روزنامه صمت شماره 1463 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1463

روزنامه صمت شماره 1463

روزنامه صمت شماره 1463

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫هرقدر صدای مردم شنیده شود‬ ‫صدای بیگانه شنیده نخواهد شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1463‬پیاپی ‪2781‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نقش صنایع پایین دستی ‬ ‫معدن در اقتصاد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫جزئیات طرح ویژه نظارت بر بازار شب عید‬ ‫سرمقاله‬ ‫شدت مصرف انرژی‬ ‫از هدف گذاری تا واقعیت‬ ‫س��خنگوی دولت با تاکید بر اینکه بهترین مس��یر برای ش��نیده شدن صدای‬ ‫مردم را صندوق رای می دانیم‪ ،‬گفت‪ :‬هرقدر صدای مردم در داخل کش��ور بیشتر‬ ‫ش��نیده شود‪ ،‬صدای بیگانه و رسانه های وابس��ته به انها کمتر شنیده می شود یا‬ ‫اساس��ا ش��نیده نخواهد ش��د‪.‬علی ربیعی گفت‪ :‬ما در تبیین چرایی و علت وقوع‬ ‫انقالب اسالمی کوتاهی کردیم و نتوانستیم برای نسل های جدید به درستی سخن‬ ‫بگوییم که به چه علت در این کشور انقالب رخ داد و متاسفانه فرصتی برای سوء‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده کنندگان فراهم شد که حتی از انقالب پروژه سازی کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تدابیر بازار شب عید‬ ‫شیوه قیمت گذاری کاالها تغییر کرد‬ ‫روزهای پایانی سال را می گذرانیم و به رسم هرسال‪ ،‬وقتی به ایام عید نوروز نزدیک می شویم‪،‬‬ ‫طرح های نظارتی بازار و تامین کاالها از س��وی نهاد های متولی این امر اجرا می ش��ود‪ .‬امسال‬ ‫نیز عالوه بر اغاز این طرح از اول اسفند‪ ،‬خبر جدیدی درباره تغییر شیوه قیمت گذاری کاالها‬ ‫مطرح شد که باید دید چه نتیجه ای برای مردم و ارامش بازار به همراه خواهد داشت‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس کارگروه ویژه ای برای شیوه جدید قیمت گذاری در سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان تش��کیل ش��ده است‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به تشکیل‬ ‫این کارگروه گفت‪ :‬قیمت گذاری کاالها از این پس الزاما از مس��یر دفاتر تخصصی در س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود و اگر بنگاهی در مظان اتهام شکایت‬ ‫‪7‬‬ ‫است‪ ،‬باید به دفتر نظارتی مراجعه کرده و مستندات خود را ارائه دهد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نقدینگی‬ ‫تولید را نشانه بگیرد‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫‪10‬‬ ‫هواپیما ها پیرند اما‬ ‫نگران ایمنی پرواز ها نباشید‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪13‬‬ ‫میزهای نافرجام صندوق بیمه‬ ‫معدنی در استان ها‬ ‫کاهش عرضه خودرو قیمت ها را سلیقه ای کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بازار طال و سکه تغییر مسیر داد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫باوجود فروکش کردن تنش های سیاسی‪ ،‬بازار ارز مدتی‬ ‫اس��ت بدون اینکه اتفاق عجیب و غیرمنتظره ای رخ دهد‪،‬‬ ‫یک نفس رشد کرده و نرخ دالرحتی به نزدیکی کانال ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان هم رس��یده است‪ .‬دالری که تا همین چند ماه‬ ‫پی��ش‪ ،‬روی کانال ‪ ۱۱‬ه��زار تومان به ثبات رس��یده بود‪،‬‬ ‫به دنبال خبر گرانی بنزین و افزایش تنش ها در خاورمیانه و‬ ‫جهان‪ ،‬به یکباره رشد کرد و ‪...‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫شدت مصرف انرژی از‬ ‫هدف گذاری تا واقعیت‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در ش��ماره قبل این یادداشت به تکلیف های قانونی برای اصالح‬ ‫الگ��وی مص��رف پرداختیم‪ .‬همانط��ور که گفته ش��د در ماده ‪۴۴‬‬ ‫قانون برنامه ششم توس��عه‪ ،‬دولت مکلف شده تلفات انرژی بخش‬ ‫س��اختمان را ‪ ۵‬درصد در س��ال کاهش دهد‪ .‬یکی از ابهامات این‬ ‫بند از قانون‪ ،‬تعریف «تلفات انرژی» اس��ت‪ .‬مشخص نیست تلفات‬ ‫انرژی بخش ساختمان چگونه محاسبه می شود‪ .‬البته در ایین نامه‬ ‫مربوط تلفات انرژی مقدار مازاد مصرف انرژی ساختمان در مقایسه‬ ‫با مصرف برق و گاز طبیعی به ازای هر مترمربع س��اختمان مطابق‬ ‫ماده ‪ ۱۸‬قانون اصالح الگوی مصرف انرژی تعیین شده‪ ،‬هرچند در‬ ‫ایین نامه مربوط به این تبصره هم مقدار الگو مشخص نشده است؛‬ ‫بنابراین هنوز نه الگو معلوم است و نه میزان تلفات‪.‬‬ ‫البت��ه درباره هی��چ یک از م��وارد امده در قان��ون‪ ،‬نحوه تعیین‬ ‫مقادیر کمی مش��خص نیست؛ به عنوان مثال در حالی که براساس‬ ‫سیاست های ابالغی‪ ،‬شدت مصرف انرژی باید در یک دوره‪۱۰‬ساله‬ ‫ی انرژی کاهش ‪ ۵۰‬درصدی شدت‬ ‫نصف شود‪ ،‬در سند ملی راهبرد ‬ ‫مصرف انرژی برای یک دوره ‪ ۲۵‬س��اله در نظر گرفته ش��ده است!‬ ‫اینکه این مقادیر براس��اس چه معیارهایی تعیین می ش��وند مبهم‬ ‫است؛ به ویژه انکه میان اهداف بخشی (به عنوان مثال اهداف تعیین‬ ‫شده در بخش س��اختمان یا اهداف تعیین ش��ده برای انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر) و اهداف کالن مانند شدت انرژی هیچ ارتباطی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫یکی از موارد حائز اهمیت در این زمینه نبود ارتباط میان اهداف‬ ‫و قوانین اس��ت و ارتباط منطقی میان ای��ن دو بخش وجود ندارد‪.‬‬ ‫قانون اصالح الگوی مصرف انرژی بعد از سیاست های ابالغی تدوین‬ ‫و تصویب شده‪ ،‬اما ارتباطی میان اهداف کمی سیاست های ابالغی‬ ‫و قان��ون اصالح الگوی مص��رف انرژی وجود ن��دارد؛ به بیان دیگر‬ ‫مشخص نیس��ت ایا اصالح الگوی مصرف انرژی در راستای اهداف‬ ‫تعیین ش��ده در سیاس��ت های ابالغی مد نظر قرار گرفته یا خیر؟‬ ‫نبود نه��ادی برای ارزیابی عملکرد قوانی��ن و پایش و رصد اهداف‬ ‫کمی مورد نظر یکی دیگر از نکات قابل تامل اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫بدون وجود چنین نهادی تعیین اهداف کمی بی معنی خواهد بود؛‬ ‫به عن��وان مثال و با توجه به روند تغییرات ش��دت انرژی و انحراف‬ ‫ان از اهداف تعیین ش��ده‪ ،‬الزم اس��ت یک نهاد برای بررسی علل‬ ‫این انحراف وجود داش��ته باشد تا با شناسایی مشکالت‪ ،‬نسبت به‬ ‫رفع یا تغییر در مقادیر هدف گذاری شده اقدام کند‪ .‬از دیگر موارد‬ ‫قاب��ل طرح در این بخش‪ ،‬رابطه اه��داف مصرف انرژی با تخصیص‬ ‫منابع و بودجه برای اجرای قوانین است که باید متناسب با اهداف‬ ‫کمی تعیین ش��ده باش��د‪ .‬در تدوین قوانین باید ارتباط متناسبی‬ ‫میان ‪ ۳‬عنصر اهداف‪ ،‬اقدامات و منابع مالی وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫در حال��ی که در تعیین اهداف یادش��ده به بودجه و س��رمایه الزم‬ ‫برای انجام اقدامات اصالحی توجهی نش��ده است‪ .‬عالو ه بر مقادیر‬ ‫کم��ی‪ ،‬مواردی نیز به عنوان رویکرد و جهت گیری در قوانین وجود‬ ‫دارد‪ .‬در م��اده ‪ ۱۸‬قان��ون اصالح الگوی مصرف ان��رژی‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهر س��ازی موظف ش��ده ایین نامه های صرفه جوی��ی انرژی را با‬ ‫جهت گیری به سوی «ساختمان سبز» تدوین کند‪ .‬ساختمان سبز‬ ‫براس��اس تعریف قانون اصالح الگوی مصرف انرژی به س��اختمانی‬ ‫اطالق می ش��ود که ضوابط خاص مکان یابی‪ ،‬طراحی س��امانه های‬ ‫س��وخت‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگه��داری‪ ،‬بهره برداری و بازیاف��ت در ان به منظور‬ ‫اسیب رس��انی کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت‬ ‫می ش��ود‪ .‬به نظر می رسد ساختمان سبز معیار مناسبی برای تدوین‬ ‫ایین نامه ه��ای مربوط به صرفه جویی انرژی نباش��د‪ ،‬چراکه انرژی‪،‬‬ ‫بخش��ی از معیارهای مربوط به نظام رتبه بندی س��اختمان س��بز‬ ‫است و ساختمانی که موفق به دریافت رتبه (با هریک از نظام های‬ ‫رتبه بندی) می ش��ود‪ ،‬نمی تواند مدعی رعایت الزامات صرفه جویی‬ ‫انرژی باشد‪.‬‬ ‫در جمع بندی این موضوع که شدت مصرف انرژی از هدف گذاری‬ ‫تا واقعیت فاصله بسیاری دارد می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬هرچند موضوع انتخاب ش��اخص مناس��ب و تعیین اهداف‬ ‫کمی نیازمند بررس��ی و پژوهش مس��تقل است اما به نظر می رسد‬ ‫ش��اخص شدت انرژی که هم اکنون در قوانین کشور مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد معیار مناسبی نیست‪ .‬مقدار ‪ GDP‬در شاخص شدت‬ ‫انرژی باتوجه به س��اختار اقتصاد ایران‪ ،‬غیرقابل پیش بینی است و‬ ‫به تبع ان نمی توان براورد مناسبی از میزان شدت انرژی ارائه کرد‪.‬‬ ‫اگر اصرار بر اس��تفاده از این ش��اخص است بهتر است این شاخص‬ ‫در برنامه توس��عه پنج س��اله لحاظ شود تا تغییرات مخرج کسر نیز‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اه��داف کم��ی برای ش��اخص ش��دت انرژی تعیین ش��ده‬ ‫غیرواقعی است و امکان دستیابی به انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬پایش‪ ،‬تحلیل و گزارش دهی مقادیر هدف از نکات قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورتی ک��ه معیارهایی برای ارزیاب��ی موفقیت قوانین و‬ ‫برنامه ه��ا تعیین می ش��ود‪ ،‬باید نهادی نیز به عن��وان متولی پایش‬ ‫مستمر این اهداف تعیین شود‪.‬‬ ‫د‪ -‬تعیی��ن اهداف درقالب بس��ته های جامع ک��ه عالوه بر بهبود‬ ‫کارایی انرژی‪ ،‬کاهش انتشار کربن و توسعه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫را با هم دیده باشد‪ ،‬ضروری است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مناسب بود قانون‬ ‫هوای پاک (مصوب ‪ )۱۳۹۶‬براس��اس یک مقدار کمی هدف گذاری‬ ‫شده برای انتشار گازهای گلخانه ای و ‪ CO ۲‬تدوین می شد‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬پیش��نهاد می ش��ود پیش از تدوین قوانی��ن جدید در حوزه‬ ‫ان��رژی‪ ،‬درباره قوانین و مقررات موج��ود و تعیین معیارهای کمی‬ ‫به منظور ارزیابی اجرای درست انها‪ ،‬چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫امید اس��ت با رعایت موارد یادشده و رفع تناقض های موجود در‬ ‫قوانین و مقررات مربوط بتوانیم شدت مصرف انرژی از هدف گذاری‬ ‫تا واقعیت را س��اماندهی کنی��م‪ .‬در این صورت می ت��وان انتخاب‬ ‫شاخص مناسب را به عنوان یکی از عناصر مهم در تدوین سیاست ها‬ ‫و برنامه های ملی کشور پایدار کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با تاکید ب��ر اینکه بهترین‬ ‫مسیر برای شنیده شدن صدای مردم را صندوق‬ ‫رای می دانی��م‪ ،‬گفت‪ :‬هرقدر ص��دای مردم در‬ ‫داخل کشور بیشتر شنیده شود‪ ،‬صدای بیگانه و‬ ‫رس��انه های وابسته به انها کمتر شنیده می شود‬ ‫یا اساسا شنیده نخواهد شد‪.‬‬ ‫عل��ی ربیع��ی در نشس��ت خبری ب��ا تبریک‬ ‫فرارسیدن ایام دهه فجر و چهل ویکمین جشن‬ ‫پی��روزی انقالب اس�لامی گفت‪ :‬م��ا در تبیین‬ ‫چرایی و عل��ت وقوع انقالب اس�لامی کوتاهی‬ ‫کردی��م و نتوانس��تیم ب��رای نس��ل های جدید‬ ‫به درس��تی س��خن بگوییم که به چ��ه علت در‬ ‫این کش��ور انقالب رخ داد و متاس��فانه فرصتی‬ ‫برای سوء استفاده کنندگان فراهم شد که حتی‬ ‫از انقالب پروژه س��ازی کنند‪ .‬س��خنگوی دولت‬ ‫افزود‪ :‬هنوز در س��ابقه تاریخی ما باقی مانده که‬ ‫اگر کسی نمی خواهد‪ ،‬از ایران بیرون‬ ‫برود‪ .‬این بیان نفر اول مملکت در ان‬ ‫دوران بود؛ نه اینکه بماند و زیس��تی‬ ‫را برایش فراهم کنیم‪ .‬ربیعی افزود‪:‬‬ ‫نظ��ام امروز هم ب��دون اتکا به مردم‬ ‫نمی تواند به مس��یر خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫بنیان گذار کبیر انقالب اس�لامی نیز‬ ‫بارها و بارها تاکید داشتند که اگر مردم نباشند‬ ‫نمی توان حکومت کرد و این نگاه در امام برامده‬ ‫از درک کام��ل ش��یوه حکومت��داری مبتنی بر‬ ‫عدالت و ازادی و مردم ساالری بود که اموزه های‬ ‫دینی ما نیز تحقق ان را نش��ان می دهد‪ .‬ربیعی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دهه فجر امسال همزمان با برگزاری‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی است‪ .‬بدون‬ ‫تردید یکی از مهم ترین رویدادهای کش��ور که‬ ‫پیش روی ما اس��ت انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬دولت به عنوان‬ ‫مج��ری انتخابات همه تالش خود را‬ ‫برای فراهم اوردن بستری که در ان‬ ‫انتخابات با س�لامت و امنیت کامل‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬به کار خواهد بس��ت؛‬ ‫اگرچ��ه برخی جریان های سیاس��ی‬ ‫و اجتماع��ی س��ابقه دار‪ ،‬انتقاده��ا و‬ ‫نگرانی هایی را از ام��کان حضور همه تنوع های‬ ‫سیاس��ی در این انتخابات ابراز کرده اند‪ .‬ربیعی‬ ‫افزود‪ :‬ب��ا احترام به این دغدغه ه��ا و نگرانی ها‪،‬‬ ‫م��ا معتقدیم حضور معنادار برای پاس��خ به این‬ ‫تهدیدها و حفظ ارزش های صندوق ها در شرایط‬ ‫فعلی الزامی اس��ت‪ .‬همه باید پای صندوق های‬ ‫رای حضور داش��ته باش��یم؛ چه منتقدان و چه‬ ‫انهایی که نگران هستند‪.‬‬ ‫ربیعی در ادامه درباره شبیه س��ازی های انجام‬ ‫شده از مقاله وی در بخش خبری ‪ ۲۰:۳۰‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر برنامه های نقد اجرا می ش��ود همگان‬ ‫بای��د فرصت داش��ته باش��ند که به ای��ن نقدها‬ ‫پاس��خ بدهند‪ .‬چند شب پیش دیدم که ‪۲۰:۳۰‬‬ ‫بخشی از مقاله من را مقایسه می کند و می گوید‬ ‫امریکایی ها ش��بیه من هستند یا من شبیه انها‬ ‫هستم‪ .‬همانطور که تماش��ا می کردم گفت م ای‬ ‫کاش خنده های نتانیاهو موقع خروج از برجام را‬ ‫هم پخش می کردند و ای کاش شادمانه هایی که‬ ‫برای خروج از برجام بود را هم پخش می کردند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬به نظرم روال درستی نیست‬ ‫شبیه سازی کنیم و بگوییم حاال این شبیه سازی‬ ‫است‪ .‬این دس��ت شبیه سازی ها را زیاد می توان‬ ‫انجام داد‪ .‬س��ازمان صدا و سیما باید رسانه ملی‬ ‫ما باشد و همگان احساس کنند که می توانند به‬ ‫اعتبار اطالعاتی ان تکیه کنند‪.‬‬ ‫بررسی اخرین تحوالت منطقه و برجام در دیدار ظریف با جوسف بورل‬ ‫اتحادیه اروپا هنوز مکانیسم ماشه را فعال نکرده است‬ ‫س��ید عباس موسوی در نشست خبری خود‬ ‫با اصحاب رس��انه‪ ،‬اغاز چهل ویکمین س��الگرد‬ ‫پی��روزی انقالب اس�لامی را به م��ردم ایران و‬ ‫دوس��تداران انقالب اس�لامی تبری��ک گفت و‬ ‫افزود‪ :‬در س��الگرد پیروزی مردمی ترین انقالب‬ ‫هستیم که باوجود مخالفت قدرت های جهانی‪،‬‬ ‫با قدرت مردم پیروز ش��د و با پشتیبانی مردم‬ ‫ادام��ه یاف��ت و ب��ا حمایت م��ردم در گام دوم‬ ‫انقالب اس�لامی پیش خواهد رفت‪ .‬به گزارش‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬س��خنگوی نهاد دیپلماسی‬ ‫با اش��اره به سفر جوسف بورل‪ ،‬هماهنگ کننده‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا به تهران گفت‪:‬‬ ‫جوس��ف بورل درباره تحوالت برجامی و روابط‬ ‫ای��ران و اتحادی��ه اروپ��ا و همچنی��ن اخرین‬ ‫تحوالت منطق��ه ای و بین المللی ب��ا وزیر امور‬ ‫خارج��ه‪ ،‬رئیس جمه��وری و رئی��س مجل��س‬ ‫دی��دار می کن��د‪ .‬س��خنگوی نهاد دیپلماس��ی‬ ‫درباره مطالبات ایران از جوس��ف بورل تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش بینی می کنم گفت وگوهای مقامات‬ ‫ایران با بورل‪ ،‬صریح باش��د؛ همانطور که چند‬ ‫هفت��ه پیش ظریف و ب��ورل در هند با یکدیگر‬ ‫دیدار کرده و گفت وگوهای ش��فاف و صریحی‬ ‫با یکدیگر داش��تند و این صراحت و ش��فافیت‬ ‫از ام��روز ه��م ادامه یابد‪ .‬موس��وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫مطالب��ات زیادی از اروپ��ا داریم که‬ ‫پس از نقض برجام ازس��وی امریکا‪،‬‬ ‫با انها همراهی ک��رده و با بی عملی‬ ‫خود نش��ان دادند اراده یا توان الزم‬ ‫را ندارند و تس��لیم فشار امریکایی ها‬ ‫ش��دند؛ بنابراین گفت وگوها صریح‬ ‫خواه��د ب��ود و تمام نکات ب��ه انها‬ ‫بیان خواهد شد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫درباره توجیه س��فر مس��ئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا پ��س از فعال کردن مکانیس��م‬ ‫ماش��ه گفت‪ :‬اتحادیه اروپا هنوز مکانیسم ماشه‬ ‫را فعال نکرده اس��ت‪ .‬خواس��تند به این سمت‬ ‫بروند اما با اس��تدالل های ایران منصرف شدند‪.‬‬ ‫اقای ظریف ی��ک نامه ‪۱۴‬صفحه ای حقوقی به‬ ‫اقای بورل نوش��تند و استدالل های کشورهای‬ ‫اروپای��ی را زیر س��وال بردند‪ .‬موس��وی با بیان‬ ‫اینک��ه رفت وامدهای دیپلماتی��ک ارتباطی با‬ ‫مواضع انها ندارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سفر بورل را مهم‬ ‫ارزیاب��ی می کنیم و امیدواری��م در گفت وگو با‬ ‫مقامات ایران‪ ،‬منطق شرایط جدید و ریشه ان‬ ‫را متوجه باشند و استدالل های ایران را بشنوند‬ ‫و اگر حس��ن نیتی دارند‪ ،‬برای کاهش تنش ها‬ ‫اقدام جدی انجام دهن��د‪ .‬وی درباره راه اندازی‬ ‫کانال بشردوس��تانه ایران و س��وئیس و اخرین‬ ‫اسیب دیدگان موسسه های اعتباری‬ ‫بیشترین شاکیان‬ ‫وضعی��ت اینس��تکس یاداور ش��د‪:‬‬ ‫م��ا به عن��وان وزارت خارجه موظف‬ ‫هس��تیم از هر رایزنی که به دولت و‬ ‫ملت ایران کمک می کند تا فشارها‬ ‫را کمت��ر کند‪ ،‬حمایت کنیم‪ .‬درباره‬ ‫اینس��تکس باید بگویم این سازکار‬ ‫مقدمه ای بر تعهدات یازده گانه اروپا‬ ‫در قبال ایران است‪.‬‬ ‫موس��وی ب��ا بی��ان اینکه م��ا نه��اد متناظر‬ ‫اینس��تکس را راه اندازی کردی��م و این دو نهاد‬ ‫ب��ا یکدیگر در ارتباط هس��تند‪ ،‬اف��زود‪ :‬رئیس‬ ‫اینس��تکس چن��دی پی��ش در ایران ب��ود اما‬ ‫اق��دام عملی باید ازس��وی اروپا باش��د که انها‬ ‫دنبال س��ازکارهایی هستند و می خواهند چراغ‬ ‫س��بزهایی از امریکا بگیرند‪ .‬این به خودش��ان‬ ‫برمی گ��ردد اما ایران اماده راه اندازی این کانال‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره کانال بشردوس��تانه سوئیس‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬ما چیزی به نام کانال بشردوس��تانه‬ ‫یا مش��ابه ان را به رس��میت نمی شناس��یم‪ ،‬ما‬ ‫تحریم ها را به رس��میت نمی شناس��یم‪ .‬دارو و‬ ‫غ��ذا تحریم نب��وده که کانالی ب��رای ان ایجاد‬ ‫و س��روصدا برای��ش به پا کنند‪ .‬از نظ��ر ما این‬ ‫اهمیت��ی ندارد اما از همه تالش ها برای کاهش‬ ‫فش��ار اس��تقبال کرده و ان را مفید می دانیم‪.‬‬ ‫موس��وی درباره تمایل هند برای میانجی گری‬ ‫می��ان ای��ران و امریکا گفت‪ :‬وضعی��ت ایران و‬ ‫امریکا در ش��رایط میانجی گری نیست‪ .‬امریکا‬ ‫ی��ک رویک��رد خصمانه و توهم امیز نس��بت به‬ ‫ای��ران دارد و ابای��ی از بیان ان ن��دارد‪ .‬انها با‬ ‫موجودیت��ی به نام ایران و ملت ایران مش��کل‬ ‫دارند و با این گونه میانجی گری ها مش��کل حل‬ ‫نمی شود‪ .‬سخنگوی نهاد دیپلماسی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امریکایی ها باید دست از دشمنی با ایران‬ ‫بردارن��د‪ .‬دش��منی هایی که تازگی ه��م ندارد‬ ‫و ب��ه قبل از انقالب اس�لامی و کودتای س��ال‬ ‫‪ ۳۲‬برمی گ��ردد و پس از انق�لاب با حمایت از‬ ‫متجاوز‪ ،‬تروریس��م و تحریم های ظالمانه ادامه‬ ‫یاف��ت‪ .‬وی در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫درباره فلس��طین ب��ا بیان اینک��ه راه حل ایران‬ ‫تنها راه حل ممکن برای خروج از این بن بس��ت‬ ‫‪ ۷۰‬س��اله است‪ ،‬گفت‪ :‬مراجعه به ارای عمومی‬ ‫درباره سرنوش��ت فلس��طین تنها راه حل پایان‬ ‫این بحران اس��ت‪ .‬از مواضع برخی کش��ورهای‬ ‫اسالمی متاسفم که دوست را به جای دشمن و‬ ‫دشمن را به جای دوست می نشانند و امیدوارم‬ ‫با اتفاق های رخ داده متوجه ش��وند که دوست‬ ‫انها چه کس��ی است و دش��من انها چیزی جز‬ ‫موجودیتی به نام اسرائیل نیست‪.‬‬ ‫هدف نهایی باید تقویت جمهوری اسالمی باشد‬ ‫رئیس قوه قضاییه در حاشیه ایین رونمایی از سامانه‬ ‫ش��فافیت مجتمع تخصصی ویژه رس��یدگی به جرایم‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬اگر شفافیت اتفاق بیفتد شاهد بسیاری‬ ‫از فرارهای مالیات��ی نخواهیم بود؛ بنابراین فرایندهای‬ ‫ی��ک حرکت اقتص��ادی همچون دریاف��ت ارز‪ ،‬توزیع و‬ ‫واردات کاال باید ش��فاف باش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید‬ ‫ابراهیم رئیس��ی افزود‪ :‬امیدواریم ق��وه قضاییه حرکت‬ ‫متفاوتی را به دس��ت توانای قضات و کارکنان این مجموعه انجام دهد تا به ارامش‬ ‫مردم کمک کند و با کاهش ضریب انجام فس��اد و روند ناس��الم اقتصادی‪ ،‬ضریب‬ ‫اطمینان پذیری در حوزه اقتصاد را باال ببرد‪ .‬رئیس قوه قضاییه در حاشیه این ایین‬ ‫گفت‪ :‬در ماه های گذش��ته بیشترین مراجعات مردم به طور مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫مربوط به همین موسس��ه ها بوده و ش��اکیان به طور عمده کس��انی هس��تند که از‬ ‫موسس��ه های اعتباری اسیب دیده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬از نظر قانونی مکلف هستیم ارای‬ ‫محکومان اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهیم و امیدوارم این مجتمع و س��امانه‬ ‫گامی در جهت ش��فافیت باش��د‪ .‬همچنین قاضی مس��عودی مقام‪ ،‬رئیس مجتمع‬ ‫تخصصی رس��یدگی به جرایم اقتصادی‪ ،‬در ایین رونمایی از سامانه شفافیت گفت‪:‬‬ ‫در این س��امانه‪ ،‬اس��امی ممنوع المعامله ها‪ ،‬بدهکاران و نیز احکامی که صادر شده‬ ‫و باالی ‪ ۲۰۰‬صفحه اس��ت در دس��ترس عموم قرار می گیرد و س��عی می کنیم ان‬ ‫را تکمی��ل کنی��م‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از زم��ان تصویب ش��یوه نامه مجتمع تخصصی‬ ‫رس��یدگی به مفاس��د اقتصادی ش��روع به جمع اوری ارا و بارگذاری انها کردیم و‬ ‫میزان محکومیت ها در این سامانه اعالم شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه گف��ت‪ :‬ط��رح‬ ‫منح��وس معامله ق��رن می تواند چهره‬ ‫دش��من انگاری ای��ران را وارونه س��ازد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدج��واد ظریف‬ ‫روز گذش��ته در دانش��گاه جنگ ارتش‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران و در جمع‬ ‫دانش��جویان این دانش��گاه با بیان اینکه‬ ‫در دورانی هس��تیم که مفاهیم در حال‬ ‫تحول محتوایی و ساختاری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این تحول به نفع ما و به ضرر قدرت های‬ ‫س��لطه گر اس��ت‪ .‬تحول ای��ن مفاهیم‬ ‫به معن��ای فراموش ش��دن واقعیت های‬ ‫گذشته نیس��ت؛ بلکه واقعیت ها و عالئم‬ ‫محاس��باتی پیش��ین تنها فاکتورهای‬ ‫تصمیم گی��ری نیس��تند‪ .‬رئی��س نهاد‬ ‫دیپلماس��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قدرت‬ ‫زمانی با قایق ه��ای توپدار و تعداد تانک‬ ‫و اب��زار نظامی تعریف می ش��د اما امروز‬ ‫ضمن انکه اب��زار نظامی اهمیت فراونی‬ ‫دارد و ض��رورت تقویت ان غیرقابل انکار‬ ‫اس��ت‪ ،‬عواملی مثل اقتص��اد‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫نواوری به عوامل واقع��ی قدرت تبدیل‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫س��خنان خود گفت‪ :‬مزیت‬ ‫نس��بی کش��ورهایی مانند‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران‬ ‫در س��ایر عوام��ل ق��درت‬ ‫اس��ت که ما ب��ه انها عوامل‬ ‫معنایی ق��درت می گوییم؛ یعنی قدرتی‬ ‫که براساس انگاره ها و باورها و اعتقادات‬ ‫نهادین��ه ش��ده و این قدرتی اس��ت که‬ ‫شهید سلیمانی را از س��پهبد سلیمانی‬ ‫قدرتمندتر کرده است‪ .‬ظریف در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش با اش��اره به اعالم‬ ‫طرح موس��وم ب��ه معامله قرن ازس��وی‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا گف��ت‪ :‬اقدام‬ ‫امری��کا در اعالم طرح به قول خودش��ان‬ ‫معامل��ه ق��رن فرصت��ی بی نظی��ر برای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬همان طور‬ ‫که برجام توانس��ت چهره ای که امریکا و‬ ‫اس��رائیل در جه��ان از ای��ران مبنی بر‬ ‫امنیتی سازی و جنگ طلب بودن ترسیم‬ ‫ک��رد را نابود کند‪ ،‬طرح منحوس معامله‬ ‫ق��رن ه��م می توان��د چهره‬ ‫دش��من انگاری جمه��وری‬ ‫اس�لامی در جه��ان عرب را‬ ‫به شرط اینکه درست عمل‬ ‫کنی��م‪ ،‬وارونه س��ازد‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه با بی��ان اینکه‬ ‫شناس��ایی مولف��ه ق��درت‬ ‫به معنای اس��تقامت و ش��هامت بیشتر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬پش��ت ما به یک جامعه ‪۸۲‬‬ ‫میلیونی‪ ،‬به مجموعه ای که پیام ش��هید‬ ‫سلیمانی و جمهوری اسالمی را دریافت‬ ‫کردند‪ ،‬اس��ت‪ .‬ظریف با بی��ان اینکه این‬ ‫انس��جام با هم افزایی ش��دنی اس��ت نه‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم��ه ما به این علت‬ ‫سر کار هستیم که این انقالب جمهوری‬ ‫اس�لامی اس��ت و هدف نهای��ی نیز باید‬ ‫تقویت جمهوری اسالمی باشد؛ نه ایجاد‬ ‫دوقطب��ی و نه اینکه اب��زار قدرت خود را‬ ‫خرد کنیم و از هم بپاشانیم و در برابر هم‬ ‫قرار دهیم تا ابزار دس��ت دشمن را فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬بپذیریم که فش��ارهای وارد شده‬ ‫بر دیگران قبل از ما هم وارد شده بود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫کروناویروس در ایران گزارش نشده است‬ ‫جاذبه های جزیره ناز در قشم‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫وزیر بهداش��ت با تاکید بر اینکه هنوز هیچ موردی از کروناویروس در ایران مش��اهده نش��ده‪ ،‬درباره‬ ‫اقدامات انجام ش��ده برای بازگرداندن ‪ ۷۰‬دانشجوی ایرانی ساکن شهر ووهان چین به کشور گفت‪ :‬به‬ ‫این منظور پروازی مخصوص در نخس��تین ساعات بامداد سه ش��نبه (فردا) به این شهر اعزام می شود‪.‬‬ ‫س��عید نمکی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره اخرین تمهیدات این وزارتخانه برای مقابله با کروناویروس‬ ‫گفت‪ :‬خواهش��مندم پیام دلگرم کننده بنده را که مملو از صداقت و ش��فافیت اس��ت به مردم منتقل‬ ‫کنی��د‪ .‬مردم باید بدانند وزیر بهداش��ت هرگز چیزی را از انها پنهان نک��رده و نخواهد کرد؛ حتی اگر‬ ‫اع�لام موضوع به قیمت بدنامی و فش��ار بر خودش باش��د‪ .‬وی در ادامه با تاکید ب��ر اینکه هنوز هیچ‬ ‫موردی از کروناویروس جدید در کشور گزارش نشده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مردم باید در جریان باشند که‬ ‫کروناویروس جدید مطلقا س��خت تر از بیماری انفلوانزای‪ H۱N ۱‬که چند ماه گذش��ته کشور درگیر‬ ‫ان بود نیس��ت‪ .‬بیماری زایی کروناویروس جدید حدودا ‪ ۳۰‬درصد اس��ت و ما می توانیم مانند ‪H۱N۱‬‬ ‫از پس ان براییم‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر هیات دولت‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری نیز در‬ ‫جلس��ه هیات دولت بر اهمیت حفظ سالمت و بهداشت شهروندان ایران تاکید کرد‪ .‬همچنین مصوب‬ ‫ش��د وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی امادگی الزم و کامل در س��طح ملی و استان ها برای‬ ‫پیش��گیری از انتقال ویروس کرونا و مقابله با ان را ایجاد کند و همه نهاد ها مکلف به همکاری با این‬ ‫وزارتخانه ش��دند‪ .‬وزیر کشور نیز موظف ش��د با هماهنگی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫شیوه نامه های الزم و اقدامات ضروری را به همه استانداران و فرمانداران ابالغ کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫هرقدر صدای مردم شنیده شود‪ ،‬صدای بیگانه شنیده نخواهد شد‬ ‫ایرنا‪ -‬گروه ها‪ ،‬احزاب‪ ،‬موسس��ه های مدنی و‬ ‫بزرگان فلسطینی در نوار غزه کمیته ای ملی برای‬ ‫مقابله با طرح ننگین معامله قرن تش��کیل دادند‪.‬‬ ‫این کمیته تمام گروه های سیاسی‪ ،‬ملی‪ ،‬مردمی‬ ‫و جامعه فلسطین در داخل و خارج از این کشور‬ ‫را شامل می شود‪ .‬حاضران در این نشست بر اتحاد‬ ‫ملت و گروه های فلس��طینی در رویارویی با طرح‬ ‫معامله قرن تاکید کرده و از محمود عباس‪ ،‬رئیس‬ ‫تشکیالت خودگردان فلسطین خواستند نشست‬ ‫ملی را که قرار بود در سطح دبیران کل گروه ها و‬ ‫با هدف ایجاد اس��تراتژی یکپارچه برای مقابله با‬ ‫معامله قرن تشکیل شود‪ ،‬به سرعت برگزار کند‪.‬‬ ‫وزارت امورخارج�ه‪ -‬وزی��ران امور خارجه‬ ‫ای��ران و ترکی��ه در گفت وگ��وی تلفن��ی بر لزوم‬ ‫موضع گی��ری قاط��ع جه��ان اس�لام در براب��ر‬ ‫فروش فلس��طین تاکید کردن��د‪ .‬در گفت وگوی‬ ‫محمدج��واد ظری��ف و مولود چ��اووش اوغلوو‪،‬‬ ‫اخرین تحوالت جهان اس�لام به ویژه فلس��طین‬ ‫اشغالی و طرح به اصطالح معامله قرن ازسوی دو‬ ‫طرف بررس��ی شد‪ .‬ظریف و چاووش اوغلو در این‬ ‫گفت وگو بر لزوم موضع گیری قاطع جهان اسالم‬ ‫در برابر فروش فلسطین تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت‪:‬‬ ‫کارش��کنی دولت س��عودی برای شرکت هیات‬ ‫ایران در نشس��ت فوق العاده ‪ OIC‬باعث حضور‬ ‫نیافتن ایران در این نشس��ت ش��د‪ .‬س��ید عباس‬ ‫موس��وی روز دوش��نبه در توییتی نوشت‪« :‬پیرو‬ ‫کارش��کنی دولت س��عودی برای شرکت هیات‬ ‫ایران��ی در نشس��ت فوق الع��اده ‪ OIC‬در جده و‬ ‫واکنش ایران‪ ،‬اواخر ش��ب گذشته پیام دادند که‬ ‫وی��زای هیات ایرانی می تواند صادر ش��ود که در‬ ‫عم��ل هیچ امکانی برای حض��ور هیات ایرانی در‬ ‫جلسه صبح امروز در جده وجود نداشت‪».‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به دنبال رونمایی طرح صهیونیس��تی‬ ‫موسوم به «معامله قرن» ازسوی رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا‪ ،‬نشس��ت فوق الع��اده کارگ��روه اجرایی‬ ‫س��ازمان هم��کاری اس�لامی در س��طح وزیران‬ ‫امور خارجه کش��ورهای عض��و در مقر دبیرخانه‬ ‫این س��ازمان در جده عربس��تان برگزار شد‪ .‬این‬ ‫نشست به پیش��نهاد دولت خودگردان فلسطین‬ ‫و دعوت دبیر کل س��ازمان همکاری اس�لامی به‬ ‫منظور بررس��ی این ط��رح و موضع گیری درباره‬ ‫ان تشکیل شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش رویت��رز‪ ،‬ژان ایو لودریان‪،‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه فرانس��ه از ایران خواس��ت دو‬ ‫ش��هروند فرانسوی را که از ژوئن سال گذشته در‬ ‫ایران در زندان به س��ر می برند و مدعی ش��د که‬ ‫بدحال هستند‪ ،‬ازاد کند‪ .‬لودریان این بازداشت ها‬ ‫را غیرقابل تحمل خواند و گفت‪ :‬ما فکر می کنیم‬ ‫که ایران با ازاد کردن انها پیام مجاب کننده ای را‬ ‫مخابره خواهد کرد‪.‬‬ ‫ ایلنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری اسوش��یتدپرس‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری الجزایر پیشنهاد داد قبایل لیبی‬ ‫در کش��وری همسایه گرد هم امده تا به راه حلی‬ ‫برای بحران این کشور برسند‪ .‬عبدالمجید تبون‪،‬‬ ‫خواستار برگزاری این نشست در پایتخت الجزایر‬ ‫یا تونس ش��د‪ .‬وی گفت در این نشست «تمامی‬ ‫قبایل لیبی» باید حضور داش��ته باشند تا عصری‬ ‫جدید را برای بازس��ازی این کشور اغاز کنند که‬ ‫ب��ه ایجاد «س��اختارهای جدی��د و ایجاد دولتی‬ ‫دموکراتیک» بینجامد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان‬ ‫برنام��ه و بودج��ه ب��ا تش��ریح برخ��ی جزئیات و‬ ‫شاخص های اساسی در الیحه بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫گفت‪ :‬سهم درامدهای نفتی در بودجه سال اینده‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد اس��ت‪ ،‬همچنین نرخ هر بشکه‬ ‫نفت ‪ ۵۰‬دالر تعیین شده است‪ .‬محمدباقر نوبخت‬ ‫اف��زود‪ :‬میزان صادرات نفتی در الیحه بودجه ‪۹۹‬‬ ‫روزانه یک میلیون بشکه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫خانه مل�ت‪ -‬یک عضو هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬بررسی الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬از ‪ ۵‬اسفند در ‪ ۳‬نوبت کاری در مجلس انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اکبر رنجبرزاده اف��زود‪ :‬پیش از این‬ ‫بحث هایی در هیات رئیس��ه مجلس انجام ش��ده‬ ‫بود که ما ‪ 5‬اس��فند بررس��ی کلیات الیحه بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬را در دستور کار داشته باشیم و انشاءاهلل‬ ‫بعد از تصویب ان در ‪ 3‬نوبت کاری وارد بررس��ی‬ ‫جزئیات الیحه بودجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مع��اون رئیس جمه��وری و رئی��س‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬سازمان انرژی اتمی‪،‬‬ ‫‪ ۷۸‬درصد س��رزمین ایران را پوشش هوایی داده‬ ‫تا همزمان با اکتشاف اورانیوم‪ ،‬معادن دیگر مانند‬ ‫اهن‪ ،‬مس و عناصر نادر خاکی را نیز کش��ف کند‪.‬‬ ‫علی اکب��ر صالحی با بیان اینکه دانش و تجهیزات‬ ‫ایران در زمینه هس��ته ای در س��ال های نخس��ت‬ ‫انقالب بس��یار ان��دک بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما ش��یوه‬ ‫غنی س��ازی اورانیوم را نمی دانس��تیم و اطالعات‬ ‫و دانش��ی درباره اب س��نگین نداش��تیم‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان انرژی اتمی تاکید کرد‪ :‬در زمینه فناوری‬ ‫هس��ته ای بسیار جلو هستیم و به مرحله اکتشاف‬ ‫هوایی رس��یده ایم‪ .‬مرحله اس��تخراج نیز ازسوی‬ ‫نیروهای داخلی انجام می شود و تمام بخش های‬ ‫کار‪ ،‬بومی شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫اصالح نرخ تایر منجربه‬ ‫افزایش تولید می شود‬ ‫هواپیما ها پیرند اما‬ ‫نگران ایمنی پرواز ها‬ ‫نباشید‬ ‫خسارت ‪ 950‬میلیارد‬ ‫تومانی سیل به راه های‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫بازار خودرو دوباره ملتهب شد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹شیب مالیم منتهی به اوج شد‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران درباره وضعیت بازار خودرو‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که انحص��ار در بازار خودرو‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬بروز چنین التهاب هایی طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار با هر تکانه ای بهم ریخته و چالش ها بسیار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در انتهای نیمه نخس��ت و ابتدای نیمه‬ ‫دوم امس��ال اختالف نرخ کارخانه و بازار بین ‪ ۳‬تا ‪۱۳‬‬ ‫میلی��ون تومان ب��ود‪ .‬در واقع این اخت�لاف قیمتی از‬ ‫اوایل مرداد تا نیمه شهریور در زمان اوج مسافرت های‬ ‫تابس��تانی بود‪ .‬در این زمان افرادی ک��ه برای خودرو‬ ‫ثبت نام ک��رده بودند‪ ،‬به دنبال پ��س گرفتن پول خود‬ ‫بودند‪ ،‬زیرا س��ود م��ورد نیاز را نمی توانس��تند از بازار‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��روع افزایش نرخ‬ ‫خودروها از مهر با ش��یب مالیم اغاز و به مرور در ادامه‬ ‫بیش��تر و بیشتر شد‪ ،‬به طوری که در چند رو زگذشته‬ ‫ش��اهد هستیم که پراید ‪ ۱۱۱‬و ‪ ۱۳۱‬حدود ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومان نس��بت به ماه های قبل افزایش نرخ داش��ته اند‪.‬‬ ‫یکی از انتقادها در این باره به بانک مرکزی برمی گردد‬ ‫زیرا نتوانس��ت ثبات را در بازار ارز حفظ کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬اگر بانک مرکزی ن��رخ دالر را ‪ ۱۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان اعالم می کند در بازار این رقم بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان باالتر معامله خواهد شد‪.‬‬ ‫موتمن��ی ب��ا بیان اینکه بخش��ی از بازار ب��ا نرخ ارز‬ ‫تنظیم می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با افزایش نرخ دالر بازار‬ ‫بهم ریخته و ارامش کس��انی که کار تجاری می کنند‪،‬‬ ‫از بی��ن م��ی رود‪ .‬در این زم��ان دیگر کس��ی قادر به‬ ‫تصمیم گیری نیس��ت اینکه بفروشد یا بخرد؛ از این رو‬ ‫همه دست نگه داشته اند تا ثبات برقرار شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫ته��ران یاداور ش��د‪ :‬برای داش��تن ب��ازاری متعادل و‬ ‫فروکش کردن التهاب باید عرضه به بازار بیش��تر باشد‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬ثبات ارزی به وجود اید‪.‬‬ ‫موتمن��ی با بی��ان اینکه درحال حاض��ر اختالف نرخ‬ ‫خودروها بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۸‬میلیون تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تفاوت قیمتی کارخانه و بازار مربوط به خودروهای زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پراید ‪۱۵۱‬‬ ‫نرخ کارخان��ه حدود ‪ ۴۰‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت درحالی که نرخ بازار ‪ ۶۵‬میلیون تومان محاسبه‬ ‫می ش��ود‪ .‬نرخ کارخانه پراید ‪ ۳۹ ،۱۱۱‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان است اما در بازار ‪ ۶۳‬میلیون تومان معامله‬ ‫می ش��ود‪ .‬یا پراید ‪ ۱۳۱‬که خودروس��از ‪ ۳۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومان تعیین ک��رده در بازار ‪ ۵۹‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی هایی که محقق نشد‬ ‫موتمنی با اش��اره به س��خنان فعاالن صنعت خودرو‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذش��ته اذر ماه صنعتگران حوزه‬ ‫خودرو عنوان کردند‪ ،‬اگر نرخ خودرو ازاد شود اختالف‬ ‫نرخ کارخانه و بازار از بین می رود‪ .‬طرحی پیاده ش��ده‬ ‫تا خودروس��ازان برخی محصوالت شان را ‪ ۵‬درصد زیر‬ ‫حاشیه بازار به فروش برسانند‪ .‬چه اتفاقی رخ داد؟ قرار‬ ‫بود با ش��روع این طرح فاصل��ه قیمت ها از بین برود و‬ ‫به قول خودش��ان مانند دهه ‪ ۷۰‬اختالف نرخ ها ناچیز‬ ‫شود درحالی که در عمل این گونه نشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فاصله قیمت ها بیش��تر می ش��ود زیرا‬ ‫انحص��ار ثمره ای ج��ز این ن��دارد و انحصارگر به دنبال‬ ‫ف��روش کاالیش ب��ا باالترین نرخ اس��ت‪ ،‬چون خود را‬ ‫یکه ت��از ب��ازار و بدون رقی��ب می بین��د‪ .‬ارتقای کیفی‬ ‫محقق نمی شود‪ ،‬حتی ممکن است از اپشن ها هم کم‬ ‫ش��ود چون بدون رقابت فعالی��ت دارد‪ .‬می داند به هر‬ ‫حال محصوالتش بازار تقاضا خواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خ��ودرو تاکید ک��رد‪ :‬بخواهیم بازار‬ ‫ارامش داشته باش��د باید رقابتی شود‪ .‬اعالم می کنند‬ ‫تیراژ تولید باال رفته‪ ،‬اما مشتری برای پیدا کردن یک‬ ‫خ��ودرو باید روزهای زیادی در ب��ازار بچرخد تا بتواند‬ ‫خ��ودرو موردنظرش را پیدا کند‪ .‬افزایش تیراژ در بازار‬ ‫ملموس نیست‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬کس��انی ک��ه درحال حاضر خودرو‬ ‫در اختیار دارند‪ ،‬کس��انی هستند که س��رمایه گذاری‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این اف��راد که یک ماهه ی��ا ‪ ۳‬ماهه یا حتی‬ ‫بیشتر برای خودرویی ثبت نام کرده اند‪ ،‬پس از تحویل‬ ‫ب��ه بازار عرضه می کنند تا سودش��ان را کس��ب کنند‪.‬‬ ‫نمایشگاه دار هم برای خرید باید به همین افراد مراجعه‬ ‫کند؛ بنابراین ثبت نام خودرو بلیت بخت ازمایی ش��ده‬ ‫زیرا وقتی خودرویی اخت�لاف قیمتش با کارخانه ‪۲۵‬‬ ‫میلیون تومان به باالس��ت امتیازی برای کسانی است‬ ‫که در پیش فروش ها موفق به ثبت نام شده اند‪.‬‬ ‫براساس قوانینی که خودروساز برای خریدار تعیین‬ ‫کرده افراد نمی توانند مبادرت به خرید یک خودرو در‬ ‫مدت یک س��ال کنند‪ .‬موتمنی در این باره گفت‪ :‬برای‬ ‫دور زدن قوانین راه بسیار است و زمانی که یک خودرو‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومانی سود ‪ ۲۵‬میلیون تومان دارد‬ ‫افراد با خرید کارت ملی با نرخ یک تا ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫سود کالنی خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت قیمتی باالی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫ته��ران درب��اره خوروهای ب��االی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫ه��م گفت‪ :‬زمانی س��راتو در ب��ازار ‪ ۱۵‬میلیون تومان‬ ‫زیر نرخ کارخانه معامله می ش��د؛ یعن��ی نرخ کارخانه‬ ‫‪ ۲۹۰‬میلی��ون توم��ان ب��ود و در ب��ازار ‪ ۲۸۰‬میلیون‬ ‫تومان خریدوفروش می شد‪ .‬یا یکی دیگر‪ ،‬از مدل های‬ ‫مونتاژی داخل��ی‪ ،‬کارخانه ‪ ۲۹۰‬میلیون تومان فاکتور‬ ‫می کرد اما در بازار ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان معامله می ش��د‬ ‫درحالی ک��ه امروز س��راتو ح��دود ‪ ۳۹۰‬میلیون تومان‬ ‫شده اس��ت‪ .‬یا دنا ‪ ۱۰۳‬میلیون تومانی به حدود ‪۱۳۹‬‬ ‫میلی��ون تومان رس��یده درحالی که ن��رخ کارخانه ان‬ ‫حدود ‪ ۸۳‬میلیون تومان است‪ .‬قیمت رانا در نیمه دوم‬ ‫س��ال به ‪ ۷۵‬میلیون رس��یده بوده و امروز باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬در برخی مدل ها اختالف قیمت ها‬ ‫نس��بت به ش��هریور تا ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان هم رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به خوروهای وارداتی‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫خودروه��ای خارجی وضعیت بدت��ری دارند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در نیمه نخست سال قیمت سراتو وارداتی ‪۴۴۵‬‬ ‫میلیون تومان ب��ود که به ‪ ۵۹۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫رسیده یا س��انتافه ‪ ۷۶۰‬میلیون تومانی به حدود یک‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫تغییر شیوه پیش فروش خودرو‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از برنامه خودروس��ازان برای تغییر در نحوه‬ ‫پیش فروش خودرو خبر داد‪ .‬سعید باستانی در گفت وگو با خانه ملت درباره دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موضوع گرانی چارچرخ ها در بازار‪ ،‬در نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت؛ کاهش تولید خودروسازان و در نتیجه افت عرضه‬ ‫به بازار موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تربت حیدریه‪ ،‬م هو الت و زاوه در مجلس شورای اسالمی از برنامه خودروسازان برای تغییر در‬ ‫ش��یوه پیش فروش خودرو خبر داد و افزود‪ :‬در طرح های پیش فروش کنونی‪ ،‬ظرفیت فروش در مدت ‪ ۲‬دقیقه‬ ‫تکمیل شده و خودروها به دست مصرف کنندگان اصلی نمی رسد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد‪ :‬بازار کش��ور س��االنه به یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو نیاز‬ ‫دارد که باید با تولید داخل یا واردات تامین ش��ود در صورتی که نیاز س��االنه کشور تامین نشود افزایش قیمت‬ ‫چارچرخ ها ادامه دار خواهد بود‪ .‬باس��تانی با بیان اینکه برنامه خودروسازان تولید و تامین نیاز بازار است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که تقاضا در ماه های پایانی سال افزایش می یابد تمهیدات الزم برای ساماندهی وضعیت موجود‬ ‫و جلوگیری از بروز مشکالت اندیشیده شود‪.‬‬ ‫موتمنی گفت‪ :‬با عرضه کم‪ ،‬قیمت ها به ابتدای سال‬ ‫یعنی اردیبهشت برگشته است‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬متقاضی‬ ‫هم وجود ندارد‪.‬‬ ‫موتمن��ی در پای��ان ب��ا اش��اره به مدیری��ت چنین‬ ‫اش��فته بازاری‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کسانی که موفق به ثبت نام‬ ‫شده اند با چند ش��ماره تلفن در چند سایت گوناگون‪،‬‬ ‫قیمت های متفاوت اگهی می دهند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫یک سایت س��راتو ‪ ۴۱۰‬میلیون تومان اگهی می شود‬ ‫و جایی دیگر همان فرد ‪ ۴۰۵‬میلیون تومان پیش��نهاد‬ ‫و در س��ایتی دیگر ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان اعالم می کند؛‬ ‫به این ترتیب نرخ ها در بازار از سوی این افراد مدیریت‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نهای��ت اگ��ر ‪ ۱۰‬نفر با چنین ش��یوه ای‬ ‫ورود کنن��د همین قیمت ها در بازار تثبیت می ش��ود‪.‬‬ ‫در فضای مجازی بازی زیاد اس��ت‪ .‬نابس��امانی موجود‬ ‫چنین پیامدهایی دارد ک��ه به التهاب ها دامن می زند‪.‬‬ ‫وقتی کاالیی کمیاب ش��ود‪ ،‬قیمت ها سلیقه ای اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه دار ها با پول بیکار در بازار خودرو‬ ‫عل��ی خس��روانی از دیگر فع��االن بازار خ��ودرو در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫دلیل اش��فتگی ب��ازار را عملکرد‬ ‫دول��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تصمیم گیرها کارشناس��ی نشده و کوتاه مدت‬ ‫ب��وده و معتقدم این رفتار عامدانه اس��ت تا محصوالت‬ ‫خودروس��ازان در پیش فروش ها با نرخ باالتر به فروش‬ ‫برس��د‪ .‬یا ش��اید هم بخواهند بازار را ام��اده کنند که‬ ‫در صورت ازاد ش��دن واردات‪ ،‬خودروها با تعرفه باالتر‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نرخ دالر از ‪ ۴۲۰۰‬به ‪ ۱۳‬هزار تومان رسید‬ ‫و ن��رخ خودرو ه��م در بازار باال رف��ت؛ بنابراین خروج‬ ‫خودرو از گمرکات کش��ور با هر قیمت��ی توجیه دارد‪.‬‬ ‫حتی اگر عمدی نباشد مسبب این وضعیت بازار فعلی‬ ‫خودرو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬تا زمانی‬ ‫که عرضه نباشد همان طور که بارها عنوان شده نسبت‬ ‫عرض��ه و تقاضا بهم می ریزد و پیام��د ان هم نرخ باال‬ ‫در بازار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولیدات کارخانه های پاس��خگوی نیاز‬ ‫ب��ازار نبوده و با ممنوعیت واردات وضعیت موجود رقم‬ ‫می خ��ورد‪ .‬حتی اگر ‪ ۵‬هزار خ��ودرو دپو در گمرکات‬ ‫کشور هم ترخیص ش��وند‪ ،‬تعداد قابل توجهی نبوده و‬ ‫التهاب بازار فروکش نمی کند‪.‬‬ ‫خس��روانی با رد رکورد بازار تقاضا‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بازار‬ ‫تقاضا برای خودروهای داخلی و وارداتی مناسب است‬ ‫و کس��انی که برای خرید اقدام می کنند‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫واقعی نیس��تند عالوه براینکه دالل هم نیس��تند بلکه‬ ‫خانه دارهایی هستند که پول بیکار دارند و برای حفظ‬ ‫س��رمایه یا کس��ب س��ود وارد بازار خودرو شده اند که‬ ‫این امر به مضاعف شدن چالش های قیمتی بازار دامن‬ ‫زده اس��ت‪ .‬شاید ‪ ۷۰‬درصد کسانی که متقاضی خرید‬ ‫خودرو هستند‪ ،‬مصرف کننده و حتی دالل هم نیستند‬ ‫بلکه افراد عادی هس��تند که محصولی مانند خودرو را‬ ‫می خرند تا ارزش پول ش��ان را حفظ کنند که به نوعی‬ ‫فشار این امر‪ ،‬روی مصرف کننده واقعی است‪.‬‬ ‫خس��روانی درباره پیش بین��ی روزهای این��ده بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها ممکن اس��ت به کانال قیمتی‬ ‫که ابتدای س��ال تجربه ش��د‪ ،‬برس��د‪ .‬بازار نیاز به یک‬ ‫ش��وک مثبت دارد و درحال حاضر‪ ،‬ش��اهد هیچ شوک‬ ‫مثبتی از سوی نهادهای تصمیم گیر نیستیم‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫بازی زیاد است‪.‬‬ ‫نابسامانی بازار‬ ‫خودرو چنین‬ ‫پیامدهایی دارد‬ ‫و به التهاب ها‬ ‫دامن می زند‪.‬‬ ‫وقتی محصولی‬ ‫کمیاب شود‪،‬‬ ‫قیمت ان به طور‬ ‫سلیقه ای تعیین‬ ‫می شود‬ ‫علی خسروانی‬ ‫تصمیم گیری ها‬ ‫درباره بازار‬ ‫خودرو‬ ‫کارشناسی‬ ‫نشده و‬ ‫کوتاه مدت‬ ‫است و معتقدم‬ ‫این رفتار‬ ‫عامدانه است‬ ‫تا محصوالت‬ ‫خودروسازان در‬ ‫پیش فروش ها‬ ‫با نرخ باالتری‬ ‫به فروش برسد‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬خودروسازان باید شیوه‬ ‫ثبت ن��ام در طرح های پیش فروش خود را تغییر‬ ‫دهند زی��را درحال حاض��ر س��وداگران در بازار‬ ‫جوالن داده و مردم عادی از این طرح ها س��ودی‬ ‫نمی برند‪.‬‬ ‫رضا علیزاده در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد‬ ‫از افزایش نرخ خودرو در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در چند‬ ‫ماه گذش��ته با برگزاری نشس��ت های گوناگون‬ ‫به دنبال تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان‬ ‫بود تا در ماه های پایانی س��ال از افت تیراژ تولید‬ ‫انها و افزایش قیمت ها در بازار جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ورزق��ان و خاروانا در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه تجربه سال های‬ ‫گذشته نشان داده در ماه های پایانی سال تقاضا‬ ‫در ب��ازار افزایش یافته و خودرو گران می ش��ود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬باوج��ود پیگیری های متع��دد مجلس و‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن درباره شیوه ثبت نام‬ ‫خ��ودرو در طرح ه��ای پیش ف��روش تاکن��ون‬ ‫خودروس��ازان سازکار مناس��بی برای تخصیص‬ ‫خ��ودرو به مصرف کنندگان واقعی در نظر گرفته‬ ‫نگرفتن��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگرچه خودروس��ازان‬ ‫ب��ا برخ��ی راهکارها به دنبال تحوی��ل خودرو به‬ ‫مصرف کنندگان واقعی هس��تند اما سوداگرانی‬ ‫که به دنبال خرید خودرو از کارخانه و فروش ان‬ ‫در بازار بوده و از خودروسازان چند گام جلوتر و‬ ‫بر شرایط موجود مسلط هستند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ب��ا انتقاد از‬ ‫عملکرد خودروس��ازان در طرح های پیش فروش‬ ‫خودرو‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این شرکت ها تاکنون سازکار‬ ‫مناس��بی برای ثبت نام مردم و مصرف کنندگان‬ ‫واقع��ی در نظ��ر نگرفتن��د و م��ردم از این روند‬ ‫گالیه مند بوده و مدعی هس��تند پس از باز شدن‬ ‫سیس��تم حتی یک نف��ر نیز نمی توان��د در این‬ ‫طرح ها ثبت نام کند‪.‬‬ ‫علیزاده ادامه داد‪ :‬خودروس��ازان باید ش��یوه‬ ‫ثبت ن��ام در طرح های پیش فروش خود را تغییر‬ ‫دهن��د‪ ،‬زی��را درحال حاضر س��وداگران در بازار‬ ‫جوالن داده و مردم عادی از این طرح ها س��ودی‬ ‫نمی برند‪.‬‬ ‫ابزار قیمت گذاری خودرو‬ ‫در اختیار دالالن است‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اعالم کرد‪ :‬در بازاری‬ ‫ک��ه اختالف نرخ بین کارخانه و بازار وجود دارد‪،‬‬ ‫دالالن قیمت ها را مهندسی می کنند تا قیمت ها‬ ‫افزایش یابد و سود بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫عبدال��ه رضی��ان در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاضر تقاض��ا در بازار خودرو‬ ‫کاذب و ناش��ی از واس��طه گری است و به منظور‬ ‫مهندسی نرخ انجام می شود؛ در این باره و درباره‬ ‫قیمت ها مردم نگران و گالیه مند هستند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬خودروس��ازان تولید را افزایش داده و‬ ‫متناس��ب با تولید خود به عرضه پرداخته اند اما‬ ‫در این ش��رایط و درحالی که نرخ خودرو در بازار‬ ‫باالتر از نرخ کارخانه اس��ت تقاضای کاذب شکل‬ ‫می گیرد و عرضه نمی تواند پاس��خگوی تقاضای‬ ‫کاذب باش��د‪ ،‬در این راستا‪ ،‬باید مسئله اختالف‬ ‫ن��رخ بی��ن کارخانه و بازار حل ش��ود تا تقاضای‬ ‫کاذب از میان برداشته شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه‬ ‫ش��ورای اقتصادی س��ران قوا بای��د یک تصمیم‬ ‫جدی اتخاذ کند‪ .‬خودروسازان چگونه می توانند‬ ‫با تقاضای کاذب مقابله کنند؟ رضیان ادامه داد‪:‬‬ ‫در شرایط تحریم اتفاق های خوبی در زمینه تولید‬ ‫خودرو رقم خورد اما همچنان باید تیراژ تولید را‬ ‫افزایش دهیم و یا تعداد شرکت ها را بیشتر کنیم‬ ‫تا فضا رقابتی شود‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬بازار خودرو در رکود مطلق به س��ر می برد‬ ‫و ممک��ن اس��ت این امر به دلیل ن��رخ باال و توان‬ ‫خرید مردم باش��د‪ .‬هم اکنون ن��رخ خودروهای‬ ‫خارج��ی بس��یار باال اس��ت و ن��رخ خودروهای‬ ‫داخل��ی روزبه روز افزایش و ق��درت خرید مردم‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬از س��ویی‪ ،‬افزای��ش نرخ بنزین‬ ‫نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده است‪ .‬رضیان‬ ‫گف��ت‪ :‬در بازاری که اخت�لاف نرخ بین کارخانه‬ ‫و ب��ازار وجود دارد دالالن قیمت ها را مهندس��ی‬ ‫می کنند تا قیمت ها افزایش یابد و سود بیشتری‬ ‫کسب کنند؛ هم اکنون ابزار قیمت گذاری خودرو‬ ‫در اختی��ار دالالن اس��ت و این مس��ئله موجب‬ ‫پیچیدگی در بازار خودرو شده و مردم نسبت به‬ ‫این موضوع ها انتقادهای ش��دید دارند؛ باید بازار‬ ‫را اشباع و مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫از اواخ��ر دی قیمت ها دوباره در ب��ازار خودرو دچار‬ ‫نوسان شد و روند صعودی به خود گرفت این در حالی‬ ‫است که خودروسازان افزایش قیمت ها را از سوی خود‬ ‫تکذیب کردند‪ .‬گویا دوباره عواملی س��بب شده دالالن‬ ‫فعال شده و برای سوداگری در روزهای پایانی سال به‬ ‫این بازار وارد شوند‪.‬‬ ‫پ��س از س��قوط هواپیم��ای اوکراین��ی و لغو برخی‬ ‫پروازها‪ ،‬در ادامه شیوع ویروس کرونا و چالش واردات‬ ‫قطع��ه از چی��ن مش��کالت را در زمان تحری��م برای‬ ‫ایران و خودروس��ازان داخلی دوچن��دان کرد‪ .‬ووهان‪،‬‬ ‫مرکز بیم��اری کرونا‪ ،‬مرکز قطعه س��ازی چین بوده و‬ ‫کاهش تیراژ تولید قطعه به دلیل وارد نش��دن قطعات‬ ‫منفصله مورد نی��از‪ ،‬تولید خودرو را نیز کاهش داده و‬ ‫با ممنوعیت واردات التهاب روزهای پایانی س��ال برای‬ ‫بازار خودرو رقم می خورد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فروش فوری؛ به نام مردم‬ ‫به کام سوداگران‬ ‫کاهش عرضه خودرو‪ ،‬قیمت ها را سلیقه ای می کند‬ ‫‪70‬درصد کس��انی که ب��رای خرید اقدام می کنن��د‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫واقعی نیس��تند عالوه براینکه دالل هم نیس��تند بلکه خانه دارهایی‬ ‫هستند که پول بیکار دارند و برای حفظ سرمایه یا کسب سود وارد‬ ‫بازار خودرو شده اند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیامدهای اجتماعی‬ ‫سی ان جی کردن‬ ‫خودروها‬ ‫اصالح نرخ تایر منجربه افزایش تولید می شود‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫محمدجواد شریفی‬ ‫کارشناس خودرو‬ ‫ی موضوع‬ ‫در ادامه تفاوت های س��وخت س��ی ان جی و ال پی ج ‬ ‫قابل تامل‪ ،‬ایمنی س��وخت های گازی است‪ .‬به طور معمول‪ ،‬خطر‬ ‫اتش سوزی در این نوع سوخت ها بسیار کم است‪ .‬گاز سی ان جی از‬ ‫هوا سبک تر است و در فضا پراکنده می شود‪ .‬بخار سوخت ال پی جی ‬ ‫هم از هوا س��نگین تر است و به تشکیل حوضچه در نزدیکی زمین‬ ‫تمایل دارد‪ .‬ممکن است پرسش شود‪ ،‬ایا یک موتور گازسوز داغ تر‬ ‫از موتور بنزینی اس��ت؟ در پاسخ باید گفت‪ ،‬موتورهای گازسوز که‬ ‫از عملکرد بنزینی به گازس��وز تبدیل ش��ده اند‪ ،‬دارای اگزوزهایی‬ ‫ب��ا درجه حرارت بیش��تر هس��تند؛ در نتیجه موتور انه��ا داغ تر از‬ ‫موتورهای یگانه سوز بنزینی است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹عوامل موثر بر بازدهی سوخت سی ان جی‬ ‫‹ ‹مقایسه سی ان جی با ال پی جی ‬ ‫ی و س��ی ان جی به روش��نی‬ ‫در مقایس��ه ای کوتاه بین ال پی ج ‬ ‫می توان دریافت که برای مالک خودرویی که تمایل به دوگانه سوز‬ ‫ی بس��یار جذاب ت��ر و مفیدتر از‬ ‫ک��ردن خودرو خود دارد‪ ،‬ال پی ج ‬ ‫س��ی ان جی اس��ت چراکه خودرو س��ی ان جی س��وز با مخزن پر‪،‬‬ ‫حداکث��ر ‪ ۱۵۰‬کیلومت��ر را طی می کند (که بس��ته به نوع خودرو‬ ‫و ش��رایط محیطی و ترافیک تا ‪ ۶۰‬کیلومت��ر هم کاهش می یابد)‬ ‫ی س��وز بیش از ‪ ۴۰۰‬کیلوت��ر با یک مخزن پر‬ ‫ام��ا خودرو ال پی ج ‬ ‫می تواند تردد کند(در تهران و با ترافیک اشنای ان)‪ .‬با این حساب‬ ‫به دلیل لزوم سوخت گیری های متعدد‪ ،‬تعداد جایگاهای الزم برای‬ ‫ی و تا ‪ ۵‬برابر جایگاهای‬ ‫س��ی ان جی‪ ،‬دو برابر جایگاه های ال پی ج ‬ ‫بنزینی خواهد بود‪ .‬حال تصور کنید یک خودرو س��ی ان جی سوز‬ ‫برای طی مس��افت ‪ ۹۰۰‬کیلومتری تهران تا مش��هد چند بار باید‬ ‫س��وخت گیری کند(‪ ۶‬بار) و با یک حساب ساده با فرض ‪ ۱۰‬دقیقه‬ ‫زمان(که در عمل بس��یار بیش��تر اس��ت) چقدر بر زمان طی این‬ ‫مسافت افزوده خواهد ش��د(حداقل یک ساعت) به همین ترتیب‬ ‫حساب کنید چند جایگاه در این مسیر(رفت و برگشت) باید ایجاد‬ ‫شود؟ و در نهایت با چه هزینه ای؟ موضوع دیگر‪ ،‬در باره موتورهای‬ ‫سی ان جی سوز باید با سوخت بنزین شروع به کار کند ‪ ،‬درحالی که‬ ‫ی س��وز چنین الزامی ندارد(به ویژه در فصول گرم‬ ‫خودرو ال پی ج ‬ ‫س��ال و مناطق گرمسیر)‪ .‬مسئله سوم‪ ،‬شتاب ایجاد شده به وسیله‬ ‫ی اس��ت و به این ترتیب خودرو‬ ‫س��ی ان جی کمتر از نصف ال پی ج ‬ ‫سی ان جی سوز امکان حرکت در شیب ها را ندارد و باید به سوخت‬ ‫اولیه خود رجوع کند‪ .‬باز به این موضوع بیندیشید که طی مسیر در‬ ‫جاده های کوهس��تانی (مثال تهران – شمال) چگونه با سی ان جی‬ ‫میسر خواهد شد؟ ضمن اینکه‪ ،‬وزن مخزن سی ان جی بیش از ‪۶۰‬‬ ‫ی پر وزنی به مراتب کمتر‬ ‫کیلوگرم است درحالی که مخزن ال پی ج ‬ ‫دارد(حدود یک پنجم) به این ترتیب‪ ،‬خودرو ش��ما همواره حامل‬ ‫یک مس��افر بالغ اس��ت(حتی در زمان توقف)‪ .‬در این حالت تصور‬ ‫کنید میزان استهالک الستیک های عقب‪ ،‬کمک فنر ها و شاسی‬ ‫ت��ا چ��ه میزانی افزایش خواه��د یافت؟ مورد دیگ��ر اینکه میزان‬ ‫خوردگی ناش��ی از گاز س��ی ان جی به مراتب نسبت به ال پی جی ‬ ‫برای خودرو های بنزین س��وزی که دوگانه سوز می شوند‪ ،‬بیشتر‬ ‫اس��ت‪ .‬هزینه دوگانه س��وز کردن خودرو بنزین سوز با سی ان حی‬ ‫ی بیش از ‪ ۳‬برابر خواهد بود‪ .‬نکته بس��یار‬ ‫نیز نس��بت به ال پی ج�� ‬ ‫مهم تر در مقایسه این دو نوع گاز این است که تمام تجهیزات مورد‬ ‫ی در داخل تولید‬ ‫نیاز برای دوگانه س��وز کردن خودرو ها با ال پی ج ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما برای س��ی ان جی حداقل مخزن ان وارداتی است و‬ ‫برای کشور ارزبری دارد‪ .‬جایگاه های سی ان جی برای مکیدن گاز‬ ‫از خط��وط لوله و تزریق ان به مخزن خودرو به کمپرس��ورهایی با‬ ‫توان��ی حدود ‪ ۵۰۰‬کیلووات نیاز دارند؛ بنابراین غیر از هزینه برق‪،‬‬ ‫تامین این حجم توان الکتریکی خود مقوله دارای اهمیتی اس��ت‪.‬‬ ‫با این اوصاف‪ ،‬اگر مس��یر سی ان جی س��وز کردن خودرو ها با این‬ ‫ش��تاب ادامه یابد روزگاری را تصور کنید که بیش از یک میلیون‬ ‫خودرو س��ی ان جی سوز در شهری مثل تهران وجود داشته باشد‬ ‫با یک حس��اب سرانگشتی به حدود ‪ ۱۰۰۰‬جایگاه سی ان جی در‬ ‫س��طح ش��هر تهران نیاز خواهد بود که با تمام توان گاز را از لوله ها‬ ‫می مکن��د و به مخزن های خودرو ها تزریق می کنند‪ .‬جدای از نیاز‬ ‫به حدود ‪ ۵‬مگاوات توان اضافی در ش��بکه برق(که خدا می داند از‬ ‫کجا باید تامین ش��ود) فش��ار بی امان این جایگاه ها به شبکه گاز‬ ‫به طورقطع به افت فشار منجر خواهد شد‪ .‬به این اش شله قلمکار‪،‬‬ ‫س��رمای زمستان را که هر سال بیشتر هم می شود‪ ،‬اضافه کنید تا‬ ‫ببینید چه بالی خانمان س��وزی با اجرای ای��ن پروژه به اصطالح‬ ‫ملی‪ ،‬در راه اس��ت‪ .‬من به ش��خصه عالقه ای ن��دارم به پیامدهای‬ ‫اجتماعی و ناارامی های ناشی از ان‪ ،‬که در این شرایط به احتمال‬ ‫قریب به یقین روی خواهد داد فکر کنم‪ ،‬اما ایا مسئوالن محترمی‬ ‫که این گونه بر طبل سی ان جی س��وز ک��ردن خودرو ها می کوبند‬ ‫حاضر هس��تند این پیامدهای و اتفاق های ناشی از ان را بپذیرند‬ ‫و در ان زمان پاس��خگو باشند؟ ایا بهتر نیست به جای جمع اوری‬ ‫ی و (با توس��ل به زور) سی ان جی سوز کردن‬ ‫جایگاه های ال پی ج ‬ ‫ی به عنوان‬ ‫خودرو ه��ا مردم را در انتخاب س��ی ان جی ی��ا ال پی ج ‬ ‫س��وخت پ��اک و دوم ازاد بگذاریم تا خود گزین��ه دلخواه خود را‬ ‫برگزینند؟‬ ‫‹ ‹تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یو‬ ‫مقادی��ر ارزش حرارتی خال��ص بنزین‪ ،‬گازوئی��ل‪ ،‬ال پی ج ‬ ‫سی ان جی به ترتیب ‪ ۴۶ ،۴۳ ،۴۵ ،۴۴‬است؛ بنابراین تفاوت زیادی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اما مقادیر ارزش حرارتی به میزان زیادی بس��تگی به‬ ‫ی و سی ان جی دارد‪.‬‬ ‫ترکیب سوخت به ویژه برای گازهای ال پی ج ‬ ‫در بسیاری از کشورها س��ی ان جی دارای بهترین ارزش و انگاه‬ ‫گازوئیل و س��پس ال ان ج��ی و در نهایت بنزی��ن در رده اخر قرار‬ ‫می گی��رد؛ اما اگر یک موتور بنزینی به س��ی ان جی تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه باالترین ب��ازده فوق الذکر دس��ت نخواهد یاف��ت‪ ،‬زیرا ضریب‬ ‫تراکم در س��طح مورد نیاز برای سوخت بنزین ثابت باقی می ماند؛‬ ‫بنابراین دستیابی به باالترین بازدهی فقط مربوط به خودروهایی‬ ‫با موتورهای اصلی سوخت سی ان جی است‪.‬‬ ‫ابتدای سال خبرها حاکی از کمبود تایر در بازار‬ ‫بود و این امر تا کنون که به روزهای پایانی س��ال‬ ‫نزدیک می شویم‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال بیش��تر عنوان می ش��د‬ ‫تایره��ای خودروهای��ی مانند پراید که بیش��ترین‬ ‫جامعه مصرفی را دارند کمیاب اس��ت‪ ،‬اما در ادامه‬ ‫با افزایش نرخ بنزینی در نیمه دوم سال تایرسازان‬ ‫با بیان اینک��ه این امر منجرب��ه افزایش نرخ تمام‬ ‫ش��ده انها شده اس��ت از عرضه الس��تیک به بازار‬ ‫خودداری کردند‪ ،‬اگرچه انجمن صنفی صنعت تایر‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫این موض��وع را رد کرد و‬ ‫گفت تولید و عرضه همچون گذشته ادامه دارد‪.‬‬ ‫در این راس��تا با کمبود تایر در بازار س��خنگوی‬ ‫انجمن صنف��ی صنعت تایر‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود تایرهای‬ ‫س��ایز کامیونتی و نیس��ان باری یکی از پیامدهای‬ ‫واردات گسترده س��ایر اندازه های تایر در دو سال‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫را تایر اس��تاندارد دانست‪ .‬به همین دلیل نمی شود‬ ‫هر تایری را با تایر دیگر مقایسه کرد‪.‬‬ ‫تنه��ا در همین رابط��ه ادامه داد‪ :‬در کش��ور ما‬ ‫هی��چ کاالیی امکان رقابت ب��ا کاالی چینی ندارد‪،‬‬ ‫به طور کل��ی در بیش��تر کش��ورهای تولید کننده‬ ‫تای��ر‪ ،‬به جه��ت مبارزه با تس��خیر بازار از س��وی‬ ‫تایره��ای چین��ی ‪ ،‬قوانی��ن ضددامپین��گ وض��ع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکننده بی انگیزه‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫کمبود تایرهای‬ ‫اندازه‬ ‫کامیونتی و‬ ‫نیسان باری یکی‬ ‫از پیامدهای‬ ‫واردات‬ ‫گسترده سایر‬ ‫اندازه های تایر‬ ‫بوده است‬ ‫چال��ش صنع��ت تایر کش��ور بیش��تر در بخش‬ ‫تایرهای س��نگین و نیمه س��نگین است که به طور‬ ‫معمول از خارج تامین می شود‪.‬‬ ‫مصطفی تنها‪ ،‬س��خنگوی انجمن صنفی صنعت‬ ‫تای��ر در گفت وگ��و با مه��ر دلیل اصلی اش��فتگی‬ ‫ب��ازار تایره��ای ان��دازه کامیونتی و نیس��ان باری‬ ‫را بی عدالت��ی در قیمت گ��ذاری تایرها دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬روند قیمت گ��ذاری به گونه ای بود که حتی‬ ‫هزینه های تولید را پوشش نمی داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به همین دلی��ل تولیدکنندگان‬ ‫انگیزه ای ب��رای اختصاص ظرفی��ت کارخانه خود‬ ‫ب��رای تولید تایر اندازه رینگ ‪ ۱۶‬ندارند و به جای‬ ‫ان به س��مت تولی��د اندازه های س��وداور حرکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫تنها با اش��اره به مصوبه اخیر اص�لاح نرخ تایر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه‪ ،‬ن��رخ این ان��دازه تایر اصالح‬ ‫شده است و بدین ترتیب‪ ،‬تولید تایر‪ ‎‬در اندازه های‬ ‫کامیونت��ی و نیس��ان باری ب��رای تولیدکنن��دگان‬ ‫سوداور می ش��ود و کمبود این بخش در بازار رفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز گازسوز کردن رایگان خودروها‬ ‫مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی از گازس��وز ش��دن یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۶۴‬هزار خودرو وانت‪ ،‬تاکسی‪،‬‬ ‫ون و مسافربر شخصی به طور رایگان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حمید قاسمی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫با اش��اره به برنامه های شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی برای دوگانه سوز کردن‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬گفت‪ :‬در ی��ک طرح ‪ ۱۶‬ماهه‪،‬‬ ‫تبدی��ل یک میلی��ون و ‪ ۴۶۴‬هزار خودرو‬ ‫وانت‪ ،‬تاکس��ی‪ ،‬ون و مس��افربر ش��خصی‬ ‫به ط��و رایگان به دوگانه س��وز اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته امیدواری��م تغییر قیمت ها و‬ ‫تورم بر این مهم تاثیر نگذاش��ته و بتوانیم‬ ‫کاره��ا را براس��اس برنام��ه جل��و ببریم‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل ش��رکت ملی پخش‬ ‫ابتدای س��ال خبرها حاکی از کمبود تایر در بازار بود و این امر‬ ‫تا کنون که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم ادامه دارد‪.‬‬ ‫در نیمه نخست سال بیشتر عنوان می شد تایرهای خودروهایی‬ ‫مانن��د پراید کمیاب اس��ت اما در ادامه ب��ا افزایش نرخ بنزین‬ ‫در نیمه دوم س��ال تایرس��ازان با بیان اینکه نرخ تمام شده انها‬ ‫افزایش یافته از عرضه الستیک به بازار خودداری کردند‬ ‫‹ ‹دلیل کمبود تایر‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی صنع��ت تایر‪ ،‬واردات‬ ‫بی حس��اب و کتاب این کاال را در دو سال گذشته‪،‬‬ ‫مشکل افرین دانست و افزود‪ :‬کمبود تایرهای اندازه‬ ‫کامیونتی و نیس��ان باری یکی از پیامدهای واردات‬ ‫گسترده س��ایر اندازه های تایر بوده است‪ ،‬به طوری‬ ‫که با ایجاد رانت وارداتی برای بعضی از اندازه های‬ ‫فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ثبت نام ها‬ ‫ب��رای دوگانه س��وز ک��ردن خودروها اغاز‬ ‫ش��ده و تاکنون ح��دود ‪ ۲۹۰‬هزار نفر در‬ ‫س��ایت ‪ irngv.ir‬ثبت ن��ام کرده اند و هر‬ ‫قدر صاحبان خودروهای وانت‪ ،‬تاکس��ی‪،‬‬ ‫ون و مس��افربر ش��خصی س��ریع تر اقدام‬ ‫ب��ه ثبت نام کنن��د‪ ،‬خودروهای انها زودتر‬ ‫تبدیل به گازسوز می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬کافی‬ ‫اس��ت افراد متقاضی نام خود را در سایت‬ ‫اعالم شده ثبت نام کنند چراکه باقی کارها‬ ‫پیامکی انجام شده و می توانند خودرو خود‬ ‫را به گازس��وز تبدیل کنند‪ .‬قاس��می بیان‬ ‫کرد‪ :‬خودروهای ش��خصی اولویت نخست‬ ‫تبدیل به گازسوز نیستند اما به دنبال ارائه‬ ‫وام ب��ه انها این ام��ر در بخش خوروهای‬ ‫شخصی هم محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالی��ت واس��طه گران و دالالن ب��ازار خ��ودرو ای��ن‬ ‫روزه��ا و همزم��ان با افزای��ش فروش ف��وری و همچنین‬ ‫پیش فروش های خودروس��ازان در حالی شدت گرفته که‬ ‫برخ��ی معتقدند‪ ،‬روش های فعلی زمینه ورود این دس��ته‬ ‫از واس��طه گران را فراهم کرده و الزم اس��ت خودروسازان‬ ‫نس��بت به تغییر مدل فروش خودرو اق��دام و راهکارهای‬ ‫جدیدی در این زمینه پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬اعت��راض به روش ه��ای فعلی‬ ‫ف��روش از س��وی خودروس��ازان در حال��ی در چند وقت‬ ‫اخی��ر و همزمان با افزایش می��زان فروش ها باال گرفته که‬ ‫خودروس��ازان نیز خود دلیل مش��خصی ب��رای این میزان‬ ‫تقاضا ندارند‪ .‬این اعتراض ها تا جایی پیش رفت که برخی‬ ‫از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی استفاده از ربات در‬ ‫زمان پیش فروش ها از سوی دالالن را دلیل وضعیت فعلی‬ ‫عنوان کردند‪ .‬حال در تازه ترین اظهارنظر نیز تاکید شده که‬ ‫خودروس��ازان باید شیوه ثبت نام در طرح های پیش فروش‬ ‫‹ ‹ثبت اسناد فروش تایر در سامانه جامع‬ ‫تجارت‬ ‫تایر ناوگان سنگین‪ ،‬واردکنندگان فقط مدل هایی‬ ‫را وارد می ‪‎‬کردند که برای انها سوداور بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره رقابتی نبودن ن��رخ تایرهای تولید‬ ‫داخل و تایرهای وارداتی‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله از چند‬ ‫بعد قابل بررسی است‪.‬‬ ‫نخس��ت باید به این موضوع توج��ه کرد که هر‬ ‫محصولی‪ ،‬کیفیت مناس��ب نداشته و نمی توان ان‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در واکنش‬ ‫به خبر ثبت نکردن اسناد فروش تایرهای سواری‪،‬‬ ‫کامیونتی و وانتی در س��امانه جامع تجارت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمامی اس��ناد ف��روش تایره��ا در اختی��ار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ق��رار می‪ ‎‬گیرد‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬تمام کارخانه های تولیدی باید به طور ماهانه‬ ‫گزارش تولید خود را ارائه دهند و در سامانه جامع‬ ‫تجارت ثبت کنند‪.‬‬ ‫تنه��ا در پایان گفت‪ :‬ما چاره ای جز ارائه گزارش‬ ‫تولید و فروش خود به وزارتخانه نداریم‪ ،‬چراکه در‬ ‫غی��ر این صورت در تامی��ن ارز و نیازهای وارداتی‬ ‫خود با مشکل روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫سختگیری های بانک مرکزی چالش واردات قطعات‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان‬ ‫رضوی با اش��اره به وضعیت رو به بهبود تامین مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬س��خت گیری های بانک مرک��زی در حوزه‬ ‫گمرک را از موانع عمده واردات قطعه دانست‪.‬‬ ‫محمدمه��دی ش��کورزاده در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرخ��ودرو درباره وضعیت قطعه س��ازان در حوزه‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قطعه سازان در مجموع‬ ‫در حوزه خرید مواد اولیه و تولید نس��بت به ‪ ۷‬ماه‬ ‫گذشته به دلیل پرداخت های بهتر و توزیع مناسب‬ ‫نقدینگی وضعیت رو به بهبودی را سپری می کنند؛‬ ‫البت��ه ب��ه این مفهوم نیس��ت که ب��ه ظرفیت های‬ ‫قابل قبولی رس��یده اند و ظرفیت ها به دلیل کمبود‬ ‫نقدینگی بسیار پایین تر از گذشته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امار ارائه ش��ده از سوی سازندگان استان خراسان‬ ‫رضوی نش��ان از افزایش ظرفیت های تولیدی دارد‪.‬‬ ‫شکورزاده درباره نیازمندی صنعت قطع ه به واردات‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از تامین م��واد اولیه در‬ ‫حوزه ابزارها و ماش��ین االت به وسیله واردات انجام‬ ‫می شود و هر چند با دشواری قابل تامین است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطع��ه از اعمال ش��رایط‬ ‫س��ختگیرانه از س��وی بانک مرکزی به عنوان موانع‬ ‫گمرکی یاد کرد و ان را از چالش های عمده مبحث‬ ‫واردات دانس��ت و افزود‪ :‬شرایط بانک مرکزی مانع‬ ‫و ترم��ز بزرگی برای تامین قطعات خارجی اس��ت‬ ‫ام��ا تولیدکنندگان و از جمله قطعه س��ازان مجبور‬ ‫به پذیرش این ش��رایط هس��تند‪ ،‬ه��ر چند فرایند‬ ‫ترخی��ص را طوالن��ی و انتق��ال پ��ول در ش��رایط‬ ‫تحریم و با ش��رایط مدنظ��ر بانک مرکزی مبنی بر‬ ‫شفافیت را امک ان پذیر نمی کند‪ .‬رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن قطعه سازان خراسان رضوی بخشنامه های‬ ‫بان��ک مرک��زی را یکی از موانع دانس��ت و افزود‪ :‬از‬ ‫دی��دگاه خودش ممکن اس��ت توجیهاتی داش��ته‬ ‫فروش فوری خودروسازان چگونه اصالح می شود؟‬ ‫خود را تغییر دهند زیرا درحال حاضر س��وداگران در بازار‬ ‫جوالن داده و مردم عادی از این طرح ها سودی نمی برند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان این پرس��ش مطرح می ش��ود که بهترین‬ ‫مدل فروش خودرو از سوی خودروسازان چیست؟ شهرام‬ ‫ازادی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه انچه باید‬ ‫در زمینه پیش فروش خودروس��ازان در شرایط طبیعی رخ‬ ‫ده��د‪ ،‬روز فروش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ف��روش بلندمدت صنعت‬ ‫خودرو در ش��رایط غیرطبیعی اتف��اق می افتد و در حالت‬ ‫عادی فروش باید براساس عرضه و تقاضا انجام شود‪.‬‬ ‫ازادی ب��ا بیان اینکه تحویل ف��وری خودرو به طور قطع‬ ‫به نفع مش��تری خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬سیستم عرضه و تقاضا‬ ‫باید در فروش خودروس��ازان حاکم ش��ود و از سوی دیگر‬ ‫خودروسازان باید به سمت افزایش تولید‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫و عرضه محصوالت متنوع حرکت کنند و فروش بلندمدت‬ ‫را کاه��ش دهن��د؛ بنابراین بر عکس انچه گفته می ش��ود‬ ‫ش��رایط فروش فعلی خودروس��ازان درس��ت نیست‪ ،‬باید‬ ‫این مقام صنفی مخارج ارزی تولید تایر را معادل‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد از نرخ تمام ش��ده تولید دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬صنعت تایر در مقاطعی از امس��ال‪ ،‬دچار‬ ‫مش��کالت عدیده در زمینه تخصیص و انتقال ارز‬ ‫برای تولید بوده است تا جایی که حتی در مواردی‬ ‫ش��اهد کاهش تولید کارخانه ها به دلیل گش��ایش‬ ‫نیافتن اعتبار ارزی بودیم‪.‬‬ ‫تنها ب��ا تاکید ب��ر اینکه‪ ،‬مس��ئله تخصیص ارز‬ ‫به زودی رفع خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در هفته گذشته‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگان��ی این قول را ب��ه تولیدکنندگان دادند که‬ ‫ارز م��ورد نیاز برای خرید مواد اولیه انها به صورت‬ ‫کامل تامین خواهد شد؛ بنابراین در صورت تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬فعالی��ت تولیدکنندگان به طور قطع‪ ،‬با‬ ‫تمام ظرفیت تداوم پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫کم کم از حجم فروش بلندمدت کاس��ته ش��ده و به سمت‬ ‫فروش فوری بروند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو تصری��ح می کند‪ :‬برای‬ ‫اجرایی ش��دن چنین کارهایی باید اقداماتی مانند افزایش‬ ‫ظرفیت تولید‪ ،‬تعادل بین عرضه و تقاضا‪ ،‬ایجاد محصوالت‬ ‫متن��وع با هدف افزایش س��هم فروش و عرض��ه رقابتی از‬ ‫سوی خودروسازان انجام شود با تحقق این شرایط‪ ،‬شرایط‬ ‫فروش فوری که بهترین مدل فروش است اجرایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ازادی درباره دالیل اعمال نش��دن شرایط فروش فوری‬ ‫حتی در زمان افزایش تیراژ تولید خودروس��ازان نیز گفت‪:‬‬ ‫در ان زم��ان قیمت گ��ذاری دس��توری در صنعت خودرو‬ ‫اعمال می شد که به تدریج باعث زیان خودروساز شد و در‬ ‫شرایطی که شورای رقابت نسبت به قیمت گذاری دستوری‬ ‫اقدام می کرد هرچند در ظاهر به س��ودمصرف کننده نهایی‬ ‫بود اما باعث ورشکس��تگی خودروسازان شد به گونه ای که‬ ‫باش��د اما متناقض با مس��ئله تولید داخلی و رونق‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ .‬ش��کورزاده درباره راهکار رهایی‬ ‫از وابس��تگی ارزی ‪۲۰‬درصدی در صنعت خودرو و‬ ‫تقویت داخلی س��ازی‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و خودروس��ازان درحال حاضر خودکفایی‬ ‫قطع��ات داخلی را اغاز کرده اند و قطعه س��ازان نیز‬ ‫برخ��ی از قطعات وارداتی کلیدی را با حجم زیادی‬ ‫به تولید رسانده اند‪.‬‬ ‫شکورزاده در پایان با مقایسه تولید ساالنه خودرو‬ ‫در گذش��ته به میزان تقریب��ی یک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫ه��زار تا یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار خودرو با میزان‬ ‫تولید فعلی خاطرنش��ان کرد‪ :‬متناسب با ان میزان‬ ‫تولید‪ ،‬ظرفیت خودکفایی در داخل هنوز پاس��خگو‬ ‫نیس��ت و احتیاج به سرمایه گذاری بیشتری داریم‬ ‫اگرچه داخلی سازی ها منجربه کاهش ‪۳۰‬درصدی‬ ‫ارزبری شده است‪.‬‬ ‫ه��م اکنون عرضه ها طوالنی مدت بوده و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫شاهد زیان هنگفت خودروسازان هستیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با وج��ود طرح های پیش ف��روش و حتی‬ ‫تحویل ه��ای ‪ ۳۰‬روز خ��ودرو‪ ،‬هنوز ب��ازار واکنش مثبتی‬ ‫نس��بت به این موضوع نداشته اس��ت‪ .‬در این بین‪ ،‬تحمیل‬ ‫قیمت های دستوری به خودروس��ازان‪ ،‬بزرگ ترین ایرادی‬ ‫اس��ت که کارشناس��ان و فعاالن صنعت خ��ودرو به طرح‬ ‫ف��روش ف��وری خودروه��ا وارد می دانند‪ .‬فع��االن صنعت‬ ‫خودرو این فروش ها را منجربه زیان بیش��تر خودروسازان‬ ‫می دانن��د و هرچند درحال حاضر ش��اهد افزایش ظرفیت‬ ‫تولید خودروس��ازان هس��تیم ام��ا این می��زان تولید نیز‬ ‫هنوز نتوانس��ته تقاضای بازار را کنترل کند؛ بنابراین باید‬ ‫دید در س��ال اینده که هدف گ��ذاری تولید روزانه ‪۲۵۰۰‬‬ ‫خ��ودرو انجام ش��ده‪ ،‬خودروس��ازان چه برنام��ه ای برای‬ ‫بهبود ش��یوه های فروش و پوش��ش تقاضای بازار دارند تا‬ ‫واسطه گری در بازار را از بین ببرد‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید سنگ توپی بلبرینگ ‪۴۰۵‬‬ ‫گ توپی بلبرینگ پژو ‪ ۴۰۵‬ب��ا ظرفیت تولید‬ ‫خط س��ن ‬ ‫ساالنه ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه با حضور مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در اس��تانه س��الروز‬ ‫پیروزی شکوهمند اسالمی ایران و به منظور تحقق اهداف‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در س��ال رونق تولید‪ ،‬قطع��ه مربوط به‬ ‫بلبرینگ پژو ‪ ۴۰۵‬داخلی س��ازی ش��د و خ��ط تولید این‬ ‫محص��ول با حضور مدیرعام��ل‪ ،‬نایب رئیس هیات مدیره و‬ ‫قائم مقام اجرایی مدیرعام��ل ایران خودرو و نیز مدیرعامل‬ ‫س��اپکو به بهره برداری رس��ید‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو در‬ ‫حاش��یه مراس��م راه اندازی این خط تولید‪ ،‬گفت‪ :‬نهضت‬ ‫داخلی س��ازی در ایران خودرو با جدیت ادامه دارد‪ .‬فرشاد‬ ‫مقیمی تصریح کرد‪ :‬بسته تشویقی برای سازندگان قطعات‬ ‫با فناوری پیش��رفته در نظر گرفته ای��م و برای حمایت از‬ ‫تولید داخل به اجرا می گذاریم‪ .‬علی پارس��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت تولیدکننده سنگ توپی بابرینگ هم در این ایین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خط س��نگ توپی بلبرینگ با س��رمایه گذاری ‪۷۵۰‬‬ ‫هزار یورو راه اندازی ش��د که زمینه اشتغال ‪ ۱۵‬نفر به طور‬ ‫مستقیم و ‪ ۸۰‬نفر به طورغیرمستقیم را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬راه ان��دازی این خط تولید س��بب‬ ‫جلوگی��ری از واردات فوالد به می��زان ‪ ۱۵۰۰‬تن و خروج‬ ‫‪ ۴‬میلیون دالر ارز ش��ده اس��ت‪ .‬پارس��ی تاکی��د کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به حساسیت باالی بلبرینگ های چرخ خودرو کنترل‬ ‫کیفیت این قطعات ضروری است که این شرکت مجهز به‬ ‫ازمایش��گاه تست این قطعات حس��اس است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت با بهره گیری از نیروه��ای متخصص داخلی‬ ‫و اموزش مستمر انها و همچنین بهره مندی از نرم افزارها‬ ‫تجهیزات تخصصی توانسته جایگاه خود را به عنوان شرکت‬ ‫دانش محور در این صنعت معرفی کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫میزهای نافرجام‬ ‫صندوق بیمه معدنی‬ ‫در استان ها‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫گندله سازی مادکوش‬ ‫در ایستگاه پایانی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در سلیمانیه عراق راه اندازی می شود‬ ‫پوشش دهی ریسک صادرات مصالح ساختمانی‬ ‫ب��ازار عراق یک��ی از بهتری��ن فرصت ه��ای صادراتی مصالح‬ ‫ساختمانی ایران قلمداد می شود که با برنامه ریزی بهتر می توان‬ ‫به درستی این بازار را در دست گرفت‪ .‬یکی از اقدام های ضروری‬ ‫در این راس��تا می تواند راه اندازی صندوق ضمانت صادراتی در‬ ‫این کش��ور باش��د‪ .‬رایزنی هایی در این مورد انجام شده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این موضوع که کش��ور عراق حوزه مناس��بی برای‬ ‫صادرات مصالح س��اختمانی به ش��مار می رود‪ ،‬راهکارهایی که‬ ‫بتواند ب��ازار صادراتی را در حوزه صنای��ع معدنی تقویت کند‪،‬‬ ‫مورد استقبال صنعتگران این حوزه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱۰۰‬پروژه سرمایه گذاری در سلیمانیه‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در عراق از راه اندازی کارگزاری صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ایران در اینده ای نزدیک در سلیمانیه در اقلیم‬ ‫کردس��تان خبر داد‪ .‬به گزارش سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬ناصر‬ ‫به��زاد گفت‪ :‬برخ��ورداری بیش از ‪۵۰۰‬کیلومتر مرز مش��ترک‬ ‫ایران با سلیمانیه‪ ،‬دو گذرگاه رسمی مرزی باشماق و پرویزخان‬ ‫و اقبال کاالهای ایرانی در این منطقه‪ ،‬ظرفیت قابل اتکایی برای‬ ‫توس��عه فعالیت های بازرگانی دو کش��ور خواهد بود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ایجاد مناطق صنعتی در س��لیمانیه برای ایجاد تولیدات محلی‬ ‫در یک برنامه ‪۵‬ساله توسط اقلیم کردستان عراق دنبال می شود‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬پروژه سرمایه گذاری برای ایجاد واحد تولید محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬دارویی‪ ،‬ساختمانی‪ ،‬پوشاک‪ ،‬چرم‪ ،‬صنایع فلزی و برقی‪،‬‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی‪ ،‬هتل سازی‪ ،‬پارک ابی‪ ،‬خدمات شهری‪،‬‬ ‫کترین��گ و ایج��اد مراکز درمان��ی تخصصی قل��ب و ارتوپدی‬ ‫درحال اقدام اس��ت‪ .‬رایزن بازرگانی ایران در عراق با برشمردن‬ ‫سیاس��ت های اتی اقلیم کردس��تان برای بهبود و توسعه بازار‬ ‫سلیمانیه گفت‪ :‬بررسی ها نشان می دهد ایجاد شهرک صنعتی‬ ‫مش��ترک در مرز پرویزخان با استفاده از برق ایران و تسهیالت‬ ‫تش��ویقی اقلیم برای ایجاد کارخانه های صنعتی در بخش های‬ ‫مزی��ت دار کاالهای ایرانی می توان��د موجب ماندگاری و حضور‬ ‫اثرگذار در این منطقه باش��د‪ .‬بهزاد‪ ،‬س��لیمانیه را دروازه ورود‬ ‫به اقلیم کردس��تان عراق برشمرد و بیان کرد‪ :‬با توجه به ثبات‬ ‫و امنی��ت این منطق��ه امکان انتقال کاال از این مرکز به س��ایر‬ ‫اس��تان های همجوار نظیر حلبچه‪ ،‬دهوک‪ ،‬اربیل‪ ،‬نینوا‪ ،‬دیاله و‬ ‫کرکوک و حتی س��ایر مناطق عراق وجود دارد که برنامه ریزی‬ ‫فع��االن اقتص��ادی در این رابط��ه حائز اهمیت اس��ت‪ .‬رایزن‬ ‫بازرگان��ی ایران در ع��راق از راه ان��دازی قریب الوقوع کارگزاری‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران در س��لیمانیه خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��رای اس��تفاده از این امکان ب��ه منظور ص��دور بیمه نامه های‬ ‫صادراتی و پوشش انواع ریسک‪ ،‬با مقام های اقلیم مذاکره شد و‬ ‫این امکان می تواند به عنوان نقطه عطفی در پیشبرد برنامه های‬ ‫حمایتی صادراتی ایران مورد استفاده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران ویترین خوبی در بازار عراق ندارد‬ ‫حمید حسینی‪ ،‬دبیر وقت اتاق ایران‬ ‫و ع��راق‪ ،‬چن��دی پی��ش درب��اره‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در بازار‬ ‫ع��راق‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬فرصت ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری مناس��بی در ع��راق‬ ‫وج��ود دارد ک��ه بای��د از ان نهایت‬ ‫استفاده را برد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حسینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایران ویترین‬ ‫خوب��ی در بازار عراق ندارد و بیش از انکه محصوالت با نش��ان‬ ‫(برن��د) به ع��راق ارائ��ه کند‪ ،‬س��عی دارد کاالهای خ��ود را با‬ ‫نازل تری��ن نرخ روانه این بازار کن��د‪ .‬تولیدکنندگان با کمترین‬ ‫نرخ‪ ،‬محصوالت خود را به عراقی ها می فروشند‪.‬‬ ‫دبی��ر ات��اق ای��ران و ع��راق با اش��اره ب��ه این موض��وع که‬ ‫زیرس��اخت های عراق به ش��دت در جنگ از بین رفته اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بازار عراق می تواند فرصت مناس��بی برای صادرات‬ ‫محص��والت فل��زی و اهنی باش��د چراکه این کش��ور عالوه بر‬ ‫ساخت وس��از به فکر صنعتی ش��دن اس��ت اما واحدهای تولید‬ ‫ف��والدی در ان وجود ندارد‪ .‬درحال حاضر در کردس��تان عراق‬ ‫چند واحد فوالدی مشغول به کار است که حدود ‪۱۵۰۰‬میلیون‬ ‫تن میلگ��رد تولید می کند‪ .‬فقط یک واحد اهن اس��فنجی در‬ ‫بص��ره وجود دارد و ب��ه این دلیل ک��ه اب و گاز کافی در این‬ ‫کش��ور وجود ندارد در صورت ایج��اد واحدهای فوالدی‪ ،‬امکان‬ ‫رقابت با کش��ور ما را نخواهد داشت؛ بنابراین نمی توانیم نگران‬ ‫تولید محصوالت فوالدی در داخل عراق در اینده باش��یم‪ .‬باید‬ ‫بتوانیم بازار این کش��ور را به ویژه در زمینه مصالح س��اختمانی‬ ‫در دست بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پول صادرات به عراق بازنمی گشت‬ ‫درباره وضعیت صادرات گچ ایران به عراق ابوالفضل اقبالیون‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن گچ ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد ‪ :‬در زمینه صادرات گ��چ به عراق امار دقیقی در دس��ت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬چراکه ص��ادرات گچ به عراق به دو صورت رس��می و‬ ‫غیررس��می انجام می ش��ود‪ .‬صادرات گچ به صورت پراکنده به‬ ‫عراق صادر می ش��ود و کانال خاصی برای ان وجود ندارد‪ ،‬این‬ ‫ص��ادرات هم به صورت پیله وری و هم توس��ط برخی تاجرها‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫اقبالیون در ادامه توضیح داد ‪ :‬برخی‬ ‫از کارخانه های گچ این روزها دیگری‬ ‫تمایل��ی برای صادرات گ��چ به عراق‬ ‫ندارند و این موضوع به دلیل تضمین‬ ‫نش��دن برگش��ت پول انها از کش��ور‬ ‫عراق اس��ت‪ ،‬زیرا موارد بسیاری بوده‬ ‫که صادرات گچ به عراق داشته ایم‪ ،‬اما‬ ‫همراه با بازگش��ت پول نبوده و همین موضوع سبب شده است‬ ‫ک��ه واحدهای تولیدی یا تاجره��ا عالقه ای به صادرات به عراق‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که در حال حاضر اگر سیس��تم‬ ‫یا صندوق��ی صادرات به کش��ور عراق را مدیری��ت کند‪ ،‬برای‬ ‫صادرکنندگان بس��یار عالی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات به عراق‬ ‫نی��از برنامه ری��زی دارد و همین راه ان��دازی کارگزاری صندوق‬ ‫ضمانت صادرات به عراق می تواند بسیار راهگشا باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن گچ ایران در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برخی واحدهای تولیدی در ش��هرهای مرزی با عراق قرار دارند‬ ‫که این واحدهات فرصت مناسبی برای صادرات پیدا می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه برخی واحدها تهات��ری صادرات می کنن��د و برخی نیز‬ ‫بازگشت پول انها با مش��کل روبه رو است حمایت این صندوق‬ ‫می تواند به صادرکنندگان کمک کند‪.‬‬ ‫اقبالی��ون در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬صادرات کش��ور ما به عراق‬ ‫و افغانس��تان همراه با س��امان دهی مناس��بی نیست در حالی‬ ‫ک��ه ب��ا برنامه ریزی های مناس��ب می توان به س��مت صادرات‬ ‫س��ازمان یافته تری در این کش��ور پیش رفت‪ .‬اگر این صندوق‬ ‫ضمان��ت نیز بتوان��د ریس��ک های صادرات��ی را تضمین کند‪،‬‬ ‫ب��رای واحدهای صادرکننده می تواند عالی باش��د و ما به عنوان‬ ‫تولیدکننده گچ از این صندوق اس��تقبال می کنیم‪ ،‬چراکه هم‬ ‫ابوالفضل اقبالی��ون‪ :‬برخی از کارخانه های گچ این روزها دیگر تمایلی‬ ‫برای ص��ادرات به عراق ندارند و این موضوع به دلیل تضمین نش��دن‬ ‫برگشت پول انها از کشور عراق است‬ ‫س��بب رونق صادرات می ش��ود و هم برای تولیدکنندگان گچ‬ ‫که با رکود داخلی همراه هس��تند به نوبه خود می تواند س��بب‬ ‫رونق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضمانت صادرات در کشورهای دیگر‬ ‫همچنین بهنام عزیززاده دبیر انجمن‬ ‫صنف��ی تولیدکنن��دگان کاش��ی و‬ ‫س��رامیک کش��ور درب��اره صن��دوق‬ ‫ضمانت صادرات در عراق در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬اگر قرار باش��د‬ ‫چنی��ن صندوقی راه اندازی ش��ود که‬ ‫بتوان ریس��ک های صادرکنندگان به‬ ‫عراق را به حداقل ممکن برس��اند‪ ،‬اقدام بسیار مثبتی در جهت‬ ‫صادرات بیش��تر به این کش��ور خواهد بود و ما تولیدکنندگان‬ ‫کاشی و سرامیک از ان استقبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عزی��ززاده در ادامه تاکید کرد ‪ :‬البت��ه عالی تر از این صندوق‬ ‫ضمانت برای صادرات به عراق‪ ،‬راه اندازی صندوق های ضمانت‬ ‫صادرات در کش��ورهای دیگر خواهد بود‪ .‬بس��یار عالی اس��ت‬ ‫که چنین صندوقی را برای نمونه در کش��ور روس��یه راه اندازی‬ ‫کنیم‪ .‬هنر این اس��ت که در چنین کشورهایی صندوق ضمانت‬ ‫صادراتی ر اه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که کشوری مانند روسیه نیازی‬ ‫به واردات کاشی و سرامیک ایران دارد‪ ،‬گفت ‪ :‬چرا نداشته باشد‬ ‫اگر ایران در روس��یه در زمینه کاشی و سرامیک اعتبارسنجی‬ ‫انجام دهد‪ ،‬می تواند به درستی بازارهای جدیدی در این کشور‬ ‫بیابد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک کشور‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که میزان صادرات کاشی و سرامیک‬ ‫ای��ران به عراق به چه میزان اس��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬ایران س��االنه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون مترمربع به عراق کاش��ی و س��رامیک می فروش��د‪.‬‬ ‫هم اکنون صادرات کاشی و س��رامیک مانند گذشته است و به‬ ‫ارزان ترین قیمت کاش��ی صادر می کنیم و عمده بازار ما یعنی‬ ‫حدود ‪ ۸۵‬درصد به کش��ورهای عراق‪ ،‬پاکس��تان و افغانستان‬ ‫تعل��ق دارد که ‪ ۶۵‬درصد ان متعلق به بازار عراق اس��ت‪ .‬البته‬ ‫برای گسترش بازار صادرات باید بازارهای هدف جدید و بهتر را‬ ‫شناس��ایی کنیم‪ .‬عزیززاده در پایان تاکید کرد‪ :‬راه اندازی چنین‬ ‫صندوق هایی که صادرات را ضمانت کنند‪ ،‬بس��یار مفید اس��ت‬ ‫و به عنوان تولیدکنندگان کاش��ی و س��رامیک از ان استقبال‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬اما اگر چنین صندوق هایی را در کشورهای دیگر‬ ‫که سبب ایجاد بازارهای جدید می شوند‪ ،‬راه اندازی می کردیم‪،‬‬ ‫بسیار مطلوب تر بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫کار در استان ها تسهیل نشد‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش صنایع‬ ‫پایین دستی ‬ ‫معدن در‬ ‫اقتصاد‬ ‫میزهای نافرجام صندوق بیمه معدنی در استان ها‬ ‫سیف اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ ۲.۵‬درصدی‬ ‫صدور گواهی کشف‬ ‫طبق جدیدترین امار منتش��ر شده از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫امس��ال تعداد گواهی کش��ف صادره در حوزه‬ ‫مع��دن افزای��ش ‪ ۲.۵‬درصدی یافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهه سال ‪ ،۱۳۹۷‬معادل‬ ‫‪ ۲۸۲‬گواهی کش��ف و در مدت مش��ابه امسال‬ ‫(‪ ۲۸۹ ،)۱۳۹۸‬گواهی کش��ف صادر شده است‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد‬ ‫‪ ۲.۵‬درصدی داش��ته است‪ .‬همچنین در بخش‬ ‫مع��دن در ‪ ۹‬ماهه امس��ال‪ ،‬تع��داد پروانه های‬ ‫بهره ب��رداری نی��ز ‪ ۰.۳‬درصد نس��بت به تعداد‬ ‫مجوز صادر ش��ده در همین زمینه در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬افزایش یافته اس��ت‪ .‬در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫امسال ‪ ۳۳۳‬فقره پروانه بهره برداری صادر شده؛‬ ‫درحال��ی که میزان صدور این مجوز معدنی در‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ ۳۳۲ ،۹۷‬فقره بوده است‪.‬‬ ‫در مقابل در مدت ذکر ش��ده امسال ‪ ۵۰۴‬فقره‬ ‫پروانه اکتش��اف صادر شده است که نسبت به‬ ‫‪ ۵۹۳‬فق��ره پروانه اکتش��اف صادر ش��ده در ‪۹‬‬ ‫ماهه س��ال گذش��ته‪ ،‬کاه��ش ‪ ۱۵‬درصدی را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫افتتاح کارخانه فراوری‬ ‫سنگ در دلیجان‬ ‫در دومین روز از دهه فجر انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫در جریان س��فر اس��تاندار مرکزی به دلیجان‬ ‫یک کارخانه فراوری س��نگ در این شهرستان‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت در فضایی به مساحت ‪ ۶۶۰۰‬مترمربع‬ ‫و زیربنای ‪ ۱۶۰۰‬مترمربع با اعتبار هزینه شده‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ارد تومان از محل بخش خصوصی به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬فعالیت این کارخانه فراوری‬ ‫انواع س��نگ ساختمانی است که ظرفیت تولید‬ ‫دو هزار مترمربع سنگ در ماه را دارد‪ .‬این واحد‬ ‫صنعتی برای ‪ ۱۴‬نفر اش��تغال مس��تقیم ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬اس��تاندار مرکزی در ادامه سفر به‬ ‫دلیجان ایستگاه پمپاژ اب در دودهک دلیجان‬ ‫را نیز افتتاح کرد‪ .‬س��اخت ایس��تگاه پمپاژ اب‬ ‫در دوده��ک دلیجان با ظرفی��ت ‪ ۱۸۰‬لیتر بر‬ ‫ثاینه و هزینه اجرای ‪ ۳۰‬میلیارد ریال از محل‬ ‫اعتبارات اس��تانی‪-‬جاری انجام شد‪ .‬همچنین‬ ‫کارخانه ش��ن و ماس��ه در دو دهک دلیجان به‬ ‫مس��احت ‪ ۲۵‬هزارمترمربع نیز به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬اعتبار هزینه ش��ده برای این کارخانه‬ ‫‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان توس��ط بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درس��ت ‪ ۳‬سال قبل قرار ش��د نظام مهندسی معدن‬ ‫استان ها به عنوان نماینده صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی در اس��تان ها به تسهیل کار فعاالن‬ ‫معدنی کم��ک کند‪ .‬به این صورت ک��ه در زمان ارائه‬ ‫ضمانت نامه تسهیالت از سوی صندوق بیمه در زمینه‬ ‫تهیه تجهیزات معدنی از قبیل ماش��ین االت به فعاالن‬ ‫معدنی خدمات رس��انی الزم انجام ش��ود‪ .‬این مهم به‬ ‫دلیل تس��هیل‪ ،‬سرعت کار و اجتناب از دور زدن قانون‬ ‫حائ��ز اهمیت ب��ود و در ابتدا توجه فع��االن معدنی را‬ ‫جلب کرد‪ .‬اما مس��ئله اینجا اس��ت که بعد از گذشت‬ ‫‪ ۳‬س��ال و تمرکز بر اموزش های الزم از سوی صندوق‬ ‫بیمه به نظام مهندس��ی معدن اس��تان ها و اهمیت این‬ ‫موضوع برای نظام مهندس��ی اس��تان ها هنوز این طرح‬ ‫عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب میزهایی که برای‬ ‫ارتباط بیش��تر معدنکاران با صندوق بیمه ایجاد شدند‬ ‫هنوز کارکرد مناس��بی ندارن��د‪ .‬روزنامه‬ ‫درباره‬ ‫چرایی عملیاتی نش��دن این طرح با کارشناسان معدن‬ ‫در صندوق بیمه و س��ازمان نظام مهندس��ی گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بروکراسی اداری مانعی جدی‬ ‫صابر سنایی‪:‬‬ ‫انتقاد ما‬ ‫از سازمان‬ ‫نظام مهندسی‬ ‫معدن در‬ ‫معرفی نکردن‬ ‫چهره های مطرح‬ ‫و صاحب نام‬ ‫برای انجام امور‬ ‫کارشناسی و‬ ‫همچنین تغییر‬ ‫نفرات ارزیاب‬ ‫استان با تغییر‬ ‫هیات مدیره‬ ‫نظام مهندسی هر‬ ‫استان است‬ ‫صاب��ر س��نایی‪ ،‬عض��و هیات‬ ‫مدی��ره صن��دوق بیم��ه‬ ‫س��رمایه گذاری فعالیت ه��ای‬ ‫معدن��ی در گفت وگو با‬ ‫در پاس��خ ب��ه این س��وال که‬ ‫هدف از راه ان��دازی این میزها‬ ‫چه بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در نخستین‬ ‫تفاهم نامه منعقده میان صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی و سازمان نظام مهندسی‪ ،‬مدل کار‬ ‫ج��ذب معدنکاران و فعاالن حوزه معدن با اس��تفاده از‬ ‫تعدادی میزهای اس��تانی در نظر گرفته شد که در این‬ ‫راستا در زمان مدیریت قبلی صندوق و نظام مهندسی‪،‬‬ ‫‪ ۳۱‬مس��ئول میز معرفی ش��د که تقریب��ا بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد مسئوالن میز روسای نظام مهندسی استان های‬ ‫مربوطه بودند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی با اشاره به بروز مشکالتی درنتیجه‬ ‫تش��کیل میزهای صندوق بیمه گفت‪ :‬ایجاد بروکراسی‬ ‫جدید برای متقاضیان صدور بیمه نامه یکی از مشکالت‬ ‫ب��ود به ش��کلی که در برخ��ی مواقع اس��تان ها با اخذ‬ ‫مبالغ��ی پیش از تش��کیل پرونده متقاض��ی از معدن‬ ‫بازدی��د می کردند و س��پس متقاضی جهت تش��کیل‬ ‫پرونده به صندوق معرفی می شد‪.‬‬ ‫س��نایی ادام��ه داد‪ :‬موض��وع تغیی��ر س��اختار‬ ‫نظام مهندس��ی در اس��تان ها با انتخابات جدید‪ ،‬ایجاد‬ ‫سامانه صدور بیمه نامه صندوق و نبود ساختار مناسب‬ ‫ب��رای تطبیق مدارک قبل از ص��دور بیمه نامه ازجمله‬ ‫م��وارد موردتوجه در این حوزه بوده اس��ت‪ .‬دراین بین‬ ‫ایجاد س��امانه ص��دور بیمه نامه صن��دوق باعث حذف‬ ‫نیروهای موردنیاز برای میزها می ش��د و نبود ساختار‬ ‫مناس��ب برای تطبیق مدارک قب��ل از صدور بیمه نامه‬ ‫موجب دوباره کاری می شد که در تفاهم نامه جدید این‬ ‫میزها در نظر گرفته نشده و حذف شدند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این س��وال که بعد از گذشت ‪ ۳‬سال‬ ‫کارک��رد میزها را چطور ارزیاب��ی می کنید‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنایع پایین دستی با ارزش افزوده ای که تولید‬ ‫می کنن��د از مع��ادن مهم تر هس��تند؛ طوری که‬ ‫می توان گفت ارزش انها چندین برابر معادن کشور‬ ‫است‪ .‬منابع اصلی ای که از معدن استخراج می شود‬ ‫صنایع باالدستی است‪ ،‬محصولی که فراوری شده‬ ‫و ارزش اف��زوده باالتری ایج��اد می کند را صنایع‬ ‫پایین دس��تی می نامند‪ .‬دراین بین تولیدکننده ها‬ ‫باید سعی کنند واحدهای پایین دستی را فراموش‬ ‫نکنند‪ ،‬چراکه اگر به واحدهای فراوری انطور که‬ ‫شایس��ته است توجه نش��ود کاال و مواد معدنی با‬ ‫نرخ بس��یار پایی��ن خریداری ش��ده و معدنکاران‬ ‫در ج��زء و اقتصاد کش��ور در کل ض��رر می کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن انتظ��ار از تولیدکننده ها این اس��ت که‬ ‫بیش��تر به پایین دس��تی ها بها دهند‪ .‬درحالی که‬ ‫درگذش��ته توانایی چندانی نداشتیم و انطور که‬ ‫بای��د به معدن توجه نمی کردی��م و در نتیجه ان‬ ‫مواد خام را به خارج از کش��ور ارس��ال می کردیم‪،‬‬ ‫ام��روز ب��ه تبدیل منابع معدنی ک��ه ارزش افزوده‬ ‫بس��یار باالیی دارند‪ ،‬اهمی��ت می دهیم‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیم اگر صنایع پایین دس��تی نباش��ند‪ ،‬صنایع‬ ‫باالدس��تی دچار مش��کل می ش��وند‪ .‬این صنایع‬ ‫ارزش افزوده بس��یار باالیی نس��بت به مواد اولیه‬ ‫ایج��اد می کنند‪ .‬هر چ��ه در بخش معدن صنایع‬ ‫پایین دستی بیشتری داشته باشد و به سمت مواد‬ ‫با ارزش افزوده باالتری برویم‪ ،‬ارزاوری بیش��تری‬ ‫ه��م ایجاد می ش��ود‪ .‬به طور مثال م��واد اولیه ای‬ ‫که در س��نگ اهن با یک نرخ مش��خص فروخته‬ ‫می ش��ود اگر فراوری ش��ده و به میلگ��رد تبدیل‬ ‫ ش��ود ارزش افزوده چندی��ن برابری پیداکرده و با‬ ‫نرخ بیش��تری فروخته می شود‪ .‬همچنین صنایع‬ ‫پایین دستی در رونق اشتغال نقش موثری دارند‪،‬‬ ‫ازانجایی که اش��تغال حرف اول را می زند اگر این‬ ‫معضل حل ش��ود خیلی از مشکالت نیز در کشور‬ ‫حل می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اله��ه رحیم��ی‪ :‬هرچند س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن پیگیر میز‬ ‫صندوق بیمه در اس��تان ها بوده اس��ت اما میلی ب��ه راه اندازی ان‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬عملیاتی ش��دن این مهم عزمی جدی ت��ر و اراده ای از‬ ‫سمت صندوق بیمه را می طلبد‬ ‫این میزها جهت ارتباط بیش��تر معدنکاران با صندوق‬ ‫ایجاد شدند ولی متاس��فانه کارکرد مناسبی نداشتند‪.‬‬ ‫البت��ه امروز ب��ا انتقال مس��ئولیت میزها به س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی ایران و تمرکز بخش��ی به این موضوع‬ ‫و همچنی��ن بهره گیری از روش های نوین ارتباطات در‬ ‫قالب ‪ CRM‬نسبت به حل موضوع و انتخاب تصادفی‬ ‫کارشناسان بررسی کننده طرح به وسیله سامانه جامع‬ ‫اقدام��ات موثری برای جلوگیری از سوءاس��تفاده های‬ ‫احتمالی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫س��نایی درب��اره اینکه ای��ا صندوق به ه��دف اصلی‬ ‫خود رس��یده است‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬هدف ما حل مشکالت‬ ‫بود ام��ا ازانجا که ماهیت ما ضمانتی اس��ت درنتیجه‬ ‫نمی توانیم ای��ن ماهیت را برون س��پاری کنیم‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال نمی توانی��م پذیرش یا ص��دور بیمه نام��ه را به‬ ‫دیگ��ران مح��ول کنیم بلک��ه فقط می توانی��م پس از‬ ‫راس��تی ازمایی متقاضی خود‪ ،‬ان را کارشناسی کرده‬ ‫و با کمک سازمان نظام مهندسی ان را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه درحال حاض��ر اقدامات��ی صورت گرفت��ه و کار‬ ‫‪ ۲‬پرونده نیز با اس��تفاده از کارشناس��ان این سازمان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی در پاس��خ به این س��وال که انتقاد‬ ‫ش��ما نس��بت به این طرح چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انتقاد ما از‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی در معرفی نش��دن چهره های‬ ‫مط��رح و صاحب ن��ام ب��رای انجام امور کارشناس��ی و‬ ‫همچنی��ن تغییر نف��رات ارزیاب معرفی ش��ده از طرف‬ ‫اس��تان با تغییر هیات مدیره نظام مهندسی هر استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬م��دل طراحی ش��ده از س��وی م��ا‬ ‫درحال حاضر مدل نس��بتا بهینه ای ش��ده اس��ت و در‬ ‫حال کار روی ان هس��تیم تا ان را به جایی برس��انیم‬ ‫که توس��ط ان مش��کالت معدنکاران در اس��تان برای‬ ‫کارشناس��ی معادن با استفاده از نیروهای همان استان‬ ‫حل وفصل شود‪ .‬سنایی به عنوان نکات پیشنهادی گفت‪:‬‬ ‫پیش��نهادات ما عبارتند از توجه به ظرفیت مش��اوران‬ ‫امین و قدیمی صندوق که شناخت مناسبی از ساختار‬ ‫گزارش نویسی صندوق دارند‪ ،‬انجام بازدیدهای هم زمان‬ ‫از پرونده ه��ای ارجاع��ی به نظام مهندس��ی حداقل به‬ ‫مدت یک س��ال‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی موردنیاز‬ ‫جهت تهیه گزارش های موردنیاز صندوق‪ ،‬ایجاد بانکی‬ ‫از کارشناس��ان منتخب که به دور از جنجال و حواشی‬ ‫تغییرات مدیریتی در نظام مهندس��ی باشد‪ ،‬هماهنگی‬ ‫هرچه بیش��تر س��ازمان های نظام مهندس��ی استان ها‬ ‫ب��ا نمایندگی ه��ای منطقه ای صندوق‪ ،‬گذاش��تن یک‬ ‫فرد اش��نا به عل��وم کامپیوتر و معدن ب��رای کمک به‬ ‫معدنکارانی که توانایی ثبت نام در داخل سامانه صدور‬ ‫بیمه نامه صندوق را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند عزمی جدی تر‬ ‫الهه رحیمی‪ ،‬رئیس گروه زمین شناس��ی س��ازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن استان مازندران به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫قرار بود نظام مهندسی معدن استان ها نماینده صندوق‬ ‫بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی در اس��تان ها‬ ‫باش��د تا در زمان ارائه ضمانت نامه تس��هیالت از سوی‬ ‫صندوق بیم��ه در خصوص تهیه تجهی��زات معدنی از‬ ‫قبیل ماشین االت به فعاالن معدنی خدمات رسانی الزم‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س گ��روه زمین شناس��ی‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫اس��تان مازندران بیان کرد‪ :‬در‬ ‫واقع ای��ن کار برای س��هولت‬ ‫ارباب رج��وع‪،‬‬ ‫ش��رایط‬ ‫صرفه جویی در وقت و اجتناب‬ ‫از مراجع��ه حض��وری فعاالن‬ ‫معدنی به تهران بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن توج��ه ب��ه ای��ن مس��ئله موج��ب کاهش‬ ‫سوءاس��تفاده ها و دور زدن ها می شد‪ .‬به این شکل که‬ ‫فعاالن معدنی که تسهیالتی دریافت می کردند باید ان‬ ‫را صرف فعالیت معدنی می کردند‪ ،‬نه اینکه از معدن و‬ ‫عنوان ان سوءاس��تفاده کرده تا کلید دستیابی انها به‬ ‫فعالیت های غیرمعدنی شود‪.‬‬ ‫رحیم��ی درباره رون��د کار گف��ت‪ :‬در این خصوص‬ ‫مکاتب��ات اداری و معرف��ی کارشناس��ان از س��وی‬ ‫نظام مهندس��ی معدن اس��تان ها انج��ام و کالس های‬ ‫اموزش��ی برگزار ش��د‪ ،‬همچنین اس��اتیدی از س��وی‬ ‫صن��دوق بیمه در اس��تان ها حضور پی��دا کردند تا به‬ ‫عالقه مندان اموزش دهند اما باوجود تمامی پیگیری ها‬ ‫عمال این کار به هیچ نتیجه ای نرسیده است‪.‬‬ ‫رئیس گروه زمین شناس��ی س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن اس��تان مازندران تاکید ک��رد‪ :‬بااینکه زمان های‬ ‫مختلف��ی از قبیل ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال ب��رای عملیاتی‬ ‫ش��دن این هدف در نظر گرفته شده است‪ ،‬میلی برای‬ ‫راه اندازی میز صندوق بیمه در اس��تان ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫هرچند سازمان نظام مهندسی معدن پیگیر این مسئله‬ ‫اس��ت اما باور داریم عملیاتی ش��دن ای��ن مهم عزمی‬ ‫جدی تر و اراده ای از سمت صندوق بیمه را می طلبد‪.‬‬ ‫رحیمی مطرح کرد‪ :‬سازمان نظام مهندسی به عنوان‬ ‫یک تش��کیالت نظام من��د از کارشناس��ان متخصصی‬ ‫برخوردار اس��ت و به عنوان یک ناظر قوی می تواند راه‬ ‫سوءاس��تفاده را ببندد‪ .‬بنابراین برای تسهیل و تسریع‬ ‫کار فعاالن معدنی ضروری است که میز صندوق بیمه‬ ‫در استان ها بعد از ‪ ۳‬سال به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫غریب پور در نشستی با استانداران سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تشکیل شورای سیاستگذاری طرح انتقال اب دریای عمان به ‪ ۳‬استان شرقی‬ ‫خداداد غریب پور بر لزوم تس��ریع در تش��کیل ش��ورای‬ ‫سیاس��تگذاری طرح نمک زدایی و انتق��ال اب دریای عمان‬ ‫به ‪ ۳‬استان شرقی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬نشس��ت بررس��ی‬ ‫روند پیش��رفت اقدام��ات اولیه طرح نمک زدای��ی و انتقال‬ ‫اب دریای خلیج فارس ب��ا حضور خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬محمدعلی موهبتی استاندار سیستان‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی‬ ‫و محمد حسن اسدی مدیرعامل شرکت تابش برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت غری��ب پور لزوم تس��ریع در اخذ مصوبه‬ ‫هی��ات دولت برای تش��کیل ش��ورای سیاس��تگذاری طرح‬ ‫مذکور را مورد تاکید قرار داد‪ .‬وی تش��کیل این ش��ورا را از‬ ‫اقدامات مهم و اولیه طرح عنوان کرد و افزود‪ :‬این ش��ورای‬ ‫سیاستگذاری با مصوبه دولت و با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬وزی��ر نیرو‪ ،‬وزیر اقتصاد‪ ،‬وزیر جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و همچنین ‪ ۳‬استاندار شرق‬ ‫کشور تشکیل خواهد شد‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطر‬ ‫نش��ان کرد‪ :‬ایمیدرو در این طرح سهم ‪ ۲۰‬درصدی دارد و‬ ‫ب��ه وعده های خود پایبند اس��ت و پیگیر روند انجام کار در‬ ‫این طرح خواهد بود‪.‬‬ ‫رزم حس��ینی نیز در این نشس��ت ضمن تاکید بر س��هم‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی ایمی��درو در طرح نمک زدای��ی و انتقال اب‬ ‫دریای عمان به استان های شرقی کشور گفت‪ :‬بدون حضور‬ ‫و حمایت ایمیدرو انجام ای��ن طرح امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین یکی از اقدامات مهم‪ ،‬تعیین س��هامداران و تسریع‬ ‫در ش��روع عملیاتی طرح است‪ .‬موهبتی‪ ،‬استاندار سیستان‬ ‫و بلوچس��تان نیز تصریح کرد‪ :‬تامین برق مورد نیاز طرح از‬ ‫جمله مواردی اس��ت که باید به ان توج��ه کرد‪ .‬همچنین‬ ‫بای��د کاهش هزینه های تولید را در ش��رق کش��ور در نظر‬ ‫گرفت ت��ا بتوان مزی��ت رقابتی ایجاد کرد‪ .‬محمد حس��ن‬ ‫اسدی مدیرعامل ش��رکت تکاپوی اب و برق شرق (تابش)‬ ‫نی��ز ضمن ارائه گزارش از پیش��رفت انج��ام اقدامات اولیه‬ ‫خب��ر داد‪ ۸۳ :‬درصد از تجهیزات طرح مذکور بومی س��ازی‬ ‫ش��ده است و از این لحاظ مش��کلی در انجام پروژه نداریم‪.‬‬ ‫همچنین تعدادی از مجوزها دریافت شده است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی ادعا کرد‪:‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی صادرات مواد معدنی‬ ‫نایب رئیس انجم��ن صادرکنندگان مواد معدنی درباره اخرین‬ ‫وضعی��ت صادرات مواد معدنی گفت‪ :‬با تصمیم عجیبی که وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ماه های گذش��ته اتخ��اذ کرد کار به‬ ‫جای��ی رس��یده که صادرات م��ا در حوزه های مختل��ف معدنی از‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬س��جاد‬ ‫غرقی بیان کرد‪ :‬ش��عار جلوگیری از خام فروشی برای برخی افراد‬ ‫تبدیل به ابزاری ش��ده که به پش��توانه ان و بدون کار کارشناسی‬ ‫تصمیم گی��ری و بخش��نامه ص��ادر کنند‪ .‬مثال اخ��ذ عوارض ‪25‬‬ ‫درص��دی از صادرات مواد معدنی بر مبنای کدام کار کارشناس��ی‬ ‫بوده؟ ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های معدنی‬ ‫ت��ا ام��روز یک صفحه پژوهش یا مطالعه برای این تصمیم ندیدیم‪.‬‬ ‫حتی نمی دانیم بر چه اساس یک دفعه برای تمام مواد معدنی ‪25‬‬ ‫درصد تعیین شده درحالی که ارزش ظرفیت توان تولید داخل نیاز‬ ‫بازار در مواد مختلف گوناگون اس��ت و چرا ‪ 20‬یا ‪ 30‬اعالم نش��د؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اینها مواردی است که برای ما سوال است و متاسفانه‬ ‫ب��ه رغم جلس��ات و مکاتبات��ی که اتاق بازرگانی ای��ران و تهران و‬ ‫تش��کل های معدنی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته اند‬ ‫هنوز هیچ جوابی دریافت نش��ده و نتیجه این ش��ده که در ‪ 6‬ماه‬ ‫پایانی س��ال ص��ادرات مواد معدنی ما با افت وحش��تناکی روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی تهران افزود‪:‬‬ ‫نحوه اخذ این ‪ 25‬درصد نیز جالب است در حالیکه عدالت مالیاتی‬ ‫می گوید که مالیات و عوارض از س��ود و کارکرد باید اخذ ش��ود اما‬ ‫این ‪ 25‬درصد از کاالی فوب یعنی محموله ای که روی کش��تی و‬ ‫اماده صادرات اس��ت گرفته می شود‪ .‬در حالیکه این محموله پس‬ ‫از خروج از کارخانه هزینه حمل و نقل داش��ته و پس از ان هزینه‬ ‫بارگیری‪ ،‬انبارداری و انتقال به کشتی را طی کرده که به ازای هر‬ ‫تن ‪ 3‬دالر است و پس از جمع تمام این اعداد ‪ 25‬درصد محاسبه‬ ‫می شود‪ .‬جالب انکه صادر کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در این‬ ‫اعداد نداشته و در هیچ کجا از هزینه‪ ،‬مالیات گرفته نمی شود‪ .‬وی‬ ‫در خصوص اینکه ایا در این مدت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اتخاذ عوارض ‪ 25‬درصدی توانس��ته به اهداف خود دس��ت پیدا‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع این است که ما نمی دانیم این اهداف چه بوده‬ ‫و فقط جمله برای جلوگیری از خام فروشی به همه گفته می شود‪.‬‬ ‫ما در ش��رایط عادی به سر نمی بریم و کشور به دالرهای صادراتی‬ ‫نیاز مبرم دارد پس اگر چنین تصمیماتی گرفته می شود حتما باید‬ ‫به ازای ان دستاورد مهم تر و با ارزش تری برای کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫به طور مثال بگویند با این تصمیم این تعداد اشتغال ایجاد شده و‬ ‫خواهد شد یا این بخش توسعه پیدا کرده است‪ .‬اما برعکس اکنون‬ ‫سواالت زیادی پیش امده مثال اگر به دنبال رسیدن به تولید ‪55‬‬ ‫میلیون تن فوالد هستیم با این اقدام عمال سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫در صنایع باالدستی را محدود کرده ایم‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اتاق بازرگانی و تمام تش��کل های معدن��ی با این تصمیم مخالفت‬ ‫کردند و به صورت کتبی و در جلس��ات حضوری مخالفت خود را‬ ‫با دلیل و مدرک اعالم کردند اما تاکنون هیچ پاسخی به انها داده‬ ‫نشده است‪ .‬فقط در یک جلسه اتاق بازرگانی اقای سرقینی گفتند‬ ‫‪ 5‬شاگرد اولی که ارز خود را وارد کشور کرده اند را اعالم کنید که‬ ‫اص�لا هیچ ربط��ی به موضوع اخذ عوارض ‪ 25‬درصدی از صادرات‬ ‫نداشت اما با این وجود اتاق بازرگانی ایران به صورت مکتوب میزان‬ ‫بازگشت ارز زیر مجموعه های ‪ 5‬تشکل را به وزارتخانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه اقایان باید بدانند اگر مجموعه ای ارز خود را در کمتر‬ ‫از یک س��ال برنگرداند عمال دیگر نمی تواند در کش��ور کار کند و با‬ ‫انواع و اقسام محدودیت ها و جریمه ها روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫از رویداد صنایع‬ ‫پایین دستی نفت تا‬ ‫مهم ترین نمایشگاه چوب‬ ‫عامل گرانی‬ ‫گوشت قرمز چیست؟‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫بازار طال و سکه‬ ‫تغییر مسیر داد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫جزئیات طرح ویژه نظارت بر بازار شب عید‬ ‫‹ ‹طرح ویژه نظارت بر بازار‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫از طرح ویژه این س��ازمان برای نظارت بر بازار شب عید خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از اول اسفند طرح ویژه «نظارت بر بازار ایام پایانی‬ ‫سال» با حضور بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان‪ ،‬بسیج اصناف و اتحادیه های صنفی به اجرا‬ ‫درخواهد امد که تا پایان زمس��تان ادامه خواهد یافت‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬هماهنگی بسیار مناسبی با تمامی نهاد های مرتبط با‬ ‫تنظی��م بازار به عمل امده تا عالوه ب��ر تامین و توزیع کاالها‪،‬‬ ‫نظارت بر بازار را هم به بهترین شکل انجام دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۶ :‬اس��فند نیز نشس��ت بزرگی با حضور مدیران‬ ‫کل سازمان تعزیرات استان ها‪ ،‬معاونان بازرسی سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سراس��ر کش��ور و انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده برگزار می شود تا بتوان بازار را به بهترین‬ ‫شکل کنترل کرد‪ .‬این در حالی است که مجموعه دادستانی‬ ‫کل کشور نیز حضور جدی در بازار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط کاالی دارای برچسب نرخ بخرید‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬به دنبال ان‬ ‫هس��تیم تا بتوانیم از ظرفیت گسترده تمامی قشرهای مردم‬ ‫در نظارت بر بازار اس��تفاده کنیم و بر این اساس اجرای طرح‬ ‫«پوی��ش بدون ن��رخ نخریم» را اغاز ک��رده و از تمامی مردم‬ ‫می خواهیم تا در ایام پایانی سال فقط از فروشگاه هایی خرید‬ ‫کنند که کاالهای انها برچسب نرخ دارد‪.‬‬ ‫تاب��ش با بی��ان اینکه هر مغ��ازه ای که کاالی ب��دون نرخ‬ ‫عرض��ه می کن��د‪ ،‬حتم��ا قص��د گران فروش��ی و اجحاف به‬ ‫مصرف کنن��دگان را دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مردم بای��د از حقوق خود‬ ‫مطل��ع بوده و از فروش��گاه هایی خرید کنند ک��ه کاالی انها‬ ‫برچس��ب نرخ است چراکه در غیر این صورت یا گران فروشی‬ ‫رخ می دهد یا کاالی تقلبی به بازار عرضه می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫اگر مردم به «پویش بدون نرخ نخریم» بپیوندند‪ ،‬کار نظارتی‬ ‫فوق العاده ای بر بازار ش��کل می گیرد ک��ه ثمرات ان به تمام‬ ‫مردم خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ ۴‬درص��دی و ‪ ۱۵‬کاال نی��ز با افزایش ب��االی ‪ ۵‬درصد روبه رو‬ ‫بوده ان��د که به طور عمده کاالهایی همچ��ون حبوبات‪ ،‬پیاز‪،‬‬ ‫س��یب زمینی‪ ،‬موز‪ ،‬جوجه ی��ک روزه‪ ،‬تیراهن و کاغذ ‪ A۴‬با‬ ‫افزایش نرخ باالی ‪ ۵‬درصدی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫رئیس اتاق اصناف ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹عذرخواهی از مردم‬ ‫قیمت گذاری کاالها از این پس الزاما از مس��یر دفاتر تخصصی در‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود و اگر‬ ‫بنگاهی در مظان اتهام ش��کایت اس��ت‪ ،‬باید به دفتر نظارتی مراجعه‬ ‫کرده و مستندات خود را ارائه دهد‬ ‫‹ ‹ساماندهی سایت های فروش اینترنتی کاال‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫از اجرای طرح ویژه ای با همکاری این سازمان و مرکز توسعه‬ ‫تج��ارت الکترونیکی برای س��اماندهی س��ایت های فروش‬ ‫اینترنت��ی کاال خبر داد و گفت‪ :‬براس��اس س��امانه ای که در‬ ‫این راس��تا تدارک دیده ش��ده و به زودی رونمایی می ش��ود‪،‬‬ ‫واحدهای��ی که عرضه مجازی کاال را دارند‪ ،‬باید نماد «اعتماد‬ ‫الکترونیک��ی» دریافت کرده و اطالعات دقیق و ش��بکه های‬ ‫توزیع انها در س��امانه مربوط به ثبت برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬پس‬ ‫از انکه س��اماندهی س��ایت های فروش اینترنتی به سرانجام‬ ‫رس��ید‪ ،‬رتبه بندی س��ایت ها را انجام می دهی��م که بتوانیم‬ ‫اطالع��ات دقیقی از فروش��گاه های اینترنتی ب��ه مردم ارائه‬ ‫دهی��م‪ .‬اطالعات مرتبط با فروش��نده کاال‪ ،‬میزان ش��کایات‬ ‫ثبت ش��ده از ان و درصد رضایت مشتریان از خریدهای قبلی‬ ‫را به نمایش عمومی خواهیم گذاشت تا مردم با اگاهی نسبت‬ ‫به خرید از این سایت ها تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قبل و بعد افزایش نرخ بنزین‬ ‫تابش در بخش دیگری از س��خنان خود به امار بازرسی ها‬ ‫و ش��کایات ثبت ش��ده در حوزه کاالها در بازه زمانی ‪ ۷۶‬روز‬ ‫قب��ل و بعد از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬اش��اره و تصریح کرد‪ :‬تعداد‬ ‫بازرس��ی ها در ‪ ۷۶‬روز قبل از اصالح ن��رخ بنزین ‪ ۶۹۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۳۲‬مورد بوده که بعد از اصالح نرخ این حامل انرژی به ‪۹۳۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۹۹‬مورد رس��یده که این رقم به غیراز بازرس��ی های‬ ‫اصناف اس��ت که نش��ان می دهد پس از اص�لاح نرخ بنزین‪،‬‬ ‫بازرسی ها ‪ ۳۶‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪ :‬تعداد‬ ‫پرونده های تشکیل شده در ‪ ۷۶‬روز قبل از اصالح نرخ بنزین‬ ‫‪ ۴۶‬ه��زار و ‪ ۳۹۹‬مورد بوده که پ��س از ان به ‪ ۷۳‬هزار و ‪۱۵۹‬‬ ‫مورد رسیده که ‪ ۵۸‬درصد رشد داشته است البته باید به این‬ ‫نکته توجه داش��ت که یکی از دالیل افزایش تعداد پرونده ها‪،‬‬ ‫افزایش تعداد بازرسی هاست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬ارزش پرونده های تشکیل شده قبل از اجرای‬ ‫ن��رخ بنزین ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۹۰۱‬ه��زار و ‪ ۵۸۴‬میلیون ریال بوده‬ ‫ک��ه پس از ان به ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۵۱۶‬هزار و ‪ ۹۹۴‬میلیون ریال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬بازرس��ان اصناف نیز با ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۶۷۰‬مورد‬ ‫شکایت برخورد کرده و ارزش پرونده های تشکیل شده ‪۴۷۸‬‬ ‫هزار و و ‪ ۱۸۳‬میلیون ریال بوده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ‪ ۹‬ماهه امس��ال‪ ۳۴۶ ،‬هزار و ‪ ۶۲۵‬مورد بازرسی‬ ‫قیمت هر کیلوگرم شکر فله ای ‪ ۴۷۰۰‬تومان است‬ ‫معاون س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان با بیان‬ ‫اینکه نرخ مصوب هر کیلوگرم ش��کر در کارخانه ‪ 4050‬تومان است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نرخ عرضه هر کیلوگرم ش��کر فل��ه ای در بازار همچنان‬ ‫‪ ۴۷۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬داود موسوی در جمع خبرنگاران درباره نرخ شکر‬ ‫افزود‪ :‬ش��کر یکی از کاالهای اساس��ی کش��ور بوده که تاکنون با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬وارد کش��ور می ش��ده؛ بنابراین باید دولت نرخ مصوبی را برای‬ ‫ان تعیین می کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه ذخایر ش��کر کش��ور به اندازه کافی اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬عالوه ب��ر واردات تولی��د داخلی ه��م روانه بازار می ش��ود و‬ ‫بر این اس��اس هیچ گونه تغییر نرخی بابت تغییر گروه کاالیی شکر در‬ ‫اولویت بندی های ارزی در بازار قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر نرخ مصوب شکر در کارخانه ‪ 4050‬تومان تعیین‬ ‫شده و با توجه به واردات مکفی شکر با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی شکر با نرخ‬ ‫مصوب قبل باید فروخته شود‪.‬موس��وی با بیان اینکه بس��ته به فله یا‬ ‫بس��ته بندی بودن شکر عرضه ش��ده در بازار نرخ ان تعیین می شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس هرکیلوگرم شکر فله در مبادی توزیع ‪۴۷۰۰‬‬ ‫تومان و هر کیلوگرم شکر سفید بسته بندی ‪ 5900‬تومان و نرخ شکر‬ ‫‪ ۹۰۰‬گرمی‪ ۵۴۰۰ ،‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫کش��ف قاچاق انجام شده‪ ،‬ضمن اینکه در این مدت جمع کل‬ ‫بازرس��ی ها شامل قاچاق و غیرقاچاق ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۹۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۷۳‬مورد در ‪ ۹‬ماهه ‪ ۹۷‬بوده که در ‪ ۹‬ماهه ‪ ۹۸‬این رقم به ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۳۴۸‬مورد رسیده است‪.‬‬ ‫تابش تصریح کرد‪ :‬تعداد پرونده های تشکیل شده در ‪ ۹‬ماه‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ۱۹۰ ،‬هزار و ‪ ۵۸۶‬پرونده بوده که در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫‪ ۹۸‬به ‪ ۲۸۰‬هزار و ‪ ۸۵۵‬پرونده رس��یده اس��ت و رشد ‪۴۷.۳۶‬‬ ‫درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ارزش ریال��ی پرونده های متش��کله در ‪ ۹‬م��اه ‪ ۹۷‬معادل‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون و ‪ ۱۵۵‬هزار و ‪ ۷۴۹‬میلی��ون ریال بوده که در ‪۹‬‬ ‫ماه امس��ال به ‪ ۵۳‬میلیون و ‪ ۵۶۲‬ه��زار و ‪ ۴۹۹‬میلیون ریال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد هفتگی ‪ ۱۰‬قلم کاال‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه بازرس��ی های انجام ش��ده‬ ‫«ای تی بی��س» ب��وده اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬از س��اختارهای‬ ‫الکترونیکی مثل «س��امانه جامع تجارت» اس��تفاده کرده و‬ ‫‪ ۵‬قلم کاال را رصد می کنیم و بازرس��ی های مرتبط با انبارها را‬ ‫نیز در قالب سامانه ها انجام می دهیم‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که عالوه بر ‪ ۵‬قل��م کاالیی که در‬ ‫اولویت بازرس��ی به طور هفتگی ق��رار می گیرند‪ ،‬در مقاطع‬ ‫وی��ژه ای همچون م��اه مبارک رمضان‪ ،‬کاالی��ی مثل خرما و‬ ‫زولبی��ا و بامیه در اولویت بازرس��ی قرار گرفته و به تناس��ب‬ ‫در مقاطع گوناگون س��ال‪ ،‬کاالهای وی��ژه ای به اقالم مذکور‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫تاب��ش همچنین درباره س��امانه «نظارت و رصد نرخ ‪۱۰۰‬‬ ‫قلم کاالی اساس��ی» نیز گفت‪ :‬از طریق این اپلیکیشن‪ ،‬گپ‬ ‫قیمتی را در سراسر کشور تشخیص داده و به طور انالین‪ ،‬نرخ‬ ‫‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی را در سراسر کشور رصد می کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۳۰۲‬هزار نفر نیز این اپلیکیش��ن‬ ‫را نص��ب و قیمت ه��ا را در ان رص��د می کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬از‬ ‫این طریق‪ ۹۵۰۴ ،‬مورد ش��کایت به ثبت رس��یده که ‪۹۲۰۶‬‬ ‫مورد ان بررسی ش��ده‪ ،‬ضمن اینکه ‪ ۲۹۸‬مورد نیز در دست‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ادامه داد‪ :‬براس��اس رصدهای انجام شده در قالب این سامانه‪،‬‬ ‫از می��ان ‪ ۱۰۰‬قلم کاال در هفته های گذش��ته ‪ ۴۲‬قلم کاال با‬ ‫کاهش نرخ روبه رو بوده و ‪ ۱۹‬قلم کاال نرخ ثابت داشته اند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی اس��ت که ‪ ۱۹‬کاال نیز ب��ا افزایش یک تا‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه ان دس��ته از کاالهایی که نرخ مصوب‬ ‫ندارند ازسوی سازمان مورد نظارت قرار می گیرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس در سامانه اطالع رس��انی نرخ کاال و خدمات نرخ کف و سقف‬ ‫کاال براساس نرخ موجود در بازار اعالم می شود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس اقالمی که دارای نرخ مصوب هستند نرخ انها بدون‬ ‫هیچ گونه تغییری در س��امانه ثبت ش��ده است و باید با همان نرخ در‬ ‫بازار عرضه ش��ود‪ .‬درباره سایر کاالها اگرچه نرخ انها براساس عرضه‬ ‫وتقاضا تعیین می شود اما باید نرخ های معقولی در بازار مشاهده شود‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گفت‪:‬‬ ‫ اپلیکیشن نرخ کاال و خدمات سامانه شکایت محور است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫می توانند ش��کایت خود را در این س��امانه ثبت کنند و در اسرع وقت‬ ‫به نتیجه برسند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این س��امانه توانایی نظارت گسترده بر تمام نقاط‬ ‫کش��ور را به سازمان حمایت داده اس��ت و در صورتی که نوسان نرخ‬ ‫غیرمنتظره ای در بازار رخ دهد‪ ،‬بالفاصله مقامات مسئول از این طریق‬ ‫اگاه می شوند‪.‬‬ ‫اولویت ه��ای کاالیی ب��رای نظارت به طور مرت��ب ابتدای هر هفته‬ ‫به گروه های بازرس��ی و نظارت اس��تان ها ابالغ و در کنار نظارت هایی‬ ‫که بر س��ایر گروه های کاالیی انجام می ش��ود‪ ،‬اولویت با ‪ ۵‬قلم کاالی‬ ‫تعیین شده در ابتدای هر هفته باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه بابت تمام‬ ‫قصوراتی که در بازار انجام ش��ده‪ ،‬از م��ردم عذرخواهی کرده‬ ‫و ق��ول می دهی��م که به لحاظ تامین به موق��ع کاالها از هیچ‬ ‫تالش��ی فروگذار نکنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ذخایر کاالهای اساسی‬ ‫در کش��ور هم اکنون در سطح بی نظیری قرار دارد و هیچ گونه‬ ‫نگران��ی از بابت کمبود کاال وجود ندارد اما باید توجه داش��ت‬ ‫که اقتصاد‪ ،‬تابعی از متغیرهای متعدد پنهان و اش��کار است و‬ ‫تا جایی که امکان داش��ته باشد‪ ،‬سعی داریم اثرگذاری انها بر‬ ‫س��بد مصرفی خانوار را با روش های تنظیم بازاری به حداقل‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫تاب��ش افزود‪ :‬به مردم ق��ول می دهیم در تامین و وفور کاال‬ ‫و نیز چابک س��ازی نظام توزیع در کنار نظارت بر شبکه های‬ ‫عرضه کاال‪ ،‬از هیچ تالش��ی فروگذار نخواهیم کرد‪ .‬همانطور‬ ‫که در ماه های گذش��ته هماهنگی و همکاری تمام نهاد های‬ ‫اجرایی در کنار سیاس��ت گذاری و ریل گذاری هوش��مندانه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت توانس��ته فضای ارامی را در‬ ‫بازار رقم بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری دستوری و تخلف و تقلب‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران در این باره معتقد است که هنوز به طور شفاف مشخص‬ ‫نیس��ت که به چه دلیل و چگونه ش��یوه قیمت گ��ذاری قرار‬ ‫است‪ ،‬تغییر کند اما به نظر می رسد مسئوالن متوجه ایراد کار‬ ‫شده اند و نسبت به اصالح ان گام هایی برداشته اند‪.‬‬ ‫خس��رو فروغان گران س��ایه در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ش��یوه قیمت گذاری در کش��ور ای��راد دارد و باید برای‬ ‫عباس تابش‬ ‫حمای��ت واقع��ی از مصرف کننده ای��ن رویه اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬براس��اس ‪۳‬اولویت تقس��یم بندی شده که در‬ ‫نهایت هر ‪۳‬گروه باید از کانال سازمان حمایت بگذرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما کارگروهی به ن��ام تثبیت قیمت ها داریم‬ ‫که من نیز از س��وی اتاق بازرگانی ای��ران در این کارگروه در‬ ‫کنار نمایندگان وزارتخانه های اقتصادی عضو هس��تم و دبیر‬ ‫این کارگروه نیز س��ازمان حمایت است‪ .‬برخی کاالها در این‬ ‫کارگروه بررس��ی قیمتی می ش��وند و رون��د تجزی هو تحلیل‬ ‫قیمتی خوبی هم دارند‪ .‬سعی شده با کار کارشناسی و حضور‬ ‫همه نهاد ها قیمت گذاری ها به خوبی انجام می شود‪.‬‬ ‫خسرو فروغان گران سایه‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬پ��س از اینکه نرخ بنزین افزای��ش یافت دولت‬ ‫تاکید کرد هیچ قیمتی تغییر نکند و این در حالی بود که این‬ ‫موضوع بر نرخ واقعی کاالها تاثیرگذاشته است‪ .‬این امر باعث‬ ‫ش��د مردم را به س��مت تخلف مانند کم فروشی و بی کیفیتی‬ ‫س��وق دهیم‪ ،‬چون برای بقای خودشان نمی توانند از قانونی‬ ‫که می گوید نباید نرخ کاالها تغییر کند‪ ،‬پیروی کنند‪.‬‬ ‫فروغان گران س��ایه ادام��ه داد‪ :‬در این ن��وع قیمت گذاری ‬ ‫به دلیل اینک��ه رقابت پذیری وجود ندارد باعث ش��ده مردم‬ ‫امنیت خرید نداش��ته باشند؛ یعنی کس��ی باور ندارد نرخی‬ ‫ک��ه با ان خری��دی انجام داده‪ ،‬واقعی اس��ت و کاله س��رش‬ ‫نگذاش��ته اند‪ .‬وی با تاکید براینکه قیمت گذاری دس��توری‬ ‫منجربه تقلب و تخلف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم کاالی‬ ‫با کیفیت و سالم به دست مردم برسانیم باید قیمت گذاری را‬ ‫حذف و به س��مت رقابت پذیری حرک��ت کنیم؛ به نحوی که‬ ‫هرکس��ی کاالی بهتر دارد‪ ،‬نرخ باالتری هم ارائه دهد تا مردم‬ ‫بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی ات��اق بازرگانی‬ ‫ایران معتقد اس��ت‪ :‬نگاه ها باید تغییر کند و به معنای واقعی‬ ‫از مصرف کننده حمایت کنیم‪ .‬با قیمت گذاری دس��توری و‬ ‫سرکوب قیمت ها‪ ،‬بسیاری نمی توانند براساس نرخ مشخص‬ ‫شده فعالیت کنند؛ بنابراین مجبور به تقلب و تخلف می شوند‪.‬‬ ‫هماهنگی برای اختصاص وام خرید فرش دستباف‬ ‫رئی��س مرکز مل��ی فرش ای��ران از هماهنگی برای‬ ‫اختصاص وام خرید فرش دس��تباف خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ارائه تس��هیالت به تولیدکنن��دگان و خریداران فرش‬ ‫دستباف در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز ملی فرش ای��ران‪ ،‬فرح ناز رافع در‬ ‫دی��دار با اعض��ای اتحادیه صنف فروش��ندگان فرش‬ ‫دس��تباف ته��ران‪ ،‬گفت‪ :‬ف��رش دس��تباف در مدت‬ ‫چندساله گذش��ته مورد بی مهری قرار گرفته و تکیه‬ ‫اقتصاد کش��ور بر نفت‪ ،‬مانع فراهم اوردن بستر الزم‬ ‫برای توسعه فرصت های شغلی و صادرات شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��وزه تروی��ج هنر‪ -‬صنع��ت فرش‬ ‫دس��تباف که تعداد زیادی شغل به ان وابسته است‪،‬‬ ‫کار درستی انجام نشده است‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز ملی ف��رش ای��ران گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالت اصلی فرش دستباف ایران در بخش داخل‪،‬‬ ‫فراهم نبودن زیرساخت مناسب برای ترغیب و ترویج‬ ‫ب��ازار ف��روش و در بخش خارجی نداش��تن بازاریابی‬ ‫دیجیتال��ی و نبود نظارت درس��ت ب��ر زنجیره تامین‬ ‫فرش است؛ این در حالی است که میزان مطالبه گری‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و مش��وق ها بس��یار ک��م ب��وده‬ ‫یادداشت‬ ‫تدابیر بازار‬ ‫شب عید‬ ‫شیوه قیمت گذاری کاالها تغییر کرد‬ ‫روزهای پایانی سال را می گذرانیم و به رسم هرسال‪ ،‬وقتی‬ ‫به ایام عید نوروز نزدیک می ش��ویم‪ ،‬طرح های نظارتی بازار و‬ ‫تامین کاالها از س��وی نهاد های متولی این امر اجرا می شود‪.‬‬ ‫امسال نیز عالوه بر اغاز این طرح از اول اسفند‪ ،‬خبر جدیدی‬ ‫درباره تغییر ش��یوه قیمت گذاری کاالها مطرح ش��د که باید‬ ‫دید چه نتیج��ه ای برای مردم و ارامش بازار به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در این ب��اره‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه برای قیمت گذاری کاال و خدمات‪ ،‬کارگروه ویژه ای در‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل‬ ‫شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این پس قیمت گذاری کاالها فقط از مسیر‬ ‫دفاتر تخصصی این س��ازمان انجام می شود‪ .‬عباس تابش در‬ ‫جمع خبرنگاران از تش��کیل کارگروه ویژه ای متشکل از ‪۱۲‬‬ ‫مدیر و معاون این سازمان به منظور تعیین تکلیف پرونده های‬ ‫تخلفاتی و ارس��ال و برگشت انها به تعزیرات خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ش��یوه قیمت گذاری و نی��ز مباحث مرتبط با‬ ‫تصمیم گیری درباره تخلفات در این کارگروه ویژه انجام شده‬ ‫و تالش می شود تا هیچ گونه فسادی در این باره رخ ندهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ر این اس��اس قیمت گ��ذاری کااله��ا از این‬ ‫پ��س الزاما از مس��یر دفات��ر تخصصی در س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان انج��ام می ش��ود و اگر‬ ‫بنگاهی در مظان اتهام ش��کایت اس��ت‪ ،‬باید به دفتر نظارتی‬ ‫مراجعه کرده و مس��تندات خ��ود را ارائه دهد تا پرونده ان در‬ ‫کارگروه مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫تاب��ش ادام��ه داد‪ :‬ب��رای قیمت گ��ذاری و تصمیم گیری‬ ‫درباره ن��رخ کاال‪ ۱۲ ،‬معاون و مدیرکل در س��ازمان حمایت‬ ‫دخیل می ش��وند و در عین حال‪ ،‬هر پرونده ای که قرار باش��د‬ ‫به تعزیرات رفته یا از تعزیرات پس گرفته ش��ده تا اصالحات‬ ‫الزم روی ان انجام ش��ود‪ ،‬باید از مسیر این کارگروه ‪ ۱۲‬نفری‬ ‫عبور کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫راف��ع تس��هیالت ب��رای تولیدکنندگان‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت بانکی ب��رای خرید فرش‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای نخب��گان‪ ،‬ایجادتقاض��ا و خل��ق ارزش‬ ‫برای فرش دس��تباف و مدیری��ت دانش فنی با هدف‬ ‫تدوین تجربه های نخب��گان فرش برای ایندگان را از‬ ‫برنامه های مرکز برشمرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تقویت برندینگ فرش دستباف ایران از‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار است و این امر با شناسنامه دار‬ ‫کردن فرش‪ ،‬هویت بخش��ی‪ ،‬مشتری مداری و گارانتی‬ ‫فروش محقق می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬از مهم ترین مطالبات اعضای اتحادیه‬ ‫صنف فروشندگان فرش دس��تباف تهران می توان به‬ ‫تخصی��ص بیمه تامین اجتماعی ب��ه بافندگاه واقعی‪،‬‬ ‫توجه خاص به تبلیغ��ات‪ ،‬تولید فرش های با کیفیت‪،‬‬ ‫برطرف کردن مشکالت بانکی‪ ،‬حضور در نمایشگاه ها‬ ‫به ط��ور گروهی‪ ،‬اس��تفاده از نظرهای پیشکس��وتان‬ ‫ف��رش‪ ،‬جلوگیری از تع��دد نمایش��گاه های داخلی با‬ ‫کیفیت نازل‪ ،‬بررس��ی سلیقه مش��تری در نمایشگاه‬ ‫فرش دستباف تهران‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫براساس روال هرساله‪ ،‬اصناف سراسر کشور‬ ‫اقدام ه��ای هماهنگی را در ایام پایانی س��ال‬ ‫دارن��د اما با توجه به جهش نرخ ارز و افزایش‬ ‫ناگهانی قیمت ها‪ ،‬س��تاد کارگروه تنظیم بازار‬ ‫کشور تدابیر خوبی را اتحاذ کرد و براساس ان‬ ‫مشکالتی که سال گذشته با ان مواجه بودیم‬ ‫و عمدتا در حوزه تامین بود‪ ،‬در س��ال ‪ 98‬به‬ ‫خوبی مدیریت شد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در حوزه تامی��ن کاال به ویژه‬ ‫کاالهای اساسی دارای موجودی قابل توجهی‬ ‫هس��تیم ک��ه همین ام��ر کم��ک می کند تا‬ ‫قیمت ها در س��طح کامال منطق��ی و با ثبات‬ ‫باقی بمانند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه پیش بینی می شود مصرف‬ ‫برخی کاالها و تقاض��ای مصرف انها افزایش‬ ‫ت تاثیر‬ ‫پی��دا کنند که ممکن اس��ت ب��ر قیم ‬ ‫بگذارد‪ ،‬تدابیری در ستاد تنظیم بازار کشور و‬ ‫استان ها و اتاق ها نصاف و اتحادیه های صنفی‬ ‫اتخاذ ش��د که عمدت��ا بر گروه ه��ای کاالیی‬ ‫پوش��اک‪ ،‬کیفی و کفش‪ ،‬اجبل و ش��یرینی‪،‬‬ ‫میوه و ‪ ...‬متمرکز است‪.‬‬ ‫براساس این تدابیر از هرگونه افزایش قیمت‬ ‫و اشفتگی قیمتی جلوگیری کنیم‪ .‬اقدام هایی‬ ‫که انجام خواهد شد عمدتا بر تقویت و تشویق‬ ‫واحدهای صنفی به فروش فوق العاده متمرکز‬ ‫اس��ت تا ب��ا اعمال تخفیف ب��ر کاالهای خود‬ ‫زمینه رقابت بیش��تری ایج��اد کنند تا مردم‬ ‫با اگاهی از قیمت ها قدرت انتخاب بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��ند و کاالی م��ورد نظ��ر خود را‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مقرر شده است در صورت‬ ‫تصویب کارگروه های تنظیم بازار در استان ها‬ ‫نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال با محوریت‬ ‫اتاق های اصناف برگزار شود‪.‬‬ ‫در کارگروه تنظیم بازار کش��ور تاکید شده‬ ‫اس��ت که نمایش��گاه ها در محل هایی برگزار‬ ‫ش��ود که تا جایی که ممکن است از امکانات‬ ‫دولتی حمل ونقل اس��تفاده شود که هزینه ای‬ ‫بر مردم تحمیل نشود‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه ها مق��رر ش��ده اس��ت ک��ه‬ ‫غرفه های��ی ب��ه ص��ورت وی��ژه ب��رای عرضه‬ ‫کاالهای اساس��ی مانند برنج و گوشت و مرغ‬ ‫و ‪ ...‬اختص��اص یابد که این غرفه ها از هرگونه‬ ‫پرداختی معاف هستند تا بتوانند با قیمت های‬ ‫مصوب در اختیار مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخش تنظیم ب��ازار میوه نیز‬ ‫تدابیر خوبی اتحاذ شد که براین اساس مقادیر‬ ‫قابل توجهی میوه متناس��ب با جمعیت و نیاز‬ ‫هر استان تخصیص داده و تامین شده است‪.‬‬ ‫محصوالت ب��ه زودی به اس��تان ها تحویل‬ ‫خواهد ش��د تا ب��رای تنظیم ب��ازار میوه عید‬ ‫استفاده شود تا ش��اهد افزایش قیمت به ویژه‬ ‫سیب و پرتقال نباشیم‪.‬‬ ‫ق��رار اس��ت ای��ن محص��والت از طری��ق‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای و واحدهای صنفی و‬ ‫س��ازمان میادین میوه و تره بار شهرها عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ب��رای اس��تان هایی ک��ه‬ ‫پیش بین��ی مهمان پذی��ری بیش��تری دارند‬ ‫تدابی��ر خاصی را درب��اره اماک��ن اقامتی در‬ ‫نظر گرفتی��م و با اتحادیه های��ی که خدمات‬ ‫فن��ی ارائ��ه می دهن��د مانن��د تعمی��رکاران‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تلفن همراه و تعویض روغن و ‪ ...‬نیز‬ ‫هماهنگی الزم ص��ورت گرفته که به صورت‬ ‫کش��یک در ایام نوروز خدمات رس��انی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫درباره قیمت گذاری ها نیز برخی اس��تان ها‬ ‫توجه کافی به ش��رایط ندارند و براس��اس ان‬ ‫عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت برخ��ی کاالها از اهمیت‬ ‫خاصی ب��ه ان��دازه کاالی اساس��ی برخوردار‬ ‫نیس��تند بلکه خدماتی هستند که مدت ها از‬ ‫زمان قیمت گذاری انها نیز گذشته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در کارگروه تنظیم‬ ‫بازار نیز تاکید ش��ده اس��ت که کاالهایی که‬ ‫حساس��یتی روی انها نیس��ت‪ ،‬ب��رای اینکه‬ ‫به قیمت واقعی نزدیک ش��وند س��ازمان های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در اس��تان ها به ان‬ ‫رسیدگی کنند و قیمت گذاری انجام شود‪.‬‬ ‫قیمت گذاری برخی خدم��ات نیز به عهده‬ ‫اتحادیه هاس��ت که باید اج��ازه دهند قیمت‬ ‫کارشناسی انها اعالم شود و با توجه به منافع‬ ‫و مصالح مصرف کنندگان قیمت گذاری انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عامل گرانی گوشت قرمز چیست؟‬ ‫اختصاص ‪۴۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای تامین‬ ‫زنجیره گوشت قرمز‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س س��ازمان امور عش��ایر کش��ور از‬ ‫اختصاص ‪ 4‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد ریال سرمایه‬ ‫در گردش برای تامین زنجیره گوش��ت قرمز‬ ‫توسط عشایر کشور از محل صندوق توسعه‬ ‫ملی خبر داد‪.‬‬ ‫کرمعلی قندالی در ایین امضای تفاهمنامه‬ ‫خدم��ات اموزش��ی و فرهنگ��ی عش��ایر در‬ ‫اس��تانداری خوزس��تان در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه تولید امس��ال به لحاظ‬ ‫تامی��ن نهاده ه��ا وضعیت خوبی در کش��ور‬ ‫داریم و جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه امسال به اندازه کافی‬ ‫نهاده ها برای عشایر خریداری شده تا بتوانند‬ ‫ب��ه تولید خود ادامه دهن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به ‬ ‫همی��ن منظور برای تامین زنجیره گوش��ت‬ ‫قرمز توس��ط عشایر کش��ور تاکنون ‪ 4‬هزار‬ ‫و‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال از محل صندوق توسعه‬ ‫ملی به عنوان س��رمایه درگردش تخصیص‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور عش��ایر کشور افزود‪:‬‬ ‫این مق��دار منابع مالی برای تولید گوش��ت‬ ‫قرمز برای س��ال جاری درنظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ‪ 4‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال‪ ،‬تاکنون ‪ ۵۵‬درصد ان جذب ش��ده و‬ ‫ت�لاش می ش��ود مابقی این مبل��غ تا پایان‬ ‫امسال نیز توزیع شود‪.‬‬ ‫قندالی با اش��اره ب��ه اینک��ه برنامه ریزی‬ ‫های سازمان عشایر مبتنی بر تنوع معیشت‬ ‫شامل تولید گیاهان دارویی‪ ،‬صنایع دستی‪،‬‬ ‫گردش��گری و ‪ ...‬است‪ ،‬افزود‪ :‬تالش می شود‬ ‫تا از هم��ه ظرفیت های انس��انی‪ ،‬فیزیکی و‬ ‫سرزمینی عشایر برای این امر استفاده شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین‬ ‫در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به‬ ‫اهمیت برخورداری عشایر به اب اشامیدنی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به همین منظور در س��ال ‪ ۹۸‬با اذن‬ ‫رهبری ‪ ۱۸‬میلیون یورو برابر مبلغ ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ارد ریال برای اجرای ‪ ۴۲۰‬پروژه‬ ‫ابرس��انی در سطح کش��ور اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای این پروژه ها ش��روع‬ ‫ش��د ه و با به��ره ب��رداری از انها ش��اخص‬ ‫دسترسی عش��ایر به اب اش��امیدنی از ‪۵۳‬‬ ‫درصد به ‪ ۶۳‬درصد تا پایان سال ‪ ۹۸‬خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫قندانی یاداور شد‪ :‬سهم استان خوزستان‬ ‫از ای��ن میزان اعتب��ارات ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫است که شامل پروژه های مختلفی است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین‬ ‫به موضوع تامین انرژی از طریق ظرفیت های‬ ‫منطق��ه در حوزه های انرژی خورش��یدی و‬ ‫بادی اش��اره کرد کرد و گفت‪ :‬طی تفاهمی‬ ‫که با وزارت نیرو داشته ایم‪ ،‬حدود ‪۲۰۷‬هزار‬ ‫خان��وار عش��ایری در کش��ور ب��ه پنل های‬ ‫خورشیدی مجهز شده اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬طی سال های ‪۹۸‬‬ ‫و ‪ ۹۹‬تع��داد ‪ ۲۵‬هزار خانوار دیگر توس��ط‬ ‫وزارت نی��رو با خودیاری حداکثر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫و مشارکت ‪ ۹۰‬درصدی دولت به این پنل ها‬ ‫نیز مجهز خواهند شد‪.‬‬ ‫تعرفه خدمات مناطق‬ ‫ویژه اقتصادی برای سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تعیین شد‬ ‫تعرفه ه��ای هزینه خدمات س��ازمان های‬ ‫مناط��ق ویژه اقتص��ادی با تصوی��ب هیات‬ ‫وزیران برای سال ‪ ۱۳۹۹‬حداکثر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش خواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر‬ ‫هی��ات دولت‪ ،‬هی��ات وزیران در جلس��ه ‪۶‬‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به پیش��نهاد دبیرخانه شورای‬ ‫عالی مناط��ق ازاد تجاری – صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی و به اس��تناد اصل یکصد و س��ی و‬ ‫هش��تم قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬تعرفه های هزینه خدمات سازمان های‬ ‫مناطق وی��ژه اقتصادی را با افزایش حداکثر‬ ‫به میزان ‪ ۱۰‬درصد برای سال ‪ ۱۳۹۹‬تعیین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هر کیلوگرم‬ ‫گوشت قرمز‬ ‫منجمد به قیمت‬ ‫‪۳۷۰‬هزار ریال‬ ‫به دست عامل‬ ‫(فروشنده‬ ‫عمده) و با‬ ‫نرخ ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫ریال به دست‬ ‫مصرف کننده‬ ‫نهایی می رسد‬ ‫رئیس ش��ورای تامین کنن��دگان دام کش��ور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گرانی گوش��ت قرمز در کش��ور با وجود انباش��ت‬ ‫دام سنگین و سبک ناش��ی از جو منفی روانی در بازار‬ ‫و دخالت دالالن اس��ت که مایل نیستند سود کمتری‬ ‫نصیبشان شود‪.‬‬ ‫منصور پوری��ان در گفت وگو با ایرنا در اهواز افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��رایط موجود ‪ ،‬هی��چ توجیهی برای باالنگه‬ ‫داشتن قیمت گوشت قرمز(گاو و گوساله) وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوش��بختانه برای شکس��تن قیمت گوشت‬ ‫قرمز(گاو و گوساله) دولت در روزهای اخیر وارد میدان‬ ‫ش��ده و مب��ادرت به خرید دام زنده م��ازاد کرده تا هم‬ ‫مانع متضرر ش��دن تولیدکنندگان ش��ود و هم گوشت‬ ‫تازه با قیمت مناس��ب به دس��ت مردم برس��د‪ .‬رئیس‬ ‫ش��ورای تامین کنندگان دام کش��ور تصری��ح کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس براوردهای کارشناسی حدود ‪۸۰۰‬هزار راس دام‬ ‫س��نگین و ‪۲۰۰‬هزار راس دام فوق سنگین مازاد روی‬ ‫دس��ت دامداران مانده است و دولت خرید تضمینی به‬ ‫قیم��ت هرکیلوگرم دام زنده را ب��ه قرار ‪۲۷۰‬هزار ریال‬ ‫خری��داری و با قیمت ‪۶۰۰‬هزار ریال(گوش��ت خالص)‬ ‫توس��ط تعاون روستایی را شروع کرده است‪ .‬پوریان در‬ ‫ادامه پیش بینی کرد با ادامه روند خرید دام س��نگین‬ ‫مازاد ‪ ،‬قیمت گوش��ت گاو و گوس��اله در بازار با کاهش‬ ‫رو ب��ه رو ش��ود‪ .‬هم اکنون هرکیلوگرم گوش��ت گاو و‬ ‫گوس��اله تازه در اه��واز بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪۸۵۰‬ه��زار ریال و‬ ‫گوش��ت گوسفند حدود ‪ ۹۰۰‬هزار تا یک میلیون ریال‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وفور گوشت منجمد خارجی‬ ‫رئیس ش��ورای تامی��ن کنندگان دام کش��ور گفت‪:‬‬ ‫گوش��ت قرمز منجمد خارجی به وفور در س��ردخانه ها‬ ‫وجود دارد و نگران��ی از کمبود ان وجود ندارد‪ .‬پوریان‬ ‫در ادامه ب��ا بیان اینکه توزیع گوش��ت منجمد با هیچ‬ ‫‹ ‹نگران تامین گوشت برای شب عید نباشید‬ ‫وی به مردم اطمینان داد با تمهیدات الزم در س��تاد‬ ‫تنظیم بازار ‪ ،‬نگران تامین گوشت قرمز(تازه و منجمد)‬ ‫در شب عید نباشند‪.‬‬ ‫تعیین سه سبد کاالیی برای تخصیص ارز دولتی‬ ‫مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بیان اینکه میزان ذخایر اس��تراتژیک ش��کر‪ ،‬در سقف مصوبات‬ ‫دولت تکمیل ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارگ��روه تخصیص ارز‪،‬‬ ‫اولویت های تخصیص ارز را در س��ه گروه یا سبد به بانک مرکزی‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫محمد قبله در گفت وگو با مهر افزود‪ :‬تا پایان س��ال شکر مورد‬ ‫نیاز کش��ور با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین شده است و تغییر اولویت‬ ‫تخصیص ارز دولتی از گروه یک به دو به دلیل وفور و تامین نیاز‬ ‫بازار با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گروه بندی اش��اره شده مربوط به مدیریت تخصیص‬ ‫بهین��ه ارز ب��رای ایج��اد ت��وازن در تامی��ن به موق��ع کاالهای‬ ‫اساس��ی بوده است؛ چراکه ذخایر ش��کر به اندازه مطلوبی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کارگ��روه تخصیص ارز به همین منظور اولویت های‬ ‫تخصیص ارز را در س��ه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعالم کرده‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در ش��ماره های گذش��ته گفتی��م که ب��ه بهانه‬ ‫برگ��زاری پنجمین دوره از همایش ملی کیفیت و‬ ‫مشتری مداری با رویکرد نقش رقابت پذیری و بهبود‬ ‫کیفیت در جلب رضایت مندی مصرف کنندگان به‬ ‫س��راغ شرکت های مطرح در حوزه مشتری مداری‬ ‫و متعهد به ارتقای کیفیت رفته ایم تا از تجربه های‬ ‫انها و موفقیت شان در این زمینه بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫این ش��ماره نی��ز نوبت به ش��رکت عالی تحریر‬ ‫پارس��یان (پنتر) رس��ید تا در گپ وگفت کوتاهی‬ ‫با مهرداد عالی هریس��ی مدیرعامل این ش��رکت‬ ‫از کیفیت و عامل موفقیت بش��نویم‪ .‬در وبس��ایت‬ ‫این گروه تولیدی امده اس��ت‪« :‬ما در پنتر مصمم‬ ‫هس��تیم ت��ا بهتری��ن کااله��ا و خدم��ات را ارائه‬ ‫دهیم و متناس��ب با نقش صنعت نوش��ت افزار در‬ ‫زندگ��ی انس��ان امروزی برای کلی��ه ذینفعان اعم‬ ‫از مصرف کنن��دگان‪ ،‬اعضای ش��بکه فروش و نیز‬ ‫هم��کاران هم��دل و ترقی خواه در سرتاس��ر این‬ ‫ک��ره خاکی تجربه حس خوب را رقم بزنیم‪ .‬ما در‬ ‫تالش��یم این هدف را به واس��طه اجرای همزمان و‬ ‫متوازن س��ه رکن کیفیت مطلوب‪ ،‬نرخ مناس��ب و‬ ‫پاسخ گویی سریع و به موقع به نیاز های مشتریان‬ ‫محقق س��ازیم‪ ».‬مش��روح گفت وگ��و را در ادامه‬ ‫بخوانید‪:‬‬ ‫€ €تعریف شما از کیفیت چیست؟‬ ‫واژه کیفیت‪ ،‬یعنی مناسب بودن کاال یا خدمات‪،‬‬ ‫متناس��ب با هدفی تعیین شده که بتواند انتظارات‬ ‫مشتری را نیز براورده سازد‪ .‬براساس منابع علمی‪،‬‬ ‫کیفیت یک ویژگی ادراکی‪ ،‬ش��رطی و تا حدودی‬ ‫ذهنی اس��ت که افراد مختلف درک متفاوت از ان‬ ‫دارند‪ .‬کیفیت باید بتواند حس قابل اطمینان بودن‬ ‫را در مش��تری پدید اورد و در کنار این حس‪ ،‬در‬ ‫دس��ترس بودن و پایدار ب��ودن کیفیت نیز دارای‬ ‫رئیس ش��ورای تامی��ن کنندگان دام کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ذخایر گوش��ت قرمز(منجمد برزیلی) در کشور در حد‬ ‫بسیار باالیی است ضمن انکه با توجه به تصمیم دولت‬ ‫ب��رای خرید دام مازاد و عرض��ه ان با قیمت پایین تر از‬ ‫بازار ‪ ،‬مردم می توانند بدون دغدغه مواد پروتئینی خود‬ ‫را خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬به لطف اله��ی با توجه به‬ ‫شرایط مناس��ب اب و هوایی و تامین نهاده های دامی‪،‬‬ ‫کشور ما در بهترین شرایط در تولید و زایش دام رو به‬ ‫رو اس��ت ولی برخی به خاطرتامین منافع فردی خود‪،‬‬ ‫مانع کاهش قیمت گوشت در کشور می شوند‪.‬‬ ‫ذخایر گوش��ت قرمز(منجمد برزیلی) در کشور در حد بسیار باالیی‬ ‫اس��ت ضمن انکه با توجه به تصمی��م دولت برای خرید دام مازاد و‬ ‫عرض��ه ان با قیمت پایین تر از بازار ‪ ،‬مردم می توانند بدون دغدغه‬ ‫مواد پروتئینی خود را خریداری کنند‬ ‫محدودیتی رو به رو نیس��ت افزود‪ :‬هر کیلوگرم گوشت‬ ‫قرمز منجمد به قیمت ‪۳۷۰‬هزار ریال به دس��ت عامل‬ ‫(فروش��نده عمده) می رس��د و ‪۴۰۰‬هزار ریال به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی می رسد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹هجوم ترکیه به بازار شب عید پوشاک ایرانی‬ ‫است که در سبد اعالمی اول‪ ،‬شکر جزو کاالهای اولویت دار برای‬ ‫دریافت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بوده اس��ت؛ لیکن بررسی ها نشان داد‬ ‫ک��ه به دلیل وف��ور واردات و تکمیل ذخایر اس��تراتژیک و تامین‬ ‫مکفی نیاز بازار‪ ،‬تخصیص ارز س��ایر کاالهای اساس��ی در اولویت‬ ‫بوده‪ ،‬بنابراین در ان نامه س��ایر کاالهای اساسی به عنوان اولویت‬ ‫تخصیص ارز به بانک مرکزی اعالم شد‪.‬‬ ‫قبله ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬در نامه ارس��الی از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت به بانک مرکزی تاکید ش��ده که با توج��ه به تامین نیاز‬ ‫و حجم ذخایر اس��تراتژیک اولویت‪ ،‬تخصیص ارز به س��ایر کاالها‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬میزان ذخیره استراتژیک شکر در سقف مصوبات‬ ‫تکمیل ش��ده است‪ .‬هر گونه تغییر نرخ ارز واردات شکر از ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به نیمایی بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و بعد‬ ‫از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع ذی صالح‪ ،‬از سوی باالترین مقام‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به باالتری��ن مقام بانک مرکزی‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫یک تولیدکننده پوش��اک با هشدار از دست رفتن بازار‬ ‫ش��ب عید پوشاک ایرانی‪ ،‬از هجوم ترکیه به بازار پوشاک‬ ‫ایران با لباس های استوک ‪ ۱‬دالری خبر داد‪.‬‬ ‫محمد مالکی در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫امس��ال تولیدکنندگان با افزایش قیمت ارز و ممنوعیت‬ ‫واردات پوش��اک حس��اب ویژه ای روی بازار شب عید باز‬ ‫کردند‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬در حال حاضر واردات پوش��اک از‬ ‫مناطق ازاد بالمانع اس��ت‪ ،‬از طرف دیگر گمرکات هم در‬ ‫مناطق جنوبی کشور مستقر نیستند تا محدودیت ها را در‬ ‫ورود پوشاک به کشور اعمال کنند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه تمام تولیدکنندگان نگران از دس��ت‬ ‫دادن بازار و فروش ش��ب عید خود هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬ما با‬ ‫امی��د کاال تولید کرده ایم اما ب��ا ورود کاالهای قاچاق به‬ ‫کشور نمی توانیم فروشی داشته باشیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه ترک ه��ا هم به ما پیش��نهاد می کنند به‬ ‫ص��ورت کیلوی��ی اجناس اس��توک را بفروش��ند که این‬ ‫موض��وع یک زنگ خطر برای تولید پوش��اک در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده تصریح ک��رد‪ :‬به عنوان نمونه در یکی‬ ‫از ای��ن پیش��نهادات ترک ه��ا به تولیدکنن��دگان ایرانی‬ ‫اع�لام کرده اند‪ 350 ،‬هزار تکه انواع کاالهای اس��توک را‬ ‫ب��ا قیمت ‪ 350‬هزار دالر می فروش��یم این یعنی هر کاال‬ ‫یک دالر قیمت دارد‪ ،‬در این ش��رایط مس��ئوالن بگویند‬ ‫کدام تولیدکننده توان رقابت با اجناس خارجی را خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا طرح این پرس��ش ک��ه چرا در ش��ب عید این‬ ‫بال بر س��ر صنعت پوشاک کش��ور می اید‪ ،‬گفت‪ :‬مگر نه‬ ‫اینکه قرار بود از تولیدکننده داخلی حمایت شود ایا این‬ ‫مسائل به معنی حمایت از تولید است؟ هیچ برخوردی با‬ ‫برندهای محرز قاچاق در بازار نمی شود و واردات هم در‬ ‫مناطق ازاد بالمانع اس��ت‪ ،‬در این شرایط ایا تولیدکننده‬ ‫می تواند محصول خود را در بازار به فروش برساند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عالی تحریر پارسیان‪:‬‬ ‫توجه به کیفیت‪ ،‬یک انتخاب نیست‪ ،‬ضرورت است‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫€ €در س�ال رونق تولید ملی و در شرایطی‬ ‫ک�ه واردات برخ�ی کااله�ا ممنوع اس�ت‪،‬‬ ‫کیفیت چه نقشی می تواند در توسعه فروش‬ ‫کاالی ایرانی داشته باشد؟‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه این فرهنگ در جامعه وجود‬ ‫دارد ک��ه کاالی خارج��ی کیفی��ت بهت��ری دارد‪.‬‬ ‫در بازارهای��ی که س��مت عرضه توس��ط کاالهای‬ ‫تولیدی و وارداتی اش��باع ش��ده اس��ت‪ ،‬معرفی و‬ ‫عرضه کاالی جدید ( ‪ ) Launch‬بس��یار سخت و‬ ‫پرهزینه است‪ .‬اکنون که در سال رونق تولید ملی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬س��ازمان های اجرایی و نظارتی کشور با‬ ‫ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده برای‬ ‫واردات‪ ،‬فض��ای معرفی و عرضه کاالهای تولیدی‬ ‫را پر رونق کرده اند و ش��رایطی فراهم ش��ده است‬ ‫که ش��رکت های تولیدی به سهولت و با هزینه ای‬ ‫کم‪ ،‬برندها و کاالهای خود را به مش��تریان معرفی‬ ‫می کنن��د‪ .‬بدیهی اس��ت حفظ کیفیت مطلوب در‬ ‫ای��ن مرحله عاملی حیاتی ب��رای بقاء در بازارهای‬ ‫اتی اس��ت چرا که ممنوعیت ها و محدودیت های‬ ‫ایجاد ش��ده برای کاالهای وارداتی ابدی نخواهند‬ ‫ب��ود و ب��ر همین اس��اس پس از گش��وده ش��دن‬ ‫مس��یرهای واردات‪ ،‬تنه��ا عرضه کاالها و خدماتی‬ ‫پای��دار خواهد ماند ک��ه در این دوره طالیی حس‬ ‫اطمین��ان مصرف کنن��دگان را درب��اره کیفی��ت‬ ‫کااله��ای تولیدی برانگیخته باش��ند‪ .‬لذا توجه به‬ ‫کیفی��ت کاالهای تولیدی در این برهه نه تنها یک‬ ‫انتخاب بلکه یک ضرورت است‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کننده چه اقداماتی انجام می دهید و‬ ‫از نگاه ش�ما تحقق این امر مستلزم چیست؟‬ ‫ب�رای مش�تری مداری چ�ه جایگاه�ی قائل‬ ‫هستید؟‬ ‫اساس��ا مش��تری م��داری و رعای��ت حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای‬ ‫ایجاد رش��د و توسعه کاالها و خدمات هر سازمان‬ ‫اس��ت چرا که استمرار تولید وابس��ته به استمرار‬ ‫تقاضا س��ت که حفظ جریان تقاضا نیز وابس��ته به‬ ‫می��زان توجه به انتظارات مصرف کنندگان خواهد‬ ‫بود‪ .‬در نتیجه ش��رط بقاء در عرصه تولید‪ ،‬وابسته‬ ‫به احترام و رعایت حقوق مصرف کنندگان است‪.‬‬ ‫€ € ب�رای ارائ�ه کیفی�ت ب�اال تا چ�ه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ت ه و ب�ه تجهی�ز‬ ‫زیرساخت های مربوطه پرداخته اید؟‬ ‫باتوج��ه ب��ه رقابت ب��االی کااله��ای وارداتی و‬ ‫تولی��دی در صنعت نوش��ت افزار‪ ،‬امکان حضور در‬ ‫ای��ن بازار تنه��ا از طریق حف��ظ و ارتقای کیفیت‬ ‫میس��ر خواه��د بود‪ .‬در صنعت نوش��ت افزار توجه‬ ‫به توس��عه واحده��ای بازاریابی‪ ،‬کنت��رل کیفیت‪،‬‬ ‫تحقیق و توسعه برای دستیابی به تولید‪ ،‬در سطح‬ ‫کالس جهانی اجتناب ناپذیر است‪ .‬تیم پنتر همواره‬ ‫کوشیده اند تا از طریق دستیابی به کیفیت مطلوب‪،‬‬ ‫زمینه ایجاد حس خوب را در مشتریان فراهم اورند‪.‬‬ ‫در این راس��تا ما تالش کرده ایم تا با بهره گیری از‬ ‫نیروه��ای برخ��وردار از دان��ش و مه��ارت کافی‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات مطلوب‪ ،‬تولیدی در سطح‬ ‫کالس جهانی داش��ته باشیم‪ .‬همچنین تیم پنتر با‬ ‫راه اندازی و اخذ مجوز ازمایشگاه همکار از سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران به شماره گواهینامه ‪T/۳۹۱۶‬‬ ‫در زمینه تخصصی نوش��ت افزار‪ ،‬قدمی مناس��ب‬ ‫در بهب��ود و ارتق��ای کیفیت کااله��ای تولید خود‬ ‫برداش��ته است و انچنان بر ضرورت سرمایه گذاری‬ ‫در مس��یر ارتقای کیفیت ب��اور داریم که بی وقفه و‬ ‫پرتالش در این مسیر گام برمی داریم‪.‬‬ ‫€ € حضور در فراین�د ارزیابی همایش ملی‬ ‫کیفیت و مشتری مداری چه تاثیری در روند‬ ‫کیفی س�ازی محص�والت و خدمات مجموعه‬ ‫شما خواهد داشت؟‬ ‫ش��رکت در فراینده��ای ارزیابی‪ ،‬هم��واره به ما‬ ‫ی��اداوری می کند ک��ه باید در قبال اف��راد و احاد‬ ‫جامعه پاس��خگو باشیم و طبیعتا براساس سرشت‬ ‫انسانی‪ ،‬ادمی تالش می کند تا از هر ارزیابی سربلند‬ ‫بیرون ای��د و ب��رای دسترس��ی به این س��ربلندی‬ ‫بای��د کوش��ید تا نواق��ص را رفع ک��رد و نکته های‬ ‫پنه��ان را شناس��ایی کرد‪ .‬بنابراین معتقد هس��تم‬ ‫حض��ور در فراین��د ارزیابی همای��ش ملی کیفیت‬ ‫و مش��تری مداری‪ ،‬زمین��ه ای را ب��رای بازنگری در‬ ‫عملک��رد واحده��ا و فرایندهای تی��م پنتر فراهم‬ ‫اورده است و ما این فرصت را مغتنم می شماریم و‬ ‫از ان استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از برگزاری ‪ ۳‬رویداد در نمایشگاه تهران گزارش می دهد‬ ‫در هفته جاری شاهد برگزاری هجدهمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی یراق االت‪ ،‬ماش��ین االت چ��وب و صنایع‬ ‫وابسته‪ ،‬نخستین نمایش��گاه بین المللی ساخت وساز و‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت‬ ‫در نمایشگاه بین المللی تهران بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن رویدادها با حض��ور مصطف��ی کواکبیان عضو‬ ‫کمیسیون امنیت ملی مجلس‪ ،‬سید فرید موسوی عضو‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس‪ ،‬بهمن حسین زاده رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ج‪.‬ا‪.‬ایران‪ ،‬س�لاح ورزی نای��ب رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران‪ ،‬محمود محمود زاده معاون مس��کن و‬ ‫س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی و مانی فرد دبیر کل‬ ‫مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫افتتاح شده و از روز یکشنبه میزبان مخاطبان تخصصی‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫از ک��م و کی��ف این ‪ ۳‬روی��داد گزارش‬ ‫می دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹ برادر کوچک رویداد نفت متولد شد‬ ‫نمایش��گاه بین المللی پایین دستی نفت که با حضور‬ ‫‪ ۷۵‬شرکت برای نخس��تین بار در سایت تهران برگزار‬ ‫شده می تواند در اینده به رویدادی مهم و اثرگذار بدل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی امسال‬ ‫که بیس��ت و چهارمین دوره ان طبق روال هر سال در‬ ‫اردیبهش��ت برگزار ش��د از ‪ ٢٠٠‬هزار متر مورد تقاضا‪،‬‬ ‫تنها ‪ ٤٤‬هزار متر یعنی نزدیک به یک چهارم پوش��ش‬ ‫داده ش��د‪ ،‬بر همین اس��اس برگزاری نمایشگاه جانبی‬ ‫در کنار نمایش��گاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫ضروری بود که این کمبود‪ ،‬با برپایی نمایش��گاه صنایع‬ ‫پایین دستی مرتفع می شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای سیاست گذاری نخس��تین نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنایع پایین دس��تی نفت‪ ،‬در باب اهمیت‬ ‫و ضرورت برگزاری نخس��تین دوره نمایش��گاه صنایع‬ ‫پایین دس��تی نفت گفت‪ :‬س��تون فقرات اقتصاد کشور‬ ‫نفت اس��ت و صنایع پایین دستی نیز همیشه در کنار‬ ‫نفت حضور داشت‪ ،‬اما در این میان فرصت طرح مسائل‬ ‫مربوط به خود را به دست نیاورد که در نتیجه برگزاری‬ ‫این نمایشگاه می تواند بستری را فراهم کند تا به طرح‬ ‫مسائل و چالش های خود بپردازد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اظهارات او‪ ،‬بخش ه��ای مختلفی از جمله‬ ‫صنای��ع پلیمری‪ ،‬انجمن پاالیش��گاه ها‪ ،‬اپک‪ ،‬س��تصا و‬ ‫اس��تصنا و همچنین اتاق بازرگانی ایران دست به دست‬ ‫یکدیگر دادند تا برگزاری این نمایشگاه را رقم زده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محم��د ناص��ری‪ ،‬برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫ماحصل ‪ ٢‬ماه جلسه و تشکیل ‪ ٦‬کمیته است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای سیاست گذاری نخس��تین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی صنای��ع پایین دس��تی نف��ت‪ ،‬در تقدیر از‬ ‫ش��رکت کنندگان در نخس��تین دوره ای��ن نمایش��گاه‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی که راه اندازی هر کاری س��خت اس��ت‬ ‫و کمبودها و س��ختی های خ��ود را دارد‪ ،‬ارزش حضور‬ ‫صنایع ش��رکت کننده در نخس��تین دوره برگزاری این‬ ‫نمایشگاه دوچندان است‪.‬‬ ‫همچنین عضو شورای سیاست گذاری این نمایشگاه‬ ‫س��تون فقرات اقتصاد کشور نفت است و صنایع پایین دستی نیز‬ ‫همیش��ه در کنار نفت حضور داش��تند‪ ،‬اما در این میان فرصت طرح‬ ‫مسائل مربوط به خود را به دست نیاوردند‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫گف��ت‪ ۷۰ :‬ش��رکت داخلی و‬ ‫یک ش��رکت خارج��ی در نخس��تین دوره نمایش��گاه‬ ‫صنایع پایین دس��تی نفت حضور دارن��د که همگی از‬ ‫شرکت های معتبر این حوزه هستند‪.‬‬ ‫حمید حس��ینی هدف از برگزاری این نمایش��گاه را‬ ‫فراهم س��ازی بس��تری برای هم��کاری بین بخش های‬ ‫خصوصی و همچنین بخش خصوصی با دولت عنوان و‬ ‫ابراز امیدواری کرد که در دوره های بعدی این نمایشگاه‬ ‫شاهد ارتقای کیفی و کمی ان باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم اکن��ون ‪ ۲۳‬میلیون بش��که نفت در‬ ‫کش��ور تبدیل به بنزین‪ ۱۰ ،‬میلیون بش��که تبدیل به‬ ‫گازوئیل‪ ۵ ،‬میلیون بش��که تبدیل به بنزین هواپیما‪۹ ،‬‬ ‫میلیون بش��که برای گرمایش و ‪ ۱۶‬میلیون بشکه برای‬ ‫پتروشیمی مصرف می شود‪ ،‬براین اساس‪ ،‬اگر در چنین‬ ‫شرایطی نفت اهمیت خود را از دست داده‪ ،‬این صنایع‬ ‫پایین دست است که باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫اش��تغالزایی بس��یاری دارد مخصوصاً در حوزه قطعات‬ ‫مب��ل‪ ،‬ی��راق االت و صنایع وابس��ته که امروز ش��اهد‬ ‫تش��کیل زنجیره های تولید در مشاغل خانگی در حوزه‬ ‫یراق االت هستیم که موجب کار افرینی شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ارزش اف��زوده ای ک��ه در صنعت مبلمان‬ ‫وجود دارد س��االنه میلیارد ها تومان گردش مالی ایجاد‬ ‫کرده که در اقتصاد تاثیر مثبتی گذاشته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬امس��ال‬ ‫بیش از ‪ ۲۱۰‬شرکت در این نمایشگاه حضور دارند که‬ ‫نسبت به سال های قبل پیشرفت خوبی داشته است‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده تصری��ح ک��رد‪ :‬در س��ال‬ ‫نمایش��گاه های مختلف��ی مربوط به صنع��ت چوب در‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود که در جهت‬ ‫رونق بخش��ی به اقتصاد و اش��تغالزایی کش��ور‪ ،‬شرکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی ج‪.‬ا‪.‬ای��ران با نگاه‬ ‫حمایتی این رویداد ها را برگزار می کند‪.‬‬ ‫به مهم ترین رویداد حوزه چوب می رسیم‪ .‬هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی یراق االت‪ ،‬ماشین االت مبلمان‬ ‫و صنایع وابس��ته به صورت کنسرس��یومی با همت ‪۳‬‬ ‫ش��رکت نمایش��گاهی برگزار می ش��ود و عمده فضای‬ ‫برگزاری سایت تهران را تحت پوشش برده است‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه‬ ‫ی��راق االت گفت‪ :‬صنعت چوب و مبلم��ان به تنهایی‬ ‫در پای��ان ب��ه نمایش��گاه بین المللی ساخت وس��از‬ ‫می رس��یم که در قالب یک س��الن و برای نخستین بار‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران دایر است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬ش��رکت های مهندسی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫صنعتی و ش��رکت های س��ازنده‪ ،‬نوین ترین نقش��ه ها‪،‬‬ ‫طرح ه��ا‪ ،‬فناوری های جدید ضدحری��ق‪ ،‬نمای مدرن‪،‬‬ ‫نماهای سنتی‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات پرس و دیگر‬ ‫‹ ‹ مهم تری�ن روی�داد چوب ایران ‪ ۱۸‬س�اله‬ ‫شد‬ ‫‹ ‹ رویدادی به نفع صنعت ساخت وساز‬ ‫صنایع مرتبط با ساخت وساز را ارائه کردند‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده مدیرعامل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران در حاش��یه افتتاح‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه ساخت وس��از گفت‪ :‬این رویداد‬ ‫منش��عب ش��ده از نمایش��گاه بزرگ صنعت ساختمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ارتب��اط تنگاتنگ��ی ب��ا وزارت راه و شهرس��ازی دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نمایشگاه صنعت س��اختمان یکی از بزرگ ترین‬ ‫نمایش��گاه های صنعت س��اختمان در خاورمیانه است‬ ‫ک��ه ت�لاش می کنی��م در حوزه ه��ای تخصص��ی ان‬ ‫نمایشگاه های جداگانه برگزار کنیم‪.‬‬ ‫حس��ین زاده نمایش��گاه ساخت وس��از را محل تبلور‬ ‫یافته ه��ای اس��تارت اپ ه��ای ای��ن حوزه دانس��ت و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در همین رابطه ‪ ۳۸‬ش��رکت برای نخستین‬ ‫ب��ار در این نمایش��گاه حضور دارن��د و قطعا تعداد این‬ ‫ش��رکت کنندگان در س��ال های بعد با افزایش روبه رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران با اش��اره به این نکته که در برگزاری نخس��تین‬ ‫نمایشگاه ساخت وساز از مدل های خارجی الگوبرداری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬برای نخس��تین بار اس��ت‬ ‫که کوش��ش ش��ده در صنعت س��اختمان به برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های مربوط ب��ا صنایع پایین دس��تی مانند‬ ‫نمایشگاه ساخت وساز بپردازیم و این نمایشگاه موجب‬ ‫می ش��ود که بین مشاورین‪ ،‬مهندس��ین و پیمانکاران‬ ‫ذی صالح و سازمان نظام مهندسی ارتباط ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی به نقش این نمایش��گاه در افزایش رش��د صنعت‬ ‫س��اختمان در حوزه ه��ای مختلف اموزش مش��اوره و‬ ‫طراحی اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬ما س��االنه ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندس��ی داریم‬ ‫که ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫می کوش��د با برگزاری نمایش��گاه صنعت ساختمان در‬ ‫کش��ورهای همسایه و ارائه تسهیالت به صادرکنندگان‬ ‫در این حوزه در برگزاری نمایش��گاه ها نقش مهمی ایفا‬ ‫کند‪ .‬در نخس��تین نمایش��گاه بین المللی ساخت وساز‪،‬‬ ‫جدیدتری��ن و نوین تری��ن دس��تاوردها‪ ،‬تولی��دات و‬ ‫فناوری ه��ای علم��ی و صنعت��ی در زمین��ه مصال��ح‬ ‫س��اختمان پایه‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات ساختمانی‪،‬‬ ‫اسانسور و باالبرها‪ ،‬خانه های پیش ساخته‪ ،‬نقشه کشی‬ ‫و طراحی‪ ،‬سیستم های تصفیه اب‪ ،‬تاسیسات حرارتی و‬ ‫برودتی‪ ،‬ابزار االت‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت ساختمانی‪،‬‬ ‫تجهی��زات و لوازم کار و ایمنی‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬شیش��ه و‬ ‫ماشین االت وابس��ته‪ ،‬معماری‪ ،‬دکوراسیون‪ ،‬نماسازی‪،‬‬ ‫پوش��ش های س��قف و دیوار‪ ،‬کفپوش‪ ،‬لوله و اتصاالت‪،‬‬ ‫کاشی و س��رامیک‪ ،‬برق وتجهیزات الکترونیک‪ ،‬صنایع‬ ‫زیر بنایی اب و گاز‪ ،‬خدمات فنی و مهندسی‪ ،‬عایق های‬ ‫صوتی و حرارتی‪ ،‬محوطه س��ازی و دکوراسیون داخلی‬ ‫در معرض دید عموم قرار گرفت‪.‬‬ ‫این ‪ ۳‬نمایش��گاه تا چهارشنبه ‪ ۱۶‬بهمن از ‪ ۹‬تا ‪۱۷‬‬ ‫میزبان بازدید کنندگان در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران خواهند بود‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ارزش افزوده ای‬ ‫که در صنعت‬ ‫مبلمان وجود‬ ‫دارد ساالنه‬ ‫میلیارد ها تومان‬ ‫گردش مالی‬ ‫ایجاد کرده که‬ ‫در اقتصاد تاثیر‬ ‫مثبتی گذاشته‬ ‫است‬ ‫یادداشت‬ ‫از رویداد صنایع پایین دستی نفت تا مهم ترین نمایشگاه چوب‬ ‫حمایت از‬ ‫غرفه داران‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫سعید قربانی‬ ‫کارشناس نمایشگاهی‬ ‫ش��ناخت توانمندی ها‪ ،‬اعتماد به داش��ته ها‪،‬‬ ‫اش��نایی با س�لایق بازار مصرف جهان‪ ،‬معرفی‬ ‫اگاهانه و بدون واس��طه قابلیت ها‪ ،‬بررسی رقبا‪،‬‬ ‫رف��ع نقاط ضع��ف موجود‪ ،‬تقوی��ت نقاط قوت‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی هدفمن��د و مدیریت زم��ان و هزینه‪،‬‬ ‫بهترین بس��تر را برای توس��عه صادرات و ترویج‬ ‫تج��ارت فراهم می کنند که تمامی موارد مذکور‬ ‫از طریق صنعت نمایشگاه و حضور در رویدادهای‬ ‫بین الملل��ی به خوبی قابل دس��تیابی هس��تند‪.‬‬ ‫توج��ه عمی��ق س��ازمان ها و اش��خاص تصمیم‬ ‫گی��ر و تصمیم س��از به تاثیر صنعت نمایش��گاه‬ ‫در توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی و نق��ش ان در‬ ‫ارتقای جایگاه صادراتی کش��ورمان‪ ،‬ش��رایطی‬ ‫را ایج��اد خواهد کرد تا ضم��ن حمایت دقیق و‬ ‫ب��ه موق��ع از تولید‪ ،‬به ص��ورت کامال هدفمند و‬ ‫مستقیم تسهیالت مادی و معنوی به کار گرفته‬ ‫ش��وند‪ .‬در ای��ن میان س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران به عنوان متولی اصلی صنعت نمایش��گاه‬ ‫کش��ور بی��ش از س��ازمان ها و نهاده��ای دیگر‬ ‫م��ی تواند در بستر س��ازی و هدای��ت تولیدات و‬ ‫خدمات به س��مت بازار مصرف تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران به ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همس��ایه ب��ه عن��وان اولویت نخس��ت صادرات‬ ‫کااله��ای ایران��ی نگاه راهب��ردی دارد و بنا دارد‬ ‫فعاالن اقتصادی کش��ورمان را به سوی استفاده‬ ‫مطل��وب از بازار ‪ ۱۰۰‬میلیاد دالری کش��ورهای‬ ‫همس��ایه س��وق دهد‪ .‬سازمان توس��عه تجارت‬ ‫ب��رای نی��ل به این هدف ک��ه در نهایت منجر به‬ ‫رش��د صادرات کش��ور خواهد ش��د می تواند با‬ ‫اس��تفاده از صنع��ت نمایش��گاه و ایج��اد زمینه‬ ‫ب��رای صادرکنندگان منتخب خود‪ ،‬پل ارتباطی‬ ‫مطمئن بین قابلیت ه��ای صادراتی ایران و بازار‬ ‫نیاز و مصرف این ‪ ۱۵‬کشور برقرار کند‪ .‬انتخاب‬ ‫‪ ۳‬نمایشگاه بین المللی در طول سال در هر کدام‬ ‫از این کش��ورها و سازماندهی پاویون ملی ایران‬ ‫در انه��ا ب��ا ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای نمایش��گاهی‬ ‫و پرداخ��ت ‪ ۲۰۰۰‬دالر ب��ه ازای هرمترمرب��ع‬ ‫غرفه با هدف پوش��ش هزینه ه��ای اجاره غرفه‪،‬‬ ‫غرفه س��ازی‪ ،‬امور مسافرتی و گمرکی‪ ،‬هزینه ای‬ ‫کمت��ر از ‪ ۵۰‬میلی��ون دالر را متوجه س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران خواه��د کرد که در عوض‬ ‫منتخبین و بهترین های تولیدی و صادراتی ایران‬ ‫بدون دغدغه و تحت حمایت قدرتمند س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت به بازاریابی ومعرفی ظرفیت های‬ ‫خ��ود خواهند پرداخ��ت‪ .‬از انجایی که همواره‬ ‫پرداخت قسمتی از مشوق های صادراتی در قالب‬ ‫بسته های حمایتی نمایشگاهی از سوی سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران و غالبا پس از اتمام نمایشگاه‬ ‫و ب��ا تاخیر صورت می گیرد‪ ،‬اصالح ش��یوه نامه‬ ‫پرداخ��ت یارانه ه��ای نمایش��گاهی می تواند در‬ ‫ش��رایط تحریم فرصت حضور فعاالن اقتصادی‬ ‫کشورمان را در بازارهای بین المللی بیش از پیش‬ ‫تسهیل کند‪.‬‬ ‫اصالح ش��یوه نامه همچنین عرضه ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات‪ ،‬انتخاب بازار هدف‪ ،‬انتخاب نوع کاال‬ ‫و خدمات برای ارائه در ان‪ ،‬تهاتر کاال‪ ،‬پوش��ش‬ ‫بازارهای جدید صادراتی‪ ،‬حمایت از صادرکننده‬ ‫و در نهایت توس��عه صادرات غی��ر نفتی را بهتر‬ ‫مدیریت خواهد کرد‪.‬‬ ‫فراخوان نمایشگاه «شهر‪ ،‬زنان و حق شهروندی»‬ ‫نمایشگاه «شهر‪ ،‬زنان و حق شهروندی» بهار ‪ ۹۹‬در‬ ‫گالری الهه برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش هنرانالین نمایش��گاه «شهر‪ ،‬زنان و حق‬ ‫ش��هروندی» بهار ‪ ۹۹‬در گالری الهه برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه دومین نمایشگاه از سه گانه «شهروندان‬ ‫و حق شهروندی» است که به منظور توجه بخشیدن به‬ ‫مدیریت شهری برای بنا ساختن شهر انسانی طراحی‬ ‫بیانی هنر برای طرح‬ ‫ش��ده است تا همه افراد از امکان‬ ‫ِ‬ ‫مسئله و مطالب ه ساختن شهری انسانی سود برند‪.‬‬ ‫در متن فراخوان این نمایش��گاه امده است‪« :‬شهرها‬ ‫ِ‬ ‫س��کونت اجتماع��ی از زنان‪،‬‬ ‫در دنی��ای ام��روز محل‬ ‫مردان و کودکان‪ ،‬در س��نین‪ ،‬قوای جسمانی و ذهنی‬ ‫و جایگاه اجتماعی متفاوت و مختلف هستند‪ .‬گروهی‬ ‫از ادمی��ان‪ ،‬که گ��رد هم امده اند تا فضایی متناس��ب‬ ‫با نیازها و عالیق انسانی ش��ان پدی��د اورند و به صرفِ‬ ‫ش��هروند بودن‪ ،‬بر این باورن��د که نیازها و عالیق همه‬ ‫انها از اهمیت یکس��ان برخوردار است‪ .‬در این فضا که‬ ‫در نتیجه همنش��ینی تاریخی سه بعد فیزیکی‪ ،‬ذهنی‬ ‫و اجتماع��ی خاص به وجود امده اس��ت؛ مناس��بات‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬تاثیرگذاری و تاثیرپذی��ری هم زمان دارد‪.‬‬ ‫زن��ان با ویژگی های بیولوژیکی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اموزش��ی و‬ ‫س��نتی متفاوت‪ ،‬به گونه ای متف��اوت از مردان با فضا‬ ‫ارتب��اط می گیرند و از طریق حضور و دس��تکاری در‬ ‫فضای زیستش��ان به رمزگذاری و رمزگش��ایی در ان‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان با نگاهی گذرا به ش��هرهای بزرگ و‬ ‫کوچ��ک به راحت��ی درمی یابیم که در ط��ول تاریخ با‬ ‫وجود تغییرات گس��ترده اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی جامعه‪ ،‬بیش از اینکه تغییر بر زندگی زنان‬ ‫حاکم باشد‪ ،‬ثبات حاکم بوده است‪ ،‬زیرا پدرساالری که‬ ‫در طول تاریخ بر زندگی جامعه و از جمله زنان سیطره‬ ‫داش��ته اس��ت دارای بنیان های نظری ثابتی است که‬ ‫مانع تغییرات عمده محتوایی می شود و تنها در برخی‬ ‫عرصه ها‪ ،‬در س��طح نمود می یابد‪ .‬پس برای مواجهه و‬ ‫مصون ماندن از اسیب ها و ازارهای بالقوه جنسیتی که‬ ‫نتیجه ان نگاه مردس��االر است‪ ،‬زنان بسته به سبک و‬ ‫شرایط زندگی ناگزیر از یافتن استراتژی های متنوعی‬ ‫هستند‪ .‬به هر روی باید زن بوده باشید تا ترس و درد‬ ‫نهفته در عبور از پل های هوایی‪ ،‬کوچه ها و خیابان های‬ ‫تاری��ک و محیط های عموم��ی را تا عمق اس��تخوان‬ ‫تجربه کرده باش��ید تا باور کنید که همه ش��هروندان‬ ‫در بهره من��دی از حقوق ش��هروندی برابرند‪ .‬ما با ابزار‬ ‫هن��ر که عمیق و اثربخش اس��ت می کوش��یم به این‬ ‫رنج نابرابری پایان دهیم یا دس��ت کم با بهبود کمینه‬ ‫وضعیت‪ ،‬قدری از زخممان را التیام بخشیم‪».‬‬ ‫سفر به پاویون اتریش‬ ‫اتری��ش یکی از کش��ور های حاضر در‬ ‫اکسپو‪ 2020‬دوبی است‪ .‬پاویون اتریش‬ ‫ویژگی هایی دارد که فضایی ارام را برای‬ ‫ارائه راه حل ه��ای خالقانه ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در این پاویون‪ ،‬یک ازمایش��گاه نواوری‬ ‫میزب��ان س��خنرانی ها‪ ،‬نمایش��گاه های‬ ‫موق��ت و غیره خواهد بود‪ .‬حیاط س��ایه‬ ‫خ��ورده یک تفرجگاه اس��تراحت را ارائه‬ ‫می ده��د‪ ،‬یک محل وی��ژه از نمایندگان‬ ‫ب��رای پذیرایی‪ ،‬رویدادهای ش��بکه ای و‬ ‫غیره اس��تقبال خواهد ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫عص��ر نمایش��گاه‪ ،‬معم��ار ای��ن پاویون‪،‬‬ ‫طراح��ی را با این مفهوم «هر ایده خوب‬ ‫با سواالت صحیح ش��روع می شود»جلو‬ ‫ب��رده و بر این اعتقاد اس��ت ک��ه فواید‬ ‫ن��واوری با فناوری پایی��ن را ببینید و از‬ ‫ی��ک گفت وگ��وی فرهنگ��ی روی قهوه‬ ‫لذت ببرید‪ .‬اتریش یک ملت با ایده های‬ ‫خیال��ی اس��ت‪ .‬این موض��وع در تصمیم‬ ‫خ��ود مبنی بر اس��تفاده از خاک ‪۹۰۰۰‬‬ ‫س��اله برای ساخت پاویون منعکس شده‬ ‫است که شامل ‪ ۴۷‬مخروط ناقص است‪.‬‬ ‫این س��اختار از طریق اس��تفاده خالقانه‬ ‫از مخ��روط ه��ا‪ ،‬تهوی��ه خواهد ش��د و‬ ‫نمایشگاه های خانه‪ ،‬کارگاه ها‪ ،‬تاسیسات‬ ‫و غی��ره خواهد داش��ت‪ .‬بازدید کنندگان‬ ‫می توانن��د به قهوه خانه های وین س��فر‬ ‫کنند و یاد بگیرند که چرا س��ازمان ملل‬ ‫این موسسه را به عنوان میراث فرهنگی‬ ‫معنوی فهرست کرده است‪.‬‬ ‫برگزار کنن��دگان نمایش��گاه صنع��ت‬ ‫نمایش��گاهی در یک جلس��ه گردهم امدند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین المللی یکش��نبه‬ ‫‪ ۱۳‬بهمن ‪ ۹۸‬جلس��ه ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫نمایشگاه صنعت نمایشگاهی در تاالر اصفهان‬ ‫مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه جم عزتی معاون‬ ‫امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی ایران و مه��دی دیانی عضو هیات‬ ‫مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ای��ران پس از ارائ��ه نقطه نظ��رات نمایندگان‬ ‫س��ایت های نمایش��گاهی سراس��ر کش��ور و‬ ‫مجری��ان این رویداد به س��خنرانی پرداختند‪.‬‬ ‫حاضری��ن در خصوص رش��د و پیش��رفت این‬ ‫نمایشگاه و برگزاری قوی تر ان نسبت به دوره‬ ‫قب��ل تصمیماتی اتخاذ کردند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫نمایش��گاه صنعت نمایش��گاهی ‪ ۱۴‬اس��فند با‬ ‫حضور سایت های نمایش��گاهی سراسر کشور‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫برپا می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جلسه شورای‬ ‫سیاست گذاری صنعت‬ ‫نمایشگاهی برگزار شد‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با عقب نشینی قطره چکانی دالر از مرز مقاومتی و افت طالی جهانی‬ ‫یادداشت‬ ‫نقدینگی‬ ‫تولید را‬ ‫نشانه بگیرد‬ ‫بازار طال و سکه تغییر مسیر داد‬ ‫سیدحسین سلیمی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دالر کمی عقب نشست‬ ‫درحال حاضر از‬ ‫سرعت رشد‬ ‫قیمت ها در بازار‬ ‫ارز کم شده و‬ ‫از انجایی که‬ ‫خرید و فروش‬ ‫چندانی دراین‬ ‫بازار انجام‬ ‫نمی شود‪ ،‬این‬ ‫امیدواری وجود‬ ‫دارد که به تدریج‬ ‫ارامشی در بازار‬ ‫ارز به وجود اید‬ ‫سهولت در انجام‬ ‫تراکنش های اینترنتی‬ ‫خبر‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک‬ ‫توسعه تعاون به مش��تریان بانکی توصیه کرد‬ ‫تا در راس��تای س��هولت در انجام تراکنش های‬ ‫اینترنتی از رمز دوم پویا پیامکی استفاده کنند‪.‬‬ ‫عل��ی یکت��ا در گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به‬ ‫عملیاتی شدن رمز دوم پویا گفت‪ :‬اجرای طرح‬ ‫رمز دوم پویا عامل افزایش امنیت تراکنش های‬ ‫ب��دون حضور کارت بوده و مخاطراتی همچون‬ ‫فیش��ینگ را کاهش می دهد؛ با توجه به حجم‬ ‫گس��ترده تراکنش ه��ای بدون حض��ور کارت‬ ‫کمتر از صد هزار تومان که بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫هس��تند‪ ،‬بانک مرکزی ب��ا هماهنگی بانک ها‬ ‫تصمی��م گرف��ت تا رمز دوم ایس��تا برای انجام‬ ‫تراکنش به صورت روزانه تا س��قف ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان با قبول مس��ئولیت توسط مشتری فعال‬ ‫باش��د چرا که ای��ن دامنه مبلغ��ی مخاطراتی‬ ‫مح��دود دارد و در عی��ن ح��ال ام��ور روزان��ه‬ ‫بس��یاری افراد که نیاز به رمز ایس��تا را دارند با‬ ‫مش��کل مواجه نمی کن��د‪ .‬او با بیان اینکه این‬ ‫بانک با اتصال به س��امانه هریم بانک مرکزی و‬ ‫انجام اقدامات فنی م��ورد نیاز امادگی اجرای‬ ‫رمز دوم پویا را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بانک توسعه تعاون‬ ‫یک بانک توسعه ای است و بر اساس امار بانک‬ ‫بیش از ‪ ۵۴‬درصد از مش��تریان رمز دوم دارند‬ ‫ک��ه از این میان تا به امروز حدود ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫مشتریان نسبت به فعال سازی رمز دوم پویا از‬ ‫طری��ق یکی از روش های اعالم ش��ده در بانک‬ ‫اق��دام کرده اند و س��ایر مش��تریان نیز با احراز‬ ‫هویت می توانند از رمز پویای پیامکی بر بستر‬ ‫هریم اس��تفاده کنند‪ .‬او با اش��اره به س��هولت‬ ‫دریاف��ت رمز دوم پوی��ا از طریق پیامک خاطر‬ ‫نش��ان کرد‪ :‬مشتریان به راحتی می توانند رمز‬ ‫دوم پویا را در زمان انجام تراکنش با فش��ردن‬ ‫دکمه درخواس��ت رمز دریافت کنند که برای‬ ‫فعال س��ازی ان نیاز است تا یکبار به وب سایت‬ ‫بان��ک یا خودپرداز و یا یکی از ش��عب مراجعه‬ ‫کنن��د و فرایند الزم برای اح��راز هویت انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در کنار محدودیت های ناشی از تحریم که‬ ‫فش��ارهای زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل‬ ‫ک��رده‪ ،‬ب��روز برخ��ی اتفاق��ات و رخدادهای‬ ‫سیاس��ی در مدت اخیر‪ ،‬باعث شد بازار ارز بار‬ ‫دیگر دچار نوسان های زیادی شود و قیمت ها‬ ‫مسیر صعودی طی کند‪ .‬نوسان هایی که تداوم‬ ‫ان ب��ه طور قطع می تواند اث��ار منفی زیادی‬ ‫ب��رای اقتص��اد ایران داش��ته باش��د و فضای‬ ‫فعالیت را برای فعاالن اقتصادی نااطمینان و‬ ‫پرریسک کند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه در م��دت اخی��ر بان��ک مرک��زی‬ ‫تالش های زیادی برای کاهش این نوس��ان ها‬ ‫انجام داده و مدیریت نسبتا خوبی در این بازار‬ ‫داش��ته‪ ،‬اما به هرحال این نوس��ان ها گویا هر‬ ‫از گاهی و به هر دلی��ل در این بازار به وجود‬ ‫می اید و اثر منفی خودش را می گذارد‪.‬‬ ‫انچ��ه در این بی��ن حائز اهمیت اس��ت و‬ ‫می توان��د ثبات پای��داری دراین ب��ازار ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬توجه ب��ه موضوع عرضه و تقاضاس��ت‪.‬‬ ‫نااطمینان��ی نس��بت ب��ه این��ده و انتظارات‬ ‫تورم��ی ک��ه در اقتص��اد وجود دارد‪ ،‬س��بب‬ ‫ش��ده تا تقاضا برای خری��د کاال و مواد اولیه‬ ‫افزای��ش یاب��د و می��زان خری��د ارز به همان‬ ‫اندازه نیز بیش��تر ش��ود‪ ،‬ان هم در ش��رایطی‬ ‫که م��ا محدودیت هایی را دربحث ورود ارز به‬ ‫کشور داریم‪ .‬دراین ش��رایط‪ ،‬برای بهبود این‬ ‫وضعیت‪ ،‬یکی از اقدامات مهم و الزم در حوزه‬ ‫سیاست گذاری ها و تصمیمات داخلی است‪.‬‬ ‫درحال حاضر حجم باالی نقدینگی در کشور‬ ‫دغدغه مهمی است که اگر مدیریت و کنترل‬ ‫نشود می تواند اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد‬ ‫ای��ران به جای بگ��ذارد‪ .‬دراین راس��تا‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و سیاس��ت گذاران پول��ی باید توجه‬ ‫داش��ته باش��ند در تصمیماتی که می گیرند‪،‬‬ ‫م�لاک و معیار این باش��د که ای��ن پول ها به‬ ‫س��مت بازارهای مولد حرکت کند تا با ورود‬ ‫ب��ه بازارهای غیر مولد ای��ن بخش ها را متاثر‬ ‫نکنن��د‪ .‬بی تردید اگر بتوانی��م نقدینگی های‬ ‫سرگردان در جامعه را مدیریت کنیم و اعتماد‬ ‫و اطمین��ان الزم را به فعالیت های اقتصادی و‬ ‫جامعه برگردانیم می توان جلوی نوس��ان ها و‬ ‫تالطم های بازاره��ا را گرفت و در نهایت یک‬ ‫ارامش نسبی را برای جامعه به وجود اورد‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫باوجود فروکش کردن تنش های سیاسی‪ ،‬اما بازار ارز‬ ‫مدتی اس��ت بدون اینکه اتفاق عجیب و غیرمنتظره ای‬ ‫رخ دهد‪ ،‬یک نفس رشد کرده و حتی به نزدیکی کانال‬ ‫‪ ۱۴‬هزار تومان هم رسیده است‪.‬‬ ‫دالری ک��ه تا همین چند ماه پی��ش‪ ،‬روی کانال ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان به ثبات رس��یده ب��ود‪ ،‬به دنبال خبر گرانی‬ ‫بنزی��ن و افزای��ش تنش ها در خاورمیان��ه و جهان‪ ،‬به‬ ‫یکباره رشد کرد و به سطح باالیی رسید و حتی کاهش‬ ‫این تنش ها هم نتوانست جلوی رشد نرخ دالر را بگیرد‬ ‫و هر روز بر ارزش ان در بازار داخلی افزوده شد‪.‬‬ ‫نتیجه گران شدن دالر از پایان ابان تاکنون هم این‬ ‫شد که س��که و طال در بازار داخل‪ ،‬روی نردبان رشد‬ ‫نرخ ارز و اونس باال رفت و در نهایت س��که به باالی ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان رس��ید و هر گرم طال هم مرز ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان را رد کرد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه با فروکش ک��ردن تنش های سیاس��ی در‬ ‫خاورمیان��ه و جهان‪ ،‬نرخ جهانی ط�لا تاحدی کاهش‬ ‫یافت‪ ،‬اما به دلیل رش��د تدریجی قیمت ها در بازار ارز‪،‬‬ ‫طال و سکه در بازار داخلی به روند صعودی خود ادامه‬ ‫داد و این روند تا همین دیروز هم تداوم داشت‪.‬‬ ‫روز گذش��ته نرخ دالر با عقب نشینی قطره چکانی از‬ ‫م��رز مقاومتی عقب تر رف��ت و بر عدد ‪ ۱۳‬هزار و ‪۳۸۰‬‬ ‫تومان ایستاد و طالی جهانی افت ‪ ۱۴‬دالری را تجربه‬ ‫کرد که همین عوامل س��بب ش��د بازار داخلی طال و‬ ‫س��که این بار تغییر مسیر داده و سکه در دو روز حدود‬ ‫‪ 80‬هزارتومان از ارزش خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫دیروز هر دالر امریکا هر چند کاهش اندک نرخ را در‬ ‫مح��دوده ‪ ۸۰‬تومان تجربه کرد‪ ،‬اما با این حال به دلیل‬ ‫ایستادن پشت سد مقاومتی این تغییر نرخ برای فعاالن‬ ‫بازار مهم تلقی ش��د‪ .‬به این ترتیب نرخ خرید هر دالر‬ ‫امری��کا در صرافی های بانکی نیز ب��ه ‪ ۱۳‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان رسید‪ .‬نرخ هر یورو نیز در بازار ‪ ۱۴‬هزار و ‪۸۸۰‬‬ ‫توم��ان اعالم ش��د و صرافان بانکی هر ی��ورو را به نرخ‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬تومان خریداری کردند‪ .‬این ش��رایط‬ ‫درحالی در ب��ازار ارز وجود دارد که همتی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی بارها تاکید کرده احاطه بانک متبوعش‬ ‫بر بازار باالس��ت و بانک مرکزی اجازه افزایش بی دلیل‬ ‫نرخ دالر را نمی دهد‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه امیرصادق��ی یکی از کارشناس��ان و‬ ‫فعاالن بازار ارز نیز بر ان اذعان دارد و معتقد است اگر‬ ‫کنترل ه��ا و اقدام های بانک مرک��زی در بازار ارز نبود‪،‬‬ ‫بی تردید نوسانان های بازار ارز شدیدتر می شد‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با تاکی��د براینکه نگاه‬ ‫متولیان بانک مرکزی مدیریت بازار ارز است و تالش ها‬ ‫بر این است که نرخ ارز و به دنبال ان طال کنترل شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پس از تنش های سیاس��ی ایجاد شده در مدت‬ ‫اخیر‪ ،‬بازار ارز درحالی دچار نوسان های شدید شد و تا‬ ‫همین چند وقت اخیر این روند ادامه داش��ت که بانک‬ ‫مرکزی س��رانجام توانس��ت با اعمال کنترل ها و برخی‬ ‫ب��ازار داخلی طال و س��که در حال حرکت به س��مت کنترل و ثبات‬ ‫بیش��تر است و امیدواریم با ادامه این روند قیمت ها بازهم دراین‬ ‫بازار کاهش یابد‬ ‫محدودیت ها جلوی این رشد را بگیرد و از نوسان های‬ ‫این بازار بکاهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر ب��ازار ارز به یک‬ ‫ثبات نس��بی رس��یده اس��ت و به نظر هم نمی رسد تا‬ ‫پایان س��ال اتفاق خاصی در ان رخ دهد یاداورشد‪ :‬با‬ ‫محدودیت های��ی که بانک مرک��زی در حوزه پرداخت‬ ‫و نق��ل و انتق��االت پولی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬این مهم‬ ‫توانس��ته تاحد زیادی از نوسان های این بازار را کنترل‬ ‫کند و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد‪.‬‬ ‫به گفت��ه صادق��ی‪ ،‬درحال حاضر از س��رعت رش��د‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار ارز ک��م ش��ده و از انجایی هم که‬ ‫خرید و فروش چندانی دراین بازار انجام نمی شود‪ ،‬این‬ ‫امیدواری وجود دارد که به تدریج ارامشی در این بازار‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها در بازار طال و سکه تکان خورد‬ ‫به هرحال در ش��رایطی رش��د نرخ دالر در یک ماه‬ ‫گذشته باعث شد‪ ،‬طال و سکه در بازار داخلی روزهای‬ ‫متالطمی را س��پری کنند و قیمت ه��ا در این بازار به‬ ‫اعداد نجومی برس��ند که در دو روز گذشته همزمان با‬ ‫کاهش اندک نرخ دالر و افت نرخ جهانی طال‪ ،‬قیمت ها‬ ‫در ب��ازار داخلی طال و س��که تکان خ��ورد و با ریزش‬ ‫روبه ر و شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نرخ اونس جهانی طال که در‬ ‫محدوده ‪ ۱۵۸۹‬دالر قرار داشت‪ ،‬دچار افت ‪ ۱۴‬دالری‬ ‫شد و همین موضوع در کنار توقف رشد نرخ ها در بازار‬ ‫ارز و اف��ت ناچیز نرخ دالر‪ ،‬منجر به این ش��د که نرخ‬ ‫س��که که باالی ‪ ۵‬میلیون تومان بود به رقم ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۹۰‬تومان برس��د و نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار از‬ ‫‪ ۵۱۵‬ب��ه ‪ ۵۰۹‬ه��زار تومان ریزش کن��د‪ .‬در بازار ازاد‬ ‫نیز نیم س��که ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۳۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع س��که‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۳۰‬هزار تومان و سکه گرمی ‪ ۹۳۰‬هزار‬ ‫تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫ان طور که کارشناسان و حرفه ای های بازار پیش بینی‬ ‫می کنند‪ ،‬روند ایجاد شده در بازار طال و سکه‪ ،‬به دلیل‬ ‫افت بیش��تر قیمت ها در بازاره��ای جهانی و همچنین‬ ‫ثب��ات بازار ارز‪ ،‬ادامه دار اس��ت و بازار طال و س��که در‬ ‫روزهای پایانی سال به وضعیت باثبات تری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال تداوم روند کاهشی قیمت ها‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬عضو اتحادی��ه طال و جواهر در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه پ��س از تنش های‬ ‫سیاس��ی ایجاد ش��ده در یک ماه گذش��ته که رش��د‬ ‫قیمت های جهانی را به دنبال داش��ت و باعث باال رفتن‬ ‫نرخ دالر ش��د‪ ،‬گرانی طال و س��که در بازار داخلی هم‬ ‫طبیعی بود‪ ،‬گفت‪ :‬با ش��روع س��ال میالدی جدید‪ ،‬ما‬ ‫شاهد اتفاق ها و رخداد هایی در سطح جهانی بودیم که‬ ‫همین اتفاق ها سبب شد نرخ جهانی طال رو به افزایش‬ ‫بگذارد و سایر بازار ها را نیز متاثر کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تنش های سیاس��ی به وجود امده‬ ‫در خاورمیانه و جهان‪ ،‬درحالی باعث حرکت سرمایه ها‬ ‫به س��مت طال ش��د و نرخ این فل��ز زرد را باال برد که‬ ‫ب��ا کاهش تنش ها از ارزش این فلز گرانبها کم ش��د و‬ ‫در نهای��ت اونس در مح��دوده ‪ ۱۵۸۰‬دالر قرار گرفت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگرچه با کم ش��دن تنش های سیاسی‪ ،‬نرخ‬ ‫جهان��ی طال هم افت کرد و انتظار این بود که قیمت ها‬ ‫در ب��ازار داخلی همزم��ان با کاهش روبه رو ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل گرانی نرخ ارز‪ ،‬این امر محقق نش��د و به دنبال‬ ‫صع��ود نرخ دالر‪ ،‬طال و س��که هم به رشدش��ان ادامه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با بیان اینکه این شرایط باعث شد نرخ‬ ‫س��که به باالی ‪ ۵‬میلیون تومان برسد و هر گرم طالی‬ ‫‪ ۱۸‬عیار با ن��رخ باالی ‪ ۵۰۰‬هزارتومان در بازار معامله‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این وضعیت درحالی بر بازار داخلی طال‬ ‫و س��که حاکم بود که در دو روز گذش��ته‪ ،‬همزمان با‬ ‫افت ‪۱۴‬دالری نرخ جهانی طال و متوقف ش��دن رش��د‬ ‫نرخ دالر و عقب نش��ینی جزئی قیمت ه��ا در بازار ارز‪،‬‬ ‫بازار داخلی طال و س��که نیز با کاهش نرخ روبه رو شد‬ ‫و س��که در دو روز حدود ‪ 80‬هزار تومان از ارزش خود‬ ‫را از دست داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه نوس��ان های ب��ازار ارز یکی از‬ ‫عوامل رش��د قیمت ه��ا در بازار طال و س��که در مدت‬ ‫اخیر بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این موض��وع درحالی بود که‬ ‫حتی کاه��ش تقاضای خرید به دلیل ق��رار گرفتن در‬ ‫ایام فاطمیه نتوانست جلوی رشد قیمت ها در این بازار‬ ‫بگیرد و قیمت ها بدون هی��چ حبابی‪ ،‬کامال منطبق با‬ ‫نرخ ارز و اونس جهانی حرکت کرد‪.‬‬ ‫این فعال بازار با تاکید بر ارامش نس��بی که در بازار‬ ‫ارز در چند روز گذش��ته ایجاد ش��ده و همچنین افت‬ ‫ن��رخ جهانی ط�لا‪ ،‬گفت‪ :‬بازار داخلی طال و س��که در‬ ‫حال حرکت به س��مت کنترل و ثبات بیش��تر است و‬ ‫امیدواریم با ادامه این روند قیمت ها بازهم دراین بازار‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫کشتی ارای با اشاره به شیوع ویروس کرونا که رشد‬ ‫اقتصادی چین را تحت تاثیر قرار داده است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این موضوع باعث ش��ده تا ارزش ی��وان چین در برابر‬ ‫دالر تضعی��ف و زمینه کاهش قیمت ها در بازار جهانی‬ ‫طال را به وجود اورد که پیش بینی می ش��ود این روند‬ ‫در روزهای اینده ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت‪ ،‬بی تردید ب��ا کاهش ارزش یوان و‬ ‫باال رفتن ارزش دالر در بازارهای جهانی‪ ،‬این ش��رایط‬ ‫باعث خواهد شد که سرمایه گذاری ها در طال کم شود‬ ‫و ارزش این فلز زرد رنگ هم به تدریج کاهش یابد‪ .‬این‬ ‫پیش بینی اگر محقق ش��ود بی شک تاثیرش را بر بازار‬ ‫داخلی طال خواهد گذاش��ت و قیمت ها را در این بازار‬ ‫نزول��ی خواهد کرد‪ .‬ضمن اینکه در چند روز گذش��ته‬ ‫شاهد عقب نش��ینی قیمت ها در بازار ارز هم بودیم که‬ ‫این ثبات و افت قیمت ها هم می تواند بر این بازار تاثیر‬ ‫خودش را بگذارد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹شرایط صدور کارت هدیه در بانک ها‬ ‫بانک ها براساس مقررات مبارزه با پولشویی موظف هستند‬ ‫هن��گام صدور کارت هدیه مش��تری را اح��راز هویت کنند و‬ ‫همچنی��ن صدور کارت هدی��ه برای دارندگان س��ابقه چک‬ ‫برگشتی ممنوع اس��ت‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬کمیسیون مقررات و‬ ‫نظارت موسس��ه های اعتباری‪ ،‬در اجرای بند (ب) ماده (‪)۱۱‬‬ ‫قانون پولی و بانکی کش��ور و در راس��تای ساماندهی فرایند‬ ‫صدور و اس��تفاده از کارت هدیه و بن کارت ریالی ش��یوه نامه‬ ‫صدور کارت هدیه را به این شرح تصویب کرده است‪ .‬موسسه‬ ‫اعتب��اری باید هنگام صدور کارت هدیه ‪ -‬ضمن شناس��ایی‬ ‫اولیه مش��تری‪ ،‬برابر ضوابط و مقررات مبارزه با پولش��ویی‪-‬‬ ‫اطالعات هویتی وی را به همراه مشخصات یکایک کارت های‬ ‫هدی��ه صادر ش��ده برای وی‪ ،‬در س��امانه های خود وارد کند‬ ‫به گونه ای که ردیابی تمامی تراکنش های هر کارت صادرشده‬ ‫به اسانی میسر شود‪.‬‬ ‫موسس��ه اعتب��اری باید هن��گام ص��دور کارت هدیه برای‬ ‫مشتری‪ ،‬تعهدات الزم درباره اجرای قانون و مقررات مبارزه با‬ ‫پولشویی را از وی دریافت کند‪ .‬در صورت خودداری مشتری‬ ‫از ارائ��ه این تعهد یا خودداری از عمل به تعهدات‪ ،‬موسس��ه‬ ‫اعتباری باید از ارائه خدمات به ایشان خودداری کند‪ .‬گفتنی‬ ‫است مس��ئولیت هرگونه سوءاس��تفاده از کارت هدیه یا بن‬ ‫کارت صادرشده بر عهده مشتری است‪.‬‬ ‫در صورتی که موسس��ه اعتباری ب��ه دالیلی همچون عدم‬ ‫همکاری مش��تری نتوان��د اطالعات الزم را برای شناس��ایی‬ ‫وی به دس��ت اورد ی��ا مش��تری اق��دام ب��ه ارائ��ه اطالعات‬ ‫غیر واقعی کند‪ ،‬موسس��ه اعتباری باید پس از توضیح موظف‬ ‫است مشخصات مش��تریانی را که مبادرت به اعالم اطالعات‬ ‫غیرواقع��ی کرده اند‪ ،‬به واحد اطالع��ات مالی و بانک مرکزی‬ ‫گزارش کند‪.‬‬ ‫همچنین صدور کارت هدیه از سوی موسسه اعتباری برای‬ ‫که از ارائه اطالعات با اس��ناد م��ورد نیاز خودداری می کنند‪،‬‬ ‫دارندگان سابقه چک برگشتی‪ ،‬اشخاصی که به حکم مراجع‬ ‫قضایی‪ ،‬حق افتتاح حس��اب در موسس��ه اعتباری را ندارند‪،‬‬ ‫اش��خاص حقیقی که به حکم مراجع قضایی‪ ،‬حساب انها در‬ ‫موسس��ه اعتباری مسدود شده اس��ت یا به هر دلیل دیگری‬ ‫حق برداش��ت از حس��اب را ندارند‪ ،‬اش��خاص حقیقی ایرانی‬ ‫فاقد ش��ماره ملی‪ ،‬اش��خاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی‬ ‫و اشخاص خارجی (حقیقی و یا حقوقی) فاقد شماره فراگیر‬ ‫اشخاص خارجی‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ .‬صدور کارت هدیه در قبال‬ ‫برداش��ت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل ان‬ ‫مجاز اس��ت‪ .‬حداکثر مبلغ هر کارت هدی��ه‪5 ،‬میلیون ریال‬ ‫اس��ت‪ .‬کارت هدیه فاقد قابلیت ش��ارژ مجدد بوده و پس از‬ ‫اتمام موجودی باید ابطال شود‪ .‬کارت هدیه حداکثر به مدت‬ ‫یک س��ال دارای اعتبار اس��ت پس از انقضای مدت یادشده‪،‬‬ ‫مانده مصرف نش��ده کارت های هدیه در تمام شعب موسسه‬ ‫اعتباری صادر کننده قابل دریافت اس��ت‪ .‬درج تاریخ انقضای‬ ‫کارت هدیه روی جسم کارت الزامی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکی�د ب�ر تس�ریع خدمت رس�انی ب�ه جامع�ه‬ ‫ایثارگری‬ ‫مدیرعام��ل بانک دی ضمن بازدی��د از بیمه دی‪ ،‬خدمات‬ ‫بیم��ه ای را در تقویت حس اطمین��ان و ارامش خاطر مردم‬ ‫حائز اهمیت دانس��ت و بر تس��ریع خدمت رسانی به جامعه‬ ‫ایثارگری تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬کریمی‬ ‫در جریان این بازدید‪ ،‬ضمن کسب اطالع از عملکرد بیمه دی‬ ‫ب��ا کارکنان این مجموعه دی��دار و گفت وگو کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک دی قرارداد بیمه درمان خانواده معزز شهدا و ایثارگران‬ ‫که در بیمه دی اجرایی ش��ده اس��ت را یک��ی از قراردادهای‬ ‫ب��زرگ و موفق در صنعت بیمه دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمیت جایگاه ارزش��مند جامعه ایثارگری کشور باید تالش‬ ‫خود را برای کس��ب رضایت حداکثری ایش��ان فراهم اوریم‬ ‫و انتظار م��ی رود همکاران بیمه دی با پرداخت خس��ارت ها‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن و ارائه طرح های توس��عه ای برای‬ ‫خدمت رس��انی مطلوب تر به خانواده معزز شهدا و ایثارگران‬ ‫ت�لاش کنند چراک��ه تمام مردم ای��ران‪ ،‬امنی��ت‪ ،‬ابادانی و‬ ‫پیشرفت کش��ور را مرهون جانفش��انی ها و ایثار این عزیزان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بیم��ه دی را یک��ی از موفق تری��ن ش��رکت های گروه‬ ‫مالی دی دانس��ت و گفت‪ :‬باید با تعامل مناس��ب زمینه ساز‬ ‫هدایت مش��تریان بانک برای بهره مندی از خدمات بیمه دی‬ ‫باش��یم و ضمن شناسایی نیازهای مشتریان با ایجاد تنوع در‬ ‫محصوالت‪ ،‬ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به موقع در‬ ‫حفظ و جذب و افزایش میزان رضایت ذی نفعان تالش کنیم‬ ‫تا به سوداوری با کیفیت و پایدار دست یابیم‪.‬‬ ‫کریمی در این دیدار با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت بیمه‬ ‫در شاخص های توسعه یافتگی اقتصادی گفت‪ :‬از انجایی که‬ ‫صنعت بیمه ریس��ک هایی همچون جان‪ ،‬مال و مسئولیت را‬ ‫پوشش می دهد‪ ،‬توسعه یافتگی بیمه به مثابه توسعه یافتگی‬ ‫یک کش��ور به ش��مار م��ی رود‪ .‬وی همچنین تقویت ش��بکه‬ ‫فروش‪ ،‬توسعه خرده فروش��ی و کانال های دیجیتال‪ ،‬تقویت‬ ‫کنترل های داخلی و ساز و کارهای نوین سرمایه گذاری را از‬ ‫ضرورت های ارتقای جایگاه بیمه دی در این صنعت دانست‪.‬‬ ‫در این دیدار محمدرضا کش��اورز‪ ،‬مدیرعامل بیمه دی ضمن‬ ‫خیرمق��دم و قدردانی از حضور مدیرعامل بانک دی و هیات‬ ‫همراه به ارائه گزارش عملکردی از فعالیت ها‪ ،‬دس��تاوردها و‬ ‫برنامه های اینده این شرکت پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن منابع پروژه انتق�ال اب خلیج فارس با‬ ‫حمایت بانک تجارت‬ ‫عضو هی��ات مدیره بانک تج��ارت از تامی��ن منابع پروژه‬ ‫انتقال اب خلیج فارس به صنایع مس��تقر در اس��تان کرمان‬ ‫ب��ا عاملیت این بانک خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬عباس اش��رف نژاد‪ ،‬عضو هیات مدی��ره این بانک در‬ ‫گفت وگویی با اش��اره به مصوبات این بانک از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی گفت‪ :‬بانک تجارت به عنوان بانک عامل در فاز‬ ‫یک پروژه تامین و انتقال اب خلیج فارس به صنایع مس��تقر‬ ‫در استان کرمان‪ ،‬با دریافت مصوبه اعطای تسهیالت از منابع‬ ‫ارزی از محل منابع صندوق توس��عه ملی اقدام کرده اس��ت‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬اورده بانک های عضو سندیکا ‪ ۷۵‬درصد بخش‬ ‫ارزی و اورده مش��تری ‪ ۲۵‬درصد بخ��ش ارزی و ریالی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره بانک تجارت با اشاره به اینکه این‬ ‫پروژه عظیم به صورت دو طرح س��ندیکایی اجرایی می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در فاز نخست بانک تجارت به عنوان بانک عامل اجرای‬ ‫مصوبات تعیین ش��ده و این پروژه براس��اس اخرین گزارش‬ ‫نظارت��ی در بخ��ش تامین مال��ی بی��ش از ‪ ۹۷‬و در مجموع‬ ‫پیش��رفت پروژه تامین و انتقال اب خلیج فارس بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصد بوده و قرار اس��ت در ابتدای سال اینده به بهره برداری‬ ‫برس��د‪ .‬وی با تاکید بر همکاری های موفق و مس��تمر بانک‬ ‫تجارت با این صندوق در اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬این بانک عالوه بر مش��ارکت در‬ ‫پروژه مل��ی تامین و انتقال اب خلیج ف��ارس‪ ،‬در حوزه نفت‬ ‫و پتروشیمی‪ ،‬شرکت های پتروشیمی دهلران‪ ،‬ارین شیمی‪،‬‬ ‫مهندسی و ساختمان صنایع نفت‪ ،‬توسعه صنعت نفت و گاز‬ ‫صبای کنگان و شیش��ه فلوت کاوی��ان نیز در قالب مصوبات‬ ‫این صندوق اقدام کرده اس��ت‪ .‬اش��رف ن��ژاد در ادامه عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬افزایش همکاری ای��ن بانک با صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫زمینه حمایت بیشتر بانک از فعاالن اقتصادی کشور را فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغ�از چهارمی�ن جش�نواره ف�روش بیمه های‬ ‫جامع عمر بیمه اسیا‬ ‫بیمه اسیا چهارمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر‬ ‫و پس انداز و مهر اس��یا را برگزار می کند‪ .‬روابط عمومی بیمه‬ ‫اس��یا در اطالعیه ای با تصریح اهدای جوایز ارزنده و طالیی‬ ‫ب��ه خریداران بیمه ه��ای عمر و پس ان��داز در طول برگزاری‬ ‫جش��نواره (‪ ۱۲‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬ت��ا ‪ ۱۲‬فروردین ‪ )۱۳۹۹‬تنوع‬ ‫جوایز ویژه از جمله اعطای بیمه نامه درمان انفرادی خانواده‪،‬‬ ‫پرداخ��ت حق بیمه عمر و پس انداز س��ال ات��ی برگزیدگان‬ ‫ازسوی بیمه اسیا را مورد تاکید قرار داده است‪.‬‬ ‫در این اطالعیه همچنین از افزایش متناس��ب در اندوخته‬ ‫بیمه نام��ه جامع عم��ر و پس انداز و جامع مهر اس��یا‪ ،‬انجام‬ ‫ازمایش رایگان و معاینه رای��گان متقاضیان خرید بیمه نامه‬ ‫عم��ر و پس انداز و نیز بهره مندی از تخفیف س��ایر رش��ته ها‬ ‫به خریداران در مدت جش��نواره شامل بیمه اتومبیل ( ثالث‬ ‫و حوادث راننده ‪۲.۵‬و بدنه ‪۱۰‬درصد)‪ ،‬اتش س��وزی‪۷۰‬درصد‬ ‫(واحدهای مسکونی ومحل فعالیت شغلی – تجاری ‪/‬اداری)‪،‬‬ ‫عم��ر و حوادث ‪۳۰‬درصد(حوادث انف��رادی و عمر و حوادث‬ ‫زمانی گروهی)‪ ،‬مس��ئولیت ‪۵۰‬درصد(جام��ع هیات مدیره‪،‬‬ ‫مدی��ر و مالکان س��اختمان های تجاری‪ ،‬اداری و مس��کونی‬ ‫و دارندگان و س��رویس کاران اسانس��ور) ‪ ،‬درمانی مس��افرت‬ ‫به خارج از کش��ور ‪۲۰‬درص��د و بارب��ری ‪۱۰‬درصد(وارداتی‪،‬‬ ‫صادراتی یا داخلی ) اشاره شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل مادکوش در گفت وگو با‬ ‫خبر داد‬ ‫گندله سازی مادکوش در ایستگاه پایانی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫گندله نیز تابع سیاس��ت های دولت هستیم‪ .‬اگر خارج از‬ ‫سیستم دولتی‪ ،‬کنسانتره را تامین کنیم‪ ،‬بازهم واحدهای‬ ‫فوالدی همجوار را تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫€ €اس�تان هرم�زگان دارای ذخای�ر س�نگ اهن‬ ‫هماتیتی است؛ برای استحصال این سنگ ها برنامه‬ ‫توسعه ای برای تولید کنسانتره دارید؟‬ ‫سنگ اهن اس��تان پایه هماتیتی دارد و برای فراوری‬ ‫ان نیازمن��د اب هس��تیم‪ ،‬ی��ا اینکه فن��اوری باید وجود‬ ‫داش��ته باشد که ان را به نوعی کنسانتره تبدیل کنیم که‬ ‫قابلیت مصرف در کارخانه های گندله س��ازی داشته باشد‬ ‫که محصوالت ان خوراک واحدهای فوالدسازی به روش‬ ‫احیای مس��تقیم اس��ت‪ .‬باید کل این زنجی��ره را در نظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬درحال حاضر این دانش هن��وز و قابلیت‬ ‫انتقال ان به کارخانه وجود ندارد‪ .‬شاید دانش در دانشگاه‬ ‫یا ش��رکت هایی وجود داشته باش��د‪ ،‬اما هنوز این شرایط‬ ‫ایجاد نش��ده که وارد فرایند کاری معدن شود و سنگ را‬ ‫به کنسانتره با عیار ‪ ۶۶‬تا ‪ ۶۷‬درصد تبدیل کند که بتوان‬ ‫از ان گندل ه تولید کرد‪ .‬البته فناوری وجود دارد که سنگ‬ ‫اهن را به عیار ‪ ۶۲‬برساند‪.‬‬ ‫گروه س��رمایه گذاری ارزش‪ ،‬این فرایند را پیش برده و‬ ‫حتی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قراردادی منعقد‬ ‫کرده تا معادن کوچک مقیاس را احیا و واحدهای کوچک‬ ‫مقیاس کنسانتره سنگ اهن ایجاد کنند‪ .‬البته مادکوش‬ ‫توان مصرف کنسانتره اهن هماتیتی را دارد و می تواند از‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد کنس��انتره سنگ اهن هماتیتی را وارد‬ ‫خط تولید خود کند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه تفاوتی با خ�ط تولید گندله ای که س�نگ‬ ‫اهن مگنتیتی مصرف می کند‪ ،‬دارد؟‬ ‫در فرایند تولید تغییراتی ایجاد شده تا بتواند کنسانتره‬ ‫سنگ اهن هماتیتی را مصرف کند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ اه��ن ادعا کردند ک��ه امادگی‬ ‫استحصال سنگ اهن هماتیتی جنوب کشور که معموال‬ ‫دولتی ها مایل به ورود به ان نیستند را دارند‪.‬‬ ‫ژنز س��نگ اه��ن هرمزگان به گونه ای اس��ت که دانش‬ ‫اس��تحصال ان هنوز عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ای��ن اس��تحصال و اس��تخراج ادع��ا ش��ده ب��دون واحد‬ ‫کنسانتره سازی یعنی صادرات سنگ اهن‪.‬‬ ‫پس باید یک ش��رط برای هر فعالیت استحصال سنگ‬ ‫اهن بگذارند که س��نگ اس��تخراج ش��ده صادر نش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه یک معدن��کار در بخش خصوصی مناف��ع خود را‬ ‫دنب��ال می کن��د؛ در همه جای جهان چنین اس��ت‪ ،‬این‬ ‫دولت ها هس��تند که منافع کلی را دنبال می کنند و نیاز‬ ‫زنجیره های گوناگون را می بینند‪.‬‬ ‫در صنعت فوالد یک روش تولید برای تبدیل مستقیم‬ ‫سنگ اهن خام به اهن اسفنجی وجود دارد که ‪SLRN‬‬ ‫نامیده می شود‪ .‬دانشگاه شریف‪ ،‬دانشگاه های دیگر و حتی‬ ‫شرکت های فوالدی مانند تمام واحدهای پژوهشی جهان‬ ‫اقدام های��ی در این راس��تا انجام داده اند‪ .‬م��ا نیز به دنبال‬ ‫اس��تفاده از نتایج پژوهش ه��ای اخیر ب��رای تولید اهن‬ ‫اسفنجی هستیم‪.‬‬ ‫€ €اقای س�رقینی معاون معدنی پیش�ین وزارت‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت که اوایل هفته جاری جای‬ ‫خود را به اقای داریوش اس�ماعیلی داد‪ ،‬به ش�دت‬ ‫رویکرد ضدخام فروشی داش�ت از جانشین ایشان‬ ‫چه انتظاری دارید؟‬ ‫ضمن تشکر از زحمات دکتر سرقینی و ارزوی موفقیت‬ ‫برای دکتر اسماعیلی‪ ،‬از مجموعه مدیران ارشد زحمتکش‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انتظار دارم با حمایت از‬ ‫واحده��ای تولید کننده داخلی و ایج��اد ارزش افزوده در‬ ‫زنجی��ره تولید‪ ،‬باعث رونق هر چه بیش��تر و روزافزون در‬ ‫این بخش مهم اقتصاد کشور شوند‪.‬‬ ‫€ €شرکت س�رمایه گذاری ارزش چه واحدهایی را‬ ‫دارد؟‬ ‫گروه سرمایه گذاری ارزش یک معدن سنگ اهن به نام‬ ‫مادکانس��ار دارد و س��نگ اهن هماتیتی و گاه مگنتیتی‬ ‫تولی��د می کن��د‪ .‬عمده محص��والت تولی��دی این معدن‬ ‫درحال حاض��ر ب��ه کارخانه های س��یمان اطراف ارس��ال‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته ایجاد واحد فراوری و پرعیارسازی سنگ‬ ‫اهن دانه بندی شده نیز در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫گ��روه ارزش‪ ،‬یک ش��رکت دیگر نیز به نام مادش��یمی‬ ‫دارد که در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬مجوز تاس��یس یک واحد تولید‬ ‫کنس��انتره اه��ن در منطقه وی��ژه بندرعب��اس برای ان‬ ‫ش��رکت صادر کرد‪ ،‬اما متاس��فانه این مجوز در دوره های‬ ‫بعدی تمدید نش��د و فعالیت ان متوقف شد‪ .‬قرار بود این‬ ‫شرکت یک واحد با ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۲.۵‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن در کنار گندله سازی مادکوش ایجاد‬ ‫کند‪ .‬حتی زمین مورد نیاز ان را در منطقه ویژه خریداری‬ ‫کردیم اما باوجود دستور صریح وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬مجوز تاس��یس کارخانه تمدید نش��د‪ .‬این در‬ ‫علیرضا صمدی‬ ‫یک معدنکار در‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫منافع خود را‬ ‫دنبال می کند‬ ‫این دولت ها‬ ‫هستند که‬ ‫منافع کلی را‬ ‫دنبال می کنند و‬ ‫نیاز زنجیره های‬ ‫گوناگون را‬ ‫می بینند‬ ‫غریب پور در ایین امضای تفاهمنامه احیا و فعال سازی معادن کوچک مطرح کرد‬ ‫احیای بیش از ‪۱۳۰‬معدن کوچک و اقدام کلینیکی برای ‪ ۴۷۷‬معدن‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬براس��اس امارهای‬ ‫جدید ‪۱۳۰‬معدن کوچک در طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬احیا شده اس��ت‪ .‬به گفته غریب پور برای ‪۴۷۷‬‬ ‫معدن نیز‪ ،‬اقدام کلینیکی و راه حل ارائه شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬خ��داداد غریب پ��ور در ایی��ن امضای‬ ‫تفاهمنام��ه بین ش��رکت تهی��ه و تولی��د مواد معدن��ی ایران‬ ‫(ایمپاس��کو) و ش��رکت س��رمایه گذاری صدر تامین با موضوع‬ ‫«فعال س��ازی معادن کوچک و متوسط» افزود‪ :‬بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫معدن در ‪ ۳۱‬اس��تان پای��ش و تاکنون افزون ب��ر ‪ ۱۳۰‬معدن‬ ‫کوچک و متوسط مقیاس فعال شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد زیادی از معادن در طرح فعال س��ازی‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬غیرفلزی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو در اکتشافات‪،‬‬ ‫توجه خود را بیش از پیش به کانه های غیرفلزی معطوف کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬غریب پور با اعالم اینکه در این طرح مشارکت با بخش‬ ‫خصوص��ی در اولویت برنامه های س��ازمان ایمی��درو قرار دارد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در طرح فعال سازی معادن کوچک بخش عمده ای از‬ ‫سرمایه گذاری ها ازسوی بخش خصوصی انجام می شود‪.‬‬ ‫غریب پور افزود‪ :‬با توس��عه معادن کوچک و متوس��ط‪ ،‬رونق‬ ‫تولید و اش��تغال زایی فراگیر در کش��ور را شاهد خواهیم بود و‬ ‫امیدواریم همگرایی ایجاد ش��ده بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫در حوزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬زمینه اثرگذاری این حوزه در‬ ‫اقتصاد را بیش از پیش نمایان کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به مشارکت موثر‬ ‫ش��رکت های بزرگی همچون صدر تامین در اجرای برنامه های‬ ‫اکتش��افی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در امس��ال‪ ،‬کنسرس��یومی متش��کل از‬ ‫شرکت های بزرگ‪ ،‬اکتش��اف در ‪۶۰‬هزار کیلومتر مربع را اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به وس��عت‬ ‫فعالیت های ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬با فعال سازی معادن غیرفلزی‪،‬‬ ‫توس��عه حوزه هایی همچ��ون عناصر نادر خاکی و س��نگ های‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی نی��ز در اولویت برنامه های ایمیدرو قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع نیازهای صدر تامین‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬غالمرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری صدر تامین نیز گفت‪ :‬بر اس��اس سیاست های‬ ‫کلی ایمیدرو و شرکت تامین اجتماعی (شستا)‪ ،‬صدر تامین به‬ ‫عنوان یک هلدینگ تخصصی معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توس��عه‬ ‫برنامه ه��ای خود را در جه��ت امنیت معادن و سیاس��ت های‬ ‫توسعه ای کشور تدوین کرده است‪.‬‬ ‫س��لیمانی ب��ا بیان اینکه چش��م انداز فعالی��ت این هلدینگ‬ ‫در حوزه فلزی اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬با توجه ب��ه فعالیت برخی‬ ‫شرکت های هلدینگ صدر تامین در زنجیره تولید و همچنین‬ ‫حضور انها در بازار سهام‪ ،‬به دنبال منتفع کردن سهامداران از‬ ‫اقدامات توسعه ای هلدینگ هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۲۰‬ماده معدنی در ‪ ۱۴‬شرکت‬ ‫این هلدینگ فراوری می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با هدف تکمیل زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬در نظر داریم با اس��تفاده از ظرفیت های شرکت تهیه و‬ ‫تولید مواد معدنی ایران به شناس��ایی مع��ادن مورد نیاز اقدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با امضای این تفاهمنامه‪ ،‬ش��رکت صدر تامین در اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫رون��ق تولی��د و رفع نیازهای خ��ود در حوزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬گام های موثری در تحقق اهداف توسعه ای بردارد‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال بود که به پیشنهاد خانه‬ ‫معدن ای��ران و کارگروه معادن ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫احیای معادن کوچک و متوس��ط مطرح ش��د و‬ ‫مرداد ماه نخس��تین همایش احیای معادن نیز‬ ‫برگزار و قرار بر این ش��د با حمایت شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬مشکالت معادن‬ ‫کوچک و متوسط غیرفعال بازبینی و این معادن‬ ‫دوباره راه اندازی ش��وند‪ .‬در این میان‪ ،‬ش��رکت ‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی وابس��ته به ایمیدرو‪،‬‬ ‫مجری ای��ن طرح ش��د و انجمن ه��ای معدنی‬ ‫نی��ز در کنار این حرکت اع�لام امادگی کردند‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬ش��رکت های معدن��ی تاکنون به‬ ‫تش��ریح اقدام های خود در این زمینه نپرداخته ‬ ‫و گزارش��ی در این باره رس��انه ای نکرده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ش��رکت های بزرگ از ابتدا‬ ‫مدعی این امر بودند که وضعیت معادن کوچک‬ ‫و متوسط سال هاس��ت مورد توجه شرکت شان‬ ‫ش خصوصی نیز ب��ا وجود اعالم‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬بخ ‬ ‫امادگی ه��ای ب��رای حمایت از ای��ن معادن در‬ ‫عمل گامی برنداش��ت ه است‪ .‬شاید به این دلیل‬ ‫ک��ه همان ابتدای کار دول��ت و ایمیدرو در این‬ ‫عرصه ورود و تالش کردند این حرکت شایسته‬ ‫را دولت��ی و هم��ان کندی و بطئی��ت را به ان‬ ‫تزری��ق کنن��د و ان را در کارنامه خود به عنوان‬ ‫یک عملکرد درخشان نشان دهند‪ .‬این نکته ای‬ ‫ب��ود که پیش از ش��روع نهضت احیا‪ ،‬از س��وی‬ ‫بخ��ش خصوصی واقعی و کوچ��ک مورد تردید‬ ‫ق��رار گرفته و در هم��ان همایش احیای معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط ان را شوافی دیگر از بخش‬ ‫دولتی قلم��داد کردند‪ .‬با وجود ش��رایط خاص‬ ‫کش��ور‪ ،‬جایگاه بخش معدن به عنوان پیش��ران‬ ‫اقتصادی بیش از هر زمان دیگر برجس��ته شده‬ ‫و انتظار می رفت برای تحرک اقتصاد‪ ،‬به معادن‬ ‫کوچک و متوس��ط ک��ه مزیت ایج��اد و توزیع‬ ‫مناسب اشتغال‪ ،‬رفاه و ثروت در بین عموم افراد‬ ‫جامعه و مناطق کمتربرخوردار و محروم را دارد‪،‬‬ ‫توجه بیشتری شود‪ .‬امار بخش معدن در جهان‬ ‫می گوی��د ‪ ۹۸.۳‬درصد معادن کش��ور کوچک و‬ ‫متوسط تش��کیل هس��تند که به طور عمده در‬ ‫دس��ت بخش خصوصی قرار داشته و ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫اش��تغال و ‪ ۶۵‬درصد تولی��د در بخش معدن را‬ ‫برعهده دارند‪ .‬ایران نیز می تواند از این فرصت به‬ ‫نح��و موثر و مطلوبی بهره بگیرد‪ .‬هرچند از حق‬ ‫نباید گذشت که تالش های خوبی در این زمینه‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬اما جلب اعتم��اد بخش خصوصی‪،‬‬ ‫ثروتی است که اسان به دست نمی اید‪.‬‬ ‫تودیع و معارفه سرقینی‬ ‫و اسماعیلی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست شورای‬ ‫معاون��ان ای��ن وزارتخانه با اش��اره به جهش های‬ ‫انجام ش��ده در بخش های گوناگون کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حوزه های گوناگون صنعتی و معدنی کش��ور‬ ‫پیش��رفت ها کامال اثرگذار و مثال زدنی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی اف��زود‪ :‬فقط در‬ ‫زنجیره تولید فوالد‪ ،‬تولید ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تنی در‬ ‫ابتدای انقالب به بیش از ‪۲۳۰‬میلیون تن رسیده‬ ‫که موید رش��د ‪ ۱۰۰‬برابری در این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امار افزایش��ی تولیدات در س��ایر‬ ‫اقالم از جمله مس‪ ،‬الومینیوم و‪ ،...‬کامال چشمگیر‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی است در پایان این نشست‪ ،‬جعفر‬ ‫سرقینی‪ ،‬معاون پیشین معدنی و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تودیع و به جای‬ ‫وی‪ ،‬داریوش اسماعیلی در این سمت معرفی شد‪.‬‬ ‫رحمانی در این راستا با اشاره به اقدام های انجام‬ ‫شده درباره تهیه نقشه راه معدن کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تاکی��دات رئیس جمهوری درباره توجه‬ ‫ب��ه توان و ظرفیت های بخش خصوصی‪ ،‬تفویض‬ ‫اختیارات و همچنین تسریع در انجام واگذاری ها‬ ‫با رعای��ت تمامی ضوابط قانونی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫تنظیم بازار صنایع معدنی گام های برداشته شده‬ ‫باید تکمیل ش��وند و افزایش تولیدات محصوالت‬ ‫نهای��ی صنای��ع معدنی و صادرات ان جانش��ین‬ ‫خام فروش��ی در این بخش شود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ح��وزه معادن توجه به ابع��اد گوناگون‬ ‫برنامه مح��وری انق�لاب معدنی بای��د در اولویت‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬واحد گندله سازی مادکوش که به دلیل‬ ‫برخی مش��کالت در زمان خود به بهره برداری نرس��ید و‬ ‫راه اندازی نش��د‪ ،‬اکنون در ایس��تگاه پایانی قرار گرفته و‬ ‫تس��ت سرد ان انجام ش��ده و در انتظار تست گرم است‪.‬‬ ‫علیرضا صمدی‪ ،‬مدیرعامل مجتمع گندله سازی مادکوش‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫از راه ان��دازی قریب الوقوع فاز یک‬ ‫این واحد ‪ ۵‬میلیون تنی گندله خبر داد‪.‬‬ ‫€ €اخرین وضعیت واحد گندل ه مادکوش چیست و‬ ‫چه زمانی به بهره برداری رسمی می رسد؟‬ ‫کل عملیات مکانیکال‪ ،‬نص��ب‪ ،‬ابزار دقیق و برق واحد‬ ‫مادکوش به پایان رسیده‪ ،‬تست سرد ان انجام شده است‬ ‫و در مرحله ش��روع تس��ت گرم قرار داریم که به محض‬ ‫تامین کنسانتره‪ ،‬وارد مرحله راه اندازی می شویم‪.‬‬ ‫این پ��روژه درحال حاضر بیش از ‪۹۸‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی دارد و فع�لا مواد اولیه مورد نیاز ان با دس��تور‬ ‫اقای س��رقینی قرار اس��ت از ‪ ۳‬معدن بزرگ تامین شود‪.‬‬ ‫ب��رای این واحد تولیدی مهم تری��ن موضوع‪ ،‬تداوم تامین‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ ،‬چراکه در غی��ر این صورت‪ ،‬اینجا فقط‬ ‫یک قبرستان اهن است‪.‬‬ ‫€ €قرار نبود از طری�ق واردات مواد اولیه را تامین‬ ‫کنید؟‬ ‫مقرر ش��ده بود از مواد اولیه وارداتی استفاده کنیم که‬ ‫با ش��رایط تحریم امکان پذیر نیست یا بسیار سخت است‬ ‫و به صرفه نیست و باید به فکر تامین مواد اولیه از داخل‬ ‫باش��یم‪ .‬البته به دنبال تامین کنس��انتره تولید داخلی نیز‬ ‫بودی��م و با تامین کنندگان داخلی ه��م مذاکره کردیم و‬ ‫روند تولید را مش��روط به تخصیص دولت��ی نکردیم‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬انچه مس��لم اس��ت اینکه مادکوش یک واحد‬ ‫مگام��دول با‪۳‬میلی��ون ت��ن ظرفی��ت اس��ت و نمی توان‬ ‫کنس��انتره مورد نیاز ان را از ب��ازار داخلی تهیه کرد‪ .‬این‬ ‫نکته ای است که باید در تخصیص های دولتی لحاظ شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا واردات کنس�انتره س�نگ اه�ن توجی�ه‬ ‫اقتصادی دارد؟‬ ‫بای��د ببینیم واردات کنس��انتره در انته��ای خط تولید‬ ‫چ��ه قیمت تمام ش��ده ای را ب��ه ما می ده��د‪ .‬ایا فوالدی‬ ‫که قرار اس��ت تولید ش��ود بازار داخلی دارد یا اگر صادر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نرخ صادرات��ی ان چقدر اس��ت؟ اینها عواملی‬ ‫اس��ت که صرفه اقتصادی واردات کنس��انتره را مشخص‬ ‫می کن��د و باید کل زنجیره را ببینیم‪ .‬امروزه اگر بخواهیم‬ ‫کنسانتره وارد و گندله تولید کنیم‪ ،‬نرخ تمام شده از نرخ‬ ‫اعالمی دولت برای فروش گندله باالتر خواهد بود‪ ،‬چراکه‬ ‫تحریم هزینه های حمل‪ ،‬انتقال پول و‪ ...‬را باالتر می برد و‬ ‫فروشنده وقتی می بیند متقاضی مواد از ایران است نرخ را‬ ‫چرب تر اعالم می کند‪.‬‬ ‫€ €گندله تولیدی شما کدام مجموعه های فوالدی‬ ‫را پشتیبانی می کند؟‬ ‫وقتی دولت تامین کننده کنسانتره ما می شود در فروش‬ ‫کل عملیات مکانیکال‪ ،‬نصب‪ ،‬ابزار دقیق و برق واحد گندله س��ازی‬ ‫مادکوش به پایان رس��یده‪ ،‬تس��ت س��رد ان انجام شده و در مرحله‬ ‫شروع تست گرم قرار دارد و به محض تامین کنسانتره‪ ،‬وارد مرحله‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫حالی اس��ت که این واحد قرار بود س��نگ های گوناگون‬ ‫با ‪ ۴‬ژن ز س��نگ اهن کشور شامل هماتیت تا مگنتیت را‬ ‫به کنس��انتره با عیار ‪ ۶۷‬درصد برس��اند‪ .‬گفتنی است که‬ ‫درهمان سال افزون بر ‪ ۲۰‬میلیون تن سنگ اهن به طور‬ ‫عم��ده دانه بندی ش��ده از بندر ش��هید رجایی هرمزگان‬ ‫صادر شد‪ ،‬در حالی که این سنگ اهن می توانست در این‬ ‫کارخانه به کنسانتر ه تبدیل شود‪ .‬میزان سنگ اهن خام‬ ‫مورد نیاز این واحد تولید کنس��انتره حدود ‪ ۵‬میلیون تن‬ ‫در سال براورد شد که می توانست معادن کوچک بسیاری‬ ‫که نهایت تولید س��االن ه انها به ‪ ۵۰۰‬هزارتن می رس��ید‬ ‫را فعال کند‪ .‬بحث پرعیارس��ازی باطله های معادن بزرگ‬ ‫مقیاس نی��ز مطرح بود چراکه عیار س��نگ اهن ورودی‬ ‫می توانس��ت حدود ‪ ۳۰‬درصد باش��د‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬برای‬ ‫مدیریت باطله های این کارخانه نیز فناوری اس��تفاده در‬ ‫فرایند تولید اسفالت با کیفیت باالتر بررسی شد‪.‬‬ ‫€ €این مجوز درحال حاضر قابل پیگیری نیست؟‬ ‫ای��ن گ��روه امادگی دارد در ص��ورت تمدید این مجوز‬ ‫تاس��یس و تامین منابع مالی مورد نیاز‪ ،‬عملیات اجرایی‬ ‫این پروژه را اغاز کند‪ .‬در نوبت قبل یک ش��رکت اروپایی‬ ‫معتبر برن��ده مناقصه ما بود که اس��ناد و تضامین کافی‬ ‫برای تبدیل سنگ اهن با عیار حتی حدود ‪ ۳۵‬درصد به‬ ‫کنس��انتره ‪ ۶۷‬درصد را ارائه داد‪ .‬یک کارگروه مهندسی‬ ‫نیز مدارک ارائه ش��ده را بررس��ی و تایید کردند که این‬ ‫فعالیت قابلیت اجرا دارد‪ .‬اگر ان زمان مجوز صادر می شد‬ ‫تا امسال این واحد کنسانتره سازی اماده بهره برداری بود‬ ‫و مشکلی برای تامین خوراک واحد گندله سازی مادکوش‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫€ €س�رمایه گذاری واح�د گندله س�ازی مادکوش‬ ‫چقدر است؟‬ ‫سرمایه گذاری ارزی ‪۱۵۷‬میلیون یورو و سرمایه گذاری‬ ‫ریالی نیز ‪۳۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬تا امروز بیش از یک‬ ‫میلی��ون و ‪ 500‬نفر‪-‬روز ایجاد اش��تغال کرده و ‪ ۱۶۰‬نفر‬ ‫نیز برای فاز یک جذب نیرو داش��ته ایم‪ .‬منابع مالی ارزی‬ ‫از طریق بانک صنعت و معدن و صندوق توس��عه ملی به‬ ‫میزان ‪ ۱۳۰‬میلیون یورو و مابقی سرمایه مورد نیاز ارزی‬ ‫و ریالی از طریق صاحبان سهام تامین شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که برخی تجهی��زات اصلی خط تولید از‬ ‫ن ش��ده و بخش هایی از‬ ‫س��ازندگان معتب��ر اروپایی تامی ‬ ‫مش��ترکات فاز دوم ایجاد شده است‪ .‬این واحد به زودی و‬ ‫قبل از پایان س��ال جاری به بهره برداری خواهد رسید که‬ ‫فاز یک و دو هر کدام به طور اس��می ‪ ۲.۵‬میلیون ظرفیت‬ ‫دارند که تا ‪ ۳.۴‬میلیون تن در هر فاز قابل افزایش اس��ت‬ ‫و در مجموع دسترسی به ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۷‬میلیون‬ ‫ت��ن در اینده نزدیک برای ای��ن واحد قابل تحقق خواهد‬ ‫بود‪ .‬فاز ‪ ۲‬گندله س��ازی مادکوش نیز ‪۳۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد و ب��رق‪ ،‬اب و گاز مورد نیاز ان خریداری و‬ ‫نصب شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تردید بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫در احیای‬ ‫معادن کوچک‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫شیراز میزبان رویداد‬ ‫استارت اپی غذا و دارو‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس از برگزاری رویداد استارت اپی‬ ‫ب��ا موضوع فناوری های نوی��ن در صنعت غذا‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬س�لامت و کش��اورزی ب��ا حمایت این‬ ‫شرکت در شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط‬ ‫عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی فارس‪،‬‬ ‫ش��هرام کمال زاده افزود‪ :‬رویداد اس��تارت اپی‬ ‫فناوری های نوین در صنعت غذا‪ ،‬دارو‪ ،‬سالمت‬ ‫و کش��اورزی با حمایت ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ف��ارس و هم��کاری س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی فارس‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی شیراز‬ ‫و اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات فارس‬ ‫‪ ۱۹‬بهمن در مرکز خدمات فناوری کسب وکار‬ ‫شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ارائ��ه طرح های اس��تارت اپی و نوین به‬ ‫س��رمایه گذاران و صنعتگ��ران در روز رویداد‪،‬‬ ‫افزای��ش دان��ش عمومی درب��اره فناوری های‬ ‫نوین این حوزه‪ ،‬تش��کیل نشست های رودررو‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاران و گروه های اس��تارت اپی‬ ‫و معرف��ی و تبلیغ��ات کس��ب وکار گروه های‬ ‫ش��رکت کننده ب��ه مخاطب��ان و مدی��ران‬ ‫شرکت کننده را از اهداف برگزاری این رویداد‬ ‫فناورانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ف��ارس ب��ا دع��وت از گروه ه��ای‬ ‫اس��تارت اپی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنی��ان و‬ ‫کس��ب وکارهای نوپ��ا و نی��ز س��رمایه گذاران‬ ‫و صنعتگ��ران ب��رای حض��ور در ای��ن رویداد‬ ‫فناوران��ه گفت‪ :‬حضور در ای��ن رویداد رایگان‬ ‫است و از تیم های شرکت کننده و شرکت های‬ ‫دانش بنیان هزینه ای دریافت نمی شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نخستین همایش بانوان کارافرین شهرک های صنعتی تاکید شد‬ ‫ایجاد بانک اطالعاتی برای شناسایی بانوان کارافرین‬ ‫نخس��تین همایش بان��وان کارافرین منطقه ‪۶‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران در ش��رکت ش��هرک های صنعتی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان برگ��زار ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬معاون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران در این ایین گفت‬ ‫‪ :‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬حمایت های نرم اف��زاری از قبیل برگزاری‬ ‫توره��ای بازدی��د از واحد های تولی��دی‪ ،‬اموزش‬ ‫واحد های تولیدی و از این دست اقدامات را برای‬ ‫توانمند سازی واحد های تولیدی انجام می دهد‪.‬‬ ‫اصغر مصاحب تاکید کرد‪ :‬اصلی ترین رس��الت‬ ‫این سازمان فراهم کردن زیرساخت های الزم در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی است‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجای��ی که یک��ی از مدل های توس��عه‬ ‫اقتص��ادی در دنیا خوش��ه صنعتی اس��ت‪ ،‬پروژه‬ ‫اج��رای خوش��ه های صنعتی نیز در اس��تان های‬ ‫مختل��ف باتوج��ه ب��ه مطالع��ات انجام ش��ده و‬ ‫ظرفیت های هر اس��تان‪ ،‬ازس��وی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حال اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی بانوان توانمند‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت اقتص��ادی اس��تانداری‬ ‫سیستان وبلوچس��تان نیز در ای��ن ایین گفت‪ :‬از‬ ‫جمله دغدغه های یک جامعه توسعه یافته برابری‬ ‫جنس��یتی در تمام��ی ابعاد اس��ت‪ .‬ماندانا زنگنه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هرگاه بتوانی��م افراد را در بخش های‬ ‫مختل��ف مدیریتی و کارافرینی ف��ارغ از مواردی‬ ‫چون جنس��یت‪ ،‬فرهنگ و مس��ائلی از این قبیل‬ ‫انتخ��اب کنیم و مالک انتخاب‪ ،‬تخصص‪ ،‬توان و‬ ‫تعهد افراد باش��د‪ ،‬می توانیم بگوییم در این بخش‬ ‫توس��عه یافته هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برای شناسایی‬ ‫بان��وان توانمند و کارافرین نیاز به بانک اطالعاتی‬ ‫در بخش های مختلف داریم‪ .‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫اقتص��ادی اس��تانداری یاداور ش��د‪ :‬شناس��اندن‬ ‫بانوان کارافرین از طریق س��اخت مس��تندهایی‬ ‫که در رس��انه ملی مورد استفاده قرار می گیرد و‬ ‫ایجاد طرح بیمه کارفرمایان خوش��ه برای بانوان‬ ‫عضو خوشه های کسب وکار و تخفیف بیمه سهم‬ ‫کارفرما از دیگر پیش��نهادهایی است که باید مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت خوشه های کسب وکار‬ ‫در ادامه مش��اور ام��ور بانوان س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫خوش��ه های کسب وکار از مهم ترین مواردی است‬ ‫که می تواند منجر به ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری‬ ‫در مناطق مختلف ش��ود‪ .‬پروانه رامین افزود‪ :‬در‬ ‫این میان خوش��ه های کس��ب وکاری ک��ه بانوان‬ ‫می توانند در ان نقش افرینی داشته باشند باید در‬ ‫اولویت برنامه های مطالعاتی و اجرایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این راستا ظرفیت های استان های مختلف باید‬ ‫شناس��ایی و براس��اس ان اقدامات اندیشمندانه‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬س��وزن دوزی از‬ ‫ظرفیت های استان سیس��تان و بلوچستان است‬ ‫که با دس��تان توانمند بانوان این س��رزمین انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬رامین اظهار کرد‪ :‬مطالعات این خوشه‬ ‫انج��ام ش��ده و چنانچ��ه در اولویت ق��رار گیرد‪،‬‬ ‫می توانیم ش��اهد اتفاق های خوبی به لحاظ ایجاد‬ ‫اش��تغال و توانمند ش��دن بانوان س��وزن دوز این‬ ‫اس��تان باش��یم‪ .‬مدیر کل امور بانوان استانداری‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬باتوجه با پایین بودن‬ ‫نرخ توس��عه یافتگی در ابعاد مختلف در استان و‬ ‫به ویژه بانوان باید برای بان��وان کارافرین موجود‬ ‫در استان اقداماتی موثر در جهت رفع مشکالت و‬ ‫موانع تولید انها انجام دهیم‪.‬‬ ‫استاندار فارس اعالم کرد‬ ‫بهره برداری از ‪ ٨٣٦‬پروژه به مناسبت دهه فجر‬ ‫اس��تاندار فارس ب��ا تبریک چهل ویکمین به��ار پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬به مناسبت این ایام ‪ ٨٣٦‬پروژه‬ ‫به ارزش بیش از ‪ ٢٢‬هزار و ‪ ٣٠٠‬میلیارد تومان در اس��تان‬ ‫فارس به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫عنایت اهلل رحیم��ی در یک کنفرانس‬ ‫خبری با تش��ریح برنامه های دول��ت در دهه فجر‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ایام ده��ه فجر پروژه هایی در امور اب اش��امیدنی‪ ،‬راه های‬ ‫فرعی‪ ،‬روس��تایی‪ ،‬عش��ایری‪ ،‬فضاهای اموزشی و فرهنگی‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬امور اموزش��ی‪ ،‬امور بهداش��ت و درمان‪،‬‬ ‫امور برق‪ ،‬عمران ش��هری و روس��تایی‪ ،‬مس��کن ش��هری و‬ ‫روستایی‪ ،‬امور ورزشی‪ ،‬سالن پروژه های عمرانی و طرح های‬ ‫تولیدی بخش صنعت و کشاورزی به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس ادامه داد‪ :‬در حال حاضر کالنشهر شیراز‪،‬‬ ‫‪ ٧٨‬درص��د اب اش��امیدنی م��ورد نی��از خ��ود را از طریق‬ ‫اس��تحصال اب ه��ای زیرزمینی تامین می کن��د که در این‬ ‫راس��تا به دنبال راه اندازی تصفیه خانه دوم ش��یراز هس��تیم‬ ‫که ‪ ٦٠٠‬هزار نفر جمعیت مازاد بر س��رانه قبلی را پوش��ش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رحیم��ی پروژه های ش��اخص این دهه را ش��امل مجتمع‬ ‫صنای��ع الومینی��وم جن��وب به عن��وان نخس��تین کارخانه‬ ‫تولید کننده ش��مش‪ ،‬طرح توس��عه فاز دو شرکت پاسارگاد‬ ‫با محوریت تولید اهن اس��فنجی‪ ،‬مجتمع اموزش��ی طبیان‬ ‫و‪ ...‬برشمرد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن درباره زلزل��ه اخیر خان زنی��ان در نزدیکی‬ ‫ش��یراز گفت‪ :‬چهار روستا در این زلزله دچار خسارت نسبی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس با بیان اینکه ‪ ٥٠٠‬واحد نیازمند بازسازی‬ ‫است که برای تامین اعتبار به ستاد بحران اعالم شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیچ خسارت جانی در این زلزله نداشتیم‪.‬‬ ‫رحیمی همچنین در بح��ث تخلفات انتخاباتی بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ ٦٠٠‬م��ورد گزارش ش��ده که بخ��ش عم��ده ان تبلیغات‬ ‫زودهن��گام بوده و تخلفات داوطلب��ان و مدیران متخلف به‬ ‫مراجع قضایی ارسال شده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه س��فر هیات دولت به فارس لغو نش��ده‬ ‫بلکه به تعویق افتاده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬موج چهارم انقالب صنعتی‬ ‫ب��ا رویکرد محوریت های الکترونی��ک و ابتکار و خالقیت در‬ ‫دنیا اغاز ش��ده و در این راستا استان فارس رشد معنادار و‬ ‫باشتابی در شکل گیری و راه اندازی شرکت های دانش بنیان‬ ‫و زیس��ت بوم های اس��تارت اپی داشته اس��ت‪ .‬در این راستا‬ ‫کارخانه نواوری در س��فر رئیس جمهوری افتتاح می شود تا‬ ‫از موج چهارم انقالب عقب نمانیم‪ .‬رحیمی با بیان اینکه در‬ ‫فضای کنونی کش��ور تاکید رئیس جمهوری به عنوان رئیس‬ ‫قوه مجریه بر مش��ارکت حداکثری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قانونمند‬ ‫کردن انتخابات و شفافیت نیز راه را به گونه ای هموار خواهد‬ ‫ک��رد که همه س�لایق و نمایندگان پ��ای صندوق های رای‬ ‫حضور یابند؛ بنابراین همه دلس��وزان باید زمینه مش��ارکت‬ ‫حداکثری را فراهم کنند‪ .‬او گفت‪ :‬در بحث تایید صالحیت ها‬ ‫نیز با هیات های نظارت‪ ،‬اجرایی و مقامات رایزنی هایی انجام‬ ‫شده و نظارت برای تایید نامزدها انجام شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره‬ ‫به تحوالت انجام ش��ده در عرص��ه حاکمیت ایران از انقالب‬ ‫مش��روطه تا انقالب جمهوری اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬در همه این‬ ‫دوره ه��ا مردم به دنبال حاکمی��ت قانون و رعایت حق مردم‬ ‫و ملت بوده اند و تمام اهداف‪ ،‬فرهنگ و س��نن در راس��تای‬ ‫رهایی کشور از زیر یوغ بیگانگان بوده ایت‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه ش��عار اس��تقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ش��عار محوری مردم در راهپیمایی سال ‪ ٥٧‬بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با گذش��ت ‪ ٤١‬س��ال از انقالب توانس��ته ایم در بحث‬ ‫استقالل گام های بلندی برداریم؛ هرچند تا رسیدن به هدف‬ ‫مطلوب فاصله بسیار داریم‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در بح��ث ازادی نیز به عن��وان یک واژه‬ ‫مقدس که هم��واره مورد نظر فعاالن سیاس��ی اجتماعی و‬ ‫مصلحان هر جامعه ای اس��ت‪ ،‬گام های مهمی برداشته شده‬ ‫و در چارچ��وب قانون هرگونه طرح موضوع‪ ،‬تحلیل و بحثی‬ ‫ازاد اس��ت‪ .‬اس��تاندار فارس تصریح کرد‪ :‬البته قوانین نباید‬ ‫مسدود کننده و محدود کننده مردم و نخبگان در بیان عقاید‬ ‫و نظرات شان باشد‪.‬‬ ‫رحیم��ی ادام��ه داد‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران گام های‬ ‫مهمی در راس��تای حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان و‬ ‫اثرگذاری در تصمیم گیری های سرنوشت ساز برداشته است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ام��روز برمبنای انقالب و هدف گذاری امام راحل‬ ‫تم��ام ارکان نظ��ام برپایه اراده و رای مردم ش��کل گرفته و‬ ‫دارای مقبولی��ت عامه اس��ت‪ .‬اس��تاندار فارس با اش��اره به‬ ‫شهادت سردار ش��هید سلیمانی به دست دش��منان اسالم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم ما نش��ان دادند که در راه اعتالی نظام‪ ،‬اسل‬ ‫جبهه مقاومت قدردان تالشگران خود هستند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دبیر کانون متخصصین مهندسی و تعمیرات هواپیمایی کشور از سختی های فعال نگه داشتن ناوگان فرسوده می گوید‬ ‫هواپیما ها پیرند اما نگران ایمنی پرواز ها نباشید‬ ‫بع��د از ب��روز چن��د س��انحه هوایی در چن��د روز‬ ‫پی درپی در روزهای اخیر برای پروازهای شرکت های‬ ‫هواپیمایی مختلف‪ ،‬برخی کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫این احتمال را مطرح کردند که عملکرد بخش‬ ‫تعمیر و مهندسی هواپیما در اثر تحریم‪ ،‬ضعیف شده‬ ‫باشد و از دقت گذش��ته برخوردار نباشد‪ .‬دبیر کانون‬ ‫متخصصین مهندس��ی و تعمیرات هواپیمایی کشور با‬ ‫دف��اع از عملک��رد فعاالن این بخش‪ ،‬ای��ن احتمال را‬ ‫رد می کن��د‪ .‬ب��ه گفته وی ‪ ۴‬ده��ه از تحریم صنعت‬ ‫هوان��وردی ای��ران می گ��ذرد و در ای��ن مدت تالش‬ ‫متخصص��ان تعمیر و نگهداری پروازها موجب ش��ده‬ ‫هواپیماهای ایرانی بتوانند س��رپا بمانند‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫مشکلی هست‪ ،‬جای دیگری است‪.‬‬ ‫مش��روح گفت وگوی‬ ‫با محمد شالفروش را‬ ‫در ادامه بخوانید‪:‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به ب�روز چند س�انحه پ�ی در پی‬ ‫در پروازه�ای اخیر گفته می ش�ود این احتمال‬ ‫وج�ود دارد که تعمیر و نگه�داری هواپیماهای‬ ‫کشور زیر سایه تحریم‪ ،‬کمرنگ شده باشد‪ .‬چه‬ ‫پاسخی به این شائبه دارید؟‬ ‫بع��د از س��انحه دلخ��راش هواپیم��ای اوکرای��ن و‬ ‫حاش��یه های ان‪ ،‬در روزهای اخیر ش��اهد وقوع چند‬ ‫حادث��ه در فرودگاه ها و پروازه��ای مختلف بودیم که‬ ‫چنی��ن ش��ائبه ای را ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫این گونه نیس��ت و مش��کل فنی در کار نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در س��انحه ماهش��هر‪ ،‬خطای انسانی‬ ‫موجب خ��روج هواپیما از بان��د و ورود ان به خیابان‬ ‫شد‪ .‬درباره سانحه کرمانشاه هم هنوز گزارش سانحه‬ ‫منتش��ر نش��ده اما هواپیما مش��کل فنی نداشت و به‬ ‫سرعت به چرخه فعالیت بازگشت‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د بدی اب و هوا در این سانحه موثر‬ ‫بود و احتمال دارد رعایت نش��دن برخی نکات جزئی‬ ‫باعث این اتفاق شده باشد‪.‬‬ ‫البت��ه همزمانی این اتفاق ها موجب س��لب اعتماد‬ ‫مسافران می شود که به نفع صنعت هوانوردی نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اتفاق های ناخوش��ایندی ک��ه در یک ماه‬ ‫اخیر در حوزه هوانوردی داش��تیم‪ ،‬دولت باید تصمیم‬ ‫بزرگ��ی بگیرد و تغییرات اساس��ی در مدیران ارش��د‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشور ایجاد ش��ود‪ ،‬البته بیشتر‬ ‫نیازمند تغییر نگاه در این سازمان هستیم‪.‬‬ ‫€ €تعمی�رو نگه�داری هواپیماه�ای کش�ور با‬ ‫وج�ود تحری�م‪ ،‬چ�ه مش�کالتی دارد و چگونه‬ ‫نیازمندی ه�ای این بخش تامین می ش�ود؟ اگر‬ ‫مانع�ی در کار تعمیر و نگه�داری در اثر تحریم‬ ‫پی�ش ام�ده‪ ،‬توضیح دهی�د و بگویی�د راهکار‬ ‫بخش تعمیر و نگهداری هواپیماهای کش�ور در‬ ‫این زمینه چه بوده است؟‬ ‫بحث تحریم چیز جدیدی نیس��ت و ‪ ۴۰‬سال است‬ ‫ما تحریم هستیم‪ .‬در سال های اخیر به ویژه در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته که امریکا از برجام خارج شد‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫فشار و تحریم جدی تر شده است‪ .‬در گذشته با وجود‬ ‫تحریم‪ ،‬با توجه به اینکه بحث پروازهای مس��افربری‬ ‫و پیروی از ش��یوه نامه ها و قوانی��ن مراجع بین المللی‬ ‫مانند یاتا (انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی) ایکائو‬ ‫و‪ ...‬وجود دارد‪ ،‬راه ها و منافذی باز بود که بتوان قطعه‬ ‫تامین کرد و هواپیما خرید اما در یکی دو س��ال اخیر‬ ‫و با خروج امریکا از برجام به نظر می رسد این مسئله‪،‬‬ ‫سخت تر شده است‪.‬‬ ‫بارها شنیده ایم تا گشایشی در روابط بین المللی ما‬ ‫ایجاد نشود‪ ،‬صنعت هوانوردی ما ان گونه که بایسته و‬ ‫شایسته مردم ایران است‪ ،‬به روز نخواهد شد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر متخصص��ان مهندس��ی تعمیرات و‬ ‫کس��انی که در این صنعت کار می کنند‪ ،‬همه تالش‬ ‫خود را به کار می گیرن��د اما این افراد نیز تا اندازه ای‬ ‫می توانند با تکیه بر تالش‪ ،‬تجربه‪ ،‬تخصص‪ ،‬س��واد و‬ ‫دلس��وزی خود کار را پیش ببرن��د و در برخی موارد‪،‬‬ ‫تا وقتی قطعه‪ ،‬موتور و هواپیما در دس��ترس نباش��د‪،‬‬ ‫کاری از متخصص تعمیر هواپیما برنمی اید‪ .‬اینجاست‬ ‫که دیگر باید چاره اندیشی اساسی شود‪.‬‬ ‫ما به خاطر تحریم ها پیش��رفت های خوبی داشتیم‬ ‫ک��ه نمونه ب��ارز ان‪ ،‬ظهور ش��رکت های دانش بنیانی‬ ‫اس��ت که وارد حوزه هوانوردی ش��ده اند اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که این تالش ها نیز هنوز به روز‪ ،‬استاندارد‬ ‫و کافی نیس��ت‪ .‬البته حضور شرکت های دانش بنیان‬ ‫به صنعت هوانوردی خوب اس��ت و باید به این س��و‬ ‫بروی��م که بتوانیم با ش��رکت های معتب��ر بین المللی‬ ‫قرارداده��ای ش��راکت تجاری داش��ته باش��یم تا اثر‬ ‫تحریم ه��ا را تا اندازه ای بتوانی��م در حوزه هواپیمایی‬ ‫کاه��ش دهی��م‪ .‬پس از تحق��ق مش��ارکت در ایجاد‬ ‫مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما‪ ،‬می توانیم به س��وی‬ ‫هواپیماسازی برویم‪.‬‬ ‫€ €بنابراین ب�رای کاهش اث�ر تحریم ها باید به‬ ‫دنبال شریک خارجی باشیم؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬ای��ن نکته مهمی اس��ت که تا وقتی ش��ریک‬ ‫خارج��ی نداش��ته باش��یم‪ ،‬نمی توانی��م در صنع��ت‬ ‫هوانوردی ان گونه که شایس��ته است‪ ،‬عملکرد داشته‬ ‫باشیم‪ .‬البته ش��ریک خارجی ما نیز باید قابل اعتماد‬ ‫باش��د‪ ،‬یعنی زیر فش��ار ش��رکت های ثالث ما را رها‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کش��ور ما در زمینه نیروی انسانی فعال در حوزه تعمیر و نگهداری‬ ‫هواپیما با کمبود روبه رو اس��ت و به همین دلیل اس��ت که نیروهای‬ ‫بازنشسته در این بخش‪ ،‬دوباره جذب می شوند‬ ‫نکند که پیدا کردن چنین ش��ریکی س��اده نیس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا توجه به ش��رایطی ک��ه داریم این‬ ‫بهترین راه به نظر می رسد‪.‬‬ ‫€ €چرا نوسازی اخیر و خرید چند هواپیمای نو‬ ‫باری از مشکالت صنعت کم نکرد؟‬ ‫جدیدتری��ن هواپیماهای کش��ورمان که ‪ 2‬ایرباس‬ ‫‪ ۳۳۰‬برجامی هستند‪ ،‬مدتی است نمی توانند به اروپا‬ ‫پرواز کنند‪ .‬این هواپیماها به اس��یای جنوب ش��رقی‬ ‫و کش��ورهای منطقه پ��رواز دارند ام��ا درحال حاضر‬ ‫پروازهای اروپ��ای این هواپیماها متوقف اس��ت‪ .‬این‬ ‫هواپیماها یک برنامه (دیتابیس) نیاز دارند که مربوط‬ ‫به سامانه های مدیریت پروازی هواپیماست و باید هر‬ ‫‪ ۲۸‬روز به روزرسانی شود‪ .‬این برنامه را به ما نداده اند‬ ‫و ب��ه همی��ن دلیل ش��رکت ایران ایر به ط��ور موقت‬ ‫پروازه��ای اروپایی این هواپیماها را لغو کرده اس��ت‬ ‫تا از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری کند‪ ،‬تا زمانی‬ ‫که بتواند دیتابیس را خریداری کرده و به روزرس��انی‬ ‫الزم را انج��ام ده��د‪ .‬در فرودگاه ه��ای مختلف اروپا‪،‬‬ ‫به ط��ور تصادفی‪ ،‬هواپیماهای ش��رکت های خارجی‬ ‫مورد بازرس��ی های فنی ق��رار می گیرند و ممکن بود‬ ‫به دلیل نبود ای��ن برنامه‪ ،‬هواپیماهای برجامی دچار‬ ‫دردس��ر و زمین گیر شود‪ ،‬بنابراین ایران ایر به درستی‬ ‫از پروازهای انها به اروپا درحال حاضر جلوگیری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €روابط سیاس�ی و اقتص�ادی خارجی ما چه‬ ‫تاثیری بر هوانوردی ما دارد؟‬ ‫در صنع��ت هوان��وردی هر کش��وری ش��اید بتواند‬ ‫برخی قطع��ات و حتی هواپیماهایی بس��ازد و تولید‬ ‫کند اما مهم‪ ،‬داش��تن استانداردهای بین المللی است‬ ‫و مراجع بین المللی مانند ایکائو (س��ازمان بین المللی‬ ‫هوان��وردی)‪ ،‬س��ازمان هوان��وردی اروپا و س��ازمان‬ ‫هوان��وردی امریکا‪ -‬چه خوش��مان بیاید‪ ،‬چه نه‪ -‬باید‬ ‫به محصوالت تاییدیه بدهند‪.‬‬ ‫حتی ب��رای کارهای تخصص��ی در تعمیر هواپیما‪،‬‬ ‫م��دارک و گواهینامه هایی که داریم‪ ،‬باید مورد تایید‬ ‫مراجع بین الملل��ی قرار گیرد‪ .‬در ای��ران متخصصان‬ ‫تعمیر و نگهداری هواپیما سخت ترین مراحل اموزشی‬ ‫و تحصیلی و دانشگاهی را سپری می کنند اما سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری و اداره استاندارد تالش نمی کنند‬ ‫با یکی از مراجع بین المللی به توافق رسیده و مدارک‬ ‫نیروهای ایرانی را هم بین المللی کنند‪.‬‬ ‫در بح��ث طراح��ی و تولید قطعه ه��م همین گونه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر کس��ی بتواند قطعه ای برای هواپیماهای‬ ‫کش��ور طراح��ی کن��د‪ ،‬بازاریابی و ف��روش ان قطعه‬ ‫نیازمن��د تاییدی��ه بین الملل��ی اس��ت ک��ه ای��ن‪ ،‬به‬ ‫داشتن روابط سیاسی مناس��ب با جهان بازمی گردد‪.‬‬ ‫نمی توانیم دور خودمان دیوار بکش��یم‪ .‬هوانوردی ما‬ ‫پروازه��ای بین المللی نیز دارد و ت��ا وقتی پروازهای‬ ‫خارجی داش��ته و در فرودگاه های بین المللی نشست‬ ‫و برخاس��ت داریم‪ ،‬ملزم هس��تیم از قوانین‪ ،‬الزامات‬ ‫و ش��یوه نامه های سازمان های بین المللی و سازندگان‬ ‫هواپیما و قطع��ات پیروی کنیم‪ ،‬در همه جهان روال‬ ‫همین بوده و مبنای ای��ن کار‪ ،‬حفظ ایمنی و امنیت‬ ‫مسافران در سراسر دنیاست‪.‬‬ ‫در جریان س��انحه بوئینگ اوکراینی مش��خص شد‬ ‫یک سانحه هوایی ناشی از یک خطای انسانی‪ ،‬چقدر‬ ‫می تواند برای یک کش��ور و نظام ان تبعات داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین پیروی از دستورها و قوانین بین المللی‬ ‫در صنع��ت هوانوردی یک اصل و اجبار اس��ت‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه بخواهیم فقط پروازهای داخلی داشته باشیم و‬ ‫با هیچ کشوری رفت و امد نداشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €ایا باال بودن س�ن ن�اوگان هوایی کار بخش‬ ‫تعمی�ر و نگهداری را افزایش داده و حس�اس تر‬ ‫کرده است؟‬ ‫در صنع��ت هوان��وردی چیزی به نام بازنشس��تگی‬ ‫هواپیما نداریم‪.‬‬ ‫این صالحدید ش��رکت ها و سیاس��ت های بازرگانی‬ ‫و هزین��ه ای انهاس��ت ک��ه موج��ب می ش��ود برخی‬ ‫شرکت های قدرتمند هواپیمایی که روابط خوبی هم‬ ‫با جهان و هواپیماس��ازهای بزرگ دارند‪ ،‬هواپیمای نو‬ ‫بخرند‪ ،‬بیشترین بهره وری را از انها داشته باشند و بعد‬ ‫از ‪ ۱۰‬س��ال انها را بفروشند و هواپیمای نو خریداری‬ ‫کنند‪ .‬درواقع پس از ‪ ۱۰‬سال چون هزینه های تعمیر‬ ‫و نگه��داری و چک های س��بک و س��نگین هواپیما‬ ‫زیاد می شود‪ ،‬ش��رکت ها ترجیح می دهند هواپیما را‬ ‫بفروش��ند و هواپیمای نو جایگزین ان کنند اما ما در‬ ‫ای��ران این امکان را نداریم و به همین دلیل تا بتوانیم‬ ‫از هواپیمای خود استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫اینجاس��ت که نقش مهندسی و تعمیرات پررنگ تر‬ ‫می شود زیرا هواپیماهایی با سن باال و فرسوده داریم‬ ‫که بس��یاری از دیگر نقاط جهان دیگر این هواپیماها‬ ‫را ندارن��د‪ .‬درواق��ع متخصص��ان تعمی��ر و نگهداری‬ ‫ش��رکت های داخل��ی هس��تند که ای��ن هواپیماهای‬ ‫قدیمی و فرس��وده را با تجربه‪ ،‬تخصص و تالش خود‬ ‫همچنان به روز نگه می دارند‪.‬‬ ‫مشکل دیگر ما تامین قطعات است‪ .‬درحالی که در‬ ‫سراسر جهان‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی به این سمت‬ ‫می روند که همه هواپیماهای ش��ان از یک تایپ باشد‪،‬‬ ‫ما هنوز هواپیماهای مختلف در ش��رکت ها داریم که‬ ‫این تنوع تایپ‪ ،‬تامین قطعه و موتور از ش��رکت های‬ ‫س��ازنده را دشوارتر می کند‪ .‬این کار شدنی اما دشوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ایا دانش و توان فنی الزم برای پوشش سن‬ ‫باالی ناوگان و مش�کالتی که به صنعت تحمیل‬ ‫می کند‪ ،‬در بخش تعمیر و نگهداری وجود دارد؟‬ ‫ب��ا توجه به انچه بیان ش��د‪ ،‬در ای��ران متخصصان‬ ‫تعمیر و نگهداری در کارگاه ها و اش��یانه های مختلف‬ ‫در خط پرواز با بیشترین بهره وری هواپیماها را سرپا‬ ‫نگه می دارند و نکته بسیار مهم این است که انها را با‬ ‫ایمنی سرپا نگه می دارند‪.‬‬ ‫متخصصان تعمی��رات هواپیمایی ما هیچ گاه هیچ‬ ‫هواپیمای��ی را ب��دون در نظر گرفتن س�لامت پرواز‬ ‫ترخی��ص نمی کنن��د و می بینیم که براس��اس اعالم‬ ‫س��ازمان هواپیمایی‪ ،‬س��وانح و حادثه ه��ای چند روز‬ ‫اخیر نیز بیش��تر ناش��ی از خطای انسانی بوده است‪،‬‬ ‫البته این مسئله باید بیشتر بررسی شود‪ ،‬متخصصان‬ ‫تعمیرات هواپیمایی‪ ،‬هیچ گاه زود قضاوت نکرده اند و‬ ‫نخواسته اند خود را بری از خطا بدانند‪.‬‬ ‫متاس��فانه گاهی می بینیم که س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری به عنوان متولی صنعت هوانوردی و برخی‬ ‫متخصصان‪ ،‬پیش از بررس��ی سانحه‪ ،‬دیواری کوتاه تر‬ ‫از نقص فنی پیدا نمی کنند و بعد مش��خص می شود‬ ‫دلیل سانحه‪ ،‬خطای انسانی بوده است‪.‬‬ ‫س��ازمان هواپیمایی باید سیاس��ت اظهارنظر فوری‬ ‫درب��اره س��وانح را کنار بگذارد و مانند روال مرس��وم‬ ‫در سراس��ر جهان‪ ،‬اجازه دهد ابتدا روند بررسی طی‬ ‫شود و بعد‪ ،‬عامل سانحه را‪ -‬هرچه که باشد‪ -‬به طور‬ ‫شفاف اعالم کند‪ .‬اینکه بررسی ها دقیق بوده و مقصر‬ ‫سانحه مشخص شود‪ ،‬اقدامی در راستای پیشگیری از‬ ‫سوانح بعدی است‪ ،‬نه با هدف تنبیه‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر جامعه صداقت را بهتر می پذیرد تا‬ ‫کتمان حقیقت را ‪.‬‬ ‫€ €ایا تعداد فع�االن تعمیر و نگهداری هواپیما‬ ‫در حال حاضر پاس�خگوی نیازه�ای این بخش‬ ‫اس�ت یا نیاز به نیروی انسانی بیشتری احساس‬ ‫می شود؟‬ ‫کش��ور ما در زمینه نیروی انس��انی فعال در زمینه‬ ‫تعمی��ر و نگهداری هواپیما با کمبود روبه رو اس��ت و‬ ‫به همین دلیل اس��ت که نیروهای بازنشسته در این‬ ‫بخش‪ ،‬دوباره جذب می شوند‪.‬‬ ‫در کار تعمی��ر و نگه��داری هواپیم��ا تجربه حرف‬ ‫اول را می زن��د ام��ا در کنار تجرب��ه‪ ،‬تخصص و به روز‬ ‫بودن‪ ،‬نی��روی تازه نفس هم می خواهد‪ .‬ش��رکت ها و‬ ‫مدی��ران صنعت هوانوردی باید به این س��مت بروند‬ ‫که نیروهای جوان را نیز به کار گیرند‪ .‬البته نباید کار‬ ‫به صورتی باش��د که نیروهای بازنشسته به طور کامل‬ ‫از این چرخه خارج ش��وند زیرا نیروی جوانی که وارد‬ ‫ش��رکتی می شود‪ ،‬باید حداقل در ‪ ۵‬سال نخست کار‪،‬‬ ‫در کنار فردی باتجربه کار کرده باش��د تا تجربه های‬ ‫ارزنده انها را از نزدیک ببیند و یاد بگیرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر هواپیم��ای جدی��د وارد صنع��ت‬ ‫نمی شود‪ ،‬هواپیمای زمین گیر زیاد است و هواپیمای‬ ‫ب��ه روز چندانی نداریم که ش��اید همین مس��ئله نیز‬ ‫ب��ر نحوه بکارگی��ری نیروی تعمی��ر و نگهداری تاثیر‬ ‫گذاش��ته باش��د اما باید این مشکل را در یک جا حل‬ ‫کنی��م‪ .‬درحال حاضر نیروی اماده ب��ه کار زیادی در‬ ‫این بخش داریم که عالقه مند و تش��نه کار هس��تند‬ ‫ام��ا ش��رکت های هواپیمای��ی به وی��ژه ش��رکت های‬ ‫خصوصی که بخ��ش زیادی از بازار حمل ونقل هوایی‬ ‫کش��ور را تشکیل می دهند و بهره اقتصادی در درجه‬ ‫نخست اهمیت برایش��ان قرار دارد‪ ،‬ترجیح می دهند‬ ‫بازنشس��ته هایی را ک��ه تخصص کام��ل دارند‪ ،‬به کار‬ ‫گیرند‪ ،‬درحالی که باید این ش��جاعت را داشته باشند‬ ‫که در کنار هر ش��خص با تجربه‪ ،‬دو س��ه نفر نیروی‬ ‫جوان را که مدارک پایه را دارند‪ ،‬به کار گیرند تا بعد‬ ‫از مدتی بتوانند جایگزین افراد بازنشس��ته شوند‪ .‬این‬ ‫مسئله به سیاس��ت های کالن سازمان هواپیمایی نیز‬ ‫برمی گردد و این سازمان و اداره استاندارد هواپیمایی‬ ‫باید ورود جدی تری به این مسئله داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €و نکته پایانی‪...‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت های هواپیمایی با مش��کالت‬ ‫فراوانی دست به گریبان هستند‪ ،‬مشکالتی که اصالح‬ ‫انه��ا در توان نیروی کار و منابع انس��انی ش��رکت ها‬ ‫نیس��ت و به مدیریت کالن ش��رکت و روابط سیاسی‬ ‫اقتصادی کش��ور با دیگر کش��ورها بازمی گردد‪ .‬با این‬ ‫حال نکته مهم در کار تعمیر و نگهداری هواپیما این‬ ‫اس��ت که ذهن متخصص از نظر مادی و معنوی باید‬ ‫ازاد باشد تا مشغله ذهنی در کار او تاثیری نگذارد‪.‬‬ ‫متخصص��ان تعمی��ر هواپیمای��ی کش��ور م��ا‪،‬‬ ‫درحال حاضر از حقوق بایس��ته و در حد استانداردها‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫حق��وق و درامد ای��ن بخش به هیچ عن��وان قابل‬ ‫مقایس��ه ب��ا اس��تانداردهای بین المللی نیس��ت‪ .‬این‬ ‫مسئله که موجب مهاجرت تعدادی از نیروهای نخبه‬ ‫و متخص��ص این بخش ش��ده‪ ،‬کاهش بهره وری را در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در کن��ار لزوم ایج��اد روابط س��ازنده با‬ ‫ش��رکت های بزرگ س��اخت و تعمیر هواپیما و ورود‬ ‫قطع��ات و هواپیما که نخس��تین و مهم ترین نیاز در‬ ‫زمینه به روزرسانی صنعت هوایی ماست‪ ،‬تغییر نگاه و‬ ‫سیاست های شرکت ها و سازمان هوایپمایی به حقوق‬ ‫و مزای��ای متخصصان مهندس��ی تعمی��ر و نگهداری‬ ‫هواپیما نیز ضروری است‪.‬‬ ‫رضای��ت بخش بودن حقوق ای��ن بخش می تواند از‬ ‫نظر ذهنی و روانی‪ ،‬متخصصان را همیش��ه اماده نگه‬ ‫دارد تا بهتر و قدرتمندتر با مشکالت روبه رو شوند‪.‬‬ ‫اهمی��ت مهندس��ی تعمیر و نگه��داری هواپیما در‬ ‫صنعت هوانوردی بر هیچ کس پوش��یده نیست و امید‬ ‫داریم مدیران شرکت های هواپیمایی که این اهمیت‬ ‫را می دانند و با پوس��ت و گوش��ت و اس��تخوان ان را‬ ‫ح��س کرده اند‪ ،‬از نظ��ر مالی هم گش��ایش هایی در‬ ‫زمینه امنیت اقتصادی فعاالن این حوزه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫محمد شالفروش‬ ‫هواپیماهایی‬ ‫با سن باال و‬ ‫فرسوده داریم‬ ‫که بسیاری‬ ‫از دیگر نقاط‬ ‫جهان دیگر این‬ ‫هواپیماها را‬ ‫ندارند‪ .‬درواقع‬ ‫متخصصان‬ ‫تعمیر و نگهداری‬ ‫شرکت های‬ ‫داخلی هستند‬ ‫که این‬ ‫هواپیماهای‬ ‫قدیمی و‬ ‫فرسوده را با‬ ‫تجربه‪ ،‬تخصص‬ ‫و تالش خود‬ ‫همچنان به روز‬ ‫نگه می دارند‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه هیچ‬ ‫هواپیمای��ی را بیش از س��ن قانونی ان‪ ،‬مورد‬ ‫اس��تفاده قرار نمی دهیم‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هواپیما در ناوگان هوایی کش��ور وجود‬ ‫دارد و حدود ‪ ۵۰‬هواپیما در اش��یانه در حال‬ ‫انجام چک های سنگین هس��تند‪ .‬در ‪ ۵‬سال‬ ‫اخیر نیز بی��ش از ‪ ۶۰‬فروند هواپیما به دلیل‬ ‫فرسودگی از رده خارج شده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬محمد اس�لامی در ی��ک برنامه‬ ‫تلویزیون��ی با بی��ان اینکه س��امانه نظارت و‬ ‫راهب��ری نظام هوان��وردی تجاری کش��ور از‬ ‫ضوابط خود س��رپیچی نکرده و نخواهد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان هواپیمایی کش��وری اقدامات‬ ‫الزم را در زمینه س��وانح‪ ،‬س��ختگیرانه انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه جامعه‬ ‫نسبت به سوانح هوایی حساسیت باالیی پیدا‬ ‫کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬س��ختگیری های قاطع در‬ ‫این زمینه ایجاد و کنترل و نظارت ها تش��دید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اس�لامی اظهار کرد‪ :‬بعد از برجام‪ ،‬شرکت‬ ‫ایران ای��ر ‪ ۱۳‬هواپیما یعن��ی ‪ ۳‬ایرباس و ‪۱۰‬‬ ‫ای تی ار خریداری کرد که هیچ هزینه اضافی‬ ‫باب��ت خری��د هواپیما پرداخت نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی نی��ز ایران ای��ر ‪ ۳‬هواپیمای جدید‬ ‫خریداری کرده و از انها استفاده می کند‪.‬‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬فرودگاه ام��ام خمینی (ره)‬ ‫ظرفیت جابه جایی ‪ ۱۰‬میلیون مس��افر را در‬ ‫س��ال دارد که حدود ‪ ۵‬میلیون مسافر مربوط‬ ‫به پایان��ه یک و ‪ ۲‬اس��ت و ظرفیت حدود ‪۵‬‬ ‫میلی��ون نفری هم با اغاز به کار پایانه س�لام‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ .‬در پایانه یک و ‪ ۲‬ظرفیت‬ ‫جابه جایی تا ‪ ۹‬میلیون نفر هم ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه هنوز در ترانزیت سهم‬ ‫ما اندک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نس��بت به کشورهای‬ ‫همسایه که س��رمایه گذاری هنگفتی در این‬ ‫زمین��ه کرده اند‪ ،‬عقب ماندگی ج��دی داریم‪.‬‬ ‫باید ف��رودگاه ام��ام خمین��ی (ره)‪ ،‬فرودگاه‬ ‫مش��هد و یک فرودگاه در جنوب کشور را به‬ ‫هاب تبدیل کنیم و با ایجاد هاب های بزرگ‪،‬‬ ‫عقب ماندگ��ی خ��ود را جبران کرده و س��هم‬ ‫خود را از ب��ازار افزایش دهیم‪ .‬بنابراین تالش‬ ‫می کنی��م با ایجاد پایانه جدی��د فرودگاه امام‬ ‫خمینی (ره) این مشکل را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫اس�لامی درباره برقی ک��ردن قطار تهران‪-‬‬ ‫مشهد هم گفت‪ :‬این پروژه متوقف شده است‬ ‫چراکه ط��رف خارجی پ��ای کار نمی اید‪ ،‬نه‬ ‫خ��روج خود را نفی می کن��د و نه ان را اعالم‬ ‫می کند‪ .‬در صورتی که تا پایان س��ال تکلیف‬ ‫خ��ود را مش��خص نکند‪ ،‬با یک کنسرس��یوم‬ ‫جدید قرارداد خواهیم بست‪.‬‬ ‫اغاز ریل گذاری راه اهن‬ ‫میانه‪ -‬اردبیل‬ ‫در جریان س��فر وزیر راه و شهرس��ازی به‬ ‫اس��تان اردبیل‪ ،‬عملیات ریل گ��ذاری راه اهن‬ ‫میانه‪ -‬اردبیل در ایس��تگاه راه اهن این ش��هر‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬پروژه راه اهن میانه‪ -‬اردبیل‬ ‫بخشی از طرح راه اهن میانه‪ -‬پارس اباد است‬ ‫ک��ه با هدف اتصال اس��تان اردبیل به راه اهن‬ ‫سراس��ری و عبور قطارهای مس��افری و باری‬ ‫از مس��یر ریلی ایمن و قابل اطمینان ساخته‬ ‫می شود‪ .‬طول این مسیر حدود ‪ ۱۷۵‬کیلومتر‬ ‫بوده که از ایس��تگاه زاوی��ه در راه اهن میانه‪-‬‬ ‫تبریز اغاز ش��ده و با عبور از شهرستان کوثر‬ ‫وارد شهر اردبیل می شود‪ .‬مجموع هزینه این‬ ‫پروژه از س��ال ‪ ۸۴‬تاکن��ون ‪ ۲۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال ب��وده و پیش بینی می ش��ود برای اتمام‬ ‫ط��رح و بهره ب��رداری کام��ل ح��دود ‪۲۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال دیگر نیاز باشد‪.‬‬ ‫اجرای مسکن ملی‬ ‫در ‪ 13‬شهر جدید‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه‬ ‫‪ 45‬هزار نفر در ‪ 13‬شهر جدید دارای شرایط‬ ‫طرح اقدام ملی مس��کن ش��ناخته ش��ده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای س��اخت مسکن ملی در شهرهای‬ ‫جدید دس��تور نقشه ها صادر شده و با انجمن‬ ‫انبوه س��ازان وارد مذاکره شده ایم‪ .‬به گزارش‬ ‫ف��ارس‪ ،‬حبی��ب اهلل طاهرخانی اف��زود‪ :‬اورده‬ ‫متقاضیان مس��کن ملی در ش��هرهای جدید‬ ‫در ف��از نخس��ت ‪ 40‬میلیون تومان اس��ت و‬ ‫متقاضیان دارای شرایط با افتتاح حساب نزد‬ ‫یکی از شعب بانک مس��کن در حقیقت وارد‬ ‫عملیات قطعی��ت در اغاز و اجرای طرح ملی‬ ‫مسکن می شوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۵۰‬هواپیمای‬ ‫فعال داریم‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫عوارض ساخت وساز‬ ‫اعضای ش��ورای ش��هر تهران کلیات الیحه‬ ‫محاس��به عوارض ص��دور پروانه س��اختمانی‬ ‫مبتن��ی بر مرغوبیت مکانی امالک پایتخت را‬ ‫به تصویب رس��اندند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬کلیات‬ ‫الیحه ش��هرداری تهران درباره نحوه محاسبه‬ ‫و دریاف��ت عوارض صدور پروانه س��اختمانی‬ ‫مبتنی ب��ر مرغوبیت مکانی امالک در ش��هر‬ ‫تهران‪ ،‬یکشنبه در صحن شورا به رای گذاشته‬ ‫شد و اعضای این شورا با ‪ ۱۶‬رای موافق کلیات‬ ‫ان را به تصویب رساندند‪ .‬براساس این الیحه‪،‬‬ ‫عوارض ساخت وساز براساس مرغوبیت مکانی‬ ‫حداکثر ‪ 30‬درصد افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫خسارت ‪ 950‬میلیارد تومانی سیل به راه های سیستان و بلوچستان‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شهر جدید قشم‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید‬ ‫گف��ت‪ :‬ایجاد یک ش��هر جدی��د در محدوده‬ ‫جغرافیایی دیرستان قشم در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬حبی��ب اهلل طاهرخانی در‬ ‫بازدید از روستای شیب دراز و خلیج دیرستان‬ ‫در شهرستان قشم بیان کرد‪ :‬شهر جدید قشم‬ ‫از جمله ش��هرهایی اس��ت که به منظور غلبه‬ ‫بر مشکالتی مانند کمبود مسکن‪ ،‬حفظ بافت‬ ‫فرهنگ��ی و کنترل ساخت وس��ازها‪ ،‬اس��کان‬ ‫کارکن��ان صنایع موجود در منطقه و پایداری‬ ‫محیط شهری ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به‬ ‫درنظر گرفتن یک منطقه ‪ ۶۰۰‬هکتاری برای‬ ‫ایجاد این ش��هر گفت‪ :‬نزدیک��ی این منطقه‬ ‫ب��ه دریا‪ ،‬ف��رودگاه‪ ،‬نیروگاه ه��ای اب و برق‪،‬‬ ‫اس��کله های نفتی و س��ایت های گردشگری‪،‬‬ ‫از این منطقه در حوالی روس��تای شیب دراز‬ ‫و خلیج دیرس��تان‪ ،‬موقعیتی طالیی س��اخته‬ ‫اس��ت‪ .‬طاهرخانی عنوان کرد‪ :‬امید اس��ت با‬ ‫تصویب این طرح برای ایجاد شهر جدید‪ ،‬گام‬ ‫بزرگی در زمینه توس��عه متوازن جزیره قشم‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫رسیدگی به سیل گلستان‬ ‫با اسناد ‪ ۲۰۰۰‬صفحه ای‬ ‫رئیس س��ازمان بازرس��ی گلس��تان درباره‬ ‫پرونده س��یل ابتدای س��ال در استان گفت‪:‬‬ ‫گزارش س��یل گلس��تان بعد از چند ماه کار‬ ‫کارشناس��ی به قوه قضاییه ارس��ال شده و در‬ ‫حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدتقی حاجی مشهدی‬ ‫در نشس��ت ش��ورای قضای��ی اس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گزارش س��یل گلس��تان با چند ماه کار‬ ‫کارشناس��ی در ‪ ۳۵۰‬صفحه با بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫صفحه مس��تندات به دس��تگاه قضایی ارسال‬ ‫شده و در حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫ازادسازی ‪ ۶‬کیلومتر‬ ‫نوار ساحلی در نور‬ ‫فرماندار نور گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۶‬کیلومتر نوار‬ ‫ساحلی شهرستان ازادسازی شد و در اختیار‬ ‫مردم قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی ش��ادمان با اش��اره به‬ ‫ازادس��ازی س��واحل گفت‪ :‬امس��ال موفق به‬ ‫ازادس��ازی بیش از ‪ ۶‬کیلومتر طول س��احل‬ ‫ش��دیم‪ .‬وی افزود‪ :‬فقط در شهرک اکام شهر‬ ‫ایزدشهر بیش از یک کیلومتر عقب نشینی رخ‬ ‫داده و ‪ ۳۰‬ه��زار متر س��احل در اختیار مردم‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام طرح‬ ‫ترافیک ‪۹۹‬‬ ‫مدی��ر واح��د س��اماندهی محدوده ه��ا و‬ ‫طرح های ترافیک ش��هرداری ته��ران از اغاز‬ ‫ثب��ت نام طرح ترافیک ‪ ۹۹‬از ابتدای اس��فند‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا ‪ ،‬عمار سعیدیان فر‬ ‫درب��اره زمان ثبت نام طرح ترافیک اظهارکرد‪:‬‬ ‫زمان ثبت ن��ام دریافت مجوز ط��رح ترافیک‬ ‫سال ‪ ۹۹‬برای خبرنگاران از یکم تا ‪ ۱۵‬اسفند‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برای س��ایر نهادها و‬ ‫س��همیه بگیران نیز نامه نگاری خواهیم کرد تا‬ ‫از نیمه اسفند نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬زمان اجرای طرح ترافیک سال ‪۹۹‬‬ ‫از ‪ ۱۶‬فروردین خواهد بود‪.‬‬ ‫س��عیدیان فر تصری��ح کرد‪ :‬به��ای خدمات‬ ‫طرح ترافی��ک خبرنگاران از ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬هزار تومان افزایش خواهد یافت‪ ،‬ولی‬ ‫برای ارگان ها و افراد حقوقی طرح س��االنه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و ان را در قالب بس��ته یک‬ ‫ساله واگذار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بخش‬ ‫برق مشکلی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫و مسیرهای‬ ‫ارتباطی بیشتر‬ ‫روستاها‬ ‫بازگشایی‬ ‫شده است‬ ‫مع��اون امادگ��ی و مقابله س��ازمان مدیریت بحران‬ ‫کشور می گوید سیل ماه گذشته‪ ۹۵۰۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫خس��ارت به راه های استان سیستان و بلوچستان وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدفرید لطیفی با اش��اره به‬ ‫جاری شدن س��یالب در استان سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ 20‬دی بارندگی های سنگین و فوق سنگینی‬ ‫در س��طح استان سیستان و بلوچستان اغاز شد که در‬ ‫نوع خود کم سابقه بود‪ ،‬به طوری که ارتفاع بارش های‬ ‫ثبت شده در ‪ ۹۵‬ایستگاه از ‪ ۱۴۵‬ایستگاه بیش از ‪۵۰‬‬ ‫میلی متر و در ‪ ۱۷‬ایستگاه بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬میلی متر‬ ‫بود و بیش��ترین میزان بارندگ��ی در مناطق مرکزی و‬ ‫جنوبی این استان گزارش شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ایس��تگاه های دارای بیشترین میزان‬ ‫بارش در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان اظهارکرد‪:‬‬ ‫ایس��تگاه های فن��وج‪ ،‬دس��تگرد‪ ،‬مس��کوتان‪ ،‬کنارک‪،‬‬ ‫جبراباد‪ ،‬دلگان‪ ،‬نیکش��هر و گوهرکوه خاش به ترتیب‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۵.۵ ،۱۱۷ ،۱۲۱.۵ ،۱۲۶.۵ ،۱۷۶ ،۲۱۷ ،۲۲۶‬و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی متر بارش را ثب��ت کردند که رکورد باالیی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫مع��اون امادگ��ی و مقابله س��ازمان مدیریت بحران‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬بیش��ترین درصد افزای��ش بارندگی‬ ‫نس��بت به بلندمدت در شهرس��تان های سرباز با ‪۲۳۲‬‬ ‫درصد‪ ،‬میرجاوه با ‪ ۲۲۴‬درصد‪ ،‬دلگان با ‪ ۲۲۳‬درصد و‬ ‫ایرانشهر با ‪ ۲۰۱‬درصد گزارش شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۹۹‬درصدی سدهای استان‬ ‫لطیف��ی با بیان اینکه با توجه به ش��دت بارش ها در‬ ‫حوزه های ابریز اس��تان سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬شاهد‬ ‫افزایش چش��مگیر اب در مخزن س��دها بودیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر این اس��اس س��دهای پیش��ین و خیراباد پس از ‪۸‬‬ ‫س��ال‪ ،‬س��د زیردان برای نخستین بار پس از ساخت و‬ ‫س��د ش��ی کلک س��رریز کردند که با در پیش گرفتن‬ ‫تمهیدات مناس��ب پی��ش از وقوع بارندگی ه��ا‪ ،‬برای‬ ‫ب��ه حداقل رس��اندن اثار نامطلوب این س��رریز تالش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در مجموع حجم فعلی س��دهای اس��تان سیستان‬ ‫و بلوچستان نسبت به س��ال ابی گذشته ‪ ۱۹۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۵۴۲‬روستای استان تحت تاثیر سیل‬ ‫مع��اون امادگ��ی و مقابله س��ازمان مدیریت بحران‬ ‫کش��ور به توصیف وضعیت مناطق سیل زده سیستان‬ ‫و بلوچس��تان پرداخت و گفت‪ ۱۴ :‬شهرس��تان شامل‬ ‫چابهار‪ ،‬فنوج‪ ،‬س��رباز‪ ،‬نیکشهر‪ ،‬قصرقند‪ ،‬سیب سوران‪،‬‬ ‫میرجاوه‪ ،‬مهرس��تان‪ ،‬خاش‪ ،‬دلگان‪ ،‬کنارک‪ ،‬ایرانشهر‪،‬‬ ‫در مجم��وع براس��اس ارزیابی ها ت��ا پایان هفته گذش��ته بیش از‬ ‫‪ ۹۵۰۰‬میلیارد ریال خس��ارت به بخ��ش راه و ‪ ۸۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت به بخش مسکن وارد شده است‬ ‫س��راوان و بمپور تحت تاثیر س��یل قرار گرفتند که به‬ ‫ترتی��ب ‪،۱۰۵ ،۱۲۹ ،۱۴۴ ،۱۵۰ ،۱۵۱ ،۱۵۲ ،۲۷۰‬‬ ‫‪ ۳۰ ،۵۲ ،۷۷ ،۸۰ ،۸۱ ،۹۶‬و ‪ ۲۶‬روس��تای انه��ا متاثر‬ ‫از سیل بود و در مجموع ‪ ۱۵۴۲‬روستا تحت تاثیر این‬ ‫سیل بودند‪.‬‬ ‫لطیفی از نجات ‪ 3‬هزار فرد گرفتار در س��یالب خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در این مدت بیش از ‪ ۳۵۰‬خودرو گرفتار‬ ‫در س��یالب نیز به وس��یله نیروهای امدادی رهاسازی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی با تش��ریح اقدامات نهادهای ام��دادی و نظامی‬ ‫در س��یل اخیر اظهارکرد‪ :‬جمعیت هالل احمر با انجام‬ ‫‪ ۱۵۰‬پ��رواز اق��دام به توزی��ع اقالم ام��دادی در میان‬ ‫س��یل زدگان و امدادرس��انی به این افراد کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان امدادگران این جمعیت نیز در محل حضور داش��ته‬ ‫و در عملیات ه��ای مختلف فعالیت کردند که از جمله‬ ‫می توان به اسکان اضطراری اشاره کرد‪.‬‬ ‫لطیفی ادامه داد‪ :‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز‬ ‫‪ ۵‬گروه مهندس��ی و ‪ ۱۰‬گروه پزشکی در محل مستقر‬ ‫کرد‪ ،‬همچنین ‪ 4‬بیمارستان صحرایی برپا شد و ‪۱۰۰‬‬ ‫خودرو تاکتیکی س��نگین و نیمه سنگین هم به محل‬ ‫اورد‪ .‬ارتش جمهوری اسالمی ‪ 6‬بالگرد نیروی دریایی‬ ‫و هوانی��روز را در مح��ل به کار گرف��ت و ‪ ۲‬هواپیمای‬ ‫فوق سنگین ‪ ۷۴۷‬ارتش نیز به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫ناجا نیز گش��ت ها و پاسگاه های ثابت و سیار خود را‬ ‫فع��ال کرد و بیش از ‪ ۵۰۰‬ماموری��ت برای حفظ نظم‬ ‫و امنیت در منطقه و جلوگیری از اس��یب رس��یدن به‬ ‫اموال مردم انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت های سیل در سیستان و بلوچستان‬ ‫مع��اون امادگ��ی و مقابله س��ازمان مدیریت بحران‬ ‫کش��ور درباره خسارت های ناش��ی از این سیل تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در مجموع براس��اس ارزیابی ها ت��ا پایان هفته‬ ‫گذش��ته بی��ش از ‪ ۹۵۰۰‬میلی��ارد ریال خس��ارت به‬ ‫بخ��ش راه‪ ۸۲۰۰ ،‬میلی��ارد ریال خس��ارت به بخش‬ ‫مسکن‪ ،‬بیش از ‪ ۷۴۰۰‬میلیارد ریال خسارت به بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬بیش از ‪ ۳۲۰۰‬میلیارد ریال خس��ارت به‬ ‫بخ��ش اب‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد ریال خس��ارت به‬ ‫بخش اموزش و پرورش‪ ۶۲۲ ،‬میلیارد ریال خس��ارت‬ ‫به بخ��ش برق‪ ۱۹۱ ،‬میلیارد ریال خس��ارت به بخش‬ ‫ورزش و جوانان‪ ۱۵۸ ،‬میلیارد ریال خسارت به بخش‬ ‫بهداشت و درمان و ‪ ۱۲۵‬میلیارد ریال خسارت به سایر‬ ‫بخش ها وارد شده است‪.‬‬ ‫لطیفی درباره وضعیت اب و برق در مناطق سیل زده‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۰‬روس��تا تا پایان هفته گذش��ته دارای‬ ‫مش��کل اب و فاضالب بودند‪ ،‬در بخش برق مش��کلی‬ ‫وجود ندارد و مس��یرهای ارتباطی بیش��تر روس��تاها‬ ‫بازگشایی شده است‪.‬‬ ‫ارتب��اط مخابراتی ‪ ۵۲۲‬روس��تا قطع ش��ده بود که‬ ‫‪ ۵۱۸‬مورد تا پایان هفته گذشته وصل شد‪ .‬وی درباره‬ ‫واحدهای احداثی و تعمیری روستایی و شهری گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬هزار واحد روس��تایی باید دوباره ساخته شود‪۱۲ ،‬‬ ‫هزار واحد روس��تایی نیز نی��از به تعمیر دارد‪ ،‬حدود ‪3‬‬ ‫هزار واحد ش��هری نیز باید ساخته شود که مسئولیت‬ ‫این کار برعهده بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی است‪.‬‬ ‫معاون امادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور‬ ‫درباره خس��ارت های وارد ش��ده به مکان های اموزشی‬ ‫گفت‪ ۷۴۳ :‬روس��تا در ‪ ۹‬شهرس��تان کن��ارک‪ ،‬بنت‪،‬‬ ‫دلگان‪ ،‬نیکش��هر‪ ،‬فنوج‪ ،‬قصرقند‪ ،‬دش��تیاری‪ ،‬بزمان و‬ ‫الشار دچار خس��ارت هایی ش��ده اند‪ .‬همچنین به ‪۵۱‬‬ ‫پروژه انتظامی در ‪ ۹‬شهرس��تان خس��ارت وارد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی مترو از بودجه ‪۹۹‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری‬ ‫تهران بودجه این نهاد برای موضوع ترافیک و عمران را ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران درباره‬ ‫الیحه بودجه شهرداری تهران برای سال اینده گفت‪ ۳ :‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای توس��عه خطوط مترو پایتخت و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای توسعه اتوبوس در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه مظاهریان‪ ،‬برای خط ‪ ۶‬مت��رو ‪ ۸۰۰‬میلیارد‪ ،‬خط‬ ‫‪ ۵۰۰ ،7‬میلی��ارد و خطوط انتن��ی ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای سال ‪ ۹۹‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ ۸۵۵ :‬میلی��ارد تومان هم س��ال اینده برای‬ ‫میدان گاه در نظر گرفته ش��ده تا فضاهای شهری انسان محور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مظاهری��ان تصریح ک��رد‪ :‬در بودجه حدود ‪ ۲‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان برای پروژه های محله ای در ‪ ۳۵۰‬محله ش��هر تهران در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای پروژه های عمرانی سال ‪ ۹۸‬شهرداری‬ ‫تهران فقط ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ۹۹‬به موضوع درنگ گاه ها هم‬ ‫توجه ش��ده و برای س��اخت میدان گاه ها و درنگ گاه ها حدود‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیارد تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفته مظاهریان‪ ،‬س��ال اینده ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد تومان برای‬ ‫بازنشس��تگی انگیزشی در نظر گرفته شده است که پیش بینی‬ ‫می کنیم حدود ‪ ۳۴۰۰‬نفر به طور داوطلب از ش��هرداری خارج‬ ‫ش��وند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از تالش های ش��هرداری تهران در‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۹‬این بود که بودجه هزینه ای افزایش داده نشود‬ ‫محدودیت استفاده از قطارهای دو طبقه مترو‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مترو تهران ب��ا بیان اینکه اس��تفاده از‬ ‫قطارهای ‪ ۲‬طبقه در همه خطوط مترو تهران امکانپذیر نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اسانس��ورهای ‪ ۲‬ایستگاه جدید محمدیه و میدان بسیج‬ ‫نصب شده و فعال است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬علی امام در پاس��خ به اینکه چرا با توجه‬ ‫به حجم مس��افران‪ ،‬قطارهای مترو دو طبقه نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر فقط خط ‪ ۵‬تهران دارای قطارهای دو طبقه است‬ ‫و امکان اس��تفاده از قطارهای دو طبقه در سایر خطوط وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطاره��ای دو طبق��ه مت��رو جزو ن��اوگان ویژه‬ ‫برون ش��هری هس��تند و نمی ت��وان از انه��ا در تونل های مترو‬ ‫استفاده کرد چرا که این قطارها سنگین بوده و شرایط خاصی‬ ‫برای استفاده دارند‪ .‬از سوی دیگر سایر خطوط طوری طراحی‬ ‫نشده که بتوان از قطار ‪ ۲‬طبقه در انها استفاده کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو تهران در ادامه از راه اندازی ایستگاه‬ ‫کیان شهر تا پیش از پایان بهمن خبر داد و گفت‪ :‬این ایستگاه‬ ‫در خط ‪ ۶‬مترو قرار دارد و حدفاصل ایس��تگاه دولت اباد تا امام‬ ‫حسین (ع) است‪.‬‬ ‫ام��ام گفت‪ :‬راه ان��دازی ایس��تگاه های مترو در دس��تور کار‬ ‫ش��هرداری تهران قرار دارد و تالش می کنی��م اقدامات الزم را‬ ‫برای خدمت رسانی بهتر به مسافران انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس وعده های داده ش��ده‪ ۳ ،‬ماه پس‬ ‫از راه ان��دازی ایس��تگاه جدید‪ ،‬نس��بت به راه اندازی اسانس��ور‬ ‫اقدام خواهیم کرد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اسانسورهای ‪ ۲‬ایستگاه جدید‬ ‫محمدیه و میدان بس��یج راه اندازی ش��ده است و شهروندان از‬ ‫انها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫که به جای ان‪ ،‬بودجه ه��ای عمرانی حدود ‪ ۴۷‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه ایا با توجه به وضعیت کش��ور بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۹‬محقق خواهد شد‪ ،‬گفت‪ ۵۲ :‬درصد مالیات کل کشور‬ ‫را تهرانی ه��ا می پردازند‪ ،‬در حال��ی که ‪ ۱۰‬درصد کل جمعیت‬ ‫کشور در تهران سکونت دارند‪.‬‬ ‫مظاهریان گفت‪ :‬رسیدن به امارهای ارائه شده در بودجه دور‬ ‫از ذهن نیست‪ .‬شهرداری دس��ت بسته نیست و تالش خواهد‬ ‫کرد تا کل بودجه محقق ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی موضوع مهمی اس��ت ام��ا اتوبوس اماده به‬ ‫تعداد الزم در کشور وجود ندارد تا خریداری شود‪.‬‬ ‫مظاهریان گفت‪ :‬وقتی برای هفته های گذشته قصد داشتیم‬ ‫تعدادی اتوبوس به ش��هر تهران اضافه کنیم‪ ،‬فقط ‪ ۴۰‬اتوبوس‬ ‫اماده فروش وجود داش��ت‪ .‬به طور کلی خرید اتوبوس مبتنی‬ ‫بر سفارش است‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران تصریح کرد‪ :‬نکته مهم دیگر این است‬ ‫که باید تجهیز اتوبوس��رانی هم به م��وازات خرید اتوبوس های‬ ‫جدید رش��د پیدا کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از تحول های طرح‬ ‫جامع حمل ونقل این است که به سمت میدل باس و مینی بوس‬ ‫در مسیرهای کوتاه برویم‪.‬‬ ‫مظاهریان گفت‪ :‬بنابر این مجموع ارقام بودجه کافی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران افزود‪ :‬اگر ارقام بودجه باالتر می رفت‬ ‫ما باید اتوبوس های س��اخته ش��ده خارجی را می خریدیم که‬ ‫با روح توس��عه س��اخت و تولید داخلی منافات داشت و دیگر‬ ‫نمی توانستیم تولید داخلی را افزایش بدهیم‪.‬‬ ‫تبدیل سوله های مدیریت بحران به اورژانس کرونا‬ ‫رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از امادگی شهرداری‬ ‫ته��ران برای مقابله با کروناویروس خبر داد و گفت‪ :‬اگر وزارت‬ ‫بهداشت نیاز داشته باشد که سوله های مدیریت بحران را برای‬ ‫ایجاد بیمارستان اورژانسی بیماران کرونا یا محل قرنطینه‪ ،‬در‬ ‫اختیار انها قرار دهیم‪ ،‬به طور حتم این کار انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ناهید خداکرمی با اعالم امادگی شهرداری‬ ‫تهران برای اطالع رس��انی درباره وضعیت کروناویروس در شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬بروش��ورهایی از س��وی ش��هرداری تهران درباره‬ ‫راه های پیش��گیری از ابتال به ویروس کرونا تهیه ش��ده اس��ت‬ ‫که از دوشنبه در سطح گسترده میان مردم توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه محتوای علمی این بروش��ورها ازس��وی‬ ‫وزارت بهداشت تایید شده است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس قانون‪ ،‬مبارزه‪،‬‬ ‫پیش��گیری و کنترل بیماری ها بر عهده وزارت بهداش��ت است‬ ‫اما مدیریت شهری با توجه به مسئولیت اجتماعی و همچنین‬ ‫لزوم توجه به سالمت عمومی شهروندان‪ ،‬بروشورهایی در سطح‬ ‫وس��یع بین مردم توزیع خواهد کرد‪ .‬هرچند وزارت بهداش��ت‬ ‫اطالع رس��انی خوبی در این زمینه داش��ته‪ ،‬اما باید اماده باش‬ ‫عمومی داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیته سالمت ش��ورای شهر با بیان اینکه اگر وزارت‬ ‫بهداشت نیاز داشته باشد که سوله های مدیریت بحران را برای‬ ‫ایجاد بیمارستان اورژانسی بیماران کرونا یا محل قرنطینه‪ ،‬در‬ ‫اختی��ار انها ق��رار دهیم‪ ،‬به طور حتم این کار انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تاکنون چنین درخواس��تی مطرح نش��ده است‪ ،‬اما اگر‬ ‫کمکی از مدیریت ش��هری بخواهند ما اماده هس��تیم بهترین‬ ‫امکان��ات را در اس��رع وقت در اختیار انها ق��رار دهیم تا بدون‬ ‫نگرانی از این شرایط عبور کنیم‪.‬‬ ‫ادامه کانکس نشینی در مناطق سیل زده خوزستان‬ ‫نماینده خوزستان در شورای عالی استان ها با بحرانی توصیف‬ ‫کردن وضعیت زندگی اهالی منطقه خسرج از توابع شهرستان‬ ‫حمیدیه بعد از س��یل ابتدای امس��ال گفت‪ :‬هنوز ‪ ۴۰‬خانوار از‬ ‫روستای سلجه حمدان در کانکس زندگی می کنند و جاده این‬ ‫منطقه بازسازی نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سید محس��ن موسوی زاده با اشاره به اینکه‬ ‫راه ارتباطی منطقه خس��رج از توابع شهرستان حمیدیه با ‪۲۲‬‬ ‫روس��تا و جمعیتی بیش از ‪ ۱۵‬هزار نفر بیشترین اسیب را در‬ ‫سیل اوایل سال ‪ ۹۸‬متحمل شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مردم منطقه برای‬ ‫ایمن ماندن از خطر س��یل اوایل امسال به جنگل های منطقه‬ ‫پن��اه بردند و حدود ‪ ۲‬ماه گرما را با کمترین امکانات س��پری‬ ‫کردند و هنوز با مش��کالت زیادی بعد از س��یل دست و پنجه‬ ‫نرم می کنند‪.‬‬ ‫موس��وی زاده افزود‪ :‬مس��ئوالن اس��تانی در زمینه بازسازی‬ ‫مسکن و مدرس��ه های ویران ش��ده اقداماتی انجام داده اند اما‬ ‫مس��یر کم عرض و ‪ ۴۵‬کیلومتری منطقه خسرج که در سیل‬ ‫اوایل امس��ال به ش��دت اس��یب دیده‪ ،‬هنوز ترمیم و بازسازی‬ ‫نش��ده و دو سه کیلومتری هم که ترمیم شده‪ ،‬غیراستاندارد با‬ ‫عرض کمتر از مسیر اول بسیار خطرافرین شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت یکی از روستاهای منطقه خسرج‬ ‫به نام س��لجه حم��دان با ‪ ۴۰‬خان��وار که همچن��ان مردم در‬ ‫کانکس ه��ای فلزی زندگ��ی می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن مردم دیگر‬ ‫طاق��ت زندگی در داخ��ل کانکس ان هم با توجه به س��رمای‬ ‫این روزها و چند وقت دیگر‪ ،‬گرمای باالی ‪ ۵۰‬درجه را ندارند‪.‬‬ ‫مسئوالن به فکر چاره ای برای مسکن این مردم باشند‪.‬‬ ‫نماینده خوزس��تان در شورای عالی اس��تان ادامه داد‪ :‬مردم‬ ‫خسرج به دلیل نبود پل ارتباطی روی رودخانه کرخه مجبورند‬ ‫برای تردد به شهرستان اهواز به جای مسیر ‪ ۴۵‬کیلومتری ‪ ۶۰‬‬ ‫کیلومتر را طی کنند‪ .‬اگر مس��ئوالن نسبت به ساخت پل روی‬ ‫رودخانه کرخه اقدام کنند‪ ،‬مس��یر ت��ردد اهالی بومی به اهواز‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر و نسبت به شهر شوش حدود ‪ 80‬کیلومتر کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫موس��وی زاده اضافه کرد‪ :‬از مس��ئوالن کش��وری و اس��تانی‬ ‫خواستاریم به درد مردم این منطقه برسند و نسبت به تعریض‬ ‫و بازسازی مس��یر و همچنین ساخت پل روی رودخانه کرخه‬ ‫که برای تردد مردم حیاتی است‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 4‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1463‬‬ ‫پیاپی ‪2781‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از دومین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه ها‬ ‫سفر در زمان‬ ‫دومین روز جشنواره هم با همان شور و شوق روز اولش‬ ‫اغاز شد‪ .‬همان صحبت ها و بحث هایی که گرما و حرارت را‬ ‫به پردیس ملت اوردند و عکس هایی که قرار است لحظاتی‬ ‫را برای تاریخ ثبت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬روز دوم‪ ،‬روز ش��یرین و‬ ‫رضایت بخ��ش مخاطبان بود‪ .‬روزی که در ان فیلم ها کمی‬ ‫از تلخی موضوعاتش کاسته شده بود و علیرغم دغدغه مند‬ ‫بودن کام مخاطبان را ش��یرین می کرد و چشم هایش��ان را‬ ‫می نواخت‪ .‬این انرژی مثبت به محل نشست ها هم کشیده‬ ‫ش��د و در جریان نشس��ت ها بارها و بارها صدای تش��ویق‬ ‫تماش��اگران بلند شد‪ .‬تماشاگرانی که علیرغم پرسش های‬ ‫جدی که داش��تند از نقاط قوت فیلم ها سرش��ار ش��دند تا‬ ‫کم��ی تلخکامی های این روزهای زندگی خویش را پش��ت‬ ‫سر بگذارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از پول های سالم تا قمار بازی که کارتن خواب شد‬ ‫نادر برهانی مرند‬ ‫دبیر جشنواره تئاتر فجر‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تحقیق ‪ ۳۰‬ساله برای «شنای پروانه»‬ ‫ام��روز جای خال��ی رس��ول صدرعاملی تهیه کننده فیلم‬ ‫«ش��نای پروانه» در نشس��ت خبری فیلم به چشم می امد‪.‬‬ ‫نشس��تی که با حض��ور متفاوت جواد عزت��ی حال و هوای‬ ‫طنزامی��زی ب��ه خود گرف��ت‪ .‬جواد عزتی که تازه از س��فر‬ ‫برگش��ته ب��ود حتی ب��ا همان لباس غیر رس��می که بر تن‬ ‫داش��ت دیرتر از دیگر عوامل وارد س��الن ش��د و با اصرار و‬ ‫تمنای مجری و عوامل فیلم پشت تریبون جلسه نشست‪.‬‬ ‫محمد کارت نویسنده و کارگردان فیلم «شنای پروانه»‬ ‫ه��م بارها توجه ه��ا را به خود جلب کرد‪ .‬او که برای یکی از‬ ‫صحنه ه��ای دعوا در فیلمش مورد انتقاد قرار گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫« در جری��ان فیلمبرداری یکی از اثارم هنگام فیلمبرداری‬ ‫قمه ای بر س��ر من فرود امد و تنها س��ر من زخم ش��د‪ .‬باید‬ ‫بگویم سر بچه های جنوب شهر سفت است و با چند ضربه‬ ‫چوب اتفاقی برای ان نمی افتد‪ ».‬حاضران در جلسه به این‬ ‫پاس��خ واکنش نشان دادند و برای لحظاتی محمد کارت را‬ ‫تشویق کردند‪.‬‬ ‫محمد کارت کارگردان فیلم س��ینمایی «شنای پروانه»‬ ‫در نشست رسانه ای این فیلم در جشنواره سی وهشتم فیلم‬ ‫فجر از «گنده الت» درون همه انسان ها گفت‪.‬‬ ‫کارت گف��ت‪ :‬فراین��د س��اخت این فیلم پیچی��ده بود‪،‬‬ ‫چرا که داستان فیلم متفاوت بود‪ .‬شنای پروانه فیلمنامه ای‬ ‫پرفرازونشیب داشت و تحقیق برای این فیلم برای من ‪۳۰‬‬ ‫س��ال طول کش��ید‪ ،‬چرا که من بچه همین قشر از جامعه‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫طناز طباطبایی بازیگر فیلم نیز در ادامه بیان کرد‪ :‬وقتی‬ ‫فیلمنام��ه را خواندم ابتدا برایم س��وال بود چرا من انتخاب‬ ‫ش��ده ام‪ ،‬در سکانس پایانی متوجه شدم که چرا کارت این‬ ‫نقش را به من پیش��نهاد داده اس��ت‪ .‬در واقع هیچکدام از‬ ‫نقش ه��ای زنان این فیلم به ان��دازه پروانه برای من جذاب‬ ‫نبود‪ .‬حتی با اینکه تنها چند سکانس در فیلم بازی کرده ام‪،‬‬ ‫من در این فیلم با چنین نقشی تنها در چند دقیقه فرصت‬ ‫داش��تم که پروانه را به مخاطب نش��ان ده��م‪ .‬من از نقش‬ ‫خود بسیار راضی هستم چرا که یک ریسک بزرگ را برای‬ ‫رقم زد‪.‬‬ ‫پانته ا بهرام نیز در بخش دیگری از این نشست بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی از دالیلی که بازی در این نقش را پذیرفتم‪ ،‬تفاوت در‬ ‫کاراکتری بود که باید بازی می کردم‪ .‬مسئله دیگر این بود‬ ‫که ش��نای پروانه یک اثر کام ً‬ ‫ال فمنیس��تی در دل یک فیلم‬ ‫مردانه بود‪ ،‬در واقع می توان گفت که زنان این فیلم همه به‬ ‫نوعی قربانی شده اند‪ .‬در نهایت باید بگویم بی شک بسیاری‬ ‫از بازیگران زن دوست داشتند چنین نقشی را بازی کنند‪.‬‬ ‫کارت در ادام��ه در پاس��خ به خبرن��گاری که زمان فیلم‬ ‫را طوالنی دانس��ته و درباره احتمال کوتاه ش��دن ان برای‬ ‫اک��ران عمومی پرس��ید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ش��اید ب��ه دلیل فراز و‬ ‫نش��یب فیلمنامه‪ ،‬فیلم طوالنی به نظر برسد اما با توجه به‬ ‫بازخوردهایی که در اکران های مردمی تا به امروز داشته ام‬ ‫فکر می کنم فیلم اص ً‬ ‫ال از ریتم نیفتاده است‪.‬‬ ‫امی��ر اقایی نیز درباره ایف��ای نقش یک گنده الت به نام‬ ‫«هاش��م» گفت‪ :‬روزی که محمد کارت پیش��نهاد بازی در‬ ‫این فیلم را به من داد ابتدا خندیدم چرا که در طول سال ها‬ ‫فعالیت در س��ینما و تئاتر یک پرس��وناژی از من در ذهن‬ ‫مخاطب ش��کل گرفته بود که خیلی اتوکشیده و روشنفکر‬ ‫به نظر می رس��ید‪ .‬اما واقعیت این اس��ت ک��ه من هم بچه‬ ‫جنوب شهر هستم‪ .‬نیمی از هم محلی های من یا زیر خاک‬ ‫هس��تند یا زیر حکم‪ .‬به هر حال بعد از این همه س��ال بازی‬ ‫کردن این حق را داشتم که یک بار در یکی از فیلم هایم رگ‬ ‫گردنم بزرگ ش��ود‪ .‬جواد عزتی در ادامه این نشست گفت‪:‬‬ ‫من نقش حجت را بس��یار دوست دارم و در کنار ان حضور‬ ‫در یک گروه حرفه ای کار کردن بسیار خوب بود و بازیگرانی‬ ‫که دنبال شواف و خود نمایی نیستند‪ .‬کارت نیز تاکید کرد‪:‬‬ ‫همه ما یک گنده الت درون داریم با این تفاوت که گنده الت‬ ‫درون ما قمه ندارد و با اسلحه دیگری مبارزه می کند‪ .‬تاکید‬ ‫می کنم من یک توریست جنوب شهر نیستم و خشونتی را‬ ‫که جامعه مردان به زنان زخم خورده را به تصویر کش��یدم‬ ‫ک��ه تمام زنان در ان زخم خورده اند‪ .‬کارت در پایان گفت‪:‬‬ ‫ما ممانعتی برای حضور پلیس نداش��تیم بلکه مسئله فیلم‬ ‫نبود و هر وقت ش��خصیت های فیلم نیاز به پلیس داش��تند‬ ‫پلیس حضور داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پول فیلم باید مثل پول نان تمیز باشد‬ ‫در نشس��ت فیلم «بی صدا حل��زون» هم حضور مجتبی‬ ‫ش��کری بازیگ��ر خردس��ال و ناش��نوا بلوایی به پ��ا کرد‪ .‬او‬ ‫ژس��ت های جذابی برای دوربین ه��ا گرفت و همه را تحت‬ ‫اتف��اق مه��م دو روز اول جش��نواره را باید فیلم «ش��نای پروانه»‬ ‫م کوتاه و مس��تند‪،‬‬ ‫محم��د کارت بدانی��م که بعد از س��اخت چند فیل ‬ ‫نخس��تین تجربه بلند س��ینمایی خود را در این دوره با تهیه کنندگی‬ ‫رسول صدرعاملی که در این روز غایب هم بود‪ ،‬رونمایی کرد‬ ‫ک دوربین ها‬ ‫تاثیر حضورش قرار داد تا جایی که صدای چلی ‬ ‫تا مدتی تنها و تنها برای ثبت تصویر او بلند می شد‪ .‬حاضران‬ ‫حتی لحظاتی را به ش��کل ایس��تاده برای او کف می زدند‪.‬‬ ‫حضور نمادین مترجمانی که همزمان گفته های نشس��ت‬ ‫را برای ناش��نوایان برگ��ردان می کردند هم به جذابیت این‬ ‫نشست افزود‪.‬‬ ‫بهرن��گ دزفولی زاده کارگردان «بی ص��دا حلزون» بیان‬ ‫کرد که پول فیلم مثل پولی اس��ت که س��ر س��فره می اید‬ ‫و باید تمیز باشد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت سحر عصرازاد منتقد سینما گفت‪ :‬برای‬ ‫من مهم است که یک فیلمساز اول بعد از فیلم های کوتاهی‬ ‫که ساخته چه مضمون و خط فکری را دنبال می کند اینکه‬ ‫دزفولی زاده به س��راغ قش��ری رفته که کمتر در سینما به‬ ‫ان پرداخته ش��ده برای من ارزشمند بود‪ .‬برای من رویکرد‬ ‫ایش��ان اهمیت داشت به ویژه اینکه مسئله فیلم محدود به‬ ‫جمیعت ناشنوایان نمی شود بلکه در زیر الیه به مسائلی که‬ ‫بشر امروز درگیرش است‪ ،‬می پردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این روزها همه به س��مت س��ینمای اجتماعی‬ ‫ص��رف می روند ولی ما ب��ه تنوع مضمون نیاز داریم‪ .‬ما باید‬ ‫ب��ه خودم��ان و به دزفول��ی زاده این فرص��ت را بدهیم که‬ ‫تجربه های متفاوتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه دزفولی زاده درباره ریتم فیلم بیان کرد‪ :‬من فکر‬ ‫می کنم این س��اختار و قصه می طلبید که من این ریتم را‬ ‫انتخاب کنم ضمن اینکه می خواس��تم بیننده با زیست این‬ ‫افراد اشنا شوند‪.‬‬ ‫در ادام��ه دزفول��ی زاده بیان کرد‪ :‬به ناش��نوایان فقط در‬ ‫هفته ناش��نوایان توجه می شود اما من می خواستم از هیچ‬ ‫تالش��ی فروگذار نکنم‪ .‬برایم مهم بود از بازیگرانی استفاده‬ ‫کنم که تکلیفش��ان با حرکت های دستشان مشخص باشد‬ ‫ضمن اینکه دوست داشتم فیلم اکران عمومی شود و افراد‬ ‫نسبت به جامعه ناشنوایان شناخت پیدا کنند قطعا بازیگر‬ ‫چه��ره در این زمینه خیلی می توانس��ت کمک کند‪ .‬خانم‬ ‫توسلی جزو جسورترین بازیگران ما هستند چون باید زبان‬ ‫اشاره یاد می گرفتند‪.‬‬ ‫هانیه توس��لی بازیگر این فیل��م اظهار کرد‪ :‬من باید یک‬ ‫س��ری چیزها مثل زبان اش��اره یاد می گرفت��م و باید روی‬ ‫صدایم کار می کردم تا مثل صدای یک نیمه ش��نوا باش��د‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت چنین نقش��ی در نیاید پس کمی با ترس به‬ ‫س��راغش رفتم ولی برایم جذاب بود‪ .‬هرچه نقش سخت تر‬ ‫باش��د برای بازیگر جذاب اس��ت‪ .‬من به هر حال در جوی‬ ‫بودم که تعدادی ناش��نوا و ش��نوا وجود داش��ت و با هم بر‬ ‫سر موضوع فیلم صحبت می کردیم در همین فیلم بود که‬ ‫متوجه ش��دم برخی ناشنوایان دوست ندارند کودکان خود‬ ‫را عمل کنند تا بشنوند‪.‬‬ ‫دزفولی زاده توضیح داد‪ :‬من تا حدودی با زبان اشاره اشنا‬ ‫هس��تم البته این فیلم باعث شد من با این زبان اشنا شوم‪.‬‬ ‫بچه های ناشنوا و شنوا هم هنگام تدوین حضور داشتند‪ .‬ما‬ ‫تالش کردیم از پالن هایی استفاده کنیم که مترجمان زبان‬ ‫اشاره حضور داشته اند‪ .‬حتی برای ناشنوایان یک اکران ویژه‬ ‫خواهیم داش��ت این را هم باید بگویم گونه ها و تنوعی که‬ ‫در زبان اشاره وجود دارد باعث شد من از تمام این گونه ها‬ ‫استفاده کنم تا همه با ان ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫رهگذر نویس��نده این فیلم درباره سفارش های اسپانسر‬ ‫توضیح داد‪ :‬اسپانس��ر به ما دستوری نداد و ما خودمان این‬ ‫قصه را نوشتیم‪.‬‬ ‫دزفولی زاده بیان کرد‪ :‬وقتی فیلمنامه را نوش��تیم به ما‬ ‫گفتند وس��یله ای مثل سمعک وجود دارد که برای کاشت‬ ‫حلزون مناس��ب اس��ت‪ .‬من معتقدم پولی که برای فیلمی‬ ‫هزینه می ش��ود مثل پولی است که سر سفره می اید و باید‬ ‫پاک و تمیز باشد‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��ردان درباره عوامل این فیل��م گفت‪ :‬من فکر‬ ‫می کنم ذهن هایی وجود دارد که نگاه کلیش��ه ای به سینما‬ ‫ندارند و من دوست دارم با انها کار کنم از همین رو عوامل‬ ‫این فیلم از همین دسته بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹قماربازی که کارتن خواب شد‬ ‫فیل��م توم��ان درباره یک قمار باز اس��ت که در بازی های‬ ‫فوتبال و اسب س��واری ش��رط بندی می کن��د و با اینکه در‬ ‫پای��ان فیل��م ‪ ۱۳‬میلیارد تومان در قم��ار می برد اما کارتن‬ ‫خواب می شود و خانه و زندگی اش را از دست می دهد‪.‬‬ ‫در نشس��ت فیلم«توم��ان» ه��م اتفاق جالب��ی رخ داد‪.‬‬ ‫خبرنگاری پرس��ید‪« :‬چون موضوع ای��ن فیلم درباره قمار‬ ‫اس��ت ایا فرصت اکران پیدا می کند؟» مرتضی فرش��باف‬ ‫هم به س��عید سعدی اش��اره کرد و گفت‪« :‬خوشبختانه ما‬ ‫خودم��ان یک حاجی داریم که پش��تمان باش��د و اگر این‬ ‫موضوع مشکل داش��ت اقای سعدی خودش نمی پذیرفت‬ ‫که تهیه کننده باشد‪».‬‬ ‫مرتضی فرشباف درباره انتخاب منطقه ترکمن برای فیلم‬ ‫خ��ود گفت‪ :‬دلیل این انتخاب این اس��ت ک��ه خود من در‬ ‫این منطقه بزرگ ش��وم‪ ،‬همیش��ه با خودم فکر که می شود‬ ‫فیلمی را خارج از تهران کار کرد‪ ،‬من دنبال این می گشتم‬ ‫که فضای تازه ای را در سینما تجربه کنم‪.‬‬ ‫س��عید س��عدی تهیه کننده اثر درباره بحث فروش فیلم‬ ‫سینمایی «تومان» افزود‪ :‬ما در جشنواره فیلم فجر تمامی‬ ‫بازخورده��ای مخاطبان را در نظر می گی��رم و برای اکران‬ ‫عموم اگر نیازی به تغییر باشد ان را اعمال می کنیم‪.‬‬ ‫فرش��باف درباره زمان بندی فیلم تومان اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫فیلم به نظر من از لحاظ زمانی اس��تاندارد اس��ت‪ ،‬به نظرم‬ ‫اگر فیلم کوتاه تر شود اشتباه است‪ .‬من به عمد از بازیگران‬ ‫چهره اس��تفاده نکردم‪ ،‬میرس��عید مولویان بازیگر نابغه ای‬ ‫اس��ت و بع��د از این فیلم از خیلی از بازیگ��ران مورد اقبال‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬میرسعید مولویان بازیگر نقش اول مرد فیلم‬ ‫توم��ان گفت‪ :‬نخس��تین بار که فیلمنام��ه را دریافت کردم‬ ‫برایم گذر یکس��ال از زندگی شخصیت فیلم جالب بود‪ ،‬اما‬ ‫بعدتر دریافت کردم که این یکسال مثل یک عمر برایش به‬ ‫حساب می اید‪ .‬البته واقعیت این است که همبازی های من‬ ‫در فیلم به من کمک کردند تا به این نقش برسم‪.‬‬ ‫س��عید سعدی درباره سرمایه گذار فیلم تومان ادامه داد‪:‬‬ ‫سرمایه گذار این فیلم کام ً‬ ‫ال خصوصی بوده و هیچ ارگان یا‬ ‫نهاد دولتی در فیلم دخل و تصرف نداش��ته و اثر با سرمایه‬ ‫خصوصی ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشیه های روز دوم‬ ‫مهمانان جش��نواره امروز بیش��تر چهره ه��ای مدیریتی‬ ‫بودند‪.‬امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطالعات و معاون‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالعات ب��ه پردیس ملت امد‬ ‫محمد مهدی حیدریان رئیس س��ابق سازمان سینمایی هم‬ ‫از جمله افرادی بود که در فضای جشنواره حاضر شد‪.‬‬ ‫ایس��نا در این باره نوشت‪ ،‬برنامه های زنده تلویزیونی هم‬ ‫امروز پر رونق بودند و بیشترعوامل فیلم ها در این برنامه ها‬ ‫حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫در روز دوم ابتدا با خبرها و شایعاتی از تغییرات احتمالی‬ ‫در جدول جش��نواره فیلم فجر ش��روع ش��د‪ .‬در خبرهایی‬ ‫غیررس��می گفته می ش��د فیلم مجید مجیدی و نیز «روز‬ ‫صفر» س��عید ملکان که از نخس��تین روز اکران مردمی به‬ ‫دلیل نقص در تهیه نسخه نهایی جا مانده بود به جشنواره‬ ‫نمی رسند و قرار است فیلم «عنکبوت» ابراهیم ایرج زاد به‬ ‫جدول اضافه شود‪.‬‬ ‫این خبر زمانی جدی تر به نظر می رس��ید که در س��الن‬ ‫حوزه هنری فیلم «عنکبوت» که اخرین فیلم رزرو جدول‬ ‫اصلی جشنواره است در سانس های فوق العاد ه نمایش قرار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اما پیگیری ها حاکی از ان بود که طبق وعده سازندگان‬ ‫فیلم «خورش��ید»‪ ،‬جدیدترین س��اخته مجیدی تا روز ‪۱۴‬‬ ‫بهمن حتما به جش��نواره خواهد رس��ید و سعید ملکان هم‬ ‫با عذرخواهی از مخاطبانش اعالم کرد فیلمش اماده است‬ ‫و برای خریداران بلیت روز اول‪ ،‬س��انس فوق العاده خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬دبیر جشنواره هم با تایید اینکه از هر ‪ 5‬فیلم رزرو‬ ‫بخش س��ودای سیمرغ نس��خه دی سی پی خواسته شده تا‬ ‫در صورت لزوم اماده باشند تاکید کرد‪« ،‬نمایش فیلم های‬ ‫رزرو با درخواست مکتوب تهیه کننده فقط در سالن رسانه‬ ‫می توانند اکران شوند‪ ».‬البته پیشتر هم گفته شده بود که‬ ‫در صورت جابه جایی‪ ،‬فیلم های رزرو به ترتیب اولویت وارد‬ ‫جدول می شوند‪.‬‬ ‫ام��ا از این خبرها که گذر کنیم به فیلم های نمایش داده‬ ‫ش��ده در سینمای رسانه ها می رسیم که غافلگیری هایی را‬ ‫هم برای بعضی منتقدان و خبرنگاران با خود داشتند‪.‬‬ ‫ش��اید بیراه نباشد اگر اتفاق مهم دو روز اول جشنواره را‬ ‫فیلم «شنای پروانه» محمد کارت بدانیم که بعد از ساخت‬ ‫چند فیل م کوتاه و مس��تند‪ ،‬نخستین تجربه بلند سینمایی‬ ‫خ��ود را در ای��ن دوره با تهیه کنندگی رس��ول صدرعاملی‬ ‫ک��ه در این روز غای��ب هم بود‪ ،‬رونمایی ک��رد؛ فیلمی که‬ ‫تقریبا بیشتر بازیگرانش نقش هایی متفاوت نسبت به دیگر‬ ‫کارهایش��ان جلوی دوربین ایفا کردند تا ورژن های مختلف‬ ‫«الت» مس��لکی را با بازی امی��ر اقایی‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬پانته ا‬ ‫بهرام و علی شادمان فر ببینیم‪.‬‬ ‫«شنای پروانه» اگرچه به لحاظ فیلمنامه و بازی ها مورد‬ ‫توجه قرار گرفت و نشس��ت رس��انه ای ان هم ش��لوغ ترین‬ ‫نشس��ت دو روز اول جش��نواره بود و با تش��ویق های مکرر‬ ‫همراه ش��د اما صحنه های خش��ونت امیزی هم داشت که‬ ‫باعث ناراحتی و فش��ار جسمی به بعضی تماشاگران دارای‬ ‫س��ابقه بیماری قلبی ش��د‪ .‬گرچه میزان خشونت این فیلم‬ ‫اص�لا به پای «س��ه کام حبس» س��امان س��الور که فیلم‬ ‫افتتاحیه جشنواره بود نمی رسد‪.‬‬ ‫اما فیلم دوم س��ینمای رسانه ها نخستین ساخته بهرنگ‬ ‫دزفولی زاده بود که مس��ئله ای مهم از جامعه ناش��نوایان را‬ ‫پیرنگ اصلی قصه خود کرده بود‪.‬‬ ‫«بی صدا حلزون» در پس ماجرای اصلی خود مشکالت‬ ‫و دغدغه ها و زوایای پنهانی از افراد ناش��نوا را نشان داد که‬ ‫برای بس��یاری از تماشاگران و حتی بازیگران فیلم‪ ،‬پیش تر‬ ‫غریب و نااشنا بود‪.‬‬ ‫نشست رسانه ای این فیلم که با بیش از ‪ ۳۰‬دقیقه تاخیر‬ ‫ش��روع ش��د‪ ،‬با همراهی دو فرد مسلط به زبان اشاره برگزار‬ ‫ش��د که در بخش��ی کوتاه تحسین حاضران از بازی کودک‬ ‫ناشنوای فیلم را به او منتقل کردند‪.‬‬ ‫«تومان» فیلمی طوالنی با تایم حدود دو س��اعت و ربع‬ ‫اس��ت که تازه از راف کات های بیش از سه ساعت درامده و‬ ‫مرتضی فرشباف‪ ،‬کارگردانش‪ ،‬زمان ان را مناسب می داند‪.‬‬ ‫او که قبال فیلم بهمن را ساخته‪ ،‬در این فیلم از چند بازیگر‬ ‫تئاتری هم اس��تفاده کرده تا ی��ک قصه جوانانه را با قمار و‬ ‫شرط بندی و ساختاری تازه در کارش تعریف کند‪.‬‬ ‫فیل��م «توم��ان» چند س��کانس از مس��ابقات فوتبال با‬ ‫گزارش��گری فردوس��ی پور‪ ،‬خیابانی و سرهنگ علیفر دارد‬ ‫که عالوه بر شوخی کوتاهی با علیفر‪ ،‬نشانه ای است بر اینکه‬ ‫عادل فردوسی پور خیلی بیشتر از گزارشگران دیگر فوتبال‬ ‫مورد عالقه سینمایی هاس��ت‪ ،‬چون در یکی دو فیلم دیگر‬ ‫جش��نواره هم که صحنه ای از یک مس��ابقه فوتبال پخش‬ ‫می ش��د بازی هایی انتخاب ش��ده بودند که فردوس��ی پور‬ ‫گزارشگرش باشد‪.‬‬ ‫فیلم فرش��باف که با وج��ود طوالنی بودن‪ ،‬تا اخر تقریبا‬ ‫تم��ام تماش��اگرانش را در س��الن نگه داش��ت‪ ،‬نشس��تی‬ ‫بی حاش��یه و نس��بتا خلوت را در س��اعت پایان��ی روز دوم‬ ‫جشنواره تجربه کرد‪.‬‬ ‫در خبرهایی‬ ‫غیررسمی گفته‬ ‫می شد فیلم‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫و «روز صفر»‬ ‫سعید ملکان که‬ ‫از نخستین روز‬ ‫اکران مردمی‬ ‫به دلیل نقص‬ ‫در تهیه نسخه‬ ‫نهایی جا مانده‬ ‫بود به جشنواره‬ ‫نمی رسند و‬ ‫قرار است فیلم‬ ‫«عنکبوت»‬ ‫ابراهیم ایرج زاد‬ ‫به جدول‬ ‫اضافه شود‬ ‫ای��ن یک بیانیه نیس��ت‪ ،‬الاق��ل بیانیه یک‬ ‫نف��ر دبیر جش��نواره ب��رای چاپ ش��دن در‬ ‫ابت��دای مجموع��ه نمایش��نامه های منتخب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬س��طوری رقم زده از س��ر دلتنگی‬ ‫که یک نفر نمایش��نامه نویس برای دوس��تان‬ ‫نمایش��نامه نویس خود نوشته‪ ،‬تا چند دغدغه‬ ‫اساسی را با ایشان در میان گذارد‪.‬‬ ‫دوستان عزیز‪ ،‬سر دردتان ندهم‪ ،‬بی تعارف‬ ‫در زمانه بی رنگ شدن و بی قدر شدن کلمات‬ ‫و واژه ها زیست می کنیم و دنیای مصرف گرای‬ ‫بی رب��ط ام��روزی با هم��ه توان ت�لاش دارد‬ ‫تا هر چه بیش��تر نقش و جایگاه نمایش��نامه‬ ‫و نمایش��نامه نویس را کمرن��گ کن��د‪ .‬زبان‬ ‫به خاموش��ی می گرای��د و مجموعه ای در هم‬ ‫ج��وش و بی معنا از جمالت و کلمات س��هل‬ ‫انگار جای خود را هر چه بیش��تر باز می کند‪،‬‬ ‫پس در زمانه ای چنین‪ ،‬مس��ئولیت نویسنده‬ ‫البته سنگین تر است‪ ،‬چرا که دیگر تنها نقش‬ ‫و نگار زیبایی ش��ناختی به کار نمی اید؛ عزمی‬ ‫الزم اس��ت راسخ تا این پلش��تی بی هویت را‬ ‫پایه کن کند!‬ ‫دوس��تان نویسنده ام‪ ،‬باور کنید که صعوبت‬ ‫نوش��تن تنها حرفی از جنس ش��عار نیست‪،‬‬ ‫واقعیتی اس��ت محکم و بی نق��ص که باید به‬ ‫ان ایم��ان اورد‪ :‬عرق ریزان روح الزم اس��ت‬ ‫و گام ه��ای اس��توار و معان��ی عمی��ق تا یک‬ ‫نمایش��نامه ارزش یابد و جان صحنه را رونق‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫در ای��ن صد و اندی س��ال ک��ه از نگارش‬ ‫نخس��تین نمایش��نامه های ایران��ی می گذرد‬ ‫تالش های ش��ریف و درخش��ان کم نبوده اند‪،‬‬ ‫پس��تی و بلندی های بسیاری در دایره ادبیات‬ ‫نمایشی ایران رخ داده‪ ،‬نمایشنامه ایرانی گاه‬ ‫همراه و همپای رویدادهای معاصر خود بوده‬ ‫و گاه از ان دور افت��اده‪ ،‬گاه ب��ه جان مردمان‬ ‫معاصر خود نزدیک شده و صدای انها بوده و‬ ‫گاه به فرم های غریب دس��ت زده اس��ت‪ ،‬گاه‬ ‫یک نمایش��نامه خود دلیل راه شده و گاه به‬ ‫بیراه��ه رفته‪ ،‬اما باور کنید ک��ه در همه این‬ ‫س��ال ها هرگز ب��ه قدر ام��روز در خطر نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ه��راس من همه ان اس��ت که اس��تعداد و‬ ‫قدرت ذهنی دوس��تان نویس��نده ام در میان‬ ‫ش��کل های مجع��ول رن��گ بب��ازد و به جای‬ ‫جاری کردن کلماتی که در انها بتوان صدای‬ ‫نفس های انسان معاصر را شنید‪ ،‬مقهور رنگ‬ ‫و لع��اب جعلی بی قدران ش��ود‪ .‬گاهی خیال‬ ‫می کن��م در می��ان نمایش��نامه هایی که ما‪،‬‬ ‫نویس��ندگان معاصر‪ ،‬می نویسیم کدامشان را‬ ‫می توان به عنوان یک فقره متن منقح ایرانی‬ ‫در برابر نمایش��نامه های درخشان تاریخ تئاتر‬ ‫گذاش��ت و بر ان بالید؟ اشتباه نکنید‪ ،‬غرض‬ ‫بی قدر کردن همت بلندی نیس��ت که شما را‬ ‫به نوشتن وا داشته‪ ،‬غرض هشداری است که‬ ‫ما را بر ان دارد که از نمایشنامه های اتلیه ای‬ ‫و یک ش��به دوری جوییم و رنج نوشتن را بر‬ ‫خ��ود هموار کنیم تا نمایش��نامه را نه تنها به‬ ‫عنوان یک متن در دست یک کارگردان‪ ،‬بلکه‬ ‫ب��ه عنوان یک گونه فاخر ادب��ی و ماندگار به‬ ‫عرصه برس��انیم‪ ،‬گونه ای ک��ه تنها وجه ابدی‬ ‫و مان��دگار یک اجرای تئاتر اس��ت‪ ،‬متنی که‬ ‫می مان��د و می ش��ود بارها خوان��د و در گذر‬ ‫سال ها به ان بازگشت‪.‬‬ ‫نمایش��نامه چون��ان قطاری اس��ت که در‬ ‫ط��ول زمان س��فر می کند و با خ��ود چیزی‬ ‫برای ایندگان خواهد ب��رد‪ .‬خواننده امروزین‬ ‫نمایشنامه های الگوی اروپایی از قرون گذشته‪،‬‬ ‫الیه ه��ای مختلف جامعه و زمانه ان دوران را‬ ‫در می یابد‪ ،‬با خواندن نمایش��نامه های دوران‬ ‫الیزا بتین بخش��ی از ت��ار و پود جان مردمان‬ ‫ان دوران را می توان دریافت و حاال به گمانم‬ ‫وقت ان رسیده که از خود بپرسیم ایندگان از‬ ‫میان قطار متون ما چه چیزی درک خواهند‬ ‫ک��رد؟ کدام معنا و کدام مفهوم؟ کدام تحلیل‬ ‫از زمانه خود را به ایشان هدیه خواهیم داد و‬ ‫در یک کالم‪ :‬ایندگان با خواندن نمایش��نامه‬ ‫امروز ما ک��دام وجه و کدام الیه زمانه معاصر‬ ‫ما را در خواهند یافت؟‬ ‫راه��ی که در ای��ن صد و اندی س��ال طی‬ ‫کرده ای��م میراث ماس��ت از ادبیات نمایش��ی‬ ‫ای��ران‪ .‬امی��دوارم ب��ا دریافتن ای��ن میراث و‬ ‫ایس��تادن بر هویت خود از تقلید انچه از ان‬ ‫ما نیس��ت تن بزنیم و نس��بت خود را با زمانه‬ ‫و حال خود مشخص کنیم که اگر نمایشنامه‬ ‫جز برای این باش��د دوس��تان من‪ ،‬دیگر چه‬ ‫ارزشی خواهد داشت؟‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 15‬بهمن ‪ 9 -1398‬جمادی الثانی ‪ 4 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1463‬پیاپی‪2781‬‬ ‫همه می ترسند‪ ،‬اما‪...‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه حذف تصویر نوشابه از سریال های تلویزیونی‬ ‫عمر برخی از کتابخانه های ایران از قدمت کشور امریکا بیشتر است‬ ‫و کسی را یارای رقابت با تمدن و این فرهنگ نیست؛‬ ‫زیرا همیشه این فرهنگ با این مردمش زایش داشته‬ ‫اس��ت و ایران و ایرانی فرهنگ خودش را همیشه قدر‬ ‫می نهد‪.‬‬ ‫نیکن��ام حس��ینی پور در ادام��ه س��خنان خود‪ ،‬به‬ ‫فرایند برگزاری سی وهفتمین دوره جایزه کتاب سال‬ ‫اش��اره و بیان کرد‪ :‬ابتدا باید بگویم بزرگ ترین رویداد‬ ‫کتاب محور کش��ور حتی با امد و رفت دولت ها به کار‬ ‫خود ادامه داده است‪ ،‬در ‪ 36‬دوره برگزاری ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۵۷‬عنوان کتاب را مورد داوری قرار داده اس��ت که‬ ‫‪ ۱۶۴۲‬عنوان ط��ی این مدت به عنوان اثار برگزیده و‬ ‫شایسته تقدیر معرفی شدند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ‪ 36‬دوره‬ ‫برگزاری جایزه کتاب س��ال ‪ ۶۴۶‬عنوان اثر برگزیده و‬ ‫‪ ۹۹۶‬اثر شایسته تقدیر معرفی شده اند و صاحبان این‬ ‫اث��ار مورد تقدیر قرار گرفته اند‪ .‬مدیرعامل موسس��ه‬ ‫خانه کتاب درباره بیش��ترین اث��ار موضوعی قدردانی‬ ‫ش��ده در جای��زه کتاب س��ال گفت‪۴۰۷ :‬ه��زار و ‪۶۴‬‬ ‫عنوان در موضوع ادبیات‪ ،‬بیشترین اثار برگزیده جایزه‬ ‫کتاب سال هستند‪ .‬کتاب های گروه کودک‪ ،‬دین‪ ،‬علوم‬ ‫کارب��ردی‪ ،‬علوم اجتماعی‪ ،‬تاریخ و جغرافیا‪ ،‬فلس��فه‪،‬‬ ‫روانشناسی‪ ،‬علوم خاص و کلیات در ردیف های بعدی‬ ‫ق��رار دارن��د‪ .‬از ‪ ۶۴۶‬اثر برگزیده ‪ ۱۲۱‬عنوان در حوزه‬ ‫علوم کاربردی بودند‪ .‬کتاب های حوزه دین و ادبیات با‬ ‫‪ ۶۴‬عنوان در ردیف های بعدی قرار دارند‪ .‬حسینی پور‬ ‫درباره امار کتاب های قدردانی شده در ‪ 36‬دوره جایزه‬ ‫کتاب سال ادامه داد‪ :‬در مجموع ‪ ۹۹۶‬عنوان کتاب در‬ ‫این سال ها به عنوان اثار تقدیری معرفی شدند که در‬ ‫حوزه علوم کاربردی ‪ ۲۳۳‬عنوان‪ ،‬در حوزه دین ‪۱۴۰‬‬ ‫عن��وان و در حوزه عل��وم اجتماعی ‪ ۱۰۸‬عنوان کتاب‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬وی درب��اره ایین پایانی این جایزه گفت‪:‬‬ ‫ایین پایانی س��ی وهفتمین دوره جایزه کتاب سال ‪۱۶‬‬ ‫بهم��ن س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬و احتماال ب��ا حضور رئیس‬ ‫جمه��وری در تاالر وح��دت برگزار می ش��ود‪ .‬یاداور‬ ‫می ش��وم ایین تقدیر از شایس��تگان تجلیل دو دوره‬ ‫گذش��ته جایزه کتاب سال برگزار نشده و احتماال این‬ ‫دوره نیز برگزار نخواهد شد‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتاب شعری بخوانیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫دفتر شعری تازه از تورج رهنما منتشر شد‬ ‫نمایشگاهی از نخستین ساکنان عمارت باغ فردوس‬ ‫دفتر ش��عری تازه از تورج رهنما با عنوان‬ ‫«پرده برگردان بانو!» روانه بازار کتاب شد‪.‬‬ ‫انتشارات مروارید تازه ترین دفتر شعر تورج‬ ‫رهنما شامل نزدیک به هفتاد قطعه از اشعار‬ ‫این شاعر را به همراه مقدمه ای از وی منتشر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬رهنما در کنار شعر تحصیلکرده رشته ادبیات تا مقطع دکتری‬ ‫در کشور اتریش است‪.‬‬ ‫نخستین دفتر شعر وی در سال ‪ ۱۳۵۰‬در تهران منتشر شد و پس از ان‬ ‫نیز در کنار ش��عر اثار پژوهشی او درباره ادبیات‪ ،‬نمایشنامه نویسی و داستان‬ ‫ایران به دو زبان المانی و فارسی منتشر شده است‪ .‬رهنما در این کتاب تازه‬ ‫به طور عمده اش��عار نیمایی و ازاد خود را منتشر کرده است‪ .‬این دفتر شعر‬ ‫را نشر مروارید در ‪ ۱۳۹‬صفحه با قیمت ‪ ۲۵‬هزار تومان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه عکس های عمارت باغ فردوس مربوط‬ ‫به دوره قاجار در موزه سینما برگزار می شود‪.‬‬ ‫مجموع��ه ای از عکس ه��ای مرب��وط ب��ه ص��د‬ ‫س��ال گذش��ته عمارت باغ فردوس که به دس��تور‬ ‫محمدش��اه قاجار س��اخته شده اس��ت همزمان با‬ ‫س��ی و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر در سالن فردوس موزه س��ینما به نمایش در‬ ‫امده اس��ت‪.‬این مجموعه شامل ‪ ۱۶‬عکس مربوط به دوستمحمدخان معیرالممالک‪،‬‬ ‫دوس��تعلیخان معیرالممالک‪ ،‬عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاه (مالکین عمارت‬ ‫باغ فردوس) است‪.‬‬ ‫عمارت باغ فردوس از پدربزرگ دوستمحمدخان معیرالممالک به او به ارث رسید‬ ‫و مراسم عروسی وی با عصمت الدوله که به عنوان پرهزینه ترین عروسی تاریخ ایران‬ ‫لقب گرفته است در این عمارت برگزار شده است‪.‬‬ ‫ن مجموعه بعد از پیروزی انقالب از س��ال ‪ ۱۳۶۱‬تا س��ال ‪ ۱۳۷۵‬به عنوان مرکز‬ ‫ای ‬ ‫ی فعال بود و در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬موزه سینمای ایران در ان‬ ‫اس�لامی اموزش فیلم س��از ‬ ‫مس��تقر شد‪ .‬این نمایش��گاه از ‪ ۱۲‬بهمن تا ‪ ۲۲‬بهمن در سالن انتظار سینما فردوس‬ ‫موزه سینما برپا خواهد بود‪ .‬تصاویر این اثار از محل منابع و ارشیو موزه کاخ گلستان‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫تریبون ازاد نوجوانی در شبکه دو‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫زبان‪ ،‬هویت و قدرت در اثار بیضایی‬ ‫کتاب «به��رام بیضایی؛ زب��ان‪ ،‬هویت و قدرت»‬ ‫نوش��ته رضا ترنیان به تازگی توسط انتشارات روزنه‬ ‫منتشر و راهی بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫بهرام بیضایی از جمله نویس��ندگان تاثیرگذار در‬ ‫ادبیات نمایش��ی و س��ینمای ایران است‪ .‬سه محور‬ ‫اسطوره‪ ،‬حماسه و تاریخ از جمله عناصری هستند که بیضایی با تلفیق این عناصر اثار‬ ‫متنوعی در ادب معاصر فارسی پدید اورده است‪ .‬ترنیان معتقد است بیضایی همواره‬ ‫به کمک جابه جایی اساطیر و تداوم ان در متون ادبی و تاریخی کالسیک فارسی‪ ،‬راوی‬ ‫و افرینش��گر نوینی در ادبیات امروز ایران است‪ .‬کتاب «بهرام بیضایی؛ زبان‪ ،‬هویت و‬ ‫قدرت» با تحلیل ‪ ۸‬نمایشنامه بیضایی با رویکرد انتقادی‪ ،‬با این هدف نوشته شده که‬ ‫بازتاب واژگان و نحو زبان را در سه الگوی هویت‪ ،‬قدرت و دانش بررسی کند و با تبیین‬ ‫و تفس��یر ان زوایا و الیه های تودرتوی اثار این نویس��نده را به خوانندگان نشان دهد‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۲۲۸‬صفحه و قیمت ‪ ۴۵‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫نجات بازیگر یک مستند از اعدام‬ ‫ی��ک نوج��وان محک��وم‬ ‫ب��ه اع��دام که در مس��تند‬ ‫س��ینمایی «خ��ط باری��ک‬ ‫قرم��ز» بازی ک��رده بود‪ ،‬از‬ ‫حکم اعدام نجات یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فرزاد‬ ‫خوشدست کارگردان مستند سینمایی «خط باریک قرمز» با‬ ‫اشاره به روایت مستندگونه این فیلم از تعدادی مجرم نوجوان‬ ‫در کانون اص�لاح و تربیت گفت‪ :‬یکی از بچه هایی که در این‬ ‫فیل��م همکاری کرد و ب��ه لحاظ روح��ی روی او کار درمانی‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬به دلیل اتهام به قتل‪ ،‬به قصاص محکوم شده بود‬ ‫و ح��اال نج��ات فیزیکی هم برای او اتفاق افتاد‪ .‬او که س��نش‬ ‫از ‪ ۱۸‬س��ال رد ش��ده‪ ،‬برای گرفتن رضایت باید مبلغ زیادی‬ ‫پرداخت می کرد و اگر این پول فراهم نمی ش��د قطعا قصاص‬ ‫اجرا می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و کمک ها‬ ‫با تامین مبلغ ریالی م��ورد نظر برای خانواده مقتول‪ ،‬رضایت‬ ‫یکی از انها کامل جلب ش��ده اس��ت و حکم اع��دام از گردن‬ ‫میالد برداش��ته شد و تا به حال نیز بیش از ‪۵۰‬درصد از مبلغ‬ ‫درخواس��تی شاکی دوم هم تامین ش��ده و حاال بازیگر «خط‬ ‫باریک قرمز» از حکم اعدام نجات یافت‪.‬‬ ‫بر اساس پروانه نمایش این فیلم‪ ،‬تماشای مستند سینمایی‬ ‫«خ��ط باریک قرم��ز» به گروه س��نی زیر ‪ ۱۲‬س��ال‪ ،‬توصیه‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم ب��ر مبنای تئ��وری تاثیر س��ایکودرام بر کاهش‬ ‫خش��ونت و تاثیرات مثبت ان بر تغییر شخصیت افراد بزهکار‬ ‫و مج��رم طراحی ش��ده ک��ه با نتیج��ه ای درخش��ان به یک‬ ‫پایان بندی رسیده است‪.‬‬ ‫موزه های رایگان برای دهه فجر‬ ‫«می��راث‬ ‫نمایش��گاه‬ ‫باستان شناس��ی اس��پانیا»‬ ‫در موزه مل��ی ایران و همه ‬ ‫تاالره��ای کتابخانه و موزه‬ ‫مل��ی ملک در ده��ه فجر‪،‬‬ ‫به ص��ورت رای��گان اماده‬ ‫بازدید مخاطبان و گردشگران هس��تند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دو‬ ‫موزه ملی ایران و موزه ملی ملک که س��ال گذش��ته هش��تاد‬ ‫س��الگی خود را جش��ن گرفتند‪ ،‬بازدی��د از فضاهای موزه ای‬ ‫خ��ود را دردهه فجر رای��گان اعالم کردند‪ ،‬ب��ا این تفاوت که‬ ‫موزه مل��ی ایران فقط بازدید از نمایش��گاه «میراث باس��تان‬ ‫شناس��ی اسپانیا» را برای گردش��گران داخلی و خارجی خود‬ ‫رایگان اعالم کرد‪ .‬کتابخانه و موزه ملی ملک‪ ،‬موقوفه اس��تان‬ ‫قدس رض��وی‪ ،‬در کنار کتابخانه نفیس نس��خه های خطی و‬ ‫چاپ��ی‪ ،‬مجموعه ای از اثار و اش��یای ارزش��مند تاریخی را در‬ ‫تاالره��ای گوناگ��ون خود جای داده اس��ت‪ .‬مجموعه س��که‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬هزار س��که تاریخی از دوران پیش از هخامنش��ی‬ ‫(از سده ششم پیش از میالد)‪ ،‬تاالر سکه‪ ،‬تاالر کمال الملک و‬ ‫خاندان غف��اری‪ ،‬تاالر کتابت و نگارگری‪ ،‬مجموعه هنر الکی‪،‬‬ ‫مجموع��ه اهدایی بان��و عزت ملک ملک ‪ -‬دخت��ر بزرگ حاج‬ ‫حس��ین اقا مل��ک واقف این گنجینه‪ ،‬نمایش��گاه دائمی حاج‬ ‫حس��ین اقا ملک‪ ،‬تاالرهای «تمبر»‪« ،‬هزارداستان»‪« ،‬هنر و‬ ‫زندگ��ی» و «علوم در ایران اس�لامی» به عنوان تاالرهای این‬ ‫موزه برای بازدید گردشگران اماده هستند‪ .‬مخاطبان در دهه‬ ‫فجر (به جز جمعه ها و تعطیالت رس��می از س��اعت ‪ ۸:۳۰‬تا‬ ‫‪ ۱۶:۱۵‬می توانن��د از این موزه در می��دان امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫س��ردر باغ ملی‪ ،‬خیابان ملل متحد» بازدی��د کنند‪ .‬جبرییل‬ ‫نوکن��ده ‪ -‬مدی��رکل موزه ملی ایران ‪ -‬نیز اعالم کرده اس��ت‬ ‫که در گرامیداش��ت دهه فج��ر بازدید از نمایش��گاه «میراث‬ ‫باس��تان شناس��ی اس��پانیا» برای هم��ه گردش��گران داخلی‬ ‫و خارج��ی رایگان اس��ت‪ .‬مخاطب��ان این بخ��ش از موزه نیز‬ ‫می توانن��د از ‪ ۱۲‬تا پایان روز ‪ ۲۲‬بهمن به جز دوش��نبه ها از‬ ‫س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۸:۳۰‬به صورت رایگان از این نمایشگاه دیدن‬ ‫کنند‪ .‬این نمایش��گاه ‪ ۳۰۰‬اثر ارزش��مند با قدمت ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫س��ال تا دوران معاصر فرهنگ و هنر اسپانیا را روایت می کند‪.‬‬ ‫این اثار در س��ه گالری ش��امل اثاری از دوران پارینه سنگی‬ ‫ت��ا پایان دوره مف��رغ که قدیمی ترین اث��ر ان با قدمت ‪350‬‬ ‫هزار س��اله‪ ،‬گالری دوم با نمایش اثار دوره های اهن‪ ،‬فنیقی‪،‬‬ ‫ایبری‪ ،‬رومی‪ ،‬اسالمی‪ ،‬مسیحیت‪ ،‬قرون وسطی وگالری سوم‬ ‫اثار دوره مدرن و معاصر به نمایش درامده اند‪.‬‬ ‫لذت گاز زدن ساندویچ فالفل‬ ‫فرزانه دعوتی – نویس�نده‪ :‬امروز که داشتم از بین‬ ‫قرصاش دنبال یه بسته جدید الپرازوالم می گشتم به این‬ ‫فکر می کردم که توی بیس��ت یا سی سالگیش چقدر به‬ ‫شدن‬ ‫فکر اینده اش بوده‪ .‬چقدر واسه اضافه وزن یا شور‬ ‫ِ‬ ‫غذاش حرص خورده‪ .‬نگ��ران بوده دخترش غذا نخورده‬ ‫و گرسنش��ه‪ ،‬لباس گرم نپوش��یده و االناس که با لپای‬ ‫یخ زده بیاد توو‪ .‬اما حاال حوالی هش��تاد سالگی نشسته و‬ ‫تلویزیون نگاه می کنه ‪ .‬دیگه نه لک های صورتش براش مهم بود نه س��فید شدن‬ ‫موهاش ‪ .‬شاید شبا قبل اینکه خوابش ببره به این فکر می کنه چرا بیشتر پا برهنه‬ ‫ندویدم قبل اینکه نتونم راه برم‪ .‬یاد خودم افتادم‪ .‬یه روزهایی تویِ شونزده هفده‬ ‫س��الگی تموم دغدغه م این بود که دماغمو عمل کنم‪ .‬بیرون که میرم حتما رنگ‬ ‫لباس هام هماهنگ باشن و منتظر بودم کِی مامانم اجازه میده چنتا تار از ابروهامو‬ ‫بردارم‪ .‬حاال که دارم بهش فکر می کنم‪ ،‬زندگی خیلی س��اده تر از این حرفاست‪.‬‬ ‫دماغم��و عمل نکردم و هیچ اتفاقی نیفتاد‪ .‬ادم های��ی که به خاطر لوکس نبودن‬ ‫زندگیت ازت دور میشن‪ ،‬راه خروج را زودتر خودت بهشون نشون بده‪ .‬هیچکس‬ ‫یادش نیست پارسال توی مهمونی‪ ،‬برنج صاحب خونه حسابی شفته شده بود‪ ،‬اما‬ ‫خدا می دونه چقدر برای این قضیه غصه خورد‪ .‬میشه خیلی وقتا خودمونو بزنیم‬ ‫بیخیال اینکه دیگران فکر می کنن چاق شدم‪ .‬جوش زدم‪ .‬خونه م باال‬ ‫به بیخیالی ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ش��هر نیست یا ماش��ینم مدلش پایینه‪ .‬مهم اینه حال دلت با چی خوبه‪ .‬یه وقتا‬ ‫گاز زدن فالفل توی یه ساندویچی معمولی خیلی بیشتر بهت می چسبه تا غذای‬ ‫ایتالیایی توی رس��توران گرون؛ نترس از قضاوت دیگران‪ .‬خودتو زیر کرم پودرای‬ ‫سنگین و گن های تنگ خفه نکن بخاطر بقیه‪ .‬یه وقتا به مادر بزرگت سر بزن و‬ ‫ببین ته تموم بدو بدوهای االنت میش��ه این‪ .‬جوری زندگی کن که بعدا حسرت‬ ‫ن فالفل هارو نخوری‪...‬‬ ‫او ‬ ‫‪ ۱۰۵۱‬ناشر برای حضور‬ ‫در نمایشگاه کتاب ثبت نام کرده اند‬ ‫احم��د رفیع جواهری‪ ،‬از ثبت نام ‪ ۱۰۵۱‬ناش��ر بعد از‬ ‫سیو سومین‬ ‫گذشت ‪ ۴‬روز از اغاز ثبت نام برای حضور در ‬ ‫دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا‪ ،‬س��ید احمد رفی��ع جواهری‪ ،‬مدیر‬ ‫کمیته ناشران داخلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری‬ ‫کتاب ایران (ایبنا)‪ ،‬درباره تعداد ناش��ران ثبت نا م ش��ده‬ ‫یو سومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫در سایت س ‬ ‫ته��ران بی��ان کرد‪ :‬بع��د از گذش��ت ‪ ۴‬روز از اغاز ثبت نام‪ ۱۰۵۱ ،‬ناش��ر داخلی‬ ‫ب��رای حضور در ای��ن دوره از نمایش��گاه ثبت نام کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫امار تفکیکی ‪ ۷۶۲‬ناش��ر از تهران و ‪ ۲۸۹‬ناش��ر از س��ایر اس��تان ها برای حضور‬ ‫یو س��ومین دوره‬ ‫در این بزرگ ترین رویداد فرهنگی کش��ور ثبت نام کرده اند‪ .‬س ‬ ‫اردیبهشت در مصالی بزرگ‬ ‫ ‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ‪ ۲۶‬فروردین تا ‪۵‬‬ ‫امام خمینی (ره) برگزار می شود‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫به مناس��بت دهه فجر برنامه «مش��ق‬ ‫دو» ب��ا ایتم های��ی چون «تریب��ون ازاد‬ ‫نوجوان��ی» و «نظ��ر ش��ما»‪ ،‬روانه انتن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫«مش��ق دو»برنامه ای اس��ت بر مبنای‬ ‫تعام��ل ک��ه مخاطب اصل��ی خ��ود را نوجوانان ق��رار داده اس��ت و با‬ ‫موضوعاتی همچون اخالق‪ ،‬خودباوری‪ ،‬امید‪ ،‬عقالنیت‪ ،‬استعداد‪ ،‬عزت‬ ‫و ‪ ...‬تولید شده است‪.‬‬ ‫«مش��ق دو» با ش��عار گام های کوچک امروز‪ ،‬نقش بزرگ فردا سعی‬ ‫دارد که نظرات و صحبت های نوجوانان را به مردم و مس��ئوالن منتقل‬ ‫کند و با هدف تریبونی برای ارائه نظرات نوجوانان تولید شده است‪.‬‬ ‫این برنامه به مناس��بت دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫س��اعت ‪ 17:10‬روزهای شنبه‪ ،‬دوشنبه‪ ،‬چهارش��نبه و پنجشنبه روی‬ ‫انتن می رود‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه کاری از گروه کودک و نوجوان ش��بکه دو اس��ت که به‬ ‫تهیه کنندگی اش��کان حاجی عبداله��ی‪ ،‬کارگردانی مصطفی رضایی و‬ ‫اجرای محسن قره شیخلو از اغاز دهه فجر روانه انتن شده و پخش ان‬ ‫تا ‪ ۲۲‬بهمن ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫یادداشت‬ ‫نیکنام حس��ینی پور در نشست خبری جایزه کتاب‬ ‫س��ال ضمن انتقاد از سیاست های ضدفرهنگی امریکا‬ ‫و ترام��پ‪ ،‬به ارائ��ه اطالعات و ام��اری از این رویداد‬ ‫سی وهفت ساله کتابی پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت خب��ری س��ی و‬ ‫هفتمین دوره جایزه کتاب س��ال و بیست و هفتمین‬ ‫دوره جایزه جهانی کتاب س��ال یکشنبه ‪ ۱۳‬بهمن در‬ ‫سرای اهل قلم برگزار شد‪.‬‬ ‫نیکنام حس��ینی پور‪ ،‬مدیرعامل خانه کتاب در این‬ ‫نشس��ت با انتقاد از سیاس��ت های امریکا و تهدیدات‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور طی ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬ش��هادت س��ردار قاس��م س��لیمانی را به عموم‬ ‫ایرانیان و مسلمانان جهان تسلیت گفت‪.‬‬ ‫وی ضم��ن ابراز امیدواری از تداوم راه ان ش��هید و‬ ‫پای��داری جبهه مقاومت در منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬در زمانه ای‬ ‫زندگ��ی می کنیم ک��ه افراد مدع��ی فرهنگ جهانی‬ ‫و تبدی��ل ک��ردن جهان ب��ه مهد تمدن خودش��ان‪،‬‬ ‫بی فرهنگ ترین کارها را انجام می دهند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور ادامه داد‪ :‬ترامپ در سلس��له اظهارات‬ ‫و توییت های��ش تهدیدات متعددی علیه ایران عنوان‬ ‫کرده که بخش��ی از انها به حوزه فرهنگ برمی گردد؛‬ ‫انچنانک��ه تهدید کرده بود ‪ ۵۲‬نقطه فرهنگی ایران را‬ ‫مورد هدف قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه کت��اب خطاب به رئیس جمهوری‬ ‫امریکا و در پاس��خ به اقدامات و اظهارات ضدفرهنگی‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬عم��ر برخی از کتابخانه ه��ای ایران از‬ ‫قدمت کش��ور امریکا بیش��تر است و این مسئله نشان‬ ‫از ریشه های تمدن و فرهنگ در کشور ایران دارد‪.‬‬ ‫حس��ینی پور ادام��ه داد‪ :‬فرهن��گ و تم��دن ایران‬ ‫همیش��ه ققنوس وار در زمانه های مختلف سر براورده‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شهریار وجدانی ‪ -‬روان شناس‪:‬‬ ‫‪shahriar.vejdani@gmail.com‬‬ ‫هم�� ه ما در زندگی ترس ه��ا و نگرانی هایی داریم‪ :‬نگرانی‬ ‫از رواب��ط‪ ،‬ت��رس از مرگ‪ ،‬نگرانی از اینده ش��غلی و غیره‪ .‬با‬ ‫این ترس های طبیعی که بخشی از زندگی ماست‪ ،‬می توان‬ ‫حتی دوس��ت ش��د! اما اگر این ترس ها نگذارند از دایر ه امن‬ ‫خود خارج ش��ویم‪ ،‬ان وقت زندگی م�لال اور و یکنواختی‬ ‫را تجربه می کنیم‪ .‬در جلس��ات مش��اوره به وفور شاهد هس��تم که افراد زیادی مدام‬ ‫تالش می کنند تا از این احس��اس نگرانی فرار کنند‪ ،‬تا جایی که افس��رده می ش��وند!‬ ‫یعنی تالشش��ان برای اینکه همواره احس��اس راحتی کنند و هیچ استرسی را تجربه‬ ‫نکنند نه تنها نتیجه نمی دهد‪ ،‬بلکه اوضاع بدتر هم می شود! با حذف کردن ریسک ها‬ ‫و استرس ها‪ ،‬شاید در ظاهر زندگی بی دغدغه ای داشته باشیم‪ ،‬اما هیچ گاه به رضایت‬ ‫کامل نخواهیم رسید‪ .‬به چند ترس متداول که می تواند مانع پیشرفت ما بشود نگاهی‬ ‫گذرا می کنیم‪« :‬تغییر»‪ :‬در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز در حال تغییر است‪،‬‬ ‫به خصوص در عصر تکنولوژی که سرعت تغییرات مضاعف هم شده است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫اغلب افراد تمایلی به تغییر در سطوح مختلف ندارند و نسبت به ان مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫«تنهایی»‪ :‬ترس از تنهایی باعث می ش��ود همواره در کنار کس��ی بمانیم که برایمان‬ ‫مش��خص نیست حاصلش رضایت اس��ت یا اسیب دیدن‪ .‬این همراهی ناشی از ترس‬ ‫می تواند با خانواده‪ ،‬همسر‪ ،‬دوستان و حتی فرزندان باشد‪« .‬شکست»‪ :‬از نظر اماری‪،‬‬ ‫ترس افراد‪ ،‬ترس از شکس��ت اس��ت‪ .‬این ترس دو بُعد دارد‪ :‬ممکن است‬ ‫متداول ترین ِ ‬ ‫در میان ه راه مرتبا ما را نگران کند که مبادا موفق نشویم و از سوی دیگر می تواند باعث‬ ‫رها کردن کامل شرایط استرس زا شود‪ ،‬با این تفکر که شاید نتوانم از عهده ان برایم‪،‬‬ ‫پس بهتر است به طور کل رهایش کنم‪ .‬نگاهی که باعث می شود از درس های زندگی‬ ‫و فرصت هایش غافل بمانیم‪« .‬طرد شدن»‪ :‬افراد زیادی از مالقات با غریبه ها اجتناب‬ ‫می کنند یا وارد رابطه عاطفی جدید نمی شوند مبادا پاسخ منفی دریافت کنند‪ .‬حتی‬ ‫افرادی هستند که پس از سال ها زندگی مشترک با همسرشان‪ ،‬همچنان نمی توانند‬ ‫تقاضا یا نیاز خود را مطرح کنند‪« .‬اسیب دیدن»‪ :‬احتماال در کودکی از والدین خود‬ ‫یاد گرفته اید که برای عبور از خیابان باید دو سمت ان را نگاه کنید تا اسیب نبینید!‬ ‫اما اسیب فیزیکی انتهای داستان نیست و افراد بسیاری به خاطر ترس های عاطفی‪،‬‬ ‫به محافظت افراطی از خود می پردازند که شایع ترین نشان ه ان‪ ،‬برقراری نکردن روابط‬ ‫عمیق و معنادار با دیگران است‪ .‬بدون ریسک پذیری عاطفی‪ ،‬هیچ پاداش و دستاوردی‬ ‫در سطوح باالی روانی برای شما رقم نخواهد خورد‪« .‬قضاوت»‪ :‬همه ما تمایل داریم‬ ‫دیگران ما را دوس��ت داش��ته باش��ند و این طبیعی اس��ت‪ .‬اما ترس از قضاوت شدن‬ ‫باعث می شود هیچ وقت خو ِد واقعی تان نباشید‪ .‬متاسفانه یا خوشبختانه‪ ،‬امکان ندارد‬ ‫کارهای شما مورد تایید «همه» قرار بگیرد و نهایتا در یک رقابت بی انتها و نامنصفانه‪،‬‬ ‫روز به روز از احساس��ات و ش��خصیت واقعی خود دور خواهید ش��د‪ .‬کلید عبور از این‬ ‫چالش‪ ،‬زندگی کردن بر اساس نظام ارزش ها و هدف های مورد تایید خودتان است که‬ ‫به شما قدرت روانی الزم را خواهد داد‪« .‬بی کفایتی»‪ :‬ترس مشترک بسیاری از افراد‪،‬‬ ‫احس��اس «به اندازه ی کافی خوب نبودن» اس��ت‪ .‬این احساس که معموال ریشه های‬ ‫ِ‬ ‫عمیقی در کودکی ما دارد‪ ،‬معموال باعث اسیب به عزت نفس ما می شود که یکی از‬ ‫نتایج ان‪ ،‬کمال گرایی مرضی خواهد بود؛ تالش��ی بی پایان برای اثبات ارزش خود به‬ ‫دیگران در عین ناباوری درونی به این ارزشمندی‪.‬‬ ‫ن موارد تنها چند ترس ش��اخص بود و می توان موارد دیگری را هم اضافه کرد‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫اما چه می توان کرد؟ اولین قدم‪ ،‬پذیرفتن این واقعیت اس��ت که این ترس ها س��اخته ‬ ‫روان خود شماس��ت‪ ،‬بنابراین ش��ما قدرت عبور از انها را دارید! واقعیتی که در کالم‬ ‫بسیار ساده تر از عمل است! به قدرت روانی خود همانند یک عضله نگاه کنید‪ ،‬هرچه‬ ‫این عضالت قوی تر ش��وند‪ ،‬توان رودر رویی با ترس ها بیش��تر می شود‪ .‬قطعا در اولین‬ ‫روز ثبت نام در باش��گاه ورزشی‪ ،‬نمی توانیم س��نگین ترین وزنه را برداریم‪ .‬ترس های‬ ‫خود را شناس��ایی کنید‪ ،‬از کوچک ترها ش��روع کنید و با انها روبه رو ش��وید‪ .‬درست‬ ‫همانند باش��گاه ورزشی‪ ،‬همراهی یک متخصص‪ ،‬اسیب ها و چالش های این مسیر را‬ ‫هموارتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!