روزنامه صمت شماره 1460 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1460

روزنامه صمت شماره 1460

روزنامه صمت شماره 1460

‫با فرارسیدن دهه فجر انقالب اسالمی ایران‪ ،‬یاد و خاطره شهیدان را گرامی می داریم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫خودتحریمی مانع رشد بومی سازی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1460‬پیاپی ‪2778‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫پاسخگویی بخشی از‬ ‫مسئولیت اجتماعی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‬ ‫اعتماد به بخش خصوصی‬ ‫مبنای رونق تولید‬ ‫‪3‬‬ ‫دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد (سیمکس‪ )۲۰۲۰‬سه شنبه‬ ‫‪ ۸‬بهمن به پایان رسید‪ .‬در این نمایشگاه که در فضای پردیس دانشگاه ازاد اسالمی سیرجان برگزار شد بر موارد‬ ‫مختلفی ازجمله لزوم توجه به بومی س��ازی‪ ،‬حمایت دول��ت از فعاالن معدنی‪ ،‬مدیریت فرایندهای تولید‪ ،‬بهبود‬ ‫مس��تمر کیفیت و فرایندهای مهندسی معکوس تاکید شد‪ .‬دور نخس��ت این نمایشگاه سال گذشته در کرمان‬ ‫برگزار ش��د اما این بار س��یمکس با حضور مسئوالن و شرکت های معدنی معتبر در سیرجان با مساحتی بیشتر‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬کارشناس��ان و فعاالن معدنی حاضر در این نمایش��گاه با انتقاد از خودتحریمی ها گفتند عوارض‪،‬‬ ‫گمرک و‪ ...‬از مواردی اس��ت که دس��ت تولیدکننده را می بندد و مانعی جدی برای رش��د بومی سازی می شود‪.‬‬ ‫بنابراین مسئوالن باید اقدامات الزم برای پایان خودتحریمی علیه صنایع کشور را انجام دهند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫خودروساز در قبال‬ ‫اجتماع مسئولیت‪‎‬پذیر‬ ‫بوده است؟‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نقش نمایشگاه‬ ‫در رشد استارت اپ ها‬ ‫‪6‬‬ ‫ت اجتماعی‬ ‫مسئولی ‬ ‫سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تقویت بعد مسئولیت‬ ‫زیست محیطی در بانک ها‬ ‫‪12‬‬ ‫ندای وظیفه‬ ‫مسئولیت اجتماعی اشنایی‪‎‬غریب در صنعت‬ ‫هم صدایی جهانی در تولید محصوالت دوستدار طبیعت‬ ‫تالش برای قانون شدن مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی‬ ‫مسئولیت اجتماعی مبتنی بر عقالنیت نه احساس‬ ‫مسئولیتی که اجتماع بر دوش حمل و نقل می گذارد‬ ‫مسئولیت اجتماعی بر پرده فجر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫بارها درباره پاسخگویی مسئوالن در قبال مسئولیت اجتماعی شان و توجه‬ ‫به افکار عمومی نوش��تیم و در هزاران یادداش��ت‪ ،‬منتقدان بارها فریاد زده اند‬ ‫که پاس��خگویی وظیفه مس��ئوالن است‪ ،‬اما متاسفانه بیش��تر افراد به ویژه در‬ ‫زمان مسئولیت‪ ،‬گوشی برای شنیدن‪ ،‬چشمی برای دیدن و زبانی برای پاسخ‬ ‫دادن ندارند‪.‬‬ ‫در یادداش��ت هایی ب��ا عناوین «مدیریت ه��ای کر و کور و الل و ناش��نوا و‬ ‫ش��نوا» موضوع بی توجهی و پاس��خگو نبودن مسئوالن را در کتاب «مدیریت‬ ‫لی لی پوت ها» تجزیه و تحلیل کرد ه و یاداور ش��ده ام که هیچ مس��ئولی نباید‬ ‫گوشی کر و زبانی الل و چشم هایی کور داشته باشد و مردم به عنوان اصلی ترین‬ ‫رکن هر جامعه باید جدی گرفته ش��وند‪ ،‬اما در ظاهر ما هنوز به خیلی چیزها‬ ‫عادت نکرده ایم و مسئولیت اجتماعی خود را در این حوزه قبول نداریم‪.‬‬ ‫ما هنوز عادت نکرده ایم که بابت انچه که انجام می دهیم‪ ،‬از ما سوال کنند‪.‬‬ ‫ما هنوز عادت نکرده ایم که به دیگران پاسخ مناسب بدهیم‪.‬‬ ‫ما هنوز عادت نکرده ایم که با نقد و نقدپذیری کنار بیاییم و «تحمل س��خن‬ ‫تلخ حق» را تمرین کنیم‪.‬‬ ‫ما عادت نکرده ایم که بشنویم و بعد پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫ما عادت نکرده ایم که عذرخواهی کنیم‪ ،‬در حالی که عذرخواهی‪ ،‬ساده ترین‪،‬‬ ‫ارزان ترین و سریع ترین راه برای یافتن بخشی از موفقیت در یک جامعه است؛‬ ‫فرهنگ عذرخواهی را در جامعه گسترش نداده ایم و مسئولیت های اجتماعی‬ ‫را جدی نگرفته ایم‪ .‬ما مس��ئوالن عادت نکرده ایم ک��ه مردم را جدی بگیریم‪،‬‬ ‫عذرخواهی واقعی و صمیمانه را یاد نگرفته ایم‪ ،‬تحمل نقد شدن را نداریم‪.‬‬ ‫اگ��ر فرهنگ نقدپذی��ری را از کودکی ب��ه فرزندان مان در خانه و مدرس��ه‬ ‫بیاموزی��م‪ ،‬می توانیم وارد میدان گفت وگوی تمدن ها ش��ویم و یاد بگیریم که‬ ‫طلبه دانایی باشیم تا به توانایی بیشتر دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وقتی رهبر معظم انقالب‪ ،‬نام سالی را سال پاسخگویی می گذارند‪ ،‬در پیامی‬ ‫پنهان‪ ،‬مجوز نقد و نقادی را هم به اهل قلم‪ ،‬استادان دانشگاه ها و همه مخاطبان‬ ‫می دهند‪ .‬ایش��ان پاسخگویی را «حقیقتی اسالمی» خواندند و گفتند‪« :‬همه‬ ‫مسئوالن و مدیران رده های مختلف کشور می بایست بدون استثنا پاسخگوی‬ ‫کارها و تصمیمات خود باشند»‪.‬‬ ‫اعتقاد به پاس��خگویی‪ ،‬اعمال و گفتار انس��ان را کنترل می کند‪ .‬مردم حق‬ ‫دارند بپرس��ند و مسئوالن وظیفه دارند پاسخ دهند‪ .‬هرچند که ما ملتی صبور‬ ‫هس��تیم و کمتر می پرس��یم و مسئوالن هم کمتر پاس��خ می دهند‪ ،‬اما تالش‬ ‫در راه فرهنگ س��ازی برای پرسیدن و برای ش��نیدن‪ ،‬امری حیاتی و نیاز یک‬ ‫جامعه پویا اس��ت‪ .‬شنیدن و پاسخ دادن را تمرین کنیم‪ .‬به این تمرین مدیران‬ ‫بیشتر نیاز دارند‪.‬‬ ‫پاسخگو نبودن وزیر و وکیل و کارمند‪ ،‬تبدیل به یک رویه نامطلوب در بحث‬ ‫توجه به افکار عمومی و شانه خالی کردن از مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫مدیریت هایی که از دو گوش کر هستند و پادشاه سازمان به شمار می روند و‬ ‫هیچ توجهی به توصیه و نقد و راهنمایی کسی ندارند و تخته گاز در اتوبانی که‬ ‫خود فراهم کرده اند‪ ،‬می تازند و تا لحظه ای که موتور س��ازمان به روغن سوزی‬ ‫نیفتد یا به دست اندازی برخورد نکنند و موتور سازمان قادر به حرکت نباشد‪،‬‬ ‫دس��ت از لجب��ازی و یکدندگی و نخوت و خودخواه��ی برنمی دارند و بعد هم‬ ‫تازه با یک جلس��ه تودیع و معارفه و گرفتن دس��تخوش و س��که و قدردانی از‬ ‫ندانم کاری ها‪ ،‬سازمانی ورشکسته و درب و داغان را به دیگری واگذار می کنند‬ ‫و از فردا در رسانه های کشور نقش مشاور و کارشناس را برعهده می گیرند‪.‬‬ ‫اما علت این کری و کوری و الل بودن مصلحتی چیست؟‬ ‫ون» مفسران و مترجمان‬ ‫«ص ٌم ب ُ ْک ٌم ُع ْمی َف ُه ْم ال یَ ْر ِج ُع َ‬ ‫در تفسیر ایه شریفه ُ‬ ‫محت��رم در ی��ک چیز با هم هیچ اختالف نظری ندارند و ان هم کری و کوری و‬ ‫الل بودن کسی است که حق را نمی بیند‪.‬‬ ‫فرهنگ مدیریت کر و کور و الل در وجود همه کسانی النه کرده که روز کاری‬ ‫را به شب می رسانند‪ ،‬بدون انکه از انچه انجام داده اند رضایت خود و خلق خدا‬ ‫را حاصل کرده باشند‪.‬‬ ‫«صم» هس��تند که صدای مش��تری و افکار عمومی و ناخرسندی انها را در‬ ‫صف اتوبوس و تاکس��ی و نانوایی و بازار میوه و تره بار شهرداری ها و بیمارستان‬ ‫و مدرسه و کاشانه و همسایه نمی شنوند‪.‬‬ ‫«عم» هستیم که دست کودکان خیابانی را سر چهارراه ها و فقر دوره گردها‬ ‫را در س��طل های زباله نمی بینیم‪ .‬کور هس��تیم که هر صب��ح کنار باجه های‬ ‫ی صدها جوان را که اگهی های روزنامه ها را در جس��ت وجوی‬ ‫روزنامه فروش�� ‬ ‫شغل ورق می زنند نمی بینیم‪.‬‬ ‫«بکم» هستند که می توانند بگویند و امر به معروف کنند و برای لقمه ای نان‬ ‫سکوت می کنند و به جای انکه با خداوند همراه شوند با ظلم همراهی می کنند‪.‬‬ ‫مدیریت کر نمی ش��نود‪ ،‬مدیریت کور نمی بیند؛ ام��ا مدیریت الل از هر دو‬ ‫بدت��ر اس��ت‪ .‬مدیریت الل هم می ش��نود و هم می بیند‪ ،‬اما ل��ب فرو می بندد‪،‬‬ ‫مصلحت گرای کامل است‪ ،‬دل به میز و مقام بسته است‪ ،‬ادم فروش تاریخ است‪،‬‬ ‫کار خودش را می کند و نان خودش را با عسل دیگران می خورد‪.‬‬ ‫گوش بعضی از مدیران س��نگین اس��ت‪ ،‬یکپارچه زبان اند و دو گوش را گم‬ ‫ کرده اند‪ ،‬خر خودشان را می رانند و حرف خودشان را می زنند‪.‬‬ ‫به ط��ور معمول مدیرانی که دچار بیماری س��نگینی گوش هس��تند‪ ،‬همه‬ ‫ چیز برای ش��ان جنبه نمایشی دارد‪ .‬جلسه شورایی را برای حفظ ظاهر برگزار‬ ‫ل خوشی ندارند‪ ،‬استفاده از سمعک را دوست ندارند‪.‬‬ ‫می کنند‪ ،‬از رسانه ها د ‬ ‫مدیران س��نگین گوش و ناشنوا حوصله ش��نیدن نصیحت و ارشاد شدن را‬ ‫ندارن��د‪ ،‬انها عالقه ای به مطالعه کردن ندارند‪ ،‬از هنر دوری می کنند و از رادیو‬ ‫و تلویزیون فقط اخبار را می پسندند‪ ،‬ارتباطات با پایین دستی ها را دردسرساز‬ ‫می دانند اما نوکر باالدس��تی ها هس��تند‪ ،‬انها ملغمه ای از خودخواهی‪ ،‬غرور و‬ ‫تکبر هستند ومسئولیت های اجتماعی خود را قبول ندارند‪.‬‬ ‫باز هم مثل همه یادداش��ت هایم به موال علی (ع) پناه می برم تا شاید انها که‬ ‫حرف مرا جدی نمی گیرند‪ ،‬پیام م��وال را باور کنند‪« :‬گزیده ترین همکاران تو‬ ‫کس��انی هستند که با تو سخن تلخ حق را بی پرده تر می گویند و مجیز و تملق‬ ‫تو را هم نمی گویند و با برشمردن کارهای ناکرده‪ ،‬بیهوده شادمانت نمی کنند‪.‬‬ ‫مب��اد که خادم و خائن یکس��ان باش��ند که اگر خادم��ی در ازای خدمت خود‬ ‫مرحمت نبیند دلس��رد می ش��ود‪ .‬رنج و تالش هر کس را عادالنه ارج بگذار و‬ ‫در ش��ناخت اطرافیان و بها دادن به انه��ا کوتاهی مکن‪ .‬هرگز مباد که جایگاه‬ ‫اسمی کس��ی یا رابطه فامیلی و رفاقت‪ ،‬وادارت کند که کار کوچکش را بزرگ‬ ‫بشماری یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگش را کوچک ببینی‪ .‬در امور‬ ‫کارگزارانت ژرف بنگر و برمبنای ارزیابی درست به کارشان گمار»‬ ‫علیرض�ا س�لطانی‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‬ ‫انرژی‪ :‬صنع��ت نفت ایران در س��ال های‬ ‫اخیر فارغ از فشارهای سیاسی و تحریمی‬ ‫تحمیل��ی‪ ،‬دغدغه بزرگی به ن��ام افزایش‬ ‫ضری��ب برداش��ت از میدان ه��ای نفتی را‬ ‫تجرب��ه می کن��د‪ .‬این دغدغه ش��اید در‬ ‫سال های نه چندان دور به دالیل گوناگون‬ ‫از جمله نبود اینده نگری‪ ،‬ضعف بنیه فنی‬ ‫صنعت نف��ت و در اولویت قرار نداش��تن‪،‬‬ ‫مورد توج��ه نبود‪ .‬افزای��ش فاصله میان‬ ‫توان برداش��ت از میدان ه��ای نفتی ایران‬ ‫ب��ا توان جهانی‪ ،‬درک و ش��ناخت اهمیت‬ ‫اقتصادی و فنی برداش��ت بیش��تر نفت از‬ ‫میدان ه��ای نفتی و ارتقای س��طح علمی‬ ‫و فنی کش��ور در این حوزه‪ ،‬موجب شده‬ ‫موضوع مهندس��ی مخازن نفت و افزایش‬ ‫ضریب برداش��ت به یک��ی از اولویت های‬ ‫مدیری��ت این صنعت در کش��ور تبدیل و‬ ‫حت��ی در قوانین باالدس��تی مانند برنامه‬ ‫پنجم توس��عه (ماده ‪ )۱۳۰‬و برنامه ششم‬ ‫توس��عه (بند ث ماده ‪ )۴۸‬و همچنین در‬ ‫سیاس��ت های کالن اقتص��اد مقاومتی بر‬ ‫ض��رورت افزایش یک درصدی برداش��ت‬ ‫از میدان ه��ای نفتی تاکی��د و تکالیفی در‬ ‫ای��ن زمینه تعیین ش��ود‪ .‬ایران براس��اس‬ ‫براوردهای داخلی‪ ،‬ح��دود ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫بش��که نف��ت درج��ا دارد‪ .‬از ای��ن میزان‬ ‫نفت باتوجه به ت��وان حدود ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫کنونی برداش��ت نفت‪ ،‬رقمی حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد بش��که نفت قابل برداش��ت است‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که متوس��ط جهانی‬ ‫برداشت نفت حدود ‪ ۳۵‬درصد است‪ .‬ایران‬ ‫ل حاضر ح��دود ‪ ۱۲۰‬میدان نفتی‬ ‫در حا ‬ ‫ش��ناخته ش��ده دارد که از این تعداد ‪۶۰‬‬ ‫میدان توسعه یافته است و از این تعداد در‬ ‫علی س�عدوندی‪ :‬کش��ور ایران از سال‬ ‫‪1388‬وارد پنجره جمعیتی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هنگام��ی پنج��ره جمعیتی ب��ه روی یک‬ ‫کشور گشوده می شود که بعد از رشد باالی‬ ‫زادوولد به طور ناگهان رشد جمعیت متوقف‬ ‫می شود‪ .‬این کاهش رشد ناگهانی جمعیت‬ ‫موجب می شود نس��بت خردساالن کاهش‬ ‫پیدا کن��د و از انج��ا که در گذش��ته نرخ‬ ‫رش��د جمعیت باال بوده‪ ،‬به طبع تعداد افراد‬ ‫کهنس��ال در جمعیت فعلی نیز کم خواهد‬ ‫بود‪ .‬این دو نسبت را اگر با هم جمع کنیم‬ ‫و بر افرادی تقس��یم کنیم که در س��ن کار‬ ‫قرار دارند به «نسبت تکفل» می رسیم‪ .‬این‬ ‫نس��بت در دهه ‪ ۱۳۶۰‬حدود ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫بوده و در سال های اخیر ‪ ۴۰‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬ایران به همراه کره جنوبی‬ ‫کمتری��ن نس��بت ها را در دنی��ا دارد‪ .‬پس‬ ‫بهترین وضعیت نسبت جمعیتی را در دنیا‬ ‫برای رشد و توسعه در اختیار داریم‪ .‬به طور‬ ‫معمول کشورهایی که این پنجره جمعیتی‬ ‫به روی شان گشوده می شود‪ ،‬نرخ های رشد‬ ‫دورقمی را تجرب��ه می کنند‪ ،‬اما اتفاقی که‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬میدان عملیات ازدیاد‬ ‫برداش��ت نفت انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫براساس براوردهای انجام شده‪،‬‬ ‫ه��ر یک درص��د افزایش ضریب‬ ‫برداش��ت از میدان ه��ای نفت��ی‬ ‫ای��ران (یعنی ‪ ۸‬میلیارد بش��که‬ ‫نف��ت) با در نظر گرفتن ‪ ۵۰‬دالر‬ ‫برای هر بش��که نف��ت‪ ،‬رقمی حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر به درامدهای نفتی کش��ور‬ ‫اضاف��ه می کند‪ .‬این رق��م معادل حدود ‪۵‬‬ ‫س��ال کل درامدهای کنون��ی نفت ایران‬ ‫است‪ .‬رس��یدن به سطح جهانی یعنی ‪۳۵‬‬ ‫درصد‪ ،‬درامد نفتی ایران را حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد دالر افزایش می دهد که هرچند‬ ‫چنین مسئله ای دست کم در میان مدت و‬ ‫با شرایط کنونی محدودیت ها و فشارهای‬ ‫خارجی‪ ،‬امکان پذیر نیست اما نمی توان از‬ ‫ان چشم پوش��ی کرد‪ .‬به ط��ور طبیعی در‬ ‫ش��رایطی س��ختی که صنعت نفت در ان‬ ‫قرار دارد ش��اید س��خن گفتن از عملیاتی‬ ‫شدن تکلیف یک درصدی افزایش ضریب‬ ‫برداش��ت نفت به دلیل محدودیت ش��دید‬ ‫مال��ی و همچنی��ن محدودیت های فنی و‬ ‫مهندسی‪ ،‬منطقی نباشد؛ چه اینکه تکلیف‬ ‫مزبور در برنامه پنجم محقق نش��د‪ .‬طرح‬ ‫راهبردی افزایش ضریب برداشت نیازمند‬ ‫برنامه ریزی دقیق و هدفمند و در عین حال‬ ‫س��رمایه گذاری باال و دانش پیش��رفته و‬ ‫به روز است‪ .‬اما این محدودیت ها و فشارها‬ ‫نباید طرح ملی و راهبردی افزایش ضریب‬ ‫برداش��ت از میدان های نفتی را به حاشیه‬ ‫بب��رد‪ .‬میدان ه��ای نفت��ی ‪ ۳‬دوره زمانی‬ ‫را ت��ا مرگ خ��ود طی می کنن��د‪ .‬مرحله‬ ‫اول اس��تحصال نف��ت به ش��یوه طبیعی و‬ ‫فش��ارهای درون چاهی اس��ت‪ .‬دوره دوم‪،‬‬ ‫کمک به تداوم اس��تحصال نفت‬ ‫با تزریق گاز و اب به چاه هاست‬ ‫و دوره س��وم‪ ،‬بهره گی��ری از‬ ‫روش های جدید مانند شیمیایی‪،‬‬ ‫حرارتی‪ ،‬هوش��مند و‪ ...‬است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر بسیاری از میدان های‬ ‫نفتی توس��عه یافته و فعال ایران‬ ‫وارد نیمه دوم عمر خود شده اند؛ بنابراین‬ ‫فراین��د طبیعی اس��تحصال نف��ت از این‬ ‫میدان ها روبه اتمام است‪ .‬باتوجه به کندی‬ ‫روند توس��عه میدان های جدید‪ ،‬این خطر‬ ‫وجود دارد ک��ه توان کنون��ی تولید نفت‬ ‫ایران هم از دس��ت برود و جایگاه کش��ور‬ ‫در بازار جهان��ی نفت با رفع محدودیت ها‬ ‫دچار چالش ش��ود‪ .‬در این شرایط به نظر‬ ‫می رس��د تمرکز بر طرح راهبردی افزایش‬ ‫ضریب برداش��ت نف��ت‪ ،‬بای��د در اولویت‬ ‫صنعت نفت ایران باش��د‪ .‬روش های نسل‬ ‫دوم به وی��ژه تزریق گاز با محدودیت هایی‬ ‫مانند کمب��ود گاز روبه رو اس��ت؛ هرچند‬ ‫با اج��رای طرح ملی جم��ع اوری گازهای‬ ‫مشعل از یک س��و و افزایش تولید گاز از‬ ‫میدان های گازی‪ ،‬می توان در س��ال های‬ ‫این��ده به تحق��ق یک درص��دی افزایش‬ ‫ضری��ب برداش��ت نزدی��ک ش��د‪ .‬به طور‬ ‫طبیع��ی بهره من��دی از توانمندی ه��ا و‬ ‫روش ه��ای دوره س��وم‪ ،‬به دلی��ل برخی‬ ‫محدودیت ه��ای فن��ی و علم��ی و وجود‬ ‫مش��کالت عدیده در ارتباط صنعت نفت‬ ‫با شرکت ها و بنگاه های پیشرو خارجی و‬ ‫همچنین کمبود منابع مالی سخت و کند‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما این خال با حرکت قابل توجهی‬ ‫که در س��ال های اخیر اغاز ش��ده‪ ،‬یعنی‬ ‫بهره گیری از توان علمی و فنی دانشگاه ها‬ ‫و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و درگیر‬ ‫نگاه اقتصادی از پنجره جمعیتی‬ ‫در کشور ما افتاده این است که‬ ‫از ‪10‬سال پیش با مشکل تحریم‬ ‫روبه رو ش��دیم و در ازادس��ازی‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی جدی‬ ‫نبودی��م‪ .‬در واق��ع ای��ن پنجره‬ ‫جمعیتی وبال گردن ما ش��ده و‬ ‫افزایش نرخ بیکاری را به همراه‬ ‫داش��ته است‪ .‬جز ایران دو کشور دیگر وارد‬ ‫پنجره جمعیتی ش��ده اند اما شرایط شان به‬ ‫خوبی ما نیست‪.‬‬ ‫کشور ایران و کره جنوبی بهترین موقعیت‬ ‫را در این زمینه دارند‪ .‬کش��ورهای امارات و‬ ‫قطر مهاجرپذیر هس��تند و وضعیت تکفل‬ ‫خوبی هم دارند اما این ها ش��رایط طبیعی‬ ‫جمعیتی نداش��ته اند‪ .‬در میان کشورهایی‬ ‫که ش��رایط طبیع��ی جمعیت��ی دارند بعد‬ ‫از ای��ران و کره جنوبی دو کش��ور ترکیه و‬ ‫جمهوری اذربایجان قرار دارند که همسایه‬ ‫ایران هس��تند‪ .‬ما اگر بتوانیم یک اتحادیه‬ ‫تج��اری با این ها تش��کیل بدهیم وضعیت‬ ‫مناس��بی خواهیم داشت اما باید دقت کرد‬ ‫ک��ه فرصت دیگری ه��م در اختیار ما قرار‬ ‫گرفت��ه و ان فاصل��ه جمعیتی‬ ‫عراق و افغانستان با ایران است؛‬ ‫ل حاضر که پنجره‬ ‫یعن��ی در حا ‬ ‫جمعیتی به روی ایران باز شده‬ ‫و تا س��ال ‪1418‬باق��ی می ماند‬ ‫و بعد از ان کش��ور دچار پیری‬ ‫مف��رط می ش��ود‪ ،‬در ان زمان‬ ‫پنج��ره جمعیتی به روی عراق و بعد از ان‬ ‫افغانستان باز خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر کل منطقه به س��وی یک همگرایی‬ ‫اقتصادی پیش روند تا سال ‪1438‬موقعیت‬ ‫مناس��بی خواهیم داش��ت‪ .‬اگر ق��دری به‬ ‫گذشته بازگردیم اعداد گویای این حقیقت‬ ‫است که در سال ‪1388‬درامد سرانه ایران‬ ‫و ترکیه تقریبا مع��ادل هم بود اما در حال‬ ‫ حاضر درامد س��رانه ترکیه به ‪ 2‬برابر ایران‬ ‫رس��یده اس��ت؛ این در حالی اس��ت که از‬ ‫نظر س��اختار جمعیتی مانند هم هس��تیم‪.‬‬ ‫متاس��فانه نس��ل دهه ‪ ۶۰‬ما نسل فراموش‬ ‫شده و از دست رفته ای هستند به این دلیل‬ ‫که انها از سن ازدواج خارج می شوند و این‬ ‫خس��ارت های بزرگی برای کشور است‪ .‬ما‬ ‫س��اختن مستقیم انها با میدان های نفتی‬ ‫درحال پرش��دن اس��ت‪ .‬در حال حاضر ‪۹‬‬ ‫ق��رارداد فناورانه میان ش��رکت ملی نفت‬ ‫ای��ران با ‪ ۹‬دانش��گاه و مرک��ز علمی تراز‬ ‫اول کش��ور برای افزایش ضریب برداشت‬ ‫نفت از ‪ ۹‬میدان نفتی کشور منعقد شده‬ ‫و به گفته مقامات نفت��ی خبرهای خوبی‬ ‫از دس��تاوردهای این حرکت در راه است‪.‬‬ ‫این قراردادها عالو ه بر کارایی در موضوع‬ ‫راهبردی ازدیاد برداشت‪ ،‬به طور مشخص‬ ‫طلس��م طوالنی نبود ارتب��اط و همکاری‬ ‫صنعت نفت با بدنه علمی و دانشگاهی را‬ ‫شکست و راه را برای همکاری های بیشتر‬ ‫و فعالیت های تکمیلی میان صنعت نفت‬ ‫و حوزه علمی کشور باز کرد‪ .‬در کنار این‬ ‫حرکت‪ ،‬نبای��د از تالش برای تامین مالی‬ ‫طرح های ازدیاد برداش��ت نیز غافل شد‪.‬‬ ‫بدون تردی��د و با نگاهی واقع بینانه‪ ،‬طرح‬ ‫ملی و راهبردی افزایش ضریب برداش��ت‬ ‫از میدان های نفتی باید در اولویت تزریق‬ ‫منابع مالی و سرمایه ای کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫طرح های فنی و علم��ی که به خوبی اغاز‬ ‫شده‪ ،‬نباید در حد طرح پژوهشی متوقف‬ ‫و بایگانی ش��ود بلکه باید ب��ا تامین مالی‬ ‫مناسب و به موقع و با مدیریت هوشمندانه‬ ‫و مس��ئوالنه‪ ،‬عملیاتی شود‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫این ط��رح ملی بای��د در اولوی��ت منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی ک��ه از درامدهای‬ ‫نفتی تغذیه می کند‪ ،‬باش��د‪ ،‬زیرا حیات و‬ ‫ماندگاری ای��ن صندوق نیز در گرو تداوم‬ ‫و افزای��ش درامده��ای نفتی اس��ت‪ .‬این‬ ‫مهم نیازمند یک حرکت ملی در س��طح‬ ‫کالن کش��ور اس��ت تا با رفع تحریم ها و‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬ایران با جان و انرژی باالتر‬ ‫به بازارهای جهانی نفت بازگردد‪.‬‬ ‫از فرصت جمعیتی که در اختیار داش��تیم‬ ‫استفاده نکردیم‪ .‬هر وقت تغییرات به وجود‬ ‫بیاید ما می توانیم بخش��ی از خس��ارت را‬ ‫جبران کنیم‪ .‬برای تحقق این مهم در ابتدا‬ ‫باید متوجه باش��یم که اگ��ر از این فرصت‬ ‫استفاده نکنیم فاجعه اتفاق خواهد افتاد و‬ ‫کشور بدون اینکه زیرساخت ها را بسازد پیر‬ ‫می شود‪ .‬من نگران این هستم که وضعیتی‬ ‫مانند کشور اوکراین در ایران به وجود بیاید‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م اصالحات انجام ش��ود باید‬ ‫به طور مش��خص در جهت تس��هیل فضای‬ ‫کس��ب وکار برای نیروی جوان گام برداریم‪.‬‬ ‫اگر انحص��ار در کان��ون وکال‪ ،‬دفترخانه ها‪،‬‬ ‫داروخانه ها و دندانپزش��کان شکسته شود‪،‬‬ ‫یک میلیون شغل ایجاد می شود‪ .‬بسیاری از‬ ‫وزارتخانه ها در حال حاضر در اعطای مجوز‬ ‫کاهلی می کنند؛ وزارت علوم‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫و س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار‪ .‬تا زمانی‬ ‫که اعطای مجوز تس��هیل نش��ود حتی اگر‬ ‫تحریم ها هم نباشد‪ ،‬رشدی اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫روزی که جوانان وارد کس��ب وکارها شوند‬ ‫همه چیز تغییر می کند‪.‬‬ ‫چرا کولرگازی‪ ،‬گاز مصرف می کند؟!‬ ‫محم�د فاضل�ی‪ ،‬اس�تاد دانش�گاه‬ ‫شهید بهشتی‪ :‬زیر ویدئویی از وزیر نیرو‬ ‫نوش��ته ان‪« :‬یک��ی به وزیر نی��رو بگه کولر‬ ‫گازی اس��مش گازی اس��ت‪ ،‬اما با گاز کار‬ ‫نمی کنه‪ ،‬با برق کار می کنه‪ ».‬اما ‪ ۲‬دقیقه‬ ‫به این امار که از دو کارش��ناس باسابقه و‬ ‫معتبر صنعت برق گرفته ام‪ ،‬دقت کنیم‪:‬‬ ‫نیروگاه ه��ای کش��ور در زمس��تان‪،‬‬ ‫روزان��ه ب��رای تولید ب��رق‪ ،‬ح��دود ‪۱۷۰‬‬ ‫ن مترمکعب «مع��ادل گاز طبیعی»‬ ‫میلیو ‬ ‫می سوزانند‪.‬‬ ‫چ��را می گوییم «مع��ادل گاز طبیعی»؟‬ ‫چون هر مترمکعب گاز طبیعی معادل یک‬ ‫لیت��ر گازوئیل یا یک لیتر م��ازوت‪ ،‬انرژی‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫الودگ��ی حاصل از س��وخت گاز بس��یار‬ ‫کمتر و نرخ ان در س��طح مل��ی و جهانی‬ ‫تقریب��اً نصف نرخ گازوئیل و مازوت اس��ت‬ ‫و مص��رف گاز برای نیروگاه ها از هر جهت‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬سیاست نیروگاه ها‪ ،‬کاهش هر‬ ‫چه بیشتر مصرف مازوت و گازوئیل است‪.‬‬ ‫همه نیروگاه ها می توانند گاز بسوزانند و‬ ‫چون مصرف گاز طبیعی خانوارهای کشور‬ ‫در تابستان کم اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫برق در تابستان با گاز تولید می شود‪.‬‬ ‫مص��رف گاز خانواره��ا در زمس��تان به‬ ‫ش��دت افزایش می یابد و با اولویت تحویل‬ ‫گاز به خانواده ها‪ ،‬تحویل گاز به نیروگاه ها‬ ‫ک��م می ش��ود‪ .‬نیروگاه ه��ا نیز ب��ه دالیل‬ ‫محیط زیس��تی‪ ،‬تا حد ممکن از‬ ‫گازوئیل و در صورت ضرورت از‬ ‫مازوت استفاده می کنند تا برق‬ ‫خانوارها تامین شود‪.‬‬ ‫مصرف مع��ادل ‪ ۱۷۰‬میلیون‬ ‫مترمکع��ب گاز (در زمس��تان)‬ ‫و مقدار بیش��تر مصرف گاز در‬ ‫تابس��تان‪ ،‬یعن��ی در هر س��ال معادل ‪۸۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۰‬میلیارد مترمکعب مع��ادل گاز در‬ ‫نیروگاه ه��ا مصرف می ش��ود و ه��ر ایرانی‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۰۷۱‬مترمکع��ب گاز طبیعی در‬ ‫سال‪ ،‬در قالب برق‪ ،‬مصرف می کند‪.‬‬ ‫ای��ن مق��دار س��وخت (گاز‪ ،‬گازوئیل و‬ ‫مازوت) ‪ ۳۳۰‬میلیارد کیلووات ساعت برق‬ ‫در س��ال تولید می کند؛ یعنی مقدار تولید‬ ‫ب��رق به ازای هر ایران��ی (‪ ۸۴‬میلیون نفر)‬ ‫معادل ‪ ۳۹۲۸‬کیلووات ساعت است‪.‬‬ ‫پس هر یک مترمکعب گاز (یا معادل ان‪،‬‬ ‫یک لیتر گازوئیل یا یک لیتر مازوت) برابر‬ ‫با ‪ ۳.۶۷‬کیلووات ساعت برق تولید می کند‪.‬‬ ‫س��وختن هر مترمکعب گاز ‪ ۲.۵‬کیلوگرم‬ ‫دی اکسید کربن تولید می کند‪ .‬ما ایرانی ها‬ ‫اگر فقط گاز در نیروگاه ها بس��وزانیم‪ -‬هر‬‫س��ال ‪ ۲۲۵‬میلیون تن دی اکس��ید کربن‬ ‫وارد ج��و زمین می کنیم‪ .‬ای��ن مقدار برابر‬ ‫با ‪ ۲۶۷۰‬کیلوگرم دی اکسید کربن به ازای‬ ‫هر ایرانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نتیجه اول‬ ‫ه��ر ایران��ی س��االنه ‪ ۱۰۷۱‬مترمکعب‬ ‫گاز از طری��ق مص��رف ‪۳۹۲۸‬‬ ‫کیلووات س��اعت ب��رق‪ ،‬مصرف‬ ‫می کن��د و ب��ا ای��ن کار ‪۲۶۷۰‬‬ ‫کیلوگ��رم دی اکس��ید کربن بر‬ ‫الودگی هوا می افزاید‪ .‬بخش��ی‬ ‫از این الودگی را در ش��هرهای‬ ‫خودم��ان تنف��س می کنی��م‪.‬‬ ‫کاه��ش مصرف ب��رق و گاز ب��ه نفع همه‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫‹ ‹یک راهکار‬ ‫ اگ��ر ی��ک میلی��ون کول��ر گازی‬‫غیراس��تاندارد‪ ،‬اصالح و به کولرهای گازی‬ ‫اس��تاندارد تبدیل ش��وند‪ ،‬چه تحولی رخ‬ ‫می دهد؟‬ ‫ هر کول��ر گازی غیراس��تاندارد در هر‬‫س��اعت ‪ ۲.۵‬ت��ا ‪ ۳‬کیلووات س��اعت ب��رق‬ ‫مص��رف می کن��د‪( .‬مع��ادل ح��دود یک‬ ‫مترمکعب سوخت گاز طبیعی)‬ ‫ اگ��ر یک میلیون دس��تگاه کولر گازی‬‫متعل��ق به یک میلی��ون خان��واده اصالح‬ ‫شوند‪ ،‬این نتایج به دست می اید‪:‬‬ ‫ مع��ادل ‪ ۸‬میلیارد کیلووات س��اعت از‬‫مصرف برق کشور کم می شود‪ .‬این معادل‬ ‫کاسته شدن بیش از ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب‬ ‫مصرف گاز در سال است‪.‬‬ ‫ میانگی��ن نرخ جهان��ی گاز‪ ،‬حدود ‪۲۳‬‬‫سنت است و کاهش ‪ ۲‬میلیارد مترمکعبی‬ ‫گاز مصرفی‪ ،‬ارزش��ی معادل ‪ ۴۶۰‬میلیون‬ ‫دالر (‪ ۶۲۱۰‬میلیارد تومان) دارد‪.‬‬ ‫ ای��ن اصالح باعث کاهش ‪ ۳۰‬درصدی‬‫هزینه ب��رق مصرفی یک میلی��ون خانوار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ کاهش ‪ ۲‬میلی��ارد مترمکعبی مصرف‬‫گاز‪ ،‬سبب کاهش ‪ ۵‬میلیون تنی تولید گاز‬ ‫دی اکسید کربن نیز می شود‪.‬‬ ‫ این اصالح س��بب می ش��ود س��اخت‬‫‪ ۲۰۰۰‬مگاوات نیروگاه جدید الزم نباش��د‪.‬‬ ‫س��اخت هر ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو (معادل دست کم‬ ‫‪ ۹‬ه��زار میلیارد توم��ان) هزینه دارد‪ .‬پس‬ ‫این اصالح‪ ۱۸ ،‬هزار میلیارد تومان هزینه‬ ‫سرمایه گذاری را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ اگر ی��ک میلیون کول��ر گازی اصالح‬‫ش��ود‪ ،‬راه برای اصالح کولرهای بیش��تری‬ ‫باز می شود و مشاغل بیشتری در مدیریت‬ ‫مصرف ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نتیجه گیری‬ ‫ گاز کولر گازی با گازی که در نیروگاه‬‫می س��وزد فرق دارد‪ ،‬ام��ا اصالح کولرهای‬ ‫گازی ب��ه مصرف گاز طبیعی کش��ور ربط‬ ‫دارد‪ .‬وزیر نیرو درست گفته است‪.‬‬ ‫ مدیریت مصرف راه بس��یار پایدارتر و‬‫عاقالنه تری برای اداره کشور است‪.‬‬ ‫ صرفه جوی��ی در مص��رف برق و گاز به‬‫نفع محیط زیست و اقتصاد همه ماست‪.‬‬ ‫ انتقاد و مطالبه گری حق ماست‪ ،‬اما از‬‫ایده ها و اقدامات درست می توانیم حمایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمان‬ ‫چیست؟‬ ‫پژمان پاکدامن‪ ،‬مشاور‬ ‫و برنامه ری�ز اس�تراتژی‬ ‫مفه��وم‬ ‫برندس�ازی‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمان‬ ‫ی��ا (‪CSR (corporate‬‬ ‫‪social responsibility‬‬ ‫ش��امل موضوعاتی مرتبط با‬ ‫رفتار س��ازمان در محیط اجتماع��ی و فراتر از قلمروهای‬ ‫صرفا اقتصادی است که س��ازمان ها به طور سنتی با انها‬ ‫در ارتباط هس��تند‪ .‬وقتی زمین��ه ای را در نظر می گیریم‬ ‫ک��ه به طور خ��اص اقتصادی نیس��ت‪ ،‬کس��ب وکارها با‬ ‫مجموعه ای از حقوق و مسئولیت های مرتبط با جامعه ای‬ ‫که انها را در بر گرفته‪ ،‬روبه رو می ش��وند که به انها اجازه‬ ‫نمی دهد تنها روی مدیریت اقتصادی به منظور دستیابی‬ ‫به اهداف خود تمرکز کنند‪ .‬س��ازمان ها در فعالیت های‬ ‫روزانه خود با چالش ه��ای اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬قانونی‪،‬‬ ‫اخالقی و زیس��ت محیطی روبه رو می شوند که رفتار انها‬ ‫را تح��ت تاثیر قرار می دهد‪ .‬ممکن اس��ت تنها هدف این‬ ‫س��ازمان ها حداکثرسازی س��ود یا حداکثرسازی ثروت‬ ‫صاحبان س��هام باش��د‪ ،‬در حال��ی که می ت��وان اهداف‬ ‫دیگری را نیز در نظر گرفت‪ .‬می توان مفهوم مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی س��ازمان را به رویکرد یادشده اضافه کرد‪ .‬این‬ ‫مفهوم اهداف گس��ترده تری را دربرمی گیرد که ش��امل‬ ‫جنبه های اجتماعی‪-‬اقتصادی هستند‪ .‬این مفهوم فراتر‬ ‫از صرفا به دس��ت اوردن سود اقتصادی است و بهبود رفاه‬ ‫جامعه را نیز ش��امل می ش��ود و از ان دف��اع می کند‪ .‬در‬ ‫حقیقت می توان گفت ش��رکت ها تنه��ا نیازهای مالکان‬ ‫خ��ود را تامین نمی کنند‪ ،‬بلکه نیازه��ای مجموعه ای از‬ ‫بازیگ��ران اجتماع��ی را براورده می کنند که به ش��رکت‬ ‫و ح��وزه فعالیت ان عالقه مند هس��تند‪ .‬دیدگاه دیگری‬ ‫این طور بیان می کند که یک ش��رکت مس��ئول در برابر‬ ‫جامعه و اجتماع‪ ،‬س��ازمانی اقتصادی و رقابتی است که‬ ‫س��عی در انجام وظایفی دارد که تضمین کننده بقا و دوام‬ ‫ان هس��تند‪ .‬این امر مستلزم این است که شرکت شرایط‬ ‫خاص��ی را فراهم کند و براورده س��ازد‪ .‬در تعریفی دیگر‪،‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت عبارت اس��ت از اداره یک‬ ‫کسب وکار‪ ،‬به طوری که ان کسب وکار بتواند انتظارهای‬ ‫اخالقی‪ ،‬قانونی‪ ،‬مالی و عمومی جامعه را براورده س��ازد‪.‬‬ ‫هدف اصلی ش��رکت بقا به واسطه به دست اوردن مزیت‬ ‫رقابتی در بازار اقتصادی اس��ت و باتوجه به اینکه متمایز‬ ‫کردن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شرکت می تواند‬ ‫دشوار باش��د‪ ،‬مکانیسم های مس��ئولیت اجتماعی قادر‬ ‫خواه��د بود بقا و کارایی ش��رکت را تضمین کند و پایدار‬ ‫نگاه دارد‪ .‬بر این اساس فعالیت های مسئولیت اجتماعی‬ ‫می تواند ب��ا عملکرد س��ازمان در جنبه ه��ای گوناگون‬ ‫مرتبط شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها‬ ‫س��ه اصل اساسی برای مس��ئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫وج��ود دارد که تمامی فعالیت های مرتبط با مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی می توانند بر انها اس��توار ش��وند‪ .‬این ‪ 3‬اصل‬ ‫عبارتن��د از پایداری‪ ،‬پاس��خگویی و ش��فافیت‪ .‬پایداری‬ ‫عبارت اس��ت از اثری ک��ه یک اقدام در زم��ان کنونی بر‬ ‫گزینه هایی که در اینده ممکن است در دسترس باشند یا‬ ‫نباشند‪ ،‬می گذارد‪ .‬پایداری به این معنا است که سازمان‬ ‫تنه��ا به زمان خود فکر نکند و نس��ل های اینده را نیز در‬ ‫نظر بگیرد‪ .‬سازمان باید ببیند که اثرات فعالیت هایش بر‬ ‫نسل های اینده چیست؟ یک سازمان متعهد باید ببیند‬ ‫ک��ه چه اقداماتی می تواند در راس��تای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی خود ب��رای جامعه در زمان حال انجام دهد که‬ ‫نه تنها مضر نباشد بلکه برای نسل های اینده نیز سودمند‬ ‫باشد‪ .‬اگر تمامی منابع در زمان حاضر مورد استفاده قرار‬ ‫بگیرند‪ ،‬دیگر منبعی برای استفاده در اینده در دسترس‬ ‫نخواهد بود و این مسئله زمانی مهم تر می شود که بدانیم‬ ‫منابع از نظر کمیت محدود هس��تند‪ .‬منابع خامی مانند‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬اه��ن یا نفت محدود هس��تند و در صورت‬ ‫مصرف کامل‪ ،‬دیگر برای استفاده در اینده قابل دسترس‬ ‫نخواهند بود‪ .‬در اینده زمانی می اید که نیاز داشته باشیم‬ ‫منابع از دس��ت رفته را با چی��زی جایگزین کنیم‪ .‬در این‬ ‫صورت می ت��وان گفت با کاهش مناب��ع طبیعی‪ ،‬هزینه‬ ‫دس��تیابی و نگهداری این منابع افزایش پیدا می کند؛ در‬ ‫نتیجه هزینه عملیاتی س��ازمان ها نیز افزایش می یابند‪.‬‬ ‫بنابراین پایداری به این نکته اش��اره دارد که جامعه نباید‬ ‫منابع طبیع��ی را به گونه ای مصرف کن��د که دیگر قابل‬ ‫تولید و بازیابی نباش��د‪ .‬به طور مثال صنعت کاغذسازی‬ ‫برای جایگزینی منابع خود یعنی درختان‪ ،‬موظف اس��ت‬ ‫اقدام به کاش��ت درخ��ت در مناطقی ک��ه درختان انها‬ ‫قطع ش��ده اند‪ ،‬کند‪ .‬از سوی دیگر یک سازمان پاسخگو‪،‬‬ ‫سازمانی است که از اثرات اقدامات خود بر محیط خارجی‬ ‫اگاه اس��ت؛ بنابراین برای پاسخگو بودن در زمینه اثرات‬ ‫اقدامات خود اماده اس��ت‪ .‬این مفهوم بیانگر این است که‬ ‫باید اثرات اقدامات سازمان هم برای داخل سازمان و هم‬ ‫برای خارج سازمان مشخص و تعریف شود‪ .‬شفافیت نیز‬ ‫یعنی سازمان درباره فعالیت های اثرگذار خود بر جامعه‬ ‫به گونه ای اطالع رسانی کند که برای همه قابل فهم باشد‬ ‫و نکته بااهمیت این اس��ت که در این اطالع رسانی‪ ،‬نباید‬ ‫چیزی پنهان بماند‪ .‬در واقع گزارش هایی که س��ازمان ها‬ ‫در راستای مسئولیت های اجتماعی خود ارائه می دهند‬ ‫باید اینه ای تمام نما و ش��فاف از فعالیت هایی باش��د که‬ ‫به هر نحوی ممکن اس��ت بر جامع��ه و محیط اطراف اثر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫پاسخگویی بخشی از‬ ‫مسئولیت اجتماعی است‬ ‫حرکت ملی برای ازدیاد برداشت نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫هم صدایی جهانی‬ ‫در تولید محصوالت‬ ‫دوستدار طبیعت‬ ‫احتمال وقوع سیل‬ ‫در شمال‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مسئولیتی که اجتماع‬ ‫بر دوش‬ ‫حمل و نقل می گذارد‬ ‫فرهنگی ریشه‪‎‬دار در پیوند با اجتماع و محیط‪‎‬زیست‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬تیراژ تولید ب��اال رفت تا‬ ‫دولتمردان در جه��ان صنعتی به کمک صنعتگران‬ ‫رف��اه اقتص��ادی و اجتماع��ی را برای جامعه‪‎‬ش��ان‬ ‫ب��ه ارمغ��ان اورن��د‪ .‬در ادامه با برخ��ی چالش‪‎‬های‬ ‫زیست‏محیطی و اسیب‪‎‬هایی که به انسان و طبیعت‬ ‫وارد ش��د‪ ،‬ام��ور مربوط به تولی��د و روند فعالیت‪‎‬ها‬ ‫اصالح شد و واحدهای صنعتی وارد مرحله جدیدی‬ ‫از حی��ات خ��ود ش��دند‪ .‬اصطالح محصوالت س��بز‬ ‫صنعتی در راس��تای حفظ محیط‪‎‬زیس��ت‪ ،‬کاهش‬ ‫ضایعات‪ ،‬داش��تن هوای پاک‪ ،‬جلوگیری از انقراض‬ ‫گونه‪‎‬ه��ای حیوانی و گیاهان بوم��ی و‪ ...‬بوده که در‬ ‫کن��ار وظایف تولی��دی‪ ،‬مدیریت جدی��د صنعتی‪،‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی را هم به هر صنعتگری پیش از‬ ‫اغاز فعالیتش و نیز هنگام انجام ان گوشزد می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگی ریشه‪‎‬دار‬ ‫رض��ا رضای��ی از اعضای‬ ‫انجمن قطعه‪‎‬سازان کشور‬ ‫در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که صنعت خودرو‬ ‫و به ط��ور جزئی‪‎‬تر صنعت‬ ‫قطع��ه‪ ،‬چق��در دغدغ��ه‬ ‫مسئولیت اجتماعی دارند‬ ‫و ایا در این‪‎‬باره کارهایی انجام ش��ده اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به‪‎‬طور قطع‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی در جهان‬ ‫صنعت��ی ام��روز از اولویت‪‎‬های نخس��ت واحدهای‬ ‫صنعت��ی ب��زرگ به‪‎‬ش��مار می‪‎‬اید‪ .‬در ای��ران چون‬ ‫مرکزهای��ی مانند خیریه‪ ،‬اوق��اف و‪ ...‬وجود دارد که‬ ‫ب ‪‎‬ه ط��ور پراکنده فعالیت دارند‪ ،‬س��ازمانی یکپارچه‬ ‫وجود ندارد که موضوع مسئولیت اجتماعی را دنبال‬ ‫کن��د‪ .‬درب��اره ضعف‪‎‬های این فعالی��ت غیرمتمرکز‬ ‫می‪‎‬توان به این موضوع اش��اره کرد که ممکن اس��ت‬ ‫پدر خانواده‪‎‬ای خیر باش��د اما با فوت او این کمک‪‎‬ها‬ ‫قطع ش��ود؛ بنابراین این نوع کمک‪‎‬ها در کش��ور ما‬ ‫دارای نظ��م و نظام نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬کش��ورهای‬ ‫صنعتی جهان به‪‎‬ویژه در اروپا این کمک‪‎‬ها در قالب‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی تعریف شده و ب ‪‎‬ه طور متمرکز‬ ‫پیگیری می ش��ود تا از مفاس��د اجتماعی و الودگی‬ ‫زیست‪‎‬محیطی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو کش��ور ادامه داد‪ :‬مرکزی‬ ‫در اروپاس��ت که ش��رکت‪‎‬های بزرگی مانند تویوتا‪،‬‬ ‫بن��ز‪ ،‬و‪ ...‬درصدی از س��ود خ��ود را به ان اختصاص‬ ‫می‪‎‬دهند و بودجه این مرکز سال هاس��ت به‪‎‬وس��یله‬ ‫واحده��ای بزرگ صنعتی تامین می‪‎‬ش��ود؛ بنابراین‬ ‫کارخانه ه��ای بزرگ کش��ورهای صنعت��ی با برنامه‬ ‫نظام‪‎‬من��د و س��ازمان‪‎‬یافته در ح��وزه مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی فعالیت دارند‪ ،‬درحالی‪‎‬ک��ه ایران خیلی‬ ‫پی��ش از کش��ورها صنعتی به این موض��وع اهتمام‬ ‫داشته اما فعالیت‪‎‬هایش پراکنده و غیرمتمرکز بوده‬ ‫و هست‪.‬‬ ‫رضایی با اش��اره به برنامه‪‎‬هایی که در این راس��تا‬ ‫از س��وی برخی مدیران داخلی انجام ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زم��ان عل��ی ربیعی وزیر پیش��ین تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫اصطالح محصوالت سبز صنعتی در راستای حفظ محیط‪‎‬زیست‪،‬‬ ‫کاه��ش ضایع��ات‪ ،‬داش��تن هوای پ��اک‪ ،‬جلوگی��ری از انقراض‬ ‫گونه‪‎‬ه��ای حیوانی و گیاهان بومی و‪ ...‬ب��وده که در کنار وظایف‬ ‫تولی��دی‪ ،‬مدیریت جدی��د صنعتی‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی را هم‬ ‫ب��ه هر صنعتگری پیش از اغاز فعالی��ت و نیز هنگام انجام ان‬ ‫گوشزد می‪‎‬کند‬ ‫رف��اه اجتماع��ی و معصومه ابتکار رئیس س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط‪‎‬زیس��ت از صنعتگران بزرگ کش��ور‬ ‫دعوت ش��د و در این نشس��ت به موضوع مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی تولیدکنندگان پرداخته و عنوان ش��د از‬ ‫کش��ورهای موفق الگوبرداری شود‪ .‬رئیس پیشین‬ ‫انجمن قطعه‪‎‬س��ازان کش��ور با تاکید بر اینکه ریشه‬ ‫مسئولیت اجتماعی به ایران برمی‪‎‬گردد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫از قدیم‪‎‬االی��ام وق��ف‪ ،‬انفاق و‪ ...‬در کش��ور ما وجود‬ ‫داش��ته و فقط باید به انها انس��جام داد‪ .‬در نشست‬ ‫عموم��ی صنعتگ��ران ب��ا وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و رئیس س��ازمان حفاظت محیط‪‎‬زیس��ت‬ ‫پیش��نهاد دادم موض��وع به دولت ب��رده و در قالب‬ ‫یک مجموعه منس��جم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مصوب ش��ود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬برخ��ی کارخانه ها در‬ ‫مرکز ش��هرهای اروپایی در حال فعالیت هستند اما‬ ‫استانداردها را به‪‎‬گونه‪‎‬ای رعایت کرده‪‎‬اند که به‪‎‬لحاظ‬ ‫زیس��ت‪‎‬محیطی دارای درجه سبز هستند‪۱۴۰۰۰ .‬‬ ‫‪ ISO‬در جه��ان امروز به واحده��ای صنعتی مانند‬ ‫گاوداری ها و تولیدی‪ ،‬حکم می کند از ماش��ین‪‎‬االت‬ ‫و تجهیزات��ی اس��تفاده کنند ک��ه کمترین ضایعات‬ ‫و االیندگی را داش��ته باش��ند‪ .‬محصوالت تولیدی‬ ‫مانند خودرو‪ ،‬ش��وفاژ و‪ ...‬که برای س��وخت‪ ،‬انرژی‬ ‫مصرف می‪‎‬کنند باید الودگی‪‎‬ش��ان به حداقل و صفر‬ ‫برسد‪ .‬این در حالی است که خودروهای کشور یا از‬ ‫عمر مفیدش��ان گذشته یا در مکانیسم سوخت‪‎‬شان‬ ‫اس��تاندارد یورو‪ ۵‬رعایت نشده است‪ .‬رضایی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اس��تانداردهای سبز اولویت نخست اروپاست و‬ ‫هر واحد صنعتی باید پیش از تاسیس‪ ،‬مجوز سالمت‬ ‫دریافت کند‪ .‬وقتی قرار اس��ت واحدی تاسیس شود‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این کش��ورها ابتدا‬ ‫مجوز محیط‪‎‬زیست را درخواست می‪‎‬کنند‪ .‬از این‪‎‬رو‬ ‫ش��هرهای بزرگی در جهان می‪‎‬بینیم که کارخانه در‬ ‫مرکز ش��هر اس��ت با کمترین االیندگی یا اینکه دو‬ ‫براب��ر ایران خ��ودرو دارند اما هیچ یک از چالش‪‎‬های‬ ‫زیس��ت‪‎‬محیطی ما را ندارند‪ .‬این حاصل مسئولیت‬ ‫اجتماعی نظام‪‎‬مند این کشورهاست‪.‬‬ ‫رضای��ی در بخش��ی دیگ��ری از س��خنان خود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به‪‎‬دلیل تحریم ماش��ین‪‎‬االت روزامد نشدند و‬ ‫فرسودگی تجهیزات واحدهای صنعتی بخشی دیگر‬ ‫از چالش‪‎‬های زیست‪‎‬محیطی فعلی کشور است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت قطعه‪‎‬سازان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫فعالیت‪‎‬های��ی مانن��د ذوب‪ ،‬ریخته‪‎‬گ��ری‪ ،‬ف��وم و‪...‬‬ ‫ماش��ین‪‎‬االت پاسخگوی استانداردهای روز به‪‎‬لحاظ‬ ‫االیندگی نیستند‪ .‬‬ ‫‹ ‹قطعه‪‎‬سازان و تعهدات اجتماعی‬ ‫بخش��ی از مس��ئولیت اجتماعی تولیدکنندگان‬ ‫در قبال محیط‪‎‬زیس��ت و طبیع��ت کاهش ضایعات‬ ‫تولیدی‪‎‬ش��ان است‪ .‬رضایی در این‪‎‬باره گفت‪ :‬دومین‬ ‫موض��وع پس از تولید با کمترین االیندگی‪ ،‬کاهش‬ ‫ضایعات هنگام تولید است‪ .‬هر صنعتگر باید کمترین‬ ‫ضایعات را داش��ته و برای ان نیز برنامه تدوین کرده‬ ‫باش��د‪ .‬درحال‪‎‬حاضر فناوری بسیار پیشرفت کرده و‬ ‫ماش��ین‪‎‬االت به‪‎‬گونه‪‎‬ای طراحی شده‪‎‬اند که ضایعات‬ ‫نداشته باشند یا ان را به‪‎‬حداقل رسانده‪‎‬اند‪ .‬به‪‎‬عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬کارخانه ما یکی از پرمصرف‪‎‬ترین کارخانه ها‪،‬‬ ‫در بخ��ش مواد اولیه پلیمری اس��ت چون در بخش‬ ‫تریم داخلی فعالیت داریم از صندلی تا کف‪ ،‬س��قف‬ ‫و داشبورد‪.‬‬ ‫گفتنی است اس��تفاده از پالستیک‪‎‬های پلیمری‬ ‫منجرب��ه کاه��ش وزن خ��ودرو و در نتیج��ه میزان‬ ‫س��وخت می‪‎‬شود؛ از این‪‎‬رو استفاده از انها در صنایع‬ ‫خودرویی جهان در حال زیاد شدن است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بیشترین ضایعات در کنار به‪‎‬روز نبودن ماشین‪‎‬االت‬ ‫در این بخش اس��ت‪ .‬حدود ی��ک دهه قبل ضایعات‬ ‫جم��ع‪‎‬اوری و با هزینه گزاف برای معدود ش��دن به‬ ‫ش��هرداری داده می‪‎‬ش��د‪ .‬در این‪‎‬باره چاره‪‎‬اندیش��ی‬ ‫می‪‎‬کردی��م؛ واحد تحقیق‪‎‬وتوس��عه مطالعه کرد و با‬ ‫مهندس��ی خودروساز مواد اولیه دیگر جایگزین شد‬ ‫تا عالوه‪‎‬بر کاهش ضایعات و مسائل زیست‪‎‬محیطی‪،‬‬ ‫به‪‎‬لح��اظ اقتص��ادی هم هزینه‪‎‬ها سرش��کن ش��ود‪.‬‬ ‫رضای��ی ادامه داد‪ :‬در گام بع��دی فرایند طراحی و‬ ‫تولید اصالح ش��د‪ .‬ماش��ین‪‎‬االت تا ح��دودی به‪‎‬روز‬ ‫ش��دند و واح��دی به‪‎‬نام اذین‪‎‬بس��پار که اصطالحی‬ ‫در تولیدات پلیمری اس��ت با همکاری دانشگاه‪‎‬ها و‬ ‫استادان مهندسی راه‪‎‬اندازی شد‪ .‬به‪‎‬این ترتیب بخش‬ ‫عمده‪‎‬ش��ان ضایعات که بیش از ‪ ۷‬ه��زار تن بودند‪،‬‬ ‫بازیافت و با مهندس��ی خاص همچون مواد اولیه نو‬ ‫خوراک کارخانه های خودمان ش��دند و بخش��ی هم‬ ‫برای استفاده سایر صنایع به بازار عرضه می‪‎‬شود‪ .‬این‬ ‫واحد عالوه‪‎‬بر کمک به کاهش ضایعات و درامدزایی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۳۵۰‬نفری هم به‪‎‬دنبال داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کارهای داوطلبانه‬ ‫ارش محبی‪‎‬ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر‬ ‫انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه‪‎‬سازان خودرو کشور‬ ‫با بیان اینکه مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی از جمل��ه‬ ‫اولویت‪‎‬های صنایع پیشرو‬ ‫در جهان اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬واحدهای صنعتی‬ ‫پیش��رو در کنار سایر مس��ئولیت‪‎‬های خود در قبال‬ ‫مشتری و قانون به‪‎‬طور اگاهانه و اغلب داوطلبانه در‬ ‫راس��تای رعای��ت حداکثری اخالقیات کس��ب‏وکار‬ ‫نقش‪‎‬ش��ان را در مقابل اجتماع به‪‎‬لحاظ اقتصادی و‬ ‫انس��انی ایفا می‪‎‬کنند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬انها این مقوله را‬ ‫فرات��ر از منافع س��ازمانی خ��ود می‪‎‬بینند و به‪‎‬نوعی‬ ‫منافع اجتماع را در نظر می‪‎‬گیرند‪.‬‬ ‫محبی‪‎‬نژاد با اشاره به استانداردهای موجود در این‬ ‫حوزه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استانداردهایی مانند ‪ISO ۱۴۰۰۰‬‬ ‫و شاید بخش��ی از ‪ISO ۱۸۰۰۰‬به‪‎‬نوعی به وظایف‬ ‫واحدهای تولید در قبال مس��ئولیت اجتماعی‪‎‬شان‬ ‫اش��اره شده‪ ،‬اما در صنعت خودرو دست کم ‪۱۶۹۴۹‬‬ ‫‪ ISO TS‬اجباری است (سازمان ‪ IATF‬استاندارد‬ ‫‪ ISO TS ۱۶۹۴۹‬را در سال ‪ ۲۰۰۲‬میالدی(‪۱۳۸۱‬‬ ‫خورش��یدی) با همکاری س��ازمان ایزو ارائه کرد) و‬ ‫گرفت��ن دو اس��تاندارد دیگ��ر(‪ISO ۱۴۰۰۰‬‬ ‫و‪ )۱۸۰۰۰ISO‬به‪‎‬نوعی اختیاری به‪‎‬ش��مار می‪‎‬رود‪،‬‬ ‫ام��ا زنجی��ره تامی��ن خودروسازان(قطعه‪‎‬س��ازان)‬ ‫بین‪‎‬الملل��ی با گرفت��ن این دو اس��تاندارد در عمل‬ ‫امتیازهایی دریافت می کنند و در ش��رایطی مساوی‬ ‫به‪‎‬عن��وان س��ورس برگزیده می‪‎‬ش��وند و در زنجیره‬ ‫تامی��ن خودروس��از ق��رار می‪‎‬گیرن��د‪ .‬البته بعضی‬ ‫خودروس��ازان ای��ن دو اس��تاندارد را ب��رای خود و‬ ‫زنجیره تامین‪‎‬ش��ان اجباری کرده‪‎‬اند تا مس��ئولیت‬ ‫حداکثری در قبال جامعه داشته باشند‪ .‬اما در ایران‬ ‫هن��وز به طور نظام مند و س��اختارمند به این مقوله‬ ‫پرداخته نش��ده است‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‪‎‬س��ازان خودرو کش��ور با‬ ‫اش��اره به برخی حرکت‪‎‬ه��ای خودجوش در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬برخی ش��رکت‪‎‬های داخلی داوطلبانه‬ ‫موضوع را پیگیری می کنند از جمله قطعه‪‎‬س��ازان و‬ ‫هر س��ال جوایزی هم دریافت می‪‎‬کنند؛ بنابراین در‬ ‫این‪‎‬باره برخی واحدهای فعال صنعت خودرو کشور‬ ‫پیش��رو هس��تند‪ .‬محبی‪‎‬نژاد ابراز کرد‪ :‬سازکاری در‬ ‫این‪‎‬باره در کش��ور وجود ندارد تا شرکت‪‎‬ها نسبت‪‎‬به‬ ‫مسئولیت اجتماعی از درون به تقویت خود بپردازند‬ ‫و تش��ویق ش��وند اما در جهان در قالب یک سلسله‬ ‫مراتب از دولت گرفته تا مش��تری نهایی خود را در‬ ‫قبال اجتماع و محیط‪‎‬زیس��ت مسئول می‪‎‬دانند که‬ ‫ما در کش��ور با اس��تانداردهای جهانی فاصله زیادی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ گونه‪‎‬ای حیوان بومی‬ ‫به سراغ‬ ‫در نهایت‬ ‫امیر عبدالرضاس��پنجی‪،‬‬ ‫مدی��ر رواب��ط عموم��ی‬ ‫حفاظ��ت‬ ‫س��ازمان‬ ‫محیط‪‎‬زیس��ت رفت و وی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ای��ا بین صنای��ع داخلی‪،‬‬ ‫تولیدکننده‪‎‬ای با همکاری این س��ازمان برای حفظ‬ ‫برخی گونه‪‎‬های حیوان��ی یا گیاهی از انقراض ورود‬ ‫کرده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬در عسلویه‪ ،‬کارخانه های‬ ‫پتروشیمی در این‪‎‬باره برنامه‪‎‬هایی دارند از ان جمله‬ ‫حفظ حیوان��ی بومی به‪‎‬نام «جبی��ر» که نوعی اهو‬ ‫شاخدار است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت جبیر یک��ی از ان��واع اهوی بومی‬ ‫ش��به قاره هن��د و ای��ران بوده که نوع ن��ر و ماده ان‬ ‫دارای شاخ هستند و به‪‎‬لحاظ ظاهر کوچک‪‎‬تر از غزال‬ ‫است‪ .‬عبدالرضاسپنجی افزود‪ :‬صنایع کشور به‪‎‬دلیل‬ ‫مشکالت اقتصادی و نقدینگی که دارند در این حوزه‬ ‫فعالیت چندانی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی است براس��اس برنامه‪‎‬هایی که اواخر دهه‬ ‫‪ ۸۰‬تدوین ش��د‪ ،‬ق��رار بود پوس��تر یوزپلنگ ایرانی‬ ‫طراحی و در داش��بورد خودروه��ای تندر قرار داده‬ ‫ ش��ود تا مشتریان این محصول با نماد حیات وحش‬ ‫ایران اش��نا ش��وند‪ ،‬اما در نهایت تحریم و مشکالت‬ ‫اقتصادی اجازه به ثمر نشستن این برنامه‪‎‬ها را نداد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اعتماد به بخش خصوصی‬ ‫مبنای رونق تولید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی استان اذربایجان شرقی با تاکید‬ ‫بر فرمایش��ات رهب��ر معظم انق�لاب در ضرورت‬ ‫حمای��ت از ارکان رون��ق تولی��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه تعبیر‬ ‫ایشان تولید امر مقدسی است و تالش صنعتگران‬ ‫به ویژه در ش��رایط جنگ اقتص��ادی امروز یک کار‬ ‫جهادی به ش��مار می ای��د‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی به عنوان جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی در استان اذربایجان شرقی‪ ،‬افزود‪ :‬جنگ‬ ‫اقتصادی تحمیلی به کش��ورمان همراه با عملیات‬ ‫روانی دشمن است‪ ،‬در این راستا‪ ،‬با اعتماد و تعامل‬ ‫س��ازنده با بخش خصوصی‪ ،‬می توانیم به رش��د و‬ ‫توس��عه پایدار دس��ت یابیم‪ .‬وی از روند افزایشی‬ ‫تولیدات صنعتی‪ ،‬معدنی و کش��اورزی در کش��ور‬ ‫به عن��وان بخش مول��د اقتصاد در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‬ ‫خب��ر داد و اضافه کرد‪ :‬گروه صنعت براس��اس امار‬ ‫مرکز ملی امار ایران در ‪ ۶‬ماه نخست امسال شاهد‬ ‫رش��د مثبت ‪ ۰.۴‬درصد بوده اس��ت که نس��بت به‬ ‫ش��اخص سال گذش��ته از رش��د باالیی برخوردار‬ ‫بوده ک��ه این امر نش��انگر تالش ه��ای ثمربخش‬ ‫اقتص��ادی و تحق��ق برنامه های راهب��ردی دولت‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در رفع موانع‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫با اش��اره به برخی دیگر از ش��اخص های توس��عه‬ ‫صنعتی کش��ور از جمله امار مصرف برق صنعتی‬ ‫و حمل ونق��ل جاده ای در انتقال کاالهای تولیدی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رش��د ص��ادرات و مثبت ب��ودن تراز‬ ‫تجاری موید این مهم اس��ت؛ به طوری که اس��تان‬ ‫اذربایجان ش��رقی به عنوان اس��تان پیشرو با ‪۵۳‬‬ ‫درصد افزایش صادرات غیرنفتی در ‪ ۹‬ماه امس��ال‬ ‫به رقم بیش از ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر دس��ت یافته است‪.‬‬ ‫وی با تبیین برخی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی‬ ‫مورد تاکید رهبر معظم انقالب در ضرورت مردمی‬ ‫شدن اقتصاد‪ ،‬حمایت از شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫توس��عه فناوری ه��ای نوی��ن در ح��وزه صنعت‪،‬‬ ‫عدالت مح��وری و توجه ب��ه درون زای��ی اقتصاد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تحقق ب��اور «م��ا می توانیم»‬ ‫باتوج��ه به مزیت ه��ا و ظرفیت ه��ای موجود‪ ،‬در‬ ‫کن��ار اعتماد ب��ه فعاالن اقتصادی و تس��هیل امور‬ ‫تولیدکنندگان در قالب برنامه های س��تاد تسهیل‬ ‫و رون��ق تولید‪ ،‬با هدف حمایت از اش��تغال و تولید‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��تان اذربایجان ش��رقی‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه های ملی‬ ‫و اس��تانی اقتص��اد مقاومتی با راهبردهای س��تاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است‬ ‫و باید در برنامه ریزی طرح ها و پروژه های اس��تانی‪،‬‬ ‫چشم انداز اقتصادی استان با توجه به ظرفیت های‬ ‫بومی لحاظ شود‪ .‬رحمانی با اشاره به مزیت استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی در صنعت خ��ودرو‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نهضت س��اخت داخل از دیگر موارد مهم در مسیر‬ ‫تحقق اهداف رونق تولید و در راس��تای برنامه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت که ب��ا حمایت همه جانبه‬ ‫می تواند برای صنعت استان و کشور ثمرات بسیار‬ ‫ارزشمند و ماندگاری داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسئولیت اجتماعی اشنایی‪‎‬غریب در صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفکر و طراحی پایدار در صنعت مد و فشن‬ ‫یادداشت‬ ‫خودروساز‬ ‫در قبال اجتماع‬ ‫مسئولیت‪‎‬پذیر‬ ‫بوده است؟‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ -‬عضو هیات‪‎‬علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هر پوشاک باید‬ ‫براساس تقاضا‬ ‫یا سفارشی‪،‬‬ ‫به طور باکیفیت‪،‬‬ ‫به شیوه ای‬ ‫سازگار با‬ ‫محیط‪‎‬زیست‬ ‫و با درنظر‬ ‫گرفتن جنبه های‬ ‫گوناگون اخالقی‬ ‫تولید شود‬ ‫امروز تعدادی از‬ ‫برندهای بسیار‬ ‫معروف و بزرگ‬ ‫جهان و حتی‬ ‫نمونه‪‎‬هایی از‬ ‫برندهای بسیار‬ ‫لوکس‪ ،‬براساس‬ ‫تفکر طراحی‬ ‫پایدار فعالیت و‬ ‫محصوالت خود‬ ‫را تولید می کنند‬ ‫پ��س از صنعت��ی ش��دن کش��ورها‪ ،‬کارخانه‪‎‬ها در‬ ‫حوزه‪‎‬ه��ای گوناگون راه‪‎‬اندازی ش��دند که در ابتدای‬ ‫فعالی��ت به‪‎‬دلی��ل فضای نامناس��ب ای��ن واحدهای‬ ‫صنعتی بس��یاری از کارگران مبتال به س��ل و س��ایر‬ ‫بیماری‪‎‬ه��ای تنفس��ی می‪‎‬ش��دند‪ .‬تولی��د در چنین‬ ‫فضایی عالوه‪‎‬بر اینکه س�لامت کارگ��ران را به خطر‬ ‫می‪‎‬انداخت‪ ،‬س�لامت جامعه و محیط‪‎‬زیس��ت را هم‬ ‫با اس��یب جدی روب��ه‪‎‬رو کرده بود‪ .‬پس از س��ال ها‬ ‫تجربه‪‎‬اندوزی و هش��دار کارشناسان محیط‪‎‬زیست و‬ ‫اعتراض حامیان طبیعت به الودگی‪‎‬های گسترده این‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬کارشناسان و فعاالن محیط‪‎‬زیست‬ ‫ب��ه همراه صاحب��ان صنایع به‪‎‬دنب��ال راهکاری برای‬ ‫حل این معضل بودند‪ .‬نخس��ت مسئولیت اجتماعی‬ ‫تولیدکنن��دگان مطرح و در ادام��ه با ورود به انقالب‬ ‫چهارم صنعتی‪ ،‬موضوع توس��عه پایدار دارای اهمیت‬ ‫ش��د‪ .‬توس��عه پایدار فرایندی اس��ت ک��ه اینده ای‬ ‫مطلوب را برای جوامع بشری متصور می شود که در‬ ‫ان شرایط زندگی و اس��تفاده از منابع‪ ،‬بدون اسیب‬ ‫رس��اندن به یکپارچگ��ی‪ ،‬زیبایی و ثب��ات نظام های‬ ‫حیاتی‪ ،‬نیازهای انس��ان را رفع می کند‪ .‬الگویی است‬ ‫که از بروز مس��ائلی همچون ناب��ودی منابع طبیعی‪،‬‬ ‫تخریب س��امانه های زیستی‪ ،‬الودگی‪ ،‬تغییرات اب و‬ ‫هوایی و‪ ...‬جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬صنعت مد و فشن پس از صنعت نفت‬ ‫الوده‪‎‬ترین صنعت بوده و بیش��ترین االینده‪‎‬ها را وارد‬ ‫محیط‪‎‬زیس��ت می کند که در این حوزه سهم کفش‬ ‫از همه بیش��تر است‪ .‬در این راس��تا فقط کشورهای‬ ‫پیش��رفته توانس��ته‪‎‬اند با فناوری به بازیافت پوشاک‬ ‫بپردازن��د‪ .‬در ادامه‬ ‫درباره موضوع صنعت مد‬ ‫و فش��ن به‪‎‬سراغ حسنا صفار‪ ،‬مدرس دانشگاه و عضو‬ ‫هیات تدوین رشته دانشگاهی کفش رفت‪.‬‬ ‫€ €تحقیق و پژوهش در بح�ث پایایی و تفکر‬ ‫پایداری در حوزه پوش�اک را از چه سالی اغاز‬ ‫کردید؟‬ ‫حدود ‪ ۵‬س��ال پیش ب��ا مطالعه اس��تراتژی تفکر‬ ‫طراحی یک ش��رکت طراحی کف��ش بین‪‎‬المللی‪ ،‬به‬ ‫مبحث پایداری در مد عالقه‪‎‬مند ش��دم و با مطالعه و‬ ‫تحقیق س��عی کردم اطالعات بیشتری در این زمینه‬ ‫کسب کنم‪ .‬امروز در کشور ما نیز مانند سایر کشورها‬ ‫توج��ه بیش��تری به این مس��ئله می‪‎‬ش��ود و فعاالن‬ ‫زیس��ت‪‎‬محیطی‪ ،‬طراح��ان محص��والت و خدمات و‬ ‫تولیدکنندگان بسیاری‪ ،‬برای دستیابی هرچه بیشتر‬ ‫به س�لامت کاالها و خدم��ات و پایایی انها‪ ،‬تالش و‬ ‫تفکر می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫اصط�لاح پایای��ی نخس��تین بار در س��ال ‪۱۹۸۶‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۳۶۵‬خورشیدی) از سوی کارگروه جهانی‬ ‫گسترش محیط‪‎‬زیست با عنوان «رویارویی با نیازهای‬ ‫عص��ر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نس��ل‬ ‫این��ده برای مقابله با نیازهای‪‎‬ش��ان» مطرح ش��د و‬ ‫ه��ر روز هم بر ابعاد و دامنه ان افزوده تر می ش��ود تا‬ ‫استراتژی های مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد‪.‬‬ ‫گرم ش��دن کره زمین‪ ،‬نازک شدن الیه ازن به‪‎‬دلیل‬ ‫اس��تفاده از االینده ها‪ ،‬افزایش الودگی محیط‪‎‬زیست‬ ‫و انق��راض گونه های گوناگون زیس��تی‪ ،‬همه و همه‬ ‫ضرورت بوم شناسی و توجه به مسائل زیست محیطی‬ ‫را دو چندان می کند‪ .‬شاید بتوان معماری پایدار و مد‬ ‫پایدار را که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است‪،‬‬ ‫به‪‎‬عنوان یکی از جریان های مهم معاصر به‪‎‬شمار اورد‬ ‫که واکنشی منطقی در برابر مسائل و مشکالت عصر‬ ‫صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫€ €هدف از طراحی پایدار چیست؟‬ ‫طراح��ی پایدار نوع��ی از طراحی اس��ت که قصد‬ ‫دارد ب��ه نیازه��ای ام��روز ب��دون اس��یب زدن ب��ه‬ ‫منابع نس��ل های اینده پاس��خ دهد‪ .‬طراح��ی پایا یا‬ ‫پای��دار(‪ )Sustainable design‬فلس��فه طراحی‬ ‫اش��یای فیزیکی‪ ،‬س��اخت محیط و خدمات اس��ت‬ ‫به‪‎‬گون��ه‏ای که ب��ا قوانین پایایی اکولوژی س��ازگاری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫طراحی پایدار‪ ،‬عنوانی کلی اس��ت که برای سبک‬ ‫خاصی از طراحی در نظر گرفته می ش��ود که در این‬ ‫س��بک بر ارزش های انسانی و اجتماعی‪ ،‬حفظ منابع‬ ‫طبیعی و محیط‪‎‬زیست و به‪‎‬طور کلی ارتقای کیفیت‬ ‫و طراحی مناسب برای تمامی گروه ها تاکید دارد‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان هدف از این ن��وع طراحی را کاهش‬ ‫اسیب‪‎‬های محیطی‪ ،‬به‪‎‬حداقل رساندن مصرف منابع‬ ‫انرژی و هماهنگی هرچه بیش��تر با طبیعت دانست‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مس��ئولیت‪‎‬های اجتماع��ی مفهومی جدید و تقریب��ا مربوط به قرن‬ ‫بیس��ت‪‎‬ویکم میالدی است‪ .‬به طورخاص این مفهوم شامل شرکت‪‎‬های‬ ‫بزرگ اس��ت‪ .‬در این قرن درامد اصلی متعلق به شرکت‪‎‬های بزرگ بوده‬ ‫و کوچک‪‎‬ترها زیر پای این غول‪‎‬ها در حال نابودی هستند‪ .‬به‪‎‬نوعی هرکه‬ ‫بزرگ‪‎‬تر باش��د سهم بیش��تری از امکانات عمومی مانند اب‪‎‬وهوا‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬بس��ترهای حمل‪‎‬ونقل و حتی منابع انس��انی در س��طح ملی و‬ ‫جهانی می برند‪ .‬با بهره برداری از این س��هم‪ ،‬به‪‎‬تدریج قوی تر می ش��وند‬ ‫و با قوی تر ش��دن‪ ،‬سهم بیشتری از منابع عمومی می برند و همین طور‬ ‫چرخه ای به‪‎‬وجود می اید که به ش��دت بزرگ می ش��ود و به طورطبیعی‬ ‫اجازه بزرگ شدن به‪‎‬دیگران را نمی دهد‪ .‬مثال بارز ان شرکت‪‎‬هایی مانند‬ ‫تویوتا‪ ،‬مایکروسافت‪ ،‬سامسونگ و امازون هستند؛ اما اگر این گونه پیش‬ ‫برود‪ ،‬این ش��رکت‪‎‬های غول در نهایت به‪‎‬قدرت مطلق تبدیل می شوند‬ ‫و تم��ام منابع را می بلعند‪ .‬در این حالت عامه مردم ضعیف می ش��وند و‬ ‫به عن��وان خریدار و بهره بردار‪ ،‬دیگر توان خرید یا حتی زندگی نخواهند‬ ‫داش��ت و این موضوع ش��رکت‪‎‬ها را با چالش‪‎‬های بزرگ روبه رو می کند‪.‬‬ ‫البته از قدیم االیام‪ ،‬مفهوم بازتوزیع ثروت و نگرانی ها برای ایجاد اشتغال‬ ‫ب��رای عامه مردم و حفظ قدرت خرید مردم‪ ،‬وجود داش��ته و روش‪‎‬های‬ ‫مدرنی مانند دریافت مالیات متناسب با درامد و مواردی از این دست تا‬ ‫قرن بیس��تم به‪‎‬وجود امده و اجرا شده اما ظاهرا تمام روش‪‎‬های مربوط‬ ‫باز هم نتوانس��ته اس��ت جلوی بزرگ ش��دن و بلعیدن منابع را از سوی‬ ‫غول‪‎‬ها بگیرد‪ .‬بماند که در قرن بیست‪‎‬ویکم مشکل بزرگ دیگری به‪‎‬نام‬ ‫تغییر اب‪‎‬وهوا هم خیلی جدی بروز کرده و دیگر غیرقابل کتمان اس��ت‬ ‫و به‪‎‬تدری��ج می رود که زندگی انس��ان‪‎‬ها روی کره زمی��ن را به‪‎‬مخاطره‬ ‫بیندازد؛ بنابراین برخی از مصلحان اجتماعی راه حلی عدالت محور برای‬ ‫این شرکت‪‎‬های بزرگ تجویز کرده‪‎‬اند و ان هم توجه خودخواسته به‪‎‬حق‬ ‫و حقوق جامعه ملی و جهانی اس��ت و ان را مس��ئولیت‪‎‬های اجتماعی‬ ‫نام نهادند‪ .‬البته در خیلی موارد مش��خص نیست که این نوع حرکت‪‎‬ها‬ ‫یک پز و برندس��ازی ش��رکت‪‎‬های بزرگ اس��ت یا حقیقتا به فکر حق و‬ ‫حقوق دیگران هس��تند اما هر چه هس��ت‪ ،‬توجه به‪‎‬جایگاه یک سازمان‬ ‫و ش��رکت در جامعه و مسئولیت او در قبال جامعه همانند یک شهروند‬ ‫حقیقی‪ ،‬در عمل در حوزه مسئولیت اجتماعی می گنجد‪ .‬در این راستا‬ ‫حرکت‪‎‬های گوناگونی انجام می ش��ود‪ .‬به عنوان‪‎‬مثال‪ ،‬رعایت س��طوح‬ ‫االیندگی تولیدی یک خودرو‪ ،‬حق یک جامعه اس��ت و امروز به‪‎‬صورت‬ ‫استانداردهای کامال س��ختگیرانه اجرا می شود اما برخی خودروسازان‬ ‫در جهان پا را از این حد فراتر می گذارند و مثال به‪‎‬ازای فروش هر خودرو‬ ‫ی��ک درخت می کارند‪ .‬یا برخی روی فناوری های پاک س��رمایه گذاری‬ ‫عام المنفعه و غیرانتفاعی انجام می دهند‪ .‬به‪‎‬تازگی بعضی ش��رکت‪‎‬های‬ ‫ی در حیطه مسئولیت‪‎‬های‬ ‫خودروس��از داخلی نیز به حرکت‪‎‬های رسم ‬ ‫اجتماع��ی مانند س��اخت مدرس��ه و کمک‪‎‬ه��ای نق��دی و کاالیی به‬ ‫مردم مناط��ق کمتر برخوردار روی اورده اند‪ .‬اما در ایران در ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫گذشته خودروسازان خواس��ته یا ناخواسته (با اجبار دولت‪‎‬ها یا مردم)‬ ‫ی نوشته و نانوش��ته ای را بر عهده داشته و اجرا‬ ‫مس��ئولیت‪‎‬های اجتماع ‬ ‫کرده اند که کمتر دیده شده است‪ .‬ساخت مجموعه خانه سازمانی برای‬ ‫کارگران و ایجاد ش��هرکی به‪‎‬نام پیکان ش��هر‪ ،‬یکی از نخستین مواردی‬ ‫اس��ت که در این زمینه به‪‎‬ذهن خطور می کند‪ .‬رعایت سطوح االیندگی‬ ‫و مصرف س��وخت قبل از انکه به اس��تانداردهای اجباری تبدیل شوند‪،‬‬ ‫اجرای یک مس��ئولیت اجتماعی بوده است‪ .‬تولید خودروهای گازسوز‬ ‫ب��ا گاز حاصل از نفت و بعدا گاز طبیعی در خودروس��ازی ها در عمل در‬ ‫راس��تای رعایت مسئولیت اجتماعی بوده که دو خودروساز بزرگ روی‬ ‫ان کاره��ای بزرگی انجام داده‪‎‬اند که بعده��ا ب ‪‎‬ه طور قانون درامد‪ .‬توجه‬ ‫کنی��د که تولید خودرو گازس��وز در عمل برای خودروس��از یک هزینه‬ ‫اضافه بوده و س��ود اصلی را دولت و البته مردم برده‪‎‬اند‪ :‬اوال سبد سوخت‬ ‫مصرفی کش��ور‪ ،‬کش��وری که خودش تولیدکننده انواع سوخت است‪،‬‬ ‫در پی این حرکت به س��مت توازن رفته اس��ت‪ .‬ثانیا مصرف گاز طبیعی‬ ‫ک��ه کمترین می��زان کربن در مقابل هیدروژن را در بین س��وخت های‬ ‫فس��یلی دارد‪ ،‬از نظر االیندگی محیط‪‎‬زیست مزیت افرینی کرده است‪.‬‬ ‫همچنین توس��عه موتور گازس��وز حرکت مهم دیگری بود که نمی دانم‬ ‫چقدر می توان گفت که برمبنای خواس��ته دول��ت و قانون بود و چقدر‬ ‫به دلیل رعایت حق مردم‪ .‬اما هر چه بود‪ ،‬یک مس��ئولیت اجتماعی بود‬ ‫ک��ه در مقطع��ی با هزینه زیاد انجام ش��د و مردم ب��ه ان توجه نکردند‪.‬‬ ‫به‪‎‬تازگی هم که موتور دیزلی توسعه پیدا کرد و متاسفانه مورد بی‪‎‬مهری‬ ‫کامل قرار گرفت و در نهایت خودروساز ماند و هزینه‪‎‬های توسعه ای که‬ ‫در جامعه دیده نش��د‪ .‬کارهایی که عنوان ش��دند شاید به‪‎‬نوعی وظیفه‬ ‫خودروساز یا در راستا منافع مستقیم خودروساز تعبیر شود‪ ،‬اما کارهای‬ ‫مهم ت��ری هم بوده که به‪‎‬هیچ وجه از نظر اقتصادی منطقی نبوده و فقط‬ ‫مبتنی برای رعایت حقوق جامعه و البته دستورهای دولت برای توسعه‬ ‫ملی انجام ش��ده است‪ .‬ایجاد کارخانه ها خودروسازی در شهرستان‪‎‬ها با‬ ‫تیراژ کم و حتی شهرک س��ازی در ان مکان‪‎‬ها‪ ،‬برای خودروس��از از نظر‬ ‫اقتصادی کاری کامال غلط بوده و فقط برای توس��عه محلی انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایجاد کارخانه به‪‎‬دستور مس��تقیم دولت‪‎‬ها در دهه های متوالی‬ ‫در کش��ورهای دوست برای توسعه روابط سیاس��ی و استحکام ان نیز‬ ‫از همین دس��ت کارها بوده که ان را پاس��خگویی اجباری به مسئولیت‬ ‫صنعت نسبت به اجتماع می دانم‪ .‬در کنار این موارد تعهد دو خودروساز‬ ‫بزرگ به توس��عه مهندس��ی و زنجیره تامین از جمله مواردی است که‬ ‫در پاس��خ به انتظار اجتماع صنعتی از خودروس��ازان دنبال شده است‪.‬‬ ‫باوجود انواع هزینه کردهایی که در این ‪ ۵۰‬س��ال در زمینه رعایت حق‬ ‫و حقوق جامعه از س��وی خودروسازان انجام شده اما واقعیت این است‬ ‫ک��ه هیچ وقت در مجامع عمومی و حتی دولتی و رس��می در این مورد‬ ‫صحب��ت نکرده ایم که ایا جامعه واقعا به این ن��وع هزینه کردها و نتایج‬ ‫انها نیازمند بوده و ان را رعایت حق و حقوق خود می دانس��ته یا ترجیح‬ ‫می داده به جای اش��تغالزایی یا داخلی سازی‪ ،‬خودروهایی باکیفیت تر‬ ‫و ارزان‪‎‬ت��ر در اختی��ارش قرار گیرد‪ .‬نتیجه این اس��ت ک��ه همچنان در‬ ‫جامعه ما شاید هیچ‪‎‬کس باور نداشته باشد که خودروساز مسئولیت‪‎‬های‬ ‫اجتماعی خود را رعایت کرد ه اما همه‪ ،‬از کارمند و کارگر داخل صنعت‬ ‫گرفته تا مصرف کننده‪ ،‬قطعه ساز‪ ،‬فروشنده‪ ،‬دولت‪ ،‬مجلس و در نهایت‬ ‫عامه‪‎‬مردم از این صنعت طلبکار هستند‪.‬‬ ‫هم صدایی جهانی در تولید محصوالت دوستدار طبیعت‬ ‫ام��روز در جه��ان‪ ،‬نمونه‪‎‬های بس��یار خالقانه و‬ ‫دانش بنیان��ی از تولیدکنن��دگان سفارش��ی‪‎‬دوز‬ ‫گرفته تا تولیدکنندگان کوچک و بزرگ جهانی در‬ ‫زمینه رعایت اصول طراحی پایدار قابل مشاهده‬ ‫و بررسی است‬ ‫به‪‎‬معن��ای دیگر‪ ،‬فلس��فه طراحی پایدار‪ ،‬پش��تیبان‬ ‫و مش��وق نگرش‪‎‬ه��ا و تصمیم‪‎‬هایی اس��ت که در هر‬ ‫مرحله از طراحی‪ ،‬س��اخت و سپس مصرف‪ ،‬تاثیرات‬ ‫منفی بر محیط‪‎‬زیس��ت و س�لامت استفاده‪‎‬کنندگان‬ ‫را نیز در نظر گرفته باش��د‪ .‬البته طراحی پایدار تنها‬ ‫به موضوع های زیس��ت محیطی و اکوسیستم محدود‬ ‫نمی شود بلکه در مجموعه ان به شاخصه های انسانی‬ ‫و اجتماعی نیز توجه ش��ده اس��ت‪ ،‬توجه به فرهنگ‬ ‫بوم��ی و منطقه ای گروه هدف‪ ،‬طراحی محصوالت با‬ ‫مدنظر قرار دادن محدودیت های کودکان‪ ،‬سالمندان‬ ‫و کاربران دارای ش��رایط خاص مانن��د افراد کم بینا‬ ‫یا حتی افراد چپ دس��ت در اس��تفاده از تجهیزات و‬ ‫امکانات عمومی‪ .‬تفکیک نشدن افراد کم توان و عادی‬ ‫در اس��تفاده از محصوالت نیز‪ ،‬برخی از شاخصه های‬ ‫یادشده برای طراحی پایدار هستند‪.‬‬ ‫€ €اص�ول این ن�وع طراحی خاص چیس�ت و‬ ‫درواقع دارای چه شاخصه‪‎‬هایی است؟‬ ‫براس��اس مدیری��ت منابع انرژی یعن��ی ارجحیت‬ ‫اس��تفاده از منابع قابل تجدید در مقابل منابع انرژی‬ ‫غیرقابل تجدید‪ ،‬طراحی با قابلیت بازگشت به چرخه‬ ‫زندگی که به دو صورت برگشت به طبیعت و برگشت‬ ‫به چرخ��ه حیات به نوعی دیگر می ش��ود و طراحی‬ ‫برای انسان که این اصل را می‪‎‬توان در راستای اهداف‬ ‫بشردوس��تانه‏ای دانس��ت که ارکان و منابع گوناگون‬ ‫زندگی را محترم می‪‎‬شمارد‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €چرا موض�وع طراحی پایدار ب�رای صنعت‬ ‫پوشاک جهان مطرح شد؟‬ ‫از انجای��ی که صنعت مد و تولید پوش��اک از نظر‬ ‫زیست‪‎‬محیطی یکی از الوده‪‎‬ترین صنعت های جهان‬ ‫به‪‎‬ش��مار می اید‪ ،‬بعضی از ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫پوشاک‪ ،‬به فکر افتاده و در تالش هستند فعالیت‪‎‬های‬ ‫خود را به سمت محافظت از محیط‪‎‬زیست و پایداری‬ ‫پیش ببرند‪ .‬به همین دلیل اس��اس کار مد پایدار را‬ ‫از اهداف ش��رکت خ��ود قرار داده‪‎‬ان��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که بس��یاری از شرکت های تولید انبوه و بسیار‬ ‫محب��وب در سراس��ر جه��ان (فست فش��ن‪‎‬ها) هنوز‬ ‫بزرگ‪‎‬ترین اسیب‪‎‬ها را به محیط‪‎‬زیست وارد می کنند‪.‬‬ ‫م��د ایده مصرف بی��ش از حد را مط��رح می کند‪،‬‬ ‫درحالی‪‎‬که م��د پایدار به معنای به حداقل رس��اندن‬ ‫مص��رف تا حد ضرورت اس��ت‪ .‬این چش��م انداز‪ ،‬مد‬ ‫پایدار را یک اصطالح خود متناقض نش��ان می دهد‬ ‫درحالی‪‎‬ک��ه اث��رات مخرب صنعت مد و فش��ن روی‬ ‫زندگی ما کامال مش��هود است‪ ،‬تعدادی از برندها در‬ ‫حال اگاهی‪‎‬رسانی درباره این موضوع هستند‪ .‬انها در‬ ‫تالش برای تطبیق تجارت خود با طبیعت هستند و‬ ‫تا امروز تغییراتی هم ایجاد کرده‪‎‬اند‪ .‬این برندها با این‬ ‫کار به اقتصاد پایدار فکر می کنند‪.‬‬ ‫هر س��ال‪ ،‬هزاران تن پوشاک دور انداخته می شود‬ ‫این در حالی است که ‪۹۵‬درصد این مقدار را می شود‬ ‫به‪‎‬راحتی بازیافت کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫خرید مواد اولیه در این تجارت کار بی موردی اس��ت‬ ‫چون برندها می توانند از همان مواد دوباره اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه امروز تع��دادی از برندهای بس��یار‬ ‫معروف و بزرگ جهان و حتی نمونه‪‎‬هایی از برندهای‬ ‫بسیار لوکس‪ ،‬براس��اس تفکر طراحی پایدار فعالیت‬ ‫می کنن��د و تبلیغات خود را به‪‎‬گون��ه‪‎‬ای برنامه‪‎‬ریزی‬ ‫می کنند که مخاطبان انه��ا‪ ،‬عالوه‪‎‬بر اینکه مایل به‬ ‫خرید از انها ش��وند‪ ،‬به خرید و تفکر خود و کمپانی‬ ‫تامین‪‎‬کننده هم افتخار کنند‪.‬‬ ‫€ €شاخصه‪‎‬های اصلی مد پایدار چیست؟‬ ‫در حال��ت ایده ال‪ ،‬تمام جنبه ه��ای زیر باید برای‬ ‫هر پوش��اک جدید تولید ش��ده رعایت ش��ود اینکه‬ ‫هر پوش��اک ابتدا باید به صورت تقاض��ا یا به صورت‬ ‫سفارش��ی‪ ،‬در حالت باکیفیت‪ ،‬به شیوه ای سازگار با‬ ‫محیط‪‎‬زیست و با درنظر گرفتن جنبه های گوناگون‬ ‫اخالق��ی تولی��د ش��ود‪ .‬پ��س از ان‪ ،‬باید به‪‎‬وس��یله‬ ‫مراقبت ه��ای خوب‪ ،‬ترمیم و ش��اید طراحی دوباره‪،‬‬ ‫به مدت طوالنی اس��تفاده شود‪ .‬هنگامی که محصول‪،‬‬ ‫دیگر دلخواه شما نیست‪ ،‬باید برای طوالنی تر شدن‬ ‫عم��ر فعال خود به یک فروش��گاه دس��ت دوم یا به‬ ‫خیریه اهدا ش��ود یا به دوس��تان‪ ،‬اقوام یا شاید یک‬ ‫مبادله تحویل داده شود(اجاره‪ ،‬قرض و مبادله)‪.‬‬ ‫هنگامی که پوش��اک کامال فرس��وده اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫ب��رای بازیاف��ت مواد نس��اجی ب��ه بخ��ش بازیافت‬ ‫برگردانده ش��ود؛ از این رو می توان از ان در س��اخت‬ ‫لباس های جدید یا سایر محصوالت نساجی استفاده‬ ‫دوباره کرد‪ .‬همچنی��ن در حالت ایده ال‪ ،‬با توجه به‬ ‫مس��ائل فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی هر جامعه‪،‬‬ ‫به‪‎‬جای خرید لباس های تازه تولید شده‪ ،‬راهکار‪‎‬های‬ ‫جایگزین دیگری ش��اید بتوان یافت از جمله اجاره‪،‬‬ ‫قرض گرفتن‪ ،‬تعویض لباس یا خرید دس��ت دوم را‬ ‫ترجیح داد‪ .‬از این رو‪ ۷ ،‬شکل از مد پایدار از دیدگاه‬ ‫مصرف کنن��ده و تولیدکننده وج��ود دارد‪ .‬اگرچه در‬ ‫حالت ایده ال لباس ها و س��ایر محصوالت مد باید به‬ ‫روش��ی که در باال گفته ش��د تولید و مصرف شوند‬ ‫اما در واقعیت هنوز این گونه نیس��ت‪ .‬انچه ما بیشتر‬ ‫به دنبال ان هس��تیم‪ ،‬این اس��ت که هر فرد س��عی‬ ‫می کند وظیف��ه خود را در حیطه م��د پایـدار پیدا‬ ‫کند‪ .‬همه روش ها لزوما برای همه افراد به یک اندازه‬ ‫مناس��ب نیس��تند زیرا همه ما نیازه��ا و ترجیحات‬ ‫گوناگون��ی داریم‪ .‬جوان تره��ا ترجیح می دهند کمد‬ ‫لباس خود را بیشتر تجدید کنند‪ .‬استفاده از پوشاک‬ ‫دس��ت دوم‪ ،‬تعمیر‪ ،‬طراحی دوباره‪ ،‬اجاره‪ ،‬مبادله به‬ ‫احتم��ال زیاد م��ورد توجه انها ق��رار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��رای افرادی که لباس های تازه تولید ش��ده و نو را‬ ‫ترجیح می دهند یا سلیقه خاصی دارند‪ ،‬تولید به طور‬ ‫سفارشی و استفاده از جنس های باکیفیت می تواند‬ ‫جذاب ترین باشد‪.‬‬ ‫€ €عن�وان کردی�د کف�ش ج�زو الوده‪‎‬تری�ن‬ ‫پوش�اک به‪‎‬ش�مار می‪‎‬رود‪ .‬ایا طراحی و تولید‬ ‫ش در جهان در حال انجام است؟‬ ‫پایدار کف ‬ ‫تولید و مصرف کفش با سرعتی زیاد رو به افزایش‬ ‫است و اغلب تولید انبوه‪ ،‬قیمت‪‎‬ها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ممکن اس��ت کفش‪‎‬ه��ا اغلب چرخه عمر‬ ‫کوتاهی داش��ته باش��ند و دارند؛ بنابراین با کاهش‬ ‫بهره‪‎‬وری اس��تفاده از کفش روبه‪‎‬رو هستیم‪ .‬به‪‎‬عالوه‬ ‫صنع��ت م��د که مص��رف را تبلیغ می کند ت��ا ‪ ۸‬بار‬ ‫در س��ال تغیی��ر می کند‪ .‬این روند ات�لاف زیادی را‬ ‫در مرحل��ه پای��ان زندگی کفش به‪‎‬وج��ود می‪‎‬اورد‪.‬‬ ‫محل‪‎‬های دفن زباله‪ ،‬به سبب بروز شیرابه‪‎‬ها‪ ،‬الودگی‬ ‫زیس��ت‪‎‬محیطی ج��دی را در اب‪‎‬ه��ای زیرزمینی و‬ ‫رودخانه‪‎‬ها ایج��اد می کنند‪ .‬همچنین فضاهای دفن‬ ‫زباله به‪‎‬ویژه در برخی کش��ورهای اروپایی که در انها‬ ‫چنین فضاهایی در دس��ترس نیس��ت‪ ،‬به‪‎‬شدت در‬ ‫حال محدود ش��دن هس��تند‪ .‬اتحادیه اروپا در چند‬ ‫سال گذش��ته و به‪‎‬منظور ارتقای تولیدات کفش که‬ ‫اثرات زیس��ت‪‎‬محیطی کمتری بر ج��ای می‪‎‬گذارد‪،‬‬ ‫طرح کفش اروپایی اکو را به‪‎‬عنوان یک ابزار بازاریابی‬ ‫و تبلیغاتی برای کفش‪‎‬های دوس��تدار محیط‪‎‬زیست‬ ‫بنیان گذاشته است‪ .‬اگرچه چالش اصلی که از قبل‬ ‫ب��وده و به‪‎‬تازگی مورد توجه بیش��تری ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت در صنعت کفش‪ ،‬میزان قابل توجه زباله‪‎‬های‬ ‫به‪‎‬وجود امده از ان اس��ت اما پاسخ صنعت کفش به‬ ‫این مسئله ناچیز بوده است‪ .‬شاید در ایران فقط یک‬ ‫تولیدکننده عمده کفش‪ ،‬اقدام هایی را برای مدیریت‬ ‫زباله‪‎‬های خود انجام داده اس��ت‪ .‬برنامه «اس��تفاده‬ ‫دوب��اره از یک کفش» این ش��رکت بین‪‎‬المللی تنها‬ ‫طرح بازیابی تاسیس شده از سوی یک تولیدکننده‬ ‫کفش است‪ .‬در خود صنعت کفش نیز نبود مدیریت‬ ‫رسمی زنجیره در سراس��ر چرخه عمر یک کفش و‬ ‫همیشگی ساختن اثرات زیست‪‎‬محیطی منفی‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬مفهوم مسئولیت تولید کننده به‪‎‬گونه‬ ‫فزاینده‪‎‬ای در سطح بین‪‎‬الملل در حال فراگیر شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬کمیس��یون اروپ��ا در س��ال ‪)۱۳۷۹(۲۰۰۰‬‬ ‫شیوه نامه ای برای کشورهای عضو خود ارسال کرد تا‬ ‫برنامه تعهد تولیدکننده برای پایان عمر وسایط نقلیه‬ ‫را ایجاد کنند‪ .‬همچنین در این راس��تا شیوه نامه ای‬ ‫نیز برای زباله‪‎‬ه��ای تجهی��زات الکترونیکی و برقی‬ ‫به‏زودی م��ورد پذیرش قرار می‪‎‬گی��رد‪ .‬این الزامات‬ ‫و قوانی��ن می‪‎‬تواند فراتر از این و ت��ا اجباری کردن‬ ‫طرح‪‎‬ه��ای بازیافتی مد و کفش نیز پیش رود‪ .‬امروز‬ ‫در کش��ورهای گوناگ��ون جه��ان‪ ،‬از تولیدکنندگان‬ ‫سفارشی‪‎‬دوز تا تولیدکنندگان کوچک که محصوالت‬ ‫را در تیراژ دس��ته‪‎‬ای و اندک تولید می کنند و حتی‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��زرگ و مط��رح بین‪‎‬المللی که در‬ ‫مقیاس جهانی تولید دارند‪ ،‬نمونه‪‎‬های بسیار خالقانه‬ ‫و دانش بنیان��ی درباره رعایت اص��ول طراحی پایدار‬ ‫قابل مشاهده و بررسی است‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪۱۶۰‬میلیون یورویی در صنعت خودرو‬ ‫نهضت س��اخت داخل قطعات مورد نیاز صنعت خودرو‬ ‫کشور هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫روشی در حوزه خودکفایی که همزمان با اغاز تحریم ها‪،‬‬ ‫ایده نهضت داخلی س��ازی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تبدیل به اس��تراتژی اصلی خودروسازان شد در این مسیر‬ ‫با برگزاری میزهای داخلی س��ازی ک��ه حاصل ان کاهش‬ ‫ارزبری حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون یورو برای کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬خودروس��ازان بزرگ کش��ور در‬ ‫میزهای داخلی س��ازی بیشترین سهم را دارند‪ ،‬زیرا بخش‬ ‫عمده بازار خودرو کشور نیز متعلق به این دو تولید کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در می��ز اول داخلی س��ازی در مجم��وع ‪ ۱۷‬قطعه س��از‬ ‫مشارکت داش��تند که باعث تولید ‪ ۳۳‬قطعه داخلی شده‬ ‫که ‪ ۳۷‬میلیون یورو کاهش ارزبری به دنبال داشت‪ .‬در میز‬ ‫دوم تعداد قطعات داخلی سازی شده به ‪ ۳۵‬قطعه رسید و‬ ‫‪ ۴۴‬میلیون یورو صرفه جویی اقتصادی به دست امد‪.‬‬ ‫اما در میز س��وم ‪ ۷‬قطع ه های تک(با فناوری پیشرفته)‬ ‫روی میز قرار گرفت که کار داخلی س��ازی انها سخت بود‪،‬‬ ‫اما نهضت ادامه یافت و قطعه س��ازان داخلی در همکاری‬ ‫با ش��رکت های دانش بنیان و خودروس��ازان توانستند این‬ ‫قطعات را نیز داخلی س��ازی کنند‪ .‬در نتیجه ان بیشترین‬ ‫میزان کاهش ارزبری در صنعت خودرو یعنی ‪ ۴۶‬میلیون‬ ‫یورو در میز سوم به دست امد‪.‬‬ ‫می��ز چهارم داخلی س��ازی در حالی قرار اس��ت‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��ود که ‪ ۳۷‬قطعه دیگر نیز به فهرس��ت تولیدات داخلی‬ ‫صنعت قطعه پیوس��ت تا مجموع کاه��ش ارزبری ‪ ۴‬میز‬ ‫داخلی سازی به ‪ ۱۶۰‬میلیون یورو برسد‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۱۲۲‬قطعه از س��وی ‪ ۵۸‬قطعه س��از داخلی‬ ‫در قالب ‪ ۶۸‬پروژه تا به امروز داخلی س��ازی شده که ایران‬ ‫خ��ودرو با حدود ‪ ۴۹‬میلیون ی��ورو کاهش ارزبری در ‪۵۰‬‬ ‫قطعه به ط��ور عمده «های تک»‪ ،‬س��هم باالیی در نهضت‬ ‫داخلی سازی دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودتحریمی‬ ‫مانع رشد بومی سازی‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫مبتنی بر عقالنیت‬ ‫نه احساس‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مرکز فراوری مواد معدنی در شهرک کاوش کرج پیشگام شد‬ ‫دستیابی به دانش استحصال عناصر نادرخاکی‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬سه ش��نبه هفته گذش��ته ایین‬ ‫گشایش پایلوت استحصال عناصر نادر خاکی و سایر‬ ‫عناصر اس��تراتژیک در مرکز تحقیقات فراوری مواد‬ ‫معدن��ی ایران متعلق به ایمیدرو و واقع در ش��هرک‬ ‫کاوش متعل��ق به س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ایران (ایدرو) ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫معاون س��ازمان انرژی اتم��ی و رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ج�ذب ‪ ۵۰۰‬نخب�ه در ش�رکت های‬ ‫بزرگ‬ ‫در ایین گش��ایش پایلوت استحصال عناصر نادر‬ ‫خاک��ی‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تیابی‬ ‫ب��ه دانش س��اخت کارخانه عناصر ن��ادر خاکی را از‬ ‫افتخارات دانست و با اشاره به نهضت ساخت داخل‬ ‫گفت‪ :‬این اقدام موجب ش��ده ی��ک میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر کاال به س��اخت داخل تبدیل ش��ود که‬ ‫نتیج��ه ان‪ ،‬صرفه جوی��ی قابل توج��ه ارزی و ایجاد‬ ‫اشتغال است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی‪ ،‬با بی��ان اینکه نوس��ازی معادن‬ ‫و تکمی��ل زنجی��ره فل��زات اساس��ی در برنامه قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬صادرات صنایع معدنی افزایش اما‬ ‫ص��ادرات بخش معدن کاهش یافت‪ .‬در چند س��ال‬ ‫گذشته‪ ۲۳ ،‬میلیون تن صادرات سنگ اهن داشتیم‬ ‫که این رقم در س��ال گذش��ته به کمتر از ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن رس��ید‪ .‬این امر‪ ،‬نشان دهنده ایجاد ارزش افزوده‬ ‫در محصوالت و فاصله گرفتن از صادرات مواد اولیه‬ ‫و خام فروشی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬وی با بیان اینکه امسال مجوز‬ ‫جذب ‪ ۵۰۰‬نخبه با حقوق مناسب را در شرکت های‬ ‫بزرگ گرفتیم‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال ان هستیم که نفرات‬ ‫برتر کنکور‪ ،‬دانش��گاه ها و حتی دانش��گاه های محل‬ ‫اس��تقرار واحدهای صنعتی و معدنی را جذب کنیم‪.‬‬ ‫مس��ئولیت این کار به معاون��ت اموزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫خداداد غریب پور‪ :‬نرخ هر کیلوگرم عناصر نادر خاکی بین ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬دالر اس��ت و در مواقع خاص‪ ،‬به ‪ ۱۰۰‬برابر می رسد‪ .‬ماده‬ ‫اولیه واحد راه اندازی ش��ده‪ ،‬از معدن س��اغند است که حدود‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تن ذخیره دارد‬ ‫فناوری وزارتخانه داده شده است تا نیروهای مستعد‬ ‫را شناس��ایی و به واحدهای مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫خودروسازی و‪ ...‬معرفی کند‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حوزه تولید شامل‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و حوزه بازرگانی و تجاری و همچنین‬ ‫بخش توزیع‪ ،‬ما دس��ت یاری به س��وی شرکت های‬ ‫دانش بنیان و استارت اپ ها دراز می کنیم و مطمئن‬ ‫هس��تیم بازخورد حضور ش��رکت هایی از این دست‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون صنعت��ی معدنی و تجاری‪،‬‬ ‫می تواند بس��یار فراگیر باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امار ‪۹‬‬ ‫ماهه صادرات غیرنفتی کش��ور افزون بر ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت ک��ه نش��ان دهنده س��هم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫تولیدات معدنی و صنایع معدنی در این حوزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی ایمیدرو به عنوان قطب توسعه‬ ‫علم و فناوری‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫رئیس جمهوری در ایین گشایش پایلوت استحصال‬ ‫عناصر نادر خاکی و س��ایر عناصر استراتژیک گفت‪:‬‬ ‫ایمی��درو می تواند قطب توس��عه عل��م و فناوری در‬ ‫حوزه معادن و صنایع معدنی در این منطقه باش��د‬ ‫و مرک��ز تحقیقات ف��راوری مواد معدن��ی می تواند‬ ‫به عنوان ش��تاب دهنده‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپی را مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه کش��ور را دیگ��ر نمی توان با‬ ‫خام فروشی اداره کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حذف خام فروشی با‬ ‫توسعه فناوری اتفاق می افتد و این امر‪ ،‬زمانی انجام‬ ‫لزوم توجه به حمل ریلی برای کاهش قیمت تمام شده‬ ‫ام��روزه موض��وع حمل ونق��ل یک��ی از چالش ه��ای‬ ‫مه��م صنعت فوالد کش��ور به ش��مار م��ی رود که بخش‬ ‫قابل توجه��ی از هزینه های تولید محص��والت فوالدی‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫ریلی می تواند با کاهش هزینه های عملیاتی‪ ،‬سوداوری‬ ‫و توان صادراتی ش��رکت های ف��والدی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬به دالیل مختل��ف ازجمل��ه یارانه باالی‬ ‫س��وخت در کشور و عدم توس��عه زیرساخت های ریلی‪،‬‬ ‫توجه زیادی به این مقوله نش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت فوالد‬ ‫ن به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید‬ ‫خوزس��تا ‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬با بهره گی��ری از افزون بر ‪ 80‬کیلومتر خط‬ ‫ریلی و به کارگیری زیرس��اخت های مناسب برای تخلیه‬ ‫و بارگیری مکانیزه ریلی‪ ،‬از ظرفیت های خوبی در زمینه‬ ‫حمل ونقل ریلی مواد اولیه و محصوالت برخوردار است‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهند‪ 30 ،‬کشور برتر در زمینه خطوط‬ ‫ریل��ی‪ ،‬بی��ش از ‪ 84‬درصد خط��وط ریلی جه��ان را در‬ ‫اختی��ار دارند و ‪ 52‬درصد از این خطوط‪ ،‬تنها متعلق به ‪6‬‬ ‫کش��ور است‪ .‬در این میان‪ ،‬ایران با داشتن حدود ‪15‬هزار‬ ‫کیلومتر خط ریلی‪ ،‬یک درصد از خطوط ریلی جهان را به‬ ‫خود اختصاص داده و جایگاه بیست ویکم جهان را در این‬ ‫زمینه کسب کردهاست‪.‬دربخش لجستیک و زنجیره های‬ ‫تامین در ح��وزه ترانزیت و جابه جایی کاال و صادرات نیز‬ ‫ایران در رتبه‪ 64‬جه��ان قرار دارد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬حجم‬ ‫جابه جایی بار در کش��ور حدود ‪ 500‬میلیون تن است که‬ ‫‪12‬درصد ان با اس��تفاده ازسیستم ریلی انجام می شود و‬ ‫براساس برنامه ششم این مقدار باید به ‪ 30‬درصد افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬یکی از دالیل پایین بودن امار حمل ریلی نس��بت‬ ‫ب��ه جاده ای در کش��ور‪ ،‬دوری مراکز عرض��ه بار معادن و‬ ‫شرکت های تولید محصوالت نهایی و نیمه نهایی فوالد از‬ ‫ی‪‎‬توان به‬ ‫شبکه راه اهن است‪ .‬از دالیل دیگر این مسئله‪ ،‬م ‬ ‫گلوگاه بودن برخی از نقاط ریلی کشور در نواحی شرق و‬ ‫جنوب اشاره کرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬به دلیل دوخطه نبودن‬ ‫میسر ریلی لرستان‪ ،‬کمتر از ‪ 50‬درصد مواد اولیه شرکت‬ ‫فوالد خوزستان با ریل حمل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل ونقل ریلی‪ ،‬کلید توسعه پایدار‬ ‫در راستای تحقق اهداف برنامه ‪ ،1404‬توسعه صنعت‬ ‫فوالد کش��ور و رس��یدن به تولید ‪ 55‬میلیون تن شمش‬ ‫فوالد‪ ،‬براس��اس براوردها به ‪ 89‬میلیون تن سنگ اهن‪،‬‬ ‫‪ 50‬میلیون تن اهن اسفنجی و ‪ 80‬میلیون تن گندله نیاز‬ ‫دارد؛ ازای��ن رو جابه جایی مواد اولیه و انتقال کنس��انتره‬ ‫و گندل��ه به واحدهای فوالدس��ازی و قیمت تمام ش��ده‬ ‫ان ها‪ ،‬یک��ی از اصلی ترین چالش های بخش حمل ونقل‬ ‫در س��ال های اینده خواهد ب��ود‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت با برنام ه‪‎‬ریزی‪ ،‬تحول اساس��ی در زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل ریلی ایجاد ش��ود تا ع�لاوه بر جابه جایی این‬ ‫حجم از م��واد‪ ،‬هزینه های حمل ونقل نی��ز کاهش یابد‪.‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت های ریل��ی با کاه��ش هزینه های‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬ق��درت رقابت پذی��ری و ت��وان صادراتی‬ ‫محصوالت ف��والدی را افزایش خواهد داد‪ .‬در مقایس��ه‬ ‫هزین��ه حمل ریلی و ج��اده ای در ای��ران می توان گفت‬ ‫درحال حاضر برای مس��یرهای کمت��ر از ‪ 500‬کیلومتر‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی از ج��اده ای به صرفه تر ب��وده و برای‬ ‫مس��یرهای کمتر از ‪ 150‬کیلومتر تاحدودی هزینه های‬ ‫تمام شده حمل ونقل ریلی کمتر از ‪ 50‬درصد هزینه های‬ ‫حمل ونقل جاده ای اس��ت‪ .‬البته در مس��یرهای بیش از‬ ‫‪ 1000‬کیلومت��ر‪ ،‬هزینه های حمل ونقل جاده ای و ریلی‬ ‫برابر اس��ت‪ .‬در حال حاضر برای حمل ونق��ل مواد اولیه‬ ‫در صنع��ت فوالد با توجه ب��ه نگاه اقتص��ادی مدیران و‬ ‫همچنین یارانه باالی س��وخت به حمل جاده ای و تفاوت‬ ‫ناچیز هزینه ها بین حمل جاده ای و ریلی در مسافت های‬ ‫طوالنی‪ ،‬ش��رکت های فوالدس��ازی با توجه به مشکالت‬ ‫گلوگاه ه��ای مهم در برخی از نقاط کش��ور و عدم اتصال‬ ‫برخی از معادن سنگ اهن (معادن جدید) به شبکه ریلی‬ ‫از ه��ر دو روش حمل ریلی و جاده ای در تامین مواد اولیه‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬براساس اهداف برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫دول��ت و مجلس باید برای افزای��ش خطوط حمل ونقل‬ ‫ریلی مابه التفاوت صرفه جویی سیستم ریلی در سوخت‬ ‫(مصرف سوخت در جاده ‪ 7‬برابر مصرف ریلی است) را به‬ ‫احداث خطوط ریلی جدی��د و دوخطه کردن گلوگاه ها‪،‬‬ ‫اتصال بندرهای صادراتی و اتصال معادن جدید به شبکه‬ ‫ریلی اختص��اص دهند که این امر قطعا س��بب افزایش‬ ‫حج��م مراودات تجاری کش��ور خواهد ش��د‪ .‬براس��اس‬ ‫براوردها در صورت ازادس��ازی نرخ سوخت‪ ،‬کرایه های‬ ‫حمل ج��اده ای ت��ا ‪ 250‬درصد به ازای هر ت��ن افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ ،‬درحالی که قیم��ت هر تن کیلومتر حمل‬ ‫ریل��ی حداکثر ‪ 60‬درصد افزای��ش می یابد‪ .‬این اختالف‬ ‫در افزایش نرخ حمل هر تن بار پس از ازادس��ازی قیمت‬ ‫س��وخت‪ ،‬به طور قطع توجیه پذیری س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش ریلی کش��ور را دوچندان می کن��د‪ .‬ضمن اینکه‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل ریلی عالوه برکاهش هزینه های حمل ونقل‬ ‫باع��ث کاهش تصادفات ‪ ،‬ایمنی بیش��تر‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬الودگی کمتر‪ ،‬محیط زیس��ت بهتر و عدم نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری در احداث راه های جدید خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزای�ش قیم�ت تمام ش�ده ب�ا ازادس�ازی‬ ‫قیمت حامل های انرژی‬ ‫ب��ا توجه به نقش مه��م حمل ونق��ل در صنایع مادر و‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬اصلی ترین نکت��ه‪ ،‬رعایت جانمای��ی واحد های‬ ‫زنجیره تولید فوالد با معادن س��نگ اهن‪ ،‬بندرها‪ ،‬شبکه‬ ‫راه اه��ن و نزدیک��ی به منابع ابی اس��ت‪ .‬دول��ت باید در‬ ‫برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه طرح های تولیدی خود‪،‬‬ ‫نزدیکی ای��ن طرح ها به معادن ‪ ،‬بندرها و خطوط ریلی را‬ ‫به منظور کاهش هزینه های حمل ونقل در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬هزینه ه��ای حمل ونق��ل در تولی��د‬ ‫ف��والد بی��ش از پیش بینی ها ب��وده و ‪ 11‬ت��ا ‪ 12‬درصد‬ ‫لو نقل‬ ‫از قیم��ت تمام ش��ده فوالد ب��ه هزینه ه��ای حم ‬ ‫اختص��اص دارد‪ ،‬درحالی ک��ه این مقدار در کش��ورهای‬ ‫با زیرس��اخت حمل ونقل مناس��ب‪7 ،‬درصد اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ران برخی ش��رکت های فوالدی و معدن��ی با کاهش‬ ‫ت محص��والت صادراتی در بازارهای جهان‪ ،‬به دلیل‬ ‫قیم ‬ ‫هزینه زی��اد حمل ونقل ت��وان رقابتی خود را از دس��ت‬ ‫می دهند‪ .‬با این حال برخی ش��رکت های فوالدی هم که‬ ‫از مزای��ای حمل ونقل ریلی و نزدی��ک بودن به بندرهای‬ ‫صادراتی برخوردارند‪ ،‬در ش��رایط کاهش جهانی قیمت‬ ‫فوالد همچن��ان جزو بهتری��ن صادرکنندگان کش��ور‬ ‫به ش��مار می رون��د‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬مش��کل حمل ونقل‬ ‫در زنجی��ره فوالد فقط مربوط ب��ه جابه جایی مواد اولیه‬ ‫مثل سنگ اهن‪ ،‬کنس��انتره یا گندله نیست‪ ،‬بلکه اغلب‬ ‫ش��رکت های فوالدی به دلیل عدم اتصال به شبکه ریلی‬ ‫مجبورند محصوالت نیمه نهای��ی و نهایی خود را به طور‬ ‫عمده به وس��یله جاده حمل کنند که این مسئله از عدم‬ ‫جانمایی درس��ت واحدهای تولیدی در گذشته حکایت‬ ‫دارد‪ .‬گفتنی اس��ت در صورت ازادس��ازی نرخ گازوئیل‬ ‫هزینه های حمل ونقل در قیمت تمام شده این شرکت ها‬ ‫افزایش چشمگیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫ت باالی حمل ونقل ریلی در ش�رکت‬ ‫‹ ‹ظرفی ‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان از زیرساخت مناسب تخلیه‬ ‫و بارگی��ری مکانیزه ریلی بهره برده و دارای ‪ 70‬کیلومتر‬ ‫خ��ط ریلی در داخل ش��رکت‪ 14 ،‬کیلومتر خط ریلی در‬ ‫اسکله اختصاصی و زمین صادراتی در بندر امام و ‪ 8‬دیزل‬ ‫مانوری است‪ .‬در س��ال ‪ 1397‬با حمایت مدیریت ارشد‬ ‫سازمان‪ ،‬طرح تغییر مسیر خطوط ریلی بیلت صادراتی با‬ ‫کمک کارکنان متخصص شرکت به صورت دوخطه اجرا‬ ‫ش��د‪ .‬با اجرای این طرح و باال ب��ردن بهره وری و کاهش‬ ‫زمان مانورها در بارگی��ری ریلی محصول‪ ،‬رکورد روزانه‬ ‫‪ 203‬واگن بارگیری و حمل ‪ 13037‬تن ش��مش با روش‬ ‫ریلی ثبت ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 98‬با توجه به تاکید مدیریت‬ ‫ارشد بر افزایش حمل ریلی سنگ اهن و برای رفع گلوگاه ‬ ‫مانوری سکوی جدید تخلیه واگن (دستی) خط جدید به‬ ‫طول یک کیلومتر و با ظرفیت دپوی ‪ 50‬واگن لبه بلند در‬ ‫منطقه احداث شد و زمان واگذاری مواد به سکوی جدید‬ ‫تخلیه از ‪ 2‬ساعت به نیم ساعت کاهش پیدا کرد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬در ش��رکت فوالد خوزستان‪ ،‬سیستم حمل ونقل‬ ‫ریلی ب��ا دو تیپلر (واگن برگردان) و یک س��کوی تخلیه‬ ‫با ظرفیت تخلیه ‪5‬میلیون تن‪ ،‬فعال اس��ت‪ .‬خوشبختانه‬ ‫باوجود زیرس��اخت ریلی مناسب در داخل شرکت‪ ،‬توان‬ ‫بارگیری و ارس��ال کامل محصول تولیدش��ده با ظرفیت‬ ‫‪8/3‬میلیون تن با استفاده از واگن وجود دارد‪ .‬حمل ونقل‬ ‫ریلی محصوالت ش��رکت فوالد خوزستان در سال های‬ ‫‪ 96‬و ‪ 97‬بی��ش از ‪2/4‬میلی��ون ت��ن بوده و در س��ال ‪98‬‬ ‫کل محموله های صادراتی و بخشی از فروش داخلی این‬ ‫شرکت با استفاده از ریل ارسال شده است‪.‬‬ ‫می شود که طراحی ها‪ ،‬الیسنس ها و ماشین سازی ها‬ ‫در داخل انجام شود‪.‬‬ ‫ستاری با تاکید بر اینکه فناوری را خریدنی نیست‪،‬‬ ‫یاد گرفتنی اس��ت و هیچ قرارداد خرید فناوری‪ ،‬به‬ ‫توسعه فناوری منجر نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬تولید محصول‬ ‫ناش��ی از پژوه��ش حاص��ل س��رمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی اس��ت و در هیچ کشوری‪ ،‬دولت نمی تواند‬ ‫محصولی قابل رقابت تولید کند‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به‬ ‫تفاوت نرخ عناصر نادر خاکی و س��نگ اهن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ه��ر کیلوگ��رم عناصر نادر خاک��ی ‪ ۶۰‬دالر و هر تن‬ ‫س��نگ اهن ‪ ۶۰‬دالر اس��ت که این تفاوت به دلیل‬ ‫ق��درت دانش و ارزش افزوده اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که ارزش افزوده ناشی از اس��تحصال عناصر‬ ‫نادر خاکی در حوزه هایی مانند باتری سازی به ‪۱۰۰‬‬ ‫برابر می رسد‪.‬‬ ‫س��تاری با اش��اره به اینکه اراده می تواند پایلوت‬ ‫اس��تحصال عناصر نادر خاکی را به کارخانه صنعتی‬ ‫تبدیل کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬توس��عه زمانی اتفاق‬ ‫می افت��اد که ش��رکت های بزرگ در ح��وزه فناوری‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬البته این روند‪ ،‬ش��روع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اق�دام بزرگ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و ایمیدرو‬ ‫پژم��ان رحیمی��ان‪ ،‬معاون س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫در ایین گش��ایش اس��تحصال عناصر نادر خاکی و‬ ‫اس��تراتژیک گفت‪ :‬اجرای طرح پایلوت اس��تحصال‬ ‫عناص��ر نادرخاک��ی‪ ،‬اق��دام بزرگی بود ک��ه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ایمیدرو انجام دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همکاری بسیار مطلوبی بین ایمیدرو و‬ ‫سازمان انرژی اتمی در حوزه اکتشاف شکل گرفت‪.‬‬ ‫خوشبختانه در اکتش��افات انجام شده در کشور‪ ،‬به‬ ‫ذخایر بس��یار مطلوبی مانند معدن س��اغند دست‬ ‫یافتی��م‪ .‬رحیمی��ان گفت‪ :‬در خ�لال جنگ تجاری‬ ‫چی��ن و امری��کا‪ ،‬یکی از موارد‪ ،‬تحری��م عناصر نادر‬ ‫خاکی از سوی چین بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمیدرو؛ ش�تاب دهنده ملی در حوزه‬ ‫فناوری‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬افتتاح امروز‪،‬‬ ‫حاکی از توانمندی ما در مطالعه فنی‪ ،‬بومی س��ازی‬ ‫دانش فنی مهندس��ی و ساخت کارخانه استحصال‬ ‫عناصر نادر خاکی است‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور در ایین افتتاح پایلوت استحصال‬ ‫عناصر نادر خاکی و س��ایر عناصر استراتژیک ضمن‬ ‫بیان این مطلب اظهارکرد‪ :‬اس��تراتژی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬توجه به موضوع فناوری‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و علوم و تاکید بر تمرکز واحد های صنعتی و معدنی‬ ‫به این مهم است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به ارزش باالی‬ ‫عناصر نادر خاکی بیان کرد‪ :‬نرخ هر کیلوگرم عناصر‬ ‫نادر خاکی بین ‪ ۵‬تا ‪ ۶۰‬دالر است و در مواقع خاص‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬برابر می رس��د‪ .‬ماده اولیه پایلوت راه اندازی‬ ‫ش��ده‪ ،‬از معدن س��اغند است که حدود ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تن ذخیره دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمین��ه‪ ،‬ش��رکت های بزرگ‬ ‫معدن��ی و صنایع معدنی می توانند س��رمایه گذاری‬ ‫کنن��د و بخش های گوناگون مانند هوافضا و خودرو‬ ‫نیز مش��تری محصوالت این صنعت هستند‪ .‬در این‬ ‫طرح‪ ،‬همکاری بسیار مطلوبی بین ایمیدرو‪ ،‬سازمان‬ ‫ان��رژی اتمی و مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی‬ ‫ایران انجام ش��د‪ .‬غریب پور با بیان اینکه ایمیدرو در‬ ‫زمینه اکتش��افات عمیق اقدام کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی در منطقه ایران‬ ‫مرکزی‪ ۳ ،‬هزار متر اکتشاف عمیق انجام داده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه هدف ما از‬ ‫انجام پژوهش ها‪ ،‬نیازمحور کردن ان اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با ‪ ۴‬دانشگاه معتبر کشور (تهران‪ ،‬علم و صنعت‪،‬‬ ‫امیرکبی��ر و ش��ریف) در ‪ ۴‬طرح پژوهش��ی بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی ش��امل شناسایی متدولوژی‬ ‫(روش شناسی) اکتش��افات عمیق‪ ،‬کاهش گازهای‬ ‫گلخان��ه ای برای ‪ ۴۴‬واحد‪ ،‬استانداردس��ازی ایمنی‬ ‫معادن برای واکنش س��ریع در ش��رایط اضطراری و‬ ‫استحصال باطله های معدنی همکاری داریم‪.‬‬ ‫غریب پ��ور با اش��اره ب��ه اینکه مرک��ز تحقیقات‬ ‫ف��راوری م��واد معدنی ای��ران ج��زو ‪ ۱۰‬مرکز برتر‬ ‫پژوهش��ی کشور اس��ت‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬طرح پژوهشی‬ ‫این مرکز در س��ال گذش��ته با عنوان طرح ارزیابی‬ ‫زیست محیطی در فلوتاسیون مواد معدنی به عنوان‬ ‫بهترین طرح پژوهش��ی برگزیده شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این مرکز تاکنون ‪ ۱۹۴‬پایان نامه را در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی حمایت کرده است و این حمایت ها‬ ‫از پایان نامه های دانشجویان ادامه دارد‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی در‬ ‫مقاطع گوناگون برای بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫انجام شده و در بخش تکنسین اقدامی نشده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مرکز تحقیقات فراوری م��واد معدنی ایران‬ ‫در زمینه تربیت تکنس��ین در ح��وزه فراوری اقدام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت سرب نخلک نیز‬ ‫در زمینه تربیت تکنس��ین ایمنی و بهداش��ت اقدام‬ ‫می کن��د‪ .‬غریب پور با بیان اینک��ه ایمیدرو به عنوان‬ ‫ش��تاب دهنده ملی در حوزه فناوری معدن و صنایع‬ ‫معدنی عمل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در جش��نواره اینوماین‬ ‫امس��ال‪ ۱۲۳ ،‬ای��ده مورد ارزیاب��ی و داوری ‪ ۸۰‬نفر‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬از این می��زان‪ ۱۵ ،‬ایده با حضور دکتر‬ ‫نیلی برگزیده و وارد مرحله تجاری س��ازی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های بزرگ بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی نیز ایده ه��ای ش��رکت های دانش بنیان را‬ ‫ج��ذب و برای توس��عه ان س��رمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به نقش��ه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫نخس��ت اجرای این نقشه‪ ۵۶ ،‬درصد برنامه محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خود تحریمی مانع رشد بومی سازی‬ ‫نقش نمایشگاه‬ ‫در رشد‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی‪ ،‬مجموع��ه ای‬ ‫غیرانتفاعی اس��ت ک��ه همواره حام��ی تنظیم‬ ‫قوانین‪ ،‬مقررات و شیوه نامه های الزم در بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی بوده اس��ت‪ .‬تمرکز‬ ‫ب��ر فن��اوری اطالع��ات و هوشمندس��ازی که‬ ‫زیرمجموعه استارت اپ ها قرار می گیرد یکی از‬ ‫اقداماتی اس��ت که نظام مهندسی درصدد انجام‬ ‫ان بوده اس��ت‪ .‬بنابراین این سازمان برای رشد‬ ‫اس��تارت اپ ها مدیر و بودجه مش��خص در نظر‬ ‫گرفت ه است تا بتواند به رشد این مهم در کشور‬ ‫کم��ک کند‪ .‬باور ما این اس��ت ک��ه در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬استارت اپ ها نسبت به‬ ‫دیگر بخش ها هنوز گام هایی که شایسته است‬ ‫را برنداشته اند‪ .‬بنابراین برگزاری نمایشگاه های‬ ‫معدن��ی اتفاق خوبی برای رش��د دانش بنیان ها‬ ‫اس��ت چراکه باور دارم نمایشگاه های تخصصی‬ ‫معدن امروزه بسیار پربارتر شده اند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫اخی��را ش��رکت های دانش بنی��ان هم تش��ویق‬ ‫ش��ده اند که در کن��ار معدنی ها حاضر ش��وند‪.‬‬ ‫بودن این شرکت ها در کنار شرکت های توانمند‬ ‫معدن��ی و صنعتی ب��رای فع��االن دانش بنیان‬ ‫خوش��ایند اس��ت و می تواند به رش��د کش��ور‬ ‫کمک کن��د‪ .‬به این ترتی��ب ازیک طرف فعاالن‬ ‫دانش بنی��ان ح��وزه معدن و بخ��ش خصوصی‬ ‫فرصت پی��دا می کنند ت��ا توانمندی های خود‬ ‫را ب��ه نمایش بگذارند‪ .‬از طرف دیگر ش��رایطی‬ ‫فراهم می ش��ود که مس��ئوالنی مثل استاندار‪،‬‬ ‫نماینده های مجلس و‪ ...‬در نمایشگاه حاضرشده‬ ‫و با فعاالن استارت اپی به صورت مستقیم ارتباط‬ ‫برق��رار کرده و از مش��کالت انه��ا و به طور کل‬ ‫بخش معدن با خبر ش��وند‪ .‬بنابراین نمایش��گاه‬ ‫فضای��ی را فراهم می کند ک��ه می تواند موجب‬ ‫تش��ویق فعاالن اقتصادی و رش��د شرکت های‬ ‫دانش بنیان شود‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه و همای��ش بین الملل��ی‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنای��ع معدن��ی و زنجی��ره تامی��ن فوالد‬ ‫(س��یمکس‪ )۲۰۲۰‬سه شنبه ‪ ۸‬بهمن به پایان رسید‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه ک��ه در فضای پردیس دانش��گاه‬ ‫ازاد اسالمی س��یرجان برگزار شد بر موارد مختلفی‬ ‫ازجمله ل��زوم توجه به بومی س��ازی‪ ،‬حمایت دولت‬ ‫از فعاالن معدنی‪ ،‬مدیری��ت فرایندهای تولید بهبود‬ ‫مس��تمر کیفی��ت و فرایندهای مهندس��ی معکوس‬ ‫تاکید ش��د‪ .‬همچنین کارگاه های مختلفی به همت‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گه��ر و گهر زمین در‬ ‫سالن همایش های این نمایشگاه برگزار شد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت دور نخس��ت این نمایشگاه س��ال گذشته در‬ ‫کرمان برگزار ش��د ام��ا این بار س��یمکس با حضور‬ ‫مسئوالن و ش��رکت های معدنی معتبر در سیرجان‬ ‫با مساحتی بیشتر تشکیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس حامی بومی سازی‬ ‫محمدمهدی زاهدی‬ ‫سامان سلطانی‬ ‫محمدمه��دی زاه��دی‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در کرمان و راور در حاش��یه بازدید از این‬ ‫رویداد درباره اهمیت برگزاری نمایش��گاه سیمکس‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬در س��یرجان به‬ ‫گف��ت‪ :‬از انجایی که‬ ‫در این نمایش��گاه به قطعه س��ازی توجه شده است‬ ‫و توانمن��دان ای��ن ح��وزه همه در ی��ک مرکز جمع‬ ‫شده اند‪ ،‬نمایشگاه کیفیت الزم را دارد‪.‬‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در کرمان و راور‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬قطع��ات مختلفی که توس��ط نیروهای‬ ‫داخ��ل کش��ور ساخته ش��ده و حمایت های��ی ک��ه‬ ‫مجموعه های��ی ازجمله گل گهر‪ ،‬گهر زمین‪ ،‬چادرملو‪،‬‬ ‫ جهان فوالد از رشد قطعه سازی در کشور داشته اند‪،‬‬ ‫باعث افتخار است‪ .‬اگر این روند ادامه پیدا کند باعث‬ ‫می شود در اینده نزدیک ‪ ۷۰‬درصد قطعات موردنیاز‬ ‫صنعت فوالد کشور را تامین کنیم و باکار بیشتر این‬ ‫مهم می تواند به بیش از ‪ ۹۰‬درصد برس��د‪ .‬او اظهار‬ ‫امی��دواری کرد ک��ه در بخش قطعه س��ازی بتوانیم‬ ‫خودکفا شده و صادر کننده این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫زاهدی درباره رش��د بومی سازی و قوانین حمایتی‬ ‫مجلس در این خصوص گفت‪ :‬خوش��بختانه اقدامات‬ ‫زیادی در مجلس برای رش��د بومی سازی انجام شده‬ ‫و قوانین خوبی در راس��تای حمایت مجلس شورای‬ ‫محمدمهدی زاهدی‪ :‬مجلس شورای اسالمی از هر گونه اقدامی که‬ ‫بتواند قدمی برای رش��د دانش بردارد‪ ،‬حمایت کرده است‪ .‬هر کجا‬ ‫ی خود ایمان‬ ‫در زنجی��ره تولید دانش را وارد کرده ایم و به توانمند ‬ ‫م گام های مهمی برداریم‬ ‫داشته ایم‪ ،‬توانسته ای ‬ ‫اسالمی از ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ ها و‬ ‫مراک��ز تحقیق و توس��عه داریم‪ .‬هرکج��ا در زنجیره‬ ‫تولی��د دان��ش را وارد کرده ایم و ب��ه توانمندی خود‬ ‫ایمان داشتیم‪ ،‬توانستیم گام های مهمی برداریم‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ا انتق��اد از خودتحریمی ه��ا گفت‪:‬‬ ‫ع��وارض‪ ،‬گم��رک و‪ ...‬از مواردی اس��ت که دس��ت‬ ‫تولیدکنن��ده را می بندد و مانعی جدی برای رش��د‬ ‫بومی سازی می شود‪ .‬بنابراین مسئوالن باید اقدامات‬ ‫الزم برای پایان خودتحریمی علیه صنایع کش��ور را‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کرم��ان در پای��ان درب��اره اینکه‬ ‫کمک های فوالد هرمزگان‬ ‫در راه مناطق سیل زده شرق استان هرمزگان ‬ ‫رض��ا صفری��ان‪ ،‬مدیر رواب��ط عمومی ف��والد هرمزگان گف��ت‪ :‬توجه به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی از اولویت های فوالد هرمزگان می باشد و همواره‬ ‫ت�لاش می کنیم که در این ح��وزه اقدامات موثری را انج��ام دهیم‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به جاری شدن سیل در ش��رق استان هرمزگان گفت‪ :‬طی ارتباطی‬ ‫که با نهادهای مس��ئول و مرتبط با این حوادث داش��تیم‪ ،‬امادگی خود را‬ ‫برای کمک رس��انی به هم استانی های عزیز در شرق استان اعالم کردیم‪ .‬در‬ ‫همین مورد کمک های غیرنقدی فوالد هرمزگان با هماهنگی استانداری و‬ ‫هالل احمر استان هرمزگان در دو قسمت به مناطق سیل زده شرق استان‬ ‫ارسال شد‪.‬‬ ‫صفریان افزود‪ :‬یک محموله از کمک های ارس��الی به ارزش ‪٥٠٠‬میلیون‬ ‫ریال لوازم بهداش��تی ف��ردی با هماهنگی هالل احمر اس��تان هرمزگان و‬ ‫یک محموله ش��امل ‪١٦‬عدد کانکس ب��ه ارزش یک میلیارد و ‪ 920‬میلیون‬ ‫ریال با هماهنگی نهادهای ذی ربط اس��تان هرمزگان به این مناطق ارسال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صفریان خاطرنش��ان کرد‪ :‬کانکس هایی توس��ط ف��والد هرمزگان جهت‬ ‫اس��تفاده دانش اموزان مناطق سیل زده تهیه ش��ده و در حضور دادی زاده‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش استان هرمزگان تحویل گردید که از این تعداد‬ ‫کانکس ‪ ٦‬عدد به شهرستان میناب و ‪ ١٠‬عدد به شهرستان جاسک ارسال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه در فضای دانش��گاه ازاد واحد س��یرجان‬ ‫تشکیل شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله فرصت خوبی‬ ‫را ب��رای صنعت و دانش��گاه فراهم کرده اس��ت تا با‬ ‫هم افزای��ی یکدیگر در جهت خودکفایی کش��ور در‬ ‫حوزه صنعت و معدن گام بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت دستگاه انبارش و تخلیه‬ ‫سامان سلطانی‪ ،‬معاون اجرایی گروه صنعتی منگان‬ ‫که در این نمایش��گاه شرکت کرده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫این نمایشگاه باهدف شناسایی توانمندی های داخلی‬ ‫و خدمات��ی ک��ه در داخل قابل انجام اس��ت‪ ،‬برگزار‬ ‫ ش��ده است‪ .‬بنابراین هر ش��رکت و تولیدکننده ای با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حضور در س��یمکس می تواند فعالیت ش��رکت های‬ ‫دیگر را مش��اهده کند و با انها تعامل داش��ته باشد‪.‬‬ ‫تامین کنندگان ماش��ین االت خاص نیز می توانند در‬ ‫این فضا راحت تر تولید خود را معرفی کنند‪.‬‬ ‫س��لطانی با اش��اره به توانمندی های شرکت خود‬ ‫در راستای رشد بومی س��ازی بیان کرد‪ :‬مجموعه ما‬ ‫موفق ش��ده دستگاه اس��تاکر و ریکالیمر (انبارش و‬ ‫تخلیه) را به صورت ترکیبی برای ش��رکت گهر زمین‬ ‫بسازد‪ .‬این دس��تگاه جزو نخستین پروژه هایی است‬ ‫که ب��ا ظرفیت ‪ ۲‬ه��زار تن در س��اعت در ایران در‬ ‫حال ساخت است و با شکل پکیج اولیه در نمایشگاه‬ ‫سیرجان ارائه شده اس��ت‪ .‬امیدواریم تا شهریور سال‬ ‫اینده این دستگاه اماده نصب و راه اندازی شود‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی با معرفی کش��ورهای رقیب در‬ ‫س��اخت این دس��تگاه و بیان توانمندی های داخلی‬ ‫گفت‪ :‬المان و ایتالیا ازجمله کشورهای تولیدکننده‬ ‫این دستگاه هستند اما مهندسان داخلی توانسته اند‬ ‫در طراحی‪ ،‬س��اخت و اجرای ان به توان خود تکیه‬ ‫کرده و س��عی کنن��د این دس��تگاه را دیگر از خارج‬ ‫وارد نکنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اهمیت بومی سازی در داخل کشور و‬ ‫نقش ان در ایجاد اشتغال و صرفه جویی ارزی گفت‪:‬‬ ‫در ح��وزه س��اخت تجهیزات و تامین سیس��تم های‬ ‫انتق��ال مواد در معادن‪ ،‬دانش فنی را بومی کرده ایم‪.‬‬ ‫ماش��ینی که ساخته ایم حدود ‪ ۶۰۰‬تن وزن دارد‪۵ ،‬‬ ‫میلی��ون یورو صرفه جوی��ی ارزی ایجاد می کند و در‬ ‫یک بازه ‪ ۱۸‬ماهه که این پروژه در حال انجام اس��ت‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬هزار نفر روز اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫س��لطانی در پای��ان با اش��اره به اهمی��ت حمایت‬ ‫دولت از تولید کنن��ده داخلی بیان کرد‪ :‬ما به تنهایی‬ ‫نمی توانیم پیش برویم و به طورقطع به حمایت دولت‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاضر تولید کننده مش��کالت دست و‬ ‫پاگیری دارد که باید برطرف ش��ود‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫ش��رکت هایی که عرق ملی داشته و قدمت ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫دارن��د‪ ،‬ادام��ه کار بدهند باید از انه��ا حمایت کنیم‬ ‫چراکه ب��دون حمایت دولت کوچک ت��ر و درنهایت‬ ‫حذف می شویم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫توصیه هایی به دولت‬ ‫و بخش خصوصی‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪ 1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تالش برای قانون شدن مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی‬ ‫€ €منظ�ور از مس�ئولیت اجتماع�ی بنگاه ه�ای‬ ‫اقتصادی چیست و چرا دچار نوعی غفلت در این‬ ‫زمینه هستیم؟‬ ‫مسئولیت اجتماعی شامل دوبخش فردی و بنگاهای‬ ‫اقتصادی است‪ .‬بخش فردی که این مسئولیت همواره‬ ‫با بش��ر همراه بوده و به وظایفی مشخص در این زمینه‬ ‫پرداخته اس��ت که بیشتر در قالب برنامه های اموزشی‬ ‫و پرورشی بوده اس��ت که هرفردی خودش را در قبال‬ ‫جامعه مسئول می داند‪.‬‬ ‫در بخ��ش بنگاه ه��ای اقتصادی که می ت��وان گفت‬ ‫مفه��وم جدی��دی اس��ت نی��ز فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫همیش��ه از جنبه سود مالی دیده شده است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه ش��رکت ها می گویند ما مالی��ات و عوارض و‪ ...‬را‬ ‫پرداخ��ت و قوانی��ن را نیز به درس��تی رعایت می کنم‬ ‫پس مس��ئولیت اجتماعی بنگاه خ��ود را ایفا کرده ایم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اینها حقوقی است که به دولت‬ ‫و حاکمیت ادا می ش��ود نه ب��رای جامعه و مردم‪ .‬بنگاه‬ ‫اقتصادی عالوه بر اینها وظایف و مس��ئولیت هایی را در‬ ‫قب��ال جامعه دارد که الزام اور نیس��ت اما بس��تگی به‬ ‫فرهنگ و وجدان فرد دارد‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی متاسفانه در‬ ‫کشور ما فراگیر نشده است اما بسیاری از شرکت ها در‬ ‫دنیا و به ندرت در ایران‪ ،‬برای خود مسئولیت اجتماعی‬ ‫تعریف کرده اند‪ .‬به عنوان نمونه یک معدن برای اینکه‬ ‫به محیط زیس��ت اس��یب می زند و گودب��رداری انجام‬ ‫می ده��د می گوید به ازای هر مت��ر مکعب یک درخت‬ ‫می کاریم که این ساده ترین کار است‪.‬‬ ‫در کش��ور ما مفهوم مس��ئولیت اجتماع��ی در قالب‬ ‫موسس��ه های خیریه تعریف ش��ده و بیش��تر در حوزه‬ ‫فقرزدایی بوده اس��ت ام��ا همه مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ای��ن نیس��ت‪ .‬دیدگاه فراتری نس��بت به ای��ن موضوع‬ ‫وجود دارد‪ .‬در کارخانه خودمان که چرم س��ازی اس��ت‬ ‫مسئولیت اجتماعی در قبال کمبود اب تعریف کردیم‬ ‫چراکه در کش��ور ما بحران اب وج��ود دارد‪ .‬در بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه به این نتیجه رس��یدیم که س��االنه‬ ‫‪۱۰‬درصد مصرف اب با حفظ کیفیت کاهش می دهیم‬ ‫تا به عددی برسیم که کمتر از ان امکان نداشته باشد‪.‬‬ ‫مسائل زیس��ت محیطی و گرم شدن کره زمین هم‬ ‫موضوع مهم دیگری اس��ت که به همین دلیل بسیاری‬ ‫از ش��هرهای ایران با الودگی هوا مواجه است‪ .‬باید دید‬ ‫چقدر می توانیم مصرف سوخت را کاهش دهیم‪ .‬اگر در‬ ‫خانه ها ‪۱۰‬درجه پکیج را کاهش دهیم اتفاق بزرگی رخ‬ ‫خواهد که این مس��ائل مالی نیست اما جزو مسئولیت‬ ‫اجتماعی است‪ .‬به عنوان نمونه ما به دنبال این هستم‬ ‫که با کمک ش��ورای شهر تبریز پویشی راه اندازی شود‬ ‫تا م��ردم به هیچ عنوان در معابر توقف دوبله نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬اینها مفاهیم س��اده ای اس��ت که در اجتماع‬ ‫تاثیرات عمده ای خواهد داست‪.‬‬ ‫€ €از نگاه�ی فرات�ر گفتید؛ الگ�وی نوینی برای‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارید؟‬ ‫کمیسیون مس��ئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در دور دوم خ��ود ق��رار دارد و در دوره جدی��د س��عی‬ ‫مدیریت��ی و یک چارچوب فکری نگاه ش��ود‪ .‬در واقع مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکتی را باید زیرمجموعه مفهوم پایداری دانس��ت و در کنار ده ها مفهوم‬ ‫باالسری‪ ،‬موازی و زیرمجموعه مانند توسعه پایدار‪ ،‬پایداری شرکتی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫سبز‪ ،‬خیرخواهی شرکتی‪ ،‬شهروندی شرکتی و‪ ...‬معنی کرد‪ .‬برهمین اساس‬ ‫کمیس��یون مس��ئولیت اجتماعی و حاکمیت ش��رکتی در گزارشی‪ ،‬مزایای‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی را به دو دس��ته محلی و جهانی تقس��یم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫محرک های محلی مس��ئولیت اجتماعی ناشی از جریان ها یا شرایط داخلی‬ ‫جامعه اس��ت‪ .‬محرک های جهانی مس��ئولیت اجتماعی نیز شامل دسترسی‬ ‫به بازار‪ ،‬استانداردسازی جهانی‪ ،‬مشوق های سرمایه گذاری‪ ،‬فعالیت ذینفعان‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش مهم ترین مزایای مس��ئولیت اجتماعی شامل‬ ‫افزای��ش کارایی و اثربخش��ی کارکن��ان از طریق ایجاد ح��س تعلق‪ ،‬بهبود‬ ‫تصویر برند کس��ب وکارها در نظر مشتریان‪ ،‬کاهش اثرات منفی اجتماعی و‬ ‫محیط زیستی کس��ب وکارها و حرکت به سوی ایجاد ارزش مشترک (خلق‬ ‫ارزش اقتص��ادی و اجتماعی)‪ ،‬ایجاد مزیت رقابتی‪ ،‬بهبود س��طح رقابت پذیر‬ ‫شرکت ها و افزایش سهم بازار‪ ،‬افزایش شفافیت و پاسخگویی‪ ،‬کاهش ریسک‬ ‫و افزایش رتبه و اعتبار در س��طح بین المللی و کاهش هزینه های ناش��ی از‬ ‫کنترل می ش��ود‪ .‬به همین بهانه به سراغ مسعود بنابیان‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران رفتیم تا از نگاه‬ ‫ت اجتماعی بگوید‪ .‬او در گفت وگو با‬ ‫جدید به مس��ئولی ‬ ‫از تالش برای‬ ‫تبدیل شدن مسئولیت اجتماعی بنگا های اقتصادی به قانون خبر می دهد و‬ ‫می گوید‪ :‬درحال حاضر نگاه به مسئولیت اجتماعی فراتر از فقرزدایی و مفهوم‬ ‫همیشگی رفته است‪ .‬مشروح گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا مفهوم مس��ئولیت اجتماع��ی در قالب موسس��ه های‬ ‫خیریه تعریف ش��ده و بیشتر در حوزه فقرزدایی بوده است اما همه‬ ‫مسئولیت اجتماعی این نیست‬ ‫کردیم واژه حاکمیت شرکتی را نیز در کنار مسئولیت‬ ‫اجتماعی قرار دهیم‪ .‬دو مفهومی که تقریبا در مدیریت‬ ‫مدرن هس��تند‪ .‬در ای��ران هم کارشناس��ان محدودی‬ ‫دارد ک��ه انها را جذب کردیم و در حال بررس��ی و کار‬ ‫کارشناس��ی هستیم‪ .‬در ‪۵‬سال گذشته استقبال از این‬ ‫کمیسیون و فعالیت ها کم بود و قرار بود این کمیسیون‬ ‫حذف ش��ود اما با چنگ و دندان ان را نگه داش��تیم تا‬ ‫مفاهی��م نوینی را مطرح کنیم‪ .‬ام��ا درحال حاضر چند‬ ‫اتاق شهرس��تان هم این کمیسیون را تشکیل دادند و‬ ‫اتاق بازرگانی تهران هم ش��ورای راهبردی مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی را راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫هدف این اس��ت که صاحب��ان بنگاه های اقتصادی با‬ ‫مفهوم مسئولیت اجتماعی اشنا شوند و بیشتر بحث ما‬ ‫بر ترویج این بخش و اشنایی با این مفهوم است که بعد‬ ‫از ش��ناخت‪ ،‬مانند بخش مدیریت مالی و منابع انسانی‬ ‫واحدها‪ ،‬مسئولیت اجتماعی نیز تعریف شود که با عدد‬ ‫و رقم برنامه ریزی و مدیریت کنند‪.‬‬ ‫€ €با دیگر سازمان و نهاد ها هم تعامل و همکاری‬ ‫داشته یا دارید؟‬ ‫بله با کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس و‬ ‫معاونت پیش��گیری از جرم قوه قضاییه همکاری خوبی‬ ‫داریم‪ .‬این بخش ها نس��بت به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫حس��اس ش��ده و ورود کرده اند تا بتوانیم مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی بنگاه های اقتصادی را به قانون تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫البته به طور قطع تحقق این امر زمانبر خواهد بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر قانون اینگونه اس��ت که کس��انی که تا‬ ‫یک درصد درامد را به هالل احمر و کمیته امداد کمک‬ ‫کنند جزو هزینه های مورد قبول مالیاتی حس��اب شود‬ ‫اما اگر با قانون ش��دن ان امتیازی را برای شرکت ها در‬ ‫نظر بگیریم نتایج خوبی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شرکت ها باید مس��ئولیت اجتماعی را در قالب ارائه‬ ‫ع��دد و رقم تعریف و برای ان س��رمایه گذاری کنند و‬ ‫این موضوع ارزشمند از نگاه جامعه‪ ،‬دولت و حاکمیت‬ ‫هم م��ورد توجه قرار گی��رد‪ .‬به عن��وان نمونه یکی از‬ ‫تولیدکنن��دگان ادامس در ایران از ش��یرین کننده ای‬ ‫اس��تفاده می کند که برای دندان ض��رری ندارد و نرخ‬ ‫ان نیز ‪۶‬برابر ش��یرین کننده های مشابه در بازار است‪.‬‬ ‫این فاز دیگری از مس��ئولیت اجتماعی اس��ت که اگر‬ ‫مردم به ان اگاهی داش��ته باش��ند و مفهوم مسئولیت‬ ‫اجتماعی را بشناسند خودشان هم حاضر هستند برای‬ ‫حفظ سالمتی خود کمی بیشتر هزینه کنند و این نوع‬ ‫ادامس را خریداری کنند‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی در کشورهای پیشرفته به نوعی‬ ‫تبلیغ و بازاریابی هم محس��وب می شود هرچند هدف‬ ‫چیز دیگری است‪ .‬مانند کاری که شرکت سونی کرده و‬ ‫افریقا در شبکه اب سالم سرمایه گذاری میلیارد دالری‬ ‫داش��ته است چه بس��ا در انجا نمایندگی یا بازاری هم‬ ‫نداشته باش��د‪ .‬با این اتفاق وقتی من ایرانی‪ ،‬موضوع را‬ ‫می ش��نوم برای خرید دستگاه صوتی و تصویری سونی‬ ‫را انتخاب می کنم و ب��ا ذهنیت مثبت فکر می کنم در‬ ‫این کار مش��ارکت خواهم داش��ت‪ .‬وقتی یک ش��رکت‬ ‫مسئولیت اجتماعی خود را به نحو احسن و نه نمایشی‬ ‫انج��ام می دهد این موض��وع س��ود چندجانبه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €دغدغه کنونی شما در این بخش چیست؟‬ ‫نگران��ی ک��ه دارم این اس��ت که مفهوم مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی تبدیل به ش��عار ش��ود‪ .‬در کشور ما بسیاری‬ ‫از مفاهی��م خ��وب مطرح و بع��د از مدت��ی تبدیل به‬ ‫ش��عار و نمایشی می ش��ود‪ .‬برهمین اساس ما به نوعی‬ ‫گام برمی داریم که حاصل ان ش��عار و ش��واف نباشد‪.‬‬ ‫تالش این اس��ت که مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاه های‬ ‫اقتصادی تبدیل به موضوع ریش��ه دار و اساس��ی شود‬ ‫که فرهنگ سازی هم در این زمینه شکل بگیرد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه الزام اور نباشد و فرد از لحاظ وجدانی مسئولیتی‬ ‫احساس کند‪.‬‬ ‫€ €مفه�وم مس�ئولیت اجتماع�ی در حاکمی�ت‬ ‫ش�رکتی چه نقش�ی در توس�عه پایدار و متوازن‬ ‫کشور دارد؟ ‬ ‫دو م��ورد از گره های کور توس��عه پایدار در کش��ور‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی و حاکمیت ش��رکتی است‪ .‬عمر‬ ‫ش��رکت های ما کوتاه است و س��هامداران خود هیات‬ ‫مدیره هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که نحوه تاسیس‬ ‫ش��رکت ها نی��ز اصولی نیس��ت‪ .‬به تازگ��ی مطالعه ای‬ ‫داش��تیم که برای��ن اس��اس ‪۸۰‬درصد س��هامداران و‬ ‫هیات مدیره اساس��نامه ش��رکت را نخواندن��د یا اینکه‬ ‫‪۹۰‬درصد گیرندگان وام در کش��ور ما قرارداد فی مابین‬ ‫را نمی خوانند‪.‬‬ ‫در نتیجه ضعف هایی در این زمینه داریم که مانع از‬ ‫رسیدن به توسعه پایدار کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته پایانی اینکه‪ ،‬البته قرار است واژه حاکمیت را در‬ ‫عبارت مس��ئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی تغییر‬ ‫دهیم چ��را که بدفهمی می اورد و ب��ار معنای دیگری‬ ‫در کش��ور ما دارد‪ .‬قرار اس��ت واژه هایی مانند ساختار‪،‬‬ ‫راهبرد یا‪ ...‬را جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسعود بنابیان‬ ‫با کمیسیون های‬ ‫اجتماعی و‬ ‫اقتصادی‬ ‫مجلس و معاونت‬ ‫پیشگیری از‬ ‫جرم قوه قضاییه‬ ‫همکاری خوبی‬ ‫داریم تا بتوانیم‬ ‫مسئولیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫بنگاه های‬ ‫اقتصادی‬ ‫را به قانون‬ ‫تبدیل کنیم‬ ‫حذف یک کاال از فهرست کاالهای مشمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫براس��اس تصمیم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��کر از‬ ‫گ��روه یک به گ��روه دو کاالهای وارداتی تغیی��ر کرد و از این‬ ‫پس با ارز نیمایی وارد خواهد ش��د‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر ام��ور خدمات بازرگانی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نامه ای خطاب به مدی��رکل عملیات و تعهدات ارزی بانک‬ ‫مرکزی با اعالم این خبر گفت‪ :‬مس��تدعی اس��ت تمامی ثبت ‬ ‫سفارش��ات معرفی شده شکر که تاکنون ارز دریافت نکرده اند‪،‬‬ ‫ابطال و از فهرست ابطال تخصیص ارز بانکی حذف شود‪.‬‬ ‫در همین باره س��خنگوی س��تاد تنظیم ب��ازار با بیان اینکه‬ ‫هیچ گونه افزایش��ی در نرخ ش��کر نخواهیم داشت‪ ،‬موجودی‬ ‫ش��کر در انبارها را ده برابر س��ال گذش��ته اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫موجودی شکر وارداتی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬دست کم تا پایان‬ ‫خرداد س��ال اینده نیاز کشور را با نرخ کنونی موجود در بازار‪،‬‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا کالم��ی در گفت وگو با فارس‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫سوال که ایا تغییر ارز شکر به درخواست وزارت جهادکشاورزی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل حمایت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫شکر افزایش نرخ نخواهد داشت‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی این پیشنهاد را داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور حمایت از تولید داخلی‪ ،‬نرخ عرضه شکر‬ ‫کشور بر مبنای خرید تضمینی چغندر و بهای تمام شده تولید‬ ‫داخل��ی انجام می ش��ود و تعیین این نرخ‪ ،‬ب��ر مبنای نرخ ارز‬ ‫وارداتی شکر خام محاسبه نمی شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه امسال بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬برابر س��ال گذش��ته‪ ،‬ش��کر در انبارها موجود بوده و جای‬ ‫هیچگونه نگرانی نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم اکنون ذخایر شکر به‬ ‫اندازه مصرف چندین ماه کش��ور اس��ت؛ ضم��ن اینکه به این‬ ‫رقم‪ ،‬باید تولید بیش از یک میلیون تنی در داخل کش��ور که‬ ‫از مهر هر سال با شکر چغندری اغاز و تا پایان فصل برداشت‬ ‫و تولید ش��کر نیشکری در خرداد س��ال بعد‪ ،‬ادامه می یابد را‬ ‫نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫کالمی با بیان اینکه شکر تولید داخلی از مهر تا خرداد سال‬ ‫اینده‪ ،‬از محل ش��کر چغندری و نیش��کری‪ ،‬روانه بازار خواهد‬ ‫شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا پایان دی‪ ،‬بیش از یک میلیون و ‪ 600‬هزار‬ ‫تن واردات به منظور جبران کس��ری نیاز داخل و خسارت های‬ ‫سال قبل سیل‪ ،‬ازس��وی بخش خصوصی انجام شده کاالهای‬ ‫انه��ا تحت کلید دولت اس��ت که در ش��رایط فعلی‪ ،‬موجودی‬ ‫کف بازار و ش��بکه های توزیع‪ ،‬بیش از ده برابر س��ال گذشته‬ ‫بوده و کاال به وفور در بازار موجود اس��ت؛ پس جای هیچ گونه‬ ‫نگرانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار رقابتی‬ ‫وی با اش��اره به اینکه موجودی ش��کر در کشور به اندازه ای‬ ‫اس��ت که اگر مراکز توزیع کننده این کاال‪ ،‬قصد گرانفروشی یا‬ ‫افزایش نرخ را داشته باشند‪ ،‬فضای مساعدی پیش رو نخواهند‬ ‫داشت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��کر به وفور در کشور موجود بوده و بازار این‬ ‫کاال‪ ،‬هم اکنون به طور رقابتی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫کالمی تاکید کرد‪ :‬تمامی نهاد های مس��ئول با توجه به وفور‬ ‫این کاال در شبکه توزیع و انبارها‪ ،‬مسئول نظارت و پایش بازار‬ ‫هس��تند و تمامی انبار های ش��کر تحت کنترل هستند؛ ضمن‬ ‫اینکه به مردم نیز این اطمینان داده می شود که شکر به اندازه‬ ‫کافی در کش��ور موجود اس��ت و هیچ توزیع کننده ای نیز حق‬ ‫تغییر و افزایش نرخ ندارد و همه مکلف به توزیع شکر همچون‬ ‫روال گذشته و با نرخ مصوب تعیین شده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مبنای تعیین نرخ شکر‬ ‫سخنگوی س��تاد تنظیم بازار گفت‪ :‬همچنین باید توجه داشت‬ ‫در کشوری که بیش از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد مصارف شکر ان‪ ،‬از تولید‬ ‫داخلی تامین می ش��ود‪ ،‬تعیین نرخ بر مبنای نرخ تمام شده شکر‬ ‫داخلی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط کنونی و حتی قبل از طرح‬ ‫موضوع تغییر ارز وارداتی شکر از ‪ ۴۲۰۰‬تومان به نیمایی‪ ،‬نرخ این‬ ‫کاال در راستای حمایت از تولید داخلی‪۴۰۵۰ ،‬تومان درب کارخانه‬ ‫تعیین ش��ده بود که به تناسب ان‪ ،‬نرخ شکر فله و بسته بندی نیز‬ ‫تعیین ش��د‪ .‬کالمی تصریح کرد‪ :‬در عین حال‪ ،‬نرخ شکری که با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کشور شده‪ ،‬از این نرخ متفاوت است که بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬به منظور حمایت از تولید داخلی و توزیع نشدن رانت‬ ‫ب��رای واردکنندگان‪ ،‬مابه التفاوت ‪ ۱۲۵۰‬تومانی از واردات دریافت‬ ‫می شود؛ بنابراین با تغییر ارز شکر‪ ،‬در عمل مابه التفاوتی که پس‬ ‫از واردات از واردکنندگان دریافت می شد‪ ،‬به زمان ثبت سفارش و‬ ‫تخصیص ارز منتقل شده است؛ بنابراین هیچ گونه افزایش قیمتی‬ ‫از بابت تغییر گروه کاالیی شکر ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز طرح ویژه نظارتی‬ ‫از اول اسفند‬ ‫مدی��ر کل دفت��ر هماهنگ��ی امور اس��تان ها‬ ‫و نظ��ارت ب��ر تش��کل های س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان گفت‪ :‬طرح‬ ‫نظارت��ی ویژه ن��وروز ‪ 99‬با بهره گی��ری از تمام‬ ‫امکانات نظارتی و بازرس��ی‪ ،‬به ص��ورت فراگیر‬ ‫و گس��ترده تر از یک م اس��فن د س��ال ج��اری در‬ ‫سراسر کش��ور اغاز می ش��ود‪ .‬مجید ارغنده پور‬ ‫در گفت وگو ب��ا فارس اظهار کرد‪ :‬این طرح‪ ،‬که‬ ‫با نظارت ویژه و مس��تمر بازرس��ان سازمان های‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان های سراس��ر‬ ‫کش��ور ب��ر مراک��ز عرض��ه کاال و ش��امل نان‪،‬‬ ‫لبنیات (ش��یر‪ ،‬ماس��ت و پنیر)‪ ،‬مواد پروتئینی‪،‬‬ ‫برن��ج ‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن نبات��ی ‪ ،‬حبوب��ات ‪ ،‬میوه‬ ‫‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬کی��ف و کفش ‪ ،‬می��وه و مرکبات ‪،‬‬ ‫اجیل و خش��کبار‪،‬خواربار و شیرینی جات و ‪.....‬‬ ‫و واحدهای ارائه خدمات از جمله ش��رکت های‬ ‫مسافرتی هوایی ‪ ،‬زمینی و دریایی و دفاتر فروش‬ ‫انها‪ ،‬حمل ونقل درون ش��هری و برون ش��هری‪،‬‬ ‫واحدهای اقامتی ‪ ،‬غذاخوری ها‪ ،‬رس��توران های‬ ‫بین شهری ‪ ،‬سردخانه ها و انبارها ‪ ،‬خشکشویی‬ ‫‪ ،‬قالیش��ویی‪ ،‬میادی��ن می��وه و تره ب��ار ‪ ،‬مراکز‬ ‫تفریحی و س��یاحتی و زیارتی در سراسر کشور‬ ‫انجام می گی��رد تا ‪ 15‬فروردی��ن ‪ 1399‬ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اطالع رس��انی های‬ ‫مس��تمر ‪ ،‬هماهنگی و هم افزایی با دستگاه های‬ ‫ذی ربط و برنامه ریزی و اتخاذ تدبیر و تمهیدات‬ ‫ب��رای نظارت و پایش موثر و به هنگام بر فرایند‬ ‫تامین و توزیع کاال و خدمات با قیمت مناس��ب‬ ‫به مصرف کنندگان‪ ،‬انجام گش��ت های مشترک‬ ‫‪ ،‬تس��ریع در رس��یدگی به گزارش ها و شکایات‬ ‫مردمی و برخورد با تخلفات از برنامه های اجرایی‬ ‫ای��ن طرح خواهد بود‪ .‬مدیر کل دفتر هماهنگی‬ ‫امور اس��تان ها و نظارت بر تش��کل های سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود‪:‬‬ ‫کنترل و نظارت ب��ر رعایت قیمت های مصوب‪،‬‬ ‫نصب برچسب قیمت در راستای «پویش مردمی‬ ‫ب��دون قیمت نخری��م» و ارائه فاکتور از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاال یا ارائه هر‬ ‫نوع خدمات به مش��تریان از جمله اهداف مهم‬ ‫این طرح است‪.‬‬ ‫رتبه ‪ ۱۴‬خطوط کشتیرانی‬ ‫دنیا برای کشتیرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران توانست‬ ‫رتب��ه چهارده��م خط��وط کش��تیرانی جهان‬ ‫را براس��اس اخری��ن رتبه بندی ش��رکت های‬ ‫کشتیرانی کس��ب کند‪ .‬به گزارش کشتیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬مطابق امار‪ ،‬شرکت‬ ‫کش��تیرانی دانمارکی مرس��ک (‪ )Maersk‬با‬ ‫‪ ۶۹۶‬فروند کشتی به ظرفیت ‪ 4‬میلیون و ‪۱۸۶‬‬ ‫هزار و ‪ TEU ۴۸۵‬برترین ش��رکت کشتیرانی‬ ‫دنی��ا در م��اه کنونی می�لادی اس��ت‪ .‬از این‬ ‫تعداد کش��تی ‪ ۳۱۴‬فروند ملکی و ‪ ۳۸۲‬فروند‬ ‫اجاره ای اس��ت‪ .‬در رده دوم شرکت صربستانی‬ ‫قرار گرفته که ‪ ۵۶۹‬فروند کشتی با ظرفیت ‪3‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۸۲۵‬هزار و ‪ TEU ۹۲۱‬در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز در‬ ‫ماه مورد اش��اره با ‪ ۴۸‬فروند کشتی به ظرفیت‬ ‫‪ ۱۵۲‬ه��زار و ‪ TEU ۴۱۹‬در رده چهارده��م‬ ‫برترین ه��ا قرار دارد‪ .‬از ناوگان کش��تیرانی ‪۴۴‬‬ ‫فرون��د ملک��ی و ‪ 4‬فروند دیگر اج��اره ای و با‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۸‬هزار و ‪ TEU ۳۲‬است‪.‬‬ ‫شناسایی افراد مشکوک‬ ‫به پولشویی‬ ‫مدی��رکل مبارزه ب��ا جرائم س��ازمان یافته‬ ‫گمرک‪ ،‬در بخشنامه جدیدی‪ ،‬مقررات مربوط‬ ‫به پولش��ویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم‬ ‫را بر اساس ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۱۴‬الحاقی‬ ‫قان��ون مب��ارزه با پولش��ویی مص��وب ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی را به گمرکات سراسر‬ ‫کش��ور ابالغ کرد‪ .‬ب��ه گزارش مهر‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫این بخش��نامه که با موضوع شناس��ایی ارباب‬ ‫رجوع ابالغ ش��ده‪ ،‬کارشناسان گمرک موظف‬ ‫به شناس��ایی ارباب رجوع پیش از برقراری هر‬ ‫گون��ه تعام��ل کاری با انهاس��ت و در مواردی‬ ‫که امکان شناس��ایی افراد بر اساس رویه های‬ ‫موجود نیس��ت‪ ،‬هر گونه تعام��ل کاری با این‬ ‫ارباب رج��وع ممنوع بوده و تخلف محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه امده اس��ت‪ :‬کارشناسان‬ ‫گمرک باید افرادی ک��ه طرف تعامالت کاری‬ ‫با گمرکات هستند را بر اساس مقررات مبارزه‬ ‫با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ‪ ۳‬سطح‬ ‫ساده‪ ،‬معمول و مضاعف به اجرا بگذارند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران خبر داد‬ ‫در بی��ن تعاریف مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬تعریف کارول شناخته‪‎ ‎‬ش��ده ترین‬ ‫تعریف اس��ت؛ بر اس��اس این تعریف «مس��ئولیت اجتماعی شرکتی شامل‬ ‫انتظارات قانونی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اخالقی و اختیاری است که جامعه از سازمان ها‬ ‫در یک لحظه خاص دارند‪ ».‬در کش��ور ما نیز از گذش��ته های دور تا کنون‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در قالب فعالیت های خیرخواهانه فقرزدایی و توس��عه‬ ‫مناطق محروم تعریف ش��ده است که حاال با گذر زمان مسئولیت اجتماعی‬ ‫نگاهی فراتر دارد و بنگاه های اقتصاد را ناخوداگاه به امور مختلف مسئولیتی‬ ‫وامی دارد‪ .‬بر مبنای تعاریف ارائه ش��ده از مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها‪،‬‬ ‫کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران براین‬ ‫باور اس��ت که نباید این مسئولیت را صرفا در قالب فعالیت های خیرخواهانه‬ ‫تعری��ف کرد؛ بلکه به مس��ئولیت اجتماع��ی باید به عنوان یک اس��تراتژی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫اگهی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصف‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان‪ ،‬افتخار دارد هم زمان با ایام پیروزی ش��کوهمند‬ ‫انقالب اسالمی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل اپراتوری و‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬تعداد ‪ 527‬نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول پیوست شماره ‪3‬‬ ‫و ‪ 4‬و ‪ 5‬از طریق برگزاری ازمون کتبی (دانش��ی)‪ ،‬ارزیابی مهارتی و مصاحبه (برای‬ ‫مش��اغل اپراتوری)‪ ،‬کانون ارزیابی شایستگی (برای مشاغل کارشناسی)‪ ،‬معاینات‬ ‫طب صنعتی (جهت س��نجش سالمت‪ ،‬توانایی جسمی و ویژگی های روانشناختی)‬ ‫و گزین��ش‪ ،‬به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی جذب‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی‬ ‫‪ -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی‬ ‫‪ -3‬نداش��تن س��ابقه محکومیت و سوء پیش��ینه کیفری که موجب محرومیت از‬ ‫حقوق اجتماعی شده باشد‬ ‫‪ -4‬عدم سوء مصرف مواد اعتیاداور به تایید مراجع ذیصالح‬ ‫‪ -5‬داش��تن کارت پای��ان خدمت وظیفه عموم��ی یا معافیت دائم غیرپزش��کی‬ ‫(دارابودن معافیت دائم پزشکی در مشاغل کارشناسی بالمانع می باشد)‬ ‫‪ -6‬داشتن حداقل سن ‪ 18‬سال تمام شمسی تا روز جمعه مورخ ‪98/12/16‬‬ ‫‪ -7‬داشتن س�لامت و توانایی کامل جس��می‪ ،‬روحی و ویژگی های روانشناختی‬ ‫جهت انجام فعالیت های ش��غلی طبق تایید مرکز بهداش��ت حرفه ای شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫‪ -8‬تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ب) شرایط اختصاصی‬ ‫جدول شماره ‪ :1‬شرایط اختصاصی‬ ‫شغل‬ ‫حداقل‬ ‫مقطع‬ ‫تحصیلی‬ ‫معدل کل‬ ‫حداکثر‬ ‫سن‬ ‫حداکثر سابقه کار‬ ‫قابل پذیرش با‬ ‫پرداخت حق بیمه‬ ‫اپراتور‬ ‫دیپلم‬ ‫‪13/00‬‬ ‫‪ 24‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناس‬ ‫لیسانس‬ ‫‪13/00‬‬ ‫‪ 28‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫تسهیالت سنی برای داوطلبان‪:‬‬ ‫‪ -1‬ب��ه کلیه دارن��دگان کارت های پایان خدمت وظیف��ه عمومی یا معافیت دائم‬ ‫غیرپزش��کی‪ ،‬مدت ‪24‬ماه (‪ 2‬س��ال) خدم��ت نظام وظیفه قانونی به حداکثر س��ن‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬داوطلبان��ی ک��ه دارای س��ابقه کار ب��ا پرداخ��ت حق بیم��ه در صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی معتبر کش��ور می باش��ند‪ ،‬به ازای هر سال س��ابقه یک سال (تا سقف‬ ‫‪ 3‬س��ال) به حداکثر سنی انان اضافه می ش��ود‪ .‬این دسته از افراد می بایست گواهی‬ ‫پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشس��تگی مربوطه را به همراه س��ایر مدارک در روز‬ ‫کنترل مدارک (پس از ازمون کتبی) به همراه داش��ته باش��ند (افرادی که س��وابق‬ ‫بیمه سازمان تامین اجتماعی ارائه می نمایند عالوه بر گواهی مذکور‪ ،‬همراه داشتن‬ ‫شناس��ه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی‬ ‫به ادرس‪ https://eservices.tamin.ir‬الزامی می باش��د) در غیر این صورت از‬ ‫ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -3‬فرزندان معزز ش��هدا و فرزندان جانبازان‪ 70‬درصد به میزان ‪ 4‬سال و فرزندان‬ ‫مع��زز جانبازان باالی ‪ % 25‬جانبازی‪ ،‬به میزان ‪ 3‬س��ال به حداکثر س��ن انان اضافه‬ ‫می ش��ود‪ .‬الزم اس��ت این افراد جهت اس��تفاده از تس��هیالت سنی نس��بت به اخذ‬ ‫معرفینام��ه ایثارگری از دفاتر پیش��خوان دولت اق��دام و در روز کنترل مدارک ارائه‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬شرکت درکلیه مراحل جذب‪ ،‬برای مشموالن بند فوق الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در هر صورت با احتس��اب کلیه تسهیالت س��نی فوق‪ ،‬سن داوطلبان مشاغل‬ ‫اپراتوری از ‪ 30‬سال و مشاغل کارشناسی از ‪ 34‬سال نباید باالتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توضیحات شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک و رش��ته تحصیلی معتبر‪ ،‬مطابق با شرایط مندرج در جداول‬ ‫‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 5‬الزام��ی ب��وده و داوطلبین در زمان ثبت نام می بایس��ت مدارک منطبق با‬ ‫اطالعیه را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبنای محاسبه حداکثر سن‪ ،‬تا روز جمعه مورخ ‪ 98/12/16‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬افراد دارای مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر از جداول ‪ 3‬و ‪ 4‬به شرط دارا بودن‬ ‫و ارائ��ه مدرک تحصیلی منطبق با ش��رایط اطالعی��ه‪ ،‬می توانند در ازمون در مقطع‬ ‫پایین تر ش��رکت نمایند‪ .‬لیکن می بایس��ت از ارائه مدارک با مقاطع باالتر خودداری‬ ‫نمایند و امکان تغییر کد رشته ازمون یا رده شغلی در طول فرایند جذب و همچنین‬ ‫در صورت اس��تخدام‪ ،‬طی زمان اش��تغال (با درخواست ش��خصی) حداقل تا ‪ 7‬سال‬ ‫امکان پذیر نمی باشد و پس از این مدت نیز تابع ضوابط و مقررات شرکت خواهد بود‬ ‫و قبل از جذب‪ ،‬در این خصوص تعهد محضری از داوطلب اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬نیازهای اعالم ش��ده براساس ساختار سازمانی مصوب شرکت بوده و هرگونه‬ ‫درخواست شخصی مبنی بر تغییر ردیف شغلی یا رده شغلی مرتبط با تغییر یا ارتقاء‬ ‫مدرک تحصیلی فرد پس از جذب‪ ،‬از نظر شرکت مردود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬داوطلبان مش��اغل اپراتوری می بایس��ت بومی یکی از استان های اصفهان یا‬ ‫چهارمحال و بختیاری باشند‪.‬‬ ‫توضی�ح ‪ :1‬داوطلب بومی به ف��ردی اطالق می گردد ک��ه دارای حداقل یکی از‬ ‫شرایط زیر باشد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬محل صدور شناسنامه وی یکی از شهرستان های این دو استان باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستان های این دو استان باشد‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :2‬داوطلبان بومی اس��تانی با اولویت محل س��کونت نزدیکتر و فرزندان‬ ‫کارکنان ش��اغل و باز نشسته فوالد مبارکه در ش��رایط برابر از نظر علمی و تجربی و‬ ‫مهارتی در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪ -6‬فرزندان معزز ش��هدا و فرزندان جانبازان باالی ‪ % 50‬که متقاضی ش��رکت در‬ ‫ازمون مشاغل اپراتوری می باشند از شرط معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫پ ) مراحل فرایند استخدام‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراجعه به س��امانه ‪ uiazmoon.ir‬و مطالعه دقیق شرایط اگهی مندرج در‬ ‫ان و اماده نمودن مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ -2‬ثبت نام در ازمون و اخذ کد رهگیری‬ ‫‪ -3‬دریافت کارت ورود به جلسه‬ ‫‪ -4‬حضور در محل برگزاری ازمون طبق برنامه ازمون کتبی‬ ‫‪ -5‬دریافت نتیجه ازمون کتبی از طریق سایت ثبت نام‬ ‫‪ -6‬حضور در فرایند ارزیابی مهارتی و مصاحبه (ویژه مش��اغل اپراتوری) و کانون‬ ‫ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در ازمون کتبی‬ ‫‪ -7‬حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی‬ ‫‪ -8‬انجام فرایند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی‬ ‫‪ -9‬تکمیل پرونده ش��امل استعالم مدرک تحصیلی‪ ،‬استعالم کارت پایان خدمت‬ ‫یا معافیت دائم‪ ،‬عدم سوءپیشینه و سایر مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ -10‬انعق��اد قرارداد موقت کار‪ ،‬ش��روع به کار و اموزش های بدو اس��تخدام برای‬ ‫پذیرفته شدگان نهایی‪.‬‬ ‫ت) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام‪:‬‬ ‫الزم اس��ت داوطلبان قبل از مراجعه به س��امانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل فرم‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬اس��کن صفحه اول شناس��نامه (در صورت داش��تن توضیحات‪ ،‬اسکن صفحه‬ ‫توضیحات نیز ضمیمه شود)‬ ‫‪ -2‬اسکن کارت ملی‬ ‫‪ -3‬اس��کن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در ان ذکر ش��ده باش��د) منطبق با‬ ‫شرایط اطالعیه‬ ‫‪ -4‬اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم‬ ‫توضیح‪ :‬تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می بایست‬ ‫قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در ازمون (پنجشنبه مورخ ‪ )98/11/24‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اسکن عکس ‪ 3×4‬جدید (با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)‬ ‫‪ -6‬اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه‬ ‫‪ -7‬پرداخ��ت الکترونیک��ی مبلغ پانصد و پنجاه ه��زار (‪ )550.000‬ریال در وجه‬ ‫دانش��گاه اصفهان بابت هزینه های ثبت نام و شرکت در ازمون کتبی از طریق سامانه‬ ‫ثبت نام‬ ‫توضیح‪ :‬امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ث) نحوه ثبت نام و مهلت ان‪:‬‬ ‫ ب��ا توجه به اینکه ازمون ها‪ ،‬تحلیل نتایج‪ ،‬تعیین محل فعالیت و عنوان ش��غلی‬‫پذیرفته شدگان نهایی براساس گروه امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان‬ ‫ثبت نام انجام می ش��ود الزم اس��ت داوطلبان با دقت و با توجه به شایستگی‪ ،‬عالقه‪،‬‬ ‫جدول نیازها و ش��رایط اعالم ش��ده نسبت به انتخاب تنها یک کد رشته ( یک ردیف‬ ‫شغلی) ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫ داوطلبان واجد ش��رایط می بایس��ت از روز پنجش��نبه مورخ ‪ 98/11/10‬تا روز‬‫پنجش��نبه مورخ ‪ 98/11/24‬به سامانه ‪ uiazmoon.ir‬مراجعه و اقدام به ثبت نام‬ ‫نمایند‪ .‬فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و صداقت تکمیل گردد‪.‬‬ ‫ج) زمان توزیع کارت و ازمون‪:‬‬ ‫ داوطلبان می توانند از روز یکش��نبه مورخ ‪ 98/12/11‬تا روز س��ه ش��نبه مورخ‬‫‪ 98/12/13‬با مراجعه به س��امانه ثبت نام نس��بت به چ��اپ و دریافت کارت ورود به‬ ‫جلسه ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ ازمون مش��اغل کارشناسی روز پنجش��نبه ‪ 98/12/15‬و مشاغل اپراتوری روز‬‫جمعه ‪ 98/12/16‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ محل برگزاری ازمون ش��هر اصفهان و زم��ان و محل دقیق ان در کارت ورود به‬‫جلسه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ همراه داش��تن شناس��نامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز‬‫ازمون الزامی می باشد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ .3‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل کارشناسی ازمون ‪98‬‬ ‫گروه‬ ‫امتحانی‬ ‫کد شغلی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته – گرایش‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد نیاز‬ ‫مفاد ازمون‬ ‫‪20‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی برق‪ /‬مهندسی برق گرایش قدرت‪ /‬مهندسی تکنولوژی برق قدرت‬ ‫مرد‬ ‫‪23‬‬ ‫مدارهای الکتریکی – ماشین های الکتریکی – سیستم های کنترل خطی‪ -‬الکترومغناطیس‪ -‬بررسی‬ ‫سیستم های قدرت‬ ‫‪21‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی برق‪ /‬مهندسی برق گرایش الکترونیک‪ /‬مهندسی تکنولوژی برق‬ ‫الکترونیک‪ /‬مهندسی برق گرایش کنترل‪ /‬مهندسی تکنولوژی برق کنترل‬ ‫مرد‬ ‫‪13‬‬ ‫مدارهای الکتریکی‪ -‬الکترونیک‪ -‬سیستم های کنترل خطی‪ -‬الکترومغناطیس – تجزیه و تحلیل سیستم ها‬ ‫‪22‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‪ /‬مهندسی مکانیک گرایش جامدات‪ /‬مهندسی تکنولوژی‬ ‫مکانیک جامدات‬ ‫مرد‬ ‫‪12‬‬ ‫دینامیک و ارتعاشات (دینامیک‪ -‬ارتعاشات‪ -‬دینامیک ماشین) – جامدات (استاتیک‪ -‬مقاومت مصالح‪ -‬طراحی‬ ‫اجزا)‪ -‬اصول طراحی مکانیزم ها‬ ‫‪23‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‪ /‬مهندسی مکانیک گرایش سیاالت‪ /‬مهندسی تکنولوژی‬ ‫مکانیک سیاالت‬ ‫مرد‬ ‫‪10‬‬ ‫حرارت و سیاالت (ترمودینامیک‪ -‬مکانیک سیاالت‪ -‬انتقال حرارت)‪ -‬جامدات (استاتیک‪ -‬مقاومت مصالح)‪-‬‬ ‫طراحی سیستم های تهویه مطبوع‬ ‫‪24‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‪ /‬مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید‪ /‬مهندسی‬ ‫تکنولوژی مکانیک ساخت و تولید‬ ‫مرد‬ ‫‪11‬‬ ‫استاتیک‪ -‬مقاومت مصالح‪ -‬ساخت و تولید (ماشین ابزار‪ -‬قالب پرس‪ -‬علم مواد‪ -‬ماشین های کنترل عددی‪-‬‬ ‫اندازه گیری‪ -‬تولید مخصوص‪ -‬هیدرولیک و نیوماتیک)‬ ‫‪25‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی مواد (کلیه گرایش ها)‪ /‬مهندسی مواد و متالورژی (کلیه گرایش ها)‬ ‫مرد‬ ‫‪22‬‬ ‫خواص فیزیکی مواد – خواص مکانیکی مواد – شیمی فیزیک و ترمودینامیک‪ -‬اصول خوردگی‬ ‫‪26‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫انتقال حرارت‪ -‬ترمودینامیک – مکانیک سیاالت‪ -‬انتقال جرم و عملیات واحد‬ ‫‪27‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی شیمی (محض یا کاربردی)‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫ی تجزیه – شیمی معدنی‪ -‬شیمی فیزیک‪ -‬شیمی الی – دروس کاربردی (شیمی صنعتی‪ -‬اصول تصفیه‬ ‫شیم ‬ ‫اب و پساب های صنعتی و خوردگی فلزات)‬ ‫‪28‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی معدن‪ /‬مهندسی معدن گرایش فراوری موادمعدنی‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاومت مصالح – مکانیک سیاالت – زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)‪ -‬کانه ارایی (خردایش‪،‬‬ ‫طبقه بندی‪ ،‬جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون‬ ‫‪29‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی معدن‪ /‬مهندسی معدن گرایش استخراج‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاومت مصالح‪ -‬مکانیک سیاالت – زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)‪ -‬معدنکاری سطحی و‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬اقتصاد معدنی‪ ،‬چالزنی و انفجار و تهویه‬ ‫‪30‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی معدن‪ /‬مهندسی معدن گرایش اکتشاف‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاومت مصالح – مکانیک سیاالت‪ -‬زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)‪ -‬ژئوفیزیک و ژئوشیمی‬ ‫اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی‬ ‫مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫‪31‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها به جز ایمنی صنعتی)‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪16‬‬ ‫تحقیق در عملیات‪ -‬تئوری احتمال و امار مهندسی‪ -‬طرح ریزی واحدهای صنعتی‪ -‬برنامه ریزی و کنترل تولید‬ ‫و موجودی ها – اقتصاد مهندسی‬ ‫مهندسی‬ ‫عمران‬ ‫‪32‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی عمران گرایش عمران‪ /‬مهندسی تکنولوژی عمران‪ -‬عمران‬ ‫مرد‬ ‫‪7‬‬ ‫مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)‪ -‬مکانیک خاک و پی سازی‪ -‬طراحی (سازه های فوالدی‪-‬‬ ‫بتنی‪ -‬کنترل پروژه)‬ ‫مهندسی‬ ‫بهداشت محیط‬ ‫‪33‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی بهداشت محیط‪ /‬مهندسی بهداشت محیط‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫کلیات بهداشت محیط – مدیریت مواد زاید جامد‪ ،‬سمی و خطرناک‪ -‬الودگی اب‪ ،‬هوا و خاک‪ -‬مدیریت‬ ‫پسماند‪ -‬روش های فراورش و دفع لجن‪ -‬بازیافت مواد و انرژی‬ ‫مهندسی‬ ‫بهداشت‬ ‫حرفه ای‬ ‫‪34‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی بهداشت حرفه ای‪ /‬مهندسی بهداشت حرفه ای‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪5‬‬ ‫کلیات بهداشت حرفه ای‪ -‬نمونه برداری و تجزیه االینده ها در محیط کار‪ -‬ارگونومی‪ -‬سم شناسی صنعتی‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 2‬نفر خانم پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫صادرات‬ ‫‪35‬‬ ‫لیسانس‬ ‫ش بازرگانی ‪ /‬کارشناس زبان انگلیسی (کلیه‬ ‫کارشناسی مدیریت گرای ‬ ‫گرایش ها)‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد خرد و کالن‪ -‬بازاریابی و مدیریت بازار‪ -‬تجارت بین الملل‪ -‬زبان تخصصی تجاری (انگلیسی)‪ -‬زبان‬ ‫عمومی‬ ‫افراد دارای سابقه کار بازرگانی و مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی در اولویت هستند‪.‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫مهندسی‬ ‫مواد و متالورژی‬ ‫شیمی‬ ‫مهندسی‬ ‫معدن‬ ‫توضیحات‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 5‬نفر خانم پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیریت‬ ‫‪36‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی مدیریت گرایش صنعتی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪9‬‬ ‫امار و احتمال‪ -‬تحقیق در عملیات‪ -‬مدیریت رفتار سازمانی‪ -‬مدیریت منابع انسانی‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 4‬نفر خانم پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫مالی‬ ‫‪37‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی حسابداری‪ /‬کارشناسی مدیریت مالی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪25‬‬ ‫ریاضی و امار‪ -‬حسابداری مالی‪ -‬حسابداری صنعتی‪ -‬اقتصاد خرد و کالن‪ -‬مدیریت مالی – مدیریت‬ ‫سرمایه گذاری و ریسک‬ ‫حداکثر تعداد ‪ 5‬نفر خانم پذیرش خواهد شد‪.‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪38‬‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناسی حقوق (کلیه گرایش ها)‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫‪5‬‬ ‫حقوق مدنی‪ -‬حقوق تجارت – ایین دادرسی مدنی و کیفری‪ -‬حقوق جزاء عمومی و اختصاصی‬ ‫تعداد کل نفرات مورد نیاز‬ ‫‪176‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫اگهی‬ ‫فهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ‪1398‬‬ ‫تذکر مهم‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه کلیه اطالع رس��انی های ازمون از طریق س��امانه ثبت نام انجام‬ ‫خواهد ش��د ل��ذا داوطلبان می بایس��ت در ط��ول فرایند جذب‪ ،‬جه��ت اگاهی از‬ ‫اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی‪ ،‬بصورت مس��تمر به س��امانه‬ ‫ف��وق مراجعه نمایند و عدم اط�لاع داوطلب از نتایج مراح��ل‪ ،‬جزئیات یا تغییرات‬ ‫احتمالی ازمون‪ ،‬موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد‪.‬‬ ‫چ) مفاد ازمون کتبی‪:‬‬ ‫ازمون کتبی ش��امل ازمون علمی مبتنی بر س��واالت چهار گزینه ای با احتساب‬ ‫نمره منفی می باش��د‪ ،‬سواالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های مورد‬ ‫نیاز طراحی ش��ده و مفاد ازمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش طبق موارد جدول‬ ‫شماره (‪ )2‬می باشد‪:‬‬ ‫جدول شماره (‪ :)2‬ضرایب مفاد ازمون برای مشاغل اپراتوری و‬ ‫کارشناسی‬ ‫عمومی‬ ‫(زبان انگلیسی و‬ ‫دانش رایانه ای)‬ ‫توانایی ذهنی و‬ ‫ادراکی‬ ‫تخصصی‬ ‫(دروس تخصصی‬ ‫هر مقطع)‬ ‫مشاغل اپراتوری‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫مشاغل کارشناسی‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪%60‬‬ ‫د) معاینات طب صنعتی‪:‬‬ ‫با اس��تخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتساب‬ ‫ضریب وزنی هر مرحله) نفرات برتردر هر رش��ته‪/‬گرایش به تعداد درج ش��ده در‬ ‫اطالعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی (که در ان سالمت جسمی‬ ‫و روحی فرد با اخرین اس��تانداردهای س�لامت س��ازمانی فوالد مبارکه مطابقت‬ ‫و بررس��ی می گردد) دعوت خواهند ش��د‪ .‬در این مرحل��ه‪ ،‬مبنای تصمیم گیری‬ ‫جهت استخدام داوطلبان‪ ،‬انجام موفقیت امیز معاینات طب صنعتی و تست های‬ ‫پاراکلینیک مختلف می باش��د که در روز معاینه و توس��ط ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬لذا معاینات و نتایج تس��ت های قبلی و بعدی (که توس��ط سایر‬ ‫مراجع یا پزش��کان انجام ش��ده یا می ش��ود) مبنای تصمیم گیری نبوده و از نظر‬ ‫شرکت فوالد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار الزم می باشد‪.‬‬ ‫در این مرحله افرادی که مس��تعد ابتال به بیماری در محیط صنعتی تش��خیص‬ ‫داده ش��وند‪ ،‬جهت ادامه مراحل استخدامی دعوت نخواهند شد‪ .‬لذا افراد پذیرفته‬ ‫ش��ده در این مرحله‪ ،‬می بایست عالوه بر سالمت جس��می و روحی‪ ،‬توانایی مورد‬ ‫نیاز برای انجام فعالیت های ش��غلی در شرکت فوالد مبارکه در طی مدت خدمت‪،‬‬ ‫براساس نظر مرکز بهداشت حرفه ای شرکت را داشته باشند‪.‬‬ ‫ذ) گزینش‪:‬‬ ‫افراد تایید ش��ده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی می گردند تا در صورت‬ ‫تایید صالحیت‪ ،‬جهت انجام س��ایر مراحل اس��تخدام از انها دعوت بعمل اید‪ .‬در‬ ‫صورتی که داوطلب فاقد ش��رایط این مرحله باش��د از فرایند حذف و از نفر بعدی‬ ‫دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫ر) تشکیل پرونده‪:‬‬ ‫نفرات��ی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند‪ ،‬جهت تش��کیل پرونده‬ ‫(شامل اس��تعالم مدرک تحصیلی‪ ،‬اس��تعالم کارت پایان خدمت‪ ،‬ازمایش عدم‬ ‫اعتیاد‪ ،‬عدم سوء پیشینه و سایر مدارک مورد نیاز) به مرور و بر اساس نیاز شرکت‬ ‫دعوت به کار می شوند‪.‬‬ ‫سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامی‪:‬‬ ‫‪ -1‬صندوق بازنشس��تگی پذیرفته ش��دگان نهایی‪ ،‬صندوق س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی ب��وده و انتقال س��وابق بیم��ه ای اف��رادی که در س��ایر صندوق های‬ ‫توضیح‪ :‬مفاد ازمون تخصصی به شرح جداول شماره ‪ 3‬و ‪ 4‬می باشد‪.‬‬ ‫ح) کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی)‪:‬‬ ‫نفراتی که حدنصاب ازمون کتبی را کس��ب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش‬ ‫در ه��ر ردی��ف ش��غلی) از باالترین نمرات کتبی جهت س��نجش شایس��تگی های‬ ‫م��ورد نیاز ش��غل همچنی��ن انج��ام مصاحبه فن��ی و تخصصی به ای��ن مرحله راه‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫خ) ازمون مهارت (برای داوطلبان رده اپراتوری)‪:‬‬ ‫نفراتی که حدنصاب ازمون کتبی را کس��ب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش‬ ‫در هر ردیف ش��غلی) به این مرحل��ه راه می یابند‪ .‬این مرحله ش��امل ازمون عملی‬ ‫مهارت و مصاحبه فنی می باشد‪.‬‬ ‫بازنشستگی س��ابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت‪ ،‬ان دسته از داوطلبان که با اس��تفاده از تسهیالت سنی سابقه کار‪،‬‬ ‫مجاز به ش��رکت در ازمون شده اند در صورتی که سابقه پرداخت بیمه ارائه شده‪،‬‬ ‫مربوط به صندوق های بازنشستگی غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد ملزم به‬ ‫انتقال سوابق بیمه خود به صندوق تامین اجتماعی با پرداخت هزینه های قانونی‬ ‫مربوطه می باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمامی مدارک ارائه ش��ده توس��ط داوطلبان در مرحل��ه کنترل مدارک با‬ ‫اصل مدارک‪ ،‬تطبیق داده خواهد ش��د و یا از مراجع صادرکننده مدرک‪ ،‬استعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬بدیهی اس��ت چنانچه در هر زمان‪ ،‬خالف اطالعات اعالم ش��ده توسط‬ ‫داوطل��ب محرز گردد‪ ،‬از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در صورت ش��روع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی‬ ‫خاتم��ه خواهد یافت‪ .‬بدیهی اس��ت پیگیری های الزم از طریق مراجع قضائی نیز‬ ‫صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی معادل‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کارکنان ش��اغل در ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬که متقاض��ی پذیرش مدرک‬ ‫کارشناس��ی خود می باش��ند‪ ،‬می بایس��ت در یکی از رش��ته های جدول پیوست‬ ‫شماره ‪ 3‬ثبت نام و در ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه و کانون ارزیابی شرکت نمایند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬به منظور رتبه بندی‪ ،‬نمره کتبی فرزندان معزز شهدا شاغل در شرکت‬ ‫با ضریب ‪ 1/3‬و س��ایر کارکنان با ضریب ‪ 1/15‬محاس��به ش��ده و در صورت قرار‬ ‫گرفتن در حدنصاب‪ ،‬به مرحله بعد راه می یابند‪.‬‬ ‫‪ -5‬داوطلبانی که قب ً‬ ‫ال در ازمون های اس��تخدامی فوالد مبارکه شرکت نموده‬ ‫و پذیرفته نش��ده اند‪ ،‬در صورت تمایل و داشتن شرایط الزم این اگهی می توانند‬ ‫مطابق مفاد این اطالعیه مجددا ً در این ازمون شرکت نمایند و نتایج ازمون های‬ ‫قبلی افراد در این ازمون فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نیازهای استخدامی در ردیف های اعالم شده در مقطع دیپلم پس از اعمال‬ ‫س��همیه بنیاد شهید و امور ایثارگران اس��تان اصفهان که دارای شرایط عمومی‬ ‫اس��تخدام می باشند‪ ،‬تامین خواهد شد‪ .‬لذا برای متقاضیان ایثارگر که در تمامی‬ ‫مراح��ل فرایند جذب (از جمله کتبی‪ ،‬مهارت و ‪ )...‬ش��رکت نموده و حداقل ‪80‬‬ ‫درصد نمره اخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کس��ب نموده و س��پس از طرف‬ ‫بنیاد ش��هید اس��تان اصفهان در لیس��ت سهمیه قرار بگیرند س��همیه مربوط به‬ ‫ایثارگران برای انها لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫تذک�ر‪ :‬این گ��روه از داوطلبان الزم اس��ت وضعیت ایثارگری خ��ود را در فرم‬ ‫تقاضانامه ثبت نام در س��امانه مربوطه مش��خص نمایند‪ .‬در غیر این صورت تغییر‬ ‫وضعیت ایثارگری پس از انجام ازمون کتبی‪ ،‬امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬تعیین محل اش��تغال پذیرفته ش��دگان نهایی بر اس��اس نیاز در هر یک از‬ ‫واحده��ای ش��رکت یا تابعه‪ ،‬در اختیار ش��رکت فوالد مبارکه ب��وده و قابل تغییر‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬محدوده جغرافیایی س��کونت برای داوطلبان‪ ،‬حوزه سرویس های عمومی‬ ‫ایاب و ذهاب فعلی ش��رکت می باش��د و ش��رکت فوالد مبارکه هیچگونه تعهدی‬ ‫در قبال ارائه س��رویس ایاب و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده س��اکن‬ ‫می باش��ند را نخواهد داش��ت و هیچ گونه مسیر سرویس دهی یا ایستگاه جدیدی‬ ‫اضافه نخواهد شد‪.‬‬ ‫محدوده س��رویس دهی شامل‪ :‬اصفهان‪ ،‬شهرکرد‪ ،‬بروجن‪ ،‬بلداجی‪ ،‬فرخ شهر‪،‬‬ ‫مبارکه‪ ،‬ش��هرضا‪ ،‬شاهین شهر‪ ،‬زرین شهر‪ ،‬سپاهان ش��هر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬فوالدشهر‪،‬‬ ‫نجف اباد‪ ،‬باغبهادران‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬کلیش��اد‪ ،‬زازران‪ ،‬والشان‪ ،‬چمگردان‪ ،‬سده‬ ‫لنجان‪ ،‬ورنامخواس��ت‪ ،‬دیزیچه‪ ،‬صفائیه‪ ،‬قهنویه‪ ،‬حسن اباد تنگ بیدکان‪ ،‬دهنو‪،‬‬ ‫کرکوند‪ ،‬مجلس��ی‪ ،‬طالخونچه‪ ،‬دهاقان‪ ،‬پوده‪ ،‬خوراس��گان‪ ،‬س��یاهبوم‪ ،‬یزد اباد‪،‬‬ ‫سفیددشت‪ ،‬چرمهین‪ ،‬کچوئیه‪ ،‬س��هرفیروزان‪ ،‬اراضی‪ ،‬باغملک‪ ،‬لنج‪ ،‬زیباشهر‪،‬‬ ‫نکواباد‪ ،‬اس��ماعیل ترخان‪ ،‬الو‪ ،‬ابرو‪ ،‬حوض ماهی‪ ،‬قمیش��لو‪ ،‬درچه‪ ،‬سورچه باال‬ ‫و پایین‪ ،‬قهه‪ ،‬یزدانش��هر‪ ،‬قهدریجان‪ ،‬قلعه الیبید‪ ،‬قلعه قاس��م‪ ،‬علی اباد جمبزه‪،‬‬ ‫حس��ین اباد‪ ،‬کرس��گان‪ ،‬کوش��ک‪ ،‬فالورجان‪ ،‬قلعه سفید‪ ،‬گلدش��ت‪ ،‬ویالشهر‪،‬‬ ‫کلیشادرخ‪ ،‬کاهریز‪ ،‬اهلل اباد‪ ،‬دارافش��ان‪ ،‬اجگرد‪ ،‬فخراباد‪ ،‬گارماسه‪ ،‬خوانسارک‪،‬‬ ‫الرگان‪ ،‬بجگرد‪ ،‬هراتمه‪ ،‬دارگان‪ ،‬زودان‪ ،‬جوش��ان‪ ،‬برنجگان‪ ،‬کرچگان‪ ،‬نوگران‪،‬‬ ‫بیس��تجان‪ ،‬بابا شیخعلی‪ ،‬جوهرس��تان‪ ،‬نهچیر‪ ،‬دس��تگرد‪ ،‬بارچان‪ ،‬خولنجان‪،‬‬ ‫کرفش��ان‪ ،‬کاویان‪ ،‬گلگون‪ ،‬مزرعچه‪ ،‬حس��ن اباد قلعه بزی‪ ،‬س��رارود‪ ،‬شیخ اباد‪،‬‬ ‫وینیچ��ه‪ ،‬دهنو‪ ،‬دزج‪ ،‬همگین‪ ،‬اس�لام اباد‪ ،‬امیراباد‪ ،‬کلیس��ان‪ ،‬کافش��ان‪ ،‬زفره‪،‬‬ ‫دهسرخ‪ ،‬علیشاهدان‪ ،‬طاد‪ ،‬تیران‪ ،‬دولت اباد‪ ،‬شهرک سیمرغ‪ ،‬پیربکران‪ ،‬ادرگان‪،‬‬ ‫شهیدکشوری‪ ،‬خورزوق و یزدانشهر می گردد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ .4‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل اپراتوری ازمون ‪98‬‬ ‫گروه امتحانی‬ ‫اپراتور تولید‪ ،‬تعمیرات و‬ ‫جرثقیل‬ ‫کدشغلی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫رشته‪ -‬گرایش‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد نیاز‬ ‫مفاد ازمون کتبی‬ ‫توضیحات‬ ‫‪10‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ریاضی فیزیک‪ /‬علوم تجربی‬ ‫مرد‬ ‫‪59‬‬ ‫ریاضی‪ -‬فیزیک‪ -‬شیمی‬ ‫حداکثر ‪ 6‬نفر دیپلم علوم تجربی جذب خواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه متالورژی‪ -‬کلیه گرایش ها (فنی‬ ‫و حرفه ای و کاردانش)‬ ‫مرد‬ ‫‪28‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬محاسبات فنی عمومی و تخصصی‬ ‫متالورژی‪ -‬شناخت فلزات‪ -‬اصول متالورژیکی‬ ‫ریخته گری‪ -‬رسم مدل و قالب‬ ‫‪12‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه مکانیک‪ -‬کلیه گرایش ها (فنی و‬ ‫حرفه ای و کاردانش)‬ ‫مرد‬ ‫‪109‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬جوشکاری‪ -‬اندازه گیری دقیق و‬ ‫ازمایشگاه‪ -‬تاسیسات حرارتی و برودتی‪ -‬اجزای ماشین‬ ‫‪13‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه برق‪ -‬کلیه گرایش ها (فنی و‬ ‫حرفه ای و کاردانش)‬ ‫مرد‬ ‫‪97‬‬ ‫رسم فنی – مدارهای الکتریکی – ماشین های‬ ‫الکتریکی – الکترونیک کاربردی‪ -‬اندازه گیری الکتریکی‬ ‫اپراتور ماشین افزار‬ ‫‪14‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه مکانیک – ساخت و تولید‬ ‫(ماشین افزار)‬ ‫مرد‬ ‫‪18‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬رسم فنی تخصصی (ساخت و تولید)‪-‬‬ ‫تراشکاری‪ -‬فرزکاری‪ -‬ماشین های ابزار‬ ‫در شاخه فنی و حرفه ای فقط رشته ساخت و تولید (ماشین افزار) و در شاخه کاردانش‬ ‫در رشته ساخت و تولید‪ ،‬رشته های مهارتی فرزکاری ‪ ،CNC‬ماشین افزار‪ ،‬تراشکاری‪،‬‬ ‫تراشکاری ‪ ،CNC‬تراشکاری و فرزکاری مورد قبول است‪.‬‬ ‫تعمیرکار الکترومکانیک‬ ‫‪15‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه برق‪ -‬الکتروتکنیک‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬مدارهای الکتریکی‪ -‬ماشین های الکتریکی‪-‬‬ ‫تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی و سیم پیچی‪ -‬اصول‬ ‫اندازه گیری الکتریکی‬ ‫در شاخه کاردانش در رشته الکتروتکنیک فقط رشته های مهارتی برق ماشین االت‪،‬‬ ‫ماشین های الکتریکی و برق صنعتی قابل قبول هستند‪.‬‬ ‫تعمیرکار الکترونیک‪ ،‬برق و‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫‪16‬‬ ‫دیپلم‬ ‫گروه برق‪ -‬الکترونیک‬ ‫مرد‬ ‫‪14‬‬ ‫تعداد کل نفرات مورد نیاز‬ ‫در شاخه فنی و حرفه ای رشته الکترونیک و در شاخه کاردانش در رشته الکترونیک‪،‬‬ ‫رسم فنی‪ -‬مدارهای الکتریکی‪ -‬ماشین های‬ ‫الکتریکی‪ -‬الکترونیک عمومی و کارگاه ‪ -‬مبانی دیجیتال رشته مهارتی الکترونیک صنعتی و در رشته کنترل‪ ،‬رشته های مهارتی تعمیر ابزار دقیق‬ ‫و اتوماسیون صنعتی قابل قبول هستند‪.‬‬ ‫‪340‬‬ ‫همچنین جهت تامین نیروی انسانی متخصص (کارشناس خبره) و با تجربه کاری مرتبط (بیش از سه سال)‪ ،‬در رشته های زیر تعداد ‪ 11‬نفر از اقایان واجد شرایط مورد نیاز می باشند که در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام از طریق برگزاری ازمون‪ ،‬مصاحبه تخصصی جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫جدول شماره ‪ .5‬نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی (کارشناس خبره) ازمون ‪98‬‬ ‫تخصص مورد نیاز‬ ‫کدشغلی‬ ‫حداقل مقطع تحصیلی‬ ‫حداقل سابقه کار مرتبط‬ ‫(سال)‬ ‫تعداد نیاز‬ ‫حداکثر سن‬ ‫حداقل سن‬ ‫توضیحات‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تحلیل گر ارشد مالی‬ ‫‪40‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫متخصص و مسلط به بازار سرمایه‪ -‬تامین مالی‬ ‫مدیریت مالی‪ /‬حسابداری‪ /‬اقتصاد‬ ‫متخصص طراحی‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫‪41‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تجربه در طراحی و تولید محصوالت فوالدی تخت‬ ‫متالورژی‬ ‫متخصص حوزه روابط عمومی‬ ‫‪42‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫دارای تجربه کاری مرتبط در حوزه رسانه‪ -‬روابط عمومی‪ -‬تبلیغات‬ ‫مدیریت رسانه‪ /‬کارگردانی‪/‬‬ ‫علوم ارتباطات‬ ‫متخصص حوزه‬ ‫پدافند غیرعامل‬ ‫‪43‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مهندس پدافند غیرعامل‬ ‫متخصص امور معدن‬ ‫‪44‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫تجربه کاری مرتبط در زمینه های استخراج‪ ،‬اکتشاف و فراوری‬ ‫سنگ اهن‬ ‫مهندسی معدن‬ ‫متخصص قراردادهای خارجی‬ ‫‪45‬‬ ‫لیسانس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی تجاری (مکالمه و مکاتبه) و حقوق قراردادهای‬ ‫بین الملل و تنظیم و عقد قراردادهای خارجی‬ ‫مدیریت بازرگانی‪ /‬حقوق‬ ‫تعداد کل نفرات مورد نیاز‬ ‫‪11‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬مالک تایید سابقه کار مرتبط‪ ،‬ارائه گواهی سابقه کار از محل های اشتغال قبلی و نیز گواهی پرداخت حق بیمه می باشد که اسکن این مدارک در زمان ثبت نام به همراه سایر مدارک و ارائه ان در روز کنترل مدارک الزامی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬تسهیالت سنی شامل این جدول نمی شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نخستین همایش بین المللی صنعت لبنیات ایران تشریح شد‬ ‫توصیه هایی به دولت و بخش خصوصی‬ ‫نخس��تین همایش بین المللی صنعت لبنیات ای��ران‪ ،‬با حضور‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬وزیران جهاد کش��اورزی و صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬برخی از نماین��دگان مجل��س‪ ،‬مدیرانی از قوه‬ ‫قضایی��ه و جمع زیادی از تولیدکنندگان و دام��داران فعال در این‬ ‫صنعت برگزار شد‪ .‬محور این همایش بر چالش های صنعت لبنیات‬ ‫در قیمت گذاری دستوری محصوالت‪ ،‬سرانه مصرف فراورده های‬ ‫لبن��ی که با جوس��ازی های اخیر روی ش��یر تولی��دی داخل مورد‬ ‫تهدید جدی قرار گرفت��ه و البته صادرات تولیدات واحدهای لبنی‬ ‫و دس��تیابی به بازارهای هدف بیش��تر‪ ،‬قرار گرفته بود و سخنرانان‬ ‫دولتی و بخ��ش خصوصی این همایش س��عی کردند دیدگاه های‬ ‫خود پیرامون این موضوع ها را به گوش یکدیگر برسانند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬سرپرست وزارت جهادکشاورزی در این گردهمایی‬ ‫چند توصیه را برای دامداران و تولیدکنندگان محصوالت لبنی بیان‬ ‫کرد و از انها خواست تا بازارهای صادراتی خود را توسعه دهند و رو‬ ‫به تولید قراردادی بیاورند‪.‬‬ ‫توصیه های متولی تصمیم سازی ها در بخش کشاورزی در حالی‬ ‫بود که رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی تهران نیز‬ ‫از تریبون این همایش‪ ،‬چند پیشنهاد و توصیه را برای دولت مطرح‬ ‫کرد‪ .‬مسعود خوانساری بر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از چرخه اقتصاد‬ ‫کش��ور تاکید کرد و قیمت گذاری دس��توری دولت را برای صنعت‬ ‫لبنیات که به گفته وی‪ ،‬صنعتی رقابتی اس��ت و نظام عرضه و تقاضا‬ ‫بر بازار ان حاکم شده ‪ ،‬غیرمنطقی دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹ جست وجو برای بازارهای صادراتی‬ ‫عباس کشاورز‪ ،‬سرپرس��ت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه‬ ‫رق��م ارزی این بخش برای ‪ ۸۰۰‬هزار تن صادرات در س��ال حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالر است‪ ،‬بازدهی ارزی این بخش را مناسب ارزیابی‬ ‫نکرد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش کشاورزی را به یافتن‬ ‫بازارهای باکیفیت تر و با ارزاوری باالتر توصیه کرد‪.‬‬ ‫وی ترویج مصرف لبنیات سنتی در ایران را نگران کننده دانست و‬ ‫با بیان اینکه مصرف این فراورده ها سالمت جامعه را تهدید می کند‪،‬‬ ‫از تولیدکنندگان خواس��ت راهکاری ب��رای کاهش و عدم مصرف‬ ‫محصوالت لبنی سنتی در کشور بیابند‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت جهادکشاورزی سپس به ماجرای شایعه هایی‬ ‫که در هفته های گذش��ته علیه تولیدات ش��یر کارخانه های داخلی‬ ‫در کش��ور انجام ش��د‪ ،‬اش��اره کرد و ب��ا رد این ش��ایعه ها‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اس��تاندارد فراورده ه��ای غذایی در کش��ور به ویژه ش��یر‪،‬‬ ‫بس��یار س��ختگیرانه تر از اتحادیه اروپاس��ت‪ .‬وی در همین باره از‬ ‫تولیدکنندگان و دامداران محصوالت لبنی خواست با صدور بیانیه‬ ‫و استفاده از فضای رسانه ای در کشور‪ ،‬توانمندی های خود را بیش از‬ ‫گذشته به مردم و جامعه معرفی کنند و اجازه ندهند سابقه به گفته‬ ‫وی‪ ،‬درخش��ان صنعت لبنیات کش��ور با گفته ه��ا و اظهارنظرهای‬ ‫ناپخته و غیرکارشناس��ی از س��وی برخی اف��راد غیرمرتبط با این‬ ‫صنعت‪ ،‬خدشه دار شود‪.‬‬ ‫کش��اورز در ادامه چند توصیه را بیان ک��رد‪ .‬او از تولیدکنندگان‬ ‫و فعاالن صنعت لبنیات کش��ور خواس��ت تا تجارت و صادرات این‬ ‫بخش را توسعه دهند‪ .‬سرپرست وزارت جهاد کشاورزی همچنین‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در وزارت جهاد کشاورزی فضا و شرایط برای هم فکری‬ ‫با بخش خصوصی فراهم اس��ت و تولیدکنن��دگان و دامداران این‬ ‫امکان را دارند که در تصمیم گیری ها س��هیم باشند‪.‬او در عین حال‬ ‫به کارخانه داران و تولیدکنندگان صنعت لبنیات پیش��نهاد کرد تا‬ ‫کنسرسیوم های تحقیق و توسعه در این بخش را راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه بازارهای جدی��د صادرات��ی باید برای‬ ‫محصوالت لبنی ایران شناس��ایی شود‪ ،‬به کارافرینان و صنعتگران‬ ‫این حوزه توصیه کرد تا به سمت تولید قراردادی گام بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه های چهارگانه‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی تهران نی��ز در این همایش گفت‪ :‬در حالی‬ ‫اقتصاد کش��ور از سال ‪ ۱۳۹۰‬به این سو‪ ،‬رشد سرمایه گذاری منفی‬ ‫را تجربه کرده است و رشد اقتصادی کشور طی سال گذشته نیز به‬ ‫منفی ‪ ۴.۵‬درصد رسید و پیش بینی ها حکایت از رشد منفی تا ‪۹.۵‬‬ ‫درصد برای امسال دارد که صنعت لبنیات کشور توانسته در مسیر‬ ‫رشد گام بردارد و سرامد صنایع کشور بوده است‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که یکی از رموز‬ ‫موفقیت در این صنعت را باید دخالت محدود دولت در ان دانس��ت‬ ‫و در عی��ن حال‪ ،‬ش��کل گیری رقابت در صنعت لبنی��ات منجر به‬ ‫پیش��رفت این بخش از اقتصاد کش��ور در چند س��ال گذشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی چه��ار توصی��ه را به دولت مطرح کرد‪ .‬رئی��س اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران در نخس��تین توصی��ه خ��ود‪ ،‬ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫خواس��ته جدی بخش خصوصی بیان کرد و با بیان اینکه ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‪ ،‬فس��اد و رانت را در اقتصاد کشور اش��اعه داده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با تصمیم گیری به موقع می توان مانع اس��یب بیش��تر به اقتصاد و‬ ‫صنعت کش��ور از محل وجود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ش��د و با تخصیص‬ ‫یارانه به زنجیره داخل��ی در صنایع گوناگون از جمله مواد غذایی و‬ ‫لبنی می توان حذف این ارز را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬منوط ک��ردن برگش��ت مالیات ارزش اف��زوده به‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان به بازگش��ت ارز صادراتی را گره‬ ‫دیگری در کس��ب وکار بنگاه ها عنوان کرد و افزود‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫بای��د از نقدینگی ‪ ۱۰۰‬درصدی برخوردار باش��ند تا بتوانند هر ماه‬ ‫مالیات ارزش افزوده خ��ود را تا زمان حصول ارز صادراتی پرداخت‬ ‫کنند که برای بسیاری از صادرکنندگان ناممکن است در حالی که‬ ‫این مسئله نیز با ضمانتنامه بانکی قابل حل است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی تهران در ادامه‪ ،‬تغییر تعرفه های صادراتی‬ ‫و اعمال برخی ممنوعیت ها در صادرات را معضل دیگری دانس��ت و‬ ‫بازارهای صادراتی کش��ور را در شرایط کنونی‪ ،‬به طور جدی تهدید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی چهارمی��ن توصی��ه خ��ود به دولت را دس��ت برداش��تن از‬ ‫قیمت گذاری ه��ا عنوان کرد و افزود‪ :‬در صنعت لبنیات کش��ور که‬ ‫رقابت س��الم حکمرفا شده‪ ،‬قیمت گذاری اقدامی غیرمنطقی است‬ ‫و باید اجازه داده شود تا عرضه و تقاضا در این بازار برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی قوی شود‬ ‫همچنین سعید شیرکوند‪ ،‬معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی‬ ‫و زیربنای��ی معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه صنعت‬ ‫لبنیات صنعت مهم و بزرگی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم این صنعت‬ ‫جایگاه و هویت خود را در اقتصاد کش��ور بیابد‪ ،‬این صنعت ان قدر‬ ‫بای��د دنبال هویت یابی باش��د که دولت این صنع��ت را ببیند و در‬ ‫تصمیم گیری ه��ا از نظرهای این صنعت اس��تفاده کند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این امر زمانی محقق خواهد ش��د که این صنایع بزرگ و قوی‬ ‫ش��ده باشند‪ ،‬اگر اقتصاد قرار است از این بحران نجات پیدا کند در‬ ‫گرو قوی شدن بخش خصوصی و صنایع گوناگون از جمله صنعت‬ ‫لبنیات است‪.‬‬ ‫‹ ‹دو اولویت اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادامه رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اینکه امس��ال برخی برنامه ها تدوین شد که شاه بیت انها ‪ ۷‬محور‬ ‫بوده و مربوط به همه صنایع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن محورهای دارای‬ ‫‪ ۳۴‬برنامه عملیاتی اس��ت‪ .‬امسال نخس��تین دغدغه ما این بود که‬ ‫رون��د تولید را حفظ کنیم‪ .‬در ش��رایط جدید که می گوییم جنگ‬ ‫اقتصادی یا تحریم با ش��دت تمام اغاز ش��ده‪ ،‬مهم ترین کار حفظ‬ ‫تولید موجود است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گام دوم‪ ،‬فعال کردن ظرفیت های خالی واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی اس��ت‪ .‬در بیش��تر رش��ته های صنعت��ی‪ ،‬مازاد‬ ‫ظرفیت داریم‪ .‬در بس��یاری از محصوالت‪ ،‬ب��ازار داخلی و خارجی‬ ‫داریم‪ .‬امس��ال صنعت‪ ۳۰ ،‬درصد افزایش صادرات داش��ته است‪.‬‬ ‫البت��ه اتفاق هایی مانن��د جریان کیک (قرص های الوده) و ش��یر‬ ‫(افالتوکسین) رخ داد که نتیجه این انگیزه چه سازمان یافته باشد‬ ‫چه رقابت های ناسالم‪ ،‬ضربه به تولید است‪ .‬اینها نقطه خطر است‪.‬‬ ‫یکی از صادرات عمده ما ش��یرینی و شکالت و لبنیات است که هر‬ ‫دو را نشانه گرفته اند‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بی��ان اینکه وزارت بهداش��ت به عن��وان متولی امر‬ ‫سالمت با قاطعیت اعالم کرد که شیر و کیک های تولید شده هیچ‬ ‫مش��کلی نداشتند اما نحوه انعکاس اخبار مشکل دارد؛ یعنی نشان‬ ‫می دهد عده ای می خواس��تند به طور عمد‪ ،‬این مس��ائل را شیوع‬ ‫دهند تا ایجاد ترس کنند‪ .‬در کنار جنگ اقتصادی‪ ،‬عملیات روانی‬ ‫و جنگ روانی هم وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای فعال س��ازی ظرفیت های خالی صنایع به‬ ‫معاون��ت صنایع ماموریت دادم ضمن تولی��د‪ ،‬بازارهای مصرف را‬ ‫هم بررس��ی کنند‪ .‬بازار داخلی ما بازار کوچکی نیست و مختصات‬ ‫منحصر ب��ه فردی دارد‪ .‬کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬ظرفیت بزرگی و‬ ‫واحدهای لبنی در این کشورها نیز حضور چشمگیری دارند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه فقط ‪۲‬‬ ‫درصد واردات کش��ورهای همس��ایه از ایران اس��ت هرچند باالی‬ ‫‪۵۰‬درص��د صادرات غیرنفتی ما را تش��کیل می ده��د‪ .‬از ‪ ۵‬ابان ما‬ ‫به بازار اوراس��یا پیوس��تیم و امکان تقویت تقاضای خارجی برای‬ ‫صنایع کشور ما وجود دارد‪ .‬برنامه داریم ظرف ‪ ۳‬سال اینده تا سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬س��هم ایران در واردات کشورهای همسایه از ‪ ۲‬درصد به ‪۴‬‬ ‫درصد رس��یده و درامد صادراتی از ‪ ۲۴‬میلیارد دالر به ‪ ۴۸‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬در یک س��ال گذش��ته اقدام های گوناگونی شده‬ ‫که بعضا جنس انها از اقدام های روزمره نیس��ت؛ یعنی شاید ما در‬ ‫شرایط عادی نخواهیم صادرات یا واردات را محدود و ممنوع کنیم‬ ‫اما چاره ای نداش��تیم‪ .‬واردات حدود ‪ ۱۶۰۰‬قلم کاال که بیش��تر در‬ ‫حوزه صنایع غذایی اس��ت‪ ،‬ممنوع ش��ده چون در داخل به اندازه‬ ‫کافی تولید داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صادرات هم بعضا محدودیت هایی داریم که این‬ ‫محدودیت ها از حوزه واردات کمتر اس��ت‪ .‬برخی مواقع ما مجبور‬ ‫به ایجاد محدودیت هس��تیم‪ .‬تولیدکنندگان باید روی مازاد تولید‬ ‫برای صادرات فکر کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬تاکنون یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون دالر اقالم س��اخت داخل داریم که قبال وارد می شد‪.‬‬ ‫در ای��ن اق�لام‪ ،‬از قطعات بس��یار «های تک» ت��ا قطعات معمولی‬ ‫ک��ه به اصط�لاح پیچ و مهره اس��ت‪ ،‬وجود دارد‪ .‬مردم خودش��ان‬ ‫پای کار امده اند‪ .‬اعداد و ارقام کامال مش��خص اس��ت‪ ،‬س��ازنده و‬ ‫سفارش دهنده هم کامال مشخص است و بناست تا اخر امسال این‬ ‫رقم به ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر برس��د‪ .‬این یعنی خودکفایی و ایجاد شغل‬ ‫برای جوانان و کاهش نرخ محصوالت‪ .‬هر زمان کاالهای وارداتی را‬ ‫در داخل تولید کردیم‪ ،‬نرخ پایین امده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در حوزه تامین مالی‪ ،‬کارهای جدیدی ش��روع‬ ‫ش��ده است و به شیوه های نوین‪ ،‬کار می کنیم‪ .‬باید سراغ بازارهای‬ ‫س��رمایه و ش��یوه های جدید تامین مالی برویم ک��ه در این زمینه‬ ‫به دانشگاه ها‪ ،‬اس��تارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان هم رجوع‬ ‫کرده ایم تا در این زمینه به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مسئولیت اجتماعی مبتنی بر عقالنیت نه احساس‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمان ها یا واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫الزام��ی فرات��ر از چارچوب های قانونی اس��ت که ان‬ ‫سازمان در انها فعالیت دارد‪.‬‬ ‫در حقیقت ش��رکت ها بای��د از نقش اقتصادی خود‬ ‫که کسب س��ود‪ ،‬پرداخت مالیات‪ ،‬استخدام کارکنان‬ ‫و‪ ...‬اس��ت فراتر رفته و در تحقق اهداف گسترده تری‬ ‫نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی ش��رکت های دولت��ی‪،‬‬ ‫خصوص��ی و‪ ...‬بای��د همس��و ب��ا مناف��ع اقتص��ادی‪،‬‬ ‫محیط زیست و رشد و توسعه باشد‪.‬‬ ‫البت��ه کارشناس��ان و فعاالن ح��وزه صنایع معدنی‬ ‫معتقدند که مس��ئولیت های اجتماعی س��ازمان ها در‬ ‫ایران بیش��تر مبنای احساسی دارد تا عقالنی‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که مسئولیت های اجتماعی عقالیی است‬ ‫که ما را به سمت توسعه پایدار رهنمون می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک ضرورت‬ ‫محم��د یارجانلی‪ ،‬مدیرعامل و عض��و هیات مدیره‬ ‫ش��رکت صنعت ورق ارین پ��اژ در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در دنیایی هس��تیم که به م��رور زمان‬ ‫اهمی��ت به جامع��ه جهان��ی و رفاه عمومی بیش��تر‬ ‫از قب��ل باید م��ورد توجه قرار گی��رد‪ .‬اهمیت به رفاه‬ ‫عمومی از گذش��ته اغاز شده و هر اندازه به جلو پیش‬ ‫می رویم باید دامنه مثلث ارزش افرینی در ان بیش��تر‬ ‫در نظر گرفته ش��ود که می تواند شامل ایجاد ارز ش‪،‬‬ ‫برط��رف کردن نیاز مصرف کنن��ده و رفاهی که برای‬ ‫م��ردم و اجتماع ایجاد می ش��ود‪ ،‬باش��د‪ .‬در حقیقت‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت ها برای انها باید یک‬ ‫ضرورت تلقی شود‪.‬‬ ‫یارجانلی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت ها باید‬ ‫ب��ه این موضوع توجه داش��ته باش��ند ک��ه زمانی که‬ ‫در س��رزمینی مش��غول به فعالیت یا تولید هس��تند‪،‬‬ ‫در حقیق��ت از زمی��ن و خ��اک ت��ا ان��رژی‪ ،‬امکانات‬ ‫و زیرس��اخت های ان کش��ور اس��تفاده می کنن��د؛ از‬ ‫این رو در برابر ان دارای مس��ئولیت هایی هستند که‬ ‫افش��ین مقتدر‪ :‬در کشورهای توسعه یافته مس��ئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫بس��یار دقیق و هدفمند دنبال می ش��ود اما مس��ئولیت های اجتماعی در‬ ‫کشور ما بیشتر مبنای احساسی دارند‪ .‬کمک رسانی در حوادث می تواند‬ ‫بهترین مثال در این زمینه باشد‬ ‫این مس��ئولیت ها می تواند از اشتغالزایی اغاز شود تا‬ ‫مباحث محیط زیست و اقدام هایی در راستای مسائل‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به مسئولیت های زیست محیطی‬ ‫شرکت ها عنوان کرد‪ :‬یکی از مسئولیت های اجتماعی‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت اس��ت‪ ،‬از یک س��و‬ ‫شرکت های باید کمترین میزان الودگی محیط زیست‬ ‫را داش��ته باش��ند و از س��وی دیگ��ر محص��ول انها‬ ‫برگشت پذیر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنعت ورق ارین پاژ تصریح کرد‪:‬‬ ‫در نگاه کلی‪ ،‬ما در زمینی در حال زندگی هستیم که‬ ‫حفظ و نگهداری ان برعهده همگان اس��ت‪ .‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬در زمینه اگهی بش��ر و مصرف کننده باید ش��اهد‬ ‫رشد باشیم‪ .‬به تبع نیازمند ها و خواسته های شرکت ها‬ ‫روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت و در قبال ان نیز‬ ‫باید مسئولیت های اجتماعی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫یارجانلی در پاس��خ به این پرسش که صنعت فوالد‬ ‫تا چه اندازه توانسته عهده دار مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود باش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬صنعت فوالد به عنوان‬ ‫یک��ی از صنایع پیش��رو به خوبی توانس��ته در زمینه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی گام ب��ردارد‪ .‬در نگاه کالن‬ ‫نسبت به صنایع دیگر به مس��ائل اجتماعی پایبندتر‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه اس��تفاده از چرخ��ه اب در صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬بهره گیری از پساب بسیار عمومیت دارد‪ .‬یا در‬ ‫زمینه اموزش نیروی انسانی و مسئولیت هایی که در‬ ‫زمینه پژوهش و رعایت مسائل زیست محیطی است‪،‬‬ ‫این صنعت بسیار خوب عمل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ابعاد گوناگون مسئولیت های اجتماعی‬ ‫همچنین افش��ین مقت��در‪ ،‬مدیر کارخانه ش��رکت‬ ‫الومینی��و م پارس درب��اره مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫ش��رکت ها در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬برخی‬ ‫ش��رکت ها ماهیت خصولتی دارند و بیش��تر دنباله رو‬ ‫دولت هس��تند و در صورتی به دنبال مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی خواهند رفت که بیش��تر منافع انها در ان‬ ‫نهفته باشد‪ .‬در مقابل شرکت های خصوصی هم برای‬ ‫حف��ظ بقا‪ ،‬بس��یار تابع بازار هس��تند و از توان باالی‬ ‫مالی برخ��وردار نیس��تند که نق��ش قابل توجهی در‬ ‫مسئولیت های اجتماعی داشته باشند‪.‬‬ ‫مقت��در ب��ا اش��اره به گس��تردگی مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی عنوان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین مسئولیت های‬ ‫اجتماعی شرکت ها در گام نخست‪ ،‬افزایش اشتغالزایی‬ ‫در کشور است‪ .‬باالتر از این مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها هستند که می توانند به توسعه منطقه‬ ‫کمک کرده و سبب رشد منطقه خود شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه همچنین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برخی‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی نیز در یاری رس��اندن در‬ ‫ح��وادث طبیع��ی خود را نش��ان می ده��د‪ .‬البته در‬ ‫زمینه حوادث در ایران از انجا که عرق ملی باالس��ت‪،‬‬ ‫ش��رکت ها بسیار خوب و به موقع عمل کرده و در حد‬ ‫توان خود کمک می کنند‪.‬‬ ‫مقتدر ادامه داد‪ :‬موضوع این است که شرکت ها باید‬ ‫توان مالی داش��ته باشند تا این راستا گام بردارند‪ .‬اما‬ ‫ممکن است برخی س��ازمان ها به شکل های گوناگون‬ ‫که ماهیت انها مش��خص نیس��ت‪ ،‬قصد سوءاستفاده‬ ‫کاهش ‪ ۱۳.۸‬واحد درصدی تورم در بخش معدن‬ ‫مرکز امار ایران گزارش داد‪ :‬تورم نقطه به نقطه بخش معدن در فصل پاییز‬ ‫‪ ۹۸‬نس��بت به فصل تابس��تان‪ ١٣.٨ ،‬واحد درصد کاهش داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬مرکز امار ایران اعالم کرد‪ :‬تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش‬ ‫معدن در فصل پاییز ‪ ٩٨‬نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (تورم نقطه‬ ‫به نقطه)‪ ،‬به ‪ ۶.۳۷‬درصد رسید‪ .‬این رقم در ماه تابستان‪ ۵۱.۴ ،‬درصد بود‪.‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه اس��تخراج زغال سنگ معادل ‪١٠٩.١‬‬ ‫درصد‪ ،‬استخراج کانه های فلزی ‪ ٣٣.۶‬درصد و استخراج سایر معادن ‪٣۵.۴‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬ت��ورم نقطه به نقط��ه در ‪ ۲‬گروه عمده اس��تخراج کانه های‬ ‫فلزی و اس��تخراج س��ایر معادن در مقایس��ه با فصل قبل کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ٧.٢‬واحد درصدی تورم ساالنه‬ ‫تغییرات میانگین ش��اخص کل نرخ تولیدکننده بخش معدن در ‪ ۴‬فصل‬ ‫منتهی به فصل پاییز ‪ ٩٨‬نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم ساالنه)‬ ‫به ‪ ٠ ،۵٢‬درصد رس��ید که نس��بت به همین اط�لاع در فصل قبل (‪۵۹.۲‬‬ ‫درصد)‪ ٧.٢ ،‬واحد درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در فصل مورد بررس��ی‪ ،‬تورم ساالنه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ‬ ‫برابر با ‪ ٩٠.٣‬درصد‪ ،‬استخراج کانه های فلزی ‪ ۵٣.۴‬درصد و استخراج سایر‬ ‫معادن ‪ ٣۶.۴‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۳‬واحد درصدی تورم فصلی‬ ‫تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم‬ ‫فصل��ی) در فصل پاییز ‪ ٩٨‬به ‪ ۵ ،۶‬درصد رس��ید که در مقایس��ه با همین‬ ‫اطالع در فصل تابستان ‪ ٣ ،٩٨‬واحد درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫تورم فصلی مربوط به گروه اس��تخراج زغال س��نگ معادل ‪ ١٨.٣‬درصد‪،‬‬ ‫استخراج کانه های فلزی ‪ ۵.۵‬درصد و استخراج سایر معادن ‪ ۶.٢‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایس��ه با فصل تابستان امسال‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬اگر در گذش��ته یک کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) داش��تیم‪ ،‬هم اکن��ون نهادهای گوناگونی‬ ‫ایجاد ش��ده اند که به نظر می رس��د کار تجاری انجام‬ ‫می دهند تا اینکه یک نهاد خیریه باش��ند‪ .‬دولت باید‬ ‫بر این امر نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته مس��ئولیت های اجتماعی در‬ ‫زم��ان وقوع حوادث در ایران به ش��کل یک عزم ملی‬ ‫تجلی پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر کارخانه ش��رکت الومینیوم پ��ارس مقتدر‬ ‫در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه چگون��ه می توان‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی ش��رکت ها را افزایش داد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مس��ئولیت های اجتماعی شرکت ها ابعاد‬ ‫وس��یعی دارد‪ ،‬برای نمونه ام��وزش کارکنان یکی از‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت هاست‪ ،‬چراکه بیشتر‬ ‫کارکنان از اموزش های الزم برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫مقتدر افزود‪ :‬رفاه کارکنان ش��رکت ها نیز از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار اس��ت‪ ،‬زی��را با توجه ب��ه تورم این‬ ‫روزهای بازار‪ ،‬درامد افراد به ش��دت کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت و افزایش نس��بی رفاه انها می تواند قابل توجه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به موضوع محیط زیست نیز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مسئولیت های اجتماعی در محیط زیست نیز‬ ‫بس��یار اهمیت دارد‪ ،‬زیرا ش��رکت ها از یک س��و خود‬ ‫نباید عامل الودگی باش��ند و از سوی دیگر‪ ،‬محصولی‬ ‫را تولی��د نکنن��د که ب��رای مردم مض��رر و خطرناک‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در زمین��ه تولید خودرو نباید‬ ‫خودروهایی در کش��ور تولید ش��ود که بیشترین امار‬ ‫تصادفات را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫مدی��ر کارخان��ه ش��رکت الومینیوم پ��ارس یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در کش��ورهای توس��عه یافته مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬بس��یار دقیق و هدفمند دنبال می شود اما‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی در کش��ور ما بیشتر مبنای‬ ‫احساس��ی دارند‪ .‬کمک رس��انی در ح��وادث می تواند‬ ‫بهترین مثال در این زمینه باشد‪.‬‬ ‫محمد یارجانلی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫اعمال تعرفه های جدید برای واردات الومینیوم و فوالد‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا با‬ ‫صدور اطالعی��ه ای اعالم ک��رد‪ ،‬تصمیم دارد‬ ‫تعرفه ه��ای ‪ ۲۵‬و ‪ ۱۰‬درص��دی را ب��ه ترتیب‬ ‫روی محصوالت ف��والد و الومینیومی وارداتی‬ ‫از برخی کشورها اعمال کند‪.‬‬ ‫ای��ن تصمیم ‪ ۸‬فوریه اعمال می ش��ود و به‬ ‫اجرا درخواهد امد‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن نیوز‪ ،‬دلی��ل اصلی اینکه‬ ‫امری��کا تعرفه محص��والت را افزایش می دهد‬ ‫این اس��ت که ضریب بهره گی��ری از ظرفیت‬ ‫فوالد داخل��ی از زمان تحری��م تعرفه ای روی‬ ‫الومینی��وم و فوالد در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۹۷‬ب��ه بیش از ‪ ۸۰‬درصد رس��یده و در‬ ‫این عدد پایدار مانده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال واردات برخ��ی محصوالت‬ ‫مش��تقه فوالد و الومینیوم رش��د قابل توجهی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی امریکا با انتش��ار امار‬ ‫گمرک��ی اع�لام کرده ک��ه تعرفه ه��ای فوالد‬ ‫و الومینی��وم ک��ه در م��اه م��ارس ‪ ۲۰۱۸‬از‬ ‫س��وی دولت امریکا اعمال و ب��ه اجرا در امد‪،‬‬ ‫تاثی��ر بس��زایی در کنت��رل واردات ف��والد به‬ ‫امریکا داش��ته؛ بنابراین ای��ن وزارتخانه بر این‬ ‫موض��وع تمرک��ز خواهد ک��رد و بدین ترتیب‬ ‫از تولیدکنن��دگان داخل��ی خ��ود حمای��ت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان‬ ‫بومی سازی فرایندی است که امکان استفاده‬ ‫حداکثری از دانش و فناوری س��اخت قطعات و‬ ‫مواد را از طریق اس��تفاده از ظرفیت های داخل‬ ‫و خارج کشور فراهم می کند‪.‬‬ ‫ای��ران که در میان ‪۱۰‬تولیدکننده برتر فوالد‬ ‫در جهان قرار گرفته است‪ ،‬می تواند بسیاری از‬ ‫نیازه��ای خود را به وی��ژه در زمینه تامین مواد‬ ‫اولیه و قطعات برطرف کند‪.‬‬ ‫هرچند اهمیت بومی سازی در صنعت فوالد‬ ‫کش��ورمان از انجا بیشتر مشخص می شود که‬ ‫در بخش های��ی از زنجیره فوالد به ویژه قطعات‪،‬‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت وابستگی هایی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬حدود ‪۳۰‬‬ ‫س��ال از عمر برخی از فوالدس��ازی های بزرگ‬ ‫کش��ور می گذرد‪ ،‬با فرس��ودگی اجتناب ناپذیر‬ ‫سیس��تم های موجود فعلی نیاز به اس��تفاده از‬ ‫فناوری های جدید و به روز را ضروری می کند‪.‬‬ ‫امار نش��ان می دهد که تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬نیاز‬ ‫ب��ه راه اندازی ح��دود ‪۲۰‬میلیون تن واحدهای‬ ‫تولی��د فوالد خام وجود دارد که با حجم باالیی‬ ‫س��رمایه گذاری در باالدس��ت و پایین دس��ت‬ ‫روبه رو خواهد بود که ضروری است از هم اکنون‬ ‫برنامه ری��زی الزم درب��اره چگونگی اجرای انها‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫پس از اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران‪،‬‬ ‫تامی��ن قطع��ات و مواد و ارز م��ورد نیاز صنایع‬ ‫با دش��واری هایی روبه رو ش��ده‪ ،‬ولی با تکیه بر‬ ‫ت��وان داخل و اس��تفاده از ظرفیت های داخلی‬ ‫و خارج��ی و حت��ی ب��ا در نظر گرفت��ن اینکه‬ ‫در ش��رایط ع��ادی ب��ه احتمال زی��اد برخی از‬ ‫س��رمایه گذاری ها برای تولی��د داخلی به صرفه‬ ‫نباش��د اما در میان مدت سبب افزایش توانایی‬ ‫کش��ور در زنجی��ره تولی��د ف��والد می ش��ود و‬ ‫به ص��ورت نوعی پدافند غیرعامل در راس��تای‬ ‫مدیریت استراتژیک کشور حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا فعالیت های گس��ترده ای در‬ ‫زمینه بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫صنعت فوالد به عنوان یک صنعت اس��تراتژیک‬ ‫انجام شده که با توجه به تحریم های اعمال شده‬ ‫علی��ه ای��ران و دسترس��ی نه چن��دان مطلوب‬ ‫فوالدسازان به قطعات و تجهیزات شرکت های‬ ‫خارجی‪ ،‬کار ارزش��مندی اس��ت ‪ ،‬اما به تنهایی‬ ‫برای ایجاد توس��عه و کسب دانش این صنعت‬ ‫کافی نیس��ت‪ ،‬زیرا در بومی س��ازی‪ ،‬ما قطعه را‬ ‫می سازیم‪ ،‬اما همچنان برای دستیابی به دانش‬ ‫فناوری وابس��ته هستیم و باید ان را خریداری‬ ‫کنیم‪ .‬بنابراین س��خت ترین بخش بومی سازی‬ ‫در صنعت فوالد را می توان کس��ب فناوری این‬ ‫صنعت دانست‪ .‬در حقیقت بومی سازی در کنار‬ ‫دس��تیابی به دانش فوالدس��ازی سبب توسعه‬ ‫پایدار می شود‪.‬‬ ‫از این رو باید به دنبال حلقه گمش��ده تبدیل‬ ‫دانش به فناوری و س��پس تبدی��ل فناوری به‬ ‫صنعت بوده و سعی بر نهادینه کردن ان داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه صنع��ت فوالد کش��ورمان در‬ ‫بخش کس��ب فناوری ب��ه موفقیت های خوبی‬ ‫دس��ت یافته ک��ه نمون��ه ان واحدهای احیای‬ ‫مستقیم موجود در کشور است‪.‬‬ ‫بوم��ی کردن دانش و تبدی��ل ان به صنعت‬ ‫عملیاتی پیچیده اس��ت که همکاری تنگاتنگ‬ ‫متخصص��ان و دانش��مندان داخلی و صاحبان‬ ‫صنعت را می طلبد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت در مس��یر کس��ب دانش‪ ،‬نیاز‬ ‫به یاری مدیران تصمیم س��از اس��ت تا با قبول‬ ‫توانمندی ه��ای واقع��ی داخل��ی در حوزه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬در ریسک های احتمالی متخصصان‬ ‫و دانش��مندان داخلی ش��ریک ش��وند و امکان‬ ‫توسعه توانمندی های داخلی را فراهم اورند‪.‬‬ ‫بومی س��ازی در ش��رکت فوالد هرمزگان نیز‬ ‫جزو اهداف استراتژیک شرکت بوده و اقدام های‬ ‫موثری در این باره انجام ش��ده اس��ت‪ .‬شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان با ایجاد یک دپارتمان مس��تقل‬ ‫بومی سازی در س��اختار رسمی خود‪ ،‬توجه به‬ ‫بومی س��ازی را بیش از پی��ش در برنامه ها قرار‬ ‫داده است‪ .‬این بخش در قالب گروه های کاری‪،‬‬ ‫با گ��روه بهره برداری و بخش خرید و تحقیق و‬ ‫توسعه همکاری کرده و سعی می کند با همکاری‬ ‫شرکت های دانش بنیان و صنایع داخلی کشور‪،‬‬ ‫نیازهای داخلی شرکت را برطرف کند‪ .‬در واقع‬ ‫وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای گوناگون‬ ‫برای تامین قطعات‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫وارداتی اس��ت تا بتوان در داخل کشور اقدام به‬ ‫تولید ان کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬چیالن‬ ‫نظرگاه‬ ‫فرمول تعیین‬ ‫نرخ شمش‬ ‫فوالدی‬ ‫تغییر می کند‬ ‫سخنگوی س��تاد تنظیم بازار عنوان کرد‪ :‬فرمول‬ ‫قیمت گذاری شمش فوالدی تدوین می شود‪ .‬هدف‬ ‫این رویکرد‪ ،‬عرضه حداکثری شمش در بورس کاال‬ ‫و همچنین کاهش نرخ عنوان شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش دنی��ای بورس‪ ،‬محمدرض��ا کالمی با‬ ‫اع�لام این مطلب اف��زود‪ :‬نرخ پای��ه اعالمی برای‬ ‫شمش فوالدی یعنی بیلت و بلوم‪ ،‬از سوی معاونت‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدنی به بورس‪ ،‬براس��اس‬ ‫فرمول جاری حدود ‪ ۳۱۵۰‬تومان اس��ت و حداکثر‬ ‫نرخ نهایی معامله شده در بورس نیز بیش از ‪۴۴۰۰‬‬ ‫تومان است‪ ،‬این وضعیت موجب نبود عرضه کافی‬ ‫شمش و بروز رقابت غیرمتعارف و افزایش تقاضا در‬ ‫بورس شده است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح این مطلب گف��ت‪ :‬این در حالی‬ ‫اس��ت که نرخ پایه شمش فوالدی براساس فرمول‬ ‫پیشنهادی حدود ‪ ۳۸۵۰‬تومان و در صورت اعمال‬ ‫حداکثری س��قف رقابت مجاز‪ ،‬پایین تر از نرخ های‬ ‫معامالت��ی پایانی فعلی خواهد بود که البته موجب‬ ‫عرضه حداکثری و جلوگیری از بازارس��ازی و بروز‬ ‫ران��ت برای حلقه های بعدی خواهد ش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫تصمیم بر ان ش��د معاونت امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی فرمول پیش��نهادی برای قیمت گذاری را با‬ ‫لحاظ این نکته ک��ه عرضه حداکثری اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین‪ ،‬توزیع‬ ‫و تنظیم بازار‪ ،‬مجموعه سیاس��ت گذاری ها با هدف‬ ‫کاهش نرخ انجام می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول تاکید ک��رد‪ :‬این اقدام پس از‬ ‫بررس��ی نیازسنجی و امکان س��نجی مربوط درباره‬ ‫می��زان عرض��ه و تقاض��ای «اس��لب» در صنای��ع‬ ‫باالدستی و پایین دستی و تعیین ضوابط عرضه در‬ ‫ب��ورس کاال یا خارج از ب��ورس کاال به گونه ای که‬ ‫موجب سفته بازی نش��ود و به تولیدکنندگان ورق‬ ‫یا زنجیره بعدی لوله و پروفیل تحویل ش��ود‪ ،‬انجام‬ ‫می شود و پیش بینی شده است فرمول پیشنهادی‬ ‫در کارگ��روه تخصص��ی ف��والد نی��ز ب��ه تصویب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫کالم��ی درباره وضعی��ت صادرات ای��ن کاال نیز‬ ‫گفت‪ :‬بر این اس��اس صادرات اس��لب از این تاریخ‬ ‫فق��ط در صورت تامین نیاز ه��ای داخلی (داخل یا‬ ‫خارج از ب��ورس کاال) به گونه ای ک��ه کمبودی در‬ ‫تولی��د و عرضه انواع ورق براس��اس نیاز داخلی به‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی یا تامین کنن��ده زنجیره بروز‬ ‫نکند‪ ،‬منوط به مجوز معاونت امور معادن و صنایع‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬گمرک نیز موظف اس��ت از صادرات‬ ‫اس��لب بدون مج��وز معاونت یادش��ده جلوگیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درباره میزان تولید اسلب و ورق گرم در سال‬ ‫گذش��ته افزود‪ :‬میزان تولید اسلب در سال گذشته‬ ‫برابر با ‪ ۱۰.۵‬تن و میزان تولید ورق گرم برابر با ‪۸‬‬ ‫میلیون تن است؛ بررسی ها نشان می دهد در ‪ ۹‬ماه‬ ‫گذش��ته از س��ال حدود ‪ ۸‬میلیون تن اسلب تولید‬ ‫ش��ده که از این رقم ‪ ۱.۵‬میلیون تن صادر ش��ده‪،‬‬ ‫به این ترتی��ب ‪ ۶.۲‬میلیون تن ورق گرم در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال نیز تولید شده است‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫سخت ترین‬ ‫بخش‬ ‫بومی سازی‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت بعد‬ ‫مسئولیت‬ ‫زیست محیطی‬ ‫در بانک ها‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان از نقش کلیدی نهادهای مالی در نهادینه سازی مسئولیت ها در جامعه می گویند‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها‬ ‫محمد وطن پور‬ ‫کارشناس بانک‬ ‫بانک ه��ا به عنوان یک��ی از بخش های مهم‬ ‫اقتص��ادی ک��ه مس��ئولیت های اجتماع��ی‬ ‫زیادی بر عهده ش��ان نیز قرار دارد‪ ،‬با اصالح‬ ‫فرایندهای بانکی همچون توس��عه بانکداری‬ ‫تم��ام الکترونی��ک و ح��ذف کاغ��ذ به طور‬ ‫کام��ل به عنوان یک بعد مهم در مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬گامی مه��م در راس��تای حفظ‬ ‫محیط زیست بردارند که به طور قطع اقدامی‬ ‫ارزشمند دراین زمینه به شمار می رود‪.‬‬ ‫در این راستا ضروری است در گام نخست‪،‬‬ ‫بانک ها خود به عنوان جزئی از جامعه چنین‬ ‫اقدامات��ی را از خ��ود بانک ها اغ��از و ان را‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫استفاده از فناوری پاک و سازگار با محیط‬ ‫زیس��ت‪ ،‬اس��تفاده از فناوری های پیش��رفته‬ ‫برای س��رمایش و گرمایش که مصرف انرژی‬ ‫را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫صرفه جوی��ی در مصرف کاغذ و دیجیتالی‬ ‫کردن رواب��ط اداری‪ ،‬اتوماس��یون‪ ،‬پرونده ها‬ ‫و همچنی��ن اس��تفاده از م��واد تجزیه پذیر‬ ‫یا هدایت جامعه به س��وی بانک��داری تمام‬ ‫الکترونیک از طری��ق ابزارهایی چون موبایل‬ ‫بان��ک از اقدام های مهمی اس��ت که در کنار‬ ‫س��ایر عوام��ل می توان��د بانک های م��ا را به‬ ‫س��مت بانک��داری که حافظ محیط زیس��ت‬ ‫است‪ ،‬هدایت کند‪.‬‬ ‫بخش دیگر فعالی��ت بانک ها به عنوان یک‬ ‫س��ازمان ارائه دهنده خدمات‪ ،‬می تواندکمک‬ ‫ب��ه دیگ��ر بخش ه��ای جامع��ه ک��ه چنین‬ ‫رویکردی را هدف گذاری کرده اند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬بانک ها ضم��ن اینکه می توانند‬ ‫از فعالیت ه��ای گروهی‪ ،‬انجمن ها و ابتکارات‬ ‫نوین پش��تیبانی کنن��د‪ ،‬می توانند ب��ا ارائه‬ ‫خدم��ات ب��ه کس��ب وکارهایی ک��ه حافظ‬ ‫محیط زیس��ت هس��تند‪ ،‬گام مهمی در این‬ ‫راس��تا بردارند‪ .‬حمایت م��ادی و معنوی از‬ ‫طرح های کارافرینانه و تامین مالی طرح هایی‬ ‫که به طور غیرمس��تقیم بر محیط زیست اثر‬ ‫دارند‪ ،‬از اقدام های مهمی اس��ت که بانک ها‬ ‫می توانند در این راستا انجام دهند‪.‬‬ ‫بانک ه��ا می توانن��د یا ی��ک اولویت بندی‬ ‫مناس��ب‪ ،‬در پروژه های��ی ک��ه محاف��ظ‬ ‫محیط زیس��ت اس��ت از جمل��ه تولی��دات‬ ‫هیبریدی‪ ،‬اب س��الم‪ ،‬انرژی های نو‪ ،‬بازیافت‬ ‫و‪ ...‬س��رمایه گذاری و مش��ارکت کنن��د و با‬ ‫تامین مالی این بخش ها گامی در راس��تای‬ ‫تحقق اهداف زیست محیطی بردارند‪.‬‬ ‫بی تردید توس��عه این نگرش در بانک ها از‬ ‫الزامات است و باید انجام شود‪.‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫خبر‬ ‫فراهم سازی مکانیسم‬ ‫انتقال منابع برای تامین‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرک��زی در واکن��ش‬ ‫ب��ه خب��ر راه ان��دازی‬ ‫کانال مبادل��ه دارو و‬ ‫کااله��ای کش��اورزی‬ ‫از طری��ق س��وئیس‬ ‫گفت‪ :‬امریکایی ها باید‬ ‫مکانیس��م بانکی برای انتق��ال و تامین منابع‬ ‫خرید کاالهای اساسی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی ای��ران در واکنش به اخبار‬ ‫منتشرش��ده درباره س��ازکار مبادل��ه کاالهای‬ ‫کش��اورزی و دارو اع�لام ک��رد‪ :‬داروی مبادله‬ ‫ش��ده با پیگیری و درخواس��ت سفارت دولت‬ ‫س��وئیس و درح��د ‪ ۲.۵‬میلی��ون دالر ان هم‬ ‫از طری��ق مناب��ع موج��ود بانک مرک��زی نزد‬ ‫یک بانک سوئیس��ی و از طریق ش��رکت های‬ ‫سوئیسی بوده است‪.‬‬ ‫همت��ی ب��ا اش��اره به کارش��کنی م��داوم‬ ‫امریکایی ه��ا در نق��ل و انتق��ال مناب��ع برای‬ ‫مب��ادالت کاالهای اساس��ی و دارو تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر امریکایی ه��ا واقعا مدع��ی همراهی برای‬ ‫تامی��ن دارو و کاالهای کش��اورزی هس��تند‪،‬‬ ‫باید مکانیس��م بانک��ی برای انتق��ال و تامین‬ ‫مناب��ع خری��د کااله��ای اساس��ی را فراه��م‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی ص��رف انجام‬ ‫مکانیسم فنی مبادله بدون امکان انتقال منابع‬ ‫را کافی ندانست و فراهم سازی مکانیسم انتقال‬ ‫مناب��ع و تامین مال��ی ان را معیار مهمی برای‬ ‫ارزیابی صحت ادعای امریکایی ها اعالم کرد‪.‬‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬ان نوع اقدام های سازمان ها‬ ‫به ش��مار می روند که فراسوی منافع مستقیم اقتصادی یا‬ ‫فنی اتخاذ می شوند و حامل ارزش های پایداری هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن اقدام ها‪ ،‬مح��دوده گس��ترده تری از ارزش های‬ ‫انس��انی مدنظر اس��ت و با هدف التی��ام دردهای جامعه‬ ‫و تحقق توس��عه پایدار در سطح سازمان‪ ،‬کشور و جهان‬ ‫برنامه ریزی و اجرا می شوند‪.‬‬ ‫براساس این نگرش‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬موسسه ها و‬ ‫برندها عالوه بر انجام وظایفی که براساس اهداف تاسیس‬ ‫خ��ود بر عهده دارن��د‪ ،‬در زمینه های گوناگونی به جامعه‬ ‫کم��ک می کنند‪ .‬در واق��ع این مجموعه ها نیز مانند افراد‬ ‫حقیقی نس��بت به جامعه احس��اس مسئولیت می کنند‬ ‫و اقدام های��ی را در راس��تای ای��ن مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫انجام می دهند‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی می تواند در شرایط‬ ‫عادی‪ ،‬پاس��خگویی به دغدغه های جامعه باشد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬حفظ محیط زیس��ت همواره یک��ی از دغدغه های‬ ‫افراد جامعه اس��ت که اقدام های متفاوتی برای ان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬ممکن است ش��ما به گروه های طبیعت گردی‬ ‫بپیوندید و کوه ها و س��احل دریا را پاکسازی کنید‪ .‬افراد‬ ‫حقوق��ی مثل بانک ه��ا و اداره ها ه��م در چنین مواردی‬ ‫ب��ا توجه به مس��ئولیت اجتماع��ی خ��ود‪ ،‬اقدام هایی را‬ ‫انج��ام می دهند‪ .‬حذف کاغ��ذ از فرایندهای جاری این‬ ‫مجموعه ه��ا‪ ،‬نمونه ای از مس��ئولیت اجتماع��ی انها در‬ ‫راس��تای حفظ محیط زیست است‪ .‬در شرایط اضطراری‬ ‫نی��ز س��ازمان ها و نهادها مانند عموم اف��راد جامعه و در‬ ‫راس��تای مسئولیت های اجتماعی خیرخواهانه‪ ،‬خدماتی‬ ‫را ب��ه هموطنان ارائه می دهند‪ .‬همان طور که ما به عنوان‬ ‫ش��هروندان ایرانی‪ ،‬در س��یل ابتدای سال و همچنین در‬ ‫سیل اخیر سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬کمک های خود را به‬ ‫س��یل زدگان رساندیم‪ ،‬سازمان ها و نهادها هم اقدام های‬ ‫موثری در این ارتباط انجام دادند که بانک ها نیز از جمله‬ ‫انها هس��تند‪ .‬به هرحال از انجایی ک��ه بانک ها به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین نهادهای اقتصادی‪ ،‬نقش انکارناپذیری‬ ‫در اجتم��اع دارن��د و عملک��رد انها ب��ر کل جامعه تاثیر‬ ‫می گ��ذارد‪ ،‬بنابراین توجه انها به مقوله مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ .‬موضوعی که سبب‬ ‫ش��ده تا در مقایس��ه با سایر بنگاه ها و سازمان ها‪ ،‬بانک ها‬ ‫نق��ش کلیدی تری را در نهادینه س��ازی مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی در جامع��ه ایفا کنند ‪ .‬نق��ش بانک ها به عنوان‬ ‫تس��هیلگر و محرک چرخ های اقتصاد و تجارت‪ ،‬به عنوان‬ ‫نهادهای مولد ثروت و همچنین به عنوان فراهم اورندگان‬ ‫خدم��ات ب��رای اجتماعات محل��ی‪ ،‬مل��ی و بین المللی‪،‬‬ ‫بیانگ��ر اهمی��ت این موسس��ه ها در به جری��ان انداختن‬ ‫حرکت فکری مس��ئولیت اجتماعی در کل جامعه است‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند بانک ها می توانند با مدیریت درست‬ ‫و اعطای تسهیالت هدفمند‪ ،‬یا اولویت بندی درست منابع‬ ‫یا ترویج فرهنگ قرض الحس��نه و‪ ...‬در راس��تای ارتقای‬ ‫س��طح معیش��ت و زندگی افراد جامعه‪ ،‬توانمندس��ازی‬ ‫روس��تاییان‪ ،‬توس��عه و رون��ق بخش های مول��د‪ ،‬تزریق‬ ‫س��رمایه و جهت بخش��ی ب��ه طرح هایی که در راس��تای‬ ‫حف��ظ منابع طبیعی و محیط زیس��ت اق��دام می کنند‪،‬‬ ‫توس��عه پای��دار اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫فعالیت های انس��ان دوس��تانه و خیریه‪ ،‬حمایت مادی و‬ ‫معنوی از فعالیت های علمی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و هن��ری به عن��وان تنه��ا بخش کوچک��ی از فعالیت ها و‬ ‫اهداف بانک ها در راه خدمت رسانی به جامعه که در بحث‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شان گنجانده می شود‪ ،‬بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه و ترویچ فرهنگ قرض الحسنه‬ ‫محمد ربیع زاده‪ ،‬کارشناس حوزه بانکی در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه‪ ،‬ابعاد مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫بانک ه��ا دارای ابعاد مختلفی اس��ت که ه��ر یک از انها‬ ‫کاهش ترافیک و‪ ...‬از جمله اقدام هایی است که در بحث‬ ‫مسئولیت های اجتماعی بانک ها باید مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه ربیع زاده تح��ول در بانک��داری الکترونیک و‬ ‫حرکت به س��مت تحقق بانکداری دیجیتال از اقدام هایی‬ ‫است که باید دراین حوزه اتفاق بیفتد و این مهم می تواند‬ ‫گام��ی مثبت در راس��تای حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش‬ ‫کاغذبازی ها‪ ،‬کاهش تردد ها‪ ،‬کاهش الودگی و‪ ...‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تقویت منابع بانک ها‬ ‫توج��ه بانک ها به عن��وان یکی از مهم ترین نهاده��ای اقتصادی که‬ ‫نق��ش انکارناپذی��ری در اجتماع دارند و عملک��رد انها بر کل جامعه‬ ‫تاثی��ر می گذارد‪ ،‬به مقوله مس��ئولیت های اجتماع��ی دارای اهمیت‬ ‫زیادی است‬ ‫مصداق های خاص خودش��ان را دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬ورود بانک ه��ا ب��ه فعالیت ه��ای خیرخواهانه و‬ ‫بشردوس��تانه‪ ،‬جزو اقدام های داوطلبانه ای است که فراتر‬ ‫از ش��رح وظایف بانک ق��رار دارد و در زمان بروز حوادث‬ ‫و بحران ه��ا نم��ود زیادی پیدا خواه��د کرد‪ .‬او در همین‬ ‫راستا‪ ،‬به بحران های به وجود امده ناشی از سیل اخیر و‬ ‫بروز بالیای طبیعی همچون زلزله در س��ال های گذشته‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در بروز چنین بالیا و حوادث‪ ،‬بنگاه ها‬ ‫و س��ازمان ها ت�لاش می کنند با کمک ب��ه این مناطق‪،‬‬ ‫اقدام هایی را در راس��تای کاهش مش��کالت مردم انجام‬ ‫دهند که بانک ها نیز از جمله این نهاد ها هستند‪ .‬بانک ها‬ ‫ضم��ن فراهم ک��ردن اقالم امدادی ش��امل مواد غذایی‪،‬‬ ‫مایحتاج ضروری و بس��ته های بهداش��تی‪ ،‬همواره تالش‬ ‫کرده ان��د در روزهای پ��س از بحران‪ ،‬نی��ز اقدام هایی را‬ ‫برای س��اخت مدرسه ها‪ ،‬مسکن‪ ،‬راه اندازی دوباره کسب‬ ‫و کاره��ا انج��ام دهند که دراین راس��تا می توان عملکرد‬ ‫بانک ها را دراین حوزه مناسب ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه از دیگر اقدام های بانک ها در حوزه‬ ‫انجام مس��ئولیت های اجتماعی شان‪ ،‬کمک به قشرهای‬ ‫اس��یب پذیر جامعه اس��ت که این مهم از طریق وام های‬ ‫قرض الحس��نه و ارزان انجام می شود‪ ،‬یاداورشد‪ :‬بانک ها‬ ‫می توانن��د با پرداخت وام قرض الحس��نه ازدواج‪ ،‬درمان‪،‬‬ ‫کارافرینی‪ ،‬اشتغال و‪ ...‬ضمن رفع نیازهای مالی قشرهای‬ ‫ضعی��ف جامعه‪ ،‬گامی در راس��تای افزایش رفاه جامعه و‬ ‫توسعه پایدار اقتصادی در کشور بردارند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس دراین راس��تا مدیریت درست‬ ‫منابع و هدفمند کردن پرداخت تسهیالت به بخش های‬ ‫دارای اولوی��ت‪ ،‬از اقدام های��ی اس��ت که درای��ن زمینه‬ ‫می تواند تاثیر بس��زایی در تحقق سیاست های اقتصادی‬ ‫دولت و رشد و توسعه پایدار کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬اقتصاد ایران درحال حاضر دچار ش��رایط‬ ‫خاص��ی اس��ت که نی��از دارد تا با کمک افراد بیش��تری‪،‬‬ ‫ش��رایط برای به گردش دراوردن چرخه اقتصادی برای‬ ‫قشرهای ضعیف تر فراهم شود‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬بانک ها باید با به مش��ارکت طلبیدن‬ ‫نیک اندیش��ان اقتصادی‪ ،‬س��عی کنند س��هم خود را در‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در راس��تای تقویت بنیه مالی افراد‬ ‫و فع��االن اقتصادی که از ت��وان کمتری برخوردارند‪ ،‬ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ر توس��عه و ترویج هرچه بیش��تر‬ ‫فرهنگ قرض الحس��نه در جامعه و توس��عه فعالیت های‬ ‫قرض الحس��نه در نظام بانکی اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬این‬ ‫ام��ر باعث می ش��ود تا افراد بیش��تری بتوانن��د از منابع‬ ‫قرض الحسنه بانک ها بهره مند شوند و بانک ها نیز بتوانند‬ ‫نقش و ماموریت شان را در این حوزه بهتر انجام دهند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این امر سبب می شود تا امکان بازتوزیع‬ ‫ثروت در جامعه به شکل بهتری انجام شود و تسهیالت با‬ ‫نرخ سود اندک به فعاالن اقتصادی و ان دسته از افراد و‬ ‫بخش هایی که نیازمند حمایت بیش��تری هستند‪ ،‬فراهم‬ ‫شود گفت‪ :‬این موضوعی است که در نهایت زمینه رونق‬ ‫اقتصادی را در کش��ور فراهم و کمک ش��ایان توجهی به‬ ‫مشاغل و کسب وکار های خرد خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته ربیع زاده این تصور که بانک ها به دلیل ماهیت‬ ‫فعالیتش��ان از س��رمایه بی بدیلی برخوردارند و از این رو‬ ‫بانک ه��ا باید در این حوزه ها حمایت بیش��تری داش��ته‬ ‫باش��ند منطقی نیس��ت‪ ،‬چون با توجه به مشکالت حاکم‬ ‫بر اقتصاد‪ ،‬بانک ها هم همچون سایر بنگاه های اقتصادی‬ ‫دچار محدودیت ها و مش��کالت مالی هستند که ضرورت‬ ‫دارد در راس��تای رفع این مش��کالت گام های اساسی از‬ ‫سوی دولت و بانک مرکزی برداشته شود‪.‬‬ ‫به گفته ربیع زاده اما در چنین ش��رایطی الزم اس��ت‬ ‫ک��ه بانک ها با توج��ه به منابع محدودی ک��ه در اختیار‬ ‫دارن��د‪ ،‬به طور هدفمند و مدیریت ش��ده‪ ،‬ای��ن منابع را‬ ‫صرف بخش هایی کنند که دارای اولویت است و می تواند‬ ‫بازدهی ایجاد کند یا در توس��عه پای��دار اقتصادی نقش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه تاثی��ر فعالی��ت بانک ه��ا در بح��ث‬ ‫محیط زیس��ت نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬اتخاذ سیاست هایی‬ ‫مبن��ی بر ارائه نش��دن خدمات به ش��رکت های االینده‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬تولیدکنندگان محص��والت غیرایمن و‬ ‫موارد مش��ابه و همچنین توس��عه بانکداری الکترونیک‬ ‫و اتوماس��یون اداری در راس��تای کاه��ش مصرف کاغذ‪،‬‬ ‫علی اصغر پورمتین از دیگر کارشناس��ان این حوزه نیز‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه در چند سال گذشته‬ ‫درحالی بحث ایفای مس��ئولیت های اجتماعی در کشور‬ ‫ما موردتوجه س��ازمان ها و شرکت ها قرار گرفته که برای‬ ‫دس��تیابی به نتای��ج مطلوب تر در این ح��وزه باید ابعاد‬ ‫مسئولیت های اجتماعی به طور دقیق در این زمینه تبیین‬ ‫شود افزود‪ :‬مسئولیت های اجتماعی سازمانی‪ ،‬روابط کلی‬ ‫سازمان با تمامی ذی نفعان از جمله مشتریان‪ ،‬کارکنان‪،‬‬ ‫افراد جامعه‪ ،‬سهامداران و سرمایه گذاران‪ ،‬دولت و رقیبان‬ ‫را نش��ان می دهد که انعکاس دهنده رفتار س��ازمان ها در‬ ‫قبال جامعه‪ ،‬تعهد انها به رعایت مسئولیت های اجتماعی‬ ‫در کسب و کار‪ ،‬کمک به توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت‬ ‫زندگی عموم افراد جامعه است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬بانک ها به عنوان یک��ی از مهم ترین‬ ‫نهاده��ای اقتص��ادی که نقش انکارناپذی��ری در اجتماع‬ ‫دارن��د و عملک��رد انها ب��ر کل جامعه تاثی��ر می گذارد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن توج��ه انها به مقوله مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫دارای اهمیت زیادی است‪ .‬در این راستا بانک ها با فراهم‬ ‫کردن زمینه های الزم برای اعطای تس��هیالت و پرداخت‬ ‫اعتبارات‪ ،‬می توانند ضمن رش��د تولید و اشتغال‪ ،‬زمینه‬ ‫بهبود ش��رایط رفاه��ی و اقتصادی جامع��ه را در تمامی‬ ‫بخش ها فراهم کنند‪.‬‬ ‫او در عی��ن حال به یکی از اقدام های مثبت بانک ها در‬ ‫بحث مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد وگفت‪ :‬بانک ها‬ ‫همواره تالش کرده اند در راستای توسعه و اشاعه دانش‪،‬‬ ‫انهم در مناطق محروم و کم برخوردار‪ ،‬اقدام به س��اخت‬ ‫مدرس��ه ها و مراکز اموزشی کنند که این موضوع را باید‬ ‫به فال نیک گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بانک ها در زمان ب��روز بحران هایی‬ ‫همچون س��یل و زلزله تالش می کنند تا بتوانند با فراهم‬ ‫ک��ردن کمک های اولیه و حتی در روزهای پس از بحران‬ ‫با س��اخت مدرس��ه ها‪ ،‬خانه‪ ،‬فعال کردن دوباره کسب و‬ ‫کار ها اقدام هایی را در راس��تای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خودش��ان انجام دهند‪ .‬که استمرار این اقدام ها در نهایت‬ ‫می تواند نتایج مثبتی را در کل جامعه ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی یاداورش��د‪ :‬اما در کنار این دست از مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی و کمک ه��ای خیرخواهان��ه و بشردوس��تانه‪،‬‬ ‫بانک ها مس��ئولیت های اجتماعی دیگری دارند که شاید‬ ‫خیلی به ان توجه نش��ده اس��ت‪ .‬یکی از این مسئولیت ها‬ ‫در حوزه زیس��ت محیطی اس��ت که بانک ه��ا می توانند‬ ‫بس��یار موثر واقع ش��ود و زمینه کاهش الودگی و حفظ‬ ‫محیط زیست را فراهم کنند‪.‬‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انواع حامل های انرژی‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از فناوری پاک و س��ازگار با محیط زیس��ت؛ پیاده سازی‬ ‫و اجرای سیس��تم اتوماسیون اداری برای کاهش مصرف‬ ‫کاغذ‪ ،‬ارائه ان��واع خدمات بانکداری الکترونیکی با هدف‬ ‫کاهش الودگی های محیط زیس��ت ناش��ی از رفت و امد‬ ‫و‪ ..‬از جمله اقدام هایی اس��ت که بانک ها می توانند انجام‬ ‫دهند‪ .‬این کارشناس با بیان اینکه برای تحقق این اهداف‬ ‫بانک ها باید منابع مورد نیاز را در اختیار داشته باشند و از‬ ‫بازدهی مناس��بی برخوردار شوند تا بتوانند دراین زمینه‬ ‫بهتر عمل کنند و این نیازمند حمایت هرچه بیشتر دولت‬ ‫در این زمینه است‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بانک سینا به جامعه پزشکی تسهیالت می دهد‬ ‫افزایش مطالبات می تواند به کاهش توان تسهیالت دهی بانک‬ ‫منجر شود که برای پیشگیری از این امر‪ ،‬در ابتدا باید استانداردها‬ ‫و چارچوب های اعتبارسنجی به طور دقیق‪ ،‬مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخب��ار پولی مالی‪ ،‬ایمانی‪ ،‬مدیرعامل بانک س��ینا در‬ ‫بازدید از شعب شهر قزوین و در دیدار با کارکنان شعب این شهر‬ ‫از اجرای سیاس��ت های اعتباری جدید در این بانک به ویژه برای‬ ‫جامعه پزش��کی خبر داد و افزود‪ :‬این بانک در راس��تای توس��عه‬ ‫سهم بازار در نظام پولی و مالی کشور و نیز کمک به ارتقای نظام‬ ‫سالمت‪ ،‬سیاست های اعتباری جدیدی را برای قشرهای گوناگون‬ ‫از جمله جامعه پزشکی به اجرا گذاشته که با مدیریت بهینه این‬ ‫سیاس��ت ها و تالش‪ ،‬پشتکار و تشریک مساعی همکاران‪ ،‬زمینه‬ ‫ساز جهش در فعالیت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬خدمت رس��انی شایسته به مشتریان‬ ‫هم��واره در ص��در فعالیت های بانک س��ینا ق��رار دارد لذا تالش‬ ‫ب��رای س��وداوری و تحقق اهداف پیش بینی ش��ده در راس��تای‬ ‫جل��ب حداکثری رضایتمندی این عزی��زان از اولویت های بانک‬ ‫س��ینا در ماه های پایانی سال است‪ .‬تالش برای تحقق این هدف‬ ‫مهم به ویژه در ماه های پایانی س��ال که مراجعات به ش��عب رو به‬ ‫افزایش می رود‪ ،‬باید از طریق تعامل و رفتار مناس��ب با مشتریان‬ ‫در اولویت قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر انکه تجهیز‬ ‫مناب��ع به عن��وان پایه اصلی فعالیت و حی��ات نظام بانکی و الزمه‬ ‫پیشبرد اهداف عملیاتی بانک هاست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫سیاست های متنوعی که در زمینه تجهیز منابع در بانک مصوب‬ ‫شده‪ ،‬همکاران باید با استفاده از شیوه های خالقانه و ارتباط موثر‬ ‫با مش��تری‪ ،‬معرفی بهینه خدمات بانک را که زمینه س��از ارتقای‬ ‫جایگاه‪ ،‬برند و اعتبار بانک است‪ ،‬در دستور کار قرار دهند‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬هر چه در این امور موفق تر عمل شود در بازار رقابتی‪ ،‬دوام‬ ‫و بقای دائمی و بهره وری باالتری متوجه بانک خواهد شد‪.‬‬ ‫ایمانی همچنین به اهمیت پیگیری مطالبات برای ارائه ترازی‬ ‫متعادل در عملکرد بانک اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬افزایش مطالبات‬ ‫می تواند به کاهش توان تسهیالت دهی بانک منجر شود که برای‬ ‫پیش��گیری از این امر‪ ،‬در ابتدا باید اس��تانداردها و چارچوب های‬ ‫اعتبارسنجی به طور دقیق‪ ،‬مورد توجه قرار گیرد و در گام بعد از‬ ‫طریق راه های قانونی و جلب اعتماد مشتریان‪ ،‬نسبت به مدیریت‬ ‫موضوع اقدام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از نسخه جدید همراه بانک پاسارگاد‬ ‫نس��خه جدید سامانه همراه بانک پاسارگاد مخصوص سیستم‬ ‫عامل اندروید‪ ،‬با قابلیت های جدید و کاربردی رونمایی ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد‪ ،‬امکاناتی از قبیل امکان‬ ‫فیلتر س��پرده پیش��رفته‪ ،‬امکان به اشتراک گذاری تصویر کارت‪،‬‬ ‫دریاف��ت رمز پویا در تم��ام تراکنش های کارتی‪ ،‬امکان کپی رمز‬ ‫پویا‪ ،‬ذخیره کردن یا نکردن‪ cvv۲‬درگوش��ی به انتخاب کاربر و‬ ‫نمایش پیام در زمان مس��دود کردن کارت به این س��امانه افزوده‬ ‫شده است‪ .‬براساس این خبر‪ ،‬سامانه همراه بانک پاسارگاد خدمات‬ ‫بانکی متنوعی در بخش های سپرده‪ ،‬کارت و تسهیالت به کاربران‬ ‫ارائه می کند‪ .‬مشتریان می توانند پس از نصب این برنامه از طریق‬ ‫سایت بانک یا فروشگاه های نرم افزاری مجاز‪ ،‬برای دریافت رمز و‬ ‫فعال سازی ان‪ ،‬به سامانه بانکداری مجازی یا نزدیک ترین شعبه‬ ‫بانک پاسارگاد مراجعه کرده و وارد این برنامه شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریالی پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه‬ ‫بانک کش��اورزی از ابتدای امسال تا پایان دی بیش از ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت کرده که نسبت‬ ‫به س��ال گذشته رش��دی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریالی داشته است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫پایان دی مجموع تس��هیالت قرض الحس��نه پرداختی در شعب‬ ‫این بانک در سراسر کشور بیش از یک میلیون و ‪ ۳۷۱‬هزار مورد‬ ‫ب��ه مبلغ ‪ ۳۳‬ه��زار و ‪ ۱۲۶‬میلیارد ریال بوده اس��ت که در قالب‬ ‫تس��هیالت اش��تغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان‬ ‫بهزیس��تی‪ ،‬طرح ملی توسعه پایدار اشتغال روستایی و عشایری‪،‬‬ ‫تسهیالت ازدواج و‪ ...‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬پرداخت تسهیالت قرض الحسنه از سوی‬ ‫بانک کش��اورزی در س��ال جاری نسبت به سال گذشته ‪۱۰۵۸۱‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال از لحاظ مبل��غ و‪ ۴۵۵‬هزار م��ورد از لحاظ تعداد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز همکاری پرقدرت پرشیا خودرو و تجارت نو‬ ‫ارائه خدمات بیمه ای ازسوی تجارت نو به هلدینگ فرزانگان با‬ ‫امضای تفاهمنامه‪ ،‬به طور رس��می کلید خورد‪ .‬به گزارش دیوان‬ ‫اقتص��اد؛ مدیرعام��ل و هیات هم��راه‪ ،‬در دیدار ب��ا مدیرعامل و‬ ‫معاونان این مجموعه که دارای چند شرکت بزرگ ازجمله پرشیا‬ ‫خودرو اس��ت درباره تعامالت هرچه بیشتر در حوزه بیمه و بانک‬ ‫تبادل نظر کردند‪ .‬گفتنی است؛ درنخستین گام همکاری این دو‬ ‫بنگاه بزرگ اقتـصادی که ش��ریک تـجاری یکدیـگر هس��تند‪ ،‬با‬ ‫اس��تقرار باجه ای در ساختمان مرکزی پرشیا خودرو‪ ،‬کار صدور‬ ‫بیمه نامه اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت خسارت به سیل زدگان سیستان وبلوچستان‬ ‫پرداخت خسارت به سیل زدگان استان سیستان وبلوچستان‬ ‫با حضور معاون فنی بیمه کوثر در مناطق اسیب دیده و تالش‬ ‫مس��تمر مدیران و کارشناسان س��تاد و سرپرستی استان اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬وقوع س��یل اخیر خس��ارت های‬ ‫زی��ادی را در مناط��ق گوناگ��ون از جمله ایرانش��هر‪ ،‬چابهار‪،‬‬ ‫خاش‪ ،‬دلگان‪ ،‬زاهدان‪ ،‬س��رباز‪ ،‬سراوان‪ ،‬سیب و سوران‪ ،‬فنوج‪،‬‬ ‫کنارک‪ ،‬میرجاوه‪ ،‬نیک ش��هر و هیرمند به بار اورد و مردم این‬ ‫استان را اوره کرد‪ .‬بر پایه این گزارش مبلغ پرداخت خسارت‬ ‫‪۲‬میلیاردو‪۴۰۰‬میلیون ریال براورد شده است که از این میزان‬ ‫ هزارمیلیون ریال پرداخت شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬تاکن��ون ‪۲۳۰‬نفر از بیمه ش��دگان‬ ‫اعالم خس��ارت کرده اند که ‪۱۳۰‬پرونده تش��کیل و مدارک ان‬ ‫تکمیل ش��ده است و در اسرع وقت خسارت ها پرداخت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنی��ن حادثه دیدگان با ارائه م��دارک الزم و تکمیل‬ ‫پرونده می توانند مبلغ خس��ارت را دریافت کنند گفتنی است‪،‬‬ ‫کارشناسان بیمه کوثر تنها کارشناسان صنعت بیمه بودند که‬ ‫در ش��رایط مسدود بودن مسیر ها و فروکش نشدن سیالب در‬ ‫مناطق حضور یافتند و میزان خسارت ها را ارزیابی کردند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئولیتی که اجتماع بر دوش حمل و نقل می گذارد‬ ‫تدوی��ن حقوق مس��افران از مهم تری��ن برنامه هایی‬ ‫اس��ت ک��ه ای��ن روزه��ا در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫پیگیری می شود‪ .‬این نهاد در نظر دارد برمبنای انجام‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود‪ ،‬درباره حقوق مسافران در‬ ‫شیوه های مختلف حمل ونقل اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬توسعه پایدار به توسعه ای اطالق‬ ‫می ش��ود که نیازهای نس��ل امروز را براورده می کند‪،‬‬ ‫ب��دون اینک��ه توانایی نس��ل های اینده ب��رای تامین‬ ‫نیازهایش��ان را به مخاطره اندازد و در جهتی فراگیر‪،‬‬ ‫پایدار و تاب اور برای مردم و زمین حرکت می کند‪.‬‬ ‫در راس��تای توس��عه‪ ،‬هماهن��گ ک��ردن ‪۳‬عنص��ر‬ ‫رش��د اقتص��ادی‪ ،‬ش��مول اجتماع��ی و محافظت از‬ ‫محیط زیس��ت امری کلیدی اس��ت‪ .‬به همین منظور‬ ‫هریک از اش��خاص حقیقی و حقوقی در زمینه حفظ‬ ‫این توازن مس��ئولیت هایی برعهده دارند که انها را به‬ ‫عنوان مسئولیت های اجتماعی می شناسیم و می تواند‬ ‫در سیاس��ت گذاری حاکمیتی در دولت ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی و همچنین استراتژی های فردی تجلی یابد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه نقش برجس��ته بنگاه ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی ش��رکتی در برابر محیط زیست‪،‬‬ ‫بازار و صنع��ت‪ ،‬جامعه‪ ،‬رهبری س��ازمانی و کارکنان‬ ‫تعریف می شود‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت ها نوع��ی فعالیت‬ ‫استراتژیک اقتصادی است که می تواند موجب ارتقای‬ ‫پایداری شرکت ها در زمینه های مختلف شود‪.‬‬ ‫بهبود تصویر س��ازمان در جامعه‪ ،‬افزایش ارزش نام‬ ‫تجاری‪ ،‬تقویت س��اختار حاکمیتی شرکت‪ ،‬دسترسی‬ ‫بیش��تر به منابع تامی��ن مالی‪ ،‬محی��ط کار ایمن تر و‬ ‫بهداش��تی تر‪ ،‬کارکنان باانگیزه تر‪ ،‬وفاداری مش��تری و‬ ‫افزایش اعتماد ذی نفعان به شرکت از جمله مزیت ها و‬ ‫نتایج مشارکت شرکت ها در زمینه مسئولیت اجتماعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از فروپاشی اجتماع محلی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در منش��ور مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی خ��ود‪ ،‬وظایف اجتماعی این نه��اد را در ‪۴‬‬ ‫بخش مس��ئولیت های اجتماعی در ارتباط با سازمان‪،‬‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی در ارتباط با محیط زیست‪،‬‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی در ارتب��اط با مش��تریان‬ ‫و مس��ئولیت های اجتماع��ی در ارتب��اط ب��ا جامع��ه‬ ‫طبقه بندی کرده است‪.‬‬ ‫براساس این منشور‪ ،‬برخی مسئولیت های اجتماعی‬ ‫این نهاد به ش��رح زیر اس��ت‪ :‬به رس��میت ش��ناختن‬ ‫تش��کل‏های درون س��ازمانی و تعامل س��ازنده انها با‬ ‫یکدیگ��ر و برط��رف ک��ردن موان��ع ایجاد تش��کل‏ها‪،‬‬ ‫جبران خس��ارت های احتمالی ناشی از اجرای طرح ها‬ ‫و پروژه ها به محیط زیس��ت‪ ،‬کاه��ش مصرف انرژی و‬ ‫سرمایه‏ گذاری در زمینه انرژی ‏های تجدیدپذیر و پاک‬ ‫و بکارگیری ان‪ ،‬ارائه اطالعات ش��فاف و کافی درباره‬ ‫قیمت‪ ،‬ش��رایط و هزینه کاال و خدمات به مش��تریان‬ ‫و پرهی��ز از هرگون��ه اقدام��ی که منجر به فروپاش��ی‬ ‫اجتماع محلی شده و مهاجرت های گسترده را موجب‬ ‫می شود‪ ،‬ادامه س��کونت در مکان را مختل می کند یا‬ ‫پدیده خانه به دوشی را گسترش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مثال هایی برای مسئولیت اجتماعی‬ ‫حمل و نقل در هم��ه بخش های زندگی مردم قابل‬ ‫مش��اهده اس��ت و س��هم ویژه ای در تحقق مسئولیت‬ ‫اجتماعی دارد‪ .‬درخت کاری در فرودگاه و ایجاد فضایی‬ ‫برای استراحت خانواده ها‪ ،‬اقدام هایی ساده برای تحقق‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی است که مس��ئوالن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی بارها از انها سخن به میان اورده اند‪.‬‬ ‫همچنین نوس��ازی ناوگان حمل و نقل کشور که در‬ ‫س��ال های اخیر به طور جدی مورد توجه مس��ئوالن‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ب��وده‪ ،‬از جمل��ه گام های��ی‬ ‫اس��ت که در زمین��ه تحقق مس��ئولیت اجتماعی این‬ ‫نهاد با ایجاد زمینه س��فرهای ایمن و امن برای مردم‬ ‫برداش��ته شده و جزو دس��تورکار های دائمی این نهاد‬ ‫دفت��ر ارزیابی ه��ای اقتص��ادی و مدیری��ت به��ره وری حمل ونقل‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬در حال تدوین منشور حقوق مشتری در بخش حمل ونقل‬ ‫است که در این منشور همه حقوق مسافران در شیوه های مختلف‬ ‫حمل ونقل ارائه و اطالع رسانی می شود‬ ‫است‪.‬‬ ‫ت�لاش ب��رای کاه��ش کشته ش��دگان تصادف های‬ ‫ج��اده ای نی��ز از دیگر اقداماتی اس��ت ک��ه نهادهای‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت راه و شهرس��ازی با هدف اجرای‬ ‫مسئولیت اجتماعی انجام داده اند‪.‬‬ ‫در سال های گذشته مجموع کشته های تصادف های‬ ‫ج��اده ای ایران بیش از ‪ ٢٨‬هزار نف��ر بود که با تالش‬ ‫نهادهای دست اندرکار اکنون به حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر در‬ ‫سال رسیده است‪.‬‬ ‫از جمل��ه کاره��ای س��اده ای ک��ه در ح��ال حاضر‬ ‫می ت��وان با ه��دف اجرای مس��ئولیت اجتماعی انجام‬ ‫داد‪ ،‬درخت��کاری در ف��رودگاه امام خمینی اس��ت که‬ ‫مدیرعامل پیشین شهر فرودگاهی بر ان تاکید داشت‪.‬‬ ‫او در زمان تصدی این مس��ئولیت گفته بود‪ :‬حدود ‪7‬‬ ‫س��ال اس��ت به علت کمبود اب در ش��هر فرودگاهی‬ ‫درختی کاش��ته نش��ده اس��ت این درحالی است که‬ ‫کاشت درخت‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی متولیان فرودگاه‬ ‫اس��ت و با کاشت گونه هایی از درخت که بدون نیاز به‬ ‫ابیاری دائمی‪ ،‬می توانن��د ادامه حیات دهند‪ ،‬می توان‬ ‫به محیط زیست فرودگاه امام به عنوان زیستگاهی در‬ ‫کنار پایتخت‪ ،‬اهمیت داده و مسئولیت اجتماعی را در‬ ‫این بخش تحقق بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق زنجیره تامین سبز‬ ‫دستیار جوان معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی‬ ‫معتقد است خط مشی تعیین شده برای حمل ونقل به‬ ‫عنوان یکی از اجزای اصلی در هر زنجیره تامین‪ ،‬بیانگر‬ ‫تالش این بخش برای تحقق مسئولیت اجتماعی و گام‬ ‫برداشتن در مسیر توسعه پایدار اقتصادی است‪.‬‬ ‫فرن��وش جهرم��ی در گفت وگو با‬ ‫ب��ا تاکید‬ ‫ت اجتماع��ی در زمینه های محیط‬ ‫بر تحقق مس��ئولی ‬ ‫زیس��تی اظهار ک��رد‪ :‬از ‪ ۲‬دهه گذش��ته‪ ،‬نبود توجه‬ ‫الزم به بعد زیست محیطی‪ ،‬موجب افزایش مشکالت‬ ‫جدی در کره زمین شده و با سرعت زیادی در وسعت‬ ‫کشورها‪ ،‬مناطق و قاره ها همه گیر شده است‪.‬‬ ‫م��واردی همچ��ون اتش س��وزی های گس��ترده در‬ ‫جنگل های اس��ترالیا و امریکا در نتیجه تغییرات اب و‬ ‫هوایی و گرمایش زمین است‪ .‬همچنین وقوع سیل در‬ ‫شهرها در اثر توسعه نامتوازن‪ ،‬کمبود منابع طبیعی و‬ ‫اعالم تاییدشدگان مسکن ملی تا دوشنبه‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه حداکثر‬ ‫تا دوش��نبه ‪ ۱۴‬بهم��ن به افراد دارای ش��رایط طرح‬ ‫اقدام ملی مس��کن‪ ،‬پیامک ارس��ال می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاییدش��دگان باید به س��ایت مراجعه کنند و از مکان‬ ‫ارائه مدارک مطلع شوند‪.‬‬ ‫محم��ود محمودزاده در گفت وگو با ایس��نا افزود‪:‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر فقط به کس��انی که دارای ش��رایط‬ ‫هس��تند‪ ،‬پیامک ارسال می کنیم اما برای کسانی که‬ ‫حذف ش��ده اند نیز شرایطی فراهم می کنیم تا بتوانند‬ ‫در روزه��ای اینده با ک��د رهگیری از وضعیت و علت‬ ‫حذف خود اگاه شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متقاضیانی که تایید می ش��وند در هر‬ ‫منطقه از کش��ور به اداره کل راه و شهرسازی مربوطه‬ ‫مراجع��ه و پرون��ده خود را تکمیل می کنند‪ ،‬س��پس‬ ‫مراح��ل معرف��ی به بانک‪ ،‬افتتاح حس��اب و مقدمات‬ ‫معرف��ی به پروژه ها انجام می ش��ود‪ .‬معاون وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی با بیان اینکه در م��کان مراجعه‪ ،‬مدارک‬ ‫اعالمی راس��تی ازمایی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این مرحله‬ ‫فقط بخش مربوط به ‪ ۵‬س��ال س��کونت در شهر مورد‬ ‫تقاضا باید ارائه ش��ود که الزم است مدارک حضوری‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬محم��ودزاده درباره پولی ک��ه دارندگان‬ ‫شرایط باید در مرحله نخست طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫پرداخ��ت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مرحل ه نخس��ت افراد‬ ‫بی��ن ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلی��ون تومان پرداخ��ت می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه ممکن اس��ت با توجه به ویژگی ه��ای پروژه از‬ ‫جمله ارتفاع و زیربنا نیاز باشد پول بیشتری بپردازند‪.‬‬ ‫قیمت ساخت واحد ها درحال حاضر متری ‪ ۲.۵‬تا ‪۳.۵‬‬ ‫میلیون تومان اس��ت‪ .‬البته ما نرخ را علی الحساب در‬ ‫نظر گرفته ایم و در زمان تحویل‪ ،‬مسکن بر اساس نرخ‬ ‫تمام ش��ده ارائه می ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اقداماتی‬ ‫مانند فروش اقس��اطی مصالح با تخفیف را در دستور‬ ‫کار قرار داده ایم که به طور قطع نرخ تمام ش��ده این‬ ‫ساختمان ها ارزان تر از بازار خواهد بود‪ .‬معاون مسکن‬ ‫و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در طرح اقدام‬ ‫ملی به طور متوسط در کشور ‪ ۵۸‬درصد دارای شرایط‬ ‫بودند و ‪ ۴۲‬درصد شرایط الزم را نداشتند‪.‬‬ ‫الودگی های اب و ه��وا‪ ،‬اثار منفی فراوانی بر جانوران‬ ‫و گیاه��ان گذاش��ته و موج��ب مرگ و میر و ش��یوع‬ ‫بیماری های مختلف همچون حمله های قلبی‪ ،‬سرطان‬ ‫ریه و بیماری های مزمن ریوی در انسان ها شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که ب��رای کاهش‬ ‫مخاطرات محیط زیس��تی چه اقدام هایی انجام ش��ده‬ ‫و حم��ل و نقل کجای ای��ن زنجیره ق��رار دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مفهوم «زنجیره تامین س��بز» ابتکاری است که‬ ‫با هدف کاهش اس��یب های محیط زیس��تی و کنترل‬ ‫الودگی ه��ای هوا‪ ،‬اب و ناش��ی از پس��ماند از طریق‬ ‫پیاده سازی راهکارهای سبز در عملیات تجاری شکل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بدون ش��ک ای��ده اصلی در پ��س مفهوم‬ ‫راهکارهای سبز‪ ،‬ارتقای پایداری محیط زیستی است‬ ‫اما شرکت ها و بنگاه های تجاری می توانند با ان‪ ،‬با یک‬ ‫تیر دو نش��ان را هدف بگیرند‪ ،‬به این دلیل که زنجیره‬ ‫تامین س��بز می تواند ع�لاوه بر کاه��ش الودگی های‬ ‫محیط زیس��تی‪ ،‬موجب کاهش هزینه تولید شود که‬ ‫رش��د اقتصادی چش��مگیر‪ ،‬ایجاد مزیت رقابتی برای‬ ‫کسب رضایت مشتری‪ ،‬تصویری بهتر‪ ،‬اعتباری بیشتر‬ ‫و ایج��اد فرصت های افزایش ص��ادرات محصوالت به‬ ‫کش��ورهای طرفدار محیط زیس��ت را برای انها در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مش��اور معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫بیان اینک��ه در حقیقت زنجیره تامین س��بز یا پایدار‬ ‫به معنای یکپارچه س��ازی فرایندهای محیط زیستی‬ ‫پایدار در دل زنجیره تامین سنتی است‪ ،‬افزود‪ :‬هریک‬ ‫از حلقه ه��ای زنجیره تامین س��بز می توانند با تعیین‬ ‫چارچوب ه��ای همگام با محیط زیس��ت‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی خود را در این زمینه ایفا کنند‪.‬‬ ‫در این میان سیاس��ت ها و رویه های تعیین ش��ده‬ ‫ب��رای حمل ونقل به عنوان یکی از اجزای اصلی در هر‬ ‫زنجیره تامین‪ ،‬نقشی اساس��ی را در حرکت در مسیر‬ ‫توسعه پایدار اقتصادی ایفا می کند‪.‬‬ ‫جهرمی با بیان اینکه حمل ونقل س��بز و لجستیک‬ ‫معکوس یکی از راهکارهای سبز است‪ ،‬درباره عملکرد‬ ‫نهادهای حاکمیت��ی در زمینه سیاس��ت گذاری برای‬ ‫حمل ونقل س��بز و لجس��تیک معکوس اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫کش��ور ما در س��ال های اخیر در بعد سیاس��ت گذاری‬ ‫پروازهای ایران‬ ‫به چین متوقف می شود؟‬ ‫س��خنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری می گوید این سازمان در‬ ‫هماهنگ��ی با وزارت ام��ور خارجه و وزارت بهداش��ت‪ ،‬اماده تعلیق‬ ‫پروازها‪ ،‬همراس��تا با اقدامات کنترلی و پیش��گیرانه است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬رضا جعفرزاده در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا با پروازهای‬ ‫فوق العاده‪ ،‬برنامه ای برای انتقال فوری دانشجویان ایرانی که درحال‬ ‫تحصیل در دانشگاه های چین هستند‪ ،‬دارید؟ گفت‪ :‬این تصمیم به‬ ‫وزارت ام��ور خارج��ه بازمی گردد و درصورتی که این وزارتخانه برای‬ ‫بازگرداندن دانش��جویان ایرانی از ش��هرهای چین با دولت چین به‬ ‫تفاهم رس��یده باشد‪ ،‬سازمان هواپیمایی اماده انتقال دانشجویان به‬ ‫ایران است‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون پروازهای برنامه ای از مبدا چین به ایران‬ ‫برقرار است و مشکلی برای انتقال وجود ندارد اما اگر درخواستی برای‬ ‫این انتقال باش��د‪ ،‬به س��رعت اقدام به بازگرداندن دانشجویان ایرانی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬مدیرکل روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫گف��ت‪ :‬غربالگری ویروس کرونا در مرزه��ای ورودی و فرودگاه های‬ ‫بین الملل��ی به ویژه فرودگاه بین المللی ام��ا م خمینی(ره) همچنان‬ ‫ادامه دارد و این مسئله در کنترل است اما ما در هماهنگی با نهادهای‬ ‫باالدستی از هر تصمیمی برای حفظ سالمت مردم پیروی می کنیم‪.‬‬ ‫حاکمیتی‪ ،‬چارچوب های صحیح��ی برای حمل ونقل‬ ‫ترس��یم شده اس��ت که می تواند در بستر یک اقتصاد‬ ‫نظام مند‪ ،‬ارزش افزوده باالیی برای صنعت حمل ونقل‬ ‫و تامین کنن��دگان‪ ،‬تولید کنن��دگان و کاربران زنجیره‬ ‫تامین ایجاد کند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان افزایش س��هم حمل ونق��ل ریلی در‬ ‫جابه جایی بار‪ ،‬واقعی کردن نرخ س��وخت‪ ،‬ایجاد مراکز‬ ‫متمرکز تولید و لجس��تیک‪ ،‬همکاری های بین المللی‬ ‫در کریدوره��ای ترانزیتی‪ ،‬مش��ارکت در معاهده های‬ ‫بین المللی و سیاست های تشویقی و حمایتی دولت در‬ ‫توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‪ ،‬سیاست های‬ ‫کلیدی در این حوزه بوده که پیاده سازی هریک عالوه‬ ‫بر کاهش مخاطرات زیس��ت محیطی‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫به��ره وری‪ ،‬ایمنی‪ ،‬کارایی و بهبود عملکرد نیز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او در بیان مسئولیت بنگاه های اقتصادی و شرکت ها‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬بدون شک بار سنگین این امر در‬ ‫فاز عملیاتی‪ ،‬بر دوش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی‬ ‫اس��ت که به ش��یوه های مختلف می توانند مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود را در زنجیره تامین سبز ایفا کنند‪.‬‬ ‫جهرمی توضیح داد‪ :‬امروزه به دلیل تعهد کش��ورها‬ ‫در توافقنامه ه��ای بین المللی همچ��ون توافق پاریس‪،‬‬ ‫کاهش تولید دی اکس��ید کربن و ل��زوم وضع عوارض‬ ‫و مالیات ناش��ی از تولید کربن‪ ،‬موجب شده اقداماتی‬ ‫ب��رای کاه��ش تولی��د کرب��ن و فرونش��انی کربن در‬ ‫چشم انداز فعالیت شرکت ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫توس��عه کس��ب و کار در مراکز لجس��تیک به دلیل‬ ‫تمرک��ز زنجیره تامین و کاهش فرایندها و هزینه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬نقش باالیی در کاهش الودگی های زیست‬ ‫محیط��ی دارد‪ .‬تعیین چارچوب بر اس��اس مالحظات‬ ‫محیط زیستی در فرایندهایی همچون انتخاب و تهیه‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬طراحی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬انبارداری‪ ،‬توزیع‬ ‫و بازیاف��ت یک محصول از دیگر اقدامات اساس��ی در‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در شرکت های اپراتور‪ ،‬از برنامه ریزی‬ ‫حمل ونقلی صحی��ح گرفته تا کاهش تولید پس��ماند‬ ‫بازگشت ناپذیر به طبیعت‪ ،‬اثار چشمگیری در حفاظت‬ ‫از محیط زیس��ت خواهد داش��ت اما بی شک همه این‬ ‫اقدام ه��ا با تغیی��ر اس��تراتژی و رویک��رد مدیران هر‬ ‫مجموع��ه و ایجاد اگاهی و ام��وزش انها به کارکنان‪،‬‬ ‫امکان پذیر و اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫دس��تیار معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه به طور مش��خص در‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی چه اق��دام جدیدی در زمینه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در حال پیگیری اس��ت؟ گفت‪:‬‬ ‫دفت��ر ارزیابی ه��ای اقتص��ادی و مدیری��ت بهره وری‬ ‫حمل ونق��ل وزارتخانه‪ ،‬در حال تدوین منش��ور حقوق‬ ‫مش��تری در بخش حمل ونقل است که در این منشور‬ ‫همه حقوق مسافران در شیوه های مختلف حمل ونقل‬ ‫ارائه و اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین مطالعه ای در حوزه زنان در حال‬ ‫پیگیری است که در ان نیازهای کاربران زن در زمینه‬ ‫حمل ونقل بررسی و پیگیری می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن مطالعه که با همکاری مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مس��کن و شهرس��ازی در حال انجام است‪ ،‬قرار است‬ ‫نیازهای کاربران زن حمل و نقل شناس��ایی ش��ده و‬ ‫سیاس��ت گذاری الزم در ای��ن زمینه در معاونت حمل‬ ‫و نقل وزارت راه و شهرس��ازی تدوین و به شرکت های‬ ‫تابعه و سازمان های مسئول ابالغ شود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫باید این مسئله بررسی شود که یک زن در استراحتگاه‬ ‫بین راهی‪ ،‬چه نیازهایی دارد‪ .‬قرار است در این زمینه‬ ‫کمبود ها بررسی شده و برطرف شود‪.‬‬ ‫دس��تیار معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬سند بهینه س��ازی س��بد انرژی حمل و‬ ‫نقل کش��ور نیز در معاونت حمل و نق��ل وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در حال بررسی است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فرنوش جهرمی‬ ‫سیاست ها و‬ ‫رویه های تعیین‬ ‫شده برای‬ ‫حمل ونقل به‬ ‫عنوان یکی از‬ ‫اجزای اصلی‬ ‫در هر زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬نقشی‬ ‫اساسی را‬ ‫در حرکت در‬ ‫مسیر توسعه‬ ‫پایدار اقتصادی‬ ‫ایفا می کند‬ ‫اروپا توصیه به عدم پرواز بر فراز ایران را لغو کرد‬ ‫اژانس امنی��ت هوانوردی اتحادیه اروپا‬ ‫روز چهارش��نبه توصیه ب��ه توقف موقت‬ ‫پ��رواز بر فراز ایران را پ��س از ‪ ۲۰‬روز از‬ ‫اعالم ان‪ ،‬لغو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از تارنمای اژانس امنیت‬ ‫هوان��وردی اتحادیه اروپا‪ ،‬گ��روه ارزیابی‬ ‫ریس��ک این اژانس با بررسی جدیدترین‬ ‫اطالعات پیرام��ون ایمنی و امنیت حمل‬ ‫و نق��ل تج��اری هوای��ی بر ف��راز ایران و‬ ‫عراق به این نتیجه رسید که توصیه های‬ ‫موقتی این اژانس و کمیس��یون اتحادیه‬ ‫اروپا مبنی بر پرهیز همه پروازها از حریم‬ ‫هوایی ایران و عراق‪ ،‬کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫این گروه بر مبن��ای اخرین اطالعات‪،‬‬ ‫توصیه ب��ه پرهیز از حری��م هوایی عراق‬ ‫به جز ‪ ۲‬کریدور خ��اص و پرهیز از عبور‬ ‫پایین ت��ر از ارتفاع ‪ ۲۵‬ه��زار پا در حریم‬ ‫هوایی ایران را دوباره تایید کرد‪.‬‬ ‫اژانس امنی��ت هوانوردی اتحادیه اروپا‬ ‫‪ ۲۱‬دی ب��ه هم��ه خط��وط هواپیمای��ی‬ ‫ای��ن اتحادی��ه هش��دار داده ب��ود که از‬ ‫پ��رواز در اس��مان ای��ران خ��ودداری‬ ‫کنن��د‪ .‬ای��ن اژان��س در پ��ی س��قوط‬ ‫ی��ک هواپیم��ای مس��افربری هواپیمایی‬ ‫بین الملل��ی اوکرای��ن در حوم��ه ته��ران‬ ‫هش��دار داده ب��ود که از پ��رواز در ارتفاع‬ ‫کمت��ر از ‪ ۲۵‬ه��زار پا در اس��مان ایران‬ ‫خودداری شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از تدوین منشور حقوق مسافران تا درختکاری در فرودگاه‬ ‫مسئولی ‬ ‫ت‬ ‫اجتماعی‬ ‫سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‬ ‫رضا باقری‬ ‫کارشناس دریایی بندری‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی س��ازمان ها و ش��رکت ها و به‬ ‫عبارت دیگر انچه ‪)CSR )Corporate Social Responsibility‬‬ ‫نامیده می ش��ود عبارت است از ایجاد ارزش بلندمدت‬ ‫برای سازمان و ذی نفعان ان با در نظر گرفتن همه ابعاد‬ ‫فعالیت های س��ازمان در جنبه های زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی‪ .‬به بیان س��اده تر یعنی به جای‬ ‫فکر کردن ب��ه منافع س��ازمانی و کوتاه مدت به منافع‬ ‫جمعی و بلند مدت بپردازیم‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی در سال های اخیر در مدیریت‬ ‫چرخه تامین (‪)Supply Chain Management‬‬ ‫نیزرسوخ یافتهاستوازانجاکهسازمان هاوشرکت های‬ ‫زیرمجموعه بخش حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫نظیر سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬راهداری و راه اهن‪ ،‬در‬ ‫شمول چرخه تامین کاال قرار می گیرند و با جابه جایی‬ ‫مسافر نیز س��روکار دارند‪ ،‬گریزی به نحوه برنامه ریزی‬ ‫و سیاس��ت گذاری انها در این زمین��ه می تواند پایه ریز‬ ‫ارزیابی و رده بندی س��ازمان ها بر اساس شاخص های‬ ‫مسئولیت اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫در زمینه اس��تقرار و پیاده س��ازی نظام مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی عالوه بر «منش��ور مسئولیت های اجتماعی‬ ‫وزارتراهوشهرسازی»‪،‬مهم ترینمنبع‪ISO26000،‬‬ ‫است که همچون سایر استانداردها مانند ‪،ISO9000‬‬ ‫‪ ISO14001‬و ‪ OHSAS18001‬در دسترس بوده‬ ‫و می توانند مبنایی برای فرایند سازی باشند‪.‬‬ ‫هرچند ارزیابی مس��ئولیت اجتماع��ی و رده بندی‬ ‫س��ازمان ها و ش��رکت ها در مجموع��ه وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬عملیات��ی نش��ده و به ط��ور عم��وم در‬ ‫س��ازمان های دولت��ی جه��ان نی��ز ان چن��ان فراگیر‬ ‫نبوده‪ ،‬اما نگاهی به برخی فعالیت های س��ازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬نشانگر عملکردی درخشان در سال های‬ ‫اخیر است‪.‬‬ ‫براس��اس مف��اد منش��ور وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی عب��ارت اس��ت از «تمایل یک‬ ‫س��ازمان به مدنظر ق��رار دادن مالحظه های اخالقی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و زیس��ت محیطی در تصمیم گی ری ه��ای‬ ‫س��ازمانی و پاس��خگویی نس��بت به تاثیر فعالیت ها و‬ ‫تصمیم های خود بر جامعه و محیط زیست که منظور از‬ ‫سازمان‪ ،‬ستاد وزارتخانه و همه شرکت ها و سازمان های‬ ‫تابعه هستند»‪ .‬در این چارچوب‪ ،‬حوزه های مسئولیت‬ ‫اجتماعی عبارتند از‪ -۱ :‬سازمان ‪ -۲‬محیط زیست ‪-۳‬‬ ‫مشتریان ‪ -۴‬جامعه‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین معیارهای چهارگان��ه‪ ،‬در ادامه به‬ ‫برخی مصداق های عملیاتی ش��ده در س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی اشاره خواهد شد‪:‬‬ ‫توس��عه پایدار مناطق س��احلی با مطالعه و اجرای‬‫مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (‪)ICZM‬‬ ‫ارتق��ای تعامل ش��هر‪-‬بندر ب��ا مطالع��ه و اجرای‬‫مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (‪)ICZM‬‬ ‫حفاظت از محیط زیست س��واحل به عنوان ثروت‬‫ملی با نظارت بر ساخت وسازها در قالب استقرار کمیته‬ ‫ص��دور مجوز س��ازه های دریایی و راه اندازی س��امانه‬ ‫جامع مدیریت و نظارت بر سواحل‬ ‫حفاظت از محیط زیس��ت دریایی به عنوان ثروت‬‫مش��ترک بین المللی ب��ا کنترل پیاده س��ازی الزامات‬ ‫کنوانس��یون های بین المللی مارپل (‪ )MARPOL‬و‬ ‫سوالس (‪)SOLAS‬‬ ‫حمایت از نیروی کار دریایی با پیاده سازی و کنترل‬‫کنوانسیون کار دریایی (‪)MLC‬‬ ‫بهب��ود فض��ای کس��ب و کار در بندره��ا از دی��د‬‫س��رمایه گذاران خارجی و نهاده��ای بین المللی مانند‬ ‫‪ IMO‬با پیوستن داوطلبانه سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫به ممیزی این نهاد‬ ‫پش��تیبانی مال��ی از طرح ه��ای جایگزین س��ازی‬‫شناورهای سنتی در بخش تجاری‪ ،‬طرح های حفاظت‬ ‫از محیط زیست دریایی و طرح های مسافری و دریایی‬ ‫یو‬ ‫جانمایی‪ ،‬ساخت و توسعه موج شکن های مردم ‬‫کمک به معیشت ساحل نشینان‬ ‫حفظ ایمنی مش��تریان و محیط بندری با ساخت‬‫پایانه های ویژه کاالی خطرناک‬ ‫ایجاد دسترس��ی ازاد و ش��فاف به اطالعات و امار‬‫عملکرد سازمان با استفاده از وب سایت‬ ‫حمایت از توس��عه گردش��گری و مس��افرت های‬‫دریایی با ساخت و توسعه بندر و اسکله های اختصاصی‬ ‫سفرهای دریایی‪ ،‬ارتقای ایمنی حمل مسافر با تعمیق‬ ‫حوضچه ها و نظارت س��ختگیرانه بر ایمنی شناورهای‬ ‫مسافری‬ ‫تس��هیل و تسریع سفرهای دریایی و الزام شناورها‬‫به بهره گیری از کارکنان و مهمانداران اموزش دیده‬ ‫مجموعه این اقدام ها و دیگر برنامه هایی که در حال‬ ‫اجرا هستند‪ ،‬برند ‪( PMO‬سازمان بنادر و دریانوردی)‬ ‫را در این عرصه سرامد و شایسته تقدیر نشان می دهد‪.‬‬ ‫شناس��ایی این نقاط قوت که گاهی در میان مسائل‬ ‫کالن و عملیات��ی س��ازمان نهان می مانن��د‪ ،‬می تواند‬ ‫تصوی��ر واقعی ت��ری از تالش های این س��ازمان برای‬ ‫بهره رس��اندن به جامعه‪ ،‬رعایت اخالق و تعهد به حفظ‬ ‫محیط زیست ارائه کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫ریزش ب��رف و ب��اران در مناط��ق مرکزی افغانس��تان و‬ ‫احتمال جاری ش��دن س��یل از رودخان��ه هیرمند پس از ‪۲‬‬ ‫دهه خشکسالی در سیستان و بلوچستان به ویژه شمال این‬ ‫اس��تان‪ ،‬اگرچه نوید دهنده س��ال ابی خوبی اس��ت اما اگر‬ ‫س��یالب ورودی احتمالی به خوب��ی از رودخانه های داخلی‬ ‫به تاالب بین المللی هامون هدایت نشود‪ ،‬زنگ خطر بزرگی‬ ‫برای این منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬جن��وب سیس��تان و بلوچس��تان در‬ ‫هفته ه��ای اخی��ر درگی��ر بارش ه��ای ش��دید و س��یالب‬ ‫بزرگی اس��ت که تاکن��ون بیش از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان ب��ه بخش ه��ای مختل��ف زیربنای��ی‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫واحدهای مس��کونی خس��ارت وارد کرده است و با گذشت‬ ‫‪ ۲‬هفت��ه همچن��ان کار امدادرس��انی به س��یل زدگان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫احتمال وقوع سیل در شمال سیستان و بلوچستان‬ ‫محیطی‪ ،‬وزش بادهای ‪ ۱۲۰‬روزه‪ ،‬طوفان های شن و ماسه‪،‬‬ ‫دائم��ی نبودن اب در نهرها و حمل و ته نش��ین ش��دن گل‬ ‫و الی حاصل از س��یالب های مناط��ق دیگر همواره نیازمند‬ ‫الیروبی مس��یر عبور اب ش��امل رودخانه ها و نهرهاست تا‬ ‫در زم��ان وقوع س��یالب‪ ،‬انتقال اب به مراکز ذخیره س��ازی‬ ‫و ت��االب بین الملل��ی هام��ون ب��دون هیچ مش��کلی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��یالب های ورودی از افغانس��تان در سال های پرابی در‬ ‫فصل خاصی از س��ال انجام می ش��ود که ب��ا توجه به میزان‬ ‫بارندگی در ان کشور حجم اب ورودی به ایران متغیر است‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان و کشاورزان سیستانی‪ ،‬الیروبی نشدن‬ ‫رودخانه و نهرها در س��ال های گذشته را مشکل بزرگ این‬ ‫منطقه در زمان جاری شدن سیالب می دانند و معتقدند که‬ ‫با ورود حجم باالی اب به ش��مال استان رودخانه ها و نهرها‬ ‫با وضعیت موجود‪ ،‬مقاومت کافی را در مقابل فشار اب ندارد‬ ‫و با توجه به این مس��ئله‪ ،‬بخش��ی از واحدهای مسکونی در‬ ‫معرض خطر هستند‪.‬‬ ‫براورد کارشناس��ان و ش��نیده های کش��اورزان باس��ابقه‬ ‫سیستانی حاکی از ان است که حجم زیاد برف انباشته شده‬ ‫در کوه های مرکزی افغانستان در حال ذوب شدن است که‬ ‫سیالب بزرگی را به سوی سیستان روانه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال جاری شدن سیل از افغانستان‬ ‫گفته می ش��ود با ذوب ش��دن برف در کوه های هندوکش‬ ‫به ویژه کوه های بابا در مرکز افغانس��تان به عنوان سرچشمه‬ ‫رودخانه بزرگ هیرمند‪ ،‬س��یالب بزرگی به راه خواهد افتاد‬ ‫که اگر به خوبی هدایت نش��ود‪ ،‬س��بب بروز خس��ارت های‬ ‫زیادی در افغانس��تان و در ش��مال سیستان و بلوچستان به‬ ‫عنوان نقطه انتهایی رودخانه هیرمند خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون امادگی و مقابله س��ازمان مدیریت بحران کش��ور‬ ‫از اغ��از بارندگی و احتمال جاری ش��دن س��یل از کش��ور‬ ‫افغانس��تان به س��وی سیس��تان و بلوچس��تان خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬به محض اعالم هش��دارهای س��ازمان هواشناس��ی‪،‬‬ ‫اخطارها درباره احتمال جاری ش��دن س��یل از افغانس��تان‬ ‫در ای��ن اس��تان ب��ه هم��ه نهاد ه��ای مدیریت��ی ارس��ال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدفری��د لطیفی افزود‪ :‬پس از اعالم اخطار ها‪ ،‬وضعیت‬ ‫اب و هوای��ی کش��ور را لحظ��ه به لحظه رص��د می کنیم و‬ ‫اقدامات و پیش بینی های الزم برای پیشگیری از بروز حادثه‬ ‫و خسارت را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫معاون امادگی و مقابله س��ازمان مدیریت بحران کش��ور‬ ‫درباره اقدامات پیش��گیرانه برای ورود س��یالب احتمالی از‬ ‫افغانستان به شهرهای مرزی کشور اظهارکرد‪ :‬از زمان اعالم‬ ‫هشدارهای سازمان هواشناسی‪ ،‬به همه استان های مربوطه‬ ‫اخطار های الزم ارس��ال ش��د‪ ،‬برای مناطق کوهس��تانی که‬ ‫ش��اهد بارش برف هستند‪ ،‬امکانات الزم در نظر گرفته شده‬ ‫حجم زیاد برف انباش��ته ش��ده در کوه های مرکزی افغانس��تان در حال‬ ‫ذوب ش��دن است که س��یالب بزرگی را به سوی سیستان روانه خواهد‬ ‫کرد‬ ‫اس��ت و اگر در منطقه ای نیاز به تخلیه س��اکنان باشد‪ ،‬این‬ ‫کار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید استاندار بر جلوگیری از خسارت‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان بر لزوم همکاری نهادهای‬ ‫اجرایی برای جلوگیری از خسارت احتمالی سیل در شمال‬ ‫اس��تان تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬احمدعلی موهبتی ‪۱۰‬‬ ‫بهمن در نشس��ت س��تاد مدیریت بحران استان که در زابل‬ ‫تش��کیل شد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به خبرهایی که از بارندگی های‬ ‫موجود در افغانستان داریم‪ ،‬باید برای استفاده حداکثری از‬ ‫سیالب به شمال استان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اقدامات پیش��گیرانه درحال انج��ام بوده و بر‬ ‫تسریع در روند الیروبی تاکید شده است‪ .‬استاندار سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گف��ت‪ :‬برای خ��روج اب از کان��ال نیاتک هم‬ ‫پیش بینی های الزم ش��ده است‪ .‬وی درباره سیالب جنوب‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان هم گفت‪ :‬در جنوب اس��تان سیل‬ ‫موجب خسارت های زیادی در حوزه کشاورزی شده است و‬ ‫مقرر ش��د با تامین دام‪ ،‬بخشی از این خسارت جبران شود‪.‬‬ ‫استاندارسیس��تان و بلوچستان افزود‪ :‬همه نهادهای اجرایی‬ ‫براساس برنامه ریزی های انجام شده در تالشند زندگی مردم‬ ‫سیل زده به روال عادی برگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم الیروبی نهرهای دشت سیستان‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬ح��وزه سیس��تان با توجه به ش��رایط‬ ‫اجرا‪ ۳۷ ،‬سال بعد از تصویب قانون‬ ‫مع��اون عمران��ی وزی��ر کش��ور ب��ا تاکی��د بر‬ ‫اینکه مناب��ع درامدی پایدار‪ ،‬ش��هرداری ها را از‬ ‫تراکم فروش��ی دور می کند‪ ،‬گفت‪ :‬فراهم ش��دن‬ ‫مناب��ع درامدی پای��دار می تواند موج��ب بهبود‬ ‫عملکرد مدیریت شهری و در نهایت رضایتمندی‬ ‫شهروندان شود‪.‬‬ ‫مه��دی جمالی ن��ژاد در گفت وگو با ایس��نا در‬ ‫تش��ریح برابر شدن سهم دولت و مدیریت شهری‬ ‫از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت‪ :‬س��ال های‬ ‫طوالنی ش��هرداری های کش��ور از شهرفروش��ی‬ ‫و تراکم فروش��ی رن��ج برده اند‪ .‬م��ن از این پدیده‬ ‫همیش��ه به عنوان فروش اعضای بدن نام برده ام‪.‬‬ ‫تراکم فروشی برای شهرداری ها مانند فروش کلیه‬ ‫است و شهرداری ها به این شکل اداره می شوند‪.‬‬ ‫معاون عمرانی وزیر کش��ور با بیان اینکه برای‬ ‫رهایی ش��هرداری ها از درامدهای ناپایدار مجبور‬ ‫بودیم به س��وی ایجاد درامده��ای پایدار حرکت‬ ‫کنی��م‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۶۲‬قانونی برای‬ ‫خودکفایی شهرداری های کشور تصویب شد‪.‬‬ ‫در میان��ه جنگ تحمیلی بودیم که مقرر ش��د‬ ‫ش��هرداری ها روی پ��ای خ��ود بایس��تند و قرار‬ ‫ش��د در ‪ ۶‬ماه وزارت کش��ور الیح��ه ای به دولت‬ ‫بده��د ت��ا براس��اس ان‪ ،‬ش��هرداری ها خودکفا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه این زم��ان ‪ ۶‬ماهه تبدیل‬ ‫به ‪ ۳۷‬س��ال ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬خوش��بختانه با همت‬ ‫همکارانم در سازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها‪،‬‬ ‫دولت و همکاری مجل��س‪ ،‬این موضوع محقق و‬ ‫الیحه درامدهای پایدار تصویب ش��د‪ .‬این الیحه‬ ‫مشکالت جزئی داشت که ازسوی شورای نگهبان‬ ‫مط��رح ش��د و امیدوارم در این��ده نزدیک حل و‬ ‫فصل شود‪ .‬معاون عمرانی وزیر کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫مزیت این الیحه این اس��ت که شهرداری ها را از‬ ‫تکیه بر درامدهای ساخت وس��ازها دور می کند و‬ ‫درامدهای ریز ولی پایدار و جزئی اما دائمی ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بیمه شدن ‪ ۵۰‬هزار راننده تاکسی در تهران‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه همکاری ش��هرداری‬ ‫تهران و س��ازمان تامین اجتماع��ی در زمینه‬ ‫بیمه رانندگان تاکسی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوشت‪ ،‬پیروز حناچی در این‬ ‫ایی��ن گفت‪ :‬در تهران ح��دود ‪ ۸۰‬هزار راننده‬ ‫تاکس��ی فعالیت می کنن��د که با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت این تفاهمنامه می توان ‪ ۵۰‬هزار نفر از‬ ‫انان را بیمه کرد‪ .‬این در حالی است که اکنون‬ ‫فقط حدود ‪ ۱۵‬هزار نفر از رانندگان تاکس��ی‪،‬‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار دارند‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬مصطفی ساالری‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی با استقبال از امضای‬ ‫تفاهمنام��ه با ش��هرداری تهران عن��وان کرد‪:‬‬ ‫مس��ائل مختلفی میان ش��هرداری و س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی وج��ود داش��ته و دارد که‬ ‫می توان انها را در قالب تفاهمنامه حل و فصل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫امادگ��ی دارد تفاهمنامه ه��ای دیگ��ری نیز با‬ ‫سایر سازمان ها از جمله سازمان شهرداری های‬ ‫کشور منعقد کند‪.‬‬ ‫اخرین اقدامات برای شناسایی منشا بوی نامطبوع پایتخت‬ ‫معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان محیط‬ ‫زیس��ت اخرین اقدامات برای شناس��ایی منشا‬ ‫بوی نامطبوع در پایتخت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬مس��عود تجریش��ی گفت‪:‬‬ ‫توافق��ی برای س��هم ه��ر نه��اد در تولید بوی‬ ‫نامطبوع تهران به دس��ت نیامده است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال شهرداری س��هم ارادکوه را کمتر از سهم‬ ‫فاضالب س��ازمان اب اعالم می کند و همچنین‬ ‫در بررس��ی فاضالب به وسیله وزارت نیرو‪ ،‬سهم‬ ‫ارادکوه بیشتر از سهم فاضالب درج شده است‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت اب در بررس��ی های خود‪،‬‬ ‫س��هم دامداری ه��ا را بیش��تر از مجموعه ه��ای‬ ‫ذی ربطش تلقی می کند‪ .‬به این دلیل تحقیقات‬ ‫ما نتوانس��ت س��هم ه��ر نه��اد را در تولید بوی‬ ‫نامطبوع نش��ان بده��د‪ ،‬اما ی��ک نتیجه بدیهی‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون هی��چ یک از نهاده��ا به وظایف‬ ‫ذاتی خود عمل نکرده اند‪.‬‬ ‫تجریش��ی در پاس��خ به این پرسش که اقدام‬ ‫سازمان محیط زیس��ت با توجه به شرایطی که‬ ‫مطرح کردید چه خواهد بود؟ بیان کرد‪ :‬سازمان‬ ‫محیط زیست نتیجه گرفت که اگر به طور مثال‬ ‫ارادکوه در بررس��ی های نهادهای گوناگون‪۶۰ ،‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد س��هم دارد‪ ،‬باید س��همی معادل‬ ‫‪ ۴۰‬درصد را به ان تعلق داد یعنی این میانگین‬ ‫‹ ‹سرعت پایین الیروبی نهرها در سیستان‬ ‫ِ‬ ‫ک��ف س��هم ارادک��وه در نظر‬ ‫از االیندگ��ی را‬ ‫می گیریم‪ .‬س��ازمان دو مس��یر را اتخاذ می کند‪.‬‬ ‫نخست از کل نهادها خواسته ایم تا گزارش های‬ ‫خود برای رفع االیندگی ارائه دهند‪ .‬شرکت ابفا‬ ‫نبای��د فاضالب هایش را داخل رود می ریخت‪ .‬یا‬ ‫اگ��ر فاضالب ها را به رودها ریخته اس��ت‪ ،‬چرا‬ ‫بس��تری برای جریان محت��وای فاضالب ایجاد‬ ‫نکرد ت��ا تجمع فضوالت در یک نقطه نداش��ته‬ ‫باشیم؟‬ ‫معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان محیط‬ ‫زیست‪ ،‬در تشریح عملکرد گروه های کارشناس‬ ‫شناسایی منبع بو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به کمک گروه های‬ ‫کارشناس دانشگاهی که ازسوی سازمان محیط‬ ‫زیس��ت بکار گرفته شده اند‪ ،‬می توانیم اثربخشی‬ ‫اقدامات خود را بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫هدف س��ازمان این اس��ت که تا پایان س��ال‪،‬‬ ‫به برنامه های اجرایی برس��د تا نهادها جز انجام‬ ‫وظایف ذاتی خود با یاری دولت و کسب منابع‪،‬‬ ‫اقدامات بیشتری برای کمک به سالمت محیط‬ ‫ زیست کنند‪.‬‬ ‫مع��اون محی��ط زیس��ت انس��انی س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫س��ازمان برای رفع الودگی هر ک��دام از عوامل‬ ‫ایجاد بوی نامطبوع چ��ه اقدامی می کند؟ بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬س��ازمان محیط زیس��ت ب��ا بانک ها در‬ ‫رایزنی اس��ت تا ب��ه دامداری ها ب��رای اقدامات‬ ‫کاهش دهنده الودگی هایش��ان وام بدهد‪ .‬سعی‬ ‫می کنیم بس��ته های مفید و به صرفه اقتصادی‬ ‫ب��رای دامداری ها تدوی��ن کنیم ت��ا بتوانند در‬ ‫زمین��ه س��اخت تجهی��زات کاه��ش الودگی و‬ ‫تصفیه کننده ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت‪ ،‬می��زان نظارتش را‬ ‫افزایش می دهد تا از این پس‪ ،‬نهادها به وظایف‬ ‫محیط زیس��تی خود عمل کنن��د‪ .‬این وظایف‬ ‫اگر در کنار تدابیر دیگرمان اجرا ش��وند‪ ،‬کاهش‬ ‫الودگی محیط چشم گیر خواهد بود‪.‬‬ ‫تجریش��ی گفت‪ :‬در حال حاضر راه اندازی فاز‬ ‫نخس��ت تصفیه خانه شهر بهارستان شروع شده‬ ‫است‪ .‬امیدواریم این فاز تا اخر امسال راه اندازی‬ ‫ش��ود‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‪ ،‬تصفیه خانه ‪۵‬‬ ‫دامداری به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫با توجه به رایزنی س��ازمان محیط زیس��ت با‬ ‫بانک ها‪ ،‬امید داریم تصفیه خانه باقی دامداری ها‬ ‫ت��ا اخر س��ال بهره برداری ش��ود‪ .‬بانک ها وعده‬ ‫داده اند در ازای ‪ ۱۰‬میلیارد تومان دریافت‪۵۰ ،‬‬ ‫میلیارد تومان وام به دامداران بدهند‪ .‬برداش��ت‬ ‫من این است که با اجرای این تمهیدات‪ ،‬حداقل‬ ‫حجم االینده های تهران افزایش نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مدیریت بحران اس��تانداری سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان اظهارکرد‪ :‬میزان قابل توجهی برف در کش��ور‬ ‫افغانستان وجود دارد که با گرم شدن هوا اب حاصل از این‬ ‫برف ها به سوی سیستان جاری خواهد شد‪.‬‬ ‫عباس��علی ارجمن��دی اف��زود‪ :‬الیروبی نهره��ا در حوزه‬ ‫سیستان در حال انجام اما سرعت کار کند است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر مدیری��ت بحران اس��تانداری سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان بیان ک��رد‪ :‬نهرهای این منطق��ه به طول ‪۴۰‬‬ ‫کیلومت��ر و ع��رض ‪ ۳۰۰‬متر ک��ه از درخ��ت و درختچه ها‬ ‫پوشیده شده اند‪ ،‬باید الیروبی شوند که دستور انجام الیروبی‬ ‫بخشی از مسیر صادر شده است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬نیاز است همه نهادها‪ ،‬اداره ها و بخش هایی‬ ‫که دارای تجهیزات س��نگین هس��تند‪ ،‬برای الیروبی نهرها‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان اظهارکرد‪ :‬همه تمهیدات الزم برای رویارویی با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیالب احتمالی از افغانس��تان به حوزه سیستان اندیشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫منص��ور بیجار تاکید کرد‪ :‬باید ضمن بهره برداری کامل از‬ ‫اب ورودی از ورود خس��ارت ب��ه مناطق مختلف جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬توجه به راه ها‪ ،‬پل ها‪ ،‬الیروبی نهرها‪ ،‬تقویت‬ ‫دایک های حفاظتی و پل ها‪ ،‬س��اخت دیواره ها و ترمیم انها‬ ‫از جمله مواردی اس��ت که تصمیم های مناس��بی برای ان‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تاندار سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان گف��ت‪ :‬در حوزه الیروبی نهره��ا کارهای خوبی‬ ‫انجام ش��ده و همچن��ان ادامه دارد اما باید بر س��رعت کار‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان زهک اظهارکرد‪ :‬نقاط اسیب پذیر در‬ ‫حوزه سیل شناسایی شده اند و مجموعه حوزه اب منطقه ای‬ ‫در این بخش در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا اربابی بی��ان ک��رد‪ :‬ش��رکت های پیمانکار اب‬ ‫منطقه ای در حال الیروبی نهرها هس��تند و همه اقدام های‬ ‫پیشگیرانه و کنترلی در حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بازدیدهای مختلفی ازس��وی مس��ئوالن در‬ ‫حوزه ورودی های اب انجام ش��ده و مس��ئله خاصی در این‬ ‫زمینه وجود نداشته است‪.‬‬ ‫ارباب��ی گفت‪ :‬بای��د از ظرفیت همه نهاده��ا برای الیروبی‬ ‫نهرها استفاده شود‪.‬‬ ‫هیرمن��د یا هلمند رودی اس��ت ک��ه از کوه های مرکزی‬ ‫افغانستان سرچش��مه گرفته‪ ،‬از والیت هلمند و نیمروز ان‬ ‫کش��ور عبور کرده و در نقطه ای به نام جریکه در شهرستان‬ ‫زهک سیس��تان و بلوچس��تان وارد ایران ش��ده و به تاالب‬ ‫بین المللی هامون که دریاچه ای مش��ترک بین افغانستان و‬ ‫ایران است‪ ،‬می ریزد‪.‬‬ ‫رود ب��زرگ هیرمند از رودهای پراب افغانس��تان و اس��یا‬ ‫به شمار می رود که س��االنه میلیاردها متر مکعب اب در ان‬ ‫جریان می یابد‪ ،‬طول ان ‪ ۱۱۰۰‬کیلومتر است و طوالنی ترین‬ ‫رود بین سند و فرات به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن رود از بلندی ه��ای کوه های باب��ا در ‪ ۴۰‬کیلومتری‬ ‫غرب کابل از رش��ته کوه هندوکش در افغانستان سرچشمه‬ ‫می گی��رد و پس از مس��افت ‪ ۱۱۰۰‬کیلومتری وارد دریاچه‬ ‫هامون در سیستان ایران می شود‪.‬‬ ‫«تهران هوشمند» برنامه ای برای درامدزایی شهرداری نیست‬ ‫مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫ش��هرداری تهران گفت‪ :‬پروژه «تهران هوشمند»‬ ‫برنامه درامدزایی برای ش��هرداری تهران به شمار‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬محم��د فرج��ود مدیرعامل‬ ‫س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری‬ ‫تهران در واکنش به اینکه گفته می شود شهرداری‬ ‫در زمینه اجرای «تهران هوشمند» اقدامی نکرده و‬ ‫به درامدی نرسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬برداشت اشتباهی‬ ‫از این طرح شده و شهر هوشمند برنامه درامدزایی‬ ‫برای شهرداری نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره محقق نش��دن تبص��ره ‪ ۳۶‬بودجه‬ ‫امسال که شهرداری را موظف کرده است در زمینه‬ ‫تحقق «تهران هوش��مند» به درامد ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالی برسد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ان تبصره بسیار کلی است‬ ‫و به مسائل مختلفی بر می گردد و به طور مستقیم‬ ‫به برنامه «تهران هوش��مند» ارتباط ندارد‪ .‬اهداف‬ ‫و برنامه ه��ای «تهران هوش��مند» مفصل اس��ت‪،‬‬ ‫این اهداف را به ش��ورای ش��هر تهران فرستاده ایم‬ ‫و دوباره نی��ز برنامه را می فرس��تیم تا ببینند چه‬ ‫کارهایی در این زمینه در حال انجام است‪.‬‬ ‫فرجود افزود‪ :‬بس��یاری از اقداماتی که در حوزه‬ ‫«تهران هوشمند» انجام می شود‪ ،‬در زمینه کاهش‬ ‫هزینه و بهبود خدمات رس��انی به شهروندان است‪،‬‬ ‫اعض��ای ش��ورای ش��هر ته��ران ب��ه کلیات‬ ‫الیح��ه تعیین ن��رخ عوارض پارک حاش��یه ای‬ ‫و پارکینگ های ش��هرداری ته��ران که موجب‬ ‫افزایش نرخ انها در س��ال اینده می شود‪ ،‬رای‬ ‫مثبت دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬الیح��ه تعیین نرخ عوارض‬ ‫پارک حاش��یه ای و پارکینگ های ش��هرداری‬ ‫تهران در صد و نود و چهارمین نشست شورای‬ ‫شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد علیخانی‪ ،‬رئیس کمیس��یون عمران و‬ ‫حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬ماهیت پارک حاشیه ای با پارکینگ های‬ ‫عمومی تفاوت دارد و به همین دلیل ‪ ۲‬مصوبه‬ ‫در این زمینه به طور جداگانه پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه براس��اس قان��ون راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی‪ ،‬ع��وارض ناش��ی از درام��د پارک‬ ‫حاشیه ای باید به خزانه و درامد پارکینگ های‬ ‫عمومی باید به حساب ش��هرداری واریز شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ای��ن ‪ ۲‬موضوع را در قالب ‪ ۲‬مصوبه‬ ‫اجرا کردیم‪ .‬بس��یاری از پارکینگ های عمومی‬ ‫ش��هرداری به دلیل پایین ب��ودن نرخ ورودی‪،‬‬ ‫تبدیل به انبار اسقاطی های خودروسازها شده‬ ‫ نه کسب درامد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان فاوای ش��هرداری تهران در‬ ‫پاسخ به این پرسش که در بودجه‪ ،‬سهم درامدی‬ ‫برای این سازمان دیده شده است؟ اظهارکرد‪ :‬خیر‪،‬‬ ‫در بودج��ه بحث «تهران هوش��مند» وجود ندارد‪.‬‬ ‫در جایی از مباحث بودجه اش��اره ش��ده است که‬ ‫در حرکت به س��وی شهر هوشمند ‪ ،‬مسائلی مانند‬ ‫دریاف��ت عوارض ی��ا حمایت از کس��ب و کارهای‬ ‫ش��هری مورد نظر است‪ .‬با شورای شهر نامه نگاری‬ ‫کرده ای��م که ای��ن تبصره ن��ه فقط ب��رای تهران‬ ‫هوشمند بلکه برای کل مجموعه شهرداری بسیار‬ ‫گنگ است و باید اهداف ان مشخص تر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان فاوای شهرداری تهران‬ ‫نگا ه وی ژه ای به کسب و کارهای حوزه شهری دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما در بُعد حمایت از کسب و کارهای‬ ‫ش��هری کمک های زیادی کردی��م‪ ،‬چراکه نگاه ما‬ ‫این بوده اس��ت که تهران هوش��مند به پررنگ تر‬ ‫ش��دن کس��ب و کارهای حوزه شهری کمک کند‬ ‫و در همی��ن زمینه دسترس��ی هایی نیز برای انها‬ ‫فراهم کردیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه فاوا یک س��ازمان خدمات محور‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما به ش��هرداری تهران خدمات‬ ‫می دهیم چرا که وظیفه سازمان ما خدمات رسانی‬ ‫به حوزه های مختلف شهرداری در حوزه ای سی تی‬ ‫پارک حاشیه ای گران شد‬ ‫و کاربری خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه برای تغیی��ر وضعیت‬ ‫پارکینگ ه��ا بای��د اقداماتی همچ��ون اصالح‬ ‫نرخ انها انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بر همین اس��اس‬ ‫پارکینگ های عمومی ش��هرداری در ‪ ۳‬س��طح‬ ‫درجه بن��دی ش��ده اند که این مس��ئله موجب‬ ‫می ش��ود بهره برداران پارکینگ ها برای درامد‬ ‫بیشتر تش��ویق به افزایش کیفیت پارکینگ ها‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای‬ ‫ش��هر تهران گفت‪ :‬ورودی و ن��رخ توقف برای‬ ‫یک ساعت در پارکینگ شهرداری از نوع درجه‬ ‫یک ‪ ۳‬ه��زار‪ ،‬درج��ه دو ‪ ۲۴۰۰‬و درجه س��ه‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬تومان اس��ت و به ازای هر نیم س��اعت‪،‬‬ ‫ن��رخ ان تغییر خواهد داش��ت‪ .‬همچنین برای‬ ‫موتورس��یکلت ها هزینه ورودی هزار تومان در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬الیحه نرخ عوارض پارک حاشیه ای‬ ‫نیز در س��ال گذش��ته به دلیل برداشت اشتباه‬ ‫معاون حمل ونقل به درستی اجرا نشد و نرخ ها‬ ‫بر اساس مصوبه های پیشین اعمال شد‪.‬‬ ‫محمد ساالری‪ ،‬رئیس کمیسیون شهرسازی‬ ‫است و براین اساس و با توجه به مستقل بودن این‬ ‫سازمان‪ ،‬شهرداری برنامه های خود را اعالم می کند‬ ‫و فاوا انها را انجام می دهد‪.‬‬ ‫فرجود تاکید کرد‪ :‬در زمینه خدمات رس��انی به‬ ‫ش��هروندان نیز همینطور است‪ ،‬سازمان فاوا برای‬ ‫خدماتی که به ش��هروندان ارائه می دهد‪ ،‬مبلغی از‬ ‫انها دریافت نمی کند و درامدمحور نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به همین دلیل ما براس��اس بودجه‬ ‫عمل می کنیم و زیرساخت هایی که برای شهرداری‬ ‫ایجاد می شود برمبنای مصوبات بودجه است‪.‬‬ ‫فرجود درباره برنامه هایی که در این س��ازمان به‬ ‫کس��ب درامد منجر می شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در بخش‬ ‫فیبر نوری که مس��تقل از برنامه تهران هوش��مند‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��هرداری به م��ا تکلیف کرده اس��ت که‬ ‫ظرفیت های مازاد را در اختیار کسب و کارها قرار‬ ‫دهیم‪ .‬ای��ن کار را انجام داده ایم و بر این اس��اس‬ ‫در حال درامدزایی برای ش��هرداری هس��تیم و به‬ ‫ش��رکت هایی که از س��وی وزارت ارتباطات مجوز‬ ‫دارند‪ ،‬خدمات رسانی می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن یکی از حوزه هایی اس��ت که از محل ان‬ ‫در حال کس��ب درامد هستیم و ش��هرداری ما را‬ ‫مکلف کرده است که درامدهای حاصل از ان را به‬ ‫شهرداری بدهیم‪.‬‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران درباره این الیحه گفت‪:‬‬ ‫ب��ا اصل این تصمیم مخالف نیس��تم و معتقدم‬ ‫هرچه زودتر باید تکلیف پارکینگ ها مش��خص‬ ‫ش��ود ول��ی باید توجه داش��ت که ش��هرداری‬ ‫زمانی می تواند بر اس��اس قان��ون‪ ،‬بابت پارک‬ ‫حاشیه ای عوارض دریافت کند که تقاضا بیشتر‬ ‫از عرضه باش��د یا ‪ ۵۰‬درصد پارک حاش��یه ای‬ ‫برای کاربری غیرمسکونی در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫همچنی��ن خیاب��ان از نوع ش��ریانی درجه یک‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای‬ ‫شهر تهران گفت‪ :‬اختیار تعیین معابر که از چه‬ ‫درجه ای هستند‪ ،‬به شورای عالی استان ها داده‬ ‫شده است‪ ،‬بنابراین از رئیس کمیسیون عمران‬ ‫شورا و نیز ش��هرداری درخواست دارم تکلیف‬ ‫این موضوع را مشخص کنند‪.‬‬ ‫اعضای ش��ورای ش��هر ب��ا ‪ ۱۸‬رای موافق به‬ ‫کلی��ات ای��ن ‪ ۲‬الیح��ه رای مثب��ت دادند که‬ ‫ب��ر مبنای ان ن��رخ عوارض پارک حاش��یه ای‬ ‫و پارکینگ های ش��هرداری بر اس��اس کلیات‬ ‫تصویب ش��ده‪ ،‬برای س��ال ‪ ۹۹‬افزایش یافت و‬ ‫جزئیات ان به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬جمادی الثانی‪1441‬‬ ‫اول فوریه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫پیاپی ‪2778‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از نشست خبری دبیر سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫مسئولیت اجتماعی بر پرده فجر‬ ‫تئاتر فجر‬ ‫اغاز به کار‬ ‫جشنواره تئاتر فجر‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشس��ت خبری جش��نواره با حضور ابراهی��م داروغه زاده‪،‬‬ ‫محمدرضا جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی و هاشم‬ ‫میرزاخانی مدیرعامل موسس��ه تصویر شهر‪ ،‬صبح پنج شنبه‬ ‫‪ ۱۰‬بهمن در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬پس از ت�لاوت ایاتی چند از‬ ‫کالم اهلل مجید و پخش س��رود ملی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫مس��عود نجفی‪ ،‬مدیر روابط عمومی جش��نواره پشت تریبون‬ ‫خبرن��گاران قرار گرفت و توضیح داد که برنامه نشس��ت در ‪۲‬‬ ‫بخش مجزا برگزار می شود‪ .‬وی سپس از معاون شهردار تهران‬ ‫خواست تا برای ایراد سخنانش به جایگاه برود‪.‬‬ ‫یک��ی از نکته های جش��نواره امس��ال پررنگ ش��دن نقش‬ ‫مسئولیت اجتماعی جش��نواره فیلم فجر به عنوان یک نهاد و‬ ‫یک جش��ن ملی است‪ .‬جشنواره فیلم فجر امسال با اختصاص‬ ‫تمامی هزینه های ایین گش��ایش خود به مناطق س��یل زده‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان تالش کرد تا نقش مسئولیت‬ ‫اجتماعی س��ینما را در قبال جامعه خود یاداور ش��ود‪ .‬اتفاقی‬ ‫که به نظر می رس��د س��راغاز یک دوران جدید برای جشنواره‬ ‫فیلم فجر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری مشارکت دارد‬ ‫‹ ‹رونمایی از سیمرغ ایرانی‬ ‫پوی��ا محمودیان‪ ،‬معاون صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی‬ ‫وزارت میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی دیگر‬ ‫س��خنران این نشست بود که درباره ساخت تندیس جشنواره‬ ‫ازسوی هنرمندان ایرانی گفت‪ :‬امسال افتخار این را داریم تا از‬ ‫تندیس��ی رونمایی کنیم که ساخت دست هنرمندان شاخص‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما به این دلیل با جش��نواره همکاری داشتیم‬ ‫ک��ه احس��اس کردیم صنایع دس��تی به عنوان ی��ک بحث در‬ ‫اقتصاد خالق و سینما در بحث صنایع خالق در یک هم افزایی‬ ‫می توانند دستاوردی برای جمهوری اسالمی داشته باشند‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع دس��تی و هنره��ای س��نتی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بای��د ام��روز را به فال نیک بگیریم چراک��ه پیوندی بین اهالی‬ ‫صنایع دستی و سینماگران ایجاد شده که برای نمایش اقتدار‬ ‫هنر ایرانی ارزش��مند اس��ت‪ .‬این همکاری و همدلی در س��ال‬ ‫تولید ملی رقم خورده است و ما مطمئن هستیم این همکاری‬ ‫ارمغان هایی را در برای اینده به همراه دارد‪.‬‬ ‫محمودیان با بیان اینکه چهارمین جش��نواره صنایع دستی‬ ‫فجر که نوپاترین جشنواره هاس��ت امسال از ‪ ۱۳‬بهمن برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬از مهن��دس فراهان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت جهان‬ ‫کریستال بابت تالش یک س��اله در ساخت تندیس جشنواره‬ ‫تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫س��پس با حضور مدیرعامل ش��رکت جهان کریستال‪ ،‬دبیر‬ ‫جشنواره و پویا محمودیان از تندیس جدید جشنواره که پس‬ ‫از س��ال ها بار دیگر در کش��ور ایران ساخته شده بود‪ ،‬رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬داروغه زاده و محمودیان با ق��رار گرفتن در برابر دوربین‬ ‫عکاسان و رسانه ها با تندیس جدید عکس یادگاری گرفتند‪.‬‬ ‫قبل از اغاز پرس��ش و پاس��خ خبرنگاران با دبیر جشنواره‪،‬‬ ‫ابراهی��م داروغ��ه زاده از پوس��تر اصلی جش��نواره به طراحی‬ ‫حمیدرضا بیدقی و پوستری که شعار امسال بر ان نقش بسته‬ ‫بود‪ ،‬رونمایی کرد‪ .‬روی این پوس��تر نوشته بود‪« :‬با سینما کنار‬ ‫هم باشیم»‬ ‫‹ ‹امسال جشن سینمای ایران را منتفی کردیم‬ ‫پس از پایان بخش نخست نشست و رونمایی از پوسترهای‬ ‫جش��نواره نوبت به صحبت ه��ای ابراهیم داروغ��ه زاده‪ ،‬دبیر‬ ‫جش��نواره رس��ید‪ .‬داروغه زاده صحبت های خود را با اشاره به‬ ‫رخدادهای اخیر کشور اغاز کرد و گفت‪ :‬امسال دی ماه سختی‬ ‫را داشتیم‪ .‬نخستین واقعه ناگوار‪ ،‬شهادت سردار سلیمانی بود‬ ‫که بیش از ‪ 40‬س��ال برای تامین امنیت کش��ور لباس رزم را از‬ ‫تن در نیاورده بود‪ .‬در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته ولیعهد سعودی بارها‬ ‫اع�لام کرد که ما جنگ را به پایتخت تهران می بریم و س��ردار‬ ‫س��لیمانی در این س��ال ها‪ ،‬خارج از مرزهای ایران با دشمنان‬ ‫ایران جنگید و به دس��ت دش��منان به شهادت رسید و شرایط‬ ‫ناگواری رخ داد‪ .‬اتفاق بعدی سقوط هواپیمای مسافربری بود‬ ‫که نخبگان زیادی را به این واس��طه از دس��ت دادیم و رخداد‬ ‫س��وم سیلی بود که در سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست‪.‬‬ ‫به دنبال این رخدادها سینماگران هم از لحاظ روحی وضعیت‬ ‫خوبی نداش��تند و صحبت هایی مبنی بر حضور نیافتن انها در‬ ‫جشنواره مطرح شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صحبت های��ی که با هنرمندان داش��تیم‬ ‫اعالم کردیم که مردم به س��ینما نی��از دارند تا روحیه بگیرند‪.‬‬ ‫م��ا تصمیم گرفتی��م تنها ایین جش��نواره را برگ��زار کنیم و‬ ‫بحث جشن س��ینمای ایران را منتفی دانستیم‪ .‬خواستیم که‬ ‫جش��نواره ای برگزار ش��ود تا پل ارتباطی خوب��ی بین مردم و‬ ‫سینما برقرار باشد‪.‬‬ ‫دبیر سی وهش��تمین جشنواره فیلم فجر اظهارکرد‪ :‬امسال‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬فیلم برای جش��نواره ثبت نام کردند که ‪ ۲۲‬فیلم در‬ ‫بخش س��ودای سیمرغ‪ ۱۰ ،‬فیلم کوتاه‪ ۱۰ ،‬فیلم مستند و ‪۱۰‬‬ ‫فیلم اولی برای اکران در جشنواره انتخاب شدند‪.‬‬ ‫داروغه زاده در پایان بخش نخست صحبت های خود گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم با برگزاری جش��نواره به بهترین نحو ممکن بتوانیم‬ ‫کاری کنیم تا حال مردم خوب باش��د‪ .‬امیدوارم س��ینماگران‬ ‫بتوانند به واس��طه رسالت شان گوشه ای از این ظلم را که بر ما‬ ‫فائق امده است در سطح جهان به تصویر بکشد‪.‬‬ ‫‹ ‹امسال با استقبال بیشتر روبه رو بود‬ ‫س��پس نشس��ت با پرس��ش خبرن��گاران ادامه پی��دا کرد‪.‬‬ ‫داروغه زاده در پاس��خ به پرسش��ی درباره درخواست محسن‬ ‫امیریوسفی کارگران «اش��غال های دوست داشتنی» درچند‬ ‫سال گذشته برای حضور در جشنواره فیلم فجر و اینکه ایا این‬ ‫اقدام به نوعی استمهال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای‬ ‫تسویه وامی اس��ت که چند سال قبل گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬ما از‬ ‫نیت ایش��ان اگاه نیستیم اما براساس ایین نامه نمی توانستیم‬ ‫به تقاضای ایش��ان جواب مثبت دهیم‪ .‬فیلمی که پیش از این‬ ‫نمایش داده شده‪ ،‬نمی تواند در جشنواره حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫داروغه زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا فیلم های‬ ‫رزرو جش��نواره را می ت��وان برای اصحاب رس��انه اکران کرد؟‬ ‫ی��ا خیر هم گفت‪ :‬اگر تهیه کننده ای به ش��کل مکتوب چنین‬ ‫درخواس��تی را به دبیرخانه جشنواره بفرستد به طور قطع این‬ ‫اتفاق رخ خواه��د داد و ما می توانیم اکرانی ویژه برای اصحاب‬ ‫رسانه داشته باشیم‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر دخالت‬ ‫برخی از نهادهای خارج از سازمان سینمایی برای حذف برخی‬ ‫از فیلم ها در جش��نواره اظهار کرد‪ :‬ب��رای اینکه فیلمی بتواند‬ ‫اکران شود باید از سازمان سینمایی مجوز بگیرد‪ .‬ممکن است‬ ‫فیلمی را هیات انتخاب برگزیند اما س��ازمان سینمایی مجوز‬ ‫اکران ندهد اما همه فیلم های امسال مجوز نمایش گرفته اند و‬ ‫هیچ فیلمی از جش��نواره کنار گذاشته نشده است‪ .‬اگر فیلمی‬ ‫کنار گذاشته شده‪ ،‬هیات انتخاب این کار را صورت داده است‪.‬‬ ‫البته هیات انتخاب‪ ،‬فیلم هایی که درخواست بازبینی داشتند‬ ‫را دوباره بازبینی می کنند‪.‬‬ ‫وی تش��ریح ک��رد‪ :‬اگر ف��ردی بخواهد درباره ی��ک نهاد یا‬ ‫س��ازمانی مثل ق��وه قضاییه یا نیروی انتظامی فیلم بس��ازد با‬ ‫این نهادها وارد مذاکره می ش��ود و برای فیلمش از این نهادها‬ ‫مش��اور می گیرد تا مش��کلی پیش نیاید و این مس��ائل ربطی‬ ‫ب��ه بحث ممیزی ندارد‪ .‬اما ممکن اس��ت فیلم��ی که از طرف‬ ‫قوه قضاییه مش��کلی نداشته باش��د از نظر هیات انتخاب فیلم‬ ‫قابل قبولی نباشد‪.‬‬ ‫داروغه زاده سپس درباره تاثیر اظهارنظرهای اعضای هیات‬ ‫انتخاب بر نظر داوران جشنواره هم بیان کرد‪ :‬ما همیشه وقتی‬ ‫کار را با هیات انتخاب ش��روع می کنی��م از انها می خواهیم تا‬ ‫وارد گفت وگو با هیچ رس��انه ای نش��وند اما برخ��ی این کار را‬ ‫انجام می دهند که کار درستی نیست و امیدواریم هیات داوران‬ ‫تحت تاثیر این اظهارنظرها قرار نگیرد و فکر نمی کنم این اتفاق‬ ‫رخ بدهد چون اعضای هیات داوران ما از حرفه ای ها هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تحریم جش��نواره ازس��وی هنرمندان و حضور‬ ‫نداش��تن چهره های انقالبی و ارزشی در بین داوران جشنواره‬ ‫گفت‪ :‬تحریم جش��نواره بیشتر یک فضاس��ازی بود که ان هم‬ ‫از س��وی خارج نشینان انجام ش��د‪ .‬وقتی هنرمندان گفتند در‬ ‫جشن فیلم فجر شرکت نمی کنیم‪ ،‬منظورشان تحریم نیست‪.‬‬ ‫ما هم در جش��ن شرکت نمی کنیم‪ .‬پس از این هم هر کسی در‬ ‫نظام جمهوری اسالمی کار می کند و اثر می سازد‪ ،‬در نهایت به‬ ‫این کشور و این انقالب متعلق است‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره سپس در پاس��خ به پرسشی مبنی بر تاخیر‬ ‫در اعالم اس��امی اثار‪ ،‬برگزاری نشس��ت و تغیی��ر برنامه های‬ ‫جش��نواره گفت‪ :‬این سالنی که هم اکنون در ان به سر می بریم‬ ‫تا دو روز قبل راه اندازی نش��ده بود و به دلیل تعطیلی دیروز ما‬ ‫باید منتظر می ماندیم تا امروز برنامه را برگزار کنیم‪ .‬از سویی‪،‬‬ ‫پوس��تر جش��نواره هم اماده نبود‪ .‬تنها تغییر محسوس همان‬ ‫بحث لغو شدن ایین گشایش جشنواره بود که تصمیم گرفتیم‬ ‫به جای ان هزینه های ان را به مردم سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫اعطا کنیم‪ .‬روز ش��نبه و پیش از شروع نخستین فیلم‪ ،‬کاروان‬ ‫اجن��اس جش��نواره از مقابل پردیس به س��مت سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان می رود که این اقالم از محلی خریداری ش��ده که‬ ‫قرار بود هزینه خود ایین گشایش باشد‪ .‬این حرکت جشنواره‬ ‫می تواند سراغاز خوبی برای شکل گیری مسئولیت اجتماعی‬ ‫جش��نواره فیلم فجر باش��د و امیدواریم که در سال های اینده‬ ‫نیز ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫دبی��ر جش��نواره فیل��م فجر در پاس��خ به پرسش��ی درباره‬ ‫علت ‪ ۹‬نفری ب��ودن هیات داوران امس��ال توضیح داد‪ :‬تعداد‬ ‫داوران امس��ال افزایش پیدا کرد چون می خواس��تیم ترکیب‬ ‫تخصصی تر داشته باشیم‪ .‬ما امسال از حوزه فنی سینما هم دو‬ ‫نفر را انتخاب کردیم که تعداد داورانمان به ‪ ۸‬نفر رس��ید و پس‬ ‫از این یک نفر دیگرهم به این گروه اضافه شد تا بتوانیم عملکرد‬ ‫بهتری داشته باشیم‪ .‬امس��ال برخالف اینکه می گفتند اهالی‬ ‫س��ینما داوری را نمی پذیرند این مسئله با استقبال بیشتری‬ ‫نس��بت به سال گذشته رو به رو ش��د و جمع خوبی را انتخاب‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم‬ ‫فجر امسال با‬ ‫اختصاص تمامی‬ ‫هزینه های ایین‬ ‫گشایش خود به‬ ‫مناطق سیل زده‬ ‫استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫تالش کرد تا‬ ‫نقش مسئولیت‬ ‫اجتماعی سینما‬ ‫را در قبال جامعه‬ ‫خود یاداور‬ ‫شود‪ .‬اتفاقی که‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫سراغاز یک‬ ‫دوران جدید‬ ‫برای جشنواره‬ ‫فیلم فجر باشد‬ ‫سیمرغ مردمی چگونه‬ ‫انتخاب می شود؟‬ ‫خانه س��ینما مس��ئولیت جمع اوری ارای‬ ‫مردمی سی وهش��تمین جش��نواره فیلم فجر‬ ‫را ب��ر عه��ده دارد‪ .‬به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬علی‬ ‫اش��تیانی پور امس��ال به نمایندگ��ی از خانه‬ ‫سینما در بخش ارای مردمی مسئول خواهد‬ ‫بود‪ .‬او با تایید این مطلب‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫هم خانه س��ینما وظیفه رای گیری و معرفی‬ ‫بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در جشنواره‬ ‫فیلم فجر بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات به دس��ت ام��ده‪ ،‬روند‬ ‫رای گیری بهترین فیلم مردمی در جش��نواره‬ ‫فجر امس��ال نسبت به سال گذش��ته تفاوت‬ ‫چندانی نخواهد داش��ت‪ ،‬اما این کار با ضریب‬ ‫دقت بیش��تری انجام می ش��ود‪ .‬همچنین هر‬ ‫فیلمی که تا س��ه روز اول جشنواره حتی یک‬ ‫س��انس نمایش در جدول سینماهای مردمی‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬از گردونه رقاب��ت در بخش‬ ‫انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جزئیات بیش��تر در این م��ورد در روزهای‬ ‫این��ده اع�لام خواهد ش��د‪ .‬س��یمرغ بلورین‬ ‫بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در ایین پایانی‬ ‫جشنواره فجر اهداء می شود‪.‬‬ ‫به عالوه فجر‬ ‫محمدرض��ا جوادی یگان��ه‪ ،‬مع��اون فرهنگ��ی و اجتماعی‬ ‫ش��هرداری ته��ران به عنوان نخس��تین س��خنران نشس��ت‬ ‫بابی��ان اینک��ه ش��هرداری تهران امس��ال نه فق��ط حامی که‬ ‫مش��ارکت کننده این دوره جشنواره اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از‬ ‫فعالیت های فرهنگی ازسوی شهرداری ها در بسیاری از نقاط‬ ‫جهان رایج اس��ت و برخی از جشنواره ها را شهرداری ها برگزار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حمایت از جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫فعالیت فرهنگی و مهم تری��ن فعالیت تخصصی در حوزه هنر‬ ‫وظیفه ش��هرداری اس��ت و این نهاد در حد وسع و توان خود از‬ ‫جش��نواره ها حمایت می کند‪ .‬در این مس��یر ما در نظر داریم‬ ‫بخشی از فضاهای فرهنگی شهرداری‪ ،‬چون پردیس ملت که‬ ‫بازسازی ش��ده یا برج میالد با همه دسترسی ها و امکاناتی که‬ ‫دارند در دسترس اصحاب فرهنگ و هنر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری ته��ران در ادامه به‬ ‫نقش س��ینما در رفع مشکالت و مسائل شهر تهران اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بس��یاری از مشکالت شهر تهران راه حل های فرهنگی‬ ‫و اجتماع��ی دارند و اگر بخواهیم از س��د این مش��کالت عبور‬ ‫کنیم باید از زبان هنر اس��تفاده کنیم‪ ،‬برای همین ش��هرداری‬ ‫در جش��نواره امسال مش��ارکت کرد و تنها به حمایت بسنده‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫جوادی یگانه درباره طرح مشترک شهرداری و جشنواره در‬ ‫جریان اکران فیلم ها توضی��ح داد‪ :‬تالش کردیم اموزش های‬ ‫ش��هروندی را در قال��ب تیزرهایی پیش از ش��روع هر فیلم در‬ ‫جش��نواره برای مخاطبان مطرح کنیم؛ مس��ائلی که در سطح‬ ‫اجتماعی مورد بی توجهی قرار گرفت ه اس��ت‪ .‬اگر این مس��ائل‬ ‫مورد توجه س��ینماگران و اصحاب رس��انه ق��رار بگیرد برخی‬ ‫از این مش��کالت حل خواهد ش��د‪ .‬معتقدیم که هنرمندان و‬ ‫اصحاب رس��انه بر ذه��ن و عملکرد مردم تاثی��ر دارند و از این‬ ‫جهت پیوند دادن این افراد با طرح برخی مس��ائل و مشکالت‬ ‫شهری اهمیت دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این اتفاق می تواند به عنوان یک مدل فرهنگی‬ ‫در دیگر ش��هرهای کالن کش��ور هم انجام ش��ود‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم از طریق همراهی با این جش��نواره بخشی از مشکالت‬ ‫ش��هری مردم را حل کنیم‪ .‬س��پس جوادی یگان��ه با همراهی‬ ‫ابراهی م داروغه زاده‪ ،‬دبیر جشنواره از تابلویی با عنوان «تهران‬ ‫شهری برای همه» رونمایی کردند‪.‬‬ ‫دبی��ر جش��نواره‪ :‬امیدواریم با برگزاری جش��نواره فجر به بهترین‬ ‫نحو ممک��ن بتوانیم کاری کنیم تا حال مردم خوب باش��د‪ .‬امیدوارم‬ ‫س��ینماگران بتوانند به واسطه رسالت ش��ان گوشه ای از این ظلم را‬ ‫که بر ما فائق امده است در سطح جهان به تصویر بکشند‬ ‫داروغه زاده همچنین درباره حضور فیلم مس��عود کیمیایی‬ ‫در جشنواره هم گفت‪ :‬اقای کیمیایی یکی از خاطره انگیزترین‬ ‫کارگردانان سینماس��ت و هر سال که در جشنواره حضور پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬هوادارانی دارد که ش��ور و شوق ایجاد می کنند‪ .‬امسال‬ ‫هم به دلیل اینکه مردم از جش��نواره اس��تقبال کردند ایشان‬ ‫تصمیم گرفتند که کنار مردم باشند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که میزان استقبال تماشاگران‬ ‫از جش��نواره و سهمیه نهادها و س��ازمان ها از بلیت جشنواره‬ ‫چقدر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال ما ظرفیت سالن های جشنواره را‬ ‫افزای��ش دادیم و گنجایش از ‪ ۷۵۰۰‬صندلی به ‪ ۹۴۰۰‬افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬امسال هم در همان ساعات اولیه همه بلیت ها‬ ‫فروش رفت‪ .‬با وجود تبلیغات مسموم امسال استقبال مردمی‬ ‫از جش��نواره بیشتر بود‪ .‬از سویی نهادها هم طبق روال هر سال‬ ‫بیس��ت درصد س��همیه دارند‪ .‬این بلیت ها برای کارکنان این‬ ‫نهاد هاست و ارا انها در بخش ارای مردمی به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به چگونگی اکران فیلم های جشنواره‬ ‫برای ک��ودک و نوجوان ان ه��م اظهارکرد‪ :‬برنامه «س��یمرغ‬ ‫پروانه ها» هم به روال ‪ ۳ ،۲‬س��ال گذش��ته برگزار می شود که‬ ‫متولی ان بنیاد س��ینمایی فارابی است و ما هر روز صبح اکران‬ ‫رایگان برای کودکان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره درباره علت کاهش بودجه جشنواره در چند‬ ‫سال گذشته هم توضیح داد‪ :‬قراردادی که امسال با شهرداری‬ ‫امضا ش��ده ‪ ۸‬میلیارد تومان است‪ .‬ما سعی می کنیم امسال در‬ ‫جش��نواره کمتر هزینه کنیم‪ .‬البته باوجود تورم‪ ،‬سیر بودجه‬ ‫جشنواره نزولی بوده است‪.‬‬ ‫او درب��اره علت در نظر گرفتن جایزه س��ردار س��لیمانی هم‬ ‫گفت‪ :‬اهالی س��ینما می خواستند به دلیل عظمتی که ایشان‬ ‫داش��تند این جای��زه در نظر گرفته ش��ود تا با عن��وان جایزه‬ ‫مقاومت و جهاد فیلم های از این دست را بیشتر ببینیم‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره با اشاره به چگونگی جایگزینی فیلم های رزرو‬ ‫در صورت نرس��یدن فیلمی به جشنواره هم توضیح داد‪ :‬تمام‬ ‫فیلم هایی که انتخاب ش��ده اند همه به جشنواره می رسند‪ .‬اگر‬ ‫مطمئن می شدیم به جش��نواره نمی رسند از رزروها استفاده‬ ‫می کردیم‪ ،‬وقتی مطمئن نیستیم‪ ،‬نمی توانیم از کارگردان ها‬ ‫بخواهیم مسائل فنی برای اکران فیلم شان را اعمال کنند چون‬ ‫این کار پروژه زمانبر و هزینه بری است‪ ،‬اما جایگزینی فیلم های‬ ‫رزرو براساس اولویت است‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره هم چنی��ن بابیان اینکه چ��را در این دوره‬ ‫انیمیشن در جشنواره حضور ندارد گفت‪ :‬ما در دو سال گذشته‬ ‫فضای خوبی را به انیمیش��ن اختصاص دادیم و ‪ ۳‬تا فیلم مهم‬ ‫داشتیم و هر ‪ 3‬فیلم را در بخش ویژه جشنواره اوردیم و به انها‬ ‫جایزه هم دادیم‪ .‬ما برای اکران امس��ال هم پیش بینی کردیم‬ ‫اما فیلم ها در حد فیلم سینمایی نبودند‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��اخت س��یمرغ در داخل کش��ور نیز گفت‪:‬‬ ‫سیمرغ خوش��بختانه پس از س��ال ها در ایران ساخته شد اما‬ ‫واقعا هم خیلی کار س��ختی بود‪ .‬ما با افراد بس��یاری گفت وگو‬ ‫کردی��م اما می گفتند این کار به صرفه نیس��ت‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی به کمک‬ ‫م��ا امد و یکی از کارخانه ها را مجاب کردند که این کار را انجام‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه امس��ال کارگردان های زن حضور کمرنگی‬ ‫در جش��نواره دارند گفت‪ :‬هیات انتخاب نمی تواند فمنیستی‬ ‫فیلم ببیند و به زنان س��همیه بدهد‪ .‬حقیقت این اس��ت که ما‬ ‫امس��ال اثر کمتری از فیلمسازان زن داش��تیم و فکر می کنم‬ ‫همین یک فیلم بوده اس��ت که انتخاب ش��ده است‪ .‬ما دوست‬ ‫داریم حضور زنان در جش��نواره بیش��تر باشد اما باید امکانش‬ ‫باش��د‪ .‬در این س��ال ها بیشتر کس��انی که واجد حضور در این‬ ‫س��مت هس��تند در حال س��اخت یا بازی در اثری هس��تند و‬ ‫نمی توانند ما را همراهی کنند‪.‬‬ ‫او درباره پیگیری قول ایجاد کاخ جش��نواره از سوی شهردار‬ ‫تهران هم گفت‪ :‬طبیعی اس��ت هیچ کدام از این فضاها مناسب‬ ‫جش��نواره های ب��زرگ در تهران نیس��ت و م��ا از امکانات کم‬ ‫بهترین اس��تفاده را می بریم‪ .‬ایجاد کاخ با زمان کم امکان پذیر‬ ‫نیس��ت و برای جانمای��ی این مجموعه ب��زرگ نیاز به فرصت‬ ‫هست اما ش��هرداری تهران پیگیر ان است تا در دوره خودش‬ ‫این اقدام را اغاز کند‪.‬‬ ‫داروغه زاده در پایان نشس��ت هم توضیح داد‪ :‬امس��ال فقط‬ ‫برای «فریدون جیرانی» بزرگداش��ت برگزار خواهد ش��د که‬ ‫اجرای ان در ایین پایانی اس��ت و جوایز بخش تبلیغات هم در‬ ‫اختتامیه اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ی و هشتمین جش��نواره بین المللی تئاتر‬ ‫فج��ر پس از س��پری کردن اتفاق ها و ش��رایط‬ ‫گوناگون به ایستگاه اغازین فعالیت خود رسید و‬ ‫از پنجشنبه ‪ ۱۰‬بهمن به طور رسمی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ی و هش��تمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر با دبیری نادر برهانی مرند‬ ‫طی ماه های گذشته فراز و فرودهای گوناگونی‬ ‫را س��پری کرد تا به نخستین روز برگزاری خود‬ ‫نزدیک ش��ود؛ اتفاقاتی که برخی خوش��ایند و‬ ‫برخی ناخوشایند بودند اما در نهایت این تالش‬ ‫ش��بانه روزی دبیرخانه و دبیر جشنواره بود که‬ ‫باعث شد جشنواره سی و هشتم نیز لحظه اغاز‬ ‫به کار را تجربه کند‪.‬‬ ‫ای��ن جش��نواره از پنجش��نبه ‪ ۱۰‬بهم��ن با‬ ‫میزبانی از ‪ ۳‬اث��ر بخش «به عالوه فجر» و یک‬ ‫نمایش محیطی کار خود را به صورت رس��می‬ ‫اغاز کرد‪.‬‬ ‫در نخستین روز جشنواره تماشاخانه شانو با‬ ‫مدیریت قطب الدین صادقی و با میزبانی نمایش‬ ‫«چنگار» به کارگردان��ی علی بیگدلی به نوعی‬ ‫اغازگر فعالیت این دوره از جشنواره بود‪.‬‬ ‫تماشاخانه دیوار چهارم نیز با نمایش «مردی‬ ‫ک��ه‪ »...‬به کارگردانی رضا موالیی به اس��تقبال‬ ‫نخستین روز جشنواره تئاتر فجر رفت‪.‬‬ ‫تماش��اخانه ایران تماشا نیز در نخستین روز‬ ‫جش��نواره میزبان اج��رای نمای��ش «مرگ در‬ ‫می زند» ب��ه کارگردانی ش��اهین رمضانی بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ‪ ۳‬نمایش ذکر ش��ده ک��ه همگی در‬ ‫بخش «به عالوه فجر» به صحنه رفتند‪ ،‬نمایش‬ ‫محیطی «بیا جلوتر» به کارگردانی سجاد باقری‬ ‫نیز در عمارت نوفل لوشاتو اجرا شد‪ .‬این نمایش‬ ‫تا ‪ ۲۰‬بهمن به اجراهای خود در جشنواره تئاتر‬ ‫فجر ادامه می دهد‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ری��زی دبیرخان��ه س��ی و‬ ‫هش��تمین جش��نواره بین الملل��ی تئات��ر فجر‪،‬‬ ‫بخش ه��ای مس��ابقه تئات��ر صحن��ه ای و تئاتر‬ ‫خیابانی این دوره از جشنواره نیز کار خود را از‬ ‫شنبه ‪ ۱۲‬بهمن اغاز می کنند‪ .‬همچنین بخش‬ ‫رادیوتئاتر جش��نواره نیز با میزبانی تاالر رودکی‬ ‫از روز سه شنبه ‪ ۱۵‬بهمن اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫تئاتر ملل‪ ،‬مسابقه تئاتر صحنه ای‪ ،‬نمایش های‬ ‫خیابانی‪ ،‬دیگرگونه ه��ای اجرایی‪ ،‬رادیوتئاتر‪ ،‬به‬ ‫عالوه فجر‪ ،‬مس��ابقه و نمایشگاه عکس‪ ،‬پوستر‬ ‫و س��ایر اق�لام تبلیغاتی تئات��ر و پنجمین بازار‬ ‫بین المللی هنرهای نمایشی بخش های گوناگون‬ ‫سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫هس��تند که با دبیری ن��ادر برهانی مرند برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این دوره از جشنواره ‪ ۲۱‬بهمن به کار‬ ‫خود پایان می دهد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬بهمن ‪ 6 -1398‬جمادی الثانی ‪ - 1441‬اول فوریه ‪-2020‬شماره‪-1460‬پیاپی‪2778‬‬ ‫چند نکته برای شروع جشنواره فیلم فجر‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫منتقدان «سرخپوست» را پسندیدند‬ ‫ابیار کارگ��ردان فیلم به نمایندگی جایزه را دریافت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تندیس بهترین موسیقی متن به کریستف رضاعی‬ ‫برای فیلم «ناگهان درخت» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه مراس��م‪ ،‬تندیس بهترین تدوین به بهرام‬ ‫دهقانی برای فیلم «متری ش��یش و نیم» رسید که‬ ‫س��عید روس��تایی کارگردان این فیلم‪ ،‬این جایزه را‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫منتق��دان س��ینمای ای��ران تندی��س بهتری��ن‬ ‫فیلمب��رداری را هم به هوم��ن بهمنش برای دو فیلم‬ ‫«متری شیش و نیم» و «سرخپوست» اهدا کردند‪.‬‬ ‫در بخش بعدی کلیپی در نکوداش��ت عباس یاری‬ ‫پخ��ش ش��د ک��ه در ان داریوش مهرجوی��ی‪ ،‬اصغر‬ ‫فره��ادی‪ ،‬فاطمه معتمداریا و برخ��ی از منتقدان و‬ ‫س��ینماگران از فعالیت ه��ا و کارنام��ه عباس یاری‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫در ادامه علی عباسی تهیه کننده باسابقه سینمای‬ ‫ایران و هوشنگ گلمکانی برای تجلیل از عباس یاری‬ ‫روی سن امدند‪.‬‬ ‫س��پس عباس یاری روی سن رفت و گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که دوستانم در انجمن منتقدان با من تماس گرفتند‪،‬‬ ‫من خیلی کلنجار رفتم چون نمی توانستم و ترجیح‬ ‫می دادم برای باال رفتن دوس��تانم از این پله ها دست‬ ‫بزنم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬می خواهم درباره انجمن منتقدان‬ ‫بگوی��م که کلنگ��ش در ات��اق من خورد‪ .‬مس��عود‬ ‫فراس��تی‪ ،‬ابراهیم نبوی و چند ت��ن دیگر با هم بنای‬ ‫این انجمن را گذاش��تند‪ .‬این انجمن هم می رفت که‬ ‫منقرض ش��ود‪ .‬من به فری��دون صدیقی زنگ زدم و‬ ‫گفت��م می خواهم اس��م تو را هم در هیات موس��س‬ ‫بگذارم و حضور او باعث شد جلسات به طور منظم تر‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه تندیس خالقی��ت در بازیگری به دلیل‬ ‫بازی در فیلم های «سرخپوس��ت» و «متری شیش‬ ‫و نیم» به نوید محمدزاده اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادامه تندیس بهترین بازیگر زن نقش مکمل به‬ ‫فرش��ته صدرعرفایی برای «شبی که ماه کامل شد»‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه جای��زه بهترین بازیگر نق��ش اول مرد با‬ ‫حضور جمش��ید هاشم پور‪ ،‬میالد کی مرام و کامران‬ ‫ملکی اهدا شد‪ .‬تندیس بهترین بازیگر در این بخش‬ ‫به حامد بهداد برای فیلم «قصر شیرین» رسید‪.‬‬ ‫در ادام��ه ب��ا حض��ور ش��بنم مقدم��ی و پانت��ه ا‬ ‫پناهی ها جای��زه بهترین بازیگر نقش اول زن به الناز‬ ‫شاکردوس��ت برای فیلم «ش��بی که ماه کامل شد»‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫بخش بعدی این مراس��م به تجلیل از اکبر عبدی‬ ‫اختص��اص یاف��ت ک��ه داوود میرباق��ری‪ ،‬عب��داهلل‬ ‫اس��کندری طراح چهره و خود اکبر عبدی در کلیپی‬ ‫به اظهارنظر پرداختند‪.‬‬ ‫س��پس ایرج طهماس��ب برای اهدای جایزه اکبر‬ ‫عبدی روی سن رفت‪.‬‬ ‫عب��دی در ادامه روی صحنه ام��د و گفت‪ :‬به قول‬ ‫خانمی که گفتند کار خوبی کردید که اسم جشن را‬ ‫برداشتید‪ ،‬می گویم بله خوب است اما اخیرا شنیدم‬ ‫برخی گفتند دیگر در تلویزیون نمی رویم این حرف‬ ‫مثل حرف دخترهای ‪ ۱۸‬ساله ای است که می گویند‬ ‫شب خانه نمی رویم!‬ ‫وی افزود‪ :‬تلویزیون خانه ماس��ت و انها باید بروند‬ ‫بیرون‪ .‬انها چهار س��ال یا هشت سال دیگر می ایند با‬ ‫پارتی می نش��ینند ما را هم راه نمی دهند! خاطره ای‬ ‫دارم از اس��تاد نصیری��ان ک��ه از او کارت شناس��ایی‬ ‫می خواستند!‬ ‫اکب��ر عبدی ادام��ه داد‪ :‬درباره جش��نواره ایرادی‬ ‫نیس��ت؛ اس��م جش��ن را برداری��د‪ ،‬بگذاری��د ختم!‬ ‫می توانیم ش��رکت کنیم بعضی وقت ها هم در ختم‬ ‫بهتر می توان خندید‪ .‬ان شا اهلل هیچ اتفاق جنگی رخ‬ ‫ندهد حتی در امریکا هم نیفتد‪.‬‬ ‫ما مثل ترامپ بی ش��عور نیس��تیم‪ .‬ایشاال همیشه‬ ‫صلح و شادی باشد‪.‬‬ ‫در بخش دیگر مهرزاد دانش منتقد و هوتن شکیبا‬ ‫دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را به محس��ن قرایی و‬ ‫محمد داوودی برای فیلم قصر شیرین اهدا کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تندی��س بهتری��ن فیلمنامه ب��ه نیما‬ ‫جاویدی برای فیلم «سرخپوست» اهدا شد‪.‬‬ ‫در بخش بعد جواد طوس��ی‪ ،‬غالمرضا موس��وی و‬ ‫رضا بابک روی س��ن رفتند‪ .‬دیپل��م افتخار بهترین‬ ‫کارگردانی به نرگس ابیار برای فیلم «ش��بی که ماه‬ ‫کامل شد»‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫همچنین جایزه ویژه بهترین کارگردانی به سعید‬ ‫روستایی برای فیلم «متری شیش و نیم» رسید‪.‬‬ ‫تندیس بهترین کارگردانی به نیما جاویدی برای‬ ‫فیلم «سرخپوست» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫در پایان سیدجمال س��اداتیان و اسماعیل میهن‬ ‫دوس��ت‪ ،‬جعفر گودرزی و درسا ش��فیعی روی سن‬ ‫رفتند تا جایزه بهترین فیلم را اهدا کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن بخ��ش تندی��س بهترین فیل��م به مجید‬ ‫مطلبی برای فیلم «سرخپوست» اهدا شد‪.‬‬ ‫یک کتاب جنجالی‬ ‫در صدر پرفروش ها‬ ‫رم��ان «غب��ار امریکای��ی»‬ ‫نوش��ته جنی��ن کامین��ز ک��ه‬ ‫در روزه��ای اخی��ر حواش��ی‬ ‫بس��یاری را به دنبال داشت‪ ،‬در‬ ‫جدیدتری��ن فهرس��ت هفتگی‬ ‫رمان ه��ای پرف��روش نش��ریه‬ ‫نیویورک تایمز در جایگاه اول به چشم می خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رمان «غبار امریکایی» نوشته جنین کامینز داستان‬ ‫زنی مکزیکی از طبقه متوس��ط را روایت می کند که پس از کشته شدن‬ ‫همس��ر خبرنگار و دیگر اعضای خانوده اش توس��ط یک باند مواد مخدر‬ ‫در مکزیک‪ ،‬به همراه پس��ر هشت ساله اش به سمت مرز مکزیک و ایاالت‬ ‫متحده فرار می کند‪ .‬در روزهای گذشته این کتاب به دلیل نوع روایتش‬ ‫از مهاجرت با انتقادهای فراوانی مواجه ش��ده اس��ت؛ این درحالی است‬ ‫که نویس��ندگان مشهوری همچون «استفن کینگ» و «ان پچت» این‬ ‫اث��ر را مورد تحس��ین قرار داده اند‪ .‬منتقدان این رم��ان معتقدند‪« ،‬غبار‬ ‫امریکایی» تصویری نااگاهانه از مکزیک به مخاطب ارائه می دهد که به‬ ‫واس��طه ان به کلیشه های سابق درباره این کشور نیز دامن زده می شود‪.‬‬ ‫چندی پیش س��لما هیک هنرپیشه امریکایی ‪ -‬مکزیکی پس از مواجهه‬ ‫با انتقادهای بس��یار ب��رای معرفی این کت��اب‪ ،‬عذرخواهی و اعالم کرد‬ ‫بی ان که ان را مطالعه کرده باشد اقدام به تبلیغ ان کرده است‪.‬‬ ‫برگزیده قدیمی ترین جایزه کتاب‬ ‫کودک معرفی شد‬ ‫ب��رای نخس��تین بار م��دال‬ ‫«نیوب��ری» ک��ه ب��ه عن��وان‬ ‫قدیمی تری��ن جای��زه کت��اب‬ ‫کودک در جه��ان و معتبرترین‬ ‫جای��زه ای��ن ح��وزه در ایاالت‬ ‫متحده امریکا محسوب می شود‬ ‫به یک کتاب گرافیکی رس��ید‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬جری‬ ‫کرفت نویسنده و تصویرگر امریکایی موفق شد «مدال نیوبری» را برای‬ ‫خلق کتاب «دانش اموز جدید» به خود اختصاص دهد‪ .‬این نخس��تین‬ ‫مرتبه ای اس��ت که یک کتاب گرافیکی ب��ه عنوان برنده این جایزه ادبی‬ ‫انتخاب می ش��ود‪ .‬کتاب «دانش اموز جدید» درباره داس��تان پسربچه‬ ‫‪ ۱۲‬س��اله ای به نام «جردن» است که در شهر نیویورک زندگی می کند‬ ‫و ارزوی رفت��ن به مدرس��ه هنر را در ذهنش می پروران��د‪ ،‬اما والدینش‬ ‫اصرار دارند او را به مدرس��ه خصوصی معتبری بفرس��تند که «جردن»‬ ‫در ان جا یکی از معدود دانش اموزان رنگین پوس��ت محسوب می شود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته «مگ مدینا» موفق به کسب مدال «جان نیوبری» برای‬ ‫کتاب «مرسی سوارز» شد‪ .‬مدال «نیوبری» نخستین جایزه ادبی کتاب‬ ‫ک��ودکان در دنیاس��ت که به نام «جان نیوبری»‪ ،‬ناش��ر قرن هجدهمی‬ ‫نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫ویروس «کرونا» موزه های‬ ‫هنگ کنگ را هم تعطیل کرد‬ ‫از ان جای��ی ک��ه موزه ه��ا و‬ ‫موسس��ه های عموم��ی چین‬ ‫هفته پیش در راس��تای کنترل‬ ‫وی��روس «کرون��ا» تعطی��ل‬ ‫ش��دند‪ ،‬مقام��ات هنگ گنگ‬ ‫نی��ز از تعطیل��ی موزه های این‬ ‫منطق��ه خبر دادند‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از ارت ن��ت نیوز‪ ،‬مقامات‬ ‫هنگ کنگ اعالم کردند از روز چهارش��نبه ‪9‬بهمن موزه ها‪ ،‬استادیوم ها‬ ‫و دیگ��ر مکان های عمومی را در راس��تای پیش��گیری و کنترل ویروس‬ ‫مرگب��ار «کرون��ا» تعطیل کرد‪« .‬کری لم» رهب��ر هنگ کنگ نیز اعالم‬ ‫کرد ورود و خروج شهروندان هنگ هنگ به چین را محدود خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیس��تم های ریلی به حالت تعلیق درامده ان��د و خدمات هوایی نیز به‬ ‫یک دوم کاهش پیدا کرده است‪ .‬منع صدور ویزای گردشگری نیز شرایط‬ ‫بسیاری از مسافران را تحت تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫روز ‪4‬بهمن‪ ،‬یعنی تنها چند روز مانده به سال نو چینی ها‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫موسس��ه های فرهنگی و مقاصد گردشگری چین از تعطیلی خود خبر‬ ‫دادن��د‪ .‬موزه ملی هنر چین و م��وزه هنر گانگ دانگ نیز ‪5‬بهمن درهای‬ ‫خود را به روی مردم بستند‪.‬‬ ‫مکان های دیدنی دیگری همچون موزه ملی چین‪ ،‬دیوار بزرگ چین‬ ‫و ش��هر ممنوعه نیز اعالم کردند در راستای اقدامات پیشگیرانه پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان نخواهند بود‪ .‬موزه های خصوصی چین هم ساعت های‬ ‫فعالیت خود را کاهش داده اند‪.‬‬ ‫جشنواره تئاتر فجر و بزرگی هنر تئاتر‬ ‫شهرام کرمی ‪ -‬مدیرکل هنرهای نمایشی‪:‬‬ ‫فصل دوباره هنر تئاتر با اغاز جش��نواره بین المللی تئاتر‬ ‫فجر و گردهمایی بزرگ هنرمندان اغاز می ش��ود‪ .‬برگزاری‬ ‫جش��نواره به عنوان یک میراث باش��کوه همواره با حس و‬ ‫حال پرشور و زیبا همراه است که شکوه و بزرگی هنر تئاتر‬ ‫را به رخ می کشد‪ .‬تئاتر هنری بزرگ و ارزشمند است چون‬ ‫از انسان و حیات و راز و رمز هستی‪ ،‬دردها و غم ها‪ ،‬شادی‬ ‫و امید‪ ،‬خواس��ته ها و ارزو و رویاهای بی انتهای بشر حرف می زند‪ .‬تئاتر یک ضرورت‬ ‫اس��ت چون یک هنر واال و فاخر بوده و انس��ان را در عالم رویا به جهان خواس��ته ها‬ ‫هدایت می کند‪ .‬انچه هست و انچه باید باشد‪.‬‬ ‫صحنه و عالم نمایش جایی برای ظهور انسان به عنوان برترین افریده الهی است‪.‬‬ ‫روزگار و تاری��خ طوالنی این هنر با اغاز کنش و اندیش��ه ای بوده که صفت جمال را‬ ‫در وجوه مختلف نمایش زندگی جاری کرده اس��ت‪ .‬این صحنه مقدس است و ما از‬ ‫قداس��ت این عالم با افتخار حرف می زنیم‪ .‬الزمه کمال و تعالی و رشد انسان در این‬ ‫جهان خاکی توجه به غرایز و صفات او خواهد بود‪ .‬جهان هنر بس��تری برای نش��ان‬ ‫دادن این امیال و سرش��ت انس��انی خواهد بود‪ .‬بش��ر خاکی با عقل و دانش خود بر‬ ‫س��ایر موج��ودات زمینی برتری دارد و هن��ر تئاتر متکی بر اندیش��ه و دانش‪ ،‬راهی‬ ‫برای اگاهی بخش��ی و درک هس��تی و جهان خواهد بود‪ .‬تاکنون هرانچه ش��نیده‬ ‫یا می ش��نویم س��تایش این هنر یعنی موهبت بزرگ خداوند است‪ .‬عظمت این هنر‬ ‫را در پس کلمه های پرمعنا یعنی نمایش و تئاتر از طرف فیلس��وفان‪ ،‬نویس��ندگان‪،‬‬ ‫هنرمندان‪ ،‬اهل فضل و دانش بارها شنیده ایم و اکنون عظمت و بزرگی این هنر برای‬ ‫همه ما هویدا و اش��کار اس��ت‪ .‬هویت تئاتر یک حس و معنای بسیار بزرگ است که‬ ‫ضرورت ان در زندگی دیروز‪ ،‬امروز و فردا خواهد بود‪ .‬خاستگاه تئاتر در ظهور فلسفه‬ ‫و ادبیات از گذش��ته تاکنون ما را از س��طح تجربی زندگی به سوی حقیقت متعالی‬ ‫زندگی رهنمون می س��ازد‪ .‬در این قافله تئاتر و مجمع خالقان و افرینشگران دنیای‬ ‫روی��ا و خی��ال برای نیل به جهان واقعی و در ای��ن صحنه اگاهی و تالش و ریاضت‪،‬‬ ‫جامعه هنرمندان مهم ترین سرمایه این هنر بوده اند‪ .‬اغاز این جشنواره در سال های‬ ‫اولیه پیروزی انقالب اس�لامی و اغاز جن��گ تحمیلی که ملت ما با جفای نااهالن و‬ ‫دشمنان ازادی و استقالل روبه رو شد‪ ،‬برای نیل به ارمان های بزرگ بود‪ .‬در همه این‬ ‫سال ها برگزاری این رویداد نمایشی فرصتی بود تا دغدغه ها و حرف های مردمان این‬ ‫س��رزمین با اثار ماندگار در صحنه و فضای تئاتر جاری شود‪ .‬انچه اهمیت دارد این‬ ‫است که هنرمندان تئاتر همواره و در کنار هم برای شکوفا شدن این درخت تنومند‬ ‫تالش کرده اند‪ .‬جش��نواره بین المللی تئاتر فجر فرصت بزرگی برای معرفی و یا خلق‬ ‫اثار ماندگار و هنرمندان پرافتخاری شده که اینک باید قدردان این حضور و میراث‬ ‫باش��کوه باش��یم‪ .‬در دهه مبارک فجر انقالب اس�لامی و برگزاری «سی و هشتمین‬ ‫جش��نواره بین المللی تئات��ر فجر» جامعه هنرمندان پرت�لاش تئاتر فصل دیگری را‬ ‫از ای��ن رویداد رقم خواهند زد‪ .‬برای برگزاری این جش��نواره همه جامعه هنرمندان‬ ‫و گروه های هنری و خانواده بزرگ تئاتر در سراس��ر کش��ور قریب یک س��ال تالش‬ ‫بس��یارکرده اند‪ .‬با برگزاری این رویداد برگ دیگری از این صفحه هنری ورق خواهد‬ ‫خورد و بیش��تر از هر زمان دیگر به همدلی و همراهی و مش��ارکت این خانواده نیاز‬ ‫اس��ت تا در این صحنه و در کنار هم باش��یم‪ .‬اینک که به استقبال روزهای باشکوه‬ ‫این رویداد خواهیم رفت وظیفه دارم از کوش��ش و حضور همه خانواده هنرمندان و‬ ‫گروه های نمایشی و دبیر هنرمند و عوامل ستادی و حمایت همه مسئوالن و متولیان‬ ‫فرهنگی و هنری برای برگزاری این جش��نواره سپاس��گزاری کنم‪« .‬سی و هشتمین‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر» با مشارکت و حمایت و حضور همه هنرمندان این‬ ‫عرصه مانند یک سرو ایستاده نشان ازادگی و استقالل و اندیشه های بزرگ مردمان‬ ‫این سرزمین مهر خواهد بود‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫س��یزدهمین جشن منتقدان س��ینما پنجشنبه‬ ‫شب با حضور هنرمندان‪ ،‬منتقدان و سینماگران در‬ ‫هتل پارسیان انقالب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬فرزاد حس��نی اجرای‬ ‫این ایین را بر عهده داشت و در ابتدا از جعفر گودرزی‬ ‫دعوت کرد تا درباره س��یزدهمین جشن منتقدان و‬ ‫نویسندگان سینمای ایران سخن بگوید‪.‬‬ ‫جعفر گودرزی ضمن خوشامدگویی به مهمانان‪،‬‬ ‫حوادث تلخ هفته های گذش��ته همچون ش��هادت‬ ‫سردار س��لیمانی‪ ،‬جان باختن هموطنان در سانحه‬ ‫هواپیمایی و کش��ته ش��دن تعدادی از هموطنان در‬ ‫کرمان را تس��لیت گف��ت و درباره برگزاری جش��ن‬ ‫سیزدهم منتقدان بیانیه ای را قرائت کرد‪.‬‬ ‫فرزاد حس��نی در ادامه با اشاره به گالره عباسی و‬ ‫راه اندازی طرح «س��وینا» برای نابینایان از او دعوت‬ ‫کرد تا در این باره توضیحاتی ارائه کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ایی��ن کلیپ��ی در بزرگداش��ت علیرضا‬ ‫زرین دست فیلمبردار پیشکس��وت سینمای ایران‬ ‫پخش ش��د که در ان چهره هایی همچون مس��عود‬ ‫کیمیای��ی‪ ،‬محمدعل��ی باش��ه اهنگر‪ ،‬هوش��نگ‬ ‫گلمکانی و‪ ...‬درباره زرین دست سخن گفتند‪.‬‬ ‫در ادام��ه جواد طوس��ی و اس��حاق خانزادی روی‬ ‫صحنه امدند تا ایین تجلیل از علیرضا زرین دس��ت‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫در ادامه زرین دس��ت با تش��ویق حضار روی سن‬ ‫رفت و گفت‪ :‬پش��ت صحنه و تاریخ س��ینما در واقع‬ ‫همین اتفاقات و همین نکوداشت ها و همین توجه به‬ ‫کسانی اس��ت که در تاریخ سینما تاثیرگذار بوده اند‪.‬‬ ‫امیدوارم که همه ش��ما بتوانید در تاریخ سینما تاثیر‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫در بخ��ش نخس��ت از اه��دای جوای��ز‪ ،‬محم��د‬ ‫متوسالنی و منصور ضابطیان روی سن رفتند‪ .‬دیپلم‬ ‫افتخار جایزه خالقیت و استعداد درخشان به سروش‬ ‫صحت برای فیلم «جهان با من برقص» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫تندیس بهترین خالقیت و اس��تعداد درخشان به‬ ‫«مسخره باز» به کارگردانی همایون غنی زاده رسید‪.‬‬ ‫در بخش بعدی س��یاوش اسعدی و محمود گبرلو‬ ‫برای اهدای جایزه بهترین دس��تاورد فنی روی سن‬ ‫رفتند و تندیس بهترین دس��تاورد فنی به محس��ن‬ ‫نصراللهی برای طراحی صحنه فیلم «سرخپوست»‬ ‫تعل��ق گرف��ت‪ .‬همچنین دیگ��ر تندی��س بهترین‬ ‫دستاورد فنی‪ ،‬به جواد مطوری برای جلوه های ویژه‬ ‫فیلم «مسخره باز» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫س��ومین تندی��س بهترین دس��تاورد فنی هم به‬ ‫محسن خیرابادی‪ ،‬رضا میثاقی و شهاب نجفی برای‬ ‫جلوه های بصری فیلم «تختی» رسید‪.‬‬ ‫در بخش بعدی از حبیب اس��ماعیلی و طهماسب‬ ‫صلح جو دعوت ش��د تا جوایز بازیگر نقش مکمل مرد‬ ‫را اهدا کنند‪.‬‬ ‫تندی��س بهترین بازیگر م��رد نقش مکمل به علی‬ ‫نصیری��ان برای فیلم «مس��خره ب��از» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫نصیریان در جش��نواره فیلم فجر هم برای این نقش‬ ‫سیمرغ گرفته بود‪.‬‬ ‫س��تار اورکی و علیرضا غف��اری در بخش بعد روی‬ ‫س��ن رفتند ت��ا جوایز را اه��دا کنند‪ .‬دیپل��م افتخار‬ ‫بهترین موس��یقی متن به مس��عود سخاوت دوست‬ ‫برای فیلم «شبی که ماه کامل شد» رسید که نرگس‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫علی نعیمی – منتقد‪:‬‬ ‫نخست‪ :‬س��ینمای ایران در چند سال گذشته مسیر‬ ‫خ��ودش را تا ح��دودی از جریان جش��نواره جدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر تا چند س��ال گذشته جش��نواره فیلم فجر‬ ‫تعیین کننده ترکیب اکران بود و تا حدودی می توانست‬ ‫در جهت رشد اقتصاد سینما گام بردارد‪ ،‬امروزه به جهت‬ ‫رشد بخش خصوصی در توسعه سالن سازی و در دست‬ ‫گرفتن سیستم توزیع و اکران دیگر دولت نمی تواند برای نمایش عمومی فیلم ها‬ ‫تعیی��ن تکلیف کند‪ .‬دخالت دولت تنها در حد صدور مجوز باقی مانده اس��ت و‬ ‫توانایی مقابله با جریان اقتصادی س��ینما را ندارد‪ .‬به گمانم درس��تش هم باید‬ ‫همین باش��د‪ .‬تصدی گری دولت در س��ینما باید به کمترین میزان خود برسد و‬ ‫برای رسیدن به این هدف چاره ای جز تقویت بخش خصوصی نیست‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ب��رای انک��ه س��ینمای حرف��ه ای و دغدغه مند که ف��ارغ از جریان های‬ ‫س��رمایه داری س��عی می کند به حیات خود ادامه دهد‪ ،‬سهمی در چینش اکران‬ ‫س��االنه سینمای ایران داشته باشد؛ حضور در جش��نواره فیلم فجر یک فرصت‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ .‬س��ینمای اجتماعی و دغدغه مند ایران تنه��ا از طریق فرصت‬ ‫تبلیغاتی جشنواره فیلم فجر می تواند مخاطبان خود را در طول سال پیدا کند و‬ ‫در رقابت با کمدی های گیشه ای راهی برای بقای خود بیابد‪.‬‬ ‫س�وم‪ :‬امس��ال جش��نواره فیلم فجر عجیب ترین دوره خودش را می گذراند‪.‬‬ ‫هنرمندان در یک دوگانگی عجیب بر س��ر امدن یا نیامدن به جشنواره یا حتی‬ ‫حفظ موقعیت فعلی سخت در کلنجار هستند‪ .‬به واسطه ظهور پدی ده های نوین‬ ‫ارتباطی و رشد شبکه های اجتماعی دیگر کمتر کسی را می توان یافت که حرف‬ ‫واقعی دلش را در صفحه های مجازی اش بیان کند‪ .‬همگی در یک تعارف دسته‬ ‫جمعی طوری س��عی می کنیم ش��رایط را نش��ان دهیم که گزندی از لشکرهای‬ ‫مجازی به س��مت مان گسیل نش��ود‪ .‬مثل حضور در یک مجلس ختم است که‬ ‫وقتی خنده ای در جمعی می افتد نمی توان ان را پنهان کرد و از طرفی از صاحب‬ ‫مجلس هم خجالت می کشیم‪ .‬از کنشگری اجتماعی تنها پوسته ای نمایشی باقی‬ ‫مانده است که پشت چهره همدالنه ان هیچ نوعی از همراهی و اصالح و بهبود‬ ‫وضعیت وجود ندارد‪ .‬به نظر می رسد به همین دلیل جشنواره فیلم فجر در این‬ ‫دوره میدانی از تناقضات را پش��ت سر می گذارد و از این منظر شاهد اتفاق های‬ ‫حاشیه ای بسیاری خواهیم بود‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬س��ینما صنعت گرانی اس��ت و نمی توان معادالت ان را با جریان های‬ ‫اجتماعی و سیاسی به هم ریخت‪ .‬نمی توان به صرف شرکت کردن یک سینماگر‬ ‫و حض��ور در یک جش��نواره ملی – هن��ری ان را متهم به بی عاری نس��بت به‬ ‫اتفاق های جامعه خود کرد‪ .‬بیرون گود نشستن و انگشت اتهام را به سمت این و‬ ‫ان نشانه رفتن خالف رسم جوانمردی است‪.‬‬ ‫پنج�م‪ :‬در اینص دوره از جش��نواره فیلم های مهمی حض��ور دارند‪ .‬با نگاهی‬ ‫به فهرس��ت فیلم های بخش مس��ابقه اصلی و مس��ابقه فیلم های اول به نام ها و‬ ‫موضوع هایی برمی خوریم که به نظر می رسد می توانند مخاطبان را غافلگیر کنند‪.‬‬ ‫چند سالی است به دلیل ناامیدی از فیلمسازان قدیمی و استعداد خوب جوانان‬ ‫فیلمساز سعی می کنم فیلم های بخش نگاه نو را از دست ندهم‪ .‬پیش بینی اینکه‬ ‫کدام فیلم می تواند غافلگیرمان کند س��خت اس��ت‪ .‬اما به ش��خصه به چند تا از‬ ‫فیلم ها پیش از ش��روع جشنواره امیدوارتر هستم‪« .‬شنای پروانه» و «روز صفر»‬ ‫ش��اید جزو ان فیلم هایی باش��ند که جش��نواره را به دو دسته از موج طرفداران‬ ‫تقسیم کنند‪ .‬باید منتظر باشیم و در روزهای بعد نتیجه نظر مخاطبان را ببینیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!