاده با اش��اره به اینکه اگر سیلی مشابه سیل اوایل‬ ‫امسال در استان خوزستان رخ دهد‪ ،‬فاجعه دوباره تکرار خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر س��یل بندهایی که ازسوی مردم ایجاد شده‬ ‫بود‪ ،‬جمع اوری شده اند‪.‬‬ ‫نماین��ده خوزس��تان در ش��ورای عالی اس��تان ها گفت‪ :‬اگر‬ ‫خروجی اب س��دهای اس��تان خوزس��تان به درستی مدیریت‬ ‫ش��ود‪ ،‬میزان خسارت های سیل احتمالی در این استان کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬اگر س��ال گذشته از اواخر پاییز اب پشت سدها تخلیه‬ ‫می شد‪ ،‬شاهد این همه خس��ارت در بسیاری از مناطق استان‬ ‫نبودیم‪.‬‬ ‫دفن پسماندهای بیمارستانی مربوط به کرونا در محل ویژه‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مرکز دفن جداگانه ای با عمق بیشتر و شرایط ایزوله برای‬ ‫دفع پسماند بیمارستان های کرونایی ها در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬صدرالدی��ن علیپور افزود‪ :‬پس از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا تالش ش��د ناوگان ش��هرداری در حوزه پسماند‬ ‫پزش��کی گس��ترش یابد ت��ا در م��دت کمتری پس��ماندهای‬ ‫بیمارستانی جمع اوری شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای بیمارس��تان های وی��ژه بیماران کرونایی‬ ‫ه��م ماش��ین االت جداگانه ای در نظر گرفتیم و مقرر ش��د فاز‬ ‫زباله س��وز موج��ود تکمی��ل و تغییراتی در ان ایجاد ش��ود تا‬ ‫مجموعه پسماندهای پزشکی را به طور کامل بسوزانیم‪.‬‬ ‫علیپور درباره دفن زباله های تهران پس از شیوع کرونا گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر زباله ها در عمق بیش��تر و با ریختن اهک بیشتر‬ ‫دفن می ش��ود اما شاید به سمت س��وزاندن کامل پسماندهای‬ ‫بیمارستانی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬در حوزه خدمات شهری در‬ ‫حال رایزنی با ش��هرداران مناطق هس��تیم تا با تامین وسایل‬ ‫محافظت��ی مانند دس��تکش و ماس��ک‪ ،‬رویاروی��ی پاکبانان با‬ ‫پسماندها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری تهران با بیان‬ ‫اینکه وزارت بهداش��ت درباره پس��ماندهای خشک و تفکیک‬ ‫پس��ماند پروتکل ارائ��ه نداده بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای پیش��گیری‬ ‫از خط��رات احتمالی و با توجه به تجربه کش��ور چین‪ ،‬تفکیک‬ ‫پس��ماندهای خانگی را که احتمال انتقال ویروس در ان وجود‬ ‫داشت‪ ،‬تعطیل کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مقرر ش��د قراردادهای پیمان��کاران تفکیک‬ ‫پسماند به مدت یک ماه تمدید شده و حقوق کارکنان انها در‬ ‫این مدت پرداخت شود‪.‬‬ ‫به گفته علیپور‪ ،‬تفکیک پس��ماند خشک در سطح مخازن و‬ ‫ارادکوه و ایستگاه های میانی منتفی شده است و پسماندها به‬ ‫طور مستقیم برای دفع منتقل می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انجام این کار برای مرکز پس��ماند بس��یار‬ ‫س��نگین است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬حاال باید بیش از ‪ ۶‬هزار تن‬ ‫پس��ماندهای جمع ش��ده از ش��هر را دفع کنیم اما این روش‬ ‫درحال حاضر علمی ترین ش��یوه برای مدیریت پسماند به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2020‬‬ ‫شماره ‪1481‬‬ ‫پیاپی ‪2799‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت کسب و کارهای هنری بعد از بحران کرونا‬ ‫دخل و خرج فرهنگ و هنر جور می شود؟‬ ‫در حالی که ش�یوع ویروس کرونا در کش�ور وارد‬ ‫هفته سوم خود می شود بسیاری از کسب و کارهای‬ ‫فرهنگی و هنری در کش�ور به حالت تعلیق درامده‬ ‫و به نظر می رس�د شرایط بحرانی تا چند هفته دیگر‬ ‫نیز ادامه داش�ته باش�د‪ .‬انچ�ه این روزه�ا بیش از‬ ‫گذشته برای صاحبان مش�اغل مهم است این است‬ ‫که می توانند باز هم بازار خود را بهبود ببخشند و به‬ ‫دوران پیش از شیوع ویروس کرونا بازگردند؟‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬فعالیت های فرهنگی و‬ ‫هنری جزو نخس�تین گروه هایی بودند که به واسطه‬ ‫ش�یوع وی�روس کرون�ا به ط�ور داوطلبان�ه تعطیل‬ ‫ش�دند‪ .‬حتی برخ�ی از هنرمن�دان در گفت وگوها و‬ ‫یادداش�ت هایی بر ضرورت حفظ سالمت شهروندان‬ ‫و اولویت نجات جان انس�ان ها بر اجرای فعالیت های‬ ‫خود تاکید داشتند‪.‬‬ ‫در روزه�ای پایانی س�ال بس�یاری از فعالیت ها و‬ ‫کس�ب و کارها چش�م امیدش�ان به رونق بازار شب‬ ‫عید است‪ .‬بس�یاری از هنرمندان و اهالی فرهنگ و‬ ‫هنر در این روزها کس�ب و کارش�ان رونق بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬هنرمن�دان موس�یقی با برپایی کنس�رت های‬ ‫موسیقی و سینماگران با اکران نوروزی و هنرمندان‬ ‫تئات�ر با اج�رای نمایش های ویژه خود به اس�تقبال‬ ‫بهار می روند‪ .‬از سویی کتابفروشی ها و مراکز فروش‬ ‫محص�والت فرهنگ�ی نیز با فروش کت�اب به عنوان‬ ‫ی�ک کاالی فرهنگی که بس�یاری از مردم به عنوان‬ ‫عی�دی به عزیزانش�ان می دهن�د ب�ازار پررونقی را‬ ‫تجربه می کنند‪ .‬تصور کنید این همه رونق به یکباره‬ ‫و ب�ا یک مهمان مزاحم فروکش کرده و هیچ کدام از‬ ‫این فعالیت ها انجام نمی ش�ود؟ اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫باید چگونه این خسارت ها را جبران کنند؟ ایا دولت‬ ‫به کمک کس�ب و کارهایی که در این مقطع اس�یب‬ ‫دیدند می اید؟‬ ‫‹ ‹نامه به رئیس جمهوری‬ ‫در همین رابطه یک صنف موس��یقایی با انتشار و ارسال‬ ‫نامه ای به رئیس جمهوری درخواس��ت کرد خس��ارت های‬ ‫ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا را برای اهالی موسیقی در‬ ‫نظر بگیرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از نامه انجمن صنفی هنرمندان موس��یقی‬ ‫امده اس��ت‪ :‬هجوم ویروس ناش��ناخته کرون��ا‪ ،‬تمامی ما‬ ‫ایرانیان را در وضعیتی ناگوار و ش��کننده قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫در تبعیت از دس��تورات پیش��گیرانه بهداشتی‪ ،‬بسیاری از‬ ‫اماکن پرتردد چون‪ ،‬سینماها‪ ،‬تاالرهای کنسرت موسیقی‬ ‫بسته شده اند‪ ،‬مدرسه ها و دانشگاه های دولتی و خصوصی‬ ‫تعطیل و اموزشگاه های ازاد نیز به ناچار و برای پیش گیری‬ ‫از اسیب های جدی دچار وقفه کاری شده اند‪.‬‬ ‫صنف موس��یقی نیز که از جمله استفاده کنندگان اصلی‬ ‫از چنین اماکنی اس��ت‪ ،‬بنابر تعهد خود نسبت به سالمت‬ ‫جامعه و در جهت گذر هرچه سریع تر از وضعیت تاسف بار‬ ‫کنونی فعالیت خود را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫تدریس در اموزشگاه های موسیقی که امروزه مهم ترین‬ ‫مراکز درامدی اعضای صنف موس��یقی است‪ ،‬تعطیل شده‬ ‫و الجرم اس��یبی جدی بر کس��ب و کارش��ان وارد شده‪،‬‬ ‫وضعیتی که زمان تداوم ان برای همگان نامشخص است‪.‬‬ ‫بس��یاری از اعضای صنف اما وضعیت اقتصادی مناسبی‬ ‫ندارند و بیکاری و توقف فعالیت های انها به ویژه در استانه‬ ‫سال نو‪ ،‬اس��یب های جدی بر معیشت شان وارد ساخته و‬ ‫می س��ازد‪ .‬هنرمندانی که اکثریت ایش��ان در وضعیت های‬ ‫ع��ادی نیز با توجه به محدودیت ها و بی مهری های معمول‬ ‫دش��واری های فراوان معیش��تی دارند و گاه حتی از توان‬ ‫پرداخت سهم حق بیمه خود نیز ناتوانند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی بحرانی‪ ،‬انجم��ن صنفی هنرمندان‬ ‫موس��یقی تقاضا دارد و پیش��نهاد می کن��د‪ ،‬دولت محترم‬ ‫هرچه در ت��وان دارد در تعدیل وضعیت موجود همه احاد‬ ‫جامعه و به ویژه اهالی محترم هنر و موس��یقی به کار گیرد‬ ‫و به عنوان نمونه س��هم بیمه کارگ��ری این حوزه را برای‬ ‫مدتی که شرایط ویژه بر کشور حکمفرماست پرداخت کند‬ ‫تا هنرمندان موسیقی بتوانند با تبعات و زیان کمتری این‬ ‫دوران دشوار را پشت سر بگذارند‪ .‬انجمن صنفی هنرمندان‬ ‫موس��یقی امیدوار اس��ت با همراهی هموطنان و نیز یاری‬ ‫دولت بتوان چنین شرایط دشواری را هرچه سریع تر پشت‬ ‫سر نهاد‪.‬‬ ‫‹ ‹به اینده امیدواریم‬ ‫نامه انجمن صنفی هنرمندان موسیقی به حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهوری نش��ان از ان دارد که ای��ن اتفاق مبتال به‬ ‫بقیه فعالیت های فرهنگی و هنری نیز هست‪.‬‬ ‫باب��ک چم��ن ارا مدیر انتش��ارات موس��یقی بتهوون در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار‬ ‫با اش��اره به مش��کالت پیش‬ ‫امده می گوید‪ :‬طبیعی اس��ت که تمامی مردم از مشکالت‬ ‫به وجود امده اگاه هس��تند‪ .‬من نیز با خودم عهد بس��تم‬ ‫در این ش��رایط که اوضاع کش��ور از لحاظ روحی و هجوم‬ ‫اخبار ناگوار ش��کننده و اسیب پذیر است حرفی از گالیه ها‬ ‫و مش��کالت نزنم‪ .‬وی در ادامه گف��ت‪ :‬امیدوارم با همدلی‬ ‫مس��ئوالنه همه مردم روزهای سخت مبارزه با این بیماری‬ ‫سپری ش��ود‪ .‬سازندگی حس خوش��ایندی است که برای‬ ‫هم��ه حال بهتری را رق��م می زند و در این روزها تنها باید‬ ‫با روحی ه دادن و امید به اینده روزهای س��خت را پش��ت‬ ‫سر بگذاریم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر با اقتصاد ضعیفی که دارند روزهای س��خت و‬ ‫پرالتهابی را پشت سر می گذارند و چشم امیدشان به این است که‬ ‫دولت پس از بهبود ش��رایط در کنار انها باش��د و خسارت هایی را که‬ ‫به انها در این روزها وارد شده است جبران کند‬ ‫‹ ‹لغو رویدادهای موسیقایی کار درستی بود‬ ‫رامین صدیقی ناش��ر و تهیه کننده موسیقی درباره تاثیر‬ ‫کرون��ا بر فعالیت های موس��یقی ب��ه هنرانالین گفت‪ :‬این‬ ‫بیماری تاثیر زیادی بر روند فعالیت های ما گذاش��ته است‪.‬‬ ‫اول از همه این که رویدادهای زنده به طور کل لغو شده اند‪.‬‬ ‫نکته بعدی ای��ن که در این مقطع زمانی اصوالً برنامه های‬ ‫ط کارها شده‬ ‫ضبط زیاد است و شیوع این بیماری مانع ضب ‬ ‫اس��ت‪ .‬معموالً همیشه از اواخر بهمن ماه تا اواخر اسفندماه‬ ‫وق��ت خوبی ب��رای کارهایی اس��ت که نیاز به س��ازهای‬ ‫ارکسترال دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال به نسبت سال های گذشته جمعیت‬ ‫کمتری ب��رای خریدهای عی��د نوروز به مراک��ز فرهنگی‬ ‫مراجعه می کنند که همین مس��ئله باعث می شود فروش‬ ‫محصوالت ما هم کمتر شود‪.‬‬ ‫صدیق��ی درب��اره موافق ی��ا مخالف بودن خ��ود با طرح‬ ‫اجباری لغو رویدادهای موس��یقی توضی��ح داد‪ :‬این کاری‬ ‫اس��ت که باید انجام می شد‪ .‬به نظر من حتی باید زودتر از‬ ‫این ها صورت می گرفت که کار به اینجا نرسد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای تسویه وام های بانکی مهلت بدهید‬ ‫در کنار فعالیت های اهالی موس��یقی یکی از صنف هایی‬ ‫که بیش��ترین اسیب را از تعطیلی عمومی می بیند ناشران‬ ‫و کتابفروش��ان هستند‪ .‬در شرایط عادی و با نزدیک شدن‬ ‫به روزهای پایانی س��ال‪ ،‬کتابفروش��ان با ف��روش کتاب و‬ ‫محصوالت فرهنگی می توانس��تند جب��ران رکود فصلی را‬ ‫بکنند‪ .‬با شرایط فعلی این امکان از انها سلب شده است‪.‬‬ ‫اعظم کیان افراز مدیر انتشارات و کتابفروشی کیان افراز‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار روزنامه‬ ‫با اش��اره به اینکه‬ ‫در ش��رایط فعلی تمام اصناف با مش��کل روبه رو هس��تند‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��یوع ویروس کرونا فعالیت های تمامی‬ ‫اصناف تحت تاثیر قرار گرفته است اما چون صنف ناشران‬ ‫و کتابفروش��ان همواره جزو صنوفی هستند که بیشتر در‬ ‫معرض اس��یب های اقتصادی ق��رار دارند بیش��تر از بقیه‬ ‫مش��اغل با بحران روبه رو می شوند‪ .‬در چنین شرایطی باید‬ ‫فکری اندیشید تا در روزهای پایانی سال که بهترین فصل‬ ‫خرید کت��اب و محصوالت فرهنگی و عیدی دادن اس��ت‬ ‫فعالیت کتابفروشان با مشکل روبه رو نشود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬پیش��نهاد من این است در این روزها‬ ‫که توصیه می ش��ود مردم حتی المق��دور از خانه های خود‬ ‫بی��رون نیاین��د و برای جلوگیری از ش��یوع ای��ن ویروس‬ ‫س��ازکاری توس��ط صنف کتابفروشان و ناش��ران تعریف‬ ‫شود تا به صورت چرخش��ی کتابفروشی ها در ساعت های‬ ‫محدودی فروشگاه خودشان را باز کنند و با رعایت تمامی‬ ‫ش��رایط ایمنی و بهداشتی اقدام به فروش محصوالت خود‬ ‫کنند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬راهکار دیگری که در این شرایط‬ ‫می توان��د کتابفروش��ان را از بحران اقتص��ادی خارج کند‬ ‫رو اوردن به فروش اینترنتی اس��ت‪ .‬بس��یاری از ناشران و‬ ‫کتابفروشی ها فروش��گا ه اینترنتی دارند و مردم می توانند‬ ‫در این روزها که مجبور هس��تند در خانه قرنطینه باش��ند‬ ‫با خری��د کتاب به صورت انالین اوق��ات فراغت خود را با‬ ‫خواندن کتاب بگذرانند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بسیاری از‬ ‫اهالی فرهنگ و ناش��ران و کتابفروش��ان شرایط سختی را‬ ‫برای امرار زندگی دارند گفت‪ :‬امیدوارم دولت در این زمینه‬ ‫همراه کاس��ب ها باشد‪ .‬بس��یاری از کسب و کارها به دلیل‬ ‫بی رونقی بازار نمی توانند اقساط بانکی وام ها و مالیات ها و‬ ‫دفاتر مالیاتی را تس��ویه کنند‪ .‬دولت و بانک ها باید در این‬ ‫شرایط در کنار مردم باشند و با مهلت های چند ماهه اجازه‬ ‫بدهند بعد از پایان یافتن بحران شیوع ویروس کرونا کسب‬ ‫و کارها خودشان را بازیابی کنند‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬ضمن‬ ‫اینکه دولت باید به کس��ب و کارهایی که بیشترین اسیب‬ ‫را از تعطیلی ها برده اند تسهیالتی را بدهد تا بتوانند شرایط‬ ‫سخت را پش��ت س��ر بگذارند‪ .‬این روزها روزهای همدلی‬ ‫است و نباید اجازه بدهیم که یک ویروس شاکله جامعه را‬ ‫دچار گسست کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی سینمای مستند‬ ‫بس��یاری از اهالی سینما و س��ینمای مستند نیز در این‬ ‫روزها با مش��کالت مشابهی روبه رو هس��تند‪ .‬فعالیت های‬ ‫کاری و برگ��زاری رویداده��ا و ایین های رونمایی و فروش‬ ‫محصوالت با مشکالت جدی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫فرزاد فره وش��ی کارگردان سینمای مستند در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار روزنامه‬ ‫با اشاره به مشکالت پیش امده‬ ‫گف��ت‪ :‬ما به خاطر نوع کارمان مجبوریم در س��ه ش��اخه‬ ‫ش تولید‪ ،‬تولید و برگزاری‬ ‫مختلف فعالیت کنیم‪ .‬یعنی پی ‬ ‫مراس��م رونمایی‪ .‬به این دلیل که ما پخش کننده برای اثار‬ ‫مس��تند نداریم و پخش کننده ها تمایلی برای اکران فیلم‬ ‫مس��تند ندارند مجبور هس��تیم که این کارها را خودمان‬ ‫انجام دهیم که بتوانیم کارهایمان را به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬بخش مهمی از ای��ن ارائه و تامین‬ ‫هزینه ها در مراس��م رونمایی اتفاق می افتد‪ .‬ما از چند ماه‬ ‫گذشته س��النی را گرفتیم که بتوانیم اثارمان را برای سه‬ ‫ماهه چهارم س��ال ارائه کنیم که با وج��ود اتفاق هایی که‬ ‫افتاد و ش��یوع ویروس کرونا برنام��ه را لغو کردیم‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ما نمی دانیم که در سال جدید می توانیم‬ ‫ای��ن برنام��ه را برگزار کنی��م یا نه چ��ون زمان های بدون‬ ‫استفاده بعد از نوروز زیاد داریم و تا پایان فروردین به دلیل‬ ‫س��فرهای نوروزی امکان برگزاری مراس��م ها و رونمایی ها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این در حالی است که در سال اینده بالفاصله‬ ‫بع��د از عید ن��وروز وارد ماه مبارک رمضان می ش��ویم که‬ ‫در ان م��اه هم کمتر مردم در چنین رویدادهایی ش��رکت‬ ‫می کنن��د و بع��د از ان ه��م وارد فصل گرم��ا و تعطیالت‬ ‫تابس��تانی خواهیم ش��د‪ .‬فره وش��ی در ادامه گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ما پیش تولید کارهایی که در سال جدید‬ ‫ق��رار بود اغاز کنی��م را تعطیل کردیم و نشس��ت ها و کار‬ ‫اداری ان را کنس��ل کردیم‪ .‬تولید هایمان را متوقف کردیم‬ ‫و می توان گفت ‪ ۶‬ماه از س��ال جدید را بیکار خواهیم بود‪.‬‬ ‫این باعث می ش��ود در س��ال جدید دچار مشکالت جدی‬ ‫بشویم چرا که این اتفاق امکان فعالیت را از ما گرفته است‪.‬‬ ‫ما حتی نمی دانیم در س��ال اینده می توانیم در زمان های‬ ‫مناس��ب سالن اجاره کنیم برای مراس��م هایمان یا نه‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که چه راهکاری برای برون رفت‬ ‫از این بحران در کس��ب و کار سینمای مستند وجود دارد‬ ‫گفت‪ :‬من راهکار خاصی برای جبران این اتفاق ها به ذهنم‬ ‫نمی رس��د‪ .‬چرا که ش��غل ما یک اجتم��اع خواهد بود که‬ ‫حداق��ل ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬نفر برای یک فیلمب��رداری در صحنه‬ ‫حضور دارند‪ .‬به عنوان مثال گریمور ارتباط نزدیک صورت‬ ‫به صورت ب��ا بقیه دارد و از لحاظ بهداش��تی امکان خطر‬ ‫انتقال ویروس وجود دارد‪ .‬یا صدابرداری که باید میکروفن‬ ‫وص��ل کند فاصله نزدیک دارد‪ .‬من هنوز به هیچ راهکاری‬ ‫نرسیدم که چطور می توان در این روزها که گویا تا خرداد‬ ‫س��ال اینده ادامه دارد کار کرد که اس��یبی به کسی وارد‬ ‫نش��ود‪ .‬از طرف��ی هم کار ما در بخش های��ی که در فضای‬ ‫باز انجام می ش��ود رعایت کردن مس��ائل بهداشتی تقریبا‬ ‫غیر ممکن است چرا که شرایط استاندارد نیست‪.‬‬ ‫این مس��تند س��از در ادامه افزود‪ :‬من فکر می کنم برای‬ ‫سال اینده باید برای گذارن زندگی فکر دیگری بکنیم چرا‬ ‫که این بحران امکان فعالیت را به ما نمی دهد‪ .‬باید امیدوار‬ ‫باش��یم که هر چه زودتر این بحران تمام شود تا بتوانیم به‬ ‫زندگی و کار و حرفه عادی خود بازگردیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان افزود‪ :‬ما این روزها با مش��کل دیگری نیز‬ ‫روبه رو هس��تیم که به خاط��ر نبود پخش کنن��ده مجبور‬ ‫هستیم خودمان کارهای فروش محصوالت را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مث�لا با س��ایت های ف��روش اینترنتی مذاک��ره کنیم یا با‬ ‫مراک��ز فروش محصوالت فرهنگی صحبت کنیم تا بتوانیم‬ ‫محصوالتم��ان را در انجا به فروش بذاریم در حالی که این‬ ‫جزو وظایف یک کارگردان یا یک تهیه کننده نیس��ت ولی‬ ‫در این ش��رایط مجبور هس��تیم خودمان این موضوع ها را‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�ازه نمی دهی�م گروه های نمایش�ی ضرر‬ ‫کنند‬ ‫گروه ه��ای نمایش��ی این روزها بیش��ترین اس��یب را از‬ ‫تعطیل��ی فعالیت هایش��ان می بینن��د‪ .‬انها ماه ه��ا تمرین‬ ‫می کنند ت��ا بتوانند اثرش��ان را روی صحنه ببرن��د‪ .‬اما با‬ ‫تعطیلی س��الن های نمایش و ترافیک قراردادها در س��ال‬ ‫اینده ام��کان اجرای انه��ا در فرصت دیگر وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫با این ح��ال برخی از مراکز فرهنگی و نمایش��ی همچون‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امیدوار هس��تند‬ ‫ب��ا راهکارهایی امکان ضرردهی گروه های نمایش��ی را کم‬ ‫کنند‪ .‬مدی��ر مرکز تئاتر و تئاتر عروس��کی کانون پرورش‬ ‫فکری ک��ودکان و نوجوانان تاکید ک��رد‪ :‬اجازه نمی دهیم‬ ‫گروه های��ی ک��ه نمایش هایش��ان به دلی��ل پیش گیری از‬ ‫گسترش ویروس کرونا تعطیل شده است‪ ،‬ضرر کنند‪.‬‬ ‫امیر مشهدی عباس درباره وضعیت اجرای گروه هایی که‬ ‫نمایش هایش��ان در اسفند به دلیل گسترش ویروس کرونا‬ ‫تعطیل شده است‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬احتمال دارد برخی از‬ ‫ای��ن گروه ها نتوانند بعد از عید به اج��رای اثار خود ادامه‬ ‫دهند‪ ،‬زیرا برنامه ریزی انان برای اجرا در اس��فند امس��ال‬ ‫بوده و برای بعد از عید پروژه های دیگری دارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه حق این گروه هاس��ت ک��ه اجرای‬ ‫خود را به طور کامل انجام بدهند‪ .‬بنابراین اگر خودش��ان‬ ‫تمایل داشته باش��ند‪ ،‬می توانند به اجرای اثار خود بعد از‬ ‫تعطیالت عید ادامه بدهند و اگر چنین امکانی نداش��تند‪،‬‬ ‫مبل��غ قرارداد ان��ان به طور کامل پرداخت خواهد ش��د و‬ ‫نمی گذاریم ض��رر کنند‪ .‬این مدیر هنری اف��زود‪ :‬قرار بود‬ ‫این اجراها تا ‪ ۲۳‬اس��فند ادامه داش��ته باشد و در مجموع‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬یا ‪ ۱۷‬اجرای گروه ها منتفی شده است که مبلغ‬ ‫ان پرداخت خواهد شد‪ .‬مشهدی عباس اضافه کرد‪ :‬تغییر‬ ‫برنامه برای ما دشوار خواهد بود‪ ،‬با این حال وضعیتی است‬ ‫ک��ه پیش ام��ده و همه ما برای جب��ران ان باید همکاری‬ ‫کنی��م‪ .‬بنابراین اگ��ر گروهی بتواند بع��د از عید به اجرای‬ ‫خود ادامه بدهد‪ ،‬مش��کلی نخواهد داش��ت‪ .‬او درباره زمان‬ ‫اغاز به کار برنامه های کانون در سال اینده گفت‪ :‬اگر همه‬ ‫چیز به روال عادی برگردد و س�لامتی افراد تضمین شود‪،‬‬ ‫امادگی داریم نیمه دوم فروردین ماه برنامه های نمایشی و‬ ‫س��ینمایی خود را اغاز کنیم و پیش بینی ما این است که‬ ‫جدول برنامه های مان در سال اینده تغییراتی ناچیز داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در هر حال هیچ گروهی حذف نخواهد شد و همه‬ ‫اجراها انجام می شود‪.‬‬ ‫امیر مش��هدی عباس خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫با این ک��ه اجرای نمایش ها تعطیل ش��ده ولی کادر اداری‬ ‫کانون فعال اس��ت و برنامه ریزی های الزم را پیش می برد‪،‬‬ ‫هرچند همه گرفتاری کرونایی داریم‪ .‬سه نمایش «کلوچه‬ ‫دارچینی» ب��ه کارگردانی مریم کاظم��ی‪« ،‬ارزوهای یک‬ ‫م��وش ک��ور» کار وحید نفر و «هفت خ��وان کودکان» به‬ ‫کارگردانی حس��ین مزینانی در حال اج��را بود که اجرای‬ ‫هر س��ه نمایش متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ق��رار بود‬ ‫نمای��ش «قص��ه حاجی فی��روز و نن��ه س��رما» کار جواد‬ ‫انصاف��ی اس��فندماه در این مرک��ز به صحنه ب��رود که به‬ ‫دلیل پیش��گیری از گس��ترش ویروس کرونا‪ ،‬این اجرا به‬ ‫فروردین ماه موکول شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪....‬‬ ‫به نظر می رس��د در این روزها تنه��ا چیزی که می تواند‬ ‫کش��ور را بار دیگر در مقابل یک رخداد بزرگ و تلخ ایمن‬ ‫کن��د همدلی و همراهی مردم و مس��ئوالن اس��ت‪ .‬اهالی‬ ‫فرهنگ و هنر با اقتصاد ضعیفی که دارند روزهای سخت و‬ ‫پرالتهابی را پش��ت سر می گذارند و چشم امیدشان به این‬ ‫اس��ت که دولت پس از بهبود ش��رایط در کنار انها باشد و‬ ‫از خس��ارت هایی که به انها در این روزها وارد ش��ده است‬ ‫صیانت کند‪.‬‬ ‫بابک چمن ارا‬ ‫در ش��رایطی ک��ه‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫بسیاری از رویدادهای‬ ‫فرهنگ��ی و هن��ری‬ ‫جه��ان را دس��ت کم‬ ‫ت��ا دو م��اه این��ده‬ ‫تحت الشعاع قرار داده‪،‬‬ ‫فع�لا تغییری در زم��ان برگزاری جش��نواره‬ ‫جهانی فیلم فجر رخ نداده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سی و هشتمین جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر طبق اعالم قبلی قرار اس��ت‬ ‫از تاریخ ‪ ۲۸‬فروردین تا ‪ 5‬اردیبهش��ت س��ال‬ ‫این��ده به دبیری محمدمهدی عس��گرپور در‬ ‫ته��ران برگزار ش��ود و از ان جا ک��ه احتمال‬ ‫تغییر تاریخ جش��نواره فیلم کن مطرح شده‬ ‫و همچنین در داخل کش��ور برپایی نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی کتاب تهران که در زمانی نزدیک‬ ‫به این جش��نواره برگزار می شد به بعد از ماه‬ ‫رمضان موکول شده‪ ،‬این پرسش مطرح است‬ ‫که ای��ا جش��نواره جهانی فیلم فج��ر هم به‬ ‫تعویق می افتد؟‬ ‫پیگیری های ایس��نا حاکی از این است که‬ ‫فع�لا تصمیمی ب��رای تغییر زم��ان برگزاری‬ ‫جش��نواره جهانی فیلم فجر گرفته نش��ده و‬ ‫پیش ت��ر مهمانان مختلفی ه��م برای حضور‬ ‫در ای��ن روی��داد قول داده اند‪ .‬ب��ا این حال به‬ ‫ش رو‬ ‫نظر می رس��د با توج��ه به ش��رایط پی ‬ ‫ممکن اس��ت بررس��ی هایی ب��رای تغییر در‬ ‫زم��ان برگزاری این روی��داد صورت گیرد؛ در‬ ‫واقع مسئوالن این رویداد هنری شرایط را به‬ ‫لحاظ شیوع ویروس کرونا به طور دقیق رصد‬ ‫می کنند تا بر اساس ان‪ ،‬تصمیم گیری نهایی‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬این احتمال هس��ت که تا‬ ‫چند روز اینده جلس��ه ای برگزار و در این باره‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫کرونا «عصر جدید»‬ ‫را متوقف کرد‬ ‫رامین صدیقی‬ ‫اعظم کیان افراز‬ ‫فرزاد فره وشی‬ ‫امیر مشهدی عباس‬ ‫کارگردان و مجری‬ ‫برنام��ه «عصر جدید»‬ ‫با اع�لام توقف موقت‬ ‫ضبط ای��ن برنامه‪ ،‬به‬ ‫ارائه توضیحاتی درباره‬ ‫بخش های��ی پرداخت‬ ‫ک��ه پی��ش از ش��یوع‬ ‫ویروس کرونا با حضور تماشاگران ضبط شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او همچنی��ن گفت بعد از ش��یوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬قس��مت هایی بدون حضور تماشاگر‬ ‫ضبط شد که البته مطلوب شان نبوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬احسان علیخانی با اشاره‬ ‫به ثبت نام تعداد زیادی از مخاطبان به عنوان‬ ‫تماش��اگر برای حضور در برنامه در عین حال‬ ‫گف��ت‪ :‬چندین هزار مخاطب برای تماش��ای‬ ‫استعداد شرکت کنندگان ثبت نام کرده اند که‬ ‫در حال حاضر امکان ضبط برنامه وجود ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برنامه هایی هم که از راستی ازمایی‬ ‫شرکت کنندگان پخش می شود دی ماه ضبط‬ ‫ش��ده و در بهمن ماه تنها ضبط ‪ 6‬قس��مت با‬ ‫حض��ور داوران و ش��رکت کنندگان ص��ورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫علیخان��ی ب��ا بی��ان این که وی��روس کرونا‬ ‫بزرگتری��ن ضربه را به ضب��ط و تولید «عصر‬ ‫جدی��د» زده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬حتماً س�لامتی‬ ‫تماش��اگر و عوامل مهمترین موضوع است و‬ ‫با ش��یوع این ویروس و ابالغ وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫ضبط ما متوقف ش��د و هرچه ش��ما خواهید‬ ‫دید‪ ،‬چه مرحله راس��تی ازمایی و چه مسابقه‬ ‫اصل��ی‪ ،‬اواخر دی م��اه و اوایل بهمن ماه ضبط‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فقط دو قس��مت ب��دون تماش��اگر ضبط‬ ‫کرده ایم که مطلوب ما نیس��ت و منتظریم تا‬ ‫ببینیم که با رعایت و همت همگی چه زمانی‬ ‫شرایط عادی خواهد شد تا با حضور مخاطبان‬ ‫به کار ادامه بدهیم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬کرون��ا مهم ترین‬ ‫ازمون برای تک تک ماست؛ ترسناک نیست‪،‬‬ ‫ول��ی کام ً‬ ‫ال جدی اس��ت‪ .‬رعایت و به ش��دت‬ ‫مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫علیخانی افزود‪ :‬طبق دس��تورالعمل وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی کشور‪،‬‬ ‫توصیه مدیران ش��بکه س��ه س��یما و نگرانی‬ ‫عوام��ل «عصر جدید» تصمیم بر ان ش��د تا‬ ‫ضبط برنامه موقتاً متوقف شود‪.‬‬ ‫احس��ان علیخانی در پای��ان توصیه کرد‪ :‬از‬ ‫ویروس کرونا نترس��ید‪ ،‬اما ج��دی بگیرید و‬ ‫مراع��ات کنید و در صورتی ک��ه کار ضروری‬ ‫ندارید از منزل بیرون نروید‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫جشنواره جهانی فیلم‬ ‫فجر به تعویق می افتد؟‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 13‬اسفند ‪ 8 -1398‬رجب ‪ 3 - 1441‬مارس‪-2020‬شماره‪-1481‬پیاپی‪2799‬‬ ‫محس�ن جالل پ�ور – فعال اقتص�ادی‪ :‬محمود‬ ‫اقا خیامی ارزو داش��ت پس از درگذش��ت‪ ،‬در بارگاه‬ ‫امام رضا دفنش کنند‪ .‬خیلی پیگیری کرد و خیلی ها‬ ‫پیگیری کردند؛ اما نشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه با خبر شدم که ساعاتی پیش دار فانی را‬ ‫وداع گفته و به برادرش احمد اقا پیوسته است‪.‬‬ ‫دو ب��رادر به اتفاق‪ ،‬کارخانه ایران ناس��یونال (ایران‬ ‫خ��ودرو) را در اوای��ل دهه ‪ ۴۰‬راه ان��دازی کردند و تا‬ ‫اوای��ل انقالب در ایران ماندند اما پس از ان مهاجرت کردند‪ .‬احمد اقا س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬و در سن ‪ ۷۷‬سالگی درگذشت و محمود اقا نیز ‪ ۹۰‬سال از خدا عمر‬ ‫گرفت‪ .‬محمود اقا که برادر کوچک تر احمداقا بود‪ ،‬در س��ال های گذش��ته با‬ ‫بیماری الزایمر دس��ت و پنجه نرم می ک��رد اما نهادها و بنیادهای خیریه اش‬ ‫همچنان کار می کنند‪.‬‬ ‫به گمانم بیش از ‪ ۱۰۰‬مدرس��ه و هنرستان در روستاها و شهرهای کوچک‬ ‫خراسان ساخت‪ .‬روحش شاد و یادش گرامی‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫کرونا و مدیریت بحران‬ ‫مطبوعات‪ :‬مردم فعال به مسافرت های غیر ضروری نروند‬ ‫روایت مودبیان از جلد ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬مجموعه «طنزاوران جهان نمایش»‬ ‫داری��وش مودبی��ان مجل��د ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۲‬مجموع��ه‬ ‫«طنزاوران جهان نمایش» را به دست ناشر سپرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش هنرانالین داری��وش مودبیان مترجم‬ ‫و بازیگر‪ ،‬ب��ا این توضیح ک��ه از مجموعه «طنزاوران‬ ‫جهان نمایش» مجلد ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬در نش��ر گویا در دست‬ ‫چاپ اس��ت گفت‪ :‬دفتر نهم به دو نویس��نده س��رامد‬ ‫نویسندگان ابزورد یعنی اوژن یونسکو و فرناندو ارابال‬ ‫اختصاص دارد که البته طنز انها مدنظر است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان این که در دفتر نهم ع�لاوه بر معرفی دو‬ ‫نویس��نده‪ ۶ ،‬نمایشنامه با تحلیل اثار ارائه شده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬نمایشنامه های «درس»‪« ،‬نقص» و «دختر‬ ‫دم بخت» از یونس��کو و «پیک نیک در میدان جنگ»‪،‬‬ ‫«گرنی��کا» و «مناجات» از نوش��ته های ارابال در این‬ ‫مجموعه نشر می یابند‪.‬‬ ‫مودبی��ان ب��ا این توضی��ح که دفت��ر دهم مختص‬ ‫مولیر کمدی نویس معروف فرانس��وی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در مقدم��ه بلن��دی راجع به مولیر نوش��تم‪ .‬س��پس‬ ‫اثارش و تحلیل انها به ویژه نمایش��نامه های کمدی‬ ‫ارائه شده اس��ت‪ .‬همچنین چهار متن از کمدی های‬ ‫معروف و ناب او با عناوین «ازدواج اجباری»‪« ،‬طبیب‬ ‫اجب��اری»‪« ،‬نیرنگ بازی ه��ای اس��کاپن» و «زنان‬ ‫مسخره فضل فروش» در این دفتر امده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬دفت��ر یازدهم مجموع��ه «طنزاوران‬ ‫جهان نمایش» به بریان فیالن نویسنده ایرلندی تبار‬ ‫اختصاص دارد و عالوه بر معرفی نویس��نده مخاطبان‬ ‫می توانند نمایش��نامه «س��وزن بانان» ک��ه اجراهای‬ ‫موفقی داشته را مطالعه کنند‪.‬‬ ‫مودبیان با بیان این که دفتر دوازدهم درباره انتوان‬ ‫چخوف است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این دفتر چهار داستان‬ ‫کوت��اه طنز و چهار نمایش��نامه کوت��اه تک پرده ای از‬ ‫چخوف امده است‪ .‬خود او چهار نمایشنامه را از چهار‬ ‫داس��تان کوتاه اقتباس کرده اس��ت ب��ه همین دلیل‬ ‫م��ن تحلیلی راجع به اقتباس و چگونگی رس��یدن به‬ ‫نمایشنامه از داستان نوشته ام‪.‬‬ ‫او س��ه جلد ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬مجموع��ه «طنزاوران جهان‬ ‫نمایش» را نیز اماده چاپ کرده ولی در سال جدید به‬ ‫ناش��ر تحویل می دهد و با توجه به دفترهای در دست‬ ‫این مجموعه ممکن است به ‪ ۳۰‬جلد برسد‪.‬‬ ‫مودبی��ان درباره اهمی��ت پرداختن ب��ه مجموعه‬ ‫«طنزاوران جهان نمای��ش» اظهارکرد‪ :‬این کتاب ها‬ ‫می توانند پژوهش��ی و مرجع باش��ند به عالوه این که‬ ‫نمایش��نامه هستند‪ .‬بس��یاری از این اثار قابلیت اجرا‬ ‫دارند به ویژه نمایشنامه‪‎‬های کوتاه که مورد استقبال‬ ‫جوان ها نیز قرار گرفته است‪ .‬در این دفترها به معرفی‬ ‫هر انچه که به ان کمدی و طنز نمایشی گفته می شود‬ ‫پرداخت��م‪ .‬کمدی دارای انواعی اس��ت و یک عرصه و‬ ‫نوع عالی از نمایش محس��وب می ش��ود و پهنه بسیار‬ ‫گسترده ای دارد‪ .‬گرچه در تراژدی گونه های مختلف‬ ‫نداریم و برحسب تاریخ طبقه بندی می شود اما کمدی‬ ‫بس��تگی ب��ه دوره دارد‪ .‬اقوام و کش��ورهای مختلف‬ ‫کمدی دارن��د‪ .‬کمدی موقعیت وج��ود دارد و از نظر‬ ‫ساختاری می توانیم کمدی را تقسیم کنیم همچنین‬ ‫به لحاظ مضمونی‪ ،‬اجتماعی و سنتی‪.‬‬ ‫او یاداورش��د‪ :‬چن��دی پی��ش کتاب «دوس��تان‪،‬‬ ‫م��ا بد زندگ��ی می کنیم؟» با زیر عن��وان گزیده ای از‬ ‫داستان های کوتاه نمایشی‪ ،‬نشر یافت که مجموعه ای‬ ‫از داس��تان های کوت��اه چخوف در یک مجلد اس��ت؛‬ ‫ش��امل ‪ ۷۷‬داستان از دوره نخس��تین کار تا پایانش‪.‬‬ ‫همچنین کتاب «تک پرده ای های چخوف» منتش��ر‬ ‫ش��د که حاوی تمام نمایشنامه کوتاه و تک پرده ای به‬ ‫همراه تحلیل و هر انچه خودش راجع به نمایش��نامه‬ ‫گفته و در نامه هایش نوش��ته در یک جلد است‪ .‬ناشر‬ ‫این دو کتاب نیز نشر گویا است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫یک��ی از موسس��ات قدیمی نش��ر و تولید‬ ‫اث��ار موس��یقایی از انتش��ار چن��د البوم با‬ ‫هنرمن��دی تع��دادی از هنرمن��دان مطرح‬ ‫کش��ور بعد از چندین سال کم کاری و چند‬ ‫اثر دیگر پژوهش��ی و تالیفی خبر داد‪ .‬طبق‬ ‫برنامه ریزی های انجام گرفته از چندی پیش دو مجموعه «ش��وق بی پایان»‬ ‫و «س��فری به دستگاه های ایرانی» به اهنگسازی محمد حقیقی و نوازندگی‬ ‫هنرمن��دان مطرحی چون ارس�لان کام��کار‪ ،‬همایون رحیمی��ان‪ ،‬خاچیک‬ ‫باباییان‪ ،‬ابراهیم لطفی‪ ،‬کریم قربانی‪ ،‬ارژنگ کامکار‪ ،‬محمود منتظم صدیقی‪،‬‬ ‫علیرضا شیبانی‪ ،‬اکبر محمدی‪ ،‬س��ینا جهان ابادی‪ ،‬اردشیر کامکار‪ ،‬پریچهر‬ ‫خواج��ه‪ ،‬حس��ن حبیبی و پاش��اهنجنی پیش روی مخاطبان ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫البوم «ماه پیش��ونی» نیز مجموعه ای از اثار اوازی بر اس��اس جش��ن نوروز‪،‬‬ ‫و اثار س��ازی بر اس��اس بازدید از بناهای تاریخی و همچنین داستان ایرانی‬ ‫است‪ .‬هر کدام از این اثار‪ ،‬قسمت ها و برش های مختلف این داستان هستند‬ ‫که جداگانه توس��ط اهنگسازانی نوجوان و بر اساس تفکر‪ ،‬احساس و تخیل‬ ‫انها خلق شده اند‪.‬‬ ‫برنام��ه «اتفاق» ب��ا اجرای رضا رش��یدپور در‬ ‫حالی از این هفته روی انتن شبکه سه می رود که‬ ‫تنها دو قسمت از ان تا پایان سال پخش می شود‬ ‫و پس از ان احتماال تا روز ‪ ۱۴‬فروردین در جدول‬ ‫پخش قرار ندارد‪.‬‬ ‫برنامه «اتف��اق» با اجرای رضا رش��یدپور و تهیه کنندگی محمدرضا رضائیان‬ ‫جدیدترین برنامه تولیدی ش��بکه س��ه سیماس��ت که پیش از ای��ن خبرهایی‬ ‫مبنی بر ضبط ان در حضور ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬تماش��اگر در اس��تودیو‪ ،‬منتش��ر شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه احتم��االً از این هفته جمعه روی انتن م��ی رود و تا قبل از نوروز‪2‬‬ ‫قس��مت از ان به پخش می رسد‪ .‬تاکنون چند قسمت از این برنامه تصویربرداری‬ ‫ش��ده اس��ت و به همین دلیل هرچند ضبط ان به دلیل مواجهه با چالش کرونا و‬ ‫ممکن نبودن حضور تماش��اگران در اس��تودیو متوقف شده است تا شرایط برای‬ ‫ضبط دوباره مهیا ش��ود‪ ،‬اما مشکلی برای پخش در قسمت های ابتدایی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ۲ .‬قس��مت از ای��ن برنامه به صورت عیدانه ضبط ش��ده اما بع��د از پایان‬ ‫تعطی�لات ‪ ۱۳‬روزه عید ن��وروز ‪ ۹۹‬و در روزه��ای ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬فروردین روی انتن‬ ‫شبکه سه سیما می رود‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«جنگ کی تمام می شود؟» چاپ شد‬ ‫رمان «جنگ کی تمام می شود؟» نوشته‬ ‫صادق وفایی به تازگی توسط انتشارات هیال‬ ‫منتشر و راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫ص��ادق وفای��ی نویس��نده این رم��ان‪،‬‬ ‫دانش اموخته کارگردان��ی تئاتر و خبرنگار‬ ‫حوزه کتاب اس��ت که پژوهش درباره تاریخ جنگ جهانی دوم را از سال های‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬اغاز کرده اس��ت‪ .‬او تا به حال چندنمایشنامه صحنه ای و رادیویی با‬ ‫محوریت اتفاقات تاریخی جنگ جهانی دوم و اس��تیالی کمونیسم در اروپا‬ ‫نوشته و اجرا کرده است‪.‬‬ ‫«جنگ کی تمام می ش��ود؟» نخس��تین رمانی اس��ت که از وفایی منتشر‬ ‫می ش��ود و داستانش‪ ،‬درباره ‪ ۳‬شخصیت المانی‪ ،‬امریکایی و روس است که‬ ‫برحسب اتفاق در اخرین روز جنگ جهانی دوم‪ ،‬در خانه ای مخروبه در حومه‬ ‫شهر برلین به هم برخورد می کنند‪« .‬جنگ کی تمام می شود؟» در ‪ ۱۲‬فصل‬ ‫نوش��ته شده است‪ .‬این کتاب با ‪ ۱۶۰‬صفحه‪ ،‬شمارگان ‪ ۶۶۰‬نسخه و نرخ ‪۱۸‬‬ ‫هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫«این شب ها» دوباره به انتن بازگشت‬ ‫برنامه «این ش��ب ها» در روزه��ای باقیمانده ماه‬ ‫رجب از شبکه یک سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫در برنامه «این ش��ب ها» که از ‪ ۱۲‬اسفند ساعت‬ ‫‪ ۲۳‬به صورت زنده پخش می ش��ود‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫دین��ی از جمل��ه ای��ت اهلل س��جادی‪ ،‬منص��وری‬ ‫الریجانی‪ ،‬حجت االسالم رفیعی و علیرضا برازش دعوت شده اند تا درباره دعا و نیایش‬ ‫در ماه رجب صحبت کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه ش��ب منصوری الریجانی‪ ،‬چهارشنبه و پنجش��نبه حجت االسالم ناصر‬ ‫رفیعی‪ ،‬یکشنبه و دوشنبه هفته بعد علیرضا برازش‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر حوزه قران‬ ‫و حدیث مهمان این ش��ب ها هستند و با معرفی ویژگی های منحصر به فرد ماه رجب‪،‬‬ ‫اهمیت دعا در این ماه را شرح می دهند‪.‬‬ ‫برنامه «این شب ها» کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که با تهیه کنندگی‬ ‫یونس قاس��می و اجرای مجید یراقبافان هر ش��ب به جز جمعه شب حدود ساعت ‪۲۳‬‬ ‫از این شبکه پخش می شود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بزرگ ترین دروغی که درباره‬ ‫«کرونا» گفته اند!‬ ‫زین�ب بهرامی‪ -‬دانش�جوی بخش‬ ‫اپیدمیولوژی مهندسی محیط زیست‬ ‫و سالمت‪ ‬دانشگاه کیوتوی ژاپن‪:‬‬ ‫م��ن پزش��ک نیس��تم؛ رش��ته ام‬ ‫اپیدمیولوژی‪ ،‬علم امار و تحلیل داده های‬ ‫وضعیت س�لامت و بیماری در یک جامعه‬ ‫و جهان‪ ،‬به خصوص بیماری های همه گیر‬ ‫و شایع اس��ت؛ پس من اطالعات پزشکی در مورد ماهیت و عملکرد‬ ‫کرونا ندارم اما می خواهم از دریچه رش��ته خودم در موردش صحبت‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫البته برای این یادداشت‪ ،‬مشورت کاملی با یک پزشک متخصص‬ ‫کردم که این روزها بیمارس��تانش میزبان افراد مش��کوک به کرونا و‬ ‫بیماری های ویروسی اس��ت همچنین گزارش های دکتر تاکایاما را‬ ‫خواندم که به عنوان پزش��ک داوطلب به کش��تی تفریحی پر از افراد‬ ‫الوده به کرونا رفته است‪.‬‬ ‫دانش��گاه ما هم��کاری نزدیکی با س��ازمان ‪ CDC‬امریکا (مرکز‬ ‫کنترل و پیش��گیری از بیماری ها) دارد؛ این سازمان تقریباً مادر علم‬ ‫اپیدمیولوژی و تهیه کننده مفاد درس��ی و تحقیقاتی رشته سالمت‬ ‫عمومی اس��ت و من اطالعات یادداش��ت را از وب سایت این سازمان‬ ‫می گذارم‪.‬‬ ‫ط��ی حدود ‪ ۲‬ماهی که از انتش��ار ویروس کرونا می گذرد‪ ،‬ش��هر‬ ‫بزرگ ووهان قرنطینه شده و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی‪،‬‬ ‫چند ده هزار نفر به این ویروس الوده ش��ده اند اما تعداد کش��ته ها در‬ ‫کش��ور یک میلی��ارد و نیمی چین‪ ،‬کمتر از ‪ ۲۵۰۰‬نفر و در سراس��ر‬ ‫جهان‪ ،‬بسیار بسیار پایین است‪( .‬دکتر توموکی گفت تعداد زیادی از‬ ‫فوتی های چینی به خاطر ضعف نبوده اس��ت بلکه استرس و وحشت‬ ‫بس��یار باال سیس��تم ایمنی بدن اف��راد را از کار انداخت��ه بود! ) البته‬ ‫بس��یاری از کش��ورها از جمله ژاپن‪ ،‬س��عی می کنند به خاطر حفظ‬ ‫منافع اقتصادی‪ ،‬امار و اطالعات دقیق به افکار عمومی ندهند‪.‬‬ ‫پس طبق گ��زارش ‪ CDC‬و ‪ WHO‬چنین ویروس کش��نده و‬ ‫پرسروصدایی در باالترین امار‪ ،‬در کل چین و جهان‪ ،‬کمتر از ‪ ۲‬هزار‬ ‫کشته داشته است‪ ،‬تا اینجا را قبول دارید؟‬ ‫حاال برویم سراغ انفلوانزا؛ به نظر شما ویروس انفلوانزا فقط در سه‬ ‫ماه اخیر‪ ،‬در کش��ور امریکا چند کشته داش��ته؟ صد نفر؟ هزار نفر؟‬ ‫پنج هزار نفر؟ خیر!‬ ‫طب��ق گزارش ‪ CDC‬امری��کا در چند ماه اخی��ر‪ ،‬فقط و فقط در‬ ‫کش��ور ‪ ۳۳۰‬میلیونی امریکا‪ ،‬چند د ه میلیون مبتال و بین ‪ ۱۲‬تا ‪۱۶‬‬ ‫هزار مرگ به دلیل ابتال به انفلوانزا ثبت شده است!‬ ‫می دانس��تید کش��ته های انفلوانزا از هر طیف س��نی هستند اما‬ ‫ک درصد از افراد‬ ‫کشته های کرونا‪ ،‬طبق گزارش دکتر تاکایاما‪ ،‬فقط ی ‬ ‫مسن و دارای بیماری های زمینه ای را شامل می شود؟‬ ‫می دانستید احتمال ابتالی شما به انفلوانزا و خدای نکرده مرگ‪،‬‬ ‫با تماس با یک امریکایی‪ ،‬در مقایس��ه با ابتال به کرونا و تماس با یک‬ ‫چینی یا هر فرد الوده‪ ،‬چند د ه برابر است؟‬ ‫ام��ا با وجود این‪ ،‬ای��ا پروازهای امریکا محدود ش��دند؟ ایا امریکا‬ ‫قرنطینه ش��ده اس��ت؟ ایا کس��ی جرات اعتراض به این وضعیت را‬ ‫دارد؟!‬ ‫به گفته دکتر توموکی(همکارم)‪ ،‬رس��انه های دنیا حواس مردم را‬ ‫به کرونا منعط��ف کردند و مردم خطر بزرگ تر و جدی تر انفلوانزا را‬ ‫به کلی فراموش کردند!‬ ‫ای��ا می دانس��تید اقتصاد چین ان قدر بزرگ و قوی اس��ت که اگر‬ ‫زمین بخورد‪ ،‬عالوه بر باز شدن راه برای غرب‪ ،‬بسیاری از اقتصادهای‬ ‫اس��یا‪ ،‬از جمله همین ژاپن را به ورشکس��تگی و نابودی می کشاند؟‬ ‫م��ردم و دولت ژاپ��ن تازه متوجه خطر ش��ده اند و س��عی می کنند‬ ‫هیج��ان کاذب کرون��ا را کنترل کنند‪ ،‬گرچه خیلی دیر اس��ت؛ امار‬ ‫توریس��ت های چینی در تمام دنیا و ژاپن‪ ،‬س��قوط کرده است و این‬ ‫یعنی زنگ خطر ج��دی؛ بازی های المپیک برای ژاپن‪ ،‬به دلیل نبود‬ ‫چین‪ ،‬پر از خسارت و ضرر خواهد بود‪.‬‬ ‫گو میر انفلوانزا در امریکا چیس��ت؟ مگر این بیماری‬ ‫اما علت مر ‬ ‫دارو ن��دارد؟ دارد! ام��ا چون امری��کا یکی از بدترین سیس��تم های‬ ‫خدم��ات پزش��کی و بیم��ه ای در جه��ان را دارد و هزینه هایی مثل‬ ‫اس��تفاده از امبوالن��س ان ق��در ن��رخ وحش��تناکی دارد که گاهی‬ ‫ب��رای خانواده ها‪ ،‬مرگ عزیزان‪ ،‬راحت تر از اس��تفاده از امبوالنس و‬ ‫خدمات بیمارستانی است! امار ‪ CDC‬امریکا را دوباره نگاه کنید! و‬ ‫وعده های کاندیداهای امریکایی برای ارائه خدمات پزشکی و «بیمه‬ ‫برای همه»(! ) در صورتی که در چین کمونیس��تی‪ ،‬تمام مردم بدون‬ ‫اس��تثنا تحت پوشش بیمه هس��تند! قویاً اعتقاد دارم کشور چین و‬ ‫ک ً‬ ‫ال م��ردم دنی��ا در بحث بیماری کرونا‪ ،‬دچار یک بازی سیاس��ی ــ‬ ‫اقتصادی بسیار کثیف امریکا شده اند‪.‬‬ ‫مدیریت کرونا به سبک پروتکل های هوایی‬ ‫فرنود حسنی‪:‬همان طور که می دانید ایرالین ها ازجمله معدود سرویس دهنده هایی‬ ‫هس��تند که پروتکل های مدیریت بحران با دقت زیادی در مورد انها نوشته شده و همیشه‬ ‫هم قبل از شروع سفر بخش مهم ان توسط سرمهماندار برای مسافران خوانده می شود‪.‬‬ ‫حاال داس��تان ما و کرونا چیزی ش��بیه همین داس��تان پروتکل های پروازی اس��ت‪ .‬در‬ ‫پرواز هرکسی باید پروتکل خاص خودش را رعایت کند‪ .‬خلبان‪ ،‬سرمهماندار‪ ،‬مهماندار و‬ ‫مسافر و تیم امنیت پرواز‪ .‬در این شرایط مهم ترین پروتکل برای همه ما به عنوان مسافران‬ ‫این بحران رعایت اصول بهداش��ت فردی است‪ .‬درس��ت مانند پروتکل پرواز که می گوید‬ ‫اول ازهمه باید ماس��ک را روی صورت خود بگذارید و س��پس به دیگران برای اس��تفاده از‬ ‫ماسک کمک کنید‪ .‬دلیل ان هم تنها یک چیز است! اینکه اگر شما سالم نباشید و نتوانید‬ ‫تنفس منظمی داشته باشید قطعاً نمی توانید برای اطرافیانتان هم مفید باشید‪ .‬در جریان‬ ‫کرونا هم همین اس��ت؛ اگر هر یک از ما بهداش��ت فردی را رعایت نکنیم و مدام نگران پدر‬ ‫و مادر و فرزندمان باشیم قطعاً به جای کمک به انها به ابتال و بیماری انها کمک کرده ایم‪.‬‬ ‫اتاق مدیریت بحران یا همان اتاق خلبان از ما خواسته است که در خانه خود بمانیم و از‬ ‫ان خارج نشویم تا چرخه سرایت و ابتال ویروس کند و قطع شود و این شاید برای یک فرد‬ ‫کار مهمی نباش��د اما به اندازه همه افراد جامعه مفید و اثربخش اس��ت‪ .‬نکته مهم تر اینکه‬ ‫در ش��رایط عادی ممکن اس��ت ما از مهماندار لیوان ابی بخواهیم و او هم بیاورد اما قطعا‬ ‫در ش��رایط بحرانی یک مهماندار نمی تواند به همه مسافران کمک کند پس ما باید خوب‬ ‫پروتکل ها را فراگرفته باشیم و اجرا کنیم‪ .‬از همه مهم تر اینکه به اگاهی و اجرای پروتکل ها‬ ‫توس��ط کابین خلبان (اتاق مدیریت بحران) س��رمهماندار و مهماندار(مسئوالن اجرایی)‬ ‫و تیم امنیت پرواز(مس��ئوالن انتظامی) اطمینان داش��ته باش��یم و فقط به دنبال اجرای‬ ‫پروتکل هایی باشیم که خودمان به عنوان مسافر یا شهروند باید اجرا کنیم‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫اوازهای نوروزی در بازار‬ ‫تدارک رشیدپور برای یک عیدانه‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫عاطفه برزین – روانش�ناس‪ :‬می دانم حال و‬ ‫روز خوشی نداریم که اوضاع به کام نیست‪ ،‬به کام‬ ‫هیچکس نیست و دروغ است اگر بگوییم استرس‬ ‫نداریم یا دیگری را به امری محال دعوت کنیم که‬ ‫جدی نگیر و اضطراب نداشته باش‪ ،‬یا دل خوش دار‬ ‫و هزار شعار و امیدبخشی هایی که ضرورت است‪،‬‬ ‫بگوییم اما کو گوش شنوا و دل ارام که به کار ببندد؟ که حواسش باشد چه می کند؟ عزیز و‬ ‫عزیزجان ها‪ ،‬با تمام این حرف ها و ان حرف هایی که در دل همه ما هست و به طور حتم‪ ،‬در‬ ‫دل بعضی بیش��تر‪ ،‬اما باید انقدرها هم سخت نگیریم (نه اینکه جدی نگیریم) چون ذهن‬ ‫هرکار وس��واس گونی می کند تا تو را در مغز بقا‪ ،‬نگه دارد‪ .‬یعنی همانجایی که در سیس��تم‬ ‫اولی ه مغز و در ابتدای خلقت جانوران‪ ،‬قرار داده ش��ده تا از صاحب خود‪ ،‬در مقابل خطر یا‬ ‫ِ‬ ‫تاکتیک جنگیدن‪ ،‬فرار یا قرار به ماندن‪ ،‬از تو محافظت نماید‪ .‬خب با این‬ ‫دشمن‪ ،‬توسط‪3‬‬ ‫وصف که مغز اولیه یا س��طح پایین‪ ،‬تن و ذهن ما را به در و دیوار می زند تا دش��من و خطر‬ ‫را قلع و قمع و به هر ش��کل که ش��ده از خطر محافظت کند‪ ،‬انرژی بسیار زیادی می گیرد و‬ ‫اگرچه در زمان هایی به درد بخور است اما متاسفانه مثل خزندگان و جانوران ابتدایی عمل‬ ‫می کند و قابل مذاکره نیست! از طرفی دانشمندان متوجه شده اند هر خطر‪ ،‬غم‪ ،‬اضطراب‬ ‫و مشکلی در روان انسان‪ ،‬دو واحد یعنی (‪ ،)۲X‬و هر شادی و خوشی و لذت‪ ،‬فقط یک واحد‪،‬‬ ‫ی در مغز و روان‪ ،‬ذخیره می گردد!‬ ‫(‪ )X‬محاسبه می شود‪ ،‬یعنی زور غم و تَنِش‪ ،‬دو برابر شاد ‬ ‫تلخ از دس��ت دادن ها‪ ،‬س��یل‪ ،‬اسیب و بیماری های استرس زا چاره‬ ‫حاال در این بازار مکار ه ِ‬ ‫چیس��ت؟ اصول مراقبت و درمان را که این چند وقت ُعلَمای بهداش��ت و درمان گفته اند و‬ ‫شما هم شنیده اید اما راهکارهای روانشناختی که به نظر می توانند بستری برای مدیریت‬ ‫خویش��تن‪ ،‬س�لامت زایی و مراقبت باش��ند را اینجا می اورم‪ .‬نوازش احساس‪ :‬نوع و نام‬ ‫نوازش احساس��ی بدهیم‪ .‬به طور مثال اگر غم‪،‬‬ ‫احساس��ی که داریم را پیدا کنیم و خود را‬ ‫ِ‬ ‫ترس‪ ،‬خشم یا اضطراب داریم این ها را از هم تفکیک کنیم و با خود بگوییم حق داری اگر‬ ‫ناراحتی یا ترس��یده ای هر که جای تو بود همین حال را داش��ت و من تو را درک می کنم‪.‬‬ ‫اینگونه‪ ،‬احس��اس و هیجان‪ ،‬کمی فروکش می کند و مغز فرصت دارد‪ ،‬بهتر کار و مدیریت‬ ‫کند! پذیرش و مواجهه‪ :‬نیازی نیس��ت که فک��ر کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده و «همه چیز‬ ‫اروم است‪ ،‬من چقدر خوشحالم» درک و پذیرش شرایط بحران‪ ،‬ضروری ست و نخستین‬ ‫مرحله دش��وار‪ ،‬درس��ت در همین نقط ه پذیرش است‪ .‬مراقبت و‬ ‫ ‬ ‫قدم در رش��د و عبور از‬ ‫تمهی�دات‪ :‬از خویش در مقابل ه��ر بالیی‪ ،‬مراقبت و محافظت می کنیم و اصول ایمنی و‬ ‫خویش��تن داری را رعایت‪ ،‬هرکاری که در حل بحران به خ��ود و دیگران کمک می کند را‬ ‫بررسی و با مدیریت اجرا می نماییم! در هنگام هم ه مراقبت ها از شرایط وسواس گون خود‪،‬‬ ‫مثل ترس از نداشتن وسایل ضدعفونی یا ماسک‪ ،‬شستن بیش از حد و غیر ضروری و مجدد‬ ‫دست ها وسایر مواردی به این شکل‪ ،‬جلوگیری می نماییم‪ ،‬حاال شاید بگویید چگونه و این‬ ‫کار سختی است؟ اما اگر موارد قبلی را اجرا کرده باشیم‪ ،‬از حجم استرس و تمایل به انجام‬ ‫واکنش دفاعی وسواس‪ ،‬کم خواهد شد و‪ ...‬سپاسگزاری‪ :‬در شرایط ناگوار‪ ،‬البته که بعد‬ ‫از پذیرش ان‪ ،‬برای فرار از اس��ترس بیهود ه وس��واس گون‪ ،‬بهترین راه‪ ،‬تغییر توجه است و‬ ‫چه توجهی بهتر از سپاسگزاری و شادمانی از وجود داشته های ریز و درشت و نداشته های‬ ‫به درد نخور است؟ راهنمایی‪ :‬خیلی خوب است که هر روز‪ ،‬حداقل ده مورد سپاسگزاری‬ ‫را یادداش��ت کنیم و در شرایط بحران‪ ،‬بهتر است موارد سپاسگزاری در همان مورد خاص‬ ‫را پیدا کنیم‪ ،‬برای مثال‪ :‬چه خوب که فرصت بیش��تری برای در خانه ماندن و رس��یدگی‬ ‫به امور خانه دارم و با عزیزانم اوقات بیش��تری را می گذرانم یا قدر انها را بیش��تر می دانم‪...‬‬ ‫اگ��ر این مراحل را انجام دادید ولی از حجم استرس��تان کم نش��د‪ ،‬ورزش (فعال در خانه و‬ ‫در بحران های غیر واگیر در فضای باز یا باش��گاهی و بهتر از همه پیاده روی) انجام دهید‪.‬‬ ‫ی�وگا و مراقب�ه‪ :‬به خصوص تمرین های «تن اگاهی» بابت تقویت جس��م‪ ،‬تن‪ ،‬تنفس و‬ ‫تمرکز بسیار مفید است‪ ،‬هم سیستم ایمنی را باال می برد هم تنفس و روان را سالمت زایی‬ ‫می کند‪ .‬و بیش��تر از همه ما در بحران ها و بالیا نیاز به همراهی‪ ،‬همدلی‪ ،‬دلداری‪ ،‬محبت ‪،‬‬ ‫نوازش احساس خویش و عزیزان و دوستانمان داریم پس هرگز دریغ نکنیم و صد البته از‬ ‫پرخاش‪ ،‬ازار‪ ،‬نیش زبان‪ ،‬ایرادگیری و اصالح خطای دیگران در چنین ش��رایطی‪ ،‬قطعا و‬ ‫حتما بپرهیزیم و اگر کسی دچار این خطاهای هیجانی حاصل از بحران شد او را به سرعت‬ ‫ببخش��اییم و بگذاریم به حساب ش��رایط و با او کل کل و بحث نکنیم! بیاییم از همین حاال‬ ‫برای حال هم ه دنیا خیر و شادمانی طلب کنیم و از گفتن دوستت دارم دریغ نکنیم‪...‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادمان‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫برای محمود اقا خیامی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!