روزنامه صمت شماره 1462 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1462

روزنامه صمت شماره 1462

روزنامه صمت شماره 1462

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫امید و وحدت را از مردم نگیریم‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1462‬پیاپی ‪2780‬‬ ‫شدت مصرف انرژی‬ ‫از هدف گذاری تا واقعیت‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ال پی جی بهتر است‬ ‫یا سی ان جی‬ ‫‪3‬‬ ‫رشد معادن کوچک نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫فرصت مشارکت همگانی‬ ‫در مدیریت شهر‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تکلیف ‪ ۹.۵‬میلیون‬ ‫موتورسیکلت فرسوده چه می شود؟‬ ‫میانبرهای ریلی‬ ‫برای جذب مسافر‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫اخرین فرصت ایران برای پیوستن به ‪ FATF‬رو به پایان است‬ ‫سرمقاله‬ ‫انچه که‬ ‫به صالح مردم نیست‬ ‫حسن روحانی صبح دیروز در ایین تجدید بیعت هیات دولت با ارمان های‬ ‫امام راحل با بیان اینکه ایام دهه فجر س��ال ‪ ۵۷‬به عنوان روزهای تاریخ س��از‬ ‫برای کش��ور عزیزمان و برای همه مس��لمانان بود‪ ،‬گفت‪ :‬هر کس که مردم را‬ ‫برای حضور پای صندوق ارا دلس��رد کند‪ ،‬به طور حتم از مشی و راه امام (ره)‬ ‫فاصل��ه دارد‪ .‬رئیس جمه��وری در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬در برابر‬ ‫متجاوز راهی جز استقامت و ایستادگی و وحدت پیش روی ما نیست‪ .‬امید و‬ ‫وحدت را از مردم نگیریم‪ .‬نش��اط را از مردم نگیریم‪ .‬بی تردید پیروز نهایی در‬ ‫این صحنه خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬واگن مسافری درحال حاضر جابه جایی‬ ‫مس��افران بین شهرهای مختلف کش��ورمان را با خطوط ریلی‬ ‫برعهده دارند‪ .‬سال گذشته حدود ‪ ۲۸‬میلیون مسافر در سراسر‬ ‫کشور با قطار سفر کردند که بنا به اعالم شرکت راه اهن نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۶‬افزایش ‪ ۱۴‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تفکر خود تحریمی را کنار بگذاریم‬ ‫‪ ۲۶‬بهم��ن‪ ،‬فرصت ایران برای تصمیم گیری درباره لوایح مرتبط با ‪ FATF‬به پایان‬ ‫می رسد؛ فرصتی که امکان تمدید ندارد و در نهایت یا ایران وارد فهرست سیاه می شود‬ ‫یا براساس تصمیم گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت زمینه ای فراهم می شود که‬ ‫ایران هم در جمع کش��ورهای عضو این کنوانس��یون قرار گیرد‪ .‬انطور که گروه ویژه‬ ‫اقدام مالی اعالم کرده‪ ،‬اگر تا اواخر بهمن‪ ،‬دو کنوانسیون پالرمو و ‪ CFT‬نهایی نشود‪،‬‬ ‫تمامی اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند ش��د و عمال وضعیت ایران به پیش‬ ‫از خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۵‬باز خواهد گش��ت‪ .‬همزمان با بالتکلیفی که در تصویب شدن یا‬ ‫نش��دن لوایح مرتبط با ‪ FATF‬وجود دارد‪ ،‬موافقان و مخالفان پیوس��تن ایران به این‬ ‫کفه مزایا سنگین تر است یا معایب؟‬ ‫‪7‬‬ ‫کنوانسیون نیز در تالش اند تا دیدگاه و نظرات خود را از تریبون های مختلف به گوش‬ ‫مسئوالن برسانند‪ .‬دراین میان جمعی از اقتصاددانان کشور هم در نامه ای هشدار امیز‬ ‫خطاب به رئیس جمهوری با ارائه ‪ ۹‬دلیل‪ ،‬قطع ارتباط با دنیا رامخاطره امیز دانس��تند‬ ‫‪10‬‬ ‫و برتصویب این لوایح در مدت باقیمانده تاکید کردند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در بس��یاری از کشورها س��ناریوهای مختلف در زمینه انتخاب‬ ‫شاخص مناس��ب و تعیین مقدار برای هدف گذاری‪ ،‬یکی از موارد‬ ‫مط��رح در تدوی��ن برنامه های ملی بوده و اهداف کمی و کیفی در‬ ‫دو بخش متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که در ایران‪ ،‬ش��اخص های مورد استفاده در زمینه مصرف‬ ‫ان��رژی با هدف های تعیین ش��ده در قوانین کش��ور مغایرت های‬ ‫فاحش��ی دارد‪ .‬میزان و چگونگی هدایت مصرف انرژی و ش��دت‬ ‫ان هر روز دس��تخوش تغییراتی ازس��وی نهاده��ای مختلف قرار‬ ‫می گیرد و حتی به طور موازی ازسوی پژوهشکده ها و اندیشکده ها‬ ‫بررسی و ارزیابی مقطعی می شود‪ .‬درنهایت باوجود این همه بحث‬ ‫وگفت وگ��و‪ ،‬هیچ راهبرد منطقی منطبق بر واقعیتی برای عبور از‬ ‫بحران شدت مصرف انرژی به دست نمی اید‪.‬‬ ‫در قوانین تدوین شده با رویکرد اصالح کارایی انرژی‪ ،‬به ندرت‬ ‫اهداف کمی به عنوان ابزاری برای پایش و ارزیابی قوانین و مقررات‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬ش��اید بهترین قوانین در این زمینه‬ ‫مربوط به سال ‪ ،۱۳۶۷‬سال پایان جنگ تحمیلی باشد که به طور‬ ‫مش��خص چند برنامه شناس��ایی و هدف گذاری ش��د‪ .‬از ان پس‬ ‫برنامه ه��ا با اهداف هماهنگ نبوده و در نهایت این روند نش��ان از‬ ‫ضعف سیستمی در مصرف انرژی‪ ،‬از هدف گذاری تا واقعیت دارد‪.‬‬ ‫بعد از ان نخس��تین هدف گذاری ب��رای اصالح الگوی مصرف‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬و در قال��ب سیاس��ت های اص�لاح الگوی مصرف‬ ‫تدوین و ابالغ ش��د‪ .‬براس��اس این سیاس��ت ‪ ،‬برای صرفه جویی در‬ ‫مص��رف انرژی با اعمال مجموع��ه ای متعادل از اقدامات قیمتی و‬ ‫غیرقیمتی‪ ،‬دستیابی به کاهش مصرف تا دوسوم مصرف کنونی تا‬ ‫پایان برنامه پنجم توسعه و یک دوم مصرف کنونی تا پایان برنامه‬ ‫ششم هدف گذاری شد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه هدف کمی دیگ��ری که در برنامه توس��عه‬ ‫پنج س��اله پنجم ( مصوب س��ال ‪ )۱۳۸۹‬به ان اش��اره شده‪ ،‬تولید‬ ‫تا ‪ ۵‬هزار مگاوات انرژی بادی و خورش��یدی تا پایان برنامه یعنی‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��وده که باز ه��م از تحقق این برنام��ه غافل بودیم‪.‬‬ ‫همچنین در قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬هدف کمی مشخص تعیین نشد و فقط‬ ‫دولت مکلف ش��د هر س��ال نس��بت به کاهش مصرف ویژه انرژی‬ ‫برای بخش های صنعت و کشاورزی‪ ،‬حمل ونقل عمومی‪ ،‬تجاری و‬ ‫خانگی اقدام کند‪ .‬در روند اجرای این سیاست ها‪ ،‬اداره های دولتی‬ ‫از سال ‪ ۱۳۹۵‬موظف شدند در مدت ‪ 2‬سال‪ ،‬دست کم ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین‬ ‫کنند‪ .‬در برنامه ششم توسعه نیز تکلیف شد در بازه زمانی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۰‬تلفات انرژی در بخش ساختمان ساالنه ‪ ۵‬درصد کاهش‬ ‫یابد‪ .‬براساس مصوبات همین برنامه تکلیف شده سهم نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذی��ر تا پایان برنامه به معادل دس��ت کم ‪ ۵‬درصد ظرفیت‬ ‫ن موارد در سند ملی راهبردی‬ ‫نیروگاه های کشور برسد؛ عالوه بر ای ‬ ‫انرژی کش��ور مصوب سال ‪ ،۱۳۹۶‬کاهش شدت مصرف انرژی به‬ ‫نصف میزان کنونی تا پایان افق چش��م انداز (‪ )۱۴۲۰‬هدف گذاری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در یک جمع بندی کلی اهداف یادشده در قوانین را می توان به‬ ‫این شرح خالصه کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬برنامه توس��عه پنجم‪ :‬تولید تا ‪۵‬هزار مگاوات انرژی بادی و‬ ‫خورشیدی تا پایان برنامه (‪)۱۳۹۵‬‬ ‫‪ -۲‬سیاس��ت های کلی اصالح الگوی مصرف‪ :‬کاهش ش��اخص‬ ‫ش��دت انرژی به دست کم دو س��وم میزان کنونی تا پایان ‪ ۱۳۹۵‬و‬ ‫کاهش ش��اخص ش��دت مصرف انرژی به دست کم یک دوم میزان‬ ‫کنونی تا پایان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪ -۳‬قان��ون اصالح الگ��وی مصرف انرژی‪ :‬کاه��ش مصرف ویژه‬ ‫انرژی بخش های صنعت و کشاورزی‪ ،‬حمل ونقل عمومی‪ ،‬تجاری‬ ‫و خانگی به صورت س��االنه و اطالع رس��انی ازسوی دولت (تکلیف‬ ‫قانونی)‬ ‫‪ -۴‬مصوبه تامین برق مصرفی از انرژی‪ :‬اداره های دولتی موظفند‬ ‫در مدت ‪ ۲‬س��ال دس��ت کم‪ ۲۰‬درصد برق مصرفی ساختمان های‬ ‫خود را از انرژی تجدیدپذیر تامین کنند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬سند ملی راهبردی انرژی کشور مصوب سال ‪ :۱۳۹۶‬کاهش‬ ‫ش��دت مصرف انرژی به نصف رقم کنونی تا پایان افق چش��م انداز‬ ‫(‪)۱۴۲۰‬‬ ‫‪ -۶‬برنامه پنج س��اله شش��م‪ :‬در دو بخش؛ نخست کاهش تلفات‬ ‫انرژی در بخش ساختمان ساالنه ‪ ۵‬درصد و دوم‪ ،‬سهم نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذی��ر تا پای��ان برنامه (‪ )۱۴۰۰‬معادل دس��ت کم ‪ ۵‬درصد‬ ‫نیروگاه های کشور شود‪ .‬باتوجه به موارد یادشده و هدف گذاری های‬ ‫انجام شده می توان اشاره کرد که در این قوانین ‪ ۳‬شاخص شدت‬ ‫انرژی‪ ،‬مصرف انرژی و تلفات انرژی به طور مش��خص مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در این صورت اگر شدت انرژی را میزان مصرف‬ ‫انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم‪ ،‬این پرسش‬ ‫مطرح می ش��ود که ایا ش��دت انرژی می تواند معیار مناسبی برای‬ ‫س��نجش عملکرد و ارزیابی قوانین باش��د؟ باتوجه به اینکه شدت‬ ‫انرژی کلی در نظر گرفته می ش��ود و بخش��ی محاسبه نمی شود‪،‬‬ ‫چگونه می توان از این ش��اخص برای ارزیابی بخش های غیرمولد‪،‬‬ ‫مانند س��اختمان استفاده کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت‬ ‫عملکرد ها حکایت از این دارد که در بیش��تر سال ها روند تغییرات‬ ‫خالف هدف گذاری ها بوده اس��ت‪ .‬حتی کاهش ش��دت انرژی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬نه به دلیل کاهش مصرف انرژی بلکه در اثر افزایش‬ ‫تولید ناخالص داخلی بوده اس��ت‪« .‬مص��رف ویژه انرژی» مندرج‬ ‫در م��اده ‪ ۶۰‬قان��ون اصالح الگوی مصرف انرژی نی��ز با این ابهام‬ ‫روبه روس��ت که این شاخص درباره بخش خانگی چگونه تعریف و‬ ‫محاس��به می ش��ود؟ همچنین در قانون به مقادیر عددی به عنوان‬ ‫اهداف کمی اشاره نشده که موضوع قابل تاملی است‪.‬‬ ‫در شماره بعد این نوشتار به ادامه این موضوع می پردازیم‪.‬‬ ‫امید و وحدت را از مردم نگیریم‬ ‫رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬هر ک��س که مردم‬ ‫را ب��رای حضور پای صندوق ارا دلس��رد کند‪،‬‬ ‫به طور حتم از مشی و راه امام (ره) فاصله دارد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن‬ ‫روحان��ی صبح دی��روز در ایی��ن تجدید بیعت‬ ‫هیات دول��ت با ارمان های ام��ام راحل با بیان‬ ‫اینکه ایام دهه فجر س��ال ‪ ۵۷‬به عنوان روزهای‬ ‫تاریخ س��از برای کش��ور عزیزمان و برای همه‬ ‫مسلمانان بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امام در طول این ‪۱۰‬‬ ‫روز گذار بسیار مهمی را از استبداد و استعمار‬ ‫به مردم س��االری و استقالل انجام داد؛ نهضتی‬ ‫ک��ه به همراهش تغییر وجود دارد و وقتی ارام‬ ‫می نش��یند که به نظام منتهی شود‪ .‬روحانی با‬ ‫بیان اینکه حرکت و انقالبی که پایانش استقرار‬ ‫یک نظام نباشد بیشتر به اشوب شباهت دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امام عزیز و بزرگوار ما توانست دو یادگار‬ ‫بزرگ را برای تاریخ و کشور ما به ارمغان بیاورد‬ ‫و ان جمهوریت و اسالمیت بود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ام��ام به خوبی احس��اس‬ ‫کرده بود که باوجود س��لطنت‪ ،‬مردم س��االری‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬ام��ام تجربه مش��روطه را‬ ‫داش��ت که بعد از ان همه فداکاری و تالش و‬ ‫تش��کیل عدالت خانه و تاسیس مجلس شورای‬ ‫ملی قدم به قدم از حضور مردم کاس��ته شد و‬ ‫باوجود س��لطنت نظام مشروطه ای باقی نماند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری افزود‪ :‬انتخاباتی که در روزهای‬ ‫اول مشروطه به واسطه ارای مردم و رای مردم‬ ‫بود‪ ،‬کم کم به جایی رسید که در میان جمعی‬ ‫و درب��اری اف��راد منتخ��ب می ش��دند و انگاه‬ ‫تش��ریفات انتخاباتی در کش��ور انجام می شد و‬ ‫از قبل همه می دانستند چه کسانی به مجلس‬ ‫ش��ورای ملی خواهند رف��ت و نمایندگان همه‬ ‫حوزه های انتخابیه معلوم بودند‪ .‬رئیس دولت‬ ‫دوازدهم خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراین امام به این‬ ‫نتیجه رسید که باوجود سلطنت و دیکتاتوری‪،‬‬ ‫دموکراسی و مردم س��االری امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫بس��یاری از اف��راد به امام پیش��نهاد می کردند‬ ‫نظام مش��روطه ای بماند با س��لطانی ضعیف یا‬ ‫بدون سلطان؛ یا نظامی تاسیس شود برمبنای‬ ‫خالفت اس�لامی‪ ،‬اما امام هیچ ی��ک از انها را‬ ‫نپذیرفتند و در میان همه مشورت ها جمهوری‬ ‫اسالمی را برگزیدند‪ .‬وی هدف امام را تاسیس‬ ‫حکومت در چهارچوب اس�لام به دس��ت مردم‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬امام می دانس��ت که عدالت‬ ‫و اص�لاح در جامع��ه و رش��د و توس��عه بدون‬ ‫حض��ور م��ردم امکان پذیر نیس��ت‪ .‬اینکه امام‬ ‫فرم��ود میزان رای ملت اس��ت‪ ،‬این را به عنوان‬ ‫یک ش��عار نگفت‪ .‬امام می دانس��ت اگر در هر‬ ‫صحنه ای مردم حضور نداش��ته باشند‪ ،‬پیروزی‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬رئیس جمهوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر مردم غایب باش��ند بی تردی��د به موفقیتی‬ ‫دس��ت نخواهیم یافت؛ اگر ه��م بیابیم ماندگار‬ ‫نخواه��د ماند‪ ،‬ب��ه همین دلیل تاکی��د امام بر‬ ‫این ب��ود که مردم ولی نعمت ما هس��تند و در‬ ‫هم��ه انتخابات ها مردم ما ش��رکت کنند‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تاکید امام بر این بود که انتخاب‬ ‫کردن حق مردم اس��ت و هر ان کس که مردم‬ ‫را از انتخاب کردن باز دارد و نگذارد در سالیق‬ ‫مختل��ف ان که را می خواهن��د برگزینند و هر‬ ‫ن ک��س که مردم را برای حضور پای صندوق‬ ‫ا ‬ ‫ارا دلس��رد کند به طور حتم از مشی امام و راه‬ ‫امام فاصله دارد‪.‬‬ ‫رئی��س دولت دوازدهم گف��ت‪ :‬امام به ما یاد‬ ‫داد در کن��ار م��ردم می توانیم مردم س��االری‬ ‫اس�لامی را پابرجا سازیم‪ ،‬امام به ما اموخت با‬ ‫مردم می توان با ابرقدرت ها مبارزه و ایستادگی‬ ‫کرد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه مردم س��االری امام و‬ ‫اس�لامیت مورد نظر امام فقط به یک صحنه و‬ ‫انتخابات و یک سال و یک روز ختم نمی شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما همیش��ه باید مردم خواه باشیم و‬ ‫همیشه باید به نظرات مردم احترام بگذاریم‪ .‬در‬ ‫سیاس��ت داخلی مان‪ ،‬در سیاست خارجی مان‪،‬‬ ‫در سیاست های اقتصادی و فرهنگی مان نظرات‬ ‫مردم‪ ،‬اعتقادات مردم‪ ،‬تفکرات مردم و س�لایق‬ ‫م��ردم نباید از یاد برود‪ .‬این را باید بدانیم اقامه‬ ‫دین و عدل به دس��ت مردم امکان پذیر اس��ت‪.‬‬ ‫روحانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن را باید بدانیم‬ ‫که ش��رع از عرف فاصله ن��دارد و ما کاری باید‬ ‫بکنی��م که فرهنگ اجتماعی م��ا در چارچوب‬ ‫مقررات اس�لام همان عرف متش��رعه ما باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری یاداور شد‪ :‬اگر راه امام را ادامه‬ ‫دهی��م امروز هم که در س��خت ترین ش��رایط‬ ‫تاریخ اقتصادی و سیاسی هستیم‪ ،‬از این مسیر‬ ‫به خوب��ی عبور خواهیم کرد‪ .‬اگ��ر امروز بعد از‬ ‫‪ ۲‬س��ال در برابر تحریم های بی سابقه‪ ،‬ملت ما‬ ‫به خوبی ایستادگی و مقاومت کرده به ان دلیل‬ ‫اس��ت که مردم باور کرده اند ظل��م و تجاوز از‬ ‫ناحیه س��تمگران اس��ت‪ ،‬باور کرده اند که نظام‬ ‫اسالمی ما در مسیر درست قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متج��اوزان نه تنها بر ملت ما ظلم‬ ‫کردن��د و می کنند بلکه بر همه مس��لمان های‬ ‫جهان به ویژه بر ملت مظلوم فلسطین نیز ظلم‬ ‫می کنند و در این روزها می بینیم ننگ بزرگی‬ ‫را که در تاریخ به عنوان قرن و معامله قرن ثبت‬ ‫کرده اند تا چه حد ننگین و تنفرانگیز برای همه‬ ‫استقالل و ازادی اصلی ترین ارمان های انقالب هستند‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری اس��تقالل‬ ‫و ازادی را اصلی تری��ن ارمان های انقالب‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬حضور منسجم‪ ،‬با نشاط‬ ‫و امی��د و ش��اداب م��ردم در صحنه ه��ای‬ ‫مختل��ف می تواند این ارمان ه��ا را محقق‬ ‫سازد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‬ ‫همزمان با دومین روز از ایام اهلل دهه فجر در اس��تانه‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬پس از حضور در‬ ‫مرق��د مطهر امام راحل و تجدید میثاق اعضای هیات‬ ‫دول��ت با ارمان های بنیان گذار کبیر انقالب اس�لامی‬ ‫در جمع خبرنگاران اظه��ار کرد‪ :‬امام خمینی انقالب‬ ‫بس��یار بزرگی را رهبری و هدایت کردند و ارمان های‬ ‫بزرگ��ی را برای ملت ایران و انقالب اس�لامی در نظر‬ ‫گرفتند‪ .‬فکر می کنیم این ارمان ها قابل تحقق است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اف��زود‪ :‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫برای ملت بزرگوار ایران اس�لامی ارمان هایی که برای‬ ‫این��ده ایران و این��ده منطقه هدف گذاری‬ ‫ش��ده را محق��ق کنی��م‪ .‬رم��ز هم��ه این‬ ‫موفقیت ها و ارمان ها در وحدت کلمه امت‬ ‫اس�لامی و مردم ایران اس��ت‪ .‬جهانگیری‬ ‫گفت‪ :‬اگر بتوانیم مردم را به شکل منسجم‬ ‫در صحنه ه��ای مختلف نگه داریم و کاری‬ ‫کنیم که مردم با نشاط و امید و شادابی در‬ ‫صحنه های مختلف حضور داش��ته باشند به طور حتم‬ ‫می توانیم ارمان های انقالب را محقق کنیم‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬اس��تقالل و ازادی جزو اصلی تری��ن ارمان های‬ ‫انقالب اس��ت که امام (ره) دنبال ان بودند‪ .‬اس��تقالل‬ ‫هم به معنای وابس��تگی نداشتن به کشورهای مختلف‬ ‫در بخش های مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫اس��ت و ازادی نی��ز به این مفهوم اس��ت که مردم بر‬ ‫سرنوشت کشور حاکم باش��ند و خودشان برای اداره‬ ‫کش��ور تصمیم بگیرند و تصمیم و اراده مردم در تمام‬ ‫امورات و شئونات کشور ساری و جاری باشد‪.‬‬ ‫مسلمانان و ازادیخواهان جهان است؛ بنابراین‬ ‫در برابر متجاوز راهی جز استقامت و ایستادگی‬ ‫و وحدت پیش روی ما نیست‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬امید و وح��دت را از مردم نگیریم‪.‬‬ ‫نشاط را از مردم نگیریم‪ .‬بی تردید پیروز نهایی‬ ‫در این صحن��ه خواهیم بود‪ .‬امام هیچ گاه و در‬ ‫هیچ مقطعی نس��بت به اینده روش��ن انقالب‬ ‫ناامید نش��د‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ان روزی ک��ه ام��ام را مظلومان��ه ب��ه ترکیه و‬ ‫بعد به عراق تبعی��د کردند‪ ،‬هرگز امام امیدش‬ ‫به پی��روزی و اینده قطع نش��د و ان روزهای‬ ‫پرماجرا‪ ،‬روزهای قبل از انقالب و روزهای بعد‬ ‫از انق�لاب امام همواره امی��دوار بود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫همی��ن امید امام بود ک��ه در جنگ تحمیلی و‬ ‫در همه فراز و نش��یب انقالب ما را به پیروزی‬ ‫رس��اند‪ .‬امروز هم برای موفقی��ت به وحدت و‬ ‫اتحاد و امید نیاز داری��م‪ .‬ما تردیدی نداریم تا‬ ‫روزی ک��ه جمهوریت و اس�لامیت وجود دارد‪،‬‬ ‫ملت م��ا در برابر همه توطئه ه��ا پیروز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬روحان��ی اضافه ک��رد‪ :‬دول��ت جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران ب��از ه��م در کنار مرق��د امام‬ ‫بزرگ��وار تعه��د می کند که همه ت��وان خود را‬ ‫ب��رای اجرای فرامین و راه ام��ام با هدایت های‬ ‫رهبر معظم انق�لاب ادامه دهد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫مردم ما به خوبی در این روزها نش��ان دادند که‬ ‫انقالب زنده است‪ .‬امام زنده هستند‪ .‬ان روزی‬ ‫که برای یک ش��اگرد مکتب امام یعنی ش��هید‬ ‫سردار سلیمانی همه به خیابان ها و به استقبال‬ ‫پیکر او امدند و بدن او را بدرقه کردند‪ ،‬نش��ان‬ ‫دادند که راه امام زنده است‪ ،‬مسیر امام پررهرو‬ ‫است‪ .‬ان اسالمیت و جمهوریت در میان مردم‬ ‫حضور دارد‪ .‬وقتی مردم کس��ی را نشانه امنیت‬ ‫و عزت کش��ور بدانند‪ ،‬در کنار او هستند و او را‬ ‫نماد ملی می دانند‪.‬‬ ‫جایگاه «تفکر معنوی» در سیاست و اجتماع‬ ‫مشخص نیست‬ ‫ایی��ن رونمایی از س��ردیس‬ ‫متفکر ش��هید مرتضی مطهری‬ ‫به مناس��بت یکصدمین سالروز‬ ‫والدت وی در س��اختمان موزه‬ ‫عبرت ب��ا حضور علی الریجانی‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫س��ید محم��ود عل��وی وزی��ر‬ ‫اطالعات و برخی از اعضای خانواده ش��هید‬ ‫مطهری برگزار ش��د‪ .‬به گزارش خانه ملت‪،‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در این ایین‬ ‫یکی از وجوه مهم ش��هید مطهری را تمرکز‬ ‫معنویت دانس��ت و گفت‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫پس از انقالب این اس��ت ک��ه جایگاه تفکر‬ ‫معنوی در مس��ائل اجتماعی و سیاسی که‬ ‫به انها می پردازیم‪ ،‬مش��خص نیست‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به دغدغه مطهری برای اینده انقالب‬ ‫افزود‪ :‬امروز بعد از گذش��ت ‪۴۰‬‬ ‫س��ال از انقالب‪ ،‬کاستی هایی را‬ ‫مش��اهده می کنیم که مطهری‬ ‫در هم��ان زم��ان به انه��ا فکر‬ ‫ک��رده بود‪ .‬وی در همان ش��بی‬ ‫که به ش��هادت رسید‪ ،‬در کیف‬ ‫دس��تی خود یادداش��ت هایی‬ ‫درب��اره اقتصاد اس�لامی در نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی داشت که این مسئله نشان دهنده‬ ‫دورنگری وی بود‪ .‬وی می دانس��ت اگر این‬ ‫نظ��ام بخواهد پابرجا بماند باید اقتصاد ویژه‬ ‫خود را داش��ته باشد‪ .‬الریجانی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬از انجایی که مطه��ری نقش جامعه‬ ‫را در سازندگی ش��خصیت فرد خیلی مهم‬ ‫می دانست به نقش معنویت در جامعه توجه‬ ‫فراوان داشت‪.‬‬ ‫انتخابات رقابتی بدون حضور همه تشکل ها محقق نمی شود‬ ‫اس��تاندار تهران گفت‪ :‬بای��د زمینه ای را فراهم‬ ‫ک��رد که نمایندگان اح��زاب و گروه های مختلف‬ ‫سیاس��ی در انتخابات حضور داش��ته باش��ند تا‬ ‫ش��اهد یک انتخابات رقابتی باش��یم‪ .‬انوشیروان‬ ‫محس��نی بندپی در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا اظه��ار‬ ‫کرد‪ :‬برای جلب مش��ارکت حداکث��ری مردم در‬ ‫انتخابات‪ ،‬باید به س��مت رفع هر نوع مانعی رفت‬ ‫و یک��ی از این موان��ع نیز فراهم نب��ودن حضور‬ ‫نمایندگان همه احزاب و تشکل هاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬باید زمینه حضور همه کسانی‬ ‫ک��ه قان��ون اساس��ی را پذیرفته اند و‬ ‫در چارچ��وب قانون اساس��ی حزب و‬ ‫تش��کلی را راه اندازی و ثبت کرده اند‬ ‫و اجازه فعالیت رس��می در کش��ور را‬ ‫دارن��د‪ ،‬فراه��م کنیم تا ش��اهد یک‬ ‫انتخاب��ات رقابتی باش��یم‪ .‬اس��تاندار‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬جمهوری��ت به معنای‬ ‫فراهم س��ازی ش��رایطی اس��ت که م��ردم را در‬ ‫تصمیم سازی و تصمیم گیری ها مشارکت بدهیم‬ ‫و تجلی مش��ارکت دادن مردم هم حضور انان در‬ ‫عکس روز‬ ‫پای صندوق های رای است‪ .‬اسالمیت‬ ‫هم به معنای ان اس��ت که در بررسی‬ ‫و تصوی��ب لوایح و طرح ها در مجلس‬ ‫ش��رایطی فراهم شود که بتوانیم انها‬ ‫را با احکام اس�لامی تطبیق دهیم تا‬ ‫قانونی خالف ش��رع و اسالم تصویب‬ ‫نشود‪ .‬محس��نی بندپی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید تالش کنیم ش��رایطی فراهم شود که هر دو‬ ‫بال نظام یعنی جمهوریت و اسالمیت تحقق یابد‬ ‫و مردم این اطمینان را داش��ته باشند که شرایط‬ ‫ب��رای حضور انان در انتخابات و دیگر عرصه های‬ ‫تصمیم گیری به منظ��ور تحقق جمهوریت فراهم‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تاندار تهران درب��اره فض��ای کنونی‬ ‫انتخابات از نظر میزان رقابت داوطلبان در استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬بررسی های شورای نگهبان همچنان‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬ما باید منتظر اعالم فهرس��ت نهایی‬ ‫شورای نگهبان باشیم و بعد اظهارنظر کنیم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بااینکه شاید گالیه هایی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬همه ما موظف به حضور در انتخابات‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫برنامه هسته ای ایران شفاف و صلح امیز است‬ ‫ایین سنتی پیرشالیار‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬اقدام امریکا در تحریم رئیس س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫باتوجه به نداش��تن ارزش معنوی و مادی‪ ،‬نه تنها بی ارزش است بلکه ایران را مصمم می کند تا‬ ‫گام های خود در مسیر هسته ای را محکم تر بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهروز کمالوندی تحریم علی اکبر صالحی‪ ،‬رئیس سازمان انرژی اتمی را یک‬ ‫اقدام سیاس��ی و بی ارزش دانست و عنوان کرد‪ :‬امریکایی ها تالش می کنند زمینه های روانی و‬ ‫رسانه ای ایجاد کنند تا بتوانند اهداف شان را در یک فضای ذهنی و روانی پیاده کنند‪ ،‬در حالی‬ ‫که در واقعیت چنین موفقیت هایی را به دست نمی اورند‪.‬‬ ‫وی در یک برنامه رادیویی تصریح کرد‪ :‬امریکایی ها درک درستی از شرایط و فضای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران ندارند و اساس��ا انها نه فقط در ارتباط با ایران بلکه در ارتباط با مس��ائل عمده‬ ‫بین المللی فهم و درک درس��تی ندارند‪ ،‬به همین دلیل اقداماتی انجام می دهند که در فضای‬ ‫سیاسی عجیب و غریب و در عین حال بی اثر است‪.‬‬ ‫کمالوندی برنامه هس��ته ای ایران را شفاف و صلح امیز دانست و عنوان کرد‪ :‬برنامه هسته ای‬ ‫ایران براس��اس اقدامات و سیاس��ت های کش��ورهای دیگ��ر نخواهد بود و ان چی��زی را انجام‬ ‫می دهیم که به نفع کشور باشد‪ .‬اگر این تحریم ها اثری در ایران داشت‪ ،‬باید جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را وادار به تجدیدنظر در برنامه هس��ته ای خود می کرد اما مسلم است نه تنها این اتفاقات‬ ‫نخواهد افتاد‪ ،‬بلکه ایران با جدیت بیشتری برنامه هسته ای را به نحو احسن پیش خواهد برد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش ارت��ی عربی‪ ،‬س��ردار‬ ‫اس��ماعیل قاانی‪ ،‬فرمانده نیروی قدس سپاه با‬ ‫اس��ماعیل هنیه‪ ،‬رئیس دفتر سیاسی جنبش‬ ‫حماس و زیاد نخال��ه‪ ،‬دبیر کل جنبش جهاد‬ ‫اس�لامی فلس��طین تلفن��ی گفت وگ��و کرد‪.‬‬ ‫س��ردار قاانی در گفت وگو با هنیه تاکید کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران مخال��ف معامله قرن‬ ‫و برای شکس��ت دادن این طرح اماده اس��ت‪.‬‬ ‫جانشین ش��هید سپهبد س��لیمانی در تماس‬ ‫تلفنی دیگری با زی��اد نخاله‪ ،‬دبیرکل جنبش‬ ‫جهاد اس�لامی فلس��طین تاکید ک��رد‪ :‬ایران‬ ‫حام��ی حقیقی ملت مقاوم فلس��طین خواهد‬ ‫ماند؛ ملتی که در مقابله با سرکش��ی امریکا و‬ ‫اشغالگران تمام معانی مقاومت و فداکاری را به‬ ‫تصویر می کش��د‪ .‬قاانی خاطرنشان کرد‪ :‬ایران‬ ‫برای مقابله با توطئه هایی که هدف انها از بین‬ ‫بردن مس��ئله فلسطین است و به ویژه «معامله‬ ‫قرن» در کنار ملت فلسطین خواهد ایستاد‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارج�ه‪ -‬س��خنگوی‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه گف��ت‪ :‬جوس��ف بورل‪،‬‬ ‫هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا که جانشین خانم فدریکا موگرینی شده‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار پس از تصدی این س��مت‬ ‫به ایران س��فر می کند‪ .‬س��ید عباس موسوی‬ ‫افزود‪ :‬قرار است هماهنگ کننده عالی سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا در س��فر به ایران با وزیر‬ ‫امور خارجه و س��ایر مقامات ارش��د کشورمان‬ ‫دیدار و رایزنی کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش واشنگتن پس��ت‪ ،‬ی��ک‬ ‫کش��تی جنگی ژاپنی روز یکشنبه در راستای‬ ‫ماموری��ت ایجاد امنی��ت ب��رای نفتکش های‬ ‫این کش��ور در اب هایی ک��ه تنش بین ایاالت‬ ‫متحده و ایران زیاد است عازم خاورمیانه شد‪.‬‬ ‫ماموریت اصلی این کش��تی در درجه نخست‬ ‫جمع اوری اطالعات در خلیج عمان و اب های‬ ‫مجاور است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��ازمان پخش رژیم صهیونیس��تی‬ ‫موس��وم ب��ه «کان» اعالم ک��رد رئیس اژانس‬ ‫اطالعات مرکزی امریکا (سیا) به طور محرمانه‬ ‫دو روز بع��د از اعالم «معامل��ه قرن» به رام اهلل‬ ‫س��فر کرده است‪ .‬س��ایت شبکه روس��یاالیوم‬ ‫به نقل از این رس��انه اس��رائیلی گ��زارش داد‪،‬‬ ‫جینا هاس��پل‪ ،‬رئیس سیا پنجشنبه با مقامات‬ ‫فلس��طینی مالقات داشت و در این مالقات به‬ ‫او اطالع داده ش��د که فلسطینی ها هماهنگی‬ ‫امنیتی با اسرائیل و امریکا را متوقف می کنند‪.‬‬ ‫هدف این دی��دار اطالع از موضع تش��کیالت‬ ‫خودگردان فلس��طین در قبال «معامله قرن»‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬پس از رصد اعزام نیرو و ارس��ال‬ ‫س�لاح به لیبی ازس��وی نیروهای فرانس��وی‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه این کشور ترکیه را‬ ‫به نقض مفاد توافقنامه های اخیر برلین درباره‬ ‫بح��ران لیبی متهم ک��رد‪ .‬انیس فون دورمول‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه فرانسه در گفت وگو‬ ‫با شبکه های ماهواره ای العربیه و الحدث اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نظامیان فرانسوی تاکید کردند ترکیه به‬ ‫نقض انچ��ه در کنفرانس برلی��ن درباره لیبی‬ ‫توافق شد‪ ،‬ادامه می دهد و نیروها و تجهیزاتی‬ ‫را ب��رای برخی طرف ه��ا در لیبی (دولت وفاق‬ ‫مل��ی لیبی به ریاس��ت فائق س��راج) ارس��ال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬علی مطه��ری‪ ،‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به احراز‬ ‫صالحیت نشدن دوباره اش در انتخابات مجلس‬ ‫یازدهم‪ ،‬نس��بت ب��ه تهدید کی��ان جمهوری‬ ‫اسالمی با روند فعلی ردصالحیت ها هشدار داد‬ ‫و در عی��ن حال مردم را به ش��رکت فعال در‬ ‫انتخابات دعوت کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس قانون‬ ‫ردش��دگان ‪ 3‬روز فرص��ت دارند ک��ه اعتراض‬ ‫کنن��د‪ ،‬اما من به دو دلی��ل اعتراض نمی کنم؛‬ ‫نخس��ت اینکه اعتراض در این مرحله اعتراض‬ ‫به ش��ورای نگهبان اس��ت‪ ،‬در حال��ی که داور‬ ‫نیز ش��ورای نگهبان اس��ت در صورتی که باید‬ ‫ش��خص سومی باش��د‪ .‬در واقع اشکال وحدت‬ ‫قاض��ی و طرف دعوا وج��ود دارد و البته نقص‬ ‫از قانون اس��ت و باید اصالح ش��ود‪ .‬دوم اینکه‬ ‫اعتراض در این مرحله به معنی التماس خواهد‬ ‫بود و من قبال گفته ام التماس نمی کنم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬عباس��علی کدخدایی ب��ا بیان اینکه‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد داوطلب��ان انتخابات تایید‬ ‫صالحیت ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا حدود ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۳‬نفر در انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫ثبت ن��ام کردند ک��ه تعدادی از ان��ان انصراف‬ ‫داده و برخ��ی از انان در هیات های اجرایی رد‬ ‫صالحیت شدند و در نهایت ما صالحیت حدود‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬نفر را بررسی کردیم‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان در نشس��ت خبری اظهار کرد‪ :‬مشکل‬ ‫اصلی م��ا در انتخابات با این نظ��ام انتخاباتی‬ ‫و قوانین حداقلی اس��ت ک��ه وضعیت فعلی را‬ ‫ایج��اد می کند و ه��ر دو طرف ممکن اس��ت‬ ‫ناراضی باش��ند‪ ،‬در حالی ک��ه ما هم راضی به‬ ‫این وضعیت نیستیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫روحانی در ایین تجدید میثاق با ارمان های امام راحل‪:‬‬ ‫شدت مصرف انرژی‬ ‫از هدف گذاری‬ ‫تا واقعیت‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫ایدرو به دنبال شکوفایی‬ ‫اقتصاد منطقه ای و جذب‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫میانبرهای ریلی برای‬ ‫جذب مسافر‬ ‫توافق سه جانبه‬ ‫برای حل مشکالت‬ ‫پالسکو‬ ‫تکلیف ‪ ۹.۵‬میلیون موتورسیکلت فرسوده چه می شود؟‬ ‫گواهی اسقاط خودرو جایگزین موتورسیکلت های فرسوده شد‬ ‫‹ ‹خ�ودرو به ج�ای موتورس�یکلت اس�قاط‬ ‫می شود‬ ‫بهم��ن ضیامقدم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کشور در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬براساس قانون هوای‬ ‫پاک‪ ،‬هدف این بود که موتورس��یکلت های فرس��وده در‬ ‫تردد اسقاط و موتورسیکلت های نو جایگزین انها شوند‪.‬‬ ‫برای کاهش الودگی هوا قرار بود این موتورس��یکلت ها از‬ ‫س��طح خیابان ها جمع اوری ش��وند که تاکنون نهادهای‬ ‫مربوط به این امر موفق به جمع اوری انها از سطح شهرها‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جلوگیری از تعطیل��ی واحدهای صنعتی‬ ‫موتورسیکلت براس��اس مکاتبات جلس��اتی که انجمن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت با س��تاد مدیری��ت حمل ونقل و‬ ‫س��وخت کشور و انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده داش��ت در نهایت منجربه عقد یک قرارداد شد‬ ‫اینکه برگه گواهی اس��قاط خودرو به عنوان معادل گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنعت موتورس��یکلت در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که با توجه به شرایط اقتصادی کشور ایا شدنی‬ ‫است تحویل موتورسیکلت فرسوده مانند خودرو الزامی‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬حجم و تعداد خودروهای فرس��وده تحویل‬ ‫شده کم بود و فقط منوط به خودروهای عمومی شده بود‬ ‫نه خودروهای شخصی‪.‬‬ ‫ضیامق��دم در پاس��خ ب��ه این مس��ئله که ب��ه هرحال‬ ‫خودروهای فرسوده‪ ،‬برگه معاینه فنی دریافت نمی کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرایط خودرو و موتورسیکلت با هم متفاوت است‬ ‫و در حوزه موتورسیکلت‪ ،‬تسهیالتی اختصاص داده نشده‬ ‫که صاحبان موتورس��یکلت فرسوده تش��ویق به اسقاط‬ ‫ش��وند‪ .‬خودرو دارای هویت است که می توانند به سرعت‬ ‫ان را متوق��ف کنند ی��ا برگه معاینه فن��ی دریافت نکند‬ ‫اما برای موتورس��یکلت این گونه نیس��ت؛ عالوه بر اینکه‬ ‫مهم ترین اصل در حوزه اس��قاط موتورسیکلت این است‬ ‫که الش��ه موتورس��یکلت حدود ‪۳۵۰‬هزار تومان تعیین‬ ‫شده و نرخ یک موتورسیکلت نو دست کم حدود ‪۸‬میلیون‬ ‫توم��ان اس��ت؛ بنابراین اخت�لاف قیمت ها زیاد اس��ت و‬ ‫مصرف کنن��ده هم که بارها عنوان ش��د از قش��ر ضعیف‬ ‫جامعه است‪ ،‬نمی تواند چنین هزینه ای کند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر ق��رار ب��ود ب��ه ازای ش��ماره گذاری ی��ک‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬برگه اس��قاط یک موتورسیکلت فرسوده‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬ضیامقدم در پاس��خ به این پرسش که به ازای‬ ‫هر برگه اسقاط خودرو چند موتورسیکلت پالک گذاری‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر به ازای ه��ر خودرو ‪۷‬‬ ‫موتورسیکلت پالک می شود؛ البته قرار است هزینه برگه‬ ‫اسقاط خودرو و موتورسیکلت افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به قراردادهای بسته شده بین انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور‬ ‫و انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای فرسوده در این‬ ‫ح��وزه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با مذاکرات انجام ش��ده قرار اس��ت‬ ‫‪۱۴۰‬هزار برگه اسقاط خریداری شود از این تعداد بین ‪ ۴‬تا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۸‬قانون هوای پاک‪ ،‬س��ن فرس��ودگی‬ ‫موتورس��یکلت ‪ ۶‬س��ال اس��ت و بخ��ش زی��ادی از‬ ‫موتورس��یکلت های در حال تردد عمری بیش از ‪ ۶‬س��ال‬ ‫داش��ته و فرس��وده و اسقاطی هس��تند؛ بنابراین بخشی‬ ‫از الودگ��ی ه��وا به تردد این وس��یله نقلی��ه برمی گردد‪.‬‬ ‫هیات وزی��ران ب��ا تصوی��ب م��اده ‪ ۱۱‬از ایین نامه ماده‪۲‬‬ ‫قانون هوای پاک س��عی دارد از امار موتورس��یکلت های‬ ‫فرسوده در حال تردد بکاهد و انها را با موتورسیکلت های‬ ‫جدی��د جایگزین کن��د‪ .‬از زمان اب�لاغ ایین نامه اجرایی‬ ‫ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫پیگیری های الزم را برای اجرایی کردن ماده ‪ ۱۱‬به عمل‬ ‫اورده اس��ت‪ ،‬اما ب��ا توجه به پیگیری های انجام ش��ده و‬ ‫تدوین بسته های اجرایی از سوی کارشناسان دولت برای‬ ‫اجرایی کردن این ماده موضوع برای یک س��ال به تعویق‬ ‫افت��اد و این مصوبه ک��ه ‪ ۳۰‬مهر ‪ ۹۷‬مص��وب و از ابتدای‬ ‫ابان همان س��ال اجرایی شد‪ ،‬پس از تعویق یک ساله قرار‬ ‫است دوباره از بهمن امسال الزم االجرا شود؛ به این ترتیب‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��رای پالک گذاری هر موتورس��یکلت‬ ‫نو مل��زم خواهند بود یک برگه اس��قاط موتورس��یکلت‬ ‫تحویل پلی��س راهور دهند؛ اما چون موتورس��یکلت در‬ ‫ایران به عنوان وس��یله کار به شمار می رود به طورمعمول‬ ‫صاحب��ان ان از قش��ر کم درام��د بوده و افراد به اس��قاط‬ ‫موتورس��یکلت فرس��وده خود تمایلی ندارند‪ .‬حال با این‬ ‫شرایط‪ ،‬قرار است خودرو به جای موتورسیکلت که اعالم‬ ‫می شود بیش از ‪ ۹‬میلیون است‪ ،‬اسقاط شود‪.‬‬ ‫برای تولید موتورس��یکلت انژکتوری که دارای استاندارد روز‬ ‫اروپاس��ت‪ ،‬مانع تراش��ی می ش��ود و ملزم به ارائه برگه اس��قاط‬ ‫می شویم درحالی که خودروها با استاندارد یورو‪ ۴‬تولید می شوند‬ ‫در حال��ی که اس��تاندارد روز جهانی یورو‪ ۶‬اس��ت‪ .‬تازه چانه زنی‬ ‫می ش��ود که به دلیل مش��کالتی مانن��د تحریم الزام اس��تاندارد‬ ‫ی��ورو‪ ۵‬باز هم عقب تر بیفتد‪ .‬چون صنعت خودرو دولتی اس��ت‬ ‫به راحتی مشکالت شان پیگیری و رفع می شود‬ ‫‪ ۵‬هزار برگه برای موتورسیکلت است و باقی معادل سازی‬ ‫شده با خودرو است‪.‬‬ ‫ضیامق��دم ضم��ن انتق��اد از ای��ن عملک��رد‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫خودروهای��ی ک��ه سال هاس��ت در پارکینگ های مراکز‬ ‫اس��قاط خوابیده و نقشی در الودگی هوا ندارد(البته برای‬ ‫موتورس��یکلت هم همین موضوع صدق می کند تفاوتی‬ ‫ندارد) برای اجرای قانون هوای پاک اس��تفاده می ش��ود‬ ‫درحالی ک��ه هدف امر دیگ��ری بود اینکه فرس��وده ها از‬ ‫س��طح شهر جمع اوری ش��وند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای تولید‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری که دارای استاندارد روز اروپاست‬ ‫مانع تراشی می شود و ملزم به ارائه برگه اسقاط می شویم‬ ‫درحالی که خودروها با استاندارد یورو‪ ۴‬تولید می شوند و‬ ‫اس��تاندارد روز جهانی یورو‪ ۶‬است‪ .‬تازه چانه زنی می شود‬ ‫که به دلیل مشکالتی مانند تحریم الزام استاندارد یورو‪۵‬‬ ‫ب��از هم عقب تر بیفتد‪ .‬صنعت خودرو چون دولتی اس��ت‬ ‫به راحتی مشکالت شان پیگیری و رفع می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای سیس��تم انژکتوری هزینه زیادی ش��د و‬ ‫فعاالن صنعت موتورس��یکلت یک س��ال با ازمون و خطا‬ ‫جلو رفتند‪ .‬هزینه تحقیق وتوس��عه به چینی ها پرداخت‬ ‫شد تا سیستم انژکتوری برای موتورسیکلت های داخلی‬ ‫ساخته شود‪ .‬به این ترتیب چینی ها بدون هزینه ای به یک‬ ‫محصول جدید دس��ت یافتند‪ .‬حال که با این س��ختی و‬ ‫هزین��ه کارها انجام ش��ده نباید اج��ازه داد تولید تعطیل‬ ‫ش��ود‪ .‬باید تسهیالت کم بهره داده ش��ود یا پلیس راهور‬ ‫ورود کرده و موتورس��یکلت های فرسوده را از سطح شهر‬ ‫جم��ع اوری کند‪ .‬دلیل پلیس ب��رای ورود نکردن به این‬ ‫موضوع این اس��ت که فضایی برای نگه��داری انها ندارد‬ ‫درحالی ک��ه زیر تبصره ماده ‪ ۱۱‬به صراحت اعالم ش��ده‬ ‫پلیس است که باید زمینه را برای اجرای این قانون فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این مسئول صنفی افزود‪ :‬درحال حاضر خریدوفروش‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده کاربراتوری ‪۴۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته اگر همین موتورس��یکلت های کارکرده جمع اوری‬ ‫ش��وند تقاضا برای موتورسیکلت های جدید باال می رود و‬ ‫مصرف کننده ناگزیر به خرید با هر قیمتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی بی برنامه‬ ‫ضیامق��دم در ادامه با اش��اره به م��اده ‪ ۱۲‬قانون هوای‬ ‫پاک‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کل فعاالن حوزه موتورسیکلت در ادامه‬ ‫با الزام برقی کردن ‪ ۱۰‬درصد موتورسیکلت های تولیدی‬ ‫از ‪ 6‬تیر سال اینده بیشتر خواهد شد و به طورقطع برخی‬ ‫واحده��ای صنعتی تعطیل می ش��وند زیرا اگ��ر نتوانند‬ ‫‪۱۰‬درصد محصوالت ش��ان را برقی کنند باید به ازای هر‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری نو ‪ ۴‬برگه معاینه فنی ارائه دهند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به فعالیت ‪ ۳‬ده��ه ای که در صنعت‬ ‫موتورسیکلت داشته ام‪ ،‬ش��رایطی بغرنج تر از ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته در این صنعت نداشته ایم‪ .‬با بخشنامه ها و قانون ها‬ ‫چند س��ال گذش��ته ‪۷۰‬درصد توان تولید موتورسیکلت‬ ‫در کش��ور از بین رفته ک��ه در ادامه با ال��زام برقی کردن‬ ‫موتورسیکلت ها امار تعطیلی واحدهای صنعتی افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬انجمن برای تعطیل نش��دن تولید پیش��نهادهای‬ ‫زیادی داده ب��ود؛ از جمله اینکه صندوقی معرفی ش��ود‬ ‫تا تولیدکنندگان معادل الش��ه موتورسیکلت مبلغ را به‬ ‫ای��ن صندوق واریز و ذخیره کنند و برگه اس��قاط صوری‬ ‫صادر و در ادامه با فراهم ش��دن زیرس��اخت ها‪ ،‬اس��قاط‬ ‫موتورس��یکلت انجام ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرح کلید به‬ ‫کلید هم پیش��نهاد ش��د که افراد دارای موتورس��یکلت‬ ‫فرسوده وسیله نقلیه کهنه خود را تحویل و موتورسیکلت‬ ‫نو دریافت کنند‪ .‬به این ترتیب بازار تقاضا هم باال می رفت‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬در این ‪ ۳‬س��ال اف��ت بیش از ‪۷۰‬درصدی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬ضیامقدم در پایان اظهارکرد‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر برخی قوانین داخلی برعک��س ضوابط بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بیمه خودروهای نوشماره گران تر‬ ‫ی اس��ت درحالی که در جهان برعکس‬ ‫از بیمه های قدیم ‬ ‫این است‪ .‬کش��ورهای صنعتی برای خودروهای فرسوده‬ ‫عوارض و بیم��ه را باال می برند تا صاحب خودرو ناگزیر به‬ ‫تعویض وسیله نقلیه فرسوده خود شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سه چهارم موتورسیکلت ها فرسوده است‬ ‫با عیس��ی کالنتری‪،‬‬ ‫پیش ت��ر گفت وگویی که‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشت‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرده بود‪۸۱ ،‬درصد موتورسیکلت ها باید جایگزین شوند‬ ‫یعنی از ‪۱۱‬میلیون‪۹ ،‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫فرسوده و اسقاطی هستند‪ .‬از سوی دیگر هر موتورسیکلت‬ ‫فرس��وده کاربراتوری به اندازه ‪ ۸‬خودرو سواری الودگی‬ ‫ایجاد می کند که وقتی این میزان الودگی موتورسیکلت‬ ‫مورد محاسبه قرار گیرد عدد بزرگی می شود‪.‬‬ ‫او عن��وان کرده بود‪ ،‬موتورس��یکلت کاربراتوری عامل‬ ‫اصلی االیندگی موجود اس��ت حتی اگر نو باشد‪ .‬از این رو‬ ‫نخستین اولویت س��ازمان حفاظت محیط زیست از رده‬ ‫خارج کردن خودروهای دیزلی و سپس موتورسیکلت ها‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نوس��ازی ناوگان موتورس��یکلت کش��ور به‬ ‫حداقل حدود ‪۱۵‬میلیارد دالر سرمایه نیاز داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسوده ها در انتظار تشویق‬ ‫در ادام��ه ب��رای روش��ن ش��دن وضعی��ت اس��قاط‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده و اینکه چگون��ه می توان‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده درحال تردد را از س��طح‬ ‫ش��هرها جمع اوری کرد‪،‬‬ ‫به سراغ محمدحسین‬ ‫گودرزی‪ ،‬رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای‬ ‫فرسوده رفت‪.‬‬ ‫گودرزی با اش��اره به وجود ‪۹‬میلیون موتورس��یکلت‬ ‫فرسوده در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬این موتورسیکلت ها در دو بخش‬ ‫قابل دسته بندی هستند؛ موتورسیکلت های رسوبی که‬ ‫در پارکینگ هایی مانند س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت‬ ‫ام��ام(ره) یا پلیس راهور وجود دارد و گروهی که در تردد‬ ‫هس��تند‪ .‬براس��اس اماری که کارشناسان محیط زیست‬ ‫اعالم کرده اند هر موتورس��یکلت ‪ ۱۲.۷‬برابر یک خودرو‬ ‫با استاندارد یورو‪ ۴‬االیندگی دارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تولی��د ذرات معل��ق در ه��وا ناش��ی از تردد‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده بس��یار خطرناک هستند‬ ‫ک��ه خوش��بختانه ب��ا هم��کاری انجمن ه��ای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت و مرک��ز اس��قاط خودروهای فرس��وده‬ ‫قرار اس��ت بی��ن ‪ ۱۴۰‬تا ‪۱۵۰‬ه��زار برگه اس��قاط برای‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت به ش��کل معادل س��ازی‬ ‫به ازای هر برگه اس��قاط خودرو ‪ ۷‬موتورسیکلت نو پالک‬ ‫داده شود‪ .‬رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای‬ ‫فرسوده با اعالم اینکه برگه ها اماده هستند‪ ،‬گفت‪ :‬قانون‬ ‫هوای پاک دولت را مکلف کرده به دارندگان وسایل نقلیه‬ ‫فرسوده وام ‪۴‬درصد با بازپرداخت ‪ ۱۰‬ساله پرداخت کند‬ ‫تا انها برای اسقاط خودرو فرسوده خود اقدام کنند‪ .‬بیشتر‬ ‫این موتورس��یکلت ها وسیله کار هس��تند و صاحبان ان‬ ‫با این موتورس��یکلت ها درامدزایی دارند اگر بدون هیچ‬ ‫تس��هیالتی این افراد را ملزم به اسقاط کنیم به طورقطع‬ ‫تبعات اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر قانون اجرا و وام پرداخت ش��ود فعاالن صنعت‬ ‫موتورسیکلت امادگی دارند موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫را با ن��و تعویض کنند؛ بنابراین منتظر اقدام دولت در این‬ ‫حوزه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ برگه اسقاط‬ ‫گ��ودرزی درباره تفاوت قیمتی برگه اس��قاط خودرو و‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬گفت‪ :‬گواهی اسقاط اگر قرار باشد امروز‬ ‫تامین ش��ود صاحب خ��ودرو ان را کمتر از ‪ ۵‬تا ‪۶‬میلیون‬ ‫تومان تحویل نمی دهد اما گواهی هایی که قرار اس��ت در‬ ‫اختیار انجمن صنعت موتورس��یکلت کش��ور قرار گیرد‬ ‫مربوط به گذش��ته بوده که در سبد مرکز اسقاط به شکل‬ ‫انباش��ت باقی مانده بود‪ .‬نرخ انها همان نرخ تعیین ش��ده‬ ‫دولت؛ یعن��ی ‪۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫ادامه اگر بخواهیم برگه های جدید جایگزین کنیم نرخ ها‬ ‫افزای��ش خواهد یافت‪ .‬او گفت‪ :‬کمیته زیربنایی دولت در‬ ‫این باره در حال تصمیم گیری اس��ت زیرا نرخ خودروهای‬ ‫فرس��وده هر س��اله کارشناسی ش��ده و به ستاد مدیریت‬ ‫حمل ونقل و سوخت کشور اعالم می شود‪ .‬نرخ برگه های‬ ‫اس��قاط ازسوی این مرکز به این شکل تعیین می شود که‬ ‫نرخ خرید به اضافه حق الش��ه ای خواه��د بود‪ .‬گودرزی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬انجمن صنفی مرکز اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده قول می دهد اجازه ندهد تولید موتورس��یکلت‬ ‫متوقف شود و برگه های اسقاط تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدحسین گودرزی‬ ‫قانون‬ ‫هوای پاک‬ ‫دولت را‬ ‫مکلف کرده‬ ‫به دارندگان‬ ‫وسایل نقلیه‬ ‫فرسوده وام‬ ‫‪۴‬درصد با‬ ‫بازپرداخت‬ ‫‪ ۱۰‬ساله‬ ‫پرداخت کند‬ ‫‹ ‹موتورسیکلت های بدون پالک‬ ‫رئی��س انجمن صنف��ی مرک��ز اس��قاط خودروهای‬ ‫فرس��وده در پاس��خ به این پرس��ش که برای جمع اوری‬ ‫موتورس��یکلت های فرسوده از سطح ش��هر چه می توان‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام(ره) قرار‬ ‫اس��ت موتورس��یکلت های فرس��وده را فق��ط در اختیار‬ ‫مراکز اس��قاط بگذارد و از ف��روش متفرقه ان جلوگیری‬ ‫کند اما مس��ئله ای که وجود دارد این است که چون تمام‬ ‫موتورسیکلت ها شماره گذاری نش��ده اند قابلیت اسقاط‬ ‫ندارن��د؛ بنابراین بخش عمده ای از انها اوراق می ش��وند‬ ‫ب��دون ص��دور برگ��ه اس��قاط‪ .‬او در این باره اف��زود‪ :‬این‬ ‫موتورس��یکلت ها قدیمی بوده و در س��امانه پلیس راهور‬ ‫ثبت نشده اند‪ .‬در گذش��ته موتورسیکلت ها بدون پالک‬ ‫تردد داشتند‪ .‬برخی از موتورسیکلت های رسوب شده در‬ ‫پارکینگ ها مربوط به حدود ‪ ۸‬س��ال پیش است و حدود‬ ‫‪ ۱۵‬سال هم از عمر انها گذشته به این ترتیب بعضی از این‬ ‫موتورس��یکلت ها مربوط به ‪ ۲‬دهه قبل اس��ت‪ .‬گودرزی‬ ‫گفت‪ :‬ش��اید فقط ‪ ۳۰‬درصد موتورسیکلت های موجود‬ ‫در پارکینگ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دارای‬ ‫ش��ماره بوده و قابلیت صدور برگه اسقاط را دارند اما باقی‬ ‫بدون صدور گواهی فقط اوراق می ش��وند‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی مرکز اس��قاط خودروهای فرسوده در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که نمی ت��وان این موتورس��یکلت ها را به نوعی‬ ‫شماره گذاری صوری کرده و برگه اسقاط برای انها صادر‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای این مسئله اقدام شد و جلسات زیادی هم‬ ‫با سازمان حفاظت محیط زیست و پلیس راهور برگزار شد‬ ‫اینکه این موتورسیکلت ها وارد سامانه پلیس راهور شوند‬ ‫اما فرایند پیچیده و نشدنی است‪ ،‬با این وجود امیدواریم‬ ‫دولت همکاری کند تا بتوانیم خودروهای فرس��وده را از‬ ‫سطح شهر جمع اوری کنیم‪.‬‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫خودروهایی که‬ ‫سال هاست در‬ ‫پارکینگ های‬ ‫مراکز اسقاط‬ ‫خوابیده است و‬ ‫نقشی در الودگی‬ ‫هوا ندارند را‬ ‫برای اجرای‬ ‫قانون هوای پاک‬ ‫در نظر می گیرند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سوخت ال پی جی‬ ‫بهتر است‬ ‫یا سی ان جی‬ ‫یادداشت‬ ‫قانون هوای پاک‪ ،‬قانونی در خال‬ ‫‪3‬‬ ‫(بخش نخست)‬ ‫ محمدجواد شریفی‬ ‫کارشناس خودرو‬ ‫س��ی ان جی‪ ،‬گاز طبیعی فش��رده اس��ت ک��ه در درج��ه حرارت‬ ‫معمولی و در فش��ار ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬بار نگهداری می ش��ود‪ .‬گاز طبیعی‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬حالت فش��رده (‪،)CNG: COMPRESSED NATURAL GAS‬‬ ‫مای��ع(‪ )LPG: LIQUID PETROLEUM GAS‬و جذب‪‎‬ش��ده‬ ‫(‪ )ANG: ABSORBED NATURAL GAS‬می‪‎‬تواند در خودرو مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ .‬انواع خودروهای گازسوز شامل ‪DEDICATED‬‬ ‫که از یک س��وخت‪ BI_FUEL ،‬از دو سوخت بنزین و گاز و _‪DUAL‬‬ ‫‪ FUEL‬از دو س��وخت گازوئیل و گاز طبیعی به‪‎‬طور ترکیبی استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫اثرات عمده تبدیل سوخت به سی ان جی‬ ‫س��ی ان جی گازی به‪‎‬مرات��ب تمیزتر نس��بت‪‎‬به س��وخت بنزین‬ ‫به‪‎‬لحاظ االینده‪‎‬های خروجی اگـزوز اس��ت‪ .‬مقایسه سالم تر بودن‬ ‫گاز س��ی ان جی نس��بت‪‎‬به بنزین از این دیدگاه دارای اهمیت است‬ ‫که به‪‎‬واس��طه حوادث مرگبار به‪‎‬وجود امده ناش��ی از الودگی‪ ،‬جان‬ ‫انس��ان های زیادی گرفته شده که می‪‎‬توان به‪‎‬عنوان نمونه از حادثه‬ ‫دره میور بلژیک س��ال ‪۱۹۳۰‬می�لادی(‪ )۱۳۰۹‬نام برد که در یک‬ ‫روز ‪ ۴۰‬نفر به‪‎‬واس��طه الودگی ناش��ی از مه شدید که این شهر را در‬ ‫برگرفته بود‪ ،‬جان خود را از دس��ت دادند یا در سال ‪)۱۳۳۱(۱۹۵۲‬‬ ‫در لندن تجمع الودگی‪‎‬های واقع شده روی این شهر باعث از دست‬ ‫رفتن جان ‪۴‬هزار نفر شد‪.‬‬ ‫مقایسه از نظر اقتصادی‬ ‫س��ی ان جی چون به‪‎‬راحتی قابل پمپاژ کردن است‪ ،‬خیلی سریع‬ ‫در اختی��ار مصرف‪‎‬کنن��ده قرار می‪‎‬گیرد و نیاز ب��ه هزینه زیاد برای‬ ‫حمل‪‎‬ونق��ل ن��دارد‪ .‬همچنین مقایس��ه میانگین نرخ س��ی ان جی‬ ‫و بنزی��ن در بازاره��ای جهانی نش��ان می‪‎‬دهد که ن��رخ جهانی گاز‬ ‫یک‏پنجم نرخ جهانی بنزین با ارزش حجمی مس��اوی اس��ت و این‬ ‫موضوع به وضوح نش��ان‪‎‬دهنده ارزانی سوخت سی ان جی نسبت‪‎‬به‬ ‫بنزین است‪.‬‬ ‫گفتنی است انجمن جهانی خودروهای گازسوز در گزارش خود‬ ‫ایران را در سال ‪ )۱۳۹۰(۲۰۱۱‬به عنوان دارنده بزرگ ترین ناوگان‬ ‫خودروهای گازسوز در جهان معرفی کرده بود‪ .‬سوخت سی ان جی‬ ‫نس��بت‪‎‬به سایر سوخت های هیدروکربنی دارای پایین‪‎‬ترین نسبت‬ ‫کربن به هیدروژن(یک اتم کربن در مقابل ‪ ۴‬اتم هیدروژن) اس��ت؛‬ ‫بنابراین س��وختن ان کربن کمتری بر جا گذاشته و در خودروهای‬ ‫گازسوز به‪‎‬دلیل کاهش قابل مالحظه این رسوبات(کربن) در منطقه‬ ‫احتراق‪ ،‬ورودی س��وپاپ ها‪ ،‬سرپیستون ها و ش��یارهای رینگ ها‪،‬‬ ‫ام��کان گریپاژ کردن قطع��ات به‪‎‬مراتب کاهش‪‎‬یافت��ه و همچنین‬ ‫به‪‎‬علت کاهش قابل مالحظه رسوبات کربن و االینده‪‎‬های خروجی‪،‬‬ ‫روغن موتور و فیلتر ان نس��بت‪‎‬به سوخت بنزین تمیزتر باقی مانده‬ ‫و زم��ان تعویض انها و درنتیجه هزینه عملیاتی موتور گازس��وز نیز‬ ‫کاهش می‪‎‬یابد که نش��ان‪‎‬دهنده افزای��ش عمر مفید خودرو هنگام‬ ‫اس��تفاده از سوخت سی ان جی نسبت‪‎‬به سوخت بنزین و همچنین‬ ‫ال پی جی اس��ت‪ .‬در این میان شاید هنوز افرادی باشند که باوجود‬ ‫ش��واهد باال‪ ،‬باز هم مهر خش��ک کار کردن را بر پیشانی موتورهای‬ ‫گاز‪‎‬سوز بزنند‪ .‬برای رد این سخن باید گفت‪ ،‬زمانی که موتور خودرو‬ ‫س��رد است‪ ،‬بنزین روی دیواره سیلندرها تقطیر و به پایین یعنی به‬ ‫سمت کارتل روغن سرازیر می شود‪ .‬این مقدار اگرچه بسیار ناچیز و‬ ‫غیرقابل اندازه‪‎‬گیری است اما در بلندمدت باعث خراب شدن روغن‬ ‫و از بی��ن رفت��ن خاصیت روانکاری روغن می ش��ود درحالی‪‎‬که گاز‬ ‫طبیعی حتی در دمای ‪۱۰‬درجه زیرصفر هم تقطیر نمی شود‪ .‬حتی‬ ‫اگر در مجاورت روغن قرار گیرد باعث خراب شدن ان نخواهد شد‪.‬‬ ‫پس این نیز دلیل دیگری اس��ت که نش��ان می دهد کارکرد خشک‬ ‫موتورهای گازس��وز بیشتر یک ذهنیت اش��تباه است چراکه تایید‬ ‫می کند روغن موتور خودروهای گازسوز دیرتر خراب می شود‪.‬‬ ‫مقایسه از نظر پیمایش خودرو‬ ‫ب��رای بکارگیری گاز طبیعی به‪‎‬عنوان س��وخت خودرو باید ان را‬ ‫در جایگاه‪‎‬های س��وخت‪‎‬گیری با فشار ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۲۰‬بار متراکم کرده‬ ‫که در چنین فش��اری دانسیته انرژی حجمی گاز طبیعی یک‪‎‬سوم‬ ‫بنزی��ن ب��وده و در نتیجه یک خودرو تجهیز ش��ده به‪‎‬س��وخت گاز‬ ‫طبیعی فش��رده با حجم مخزن گاز معادل ب��ا حجم مخزن بنزین‪،‬‬ ‫‪ ۳‬برابر یک خ��ودرو بنزینی برای همان مس��افت نیاز به‪‎‬مراجعه به‬ ‫جایگاه سوخت گیری دارد و می توان نتیجه گرفت که برد عملیاتی‬ ‫خودروها با س��وخت بنزین به مراتب بیشتر از یک خودرو با سوخت‬ ‫گاز طبیعی فشرده شده است‪.‬‬ ‫اما نخس��ت اینکه‪ ،‬گاز طبیعی سوختی با احتراق بهینه‪ ،‬پاکیزه و‬ ‫تمیز بوده که این امر سبب افزایش عمر موتور و کاهش تعمیرات ان‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬برای مثال تعویض شمع در موتورهای بنزینی تا ‪۳۲‬هزار‬ ‫کیلومتر انجام می‪‎‬ش��ود ک��ه در خودروهای گازس��وز تا ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫کیلومتر دوام دارد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬این س��وخت قابل انتقال و مک��ش از مخزن خودرو نبوده و‬ ‫احتمال س��رقت س��وخت کاهش می‪‎‬یابد‪ .‬همان‪‎‬طور که در صورت‬ ‫باال رفتن نرخ س��وخت معضل سرقت س��وخت نیز اضافه می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫سوم‪ ،‬زمان سوخت‪‎‬گیری سریع بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬دقیقه و با احتساب زمان‬ ‫قب��ل از اتص��ال نازل‪ ،‬میانگین فعلی کش��ور ‪ ۳۰‬دقیقه بوده که این‬ ‫عدد نمی تواند رس��میت داشته باشد زیرا این زمان به عوامل زیادی‬ ‫بس��تگی دارد که کمترین زمان ‪ ۵‬دقیقه و بیش��ترین ان می تواند‬ ‫حدود ‪ ۲‬س��اعت وقت بگیرد‪ .‬چه��ار‪ ،‬در صورت احتراق گاز طبیعی‬ ‫(‪ ،)CNG‬گاز منواکس��یدکربن ح��دود ‪۷۰‬درص��د و مواد االینده‬ ‫گازی غیرمتان��ی ‪۸۹‬درص��د و اکس��ید نیت��روژن ‪۸۷‬درصد کمتر‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬پنجم اینکه از نظر ایمنی‪ ،‬گاز طبیعی ایمن‪‎‬تر اس��ت زیرا‬ ‫گاز طبیعی برخالف بنزین در زمان وقوع حوادث و تصادفات در هوا‬ ‫منتش��روپراکنده می‪‎‬شود اما حوضچه‪‎‬های بنزین روی زمین ایجاد‬ ‫خطر اتش‪‎‬س��وزی می‪‎‬کنند‪ .‬از سویی کپسول های ذخیره گاز مورد‬ ‫استفاده بسیار مستحکم تر از باک‪‎‬های سوخت بنزینی هستند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استفاده از ظرفیت های‬ ‫قانونی برای رفع‬ ‫موانع تولید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در جلس��ه‬ ‫ش��ورای معاونان این‬ ‫وزارتخان��ه با اش��اره‬ ‫ب��ه جهش های انجام‬ ‫ش��ده در بخش های‬ ‫گوناگون کش��ور بعد‬ ‫از انقالب شکوهمند اسالمی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف صنعتی و معدنی کش��ور‬ ‫این پیش��رفت ها کامال اثرگ��ذار و مثال زدنی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمان��ی در ابتدای‬ ‫این جلس��ه با تبریک فرارس��یدن س��الگرد‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬اف��زود‪ :‬حضور در‬ ‫اس��تان ها و بررس��ی دقیق مس��ائل‪ ،‬تاکنون‬ ‫نتایج ثمربخش��ی داش��ته و کم��ک موثری‬ ‫در تقوی��ت روحیه فع��االن اقتصادی و حتی‬ ‫مدیران استانی بوده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بس��یاری از مس��ائل و‬ ‫مش��کالت حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سطح استان ها قابل حل است و در این راستا‬ ‫ض��رورت دارد از تمام��ی ظرفیت های قانونی‬ ‫موجود در چارچوب ستادهای تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬ستاد تنظیم بازار و شورای عالی‬ ‫معادن بهره برداری الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪:‬‬ ‫س��تاد تس��هیل و رف��ع موانع تولی��د دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای قانون��ی باالیی اس��ت که باید‬ ‫ج��دی گرفته ش��ود و با توجه ب��ه همراهی‬ ‫وزارت کشور و استانداران در سطح استان ها‬ ‫تا انج��ا که امکان دارد مش��کالت مرتبط به‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و معدنی رف��ع و رجوع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬انتظ��ار می رود‬ ‫جلس��ات س��تاد تنظیم بازار در استان ها نیز‬ ‫به ط��ور مس��تمر برگزار ش��ود و ب��ا توجه به‬ ‫اهمیت حف��ظ ارامش ب��ازار در ‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫ک��ه همزمان با ایام پایانی س��ال و حلول ماه‬ ‫مبارک رمضان اس��ت با نگاه ویژه ای شرایط‬ ‫تامین و توزیع انواع اقالم کاالیی مورد توجه‬ ‫جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بهبود کیفیت فرش‬ ‫دستباف ایرانی با نانو نقره‬ ‫اس��تفاده از نخ های دارای نان��وذرات نقره‬ ‫موج��ب ویژگی ه��ای جال��ب توجه��ی در‬ ‫فرش ه��ای دس��تباف یک��ی از ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده فرش ش��ده اس��ت چراکه این‬ ‫محص��والت دارای خ��واص انتی باکتری��ال‬ ‫است‪ ،‬ضمن انکه این فرش ها در محیط های‬ ‫مرطوب بو نمی گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬میکروب ها‪ ،‬باکتری ها و‬ ‫میکروارگانیس��م ها مانن��د «کورینه باکتریوم‬ ‫گزروزی��س» از دالیل اصلی ایجاد بیماری ها‪،‬‬ ‫عفونت ه��ا و ایج��اد بوی بد هس��تند و برای‬ ‫کاهش فعالیت این میکروارگانیسم ها از مواد‬ ‫ضدعفونی کننده اس��تفاده می ش��ود اما یکی‬ ‫از ش��رکت های تولیدکنن��ده فرش برای حل‬ ‫این مش��کل از نخ های ح��اوی نانوذرات نقره‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬محص��والت انتی باکتریال‬ ‫این ش��رکت در اثر تماس عرق بدن با سطح‬ ‫ان در مراک��ز پر رفت وامد مانند مس��اجد و‬ ‫نواحی مسکونی بو نمی گیرد‪.‬‬ ‫محم��د جعفری اص��ل‪ ،‬مدیرعام��ل ای��ن‬ ‫ش��رکت در این ب��اره گف��ت‪ :‬در فرش ه��ای‬ ‫دس��تباف به دلیل استفاده از نخ های طبیعی‪،‬‬ ‫پروتئین های��ی وجود دارد که این پروتئین ها‬ ‫موج��ب تش��کیل «بید» در فرش می ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن فرش های دس��تباف ب��ه علت وجود‬ ‫خواص انتی باکتریال بید تش��کیل نمی شود؛‬ ‫همچنی��ن ای��ن فرش ها ع��اری از بوهای بد‬ ‫رای��ج در فرش های دس��تباف هس��تند‪ .‬اگر‬ ‫فرش دس��تباف رایج در محیط های مرطوب‬ ‫ق��رار گیرد‪ ،‬به س��رعت بو می گی��رد این در‬ ‫حالی اس��ت که در این فرش ها بوی بد ایجاد‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬جعفری اصل‪ ،‬استفاده از نانوذرات‬ ‫را از مزای��ای فرش ه��ای تولیدی دانس��ت و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬نوع فناوری به کار رفته در‬ ‫این نخ ها به ش��کلی است که نانوذرات از ان‬ ‫جدا نمی شود بنابراین با شست وشو‪ ،‬تاکردن‬ ‫فرش‪ ،‬تکان دادن فرش و جارو کردن ان‪ ،‬نانو‬ ‫ذرات جدا نش��ده و خواص فرش دستخوش‬ ‫تغیی��ر نمی ش��ود‪ .‬جعفری اص��ل از صادرات‬ ‫این فرش ها به کش��ورهای امریکا و اس��پانیا‬ ‫خبر داد و یاداور ش��د‪ :‬این محصول عالوه بر‬ ‫دریافت گواهینامه نانو مقیاس از ستاد توسعه‬ ‫فناوری نان��و‪ ،‬توانس��ته تاییدیه بهداش��تی از‬ ‫وزارت بهداشت را نیز دریافت کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری ایین گرامیداشت سومین سالگرد تاسیس منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫ایدرو به دنبال شکوفایی اقتصاد منطقه ای و جذب سرمایه گذار‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‬ ‫گرمسار در‬ ‫اینده ای نزدیک‬ ‫به یک مجموعه‬ ‫مولد اقتصادی‬ ‫در منطقه‬ ‫تبدیل می شود‬ ‫به مناس��بت گرامیداش��ت ایام دهه فجر در ایینی‬ ‫س��ومین س��الگرد تاس��یس منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫گرمسار گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬در این ایین که نماینده مردم‬ ‫گرمسار در مجلس شورای اسالمی و مدیران منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمس��ار و همچنین مدیران سازمان‬ ‫گسترش و نوساز صنایع ایران(ایدرو) حضور داشتند‪،‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در سخنانی‬ ‫ضمن گرامیداش��ت ایام دهه فجر انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توجه به توس��عه مناطق مختلف کشور‬ ‫از برکات انقالب اس�لامی است و ایجاد مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی نیز موجب توس��عه صنعتی مناطق مختلف‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت متول��ی تاس��یس مناط��ق وی��ژه‬ ‫اقتصادی س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫اس��ت و ایدرو به منظور ایجاد بس��تر مناس��ب برای‬ ‫پش��تیبانی از فعالیت های تج��اری‪ ،‬صنعتی با هدف‬ ‫جذب س��رمایه های داخلی و خارجی‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫و ص��ادرات غیرنفت��ی‪ ،‬ایج��اد ارزش اف��زوده‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال مولد‪ ،‬ج��ذب فناوری های نوی��ن‪ ،‬صادرات‬ ‫دوب��اره و ش��کوفایی اقتصاد منطق��ه ای تالش کرده‬ ‫اس��ت و زیرس��اخت های مورد نیاز س��رمایه گذاران‬ ‫بخش خصوصی در مناطق وی��ژه اقتصادی را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرمسار مجموعه ای مولد‬ ‫عبدالرض��ا نادری‪ ،‬مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمس��ار خاطرنش��ان کرد‪ :‬منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫گرمسار در همین ‪ ۳‬س��ال اخیر توانسته است بستر‬ ‫مناسبی را برای سرمایه گذاری در منطقه فراهم کند‬ ‫و تاکنون موجب اش��تغالزایی مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر شده است‪.‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی جهرم یکی از معدود مناطق ویژه کش��ور با‬ ‫موقعیت اس��تراتژیکی عالی است که در فاصله ‪ ۹۰‬کیلومتری شرق‬ ‫ته��ران‪ ۵ ،‬کیلومتری غرب گرمس��ار و در محل تقاطع بزرگراه تهران‬ ‫گرمسار و ازادراه قم ‪-‬گرمسار قرار گرفته است‪ .‬شرکت مدیریت‬‫منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از زیر مجموعه های ایدرو است‬ ‫نماین��ده م��ردم گرمس��ار ه��م در ای��ن ایی��ن با‬ ‫گرامیداش��ت بهار انقالب اسالمی با اش��اره به اینکه‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذشته گام های بس��یار خوبی در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمس��ار برداش��ت شده اس��ت‪ ،‬ابراز‬ ‫کاهش تیراژ خودرو با بدعهدی های تسهیالتی‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫ن کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئوالن هر چه‬ ‫و قطعه س��ازا ‬ ‫سریع تر تدبیری برای تحقق نقدینگی وعده داده‬ ‫ش��ده به قطعه سازان بیندیش��ند تا دوباره شاهد‬ ‫کاهش تیراژ خ��ودرو یا تعدی��ل کارگرانی که به‬ ‫تازگی بر سر کار خود بازگشته اند‪ ،‬نباشیم‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود‪ :‬در‬ ‫ماه های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان��ی به صنعت خودرو را مصوب‬ ‫کرد‪ .‬پس از ان در جلسه ای در کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی که در ان وزیر‬ ‫ک مرکزی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمایندگان بان ‬ ‫وزیر اقتص��اد و نمایندگان بانک های عامل حضور‬ ‫داش��تند اعطای مبلغ ‪۵‬هزار میلی��ارد تومانی به‬ ‫هر خودروس��از برای تزریق ب��ه زنجیره تامین ان‬ ‫صورت جلس��ه ش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مجموع بدهی‬ ‫خودروس��ازان به زنجیره تامی��ن بیش از ‪۲۳‬هزار‬ ‫میلیاد تومان اس��ت که افزون بر ‪۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ان معوق شده است‪.‬‬ ‫به گفته محبی نژاد‪ ،‬در نهایت با تصویب شورای‬ ‫پول و اعتبار بیش از ‪۷‬هزار میلیارد تومان برای دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ‪۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان به صورت تس��هیالت بانکی در‬ ‫اختیار خودروس��ازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان‬ ‫بدهند و ‪۲‬هزار میلیارد تومان دیگر را خودروسازان‬ ‫پس از اصالح ساختار مالی ش��ان اوراق مشارکت‬ ‫بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی ادام ه داد‪ :‬مبلغ ‪۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫یاد ش��ده حدود یک ماه اس��ت که معطل مانده و‬ ‫به نظر می رسد بانک مرکزی ان را مشمول گذشت‬ ‫زمان می کند تا به ایام پایانی سال نزدیک شویم‪.‬‬ ‫این در حالی است که قطعه سازان به امید دریافت‬ ‫مطالبات معوق ش��ان در ماه های گذشته به شدت‬ ‫تولید خود افزوده اند و دو خودروساز بزرگ کشور‬ ‫ب��ا تالش قطعه س��ازان به رکورد تولی��د ‪ ۹۶‬هزار‬ ‫خودو در یک ماه دست یافتند و همه خودروهای‬ ‫ناقص باقی مانده در کارخانجات شان تکمیل شد‪.‬‬ ‫این مسئول صنفی تاکید کرد‪ :‬این تالش جهادی‬ ‫قطعه س��ازان محصول امیدی بود که در دل شان‬ ‫ایجاد ش��ده بود‪ ،‬اما خلف وعده ه��ا انان را ناامید‬ ‫می کند‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو‬ ‫ن کشور‪ ،‬گفت‪ :‬خلف وعده ها‬ ‫محرکه و قطعه سازا ‬ ‫سبب می شود تا باالترین سرمایه قطعه سازان که‬ ‫هم��ان امید و اعتماد به صنع��ت خودرو‪ ،‬دولت و‬ ‫خودروس��ازان اس��ت از بین ب��رود‪ .‬او اظهارکرد‪:‬‬ ‫رکورد تولید با ثبات روزانه ‪ 2‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو‬ ‫در گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو و بیش از ‪ 2‬هزار‬ ‫خودرو در شرکت س��ایپا به همت زنجیره تامین‬ ‫به دس��ت امده اس��ت درحالی که تزریق نقدینگی‬ ‫خوبی را شاهد نبوده اند‪ .‬محبی نژاد در ادامه نقدی‬ ‫ه��م به برخی س��خنان مطرح ش��ده در روزهای‬ ‫گذش��ته درباره کاهش یافتن قیمت خودرو اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬حقیقت این است که اگر قیمت مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬نهاده های تولید‪ ،‬انرژی‪ ،‬ارز و‪ ...‬کاهش یابد‪،‬‬ ‫ان��گاه می توان انتظار داش��ت که قیمت خودروها‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫گفتنی است یکشنبه هفته گذشته دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور‪،‬‬ ‫گفت��ه بود‪ ،‬براورده��ای کارشناس��ی این انجمن‬ ‫نش��ان داده به طور میانگین قیمت کارخانه ای هر‬ ‫خودروی داخل��ی تا ‪۱۰‬میلیون توم��ان می تواند‬ ‫کاهش یابد‪ .‬محبی نژاد یاداورشد‪ :‬در مجلس دهم‬ ‫مصوب شد که قیمت مواد اولیه تولید داخل باید‬ ‫بر پایه فوب خلیج فارس و نرخ ارز تعیین ش��ود و‬ ‫به همین دلیل از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬تاکنون شاهد‬ ‫افزای��ش ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬برابری قیمت م��واد اولیه داخلی‬ ‫هس��تیم این در حالی اس��ت که قیمت خودرو به‬ ‫همان نس��بت افزایش نیافته اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫ن ضمن‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س��ازا ‬ ‫حق دادن به عموم م��ردم برای معترض بودن به‬ ‫قیمت خودروه��ا‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت خرید مردم پایین‬ ‫امده و اگر قرار باش��د نرخ مواد اولیه تغییر نکند‪،‬‬ ‫ان��گاه باید وضعیت اقتصادی مردم اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد تاکید کرد‪ :‬کس��ی تاکنون به س��راغ‬ ‫قانون یاد شده نرفته که ان را اصالح کند و حتی‬ ‫اگر این موضوع مطرح ش��ود‪ ،‬تغیی��ر ان با توجه‬ ‫به نزدیک ش��دن به ایام انتخابات به عمر مجلس‬ ‫فعلی نمی رسد‪.‬‬ ‫راه اندازی پاالیشگاه شیر برای نخستین بار در فجر امسال‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ته��ران از افتت��اح و راه اندازی پاالیش��گاه ش��یر با‬ ‫س��رمایه گذاری عظیم برای نخس��تین بار در دهه‬ ‫فج��ر خب��ر داد‪ .‬صابر پرنیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ها‬ ‫از همان ابتدا و روز ش��کل گیری انقالب اس�لامی‬ ‫در ایران وجود داش��ت اما امروز هوش��مندانه بوده‬ ‫و ب��ه جنگ اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫رابطه با تاثیر فعالیت بخش خصوصی بر شکس��ت‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬هنر بخ��ش خصوصی‬ ‫این اس��ت که تهدید را ب��ه فرصت تبدیل می کند‬ ‫بنابراین فقط کافی اس��ت که به این بخش اعتماد‬ ‫ش��ود و سیاست های اقتصادی کش��ور نیز مبتنی‬ ‫بر تقویت بخش خصوصی انجام ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران با بیان‬ ‫اینک��ه ایران کش��ور تحریم پذیری نیس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تحریم ه��ای ما به طور معمول داخلی اس��ت یعنی‬ ‫به ظرفیت و نیروی انسانی داخلی اعتماد نمی شود‬ ‫و البته دلیل این موضوع هم س��ایه سنگین اقتصاد‬ ‫دولتی بر س��ر بخش خصوصی است‪ .‬پرنیان عمده‬ ‫مش��کالت اقتصادی را ناش��ی از فضای نامناس��ب‬ ‫کسب وکار خواند و گفت‪ :‬نهادها به شکل جزیره ای‬ ‫عمل می کنند و هر نهادی فقط خودش را می بیند‪.‬‬ ‫دولت در س��ال های گذشته بزرگ ترین پروژه های‬ ‫اقتص��ادی را خ��ودش اج��را می ک��رد و به بخش‬ ‫خصوصی اجازه ورود به کارهای سودده را نمی داد‬ ‫اما درحال حاضر متصدیان دولتی برای ورود بخش‬ ‫خصوصی به این حوزه سیاس��ت گذاری می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ته��ران با بیان اینکه زیرس��اخت ای��ران در حوزه‬ ‫تولیدات لبنیات به اندازه کل اروپاست‪ ،‬افزود‪ :‬ما به‬ ‫اندازه ‪ ۷۰۰‬میلیون نفر ظرفیت تولید انواع لبنیات‬ ‫را ایجاد کرده ایم و بدین ترتیب پاالیشگاه شیر برای‬ ‫نخس��تین بار با سرمایه گذاری عظیم در دهه فجر‬ ‫افتتاح و راه اندازی خواهد ش��د‪ .‬پرنیان همچنین با‬ ‫اش��اره به افزایش صد درصدی س��رمایه گذاری در‬ ‫ش��هرک های صنعتی نسبت به سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر نهضت ساخت داخل در حوزه فوالد‪،‬‬ ‫فلزات گرانبها‪ ،‬فلزات پایه‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬پوش��اک‬ ‫و پتروش��یمی ایجاد شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان تهران اضافه کرد‪۹۰ :‬‬ ‫درصد قطعات س��اخت اسانس��ور در سال گذشته‬ ‫وارداتی بود اما امروز این عدد برعکس ش��ده یعنی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد ان در داخل تولید می ش��ود و تنها ‪۱۰‬‬ ‫درصد ان وارداتی است‪ .‬وی همچنین وجود ‪۴۳۰۰‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان را به معن��ای تحول‪ ،‬حرکت‪،‬‬ ‫رش��د و پویایی اقتصاد ایران دانس��ت و گفت‪ :‬اگر‬ ‫اجزای حاکمیت و دولت سایه سنگین خود را از سر‬ ‫بخش خصوصی بردارند و قوانین مزاحم و یک شبه‬ ‫را ح��ذف کنن��د ایران به یک اب��ر قدرت اقتصادی‬ ‫تبدی��ل خواهد ش��د‪ .‬پرنی��ان از افزایش اش��تغال‬ ‫در ش��رایط هجم��ه تبلیغاتی دش��من و دومینوی‬ ‫تعطیل��ی واحدهای صنعتی گف��ت و عنوان کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعتی ش��مس اباد به عنوان بزرگ ترین‬ ‫ش��هرک صنعتی خاورمیانه در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪۲۰‬‬ ‫درصد اش��تغال را افزایش داده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی استان تهران با اشاره‬ ‫به بازگش��ت هزار واحد صنعتی به چرخه تولید در‬ ‫امسال گفت‪ :‬این عدد تا پایان سال از ‪ ۱۵۰۰‬واحد‬ ‫ه��م عبور خواهد کرد‪ .‬وی ابرازکرد‪ :‬ما ‪ ۱۵‬کش��ور‬ ‫همسایه داریم و ‪ ۳‬رایزن اقتصادی و این تاسف بار‬ ‫اس��ت؛ بنابراین تقویت و حمای��ت از صندوق های‬ ‫ص��ادرات و صندوق ه��ای ضمان��ت س��رمایه های‬ ‫کوچ��ک در ش��رایط فعلی به ش��دت ض��روری به‬ ‫نظر می رس��د‪ .‬پرنیان در پایان به نقش مش��ارکت‬ ‫کارافرینان در سیاست گذاری ها اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫ما هر دو هفته یک بار س��تاد تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید را در استانداری تهران تشکیل می دهیم و از‬ ‫نظرات بخش خصوصی استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫امیدواری ک��رد‪ :‬موضوع گازرس��انی منطقه به زودی‬ ‫به پایان برس��د‪ .‬غالمرضاکاتب اب��راز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی گرمس��ار در اینده ای نزدیک‬ ‫به مجموعه مولد اقتصادی در منطقه تبدیل شود‪.‬‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی جه��رم یک��ی از معدود‬ ‫مناطق ویژه کش��ور ب��ا موقعیت اس��تراتژیکی عالی‬ ‫اس��ت که در فاصله ‪ ۹۰‬کیلومتری ش��رق تهران‪۵ ،‬‬ ‫کیلومت��ری غرب گرمس��ار و در محل تقاطع بزرگراه‬ ‫تهران ‪-‬گرمس��ار و ازادراه قم ‪-‬گرمس��ار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫از زیر مجموعه های ایدرو است‪.‬‬ ‫نیروی پیشران صنعت خودرو‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران با‬ ‫تاکید بر تاثی��ر ‪ ۸۰‬درصدی کیفیت قطعات بر‬ ‫کیفیت خودرو مطرح کرد‪ :‬برخورداری از دانش‬ ‫مجموعه سازی بخش زیادی از اطالعات صنعت‬ ‫خودرو را در اختیار سازندگان قرار می دهد‪.‬‬ ‫محس��ن رزم خواه در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درباره وضعیت فعلی مجموعه سازی در صنعت‬ ‫قطعه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مجموعه س��ازی به این معنی‬ ‫ک��ه واحدهای تولی��دی کوچک و متوس��ط با‬ ‫یکدیگر ادغام ش��وند و تبدیل به یک مجموعه‬ ‫بزرگ تر ش��وند بخش مهمی از صنعت قطعه را‬ ‫دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫این فعال قطعه س��از با اشاره به اینکه صنعت‬ ‫خودرو ما در تمامی بخش های مجموعه س��ازی‬ ‫توانا نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه سازی همانند مونتاژ‬ ‫دان��ش خاص خود را طلب می کند که به غیر از‬ ‫برخی سازندگان سایر قطعه سازان در این بخش‬ ‫به دلیل ضع��ف در دانش فنی و ماش��ین االت‬ ‫پیش��رفته ازمایش و کنت��رل از امکانات کافی‬ ‫برای تولید مجموعه های باکیفیت و با استاندارد‬ ‫بین المللی برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تحریم ها دسترس��ی به دان��ش فنی و‬ ‫ماش��ین االت را با مش��کل روبه رو کرده است و‬ ‫برای رفع این چالش ها نیازمند زمان هستیم‪.‬‬ ‫رزم خواه با اشاره به اینکه برخی از قطعه سازان‬ ‫با دوراندیش��ی اق��دام به واردات ماش��ین االت‬ ‫پیش��رفته و راه ان��دازی خ��ط تولی��د کرده اند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برقراری ارتباط با س��ازندگان درجه‬ ‫یک بین المللی قطعه س��ازان را در کسب دانش ‬ ‫و افزای��ش قدرت اجرایی یاری می رس��اند‪ .‬این‬ ‫فع��ال صنعت خودرو با بی��ان اینکه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ارزش و کیفی��ت یک خودرو متاث��ر از قطعات‬ ‫ان است‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت برخورداری از دانش‬ ‫مجموعه سازی بخش زیادی از اطالعات صنعت‬ ‫خودرو در اختیار سازندگان قرار می گیرد‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران همچنین‬ ‫درب��اره دانش مونتاژ و س��اخت بدن��ه خودرو‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬این دو ح��وزه از یکدیگر متمایز‬ ‫هستند و به دلیل اینکه در اختیار خودروسازان‬ ‫اس��ت‪ ،‬انها باید خود را ب��ه دانش های روز دنیا‬ ‫مجهز کنند زیرا کیفیت محصول نهایی عالوه بر‬ ‫کیفیت قطعه برگرفته از کیفیت مونتاژ است و‬ ‫اگر کیفیت مونتاژ پایین باش��د حتی اگر قطعه‬ ‫یا مجموعه س��الم در اختیار خودروسازان قرار‬ ‫بگیرد در نهایت خودروی تولیدی کیفیت الزم‬ ‫را نخواهد داش��ت‪ .‬رزم خواه در پایان با اش��اره‬ ‫به برخورداری نس��بی خودروس��ازان از دانش و‬ ‫تجهیزات پیشرفته خاطرنشان کرد‪ :‬قطعه سازان‬ ‫و مجموعه س��ازان در این میان با کاستی هایی‬ ‫روبه رو هس��تند که باید با برنامه ریزی در جهت‬ ‫رفع این نیازها اقدامات موثری را به عمل اورند‪.‬‬ ‫خودروسازان در درون خود به اصالح ساختار بپردازند‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬دولت باید بداند‬ ‫صنع��ت خ��ودرو مانند کودکی اس��ت که خود‬ ‫دول��ت ان را تربیت و بزرگ کرده‪ ،‬حال اگر این‬ ‫صنعت با مشکل روبه رو ش��ده دولت نمی تواند‬ ‫ان را رها کند بلکه باید خودروس��ازی کشور را‬ ‫اصالح و غفلت های گذشته را جبران کند‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درب��اره ل��زوم بکارگیری های روش ه��ای نوین‬ ‫تامی��ن مال��ی خودروس��ازان و تامی��ن از بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر خودروسازان‬ ‫به نقدینگی نیاز دارند اما با توجه به بدهی های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬بانک ها چندان راغب به اختصاص وام‬ ‫و تسهیالت نیستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فروش س��هام خودروس��ازان حتی‬ ‫ب��ا قیمتی پایین تر از قیمت ب��ازار‪ ،‬پیش فروش‬ ‫خودرو و کم��ک نهادهای قضایی در راس��تای‬ ‫مسکوت گذاشتن سودهای بانکی خودروسازان‬ ‫از جمله اقداماتی اس��ت که می توان در راستای‬ ‫بهبود وضعیت خودروسازی کشور به کار برد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬خودروس��ازان باید در‬ ‫درون خود به اصالح س��اختار بپردازند و اموال‬ ‫مازاد را به فروش رسانده و نقدینگی را از بازار و‬ ‫خریداران سهام به دست اورند‪ .‬منصوری افزود‪:‬‬ ‫دول��ت باید از پول ها و اعتبارات خود به صورت‬ ‫قرض و تس��هیالت و به اندازه محدود در جهت‬ ‫حمایت از خودروسازان استفاده کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مدیریت خودروس��ازی ها‬ ‫خصوصی شود وضعیت خودروسازی های کشور‬ ‫بهبود می یابد‪ .‬اگر خودروس��ازان بتوانند سهام‬ ‫را به نحوی بفروش��ند که بی��ش از ‪۵۰‬درصد از‬ ‫مجموعه متعلق به یک ش��خص باش��د در این‬ ‫صورت خودروس��ازی ها وضعی��ت بهتری پیدا‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با سیس��تم دولتی امیدی به‬ ‫رهایی از وضعیت فعلی صنعت خودرو نیس��ت‪.‬‬ ‫دولت باید بداند صنعت خ��ودرو مانند کودکی‬ ‫اس��ت که خ��ود دول��ت ان را تربی��ت و بزرگ‬ ‫کرده‪ ،‬ح��ال اگر این صنعت با مش��کل روبه رو‬ ‫ش��ده دولت نمی تواند ان را رها کند بلکه باید‬ ‫خودروس��ازی کش��ور را اص�لاح و غفلت های‬ ‫گذشته را جبران کند‪ .‬منصوری در پایان گفت‪:‬‬ ‫نخستین گام دولت می تواند این باشد که سهام‬ ‫خودروس��ازی ها را به نحوی به فروش رساند که‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد س��هام متعلق به یک شخص‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫تامین نیازهای‬ ‫بخش معدن‬ ‫با مهندسی معکوس‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫بومی سازی‬ ‫در مسیر تکنولوژ شدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر مجتمع محدوده های اکتشافی خراسان جنوبی خبر داد‪:‬‬ ‫کارخانه فراوری طالی هیرد زودتر از موعد به بهره برداری می رسد‬ ‫مصطف�ی موالی�ی‪ :‬اولین نشس��ت خب��ری علیرضا‬ ‫جاللیان مدیرمجتمع محدوده های اکتش��افی خراس��ان‬ ‫جنوبی با اصحاب رسانه برگزار شد‪ .‬مجتمع محدوده های‬ ‫اکتش��افی خراس��ان جنوبی یکی از مجتمع ه��ای تابعه‬ ‫ش��رکت تهی��ه و تولید م��واد معدنی ایران اس��ت که از‬ ‫س��ال ‪ 93‬فعالیت خود را در این اس��تان با هدف توسعه‬ ‫فعالیت های معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته‬ ‫به صورت عملیاتی اغاز کرده است‪.‬‬ ‫سال در نظر گرفته شده است افزود‪ :‬همزمان اکتشافات‬ ‫ذخایر جدید در معادن شماره ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 4‬صورت می گیرد‬ ‫ب��ه نحوی که اکتش��افات در مع��دن ‪ 1‬اواخر بهمن اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز عملیات باطله برداری تا پایان سال‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪10‬محدوده امیدبخش‬ ‫‹ ‹‪ 4‬میلیون و ‪ 910‬هزار تن کانسنگ طال‬ ‫مدیرمجتمع محدوده های اکتش��افی خراسان جنوبی‬ ‫با بیان اینکه مجتمع خراس��ان جنوبی تاکنون موفق به‬ ‫اخ��ذ ‪ 3‬پروانه اکتش��اف‪ ،‬یک گواهی کش��ف و ‪ 3‬پروانه‬ ‫بهره برداری در خراس��ان جنوبی ش��ده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫معدن طالی هی��رد با ذخیره ‪ 4‬میلیون و ‪ 910‬هزار تن‬ ‫کانس��نگ طال با عی��ار کمتر از یک گرم در شهرس��تان‬ ‫نهبندان واقع شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه مح��دوده معدن ط�لای هیرد در شهرس��تان‬ ‫نهبندان اشاره کرد و افزود‪ :‬مطالعات اکتشافی در معدن‬ ‫طالی هیرد در ‪ ۴‬محدوده اکتش��افی انجام شده است و‬ ‫در محدوده شماره یک اکتش��اف عمومی و در محدوده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در خراسان جنوبی‪ ،‬علیرضا‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫جاللی��ان در این نشس��ت خب��ر داد‪ :‬بیش��ترین بودجه‬ ‫اکتشافی کشور به خراسان جنوبی تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬این اقدام بر اس��اس بیان��ات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و در راس��تای تاکید رئیس جمه��وری مبنی بر‬ ‫محرومیت زدایی انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬جاللیان افزود‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ 94‬تعداد ‪ 3‬پهنه اکتش��افی به وسعت ‪14‬هزار‬ ‫کیلومترمربع از طریق س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی در اختیار ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران قرار گرفت که منتج به شناسایی ‪10‬محدوده‬ ‫امیدبخش به مساحت تقریبی هزار کیلومترمربع شد که‬ ‫معدن روی ملوند یکی از این محدوده هاست‪.‬‬ ‫مطالع��ات اکتش��افی در معدن طالی هیرد در ‪ ۴‬محدوده انجام ش��ده‬ ‫اس��ت و در محدود شماره یک اکتشاف عمومی و در محدوده شماره ‪3‬‬ ‫اکتشاف تفصیلی صورت گرفته که منجر به کشف ذخیره شده است‬ ‫ش��ماره ‪ 3‬اکتش��اف تفصیلی صورت گرفت��ه و منجر به‬ ‫کش��ف ذخیره ش��ده و در س��ایر محدوده ه��ا اقدامات‬ ‫اکتشافی در حال انجام است‪.‬‬ ‫جاللیان با بی��ان اینکه اکتش��افات تکمیلی در معدن‬ ‫شماره ‪ 3‬هیرد انجام شده گفت‪ :‬شرکت ابادراهان پارس‬ ‫بین ‪ 100‬تا ‪ 150‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری کرده و‬ ‫برنده مزایده احداث س��ایت اداری‪ ،‬راهداری و خردایش‬ ‫اس��ت که اکنون بیش از انتظار پیشرفت فیزیکی داشته‬ ‫اس��ت و تا اخر سال تجهیزات کارخانه اماده و در اواخر‬ ‫خردادماه نصب در کارخانه اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع محدوده های اکتش��افی خراسان جنوبی‬ ‫ب��ا بیان اینکه تولید ای��ن کارخانه ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم طال در‬ ‫مدیر مجتمع محدوده های اکتش��افی خراسان جنوبی‬ ‫با بیان اقدامات اکتش��افی انجام ش��ده در معدن طالی‬ ‫هیرد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬تاکنون ‪ 13‬هزار و ‪ 671‬متر حفاری‬ ‫انجام ش��ده که از این میزان ‪ 8‬هزارمتر توس��ط شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایرانی و مابقی توس��ط سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫جاللی��ان بی��ان کرد‪ :‬تاکن��ون ‪10‬هزار تن کانس��نگ‬ ‫طال برداش��ت و برای تس��ت فراوری ب��ه مجتمع طالی‬ ‫موته اصفهان ارس��ال و از ان ‪ 11‬کیلوگرم ش��مش طال‬ ‫استحصال شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر کارخانه فراوری‬ ‫ط�لای هیرد ‪ 35‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد که تا‬ ‫هفته دولت س��ال ‪ 99‬تکمیل و افتتاح می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اوایل اس��فندماه عملیات معدنکاری معدن طالی هیرد‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در معدن ط�لای هیرد برای حدود ‪ 60‬نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد ش��ده اس��ت که در زمان بهره برداری و‬ ‫ساخت کارخانه به ‪ 150‬نفر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫جاللی��ان تاکید کرد‪ :‬در راس��تای محرومیت زدایی که‬ ‫مورد تاکید رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری اس��ت‬ ‫تم��ام توان خ��ود را برای راه اندازی ای��ن کارخانه به کار‬ ‫گرفته ای��م و تا در هفته دولت س��ال ‪ 99‬به مرحله پیش‬ ‫تولید طال برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره ‪508‬هزارتنی طالی خونیک‬ ‫جاللیان در ادامه به معدن طالی خونیک اشاره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬طالی خونیک با ذخیره ‪ 508‬هزارتن کانسنگ‬ ‫طال و عیار ‪۰.۸‬درصد در شهرس��تان خوسف واقع است‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬در محدوده طالی هی��رد یک مجموعه‬ ‫معدن��ی وج��ود دارد ک��ه دارای ‪ 3‬معدن دیگر اس��ت و‬ ‫قرار اس��ت برای ه��ر کدام یک پروان��ه جداگانه بگیریم‪.‬‬ ‫امیدواریم تا ‪ ۳‬ماه اول س��ال اینده اکتش��افات به اتمام‬ ‫برس��د و پروانه اس��تخراج دریافت کنیم‪ .‬وی یاداورشد‪:‬‬ ‫پیمان��کار در این معدن برای ‪ 8‬نفر اش��تغال ایجاد کرده‬ ‫که بعد از اکتشاف به ‪ ۲۴‬نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع محدوده های اکتش��افی خراسان جنوبی‬ ‫با اش��اره به معادن س��رب و روی منطقه بشرویه گفت‪:‬‬ ‫باطله ب��رداری معدن بیش��ه در این منطقه ت��ا پایان ماه‬ ‫جاری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اولوی��ت اس��تفاده از نیروهای بومی‬ ‫یاداورش��د‪ :‬حجم س��رمایه گذاری ها بس��یار باالست اما‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ،‬منابع طبیعی‪،‬‬ ‫اس��تانداری و نماین��دگان مجلس بس��یار ب��ه ما کمک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫جاللیان با اش��اره به اینکه کارخان��ه طالی هیرد ‪17‬‬ ‫لیت��ر بر ثانیه اب نیاز دارد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬این میزان اب‬ ‫مورد نیاز باید از ‪ 30‬کیلومتری این کارخانه تامین شود‪.‬‬ ‫مدیرمجتمع محدوده های اکتش��افی خراسان جنوبی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬تامین برق نی��ز افزون بر ‪250‬میلیارد تومان‬ ‫ان هزینه دارد که نیازمند مش��ارکت چندین دس��تگاه‬ ‫اجرایی است‪.‬‬ ‫وی از انعق��اد تفاهمنامه دانش��گاه با مجمع خبر داد و‬ ‫بیان کرد‪ :‬مطالعاتی درب��اره تامین اب مورد نیاز معادن‬ ‫سنگ های تزئینی و ساختمانی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه براس��اس قول استاندار گازرسانی‬ ‫تا اواخر امسال به منطقه انجام خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬س��رمایه گذار یا ایمیدرو برای تامین زیرس��اخت ها‬ ‫قادر به این هزینه کرد نیس��ت و یک مشارکت عمومی را‬ ‫می طلبد و اس��تانداری خراسان جنوبی در حال پیگیری‬ ‫این مهم است‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع محدوده های اکتش��افی خراسان جنوبی‬ ‫با اش��اره به نبود حمل و نقل ریلی درخراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که حمل و نقل ریلی از الزامات‬ ‫معادن است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین نیازهای بخش معدن با مهندسی معکوس‬ ‫رشد معادن‬ ‫کوچک نیازمند‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫است‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ‪ ۲۲.۷‬میلیون‬ ‫تنی گل گهر‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امسال‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر‬ ‫موفق ش��د از اغاز امس��ال تا پایان دی ماه‬ ‫‪ ۲۲‬میلی��ون و ‪ ۷۰۱‬ه��زار و ‪ ۸۵۱‬تن انواع‬ ‫محصوالت داخلی و صادراتی تولید کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چیالن‪ ،‬ب��ر پای��ه امارهای‬ ‫منتش��ر شده سامانه کدال در این مدت ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۳۲‬تن کنسانتره سنگ‬ ‫اهن و ‪ ۶۰۵‬هزار و ‪ ۸۷۲‬تن کنسانتره سنگ‬ ‫اهن صادراتی در گل گهر تولید شد‪.‬‬ ‫تا پای��ان دی ماه همچنی��ن ‪ ۱۰۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۳‬ت��ن گندله ریزدانه داخلی و ‪ ۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۸۲‬ه��زار و ‪ ۵۸۴‬ت��ن گندله داخلی در‬ ‫این ش��رکت تولید ش��د‪ ۲ .‬میلیون و ‪۱۵۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۴‬تن از تولیدات یاد شده مربوط‬ ‫به ام��ار دی ماه ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر است‪.‬‬ ‫ب��ر پایه ای��ن گ��زارش‪ ،‬مجم��وع فروش‬ ‫محصوالت این ش��رکت در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۶‬هزار و ‪ ۸۹‬میلیارد و ‪ ۴۰۸‬میلیون‬ ‫ریال رسید‪.‬‬ ‫مزایده عمومی واگذاری‬ ‫پروانه ها و‬ ‫گواهی اکتشاف‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور قصد دارد تع��دادی از محدوده های‬ ‫دارای پروانه های اکتشاف و گواهی اکتشاف‬ ‫خ��ود را از طریق مزای��ده عمومی از طریق‬ ‫س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت‪ ،‬با‬ ‫ش��رایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوقی واج��د صالحیت واگذار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی این س��ازمان‪،‬‬ ‫کلی��ه اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی واجد‬ ‫صالحیت که دارای گواهی صالحیت فنی و‬ ‫مالی صادره از سوی سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن استان ها هستند به این مزایده دعوت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این س��ازمان در نظر دارد‬ ‫جلس��ه ای را به منظ��ور ارائه مش��خصات و‬ ‫توضیح��ات الزم نس��بت به م��وارد مزایده‬ ‫گذاشته شده برای متقاضیان برگزار کند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��رای توس��عه و افزای��ش ظرفیت مع��ادن باید از‬ ‫ماشین االت به روز استفاده کرد و به فناوری های نوین‬ ‫مجهز بود‪.‬‬ ‫در واقع کلید رش��د معدن استفاده از ماشین االت و‬ ‫ابزاراالت پیش��رفته است‪ ،‬اما افزایش نرخ ارز‪ ،‬کاهش‬ ‫ارزش ری��ال و تحریم ها ضمن اینک��ه تامین قطعات‬ ‫و ماش��ین االت را برای بس��یاری از معدنکاران کشور‬ ‫دشوار کرده موجب افزایش نرخ ان هم شده است‪.‬‬ ‫درباره چرایی پرهزینه بودن تامین قطعات‬ ‫و ماش��ین االت معدنی و مشکل معدنکاران در تامین‬ ‫قطع��ات و ماش��ین االت روز دنیا با کارشناس��ان این‬ ‫حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫دقت در تعمیر و نگهداری ماشین االت و بومی سازی‬ ‫قطعات مورد نیاز از مواردی است که باید به ان توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��اور دارم توانای��ی تکنولوژیک��ی داخلی در حدی‬ ‫اس��ت که می توانیم بخش عمده ای از نیازهایمان را با‬ ‫استفاده از مهندسی معکوس پوشش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹باید با دنیا هماهنگ شویم‬ ‫‹ ‹خالقیت و ابتکار عامل رشد معدن‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫امید مقدوری‬ ‫جمش��ید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر س��یرجان با بی��ان اینکه هیچ کس‬ ‫موافق گران ش��دن ماش��ین االت و ابزاراالت معدنی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬عالقه من��د هس��تیم که‬ ‫ماش��ین االت مورد نیاز بخش معدن به اس��ان ترین و‬ ‫ارزان ترین ش��کل ممکن در اختیار بهره برداران بخش‬ ‫معدن کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر‬ ‫س��یرجان درباره علل گرانی ماش��ین االت معدنی در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬عوامل مختلفی می تواند موجب گرانی‬ ‫قطعات و ماش��ین االت معدنی باشد‪ ،‬اما یکی از علل‬ ‫مه��م گرانی هر کاالیی معادله عرضه و تقاضا اس��ت‪.‬‬ ‫وقتی تقاضا افزایش و عرضه کاهش داش��ته باشد در‬ ‫نتیجه با موج گرانی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مالرحم��ان با اش��اره ب��ه توانمندی ه��ای گل گهر‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اینک��ه برخی می گویند ب��ه علت گرانی‬ ‫ماشین االت ممکن است معادن تعطیل شوند را قبول‬ ‫ندارم‪ .‬خوش��بختانه معادن در کش��ور ما رو به توسعه‬ ‫هس��تند در نتیجه امکان تعطیلی انها وجود ندارد‪ .‬به‬ ‫طور مثال امس��ال ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫س��یرجان در تمام��ی زمینه ه��ای تولی��دی از جمله‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندله و اهن اس��فنجی رکورد زده است‪.‬‬ ‫همچنین در س��رمایه گذاری و طرح های توس��عه نیز‬ ‫اقدامات مثبتی انجام داده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬اگر خالقیت و ابتکار الزم را داش��ته‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اگ��ر بخواهی��م در ح��وزه مع��ادن کوچک‬ ‫موفقیت هایی را به دس��ت اوریم باید بتوانیم‬ ‫زمین ه رش��د ان را در کش��ور فراه��م کنیم‪.‬‬ ‫دراین بین یکی از مسائل مهمی که می تواند به‬ ‫این مهم کمک کند‪ ،‬توجه به س��رمایه گذاری‬ ‫در این دسته از معادن است‪ .‬ازانجایی که رشد‬ ‫معادن کوچ��ک می تواند به رش��د اقتصادی‬ ‫کشور کمک کند لذا باید به ان بها دهیم‪ .‬این‬ ‫نوع از معادن یکی از زیرساخت های اقتصادی‬ ‫هس��تند که نیاز به س��رمایه گذاری دارند‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه بخش خصوصی توان تامین ان‬ ‫را ندارد به همین خاطر عمدتا سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ن بخ��ش را وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ایمیدرو یا شرکت های بزرگ معدنی‬ ‫که وابس��ته به دولت هستند‪ ،‬انجام می دهند‪.‬‬ ‫برای رش��د معادن کوچک باید کسانی را وارد‬ ‫فعالیت معدنی کنیم که توان س��رمایه گذاری‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در واقع یکی از اقداماتی که‬ ‫می توانیم انجام دهیم این است به کسانی که‬ ‫توان س��رمایه گذاری در بخش معدن دارند و‬ ‫می توانن��د امکان��ات الزم را فراهم کنند تا در‬ ‫جهت رشد اشتغال گام بردارند فضا داده شود‬ ‫تا در توسعه سرمایه گذاری کشور مفید باشند‪.‬‬ ‫بس��یار پیش امده افراد مع��ادن را به نام خود‬ ‫ثبت کرده اند ام��ا به این خاطر که توان مالی‬ ‫برای بهره ب��رداری ندارند عمدتا معدن هم به‬ ‫بهره برداری نرس��یده است‪ .‬اگر بخواهیم امار‬ ‫ارائ��ه بدهیم باید بگویی��م بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کس��انی که مع��دن ثبت کرده اند باگذش��ت‬ ‫چندین س��ال هنوز توانایی بهره برداری از ان‬ ‫را ندارند‪ .‬بنابراین کس��انی باید مجوز فعالیت‬ ‫معدنی دریافت کنند که توانایی مالی مناسبی‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬باید توجه ش��ود که هر فردی‬ ‫نتوان��د در ح��وزه مع��دن ورود کن��د و صرفا‬ ‫کسانی وارد ثبت محدوده های معدنی بشوند‬ ‫که امکان و توانمندی مالی را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ی بر نرخ تمام شده ماشین االت‬ ‫جمشید مالرحمان‪ :‬هرچند هر گران ‬ ‫معدن��ی تاثیر می گذارد اما مجموعه ه��ای معدنی باید تدابیر الزم را‬ ‫داش��ته باشند تا بتوانند متناسب با ش��رایط امور را مدیریت کرده‬ ‫و تولیدشان متوقف نش��ود‪ .‬باور دارم توان تکنولوژیکی داخلی در‬ ‫حدی است که می توانیم بخش عمده ای از نیازهایمان را با استفاده‬ ‫از مهندسی معکوس پوشش دهیم‬ ‫باش��یم در هر ش��رایطی می توانیم در مسیر تولید و‬ ‫توسعه پیش برویم‪ .‬بنابراین هرچند هر گرانی بر نرخ‬ ‫تمام ش��ده تاثیر می گذارد ام��ا مجموعه های معدنی‬ ‫باید تدابیر الزم را داش��ته باش��ند تا بتوانند متناسب‬ ‫با ش��رایط امور را مدیریت کرده و تولیدشان متوقف‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫او درباره اهمیت برخورداری از ماشین االت معدنی‬ ‫به روز اظه��ار کرد‪ :‬مهم ترین نیاز تولید و توس��عه در‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‬ ‫‹راه اندازی نخستین معدن طالی سیستان و بلوچستان‬ ‫در مرحله تایید و جذب مشارک خصوصی‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو اع�لام کرد‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۷۴‬پروژه اکتش��افی در فازهای اکتش��اف عمومی‪،‬‬ ‫تفصیل��ی و تکمیلی توس��ط ایمیدرو و مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی در مناطق مختلف کش��ور در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬خداداد غریب پور در‬ ‫جلس��ه پایش اکتش��اف ایمیدرو ضم��ن بیان این‬ ‫مطل��ب اظهار کرد‪ :‬هدف از اکتش��اف در ایمیدرو‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬احداث کارخانه های فراوری‪ ،‬تولید‬ ‫محصول‪ ،‬ایجاد اشتغال و توسعه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دنبال این هستیم تا همه محدوده های‬ ‫امیدبخش را پس از تعامل با نهادهای ذیربط و رفع‬ ‫مسائل موجود و در نتیجه دریافت مجوزهای الزم‪،‬‬ ‫طبق روال قانونی به بخش خصوصی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به شناسایی‬ ‫‪ ۴۰۰‬مح��دوده امیدبخش جدید در کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬اکتشاف پهنه ها در فازهای شناسایی‬ ‫و پی جویی در ‪ ۳۰‬استان شامل ‪ ۱۰۵‬پهنه در بیش‬ ‫از ‪ ۶۵۰‬هزارکیلومتر مربع در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این میزان‪ ۲۷۸ ،‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫پهنه شناسایی‪ ،‬پی جویی‪ ،‬خاتمه یافته و ازاد شده‬ ‫است‪ .‬همچنین‪ ۳۸۴ ،‬هزار کیلومتر مربع پهنه روی‬ ‫مواد معدنی مختلف در حال اجراست‪.‬‬ ‫غریب پور با اش��اره به افزایش عملیات اکتشافی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬ش��رکت های تابعه و کنسرسیوم اکتشافی‬ ‫در امس��ال تا ‪ ۱.۵‬برابر س��ال گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وضعی��ت پیش��رفت واقعی ط��رح توانمندس��ازی‬ ‫بخش اکتش��اف ‪ ۷۴.۴۶‬درصد‪ ،‬پهنه های ‪ ۱۳‬گانه‬ ‫کنسرسیوم اکتشافی (پایا) ‪ ۷۷‬درصد و شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ‪ ۹۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز‬ ‫‪ ۱۰‬پهنه قبلی را تا فروردین اتی و ‪ ۱۰‬پهنه جدید را‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۹‬تکمیل می کند‪ .‬کل حفاری منطقه‬ ‫زرشوران ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر بوده که ‪ ۶۶‬درصد جلوتر‬ ‫از برنامه است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه عملیات‬ ‫اکتش��اف طالی «سیاه جنگل» در استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان پایان یافته و گزارش نهایی ان برای‬ ‫دریافت گواهی کش��ف به سازمان استان ارائه شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه پ��س از تایید‪ ،‬وارد مرحله‬ ‫جذب مش��ارک خصوصی از طری��ق مزایده خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬نخستین معدن طال در‬ ‫استان سیستان و بلوچستان راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫غری��ب پور با اش��اره به برنامه ه��ای ایمیدرو در‬ ‫حوزه های جدید اکتش��افی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫س��ازمان در نظ��ر دارد در حوزه های جدید ش��امل‬ ‫تهی��ه و پیاده س��ازی بانک اطالعات��ی مکان محور‬ ‫‪ GIS‬برای حفظ داده ها و مس��تندات مرتبط با ان‬ ‫و نیز اکتش��اف ذخایر پنهان و عمیق با اس��تفاده از‬ ‫روش های نوین اقدام کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکتش��اف و ف��راوری عناصر کمیاب و‬ ‫ن��ادر خاکی با فناوری های ویژه‪ ،‬از دیگر برنامه های‬ ‫ایمی��درو در حوزه های اکتش��افی اس��ت که طرح‬ ‫پایلوت ان اجرا و هفته گذش��ته در مرکز تحقیقات‬ ‫فراوری مواد معدنی ایران افتتاح شد‪.‬‬ ‫‹عملیات اجرایی ‪ ۱۰‬طرح‬ ‫بزرگ صنعتی و معدنی در کشور اغاز می شود‬ ‫عملی��ات اجرای��ی ‪ ۱۰‬ط��رح ب��زرگ صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری با س��رمایه گذاری ‪ 8‬هزار و ‪۵۱۹‬‬ ‫میلیارد تومانی و اشتغال زایی ‪ 2‬هزار و ‪ ۷۱‬نفری‬ ‫همزمان با دهه فجر انقالب اس�لامی در ‪ 5‬استان‬ ‫کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬برپایه اطالع��ات دریافتی از‬ ‫معاونت ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬ای��ن طرح ه��ا در اس��تان های تهران‬ ‫(س��ه ط��رح)‪ ،‬خراس��ان جنوبی (ی��ک ط��رح)‪،‬‬ ‫خراسان رضوی (دو طرح)‪ ،‬کردستان (سه طرح) و‬ ‫کرمانشاه (یک طرح) خواهند بود‪.‬‬ ‫در این بین اس��تان کردستان با سرمایه گذاری‬ ‫‪ 7‬ه��زار و ‪ ۹۲۰‬میلی��ارد تومانی در طرح های یاد‬ ‫شده و اشتغال زایی برای هزار و ‪ ۵۴۷‬نفر‪ ،‬پیشرو‬ ‫اس��ت‪ .‬طرح های اس��تان تهران با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد تومانی‪ ،‬اشتغال زایی ‪ ۱۰۵‬نفری را به‬ ‫همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��رمایه گذاری انج��ام ش��ده در‬ ‫طرح ه��ای خراس��ان جنوبی ‪ ۱۴۵‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی ‪ ۴۴۰‬میلیارد تومان و کرمانشاه‬ ‫‪ 2‬میلیارد تومان اس��ت که به ترتیب اشتغال زایی‬ ‫‪ ۴۳‬نف��ری‪ ۳۵۵ ،‬نفری و ‪ ۲۱‬نف��ری را به دنبال‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در دهه فجر امس��ال ‪ ۴۳۹‬طرح‬ ‫صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری حدود ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی در سراسر کشور افتتاح می شود‪.‬‬ ‫بخش معدن مخصوصا در بخش اس��تخراج داش��تن‬ ‫ماشین االت معدنی مرغوب است‪.‬‬ ‫همانطور که می دانیم اگر ماشین االت بخش معدن‬ ‫گران باشد طبیعتا بر نرخ تمام شده هم اثر می گذارد‬ ‫و در نهایت نرخ تولید را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گل گهر‬ ‫سیرجان در پایان اظهار کرد‪ :‬بهره وری ماشین االت و‬ ‫امکانات موجود‪ ،‬اس��تفاده از نیروی کارشناس و فنی‪،‬‬ ‫امید مقدوری‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت گهرروش‬ ‫با اشاره به گرانی ماشین االت معدنی در کشور گفت‪:‬‬ ‫ماشین االتی که وارد ایران می شوند به این خاطر که‬ ‫در داخل تولید نش��ده و همچنین ب��ه دلیل افزایش‬ ‫مخارج گمرکی و اداری بسیار پرهزینه تمام می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدنی با اش��اره ب��ه افزایش ن��رخ ارز‬ ‫و کاه��ش ارزش ری��ال اظهار کرد‪ :‬بل��دوزر یا لودر با‬ ‫چندین برابر نرخ اصلی وارد کشور می شود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫افزایش نرخ تمام شده ماشین االت معدنی‪ ،‬معدنکاری‬ ‫را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ای��ن مس��ئله معدنکار ناچار اس��ت از‬ ‫دس��تگاه های قدیم��ی و س��نتی اس��تفاده کند و در‬ ‫نتیجه با مشکالت زیادی روبه رو می شود‪ .‬به طور مثال‬ ‫دس��تگاهی که ‪۲۰‬سال کارکرده اس��ت امروز مشکل‬ ‫تامین وس��ایل یدکی دارد و هزینه ه��ای گزافی را بر‬ ‫دوش معدنکار می گذارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه معدن��کاران‪ ،‬ه��م از جه��ت تامی��ن‬ ‫ماش��ین االت نو و هم از جهت تامی��ن قطعات دچار‬ ‫مشکل می شوند‪.‬‬ ‫مق��دوری درب��اره اینکه افزایش نرخ ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی ب��رای اقتص��اد کش��ور هزین��ه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ماش��ین االت معدنی نخس��تین ابزار دس��ت معدنکار‬ ‫اس��ت بنابراین باید سازکاری اتخاذ شود که این ابزار‬ ‫به راحتی در اختیار معدنکار قرار گیرند‪ .‬همان طور که‬ ‫می دانی��م روش های قدیمی دیگ��ر کارایی ندارد و ما‬ ‫در این زمینه باید خودمان را با دنیا تطبیق دهیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬فرام��وش نکنیم وقت��ی هزینه های‬ ‫ماشین االت افزایش پیدا کند دیگر معدنکاری صرفی‬ ‫ندارد‪ .‬هزینه تامین یک بلدوزر به یک میلیارد تومان‬ ‫برسد ادامه کار را برای فعاالن معدنی با معضل روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫همه چیز درباره‬ ‫چهارمین نمایشگاه‬ ‫خودرو تهران‬ ‫بازار مسکن‬ ‫به واحدهای کوچک‬ ‫متراژ نیاز دارد‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫کارشناسان معتقدند ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باید از بخش دارو حذف شود‬ ‫‹ ‹درخواس�ت دوب�اره ب�رای ح�ذف ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫‹ ‹نظر کمیسیون تلفیق‬ ‫مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان‬ ‫غذا و دارو نیز در این جلس��ه‪ ،‬تاکی��د کرد که باوجود‬ ‫تمامی مشکالتی که گفت ه می شود ناشی از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی اس��ت‪ ،‬این ن��رخ ارزی برای س��ال اینده نیز‬ ‫همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫غالمحس��ین مهرعلیان گفت‪ :‬در هفته های اخیر‪ ،‬در‬ ‫کمیس��یون تلفیق روی موضوع نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بح��ث و تبادل نظر زیادی صورت گرف��ت و در نهایت‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫اعض��ای این کمیس��یون به این جمع بندی رس��یدند‬ ‫ک��ه اگر قرار باش��د ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تنها به یک کاال‬ ‫تخصیص یابد‪ ،‬ان کاال دارو است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه حجم ارز قابل تامین برای دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬به امار ‪۹‬ماهه امس��ال درباره میزان تامین ارز‬ ‫این بخش اشاره کرد و افزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماهه سال گذشته‪،‬‬ ‫می��زان تامین ارز مواد اولیه دارویی ‪ ۴۴۶‬میلیون یورو‬ ‫بود که در مدت مش��ابه امس��ال این میزان با رشد ‪۳۰‬‬ ‫درصدی به ‪ ۵۶۸‬میلیون یورو رسیده است‪.‬‬ ‫مهرعلیان همچنین میزان تامین ارز برای ملزومات‬ ‫دارویی در مدت ‪ ۹‬ماهه س��ال گذش��ته را ‪ ۷۳‬میلیون‬ ‫ی��ورو اعالم کرد که به گفته وی این میزان برای مدت‬ ‫مشابه در سال جاری به ‪ ۶۳‬میلیون یورو رسید‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه س��ال ‪ ۹۷‬میزان تامین ارز برای واردات‬ ‫دارو معادل ‪ ۸۲۰‬میلیون یورو بود که در مدت مش��ابه‬ ‫امسال این میزان با ‪ ۲۰‬درصد کاهش به ‪ ۶۲۴‬میلیون‬ ‫یورو رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مهرعلیان‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهه امس��ال میزان کل‬ ‫مصارف ارزی بخش دارو کش��ور مع��ادل یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۵۷‬میلیون یورو بوده اس��ت‪ .‬این میزان در س��ال‬ ‫گذشته معادل یک میلیارد و ‪ ۳۳۹‬میلیون یورو بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا این توضی��ح که در خوش��بینانه ترین حالت‬ ‫ممکن‪ ،‬میزان کل مصارف ارزی برای بخش دارو کشور‬ ‫از ابتدای امسال تا دی ماه‪ ،‬حدود یک میلیارد و ‪۳۲۶‬‬ ‫ی می ش��ود‬ ‫میلیون ی��ورو خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بین ‬ ‫ب��رای امس��ال ارزش تامین ارزی دارو بیش��تر از ‪۱.۸‬‬ ‫میلیارد یورو نخواهد بود‪.‬‬ ‫مهرعلیان با اش��اره به پیش بین��ی کاهش ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫درصدی واردات دارو برای امس��ال‪ ،‬افزود‪ :‬برای امسال‬ ‫مص��ارف ارزی در واردات دارو را کاه��ش و عم��ده‬ ‫توجهات را به س��مت تولید داخل سوق داده ایم و این‬ ‫سیاست و استراتژی را نیز ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومانی دارو‬ ‫مدیرکل اداره امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان‬ ‫غذا و دارو در بخش دیگری از س��خنانش‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫نظرگاه‬ ‫ناصر ریاحی‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫همان طور که بارها گفته شده‪ ،‬دارو هیچ وقت تحریم نبوده‬ ‫و اگر وجه کاال به دس��ت فروش��نده و تحریم کننده برای ایران‬ ‫برسد‪ ،‬کاال به کشور فرستاده می شود‪ ،‬اما متاسفانه این شرایط‬ ‫س��ختی که امریکا در تحریم ترسیم کرده‪ ،‬شامل همه بانک ها‬ ‫می ش��ود‪ ،‬انها خیلی ب��ا احتیاط برخورد می کنن��د‪ .‬اگرچه در‬ ‫تحریم ها گفته می شود‪ ،‬دارو استثناست اما چون مواردی پیش‬ ‫امده که به دلیل اشتباهاتی‪ ،‬بانک های خارجی جریمه شدند‪،‬‬ ‫انها به س��ختی قبول می کنند معامله ای ب��ا ایران انجام دهند‬ ‫ارزش بازار دارو کش��ور تا ‪۲۸‬دی ماه امسال‪ ،‬این رقم‬ ‫را ‪ ۲۲.۸‬ه��زار میلیارد تومان دانس��ت و افزود‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته این میزان معادل ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان بود‬ ‫و پیش بینی می ش��ود تا پایان امس��ال حجم بازار دارو‬ ‫کشور به ‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫وی در عی��ن حال از نظارت س��ازمان غذا و دارو بر‬ ‫توزی��ع و پخش دارو به ویژه به بیمارس��تان ها با هدف‬ ‫مدیریت روی مصارف دارویی خبر داد‪.‬‬ ‫در پای��ان این جلس��ه‪ ،‬محمود نجفی ع��رب رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق تهران تصریح کرد که‬ ‫پیش بینی ها حکای��ت از تورم بیش از ‪ ۴۰‬درصد برای‬ ‫سال اینده دارد‪.‬‬ ‫وی س��پس با بیان اینکه الیحه بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫دول��ت از منظر نظام س�لامت دارای ابه��ام و ایراداتی‬ ‫است که باید رفع شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این الیحه از سوی‬ ‫کارشناسان کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی‬ ‫تهران م��ورد واکاوی دوب��اره قرار گرفته و اش��کاالت‬ ‫ان ب��ه صورت مکتوب و مس��تند و ب��ا امضای رئیس‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬به دفتر وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی ارس��ال خواهد ش��د تا دیدگاه ها و‬ ‫راهکارهای بخش خصوصی حوزه سالمت درباره بودجه‬ ‫سال اینده‪ ،‬در اختیار دولت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفمند کار کنیم‬ ‫هال��ه حامدی فر‪ ،‬نای��ب رئیس کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره می گوید‪:‬‬ ‫اگر یارانه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو را حذف و همان مبلغ‬ ‫را به نظ��ام بیمه ای تزریق کنی��م‪ ،‬می توانیم عالوه بر‬ ‫مبارزه با فس��اد ناش��ی از ارز ترجیح��ی‪ ،‬یارانه دولتی‬ ‫را به ط��ور هدفمند به دس��ت بیماران برس��انیم؛ فرض‬ ‫کنی��د اگر امروز بیماران برای تامین یک دارو ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تومانی‪ ۱۰ ،‬هزار توم��ان پرداخت می کنند و ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومان باقیمانده ازس��وی نظام بیم��ه درمانی پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با حذف دالر ‪4200‬تومان��ی از نرخ ان دارو‬ ‫می ش��ود را به نظام بیمه ای بدهیم‪ ،‬فشاری بر بیماران‬ ‫وارد نمی ش��ود و بیمار‪ ،‬همان رقم پیشین یا در نهایت‬ ‫درص��د ناچیزی بیش از نرخ پیش��ین را برای ان دارو‬ ‫تحریم ها با واردات دارو چه کرد؟‬ ‫حتی اگر این معامله درباره دارو باشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫طی این مدت واردات دارو با مشکالت زیادی مواجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه واردات دارو س��خت تر شده‪ ،‬اگر هم‬ ‫انجام شود بس��یار پرهزینه است‪ .‬از طرفی هم ستاد‬ ‫تنظیم بازار به گفته وزارت بهداش��ت و کمیس��یون‬ ‫نرخ گذاری‪ ،‬افزایش نرخ را ممنوع کرده است؛ بنابراین‬ ‫این هزینه هایی که برای انتقال پول‪ ،‬مازاد بر هزینه های عادی‬ ‫انجام می شود‪ ،‬برای قیمت گذاری داخلی لحاظ نمی شود‪ .‬البته‬ ‫رئیس بخش اقتص��ادی روابط دوجانبه وزارت اقتصاد س��وئیس با اظهار‬ ‫اطمینان از اینکه به زودی شرکت ها و قراردادهای تجاری زیادی در سازکار‬ ‫جدید مبادله کاال میان س��وئیس و ایران فعال خواهند شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫روند‪ ،‬انتقال دارو به ایران را تضمین می کند‪.‬‬ ‫اروی��ن بولینگر در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های زیادی برای‬ ‫اس��تفاده از این س��از کار اب��راز عالق ه می کنند‪ .‬س��وئیس‪ ،‬موف��ق به انجام‬ ‫هماهنگی های بین المللی الزم درخصوص سازکار جدید شده و اهمیت این‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهادی ب�رای جب�ران ح�ذف ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در همی��ن باره حیدر علی عابدی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫بهداش��ت مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ‪۹۸‬‬ ‫نیز با بیان اینکه من از سال گذشته با ارز ‪۴۲۰۰‬تومان‬ ‫مخال��ف بودم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش��نهاد م��ن این بود که‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی دارو با نرخ نیمایی به ش��رکت های‬ ‫دارویی اختصاص پیدا کن��د و دولت مابه التفاوت نرخ‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و نیمایی را به ش��رکت های بیمه ای‬ ‫بپردازد تا بیماران زیرفشار قرار نگیرند و بدون فرانشیز‬ ‫داروها را تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در واقع ارز ‪ ۴۲۰۰‬را به جای صنایع‬ ‫داروسازی‪ ،‬مستقیم به مردم ارائه دهد و برای این کار‬ ‫بای��د مابه التفاوت ارز را در اختی��ار بیمه ها قرار دهد‪.‬‬ ‫قانون ش��ود ک��ه فرانش��یز بیم��اران در داروخانه ها و‬ ‫بیمارستان ها محدود شود‪.‬‬ ‫به گفته عضو کمیسیون بهداشت مجلس‪ ،‬با اجرای‬ ‫این امر از سوداگری جلوگیری می شود اما اقتصاددان‬ ‫در جلسات مخالفت خود را و نظرات ما را وتو می کنند‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی در بودجه ‪۹۸‬‬ ‫رای اورد اما فردای ان روز تجدید رای انجام ش��د و با‬ ‫اطالعات مختلف رای ها را تغییر دادند‪ .‬هیچ کسی هم‬ ‫نیست که پیگیری کند که با این اتفاق ایا مردم منتفع‬ ‫شدند یا خیر؟‬ ‫عاب��دی تاکی��د کرد‪ :‬ب��ه تازگی هم در کمیس��یون‬ ‫تلفیق حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی مطرح شد اما در نهایت‬ ‫نمایندگانی از دولت بر این موضوع تاکید کردند که اگر‬ ‫این ارز حذف شود‪ ،‬تعادل بازار برهم می خورد و دولت‬ ‫نمی تواند قیمت ها را کنترل کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ارز‬ ‫تک نرخی می تواند به سالم س��ازی اقتصاد کمک کند‬ ‫و ب��رای کمک به دهک های پایین و مردم مس��تضعف‬ ‫نیز باید از روش ه��ای دیگر به جز موضوع یارانه ارزی‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫دول��ت بای��د ای��ن درخواس��ت را بده��د ک��ه ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬توم��ان از اقتصاد حذف ش��ود و حت��ی اگر در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۹‬که قرار اس��ت اسفند مطرح شود هم‬ ‫پیشنهاد یکسان سازی ارز داده شود‪ ،‬فکر می کنم رای‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر کار کمیس��یون تلفیق تمام ش��ده و‬ ‫ب��ه صحن می ایند و از اس��فند به بررس��ی بودجه ‪۹۹‬‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫اگر هم لحاظ ش��ود افزایش نرخ ممنوع است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬این ماجرا تبدیل به کالف س��ردرگمی شده‬ ‫که همه را درگیر خود کرده است‬ ‫با این حال‪ ،‬خوش��بختانه در ماه های گذش��ته به‬ ‫ان��دازه کافی ذخیره دارو داش��ته ای��م؛ اما امیدواریم‬ ‫مسئوالن مش��کالتی که حداقل در دست خودمان و‬ ‫داخلی است مانند قیمت گذاری و پذیرش هزینه های‬ ‫م��ازاد را تصحی��ح کنند تا واردات کنندگان ب��ا طیب خاطر به‬ ‫فعالیت ش��ان ادامه دهند‪ .‬اگر قرار اس��ت ذخیره س��ازی کنند‬ ‫انتقال دارو به ایران با سازکار تجاری جدید‬ ‫سازکار در تضمین انتقال دارو به ایران است‪.‬‬ ‫او درباره تفاوت این س��ازکار با س��ازکاری که س��ه کش��ور اروپایی عضو‬ ‫برجام حدود دو س��ال پیش برای تس��هیل همکاری های مشروع تجاری با‬ ‫ایران (اینستکس) راه اندازی کردند‪ ،‬گفت‪ :‬اینستکس به عنوان یک شرکت‬ ‫از س��وی کش��ورهای اروپایی ثبت ش��ده‪ ،‬اما ما از ابتدا ب��ا مقامات امریکا‪،‬‬ ‫وزارت خزانه داری و دفتر کنترل س��رمایه های خارجی در تماس بودیم‪ ،‬ریز‬ ‫اطالعات ش��رکت هایی را که در این سازوکار همکاری می کنند با امریکا به‬ ‫غالمحسین مهرعلیان‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫هاله حامدی فر‬ ‫حیدر علی عابدی‬ ‫همین کار را انجام دهند‪ ،‬اگر قرار است نیاز روزمره و جاری را‬ ‫برطرف کنند‪ ،‬در همان راستا قدم بردارند‪.‬‬ ‫من درباره کانال مالی سوئیس��ی واردات دارو که در رسانه ها‬ ‫مطرح می ش��ود اطالعاتی ن��دارم‪ ،‬اما در اینس��تکس این طور‬ ‫بود که باید کاالی انس��ان دوس��تانه ای صادر می شد و از محل‬ ‫صادرات ان‪ ،‬کاالی انس��ان دوس��تانه وارد می ش��د‪ .‬اما به نظر‬ ‫می رس��د حاال این کانال تجاری س��وئیس این طور نیست و در‬ ‫واقع اسان تر است‪ .‬اگر این روند و این سازکار رخ دهد‪ ،‬به نظر‬ ‫اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫اش��تراک می گذاریم؛ معامالت را به طور دقیق ارزیابی می کنیم و برخی از‬ ‫این اطالعات را با امریکا به اشتراک می گذاریم‪.‬‬ ‫ای��ن ابتکار نتیجه رایزنی مقام های س��وئیس با مقام های امریکا و ایران‬ ‫است که از این لحاظ با اینستکس متفاوت است‪ .‬وی درباره معامله دارویی‬ ‫هفتم بهمن هم گفت‪ :‬ما می خواس��تیم مطمئن شویم که این سازکار کار‬ ‫می کن��د‪ .‬لذا تا زمانی که اعتبار کافی نزد بانک های سوئیس��ی باش��د هیچ‬ ‫محدودیتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ش��رایط س��خت کنون��ی اقتص��اد‪ ،‬دارو‬ ‫و تجهیزات پزش��کی ج��زو اقالم ض��روری و‬ ‫حیاتی برای مردم اس��ت بنابراین با حذف ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی قیمت ها در این حوزه چند برابر‬ ‫و فش��ار مضاعفی بر مردم وارد می شود که به‬ ‫سود مملکت نیست‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بخ��ش دارو و‬ ‫تجهیزات پزش��کی بر مدار با ثبات خوبی قرار‬ ‫گرفته اس��ت و روال مناسبی را پیش می برد و‬ ‫تمام مس��یرهای ان نیز کامال رصد شده است‬ ‫بنابراین کمتر امکان سواس��تفاده وجود دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر با این ارز اس��ت که باعث شده‬ ‫اقالم اساسی مردم با نرخ مناسب تهیه شود و‬ ‫فعال صالح در این نیست که ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫را از اقتص��اد ح��ذف کنیم‪ .‬اگر قرار باش��د ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی از اقتصاد حذف شود بخش دارو‬ ‫و تجهی��زات جزو اخرین اولویت ها هس��تند و‬ ‫نباید در گام نخست قرار بگیرند‪.‬‬ ‫درباره اینکه برخی نیز پیش��نهاد داده اند در‬ ‫صورت حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی‪ ،‬مابه التفاوت‬ ‫نرخ ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و نیمایی را به شرکت های‬ ‫بیمه ای پرداخت کند تا اینگونه از مردم حمایت‬ ‫ش��ود و فشاری را متحمل نش��وند‪ ،‬باید گفت‬ ‫که در ان ش��رایط ابهام و امکان سوء اس��تفاده‬ ‫بیش��تر می شود چراکه شرایط کنونی شفاف تر‬ ‫و مش��خص تر است‪ .‬ممکن اس��ت رانت بیشتر‬ ‫شود و نظارت ها نیز باید شدت بگیرد‪ .‬در زمان‬ ‫تخصی��ص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برای بخش دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی فس��اد بزرگی شکل نگرفته‬ ‫ب��ود و اگر هم بوده بس��یار جزئی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر که باید اش��اره کرد این اس��ت‬ ‫که قیمت ه��ای دارو و تجهیزات پزش��کی در‬ ‫تورم ش��دیدی که داشتیم تثبیت شده و یکی‬ ‫از دالیل ان همین ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫به طور کلی برای اقالم اساسی و به ویژه دارو‬ ‫و تجهیزات پزشکی فعال باید این کمک وجود‬ ‫داشته باش��د ضمن اینکه نظارت ها نیز باید به‬ ‫میزان کافی باش��د تا امکان سوءاس��تفاده هم‬ ‫کمتر ش��ود‪ .‬در نهایت اینکه اگر در اسفند ماه‬ ‫در الیحه بودجه ‪۹۹‬هم پیشنهادی برای حذف‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومان��ی اقالم اساس��ی و دارو مطرح‬ ‫شود به ان رای نخواهم داد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد گوشی های‬ ‫موبایل در بازار‬ ‫زیر ‪ ۴۰۰‬دالر‬ ‫نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اتاق‬ ‫اصناف ایران با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد گوشی های‬ ‫موبایل در ب��ازار کمت��ر از ‪۴۰۰‬دالر نرخ دارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬باید ب��ه ای��ن ‪ ۸۰‬درص��د ارز مبادله ای‬ ‫تعلق بگیرد ت��ا مردم هزینه کمتری بابت خرید‬ ‫گوش��ی تلفن همراه پرداخ��ت کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ابراهیم درس��تی در گردهمایی انجمن‬ ‫واردکنن��دگان موبای��ل‪ ،‬تبلت و ل��وازم جانبی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اش��کاالتی که در حوزه قانون گذاری‬ ‫و زیرس��اخت ها وجود داش��ت‪ ،‬باعث شد که در‬ ‫س��ال گذشته برخی با اجاره کارت ملی اقدام به‬ ‫واردات موبایل به اس��م مس��افری کنند‪ ،‬اما اگر‬ ‫‪2‬میلیون گوش��ی در یک ماه با عنوان مسافری‬ ‫وارد می ش��د فقط ‪ ۱۰‬درصد ان واقعا مسافری‬ ‫ب��ود و مابق��ی با ه��دف تجاری وارد ش��د‪ .‬وی‬ ‫همچنین درباره تخصی��ص ارز به واردات تلفن‬ ‫هم��راه گفت‪ ۸۰ :‬درصد کااله��ای بازار کمتر از‬ ‫‪ ۴۰۰‬دالر ن��رخ دارد و بای��د به ای��ن ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ارز مبادله ای تعلق گیرد تا مردم هزینه کمتری‬ ‫بابت تلفن همراه پرداخت کنند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان موبایل استان تهران از واردکنندگان‬ ‫خواست با احداث فروشگاه در دفتر مرکزی خود‬ ‫خرده فروشی نکنند‪ .‬درستی همچنین طرح افق‬ ‫را بس��یار خ��وب توصی��ف و تصریح ک��رد‪ :‬باید‬ ‫زیرساخت های الزم برای اجرای این طرح تامین‬ ‫شود تا به سرنوشت طرح شبنم دچار ‪ ‬نشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در ابت��دای این نشس��ت‪ ،‬الیحه بودجه س��ال اینده‬ ‫دول��ت از منظر نظام س�لامت از س��وی کارش��ناس‬ ‫کمیس��یون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و دخل‬ ‫و خرجی که دولت برای بخش س�لامت در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫پیش بینی کرده است تشریح شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصاد س�لامت ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران در واکنش به الیحه بودجه س��ال اینده دولت‪،‬‬ ‫با تاکید بر اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مشکالت عدیده ای‬ ‫بو کار نظام سالمت کشور ایجاد کرده است‪،‬‬ ‫را در کس ‬ ‫تصری��ح ک��رد که ابهام��ات و ایرادات ای��ن حوزه طی‬ ‫نامه ای به وزیر بهداشت توضیح داده خواهد شد‪.‬‬ ‫محمود نجفی عرب افزود‪ :‬برخی از داروها را می توان‬ ‫با تدابیری از ش��مولیت بیمه ها خارج کرد که در عین‬ ‫حال مشکلی نیز برای جامعه پیش نیاید‪.‬‬ ‫احمد همتی‪ /‬عضو کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ه می ش��ود ناش��ی از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫باوج��ود تمامی مش��کالتی که گفت ‬ ‫تومانی اس��ت‪ ،‬این نرخ ارزی برای س��ال اینده نی��ز همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشت‬ ‫یادداشت‬ ‫انچه به صالح‬ ‫مردم نیست‬ ‫کفه مزایا سنگین تر است یا معایب؟‬ ‫بع��د از نتایج منفی که تخصی��ص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به همراه داش��ت و ش��اهد رانت و فسادهای بسیار در‬ ‫اقتصاد کشور بودیم‪ ،‬کارشناسان تاکید داشته و دارند‬ ‫که این ن��وع ارز باید از اقتصاد حذف ش��ود و به هیچ‬ ‫بخشی هم تخصیص نیابد‪ .‬این تاکیدات در حالی است‬ ‫که مسئوالن و نمایندگان مجلس معتقدند این ارز باید‬ ‫برای برخی کاالها ماندگار باشد و اگر هم قرار بر حذف‬ ‫ان اس��ت‪ ،‬دارو باید تنها گروه کاالیی باشد که این ارز‬ ‫را دریافت می کند‪.‬‬ ‫موضوعی که فعاالن حوزه سالمت و دارو مخالف ان‬ ‫هستند و می گویند‪ :‬قاچاق دارو با تداوم روند تخصیص‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی تش��دید می شود‪ ،‬ضمن اینکه منابع‬ ‫کش��ور را نیز از بین می برد و گرفتاری های مازادی را‬ ‫برای صنعت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫باید دید اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی مزیت بیشتری‬ ‫نسبت به معایب ان دارد یا برعکس؟ اگر این ارز حذف‬ ‫شود‪ ،‬در بلند مدت شاهد مزیت های بسیار خواهیم بود‬ ‫یا چالش ها و معایب؟‬ ‫در چهاردهمین جلس��ه کمیس��یون اقتصاد سالمت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران نیز الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۹‬دولت‬ ‫از منظر نظام سالمت مورد نقد و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬فعاالن اقتصادی از حوزه سالمت با‬ ‫استدالل اینکه کارنامه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بخش دارو‬ ‫ناموفق بوده و اشکال و ابهامات زیادی در این حوزه به‬ ‫بار اورده اس��ت‪ ،‬پیش بینی کردند که برای سال اینده‬ ‫این نرخ از ارز برای همیش��ه به تاریخ می پیوندد و در‬ ‫عی��ن حال اظهار امیدواری کردند که دارو و تجهیزات‬ ‫پزش��کی نیز از س��ال بع��د در س��بد ارز نیمایی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬مدیرکل اداره ام��ور دارو و مواد تحت‬ ‫کنت��رل س��ازمان غ��ذا و دارو نیز که در این جلس��ه‬ ‫حضور داش��ت‪ ،‬در سخنانی پیش بینی و انتظار فعاالن‬ ‫بخش خصوصی برای حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بخش‬ ‫دارو برای س��ال این��ده را ناممکن دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد که در جلس��ه های کمیس��یون تلفیق‪ ،‬در زمینه‬ ‫ماندگاری ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای س��ال اینده حداقل‬ ‫در بخش دارو‪ ،‬اجماع صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تفکر خود تحریمی را‬ ‫کنار بگذاریم‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران‪:‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تنزل رتبه اعتباری‬ ‫ایران به گروه‬ ‫پرریسک ترین کشورها‬ ‫مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمان��ت ص��ادرات‬ ‫ای��ران‪ ،‬ق��رار گرفتن‬ ‫نام ایران در فهرست‬ ‫کشورهای پرریسک‬ ‫جه��ان از س��وی‬ ‫‪ OECD‬را ی��ک‬ ‫اشتباه محاسباتی دانست و گفت‪ :‬با بدعهدی‬ ‫اروپا‪ ،‬ایران در فهرست پرریسک ترین کشورها‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬افروز بهرامی‪،‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در‬ ‫صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت‪:‬‬ ‫«اروپ��ا ب��ا عهدش��کنی در برجام‪ ،‬با اش��تباه‬ ‫راهبردی و زیر فشار امریکا‪ ،‬بند ‪snapback‬‬ ‫(مکانیس��م ماش��ه) را فعال کرد و ‪OECD‬‬ ‫(س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی) هم‬ ‫که اکثریت ان با کش��ورهای اروپایی اس��ت‪،‬‬ ‫گروه ریسک ایران را به گروه‪( ۷‬پرریسک ترین‬ ‫کش��ورها) تنزل داد‪ .‬اروپا هنوز می تواند این‬ ‫اشتباه محاسباتی و بدعهدی تاریخی خود را‬ ‫جبران کند‪».‬‬ ‫برنامه های اولویت دار‬ ‫میز صنایع نوین‪،‬‬ ‫دانش بنیان و دارو‬ ‫دبیر میز صنایع نوین و پیش��رفته سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬برنامه های میز صنایع‬ ‫نوین‪ ،‬دانش بنیان و دارو را در ‪ ۵‬بند تش��ریح‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬اکبر گداری‪ ،‬درباره برنامه های‬ ‫اولوی��ت دار ای��ن می��ز اظهارک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫نشست های تخصصی رسوخ فناوری در صنایع‬ ‫صادراتی کش��ور با هدف ایجاد مزیت رقابتی‬ ‫در حوزه های نس��اجی‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪،‬‬ ‫نف��ت و گاز و‪ ،...‬اجرای برنامه توانمندس��ازی‬ ‫‪ ۳۰‬ش��رکت دانش بنی��ان با ص��ادرات صفر و‬ ‫ارتقا به صادرات ‪ ۱۰۰‬هزار دالر‪ ،‬برگزاری میز‬ ‫توسعه صادرات دارو با هدف بررسی مشکالت‬ ‫صادرات صنای��ع دارویی(داروه��ای معمول‪،‬‬ ‫داروه��ای بایو‪ ،‬نان��و و داروهای هوش��مند)‪،‬‬ ‫برگ��زاری میز بررس��ی ص��ادرات محصوالت‬ ‫و ماش��ین االت لی��زر و فوتونی��ک‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشس��ت های میز بررس��ی توس��عه صادرات‬ ‫محصوالت زیس��ت فن��اوری (بیوفن��اوری) و‬ ‫انجام طرح های مطالعاتی فناوری های پیشران‬ ‫(اینترنت اش��یا‪ ،‬داده کاوی‪ ،‬هوش مصنوعی و‬ ‫بالک چی��ن) از جمله برنامه ه��ای میز صنایع‬ ‫نوین‪ ،‬دانش بنیان و دارو هس��تند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫یکی از مدل های موفق تجاری سازی فناوری‬ ‫و همچنی��ن بهب��ود عملکرد صنای��ع بزرگ‪،‬‬ ‫هم��کاری صنایع ب��ا فناوران و ق��رار گرفتن‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان در زنجی��ره ارزش‬ ‫شرکت های صنعتی بزرگ است‪ .‬بنابراین این‬ ‫نشست های با هدف ایجاد مزیت رقابتی برای‬ ‫ش��رکت های بزرگ صنعتی و تجاری س��ازی‬ ‫محصوالت ش��رکت های دانش بنی��ان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬دبیر میز صنایع نوین و پیش��رفته‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به عن��وان نمونه نشس��ت رس��وخ‬ ‫فن��اوری بین یک ش��رکت دانش بنیان دارای‬ ‫فناوری تولی��د الیاف ضدلک و ش��رکت های‬ ‫نس��اجی و تولیدکننده ف��رش می تواند منجر‬ ‫به تجاری سازی فناوری و تولید فرش ضدلک‬ ‫ش��ود‪ .‬فرش ضد لک یک محص��ول با مزیت‬ ‫ی‪‎‬تواند مشتریان متفاوتی‬ ‫رقابتی اس��ت که م ‬ ‫را ج��ذب کند‪ .‬گداری درب��اره اجرای برنامه‬ ‫توانمندس��ازی ‪ ۳۰‬ش��رکت دانش بنی��ان ب��ا‬ ‫ص��ادرات صفر و ارتقا به ص��ادرات ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫دالر گفت‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۴۵۰۰‬ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان م��ورد تایی��د معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری در کش��ور در حال فعالیت هس��تند‬ ‫که بیش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت موف��ق به صادرات‬ ‫محصوالت خویش ش��ده اند‪ .‬ه��دف از اجرای‬ ‫برنامه توانمندس��ازی ‪ ۳۰‬شرکت دانش بنیان‪،‬‬ ‫ارتق��ای ظرفیت ه��ای تولی��دی و صادرات��ی‬ ‫محصوالت ش��رکت های یادشده به نحوی که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به صادرات حداقل ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫دالر برس��ند‪ .‬این برنامه قرار است با همکاری‬ ‫این سازمان‪ ،‬کریدور صادرات معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری و صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی اجرایی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫مسیر ‪ ۵‬گام طراحی شده که شامل شناسایی‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان دارای ظرفی��ت‬ ‫صادراتی‪ ،‬بررس��ی شرکت های دارای ظرفیت‬ ‫صادراتی و گزینش ‪ ۳۰‬ش��رکت برتر‪ ،‬تدوین‬ ‫برنامه کسب وکار صادراتی‪ ،‬اجرای مرحله اول‬ ‫برنامه کسب وکار صادراتی‪ ،‬اجرای مرحله دوم‬ ‫و عملیاتی کسب وکار صادراتی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار مسکن به واحدهای کوچک متراژ نیاز دارد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رشد نرخ مسکن‬ ‫در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫دست کم به‬ ‫اندازه تورم‬ ‫عمومی است اما‬ ‫بیشتر از این‬ ‫جا ندارد‪ .‬البته‬ ‫رشد نهفته وجود‬ ‫دارد اما چون‬ ‫قدرت خرید‬ ‫نیست‪ ،‬معامالتی‬ ‫انجام نمی شود‬ ‫و قیمت ها نیز‬ ‫جهش انچنانی‬ ‫نخواهد کرد‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران با‬ ‫بیان این هش��دار که س��ازندگان حرف��ه ای در حال ترک‬ ‫صنعت س��اختمان هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازار به واحدهای‬ ‫کوچ��ک متراژ نیاز دارد ام��ا چون متقاضیان از توان خرید‬ ‫برخوردار نیس��تند‪ ،‬سازندگان تمایلی به تولید این واحدها‬ ‫نشان نمی دهند و تقاضای نهفته انباشت می شود؛ از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ضوابط جدید شهرداری و کاهش تراکم‪ ،‬بازار مسکن‬ ‫را پیچیده تر می کند‪.‬‬ ‫س��عید اس��ویار در گفت وگو با ایس��نا افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫تغییر ضوابط شهرداری و مشکالت ساخت وساز‪ ،‬پیش بینی‬ ‫افزایش نرخ مس��کن از ماه ها قبل می شد‪ .‬شهرداری تهران‬ ‫در ضوابط جدید خود بعضی بخش های تشویقی ساخت را‬ ‫از بین برده اس��ت؛ به عنوان نمونه اضافه طبقات را کاهش‬ ‫داده و سهم هر واحد از زمین را به حدود ‪ ۱۷‬درصد رسانده‬ ‫که این تصمیم ها شرایط بازار مسکن را سخت تر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬افزایش نرخ مصالح و دستمزد‬ ‫و کمبود بعضی کاالهای تاسیس��اتی مثل اسانسور و دیگر‬ ‫کاالهای وارداتی به باال رفتن نرخ تمام ش��ده س��اختمان‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینک��ه معامالت‬ ‫ت��ا اس��فند به تدریج افزای��ش پیدا می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫خری��داران مصرف��ی برای یافت��ن فایل مناس��ب در بازار‬ ‫می گردن��د اما هرچه زمان می گذرد می بینند که قیمت ها‬ ‫پایی��ن نمی ای��د؛ بنابرای��ن خری��د نهایی را قب��ل از عید‬ ‫انجام می دهند‪ .‬برای س��ال اینده ه��م افزایش مویرگی را‬ ‫پیش بینی می کنم اما رش��د سنگین نرخ نخواهیم داشت‪،‬‬ ‫چون جامعه توان خرید ندارد‪.‬‬ ‫اس��ویار درب��اره دلی��ل افزایش نرخ مس��کن در مناطق‬ ‫ش��مالی تهران در دو ماه گذش��ته اظهار کرد‪ :‬س��ازندگان‬ ‫به تدریج با مراحل صدور جواز روبه رو می شوند و می بینند‬ ‫که هزینه ها باال رفته است‪ .‬بسیاری از واحدها که هم اکنون‬ ‫در بازار ارائه می شود با نرخ تمام شده قبل است‪ .‬سازندگان‬ ‫تا این واحدها را تبدیل به نقدینگی نکنند نمی توانند پروژه‬ ‫جدید تعریف کنند‪ .‬نرخ تمام ش��ده ساختمان های جدید‬ ‫ب��ا نرخ فروش اپارتمان های فعل��ی برابری کند‪ .‬هم اکنون‬ ‫در بعضی مناطق ش��مال شهر‪ ،‬مجموع هزینه های ناشی از‬ ‫نرخ زمین‪ ،‬عوراض‪ ،‬مصالح و دستمزد‪ ،‬نرخ تمام شده را به‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬میلیون تومان در هر مترمربع رس��انده و سازنده‬ ‫نمی تواند پایین تر از این رقم بفروشد‪.‬‬ ‫از یک سو تقاضای واقعی بازار مسکن برای خانه های کوچک است‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬خانواده ه��ای متقاضی این واحده��ا قدرت خرید‬ ‫ندارن��د که خروج��ی این وضعیت منج��ر به ایجاد بح��ران در بخش‬ ‫مسکن می شود‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افزایش پی درپی نرخ مس��کن در مناطق‬ ‫ش��مالی تهران ب��ه کمبود زمین‪ ،‬ط��رح تفصیلی و توجیه‬ ‫اقتصادی نداش��تن مربوط می شود‪ .‬هم اکنون ساخت وساز‬ ‫در قواره های کوچک و متوس��ط در مناطق ش��مالی تهران‬ ‫نه امکان پذیر اس��ت و نه صرف��ه اقتصادی دارد‪ .‬در جنوب‬ ‫ته��ران هم در جایی که زمین های هکتاری موجود اس��ت‬ ‫مجوز ساخت نمی دهند؛ بنابراین شهر به شکل افقی توسعه‬ ‫پیدا می کند و ساکنان اطراف تهران مجبورند برای اشتغال‬ ‫ب��ه پایتخت بیایند که منجر به چند برابر ش��دن هزینه ی‬ ‫خانوارها و مصرف سوخت می شود‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران‬ ‫مدعی ش��د‪ :‬با س��ختگیری های جدید ش��هرداری‪ ،‬نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬اتش نشانی وسلیقه ای شدن بسیاری از ضوابط‬ ‫و بخش��نامه های روزان��ه‪ ،‬در عم��ل حرفه ای های صنعت‬ ‫ساختمان در حال کنار رفتن از این بخش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیچیدگی بازار واحدهای کوچک متراژ‬ ‫اس��ویار با بیان اینکه در بخش واحدهای کوچک متراژ‬ ‫تناقض عجیبی دیده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از یک س��و تقاضای‬ ‫واقعی بازار مس��کن در خانه های کوچک اس��ت و از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬خانواده ه��ای متقاضی این واحده��ا قدرت خرید‬ ‫ندارن��د ک��ه خروجی این وضعیت منجر به ایجاد بحران در‬ ‫بخش مس��کن می شود که از حدود دو سال پیش‪ ،‬انجمن‬ ‫انبوه سازان در این زمینه هشدار داده بود‪ .‬بعد‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی به فکر طرح اقدام ملی مسکن افتاد که یک مدل‬ ‫مسکن مهر است‪ .‬البته قبال مسکن اجتماعی بود‪ ،‬بعد شد‬ ‫مس��کن مهر‪ ،‬حاال شده مسکن ملی‪ .‬اسم ها عوض می شود‬ ‫اما در نظر نمی گیرند که نهاده اصلی یعنی زمین در اختیار‬ ‫این طرح قرار ندارد یا اگر وجود دارد در اختیار س��ازنده ها‬ ‫ق��رار نمی گیرد‪ .‬تقاضا در کالنشهرهاس��ت اما عرضه را در‬ ‫خارج از ش��هر می برند‪ .‬وی درباره پیش بینی از اینده بازار‬ ‫مس��کن گفت‪ :‬رشد نرخ مس��کن در سال ‪ ۱۳۹۹‬دست کم‬ ‫به اندازه تورم عمومی اس��ت اما بیش��تر از ای��ن جا ندارد‪.‬‬ ‫البته رش��د نهفته وجود دارد اما چون قدرت خرید نیست‪،‬‬ ‫معامالتی انجام نمی ش��ود و قیمت ها نیز جهش ان چنانی‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در دی ‪ ۱۳۹۸‬براس��اس اعالم بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬متوس��ط نرخ مسکن در شهر تهران ‪ ۱۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۱۰‬هزار تومان در هر مترمربع بود که نسبت به ماه قبل‬ ‫‪ ۲.۱‬درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل ‪ ۴۰.۹‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪ .‬در این ماه همچنین تعداد معامالت‬ ‫اپارتمان های مسکونی شهر تهران به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد‬ ‫مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۲‬و ‪ ۵۹‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫رکورد صادرات از نظر وزنی شکسته شد‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫با وجود تحریم های ظالمانه نظام اس��تکباری علیه کشورمان‪،‬‬ ‫رکورد وزنی صادرات در امسال شکسته شده و به رقم بی نظیر‬ ‫‪ ۱۱۵‬میلی��ون تن در این بخش رسیده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی در نشست شورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی اذربایجان غربی‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به ‪ ۱۰۰‬کش��ور جهان کاال ص��ادر می کند که‬ ‫نشان دهنده قدرت صادراتی کشورمان است‪.‬‬ ‫فیت‬ ‫ش کی‬ ‫همای‬ ‫در ش��ماره های گذش��ته گفتی��م که ب��ه بهانه‬ ‫برگ��زاری پنجمی��ن دوره از همایش ملی کیفیت‬ ‫و مش��تری مداری با رویکرد نق��ش رقابت پذیری‬ ‫و بهب��ود کیفی��ت در جل��ب رضایت من��دی‬ ‫مصرف کنندگان به سراغ ش��رکت های مطرح در‬ ‫حوزه مش��تری مداری و متعهد به ارتقای کیفیت‬ ‫رفته ایم تا از تجربه های انها و موفقیت شان در این‬ ‫زمینه بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��ماره نی��ز گفت وگوی��ی ب��ا ج��واد‬ ‫خنده رو معینی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گندمک توس‬ ‫داش��تیم تا دیدگاه او درباره کیفیت و ارتقای این‬ ‫مولفه مه��م در مجموعه خود را بدانیم‪ .‬ش��رکت‬ ‫گندم��ک توس از پیش��گامان تولی��د انواع خمیر‬ ‫ب��ه روش تمام اتوماتی��ک در ایران و صاحب برند‬ ‫شیراوران است که در سال ‪ ۱۳۷۹‬تاسیس شد‪ .‬در‬ ‫زمان اغاز به کار این شرکت‪ ،‬تمام تولیدکنندگان‬ ‫خمی��ر پیتزا در ای��ران به ص��ورت کارگاهی و به‬ ‫روش دس��تی مش��غول تهیه خمیر پیتزا بودند و‬ ‫ش��یراوران با بهره گیری از فن��اوری اتوماتیک در‬ ‫تولی��د خمیر موفق ش��د گام بلندی در توس��عه‬ ‫صنعت مواد غذایی کش��ور بردارد‪ .‬در سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫نیز مدیران ش��رکت گندمک توس (شیراوران) با‬ ‫ایده خدمت رس��انی گس��ترده تر و تنوع بخشی به‬ ‫محصوالت‪ ،‬برند «تی اس تی» را بنیان گذاش��تند‪.‬‬ ‫تی اس تی گس��تره وس��یع از محصوالت خانواده‬ ‫فس��ت فود همچون انواع خمیر و نان نیمه اماده‪،‬‬ ‫پنیر موزارال‪ ،‬پنیر تس��ت و پرورده و سیب زمینی‬ ‫منجم��د را تولی��د می کند‪ .‬مش��روح گفت وگو با‬ ‫خنده رومعینی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در ابت�دا بفرمایید چه تعریفی از کیفیت‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬میزان صادرات امسال با توجه به تحریم های‬ ‫سخت علیه کشورمان‪ ،‬نوعی معجزه بوده که اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر با توجه به فاصله ارزی موجود بین‬ ‫ریال و دیگر ارزها‪ ،‬می توان از این فرصت برای صادرات استفاده‬ ‫کرد و زمینه توسعه تجارت را فراهم اورد‪ .‬مدرس خیابانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر بیش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ردیف کاالی صادراتی‬ ‫در کش��ور داریم که در همه موارد‪ ،‬ش��اهد رون��ق صادرات به‬ ‫کشورهای گوناگون هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه این موارد زمانی اتفاق می افتد که تحت‬ ‫ش��دیدترین تحریم ها قرار داریم و براس��اس اصول اقتصادی و‬ ‫با توجه به این میزان تحریم‪ ،‬باید اقتصاد ما با شکس��ت کامل‬ ‫روبه رو می ش��د اما با تالش بخ��ش دولتی و خصوصی‪ ،‬این امر‬ ‫برعکس شده و رونق اقتصادی اتفاق افتاده است‪ .‬قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین از توجه به‬ ‫تولید داخل در راس��تای حمایت از تولیدکنندگان و اش��تغال‬ ‫بخش صنعت در کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬در این راستا بیش از‬ ‫یک هزار و ‪ ۶۰۰‬قلم کاال با ممنوعیت وارد روبه رو است که این‬ ‫امر تهدید خارجی تولیدکنندگان را به شدت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی از اختص��اص ‪ ۲۰‬هزار میلی��ارد ریال برای‬ ‫توس��عه زیرس��اختی بخش تجارت خارجی در کشور خبر داد‬ ‫و اف��زود‪ :‬این رقم با همراهی بانک توس��عه ص��ادرات تنها در‬ ‫این بخش اس��تفاده می ش��ود که امیدواریم اثرگذاری الزم را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گندمک توس‪:‬‬ ‫رضایت مشتری مهم ترین اولویت ماست‬ ‫دارید؟‬ ‫کیفیت گس��تره وس��یعی از مفاهیم را ش��امل‬ ‫می ش��ود اما در تجارت و تولید به مفهوم «برتری‬ ‫محصول نسبت به ایتم های ممیزی شونده» اطالق‬ ‫می ش��ود که این امر در محصوالت ش��یراوران و‬ ‫تی اس تی پیش از خروج از شرکت با دقت باال در‬ ‫تست ‪ QC‬ازمایش می شود‪.‬‬ ‫€ €با توجه به ش�عار امس�ال مبنی بر رونق‬ ‫تولید داخل و در ش�رایطی که واردات برخی‬ ‫کااله�ا ممنوع اس�ت‪ ،‬کیفی�ت می تواند چه‬ ‫نقشی در توسعه فروش کاالی ایرانی داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫اینکه کیفیت کاالهای خارجی باالست فرهنگ‬ ‫اش��تباهی اس��ت که متاسفانه ازس��وی عده ای از‬ ‫افراد س��ودجو بین مردم عزیز کشورمان جا افتاده ‬ ‫اس��ت‪ .‬همان طور که می دانید کاالهای چینی هم‬ ‫به همین صورت در کشور ما ارزیابی می شوند‪ ،‬در‬ ‫حالی که بس��یاری از محصوالت کشور چین قابل‬ ‫رقابت ب��ا محصوالت روز اروپا و امریکا هس��تند‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬ب��ازار داخلی برای محصوالتی که‬ ‫دارای کیفیت باال هستند‪ ،‬بسیار گسترده تر از قبل‬ ‫اس��ت و تولیدکنندگان با باال بردن سطح کیفیت‬ ‫محصوالت خود می توانند س��هم بیشتری از بازار‬ ‫را کسب کنند‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از حق�وق‬ ‫مصرف کننده چه اقدام هایی انجام می دهید‬ ‫و از ن�گاه ش�ما تحق�ق ای�ن امر مس�تلزم‬ ‫چیست؟‬ ‫مش��تری مداری از مهم تری��ن عوام��ل رون��ق‬ ‫کس��ب وکار و تولی��د اس��ت‪ .‬ارتق��ای کیفی��ت‬ ‫محص��والت باعث پویایی ب��ازار و همچنین باعث‬ ‫باال رفتن س��طح تولیدات ش��رکت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رضایت مشتری مهم ترین اولویت مدیریت شرکت‬ ‫گندمک توس است‪ .‬این ش��رکت برای باال بردن‬ ‫سهم بازار و همچنین توسعه محصوالت‪ ،‬نخستین‬ ‫و اصلی تری��ن رک��ن را مش��تری مداری و رضایت‬ ‫مصرف کنندگان از محصوالت قرار داده است‪.‬‬ ‫€ €اگر در حوزه صادرات نیز فعال هس�تید‪،‬‬ ‫چ�ه فاکتورهای�ی را برای رونق بیش�تر این‬ ‫بخش و تصاحب بازارها به کار می گیرید؟‬ ‫متاس��فانه به دلیل تحریم های ظالمانه امریکا و‬ ‫اوضاع نابس��امان فعلی کش��ور در حوزه صادرات‬ ‫فعالیت نداریم‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ارائ�ه کیفیت ب�اال تا چ�ه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری داش�ته و ب�ه تجهی�ز‬ ‫زیرساخت های مربوط پرداخته اید؟‬ ‫ش��رکت گندمک توس‪ ،‬نخس��تین تولیدکننده‬ ‫نان نیمه اماده پیتزا و خمیر پیراشکی در طعم های‬ ‫گوناگون اس��ت‪ .‬این مجموعه نقش بس��زایی در‬ ‫س��اخت ماش��ین االت نیمه اتومات و تمام اتومات‬ ‫تولید نان پیتزا و خمیر پیراشکی در کشور داشته‬ ‫و جزو بنیان گ��ذاران و ابداع کنندگان خطوط نان‬ ‫پیتزا و خمیر پیراشکی در کشور است‪.‬‬ ‫€ €حضور در فراین�د ارزیابی همایش ملی‬ ‫کیفیت و مش�تری مداری چه تاثیری بر روند‬ ‫کیفی س�ازی محصوالت و خدمات مجموعه‬ ‫شما خواهد داشت؟‬ ‫فراین��د ارزیاب��ی همای��ش مل��ی کیفی��ت و‬ ‫مشتری مداری ارزیابی دوباره شرکت و ممیزی از‬ ‫خطوط تولید تا مدیریت فروش محصوالت چالش‬ ‫بس��یار مهمی اس��ت که یک مرتبه دیگر شرکت‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفته و امید به ان است که در‬ ‫این ازمون هم مانند ازمون های گذش��ته سربلند‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫همه چیز درباره چهارمین نمایشگاه خودرو تهران‬ ‫نمایش��گاه خ��ودرو تهران قرار اس��ت ب��رای چهارمین‬ ‫س��ال متوال��ی از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬در ش��هر افتاب‬ ‫تهران برگزار ش��ود‪ .‬رویدادی که البته به غیر از س��ال اول‪،‬‬ ‫رونق چندانی نداش��ت و خصوصا در دوره س��وم با حواشی‬ ‫متعددی روبه رو شد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به وضعیت نه چندان پای��دار صنعت خودرو‪،‬‬ ‫امس��ال هم نمی ت��وان امیدوار ب��ه ظهور و ب��روز اتفاقات‬ ‫ش��گفت انگیز در صنعت خودرو ب��ود‪ .‬نه خارجی ها حضور‬ ‫متنوعی دارند و نه تولید محصول خاصی را در یک س��ال‬ ‫گذشته از سوی خودروسازان داخلی شاهد بودیم‪.‬‬ ‫هرچن��د س��تاد برگزارکننده گزارش های��ی را مبنی بر‬ ‫حضور و اس��تقبال خوب شرکت های خودرو سازی منتشر‬ ‫کرده اما هنوز هیچ چیز قطعی نیس��ت و بهتر اس��ت این‬ ‫ادعاها را فعال در حد یک تبلیغ خوب و هوش��مندانه برای‬ ‫نمایش��گاهی در نظ��ر بگیریم که مثل هم��ه ‪ ۵۶۰‬رویداد‬ ‫دیگری که در س��ال ‪ ۹۸‬برگزار شدند‪ ،‬دچار رکود و بحران‬ ‫مشارکت کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا انچه باعث ش��د ما درباره ای��ن رویداد گزارش تهیه‬ ‫کنیم انتشار یکی دو خبر درباره حضور چند شرکت جدید‬ ‫و برگ برنده هایی است که قصد دارند در نمایشگاه امسال‬ ‫انها را رو کنند! اخباری که البته نه تایید شدند و نه تکذیب‬ ‫ام��ا به هر حال احتم��ال وقوع انها هم باالس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫موضوع برگزاری نمایش��گاه چهارم خودرو در ش��هرافتاب‬ ‫اهمیت ویژه ای پیدا می کند‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو ش��هر افتاب فقط ‪ ۴‬سال سن ندارد‪،‬‬ ‫بلک��ه ‪ ۱۴‬دوره از عمر ان می گذرد‪ .‬این رویداد را می توان‬ ‫به جرات یکی از مهم ترین عناوین خودرویی کشور دانست‬ ‫که پس از ‪ ۱۱‬س��ال وقفه‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬باردیگر شاهد‬ ‫برپای��ی مج��دد ان در مجموعه نمایش��گاهی بین المللی‬ ‫ش��هرافتاب بودیم‪ .‬نمایش��گاه بین المللی خودرو تهران از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۴‬فعالیت خود را در این کالن ش��هر اغاز کرد‬ ‫و توانس��ت به مدت ‪۱۰‬سال پیاپی در تقویم نمایشگاه های‬ ‫بین الملل��ی پایتخت حضور داش��ته باش��د ام��ا پس از ان‬ ‫ترافیک موجب ش��د این نمایشگاه از تقویم نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران حذف شود‪.‬‬ ‫برگزارنش��دن مجدد نمایش��گاه خودرو باعث شد نسخه‬ ‫کم کیفیتی از این نمایشگاه به سایر استان ها منتقل شود‬ ‫تا تهران از برپایی چنین نمایش��گاه مهمی محروم ش��ود‪.‬‬ ‫ش��روع مجدد نمایش��گاه خودرو تهران در واقع حرکت در‬ ‫مسیر احیای نمایشگاهی بود که به هرحال جای خالی ان‬ ‫در تقویم تهران احساس می شد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه س��ال ‪ ۹۸‬با رویک��رد «رونق تولید‪،‬‬ ‫نهضت س��اخت داخ��ل‪ ،‬دس��تاوردها و نیازمندی ها» و با‬ ‫هدف حمایت از تولید داخلی همراه خواهد بود‪ .‬این شعار‬ ‫خوب و بجایی اس��ت که س��تاد برگزارکنن��ده در انتخاب‬ ‫ان هوش��مندی به خرج داده و با توجه به ش��دت گرفتن‬ ‫تحریم های اعمال ش��ده در س��ال گذش��ته و تاثیر ان بر‬ ‫ایران خودرو برنام��ه دارد تا دو محصول ملی جدید را در روزهای‬ ‫اتی ب��ه بازار ایران معرف��ی کند‪ .‬همچنین بحث معرفی رس��می دنا‬ ‫پ�لاس تورب��و اتوماتی��ک و دنا پ�لاس اتوماتیک هم مطرح اس��ت و‬ ‫شاید در دهه فجر ‪ ،۹۸‬مراسمی در ایران خودرو برای رونمایی سه‬ ‫محصول به روزتر برگزار شود‬ ‫صنع��ت خودرو و همچنین مح��دود بودن تعداد برندهای‬ ‫خارجی فعال در کشور‪ ،‬نگاه بیشتر به توان داخلی می تواند‬ ‫به شکوفایی توان نهفته خودروسازان منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ خارجی ها حضور دارند؟‬ ‫امس��ال هم مثل ‪ ۲‬س��ال قبل همه ش��رکت ها داخلی یا‬ ‫نمایندگان چند ش��رکت چینی هس��تند‪ .‬س��تاد برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اعالم کرده که میزان اس��تقبال ش��رکت های‬ ‫داخلی در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران بیشتر از سال‬ ‫گذش��ته اس��ت و می توان احتمال داد که شور و حال این‬ ‫گردهمایی خودرویی تا حدی بهتر از سال ‪ ۱۳۹۷‬باشد‪.‬‬ ‫تاکنون حضور ایران خودرو‪ ،‬مدیران خودرو‪ ،‬امیکو و مپنا‬ ‫در ای��ن رویداد خودرویی قطعی ش��ده همچنین احتمال‬ ‫داده می ش��ود ک��ه تا چند روز اینده‪ ،‬ش��رکت هایی چون‬ ‫سیف خودرو‪ ،‬سایپا و چند نشان تجاری دیگر حضور خود‬ ‫را در نمایش��گاه خودرو تهران ‪ ۹۸‬اعالم کنند‪ .‬این دس��ته‬ ‫از ش��رکت هایی که هنوز به صورت رس��می حضورشان را‬ ‫در نمایش��گاه قطعی نکرده ان��د‪ ،‬منتظر بحث هایی چون‬ ‫تامین قطعه و واحدهای مهندس��ی محصول هستند و اگر‬ ‫مش��کلی بر سر راهش��ان نباش��د در این نمایشگاه حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه گردش��گری ته��ران از ‪ ۲۳‬تا ‪۲۶‬‬ ‫بهمن برگزار می ش��ود‪ .‬تاکنون پنج کشور برای حضور در این‬ ‫نمایش��گاه اعالم امادگی کرده اند و قرار اس��ت سی وسومین‬ ‫نمایشگاه صنایع دستی نیز در این رویداد ادغام شود‪.‬‬ ‫یک روز بعد از ‪ ۲۲‬بهمن ماه‪ ،‬در استانه تعطیالت نیمه بلند‬ ‫پایان هفته‪ ،‬نمایشگاه گردشگری در تهران افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محل برگزاری‪ ،‬همان نمایشگاه بین المللی‬ ‫تهران است‪ ۱۲ .‬سالن از این مجموعه به نمایشگاه گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی اختصاص داده ش��ده اس��ت‪ .‬برای نخستین‬ ‫بار اس��ت که نمایش��گاه گردش��گری پس از ‪ ۱۲‬دوره برپایی‬ ‫با صنایع دس��تی ادغام می ش��ود‪ ،‬هرچند سال گذشته بخش‬ ‫کوچکی از سالن های استانی به صنایع دستی اختصاص داده‬ ‫شده بود اما امس��ال قرار است سی وسومین نمایشگاه صنایع‬ ‫دس��تی که هر س��ال مس��تقل در تهران برپا می ش��د در این‬ ‫رویداد ادغام شود‪.‬‬ ‫تاکید نمایش��گاه گردشگری امسال همانند چند دوره اخیر‬ ‫بر حضور پررنگ اس��تان ها اس��ت‪ ،‬برای همین هفت سالن به‬ ‫انها اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫گروه های موسیقی و ایینی که جذاب ترین بخش نمایشگاه‬ ‫گردشگری لقب گرفته و عامل جذب بازدیدکننده های عمومی‬ ‫اس��ت‪ ،‬امسال همچنان حضور پررنگی خواهد داشت‪ ،‬هرچند‬ ‫تاکید ش��ده اجرای انها فقط باید در فضای باز نمایشگاه باشد‬ ‫تا مزاحم نشست ها و مذاکرات تخصصی نباشند‪.‬‬ ‫برخی از متخصصان گردشگری بر این باورند که اضافه شدن‬ ‫‹ ‹ چه محصوالتی عرضه خواهد شد‬ ‫ان طور که مش��خص اس��ت‪ ،‬ایران خودرو برنامه دارد تا‬ ‫دو محص��ول مل��ی جدید را در روزه��ای اتی به بازار ایران‬ ‫معرف��ی کند‪ .‬همچنی��ن بحث معرفی رس��می دنا پالس‬ ‫تورب��و اتوماتی��ک و دنا پالس اتوماتیک هم مطرح اس��ت‬ ‫و ش��اید در دهه فجر ‪ ،۹۸‬مراس��می در ایران خودرو برای‬ ‫رونمای��ی س��ه محصول به روزتر برگزار ش��ود‪ .‬در صورتی‬ ‫که این خودروس��از طبق برنامه های از پیش تعیین ش��ده‬ ‫معرف��ی محصوالت جدید خ��ود را انجام دهد‪ ،‬احتمال ان‬ ‫زیاد اس��ت ک��ه این خودروها در نمایش��گاه خودرو تهران‬ ‫‪ ۹۸‬دیده شوند‪.‬‬ ‫مپنا از دیگر حاضران در این رویداد خودرویی اس��ت که‬ ‫برنام��ه دارد تا برای نخس��تین بار حض��ورش را در صنعت‬ ‫خودرو اعالم کند‪ .‬به گزارش برخی منابع خبری این گروه‬ ‫صنعت��ی فعال در ح��وزه انرژی می خواه��د با خودروهای‬ ‫اش��تراکی و دستاوردهایش در بحث خودروهای الکتریکی‬ ‫و هیبرید به ش��هر افتاب بیاید‪ .‬برخ��ی احتمال می دهند‬ ‫ک��ه مپنا خودروه��ای الکتریکی و هیبریدی را بر اس��اس‬ ‫دانش خود در نمایش��گاه خودرو امسال معرفی کند‪ .‬قطعا‬ ‫اگر این خبر غیر رس��می واقعیت داش��ته باش��د‪ ،‬می توان‬ ‫ان را مهم تری��ن خب��ر ی��ک دهه اخی��ر در صنعت خودرو‬ ‫کشور دانست‪.‬‬ ‫مدیران خودرو نیز جزو خودروسازان خصوصی است که‬ ‫بعد از یک س��ال غیبت‪ ،‬می خواهد در چهارمین نمایشگاه‬ ‫خودرو تهران حضور داش��ته باشد‪ .‬با توجه به صحبت های‬ ‫پیش��ین مدی��ران این ش��رکت‪ ،‬احتمال ان زیاد اس��ت تا‬ ‫خودروهای��ی چ��ون چری تیگو ‪ ،۸‬اکس��ید ‪ ،TX‬ام وی ام‬ ‫‪ X۵۵‬و… پا به شهر افتاب بگذارند‪.‬‬ ‫امیکو نیز به عنوان یکی از خودروسازان فعال در بخش‬ ‫کار و تج��اری می خواه��د دس��تاوردهای خ��ود در بحث‬ ‫تولی��د داخ��ل و خودکفایی را به نمایش بگذارد‪ .‬اس��نای‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده و کامیون و کامیونت های ارتقا یافته‬ ‫امیکو از جمله خودروهایی هستند که در غرفه این شرکت‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫از چند روز قبل شرکت سیف خودرو حواله های تکمیل‬ ‫وجه ‪ SWM G۰۱‬را صادر کرده و در صورتی که مشکلی‬ ‫در فرایند تولید نهایی و تحویل ان به وجود نیاید‪ ،‬می توان‬ ‫پیش بین��ی ک��رد که این خودروس��از خصوصی این بار در‬ ‫نمایش��گاه خودرو تهران ‪ ۹۸‬با ک��راس اوورهای ‪SWM‬‬ ‫حاضر می ش��ود‪ .‬هفته گذشته سیف خودرو قیمت رسمی‬ ‫‪ SWM G۰۱‬را ‪ ۳۷۵‬میلیون تومان اعالم کرد و قرار است‬ ‫این کراس اوور تک دیفرانسیل به جای بیسو ‪ T۵‬در اختیار‬ ‫مشتریان قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ چرا حضور سایپا هنوز قطعی نیست‬ ‫س��ایپا جزو خودروس��ازانی است که در حال سنجیدن‬ ‫ش��رایط حض��ور خ��ود در ای��ن نمایش��گاه اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودروس��از که در تمام دوره های نمایشگاه خودرو تهران‬ ‫حضور داش��ته‪ ،‬درصورت اماده شدن نمونه نهایی برخی‬ ‫محصوالتش پا به این نمایش��گاه می گذارد‪ .‬نسخه نهایی‬ ‫و قاب��ل عرض��ه رهام‪ ،‬هاچ بک کراس ملی س��ایپا در رده‬ ‫‪ C) B‬پالس)‪ ،‬س��اینا ارتقا یافته‪ ،‬تیبا اپش��نال (پالس)‪،‬‬ ‫کویی��ک فیس لیفت و… از جمله محصوالتی اس��ت که‬ ‫اگر نمونه نهایی انها حاضر باش��د‪ ،‬این ش��رکت می تواند‬ ‫حضور منطقی خودش را در رویداد خودرو ش��هر افتاب‬ ‫‪ ۹۸‬به نمایش بگذارد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام س��تاد برگ��زاری‪ ،‬فع��االن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت نی��ز همزمان ب��ا این نمایش��گاه و همانند‬ ‫دوره ه��ای گذش��ته در نمایش��گاه بین‪‎‬الملل��ی دوچرخه‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬وس��ایل‪‎‬نقلیه موت��وری و هیبری��دی و‬ ‫قطع��ات یدک��ی حضور خواهند یافت‪ .‬ای��ن رویداد نیز در‬ ‫مجموعه نمایشگاهی شهر افتاب برگزار می شود و پذیرای‬ ‫عالقه مندان موتورسیکلت و دوچرخه خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو‪ ،‬قطع��ات‪ ،‬لوازم یدکی و خدمات پس‬ ‫از فروش تهران از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۷‬و نمایشگاه بین المللی‬ ‫دوچرخه‪ ،‬موتورسیکلت‪ ،‬وسایل‪‎‬نقلیه موتوری از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬میزبانی از عالقه مندان و فعاالن وس��ایل نقلیه را در‬ ‫مجموعه نمایشگاهی شهرافتاب بر عهده دارند‪.‬‬ ‫جزئیات نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی مشخص شد‬ ‫بخش هایی مثل صنایع دس��تی و تاکی��د بر حضور گروه های‬ ‫موس��یقی و ایین��ی و تمرکز ب��ر جذب بیش��تر بازدیدکننده‬ ‫عمومی‪ ،‬این نمایش��گاه را از حالت تخصصی خارج و بیش��تر‬ ‫به جشنواره گردشگری و صنایع دستی تبدیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫رج��ب زاده‪ ،‬مج��ری برگ��زاری دوازدهمی��ن نمایش��گاه‬ ‫گردش��گری تهران در مراسم رونمایی از پوستر و تندیس این‬ ‫نمایشگاه که دوش��نبه ‪ 7‬بهمن ماه با حضور معاون و مدیران‬ ‫گردش��گری وزارت می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‬ ‫دس��تی و جمعی از فعاالن بخش خصوصی گردشگری برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با این توضی��ح که برای برگزاری ای��ن رویداد فقط ‪۴۰‬‬ ‫روز فرصت داش��ته و برگزاری این نمایشگاه با شرکت دیگری‬ ‫بوده ک��ه وزارتخانه تصمیم گرف��ت ان را تغییر بدهد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن فرصت مح��دود تنها اقدامی که می توانس��تیم انجام‬ ‫دهیم ثبت نام انالین ش��رکت کننده ها بود‪ .‬این رهیافتی بود‬ ‫که در مشورت با یکی از مجریان نمایشگاه گردشگری اسپانیا‬ ‫به دست امد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬سیاس��ت و تصمیم بر این بود که نمایش��گاه‬ ‫گردشگری با تاکید بر استان ها برگزار شود‪ ۱۲ ،‬سالن داشتیم‬ ‫که ‪ 7‬س��ال ان به استان ها اختصاص داده شد‪ .‬جانمایی همه‬ ‫غرفه ها نیز با اولویت ثبت نام انالین بوده است‪.‬‬ ‫رجب زاده گفت‪ :‬نمایش��گاه امسال ‪ ۴۰‬درصد افزایش متراژ‬ ‫داشته که به خاطر افزوده شدن صنایع دستی بوده است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن حضور نمایندگان کش��ورهای ترکیه‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬جمهوری اذربایجان و اندونزی را در نمایشگاه تهران‬ ‫جدی دانس��ت و از پیگیری برای حض��ور نمایندگان دوبی و‬ ‫کشورهای هند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تایلند‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫انگلستان و کامبوج در این نمایشگاه خبر داد‪.‬‬ ‫مجری این نمایش��گاه برپایی ‪ ۴۴‬نشست تخصصی‪ ،‬اجرای‬ ‫برنامه های ایینی و سنتی و موسیقی و رونمایی از تمبر یادبود‬ ‫را از جمله برنامه های جانبی این نمایشگاه ذکر کرد‪.‬‬ ‫همچنین خشایار نیکزاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت مادر تخصصی‬ ‫توسعه ایرانگردی و جهانگردی که مجری نمایشگاه گردشگری‬ ‫و صنایع دستی از طریق ان تعیین شده است و مسئولیت این‬ ‫رویداد را با حکم وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی به عهده دارد‪ ،‬درباره تغییرات نمایشگاه امسال از جمله‬ ‫تغییر مجری پس از ‪ ۱۲‬س��ال‪ ،‬اضافه ش��دن صنایع دستی و‬ ‫اسیب شناسی دوره های پیشین سخن گفت‪.‬‬ ‫حرم��ت اهلل رفیعی‪ ،‬رئی��س انجمن صنف��ی دفاتر خدمات‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سایپا جزو‬ ‫خودروسازانی‬ ‫است که در‬ ‫حال سنجیدن‬ ‫شرایط حضور‬ ‫خود در این‬ ‫نمایشگاه است‬ ‫مس��افرتی ای��ران نی��ز در س��خنانی نس��بت ب��ه جای��گاه‬ ‫اختصاص یافته به گردش��گری در نمایش��گاه تهران به دنبال‬ ‫اضافه شدن صنایع دستی معترض شد اما در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫اژانس های مس��افرتی با همه توان در این نمایش��گاه حضور‬ ‫دارند و قرار اس��ت همایش بزرگی را در جریان این نمایشگاه‬ ‫برگزار کنند تا به رونق ان کمک شود‪.‬‬ ‫ولی تیم��وری‪ ،‬معاون گردش��گری وزیر می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به ادغام صنایع دستی‬ ‫در نمایشگاه گردشگری تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طور نیست که‬ ‫غرفه ای اختصاصی برای صنایع دس��تی و یا گردشگری باشد‪.‬‬ ‫از س��ال گذش��ته این برنامه اتخاذ ش��د که هر استان با تمام‬ ‫ظرفیت در این نمایشگاه شرکت کند‪.‬‬ ‫او ب��ه حضور پررنگ اس��تان ها در نمایش��گاه گردش��گری‬ ‫امس��ال همانند گذشته اش��اره کرد و افزود‪ :‬طیف عظیمی از‬ ‫گردش��گران که به ایران س��فر می کنند انگیزه دیدار با مردم‬ ‫را دارند‪ .‬در تحقیقات و نظرس��نجی ای که برای طراحی برند‬ ‫ملی گردش��گری ایران انجام شد‪ ،‬این نتیجه به دست امد که‬ ‫نخس��تین عامل جذب گردشگران خارجی به ایران خونگرمی‬ ‫و مهمان نوازی مردم کش��ورمان اس��ت‪ .‬ب��رای همین تاکید‬ ‫نمایشگاه گردشگری تهران بر مردم است‪.‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬پوس��تر و تندیس س��یزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردشگری و سی وسومین نمایشگاه صنایع دستی‬ ‫تهران با حضور معاون گردش��گری و مجریان این نمایش��گاه‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه محص��والت اس��تارت اپ و‬ ‫توانمندی های هنری بانوان به مناسبت نخستین‬ ‫روز از دهه مبارک فجر عصر شنبه با حضور علی‬ ‫زینی ون��د معاون سیاس��ی اجتماعی اس��تاندار‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان به مدت ‪ ۲‬روز در محل‬ ‫باغ خانواده زاهدان راه اندازی شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور بان��وان و خانواده اس��تانداری‬ ‫سیستان و بلوچستان در حاشیه مراسم گشایش‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در گفت وگو با ایرن��ا اظهارکرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه محصوالت استارت اپ و توانمندی های‬ ‫هنری بان��وان با ‪ ۲۰‬غرفه در بخش های مختلف‬ ‫صنایع دستی مانند زیوراالت‪ ،‬لوازم تزیینی‪ ،‬چرم‬ ‫دوزی‪ ،‬س��فال‪ ،‬ف��رش و گلیم بافی‪ ،‬تیکه دوزی‪،‬‬ ‫شیرینی س��نتی‪ ،‬مجسمه سازی و سوزن دوزی‬ ‫ب��ه همراه غرفه های فروش��گاهی‪ ،‬عرضه کتاب‪،‬‬ ‫عروس��ک محلی‪ ،‬گیاهان دارویی و پزشکی برای‬ ‫بازدید مخاطبان دایر شده است‪.‬‬ ‫فریب��ا برنای��ی گفت‪ :‬برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫موج��ب هم افزای��ی و توان افزایی بانوان اس��تان‬ ‫ش��ده و انگی��زه این قش��ر را ب��رای کارافرینی‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایش��گاه محصوالت استارت اپ‬ ‫و توانمندی ه��ای هنری بان��وان نمونه کوچکی‬ ‫از توانمندی های این قش��ر در ‪ ۴۱‬س��ال پس از‬ ‫پیروزی انقالب اس�لامی را به نمایش گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��رکل امور بان��وان و خانواده اس��تانداری‬ ‫سیستان و بلوچستان یکی از راهکارهای موجود‬ ‫برای حمایت از بانوان توانمند اس��تان و عرضه و‬ ‫فروش محصوالت خانگی را برگزاری نمایش��گاه‬ ‫در س��طح استان عنوان و بیان کرد‪ :‬با کارافرینی‬ ‫و ارائ��ه ایده ه��ای نو و صادرات محور می توان در‬ ‫تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی گام های بلندی‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬زنان س��رمایه های مغفول جامعه در‬ ‫تولید و توس��عه کشور هس��تند و نادیده گرفتن‬ ‫ای��ن ظرفیت عظیم و بی توجهی به انان‪ ،‬جامعه‬ ‫را از بخ��ش بزرگ��ی از ظرفیت انس��انی محروم‬ ‫می کند‪ .‬برنایی افزود‪ :‬با رفع برخی محدودیت ها‬ ‫باید بس��تر مناس��بی فراهم اید تا بانوان با تولید‬ ‫و عرض��ه محصوالت خانگ��ی بتوانند در اقتصاد‬ ‫خان��واده نقش داش��ته و ایده ه��ای خالقانه و نو‬ ‫خ��ود را پی��اده کنن��د‪ .‬وی اظهارک��رد‪ :‬اولویت‬ ‫واگ��ذاری این غرفه ها با دانش اموختگان صنایع‬ ‫دس��تی و هنرمندان و همچنین زنان سرپرست‬ ‫خانوار و بد سرپرس��ت بوده که تالش می ش��ود‬ ‫مس��یر کارافرینی و توانمندسازی انان به شکل‬ ‫شایسته ای طی شود‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه قطعات‬ ‫خودرو در قزوین‬ ‫یازدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو‪،‬‬ ‫لوازم و تجهیزات وابس��ته در قزوین برگزار ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه تخصص��ی قطعات خ��ودرو‪ ،‬لوازم و‬ ‫تجهیزات وابسته در ‪ ۴۴‬غرفه و با حضور فعاالن‬ ‫این عرص��ه از اس��تان های اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین‪ ،‬همدان‪ ،‬مازندران‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫البرز و اصفهان در محل نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اس��تان برپا شده اس��ت‪ .‬قبادی معاون اقتصادی‬ ‫اس��تاندار گفت‪ :‬ارائه قابلیت ها و توانمندی های‬ ‫مشارکت کنندگان‪ ،‬افزایش اطالعات متخصصان‬ ‫و عالقه من��دان این صنعت از جمله اهداف اصلی‬ ‫برگزاری این نمایشگاه است‪ .‬این نمایشگاه تا ‪11‬‬ ‫بهمن دایر بود‪.‬‬ ‫هفدهمین نمایشگاه‬ ‫کتاب هرمزگان برپا شد‬ ‫هفدهمی��ن نمایش��گاه کت��اب هرم��زگان و‬ ‫شش��مین نمایش��گاه مطبوعات و رس��انه های‬ ‫دیجیتال ش��امگاه ش��نبه و در نخس��تین روز از‬ ‫دهه فجر انقالب اس�لامی در بندرعباس برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬این نمایشگاه با حضور سعید ناجی معاون‬ ‫سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری هرمزگان‪ ،‬اصغر‬ ‫مدی��رکل حوزه تبلیغ و تروی��ج معاونت قران و‬ ‫عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬سید ضیا‬ ‫هاش��می مدیرعامل خبرگ��زاری ایرنا و جمعی‬ ‫از مس��ئوالن در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫بندرعباس اغاز ش��د‪ .‬در ابتدای این نمایش��گاه‬ ‫مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬کتاب ارزشمندترین ساخته ذهن و دست‬ ‫بش��ر است؛ دس��ت س��اخته ای که از روزی که‬ ‫ساخته شد‪ ،‬تمدن و تفکرشکل گرفت‪.‬‬ ‫کمالی زرگانی گفت‪ :‬نمایش��گاه کتاب امسال‬ ‫نیز با ‪ ۵۳۴‬ناشر و ‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۸۱۳‬عنوان کتاب‬ ‫در قال��ب ‪ ۴۵۰‬غرفه جزو نمایش��گاه های بزرگ‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نمایشگاه محصوالت‬ ‫استارت اپی بانوان‬ ‫در زاهدان‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫اخرین فرصت ایران برای پیوستن به ‪ FATF‬رو به پایان است‬ ‫خبر‬ ‫امادگی بیمه سامان برای‬ ‫جذب نخبگان علوم داده‬ ‫ششمین کنفرانس‬ ‫ملی مهندس��ی مالی‬ ‫و بیم س��نجی ب��ا‬ ‫حمایت شرکت بیمه‬ ‫س��امان اغ��از ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط‬ ‫عمومی شرکت بیمه‬ ‫سامان‪ ،‬مدیرعامل شرکت بیمه سامان در ایین‬ ‫گش��ایش این روی��داد با قدردانی از اس��تقبال‬ ‫قاب��ل توجه حاضران و نیز تبریک فرا رس��یدن‬ ‫ده��ه مبارکه فجر انقالب اس�لامی‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫ک��ه امروز اهمیت ‪ Science Data‬بر کس��ی‬ ‫پوشیده نیست و ش��رکت اماده است نخبگان‬ ‫این حوزه را تقویت کرده و به کار گیرد‪.‬‬ ‫احمدرض��ا ضرابیه افزود‪ :‬ب��رای جمع اوری‬ ‫‪ Big Data‬و تحلیل داده ها‪ ،‬مدل و روش های‬ ‫گوناگون��ی در جه��ان ازس��وی ش��رکت های‬ ‫بزرگ مورد اس��تفاده ق��رار گرفته که با تعامل‬ ‫با دانش��گاه ها‪ ،‬همه این روش ه��ا برای ما قابل‬ ‫دستیابی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه باید اهمیت‬ ‫دانش و تحلیل داده و نیز کاربرد ان در صنعت‬ ‫بیمه بررس��ی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت بیمه در‬ ‫کشور ما بیش از ‪ ۸۵‬سال قدمت دارد و از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬هم تعرفه ها از بازار بیمه کشور برداشته‬ ‫ش��ده‪ ،‬در حالی ک��ه بیگ دیتای «س��نهاب»‬ ‫به عنوان انقالبی در این صنعت از س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫فعال شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت بیمه سامان‬ ‫دریافت رتبه نخست دولت الکترونیک ازسوی‬ ‫بیمه مرکزی را حاصل راه اندازی سنهاب دانست‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز برخی می پرسند چرا‬ ‫در صنعت بیمه به تحلیل اطالعات و داده کاوی‬ ‫نیاز داریم‪ ،‬در حالی که باید تاکید کرد صنعت‬ ‫بیم��ه‪ ،‬چیزی جز اعتماد نیس��ت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫طبیعی اس��ت که نرخ دهی‪ ،‬به تحلیل داده نیاز‬ ‫دارد و این انتخاب ریس��ک و شیوه مدیریت ان‬ ‫نی��ز همین راهکار را می طلب��د‪ ،‬بنابراین جلب‬ ‫اعتم��اد بیمه گذارتنها با تحلی��ل داده ممکن‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان این‬ ‫که تمرکز بر مش��تری‪ ،‬نیاز اصلی شرکت بیمه‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما باید روش های درست‬ ‫و دقیق برای ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت‬ ‫پی��دا کنیم‪ .‬ضرابیه با تاکید بر این که در حوزه‬ ‫بیمه های اتومبیل به عنوان یکی از فراگیرترین‬ ‫رش��ته های بیمه ای‪ ،‬تسهیل در فرایند ارزیابی‬ ‫و پرداخ��ت خس��ارت و نی��ز شناس��ایی دقیق‬ ‫الگوهای تقلب الزامی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫بیمه ه��ای درمان و بیمه ه��ای زندگی نیز باید‬ ‫روش های توس��عه درس��ت‪ ،‬روش های ارزیابی‬ ‫ریسک و توسعه رشته ها با دقت بیشتر ارزیابی‬ ‫شود‪ .‬او همچنین ضرورت استفاده از نخبگان و‬ ‫دانش��مندان جوان در این حوزه ها را یاداور شد‬ ‫و گف��ت‪ :‬بیمه مرکزی و س��ندیکای بیمه گران‬ ‫ای��ران نیز بر این موضوع ه��ا اتفاق نظر دارند و‬ ‫ش��رکت بیمه س��امان نیز با مش��ارکت در راه‬ ‫اندازی کارخانه ن��واوری «پلنت» تالش کرده‬ ‫نق��ش خود را در این حیط��ه ایفا کند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪« ،‬پلنت» و مجموعه بیمه س��امان توان این‬ ‫را دارن��د ک��ه فکر و ایده نخب��گان حوزه بیمه‪،‬‬ ‫ریس��ک و تحلیل داده را تجاری س��ازی کنند‬ ‫و در ای��ن زمین��ه از هم��ه ظرفیت های موجود‬ ‫استفاده خواهند کرد‪ .‬در ادامه این ایین‪ ،‬معاون‬ ‫فنی بیمه های زندگی ش��رکت بیمه سامان نیز‬ ‫با اشاره به این که تحلیل داده ها می تواند عالوه‬ ‫بر افزایش کیفیت خدمات رس��انی‪ ،‬هزینه های‬ ‫صنعت بیمه را کاهش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬پیاده سازی‬ ‫سیستم تله ماتیک در بیمه های اتومبیل نمونه‬ ‫مش��خصی از تاثی��ر مثبت تحلی��ل داده ها در‬ ‫کاهش هزینه هاس��ت‪ .‬ش��یما اراء با طرح این‬ ‫س��وال که ایا ی��ک اکچوئر می توان��د به عنوان‬ ‫ی��ک دانش��مند علوم داده کارکن��د‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در حوزه بیمه نامه های عمر بیمه س��امان‪ ،‬نرخ‬ ‫ریزش مورد بررس��ی قرار گرفت که به طراحی‬ ‫مدل ه��ای تازه ای از بیمه های عمر منتج ش��د‪.‬‬ ‫وی مطالعه موردی بیمه نامه های بدنه اتومبیل‬ ‫و بیمه نامه های عمر را تجربه های موفق تحلیل‬ ‫داده در این ش��رکت اعالم و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫طبق��ه بندی مش��تریان در ح��وزه بیمه بدنه‬ ‫اتومبی��ل بیمه س��امان بر اس��اس متغیرهای‬ ‫«تعداد سال های عدم خسارت پوشش اصلی»‪،‬‬ ‫«تعداد س��ال های عدم خس��ارت پوشش های‬ ‫فرع��ی»‪« ،‬مدل خودرو»‪« ،‬تعداد سرنش��ین»‪،‬‬ ‫«ن��و بودن خ��ودرو» و «نوع خودرو» انجام و بر‬ ‫این اساس‪ ،‬مشتریان به سه دسته کم ریسک‪ ،‬پر‬ ‫ریسک و متوسط ریسک تقسیم شدند که حق‬ ‫بیمه های متفاوتی برای انها طراحی ش��د‪ .‬اراء‬ ‫با اش��اره به اینکه تحلیل داده ها اجازه می دهد‬ ‫بیمه گر‪ ،‬خدمات��ش را مطلوب تر و باکیفیت تر‬ ‫ارائ��ه کن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه عملکرد‬ ‫شرکت بیمه س��امان در این زمینه بسیار قابل‬ ‫توجه بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفکر خود تحریمی را کنار بگذاریم‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازگشت اقتصاد‬ ‫کشور دست کم‬ ‫به مسیر رشد‬ ‫قبلی و پایدار‬ ‫به غیر از اتخاذ‬ ‫سیاست های‬ ‫اقتصادی مناسب‬ ‫و حکمرانی‬ ‫خوب‪ ،‬منوط به‬ ‫برقراری روابط‬ ‫تجاریباکیفیت‪،‬‬ ‫اثربخش و‬ ‫کم تنش با دنیا‬ ‫است این امر‬ ‫مهم را باید در‬ ‫دستان سیاست‬ ‫و کنارگذاشتن‬ ‫تفکر‬ ‫خودتحریمی‬ ‫جست وجو کرد‬ ‫‪ ۲۶‬بهم��ن‪ ،‬فرصت ایران برای تصمیم گیری درباره‬ ‫لوایح مرتبط با ‪ FATF‬به پایان می رسد‪ ،‬فرصتی که‬ ‫امکان تمدید ندارد و در نهایت یا ایران وارد فهرست‬ ‫سیاه می شود یا براساس تصمیم گیری اعضای مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت زمینه ای فراهم می شود که ایران‬ ‫هم در جمع کش��ورهای عضو این کنوانس��یون قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫گروه ویژه اق��دام مالی (‪ )FATF‬مهرماه امس��ال‬ ‫برای ششمین و اخرین بار‪ ،‬مهلت ایران برای تصویب‬ ‫کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم‬ ‫را تمدید ک��رد تا در مهلت داده ش��ده‪ ،‬ایران بتواند‬ ‫برای تامین نظرات این گروه اقدام کند‪.‬‬ ‫انط��ور که گروه ویژه اق��دام مالی اعالم کرده‪ ،‬اگر‬ ‫تا اواخر بهمن‪ ،‬دو کنوانس��یون پالرمو و ‪ CFT‬نهایی‬ ‫نش��ود‪ ،‬تمامی اقدام��ات مقابله ای علی��ه ایران وضع‬ ‫خواهند ش��د و عمال وضعیت ایران به پیش از خرداد‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫کنوانس��یون پالرم��و یک��ی از پیمان نامه های مورد‬ ‫حمایت س��ازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق‬ ‫انس��ان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات‬ ‫تصویب ش��ده است‪ .‬کنوانسیون مقابله با تامین مالی‬ ‫تروریس��م یا ‪ CFT‬هم یکی دیگر از پیمان نامه های‬ ‫سازمان ملل است که اعضا را ملزم می کند با نظارت‬ ‫بر مب��ادالت بانکی‪ ،‬جل��وی تامین مال��ی گروه های‬ ‫تروریستی را بگیرند‪.‬‬ ‫اکثر کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون ها‬ ‫پیوس��ته اند‪ .‬در فاصله سه س��الی که ایران قرار بوده‬ ‫برنامه عمل مد نظر گروه ویژه اقدام مالی را اجرا کند‪،‬‬ ‫‪ ۳۷‬کش��ور به اصطالح چنین برنامه ای را عملیاتی و‬ ‫پرونده خود را ع��ادی کرده اند‪ .‬عضویت ایران نیز در‬ ‫چارچوب لوایحی که از سوی دولت تهیه شده بودند‪،‬‬ ‫در مجلس تصویب شدند‪ ،‬اما مخالفت شورای نگهبان‬ ‫موجب شد تا این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام ارجاع داده شود و سرنوشت دو الیحه الحاق به‬ ‫این دو کنوانسیون عمال بالتکلیف بماند‪.‬‬ ‫ایران درحالی برای خروج دائمی از فهرس��ت سیاه‬ ‫این گروه باید قوانین داخلی خود در ارتباط با مقابله‬ ‫با پولش��ویی (کنوانسیون س��ازمان ملل در مبارزه با‬ ‫پولشویی موسوم به ‪ )CFT‬و مبارزه با جرائم سازمان‬ ‫یافته (کنوانس��یون پارلرمو) را اصالح و تصویب کند‬ ‫که موضوع تعیین تکلی��ف لوایح مذکور همچنان در‬ ‫هاله ای از ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫بای��د بپذیریم که ب��ه تصویب نرس��یدن لوایح مرب��وط به ‪FATF‬‬ ‫می تواند بهانه ای برای تشدید تحریم های غرب علیه ایران شو د و‬ ‫این خودتحریمی نباید از سوی ما انجام شود‬ ‫اکنون یک س��ال از ارس��ال الیحه الحاق ایران به‬ ‫کنوانس��یون مبارزه با جرائم س��ازمان یافته یا همان‬ ‫پالرمو به مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام می گذرد‬ ‫و مدت یک س��اله تعیین ش��ده در ایین نامه مجمع‬ ‫تش��خیص برای رس��یدگی ب��ه ان به پایان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مهلت ایران نیز نزد ‪ FATF‬رو به پایان است‬ ‫و اکنون مش��خص نیست سرنوشت دو الیحه ‪CFT‬‬ ‫و پالرمو در مجمع و سرنوش��ت عادی سازی مراودات‬ ‫مالی بین المللی ایران چه خواهد شد‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا بالتکلیفی ک��ه در تصویب ش��دن یا‬ ‫نش��دن لوایح مرتبط با ‪ FATF‬وجود دارد‪ ،‬موافقان‬ ‫و مخالفان پیوس��تن ای��ران به این کنوانس��یون نیز‬ ‫همچن��ان در تالش اند تا دی��دگاه و نظرات خود را از‬ ‫تریبون های مختلف به گوش مسئوالن برسانند‪.‬‬ ‫ایجاد ارامش نسبی در اقتصاد‬ ‫عب��اس ابونوری کارش��ناس اقتصاد در این‬ ‫ب��اره در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تاکید براین‬ ‫موض��وع ک��ه مس��ائل سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی س��بب ش��ده تا اقتصاد ایران دچار‬ ‫اش��فتگی شود افزود‪:‬رش��د اقتصادی منفی‪،‬‬ ‫رکود‪ ،‬تورم‪ ،‬نوس��ان های قیمتی و‪ ...‬از جمله‬ ‫موضوعاتی اس��ت که این شرایط بد را تشدید‬ ‫کرده و س��بب ش��ده تا اقتصاد ایران دچار نوسان ها و بهم‬ ‫ریختگی هایی شود که همین موضوع قدرت برنامه ریزی‬ ‫و پیش بینی را از فعاالن اقتصادی گرفته است‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫چنین شرایطی که چشم انداز فعالیت های اقتصادی خیلی‬ ‫مش��خص نیس��ت و فعاالن اقتصادی چندان برنامه ریزی‬ ‫دقیقی نمی توانند برای اینده فعالیت ش��ان داشته باشند‪،‬‬ ‫بحث موضوع پیوس��تن ایران به س��ازمان های بین المللی‬ ‫از جمل��ه ‪ FATF‬دغدغ��ه و نگرانی زی��ادی را برای انها‬ ‫ایجاد کرده که در موقعیت فعلی کشور این اصال به صالح‬ ‫فعاالن این بخش نیست‪ .‬وی با تاکید براینکه ایران فرصت‬ ‫چندانی برای تصمیم گیری برای پیوستن به این سازمان‬ ‫بین المللی ندارد و دراین زمان کوتاه باید مش��خص کند‬ ‫ک��ه می خواهد به کارگ��روه ویژه اقدام مال��ی بپیوندد یا‬ ‫خیر‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه در این زمینه تعلل هایی از س��وی‬ ‫تصمیم گیران برای تصویب لوایح مرتبط با ‪ FATF‬وجود‬ ‫دارد ک��ه این تعلل ممکن اس��ت اثار جب��ران ناپذیری با‬ ‫خود همراه داشته باشد‪ .‬به گفته ابونوری‪ ،‬تصمیم گیری ها‬ ‫در ای��ن مورد مه��م‪ ،‬باید براس��اس یک نگاه‬ ‫بلند مدت باش��د‪ ،‬چون ب��ه طور قطع تصویب‬ ‫‪ FATF‬در بلند مدت است که به نفع اقتصاد‬ ‫داخل��ی و تجارت خارجی ایران خواهد ش��د‬ ‫و فض��ا را برای تعامالت هرچه بیش��تر با دنیا‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬این کارشناس معتقد است‬ ‫که پیوس��تن ایران به ‪ FATF‬در کوتاه مدت‬ ‫ه��م می تواند یک اثر روانی مثبت به جای بگذارد و باعث‬ ‫ایج��اد ارام��ش و اطمینان در جامعه ش��ود که این مهم‬ ‫فرصت مناس��بی خواهد بود که فعاالن اقتصادی بتوانند‬ ‫برای بلند مدت برنامه ریزی بهتری داشته باشند‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬هرچه ایران بتواند به عضویت س��ایر کنوانس��یون ها و‬ ‫نهاد های بین المللی که س��ایر کش��ور ها عضو ان هستند‬ ‫درای��د‪ ،‬ابعاد مثب��ت این موضوع بر اقتصاد کش��ور قابل‬ ‫لمس تر خواهد شد‪ .‬باید بپذیریم که به تصویب نرسیدن‬ ‫لوایح مربوط به ‪ FATF‬می تواند بهانه ای برای تش��دید‬ ‫تحریم ه��ای غ��رب علیه ایران ش��و د و این خودتحریمی‬ ‫نباید از سوی خود ما انجام شود‪ .‬ابونوری معتقد است که‬ ‫در ش��رایط اشفته فعلی اقتصاد کشور‪ ،‬همه تصمیمات و‬ ‫اقدامات باید براس��اس ایج��اد ارامش در بازارها و اقتصاد‬ ‫کش��ور باش��د و به طور قطع پیوس��تن ایران به ‪FATF‬‬ ‫می تواند یک فرصت مناسبی را در همین شرایط نابسامان‬ ‫اقتص��ادی برای فعاالن اقتص��ادی ایجاد کند تا بتوانند با‬ ‫ارامش بیشتری فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار اقتصاددانان به رئیس جمهوری‬ ‫درای��ن میان جمعی از اقتصاددانان کش��ور هم در‬ ‫نامه ای هشدار امیز خطاب به رئیس جمهوری با ارائه‬ ‫‪ ۹‬دلیل‪ ،‬قطع ارتباط با دنیا رامخاطره امیز دانستند و‬ ‫تصوی��ب این لوایح در مدت باقی مانده تاکید کردند‪.‬‬ ‫به اعتقاد این گروه‪ ،‬بهبود س��طح رفاه و اس��تاندارد‬ ‫زندگی‪ ،‬افزایش تقاضای ب��ازار داخل‪ ،‬کاهش قدرت‬ ‫انحصاری صنایع‪ ،‬پیش��رفت فناوری و نواوری‪ ،‬بهبود‬ ‫اس��تفاده از موقعی��ت ژئوپلتیکی ای��ران‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از ف��رار س��رمایه های م��ادی و معن��وی‪ ،‬افزای��ش‬ ‫تاب اوری اقتص��اد‪ ،‬افزایش امنیت و دیگر مزیت های‬ ‫غیر اقتصادی فقط در س��ایه ارتباط با دیگر کش��ور ها‬ ‫به دست می اید‪.‬‬ ‫امضاکنن��دگان ای��ن نام��ه اع�لام کرده ان��د که با‬ ‫گره گش��ایی از معضالت و مش��کالت یادشده در این‬ ‫نام��ه‪ ،‬در وهله بع��دی باید مولفه ها و سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی اثرگذار مورد توجه قرار گیرند که ما قصد‬ ‫داریم در نوش��تار های متوالی و دسته بندی ش��ده به‬ ‫بیان انها بپردازیم‪.‬‬ ‫در این نامه با اش��اره به فش��ار حداکثری غرب بر‬ ‫ای��ران و تلقین و تحریک بی اعتم��ادی درباره دنیای‬ ‫بی��رون از س��وی گروهی در داخ��ل‪ ،‬نگارندگان نامه‬ ‫تاکی��د کرده اند که اعتقاد دارند اصول اقتصاد را باید‬ ‫در خدمت خیر جمعی به کار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد نگارن��دگان نامه‪ ،‬کوچک ش��دن اقتصاد‬ ‫کش��ور ناش��ی از تحریم های خارجی است؛ اما علت‬ ‫اصلی این مس��ئله ناش��ی از نظام حکمرانی کشور و‬ ‫ناهماهنگی سیاسی‪-‬اقتصادی‪ ،‬همچنین نبود فضای‬ ‫مناس��ب و امن برای رشد اقتصادی اعالم شده است‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددانان بر این باورند که نظام اقتصادی هر‬ ‫کش��وری از نظام ه��ای سیاس��ی‪ ،‬اداری‪ ،‬حکمرانی و‬ ‫اجتماعی ان تاثیر می گیرد‪.‬‬ ‫مولفه های مختلف در این نظام ها بر اقتصاد اثرگذار‬ ‫هستند و زمین بازی و قواعد بازی را تعیین می کنند‪.‬‬ ‫هش��دار درباره محدودکردن روابط خارجی به اعتقاد‬ ‫نگارن��د گان نامه از ش��روع دولت دهم کش��ورمان با‬ ‫افزای��ش تنش ها در س��طح بین الملل��ی و منطقه ای‬ ‫مواجه بوده و برخی تفکرات داخلی مبنی بر بی نیازی‬ ‫از روابط بین المللی و خود تحریمی به اهداف ظالمانه‬ ‫تروریس��م اقتصادی امریکا کم��ک می کند؛ بنابراین‬ ‫انه��ا الزم می دانن��د ب��رای درک درس��ت اهمی��ت‬ ‫روابط خارجی در رش��د و توس��عه‪ ،‬مزیت های ان را‬ ‫فهرس��ت وار گوشزد کنند و هش��دار دهند که هزینه‬ ‫محروم کردن کش��ور از روابط خارجی چقدر گسترده‬ ‫و جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫بازگش��ت اقتصاد کش��ور دس��ت کم به مسیر رشد‬ ‫قبلی و پایدار به غیر از اتخاذ سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫مناس��ب و حکمرانی خوب‪ ،‬منوط اس��ت به برقراری‬ ‫رواب��ط تجاری باکیفیت‪ ،‬اثربخ��ش و کم تنش با دنیا‬ ‫و کش��ور های همس��ایه که گره ان را باید در دستان‬ ‫سیاست و کنارگذاشتن تفکر خودتحریمی جست وجو‬ ‫ک��رد و مقدمه و پیش نی��از ان تعامل و توافق داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬تقویت تدریجی ساختار ها و نهاد های مناسب‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬حقوقی و اداری برای جذب این‬ ‫مزیت ها و در نهایت قطع امید کامل از همه راه حل ها‬ ‫و نسخه های جعلی و موهومی‪.‬‬ ‫دستیابی به اثرات مثبت در بلند مدت‬ ‫میثم موس��ایی کارش��ناس اقتصاد نیز‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگو با‬ ‫معتقد‬ ‫است که پیوس��تن ایران به ‪ FATF‬و هر‬ ‫کنوانسیون بین المللی دیگری‪ ،‬طور قطع‬ ‫موضوع بس��یار مهمی اس��ت که در اینده‬ ‫می تواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کش��ور‬ ‫چه در بعد داخلی و چه خارجی به همراه‬ ‫اورد افزود‪ :‬در شرایط فعلی اقتصاد که خیلی بسامان‬ ‫نیس��ت و تحریم ها فش��ار و محدودیت های زیادی را‬ ‫برای بخش ه��ای مختلف اقتصاد ایجاد کرده اس��ت‪،‬‬ ‫منطقی نیس��ت که رفع همه مشکالت اقتصادی را به‬ ‫پیوس��تن ایران به ‪ FATF‬گره بزنیم و این انتظار را‬ ‫در جامعه ایجاد کنیم که با این مهم اقتصاد کشور رو‬ ‫به رشد خواهد رفت‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ایجاد این اندازه از س��طح انتظار‬ ‫در جامع��ه و در بی��ن فعاالن اقتص��ادی کار چندان‬ ‫منطقی نیس��ت افزود‪ :‬بی تردید پیوس��تن به‪FATF‬‬ ‫موضوع بس��یار حائز اهمیت و مهمی اس��ت که ایران‬ ‫هم همچون س��ایر کش��ورها الزم اس��ت به عضویت‬ ‫این کنوانس��یون دراید و استاندارد های بین المللی را‬ ‫رعای��ت کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کلی��ت این موضوع‬ ‫تردیدی وجود ندارد‪ .‬اما موضوع مهم این است که در‬ ‫ش��رایط فعلی اقتصاد که نابسامانی های زیادی وجود‬ ‫دارد و محدودیت ها زیاد است‪ ،‬نمی توان انتظار داشت‬ ‫که با پیوستن ایران به این کارگروه‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از مشکالت اقتصادی رفع شود و ما‬ ‫خواهیم توانست به س��رعت با دنیا تعامل‬ ‫برقرار کنیم و راه تجارت با دنیا را باز کنیم‪.‬‬ ‫به گفته موس��ایی‪ ،‬پیوس��تن ای��ران به‬ ‫‪ FATF‬به طور قط��ع اثرات و نتایجش را‬ ‫در بلند مدت در اقتصاد کشور نشان خواهد‬ ‫داد ک��ه البته تحقق این هدف هم نیازمند ش��رایط و‬ ‫الزاماتی است‪.‬باید بپذیریم تا زمانی که محدودیت های‬ ‫تحریم کمتر نش��ود و اصالحات ساختاری در اقتصاد‬ ‫ایران رخ ندهد‪ ،‬با پیوستن ایران به‪ FATF‬نمی توان‬ ‫انتظار معجزه داش��ت و منتظر بود که به سرعت همه‬ ‫مشکالت کشور رفع شود‪.‬‬ ‫او معتقد است که عضویت ایران در کنوانسیون های‬ ‫بین المللی یک ضرورت انکارناپذیر است اما الزمه ان‬ ‫فراهم س��ازی ش��رایط برای تحقق این مهم اس��ت و‬ ‫درای��ن زمینه باید یک عزم جدی ایجاد ش��ود تا این‬ ‫شرایط فراهم شود‪.‬‬ ‫انچه از پیوس��تن ایران به‪ FATF‬در کوتاه مدت‬ ‫حاصل خواهد ش��د‪،‬فقط بعد روانی قضیه اس��ت که‬ ‫ش��اید بتواند در کوتاه مدت یک ارامش نس��بی را در‬ ‫جامعه ایجاد کند‪ .‬وگرنه دس��تیابی به اثار بلندمدت‬ ‫نیازمن��د تغییرات زیادی در حوزه س��اختار اقتصادی‬ ‫است که باید همزمان انجام شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹کمک بانک رفاه به دانشگاه علوم پزشکی کاشان‬ ‫بانک رفاه در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬مبلغ ‪۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال هزینه خرید تجهیزات پزش��کی به‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک رفاه کارگران‪ ،‬مدیر ش��عب استان اصفهان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫نیاز دانشگاه علوم پزشکی کاشان به دستگاه “ارتروسکوپ”‪ ،‬بانک‬ ‫رفاه در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی به ویژه حوزه‬ ‫سالمت‪ ،‬هزینه خرید ان را به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اهدا‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی پیشرو در حوزه‬ ‫س�لامت مبلغ یک میلیارد ریال نیز به خرید دستگاه های تخت‬ ‫نوزادن بیمارستان شریعتی اصفهان اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ‪۹۸‬هزار شغل جدید‬ ‫بانک کش��اورزی با پرداخت ‪ ۵۲‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫کم بهره در قالب طرح بزرگ ملی توسعه اشتغال پایدار روستایی‬ ‫و عش��ایری‪ ،‬بی��ش از ‪ ۹۸‬هزار ش��غل جدید و پای��دار در مناطق‬ ‫روستایی و عش��ایری ایجاد کرده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک کش��اورزی‪ ،‬از ابتدای ش��روع طرح توس��عه اشتغال پایدار‬ ‫روس��تایی و عش��ایری در بهمن ‪ ۱۳۹۶‬تا ده��م بهمن ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫پرداخت بیش از ‪ ۵۲‬هزارمیلیارد ریال تسهیالت با نرخ ‪ ۶‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۴۹۲‬طرح و کس��ب و کار پایدار ایجاد و زمینه ایجاد اش��تغال‬ ‫برای ‪ ۹۸۱۵۴‬نفر فراهم شده است‪.‬‬ ‫روح اله خدارحمی‪ ،‬مدیرعامل بانک کشاورزی‪ ،‬این طرح بزرگ‬ ‫ملی را هدیه انقالب اسالمی و دولت تدبیر و امید به جامعه روستایی‬ ‫کشور دانست و تصریح کرد‪ :‬عالوه بر تسهیالت پرداختی‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۵۱۵۷۱‬ط��رح به مبلغ ‪ ۵۵۵۸۷‬هزار میلی��ارد ریال نیز تاکنون‬ ‫مصوب و اماده عقد قرارداد شده که پس از پرداخت واجرای طرح‪،‬‬ ‫برای بیش از ‪۱۰۱‬هزار نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد‪ .‬خدارحمی‬ ‫گفت‪ :‬بانک کش��اورزی مفتخر اس��ت با پرداخت تسهیالت طرح‬ ‫توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و حمایت از ایجاد کسب‬ ‫و کارهای پایدار‪ ،‬نقش بسزایی در فقرزدایی‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬کاهش‬ ‫روند مهاجرت به شهرها‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬خودکفایی و تامین امنیت‬ ‫غذایی کش��ور داشته و در همین راس��تا در این طرح‪ ،‬تسهیالت‬ ‫وی��ژه ای برای ش��رکت های دانش بنیان و نیز ب��رای تامین مالی‬ ‫زنجیره ارزش زعفران اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح تشویقی وصول مطالبات در بانک دی‬ ‫بانک دی با هدف تکریم مشتریان و تسریع در وصول مطالبات‬ ‫غیرج��اری‪ ،‬طرح تش��ویقی وص��ول مطالبات را اج��را می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬اسمعیل جالئی‪،‬‬ ‫رئی��س اداره وصول مطالب��ات بانک دی با اعالم این خبر گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس این طرح‪ ،‬ان دسته از مشتریان حقیقی و حقوقی بانک دی‬ ‫که تا پایان امسال دیون انها در یکی از طبقات مطالباتی غیرجاری‬ ‫قرار داشته باشد‪ ،‬مشمول این طرح می شوند‪ .‬جالئی با اشاره به این‬ ‫که این طرح در دو بخش امهال و بخشودگی ابالغ شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح در راس��تای تکریم مش��تریان و برای کمک به تسریع و‬ ‫تسهیل امر وصول مطالبات غیرجاری و تبدیل منابع راکد به منابع‬ ‫مولد و اس��تفاده از ان در چرخه اقتصادی و رونق تولید در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس اداره وصول مطالبات افزود‪ :‬بر اساس این طرح‪ ،‬مشتریانی‬ ‫که تا پایان امسال نسبت به تسویه مانده بدهی خود در طول اجرای‬ ‫این طرح اقدام نمایند‪ ،‬مش��مول اعمال بخشودگی جرایم مازاد بر‬ ‫نرخ قرارداد خواهند ش��د‪ .‬وی همچنین درباره شرایط بهره مندی‬ ‫از بخش امهال این طرح تاکید کرد‪ :‬مشتریانی که تا پایان امسال‬ ‫ب��رای تعیین تکلیف بدهی های غیرجاری خود به ش��عبه مربوطه‬ ‫بان��ک دی مراجع��ه کنن��د و اقدام موثری در ای��ن خصوص انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬بانک حداکثر مس��اعدت الزم را در خصوص امهال بدهی‬ ‫انان بعمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمدی�د ف�روش اوراق گواه�ی س�پرده‬ ‫‪ ۱۸‬درصدی در بانک پارسیان‬ ‫پیرو مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فروش اوراق‬ ‫گواهی سپرده مدت دار بانک پارسیان تمدید شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک پارس��یان‪ ،‬هموطنان می توانند برای بهره مندی از‬ ‫این فرصت س��رمایه گذاری استثنایی از روز شنبه ‪۹۸ /۱۱/۱۲‬تا‬ ‫پنج ش��نبه‪ ۹۸/۱۱/۱۷‬به ش��عب بانک پارسیان در سراسر کشور‬ ‫مراجع��ه کنن��د‪ .‬فروش اوراق گواهی س��پرده یک س��اله با نام و‬ ‫الکترونیکی (از طریق سامانه سیما) با مجوز بانک مرکزی با نرخ‬ ‫س��ود علی الحساب ‪ ۱۸‬درصد س��االنه و قابل پرداخت در مقاطع‬ ‫ماهانه و با نرخ بازخرید ‪ ۱۰‬درصد ساالنه قبل ازسررسید خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‹ ‹رشد ‪۱۱‬درصدی بیلت و بلوم‬ ‫امار ‪ ۹‬ماهه امسال نشان دهنده تولید ‪۱۱‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫ه��زار تن بیلت و بلوم دارد و در مقایس��ه ب��ا ‪۱۰‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۷۰‬هزار تن عملکرد دوره مش��ابه سال گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫‪۱۱‬درصدی دارد‪ .‬س��هم بیلت و بلوم از مجموع ش��مش‬ ‫فوالدی در دوره این گزارش س��هم ‪۵۹‬درصدی را نش��ان‬ ‫جداول مورد بررس��ی انجمن یاد شده حاکی از ان است‬ ‫در دوره این گزارش‪۸ ،‬میلیون و ‪ ۴۸‬هزارتن شمش اسلب‬ ‫تولید ش��د که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬افت‬ ‫‪۲‬درصدی دارد‪ .‬میزان تولید اس��لب در ‪ ۹‬ماه سال گذشته‬ ‫‪۸‬میلیون و ‪ ۲۳۹‬هزار تن ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدات فوالدی‬ ‫امار تولیدات فوالدی (مقاطع طویل و تخت) در مجموع‬ ‫‪۱۵‬میلیون و ‪۱۶۰‬هزار تن را نشان می دهد که در مقایسه‬ ‫با ‪۱۴‬میلیون و ‪۱۳۵‬هزار تن در مدت ‪ ۹‬ماه سال گذش��ته‬ ‫افزایش ‪۷‬درصدی داش��ت‪ .‬س��هم مقاطع طویل فوالدی‬ ‫‪۷‬میلیون و ‪ ۶۲۹‬هزار تن ثبت ش��د و مقاطع تخت فوالدی‬ ‫ه��م ‪ 7‬میلیون و ‪۵۳۱‬هزار تن را نش��ان می دهد‪ .‬عملکرد‬ ‫‹ ‹میلگرد با سهم ‪۸۱‬درصدی‬ ‫مرور امارهای مقاط��ع تولیدی در بخش طویل گویای‬ ‫ان اس��ت که در ‪۹‬ماهه امس��ال ‪۶‬میلیون و ‪۱۸۶‬هزار تن‬ ‫میلگ��رد تولید ش��د که در بخ��ش مقاطع طویل س��هم‬ ‫‪۸۱‬درصدی را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫عملکرد ‪۹‬ماهه ‪ ۹۸‬نس��بت به تولی��د ‪۵‬میلیون و ‪۶۵۳‬‬ ‫هزار تن میلگرد در دوره مش��ابه سال گذشته گویای رشد‬ ‫‪۹‬درصدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۲۱.۴‬میلیون تن اهن اسفنجی‬ ‫بررس��ی امار ‪۹‬ماهه امس��ال گویای تولید ‪۲۱‬میلیون و‬ ‫‪۴۳۳‬هزار تن اهن اسفنجی است که در مقایسه با عملکرد‬ ‫دوره مش��ابه در سال گذش��ته رقم ‪۸‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫ایران در بین فوالدس��ازان جهان رتبه دوم تولید کنندگان‬ ‫اهن اسفنجی را بعد از هند به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫با وجود بزرگ ترین واحد فوالدسازی در کشور محقق می شود؟‬ ‫صاح��ب فن��اوری ش��دن در صنع��ت ف��والد‪ ،‬معنای‬ ‫واقعی بومی س��ازی را تکمیل می کند که برای رس��یدن‬ ‫به این مرحله‪ ،‬باید از قطعه س��ازی و تجهیزسازی عبور‬ ‫ت فوالد مبارک��ه به عن��وان بزرگترین واحد‬ ‫کرد‪ .‬ش��رک ‬ ‫فوالدسازی در کشور به تازگی در راستای تکنولوژ شدن‬ ‫شعارهایی را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان امس��ال بارها در همایش ه��ای مختلف عنوان‬ ‫کرده اس��ت که این ش��رکت با داش��تن یک نقش��ه راه‬ ‫حساب شده در ‪۵‬سال اینده می خواهد به عنوان تکنولوژ‬ ‫در کنار سایر فوالدسازان بزرگ دنیا خود را مطرح کند‪.‬‬ ‫بومی سازی در مسیر تکنولوژ شدن‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دعوت از شرکت های متخصص‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مهدی توالییان‪ :‬تکنولوژ ش��دن به این معناس��ت که ش��رکت های فنی و‬ ‫مهندس��ی در زیرمجموعه های فوالد مبارکه فعال شوند‪ .‬روش کار به این‬ ‫صورت اس��ت که مهندسی پایه و تفصیلی را انجام دهند؛ از این رو فوالد‬ ‫مبارکه قصد دارد در این راس��تا از ش��رکت های تخصصی که در کش��ور‬ ‫فعالیت دارند ‪ ،‬دعوت به عمل اورد‬ ‫و ان را مهندس��ی می کنند و مهندسی تجهیزات را نیز‬ ‫خ��ود انها انجام می دهند‪ .‬برای نمونه موتور‪ ،‬گیربکس و‬ ‫پمپ ها را این شرکت ها می سازند که در احیای مستقیم‬ ‫و نورد کاربرد دارند‪.‬‬ ‫توالییان ادامه داد‪ :‬اگر شرکت ها این توانایی را داشته‬ ‫باشند که اجزا را به هم متصل کرده و طراحی اتصال این‬ ‫اجزا انجام بدهند‪ ،‬در حقیقت به س��مت صاحب تکنولوژ‬ ‫ش��دن پیش رفته اند که در صنعت فوالد ایران‪ ،‬جاهای‬ ‫این شرکت ها همچنان خالی مانده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬صنع��ت ف��والد ای��ران از مرحل��ه‬ ‫قطعه س��ازی عبور کرده و تجهیزس��ازی را نیز در حال‬ ‫عبور اس��ت و در کش��ور قطعه س��ازها و تجهیزسازهای‬ ‫بس��یاری خوبی وجود دارند‪ ،‬اما شرکت هایی که بتوانند‬ ‫ای��ن اجزا را به هم متصل کنن��د و خط تولید راه اندازی‬ ‫کند‪ ،‬بسیار کم هس��تند‪ .‬در شرکت فوالد مبارکه سعی‬ ‫ما این اس��ت ک��ه این خطوط را طراح��ی کنیم‪ .‬چه در‬ ‫طراحی گندله س��ازی‪ ،‬چه در احیای مس��تقیم‪ ،‬چه در‬ ‫فوالدسازی و چه در نورد قصد داریم که ورود پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت های دانشگاه ها و دانش بنیان ها‬ ‫همچنین محمود محمدی فشارکی مدیر برنامه ریزی و‬ ‫کنترل تولید شرکت فوالد مبارکه درباره تکنولوژ شدن‬ ‫این ش��رکت در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تکنولوژ‬ ‫ش��دن مقدمه هایی الزم دارد ک��ه باید از انها عبور کرد‪،‬‬ ‫بنابراین برای رسیدن به مرحله تکنولوژ شدن در صنعت‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫اس��تقالل در جمهوری اس�لامی ایران همواره ب��ه معنای نفی‬ ‫وابس��تگی های گذش��ته و حال بوده است‪ .‬از این منظر توجه به‬ ‫توان داخلی در وضعیت فعلی جهان‪ ،‬از لوازم صیانت اس��تقالل‪،‬‬ ‫امنیت و دستیابی به موفقیت در عرصه های مختلف است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در فرازی از بیانات خود اقتدار ملی برای‬ ‫یک کش��ور را حفظ کننده هویت و مایه عزت و وس��یله ای برای‬ ‫رسیدن به ارمان ها می دانند‪ .‬در واقع در سایه اعتماد به داشته ها‬ ‫و اس��تعدادهای خویش اس��ت که راه هرگونه تهدید و تحریم بر‬ ‫علیه نظام اسالمی مسدود می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه به عنوان مولود انقالب اس�لامی این‬ ‫افتخار را دارد که به عنوان نخستین شرکت پیشتاز بومی سازی‬ ‫در صنعت فوالد کش��ور‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۸۰‬اقدام به ساخت قطعات‬ ‫و تجهیزات در داخل کش��ور کرده و بومی س��ازی را به صورت‬ ‫سازماندهی شده و ساختار یافته در داخل این مجموعه نهادینه‬ ‫کرده و اکنون با رس��یدن به مرحله بلوغ و گذر از ان در س��ال‬ ‫ف��والد باید از مرحله های قطعه س��ازی و تجهیزس��ازی‬ ‫عب��ور ک��رد‪ .‬روال معمول در جهان این اس��ت که پس‬ ‫از قطعه س��ازی و تجهیزسازی به س��مت تکنولوژ شدن‬ ‫پیش می روند‪.‬‬ ‫محمدی فش��ارکی یاداوری کرد‪ :‬موضوع بومی سازی‬ ‫صنع��ت فوالد چند س��الی اس��ت که در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه مطرح ش��ده است‪ .‬البته در داخل کشور موضوع‬ ‫بومی س��ازی مورد تاکید قرار گرفته و بر این اس��اس دو‬ ‫نمایشگاه در این راستا امسال و سال گذشته نیز برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه از‬ ‫مرحله قطعه سازی و حتی تجهیزسازی عبور کرده است‬ ‫و قصد دارد به سمت تکنولوژ شدن پیش برود‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی کنترل تولید ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در زمینه قطعه س��ازی باید عنوان کرد که‬ ‫نخس��تین مرحله برای بومی سازی به ش��مار می رود‪ ،‬اما‬ ‫فراتر از قطعه س��ازی‪ ،‬تجهیزسازی است؛ بدین معنا که‬ ‫از اتصال چند قطعه ک��ه خروجی ان یک فرایند ایجاد‬ ‫می شود؛ به عبارت دیگر اگر بتوان فرایندی را ایجاد کرد‬ ‫که خروجی داشته باشد‪ ،‬تجهیزسازی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫محمدی فش��ارکی ادامه داد‪ :‬در صنعت فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫شرکت های مختلفی وجود دارند که تجهیزسازی انجام‬ ‫می دهند‪ .‬مرحله پس از تجهیزس��ازی‪ ،‬فناوری اس��ت‪،‬‬ ‫بدین معنا که با اتصال چندین تجهیز بتوان فرایندهایی‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬مولود انقالب اسالمی است‬ ‫رون��ق تولید ملی‪ ،‬گامی بلند در جهت بومی س��ازی‬ ‫فراینده��ای خط��وط تولید به منظور دس��تیابی به‬ ‫دانش فنی انها برداشته است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر فوالد مبارکه در زمینه اس��تفاده و‬ ‫عرض��ه تولیدات داخلی در ش��رایط جنگ اقتصادی‬ ‫قدم برداش��ته و در این مارات��ن‪ ،‬عملکرد قابل قبولی‬ ‫داش��ته و بی نیازی کشور از محصوالت زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫مدیون تالش و تخصص شرکت های صنعتی بزرگ مانند فوالد‬ ‫مبارکه اس��ت‪ .‬در طول نزدیک به س��ه دهه از عمر فوالد مبارکه‬ ‫فعالیت های بس��یار گس��ترده ای به طور مش��ترک بین شرکت‬ ‫فوالد مبارکه و تامین کنندگان داخلی در زمینه تولید داخلی و‬ ‫اس��تفاده از دانش و تجربه شرکت های تحقیقاتی و دانش بنیان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫بی ش��ک دس��تیابی به عدد قابل توجه بومی س��ازی بیش از‬ ‫صده��زار قطعه و تجهیز در داخل کش��ور ک��ه حاصل تالش و‬ ‫همکاری تولیدکنندگان داخلی و س��ازندگان کش��ورمان بوده‬ ‫را طراح��ی ک��رد ک��ه خروج��ی ان تولی��د محص��ول‬ ‫جدی��د باش��د‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬قطعه س��ازی و‬ ‫تجهیزس��ازی اگ��ر منجر ب��ه خروجی نش��ود‪ ،‬چندان‬ ‫نمی توان��د مفید باش��د‪ .‬ب��رای نمونه در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه قصد داش��تند که تولید ورق های مخصوص گاز‬ ‫ترش که در لوله گذاری نفت کاربرد دارد نیازمند فناوری‬ ‫خاصی اس��ت‪ .‬این ورق های بای��د در برابر گوگردی که‬ ‫در گاز و نفت خام موجود اس��ت از خود مقاومت نش��ان‬ ‫بده��د‪ ،‬از این رو تولید ان نیاز ب��ه فناوری خاص دارد؛‬ ‫بنابرای��ن تولید چنین ورق هایی نی��از به فناوری خاص‬ ‫دارد که فراتر از قطعه سازی و تجهیزسازی است‪ .‬مدیر‬ ‫برنامه ریزی کنترل تولید شرکت فوالد مبارکه بیان کرد‪:‬‬ ‫تکنولوژ ش��دن به معنای طراحی فرایند تولید است که‬ ‫نیازمند دانش و تجهیزات اس��ت‪ .‬در این راس��تا شرکت‬ ‫فوالد مبارکه از قطعه سازی و تجهیزسازی عبور کرده و‬ ‫قصد دارد به س��مت تکنولوژ شدن پیش برود‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید با شرکت های دانش بنیانی که این توانایی و ظرفیت‬ ‫را دارد وارد تعامل ش��ود‪ .‬محمدی فش��ارکی ادامه داد‪:‬‬ ‫برای نمونه اگر س��نگ اهنی در کشور داریم که گوگرد‬ ‫باال یا عیار پایینی دارد باید ش��رکت ها بتوانند براساس‬ ‫این سنگ اهن موجود خطوط تولیدی را طراحی کنند‬ ‫ک��ه بیش��ترین به��ره را از ان بگیرند و ای��ن به معنای‬ ‫تکنولوژ ش��دن است‪ .‬هنر این نیس��ت که یک کارخانه‪،‬‬ ‫س��نگ اهن مورد نیاز خود را با عی��ار باال از خارج وارد‬ ‫و بدون دردس��ر تبدیل کند‪ ،‬هنر این است که خطوطی‬ ‫طراحی کنیم که بیشترین بهره را از داشته های خودمان‬ ‫ببریم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه تا چه ان��دازه از امکانات س��ایر حوزه های دیگر‬ ‫نیز در راستای تکنولوژ شدن خود بهره می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بدون ش��ک از ظرفیت های دانشگاه ها و سایر واحدهای‬ ‫تولیدی و ش��رکت های دانش بنیان بهره خواهد گرفت تا‬ ‫بتواند بهترین خروجی را داشته باشد‪.‬‬ ‫است نشان از عزم راسخ شرکت فوالد مبارکه در اتکا‬ ‫به توان داخلی و حرکت در مسیر خودکفایی صنعت‬ ‫فوالد کش��ور بوده و حاص��ل این اعتماد‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫حدود ‪ ۵۶۵۵‬میلیارد تومانی و رس��یدن به تامین به‬ ‫موق��ع و پایدار و کیفی قطعات و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫شرکت بوده است‪.‬‬ ‫با وجود تحریم های مستقیم دولت مستکبر امریکا‬ ‫علیه این ش��رکت‪ ،‬مس��یر اتکا به تولید داخل همچنان با قدرت‬ ‫در ش��رکت ف��والد مبارکه دنبال می ش��ود و مباحث مربوط به‬ ‫بومی س��ازی و افزایش توان تولید داخل تا رسیدن به بی نیازی‬ ‫کامل با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد‪ .‬به عنوان نمونه در تکمیل‬ ‫پروژه شهید خرازی که با عنوان نورد گرم ‪ ۲‬مطرح شده است و‬ ‫با اتمام این پروژه نیاز کشور به واردات بسیاری از انواع ورق های‬ ‫فوالدی از خارج از کشور از بین خواهد رفت‪ ،‬بخش قابل توجه‬ ‫و بی س��ابقه ای از اج��رای پروژه‪ ،‬با نگاه اس��تفاده و مش��ارکت‬ ‫حداکثری شرکت های داخلی و به تبع ان اشتغال به کار تعداد‬ ‫محمدمهدی یارجانلی‬ ‫فعال حوزه صنعت فوالد‬ ‫فوالد جزو صنایع پیش��رو به ش��مار می رود‬ ‫و این نش��ان دهنده این موضوع اس��ت که این‬ ‫صنعت در‪ 4‬دهه گذش��ته از رش��د و بالندگی‬ ‫خوبی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬امروز در صنعت‬ ‫ف��والد هرچند به مرحله صاحب فناور ش��دن‬ ‫نرسیده ایم‪ ،‬اما در این صنعت‪ ،‬اتفاق های بسیار‬ ‫خوبی روی داده تا به عنوان یک صنعت پیشران‬ ‫مطرح ش��ود‪ .‬برای نمونه در زمینه تولید علم‪،‬‬ ‫در اش��تغالزایی و در ام��وزش ای��ن صنعت به‬ ‫خوبی توانس��ته اس��ت که خود را نس��بت به‬ ‫س��ایر صنایع دیگر رشد دهد‪ .‬البته زمینه های‬ ‫مختلفی که این صنعت رشد کرده‪ ،‬گسترده و‬ ‫متنوع اس��ت‪ ،‬برای نمونه در زمینه بازیافت به‬ ‫خوبی رشد کرده است و به بهترین نحو ممکن‬ ‫ضایعات اهنی را به چرخه فوالد بازمی گرداند‪.‬‬ ‫یا در زمینه اس��تفاده از پس��اب صنعت فوالد‬ ‫پیشران است و بیشترهای واحدهای فوالدی‬ ‫پس��اب را در چرخه واحده��ای کارخانه خود‬ ‫به چرخ��ه بازمی گردانن��د‪ .‬در زمینه اموزش‬ ‫نیروی انس��انی و مسئولیت های اجتماعی نیز‬ ‫در مقایسه با سایر صنایع یک صنعت پیشران‬ ‫قلمداد می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن در عل��وم روز مدیریت��ی و‬ ‫زیس��ت محیطی در ای��ن صنع��ت اتفاق های‬ ‫بس��یاری خوبی در حال روی دادن اس��ت‪ .‬در‬ ‫زمینه بومی س��ازی نیز صنعت فوالد به خوبی‬ ‫خود را باال کش��یده و توانسته است در مراحل‬ ‫قطعه س��ازی و تجهیزس��ازی خود را بی نیاز از‬ ‫واردات کن��د‪ .‬این پیش��رو بودن صنعت فوالد‬ ‫از این روس��ت که زمانی که شاکله این صنعت‬ ‫ش��کل گرفت‪ ،‬از همان ابتدا خود را با صنعت‬ ‫فوالد در جهان به روز کرده است‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫تندیس جشنواره‬ ‫ایده های ارزش افرین‬ ‫را دریافت کرد‬ ‫مهدی توالییان‬ ‫محمود محمدی فشارکی‬ ‫قابل توجهی از جوانان کشور به اجرا در خواهد امد و امیدواریم‬ ‫با اقدام هایی از این دست بسیاری از شرکت های داخلی به رونقی‬ ‫بیش از پیش دست یابند‪ .‬اگر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ‬ ‫ملت و با تالش مسئوالن کشور‪ ،‬ما بتوانیم مسئل ه تولید داخلی را‬ ‫انچنان که شایست ه ان است‪ ،‬رونق بخشیده و پیش ببریم‪ ،‬بدون‬ ‫تردید بخش عمده ای از تالش های دشمن ناکام خواهد ماند‪.‬‬ ‫اینجان��ب در کنار همکاران تالش��گر خود در ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه با عزمی راسخ فرایند به وجود امده در مسیر خودکفایی‬ ‫را همچن��ان ب��ا قوت ادامه خواهم داد و با حمایت و مش��ارکت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ ها و همه دلسوزان عرصه‬ ‫تولی��د و صنعت تالش خواهیم کرد تا اینده ای درخش��ان تر از‬ ‫همیش��ه تاریخ را برای ایران عزیز اس�لامی رقم بزنیم و مس��یر‬ ‫عزت و اقتداری را که امام راحل عظیم الش��ان و شهدای عزیزی‬ ‫همچون س��ردار سپهبد ش��هید حاج قاسم س��لیمانی روی ما‬ ‫گشودند با افتخار پیش ببریم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬چیالن‬ ‫در دومی��ن جش��نواره اینومای��ن‪ ،‬ابراهی��م‬ ‫دادرس مدیر تحقیقات‪ ،‬فناوری و بهینه سازی‬ ‫و کامران طاهر رئیس تحقیق و توس��عه فوالد‬ ‫خوزس��تان به ارائ��ه نیازمندی ه��ای فناورانه‬ ‫در زمین��ه تحقیقات��ی و پژوهش��ی و بخش��ی‬ ‫از تجهی��زات م��ورد نی��از این ش��رکت برای‬ ‫بومی سازی توضیح دادند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دادرس اظهار کرد‪ :‬هدف‬ ‫از برگزاری جشنواره اینوماین‪ ،‬ارزیابی‪ ،‬انتخاب‬ ‫و حمایت از تجاری س��ازی ایده های خالقانه و‬ ‫نواورانه در حوزه صنعت و معدن است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ف��والد خوزس��تان از‬ ‫س��ال های گذش��ته در حوزه های بومی سازی‬ ‫قطع��ات و تجهی��زات‪ ،‬تحقیقات و پژوهش در‬ ‫بخش صنایع معدنی‪ ،‬به نتایج درخشانی دست‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫مدی��ر تحقیقات‪ ،‬فن��اوری و بهینه س��ازی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این نمایش��گاه‪ ،‬با شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬ب��رای انجام پروژه های تحقیقاتی‬ ‫ک��ه در حوزه فوالد ارزب��ری دارند‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫امضا کردیم‪.‬‬ ‫دادرس اب��راز امی��دواری ک��رد‪ :‬ب��ا انج��ام‬ ‫مذاک��رات میان ش��رکت فوالد خوزس��تان و‬ ‫شرکت های دانش بنیان تامین کننده‪،‬گام های‬ ‫مثبتی برداش��ته شود و بس��تر مناسبی برای‬ ‫همکاری دوجانبه در راس��تای توسعه فناوری‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬با حمایت های دولت ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزستان‪ ،‬یکی از حامیان این جشنواره است‬ ‫و حمایت ویژه ای از ایده های نواورانه دارد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت ک��ه در اختتامیه‬ ‫جش��نواره اینوماین‪ ،‬تندیس دومین جشنواره‬ ‫ایده های ارزش افرین و نخس��تین رویداد ارائه‬ ‫نیازه��ای فناورانه معدن و صنای��ع معدنی به‬ ‫پ��اس حمایت ف��والد خوزس��تان از طرح ها و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به این ش��رکت اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن جوای��ز ‪ ۱۵‬ای��ده برت��ر دومین‬ ‫جش��نواره اینوماین با حضور خداداد غریب پور‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هی��ات عام��ل ایمیدرو‪ ،‬ب��رات قبادیان معاون‬ ‫ام��وزش‪ ،‬پژوه��ش و فن��اوری وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬علی محم��دی مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬محمود نیل��ی احمدابادی‬ ‫رئیس دانش��گاه تهران و س��ایر مس��ئوالن به‬ ‫برگزیدگان این جشنواره اهدا شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تکنولوژ ش��دن به چه معناست و برای رسیدن به ان‬ ‫باید از چه مراحلی عبور کرد؟ به گزارش‬ ‫‪ ،‬مهدی‬ ‫توالییان مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه‬ ‫مهرجی درباره تکنولوژ شدن این فوالدساز بزرگ کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه از مرحله قطعه سازی‬ ‫و تجهیزسازی عبور کرده و قصد دارد تا مرحله تکنولوژ‬ ‫ش��دن پیش برود‪ .‬البته ف��والد مبارکه هیچ گاه پیمانکار‬ ‫نبوده و واحدهایی مانند احیای مس��تقیم یا مش��ابه ان‬ ‫را نس��اخته اس��ت‪ ،‬بلکه واحدها را خریداری کرده و بر‬ ‫ان نظارت داش��ته‪ ،‬تجهیزات را نص��ب و به بهره برداری‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫توالیی��ان در ادام��ه ب��ا توضیح تکنولوژ ش��دن فوالد‬ ‫مبارکه عنوان کرد‪ :‬تکنولوژ ش��دن به این معناس��ت که‬ ‫ش��رکت های فنی مهندس��ی در زیرمجموعه های فوالد‬ ‫مبارکه فعال ش��وند و روش کار به این صورت است که‬ ‫مهندس��ی پایه و تفصیلی را انجام دهند و شرکت قصد‬ ‫دارد که در این راس��تا از ش��رکت های تخصصی که در‬ ‫کشور وجود دارند‪ ،‬دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫ش��رکت فنی مهندسی فوالد مبارکه مهرجی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این بدان معنا اس��ت که خود شرکت‬ ‫فوالد مبارک��ه س��ازنده تجهیزات نیس��ت‪ ،‬در حقیقت‬ ‫خریدار تجهیزات اس��ت و اج��زای مختلف را به یکدیگر‬ ‫مرتب��ط و متص��ل می کند‪ .‬ب��ه عبارتی طراح��ی انجام‬ ‫می ده��د و ب��ر نصب و راه اندازی نظ��ارت دارد و در این‬ ‫راس��تا از ش��رکت های فنی مهندس��ی دع��وت به عمل‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با ارائه یک مثال در زمینه تکنولوژ شدن‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یک موتور‪ ،‬یک پره و یک گیربکس می تواند‬ ‫یک بالگرد بسازد یا می تواند یک کشتی یا یک ناو یا یک‬ ‫خط نورد را به حرکت دراورد‪ .‬این شرکت های مهندسی‬ ‫هستند که می توانند انتخاب کنند که چه موتوری با چه‬ ‫گیربکس��ی و چه پره ای‪ ،‬کش��تی را به حرکت دراورد یا‬ ‫هواپیما را بلند کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فنی مهندس��ی ف��والد مبارکه‬ ‫مهرجی با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه در صنعت فوالد‬ ‫در حال حاضر به بومی ش��دن فن��اوری بیش از هر امر‬ ‫دیگری نیاز است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫قص��د دارد که صاحب فناوری ش��ود وگرنه در کش��ور‬ ‫س��ازندگان تجهیزات بسیاری وجود دارد که با توجه به‬ ‫سفارش هایی که به انها داده می شود تجهیزات می سازند‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقق بیش‬ ‫از ‪۷۵‬درصد‬ ‫برنامه تولید‬ ‫شمش فوالد‬ ‫بررسی امار عملکرد فوالدسازان کشور در دوره ‪ ۹‬ماهه‬ ‫امسال (منتهی به اذر) گویای تولید شمش فوالد به میزان‬ ‫‪۱۹‬میلیون و ‪ ۶۴۸‬هزار تن اس��ت که افزون بر ‪۷۵.۵‬درصد‬ ‫برنامه پیش بینی تولید ‪ ۲۶‬میلیون تنی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬جداول اماری انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران از رش��د ‪۵‬درصدی تولید ش��مش فوالدی در‬ ‫‪ ۹‬ماه امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته که ‪۱۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۹‬هزار تن بود‪ ،‬خبر می دهد‪.‬‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید بیش از ‪۸‬میلیون تن شمش اسلب‬ ‫مقاطع طویل فوالدی (تیراهن‪ ،‬میلگرد‪ ،‬نبش��ی‪ ،‬ناودانی‬ ‫و سایر مقاطع) نس��بت به دوره ‪ ۹‬ماهه ‪ ۹۷‬که ‪۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۳۳‬هزار تن بود‪ ،‬رشد ‪ ۱۰‬درصدی دارد‪ .‬همچنین تولید‬ ‫مقاطع تخت فوالدی (ورق گرم‪ ،‬س��رد و پوشش��دار) نیز‬ ‫نسبت به ‪ ۹‬ماهه ابتدایی سال گذشته که ‪۷‬میلیون و ‪۲۰۲‬‬ ‫هزار تن بود‪ ،‬رشد ‪۵‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراهن و سایر مقاطع ‪ ۱.۴‬میلیون تن‬ ‫جداول مورد بررس��ی انجمن مزبور حاکی است که در‬ ‫دوره مورد بررس��ی میزان تولید تیراهن و سایر مقاطع در‬ ‫مجموع یک میلیون و ‪ ۴۴۳‬هزار تن ثبت ش��د که س��هم‬ ‫تیراهن ‪۱۰.۷‬درصد و نبش��ی‪ ،‬ناودانی و سایر مقاطع هم‬ ‫به ‪ ۶۲۱‬هزار تن رس��ید‪ .‬میزان تولی��د تیراهن در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫امس��ال ‪ ۸۲۲‬هزار تن ش��د که در مقایس��ه با دوره مشابه‬ ‫سال گذشته افزایش ‪۱۴‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫پیشرو شدن‬ ‫یک صنعت‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫شیراز شهر جهانی‬ ‫صنایع دستی شد‬ ‫شورای جهانی صنایع دستی به تازگی ‪۳‬شهر‬ ‫و یک روس��تای ایران را در فهرس��ت شهرها‬ ‫و روس��تاهای جهانی صنایع دستی ثبت کرده‬ ‫که نام شیراز نیز در میان انها دیده می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ش��ورای جهان��ی‬ ‫صنایع دستی به تازگی ‪ ۳‬شهر و یک روستای‬ ‫ایران را در فهرس��ت ش��هرها و روس��تاهای‬ ‫جهان��ی صنایع دس��تی ثبت کرده اس��ت‪ .‬نام‬ ‫ش��یراز از اس��تان فارس نیز در این فهرست‬ ‫دیده می شود و این شهر به عنوان شهر جهانی‬ ‫صنایع دستی ثبت شد‪.‬‬ ‫با ثبت این ‪ ۴‬شهر و روستا‪ ،‬تعداد شهرها و‬ ‫روستاهای جهانی ایران در این فهرست از ‪۱۰‬‬ ‫به ‪ ۱۴‬رس��ید تا همچنان ایران رتبه نخس��ت‬ ‫جهان را از این لحاظ دارا باش��د‪ .‬اردیبهش��ت ‬ ‫امسال معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی از تهی��ه و تکمیل‬ ‫پرونده ش��یراز به عنوان س��ومین شهر جهانی‬ ‫صنای��ع دس��تی خب��ر داد‪ .‬ارزیابان ش��ورای‬ ‫جهانی صنایع دس��تی در پایان اذر به شیراز‬ ‫سفر کردند و از نزدیک وضعیت صنایع دستی‬ ‫و کارگاه های ش��هر شیراز را مورد بازدید قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫حس��ین همتی‪ ،‬رئیس اتحادیه تعاونی های‬ ‫صنایع دستی استان فارس پیش از این اعالم‬ ‫ک��رده بود که ایتم های م��ورد نیاز برای ثبت‬ ‫جهانی در س��فر ارزیابان شورای جهانی مورد‬ ‫رضایت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی این نوید را داده بود که تا پایان امسال‬ ‫شیراز ثبت جهانی شود که این خبر به تازگی‬ ‫از س��وی مونسان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬شیراز خاس��تگاه هنرهای سنتی چون‬ ‫خاتم‪ ،‬کاش��ی هفت رنگ و قلم زنی اس��ت که‬ ‫همواره مورد توجه گردشگران بوده و شهرت‬ ‫ملی و جهانی دارند‪ .‬این ظرفیت س��بب ش��د‬ ‫پس از ثبت اباده به عنوان شهر جهانی منبت‬ ‫ثبت جهانی ش��یراز نیز در دستور کار میراث‬ ‫فرهنگی استان فارس قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫توزیع کاالی اساسی رایگان در مناطق سیل زده سیستان وبلوچستان‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫امور بازرگانی گفت‪ :‬کاالهای اساس��ی ش��امل‬ ‫ش��کر‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن خوراکی و سایر اقالم برای‬ ‫سیل زدگان جنوب سیستان وبلوچستان تامین‬ ‫شده و به زودی رایگان توزیع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین مدرس خیابانی‬ ‫در بازدید از مناطق س��یل زده دشتیاری‪ ،‬پالن‬ ‫و منطق��ه عورک��ی چابه��ار در جم��ع مردم و‬ ‫مسئوالن شهرستانی و محلی اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از اهداف این سفر شناسایی و احصای مشکالت‬ ‫اهالی مناطق سیل زده‪ ،‬ارائه راهکارهای اجرایی‬ ‫برای تقویت معیشت و ایجاد مشاغل جایگزین‬ ‫برای اهالی این مناطق است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به درخواست مردم به ویژه‬ ‫دانش اموزان برای رفع مشکل تردد از رودخانه‬ ‫کاج��و هزینه س��اخت‪ ۳‬پل عابر پی��اده فلزی‬ ‫برای تس��هیل تردد دانش اموزان بخش پالن را‬ ‫تقبل می کنیم تا موجب شادی و رضایتمندی‬ ‫دانش اموزان شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در ام��ور بازرگان��ی گفت‪ :‬در راس��تای تحقق‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی نهاده��ای دولتی تامین‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن کاالی اساس��ی و توزیع رایگان‬ ‫و تامی��ن نه��اده دامی برای دام��داران مناطق‬ ‫س��یل زده به میزان ‪ ۱۰۰۰‬تن در دس��تور کار‬ ‫قرار دارد که سهمیه ها تخصیص داده شده تا از‬ ‫طریق س��تاد بحران استان در مناطق سیل زده‬ ‫توزیع شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬توزی��ع ‪ ۲۰‬ه��زار دفترچ��ه‬ ‫دانش ام��وزی ب��رای کم��ک ب��ه دانش اموزان‬ ‫مناط��ق س��یل زده در حال پیگیری اس��ت که‬ ‫توزی��ع ان از طری��ق اموزش و پ��رورش انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی اف��زود‪ :‬دس��تورات الزم‬ ‫برای صدور کارت مب��ادالت مرزی (پیله وری)‬ ‫ب��رای متقاضی��ان و تاجران محلی س��اکن در‬ ‫مناطق س��یل زده به ویژه س��اکنان بخش پالن‬ ‫و دش��تیاری برای واردات دام س��بک مولد از‬ ‫طریق مرز ریمدان داده شده است‪.‬‬ ‫وی از پیگیری ه��ای الزم ب��رای س��اخت‬ ‫ناحی��ه صنعت��ی در بخ��ش پ�لان باتوجه به‬ ‫ظرفیت ه��ای کش��اورزی منطقه دش��تیاری و‬ ‫مرز ریمدان و ضرورت هم پوش��انی و اس��تفاده‬ ‫بهینه از این دو ظرفیت اقتصادی در راس��تای‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق سیل زده خبر‬ ‫ن ک��رد‪ :‬حض��ور در مناط��ق‬ ‫داد و خاطرنش��ا ‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان تاکید کرد‬ ‫توجه به ظرفیت اشتغال بانوان‬ ‫سرپرس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی سیس��تان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون در اس��تان ‪ ۲۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مس��تقر‬ ‫ل حاضر در ‪ ۶‬ش��هرک در اس��تان بانوان کارافرین‬ ‫اس��ت که در حا ‬ ‫اس��تقرار دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫از سیستان و بلوچستان‪ ،‬علیرضا‬ ‫راش��کی گفت‪ :‬ظرفیت گسترده ای برای اش��تغال بانوان در استان‬ ‫وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬پیش��نهاد‬ ‫می ش��ود گرداوری کتابچه تخصصی راهنمای سرمایه گذاری بانوان‬ ‫در اس��تان باتوجه به قوانین و مقررات موجود در حوزه های مختلف‬ ‫در دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬مش��اور امور بانوان کارافرین مدیرعامل‬ ‫و مس��ئول روابط عمومی و اموزش ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیستان و بلوچس��تان نیز گفت‪ :‬از میان واحدهای تولیدی که در‬ ‫اس��تان فعالیت دارند کارافرین ‪ ۱۱‬واحد تولی��دی به طور واقعی و‬ ‫عملی بانوان هس��تند که باوجود تحریم ها و رکود در سال های اخیر‬ ‫قدرتمندانه به کار خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫خلیلی افزود‪ :‬ایجاد پارک های نواوری و کارافرینی بانوان استان ها‬ ‫به منظور رونق تولید و توس��عه اقتصادی کش��ور و به جریان افتادن‬ ‫مصوبه شورای توس��عه و تعاون بانوان کارافرین که در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫با حضور مشاور وقت بانوان س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی مص��وب ش��د‪ .‬از مهم ترین برنامه های اجرا ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن مطالعه و اجرای خوش��ه صنعتی صنایع دس��تی بانوان‬ ‫اس��تان حاکی از ان اس��ت که خوش��ه س��وزن دوزی به لحاظ تک‬ ‫محصول بودن کاربرد چندانی نداش��ته و سوزن دوزی زمانی به بازار‬ ‫خوبی دس��ت پیدا خواهد کرد که در کنار سایر مصنوعات دستی از‬ ‫جمله البسه‪ ،‬چرم‪ ،‬اینه کاری‪ ،‬سنگ کاری و‪ ...‬قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیل زده و خدمت به مردم اجر و ثواب ویژه ای‬ ‫دارد‪ .‬معاون اس��تاندار سیستان و بلوچستان و‬ ‫فرماندار شهرس��تان ویژه چابهار اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫اینکه مس��ئوالن با حضور در مناطق سیل زده‬ ‫مشکالت حوزه خودش��ان را پیگیری و مرتفع‬ ‫می کنن��د شایس��ته قدردانی اس��ت‪ .‬رحمدل‬ ‫بام��ری افزود‪ :‬در زمان جاری ش��دن س��یالب‬ ‫و رها ش��دن اب در کانال های اب کش��اورزی‬ ‫دانش اموزان با سختی های فراوان و با استفاده‬ ‫از طن��اب به ط��ور غیراس��تاندارد و احتم��ال‬ ‫خطرات جانی از رودخانه عبور می کنند و خود‬ ‫را به مدرس��ه یا روس��تای دیگر می رسانند که‬ ‫امیدواریم پل های فلزی با هزینه اندک ساخته‬ ‫و تردد دانش اموزان و مردم روس��تاها تسهیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بر ساخت جاده های استاندارد در مناطق‬ ‫روس��تایی چابهار تاکید ک��رد و گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰۰‬کیلومت��ر راه روس��تایی خاک��ی‬ ‫و ش��نی اس��فالت و در کنار ان ابنی��ه و پل با‬ ‫استانداردهای راهس��ازی ساخته شود بسیاری‬ ‫از مشکالت تردد مرتفع می شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار چابهار ادام��ه داد‪ :‬بارندگی های ‪۲‬‬ ‫هفته گذشته به زیرساخت های راه و کشاورزی‬ ‫اسیب جدی وارد کرده و خسارت فراوانی برجا‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫استاندار خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ‪ ۷۲۲‬پروژه در هرمزگان‬ ‫اس��تاندار هرمزگان از بهره ب��رداری و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫‪ ۷۲۲‬پروژه با اعتباری افزون بر ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۳۵‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫همزمان با ایام اهلل دهه فجر در اس��تان هرمزگان خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫فریدون همتی‪ ،‬استاندار هرمزگان با اعالم این‬ ‫خب��ر افزود‪ ۷۰۷ :‬پروژه با اعتباری اف��زون بر ‪ ۷‬هزار و ‪۸۷۴‬‬ ‫میلی��ارد تومان افتتاح و عملیات اجرای��ی ‪ ۱۵‬پروژه مهم در‬ ‫سطح استان با اعتبار بیش از ‪ ۲۶۱‬میلیارد تومان اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همتی تصریح کرد‪ :‬بیش��ترین تعداد پروژه ها مربوط به‬ ‫بخش مس��کن‪ ،‬عمران ش��هری و روس��تایی با ‪ ۳۳۱‬پروژه و‬ ‫بیش��ترین میزان اعتبار نیز مربوط به بخش انرژی با اعتبار ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۲۶‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬استاندار هرمزگان با اشاره‬ ‫ب��ه مهم ترین پروژه های قابل افتت��اح در دهه فجر‪ ،‬گفت‪ :‬فاز‬ ‫نخست نیروگاه سیکل ترکیبی ‪ ۸۹۰‬مگاواتی هنگام با ظرفیت‬ ‫‪ ۳۰۷‬مگاوات‪ ،‬خط تولید گندله اهن ش��رکت مادکوش‪ ،‬سد‬ ‫س��رنی شهرس��تان میناب و خط انتق��ال و تصفیه خانه‪ ،‬فاز‬ ‫دوم اب ش��یرین کن ‪ ۱۰۰‬هزار مترمکعب��ی بندرعباس‪ ،‬فاز‬ ‫نخس��ت طرح ابرسانی به بشاگرد از سد جگین‪ ،‬افتتاح ‪۱۶۸‬‬ ‫هکت��ار گلخانه تولی��د محصوالت کش��اورزی‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫سامانه نوین ابیاری‪ ،‬مجتمع بنکداران بندرعباس‪ ،‬پست برق‬ ‫‪ ۲۳۰‬کیلوولت فتوئیه شهرس��تان بس��تک‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫تجهی��زات ب�لاک میانی ایس��تگاه تزرج تا ایس��تگاه راه اهن‬ ‫زادمحم��ود و مخازن نگه��داری فراورده های نفتی ش��رکت‬ ‫پترواموت دریا از مهم تری��ن پروژه های قابل بهره برداری دهه‬ ‫فجر در استان هرمزگان است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫حمل ونقل ریلی امادگی افزایش مشتری را دارد؟‬ ‫میانبرهای ریلی برای جذب مسافر‬ ‫‹ ‹تردد قطار ‪ ۶۲‬ساله در ناوگان‬ ‫براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫س��ن ناوگان مس��افری درحال حاضر به طور میانگین ‪ ۲۷‬سال‬ ‫اس��ت‪ ،‬کمترین سن مربوط به واگن های نوساز و بیشترین سن‬ ‫مربوط به واگنی ‪ ۶۲‬س��اله اس��ت‪ .‬تردد واگن ‪ ۶۲‬س��اله نش��ان‬ ‫می دهد با وجود اقدام های فراوان انجام شده در سال های اخیر‬ ‫برای نوسازی ناوگان‪ ،‬هنوز در برخی مسیرها قطارهای فرسوده‬ ‫در حال خدمات رس��انی به مس��افران هستند که همین مسئله‬ ‫می تواند مانعی سر راه افزایش استقبال مسافران از قطار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیگنالینگ را جدی بگیریم‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل ریلی می گوید در ایران زیرساخت‬ ‫الزم از نظر مس��یر ریلی و ناوگان برای جذب مس��افر بیشتر در‬ ‫خط��وط وج��ود دارد اما الزمه این کار‪ ،‬تقویت امکانات کنترل و‬ ‫نظارت اتوماتیک مسیرهای ریلی به عنوان عاملی برای افزایش‬ ‫سرعت قطارهاست‪.‬‬ ‫میث��م الج��وردی در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه گران‬ ‫ش��دن بنزین می تواند عاملی برای افزایش مسافران نوروزی در‬ ‫سفرهای نوروز ‪ ۹۹‬باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬راه اهن برای اینکه امادگی‬ ‫پذیرش مس��افران بیشتر را با توجه به گران شدن بنزین داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬باید سیاست ارتقای بهره وری و تقویت سامانه ناوبری و‬ ‫سیگنالینگ در شبکه ریلی را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت گران نشود‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان حمل ونقل کشورمان معتقد است‬ ‫برای افزایش مس��افران‪ ،‬راه اهن باید از افزایش دوباره قیمت ها‬ ‫(که امسال ‪ ۲۲‬درصد افزایش یافت) جلوگیری کند‪.‬‬ ‫مهرداد فرش��یدی در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه راه اهن مسافری به طور‬ ‫کلی س��ودده نیست و فقط قطارهای‬ ‫تندرو در سراسر جهان‪ ،‬بازدهی مالی‬ ‫دارن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬راه اهن ای��ران با‬ ‫سرعت و امکانات فعلی‪ ،‬راه اهن گرانی‬ ‫به ش��مار می رود؛ بنابراین اگر راه اهن‬ ‫می خواهد با افزایش مس��افران روبه رو ش��ود‪ ،‬باید از گران شدن‬ ‫بلیت جلوگیری کند تا در شرایطی که بنزین افزایش نرخ داشته‬ ‫است‪ ،‬بخشی از مسافران جاده را در سفرهای نوروزی به سمت‬ ‫خود جذب کند‪.‬‬ ‫فرشیدی تکمیل پروژه های ناتمام ریلی را عامل مهم دیگری‬ ‫در افزایش استقبال از قطار در کشور دانست و افزود‪ :‬استان هایی‬ ‫که به تازگی به ش��بکه ریلی متصل ش��ده اند‪ ،‬هنوز راه درازی تا‬ ‫فراگیر ش��دن قطار دارند و هنوز راه اهن در دس��ترس مردم این‬ ‫مناطق نیس��ت زی��را یا ناوگان کافی وجود ندارد یا ایس��تگاه از‬ ‫شهر دور است و‪ ...‬که الزم است این ایرادها زودتر برطرف شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه معتقد است با وجود اینکه درحال حاضر‪ ،‬در‬ ‫جزئیات عبور ازمایشی از ازادراه تهران‪-‬شمال ‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ماه‬ ‫جاری منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شمال برای عبور‬ ‫ازمایشی باز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬تا ‪ ۳۰‬بهمن هیچ کار‬ ‫باقی مانده در ازادراه نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فارس‪ ،‬خی��راهلل خادم��ی در یک‬ ‫برنام��ه تلویزیونی درباره بهره ب��رداری از منطقه‬ ‫یک ازاد راه تهران‪ -‬ش��مال اظهارکرد‪ :‬منطقه یک‬ ‫ازادراه اماده ش��ده و مراحل عمرانی کار به پایان‬ ‫رس��یده‪ ،‬فعالیت های باقیمانده در ازادراه ش��امل‬ ‫نصب عالئم و فعالیت های ایمنی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در نشس��تی که هفته گذش��ته‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و دیگر مس��ئوالن‬ ‫ذی رب��ط از جمل��ه پلیس راه کش��ور‪ ،‬س��ازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬وزارت ارتباطات‪،‬‬ ‫اورژان��س‪ ،‬اتش نش��انی‪ ،‬ه�لال احم��ر و دیگ��ر‬ ‫نهادهایی که باید در ازادراه مس��تقر باشند برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬نظر بخش های مختلف دریافت و با توجه به‬ ‫ای��ن نظرات‪ ،‬برای باال بردن س��طح ایمنی ازادراه‬ ‫مس��ائلی مطرح ش��د و برای اینکه هیچ مش��کلی‬ ‫در این��ده‪ ،‬هنگام تردد برای مردم در منطقه یک‬ ‫ازادراه پی��ش نیاید‪ ،‬چن��د روزی اغاز به کار این‬ ‫قطعه به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی افزود‪ :‬البته وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی خ��ط قرمز زم��ان را برای پایان‬ ‫هم��ه کارها در منطقه یک ‪ ۳۰‬بهمن تعیین کرده‬ ‫است‪ ،‬یعنی استقرار گروه ها و نهادهای ذی ربط تا‬ ‫ان زمان در ازادراه انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کارها در منطقه یک ازادراه‬ ‫تمام ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر می خواستیم از‬ ‫نظر سطح ایمنی تا اندازه ای که در دیگر ازادراه ها‬ ‫رعایت شده است‪ ،‬در این ازادراه هم رعایت شود‪،‬‬ ‫ مش��کلی نب��ود و ای��ن ازادراه را ب��ه بهره برداری‬ ‫می رس��اندیم اما برای ارتقای سطح ایمنی در این‬ ‫مس��یر ازادراهی‪ ،‬تصمیم گرفته ش��د چند روزی‬ ‫کارهای باقیمانده به اتمام برسد و استقرار نهادها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل اضافه کرد‪ :‬به هم��ه نهادهای متولی‬ ‫تاکید شده است که کارها به پایان برسد و تا ‪۳۰‬‬ ‫بهمن کار باقیمانده ای نداشته باشیم‪.‬‬ ‫خادمی با بیان اینکه تردد ازمایش��ی از منطقه‬ ‫یک ازادراه تهران‪ -‬شمال در بهمن انجام می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای تست مسیر‪ ،‬تجهیزات و موارد ایمنی‪،‬‬ ‫عب��ور ازمایش��ی از ازادراه خواهی��م داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫بهره برداری رسمی در اسفند خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونق��ل ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ن مس��یر‬ ‫هوشمندس��ازی به ط��ور ویژه م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهره برداری از منطقه‬ ‫یک ازادراه تهران‪ -‬شمال در کاهش ترافیک بین‬ ‫تهران تا چالوس بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫هند ‪ ۱۴‬میلیون دالر برای توسعه بندر چابهار اختصاص داد‬ ‫دهلی نو در بودجه س��ال این��ده دولت هند‬ ‫‪ ۱۴‬میلی��ون دالر ب��رای تکمی��ل پ��روژه بندر‬ ‫اس��تراتژیک چابهار که امکان دسترس��ی هند‬ ‫به افغانس��تان ب��ا دور زدن پاکس��تان را فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫دی پرینت هن��د‪ ،‬دهلی نو در بودجه س��االنه‬ ‫دولت هند ‪ ۱۴‬میلیون دالر برای تکمیل پروژه‬ ‫بندر اس��تراتژیک چابهار در شمال شرق ایران‬ ‫که امکان دسترس��ی هند به افغانس��تان با دور‬ ‫زدن پاکستان را فراهم می کند‪ ،‬اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمک به تکمیل توسعه بندر چابهار در حالی‬ ‫در بودجه س��ال مالی اینده هند به ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫دالر می رس��د که در بودجه س��ال گذشته این‬ ‫کش��ور هیچ اعتباری برای این طرح اختصاص‬ ‫داده نشده بود‪.‬‬ ‫ای��ن پروژه بندری که در س��ال جنوبی ایران‬ ‫در دریای عمان واقع شده است‪ ،‬می تواند مسیر‬ ‫جایگزینی برای تجارت بین هند و افغانس��تان‬ ‫برای دهلی نو فراهم کند‪.‬‬ ‫فروردین ‪ 4‬سال پیش ایران و هند موافقتنامه‬ ‫دوجانبه ای را به امضا رساندند که بر اساس ان‬ ‫هند یکی از اس��کله های بندر شهید بهشتی را‬ ‫توسعه می دهد و تاسیسات کانتینری این بندر‬ ‫به طول ‪ ۶۰۰‬متر را بازسازی می کند‪.‬‬ ‫ت قطارهای نوروزی رجا‬ ‫اعالم زمان اغاز فروش بلی ‬ ‫ف��روش بلیت قطارهای مس��افری رجا برای‬ ‫ن��وروز ‪ ،۹۹‬به ط��ور غیرحض��وری (اینترنتی و‬ ‫اپلیکیشنی) از ‪ ۱۴‬بهمن اغاز می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت رجا‪ ،‬رض��ا عصاری‪ ،‬مع��اون اجرایی و‬ ‫رئیس س��تاد س��فرهای نوروزی شرکت رجا با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬براساس برنامه ریزی انجام‬ ‫ش��ده‪ ۷ ،‬صبح دو ش��نبه ‪ ۱۴‬بهمن ‪ ۹۸‬فروش‬ ‫بلیت قطارهای مس��افری هم��ه محورها به جز‬ ‫مشهد مقدس عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫عص��اری گف��ت‪ :‬از س��اعت ‪ ۱۲‬ظه��ر همان‬ ‫ت هم��ه قطاره��ای کمربندی منتهی‬ ‫روز‪ ،‬بلی ‬ ‫به مش��هد مق��دس (از جمل��ه اهواز‪-‬مش��هد‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪-‬مشهد‪ ،‬تبریز‪-‬مشهد‪ ،‬زنجان‪-‬مشهد‪،‬‬ ‫ساری‪-‬مشهد‪ ،‬یزد‪-‬مشهد و برعکس) به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬از ساعت ‪ ۱۷‬دو شنبه‬ ‫نیز فروش بلیت قطارهای مس��یرهای تهران به‬ ‫مش��هد‪ ،‬سمنان‪ ،‬طبس و خواف و برعکس اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون اجرایی ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا‬ ‫گف��ت‪ :‬فروش بلیت قطاره��ای نوروزی رجا در‬ ‫مراک��ز فروش و س��امانه تلفن��ی ‪ ۱۵۳۹‬نیز از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬صبح ‪ ۱۵‬بهمن ‪ ۹۸‬برای همه مسیرها‬ ‫به طور همزمان انجام می ش��ود‪ .‬عصاری افزود‪:‬‬ ‫برنامه حرکت قطارهای نوروزی سال ‪ ۱۳۹۹‬از‬ ‫‪ ۲۴‬اس��فند ‪ ۹۸‬اغاز شده و تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪۹۹‬‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬رئیس س��تاد هماهنگی قطارهای‬ ‫نوروزی رج��ا تاکید کرد‪ :‬با توج��ه به ظرفیت‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬هموطنان ب��ا برنامه ریزی مطلوب‬ ‫و توزیع س��فر می توانند به صورت غیرحضوری‬ ‫(اینترنت��ی‪ ،‬اپلیکیش��نی و تلف��ن ‪ )۱۵۳۹‬یا از‬ ‫نمایندگی ه��ای مج��از فروش بلی��ت قطار در‬ ‫سراسر کشور اقدام به خرید بلیت کنند‪.‬‬ ‫عص��اری تاکید کرد‪ :‬هموطنان برای کس��ب‬ ‫اطالعات بیش��تر در زمینه س��فر ب��ا قطارهای‬ ‫رج��ا می توانند به طور ش��بانه روزی با س��امانه‬ ‫اطالع رسانی این شرکت با شماره تلفن ‪۱۵۳۹‬‬ ‫تماس گرفته یا به س��ایت اینترنتی این شرکت‬ ‫به نشانی ‪ www.raja.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صندلی قطار راحت نبود‪ ،‬انگار چیزی ش��بیه فنر یا قطعه ای‬ ‫فلزی‪ ،‬زیر تش��ک جمع شده باشد‪ .‬امکان خاموش یا کم کردن‬ ‫سیس��تم گرمایش کوپه را نداش��تیم و هیچ پریز برقی در کوپه‬ ‫پیدا نکردیم‪ .‬مشکالت دستگاه پخش فیلم و بوی بد مالفه ها به‬ ‫کنار‪ ،‬عجیب ترین مسئله این بود که روی بلیت نوشته شده بود‪:‬‬ ‫قطار درجه یک ‪ ۴‬ستاره!‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬واگن مس��افری‬ ‫درحال حاض��ر جابه جای��ی مس��افران بین ش��هرهای مختلف‬ ‫کش��ورمان را با خطوط ریلی برعهده دارند‪ .‬سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون مس��افر در سراس��ر کشور با قطار سفر کردند که بنا‬ ‫به اعالم شرکت راه اهن نسبت به سال ‪ ۹۶‬افزایش ‪ ۱۴‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این افزایش‪ ،‬س��هم ‪ ۱۰‬درصدی راه اهن از مجموع‬ ‫سفرهای ساالنه کشور‪ ،‬رقمی نیست که رضایت مسئوالن را در‬ ‫پی داشته باشد‪.‬‬ ‫الج��وردی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قطارهای مس��افربری م��ا می توانند‬ ‫حداکثر سرعت سیر ‪ ۱۶۰‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت داشته باشند‪ ،‬به جز بخشی از‬ ‫مس��یرها که به دلیل ش��یب و فراز یا‬ ‫قوس خطوط یا محدودیت های فنی‪،‬‬ ‫الزم است سرعت سیر کاهش یابد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه راه اهن در مس��یر تهران‪ -‬مش��هد در دهه ‪،۵۰‬‬ ‫مس��افران را در ‪ ۶‬س��اعت جابه جا می کرد اما درحال حاضر در‬ ‫همین مس��یر مس��افران در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬ساعت جابه جا می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نش��ان می دهد از نظر زیرس��اختی ش��رایط راه اهن‬ ‫مس��افری ما مش��کلی ندارد و مس��ئله ما‪ ،‬بهره وری و مدیریت‬ ‫کنترل سیر است و در این زمینه ها خوب عمل نمی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه راهکار حل این مش��کل‪ ،‬ارتقای‬ ‫سامانه سیگنالینگ است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بحث مجهز کردن سامانه‬ ‫ناوبری به ای تی س��ی و مراکز کنترل به سی تی سی در سال های‬ ‫گذش��ته در مس��یر تهران‪ -‬مش��هد در حال عملیاتی شدن بود‬ ‫اما به دلیل اینکه در زمینه این مس��ئله مهم‪ ،‬خوب عمل نش��د‬ ‫و کار بر اس��اس اس��تانداردها پیش نرفت‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۵‬سانحه‬ ‫دلخراش هفت خان (برخورد ‪ ۲‬قطار در محور س��منان‪ -‬دامغان‬ ‫و کش��ته شدن ‪ ۴۷‬مس��افر) رخ داد و بهانه ای برای توقف پروژه‬ ‫سیگنالینگ شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با توجه به سانحه هفت خان و مشکالت‬ ‫پیشین سیگنالینگ‪ ،‬شرکت هایی که در این حوزه فعال هستند‪،‬‬ ‫ای��ن ب��ار باید با اس��تانداردهای باالتری وارد عمل ش��وند و کار‬ ‫گذشته را تکمیل کنند‪ ،‬افزود‪ :‬با استفاده از سامانه سیگنالینگ‬ ‫می توان س��رعت س��یر قطارها و در نتیج��ه ظرفیت خطوط را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫الجوردی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر در مس��یر هزار کیلومتری‬ ‫تهران‪ -‬مشهد‪ ،‬ش��اید میانگین سرعت سیر قطارهای مسافری‬ ‫‪ ۹۰‬کیلومتر بر س��اعت باش��د درحالی که در بیشتر بخش های‬ ‫مسیر این سرعت می تواند تا ‪ ۱۶۰‬کیلومتر بر ساعت باشد اما به‬ ‫دلیل محدودیت های ایمنی این اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با تاکید بر اینکه تنه��ا راه افزایش بهره وری‬ ‫راه اهن مسافری که با هزینه های کمتری می تواند اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫در گام نخس��ت مجهز کردن خط اهن به سیگنالینگ پیشرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد و زمان سیر کوتاه تر شود‪،‬‬ ‫رقابت پذیری ریل نس��بت به جاده افزایش می یابد و مزیت های‬ ‫ریلی بیشتر اشکار خواهد شد‪ .‬این مزیت ها کاهش تصادف های‬ ‫رانندگی در جاده ها و کاهش مصرف س��وخت اس��ت و اقتصاد‬ ‫کالن نیز از این مزیت ها بهره مند خواهد شد‪.‬‬ ‫الج��وردی با بیان اینکه در س��ال های اخی��ر وضعیت ناوگان‬ ‫مسافری از نظر راحتی سفر‪ ،‬بهبود یافته اما هنوز در این زمینه‬ ‫جای کار زیادی وجود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه یکی از‬ ‫عوامل تشویق مسافران به استفاده از قطار و سفر ریلی‪ ،‬راحتی‬ ‫و امکانات سفر است‪ ،‬الزم است شرکت ها در این زمینه تدابیری‬ ‫بیندیش��ند‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به اینکه بیشتر شرکت های‬ ‫حمل مس��افر در بخش ریلی‪ ،‬زیان ده هستند‪ ،‬افزایش امکانات‬ ‫رفاهی و ارتقای س��طح کیفی س��فر باید از نظر اقتصادی برای‬ ‫شرکت ها به صرفه باشد‪.‬‬ ‫با توجه به سانحه هفت خان و مشکالت پیشین سیگنالینگ‪ ،‬شرکت هایی‬ ‫که در این حوزه فعال هستند‪ ،‬این بار باید با استانداردهای باالتری وارد‬ ‫عمل شوند و کار گذشته را تکمیل کنند‬ ‫بیشتر ایام کم سفر‪ ،‬قطارها تخفیف می دهند اما همچنان سفر‬ ‫با قطارهای ایرانی که س��رعت پایینی هم دارند‪ ،‬برای بس��یاری‬ ‫از مردم گران به ش��مار می رود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نرخ گذاری درست و‬ ‫اصولی و متناسب با امکانات سفر از مهم ترین راهکارهایی است‬ ‫که می تواند مسافران را از سردرگمی در زمینه خرید بلیت قطار‬ ‫نجات دهد و انها را به سفر ریلی تشویق کند‪.‬‬ ‫این کارشناس افزود‪ :‬با توجه به سوانح جاده ای و هوایی اخیر‬ ‫و ب��ه دلی��ل ایمنی قطار‪ ،‬احتمال باال رفتن تقاضا برای س��فر با‬ ‫قط��ار در نوروز وج��ود دارد اما راه اهن باید مواظب باش��د نرخ‬ ‫بلیت تبدیل به عاملی برای ریزش مس��افران یا جذب مس��افر‬ ‫بیشتر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش راه اهن برای افزایش مسافر‬ ‫اگرچه برخی انتقادها درباره سرعت یا کیفیت پایین خدمات‬ ‫در قطاره��ا نس��بت به راه اه��ن وجود دارد ام��ا مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت می گوی��د ارتقای کمیت و کیفی��ت و در همین زمینه‬ ‫خروج واگن های باالی ‪ ۳۰‬سال در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬س��عید رس��ولی در جمع‬ ‫خبرن��گاران از تش��کیل کارگروه��ی برای راهب��ری قطارهای‬ ‫مس��افری در ش��رکت راه اهن خبر داد و گفت‪ :‬در این کارگروه‬ ‫ش��یوه نامه های مناسبی تدوین و ابالغ ش��ده است که از جمله‬ ‫می ت��وان به ش��یوه نامه های مرتبط با ارتق��ای کیفیت خدمات‬ ‫مسافری و نحوه رفتار مهمانداران با مسافران اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫در قطارهای مسافری و در مسیرهای‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬کیلومتر میزان تاخیر به‬ ‫کمتر از ‪ ۲۰‬دقیقه کاهش یابد که این‬ ‫ع��دد درحال حاضر ‪ ۳۰‬دقیقه اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاخیر در حرکت از مبدا در‬ ‫قطاره��ای بین ش��هری هم اکنون به‬ ‫کمتر از ‪ ۲۵‬ثانیه رسیده است و تالش می کنیم ان را نیز به صفر‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫رس��ولی با بیان اینکه راه اهن در تالش اس��ت برای دستیابی‬ ‫ب��ه س��هم ‪ ۲۰‬درصدی جابه جایی مس��افر در کش��ور گام های‬ ‫اساس��ی بردارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ارتقای کیفیت خدمات ایستگاهی‬ ‫و قطارهای مس��افری از مهم ترین سیاست های راه اهن است تا‬ ‫مسافران بیشتری برای سفرهای خود از قطار استفاده کنند زیرا‬ ‫ایمنی‪ ،‬ارزان بودن و مصرف انرژی کمتر ویژگی مهم حمل ونقل‬ ‫ریلی است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصت‬ ‫مشارکت‬ ‫همگانی در‬ ‫مدیریت شهر‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست مشترک رئیس بنیاد مستضعفان‪ ،‬شهردار تهران و وزیر راه و شهرسازی انجام شد‬ ‫توافق سه جانبه برای حل مشکالت پالسکو‬ ‫محسن کمال الدینی‬ ‫کارشناس شوراهای اجتماعی محله‬ ‫هزینه ساخت‬ ‫پالسکوی‬ ‫جدید حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‬ ‫‹ ‹فتاح‪ :‬عقب نیستیم‬ ‫رئیس بنیاد مس��تضعفان نیز در حاشیه این نشست‬ ‫با اش��اره ب��ه تالش بنیاد مس��تضعفان ب��رای تکمیل‬ ‫ساختمان جدید پالسکو تا نیمه دوم سال اینده گفت‪:‬‬ ‫ما از زمان بندی س��اخت پالسکو که طرح جدید ان از‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬اغاز شد‪ ،‬عقب نیستیم چراکه همان زمان‬ ‫نی��ز بنیاد مس��تضعفان اعالم کرده بود ‪ ۲‬س��ال برای‬ ‫اجرایی کردن این طرح جدید زمان الزم دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫با هماهنگی ش��کل گرفته و پیشرفت پروژه امیدواریم‬ ‫بتوانیم در نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬ساخت ساختمان جدید‬ ‫پالسکو را به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫پروی��ز فت��اح ادام��ه داد‪ :‬اگرچه مس��ائلی بین ما و‬ ‫ش��هرداری تهران وجود داش��ته اما این مسائل هرگز‬ ‫مانع س��اخت پالسکو نش��ده اس��ت و امیدواریم این‬ ‫مسائل به نفع مردم و کسبه حل و فصل شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اص��ل هفتم و صدم قانون اساس��ی‪ ،‬ش��ورای‬ ‫محله را همراس��تا با ش��ورای شهر و یکی از ارکان‬ ‫تصمیم گیری در زمینه اداره شهر و کشور می داند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه اصل هفتم قانون اساسی بیان می کند‬ ‫شورای محله همچون شورای شهر‪ ،‬نقش و جایگاه‬ ‫مهم��ی در تصمیم گیری ه��ا دارد که بدون وجود‬ ‫هری��ک‪ ،‬تصمیم گی��ریِ مدیریت محله یا ش��هر‬ ‫با مش��کل روبه رو می ش��ود و بند ‪ ۵‬و ‪ ۷‬ماده ‪۷۱‬‬ ‫قانون تشکیالت وظایف انتخاب شوراهای اسالمی‬ ‫و انتخاب ش��هرداران کش��ور نیز به روشنی بیان‬ ‫می کند برای ترغیب و تش��ویق مردم‪ ،‬ش��وراهای‬ ‫اس�لامی ش��هر به ایجاد نهادهای اجتماعی اقدام‬ ‫کنند که این امر‪ ،‬پش��توانه قانونی شوراهای محله‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه افزایش اختیارات و واگذاری‬ ‫وظایف محلی‪ ،‬موجب مش��ارکت گسترده مردم‬ ‫در مدیری��ت محله و ش��هر خواهد ش��د‪ .‬افزایش‬ ‫مشارکت مردم‪ ،‬عالوه بر تاثیرگذاری در مدیریت‬ ‫ش��هری‪ ،‬موجب تقویت حکم روایی شهریِ مورد‬ ‫نظر مدیران ش��هری می شود‪ ،‬یعنی در فرایندی‬ ‫به هم پیوسته بین حکومت و اجتماع‪ ،‬شیوه سنتی‬ ‫مدیریت ش��هر به روشی نوین تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر براس��اس پژوهش های انجام شده‪،‬‬ ‫محله مح��وری باع��ث کاه��ش فس��اد‪ ،‬افزایش‬ ‫مشارکت مردم‪ ،‬ایجاد فرصت برای شهروندان در‬ ‫زمینه محقق ش��دن درخواست هایشان و امنیت‪،‬‬ ‫براب��ری و پای��داری می ش��ود‪ .‬میزان مش��ارکت‬ ‫م��ردم در فعالیت ه��ای داوطلبانه از نش��انه های‬ ‫توس��عه یافتگی در شهرهاس��ت‪ ،‬یعن��ی هر فرد‬ ‫در کنار مش��کالت روزمره‪ ،‬زمان��ی را به کارهایی‬ ‫اختصاص دهد که ش��اید در زندگی شخصی اش‬ ‫موثر نباشد‪ ،‬اما در بلندمدت موجب ایجاد و تقویت‬ ‫روحیه جمعی و درنهایت پیشرفت جامعه خواهد‬ ‫ش��د و در این میان‪ ،‬شوراهای اجتماعی محله ها‪،‬‬ ‫اثرگذاری و اثرپذیری بیشتری بر زندگی ساکنان‬ ‫محله خواهد داش��ت‪ .‬احیا و تقویت نقش محله و‬ ‫معتمدان محله‪ ،‬موجب دسترس��ی اسان و واقعی‬ ‫مردم به خدمات ش��هری‪ ،‬تامین و توزیع عادالنه‬ ‫امکانات و فرصت ها و جلب توجه و مشارکت مردم‬ ‫در تعیی��ن اولویت ها و نیازس��نجی های عمرانی و‬ ‫اجتماعی محله ها می ش��ود و بنا بر همین دالیل‪،‬‬ ‫محله محوری در سیاس��ت گذاری مدیریت نوین‬ ‫ش��هری اهمیت پیدا می کند‪ .‬در حوزه فرهنگی و‬ ‫اجتماعی سند چشم انداز نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ِ‬ ‫نیز بر ش��هروندانی اگاه‪ ،‬فعال‪ ،‬مس��ئولیت پذیر‪،‬‬ ‫ایثارگ��ر‪ ،‬رضایت مند و با وج��دان کاری‪ ،‬روحیه‬ ‫هم��کاری‪ ،‬متعهد ب��ه انقالب و نظام اس�لامی و‬ ‫مفتخ��ر به ایرانی بودن تاکید ش��ده اس��ت که با‬ ‫در نظر گرفتن این مس��ئله‪ ،‬حضور ش��هروندان و‬ ‫مش��ارکت انه��ا در قال��ب ش��وراهای اجتماعی‬ ‫محله ه��ا اهمی��ت پیدا می کن��د‪ .‬فرهنگ جوامع‬ ‫شهری و به تبع ان جامعه های کوچک تری مانند‬ ‫محله ها‪ ،‬ابزار قدرتمند مدیریت شهری و محله ای‬ ‫برای توس��عه اجتماعی‪ ،‬بازس��ازی میراث شهری‬ ‫و هوی��ت تاریخی و هدایت صحیح ساخت وس��از‬ ‫ش��هری و محله ای به ش��مار می رود‪ .‬اداب‪ ،‬ایین‬ ‫و فرهنگ ه��ای محل��ی می توان��د از بطن جامعه‬ ‫ش��کل گرفت��ه و با شناس��ایی و رفع اس��یب ها و‬ ‫ناهنجاری های اجتماعی محله ها‪ ،‬حس رضایت و‬ ‫امنیت ش��هروندان را تقویت کند‪ .‬از این رو تدوین‬ ‫و اجرای طرح ها و برنامه هایی در بستر محله های‬ ‫ش��هر و واگذاری اجرای ای��ن طرح ها با هم افزایی‬ ‫و همگرای��ی قدرتمن��د و رویک��رد محله محور به‬ ‫س��اکنان هم��ان محل��ه‪ ،‬مش��ارکت مردمی در‬ ‫مدیریت ش��هری را تقویت ک��رده و باعث ترویج‬ ‫فرهن��گ و هویت اس�لامی‪ -‬ایران��ی در محله ها‬ ‫می شود‪ .‬از سوی دیگر هرچند شهروندان مستحق‬ ‫مطالبه گری از مجموعه مدیریت شهری هستند و‬ ‫مدیران شهری هم با توجه به وظیفه ای که دارند‪،‬‬ ‫باید به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم پاسخگوی‬ ‫مردم باش��ند‪ ،‬اما جنبه دیگ��ر این موضوع‪ ،‬ایفای‬ ‫نق��ش فعال و موثر ش��هروندان در مدیریت محله‬ ‫و شهر اس��ت‪ .‬ایفای نقش شهروندان سال هاست‬ ‫در کش��ورهای مختلفی مانند المان‪ ،‬فرانس��ه و‪...‬‬ ‫به ش��یوه های مختلف اجرا ش��ده و ش��هروندان‬ ‫در این کش��ورها‪ ،‬در امور محله نقش��ی بیشتر از‬ ‫ی��ک ش��هروند مطالبه گر ایفا می کنن��د‪ .‬اگرچه‬ ‫مطالبه گری و پرس��ش گری از مدیران ش��هری‪،‬‬ ‫حق مردم است‪ ،‬اما واقعیت این است که در عصر‬ ‫حاض��ر‪ ،‬اگر هر ش��خصی وظیفه و اختیارات خود‬ ‫در مدیریت هرچ��ه بهتر محله و جامعه را نادیده‬ ‫بگیرد و به قدر توانایی خود‪ ،‬مش��ارکت نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬حرکت در مس��یر پیش��رفت کند خواهد‬ ‫بود‪ ،‬بنابراین مش��ارکت همه جانبه شهروندان در‬ ‫شکل گیری شوراهای اجتماعی محله ها ضرورت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست مش��ترک رئیس بنیاد مستضعفان‪ ،‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی و شهردار تهران‪ ،‬اختالف های موجود‬ ‫درباره عوارض و پارکینگ س��اختمان جدید پالس��کو‬ ‫حل و فصل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬رئیس بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی و ش��هردار تهران در نشستی مشترک‪،‬‬ ‫به بحث و بررس��ی موانع موجود در مس��یر س��اخت‬ ‫ساختمان جدید پالسکو پرداختند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در پایان این نشست در جمع‬ ‫خبرنگاران بیان کرد‪ :‬بنیاد مس��تضعفان به میدان امد‬ ‫و پذیرفت که ساختمان جدید را بسازد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی با اشاره به هزینه ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫س��اخت پالس��کو ادامه داد‪ :‬برای س��اخت ساختمان‬ ‫جدید پالس��کو و یادمانی از ش��هدای اتش نش��ان در‬ ‫س��اختمان جدید‪ ،‬مسابقه ای برگزار شد که نتیجه ان‬ ‫باید مالک صدور پروانه ساختمان و دستور نقشه برای‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۵‬و ش��ورای عالی شهرسازی می شد‬ ‫ولی مش��کالتی در این مس��یر به وجود امد که برای‬ ‫حل انها‪ ،‬این نشست سه جانبه برگزار شد‪.‬‬ ‫اس�لامی تاکید کرد‪ :‬تالش کردیم در این نشس��ت‬ ‫مش��کالت موجود در مس��یر کار را برطرف کنیم تا بر‬ ‫اس��اس ان ش��هرداری بتواند صدور پروانه ساختمان‬ ‫پالسکو جدید را تسریع و بنیاد مستضعفان زودتر این‬ ‫پروژه را اجرایی کند‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬موانع همکاری‬ ‫شهرداری و بنیاد مستضعفان بررسی و اختالف ها حل‬ ‫و فصل ش��د و با توجه به دستور شهردار تهران مبنی‬ ‫بر برطرف کردن موانع‪ ،‬ساخت پالسکو جدید سرعت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫براس��اس تواف��ق ش��کل گرفته مق��رر ش��د پارکین��گ پروانه با‬ ‫هم��کاری بنی��اد مس��تضعفان‪ ،‬مقاوم س��ازی ش��ود و ب��ا هم��کاری‬ ‫ش��هرداری تهران در اختیار س��اختمان پالس��کو و مراجعان ان قرار‬ ‫گیرد‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در ماجرای پالس��کو هر بخش‬ ‫باید مس��ئولیتی را چه از نظر هزین��ه ای و چه از نظر‬ ‫مجوزه��ای الزم بپذیرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از نظر حقوقی نیز ما‬ ‫در مقابل این پرس��ش قرار داریم که چ��را باید بنیاد‬ ‫مستضعفان همه هزینه های ساخت را بپذیرد؟ ولی ما‬ ‫نمی خواهیم از وعده ای که داده بودیم سرپیچی کنیم‪.‬‬ ‫فتاح با اش��اره به ‪ ۲‬اختالف میان بنیاد مستضعفان‬ ‫و شهرداری تهران گفت‪ :‬در جریان ساخت ساختمان‬ ‫جدید پالس��کو م��ا ‪ ۲‬اختالف ب��ا ش��هرداری تهران‬ ‫داش��تیم‪ ،‬یکی موضوع تامین پارکینگ بود که با ورود‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی و با توجه به مذاکرات پیش��ین‬ ‫حل و فصل و قرار ش��د تیک مربوط به پارکینگ برای‬ ‫بارگذاری نقشه های پالسکو برداشته شود تا ما نیز به‬ ‫سرعت برای دریافت پروانه ساخت اقدام کنیم‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مس��تضعفان ادام��ه داد‪ :‬نکته دوم نیز‬ ‫موض��وع پرداخت عوارض این س��اختمان ب��ه دنبال‬ ‫حقوق مکتس��به ان بود که با توجه به سوابق امضای‬ ‫اعضای کمیس��یون ماده ‪ ۵‬و شورای عالی شهرسازی و‬ ‫معماری با شهرداری تهران به توافق نظر کلی رسیدیم‬ ‫و به نظر نمی رس��د مانعی برای پیشرفت پروژه ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فتاح یاداور ش��د‪ :‬هزینه س��اخت پالسکوی جدید‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬البته این رقم بدون‬ ‫درنظ��ر گرفتن هزینه های جانب��ی همچون عوارض و‬ ‫هزینه خرید زمین مجاور برای تجهیز کارگاه است‪.‬‬ ‫‹ ‹حناچی‪ :‬مشکل پارکینگ حل شد‬ ‫ش��هردار تهران در حاشیه این نشس��ت گفت‪ :‬نگاه‬ ‫ش��هرداری نس��بت به این پروژه نگاه مالی نیست‪ .‬ما‬ ‫حساب های کالنی با بنیاد مستضعفان داریم و اگر هم‬ ‫حس��ابی درباره عوارض مکتسبه باشد در حساب های‬ ‫کالن محاسبه می شود‪.‬‬ ‫پی��روز حناچ��ی درباره تواف��ق ش��هرداری و بنیاد‬ ‫مس��تضعفان در زمین��ه پارکینگ پالس��کو بیان کرد‪:‬‬ ‫براساس توافق شکل گرفته مقرر شد پارکینگ پروانه‬ ‫با همکاری بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬مقاوم س��ازی شود و با‬ ‫همکاری شهرداری تهران در اختیار ساختمان پالسکو‬ ‫و مراجعان ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش��هردار ته��ران با بی��ان اینکه موض��وع پارکینگ‬ ‫س��اختمان جدید پالس��کو‪ ،‬اصلی ترین موضوعی بود‬ ‫ک��ه باعث ایجاد مانع در صدور پروانه این س��اختمان‬ ‫می ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تالش ما این است که بر اساس اجرای‬ ‫هم��ه این م��وارد‪ ،‬پروژه متوقف نش��ود‪ .‬همچنین اگر‬ ‫عوارض حقوق مکتس��به نیز محاسبه و مشخص شود‬ ‫حقوق مکتس��به س��اختمان جدید بیش از پالسکوی‬ ‫قدیم است‪ ،‬این عوارض در قالب حساب های ما و بنیاد‬ ‫محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫حناچ��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬امیدواری��م ای��ن نشس��ت‬ ‫فصل الخطابی باشد تا اگر براساس تصمیم های گرفته‬ ‫شده حرکت کنیم مشکلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫سلب عضویت رئیس شورای شهر لواسان به دلیل تخلف‬ ‫معاون اس��تاندار تهران از برخورد قاطع اس��تانداری تهران با‬ ‫موضوع تخلفات ساخت وساز غیرمجاز خبر داد و افزود‪ :‬در این‬ ‫حوزه هیچ تعارفی با شهرداران و دهیاران نداریم و با هر تخلفی‬ ‫با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد تقی زاده در تش��ریح روند مقابله با‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز در سطح استان تهران افزود‪ :‬موضوع‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز و مقابله با انها به طور دقیق از سوی‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها مورد نظارت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تخلف هایی که در س��طح شهرها و روستاها‬ ‫روی می دهد‪ ،‬خیلی زود در اس��تانداری پرونده تشکیل شده و‬ ‫در هیات حل اختالف مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تقی زاده با بیان اینکه در شهر لواسان نیز رئیس شورای شهر‬ ‫به دلیل تخلف روی داده سلب عضویت شد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫نش��انه ای از برخورد قاطع با تخلف هاست‪ .‬این اقدام ها با وجود‬ ‫همه فشارها به اس��تاندار و مجموعه اس��تانداری تهران انجام‬ ‫می شود و در همه شهرستان ها نیز این گونه اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ورد ب��ا ساخت وس��ازهای غیرمجاز در‬ ‫محدوده شهرها ازس��وی کمیسیون های ماده ‪ ۱۰۰‬و در خارج‬ ‫از محدوده شهرها به وسیله کمیسیون ماده ‪ ۹۹‬انجام می شود‬ ‫و بیشتر رای های صادر ش��ده‪ ،‬مربوط به زمین های کشاورزی‬ ‫اس��تان اس��ت که با هماهنگی مراجع قضای��ی و فرمانداری ها‬ ‫نسبت به رفع تخلف اقدام می شود‪ .‬درحال حاضر نیز بسیاری از‬ ‫ارا در استان استان اجرایی شده و برخی نیز در دست اجراست‬ ‫و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۲۵۰۰‬رای ازسوی س��ازمان جهاد‬ ‫کشاورزی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار تهران با اش��اره به تخلف هتل اریانا گفت‪:‬‬ ‫طبقه هش��تم به باالی این هتل محل اختالف اس��ت که پس‬ ‫زندگی ‪ ۳۰‬درصد مردم خاش در بافت فرسوده‬ ‫شهردار خاش (از شهرهای سیستان و بلوچستان) گفت‪ :‬در این شهر‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۵۳‬هکتار بافت فرس��وده وجود دارد و ح��دود ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫جمعیت شهری در ان زندگی می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالمجید تمندانی بیان کرد‪ ۱۱ :‬محله خاش برای‬ ‫اجرای طرح بازافرینی ش��هری پیش بینی ش��ده اند که شامل بافت های‬ ‫تاریخی و فرسوده و سکونتگاه غیررسمی هستند‪.‬‬ ‫تمندانی ادامه داد‪ :‬ش��هر خاش به ‪ ۱۲‬محله تقس��یم ش��ده و از میان‬ ‫س��اکنان انها فردی به عنوان ش��هردار محله و رابط بین ش��هروندان و‬ ‫ش��هرداری انتخاب شده که مهم ترین مزیت این طرح کاستن از مراجعه‬ ‫شهروندان به شهرداری است‪.‬‬ ‫تمندانی اظهار کرد‪ :‬برنامه های مدیریت شهری خاش بر اساس برنامه‬ ‫جامع افق ‪ ۱۴۰۰‬با تشکیل اتاق فکر شهروندی طراحی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫شهردار خاش با اشاره به اینکه مشکالتی در مسیر اجرای طرح نهضت‬ ‫اس��فالت معابر در نقاط مختلف این شهر داریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ساالنه حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار متر مربع از معابر را در این شهر اسفالت می کنیم که با توجه‬ ‫به وسعت شهر و وجود بیش از ‪ ۷۰۰‬هکتار معبر خاکی کافی نیست‪.‬‬ ‫تمندان��ی افزود‪ :‬خاش با قدمت ‪ ۹۰‬س��اله از وجود معابر و کوچه های‬ ‫خاک��ی رنج می ب��رد‪ ،‬بنابراین به دلیل فقر و محرومیت مردم و نداش��تن‬ ‫درامد پایدار برای شهرداری نیازمند حمایت های ویژه دولت هستیم‪.‬‬ ‫ش��هردار خاش با تاکید بر ضرورت ایجاد منابع درامد پایدار برای این‬ ‫ش��هرداری یاداور شد‪ :‬شهر خاش از مزیت همجواری با رشته کوه تفتان‬ ‫برخوردار اس��ت که یکی از مناطق گردش��گری سیستان و بلوچستان به‬ ‫ش��مار می اید‪ ،‬بنابراین شهرداری به دنبال فرصت برای سرمایه گذاری و‬ ‫توسعه گردشگری در این منطقه است‪.‬‬ ‫پایانه مترو ازادگان در استانه بهره برداری‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو تهران از نهایی شدن‬ ‫نتیجه مناقصه پایانه ازادگان در بخش جنوبی‬ ‫خط ‪ ۳‬مترو خبر داد و گفت‪ :‬ساخت فاز نخست‬ ‫این پایانه تا سال اینده به پایان می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علی امام مدیرعامل شرکت‬ ‫مت��رو تهران درب��اره خبر نهایی ش��دن نتیجه‬ ‫مناقصه پایانه ازادگان اظهارکرد‪ :‬پایانه ازادگان‬ ‫یکی از پروژه های مهم و اولویت دار برای شرکت‬ ‫مترو تهران اس��ت که در بخش جنوبی خط ‪۳‬‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این پایانه یکی از عوامل‬ ‫اثرگ��ذار در کاهش س��رفاصله حرکتی قطارها‬ ‫در خط ‪ ۳‬مترو تهران اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پایانه ازادگان حدود ‪ ۵۰‬هکتار است و به ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد‪.‬‬ ‫امام با اش��اره به انتخاب نهایی پیمانکار این‬ ‫پایانه عنوان کرد‪ :‬روند اجرایی ش��دن مناقصه‬ ‫پایان��ه ازادگان از مدت ها پیش اغاز ش��ده بود‬ ‫و اکن��ون با انتخاب پیمان��کار در مرحله انعقاد‬ ‫قرارداد است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مترو با اش��اره به اینکه‬ ‫زمان بن��دی این پروژه برای ی��ک بازه زمانی ‪۲‬‬ ‫س��اله تعیین شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه در‬ ‫مجم��وع در ‪ ۲‬فاز طراحی ش��ده اس��ت که فاز‬ ‫نخست ان تا سال اینده به پایان می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مترو ته��ران عنوان کرد‪:‬‬ ‫فاز نخست این پروژه ش��امل پارکینگ و چاله‬ ‫س��رویس قطارها اس��ت و به همین دلیل برای‬ ‫تعمیرات کوتاه مدت نیز قابل استفاده است‪ .‬فاز‬ ‫دوم نیز ش��امل تعمیرگاه و تجهیزات ان است‬ ‫که در این صورت تعمیرات سنگین و بلندمدت‬ ‫نیز قابل اجرا اس��ت‪ .‬امام بیان کرد‪ :‬پایانه ها از‬ ‫جمله بخش های مهم خطوط مترو هستند که‬ ‫کارب��ری اصلی انها کمک به تنظیم س��رفاصله‬ ‫حرک��ت قطاره��ا‪ ،‬محلی ب��رای پارک ش��بانه‬ ‫ناوگان‪ ،‬انجام بازرسی و تعمیرات احتمالی و نیز‬ ‫شست وشوی واگن هاس��ت‪ .‬بنابراین راه اندازی‬ ‫پایانه ه��ا در ابتدا یا انته��ای خطوط از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫از روشن ش��دن موضوع از سوی دیوان عدالت اداری‪ ،‬اقدامات‬ ‫قانونی انجام خواهد ش��د‪ .‬برای تخریب اضافه بنا در این پروژه‬ ‫نیازمند نقدینگ��ی ‪ ۲‬میلیارد تومانی هس��تیم تا پس از انجام‬ ‫تخریب این پول از مالک گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای طرح ترافیک جدید گفت‪ :‬به فرمانداری‬ ‫تهران اعالم کردیم هیچ مصوبه ای در حوزه طرح های ترافیکی‬ ‫ارسالی از سوی شورای شهر تهران در هیات تطبیق تایید نشود‬ ‫تا موضوع ابتدا در ش��ورای ترافیک اس��تان بررس��ی و تصمیم‬ ‫نهایی گرفته شود‪.‬‬ ‫طرح ترافیک گران می شود؟‬ ‫رئی��س کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران تاکید کرد ش��ورا با افزایش بی ضابطه نرخ‬ ‫طرح های ترافیکی سال ‪ ۹۹‬مخالف است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬محمد علیخانی در حاش��یه صد و‬ ‫ن��ود و پنجمین نشس��ت علنی ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫درب��اره اخرین جزئی��ات الیحه تعیین ع��وارض ورود‬ ‫به محدوده های ترافیکی در س��ال این��ده توضیح داد‪:‬‬ ‫پیشنهاد ش��هرداری افزایش ‪ ۶۰‬درصدی عوارض ورود‬ ‫به محدوده های ترافیکی بود که مورد موافقت ش��ورای‬ ‫شهر قرار نگرفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مدیریت ش��هری ب��ا افزایش بی رویه‬ ‫عوارض در س��ال اینده مخالف اس��ت و باید بگویم که‬ ‫اگر الیحه تعیین عوارض ورود به محدوده های ترافیکی‬ ‫در س��ال این��ده تصویب ش��ود‪ ،‬ن��رخ تعرف��ه افزایش‬ ‫معمولی دارد‪ .‬علیخانی گفت‪ :‬هدف طرح های ترافیکی‬ ‫که بر اس��اس مصوبه ش��ورای ترافیک است و شورای‬ ‫ش��هر فقط نرخ ان را تعیین می کند‪ ،‬مدیریت س��فر و‬ ‫ساعت تردد اس��ت و تا وقتی حمل ونقل عمومی کامل‬ ‫نباشد‪ ،‬نمی توانیم به فکر محدودیت و عوارض سنگین‬ ‫باش��یم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درامد حاصل از اجرای‬ ‫محدوده های ترافیکی باید در زمینه توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی استفاده شود‪ .‬این موضوع مصوبه شورای شهر‬ ‫است که گرچه در اجرای ان تخلف شده که ما در این‬ ‫زمینه به شهردار تهران تذکر داده ایم‪.‬‬ ‫حذف سهمیه سوخت تاکسی های بدون پروانه‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر‬ ‫ش��هرداری بندرعباس از حذف س��همیه س��وخت‬ ‫تاکس��ی های بدون پروانه در بندرعباس همزمان با‬ ‫تصویب و اعالم وزارت کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��عید حسینی پور اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس اعالم اتحادیه تاکسی رانی کشور و براساس‬ ‫مصوبه هیات وزیران و با هدف شناسایی تاکسی های‬ ‫غیرفعال‪ ،‬از ابتدای اس��فند امسال سهمیه سوخت‬ ‫تاکسی های بدون پروانه حذف می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پی��رو این مصوبه تاکس��ی های بدون‬ ‫پروانه تا ‪ ۳۰‬بهمن فرصت دارند تا نسبت به دریافت‬ ‫و تمدید پروانه خود اقدام کنند‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫در گام نخس��ت از ابتدای اس��فند‪ ،‬سهمیه سوخت‬ ‫عمومی این گروه از ناوگان حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ینی پور اضافه کرد‪ :‬یک��ی از اهداف تعریف‬ ‫ش��ده در اج��رای ط��رح س��همیه بندی س��وخت‪،‬‬ ‫اختصاص س��همیه س��وخت به ناوگان حمل ونقل‬ ‫درون شهری است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر‬ ‫ش��هرداری بندرعب��اس خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬پروانه‬ ‫تاکسیرانی معتبر با استناد به قوانین و ضوابط حاکم‬ ‫بر تاکس��یرانی ش��رط اصلی برای فعالی��ت و تردد‬ ‫تاکسی در سطح شهرها و همچنین دریافت هرگونه‬ ‫خدمات اداری از سوی سازمان های تاکسیرانی بوده‬ ‫و تاکس��یرانان باید در زمینه تاری��خ انقضای پروانه‬ ‫تاکسیرانی خود دقت و اهتمام داشته باشند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫‪ 3‬فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1462‬‬ ‫پیاپی ‪2780‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫سکانس اول؛ رنگ سپید امید‬ ‫رضا صائمی‬ ‫منتقد سینما‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ راهروی خاطره انگیز‬ ‫عکاس��ان و تصویرب��رداران از س��اعات اولی��ه صبح و‬ ‫از زمانی که خورش��ید کمی بیش��تر بر بلندای اس��مان‬ ‫ایستاده بود و گاهی سرمای زمستانی را گرم می کرد‪ ،‬در‬ ‫گوش��ه و کنار پردیس ملت حاضر بودند تا هیچ سوژه ای‬ ‫را برای عکاس��ی از دس��ت ندهند‪ .‬هر کس��ی دوربین را‬ ‫به س��متی می گرفت و بعد در س��ایه ای عکس هایش را‬ ‫وارسی می کرد تا مبادا اشکالی در ان راه پیدا کند‪ .‬برای‬ ‫همی��ن مخاطبان با راهروی��ی که در ورودی پردیس بود‬ ‫عکس های یادگاری می گرفتن��د‪ .‬راهرویی که تصویری‬ ‫خاطره انگیز از چراغانی های اول انقالب که به مناس��بت‬ ‫دهه فجر بر چهره شهر می نشست را تداعی می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ هیاهوی جشنواره‬ ‫از همان س��اعات نخس��تین اکران فیلم ه��ا‪ ،‬راهرو ها و‬ ‫س��الن های پردیس ملت مملو از جمعیت بود و صف های‬ ‫طوالنی پش��ت درهای سالن های مختلف اکران فیلم به‬ ‫وج��ود امد‪ .‬قب��ل از اغاز هر فیلم گپ ه��ا و گفت وگو ها‬ ‫درب��اره کیفیت اثار جش��نواره در جریان بود‪ .‬اتفاقی که‬ ‫بعد از تماشای هر فیلم با شور و حرارت بیشتری پیگیری‬ ‫می شد و هرکسی تالش می کرد دیدگاه خودش را بازگو‬ ‫کن��د و گاه��ی مخالفت ها و موافقت ه��ا اوج می گرفت و‬ ‫ب��ه هیاهویی بدل می ش��د‪ .‬هیاهویی ک��ه بدون ان انگار‬ ‫جشنواره معنایی ندارد و هر سال همه منتظرند تا دوباره‬ ‫این لحظات را در کنار دوستانشان دنبال کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نشست های خبری بی حاشیه‬ ‫جلس��ات نقد و بررسی اثار هم بسیار منظم برگزار شد‬ ‫و در هر نشس��ت‪ ،‬تا انجا که ممکن بود همه عوامل فیلم ‬ ‫حض��ور پیدا کردن��د و در کمال احترام به پرس��ش های‬ ‫خبرن��گاران پاس��خ گفتند و عکس های��ی را برای یادگار‬ ‫ثب��ت کردن��د‪ .‬خبرن��گاران تلویزیونی پ��س از پایان هر‬ ‫نشست پشت درهای سالن تشریفات در انتظار بازیگران‬ ‫ن فیلم ها می ایستادند و پس از خروج بازیگران‬ ‫و کارگردا ‬ ‫از محل تشریفات هر کدام در گوشه ای به انجام مصاحبه‬ ‫و گفت وگو درباره اثار می پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹ خبرنگاران مشغول کارند‬ ‫طبق��ات زیری��ن پردی��س مل��ت هم حض��ور پررنگ‬ ‫خبرن��گاران را ب��ه خود دید‪ .‬انجا که روی میزهای به هم‬ ‫پیوس��ته هر خبرن��گاری لپ تاپی در برابر خود گش��وده‬ ‫ب��ود و تالش می کرد ت��ا در س��ریع ترین فرصت ممکن‬ ‫اخبار جش��نواره را اطالع رس��انی کن��د‪ .‬پیرامون فضای‬ ‫نشیمن خبرنگاران‪ ،‬پوسترهایی از اثار سال های گذشته‬ ‫جش��نواره نصب ش��ده بود که حال و هوای طبقه زیرین‬ ‫پردیس را س��ینمایی تر کرده و از لحاظ تصویری بس��یار‬ ‫انرژی بخش بود‪ .‬پوس��تر فیلم های امس��ال جشنواره در‬ ‫رمپ ه��ا و راهروه��ای پردیس مل��ت در قطع بزرگ تری‬ ‫نصب شده بود که انها هم مورد توجه قرار گرفتند و حتی‬ ‫صحبت هایی درباره شکل این پوستر ها به میان می امد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام مهر به سوی سیستان و بلوچستان‬ ‫کاروان مهر جش��نواره برای مردم س��یل زده سیستان‬ ‫و بلوچس��تان هم امروز از مقابل پردیس ملت به س��وی‬ ‫ای��ن مردم��ان نازنی��ن حرکت کرد‪ .‬اتفاقی که بی س��ر و‬ ‫ص��دا برگ��زار ش��د و هیاهویی را به پا نک��رد که بخواهد‬ ‫از ارج و قرب ان کاس��ته ش��ود بلکه می خواس��ت پیامی‬ ‫باش��د که س��ینماگران با مهر برای مردمان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان و ب��رای همدردی با انها فرس��تادند‪ .‬محمد‬ ‫نصیری رئیس س��ازمان داوطلب��ان جمعیت هالل احمر‬ ‫در کنار سینماگران حاضر شد تا برای کودکان سیستان‬ ‫و بلوچستانی نوشت افزار تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدهای جذاب در قاب تلویزیون‬ ‫برنامه ه��ای زنده تلویزیونی هم ام��روز پر رونق بودند‪.‬‬ ‫یکی از اتفاق های جالب توجه‪ ،‬اجرای همزمان دو برنامه‬ ‫نقد برای دو شبکه متفاوت در کنار هم بود‪ .‬همزمان که‬ ‫در ی��ک برنامه یکی از منتق��دان نقدی را به فیلمی وارد‬ ‫می کرد‪ ،‬در سوی دیگر و در برنامه ای دیگر‪ ،‬منتقدی روی‬ ‫انتن زنده به صحبت های او اش��اره کرده و به مخاطبان‬ ‫گفت��ه بود که با صحبت های منتقد دیگر در برنامه دیگر‬ ‫موافق نیس��ت‪ .‬البته این اش��اره س��ویه ای طنز داشت و‬ ‫منتقدان کمی فضای برنامه را جذاب تر کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود چهره های غیرسینمایی‬ ‫ام��روز چهره های مختلف ادبی‪ ،‬ورزش��ی و تلویزیونی‬ ‫ه��م در کنار فیلمس��ازان و خبرنگاران حضور داش��تند‪.‬‬ ‫مهدی یزدانی خرم‪ ،‬نویس��نده و روزنامه نگار‪ ،‬سید بشیر‬ ‫حسینی داور برنامه عصر جدید‪ ،‬احسان کرمی مجری و‬ ‫بازیگر‪ ،‬مژده لواس��انی مجری‪ ،‬نیما حسنی نسب منتقد‪،‬‬ ‫پ��درام کریمی مج��ری تلویزیون و افش��ین عبداللهیان‬ ‫حاش��یه هایی که قبل از اغاز به کار جش��نواره شروع شد امسال نه‬ ‫تنها برنامه های جشنواره را دستخوش تغییر کرده‪ ،‬بلکه حال و هوای‬ ‫متفاوتی به ان داده است‬ ‫تهیه کننده و مجری ورزش��ی چهره های��ی بودند که در‬ ‫پردی��س س��ینمایی ملت حضور داش��تند‪ .‬البته ابراهیم‬ ‫داروغه زاده دبیر جش��نواره از همان س��اعات اولیه شروع‬ ‫به کار جشنواره همراه با عالقه مندان به سینما تا اخرین‬ ‫لحظات اکران فیلم ها در سالن های پردیس حاضر بودند‬ ‫و تماش��ای فیلم های مس��تند و کوتاه جشنواره را هم از‬ ‫دست ندادند‪.‬‬ ‫‹ ‹در نشست ها چه گذشت؟‬ ‫نشس��ت خب��ری فیلم س��ینمایی «عامه پس��ند» به‬ ‫کارگردانی س��هیل بیرقی ش��امگاه ‪ ۱۲‬بهمن در س��الن‬ ‫رسانه های پردیس سینمایی ملت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست انتونیا شرکا منتقد سینما گفت‪:‬‬ ‫من خیلی منتظر فیلم س��وم سهیل بیرقی بودم‪ .‬در این‬ ‫فیلم با زن میانسالی رو به رو هستیم که در زندگی خود‬ ‫شکس��ت خورده اس��ت‪ .‬با یک زندگی معمولی رو به رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬این زن می توانس��ت در خانه همسر خود باقی‬ ‫بماند‪ ،‬ش��هر و وضعیت زندگی خ��ود را عوض نکند ولی‬ ‫برای اینکه ش��ان خود را حفظ کند س��ختی هایی را به‬ ‫جان می خرد‪.‬‬ ‫ب��اران کوث��ری بازیگ��ر این اثر هم گف��ت‪ :‬همکاری با‬ ‫س��هیل بیرق��ی خیلی لذت بخش اس��ت‪ .‬ه��ر بازیگری‬ ‫باید خوش��حال باشد در دو فیلم پشت هم با او همکاری‬ ‫کند‪ ،‬ش��یوه بازی گرفتن او به ش��کلی است که چاره ای‬ ‫به ج��ز ارائه بازی متفاوت نداری‪ ،‬ما تمرین های طوالنی‬ ‫داش��تیم‪ .‬همکاری با هوتن با اینکه یک س��کانس با هم‬ ‫داشتیم بسیار خوب بود‪ .‬من مادربزرگم را در خالل این‬ ‫فیلم از دس��ت دادم و اگر هوتن و خانم معتمداریا نبود‬ ‫نمی توانستم ادامه بدهم‪.‬‬ ‫هوتن ش��کیبا هم اظهار ک��رد‪ :‬در این فیلم انقدر همه‬ ‫چیز سر جای خود بود که هیچ نگرانی نداشتم‪ .‬پارتنرهای‬ ‫بسیار خوب و البته عوامل پشت دوربین خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫بیرق��ی عنوان ک��رد‪ :‬از باران کوثری و هوتن ش��کیبا‬ ‫ممنون��م‪ .‬نمی خواه��م نان به هم ق��رض بدهیم اما جزو‬ ‫خوش��بختی های یک کارگردان اس��ت ک��ه فراتر از یک‬ ‫بازیگر‪ ،‬یک یار در کنار خود داش��ته باشد‪ .‬البته همه ‪۴۷‬‬ ‫نفری که در این فیلم کنار من بودند‪ ،‬یاران من بودند‪.‬‬ ‫بیرق��ی توضیح داد‪ :‬م��ن هیچ وقت تصمیم نمی گیریم‬ ‫ب��رای زنان فیلم بس��ازم یا متعلق به مکتب و «ایس��م»‬ ‫خاصی باش��م هیچ وقت نه ب��رای زنان نه علیه زنان فیلم‬ ‫نساخته ام‪ .‬هیچ وقت نمی خواهم قشری را تمجید کنم یا‬ ‫ان را تخری��ب کن��م‪ .‬من از زمانه خ��ودم وام و از ان ایده‬ ‫می گیری��م‪ .‬اگ��ر این فیلم برای تماش��اگری این حس را‬ ‫ایجاد کرده که یک قشر تخریب شده‪ ،‬او می داند و دنیای‬ ‫خودش اما من فقط خواستم راوی سالم باشم‪.‬‬ ‫بیرقی بیان کرد‪ :‬اوج فیلمس��ازی برای من ساده بودن‬ ‫ان اس��ت‪ .‬سخت ترین کار هم سادگی است‪ .‬نمایش های‬ ‫عجی��ب و غریب هی��چ کاری ندارد جعفری��ان با جهان‬ ‫بینی فراتر از فیلمبرداری به داس��تان نگاه می کرد‪ .‬اینکه‬ ‫فلش بک ها رنگ دیگری ش��ود جزو نخستین چیزهایی‬ ‫اس��ت که برای انتقال منظور اس��تفاده می ش��ود اما ما‬ ‫سخت ترین راه را انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹«قصیده گاو سفید» علیه قصاص نیست‬ ‫نشس��ت خبری فیلم سینمایی «قصیده گاو سفید» به‬ ‫کارگردان��ی بهتاش صناعی ها عصر روز ‪ ۱۲‬بهمن بعد از‬ ‫اکران این فیلم در س��الن رسانه های پردیس ملت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای ای��ن نشس��ت غالمرض��ا موس��وی‬ ‫تهیه کننده این اثر گفت‪ :‬از بچه های تولید تشکر می کنم‬ ‫ک��ه زحم��ت زیادی کش��یدند‪ .‬انها م��ن را در این فیلم‬ ‫خجال��ت زده کردند‪ .‬این فیلم یکی از ارام ترین تولیدات‬ ‫من در این ‪ 40‬سال فعالیتم در سینما بود‪.‬‬ ‫در ادامه رضا درس��تکار منتقد س��ینما بیان کرد‪ :‬ما در‬ ‫جامع��ه خاصی زندگی می کنی��م و همه ما به خاطر این‬ ‫اتفاقاتی که پش��ت س��ر هم رخ می دهد‪ ،‬عصبی هستیم‪.‬‬ ‫هیچ ک��س از یک امر اثباتی حرف نمی زند‪ ،‬در رس��انه ها‬ ‫مخاطبان را عادت داده ایم که ادم ها و فیلم ها را له کنند‪،‬‬ ‫ی��اد ندادی��م اثار و افراد را تحلیل کنن��د حتی بزرگان و‬ ‫ریش س��فیدان ما در برنامه های تلویزیونی مثل بولدوزر‬ ‫از روی حقیقت رد می شوند‪.‬‬ ‫صناعی ه��ا درباره اینکه گاو نش��ان دهنده چه چیزی‬ ‫در فیلم اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این یک انتخاب نمادین اس��ت‪.‬‬ ‫معموال ش��کل خوبی ندارد که فیلمس��از و هنرمندی که‬ ‫از نماد اس��تفاده می کند‪ ،‬بگوید منظورش چه بوده است‬ ‫ب��ا این وجود باید بگویم یکی از نش��انه های گاو می تواند‬ ‫قربان��ی ما باش��د‪ .‬وی درباره اینک��ه حکم قصاص در این‬ ‫فیلم زیر س��وال رفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حرف زدن درباره‬ ‫هر قانونی بد نیس��ت‪ .‬ما قصه ای نوش��تیم که شرایطی را‬ ‫فراه��م کنیم تا درب��ار ه ان صحبت کنیم‪ .‬این موضوع به‬ ‫معنای زیر س��وال بردن ان قانون نیست‪ .‬صناعی ها بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما پرونده های زیادی در این س��ال ها با این موضوع‬ ‫داش��ته ایم مجموعه ای از اتفاقات که در طی س��الیان رخ‬ ‫داده‪ ،‬الهام بخش ما در نوش��تن بوده اس��ت‪ .‬من و مریم‬ ‫مقدم وقتی سراغ قصه ای می رویم به این دلیل است که‬ ‫افرادی با این موضوعات را دیده ایم‪ .‬این فیلم بر اس��اس‬ ‫تجربیاتی است که ما در رویارویی با افراد داشته ایم‪ .‬مریم‬ ‫مق��دم بازیگر و یکی از نویس��ندگان این فیلم هم درباره‬ ‫تحول شخصیت مینا با بازی خودش عنوان کرد‪ :‬معموال‬ ‫کاراکترها یک روند ش��خصیتی دارن��د و بازیگر معموال‬ ‫انه��ا را در ب��ازی خود لحاظ می کند‪ .‬مینا زنی اس��ت که‬ ‫سختی های زیادی می کشد ولی پرقدرت است و امید به‬ ‫زندگی را از دست نمی دهد‪ .‬به هر حال هر بازیگری یک‬ ‫روندی در بازی دارد‪.‬‬ ‫موس��وی درباره اظهار نظر خبرنگاری درباره اینکه این‬ ‫فیلم خالف قانون اساسی است‪ ،‬گفت‪ :‬شما در حکم صادر‬ ‫کردن بدتر از قضات هستید!‬ ‫‹ ‹تکرار و کپی برداری نکردیم‬ ‫نشس��ت خب��ری فیلم س��ینمایی س��ه کام حبس به‬ ‫کارگردانی س��امان سالور در س��ی و هشتمین جشنواره‬ ‫فیل��م فجر با حضور کارگردان‪ ،‬متین س��توده‪ ،‬س��میرا‬ ‫حس��ن پور‪ ،‬پریناز ایزدیار و محس��ن تنابنده‪ ،‬بازیگران‪،‬‬ ‫ساس��ان س��الور تهیه کنن��ده‪ ،‬مس��عود س�لامی مدیر‬ ‫فیلمب��رداری فیل��م و محم��ود گبرلو مج��ری برنامه در‬ ‫پردیس سینمایی ملت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این نشس��ت‪ ،‬ساس��ان س��الور از حاضران‬ ‫خواس��ت تا یک دقیقه ایس��تاده برای احترام به قربانیان‬ ‫پرواز اوکراین سکوت کنند‪.‬‬ ‫متین س��توده بازیگر این فیلم درباره نقش خود گفت‪:‬‬ ‫ویژگی اول فیلم این اس��ت که کارگردان و همس��رش از‬ ‫دوستان من بودند‪ ،‬مسئله دیگر تفاوت این نقش با دیگر‬ ‫نقش هایی بود که بازی کرده ام‪ ،‬نقشی تازه و متفاوت‪.‬‬ ‫س��امان س��الور در ادامه این نشس��ت بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫ساخت این فیلم ‪ ۳‬سال تالش کردیم و تمام سعی خود‬ ‫را کردی��م تا جنبه دیگری از این اعتیاد را نش��ان دهیم‪.‬‬ ‫ب��ازی تنابن��ده تکرار فیلم المپ ‪ ۱۰۰‬نب��ود چرا که این‬ ‫‪ ۲‬نق��ش با هم متفاوت ب��ود و من در این فیلم از ویژگی‬ ‫رفاقت و انرژی تنابنده استفاده کرده ام‪ .‬اعتیاد با فراگیری‬ ‫که دارد موضوع بس��یار مهمی در بافت خانواده و جامعه‬ ‫است و هیچ وقت نمی توان این سوژه را تکراری دانست‪،‬‬ ‫امیدوارم این نوع از فیلم ها تلنگری برای جامعه باشد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد‪:‬‬ ‫محسن تنابتده در بحث اعتیاد و شکل جسمانی مجتبی‬ ‫بعد از سکته به چندین درمانگاه رفت و حرکات انها را یاد‬ ‫گرفت و در نهایت توانست به این نقش برسد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه چ��را نقش پلیس در این فیلم اندک‬ ‫ب��ود بی��ان کرد‪ :‬قصه فیلم به گونه ای بود که پلیس نقش‬ ‫پررنگی در فیلم نداش��ته باشد چرا که قصه ادم هایی که‬ ‫درگیر بودند بسیار مهم بود‪.‬‬ ‫مسعود سالمی فیلمبردار سه کام حبس نیز گفت‪ :‬برای‬ ‫رنگ این فیلم تمام تالش خود را کردم که رنگ های ان‬ ‫ش��بیه رنگ کارهای دیگرم نباشد‪ .‬سامان به دنبال رنگ‬ ‫جدید در فیلم بود که درنهایت به این رنگ خاکستری و‬ ‫سیاه رسیدیم البته باید گفت این رنگ‪ ،‬رنگ امروز جامعه‬ ‫است و همه ما خاکستری هستیم‪.‬‬ ‫وی درباره پایان بندی این فیلم بیان کرد‪ :‬نس��یم تمام‬ ‫ت�لاش خود رابرای نگه داش��تن زندگی خود کرد‪ ،‬حتی‬ ‫مجتبی برای حفظ خانواده خود یک ریسک بزرگ انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬پس دادن حلقه ها و پاک کردن تتو نسیم نیز به‬ ‫معنای شروعی تازه است شروعی که می تواند یک روزنه‬ ‫امید برای مخاطب رقم زده باشد‪.‬‬ ‫س��الور در پاسخ به این پرس��ش که این فیلم می تواند‬ ‫برداش��ت ازد از فیلم ه��ای دیگر باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این فیلم‬ ‫نمی تواند برداش��تی ازاد از چند فیلم باش��د ما بارها در‬ ‫اجرای فیلم بس��یاری از چیزها را تغییر می دادیم و سعی‬ ‫کردیم فیلمی استاندارد و تاثیرگذار بسازیم و تمام سعی‬ ‫خ��ود را در ای��ن زمینه کردیم فیلم قص��ه خود را روایت‬ ‫می کند و برداشتی ازاد از فیلم های مختلف نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه فیلم س��اخته بخش‬ ‫خصوصی است و کمتر به پلیس و دیگر نهادهای مربوط‬ ‫به اعتیاد مربوط می شود به خاطر همین این نهادها هیچ‬ ‫دخالتی در ساخت فیلم نداشتند‪.‬‬ ‫س��امان س��الور درباره بازی تنابنده تاکیدکرد‪ :‬تنابنده‬ ‫جزو بازیگرانی است که با خود ایده های بسیار خوب دارد‬ ‫و کمک ه��ای زی��ادی برای پایان بندی فیلم به ما کرد در‬ ‫واقع پایان فیلم با مشورت تنابنده و ایزدیار نوشته شد‪.‬‬ ‫ساس��ان سالور نیز درباره بازگشت سرمایه توضیح داد‪:‬‬ ‫سرمایه گذار فیلم به دنبال بازگشت سرمایه نبود و سه کام‬ ‫حب��س یکی از کارهایی بود که با موضوع اجتماعی برای‬ ‫ساخت ان سرمایه گذاری کرد‪ .‬معتقدم اگر فضا و امکان‬ ‫الزم ب��رای فیلم های��ی مثل این فراهم ش��ود می توانند‬ ‫فروش خوبی در گیشه داشته باشند‪.‬‬ ‫محس��ن تنابنده در ادامه نشس��ت تاکیدکرد‪ :‬از بازی‬ ‫در ای��ن فیلم لذت بردم‪ ،‬فیلمنامه فیلم کامل بود و فقط‬ ‫تغییرات کوچکی در ان ایجاد ش��د‪ ،‬من با ایزدیار تجربه‬ ‫هم��کاری نداش��تم اما تمرین های قب��ل از فیلمبرداری‬ ‫خیلی به ما کمک کرد‪.‬‬ ‫س��امان س��الور درباره مخاطب این فیل��م تاکید کرد‪:‬‬ ‫مخاط��ب اصل��ی فیل��م اگر بتوان��د یک این��ه روبه روی‬ ‫جامعه بگی��رد می تواند همه جامعه باش��د‪ ،‬اما مخاطب‬ ‫اصلی نوجوانانی هس��تند که مس��تقیم و غیر مستقیم با‬ ‫مس��ئله اعتیاد مواجه هس��تند‪ .‬مخاطب هدف این فیلم‬ ‫تمام کسانی است که فیلم را می بینند‪.‬‬ ‫ایزدیار درباره تش��ابه بازی خود با نقشش در ابد و یک‬ ‫روز تاکید کرد‪ :‬سعی کردم بازی متفاوتی نسبت به ابد و‬ ‫یک روز داش��ته باش��م و از ان نقش فاصله بگیرم‪ ،‬چیزی‬ ‫که مراقب ان هس��تم این اس��ت که بازی ام دچار اغراق‬ ‫نش��ود‪ .‬کاراکتر فیلم کامال متفاوت اس��ت و سعی کردم‬ ‫باورپذیر باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫باالخره ‪ ۱۲‬بهمن رس��ید و س��ی و هشتمین جشنواره‬ ‫فیلم فجر شروع شد؛ جشنواره ای که حاشیه هایش زودتر‬ ‫از خودش ش��روع شده بود و همین حاشیه ها‪ ،‬امسال نه‬ ‫تنها برنامه های جش��نواره را دستخوش تغییر کرده بلکه‬ ‫حال و هوای متفاوتی به ان داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در نخستین روز از جشنواره‬ ‫در حالی که مخاطبان در س��الن های س��ینما بودند برف‬ ‫محیط پردیس ملت را س��پید پوش کرد و اهالی س��ینما‬ ‫و مخاطبان پس از خروج از س��الن ها شوکه شدند و حال‬ ‫فرح بخش��ی پیدا کردند‪ .‬در روزی که تهران چهره پاکی‬ ‫داش��ت و کوه ها با ش��فافیت تمام‪ ،‬جشنواره را چشم نواز‬ ‫کردند و امید را به پردیس ملت اوردند‪.‬‬ ‫از روز نخست جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه ها‬ ‫نگاهی به‬ ‫بخش سودای‬ ‫سیمرغ‬ ‫جشنواره ‪۳۸‬‬ ‫جلسات نقد‬ ‫و بررسی اثار‬ ‫جشنواره فیلم‬ ‫فجر بسیار منظم‬ ‫برگزار شد و در‬ ‫هر نشست‪ ،‬تا‬ ‫انجا که ممکن‬ ‫بود همه عوامل‬ ‫فیلم حضور‬ ‫پیدا کردند و‬ ‫در کمال احترام‬ ‫به پرسش های‬ ‫خبرنگاران‬ ‫پاسخ گفتند و‬ ‫عکس هایی را‬ ‫برای یادگار‬ ‫ثبت کردند‬ ‫سودای سیمرغ با اغاز جشنواره فجر اغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬امسال از میان ‪ ۱۱۵‬فیلم ‪ ۸۵‬فیلم توسط‬ ‫هیات انتخاب جش��نواره فجر بازبینی شد که از‬ ‫این میان ‪ ۲۲‬فیلم به بخش مسابقه اصلی سی و‬ ‫هشتمین جشنواره فیلم فجر راه یافتند‪.‬‬ ‫انچه بخش سودای سیمرغ امسال را به کانون‬ ‫توجه بس��یاری از منتقدان بدل کرده رقابت دو‬ ‫نسل قدیم و جدید سینماست‪ .‬از یک سو شاهد‬ ‫حضور کارگردان های صاحب نامی مثل مسعود‬ ‫کیمیایی‪ ،‬مجی��د مجیدی و ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫هستیم و از سوی دیگر برای نخستین بار شاهد‬ ‫راهیابی ‪ ۴‬فیلم اولی در بخش سودای سیمرغ که‬ ‫نشان می دهد فیلمس��ازان نسل جدید با قدرت‬ ‫بیش��تری وارد این رقابت ش��ده و به هماوردی با‬ ‫بزرگان سینمای ایران امده اند‪.‬‬ ‫کنجکاوی درباره فیلم های این بخش با توجه‬ ‫به س��کوت خب��ری اغلب فیلم ها ک��ه اطالعات‬ ‫چندان��ی درباره محتوای اثار خود ارائه نکرده اند‬ ‫بیش��تر هم شده است‪ .‬بخش دیگری از جذابیت‬ ‫بخ��ش س��ودای س��یمرغ و کنجکاوی هایی که‬ ‫درب��اره ان وجود دارد متاث��ر از فیلم های قبلی‬ ‫برخی از فیلمس��ازان نس��ل میانه و جوان است‬ ‫که انگیزه تماش��ای اثار انها را بیشتر می کند‪ .‬از‬ ‫جمله محمدحس��ین مهدویان که این بار با فیلم‬ ‫«درخت گ��ردو» در فضایی متفاوت و اجتماعی‬ ‫به جشنواره امده یا برادران محمودی که با فیلم‬ ‫«مردن در اب مطهر» به بخش س��ودای سیمرغ‬ ‫راه یافته اند‪ .‬همچنین بهنام بهزادی با فیلم «من‬ ‫می ترسم»‪ ،‬سهیل بیهقی با فیلم «عامه پسند» و‬ ‫بهروز شعیبی با فیلم «روز بلوا»‪ .‬کارگردان هایی‬ ‫ک��ه در جش��نواره های گذش��ته و ب��ا فیلم های‬ ‫قبلی شان توانسته بودند نظر بسیاری از مخاطبان‬ ‫را ب��ه خود جلب ک��رده و توانمندی های خود را‬ ‫اثب��ات کنند‪ .‬برخی ویژگی های دیگر نیز بخش‬ ‫سودای سیمرغ امسال را کنشگرتر می کند‪ .‬مثال‬ ‫برای نخس��تین بار کیوان علیمحمدی به شکل‬ ‫مس��تقل و بدون یار قدیم��ی اش امید بنکدار‪ ،‬با‬ ‫فیلم «س��ینما ش��هر قصه» در این بخش حضور‬ ‫دارد و پیم��ان قاس��م خانی «خ��وب‪ ،‬ب��د جلف‬ ‫‪ »۲‬را ب��ا عنوان فرعی «ارتش س��ری» وارد این‬ ‫رقابت کرده اس��ت‪ .‬این فیل��م تنها فیلم کمدی‬ ‫جش��نواره امسال است‪ .‬همچنین نیکی کریمی‬ ‫پنجمی��ن فیلم خود را در مق��ام کارگردان با نام‬ ‫«اتابای» به جشنواره رسانده است‪ .‬در این میان‬ ‫حمیدرضا قربان��ی که فیلم «خانه ای در خیابان‬ ‫چهل و یکم» او در سی وچهارمین جشنواره فجر‬ ‫مورد توج��ه قرار گرفته بود امس��ال فیلم «مغز‬ ‫اس��تخوان» را در بخش س��ودای س��یمرغ دارد‬ ‫و بهت��اش صناعی ها نیز که نخس��تین فیلمش‬ ‫«احتمال باران اس��یدی» م��ورد توجه منتقدان‬ ‫ق��رار گرفته بود دومین فیلم��ش با نام «قصیده‬ ‫گاو س��فید» در بخش س��ودای س��یمرغ حضور‬ ‫دارد‪ .‬براین��د کلی ای��ن فیلم ها با توجه به تنوع‬ ‫نس��لی در بین فیلمسازان بخش سودای سیمرغ‬ ‫و به ویژه حضور فیلمس��ازان ج��وان که کارنامه‬ ‫موفقی در یک دهه گذش��ته داش��ته اند می تواند‬ ‫این امید را در عالقمندان جدی س��ینمای ایران‬ ‫ایجاد کند که وزن رقابتی س��ودای س��یمرغ در‬ ‫سی وهش��تمین دوره خ��ود می تواند انتظار یک‬ ‫رقابت داغ و تنگاتنگی را ترس��یم کند که دست‬ ‫ک��م بت��وان انتظار چند فیلم درخش��ان را میان‬ ‫انها داش��ت‪ .‬در میان فیلم های بخش س��ودای‬ ‫س��یمرغ فیلم «پوس��ت» بهمن و بهرام ارک به‬ ‫زبان ترکی و با حضور بازیگران بومی تولید شده‬ ‫که خیلی ها انتظار دارند موفقیتی که برای فیلم‬ ‫«ائو» به کارگردانی اصغر یوس��فی نژاد به عنوان‬ ‫ی��ک فیلم بومی در جش��نواره س��ی وپنجم رقم‬ ‫خ��ورد برای این فیلم نیز تکرار ش��ود‪ .‬در میان‬ ‫فیلمسازان نسل قدیم‪ ،‬مجید مجیدی بعد از یک‬ ‫وقفه ‪ ۱۲‬س��اله و بعد از حضورش در جش��نواره‬ ‫بیست و ششم با فیلم «اواز گنجشک ها»‪ ،‬امسال‬ ‫با فیلم «خورش��ید» در بخش س��ودای سیمرغ‬ ‫حضور دارد‪ .‬ابراهیم حاتمی کیا نیز در س��ومین‬ ‫همکاری اش با موسس��ه اوج با فیلم «خروج» به‬ ‫جشنواره می اید‪ .‬مسعود کیمیایی نیز که همواره‬ ‫فیلم های��ش ب��ا کنجکاوی و ش��ور عالقه مندان‬ ‫س��ینمای او همراه اس��ت با «خون شد» در این‬ ‫جش��نواره حض��ور دارد‪ .‬به نظر می رس��د بخش‬ ‫س��ودای سیمرغ امس��ال از ظرفیت باالیی برای‬ ‫رقابتی ش��دن به معنای حرفه ای برخوردار بوده‬ ‫و می توان��د تن��ور جش��نواره را داغ کند‪ .‬اگرچه‬ ‫جش��نواره امسال به واس��طه تالطم هایی که در‬ ‫ماه های گذشته به دلیل برخی رخدادهای ناگوار‬ ‫در کش��ور به وجود امده‪ ،‬شور و انگیزه سال های‬ ‫قبل را نداش��ته باشد اما شاید تماشای فیلم های‬ ‫خوب بتواند حال مخاطبان را خوب کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 14‬بهمن ‪ 8 -1398‬جمادی الثانی ‪ 3 - 1441‬فوریه ‪-2020‬شماره‪-1462‬پیاپی‪2780‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه ساخت بیمارستان ‪ 1000‬تختخوابی در چین طی چند روز‬ ‫روایت سه کارگردان تئاتر از جشنواره فجر‬ ‫‹ ‹خانواده در مواجهه با بحران‬ ‫«ب��اق وحش» نوش��ته ف��راز مهدیان دهک��ردی با‬ ‫طراح��ی و کارگردانی امیر به��اور اکبرپور دهکردی از‬ ‫ش��هرکرد دیگر نمایشی اس��ت که ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬بهمن در‬ ‫بخش مس��ابقه صحنه ای این رویداد در س��الن استاد‬ ‫ناظ��رزاده کرمانی تماش��اخانه ایرانش��هر روی صحنه‬ ‫عمادالدین رجبلو‬ ‫سعید نجفیان‬ ‫رفت و بازیگران ان س��ید مهدی حسام الذاکرین‪ ،‬ارزو‬ ‫عبدالهی و مائده رفیعی هس��تند‪ .‬امی��ر بهاور اکبرپور‬ ‫دهکردی درباره روند شکل گیری نمایش «باق وحش»‬ ‫گفت‪ :‬گروه ما روالی در پیش دارد و ان هم این است که‬ ‫به منظور اجرای هر نمایشی کلیه عوامل تیم‪ ،‬از جمله‬ ‫نویس��نده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬طراحان و بازیگران ایده هایی را‬ ‫ارائه می کنند که این نظرات و ایده ها در ش��کل گیری‬ ‫ی��ک اثر تاثیرگذار خواهد ب��ود و در صورتی که ایده ای‬ ‫در ی��ک نمایش اجرایی نش��ود در دیگر کارهای گروه‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬بخشی از ایده اجرای نمایش «باق‬ ‫وحش» نیز طی تجربه یکی‪ ،‬دو س��اله اخیر و زیس��ت‬ ‫تئاتری گروه‪ ،‬به دس��ت امد و بخش��ی دیگر نیز متعلق‬ ‫به همین اثر است‪.‬‬ ‫پس از تجربه موفقیت امیز اجرای نمایش «انش��رلی‬ ‫ب��ا موهای خیل��ی قرمز» به لحاظ اس��تقبال‪ ،‬به اتفاق‬ ‫گ��روه تصمیم گرفتیم تا از ان عبور کرده و به س��مت‬ ‫ی��ک کار بهت��ر برویم و طبیعتاً اج��رای نمایش بعدی‬ ‫هر چند برای مان جذاب تر بود اما باید مس��یر دشواری‬ ‫را ط��ی می کردی��م و در نظر داش��تیم از نمایش قبلی‬ ‫پیشی بگیریم‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫امیر بهاور اکبرپور دهکردی‬ ‫‹ ‹ حواشی پیدا شدن یک جنین‬ ‫«متساوی الساقین» نوشته و کار عمادالدین رجبلو‬ ‫از گ��رگان نی��ز ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬بهم��ن در بخش مس��ابقه‬ ‫صحن��ه ای س��ی و هش��تمین جش��نواره بین المللی‬ ‫تئاترفجر در تاالر چهارس��و مجموعه تئاترش��هر روی‬ ‫صحنه رفت و بازیگران این نمایش اجتماعی س��میرا‬ ‫س��رچاهی‪ ،‬محدث��ه ش��یرعلی‪ ،‬رعنا زیادل��و بودند‪.‬‬ ‫عمادالدی��ن رجبلو درباره روند ش��کل گیری نمایش‬ ‫«متس��اوی الساقین» گفت‪ :‬سال ‪ ۹۵‬در حال نگارش‬ ‫یک نمایش��نامه بودم که در همان زمان ایده و س��وژه‬ ‫نوشتن این نمایشنامه از یک اتفاق واقعی در سال های‬ ‫‪ ۸6 -۸7‬که در استان گلستان رخ داد در ذهنم شکل‬ ‫گرف��ت و م��را درگی��ر خود کرد و ن��گارش ان را اغاز‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫رجبل��و درباره موضوع و مضمون این نمایش عنوان‬ ‫ک��رد‪« :‬متساوی الس��اقین» درباره جنینی اس��ت که‬ ‫در یک مدرس��ه دخترانه پیدا و در نهایت مش��خص‬ ‫می ش��ود که ای��ن جنین با دانش اموزان ان مدرس��ه‬ ‫مرتبط نیس��ت‪ ...‬این نمایش شاید تلنگری به جامعه‬ ‫باش��د که احتمال ان وجود دارد که جنینی مرتبط با‬ ‫دانش اموزان در مدرسه ای پیدا شود‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه انفرادی س��عید امکانی با عنوان‬ ‫«سران» از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬بهمن در گالری گلستان برپا می شود‪.‬‬ ‫مجموع��ه «س��ران» در برگیرنده ‪ ۴۵‬طراحی اس��ت که با‬ ‫تکنیک خودکار روی مقوا خلق ش��ده اند‪ .‬س��روان‪ ،‬سرباز‪،‬‬ ‫سردار‪ ،‬س��ربلند‪ ،‬س��ر به زیر‪ ،‬سرتاس‪ ،‬س��رگل‪ ،‬سرشیر‪،‬‬ ‫س��رکوب‪ ،‬سرنشین‪ ،‬سرپیچ‪ ،‬سرقفلی از جمله کلماتی هستند که امکانی در‬ ‫این مجموعه انها را به بازی گرفته اس��ت‪ .‬پوس��تر این نمایشگاه توسط ارش‬ ‫تنهایی خلق ش��ده است‪ .‬س��عید امکانی متولد ‪ ۱۳۵۵‬تهران و دانش اموخته‬ ‫رشته نقاشی است‪ .‬او تاکنون در بیش از ‪ ۲۰‬نمایشگاه گروهی نقاشی هایش را‬ ‫به نمایش گذاشته است و پیش تر مجموعه شعر و کتاب کاریکاتورهایش را با‬ ‫عنوان باشالر (سرها) منتشر کرده است‪ .‬برخی از طراحی ها و کاریکاتورهای‬ ‫او در مطبوعات منتش��ر شده اند‪ .‬نمایشگاه سران از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬بهمن در گالری‬ ‫گلستان میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫ارکس��تر سازهای ملی ایران به رهبری علی‬ ‫اکبر قربانی از مجموعه های نوپای موس��یقی‬ ‫کشورمان که مدتی است با برخی حمایت های‬ ‫دولتی در عرصه موس��یقی ارکسترال فعالیت‬ ‫می کند‪ 27 ،‬بهمن امس��ال تازه ترین کنسرت‬ ‫خود را توسط موسسه توسعه هنرهای معاصر برگزار می کند‪.‬‬ ‫در این کنس��رت که یکشنبه ‪ ۲۷‬بهمن در مرکز همایش های بین المللی‬ ‫تبریز به خوانندگی س��االر عقیلی و تهی��ه کنندگی بهزاد نهاوند پیش روی‬ ‫مخاطب��ان قرار می گیرد‪ ،‬عل��ی اکبر قربانی به عنوان رهبر ارکس��تر حضور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ارکستر سازهای ملی از جمله مجموعه های نوپای موسیقی کشورمان در‬ ‫حوزه ارکس��ترال است که تابستان ‪ ۹۷‬نخستین کنسرت خود را به رهبری‬ ‫فرهاد فخرالدینی در کشور قزاقستان برگزار کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه‪ ،‬کنس��رت دوم خود را نیز ب��ه خوانندگی محمد معتمدی‬ ‫در بوس��تان اب و اتش تهران برگزار کرد که این کنس��رت به نوعی یکی از‬ ‫نخس��تین اجراهای یک مجموعه ارکس��ترال در قالب برگزاری کنسرت در‬ ‫فضای باز بود‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«تیله ابی» با چاپ جدید وارد بازار نشر شد‬ ‫مجموعه داس��تان «تیل��ه اب��ی» نوش��ته‬ ‫محمدرض��ا صفدری به تازگی توس��ط نش��ر‬ ‫ققنوس منتش��ر و راهی بازار نش��ر شده است‪.‬‬ ‫این کتاب برای نخس��تین بار در سال ‪ ۸۷‬چاپ‬ ‫و ح��اال ب��ا چاپی جدید عرضه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این کت��اب‪ ،‬دربرگیرنده ‪ ۷‬داس��تان از مهم ترین داس��تان کوتاه های محمدرضا‬ ‫صفدری اس��ت که به عنوان یک نویس��نده تکنیکی ش��ناخته می شود‪ .‬ویژگی‬ ‫بارز داس��تان های این کتاب‪ ،‬شناخت نویس��نده از تکنیک های داستان نویسی‬ ‫و همچنین اداب و رس��وم بومی اس��ت‪ .‬او همچنین در داس��تان های این کتاب‪،‬‬ ‫پیش��نهادات تازه ای درباره روایت داس��تانی ارائه کرده است‪ .‬مجموعه داستان‬ ‫«تیله ابی» در برگیرنده ‪ ٧‬داس��تان از برجس��ته ترین داس��تان های محمدرضا‬ ‫صفدری اس��ت‪ .‬تس��لط او به تکنیک های داستان پردازی‪ ،‬ش��ناخت ژرفش از‬ ‫باورها و اداب بومی و پیش��نهادات تازه اش در روایت او را در زمره ش��اخص ترین‬ ‫نویس��ندگان ای��ران قرار داده اس��ت‪ .‬عناوین داس��تان های این کتاب به ترتیب‬ ‫عبارت اند از‪ :‬پریون‪ ،‬تیله ابی‪ ،‬دلگریخته‪ ،‬دیدارخانه‪ ،‬دو بلدرچین‪ ،‬مویه‪ ،‬درخت‬ ‫نخس��تین‪ .‬این کتاب با ‪ ۱۲۸‬صفحه‪ ،‬شمارگان ‪ ۵۵۰‬نسخه و نرخ ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫یک هفته اجرای فجر برای نمایش مساوات‬ ‫نمای��ش «بیگانه در خانه» محمد مس��اوات که از چند هفت ه‬ ‫قبل در تئاتر مستقل تهران اجرا می شد و قرار بود دو اجرا هم در‬ ‫بخش صحنه ای جش��نواره تئاتر فجر داشته باشد‪ ،‬به دلیل بروز‬ ‫مشکالتی به تئاتر شهر منتقل شد‪.‬‬ ‫این نمایش بعد از تعطیلی ش��هادت حضرت زهرا (س) یعنی‬ ‫ن در جشنواره‬ ‫ن به تئاتر ش��هر امد و به مدت یک هفته تا ‪ ۱۸‬بهم ‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۰‬بهم ‬ ‫فجر روی صحنه تاالر اصلی می رود‪.‬‬ ‫ت��االر اصلی تئاتر ش��هر در ‪ ۶‬روز ابتدایی جش��نواره در ج��دول نمایش خالی بود‬ ‫که با جابه جایی پیش امده تماش��اگران بیش��تری به تماش��ای این نمایش خواهند‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫نمایش «بیگانه در خانه» امس��ال در بخش رقابتی جش��نواره تئاتر فجر هم حضور‬ ‫دارد‪ .‬زمان اجرای این نمایش پنجش��نبه‪ 10 ،‬بهمن س��اعت ‪ ۱۷‬و بقیه روزها ساعت‬ ‫‪ ۱۹‬خواهد بود‪.‬‬ ‫علی رهبری‬ ‫در ازمیر روی صحنه می رود‬ ‫تازه ترین کنسرت ارکستر سمفونیک دولتی ازمیر جمعه ‪ ۱۶‬اسفند‬ ‫به رهبری مهمان علی رهبری اهنگساز و رهبر ارکستر شناخته شده‬ ‫کش��ورمان در شهر ازمیر ترکیه برگزار می شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬تازه‬ ‫ترین کنس��رت ارکس��تر سمفونیک دولتی ازمیر جمعه ‪ ۱۶‬اسفند به‬ ‫رهبری مهمان علی رهبری اهنگس��از و رهبر ارکس��تر شناخته شده‬ ‫کشورمان در شهر ازمیر ترکیه برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این کنس��رت که به دعوت مدیران ارکس��تر سمفونیک دولتی‬ ‫ازمیر ترکیه صورت گرفته گلس��ین اونای از هنرمندان مطرح کشور‬ ‫ترکیه اثاری از امادوس موتس��ارت و دمیتری شوس��تاکوویچ را با‬ ‫همراهی ارکس��تر س��مفونیک دولتی ازمیر و رهبری ارکس��تر علی‬ ‫رهبری درس��الن مرکز فرهنگی احمد سایگون روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫این کنسرت سومین فصل هنری همکاری علی رهبری با شهر ازمیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫معماری منحصر به فرد‬ ‫کتابخانه ملی قطر‬ ‫کشور قطر چندسالی است که کتابخانه ملی خود را در شهر دوحه‬ ‫تاس��یس کرده است که دارای ساختمان منحصر به فردی است‪ .‬این‬ ‫کتابخان��ه در اولین روزهای کار خود بیش از یک میلیون جلد کتاب‬ ‫دارد ک��ه قدم��ت بعضی از انه��ا به قرن پانزده می�لادی برمی گردد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبنا به نقل از منتال فل��وس‪ ،‬از جمله کتاب های نایاب‬ ‫این کتابخانه نوش��ته های تاریخی اس�لامی است که مربوط به اولین‬ ‫سال های ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان می شود‪ .‬این مجموعه‬ ‫نوشته های خطی در زیر زمین این کتابخانه با رعایت مسائل امنیتی‬ ‫نگهداری می شود‪ .‬طراحی ساختمان این کتابخانه را دفتر مهندسی‬ ‫متروپولیتن بر عهده داشته است‪ .‬این ساختمان طوری ساخته شده‬ ‫اس��ت که بتوان به راحتی اس��مان را مشاهده کرد‪ .‬از ویژگی های این‬ ‫کتابخانه ش��بانه روزی بودن ان اس��ت که می توان در ان ستاره ها را‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬قفسه ها در این کتابخانه طوری چیده شده اند که شکل‬ ‫و ش��مای استادیوم های ورزشی را القا می کند‪ .‬فضاهای کافی نیز در‬ ‫بین قفس��ه ها برای مطالعه راحت کتاب در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت متروپولیتن (‪ )OMA‬گفته است ساختمان کتابخانه ملی‬ ‫قطر با کاربرد دو منظوره س��اخته شده است که مکانی مناسب برای‬ ‫اس��کان کتاب ها و ادم هاست‪ .‬در ساخت این ساختمان اصول محیط‬ ‫زیست رعایت شده است و افراد در ان احساس ارامش می کنند‪.‬‬ ‫قرارداد «نتفلیکس» با‬ ‫ادام سندلر برای چهار فیلم‬ ‫نتفلیکس قراردادهای خود با ادام س��ندلر و کمپانی فیلمسازی او‬ ‫را ب��رای ‪ ۴‬فیل��م دیگر افزایش داد‪ .‬ب��ه گزارش مهر به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫نتفلیک��س کمپان��ی نمایش انالین روز جمعه اع�لام کرد ‪ ۴‬قرارداد‬ ‫دیگر با کمپانی «هپی مدیس��ون پروداکشنز» متعلق به ادام سندلر‬ ‫بسته است‪« .‬معمای قتل» ادام سندلر محبوب ترین عنوان نتفلیکس‬ ‫در امریکا در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬بود‪ .‬این فیلم که با بازی س��ندلر و جنیفر‬ ‫انیستون ساخته شد‪ ،‬ششمین فیلمی بود که سندلر برای نتفلیکس‬ ‫س��اخت‪ .‬نتفلیکس اعالم کرده که اعضای این ش��بکه از سال ‪1394‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۲‬میلیارد س��اعت برای تماش��ای فیلم های س��ندلر وقت‬ ‫صرف کرده اند‪ .‬این ش��بکه اس��تریمینگ افزود‪ :‬او را با نام هر یک از‬ ‫شخصیت هایی که ایفا کرده بنامیم یا خیلی ساده به او ادام بگوییم‪،‬‬ ‫یک واقعیت درباره او به اثبات رس��یده؛ اینکه هوادارانش از دیدن او‬ ‫سیر نمی شوند‪.‬‬ ‫یک جایزه برلیناله‬ ‫به حالت تعلیق درامد‬ ‫اهدای جایزه «الفرد باوئر» برلیناله به دنبال روش��ن ش��دن روابط‬ ‫جدی تر این مدیر با نازی ها‪ ،‬به حالت تعلیق درامد‪ .‬به گزارش مهر به‬ ‫نقل از ورایتی‪ ،‬جش��نواره فیلم برلین اعالم کرد این جشنواره اهدای‬ ‫جایزه الفرد باوئر را به حالت تعلیق دراورده است زیرا فردی که اولین‬ ‫مدیر برلیناله بود و جایزه ای به نام وی اهدا می شود‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫ارتباط جدی با حزب نازی داشت‪ .‬باوئر که تاریخ نگار سینمایی بود و‬ ‫نخس��تین بار در سال ‪ 1330‬ریاست جشنواره فیلم برلین را برعهده‬ ‫گرفت‪ ،‬تا سال ‪ 1355‬این مسئولیت را برعهده داشت‪ .‬این جشنواره‬ ‫از س��ال ‪ 1365‬که وی درگذش��ت اهدای جایزه ای به نام وی را برای‬ ‫گرامیداش��ت یاد وی ش��روع ک��رد‪ .‬برگزار کنن��دگان برلیناله اعالم‬ ‫کرده اند با توجه به این یافته ها‪ ،‬تحقیقات وسیع تری در این باره انجام‬ ‫می دهند و از متخصصان خواسته اند در این راه به انها کمک کنند‪.‬‬ ‫جشن سده‬ ‫برامد به س��نگ گران س��نگ خرد ‪ /‬هم ان و هم این‬ ‫سنگ گردید خرد‬ ‫فروغی پدید امد از هر دو س��نگ ‪ /‬دل س��نگ گشت‬ ‫از فروغ اذرنگ‬ ‫جهان��دار پیش جه��ان افرین ‪ /‬نیای��ش همی کرد و‬ ‫خواند افرین‬ ‫ک��ه اورا فروغی چنین هدیه داد ‪ /‬همین اتش ان گاه‬ ‫قبله نهاد‬ ‫یکی جشن کرد انشب و باده خورد ‪ /‬سده نام ان جشن فرخنده کرد‬ ‫در دهمین روز یا ابان روز از بهمن ماه با افروختن هیزمی که مردمان‪ ،‬از پگاه‬ ‫بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد اورده اند‪ ،‬این جشن اغاز می شود‪ .‬به‬ ‫نوشته مورخانی همچون بیرونی‪ ،‬بیهقی‪ ،‬گردیزی جشن سده یکی از سه جشن‬ ‫بزرگ ایرانیان است که در دوران اسالمی‪ ،‬تا اواخر دوران خوارزمشاهیان و حمله‬ ‫مغول دوام اورد و هم س�لاطین و امیران و هم مردم عادی این جش��ن را به پا‬ ‫می داشتند‪ .‬مشهورترین و بزرگ ترین جشن سده در زمان مرداویج در سال ‪۳۲۳‬‬ ‫هجری در اصفهان برگزار شده است و چنان که در تاریخ بیهقی امده است جشن‬ ‫س��ده دیگری که به یاد مردم مانده‪ ،‬جشنی اس��ت که در زمان سلطان مسعود‬ ‫غزنوی در سال ‪ ۴۳۰‬هجری برگزار شد‪ .‬صادق هدایت در سال های جوانی خود‬ ‫از جشن س��ده زرتش��تیان کرمان دیدن و چنین گزارش می کند‪« :‬سده سوزی‬ ‫جش��نی اس��ت که هنوز زرتشتیان کرمان به یادگار جمش��ید و ایین های ایران‬ ‫باستان می گیرند و برای این کار موقوفاتی در کرمان در نظر گرفته اند‪ .‬پنجاه روز‬ ‫به نوروز خروارها بوته و هیزم درمنه در گبر محله باغچه بوداغ اباد گرد می اورند‪.‬‬ ‫جنب این باغچه خانه ای هس��ت مس��جد مانند و موبدان موبد از بزرگان شهر و‬ ‫حتی خارجی ها را دعوت ش��ایانی می کنند‪ .‬در این ایین نوشیدنی و شیرینی و‬ ‫میوه زیاد چیده می شود و اول غروب افتاب دو نفر موبد دو الله روشن می کنند‬ ‫و بوته ها را با ان اتش می زنند و س��رود ویژه می خوانند هنگامی که اتش زبانه‬ ‫می کشد همه میهمانان که بیش از چندین هزار نفر می شوند با فریادهای شادی‬ ‫دور اتش می گردند و این ترانه را می خوانند‪:‬‬ ‫سد به سده‪ ،‬سی به گله پنجاه به نوروز‬ ‫نوشیدنی می نوشند و میان هلهله شادی جشن تمام می شود»‪.‬‬ ‫در بسیاری از نقاط مرکزی ایران مانند کرمان و یزد جشن سده یا سده سوزی‬ ‫در بین تمامی قش��رها مردم از مس��لمان (شیعه و س��نی)‪ ،‬زرتشتی‪ ،‬مسیحی‪،‬‬ ‫یهودی و… به عنوان جشنی ملی رواج دارد‪.‬‬ ‫علی اصغر بیانی‪ ،‬اهنگساز‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫و نوازنده درگذشت‬ ‫علی اصغر بیانی اهنگس��از‪ ،‬پژوهش��گر و نوازنده باسابقه‬ ‫موس��یقی ایرانی و عضو گروه موس��یقی فرهنگستان هنر‪،‬‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۰‬بهمن به علت مسمومیت غذایی در سفر به‬ ‫کویر منطقه خور و بیابانک از دنیا رفت‪ .‬او ‪ ۶۸‬ساله بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا کاوه خورابه عضو گروه موسیقی فرهنگستان‬ ‫هنر دراین باره گفت‪ :‬متاس��فانه روز پنجش��نبه حال استاد‬ ‫بیانی در س��فری که به کویر داش��ت‪ ،‬بد شد و وقتی او را به‬ ‫بیمارستانی در نائین رساندند‪ ،‬دیگر فوت کرده بود‪ .‬تاکنون علت فوت او مسمومیت‬ ‫ی اعالم ش��ود‪.‬‬ ‫غذایی اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬اما باید منتظر بمانیم تا نتیجه کالبدش��کاف ‬ ‫علی اصغر بیانی ‪ ۱۸‬اسفند ‪ ۱۳۳۰‬در تهران و در خانواده ای فراهانی االصل متولد شد‪.‬‬ ‫او تحصیالت خود را در دانش��کده هنرهای زیبای دانش��گاه تهران در رشته هنرهای‬ ‫تجس��می به پایان رس��اند و هم زمان به فراگیری موس��یقی مش��غول شد و از محضر‬ ‫اس��تادان موس��یقی بهره برد‪ .‬بیانی ردیف میرزا عبداهلل را نزد استاد محمدرضا لطفی‬ ‫مشق کرد و یکی از ردیف دانانی بود که موسیقی را به روش شفاهی و با توجه به اصول‬ ‫و مبانی س��نتی ان اموزش می داد‪ .‬بیانی چندین س��ال به تحقیق در موسیقی مقامی‬ ‫ایران پرداخت و مس��ئولیت گروه تحقیق موس��یقی خراسان را در مرکز پژوهش های‬ ‫فرهنگی بر عهده داشت‪.‬‬ ‫از فعالیت های هنری دیگر او می توان به عضویت در شورای عالی موسیقی‪ ،‬عضویت‬ ‫در هیات موس��یقی مقامی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬مسئول هنری جشنواره‬ ‫بزرگ موس��یقی در اوینیون فرانس��ه‪ ،‬داوری در جش��نواره های مختلف موس��یقی‪،‬‬ ‫سخنرانی و اجراهای متعدد در داخل و خارج از کشور اشاره کرد‪ .‬او در زمان ریاست‬ ‫علی معلم دامغانی بر فرهنگس��تان هنر‪ ،‬معاون هنری این فرهنگس��تان بود‪ .‬بیانی در‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۵‬در «شب موسیقی و اندیشه» تجلیل شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سعید امکانی «سران» را به گالری گلستان می اورد‬ ‫«ارکستر سازهای ملی» در تبریز کنسرت می دهد‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫میراث گذشتگان‬ ‫«زندگ��ی ب��ا طع��م خ��ردل»‪« ،‬ب��اق وح��ش» و‬ ‫«متساوی الس��اقین» سه اثر نمایشی هستند که ‪ ۱۲‬و‬ ‫‪ ۱۳‬بهمن در سومین و چهارمین روز از سی و هشتمین‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاترفجر در بخش صحنه ای این‬ ‫روی��داد روی صحن��ه رفتند‪ .‬به گ��زارش هنرانالین‪،‬‬ ‫نمایش «زندگی با طعم خردل» نوشته محمد غدیرزاده‬ ‫به کارگردانی سعید نجفیان در بخش خارج از مسابقه‬ ‫س��ی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬روزهای ش��نبه و یکشنبه در تماشاخانه سرو اجرا‬ ‫ش��د و بازیگ��ران ای��ن نمایش یعق��وب صباحی‪ ،‬علی‬ ‫یعقوب زاده‪ ،‬بهار کریم زاده‪ ،‬س��پیده پهلوان زاده‪ ،‬ساالر‬ ‫نجفیان‪ ،‬ملیکا اصالفی و حلما یعقوب زاده بودند‪ .‬این اثر‬ ‫نمایشی پیش از این در همین تماشاخانه روی صحنه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬س��عید نجفیان درباره روند ش��کل گیری‬ ‫نمایش «زندگی با طعم خردل» گفت‪ :‬این نمایش��نامه‬ ‫منتخب اثار جش��نواره تئاتر مقاومت است که در زمان‬ ‫دبیری حسین پارسایی در مجموعه ای به چاپ رسیده‬ ‫و نزدیک به سه ماه به اتفاق گروه‪ ،‬تمرینات ان به طول‬ ‫انجامی��د‪ .‬او در ادام��ه افزود‪ :‬عالقه من��د بودم تا اجرای‬ ‫این نمایش جش��نواره ای نباش��د و برای مخاطب عام‬ ‫نیز لذت بخش باش��د و مخاطب بتواند با این اثر ارتباط‬ ‫برقرار کند‪ .‬احس��اس کردم تصاویر‪ ،‬تابلوها‪ ،‬ذهنیت ها‬ ‫و تلفی��ق ش��اعرانه ای که در اجرای ای��ن نمایش دیده‬ ‫می شود‪ ،‬به ارتباط بیشتر مخاطب با اثر کمک کند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد درویش – فعال محیط زیست‪:‬‬ ‫بیاییم شبی خاطره انگیز برای مردی بسازیم که همه‬ ‫زندگ��ی اش را در پای اعتالی نام ایران پیش��کش کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��اعت ‪ ۱۷‬روز دوش��نبه ‪۱۴‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬قرار‬ ‫اس��ت در تاالر بزرگ فردوس��ی در خانه اندیش��مندان‬ ‫علوم انس��انی جمع ش��ویم به افتخار بزرگداشت مردی‬ ‫که در هفتاد و پنج س��الگی به ان��دازه هفتصد و پنجاه‬ ‫س��ال به دانش مردم شناسی‪ ،‬جامعه شناس��ی‪ ،‬انسان شناسی‪ ،‬فرهنگ یاریگری‪،‬‬ ‫اعت�لای حقوق زنان‪ ،‬تاریخ و توس��ع ه درخور ایران و ایرانی کمک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی در صفحه یکصد و پنجاه و هش��تم از جلد نخست تازه ترین کتابش «صنعت‬ ‫بر فراز س��نت یا دربرابر ان» می نویسد‪ :‬یادم هس��ت در دبستان من و برخی از‬ ‫همکالس��ی هامان که در تنبیه های بدنی می کوشیدیم گریه نکنیم‪ ،‬هنگامی که‬ ‫معلم تاریخ کالس پنجم و ششم از شکست های ایرانیان در عصر قاجار می گفت‪،‬‬ ‫نمی توانستیم از گریه خودداری کنیم‪ .‬مرتضی فرهادی اندیشمندی ایراندوست‬ ‫است که خود می گوید ریشه ی حب الوطن را پدرش با اموزش مفاهیم شاهنامه‬ ‫فردوس��ی در وجودش دمیده اس��ت و ان عشق چنان معجزه ای افرید که سبب‬ ‫شد حاصل پنجاه و دوسال کار پژوهشی و میدانی اش‪ ،‬به گنجینه ای عظیم برای‬ ‫فرهنگ و تمدن ایرانی بدل ش��ود‪ .‬نگارش ی��ازده کتاب و ده ها مقاله که هریک‬ ‫چون کتابی نفیس می ماند‪ ،‬تنها گوشه ای از زحمات مردی است که برای چاپ‬ ‫اخرین اثرش ‪ -‬صنعت بر فراز س��نت ‪ -‬سیزده س��ال خودش را گروگان گرفت‪،‬‬ ‫مسافرت نرفت و در هیچ محفلی شرکت نکرد تا کتاب منتشر شود‪.‬‬ ‫بی دلیل نیس��ت که اس��تاد کتاب را به همس��ر صبورش پیش��کش می کند‪:‬‬ ‫«پیش��کش به همسر همراهم به پاس صبوری ستودنی اش که در واپسین پاگرد‬ ‫این نوشته دربایست برای کشور ما و برای بیش از یکصدو پنجاه کشور واپس نگاه‬ ‫داشته ش��ده جهان‪ ،‬با شکیبایی‪ ،‬سیزده س��ال خودگروگانگیری خودخواسته‪ ،‬اما‬ ‫نامعمول و نامعقول مرا‪ ،‬از ان جمله ترک هرگونه مسافرتی به خارج از شهرستان‬ ‫ته��ران را تاب اورده اس��ت‪ ».‬چنین اس��ت که فکر می کن��م بهترین هدیه تولد‬ ‫هفتادوپنج سالگی اس��تاد‪ ،‬خواندن عمیق و نشر دیدگاه هایش در صنعت بر فراز‬ ‫س��نت باش��د‪ .‬به امید چاپ های متعدد این کتاب نفیس که انتشارش در زمانه ‬ ‫سیاس��ت زده و پرالتهاب کنونی کم از یک معجزه نیست‪ .‬وعده ما عصر دوشنبه‬ ‫در تاالر فردوسی‪.‬‬ ‫بزرگداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫شبی برای اعتالی نام ایران‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!