روزنامه صمت شماره 1477 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1477

روزنامه صمت شماره 1477

روزنامه صمت شماره 1477

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال را‬ ‫در دوران تحریم ساختیم‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1477‬پیاپی ‪2795‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫خودروهای ارزان قیمت و‬ ‫تعادل بازار‬ ‫در معاونت معدنی!‬ ‫مبادا به نزول سرمایه های‬ ‫اجتماعی برسیم‬ ‫جای خالی نگاه مهندسی‬ ‫در مدیریت کشور‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫توقف معامالت در بازار خودرو‬ ‫سرمقاله‬ ‫توجه به فرصت های تجاری‬ ‫ایران با همسایگان‬ ‫منطقه یک ازادراه تهران‪-‬ش��مال به ط��ول ‪ ۳۲‬کیلومتر و ارزش مالی ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان‪ ،‬در ایینی به طور رسمی و با دستور رئیس جمهوری مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حسن روحانی‬ ‫صبح سه ش��نبه در ایین بهره برداری از منطقه یک ازادراه تهران‪-‬ش��مال با‬ ‫تبریک ماه پربرکت رجب اظهار کرد‪ :‬ازادراه تهران‪-‬شمال را در دوران تحریم‬ ‫ساختیم و افتخار می کنیم که تحریم نتوانست بر اراده مهندسان‪ ،‬کارگران و‬ ‫مدیران ما برای تکمیل این پروژه مهم تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دست نگه دارید؛ بازار پر ریسک است‬ ‫از زمان��ی که زمزمه های تحریم به گوش رس��ید تا هنگامی ک��ه صنعت خودرو به طور‬ ‫رس��می در فهرس��ت تحریم قرار گرفت‪ ،‬به نوعی نابس��امانی بازار خودرو رقم خورد‪ .‬این‬ ‫وضعیت در ‪ ۲‬سال گذشته با فرازوفرودهایی ادامه داشته است‪ .‬شاید اگر مردم به مدیران‬ ‫تصمیم گیر در این حوزه اعتماد بیش��تری داش��تند همراه با دالل ها و سوداگران وارد این‬ ‫ب��ازار نش��ده و به التهاب موجود دام��ن نمی زدند‪ .‬موضوع بازار خ��ودرو پیچیده تر از این‬ ‫استدالل هاس��ت که بتوان راهکاری قطعی برای ان اعالم کرد‪ ،‬اما به گفته خودروس��ازان‬ ‫بزرگ‪ ،‬تولید روزانه کش��ور به بیش از ‪ ۲‬هزار خودرو رسیده؛ پس کمبود عرضه نمی تواند‬ ‫مشکل این بازار باشد‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬علت اصلی این التهاب به همان تاثیر روانی مسائل‬ ‫و نب��ود اعتماد ملی بر گردد ک��ه مردم در زمینه امنیت مالی اینده خود نگران هس��تند؛‬ ‫بنابراین برای ادامه حیات مالی خود نس��خه ش��خصی می پیچند‪.‬در این بین فعاالن این‬ ‫بازار بر توقف معامالت در بازار خودرو تاکید می کنند و می گویند بازار پر ریسک است و‬ ‫‪3‬‬ ‫ت نگ ه داشت‪.‬‬ ‫باید برای خرید دس ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سنگ اهن ایران‬ ‫در بازارجهانی ارزان نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫حوادث پشت درِ خانه بمانند‬ ‫‪13‬‬ ‫ایرانی ها هنوز با بیمه بیگانه اند‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫روحانی در ایین بهره برداری از منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیدجالل ابراهیمی‬ ‫مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه‬ ‫‪ ۳‬سال پیش‪ ،‬مسافرتی صنعتی در حوزه صنایع‬ ‫س��یمان به شهر وان داش��تم‪ .‬در ان سال وان تازه‬ ‫اسیب های زلزله سنگین و ویرانگر را از سر گذرانده‬ ‫بود و سعی می کرد براس��اس برنامه زمانبدی شده‬ ‫در مدت ‪ ۱۶‬ماه خانه های محکم ضدزلزله بس��ازد‬ ‫و تحویل شهروندان دهد؛ هدفی که براساس برنامه‬ ‫پیش رفت و اجرایی ش��د‪ .‬برای اجرای این طرح و‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬مقرر شد طرح مشترکی با سیمان‬ ‫بوکان در وان اجرا ش��ود‪ .‬برهمین اساس مقرر شد‬ ‫کارخانه س��یمان ای��ران و وان با ن��ام و برند ترکی‬ ‫راه اندازی شود‪ .‬برای برنامه ریزی و اجرای این طرح‬ ‫جلساتی با استاندار وقت‪ ،‬اتاق های بازرگانی ایران و‬ ‫ترکیه و رئیس وقت اتاق بازرگانی برگزار شد‪.‬‬ ‫پروژه گاپ یا پروژه اناتولی جنوب شرقی ترکیه‪،‬‬ ‫یک پروژه توس��عه چندبخش��ی اس��ت که ش��امل‬ ‫سدسازی گس��ترده در جنوب شرق اناتولی ترکیه‬ ‫می ش��ود‪ .‬این پروژه براس��اس مفهوم توسعه پایدار‬ ‫برای ارتقای زندگی ‪ ۹‬میلیون نفر (‪ )۲۰۰۵‬س��اکن‬ ‫این منطقه هدف گذاری و اجرایی شده است‪ .‬هدف‬ ‫اعالم ش��ده برای این پ��روژه‪ ،‬کاه��ش محرومیت‬ ‫منطقه ای با افزایش درامدها و اس��تاندارد زندگی و‬ ‫همچنین افزایش ثبات اجتماعی و رش��د اقتصادی‬ ‫و ایجاد شغل به ویژه در مناطق روستایی است‪ .‬کل‬ ‫هزینه این پ��روژه بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد لیره ترکیه‬ ‫(براس��اس نرخ س��ال ‪ )۲۰۱۷‬یا حدود ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫دالر براورد ش��ده که یک سوم این سرمایه گذاری تا‬ ‫‪ ۹‬سال گذشته انجام شده است‪ .‬این پروژه ‪ ۹‬استان‬ ‫ترکیه را دربرمی گیرد که ش��امل ادیامان‪ ،‬باتمان‪،‬‬ ‫دیاربکر‪ ،‬غازی عنتاب‪ ،‬کیلیس‪ ،‬سیرت‪ ،‬شانلی اورفه‪،‬‬ ‫ماردین و شرناق ش��ده که در حوضه رودخانه های‬ ‫فرات و دجله و در میان رودان شمالی قرار دارند‪.‬‬ ‫در ان س��ال گاپ ک��ه مهم ترین پ��روژه عمران‬ ‫و توس��عه ش��رق ترکیه به ش��مار می رود‪ ،‬در حال‬ ‫جانمایی برخ��ی پروژه ها و اجرای دیگ��ر برنامه ها‬ ‫بود که بسیاری از سدها‪ ،‬زیرساخت های کشاورزی‪،‬‬ ‫دامپروری‪ ،‬راه ها و صده��ا پروژه دیگر امروز ترکیه‬ ‫حاصل برنامه های اجرایی ان دوران است‪ .‬با اجرای‬ ‫ای��ن طرح ه��ا و باتوجه ب��ه جانمایی ش��هر وان در‬ ‫مسیر پروژه گاپ و طرح های توسعه ای ترکیه‪ ،‬وان‬ ‫می رود ت��ا به یکی از مراکز بزرگ صنعتی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫کشاورزی و یکی از قطب های ویژه ترکیه در سطح‬ ‫جهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫ای��ن منطق��ه دارای جاذبه ه��ای وی��ژه طبیعی‪،‬‬ ‫امکانات حمل ونقل زمینی‪ ،‬هوایی و خط اهن متصل‬ ‫به اروپا‪ ،‬دریاچه وان‪ ،‬مناطق عشایری و دامداری و‬ ‫ایلی‪ ،‬س��دهایی روی دجله و س��ایر رودها و صدها‬ ‫امکان طبیعی و منابع انسانی دیگر است‪.‬‬ ‫مزیت های بسیار این شهر کوچک‪ ،‬وان را به یکی‬ ‫از مهم ترین مراکز گردش��گری ه��م تبدیل کرده و‬ ‫س��ال گذشته هتل های ش��هر وان پر از شهروندان‬ ‫کشورهای همسایه ازجمله ایرانی ها و اذربایجانی ها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ش��هر وان به لح��اظ نزدیکی به ای��ران باتوجه به‬ ‫هزینه های ب��االی حمل ونق��ل در ترکیه که حمل‬ ‫بسیاری از کاالها به این منطقه را هزینه بر می کند‪،‬‬ ‫می تواند برای کاالها و تولیدات صنایع ساختمانی‪،‬‬ ‫قیر‪ ،‬ای��زوگام‪ ،‬کاش��ی‪ ،‬زغال س��نگ های حرارتی‬ ‫ب��ا ‪ ۷۰۰۰‬کالری برای س��وخت و تامی��ن حرارت‬ ‫هیدروکربن‪ ،‬روغن های پایه و ده ها اقالم دیگر بازار‬ ‫خوبی باشد‪.‬‬ ‫فاتح چیفتچی‪ ،‬مع��اون وزیر تجارت و گمرکات‬ ‫ترکیه نیز چندی پیش اعالم کرد که ش��هر وان در‬ ‫حوزه گردش��گری و تجارت حرک��ت تندی را اغاز‬ ‫ک��رده و در حال مدرنیزه کردن گمرک و ش��رایط‬ ‫ورود گردش��گران و ایجاد تس��هیالت وی��ژه برای‬ ‫ورود مس��افران از م��رز رازی (خوی)‪-‬کاپی ک��وی‬ ‫(قطور) اس��ت؛ از این رو در س��ال گذشته میالدی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزار گردش��گر از ای��ن مرز وارد ترکیه‬ ‫شده اند و صد البته فرمانداری کل خوی می تواند با‬ ‫نشست های مستقل با استانداری وان و حتی ایجاد‬ ‫میزگرده��ای تجاری‪-‬صنعت��ی مش��ترک مراودات‬ ‫تجاری این منطقه را تسهیل کند‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینک��ه وان می تواند در ح��وزه تجارت‬ ‫مرزی و تامین نیازهای منطقه نقش اساسی داشته‬ ‫باش��د؛ برهمین اساس اس��ت که تقوا‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی استان وان نیز خواستار تقلیل هزینه های‬ ‫خروجی از مرز کاپی کوی ش��ده و گفته در این باره‬ ‫مالقاتی با دبیر اتاق مش��ترک ایران و ترکیه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬درنهایت می توان بر این نکته تاکید کرد که‬ ‫وان می توان��د در اینده نه چندان دور محل مالقات‬ ‫تاجران گرجی‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬شمال عراق و کشورهای‬ ‫عربی ش��ود‪ .‬باتوجه به این مزیت‪ ،‬این شهر فرصت‬ ‫خوب��ی برای تج��ارت ایران به ش��مار م��ی رود که‬ ‫می توان ب��ا برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق از این‬ ‫فرصت بهره برد‪.‬‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال را در دوران تحریم ساختیم‬ ‫منطقه یک ازادراه تهران‪-‬ش��مال به طول ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر و ارزش مالی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬در‬ ‫ایینی به طور رس��می و با دستور رئیس جمهوری‬ ‫م��ورد بهره برداری قرار گرف��ت‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دولت‪ ،‬حسن روحانی صبح سه شنبه‬ ‫در ایین بهره برداری از منطقه یک ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال با تبریک ماه پربرک��ت رجب اظهار کرد‪:‬‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال را در دوران تحریم ساختیم‬ ‫و افتخ��ار می کنیم که تحریم نتوانس��ت بر اراده‬ ‫مهندس��ان‪ ،‬کارگران و مدیران م��ا برای تکمیل‬ ‫این پروژه مهم تاثیر بگذارد‪ .‬روحانی بااش��اره به‬ ‫اعتبار هزینه ش��ده در این پروژه گفت‪ :‬این جاده‬ ‫در طول زمان اماده شده که به نفع سالمت مردم‬ ‫و صرف انرژی کمتر اس��ت و ساالنه ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین به دنبال دارد‪.‬‬ ‫روحانی روز افتتاح رس��می جاده تهران‪-‬شمال‬ ‫را روز خوب��ی ب��رای تاری��خ ایران و مهندس��ی‬ ‫ایران برش��مرد و تصری��ح کرد‪ :‬ام��روز به عنوان‬ ‫روزی ارزش��مند در جه��اد همه جانبه ملت برای‬ ‫س��ازندگی ثبت می ش��ود‪ .‬ج��اده‪ ،‬راه اهن‪ ،‬بندر‪،‬‬ ‫کش��تی‪ ،‬هواپیما و‪ ...‬زیربنای اصلی برای توسعه‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دولت‬ ‫یازده��م و دوازدهم در زمین��ه بنادر کار عظیمی‬ ‫انج��ام ش��د‪ .‬در راه اه��ن کار ما بی نظی��ر بود و‬ ‫‪ ۵‬اس��تان ب��ه راه اهن سراس��ری وصل ش��دند‪.‬‬ ‫امیدواری��م بخ��ش ب��زرگ راه اه��ن چابه��ار به‬ ‫زاهدان با تزریق جدید مالی به س��رانجام برس��د‬ ‫و همچنین بودجه راه اهن رشت به استارا تامین‬ ‫شود‪ .‬روحانی با بیان اینکه امسال غم و مشکالت‬ ‫زیادی داشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬از شهادت سردار سلیمانی‬ ‫گرفته تا ش��هادت ش��هروندان کرمان و موضوع‬ ‫هواپیمای اوکراینی‪ .‬امس��ال سال سختی بود‪ ،‬اما‬ ‫مردم ما در همه جا با ش��هامت به میدان امدند‪.‬‬ ‫موضوع ویروس کرونا هم مس��ئله جدیدی است‬ ‫که تاکنون ‪ ۴۰‬کشور دنیا را مبتال کرده است‪ .‬ما‬ ‫باید از این مشکل عبور کنیم‪ .‬کسی نباید از این‬ ‫حوادث سوءاس��تفاده کند و جی��ب بدوزیم برای‬ ‫روزی که مردم در س��ختی هس��تند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ان جیب هایی که برای غم و س��ختی مردم‬ ‫دوخته می ش��ود بس��یار خطرناک است‪ .‬خداوند‬ ‫این هم��ه راه برای روزی حالل ق��رار داده‪ ،‬چرا‬ ‫دنب��ال درامد حرام می گردیم‪ .‬روحانی با اش��اره‬ ‫به شیوع بیماری کرونا در کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انش��ااهلل ملت در همکاری با وزارت بهداش��ت از‬ ‫کرونا هم عبور کنند‪ .‬ویروس س��خت انفلوانزا در‬ ‫امریکا ‪ ۱۶‬ه��زار نفر تلفات داد‪ ،‬در حالی که این‬ ‫امار در ایران ‪ ۱۱۶‬نفر بود‪ .‬این ویروس سخت تر‬ ‫از کرونا اس��ت؛ البته ش��رایطش از نظر س��رعت‬ ‫انتقال متفاوت اس��ت اما نباید موجب وحش��ت‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬همه باید ش��یوه نامه های‬ ‫وزارت بهداش��ت را رعایت کنند‪ .‬س�لامت و شفا‬ ‫از جان��ب خداوند اس��ت و ما وس��یله هس��تیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در پایان از خدمات انجام ش��ده‬ ‫ازس��وی جامعه پزشکی و پرس��تاری کشور برای‬ ‫مقابله با بیماری ها تش��کر و ابراز کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫روزهای ش��ادتری را برای پایان سال و سال ‪۹۹‬‬ ‫داشته باشیم و سال اینده سال پربرکتی باشد‪.‬‬ ‫کمیسیون تلفیق مامور اصالح الیحه بودجه ‪ ۹۹‬شد‬ ‫رئیس مجلس گفت‪ :‬از امروز‬ ‫کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‬ ‫‪ ،۹۹‬اصالح الیحه بودجه را در‬ ‫دستور کار خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬علی‬ ‫الریجان��ی در ابتدای جلس��ه‬ ‫علن��ی دیروز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره جلس��ه غیرعلنی گفت‪:‬‬ ‫در این جلس��ه با نمایندگان درباره اینکه‬ ‫چگون��ه می ت��وان بودجه س��ال اینده را‬ ‫اصالح ک��رد‪ ،‬بح��ث و تبادل نظر ش��د و‬ ‫بررس��ی کردیم که راه��کار ایین نامه ای‬ ‫برای بررسی الیحه بودجه چیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس تبصره ‪ ۳‬ماده ‪۱۸۲‬‬ ‫ایین نامه داخلی مجلس اگر کمیس��یون‬ ‫تلفیق گزارش بودجه را رد کند و س��پس‬ ‫مجلس هم ان را رد کند‪ ،‬این الیحه باید به‬ ‫دولت بازگردد و دولت باید الیحه جدیدی‬ ‫ارائه دهد اما در حالتی که کمیسیون ان‬ ‫را تایی��د کرده و مجل��س ان را رد کرده‪،‬‬ ‫س��کوت ایین نامه ای وج��ود دارد‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫وزارت بهداشت روند شیوع کرونا را کنترل شده می داند‬ ‫براس��اس بررس��ی هایی که ما‬ ‫در هیات رئیسه مجلس انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که کمیس��یون تلفی��ق از این‬ ‫ساعت تش��کیل جلسه دهد و‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۹‬را بررس��ی و‬ ‫اصالح کند‪.‬‬ ‫الریجانی بی��ان کرد‪ :‬بر این اس��اس و‬ ‫مطابق ب��ا قانون برنامه‪ ،‬این الیحه بودجه‬ ‫ک��ه در مجلس رد ش��ده‪ ،‬به کمیس��یون‬ ‫تلفیق برمی گردد تا در انجا اصالح ش��ود‬ ‫و گزارش اصالح ش��ده به مجلس شورای‬ ‫اسالمی تقدیم می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اعضای کمیس��یون تلفیق از این س��اعت‬ ‫با دقت بیش��تری الیحه بودجه را بررسی‬ ‫کنن��د و باتوج��ه به اینکه تا پایان س��ال‬ ‫وقت زی��ادی نداریم‪ ،‬اعضای کمیس��یون‬ ‫تلفیق باید هرچه س��ریع تر جلسات خود‬ ‫را تش��کیل دهند‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬جلسه علنی بعدی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی یکش��نبه‪ ۱۱ ،‬اسفند‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه مسدود بودن مرزهای‬ ‫کش��ور با برخی از کش��ورهای همس��ایه را موقتی‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬اقداماتی که ب��رای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا انجام می شود‪ ،‬باید جمعی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��ید عب��اس موس��وی در‬ ‫گفت وگوی��ی درباره وضعی��ت وی��روس کرونا در‬ ‫ایران گفت‪ :‬س��ازمان بهداشت جهانی برای برخی‬ ‫از مناط��ق جهانی وضعیت اضط��راری اعالم کرده‬ ‫و طبیعی هم اس��ت که اقداماتی ک��ه برای مقابله‬ ‫مس��یر ازادراه تهران‪-‬ش��مال از تقاطع غیرهمس��طح بزرگراه ازادگان ش��مال با بزرگراه شهید همت‬ ‫شروع و در امتداد دره کن‪ ،‬پس از عبور از حاشیه روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال‬ ‫عبور کرده و س��پس توس��ط تونل بلند تالون به طول ‪ ۴۹۷۰‬متر رشته کوه البرز را قطع و در دامنه های‬ ‫ش��مالی ان در منطقه دواب شهرس��تانک قرار می گیرد‪ .‬اجرای این قطعه از ازادراه که طول تقریبی ان‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتر است‪ ،‬باعث می شود مسیر فعلی تهران‪-‬کرج‪-‬چالوس حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر کوتاه تر شود‪ .‬این‬ ‫مسیر در ادامه به موازات جاده قدیم کرج‪-‬چالوس امتداد می یابد و در دره سرهنگ وارد تونل البرز به‬ ‫طول ‪ ۶۴۰۰‬متر و در پل زنگوله خارج می شود و سپس با عبور از ارتفاعات البرز به موازات جاده موجود‬ ‫کرج‪-‬چالوس تا شهر چالوس ادامه می یابد و در نهایت با یک تقاطع غیرهمسطح به کمربندی چالوس‪-‬‬ ‫تنکابن متصل می ش��ود‪ .‬ایجاد بخش��ی از کریدور ازادراهی ش��مال‪-‬جنوب‪ ،‬توسعه و رونق اقتصادی و‬ ‫اجتماعی استان های شمالی‪ ،‬بهبود شبکه حمل ونقل منطقه‪ ،‬ایجاد راهی کوتاه و ایمن بین پایتخت و‬ ‫شمال کشور‪ ،‬تسهیل و روان سازی ترافیک بین استان های تهران و البرز و کریدور شرقی‪-‬غربی کشور‬ ‫از اهداف اجرای این طرح مهم در حوزه راه سازی کشور عنوان شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر کش��ور ب��ا اش��اره ب��ه گ��زارش وزارت‬ ‫بهداش��ت گفت‪ :‬براس��اس امار و ارقام و مس��یر‬ ‫ترسیم ش��ده ازس��وی بهداش��ت‪ ،‬رون��د ش��یوع‬ ‫بیم��اری کرونا کنترل و مدیریت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذش��ته در حاشیه‬ ‫چهل وهش��تمین جلس��ه س��تاد اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغات اقتصادی کش��ور در جمع خبرنگاران‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫اینکه این جلس��ه به بررسی ش��یوع بیماری کرونا در کشور‬ ‫و ابعاد اقتصادی ان اختصاص داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه دولت و‬ ‫س��ازمان های اجرایی این است که در هر شرایطی از تامین‪،‬‬ ‫تولی��د و توزیع و نرخ کاالها اطمین��ان حاصل کنند و هیچ‬ ‫ام��ری نباید موجب تداخل در این امور باش��د‪ .‬وزیر کش��ور‬ ‫با اش��اره به اینکه در جلس��ه امروز نهاده��ای متولی حضور‬ ‫داش��تند و در این ح��وزه گزارش های خ��ود را ارائه کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نهادهای مس��ئول اطمینان دادند که در روند فعالیت‬ ‫واحدهای تولیدی و توزیعی اش��کالی ایجاد نخواهد شد و در‬ ‫هر موقعیتی نیز نیاز به تولید جدید یا توزیع بیش��تر باش��د‪،‬‬ ‫امادگی الزم را دارند‪ .‬وزیر کش��ور با اش��اره به ابعاد ش��یوع‬ ‫ویروس کرون��ا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کنترل ای��ن موضوع با حضور‪،‬‬ ‫همراهی و تالش مردم و همدلی با مسئوالن مشکل نخواهد‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬همه مس��ئوالن در حوزه های مختلف به ویژه‬ ‫مسدود بودن مرزها موقت است‬ ‫ب��ا این وی��روس باید انجام ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫جمعی باش��د‪ .‬وی با بیان اینکه زمانی‬ ‫که ایران به بیماری کرونا الوده نش��ده‬ ‫بود‪ ،‬نس��بت به ش��یوع این بیماری در‬ ‫ایران نگرانی هایی داش��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی ویروس کرونا در کشور شناسایی‬ ‫شد‪ ،‬همسایگان ما نیز در زمینه شیوع‬ ‫بیم��اری در کشورش��ان نگرانی هایی داش��تند که‬ ‫طبیعی هم است اما این مسئله نباید مانع مراودات‬ ‫عکس روز‬ ‫وزارت بهداش��ت به عنوان متولی اصلی موضوع‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه های الزم را ص��ادر کرده اند و اقدامات‬ ‫الزم را انج��ام می دهند‪ .‬پس از طرح این موضوع‬ ‫در دول��ت نی��ز‪ ،‬رئیس جمهوری هم��ه نهادهای‬ ‫اجرایی و وزارتخانه ها را مسئول کرد تا در خدمت‬ ‫وزارت بهداشت باشند و همه خدمات‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫و اقدامات الزم را در اختیار وزارت بهداشت قرار‬ ‫دهند‪ .‬وزیر کش��ور تصریح کرد‪ :‬ش��بکه های رسانه ای خارج‬ ‫از کش��ور این موضوع را مانند هر موضوع دیگری دس��تاویز‬ ‫قرار می دهند تا ناکارامدی و همچنین اختالف و سردرگمی‬ ‫را در داخل کش��ور الق��ا کنند و با تولید برخ��ی از برنامه ها‬ ‫که اغلب انها کذب اس��ت‪ ،‬اذهان عمومی را تشویش کنند؛‬ ‫مانن��د مکاتباتی در چند روز که دو م��ورد مربوط به وزارت‬ ‫کش��ور و چند مورد مربوط به وزارت بهداشت بود که کذب‬ ‫محض هستند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬رسانه های معاند از شیوه های‬ ‫دروغ پراکنی‪ ،‬برجسته سازی و خبرهای تحریف شده استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬م��ا باید در داخل با انس��جام‪ ،‬وحدت‪ ،‬همکاری و‬ ‫همی��اری بتوانیم بر این موضوع غلبه کنیم‪ .‬وزیر کش��ور با‬ ‫اشاره به گزارش وزارت بهداشت گفت‪ :‬براساس امار و ارقام و‬ ‫مسیر ترسیم شده ازسوی بهداشت‪ ،‬روند شیوع این بیماری‬ ‫کنترل و مدیریت ش��ده که امیدواریم این روند از کنترل به‬ ‫سمت کاهش برود و درنهایت به توقف بینجامد‪.‬‬ ‫مردم��ی ی��ا ص��ادرات و واردات میان‬ ‫کشورها شود‪.‬‬ ‫ای��ن دیپلم��ات ارش��د ادام��ه داد‪:‬‬ ‫وزارت امور خارجه ازطریق س��فارتخانه‬ ‫رایزنی های��ی را ب��ا مقام��ات ارش��د‬ ‫کش��ورهای همسایه ش��روع کرده که‬ ‫اطمین��ان بده��د هی��چ گونه م��وارد‬ ‫مش��کوکی از مرزه��ا عبور نخواهد ک��رد‪ .‬از جمله‬ ‫مسائل‪ ،‬گواهی صحت و سالمت است‪ .‬بحث کاالها‬ ‫هم در جریان اس��ت تا در این شرایط‪ ،‬ضمن توجه‬ ‫و درک نگرانی های همدیگر‪ ،‬مراودات تجاری ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫موس��وی با بیان اینکه بسیار بعید است که این‬ ‫مسدودیت دائمی و مستمر باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام‬ ‫هم از جمله اقدامات پیشگیرانه و موقتی است که‬ ‫ازس��وی برخی از کش��ورها انجام شده است‪ .‬ایران‬ ‫نیز در بحث ارائه ویزا به اتباع خارجی در حال فکر‬ ‫روی این مسئله است که صدور ویزا کاهش یابد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تمهیدات دولت برای خنثی سازی اثار اقدام ‪FATF‬‬ ‫جاروبافی‪ ،‬شغلی که روبه فراموشی می رود‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت تمام همت و توان خود را برای ایجاد فضای مناسب‬ ‫در زمینه فعالیت های اقتصادی به کار گرفته گفت‪ :‬دولت تمهیدات و برنامه ریزی هایی برای خنثی سازی‬ ‫اث��ار اق��دام کارگروه اقدام مالی (‪ )FATF‬دارد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمود واعظی در جلس��ه توس��عه و‬ ‫سرمایه گذاری استان فارس اظهار کرد‪ :‬وجود نگاه توسعه ای و حمایتی ازسوی تمام سازمان ها و نهادها‬ ‫برای توس��عه کشور و اس��تان اهمیت زیادی دارد و امروز شاهد ان هستیم که با برخورداری از چنین‬ ‫نگاهی و باتوجه به ش��رایط تحریم تمام همت و تالش مس��ئوالن این اس��ت که استان ها توسعه یابد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با اش��اره به اتفاقی که روز جمعه در زمینه ‪ FATF‬افتاد‪ ،‬با مخاطب قرار‬ ‫دادن فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۲‬وضعیتی شبیه شرایطی که روز جمعه پیش‬ ‫امد داش��تیم و با محدودیت های بسیار زیادی مواجه بودیم اما دولت تمام تالش خود را به کار گرفت‬ ‫تا از این شرایط خارج شویم و در این راستا ‪ ۴‬الیحه را تنظیم کردیم و همه این لوایح نیز‪ ،‬در راستای‬ ‫سیاس��ت ها و برنامه هایی است که باید خودمان در زمینه پولش��ویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم‬ ‫انجام دهیم‪ .‬واعظی با قدردانی از مجلس و شورای نگهبان در تصویب و تایید این لوایح گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫این لوایح حدود یک سال در مجمع تشخیص مصلحت معطل و بالتکلیف ماند تا در نهایت به وضعیت‬ ‫کنونی رسیدیم و قاعدتا باید همان نهادی که این لوایح را معطل نگه داشته پاسخگوی مردم هم باشد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت‪ :‬امروز در ش��رایط تحریم و فش��ار حداکثری دشمن همه تالش ما‬ ‫طراحی راهکار و سازکاری است که وضعیت کنونی کمترین تاثیر را بر اقتصاد کشور داشته باشد و در‬ ‫این راستا برنامه هایی تنظیم شده که انها را دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬بنا بر تصمیم هیات محترم رئیس��ه‬ ‫در راس��تای عمل ب��ه توصیه های پیش��گیرانه‪،‬‬ ‫هشتمین اجالس رس��می مجلس خبرگان که‬ ‫قرار بود در روزهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬اسفند ‪ ۹۸‬برگزار‬ ‫شود به زمان دیگری موکول شد‪.‬‬ ‫وزارت امورخارجه‪ -‬س��ید عباس موسوی‪،‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش‬ ‫خبرنگاران درباره نشس��ت کمیسیون مشترک‬ ‫برجام در وین تصریح کرد‪ :‬جلسه امروز‪ ،‬نشست‬ ‫عادی و دوره ای کمیسیون مشترک برجام است‬ ‫که در س��طح معاونان وزیران و مدیران سیاسی‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این جلس��ه‬ ‫ارتباطی با س��ازکار حل اختالف برجام ندارد و‬ ‫جلسه عادی کمیسیون مشترک است که هر ‪۳‬‬ ‫ماه یک بار برگزار می شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬عل��ی باقری کنی در چهل وس��ومین‬ ‫اجالس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ‪۵‬‬ ‫اسفند شروع شده و تا اول فروردین ادامه دارد‪،‬‬ ‫مواضع کشورمان را در زمینه حقوق بشر تبیین‬ ‫کرد‪ .‬دبیر س��تاد حقوق بشر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬کش��ورهای تحریم کننده دارو‬ ‫صالحی��ت عضویت در ش��ورای حقوق بش��ر را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬مناب��ع اگاه می گویند واش��نگتن از‬ ‫اشرف غنی که پیروز انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫افغانس��تان عنوان شده‪ ،‬خواسته ایین تحلیفش‬ ‫را از بی��م درگی��ری ب��ا عبداهلل عب��داهلل‪ ،‬رقیب‬ ‫انتخابات��ی اش به تعویق بیندازد‪ .‬ادعا می ش��ود‬ ‫مناقش��ه میان این دو ک��ه در ظاهر امریکا هیچ‬ ‫یک از انها را به رس��میت نشناخته‪ ،‬روند صلح‬ ‫واش��نگتن‪-‬طالبان را به مخاطره می اندازد‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت این روند سیاسی با مذاکرات بین االفغانی‬ ‫کامل ش��ود و مناقش��ه داخلی مانع از تشکیل‬ ‫هیات دولتی طرف مذاکره با طالبان خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روسیه‬ ‫با انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ملل متحد‬ ‫در ژنو درباره اوضاع سوریه گفت وگو کرد‪ .‬وزارت‬ ‫خارجه روسیه با صدور بیانیه ای گفت‪ :‬در جریان‬ ‫گفت وگوهای طرفین عالوه بر س��وریه به عنوان‬ ‫یک��ی از موضوع��ات بین المللی م��ورد اهتمام‪،‬‬ ‫روابط روس��یه و س��ازمان ملل متحد نیز مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬س��خنگوی رس��می هیات سازمان‬ ‫ملل در لیبی اعالم کرد‪ :‬مذاکرات سیاسی میان‬ ‫گروه ه��ای لیبیایی در موعد مق��رر خود یعنی‬ ‫چهارشنبه ازس��رگرفته خواهد شد و تعدادی از‬ ‫شرکت کنندگان دوش��نبه وارد ژنو شده اند‪ .‬این‬ ‫هی��ات اعالم کرد با طرف های درگیر برای تهیه‬ ‫پیش نویس توافق اتش بس و تس��هیل بازگشت‬ ‫ام��ن غیرنظامی��ان باوج��ود مکانیس��م نظارت‬ ‫مش��ترک با نظارت هیات سازمان ملل و کمیته‬ ‫نظامی مشترک همکاری کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای گزارش‬ ‫کرد‪ :‬خلوص��ی اکار و ب��ن واالس‪ ،‬وزیران دفاع‬ ‫ترکیه و امریکا در تماس��ی تلفنی درباره ادلب و‬ ‫مسائل امنیتی دیگر گفت وگو کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری اناتولی‪ ،‬ترکیه خواستار توقف فوری‬ ‫حم�لات در ادل��ب و رعایت اتش ب��س در این‬ ‫منطقه ش��ده و جامعه بین المل��ل را به اقدام در‬ ‫این راستا دعوت کرده است‪ .‬در همین حال اکار‬ ‫با ان��دری زاهورودنیوک‪ ،‬همتای اوکراینی خود‬ ‫گفت وگویی تلفنی داشت و درباره مسائل دفاعی‬ ‫و همکاری امنیتی با او تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رهبر اقلیت س��نای امریکا و سایر‬ ‫دموکرات ه��ا از خزان��ه داری و وزارت خارج��ه‬ ‫این کش��ور خواس��تند تا روس های��ی را که در‬ ‫انتخاب��ات امریکا مداخله می کنند‪ ،‬تحریم کند‪.‬‬ ‫این درخواست دموکرات های سنا در پی انتشار‬ ‫گزارش های��ی درباره تالش های جدید روس��یه‬ ‫برای مداخل��ه در انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫امریکا مطرح شده است‪ .‬دموکرات های سنا در‬ ‫نامه ای به مایک پمپئو‪ ،‬وزیر خارجه و اس��تیون‬ ‫منوچین‪ ،‬وزیر خزان��ه داری به نگرانی ها در پی‬ ‫انتشار این گزارش ها اشاره کردند‪.‬‬ ‫مهر‪-‬رئیس جمه��وری تون��س ضمن تاکید‬ ‫بر اینکه پایتخت کش��ور فلس��طین باید قدس‬ ‫باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬هی��چ تمایل��ی ب��ه درگیری و‬ ‫جن��گ با اس��رائیل وجود ندارد‪ .‬قیس س��عید‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری تونس در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫مش��ترک با تمیم بن حم��د ال ثانی‪ ،‬امیر قطر‬ ‫گفت‪ :‬مسئله فلسطین تا زمانی که فلسطینی ها‬ ‫در معرض این ظلم باش��ند باق��ی خواهد ماند‪.‬‬ ‫فلس��طین ملک یا باغ نیس��ت که تحت قانون‬ ‫امالک قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مقدم��ات یک س��ری گفت وگوها‬ ‫درباره سوریه میان مسکو و انکارا در حال اماده‬ ‫ش��دن است‪ .‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫روس��یه ابراز امیدواری ک��رد رایزنی ها با انکارا‬ ‫موجب شفاف شدن مس��ائل مرتبط به منطقه‬ ‫کاه��ش تن��ش در ادل��ب و عملکرد ان ش��ود‪.‬‬ ‫الوروف پس از دیدار با وزیر خارجه تاجیکستان‬ ‫گفت‪ ،‬تدارکات برگزاری نشستی میان روسیه و‬ ‫ترکیه درباره سوریه در دست انجام است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توجه به‬ ‫فرصت های‬ ‫تجاری ایران با‬ ‫همسایگان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫تصفیه اب و فاضالب با‬ ‫فناوری نانو‬ ‫حوادث پشت درِ خانه‬ ‫بمانند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫توقف معامالت در بازار خودرو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از زمان��ی که زمزمه ه��ای تحریم به گوش می رس��ید تا هنگامی که‬ ‫صنعت خودرو به طور رسمی در فهرست تحریم قرار گرفت‪ ،‬به نوعی‬ ‫نابسامانی بازار خودرو رقم خورد‪ .‬این وضعیت در ‪ ۲‬سال گذشته با‬ ‫فرازوفرودهایی ادامه داشته است‬ ‫کردن ندارند‪ .‬در چند روز گذش��ته‪ ،‬نرخ ارز هم تا حدودی‬ ‫کاهش پیدا کرده زیرا ن��رخ دالر به حدود ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫هم رسید‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار اظهار امیدواری کرد این روند ادامه پیدا‬ ‫کن��د تا حباب بازار خ��ودرو از بین برود‪ .‬کاشانی نس��ب با‬ ‫تاکی��د بر رکود بازار در پاس��خ به این پرس��ش که برخی‬ ‫فعاالن بازار این مس��ئله را بارها عنوان کرده اند‪ ،‬اما چگونه‬ ‫قیمت ه��ا افزای��ش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط نابس��امان‪ ،‬بازار تقاضا کاذب بیش از عرضه است‪.‬‬ ‫افراد به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند؛ در نتیجه ان‬ ‫را تبدیل به کاال می کنند‪ .‬وقتی نرخ دالر باال می رود تقاضا‬ ‫کاذب در بازار به وجود می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق خریدوفروش خودرو در بهمن‬ ‫امیر حاج ابوالحس��ن از دیگر فعاالن بازار خودرو برعکس‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫معتقد اس��ت که تا یک هفت��ه پیش بازار خودرو بس��یار‬ ‫رونق داش��ت و خریدوف��روش با حجم باالیی انجام ش��د‪.‬‬ ‫حاج ابوالحس��ن در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬هنگامی که‬ ‫محصول��ی در بازار گران ش��ود انگیز ه م��ردم برای خرید‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه دار خودرو در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چرا برخ��ی فعاالن بازار از رکود ب��ازار خودرو می گویند و‬ ‫عنوان می کنن��د خریداری در این بازار وجود ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مدت یک ماه گذشته بازار خودرو به لحاظ خریدوفروش‬ ‫رونق زیادی داشت و فقط در چند روز گذشته تا حدودی‬ ‫معامالت کم شده اس��ت‪ .‬پس از انتخابات مجلس شورای‬ ‫اس�لامی بدون دلیل حدود ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلیون تومان نرخ‬ ‫خودروه��ا باال رفت و در میانه این هفت��ه دوباره حدود ‪۵‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازا ‬ ‫ن‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروس��ازان به‬ ‫رق��م ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان رس��یده که ‪ ۱۴‬ه��زار میلیارد تومان ان‬ ‫مطالبات معوق اس��ت و در صورت پرداخت نش��دن تسهیالت ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی وعده داده ش��ده‪ ،‬بحران ملی خودرو گریبانگیر کشور‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬اف��زود‪ :‬افزایش تیراژ تولید در‬ ‫ماه های گذشته‪ ،‬افزایش قیمت قطعات و نداشتن منابع کافی از سوی‬ ‫خودروس��ازان برای پرداخت مطالبات‪ ،‬دالیل اصلی افزایش این ارقام‬ ‫اس��ت و پرداخت نش��دن مبلغ ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان یاد ش��ده به بروز‬ ‫شرایط بحرانی قطعه سازان منجر خواهد شد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬از شهریور‬ ‫تاکنون ده ها جلس��ه با حضور مس��ئوالن مختلف کشور در این زمینه‬ ‫برگزار ش��ده و بیش از ‪ ۱۰۰‬برگ مکاتبه انجام شده و در نهایت اواسط‬ ‫میلیون تومان ارزان تر شدند‪ .‬توقف معامالت در این هفته‬ ‫رخ داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حدود یک ماه پیش نمایشگاه داران‬ ‫وقت س��ر خاراندن نداشتند و تا پیش از انتخابات مجلس‬ ‫بازار تقاضا رونق زیادی داش��ت‪ .‬این فعال بازار در پاس��خ‬ ‫به این پرس��ش که این حجم خریدار مربوط به متقاضیان‬ ‫واقعی ب��ود یا افراد برای س��رمایه گذاری اق��دام به خرید‬ ‫کردند‪ ،‬گفت‪ :‬نسبت این دو گروه ‪ ۵۰– ۵۰‬بود برخی برای‬ ‫تبدیل خودرو خود به احس��ن اق��دام به خرید می کردند و‬ ‫نیمی دیگ��ر خودروها را خریدند و در پارکینگ خانه ها به‬ ‫امید گران شدن دپو کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام به خرید با گرانی محصول‬ ‫حاج ابوالحس��ن معتقد اس��ت هر زمان ن��رخ خودروها‬ ‫افزای��ش پیدا می کند م��ردم برای خرید اق��دام می کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ مردم به گونه ای ش��ده که با افزایش قیمت ها انها‬ ‫ترغیب به خرید می شوند‪.‬‬ ‫مسئله این اس��ت که چرا مردم حاضر به سرمایه گذاری‬ ‫در چنین بازار پرریس��کی هستند و چگونه حاضر هستند‬ ‫س��رمایه های خود را به خط��ر بیندازند؟ ای��ن فعال بازار‬ ‫ی ک��ه نرخ خودرو ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬زمان ‬ ‫توم��ان افزایش می یابد ش��اید مردم با احتیاط بیش��تری‬ ‫خری��د می کنند اما روند صعودی ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۵‬میلیون تومانی‬ ‫را پذیرفته اند و در این شرایط اقدام به خرید می کنند‪.‬‬ ‫حاج ابوالحسن در پاسخ به این پرسش که چگونه خریدار‬ ‫این قدر هوش��مند است که بدانند چه زمانی خرید کند و‬ ‫چه زمان خیر؟ گفت‪ :‬نیاز به هوش نیس��ت وقتی روزانه ‪۳‬‬ ‫یا ‪ ۵‬میلیون تومان محصولی مانند خودرو گران می ش��ود‬ ‫اف��راد برای خرید به بازار هج��وم می اورند اما اگر این رقم‬ ‫به ‪ ۲۰‬میلیون تومان برسد از خرید خودداری می کنند‪.‬‬ ‫مطالبات قطعه سازان به ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫بهمن مبلغ ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان مصوب شد‪ .‬گفتنی است در ماه های‬ ‫گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومانی به صنعت‬ ‫خودرو را مصوب کرد‪ .‬پس از ان در جلس��ه ای در کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی که در ان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نماین��دگان بانک مرکزی‪ ،‬وزیر اقتص��اد و نمایندگان بانک های عامل‬ ‫حضور داش��تند اعطای نیمی از این مبلغ یعنی ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به هر خودروس��از برای تزریق به زنجیره تامین ان صورت جلس��ه شد‪.‬‬ ‫در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای دو خودروس��از بزرگ کش��ور مصوب و مقرر ش��د ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ان به صورت تسهیالت بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد‬ ‫تا به قطعه س��ازان بدهند و ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان دیگر خودروس��ازان‬ ‫پس از اصالح س��اختار مالی ش��ان اوراق مش��ارکت بفروشند تا از بازار‬ ‫س��رمایه جذب نقدینگی داشته باش��ند‪ .‬محبی نژاد گفت‪ :‬با اینکه ‪۱۳‬‬ ‫بخشش جرایم دیرکرد پرداخت مشتریان سایپا‬ ‫تا سقف ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫گ��روه خودروس��ازی س��ایپا قص��د دارد به مناس��بت چه��ل و یکمین س��الگرد پیروزی‬ ‫انق�لاب اس�لامی و در قال��ب ط��رح به��ار ت��ا به��ار‪ ،‬ط��رح بخش��ودگی جرای��م دیرک��رد‬ ‫مش��تریانی ک��ه موفق ب��ه پرداخت وج��ه چک خود در سررس��ید مق��رر نش��ده اند را اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬براساس بخشنامه ای که این گروه خودروسازی برای نمایندگی های‬ ‫خود ارسال کرده‪ ،‬مشتریانی که موفق به پرداخت وجه چک خود در سررسید مقرر نشده اند‪،‬‬ ‫می توانند از مزایای این طرح استفاده کرده و خسارت تاخیر خود را تا سقف ‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ای��ن طرح از ‪ 5‬اس��فند اغاز ش��ده و ت��ا پایان همین ماه ادامه خواهد داش��ت و مش��تریان‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا جه��ت بهره من��دی از این ط��رح می توانند به نش��انی اینترنتی‬ ‫‪ http://saipacustomer.iranecar.com‬ی��ا نمایندگی های مجاز س��ایپا در سراس��ر‬ ‫کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نعمت اله کاشانی نسب‬ ‫بازار به گونه ای‬ ‫است که دالل ها‬ ‫هم وحشت‬ ‫دارند وارد این‬ ‫بازار شوند زیرا‬ ‫بازار خودرو‬ ‫بازار پرریسکی‬ ‫شده است‬ ‫تاثیر رشد قیمت سهام‬ ‫بر اموال خودروسازان‬ ‫‹ ‹خرید اری یا نه؟‬ ‫کاشانی نس��ب درباره وضعیت روزهای پایانی س��ال هم‬ ‫گفت‪ :‬اگر رکود ب��ازار ادامه پیدا کند که می کند قیمت ها‬ ‫فروکش خواهد کرد‪ .‬بازار به گونه ای اس��ت که دالل ها هم‬ ‫وحش��ت دارند وارد این بازار ش��وند زیرا بازار خودرو بازار‬ ‫پرریسکی شده است‪.‬‬ ‫حاج ابوالحس��ن در این ب��اره عنوان کرد‪ :‬ت��ا هنگامی که‬ ‫عرضه نس��بت به تقاضا کم باش��د نمی توان انتظار تعادل‬ ‫داش��ت به ویژه در حوزه خودروهای اتومات‪ .‬بس��یاری که‬ ‫برای خرید اقدام می کنند یک خودرو خود را به دو خودرو‬ ‫و ‪ ۳‬خودرو تبدیل می کنند‪ .‬در واقع به تعداد افراد خانواده‬ ‫خودرو خریداری می کنند تا به نوعی حفظ سرمایه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه به نخریدن‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫در پایان گفت‪ :‬بازار خودرو قابل پیش بینی نیست زیرا نرخ‬ ‫دالر‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬تولید و نیز وضعیت سیاسی کشور در‬ ‫این موضوع تاثیرگذار است‪ .‬توصیه می کنیم خریدی انجام‬ ‫نش��ود زیرا بازار پرریسکی است و خود نمایشگاه داران هم‬ ‫براس��اس تجربه وارد چنین بازاری نمی شوند و دست نگه‬ ‫داشتند تا ثبات دوباره بر قیمت ها حاکم شود‪.‬‬ ‫بهمن بخش��نامه بانک مرکزی به بانک ه��ای عامل برای پرداخت این‬ ‫مبلغ انجام شد اما تا امروز فقط ‪ ۱۵‬درصد این تسهیالت ان هم فقط به‬ ‫یک خودروس��از پرداخت شد‪ .‬این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬اعمال سلیقه‬ ‫از س��وی بانک های عامل که یکی تسهیالت را پرداخت کرده و دیگری‬ ‫انجام نمی دهد‪ ،‬به مشکلی فراروی قطعه سازان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬براس��اس اخرین توافق انجام ش��ده‪ ،‬مقرر بود ‪۵۰‬‬ ‫درصد این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تامین شده و منابع ان در‬ ‫اختی��ار بانک های عامل قرار گیرد اما تاکنون بانک مرکزی قدم مثبتی‬ ‫در این راستا برنداشته است‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد یاداور ش��د‪ :‬اکنون به جز بح��ران تحریم های خارجی‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان با غول کرونا هم درگیر شده اند که خالی شدن موجودی‬ ‫کاالها و قطعات سفارش داده شده از چین و سایر کشورها را برای شان‬ ‫به دنبال داش��ته و بیم ان می رود که صنایع کش��ور با تعطیلی روبه رو‬ ‫تع��ادل بازار از جمله خودرو‪ ،‬بخش��ی به بازار‬ ‫ارز برمی گ��ردد ت��ا زمانی که در ب��ازار ارز ثبات‬ ‫قیمت وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬نمی توان از تعادل‬ ‫نرخ ها در سایر بازارها سخن گفت‪ .‬انچه در بازار‬ ‫خودرو شاهد هس��تیم دو نرخی بودن قیمت ها‬ ‫اس��ت و اینکه فاصله نرخ کارخانه با بازار شکاف‬ ‫زیادی ایجاد کرده است‪ .‬فعاالن و نمایشگاه داران‬ ‫خودرو به دنبال برقراری ارامش و ثبات در بازار‬ ‫هس��تند‪ .‬این امر با تامین بازار ممکن می شود‪.‬‬ ‫یکی از راهکارها به عنوان مثال می تواند واردات‬ ‫خودروهای ارزان قیمت باش��د‪ .‬بازار رقابتی مانع‬ ‫ن قیمتی محصوالت می شود و در نتیجه‪،‬‬ ‫نوس��ا ‬ ‫این بازار است که نرخ خودرو را تعیین می کند‪.‬‬ ‫اگر این گونه باشد‪ ،‬می توان امیدوار بود از حجم‬ ‫تقاضاها کاسته شود‪ .‬از سوی دیگر اگر قرار باشد‬ ‫بازار‪ ،‬نرخ محصوالت را تعیین کند و پیش��رفتی‬ ‫در این حوزه رخ دهد بازار نباید انحصاری باشد‬ ‫عالوه بر اینکه برای رقابتی کردن بازار در صورت‬ ‫ازاد شدن واردات نباید خودروهای لوکس وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬باید اج��ازه داد خودروهایی وارد کش��ور‬ ‫شوند که مردم بیشتری توان خرید انها را داشته‬ ‫باشند‪ .‬می توان با قیمت های مناسب خودروهای‬ ‫ارزان قیمت وارد کرد تا ضمن تعادل بازار‪ ،‬زمینه‬ ‫رقابت به وجود اید؛ بازارها زنجیره وار بهم متصل‬ ‫هس��تند و تنش در هر یک در سایر بازارها هم‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ .‬ب��ا مدیریت هر ب��ازار کمک به‬ ‫ارام��ش بازار دیگر ش��ده و چال��ش کمتری در‬ ‫زمان محدودیت ها خواهیم داشت‪.‬‬ ‫امیر حاج ابوالحسن‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫به گونه ای شده‬ ‫که با افزایش‬ ‫قیمت ها انها‬ ‫ترغیب به‬ ‫خرید می شوند‬ ‫ش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬برخی شنیده ها نیز حاکی است که بانک مرکزی در‬ ‫پی تعطیلی احتمالی واحدها ناشی از ویروس کرونا‪ ،‬به دنبال پرداخت‬ ‫نکردن این مبلغ است که نتیجه قطعی ان تعطیل شدن و توقف تولید‬ ‫خ��ودرو اس��ت‪ .‬دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫ن کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬براورد تخصصی کارشناسان انجمن‬ ‫قطعه سازا ‬ ‫این اس��ت که اگر تا یازدهم اس��فند این تس��هیالت پرداخت نش��ود‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان با مشکالت حاد روبه رو شود و انتظار داریم بانک مرکزی‬ ‫به فوریت مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرایی کند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد اظهارک��رد‪ :‬هن��وز ح��دود ‪ ۱۵۰‬هزار نف��ر از نیروهای‬ ‫تعدیل ش��ده صنعت قطع�� ه که در پی تحریم ها بیکار ش��ده بودند‪ ،‬به‬ ‫کار بازنگش��ته اند و اگر کارخانجات قطعه س��ازی تعطیل شود‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی قادر به نگه داش��تن نیروهایش نب��وده و بحران ملی خودرو‬ ‫گریبان کشور را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در حال��ی خبرها از اغاز افزایش س��رمایه از‬ ‫محل تجدید ارزیابی خودروسازان حکایت دارد‬ ‫که کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقدند با روند‬ ‫فعلی رش��د قیمت س��هام خودرویی ه��ا‪ ،‬بدون‬ ‫شک ش��اهد تاثیر مثبت این افزایش بر دارایی‬ ‫خودروسازان خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬کار واگذاری س��هام‬ ‫خودروس��ازان از س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به صورت جدی‬ ‫اغ��از خواه��د ش��د و این اق��دام ب��ا واگذاری‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه کلی��د می خورد و در‬ ‫این ش��رایط رش��د قیم��ت س��هام خودرویی ها‬ ‫به واس��طه ج��ذب نقدینگی باال در ب��ورس‪ ،‬به‬ ‫نفع انها خواهد بود‪ .‬به اعتقاد کارشناس��ان بازار‬ ‫س��رمایه رشد فعلی قیمت س��هام خودرویی ها‬ ‫همچن��ان ادامه خواهد داش��ت و ای��ن امر در‬ ‫نهای��ت به نفع خودرویی ه��ا خواهد بود‪ .‬مهدی‬ ‫حاجی وند‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازار س��رمایه با‬ ‫تاکید بر اینکه رش��د س��هام خودرویی ها باید از‬ ‫دو جنبه بررس��ی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬انچه اکنون در‬ ‫بازار سرمایه در حال رخ دادن است تاثیر قیمت‬ ‫ارز بر رشد قیمت سهام است اما حجم خوبی از‬ ‫نقدینگی که وارد بازار س��رمایه شده ناخوداگاه‬ ‫هم��ه صنای��ع و نمادها را به پی��ش می برد که‬ ‫صنع��ت خ��ودرو و نمادهای خودروی��ی نیز از‬ ‫این قاعده مس��تثنا نیستند‪ .‬حاجی وند با تاکید‬ ‫بر اینکه پیش بینی می ش��ود ت��ا زمانی که این‬ ‫نقدینگی مناس��ب در بازار باشد صنعت خودرو‬ ‫و صنای��ع مختلف به رکوردش��کنی خود ادامه‬ ‫خواهند داد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬موضوعی که درباره‬ ‫خودروس��ازان مطرح اس��ت افزایش سرمایه از‬ ‫مح��ل تجدید ارزیابی دارایی هاس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬نقدینگی مناس��ب‪ ،‬خبرهای مربوط به‬ ‫رشد تولید و همچنین افزایش سرمایه از محل‬ ‫تجدید ارزیابی در کنار اس��تقبال همیش��گی از‬ ‫س��هام خودرویی ها در کنار بان��ک و بیمه ای ها‬ ‫می تواند تا ان��دازه ای س��هام خودرویی ها را به‬ ‫پیشران تبدیل کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه این رش��د‬ ‫دست کم تا پایان س��ال و همچنین اوایل سال‬ ‫اینده ادامه خواهد داشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بدون شک‬ ‫افزایش قیمت س��هام خودرویی ها بر اموال انها‬ ‫و نماده��ای معامالتی خودروس��ازان تاثیرگذار‬ ‫اس��ت اگر نماد بانک��ی در بازار س��رمایه به هر‬ ‫دلیلی رشد کند اثر خود را بر گروه خود خواهد‬ ‫گذاش��ت و این موضوع در گ��روه خودرویی نیز‬ ‫صدق می کند‪.‬‬ ‫حاجی ون��د اف��زود‪ :‬هرچ��ه که ام��روز باعث‬ ‫می ش��ود ت��ا نم��اد خودروهای��ی در ب��ورس با‬ ‫اس��تقبال باالیی روبه رو باش��د هم در مجموعه‬ ‫انه��ا تاثیرگ��ذار خواهد بود و در ص��ورت قرار‬ ‫گرفتن زیرمجموعه ه��ا روی میز فروش نیز در‬ ‫قیمت پایه واگذاری ها تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹تقاضای کاذب به همراه افزایش نرخ‬ ‫اواخر بهم��ن نرخ خودروها روند صعودی به خود گرفت‬ ‫و ش��اهد بودیم نرخ ان��واع خودروهای داخل��ی و خارجی‬ ‫فاصله زیادی با نرخ پایه و کارخانه این محصوالت گرفتند‪.‬‬ ‫نعمت اله کاشانی نسب‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫از یکش��نبه هفته جاری نرخ خودروها تا حدی متوقف شد‬ ‫و در ادامه به طور خودکار قیمت ها فروکش خواهد کرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خرید و فروشی در بازار خودرو وجود ندارد‪ ،‬زیرا‬ ‫قیمت ها به مرزی رس��یده است که دالل ها جرات ریسک ‬ ‫سعید موتمنی‪ -‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان بازار خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬مش��تری دارم که فقط برای فروش دوباره‬ ‫اق��دام به خری��د می کند‪ .‬گران��ی کلید خرید اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫ک��ه فروکش می کن��د خود به خود معام�لات هم متوقف‬ ‫می ش��وند‪ .‬این فعال ب��ازار با بیان اینک��ه خریدهای قبل‬ ‫مربوط به خرید ش��ب عید نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خرید پایان‬ ‫س��ال هنوز مانده و از ‪ ۱۵‬اسفند اغاز می شود‪ .‬بازار خودرو‬ ‫به گونه ای اس��ت که فعاالن این بازار هم قادر به پیش بینی‬ ‫رفتاری خریدارها نیستند‪ .‬در این باره کاشانی نسب معتقد‬ ‫اس��ت نرخ دالر ‪ ۱۳‬هزار تومانی که به مرز ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫می رسد به یک باره بازارها را تحت شعاع خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬انس جهانی ه��م افزایش‬ ‫یاف��ت و بازار طال هم متاثر از این امر دچار تنش ش��د اما‬ ‫خوش��بختانه از روز یکش��نبه هفته جاری وضعیت سفید‬ ‫اس��ت و امیدواریم نرخ خودروه��ا بیش از این کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروهای‬ ‫ارزان قیمت و‬ ‫تعادل بازار‬ ‫دست نگه دارید بازار پر ریسک است‬ ‫گاه اث��ر روانی بیش از اص��ل یک رخداد‪ ،‬بر جامعه تاثیر‬ ‫می گ��ذارد و وجود اعتم��اد می تواند بس��یار کمک کننده‬ ‫باش��د؛ از این رو اعتماد ملی بزرگ ترین سرمایه هر جامعه‬ ‫به شمار می رود‪ .‬براساس برخی سیاست های نادرست‪ ،‬برای‬ ‫حذف ت��رس و کاهش اثرات منفی یک اتفاق‪ ،‬پنهان کاری‬ ‫یک راهکار مناس��ب اس��ت تا ارامش جامع��ه بهم نخورد؛‬ ‫درحالی که در این شرایط همیشه بازار شایعه داغ می شود‬ ‫که پیامدهای ان بسیار مخرب تر است‪ .‬راه حل های دورانی‬ ‫که ارتباطات در حداقل قرار داشت‪ ،‬نمی تواند درحال حاضر‬ ‫ک��ه هر موضوعی فرازمانی و فرامکانی به راحتی رس��انه ای‬ ‫می شود‪ ،‬کارامد و موثر باشد‪.‬‬ ‫اگر وضعیت فعلی و شرایط اینده افراد یک جامع ه شفاف‬ ‫و مشخص باشد‪ ،‬در شرایط خاص و بحرانی در یک همکاری‬ ‫و تعامل متقابل بی��ن مردم و مدیران با تصمیم گیری های‬ ‫درس��ت و به موقع از مش��کالت عبور خواهند کرد‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬گاه سیاس��ت های نادرست سبب می شود برای رفع‬ ‫یک مشکل هزینه های زیادی صرف شود‪.‬‬ ‫از زمانی که زمزمه های تحریم کم کم به گوش می رسید‬ ‫تا هنگامی که صنعت خودرو به طور رس��می در فهرس��ت‬ ‫ش��رکت های تحریم ش��ده قرار گرفت‪ ،‬به نوعی نابسامانی‬ ‫بازار خودرو رقم خورد‪ .‬این وضعیت در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‬ ‫ب��ا فرازوفرودهایی ادامه داش��ته اس��ت‪ .‬ش��اید اگر مردم‬ ‫ب��ه مدیران تصمیم گی��ران در این حوزه اعتماد بیش��تری‬ ‫داش��تند همراه با دالل ها و سوداگران وارد این بازار نشده‬ ‫و به التهاب موجود دامن نمی زدند‪ .‬در ش��رایط کنونی که‬ ‫اظهارات ضدونقیض زیادی از س��وی فعاالن بازار مبنی بر‬ ‫رکود و رونق معامالت این بازار عنوان می ش��ود‪ ،‬پرس��ش‬ ‫این اس��ت که چرا برخی منکر عملکرد نادرس��ت این بازار‬ ‫هس��تند و بعضی دیگر مبادرت به بیان حقیقت می کنند؟‬ ‫گروه نخس��ت شاید برای دامن نزدن به التهاب ها راهکاری‬ ‫بهت��ر از اینکه م��ردم را از خرید منع کنن��د‪ ،‬نمی بینند و‬ ‫گروه دیگر‪ ،‬ب��رای رونق بازار خود با بیان حقیقت به دنبال‬ ‫جذب مشتری بیشتر هستند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬هیچ یک از این‬ ‫دو نمی تواند رویکرد درس��تی برای کنترل بازار و رونق ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫موضوع ب��ازار خودرو پیچیده تر از این استدالل هاس��ت‬ ‫که بتوان راهکاری قطع��ی برای ان اعالم کرد‪ ،‬اما به گفته‬ ‫خودروس��ازان بزرگ‪ ،‬تولید روزانه کشور به بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو رسیده پس کمبود عرضه نمی تواند مشکل این بازار‬ ‫باشد‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬علت اصلی این التهاب به همان تاثیر‬ ‫روانی مسائل و نبود اعتماد ملی بر گردد که مردم نسبت به‬ ‫امنیت مالی اینده خود نگران هستند؛ بنابراین برای ادامه‬ ‫حیات مالی خود نسخه شخصی می پیچند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تهران صاحب ‪۶۲۰‬‬ ‫کیلومتر مترو می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تصفیه اب و فاضالب با فناوری نانو‬ ‫خانه تکانی‬ ‫با نانو فناوری ایرانی‬ ‫شناسایی کرونا با فناوری نانو‬ ‫یک ش��رکت داروس��ازی در کانادا با استفاده‬ ‫از فناوری نانو‪ ،‬در حال توس��عه ابزار شناس��ایی‬ ‫ویروس کرونا اس��ت که می توان با ان در مدت‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۵‬دقیقه بیماری را شناس��ایی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��تاد ویژه توس��عه فن��اوری نانو‪،‬‬ ‫س��ونا نانوت��ک که یک ش��رکت کانادایی فعال‬ ‫در حوزه داروس��ازی اس��ت‪ ،‬اعالم کرد در حال‬ ‫انجام ازمایش روی فناوری تش��خیص س��ریع‬ ‫ویروس کرونا اس��ت‪ .‬ویروس کرون��ا اولین بار‬ ‫اواخر دس��امبر س��ال ‪ ۲۰۲۰‬در ش��هر ووهان‪،‬‬ ‫اس��تان هوب��ی چین گزارش ش��د‪ .‬از ان زمان‬ ‫تاکن��ون بی��ش از ‪ ۴۰‬هزار مورد ابت�لا به این‬ ‫بیماری گزارش ش��ده که نرخ مرگ ومیر ناشی‬ ‫از این بیماری در حال افزایش اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫س��ونا نانوتک اقدام به توس��عه فن��اوری برای‬ ‫شناس��ایی سریع این بیماری کرده است‪ .‬انچه‬ ‫این شرکت توسعه داده براساس فناوری جریان‬ ‫جانبی اس��ت‪ .‬پس از کامل شدن‪ ،‬این فناوری‬ ‫می تواند در مدت ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬دقیقه بیماری کرونا‬ ‫را تشخیص دهد‪ .‬پیش بینی می شود که هزینه‬ ‫این ازمون کمتر از ‪ ۵۰‬دالر باشد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هی��چ ازمایش جریان جانبی برای تش��خیص‬ ‫ویروس کرونا وجود ندارد‪ .‬س��ونا نانوتک دارای‬ ‫فناوری نانومیل ه اس��ت که از ان در یک پلتفرم‬ ‫ازم��ون جریان جانبی یک بار مصرف اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬ای��ن فناوری ش��بیه ازم��ون های‬ ‫ب��ارداری بوده که حتی افراد اموزش ندیده نیز‬ ‫می توانند از ان بدون تجهیزات ازمایش��گاهی‬ ‫خاصی استفاده کنند‪.‬‬ ‫این ازمون می تواند برای غربالگری اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬برای تش��خیص ویروس‬ ‫کرونا باید از فناوری مبتنی بر ‪ PCR‬اس��تفاده‬ ‫ک��رد که هزینه ای در حدود ‪ ۲۰۰‬دالر برای هر‬ ‫ازمایش دارد که بین ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬س��اعت تشخیص‬ ‫ان زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫ب��رای انج��ام ای��ن تس��ت‪ ،‬ب��ه تجهی��زات‬ ‫ازمایش��گاهی ویژه و تکنسین ماهر نیاز است‪.‬‬ ‫در مقایس��ه با روش ‪ ،PCR‬این فناوری جدید‬ ‫ش��رکت سونا نانوتک با هزینه کمتر و در مدت‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬دقیقه نتیجه را مشخص می کند‪ .‬دارن‬ ‫رولز‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��ونا نانوتک گفت‪:‬‬ ‫ازمایش های غربالگری ابزار مهمی برای کنترل‬ ‫شیوع بیماری ها در مقیاس های بزرگ هستند‬ ‫که هزینه زیادی را به دولت ها تحمیل می کنند‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از این فناوری می توان به سرعت‬ ‫اف��راد مبتال را تش��خیص داد و در نتیجه گروه‬ ‫پزشکی می توانند منابع خود را روی این دسته‬ ‫از بیماران متمرکز کنند‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نانوکامپوزیت ها‬ ‫می توانند‬ ‫رهایی نانوذرات‬ ‫در اب را بهتر‬ ‫کنند‬ ‫یک رویکرد‬ ‫امیدوار کننده‬ ‫برای پیشبرد‬ ‫کاربردهای‬ ‫نانومواد‬ ‫گسترش مواد‬ ‫نانوکامپوزیتی‬ ‫است‬ ‫پیش بین��ی ش��ده تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬می�لادی(‪۱۴۲۹‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ۵۰‬درصد از جمعیت جهان در مناطقی‬ ‫زندگ��ی کنند که تحت فش��ار کمبود ش��دید اب قرار‬ ‫دارد‪ .‬تا س��ال ‪ )۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬فق��ط حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از فاضالب های جهان تصفیه می ش��د‪ .‬در کشورهای در‬ ‫حال توس��عه به طور تقریبی ‪ ۷۰‬درصد از فاضالب های‬ ‫صنعتی بدون کمک مناس��ب س��ازمان مل��ل به هدر‬ ‫خواهد رفت‪ .‬ب��راورده کردن نیازهای اب��ی روزافزون‪،‬‬ ‫چه در کش��ورهای صنعتی و چه در حال توسعه‪ ،‬بسیار‬ ‫سخت اس��ت و رشد زیرس��اخت ها و روش های جدید‬ ‫تصفی ه اب‪ ،‬س��رعت کمتری نسبت به رشد نیاز به اب‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه همین دلیل‪ ،‬روش ه��ای جدید تصفی ه اب با‬ ‫کارایی باال و هزین ه کم در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫پیش��رفت های اخیر در نانومواد منجربه تس��هیل در‬ ‫اس��تفاده از فناوری نان��و در فرایند تصفی ه اب ش��ده‬ ‫است‪ .‬تاکنون مطالعات گوناگون نشان داده که نانومواد‬ ‫قابلیت ه��ای فراوان��ی در تصفی ه اب به وی��ژه در جذب‬ ‫فیزیکی‪ ،‬فرایند غش��ایی‪ ،‬اکسیداس��یون کاتالیستی و‬ ‫عفونت زدایی دارد‪ .‬متاس��فانه بیشتر گزارش ها در مورد‬ ‫نانومواد تنها در ازمایش��گاه ها انجام شده یا فقط نشان‬ ‫می دهد که این روش به طور کلی خوب است‪.‬‬ ‫یک��ی از فناوری های نان��و که در بازار در دس��ترس‬ ‫اس��ت اس��تفاده از نانوذرات تک ظرفیتی با استفاده از‬ ‫تزریق اس��ت‪ .‬از زمانی که قیمت نانومواد کاهش یافته‪،‬‬ ‫اس��تفاده از انها در تصفی ه اب اس��ان تر شده است اما‬ ‫در ه��ر صورت هنوز ضعف های ذات��ی زیادی در زمینه ‬ ‫استفاده مستقیم از نانوذرات در تصفی ه اب وجود دارد‪.‬‬ ‫نخست‪ ،‬نانوذرات در سیستم های سیال تمایل دارند تا‬ ‫در یک منطقه تجمع کنند که منجربه افت شدید فشار‬ ‫می ش��ود‪ .‬دوم اینکه جدا ک��ردن نانوذراتی که کارایی‬ ‫خود را از دس��ت داده اند(به جز نانوذرات مغناطیسی) از‬ ‫اب تصفیه شده بسیار دشوار است‪ .‬این مسئله از منظر‬ ‫اقتصادی دلخواه نیس��ت‪ .‬سوم اینکه رفتار و سرنوشت‬ ‫نانومواد مصرف ش��ده در تصفی ه اب و فاضالب به خوبی‬ ‫درک نش��ده است و تاثیر نانومواد در محیط های ابی و‬ ‫سالمتی انسان‪ ،‬می تواند پیشرفت ها در این زمینه را به‬ ‫تعویق بیاندازد‪.‬‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از اث��رات مخرب نیاز به س��اخت‬ ‫دس��تگاهی احس��اس می ش��ود ک��ه بتوان��د زمانی که‬ ‫فعالیت ه��ا زیاد اس��ت رهایی نانوم��واد را کم کند و یا‬ ‫نانوم��واد را جابه جا کن��د‪ .‬نانوکامپوزیت ه��ا گزینه ای‬ ‫مناسب در این مسیر به نظر می رسند‪ .‬نانوکامپوزیت ها‬ ‫به طور معمول با ساخت نانوذرات دلخواه روی مواد پایه‪،‬‬ ‫مانند پلیمرها یا غشاها ساخته می شوند‪ .‬نانوکامپوزیت‬ ‫می توان��د به ص��ورت م��واد چندفازی که ی��ک بعد ان‬ ‫کوچک ءتر از ‪ ۱۰۰‬نانومتر اس��ت تعریف ش��ود‪ .‬بعضی‬ ‫از نانوکامپوزیت ه��ا در تصفی ه اب بس��یار کارا بوده اند؛‬ ‫قابل اس��تفاد ه مجدد‪ ،‬صرفه اقتص��ادی و قابل رقابت با‬ ‫زیرساخت های کنونی‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب فیزیکی و جداسازی‬ ‫جذب فیزیکی یا فرایند جداس��ازی بر پای ه غش��ا ها‪،‬‬ ‫دو فناوری س��رامد برای تصفی ه اب و فاضالب به شمار‬ ‫می این��د‪ .‬جذب کننده ه��ای س��نتی به ط��ور غالب با‬ ‫مش��کالتی مانن��د گنجای��ش و انتخاب پذی��ری کم و‬ ‫همچنی��ن کوت��اه بودن چرخ�� ه جذب باززای��ی همراه‬ ‫بوده ان��د که به همین علت‪ ،‬ای��ن جذب کننده ها صرفه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه فناوری نانو برای‬ ‫کم��ک ب��ه خانه تکانی ش��ب عی��د محصوالت‬ ‫متع��ددی را تولید و به بازار عرضه می کنند که‬ ‫به دلیل استفاده از فناوری نانو‪ ،‬اثربخشی باالتری‬ ‫نسبت به محصوالت شوینده و پاک کننده رایج‬ ‫در ب��ازار دارند‪ .‬به گزارش س��تاد ویژه توس��عه‬ ‫فناوری نان��و‪ ،‬خانه تکانی بخ��ش جدایی ناپذیر‬ ‫ماه اس��فند است و به س��نت دیرین‪ ،‬ایرانیان با‬ ‫تمیز کردن خانه و کاش��انه به اس��تقبال نوروز‬ ‫می رون��د‪ .‬در این می��ان فناوری نانو‪ ،‬محصوالت‬ ‫متنوع��ی برای کمک به خانه تکانی ش��ب عید‬ ‫دارد که به وسیله شرکت های دانش بنیان ایرانی‬ ‫ساخته و به بازار عرضه شده است‪ .‬نانو فناوری؛‬ ‫در واق��ع نانوفناوری فه��م و بکارگیری خواص‬ ‫جدی��دی از مواد و سیس��تم هایی در ابعاد یک‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰۰‬نانو متر اس��ت‪ ،‬بکارگیری فناوری نانو‬ ‫در تولی��د محص��والت می توان��د موجب بهبود‬ ‫خواص موجود محصوالت یا توسعه محصوالتی‬ ‫با ویژگی های جدید ش��ود‪ .‬یک ش��رکت ایرانی‬ ‫محص��والت متنوعی ب��رای خانه تکان��ی دارد‪،‬‬ ‫محلول پاک کننده س��طوح اس��تیل‪ ،‬اس��پری‬ ‫پاک کنن��ده صفحات نمای��ش ‪،LED ، LCD‬‬ ‫محل��ول پاک کنن��ده چندمنظ��وره و اس��پری‬ ‫پاک کننده شیشه از جمله شوینده های مبتنی‬ ‫بر فناوری نانو هستند که این شرکت تولید و به‬ ‫بازار عرضه کرده است‪ .‬این تولیدکننده محلول‬ ‫شوینده موتور و بدنه خودرو بدون استفاده از اب‬ ‫را نیز در سبد محصوالت خود دارد که می تواند‬ ‫ب��رای مصرف کنن��دگان جال��ب توجه باش��د‪،‬‬ ‫نانومحصوالت این شرکت به دلیل فرموالسیون‬ ‫ویژه ای ک��ه دارند ق��درت پاک کنندگی باالیی‬ ‫داش��ته و عاری از م��واد ش��یمیایی خطرناک‬ ‫هستند‪ ،‬در نتیجه به سطح اسیبی نمی رسانند‪.‬‬ ‫شرکت ایرانی دیگر اسپری اب گریز کننده برای‬ ‫سطوح فلزی‪ ،‬سطوح رنگ شده‪ ،‬شیشه‪ ،‬چوب‪،‬‬ ‫‪ ،MDF‬سنگ‪ ،‬اجر‪ ،‬کاش��ی و سرامیک تولید‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این اسپری های ابگریز کننده مانع‬ ‫از ش��ور ه زدن و جذب الودگی و پوسته پوسته‬ ‫شدن زیرالیه می شود و در مدت زمان کوتاهی‬ ‫خشک می شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به تازگی‪ ،‬نانومواد زیادی با ویژگی های ضدمیکروبی قوی تهیه شده‬ ‫است که شامل نانوذرات کیتوسان‪ ،‬نقره‪TiO ۲ ،‬های نانوکاتالیست‬ ‫ه کربن می ش��وند‪ .‬این نانومواد میکروارگانیزم ها‬ ‫و نانومواد بر پای ‬ ‫را با رهاس��ازی یون های فلزی س��می‪ ،‬اس��یب زدن به س��لول های‬ ‫غش��ایی با تماس مس��تقیم یا تولید گونه های اکسیژن واکنشی از‬ ‫بین می برند‬ ‫اقتصادی نبوده اند‪.‬‬ ‫جذب کننده ه��ای ب��ر پایه ی نانومواد‪ ،‬مث�لا فلزها یا‬ ‫اکس��یدهای فلزی نانومقی��اس‪ ،‬نانولوله ه��ای کربنی‪،‬‬ ‫گراف��ن و نانوکامپوزیت ها معموال دارای س��طح ویژه ی‬ ‫بزرگ‪ ،‬واکنش پذیری باال‪ ،‬سرعت واکنش سریع و میل‬ ‫ترکیبی خاص با االینده های گوناگون هس��تند‪ .‬کارائی‬ ‫ج��ذب این مواد ب��ه مراتب باالت��ر از جذب کننده های‬ ‫سنتی است‪.‬‬ ‫در کنار جذب‪ ،‬جداس��ازی غش��ایی‪ ،‬مرحله ای مهم‬ ‫در تصفی�� ه اب به ش��مار می رود که ام��کان احیا اب از‬ ‫منابع غیرمعمول مانند فاضالب های ش��هری را فراهم‬ ‫م��ی اورد‪ .‬ح��ذف الودگی ها با جداس��ازهای غش��ایی‬ ‫به طور عمده مبتنی بر اندازه اس��ت‪ .‬در هر صورت‪ ،‬هنوز‬ ‫موانع زیادی برای پیش��برد فناوری غشا ها وجود دارد‪،‬‬ ‫به عنوان مث��ال متضاد ب��ودن ذات��ی انتخاب پذیری و‬ ‫تراوای��ی‪ ،‬مصرف انرژی زی��اد و پیچیدگی های اجرایی‪.‬‬ ‫برای رفع این موانع‪ ،‬غش��اهای نانوکامپوزیتی پیشرفته‬ ‫با معرفی نانوذرات کاربردی به درون غش��اها گسترش‬ ‫داده شده اند‪.‬‬ ‫این طبق ه جدید غشاها ویژگی های فیزیکوشیمیایی‬ ‫بهبودیافت��ه ای از خود نش��ان می دهد ک��ه از این بین‬ ‫می توان به پای��داری گرمایی یا مکانیکی بهینه ش��ده‬ ‫و تخلخل و اب دوس��تی بهتر اش��اره کرد‪ .‬بعضی از این‬ ‫غش��ا ها ویژگی های یگانه ای مانند تراوایی بهینه ش��ده‬ ‫یا ویژگی های ضدرس��وبی‪ ،‬ضدمیکروبی و قابلیت های‬ ‫فوتوکاتالیستی از خود نشان داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گندزدایی‬ ‫گندزدای��ی‪ ،‬اخرین اما حیاتی ترین مرحله در تصفی ه‬ ‫اب است‪ .‬یک گندزدایی ایده ال باید ویژگی های زیر را‬ ‫داشته باش��د‪ )۱ :‬طیف ضدمیکروبی گسترده در زمان‬ ‫کوت��اه ‪ )۲‬تولید نکردن محصوالت جانبی خطرناک ‪)۳‬‬ ‫سمیت کم برای زیست بوم و سالمتی انسان ها ‪ )۴‬هزینه ‬ ‫انرژی کم و عملیاتی ش��دن اسان ‪ )۵‬قابلیت نگهداری‬ ‫اسان و زنگ نزدن ‪ )۶‬قابلیت دفع به صورت امن‪.‬‬ ‫به تازگ��ی‪ ،‬نانومواد زیادی با ویژگی های ضدمیکروبی‬ ‫قوی تهیه ش��ده است که ش��امل نانوذرات کیتوسان‪،‬‬ ‫نقره‪TiO ۲ ،‬های نانوکاتالیست و نانومواد بر پای ه کربن‬ ‫می ش��وند‪ .‬این نانومواد میکروارگانیزم ها را با رهاسازی‬ ‫یون های فلزی سمی‪ ،‬اسیب زدن به سلول های غشایی‬ ‫با تماس مستقیم و یا تولید گونه های اکسیژن واکنشی‬ ‫از بین می برند‪.‬‬ ‫برخالف گندزدایی های سنتی این مواد جدید فرایند‬ ‫ن��اکار ک��ردن میکروارگانیزم ها را ب��ا رهیافتی پایدارتر‬ ‫انجام می دهند که با توجه به این مسئله انتظار می رود‬ ‫تولید مواد جانبی مضر بس��یار کمتر شود؛ عالوه بر این‪،‬‬ ‫زمانی که با اس��تراتژی های مناس��ب جداسازی تلفیق‬ ‫می ش��ود بعضی از گندزداهای نانو می توانند به صورت‬ ‫پیوس��ته با بهر ه باال و مصرف انرژی پایین به کار بروند‬ ‫که این مس��ئله برای تمرکززدایی از فرایند تصفی ه اب‬ ‫بسیار با اهمیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹سنجش‬ ‫ام��روز روش ه��ای س��نجش و نظ��ارت س��نتی‪ ،‬از‬ ‫اشکارس��ازی میکرو الودگی های با غلضت بس��یار کم‬ ‫در اب عاجزن��د‪ .‬اشکارس��ازی «در مح��ل» و س��ریع‬ ‫بیماری زاها و االینده های بس��یار خطرناک در ش��رایط‬ ‫اضطراری بس��یار ب��ا اهمیت اس��ت‪ .‬نانوم��وادی مثل‬ ‫نانولوله های کربنی‪ ،‬گراف��ن‪ ،‬نقاط کوانتومی و فلزهای‬ ‫نجیب‪ ،‬خواص اپتیکی مغناطیس��ی و الکتروشیمیایی‬ ‫وی��ژه ای دارند‪ .‬بعضی از نانومواد می توانند پاس��خ های‬ ‫اسپکتروسکوپیک را به مراتب بهبود ببخشند(جابه جایی‬ ‫رامان یا تشدید سطح پالسمون)؛ همچنین‪ ،‬نسل بعدی‬ ‫اشکارسازهای نانوکامپوزیتی به دلیل ظرفیت باالیی که‬ ‫در نظارت محیطی و سنجش��ی دارند به طور گس��ترده‬ ‫بررسی شده است‪.‬‬ ‫نانومواد به طور گس��ترد ه به عنوان جاذب های بس��یار‬ ‫کارامد‪ ،‬فوتوکاتالیست ها و ضدعفونی کننده برای تصفیه‬ ‫اب مورد بررس��ی قرار گرفته است‪ .‬انها به طور معمول‬ ‫شایستگی های زیادی مثل ظرفیت باال‪ ،‬واکنش سریع‪،‬‬ ‫گرایش ویژه نس��بت به االینده های هدف‪ ،‬پاس��خ های‬ ‫بهب��ود یافت�� ه فوتوکاتالیس��تی در طیف گس��ترده تر‬ ‫و فعالیت ه��ای ضدمیکروب��ی قوی ت��ر از خود نش��ان‬ ‫می دهند‪ .‬بدون شک انها امیدوارکننده ترین کاندیداها‬ ‫برای گسترش نس��ل بعدی فناوری تصفی ه اب به شمار‬ ‫می ایند؛ البته هنوز مشکالت زیادی در راه کاربردهای‬ ‫صنعتی نانومواد وجود دارد‪ .‬نخست انکه‪ ،‬به طور معمول‬ ‫نانومواد ناپایدارند و به دلیل نیروی واندروالس بین انها‬ ‫تمایل به انباش��تگی و تجمع دارند‪ .‬دوم انکه‪ ،‬به غیر از‬ ‫نانومواد مغناطیس��ی بازیافت نانومواد که در تصفی ه اب‬ ‫شرکت کرده اند بسیار مشکل است و این مسئله باعث‬ ‫می ش��ود اس��تفاده از نانومواد غیراقتصادی و غیرقابل‬ ‫استفاده باشد و در انتها تغییرات و سمی بودن نانوذرات‬ ‫به وضوح فهمیده نشده است‪.‬‬ ‫یک رویکرد امیدوار کننده برای پیش��برد کاربردهای‬ ‫نانومواد گس��ترش م��واد نانوکامپوزیتی اس��ت که هم‬ ‫از ویژگی ه��ای م��اد ه میزب��ان و ه��م از خصوصی��ات‬ ‫نانومواد اشباع ش��ده بر روی میزبان استفاده می کنند‪.‬‬ ‫میزبان های��ی مانن��د پلیمرها‪ ،‬بیوپلیمره��ا‪ ،‬معدنی ها‪،‬‬ ‫کربن های فعال یا غشا ها می توانند پراکندگی و پایداری‬ ‫نانوذرات موجود در خود را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫انها همچنی��ن می توانند انتقال یا نف��وذ االینده ها‬ ‫ب��ه میزبان را بهتر کنن��د و برهم کنش های بین وجهی‬ ‫را بهتر کنند‪ .‬نانوکامپوزیت ها می توانند به خوبی رهایی‬ ‫نانوذرات در اب را بهتر کنند؛ به عالوه نانوکامپوزیت ها‬ ‫می توانند تطابق فناوری نان��و با فناوری هایی که امروز‬ ‫استفاده می ش��ود را بهبود ببخش��ند‪ .‬نانوکامپوزیت ها‬ ‫تغیی��رات زی��ادی در فناوری های تصفی�� ه اب به وجود‬ ‫خواهند اورد‪ .‬کاره��ای اینده باید فهم برهم کنش های‬ ‫بی��ن نان��وذرات س��اکن و میزب��ان را عمیق ت��ر کند‪،‬‬ ‫تکنیک هایی برای ساخت میزبان و دستکاری نانوذرات‬ ‫گسترش دهد و طراحی نانومواد چندکاره را منطقی تر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬خطرها و اثرات نانومواد در محیط زیست‬ ‫باید مورد بررس��ی قرار گیرد و سنتز انها از راه شیمی‬ ‫سبز برای کم کردن اثرات مخرب زیست محیطی باید به‬ ‫صورت موازی پیگیری شود‪ .‬پروتکل ها و رهنمودهایی‬ ‫ب��رای کنترل اس��تفاده از نانومواد ب��رای کمینه کردن‬ ‫اثرات انها برای س�لامت انس��ان و محیط زیس��ت باید‬ ‫تهیه شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از مرکز توسعه فناوری های توانبخشی از راه دور‬ ‫ط��رح کالن مل��ی «مرک��ز فناوری ه��ای توانبخش��ی از راه‬ ‫دور»‪ ،‬به منظور سرعت بخش��ی به تدوی��ن الگوی فناورانه برای‬ ‫توانبخش��ی از راه دور بیماران‪ ،‬با حضور معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اجرای ای��ن طرح کالن ملی فرصتی برای‬ ‫بیماران فراه��م می کند تا در خانه با اس��تفاده از فناوری های‬ ‫نوین بهبود یابند‪.‬‬ ‫بر این اساس بیمار با انجام تمرین های توانبخشی در منزل‬ ‫در مس��یر درمان قرار گرفته و بررس��ی و نظارت نیز از س��وی‬ ‫درمانگر از راه دور انجام می شود‪.‬‬ ‫پیوستن ایران به کشورهای صاحب فناوری «دستگاه فلوفرم»‬ ‫یک شرکت دانش بنیان توانسته است با اتکا به توان و دانش‬ ‫بومی به تولید یک دس��تگاه اس��تراتژیک صنعتی دست پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مه��دی وطنی‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫دانش بنیان درب��اره نوع فعالیت و محص��ول دانش بنیان این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن ش��رکت در زمینه طراحی و س��اخت‬ ‫ماشین االت صنعتی ویژه فعالیت دارد و محصول دانش بنیان‬ ‫این ش��رکت دستگاه «فلوفرمینگ» نام دارد که یک محصول‬ ‫استراتژیک صنعتی به شمار می رود‪.‬‬ ‫این فع��ال فن��اور درب��اره این دس��تگاه اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫دس��تگاه غول پیکر ‪ ۲۰۰‬تن وزن دارد که توانایی تولید لوله‬ ‫و س��یلندرهای جدار ن��ازک دقیق ب��دون درز تا قطر ‪۲۱۰۰‬‬ ‫میلیمتر و طول ‪ ۱۲۰۰۰‬میلیمتر را دارد‪.‬‬ ‫به گفته وطنی‪ ،‬دستگاه فلوفرمینگ شرکت ما تنها دستگاه‬ ‫فلوفرمین��گ چهار غلتکه موجود در کش��ور اس��ت‪ .‬خوراک‬ ‫این دس��تگاه یک لوله با قطر ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬س��انتی متر است‪ .‬این‬ ‫دستگاه به روش شکل دهی چرخشی به وسیله ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬غلتک از‬ ‫ضخامت لوله کم و به طول لوله اضافه می کند‪ .‬این امر سبب‬ ‫می شود که لوله هایی با جدار نازک با طول بلند و دقت بسیار‬ ‫باال تولید ش��ود‪ .‬مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان افزود‪ :‬با‬ ‫این روش استحکام لوله باال می رود و به همین دلیل محصول‬ ‫تولیدش��ده در بس��یاری از صنایع کاربرد پیدا می کند‪ .‬وطنی‬ ‫به کاربرد گس��ترده دستگاه فلوفرم در صنایع مختلف اشاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دستگاه فلوفرم در صنایع خودرو‪ ،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫صنایع نفت و گاز‪ ،‬صنایع هوافضا‪ ،‬صنایع پتروشیمی و صنایع‬ ‫لوله س��ازی کاربرد فراوانی دارد‪ .‬به گفته این فعال فناور‪ ،‬این‬ ‫دستگاه یک دستگاه اس��تراتژیک بوده به همین دلیل بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی این دستگاه به کشور وارد نشده است‬ ‫و صنایع مختلف نیز از گذش��ته از همان دستگاه های قدیمی‬ ‫خارجی استفاده می کردند‪.‬‬ ‫وی از کش��ورهای امریکا‪ ،‬المان‪ ،‬ترکیه و اسپانیا به عنوان‬ ‫کش��ورهای اصلی تولیدکننده این دس��تگاه ن��ام برد‪ .‬وطنی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قیم��ت جهانی ای��ن دس��تگاه در تیپ و‬ ‫اندازه های گوناگون متفاوت است و از ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۶.۵‬میلیون یورو‬ ‫می تواند قیمت داش��ته باشد‪ .‬بر اس��اس اعالم معاونت علمی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬صنعت ساخت ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫صنعتی یک صنعت راهبردی و مادر به شمار می رود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل این صنعت نقش مهمی در توسعه صنعتی کشورها بازی‬ ‫می کند‪ .‬کاربرد و اهمیت این دس��تگاه به حدی زیاد است که‬ ‫کش��ورهای دارنده این فناوری بعد از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫ان را تحری��م کردن��د و حتی یک دس��تگاه از ان را به ایران‬ ‫نفروختند‪.‬‬ ‫همچنین این تمرین ها بازی گونه طراحی شده و برای تحقق‬ ‫انه��ا از فناوری هایی مانند ه��وش مصنوعی‪ ،‬واقعیت مجازی و‬ ‫پردازش ماشین بهره برده شده است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬درصد جمعیت کش��ور را س��المندان‬ ‫تش��کیل می دهن��د و ب��ر اس��اس اماره��ا ت��ا س��ال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۴۲۹‬خورش��یدی) این درصد ‪ ۳‬برابر می شود‪ .‬پس‬ ‫افزایش سالمندان‪ ،‬رشد بیماری هایی مانند ام اس و پارکینسون‬ ‫را به همراه دارد که نیاز به توانبخشی دارند‪ .‬در این مرکز ابزارها‬ ‫در ای��ن زمینه توس��عه می یابد تا ش��اهد بکارگیری روش های‬ ‫جدید درمانی مبتنی بر فناوری باشیم‪.‬‬ ‫کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی با فناوری نانو‬ ‫پژوهش��گران مرکز تحقیقات نانوذرات زیستی در پزشکی واحد‬ ‫ش��اهرود‪ ،‬طرح��ی را با هدف اتص��ال برخی داروه��ای رایج مورد‬ ‫اس��تفاده در شیمی درمانی به نانوذرات طالی زیستی برای کاهش‬ ‫سمیت داروها در بدن و نیز کاهش میزان مصرف انها ارائه دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو‪ ،‬بهروز یحیایی استادیار‬ ‫و عضو هیات علمی دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد شاهرود و رئیس‬ ‫مرکز تحقیقات نانوذرات زیس��تی در پزشکی واحد شاهرود درباره‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین دس��تاورد این تحقی��ق‪ ،‬تایید توانایی‬ ‫اتصال نانوذرات زیس��تی به داروهای شیمی درمانی‪ ،‬بدون استفاده‬ ‫از هرگونه اتصال دهنده جانبی بوده اس��ت‪ .‬این مسئله باعث شده‬ ‫اس��ت که نانوذرات در یک مرحله به برخی داروهای مورد ازمون‬ ‫متصل شوند‪ ،‬استفاده نکردن از اتصال دهنده های شیمیایی سبب‬ ‫کاه��ش مراحل ازمون‪ ،‬افزایش س��رعت تولید ف��راورده‪ ،‬کاهش‬ ‫اس��تفاده از م��واد ش��یمیایی در جریان اتصال و س��میت نانودارو‬ ‫به عنوان یک دارورس��ان و در نهایت کاه��ش هزینه های بیماران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یحیای��ی در ادامه با اش��اره ب��ه مزایای این طرح اف��زود‪ :‬تولید‬ ‫نانوذرات زیس��تی به وس��یله میکروارگانیس��م ها قابل انجام است و‬ ‫این تولید نسبت به نمونه های مش��ابه تولیدی به وسیله روش های‬ ‫غیرزیستی صرفه اقتصادی بیشتری داشته و دارای سمیت کمتری‬ ‫است‪ ،‬عالوه بر این تولید انها در سطح صنعتی نیز اسان تر است‪ .‬در‬ ‫این فرایند‪ ،‬یون های فلزی در مجاورت ش��یرابه کشت سلول های‬ ‫میکروبی قرار گرفته و انزیم ها و س��ایر مواد احیاکننده موجود در‬ ‫ش��یرابه کشت میکروب ها سبب احیا یون های سمی فلزی به فرم‬ ‫نانوذرات غیرس��می ان فلز می شوند‪ ،‬با اتصال نانوذرات به داروها‪،‬‬ ‫می توان اثربخش��ی انها را افزایش و نیز میزان مورداستفاده از دارو‬ ‫را در بدن کاهش داد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬ط��رح حاضر قابلی��ت تجاری ش��دن را دارد اما‬ ‫درحال حاضر در سطح ازمایشگاهی و مرحله بررسی و ازمایش های‬ ‫تکمیلی قرار دارد‪ ،‬برای تکمیل ان باید نخست مطالعات درون تنی‬ ‫در حی��وان ازمایش��گاهی و س��پس در بدن انس��ان های داوطلب‬ ‫انجام ش��ود عالوه بر این در تالش هس��تیم ک��ه بتوانیم نانوداروها‬ ‫را هدف من��د کنیم و با متصل کردن انها ب��ه لیگاندهای منحصر‬ ‫برای سطح سلول های سرطانی‪ ،‬کاهش میزان مصرف و نیز کاهش‬ ‫بیشتر اثرات سمیت داروهای شیمی درمانی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات نانوذرات زیستی در پزشکی واحد شاهرود‬ ‫گفت‪ :‬به طور خاص این پژوهش با هدف کاربردی س��ازی در داخل‬ ‫کش��ور و برای اسان کردن‪ ،‬هدف مندس��ازی دارورسانی و تسریع‬ ‫ام��ور درمانی و کاه��ش هزینه ها اس��ت‪ ،‬درحال حاضر در ‪ ۳‬مرکز‬ ‫تحقیقات��ی در کش��ورهای جمهوری چک‪ ،‬المان و فرانس��ه برای‬ ‫انجام ازمایش های تکمیلی و بررس��ی های نهایی‪ ،‬رایزنی ش��ده و‬ ‫طرح های ارائه شده در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫همکاری مشترک‬ ‫کلید حل‬ ‫مشکل اب در معادن‬ ‫کرونا بازار فوالد را‬ ‫به کدام سو می برد؟‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تامین بازار داخلی سنگ اهن با بهای کمتر به نفع کیست؟‬ ‫‹ ‹قیمت سنگ اهن ایران در بازار داخلی‬ ‫قیمت س��نگ اه��ن داخلی ارزانت��ر از بازار جهانی اس��ت؟ یک‬ ‫تولیدکننده بخش خصوصی کنس��انتره سنگ اهن که دستی نیز‬ ‫بر صادرات ان در سال های گذشته داشت به‬ ‫گفت‪ :‬بیماری‬ ‫کرونا در بازار جهانی‪ ،‬س��نگ اهن را تحت تاثیر قرار داد و قیمت ها‬ ‫کال افزایش یافت به طوری که بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۰۵‬دالر قیمت گذاری‬ ‫شده و نوسان پیدا کرده است‪ .‬اما کنسانتره سنگ اهن و سنگ اهن‬ ‫دانه بندی شده بر اساس فوب بندرهای مختلف محاسبه می شود و‬ ‫سنگ اهن ایرانی تفاوت قیمت چندانی با قیمت های جهانی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اسم ایران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سنگ اهن ایرانی بسته‬ ‫ب��ا ارز ازاد ‪ ۱۵۴۰۰‬تومانی یک میلی��ون و ‪ 500‬هزار تومان در هر‬ ‫ت��ن قیم��ت دارد که اگر کرای��ه را از ان کم کنی��م ‪ ۷۰‬دالر خالص‬ ‫‹ ‹وقت�ی قیم�ت ف�وب خلی�ج ف�ارس بی خاصی�ت‬ ‫می شود!‬ ‫سعید عسگرزاده دبیر انجمن سنگ اهن ایران نیز به بورس نیوز‬ ‫در خصوص وضعیت س��نگ اهن و انتقادات مطرح ش��ده از سوی‬ ‫فوالدی ها بیان کرد‪ :‬افزای��ش قیمت محصوالت فوالدی ارتباطی‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬گفته می ش��ود قیمت س��نگ اه��ن در بازارهای‬ ‫صادرات��ی باالتر از بازار داخل اس��ت و با وج��ود وضع عوارض ‪۲۵‬‬ ‫درصدی بر صادرات معدنی ها‪ ،‬باز هم صادرات جذابیت دارد‪.‬‬ ‫این گفته برخی کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران س��نگ اهن و‬ ‫کنسانتره سنگ اهن اس��ت که فروش این ماده معدنی پرطرفدار‬ ‫را در ای��ران ارزان تر از بازارهای خارج��ی می دانند‪ .‬انان معتقدند‪،‬‬ ‫نسبت سنگ اهن به فوالد باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫اختالف قیمت فوالد با سنگ اهن در بازار داخلی‪ ،‬اغازگر برخی‬ ‫واکنش ها و البی گری ها در س��طح وزارتخانه اس��ت تا این اختالف‬ ‫کمتر ش��ود؛ اتفاقی که بعید به نظر می رسد البی های قوی فوالدی‬ ‫چندان به ان اجازه عرض اندام دهند‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاکی از ان اس��ت که ممکن اس��ت در یکی دو هفته‬ ‫اینده‪ ،‬جلس��ه ای برگزار ش��ود تا در ان نظرات فعاالن بخش سنگ‬ ‫اهن و فوالد شنیده و در این باره تصمیم گرفته شود‪.‬‬ ‫اخیرا فوالدس��ازها به شدت بر کمبود سنگ اهن تاکید داشتند‬ ‫و دولت را تحت فش��ار قرار دادند تا تامین سنگ اهن ارزان را برای‬ ‫انها تامین کند‪ ،‬اقدامی که مورد انتقاد ش��دید سنگ اهنی ها قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در معاونت معدنی!‬ ‫سنگ اهن ایران در بازارجهانی‬ ‫ارزان نیست‬ ‫برای هر تن س��نگ اهن تمام می ش��ود و باز هم هر تن باالی یک‬ ‫میلی��ون تومان در می اید‪ .‬اگر با نرخ نیمایی و مثال ‪ ۱۳۵۰۰‬تومان‬ ‫حساب کنیم باز هم یک میلیون تومان به فروش می رسد در حالی‬ ‫که قیمت کنسانتره س��نگ اهن در داخل حدود ‪۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫قیمت گذاری می شود‪.‬‬ ‫مشتاقی اظهار کرد‪ :‬البته معموال سنگ اهن ایران را در بازارهای‬ ‫جهانی ‪ 3،2‬دالر ارزانتر خرید می کنند چرا که پرداخت ها از طریق‬ ‫بانکی امکان پذیر نیست و باید پول نقد بیاورند‪ .‬در بازارهای جهانی‬ ‫فعال س��نگ اهن ایران چندان بد نیس��ت مگر تحت تاثیر کرونا در‬ ‫چین قرار بگی��رد‪ .‬البته به دلیل وضعیت فعلی بخش های مختلف‬ ‫چین‪ ،‬میزان استپ و موجودی کارخانه های فوالدی چین باال رفته‬ ‫و ش��اید در اینده نزدیک تاثیر منفی بر قیمت سنگ اهن بگذارد و‬ ‫قیمت را به سمت پایین‪ ،‬پوش کند‪.‬‬ ‫وی در مورد صادرات سنگ اهن و کنسانتره سنگ اهن در ایران‬ ‫گفت‪ :‬با وضع عوارض ‪۲۵‬درصدی سنگ اهن در ایران بعید به نظر‬ ‫می رسد که کس��ی به فکر صادرات این ماده معدنی بیفتد هرچند‬ ‫هنوز صادرات سنگ اهن با وجود عوارض ‪ ۲۵‬درصدی ممکن است‬ ‫ب��رای برخی و ب��ا افزایش قیمت جهانی‪ ،‬توجیه اقتصادی داش��ته‬ ‫باش��د اما در کنسانتره دچار کمبود هس��تیم و اجازه صادرات داده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی ادامه داد‪ :‬تفاوت بین فوب صادراتی بندرعباس‬ ‫و داخل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دالر اس��ت‪ .‬البته در بازارهای بین المللی س��نگ‬ ‫اهن ایران به ش��رط صادرات‪ ،‬چندان اختالفی با سایر سنگ اهن‬ ‫تولیدی سایر کشورها ندارد و تنها میزان سولفوره یا اکسیدی بودن‬ ‫ان یا عیار باعث اختالف قیمت می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت سنگ اهن در کشور ما همواره از قیمت های فوب خلیج فارس‬ ‫کمتر بوده اس��ت و اینکه فوالدسازان گاهی می گویند ما سنگ اهن را‬ ‫با قیمت��ی باالتر از قیمت ه��ای جهانی خریداری می کنی��م‪ ،‬اصال صحیح‬ ‫نیست‬ ‫با صادرات س��نگ اهنی ها ن��دارد چرا که بع��د از وضع عوارض بر‬ ‫صادرات س��نگ اهن‪ ،‬صادرات محصوالت سنگ اهنی به حداقل‬ ‫ممکن رس��ید و افزایش قیمت محصوالت فوالدی ناشی از عوامل‬ ‫دیگری اس��ت که شاید بخش��ی از ان‪ ،‬قیمت تمام شده باالی این‬ ‫صنعت باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت س��نگ اهن در کشور ما همواره از قیمت های‬ ‫فوب خلیج فارس کمتر بوده اس��ت‪ .‬شرکت های فوالدی در چین‪،‬‬ ‫عمال سنگ اهن را با قیمتی تقریبا ‪۱۰۰‬دالر و باالتر از فوالدسازان‬ ‫ما تامین می کنند و اینکه فوالدس��ازان گاهی می گویند ما س��نگ‬ ‫اه��ن را با قیمتی باالتر از قیم��ت های جهانی خریداری می کنیم‪،‬‬ ‫اصال صحیح نیس��ت‪ .‬عسگرزاده افزود‪ :‬اگر قیمت سنگ اهن ایران‬ ‫ارزان نبود‪ ،‬نیازی به وضع عوارض بر صادرات نبود و اگر قیمت ها در‬ ‫بازار داخل مناس��ب باشد‪ ،‬قطعا تولیدکنندگان سنگ اهن ترجیح‬ ‫می دهندمحصوالتخودرادربازارداخلیعرضهکنندودردسرهای‬ ‫صادرات و هزینه های حمل و بازگرداندن ارز و ‪ ...‬را متحمل نش��وند‬ ‫اما‪ ،‬مشکل اصلی اینجاست که با وضع بخشنامه های مختلف‪ ،‬نرخ‬ ‫س��نگ اهن را به صورت دستوری تعیین کرده ایم و معادن مجبور‬ ‫ب��ه عرضه محصوالت خود با قیمت های دس��توری هس��تند‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن س��نگ اهن ایران در ادامه اظهار کرد‪ :‬صادرات محصوالت‬ ‫سنگ اهنی ریشه مشکالت فوالدی ها نیست‪ .‬به نظر می رسد باید‬ ‫تدابیری اندیش��ید که صنعت فوالدس��ازی ما به سرنوشت صنعت‬ ‫خودروس��ازی دچار نشود‪ .‬اعمال فش��ار و قیمت گذاری دستوری‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬کل زنجیره را دچار مشکل خواهد کرد و این مشکالت‬ ‫در دو ج��ا نمایان خواهد ش��د؛ عدم تعادل در عرض��ه و تقاضا و نیز‬ ‫کاهش بهره وری فوالدی ها‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید از سوی فوالد سازان‬ ‫محمود نوریان مدیرعامل مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو نیز‬ ‫بر ارزان خریدن سنگ اهن داخلی از سوی فوالدسازان تاکید کرد‬ ‫و به‬ ‫گفت‪ :‬قیمت س��نگ اهن داخل��ی باید ‪۱۹‬درصد فوب‬ ‫خلیج فارس باش��د که در عمل ‪ ۱۶‬درصد ن��رخ فوب خلیج فارس‬ ‫محاس��به می ش��ود این در حالی اس��ت که این ‪ 2‬تا ‪ 3‬درصد افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬درصد قیمت س��نگ اهن تمام می ش��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر تولیدکننده ها س��نگ اهن با توجه به عوارض‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی صادرات‪ ،‬س��نگ اهن صادر نمی کنند افزود‪ :‬مجتمع‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو نیز بنا به دستور دولت تامین فوالدسازان‬ ‫داخلی و تعادل در بازار داخلی را مد نظر قرار داده است‪.‬‬ ‫در حالی که حدود یک س��ال از عم��ر دولت دوازدهم‬ ‫باق��ی مانده‪ ،‬برخی تغییرات در س��طح مدی��ران میانی‬ ‫وزارتخانه های کلی��دی دولت‪ ،‬بخش خصوصی را نگران‬ ‫ت به وی��ژه در بخش معدن‬ ‫و دلواپ��س ادام��ه کار و فعالی ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫انتصاب داریوش اس��ماعیلی به معاونت معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در تاریخ ‪ ۱۲‬بهمن امس��ال‪ ،‬به‬ ‫جای جعفر س��رقینی که به مدیرعاملی ش��رکت ایرانی‬ ‫اس��کوتک در المان رس��ید‪ ،‬ش��اید خبر از تغییر ریل در‬ ‫بخش معدن کشور می داد‪.‬‬ ‫در این می��ان و درحالی که کمتر از یک ماه از عمر این‬ ‫انتصاب نمی گذرد شنیده ها حاکی از این است که تغییر‬ ‫مدیران میانی در معاونت معدنی وزارتخانه اغاز ش��ده و‬ ‫اتفاقا نخس��ت قرعه به نام مدیر دفتر اکتش��اف معاونت‬ ‫معدنی افتاده است؛ چنان که از اسداهلل کشاورز مدیرکل‬ ‫این دفتر‪ ،‬در جلس��ه ش��ورای مدیران و معاونان معاونت‬ ‫معدنی وزارتخانه که عصر روز دوشنبه همین هفته برگزار‬ ‫ش��د دعوت به عمل نیام��د و گمانه زنی ها را در تغییر این‬ ‫مدی��رکل که مورد عالقه دفتر خ��ود و همکاران خود بود‬ ‫را ش��دت بخشید‪ .‬چنان که در نخس��تین ساعات کاری‬ ‫روز سه شنبه تماس های متعددی از سوی فعاالن بخش‬ ‫خصوصی معدن با دفتر روزنامه‬ ‫برگرفته ش��د و از‬ ‫این تغییر ابراز شگفتی و تاسف کردند‪ .‬مخاطبان روزنامه‬ ‫معتقدند‪ ،‬اسدهلل کشاورز فردی کارشناس است‬ ‫و در س��ال های گذش��ته در اتاقش به روی فعاالن بخش‬ ‫خصوص��ی باز بوده و انگش��ت گذاش��تن روی این فرد به‬ ‫عنوان نخستین تغییر در معاونت معدنی‪ ،‬می تواند حکم‬ ‫گل به خودی و ش��لیک به اعتماد بخش خصوصی دارد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی معتقد اس��ت اگر قرار است پیاده سازی‬ ‫نقشه راه معدن س��رعت بگیرد این اتفاق با برکنار کردن‬ ‫نیروهای کارشناس��ی و ارزشی یک مجموعه رخ نخواهد‬ ‫داد‪ .‬تا خسروان صالح مملکت خویش را چگونه دانند!‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫درباره اهمیت مدیریت مصرف اب در معادن کشور مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم فراوری در‬ ‫رشد مزایای معدن‬ ‫همکاری مشترک کلید حل مشکل اب در معادن‬ ‫رضا علیزاده‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫نظرگاه‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫زمینه ساز ارائه‬ ‫کاالهای‬ ‫دانش بنیان‬ ‫سید رضا عظیمی؛ مدیراجرایی و دبیر‬ ‫شورای هماهنگی طرح احیای معادن‬ ‫کوچک مقیاس‬ ‫با شکل گیری موج استارت اپ ها در اکوسیستم نواوری‬ ‫و کارافرین��ی کش��ور و همچنین موفقی��ت چندین مورد‬ ‫اس��تارت اپی مانند دیجی کاال و اس��نپ که بعدا تبدیل به‬ ‫سازمان های بزرگی ش��دند‪ ،‬اهمیت حضور استارت اپ ها‬ ‫در بخش معدن نیز احس��اس ش��د‪ .‬با شکل گیری و توسعه‬ ‫پ معدنی و حضور فعال انها در‬ ‫چندین ش��رکت اس��تارت ا ‬ ‫کنار کس��ب و کارهای دیگر حوزه مع��دن‪ ،‬روند کالنی در‬ ‫ح��وزه معدن جهت حمایت از اس��تارت اپ های تخصصی‬ ‫مع��دن ش��کل گرفت‪ .‬اس��تارت اپ های تخصص��ی حوزه‬ ‫معدن می توانند با جهت دهی کسب و کارهای حاشیه ای و‬ ‫دامنه ای در زنجیره ارزش معدن‪ ،‬زمینه س��از ارائه خدمات‬ ‫پشتیبانی و همچنین ساخت و تولید کاالهای دانش بنیان‬ ‫ش��وند‪ .‬این گونه اس��تارت اپ ها می توانن��د در جهت رفع‬ ‫نیازهای ماش��ین االت و قطعات شرکت های بزرگ معدنی‬ ‫کش��ور نیز گام بردارند‪ ،‬البته به شرط انکه بتوانند یک مدل‬ ‫کسب و کار مقیاس پذیر و تکرار پذیر داشته باشند‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬تالش بر ان است تا با برگزاری دوره های اموزشی و‬ ‫نشست های تخصصی و همچنین ساخت و توسعه چندین‬ ‫مدل موفق از همکاری استارت اپ ها با شرکت های بزرگ‪،‬‬ ‫زمینه س��ازی برای ایجاد چارچوب کار با برنامه استراتژیک‬ ‫و نقش��ه راه مشخص فراهم شود‪ .‬از طرف دیگر بدون شک‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ ها که معموال س��اختارهای غیر بروکراتیک‪،‬‬ ‫چابک و ش��بکه ارتباطی گس��ترده تری دارن��د‪ ،‬می توانند‬ ‫ب��ا ایجاد ارتباط موث��ر و پایدار با س��رمایه گذاران حقیقی‪،‬‬ ‫موسس��ات مالی‪ ،‬بانک ها و س��ایر تامین کنندگان مالی به‬ ‫س��ادگی بخش��ی از جریان های نقدینگی و س��رمایه های‬ ‫س��رگردان را به بخش معدن و صنایع معدنی کشور هدایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخ��ی از معادن ازجمله معادن ش��ن و ماس��ه و‬ ‫زغال س��نگ بیش��تر و برخی از جمله مس و سنگ‬ ‫اهن هم کمتر به اب نیاز دارند اما ازانجایی که معادن‬ ‫پر مصرف و کم مصرف‪ ،‬روباز و زیرزمینی با مس��ئله‬ ‫اب روبه رو هس��تند و به این خاطر که ایران همواره‬ ‫با مش��کل کم ابی مواجه بوده است‪ ،‬مدیریت اب در‬ ‫بخش معدن از موارد مهمی اس��ت که در این شماره‬ ‫به ان پرداخته ایم‪.‬‬ ‫کمبود اب و لزوم مدیریت ان در معدن موضوعی‬ ‫است که مثل تمام بخش های دیگر باید به ان توجه‬ ‫ک��رد‪ .‬روزنامه‬ ‫با توجه به مش��کل کم ابی در‬ ‫ایران با کارشناسان حوزه معدن و اب گفت وگو کرده‬ ‫تا بررسی کند چه معادنی بیشتر و چه معادنی کمتر‬ ‫با مسئله اب روبه رو هستند و برای مدیریت ان باید‬ ‫از چه راهکارهایی بهره برد‪.‬‬ ‫‹ ‹اب‪ ،‬مهم تری�ن متغیر ب�رای پروژه های‬ ‫معدنی‬ ‫امین رزم ارا‬ ‫ازانجایی که‬ ‫تمامی مراحل‬ ‫معدن‪،‬‬ ‫به خصوص‬ ‫مرحله فراوری‬ ‫مواد معدنی به‬ ‫اب نیاز دارد‬ ‫در دسترس‬ ‫بودن و مدیریت‬ ‫مناسب اب برای‬ ‫پایداری فعالیت‬ ‫معادن مهم است‬ ‫امی��ن رزم ارا‪ ،‬کارش��ناس مع��دن در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مناطق اصلی مصرف اب و تلفات‬ ‫مربوط ب��ه هر فرایند معدنی ش��امل مصرف اب در‬ ‫کمپ ه��ا‪ ،‬مص��رف اب در معدن به منظ��ور کاهش‬ ‫گردوغبار معلق و مص��رف در کارخانه های فراوری‪،‬‬ ‫عمل اوری مواد معدنی ش��امل خردایش و اسیابکنی‬ ‫مواد معدنی و به دنبال ان فلوتاسیون‪ ،‬طبقه بندی و‬ ‫ابگیری است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مهم ترین میزان مصرف‬ ‫اب در مع��دن مرب��وط به بخش فلوتاس��یون‪ ،‬حمل‬ ‫کنسانتره و باطله و تبخیر و نفوذ در سدها است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مع��دن درباره اهمی��ت مدیریت‬ ‫مص��رف اب در معدن بیان کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫متغیره��ا برای پروژه های معدنی‪ ،‬دسترس��ی به اب‬ ‫اس��ت‪ .‬ازانجایی که تمامی مراحل معدن‪ ،‬به خصوص‬ ‫مرحله فراوری مواد معدنی به اب نیاز دارد بنابراین‬ ‫در دس��ترس ب��ودن و مدیری��ت مناس��ب اب برای‬ ‫پایداری فعالیت معادن مسئله مهمی است‪.‬‬ ‫رزم ارا در مورد چالش های بخش معدن در شرایط‬ ‫کمب��ود اب گفت‪ :‬افزای��ش تقاض��ای اب و کمبود‬ ‫ای��ن منبع در مناط��ق معدنی نه تنه��ا باعث منازعه‬ ‫بین بخش ه��ای تولیدی می ش��ود و گاهی معدن را‬ ‫در مقابل بخش کش��اورزی قرار می دهد بلکه ازنظر‬ ‫دسترس��ی برای مصرف انسانی نیز فشار بیشتری به‬ ‫فعاالن معدنی و در کل کشور اضافه می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با توجه به کاه��ش درامدهای نفتی بهترین روش‬ ‫به منظور ایجاد درامد برای کشور رونق صادرات مواد‬ ‫معدنی است‪ .‬مواد معدنی به عنوان منبع مهم درامد‬ ‫کش��ور‪ ،‬جزو بخش هایی هس��تند که باعث می شود‬ ‫ت��وان مالی و ارزاوری کش��ور افزای��ش پیدا کند‪ .‬در‬ ‫ص��ادرات محصوالت معدنی بای��د توجه کنیم تا انها‬ ‫فراوری ش��ده و به ش��کل خام صادر نش��ود‪ .‬هرچند‬ ‫میزان صادرات مواد معدنی در امسال نسبت به سال‬ ‫گذشته افزایش داشته اما میزان درامد ارزی حاصل‬ ‫از ان کاهش یافته است که یکی از دالیل ان صادرات‬ ‫بیشتر مواد خام نسبت به سال قبل است‪.‬‬ ‫وقتی مواد معدنی به ش��کل خام صادر می ش��وند‬ ‫فرصت ه��ای ش��غلی کاهش می یاب��د و ارزش افزوده‬ ‫ج می شود و به راحتی در اختیار‬ ‫ان از دس��ت ما خار ‬ ‫کش��ورهای دیگر قرار می گی��رد‪ .‬به این ترتیب نباید‬ ‫ثروت های کش��ور را به نازل ترین قیمت بفروش��یم و‬ ‫از مزایای ان بی بهره شویم‪ .‬فراموش نکنیم اگر سهم‬ ‫نسل های اینده را از کشور خارج کنیم‪ ،‬درواقع صدها‬ ‫فرصت شغلی را تقدیم کشورهای دیگر کرده ایم و در‬ ‫اسان ترین مسیر گام برداشته ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا اس��پهبد‪ :‬ابی که برای معادن کشور استفاده می شود را‬ ‫باید دوباره بازیافت کنیم‪ .‬به هیچ وجه حق نداریم اب را مصرف کرده‬ ‫و بعد ان را در سد باطله هدر بدهیم‬ ‫بخش معدن به اس��تفاده معق��ول و کارامد از اب در‬ ‫عملی��ات مربوطه‪ ،‬اتخاذ اقدامات برای بهینه س��ازی‬ ‫مص��رف از طری��ق بهترین ش��یوه های مدیریتی و یا‬ ‫معرفی فناوری های روز اهمیت زیادی داده شده است‬ ‫که می تواند باعث کاهش نس��بی تقاضا شود‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال می توان به مواردی اش��اره کرد ک��ه عبارتند‬ ‫از چرخ��ش اب در عملیات‪ ،‬نمک زدایی و اس��تفاده‬ ‫مستقیم از اب شور‪ ،‬بهبود عملکرد عملیات مدیریت‬ ‫باطله از طریق توسعه تکنیک های ابگیری که باعث‬ ‫افزای��ش غلظت م��واد جامد و مص��رف درصد کمتر‬ ‫اب ب��رای تولید صنعتی در مقیاس بزرگ می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین می توان به تالش برای کاهش دفع پس��اب‬ ‫به محیط اش��اره کرد که منجر به رش��د انگیزه هایی‬ ‫برای سرمایه گذاری در کارخانه های تصفیه می شود‪.‬‬ ‫او به عنوان راهکار حل مشکل اب در بخش معدن‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلیل چش��م انداز رش��د در بخش معدن و‬ ‫همچنین افزایش تقاضای بخش های مختلف ان برای‬ ‫مصرف اب باید در جست وجوی راه حل های کاربردی‬ ‫و اقدامات طوالنی مدت در رابطه با دسترسی معادن‬ ‫به اب باش��یم‪ .‬باوج��ود اقدامات ف��ردی در معادن‪،‬‬ ‫تدوین اقدامات مشترک و موافقت متقابل ذی نفعان‪،‬‬ ‫اعم از دولتی و خصوصی در بین بخش های تولیدی‬ ‫و به طور خاص معادن باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رزم ارا در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬اگرچ��ه بهره وری‬ ‫درزمین��ه مدیری��ت اب توس��ط بخ��ش مع��دن‬ ‫پیشرفت های قابل توجهی داشته است اما مواجهه با‬ ‫ضعف س��اختاری ادامه تالش برای افزایش بهره وری‬ ‫در مصرف اب را ض��روری می کند‪ .‬بنابراین با توجه‬ ‫به در دسترس بودن منابع محدود‪ ،‬تالش برای ادامه‬ ‫افزایش سطح بهره وری فناوری های موجود‪ ،‬استفاده‬ ‫از امکان��ات جدید و تعهد هر یک از ش��رکت ها برای‬ ‫اجرای مدل های مدیریت در مورداستفاده کارامد از‬ ‫منابعی مانند اب باید نگرانی دائمی و عامل هم افزایی‬ ‫شرکت های معدنی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت بازیافت اب در معادن‬ ‫محمدرضا اس��پهبد‪ ،‬کارش��ناس معدن در پاس��خ‬ ‫به این س��وال ک��ه چقدر معادن کش��ور اب مصرف‬ ‫می کنند به‬ ‫ گفت‪ :‬معادن در بخش اکتش��اف‬ ‫ابی مصرف نمی کنند اما وقتی به مرحله اس��تخراج‬ ‫می رس��یم بس��ته به نوع معدن می��زان مصرف اب‬ ‫متفاوت می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه اب در معادن با اشاره به اینکه‬ ‫برخ��ی از کانی ها مصرف اب زیادی دارند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی از کانی ها یا مواد معدنی اب کمتر و برخی اب‬ ‫بیش��تری مصرف می کنند‪ .‬به طور مثال وقتی معادن‬ ‫زغال س��نگ را به مرحله استخراج می رسانیم باید از‬ ‫کارخانه زغال ش��ویی استفاده کنیم‪ .‬بر اساس امارها‬ ‫و تجربیاتی که ‪ ۳۰‬س��ال در ح��وزه معدن دارم این‬ ‫معادن گاهی تا‪ ۴۰۰‬لیت��ر در ثانیه به اب نیاز دارند‬ ‫درنتیجه مقدار ابی که مصرف می کنند‪ ،‬بس��یار زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��پهبد درباره مصرف اب معادن دیگر نیز گفت‪:‬‬ ‫هرچند معدن مس‪ ،‬س��رب و روی و اهن نس��بت به‬ ‫گ اب زیادی مصرف نمی کنند اما‬ ‫معادن زغال س��ن ‬ ‫انه��ا هم درصد مصرف اب باالیی دارند که ان را در‬ ‫مرحله فراوری‪ ،‬تغلیظ و فلوتاسیون می توانیم ببینیم‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن با اشاره به اهمیت بازیافت اب‬ ‫در معدن گفت‪ :‬به عنوان کارشناس اب که سال ها در‬ ‫معادن فعالیت کرده ام‪ ،‬باور دارم ابی که برای معادن‬ ‫کشور اس��تفاده می شود را باید دوباره بازیافت کنیم‪.‬‬ ‫م��ا به هیچ وجه حق نداریم ابی را مصرف کرده و بعد‬ ‫ان را در س��د باطله ه��در بدهیم‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬با‬ ‫شرایطی که کشور ازنظر تامین اب دارد و با توجه به‬ ‫اینکه در مناطق کویری ازنظر اب در مضیقه هستیم‬ ‫باید ابی را که در معدن مصرف می کنیم در معادن و‬ ‫کارخانه ها بازیافت کنیم‪.‬‬ ‫غبارجمع اوری شده به کنسانتره سنگ اهن تبدیل می شود‬ ‫یکی از بزرگ ترین پروژه های حذف غبار کارخانه های فراوری خشک سنگ اهن‬ ‫کشور در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر یکی‬ ‫از بزرگ ترین پروژه های حذف غبار کارخانه های فراوری خش��ک سنگ اهن کشور‬ ‫در این شرکت راه اندازی ش��د‪ .‬ارتقای سالمت انسانی‪ ،‬یکی از ویژگی های برجسته‬ ‫راه اندازی این پروژه است‪.‬‬ ‫این ش��رکت فاز نخس��ت پروژه طراحى و نص��ب غبارگیرهاى خش��ک کارخانه‬ ‫تغلی��ظ را وارد م��دار تولید کرد‪ .‬این پروژه مش��تمل بر راه اندازى و تس��ت صحت‬ ‫عملکرد یک دس��تگاه بَگ فیلت��ر ‪ ١٢٠‬هزار مترمکعبى به هم��راه مجموعه موتور‬ ‫و فن‪ ،‬کمپرس��ور‪ ،‬روتارى َولو و ا ِس��کروکانوایر‪ ،‬پایپینگ هوافش��رده‪ ،‬اب سیلینگ‬ ‫پمپ هاى اس�لارى و همچنین ساکشِ ��ن تس��ت مجموعه ه��ود و داکتینگ پروژه‬ ‫اس��ت که با موفقیت و به صورت محلی توسط مدیریت اصالح خطوط تولید‪ ،‬انجام‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مورد تایید قرار گرفته اس��ت‪ .‬تاثیر ویژه راه ان��دازی چنین پروژه ای عالوه بر حذف‬ ‫غبار‪ ،‬ارتقای س�لامت نیروى انس��انى فعال در کارخانه تغلیظ خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫از دیگ��ر اث��رات این طرح می توان به افزایش اماده ب��ه کارى تجهیزات و طوالنى تر‬ ‫ش��دن بازه بین تعمیرات این کارخانه و نیز رشد میزان شاخص ‪ MTBF‬تجهیزات‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استحصال کنسانتره از غبار جمع اوری شده‬ ‫‹ ‹تایید انجمن متخصصان محیط زیست‬ ‫طرح فوق که یکى از بزرگ ترین پروژه هاى ملى حذف غبار کارخانه های فراورى‬ ‫خش��ک کشور به شمار مى رود‪ ،‬از سوی انجمن متخصصان محیط زیست ایران نیز‬ ‫غبار جمع اورى شده توسط این مجموعه‪ ،‬به منظور استحصال کنسانتره موجود‬ ‫در ان به صورت اس�لاری به کارخانه فراورى غبار ارس��ال خواهد ش��د و کنسانتره‬ ‫موجود در ان بازیافت مى ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که پیش تر غبار ایجاد شده به‬ ‫صورت باطله بدون استفاده می ماند‪.‬‬ ‫پروژه مذکور پس از نهایى شدن فلسفه کنترلى و ایجاد ارتباط نرم افزارى با اتاق‬ ‫کنترل این کارخانه و رفع مشکالت کدینگ و نیز رفع پانچ هاى مربوطه (که در حال‬ ‫انجام است) طى ‪ ١٠‬روز اینده به بهره بردارى کامل خواهد رسید‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫نظام توزیع ایران‬ ‫از چه مشکالتی‬ ‫رنج می برد؟‬ ‫معجزه کار نکردن‬ ‫از زبان تمساح پیر‬ ‫پوشش بیمه نیاز به‬ ‫اجبار دارد؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫اغاز طرح ویژه نظارت و بازرسی ایام نوروز‬ ‫‹ ‹توزیع کاال در بازار همزمان با شیوع کرونا‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از امادگی‬ ‫برای توزیع بی وقفه کاالهای اساسی مورد نیاز مردم همزمان با شیوع‬ ‫ویروس کرونا خبر داد و گفت‪ :‬مردم و اصناف به هم رحم کنند‪.‬‬ ‫حس��ین م��درس خیابانی در نشس��ت هماهنگی ط��رح نظارت و‬ ‫بازرس��ی ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان که ب��ا حضور رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در حال برگزاری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫وزارت بهداش��ت اجازه برگزاری همایش سراس��ری نظارت و بازرسی‬ ‫ایام پایانی سال‪ ،‬ایام نوروز و ماه مبارک رمضان را مطابق با برنامه صادر‬ ‫نکرد‪ ،‬اما مش��ابه ان همایش‪ ،‬به صورت ویدئوکنفرانس امروز اجرایی‬ ‫شده؛ این در حالی است که مجموعه تنظیم بازار و نهاد های نظارتی در‬ ‫برهه های مختلف امس��ال از جمله مقاطع همراه با شوک های تورمی‪،‬‬ ‫افزایش نرخ بنزین و شیوع ویروس کرونا‪ ،‬امتحان خود را به خوبی پس‬ ‫داده اند؛ ام��ا تکمیل کننده همه این اقدامات‪ ،‬تنظیم بازار ش��ب عید‬ ‫است که باید تالش شود مایحتاج مورد نیاز مردم به موقع تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز برنامه های تنظیم بازار‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬برنامه های تنظیم‬ ‫ب��ازار از دی اغاز و در س��ه بخش تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬کنت��رل و نظارت نیز‬ ‫برنامه ریزی های مختلفی تاکنون اجرایی ش��ده اس��ت‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که به لحاظ تولید‪ ،‬وضعیت بس��یار مطلوبی در حوزه کاالهای‬ ‫مورد نیاز شب عید و تامین و تدارک کاالهای اساسی مورد نیاز مردم‪،‬‬ ‫در کش��ور به چش��م می خورد و ذخایر کاالیی در س��طح قابل قبولی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وفور کاالی اساسی در انبارها و بنادر جنوبی و شمالی‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬یکی از مسائل و مشکالت پیش روی‬ ‫س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬دپو و رسوب بیش از حد کاالهای اساسی در بنادر‬ ‫جنوبی و ش��مالی کشور است که مش��خصا در دفتر معاون اقتصادی‬ ‫رئیس جمهوری جلس��ه ای درباره تس��هیل برای کاهش رسوب کاال‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود تقاضای مضاعف به بازار‬ ‫مدرس خیابانی درباره رفتارهای هیجانی مردم در روزهای گذشته‬ ‫در پی شیوع ویروس کرونا گفت‪ :‬تدارک خوبی برای این افزایش تقاضا‬ ‫دیده ش��ده و هیچ گونه ج��ای نگرانی در بازار ب��رای تامین نیاز مردم‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که افزایش تقاضای ایام پایانی سال را‬ ‫پیش بینی کرده بودیم؛ چراکه هرس��ال ب��ه طور طبیعی‪ ،‬مردم بعد از‬ ‫دریافت عیدی و پاداش س��االنه خ��ود‪ ،‬اقدام به خرید مایحتاج خود تا‬ ‫نیمه های فروردین و به میزان دو برابر نیاز عادی خود می کنند؛ به هر‬ ‫حال مردم نیز باید بدانند که در فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬می توانند به‬ ‫حد نیاز خود و به وفور‪ ،‬کاال را تهیه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع مداوم کاالها‬ ‫وی با اشاره به دستور وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی برای‬ ‫لغو برگزاری نمایش��گاه های بهاره در سراس��ر کشور‪ ،‬افزود‪ :‬مجموعه‬ ‫کاالهایی که برای برگزاری نمایش��گاه های بهاره تدارک دیده ش��ده‬ ‫بود به مرور توزیع می شود‪ ،‬اما به هر حال باید توجه داشت که شرایط‬ ‫کنونی بازار‪ ،‬دارای یک فضای هیجانی اس��ت؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫در هیچ ویروس��ی که در دنیا ش��یوع یافته‪ ،‬وجهه سیاسی غالب نبوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نحوی که اکنون یکی از مقامات امریکایی با اش��اره به شیوع‬ ‫وی��روس کرونا در چین اعالم کرد که ای��االت متحده امریکا به دنبال‬ ‫توقف اقتصاد چین اس��ت‪ ،‬پس این امر نش��ان می دهد که بخش��ی از‬ ‫نگران��ی مردم برای مقابله با این وی��روس و کنترل و مدیریتی که باید‬ ‫در این حوزه صورت گیرد‪ ،‬کام ً‬ ‫ال طبیعی اس��ت‪ ،‬اما فش��ار رسانه های‬ ‫بیرونی معاند و فضای مجازی‪ ،‬به این تالطم و نگرانی دامن می زند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به وارد شدن تقاضای‬ ‫مضاعف مردم برای خرید کاالهای اساس��ی به بازار به دلیل نگرانی از‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا گفت‪ :‬بخشی از این نگرانی باعث هجوم مردم به‬ ‫فروش��گاه ها برای خرید کاالهای اساس��ی شده و به این منظور‪ ،‬مردم‬ ‫بای��د بدانند که کاال به وفور در بازار وجود دارد و اگر بیش از حد خرید‬ ‫بخ��ش عمده ای از نگرانی و رفتار غیرطبیعی که در خرید داریم‪ ،‬بیش��تر از‬ ‫جنس نگرانی های ناش��ی از اطالع رس��انی فضای مجازی است‪ ،‬اما جای نگرانی‬ ‫نیس��ت؛ به هر حال در قرارگاهی که ش��یوع ویروس کرونا را کنترل می کند‪،‬‬ ‫دولت مسلط است‬ ‫کنند‪ ،‬ممکن اس��ت که بخش��ی از س��رمایه و نقدینگی خود را حبس‬ ‫کنند؛ چراکه بخشی از کاالها قابل نگهداری نیست و مایحتاج عمومی‬ ‫مردم‪ ،‬مواد غذایی و فاسدشدنی است و تاریخ مصرف ان می گذرد‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به اصناف‪،‬‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬میادین میوه و ت��ره بار و واحدهای صنفی‬ ‫ابالغ ک��رده که توزیع کااله��ا را بدون وقفه و ب��دون محدودیت کاال‬ ‫توزیع کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین با دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ابالغ‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ش��رکت بازرگانی دولتی و‬ ‫ش��رکت پشتیبانی امور دام‪ ،‬کاال بدون محدودیت و به میزان تقاضای‬ ‫بازار‪ ،‬عرضه خواهد شد و جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫به گفته مدرس خیابانی‪ ،‬اتفاقی که در چند روز گذش��ته در س��ایه‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در بازار کاالها رخ داده‪ ،‬طبیعی بوده و حاکی از‬ ‫نگرانی مردم است که امیدواریم نهاد های ذی ربط شیوع این بیماری‬ ‫را کنترل کنند‪ ،‬اما نگرانی مضاعفی نیز در این رابطه از س��وی فضای‬ ‫مجازی به جامعه تزریق می شود که بخشی از ان جنبه سیاسی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کاالهای اساس��ی به اندازه کافی ذخیره س��ازی‬ ‫ش��ده اس��ت؛ گفت‪ :‬تدارک خوبی ب��رای تامین کااله��ای مورد نیاز‬ ‫نمایش��گاه های بهاره دیده ش��ده بود که به دلیل تجمعات ناش��ی از‬ ‫ان‪ ،‬وزارت بهداش��ت اجرای ان را ملغی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫کاالهای تدارک دیده شده برای توزیع در این نمایشگاه ها‪ ،‬در میادین‬ ‫میوه و تره بار و فروش��گاه های زنجیره ای تزریق خواهند ش��د؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که همواره در ایام اس��فند‪ ،‬بیشتر از عرضه های معمول‪،‬‬ ‫کاال تزریق می کردیم‪ ،‬اما فراوانی کاال بیش از دو برابر نیاز کشور است‬ ‫و ه��ر قدر تقاض��ا افزایش یابد‪ ،‬کاال برای پاس��خگویی وجود دارد؛ در‬ ‫حالی که مردم نباید نقدینگی خود را محبوس کنند و کاال را به میزان‬ ‫فزاینده ای که نیاز به ان ندارند‪ ،‬خرید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه امنی برای محتکران وجود ندارد‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهارکرد‪ :‬انچه امروز ما‬ ‫را گرد هم اورده اس��ت‪ ،‬از جنس حلقه س��وم یعنی کنترل و تشدید‬ ‫نظارت اس��ت‪ ،‬پس باید درس��ت روی مراکز نگه��داری کاال متمرکز‬ ‫ش��د و به تخلفات احتکار و امتناع از عرضه به سرعت رسیدگی شود‪.‬‬ ‫البته ما موجودی کاال را در س��امانه انبارها تحت نظر داریم و حاشیه‬ ‫امنی برای انبارها نیس��ت؛ ضم��ن اینکه فهرس��ت کاالهایی که ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی گرفته اند‪ ،‬به سازمان های نظارتی از جمله دادستانی و‬ ‫وزارت اطالعات ومراجع ذی ربط ارائه شده است‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی گفت‪ :‬همه کاالها تحت رصد و کنترل س��ازمان‬ ‫حمایت اس��ت و بازرسان اتاق اصناف ایران و تهران نیز بازار را کنترل‬ ‫می کنن��د و در عین حال‪ ،‬س��ازمان تعزی��رات حکومتی نیز همچون‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬که همکاری بس��یار خوبی را ش��کل داده بود‪ ،‬همکاری را‬ ‫ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همه تالش های باید منجر به این باش��د که بازار ارامی‬ ‫را به مردم تحویل دهیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که در بخش کاالرسانی‬ ‫نیز‪ ،‬ش��بکه عظیمی همچون ش��بکه اصناف دارند که فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای و میادین میوه و تره بار و نیز به کمک انها نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫بخش عم��ده ای از این نگرانی و رفتار غیرطبیعی که در خرید داریم‪،‬‬ ‫بیشتر از جنس نگرانی های ناشی از اطالع رسانی فضای مجازی است‪،‬‬ ‫اما جای نگرانی نیس��ت؛ به هر حال در قرارگاهی که ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا را کنترل می کند‪ ،‬دولت مسلط است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬مجموعه دولت نیز وزارت بهداشت را کمک‬ ‫می کند که بیماری را کنترل کند‪ ،‬ضمن اینکه مجموعه ستاد تنظیم‬ ‫بازار و وزارت صنعت نیز همراهی کامل دارند و طرح های ویژه نظارتی‬ ‫ما نیز از اول اسفند کلید خورده است که به هر حال مانور و گشت های‬ ‫نظارتی را هم با قدرت پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاال کافی است نباید مردم تحت فشار باشند‬ ‫قائ��م مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬هیچ اتفاق جدیدی‬ ‫در بازار نیست‪ ،‬ولی به بهانه کرونا بخشی از کاالهای خاص خریداری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که در مورد لیموترش و سیر‪ ،‬اگرچه به‬ ‫گفته معاون وزیر بهداشت خیلی تاثیری در پیشگیری از این بیماری‬ ‫ندارن��د‪ ،‬اما به هر حال کااله��ا به اندازه کافی در ت��دارک قرار دارد و‬ ‫بخش��ی از این افزایش خرید‪ ،‬به رونق و اشتغال مجموعه های صنفی‬ ‫کم��ک می کن��د؛ پس ما نگران نیس��تیم و بیش از ح��د تصور مردم‪،‬‬ ‫ذخیره س��ازی صورت گرفته است؛ اما مردم باید نگران باشند که این‬ ‫کااله��ا تاریخ مصرف دارند‪ ،‬پس تقاضای خری��د خود را به مرور وارد‬ ‫بازار سازند‪.‬‬ ‫وی از س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫درخواست کرد تا کنترل ویژه بر روی بازار صورت گیرد؛ این درحالی‬ ‫اس��ت که امروز مردم انتظار دارند که به موقع بازار کنترل ش��ده و به‬ ‫شکایات انها به موقع رسیدگی شود‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی افزود‪ :‬ات��اق اصناف تهران و ای��ران و حتی اتاق‬ ‫بازرگانی نیز به میدان بیایند و عالوه بر توزیع مطمئن کاالهای مورد‬ ‫نیاز مردم‪ ،‬هوای هموطنان را داشته باشند و اعالم کنند که کاسبان‬ ‫و مغازه داران هوای مردم را دارند و دولت نیز همه انچه در توان دارد‬ ‫را به میدان خواهد اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور مجوز برای واردات ماسک تنفسی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در این نشست با بیان اینکه صدور‬ ‫مجوز برای واردات ماس��ک تنفس��ی صورت گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬ارز‬ ‫مورد نیاز تامین ش��ده و در کنار ان‪ ،‬مجوز موقت برای تغییر خطوط‬ ‫تولیدی برخی کارخانجات صادر شده است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی گفت‪ :‬ظرفیت های تولیدی بس��یاری مناس��بی در‬ ‫ح��وزه کاالها و صنایع غذایی رش��د ک��رده و در ‪ 10‬ماهه تولید مواد‬ ‫غذایی ‪ ۲۰‬درصد رش��د تولید را ش��اهد هستیم؛ ضمن اینکه بخشی‬ ‫از کاالهای اساس��ی که وارداتی است‪ ،‬بس��یار باالتر از سال های قبل‬ ‫واردات صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ش��یوع کرونا به دو حالت در ب��ازار اثرگذار بوده‬ ‫است‪ ،‬به این معنا که تحت تاثیر کرونا و فضاسازی های رسانه ای‪ ،‬نرخ‬ ‫برخی کاالها افزایش یافته است؛ این در حالی است که مصرف برخی‬ ‫اقالم بهداشتی نیز به شدت افزایش یافته که این امر‪ ،‬طبیعی است‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه فضاس��ازی های رسانه ای اهداف مختلفی را‬ ‫پشت سر خود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شیوع ویروس کرونا برای برخی دشمنان‬ ‫فک��ر فرصت طلبی را ایجاد کرد که می توانند ب��ازار را به هم بریزند‪،‬‬ ‫البته برخی از فروشندگان نیز از این موضوع به عنوان یک فرصت یاد‬ ‫کردند و کاال را احتکار یا گرانفروشی کردند‪.‬‬ ‫وی از اس��تان های کشور درخواست کرد که جلسات ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار را به طور مس��تمر با حضور اس��تانداران برگ��زار کنند؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که ت�لاش داریم بتوانیم تولید این اق�لام که این روزها‬ ‫بیش��تر مورد توجه و نیاز مردم هس��تند‪ ،‬افزای��ش دهیم و همه باید‬ ‫پای کار باشند‪.‬‬ ‫به گفته رحمانی‪ ،‬کمبودی در ش��کر نداریم اما اگر عرضه با وقفه‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬برخی به س��مت احتکار می کنند؛ شکر به اندازه کافی‬ ‫در کش��ور وجود دارد و البته ما متهم به این بودیم که چرا به میزان‬ ‫کنونی‪ ،‬ش��کر ذخیره س��ازی شده اس��ت؛ پس باید این کاال در بازار‬ ‫عرضه شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬مردم دنیا می دانند که کرونا‬ ‫ش��یوع یافته است؛ این درحالی است که ‪ ۱۴‬واحد فعال بزرگ داریم‬ ‫که مواد ضدعفونی کننده تولید می کنند؛ پس اکنون مش��کالت این‬ ‫افراد و واحدها در حال برطرف ش��دن اس��ت و هم اکنون نمایندگان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این کارخانه ها مس��تقر شده اند تا‬ ‫مشکالتشان را رفع کنند؛ پس این واحدها مشکلی برای تولید ندارند‬ ‫و ما هم برای کاالرسانی در بازار نداریم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬با وزارت بهداش��ت هماهنگی های الزم انجام شده‬ ‫ت��ا به برخی از واحدهای تولیدی‪ ،‬مجوزهای کوتاه مدت داده ش��ود‬ ‫ت��ا برخی از واحدها تغییر خط تولی��دی داده و محصوالت مورد نیاز‬ ‫پزش��کی را تولید کنند؛ این در حالی است که ‪ ۷۰‬واحد تولیدی مواد‬ ‫ش��وینده داریم ک��ه ‪ ۲۵۰‬هزار تن ظرفیت تولی��د دارند؛ در حالیکه‬ ‫مواد اولیه نیز داخلی اس��ت و س��ال گذش��ته هم نیمی از این رقم را‬ ‫تولید کرده اند‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬وزارت بهداش��ت تدبیر کرده که ماسک در اختیار‬ ‫مراکز بهداشتی و درمانگاه ها بدهند تا به صورت رایگان توزیع شود؛‬ ‫این در حالی است که فضاسازی های بی مورد نیز نباید صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت که کس��انی که احتکار‬ ‫مواد شوینده‪ ،‬بهداش��تی و ماسک را صورت می دهند‪ ،‬در حق مردم‬ ‫خیانت می کنند و با برخوردهای س��خت تعزیرات‪ ،‬دادس��تانی و قوه‬ ‫قضاییه مواجه خواهند شد‪ .‬هر چقدر الزم است باید عرضه را تقویت‬ ‫ک��رد‪ .‬ما از مردم تقاض��ا می کنیم که با توجه به اینکه وفور کاال داریم‬ ‫و هی��چ جای نگرانی برای تامین مایحتاج مردم وجود ندارد‪ ،‬به مرور‬ ‫تقاضای خود را وارد بازار کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که مجوز واردات‬ ‫ماس��ک نیز صادر شده و با بانک مرکزی نیز برای تامین ارز مورد نیاز‬ ‫ان انجام ش��ده اس��ت؛ ضمن اینکه در واحدهای ب��زرگ نیز بازرس‬ ‫مقیم‪ ،‬مستقر کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشد مجازات در انتظار محتکران‬ ‫همچنین در این نشست‪ ،‬معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه‬ ‫هیچ گونه اغماضی با محتکران کاالهای بهداشتی و ماسک نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اشد مجازات را برای افرادی که از عرضه کاال امتناع یا‬ ‫گرانفروشی کرده اند‪ ،‬اعمال می کنیم‪.‬‬ ‫سعید عمرانی گفت‪ :‬باید دادستان ها همچون گذشته‪ ،‬به نیت هم‬ ‫افزایی و هماهنگی‪ ،‬به کمک نهاد های اجرایی و دولت بیایند و بیش‬ ‫از گذشته‪ ،‬رسالت خود را به ثمر برسانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دش��منان نقشه های بسیاری را برای کشور کشیده اند‪،‬‬ ‫اما به هر حال از مقاطع مختلف سربلند بیرون امده ایم‪ ،‬در این میان‬ ‫با توجه به تجربه و اشنایی که با جامعه صنفی کشور داریم‪ ،‬مشخص‬ ‫اس��ت که قاطبه اصناف‪ ،‬به یاری دول��ت خواهند امد و در این حوزه‬ ‫فعال عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاون دادس��تان کل کش��ور با بیان اینکه هیچ گون��ه اغماضی با‬ ‫محتکران کاالهای بهداشتی و ماسک نخواهیم داشت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اش��د مجازات را برای افرادی که از عرضه کاال امتناع یا گرانفروش��ی‬ ‫کرده اند‪ ،‬اعمال می کنیم‪.‬‬ ‫عمرانی افزود‪ :‬نهاد های نظارتی امیدوارند کار بازرسی و نظارت را‬ ‫در ایام پایانی س��ال به نحو خوبی پیش ببرند؛ البته در شرایط کنونی‬ ‫که موضوع کرونا پیش امده‪ ،‬همه امکانات بس��یج خواهند ش��د؛ به‬ ‫نحوی که این مقطع هم همانند س��ایر مقاطعی که مش��کالتی بروز‬ ‫کرده‪ ،‬با سربلندی سپری خواهد شد؛ اگرچه بخشی از مسئله شیوع‬ ‫ویروس کرونا و ایجاد نگرانی های ناشی از ان‪ ،‬سیاسی است‪.‬‬ ‫مبادا به نزول‬ ‫سرمایه های‬ ‫اجتماعی برسیم‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم و اصناف در این مقطع خاص به هم رحم کنند‬ ‫طرح ویژه نظارت و بازرس��ی فراگیر ایام پایانی س��ال و ماه مبارک‬ ‫رمضان با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دادگس��تری اغاز‬ ‫شد‪ .‬در این مراسم که با حضور گشت های مشترک سازمان تعزیرات و‬ ‫سازمان حمایت برگزار شد‪ ،‬مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران و‬ ‫همچنین رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬این طرح از امروز ‪۶‬اس��فند اغاز و ت��ا پایان ماه مبارک‬ ‫رمضان ادامه دارد‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬نشس��ت مرتبط با این طرح نیز با‬ ‫حضور مقامات عالی رتبه کشوری در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬معاون دادستان کل کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫علی اکبر نیکواقبال‬ ‫اقتصاددان‬ ‫با ش��یوع ویروس کرونا در جهان شاهد رفتارهای‬ ‫متفاوتی در جامعه و بازار هس��تیم که در این باره باید‬ ‫گف��ت در ای��ن مواقع واکنش انس��ان ها در تمام دنیا‬ ‫حدودا یکسان اس��ت‪ .‬خداوند این ودیعه را در وجود‬ ‫انها قرار داده که به دنبال س��ود ش��خصی باشند و در‬ ‫نتیجه اعمال و رفتار انها از این فطرت انس��انی نشات‬ ‫می گی��رد که ب��ه دنبال بهبود زندگی و رفاه باش��ند‪.‬‬ ‫اما نکته مهم اینجاس��ت که در بس��یاری از کشورها‬ ‫توانس��تند شرایط اقتصادی را به نحوی تنظیم کنند‬ ‫که این سود ش��خصی به سود اقتصاد کل تمام شود‪.‬‬ ‫هرقدر انس��ان ها بیش��تر فعالیت کنند ب��رای بهبود‬ ‫زندگی خودشان خواهد بود که به قول ادام اسمیت‪،‬‬ ‫افرادی مانند قصاب ها یا رانندگان تاکس��ی و ‪ ...‬برای‬ ‫م��ردم از صب��ح زود تا اخر ش��ب کار نمی کنند بلکه‬ ‫برای زندگی بهتر خودش��ان اس��ت‪ .‬یا اینکه همیشه‬ ‫گفته اند که هیچ گربه ای برای س��وددهی به انسان ها‬ ‫موش نمی گیرد‪ .‬بنابراین سیاس��ت اقتصادی خوب‪،‬‬ ‫ان اس��ت که بتواند از این ویژگی که خداوند در نهاد‬ ‫انس��ان ها ق��رار داده‪ ،‬به س��ود کل جامع��ه و اقتصاد‬ ‫بهره برداری کند‪ .‬در کش��ور ما نیز فعالیت های بخش‬ ‫خصوص��ی که به س��ود جامعه در بیای��د تاحدودی‬ ‫تحت الشعاع بسیاری از مسائل دیگر از مسائل اداری‬ ‫و سوءاستفاده گرفته تا س��وءمدیریت ها قرار گرفته‬ ‫که این امر ممکن اس��ت مقداری بدبینی را اس��ت در‬ ‫کش��ور رواج دهد‪ .‬این بدبینی هم به یکباره با نگرانی‬ ‫مبن��ی براینکه مبادا در چنین مس��ائلی مانند کرونا‬ ‫دول��ت نتواند وظیفه خودش ک��ه تامین نیاز مردم و‬ ‫جامعه اس��ت را به خوبی ایفا کند‪ ،‬همراه می شود‪ .‬به‬ ‫این مهم‪ ،‬بی اعتمادی اجتماعی یا نزول سرمایه های‬ ‫اجتماعی می گویند در حالی که در این ش��رایط باید‬ ‫به گونه ای تصمیم گرفت که مردم به یکدیگر و دولت‬ ‫اعتماد داش��ته باشند و دولت نیز بر پایه های مردمی‬ ‫فعالیت ه��ای خود را اس��توار کند‪ .‬اما متاس��فانه در‬ ‫حال حاضر با این مش��کل روبه رو شدیم که مدام فکر‬ ‫می کنیم مبادا دولت نتواند از این اتفاق سربلند بیرون‬ ‫بیاید و نیازهای مردم را تامین کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه تحریم ها به صورت کم ی��ا زیاد اثرگذاری خود را‬ ‫کرده یا می کند و ای��ن امر فضای مبادالت اقتصادی‬ ‫و کس��ب وکار اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد‬ ‫چ��را که هر فعالیت اقتصادی خ��وب حاصل واردات‬ ‫قطع��ات مواد اولیه و تجهی��زات‪ ،‬تولید کیفی کاالها‬ ‫و خدم��ات و در نهای��ت صادرات ب��ه بازارهای هدف‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی جریان اقتصادی خدش��ه دار می شود‬ ‫حاص��ل ان تورم اس��ت که در یک س��ال گذش��ته با‬ ‫نوس��انات تورمی روبه رو بودیم و این موضوع در قشر‬ ‫فقیر تاب اوری را ضعیف کرده است‪ .‬حاال تصور کنید‬ ‫در ای��ن فضا بیم��اری جدید واگیردار هم وارد ش��ود‬ ‫که منجر به تعطیلی مدارس و دانش��گاه ها و ‪ ...‬ش��ود‬ ‫که در نهای��ت نگرانی مردم را افزای��ش می دهد و به‬ ‫س��ود فرد یا اجتماع هم نیست‪ .‬چرا که در این شرایط‬ ‫امکان دارد مردم به سوی فروشگاه ها و خرید با حجم‬ ‫ب��اال هجوم ببرند که این رفت��ار اجتماعی برای حتی‬ ‫خود افراد هم مناس��ب نیس��ت چه برسد به دولت و‬ ‫جامع��ه‪ .‬در ش��رایط کنونی به هرح��ال باید بین دو‬ ‫ض��رر تعطیلی مراکز عمومی و اداره ها و دانش��گاه ها‬ ‫و مدارس و همچنین اسیب های اقتصادی و ‪ ...‬ناشی‬ ‫از این ان‪ ،‬ض��رر کوچک تر را انتخاب کرد تا از فاجعه‬ ‫ب��زرگ پیش��گیری کنیم‪ .‬این تصمیم ب��ه طور قطع‬ ‫خس��ارت اقتصادی کوتاه مدتی هم به همراه دارد اما‬ ‫از خس��ارت بزرگ تر جلوگیری می کند‪ .‬همانطور که‬ ‫در حال حاضر بسیاری از کشورها به سمت قرنطینه و‬ ‫تعطیلی روی اورده اند‪ .‬در این شرایط دولت باید باید‬ ‫با اس��تفاده از نظرات کارشناس��ی و تخصصی تدابیر‬ ‫ویژه ای بیاندیشد تا اثار منفی را به حداقل برساند که‬ ‫البته در این میان باید کمتر نگران امور سیاسی باشد‬ ‫و فضای عقالیی و روشنی ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش‬ ‫زنجبیل کیلویی‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تومان!‬ ‫ترکش ویروس کرونا عالوه بر بازار تجهیزات‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬بازار برخی اق�لام خوراکی را نیز‬ ‫هدف قرار داده اس��ت؛ به طوری که برخی از‬ ‫اقالم در بازار صیفی جات در چند روز اخیر با‬ ‫افزایش قیمت بی سابقه ای همراه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پس از ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا در ایران برخی از پزشکان و متخصصان‬ ‫حوزه سالمت به شهروندان توصیه کردند که‬ ‫ب��رای افزایش ایمنی و مقاومت بدنش��ان در‬ ‫براب��ر این وی��روس‪ ،‬حتم��ا از ویتامین های‬ ‫مختل��ف از جمله ویتامین ث و مواد غذایی‬ ‫دارای طب��ع گرم اس��تفاده کنن��د‪ .‬حتی در‬ ‫برخ��ی از ش��بکه های مج��ازی توصیه هایی‬ ‫مبن��ی بر افزایش مصرف لیموترش‪ ،‬س��یر و‬ ‫زنجبیل به شهروندان شد‪ .‬توصیه هایی که به‬ ‫سرعت دست به دست چرخید و ظرف مدت‬ ‫چند روز مردم نگران از ابتال به ویروس کرونا‬ ‫را وادار به خرید س��یر‪ ،‬زنجبیل‪ ،‬لیموترش و‬ ‫لیموشیرین با قیمت های گزاف کرد‪.‬‬ ‫با داغ ش��دن بازار ای��ن اقالم قیمت ها نیز‬ ‫س��یر صعودی به خود گرف��ت؛ به طوری که‬ ‫زنجیب��ل‪ ،‬س��یر‪ ،‬لیموترش در ح��ال حاضر‬ ‫ج��زو کاالهای لوکس به ش��مار م��ی رود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس مش��اهدات میدانی‪ ،‬زنجبیل تازه در‬ ‫خرده فروش��ی ها کیلوی��ی ‪ ۱۲۰‬هزارتومان و‬ ‫لیموترش و سیر نیز کیلویی ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬این افزایش قیمت ناگهانی‬ ‫عالوه براینکه مصرف کنندگان را نگران کرده‪،‬‬ ‫باعث نارضایتی فروش��ندگان میوه و سبزی‬ ‫نیز شده است‪ .‬انها معتقدند برای خرید این‬ ‫محصوالت به صورت عمده از میادین میوه و‬ ‫تره بار بهای زیادی می پردازند؛ در حالی که‬ ‫مشتریان تصور می کنند که خود مغازه داران‬ ‫برای سود بیشتر قیمت ها را باال برده اند‪.‬‬ ‫در این ب��اره رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫میوه و س��بزی درباره گرانی س��یر‪ ،‬زنجبیل‬ ‫و لیموترش گف��ت‪ :‬وقتی در مقطع کوتاهی‬ ‫تقاضا برای محصولی بیشتر می شود‪ ،‬عده ای‬ ‫ب��رای س��ودجویی از این فرصت اس��تفاده‬ ‫می کنن��د و به تبع ان قیمت ه��ا باال می رود‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگر با بیان اینک��ه اتحادیه خرده‬ ‫فروشی میوه و س��بزی پل ارتباطی بین بار‬ ‫ف��روش و مصرف کننده اس��ت و در تعیین‬ ‫قیم��ت نقش��ی ن��دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬نقش‬ ‫اتحادیه این اس��ت که با اعمال سود مصوب‪،‬‬ ‫محصوالت را در اختیار مصرف کنندگان قرار‬ ‫دهد؛ بنابراین اینک��ه قیمت این محصوالت‬ ‫در مبداء گران می ش��ود‪ ،‬برعهده بخش های‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در اینگونه مواقع متاسفانه‬ ‫فروش��نده متهم اصلی ش��ناخته می ش��ود‪،‬‬ ‫زیرا م��ردم برای خرید کاال با فروش��ندگان‬ ‫مواجه ان��د‪ ،‬اما حقیقت این اس��ت که خود‬ ‫فروش��نده هم محصوالتش را از مبداء گران‬ ‫می خرد‪ .‬حتی در بعض��ی مواقع قیمت کاال‬ ‫به حدی باال می رود که فروش��ندگان س��ود‬ ‫مصوبش��ان را در کمترین حد ممکن اعمال‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان می��وه و‬ ‫سبزی افزود‪ :‬براس��اس کشف قیمت میدان‬ ‫مرکزی می��وه و تره بار‪ ،‬زنجبیل تازه تا ‪۱۱۰‬‬ ‫هزارتوم��ان هم به فروش رس��یده اس��ت و‬ ‫اگر قرار باش��د با اعمال س��ود ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫در خرده فروش��ی ها عرضه ش��ود قیمت ان‬ ‫به ‪ ۱۴۰‬هزار تومان می رس��د‪ .‬کارگر با بیان‬ ‫اینک��ه ما نی��ز از این افزای��ش قیمت انتقاد‬ ‫داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براس��اس کش��ف قیمت‬ ‫در میادین مرکزی میوه و تربار‪ ،‬قیمت لیمو‬ ‫ترش ‪ ۵۰‬هزارتومان‪ ،‬س��یر ‪ ۳۵‬هزار تومان و‬ ‫لیمو شیرین ‪ ۹۰۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫اگر کاال یا محصوالت غذایی حکم دارویی‬ ‫پیدا کند و مصرف ان برای س�لامتی مردم‬ ‫حائر اهمیت باش��د‪ ،‬بدیهی است که باید ان‬ ‫محصول به گونه ای نرخ گذاری شود که همه‬ ‫مردم قدرت خرید ان را داش��ته باش��ند‪ .‬در‬ ‫حقیقت باید نهادهای متولی در این برهه از‬ ‫زمان که مردم نگران س�لامت خود هستند‬ ‫و تصور می کنند با مص��رف این محصوالت‬ ‫می توانن��د ایمنی و مقاومت بدنش��ان را باال‬ ‫ببرن��د‪ ،‬کنترل و نظارت ج��دی و دقیقی را‬ ‫ب��ر بازارهای موادغذایی داش��ته باش��ند تا‬ ‫س��ودجویان و دالالن اج��ازه کنت��رل بازار‬ ‫به منظور افزایش س��ود بیش��تر را نداش��ته‬ ‫باشند؛ بنابراین باید دید در روزهای اتی ایا‬ ‫مس��ئوالن و متولیان امر این بازار را کنترل‬ ‫می کنند یا سرنوش��ت بازار صیفی جات هم‬ ‫مانند بازار تجهیزات بهداش��تی و پزش��کی‬ ‫متزلزل و تحت کنترل دالالن و سودجویان‬ ‫ق��رار خواهد گرف��ت؟! در این ب��اره منتظر‬ ‫پاسخگویی مسئوالن هستیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست مشترک سه کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی تهران بررسی شد‬ ‫نظام توزیع ایران از چه مشکالتی رنج می برد؟‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محیط کسب‬ ‫و کار ایران‪،‬‬ ‫مشوق تاسیس‬ ‫شرکت های‬ ‫بزرگ و‬ ‫زنجیره ای‬ ‫نیست‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬قوانین‬ ‫کشور تاسیس‬ ‫شرکت های‬ ‫بزرگ را مورد‬ ‫حمایت قرار‬ ‫نمی دهد‬ ‫س��ه کمیس��یون «صنعت و معدن»‪« ،‬تسهیل تجارت‬ ‫و توس��عه صادرات» و نی��ز «بهبود محیط کس��ب وکار‬ ‫و رف��ع موانع تولی��د» اتاق بازرگانی تهران در نشس��تی‬ ‫مش��ترک ط��رح «تدوین س��ند جامع نظ��ام توزیع کاال‬ ‫در ایران» را در چارچوب پروژه س��اماندهی لجس��تیک‬ ‫تجاری و زنجیره های تامین کش��ور با حضور نمایندگان‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی به بحث و بررسی گذاشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایت خبری ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬در‬ ‫ابتدای این جلس��ه‪ ،‬حمید محله ای‪ ،‬رئیس دفتر خدمات‬ ‫بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره‬ ‫به اینکه «تدوین سند جامع نظام توزیع کاال در ایران» از‬ ‫س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان یک پروژه‬ ‫اولویت دار تعیین شده است‪ ،‬در مورد ساختار نظام توزیع‬ ‫مطل��وب توضیح داد و گفت‪ :‬در یک نظام توزیع مطلوب‪،‬‬ ‫توس��عه کمی و کیفی حمل و نقل‪ ،‬ایجاد زیرساخت های‬ ‫س��خت افزاری و نرم افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫و نیز ایجاد ش��هرک های لجستیکی و هاب تجاری مورد‬ ‫توج��ه قرار گرفته اس��ت‪ .‬چنین س��اختاری همچنین از‬ ‫ش��بکه های توزیع س��ازمان یافته از جمله فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬شرکت های لجس��تیکی‪ ،‬شرکت های پخش‪،‬‬ ‫فروشگاه های مجازی‪ ،‬توانمندسازی اصناف و شرکت های‬ ‫تعاونی مصرف کارکنان برخوردار است‪.‬‬ ‫او اه��داف ملی پروژه س��ازماندهی لجس��تیک تجاری‬ ‫را پش��تیبانی از ایجاد و توس��عه زیرس��اخت های بخش‬ ‫بازرگان��ی و حمایت از زنجیره تامی��ن کارامد و حصول‬ ‫اطمین��ان از تامین و توزیع مناس��ب کااله��ا و خدمات‬ ‫و تس��هیل و نوین س��ازی جری��ان کاال و خدمات عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تدوین س��ند جام��ع نظام توزیع نیز یکی از‬ ‫زیرپروژه های ساماندهی لجس��تیک تجاری است که در‬ ‫طول ‪ 12‬ماه گذش��ته به اجرا درامده و حدود ‪ 50‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫محله ای س��پس ب��ه اهداف کم��ی این پروژه اش��اره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬رصدپذیر کردن کاالهای اساس��ی هدف‪،‬‬ ‫اتص��ال ‪ 50‬ش��رکت پخش به س��امانه جام��ع تجارت‪،‬‬ ‫افزایش س��هم فروش��گاه های زنجیره‏ای تا ‪ 20‬درصد در‬ ‫طول برنامه ششم توس��عه‪ ،‬حمایت از ایجاد ‪ 20‬شرکت‬ ‫لجس��تیکی توانمند‪ ،‬ایجاد تش��کل منس��جم کش��وری‬ ‫(انجمن زیرساخت های ذخیره س��ازی) بیش از ‪ 20‬هزار‬ ‫انبار‪ ،‬ساماندهی ‪ 700‬شرکت پخش سراسری منطقه ای‬ ‫و اس��تانی و اعتبارسنجی کلیه دارندگان کارت بازرگانی‬ ‫معتبر (حدود ‪ 35‬هزار بازرگان) از جمله این اهداف است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در نب��ود قانون جامع توزیع در کش��ور‪،‬‬ ‫قوانین بخش��ی در قامت یک قان��ون مادر به ایفای نقش‬ ‫می‏پردازند گرچه این ورود در حد یک تبصره یا یک ماده‬ ‫قانونی فرعی بوده باش��د‪ .‬در عین حال نهادهای مختلف‬ ‫نی��ز داعیه مدیری��ت و تولی گری نظ��ام توزیع بر مبنای‬ ‫کاالها را دارند‪ .‬اما با توس��عه ش��یوه های نوین توزیع نیاز‬ ‫به یک قانون مترق��ی و مبتنی بر تعاریف جدید بیش از‬ ‫پیش مورد نیاز است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه الزم اس��ت با محوریت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت نظام توزیع س��اماندهی ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مطالع��ات مربوط به تدوین س��ند جامع نظام توزیع کاال‬ ‫در ایران به موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های عملکرد بخش توزیع‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬محمدرضا س��عادت‪ ،‬کارشناس‬ ‫موسس��ه پژوه��ش و مطالع��ات بازرگان��ی گزیدهای از‬ ‫یافته ه��ای طرح تحقیقات��ی تدوین س��ند جامع توزیع‬ ‫کاال در ایران را با فعاالن اقتصادی عضو س��ه کمیسیون‬ ‫تخصصی اتاق تهران به اش��تراک گذاشت‪ .‬او در ابتدا به‬ ‫چالش ه��ای عملکرد نظ��ام توزیع و اث��ار ان بر عملکرد‬ ‫بخ��ش تولید و ص��ادرات اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫هزینه های عملیاتی بخش های متقاضی خدمات توزیعی‬ ‫و افزای��ش هزینه ه��ای مبادالت��ی بخش ه��ای متقاضی‬ ‫خدمات توزیعی از جمله چالش های این بخش است که‬ ‫به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخل منتهی شده‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬تاثیر منفی این موازنه نبودن مستقیما بر کاهش‬ ‫توان رقابت پذیری قیمت تولیدات صنعتی در بازار داخل‬ ‫و بازارهای صادراتی وارد می شود‪.‬‬ ‫او سپس با اش��اره به سهم اجزای مختلف لجستیکی‬ ‫از قیمت تمام ش��ده کاالی نهایی گفت‪ :‬سهم حمل ونقل‬ ‫از قیم��ت تمام ش��ده کاالی نهایی ‪12‬درص��د بوده که‬ ‫این س��هم در جهان حدود ‪ 6‬درصد اس��ت‪ .‬سهم هزینه‬ ‫ت تمام ش��ده کاالی نهایی‬ ‫انب��ارداری و نگهداری از قیم ‬ ‫هم چنی��ن علیرض��ا کاله��ی صم��دی‪ ،‬نایب رئی��س‬ ‫کمیس��یون صنعت و معدن اتاق تهران‪ ،‬باال بودن هزینه‬ ‫مبادله در ایران را ناش��ی از فق��دان نگرش بلندمدت در‬ ‫حوزه تجارت دانس��ت و از به کارگی��ری هوش مصنوعی‬ ‫و ربات در انبارهای لجس��تیکی در جهان س��خن گفت‬ ‫و افزود‪ :‬با توس��عه فناوری در ح��وزه بازرگانی و تجارت‪،‬‬ ‫شغل های بسیاری از بین خواهد رفت و مقاومت در برابر‬ ‫این تحوالت‪ ،‬فقط هزینه مبادله را باال می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط صنعت و لجستیک‬ ‫تدوین س��ند جامع نظ��ام توزیع یکی از زیرپروژه های س��اماندهی‬ ‫لجستیک تجاری است که در ‪ 12‬ماه گذشته به اجرا درامده و حدود‬ ‫‪ 50‬درصد پیشرفت داشته است‬ ‫در ایران ‪ 6 . 6‬درصد و در جهان حدود ‪ 3 . 3‬براورد ش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ،‬کل سهم هزینه های لجستیکی از قیمت‬ ‫تمام ش��ده کاالی نهایی در ایران ‪ 19 . 4‬و در جهان ‪9 . 7‬‬ ‫تا ‪11 . 3‬درصد است‪.‬‬ ‫سعادت در ادامه به عوامل موثر بر چالش های عملکرد‬ ‫بخش توزیع در ایران پرداخت و گفت‪ :‬بهره مند نش��دن‬ ‫از صرفه ه��ای مقیاس‪ ،‬بهره وری پائی��ن عوامل توزیعی و‬ ‫سطح باالی هزینه های سربار از جمله این چالش هاست‬ ‫که به س��طح باالی هزینه تمام ش��ده خدمات توزیعی و‬ ‫س��طح پائین ش��فافیت اطالعاتی در بخش توزیع منجر‬ ‫ می ش��ود‪ .‬او س��پس درباره ویژگی های واحد های صنفی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬بخش بزرگی افزون بر ‪ 71‬درصد از توزیع‬ ‫خواروب��ار در کش��ور از طریق واحدهای صنفی س��نتی‬ ‫کوچک به انجام می رس��د‪ .‬همچنین در بخش خریدهای‬ ‫غیرخوارب��ار که ‪41 . 3‬درصد از مخارج مصرف کنندگان را‬ ‫به خود اختصاص می دهد‪ ،‬نقش بخش مدرن در حدود ‪5‬‬ ‫واحد درصد است‪ .‬در مجموع سهم بخش کوچک مقیاس‬ ‫غیرزنجی��ره ای از عرض��ه خرده فروش��ی کش��ور (اعم از‬ ‫خریده��ای خواربارفروش��ی و غیرخواربارفروش��ی) برابر‬ ‫‪ 88.9‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اختار های توزیعی در ح�ال ظهور و در‬ ‫حال بلوغ‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬افسانه شفیعی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫انچه س��یر تکوینی توسعه ساختارهای توزیعی در جهان‬ ‫ می خواند‪ ،‬به س��اختار های توزیع��ی در حال ظهور نظیر‬ ‫کش��ور های اندونزی‪ ،‬هند و ای��ران و در حال بلوغ مانند‬ ‫مال��زی‪ ،‬ترکیه و چین اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��هم باالی‬ ‫واحدهای س��نتی س��ازمان نیافته به لحاظ تعداد واحدها‬ ‫و ظه��ور مراکز تجاری بزرگ و فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫جزو ویژگی های س��اختار توزیع��ی در حال ظهور بوده و‬ ‫کاهش س��هم واحدهای سنتی به نفع واحدهای کوچک‬ ‫فرانچایزی در ساختارهای در حال بلوغ رخ داده است‪.‬‬ ‫ش��فیعی در ادامه‪ ،‬وجوه مشخصه ساختارهای توزیعی‬ ‫«در حال ظهور» و «در حال بلوغ» در شرایط تامین کاال‬ ‫در بازار را برش��مرد و گفت‪ :‬س��هم باالی توزیع کنندگان‬ ‫بزرگ وابس��ته به تولیدکننده ی��ا واردکننده (ادغام های‬ ‫عم��ودی) مواجه��ه با نظام سلس��له مراتب��ی واحدهای‬ ‫عمده فروش��ی و افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی‬ ‫در ام��ور اجرای��ی تامی��ن و توزیع کاالهای اساس��ی در‬ ‫س��اختار ها توزیع��ی در حال ظه��ور رخ می ده��د و در‬ ‫س��اختار های در حال بلوغ‪ ،‬افزایش سهم ادغام های افقی‬ ‫و همکاری های اس��تراتژیک میان عامالن توزیع‪ ،‬تقویت‬ ‫جایگاه واحدهای کش اندکری و ش��رکت های لجستیکی‬ ‫از طری��ق کاهش حلقه های واس��ط می��ان تامین کننده‪/‬‬ ‫تولیدکنن��ده تا س��طح خرده فروش��ی و افزای��ش میزان‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در مدیریت امور تامین و توزیع‬ ‫کاالهای اساسی مشاهده می شود‪.‬‬ ‫ایجاد قرنطینه مرزی الزامی است‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران در نامه ای از معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری درخواس��ت کرد تا نس��بت به‬ ‫ایج��اد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت خارجه‪ ،‬راه‬ ‫و با نظارت س��ازمان جهانی بهداش��ت اقدام شود‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران در نامه ای از اس��حاق جهانگیری معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری خواست تا نسبت به ایجاد قرنطینه‬ ‫م��رزی با هم��کاری وزارت خارج��ه‪ ،‬راه و با نظارت‬ ‫س��ازمان جهانی بهداش��ت اقدام کنند‪ .‬خوانساری‬ ‫تاکید کرده است که قرنطینه برای رانندگان هم قابل‬ ‫اجراس��ت‪ .‬قطع صادرات خس��ارت جدی به اقتصاد‬ ‫مل��ی انهم در ماه پایانی س��ال وارد می کند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت؛ تاکنون دولت های ترکمنستان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان و ارمنستان مرزهای خود را‬ ‫با ایران بسته اند و عراق هم ورود و خروج اتباع ایرانی‬ ‫و عراقی را ممنوع کرده و رانندگان کامیون نیز برای‬ ‫عبور از مرز باید ازمایش��ات مربوط به کروناویروس‬ ‫جدید (‪ )19-COVID‬را بدهند‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی سایر وجوه مش��خصه ساختارهای توزیعی «در‬ ‫ح��ال ظه��ور» و «در حال بلوغ» را نیز مورد اش��اره قرار‬ ‫داد‪ .‬او درب��اره تفاوت تنظیم رفتار بازاری توزیع کنندگان‬ ‫در این دو س��اختار گفت‪ :‬در ساختار های در حال ظهور‪،‬‬ ‫نق��ش دولت در تنظیم ب��ازار با وجود ت�لاش در جهت‬ ‫کاه��ش دامنه کاالهای مش��مول مداخله ب��ازاری دولت‬ ‫مهم تلقی می شود و البته تمرکز بازرسی ها بر مولفه های‬ ‫قیمتی است‪ .‬همچنین جایگاه سازمان های مردم نهاد در‬ ‫امور نظارت بر بازار نیز تقویت می شود اما در ساختار های‬ ‫توزیع��ی در حال بلوغ ش��اهد کاهش قابل توجه س��هم‬ ‫مداخ�لات قیمت گذاری دول��ت‪ ،‬تخصصی س��ازی امور‬ ‫سیاست گذاری و نظارت بر بازار‪ ،‬افزایش سهم نظارت های‬ ‫کیفی در بازار و نقش موثر سازمان های مردم نهاد در امور‬ ‫اجرایی تنظیم بازار هستیم‪.‬‬ ‫پروانه شفیعی در ادامه‪ ،‬راهکارهایی را نیز برای بهبود‬ ‫وضعیت نظام توزیع در ایران که در چارچوب ساختارهای‬ ‫توزیعی در حال ظهور قرار داشت‪ ،‬ارائه کرد‪ .‬در ادامه این‬ ‫جلس��ه نیز تعدادی از اعضای کمیس��یون های تخصصی‬ ‫ات��اق دیدگاه های خود را در مورد ط��رح مطالعاتی ارائه‬ ‫شده بیان کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانی�ن کش�ور حام�ی ش�کل گیری‬ ‫فروشگاه های بزرگ نیست‬ ‫رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫ات��اق ته��ران با بیان اینک��ه دولتی بودن اقتص��اد ایران‪،‬‬ ‫مان��ع اعمال برخی اصالحات در نظام توزیع بوده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاست گذاری متناقض‪ ،‬همه قوانین حتی قوانین‬ ‫باالدس��تی ما را تحت الش��عاع ق��رار داده اس��ت و البته‬ ‫تصمیم��ات اغلب بدون پش��توانه مطالعات کارشناس��ی‬ ‫اتخاذ می شود‪ .‬نظیر انچه در مورد انتزاع وظایف بازرگانی‬ ‫از وزارت جهاد کشاورزی رخ داد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی همچنین عنوان کرد‪ :‬محیط کس��ب و‬ ‫کار ایران‪ ،‬مشوق تاسیس شرکت های بزرگ و زنجیره ای‬ ‫نیس��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬قوانین کشور تاسیس شرکت های‬ ‫بزرگ را مورد حمایت قرار نمی دهد و حتی از جنبه هایی‬ ‫بازدارنده اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬رستوران های زنجیره ای باید‬ ‫‪ 9‬درصد مالی��ات ارزش افزوده بپردازند در حالی که تک‬ ‫فروشگاه ها این مالیات را نمی پردازند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه حمل ونقل در ایران راننده محور است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬وقتی حمل و نقل راننده محور باش��د‪ ،‬تعیین زمان‬ ‫فعالیت کامیون ه��ا در اختیار رانندگان خواهد بود و این‬ ‫هزینه حمل را افزایش می دهد‪ .‬متاسفانه سیاستگذاری ها‬ ‫هم هیچ گاه حامی ش��کل گیری حمل و نقل منس��جم و‬ ‫لجستیک نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران در عین حال تاکی��د کرد که در‬ ‫گزارش ارائه شده‪ ،‬فروشگاه های مجازی مورد توجه قرار‬ ‫نگرفته است و الزم است به انها توجه شود‪.‬‬ ‫علی اصغر اژدری‪ ،‬عضو هیات علمی مرکز پژوهش های‬ ‫مجل��س‪ ،‬با بیان این نکته که در کش��ور ما ش��ناخت و‬ ‫اش��نایی کافی در زمینه س��اماندهی مرکز لجس��تیک و‬ ‫ایجا د هاب های لجستیک وجود ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بحث‬ ‫لجستیک و هاب های لجستیک یک موضوع تقاضامحور‬ ‫بوده و الزم اس��ت در ابتدا رش��د اقتصادی ایجاد شود و‬ ‫سپس روی این مسائل تمرکز انجام شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬هنگامی باید روی مس��ئله س��اماندهی‬ ‫نظ��ام لجس��تیک و هاب های لجس��تیک تمرکز کرد که‬ ‫ای��ن موضوع به عن��وان یک دغدغه و نگرانی از س��مت‬ ‫حاکمیت در نظر گرفته شود اما در اسناد باالدستی و در‬ ‫برنامه های اول تا ششم توسعه‪ ،‬رویکرد خاصی نسبت به‬ ‫نظام لجستیک دیده نمی شود‪ .‬در حال حاضر با نگاهی به‬ ‫امارها می توان فهمید که س��هم صنعت از تولید ناخالص‬ ‫به ‪ 12 . 5‬درصد رس��یده که در حال کوچک شدن است‪.‬‬ ‫پس بحث لجستیک و هاب شدن مورد توجه قرار نخواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اژدری یکی از چالش های اساس��ی را شاخص عملکرد‬ ‫لجس��تیک دانس��ت و گفت‪ :‬بحث ترانزیت که در اسناد‬ ‫باالدست مطرح می شود زمانی معنا پیدا می کند که بحث‬ ‫ هاب های لجس��تیک نیز مورد توجه قرار گیرد‪ .‬حتی اگر‬ ‫بخواهیم رویکرد سنتی نیز داشته باشیم همین هاب های‬ ‫موجود نیز به یکدیگر اتصال ندارند‪ .‬بنابراین نیازمند یک‬ ‫نقشه راه هستیم که مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫عل��ی لش��گری‪ ،‬از جامع��ه صنع��ت کفش ای��ران‪ ،‬در‬ ‫خص��وص پ��روژه شناس��ه کاال در وزارت صم��ت برای‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط پیش��نهاد داد‪ :‬بهتر اس��ت‬ ‫این پروژه طوری برنامه ریزی ش��ود که برای مثال بنگاه‬ ‫م��ورد نظر از امتیازاتی مانن��د معافیت مالیاتی برخوردار‬ ‫شود‪ .‬در حال حاضر شرایط به گونه ای است که ‪ 9‬درصد‬ ‫مالیات ارزش افزوده تنها بنگاه های شناسنامه دار را شامل‬ ‫ می ش��ود‪ ،‬اما بنگاه های غیرشناس��نامه دار این درصد را‬ ‫پرداخت نمی کنند که خود مش��کالت و مس��ائل زیادی‬ ‫را ایج��اد می کند و پروژه شناس��ه کاال نیز بدون در نظر‬ ‫گرفتن س��اختار موجود در کشور نیز همین مشکالت را‬ ‫تکرار خواهد کرد‪.‬‬ ‫عباس دمرچلی‪ ،‬دبی��رکل انجمن صنایع لوازم خانگی‬ ‫ای��ران‪ ،‬نیز در ادامه چند نکته در خصوص تدوین س��ند‬ ‫جامع توزیع کاال مطرح کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر شاهد‬ ‫ان هس��تیم ک��ه در اکثر پژوهش ها ب��ه دنبال یک مدل‬ ‫تجاری هس��تیم که این مدل تجاری برای یک وضعیت‬ ‫اقتصادی پایدار مناس��ب اس��ت که با توجه به ش��رایط‬ ‫ناپایدار اقتصادی کشور‪ ،‬اجرای این مدل تجاری جوابگو‬ ‫نخواهد بود و الزم اس��ت به سناریونویسی روی بیاوریم‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به یک اقتصاد پایدار به ‪ 250‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه نیاز داریم که با نگاهی به شرایط فعلی مشخص‬ ‫ می ش��ود که راه زیادی تا رس��یدن به یک اقتصاد پایدار‬ ‫در پیش است‪.‬‬ ‫پ��س از بیان ای��ن نظرات‪ ،‬محل��ه ای نیز با اش��اره به‬ ‫فرایندی که اجرای پروژه سازماندهی لجستیک تجاری و‬ ‫سند جامع توزیع طی کرده است‪ ،‬عنوان کرد که سیستم‬ ‫فعلی توزیع با خدم��ات توزیعی نوین مانند یک ویروس‬ ‫برخورد می کند‪ ،‬از ضرورت حل این مسئله پیش از ورود‬ ‫فناوری جدید به ساختار نظام توزیع ایران سخن گفت‪.‬‬ ‫هم چنین پروانه شفیعی ضمن ارائه توضیحاتی درباره‬ ‫نظرات ارائه ش��ده‪ ،‬با بیان اینکه ساختار توزیع ایران باید‬ ‫بیش از اس��تراتژی های تهاجمی به س��مت مکانیزم های‬ ‫حداقل کننده تهدید حرکت کند گفت‪ :‬س��ایر کش��ورها‬ ‫به ج��ای بکارگیری مکانیس��م توزیع عمده‪ ،‬به س��مت‬ ‫تجمی��ع واحدهای خرد پیش رفته اند‪ .‬پیش��نهاد ما این‬ ‫است که س��میناری با موضوع تدوین سند جامع توزیع‬ ‫کاال در ایران برای گفتمان سازی و فرهنگ سازی در این‬ ‫زمینه را برگزار ش��ود‪ .‬این پیشنهاد با استقبال رئیسان ‪3‬‬ ‫کمیس��یون تخصصی اتاق بازرگانی تهران روبه رو و برای‬ ‫بررس��ی بیش��تر و جامع تر به کارشناس��ان کمیسیون ها‬ ‫سپرده شد‪.‬‬ ‫برای اجرای موفق سیاست های صنعتی و تجاری باید به اجماع برسیم‬ ‫مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬برای اجرای موفق‬ ‫سیاس��ت های صنعتی و تجاری باید به یک زبان مش��ترک و اجماع برس��یم‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬س��عید زرندی در نخستین مدرسه سیاست گذاری های صنعتی و‬ ‫تجاری که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬تدوین‬ ‫این سیاس��ت ها از رویکرد های مهم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬برای تدوین این سیاست ها‪ ،‬بررسی نظری و تجربی انواع راهبردهای توسعه‬ ‫صنعتی انجام شده است‪ .‬معاون طرح و برنامه تاکید کرد‪ :‬موضوع توسعه صنعتی‬ ‫در دیگر کشورها نیز بررسی و در تدوین سیاست های صنعتی و تجاری استفاده‬ ‫ش��د‪ .‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫شبکه س��ازی حول محور سیاس��ت های صنعتی و تجاری الزم و ضروری است تا‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬پژوهش��گران و نخبگان عالقه مند به این موضوعات شناسایی و در‬ ‫ش��بکه سیاس��تی وزارتخانه قرار گیرند‪ .‬زرندی گفت‪ :‬باید به یک فهم مشترک‬ ‫درباره سیاس��ت های صنعتی و تجاری برس��یم تا این پروژه موفق ش��ود و با این‬ ‫رویکرد‪ ،‬معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همکاری موسسه‬ ‫مطالعات و با حضور صاحب نظران‪ ،‬اساتید‪ ،‬فعاالن این بخش و تشکل های بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬تدوین سیاس��ت ها را انجام می دهد‪ .‬زرندی تاکید کرد‪ :‬شناس��ایی و‬ ‫معرفی رش��ته فعالیت های صنعتی پیش��ران و دارای اولویت از موضوعات مهمی‬ ‫است که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این باره انجام داده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫تجارت بین الملل‬ ‫بنیانگ��ذاران کس��ب وکارهای موفق قب��ل از هر چیز‬ ‫بعضی هفته های سال را به فکر کردن مطلق اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ .‬انها این دوره های طوالنی را صرف فکر کردن‪،‬‬ ‫مطالع��ه و فاصله گرفتن از جه��ان واقعی بی رحمی که‬ ‫کس��ب وکارها را تهدی��د می کنند کرده اند‪ .‬در بیش��تر‬ ‫فرهنگ های ام��روزی‪ ،‬به افراد تلقین می ش��ود که اگر‬ ‫لحظه ای دس��ت از کار و تالش و سختکوش��ی بکشید‬ ‫نمی توانید به رویاهای ش��یرین خود دس��ت پیدا کنید‬ ‫اما واقعیت ان اس��ت که اگر واقعاً به دنبال موفقیت در‬ ‫کس��ب وکار هستید باید مثل تمساح پیر قصه ما‪ ،‬هر از‬ ‫چندگاهی «به کل» دست از کار بکشید‪ .‬تمساح پیری‪،‬‬ ‫ارام و بی سروصدا روی سطح اب شناور بود که تمساح‬ ‫جوانی‪ ،‬ش��ناکنان پیش��ش امد و گفت‪ :‬همه می گویند‬ ‫تو درنده ترین ش��کارچی رودخانه هایی‪ .‬لطفاً راه و رسم‬ ‫ش��کار را به من یاد بده‪ .‬تمس��اح پیر که چرت شیرین‬ ‫بعدازظهرش پاره شده بود زیرچشمی‪ ،‬نگاهی به جوانک‬ ‫کرد و بدون انکه چیزی بگوید خوابید‪ .‬تمساح جوان که‬ ‫احساس می کرد به او بی احترامی شده باعجله راه افتاد‬ ‫و برای شکار گربه ماهی به باالی رودخانه رفت‪ .‬سرعتش‬ ‫به حدی زیاد بود که ردی از کف و حباب‪ ،‬پشت سرش‬ ‫به جا ماند‪ .‬به خودش گفت «نشانش می دهم شکارچی‬ ‫واقعی کیه! »‪ .‬غروب که بازگشت تمساح پیر هنوز خواب‬ ‫بود‪ .‬تمساح جوان شروع کرد به الف زدن و گفت‪ :‬امروز‬ ‫دو گربه­ماهی تپل شکار کردم‪ .‬تو چی گرفتی؟ هیچی‪،‬‬ ‫نه؟ ان��گار ان قدرها هم که می گویند درنده نیس��تی»‪.‬‬ ‫تمس��اح پیر این بار هم نگاهی به او انداخت‪ ،‬چشمانش‬ ‫را بست و همچنان روی اب شناور ماند‪ .‬ارامشش چنان‬ ‫بود که ماهی های کوچک بدون انکه ترسی به خود راه‬ ‫دهند جست وخیزکنان از کنارش می امدند و می رفتند‪.‬‬ ‫بی اعتنایی دوباره تمس��اح پیر‪ ،‬خش��م تمساح جوان را‬ ‫دوچندان ک��رد‪ .‬دوباره به باالدس��ت رود رفت که چیز‬ ‫دندان گیرت��ری ش��کار کند‪ .‬بعد از چند س��اعت تقال و‬ ‫تعقیب و گریز‪ ،‬ماهی خوار کوچکی ش��کار کرد‪ .‬راضی و‬ ‫خوش��حال‪ ،‬پرنده را به دندان گرفت و پیش تمساح پیر‬ ‫امد تا به او نش��ان دهد شکارچی واقعی کیست‪ .‬وقتی‬ ‫رسید تمساح پیر همچنان همان جا روی اب شناور بود‪.‬‬ ‫البته چیزی تغییر کرده بود‪ :‬گاومیش یالداری بی خبر از‬ ‫همه جا‪ ،‬به ش��وق نوشیدن اب خنک از راه رسید‪ .‬وقتی‬ ‫به چند س��انتی متری سر تمساح پیر رسید‪ ،‬تمساح پیر‬ ‫در یک چش��م بر هم زدن س��رش را از اب بیرون اورد‪،‬‬ ‫او را می��ان ارواره هایش گرفتار کرد و زیر اب کش��ید‪.‬‬ ‫تمساح جوان که وحشت کرده بود به سویش شنا کرد‪.‬‬ ‫پرن��ده کوچکی که ش��کار کرد ب��ود در برابر گاومیش‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلویی که تمساح پیر با ولع فرومی داد هیچ بود‪.‬‬ ‫تمس��اح جوان به او گفت‪ :‬لطفاً‪ ...‬بگو‪ ...‬چطور این کار را‬ ‫کردی؟»‪ .‬تمساح پیر گفت « هیچ نکردم»‪.‬‬ ‫‹ ‹کاری را انجام بده که ارزش انجام دادن‬ ‫داشته باشد‬ ‫اوای��ل که ج��وت ف��ورم (‪() jotform‬کار اصلی این‬ ‫شرکت طراحی و س��اخت فرم های انالین است) را راه‬ ‫برگردان‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گاومیش یالداری بی خبر از همه جا‪ ،‬به ش��وق نوشیدن اب خنک از‬ ‫راه رس��ید‪ .‬وقتی به چند سانتی متری سر تمساح پیر رسید‪ ،‬تمساح‬ ‫پیر در یک چشم بر هم زدن سرش را از اب بیرون اورد‪ ،‬او را میان‬ ‫ه زیر اب کشید‬ ‫ارواره هایش گرفتار کرد و ب ‬ ‫می انداختم کام ً‬ ‫ال مثل تمساح جوان بودم‪ .‬فکر می کردم‬ ‫که اگر مدام مشغول کاری نباشم به هیچ جا نمی رسم‪.‬‬ ‫ان زمان اگر کس��ی به من می گف��ت بعضی مواقع اگر‬ ‫هیچ کاری نکنی نتیجه بیشتری نصیبت می شود توجه‬ ‫نمی کردم و همچنان روزی ‪ ۱۶‬ساعت‪ ،‬کار می کردم‪.‬‬ ‫ان موق��ع خیال می کردم که برای موفق ش��دن باید‬ ‫مدام مشغول ساختن و کار کردن و رشد و توسعه باشی‬ ‫و مهم نیست چه کاری انجام می دهی‪.‬‬ ‫همه ما به هر دری می زنیم که همیشه مشغول باشیم‬ ‫اما مشغول بودن لزوماً به معنای موفق بودن نیست‪ .‬اگر‬ ‫معن��ای هیچ نکردن را درک کنیم گاومیش های بزرگی‬ ‫ش��کار می کنی��م و ب��ه گربه ماهی ه��ای کوچک راضی‬ ‫نمی شویم‪.‬‬ ‫این اصل در مورد من موثر واقع ش��د‪ ،‬امیدوارم برای‬ ‫ش��ما هم کار کند‪ .‬البته کمتر کار کردن یا هیچ نکردن‬ ‫به این راحتی ها نیست چون جامعه به شدت به ما فشار‬ ‫می اورد که حتما خود را مش��غول کنی��م‪ .‬اجازه دهید‬ ‫کمی درباره وس��واس بیمار گونی که به مش��غول بودن‬ ‫داریم صحبت کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹چند بار مکالمه هایی مثل گفت وگوی زیر‬ ‫را شنیده اید؟‬ ‫‪ -‬چرا دیر کردی؟‬ ‫ این روزها بدجور مشغولم‬‫ اها‪ ،‬خیلی خوبه که فرصت سر خاروندن نداری‬‫م��ا طوری تربیت می ش��ویم که ناخ��وداگاه‪ ،‬ارزش‬ ‫ادم ه��ا را بر اس��اس س��اعاتی که ص��رف کار کردن‬ ‫می کنند می سنجیم و خیلی هم برایمان فرق نمی کند‬ ‫که بیهوده مثل مرغ سرکنده فقط بال بال بزنیم‪.‬‬ ‫جالب اینجاست وقتی به زندگی نوابغ و بزرگان نگاه‬ ‫می کنیم یک مشابهت جالب میان شان می بینیم‪ :‬همه‬ ‫انها بخش��ی از وقت خود را به هیچ نکردن اختصاص‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت هیچ نکردن‬ ‫اینک��ه بخش��ی از زم��ان خ��ود را به هی��چ نکردن‬ ‫اختصاص دهید کار اسانی نیست‪ .‬این کار به خصوص‬ ‫در طول هفته کاری که زیر فش��ار و بمباران جلسات‬ ‫کاری‪ ،‬اطالعیه ها و فهرس��ت بی پایان کارها هس��تید‬ ‫دش��وار خواهد بود‪ .‬بنیانگذاران کسب وکارهای موفق‬ ‫قبل از هر چیز بعضی هفته های سال را به فکر کردن‬ ‫مطلق اختصاص داده اند‪ .‬انها این دوره های طوالنی را‬ ‫صرف فک��ر کردن‪ ،‬مطالعه و فاصل��ه گرفتن از جهان‬ ‫واقع��ی بی رحمی که یک کس��ب وکار را پیش می برد‬ ‫کرده اند‪ .‬بنیان گذاران جوان��ی مثل مایک کارن جان‬ ‫پراکورن و نیز نام های بزرگی مثل استیو جابز‪ ،‬مارک‬ ‫زاکربرگ و تیم فریس همین راه را در پیش گرفته اند‬ ‫ام��ا در اصل بیل گیتس بود که «هفته تفکر» را س��ر‬ ‫زبان ها انداخت‪ .‬بیل گیتس در همه ان سال هایی که‬ ‫مایکروس��افت را پیش می برد دو بار در سال دست از‬ ‫کار می کشید و برای مدتی طوالنی فقط فکر می کرد‪.‬‬ ‫گیتس به قدری برای این هفته های تفکر ارزش قائل‬ ‫بود که از دیدار با دوس��تان و کارکنان مایکروس��افت‬ ‫خ��ودداری می ک��رد‪ .‬ام��روز بی��ل گیت��س موفقیت‬ ‫مایکروس��افت را به ایده ها و مفاهیم بزرگی که در ان‬ ‫هفته ه��ای هیچ نکردن به ذهنش خطور کرده اس��ت‬ ‫نسبت می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹درباره زمانی برای هیچ نکردن‬ ‫البته شما الزم نیست که دیدار با خانواده و دوستان‬ ‫را ب��ر خ��ود حرام کنید ک��ه فقط و فق��ط فکر کنید‪.‬‬ ‫خ��ود من ای��ن کار را نک��ردم‪ .‬حداقل ی��ک هفته در‬ ‫سال از ش��رکتم فاصله می گرفتم و راهی خانه پدری‬ ‫می ش��دم که در برداش��ت محصول زیتون به والدینم‬ ‫کم��ک کنم‪ .‬وقتی زیتون می چینی��د افکار مربوط به‬ ‫رش��د کس��ب وکار و نرخ ه��ای تبدیل را ب��رای مدتی‬ ‫کنار می گذاری��د‪ .‬می دانم که زیتون چیدن مرا به قله‬ ‫فناوری نمی رس��اند اما شخصاً ان را شاخص موفقیت‬ ‫خود می دانم‪ .‬تع��دادی از بهترین ایده هایم در همین‬ ‫دوره به ذهنم رس��ید‪ .‬اگ��ر نمی توانید در یک هفته از‬ ‫س��ال هیچ کاری نکنید توصیه می کن��م راه متفاوتی‬ ‫را امتحان کنید‪ :‬یکش��نبه ها ارتباط خود با فناوری را‬ ‫کام ً‬ ‫ال قطع کنید‪ .‬اس��م این تکنی��ک را روزه فناوری‬ ‫گذاشته ام‪ .‬گوشی هوشمند خود را خاموش کنید و ان‬ ‫در کمد خانه پنهان کنید‪ .‬لپ تاپتان را ببندید و ان را‬ ‫زیر تخت خواب بگذارید‪ .‬حاال تماشای نت فلیکس را‬ ‫هم متوقف کنید‪.‬‬ ‫اینکه بخشی‬ ‫از زمان خود را‬ ‫به هیچ نکردن‬ ‫اختصاص دهید‬ ‫کار اسانی‬ ‫نیست‪ .‬این کار‬ ‫به خصوص در‬ ‫طول هفته کاری‬ ‫که زیر فشار و‬ ‫بمباران جلسات‬ ‫کاری‪ ،‬اطالعیه ها‬ ‫و فهرست‬ ‫بی پایان کارها‬ ‫هستید دشوار‬ ‫خواهد بود‬ ‫در گفت وگوی گسترش نیوز با کارافرین اموزشی مطرح شد‪:‬‬ ‫امیررضا طاهری گفت‪ :‬اموزش کارافرینی در مدارس بس��یار‬ ‫دیرهنگام (پایه دهم) ش��روع می شود‪ .‬از طرف دیگر کتاب در‬ ‫نظر گرفته ش��ده‪ ،‬مبهم و گیج کننده اس��ت و زمان اختصاص‬ ‫داده شده به این واحد‪ ،‬صرف فعالیت های بی ربط می شود‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد که ‪ ۲۵‬درصد از جمعیت شاغل کشور‪،‬‬ ‫کارمند دولت هستند‪ .‬به عبارت دیگر از هر چهار نفر فقط یک نفر‬ ‫می تواند به یافتن شغل دولتی و به قول معروف پشت میزنشینی‬ ‫امیدوار باش��د‪ .‬اگر میانگین امار کارمندان در کشورهای دیگر‬ ‫جهان را بررس��ی کنیم به عدد ‪ ۲۰‬درصد می رسانیم‪ .‬این امار‬ ‫در اینده کاهش خواهد یافت چون دولت ها به سوی کوچک تر‬ ‫شدن و خصوصی س��ازی حرکت خواهند کرد‪ .‬در عصر جدید‪،‬‬ ‫کار و بازار کار ش��باهتی به انچه می شناختیم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خوداش��تغالی‪ ،‬کارافرینی و راه انداختن کسب وکار دیگر فقط‬ ‫مهارت هایی فرعی و کم اهمیت نیستند‪.‬‬ ‫به راس��تی اگر دانش اموزان در اینده نتوانند در بخش دولتی‬ ‫شاغل شوند تکلیف چیست؟ ایا نظام اموزشی ما توانسته است‬ ‫ک��ودکان و نوجوان��ان را به مهارت های مربوط ب��ه کارافرینی‬ ‫مجه��ز کند؟ در نظام های اموزش��ی موفق جهان چگونه عمل‬ ‫می ش��ود؟ برای یافتن پاسخ س��وال خود با یکی از کارافرینان‬ ‫موفق در حوزه اموزش به گفت وگو نشس��تیم‪ .‬با گسترش نیوز‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫امیررض��ا طاه��ری در ح��وزه ام��وزش مهارت های��ی مثل‬ ‫کارافرینی‪ ،‬س��واد رس��انه ای و روابط عمومی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی تاکنون ‪2‬بار به عنوان کارافرین برتر در این حوزه ش��ناخته‬ ‫ش��ده است‪ .‬طاهری در پاسخ این س��وال که «چگونه می توان‬ ‫کارافرینی را به کودکان ام��وزش داد؟» اظهارکرد‪ :‬هیچ کس‪،‬‬ ‫کارافرین زاده نمی ش��ود‪ .‬موسس��ات و مراک��زی وجود دارند‬ ‫راهکاری برای تضمین اینده شغلی دانش اموزان‬ ‫ک��ه در ارتباط با ام��وزش کارافرینی به ک��ودکان و نوجوانان‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬به نظر من اموزش کارافرینی باید تحت نظر‬ ‫اساتیدی انجام شود که خود کارافرین بوده اند و به قول معروف‬ ‫راه را رفته ان��د‪ .‬کارافرینی بیش��تر یک مفهوم تجربی اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین بهترین راه یادگیری ان استفاده از تجارب کارافرینان‬ ‫و اشنایی با چالش های تجربه شده توسط انهاست‪ .‬تاثیرگذاری‬ ‫دوره های اموزشی زمانی به حداکثر می رسد که فرد‪ ،‬داستان و‬ ‫مسیر طی شده را از زبان کارافرین بشنود و ببیند»‪.‬‬ ‫طاهری در پاس��خ این س��وال ک��ه «ایا در نظام اموزش��ی‬ ‫ما ان ط��ور که بایدوش��اید به پ��رورش مه��ارت کارافرینی و‬ ‫توانایی ه��ای مربوط ب��ه ان توجه می ش��ود؟» اظهارکرد‪« :‬در‬ ‫مقاطع اول تا نهم هیچ درس یا س��رفصل خاصی تعریف نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬برنامه خاص��ی هم در نظر گرفته نش��ده که کودکان و‬ ‫دانش ام��وزان بتوانند به ص��ورت دیداری و ش��نیداری با علم‬ ‫کارافرینی اش��نا ش��وند‪ .‬در پایه دهم درسی به نام کارافرینی‬ ‫داریم اما موضوع اینجاس��ت که کتاب تدوین ش��ده نامفهوم و‬ ‫گیج کننده است‪ .‬یکی از ایرادات دیگری که باید فکری به حال‬ ‫ان شود ان است که از حضور مدرسان متخصص این حوزه در‬ ‫مدارس‪ ،‬خبری نیست‪ .‬اساساً زمان اختصاص داده شده به این‬ ‫زنگ صرف بازی و ورزش در حیاط مدرس یا فعالیت های دیگر‬ ‫می شود یا در ارتباط با موضوعات نامربوط صحبت می شود‪ .‬به‬ ‫واس��طه دغدغه ای که داش��تیم به مدارس زیادی مراجعه و از‬ ‫انها خواسته ایم که در تدریس این درس از کارافرینان استفاده‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫وضعیت در کش��ورهای دیگر به چه صورت اس��ت؟ استفاده‬ ‫از تجارب نظام های اموزش��ی دیگر می تواند راهگشا باشد‪ .‬نام‬ ‫کارافرینی به فنالند گره خورده اس��ت‪ .‬یکی از دالیل ش��هرت‬ ‫فنالن��د‪ ،‬تعداد باالی ش��رکت های اس��تارت اپی اس��ت‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود که یکی از دالیل اصلی این موفقیت‪ ،‬توجه ویژه نظام‬ ‫اموزش��ی این کش��ور به اموزش مهارت های کارافرینی است‪.‬‬ ‫در واقع مدارس و دانش��گاه های فنالند دنبال ان هس��تند که‬ ‫کارافرینی را به صورت عملی اموزش دهند‪ .‬برنامه جامعی که‬ ‫این کش��ور در نظر گرفته است از مدارس ابتدایی تا تحصیالت‬ ‫تکمیلی را پوش��ش می دهد‪ .‬هدف این سیاس��ت اموزشی ان‬ ‫نیس��ت که دانش اموزان مس��تقیماً به کارافرین تبدیل شوند؛‬ ‫بالعکس هدف ان است که دانش اموزان برای مواجه با شرایط‬ ‫در حال تغییر کار در دنیای مدرن اماده شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه ه��ای اموزش��ی به ام��وزش نظری بس��نده‬ ‫نمی شود‪ ،‬انگیزش های الزم ایجاد می شود‪ ،‬اموزش مهارت های‬ ‫عمل��ی را در اولویت قرار می دهد و از تقویت س��واد رس��انه ای‬ ‫و مهارت های ارتباطی (شبکه س��ازی در فضای مجازی) غفلت‬ ‫نمی شود‪ .‬دس��ت اندرکاران نظام اموزشی فنالند می خواهند از‬ ‫س��نین پایه‪ ،‬ارتباط بین دانش ام��وزان و کارفرمایان و دنیای‬ ‫کاری را فراهم کنند‪ .‬البته باید توجه داشت که مدارس فنالند‬ ‫مس��تقل هس��تند بنابراین می توانند خالقیت به خرج دهند و‬ ‫ب��رای اموزش کارافرینی از روش های مختلف اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫به هرحال اموزش مهارت های تعریف ش��ده در دس��تورالعمل‬ ‫خاصی ک��ه برای همی��ن کار طراحی ش��ده‪ ،‬اجباری اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از اهداف دیگر این برنامه ان اس��ت که هیچ بزرگ س��ال‬ ‫فنالندی هنگام ورود به بازار کار‪« ،‬صفرکیلومتر» نباشد‪ .‬عنصر‬ ‫محوری این برنامه ها بازدید مستمر از شرکت های تجاری است‪.‬‬ ‫بازدیدها معموالً سه بار در هفته (هر بار به مدت ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساعت‬ ‫در روز) انجام می شود‪.‬‬ ‫منتظر فدراسیون صنعت نمایشگاهی باشید‬ ‫پ��س از چندین س��ال وقف��ه و با هم��ت ‪ ۴‬انجمن فعال‬ ‫در بدنه صنعت نمایش��گاهی ش��امل انجمن برگزارکنندگان‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران‪ ،‬انجمن صنفی غرفه س��ازان‬ ‫تهران‪ ،‬انجمن ش��رکت های نمایش��گاه های بین المللی ایران‪،‬‬ ‫انجم��ن مراک��ز ام��وزش مهارت ه��ای کس��ب و کار ای��ران‬ ‫در روزه��ای گذش��ته اس��تارت فعالیت فدراس��یون صنعت‬ ‫نمایشگاهی زده شد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز شورای عالی صنعت نمایشگاهی را‬ ‫افرادی چون نلسون حضرتی‪ ،‬علی مرادی‪ ،‬علی یارمحمدیان‪،‬‬ ‫منوچهر جعفری زاده و داوود ادینه تشکیل می دهند که قرار‬ ‫است با تالش و پیگیری این افراد شاهد تاسیس فدراسیون یا‬ ‫اتحادیه صنعت نمایش��گاهی در اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و بازرگانی ایران باشیم‪ .‬درحال حاضر دبیرخانه موقت مجمع‬ ‫و محل برگزاری جلس��ات ش��ورای عالی صنعت نمایشگاهی‬ ‫کشور در س��الن ‪ ۳۷‬نمایش��گاه بین المللی تهران واقع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازار فروش مجوز دفاتر ثبت اس��ناد رسمی‬ ‫داغ اس��ت‪ .‬مجوز دفترخانه بس��ته به شهر و‬ ‫موقعیت ان تا چند میلیارد هم خریدوفروش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گسترش نیوز‪ :‬موضوع فرار مالیاتی مالکان‬ ‫دفترخانه ه��ای ثبت اس��ناد رس��می ف��ارغ از‬ ‫صحت وس��قم ان باعث توجه مردم به جامعه‬ ‫دفترداران ش��ده اس��ت‪ .‬در اینجا یکی دیگر‬ ‫از ابع��اد مهم مربوط به این ش��غل و حرفه را‬ ‫موردبررس��ی قرار می دهیم؛ موضوعی که به‬ ‫نظر می رس��د مصداق تبعیض است و عدالت‬ ‫اجتماعی را زیر سوال می برد‪ .‬محمد در یکی‬ ‫از دفاتر ثبت اسناد رسمی تهران کار می کند‪.‬‬ ‫برای��م توضیح می دهد که «دفترداران دو نوع‬ ‫درامد دارند‪ :‬حق ثبت و حق تحریر‪ .‬حق ثبت‬ ‫نصیب سازمان ثبت اس��ناد کشور می شود اما‬ ‫حق تحریر برای خود دفتردار است‪ .‬دفترداری‬ ‫کار ساده ای اس��ت و به خصوص در شهرهای‬ ‫ب��زرگ درامد زی��ادی دارد‪ .‬کار دفتردار فقط‬ ‫ان اس��ت که فرم های مشخص ش��ده توسط‬ ‫ثبت اسناد را پر کند‪ .‬هرکسی با داشتن سواد‬ ‫خواندن و نوش��تن می تواند ای��ن کار را انجام‬ ‫دهد‪ .‬کافی اس��ت بتوانی مج��وز دفترداری را‬ ‫به دس��ت بیاوری»‪ .‬به نظر محمد دلیل اصلی‬ ‫بازار س��که دفترخانه های ثبت اس��ناد رسمی‬ ‫صادر نشدن مجوزهای جدید است‪ .‬البته این‬ ‫به ان معنا نیس��ت که دیگ��ر مجوز جدیدی‬ ‫صادر نمی شود‪ .‬سردفتری هم همانند وکالت‪،‬‬ ‫ازمون خاص خودش را دارد و عالوه بر افرادی‬ ‫دارای کارشناس��ی حق��وق‪ ،‬فارغ التحصیالن‬ ‫رشته هایی مثل الهیات هم می توانند شرکت‬ ‫کنند اما ای��ن ازمون اخرین بار یازده س��ال‬ ‫قبل برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬دفاتر ثبت زیر نظر‬ ‫سازمان ثبت اسناد فعالیت می کنند و مقامات‬ ‫این س��ازمان دلیل این وقفه طوالنی را اشباع‬ ‫ش��دن بازار می دانن��د‪ .‬طبق قان��ون در ازای‬ ‫هر پانزده (در ش��هرهای کوچک) تا بیس��ت‬ ‫هزار نفر یک مجوز دفترخانه صادر می ش��ود‪.‬‬ ‫محمد در ادامه توضیح داد که در این شرایط‬ ‫«بازار مجوزفروشی داغ است‪ .‬مجوز دفترخانه‬ ‫بسته به ش��هر و موقعیت تا چند میلیارد هم‬ ‫خریدوفروش می ش��ود»‪ .‬نکته دیگری که وی‬ ‫از ان س��خن می گوید واقعاً جای سوال دارد؛‬ ‫مج��وز دفترخانه را می ت��وان به فرزند منتقل‬ ‫ک��رد‪ .‬به عبارت دیگ��ر مج��وز دفترخانه مثل‬ ‫می��راث می مان��د و به همین دلیل اس��ت که‬ ‫دفترداری به یک ش��غل خانوادگی و سوداور‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬البته طبق قانون برای این‬ ‫کار‪ ،‬فرزن��د دفتر دار باید تحصیالت مرتبط را‬ ‫داش��ته باشد؛ ش��رطی که با توجه به فراوانی‬ ‫و س��هولت اخذ مدرک از دانشگاه های علمی‬ ‫کاربردی و غیرحضوری چندان سخت به نظر‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫ایا ای��ن وضعیت مصداق تبعیض و اجحاف‬ ‫در حق کسانی که دفترداری شغل خانوادگی‬ ‫انها نبوده‪ ،‬نیس��ت؟ و از ان مهم تر اگر قانون‬ ‫کس��ب مجوز دفترداری را ب��ه قبولی در یک‬ ‫ازم��ون علمی خاص مش��روط کرده اس��ت‬ ‫(ازمونی که ش��رکت کنندگان بس��یار زیادی‬ ‫دارد و به ش��دت رقابت��ی اس��ت) پس چگونه‬ ‫اس��ت ک��ه بعضی به ص��رف داش��تن مدرک‬ ‫دانشگاهی می توانند سردفتردار شوند؟ وجود‬ ‫ازمون علمی به ان معناس��ت که با یک شغل‬ ‫تخصصی روبه رو هس��تیم و قاعدت��اً انتقال یا‬ ‫فروش مجوز قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫وج��ود نواقص حقوق��ی بس��یار در قوانین‬ ‫مرب��وط به دفترداری باعث ش��ده اس��ت که‬ ‫اخیرا ً هیات مقررات زدایی دس��ت به کار شود‬ ‫و از لزوم اصالح بعضی قوانین و رویه های ان‬ ‫س��خن بگوید اما واقعیت ان است که تاکنون‬ ‫بیشتر به لغو قوانینی مثل «هر پانزده نفر یک‬ ‫دفتر» یا برگزاری مس��تمر ازمون دفترداری‬ ‫پرداخته شده است‪.‬‬ ‫گفته می شود که در صورت برداشته شدن‬ ‫این محدودیت و برگزاری س��االنه یا هر چند‬ ‫س��ال یک بار ای��ن ازمون انحصار گفته ش��ده‬ ‫خودبه خود از بین می رود و درنتیجه ان بازار‬ ‫مجوزفروشی از رونق می افتد‪.‬‬ ‫معل��وم نیس��ت در ش��رایطی ک��ه تع��داد‬ ‫شرکت کنندگان این ازمون حتی از متقاضیان‬ ‫ازمون وکالت بیش��تر ش��ده اس��ت برگزاری‬ ‫منظم این ازمون چگونه ب��ازار خریدوفروش‬ ‫مجوزه��ا را از رونق می اندازد‪ .‬از ان مهم تر ایا‬ ‫پذیرفته نش��دگان این ازمون‪ ،‬به خرید مجوز‬ ‫این حرفه س��وداور رو نخواهند اورد؟ ایا این‬ ‫اجحاف در حق کس��انی که توانایی مالی این‬ ‫کار را ندارند نخواهد بود؟ ایا وقت ان نرسیده‬ ‫اس��ت که قانون گ��ذاران به این مص��داق بارز‬ ‫بی عدالتی توجه کنند و بساط مجوز فروشی و‬ ‫به ارث گذاشتن ان را جمع کنند؟‬ ‫خبر‬ ‫معجزه کار نکردن از زبان تمساح پیر‬ ‫بازار نجومی و انحصاری‬ ‫یک شغل خانوادگی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫ایا پوشش بیمه نیاز به اجبار دارد؟‬ ‫اخبار‬ ‫بیمه گذاران مبتال به‬ ‫کرونا بیمه می شوند‬ ‫بیمه ایران بیم��اری کرونا را برای بیمه گذاران‬ ‫بیمه ه��ای زندگ��ی خود تحت پوش��ش قرار داد‪.‬‬ ‫بیم��ه ایران اعالم ک��رد‪ :‬با ه��دف ارامش خاطر‬ ‫بیمه گ��ذاران بیمه ه��ای زندگی این ش��رکت و‬ ‫کاه��ش نگرانی موجود در جامعه‪ ،‬بیمه ش��دگان‬ ‫بیمه نامه های جامع زندگی‪ ،‬کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫«زندگی مان» و «س��پاس ایران» را که نسبت به‬ ‫دریافت پوش��ش تکمیلی بیماری های خاص در‬ ‫بیمه نامه خود اقدام کرده باشند‪ ،‬در صورت ابتال‬ ‫به بیماری کرونا تا سقف تعهدات پوشش بیمه ای‬ ‫ بیماری های خاص تحت پوش��ش قرار می دهد‪ .‬‬ ‫ای��ن اقدام باتوجه به ورود ویروس کرونا و افزایش‬ ‫احتمال ابتال ب��ه بیماری مذکور‪ ،‬بادرنظر گرفتن‬ ‫تعه��دات مندرج در ج��دول ارزش بازخرید بیمه‬ ‫نامه (متناس��ب با زمان تایید ابتالی بیمه شده)‪،‬‬ ‫بدون تغییر در سایر تعهدات پوشش مذکور انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬براس��اس اعالم مدیری��ت بیمه های‬ ‫اشخاص بیمه ایران‪ ،‬با توجه به ماهیت بیمه های‬ ‫زندگی‪ ،‬همچنین درصورت فوت بیمه شدگان به‬ ‫دلیل ابتال به بیماری کرونا‪ ،‬پرداخت غرامت فوت‬ ‫انان براس��اس تعهدات مندرج در بیمه نامه‪ ،‬تحت‬ ‫پوش��ش خواهد بود‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬با توجه به لزوم‬ ‫رعایت نکات بهداش��تی با هدف کنترل گسترش‬ ‫وی��روس کرونا‪ ،‬تا پایان امس��ال نیازی به دریافت‬ ‫اثر انگش��ت بیمه گذار یا بیمه ش��ده در پیشنهاد‬ ‫بیمه نامه یا س��ایر م��وارد مرتبط با بیمه نامه های‬ ‫زندگی نخواهد بود‪ .‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫واحدی شاخص بورس‬ ‫ش��اخص بورس با رش��د ‪ ۱۴۷۷۸‬واحدی در‬ ‫پایان معامالت دیروز به ‪ ۵۱۸‬هزار و ‪ ۵۱۳‬واحد‬ ‫رس��ید و برای نخستین بار وارد کانال ‪ ۵۱۸‬هزار‬ ‫واحدی ش��د‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬ام��ار معامالت‬ ‫بورس نش��ان می دهد که ش��اخص های بورس‬ ‫در پایان داد و س��تدهای دیروز با رش��د مواجه‬ ‫ش��دند‪ .‬بر اساس امارهای معامالتی‪ ،‬دیروز اکثر‬ ‫ش��اخص های بورس با رش��د مواجه ش��دند به‬ ‫طوری که ش��اخص کل با ‪ ۱۴۷۷۸‬واحد رش��د‬ ‫مع��ادل ‪ ۲.۹۳‬درصد به ‪ ۵۱۸‬هزار و ‪ ۵۱۳‬واحد‪،‬‬ ‫ص قیمت «وزنی ‪ -‬ارزشی» با ‪ ۳۹۳۹‬واحد‬ ‫شاخ ‬ ‫افزایش معادل ‪ ۲.۹۳‬درصد به ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪۲۳۳‬‬ ‫واحد‪ ،‬ش��اخص کل «ه��م وزن» با ‪ ۴۷۱۰‬واحد‬ ‫رش��د معادل ‪ ۲.۸۳‬درص��د به ‪ ۱۷۰‬هزار و ‪۹۴۴‬‬ ‫واحد‪ ،‬شاخص قیمت «هم وزن» با ‪ ۳۱۳۶‬واحد‬ ‫افزای��ش‪ ،‬مع��ادل ‪ ۲.۸۳‬درصد ب��ه ‪ ۱۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۳‬واحد‪ ،‬شاخص ازاد شناور با ‪ ۱۸۸۶۵‬واحد‬ ‫کاهش‪ ،‬معادل ‪ ۳.۰۱‬درصد به ‪ ۶۴۴‬هزار و ‪۹۲۲‬‬ ‫واحد‪ ،‬ش��اخص بازار اول با ‪ ۹۷۵۴‬واحد افزایش‬ ‫مع��ادل ‪ ۲.۷۴‬درصد به ‪ ۳۶۵‬هزار ‪ ۳۸۲‬واحد و‬ ‫ش��اخص بازار دوم با ‪ ۳۴۴۶۶‬واحد رشد معادل‬ ‫‪ ۳.۲۲‬درص��د‪ ،‬ب��ه هزار و ‪ ۱۰۵‬واحد رس��ید‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگ��ر دیروز ‪ ۶‬نماد « ف��ارس با ‪۳۴۳۴‬‬ ‫واحد‪ ،‬فوالد با ‪ ۱۰۹۶‬واحد‪ ،‬کگل با ‪ ۵۳۸‬واحد‪،‬‬ ‫تاپیکو با ‪ ۴۷۴‬واحد‪ ،‬کچاد با ‪ ۴۴۳‬واحد و وبملت‬ ‫با ‪ ۴۳۰‬واحد» رش��د‪ ،‬بیشترین تاثیر مثبت را بر‬ ‫ش��اخص کل بورس بر جای گذاشتند‪ .‬در عین‬ ‫ح��ال نگاهی به اماره��ای معامالتی دیروز بازار‬ ‫سهام مش��خص می کند‪ :‬قیمت سهام نمادهای‬ ‫«ف��ارس‪ ،‬وبصادر‪ ،‬وپارس‪ ،‬وصنا‪ ،‬فلوله‪ ،‬وس��ینا‬ ‫و س��پاها» بیش��ترین افزایش قیمت و نمادهای‬ ‫«ختور‪ ،‬ش��امال‪ ،‬غ��دام‪ ،‬حپت��رو‪ ،‬وتوصا‪ ،‬پارس‬ ‫و امی��د» بیش��ترین کاهش قیم��ت را در بازار‬ ‫س��هام رقم زدند و در تابلوه��ای بورس به ثبت‬ ‫رسیدند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در پایان داد و ستدهای‬ ‫دی��روز بورس‪ ،‬در ‪ ۸۶۳‬میلیون و ‪ ۷۱‬هزار نوبت‬ ‫معامالت��ی‪ ۸ ،‬میلیارد و ‪ ۱۶۰‬میلیون برگه اوراق‬ ‫بهادار ب��ه ارزش ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۹۱۴‬میلیارد تومان‬ ‫در بورس معامله شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایرانی ها هنوز با بیمه بیگانه اند‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مردم باید از‬ ‫مزیت های‬ ‫بیمه مطلع‬ ‫باشند و بدانند‬ ‫که داشتن‬ ‫پوشش های‬ ‫بیمه ای از جمله‬ ‫اتش سوزی‬ ‫چه ارامش‬ ‫و اطمینانی را‬ ‫می تواند برای‬ ‫انها ایجاد کند‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹افزوده ش�دن پوش�ش «کرونا» به بیمه های عمر‬ ‫بیمه سامان‬ ‫ش��رکت بیمه سامان در راس��تای حفظ حقوق بیمه گذاران‪،‬‬ ‫پوش��ش کرونا را به بیمه های عمر خ��ود اضافه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫دی��وان اقتصاد‪ ،‬بر این اس��اس هزینه های درمانی بیماری کرونا‬ ‫در بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه نیز قابل پرداخت خواهد‬ ‫بود‪ .‬این پوش��ش در قالب امراض خاص و در طرح های اسایش‪،‬‬ ‫ممتاز و معمولی تا سقف ‪ ۳۰‬میلیون تومان از هزینه های درمانی‬ ‫بیمه ش��دگان را تامین خواهد ک��رد‪ .‬بیمه گذاران برای دریافت‬ ‫این پوشش جدید‪ ،‬حق بیمه اضافه ای پرداخت نمی کنند‪ .‬پیش‬ ‫از این نیز ش��رکت بیمه س��امان به بیمه گذارانش اعالم کرده‬ ‫ب��ود که کرون��ا را در بیمه های درمان و بیمه های مس��افرتی را‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بروزرس�انی خودکار برای نس�خ قدیمی همراه‬ ‫بانک سینا‬ ‫به منظور ایجاد بهره مندی مش��تریان از جدیدترین خدمات‬ ‫همراه بانک سینا‪ ،‬قابلیت بروزرسانی خودکار برای نسخ قدیمی‬ ‫صنعت بیمه از جمله بخش هایی اس��ت که با وجود‬ ‫اثرگ��ذاری که بر زندگی روزمره اف��راد دارد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫نتوانس��ته نظر بسیاری از افراد جامعه را به خود جلب‬ ‫کند‪ .‬این طور به نظرمی رس��د که م��ردم تا زمانی که‬ ‫ای��ن ضرورت را احس��اس نکنن��د‪ ،‬تمایل��ی به خرید‬ ‫پوش��ش های بیمه ای از خود نشان نمی دهند و خرید‬ ‫این کاال را همواره در فهرس��ت س��بد خریدشان‪ ،‬در‬ ‫رده های اخ��ر قرار می دهند‪ .‬متاس��فانه این نگرش و‬ ‫رویکرد باعث ش��ده باوجود امار قاب��ل توجه حوادث‬ ‫اتش س��وزی و بالیای طبیعی در ایران‪ ،‬بیمه حوادث‬ ‫و اتش س��وزی جای��گاه واقعی خ��ود را در میان مردم‬ ‫جامع��ه پیدا نکند‪ .‬درحال حاضر اف��راد زیادی با تفکر‬ ‫اینکه حادث��ه برای دیگران اتفاق می افتد‪ ،‬نس��بت به‬ ‫اخذ بیمه بی توجه هس��تند و همین امر باعث شده در‬ ‫زمان وقوع چنین حوادثی دچار مشکالت و نگرانی های‬ ‫زیادی شوند‪ .‬مردم باید بدانند که حادثه هیچ گاه خبر‬ ‫نمی کند و ممکن اس��ت ه��ر لحظه حادثه ای رخ دهد‬ ‫و به جان و مال شان اس��یب های جبران ناپذیری وارد‬ ‫شود که نمونه ان سیل و زلزله هایی است که اخیرا به‬ ‫دفعات در کشور رخ می دهد و بسیاری از هموطنان ما‬ ‫را دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫در ح��وادث اخیری که در ش��هرهای مختلف اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬چند صد هزار واحد مسکونی شهری و روستایی‬ ‫کشور اس��یب دید‪ ،‬خودروهای زیادی دچار خسارت‬ ‫و زمین ه��ای زراعی و کش��اورزی زی��ادی دچار زیان‬ ‫ش��دند‪ .‬بی تردید این فاجعه های دردناک ابعاد بس��یار‬ ‫گسترده ای دارد اما موضوع قابل توجه در این بین که‬ ‫نیاز به تامل دارد‪ ،‬بیمه نبودن بسیاری از ساختمان ها‪،‬‬ ‫مراک��ز تجاری‪ ،‬صنفی‪ ،‬باغ ها و زمین های کش��اورزی‬ ‫و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫براساس امارهای موجود‪ ،‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد خانه ها‬ ‫و واحد های تجاری اس��یب دیده در این استان ها فاقد‬ ‫پوشش بیمه بوده اند‪ ،‬درحالی که بیمه نامه اتش سوزی‬ ‫را می ت��وان با هزینه بس��یار ناچی��زی تهیه کرد که با‬ ‫توجه به خس��ارات ناشی از بروز چنین حوادثی‪ ،‬بسیار‬ ‫به صرفه خواهد ب��ود و می تواند تضمینی برای ایندۀ‬ ‫شغلی و معیشتی افراد جامعه محسوب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�ه م�واردی در پرداخت می�زان حق‬ ‫بیمه موثرند؟‬ ‫هنگام خری��د بیمه اتش س��وزی عوامل زیادی در‬ ‫تعیی��ن قیمت ان دخیل هس��تند‪ ،‬یکی از این موارد‪،‬‬ ‫خطرات اضافی است‪ .‬چنانچه متقاضی خطرات اضافی‬ ‫را نی��ز به بیمه نامه خود اضافه کرده باش��د حق بیمه‬ ‫نی��ز با توجه به ن��وع خطر اضافی افزوده ش��ده تغییر‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬قیم��ت خطرات اضافی نیز ب��ا توجه به‬ ‫می��زان ریس��ک و خطر انه��ا متفاوت اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫م��ورد توجه تری��ن خطر اضاف��ی بیمه اتش س��وزی‪،‬‬ ‫پوشش زلزله است که با توجه به موقعیت جغرافیایی‬ ‫منطقه و همچنین میزان مقاومت ساختمان‪ ،‬محاسبه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ش��رایط بیم��ه نامه و میزان ریس��ک از‬ ‫دیگ��ر موضوعاتی اس��ت در قیمت گ��ذاری حق بیمه‬ ‫اتش سوزی بسیار موثرهستند‪.‬‬ ‫در بیم��ه اتش س��وزی به هیچ عن��وان ارزش زمین‬ ‫دخل��ی در تعیین قیمت حق بیمه ندارد و فقط جنس‬ ‫و ویژگی بنا مورد بررس��ی قرار م��ی گیرد‪ .‬با توجه به‬ ‫این موضوع ساختمانی که ارزش ساخت باالتری دارد‬ ‫ح��ق بیمه باالتری نیز خواهد داش��ت‪ .‬در کنار ارزش‬ ‫بنا‪ ،‬ارزش اموال موجود در ان نیز بس��یار حائز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر اموال واحد های مسکونی‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت یا کاالهای موج��ود در انبارها نیز باید‬ ‫به ط��ور دقیق ارزش گذاری ش��وند‪ .‬در مجموع میزان‬ ‫ارزش م��ورد بیمه ارتباط مس��تقیمی با حق بیمه ان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بیمه نامه های اتش س��وزی معموال ب��ه صورت یک‬ ‫س��اله ثبت می ش��وند ولی در صورت تمایل متقاضی‬ ‫می توان��د این بیم��ه نامه را به ص��ورت کوتاه مدت یا‬ ‫یک س��اله یا طوالنی مدت خری��داری کند‪ .‬در تعیین‬ ‫ح��ق بیمه م��دت زمان بیمه هر چه طوالنی تر باش��د‬ ‫این نرم افزار فراهم ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪،‬‬ ‫با توجه به تغییرات ایجاد ش��ده در زمینه بهینه سازی خدمات‪،‬‬ ‫افزای��ش مزیت ها و ارتقاء انعطاف پذی��ری نرم افزار همراه بانک‬ ‫س��ینا در ارائه جدیدترین خدمات بانکی و به منظور بهره مندی‬ ‫مش��تریان از این مزیت ها‪ ،‬قابلیت بروزرس��انی خودکار در نسخ‬ ‫قدیم��ی این نرم اف��زار ویژه گوش��ی های اندروید فعال ش��ده‬ ‫است‪.‬براس��اس این گزارش‪ ،‬مشتریان با ورود به نرم افزار همراه‬ ‫بانک س��ینا و دریافت پیام بروزرس��انی و نصب ان‪ ،‬می توانند از‬ ‫جدیدترین و متنوع ترین خدمات بانکی بهره مند شوند‪ .‬نرم افزار‬ ‫همراه بانک س��ینا‪ ،‬با کاربری اس��ان و قابلیت دریافت رمز دوم‬ ‫پویا به صورت پیامک‪ ،‬از طریق پایگاه اینترنتی بانک به نش��انی‬ ‫‪ https: //www.sinabank.ir‬در دسترس قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش گشایش اعتبارات اسنادی ریالی‬ ‫میزان گش��ایش اعتبارات اس��نادی ریالی در بانک صنعت و‬ ‫معدن در ‪۱۱‬ماهه منتهی به اسفن د امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۹۹‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪،‬‬ ‫میزان گش��ایش اعتبارات اس��نادی ریالی از سوی این بانک در‬ ‫از انجایی که ایران جزو ‪ ۱۰‬کشور حادثه خیز جهان است و تقریبا‬ ‫هرس��ال ش��اهد بروز حوادث طبیعی در کش��ور هس��تیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫عملیات��ی ش��دن صندوق ح��وادث طبیعی می تواند کم��ک بزرگی به‬ ‫افراد جامعه باشد تا منزلشان بیمه شود‬ ‫ح��ق بیمه کمتری پرداخت خواهید کرد‪ .‬بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های بیم��ه تخفیفات مختلف��ی را برای بیمه‬ ‫نامه های طوالنی مدت در نظر گرفته اند‪ .‬در واقع خرید‬ ‫بیمه نامه طوالنی مدت به نفع متقاضی نیز خواهد بود‬ ‫به این صورت که ع�لاوه بر پرداخت حق بیمه کمتر‪،‬‬ ‫مدت زمان طوالنی دغدغه تمدید بیمه نامه را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی یک ضرورت است‬ ‫با وجود تمامی این ش��رایط س��وال مهم اینجاست‬ ‫که ب��ا توجه به اهمیت این نوع پوش��ش های بیمه ای‬ ‫درکشور‪ ،‬انهم در کشور حادثه خیزی همچون ایران‪،‬‬ ‫چ��را بیمه های اتش س��وزی ب��ا پوش��ش های اضافی‬ ‫همچون سیل و زلزله نتوانسته فراگیر شوند و از اقبال‬ ‫مناسبی برخوردار شود؟‬ ‫مصطف��ی زن��دی مدی��رکل روابط عموم��ی و امور‬ ‫بین الملل بیمه مرک��زی در گفت وگو با‬ ‫دراین‬ ‫باره معتقد اس��ت‪ :‬نبود فرهنگ بیم��ه از جمله موارد‬ ‫مهمی اس��ت باعث ش��ده بیمه در کشور ما انطور که‬ ‫باید فراگیر نش��ود و مردم نس��بت به خرید بیمه نامه‬ ‫اقبال چندانی نشان ندهند‪ .‬او با بیان اینکه این نگرش‬ ‫و ض��رورت در م��ردم باید ایجاد ش��ود ک��ه بیمه یک‬ ‫اصل مهم در زندگی ش��ان است و داشتن ان می تواند‬ ‫برایش��ان ارامش خاط��ر ایجاد کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬بی تردید‬ ‫اگر این نگرش در جامعه ایجاد ش��ود و فرهنگ بیمه‬ ‫در کش��ور نهادینه شود‪ ،‬در این ش��رایط دیگر نیازی‬ ‫به تبلیغات گس��ترده و اطالع ر س��انی زی��اد در مورد‬ ‫محصوالت بیمه ای نیست و مردم براساس ریسکی که‬ ‫با ان مواجه می ش��وند‪ ،‬خودشان اقدام به خرید بیمه‬ ‫نامه مورد نیازشان خواهند کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه یک��ی از انواع بیمه که در کش��ور‬ ‫حادثه خیزی همچون کش��ور ما داش��تن ان بس��یار‬ ‫ضروری است‪ ،‬پوش��ش بیمه اتش سوزی است افزود‪:‬‬ ‫از انجایی که بیمه های اتش س��وزی ج��زو بیمه های‬ ‫اختیاری هس��تند‪ ،‬ازاین رو نمی توان مردم را اجبار به‬ ‫خرید ان کرد‪ ،‬اما بیمه مرکزی در راس��تای توسعه و‬ ‫گسترش این نوع بیمه نامه ها در کشور‪ ،‬تالش کرده تا‬ ‫از طریق توسعه فرهنگ بیمه در این راستا اقدام کند‪.‬‬ ‫زندی ب��ا تاکید براینکه بیمه مرکزی دراین راس��تا‬ ‫تمرکز زیادی به فرهنگ س��ازی در ح��وزه کودکان و‬ ‫نوجوانان کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات بیمه مرکزی در‬ ‫‪ ۱۱‬ماهه سال گذشته ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۷۴‬میلیارد ریال بود که این‬ ‫رقم در مدت مش��ابه امس��ال به ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۴۴‬میلیارد ریال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬بنا ب ر برنامه تدوین شده امسال رقم مورد انتظار‬ ‫برای میزان گش��ایش این اعتبارات ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۷۶‬میلیارد ریال‬ ‫بود که با تحقق رقم ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۴۴‬میلیارد ریال‪ ،‬درصد تحقق‬ ‫برنامه به رقم چشمگیر ‪ ۲۹۱‬درصد رسید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تس��هیل در مبادالت تجاری در راستای رونق‬ ‫ش پرداخت «اعتبار‬ ‫تولی��د یک��ی از مهم ترین کارکرده��ای رو ‬ ‫اس��نادی ریالی» است که فروش��ندگان و خریداران در سراسر‬ ‫کشور را قادر می سازد از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت‬ ‫مطمئن و قابل انعطاف در انجام معامالت خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت برای کمک به زندانیان غیر عمد‬ ‫مدی��ر ام��ور ارتباط��ات و ح��وزه مدیریت بانک مس��کن‪ ،‬از‬ ‫مش��تریان و کارمن��دان ای��ن بانک خواس��ت تا در ای��ام پایانی‬ ‫س��ال اهتمام ویژه ای برای حمای��ت از ازادی زندانیان غیرعمد‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬مسعود ایزدی در گفت وگو با پایگاه خبری بانک‬ ‫مس��کن – هیبنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک مس��کن به عنوان یک نهاد‬ ‫این باره دس��ت کم چاپ مطالب بیمه ای کتب درسی‬ ‫دانش اموزان اس��ت که در ای��ن زمینه تاکنون حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬کتاب درس��ی در مقطع متوس��طه ارائه شده تا‬ ‫ش��رایط و مزای��ای بیمه در بین دانش ام��وزان تبیین‬ ‫شود‪ .‬اموزش بیمه ای به خبرنگاران‪ ،‬برگزاری همایش‬ ‫و اطالع رسانی از طریق رسانه ها از دیگر اقداماتی است‬ ‫که بیمه مرکزی برای توس��عه فرهنگ بیمه در کشور‬ ‫همواره در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در کنار اقداماتی ک��ه در امر اطالع‬ ‫رس��انی و فرهنگ سازی انجام شده است‪ ،‬برای فراگیر‬ ‫کردن پوش��ش بیمه حوداث‪ ،‬بیمه مرکزی راه اندازی‬ ‫صن��دوق بیمه حوادث طبیعی را چند س��الی اس��ت‬ ‫در دس��تور کار قرار داده که بررس��ی ان همچنان در‬ ‫ش��ورای نگهبان در حال انجام اس��ت ک��ه درصورت‬ ‫تصویب و راه اندازی این صندوق‪ ،‬می تواند امیدوار بود‬ ‫بخش زیادی از واحدهای مسکونی به شکل همگانی‪،‬‬ ‫تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار گیرند‪.‬‬ ‫زن��دی معتقد اس��ت از انجایی ک��ه ایران جزو ‪۱۰‬‬ ‫کش��ور حادثه خیز جهان است و تقریبا هرسال شاهد‬ ‫ب��روز ح��وادث طبیعی در کش��ور هس��تیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫عملیاتی شدن صندوق حوادث طبیعی می تواند کمک‬ ‫بزرگی به افراد جامعه باشد تا منزلشان بیمه شود‪.‬‬ ‫او با تاکید براینکه برای توس��عه و گسترش فرهنگ‬ ‫بیمه در کش��ور باید جامع��ه را قانع کرد که بیمه یک‬ ‫ضرورت است و داشتن ان موضوع حائز اهمیتی است‬ ‫افزود‪ :‬ما از ابتدای سال تا کنون حوادث مختلفی را در‬ ‫کشور داشتیم که این موضوع سبب شده تا افراد برای‬ ‫خرید پوش��ش بیمه اتش سوزی (سیل و زلزله) اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬اما موضوع حائز اهمیت این اس��ت که قرارداد‬ ‫بیمه یک س��اله است و ممکن است با فروکش کردن‬ ‫جو ناش��ی از بروز این حوادث مردم نس��بت به تمدید‬ ‫قرداد بیمه ای ش��ان اقدام نکنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫برای اقبال مس��تمر مردم برای خری��د بیمه نامه‪ ،‬باید‬ ‫نس��بت به فرهنگ س��ازی دراین حوزه اقدام ش��ود تا‬ ‫مردم به اهمیت بیمه در کش��ور پ��ی ببرند‪ .‬بی تردید‬ ‫اگر این نگرش و تفکر در جامعه ایجاد ش��ود‪ ،‬افراد به‬ ‫طور مستمر برای خرید بیمه نامه اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه اتش سوزی‪ ،‬اختیاری نباشد‬ ‫سعید طیبی از کارشناس��ان بیمه نیز در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با مهم عنوان کردن موضوع بیمه در کش��ور‪،‬‬ ‫مالی عالوه بر سیاست های محوله به عنوان یک بانک تخصصی‬ ‫و توس��عه ای‪ ،‬ن��گاه ویژه به مس��وولیت های اجتماعی دارد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به دستاوردهای بانک مس��کن در حوزه های مرتبط با‬ ‫مسوولیت های اجتماعی افزود‪ :‬در دومین دوره جایزه مسوولیت‬ ‫اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران‪ ،‬بانک مس��کن مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفت و «نش��ان اهتمام عمل به مس��وولیت اجتماعی» به‬ ‫مدیرعامل بانک اهدا ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬بانک مس��کن به عنوان یک‬ ‫نهاد مالی همواره تالش کرده در عرصه های اجتماعی نیز نقش‬ ‫خود را ایفا کند و در این زمینه نیز فعال باشد‪ .‬ایزدی گفت‪ :‬در‬ ‫همین راس��تا یکی از عرصه هایی ک��ه بانک تالش کرده اهتمام‬ ‫ویژه در ان داشته باشد‪ ،‬کمک به ازادی زندانیان غیرعمد است‬ ‫که در این زمینه تالش ش��ده هم ب��ا حمایت کارمندان بانک و‬ ‫هم مش��تریان در این زمینه گام بردارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در ایام‬ ‫پایانی سال همگام با وجود شور و نشاط اجتماعی ناشی از سال‬ ‫نو انتظار می رود مردم نگاهی به خانواده هایی داشته باشند که‬ ‫سرپرس��تان انها بنا به دلیل غیرعمد در زندان به س��ر می برند و‬ ‫در حد وسع مالی خود از هیچ حمایتی دریغ نکنند‪.‬‬ ‫ب��ر همگانی یا اجب��اری کردن پوش��ش های بیمه ای‬ ‫همچون اتش س��وزی تاکید کرد و گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫حادث��ه خیز بودن کش��ور‪ ،‬باید خانه و ام��وال مردم از‬ ‫سوی صنعت بیمه زیر پوشش قرار گیرد و این موضوع‬ ‫دارای اهمیتی است‪ .‬او با بیان اینکه وقوع زلزله و سیل‬ ‫در برخی از استان های کشور در مدت اخیر باعث شده‬ ‫خس��ارت زیادی به خانه ها و امول مردم وارد شود که‬ ‫این موضوع نقش بیمه را در پوش��ش این خس��ارت ها‬ ‫و کاهش نگرانی مردم حائز اهمیت می کند‪،‬یاداورشد‪:‬‬ ‫اما اینکه چرا این بیمه نامه در کشور ما فراگیر نیست‪،‬‬ ‫به دلیل فرهنگ سازی نامناسب از یک سو و اختیاری‬ ‫ب��ودن چنین پوش��ش های بیمه ای در کش��ور اس��ت‬ ‫که س��بب ش��ده مردم خیلی تمایل ب��ه خرید چنین‬ ‫بیمه نامه هایی از خود نشان ندهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه به نظر می رس��د باید برخی از‬ ‫پوش��ش های بیمه ای همچون اتش سوزی که بالیایی‬ ‫همچون س��یل و زلزله را در بر می گیرد به شکل الزامی‬ ‫و همگانی در ش��هرهای گوناگون عملیاتی شود افزود‪:‬‬ ‫این ام��ر می تواند تا حد قابل توجهی از خس��ار ت های‬ ‫ناش��ی از بروز چنی��ن بالیایی کم کن��د و اثار منفی‬ ‫این گونه اتفاقات را در کشور کاهش دهد‪.‬‬ ‫طیب��ی با بی��ان اینکه اگ��ر این موض��وع را بتوانیم‬ ‫درکش��ورجا بیندازیم و شرایطی را به وجود اوریم که‬ ‫خانه ها مردم در ش��هرهای گوناگون به طورهمگانی‪ ،‬با‬ ‫همکاری ش��هرداری ها‪ ،‬استانداری ها‪ ،‬صنعت بیمه و‪...‬‬ ‫زیرپوش��ش بیمه ق��رار گیرن��د و در نهایت مبلغ حق‬ ‫بیمه به ش��کل عوارض در قبوض ش��هری اورده و از‬ ‫مردم دریافت ش��ود اتفاق مثبتی اس��ت که می تواند‬ ‫در فراگیری این نوع بیمه نامه ها در کش��ور کمک کند‬ ‫افزود‪ :‬بی تردید یکی از راه های توس��عه بیمه در کشور‬ ‫بحث همگانی و اجباری کردن برخی از پوش��ش های‬ ‫بیمه ای اس��ت ک��ه می تواند با راه ه��ای مختلف انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در کن��ار چنی��ن اقداماتی‪ ،‬برای‬ ‫توس��عه و افزایش ضری��ب نفوذ بیمه در کش��ور باید‬ ‫اقدامات فرهنگی‪ ،‬اطالع رسانی و تبلیغات زیادی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬مردم بای��د از مزیت ه��ای بیمه مطلع باش��ند‬ ‫و بدانند که داش��تن پوش��ش های بیم��ه ای از جمله‬ ‫اتش س��وزی چه ارامش و اطمینانی را می تواند برای‬ ‫انها ایجاد کند‪ .‬این کارش��ناس بیمه با تاکید بر اینکه‬ ‫این مهم فق��ط از عهده صنعت بیمه برنمی اید و الزم‬ ‫اس��ت استانداری ها‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬وزارت کشور و سایر‬ ‫س��ازمان های ذی ربط نس��بت به تحق��ق این هدف‪،‬‬ ‫اقدام هایی را انجام دهند و در راس��تای فرهنگ سازی‬ ‫اق��دام کنند یاداورش��د‪ :‬اگر فرهنگ بیمه در کش��ور‬ ‫نهادین��ه ش��ود می توان امی��دوار بود جامعه اس��یب‬ ‫کمتری از وقوع خس��ارت ها و بروز بالی طبیعی ببیند‬ ‫و اف��راد کمتری نگران جبران خسارت ش��ان در زمان‬ ‫بروز حوادث باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی به حوادث زلزله اذربایجان غربی‬ ‫با دس��تور مدیرعامل بیمه اسیا‪ ،‬ستاد کمک رسانی و ارزیابی‬ ‫خس��ارت های زلزله اذربایجان غربی تش��کیل ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫دی��وان اقتص��اد‪ ،‬مس��عود بادین نای��ب رئیس هی��ات مدیره و‬ ‫مدیرعام��ل بیمه اس��یا‪ ،‬در پی وقوع زلزل��ه در منطقه قطور در‬ ‫شهرس��تان خوی از توابع اذربایجان غربی و بروز خسارت هایی‬ ‫به منازل مس��کونی در این مناطق‪ ،‬در ابالغیه ای دس��تور داد‪ ،‬با‬ ‫حضورمعاونت های فنی‪ ،‬مدیریت های فنی‪ ،‬سرپرست منطقه ‪۳‬‬ ‫بیمه اس��یا و رئیس شعب بیمه اسیا در استان اذربایجان غربی‬ ‫و س��ایر بخش های مرتبط‪ ،‬ستادی برای کمک رسانی‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫پرداخت خس��ارت ها تشکیل شده و در کوتاه ترین زمان ممکن‪،‬‬ ‫نس��بت به انجام وظایف محوله‪ ،‬اقدام ش��ود و گزارش ان ارائه‬ ‫شود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬تمامی بیمه گذاران بیمه اسیا در منطقه‬ ‫زلزله زده اس��تان اذربایجان غربی که دارای پوش��ش بیمه نامه‬ ‫اتش س��وزی هس��تند‪ ،‬در صورت بروز خسارت به منازل خود‪،‬‬ ‫می توانند جهت بررسی‪ ،‬ارزیابی و دریافت خسارت ها‪ ،‬به تمامی‬ ‫شعب بیمه اسیا در این استان و شهرستان خوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫افزایش غیرمنطقی نرخ اهن االت در یک ماه گذشته‬ ‫کرونا بازار فوالد را به کدام سو می برد؟‬ ‫علیرضا زاهدیان‬ ‫مدیرعامل فوالد نی ریز‬ ‫بازار محصوالت فوالدی در یک ماه گذشته با افزایش‬ ‫غیرمنطق��ی قیمت ها روبه رو بوده‪ ،‬افزایش��ی که تا مرز‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د نیز روند صعودی به خود گرفته و این بازار‬ ‫را با ش��وک همراه کرده است؛ البته این روزها با شیوع‬ ‫ویروس کرونا به نظر می رس��د بیش��تر بازارها گریبانگر‬ ‫رکود ش��وند و منطق حکم می کن��د که این تب و تاب‬ ‫افزایش قیمت ها نیز فروکش کند‪ .‬هرچند باید دید که‬ ‫بازار فوالد از چه منطقی پیروی می کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پشت مرزها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫غالمرضا خلیقی‪ :‬با ش��یوع بیماری کرون��ا منطق حکم می کند قیمت‬ ‫محص��والت فوالدی نیز کاهش یابد‪ ،‬مگ��ر اینکه پول زیادی به بازار‬ ‫تزریق شود که در این صورت تاثیری روی بازار نخواهد داشت‬ ‫خارج��ی و صادراتی ما را تحت تاثی��ر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫از یک س��و مرزهای کشورهای همس��ایه که بیشترین‬ ‫ص��ادرات محصوالت ف��والدی به این کش��ورها انجام‬ ‫می گرفت‪ ،‬هم اکنون در حال بس��ته ش��دن هس��تند و‬ ‫کامیون دارها داخلی لب مرزها متوقف شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رس��د‪ ،‬ش��رایط ایجاد شده‬ ‫س��بب رکود بازار داخلی ش��ود و منطق حکم می کند‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی نی��ز کاهش یابد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫پ��ول زی��ادی به بازار تزریق ش��ود ک��ه در این صورت‬ ‫تاثیری روی بازار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد غرب اس��یا در پای��ان عنوان کرد‪ :‬‬ ‫پیش��نهاد ما برای تعدیل بازار عرضه بیشتر محصوالت‬ ‫در بورس کاال اس��ت‪ .‬زیرا اگ��ر عرضه ها در بورس کاال‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬بدون شک قیمت ها نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیامد کرونا در بازار‬ ‫همچنین مصطفی عبدالله��ی مدیرعامل نورد گرم‬ ‫فل��ز درباره وضعیت بازار محص��والت فوالدی در یک‬ ‫ماه گذش��ته و تاثیر ش��یوع بیماری کرونا بر این بازار‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار ک��رد ‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫محص��والت ف��والدی در یک ماه گذش��ته به دالیلی‬ ‫روی داده اس��ت‪ ،‬کارخانه های فوالدی که واحد تولید‬ ‫اهن اس��فنجی دارند‪ ،‬اهن اس��فنجی را به واسطه ها‬ ‫داده اند که به دنبال ان واس��طه ها نیز این محصوالت‬ ‫را به دست برخی مصرف کنندگان می رسانند و سایر‬ ‫کارخانه ها با کمبود می شوند‪.‬‬ ‫عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برخی واسطه ها‬ ‫نیز اهن اس��فنجی را در انحصار خود نگه داشته اند و‬ ‫در بازار نمی فروشند تا به قیمت باالتر ان را به فروش‬ ‫برسانند‪ .‬این موضوع یکی از دالیلی است که قیمت ها‬ ‫را افزای��ش داده اس��ت‪ .‬زمانی که اهن اس��فنجی به‬ ‫واحدهای تولید شمش فوالد نرسید‪ ،‬این واحدها نیز‬ ‫دست به افزایش قیمت می زنند و این چرخه افزایش‬ ‫قیمت به پایان دست س��رایت می کند تا به محصول‬ ‫نهایی در بازار می رسد‪.‬‬ ‫عبداللهی در ادامه با اش��اره به سایر عواملی که در‬ ‫افزایش قیم��ت محصوالت فوالد دخالت داش��ته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اتفاق دوم این اس��ت که دولت از روند افزایش‬ ‫قیمت ارز در یک س��ال گذش��ته پیشگیری به عمل‬ ‫اورد و این موضوع س��بب ش��د س��رمایه ها به سمت‬ ‫خرید طال و س��ایر بازارها چون ف��والد برود و دولت‬ ‫نیز نظارتی بر این بازارها ندارد‪ .‬این خرید محصوالت‬ ‫فوالدی برای مصرف نیس��ت‪ ،‬بلکه برای دپو شدن در‬ ‫انبارهاست‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که موضوع شیوع کرونا‬ ‫را در ب��ازار محصوالت فوالدی و اثرگذاری ان بر بازار‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫باعث می ش��ود کارخانه ها به وضعی��ت نیمه تعطیل‬ ‫درایند و به نوبه خود تولید کاهش یابد و سبب رکود‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ن��ورد گرم فل��ز ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫شرایط پیش امده دیگر نمی توانیم محصول خود را به‬ ‫فروش برس��انیم و از سوی دیگر بازارهای صادراتی ما‬ ‫به کشورهای همسایه با محدودیت هایی روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬هم اکنون مرزهای عراق و افغانس��تان به دلیل‬ ‫ویروس کرونا بسته ش��ده اند و بارهای صادراتی ما به‬ ‫این کش��ورها لب مرز متوقف ش��ده اند که در صورت‬ ‫صادر نش��دن محصوالت بازگش��ت دالر نیز به کشور‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫عبداللهی تصریح کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط به وجود‬ ‫ام��ده‪ ،‬به نظر می رس��د که در کل ب��ازار دچار رکود‬ ‫تورمی خواهیم ش��د‪ ،‬به این معنا که تقاضایی وجود‬ ‫نخواهد داش��ت و قیمت ها نیز س��یر نزولی در پیش‬ ‫نخواهن��د گرف��ت‪ ،‬چ��ون ارزش پول��ی ملی کش��ور‬ ‫همچنان بر مدار نزولی است‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬هرچند بانک مرکزی مدام‬ ‫دالر ب��ه بازار تزریق می کند اما موضوع ان اس��ت که‬ ‫قیمت محصوالت دیگر به طور تورمی در حال افزایش‬ ‫اس��ت و با توجه به این روال نمی توان ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت ها در روزهای اینده باشیم‪.‬‬ ‫غالمرضا خلیقی‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫صادرات ‪ ۸.۸‬میلیون تن شمش و تولیدات فوالدی‬ ‫امارهای صادرات ش��مش و تولیدات ف��والدی در دوره ‪۱۰‬‬ ‫ماهه امسال به بیش از ‪ ۸.۸‬میلیون تن رسید که از این میزان‬ ‫بیش از ‪ ۶۶‬درصد سهم شمش است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا براساس جداول اماری انجمن تولید کنندگان‬ ‫فوالد ایران‪ ،‬در مدت ‪ ۱۰‬ماهه امس��ال ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۲۱‬هزار‬ ‫تن شمش فوالدی و ‪۲‬میلیون و ‪ ۹۸۴‬هزار تن تولیدات فوالدی‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫صادرات ش��مش فوالدی در دوره ‪ ۱۰‬ماهه (منتهی به دی)‬ ‫نس��بت به مدت مشابه پارس��ال که رقم ‪۳‬میلیون و ‪ ۹۷۲‬هزار‬ ‫تن بود‪ ،‬رش��د ‪ ۴۷‬درصدی را نشان می دهد که در این ارتباط‬ ‫صدور بیلت و بلوم با رقم ‪۴‬میلیون و ‪ ۹۵‬هزار تن در مقایس��ه‬ ‫با دو میلیون و ‪ ۵۱۱‬هزار تن دوره مشابه سال گذشته افزایش‬ ‫‪۶۳‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫همچنین میزان اسلب صادراتی در مدت این گزارش به رقم‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۲۶‬هزار تن رس��ید که نسبت به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۶۱‬ه��زار تن در ‪ ۱۰‬ماهه ‪ ۹۷‬رش��د ‪۱۸‬درصدی را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ع�لاوه براین در بخ��ش صادرات تولیدات ف��والدی (مقاطع‬ ‫طویل و تخت) در مجموع رقم ‪ 2‬میلیون و ‪ ۹۸۴‬هزار تن ثبت‬ ‫ش��د که نس��بت به ‪۲‬میلیون و ‪۳۹۶‬هزار تن در ‪ ۱۰‬ماهه سال‬ ‫‪ ۹۷‬افزایش ‪ ۲۵‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫س��هم مقاطع طویل فوالدی در ‪ ۱۰‬ماهه امسال ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۷۱‬هزار تن شد که در مقایسه با یک میلیون و ‪ ۶۶۵‬هزار تن‬ ‫عملکرد دوره مشابه پارسال افزایش ‪ ۳۶‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز در مدت این گزارش ‪۷۱۳‬‬ ‫هزار تن ثبت شد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که‬ ‫‪ ۷۳۱‬هزار تن بود‪ ،‬کاهش‪۲‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان صادرات تولیدات ف��والدی در دوره مورد‬ ‫بررس��ی مربوط به میلگرد با رقم یک میلیون و ‪ ۹۱۹‬هزار تن‬ ‫اس��ت و نسبت به دوره مشابه در س��ال ‪ ۹۷‬که یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۹۲‬هزار تن بود‪ ۴۹ ،‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخش صدور مقاطع تخت فوالدی بیش��ترین‬ ‫س��هم مربوط ب��ه ورق گرم با رقم ‪ ۴۶۷‬هزار تن اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با ‪ ۵۴۹‬ه��زار تن عملکرد ‪ ۱۰‬ماه��ه ‪ ۹۷‬کاهش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهن اسفنجی‪ ،‬گندله و کنسانتره سنگ اهن‬ ‫عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه امسال در زمینه صادرات اهن اسفنجی نیز‬ ‫رقم ‪ ۸۸۶‬هزار تن را به ثبت رساند که در مقایسه با ‪ ۵۰۳‬هزار‬ ‫تن مدت مشابه سال ‪ ۹۷‬رشد ‪۷۶‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اماره��ای انجمن مزبور نش��ان دهنده ص��ادرات ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۱۵‬هزار تن گندله س��نگ اهن در دوره این گزارش را نشان‬ ‫می دهد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۳‬هزار تن بود‪ ،‬رشد ‪ ۱۹‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫عالوه براین صدور کنس��انتره سنگ اهن در ‪۱۰‬ماهه امسال‬ ‫رقم ‪۳‬میلیون و ‪ ۵۷۹‬هزار تن را نش��ان می دهد و در مقایس��ه‬ ‫با ‪۳‬میلیون و ‪ ۵۱۸‬هزار تن عملکرد دوره مش��ابه پارسال رشد‬ ‫‪۲‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫پیش از این اعالم ش��د‪ :‬تولید ش��مش فوالدی در دوره ‪۱۰‬‬ ‫ماهه امسال(منتهی به دی) به رقم ‪۲۲.۸‬میلیون تن رسید که‬ ‫نسبت به دوره مشابه افزایش ‪۱۱‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان کشور در دوره این گزارش‪۲۲ ،‬میلیون و ‪۸۷۳‬‬ ‫هزار تن ش��مش فوالدی تولید کردند در حالی که این رقم در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته‪۲۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۷۹‬هزار تن ثبت‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫همچنین فوالدسازان در ‪ ۱۰‬ماهه امسال‪ ۱۶ ،‬میلیون و ‪۵۹۵‬‬ ‫هزار تن انواع مقاطع فوالدی (تیراهن‪ ،‬ناودانی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبشی‬ ‫و ان��واع ورق) تولید کردند‪ .‬ام��ار تولیدات این بخش در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‪۱۵ ،‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪۲۳.۶‬میلیون تن اهن اسفنجی‬ ‫تولی��د اه��ن اس��فنجی در دوره ‪۱۰‬ماه��ه امس��ال به رقم‬ ‫‪۲۳‬میلیون و ‪ ۶۸۷‬هزار تن رسید که نسبت به رقم مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته (‪۲۱‬میلیون و ‪ ۹۶۴‬هزار تن) رشد ‪۸‬درصدی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬میزان تولید کنسانتره نیز ‪ ۳۹‬میلیون و ‪۳۴۲‬‬ ‫ه��زار تن ب��ود که در مقایس��ه با‪ ۳۸‬میلی��ون و ‪ ۱۶۶‬هزار تن‬ ‫عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه ‪ ۹۷‬افزایش ‪۳‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید گندله به رقم ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۳۶۸‬هزار‬ ‫تن رس��ید که نس��بت به رقم مدت مشابه س��ال گذشته (‪۳۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۶‬هزار تن)‪ ،‬کاهش ‪۲‬درصدی یافت‪.‬‬ ‫جدول نرخ شمش فوالد‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد (‪)mm‬‬ ‫طول (متر)‬ ‫شهر‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪۶۰۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪۶۲۲۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۶۲۵۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪۶۱۸۰۰‬‬ ‫‪3SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪۶۱۳۰۰‬‬ ‫‪5SP‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪۶۱۵۰۰‬‬ ‫برخورداری کش��ور از مزیت هایی چون سنگ‬ ‫اهن و انرژی س��بب ش��ده کش��ور ما به یکی از‬ ‫کش��ورهای مطرح در زمین��ه تولید فوالد تبدیل‬ ‫ش��ود؛ اما باید در نظر داش��ت که ب��ا وجود تمام‬ ‫مزیت های��ی ک��ه در این زمینه داری��م‪ ،‬بتوانیم‬ ‫که قیمت تمام ش��ده خود را کاهش دهیم‪ .‬یکی‬ ‫از عواملی که بس��یار در قیمت تمام ش��ده فوالد‬ ‫تاثیرگ��ذار اس��ت‪ ،‬مواد اولیه اس��ت ک��ه حدود‬ ‫دوسوم قیمت نهایی را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫هرچند این روزها توزیع نامناس��ب س��نگ اهن‬ ‫به عنوان خوراک اولیه فوالدس��ازان س��بب شده‬ ‫قیمت تمام شده فوالد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫البت��ه باید یاداوری کرد که این روزها هرچند‬ ‫با کمبود س��نگ اهن انچنانی روبه رو نیس��تیم‪،‬‬ ‫اما توزیع نش��دن مناس��ب و تا حد هم صادرات‬ ‫ان‪ ،‬س��بب ایجاد مشکل برای واحدهای تولیدی‬ ‫فوالدی شده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر موض��وع هزینه مواد اولی��ه‪ ،‬باید در‬ ‫زمینه قیمت تمام شده فوالد هزینه های حمل و‬ ‫نقل را نیز در نظر گرفت‪ .‬این روزها که هزینه های‬ ‫حم��ل روند صع��ودی به خود گرفته اند‪ ،‬س��بب‬ ‫افزایش قیمت نهایی محصول می شوند‪.‬‬ ‫عام��ل دیگ��ری که بر قیمت تمام ش��ده فوالد‬ ‫اثرگ��ذار اس��ت‪ ،‬بهای انرژی اس��ت ک��ه به نوبه‬ ‫قیمت ه��ا را افزای��ش می ده��د‪ .‬از چن��د س��ال‬ ‫گذش��ته تا کنون نرخ حامل ه��ای انرژی به ویژه‬ ‫گاز در حال افزایش اس��ت برای نمونه‪ ،‬بهای گاز‬ ‫از س��ال گذش��ته تا کنون دوبرابر و این موضوع‬ ‫نی��ز س��بب افزایش قیمت فوالد ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نماند که ب��ا بهره وری بیش��تر می توان‬ ‫قیم��ت تمام ش��ده در تولی��د ف��والد را کاهش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪۱.۶۸‬‬ ‫میلیون تن محصول در‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫بررس��ی امارهای منتش��ر شده از س��وی سامانه‬ ‫ک��دال حاک��ی از تولید ی��ک میلی��ون و ‪ ۶۸۰‬هزار و‬ ‫‪ ۶۲۶‬تن محصول از س��وی ش��رکت فوالد هرمزگان‬ ‫جن��وب از ابتدای امس��ال ت��ا پایان بهمن اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری موج هرمزگان‪ ،‬در س��امانه کدال‬ ‫ای��ن میزان تولید مش��تمل بر یک میلی��ون و ‪۳۴۰‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۷۶‬تن اس��لب و ‪ ۳۴۰‬هزار و ‪ ۵۰‬تن س��ایر‬ ‫محصوالت بوده اس��ت‪ .‬در بهمن گذشته نیز شرکت‬ ‫ف��والد هرمزگان جنوب ‪ ۱۳۹‬ه��زار و ‪ ۲۴۷‬تن از این‬ ‫محصوالت تولید کرد‪ .‬مجموع فروش این ش��رکت تا‬ ‫پای��ان بهمن ‪ ۵۴۷۸‬میلی��ارد و ‪ ۷۹۲‬میلیون تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تمدید اعتبار گواهینامه‬ ‫سیستم مدیریت‬ ‫زیست محیطی ذوب اهن‬ ‫س��ومین دور ممی��زی مراقبتی خارج��ی از دوره‬ ‫جدید گواهینامه سیس��تم مدیریت زیست محیطی‬ ‫ذوب اهن اصفهان مطابق با استاندارد ‪ISO۱۴۰۰۱‬‬ ‫ویرای��ش س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی (‪ )۱۳۹۴‬توس��ط‬ ‫موسس��ه گواهی دهنده‪( )SGS‬از ‪۲۹‬بهمن طی دو‬ ‫روز ب��ا موفقیت انجام و اعتبار این گواهینامه در ذوب‬ ‫اهن اصفهان تمدید ش��د‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬منصور‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‪ ،‬در جلسه اختتامیه‬ ‫با اش��اره به اقدامات اصولی و بلندمدت انجام شده در‬ ‫امور مرتبط با محیط زیس��ت در ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت همواره با مد نظر قرار دادن الزامات‬ ‫و استانداردهای زیس��ت محیطی و حتی فراتر از ان‬ ‫به موضوع حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬سالمت کارکنان و‬ ‫جامعه توجه ویژه داش��ته و مطابق با اس��تراتژی ها و‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬با صرف هزینه های‬ ‫زیاد پروژه های متعدد زیست محیطی را تعریف و اجرا‬ ‫نم��وده و به طور مداوم از توصیه های ممیزان داخلی‬ ‫و خارجی در زمینه اصالح‪ ،‬بهبود و ارتقای سیس��تم‬ ‫زیس��ت محیطی اس��تقبال می کند‪ .‬سیدحس��ین‬ ‫دیباجی‪ ،‬مدیر کیفیت فراگیر ذوب اهن اصفهان نیز‬ ‫در این باره گفت‪ :‬این ممیزی‪ ،‬س��ومین دور ممیزی‬ ‫مراقبتی دوره جدید گواهینامه مذکور در ذوب اهن‬ ‫اصفهان بود که براس��اس نمونه ب��رداری از فرایندها‬ ‫و فعالیت های مدیریت های مرتبط ش��رکت توسط‬ ‫دو نفر از س��رممیزان موسس��ه ‪ SGS‬انجام گرفت و‬ ‫با توجه به فعالیت های مناس��ب انجام ش��ده توسط‬ ‫مدیریت های مربوط و مشاهده نشدن هیچ گونه عدم‬ ‫انطباق عمده ای در این زمینه موسسه مذکور اعتبار‬ ‫گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق‬ ‫با استاندارد ‪ ISO۱۴۰۰۱‬ویرایش سال ‪ ۲۰۱۵‬را در‬ ‫ذوب اهن اصفهان تمدید کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫غالمرضا خلیقی مدیرعامل فوالد غرب اس��یا درباره‬ ‫افزایش قیمت محصوالت فوالدی در یک ماه گذش��ته‬ ‫و تاثیرش��یوع ویروس کرونا در بازار فوالد در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بازار فوالد در یک ماه گذش��ته با‬ ‫افزایش غیرمنطقی روبه رو شده است‪ ،‬اما بیش از انکه‬ ‫این ت��ورم از منطق خاصی پیروی کند‪ ،‬بیش��تر جنبه‬ ‫روان��ی دارد‪ ،‬زیرا اتفاق خاص��ی در بازار مصرف داخلی‬ ‫روی نداده اس��ت که افزایش تقاضا را به دنبال داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خلیقی در ادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬در چند ماه گذشته‬ ‫مردم به این س��مت و س��و پیش رفته اند که نقدینگی‬ ‫خ��ود را تبدیل به کاال کنند‪ ،‬زیرا ب��ا توجه به افزایش‬ ‫رون��د تورمی ک��ه پیش امده یا افزایش ن��رخ ارز مردم‬ ‫گمان می کنند که ارزش پول شان در حال کاهش است‬ ‫و ترجی��ح می دهند که پول ش��ان را تبدیل کاال کنند‪،‬‬ ‫ای��ن کاال ارز و ط�لا و حتی اهن و م��س نیز می تواند‬ ‫باشد؛ بنابراین بخشی از خرید اهن االت در بازار به این‬ ‫موضوع نیز بازمی گردد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که تقاضای جدیدی در‬ ‫حوزه هایی چون س��اخت و ساز‪ ،‬لوازم خانگی و خودرو‬ ‫روی نداده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هرچند در زمینه خودرو‬ ‫یا لوازم خانگی با افزایش تقاضا روبه رو ش��ده ایم‪ ،‬اما در‬ ‫ش تقاضاها چندان چش��مگیر نبوده اند‬ ‫کل این افزای�� ‬ ‫ت��ا بتوانن��د قیمت ه��ا را به ص��ورت ناگهان��ی افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد غرب اس��یا ادامه داد ‪ :‬با توجه تمام‬ ‫این ش��رایط افزای��ش قیمت ورق در ب��ازار غیرمنطقی‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته ورق های ضخیم که در ساختمان س��ازی‬ ‫کارب��رد دارند از قیمت ورق ه��ای نازکی که در صنعت‬ ‫کاربرد دارد‪ ،‬بیش��تر افزایش یافته اس��ت و این افزایش‬ ‫قیمت ها از منطق خاص پیروی نمی کند و این موضوع‬ ‫ب��رای م��ا تولیدکنندگان نیز جای پرس��ش دارد و جز‬ ‫رفت��ار هیجانی ب��ازار دلیل دیگری نمی ت��وان برای ان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫خلیقی در پاس��خ به این پرسش که با توجه به شیوع‬ ‫بیماری کرونا و رکود در بازار‪ ،‬ممکن است قیمت انواع‬ ‫محصوالت فوالدی با کاهش روبه رو ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بدون‬ ‫ش��ک ش��یوع بیماری کرونا هم بازار داخلی و هم بازار‬ ‫یادداشت‬ ‫بهایی که‬ ‫تولید فوالد‬ ‫می پردازد‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫تشدید نظارت بر بازار‬ ‫در همدان‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫هم��دان بر تش��دید بازرس��ی و نظارت ب��ر بازار‬ ‫عی��د ن��وروز تاکید ک��رد و گفت‪ :‬ای��ن نظارت و‬ ‫کنت��رل بای��د منجر ب��ه رضایت مردم ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬ظاهر پورمجاهد در کمیس��یون‬ ‫تنظیم بازار اس��تان به گروه های بازرسی توصیه‬ ‫ک��رد در برابر تخلف های صنف��ی کوتاه نیایند تا‬ ‫رضایت مردم جلب ش��ود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫عملک��رد قوی بازرس��ان موجب نظم و انس��جام‬ ‫بازار و ضعف و مماش��ات انه��ا با متخلفان منجر‬ ‫به افسارگس��یختگی و افزایش قیمت ها می شود‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫هم��دان با بیان اینک��ه هیچ کدام از اقالم مصرفی‬ ‫مردم در اس��تانه عید ن��وروز افزایش نرخ ندارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نرخ اجناس موجود در بازار به شدت کنترل‬ ‫می شود‪ .‬پورمجاهد دلسوزی و دقت را الزمه کار‬ ‫بازرسان دانست و گفت‪ :‬همدان شهر گردشگری‬ ‫است و عالوه بر تامین نیاز مبرم استان باید به فکر‬ ‫مایحتاج مس��افران در تعطیالت نوروز هم باشیم ‪.‬‬ ‫وی بر ش��یفت بندی نانوایی ها در سطح شهرها و‬ ‫روس��تاها تاکید کرد و گفت‪ :‬فهرست نانوایی های‬ ‫فعال در ایام نوروز اطالع رس��انی شود تا مسافران‬ ‫و م��ردم برای تهیه نان معطل نمانند‪ .‬پورمجاهد‬ ‫خواس��تار رف��ع نواقص موج��ود در مجتمع های‬ ‫خدماتی بین راهی شد و افزود‪ :‬قبل از فرارسیدن‬ ‫عید نوروز کم و کسری این مراکز جبران شود تا‬ ‫خدمات بهینه به مسافران ارائه شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز تاکید شد‬ ‫دستور ویژه‬ ‫برای پیشگیری از شیوع کرونا‬ ‫جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز برای‬ ‫افزای��ش امادگی ش��هر در زمین��ه مقابله با ویروس‬ ‫کرونا برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬شهردار شیراز‬ ‫در این جلس��ه بر امادگی مجموعه مدیریت شهری‬ ‫در زمین��ه افزایش ایمنی و س�لامت ش��هروندان با‬ ‫همکاری نهاد های ذی ربط همچون دانش��گاه علوم‬ ‫پزشکی تاکید کرد‪ .‬اسکندرپور با اشاره به ضدعفونی‬ ‫ک��ردن مترو در پنجش��نبه اول اس��فند گفت‪ :‬امور‬ ‫مرتب��ط با گندزدایی و ضدعفون��ی اتوبوس ها‪ ،‬مترو‬ ‫و تاکس��ی باید با هماهنگی نماینده دانش��گاه علوم‬ ‫پزش��کی و ازس��وی افراد دارای صالحی��ت به طور‬ ‫دوره ای و تا پایان ش��یوع بیماری انجام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬سازمان مدیریت پسماند به دلیل ارتباط‬ ‫مس��تقیم کارکنان با پسماندها و زباله های مختلف‬ ‫از مهم ترین حوزه هایی اس��ت که باید به پیش��گری‬ ‫از بیماری در ان توجه ش��ود‪ .‬در این راس��تا سازمان‬ ‫پس��ماند باید عالوه بر اقدامات پیش��گیرانه معمول‬ ‫نس��بت به تهی��ه لب��اس و ادوات مخص��وص برای‬ ‫پرس��نل مرتبط با جم��ع اوری زبال��ه عفونی اقدام‬ ‫کند‪ .‬ش��هردار شیراز با اشاره به لزوم توجه بیشتر به‬ ‫نظافت س��رویس های بهداشتی عمومی گفت‪ :‬امور‬ ‫مربوط به نظافت و ضدعفونی کردن س��رویس های‬ ‫بهداشتی عمومی در پارک ها ازسوی سازمان سیما‪،‬‬ ‫منظر و در سطح معابر ازسوی سازمان پسماند باید‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کردستان از تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی و میوه شب عید خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از کردس��تان‪ ،‬محمد دره وزمی در سی ودومین جلسه کارگروه‬ ‫تنظیم بازار استان کردستان گفت‪ :‬همه کاالهای اساسی مانند‬ ‫برنج‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬روغن‪ ،‬ش��کر و س��ایر اقالم مورد نیاز به اندازه‬ ‫کافی تامین و در انبارها ذخیره س��ازی ش��ده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫به طور دوره ای انجام و به س�لامت شهروندان توجه‬ ‫ویژه ش��ود‪ .‬مهندس اس��کندرپور جمع اوری افراد‬ ‫بی خانم��ان را یکی دیگ��ر از اقدامات ضروری برای‬ ‫افزایش بهداشت عمومی سطح شهر دانست و افزود‪:‬‬ ‫تاکنون اقدامات خوبی در راس��تای جمع اوری افراد‬ ‫بی خانمان و معتادان متجاهر انجام ش��ده و باتوجه‬ ‫به ش��رایط کنون��ی اداره اس��یب دیدگان اجتماعی‬ ‫باید دائم نس��بت به جم��ع اوری افراد بی خانمان در‬ ‫س��طح ش��هر به ویژه در پایانه ها اق��دام کند‪ .‬وی بر‬ ‫ضرورت همکاری دانشگاه علوم پزشکی با شهرداری‬ ‫به منظور فرهنگ س��ازی و تبلیغات س��طح شهر در‬ ‫زمین��ه پیش��گیری از بیم��اری کرون��ا تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اطالع رس��انی و اموزش در زمینه پیشگیری‬ ‫و رویاروی��ی ب��ا این بیم��اری درقالب بنر‪ ،‬پوس��تر‪،‬‬ ‫اس��تند و‪ ...‬ازس��وی معاونت برنامه ریزی و سازمان‬ ‫فرهنگی با هماهنگی دانش��گاه علوم پزشکی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬شهردار ش��یراز خاطرنش��ان کرد‪ :‬به تمامی‬ ‫مدیران ابالغ شده که برای کارکنانی که به هر نحوی‬ ‫احس��اس بیماری می کنن��د تا زم��ان بهبود کامل‬ ‫مرخص��ی لحاظ ش��ود و در صورت ل��زوم به صورت‬ ‫تامین کاالهای اساسی ایام عید کردستان‬ ‫داد‪ :‬روزان��ه موجودی انبارهای اس��تان رصد و هر نوع کمبود‬ ‫کاالیی به س��رعت مرتفع می شود؛ بنابراین مردم در این زمینه‬ ‫هیچ نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫دره وزم��ی همچنین از خرید و حم��ل میوه ایام عید مردم‬ ‫به اس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬هزار و ‪ ۱۰۰‬ت��ن پرتقال و ‪۶۰۰‬‬ ‫تن س��یب خریداری و در انبارهای ‪ 4‬شهرستان ذخیره سازی‬ ‫ش��ده و توزیع خواهد ش��د‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کردس��تان به اعالم امادگ��ی ‪ ۵۶۰‬واحد صنفی برای‬ ‫فروش فوق العاده در محل کس��ب خود اشاره و اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫سال نمایشگاه بهاره داشتیم که تصمیم گیری در این زمینه به‬ ‫هفته اینده موکول شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طرح ویژه نظارتی همچنان در پایان س��ال‬ ‫دورکاری ام��ور پیگیری ش��ود ت��ا از انتقال هرگونه‬ ‫الودگ��ی احتمال��ی به کارکنان و م��ردم جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬مهندس اس��کندرپور ضمن تاکید به مدیران‬ ‫ش��هری برای انجام درس��ت و به موق��ع امور مرتبط‬ ‫ب��ا پیش��گیری از بیماری کرونا گف��ت‪ :‬این اقدامات‬ ‫در راس��تای افزایش تاب اوری ش��هر برای مقابله با‬ ‫ویروس کرونا است و نباید فضای ترس از بیماری و‬ ‫التهاب در شهر حاکم شود‪.‬‬ ‫و ایام نوروز ادامه خواهد داش��ت‪ .‬دره وزمی همچنین به تولید‬ ‫ماس��ک مورد نیاز برای بیم��اران در پی ورود ویروس کرونا به‬ ‫کش��ور اشاره کرد و افزود‪ :‬در سقز‪ ،‬س��نندج و قروه سه واحد‬ ‫تولید ماسک وجود دارند که به علوم پزشکی برای عقد قرارداد‬ ‫لینک شده اند و با تدابیر اندیشیده شده در زمینه تولید ماسک‬ ‫مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫اجرای طرح نظارتی بازار ویژه نوروز در لرستان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان لرستان از اغاز‬ ‫اجرای طرح نظارتی و پایش بازار ویژه نوروز ‪ ۹۹‬در استان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این طرح نظارتی از اول اسفند امسال اغاز و تا ‪۱۵‬‬ ‫فروردین س��ال اینده ادامه خواهد داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫لرس��تان‪ ،‬محمدرضا صفی خانی با اعالم این خبر افزود‪ :‬در این‬ ‫ط��رح بازدیده��ای روزانه از واحدهای صنفی و س��طح عرضه‬ ‫انجام می ش��ود و وضعی��ت بازار کاال و خدم��ات اولویت دار در‬ ‫مراحل تامین‪ ،‬توزیع‪ ،‬ارائه خدمات و نرخ مورد کنترل و نظارت‬ ‫ق��رار خواهد گرف��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این بازرس��ی ها نظر به‬ ‫اقتضای ش��رایط حس��اس ایام پایانی سال و باتوجه به افزایش‬ ‫تقاضای عمومی برای بس��یاری از کاالها و خدمات در این ایام‬ ‫و تعطی�لات ن��وروز در دو بخش کاالی��ی و خدماتی و به طور‬ ‫شبانه روزی ازسوی کارشناسان نظارت و بازرسی این سازمان و‬ ‫بازرسان و ناظران افتخاری از واحدهای صنفی استان لرستان‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫لرس��تان ادامه داد‪ :‬افزون بر ‪ ۳۰‬اکیپ ثابت و سیار با همکاری‬ ‫بازرس��ان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف و دیگر سازمان های‬ ‫اجرایی در اس��تان لرستان به عنوان بازرس و کارشناس نظارت‬ ‫و بازرسی فعالیت دارند که وضعیت نرخ کاال وخدمات موجود‪،‬‬ ‫کمب��ود و فراوانی کاال و خدمات ضروری اولویت دار در س��طح‬ ‫عرض��ه را به طور ویژه و ش��بانه روز رصد می کنن��د و عملکرد‬ ‫واحده��ای صنفی اس��تان در ایام نوروز را زی��ر ذره بین دارند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬در این ایام حدود ‪ ۱۹۵‬ناظر افتخاری‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان به طور نامحس��وس‬ ‫وضعیت ب��ازار و فعالیت واحدهای صنف��ی و خدماتی را رصد‬ ‫می کنند و در صورت مشاهده تخلفی ازسوی واحدهای صنفی‬ ‫مراتب را به س��تاد خبری سازمان گزارش می کنند‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کش��یک های نوروزی و گش��ت های نظارت و بازرسی در‬ ‫ایام نوروز‪ ،‬مانند س��ایر روزها فعال هستند و با هرگونه تخلف‬ ‫در واحدهای صنفی‪ ،‬س��طح عرضه و‪ ...‬برخورد می شود‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان لرستان افزود‪ :‬نظارت‬ ‫ویژه بر نحوه تامین‪ ،‬جذب‪ ،‬توزیع و نرخ میوه و مرکبات‪ ،‬نظارت‬ ‫بر مراکز نگهداری کاال (سردخانه ها‪ ،‬بندرها و انبارها) و بررسی‬ ‫می��زان موجودی کاال در اول و پای��ان دوره‪ ،‬نظارت بر رعایت‬ ‫ضرایب سود قانونی‪ ،‬نصب برچسب قیمت‪ ،‬صدور فاکتور‪ ،‬لحاظ‬ ‫م��واد ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۴‬قانون نظام صنفی و ایین نامه های مربوط برای‬ ‫برگزاری فروش فوق العاده و حراج در واحدهای صنفی‪ ،‬استقرار‬ ‫گروه های بازرس��ی س��یار و ثابت در مراک��ز عمده عرضه کاال‪،‬‬ ‫میدان های میوه و تره بار‪ ،‬پایانه های مس��افربری بین ش��هری‪،‬‬ ‫نمایش��گاه های عرضه مس��تقیم کاال و سطح ش��هر به منظور‬ ‫س��هولت در دسترس��ی مصرف کنندگان به مراج��ع نظارتی و‬ ‫رسیدگی س��ریع و موثر به تخلفات از مهم ترین موارد نظارتی‬ ‫در این طرح است‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬شهروندان لرستانی‬ ‫می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی‪،‬‬ ‫کم فروش��ی‪ ،‬درج نش��دن نرخ‪ ،‬صادر نش��دن صورتحساب و‪...‬‬ ‫ازسوی واحدهای صنفی‪ ،‬با ش��ماره تلفن گویای ‪ ۱۲۴‬سامانه‬ ‫ستاد خبری س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان لرستان‬ ‫تماس بگیرند و موارد و تخلفات احتمالی و ش��کایت های خود‬ ‫از واحدهای صنفی و خدماتی را گزارش کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫از مزیت های الزامی شدن بیمه ساختمان ها در برابر حوادث طبیعی گزارش می دهد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹جزئیات صندوق بیمه حوادث طبیعی‬ ‫شدن بیمه واحدهای مسکونی و دیگر ساختمان ها در‬ ‫برابر حوادث طبیعی‪ ،‬معتقد اس��ت پی��ش از این کار‬ ‫باید فرهنگ س��ازی و درباره مزیت های بیمه به مردم‬ ‫اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫مه��دی موذن در پاس��خ ب��ه‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫همگان��ی و فراگی��ر ش��دن بیمه ح��وادث طبیعی در‬ ‫س��اختمان ها‪ ،‬بیش از هرچیز نیازمند فرهنگ س��ازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران یکی از ‪ ۱۰‬کشور حادثه خیز‬ ‫جهان و درگیر حوادث مختلف از جمله س��یل و زلزله‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬حوادث طبیعی اخیر‪ ،‬مردم بس��یاری‬ ‫را درگیر کرده اس��ت‪ ،‬اما ش��ناخت چندانی نسبت به‬ ‫بیمه ساختمان ها در برابر حوادث طبیعی وجود ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین بهتر است هرچه زودتر درباره مزیت های بیمه‬ ‫ساختمان برای مردم اطالع رسانی شود و مردم بدانند‬ ‫ن خ��ود را در برابر‬ ‫با هزینه کمی‪ ،‬می توانند س��اختما ‬ ‫س��یل‪ ،‬زلزله و‪ ...‬بیمه کنند و جل��و زیان های هنگفت‬ ‫را بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس پیشین نظام کاردانی ساختمان با بیان اینکه‬ ‫تخریب های گسترده ساختمان ها و واحدهای مسکونی‬ ‫در زلزله کرمانشاه و س��یل فروردین امسال نشان داد‬ ‫چ��ه فاجعه های��ی در کمین ساختمان هاس��ت‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬بیمه واحدهای مسکونی باید اجباری و به مردم‬ ‫اطالع رسانی شود که هزینه بیمه ساختمان در مقایسه‬ ‫با خسارت های احتمالی در صورت وقوع حوادثی مانند‬ ‫سیل و زلزله ناچیز است‪.‬‬ ‫موذن با تاکی��د بر ضرورت فرهنگ س��ازی پیش از‬ ‫اجباری شدن بیمه س��اختمان ها اظهار کرد‪ :‬اگر بیمه‬ ‫اجباری ش��ود اما فرهنگ سازی و اطالع رسانی الزم در‬ ‫این زمینه انجام نشده باشد‪ ،‬نمی توان انتظار مشارکت‬ ‫مردمی در طرح را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اصالح مدیریت در ساخت وساز‬ ‫در کن��ار س��اختمان ها و خانه ه��ای موج��ود‪ ،‬بیمه‬ ‫ساخت وسازها نیز دارای اهمیت به نظر می رسد‪ .‬یکی‬ ‫از انبوه س��ازان کش��ورمان می گوید فراگیر شدن بیمه‬ ‫ساخت وس��ازها در برابر حوادث طبیعی‪ ،‬نیازمند حل‬ ‫مشکالت مدیریتی در این صنعت است‪.‬‬ ‫یون��س غفران��ی در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به‬ ‫اجب��اری بودن پرداخت هزینه بیم��ه تامین اجتماعی‬ ‫و گرفت��ن تاییدیه های این نهاد در روند ساخت وس��از‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ساخت وساز وقتی در مرحله تایید نقشه‬ ‫هس��تیم و برای گرفت��ن پروانه س��اختمانی‪ ،‬نیازمند‬ ‫تاییدیه تامین اجتماعی هس��تیم ک��ه در این مرحله‪،‬‬ ‫هزینه باالیی نیز پرداخت می کنیم که بر اساس متراژ‬ ‫و با توجه به ارزش منطقه دریافت می شود اما در قبال‬ ‫این هزین��ه‪ ،‬هیچ خدماتی در زمان ب��روز حادثه ارائه‬ ‫نمی شود‪ .‬به همین دلیل برای بیمه های حوادث سراغ‬ ‫بیمه های خصوصی می رویم و هزین ه جداگانه ای برای‬ ‫بیمه حوادث پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬پول دریافتی از سوی تامین اجتماعی‬ ‫برای ساخت وس��از بسیار زیاد اس��ت و با هزینه ای که‬ ‫گرفته می ش��ود می توانیم یک س��اختمان را که عمر‬ ‫مفید ان ‪ ۱۵‬سال است‪ ،‬بیمه کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان اردبیل با بیان‬ ‫اینکه در صورت اس��تفاده از بیمه های خصوصی برای‬ ‫بیمه کردن ساخت وساز‪ ،‬می توان حوادث طبیعی مانند‬ ‫خانه در تهران گران شد‬ ‫براساس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬متوسط نرخ خرید و فروش یک‬ ‫متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده در بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی ش��هر تهران در بهم��ن ‪ ۱۴۴‬میلیون ریال بود‬ ‫که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ‪ ۴۴.۴‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬محاسب ه اماری جدید بانک مرکزی نشان‬ ‫می دهد تعداد معامله اپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در‬ ‫بهمن س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۱۳.۳‬هزار واحد مسکونی رسیده است‬ ‫که نس��بت به ماه گذش��ته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب‬ ‫‪ ۲۴.۱‬و ‪ ۴۲‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در م��اه مورد گزارش‪ ،‬متوس��ط ن��رخ خری��د و فروش یک‬ ‫متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده در بنگاه های‬ ‫معامالت ملکی ش��هر تهران ‪۱۴۴‬میلیون ریال بود که نس��بت‬ ‫به ماه مشابه سال گذشته ‪ ۴۴.۴‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در میان مناطق ‪ ۲۲‬گانه شهرداری تهران‪ ،‬بیشترین متوسط‬ ‫نرخ یک متر مربع زیربنای مس��کونی معامله شده معادل ‪۲۸۵‬‬ ‫میلیون ریال برای منطق��ه یک و کمترین ان با ‪ ۷۱.۶‬میلیون‬ ‫ریال به منطقه ‪ ۱۸‬تعلق داش��ته است‪ .‬این ارقام نسبت به ماه‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۳۰.۷‬درصد و ‪ ۵۸‬درصد افزایش داشته ‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران در بهمن س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬برگرفته از امارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و‬ ‫مستغالت کشور است که ازسوی اداره بررسی ها و سیاست های‬ ‫اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود‪.‬‬ ‫امکان استرداد بدون جریمه بلیت پروازها‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از الزامی بودن استرداد بلیت‬ ‫پروازهای داخلی و خارجی بدون دریافت جریمه از ‪ ۵‬اس��فند تا اطالع‬ ‫ثانوی خبرداد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪ ،‬رضا‬ ‫جعفرزاده اظهارکرد‪ :‬با توجه به ش��رایط به وجود امده پس از انتش��ار‬ ‫ویروس کرونا و پذیرش نش��دن اتباع ایرانی ازسوی تعدادی از کشورها‬ ‫و تعلیق موقت برخی پروازها س��ازمان هواپیمایی کش��وری بخشنامه‬ ‫اس��ترداد بلی��ت هواپیما ب��دون دریاف��ت جریمه را به ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی داخلی و نمایندگی های کل فروش شرکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به ش��رایط غیرقابل اجتناب ایجاد ش��ده‪ ،‬اتخاذ‬ ‫تدابی��ر و هماهنگی ه��ای الزم به منظور بازگش��ت مس��افران ایرانی‬ ‫که از س��وی ش��رکت ها به مقاصد پروازی که در م��ورد پذیرش اتباع‬ ‫ایرانی محدودیت قائل ش��ده اند‪ ،‬ضروری است و هماهنگی های الزم‬ ‫در راس��تای اس��ترداد وجه بلیت‪ ،‬بدون اعم��ال هرگونه جریمه بلیت‬ ‫مس��افران که از این رهگذر پروازهای انها در رفت یا بازگش��ت مختل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬انجام ش��ود‪ .‬جعفرزاده تصریح کرد‪ :‬از نمایش‪ ،‬صدور و‬ ‫ایجاد هرگونه تعهد در مس��یرهای خارجی مورد نظر از تاریخ ابالغ این‬ ‫نامه به طور جدی خودداری ش��ود‪ ،‬این درحالی اس��ت که با توجه به‬ ‫تذکرهای پی در پی شاهد فروش و عرضه بلیت و ایجاد تعهد در برخی‬ ‫از س��ایت های فروش یا دفاتر خدمات مس��افرت هوای��ی در قالب تور‬ ‫مسافرتی در مس��یرهای غیرقابل انتقال برای شرکت های هواپیمایی‬ ‫هستیم‪ .‬سخنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری ادامه داد‪ :‬متخلفان‬ ‫ب��دون هرگونه اغماض به مراجع ذی ربط ارجاع و مس��ئولیت هرگونه‬ ‫ایج��اد تعهد به عه��ده صادر کننده بلیت خواهد بود‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس بخش��نامه صادره این سازمان مس��افرانی که تاکنون‬ ‫در مس��یرهای داخلی و خارجی نس��بت به خریداری بلیت سفر اقدام‬ ‫کرده اند و درخواست لغو ان را به دالیل شرایط کنونی (انتشار ویروس‬ ‫کرونا) دارند‪ ،‬الزم اس��ت بدون هرگونه اعمال جریمه عملیات استرداد‬ ‫بلیت انان در مسیر رفت و برگشت تا اطالع ثانوی انجام شود‪.‬‬ ‫سیل و زلزله را نیز انتخاب کرد و ساخت وساز را تحت‬ ‫پوش��ش قرار داد‪ ،‬افزود‪ :‬بیمه های خصوصی در زمینه‬ ‫بیمه حوادث هنگام کار‪ ،‬پوش��ش های خوبی دارند اما‬ ‫تجربه انبوه سازان در زمینه بیمه های حوادث طبیعی‪،‬‬ ‫زیاد نیس��ت و سازندگانی که ساخت وساز خود را بیمه‬ ‫می کنند‪ ،‬زیاد نیستند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چرا انبوه س��ازان‬ ‫و س��ازندگان ساخت وس��از خ��ود را در براب��ر حوادث‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬بیمه نمی کنند؟ توضی��ح داد‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫این کار این اس��ت که ب��ه عنوان مث��ال تجربه فرد و‬ ‫ش��ناختی که از اقلیم و تاریخچه منطقه دارد نش��ان‬ ‫می ده��د که در این منطقه تاکنون س��یل یا زلزله رخ‬ ‫نداده است بنابراین نیازی برای پرداخت کردن هزینه‬ ‫بیمه س��اختمان در براب��ر حوادث طبیعی احس��اس‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫غفرانی با بیان اینکه استقبال نشدن از بیمه حوادث‬ ‫طبیع��ی از س��وی کارفرماه��ا و س��ازندگان‪ ،‬به دلیل‬ ‫این اس��ت که کمتر کسی س��راغ این بیمه ها می رود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬چون پیش تر اتفاقی برای ساخت وس��ازها‬ ‫نیفتاده اس��ت‪ ،‬بیشتر مالکان و سازندگان این ضرورت‬ ‫را احس��اس نمی کنند که ساخت وس��از خ��ود را بیمه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او با یاداوری استقبال خودروسواران از بیمه خودرو‬ ‫ب��ه دلیل اجب��اری ب��ودن ان گفت‪ :‬ضع��ف مدیریت‬ ‫ساخت وساز از عوامل بی توجهی به بیمه حوادث است‬ ‫زیرا در این زمینه اموزش��ی داده نش��ده یا اجباری در‬ ‫کار نبوده تا این بیمه ها فراگیر شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت س��اختمان یاداور ش��د‪ :‬اگر بیمه‬ ‫حوادث طبیعی با س��اختار مناس��بی ش��کل گرفته و‬ ‫اجرایی ش��ود و فقط صوری و برای گرفتن پول نباشد‪،‬‬ ‫در هم��ه بخش ها مانند خودرو‪ ،‬مس��کن‪ ،‬پروژه ها و‪...‬‬ ‫الزامی اس��ت اما مس��ئله این اس��ت ک��ه مدیریت در‬ ‫صنعت ساخت وس��از متوجه اهمیت این مسئله نشده‬ ‫و این اهمیت را اموزش نداده است‪.‬‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫مهدی موذن‬ ‫یونس غفرانی‬ ‫ضدعفونی فرودگاه ها برای مقابله با کرونا‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به منظور کنترل‬ ‫و جلوگیری از انتشار کوید ‪ ۱۹‬معروف به ویروس کرونا در حوزه فعالیت‬ ‫فرودگاه ها به عنوان زیرس��اخت ها و مراکز حیاتی و حس��اس کش��ور‪،‬‬ ‫دومین شیوه نامه را برای انجام تمهیدات الزم به فرودگاه ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیاوش امیرمکری در این بخشنامه خواستار انجام‬ ‫تمهیدات الزم برای حفظ سالمت مسافران با اجرای شیوه نامه از سوی‬ ‫مدیران و مدیران کل فرودگاه های کشور شده است‪.‬‬ ‫در این بخشنامه بر نظارت پیوسته روزانه در زمینه ضدعفونی کردن‬ ‫فضاه��ای عموم��ی و پرتردد از جمل��ه پایانه ها و س��الن های ترانزیت‪،‬‬ ‫اسانسورها‪ ،‬دس��تگاه های خودپرداز و نظارت پیوسته بر رستوران ها و‬ ‫فروش��گاه های مواد غذایی مستقر در فرودگاه ها و نیز اعالم ممنوعیت‬ ‫فروش مواد غذایی باز در غرفه ها تاکید شده است‪.‬‬ ‫از دیگر مفاد این بخش��نامه می توان به اجرای دقیق بخش��نامه های‬ ‫مرتبط و تاکید بر رصد فرایند چک مس��افران در فرودگاه های کشور به‬ ‫وس��یله کارکنان وزارت بهداشت و همکاری کامل با نهادهای امنیتی‪،‬‬ ‫نظام��ی و نماین��دگان وزارت بهداش��ت و بازرس��ان س��ازمان پدافند‬ ‫غیرعامل برای بازدید و بازرس��ی از فرودگاه ها و پیش بینی صدور کارت‬ ‫تردد مناطق چهارگانه در صورت نیاز اشاره کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬پیش بینی مس��یرهای اضطراری ب��رای تردد نیروها و‬ ‫خودروه��ای قرنطینه به طور مجزا از مس��یرهای ت��ردد عادی‪ ،‬حضور‬ ‫فعال در نشست ها و کارگروه های مرتبط استانی و شهرستان‪ ،‬همکاری‬ ‫کام��ل ب��ا ایرالین ها برای انجام و خدمت رس��انی ب��ه پروازهای خاص‬ ‫(خروج اتباع خارجی) از دیگر مفاد عنوان ش��ده در دومین بخش��نامه‬ ‫شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫پیش از این نیز ‪ ۶‬بهمن مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫ایران در بخشنامه ای به مدیران و مدیران کل فرودگاه های بین المللی و‬ ‫مرز هوایی خواستار اتخاذ تدبیرهای الزم برای مقابله با ویروس کرونا با‬ ‫همکاری اداره های کل بهداشت و درمان استان ها شده بود‪.‬‬ ‫ممنوعیت تردد اتوبوس در هراز و کندوان تا پایان بارش ها‬ ‫مدیرکل دفتر امار ایمنی و ترافیک س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای گفت‪ :‬تردد اتوب��وس در محورهای هراز و کن��دوان و تردد‬ ‫اتوب��وس و تریلر در جاده اصفهان‪ -‬الیگ��ودرز تا پایان بارش ها ممنوع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ف��ارس‪ ،‬فرهاد صالحیان اظهارک��رد‪ :‬با توجه به فعالیت‬ ‫س��امانه بارش��ی فعال در بیشتر شهرهای کشور س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای تالش کرد نس��بت به برقراری س��فرهای ایمن و‬ ‫مطمئن با جدیت وارد عمل شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به پیش بینی انجام س��فرها و جلوگیری از بروز‬ ‫تاخیر در تردد خودروها در جاده ها‪ ،‬نشس��ت مدیریت بحران و پدافند‬ ‫غیرعام��ل با حضور رئیس س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫تشکیل دادیم که در این نشست مقرر شد تردد اتوبوس در محورهای‬ ‫هراز و کن��دوان تا پایان بارش ها ممنوع باش��د‪ .‬همچنین تردد تریلر‬ ‫و اتوب��وس در مح��ور اصفهان‪ -‬داران‪ -‬الیگودرز نی��ز تا پایان بارش ها‬ ‫ممنوع شد‪.‬‬ ‫صالحی��ان اضافه کرد‪ :‬ب��ه اداره های کل مربوط ب��ه این دو محور و‬ ‫همچنی��ن انجمن ها و صنف های حمل ونقل مس��افری اعالم ش��د تا‬ ‫اطالع ثانوی در این ‪ ۲‬محور تردد نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬راننده ها باید زنجیر چرخ‪ ،‬کپس��ول اتش نش��انی و‬ ‫سامانه گرمایشی خودرو خود را چک کنند‪ .‬مدیرکل دفتر امار ایمنی‬ ‫و ترافیک س��ازمان راهداری و حمل ونقل ج��اده ای افزود‪ :‬همچنین‬ ‫مقرر ش��د بازدید بین راهی ازس��وی پلیس راه با همکاری گروه های‬ ‫راهداری در جاده ها به ویژه جاده های پربارش به دقت انجام شود‪.‬‬ ‫صالحی��ان گفت‪ :‬س��رعت اتوبوس ها و س��اعت کار راننده ها پایش‬ ‫می ش��ود و تالش می کنیم که اگر ناوگانی نقص فنی داش��ته باشد به‬ ‫سرعت اطالع رسانی و رسیدگی شود‪.‬‬ ‫بزرگ ترین چالش مهندسی کشور‪ ،‬از جمله‬ ‫در مهندس��ی حمل ونقل‪ ،‬نبود نگاه مهندسی‬ ‫در تصمیم گیران اس��ت‪ ،‬حتی اگر خودش��ان‬ ‫مهندس باشند‪.‬‬ ‫م��ا مهندس��ی می کنی��م ت��ا محص��ول یا‬ ‫خدمت مان با کمترین هزینه به دست مشتری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫روح مهندسی «بهینه سازی» است‪ .‬در روز‬ ‫روشن به ما می گویند مصلحت ایجاب می کند‬ ‫ِ‬ ‫مصلحت‬ ‫فالن پروژه ضرردار را اجرا کنیم‪ .‬ایا‬ ‫مدنظ��ر انها جز اعمال نف��وذ مراکز قدرت در‬ ‫تصمیم گیری های کالن کشوراست؟‬ ‫از مهندس��ان انتظ��ار دارن��د تس��لیم این‬ ‫مصلحت باش��ند‪ .‬م��ا اهل دو دو ت��ا چهار تا‬ ‫هس��تیم‪ .‬اگر بگوییم پروژه هایی را که توجیه‬ ‫اقتصادی ندارند‪ ،‬دس��ت کم در دوره تحریم و‬ ‫فش��ار اقتصادی کنار بگذارید و به پروژه هایی‬ ‫بپردازید که بتوانند بخشی از هزینه های خود‬ ‫را پوشش می دهد‪ ،‬مورد هجوم قرار می گیریم‬ ‫که شما با توس��عه راه اهن مخالفت می کنید‬ ‫یا تذکر می دهند که ش��ما با بردن راه اهن به‬ ‫اس��تان ما مخالف هس��تید یا می فرمایند این‬ ‫تفکر دانش��گاهی ش��ما به درد اداره مملکت‬ ‫نمی خ��ورد و ه��زار و یک نس��بت دیگر به ما‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫خدمت این عزیزان عرض می کنم ما بیدی‬ ‫نیس��تیم که ب��ا این باد ه��ا بلرزی��م و به این‬ ‫سادگی از میدان به در نمی رویم و بدون توجه‬ ‫به مصلحت به طرز فکر دانشگاهی و مهندسی‬ ‫متعهد هستیم و حرف کارشناسی خودمان را‬ ‫می زنیم‪ .‬تجربه این چند سال نشان داده است‬ ‫که این مقاومت بی اثر نبوده و توانس��ته ایم در‬ ‫برخی تصمیم گیری ها تاثیر بگذاریم‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۵۸۵‬کیلومتر‬ ‫ازادراه تا پایان دولت‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه تا پایان‬ ‫دول��ت ‪ ۵۸۵‬کیلومتر ازادراه ب��ه ازادراه های‬ ‫موجود افزوده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬هزار کیلومتر‬ ‫راه روستایی تکمیل و اسفالت کردیم و ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر دیگر هم به زودی تکمیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد اس�لامی در ایین‬ ‫بهره ب��رداری از منطق��ه ی��ک ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال اظه��ار ک��رد‪ :‬امیدواری��م با دس��تور‬ ‫رئیس جمهوری مبنی بر اینکه یک باند رفت‬ ‫در منطق��ه ‪ ۲‬ازادراه تهران‪ -‬ش��مال در این‬ ‫دولت به پایان برس��د‪ ،‬س��فر به شمال کشور‬ ‫تسهیل شود‪ .‬همچنین از مرزن اباد تا دزدبُن‬ ‫در ح��ال س��اخت باند دوم در ج��اده موجود‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اف��زود‪ :‬منطقه یک‬ ‫ازادراه ‪ ۶۰‬کیلومت��ر فاصل��ه بی��ن ته��ران تا‬ ‫چال��وس را کوتاه ت��ر می کند و ‪ ۱.۵‬س��اعت‬ ‫صرفه جوی��ی زمانی دارد‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫محاس��به های اولیه ‪ ۸۶‬میلیون مصرف بنزین‬ ‫در سال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬براس��اس دس��تور‬ ‫رئیس جمه��وری ت�لاش می کنیم ی��ک باند‬ ‫منطقه ‪ ۲‬ازادراه تهران‪ -‬شمال را تا پایان این‬ ‫دولت تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی بیان ک��رد‪ :‬تا پایان‬ ‫دول��ت ‪ ۵۸۵‬کیلومتر ازادراه ب��ه ازادراه های‬ ‫موجود کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در دولت ه��ای یازده��م و‬ ‫دوازده��م تاکن��ون ‪ ۳۰۰‬کیلومت��ر ازادراه‬ ‫بهره برداری شده اس��ت و بدین ترتیب جمع‬ ‫ازادراه های��ی ک��ه در دولت ه��ای یازده��م و‬ ‫دوازدهم تکمیل و تحویل شد‪ ،‬موجب شد ‪۳۵‬‬ ‫درصد طول ازادراه های کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫اس�لامی بیان کرد‪ :‬در توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل کش��ور‪ ،‬مس��ئله رف��ع مناط��ق‬ ‫اس��یب پذیر از نظر حج��م ترافیک و حوادث‬ ‫جاده ای دنبال ش��د و امس��ال فق��ط از محل‬ ‫تبدی��ل جاده اصلی به بزرگراه یعنی س��اخت‬ ‫باند دوم ‪ ۷۳۲‬کیلومتر بزرگراه به بزرگراه های‬ ‫کشور اضافه شد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی بی��ان کرد‪ :‬یک هزار‬ ‫کیلومتر راه روس��تایی تکمیل و اسفالت شده‬ ‫اس��ت و یک هزار کیلومتر دیگر هم در دست‬ ‫تکمیل داریم که به دلی��ل بارش های فراوان‬ ‫کمی به تاخیر افتاد‪ ،‬اما به س��رعت عملیاتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان از هم��کاری مناس��ب بنیاد‬ ‫مستضعفان در این پروژه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹اول فرهنگ سازی‪ ،‬بعد اجباری شدن‬ ‫یک کارش��ناس س��اختمان با تاکید بر لزوم اجباری‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اما ش��ناخت چندانی نسبت به بیمه س��اختمان ها در برابر حوادث‬ ‫طبیع��ی وج��ود ن��دارد‪ ،‬بنابرای��ن بهتر اس��ت هرچه زودت��ر درباره‬ ‫مزیت های بیمه ساختمان برای مردم اطالع رسانی شود‬ ‫یادداشت‬ ‫حوادث پشت درِ خانه بمانند‬ ‫حتی قرار داش��تن در میان ‪ ۱۰‬کشور نخست جهان‬ ‫از نظر وقوع حوادث طبیعی‪ ،‬موجب نشده بیمه کردن‬ ‫ساختمان ها در برابر رخدادهایی مانند سیل و زلزله در‬ ‫ایران جدی گرفته ش��ود و براساس امار اعالم شده از‬ ‫س��وی قائم مقام بیمه مرکزی‪ ،‬فقط بین ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصد‬ ‫واحدهای مسکونی کشور درحال حاضر در برابر حوادث‬ ‫طبیعی بیمه اند‪ .‬البته بد نیس��ت ‪ ۹۵‬درصدی که برای‬ ‫بیم��ه س��اختمان های خود اق��دام نکرده ان��د‪ ،‬بدانند‬ ‫س��یالبی که س��ال ‪ ۹۸‬با ان اغاز ش��د‪ ،‬به ‪ ۱۵۱‬هزار‬ ‫واحد مسکونی شهری و روستایی‪ ،‬در مجموع ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خسارت وارد کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬انطور ک��ه امار و ارق��ام بیمه‬ ‫مرکزی نش��ان می ده��د‪ ،‬ایرانی ها تاکن��ون خطرهای‬ ‫احتمال��ی را که بیخ گوش خانه و زندگی انها خوابیده‬ ‫است‪ ،‬جدی نگرفته اند و اس��تقبالی از بیمه واحدهای‬ ‫مس��کونی در برابر حوادث طبیع��ی نکرده اند اما نکته‬ ‫امیدوارکننده این است که با توجه به حوادث سال های‬ ‫اخیر مانند زلزله کرمانشاه و خسارت های گسترده ان‪،‬‬ ‫طرح راه ان��دازی صندوق بیمه حوادث طبیعی‪ ،‬پس از‬ ‫تصویب در دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬منتظر‬ ‫تایید نهایی شورای نگهبان است‪.‬‬ ‫رئی��س بیم��ه مرک��زی می گوی��د به دلی��ل وجود‬ ‫اصطکاک ه��ای اطالعات��ی‪ ،‬ض��رورت تهی��ه بیمه نامه‬ ‫حوادث از سوی گروه های مختلف مردم در ایران درک‬ ‫نش��ده و بیمه نبودن س��اختمان ها‪ ،‬در حوادثی مانند‬ ‫زلزله کرمانش��اه و سیل فروردین امسال‪ ،‬خسارت های‬ ‫زیادی به دولت در این بخش وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او با راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی‪،‬‬ ‫رویارویی با حوادث طبیعی از حالت برنامه ریزی نشده‬ ‫و اضطراری‪ ،‬به حالت برنامه ریزی شده تبدیل می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به حادثه خی��زی ایران و اینکه واحدهای مس��کونی و‬ ‫تجاری در معرض خطر و ریس��ک طبیعی قرار دارند‪،‬‬ ‫ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی در دولت و مجلس‬ ‫تصوی��ب ش��ده و منتظر تایید نهایی ش��ورای نگهبان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس بیمه مرکزی با بیان اینکه به دلیل ایرادی که‬ ‫ش��ورای نگهبان به ان گرف��ت‪ ،‬طرح دوباره به مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی فرستاده شد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم پس از‬ ‫برطرف شدن اشکال‪ ،‬مصوبه شورای نگهبان و مجلس‬ ‫را برای این طرح داش��ته باش��یم ک��ه در این صورت‬ ‫می توانیم ان را در سال ‪ ۹۹‬اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬براس��اس این ط��رح همه واحدهای‬ ‫مسکونی ایران تحت پوش��ش بیمه پایه برای حوادث‬ ‫طبیع��ی قرار می گیرند اما برای بیمه اثاثیه و وس��ایل‬ ‫واحد مس��کونی‪ ،‬بیمه ش��ونده بای��د هزین ه م��ازاد به‬ ‫شرکت های بیمه گر پرداخت کند‪ .‬سلیمانی گفت‪ :‬همه‬ ‫واحدهای مس��کونی تا س��قف ‪ ۳۰‬میلیون تومان بیمه‬ ‫می ش��وند‪ ،‬یعنی با پرداخت ح��دود ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫برای هر سال ‪ ۶۰‬هزار تومان ازسوی دولت و ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تومان از سوی مالک واحد مسکونی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫جای خالی نگاه‬ ‫مهندسی در‬ ‫مدیریت کشور‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۴‬خط جدید در راه قطار شهری پایتخت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تخلیه خانه های ‪۹‬‬ ‫روستای در معرض سیل‬ ‫در پلدختر‬ ‫لزوم پرهیز از سفرهای‬ ‫غیرضروری به مازندران‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره‬ ‫سفرهای غیرضروری مازندرانی ها به استان های‬ ‫دیگر و س��اکنان نقاط دیگر ایران به این استان‬ ‫هشدار داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سید عباس موسوی‬ ‫به مردم توصی��ه کرد به دلیل ش��یوع ویروس‬ ‫کرونا در برخی ش��هرهای ش��مالی از سفرهای‬ ‫غیرض��روری ب��ه مازن��دران پرهیز ک��رده و به‬ ‫توصیه های وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم‬ ‫پزش��کی در این زمینه توج��ه کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫م��ردم باید مراقبت های دقیق و پیش��گیرانه به‬ ‫عمل اورند چراکه تنها راه مقابله با این ویروس‬ ‫پیشگیری است‪ .‬موسوی با اشاره به اینکه برای‬ ‫کنت��رل این بیم��اری همراهی م��ردم ضروری‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که چند مورد افراد مشکوک‬ ‫مبتال به ویروس کرونا در مازندران مش��اهده و‬ ‫تجهیزات پزش��کی این استان برای پاسخگویی‬ ‫به این بیماران بسیج شده است‪ ،‬مسافران سعی‬ ‫کنن��د زمان دیگ��ری برای امدن ب��ه مازندران‬ ‫در نظر بگیرند‪ .‬رئیس علوم پزش��کی مازندران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از هم اس��تانی ها انتظار داریم برای‬ ‫همراه��ی در کنترل این ویروس از س��فرهای‬ ‫غیرضروری به استان های دیگر پرهیز کنند‪.‬‬ ‫طرح اصفهان‬ ‫برای فرهنگ سازی‬ ‫در زمینه کاله ایمنی‬ ‫رئی��س پلی��س راهور اس��تان اصفه��ان گفت‪:‬‬ ‫برگ��زاری همایش «کاله��ی برای زندگی» پیش‬ ‫از نوروز درصدد فرهنگ س��ازی اس��تفاده از کاله‬ ‫ایمن��ی و کاه��ش تصادف ه��ای منج��ر به فوت‬ ‫موتورسیکلت س��واران هس��تیم‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به رزمایش‬ ‫«طرح نوروز» اظهارکرد‪ :‬طرح اماده باش همیاران‬ ‫پلیس هرس��ال پیش از نوروز ب��ا تفاهمنامه ای با‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش برگزار می ش��ود که در‬ ‫ای��ن طرح به ‪ ۳۰‬درص��د دانش اموزان در ‪ 40‬روز‬ ‫پایان سال همکاری با پلیس در نوروز اموزش داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برنام��ه ای با عنوان «کالهی‬ ‫برای زندگی» در اس��تان اصفهان با هدف اموزش‬ ‫به موتورسیکلت سواران در نظر گرفته شده است‬ ‫که در این طرح با مش��ارکت ش��هرداری اصفهان‬ ‫همای��ش بزرگ��ی برگزار می ش��ود و ب��ه راکبان‬ ‫موتورس��یکلت کاله ایمنی ب��ه رایگان هدیه داده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬رئیس پلیس راهور استان اصفهان با‬ ‫اشاره به اینکه ‪ ۴۵‬درصد فوتی های استان اصفهان‬ ‫موتورسیکلت س��واران هس��تند‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫برگزاری همایش «کالهی برای زندگی» پیش از‬ ‫نوروز برای فرهنگ سازی استفاده از کاله ایمنی و‬ ‫رعایت نکات ایمنی ازسوی موتورسیکلت سواران‪،‬‬ ‫می توان��د در کاهش تص��ادف منجر به فوت موثر‬ ‫واقع شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬قرار است تعدادی خودرو‬ ‫و موتورس��یکلت به ناوگان پلی��س راهور افزوده‬ ‫ش��ود که در حوزه پلیس ق��رار می گیرد تا به طور‬ ‫نامحس��وس و به منظور پیش��گیری از تخلف ها و‬ ‫کاهش تصادف ها به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫تهران صاحب ‪ ۶۲۰‬کیلومتر مترو می شود‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش��دار مرک��زی پلدختر گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اخطاریه ه��ای س��ازمان هواشناس��ی و‬ ‫هش��دارهای س��تاد مدیریت بحران اس��تان‬ ‫مبنی بر وقوع سیل‪ ،‬اهالی ‪ ۹‬روستای پلدختر‬ ‫خانه ه��ای خ��ود را ترک کردند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬مرتضی کائیدی با اش��اره ب��ه اینکه با‬ ‫توجه به اخطاریه های س��ازمان هواشناس��ی‬ ‫و هشدارهای س��تاد مدیریت استان مبنی بر‬ ‫ورود سامانه بارشی قوی به شهرستان‪ ،‬اهالی‬ ‫‪ ۹‬روس��تا خانه های خ��ود را به دلیل احتمال‬ ‫طغی��ان رودخانه ها تخلیه و به مکان امن پناه‬ ‫بردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به هشدارهای داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬دیگر خانه هایی ک��ه در معرض خطر‬ ‫سیل احتمالی هستند خانه های خود را تخلیه‬ ‫و ترک کنند تا مشکالت سیالب فروردین ‪۹۸‬‬ ‫تکرار نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به بارندگی های‬ ‫اخیر و احتمال طغیان رودخانه های کشکان و‬ ‫سیمره به ساکنان روستاهای در معرض خطر‬ ‫سیالب مانند مالوی‪ ،‬گوه مهدی‪ ،‬جلگه خلج‪،‬‬ ‫مورانی‪ ،‬بابازید‪ ،‬خرس��در‪ ،‬چ��م مهر‪ ،‬چم گز‬ ‫و چم گرداب اعالم ش��ده ب��رای جلوگیری از‬ ‫هرگونه اتفاق جانی و مالی‪ ،‬نس��بت به انتقال‬ ‫وسایل خود اعم از اسباب خانه‪ ،‬ماشین االت‪،‬‬ ‫موتوراالت کشاورزی‪ ،‬دام ها به خارج از روستا‬ ‫اقدام کنند‪ .‬بخشدار مرکزی پلدختر گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به سرکشی انجام شده از این روستاها‪،‬‬ ‫اهال��ی انها خانه های خود را تخلیه و به نقاط‬ ‫امن نقل مکان کردند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاکنون ‪۱۶۴‬‬ ‫کیلومتر خط‬ ‫درون شهری و‬ ‫‪ ۷۳‬کیلومتر خط‬ ‫حومه ای ساخته‬ ‫شده که در قالب‬ ‫‪ ۱۲۷‬ایستگاه‬ ‫با ‪ ۲۶‬ایستگاه‬ ‫تبادلی و تقاطعی‬ ‫در ‪ ۱۴‬موقعیت‬ ‫به شهروندان‬ ‫تهرانی خدمات‬ ‫ارائه می دهد‬ ‫مدت��ی پیش طرح جامع حمل ونقل ریلی ش��هری‬ ‫تهران و حومه به تصویب رس��ید‪ ،‬طرحی که به گفته‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو‪ ،‬شکل نهایی مترو تهران را از‬ ‫حالت کریدوری و مرکزگرا با ایجاد ‪ ۴‬حلقه به شکل‬ ‫پوش��ش کامل ش��بکه برای هر ‪ ۲۲‬منطقه پایتخت‬ ‫تغییر می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امروز تصور ته��ران بدون مترو‬ ‫غیرممکن اس��ت‪ ،‬تصوری که نخستین برنامه ریزی ها‬ ‫برای ان به ده��ه ‪ ۵۰‬بازمی گردد و منجر به تصویب‬ ‫نخس��تین طرح جامع حمل ونقل ریلی برای پایتخت‬ ‫ش��د‪ .‬پس از ان طرح های مختلفی مطرح شده و در‬ ‫نهایت در س��ال ‪ ۸۵‬مطالعات طرح جامع ریلی تهران‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در این طرح‪ ،‬ابتدا ‪ ۹‬خط درون ش��هری‬ ‫و ‪ ۴‬خط اکس��پرس پیشنهاد ش��د اما فقط اجرای ‪۷‬‬ ‫خط به تصویب رس��ید و نیمی از ان حذف ش��د که‬ ‫درحال حاضر نیز در دستور کار است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬بهم��ن ‪ ۱۳۹۸‬ط��رح جام��ع حمل ونقل ریلی‬ ‫ش��هری تهران و حومه به تصویب رسید‪ ،‬طرحی که‬ ‫دورنمای مترو تهران را در ‪ ۲۰‬سال اینده پیش بینی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ اف�زوده ش�دن ‪ ۴‬خ�ط جدید ب�ه مترو‬ ‫تهران‬ ‫ط��رح جام��ع حمل ونقل ریل��ی ش��هری تهران و‬ ‫حومه ‪ ۳۰‬بهمن امس��ال به تصویب رسید که بر این‬ ‫اس��اس ‪ ۴‬خط درون ش��هری و ‪ ۲‬خط اکسپرس را با‬ ‫هم��ه جزییات برای پایتخت پیش بینی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ها برای این طرح از سال ‪ ۱۳۹۵‬اغاز شد‬ ‫و شهریور امس��ال نیز در شورای عالی ترافیک استان‬ ‫تهران به تصویب رسید‪.‬‬ ‫ب��ا تصوی��ب این ط��رح مت��رو پایتخ��ت ‪ ۱۱‬خط‬ ‫درون ش��هری و ‪ ۲‬خط اکس��پرس خواهد داشت که‬ ‫افزوده ش��دن ‪ ۴‬خط درون ش��هری جدی��د به مترو‬ ‫ در طرح جامع حمل ونقل ریلی شهری تهران و حومه که ‪ ۳۰‬بهمن ‪۹۸‬‬ ‫به تصویب رسید‪ ،‬مترو تهران دارای ‪ ۳۹۸‬کیلومتر خط درون شهری‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۲‬کیلومتر خط حومه ای‪ ۲۹۹ ،‬ایس��تگاه و ‪ ۹۲‬ایس��تگاه تبادلی و‬ ‫تقاطعی است‬ ‫تهران‪ ،‬ش��کل فعلی س��اختار مترو در پایتخت را در‬ ‫‪ ۴‬محدوده به شکل حلقه ای تبدیل می کند تا بتواند‬ ‫پوشش کامل شبکه مترو را برای ‪ ۲۲‬منطقه پایتخت‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر فقط خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو تهران به‬ ‫ش��کل حلقه ای کوچک هس��تند که با افزوده شدن‬ ‫‪ ۴‬خ��ط جدید ‪ ۳‬حلق��ه دیگر به س��اختار ان اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزوده شدن ‪ ۳‬حلقه جدید به مترو‬ ‫علی امام‪ ،‬مدیرعامل شرکت راه اهن شهری تهران‬ ‫و حوم��ه اعالم کرد‪ :‬خط��وط ‪ ۸‬و ‪ ۹‬حلقه دوم‪ ،‬خط‬ ‫‪ ۹‬و ‪ ۱۱‬حلقه س��وم و خط ‪ ۱۰‬با سایر خطوط حلقه‬ ‫چهارم را برای ش��بکه مترو ته��ران در پایان اجرای‬ ‫ط��رح جامع حمل ونقل ریلی ش��هری تهران و حومه‬ ‫ایج��اد می کند‪ .‬درواقع با ایجاد این حلقه ها پوش��ش‬ ‫شبکه برای ‪ ۲۲‬منطقه پایتخت تکمیل می شود‪.‬‬ ‫ام��ام درباره توس��عه مترو در حومه ته��ران افزود‪:‬‬ ‫برای پوش��ش حومه ش��هر تهران نیز شرکت راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران (رجا) تکمیل ش��بکه ریلی‬ ‫خود را به س��مت خطوط اکسپرس موجود در طرح‬ ‫جامع توسعه خواهد داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نتیج��ه اج��رای ط��رح جامع‪،‬‬ ‫دسترس��ی ‪ ۸۸‬درصد مردم به ایس��تگاه های مترو و‬ ‫حمل ونقل عموم��ی به فاصله ‪ ۸۰۰‬مت��ر از د ِر خانه‬ ‫کاهش و پوشش شبکه مترو برای شهروندان تهرانی‬ ‫از ‪ ۲۷‬درصد به ‪ ۶۱‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�فر «در ت�ا در» تهرانی ه�ا تا ‪ ۲۰‬س�ال‬ ‫دیگر‬ ‫امام با بیان اینکه افزایش قدرت انتخاب شهروندان‬ ‫برای اس��تفاده از خط��وط مترو و جذابیت س��فر از‬ ‫دالی��ل افزایش ایس��تگاه های تبادل��ی و تقاطعی در‬ ‫پایان اجرای طرح جامع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این صورت‬ ‫می توان ش��اهد کاهش تعداد تغییر وس��یله نقلیه و‬ ‫ش��کل گیری نوعی از س��فر به نام «در ت��ا در» برای‬ ‫ش��هروندان تهران��ی بود‪ ،‬همچنین تعداد مس��افر در‬ ‫خطوط مترو پایتخت متعادل می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت راه اهن ش��هری تهران‬ ‫و حوم��ه در حال توس��عه خطوط مت��رو در پایتخت‬ ‫و کام��ل کردن خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬اس��ت و برنامه ریزی ها‬ ‫برای اج��رای ‪ ۴‬خط جدید در حال پیگیری اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مناقصه انتخاب مش��اور طراح ‪ ۴‬خط جدید تا‬ ‫پایان امس��ال انجام می شود‪ .‬طراحی پایه خط ‪ ۱۰‬به‬ ‫دلیل پوشش کامل تر و فرصت های بیشتری که ایجاد‬ ‫می کند تا سال اینده انجام می شود و تا ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫طراحی پایه ‪ ۳‬خط دیگر نیز به پایان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد ایستگاه های مترو تهران در اینده‬ ‫ در ط��رح جام��ع حمل ونقل ریلی ش��هری تهران‬ ‫و حومه ک��ه ‪ ۳۰‬بهمن ‪ ۹۸‬به تصویب رس��ید‪ ،‬مترو‬ ‫تهران دارای ‪ ۳۹۸‬کیلومتر خط درون ش��هری‪۲۲۲ ،‬‬ ‫کیلومتر خط حومه ای‪ ۲۹۹ ،‬ایس��تگاه و ‪ ۹۲‬ایستگاه‬ ‫تبادلی و تقاطعی اس��ت‪ ،‬این درحالی است که طرح‬ ‫مصوب س��ال ‪ ۸۷‬برای مت��رو پایتخت ‪ ۲۰۵‬کیلومتر‬ ‫خ��ط درون ش��هری و ‪ ۹۳‬کیلومتر خ��ط حومه ای را‬ ‫پیشنهاد داده بود‪.‬‬ ‫تعداد ایستگاه های پیشنهادشده در این طرح ‪۱۷۵‬‬ ‫ایستگاه و تعداد ایس��تگاه های تبادلی و تقاطعی ‪۴۰‬‬ ‫ایس��تگاه در ‪ ۲۱‬موقعیت بود‪ .‬از ای��ن مقدار تاکنون‬ ‫‪ ۱۶۴‬کیلومتر خط درون ش��هری و ‪ ۷۳‬کیلومتر خط‬ ‫حومه ای س��اخته ش��ده که در قالب ‪ ۱۲۷‬ایستگاه با‬ ‫‪ ۲۶‬ایس��تگاه تبادل��ی و تقاطع��ی در ‪ ۱۴‬موقعیت به‬ ‫شهروندان تهرانی خدمات ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ام��ام افزود‪ :‬س��اخت مت��رو در هیچ ج��ای جهان‬ ‫اقتصادی نیست‪ ،‬اما تهران به طرح جامع حمل ونقل‬ ‫ریلی ش��هری تهران و حومه نیاز دارد زیرا تهران نیز‬ ‫مانند سایر کالنشهرهای جهان از کنار اثار جانبی که‬ ‫ساخت مترو ایجاد می کند‪ ،‬منافع و اثار فراوانی مانند‬ ‫کاهش ترافیک‪ ،‬کاهش اتالف سوخت‪ ،‬انرژی‪ ،‬هزینه‪،‬‬ ‫الودگی هوا و حفظ س�لامت ش��هروندان را به دست‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در جه��ان امروز مت��رو یک ضرورت‬ ‫اس��ت که فارغ از هر نگاه اقتصادی‪ ،‬تصور کالنشهرها‬ ‫بدون ان امکان پذیر نیست و به همین دلیل است که‬ ‫امروز تهران و س��ایر کالنش��هرهای کشورمان به این‬ ‫ضرورت در قالب طرح جامع حمل ونقل ریلی پاس��خ‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫بن��ا بر اعالم امام‪ ،‬اکنون س��اخت هر یک کیلومتر‬ ‫خط مترو به همراه ایس��تگاه و تجهیزات ان‪ ،‬نیاز به‬ ‫‪ ۶‬هزار میلی��ارد ریال بودجه به نرخ امروز دارد‪ .‬فقط‬ ‫در صورت همراهی دولت و نیز سایر ارکان اقتصادی‬ ‫مرتبط در کش��ور مانند بانک ها برای توسعه خطوط‬ ‫مترو اس��ت که طرح جامع حمل ونقل ریلی ش��هری‬ ‫تهران و حومه به طور کامل اجرا می شود‪.‬‬ ‫جزئیات طرح ترافیک سال ‪۹۹‬‬ ‫مدی��ر واح��د س��اماندهی محدوده ها و طرح ه��ای ترافیکی‬ ‫سازمان حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران جزییات طرح‬ ‫ترافیک سال ‪ ۹۹‬را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عمار سعیدیان فر در پاسخ به این پرسش‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۹‬بخش��نامه ای ب��رای طرح ترافی��ک داریم یا‬ ‫خیر؟ گفت‪ :‬ما الیحه ای را به ش��ورای شهر تهران بردیم که با‬ ‫اصالحاتی مصوب ش��د‪ .‬طرح ترافیک سال ‪ ۹۹‬به جز تغییرات‬ ‫قیمتی و اجرایی‪ ،‬از لحاظ ماهیتی و محدوده ای هیچ تفاوتی با‬ ‫طرح ترافیک سال ‪ ۹۸‬نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدی��ر واح��د س��اماندهی محدوده ها و طرح ه��ای ترافیکی‬ ‫س��ازمان حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با اش��اره به‬ ‫این تفاوت ها بیان کرد‪ :‬معاینه فنی امس��ال ‪ ۲۵‬درصد تخفیف‬ ‫داش��ت که در س��ال ‪ ۹۹‬به ‪ ۳۰‬درصد می رسد‪ ،‬از نظر نرخ هم‬ ‫ب��رای افرادی که معاینه فنی دارن��د ‪ ۲۱‬درصد و برای افرادی‬ ‫که معاینه فنی برتر دارند ‪ ۵ ،۱۳‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تاکید کرد‪ :‬ش��هروندان ب��رای تردد در‬ ‫محدوده ترافیک با توجه به رای دیوان عدالت و س��ایر مسائل‬ ‫باید تردد خود را پیش از ورود به محدوده رزرو کنند‪ .‬تا ساعت‬ ‫‪ ۶‬صب��ح ان روز هم می توانند رزرو خود را لغو کنند و اگر هم‬ ‫کار ضروری پیش امد و به محدوده وارد شدند‪ ،‬باید تا ‪ ۱۲‬شب‬ ‫همان روز تردد را در س��امانه رزرو کنن��د‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫مشمول تخفیف نخواهند شد‪.‬‬ ‫فضاهای بی دفاع شهری عامل فرسودگی محله ها‬ ‫عضو هیات رئیس��ه شورای اس�لامی شهر تهران گفت‪ :‬انچه‬ ‫موجب می ش��ود ما در بافت فرسوده دچار فرسودگی مضاعف‬ ‫شویم‪ ،‬شکل گیری فضاهای بی دفاع شهری است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬زهرا نژادبهرام در کمیته خدمات و زیرساخت‬ ‫ستاد بازافرینی منطقه ‪ ۷‬تهران با تاکید بر ارتباط مطلوب اداره‬ ‫برق اس��تان و مدیریت ش��هری در حوزه بافت فرسوده گفت‪:‬‬ ‫بهتر است شیوه نامه مشخصی ویژه بافت فرسوده تهیه و در ان‪،‬‬ ‫اقدامات الویت بندی ش��ود‪ .‬با این اقدام مدیران منبعی قانونی‬ ‫برای اقدامات خود دارند و می توانند بخش��ی از بودجه هایی که‬ ‫مربوط به این حوزه است‪ ،‬در ان هزینه کنند‪.‬‬ ‫نژادبه��رام در زمین��ه فضاهای بی دفاع ش��هری گفت‪ :‬انچه‬ ‫موجب می ش��ود ما در بافت فرسوده دچار فرسودگی مضاعف‬ ‫ش��ویم و از س��ویی فرس��ودگی تداوم پیدا کند‪ ،‬ش��کل گیری‬ ‫فضاهای بی دفاع شهری است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل توسعه شهری‪ ،‬تغییر در نقشه ها‬ ‫یا ساخت وس��از معابر جدید این فضاها در قالب قطعه های ‪۵۰‬‬ ‫متری یا ‪ ۱۰۰‬متری شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران اظهارکرد‪ :‬اگر این شیوه نامه ارائه‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توان برای تامین برق ای��ن فضاها اقدام الزم را انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نژادبهرام دربار مش��کالت اب و فاضالب منطقه ‪ ۷‬افزود‪۸۰ :‬‬ ‫درصد مش��کالت در این بخش ها حل شده است اما با توجه به‬ ‫اینکه عبور بزرگراه امام علی و اتوبان صیاد ش��یرازی محله های‬ ‫منطقه را تقس��یم کرده اند‪ ،‬اگر زودتر شبکه فاضالب را تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬پیوستگی الزم بین منطقه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫نژادبهرام درباره بازس��ازی مدرس��ه ها گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫سازمان نوسازی و تجهیز مدارس‪ ،‬براساس برنامه خود و بدون‬ ‫توجه به اینکه برخی مدرسه ها در بافت فرسوده هستند‪ ،‬عمل‬ ‫می کند و این تصور نزد انها وجود دارد که شرایط عادی است‬ ‫درحالی که این گونه نیست‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ ۳ :‬هزار و ‪ ۲۸۶‬هکتار بافت فرس��وده موضوع‬ ‫قابل چشمپوشی نیست و انتظار داریم سازمان نوسازی و تجهیز‬ ‫مدارس به طور جدی پای کار بیاید‪ .‬بس��یاری از مدرسه ها در‬ ‫بافت فرس��وده ایمنی الزم را ندارند‪ ۶ .‬مدرسه به طور مشخص‬ ‫ازسوی سازمان اتش نشانی تایید نشده است که از این موضوع‬ ‫نمی توان به سادگی گذشت‪.‬‬ ‫سعیدیان فر گفت‪ :‬ما س��امانه رزروها را پیش از شروع هفته‬ ‫یعنی روز چهارش��نبه باز می کنیم تا شهروندان کار رزرو خود‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬تردد در محدوده الودگی هوا نیز همان ‪۲۰‬‬ ‫روز تردد رایگان است و برای تردد بیشتر از ‪ ۲۰‬روز باید هزینه‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫سعیدیان فر با اش��اره به اینکه قوانین ساکنان محدوده طرح‬ ‫ترافیک مش��ابه قوانین س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬س��اکنان‬ ‫مح��دوده می توانند پیش از س��اعت ‪ 8 :30‬صب��ح یک ورود و‬ ‫بعد از س��اعت ‪ ۱۷‬یک خروج رایگان داش��ته باشند و بین این‬ ‫ساعت ها هم برای انها نصف نرخ محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬همچنی��ن کس��انی که در ای��ن محدوده‬ ‫مس��تاجرند می توانند اج��ازه تمدید را ب��ه اداره دفتر خدمات‬ ‫الکترونیک شهرداری تهران ارائه کنند‪ ،‬مالکان نیز اگر عوارض‬ ‫نوس��ازی خودرو را پرداخت کنند‪ ،‬به طور خ��ودکار برای انها‬ ‫تمدید خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عیدیان فر درباره وضعی��ت ترافیکی روزهای پنجش��نبه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۹‬عنوان کرد‪ :‬در س��ال جدید هم مانند س��ال ‪۹۸‬‬ ‫پنجشنبه ها طرح ترافیک نداریم‪ ،‬فقط محدوده کنترل الودگی‬ ‫هوا را داریم که از ساعت ‪ 6 :30‬صبح تا ‪ ۱۳‬ظهر اعمال می شود‬ ‫و برای ش��هروندانی هم که روز پنجشنبه وارد محدوده شوند‪،‬‬ ‫فقط یک روز از ‪ ۲۰‬روز تردد رایگان انها کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۳۰۰۰‬موتورسیکلت برقی برای پستچی ها‬ ‫با ارائه تس��هیالت س��ازمان حمل ونقل و ترافی��ک‪ ۳ ،‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت برقی تولید می شود و به منظور کاهش الودگی‬ ‫ه��وا و مدیری��ت مصرف س��وخت در اختی��ار توزیع کنندگان‬ ‫شرکت ملی پست قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‪ ،‬براساس تفاهمنامه ای‬ ‫چهارجانبه بین سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬شرکت ملی پست‬ ‫و شرکت تولیدکننده موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬تولید ‪ ۳‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت برقی برای پستچی های پایتخت در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��ازمان حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ته��ران با هدف‬ ‫کمک به کاهش الودگی هوا و اس��تقرار مدیریت سبز‪ ،‬اعطای‬ ‫تس��هیالت ب��ا کارمزد ‪ ۴‬درص��د تا س��قف ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال‬ ‫برای هر موتورس��یکلت (نیمی از ن��رخ کل) را برعهده گرفته‬ ‫اس��ت و فرصت جایگزین��ی موتورس��یکلت های برقی را برای‬ ‫توزیع کنندگان شرکت ملی پست فراهم می کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ‪ ۳‬هزار موتورسیکلت برقی با مشخصات فنی‬ ‫مورد تایید ش��رکت ملی پست تولید ش��ده و در ‪ ۲‬مرحله در‬ ‫اختیار قرار می گیرد که در مرحله نخس��ت ‪ ۵۰‬موتورسیکلت‬ ‫تولید می شود و پس از تایید قابلیت های موردنظر از نظر میزان‬ ‫پیمایش‪ ،‬توان باتری‪ ،‬کارامدی موتورس��یکلت و س��ایر موارد‪،‬‬ ‫بقیه موتورسیکلت های تعهد شده (‪ ۲۹۵۰‬موتورسیکلت برقی‬ ‫دیگر) تولید و اماده تحویل می شود‪.‬‬ ‫جایگزی��ن ک��ردن موتورس��یکلت های برق��ی ب��ا بنزینی‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ ۲۱۰۰‬لیتر به ازای هر موتورس��یکلت کاهش مصرف‬ ‫س��وخت ب��ه هم��راه خواهد داش��ت و ب��ا پیاده س��ازی طرح‬ ‫جایگزینی موتورس��یکلت های برقی با بنزینی برای ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت در تهران حدود ‪ ۱.۵‬میلی��ون تن االیندگی از‬ ‫فضای شهری کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این تفاهمنام��ه همکاری چهارجانبه به امضای سرپرس��ت‬ ‫معاونت و مدیرعامل س��ازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬دبیر توس��عه فناوری های ح��وزه قضایی و حمل ونقل‬ ‫پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره ش��رکت نیرو موتور س��هند و معاون وزیر‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست رسید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬رجب‪1441‬‬ ‫‪ 26‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1477‬‬ ‫پیاپی ‪2795‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹اولویت با فیلم های جشنواره است؟‬ ‫در حالی که پیش تر گفته می شد جدول اکران نوروزی‬ ‫با اولویت فیلم های جش��نواره فجر بسته می شود‪ ،‬نیمی از‬ ‫فیلم های معرفی ش��ده برای نوروز خارج از فهرست اصلی‬ ‫فیلم های فجر هستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به نظر می رس��د شورای صنفی‬ ‫نمایش به مصوبه س��ازمان س��ینمایی مبنی بر حمایت از‬ ‫اکران فیلم های حاضر در جش��نواره فیل��م فجر بی توجه‬ ‫است و ترکیب اکران اثار را طوری چیده است که به نظر‬ ‫می رسد همچون سال گذش��ته تعداد زیادی از فیلم های‬ ‫جشنواره فجر رنگ پرده را نبینند‪.‬‬ ‫در بی��ن این ‪ 7‬فیل��م‪ 3 ،‬فیلم «خوب‪ ،‬ب��د‪ ،‬جلف ‪،»۲‬‬ ‫«ش��نای پروانه» و «پس��ر کش��ی» از اثاری بودند که در‬ ‫جش��نواره فجر رونمایی ش��دند که البته «پسر کشی» با‬ ‫توجه به اینکه احتمال داده می ش��د فیلم «خورشید» به‬ ‫جش��نواره نرس��د از میان رزروهای بخش سودای سیمرغ‬ ‫جایگزین فیلم مجیدی شد ولی در نهایت با رسیدن فیلم‬ ‫«خورش��ید» ان طور که رضایت س��ازندگانش را براورده‬ ‫کند‪ ،‬در جشنواره دیده نشد‪.‬‬ ‫ایس��نا در این باره می نویس��د‪ :‬نکته جال��ب درباره این‬ ‫ترکیب فیلم های جش��نواره این اس��ت که تا پیش از این‬ ‫فیلم «طال» س��اخته پرویز ش��هبازی از گزینه های اکران‬ ‫نوروزی بود‪ .‬فیلمی که جزو اثار برگزیده جش��نواره سی و‬ ‫هفتم بود و یک سال در نوبت اکران مانده بود‪ .‬اما به ناگاه‬ ‫به جای حضور این فیلم «پسرکشی» محمدهادی کریمی‬ ‫که هیچ گونه امتیازی برای حضور در اکران نوروزی برای‬ ‫جذب مخاطب ندارد به جای ان اضافه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهمان ناخوانده‬ ‫«پسر کش��ی» س��اخته محمدهادی کریمی نخستین‬ ‫فیلم فهرس��ت پنج تایی رزرو در بخش مس��ابقه سینمای‬ ‫ایران جش��نواره فجر امس��ال بود که بعد از وارد شدن به‬ ‫فهرس��ت اصلی مس��ابقه‪ ،‬نتوانس��ت تعداد کافی سالن و‬ ‫س��انس نمایش در س��ینماهای مردمی داش��ته باشد‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل از بخش رای گیری مردمی خارج ش��د‪ .‬این‬ ‫فیلم حتی در س��ینمای رس��انه ها در پردی��س ملت هم‬ ‫س��انس خوبی برای نمایش نداش��ت‪ ،‬چون بع��د از فیلم‬ ‫«خورشید» مجید مجیدی و در واقع در اخرین سانس در‬ ‫شرایطی که نشست خبری فیلم «خورشید» طوالنی شده‬ ‫بود و قرار بود نشس��ت خبری دبیر جش��نواره برای اعالم‬ ‫اس��امی نامزدها برگزار ش��ود به نمایش درامد و خیلی از‬ ‫رقابت ‪ 7‬فیلم در گیشه نوروزی‬ ‫کارگردانی اس��داهلل نیک ن��ژاد درباره اکران ای��ن فیلم در‬ ‫نوروز ‪ ۹۹‬پیش از حضور در جش��نواره جهانی فجر به مهر‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدا هم برنامه نداشتیم که این فیلم در جشنواره‬ ‫جهان��ی فیلم فجر نمایش داش��ته باش��د و هدف اصلی ما‬ ‫اکران عمومی «الله» در بهترین شرایط بود‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما با اش��اره به قرار گرفتن «الله»‬ ‫در ترکی��ب فیلم های نوروز ‪ ۹۹‬تاکی��د کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مش��غول اماده کردن این فیلم برای اکران هستیم‪ .‬این اثر‬ ‫سینمایی برای اکران عمومی باید دوبله شود‪ ،‬چرا که فیلم‬ ‫به زبان انگلیسی ساخته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوبله فارس��ی و ساخت موسیقی از جمله‬ ‫موارد پس از تولید است که در حال انجام ان هستیم‪.‬‬ ‫منص��وری در پایان درباره دوبله «الله» گفت‪ :‬دوبله این‬ ‫فیل��م ترکیبی از صدای بازیگران و صداپیش��گان حرفه ای‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد عرب بیگی‪ ،‬هنرمند مجسمه ساز از اماده‬ ‫شدن مجسمه عباس کیارستمی برای نصب در‬ ‫زی��ر تک درخ��ت معروف خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬احمد عرب بیگی درباره مجسمه عباس‬ ‫کیارس��تمی گفت‪ :‬خوشبختانه ساخت مجسمه‬ ‫زنده یاد عباس کیارستمی تمام شده و قرار است‬ ‫به زودی در زیر تک درخت معروف نصب ش��ود‪.‬‬ ‫ع��رب بیگی بیان کرد‪ :‬از هم��ان ابتدا زمانی که‬ ‫مهدی شادی زاده ساخت مجسمه این کارگردان‬ ‫ب��زرگ را به من پیش��نهاد کرد ب��ا عالقه زیاد‬ ‫پذیرفت��م‪ .‬مهمترین موضوع این بود که تصمیم‬ ‫گرفتیم کار خیلی ش��لوغ نباشد به همین دلیل‬ ‫چندین بار برای دیدن تک درخت رفتیم و همه‬ ‫جوانب را مورد بررس��ی قرار دادی��م؛ در نهایت‬ ‫مجسمه س��اخته شد که این مجسمه شامل دو‬ ‫دست‪ ،‬دوربین عکاسی و یک عینک است‪.‬‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬جنس اثر‪ ،‬بتن گالسه سنگ‬ ‫و ابع��اد ان ‪ ۱/۱‬اندازه طبیعی اس��ت که نصب‬ ‫قطعات و نصب روی پایه دو روز گذش��ته انجام‬ ‫ش��د و این مجسمه اماده نصب زیر تک درخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراض مستقل ها‬ ‫فیل��م س��ینمایی «بازیوو» در س��رگروه باغ کتاب‪« ،‬الله» در س��رگروه‬ ‫ماندان��ا‪« ،‬ش��نای پروانه» در س��رگروه مگامال‪« ،‬المینور» در س��رگروه‬ ‫کورش‪« ،‬پسرکش��ی» در سرگروه ایران مال و «زن ها فرشته اند‪ »۲‬در‬ ‫سرگروه ایران به عنوان فیلم های اکران نوروز ‪ ۹۹‬روی پرده می روند‬ ‫اهالی رسانه نتوانستند فیلم را تماشا کنند‪.‬‬ ‫حتی بعد از پایان فیلم هم با وجود اینکه بیشتر بازیگران‬ ‫«پسر کشی» برای برگزاری نشست پرسش و پاسخ حاضر‬ ‫بودند اما ب��ا توافق خود کارگردان‪ ،‬این نشس��ت کمتر از‬ ‫چند دقیقه و بدون طرح هیچ پرسشی تمام شد و کریمی‬ ‫ک��ه معلوم بود از تمام اتفاق های پیش امده برای فیلمش‬ ‫ناراحت بود گفت که تالش می کند همه ناراحتی هایش را‬ ‫همان شب تمام کند‪.‬‬ ‫وحاال که این فیلم به مهم ترین اکران سال رسیده‪ ،‬شاید‬ ‫اکران ان را بتوان یک دلجویی هم دانست‪.‬‬ ‫«پسر کشی» با بازی ژاله صامتی‪ ،‬ارمان درویش‪ ،‬بهاره‬ ‫کیان افشار‪ ،‬نس��یم ادبی‪ ،‬فرخ نعمتی‪ ،‬گلوریا هاردی‪ ،‬لیال‬ ‫اوتادی و لیال زارع س��اخته شده است‪ .‬این فیلم ششمین‬ ‫ساخته محمد هادی کریمی است که در شهرهای تهران‪،‬‬ ‫کاشان و قزوین فیلمبرداری شده است‪.‬‬ ‫کریمی ساخت فیلم هایی همچون «غیرمنتظره»‪« ،‬برف‬ ‫روی شیروانی»‪« ،‬امشب شب مهتابه» و «کمدی انسانی»‬ ‫را در کارنامه خود دارد و داس��تان «پس��ر کشی» هم در‬ ‫دو دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ۷۰‬می گذرد‪ .‬این فیلم داس��تانی معمایی از‬ ‫پیچیدگی های روابط خانواده ای است که به خاطر یک باور‬ ‫غلط‪ ،‬دهه ها دچار بحران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹امید گیشه به کمدی قاسم خانی‬ ‫اما یک فیلم دیگر اکران نوروزی که می توانست هم در‬ ‫اخرین ماه سال به رونق سینماها کمک کند و هم خودش‬ ‫به فروش خوبی دس��ت پیدا کند‪ ،‬س��اخته جدید پیمان‬ ‫قاسم خانی به عنوان تنها کمدی سی وهشتمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر‪ ،‬بود‪.‬‬ ‫ای��ن فیل��م که متقاض��ی اکران ن��وروز بود ب��ا تصمیم‬ ‫مس��ئوالن مربوط اکران‪ ،‬برای رونق س��ینماها در اسفند‪،‬‬ ‫چهارش��نبه گذش��ته روی پ��رده امد تا بدون محاس��به‬ ‫روزهایی که زودتر اکران ش��ده به عنوان نخس��تین فیلم‬ ‫نوروزی معرفی ش��ود‪ ،‬اما به دلیل شیوع کرونا ویروس که‬ ‫منجر به تعطیلی س��ینماهای کشور ش��د‪ ،‬این فیلم فقط‬ ‫چهار روز رنگ پرده را دید‪.‬‬ ‫در این فیلم س��ام درخش��انی‪ ،‬پژمان جمشیدی بازیگر‬ ‫ثابت از س��ری قبلی «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف» هس��تند و حامد‬ ‫کمیل��ی‪ ،‬فرهاد ایی��ش و گوهر خیراندی��ش از بازیگران‬ ‫مطرحی هستند که به این گروه اضافه شده اند‪.‬‬ ‫قاسمخانی در دومین تجربه س��ینمایی خود فیلمی را‬ ‫ساخته که بیشتر ش��وخی با سینما و سینماگران است و‬ ‫طبق گفته خودش در جش��نواره فجر‪ ،‬قصد دارد قسمت‬ ‫سوم ان را هم برای تمام شدن قصه ی «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف»‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫محسن چگینی تهیه کننده فیلم سینمایی «خوب‪ ،‬بد‪،‬‬ ‫جلف‪ »۲‬در گفت وگو با روزنامه‬ ‫با اش��اره به اکران‬ ‫این فیلم در نوروز ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬فیلم ما تابستان امسال اماده‬ ‫نمایش بود و حتی یکبار هم نسبت به اکران ان در فصل‬ ‫پاییز اقدام کردیم‪ .‬اما به دلیل انکه ش��رایط اکران در ان‬ ‫زمان مناسب نبود از نمایش فیلم منصرف شدیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حضور در جش��نواره فیل��م فجر گفت‪:‬‬ ‫حض��ور در جش��نواره فیلم فج��ر برای تبلی��غ هر فیلمی‬ ‫مفید اس��ت‪ .‬ما توانستیم س��نجش خوبی نسبت به اقبال‬ ‫مخاطبان داش��ته باشیم و از هفته گذشته که فیلم اکران‬ ‫شد استقبال مخاطبان از ان هم باال رفته است‪.‬‬ ‫چگینی با اشاره به وضعیت اکران فیلم ها در سال اینده‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رسد سینمای ایران نیازمند تولید اثاری‬ ‫با محتوای شاداب تر است‪ .‬جامعه ایرانی روزهای تلخی را‬ ‫پشت سر گذاشته است و نیازمند تقویت سینمای کمدی‬ ‫و حضور پررنگ این فیلم ها در ترکیب اکران س��ال اینده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در حال و هوای جنوب شهر‬ ‫دیگر فیلمی که از جش��نواره به اکران نوروزی رس��یده‪،‬‬ ‫«شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت است‪.‬‬ ‫کارت ک��ه بیش��تر بخاطر فیلم های کوتاه و مس��تندش‬ ‫شناخته می شد‪ ،‬در نخستین تجربه سینمایی خود تندیس‬ ‫بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران را در جش��نواره امس��ال‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫جواد عزتی که بخاطر نادیده گرفته ش��دن بازی اش در‬ ‫این فیلم همچنان یکی از س��وژه های حاشیه ای جشنواره‬ ‫اس��ت در این فیلم بازی کرده و در کنار او همسرش مه لقا‬ ‫باقری هم به همین عنوان حضور دارد‪.‬‬ ‫امیر اقایی دیگر بازیگر «ش��نای پروانه»سیمرغ بلورین‬ ‫بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در جشنواره دریافت کرد‬ ‫و طن��از طباطبایی هم جای��زه بهترین بازیگر نقش مکمل‬ ‫زن را گرفت‪.‬‬ ‫پانت��ه ا بهرام‪ ،‬علی ش��ادمان‪ ،‬ناهید مس��لمی و علیرضا‬ ‫داودنژاد دیگر بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫محمد کارت کارگردان جوان این اثر در نشس��ت خبری‬ ‫فیل��م در زمان جش��نواره درباره این فیل��م گفت‪ :‬فرایند‬ ‫س��اخت این فیلم به ش��دت پیچی��ده بود و ش��رایط ان‬ ‫سخت بود‪ .‬ما ‪ 8‬ماه منسجم روی فیلمنامه کار کردیم و با‬ ‫شخصیت ها زندگی کردیم‪ .‬ما روایت های مختلف را تجربه‬ ‫و سکانس ها را بازنویسی کردیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬من با این فضا غریبه نیس��تم و در‬ ‫ش��هرهای مختلف و جنوب ش��هر فیلم ساختم و می توانم‬ ‫بگویم که تجربه س��ی و اندی سال پشت ساخت این فیلم‬ ‫ب��ود‪ .‬تک تک ادم ه��ای حاضر در فیلم بهترینش��ان را رو‬ ‫کردند و این جو باعث ش��د که االن ببینیم هر کسی قاب‬ ‫خود را شکس��ته و نقش جدیدی را خلق کرده اس��ت و یا‬ ‫تجربه جدیدی را امتحان کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«الله» پرحاشیه‬ ‫اما ‪ 4‬فیل��م دیگر اکران نوروزی از میان اثار جش��نواره‬ ‫نیستند که البته یا متقاضی نبودند یا توسط هیات انتخاب‬ ‫پذیرفته نشدند‪.‬‬ ‫«الله» به کارگردانی اسداهلل نیک نژاد از جمله فیلم های‬ ‫متقاضی ش��رکت در جشنواره سی و هشتم فجر بود که به‬ ‫دلیل تمام نش��دن مراحل فنی نظر هیات انتخاب را جلب‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫البته تورج منصوری تهیه کننده فاز دوم این فیلم پیش تر‬ ‫گفته بود‪ :‬ایمان دارم که «الله» فروش خیلی خوبی خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬تماش��اچی با ان ارتباط بسیار گرم و خوبی برقرار‬ ‫خواه��د کرد و قطع��ا اگر غیر از این ب��ود قبول نمی کردم‬ ‫بخش دوم این پروژه را با همه مسائل و مشکالتش بپذیرم‪.‬‬ ‫«الله» فیلمی است که به دلیل مشکالت و حاشیه هایی‬ ‫که در موضوع مالکیت ان پیش امد‪ ،‬هش��ت سال ساخته‬ ‫شدنش طول کش��ید‪ .‬در واقع از سال ‪ ۹۲‬که فیلمبرداری‬ ‫«الله» ب��ه تعلیق درام��د‪ ،‬کارگردانش اس��داهلل نیک نژاد‬ ‫در صدد ادامه س��اخت ان بود ک��ه در نهایت مرحله دوم‬ ‫فیلمبرداری با تهیه کنندگی ت��ورج منصوری که مدیریت‬ ‫فیلمبرداری را هم از ابتدا برعهده داش��ت ش��روع ش��د و‬ ‫مهرماه به پایان رسید‪.‬‬ ‫س��اخت فیلم «الل��ه» در مرحله اول ب��ه تهیه کنندگی‬ ‫پروان��ه پرتو ب��ود و فیلمبرداری ‪ ۴۰‬درص��د باقی مانده به‬ ‫تهیه کنندگی تورج منصوری انجام شد‪.‬‬ ‫این فیل��م دربار ه «الل��ه صدیق» یک��ی از قهرمان های‬ ‫اتومبیل ران��ی ایران اس��ت‪ .‬در این فیلم س��ارا امیری (در‬ ‫نقش الله)‪ ،‬ایرج نوذری‪ ،‬سینان تازچو‪ ،‬نیکی کریمی‪ ،‬سام‬ ‫قریبیان‪ ،‬همایون ارش��ادی‪ ،‬پیام اینالویی‪ ،‬محمود اردالن‪،‬‬ ‫امیرعلی دانایی و محمد صادقی از جمله بازیگران هستند‪.‬‬ ‫تورج منص��وری تهیه کننده فیلم س��ینمایی «الله» به‬ ‫دیگ��ر فیلم اک��ران ن��وروزی اخرین س��اخته داریوش‬ ‫مهرجویی اس��ت که متقاضی شرکت در جشنواره فجر هم‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫«المین��ور» به کارگردان��ی مهرجوی��ی و تهیه کنندگی‬ ‫رضا درمیشیان اس��ت که علی نصیریان‪ ،‬پردیس احمدیه‪،‬‬ ‫سیامک انصاری‪ ،‬بیتا فرهی‪ ،‬علی مصفا‪ ،‬مهرداد صدیقیان‪،‬‬ ‫بهناز جعف��ری‪ ،‬کاوه افاق‪ ،‬امراهلل صاب��ری‪ ،‬رضا داودنژاد‪،‬‬ ‫دیب��ا زاهدی‪ ،‬س��یامک ادیب‪ ،‬محمد رضا ش��هبانی نوری‪،‬‬ ‫ش��راره رنجبر‪ ،‬محمدجواد جعفرپور‪ ،‬مهرنوش ذوالفقاری‪،‬‬ ‫محمد ه��ادی عطایی‪ ،‬مهدی مرتضایی‪ ،‬یاس��من کوزه گر‪،‬‬ ‫هوم��ن بهزادی‪ ،‬هانا وارس��ته‪ ،‬س��بحان خس��روی‪ ،‬احمد‬ ‫یاوری‪ ،‬فرهاد ریش سفیدی‪ ،‬علی بلوردی و فریماه فرجامی‬ ‫در ان بازی کرده اند‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم هنگام س��اخت باب��ت س��رمایه گذاری دچار‬ ‫حاش��یه هایی ش��د و گفت ه می ش��د همین ها زمینه س��از‬ ‫دلخوری مهرجویی از مسئوالن سینمایی و تمایل نداشتن‬ ‫برای شرکت در جشنواره شده است‪ .‬گویا «المینور» برای‬ ‫س��اخت متقاضی مش��ارکت یا همراهی بنیاد س��ینمایی‬ ‫فاراب��ی بوده ولی نامه ای از این بنیاد به دس��ت تهیه کننده‬ ‫می رس��د که در ان درج ش��ده بود درخواست انها پس از‬ ‫بررس��ی س��وابق کارگردان یعن��ی مهرجویی پاس��خ داده‬ ‫می شود‪ .‬همین موضوع حاش��یه های زیادی را پیش اورد‬ ‫و گ��روه «المینور» بدون هیچ حمای��ت دولتی فیلم خود‬ ‫را ساختند‪.‬‬ ‫«هاروی واینستین»‬ ‫محکوم شد‬ ‫محسن امیریوسفی‬ ‫محسن چگینی‬ ‫‹ ‹فیلمی کودکانه برای کودکان‬ ‫در می��ان فیلم های نورزوی یک فیلم کودک هم در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که پیش از این در جش��نواره فیلم کودک و‬ ‫نوجوان اصفهان به نمایش درامده بود‪.‬‬ ‫«بازی��وو» ب��ه کارگردان��ی امیرحس��ین قهرای��ی و‬ ‫تهیه کنندگ��ی غالمرضا موس��وی با بازی ب��رزو ارجمند‪،‬‬ ‫پژمان بازغی‪ ،‬محمدرضا هدایتی‪ ،‬لیندا کیانی‪ ،‬رضا شفیعی‬ ‫جم و س��حر زکریا ساخته شده که از مدت ها قبل در صف‬ ‫اکران است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قهرایی کارگردان فیلم «بازیوو» با اشاره به‬ ‫ساخت فیلم برای کودکان گفت‪ :‬پیام فیلم باید به صورت‬ ‫غیر مس��تقیم و در قالب تکنیک های سینمایی به کودک‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫قهرای��ی با بیان این که فیلم محصول کار تیمی اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما مجبوریم با تکنیک سینما‪ ،‬موزیک و شادی پیام‬ ‫خود را ب��ه صورت غیر دیکته ای ب��ه مخاطب خود انتقال‬ ‫دهیم‪ .‬توجه به روحیات و س��رگرمی ک��ودکان‪ ،‬محوریت‬ ‫نقش خانواده‪ ،‬ایجاد روحیه امید و تالش در کودکان هدف‬ ‫و پیام های فیلم بود‪.‬‬ ‫قهرایی با بیان این که مخاطب فیلم کودک و نوجوان ‪۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬ساله است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هدف ما این بود در این فضا‬ ‫و فش��ارهای زندگی کودک و نوجوان ما دو ساعت شاد در‬ ‫سینما داشته باشد و استراحت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قسمت دوم یک فیلم ‪ ۱۳‬سال بعد‬ ‫اما اخری��ن فیلم اکران ن��وروزی «زن ها فرش��ته اند‪»۲‬‬ ‫حس��ین فرحبخش اس��ت که چند سالی اس��ت فیلمی را‬ ‫به کارگردانی خودش روی پرده نداش��ته اس��ت‪ .‬او س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬فیل��م «زن ها فرش��ته اند» را به کارگردانی ش��هرام‬ ‫شاه حس��ینی تهیه ک��رد‪ ،‬اما حاال نس��خه دوم این فیلم را‬ ‫خودش کارگردانی کرده که به زودی در س��ینماها اکران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در نس��خه قبلی این فیلم امی��ن حیایی‪ ،‬نیکی کریمی‪،‬‬ ‫مهتاب کرامتی و محمدرضا شریفی نیا بازی می کردند ولی‬ ‫از قسمت جدید اطالعات موثقی منتشر نشده است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرح بخ��ش کارگ��ردان فیل��م «زن ه��ا‬ ‫فرش��ته اند‪ »۲‬در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به اکران این‬ ‫فیلم گفت‪ :‬این فیلم در ادامه منطقی نس��خه نخست این‬ ‫فیلم است که حدود ‪ ۱۳‬سال پیش شهرام شاه حسینی ان‬ ‫را کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬فض��ای فیل��م فض��ای خ��وب و‬ ‫س��رگرم کننده ای اس��ت و م��ا معتقدیم فیلم بای��د بتواند‬ ‫مخاطب را به سینما بکش��اند‪ .‬البته اولویت های اخالقی و‬ ‫خانوادگی در ساخت فیلم های سرگرم کننده همواره برای‬ ‫من دارای اهمیت بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اکران فیلم ها در نوروز ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫با وجود مش��کالتی که بیم��اری کرونا ایجاد کرده اس��ت‬ ‫فیلم های سینمایی روی پرده دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫تورج منصوری‬ ‫محمد کارت‬ ‫امیرحسین قهرایی‬ ‫محمدحسین فرح بخش‬ ‫دادگاه «منهت��ن» س��رانجام «ه��اروی‬ ‫واینستین» ـ تهیه کننده ‪ ۶۷‬ساله امریکایی ـ را‬ ‫به جرم ازار جنسی و تجاوز محکوم شناخت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا و به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬هیات‬ ‫ژوری دادگاه منهتن «هاروی واینستین» را برای‬ ‫‪2‬اتهام از ‪ 5‬اتهام وارد شده به او محکوم دانست‬ ‫و در نهای��ت این تهیه کننده مش��هور هالیوود را‬ ‫به تحم��ل حکم ‪ ۵‬تا ‪ ۲۵‬س��ال حبس محکوم‬ ‫کرد‪« .‬واینس��تین» به جرم ازار جنس��ی درجه‬ ‫یک و تجاوز جنسی درجه ‪ ۳‬متهم شناخته شد‪.‬‬ ‫حک��م این تهیه کننده پس از گذش��ت ‪ 5‬روز از‬ ‫ش��ور اعضای هیات ژوری ک��ه از ‪ 7‬مرد و ‪ 5‬زن‬ ‫تشکیل شده بود‪ ،‬اعالم شد‪ « .‬واینستین» عالوه‬ ‫بر محکوم شدن به ‪ ۵‬تا ‪ ۲۵‬سال حبس به جرم‬ ‫ازار جنس��ی‪ ،‬به ‪ ۱۸‬ماه تا ‪ ۴‬س��ال حبس برای‬ ‫محکومیت ب��ه جرم تجاوز هم رو به رو اس��ت‪.‬‬ ‫ماجرای رس��وایی اخالقی «هاروی واینستین»‬ ‫که اولین بار توس��ط هفته نام��ه نیویورکر فاش‬ ‫ش ‪ #Metoo‬در هالیوود را‬ ‫ش��د‪ ،‬اغ��از جنب�� ‬ ‫موجب شد که هدف ان افزایش توجه به شیوع‬ ‫سوء استفاده جنسی از زنان در سینمای هالیوود‬ ‫اس��ت‪« .‬واینستین» در ابتدا یکی از بنیانگذاران‬ ‫کمپانی «میرامکس» بود که س��اخت فیلم های‬ ‫موفق و مس��تقلی چون «داس��تان عامه پسند»‬ ‫را در کارنامه داش��ت و سپس به همراه برادرش‬ ‫«ب��اب» در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬کمپانی فیلمس��ازی‬ ‫«واینس��تاین» را راه ان��دازی کردن��د‪ .‬وی برای‬ ‫تهیه کنندگ��ی فیل��م «شکس��پیر عاش��ق» در‬ ‫س��ال ‪ 1377‬موفق به کس��ب جایزه اسکار شد‬ ‫و همچنین ب��رای تهیه کنندگی تعداد زیادی از‬ ‫نمایش ها ‪ 7‬بار برنده جایزه تونی شده است‪.‬‬ ‫کرونا ضبط « ماموریت‬ ‫غیرممکن» را متوقف کرد‬ ‫برنامه فیلمبرداری س��ری جدید از مجموعه‬ ‫ت غیرممکن » ک��ه قرار بود‬ ‫فیلم ه��ای « ماموری ‬ ‫طی س��ه هفته در « ونیز » انجام ش��ود به دلیل‬ ‫شیوع ویروس « کرونا» در ایتالیا متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬‬ ‫یک س��خنگوی اس��تودیو «پارامونت پیکچرز»‬ ‫درب��اره تصمی��م توقف فیلمب��رداری این پروژه‬ ‫س��ینمایی در بیانیه ای اعالم کرد‪« :‬در راستای‬ ‫انجام اقدامات پیش��گیرانه‪ ،‬ب��رای حفظ امنیت‬ ‫و س�لامت اعض��ای گ��روه و برای هم��کاری با‬ ‫تالش ه��ای مقام��ات محل��ی ب��رای جلوگیری‬ ‫از ازدح��ام جمعی��ت در راس��تای جلوگیری از‬ ‫ش��یوع «کرون��ا»‪ ،‬ما نی��ز برنامه خ��ود را برای‬ ‫ضبط س��ه هفته ای در «ونیز» تغییر می دهیم‪».‬‬ ‫ تام کروز که در نقش اصلی این فیلم س��ینمایی‬ ‫ب��ازی خواهد کرد‪ ،‬برای فیلمب��رداری در ایتالیا‬ ‫حضور نداشت‪.‬‬ ‫قرار اس��ت عالوه بر تام کروز ‪ ،‬ربکا فرگوسن‪،‬‬ ‫نی��کالس هولت‪ ،‬هایلی اتول ‪ ،‬ش��یا ویگهام ‪ ،‬پام‬ ‫کلمنتیئ��ف و هنری چرنی نی��ز در جدیدترین‬ ‫س��ری از فیلم های «ماموری��ت غیرممکن» به‬ ‫ایفای نقش بپردازند‪.‬‬ ‫اخبار روز‬ ‫در حالی باالخره پس از گذشت یک هفته از موعد اعالم‬ ‫نام فیلم های اکران نوروزی‪ ،‬اسامی ‪ ۷‬فیلم اکران نوروزی‬ ‫اعالم ش��د که به نظر می رس��د ترکیب فیلم های امس��ال‬ ‫می تواند مخاطبان بیشتری را به سالن سینما بکشاند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محس��ن امیریوسفی رئیس شورای‬ ‫صنفی نمای��ش و عضو ش��ورای اکران نوروزی س��ازمان‬ ‫س��ینمایی درباره فیلم های اکران نوروزی گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫دوش��نبه ‪ ۵‬اسفند مقرر شد فیلم س��ینمایی «بازیوو» به‬ ‫کارگردان��ی امیرحس��ین قهرایی در س��رگروه باغ کتاب‪،‬‬ ‫«الله» به کارگردانی اس��داهلل نیک نژاد در سرگروه ماندانا‪،‬‬ ‫«ش��نای پروانه» به کارگردانی محمد کارت در س��رگروه‬ ‫مگامال‪« ،‬المینور» ب��ه کارگردانی داریوش مهرجویی در‬ ‫س��رگروه کورش‪« ،‬پسرکشی» به کارگردانی محمدهادی‬ ‫کریمی در س��رگروه ای��ران مال‪ ،‬و «زن ها فرش��ته اند‪»۲‬‬ ‫ب��ه کارگردانی ارش معیریان در س��رگروه ایران به عنوان‬ ‫فیلم های اکران نوروز ‪ ۹۹‬روی پرده بروند‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬خوب بد جلف؛ ارتش سری» به کارگردانی‬ ‫پیمان قاس��م خانی هم پی��ش از این در س��رگروه ازادی‬ ‫نمایش خود را اغاز کرده اس��ت که ج��زو همین ترکیب‬ ‫اکران نوروزی محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گفته امیریوسفی سرگروه فیلم ها هم به صورت قرعه‬ ‫کشی معین شده و هنوز تاریخ قطعی اغاز اکران نوروز ‪۹۹‬‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در جلسه ای که امروز برگزار شد محمدمهدی‬ ‫طباطبایی ن��ژاد مدیر اداره ارزش��یابی و نظارت س��ازمان‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬منوچهر شاهس��واری مدیرعامل خانه سینما‪،‬‬ ‫محمود اربابی نماینده رئیس سازمان سینمایی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫فرجی و من به عنوان رئیس شورای صنفی نمایش حضور‬ ‫داش��تیم و مقرر شد برای فیلم های «ایند» و «به زودی»‬ ‫در سرگروه ها هفته اینده جلسه قرعه کشی برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫امیریوسفی همچنین یاداور شد‪ ۲ :‬فیلم دیگر به عنوان‬ ‫فیلم های رزور انتخاب ش��ده اند که در صورت نرسیدن هر‬ ‫کدام از این فیلم ها ان ‪ ۲‬فیلم جایگزین می ش��وند که نام‬ ‫این دو فیلم فعال نزد ما محفوظ است‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای اکران نوروزی در پاسخ به این سوال‬ ‫که چ��را فیلم س��ینمایی «دیدن این فیلم جرم اس��ت»‬ ‫که برای دومین س��ال پیاپی متقاضی اک��ران نوروز بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ترکیب فیلم های امسال هم غایب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فیلم های زیادی متقاضی اکران نوروزی بودند اما این فیلم‬ ‫جزو انتخاب های ما در شورای اکران نوروزی نبود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای صنفی نمایش در پای��ان درباره اولویت‬ ‫فیلم های جش��نواره فیل��م فجر در اکران ن��وروزی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فیلم های اکران نوروزی در اولویت بودند و بر اساس‬ ‫همین هم فیلم ها انتخاب شدند اما سعی کردیم با عدالت‬ ‫با دفاتر پخش برخ��ورد کنیم و نوع فیلم ها را هم در نظر‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫از ترکیب فیلم های اکران نوروز ‪۹۹‬‬ ‫مجسمه کیارستمی‬ ‫زیر تک درخت معروف‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 7‬اسفند ‪ 2 -1398‬رجب ‪ 26 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1477‬پیاپی‪2795‬‬ ‫کرونا؛ مسئولیت مردم‬ ‫پیشنهاد به مسئوالن‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش قیمت برخی از اقالم مربوط به پیشگیری احتمالی از ویروس کرونا‬ ‫بازدید از نمایشگاه نقاشی خط در فضای مجازی یا با وقت قبلی‬ ‫نمایشگاه نقاشی خط «زمستانه» با ارائه ‪ ۳۲‬اثر از ‪۲۸‬‬ ‫هنرمند به کیوریتوری کیارش یعقوبی تا روز جمعه ‪۹‬‬ ‫اسفند در گالری مژده برپاست‪ .‬این نمایشگاه نیز مثل‬ ‫س��ایر برنامه ها و فعالیت های هنری تحت تاثیر شیوع‬ ‫ویروس کرونا در سطح کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مژده طباطبای��ی‪ ،‬مدیر گالری‬ ‫م��ژده درباره این نمایش��گاه گفت‪« :‬زمس��تانه» یک‬ ‫نمایش��گاه گروهی خط نقاش��ی اس��ت و ما کوش��ش‬ ‫کرده ایم از نس��ل خاصی از هنرمندان نقاش��ی خط در‬ ‫این مجموعه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫همواره در مجموعه های نمایش��گاهی گالری مژده‬ ‫حضور اساتید پررنگ بوده است ولی ما در این مجموعه‬ ‫خواس��تیم اثار هنرمندان یک گروه س��نی دیگر را به‬ ‫نمایش بگذاریم‪ .‬ما احس��اس کردیم الزم است به این‬ ‫نسل توجه بیشتری شود و فرصتی در اختیار جوان ترها‬ ‫قرار بگیرد تا بتوانند خودشان را بیشتر مطرح کنند‪.‬‬ ‫طباطبایی افزود‪ :‬این نمایشگاه شامل نقاشی خط در‬ ‫تکنیک ها و ابعاد مختلف است‪ .‬سه کار حجم هم داریم‬ ‫که در ان اثار هم از فرم خوشنویس��ی ایرانی اس��تفاده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این نمایش��گاه ‪ ۲۸‬هنرمند ش��رکت‬ ‫کرده اند و ‪ ۳۲‬اثر به نمایش اس��ت‪ .‬موضوع نمایش��گاه‬ ‫ازاد اس��ت و هر هنرمند با س��بک و سیاق خودش کار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ب��ه اعتقاد من نمایش��گاه «زمس��تانه»‬ ‫نمایشگاه بسیار متنوع و جذابی است‪.‬‬ ‫مدی��ر گال��ری م��ژده درب��اره بازخورده��ا و میزان‬ ‫اس��تقبال از نمایشگاه «زمستانه» بیان کرد‪ :‬طبیعتاً به‬ ‫خاطر تعداد هنرمندان حاضر در نمایش��گاه و نگاه های‬ ‫متفاوتی که در زمینه خط نقاش��ی عرضه ش��ده است‪،‬‬ ‫انتظ��ار اس��تقبال عجی��ب و غریبی از این نمایش��گاه‬ ‫داش��تیم‪ ،‬اما متاس��فانه افتتاح نمایش��گاه همزمان با‬ ‫ش��یوع ویروس کرونا در کشور شد و ما بالفاصله شاهد‬ ‫ری��زش مخاطبان م��ان ش��دیم‪ ،‬به طوری ک��ه در روز‬ ‫افتتاحی��ه هم جمعیت کمتری به گالری امدند‪ .‬خیلی‬ ‫از بازدیدکنندگان با ماسک و وسایل پیشگیری از ابتال‬ ‫به ویروس به نمایشگاه امدند و خیلی ها اص ً‬ ‫ال نیامدند‪.‬‬ ‫طباطبای��ی در ادامه گف��ت‪ :‬ما از روز یکش��نبه که‬ ‫قضیه ش��یوع ویروس کرونا رسمی تر ش��د‪ ،‬با توجه به‬ ‫هش��دارهای وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬نمایشگاه را به صورت نیمه تعطیل دراوردیم‪.‬‬ ‫ما خودمان در گال��ری حضور داریم و از مخاطبین هم‬ ‫دع��وت می کنیم که برای بازدید از نمایش��گاه با وقت‬ ‫قبلی به گالری بیایند تا شاهد ازدحام جمعیت نباشیم‪.‬‬ ‫در کن��ار ان س��عی کرده ای��م از اینس��تاگرام و فضای‬ ‫مجازی هم برای نمایش اثار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مژده طباطبایی درباره تجربه ارائه اثار نمایشگاه در‬ ‫فضای مجازی گفت‪ :‬من فکر می کنم ارائه اثار در فضای‬ ‫مجازی می تواند اتفاق جذابی باش��د‪ .‬کما این که ما در‬ ‫پویش خیریه «تنها نیس��تیم» از طریق اینس��تاگرام‬ ‫توانس��تیم فروش چش��مگیری داشته باش��یم‪ .‬البته‬ ‫نمی دانم االن م��ردم دل و دماغی برای خرید اثر دارند‬ ‫ی��ا نه‪ ،‬چ��ون جوی که بین مردم به وج��ود امده انقدر‬ ‫س��نگین است که ما انچنان انتظار نداریم که خریدی‬ ‫در حوزه هنر صورت بگیرد‪ .‬ش��رایط‪ ،‬ش��رایط خاصی‬ ‫اس��ت و همه مضط��رب هس��تند‪ .‬طباطبایی احتمال‬ ‫تمدید زمان نمایشگاه «زمس��تانه» را رد کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه مجبور هستیم پرونده نمایشگاه «زمستانه»‬ ‫را روز جمعه نهم اس��فندماه ببندیم‪ ،‬ب��ه دلیل این که‬ ‫معلوم نیس��ت ش��رایط در هفته بعد چطور می شود و‬ ‫از طرف��ی هر چه ب��ه نوروز نزدیک تر می ش��ویم مردم‬ ‫گرفتارتر و ذهن شان مغشوش تر می شود‪.‬‬ ‫با این وجود متاس��فانه زحمت��ی که هفته ها و ماه ها‬ ‫برای جمع کردن نمایشگاه کشیده شد‪ ،‬از نظر بازخورد‬ ‫جمعیت و مخاطب بدون حاصل ماند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه «زمس��تانه» اثاری از علیرضا استانه‪،‬‬ ‫س��اناز البرزی‪ ،‬ابراهیم الفت‪ ،‬علیرض��ا بابایی‪ ،‬محمد‬ ‫بزرگی‪ ،‬بهم��ن پناهی‪ ،‬پیمان پی��روی‪ ،‬امید خاکباز‪،‬‬ ‫الهیار خوشبختی‪ ،‬افسانه درویش‪ ،‬بابک رشوند‪ ،‬هادی‬ ‫روش��ن ضمیر‪ ،‬بهروز زیندش��تی‪ ،‬علیرضا سعادتمند‪،‬‬ ‫محیا طلوع کیان‪ ،‬عذرا عقیقی بخشایش‪ ،‬رضا عمادی‪،‬‬ ‫محمدرضا عموزاد‪ ،‬علی قاسمی‪ ،‬محسن کرمی‪ ،‬احمد‬ ‫مازادی‪ ،‬فریبا نصیریان‪ ،‬س��عید نقاش��یان‪ ،‬حس��ین‬ ‫ن��وروزی‪ ،‬امی��ن هنامی و کیارش یعقوب��ی به نمایش‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه تا نهم اسفند در گالری مژده به نشانی‬ ‫سعادت اباد‪ ،‬خیابان عالمه ش��مالی‪ ،‬خیابان هجدهم‬ ‫ش��رقی‪ ،‬پالک ‪ ،۲۷‬واح��د یک‪ ،‬با تعیی��ن وقت قبلی‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫«هفت دقیقه به شلیک» منتشر شد‬ ‫تازه های سروش از ماهنامه تا نمایشنامه‬ ‫رمان پلیسی – اجتماعی «هفت دقیقه به‬ ‫شلیک» به قلم مصطفی خرامان در انتشارات‬ ‫مدرسه منتش��ر و روانه بازار نشر شد‪ .‬رمان‬ ‫«هفت دقیق��ه به ش��لیک» دو روایت از دو‬ ‫ماجرا است که همزمان با هم پیش می روند‪.‬‬ ‫اما در طول خواندن داس��تان با زندگی س��ه نفر اشنا می شوید‪ .‬عماد‪ ،‬دختر‬ ‫خبرنگار و صاحب کیف مردانه‪ .‬داس��تان در مورد پس��ری به نام عماد است‪.‬‬ ‫پدر عماد صندوقدار شرکتی بوده که به دلیل مشکالت مالی در زندان به سر‬ ‫می برد‪ .‬عماد به خاطر مش��کالت مالی می خواهد به مادرش کمک کند تا او‬ ‫بتواند زندگی اش را سر و سامان دهد‪ .‬کتاب «هفت دقیقه به شلیک» با ‪۱۰‬‬ ‫فصل در ‪ ۱۶۰‬صفحه در دسترس مخاطبان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جدیدترین ش��ماره های ماهنامه خردس��االن و‬ ‫کودکان و دو نمایش��نامه کودک اثر شهرام کرمی و‬ ‫حسین فدایی حسین از تازه ترین انتشارات سروش‬ ‫برای کودکان و نوجوانان در استانه نوروز ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫سیصدوسی وششمین ماهنامه سروش کودکان‬ ‫در سی امین سال انتشار شامل دانستنی ها‪ ،‬داستان ‪ ،‬شعر‪ ،‬چیستان‪ ،‬نمایش‪ ،‬جدول‪،‬‬ ‫معرفی کتاب‪ ،‬معرفی ورزش‪ ،‬بازی و سرگرمی هایی برای کودکان منتشر شد‪.‬‬ ‫انتشارات سروش‪ ،‬ماهنامه سروش کودکان شماره ‪ ۳۳۶‬را با مدیر مسئولی ابراهیم‬ ‫شمشیری‪ ،‬با نرخ ‪ ۱۰‬هزار تومان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫همچنین انتشارات سروش نودوسومین شماره ماهنامه خردساالن را در هشتمین‬ ‫سال چاپ این ماهنامه روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫شبکه سه تا پایان سال طنز پخش می کند‬ ‫شبکه سه سیما تا پایان سال پخش سریال و‬ ‫فیلم های سینمایی طنز را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه تعطیلی مدارس‬ ‫و دانش��گاه ها و ش��رایط پیش امده ناش��ی از‬ ‫بیماری کرونا در کش��ور‪ ،‬برنامه ریزی شبکه بر‬ ‫اس��اس نیاز مخاطب تغییر کرد‪ .‬س��ریال طنز «مرد هزار چهره» از جمله سریال‬ ‫هایی اس��ت که از این ش��بکه تکرار پخش خواهد شد‪ .‬عالوه بر پخش سریال‪ ،‬در‬ ‫ایام پایانی امس��ال نیز به صورت روزانه فیلم های طنز س��ینمای ایران از ش��بکه‬ ‫س��ه پخش خواهند شد‪« .‬مرد هزار چهره» هر روز س��اعت ‪ ۱۴‬و فیلم های طنز‬ ‫سینمایی ساعت ‪ ۱۵‬از شنبه تا پنجشنبه روی انتن شبکه سه خواهند رفت‪.‬‬ ‫البوم «فیروزه» منتشر شد‬ ‫الب��وم «فی��روزه» ب��ه اهنگس��ازی محمدرضا‬ ‫ابراهیمی در ژانر موسیقی بی کالم معاصر وارد بازار‬ ‫فروش محصوالت موسیقایی شد‪.‬‬ ‫این اثر برمبنای ساز عود طراحی شده و سازهای‬ ‫همراهی کننده در این البوم‪ ،‬محور اید ه عنوان شده‬ ‫نقش بازی می کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا ابراهیم��ی نوازنده عود‪ ،‬س��ردار سرمس��ت نوازنده اکاردئون‪ ،‬مهس��ا‬ ‫شهبازیان نوازنده قانون‪ ،‬سهیل پیغمبری نوازنده کالرینت باس‪ ،‬سینا خشک بیجاری‬ ‫نوازنده سازهای کوبه ای گروه نوازندگان البوم را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫«فیروزه» بعد از البوم های «ماهرو» و «ابان» تازه ترین اثر موسس��ه هنر موسیقی‬ ‫است که اواخر سال ‪ ۱۳۹۸‬روانه بازار شد ه است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬نکته غیر کرونایی درباره کرونا‬ ‫جعفر محمدی‪ :‬در این مطلب نمی خواهم راجع به خود کرونا‬ ‫و راه های پیش��گیری از ان بنویسم بلکه چند موضوع مرتبط که‬ ‫کمتر بدان ها توجه می شود را یاداور می شوم‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬خانه امن ترین جاس��ت‪ .‬کس��ی مبتال به کرونا می ش��ود‬ ‫که مستقیم یا غیر مس��تقیم با فرد الوده به این ویروس تماس‬ ‫داشته باشد‪ .‬وقتی در خانه هستید‪ ،‬این ارتباط به حداقل ممکن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫توصی��ه جدی می ش��ود تا حد امکان از خانه خارج نش��وید و‬ ‫بهترین استفاده را از بودن در خانه داشته باشید‪.‬‬ ‫وقت بیش��تری را در خانه با همس��ر و فرزندان و سایر اعضای‬ ‫خان��واده بگذرانید‪ .‬با همدیگر فیلم ها و س��ریال های بیش��تری‬ ‫ببینید‪ .‬چند کتاب مورد عالقه تان را انتخاب کنید و در ساعات‬ ‫طوالنی حضور در خانه از مطالعه ش��ان لذت ببرید‪ .‬سایت های‬ ‫مفید را مرور کنید‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می کنم این ایام مطالب سایت سواد زندگی را مرور‬ ‫کنید؛ واقعاً در زندگی به دردتان خواهد خورد‪ .‬برای کاس��تن از‬ ‫هر گونه ارتباط با دنیای خارج از خانه‪ ،‬غذای رستورانی سفارش‬ ‫ندهید‪.‬‬ ‫با کسانی که مدت هاست به انها زنگ نزده اید تماس بگیرید‬ ‫و گفت وگوی��ی ت��ازه کنید‪ .‬از همی��ن االن می توانید خانه تکانی‬ ‫عی��د را ش��روع کنید‪ .‬نرمش ه��ای خانگی کنید؛ ت��ا حد امکان‬ ‫ب��دن تان را گرم نگه داری��د و غذاهای مقوی‪ ،‬ب��ه ویژه انهایی‬ ‫که «ویتامین های ‪ ،A، C، D‬س��لینیوم و روی» دارند بخورید تا‬ ‫سطح ایمنی بدنتان باال برود‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬اگ��ر مدیر و تصمیم گیر هس��تید‪ ،‬تا حد امکان مجموعه‬ ‫تح��ت مدیریت تان را دورکار کنید تا هم��کاران تان بتوانند در‬ ‫خانه کار کنند‪ .‬اینترنت خیلی از کارها را از راه دور ممکن کرده‬ ‫است‪ .‬عصر ایران نیز از امروز سیاست دور کاری را در بخش های‬ ‫قابل اجرا اغاز کرده است‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬تعداد مبتالیان به خو ِد ویروس کرونا بس��یار اندک است‬ ‫ولی ش��اید بتوان گفت دهها میلیون نفر در ایران درگیر ویروس‬ ‫روان��ی کرونا هس��تند‪ .‬وج��ود اندکی اضطراب ب��رای مراقبت و‬ ‫مدیریت ضروری اس��ت ولی اس��ترس زیاد‪ ،‬ن��ه تنها کمکی به‬ ‫موض��وع نمی کند بلکه با کاهش قدرت ایمنی بدن‪ ،‬عامل ایجاد‬ ‫بیماری های روحی و روانی بعدی است‪.‬‬ ‫به مطالبی که توسط منابع با هویت نامعلوم منتشر می شوند‪،‬‬ ‫بهای��ی ندهی��د‪ .‬عده ای دنب��ال الیک و دنبال کننده و کاس��بی‬ ‫خودشان اند و گروهی هم درگیر مسائل سیاسی و باند بازی‪.‬‬ ‫مطالب��ی که م��ردم را می ترس��اند و ناامید می کن��د و منبع‬ ‫معتبری ندارند را فوروارد نکنید‪ .‬به همدیگر امید دهید و روحیه‬ ‫خود و دیگران را باال نگه دارید‪ .‬این امید البته واهی هم نیس��ت‬ ‫چون کرونا قدرت کش��ندگی کمی دارد‪ ،‬با رس��یدن فصل گرما‬ ‫دوره ش��یوع اش تمام می ش��ود و در عین حال جلوگیری از ان‬ ‫بسیار س��اده است (شستن منظم دس��ت ها با اب و صابون کار‬ ‫ساده ای است)‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬ای��ن روزه��ا‪ ،‬پزش��کان‪ ،‬پرس��تاران و س��ایر کادره��ای‬ ‫بیمارس��تانی که درگیر کرونا هستند‪ ،‬به مثابه سربازان وطن که‬ ‫در خط مقدم جنگ اند‪ ،‬برای س�لامتی همه ما تالش می کنند‪.‬‬ ‫بسیاری ش��ان در بیمارس��تان های محل کارش��ان قرنطینه اند و‬ ‫مدت هاس��ت خانواده هایشان را ندیده اند‪ .‬تعدادی از پزشکان نیز‬ ‫به خاطر تماس با بیماران‪ ،‬مبتال به کرونا شده اند‪.‬‬ ‫جا دارد به همه انها خدا قوت بگوییم و اعالم کنیم که قدردان‬ ‫و سپاسگزارشان هستیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زندگی خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫سریال می شود‬ ‫«ماه شب‪ »۱۴‬عنوان سریالی تاریخی با موضوع زندگی خواجه‬ ‫نصیرالدین طوسی است که به زودی وارد مرحله ساخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا مدیر روابط عمومی معاونت س��یما از اتمام‬ ‫نگارش فیلمنامه این سریال الف فاخر تا پایان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫مرکز س��یما فیل��م در رویکردی جدید بین اث��ار الف ویژه ای‬ ‫همچون سلمان فارسی و موسی(ع) و اثار الف عادی‪ ،‬پروژه هایی‬ ‫با عنوان الف فاخر تعریف کرده اس��ت که سریال «ماه شب‪»۱۴‬‬ ‫جزو این دسته از سریال هاست‪.‬‬ ‫هن��وز کارگردان‪ ،‬تهیه کننده و عوامل این س��ریال مش��خص‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیت شهروندی‬ ‫وقتی کرونا مس��ئله همه ماست‪ ،‬توطئه ای هم در کار نیست‪ ،‬همه کشورها درگیر‬ ‫هستند و توان و قابلیت همه حکومت ها برای مواجهه با این مسئله به نوعی کم است؛‬ ‫و قابلیت ما هم کمتر از کشورهای توسعه یافته است و باید همه با هم عمل کنیم تا‬ ‫کمتر خسارت ببینیم‪ ،‬می شود چند نکته زیر را نتیجه گرفت‪.‬‬ ‫‪ .1‬هر ش��هروند ضمن مطالبه گری از دولت و حکوم��ت برای کارامدتر بودن‪ ،‬باید‬ ‫خودش مس��ئولیت مراقبت پیش��گیرانه را بپذیرد‪ .‬اگر حکومت و دولت را پاسخگو و‬ ‫قابل اعتماد می دانید‪ ،‬ش��ما هم برای بهتر عمل کردنش همراهی کنید و اگر انها را‬ ‫پاسخ گو و غیرقابل اعتماد نمی دانید‪ ،‬بیشتر مراقب باشید زیرا در صورت ابتال و حتی‬ ‫مرگ بر اثر کرونا‪ ،‬این ناپاس��خ گوی غیرقابل اعتماد‪ ،‬کاری برای ش��ما و بازماندگان‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬شما در هر دو صورت‪ ،‬بیشتر با اصول پیشگیری همراهی کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬ایام سال نو نزدیک است‪ .‬جمعیت در بازارها خرید می کنند‪ .‬توده جمعیت برای‬ ‫انتقال این ویروس بستر مساعدی است‪ .‬یک راه پیشگیری‪ ،‬خریدهای اینترنتی است‬ ‫(مثل حضوری نیست‪ ،‬ولی از ابتال به کرونا بهتر است‪).‬‬ ‫‪ .3‬م��دارس و هر تجمع��ی را تعطیل می کنند که تحرک و هم جواری ادم ها کمتر‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر قرار باشد با تعطیلی ها همه راهی مسافرت شوند‪ ،‬بمب متحرک جمعیت‬ ‫فقط به ابزار توس��عه انتقال و جابه جایی ویروس بدل می ش��ود‪ .‬مسافرت های نوروز‬ ‫هر س��ال کش��ته های فراوان تصادفات به بار می اورند‪ .‬امسال ممکن است کرونا هم‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد به مسئوالن‬ ‫هر کش��وری ویژگی های فرهنگی‪ -‬اجتماع��ی خاصی دارد و حکومت نیز از اقتدار‬ ‫مشخصی برخوردار است‪ .‬برخی راه حل هایی که کشورهای دیگر به کار می برند ممکن‬ ‫اس��ت در ترکیب خاص الگوهای زندگی مردم و اقت��دار حکومت‪ ،‬برای ایران نتیجه‬ ‫عکس بدهد‪.‬‬ ‫تعطیلی هایی که منجر به مسافرت های میلیونی در سطح کشور شوند‪ ،‬ابزار انتقال‬ ‫ویروس خواهند شد‪ .‬تعطیلی شاید راهکاری برای سایر کشورها باشد‪ ،‬اما درخصوص‬ ‫ع��وارض ان برای ایران دقیق تر فکر کنید‪ .‬این نکت��ه درخصوص هر راهکار دیگری‬ ‫نیز صدق می کند‪ .‬بیس��ت وپنج روز به نوروز باقی مانده است‪ .‬اگر تعطیلی های نوروز‬ ‫سبب انتقال ویروس بر اثر مسافرت ها در مقیاس ملی می شوند (درست رفتاری ضد‬ ‫منط��ق قرنطینه) از همین االن ب��ه کاهش تعطیلی های نوروز‪ ،‬حتی لغو تعطیالت و‬ ‫گفت وگوی اجتماعی برای اقناع افکار عمومی فکر کنید‪ .‬پیش��نهاد می کنم یک تیم‬ ‫«پزشکی‪-‬اجتماعی» را مامور مطالعه ابعاد اجتماعی کرونا و راهکارهای مهار بحران‬ ‫کنید‪ .‬هزینه چنین کاری در مقابل خسارات گسترده این ویروس به اقتصاد و فواید‬ ‫احتمالی این مطالعه‪ ،‬هیچ است‪.‬‬ ‫در ستایش پزشکان مبارز با کرونا‬ ‫علی نیک جو‪ :‬می دانم که در تمام پنج س��ال اخیر نه تنها‬ ‫از س��وی حاکمیت نخبه س��وز‪ ،‬بلکه از طرف بخشی از پدرها و‬ ‫مادرها و برادران و خواهره��ای خودمان چقدر تحت اتهامات‬ ‫ناروا قرار گرفتید و چه پروپاگاندای غیر منصفانه ای علیه ش��ما‬ ‫ش��کل گرفت‪ .‬اما رفقا؛ ام��روز نیک واقفم که چگونه به رغم دل‬ ‫دردمن��د و ذهنی زخم��ی‪ ،‬در پی پیش��گیری و درمان مردم‬ ‫مظلوم و رنجور و مضطربی هس��تید که با یک س��رفه ایش��ان‬ ‫ممکن اس��ت به کرونا مبتال ش��وید‪ .‬همچنان که همین االن یاران ش��فیق ما که در خط‬ ‫مقدم جهت حفظ سالمت مردم تالش کردند‪ ،‬خانواده خویش را از وجود پر برکت خویش‬ ‫محروم ساخته اند و جان شیرین خود را از دست داده اند‪ .‬همین حاال همکاران دیگری در ‬ ‫ای سی یو بستری شده اند و مشخص نیست سیر بیماری این عزیزان به کدام سو میل کند‪.‬‬ ‫تاریخ این دیار و وجدان جمعی یک روز خواهد دانس��ت شما در این روزگار چگونه با رفتار‬ ‫ایثارگرانه و مس��ئوالنه خود و با به خطر انداختن جان جهان افزای خود برتن بیمار و نزار و‬ ‫نحیف جامعه ای ردای عافیت پوشاندید‪ .‬دست تک تک شما را می بوسم‪.‬‬ ‫موکول شدن زمان نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫به بعد از ماه رمضان‬ ‫دبیر شورای سیاست گذاری و سخنگوی سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران از تغییر زمان برگزاری این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت‪ :‬با مصوبه ش��ورای‬ ‫سیاست‪‎‬گذاری‪ ،‬سی وسومین نمایشگاه کتاب تهران بعد از ماه مبارک رمضان برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در پی اعالم بررسی تعویق زمان برگزاری سی و سومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬ایوب‬ ‫دهقان��کار گفت‪ :‬با عنای��ت به این که هدف از برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران ایجاد‬ ‫فضایی ارام و دلنش��ین‪ ،‬محیطی فرهنگی برای دوستداران و عالقه مندان به کتاب و‬ ‫کتاب خوانی و از سوی دیگر تقویت چرخه اقتصادی نشر کشور است‪ ،‬با لحاظ شرایط‬ ‫فعلی جامعه‪ ،‬ش��ورای سیاس��ت‪‎‬گذاری تاریخ ‪ ۲۶‬فروردین ‪ ۹۹‬را برای اجرای بهینه‬ ‫نمایشگاه کتاب مناس��ب ندانست و براساس مصوبه شورا‪ ،‬زمان برپایی سی وسومین‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان موکول ش��د‪ .‬او در خصوص اعالم‬ ‫تاریخ دقیق زمان برپایی نمایش��گاه نیز گفت‪ :‬شورای سیاست گذاری در جلسات اتی‬ ‫در این باره تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫چه برنامه هایی ببینیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫یادداشت‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد فاضلی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬هر کسی خواننده نوشته های من باشد می داند‬ ‫ک��ه همواره خطاب به حکمرانان جامعه نوش��ته ام و کمتر‬ ‫(ش��اید یک ب��ار) برای مواجهه با مس��ائل ای��ران‪ ،‬مردم را‬ ‫مخاطب قرار داده ام‪ .‬داستان کرونا اما متفاوت است‪ .‬تفاوت‬ ‫قضیه را در چند واقعیت باید دید‪.‬‬ ‫‪ .1‬ایران تنها کش��وری نیس��ت که با کرونا درگیر ش��ده‬ ‫است‪ .‬کشورهای توسعه یافته – از ایتالیا و فرانسه گرفته تا ژاپن و کره جنوبی – هم‬ ‫ب��ا این ویروس و ش��یوع ان درگیر هس��تند‪ .‬قابلیت حکومت در ای��ران کمتر از ان‬ ‫کشورهاست‪ ،‬اما اگر هم زیاد بود‪ ،‬باز هم درگیر می شدیم‪.‬‬ ‫‪ .2‬توطئه ای در کار نیست‪ .‬شیوع کرونا محصول جهانی شدن و ارتباطات گسترده‬ ‫بین کشورهاست که ویروس را به سرعت در جهان پراکنده می کند‪ .‬هزار نقد هم به‬ ‫حکومت و دولت وارد است‪ ،‬اما هیچ دولتی در جهان تعمدا ً ویروس پراکنده نمی کند‬ ‫و مایل به میلیاردها دالر خسارت مالی و تلفات شهروندانش نیست‪.‬‬ ‫‪ .3‬ش��یوع کرونا فقط مس��ئله حاکمیت و دولت نیست‪ .‬کرونا از جنس مخاطراتی‬ ‫اس��ت که کم وبی��ش دموکراتیک عمل می کن��د‪ .‬ویروس دموکرات وص��ف تلخ و تا‬ ‫اندازه ای واقعی برای کرونا اس��ت (اولریش بک جامعه ش��ناس المانی‪ ،‬دود و الودگی‬ ‫هوا را دموکراتیک می دانس��ت)‪ .‬تبعیض قائل نمی شود‪ ،‬هر کسی را که مستعد باشد‬ ‫می کش��د و فرقی نمی کند مس��ئول‪ ،‬اصالح طلب‪ ،‬اصولگرا‪ ،‬در قدرت یا بیرون قدرت‬ ‫باشد‪ .‬فقیر و غنی هم نمی شناسد‪ .‬کرونا به همه حق برابر برای مردن می دهد‪ .‬منتظر‬ ‫تایید صالحیت اش برای مشارکت در کشتن هم نمی ماند‪.‬‬ ‫‪ .4‬کرونا از جنس مس��ائل بدخیم اس��ت‪ ،‬یعنی سخت ترین مسائلی که بشر با انها‬ ‫گالویز می ش��ود‪ .‬بحث اش مفصل اس��ت‪ ،‬اما یک ویژگی مسائل بدخیم این است که‬ ‫برای حل انها باید با انسان های بی شماری همکاری کنید‪ .‬رویکرد اساسی حل مسائل‬ ‫بدخی��م (از چاقی کودکان گرفت��ه تا بحران در اب ه��ای زیرزمینی و همین جناب‬ ‫کروناویروس) همه با هم (در زبان انگلیسی ‪ )all together approach‬است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!