روزنامه صمت شماره 1471 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1471

روزنامه صمت شماره 1471

روزنامه صمت شماره 1471

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫انتخابات پرشور و حداکثری‬ ‫به نفع همه است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1471‬پیاپی ‪2789‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫برگشت هزینه کرد‬ ‫برای تداوم فعالیت ‬ ‫به دنبال پیوند‬ ‫معدنکاری و محیط زیست‬ ‫مسیر واردات را‬ ‫نباید بست‬ ‫غفلت ایرالین ها از‬ ‫فرصت های بازار داخلی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ورود رسمی برندهای ایرانی به بازار‬ ‫به دنبال قطع همکاری ش��رکت های ال جی و سامس��ونگ کره جنوبی با ش��رکت های‬ ‫ایرانی در ماه های گذش��ته متاثر از تحریم های امریکایی‪ ،‬اخرین تابلوهای این دو شرکت‬ ‫نیز در حال جمع اوری از س��طح شهر‪ ،‬فروشگاه ها و مغازه ها است و مشتریان می توانند از‬ ‫محصوالت جایگزین یعنی سام و جی پالس که برند ملی هستند استفاده کنند‪.‬‬ ‫موضوع مهم در این میان تداوم خدمات پس از فروش و گارانتی این ش��رکت ها اس��ت‬ ‫که رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی می گوید‪ :‬هم سامسونگ و هم ال جی تعهد‬ ‫دارند که با گارانتی سام س��رویس و گلدایران خدمات را به مردم ارائه دهند‪ .‬به گفته این‬ ‫فع��ال صنف��ی این تعهد به اتحادی��ه و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده ش��ده که تا‬ ‫‪18‬ماه گارانتی رایگان و حتی تا ‪5‬س��ال ارائه خدمات را برای کاالی خود پوش��ش دهند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگ��ی اطمینان می دهد‪ ،‬مردم نگران‬ ‫محصولی که از این برندهای کره ای دارند‪ ،‬نباش��ند چ��را که خدمات پس از فروش انها‬ ‫تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫کنسرسیوم اکتشافی‬ ‫انحصارگرا نیست‬ ‫ش روز‬ ‫گزار ‬ ‫جوالن واسطه ها‬ ‫در زنجیره فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫ضعف قوانین و تراکم فروشی‪ ،‬عامل کاهش عمر مفید ساختمان ها در کشور‬ ‫خانه هایی که کابوس کلنگ می بینند‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عمارت «روبه رو» از خانه های قدیمی تهران که کافه شده است‪/‬عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کاهش سوءاستفاده های‬ ‫سایبری‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تابلوهای سامسونگ و ال جی جمع اوری شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایجاد بازار با ارزش افزوده‬ ‫باال در صنعت چرم‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت هیچ فهرستی در انتخابات ندارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچ موقع انتخابات را زیر سوال نبرده و نخواهم برد و افتخار می کنم‬ ‫با رای مردم انتخاب شدم‪.‬‬ ‫امیدواریم مردم در انتخابات به بهترین ش��کل شرکت کنند‪ .‬به طور حتم‬ ‫انتخابات پرش��ور و حداکثری به نفع همه ما است‪ ،‬به طور حتم امریکایی ها‬ ‫از حضور حداکثری مردم خوشحال نمی شوند و خوشحالی انها در انتخابات‬ ‫حداقلی مردم است که به نفع مردم کشور ما نیز نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایجاد بازار با‬ ‫ارزش افزوده باال‬ ‫در صنعت چرم‬ ‫سیدجالل ابراهیمی‬ ‫مدیرمرکز مطالعات ایران و ترکیه‬ ‫صنعت چ��رم همواره یک��ی از ظرفیت های صادراتی‬ ‫قابل توج��ه ب��رای ایران بوده و در این بین بس��یاری از‬ ‫کش��ورها از جمله کشورهای ش��مال افریقا و اروپا بازار‬ ‫مناس��بی برای صادرات این کاال به شمار می روند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که برای توسعه صادرات به این کشورها‬ ‫باید الزاماتی را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫در حقیقت م��ا می توانیم در صنعت چرم و پوس��ت‬ ‫و کفش کش��ورهای ش��مال افریقا‪ ،‬جای��گاه باالتری را‬ ‫کسب کنیم؛ به شرط اینکه همکاری صنعتی و تجاری‬ ‫با صنعت چرم کش��ور همسایه (ترکیه) را به طور جدی‬ ‫توسعه دهیم‪.‬‬ ‫امار حاکی از ان اس��ت که ایران در تولید محصوالت‬ ‫چرمی مانند کیف و کفش و س��ایر کاالهای چرمی در‬ ‫جایگاه و ش��رایط مس��اعد و قابل قبولی ق��رار دارد؛ با‬ ‫این حال جایگاه متناس��بی در صادرات این محصوالت‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫در حالی که هر روز در تالش برای یافتن راهکارهای‬ ‫جدید به منظور حل مشکل صادرات هستیم‪ ،‬به اقالمی‬ ‫ک��ه قدرت صادراتی باالتری در انه��ا داریم توجه الزم‬ ‫نمی ش��ود و فق��ط دنبال برنامه های راهگش��ا در حوزه‬ ‫تعرفه و بخشنامه و مشکالت گمرک و‪ ...‬هستم‪.‬‬ ‫صدالبته که این موارد هم از الزامات توسعه صادرات‬ ‫اس��ت اما در غفلت ما‪ ،‬بغل گوش م��ان ترکیه در حال‬ ‫ص��ادرات صدها ه��زار دالر اقالم چرمی به روس��یه و‬ ‫اروپای شرقی و س��ایر کشورهای اروپایی است‪ ،‬چراکه‬ ‫با زمان شناس��ی مناسب برای صادرات انواع محصوالت‬ ‫چرم��ی و طراحی مده��ای جدید‪ ،‬به دنب��ال جلب نظر‬ ‫کش��ورهای ه��دف صادراتی اس��ت؛ تا انج��ا که اغلب‬ ‫شرکت های ترک با ایتالیایی ها در این صنعت همفکری‬ ‫و بازارهای مشترک ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫با این پیش زمینه‪ ،‬بد نیس��ت به امار تجارت جهانی‬ ‫کفش چرم نگاهی بیندازیم‪ .‬حجم تجارت جهانی فقط‬ ‫در حوزه کفش ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر اس��ت که ترک ها در‬ ‫این زمینه در ردیف ششم قرار دارند‪.‬‬ ‫گرچ��ه م��ا اتحادیه چ��رم و کیف و کف��ش داریم و‬ ‫نشریه های قابل قبولی هم در این حوزه منتشر می شود‪،‬‬ ‫اما محتوای نش��ریه های تخصصی ما در این زمینه تنها‬ ‫خط��اب به گروه تولیدکننده اس��ت؛ مثل اینکه عکس‬ ‫و تصوی��ر خ��ود را در اتاق خود نص��ب کنیم‪ ،‬در حالی‬ ‫که انتظار از انتش��ار چنین مجله هایی اطالع رسانی به‬ ‫بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫ترکیه ب��ه تجارت کیف و کفش و س��ایر محصوالت‬ ‫چرم انقدر بها می دهد که از سوی ‪( ITO‬اتاق تجارت‬ ‫استانبول) هر سال زوایا و گوشه های تاریک تجارت این‬ ‫نوع کاال حالجی و بررسی می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬صاحب��ان صنایع چرم ای��ران برای‬ ‫موفقیت در این حوزه باید به نیاز و نگاه نس��ل جوان و‬ ‫تولید کفش های کالس��یک به طور همزمان توجه ویژه‬ ‫داش��ته باش��ند و از مزیت س��ابقه خوب چرم ایران در‬ ‫بازارهای جهانی استفاده کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی از تحلیلگران بازاره��ای بین المللی معتقدند‬ ‫اروپای��ی که در حال پیر ش��دن اس��ت دیگر رغبتی به‬ ‫تولید کفش نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫فقط کشور ایتالیا با رقم صادراتی ساالنه ‪ ۵۵‬میلیارد‬ ‫دالر در تولید صنایع چرم و کیف و کفش‪ ،‬بیش از یک‬ ‫س��وم بازار جهان را در اختیار دارد‪ .‬ترکیه نیز سعی در‬ ‫تصاحب بازار اروپا دارد و برای بازارس��ازی در روس��یه‬ ‫نیز از هیچ اقدامی کوتاه��ی نمی کند؛ بازاری که ایران‬ ‫با کمی ت�لاش و برنامه ریزی دقیق‪ ،‬می تواند کامال ان‬ ‫را در اختیار گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای جهانی ‪ ۶۵‬درصد بازار محصوالت‬ ‫چرم��ی از جمله کیف و کف��ش در حوزه اروپا قرار داد‪.‬‬ ‫این بازارها س��االنه با قدرت خری��د ‪ ۹۷.۵‬میلیارد دالر‬ ‫تجارت بزرگی را رقم می زنند‪ ،‬به همین دلیل است که‬ ‫اتحادیه های کیف و کفش در استان های مختلف ترکیه‬ ‫با تش��کیل فدراسیون چرم و کیف و کفش‪ ،‬نگاه بسیار‬ ‫جدی و کاربردی در زمینه اموزش و تعلیم این صنعت‬ ‫در س��طح دانش��گاهی و تربی��ت طراح��ان محصوالت‬ ‫چرمی و کیف و کفش دارند‪.‬‬ ‫فقط شرکت س��رگین ‪ SERGIN‬از تولیدکنندگان‬ ‫ت��رک این محصوالت‪ ،‬گروه ‪ ۳۰۰‬نفره طراح در اختیار‬ ‫دارد و با گام های سریعی در حال طراحی برای پوشش‬ ‫بازار وسیع لباس و کفش روز و شب چرمی است‪ .‬توجه‬ ‫به تولید کفش های ورزش��ی‪ ،‬تن��وع در مدل و رنگ از‬ ‫دیگر برنامه های توسعه ای این برند به شمار می رود‪.‬‬ ‫باوجود انچه گفته شد ایران با توانایی تولید و تکمیل‬ ‫چرم به جای صدور خام ساالمبور می تواند ارزش افزوده‬ ‫باالیی را در این حوزه به دست اورد‪.‬‬ ‫برای پیشرفت در این مسیر می توان در گام نخست‪،‬‬ ‫سهم مناس��بی در بازارهای هدف همس��ایه و اتحادیه‬ ‫اروپا به ویژه حوزه جمهوری های شوروی سابق (بالکان‬ ‫و حوزه اروپای شرقی) به دست اورد‪.‬‬ ‫خان��ه اقتصاد ایران و ترکیه ام��اده ارائه طرح و نظر‬ ‫و همچنی��ن ایجاد نشس��ت و گفتم��ان رو در رو در این‬ ‫زمینه است‪.‬‬ ‫هیچ موقع انتخابات را زیر سوال نبرده و نخواهم برد‬ ‫رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه دولت‬ ‫هیچ فهرستی در انتخابات ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ‬ ‫موقع انتخابات را زیر س��وال نبرده و نخواهم‬ ‫ب��رد و افتخ��ار می کنم با رای م��ردم انتخاب‬ ‫شدم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی نهاد ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬حس��ن روحان��ی در چهاردهمین‬ ‫نشس��ت خبری خود با خبرن��گاران داخلی و‬ ‫خارج��ی اظهار کرد‪ :‬از ابت��دا نگران بودم که‬ ‫ش��رایط به گونه ای باش��د که رقاب��ت خوبی‬ ‫ش��کل نگیرد‪ .‬وقت��ی رقابت نیس��ت ممکن‬ ‫است انتخابات سالم و درست نباشد‪ .‬براساس‬ ‫گزارش وزارت کش��ور در ‪ ۴۴‬حوزه انتخابات‬ ‫رقابت��ی نیس��ت‪ .‬خوش��حالم که در بیش��تر‬ ‫حوزه ه��ا انتخاب��ات رقابتی اس��ت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دولت در انتخاب��ات هیچ دخالتی ندارد‬ ‫و هی��چ فهرس��تی به ن��ام فهرس��ت دولت و‬ ‫روحان��ی نداریم‪ .‬امیدواریم مردم در انتخابات‬ ‫به بهترین ش��کل ش��رکت کنند‪ .‬به طور حتم‬ ‫انتخاب��ات پرش��ور و حداکثری ب��ه نفع همه‬ ‫ما اس��ت‪ ،‬به طور حت��م امریکایی ها از حضور‬ ‫حداکث��ری م��ردم خوش��حال نمی ش��وند و‬ ‫خوش��حالی انها در انتخاب��ات حداقلی مردم‬ ‫اس��ت که به نفع مردم کش��ور ما نیز نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روحانی با بی��ان اینکه هیچ موقع انتخابات‬ ‫را زیر س��وال نبرده ام و نخواهم ب��رد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫انتخابات مس��ئله مهمی در کش��ور ما و یک‬ ‫رکن رکین کش��ور است‪ .‬همانطور که رهبری‬ ‫فرمودند همه ارکان کشور در واقع با انتخابات‬ ‫به طور مستقیم یا غیرمس��تقیم با رای مردم‬ ‫روی کار امده اند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مش��روعیت مقامات کشور را از لحاظ‬ ‫حقوق��ی و از لح��اظ اجتماعی ب��ا رای مردم‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬همه حرف م��ن از روز اول‬ ‫ک��ه ممکن اس��ت برخ��ی برداشت ش��ان از‬ ‫صحبت ه��ای من دقیق نباش��د‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که نگذاریم ی��ک وقتی انتخاب��ات تبدیل به‬ ‫عمل می کنند و تنها کره ش��مالی در لیست‬ ‫س��یاه اس��ت‪ .‬امیدواریم باز هم کس��انی که‬ ‫مس��ئول این کار هستند تالش کنند که این‬ ‫مسائل حل و فصل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا ضع�ف پ�ای می�ز مذاک�ره‬ ‫نخواهیم رفت‬ ‫واقعیت این است که همه ما‪ ،‬همه احزاب و جناح ها از‬ ‫این ذهنیت باید خارج ش��ویم که یک جناح‪ ،‬باید کشور‬ ‫را در اختیار داشته باشد‬ ‫انتصابات شود؛ نه اینکه االن انتصابات است و‬ ‫انتخابات نیست‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫اظهاراتش گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که همه‬ ‫ما‪ ،‬همه احزاب و جناح ها از این ذهنیت باید‬ ‫خارج ش��ویم که یک جناح‪ ،‬باید کشور را در‬ ‫اختیار داشته باش��د‪ .‬همه جناح ها‪ ،‬احزاب و‬ ‫گروه ها در حد خودش��ان ح��ق دارند و همه‬ ‫باید حضور داشته و فعال باشند و اصال معنی‬ ‫ندارد ک��ه یک جناح یا ح��زب‪ ،‬حاکم مطلق‬ ‫باشد و در کشور همه جا او باشد؛ این به نفع‬ ‫کشور نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ FATF‬در پیچ وخ�م مجم�ع‬ ‫گرفتار است‬ ‫رئیس جمهوری درباره لوایح ‪ FATF‬گفت‪:‬‬ ‫از ان چیزی که امروز پیش امده‪ ،‬متاس��فم‪.‬‬ ‫دیگر از توان دولت خارج است و انقدر در این‬ ‫زمین��ه مکاتبه کردیم‪ ،‬نامه نوش��تیم‪ ،‬حضورا‬ ‫چند بار خدم��ت رهبر معظم انقالب صحبت‬ ‫ک��ردم‪ ،‬ایش��ان به صراحت به م��ن فرمودند‬ ‫درباره لوایح دولت نظر مخالفی ندارم‪ ،‬اما این‬ ‫الیحه در پیچ و خم مجمع گرفتار شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اینک��ه گروه ویژه اق��دام مالی‬ ‫چ��ه نظری درب��اره ایران خواه��د داد و چه‬ ‫مشکالتی پیش می اید هنوز روشن نیست‪ .‬ما‬ ‫امیدواریم و همه تالش مان را انجام می دهیم‬ ‫که به لیست سیاه برنگردیم‪.‬‬ ‫اگ��ر هم چنی��ن باش��د باز دول��ت تالش‬ ‫خ��ودش را ادامه خواه��د داد‪ .‬دولت یازدهم‬ ‫بود که ایران را از لیس��ت س��یاه دراورد و به‬ ‫س��مت حل نهایی پرونده ایران می رفتیم که‬ ‫متاس��فانه باز مش��کل پرونده ای��ران در این‬ ‫لیست را داریم‪.‬‬ ‫مس��ئله ‪ FATF‬مس��ئله یک کشور و دو‬ ‫کش��ور نیس��ت و تقریبا همه کشورهای دنیا‬ ‫این قوانین را قبول کرده اند و به تعهدات شان‬ ‫تالش دولت تسهیل شرایط فعالیت سمن ها است‬ ‫دس��تیار ارتباط��ات اجتماع��ی‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬دول��ت‬ ‫همواره تالش کرده ش��رایط فعالیت‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد (س��من ها)‬ ‫را تس��هیل و ام��ور اجتماعی را بیش‬ ‫از گذش��ته ب��ه نهاده��ای اجتماعی‬ ‫غیردولتی و مردمی واگذار کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬علی‬ ‫ربیعی در دیدار جمع��ی از مدیران و نمایندگان‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد فعال در حوزه خیریه و‬ ‫امور اجتماعی با بیان اینکه امروز سمن ها نقشی‬ ‫بی بدیل در کاهش اس��یب های اجتماعی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تجربه های نوین جهانی نشان می دهد حل‬ ‫مسائل اجتماعی ازسوی خود جامعه و نهادهای‬ ‫اجتماعی و گروه های برخاس��ته از مردم سریع تر‬ ‫و با هزینه کمتری اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫دس��تیار ارتباطات اجتماع��ی رئیس جمهوری‬ ‫با تاکید بر ضرورت هموار کردن مس��یر حرکت‬ ‫و فعالیت ه��ای س��من ها‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫سیاست های اصلی دولت اقای روحانی‪ ،‬اجتماع‬ ‫محور کردن مس��ائل است و دولت همواره تالش‬ ‫کرده ش��رایط فعالیت س��ازمان های مردم نهاد‬ ‫را تس��هیل کن��د‪ ،‬دخال��ت دولت را ک��م و امور‬ ‫اجتماعی را بیش از گذشته به نهادهای اجتماعی‬ ‫غیردولتی و مردمی واگذار کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با تاکید بر اینکه‬ ‫نی��از امروز جامع��ه ایرانی به همدلی‬ ‫و در کن��ار هم قرار داش��تن بیش از‬ ‫ه��ر زمان دیگری اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هم��ه جای دنیا بس��یاری از امور‬ ‫به تشکل های مردمی سپرده می شود‬ ‫زیرا دولت ه��ا به تنهایی نمی توانند پاس��خگوی‬ ‫مسائل مختلف اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت نماین��دگان تش��کل های‬ ‫مردم نه��اد فعال در امور اجتماع��ی نیز به طرح‬ ‫مسائل‪ ،‬مش��کالت و دیدگاه های خود پرداختند‬ ‫و از دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری‬ ‫خواس��تند ت��ا رویه ه��ا و فراینده��ای دولت��ی‬ ‫به گونه ای س��امان دهی ش��ود که مانع از حرکت‬ ‫رو به جلو سمن ها (سازمان های مردم نهاد) نشود‪.‬‬ ‫نمایندگان س��من ها همچنین از دخالت های‬ ‫س��ایر س��ازمان های خارج از دولت به بهانه های‬ ‫مختلف در امور تشکل های مردم نهاد گالیه کرده‬ ‫و خواس��تار ایج��اد یک وحدت روی��ه در زمینه‬ ‫بایدها و نبایده��ا به ویژه در تعیین خطوط قرمز‬ ‫شدند که گاهی هر سازمانی برای خود تعریف و‬ ‫معیار جداگانه ای از ان دارد که فعالیت های این‬ ‫سازمان ها را کند یا حتی مختل می کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫وزارت امور خارجه‪ -‬محمدجواد ظریف در حاش��یه نشس��ت کنفرانس امنیتی مونیخ‪ ،‬با مس��رور‬ ‫بارزانی‪ ،‬نخس��ت وزیر اقلیم کردس��تان ع��راق دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬در این دی��دار طرفین عالوه بر روابط‬ ‫کش��ورمان با اقلیم‪ ،‬درباره مس��ائل عراق و س��وریه همچنین امنیت و مبارزه با تروریسم تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫طرفین درباره بازسازی داعش و فعالیت دوباره ان در عراق و افغانستان ابراز نگرانی کردند‪ .‬همچنین وزیران‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و عراق درباره مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬علی الریجانی در دیدار با حموده صباغ‪ ،‬رئیس مجلس سوریه‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و سوریه دو کشور‬ ‫برادر و دوس��ت هس��تند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬با شناخت کامل از سوریه و منطقه‪ ،‬از شما‬ ‫حمایت کردیم و همچنان حمایت خواهیم کرد و همکاری با ش��ما را یک امر تاکتیکی نمی دانیم‪ .‬حموده‬ ‫صباغ‪ ،‬رئیس مجلس س��وریه نیز در این دیدار با بیان اینکه پیوند تاریخی ایران و س��وریه ازس��وی رهبران‬ ‫دو کشور سوریه و ایران مرحوم حافظ اسد و مرحوم امام خمینی (ره) ایجاد شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬رابطه بین دو‬ ‫کشور تاکنون ادامه پیدا کرده و با خون شهدای دو ملت و مسئوالن دو کشور تقویت شده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬محمود عباسی‪ ،‬معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار هیات حقوقی و‬ ‫قضایی عراق‪ ،‬درباره پیگیری حقوقی و قضایی ترور سپهبد سلیمانی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین‬ ‫دو کشور را مطرح کرد که مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ت ملی مجلس گفت‪ :‬کل مراودات اقتصادی ما با اروپا از‬ ‫مهر‪ -‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون امنی ‬ ‫یک کشور همسایه مثل عراق کمتر است و باید ارتباط اقتصادی خود با کشورهای همسو را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫محمدجواد جمالی نوبندگانی‪ ،‬با تاکید بر ضرورت تقویت روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و همسو‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باتوجه به موضع گیری های اعالمی و بی توجهی اتحادیه اروپا به ویژه ‪ ۳‬کش��ور انگلیس‪ ،‬فرانس��ه‬ ‫و المان به تعهدات ش��ان در برجام‪ ،‬به این نتیجه می رس��یم که امریکا و اروپا از ابتدای مذاکرات هس��ته ای‪،‬‬ ‫تقسیم کاری را بین خودشان برای فشار به ایران به وجود اورده بودند‪.‬‬ ‫روحانی در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این تحریم ه��ا بی ثمر خواهد بود‪.‬‬ ‫تم��ام ه��دف امریکا این اس��ت که با فش��ار‬ ‫حداکث��ری و در حالی که مردم در س��ختی‬ ‫ف��راوان و اس��تیصال قرار گرفتن��د‪ ،‬دولت با‬ ‫ضعف برابر می��ز مذاکره حضور پیدا کند که‬ ‫این کار امکان پذیر نیس��ت و م��ا با قدرت و‬ ‫توانمن��دی و عزت در برابر دنیا س��خن حق‬ ‫خود را به صراحت بیان کردیم و می کنیم اما‬ ‫هی��چ گاه با ضعف پای می��ز مذاکره نخواهیم‬ ‫رفت؛ بنابراین مس��یر ما‪ ،‬مسیر ایستادگی و‬ ‫مقاومت و پیش��رفت در س��ال اینده خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصرار بر طرح صلح هرمز و امید‬ ‫روحانی درباره طرح پیشنهادی صلح هرمز‬ ‫ازسوی دولت و اینکه تالش های دولت و نهاد‬ ‫دیپلماسی برای تحقق این طرح چه نتایجی‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای همه جهانیان روش��ن‬ ‫اس��ت که در این منطقه صلح و ثبات‪ ،‬بدون‬ ‫مش��ارکت ایران و حضور ای��ران امکان ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثبات و صل��ح در منطقه با حضور کش��ور‬ ‫مهم و قدرتمن��دی مانند ای��ران امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری با بیان اینک��ه در مجمع‬ ‫عمومی سازمان ملل طرح صلح هرمز یا امید‬ ‫را مطرح و به همه کش��ورها پیشنهاد کردیم‬ ‫و برای دبیر کل س��ازمان مل��ل و دولت های‬ ‫منطقه این طرح ارس��ال ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طور رس��می برای سران کشورهای منطقه‬ ‫ای��ن طرح را ارس��ال ک��ردم و از هم��ه انان‬ ‫خواستم در این طرح مشارکت کنند‪.‬‬ ‫قدرتمند شدن تنها راه پیروزی در برابر دشمن است‬ ‫مع��اون وزی��ر ام��ور خارجه با‬ ‫تاکی��د ب��ر اینک��ه چ��اره ای جز‬ ‫قوی ش��دن نداری��م و این قوی‬ ‫ش��دن مولفه ه��ای مختلف��ی از‬ ‫جمل��ه توان نظام��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫م��واردی از این قبیل دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید بتوانی��م همانطور که با توان‬ ‫نظامی دش��منان را از مب��ارزه در این حوزه‬ ‫ناامی��د کردیم انها را از نظ��ر اقتصادی هم‬ ‫ناامید کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا دشمنان ما باید بدانند که‬ ‫تحریم امری بی فایده و بی حاصل خواهد بود‬ ‫چراکه کارافرینان ما با تکیه بر توان داخلی‬ ‫ما را از هر محصولی بی نیاز خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ق��درت دیپلماس��ی و مذاکراتی را از‬ ‫جمله مولفه های بس��یار مه��م عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نمایندگان هر کشور باید در مذاکرات‬ ‫توانمند ظاهر ش��ده و نیازهای مردم خود را‬ ‫رفع کنند چراکه عزت و شرف یک کشور از‬ ‫هر چیزی ارزشمندتر است‪.‬‬ ‫س��یدعباس عراقچ��ی در همایش تجلیل‬ ‫از کارافرین��ان برتر افزود‪ :‬حدود یک س��ال‬ ‫و نی��م از خ��روج امریکا از برج��ام می گذرد‬ ‫و ام��روز در همایش تجلی��ل از برترین های‬ ‫ح��وزه کارافرین��ی هس��تیم؛ ان‬ ‫هم درحالی ک��ه اماره��ا نابودی‬ ‫اقتصاد ایران را در کمتر از ‪ ۳‬ماه‬ ‫پیش بینی می کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه م��ا باید در‬ ‫مقاب��ل ای��ن فش��ارها مقاوم��ت‬ ‫می کردی��م تا ق��درت ای��ران بر‬ ‫همگان ثابت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان از هیچ‬ ‫فش��اری اجتناب نکرده و تحریم های جدید‬ ‫اضافه کردند؛ اما این کارافرینان هستند که‬ ‫با همت خود و اش��تغالزایی هر چه بیش��تر‬ ‫توان اقتصادی مضاعفی برای کش��ور ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫البته منکر کاس��تی و ضعف های موجود‬ ‫نمی ش��ویم‪ ،‬ام��ا اقت��دار ام��روز کش��ور ما‬ ‫شاهکاری است که محقق شده است‪.‬‬ ‫عراقچی تصریح کرد‪ :‬دشمنان هر فشاری‬ ‫که می توانس��تند به کش��ور ما وارد کردند و‬ ‫حتی دست به ترور قهرمانان و اسطوره های‬ ‫این ملت زدند‪ ،‬اما کش��ور ما با قدرت به راه‬ ‫خود ادامه داد‪.‬‬ ‫شهادت می دهم که بس��یاری از کشورها‬ ‫تعج��ب می کردند که چگونه زیر فش��ار این‬ ‫تحریم ها تاب اوردیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫از دوقطبی کردن فضا در همه موضوعات‬ ‫فاصله بگیریم‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه همیش��ه دانش��گاه های ما در ای��ام انتخابات جزو‬ ‫فعال ترین ه��ا بوده اند‪ ،‬بر علم اموزی به عنوان اولویت نخس��ت دانش��گاه ها تاکید کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬فضا را مناسب و ارام کنیم و از دوقطبی کردن فضا در همه موضوعات فاصله‬ ‫بگیریم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن روحانی در ایین پایانی سی وسومین جشنواره بین المللی‬ ‫خوارزمی به مقایس��ه جامعه ایرانی در بعد علمی قبل و بعد از پیروزی انقالب پرداخت‬ ‫و با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات ما علم و دانش است‪ ،‬گفت‪ :‬در مقایسه با ‪ ۴۱‬سال‬ ‫قبل مشاهده می کنیم ایران در مسیر علم و رشد دانش حرکت قابل قبولی داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گزارشی که وزیر علوم در اوایل بهمن امسال به ریاست جمهوری ارائه‬ ‫ص جهانی نواوری‪ ،‬در سال های ابتدای‬ ‫کرده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬جایگاه ایران در ش��اخ ‬ ‫دولت یازدهم ‪ ۱۲۰‬بود که این جایگاه در پایان سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۶۵‬ارتقا یافت و امسال به‬ ‫جایگاه ‪ ۶۱‬در جهان رسیده ایم‪ .‬البته اگر شرایط تحریمی نبود و وضعیت بهتری داشتیم‬ ‫بی تردید در جایگاهی باالتر قرار می گرفتیم؛ اما وضعیت فعلی و امار نشان می دهد که‬ ‫در شرایط فشار و تحریم نیز راه را گم نکردیم و مسیر را به سرعت پیمودیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ارتقای ‪ ۵۹‬پله ای جایگاه ایران در نواوری در ‪ ۶‬س��ال به این معناس��ت که مس��یر‬ ‫انقالب‪ ،‬مردم و دانش پژوهان درست بوده است‪ .‬روحانی پیش از اغاز سخنرانی خود‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۵‬برگزیده سی وسومین جشنواره بین المللی خوارزمی قدردانی کرد‪ .‬پس از قدردانی از‬ ‫برگزیدگان این جشنواره‪ ،‬برگزیدگان با رئیس جمهوری عکس یادگاری گرفتند‪.‬‬ ‫انتخابات نماد برجسته‬ ‫نقش افرینی مردم است‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬انتخابات نماد برجسته‬ ‫نقش افرین��ی م��ردم در حاکمی��ت اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬غالمحسین اس��ماعیلی در نشست هم اندیشی‬ ‫ش��ورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی با موضوع‬ ‫«ایین رونمایی و ابالغ ش��یوه نامه مش��ارکت و تعامل‬ ‫نهاده��ای مردم��ی قوه قضاییه» گف��ت‪ :‬همانگونه که‬ ‫رئی��س ق��وه قضاییه گفتند م��ردم و نهادهای مردمی‬ ‫در مکت��ب فکری و عقیدتی اس�لام و نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی نقش بسیار مهم و محوری دارند و نگرش به‬ ‫مردم در نظام اس�لامی نگرش مقطعی به ابزار سیاسی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه باور عمیق است که انتخابات نماد برجسته‬ ‫نقش افرینی مردم در حاکمیت است‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫خوش��حالم که در این مقطع حساس توفیق داشتم تا‬ ‫در ایین رونمایی و ابالغ ش��یوه نامه مشارکت و تعامل‬ ‫نهادهای مردمی قوه قضاییه حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫میانگین سنی و‬ ‫تحصیالت نامزدهای مجلس‬ ‫سخنگوی س��تاد انتخابات کش��ور تازه ترین امار و‬ ‫اطالعات از س��ن و می��زان تحصیالت نامزدهای تایید‬ ‫صالحی��ت ش��ده یازدهمی��ن دوره انتخابات مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی را اعالم کرد‪ .‬سید اسماعیل موسوی‬ ‫در گفت وگو با ایرنا گفت‪ :‬کل داوطلبان ثبت نام شده‬ ‫برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۳۳‬نف��ر ب��وده که از این تع��داد‪۷ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۷‬نف��ر تایید صالحیت ش��دند‪ .‬از میان کل تعداد‬ ‫تایی��د صالحی��ت ش��دگان‪ ۷۸۲ ،‬زن و ‪ ۶‬هزار و ‪۳۷۵‬‬ ‫نفر مرد هستند‪.‬سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره‬ ‫میزان تحصیالت نامزدهای تایید صالحیت ش��ده هم‬ ‫گف��ت‪ ۴۲۲ :‬نف��ر از نامزدها دارای تحصیالت حوزوی‬ ‫در مقاطع مختلف هستند‪ ۱۰۲۱ ،‬نفر مدرک دکتری‬ ‫دارن��د و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۰۸‬نفر هم در مقطع کارشناس��ی‬ ‫ارشد فارغ التحصیل هستند‪.‬‬ ‫شرکت در انتخابات‬ ‫وظیفه ملی همه است‬ ‫نماین��ده کلیمیان در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بی��ان اینکه ش��رکت در انتخابات وظیف��ه ملی همه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬م��ردم با حضور پرش��ور در انتخابات به‬ ‫دش��منان ثاب��ت کنند که برای انه��ا منافع ملی از هر‬ ‫چیزی مهم تر است‪ .‬سیامک مره صدق در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم با شرکت در انتخابات ضمن‬ ‫اعالم وفاداری به نظام‪ ،‬اینده خود و کشور را می سازند؛‬ ‫پس وظیفه ملی همه ما برای ساختن اینده کشورمان‬ ‫حضور پرشور در انتخابات است به ویژه در شرایطی که‬ ‫دش��منان درصدد ایجاد خطر برای کشور هستند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مردم با حضور در انتخابات به دشمنان ثابت‬ ‫می کنند ک��ه منافع ملی برای انها اهمیت دارد؛ البته‬ ‫انه��ا باید از بی��ن گزینه های موجود افرادی را انتخاب‬ ‫کنند که برای سرنوشت کشور مفید باشند‪.‬‬ ‫اعالم شماره حساب و‬ ‫نماینده مالی نامزد ها‬ ‫ستاد انتخابات کشور در اطالعیه ای از نامزدهای‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی خواست که‬ ‫شماره حساب و نماینده مالی خود را به فرمانداری‬ ‫مرکز حوزه انتخابی��ه اعالم کنند‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی وزارت کشور‪ ،‬در اطالعیه شماره ‪۱۴‬‬ ‫س��تاد انتخابات امده است‪ :‬در راستای اجرای مواد‬ ‫‪ ۷‬و ‪ ۸‬قان��ون «ش��فافیت و نظارت ب��ر تامین مالی‬ ‫فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی» به اطالع نامزدهای انتخابات یازدهمین‬ ‫دوره مجل��س ش��ورای اس�لامی می رس��اند‪ ،‬باید‬ ‫در س��ریع ترین زمان نس��بت به تعیین ی��ا افتتاح‬ ‫حس��اب نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک‬ ‫مرکزی اقدام و شماره حساب دریافتی را به همراه‬ ‫مشخصات نماینده مالی خویش به فرمانداری مرکز‬ ‫حوزه انتخابیه خود اعالم کنند‪ .‬ارائه شماره حساب‬ ‫و نماین��ده مالی به جهت ش��فافیت مالی عملکرد‬ ‫تبلیغات��ی نامزده��ا و احزاب حامی انه��ا‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت و تخلف از ان به اس��تناد م��اده (‪ )۱۱‬قانون‬ ‫یادش��ده ج��رم و دارای مجازات اس��ت‪ .‬یازدهمین‬ ‫دوره انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی و نخستین‬ ‫میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری‬ ‫جمعه‪ ۲ ،‬اسفند برگزار می شود‪.‬‬ ‫انتشار اسامی نامزدهای‬ ‫نمایندگی مجلس‬ ‫اس��امی نامزده��ای نمایندگی مجلس در سراس��ر‬ ‫کشور منتشر شد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مجموعه اگهی های‬ ‫اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی در ‪ ۲۰۸‬حوزه‬ ‫انتخابیه یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی که‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳۶‬ایین نامه اجرایی و قانون انتخابات‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی و تبصره های ذیل ان ازسوی‬ ‫فرمانداری های ذی ربط اعالم ش��ده‪ ،‬از س��وی س��تاد‬ ‫انتخابات کشور منتشر شد‪.‬‬ ‫انتخابات‬ ‫انتخابات پرشور و حداکثری به نفع همه است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫خانه هایی که کابوس‬ ‫کلنگ می بینند‬ ‫مقابله با کرونا با نانوفناوری‬ ‫خریداری ک��رد درحالی که نمونه اروپا این دس��تگاه یک‬ ‫میلیون یورو قیمت داشت‪.‬‬ ‫پس از انکه چینی ها متوجه شدند که کره ای ها دستگاه‬ ‫تولید نانوالیاف ایرانی خریداری کرده اند‪ ۱۰ ،‬دس��تگاه از‬ ‫این تجهیزات را سفارش دادند که درحال حاضر ‪ ۷‬دستگاه‬ ‫در چی��ن نصب ش��ده و در حال کار اس��ت‪ .‬عملکرد این‬ ‫تجهیزات تولید نانوالیاف به گونه ای است که درحال حاضر‬ ‫از اروپا نیز سفارش هایی برای خرید دریافت کرده ایم‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تحقیقات علمی با س��رعت برای پیدا کردن درمان بیماری کرونا در‬ ‫حال انجام اس��ت و فناوری در این میان همچون چراغی روشن بوده‬ ‫که امیدها را زنده نگه داش��ته اس��ت‪ .‬در همین راستا تقاضا برای‬ ‫ماسک نانو ایرانی برای مقابله با ویروس کرونا باال است‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقاضای باالیی در جهان برای ماس��ک نانو ایرانی برای‬ ‫مقابله با ویروس کرونا وجود دارد‪ .‬س��عید س��رکار‪ ،‬دبیر‬ ‫س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو از تقاضای بس��یار باالی‬ ‫کش��ورها برای خرید ماس��ک نان��و ایرانی ب��رای مقابله‬ ‫ب��ا وی��روس کرونا خبر داد‪ .‬این ماس��ک ها ب��ه دلیل دارا‬ ‫ب��ودن نانوالی��اف‪ ،‬قادر به مه��ار ویروس ه��ا و باکتری ها‬ ‫هس��تند‪ .‬درحال حاضر تقاضا برای ‪ ۲۰۰‬میلیون ماس��ک‬ ‫نانو ایرانی وجود دارد‪ .‬به گفته س��رکار‪ ،‬ایران یکی از نادر‬ ‫کشورهای دارای توانمندی تولید ماسک های ان‪ ۹۵‬است‪،‬‬ ‫این ماس��ک ها می توانن��د ذرات باکتری و ویروس را مهار‬ ‫کنند این در حالی اس��ت که ماسک های معمولی موجود‬ ‫در ب��ازار در برابر ویروس و باکت��ری همانند دروازه بوده‬ ‫و ای��ن عوامل بیماری زا به راحتی از این ماس��ک ها عبور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو درباره ش��رایط‬ ‫موجود در بازار بین المللی ماسک های نانو می گوید‪ ،‬چین‬ ‫یکی از تولیدکنندگان ماس��ک نانو است هرچند تعدادی‬ ‫از تجهیزات خط تولید این ماسک ها را از ایران خریداری‬ ‫کرده اس��ت‪ ۸ .‬یا ‪ ۹‬س��ال قبل ما ب��رای خرید تجهیزات‬ ‫تولید نانوالیاف به یکی از شرکت های اروپا مراجعه کردیم‬ ‫ک��ه به دلیل تحریم این دس��تگاه را به م��ا نفروختند؛ در‬ ‫نتیجه تصمیم برای ساخت این تجهیزات در داخل کشور‬ ‫گرفته و در نهایت این تجهیزات به تولید رسیدند‪.‬‬ ‫چند س��ال قبل یک ش��رکت ک��ره ای ک��ه تصمیم به‬ ‫خرید تجهیزات تولید نانوالیاف از همان ش��رکت اروپایی‬ ‫را داش��ت به دلی��ل عملکرد مناس��ب و قیم��ت پایین تر‪،‬‬ ‫دستگاه تولید نانوالیاف ایرانی را به قیمت ‪ ۳۵۰‬هزار دالر‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫لباس هوشمند‬ ‫تب نمای نوزاد‬ ‫پوشاکی است که‬ ‫به والدین این‬ ‫امکان را می دهد‬ ‫تا تب کودک خود‬ ‫را در نخستین‬ ‫دقایق بروز‬ ‫ان و به وسیله‬ ‫تغییر رنگ لباس‬ ‫متوجه شوند‬ ‫رویدادتوسعه فناوری در صنعت برق برگزار می شود‬ ‫رویداد توس��عه فناوری در صنعت برق با هدف‬ ‫ارائه ایده های فناورانه در راس��تای رفع مشکالت‬ ‫صنعت برق در صندوق نواوری و شکوفایی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در رویداد «توس��عه فناوری‬ ‫در صنعت برق»‪ ،‬بخشی از نیازمندی های صنعت‬ ‫برق کشور در حوزه های «تولید‪ ،‬انتقال و توزیع»‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫در ای��ن رویداد که با هم��کاری معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت نیرو برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و فناورانی که‬ ‫بهترین پیش��نهادها و راهکارهای فناورانه را برای‬ ‫حل مس��ائل مطروح ش��ده ارائه کنن��د‪ ،‬فرصت‬ ‫همکاری تجاری با شرکت های زیرمجموعه وزارت‬ ‫نیرو را خواهند یافت‪.‬‬ ‫ای��ن روی��داد یک روی��داد مبتنی ب��ر تقاضای‬ ‫فن��اوری اس��ت ک��ه ه��دف ان حل مس��ائل و‬ ‫پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت برق کشور‬ ‫با اس��تفاده از توانمندی و ظرفیت ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان و فناور و ایجاد همکاری تجاری بین‬ ‫این ش��رکت ها و مجموعه های تاب��ع وزارت نیرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این رویداد‪ ،‬بخشی از نیازمندی های صنعت‬ ‫برق کشور در حوزه های «تولید‪ ،‬انتقال و توزیع»‬ ‫معرفی خواهند ش��د و ش��رکت ها و فناورانی که‬ ‫بهترین پیش��نهادها و راهکارهای فناورانه را برای‬ ‫حل مس��ائل مطروح ش��ده ارائه کنن��د‪ ،‬فرصت‬ ‫همکاری تجاری با شرکت های زیرمجموعه وزارت‬ ‫نیرو را خواهند یافت‪.‬‬ ‫بخش های مختلف این رویداد شامل «نمایشگاه‬ ‫نیازمندی ه��ای صنع��ت ب��رق و توانمندی های‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان»‪« ،‬نشست های معرفی‬ ‫نیازهای فناورانه صنعت برق و جلسات حاشیه ای‬ ‫رودررو»‪« ،‬نشس��ت معرف��ی توانمندی ه��ای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان صنعت برق و جلس��ات‬ ‫حاشیه ای رودررو»‪« ،‬نشست های مذاکره تجاری‬ ‫با ه��دف همکاری های فناورانه»‪« ،‬نشس��ت های‬ ‫انتقال تجربه بین شرکت های دانش بنیان» است‬ ‫و ش��رکت در همه بخش های ب��رای عالقه مندان‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫در این رویداد ش��رکت های دانش بنیان و فناور‬ ‫صنع��ت برق ام��کان ارائه هر نوع ای��ده عملیاتی‬ ‫ب��رای مدیری��ت مصرف برق در س��اعات پیک را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫با توجه به هماهنگی انجام ش��ده بین معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت نیرو‪،‬‬ ‫ایده ها و پیشنهادات در این باره در مدت مشخص‬ ‫بع��د از رویداد جم��ع اوری و در صورت دارا بودن‬ ‫قابلیت اجرا پیش از تابس��تان ‪ ۱۳۹۹‬با مشارکت‬ ‫ارائه دهنده پیشنهاد عملیاتی خواهند شد‪.‬‬ ‫تولید اسپری های اب گریز کننده با فناوری نانو‬ ‫یکی از ش��رکت های فعال در ح��وزه فناوری نانو‪،‬‬ ‫اس��پری اب گریزکننده ح��اوی نانوذرات ب��ه بازار‬ ‫عرضه کرده اس��ت که با ایجاد پوش��ش ابگریز روی‬ ‫سطح شیشه‪ ،‬دید بهتری را برای رانندگان به ارمغان‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬یک ش��رکت فع��ال در عرصه‬ ‫فناوری نانو‪ ،‬محلولی به بازار عرضه کرده اس��ت که با‬ ‫استفاده از نانوذرات موجب ایجاد پوشش اب گریز بر‬ ‫روی شیشه شده‪ ،‬به دید بهتر راننده در روزهای برفی‬ ‫و بارانی کمک شایانی می کند‪ .‬از این اسپری می توان‬ ‫برای شیش��ه خودرو‪ ،‬کاش��ی‪ ،‬س��طوح س��رامیکی‬ ‫و شیش��ه ای در خ��ودرو‪ ،‬من��ازل‪ ،‬بیمارس��تان ها‪،‬‬ ‫س��اختمان ها‪ ،‬هتل ها و فروشگاه ها اس��تفاده کرد؛‬ ‫همچنین اس��تفاده از این اسپری دفعات شست وشو‬ ‫را کاهش داده و س��بب صرفه جوی��ی در مصرف اب‬ ‫نیز می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ظرفیت س��االنه تولید این محصول‬ ‫نانو در حدود هزار تن در س��ال اس��ت که براس��اس‬ ‫سفارش مشتریان تولید و به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن محص��ول عملک��رد باالی��ی در اب گریزی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سیستم هوش‬ ‫مصنوعی برای‬ ‫تشخیص کرونا‬ ‫‹ ‹پوشاک تب نمای انتی باکتریال‬ ‫ت��ب کردن نوزاد ممکن اس��ت برای والدین ترس��ناک‬ ‫باش��د‪ .‬سیس��تم تنظیم دمای بدن نوزادان به دلیل تعداد‬ ‫کم غدد تولید کننده عرق‪ ،‬به اندازه افراد بزرگسال تکامل‬ ‫نیافته اس��ت و تا س��ن کمت��ر از ‪ ۲۴‬ماه ق��ادر به تنظیم‬ ‫دمای بدن خود نیس��تند و همچنی��ن نمی توانند افزایش‬ ‫دم��ا و بروز ت��ب را بیان کنند‪ .‬لباس هوش��مند تب نمای‬ ‫نوزاد پوشاکی است که به والدین این امکان را می دهد تا‬ ‫تب کودک خود را در نخستین دقایق بروز ان و به وسیله‬ ‫تغییر رنگ لباس متوجه شوند‪.‬‬ ‫ای��ن خاصیت با اس��تفاده از رنگدانه های حس��اس به‬ ‫دما(ترموکرومیک) حاصل می ش��ود ک��ه با افزایش دمای‬ ‫بدن نوزاد‪ ،‬شروع به تغییر رنگ از ابی یا صورتی به سفید‬ ‫می کن��د‪ .‬لباس نوزاد در تماس مس��تقیم با پوس��ت بدن‬ ‫و همچنی��ن محیط اطراف در مع��رض هجوم میکروب و‬ ‫باکت��ری و قارچ ها قرار می گیرد که برای س�لامتی نوزاد‬ ‫مضر اس��ت‪ .‬نانوذرات دارای یک عامل ضدمیکروبی قوی‬ ‫هس��تند که می تواند باعث از بین رفتن طیف وس��یعی از‬ ‫میکروب ها ش��ود‪ .‬اثر ضدباکتریایی به طور چشمگیری در‬ ‫بع��د نانومتری افزایش می یابد‪ ،‬به طوری که انها قادر به از‬ ‫بین بردن بیش از ‪ ۶۵۰‬نوع باکتری هستند‪ .‬با استفاده از‬ ‫اعمال پوش��ش حاوی نانوذرات بر سطح لباس نوزاد و در‬ ‫اثر واکنش با غش��ای خارجی باکتری‪ ،‬خواص ضدقارچی‬ ‫و انتی باکتریال فراهم می ش��ود‪ .‬به گزارش ستاد فناوری‬ ‫نانویک‪ ،‬ش��رکت دانش بنیان ایرانی در زنجان با استفاده‬ ‫از نانو رنگدانه های هوش��مند‪ ،‬لباس ه��ای تب نمای ویژه‬ ‫نوزاد تولید کرده است که در صورت بروز تب در کودکان‬ ‫تغییر رنگ می دهند و با اس��تفاده از اعمال پوشش حاوی‬ ‫نانوذرات خاصیت انتی باکتریال نیز دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫س��طوح دارد بنابرای��ن به ش��دت مورد اس��تقبال‬ ‫مصرف کنن��دگان قرار گرفته اس��ت به طوری که از‬ ‫کشورهای همسایه نیز مشتریانی برای این محصول‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫تولی��د این محلول اب گریز به دو صورت پایه ابی و‬ ‫پایه الکلی بوده و در این محصول از نانوذرات سیلیس‬ ‫اس��تفاده شده اس��ت که موجب رفتار اب گریزی در‬ ‫محلول می شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ای��ن اس��پری اب گریز کننده موجب‬ ‫می ش��ود که اب به صورت قطرات کروی شکل روی‬ ‫سطح شیش��ه غلطیده و به پایین شیشه سر بخورند‬ ‫و در نتیج��ه هیچ دنباله ای از اب روی شیش��ه ایجاد‬ ‫نمی ش��ود و همچنین گردوغبار روی شیش��ه را نیز‬ ‫از بی��ن می برد؛ بنابرای��ن اس��تفاده از این محصول‬ ‫می تواند میزان شست وش��وی شیشه را کاهش داده‬ ‫و در نتیج��ه مصرف اب مورد نی��از برای تمیز کردن‬ ‫شیشه را کم کند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از این محصول موجب می ش��ود تا زاویه‬ ‫تماس قطره اب روی س��طح شیش��ه از ‪ ۴۳‬درجه به‬ ‫باالی ‪ ۱۰۲‬درجه برسد‪.‬‬ ‫ش��رکت علی بابا که غول فناوری چینی ها‬ ‫است‪ ،‬یک سیستم هوش مصنوعی راه اندازی‬ ‫ک��رد که می توان��د افرادی که ت��ب دارند را‬ ‫شناسایی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فناوری هوش مصنوعی‬ ‫تاز ه راه اندازی ش��ده از س��وی این ش��رکت‬ ‫می تواند مس��افرانی که بدون ماسک هستند‬ ‫یا تب دارند را شناسایی کند‪.‬‬ ‫ه��دف از س��اخت ای��ن سیس��تم هوش‬ ‫مصنوع��ی انج��ام اقدام��ی ب��رای کنت��رل‬ ‫کروناویروس است‪.‬‬ ‫این سیس��تم هوش مصنوع��ی مبتنی بر‬ ‫فناوری های��ی از قبیل تصویربرداری حرارتی‬ ‫برای تش��خیص تب از راه دور اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫خطای سیس��تم در تش��خیص تب با تماس‬ ‫غیرمس��تقیم هم تنها ‪ ۰.۳‬درجه سانتی گراد‬ ‫است‪.‬‬ ‫یون تائ��و(‪ )Yun Tao‬مهندس الگورتیم‬ ‫ی که یک‬ ‫ش��رکت علی بابا اظهار ک��رد‪ ،‬زمان ‬ ‫فرد‪ ،‬مش��کوک به داشتن تب باشد‪ ،‬سیستم‬ ‫یاد شده به طور خودکار به کارمندان هشدار‬ ‫می ده��د و به س��رعت مکان مس��افر را پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫قرار اس��ت این سیس��تم هوش مصنوعی‬ ‫در مراحل نخست در برخی از فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای علی بابا و پس از ان در مکان های‬ ‫عموم��ی بیش��تری همچون بیمارس��تان ها‪،‬‬ ‫ایس��تگاه های راه اه��ن و مترو ب��ه کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رونق فناوری های گوناگون در چین سبب‬ ‫ش��ده که این کشور از موجی از نواوری های‬ ‫فناورانه برای نبرد با کروناویروس از کیت های‬ ‫ازمایشی س��ریع گرفته تا ردیاب های جدید‬ ‫دما اس��تفاده کند؛ عالوه بر علی بابا‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ش��رکت های فناوری دیگ��ر در چین هم‬ ‫سیس��تم های هوش مصنوعی غربالگری تب‬ ‫توسعه داده اند‪.‬‬ ‫ترمیم بافت اسیب دیده‬ ‫قلب با کمک پلیمر‬ ‫پژوهش��گران کالج ترینیتی دوبلین ایرلند‬ ‫در مطالعه جدیدش��ان موفق به توس��عه پچ‬ ‫پلیمری رس��انایی ش��ده اند که به وسیله ان‬ ‫می توانن��د بافت های اس��یب دی��ده قلب را‬ ‫ترمیم کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بعد از وقوع حمله قلبی‪،‬‬ ‫برخ��ی از بافت ه��ای نبض دار ب��ا بافت های‬ ‫اسیب دیده غیرضربان دار جایگزین می شوند‬ ‫که ای��ن موضوع عملک��رد قل��ب را به خطر‬ ‫می اندازد‪ .‬با این حال پژوهش��گران ایرلندی‬ ‫موفق به توسعه یک پچ شده اند که به وسیله‬ ‫ان می ت��وان این بافت ه��ا را ترمیم کرد‪ .‬پچ‬ ‫یاد شده از یک پلیمر کششی رسانا که روی‬ ‫ان با مش��ی(الیه توری فلزی) از یک پلیمر‬ ‫الکتریکی مج��زا به نام پلی پیرول پوش��انده‬ ‫ش��ده و این کار به وسیله یک فرایند موسوم‬ ‫به ذوب الکترورایتنیگ انجام می ش��ود‪ .‬امید‬ ‫است که پس از قرار دادن این پچ روی قلب‪،‬‬ ‫پچ بتواند سیگنال های الکتریکی سلول های‬ ‫قلبی اطراف را برداش��ته و سیگنال های انها‬ ‫را در بین ش��کاف های زخ��م منتقل کرده و‬ ‫همراه با قلب‪ ،‬انقباض و انبساط داشته باشد‪.‬‬ ‫تاکنون این ازمایش روی قطعات جدا شده از‬ ‫بافت بدن حیوانات ازمایش شده است‪.‬‬ ‫ابداع ربات اموزشی‬ ‫از سوی استارت اپ چینی‬ ‫یک استارت اپ چینی‪ ،‬ربات جدیدی ارائه‬ ‫داده اس��ت که می تواند اموزگار خوبی برای‬ ‫یاد دادن نحوه برنامه نویسی رایانه به کودکان‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬یک اس��تارت اپ‬ ‫چینی رباتی س��رگرم کننده و هوشمند ارائه‬ ‫داده که می تواند برنامه نویسی را به کودکان‬ ‫ام��وزش ده��د‪ .‬این ربات که بی��ش از ‪۲۰۰‬‬ ‫واکن��ش دارد‪ ،‬می توان��د به عض��و جدید هر‬ ‫خانواده ای تبدیل ش��ود‪ .‬این ربات موس��وم‬ ‫به «کلیک ب��وت» می تواند گوش بدهد‪ ،‬فکر‬ ‫کند و حتی واکنش داشته باشد‪ .‬او می تواند‬ ‫ام��وزگار خوب��ی باش��د و ام��کان یادگیری‬ ‫سرگرم کننده را فراهم کند‪ .‬کاربر می تواند با‬ ‫سر هم کردن قطعات کلیک بوت‪ ،‬ربات خود‬ ‫را بسازد و جهت حرکت را برای ان مشخص‬ ‫کن��د‪ .‬کلیک ب��وت‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬تنظیم‬ ‫متفاوت دارد؛ در نتیجه کاربر می تواند ان به‬ ‫صورت دلخواه تنظیم کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کرونا نام دس��ته بزرگی از ویروس ها اس��ت که دستگاه‬ ‫تنفس��ی انس��ان را درگیر می کند‪ .‬دوره نهفتگی نس��بتا‬ ‫طوالن��ی این بیماری تنفس��ی مرگبار از چن��د روز تا دو‬ ‫هفته متغیر اس��ت و همین امر موجب می شود مبتالیان‬ ‫ت��ا پیش از بروز عالئمی چون تب و تنگی نفس به مراکز‬ ‫درمانی مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫این ویروس برخالف ویروس سارس که در سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫خورش��یدی در چین شیوع پیدا کرد و پس از سرایت به‬ ‫‪ ۲۶‬کشور جهان ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر را مبتال کرد‪ ،‬در دوره‬ ‫نهفتگی نیز از فرد به فرد قابل انتقال است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان تهدید واقعی کرون��ا را در همین قابلیت‬ ‫شیوع و انتشار گسترده ان می بینند‪.‬‬ ‫ش��یوع این ویروس از ش��هر ووهان چین اغاز ش��د اما‬ ‫اکنون در حال س��رایت به س��ایر کش��ورها است و اعالم‬ ‫وضعیت اضطراری از س��وی س��ازمان بهداشت جهانی به‬ ‫این معناس��ت که برای مقابله با ان نیاز به تالش جهانی‬ ‫است‪ ،‬اما در این میان فناوری راه حل هایی برای پیشگیری‬ ‫و درمان بیماری ها ارائ��ه می دهد‪ .‬در مورد ویروس کرونا‬ ‫نیز فناوری نانو می تواند کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫در میان یافته های علمی به دس��ت امده در این مسیر‪،‬‬ ‫اس��تفاده از نانوم��واد یک��ی از راهبرده��ای جالب توجه‬ ‫بوده اس��ت به طوری که درحال حاضر دس��تاوردهایی در‬ ‫کشورهای گوناگون به دس��ت امده که در انها از نانومواد‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا یا س��اخت واکس��ن علیه این‬ ‫ویروس استفاده شده است؛ همچنین این روزها که درباره‬ ‫پیشگیری و راهکارهای ان بسیار تاکید می شود‪ ،‬استفاده‬ ‫از ماس��ک یکی از مواردی است که می تواند کمک کننده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه یک ش��رکت دانش بنی��ان ایرانی موفق‬ ‫به تولید ماس��ک نانویی ان‪ ۹۹‬ش��ده است‪ .‬این ماسک ها‬ ‫با اس��تفاده از فن��اوری نانوالیاف تولید می ش��وند و بازده‬ ‫بیشتری نسبت به ماسک های معمولی دارند‪ .‬ماسک های‬ ‫نانوالیاف در جذب االینده هایی که ماس��ک های معمولی‬ ‫قادر به جذب انها نیستند خوب عمل می کنند‪.‬‬ ‫تحقیق��ات علمی با س��رعت برای پیدا ک��ردن درمان‬ ‫ای��ن بیماری در حال انجام اس��ت و فناوری در این میان‬ ‫همچون چراغی روشن بوده که امیدها را زنده نگه داشته‬ ‫تبدیل کارگاهی‬ ‫دوگانه سوزها‬ ‫استاندارد نیست‬ ‫فروش امالک‬ ‫شهرداری برای خرید‬ ‫‪ ۱۳‬اتوبوس‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برگشت‬ ‫هزینه کرد‬ ‫برای تداوم‬ ‫فعالیت ‬ ‫تبدیل کارگاهی دوگانه سوزها استاندارد نیست‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‬ ‫امروز س��خن از بازار خودرو بیش��تر مربوط‬ ‫به قیمت تمام ش��ده خودرو ب��وده که تاکید‬ ‫صنعتگ��ران ب��ر این اس��ت که نبای��د فروش‬ ‫پایین ت��ر از قیمت نهایی محصول باش��د‪ .‬این‬ ‫درخواس��ت منطقی است‪ .‬قطعه س��ازان باید‬ ‫هزینه ای که می کند برگشت شود اگر این گونه‬ ‫نباش��د منجر به تعطیل��ی واحدهای صنعتی‬ ‫ش��ده و تولید متوقف می ش��ود زیرا یک تا ‪۳‬‬ ‫ماه صنعتگ��ر بتوانند از جیب خرج کند اما به‬ ‫طور قطع پس از ‪ ۵‬ماه ورشکست خواهد شد‪.‬‬ ‫ت قطعات ناش��ی از‬ ‫دلی��ل افزای��ش قیم�� ‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬نهاده های تولی��د به اضافه حقوق‬ ‫کارگ��ران و حامل های انرژی اس��ت‪ .‬بارها از‬ ‫س��وی قطعه س��ازان عنوان ش��ده اگر مبلغی‬ ‫ب��ه صنعت قطعه تزریق نش��ود این صنعت با‬ ‫مش��کالتی که دارد روز به روز کوچک تر شده‬ ‫و در نهایت تعطیل خواهد ش��د‪ .‬تاکید فعاالن‬ ‫حوزه قطعه این است که باید مطالبات معوق‬ ‫به قطعه سازان پرداخت شود تا صنعتگر بتواند‬ ‫سرمایه در گردش خود را تامین کرده و ادامه‬ ‫حیات داشته باشد‪.‬‬ ‫افزایش تیراژ تولید در شرایط تحریم باید در‬ ‫نظر گرفته شود و بدانیم وضعیت عادی نبوده‬ ‫و تزریق منابع مالی به واحدهای صنعتی فعال‬ ‫در حوزه خودرو ضروری است‪.‬‬ ‫باره��ا عنوان ش��ده قیمت خ��ودرو باید در‬ ‫حاش��یه بازار تعیین ش��ود و نبای��د ب ه حالت‬ ‫دس��توری نرخ ها پایین نگه داشته شوند‪ .‬برای‬ ‫جلوگی��ری از سوءاس��تفاده در این زمینه نیز‬ ‫به طور قطع مدیریت و نظارت الزم است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دالالن از بازار خودرو‬ ‫سود می برند‬ ‫یکی از عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬مدیریت ها‬ ‫باید به نحوی باشد که س��ود در بازار خودرو‬ ‫به خودروس��از و مصرف کننده واقعی برس��د‬ ‫اما درحال حاضر س��ود در ب��ازار خودرو فقط‬ ‫به دالالن می رس��د و این موضوع موجب بروز‬ ‫فس��اد و رانت می ش��ود‪ .‬محمدرضا منصوری‬ ‫در گفت وگو ب��ا خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬پس‬ ‫از تحریم ها عرضه خ��ودرو کاهش یافت‪ ،‬این‬ ‫موض��وع در کنار ب��ازار کاذبی که به وس��یله‬ ‫س��رمایه گذاری دالالن به وج��ود ام��د و نیز‬ ‫بدهی های خودروسازان موجب افزایش قیمت‬ ‫خ��ودرو در بازار ش��د که البت��ه این وضعیت‬ ‫تغیی��ر خواهد ک��رد‪ .‬نماینده مردم س��اوه و‬ ‫زرندی��ه در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مدیریت خودروس��ازان باید به گونه ای باش��د‬ ‫که س��ود به خود خودروس��از و مصرف کننده‬ ‫برس��د اما درحال حاضر س��ود در بازار خودرو‬ ‫فقط به دالالن می رسد و این موضوع موجب‬ ‫بروز فساد و رانت می شود‪.‬‬ ‫منصوری گفت‪ :‬سیاس��ت های دس��توری‬ ‫در حوزه صنعت و ب��ازار خودرو تا این لحظه‬ ‫پاسخگو نبوده و سامان بخشیدن به این حوزه‬ ‫نیازمند مدیریتی اس��ت که موضوع را به طور‬ ‫مس��تمر پیگیری کند؛ باید بازنگری هایی در‬ ‫حوزه فروش انجام ش��ود تا خودرو به صورت‬ ‫معقول به دست مصرف کننده واقعی برسد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬ازادسازی قیمت باید‬ ‫با کار کارشناس��ی و به ش��کل درس��ت انجام‬ ‫ش��ود تا س��ود در بازار خودرو به خودروساز و‬ ‫مصرف کننده واقعی و نه دالل برسد‪.‬‬ ‫طرح تبدیل‬ ‫پژو‪ ۲۰۶‬صندوقدار و‬ ‫سمند‪ EF7‬دوگانه سوز‬ ‫ثبت نام کنن��دگان پ��ژو ‪ ۲۰۶‬صندوق��دار و‬ ‫سمند ‪ EF7‬دوگانه سوز می توانند خودروهای‬ ‫خ��ود را با س��ایر مدل های اعالمی از س��وی‬ ‫ایران خودرو جایگزین کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادانالین‪ ،‬گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو برای تعهدات دو خودرو س��مند‪۷‬‬ ‫‪ EF‬دوگانه س��وز با موعد تحوی��ل ابان‪ ،‬اذر و‬ ‫دی س��ال جاری و همچنین برای خودرو پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬صندوقدار با موعد تحویل ش��هریور‪ ،‬مهر‬ ‫و ابان امس��ال‪ ،‬شرایط تبدیل با موعد تحویل‬ ‫فوری ارائه کرده اس��ت و مشتریان می توانند‬ ‫به ج��ای خ��ودرو ثبت نام��ی خ��ود‪ ،‬دو خودر‬ ‫پژوپارس دوگانه س��وز یا پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استاندارد تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز در حال تدوین است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دیروز دوش��نبه ‪ ۲۸‬بهمن ‪ ۹۸‬نشست خبری پایان‬ ‫سال سازمان ملی استاندارد با حضور نیره پیروزبخت‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان به همراه معاون��ان وی در محل این‬ ‫س��ازمان برگزار شد‪ .‬در این نشس��ت رئیس سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد با اعالم اینکه اس��تانداردهای تبدیل‬ ‫خودروهای بنزینی به گازس��وز تدوین ش��ده است و‬ ‫در انتظار تایید کمیته ملی این اس��تانداردها هستیم‪،‬‬ ‫تبدیل کارگاهی ای��ن خودروها را به لحاظ مولفه های‬ ‫استاندارد رد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری مولفه های استاندارد‬ ‫نیره پیروزبخت‬ ‫تمام تبدیل های‬ ‫کارگاهی در‬ ‫حوزه دوگانه سوز‬ ‫کردن خودروهای‬ ‫بنزینی از نظر‬ ‫سازمان ملی‬ ‫استاندارد‬ ‫مورد تایید‬ ‫نبوده و بدون‬ ‫استاندارد در‬ ‫حال انجام است‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫به گزارش‬ ‫مل��ی اس��تاندارد در ابتدای نشس��ت با بی��ان اینکه‬ ‫س��ازمان‪ ،‬نهادی نظارتی و فرابخش��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جایگاه این س��ازمان به گونه ای تعریف شده است که‬ ‫بای��د همه نهادهای اجرایی‪ ،‬مق��ررات فنی خود را به‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ارائه داده تا این مولفه های‬ ‫فنی به استانداردهای موضوعی کشوری تبدیل شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬م��ا به وس��یله نهاده��ای اجرای��ی‪ ،‬همه‬ ‫متصدی��ان ام��ور را به کم��ک طلبیده ایم و اس��اس‬ ‫بس��یاری از فعالیت های خود را بر پایه این همکاری‬ ‫بنا گذاشته ایم‪ .‬یکی از مهم ترین فعالیت های سازمان‬ ‫ی با سایر نهادهای اجرایی‪،‬‬ ‫ملی اس��تاندارد در همکار ‬ ‫برنامه ری��زی برای تغییر برخ��ی رویکردها در تدوین‬ ‫استانداردها اس��ت و در این راستا بیشترین توجه بر‬ ‫موضوع کیفیت استانداردها است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در فض��ای خاص س��ال های اخیر‬ ‫کش��ور مس��ائلی درباره کاالهای اس��تراتژیک مطرح‬ ‫ش��ده بنابراین برنامه ری��زی ش��د و در این باره ‪۱۰۰‬‬ ‫اس��تاندارد اصلی در دستور کار قرار گرفت‪ .‬بنا داریم‬ ‫این استانداردها را مورد بازنگری قرار داده و اگر الزم‬ ‫به تجدیدنظر باشد اصالحاتی انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد درباره مولفه های‬ ‫استاندارد تجدیدنظر شده به برخی کاالها اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬خوراک دام‪ ،‬گندم و برنج در حال بررسی است‬ ‫ک��ه به زودی نتایج ان اعالم خواهد ش��د‪ .‬در روزهای‬ ‫اخیر درباره گندم موضوع های گوناگونی مطرح شده‬ ‫که درحال حاضر س��ازمان در مرحله پایانی مطالعات‬ ‫خود روی شاخص های استاندارد این کاال است‪.‬‬ ‫‹ ‹از جایگاه سوخت تا شهر بازی‬ ‫وحید مرندی مقدم‬ ‫مولفه های‬ ‫استاندارد برای‬ ‫تبدیل کارگاهی‬ ‫خودروهای‬ ‫بنزینی به‬ ‫گازسوز هفته‬ ‫گذشته تدوین‬ ‫شد که برای‬ ‫نهایی شدن و‬ ‫اجرا باید در‬ ‫کمیته ملی‬ ‫مصوب شود‬ ‫پیروزبخت در ادامه با اشاره به گران شدن نرخ بنزین‬ ‫در ماه های گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از پرس��ش هایی که‬ ‫بسیاری از رسانه ها مطرح می کنند درباره جایگاه های‬ ‫سوخت است اینکه سازمان چه برنامه هایی در این باره‬ ‫دارد؟‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد از اول فروردین ‪ ۹۸‬تا ‪۲۶‬‬ ‫بهمن ‪ ۸۰ ،۹۸‬هزار و ‪ ۸۱۳‬نازل را در سراس��ر کشور‬ ‫مورد بازرس��ی قرار داد که ه��زار و ‪ ۹۱۷‬نازل مردود‬ ‫ش��دند اما این مردودی ها منجرب��ه قطع فعالیت های‬ ‫انها نشد زیرا اعالم کردیم در صورت اصالح مشکالت‪،‬‬ ‫می توانند به چرخه مصرف برگردند‪ .‬پس از اصالح در‬ ‫صورت تایید بازرسان‪ ،‬فعالیت ها ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی اس��تاندارد در ادامه با اشاره به‬ ‫اینکه حدود ‪ ۱۸۰۰‬مرکز تفریحی در سراس��ر کشور‬ ‫فعالی��ت دارن��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬تعداد وس��ایل زیر نظر‬ ‫س��ازمان ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دس��تگاه بوده و در این باره‬ ‫برای بازرس��ی این وس��ایل حدود ‪ ۲۰‬ش��رکت تایید‬ ‫صالحیت شدند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬مولفه استاندارد در این حوزه تدوین شده است‬ ‫و ناظران فنی در شهرهای بازی حضور دارند و ایمنی‬ ‫و سالمتی این دستگاه ها را کنترل می کنند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬حدود ‪ ۱۳‬هزار نفر س��اعت‪ ،‬این‬ ‫ناظ��ران ام��وزش دیدن��د و از س��وی س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد مشغول فعالیت دارند‪.‬‬ ‫پیروزبخت با بیان اینکه کل تجهیزات بازرسی شده‬ ‫در شهرهای بازی ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دستگاه بوده که از‬ ‫این تعداد حدود ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۵۶‬وس��یله بازی تفریحی‬ ‫هنوز مورد بازرس��ی قرار نگرفته ان��د؛ البته ارزیابی ها‬ ‫نشان می دهد که ضریب نفوذ استاندارد در این حوزه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر برای مرکزهای تفریحی‬ ‫و بازی به لحاظ ایمنی و اس��تانداردها مش��کلی وجود‬ ‫ن��دارد درحالی ک��ه زمانی که بازرس��ی ها اغاز ش��ده‬ ‫ب��ود ‪ ۹۰‬درص��د دس��تگاه های فعال در ای��ن حوزه‬ ‫نگران کنن��ده بودند؛ ضرورت دارد بازرس��ی ها به طور‬ ‫مستمر ادامه داشته باش��د عالوه بر انکه شهرداری ها‬ ‫هم باید به مولفه های استاندارد وسایل بازی بها داده‬ ‫و با سازمان ملی استاندارد همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد از اول فروردین تا ‪ ۲۶‬بهمن ‪ ۸۰ ،۹۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۱۳‬نازل را در سراس��ر کش��ور مورد بازرسی قرار داد که هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۷‬نازل مردود ش��دند با اصالح مشکالت از سوی جایگاه داران‪،‬‬ ‫اجازه فعالیت دوباره یافتند‬ ‫‹ ‹لغو پروانه شرکت های بازرسی‬ ‫پیروزبخ��ت در بخش��ی دیگر از س��خنان خود به‬ ‫نگرانی ه��ای که درباره کااله��ای وارداتی وجود دارد‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬چون ازمای��ش این کاالها زمانبر‬ ‫ب��وده و از س��وی دیگر تاکید براین اس��ت که کاالها‬ ‫در گمرکات کشور رس��وب نشوند؛ از این رو به دنبال‬ ‫روش های جدید بودیم که در این راس��تا توانس��تیم‬ ‫ی برای‬ ‫‪ ۲۸۷‬گواه��ی ثبت کاال برای تای��ر‪ ۱۶ ،‬گواه ‬ ‫ماش��ین االت کشاورزی‪ ۴۵ ،‬گواهی برای خودرو‪۳۲ ،‬‬ ‫گواهی برای باتری و وسایل نقلیه موتورسیکلت صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬برای نظارت بیش��تر بر‬ ‫بخ��ش خصوصی حدود ‪ ۱۸۳‬ش��رکت بازرس��ی در‬ ‫اس��تان ها ارزیابی ش��دند و در برخی موارد مجبور به‬ ‫برخورد و باطل کردن پروانه فعالیت انها ش��دیم‪ .‬در‬ ‫این زمینه سازمان ‪ ۳۵‬تذکر‪ ۳ ،‬اخطار به شرکت های‬ ‫بازرس��ی فعال در کش��ور داد و ‪ ۱۰‬پروانه فعالیت را‬ ‫هم تعلی��ق کرد؛ البته این عدد برای یک س��ال رقم‬ ‫زیادی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ‪ ۹‬پروانه ش��رکت های بازرسی فعال‬ ‫تمدید نشد تا مشخص شود فعالیت انها خدشه ای به‬ ‫نظام اقتصادی کشور وارد نمی کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد یاداور شد‪ :‬وقتی‬ ‫فضای خاصی بر کش��ور حاکم ش��ود برای شتاب به‬ ‫ام��ور‪ ،‬گاهی غیرعم��د و در برخی م��وارد خطاهای‬ ‫عمدی انجام می شود که سازمان ناگزیر است به دلیل‬ ‫تخلف‪ ،‬پروانه این شرکت ها را باطل کند‪.‬‬ ‫می ش��د‪ .‬در بخش میزان گوگرد بنزین ها هم اعداد به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۱۴.۸ ،۱۵‬و ‪ ۳۰‬درصد بود که حداکثر مجاز‬ ‫‪ ۵۰‬درصد تعیین شده بود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد در ادامه به نتایج‬ ‫ازمون انواع بنزین یورو‪ ۴‬در فصل س��رد س��ال اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬چون در بیش��تر کالنش��هرها مس��ئله‬ ‫الودگ��ی هوا را داری��م که در انها ه��م بنزین یورو‪۴‬‬ ‫توزیع می شود تمرکز ازمون در این بخش بود‪ .‬اعداد‬ ‫به ترتیب اکت��ان‪ ،‬اروماتیک ها‪ ،‬الفین‪ ،‬بنزن و گوگرد‬ ‫‪(۴ ،۱۱.۵ ،۹۱.۵‬حداکث��ر مج��از ‪(۰.۴۸ ،)۱۸‬حداکثر‬ ‫مجاز یک) و ‪(۳۲.۸‬حداکثر ‪ )۵۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به جایگاه داران س��وخت در‬ ‫سراس��ر کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲‬ه��زار و ‪۴۷۹‬‬ ‫جایگاه سوخت در کشور داریم که بیشتر انها بازرسی‬ ‫ش��ده اند؛ همچنین بیش از هزار مخزن ذخیره برای‬ ‫س��وخت ‪ CNG‬در سراسر کش��ور وجود دارد که در‬ ‫مواقع ضروری به کمک جایگاه داران خواهد امد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬از تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۷۹‬حدود هزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫جایگاه مشکل داش��تند که با اخطار مشکل شان رفع‬ ‫شد و جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بسیاری‬ ‫از مردم موارد ایمنی برای اس��تفاده از جایگاه سوخت‬ ‫را نمی دانند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اهد هس��تیم صاحبان خودرو‬ ‫پیش از پیاده کردن سرنشینان خودرو‪ ،‬به جایگاه وارد‬ ‫می شوند یا همزمان با سوخت گیری در حال صحبت‬ ‫با تلفن همراه خود هستند در برخی موارد هم بعضی‬ ‫در حال سیگار کشیدن مشاهده می شوند‪ .‬این موارد‬ ‫در راس��تای سالمت شهروندان ضروری دارد از سوی‬ ‫صداوسیما اموزش داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹االیندگی بنزین ها در سرما و گرما‬ ‫پیروزبخت در ادامه سخنان خود به موضوع ازمون‬ ‫بنزین در دو فصل گرم و س��رد سال پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫بنزین در دو فصل گرم و س��رد سال مورد ازمون این‬ ‫سازمان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در فص��ل گرم ‪ ۵۵‬نمونه گزینش و ازمایش ش��د و‬ ‫این رقم در فصل س��رد سال به ‪ ۱۳۲‬مورد رسید زیرا‬ ‫این بخش از س��ال به لحاظ االیندگی ها از حساسیت‬ ‫بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬در بحث اکتان میانگین پارامترهای‬ ‫ازمون ش��ده در فصل گرم نتایج به این ش��رح است؛‬ ‫بنزین س��وپر ‪ ۹۵.۳‬درصد‪ ۹۲ ،‬درص��د بنزین یورو‪۴‬‬ ‫و بنزی��ن معمولی ‪ ۸۸‬درص��د دارای اکتان بودند که‬ ‫حداکثر مجاز ‪ ۹۱‬درصد بود‪.‬‬ ‫در بخش اروماتیک ها نتایج به ترتیب ‪۱۴.۷ ،۱۶.۵‬‬ ‫و ‪ ۱۸.۵‬درص��د بود که حداکثر مجاز ‪ ۳۵‬درصد اعالم‬ ‫ن نیز به ترتیب بنزین‬ ‫ش��ده بود‪ .‬ازمون بر اساس الفی ‬ ‫س��وپر‪ ،‬یورو‪ ۴‬و معمولی ‪ ۳.۱۱ ،۳.۵‬و ‪ ۴.۳۶‬درصد و‬ ‫حداکث��ر مجاز ‪ ۱۸‬درصد تعیین ش��ده بود‪ .‬در بخش‬ ‫بن��زن هم به ترتیب ‪ ۰.۵ ،۰.۵‬و ‪ ۱.۱‬بوده که حداکثر‬ ‫مجاز یک درصد اعالم شده بود؛ در نتیجه بخش بنزن‬ ‫مشکلی برای بنزین های سوپر و یورو‪ ۴‬وجود نداشت‬ ‫اما در ح��وزه بنزین های معمولی باید تغییراتی انجام‬ ‫‹ ‹توسعه فعالیت حالل‬ ‫پیروزبخت در ادامه به اقدامات این س��ازمان درباره‬ ‫«ح�لال» پرداخت و گفت‪ :‬یکی از مهم ترین اقدامات‬ ‫تشکیل ش��ورای فقهی حالل است که در قم فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرده اس��ت‪ .‬تاکنون زیر نظر این ش��ورا‬ ‫‪ ۶۳‬کاال پروانه نش��ان حالل از س��وی س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این بخش بیش��تر ناظران از فقها بوده‬ ‫که در نقاط گوناگون و در کارگاه ها حاضر می ش��وند‬ ‫و توانس��ته ایم ‪ ۶۳‬گواهی حالل ص��ادر کنیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه ‪ ۷‬اس��تاندارد حالل تدوین و ‪ ۲‬استاندارد که از‬ ‫قبل تدوین شده بوده نیز اصالح شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با بی��ان اینکه در‬ ‫حال گسترش فعالیت ها در عرصه بین الملل هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حضور استاندارد ایرانی در جامعه اسالمی الزم‬ ‫و واجب اس��ت و در این باره در هیات مدیره موسس��ه‬ ‫اس��تاندارد کش��ورهای اس�لامی عضو بوده و فعالیت‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت در ادامه درباره اس��تاندارد خودروهای‬ ‫واردات��ی کمت��ر از ‪ ۱۰‬ه��زار دالر ه��م تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ خودرو مهم نیس��ت ه��ر محصولی ک��ه بتواند‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه سازمان ملی استاندارد‬ ‫را بگذراند‪ ،‬می تواند وارد کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل بدون استاندارد‬ ‫در بخش دیگری از نشس��ت وحی��د مرندی مقدم‪،‬‬ ‫سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد در پاسخ‬ ‫به پرسشی که چرا با اعالم امار استانداردها در حوزه‬ ‫سوخت همچنان ش��اهد الودگی هوا هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منابع االینده کالنش��هرها فقط بنزین نبوده و مربوط‬ ‫ب��ه االینده های متح��رک و ثابت از جمل��ه خودرو‪،‬‬ ‫پاالیشگاه ها و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫براس��اس ام��ار ‪ ۳۰‬درصد الودگی ه��وا مربوط به‬ ‫بنزین اس��ت‪ .‬با وجود تولید بنزین استاندارد اما تردد‬ ‫میلیون ها خودرو با استاندارد یورو‪ ۲‬و ‪ ۳‬اجازه کاهش‬ ‫الودگ��ی هوا را نمی ده��د و تا زمانی ک��ه این منبع‬ ‫االینده از چرخه مصرف حذف نشود‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫هوای پاک داشت‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت نظارت ب��ر اجرای اس��تاندارد‬ ‫همچنین در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که شما‬ ‫اعالم کردید استانداردها در این حوزه در حال تدوین‬ ‫اس��ت اما تعداد زیادی از خودروها در حال تبدیل به‬ ‫دوگانه س��وز به شکل کارگاهی هس��تند ایا استاندارد‬ ‫انه��ا تایید می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬اس��تاندارد خودروهای‬ ‫دوگانه سوز کارخانه ای تایید شده است در هیات دولت‬ ‫درباره سایر خودروها اعالم کردیم هیچ گونه استاندارد‬ ‫بین المللی در این حوزه وجود ندارد‪.‬‬ ‫مصوبه دولت این بود که باید مولفه های استاندارد‬ ‫در بخ��ش تبدی��ل کارگاهی خودروه��ای بنزینی به‬ ‫گازسوز تدوین شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مولفه های اس��تاندارد در این حوزه هفته‬ ‫گذش��ته تدوین شد و به پایان رس��ید و برای نهایی‬ ‫شدن و اجرا باید در کمیته ملی مصوب شود‪.‬‬ ‫مرندی مقدم در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ما‬ ‫هنوز پاسخ ش��ما را درباره خودروهای بنزینی که در‬ ‫حال تبدیل به گازس��وز در کارگاه ها هستند‪ ،‬دریافت‬ ‫نکرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬این امر براساس رویه وزارت نفت در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫در ادام��ه پیروزبخت در پاس��خ به همین پرس��ش‬ ‫گفت‪ :‬با اعالم مصوبه هیات دولت س��ازمان در‬ ‫این باره اقدامات خود را برای تدوین استانداردها اغاز‬ ‫ک��رد‪ .‬تبدیل خودروهای بنزینی به گازس��وز موردی‬ ‫اس��ت که فقط در کش��ور ما رخ داده است؛ بنابراین‬ ‫با تم��ام مطالعاتی که کارشناس��ان این س��ازمان در‬ ‫سطح بین المللی داش��تند حتی یک مورد استاندارد‬ ‫تدوین شده وجود ندارد؛ بنابراین با کارهای پژوهشی‬ ‫مولفه ه��ا تدوین ش��د؛ از ای��ن رو تم��ام تبدیل های‬ ‫کارگاه��ی در حوزه دوگانه س��وز ک��ردن خودروهای‬ ‫بنزین��ی از نظر س��ازمان ملی اس��تاندارد مورد تایید‬ ‫نبوده و بدون استاندارد در حال انجام است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫حرکت‬ ‫برمدار قانون‬ ‫مدیرعامل کنسرسیوم خصوصی اکتشافی پایا درگفت وگو با‬ ‫جوالن واسطه ها‬ ‫در زنجیره فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫کنسرسیوم اکتشافی انحصارگرا نیست‬ ‫ارتقای وضعیت شغلی بانوان جزو اولویت های فوالد خوزستان است‬ ‫علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزس��تان در‬ ‫دیدار با بانوان ش��اغل ش��رکت که به مناس��بت‬ ‫والدت حض��رت فاطم��ه زهرا(س) برگزار ش��د‪،‬‬ ‫ارتقای وضعیت ش��غلی بان��وان را از اولویت های‬ ‫فوالد خوزستان بیان نمود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار روابط عمومی‪ ،‬این دیدار‬ ‫عصرگاه روز ش��نبه ‪ ۲۶‬بهمن ماه ‪ ۹۸‬در س��الن‬ ‫کنفرانس ساختمان مدیرعامل و با حضور مهران‬ ‫عباس زاده معاون منابع انس��انی و امور اجتماعی‬ ‫و جمعی از بانوان ش��اغل در بخش های مختلف‬ ‫شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫علی محمدی در این دیدار اظهار کرد‪ :‬با تالش ‬ ‫کارکنان فوالد خوزس��تان در س��ال جاری شاهد‬ ‫دس��تاوردهای متعددی در استان و کشور بودیم‬ ‫و بانوان ش��اغل در دس��تیابی به این موفقیت ها‬ ‫نقش موثری داشتند‪ .‬وی افزود‪ :‬فوالد خوزستان‬ ‫در کنار تولید پایدار‪ ،‬کمک قابل توجهی در بحث‬ ‫ارزاوری به کش��ور داش��ته و بیشترین میزان ارز‬ ‫را ب��ه بانک مرکزی ارائه نموده اس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫اساس این شرکت برترین رتبه در حوزه کیفیت‬ ‫محص��ول‪ ،‬صادرات و ارزاوری را در س��ال ‪ ۹۸‬به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫محم��دی تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن ش��رکت در‬ ‫ح��وزه مس��ئولیت های اجتماع��ی‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫کمک ه��ای به موقع و مس��تمر به س��یل زدگان‬ ‫مناط��ق اس��یب دیده و مح��روم‪ ،‬تندی��س برتر‬ ‫مس��ئولیت پذیری اجتماعی کش��ور را به دس��ت‬ ‫اورد‪ .‬این عملکرد مثبت در کنار فرهنگ س��ازی‬ ‫ی خی��ر محرومان و رعای��ت نکات ایمنی‬ ‫و دعا ‬ ‫از س��وی کارکنان‪ ،‬در پایین ام��دن حوادث در‬ ‫شرکت‪ ،‬تاثیر بسزایی داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان با اشاره به وظیفه‬ ‫مادری و همس��رداری بانوان ش��اغل خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬باید با اج��رای برنامه ه��ای فرهنگی برای‬ ‫خانوا ده های مادران ش��اغل و سرپرس��ت خانوار‪،‬‬ ‫ش��رایط مطلوب فراهم ش��ود و از لحاظ مدیریت‬ ‫زمانی نیز بانوان دغدغه مبلغ اضاف ه کار نداش��ته‬ ‫باشند و به مسئولیت اصلی خود در خانه بپردازند‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به بانوان شاغل در هولدینگ‬ ‫فوالد خوزستان تصریح کرد‪ :‬باید نوع قراردادها‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬پرداخت ها و امنیت ش��غلی به سطحی‬ ‫برس��د ک��ه کارکن��ان در ش��رکت های تابعه با‬ ‫اطمین��ان خاطر ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهند‪.‬‬ ‫البت��ه با توجه به برخ��ی از قراردادها و پیمان ها‬ ‫که به عنوان دانش فنی فوالد خوزس��تان به شمار‬ ‫می ایند‪ ،‬پس از بازنگری سعی خواهد شد که به‬ ‫فوالد خوزستان انتقال داده شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پایان سخنان‬ ‫خود اظهار کرد‪ :‬در اینده و با بررس��ی های الزم‪،‬‬ ‫ارتقای گروه بانوان دارای س��ابقه کار ‪ 20‬سال به‬ ‫باال در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬چند ماهی اس��ت که کنسرسیوم خصوصی‬ ‫اکتش��افی پایا با مشارکت ‪ ۱۲‬ش��رکت بزرگ معدنی و صنایع‬ ‫معدنی خصولتی تش��کیل ش��د تا توسعه و انقالب معدنی را بر‬ ‫پایه اکتشافات جدید سرعت ببخشد‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود این اولین تجربه حض��ور بخش خصوصی در یک‬ ‫ام��ر حاکمیتی باش��د‪ .‬با این حال در بدو ام��ر انتقاداتی به نوع‬ ‫ش��کل گرفتن این کنسرس��یوم وارد بود چرا که راه برای ورود‬ ‫بخش خصوصی واقعی در این کنسرس��یوم بس��ته بود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال عل��ی یزدانی که در ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬س��ال اخیر او را در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بیش��تر در قامت یک مدیر دیده ایم‬ ‫به مدیرعاملی این کنسرس��یوم انتخاب شد‪ .‬او در گفت وگویی‬ ‫اختصاص��ی ب��ا‬ ‫دالیل خ��ود را ب��ر گردهمایی معدنی‬ ‫خصوصی ها و در اصل خصولتی ها در بخش اکتشافات معدنی‬ ‫برش��مرد و ان را منطقی دانس��ت و معتقد بود بر اساس قانون‬ ‫تجارت این شرکت ها خصوصی به شمار می روند‪ .‬درعین حال‬ ‫وی تاکید داش��ت از انجا که بیش��تر این شرکت ها سهامی عام‬ ‫هس��تند باید بتوانند از حمایت حاکمیت و دولت در برداشتن‬ ‫موانع پیش رویشان برخوردار باشند‪.‬‬ ‫این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €کنسرسیوم اکتشافی با چه هدفی شکل گرفت؟‬ ‫تش��کیل کنسرس��یوم اکتش��افی بخش خصوصی‪ ،‬حرکت‬ ‫نوی��ی در بخش معدن به ش��مار می رود و ج��ای کار زیادی از‬ ‫نظر ارزش افزوده‪ ،‬اکتش��اف تا محصول نهایی‪ ،‬حوزه اموزش و‬ ‫پژوهش و عارضه یابی دارد‪ .‬این حضور در جهت توجه به حوزه‬ ‫ایمنی معادن‪ ،‬اش��تغال فارغ التحصیالن رش��ته های مختلف‬ ‫معدن‪ ،‬زمین شناس��ی‪ ،‬استخراج‪ ،‬اکتش��اف و فراوری مغتنم‬ ‫اس��ت و در مجموع بخش بس��یار با اهمیت و دارای زمینه کار‬ ‫باالیی اس��ت‪ .‬از این رو نیازمند یک نگاه ملی و همگرایی است‬ ‫ت��ا بتواند تحول بزرگی در توس��عه بخش معدن به وجود اورد‬ ‫و در کنار ان از کمک س��ازمان های تخصصی خوبی دولتی و‬ ‫تشکل ها اعم از نظام مهندسی معدن‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬انجمن های‬ ‫تخصصی در زمینه معادن و زمین شناس��ی اس��تفاده کرد تا با‬ ‫یک برنامه ریزی مدون بلندمدت انقالب معدنی که فعال مطرح‬ ‫است را سرعت ببخشد و موجب رونق تولید و توسعه پایدار با‬ ‫نگاهی به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست شود‪.‬‬ ‫ت بزرگ معدنی یا خصوصی‬ ‫این تفکر باعث ش��د ‪ ۱۲‬ش��رک ‬ ‫غیردولتی یا به اصطالح خصولتی‪ ،‬که تیم های تخصصی قابل‬ ‫توجهی دارند در قالب این کنسرس��یوم جمع شوند؛ ماموریت‬ ‫کنسرس��یوم نیز تامین خوراک مورد نیاز س��هامداران اس��ت‪.‬‬ ‫البته ش��رکت های بزرگ دیگری ه��م متقاضی حضور در این‬ ‫کنسرس��یوم هس��تند که باید بعدها دراین باره تصمیم گیری‬ ‫ش��ود‪ .‬شرکت های کوچک هم کار خودشان را انجام می دهند‬ ‫و م��ا هم حاضر به هرنوع همکاری با انها هس��تیم‪ .‬در اصل ما‬ ‫رویکرد انحصارگرایانه ای نداریم‪.‬‬ ‫€ €چه محدوده هایی در اختیار این شرکت قرار گرفته‬ ‫است؟‬ ‫با امدن اقای غریب پور به ایمیدرو‪ ،‬این سازمان توسعه ای از‬ ‫ای��ن حرکت خ��وب حمایت و پیگیری کرد و با حمایت معاون‬ ‫معدنی وقت وزارتخانه اقای س��رقینی موکول به موافقت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��د که ایش��ان هم با تش��کیل این‬ ‫کنسرسیوم موافقت کردند‪ .‬در نتیجه از ‪۳۰۰‬هزار کیلومتر کار‬ ‫شناس��ایی ظرفیت های معدنی ک��ه در برنامه دولت بود‪۲۰۰ ،‬‬ ‫ه��زار کیلومت��ر بر عهده ایمیدرو و ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی گذاش��ته ش��د و ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر ان به کنسرسیوم‬ ‫واگذار شد‪ .‬البته از این میزان بسیاری از پهنه ها قبال شناسایی‬ ‫و واگذار شده و به نظر می رسید تنها ‪۶۰‬هزار کیلومتر ان جای‬ ‫کار دارد‪ .‬این محدوده ها در ‪ ۷‬استان شامل اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و خراس��ان جنوبی و کرمان و‬ ‫جنوب کرمان که محدوده های ان از ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫ت��ا ده ها هزار کیلومتر مربع وس��عت دارد به این کنسرس��یوم‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫در این راس��تا تفاهمنامه هایی نیز با س��ازمان های اس��تانی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بسته شده است‪ .‬در ‪ ۲‬استان اذربایجان‬ ‫شرقی و اردبیل کارهای صحرایی اکتشافی تمام و در ‪ ۶‬استان‬ ‫دیگر نیز کار صحرایی اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬برنامه زمان بندی ما‬ ‫این است که اکتشافات عمومی‪ ،‬شناسایی و ظرفیت یابی شود‬ ‫و نقاط امیدبخش برای اخذ مجوز به وزارتخانه معرفی شود تا‬ ‫موفق به اخذ پروانه اکتشاف و اقدامات بعدی شویم‪.‬‬ ‫بعد از این مرحله بر اساس داده های پایه و مطالعات پراکنده‬ ‫قبل��ی و جم��ع اوری و تلفی��ق و نهایتا تکمی��ل ان پیش بینی‬ ‫می ش��ود حداقل به حدود ‪۱۰۰‬محدوده معدنی دس��ت یابیم‪.‬‬ ‫بعد از گرفتن پروانه اکتش��افی تازه کار ما ش��روع می ش��ود و‬ ‫ممکن اس��ت این محدوده ها به موانع زیست محیطی بخورد یا‬ ‫ذخیره و عیار انچنانی نداش��ته باشد‪ .‬در نهایت ممکن است از‬ ‫این ‪۶۰‬هزارکیلومتر ‪۹۰‬درصد محدوده ها ازاد و در ادامه روی‬ ‫‪۱۰‬درصد ان کارهای تکمیلی انجام شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر با ترکیب س��هامداری پیش می رویم‪ ،‬سرمایه‬ ‫ثبتی کنسرس��یوم ‪ ۱۲‬میلیارد تومان است که صددرصد تادیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با استانداردهای جهانی کار خواهیم کرد تا اگر معدنی کشف‬ ‫شد بتوانیم ان را در سطح جهان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫€ €در ای�ن محدوده ها‪ ،‬محدودیت برداش�ت نوع مواد‬ ‫معدنی را دارید؟‬ ‫انچ��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا ان موافقت کرده‬ ‫برداش��ت مواد معدنی گروه کاالیی ‪ ۵‬و ‪ ۶‬طبقه ‪ ۲‬مواد معدنی‬ ‫اس��ت که شامل مواد معدنی فلزی و زغال سنگ است‪ .‬اولویت‬ ‫اول کنسرس��یوم س��نگ اهن‪ ،‬مس وسرب و روی و حتی طال‬ ‫اس��ت که عموما در عمق اس��ت‪ .‬به همین دلیل وزارتخانه به‬ ‫این کنسرس��یوم ماموریت داده تا این مواد معدنی در عمق را‬ ‫شناسایی کند‪ .‬مواد معدنی شامل ‪ ۴‬طبقه است که یک طبقه‬ ‫گ تزئینی‪ ،‬خ��اک صنعتی‪ ،‬گچ‪ ،‬خاک‬ ‫مواد معدنی نظیر س��ن ‬ ‫رس‪ ،‬اهک و نمک اس��ت که به کار ما خیلی مربوط نمی ش��ود‬ ‫در گ��روه ‪ ۲‬غی��ر از این مواد بقیه م��وارد در حیطه فعالیت ما‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €در یادداش�تی نوش�تیم تش�کیل کنسرس�یوم‬ ‫اکتش�افی فرصت مغتنمی برای توس�عه اکتش�افات‬ ‫معدنی در کش�ور ب�ود اما این کنسرس�یوم از حضور‬ ‫بخش خصوص�ی واقعی محروم مان�د و اعضای ان از‬ ‫ش�رکت های خصولت�ی تش�کیل ش�دند‪ .‬در این باره‬ ‫توضیح بفرمایید‪.‬‬ ‫تش��کیل کنسرسیوم اکتش��افی از زمان اقای کرباسیان رئیس‬ ‫س��ابق ایمی��درو و اق��ای نعم��ت زاده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬به عنوان تحولی در حوزه اکتش��اف مطرح و در همین‬ ‫زمینه احس��اس شد که اینده کشور به این انقالب اکتشافی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬تا ان زمان تجربه نش��ان داده ب��ود با بهره برداری از معادن‬ ‫کوچک این اتفاق رخ نمی دهد و نیاز به شناس��ایی محدوده های‬ ‫بزرگ است‪ .‬به همین دلیل قرار بر این شد که شرکت های بزرگ‬ ‫معدنی و صنایع معدنی در قالب یک کنسرس��یوم دور هم جمع‬ ‫ش��وند و به کمک دولت بیایند چراکه اکتش��اف به ویژه اکتشاف‬ ‫مقدماتی در همه جای دنیا جزو وظایف دولت و به شدت هزینه بر‬ ‫است و ریسک باالیی دارد به همین دلیل بخش خصوصی کوچک‬ ‫ک��ه معم��وال توان مالی باالیی ندارد به حضور در این عمق خیلی‬ ‫راغب نیست به همین دلیل اغلب اکتشافات ما در سطح مانده و‬ ‫به عمق نرفته است‪ .‬بسیاری از عناصر غیرسطحی و ذخایر پنهان‬ ‫کش��ور شناسایی نشده و به اصطالح رخنمون ها در مناطق قابل‬ ‫دسترس تر توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این کنسرس��یوم با حضور ش��رکت های بزرگ معدنی ش��امل‬ ‫گل گه��ر‪ ،‬گوهرزمین‪ ،‬چادرمل��و‪ ،‬میدکو‪ ،‬س��رمایه گذاری امید‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری غدیر‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬صدر تامین‪ ،‬صبا نور و ش��رکت توس��عه معادن و فلزات‬ ‫تش��کیل شد که بر اساس قانون تجارت خصوصی تلقی می شوند‬ ‫و س��هام دولت در عمده اینها زیر ‪۵۰‬درصد اس��ت و بعضی نیز تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد خصوصی هس��تند‪ .‬درحال حاضر ‪ ۱۰‬هزار معدن و‬ ‫‪ ۶‬هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که اگر از هر ‪۱۰۰‬پروانه‬ ‫اکتش��اف ‪ ۳‬معدن موفق به اخذ پروانه بهره برداری ش��وند به این‬ ‫معنا اس��ت که از چند هزار پروانه اکتش��اف به این تعداد پروانه‬ ‫بهره برداری رسیده ایم‪ .‬بسیاری از این اکتشافات به نتیجه نرسیده‬ ‫و حتی ش��رکت هایی که توان مالی باالیی نداش��تند دچار ضرر و‬ ‫زیان جدی شده و حتی ورشکست شده اند ولی اگر اکتشافات به‬ ‫معدن برسد و ذخیره خوب و عیار باالیی هم داشته باشد وضعیت‬ ‫بهره برداران بسیار خوب شده است‪ .‬این ترکیب از شرکت ها دور‬ ‫هم جمع ش��ده اند و این کنسرس��یوم را در شهریور امسال شکل‬ ‫دادند‪ .‬در باب مقدمات ان هم بحثهایی ش��ده بود و در این رابطه‬ ‫جلس��ات اجرایی هم تشکیل ش��ده بود اما به دلیل موانع قانونی‬ ‫شکل نگرفته بود‪.‬‬ ‫€ €چه موانعی؟‬ ‫س��هامداران خواس��تار در اختیارگرفتن این محدوده ها بعد از‬ ‫رس��یدن به ماده معدنی بودند‪ .‬انها معتقد بودند اگر قرار اس��ت‬ ‫در بخش اکتش��اف که ریس��ک باالیی دارد ورود کنیم اما پهنه‬ ‫و مح��دوده ای در اختیارمان نباش��د و در اختیار دولت باش��د به‬ ‫این معنی اس��ت که اینهمه هزینه کنیم و اگر به سرانجام نرسید‬ ‫ض��ررش برای ما باش��د و اگر به ذخیره رس��ید این ذخیره برای‬ ‫دولت باش��د و ش��رکت ها ناچار به انعقاد قرارداد دیگری با دولت‬ ‫ش��وند‪ .‬در حال حاضر هر متر حفاری اکتشافی بیش از ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان هزینه دارد و پرداخت این هزینه از جیب ش��رکت ها که‬ ‫سهامداران ش��ان مردم هستند منظقی نیست و بازی برد‪-‬بردی‬ ‫به شمار نمی رود‪ ۸۰ .‬درصد مردم کشور به واسطه سهام عدالت‪،‬‬ ‫صن��دوق فرهنگیان‪ ،‬صندوق بازنشس��تگی کش��وری‪ ،‬صندوق‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬بورس و مردم عادی در این شرکت ها سهامدار‬ ‫هستند‪ .‬از این رو همه باید از این صندوق حمایت کنند چه دولتی‬ ‫و چه خصوصی چه حاکمیتی‪.‬‬ ‫€ €گفتید ماموریت ش�ما اکتش�اف در عمق خواهد بود‪،‬‬ ‫چ�ه عمقی را در نظر دارید و ایا ماش�ین االت و ابزار الزم‬ ‫را در اختیار دارید؟‬ ‫بس��تگی به ای��ن دارد که ذخیره در چه عمقی اس��ت و به چه‬ ‫تعداد محدوده معدنی دست پیدا کنیم‪ .‬البته رسالت ما این است‬ ‫که مواد معدنی را اگر قابل توجه باش��د در هر عمقی بهره برداری‬ ‫کنی��م و حفاری انجام دهیم‪ .‬پیش��نهاد تش��کیل یک ش��رکت‬ ‫حف��اری نیز داده ش��ده و امادگی برای تامی��ن ارز ان هم اعالم‬ ‫ش��ده چرا که این ماش��ین االت مورد نیاز کش��ور است و همین‬ ‫االن برای محدوده های در اختیار کنسرسیوم یا محدوده های در‬ ‫اختیار ایمیدرو و ش��رکت تهیه و تولید دچار مش��کل هستیم؛ یا‬ ‫ش��رکت های حفار به ان میزان که باید وجود ندارد یا تجهیزات‬ ‫الزم برای حفاری های عمیق مناس��ب نیس��ت از این رو یکی از‬ ‫ماموریت های ما در اینده اگر ضرورت داشت‪ ،‬تشکیل یک شرکت‬ ‫حفاری با خرید تجهیزات نو و پیشرفته است‪.‬‬ ‫€ €کنسرس�یوم معدنی مهدی اباد از یکس�ری ش�رکت‬ ‫کوچک تش�کیل شده ایا بخش خصوصی به ان معنی در‬ ‫جریان قرار گرفتند یا اصال به بازی گرفته نشدند؟‬ ‫عمده کارهای ما برون سپاری خواهد شد و به دنبال شکل دهی‬ ‫یک دس��تگاه عریض و طویل نیس��تیم‪ .‬در این راس��تا از ظرفیت‬ ‫کارشناس��ان و ش��رکت های تخصصی و خبره به صورت پروژه ای‬ ‫و م��وردی اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬از همه ش��رکت های دولتی و‬ ‫غیردولتی برای رس��یدن به اهدافمان برای اکتش��اف اس��تفاده‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬چه س��ازمان فضایی کش��ور چه زمین شناس��ی و‬ ‫دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و استارت اپی‪.‬‬ ‫کنسرسیوم نه تنها با شرکت های کوچک رقابتی ندارد بلکه هر‬ ‫کمکی باش��د به انها ارائه می دهد‪ .‬این کنسرسیوم چند ماه است‬ ‫ش��کل گرفته و کامال خصوصی و بر مبنای قانون تجارت اس��ت و‬ ‫در داخل ساختار کنسرسیوم بخشی را به عنوان دفتر مشارکت ها‬ ‫و سرمایه گذاری ها در نظر گرفتیم‪ .‬از انجا که پیش بینی می شود‬ ‫داخل این محدوده های واگذار ش��ده به کنسرسیوم‪ ۵۰۰ ،‬معدن‬ ‫کوچ��ک فع��ال نیز قرار دارن��د برای اکتش��افات تکمیلی هنگام‬ ‫استخراجش��ان پولی ندارند‪ ،‬یا پروانه اکتش��اف گرفتند اما منابع‬ ‫مال��ی و نقدینگی ب��رای انجام ماموریتش ندارن��د اعالم امادگی‬ ‫می کنیم که با تمام این ش��رکت ها در قالب این برنامه همکاری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫€ €در س�وابق ش�ما بیش�تر مس�ئولیت های مدیریتی و‬ ‫اجرای�ی دیده می ش�ود‪ ،‬ب�رای چنین ش�رکت تخصصی‬ ‫چگونه انتخاب شدید؟‬ ‫من ‪ ۲۲‬س��ال اس��ت که کامال در بخش معدن و در سمت های‬ ‫مختلف مش��غولم‪ .‬از جمله‪ ،‬قائم مقام معاونت معدنی و مدیرکل‬ ‫مصال��ح س��اختمانی وزارتخان��ه‪ ،‬عض��ور ش��ورای عالی معادن‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت س��هامی کل معادن ایران‪ ،‬در بخش‬ ‫خصوصی معاون یا مش��اور معدنی هلدینگ های مختلف معدنی‪،‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره چندین ش��رکت معدنی بخش خصوصی و‬ ‫در امور اس��تان ها با همه بخش های صنعتی و معدنی کش��ور در‬ ‫ارتب��اط بودم‪ .‬همچنین با تش��کل هایی مانند خانه معدن و خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران و اتاق بازرگانی و‪ ....‬به نوعی ارتباط‬ ‫داش��تم ضمن اینکه اینجا یک کنسرس��یوم اس��ت و الزم نیست‬ ‫حتما س��وابقی اینچنینی داش��ته باش��م و مدیریت کافی اس��ت‬ ‫چ��ون راهب��ری این مجموعه را بر عهده دارم و نوع نگرش مدیر و‬ ‫راهبردهای ان مهم است‪ .‬ضمن اینکه ما از تیم بسیار متخصص‬ ‫اس��تفاده می کنیم‪ .‬از این رو برای ش��روع این کار و برای سرعت‬ ‫بخشیدن به این حرکت و با حسن نیتی که نسبت به بنده داشتند‬ ‫مرا انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از دوره ه�ای طوالنی مدیریتی ش�ما در وزارت‬ ‫مع�ادن و فلزات در زم�ان وزارت اق�ای جهانگیری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بله در ان زمان ‪ ۸‬س��ال در این س��مت حضور داش��تم و بعد‬ ‫از پس��تهای دولت��ی بی��رون امدم ت��ا زمان دولت تدبی��ر و امید‬ ‫و درحال حاض��ر نیز ‪ 2‬س��ال اس��ت از دولت بی��رون امده ام و در‬ ‫راه اندازی معادن کوچک به هلدینگ میدکو مشاوره می دهم‪ .‬در‬ ‫این راستا نخستین تفاهمنامه را با معادن کوچک امضا کردیم و‬ ‫سال قبل ‪ ۳۵‬معدن کوچک از طریق میدکو برای خرید تضمینی‬ ‫مواد معدنی شان‪ ،‬یا سایر همکاری ها منعقد کردیم و حتی انها را‬ ‫به هلدینگ های دیگر معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن بخش خصوصی از معاونت جدید معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواستار شدند‬ ‫یادداشت‬ ‫پیوند‬ ‫معدنکاری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫حرکت بر مدار قانون‬ ‫مهدی زارع‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫خبر‬ ‫کشف ‪ ۶‬تن سنگ معدن‬ ‫در اسفراین‬ ‫فرمانده انتظامی اس��فراین از کشف ‪ ۶‬تن‬ ‫و ‪ ۲۲۵‬کیلوگرم سنگ معدن قاچاق در این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫سرهنگ جاوید مهری گفت‪ :‬در پی اجرای‬ ‫مستمر طرح های عملیاتی مبارزه با استفاده‬ ‫غیر مجاز از معادن سطح حوزه استحفاظی‪،‬‬ ‫خبری دریافت ش��د مبنی براینکه فردی به‬ ‫نگهداری مقدار قابل توجهی س��نگ معدن‬ ‫قاچاق در یک انبار اقدام کرده که بالفاصله‬ ‫موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مام��وران به مح��ض دریافت‬ ‫ای��ن خب��ر اقدامات فنی و پلیس��ی خود را‬ ‫ب��ا هماهنگی مقام قضای��ی اغاز کردند و با‬ ‫مراجعه به محل مورد نظر و در بازرس��ی از‬ ‫این انبار مقدار ‪ ۶‬تن و ‪ ۲۲۵‬کیلوگرم سنگ‬ ‫معدن قاچاق کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی اس��فراین ادام��ه داد‪:‬‬ ‫با بررس��ی به عمل ام��ده ارزش این مقدار‬ ‫س��نگ معدن قاچ��اق‪ ۵۰۰ ،‬میلیون ریال‬ ‫براورد شده است‪ .‬در جریان این بازرسی ‪۲‬‬ ‫متهم نیز دس��تگیر و بعد از تشکیل پرونده‬ ‫به مراجع قضایی معرفی شدند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫انچه تاکن��ون از نماین��دگان مجلس یا‬ ‫بهتر است بگویم بیش��تر نمایندگان دیده‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اولویت دادن به مسائل محلی‪،‬‬ ‫راض��ی کردن مردم ح��وزه انتخابی خود و‬ ‫ب��راورده ک��ردن ام��ال و ارزوه��ای مردم‬ ‫منطقه خود به هر قیمتی اس��ت‪ .‬با چنین‬ ‫دیدگاهی هر نماین��ده ای که بتواند بودجه‬ ‫بیش��تری به س��مت ح��وزه انتخابیه خود‬ ‫سرازیر کند‪ ،‬طرح های عمرانی و توسعه ای‬ ‫بیشتری در مدت نمایندگی خود اجرا کند‪،‬‬ ‫کارگاه و کارخانه و معادن فعال بیش��تری‬ ‫در منطق��ه خود دایر کن��د بهتر و موفق تر‬ ‫عمل کرده و البته ش��انس او برای انتخاب‬ ‫مجدد باالتر است‪.‬‬ ‫البت��ه بس��یاری از نکاتی که ذکر ش��د‪،‬‬ ‫بازگویی ضرورت ها و نیازهای اولیه و فوری‬ ‫مردم هر منطقه اس��ت که به طور طبیعی‬ ‫به نماینده منتخبش��ان منتقل می شود اما‬ ‫سوال این است که اگر این نوع پیشرفت ها‬ ‫در جه��ت توس��عه ناپایدار باش��د‪ ،‬موجب‬ ‫اسیب دائمی به محیط زیست شود‪ ،‬منطقه‬ ‫را ال��وده کند و فایده ای س��ریع با ضرری‬ ‫دراز مدت داش��ته باش��د‪ ،‬چن��د درصد از‬ ‫نمایندگان کنونی حاضر هستند در مقابل‬ ‫چنین توسعه ای بایس��تند؟ چند درصد از‬ ‫نماین��دگان حت��ی اگر به قیم��ت محبوب‬ ‫نشدن فوری انها بشود با اجرای طرح هایی‬ ‫ک��ه به نفع معدن و به ضرر محیط زیس��ت‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر اس��اس نظر کارشناسی مخالفت‬ ‫می کنند و توسعه پایدار و صالح دراز مدت‬ ‫مردم را در نظر می گیرند؟‬ ‫کار ام��اری و تحقی��ق واقعی در این باره‬ ‫انجام نش��ده اس��ت اما انچ��ه از نطق های‬ ‫بیشتر نمایندگان مجلس بر می اید‪ ،‬به نظر‬ ‫می رس��د درصد کمی از انها حاضر هستند‬ ‫در مقابل توسعه ناپایدار بایستند‪ ،‬حتی اگر‬ ‫به انتخاب نشدن مجددشان منجر شود‪.‬‬ ‫توس��عه مع��ادن اگ��ر چه موجب رش��د‬ ‫اش��تغال و فای��ده اقتصادی می ش��ود ولی‬ ‫بیش��تر معدن��کاری موج��ود در ای��ران به‬ ‫روش ه��ای س��نتی انجام می ش��ود که هم‬ ‫کم بازده بوده و هم اس��یب جدی به انسان‬ ‫و محیط زیست وارد می کند‪.‬‬ ‫در این روند نماینده ای ایده ال است که‬ ‫دوس��تدار پیوند معدنکاری و محیط زیست‬ ‫بوده و در جهت بهره برداری و توس��عه هر‬ ‫چه بیشتر از انرژی های پاک و تجدید پذیر‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫حسن حسینقلی‬ ‫‪ ۱۲‬بهمن ‪ ۹۸‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حکمی‬ ‫داریوش اسماعیلی را به سمت معاون امور معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارتخان��ه منصوب ک��رد‪ .‬از انجای��ی که جعفر‬ ‫سرقینی‪ ،‬معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدیرعامل یک ش��رکت صنعتی‬ ‫ش��د‪ ،‬ضرورت داشت فرد جدیدی برای تصدی این پست‬ ‫انتخاب شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد این سمت به نماینده پیشین مجلس شورای‬ ‫اس�لامی داده شد و داریوش اسماعیلی با استعفا از پست‬ ‫خود این مسئولیت را پذیرفت‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درب��اره اهمیت و نقش مع��اون امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫درخواست بخش خصوصی از معاون جدید با فعاالن این‬ ‫حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹معاونت جدید پدر دلسوز معدنکاران باشد‬ ‫احمد شریفی‬ ‫حسن حس��ینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و‬ ‫روی ایران به‬ ‫گفت‪ :‬اقای اس��ماعیلی در دیدار با‬ ‫فعاالن بخش معدن در س��تاد سیاستگذاری معدن اعالم‬ ‫کرد طرفدار بخ��ش خصوصی بوده و به دنبال حل وفصل‬ ‫مش��کالت انها است‪ .‬در این حوزه ایمیدرو نقشه راهی را‬ ‫تهیه کرده و امیدواریم معاونت جدید نیز خود را متعهد به‬ ‫اجرای ان بداند‪ ،‬قانون را به عنوان چراغ راه خود دانسته و‬ ‫برای توسعه بخش معدن و به طور خاص اکتشاف اقدامات‬ ‫مثبتی انجام دهد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صادرکنندگان س��رب و روی ایران با‬ ‫نگاه انتقادی به اقدامات انجام شده از سوی معاون پیشین‬ ‫ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزیر بیان ک��رد‪ :‬با اینکه‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ :‬معاون جدی��د باید ببین��د فع��االن معدنی چه‬ ‫مش��کالتی برای تولید و صادرات دارند و در جهت حل ان با س��ایر‬ ‫سازمان ها تعامل و از بخش معدن دفاع کند‬ ‫اقای س��رقینی از بخش معدن و دغدغه های ان اگاه بود‬ ‫و اطالعات خوب��ی در این حوزه داش��ت‪ ،‬اقداماتی انجام‬ ‫داد ک��ه به ضرر بخش خصوصی تمام ش��د‪ .‬به طور مثال‬ ‫بخشنامه هایی در ‪ ۵‬سال گذشته صادر شد که با برخی از‬ ‫قوانین بخش معدن در تضاد بود‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشاره به عوارضی که برای مواد خام معدنی‬ ‫گذاش��ته شد‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬ما نباید برای مواد معدنی مثل‬ ‫کنس��انتره عوارض بگذاریم و از ط��رف دیگر اجازه دهیم‬ ‫گمرک خودسرانه قیمت های صادراتی را مشخص کند و‬ ‫به طور غیرقانونی عمل کند‪.‬‬ ‫حس��ینقلی در پاسخ به این س��وال که چه انتظاری از‬ ‫معاون��ت جدید داری��د‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواری��م معاونت جدید‬ ‫بتواند موان��ع موجود را برطرف کند‪ .‬قان��ون را اجرا کند‬ ‫و ب��رای معدن��کاران و صنایع معدنی پ��در مهربانی که از‬ ‫فرزندان خود پش��تیبانی می کند‪ ،‬باش��د‪ .‬در مقابل سایر‬ ‫س��ازمان ها مثل منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیست و معارضین‬ ‫محلی و تمامی کس��انی که برای فعالیت معدنی مش��کل‬ ‫ایجاد می کنند‪ ،‬ایستادگی کرده و در شورای عالی معادن‬ ‫س��عی کند هدایت گر خوبی باش��د و مقابل خواسته های‬ ‫غیرقانونی بایس��تد‪ .‬انتظار داریم در ش��ورای عالی معادن‪،‬‬ ‫قانون معادن اصالح شود و به نفع تولید و بخش خصوصی‬ ‫تغییر کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انتظار داریم دریافت حقوق دولتی‬ ‫مکانیزه ش��ود و بر اساس نرم افزار باشد‪ ،‬ضمن اینکه نرخ‬ ‫تورم در ان لحاظ شود اما برای هر معدن مشخص و ثابت‬ ‫بماند تا معدنکار قدرت برنامه ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬همچنی��ن انتظ��ار داری��م وزارتخانه‬ ‫در تج��ارت و ص��ادرات دخال��ت و قیمت گ��ذاری نکند‪،‬‬ ‫س��همیه بندی و اجبار ایجاد نکند و ببیند چه مس��ائل و‬ ‫مش��کالتی برای تولید و ص��ادرات داریم و در جهت حل‬ ‫ان با سایر سازمان ها تعامل و از بخش معدن دفاع کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امید را به بخش معدن برگردانید‬ ‫احمد شریفی‪ ،‬دبیر انجمن سنگ ایران با نگاه انتقادی‬ ‫به عملکرد معاونت پیشین معدنی در وزارتخانه به‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه در ‪ ۶‬سال گذشته معاونت معدنی چندان‬ ‫اقدام اساسی در راستای توس��عه بخش معدن و فراوری‬ ‫صنایع معدنی انجام نداده است‪ .‬باوجوداینکه قانون هم به‬ ‫ایشان تکلیف کرده بود که باید از معدن حمایت کند‪ ،‬این‬ ‫اتفاق عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ایران در پاسخ به این سوال که چه‬ ‫انتظ��اری از معاونت جدید دارید‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم معاونت‬ ‫جدید امید به س��رمایه گذاری و توسعه را به بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی برگرداند چراک��ه در دوره قبل امید از‬ ‫بخ��ش معدن گرفته ش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما ب��ه دنبال ان‬ ‫هس��تیم که اقای اس��ماعیلی قانون معادن را در راستای‬ ‫توسعه معادن کشور اجرا کند چراکه درگذشته این قانون‬ ‫اجرایی نشده است و امیدواریم که ایشان نقاط ضعف دور‬ ‫قبل را جبران کند‪.‬‬ ‫ش��ریفی تاکید کرد‪ :‬در ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن امده برای‬ ‫ص��دور پروانه اکتش��اف‪ ،‬از دس��تگاه های اجرایی ازجمله‬ ‫منابع طبیعی فقط یک بار استعالم گرفته شود‪ .‬همچنین‬ ‫در قانون امده پروانه اکتشاف توسط وزارتخانه حداکثر ‪۳‬‬ ‫ماه بعد از اس��تعالم صادر شود اما تفاهمنامه ای که اقای‬ ‫س��رقینی با منابع طبیع��ی امضا کرد این م��اده را ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد نق��ض می کند و عمال بخش مع��دن را در اختیار‬ ‫منابع طبیعی می گذارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ ایران ادام��ه داد‪ :‬درحالی که قانون‬ ‫مط��رح می کند اگ��ر متقاض��ی بخواهد برای اکتش��اف‬ ‫س��رمایه گذاری کند باید یک بار از منابع طبیعی استعالم‬ ‫بگیرد‪ ،‬با مجوز اقای س��رقینی وقتی معدنکار درخواست‬ ‫افزای��ش حوزه اکتش��افی می ده��د بازهم بای��د از منابع‬ ‫طبیعی اجازه بگیرد‪ .‬اگر منابع طبیعی برای یک بار مجوز‬ ‫می دهد درواقع برای کل محدوده مجوز داده و نباید برای‬ ‫چند بار و تکه تکه مجوز بدهد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬ای��ن مس��ئله ب��ه معن��ای ناامنی در‬ ‫سرمایه گذاری بخش معدن است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سنگ ایران در پایان اظهار امیدواری کرد‬ ‫که معاون��ت جدید بتواند موانع بخ��ش معدن را برطرف‬ ‫کرده و با اجرای قوانین گامی مثبت در جهت رشد معادن‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران اعالم کرد‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت‪:‬‬ ‫مع��اون جدید امور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از احیای مجدد س��تادهای سیاستگذاری و‬ ‫تصمیم گیری در بخش معدن خبر داده که این امر می تواند‬ ‫به موفقیت بخش معدن کمک کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬بهرام ش��کوری در نشس��ت ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری خانه معدن ایران افزود‪ :‬نشست اتاق فکر در‬ ‫رابطه با بخش معدن این پیام روشن را به همراه داشت که‬ ‫قیمت پایه مواد معدنی در داخل اصالح شود‪.‬‬ ‫حذف ارز نیمایی ‪ -‬یا اینکه ارز نیمایی با یک درصدی به‬ ‫سطح ارز ازاد برسد ‪ -‬و اینکه هیچ رانتی برای پایین دستی‬ ‫وجود نداشته باش��د مورد توجه بوده و انتظار این است که‬ ‫مدل نهای��ی برای اجرا توس��ط معاونت معدن��ی وزارتخانه‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران افزود‪:‬‬ ‫امروز طرح نظرات انجمن های صنفی برای تصمیم سازی در‬ ‫احیای ستادهای سیاست گذاری بخش معدن‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی مورد درخواس��ت اس��ت و در‬ ‫دوره جدید معاونت معدنی مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شکوری به نقل از معاونت جدید امور معادن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ه��م گفت‪ :‬اعتماد ب��ه تصمیم ها و نظرات‬ ‫کارشناسی مدیران وزارتخانه به عنوان یک اصل مورد توجه‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ ،‬درحالی که این امر در دوره پیش��ین کمتر‬ ‫مورد توجه بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن وصنایع معدنی اتاق ایران خاطر‬ ‫نشان ساخت‪ :‬حجم زیادی از پرونده ها در نوبت رسیدگی در‬ ‫معاونت معدنی وجود داش��ت‪ ،‬اما اکنون می توان با تفویض‬ ‫اختیار به اس��تان ها مانع از مراجعت اس��تان های مختلف به‬ ‫تهران و ستاد وزارتخانه شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این جعفر س��رقینی معاون وق��ت امور معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفته بود‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬درصد از اختیارات شورای عالی معادن به استان ها‬ ‫تفویض ش��ده و این راهکار برای س��هولت تصمیم گیری در‬ ‫حوزه استان ها اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫ش��کوری اضافه کرد‪ :‬چنانچه کارگروهی به شکل رسمی‬ ‫ب��رای حل و فصل مش��کالتی ک��ه به ش��ورای عالی معادن‬ ‫منعک��س می ش��ود‪ ،‬فعال ش��ود و ب��ه روز باش��د از حجم‬ ‫پرونده های شورای عالی معادن کاسته می شود‪.‬‬ ‫ش��کوری خاطر نش��ان کرد‪ :‬امروز در ای��ن مرحله معاون‬ ‫جدید امور معادن وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تفاده از‬ ‫نظرات و نقادی های اهل حرفه را مورد استقبال قرار داده و‬ ‫انتظار می رود با این رویه دغدغه های فعاالن معدنی برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی ات��اق ایران‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬معاون��ت جدی��د ام��ور مع��ادن از این مطلب‬ ‫اس��تقبال کرد که هیچ تصمیمی ب��دون نظر فعاالن بخش‬ ‫مع��دن اتخاذ نش��ود‪ ،‬در حالی که در گذش��ته از این مهم‬ ‫استقبال نمی ش��د و انتظار می رود از این ظرفیت جدید در‬ ‫وزارتخانه به خوبی بهره گیری شود‪.‬‬ ‫ایران بر اساس بررسی های اکتشافی دارای ‪ ۶۰‬میلیارد تن‬ ‫ذخیره شناسایی شده است و از این رقم حدود ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی اس��ت‪ .‬جمهوری اسالمی‬ ‫با شناسایی ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی در بین کشورهای جهان از‬ ‫نظر تنوع جایگاه دهم را دارد و از نظر ذخیره شناسایی شده‬ ‫رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫کارکنان گل گهر برگزار کردند‪:‬‬ ‫ایین نمادین حمل پرچم در دهه فجر‬ ‫ایین نمادی��ن حمل پرچم نظام مقدس جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬از محل مجموعه ورزش��ی س��ردار ش��هید حاج قاس��م‬ ‫س��لیمانی ت��ا محل قب��ور مطهر ش��هدای گمن��ام در مجتمع‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر ب��ه مناس��بت س��الگرد پیروزی‬ ‫انق�لاب اس�لامی برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی و‬ ‫ام��ور بین المل��ل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گه��ر پس از‬ ‫حم��ل نمادین پرچم نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫توس��ط تیم ه��ای دوچرخ��ه س��واری‪ ،‬دو و میدان��ی و موتور‬ ‫س��واری کارمندان گل گهر‪ ،‬مراس��م غبار روبی و عطر افش��انی‬ ‫قب��ور مطه��ر ش��هدای گمنام و تجدی��د میثاق ب��ا ارمان های‬ ‫ش��هدا و ام��ام راحل و بیعت با رهبر معظ��م انقالب همزمان با‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی با حضور جمعی از معاونان‪،‬‬ ‫مدی��ران و کارکنان ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬گفتنی است همزمان با برگزاری مراسم سالگرد پیروزی‬ ‫ش��کوهمند انقالب اس�لامی و راهپیمایی باشکوه ‪ ۲۲‬بهمن و‬ ‫چهلمین روز ش��هادت سردار سرافراز اسالم سپهبد حاج قاسم‬ ‫سلیمانی در شهرستان سیرجان‪ ،‬روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر اقدام ب��ه راه اندازی موکب‬ ‫در مس��یر این مراس��م کرد‪ .‬توزیع بیش از ‪ 7‬هزار پرچم نظام‬ ‫مقدس جمهوری اس�لامی در بین ش��رکت کنندگان و نقاشی‬ ‫پرچم جمهوری اسالمی بر چهره کودکان از اقداماتی بود که با‬ ‫استقبال زیاد کودکان و شرکت کنندگان در این مراسم با شکوه‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬چندی پیش مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بیان کرد‪:‬‬ ‫ایام دهه فجر برای کش��ور ایامی بی بدیل و مظهر اقتدار و عزم‬ ‫ملی است که ملت ایران توانست در این ایام با عزم راسخ خود‬ ‫و ب��ا رهبری امام راح��ل بزرگوار که رهب��ری بی نظیر در دنیا‬ ‫بود‪ ،‬بنای پوس��یده و فاسد چندهزار ساله استبداد‪ ،‬ظلم‪ ،‬فساد‪،‬‬ ‫س��لطه بیگانگان و لگدمال شدن مردم را سرنگون و بنای مردم‬ ‫ساالری را به جای ان پایه ریزی کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫ارزاوری صنایع خالق‬ ‫چقدر است؟‬ ‫بخش خصوصی صالح‬ ‫نمایشگاه ها را بهتر از‬ ‫دولت می داند‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تابلوهای سامسونگ و ال جی از سطح شهر جمع اوری شد‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫رئیس مجمع عالی واردات‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال قطع همکاری ش��رکت های ال جی و سامسونگ‬ ‫کره جنوبی با شرکت های ایرانی در ماه های گذشته متاثر از‬ ‫تحریم های امریکایی‪ ،‬اخرین تابلوهای این دو ش��رکت نیز‬ ‫در حال جمع اوری از س��طح شهر‪ ،‬فروش��گاه ها و مغازه ها‬ ‫است و مش��تریان می توانند از محصوالت جایگزین یعنی‬ ‫سام و جی پالس که برند ملی هستند را‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمعه شب‬ ‫‪ ۲۵‬بهمن با انتشار تصویری از جمع کردن تابلوی شرکت‬ ‫سامس��ونگ در توئیترش نوش��ته بود‪« :‬ایرانیان‪ ،‬دوستان‬ ‫روزهای سخت را فراموش نمی کنند‪ ،‬اما برخی شرکت های‬ ‫خارجی که در س��ال ها و ماه های گذش��ته فقط با پذیرش‬ ‫قل��دری امریکا‪ ،‬ایران را ترک کرده اند بدانند بازگش��ت به‬ ‫‫بازار ایران بسیار سخت خواهد بود‪ .‬قانون تجارت می گوید‬ ‫حفظ بازار از ورود به ان سخت تر است‪‬».‬‬ ‫در همین باره معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه نیز‬ ‫ب��ه تازگی گفت‪ :‬همواره اولویت ب��ا تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ش��رکت های داخلی و با کارافرینان داخلی است و اگر نیاز‬ ‫باشد با شرکت های خارجی مراوده ای صورت بگیرد‪ ،‬حتما‬ ‫شرکت هایی که در این شرایط در ایران باقی ماندند اولویت‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬س��ید عباس عراقچی»‬ ‫درباره خروج ش��رکت های کره ای از بازار ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫م��ا در یک مقطع بس��یار مهم تاریخی قرار داریم و فش��ار‬ ‫حداکثری امریکا در اوج خود قرار دارد‪ .‬کس��انی که با این‬ ‫سیاس��ت امریکا همراهی می کنن��د و ملت ایران را در این‬ ‫شرایط بسیار س��خت تنها می گذارند‪ ،‬خیلی طبیعی است‬ ‫که حس��اب خود را برای اینده مش��خص کرده اند و حتما‬ ‫ملت ایران فرام��وش نخواهند کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬کمپانی ها و‬ ‫شرکت هایی که ایران را ترک خواهند کرد در اینده اقتصاد‬ ‫ایران در اولویت قرار نخواهند داشت‪ .‬عراقچی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همواره اولویت با تولیدکنندگان داخلی شرکت های داخلی‬ ‫و با کارافرینان داخلی است و اگر نیاز باشد با شرکت های‬ ‫خارجی مراوده ای صورت گیرد‪ ،‬حتما ش��رکت هایی که در‬ ‫این ش��رایط در ایران باقی ماندند‪ ،‬اولویت خواهند داشت‪.‬‬ ‫کسانی که ایران را ترک کردند‪ ،‬بدانند بازارهایی را از دست‬ ‫دادند که دوباره به اسانی نمی توانند به دست بیاورند‪.‬‬ ‫‹ ‹سام و جی پالس حق صادرات هم دارند‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز با بیان اینکه‬ ‫تابلوهای ال جی و سامسونگ در حال جمع شدن از سطح‬ ‫شهر هستند که با دو برند ملی نیز تعویض می شوند؛ سام و‬ ‫جی پالس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مواد اولیه این برندهای لوازم خانگی‬ ‫از چین و ترکیه وارد می شود اما در ایران ساخته می شود‪.‬‬ ‫محصوالت اولیه اساس��ی که دوبرند کره ای برای س��اخت‬ ‫محصوالت سامسونگ و ال جی وارد ایران می کردند هم از‬ ‫چین خریداری می ش��د و با قیمتی باالتر به ایران می امد‬ ‫ام��ا در ای��ن دو برند ایرانی به صورت مس��تقیم از چین و‬ ‫ترکیه وارد می شود‪.‬‬ ‫مرتض��ی می��ری در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ان زم��ان اگر محصولی به نام سامس��ونگ یا ال جی تولید‬ ‫می ش��د حق صادرات یک محصول را هم نداش��تند اما در‬ ‫حال حاضر وقتی به نام دو برند ملی تولید شود‪ ،‬می توانند‬ ‫ی هم فعال شوند‪.‬‬ ‫در بخش صادرات ‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه چرا نام دو برند سام و جی پالس‬ ‫ایرانی ش��بیه به سامس��ونگ و ال جی کره ای است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به هر حال از هوش تجاری خود اس��تفاده کردند که برای‬ ‫جذب مشتری بهره بیشتری بگیرند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با بیان اینکه‬ ‫وقتی این دو ش��رکت کره ای از ایران رفتند و کاالیی به ما‬ ‫نمی دهن��د پس دلیلی ندارد که تابلوی نام انها بر س��ر در‬ ‫مغازه ها و سطح شهر باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به این دلیل و البته‬ ‫چون کشور کره به حمایت از امریکا ناو خود را وارد خلیج‬ ‫فارس کرده اس��ت‪ ،‬ما نیز در مقام اتحادی��ه لوازم خانگی‪،‬‬ ‫کوچک تری��ن کاری که می توانس��تیم بکنی��م این بود که‬ ‫بگوییم تابلوها را جمع کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم خدمات پس از فروش‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تداوم خدمات پ��س از فروش و گارانتی‬ ‫این ش��رکت ها مهم اس��ت ک��ه میری در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫هم سامس��ونگ و هم ال ج��ی تعهد دارند که ب��ا گارانتی‬ ‫سام سرویس و گلدایران خدمات را به مردم ارائه دهند‪ .‬این‬ ‫تعه��د را به ما و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دارند که‬ ‫تا ‪18‬ماه گارانتی رایگان و حتی تا ‪5‬س��ال ارائه خدمات را‬ ‫درباره کاالی خود پوشش دهند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مردم نگران محصولی که از این برندهای‬ ‫کره ای دارند‪ ،‬نباش��ند چرا ک��ه خدمات پس از فروش انها‬ ‫تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫در همین زمینه ش��رکت سامس��ونگ نیز چندی پیش‬ ‫در بیانی��ه ای اعالم ک��رد‪« :‬تعهد خود برای پش��تیبانی و‬ ‫ارائ��ه خدمات پس از ف��روش به محصوالت سامس��ونگ‬ ‫در ب��ازار ای��ران را به ص��ورت کام��ل ادامه خواه��د داد‪.‬‬ ‫شرکت سامس��ونگ همواره نهایت احترام را برای خانواده‬ ‫ه��واداران و مصرف کنن��دگان خود در ای��ران قایل بوده و‬ ‫حضور و ارتباطی قوی با بازار بزرگ ایران داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫با وجود تحوالت اخیر و مش��کالت ایجاد ش��ده در مسیر‬ ‫تب��ادالت مالی و کاالیی‪ ،‬سامس��ونگ همچنان متعهد به‬ ‫حفظ دسترس��ی کارب��ران وهوادارن خود ب��ه جدیدترین‬ ‫محصوالت و فناوری های خود اس��ت‪ .‬سیاس��ت ما مبتنی‬ ‫ب��ر حفظ حضور در بازار ایران در س��ال های گذش��ته و با‬ ‫وجود تمام تحوالت تغییر نکرده اس��ت‪ .‬در همین راستا و‬ ‫با وجود همه مش��کالت‪ ،‬سامسونگ رسما اعالم کرده که‬ ‫تعهد خود برای پش��تیبانی و ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫به محصوالت سامس��ونگ در بازار ای��ران را به طور کامل‬ ‫ادامه خواهد داد‪ .‬در نتیجه کاربران محصوالت این شرکت‬ ‫هیچ نگرانی در زمینه پشتیبانی و تامین قطعات در اینده‬ ‫نخواهند داشت‪».‬‬ ‫‹ ‹نگران نباشید‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان موبای��ل‪ ،‬تبل��ت و لوازم‬ ‫جانب��ی نیز در واکنش به جایگزینی دو برند ایرانی س��ام‬ ‫و جی پالس گفت‪ :‬در ارائه خدمات و گارانتی گوش��ی های‬ ‫موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫امیر اس��حاقی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضابطه مشخصی‬ ‫درب��اره ارائه خدمات پس از فروش دارد که براس��اس ان‬ ‫ش��رکت های واردکننده به دولت تعهد محضری می دهند‬ ‫ک��ه تمامی موارد مرتبط با خدمات کاالیی که می خواهند‬ ‫وارد کنند مربوط به شرکت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ش��رکت های واردکننده براس��اس‬ ‫تعهدش��ان موظف به ارائه خدمات هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬نحوه‬ ‫ارائه خدمات و س��رویس به شرکت ها مربوط می شود‪ ،‬اما‬ ‫با توجه به نظارت شدید سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان مش��کلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی با اشاره‬ ‫به لزوم ارائه گزارش های س��االنه به شرکت های بازرسی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ۳ ،‬ش��رکت بازرس��ی وضعیت‬ ‫س��رویس دهی به مردم را بررس��ی و شرکت ها را براساس‬ ‫ارائه خدمات رتبه بندی می کنند‪.‬‬ ‫اس��حاقی همچنین با اش��اره به راه اندازی سامانه جامع‬ ‫گارانتی که به تازگی رونمایی ش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این سامانه‬ ‫برای همه بخش ها طراحی شده‪ ،‬اما فعال به طور ازمایشی‬ ‫در بخش موبایل فعالیت می کند که به س��امانه همتا نیز‬ ‫وصل شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی درحال حاض��ر خری��داران می توانن��د کد‬ ‫ای ام ای ای محص��ول خری��داری ش��ده را ب��ه ‪*۷۷۷۷#‬‬ ‫پیامک و اطالع��ات مربوط به وضعیت و م��دت گارانتی‪،‬‬ ‫شرکت واردکننده و شرکت گارانتی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی‬ ‫ب��ا بیان اینکه همه فراینده��ای مربوط به خدمات پس از‬ ‫فروش گوش��ی های همراه در س��امانه جامع گارانتی طی‬ ‫می شود که تحت نظر س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بنابراین مش��کلی در زمینه خدمات پس‬ ‫از فروش گوشی های سامسونگ و ال جی ندارد و تغییری‬ ‫در این زمینه رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫به گفته اس��حاقی‪ ،‬دو س��ال اس��ت که خدمات پس از‬ ‫فروش تلفن های همراه از س��وی ش��رکت های واردکننده‬ ‫ارائه می ش��ود و تقریبا نمایندگی ش��رکت های کره ای در‬ ‫بخش موبایل فعالیتی در ای��ن زمینه ندارد و تقریبا همه‬ ‫خدمات دهندگان در این بخش ایرانی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عمق ساخت داخل‬ ‫از س��وی دیگ��ر حمیدرضا غزنوی‪ ،‬س��خنگوی انجمن‬ ‫صنف��ی تولیدکنندگان لوازم خانگ��ی به‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫ش��رکت های کره ای نزدیک به دو سال است که به تبعیت‬ ‫از تحریم های امریکا شرکت های ایرانی را تحریم کرده اند‬ ‫و در این مدت از ارائه مواد اولیه‪ ،‬قطعات و اجازه استفاده‬ ‫از الیس��نس برن��د به ش��رکت هایی که براس��اس قرارداد‬ ‫با ش��رکت های ک��ره ای ال ج��ی و سامس��ونگ در بخش‬ ‫لوازم خانگی س��رمایه گذاری کرده بودند‪ ،‬خودداری کردند‬ ‫و موضوع جدیدی نیست که بگوییم این برندها به تازگی‬ ‫رفتند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن م��دت کارخانه ه��ای دو برند‬ ‫کره ای جم��ع و چندین نفر هم بیکار ش��دند که ما اینها‬ ‫را پیش بینی می کردیم و بر شغل پایدار تاکید داشتیم‪ .‬ما‬ ‫معتقد بودیم صنعتی که این گونه وابس��ته به خارج باشد‬ ‫اسیب زا خواهد بود و همین هم شد‪.‬‬ ‫غزنوی با تاکید براینکه دوبرند ایرانی جدید با مواد اولیه‬ ‫چین��ی نمی تواند جایگزین دوبرند کره ای ها ش��ود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما بهترین ها را در ایران تولید می کنیم و خوشبختانه‬ ‫در ای��ن مدتی ک��ه ممنوعی��ت واردات داش��تیم صنعت‬ ‫لوازم خانگی و برندهای ایرانی عمق س��اخت ایجاد کردند‪.‬‬ ‫محصوالت ایرانی بس��یاری هس��تند که عین محصوالت‬ ‫اروپایی را تولید می کنند و چیزی هم کم ندارد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی‬ ‫گف��ت‪ :‬برنده��ای ایرانی زمینه ب��رای ظهور نداش��تند و‬ ‫کاالهای خارج��ی جای انها را در ب��ازار گرفته بودند‪ .‬اما‬ ‫برنده��ای خارجی ک��ه در ایران بود تبلیغ��ات بین المللی‬ ‫داشتند و به همین دلیل در بازار ایران به صورت گسترده‬ ‫ورود کردند‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬به تازگی خبری هم از سوی دویچه وله‬ ‫منتشر ش��د که تحریم ها باعث رشد صنایع و تولید ایران‬ ‫شده است‪ .‬امریکا اگر می دانست چه اشتباه بزرگی انجام‬ ‫دادند تحریم را به س��رعت برمی داش��تند چرا که رش��د‬ ‫اقتصادی را شاهد هستیم که به مرور بیشتر هم می شود‪.‬‬ ‫مرتضی میری‬ ‫حمیدرضا غزنوی‬ ‫اجرای ازمایشی سامانه بازرسی الکترونیکی در ‪ ۲‬استان‬ ‫قائ��م مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از اغ��از اجرای‬ ‫ازمایش��ی سامانه بازرس��ی الکترونیکی خبر داد و گفت‪ :‬از‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬اسفند همزمان با ارس��ال پرونده های بازرسی ها به صورت‬ ‫دستی‪ ،‬روند ارسال به صورت الکترونیکی هم انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬حسین مدرس خیابانی‬ ‫درباره راه اندازی س��امانه بازرس��ی در کش��ور گف��ت‪ :‬موضوع‬ ‫الکترونیکی کردن بازرسی ها و راه اندازی سامانه بازرسی بعد از‬ ‫گذشت ‪ ۴‬ماه کار کارشناسی فشرده و هماهنگ میان سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی و اتاق اصناف ایران به خط پایان رسیده و به صورت‬ ‫ازمایش��ی از ‪ 6‬تا ‪ 15‬اسفند در استان های قم و البرز عملیاتی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این س��امانه باعث خواهد ش��د تا سیس��تم های‬ ‫معمول و س��نتی دستی بازرس��ی ها برچیده شده و شکایات و‬ ‫ارسال پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی از سوی بازرسان‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت‬ ‫الکترونیکی صورت گیرد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی افزود‪ :‬راه اندازی این سامانه چند مزیت دارد‬ ‫که مهمترین ان این اس��ت که امار بازرسی ها واقعی تر خواهد‬ ‫ش��د ضمن اینکه س��هولت ارس��ال پرونده ها به تعزیرات نیز از‬ ‫دستاوردهای این سامانه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با راه اندازی‬ ‫سامانه بازرسی‪ ،‬بازرسی ها هدفمند شده و امکان تحلیل اماری‬ ‫از فرایند بازار و بازرسی ها وجود خواهد داشت‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که با استفاده از نتایج عملکرد این سامانه می توان تحلیل‬ ‫کرد که کدام صنعت بیش��ترین تخلف داش��ته و بازرسی ها بر‬ ‫کدام رسته متمرکز شده است‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬در واقع راه اندازی این سامانه تحلیل‬ ‫اماری عملکرد اس��تان ها‪ ،‬ش��فاف س��ازی ارس��ال اطالعات و‬ ‫پیگیری شکایت صورت گرفته را سرعت خواهد داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مرحله نخس��ت‪ ،‬اس��تان های قم و البرز‬ ‫اجرای ازمایش��ی این طرح را اغاز خواهند کرد گفت‪ :‬از ششم‬ ‫تا پانزدهم اس��فند همزمان با ارس��ال پرونده های ش��کایات و‬ ‫بازرس��ی ها به صورت دستی روند ارس��ال پرونده ها به صورت‬ ‫الکترونیکی نیز صورت می گیرد‪ ،‬اما رس��یدگی تعزیرات از ‪۱۵‬‬ ‫اس��فندماه تا پایان س��ال منوط به ارس��ال پرونده ها به صورت‬ ‫الکترونیکی خواهد بود ضمن اینکه از ابتدای سال ‪ ۹۹‬در همه‬ ‫استان های کشور ارس��ال الکترونیکی پرونده ها اجرایی خواهد‬ ‫شد و تمامی اس��تان ها مکلف اند تنها از طریق سامانه بازرسی‬ ‫پرونده های خود را ارسال کنند‪.‬‬ ‫م��درس خیابانی گفت‪ :‬تعزیرات از ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬به بعد‬ ‫هیچ پرونده ش��کایتی که به صورت دس��تی ارسال شده باشد‬ ‫را رس��یدگی نخواهد کرد ضمن اینکه به موازات اجرایی شدن‬ ‫این سامانه‪ ،‬س��ازمان حمایت مکلف است اموزش های الزم را‬ ‫در استان های البرز‪ ،‬قم و تهران اغاز کرده و به تدریج در همه‬ ‫استان ها تعمیم دهد‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور بازرگانی‬ ‫افزود‪ :‬بازرسی های بازرسان در ایام پایانی سال با قدرت و قوت‬ ‫ادامه خواهد یافت و روند عادی خود را متناسب با شرایط بازار‬ ‫س��پری خواهد ک��رد ضمن اینکه مردم نیز ب��ه عنوان بهترین‬ ‫ناظ��ران در ب��ازار عالوه ب��ر اینکه می توانند ش��کایات خود در‬ ‫سامانه های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫و اپلیکیش��ن اعالم قیمت ‪ ۱۰۰‬قل��م کاال اعالم کرده و در این‬ ‫روند‪ ،‬بازرسان بخش های مختلف را یاری رساند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی در پایان گفت‪ :‬همچنین مردم نیز باید توجه‬ ‫داشته باش��ند که نصب برچسب قیمت یک حق اساسی ان ها‬ ‫در بازار بوده که باید مورد پیگیری واقع ش��ود به این معنا که‬ ‫هر کاالیی که برچسب قیمت نداشته باشد نباید از سوی مردم‬ ‫خریداری ش��ود چرا که افراد حتماً قصد گرانفروش��ی خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بستن مس��یر واردات همیشه کار اشتباهی‬ ‫بوده و هنوز هم اش��تباه است و در اینده هم‬ ‫اشتباه خواهد بود‪.‬‬ ‫تازمان��ی که تولیدی که رضایت مش��تری‬ ‫را فراه��م و از نظر کیفیت��ی و قیمتی بتواند‬ ‫نیاز جامعه را تامین کند نداش��ته باشیم‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه واردات داریم و اگ��ر راه واردات قانونی را‬ ‫ببندیم نیز مس��یر واردات غیرقانونی یا همان‬ ‫قاچاق باز خواهد شد‪.‬‬ ‫هرفردی در ه��ر مقامی هم اگر خالف این‬ ‫موض��وع را تایی��د کن��د‪ ،‬از دی��د اقتصادی و‬ ‫اگاهی به نیاز جامعه دور است‪.‬‬ ‫با ت��داوم ممنوعیت واردات و البته ترک دو‬ ‫ش��رکت کره ای لوازم خانگی از ایران مس��یر‬ ‫قاچ��اق کاال را خواهیم داش��ت که البته قبل‬ ‫از این مس��ائل هم شاهد قاچاق بودیم‪ .‬اینکه‬ ‫چطور جلوی قاچاق را بگیریم که بعید اس��ت‬ ‫بتوانیم موفق باش��یم نیز مقول��ه جداگانه ای‬ ‫است که در این مقال نمی گنجد‪.‬‬ ‫ما شاهد قاچاق خواهیم بود چرا که جامعه‬ ‫و مصرف کنن��ده به ان نی��از دارد مگر اینکه‬ ‫مورد مش��ابه ب��ا همان کیفیت و ش��رایط در‬ ‫داخل تولید شود که ان هم زمانبر خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ا ممنوعی��ت واردات ح��ق انتح��اب‬ ‫مصرف کننده نیز دچار خلل می شود؛ این امر‬ ‫در واقع دخالت در امور فردی است که توسط‬ ‫خالق یکتا خلق شده است‪.‬‬ ‫اینکه ما به ه��ر دلیلی می توانیم حقی که‬ ‫مرب��وط به مخلوقات خداون��د تبارک و تعالی‬ ‫اس��ت را بگیریم یعنی برای خودمان جایگاه‬ ‫خالق بودن ایجاد کردیم که اش��تباه اس��ت‪.‬‬ ‫خداوند نعمات زیادی راخلق کرده اس��ت که‬ ‫بشر از ان استفاده کند و ان چیزی که ساخت‬ ‫بشر است هم به دلیل امکاناتی است که خالق‬ ‫در اختیار ما قرار داده است تا پیشرفت کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین هیچ کس��ی در هیچ پس��ت و مقامی‬ ‫حق ندارد برای من تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫در ای��ن دو س��ال ممنوعی��ت واردات چه‬ ‫اتفاقی رخ داده اس��ت؟ یا باید گفت دوستان‬ ‫می دانستند چه اتفاقی قرار است رخ دهد که‬ ‫ثبت س��فارش بس��یاری انجام دادند که البته‬ ‫ای��ن را هم می دانی��م که م��دت اعتبار ثبت‬ ‫سفارش درحال حاضر ‪۶‬ماهه است‪.‬‬ ‫چط��ور می ش��ود از ‪ ۲۱‬فروردی��ن ‪ ۹۷‬که‬ ‫واردات برخی اقالم ممنوع ش��د‪ ،‬ما تا همین‬ ‫لحظه به وفور ش��اهد وجود کاالها در س��طح‬ ‫کش��ور هس��تیم؟ چطور می توان با این امر از‬ ‫تولیدکننده حمایت کرد؟ هر انسانی به دنبال‬ ‫منافع خود اس��ت اما اگر کسی فقط به سود‬ ‫خود فکر کند و سود جمعی را نادیده بگیرد؛‬ ‫امر اش��تباهی است که این ویژگی را می تواند‬ ‫یک تولیدکننده یا نماینده مجلس یا خبرنگار‬ ‫یا‪ ...‬داشته باشد‪ .‬اما در این میان باید ببینیم‬ ‫منافع جامعه در چیست؟‬ ‫تولی��د واقعی و به س��ود جامع��ه‪ ،‬تولیدی‬ ‫اس��ت که مزیت نس��بی از نظر نرخ و کیفیت‬ ‫داشته باش��د و به اندازه لزوم تولید شود‪ .‬در‬ ‫این صورت نیاز به واردات نخواهیم داش��ت و‬ ‫ب��ه دنبال ان مس��یر واردات را نیز نمی بندیم‬ ‫چون برای هیچ واردکننده ای صرفه اقتصادی‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬از سوی دیگر در بسیاری از‬ ‫موارد تولیدکننده را ب��ه قدری باال بردیم که‬ ‫م��دام در حال درخواس��ت از دولت و جامعه‬ ‫اس��ت و در نهایت پول جامع��ه را برای تولید‬ ‫می گیرد و در جای دیگر هزینه می کند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه تولیدکننده واقعی تحت‬ ‫فشار اس��ت اما هیچ زمان دست گدایی دراز‬ ‫نمی کن��د چون می داند چ��ه راهی را انتخاب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه هی��چ تولیدی ضرر ن��دارد مگر‬ ‫تولی��دی که مدیر نداش��ته باش��د و ما امروز‬ ‫در بیش��تر بخش ها ضعف مدیریتی داریم و با‬ ‫افرادی روبه رو هس��تیم که هیچ تخصصی در‬ ‫زمینه ای که اظهارنظر می کنند ندارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مسیر واردات‬ ‫را نباید بست‬ ‫ورود رسمی برندهای ایرانی به بازار لوازم خانگی‬ ‫اگر محصولی به نام سامسونگ یا ال جی تولید می شد حق صادرات‬ ‫یک محصول را هم نداش��تند اما در حال حاضر وقتی به نام دو برند‬ ‫ی هم فعال شوند‬ ‫ملی تولید شود‪ ،‬می توانند در بخش صادرات ‬ ‫‪7‬‬ ‫چرا رمز پویا‬ ‫محبوب نشد؟‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫اقتصادخالق عالوه بر اشتغال و درامدزایی‪ ،‬ارزاوری قابل توجهی برای کشور دارد‬ ‫تخم مرغ تقلبی نداریم‬ ‫خبر‬ ‫ارزاوری صنایع خالق چقدر است؟‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استفاده از‬ ‫فناوری در‬ ‫تمامی مراحل‬ ‫بازارسازی‪،‬‬ ‫بازاریابی‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬اموزش‬ ‫و پژوهش‬ ‫می تواند‬ ‫زمینه ساز رشد‬ ‫روزافزون و با‬ ‫سرعت باالی‬ ‫صنایع فرهنگی‬ ‫در کشور باشد‬ ‫صنای��ع خ�لاق در اقتصاد بس��یاری از کش��ورها‬ ‫به عن��وان صنایع��ی ک��ه خالقی��ت علم��ی‪ ،‬هنری‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و فناوران��ه را در برمی گیرن��د ش��ناخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫براس��اس امارها‪ ،‬بازار صنایع خالق و فرهنگی در‬ ‫جهان بی��ن ‪ ۲۲۵۰‬میلیارد تا ‪ ۳۶۰۰‬میلیارد دالر و‬ ‫حجم صادرات در این ح��وزه بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر در سال جاری میالدی براورد شده است‪.‬‬ ‫مدیررس��ته فناوری اطالعات ط��رح تکاپو با بیان‬ ‫اینک��ه صنای��ع خ�لاق می توانن��د با کم��ک هوش‬ ‫مصنوع��ی ت��ا ‪ ۸۵‬درصد فرصت های ش��غلی جدید‬ ‫ایج��اد کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقتصاد خ�لاق عالوه بر ایجاد‬ ‫اش��تغال و درامدزای��ی‪ ،‬ارزاوری قابل توجهی برای‬ ‫کشور به دنبال دارد‪.‬‬ ‫محمد عبده ابطحی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به توس��عه فناوری ه��ای نوین اظهار ک��رد‪ :‬امروز با‬ ‫گس��ترش پیش��رفتهای علمی و فناوری و اینترنت‪،‬‬ ‫روش های خالقان��ه ای برای تولید و توزیع و مصرف‬ ‫کاال ایجاد ش��ده که یکی از بس��ترهای مهم اقتصاد‬ ‫خالق به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی رش��د و توسعه صنایع خالق را مستلزم وجود‬ ‫سرمایه‪ ،‬مهارت های کارافرینی‪ ،‬زیرساخت های الزم‬ ‫و قوانین مالکیت فکری دانس��ت و گفت‪ :‬اس��تفاده‬ ‫از فن��اوری در تمامی مراحل بازارس��ازی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬تولی��د‪ ،‬فروش‪ ،‬اموزش و پژوهش می تواند‬ ‫زمینه ساز رش��د روزافزون و با سرعت باالی صنایع‬ ‫فرهنگی در کشور باشد‪.‬‬ ‫مدیر رس��ته فناوری اطالعات طرح ملی توس��عه‬ ‫کس��ب و کار با بیان اینکه صنای��ع خالق می توانند‬ ‫ب��ا کمک هوش مصنوعی ت��ا ‪ ۸۵‬درصد فرصت های‬ ‫جدید ش��غلی ایجاد کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنایع خالق‬ ‫صنایعی هستند که خالقیت علمی‪ ،‬هنری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فناوران��ه را توام��ان در برمی گیرن��د و از جای��گاه‬ ‫وی��ژه ای در اقتصاد کش��ورها برخوردارند ش��ناخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اقتص��اد خالق می تواند عالوه ب��ر تولید درامد و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تولیدکنن��دگان مرغ‬ ‫تخم گ��ذار اعالم کرد که تخ��م مرغ تقلبی یا‬ ‫پالس��تیکی در بازار وجود ن��دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬چندی پیش ویدئویی در فضای مجازی‬ ‫منتش��ر شد که نشان می داد تخم مرغ هایی از‬ ‫جنس مواد پالستیکی تولید و به بازار مصرفی‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬در این ویدئو ذکر ش��ده بود‬ ‫ک��ه این تخم مرغ های تقلبی در کش��ور چین‬ ‫س��اخته و در ب��ازار توزیع می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫راستا مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ‬ ‫تخم گذار ضمن رد این ش��ایعه اعالم کرد که‬ ‫صنعت تولید تخم مرغ صنعت عظیمی اس��ت‬ ‫و باتوج��ه به تولیدات روزان��ه ان که فراتر از‬ ‫نیاز مصرف کنندگان اس��ت‪ ،‬نیازی به تولید‬ ‫تخم م��رغ تقلب��ی ی��ا ساخته ش��ده ب��ا مواد‬ ‫پالستیکی ندارد‪.‬‬ ‫رضا ترکاش��وند با بی��ان اینکه تاکنون هیچ‬ ‫گزارشی از وجود تخم مرغ پالستیکی یا تخم‬ ‫مرغ تقلبی به دست ما نرسیده است‪ ،‬به ایسنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماهانه ‪ ۹۰‬هزار تن و روزانه ‪۳۰۰۰‬‬ ‫تن تخم مرغ در کش��ور تولید و به بازار عرضه‬ ‫می شود‪ .‬این تولیدات به حدی است که از نیاز‬ ‫مصرف روزانه نیز بیشتر است و برای مصارف‬ ‫دیگری استفاده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تولیدکنن��دگان مرغ‬ ‫تخم گ��ذار با بی��ان اینک��ه روزان��ه ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫تخم م��رغ از ای��ران ص��ادر می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کش��ورهایی ک��ه ب��ه انه��ا تخم م��رغ صادر‬ ‫می کنیم‪ ،‬عبارتند از افغانس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬عمان‬ ‫و قط��ر‪ .‬البته تقاضا برای صادرات بیش از این‬ ‫است اما برای برهم نخوردن بازار داخلی بیش‬ ‫از این مقدار صادر نمی شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1395‬حجم صادرات محصوالت خالق و خدمات فرهنگی‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد دالر بوده در حالی که براس��اس امار س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬میزان صادرات در حوزه صنایع فرهنگی کش��ور ما حدود‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون دالر بوده است‬ ‫ایجاد ش��غل‪ ،‬درامدهای ارزی کشور را افزایش دهد‬ ‫و به تنوع فرهنگی و توسعه انسانی کمک کند‪.‬‬ ‫ابطحی اضافه کرد‪ :‬در سال ‪ 1395‬حجم صادرات‬ ‫محص��والت خ�لاق و خدم��ات فرهنگ��ی بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی��ارد دالر بوده در حالی که براس��اس امار‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬این میزان صادرات در حوزه صنایع‬ ‫فرهنگی کش��ور ما حدود ‪ ۴۵۰‬میلیون دالر بوده و‬ ‫حج��م قابل توجهی از ان به صنایع دس��تی و فرش‬ ‫اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی‬ ‫فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی‬ ‫در س��امانه اعتبارس��نجی و رتبه بندی‪ ،‬برای‬ ‫اجرا به رئیس��ان سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها ابالغ شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬فرایند جدی��د صدور و‬ ‫تمدید کارت بازرگانی در سامانه اعتبارسنجی‬ ‫و رتبه بندی به رئیس��ان سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان ها برای اجرا ابالغ شده‬ ‫است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در نامه وزارت بازرگانی‬ ‫خطاب به رئیسان سازمان های سمت استان ها‬ ‫درب��اره عملیاتی ش��دن فرایند جدید صدور و‬ ‫تمدید کارت بازرگانی امده اس��ت‪ :‬در طراحی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سامانه ‪ ۳‬نقش کارشناس برای بررسی و تایید‬ ‫اولی��ه‪ ،‬مدیر ب��رای تایید نهای��ی و ناظر برای‬ ‫مشاهده و اعمال نظارت تعریف شده است که‬ ‫نقش مدیر فقط در اختیار شخص جناب عالی‬ ‫بوده و در صورت تفویض اختیار نیز مسئولیت‬ ‫امور مربوط ب��ه تایید نهای��ی کارت بازرگانی‬ ‫متوجه رئیس سازمان است‪.‬‬ ‫بر این اساس در مرحله نخست ضرورت دارد‬ ‫بازرگانانی که تاریخ صدور کارت بازرگانی انها‬ ‫از اول فروردین ‪ ۱۳۹۷‬به بعد اس��ت‪ ،‬نس��بت‬ ‫به ثبت «درخواس��ت تایید» در سامانه جامع‬ ‫تج��ارت اقدام کنند تا پس از بررس��ی و تایید‬ ‫اطالعات ازس��وی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ذی ربط براساس شرایط مدرج شده در‬ ‫س��امانه‪ ،‬نتیجه به طور الکترونیکی در سامانه‬ ‫یکپارچه مجوزها درج شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در حوزه واقعیت مجازی‪ ،‬حجم‬ ‫بازار از ‪3‬میلیارد دالر در سال ‪ 1396‬به ‪ ۹۵‬میلیارد‬ ‫دالر در سال ‪ 1404‬خواهد رسید و نکته جالب این‬ ‫اس��ت که نصف این بازار در حوزه صنایع فرهنگی و‬ ‫صنایع خالق خواهد ب��ود که از بازی های ویدئویی‪،‬‬ ‫پخش زنده رویدادها تا س��رگرمی و خرده فروشی را‬ ‫شامل می شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر رس��ته فن��اوری اطالعات طرح ملی‬ ‫تکاپ��و‪ ،‬چالش عمده ای ک��ه در بحث بالک چین در‬ ‫حوزه صنایع خ�لاق و فرهنگی وج��ود دارد‪ ،‬بحث‬ ‫مالکی��ت معن��وی اس��ت و بالک چین ی��ک راهکار‬ ‫اثبات ش��ده برای ان است که بحث مالکیت معنوی‬ ‫را به ص��ورت اصول��ی ح��ل کند و یک ام��کان ویژه‬ ‫دراختیار بخش فرهنگ قرار دهد‪.‬‬ ‫ابطحی با اش��اره به تاس��یس بنیاد ملی توس��عه‬ ‫فناوری های فرهنگی اظه��ار کرد‪ :‬در این بنیاد قرار‬ ‫است یک زیس��ت بوم فناوری فرهنگی را هدایت و‬ ‫راهبری کنیم و به کمک ان‪ ،‬بس��تری فراهم ش��ود‬ ‫ک��ه تمام فع��االن این ح��وزه بتوانن��د ایفای نقش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬هدف اصلی این بنیاد‪ ،‬توس��عه‬ ‫کس��ب و کار و خلق ثروت نیس��ت‪ ،‬بلکه این بنیاد‬ ‫زمینه س��از رش��د کس��ب و کارهای نوپ��ا از طریق‬ ‫بکارگی��ری فناوری ه��ای جدید اس��ت ک��ه موجب‬ ‫اشتغالزایی و ارزاوری برای کشور می شوند‪.‬‬ ‫شکر در اولویت بازرسی های سازمان حمایت‪ ،‬تعزیرات و بازرسان اصناف‬ ‫هیچ کمبودی در بازار شکر گزارش نشده است‬ ‫بنا به اعالم س��ازمان حمای��ت‪ ،‬نرخ مصوب‬ ‫ش��کر‪ ،‬در کارخانه ‪۴۰۵۰‬تومان تعیین شده و‬ ‫هم اکنون نیز به روال س��ابق باید با همین نرخ‬ ‫فروخته ش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نرخ شکر ‪۹۰۰‬‬ ‫گرمی ‪ ۵۴۰۰‬تومان‪ ،‬شکر فله یک کیلوگرمی‬ ‫در مبادی توزیع ‪ ۴۷۰۰‬تومان و ش��کر سفید‬ ‫بس��ته بندی یک کیلویی ‪ ۵۹۰۰‬تومان تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان ضمن بیان ای��ن ارقام با بیان‬ ‫اینک��ه هیچ گزارش��ی مبنی بر کمبود ش��کر‬ ‫در ب��ازار وج��ود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬توزیع این کاال‬ ‫متناسب با نیاز بازار و بدون محدودیت با نرخ‬ ‫مصوب اغاز شد‪.‬‬ ‫س��یدجواد احم��دی در گفت وگ��و ب��ا مهر‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه ش��کر در هفت��ه جاری نیز‬ ‫همچون هفته گذشته‪ ،‬در اولویت بازرسی های‬ ‫س��ازمان حمایت‪ ،‬تعزیرات و بازرسان اصناف‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬براس��اس گزارش رس��می‬ ‫بازرس��ی وی��ژه س��ازمان حمای��ت‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫کمبود ش��کری در بازار گزارش نشده است و‬ ‫توزی��ع بدون محدودیت و ب��ا نرخ مصوب‪ ،‬در‬ ‫حال انجام اس��ت؛ به نحوی که ذخایر بس��ته‬ ‫به نیاز بازار در مبادی عرضه مطمئن از جمله‬ ‫س��وپرمارکت ها‪ ،‬فروش��گاه های زنجی��ره ای و‬ ‫میادین میوه و تره بار توزیع می شود‪.‬‬ ‫مع��اون بازرس��ی س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان گف��ت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینک��ه ش��کر از ارز وارداتی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای واردات اس��تفاده کرده است‪ ،‬نرخ‬ ‫ان نیز مصوب اس��ت و هم��ه عرضه کنندگان‬ ‫مکلف هس��تند که این کاال را ب��ا نرخ تعیین‬ ‫شده از سوی دولت‪ ،‬عرضه نمایند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬کمبودی در بازار ش��کر‬ ‫گزارش نش��ده اس��ت و ذخای��ر کاالیی حجم‬ ‫بی سابقه ای دارد‪.‬‬ ‫احمدی با اش��اره به بازدیدی که چهارشنبه‬ ‫هفته گذشته از بنادر محل ذخیره سازی شکر‬ ‫انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ذخیره سازی به میزان‬ ‫کافی انجام ش��ده و جای هی��چ نگرانی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬م��ردم باید از فروش��گاه هایی‬ ‫خری��د کنند ک��ه کاال در انها ب��ا نرخ مصوب‬ ‫عرضه می شود و حتما برچسب نرخ دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مردم ه��ر گونه کمبود یا‬ ‫افزایش نرخ کاالها را به س��امانه ‪ ۱۲۴‬گزارش‬ ‫دهن��د گفت‪ :‬همچنی��ن در قالب اپلیکیش��ن‬ ‫اع�لام ن��رخ ‪ ۱۰۰‬قل��م کاال نیز ام��کان ثبت‬ ‫گ��زارش وج��ود دارد؛ اما بهتری��ن ناظران در‬ ‫بازار مردم هستند که می توانند عالوه بر اینکه‬ ‫کاالی بدون برچسب نرخ را خریداری نکنند‪،‬‬ ‫تخلفات کمبود‪ ،‬عدم عرضه یا گرانفروش��ی را‬ ‫نیز گزارش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه شکر ‪ ۲.۵‬برابر نیاز کشور‬ ‫دبیر انجمن قند و شکر با اشاره به اینکه ‪۲.۵‬‬ ‫برابر نیاز کشور ش��کر در بازار عرضه می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید ب��ر فرایندی که ش��کر از کارخانه‬ ‫خ��ارج می ش��ود تا ب��ه مصرف نهایی برس��د‪،‬‬ ‫نظارت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫بهمن دانایی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارخانجات‬ ‫قن��د و ش��کر در گفت وگو با مهر با اش��اره به‬ ‫اخرین وضعیت بازار شکر اظهارکرد‪ :‬حدود ‪3‬‬ ‫هفت��ه قبل التهاب های در بازار ایجاد و موجب‬ ‫ش��د دولت عرضه ش��کر ب��ه ب��ازار را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هم اکن��ون روزانه حدود‬ ‫‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزارتن حواله ش��کر صادر می کنیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن درحالی اس��ت که نی��از مصرفی‬ ‫کش��ور به ش��کر ت��ا اخ��ر بهم��ن حداکثر ‪۶‬‬ ‫هزارتن در روز اس��ت؛ بنابرای��ن بین ‪ ۲‬تا ‪۲.۵‬‬ ‫براب��ر عرض��ه بیش��تر در بازار در ح��ال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی اضافه کرد‪ :‬با این‬ ‫توزیع موفق شدیم که نرخ شکر را در کارخانه‬ ‫و در عمده فروش��ی ها در ح��دود نرخ مصوب‬ ‫نگه داریم ضمن اینکه ما از مس��ئوالن دولتی‬ ‫خواسته بودیم بر فرایندی که شکر از کارخانه‬ ‫خارج می شود تا به مصرف نهایی برسد نظارت‬ ‫بیش��تری انجام دهند‪ ،‬اما متاسفانه نظارت ها‬ ‫کاف��ی نیس��ت و مقداری از ش��کر توزیعی که‬ ‫نرخ ان با ارز دولتی محاس��به ش��ده‪ ،‬از شبکه‬ ‫توزیع رس��می خ��ارج و به ن��رخ ازاد فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با این حجم از توزیعی که‬ ‫درحال حاضر انجام می ش��ود نرخ شکر فله در‬ ‫مغازه ها باید کیلویی ‪ ۴۸۰۰‬و شکر بسته بندی‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرمی ‪ ۴۰۰ ،۵‬تومان باشد‪.‬‬ ‫دانایی تاکید کرد‪ :‬نهاد های نظارتی از جمله‬ ‫س��ازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫باید می��زان نظارت خ��ود را افزایش دهند تا‬ ‫نرخ ش��کر متعادل شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با تدابیر‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬در ایام عید مشکلی در این‬ ‫زمینه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به اینکه واردات شکر با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫عده ای بس��یار س��وداور بود‪ ،‬گفت‪ :‬این کاال با‬ ‫ارز‪ 4200‬توم��ان وارد و تبدی��ل ب��ه کاالهای‬ ‫گروه دوم و س��وم از جمله شیرینی و شکالت‬ ‫و … می شد که این کاالها نیز از کشور صادر‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫دانای��ی با بی��ان اینک��ه در این می��ان رقم‬ ‫درش��تی نصیب عده ای شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫‪ ۲.۲‬میلیون تن نیاز کش��ور به شکر فقط ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتن نیاز مس��تقیم سفره مردم است و ‪۱.۷‬‬ ‫میلی��ون تن ان تبدیل به کاالهای گروه دوم و‬ ‫سوم می ش��ود؛ بنابراین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که‬ ‫در ای��ن زمینه هزینه می ش��د بعد از مدتی در‬ ‫قالب کاالی گروه دوم و سوم صادر و از کشور‬ ‫خارج می شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از نخستین نشست رسانه ای انجمن نمایشگاه های ایران در دوره جدید گزارش می دهد‬ ‫بخش خصوصی صالح نمایشگاه ها را بهتر از دولت می داند‬ ‫میالد محمدی ‪ -‬نشس��ت خبری انجمن نمایش��گاه های‬ ‫ایران روز گذش��ته در سالن کنفرانس ش��ماره ‪ ۴‬اتاق بازرگانی‬ ‫ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست علی یار محمدیان رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان‪ ،‬سید محمود‬ ‫موسوی نایب رئیس انجمن و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬ایت کاظ��م زاده عضو هیات مدی��ره انجمن و‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی اس��تان گی�لان و همچنین‬ ‫س��عید عضو هیات مدیره انجمن و مدیرعامل نمایش��گاه بین‬ ‫المللی اس��تان کرمان حضور داشته و به بیان برنامه ها و نظرات‬ ‫خودپرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری برنامه ریزی به بخش خصوصی‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در ابت��دای نشس��ت عل��ی ی��ار محمدی��ان به ذک��ر امار و‬ ‫ارقام��ی درباره صنعت نمایش��گاهی پرداخ��ت و گفت‪ :‬تعداد‬ ‫نمایش��گاه های ساالنه در ایران ‪ ۶۵۰‬نمایش��گاه است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اس��ت که ‪ ۱۹۷‬میلیون دالر گردش مالی س��االنه صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ایران است و ‪ ۱۷۰۰‬نفر به صورت مستقیم در این‬ ‫صنعت ش��اغل هس��تند‪ ۶۸۰ .‬هزار نفر نیز در جهان به صورت‬ ‫مس��تقیم در این صنعت فعالیت می کنن��د‪ ۲۸۰ .‬هزار نفر نیز‬ ‫به طور مس��تقیم در صنعت نمایش��گاهی کار می کنند که این‬ ‫افراد شامل غرفه سازان‪ ،‬مجریان و برگزارکنندگان هستند‪.‬‬ ‫وی اش��اره ک��رد‪ ۲.۵ :‬درصد بازدیدکنندگان نمایش��گاهی‬ ‫جهان ش��امل افرادی هستند که در ایران از نمایشگاه ها بازدید‬ ‫می کنند‪ .‬درصد نمایش��گاه های ساالنه ایران نسبت به جهان ‪۲‬‬ ‫درصد اس��ت و درصد ارزش صنعت نمایش��گاهی ایران نسبت‬ ‫به جهان ‪ ۲‬هزارم درصد اس��ت که متاس��فانه این رقم بس��یار‬ ‫پایین اس��ت‪ .‬این امار را به این جهت اعالم می کنیم که صنعت‬ ‫نمایش��گاهی نه تنها برای جامعه اش��تغال ایجاد می کند بلکه‬ ‫ب��رای س��ایر بخش ها نیز مانن��د صنعت و معدن و کش��اورزی‬ ‫اشتغال زایی می کند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجمن نمایش��گاه های ایران همچنین‬ ‫در نشس��ت خبری گفت‪ :‬انجمن س��عی دارد ب��ا ایجاد تعامل و‬ ‫هماهنگی میان سازمان توسعه تجارت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در استان ها‪،‬‬ ‫فعالیت کند‪.‬‬ ‫ی��ار محمدیان به دو خواس��ته مهم این انجمن اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬یکی از خواس��ته های ما جلوگیری از ایجاد س��ایت های‬ ‫ت س��ایت ها در اس��تان ها و ایجاد یک تقویم زمانی‬ ‫دوم و تقوی ‬ ‫برای نمایشگاه ها است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬زمانی که کشورهای توسعه یافته نمایشگاهی‬ ‫برگزار می کنند‪ ،‬حداقل از یک تا دو س��ال قبل ان برای برپایی‬ ‫نمایش��گاه برنامه ریزی های الزم رادارند‪ .‬این همان مسئله ای‬ ‫اس��ت که در کش��ور ما وجود ندارد و بعضاً مشاهده ش��ده است‬ ‫که دو تا س��ه ماه قبل از برگزاری برای ان نمایشگاه برنامه ریزی‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی اصفهان ادامه داد‪ :‬انجمن‬ ‫نمایش��گاه های ایران تالش دارد با هماهنگی س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت تقویم ‪۵‬س��اله ای برای کش��ور و اس��تان ها به سازمان‬ ‫توس��عه تجارت پیش��نهاد دهد و این س��ازمان پس از تصویب‬ ‫ان را ابالغ نماید‪.‬‬ ‫وی هدف از اجرای این برنامه نمایشگاهی را برنامه ریزی بهتر‬ ‫برای حضور مشارکت کنندگان خارجی دانست‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول یک��ی از وظایف انجمن نمایش��گاهی را‬ ‫ایجاد تقویم پنج س��اله برای زمان بندی نمایش��گاه ها دانست و‬ ‫ابراز امیدواری کرد تا با همکاری اعضای انجمن و س��ایت داران‬ ‫و پیش��نهاد ان به توس��عه تجارت ش��اهد تصویب ان باشیم و‬ ‫امیدواریم س��ازمان توس��عه تجارت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این تعامل را با ما داش��ته باشند‪ .‬ما نیز هرگونه همکاری‬ ‫الزم را با ان ها خواهیم داشت‪.‬‬ ‫یار محمدیان درباره برنامه ریزی برای صنعت نمایش��گاهی‬ ‫گفت‪ :‬س��ر دولت ش��لوغ اس��ت و نمی تواند زمان الزم را برای‬ ‫صنعت نمایش��گاهی صرف کند‪ .‬ای��ن قضیه تنها مربوط به این‬ ‫دولت نمی ش��ود بلکه به طورکلی در تمام دولت ها همین روال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬چون اص�ل ً‬ ‫ا فرصتی ندارند ک��ه در رابطه با صنعت‬ ‫نمایش��گاهی کاری انجام بدهند برای همی��ن می گوییم بهتر‬ ‫است دولت از ما و ظرفیت های موجود کمک بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما حداقل ‪ ۳۰‬عنصر نمایش��گاهی و فکر برتر در‬ ‫کش��ور داریم که به صورت روزمره نمایشگاه را لمس می کنند‪.‬‬ ‫همه ما با مش��کالت و راهکارها اش��نا هستیم و باید اجازه داده‬ ‫ش��ود که برنامه ریزی ها را خودمان انجام دهیم‪ .‬قطعاً درنهایت‬ ‫پیش از اجرایی کردن کاره��ا تاییدیه دولت را خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫بنابراین از این بابت هم مش��کلی وجود نخواهد داشت‪ .‬یکی از‬ ‫دیگر نمایشگاهی نیز انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خروجی نمایشگاه‪ ،‬رونق اقتصادی است‬ ‫مواردی که گفته می شود همان واگذاری اختیارات است و این‬ ‫قضیه به همین فرصت نداشتن برای پیگیری امور بازمی گردد‪.‬‬ ‫بهتری��ن برنامه ریز ب��رای صنعت نمایش��گاهی همین انجمن‬ ‫نمایشگاه های ایران است‪.‬‬ ‫یار محمدیان در پایان گفت‪ :‬اگر دولت نمی خواهد در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی توسعه ایجاد شود همین روند را ادامه دهد اما اگر‬ ‫به رشد فکر می شود باید راهکارهای بخش خصوصی عملیاتی‬ ‫ش��ود‪ .‬ما دلس��وز این صنعت هس��تیم و زمانی که دولت به ما‬ ‫اختیارات الزم را بدهد همه توان خود را برای خروجی مطلوب‬ ‫به کار می گیری��م‪ .‬درصورتی که کارها به خوبی پیش نرفت هم‬ ‫می توانند این اختیارات را از ما بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدد سایت ها اسیب رسان است‬ ‫نای��ب رئی��س انجم��ن نمایش��گاه های ایران گف��ت‪ :‬تعدد‬ ‫س��ایت های نمایش��گاهی در ی��ک اس��تان باعث اس��یب به‬ ‫بخش های مختلف ازجمله فرهنگ و صنعت می شود‪.‬‬ ‫سید محمود موس��وی اظهار کرد‪ :‬نمایشگا ه یک زیرساخت‬ ‫اس��ت که در اختی��ار مردم‪ ،‬تولیدکنن��دگان و دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫درواقع س��ه راهی دولت‪ ،‬تولیدکننده و بازار همان نمایشگاه ها‬ ‫هس��تند‪ .‬دولت از بهترین بهره برداران این تالقی اس��ت و باید‬ ‫مسیر را هموار کند تا تولید ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬متاسفانه هنوز استاندارد جامعی که موردنیاز‬ ‫اس��ت را پیدا نکردیم اما تالش می کنی��م در حوزه بین المللی‬ ‫جایگاه خوب و قابل قبولی را به دس��ت اوریم‪ .‬هر اس��تان دارای‬ ‫یک سایت نمایشگاهی است و حتی برخی از استان ها دو سایت‬ ‫در اختیاردارند‪ .‬بامطالعه ای که کارشناسان حوزه نمایشگاهی‬ ‫انجام می دهند به این نتیجه رس��یده اند که تعدد س��ایت های‬ ‫نمایش��گاهی باعث اسیب به صنعت‪ ،‬تولیدکننده‪ ،‬فرهنگ و به‬ ‫بازار ناشی از برگزاری می شود‪.‬‬ ‫وی در پایان اش��اره ک��رد‪ :‬تایید نمی کنیم ک��ه تعدد و تکثر‬ ‫سایت های نمایشگاهی به این صورت باشد و باید محدودسازی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬باید ش��رایط به گونه ای پیش رود ک��ه مداخله در‬ ‫وضعیت برگزاری نمایش��گاه های ‪ ۳۰‬اس��تان کش��ور نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬در تهران ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سایت نمایشگاهی داریم‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫یک��ی دو پارک ش��هر تهران به عن��وان محلی ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه انتخاب ش��ده اند‪ .‬این موارد اسیب رس��ان است و از‬ ‫دول��ت نیز گله داریم که حمایت ه��ای الزم را انجام نمی دهد و‬ ‫صرفاً نقش نظارت دارد‪ .‬دولت باید از برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫غیرمجاز پیش��گیری کند و این کار را در خصوص س��ایت های‬ ‫ت کاظم زاده هریس هم در ادامه نشس��ت به بیان نظرات‬ ‫ای�� ‬ ‫خودپرداخ��ت و اظهار کرد‪ :‬اگر دولت ن��گاه کالن را جایگزین‬ ‫نگاه بخش��ی کند ش��اهد رقم خوردن اتفاقاتی خوب و ترسیم‬ ‫چشم انداز و سیاست های بهتری خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل نمایش��گاه گیالن گفت‪ :‬نمایش��گاه محلی برای‬ ‫عرضه توانمندی و رقابت س��الم اس��ت‪ .‬نتیجه نهایی نمایشگاه‬ ‫ایجاد رون��ق در بخش هایی مثل اقتصاد‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬خدمات‬ ‫و بخش های دیگر اس��ت‪ .‬رونق افرینی موجب حل بخش��ی از‬ ‫معض��ل بی��کاری و تولید ثروت می ش��ود‪ .‬مش��کالت صنعت‬ ‫نمایشگاه بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫قطعاً یکی از مش��کالت اصلی‪ ،‬نوع نگ��رش ما به این صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتق��اد من این مش��کل باید در باالدس��ت‪ ،‬دولت و‬ ‫کلیت سیس��تم اقتصادی کشور حل شود‪ .‬منظور من از مشکل‬ ‫نگرش��ی‪ ،‬نگاه بخشی به صنعت نمایش��گاهی و کلیت اقتصاد‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬اگر دولت ن��گاه کالن را جایگزین نگاه بخش��ی‬ ‫کند ش��اهد رقم خوردن اتفاقاتی خوب و ترس��یم چشم انداز و‬ ‫سیاست های بهتر خواهیم بود‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده در ادامه افزود‪ :‬س��ایت های نمایش��گاهی دوران‬ ‫خوبی را پش��ت سر نمی گذارند‪ .‬این مراکز اینه تمام نمای توان‬ ‫فنی مهندسی و تولیدی کشور هستند‪ .‬اگر نتوانیم رویدادهای‬ ‫تخصصی را برگزار کنیم به معنای ضعف کش��ور ما خواهد بود‪.‬‬ ‫باید زمینه های نگاه درس��ت به صنایع و نمایشگاه فراهم شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگ��ر فعاالن نمایش��گاهی باید از طریق شناس��ایی‬ ‫نیازهای بازار و جلب اعتماد مشتری‪ ،‬خود را تثبیت کنند‪.‬‬ ‫درگذش��ته بس��یاری از محصوالت در کشور ما تولید می شد‬ ‫اما به چین فرس��تاده می شد و بعد از بسته بندی دوباره به ایران‬ ‫وارد می شد‪ .‬تحریم فرصتی در اختیار گذاشته که تولید داخلی‬ ‫به مردم معرفی ش��ود‪ .‬م��ا این عرصه را ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫فراه��م می کنیم‪ .‬اطالع رس��انی هم می کنیم ام��ا این وظیفه‬ ‫خود تولیدکنندگان اس��ت که از این فرصت بهره برداری کنند‬ ‫و مش��تریان بالقوه را جذب کنند‪ .‬درحال حاضر که شرکت های‬ ‫خارج��ی حضور ندارند مش��تریان به ناچار ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی اعتم��اد می کنن��د اما می ت��وان از این فرص��ت برای‬ ‫اعتمادسازی استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کاهش تراکنش های اینترنتی با حذف رمز دوم ایستا‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش‬ ‫سوءاستفاده های‬ ‫سایبری‬ ‫چرا رمز پویا محبوب نشد؟‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹اجرای ‪ ۱۰۰‬درص�دی رمز دوم پویا در‬ ‫بانک رسالت‬ ‫معاون فناوری اطالعات بانک قرض الحسنه رسالت‬ ‫از اج��رای رم��ز دوم پویا ب��ر روی تمام��ی کارت های‬ ‫فع��ال این بانک خبر داد‪ .‬س��ید محمدرضا مصطفوی‬ ‫در گفت وگ��و با ایبِنا‪ ،‬درب��اره اجرای پ��روژه رمز دوم‬ ‫پویا در بانک قرض الحس��نه رس��الت اظهار کرد‪ :‬بانک‬ ‫قرض الحسنه رسالت قبل از اجرای پروژه رمز دوم پویا‬ ‫در بان��ک مرکزی‪ ،‬ای��ن درخواس��ت را داده و پروژه را‬ ‫روی س��وییچ داتین اجرا ک��رده بود و حتی در ماه های‬ ‫اردیبهش��ت و خرداد امسال نیز در تراکنش های بدون‬ ‫حض��ور کارت رمز دوم پویا را روی تلفن همراه اجرایی‬ ‫کرده بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همزم��ان با این اقدامات بانک‬ ‫امس��ال‪ ،‬بانک مرکزی نیز به دلیل افزایش فیشینگ و‬ ‫پرونده های کالهبرداری از طریق رمزهای ثابت پروژه‬ ‫هریم را اجرایی کرد و بانک قرض الحس��نه رسالت نیز‬ ‫‪ ۳‬روز قب��ل از تاری��خ یکم دی ماه که برای ش��روع این‬ ‫پروژه اعالم شده بود به صورت دیتا بیسی رمز دوم پویا‬ ‫را برای همه مشتریان فعال و به انها اطالع رسانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح مدرسه امید تجارت در خنداب‬ ‫مدرس��ه دو کالس��ه امی��د تج��ارت در روس��تای‬ ‫«شرشره» شهرستان خنداب استان مرکزی با حضور‬ ‫معاون مدیرعامل بانک تجارت افتتاح ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫دیوان اقتصاد‪ ،‬مهرجو معاون مدیرعامل بانک تجارت‬ ‫در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‬ ‫اموزان و اهالی خون گرم این روس��تا‪ ،‬افتتاح مدرس��ه‬ ‫امی��د تجارت را در ای��ام مبارک دهه فج��ر را به مردم‬ ‫ای��ن منطقه تبریک گفت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بانک‬ ‫تجارت در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫خود تاکنون بیش از ‪ ۴۰‬مدرس��ه ب��ه همت همکاران‬ ‫بانک و مش��ارکت س��ایر بخش ها افتتاح کرده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مدرس��ه روستای شرشره شهرستان خنداب هفتمین‬ ‫مدرس��ه ای بوده که در امس��ال با کم��ک این بانک به‬ ‫بهره ب��رداری رس��یده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬س��اخت‬ ‫مسجد‪ ،‬حمام روس��تایی‪ ،‬اب شرب روستایی و نصب‬ ‫دس��تگاههای تصفیه اب در روستاها و حضور موثر را‬ ‫وظیفه ذات��ی خود می داند و در ه��ر زمینه ای که نیاز‬ ‫باش��د در ح��د بضاعت و توان خ��ود در این عرصه وارد‬ ‫میدان می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا شاهرخ‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی دست به کار شد‬ ‫علیرضا سفید پور‬ ‫انطور که بانک مرکزی اعالم کرده است مرحله دوم‬ ‫اجرای ط��رح رمز پویا مبنی بر ح��ذف رمز دوم ثابت‪،‬‬ ‫همزمان با اعمال معافیت ب��رای تراکنش ها با مجموع‬ ‫مبالغ تا س��قف یک میلیون ریال به ص��ورت روزانه‪ ،‬از‬ ‫روز ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۲۳‬بهمن م��اه به ص��ورت تدریجی از س��وی‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ه های اعتباری‪ ،‬با نظ��ارت و اهتمام‬ ‫بانک مرکزی اجرا شد که با الزامی شدن استفاده از رمز‬ ‫پویا برای تراکنش های باالی ‪ ١٠٠‬هزار تومان‪ ،‬همزمان‬ ‫با اج��رای طرح در بانک های کش��ور‪ ،‬افت ناچیزی در‬ ‫برخی تراکنش های اینترنتی دیده شد‪ .‬این بانک ضمن‬ ‫بررس��ی دقیق وضعیت شبکه پرداخت و بانکی کشور‪،‬‬ ‫در هماهنگ��ی با بانک ها‪ ،‬اقدامات اصالحی را برای رفع‬ ‫کاس��تی های موجود در برخی بانک ها اغاز کرد‪ .‬انطور‬ ‫که بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت‪ ،‬در روزهای اتی با‬ ‫پیگیری و توجه بیش��تر مشتریان شاهد بهبود شرایط‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬ب��ه اعالم بانک مرکزی‪ ،‬ای��ن بانک تمام‬ ‫ت�لاش خود را برای شناس��ایی و رفع موانع اجرایی در‬ ‫برخی بانک ها به انجام خواهد رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی شتابزده‬ ‫پس از نهایی ش��دن حذف رمزهای دوم ایس��تا برای‬ ‫خریدهای ب��االی ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان و اجباری ش��دن‬ ‫فعال کردن رمز پویا‪ ،‬درحالی استفاده از رمزهای جدید‬ ‫همچنان با مشکالتی برای کاربران روبه رو است که در‬ ‫تمام این مدت در شیوه فعال سازی رمز پویا انتقادهای‬ ‫کارشناسی زیادی وجود داشته است‪ .‬انتقادهایی که بر‬ ‫ش��تابزده بودن این طرح و ام��اده نبودن بانک ها برای‬ ‫اج��رای این طرح تاکی��د دارد و تاثیر پذی��ر منفی که‬ ‫تراکنش ه��ای اینترنتی و به تبع ان کس��ب و کارهای‬ ‫انالین از این موضوع خواهند گرفت‪.‬‬ ‫علیرضا ش��اهرخ از کارشناس��ان و صاحبنظران این‬ ‫ح��وزه دراین باره در گفت وگو با‬ ‫معتقد اس��ت‬ ‫ب��ا وجود اجباری ش��دن فع��ال کردن رمز ه��ای دوم‬ ‫یکبارمصرف‪ ،‬اما هنوز تعداد زیادی از مشتریان بانک ها‬ ‫هس��تند که اقدام به دریاف��ت رمزهای جدید نکرده اند‬ ‫یا انهایی هم که دریافت کرده اند در اس��تفاده از ان با‬ ‫مشکالت زیادی مواجه شده اند که این نشان ازاین امر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ح��ذف رمزه��ای دوم ثابت و دریاف��ت رمزهای‬ ‫پویا یا هم��ان رمزه��ای دوم یکبارمصرف درحالی‬ ‫در پ��ی افزایش کالهبرداری های اینترنتی از طریق‬ ‫فیش��ینگ‪ ،‬به منظ��ور افزایش ایمن��ی در خرید و‬ ‫فروش ه��ای اینترنت��ی و مبادالت مالی به ش��کل‬ ‫سراس��ری و اجباری در کشور به اجرا درامده است‬ ‫که می توان انتظار داش��ت این مهم در نهایت باعث‬ ‫کاهش چش��مگیری اینگونه جرائم در کشور شود‪.‬‬ ‫ازای��ن رو اجرای طرح رم��ز دوم یکبارمصرف اقدام‬ ‫درس��ت و به موقعی ب��ود که در ش��رایط فعلی به‬ ‫اجرا درامد و راه کالهبرداری را برای س��ودجویان‬ ‫و سوءاس��تفاده کنندگان سخت کرد‪ .‬اما دراین بین‬ ‫موض��وع مهم و قابل توجه نح��وه اجرای این طرح‬ ‫اس��ت که به دلیل مشکالت و دردسرهایی که برای‬ ‫مردم ایجاد کرده‪ ،‬با انتقاداتی روبه رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫س��ردرگمی های مردم نس��بت به دریافت رمز دوم‬ ‫یکب��ار مصرف در مدت اخیر نش��ان داد که نه تنها‬ ‫برخ��ی از بانک ه��ا امادگی الزم ب��رای این اجرای‬ ‫این طرح نداش��ته اند‪ ،‬بلکه ام��وزش کافی در باره‬ ‫فعال سازی این رمزها به مردم نیز داده نشده است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه عملیاتی کردن رم��ز دوم یکبار مصرف‬ ‫اقدام بس��یار مثبتی بوده و نتای��ج ان به تدریج در‬ ‫بحث کاهش جرائم اینترنتی قابل مش��اهده خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬ام��ا بی تردی��د جلوگی��ری از س��ردرگمی و‬ ‫دردسرهای احتمالی برای مردم‪ ،‬نیاز بود‪ ،‬ابتدا همه‬ ‫جوانب این طرح بررس��ی و اموزش و اطالع رسانی‬ ‫کاملی دراین زمینه به مردم داده می شد‪.‬‬ ‫باید قبول کنیم که این سردرگمی ها و مشکالت‬ ‫می توان��د باع��ث بی رغبتی م��ردم به اس��تفاده از‬ ‫خدمات بانکداری بر بستر اینترنت شود و در نهایت‬ ‫مراجعه به خودپردازها و اس��تفاده از سایر ابزارهای‬ ‫الکترونیک بانکی را افزایش خواهد دهد‪ ،‬موضوعی‬ ‫که ضمن کندی معامالت و عملیات بانکی‪ ،‬فعالیت‬ ‫کس��ب وکارهای انالی��ن و اینترنت��ی را نیز دچار‬ ‫اختالل خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه هرحال موض��وع مه��م در ای��ن زمینه رفع‬ ‫مشکالت و خالهایی است که در هنگام اجرای این‬ ‫طرح قابل شناس��ایی و مشاهده است‪ .‬بی تردید اگر‬ ‫این طرح به ش��کل درس��ت پیاده شود و اموزش و‬ ‫اطالع رس��انی های الزم در این مورد به مردم داده‬ ‫ش��ود این امر می تواند در نهای��ت هدفی که دراین‬ ‫طرح دنبال می ش��ود را محق��ق کند‪.‬یعنی کاهش‬ ‫سوءاس��تفاده های س��ایبری از تراکنش های بانکی‬ ‫و جرائ��م اینترنتی که مدتهاس��ت نس��بت به روند‬ ‫افزایشی ان هشدار های زیادی داده می شود‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫براساس اخرین اعالم بانک مرکزی درحالی استفاده‬ ‫از رم��ز پویا ب��رای خرید ه��ای اینترنتی ب��االی ‪۱۰۰‬‬ ‫هزارتوم��ان از تاریخ ‪ ۸‬بهمن ماه اجباری ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه برخی کاربران همچنان از روند اجرایی ش��دن ان‬ ‫ناراضی هس��تند‪ .‬موض��وع راه اندازی رم��ز دوم پویا یا‬ ‫همان رمزهای یک بار مصرف که مدت هاس��ت از سوی‬ ‫بان��ک مرکزی پیگیری می ش��ود‪ ،‬باالخره پس از کش‬ ‫و قوس ه��ای فراوان ب��ه منظور حفاظ��ت از اطالعات‬ ‫مش��تریان بانک��ی و جلوگی��ری از احتم��ال حمله به‬ ‫حساب ها و فیشینگ‪ ،‬به تازگی اجرایی شد‪ ،‬طرحی که‬ ‫همچنان با مش��کالتی در روند خود مواجه و مشتریان‬ ‫بانک ها را ناراضی باقی گذاشته است‪.‬‬ ‫برخی مش��تریان بانکی شکایت می کنند که دریافت‬ ‫رمز پویا برای انها با تاخیر رو به رو اس��ت؛ به گونه ای که‬ ‫در زمان دریافت ان‪ ،‬رمز منقضی شده است‪ .‬به عالوه با‬ ‫گسترده شدن روش ارسال پیامکی رمز پویا‪ ،‬هدف اولیه‬ ‫اجراکردن این طرح‪ ،‬زیرسوال رفته است؛ چراکه امکان‬ ‫به س��رقت رفتن گوشی و شنود ش��بکه نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین شماری از کاربران که اطالعات دقیق و کافی‬ ‫از شیو ه فعال کردن رمز پویا روی گوشی هوشمند خود‬ ‫نداش��تند‪ ،‬با مسدود ش��دن کارت بانکی مواجه شدند‪.‬‬ ‫هنوز کارمندان بیشتر بانک ها نیز به طور کامل از روند‬ ‫فعال کردن و استفاده از رمز پویا اطالع ندارند و همین‬ ‫موضوع‪ ،‬پیچیدگی امر را برای کاربران بیشتر می کند‪.‬‬ ‫دراین بین وجود اپلیکیش��ن های متعدد رمزس��از از‬ ‫سوی بانک ها و نبود یک اپلیکیشن واحد‪ ،‬روند سخت‬ ‫و وقت گیر فعال کردن اپلیکیشن های رمزساز در برخی‬ ‫بانک ها‪ ،‬دریافت نکردن اپلیکیشن های رمزساز در برخی‬ ‫گوش��ی ها و‪ ...‬از مشکالت دیگری هس��تند که از اغاز‬ ‫اجرایی ش��دن این طرح‪ ،‬در مس��یر استفاده از رمز پویا‬ ‫وجود داشته اس��ت دردسرهای استفاده از رمز پویا در‬ ‫نهایت باعث ش��د تا اس��تفاده از ش��یوه اینترنتی برای‬ ‫انجام تراکنش های بانکی کاهش پیدا کند و زمینه افت‬ ‫تراکنش های اینترنتی را به وجود اورد‪ .‬مس��ئله ای که‬ ‫بانک مرکزی برای رفع ان دس��ت به کار ش��ده و قرار‬ ‫است با بررسی دقیق وضعیت شبکه پرداخت‪ ،‬خالهای‬ ‫موجود را پیگیری و برطرف کند‪.‬‬ ‫متفاوت اس��ت و براس��اس مدل رفتاری مردم انتخاب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��رای تغییر رویه ها و ساده س��ازی عملیات دریافت و اس��تفاده از‬ ‫رمز یک بار مصرف به نظر می رس��د که باید یک اپلیکیشن واحد در‬ ‫اختیار کاربران قرار گیرد تا برای فعال کردن اپلیکیش��ن رمزساز با‬ ‫این حجم از تنوع از سوی بانک ها روبه رو نشوند‬ ‫دارد‪ ،‬هنوز بستر های الزم در نظام بانکی و اموزش های‬ ‫کافی در نحوه استفاده از این رمز ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫او اجرای این طرح را بسیار شتابزده و غیر کارشناسی‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به اماده نبودن بانک ها برای‬ ‫اجرای این طرح و همچنین اموزش ندادن مناس��ب به‬ ‫کاربران برای اس��تفاده ازاین رمزها‪ ،‬پیش بینی می شد‬ ‫که این موضوع پیامدهای منفی زیادی را با خود همراه‬ ‫کن��د که یکی ا ز این ها کاه��ش تراکنش های اینترنتی‬ ‫است که می تواند بر کس��ب وکارهای انالین هم تاثیر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اجرای این طرح ان هم به ش��یوه‬ ‫فعل��ی می توان��د ی��ک عقبگ��رد در ح��وزه بانکداری‬ ‫الکترونیک به ش��مار اید اف��زود‪ :‬درحال حاضر به دلیل‬ ‫نحوه نامناسب اجرای این طرح‪ ،‬بسیاری از کاربران در‬ ‫اس��تفاده از رمز های دوم پویا دچار سردرگمی شده اند‬ ‫که باعث ش��ده تا به جای استفاده از خدمات بانکی بر‬ ‫بستر اینترنت‪ ،‬به س��ایر ابزارها رو بیاورند که این مهم‬ ‫می تواند در انجام عملیات بانکی کندی ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود اپلیکیشن های متعدد رمزساز‬ ‫این کارش��ناس وجود اپلیکیشن های متعدد رمزساز‬ ‫از س��وی بانک ه��ا و نبود ی��ک اپلیکیش��ن واحد را به‬ ‫ش��دت مورد انتقاد قرار داد و افزود‪ :‬برای تغییر رویه ها‬ ‫و ساده س��ازی عملیات دریافت و استفاده از رمز یک بار‬ ‫مصرف به نظر می رسد که باید یک اپلیکیشن واحد در‬ ‫اختیار کاربران قرار گیرد تا برای فعال کردن اپلیکیشن‬ ‫رمزس��از با این حجم از تنوع از س��وی بانک ها روبه رو‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫ش��اهرخ در ادامه به دردسرهای فعال سازی رمز پویا‬ ‫از طریق پیامک اش��اره کرد و گفت‪ :‬با گسترده ش��دن‬ ‫روش ارس��ال پیامکی رمز پویا‪ ،‬به نظر می رسد که این‬ ‫روش خیلی روش مطمنی نیست‪ ،‬ضمن اینکه دریافت‬ ‫رمز پویا برای مش��تریان در بسیاری از مواقع با تاخیر‬ ‫رو به رو اس��ت که این تاخیر در نهای��ت باعث منقضی‬ ‫شدن رمز می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬درحالی اس��تفاده از رمز‬ ‫پوی��ا برای خرید های اینترنتی ب��االی ‪ ۱۰۰‬هزارتومان‬ ‫اجباری ش��ده اس��ت که به نظر می رسد بخش زیادی‬ ‫از برداش��ت های غیر مج��از از حس��اب بانک��ی افراد و‬ ‫فیش��ینگ‪ ،‬از بابت همین خرید های خردی اس��ت که‬ ‫به ش��کل روزانه انجام می شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬این موضوع‬ ‫تاحدی مغایر با اهدافی است که در اجرایی کردن این‬ ‫طرح دنبال می شود و خطر سرقت اطالعات از کارت ها‬ ‫بانکی ممکن است همچنان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش دادن ها ادامه یابد‬ ‫به گفته ش��اهرخ‪ ،‬مشکالت و خالهایی که در اجرای‬ ‫این طرح وجود دارد‪ ،‬باعث ش��ده ت��ا خیلی از کاربران‬ ‫‹ ‹مشکالت فعلی برطرف می شود‬ ‫روش ه��ای دیگ��ری را در معامالت و نق��ل و انتقاالت‬ ‫پولی ش��ان به کار بگیرند و این خالها و مشکالت باید‬ ‫هرچه سریعتر رفع شود‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت ب��رای اج��رای ای��ن ط��رح ک��ه‬ ‫باه��دف افزایش امنیت حس��اب های بانک��ی و کنترل‬ ‫کالهبرداری های اینترنتی در دس��تور کار قرار گرفت‪،‬‬ ‫بهتر این بود که در کنار رمز های ثابت و ایستا‪ ،‬رمز دوم‬ ‫دیگ��ری در اختیار کاربران قرار می گرفت تا ازاین بابت‬ ‫مردم دچار مشکل نشوند‪ .‬اینکه ما طرحی سراسری را‬ ‫به شکل شتابزده پیاده کنیم و انتظار داشته باشیم که‬ ‫با نحوه نامناسب اجرای ان‪ ،‬مردم دچار مشکل نشوند‪،‬‬ ‫دور از انتظار است‪.‬‬ ‫شاهرخ براین باوراس��ت که برای اجرای هرچه بهتر‬ ‫این طرح در نظام بانکی‪ ،‬به ش��کل جدی نیاز است که‬ ‫بانک ها همچنان اموزش بیشتری دراین زمینه ببینند‬ ‫و به تبع ان مردم را نس��بت به نحوه فعال س��ازی این‬ ‫رمزها و اس��تفاده درس��ت از رمزهای پویا اگاه سازند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی دراین زمینه باید نسبت به اسان سازی و‬ ‫هموارسازی این طرح اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام بانک مرکزی به موقع بود‬ ‫البته دراین بین کارشناس��انی هم هستند که صرف‬ ‫نظر از اماده نبودن بانک ها برای اجرای رمز پویا‪ ،‬اجرای‬ ‫سریع این طرح را در ش��رایطی که جرائم اینترنتی به‬ ‫شدت افزایش یافته و کالهبرداری های بانکی مشکالت‬ ‫زی��ادی را برای کاربران بانکی به وجود اورده اس��ت را‬ ‫ی��ک الزام می دانند و براین باورن��د که با وجود تمامی‬ ‫مس��ائل و مش��کالتی که درحال حاضر در اس��تفاده از‬ ‫رمزهای دوم پویا وجود دارد‪ ،‬اما این اقدام بانک مرکزی‬ ‫برای جلوگیری از جرائم اینترنتی و کنترل فیشینگ و‬ ‫کالهبرداری ها اقدام مثبتی بوده است‪.‬‬ ‫علیرضا س��فید پ��ور کارش��ناس و صاحبنظر حوزه‬ ‫بانکداری الکترونیک در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه در مدت اخیر درحال��ی حجم زیادی از‬ ‫جرای��م اینترنتی مرب��وط به کالهبرداری ه��ای بانکی‬ ‫ب��وده که این موضوع دردس��ر های زیادی را برای افراد‬ ‫جامعه ایجاد کرده است افزود‪ :‬برای کنترل فیشینگ و‬ ‫کالهبرداری در این بستر‪ ،‬بانک مرکزی تصمیم گرفت‬ ‫تا رمز ه��ای دوم یک بار مصرف را در اختیار مش��تریان‬ ‫بانکی قرار دهد تا ازاین بابت بتواند امنیت حساب های‬ ‫بانک��ی را افزای��ش و جلوی اینگون��ه کالهبرداری ها را‬ ‫بگیرد‪ ،‬چون بی تردید تدوام این ش��رایط می توانست‬ ‫بحران های بزرگتری را به وجود اورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این طرح باید هرچه زودتر عملیاتی‬ ‫می ش��د و این تصمیم درس��تی بود ک��ه بانک مرکزی‬ ‫گرفت افزود‪ :‬داش��تن رمز پویا یک الزام اس��ت‪ ،‬اما به‬ ‫طور قطع نحوه پیاده س��ازی ان در همه کشورها باهم‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در کش��ور ما هم ش��اید در نحوه‬ ‫پیاده س��ازی این طرح بای��د به برخ��ی مباحث توجه‬ ‫بیش��تری می ش��د‪ ،‬اما به واس��طه رفتارها و فشارهای‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬بانک مرکزی نمی توانس��ت ای��ن موضوع‬ ‫را ب��ه تاخیر بین��دازد چون سوءاس��تفاده های مالی و‬ ‫کالهبرداری هایی که روزانه از حساب های بانکی افراد‬ ‫انج��ام می گرفت‪ ،‬درحال تبدیل ش��دن به یک بحران‬ ‫ب��ود یاداورش��د‪ :‬امارهای پلیس در مدت اخیر نش��ان‬ ‫از حجم باالی برداش��ت های غیر مجاز از حس��اب های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬کالهبرداری های اینترنتی‪ ،‬سوءاس��تفاده های‬ ‫مالی و‪ ..‬داش��ت که این ش��رایط ایجاب می کرد بانک‬ ‫مرکزی هرچه سریعتر در راستای حذف رمزهای ایستا‬ ‫و فعال کردن رمزهای یکبارمصرف پویا‪ ،‬انهم به شکل‬ ‫اجباری اقدام کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬این رفتار بانک مرکزی شاید‬ ‫از دید خیلی ها‪ ،‬ش��تابزده بوده و مشکالتی را هم برای‬ ‫مردم ایجاد کرده اما این مشکالت موقتی است و بانک‬ ‫مرکزی به تدریج این مش��کالت و خال ها را رفع خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دردس��رهای استفاده از رمز پویا اگرچه‬ ‫باعث ش��ده تا تراکنش های اینترنت��ی کاهش یابد اما‬ ‫موضوع مهم این اس��ت که با اجرای این طرح‪ ،‬تاحدی‬ ‫از التهابات موجود در بحث خرید ها و جرایم اینترنتی‬ ‫کم خواهد شد و این می تواند یک فرصت را برای بانک‬ ‫مرک��زی ایجاد و به تدریج مش��کالت را ترمیم و رفع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع یک مشکل حادتر‬ ‫به گفته سفید پور بانک مرکزی به دنبال رفع مشکل‬ ‫بزرگ و حادتر است که شاید ادامه ان تبعات اجتماعی‬ ‫و اقتصادی بس��یار زیادی را با خ��ود همراه می کرد‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس برای کاهش مش��کالت ناشی از‬ ‫پیاده س��ازی طرح رمز پویا الزم است بانک مرکزی در‬ ‫حین اجرای این طرح‪ ،‬مشکالت و چالش ها را بررسی‬ ‫و شناسایی و نسبت به رفع سریع ان اقدام کند‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت بان��ک مرکزی بای��د راهکارهایی را‬ ‫همزم��ان با اجرای این طرح ارائ��ه دهد که برای مردم‬ ‫اطمینان بخ��ش باش��د و کمک کند ک��ه هرچه زودتر‬ ‫خال ها و مشکالت دراین مسیر رفع شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بر اموزش درس��ت و اطالع رس��انی‬ ‫در زمین��ه اس��تفاده از ابزارهای بانک��داری الکترونیک‬ ‫به م��ردم نیز تاکید ک��رد و گفت‪ :‬یک��ی از موضوعات‬ ‫مهمی که اجرای طرح رمز یکبارمصرف را دچار مشکل‬ ‫کرد‪ ،‬بی تردید همین بحث اگاهی نامناسب به مردم در‬ ‫این زمینه اس��ت که باید به ش��کل جدی و مستمر به‬ ‫ان توجه شود‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت در کنار این مهم بانک مرکزی و در‬ ‫کل نظام بانکی باید در راس��تای اگاهی دادن به مردم‬ ‫نسبت به نحوه نگهداری اطالعات بانکی شان نیز اقدام‬ ‫کنن��د و به م��ردم در این زمینه اموزش های مس��تمر‬ ‫بدهن��د‪ .‬چون این موضوع در کاهش کالهبرداری ها به‬ ‫شکل فیشینگ‪ ،‬بسیار اثرگذار است‪.‬‬ ‫امادگی بانک صادرات برای تامین مالی ‪ ٤٠‬میلیارد دالری پتروشیمی ها‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ای��ران در همایش تخصصی «حمایت از‬ ‫ساخت داخل در صنعت پتروشیمی» در جزیره کیش از اعالم امادگی‬ ‫این بانک برای حمایت از رونق صنعت پتروشیمی و تامین مالی ان تا‬ ‫‪ ٤٠‬میلیارد دالر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬حجت اهلل صیدی در‬ ‫این همای��ش که با حمایت بانک صادرات ایران برگزار ش��د‪ ،‬از اعالم‬ ‫امادگی این بانک برای تامین منابع مالی و تامین تجهیزات پروژه های‬ ‫پتروش��یمی خبر داد و با اشاره به اینکه اس��تهالک سرمایه بیشتر از‬ ‫تش��کیل س��رمایه اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای تامین مال��ی پروژه های‬ ‫پتروش��یمی بانک صادرات ای��ران امادگ��ی الزم را دارد که هم خط‬ ‫اعتب��اری و هم وجه نقد اختصاص دهد‪ .‬وی با اش��اره به برنامه وزارت‬ ‫نفت مبنی بر سرمایه گذاری ‪ ٤٠‬میلیارد دالری در صنعت پتروشیمی‬ ‫گف��ت‪ :‬ما اعالم امادگی می کنیم از طری��ق خط اعتباری و به صورت‬ ‫نقدی این سرمایه را تامین کنیم که البته نیاز به هماهنگی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران تصریح کرد‪ :‬براس��اس بررسی های‬ ‫صورت گرفت��ه‪ ،‬در بانک و محافل اقتصادی به لحاظ عملیاتی در ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۵‬س��ال اینده گشایش��ی از منظر بین المللی ایجاد نمی شود‪ .‬البته نه‬ ‫اینکه بتوان نظر داد به لحاظ سیاس��ی گشایش��ی در روابط با غرب و‬ ‫ش��رق ایجاد نمی ش��ود اما اینکه بتوانیم خری��د تجهیزات و صادرات‬ ‫پتروش��یمی یا انتقال پول را در ‪ ۵‬س��ال اینده از کانال بانکی محقق‬ ‫کنیم فعال امکان پذیر نیست‪ .‬بنابراین باید چاره ای اندیشید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این فضای جنگ اقتصادی‪ ،‬بان��ک صادرات ایران با‬ ‫توجه به مس��ئولیتی که دارد ‪ ۲‬س��ال اس��ت به طور جدی وارد عرصه‬ ‫ش��ده است‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به وجود هلدینگ‬ ‫خلیج ف��ارس به عنوان نخس��تین ش��رکت ‪ IMI‬کش��ور در صنعت‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬به ظرفیت های تولیدی و دان��ش فنی ‪ ٦٠‬درصدی این‬ ‫صنعت اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬از زمان تش��کیل هلدینگ خلیج فارس‬ ‫تاکنون انتظارات زیادی در زمینه تولید از ان وجود داشته و هم اکنون‬ ‫نیز با پش��ت سر گذاشتن رقبای بزرگ جهانی در جایگاه بسیار خوبی‬ ‫قرار گرفت��ه و تالش می کند از رقیب اصلی منطقه ای پیش��ی بگیرد‬ ‫ک��ه در این صورت میزان س��رمایه در گ��ردش ان از ‪ ۳۵‬میلیارد دالر‬ ‫خواهد گذش��ت‪ .‬پشتوانه ‪ ۶۰‬درصدی دانش فنی صنعت پتروشیمی‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصدی مهندسی معکوس در این صنعت‪ ،‬فرصتی مغتنم برای‬ ‫پش��ت سر گذاشتن این س��ختی ها اس��ت‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد با‬ ‫تالش شرکت های تولید کننده محصوالت پتروشیمی ظرفیت تولید‬ ‫هلدینگ خلیج فارس به ‪ ۱۰۰‬میلیون تن در سال برسد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫فروش اهن اسفنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹حضور واسطه ها در زنجیره فوالد‬ ‫درباره وضعیت بازار اهن اس��فنجی در کشور علیرضا‬ ‫شکوهی مدیر فوالدسازی نی ریز در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در این موضوع که در زنجیره فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫بخ��ش قدرتمندی به عنوان واس��طه ها حض��ور دارند‪،‬‬ ‫جای هیچ ش��کی وجود ندارد؛ زنجیره فوالد متشکل از‬ ‫معدن سنگ اهن‪ ،‬کنس��انتره ‪ ،‬گندله ‪ ،‬اهن اسفنجی و‬ ‫فوالدس��ازی است که این واسطه ها در تمام این زنجیره‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫ش��کوهی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به حجم‬ ‫معامالتی که در زنجیره فوالد وجود دارد‪ ،‬افراد حقیقی‬ ‫کمتری توان خرید دارند‪ ،‬اما افراد حقوقی از این زنجیره‬ ‫خرید بس��یاری دارند که ممکن است این افراد حقوقی‬ ‫در چرخه تولید فوالد نقشی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این افراد حقوقی ممکن اس��ت که با‬ ‫خرید اهن اس��فنجی‪ ،‬ان را دپو کنند که بعدها در بازار‬ ‫گران تر به فروش برس��انند یا اینک��ه ان را صادر کنند‪.‬‬ ‫حتی بین ش��رکت های واسطه نیز خرید و فروش اهن‬ ‫اس��فنجی انجام می ش��ود‪ .‬در این ب��ازه خرید و فروش‬ ‫توس��ط همی��ن واس��طه ها‪ ،‬قیمت ها نی��ز افزایش پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬از همین رو واحدهای فوالدسازی برای تامین‬ ‫خوراک مورد نیاز خود مجبور هستند که وارد معامله با‬ ‫این واسطه ها شوند‪.‬‬ ‫مدیر فوالدس��ازی نی ریز با اش��اره به این موضوع که‬ ‫دخالت های دولت تاثیر مثبتی در زنجیره فوالد نخواهد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علیرضا شکوهی‪ :‬س��هم بندی ها و بخش��نامه های دولتی اثر خاصی‬ ‫ب��ر تامین خ��وراک واحدهای فوالدی نخواهد گذاش��ت‪ ،‬زی��را بازار‬ ‫براس��اس عرضه و تقاض��ا و علم اقتصاد پیش می رود نه براس��اس‬ ‫دستورالعمل های حاکمیتی‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬س��هم بندی ها و بخش��نامه های‬ ‫دولتی اثر خاصی بر تامی��ن خوراک واحدهای فوالدی‬ ‫نخواهد گذاش��ت‪ ،‬زیرا بازار براس��اس عرضه و تقاضا و‬ ‫علم اقتصاد پیش می رود‪ ،‬نه براساس دستورالعمل های‬ ‫حاکمیتی‪.‬‬ ‫ش��کوهی در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫دس��ت اندرکاران ما این است که سیاس��ت گذاری را با‬ ‫اعمال قدرت اش��تباه گرفته اند‪ ،‬سیاس��ت گذاری بدون‬ ‫دخل و تصرف مس��تقیم‪ ،‬س��بب ایجاد ت��وازن در بازار‬ ‫می شوند و این موضوع نمی تواند با ایین نامه ها به صورت‬ ‫دستوری انجام بگیرد‪ .‬این موضوع که دولت تعیین کند‬ ‫که تولیدکننده به چه کس��ی بفروش��د یا به چه کسی‬ ‫نفروشد در حقیقت اعمال قدرت است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرس��ش که با توجه به اینکه ایران‬ ‫دومین تولیدکننده اهن اس��فنجی در جهان است چرا‬ ‫واحده��ای فوالدس��ازی هم اکنون با کمب��ود این مواد‬ ‫اولیه روبه رو هستند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی عوامل در بازار تغییر‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬برای نمونه بخش قاب��ل توجهی از مواد اولیه‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد‪ ،‬قراضه بوده اس��ت که تا پیش از‬ ‫این حدود ‪ ۵۰‬درصد اهن اسفنجی و ‪ ۵۰‬درصد قراضه‬ ‫یا ‪ ۷۰‬درصد اهن اسفنجی و ‪ ۳۰‬درصد قراضه استفاده‬ ‫می کردند‪ ،‬اما هم اکنون با توجه به افزایش بسیار باالی‬ ‫قیمت قراض��ه‪ ،‬دیگر مص��رف قراضه ب��رای واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی به صرفه نیس��ت و هم اکنون با کمبود ان‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر فوالدس��ازی نی ری��ز ادامه داد‪ :‬ب��ازار فوالد به‬ ‫واسطه تعامالت واس��طه ای شکل گرفته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر واحدهای فوالدس��ازی نیز افزای��ش پیدا کرده اند‬ ‫و نزدی��ک ب��ه ‪ ۲۵‬میلیون ت��ن فوالد در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن واحدها ب��ا کمبود‪ ،‬س��نگ اهن‪،‬‬ ‫کنس��انتره و گندله روبه رو هس��تند چراکه در دو سال‬ ‫گذش��ته تعداد قابل توجهی به واحدهای فوالدس��ازی‬ ‫در کش��ور اضافه ش��ده که س��بب افزایش مصرف اهن‬ ‫اس��فنجی شده است‪ .‬با توجه به این شرایط در تابستان‬ ‫امس��ال میزان اهن اس��فنجی برای واحدهای تولیدی‬ ‫سهمیه بندی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت دخالت نکند‬ ‫همچنین مجید رضاپور کارشناس فوالد در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براس��اس مصوبات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت قیم��ت محص��والت در زنجیره فوالد‬ ‫براساس درصدی از ش��مش فوالد خوزستان در بورس‬ ‫کاال تعیین می ش��ود‪ .‬بر این اساس قیمت گندله و اهن‬ ‫اسفنجی را دولت در بورس کاال تعیین می کند و یکی از‬ ‫دخالت های دولت در زمینه قیمت گذاری است‪ .‬بنابراین‬ ‫دولت این اجازه را نمی دهد که قیمت ها براساس عرضه‬ ‫و تقاضا تعیین شوند‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا توجه به این‬ ‫ش��رایط عرضه اه��ن اس��فنجی در ب��ورس کاال برای‬ ‫تولیدکننده ان‪ ،‬س��ود باالیی به همراه نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ش��رکت ها به ص��ورت معمول‬ ‫عالقه مند هس��تند صورت های مالی خ��ود را در پایان‬ ‫س��ال با س��ود باال نشان دهند‪ .‬این س��ود نیز در حالی‬ ‫حاصل می ش��ود که یک واحد فوالدسازی تمام زنجیره‬ ‫را در اختیار داش��ته باشد‪ .‬در غیر این صورت سود قابل‬ ‫توجهی حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ممکن اس��ت که با توج��ه به چنین‬ ‫ش��رایطی برخ��ی واحده��ای تولیدکنن��ده حتی اهن‬ ‫اس��فنجی خود را به پیمانکاران خود به فروش برسانند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ممکن اس��ت پیمانکار به صورت ازاد در‬ ‫بازار به فروش برساند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تمام‬ ‫این ش��رایط از این موضوع ناشی می ش��ود که زنجیره‬ ‫فوالد به صورت متوازن رش��د نکرده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫برخ��ی امارها حدود ‪ ۶۰‬واحد تولید اهن اس��فنجی در‬ ‫کشور وجود دارند که این واحدها نیاز به خوراک دارند‬ ‫ک��ه به صورت کامل تامین نمی ش��ود‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫امکان واردات اهن اسفنجی نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫رضاپ��ور در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬زمانی ک��ه دولت در‬ ‫قیمت گ��ذاری دخال��ت می کن��د‪ ،‬س��بب ایج��اد رانت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بنابراین در این ش��رایط تولیدکننده فوالد با‬ ‫مشکل تامین خوراک روبه رو می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان زنجان اعالم کرد‪:‬‬ ‫در روزهای ‪ ۳۰‬بهمن تا اول اسفند انجام می شود‬ ‫معدن انگوران با سابقه ‪ ۹۸‬ساله‪ ،‬گردشگر می پذیرد‬ ‫برگزاری هشتمین کنفرانس مهندسی معدن در بیرجند‬ ‫مع��دن انگ��وران با س��ابقه ‪ ۹۸‬س��اله و ب��ه عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن مع��دن فع��ال س��رب و روی خاورمیانه‪،‬‬ ‫پذیرای تورهای گردشگری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬امیر ارجمند مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی استان‬ ‫زنجان در حاش��یه سیزدهمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫گردش��گری و سی و س��ومین نمایش��گاه ملی صنایع‬ ‫دس��تی تهران اظهار کرد‪ :‬مع��دن انگوران جزو معدود‬ ‫معادن فعال کشور (از سال ‪ )۱۳۰۱‬است که به تازگی‪،‬‬ ‫صنع��ت گردش��گری را در برنامه های خ��ود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن مع��دن در نمایش��گاه بین المللی‬ ‫گردش��گری معرفی ش��د و برنامه گردش��گری ان نیز‬ ‫مورد اس��تقبال وزی��ر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان زنجان با بیان اینکه معدن انگوران می تواند برای‬ ‫گردش��گران با سالیق خاص جذاب باشد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫طبق برنامه ریزی صورت گرفته‪ ،‬بازدید از پیت معدنی‪،‬‬ ‫تونل زیرزمین��ی‪ ،‬معدن تراورت��ن و ورودی ییالق‪ ،‬از‬ ‫جاذبه های گردشگری این معدن محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گردشگران در اینده نزدیک می توانند‬ ‫از طریق دفاتر خدمات گردش��گری اقدام به تهیه تور‬ ‫معدن انگوران کنند‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬معدن سرب و روی انگوران اقدام‬ ‫به اماده سازی واحدهای اقامتی در داخل این مجموعه‬ ‫در راس��تای اسکان تورهای گردش��گری معدنی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هش��تمین کنفرانس مهندسی معدن با‬ ‫حضور مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید‬ ‫مواد معدنی ای��ران در روزهای ‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫تا اول اسفند در دانش��گاه بیرجند برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬معرفی ظرفیت های معدنی اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی و اشنایی بخش خصوصی‬ ‫ب��ا یافته ه��ای جدی��د علم��ی و ارتب��اط‬ ‫بین صنع��ت و دانش��گاه‪ ،‬از جمله اهداف‬ ‫برگزاری این کنفرانس است‪.‬‬ ‫محورهای اصلی ای��ن همایش‪ ،‬فراوری‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬اکتش��اف معدن‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫مع��دن‪ ،‬مکانیک س��نگ‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫بهداش��ت و ایمنی در معادن و نیز اقتصاد‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫در این کنفران��س‪ ۴۵ ،‬مقاله به صورت‬ ‫س��خنرانی و ‪ ۲۱۴‬مقاله به صورت پوستر‬ ‫ارائ��ه خواهد ش��د‪ .‬بن��ا به ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫دهمی��ن همای��ش جای��زه مل��ی مدیریت‬ ‫مال��ی ای��ران با حض��ور فرهاد دژپس��ند وزیر‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی و س��ایر مدیران مالی‬ ‫ش��رکت های سراسر کش��ور‪ 26 ،‬بهمن ‪ 98‬در‬ ‫حوزه دانش بنیان‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در چند س��ال‬ ‫گذش��ته و با وجود تحریم ه��ا با تاکید بر رفع‬ ‫نیازمندی های صنعت فوالد گام های مهمی را‬ ‫در این صنعت برداشته اند‪ .‬بخش قابل توجهی‬ ‫از هزینه ه��ای واحدهایی که در صنعت فوالد‬ ‫مشغول به کار هستند‪ ،‬صرف برخی تجهیزات‬ ‫می ش��ود که تا پیش از این‪ ،‬از طریق واردات‬ ‫تامین می ش��د که به نوبه خود ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان با ساخت این تجهیزات در داخل‪،‬‬ ‫توانسته اند که این هزینه ها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫در حال حاضر نیز ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در حال شناس��ایی نیازهای فوالدس��ازان در‬ ‫کش��ور هستند تا بتوانند تمام نیازهای انها را‬ ‫در داخل تامین کنند‪ .‬جای شکی وجود ندارد‬ ‫که اگر محصوالت ش��رکت های دانش بنیان از‬ ‫کیفیت الزم برخوردار باشد به تدریج می توانند‬ ‫تمام نیازهای صنعت فوالد را در داخل کشور‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د ک��ه ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫دوران تحریم ها توانسته اند رشد قابل توجهی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬اما یکی از مشکالت اساسی‬ ‫انها کمبود نقدینگی اس��ت‪ ،‬زی��را با توجه به‬ ‫این موضوع که این شرکت ها در ابتدای راه با‬ ‫ازمون و خطا پیش می روند‪ ،‬باید هزینه هایی‬ ‫را متحمل ش��وند‪ .‬از همین رو اگر واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی بتوانند بخشی از هزینه های این‬ ‫شرکت ها را عهده دار شوند‪ ،‬این شرکت ها نیز‬ ‫می توانن��د در مقابل ب��ا هزینه های کمتر نیاز‬ ‫فوالدسازان را تامین کنند‪.‬‬ ‫در هر صورت رشد شرکت های دانش بینان‬ ‫هم به بومی س��ازی در کشور کمک می کند و‬ ‫هم به نوبه خود سبب اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫الزام فوالدسازان به‬ ‫عرضه های جبرانی شمش‬ ‫علیرضا شکوهی‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫مجتمع محدوده های اکتش��افی خراس��ان‬ ‫جنوبی وابس��ته به ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫م��واد معدنی ای��ران‪ ،‬در راس��تای ارتباط‬ ‫بی��ن بخش مع��دن و دانش��گاه تاکنون ‪۲‬‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری در زمینه مطالعات‬ ‫هیدروژئول��وژی و تامین منابع ابی معدن‬ ‫ط�لای هی��رد و ظرفیت یاب��ی و ارزیاب��ی‬ ‫س��نگ های تزئین��ی و س��اختمانی در‬ ‫خراسان جنوبی با دانشگاه بیرجند منعقد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دریافت تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط فوالد خوزستان‬ ‫س��الن همایش های برج میالد ته��ران برگزار‬ ‫شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫علی جهان بین‪ ،‬ابراهیم فرضی نژاد‪ ،‬سیدصادق‬ ‫عدنانی‪ ،‬جابر صالحی دیلمی و اشکان افشارپور‬ ‫حسین مظاهری فعال اقتصادی‬ ‫ب��ه نمایندگی از ش��رکت فوالد خوزس��تان در‬ ‫همایش یاد شده شرکت کرده و علی جهان بین‬ ‫مدی��ر حسابرس��ی عمومی فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫تندیس بلورین این همایش را دریافت کرد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نامه ای‬ ‫به فوالدس��ازان کش��ور‪ ،‬ضمن اعالم کسری‬ ‫عرضه های انها نس��بت به کف عرضه ابالغی‪،‬‬ ‫انه��ا را مل��زم به عرضه های جبرانی ش��مش‬ ‫در ب��ورس کاال از روز دوش��نبه ‪ 28‬بهم��ن‬ ‫س��ال جاری کرده اس��ت‪ .‬در این نامه‪ ،‬هدف‬ ‫از ای��ن الزام‪ ،‬ارامش بازار فوالد در ایام پایانی‬ ‫سال و تاکید نهادهای نظارتی بر این موضوع‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا در این نامه‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫فوالدی موظف شده اند باقیمانده تعهدات کف‬ ‫عرضه خود را تا پایان س��ال جاری به صورت‬ ‫مداوم و هفتگی انجام دهند‪ .‬تعهداتی که فارغ‬ ‫از اختالف نظ��ر دولت و فوالدس��ازان بر س��ر‬ ‫میزان و نوع و ماهی��ت ان‪ ،‬حدود ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تن براورد می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس به نظر می رسد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با مع��اون جدید امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی خود قص��د دارد با برگزاری‬ ‫جلس��ه های با تولیدکنندگان و حصول توافق‬ ‫با انها از یک س��و و افزایش عرضه ها از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬مس��ئولیت تنظیم بازاری خ��ود را به‬ ‫پیش ببرد‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ماه امسال رخ داد‬ ‫جهش ‪ 25‬درصدی‬ ‫صادرات فوالد‬ ‫صادرات فوالد ش��رکت های بزرگ طی ‪10‬‬ ‫ماهه امس��ال نسبت به رقم مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ 25 ،‬درصد افزایش یافت‪ .‬این شرکت ها‬ ‫در دی نیز رش��د ‪93‬درصدی صادرات را رقم‬ ‫زدند‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪11 ،‬‬ ‫ش��رکت بزرگ فوالدساز از ابتدای فروردین تا‬ ‫پایان دی امس��ال‪ 5 ،‬میلی��ون و ‪ 884‬هزار و‬ ‫‪ 130‬تن انواع فوالد صادر کردند‪ .‬این رقم در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته حدود ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪ 715‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها ش��امل ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد اکسین‪،‬‬ ‫فوالد الی��اژی ایران‪ ،‬فوالد هرم��زگان‪ ،‬فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬فوالد کاوه جنوب‪ ،‬صبا فوالد‪ ،‬فوالد‬ ‫بناب و چادرملو هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت های مذک��ور در م��اه‪ 674 ،‬هزار و‬ ‫‪ 873‬تن انواع فوالد صادر کردند که حاکی از‬ ‫رشد ‪93‬درصدی این محصول نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران دومی��ن تولیدکننده اهن اس��فنجی در جهان‬ ‫است‪ ،‬اما به تازگی واحدهای فوالدی با کمبود این ماده‬ ‫اولیه روبه رو شده اند‪ .‬به نظر می رسد واسطه هایی در این‬ ‫میان اقدام به خرید و فروش اهن اسفنجی می کنند که‬ ‫موجب می شود این مواد اولیه با کمبود روبه رو شده و با‬ ‫قیمتی باالتر به دست واحدهای فوالدی برسد؛ از همین‬ ‫رو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخشنامه ای جدید‬ ‫اعالم کرد که فروش اهن اس��فنجی‪ ،‬تنها به واحدهای‬ ‫تولی��دی که مصرف کننده واقعی این محصول باش��ند‪،‬‬ ‫عرضه ش��ده و ف��روش ان به افراد حقیق��ی و حقوقی‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه امده اس��ت‪ ،‬پیرو مصوبات جلسه‬ ‫م��ورخ ‪ ۹۸.۱۱.۲۳‬با حضور معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی و مدیران عام��ل واحده��ای تولیدکننده اهن‬ ‫اس��فنجی برگزار ش��د‪ ،‬به منظ��ور حمای��ت از تولید و‬ ‫اطمینان از تامین مواد اولیه کارخانه های تولیدی از این‬ ‫تاری��خ به بعد‪ ،‬فروش اهن اس��فنجی تنها به واحدهای‬ ‫تولی��دی که مصرف کننده واقعی ان محصول هس��تند‬ ‫و تنها متناس��ب ب��ا ظرفیت حقیقی تولی��د هر یک از‬ ‫واحدها‪ ،‬مجاز بوده است‪ ،‬بنابراین فروش اهن اسفنجی‬ ‫به سایر افراد حقیقی و حقوقی ممنوع است و در صورت‬ ‫دریافت گزارش خالف دستورالعمل یادشده‪ ،‬مسئولیت‬ ‫متوجه شخص مدیرعامل بوده و برابر قوانین و مقررات‬ ‫مربوط برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫جوالن واسطه ها در زنجیره فوالد‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫جهان‬ ‫مدیرعام��ل فوالد مبارکه گفت‪ :‬گ��روه فوالد مبارکه‬ ‫ب��ا بی��ش از ‪ ۱۱‬میلیون تن اهن اس��فنجی در س��ال‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده اهن اسفنجی در جهان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا حمیدرضا عظیمی��ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ف��والد مبارکه با س��هم بیش از ‪ ۵۰‬درص��دی در بین‬ ‫ش��رکت های بزرگ فوالدس��ازی کش��ور و س��هم ‪۲۲‬‬ ‫درص��دی در ‪( MENA‬خاورمیان��ه و ش��مال افریقا)‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده ورق های ف��والدی تخت در‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقاست‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ارزش کنون��ی گروه ف��والد مبارکه معادل‬ ‫‪ ۸۴۰‬هزار میلیارد ریال اس��ت و این ش��رکت در تولید‬ ‫ک درصدی و در تولید‬ ‫ناخالص داخلی (‪ )GDP‬سهم ی ‬ ‫ناخال��ص داخلی بخش صنعت س��هم ‪۵‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫عظیمیان با اش��اره به اینکه در زنجیره تامین گسترده‬ ‫فوالد مبارکه نیز ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬تامین کننده خدمات‬ ‫و کاال ب��ا حدود ‪۸۰‬درصد س��اخت داخل حضور دارند‬ ‫بیان کرد‪ :‬ش��بکه گس��ترده مشتریان ش��رکت به طور‬ ‫مس��تقیم ش��امل هزار کارخانه و کارگاه اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به حجم فروش داخلی و صادراتی این مجموعه‬ ‫صنعتی در سال های اخیر خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪۱۰۵‬‬ ‫میلیون تن از محصوالت این شرکت از ابتدا تاکنون در‬ ‫بازارهای داخلی و صادراتی به فروش رس��یده و حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون ت��ن محصوالت فوالدی تخ��ت به مقاصد‬ ‫موردنظ��ر صادر ش��ده و بیش از ‪۸‬میلی��ارد دالر برای‬ ‫کش��ور ارزاوری داشته اس��ت‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫با اش��اره به بازار مصرف محصوالت ف��والد مبارکه در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افزود‪۳۳ :‬درصد محصوالت این مجموعه‬ ‫عظی��م صنعتی به صنعت لول��ه و پروفیل‪ ۹ ،‬درصد به‬ ‫خرده فروشی‪۵ ،‬درصد به صنعت حمل ونقل‪۷ ،‬درصد به‬ ‫شرکت های تجاری‪۴ ،‬درصد به صنایع لوله های اتصال‬ ‫س��یاالت‪۳ ،‬درصد ب��ه صنایع لواز م خانگ��ی و ‪ ۲‬و ‪۱۰‬‬ ‫درصد به صنایع بس��ته بندی و س��ایر صنایع اختصاص‬ ‫یافته است‪ .‬به گفته عظیمیان‪ ،‬در نتیجه این تالش ها و‬ ‫سرمایه گذاری ها‪ ،‬فوالد مبارکه در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۹۷‬به عنوان قهرم��ان کاهش مصرف اب در بین‬ ‫فوالدسازان جهان معرفی شد‪ .‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫با بیان اینکه این شرکت تنها دارنده چرخه کامل تولید‬ ‫فوالد در کش��ور اس��ت اضافه کرد‪ :‬معادن سنگ اهن‪،‬‬ ‫ف��راوری س��نگ اهن‪ ،‬گندله س��ازی ب��ا ظرفیت ‪۱۲.۵‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬احیای مستقیم با ظرفیت ‪ ۱۲‬میلیون تن‪،‬‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم با ظرفیت ‪۱۰.۳‬میلیون‬ ‫ت��ن‪ ،‬خط نورد گرم با ظرفیت ‪۶.۵‬میلیون تن و خطوط‬ ‫نورد س��رد با ظرفیت ‪۲‬میلیون ت��ن‪ ،‬واحد گالوانیزه به‬ ‫ظرفیت ‪۲۰۰‬هزار تن و خطوط تولید رنگی و قلع اندود‬ ‫هریک به ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار تن از مهم ترین حلقه های‬ ‫این زنجیره هس��تند‪ .‬وی با اش��اره به اثار اش��تغالزایی‬ ‫گروه ف��والد مبارک��ه تصریح کرد‪ :‬جمع کل اش��تغال‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم در گروه فوالد مبارکه ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار فرصت شغلی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اش��اره به نقشه راه‬ ‫توسعه ظرفیت گروه فوالد مبارکه گفت‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫در سال ‪ ۱۳۷۲‬کار خود را با تولید ‪۲.۴‬میلیون تن اغاز‬ ‫کرد و در ادامه این راه موفقیت امیز‪ ،‬با ایجاد واحدهای‬ ‫جدید در جنوب کش��ور‪ ،‬حفظ سهم ‪ ۵۰‬درصدی خود‬ ‫در تولید فوالد کش��ور و دس��تیابی به ‪ ۲۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد را هدف گذاری کرده است‪.‬‬ ‫تعاملی‬ ‫برد‪-‬برد‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کلیسای سرکیس مقدس‬ ‫ثبت ملی شد‬ ‫توجه به مزیت های گردشگری‬ ‫فریدونشهر‬ ‫رئیس میراث فرهنگی و گردش��گری شهرستان فریدونشهر گفت‪:‬‬ ‫در شهرستان فریدونشهر در زمستان به دلیل وجود تنها پیست اسکی‬ ‫استاندارد استان اصفهان ش��اهد حضور ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬هزار گردشگر در هفته‬ ‫هس��تیم‪ .‬محس��ن محمدی در گفت وگو با مهر با اشاره به این موضوع‬ ‫که در فریدونش��هر ‪ ۲۰‬نقطه طبیعی گردش��گری دارای رتبه نخست‬ ‫در اس��تان وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرس��تان فریدونش��هر در حوزه‬ ‫روستایی ‪ ۱۰‬بوم گردی فعال دارد که اعتباراتی از اعتبارات و تسهیالت‬ ‫روستایی و عشایری به انها تعلق گرفته و در ‪ ۳‬سال گذشته در مجموع‬ ‫یک میلی��ارد تومان وام با بهره ‪ ۶‬درصدی به این افراد پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اشاره به این مطلب که در شهرستان فریدونشهر به خاطر‬ ‫وجود تنها پیس��ت اسکی اس��تاندارد استان اصفهان شاهد حضور ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬هزار گردش��گر در هفته هس��تیم بیان کرد‪ :‬در حال گس��ترش این‬ ‫حوزه گردش��گری در شهرس��تان فریدونشهر هس��تیم و قصد اجرای‬ ‫پروژه پیس��ت اسکی در ش��اهان کوه را داریم‪ .‬رئیس میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری شهرستان فریدونشهر با بیان این موضوع که در شهرستان‬ ‫فریدونشهر دو روس��تای نمونه گردشگری خویگان و چغیورت وجود‬ ‫دارد و قرار است بزرگ ترین مجتمع گردشگری در روستای چغیورت‬ ‫کلی��د بخورد تصریح کرد‪ :‬خویگان تنها روس��تای دارای ‪ ۳‬کلیس��ا در‬ ‫فالت مرکزی اس��ت‪ .‬ما این ‪ ۳‬کلیس��ا را مرمت و ثبت ملی کرده ایم و‬ ‫قبرس��تان ارامنه هم ثبت ملی ش��ده و باتوجه به ظرفیت روستا هتل‬ ‫اپارتمانی در روس��تا س��اخته شده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ما بسیاری‬ ‫از جاذبه های طبیعی مان به ویژه ابشارها را به ثبت ملی رسانده ایم‪.‬‬ ‫با حضور دانش بنیان ها و فعاالن صنعتی برگزار شد‬ ‫رویداد استارت اپی صنعت غذا و دارو در شیراز‬ ‫رویداد اس��تارت اپی با موضوع فناوری های نوین در صنعت‬ ‫غذا‪ ،‬دارو‪ ،‬س�لامت و کش��اورزی با حمایت شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس در شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس‪ ،‬در این رویداد استارت اپی ‪ ۲۵‬گروه استارت اپی‬ ‫ب��ه ارائه فناوری ه��ای خود در حوزه های غذا‪ ،‬دارو‪ ،‬س�لامت و‬ ‫کشاورزی پرداختند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در این ایین‬ ‫در س��خنانی یکی از ماموریت های این ش��رکت را در راس��تای‬ ‫تقوی��ت و حمایت از صنایع‪ ،‬برگزاری رویدادهای اس��تارت اپی‬ ‫به منظور جذب س��رمایه برای ش��رکت های نوپا و استارت اپ ها‬ ‫و تس��هیل انجام فرایند رش��د انها در ب��ازار و نیز بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های استارت اپ ها در واحدهای تولیدی و صنعتی بیان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط نیز بیشتر از‬ ‫گذش��ته نیازمند اس��تفاده از ظرفیت استارت اپ ها و واحدهای‬ ‫دانش بنیان برای افزایش بهره وری تولید هستند‪.‬‬ ‫اح��د فتوح��ی اف��زود‪ :‬در این راس��تا و باتوجه ب��ه نیاز مبرم‬ ‫اس��تارت اپ ها و ش��رکت های نوپا برای جذب س��رمایه و نبود‬ ‫مکانیس��م عمومی و مش��خصی برای رویارویی استارت اپ های‬ ‫اماده جذب س��رمایه با س��رمایه گذاران عالقه مند به این حوزه‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کلیس��ای س��رکیس (س��ارکیس) مق��دس از اثار معم��اری اوژن‬ ‫افتاندلیان��س که در تقاط��ع خیابان کریم خان و نج��ات الهی (ویال)‬ ‫قرار داش��ت ثبت ملی شد‪ .‬این کلیس��ا با هزینه شخصی برادران خیر‬ ‫ارمنی؛ وازگن و گورگن سرکیسیان‪ ،‬به یاد والدین شان در سال ‪۱۳۴۹‬‬ ‫خورشیدی بنا شد‪ .‬کلیسای سرکیس مقدس که بزرگ ترین کلیسای‬ ‫تهران است‪ ،‬دارای ابعادی به طول‪ ۳۶. 5‬متر و عرض ‪17. 8‬متر با پالن‬ ‫بازیلیکا تک ناوی اس��ت که روی صفه ای کم ارتفاع بنا شده و با در نظر‬ ‫گرفت��ن امانتخانه های دو طرف محراب در س��مت ش��رقی بنا و راهرو‬ ‫ورودی اصلی‪ ،‬در س��مت غربی بنا‪ ،‬کلیسا از داخل دارای پالن صلیبی‬ ‫شکل است‪ .‬دیوارهای خارجی بنا با سنگ مرمر سفید رنگ و دیوارهای‬ ‫داخلی و سقف با گچ پوشانده شده است‪ .‬سرکیس مقدس‪ ،‬از قدیسان‬ ‫کلیسای حواری ارمنی‪ ،‬در اوایل سده چهارم میالدی از سرداران ارتش‬ ‫روم بود که به علت مسیحی بودن تحت تعقیب قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگ��زاری رویدادهای اس��تارت اپی در صنای��ع مختلف در این‬ ‫شرکت برنامه ریزی شده که امسال ‪ ۵‬رویداد استارت اپی ازسوی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس حمایت و برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تارت اپ یک کسب وکار جدید است که‬ ‫عموما حول محور فناوری ش��کل گرفته و ظرفیت رش��د باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شناس��ایی ایده های خ�لاق و نواورانه و حمایت از‬ ‫اس��تارت اپ ها از برنامه ه��ای مهم اس��ت و حمایت از برگزاری‬ ‫رویدادهای اس��تارت اپی که محوریت صنایع کوچک و متوسط‬ ‫دارن��د از نظ��ر مادی و معنوی کمک های ش��ایانی به توس��عه‬ ‫اس��تارت اپ ها می کند و زمینه حضور اس��تارت اپ ها در سطح‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬هدف از تقویت اس��تارت اپ ها با محوریت‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬توس��عه کارافرینی و تنوع بخش��ی‬ ‫ب��ه فعالیت های صنعتی نوظهور اس��ت‪ .‬فتوحی ب��ا بیان اینکه‬ ‫برگزاری چنین رویدادهایی تاثیر مناسبی در شتاب دهی حضور‬ ‫سرمایه گذاران در بورس ایده دارد گفت‪ :‬در رویدادهای پیشین‬ ‫اس��تارت اپی شاهد جذب سرمایه ای افزون بر ‪ ۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫ازسوی ش��رکت های استارت اپی بودیم که امیدواریم این روند‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬رویداد استارت اپی فناوری های نوین در صنعت غذا‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬سالمت و کشاورزی با حمایت شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس و همکاری سازمان جهاد کشاورزی فارس‪ ،‬دانشگاه علوم‬ ‫پزش��کی ش��یراز و اداره کل ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در‬ ‫مرکز خدمات فناوری کس��ب وکار شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫برگزار ش��د و ‪ ۱۸۰‬شرکت در ان مش��ارکت داشتند‪ .‬ارائه ‪۲۵‬‬ ‫طرح اس��تارت اپی‪ ،‬تشکیل جلس��ات ‪ B۲B‬با سرمایه گذاران و‬ ‫گروه های اس��تارت اپی و معرفی و تبلیغات کسب وکار تیم های‬ ‫شرکت کننده به مخاطبان و مدیران شرکت کننده از مهم ترین‬ ‫برنامه های این رویداد فناورانه بود‪ .‬اهدای جایزه نقدی به نفرات‬ ‫اول تا س��وم‪ ،‬اس��تقرار تیم های برتر در شهرک فناوری صنایع‬ ‫شیمیایی شیراز و کارخانه نواوری شیراز با تخفیف ویژه و کمک‬ ‫هزینه استخدام نیرو‪ ،‬خرید ملزومات اداری و ثبت اختراع و‪ ...‬نیز‬ ‫از مهم ترین جوایز تیم های برتر در این رویداد فناوری بود‪ .‬طرح‬ ‫کش��ت زعفران‪ ،‬تولید داروه��ای گیاهی و پروتئینی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزش��کی کنترل دما و فش��ار بدن‪ ،‬تولید زغ��ال فعال‪ ،‬پرورش‬ ‫عق��رب‪ ،‬تولید کود گیاهی و الی و‪ ...‬از مهم ترین طرح های ارائه‬ ‫شده در این رویداد بودند‪.‬‬ ‫اصفهان میزبان ‪ ۳‬رویداد نمایشگاهی همزمان می شود‬ ‫ن و روزهای‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬اصفهان در روزهای پایانی بهم ‬ ‫ابتدایی اس��فند‪ ،‬همزمان میزبان ‪ 3‬نمایش��گاه خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از اصفهان‪« ،‬ش��انزدهمین نمایش��گاه صنایع‬ ‫غذایی»‪« ،‬دهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران‪ ،‬امداد‬ ‫و نجات‪ ،‬صنای��ع ایمنی‪ ،‬سیس��تم های حفاظتی و ‪ »HSE‬و‬ ‫«دومی��ن نمایش��گاه تش��ریفات و تس��هیالت ازدواج» س��ه‬ ‫نمایش��گاهی هس��تند که به طور همزمان در محل برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان واقع در پل شهرستان برپا‬ ‫می شوند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬شانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی‬ ‫با محوریت فراوری‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬محصوالت و خدمات وابسته‬ ‫در اصفهان برپا می شود‪.‬‬ ‫ن تا ‪ ۲‬اس��فند به مدت ‪ 4‬روز‬ ‫این نمایش��گاه ک��ه از ‪ ۲۹‬بهم ‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬در ‪4‬هزار مترمربع فضای نمایش��گاهی‬ ‫برپ��ا می ش��ود و میزبان ‪ ۷۲‬ش��رکت از اس��تان های مختلف‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ .‬در این نمایش��گاه‪ ،‬شرکت های مختلفی از‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫مرک��زی‪ ،‬یزد‪ ،‬فارس‪ ،‬زنج��ان و چهارمحال و بختیاری حضور‬ ‫دارن��د و به ارائه ظرفیت ها‪ ،‬توانمندی ها‪ ،‬محصوالت و خدمات‬ ‫خود می پردازند‪.‬‬ ‫فع��االن حوزه ه��ای مختل��ف صنای��ع غذای��ی ش��امل‬ ‫تولیدکنن��دگان ماش��ین االت بس��ته بندی م��واد غذای��ی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان م��واد غذایی و نوش��یدنی ها‪ ،‬سیس��تم ها و‬ ‫ش��بکه های پخ��ش و توزیع م��واد غذای��ی و تولیدکنندگان‬ ‫و فع��االن محص��والت ارگانی��ک‪ ،‬فراورده ه��ای طبیع��ی و‬ ‫استارت اپ های مرتبط با حوزه صنایع غذایی در شانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه صنایع غذای��ی اصفهان حضور خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫افزایش حض��ور تولیدکنندگان محصوالت نهایی به نس��بت‬ ‫دوره ه��ای گذش��ته و افزایش حض��ور مش��ارکت کنندگان‬ ‫استان های مختلف کشور نسبت به دوره های گذشته از جمله‬ ‫ویژگی های نمایش��گاه صنایع غذایی امسال به شمار می رود‪.‬‬ ‫همچنین دهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران‪ ،‬امداد و‬ ‫نجات‪ ،‬صنایع ایمنی‪ ،‬سیستم های حفاظتی و ‪ HSE‬که از ‪۲۸‬‬ ‫بهمن تا اول اس��فند در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اس��تان واقع در پل شهرستان برپا خواهد بود‪ 2 ،‬هزار مترمربع‬ ‫وس��عت دارد و ‪ ۱۵‬ش��رکت در ان حضور خواهند داشت‪ .‬این‬ ‫شرکت ها از اس��تان های اصفهان و اذربایجان شرقی و جزیره‬ ‫کیش در نمایش��گاه ها حضور یافته ان��د و به ارائه محصوالت و‬ ‫خدم��ات خود در حوزه های مدیریت بح��ران و امداد و نجات‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی‪ ،‬اتش نش��انی‪ ،HSE ،‬تجهیزات حفاظتی و‬ ‫امنیتی می پردازند‪ .‬دومین نمایش��گاه تشریفات و تسهیالت‬ ‫ازدواج هم عنوان رویدادی دیگر است که در روزهای ‪ ۲۸‬بهمن‬ ‫تا دوم اس��فند در اصفهان برپا می شود‪ .‬این نمایشگاه با حضور‬ ‫‪ ۲۶‬ش��رکت فعال در حوزه های تشریفات‪ ،‬تاالرهای پذیرایی‪،‬‬ ‫اتلیه عروس و داماد‪ ،‬مزون لباس عروس‪ ،‬س��الن های زیبایی‪،‬‬ ‫شیرینی س��راها و کترینگ ها برپا می شود و برای عالقه مندان‬ ‫به این حوزه‪ ،‬بسیار جذاب خواهد بود‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها از استان های اصفهان و اذربایجان شرقی در‬ ‫نمایش��گاه حضور یافته اند و محص��والت و خدمات خود رادر‬ ‫فضایی افزون بر ‪ 2‬هزار مترمربع به نمایش عمومی می گذارند‪.‬‬ ‫حضور برندهای شاخص و افزایش حضور مشارکت کنندگان‪،‬‬ ‫از جمله ویژگی های نمایش��گاه امس��ال نس��بت به دوره های‬ ‫گذشته به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫ضعف قوانین و تراکم فروشی‪ ،‬عامل کاهش عمر مفید ساختمان ها در کشور‬ ‫خانه هایی که کابوس کلنگ می بینند‬ ‫اگ��ر در را محک��م ببندید‪ ،‬یکی از اجره��ای دیوار و‬ ‫ش��اید هم بخش��ی از س��قف می ریزد‪ ،‬ترک های دیوار‬ ‫ان قدر عمیق ش��ده اس��ت که کبوتره��ا در انجا النه و‬ ‫زندگی تشکیل داده اند‪ ،‬نم سقف و بوی ماندگی اتاق ها‬ ‫که دیگر جای خود دارد‪.‬‬ ‫تصور بسیاری از ما از خانه های کلنگی‪ ،‬چنین فضایی‬ ‫اس��ت‪ ،‬فضایی که س��ر تا ته ان بوی مردگی می دهد و‬ ‫تعمیر ان‪ ،‬افتابه خرج لحیم کردن است‪ .‬البته همان طور‬ ‫که در این روزگار‪ ،‬همه کلیش��ه ها و نوس��تالژی های ما‬ ‫دهه ش��صتی ها در حال ویرانی اس��ت‪ ،‬بای��د با چنین‬ ‫تصویری از خانه های کلنگی هم خداحافظی کنیم؛ این‬ ‫روزها سود بس��از و بفروشی به اندازه ای است که حتی‬ ‫خانه های ‪ ۲‬س��اله را به ن��ام کلنگی می کوبند و جایش‬ ‫برج می سازند!‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬خانه های کلنگی به طور معمول‬ ‫با هدف س��اخت و س��از خریداری و پس از تخریب‪ ،‬به‬ ‫طور معمول مشارکتی س��اخته می شوند‪ .‬در مشارکت‪،‬‬ ‫مالک ساختمان‪ ،‬زمین را در اختیار سازنده می گذارد و‬ ‫پس از پایان ساخت‪ ،‬سهم خود را از واحدهای مسکونی‬ ‫برمی دارد‪ .‬مش��ارکت کننده نیز که هزینه های ساخت و‬ ‫س��از را می پ��ردازد‪ ،‬پس از پایان کار‪ ،‬مالک بخش��ی از‬ ‫واحدها می ش��ود‪ .‬اخرین خبر درباره خانه های کلنگی‬ ‫این اس��ت که براس��اس جدیدترین گزارش مرکز امار‬ ‫ای��ران‪ ،‬این خانه ها در تهران‪ ،‬پاییز امس��ال رش��د ‪۸۶‬‬ ‫درصدی نرخ را نسبت به پاییز گذشته تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین در خدمت کلنگی شدن‬ ‫نائب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک می گوید ضعف‬ ‫قوانین شهرس��ازی و ص��دور مجوزهای ساخت وس��از‪،‬‬ ‫موجب شده مالکان از کلنگی شدن خان ه خود و ساخت‬ ‫اپارتمان جدید با تعداد طبقات بیشتر استقبال کنند‪.‬‬ ‫حس��ام عقبای��ی در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه عمر مفید س��اختمان ها در کش��ورهای مختلف‪،‬‬ ‫تعریف های مختلفی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دوستی چند سال‬ ‫پیش می خواس��ت در یک��ی از ایالت ه��ای امریکا خانه‬ ‫خری��داری کند‪ ،‬به او گفتم خانه نوس��از خریداری کن‪.‬‬ ‫پ��س از چند ماه گفت خانه ای هوش��مند خریده که از‬ ‫ایران ه��م می تواند امنیت ان را کنترل کند‪ .‬وقتی این‬ ‫ش��خص س��ن خانه اش را ‪ ۷۵‬س��ال اعالم کرد‪ ،‬تعجب‬ ‫کردم که چرا خانه نوساز خریداری نکرده است و چطور‬ ‫می ش��ود خانه ای با این س��ن و سال‪ ،‬هوشمند باشد‪ ،‬او‬ ‫توضی��ح داد که خانه ‪ ۷۵‬س��اله در ایالتی که او زندگی‬ ‫می کند‪ ،‬نوساز به شمار می رود و خانه هایی با عمر ‪۲۰۰‬‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬سال در این ایالت وجود دارند!‬ ‫او با اش��اره ب��ه باال بودن عمر مفید س��اختمان ها در‬ ‫بسیاری از کش��ورها یاداور شد‪ :‬در بسیاری از کشورها‬ ‫به بنای س��اختمان در طول زمان دست نمی زنند بلکه‬ ‫فق��ط روبنا و م��وارد داخلی س��اختمان را تغییر داده و‬ ‫ب��ه روز می کنند‪ ،‬به طوری که ممکن اس��ت در طراحی‬ ‫داخلی یک ساختمان ‪ ۷۵‬ساله نیز از به روزترین امکانات‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫این کارشناس مسکن با بیان اینکه عمر ساختمان در‬ ‫بیشتر کش��ورهای جهان باالست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در ای��ران به عل��ت عملک��رد نامطلوب ش��هرداری در‬ ‫زمینه نظارت و به دلیل اینکه قوانین شهرس��ازی ثبات‬ ‫دست کم ‪ ۳۰‬ساله ندارد و پیوسته در حال تغییر است‪،‬‬ ‫این انگیزه در مالکان یا بساز و بفروش ها ایجاد می شود‬ ‫که واحدهای مس��کونی دارای عمر باالی ‪ ۲۰‬س��ال را‬ ‫ب��ا عنوان خانه های کلنگی خ��راب کرده و با طبقه های‬ ‫بیش��تری از نو بس��ازند‪ ،‬درحالی که در اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی خانه ‪ ۲۵‬س��اله را نمی توان کلنگی به شمار‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود در کلنگی شدن است‬ ‫او یکی از دالیل کلنگی دانستن خانه های دارای عمر‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬س��ال را در ایران س��ودجویی افراد دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در ش��هرک ژاندارمری تهران‪ ،‬نخس��تین خانه ها‬ ‫در س��ال ‪ ۷۰‬با سازه های مقاوم و با کیفیت باال ساخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کیفیت این خانه ها به گونه ای اس��ت که‬ ‫ش��اید تا ‪ ۱۰۰‬س��ال هم دوام بیاورند اما در چند سال‬ ‫اخیر می بینیم بس��یاری از خانه های این شهرک که ‪۲‬‬ ‫طبقه بودند‪ ،‬تخریب شده و به جای انها‪ ،‬اپارتمان های‬ ‫‪ ۵‬طبقه و ‪ ۷‬طبقه س��اخته شده است‪ .‬به هرحال برای‬ ‫مالکان به صرفه بوده اس��ت که خانه ‪ ۲‬طبقه را تخریب‬ ‫خلیل اله معمارزاده‬ ‫کارشناس حمل و نقل هوایی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی شخصی می داند که می تواند به جای ‪ ۲‬طبقه خانه فعلی خود‪،‬‬ ‫اپارتمانی با ‪ ۷‬طبقه داش��ته باش��د و سود کند‪ ،‬تشویق می شود این‬ ‫خانه را تخریب کند و از نو بسازد‬ ‫کرده و ‪ ۷‬طبقه بس��ازند‪ ،‬این کار هم برای مالک و هم‬ ‫برای سازنده و مشارکت کننده سود داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عقبایی‪ ،‬همین تخریب و ساخت وس��ازهای‬ ‫زودتر از موعد‪ ،‬تبدیل به عاملی برای کاهش عمر مفید‬ ‫س��اختمان در ایران و هدررفت سرمایه های ملی کشور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در نتیجه چنین روندی‪ ،‬شاهد‬ ‫فش��ردگی جمعیت‪ ،‬افزای��ش ترافی��ک و الودگی های‬ ‫زیست محیطی هستیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه تعریف اس��تاندارد و مش��خصی‬ ‫درب��اره خانه ه��ای کلنگی وج��ود ندارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به‬ ‫دلی��ل تغییرهای پی درپی طرح ه��ای تفصیلی و جامع‬ ‫ش��هرداری ها و س��رپیچی هایی که با انگیزه سودجویی‬ ‫از این طرح ها می ش��ود‪ ،‬میانگین عمر س��اختمان های‬ ‫ما کاهش یافته و خیلی زود کلنگی به شمار می روند‪.‬‬ ‫نائ��ب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کیفیت پایین‬ ‫برخی ساخت وسازها و ناپایداری سازه ها را عامل دیگری‬ ‫برای کلنگی شدن ساختمان های دارای عمر کم عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در تهران س��ازه هایی داریم که ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫از عمرش��ان می گذرد و زمان س��اخت انه��ا به پیش از‬ ‫انقالب برمی گردد اما نرخ انها با خانه های نوساز منطقه‬ ‫برابری می کند یا حتی گران تر است زیرا سازه ای پایدار‬ ‫و باکیفیت دارند اما کیفیت ساخت وسازها در سال های‬ ‫اخیر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه متاسفانه در تولید سازه های پایدار در‬ ‫ایران ضعف داریم‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل استاندارد نبودن‬ ‫ساخت وساز و پایین بودن کیفیت تولید سازه در کشور‬ ‫این است که هنوز حدود ‪ ۹۰‬درصد تولید ساختمان در‬ ‫ایران مبتنی بر روش های بومی و س��نتی است و هنوز‬ ‫مانند ترکیه یا مالزی به سمت صنعتی سازی نرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوزه�ای ساخت وس�از‪ ،‬مش�وق کلنگی ‬ ‫شدن‬ ‫نائب رئیس اتحادیه مش��اوران ام�لاک با بیان اینکه‬ ‫کلنگی دانس��تن خانه های دارای عمر ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬به طور‬ ‫قطع اس��یب و زیانی برای کشور است‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چرا قانون بازدارنده ای ب��رای جلوگیری از‬ ‫تخریب خانه هایی که هنوز امکان استفاده از انها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان قانونی گذاش��ت مبنی بر‬ ‫اینکه یک خانه کلنگی و فرسوده تلقی نشده و تخریب‬ ‫نش��ود‪ .‬البته وقتی به راحتی مجوز س��اخت و افزایش‬ ‫طبقه ها را می دهند‪ ،‬به راحتی کوبیدن و دوباره ساختن‬ ‫را ترویج می کنند‪ .‬وقتی ش��خصی می داند که می تواند‬ ‫ب��ه جای ‪ ۲‬طبقه خانه فعلی خود‪ ،‬اپارتمانی با ‪ ۷‬طبقه‬ ‫داش��ته باشد و سود کند‪ ،‬تش��ویق می شود این خانه را‬ ‫تخریب کند و از نو بسازد‪.‬‬ ‫عقبای��ی با تاکید ب��ر اینکه نهاده��ای نظارتی مانند‬ ‫ش��هرداری می توانند با خودداری از دادن مجوز افزایش‬ ‫طبقه ها‪ ،‬مالک یک خانه را تش��ویق کنند خانه خود را‪-‬‬ ‫اگر نیاز به تعمیر دارد‪ -‬بازسازی کرده و همچنان از ان‬ ‫اس��تفاده کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سود قابل توجهی در تخریب‬ ‫خانه ه��ای کلنگی برای مالک و مش��ارکت کننده وجود‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان مثال ممکن اس��ت به مش��ارکت کننده‬ ‫‪ ۳‬طبق��ه از ی��ک اپارتمان برس��د که او ب��ا یک طبقه‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای خود را جبران می کن��د و یک طبقه دیگر‪،‬‬ ‫سراسر سود است‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه گزارش مرک��ز امار کش��ور مبنی بر‬ ‫افزای��ش ‪ ۸۶‬درص��دی نرخ خانه های کلنگ��ی در پاییز‬ ‫ی که در‬ ‫امس��ال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به ساخت وسازهای ‬ ‫سال های اخیر در ش��هرهای بزرگ به ویژه تهران شده‪،‬‬ ‫تع��داد خانه های کلنگ��ی کاهش یافت��ه و تقاضا برای‬ ‫واحدهای کلنگی بیش��تر از دیگر واحدها ش��ده است‪.‬‬ ‫ی به طور معمول انبوه سازان و‬ ‫مش��تری واحدهای کلنگ ‬ ‫فعاالن حوزه ساخت وس��از هس��تند و درحال حاضر هم‬ ‫بازار ساخت وس��از رون��ق چندانی ن��دارد اما درمجموع‬ ‫چون عرضه این واحدها کمتر از تقاضاست‪ ،‬شاهد گران‬ ‫شدن این واحدها هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش کلنگی ها در اثر تراکم فروشی‬ ‫عض��و انجمن صنفی مهندس��ان صنعت س��اختمان‬ ‫کش��ورمان نیز با نائب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک‬ ‫هم نظ��ر اس��ت و می گوید تراکم فروش��ی و مجوز دادن‬ ‫برای افزایش طبقه ها از عوامل تشویق مردم به تخریب‬ ‫خانه هایی حتی با سن ‪ ۱۵‬سال شده است‪.‬‬ ‫علیرضا س��رحدی در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫دادن تراکم باال و صدور مجوز ساخت طبقه های بیشتر‪،‬‬ ‫از مش��وق های کلنگی ش��دن خانه ه��ا و تخریب انها از‬ ‫س��وی مالکان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تراکم هایی که‬ ‫نهادهایی مانند ش��هرداری می ده��د‪ ،‬خانه های دارای‬ ‫س��ن باال یا نیازمند تعمیر را تخریب می کنند و طبقات‬ ‫بیشتری در انها می سازند و سود می برند‪.‬‬ ‫او با یاداوری اینکه بسیاری از خانه هایی که اکنون با‬ ‫عنوان کلنگی تخریب می ش��وند‪ ،‬قابل استفاده هستند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬برخی خانه ها در ایران حتی تا ‪ ۳۵‬س��ال‬ ‫ه��م می توانند عمر مفید داش��ته باش��ند ام��ا به دلیل‬ ‫س��ودجویی‪ ،‬خانه هایی را که هنوز بس��یار سالم و قابل‬ ‫استفاده هستند‪ ،‬تخریب می کنند‪.‬‬ ‫درواقع یکی از مشکالت بزرگی که ما اکنون در حوزه‬ ‫مس��کن داریم‪ ،‬همین عمر مفید پایین ساختمان است‬ ‫که منجر به ایجاد دیدگاه کلنگی شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت ساختمان اضافه کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫قانون��ی و ضعف قوانین از عواملی اس��ت ک��ه مالکان و‬ ‫س��ازندگان را ب��ه تخری��ب خانه هایی که هنوز س��رپا‬ ‫هستند‪ ،‬تش��ویق می کند‪ ،‬درحالی که برخی خانه های‬ ‫قدیمی از نوسازها کیفیت بهتری دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کیفیت پایین ساخت وسازهای امروزی‬ ‫س��رحدی ب��ا بی��ان اینک��ه پایی��ن ب��ودن کیفیت‬ ‫ساخت وس��ازهای ام��روزی نی��ز در افزای��ش تخری��ب‬ ‫خانه های قدیمی تر نقش داش��ته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫ساختمان هایی ساخته می شوند که با گذشت ‪ ۱۵‬سال‬ ‫کلنگی می شوند‪ .‬درواقع ضعف نظارت و بازدارنده نبودن‬ ‫ضوابط موجب کاهش کیفیت ساخت وساز ها شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر تراکم فروش��ی و نگاه‬ ‫درامدزایی که ش��هرداری در سال های گذشته داشته‪،‬‬ ‫موجب شده مردم با هدف سوداوری‪ ،‬تشویق به تخریب‬ ‫خانه ها و افزایش طبقات شوند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت س��اختمان اضاف��ه کرد‪ :‬در‬ ‫شهری مانند لندن‪ ،‬وجود ساختمان ‪ ۱۰۰‬ساله عجیب‬ ‫نیس��ت‪ .‬انها چنین ساختمانی را بازس��ازی کرده و در‬ ‫ان زندگ��ی می کنند‪ .‬این کار تاثی��ر مهمی در تقویت‬ ‫چرخه مالی و حفظ س��رمایه های ملی یک کشور دارد‪.‬‬ ‫در مقابل ما در ایران پس از ‪ ۱۵‬یا ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬ساختمان ها‬ ‫را کلنگی اعالم می کنیم و می کوبیم و دوباره می سازیم‪.‬‬ ‫با این کار اگرچه ممکن اس��ت مالک یا بس��از و بفروش‬ ‫سود ببرد اما کشور از این نظر در بلندمدت ضرر می کند‬ ‫زیرا سرمایه های ملی هدر می رود‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که ایا نمی توان با ایجاد‬ ‫مرحله نظارت پی��ش از صدور مجوز تخریب یا افزایش‬ ‫طبق��ات‪ ،‬از تخریب زودهنگام س��اختمان ها جلوگیری‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬اگر ش��خصی بخواهد واحد مس��کونی‬ ‫خود را بکوبد‪ ،‬حتی خانه ‪ ۲‬ساله را هم می تواند تخریب‬ ‫کند‪ ،‬البته این مس��ئله به ط��ور قطع یک ضعف قانونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫علیرضا سرحدی‬ ‫‹ ‹مشکالت خانه را کلنگی می کند‬ ‫س��رحدی یاداور ش��د‪ :‬البته هر خان��ه ای که به قصد‬ ‫تخریب خریداری یا فروخته می شود‪ ،‬در استانه تخریب‬ ‫یا نیازمند بازس��ازی نیس��ت و ممکن اس��ت مشکالت‬ ‫غیرقابل حلی داشته باشد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ممکن اس��ت ساکنان خانه ای قدیمی‬ ‫که هن��وز سرپاس��ت و کیفیت ان از خانه های نوس��از‬ ‫منطقه بس��یار بیش��تر اس��ت‪ ،‬به دلیل نبود اسانسور‪،‬‬ ‫رضای��ت دهند که ای��ن خانه تخریب ش��ده و دوباره با‬ ‫امکانات بیشتری ساخته شود‪ ،‬حتی چنین خانه ای نیز‬ ‫از سوی سازندگان و مش��ارکت کنندگان در قالب خانه‬ ‫کلنگی خریداری ش��ده و فق��ط پول زمین ان پرداخت‬ ‫می ش��ود که همین مسئله‪ ،‬بس��از و بفروشی را سودده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عضو انجمن صنفی مهندس��ان صنعت س��اختمان با‬ ‫اش��اره به افزای��ش ‪ ۸۶‬درصدی ن��رخ خانه های کلنگی‬ ‫در پایی��ز امس��ال گفت‪ :‬به نظر می رس��د تح��ت تاثیر‬ ‫نگرانی های ایجاد ش��ده در جامعه نس��بت ب��ه اینده‪،‬‬ ‫س��رمایه های متوس��ط به بخش مس��کن اورده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال این اتفاق‪ ،‬نه رونق بازار مس��کن است‪ ،‬نه‬ ‫تولید و نه دردی از درد کلی مس��کن ما درمان می کند‪.‬‬ ‫فقط جوی اس��ت که تحت تاثیر اقتصاد بیمار ما شکل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫طرح مسکن کارگران در استانه اجرا‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه چند پروژه کارگری‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن در مناطق صنعتی در استانه اغاز عملیات‬ ‫اجرایی است‪ ،‬گفت‪:‬حدود ‪ ۴۵‬هزار واحد طرح اقدام ملی در قالب‬ ‫مشارکت به پیشرفت باالی ‪ ۳۰‬درصد رسیده و ‪ ۶۰‬هزار واحد نیز‬ ‫در مرحله ی اماده سازی زمین قرار دارد‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬بعد از اینکه‬ ‫متقاضیان دارای ش��رایط طرح اقدام ملی مس��کن مش��خص و به‬ ‫استان ها معرفی شدند‪ ،‬هم اکنون در اداره های کل راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫نمایندگی های بنیاد مس��کن و ش��هرهای جدید در حال تشکیل‬ ‫پرونده هس��تند و س��پس برای افتتاح حس��اب ب��ه بانک معرفی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رقم اولیه اورده متقاضیان بی��ن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬مابق��ی اورده متقاضیان در ی��ک زمان بندی تعیین‬ ‫می شود‪ .‬حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نیز تسهیالت بانکی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره متقاضیان حذف ش��ده در‬ ‫فرایند ثبت نام طرح اقدام ملی گفت‪ :‬کس��انی که دارای ش��رایط‬ ‫تش��خیص داده نش��دند‪ ،‬می توانن��د از ابتدای اس��فند به س��ایت‬ ‫‪ www.tem.mrud.ir‬مراجع��ه کنن��د و به انه��ا توضیح داده‬ ‫می شود که علت حذفشان چه بوده است‪ .‬اگر به هر دلیل اشتباهی‬ ‫رخ داده باشد‪ ،‬به روند ثبت نام بازگردانده می شوند‪.‬‬ ‫محمودزاده همچنین درباره روند اجرای پروژه های مش��ارکتی‬ ‫طرح اقدام ملی مس��کن تصری��ح کرد‪ :‬پروژه های مش��ارکتی در‬ ‫ش��هرهای جدید و سایر ش��هرها بر اس��اس قرارداد با پیمانکاران‬ ‫اغاز ش��ده که ح��دود ‪ ۴۵‬هزار واحد به میانگین پیش��رفت باالی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬در همین قالب مش��ارکت بیش از ‪۶۰‬‬ ‫ه��زار واحد نیز در مرحل ه اماده س��ازی زمین قرار دارد‪ .‬مابقی هم‬ ‫ثبت نامی ها اس��ت که ‪ ۲۴۰‬هزار نام نویسی کردند و تاکنون ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار نفر دارای ش��رایط تشخیص داده شدند ولی این رقم به ‪۲۴۰‬‬ ‫هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اخرین وضعیت انعق��اد تفاهمنامه با نهادهای‬ ‫دولتی برای ساخت مس��کن کارکنان دولتی گفت‪ :‬در قالب طرح‬ ‫اقدام ملی با نیروهای مسلح که نخستین تفاهمنامه بود روند کار‪،‬‬ ‫مثبت است‪ .‬کارگروه های مشترک و اختصاصی در هر ‪ ۲‬وزارتخانه‬ ‫تش��کیل ش��ده و تاکنون افراد دارای ش��رایط در سراس��ر کشور‬ ‫شناسایی شده اند‪ .‬زمین های تخصیصی نیز از سوی وزارت دفاع و‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در حال معرفی است‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در وزارت‬ ‫اموزش و پرورش نیز بخشی از زمین های معرفی شده که اموزش‬ ‫ی است‪ .‬به زودی عملیات اجرایی‬ ‫و پرورش در حال بررس��ی کاربر ‬ ‫با همکاری ‪ ۲‬وزارتخانه عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��ودزاده گف��ت‪ :‬تفاهمنام��ه ب��ا وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در مرحله شناسایی متقاضیان است‪ .‬چند پروژه کارگری‬ ‫در حال ورود به فاز اجرایی در مناطق صنعتی است که وزارت کار‬ ‫کمک خوبی در پایش اطالعات داشته و منتظریم با معرفی زمین‬ ‫و امکاناتی که در اختیار وزارتخانه است‪ ،‬عملیات اجرایی اغاز شود‪.‬‬ ‫درباره وزارت ارش��اد با وجود اینکه پیش نویس ارائه داده ایم‪ ،‬هنوز‬ ‫تفاهمنامه ای منعقد نش��ده است‪ .‬منتظریم وزارت ارشاد نظرش را‬ ‫به ما اعالم کند‪.‬‬ ‫در زنجیره صنع��ت حمل ونقل هوایی‪ ،‬به‬ ‫طور معمول همه به دنبال س��ود یا منفعت‬ ‫هس��تند که حاصل تفریق درامدها منهای‬ ‫هزینه هاست‪.‬‬ ‫در مدیری��ت س��ود در ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی‪ ،‬بای��د هم تابع هدف بیش��ینه‬ ‫ش��دن درامدها را دنبال کرد‪ ،‬هم همزمان‬ ‫تابع هدف حداقل کردن هزینه ها را‪.‬‬ ‫به طور مثال اگر بخواهیم درامد را فقط‬ ‫‪ ۳‬واحد افزایش دهیم‪ ،‬درحالی که متحمل‬ ‫‪ ۵‬واحد هزینه ش��ویم‪ ،‬طبیعی اس��ت که با‬ ‫زیان ‪ ۲‬واحدی روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن س��ود را ب��ه عنوان س��امانه ای‬ ‫می نگری��م که از اج��زای درام��د و هزینه‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت بزرگ ما در شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی ای��ران‪ ،‬بی توجهی ب��ه همین‬ ‫نگرش سیستمی بسیار س��اده درباره سود‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای به حداکث��ر رس��اندن درامد یک‬ ‫ش��رکت هواپیمایی در هر مسیر باید نقطه‬ ‫تعادل ضریب اشغال بهینه صندلی و فروش‬ ‫با شناس��ه های نرخی باالتر را کش��ف کرد‪.‬‬ ‫این م��دل‪ ،‬یک روش مهندس��ی قابل اجرا‬ ‫در ش��رکت های هواپیمایی ایران است‪ ،‬در‬ ‫حالی که م��ا این دانش را به کار نمی گیریم‬ ‫و فقط شاهد جنگ قیمت ها بین شرکت ها‬ ‫براس��اس روش ه��ای قدیمی هس��تیم که‬ ‫هزینه ه��ای س��نگینی را به دلی��ل همین‬ ‫نابخردی ها به شرکت ها تحمیل می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر الگ��وی رزواس��یون و‬ ‫تقاضای خرید بلیت از س��وی مس��افر را به‬ ‫گون��ه ای هدایت می کنیم ک��ه در مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی ه��ا با مش��کالت و هزینه های‬ ‫مختلفی روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫ب��رای به حداق��ل رس��اندن هزینه ها‪۳ ،‬‬ ‫بخ��ش هزینه ه��ای فنی‪ ،‬کرو و س��وخت‪،‬‬ ‫دارای بیش��ترین ظرفیت برای صرفه جویی‬ ‫هس��تند ک��ه ای��ن صرفه جویی نی��ز روش‬ ‫خاص خود را دارد و با الگوهای مهندس��ی‬ ‫تخصصی قابل پیاده سازی است‪.‬‬ ‫این بی توجهی به اقتصاد در ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی ایران‪ ،‬فاجعه ای داخلی به شمار‬ ‫م��ی رود که بخش بزرگی از مش��کل هم به‬ ‫همین مسئله برمی گردد‪.‬‬ ‫م��ن به گالیه ها و ش��کایت های پی درپی‬ ‫ایرالین ها و انجمن ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫ای��ران از تحریم ه��ا نق��د دارم چراکه این‬ ‫موضوع باعث شده است به مشکل پنهان و‬ ‫داخلی یعنی نبود مدیریت صحیح اقتصادی‬ ‫شرکت های هواپیمایی توجه چندانی نشود‪.‬‬ ‫مش��کل بی توجهی ب��ه مدیریت صحیح‬ ‫مالی‪ ،‬بیش��تر داخلی ب��وده و کمتر متاثر از‬ ‫تحریم ها و حتی ش��رایط فضای اقتصادی و‬ ‫سیاسی کشور است و به خود شرکت ها و ما‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬درحالی که فرصت های داخلی‬ ‫بازار حمل ونقل هوایی ایران هم کم نیستند‬ ‫و طیف ه��ای متنوعی از تقاضاهای مازاد بر‬ ‫عرضه در ان وجود دارند‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای اجرایی پیش��نهادی‬ ‫من به شرکت های هواپیمایی ایرانی در این‬ ‫زمینه‪ ،‬بکارگیری روش «سیت پروتکش��ن»‬ ‫به جای «سیت چارتر» است‪.‬‬ ‫در ای��ن روش در بخش توزیع بلیت فقط‬ ‫کمیس��یون فروش مدنظر ق��رار نمی گیرد‬ ‫بلکه توزیع کنن��دگان و کانال های توزیع با‬ ‫س��ودهای حاصل از مارژینال‪ ،‬کانس��یژن‪،‬‬ ‫پورسانت و سینرژی سود در زنجیره تامین‬ ‫باندلینگ می توانند حاش��یه سود خود را تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد هم برسانند‪.‬‬ ‫بی دلی��ل نیس��ت چارترکنن��دگان در‬ ‫طول سال های گذش��ته‪ ،‬خون شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی ایران��ی را در شیش��ه ک��رده‬ ‫و می کنن��د‪ ،‬در ای��ن هم��ه س��ال غفلت‪،‬‬ ‫چارتر کنن��دگان فرصت طلب در این بخش‪،‬‬ ‫بی ص��دا و چ��راغ خام��وش حداکثر س��و‬ ‫استفاده ها را از این ضعف و درد کرده اند‪.‬‬ ‫در ای��ن روش ش��رکت های هواپیمای��ی‬ ‫نی��ز زودتر ب��ه نقطه بهینه ضریب اش��غال‬ ‫صندلی ه��ای خود می رس��ند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫از رعایت حقوق و تکریم مس��افران خود در‬ ‫قالب ‪ CRCN‬شرکت اطمینان می یابند‪.‬‬ ‫بی��ان این نکته نیزخالی از لطف نیس��ت‬ ‫که این روش و الگ��و می تواند همزمان در‬ ‫صنعت هتلداری و اقامتگاهی ایران نیز بکار‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت‬ ‫ایرالین ها از‬ ‫فرصت های‬ ‫بازار داخلی‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فروش امالک شهرداری برای خرید ‪ ۱۳‬اتوبوس‬ ‫جزئیات خسارت های‬ ‫زلزله هرمزگان‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان گف��ت‪ :‬پ��س از وق��وع‬ ‫زلزله های یکش��نبه‪ ،‬گروه های ارزیاب بالفاصله‬ ‫ب��ه مناط��ق وق��وع زمین ل��رزه اعزام ش��دند و‬ ‫گزارشی مبنی بر خس��ارت های جانی ناشی از‬ ‫زلزله نداشته ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬فری��دون همتی با اش��اره‬ ‫به وق��وع ‪ 4‬زمین ل��رزه در بندر الفت و ش��هر‬ ‫درگهان قش��م‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بزرگی این زلزله ها‬ ‫به ترتیب ‪ ۳.۹‬ریش��تر‪ ۴.۴ ،‬ریشتر‪ ۵.۸ ،‬ریشتر‬ ‫و ‪ ۳.۵‬ریش��تر بوده که در شهرس��تان قشم به‬ ‫وقوع پیوست و در شهرستان های بندرعباس و‬ ‫بندرخمیر احساس شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان افزود‪ :‬خسارت ها در حد‬ ‫ت��رک خوردگی دیواره��ای قدیمی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثال ش��اهد تخریب بخش��ی از دو خانه‬ ‫قدیم��ی در روس��تای گچین بودی��م که هیچ‬ ‫خسارت جانی نداشته است‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازگشت مینی بوس‬ ‫به ناوگان حمل ونقل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران‬ ‫از ایج��اد ‪ 6‬خط مینی بوس در پایتخت تا پایان‬ ‫سال خبر داد‪.‬‬ ‫محم��ود ترف��ع در گفت وگو با ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫مناقص��ه چند خ��ط مینی بوس هفته گذش��ته‬ ‫برگزار ش��د و بر همین اس��اس تا پایان س��ال‬ ‫‪ 6‬خ��ط مینی ب��وس در تهران فعال می ش��ود‪،‬‬ ‫البته پیش تر یک خ��ط مینی بوس در پایتخت‬ ‫راه اندازی شده بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت واحد اتوبوس��رانی‬ ‫متول��ی فعالی��ت مینی ب��وس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته از مینی بوس به عنوان یک‬ ‫ش��یوه حمل ونقلی در تهران استفاده می شد اما‬ ‫از انجاکه این خودروها فرسوده‪ ،‬دودزا و ناایمن‬ ‫بودند‪ ،‬ترجیح داده شد از این مد استفاده نشود‪.‬‬ ‫با ورود مینی بوس های ایمن با س��قف بلند که‬ ‫مجهز به فیلتر جذب دوده هستند و االیندگی‬ ‫انها کنترل شده اس��ت‪ ،‬می توانیم از این شیوه‬ ‫حمل ونقلی در خطوط کم مسافر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ترفع اف��زود‪ :‬بر بدنه این مین��ی بوس ها ارم‬ ‫شرکت واحد درج شده و رنگشان سفید است‪.‬‬ ‫نظارت خودروهای‬ ‫مکانیزه پلیس بر‬ ‫ترافیک اصفهان‬ ‫رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال‬ ‫قانون ازس��وی خودروهای مکانیزه پلیس در‬ ‫سطح شهر اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا محم��دی در گفت وگو با مهر با‬ ‫اشاره به اینکه نیروی انتظامی هیچ بهره ای از‬ ‫جریمه کردن ش��هروندان نمی برد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مبل��غ جرایم به حس��اب خزانه دول��ت واریز‬ ‫می ش��ود و نیروی انتظام��ی از این جریمه ها‬ ‫بهره مند نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نی��روی انتظامی با هدف رعایت‬ ‫حق��وق عامه با خودروهایی ک��ه معاینه فنی‬ ‫ندارند‪ ،‬برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫دوربین های موجود در رینگ اول کالنشهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬خودروهای بدون معاینه فنی را ثبت‬ ‫می کن��د‪ .‬این خودروها یک بار در ش��بانه روز‬ ‫‪50‬هزار تومان جریمه می شوند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور با اشاره به اعمال قانون‬ ‫خودروه��ای مکانیزه پلیس در س��طح ش��هر‬ ‫گفت‪ :‬در س��طح کالنش��هر اصفهان عالوه بر‬ ‫ثب��ت دوربین ها‪ ،‬پلیس به طور محس��وس و‬ ‫نامحسوس با خودروهای دودزا و بدون معاینه‬ ‫فنی برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم تعوی��ض پالک‬ ‫هن��گام خریدو فروش خ��ودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫پرونده ه��ای قضایی بس��یاری برای کس��انی‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت ک��ه هن��گام خرید و‬ ‫فروش خ��ودرو برای تعوی��ض پالک خودرو‬ ‫اقدام نکرده اند زیرا پلیس مش��خصات مالک‬ ‫پالک خودرو را به عنوان فرد تخطی کننده از‬ ‫قوانین می شناسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مقرر ش��ده اس��ت که با‬ ‫احراز س��کونت مال��ک‪ ،‬خودرو پالک ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر فردی در ته��ران خانه ملکی دارد‬ ‫اما در اصفهان مستاجر است و سکونت دارد‪،‬‬ ‫خ��ودروی او در اصفه��ان پالک خواهد ش��د‬ ‫زیرا همه ابالغ ها ب��ه در خانه فرد ارجاع داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ب��ا تاکید بر اینکه همه‬ ‫ابالغ های پلی��س در قالب پیامک برای مالک‬ ‫خودرو ارس��ال می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫مالکان خ��ودرو اطالعات خود را در س��امانه‬ ‫ش��ماره گذاری به روز کنن��د وگرنه از وضعیت‬ ‫جریمه مطلع نخواهند شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت حمل ونقل ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران از احتمال خرید ‪ ۳۰‬اتوب��وس و بهره برداری از‬ ‫یک ایستگاه مترو تا پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬یوس��ف حجت در نشس��ت خبری‬ ‫با بیان اینکه توس��عه مترو به عنوان پاک ترین ش��یوه‬ ‫حمل ونقلی در اولویت است‪ ،‬گفت‪ :‬چند هزار اتوبوسی‬ ‫که در س��طح ش��هر تردد می کنند عامل ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد‬ ‫الودگی های س��طح شهر هستند‪ ،‬بنابراین توسعه مترو‬ ‫به عنوان حمل ونقلی ایمن در اولویت است اما متاسفانه‬ ‫منابع مالی الزم برای توسعه ان تامین نشده است‪.‬‬ ‫حجت با بیان اینکه داد‪ :‬اتوبوس هایی که عمرشان به‬ ‫پایان رسیده اس��ت‪ ،‬باید ‪ ۵‬سال بیشتر خدمات رسانی‬ ‫کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اعتبارات ما برای خرید اتوبوس جدید‬ ‫کافی نیس��ت و ناچاریم اتوبوس را به کارخانه سازنده‬ ‫بفرستیم تا موتور ان بازسازی شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود‬ ‫افزای��ش ترافیک در حلق��ه دوم طرح ترافیک‪ ،‬فقط به‬ ‫افزایش عوارض در این محدوده بسنده کرده و تغییری‬ ‫در طرح ترافیک حلقه دوم ایجاد نشده است؟ گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه ‪ ۲۰‬روز رایگان برای تردد در حلقه دوم‬ ‫طرح ترافیک وجود دارد و قیمت ها نیز نسبت به سال‬ ‫گذش��ته کاهش داشته است‪ ،‬تمایل مردم برای حضور‬ ‫در حلقه دوم افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش درامدهای طرح ترافیک‬ ‫اتوبوس ها‬ ‫از محل منابع‬ ‫غیرنقد‬ ‫خریداری و‬ ‫در ازای ان‪،‬‬ ‫امالکی فروخته‬ ‫شده است‬ ‫سرپرس��ت معاونت حمل ونقل ترافیک ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫امس��ال برای مهار این اتفاق افزای��ش ‪ ۶۶‬درصدی را‬ ‫پیش��نهاد دادیم که به دلیل اینک��ه بیش از نرخ تورم‬ ‫س��االنه بود‪ ،‬ش��ورا با ان مخالفت ک��رد‪ .‬همچنین ‪۵۰‬‬ ‫درص��د به س��اکنان مح��دوده اول و دوم تخفیف داده‬ ‫شده که در عمل‪ ،‬درامد ناشی از طرح ترافیک کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫درحال حاضر قرار اس��ت در ش��ورای ترافیک سقفی‬ ‫برای حضور در محدوده دوم پیشنهاد شود که بیش از‬ ‫ان امکان حضور خودروها وجود نداشته باشد و افرادی‬ ‫ک��ه قصد ورود دارن��د‪ ،‬روز مدنظر خود را در س��امانه‬ ‫تهران من ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه ش��هرداری چه می��زان درامد از‬ ‫محدوده طرح ترافیک داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪۹۶‬‬ ‫این درامد ‪ ۳۶۰‬میلیارد تومان بود که در س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان کاهش یافت‪.‬‬ ‫حجت افزود‪ :‬اگر کس��ی س��اکن محدوده حلقه دوم‬ ‫طرح ترافیک باش��د و زمان غیراوج با معاینه برتر وارد‬ ‫محدوده شود‪ ،‬فقط ‪ ۴‬هزار تومان پرداخت می کند که‬ ‫این می تواند مشوقی برای حضور در محدوده باشد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه تا پایان سال‪ ،‬یک ایستگاه مترو‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬امکان اینکه ایستگاه های‬ ‫چند هزار اتوبوس��ی که در سطح ش��هر تردد می کنند عامل ‪ ۷‬تا ‪۸‬‬ ‫درصد الودگی های س��طح ش��هر هس��تند‪ ،‬بنابراین توسعه مترو به‬ ‫عنوان حمل ونقلی ایمن در اولویت است‬ ‫دیگری به بهره برداری برس��د‪ ،‬وج��ود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫احتم��ال خری��د ‪ ۳۰‬اتوبوس و مینی ب��وس نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حج��ت در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه ‪۱۳‬‬ ‫اتوبوس��ی که قرار اس��ت وارد ناوگان حمل ونقل شهر‬ ‫تهران شوند‪ ،‬از س��وی شهرداری خریداری شده است‬ ‫یا دول��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اتوبوس ه��ا از محل منابع‬ ‫غیرنقد خریداری ش��ده و در ازای ان‪ ،‬امالکی فروخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی تاکسی با درامد طرح ترافیک‬ ‫وی درباره سرنوش��ت درامده��ای حاصل از عوارض‬ ‫ورود به محدوده های ترافیکی که س��ال گذشته صرف‬ ‫خرید اتوبوس شد‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال بیشتر این درامدها‬ ‫صرف نوسازی تاکسی ها ش��د و حدود ‪ ۱۲۰۰‬تاکسی‬ ‫فرس��وده از رده خارج و با تاکسی جدید‪ ،‬جایگزین شد‬ ‫اما هنوز برای نوس��ازی اتوبوس ها از این محل اقدامی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫حجت در پاس��خ ب��ه اینکه چرا پارکین��گ مکانیزه‬ ‫مج��اور معاونت حمل ونقل تهران از چند س��ال پیش‬ ‫تاکن��ون تعطیل اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه به دلیل نوع‬ ‫فعالیت غیرقانونی پارکبان ها ادامه دارد‬ ‫رئیس کمیسیون حمل ونقل و عمران شورای اسالمی شهر‬ ‫ته��ران فعالیت پارکبان ها را غیرقانونی دانس��ت و گفت که‬ ‫شهروندان نباید به افرادی که به عنوان پارکبان از انها وجه‬ ‫نقد مطالبه می کنند‪ ،‬پول بدهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬با وجود اعالم چندباره مسئوالن شهرداری‬ ‫و پلی��س درباره ممنوعیت فعالیت پارکبانان هنوز در برخی‬ ‫معابر برخی اف��راد با عنوان پارکبان فعالی��ت می کنند و از‬ ‫شهروندان در ازای جای پارک هزینه می گیرند‪.‬‬ ‫محم��د علیخانی اظهارکرد‪ :‬ما پارکب��ان نداریم و فعالیت‬ ‫افرادی با این عنوان در شهر غیرقانونی است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬با مصوبه شورای شهر پارکبان جمع شده‬ ‫اس��ت و اگر در منطقه ای حضور دارند‪ ،‬شهروندان نباید پول‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫علیخان��ی تاکید کرد‪ :‬م��ا پیش از این غی��ر قانونی بودن‬ ‫فعالی��ت این افراد را اع�لام کرده ایم و حتی به ش��هرداری‬ ‫تهران نامه زده و در این زمینه تذکر داده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حضور پارکبان ها در برخی مناطق از جمله‬ ‫منطقه ‪ ۱۹‬شهرداری تهران گفت‪ :‬این کار از سوی کالنتری‬ ‫انجام شده است و توجیه انها این است که برای ایجاد امنیت‬ ‫و محافظت از خودرو شهروندان پارکبان مستقر کرده اند‪.‬‬ ‫علیخانی تاکید کرد‪ :‬این اقدام غیرقانونی اس��ت و قانونی‬ ‫نداریم که بر اس��اس ان کالنتری ها برای پارک حاش��یه ای‬ ‫پارکبان بگذارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه پارک حاش��یه ای قانون و تعرفه دارد و‬ ‫قانون مش��خص کرده است که پول پارک حاشیه ای باید به‬ ‫خزانه واریز ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام درحال حاضر غیرقانونی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه ش��هرداری مقصر اس��ت زیرا ش��هر را‬ ‫ره��ا کرده و در این زمینه اقدامی نکرده اس��ت و در چنین‬ ‫ش��رایطی ایجاد حق می ش��ود و دیگران ش��هر را تصاحب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نرخ گ��ذاری فضاهای پ��ارک‪ ،‬پارکینگ ها بیش از انکه‬ ‫س��وداور باش��ند زیان ده هس��تند و یارانه س��نگینی‬ ‫که پارکینگ داده می ش��ود با انس��ان محوری در شهر‬ ‫مغایرت دارد‪.‬‬ ‫درامدهای پارکینگ مکانی��زه مجاور معاونت حمل‬ ‫و نق��ل به س��ختی هزینه هایش را جب��ران می کرد و‬ ‫بخ��ش خصوصی اعالم امادگی ک��رده بود که در قبال‬ ‫گرفت��ن پ��ول ان را فعال کند یعن��ی نه تنها درامدی‬ ‫برای ما نداشت‪ ،‬بلکه باید هزینه هایش را نیز پرداخت‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت حمل ونقل ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران تاکید کرد‪ :‬مش��کل م��ا در ح��وزه پارکینگ‬ ‫طبقات��ی و مکانیزه‪ ،‬ن��رخ پایین هزینه پارک اس��ت‪.‬‬ ‫برای همین هم می بینیم مالکان پاس��اژ‪ ،‬انبار‪ ،‬تجاری‬ ‫و مس��کونی می س��ازند اما عالقه ای به پارکینگ سازی‬ ‫ندارند‪ ،‬بنابراین بای��د در حوزه قیمت گذاری پارکینگ‬ ‫تجدیدنظر کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرس��ش دیگری در زمینه پرداخت‬ ‫یاران��ه س��وخت از س��وی وزارت نفت به ش��هرداری‬ ‫گف��ت‪ :‬پرداخت وزارت نفت ب��ه حمل ونقل عمومی به‬ ‫علت کاهش مصرف انرژی اس��ت چراک��ه به ازای هر‬ ‫مسافری که از حمل ونقل خصوصی استفاده نمی کند و‬ ‫به حمل ونقل عمومی اضافه می ش��ود‪ ،‬وزارت نفت باید‬ ‫بر اس��اس قانون مبلغی را به ش��هرداری بابت توسعه‬ ‫حمل ونقل عمومی بپردازد ک��ه ما امارهای الزم را در‬ ‫اختیار انها قرار داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ‪ 43‬درص�دی اس�تفاده از‬ ‫حمل ونقل عمومی‬ ‫حج��ت افزود‪ :‬اقتصاد حمل ونقل در کش��ور ما بیمار‬ ‫اس��ت و م��ا باید در این ح��وزه بازنگری ه��ای الزم را‬ ‫انجام دهیم‪ .‬متاس��فانه به دلیل همی��ن اقتصاد بیمار‪،‬‬ ‫استفاده از حمل ونقل عمومی بین شهری از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫به ‪ ۱۷‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬در حالی که پیش‬ ‫از ای��ن باید به زحمت بلیت اتوب��وس پیدا می کردیم‪،‬‬ ‫اکنون در پایانه ها دنبال مس��افر می روند که این یعنی‬ ‫خودرومحوری‪.‬‬ ‫وی درب��اره مناسب س��ازی معاب��ر ب��رای معل��والن‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن تکلیفی اس��ت که م��ا دنب��ال می کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر گزارشی از وضعیت ایستگاه های بی ارتی‬ ‫تهیه ش��ده و به تدریج این ایس��تگاه ها مناسب س��ازی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫درحال حاضر همسطح سازی پیاده روها را در دستور‬ ‫ق��رار داده ای��م که نمون��ه ای از ای��ن کار را در خیابان‬ ‫کریمخان مشاهده می کنیم‪ .‬همچنین در پیاده روهایی‬ ‫که امکانش وجود داش��ته باش��د‪ ،‬ی��ک خط دوچرخه‬ ‫اضافه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بهره برداری غیررسمی از ایستگاه مترو کیانشهر‬ ‫ایستگاه مترو کیانشهر از ‪ ۲۸‬بهمن مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی و ام��ور بین الملل‬ ‫شرکت راه اهن ش��هری تهران و حومه (مترو)‪ ،‬ایستگاه کیان شهر‬ ‫در خط ‪ ۶‬مترو تهران از صبح دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن به طور غیررسمی‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬این ایستگاه در منطقه ‪ ۱۵‬شهرداری تهران‬ ‫در محله کیانشهر‪ ،‬نبش خیابان های صالحی و عزیزخانی و ایستگاه‬ ‫میانی ایستگاه های دولت اباد و بعثت است‪.‬‬ ‫ایس��تگاه مترو کیان ش��هر که پنجمین ایس��تگاه از خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ا رعایت هم��ه اس��تانداردهای الزم در زمینه س��اخت و‬ ‫تجهیزات از جمله س��امانه های تهویه تونلی و ایس��تگاهی ساخت‬ ‫داخل‪ ،‬ش��فت های میان تونلی‪ ،‬سامانه س��یگنالینگ‪ ،‬سامانه اعالم‬ ‫و اطفای حریق‪ ۲ ،‬س��امانه پایدارس��ازی برق ال پی اس و نیز پست‬ ‫یکسوکننده برق قطارها ساخته شده است‪.‬‬ ‫زیربنای این ایس��تگاه بیش از ‪ ۱۰‬هزار مترمربع و طول س��کوی‬ ‫ان ‪ ۱۴۰‬مت��ر مربع اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۶‬پله برقی در این ایس��تگاه‬ ‫نصب و راه اندازی ش��ده است‪ .‬اسانس��ورهای این ایستگاه در حال‬ ‫نصب هستند و حداکثر تا ‪ ۳‬ماه دیگر به منظور تردد افراد کم توان‬ ‫راه اندازی می شوند‪.‬‬ ‫عل��ی امام‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت راه اهن ش��هری ته��ران و حومه‬ ‫(مترو) با اش��اره به اینکه ایس��تگاه مترو کیانش��هر با صرف هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال س��اخته ش��ده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرکت مترو‬ ‫ته��ران همه تالش خود را می کند تا ایس��تگاه های مترو با رعایت‬ ‫همه استانداردهای الزم و نیز اسانی استفاده برای افراد کم توان به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬بنابراین بر اساس وعده همیشگی به شهروندان‪،‬‬ ‫حداکثر تا ‪ ۳‬ماه پس از بهره برداری‪ ،‬اسانسورهای این ایستگاه نیز‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫خ��ط ‪ ۶‬مترو تهران یک خط درون ش��هری به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫است که با توسعه بخش جنوبی ان به ‪ ۳۸‬کیلومتر گسترش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬درحال حاضر ایس��تگاه های دولت اباد‪ ،‬بعثت‪ ،‬میدان شهدا و‬ ‫ایستگاه امام حسین (ع) در این خط فعال هستند‪.‬‬ ‫حاشیه های خاش نیازمند ساماندهی‬ ‫حاش��یه های شهر خاش سیستان و بلوچستان به کانون های‬ ‫بح��ران تبدیل ش��ده اند‪ .‬محله ه��ای جالل اباد‪ ،‬هواشناس��ی‪،‬‬ ‫قلندرزهی‪ ،‬ولی اباد‪ ،‬حیدراباد‪ ،‬اس�لام اباد‪ ،‬براهویی‪ ،‬ریگ اباد و‬ ‫محمداباد از حاشیه های شهر خاشند که نیازمند ساماندهی و‬ ‫کمک هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬با وقوع خشکسالی های چند دهه و مهاجرت‬ ‫گسترده روستاییان به شهر و نبود امکانات مناسب در روستاها‬ ‫برای س��کونت پدیده حاشیه نش��ینی در خاش شکل گرفته و‬ ‫س��کونت گاه های غیررسمی مانند نصرت اباد و اهلل اباد به وجود‬ ‫امده اند‪.‬‬ ‫به گفت��ه برخی ش��هروندان خ��اش‪ ،‬در برخ��ی محله های‬ ‫حاش��یه ای خاش موادمخدر خرده فروشی می شود‪ .‬همچنین‬ ‫مشکالت زیادی مانند رهاس��ازی فاضالب و زباله‪ ،‬زباله گردی‪،‬‬ ‫خری��د و ف��روش موادمخدر و س��رقت در ای��ن محله ها وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ادری��س تمندان��ی‪ ،‬رئی��س اداره بهزیس��تی خ��اش در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬س��االنه بیش از ‪ 20‬هزار نفر از حاشیه نش��ینان با‬ ‫همکاری نهادهای مختلف از برنامه های اموزش��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجتماع��ی بهره می برند‪ ،‬اما با توجه به حجم باالی مش��کالت‬ ‫حاشیه نشینان‪ ،‬اعتبار ویژه ای نیاز است تا در حوزه های مختلف‬ ‫هزینه و سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬معضالتی مانند اعتی��اد‪ ،‬طالق‪ ،‬کودک و‬ ‫همس��ر ازاری‪ ،‬کارتن خوابی‪ ،‬کودک همسری‪ ،‬وجود کودکان‬ ‫کار و زنان بد سرپرس��ت در حاش��یه های شهر وجود دارند که‬ ‫باید به انها رسیدگی شود‪.‬‬ ‫علی نقی زاده‪ ،‬رئیس مرکز بهداش��ت خاش با اشاره به اینکه‬ ‫ح��دود ‪ 40‬هزار نف��ر از مردم در نقاط حاش��یه ای این ش��هر‬ ‫س��کونت دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در همه محله های حاش��یه ای و نقاط‬ ‫متمرکز روس��تایی‪ ،‬پایگاه های س�لامت و خانه های بهداش��ت‬ ‫ایجاد و به وضعیت افراد مختلف در حوزه سالمت و بهداشت و‬ ‫درمان رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫محم��د جنگی زهی‪ ،‬رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬کار اجرای طرح های ه��ادی و مطالعات برای تهیه‬ ‫طرح های توس��عه ای روس��تایی در نقاط مختلف شهرستان در‬ ‫دستور کار این اداره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عبدالمجید تمندانی ش��هردار خاش نیز گفت‪ :‬توس��عه شهر‬ ‫خاش با اولویت توجه به حاش��یه های ش��هری در دس��تور کار‬ ‫شهرداری قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��االنه ‪ ۳۰۰‬ه��زار مت��ر مرب��ع از معابر خاش‬ ‫اسفالت می شوند‪ ،‬اما با وجود ‪ ۷۵۰‬هکتار معبر خاکی و فقر و‬ ‫محرومیت مردم و ناتوانی شهرداری در تامین هزینه های مالی‬ ‫و خدمت رسانی و وابسته بودن به دولت باید به این نهاد مردمی‬ ‫توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫تمندانی اظهارکرد‪ :‬در ساخت بوستان ها و پارک ها و توسعه‬ ‫فضای سبز و فراهم کردن امکانات ورزشی و سرگرمی و اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی اقداماتی انجام شده اما کافی نیست‪.‬‬ ‫ش��هردار خاش گفت‪ :‬برخی حاشیه نش��ینان با ریختن زباله‬ ‫در محی��ط پارک ه��ا و رهاس��ازی زباله و فاضالب و خس��ارت‬ ‫زدن به فضای س��بز و امکانات عمومی به سایر شهروندان ازار‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫عیدمحمد قلندرزهی‪ ،‬رئیس شورای شهرستان و دبیر ستاد‬ ‫مبارزه با موادمخدر خاش نیز اظهارکرد‪ :‬فرمانداری‪ ،‬دادستانی‪،‬‬ ‫نی��روی انتظامی‪ ،‬نهادهای فرهنگی‪ ،‬بهزیس��تی‪ ،‬ش��هرداری و‬ ‫نهادهای اجرایی و خدمات رس��ان بر اساس وظیفه و تکلیف در‬ ‫حاش��یه های شهر کار می کنند‪ ،‬اما به حضور میدانی و جهادی‬ ‫مدیران و اختصاص اعتبار از سوی انها نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬طرح های اجتماعی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬ارش��اد و اگاهی‬ ‫با هم��کاری ارگان های مختل��ف‪ ،‬ماهانه و فصل��ی در مناطق‬ ‫حاشیه ای شهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫صاحب گل صالحی‪ ،‬فرماندار خاش هم با اش��اره به اینکه در‬ ‫نقاط روس��تایی از مح��ل اعتبارات روس��تاهای بدون دهیاری‬ ‫طرح ه��ای مهم��ی در حوزه تامین اب ش��رب‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫ابخیزداری انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برپایی میزهای خدمت‬ ‫و حض��ور میدان��ی مدیران در محله های حاش��یه ای ش��هر و‬ ‫بررسی مشکالت مردم از اولویت های مهم بوده که با همکاری‬ ‫دادس��تانی‪ ،‬س��پاه‪ ،‬انتظام��ی و نهادهای اجرایی ب��ه مطالبات‬ ‫مردمی پاسخ داده می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حاشیه نشینان نیازمند توجه و نگاه ویژه ای‬ ‫هس��تند که باید با اولویت بندی و نیازس��نجی مطالبات برای‬ ‫کاهش اس��یب های اجتماعی تدبیر ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با تهیه‪،‬‬ ‫تدوین و اجرای برنامه ه��ای کوتاه‪ ،‬میان و بلندمدت باید برای‬ ‫حل مشکالت حاشیه نشینی گام برداریم‪.‬‬ ‫خ��اش در ‪ ۱۸۵‬کیلومت��ری جن��وب زاهدان مرکز اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان و در مس��یر محور ترانزیتی چابهار‪-‬‬ ‫زاهدان‪ -‬میلک واقع شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1471‬‬ ‫پیاپی ‪2789‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫مسیر انحرافی جشنواره فجر در اکران عمومی‬ ‫عل�ی نعیم�ی‪ :‬با پایان یافتن س��ی و هش��تمین‬ ‫جش��نواره مل��ی فیلم فجر و تماش��ای داش��ته های‬ ‫س��ینمای ایران در ویترین این روی��داد هنری‪ ،‬حاال‬ ‫دیگر به جرات می توان گفت س��ینمای ایران در سال‬ ‫اینده سال سختی در اکران خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬با نمایش فیلم های جش��نواره‬ ‫فیلم فجر که همگی نش��ان از تلخی و سیاهی و القای‬ ‫حس ناامیدی اس��ت و با فیلم های کامال تجربی که در‬ ‫جشنواره حضور داشتند نمی توان امیدوار بود همچون‬ ‫سال های دور ترکیب فیلم های اکران و رونق گیشه در‬ ‫طول س��ال به فیلم های حاضر در جش��نواره بستگی‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در واقع می توان اینطور نتیجه گرفت‬ ‫که سینمای ایران راه اکران فیلم را از راه جشنواره جدا‬ ‫کرده اس��ت و فیلم هایی که در س��ال اینده به نمایش‬ ‫در می ایند به احتمال زیاد از مسیری غیر از جشنواره‬ ‫فیلم فج��ر تولید و اماده نمایش ش��ده اند‪ .‬فیلم هایی‬ ‫ک��ه بیش��تر فاقد وجوه هن��ری و حرفه ای هس��تند و‬ ‫همگی با فرمول های اش��نای فیلم های کمدی و بعضا‬ ‫سخیف ساخته شده اند و تنها به واسطه حضور بعضی‬ ‫از چهره های مطرح س��ینمایی می توانند در گیشه به‬ ‫فروش معقولی دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫نگاهی به اکران فیلم های س��ینمای ایران در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬نش��ان می دهد این روند در امس��ال نیز به ش��کل‬ ‫دیگری تکرار شد و به غیر از چند فیلم مطرح جشنواره‬ ‫سال گذشته که با فروش خوبی در اکران های نوروزی‬ ‫روبه رو بودند مابقی اثار پرفروش س��ال همگی خارج‬ ‫از تولیدات حاضر در جشنواره بودند که فاصله تولید تا‬ ‫اکران انها تنها چند ماه طول کشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ن فیلم ه�ا را ب�ه چه کس�ی نش�ان‬ ‫می دهید؟‬ ‫‹ ‹امیدی به گیشه سال اینده نیست‬ ‫محمدحس��ین فرح بخش‬ ‫تهیه کنن��ده مط��رح‬ ‫سینمای ایران در گفت وگو‬ ‫با روزنامه‬ ‫با تحلیل‬ ‫وضعی��ت فیلم های حاضر‬ ‫در جش��نواره امسال فیلم‬ ‫فجر و وضعی��ت اکران در‬ ‫س��ال اینده گفت‪ :‬بعید است با چنین اثار تلخ و گزنده‬ ‫و بی هویتی بتوانیم در سال اینده مخاطب را به سینما‬ ‫بکشانیم‪ .‬به غیر از ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬فیلم دیگر فیلم های جشنواره‬ ‫چ عنوان توانایی جذب مخاطب را ندارد‪.‬‬ ‫به هی ‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬با این وضعیت باید چش��م امید‬ ‫گیش��ه به فیلم هایی باش��د که در طول س��ال تولید و‬ ‫اک��ران می ش��ود‪ .‬در روزگاری که مردم ای��ران نیاز به‬ ‫نشاط جمعی دارند متاس��فانه اثاری که در جشنواره‬ ‫حضور داش��تند همگ��ی صحبت از تلخی و س��یاهی‬ ‫می کردند که مخاطب با انها ارتباط برقرار نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدهای«فجر ‪ »۳۸‬در اکران‪۹۹‬‬ ‫ب��ر خ�لاف صحبت ه��ای فرح بخ��ش بعض��ی از‬ ‫کارشناس��ان و پخش کنندگان سینما امید زیادی به‬ ‫گیشه جشنواره فجر برای سال اینده دارند‪.‬‬ ‫عل��ی س��رتیپی تهیه کنن��ده س��ینما و مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت پخش «فیلمیران» در گفت وگو با مهر گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در سی و هش��تمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫‹ ‹تنوع ژانر در اکران ‪۹۹‬‬ ‫صحبت های س��رتیپی در حالی مطرح می شود که‬ ‫غالمرضا موس��وی تهیه کننده مطرح سینمای ایران‬ ‫نیز همس��و با نگاه س��رتیپی معتقد است تنوع ژانر در‬ ‫فیلم های جش��نواره یکی از ویژگی های مثبت اکران‬ ‫سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫غالمرضا موس��وی که در‬ ‫سی وهش��تمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر ب��ا «قصیده گاو‬ ‫س��فید» حضور داش��ت؛‬ ‫فیلم��ی ک��ه م��ورد توجه‬ ‫مخاطب��ان ق��رار گرفت‪،‬‬ ‫درباره اکران سال اینده با‬ ‫توجه به فضای تلخ بیش��تر فیلم های جش��نواره و نیز‬ ‫انگیزه برای تولی��د فیلم هایی در گونه های متفاوت از‬ ‫جمله ژانر وحشت که در جشنواره امسال نمونه هایی‬ ‫را داشتیم به ایسنا بیان کرد‪ :‬به گمان من فیلم های راه‬ ‫یافته به جشنواره و ان هایی که برای جشنواره انتخاب‬ ‫نمی ش��وند می توانن��د رویکردهای متفاوت داش��ته‬ ‫باش��ند و اگرچه جش��نواره نمایی از سینمای ایران را‬ ‫نش��ان می دهد اما فیلم هایی بیش��تر در ان پذیرفته‬ ‫می ش��وند که جشنواره پس��ندند در حالی که ممکن‬ ‫اس��ت خارج از این حیطه‪ ،‬فیلم هایی تولید شده باشد‬ ‫که بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند اما واجد شرایط‬ ‫حضور در جشنواره نباشد‪ .‬او افزود‪ :‬اگر تهیه کنندگان‬ ‫احس��اس کنن��د که می توانن��د در زمین��ه تولید اثار‬ ‫متفاوت تر حرکت کنند و راه برایشان صاف است حتما‬ ‫فعالی��ت می کنند‪ ،‬چ��ون در این مورد چند مس��ئله‬ ‫همیش��ه پیش روی تهیه کنندگان ب��رای تولید اثار‬ ‫‹ ‹تمرکز بر کمدی برای رونق گیشه‬ ‫چگین��ی‬ ‫محس��ن‬ ‫تهیه کننده س��ینما که با‬ ‫فیل��م «خوب ب��د جلف‪،۲‬‬ ‫ارتش سری» در جشنواره‬ ‫فیلم فجر امس��ال حضور‬ ‫داشت و از چهارشنبه این‬ ‫هفته قرار اس��ت فیلمش‬ ‫نخستین فیلم ترکیب اکران نوروزی باشد در گفت وگو‬ ‫با روزنامه‬ ‫با اشاره به وضعیت اکران فیلم ها در‬ ‫س��ال اینده گفت‪ :‬به نظر می رس��د س��ینمای ایران‬ ‫نیازمند تولید اثاری با محتوای شاداب تر است‪ .‬جامعه‬ ‫ایرانی روزهای تلخی را پش��ت س��ر گذاش��ته است و‬ ‫نیازمند تقویت س��ینمای کمدی و حضور پررنگ این‬ ‫فیلم ها در ترکیب اکران سال اینده باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه س��ینمای ایران اقب��ال خوبی‬ ‫به فیلم ه��ای کمدی دارد گفت‪ :‬ما ابت��دا فیلممان را‬ ‫می خواستیم در پاییز اکران کنیم اما با توجه به نزدیک‬ ‫ش��دن به جش��نواره فیلم فجر ترجی��ح دادیم اول در‬ ‫جشنواره فجر فیلممان به نمایش در بیاید و بعد برای‬ ‫اکران نوروزی اماده ش��ویم‪ .‬فیلم های کمدی همواره‬ ‫با مخاطب ارتباط برقرار می کند اما فیلمس��ازان باید‬ ‫حواسشان باش��د که اثر کمدی نباید به سمت ابتذال‬ ‫ب��رود و باید س��عی کنیم فیلم های ب��ا کیفیت در این‬ ‫زمینه تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که جدی نگرفتن بخش‬ ‫خصوصی توس��ط جش��نواره فیلم فج��ر منجر به این‬ ‫‹ ‹فیلم های متقاضی اکران نوروزی‬ ‫با مش��خص ش��دن نخس��تین فیلم اکران نوروزی‬ ‫ی مانده که اگرچه اولویت‬ ‫س��ال ‪ ۶ ،۹۹‬فیلم دیگر باق�� ‬ ‫اکران نوروزی با فیلم های جش��نواره امسال است‪ ،‬اما‬ ‫فیلم های جامانده از جش��نواره و اکران س��ال ‪ ۹۸‬هم‬ ‫متقاضی نمایش در این نوبت هستند‪.‬‬ ‫تنها فیلم کمدی سی وهش��تمین جش��نواره فجر‬ ‫امس��ال پیش از موعد به عنوان نخس��تین فیلم اکران‬ ‫نوروزی انتخاب ش��د و قرار اس��ت برای رونق بخشی‬ ‫به سینماهای کش��ور که پس از پایان جشنواره دچار‬ ‫رکود می شوند از ‪ ۳۰‬بهمن روی پرده سینماها رود‪.‬‬ ‫به این ترتیب «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪( »۲‬ارتش س��ری)‬ ‫به کارگردانی پیمان قاس��مخانی از چهارشنبه همین‬ ‫هفته روانه اکران می ش��ود هرچن��د تعداد هفته های‬ ‫نمای��ش ان برای محاس��به در اکران ن��وروزی از ‪۲۸‬‬ ‫اسفندماه خواهد بود‪ .‬اما برای اکران نوروز ‪ ۶‬فیلم دیگر‬ ‫هم باید انتخاب شوند که احتماال با تصویب ایین نامه‬ ‫ف انها هم به زودی‬ ‫جدید اکران در چند روز اینده تکلی ‬ ‫مشخص خواهد ش��د‪ .‬با این حال براساس گمانه زنی ‪،‬‬ ‫اخبار رسمی و غیررسمی می شود پیش بینی کرد که‬ ‫چ��ه فیلم هایی متقاضی اکران نوروزی س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫هس��تند‪ .‬در بین ‪ ۶‬گزین��ه باقی مانده ش��اید یکی از‬ ‫محتمل تری��ن انتخاب ها برای اکران ن��وروز‪ ،‬به روال‬ ‫س��ال های قبل بهترین فیلم جش��نواره فج��ر از نگاه‬ ‫تماش��اگران اس��ت و به همین دلیلی با توجه به اعالم‬ ‫پخش کنن��ده (علی س��رتیپی) «ش��نای پروانه» به‬ ‫کارگردانی محم��د کارت احتماال در نوروز روی پرده‬ ‫سینماها می رود‪.‬‬ ‫سرتیپی عالوه بر این فیلم متقاضی اکران «خروج»‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا نیز هس��ت‪ ،‬گرچه هنوز مشخص‬ ‫نیس��ت یک پخش کننده می توان��د دو فیلم در اکران‬ ‫داش��ته باش��د یا خیر‪ .‬از بین فیلم های جشنواره یکی‬ ‫دیگر از اثاری که شنیده می شود ممکن است در اکران‬ ‫نوروزی قرار گیرد‪« ،‬روز صفر» س��عید ملکان است که‬ ‫اگرچه از مراسم اختتامیه به بعد با حاشیه های زیادی‬ ‫همراه بوده اما به هر حال از گزینه های نوروز ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫از انج��ا که ب��رای اکران نوروزی ی��ک فیلم کودک‬ ‫هم احتماال گنجانده می ش��ود بای��د گذری بر معدود‬ ‫فیلم ه��ای ک��ودک تولید ش��ده ک��رد ک��ه در میان‬ ‫انه��ا «بازیوو» ب��ه کارگردانی امیرحس��ین قهرایی و‬ ‫تهیه کنندگی غالمرضا موس��وی گوی��ا از جدی ترین‬ ‫متقاضی��ان اکران نوروزی اس��ت‪ .‬فیل��م دیگری که‬ ‫پیش تر هم اعالم ش��ده بود متقاضی اکران نوروز است‬ ‫و اگرچه فرم جش��نواره را پر ک��رده بود‪ ،‬به دلیل تمام‬ ‫نش��دن مراحل فنی نظر هی��ات انتخاب را جلب نکرد‬ ‫«الله» به کارگردانی اسداهلل نیک نژاد است‪ .‬اما اخرین‬ ‫فیلمی که گویا متقاضی اکران در نوروز ش��ده‪« ،‬طال»‬ ‫به کارگردانی پرویز ش��هبازی اس��ت که در جشنواره‬ ‫فیلم فجر س��ال قبل رونمایی شد اما فرصت اکران در‬ ‫طول سال را پیدا نکرد‪.‬‬ ‫اکران نوروزی س��ال ‪ ۹۹‬قرار اس��ت با نمایش هفت‬ ‫فیلم و به طور رسمی از تاریخ ‪ ۲۸‬اسفند در سینماهای‬ ‫یو‬ ‫کشور اغاز ش��ود و اسامی منتشر ش��ده پیش بین ‬ ‫گمان زنی های س��ت که این روزها مطرح می ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن ممکن اس��ت فیلم های دیگ��ری نیز گزینه‬ ‫اکران نوروزی باشند‪.‬‬ ‫نمایش فیلم های ایرانی‬ ‫در جشنواره برلین‬ ‫در فاصل��ه چن��د روز ب��ه اغ��از هفتادمین‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم برلین‪ ،‬برنامه نمایش‬ ‫فیلم های ایرانی در این رویداد سینمایی اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬فیلم «ش��یطان وجود‬ ‫ندارد» به کارگردانی محمد رسول اف به عنوان‬ ‫محصول مشترک س��ینمای المان‪ ،‬جمهوری‬ ‫چ��ک و ایران ک��ه یک��ی از نامزدهای خرس‬ ‫طالی��ی برلین در بخش رقابتی اس��ت‪ ،‬اولین‬ ‫نمایش جهانی خود را روز جمعه ‪ ۹‬اس��فند در‬ ‫س��الن اصلی کاخ جشنواره تجربه خواهد کرد‬ ‫و پس از ان نیز دو نمایش در روز ‪ ۱۰‬اس��فند‬ ‫و ی��ک نمایش هم در روز ‪ ۱۱‬اس��فند خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫«نامو» (بیگانه) نخس��تین تجربه کارگردانی‬ ‫نادر ساعی ور که در بخش « ُفروم» برلین حاضر‬ ‫است نیز در مجموع چهار نوبت در روزهای ‪،۳‬‬ ‫‪ ۷ ،۴‬و ‪ ۱۱‬اسفند روی پرده می رود‪.‬‬ ‫م کوت��اه «بادبادک ه��ا» به‬ ‫همچنی��ن فیل�� ‬ ‫کارگردانی سیدپیام حس��ینی ‪ ۸ ،۵ ،۴‬و ‪۱۱‬‬ ‫اسفند در بخش ‪ Generation Kplus‬و‬ ‫فیلم کوتاه «اسب سفید بالدار» به کارگردانی‬ ‫مهی��ار ماندگار هم روزه��ای ‪ ۹ ،۷ ،۶ ،۳‬و ‪۱۰‬‬ ‫اس��فند در بخ��ش ‪۱۴plus Generation‬‬ ‫نمای��ش خواه��د داش��ت‪ .‬فیلم بلن��د «یلدا»‬ ‫س��اخته مس��عود بخش��ی محصول مشترک‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬لوکزامبورگ‪ ،‬لبنان و‬ ‫ایران هم طی روزهای ‪ ۸ ،۷ ،۶ ،۴‬و ‪ ۹‬اس��فند‬ ‫در بخ��ش ‪ Generation Kplus‬روی پرده‬ ‫می رود‪ .‬امسال عباس امینی کارگردان ایرانی‬ ‫به عنوان یکی از داوران بخش ‪Generation‬‬ ‫‪ ۱۴plus‬به جشنواره برلین دعوت شده است‪.‬‬ ‫هفتادمین جش��نواره فیلم برلین از تاریخ اول‬ ‫تا ‪ ۱۱‬اسفند برگزار می شود و امسال «جرمی‬ ‫ایرونز» بازیگر تحسین ش��ده س��ینما و تئاتر‬ ‫انگلیس به عن��وان رئیس هیات داوران بخش‬ ‫رقابتی اصلی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫جش��نوار ه فیلم فجر ک��ه خیلی از س��ینماگران و‬ ‫مدیران ان را ویترین س��ینمای ایران می دانند‪ ،‬برای‬ ‫س��ال ایند ه سینما فیلم هایی عاشقانه‪ ،‬ترسناک و نیز‬ ‫پر از خشم پیشکش کرده است‪.‬‬ ‫در چند دوره گذش��ته‪ ،‬جشنواره فیلم فجر هر سال‬ ‫ناخواسته صاحب یک تم شده که سوژه بیشتر فیلم ها‬ ‫حول ان می چرخید‪ ،‬مثل خیانت که چند س��ال قبل‬ ‫حس��ابی در سینما باب شده بود و اعتراض های زیادی‬ ‫هم به ان وارد می شد‪.‬‬ ‫امسال در سی وهشتمین جش��نواره فیلم فجر این‬ ‫اتف��اق باز هم به ش��کلی دیگر تکرار ش��د و تقریبا در‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د فیلم ها رد خون و جنای��ت و قتل و زندان‬ ‫ِ‬ ‫خش��ونت زیاد دیده می ش��ود که البته نقطه اوجش‬ ‫و‬ ‫شاید همان فیلم افتتاحیه جشنواره باشد‪.‬‬ ‫فیلم «سه کام حبس» سامان سالور چنان تا دقایق‬ ‫ش را زیر فش��ار ق��رار می دهد که در‬ ‫اخر‪ ،‬تماش��اگر ‬ ‫لحظ��ات زیادی نفس ادم را می گیرد‪ .‬در بس��یاری از‬ ‫فیلم های امس��ال دعوا و قتل پ��ای ثابت فیلم ها بود و‬ ‫سیگار کشیدن هم که تقریبا در تمام فیلم ها عنصری‬ ‫جدایی ناپذیر از ش��خصیت ها بوده که البته زیاد شدن‬ ‫زنان سیگاری در فیلم ها را هم باید به این بخش اضافه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ی خاص فیلم های امس��ال یک‬ ‫اما در کنار این ویژگ ‬ ‫نکت�� ه قابل توجه به چش��م می اید ک��ه ان هم تعداد‬ ‫نس��بتا زیاد فیلم های غیراپارتمان��ی بود ‪ .‬در این دوره‬ ‫فیلم هایی مثل «خروج»‪« ،‬درخت گردو»‪« ،‬پوست»‬ ‫و «اتاب��ای» ک��ه کال از ته��ران خ��ارج ش��ده بودند و‬ ‫لوکیشن هایی چشم نواز و زیبا را به تصویر کشیدند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این ویژگی مثب��ت چند فیلم متفاوت هم‬ ‫در جشنواره امس��ال بودند که نوید اتفاق هایی تازه را‬ ‫در س��ینمای ایران می دهن��د‪ ،‬فیلم هایی که به نوعی‬ ‫می ش��د انها را در ژانر وحش��ت دید مثل «پوست» به‬ ‫ت ونهم»‬ ‫کارگردانی برادران ارک که پس از «شب بیس ‬ ‫یکی از بهترین فیلم های نس��بتا ترس��ناک سینما بر‬ ‫اساس طلسم و افسانه و خرافات است‪.‬‬ ‫همچنی��ن فیلم «ان ش��ب» کورش اه��اری هم با‬ ‫کم��ی ارفاق میتواند نمونه ای تازه در این گونه باش��د‬ ‫گرچه س��ازندگانش تاکید دارند ک��ه این فیلم در ژانر‬ ‫وحشت نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کم اهمیت ش��دن جایگاه جشنواره‬ ‫فیلم فج��ر گفت‪ :‬جش��نواره فیلم فجر سال هاس��ت‬ ‫خاصیتش را از دس��ت داده است‪ .‬یک زمانی جشنواره‬ ‫فج��ر وقتی به یک فیلم��ی جایزه م��ی داد‪ ،‬در همان‬ ‫س��ال ی��ک موجی از فیلم هایی س��اخته می ش��د که‬ ‫حاصل جریان سازی فیلم برگزیده جشنواره بود‪ .‬ولی‬ ‫درحال حاضر ش��اهد چنین جریان سازی از جشنواره‬ ‫فجر نیستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ترکیب فیلم ها در اکران س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬می تواند نمونه خوبی برای نگاه کارشناس��ی باشد‬ ‫گفت‪ :‬اگر نگاهی به جدول فروش فیلم ها در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫بیندازید می بینید از مجم��وع ‪ ۶۱‬فیلمی که تاکنون‬ ‫اکران ش��ده اس��ت ‪۱۹‬فیلم مربوط به جشنواره فیلم‬ ‫فجر دوره ‪ ۳۷‬اس��ت که از این ‪ ۱۹‬فیلم تقریبا ‪ ۱۴‬فیلم‬ ‫شکس��ت مطلق در گیشه داش��تند و فقط چند فیلم‬ ‫توانس��تند فروش های خوب و معمولی داشته باشند‪.‬‬ ‫این نشان می دهد که نگرش جشنواره فجر نمی تواند‬ ‫جریان سازی کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نفس س��ینما به حضور مخاطب‬ ‫وابسته اس��ت گفت‪ :‬فیلمی که مخاطب نداشته باشد‬ ‫حت��ی اگر تمام��ی جوایز تمامی جش��نواره ها را از ان‬ ‫خودش کند هم هیچ ارزشی ندارد‪ .‬ما فیلم می سازیم‬ ‫ک��ه مخاطب ب��ا ان ارتباط برقرار کند‪ .‬اگر قرار باش��د‬ ‫فیلم هایی ساخته شود که راهش از راه مردم جدا است‬ ‫دیگر ان فیلم ارزش��ی ندارد‪ .‬اما از طرفی فیلمس��ازی‬ ‫موفق اس��ت که هم بتواند فیلم با کیفیت بسازد و هم‬ ‫در گیش��ه موفق باش��د که این حالت بهترین ش��کل‬ ‫فیلمس��ازی برای یک فیلمس��از اس��ت‪ .‬متاسفانه در‬ ‫جش��نواره فیلم فجر چنین نگرشی را شاهد نیستیم و‬ ‫جنبه های سیاسی و فرامتنی همواره بر جریان هنری‬ ‫سایه می اندازد‪.‬‬ ‫فرح بخ��ش با بی��ان اینک��ه هیچ تضمین��ی برای‬ ‫فعالیت در س��ینما برای هیچ کسی وجود ندارد گفت‪:‬‬ ‫بعضی از فیلمس��ازان جوان گمان می کنند با ساخت‬ ‫اثار پرف��روش اینده خودش��ان را تضمین می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا واقعیت این اس��ت که ظرف س��ینمای ایران هر‬ ‫س��ال تغییر می کند و ذائقه مخاطب به روز می ش��ود‪.‬‬ ‫نمی ت��وان با نگرش های قدیمی در س��ینما درجا زد‪.‬‬ ‫ش��اید برخی راهکار حضور در س��ینمای حرفه ای را‬ ‫س��اخت فیلم های بف��روش بدانند که هیچ اش��کالی‬ ‫هم ندارد اما فیلمس��ازی موفق است که بتواند همواره‬ ‫نسبت به جامعه خودش شناخت کافی داشته باشد و‬ ‫همراه با ان رشد کند‪.‬‬ ‫فیلم های خوبی داشتیم و واقعا امیدوارم اکران خوبی‬ ‫هم در سال اینده داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��رتیپی بیان ک��رد‪ :‬این‬ ‫دوره از جش��نواره‪،‬‬ ‫جش��نواره بدی نبود و در‬ ‫ان فیلم های قابل توجهی‬ ‫از جمله «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف‬ ‫‪ :۲‬ارتش سری»‪« ،‬درخت‬ ‫گردو»‪« ،‬خروج»‪« ،‬شنای‬ ‫پروانه»‪« ،‬روز صفر»‪« ،‬ابادان یازده ‪« ،»۶۰‬روز بلوا» از‬ ‫جمله فیلم هایی بودن��د که می توانند در اکران جواب‬ ‫مناس��بی از مخاط��ب بگیرند و مخاطب را به س��ینما‬ ‫بکش��انند‪ .‬این تهیه کننده س��ینما تاکی��د کرد‪ :‬البته‬ ‫خ��ارج از فیلم های حاضر در جش��نواره نیز‪ ،‬تعدادی‬ ‫فیلم هس��ت ک��ه انها هم اثار خیلی خوبی هس��تند و‬ ‫می توانند در اکران مورد استقبال قرار گیرند‪ .‬در نتیجه‬ ‫اگر سیاس��ت های وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به‬ ‫خوبی اجرایی شود‪ ،‬می توانیم شاهد اکران های خوب‬ ‫باش��یم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شاید برخی از فیلم های امسال‬ ‫تلخ هس��تند ام��ا تکنیک و س��اختار خوب��ی دارند و‬ ‫می توانند مخاطب را راضی نگه دارند‪.‬‬ ‫متفاوت به ویژه در ژانرهای متفاوت اس��ت؛ اول اینکه‬ ‫بدانند فیلمی که می س��ازند می تواند از سد ممیزی ها‬ ‫رد ش��ود یا خی��ر و دوم اینکه یک فیل��م چقدر مورد‬ ‫استقبال تماشاگران قرار می گیرد؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی بخ��ش خصوصی فیلمی را در‬ ‫س��ینما تولید می کند حداقل شرایطی که باید داشته‬ ‫باش��د این اس��ت که هزینه س��اخت و نیز یک س��ود‬ ‫حداقلی را بتواند ب��ا فروش فیلمش برگرداند‪ .‬اگر این‬ ‫دو مورد اتفاق بیفت��د قطعا ژانرهای متفاوت می تواند‬ ‫هدفی تازه برای تهیه کنندگان در سینما باشد‪.‬‬ ‫موس��وی افزود‪ :‬س��االنه بی��ش از ‪ ۱۰۰‬فیلم تولید‬ ‫می شوند بدون اینکه بیشتر انها بدانند فیلم های دیگر‬ ‫در چه زمینه ای و با چه حال و هوایی تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫اما با این حال تقریبا هر س��ال فروش و حضور نس��بتاً‬ ‫خوب تماشاگر را در سینما شاهد بودیم و دعا می کنم‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬ش��رایط بهتری در اکران داشته باشیم‪ .‬این‬ ‫تهیه کننده باس��ابقه س��ینما درباره ایین نامه جدید‬ ‫اکران هم که در دس��ت بررسی های نهایی است گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای عالی تهیه کنندگان نظر خود را در این باره به‬ ‫س��ازمان سینمایی ارسال کرده اس��ت‪ .‬این ایین نامه‬ ‫هم نکات مثب��ت و هم نکات منفی دارد اما به هر حال‬ ‫هر ایین نامه ای قابل مذاکره اس��ت و امیدوارم انچه در‬ ‫نهایت اجرایی می شود یک اتفاق قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫نمی شود که به س��مت فیلم های گیشه پسند حرکت‬ ‫کنند گفت‪ :‬طبیعی است که بخشی از سرمایه گذاران‬ ‫در س��ینما نگاهشان به گیشه اس��ت چراکه بازگشت‬ ‫س��رمایه برای ادامه فعالیتش��ان در س��ینما یک امر‬ ‫بدیهی و ضروری اس��ت‪ .‬اگر فیلمی که توس��ط بخش‬ ‫خصوصی تولید ش��ده است نتواند در گیشه به فروش‬ ‫خوبی برس��د ش��اید ادامه فعالیت و جذب س��رمایه‬ ‫برایش��ان در اینده س��خت ش��ود‪ .‬ب��ه همین جهت‬ ‫بس��یاری از تولیدات س��ینمایی به این منظور ساخته‬ ‫شده است که س��ریع اکران شده و س��رمایه بازگردد‬ ‫و قرار نیس��ت به جشنواره فرس��تاده شود‪ .‬مگر اینکه‬ ‫فیلمی نیاز داش��ته باش��د از فضای رسانه ای و تبلیغی‬ ‫جشنواره برای دیده شدن فیلم کمک بگیرد که در ان‬ ‫صورت در جشنواره شرکت می کنند‪ .‬این تهیه کننده‬ ‫س��ینما و تلویزیون در پاس��خ به این پرسش که جذب‬ ‫س��رمایه برای فیلم هایی که گیشه پسند نیستند کار‬ ‫را برای تهیه کنندگان سخت نمی کند گفت‪ :‬سینمای‬ ‫ایران متاسفانه از لحاظ اقتصادی شرایط خوبی ندارد‬ ‫و به سمت ورشکس��تگی حرکت می کند‪ .‬متاسفانه با‬ ‫مش��اهده درامدها و هزینه های یک س��ال سینمای‬ ‫ای��ران می توان نتیجه گرفت که در بس��یاری از مواقع‬ ‫حتی نمی توان هزینه ساخت یک فیلم را از فروش ان‬ ‫به دس��ت اورد‪ .‬این در حالی است که رقمی بین ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان هم ضرر مالی س��ینمای ایران از‬ ‫چرخه اکران اس��ت‪ .‬و اگر تا امروز س��ینما توانسته سر‬ ‫پا بایس��تد با عالقه و نگاه مثبت بخش خصوصی است‬ ‫که می تواند هنوز هم تولیدات خودش را داش��ته باشد‬ ‫در حالی که واقعا اگر به اتکا فروش فیلم های در گیشه‬ ‫بخواهیم به این سینما امیدوار باشیم خیلی وقت است‬ ‫که س��ینمای ایران نمی توان دخل و خرجش را با هم‬ ‫جور کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر‬ ‫موس��یقی ب��ا تاکی��د بر‬ ‫اینک��ه هم��واره قیمت‬ ‫بلیت ه��ای جش��نواره‬ ‫موس��یقی فج��ر حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د نس��بت ب��ه‬ ‫کنس��رت های معمولی‬ ‫ارزان تر است‪ ،‬اظهار کرد که امسال برخی از بلیت ها‬ ‫با افزایش نسبی قیمت همراه بود ه و برخی هم تغییر‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد الهیاری درباره افزایش‬ ‫قیمت بلیت های س��ی وپنجمین دوره از جشنواره‬ ‫موسیقی فجر‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به طور کلی قیمت‬ ‫بلیت در جشنواره موس��یقی فجر حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ت بلیت کنسرت های معمولی در نظر‬ ‫پایین تر از قیم ‬ ‫گرفته می ش��ود؛ به این خاطر که به نوعی هم از هنر‬ ‫حمایت ش��ود و هم اینکه امکان تهیه بلیت توس��ط‬ ‫اقش��ار مختلف جامعه که ممکن است در طول سال‬ ‫امکان تهیه بلیت را نداشته باشند‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬امس��ال نیز جش��نواره از این قاعده‬ ‫تبعیت کرده است و تمام اجراهای جشنواره در همه‬ ‫بخش ها از قیمت کنس��رت هایی که در طول س��ال‬ ‫برگزار شدند‪ ،‬دست کم ‪ ۲۰‬درصد پایین تر است‪ .‬در‬ ‫این میان امس��ال در برخی ردیف ها به عنوان مثال‬ ‫اگر قیمت بلیت ‪ ۴۰‬ه��زار تومان بوده حدودا به ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومان افزایش پیدا کرده و در برخی سطوح نیز‬ ‫نسبت به سال گذشته تغییری ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫ش که‬ ‫اله یاری همچنین در پاس��خ به این پرس�� ‬ ‫ایا می توان پر نش��دن برخی س��الن های جشنواره‬ ‫موس��یقی در دو روز اول و به ویژه در کنس��رت های‬ ‫پاپ را ب��ه افزایش قیمت بلیت ها مرتبط دانس��ت‪،‬‬ ‫ن کرد‪ :‬سانس های پاپ در دو روز اخیر جشنواره‬ ‫بیا ‬ ‫کامال پر بوده و بلیت ها از پیش فروش رفته اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا با توجه به اینکه در نمایش��گاه بی��ن المللی‪ ،‬دو‬ ‫نمایشگاه نیز همزمان در حال برگزاری است‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت به دلیل ترافیک در محدوده چمران برخی از‬ ‫تماش��اگران با تاخیر به اجرای اول در س��الن میالد‬ ‫رسیده باشند‪ .‬مدیر کل دفتر موسیقی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به گزارش هایی که دریافت کرده ایم و حضور‬ ‫مستمری در اجراها داریم تعداد مخاطبان اجراهای‬ ‫جشنواره با توجه به گونه موسیقی و گروه ها متفاوت‬ ‫اس��ت و به ص��ورت کلی معموالً اس��تقبال از بخش‬ ‫پاپ جشنواره بیشتر است و در بخش های هنری تر‬ ‫همانند بخش های کالس��یک‪ ،‬ارکسترها و نواحی و‬ ‫بین الملل معموال افرادی که به ش��کل تخصصی به‬ ‫دنبال این گونه های هنری هس��تند در سالن حاضر‬ ‫می شوند و این روال همه ساله جشنواره و اجراهای‬ ‫در طول سال است ‪.‬‬ ‫موسیقی فجر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت اکران در سال ‪ ۹۹‬با توجه به فیلم های حاضر در جشنواره فجر‬ ‫چرا بلیت های جشنواره‬ ‫موسیقی فجر گران شد؟‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬بهمن ‪ 23 -1398‬جمادی الثانی ‪ 18 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1471‬پیاپی‪2789‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫کاهش فاصله طبقاتی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از دهک های باال‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫ترافیک تئاترها در ماه پایانی سال‬ ‫رحمانی��ان را در این نمایش همراهی می کنند‪ .‬این‬ ‫نمایش داستان زندگی یکی از گردانندگان رادیو از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۹‬تا ‪ ۱۳۳۹‬در خالل حوادث سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬وعاشقانه است‪.‬‬ ‫نمایش «بچه» نوشته نغمه ثمینی به کارگردانی‬ ‫افسانه ماهیان از ‪ ۲۷‬بهمن ساعت ‪ 19 :30‬در سالن‬ ‫چهارس��و مجموعه تئاترش��هر روی صحنه رفت و‬ ‫بازیگ��ران این نمای��ش فاطمه معتمداریا‪ ،‬س��عید‬ ‫چنگیزیان و شیوا فالحی هستند‪.‬‬ ‫نمایش «ش��ک» نوش��ته جان پاتریک ش��نلی با‬ ‫ترجم��ه محمد منعم و کارگردانی مهران امام بخش‬ ‫از ‪ ۲۷‬بهمن س��اعت ‪ 19 :45‬در س��الن شماره یک‬ ‫عمارت نوفل لوش��اتو با بازی بهناز جعفری‪ ،‬شبنم‬ ‫فرش��ادجو‪ ،‬ندا عقیق��ی‪ ،‬مبینا روزبهان��ی و مهران‬ ‫امام بخ��ش روی صحن��ه رفت��ه اس��ت‪ .‬در خالصه‬ ‫داس��تان این اثر نمایش��ی امده اس��ت‪ :‬هر چی که‬ ‫هس��ت فقط ت��ا ژوئن��ه!!! «الوی��را ‪ »۲۰۲۰‬عنوان‬ ‫نمایشی نوشته بریژیت ژاک با ترجمه بابک کریمی‪،‬‬ ‫علی ش��مس و پریسا نظری اس��ت که با طراحی و‬ ‫کارگردانی بابک کریمی از ‪ ۲۷‬بهمن ساعت ‪ ۱۸‬در‬ ‫کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫بابک کریمی‪ ،‬مهدخ��ت موالئی‪ ،‬اریا تقی پوریان و‬ ‫علیرضا مجیدی بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫نمای��ش «مارلون بران��دو» نوش��ته و کار مهران‬ ‫رنجب��ر دوباره از ‪ ۲۷‬بهمن س��اعت ‪ ۲۱‬در س��الن‬ ‫اس��تاد ناظرزاده کرمانی تماش��اخانه ایرانش��هر به‬ ‫صحنه رفت‪ .‬بازیگران این نمایش فرید قبادی‪ ،‬یلدا‬ ‫عباس��ی‪ ،‬علی پویا قاس��می‪ ،‬ریحانه رضی و مهران‬ ‫رنجبر هس��تند‪ .‬در خالصه داستان ان امده است‪:‬‬ ‫مارلون براندو در حال مرگ اس��ت که مرلین مونرو‬ ‫و ماریا اشنایدر و پدرش و یک هیوالی ادم خوار به‬ ‫خوابش می ایند‪.‬‬ ‫«اینه انتیگون» عنوان نمایش��ی به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی قطب الدین صادقی است که از ‪ ۱۹‬بهمن‬ ‫در تماش��اخانه ش��انو با ایفای نقش صابر اسیایی‪،‬‬ ‫لیال ترکمان‪ ،‬محمدرس��ول جعفری‪ ،‬امیر حیدری‪،‬‬ ‫حام��د دلیریان‪ ،‬اله��ه رنجبری‪ ،‬مصطف��ی فتاحی‪،‬‬ ‫محمدرضا قراگوزلو‪ ،‬میثم محمدخانی‪ ،‬اتنا مهدوی‪،‬‬ ‫محمدحسن نصیریان‪ ،‬مهین نویدی و علی هوشمند‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش«النچ��ر ‪ »۵‬همچن��ان س��اعت ‪ ۱۷‬در‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است‪ .‬بازیگران این‬ ‫نمایش به نویس��ندگی و کارگردانی پویا س��عیدی؛‬ ‫مس��عود صرامی‪ ،‬امیر نوروزی‪ ،‬میالد چنگی‪ ،‬مجید‬ ‫یوس��فی‪ ،‬محمد حق شناس‪ ،‬صادق برقعی‪ ،‬مرتضی‬ ‫سلطان محمدی‪ ،‬باس��ط رضایی‪ ،‬حامد محمودی‪،‬‬ ‫مجتبی یوس��فی‪ ،‬فرش��ید روش��نی‪ ،‬امیرحس��ین‬ ‫احم��دی‪ ،‬منص��ور نصی��ری‪ ،‬پویا عربگ��ری و علی‬ ‫چایچی هستند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫فیلم پیمان قاسم خانی راهی اکران نوروزی شد‬ ‫«اثار باقیه؛ از مردمان گذشته» منتشر شد‬ ‫فیلم س��ینمایی «خ��وب‪ ،‬ب��د‪ ،‬جلف ‪»۲‬‬ ‫به عنوان نخس��تین فیلم اک��ران نوروزی به‬ ‫س��ینماها می ای��د‪ .‬فیلم «خ��وب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف‬ ‫‪ »۲‬ب��ه کارگردان��ی پیم��ان قاس��م خانی از‬ ‫چهارش��نبه‪ ۳۰ ،‬بهمن در س��رگروه ازادی‬ ‫به عنوان نخس��تین فیلم اکران نوروزی س��ال ‪ ۹۹‬روی پرده می اید‪ .‬پژمان‬ ‫جمشیدی‪ ،‬سام درخش��انی‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬ریحانه پارسا‪ ،‬گوهر خیراندیش‪،‬‬ ‫فره��اد ائیش‪ ،‬امیرمهدی ژوله‪ ،‬مارال فرجاد و ش��کیب ش��جره از بازیگران‬ ‫«خوب‪،‬بد‪،‬جلف‪ :‬ارتش س��ری» هس��تند‪« .‬خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف ‪ :۲‬ارتش سری»‬ ‫فیلمی به کارگردانی پیمان قاسم خانی و تهیه کنندگی محسن چگینی ادامه‬ ‫قس��مت اول خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف اس��ت‪ .‬این فیلم برای نخس��تین بار در سی و‬ ‫هش��تمین دوره جش��نواره فیلم فجر به نمایش گذاشته ش��د‪ .‬داستان فیلم‬ ‫درباره گروهی ضد انقالبی به ریاس��ت دکتر مدنی اس��ت که زیر نظر دونالد‬ ‫ترام��پ ماموریتی به فربد در ایران می دهد تا به عنوان گروه فیلمبرداری به‬ ‫ایران بیایند‪ .‬در انجا پژمان جمشیدی و سام درخشانی به عنوان بازیگر های‬ ‫فیلم ارتش س��ری انتخاب می ش��وند‪ .‬فربد س��عی در انجام عملیات دارد اما‬ ‫پژمان و سام تقریبا همه چی را به هم می ریزند و‪...‬‬ ‫«اثار باقیه؛ از مردمان گذشته» با ترجمه و تعلیق‬ ‫پرویز س��پیتمان (اذکائی) از سوی انتشارات علمی‬ ‫منتشر شد‪ .‬عالمه ابوریحان بیرونی دانشمند نابغه‬ ‫و شهیر ایران استادالرئیس در علوم ریاضی‪ ،‬نجوم‪،‬‬ ‫طبیعی��ات و جغرافی��ا‪ ،‬هم به عنوان دانش��مندی‬ ‫تاریخدان و هم به عنوان پژوهشگر حوزه گیاه شناسی ‪ ،‬با «اثار باقیه» اخبار و اطالعات‬ ‫فراوانی از «قرن های گذش��ته» خصوصا ب��ه لحاظ جوانب اجتماعی و فرهنگی «ملل‬ ‫قدیم��ه» فراهم کرده اس��ت‪ .‬این کت��اب در عین حال تصویری دقی��ق از عصر مولف‬ ‫به دس��ت می دهد؛ چنان ک��ه خالصه تقویم های مختلف نجومی یا ملی اقوام اس��ت‬ ‫که توصیفات کامل از همه گاه ش��ماری ها و اعیاد معمول ملل و ادیان را پیش چش��م‬ ‫مخاط��ب قرار می دهد‪ .‬بیرونی نخس��تین تحریر این کتاب را در س��ال ‪ ۳۹۱‬هجری‬ ‫قمری هنگامی که در گرگان و در خدمت امیرش��مس المعالی قابوس بن وش��مگیر‬ ‫زیاری (‪ ۴۰۳ – ۳۸۸‬هجری قمری) به س��ر می برد‪ ،‬به نام او نوش��ته اس��ت؛ س��پس‬ ‫تحریری دیگر از ان «تا حدود سال ‪۴۲۷‬ه‪.‬ق» با اضافاتی نگاشته است‪« .‬اثار باقیه؛ از‬ ‫مردمان گذشته» با ترجمه و تعلیق پرویز سپیتمان (اذکائی) از سوی انتشارات علمی‬ ‫در ‪ ۹۸۴‬صفحه و با نرخ ‪ ۱۹۵‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫قطعه ای برای جان باختگان هواپیمای اوکراینی‬ ‫تازه ترین اثر موسیقایی لوریس چکناواریان‬ ‫اهنگس��از و رهب��ر ارکس��تر پیشکس��وت‬ ‫کش��ورمان به نام «مرثیه ای برای پرواز ‪»۷۵۲‬‬ ‫ب��ا موض��وع جانباخت��گان پ��رواز هواپیمای‬ ‫اوکراینی در دسترس مخاطبان قرار گرفت‪.‬‬ ‫پروژه موس��یقایی «مرثیه ای برای پرواز ‪ »۷۵۲‬اثر لوریس چکناواریان با اخذ‬ ‫مجوز دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی توسط موسسه فرهنگی‬ ‫هن��ری «رادنواندیش» به مدیریت بردیا صدرنوری در فضای مجازی منتش��ر و‬ ‫به جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی و خانواده های داغدارشان تقدیم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این پروژه که مراحل ضبط ان در اس��تودیو «ش��هر صدای پارسیان»‬ ‫ب��ه مدیری��ت ایدین الفت و صداب��رداری امید نیک بین انج��ام گرفته‪ ،‬رازمیک‬ ‫اوحانیان‪ ،‬یارتا یاران‪ ،‬احس��ان بیرق دار‪ ،‬علیرضا راد‪ ،‬ش��اهو زندی‪ ،‬ناصر ایزدی‬ ‫و بردیا صدرنوری به همکاری با لوریس چکناواریان پرداخته اند‪.‬‬ ‫گروه موسیقی «علی مینو سپهر» به صحنه می رود‬ ‫گروه موسیقی «علی مینو سپهر» ساعت ‪ ۲۱‬روز‬ ‫‪ 15‬اس��فند با صدای علی مینوسپهر و سرپرستی و‬ ‫تنظیم امیر مینو س��پهر کنسرتی را در تاالر اندیشه‬ ‫حوزه هنری برگزار می کند‪ .‬در این کنس��رت که به‬ ‫تهی��ه کنندگی مجید فالحپ��ور میزبان مخاطبان‬ ‫اس��ت قطعاتی از اثار فاخر موس��یقی ایرانی به همراه چند قطعه خارجی زبان پیش‬ ‫روی مخاطبان قرار می گیرد‪ .‬امیر مینوسپهر نوازنده ویولن و سولیست‪ ،‬نیما اکبریان‬ ‫سازهای الکترونیک و افکت‪ ،‬سحر شاطری نوازنده درامز‪ ،‬یوسف حاجی نوازنده درامز‪،‬‬ ‫محمدرضا بهروز نوازنده گیتار باس‪ ،‬حامد جوهرس��تانی نوازنده پرکاش��ن‪ ،‬حسین‬ ‫مج��رب نوازنده گیتار کالس��یک‪ ،‬علی صابری نوازنده گیتار الکتریک‪ ،‬داود ش��مس‬ ‫نوازنده پیانو‪ ،‬کاوه تافته نوازنده ویولن‪ ،‬مهرناز دهس��تانی نوازنده ویولنس��ل‪ ،‬ش��یما‬ ‫یادگاری نوازنده دف‪ ،‬ش��یرین ملکی اص��ل نوازنده دف‪ ،‬نگین دولتخانی نوازنده دف‪،‬‬ ‫عطیه مس��لمی نوازنده دف و ف��روغ اردهالی نوازنده دف نوازندگان این کنس��رت را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «انگل» پس‬ ‫از کس��ب ‪ ۴‬جای��زه اصلی در‬ ‫مراسم اسکار ‪ ۲۰۲۰‬در باکس‬ ‫افیس نیز رکورد تازه ای را به‬ ‫نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از‬ ‫ورایتی‪« ،‬انگل» ساخته بونگ جون هو در تعطیالت اخر هفته ‪۵.۵‬‬ ‫میلی��ون دالر فروخ��ت که به معنی افزای��ش ‪ ۲۳۴‬درصدی فروش‬ ‫بلیت ان پس از اس��کار است‪ .‬این فیلم بزرگ ترین موفقیت فروش‬ ‫برای یک فیلم را پس از کس��ب اس��کار در یک دهه اخیر رقم زد و‬ ‫این رکورد را به نام خودش ثبت کرد‪.‬‬ ‫در مجموع تنها ‪ ۷‬روز پس از کس��ب اس��کار فروش «انگل» ‪۸.۸‬‬ ‫میلیون دالر بوده اس��ت که ‪ ۲۰‬درصد ان در س��رزمین مادری اش‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫«ان��گل» تاکنون بیش از ‪ ۴۴‬میلی��ون دالر در امریکا فروخته که‬ ‫یک نتیجه عظیم برای یک فیلم خارجی است‪.‬‬ ‫این فیلم ‪ ۱۲.۷‬میلیون دالر نیز در همین اخر هفته در بازار خارج‬ ‫از امری��کا فروش کرده و مجموع فروش��ش را به ‪ ۱۶۱‬میلیون دالر‬ ‫رس��انده اس��ت‪ .‬در مجموع این فیلم تاکنون در سراسر جهان ‪۲۰۴‬‬ ‫میلیون دالر فروخته است‪.‬‬ ‫«انگل» نخس��تین فیلم غیرانگلیس��ی زبان در تاریخ اسکار است‬ ‫که موفق ش��د جایزه بهترین فیلم س��ال را از ان خودش کند‪ .‬این‬ ‫فیلم از ‪ ۶‬نامزدی اسکار جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردانی و بهترین فیلم بین المللی را هم برد‪.‬‬ ‫این فیلم در امریکای ش��مالی اکنون ‪ ۲۰۰۱‬س��الن سینما را در‬ ‫اختیار دارد که بیشترین سالن نمایش برای یک فیلم خارجی زبان‬ ‫اس��ت‪ .‬این تعداد بیشترین سالن س��ینما پس از اختصاص ‪۲۵۰۳‬‬ ‫س��الن س��ینما به فیلم «جنب و جوش کونگ فو» در سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاشف جام حسنلو درگذشت‬ ‫«راب��رت هن��ری دایس��ون» کاش��ف‬ ‫جام حس��نلو‪ ،‬یکش��نبه ش��ب ‪ ۲۷‬بهمن‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عل��ی صدرایی _‬ ‫باستان ش��ناس_ در صفحه شخصی خود‬ ‫در اینستاگرام با اعالم خبر درگذشت این‬ ‫باستان ش��ناس گفت‪ :‬هنری دایس��ون در‬ ‫فاصله سال های ‪ ۱۳۳۶‬تا ‪ ۱۳۵۶‬سرپرستی پروژه حسنلو در شمال‬ ‫غ��رب ایران را بر عهده داش��ت‪ .‬پیش از ان نی��ز او در محوطه های‬ ‫«اریح��ا»‪« ،‬نیپتون» در عراق‪ ،‬ش��وش در ایران و جزیره بحرین در‬ ‫خلیج فارس به فعالیت پرداخته بود‪ .‬وی در فاصله س��ال های ‪۱۳۵۸‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۶۱‬ریاس��ت دانش��کده هنرها و علوم دانش��گاه پنسیلوانیا را‬ ‫عهده دار بود‪ .‬وی در س��ال ‪ ۱۳۶۱‬به مدیریت موزه دانشگاه انتخاب‬ ‫ش��د‪ .‬او مقاالت متعددی را در زمینه باستان شناسی ایران به ویژه‬ ‫محوطه تاریخی حسنلو منتشر کرده است‪.‬‬ ‫قدردانی ویژه از نرگس ابیار‬ ‫در پاکستان‬ ‫نرگ��س ابی��ار سه ش��نبه ‪ ۲۹‬بهمن در‬ ‫پاکس��تان جایزه بخ��ش بین المللی زنان‬ ‫راهبر را در ایینی ویژه دریافت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کمپانی تلویزیونی و‬ ‫رسانه ای ‪ hum network limited‬از‬ ‫نرگس ابیار قدردانی می کند‪.‬‬ ‫نرگس ابیار از زنان رمان نویس دو دهه‬ ‫اخیر ایران است که از یک دهه قبل ساخت فیلم هایی براساس زنان‬ ‫قهرم��ان داس��تان هایش را اغاز کرد‪ .‬او با فیلم های «ش��یار ‪،»۱۴۳‬‬ ‫«نفس» و «ش��بی که ماه کامل شد» حضورهای بین المللی موفقی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫جایزه زنان راهبر هام توس��ط کمپانی بزرگ ‪hum network‬‬ ‫‪ limited‬طراحی و ابداع شده و نخستین دوره ان با حضور مقامات‬ ‫کشوری و بانوی اول پاکستان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین از نرگس ابیار کارگردان ایرانی در بخش بین الملل‬ ‫و از دکتر فوزیا سعید نویسنده و فعال اجتماعی زنان‪ ،‬دکتر سیمین‬ ‫جمالی‪ ،‬رئیس اورژانس ‪ jPMC‬و جلیال هایدر وکیل و فعال حقوق‬ ‫بشر در بخش ملی پاکستان قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫بازگشت از برهوت‬ ‫دکتر منوچهر خادمی‪:‬‬ ‫فیلم س��ینمایی ‪ Mine‬داستان س��ربازی است که هنگام‬ ‫بازگش��ت از ماموریت در بیابانی برهوت‪ ،‬یکی از پاهایش روی‬ ‫می��ن می رود ام��ا او بالفاصله متوجه می ش��ود و پای خود را از‬ ‫روی می��ن برنم��ی دارد‪ ،‬به همین دلیل می��ن عمل نمی کند‪.‬‬ ‫بن��ا به دالیلی خودش نمی تواند مین را خنثی کند پس مجبور‬ ‫می شود چندین روز در انتظار نیروی کمکی بماند‪.‬‬ ‫اگ��ر پا را بلند کند بالفاصله مین منفجر می ش��ود و مرگ او حتمی خواهد بود‪ .‬در عین‬ ‫ایستادن مدام‪ ،‬تشنگی‬ ‫حال خس��تگی بیش از حد‪ ،‬گرمای روز‪ ،‬سرمای شب‪ ،‬بی خوابی و‬ ‫ِ‬ ‫و گرسنگی او را از پا دراورده است‪.‬‬ ‫در این حال و روز او به حالتی نیمه هوش��یار فرو می رود و مدام خاطرات گذش��ته اش را‬ ‫مرور می کند‪.‬‬ ‫در مرور این خاطرات بیننده متوجه می شود که قبل از این اتفاق‪ ،‬این سرباز بارها و بارها‬ ‫روی مین های دیگری رفته و انها را منهدم کرده است‪.‬‬ ‫مین درگیری‬ ‫مین دعوا و نزاع با دوستان و همکارانش‪ِ ،‬‬ ‫مین رابطه عاطفی با همسرش‪ِ ،‬‬ ‫ِ‬ ‫در کافه با غریبه ها و‪ ...‬تا می رسد به نخستین مین‪.‬‬ ‫او به خاطر می اورد که چه کس��ی نخس��تین مین را برای او کاش��ته اس��ت و او پایش را‬ ‫روی ان گذاش��ته و همه چیز نابود شده است‪ .‬مینی که پدرش برای او کاشته است‪ .‬پدری‬ ‫خشن‪ ،‬مست و بی مسئولیت که او و مادرش را دلیل بدبختی زندگی می دانسته و همیشه‬ ‫با رفتاری پرخاشگرانه انها را ازار می داده است‪.‬‬ ‫در طول همه اتفاقات و حوادث گذش��ته‪ ،‬زمان��ی که پایش روی مین می رفته بالفاصله‬ ‫انفجار رخ می داده و همه چیز نابود می شده است‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن مین در این بیابان او را وادار می کند ت��ا کاری را انجام دهد که قبل از این انجام‬ ‫نم��ی داده اس��ت‪ ،‬او چندین روز مکث می کند تا نیروهای کمکی برس��ند و مین را خنثی‬ ‫کنند‪ .‬مکثی طاقت فرسا و بسیار دشوار‪.‬‬ ‫می��ن در بیابان؛ اس��تعاره ای اس��ت از مین هایی ک��ه او در روابط عاطف��ی‪ ،‬خانوادگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و شغلی خودش منهدم کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن ِ‬ ‫مکث چندی��ن روزه در ان بیابان به او می اموزد که اگر فورا ًو با عجله به ان حوادث‬ ‫و اتفاقات؛ واکنشی که پدرش به او اموخته است را نشان نمی داد‪ ،‬زندگی بهتری را تجربه‬ ‫می ک��رد‪ .‬فیل��م به ما می اموزد که این مکث اگاهانه‪ ،‬چیزی اس��ت که ما در این زیس��تن‬ ‫ش��تابزده‪ ،‬به ش��دت به ان نیاز داریم‪ .‬واکنش های تند و س��ریع و اتوماتیک به ش��رایط و‬ ‫اتفاقات؛ واکنشی نااگاهانه از سوی فعالیت تله ها‪ ،‬عقده ها و سایه های شخصیتی است‪ .‬ما‬ ‫به رویدادهای امرو ِز زندگیمان همان واکنشی را نشان می دهیم که در گذشته داشته ایم‪.‬‬ ‫ما به ناشناخته های امروز بر اساس شناخته های دیروز عکس العمل نشان می دهیم‪ .‬مکث‬ ‫ک��ردن در هنگام کنش ه��ا و واکنش ها می تواند افقی از انتخاب ه��ای جدید را به روی ما‬ ‫بگش��اید‪ .‬امتحان کنیم و در هنگامه یکی از رفتارها یا واکنش هایمان‪ ،‬اندکی مکث کنیم‬ ‫و از خودمان بپرس��یم‪ :‬ایا این یک مین اس��ت؟ ایا این مینی از گذش��ته است؟ ایا این من‬ ‫هس��تم که واکنش نشان می دهم یا گذشته من است که دارد فرمان می دهد؟ ایا انتخاب‬ ‫دیگری دارم یا این تنها انتخاب است؟‬ ‫بزرگداشت فرهاد حسن زاده و‬ ‫رونمایی از دو کتاب‬ ‫همزمان با ایین نکوداش��ت فرهاد حس��ن زاده‪ ،‬نامزد نهایی‬ ‫دریاف��ت جایزه «هانس کریس��تین اندرس��ن ‪ ،»۲۰۲۰‬از دو‬ ‫کتاب «موش سربه هوا» نوشته فرهاد حسن زاده و «پرنده ها و‬ ‫اسمان» نوشته فریده فرجام رونمایی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪« ،‬موش س��ر به ه��وا» نوش��ته فرهاد‬ ‫حس��ن زاده و تصویرگری علی خدایی و «پرنده ها و اس��مان»‬ ‫نوشته فریده فرجام و تصویرگری محمدعلی بنی اسدی‪ ،‬عنوان‬ ‫دو کتابی اس��ت که س��اعت ‪ ۱۵‬روز سه ش��نبه ‪ ۲۹‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬در مرک��ز افرینش های‬ ‫فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫این مراس��م با حضور فاضل نظری مدیرعامل کانون پ��رورش فکری کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫شکو ه حاج نصراهلل نماینده شورای کتاب کودک‪ ،‬روح اهلل کاظمی زاده ‪ -‬مدیرکل نظارت بر‬ ‫انتشارات کانون‪ -‬و تعدادی از نویسندگان و تصویرگران برگزار می شود‪ .‬بر اساس این خبر‪،‬‬ ‫کانون پیش تر از فرهاد حس��ن زاده نیز ‪ ۱۲‬عنوان کتاب همچون «هستی»‪« ،‬زیبا صدایم‬ ‫کن»‪« ،‬قصه های کوتی کوتی» و‪ ...‬را منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬مرک��ز افرینش های فرهنگی‬ ‫هنری کانون پرورش فکری در خیابان حجاب تهران واقع است‪.‬‬ ‫بزرگداشت‬ ‫چه اهنگی گوش کنیم؟‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫رکوردشکنی «انگل»‬ ‫پس از درخشش در اسکار‬ ‫تلنگر‬ ‫تماش��اخانه های ته��ران پس از جش��نواره تئاتر‬ ‫فجر و در اس��تانه س��ال جدید میزب��ان هنرمندان‬ ‫پیشکسوت و محبوب مردمی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش هنرانالین‪ ،‬تماش��اخانه های پایتخت‬ ‫پس از برگزاری سی و هشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫تئاتر فجر و در روزهای نزدیک به اخرین ماه ازسال‬ ‫میزبان اثار نمایش��ی با حضور هنرمندان ش��اخص‬ ‫تئاتر‪ ،‬تلویزیون و سینما شده است‪ .‬هرچند که ایام‬ ‫پایانی سال از پرمشغله ترین و شلوغ ترین روزهاست‬ ‫اما خوشبختانه سالن های تئاتری با استقبال پرشور‬ ‫مخاطبان فعالی��ت خود را ادام��ه می دهند چراکه‬ ‫تفاوت هنر تئاتر نس��بت به دیگر هنرها این اس��ت‬ ‫که همیش��ه و در همه حال امکان بهره مندی از ان‬ ‫وجود ن��دارد و تنها در بازه زمانی تعیین ش��ده ای‬ ‫می ت��وان مخاطب ان بود‪ .‬در ای��ن روزها تاالرهای‬ ‫نمایش��ی ته��ران میزبان هنرمندان پیشکس��وت و‬ ‫محبوبی است که در ادامه به انها اشاره داریم‪.‬‬ ‫«قه��وه قج��ری» ب��ه نویس��ندگی‪ ،‬طراح��ی و‬ ‫کارگردان��ی اتیال پس��یانی با نگاهی ب��ه «هملت»‬ ‫ن س��اعت ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۱‬در سالن‬ ‫شکس��پیر از ‪ ۲۳‬بهم ‬ ‫اصل��ی مجموع��ه تئاتر ش��هر اجرا می ش��ود‪ .‬اصغر‬ ‫پیران‪ ،‬نوی��د جهان زاده‪ ،‬روح اهلل حق گوی لس��ان‪،‬‬ ‫هوتن شکیبا و نوید محمدزاده بازیگران این نمایش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محم��د رحمانیان نمایش «روزه��ای رادیو» را از‬ ‫اول اسفند ساعت ‪ ۱۸‬در پردیس تئاتر شهرزاد روی‬ ‫صحنه می برد‪ .‬هومن برق نورد‪ ،‬افش��ین هاش��می‪،‬‬ ‫احسان کرمی‪ ،‬لیلی رشیدی‪ ،‬بهاره افشاری‪ ،‬ارمین‬ ‫رحیمی��ان‪ ،‬فهیمه رحیم نیا‪ ،‬بهن��وش طباطبایی و‬ ‫مهت��اب نصیرپور از جمله هنرمندانی هس��تند که‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد درویش‪:‬‬ ‫یادم هس��ت پدربزرگم که او را باباگل��ه می نامیدیم‪،‬‬ ‫برایم روزی خاطره ای عجیب از دش��ت مسیله را تعریف‬ ‫نخس��تین ده ه چهل‬ ‫کرد‪ .‬خاطره مربوط به س��ال های‬ ‫ِ‬ ‫شمس��ی می شد؛ زمانی که دشت مس��یله قم روزگاری‬ ‫تاب اور و رویایی را س��پری می کرد‪ ،‬ارتفاع پوشش های‬ ‫گیاه��ی در پایاب قم رود چنان زیاد ب��ود که به راحتی‬ ‫ش��کارچیان فراوانی برای‬ ‫می ش��د انجا اس��تتار کرد و به همین دلیل جوالنگا ِه‬ ‫ِ‬ ‫ش��کار ان��واع علفخوارانی چون جبی��ر و پرندگان بود‪ .‬امروز البت��ه چیزی از ان‬ ‫خرامی��دن رمه های بزرگ اهوی‬ ‫ش��کوه و طراوت و ش��ادابی و نغم ه پرندگان و‬ ‫ِ‬ ‫ایرانی نمانده و به حس��ین اباد میش مس��ت می گویند‪ :‬حس��ین اباد موش مست!‬ ‫ام��ا چگونه ان س��یلی را خوردیم؟ تقریب��اً روی هم�� ه رودخانه های منتهی به‬ ‫حوض س��لطان و دریاچه نمک س��د زدیم و اجازه ندادیم تا قطره ای اب از سوی‬ ‫قم رود‪ ،‬قره س��و‪ ،‬وفرقان‪ ،‬جاجرود‪ ،‬کرج و خررود به س��مت مسیله حرکت کند‪.‬‬ ‫اینک کار به جایی رسیده که شهرداری قم مجبور است روزانه چند تن ماسه را‬ ‫از ک��ف معابر عمومی اش جمع کن��د و گنبد طالیی بارگاه حضرت معصومه (ع)‬ ‫ِ‬ ‫اصابت دانه های ش��ن و ماسه‪ ،‬درخشندگی خود را از دست‬ ‫پیوس��ته در معرض‬ ‫داده و مجب��ور ب��ه صرف هزینه های گزاف برای مرمت دوباره هس��تند‪ .‬حاال قم‬ ‫به یکی از کالن شهرهای اس��یب پذیر در مواجهه با پدید ه جزیره گرمایی تبدیل‬ ‫ش��ده و هرس��اله از تاب اوری اش کاس��ته می شود‪ .‬ایا متوجه پاس��خ تلخ و تند‬ ‫طبیعت هستیم؟ پدربزرگم شرح می داد که یکی از نزدیک ترین دوستانش برای‬ ‫ش��کار به همراه فرزند نوجوانش به مسیله رفته بود‪ ،‬اما اشتباهی به جای جبیر‪،‬‬ ‫به فرزندش که مش��غول بازیگوش��ی در بین علف های بلند منطقه بود‪ ،‬ش��لیک‬ ‫می کند‪ ...‬این حادثه تا مدت ها سبب شد که بسیاری برای همیشه شکار را کنار‬ ‫نهاده و درک کنند که ا ِه این حیوانات بیگناه ممکن اس��ت روزی گریبان ش��ان‬ ‫را بگی��رد‪ .‬انهایی که بی محابا سیاس��ت هایی را اعمال می کنند که به تش��دید‬ ‫جهان گرمای��ی و تغییرات اقلیمی دامن می زند؛ انهای��ی که گونه های غیربومی‬ ‫را وارد عرصه ه��ای طبیعی می کنند؛ انهایی که ته س��یگا ِر خود را در طبیعت یا‬ ‫معابر عمومی رها می کنند؛ انهایی که با ساخت وسازهای ازمندانه به حریم بستر‬ ‫سیالبی رودخانه ها تجاوز می کنند؛ انهایی که با اصرار بر مالچ پاشی یا سم پاشی‬ ‫زیس��تمندان ساکن در سرزمین مان را می ستانند و انهایی که هرگز حاضر‬ ‫جان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نیستند برای کاهش الودگی هوا‪ ،‬ترافیک و ازدحام صوتی‪ ،‬به جای وسایل نقلیه‬ ‫موتوری‪ ،‬از دوچرخه‪ ،‬پیاده یا مترو اس��تفاده کنند؛ یادش��ان باشد که روزی که‬ ‫چندان دیر نیست‪ ،‬سیلی سخت طبیعت را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫ِ‬ ‫سخت طبیعت‬ ‫سیلی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!