روزنامه صمت شماره 1456 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1456

روزنامه صمت شماره 1456

روزنامه صمت شماره 1456

‫ویژه نامه دومین نمایشگاه و همایش بین المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی در زنجیره تامین فوالد منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1456‬پیاپی ‪2774‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫بروکراسی اداری‬ ‫جامعه را فلج می کند‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪2‬‬ ‫الومینای جاجرم در بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت‪ ،‬برتر شد‬ ‫‪5‬‬ ‫نقش بروکراسی در‬ ‫توسعه و افول‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪4‬‬ ‫بروکراسی خوب‬ ‫بروکراسی بد‬ ‫‪10‬‬ ‫راهی برای‬ ‫درامدزایی فرودگاهی‬ ‫‪13‬‬ ‫تکثرشبکه های تلویزیونی‬ ‫بدون راهبرد‬ ‫‪16‬‬ ‫بند بروکراسی‬ ‫کوچک سازی راهکار برون رفت از بروکراسی‬ ‫چالش بروکراسی درمسیر توسعه اقتصادی‬ ‫خوب و بد سختگیری ها در صنعت ساختمان‬ ‫دیوان ساالری سوهان روح تولیدکننده‬ ‫مدیران انقباضی عامل رشد بروکراسی در معدن‬ ‫کاغذبازی روی موج هنر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تولید در تنگنای بروکراسی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫بروکراسی اداری‬ ‫جامعه را فلج می کند‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫جمله «امروز برو‪ ،‬فردا بیا» یکی از نتایج ابتدایی فرهنگ بروکراسی است که همیشه‬ ‫و در همه شرایط و در طول تاریخ نظام اداری‪ ،‬همه مراجعان را رنج داده و خواهد داد‪.‬‬ ‫همراه داشتن کپی از همه اسناد زندگی و ارائه انها به همه اداره ها‪ ،‬به تعداد بی نهایت‬ ‫بخش کوچکی از بروکراسی اداری است‪.‬‬ ‫ارائ��ه همزمان شناس��نامه‪ ،‬کارت مل��ی‪ ،‬گذرنام��ه‪ ،‬گواهینامه‪ ،‬کپی س��ند ازدواج‬ ‫مادربزرگ و دانس��تن نام س��گ همسایه‪ ،‬برای یک کار کوچک اداری‪ ،‬بخش کم اهمیت‬ ‫بروکراسی اداری است‪.‬‬ ‫فرهنگ جمع اوری کپی در بایگانی سازمان ها و گرفتن ‪ ۶‬قطعه عکس‪ ،‬نشانه بیماری‬ ‫سازمانی و نداشتن اعتقاد به فناوری و نابلدی کارکنان در زمینه کار با رایانه است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک بدون برنامه ریزی و داشتن حداقل سواد و دانش الزم‬ ‫و ابزار کار مناسب‪ ،‬بیشتر پیشخوانی برای گستردن یک سفره چرب و چیل جدید برای‬ ‫بس��تگان درجه یک به ش��مار می رفت و می رود‪ .‬دادن امتیاز به خودی ها و ادامه همان‬ ‫روش های س��نتی و ایجاد یک س��د دیگر در مقابل مردم با تش��کیل پرونده و پاس دادن‬ ‫انه��ا دوباره به همان اداره‪ ،‬فقط تلف کردن زمان بیش��تر و گرفتن پول بیش��تر از مردم‬ ‫برای یک کار س��اده اداری مث��ل تمدید یک جواز یا پایان کار س��اختمانی‪ ،‬با فرایندی‬ ‫فرسایشی است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫بروکراس��ی ب��ه فرانس��وی ‪ Bureaucratie‬از دو بخ��ش ‪ bureau‬به معنی میز و‬ ‫دفتر کار مقامات اداری و پس��وند ‪ cratie‬به معنی س��االری تشکیل شده است‪ .‬از کلمه‬ ‫بروکراسی معانی متعدد اخذ شده که از ان میان‪ ،‬سه معنا بیشتر رایج است‪:‬‬ ‫اول؛ در علوم سیاسی به معنی حکومت ازسوی افراد اداری است‪.‬‬ ‫دوم؛ از تعریف ماکس وبر است که به مفهوم عقالیی شدن فعالیت جمعی است‪ .‬ماکس‬ ‫وبر بیش��تر به علت وجودیِ سازمان ها و نحوه ا ِعمال قدرت نظر داشت‪ .‬او قدرت را امکان‬ ‫تحمیل اراده انسان بر رفتار اشخاص دیگر تعریف می کرد و به نوع خاصی از روابط ناشی از‬ ‫قدرت که ان را سلطه یا استیال می خواند‪ ،‬اشاره داشت‪ .‬منظور وبر از سلطه ان نوع رابطه‬ ‫قدرتی است که در ان رئیس یا شخصی که اراده خود را بر دیگران تحمیل می کند‪ ،‬اعمال‬ ‫قدرت را حق خود دانسته و اطاعت از دستورها را وظیفه فرمانبردار یا مرئوس می داند‪.‬‬ ‫اما در برداش��ت سوم که برداشتی عامیانه و شایع از کلمه بروکراسی است‪ ،‬بروکراسی‬ ‫«به قوانین خشک و بی روح اطالق می شود»‪ .‬این باور وجود دارد که سلسله مراتب زیاد‬ ‫و تعدد اداره ها و واحدها افراد را از تمام کارها ناتوان می سازد‪.‬‬ ‫بروکراسی در فارسی «دیوان ساالری» است‪ .‬دیوان ساالری به معنی یک نظام کارکرد‬ ‫عقالنی و قانونمند است که متاسفانه غیرعقالنی و غیرقانونی اجرا می شود‪.‬‬ ‫کلمه بروکراس��ی که افزون بر یک قرن از پیدای��ش ان می گذرد‪ ،‬در غرب به صورت‬ ‫یک��ی از مفاهی��م دانش اداری و سیاس��ی روز درامده و در واقع معلول پیش��رفت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬اقتصادی و سیاس��ی است‪ .‬اختالف بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه‪،‬‬ ‫در اس��تفاده از سازمان های بزرگ‪ ،‬متناسب با پیشرفت و تحول در اقتصاد و صنعت‪ ،‬در‬ ‫ان است که در کشورهای عقب مانده یا سنتی‪ ،‬تناسب الزم بین رشد بروکراسی و سایر‬ ‫اجزای نظام اجتماعی و هماهنگی مورد نیاز حفظ نشده است‪ .‬در نتیجه بروکراسی که‬ ‫در کشورهای پیشرفته توانسته موجب توسعه و دگرگونی شود‪ ،‬در کشورهای در حال‬ ‫توسعه به عاملی بازدارنده بدل شده است‪.‬‬ ‫ویژگی های بروکراس��ی خوب‪ ،‬به عنوان یک نظام س��ازنده‪ ،‬در س��ازمان های بزرگ‬ ‫اداری و خدماتی هنوز به روش��نی شناخته نشد ه اس��ت‪ .‬بسیاری از سازمان های بزرگ‬ ‫و پیچیده در جهان تنها براس��اس یک نظام بروکراس��ی انعطاف پذیر به طور اثربخش و‬ ‫کارا اداره می ش��وند؛ بنابراین باید توجه داش��ت که بروکراس��ی به تقسیم کار‪ ،‬تدوین‬ ‫شیوه نامه ها‪ ،‬تهیه مقررات و رویه ها‪ ،‬تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات می پردازد‪.‬‬ ‫بروکراس��ی در ایران از اواخر حکومت قاجار ش��کل گرف��ت‪ .‬دولتمردان تحت تاثیر‬ ‫مس��افرت‪ ،‬تجارت و تحصیل در کش��ورهای اروپایی و همچنین قراردادها و امتیازهای‬ ‫تج��اری ب��ا دولت ه��ای اروپایی و بکارگی��ری مستش��اران در اداره های نوپ��ای ایران‬ ‫مانن��د ارت��ش‪ ،‬پلیس‪ ،‬گمرک و‪ ...‬به م��رور زمان با نحوه (غرب��ی) اداره امور مملکتی و‬ ‫دس��تاوردهای ان اشنا شدند‪ .‬این روند در دوران حکومت پهلوی در ایران‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫غرب و دس��تاوردهای ان‪ ،‬شتاب فزاینده ای گرفت؛ به گونه ای که فرصت الزم به منظور‬ ‫تش��کیل زیرس��اخت های اجتماعی مورد نیاز برای درک و فهم درس��ت از این فرایند‬ ‫به خوبی فراهم نش��د‪ .‬در ادامه با گسترش مدرنیته در ایران و رشد شهرنشینی‪ ،‬ایرادها‬ ‫و اش��کال های اجرایی موجود در بروکراس��ی جاری در حکومت منجر به ایجاد شکاف‬ ‫طبقاتی گس��ترده تر و بحران ه��ای اجتماعی نو و بروز بی اعتم��ادی و ناهنجاری های‬ ‫فرهنگی در زمینه بروکراسی شد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫بروکراسی در ایران مترادف با سازمان های بزرگ دولتی و کارشکنی کارکنان دولت‬ ‫قلمداد ش��ده و هدف از اش��اره به ان پرداختن به وضع وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها و سایر‬ ‫نهادهایی است که مجموعه سازمان اداره عمومی مملکت را تشکیل داده اند‪ .‬متاسفانه‬ ‫در ایران هیچ گاه تناس��ب الزم بین رشد بروکراسی و توسعه اقتصادی و صنعتی برقرار‬ ‫نش��ده و البته در تمامی کشورهای در حال توس��عه کم و بیش‪ ،‬وضع مشابه ایران قابل‬ ‫تش��خیص اس��ت‪ .‬رش��د ناهماهنگ اجتماعی و صنعتی در این کشورها و نبود تناسب‬ ‫توس��عه در بخش های مختلف می تواند عامل اصلی در ناموزونی س��اختاری به ش��مار‬ ‫اورده شود‪.‬‬ ‫بروکراس��ی در ایران به عامل ایجاد کندی در اداره عمومی کش��ور بدل ش��ده است‪.‬‬ ‫وجود مقررات دس��ت وپاگیر‪ ،‬بی توجهی به احتیاجات واقعی جامعه و ارباب رجوع‪ ،‬نبود‬ ‫مقررات روشن و غیرقابل تغییر‪ ،‬انجام کارهای مشابه ازسوی نهادهای مختلف‪ ،‬پیچیده‬ ‫بودن نظام ها و روش های عملیاتی و وجود رابطه گرایی و باندبازی و امثال ان سبب شده‬ ‫حائلی بین مردم و بروکراس��ی حاکم به وجود اید‪ .‬از منظر و نگاه مردم‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫دولتی‪ ،‬نه به عنوان مکانی برای حل و فصل امور که به محلی برای ایجاد دش��واری های‬ ‫بیشتر قلمداد می شوند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از نظام ه��ا و روش های اداری مناس��ب تر ضرورت دارد؛ چ��ه تنها به مدد‬ ‫بکارگیری نظام های نوین اداری اس��ت که می توان به کش��ف احتیاجات واقعی جامعه‬ ‫و رفع س��ریع انه��ا پرداخت و از طریق ان به حفظ منابع مادی و انس��انی که در اختیار‬ ‫اجتماع است‪ ،‬همت گماشت‪.‬‬ ‫هنگامی بروکراس��ی به عامل بازدارنده در جهت اعتال و رش��د و توس��عه اجتماعی و‬ ‫اقتصادی بدل می ش��ود که متناس��ب با تحوالت و رویدادهای حاصل در ان بخش ها از‬ ‫پیشرفت و تکامل بازایستد‪ .‬برای جلوگیری از این وضعیت و استفاده موثر از بروکراسی‬ ‫به عنوان وس��یله ای مفید در جهت دس��تیابی به هدف های توس��عه‪ ،‬بازسازی و رونق‬ ‫دوباره ان امری واجب و ضروری اس��ت‪ .‬این مهم به دس��ت نخواهد امد؛ مگر اینکه طی‬ ‫برنامه های اموزش��ی منظمی کارگزاران و مجریان دست اندرکار اداره ها تحت اموزش‬ ‫الزم قرار گیرند و تنها در این صورت است که امید به اعتال و تحول در بروکراسی حاکم‬ ‫بر ماشین دولتی ایران متناسب با احتیاجات متحول جامعه ایران وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در جلس��ه ش��ورای اجرای��ی فناوری‬ ‫اطالع��ات با تاکی��د بر اینکه م��ردم بای��د از ارزان ترین و‬ ‫کوتاه ترین مسیر‪ ،‬خدمات الکترونیکی دریافت کنند و انان‬ ‫را نباید در راهروهای اداره ها و س��ازمان ها سرگردان کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬انتظار از دولت الکترونیک‪ ،‬ی��ک کارت برای انجام‬ ‫همه کارها اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی اظهار کرد‪ :‬تمام تالش ما از ابتدای دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬ایجاد و تقویت دول��ت الکترونیک و حذف کاغذ‬ ‫از نظ��ام اداری بوده تا ب��ه این ترتیب مردم هنگام مراجعه‬ ‫ب��ه اداره یا س��ازمانی‪ ،‬با ارائه همان کارت ملی هوش��مند‬ ‫خود‪ ،‬دیگر مجبور نباش��د برای یک کار س��اده ده ها برگ‬ ‫کپ��ی از مدارک ش��ان ارائه کنند‪ .‬در این جلس��ه‪ ،‬روحانی‬ ‫دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات را موظف به ارائه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دولت الکترونیک گامی برای مبارزه با فساد و کاغذبازی‬ ‫گزارش هفتگی از روند تسریع در اجرای دولت‬ ‫الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانه ها و رفع‬ ‫مش��کالت احتمالی کرد و گفت‪ :‬باید مشکالت‬ ‫دول��ت الکترونیک را در مدت ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬ماه اینده‬ ‫حل کنیم‪ .‬یعنی سال اینده به نقطه ای برسیم‬ ‫که اعالم کنیم به دولت الکترونیک رس��یده و‬ ‫این مش��کالت را رفع کرده ایم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه دولت الکترونیک گامی مهم در مس��یر‬ ‫خدم��ت ب��ه مردم و مبارزه با فس��اد و نش��انه ای از مدرن‬ ‫ش��دن دولت اسالمی ما است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬انتظار این است‬ ‫که وقت��ی فردی برای انجام کاری وارد اداره ای می ش��ود‪،‬‬ ‫خدمات مورد انتظار فقط با ارائه یک کارت انجام ش��ود و‬ ‫هیچ مدرک شناسایی دیگری نیاز نباشد‪ .‬روحانی اهمیت‬ ‫دولت الکترونیک در حوزه بهداشت و درمان را‬ ‫مورد اش��اره قرار داد و گفت‪ :‬در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان که در ان روی بحث دولت الکترونیک‬ ‫خیلی هم کار ش��ده‪ ،‬بنا بود سیس��تم پرونده‬ ‫الکترونیکی س�لامت فعال ش��ود تا همه امور‬ ‫درمان��ی در چارچوب همان کارت هوش��مند‬ ‫سالمت انجام شود‪ .‬روحانی انتقال اطالعات بین‬ ‫نهادها و سازمان های اجرایی برای تقویت دولت الکترونیک‬ ‫و تس��هیل امور و حرکت به سمت شفافیت و گزارش ازاد‬ ‫اطالعات را ضروری خواند‪ .‬در ادامه جلسه شورای اجرایی‬ ‫فن��اوری اطالعات‪ ،‬گزارش��ی از روند اج��رای پروژه دولت‬ ‫الکترونیک در حوزه های مختلف ارائه و ش��ورا موظف شد‬ ‫باتوجه به توسعه قابل توجهی که در زیرساخت های دولت‬ ‫سایه سنگین بروکراسی بر اقتصاد ایران‬ ‫بررس��ی ها حاکی از ان اس��ت که در اغلب کشورهای در حال توسعه‪ ،‬بروکراسی‬ ‫کالف در هم پیچیده ای از مناس��بات دولتی را ایجاد می کند که در نهایت عملکرد‬ ‫ان هیچ ربطی به دلیل ش��کل گیری نداش��ته و زیان ان بس��یار بیش��تر از سودش‬ ‫خواهد بود؛ هزینه های اضافی تحمیل ش��ده بر اقتصاد و تخصیص غیربهینه منابع‪،‬‬ ‫عالوه بر تمرکز قدرت و ثروت در بخش های خاصی از اقتصاد و به احتمالی در دست‬ ‫عده ای خاص‪ ،‬تنها بخشی از این زیان هاست‪ .‬عالوه بر این بروکراسی به عنوان یکی‬ ‫از دالیل بروز فس��اد در اقتصاد‪ ،‬تاثیری انکارناپذیر بر کاهش رش��د اقتصادی دارد؛‬ ‫بهشت نفتی‪ ،‬جهنم مالیاتی‬ ‫هرچند به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بروکراسی خوب یا به عبارتی همان‬ ‫نظام بروکراتیک توس��عه یافته می تواند به توس��عه اقتصادی کمک کند‪ .‬توس��عه‬ ‫اقتصادی نیز‪ ،‬بهبود در نظام بروکراتیک را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کمترین پیامدهای رشد بروکراس��ی اداری‪ ،‬نبود رغبت سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارج��ی در بخش های مختلف اقتصادی اس��ت و در ادامه ت��داوم رکود و به تبع‬ ‫ان کاهش تولید‪ ،‬افزایش واردات و رش��د بیکاری نتیجه بی رغبتی سرمایه گذاران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫گرداب کاغذبازی های خودساخته‬ ‫علیرض�ا مناقب�ی‪ ،‬عض�و مجم�ع‬ ‫واردات‪ :‬امید فع��االن بخش خصوصی از‬ ‫ابتدای دولت تدبیر و امید ان بود که اقتصاد‬ ‫ای��ران در طول چند دهه اخیر به این درجه‬ ‫ت یافته باشد که سرانجام بتواند‬ ‫از بلوغ دس ‬ ‫تصوی��ر روش��نی از عوارض و اس��یب های‬ ‫ناشی از گرفتار ش��دن بخش خصوصی در‬ ‫پیچ وخم های بروکراس��ی کند اداری و دیوان س��االری‬ ‫فرسایش��ی دولت ها را ارائه کن��د و مبتنی بر نتایج ان‪،‬‬ ‫شتاب بخش��ی ب��ه برنامه هایی که ه��دف انها خروج از‬ ‫گرداب کاغذبازی های خودس��اخته اس��ت را در راس‬ ‫برنامه ه��ای خود قرار دهد‪ .‬واقعی��ت اقتصاد ایران این‬ ‫است که یکی از بزرگ ترین علت های ریشه ای معضالت‬ ‫اقتصادی مانند بهره وری پایی��ن بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫نب��ود بهره برداری شایس��ته از فرصت ه��ای بازرگانی‬ ‫خارج��ی‪ ،‬کاه��ش کیفیت تولی��د‪ ،‬اس��تقبال نکردن‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده تامین کاال‪،‬‬ ‫گس��ترش قاچاق‪ ،‬موفق نبودن برنامه های‬ ‫اشتغال زایی‪ ،‬فس��اد اداری‪ ،‬رانت خواری و‬ ‫سایر مش��کالت اقتصادی که سال هاست‬ ‫بالی جان اقتصاد ایران ش��ده‪ ،‬بروکراسی‬ ‫دره��م پیچیده‪ ،‬مبهم و مس��تهلک کننده‬ ‫نهاد ه��ای دولت��ی و س��ازمان های‬ ‫زیرمجموع��ه انهاس��ت‪ .‬دول��ت‪ ،‬در طول‬ ‫دهه های گذشته‪ ،‬به دلیل رشد نامتوازن‪ ،‬نه تنها نیروی‬ ‫انسانی شاغل در بدنه خود را اسیر بروکراسی بی هدف و‬ ‫خودساخته خود کرده‪ ،‬بلکه بخش خصوصی و هر بنگاه‬ ‫غیردولتی را که بخواه��د به عرصه اقتصادی ورود کند‬ ‫اسیر دیوان ساالری خود می کند‪ ،‬یا با ایجاد هزینه برای‬ ‫بنگاه ها و افزای��ش هدررفت زمان‪ ،‬تنها نتیجه ای را که‬ ‫محقق می س��ازد‪ ،‬ان است که فعاالن اقتصادی به جای‬ ‫تمرکز بر تولید باکیفیت یا شناس��ایی و بهره برداری از‬ ‫فرصت های بازار‪ ،‬در دس��ت اندازهای اداری زمین گیر‬ ‫می شوند‪ .‬ضمن اینکه موازی کاری بخش های مختلف‬ ‫دولت و همراه نبودن نظام بانکی موجب می ش��ود وقت‬ ‫و ان��رژی و دغدغه فعاالن اقتص��ادی صرف موضوعاتی‬ ‫ل شده‬ ‫ش��ود که در سایر کشورها‪ ،‬به طور پیش فرض ح ‬ ‫است و درنهایت جز دلزدگی از توسعه فعالیت ها نتیجه‬ ‫دیگری عاید اقتصاد ایران نمی شود‪.‬‬ ‫با بزرگ ش��دن دولت و تش��دید بروکراس��ی اداری‪،‬‬ ‫مدیران دولتی به جای س��امان دادن ب��ه امور و اولویت‬ ‫دانس��تن مقررات زدایی و کاه��ش فرایندهای اداری‪،‬‬ ‫مجبور هس��تند انرژی خود را صرف جذب تس��هیالت‬ ‫بیشتر برای تامین هزینه های جاری سازمان و پرداخت‬ ‫حقوق مزایای کارکنان خود کنند‪ ،‬به همین جهت فضا‬ ‫برای پنهان کردن ضعف های مدیریتی فراهم می شود‬ ‫و در ای��ن چرخه‪ ،‬مدیرانی رش��د و ارتق��ای درجه پیدا‬ ‫می کنند که بتوانند از یک سو تسهیالت بیشتری برای‬ ‫کارکن��ان خود فراهم کنند و از س��وی دیگر با افزایش‬ ‫پیچ وخم های اداری‪ ،‬اهمیت س��ازمان خود را بیشتر و‬ ‫شدیدتر نشان دهند‪.‬‬ ‫غلظت بروکراسی در ایران بیش از سایر کشورهاست‬ ‫حمیدرضا نائبی‪ ،‬مش�اور سازمان‬ ‫مل�ی به�ره وری‪ :‬متاس��فانه وزن‬ ‫بروکراس��ی در ای��ران باوجود جابه جایی‬ ‫اقتصاد کش��ور از مرحل��ه نهاده محور به‬ ‫کارایی مح��ور همچن��ان باالس��ت‪ .‬این‬ ‫درحال��ی اس��ت که یک برنامه مناس��ب‬ ‫و منس��جم ب��ه ان��دازه کافی بای��د از هر‬ ‫مولفه ای ازجمله بروکراسی برخوردار باشد‪ .‬بروکراسی‬ ‫(تش��ریفات اداری) در ذات خود چیز بدی نیست و در‬ ‫تمامی کشورهای دنیا موضوعیت دارد‪ .‬نکته ای که در‬ ‫این میان وجود دارد اینکه دوز بروکراسی در ایران بیش‬ ‫از س��ایر کشورهاس��ت و باید از این دوز به طور منطقی‬ ‫کاس��ته شود‪ ،‬این در حالی است که در حال‬ ‫ حاضر وزن بروکراسی در ایران کمی بیشتر‬ ‫از اقتضای توس��عه کش��ور است‪ .‬بروکراسی‬ ‫یک واژه منفی نیست و در تمامی عرصه های‬ ‫اقتصادی الزم اس��ت؛ چنانچه اگر اقتصادها‬ ‫ب��ه ‪ ۳‬دس��ته نهاده مح��ور‪ ،‬کارایی مح��ور‬ ‫و نواوری مح��ور تقس��یم ش��وند‪ ،‬اهمی��ت‬ ‫بروکراس��ی در اقتصادهای نهاده محور‪ ،‬کارایی محور و‬ ‫نواوری مح��ور ب��ه ترتیب ‪ ۴۰ ،۶۰‬و ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران در بین اقتصاد نهاده محور و کارایی محور‬ ‫در حال جابه جایی اس��ت؛ بنابراین وزن بروکراسی در‬ ‫ای��ن مرحل��ه بای��د از ‪ ۶۰‬به ‪ ۴۰‬کاهش پی��دا کند که‬ ‫متاس��فانه تاکنون چنین نشده اس��ت‪ .‬باال بودن وزن‬ ‫بروکراس��ی در اقتصاد ایران متاثر از عوامل ساختاری‬ ‫و عملکردی اس��ت‪ .‬سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫سال های متمادی است که برنامه های تحول و اصالح‬ ‫نظام اداری را برنامه ریزی و دنبال می کند‪ .‬برنامه های‬ ‫تحول اداری در قالب اصالح ساختار‪ ،‬الکترونیک کردن‬ ‫دولت‪ ،‬س��رمایه انسانی دولت‪ ،‬بهبود خدمات عمومی‪،‬‬ ‫بهبود س�لامت نظام اداری و اس��تقرار نظام مدیریت‬ ‫عملک��رد تقس��یم بندی می ش��ود‪ .‬در نهایت ضرورت‬ ‫اصالح و ایجاد تحول در نظام اداری کشور امری بسیار‬ ‫مهم اس��ت و همواره باید مورد توجه مس��ئوالن کشور‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪/98/29‬ش‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫عملیات احداث و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی کاسپین‪ ، 2‬قزوین و طارم‬ ‫‪-1‬شرکت شهرکهای صنعتی اس��تان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی‬ ‫به شماره (‪ )200981085000029‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه‬ ‫تا ارائه پیش��نهادات مناقصه گران و بازگش��ایی پاکات از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار در سامانه شنبه ‪ 98/11/05‬ساعت ‪ 15‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت‪ :‬س��اعت ‪ 15‬روز شنبه‬ ‫مورخ ‪98/11/12‬‬ ‫‪ -4‬مهلت زمانی ارائه پیش��نهاد در س��امانه س��اعت ‪ 15‬روز س��ه ش��نبه‬ ‫‪98/11/22‬‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت تس��لیم فیزیکی ضمانت نامه به کارفرما‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز‬ ‫چهارشنبه ‪98/11/23‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز چهارشنبه مورخ ‪98/11/23‬‬ ‫‪ -7‬اطالعات دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر‬ ‫درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‪:‬‬ ‫ش��رکت شهرکهای صنعتی اس��تان قزوین واقع در قزوین ‪ ،‬بلوار ایت ا‪...‬‬ ‫ش��هید بهش��تی ‪ ،‬روبروی بوس��تان دهخدا ‪ ،‬ش��ماره ‪ ، 166‬تلفن تماس ‪:‬‬ ‫‪ ، 028 – 33354590‬سایت اینترنتی‪www.qazviniec.ir :‬‬ ‫‪ -8‬مبلغ براورد‪3.732.500.000 :‬ریال است که بر اساس اقالم مقطوع‬ ‫سال ‪1398‬محاسبه گردیده است‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬تامین اعتبار این پروژه از محل منابع داخلی تامین خواهد‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪ 98/11/05‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1398/11/ 06:‬‬ ‫الکترونیک در س��ال های اخیر محقق شده‪ ،‬به طور مستمر‬ ‫گزارش��ی از اقدام��ات نهادهای اجرایی در روند توس��عه و‬ ‫اجرای کام��ل دولت الکترونیک ارائه کند‪ .‬در این جلس��ه‬ ‫همچنین بر لزوم توس��عه تعامالت بین دستگاهی به منظور‬ ‫تسریع در پیگیری و اجرای کامل دولت الکترونیک تاکید‬ ‫شد‪ .‬در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات‪ ،‬در راستای‬ ‫اهمیت توسعه دولت الکترونیک‪ ،‬نظام بودجه ریزی نهاد ها‪،‬‬ ‫نظام هویت و اس��تفاده از اثر انگشت برای شناسایی هویت‬ ‫افراد‪ ،‬حذف اسناد کاغذی ازسوی مراکز ارائه خدمات و نیز‬ ‫توسعه دولت الکترونیک در بخش سالمت و مالیات و نقش‬ ‫ان در مبارزه و پیشگیری از فساد‪ ،‬تسهیل ارائه خدمات به‬ ‫مردم و کاهش هزینه های نظام اداری و چابک سازی نظام‬ ‫اداری کشور مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫‪ -9‬مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ‪ 187.000.000 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مدت قرارداد‪ 8 :‬ما ه برای عملیات نگهداری فضای س��بز ‪ ،‬عملیات‬ ‫احداث تا پایان مدت ‪ 8‬ماهه قرارداد در زمان مناس��ب بر اس��اس تشخیص‬ ‫دس��تگاه نظارت انجام خواهد ش��د‪ ،‬در صورت شروع بارندگی فصلی و عدم‬ ‫نیاز به ابیاری‪ ،‬خدمات مشروحه قرارداد در سال اینده ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ -11‬محل اجرای پروژه ‪:‬‬ ‫‪-1‬ش��هرک صنعتی کاسپین ‪( 2‬ابیک) واقع در کیلومتر ‪ 55‬شمال ازاد راه‬ ‫قزوین کرج‬ ‫‪-2‬ناحیه صنعتی طارم واقع در طارم سفلی ‪ ،‬کیلومتر ‪ 2‬محور سیاهپوش‬ ‫به سیردان‬ ‫‪-3‬شهرک صنعتی قزوین واقع در حدفاصل شهر کوهین و ازاد راه قزوین‬ ‫رشت‬ ‫‪ –12‬شرایط شرکت کنندگان‪:‬‬ ‫گواهینامه تعیین صالحیت از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی قزوین‬ ‫و ارائه س��ابقه یک پروژه قابل قیاس و رضایتنامه ان که طی ‪ 5‬سال گذشته‬ ‫منعقد نموده و تحویل داده باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :‬پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت‬ ‫اخذ ‪ 80‬امتیاز از فرم ارزیابی (پیوس�ت اس�ناد مناقص�ه) از کارفرما‬ ‫می توانند در مناقصه ش�رکت نمایند‪ ،‬بدیهی است عدم کسب امتیاز‬ ‫مذکور به منزله عدم صالحیت الزم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین‬ ‫حس�ین سلاح ورزی کارش�ناس‬ ‫اقتص�ادی‪ :‬ش��هروندان در جامعه های فاقد‬ ‫دولت مدرن برای صیان��ت از جان و مال خود‬ ‫باید به صورت تک نفره یا قومی و قبیله ای عمل‬ ‫می کردن��د‪ .‬این روش ب��ا بزرگ تر و پیچیده تر‬ ‫شدن جامعه های انسانی دیگر جواب نمی داد و‬ ‫به هرج ومرج کشیده می شد‪ .‬به این ترتیب بود‬ ‫که جامعه های انس��انی‪ ،‬دولت مدرن را تاسیس کردند تا این نهاد از جان‬ ‫و مال انها نگهداری و محفاظت کند‪ .‬اما این فعالیت دولت بدون داش��تن‬ ‫منابع مالی و مادی ناممکن بود و ش��هروندان پذیرفتند بخش��ی از درامد‬ ‫خود را به نهاد دولت بدهند تا وظایف خود را انجام دهد‪ .‬به این ترتیب بود‬ ‫که نهال مالیات کاش��ته ش��د و این پدیده با شتاب به یک نهاد بزرگ و در‬ ‫برخی کشورها به نهادی شاید هم سنگ نهاد دولت تبدیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ حق دولت و حق شهروندان‬ ‫در دنیای امروز و در بیشتر کشورها دریافت مالیات حق دولت به شمار‬ ‫می اید و دولت برپایه این حق که دیگر در ذات نهاد یادش��ده مستقر شده‬ ‫از شهروندان انتظار دارند که برای اداره کشور سهم خود را به اسم مالیات‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬حاال دیگر دولت ها برای اینکه ش��هروندان از ادای وظیفه‬ ‫خود در مقوله پرداخت مالیات تخلف نکنند قانون و مقررات سخت وضع‬ ‫کرده اند و سازمان مالیاتی کشورها یکی از بزرگ ترین سازمان ها به شمار‬ ‫می اید‪ .‬ازسوی دیگر اما شهروندانی که مالیات پرداخت می کنند نیز حق‬ ‫دارند بدانند بخش��ی از درامد انها که به خزانه دولت ها ریخته می ش��ود‬ ‫درکدام فعالیت ها و با کدام کیفیت هزینه می ش��ود‪ .‬به میزانی که دولت‬ ‫دریاف��ت مالیات را حق خود می داند‪ ،‬ش��هروندان نیز نظارت بر چگونگی‬ ‫هزین��ه کرد را حق خود می دانند و البته ش��هروندان این را نیز حق خود‬ ‫می دانند که بدانند ایا دریافت مالیات از شهروندان عادالنه است یا نه‪.‬‬ ‫‹ ‹ مالیات و ترجیحات‬ ‫مالیات س��تانی به مثاب��ه یک اصل بس��یار بااهمیت در اداره کش��ور و‬ ‫جای��ی که محل تضاد منافع یا س��ازگاری منافع دولت و مردم اس��ت‪ ،‬با‬ ‫س��پری شدن زمان ازس��وی دولت ها به یک ابزار کارساز برای اثرگذاری‬ ‫بر فعالیت های ش��هروندان و بنگاه ها تبدیل ش��ده است‪ .‬اکنون دولت ها‬ ‫ب��رای اینکه ترجیحات اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی داخلی و خارجی‬ ‫خود را نشان دهند‪ ،‬بهترین راه این است که از ابزار مالیات استفاده کنند‬ ‫و ترجیحات خود را به شهروندان نشان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای معافیت‬ ‫دولت ه��ای گوناگون با دیدگاه های سیاس��ی و فرهنگ��ی و اقتصادی‬ ‫عالقه مندند با دادن معافیت مالیاتی به فعالیت هایی که از نظر انها فعالیت‬ ‫اولویت دار اس��ت از ان فعالیت حمایت کنند‪ .‬اما ممکن است این اختیار‬ ‫ت تاثیر البی گری یا احیانا راه افتادن جریان رانت و فس��اد به‬ ‫دولت ها تح ‬ ‫بیراهه کش��یده شود‪ .‬به همین دلیل است که دادن معافیت های مالیاتی‬ ‫باید دارای اس��تانداردهایی باشد که رانت و فس��اد پدیدار نسازد‪ .‬قانونی‬ ‫بودن معافیت مالیاتی یکی از اس��تانداردها اس��ت‪ .‬هیچ دولتی نمی تواند‬ ‫بدون استناد به یک یا چند قانون موجود و منسوخ نشده معافیت مالیاتی‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهشت و جهنم مالیاتی در ایران‬ ‫باتوجه به نکات پیش گفته و با نگاه به کیفیت و کمیت مالیات ستانی در‬ ‫ایران می توان گفت ایران برای گروه های پرشماری از بنگاه ها و شهروندان‬ ‫در مقایسه با کشورهای دیگر بهشت مالیاتی بوده است‪ .‬نهاد دولت به مثابه‬ ‫نماین��ده اجرایی نهاد حکومت در ایران دس��ت کم در س��ال های پس از‬ ‫اینکه ایران به درامدهای هنگفت نفت دس��ت یافت نیاز قابل اعتنایی به‬ ‫مالیات نداش��ت و این بی نیازی تا همین اوایل دهه ‪ ۱۳۹۰‬ادامه داش��ت‪.‬‬ ‫مالیات ستانی در ایران اما با خاموش شدن ستاره فروزان درامدهای نفتی‬ ‫ارام ارام از بهش��ت دور ش��ده و به جهنم مالیاتی تبدیل می شود‪ .‬حاال که‬ ‫دولت می داند از محل صادرات نفت درامد قابل اعتنایی ندارد‪ ،‬می خواهد‬ ‫خود را به جیب شهروندان سنجاق کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ بی منطق و شتابان در بیراهه‬ ‫ح��اال دولت ای��ران در وضعیت ب��د مالی گرفتار ش��ده و نیک می داند‬ ‫دستش به درامد نفتی چندانی نخواهد رسید‪ ،‬به همین دلیل بی منطق و‬ ‫بی اعتنا به همه قاعده های تعامل با بخش خصوصی می خواهد این درامد‬ ‫از دس��ت رفته نفت را از طریق مالیات دریافت کند‪ .‬دولت اکنون به فردا‬ ‫و کم��ی دورتر نگاه نمی کند و تنها و تنه��ا حال را می بیند و با این راهبرد‬ ‫نقض غرض نیز می کند‪ .‬دولت به ارز نیاز دارد تا بازار ارز را از یورش افزایش‬ ‫قیمت ها صیانت کند پس فشار می اورد که صادرکنندگان به دستور وی‬ ‫عمل کنند‪ .‬از س��وی دیگر برای افزایش ص��ادرات معافیت مالیاتی وضع‬ ‫می کند و از ناحیه ای دیگر نیاز دارد مالیات بیش��تری بگیرد‪ .‬این نیازهای‬ ‫متناقض دولت موجب شده شیوه نامه های متناقض ازسوی سازمان های‬ ‫وابس��ته به خود صادر کند‪ .‬وضعیت درهم امیخته ای از نیازها و ش��رایط‬ ‫پیچی��ده که دولت را به اقدام های متناقض وادار کرده و به نظر می رس��د‬ ‫سررشته کارها از دست دولت خارج می شود‪ .‬در چنین اشفته حالی است‬ ‫که دولت و س��ازمان های پرشمارش رفتاری جزیره ای را تجربه می کنند‬ ‫و هر کدام می خواهند کاله خود را از وس��ط معرکه بیرون بکشند‪ .‬بیراهه‬ ‫پدیدار شده در مسیر سیاست های مالیاتی و ارزی و سیاست های تجاری‬ ‫در ای��ن روزها در غی��اب درامدهای نفت مدیران دول��ت را به رفتارهای‬ ‫عجیب واداش��ته که یکی از نمونه های ان همین داستان درامد مالیاتی و‬ ‫فروش ارز به نرخ و کیفیت ساخته بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫کوچک سازی راهکار‬ ‫برون رفت‬ ‫از بروکراسی‬ ‫ترک سیل بر تن‬ ‫َ‬ ‫‪ ۱۶‬هزار خانه‬ ‫در جنوب شرق ایران‬ ‫خوب و بد سختگیری ها‬ ‫در صنعت ساختمان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو‪:‬‬ ‫‹ ‹اقدام�ی علمی در راس�تای توس�عه‬ ‫پایدار‬ ‫نکت��ه قابل تامل در این همای��ش این بود که‬ ‫برگزیدگان بیش��ترین ف��روش و صادرات ‪-۱۰۰‬‬ ‫‪ IMI‬تولیدکنن��دگان مواد اولی��ه داخلی بودند‬ ‫درحالی ک��ه جای صنایعی مانند م��واد غذایی یا‬ ‫پوشاک و کفش خالی بود‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی در حاشیه برگزاری ایین‪100‬‬ ‫ش��رکت برتر در گفت وگو با خبرگزاری صنایع با‬ ‫اش��اره به اینک��ه یکی از مبانی مهم در توس��عه‪،‬‬ ‫بح��ث پای��داری اس��ت ‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬رتبه بندی‬ ‫ش��رکت های برت��ر ای��ران یک��ی از اقدام ه��ای‬ ‫زیرمجموعه س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) اس��ت که به طور دقیق در راس��تای‬ ‫توسعه پایدار برنامه ریزی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫و در رتبه بن��دی ش��رکت ها ب��ه کار گیرند‪ .‬عالی‬ ‫پیرامون سومین نکته مهم رتبه بندی شرکت های‬ ‫برتر نیز گفت‪ :‬نکته س��وم این است که شرکت ها‬ ‫و س��ازمان مدیریت صنعتی باید به تعهدات خود‬ ‫در انطباق با محیط بیرونی و درونی عمل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹می خواستم شنونده باشم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬بیست ودومین همایش ‪- ۱۰۰‬‬ ‫‪ IMI‬ب��ا حضور مدیران دولتی و صنعتگران برتر‬ ‫در محل همایش مرکز صداوسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫پیش��ینه ای��ن همای��ش ب��ه س��ال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫برمی گ��ردد که یک��ی از مجموعه های س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران(ای��درو) به‬ ‫رتبه بندی ش��رکت های برتر در کشور می پردازد‬ ‫ک��ه درحال حاضر این رتبه بندی با ‪ ۳۳‬ش��اخص‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫به طور معمول‪ ،‬از میان ش��رکت های صنعتی‬ ‫و معدنی داوطلب‪ ،‬پ��س از ارزیابی که مهم ترین‬ ‫شاخص ان میزان فروش است‪ ۵۰۰ ،‬شرکت برتر‬ ‫و در نهایت از میان انها ‪ ۱۰۰‬شرکت‪ ،‬حائز رتبه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو و معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اش��اره به اینک��ه رتبه بندی‬ ‫شرکت های برتر ایران‪ ،‬اقدامی علمی در راستای‬ ‫توسعه پایدار اس��ت‪ ،‬رتبه بندی شرکت های برتر‬ ‫را اساس تصمیم گیری و انتخاب های مهم کشور‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫برای پیگیری دغدغه صنعتگران خواستم شنونده باشم‬ ‫رتبه بن��دی ش��رکت های برت��ر ای��ران یک��ی از اقدام های‬ ‫زیرمجموعه ایدرو اس��ت که به طوردقیق در راستای توسعه‬ ‫پایدار برنامه ریزی و اجرا می شود‬ ‫رئی��س هیات عام��ل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ایران(ای��درو) در ادام��ه این‬ ‫گفت وگو پیرامون اث��رات و پیامدهای رتبه بندی‬ ‫شرکت های برتر‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬وقتی کاری‬ ‫علم��ی ‪ ۲۲‬دوره انجام ش��ده‪ ،‬قاعدتا مورد توجه‬ ‫مراکز علمی و حاکمیتی کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اهمیت‬ ‫رتبه بندی شرکت های برتر و تشریح ‪ ۳‬نکته مهم‬ ‫ان پرداخت و بیان کرد‪ :‬امس��ال بیست ودومین‬ ‫دوره برگ��زاری همایش رتبه بندی ش��رکت های‬ ‫برتر بود که در بحث توس��عه اتفاق مبارکی تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یکی از محورهای مهم انقالب صنعتی‬ ‫چه��ارم‪ ،‬چگونگی برخود ب��ا بانک های اطالعاتی‬ ‫بزرگ اس��ت‪ ،‬یعنی براس��اس مطالع��ات به این‬ ‫نتیجه رس��یده ایم ک��ه انقالب صنعت��ی چهارم‬ ‫چیزی جز کشف الگوها و تبدیل انها به الگوریتم‬ ‫نیس��ت‪ .‬معنی این حرف این اس��ت که سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی و ما به عنوان نماینده ایدرو باید‬ ‫بتوانیم ب��ا کار روی بانک ه��ای اطالعاتی بزرگ‬ ‫الگوریتم های رفتاری شرکت های موفق در ایران‬ ‫را استخراج کنیم که این دارایی ارزشمندی برای‬ ‫کش��ور خواهد بود و در واقع ای��ن دارایی‪ ،‬کلید‬ ‫توسعه شرکت های موفق در ایران است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره نکته‬ ‫مهم دوم رتبه بندی شرکت های برتر‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫محور مهم دوم این اس��ت که بر اس��اس بررسی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ش��اخص های اقتصاد منبع محور و‬ ‫اقتصاد تولیدمحور‪ ،‬اس��اس رتبه بندی را ش��کل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬ش��رکت ها و س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی باید با بهینه کاوی تجربه های مش��ابه در‬ ‫جهان‪ ،‬ش��اخص های جدیدی را استخراج کنند‬ ‫همچنین نکته قابل تام��ل درباره معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در برخ��ورد وی برای‬ ‫بیان سخنانش در مقابل صنعتگران برتر بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وی هنگامی ک��ه برای‬ ‫ایراد س��خنان خود در جایگاه قرار گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می خواهم در این ایین خرق عادت کنم و به جای‬ ‫سخنرانی از صنعتگران بخواهم هر یک بین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬دقیقه حرف بزنند و از مشکالت ش��ان بگویند‬ ‫و من متعهد می ش��وم درخواس��ت ها یادداشت و‬ ‫ش��خصا پیگیر موضوع ها ش��وم‪ .‬ای��ن برخورد با‬ ‫تشویق صنعتگران همراه شد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هنگام‬ ‫اهدای لوح تقدیر به شرکت های برتر هم در نیمه‬ ‫این ایین از مدیران دولتی و مس��ئوالن خواست‬ ‫باقی ایین از سوی خود تقدیرشدگان انجام شود‬ ‫و به این ترتیب چند ش��رکت برتر تقدیر ش��ده‬ ‫ابتدایی‪ ،‬لوح تقدیر س��ایر صنعتگران برگزیده را‬ ‫اهدا کردند‪.‬‬ ‫ش��اید برای برخی این پرسش مطرح شود که‬ ‫چرا رئیس هیات عامل سازمان ایدرو در این ایین‬ ‫س��خنرانی نکرد؟ عالی در این باره به خبرگزاری‬ ‫صنای��ع اظهارکرد‪ :‬دلیل اینکه م��ن در همایش‬ ‫س��خنرانی نکردم این بود که می خواستم بیشتر‬ ‫گ��وش بدهم‪ .‬برخی مس��ئوالن وقتی تریبونی را‬ ‫به دست می اورند فقط می خواهند حرف بزنند اما‬ ‫من امروز می خواس��تم گوش بدهم زیرا اگر پای‬ ‫درددل صاحب��ان صنایع ق��رار بگیریم‪ ،‬از طرفی‬ ‫می توانیم به عنوان مسئول نقش خود را بهتر ایفا‬ ‫کرده‪ ،‬از سوی دیگر‪ ،‬مشکلی از مشکالت فعاالن‬ ‫اقتصاد و صنعت کشور را رفع کنیم‪ .‬در همایش‬ ‫م��ا به عنوان معاونان وزی��ر در حوزه های مختلف‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و بازرگانی ماموریت داش��تیم‬ ‫مس��ائل و مش��کالت صنعتگران و فع��االن این‬ ‫ح��وزه را رصد کرده و در جهت رفع انها تالش و‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬من از این تریبون استفاده نکردم‬ ‫تا نعمت و رزق همایش پربرکت تر شود‪.‬‬ ‫من فکر می کن��م جامعه مخاطب ما با رضایت‬ ‫کام��ل از این فرصت اس��تفاده کرد و به برخی از‬ ‫دغدغه های خ��ود پرداخت و ما نی��ز بعد از این‬ ‫فرصت‪ ،‬درصدد پیگیری خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو در پاس��خ به پرسشی‬ ‫دیگ��ر مبنی ب��ر اینکه چرا ش��ما در این ایین از‬ ‫مدیران ش��رکت های برتر تقدی��ر نکردید و این‬ ‫کار را ب��ه دیگران واگ��ذار کردید نیز گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مباحث مهم در توس��عه بحث انسجام است و‬ ‫معنی انس��جام یعنی همراهی و هماهنگی میان‬ ‫عوامل توس��عه در روش ها‪ ،‬رهیافت ها و توجه به‬ ‫کل ابعاد توسعه است‪.‬‬ ‫در بیس��ت و دومی��ن همای��ش رتبه بن��دی‬ ‫ش��رکت های برت��ر ای��ران ‪ ۱۰۰-IMI‬بیش��تر‬ ‫بزرگوارانی که به عنوان ش��نونده در این همایش‬ ‫حاض��ر بودن��د‪ ،‬افرادی ش��ناخته ش��ده بودند و‬ ‫ش��خصیت های بزرگوار و توانمندی هس��تند که‬ ‫پرپیش��ینه تر از من بودند به همی��ن دلیل بهتر‬ ‫بود که این عزیزان تقدیر از ش��رکت های برتر را‬ ‫انجام می دادند‪ .‬از طرفی معتقدم این بزرگواران‬ ‫نباید در این همایش فقط ش��رکت کننده باشند‪،‬‬ ‫بلکه بای��د به طور واقعی در برگ��زاری این ایین‬ ‫مش��ارکت می کردن��د زیرا با این اقدام‪ ،‬انس��جام‬ ‫به معنای همراهی و هماهنگی بین عوامل توسعه‬ ‫در همه ابعاد توس��عه‪ ،‬محقق می ش��د‪ .‬امیدوارم‬ ‫ک��ه با ای��ن کار حت��ی به صورت نمادین ش��اهد‬ ‫ انس��جام هرچه بیشتر میان عوامل توسعه کشور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نگاه بلندمدت برای توسعه و نواوری در سایپا‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنام��ه گروه خودروس��ازی س��ایپا در زمینه‬ ‫تولی��د محصوالت جدی��د و اجرای طرح های‬ ‫توسعه محور در این مجموعه موجب دلگرمی‬ ‫جامعه و ما در شبکه بانکی کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬حس��ین مهری در‬ ‫بازدی��د از مرک��ز تحقیقات و ن��واوری گروه‬ ‫خودروسازی سایپا و امضای تفاهمنامه تامین‬ ‫منابع مالی تولید در این گروه‪ ،‬افزود‪ :‬از زمان‬ ‫انتصاب گروه مدیریتی کنونی س��ایپا‪ ،‬شاهد‬ ‫تحول اساسی در زمینه های کمی و کیفی در‬ ‫این گروه خودروسازی هستیم‪.‬‬ ‫وی پ��س از بازدی��د از نمون��ه محصوالت‬ ‫جدید سایپا در مرکز تحقیقات‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه‬ ‫توس��عه محصوالت س��ایپا و پروژه عرضه ‪۸‬‬ ‫محصول جدید در ‪ ۳‬س��ال این��ده‪ ،‬حرکتی‬ ‫امیدوارکنن��ده اس��ت و این اق��دام بزرگ‪ ،‬با‬ ‫وج��ود محدودیت های ناش��ی از تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬با همت و تالش جوانان نخبه ایرانی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مه��ری ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر ن��گاه‬ ‫بلندمدت برای توس��عه و نواوری گروه سایپا‬ ‫در این مجموعه ش��کل گرفت��ه و همین امر‪،‬‬ ‫انگیزه و عزم ش��بکه بانک��ی را برای حمایت‬ ‫روزافزون از این گروه افزایش می دهد‪ .‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در ی��ک س��ال گذش��ته‬ ‫بیشترین همکاری با بانک صنعت و معدن در‬ ‫این گروه ش��کل گرفته و سایپا به عنوان یک‬ ‫مشتری خوش حساب‪ ،‬هیچ گونه بدهی معوق‬ ‫ب��ه این بانک ندارد‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت‬ ‫و مع��دن با بیان اینکه مجموعه بانک صنعت‬ ‫و مع��دن در خدمت اهداف تولی��د در گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا خواهد بود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اماده ایم تا در پروژه های مربوط به تولید انبوه‬ ‫خودروهای جدید سایپا نقدینگی مورد نیاز را‬ ‫تامی��ن کنیم و اهداف رون��ق تولید را در این‬ ‫گروه مورد حمایت قرار دهیم‪ .‬مهری گفت‪:‬‬ ‫با همکاری مدیریت ارشد گروه خودروسازی‬ ‫سایپا‪ ،‬کارگروه مشترک سایپا و بانک صنعت‬ ‫و معدن از امروز تش��کیل می شود تا بتوانیم‬ ‫تامی��ن مالی طرح های تولید را با س��رعت و‬ ‫هماهنگی بیشتر دنبال کنیم‪.‬‬ ‫ گفتن��ی اس��ت در جری��ان ای��ن بازدید‪،‬‬ ‫تفاهمنام��ه تامین مالی س��رمایه در گردش‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا به وس��یله بانک‬ ‫صنع��ت و معدن‪ ،‬بی��ن دو طرف امضا ش��د‬ ‫و انه��ا بر تس��هیل خدمات بانکی‪ ،‬گش��ایش‬ ‫ال س��ی و تامی��ن نقدینگی مورد نی��از برای‬ ‫تولید محصوالت جدید تاکید کردند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیچ وخم های اداری عامل هرزرفت سرمایه صنعت‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش بروکراسی در توسعه‬ ‫و افول صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫س��ازمان ها و اداره ه��ای داخل��ی ب��رای راه اندازی‬ ‫ام��ور صنعتگ��ران چق��در چابک و چاالک هس��تند؟‬ ‫برخ��ی صنعتگ��ران گالی��ه دارن��د که بیش��تر انرژی‬ ‫تولیدکنندگان برای حواش��ی تولید در رفت وامدهای‬ ‫اداری ه��رز می رود‪ ،‬درحالی که همان انرژی باید برای‬ ‫تولید هزینه ش��ود‪ .‬برای تسهیل در فضای کسب وکار‬ ‫تولید چه باید کرد؟ چگونه می توان فضای ایمنی برای‬ ‫حضور س��رمایه گذار داخلی و خارجی به وجود اورد تا‬ ‫رونق تولید در ابعاد بزرگ محقق ش��ود؟ بس��یاری از‬ ‫کارشناسان حوزه تولید معتقدند قوانین متعدد و ثبات‬ ‫نداشتن ان ضدتولید بوده است و سرمایه های زمانی و‬ ‫مالی را از بین می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام جاری تسهیلگر کسب وکار نیست‬ ‫سیدحس��ین بحرینیان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور درباره انجام‬ ‫ام��ور مرب��وط ب��ه تولی��د در‬ ‫سازمان ها و نهادهای گوناگون‪،‬‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای تحقق‬ ‫رون��ق تولی��د و توس��عه فعالیت های اقتص��ادی نباید‬ ‫قوانین ضد و نقیض وجود داشته باشد‪ ،‬درحالی که در‬ ‫کشور برخی قوانین در تضاد با بخشنامه و قانون دیگر‬ ‫است‪ .‬معضل دیگر در بخش اجراست اینکه سیستم ها‬ ‫و س��ازمان ها با هم ارتب��اط ندارند و به نوعی جزیره ای‬ ‫عمل می کنند‪ .‬البته کش��ور در حال حرکت به س��وی‬ ‫الکترونی��ک ک��ردن روند اداری اس��ت ام��ا هنوز این‬ ‫رویکرد به معنای واقعی عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در ادامه افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتی که صنعتگران به شدت در حال دست وپنجه‬ ‫ن��رم کردن با ان هس��تند‪ ،‬واردات قطعاتی اس��ت که‬ ‫تولید داخل ندارند‪ .‬مکانیس��م درس��تی در این زمینه‬ ‫وج��ود ندارد و ع�لاوه بر این در کش��ور دیتای بانکی‬ ‫نداریم که به راحتی و به سرعت کارها انجام شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬درب��اره قطع��ات خ��ودرو نخس��ت‬ ‫کارشناس��ان عنوان می کنند که مثال فالن قطع ه مورد‬ ‫درخواس��ت شما در کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬در ادامه‬ ‫وقتی قطعه س��ازان برای خرید اقدام می کنند‪ ،‬متوجه‬ ‫می شوند که شرکت تولیدکننده داخلی توانایی تولید‬ ‫قطعه را ن��دارد یا ظرفیتش محدود اس��ت‪ .‬تا نامه ای‬ ‫تهی��ه و تاییدیه گرفته ش��ود که قطعه م��ورد نیاز به‬ ‫ طور واقعی تولید داخلی ندارد‪ ،‬زمان زیادی از دس��ت‬ ‫می دهید ک��ه این مس��ئله هم معضل دیگ��ری برای‬ ‫صنعت خودرو کشور شده است‪.‬‬ ‫بحرینی��ان در ادامه به س��ایر معضالت بروکراس��ی‬ ‫اداری اش��اره کرد و گفت‪ :‬درخواس��ت وام و اعتبارات‬ ‫از دیگر ام��ور زمانبر و نفس گیر برای صنعتگر اس��ت‬ ‫ک��ه گاه��ی در میان��ه راه تولیدکننده را پش��یمان و‬ ‫ناامید می کند‪ .‬به عمد یا س��هو‪ ،‬شبکه بانکی سدهای‬ ‫گوناگون��ی را گذاش��ته که تولیدکننده ب��رای دریافت‬ ‫تسهیالت و اعتبارها با موانع زیادی روبه رو باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحث های حقوقی و رسیدگی به شکایت ها‬ ‫و دعوا هم معضل دیگری اس��ت که انرژی تولیدکننده‬ ‫را از بین می برد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬ثبت عالمت تجاری‬ ‫برای صنعتگر‪ ،‬بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه زمان می برد درحالی که‬ ‫در مدت ‪ 2‬هفته باید انجام شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور با بی��ان اینکه در‬ ‫بحث مج��وز این مس��ئله پیچیده تر می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دریافت مجوز در کش��ور بس��یار زمانبر است‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه قوانین و بخش��نامه های درس��ت و حسابی هم‬ ‫نداری��م‪ .‬برای فرش ماش��ینی‪ ،‬چیپس‪ ،‬پف��ک و‪ ...‬به‬ ‫می��زان زیاد مج��وز و پروانه بهره برداری صادر ش��ده‪،‬‬ ‫بدون اینکه ظرفیت و نیازس��نجی شود و کسی پیگیر‬ ‫نیس��ت که این حجم از پروان��ه بهره برداری ایا توجیه‬ ‫اقتص��ادی دارد؟ در کنار این موضوع‪ ،‬دریافت مجوز از‬ ‫س��ازمان های گوناگون مانند محیط زیست‪ ،‬استاندارد‪،‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی و‪ ...‬معضل دیگر بروکراسی‬ ‫ادارای کشور است‪.‬‬ ‫بحرینیان یاداور ش��د‪ :‬برای یک دادگاه کیفری که‬ ‫کارگری ش��کایت می کند ش��خص مدیرعامل باید در‬ ‫دادگاه حاضر باشد و حضور وکیل کفایت نمی کند‪ .‬در‬ ‫بحران های اخیر این موضوع نمود بیشتری پیدا کرده‬ ‫و وقت مدیران و کارفرمایان را بسیار تلف کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بروکراسی یکی از بسترهای مهم توسعه در قرن هجده میالدی به بعد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بروکراسی ثبت وقایع و عملکرد براساس قوانین است‪ .‬تجارت و صنعت‬ ‫بدین وس��یله توانس��ت در کشورها توس��عه یابد و شهرها و کشورهای صنعتی‬ ‫که ما امروز انها را توس��عه یافته می نامیم‪ ،‬فقط در س��ایه بروکراس��ی توانستند‬ ‫ساختارها را توسعه دهند‪ .‬برای اینکه متوجه اهمیت موضوع شوید‪ ،‬این موضوع‬ ‫را بگذاری��د در کنار کش��ورهایی که در قرون قبل��ی به ظاهر ثروتمند بودند اما‬ ‫پیش��رفت نکردند و امروز حتی نام انها را فراموش کرده ایم‪ .‬در کش��ورهایی که‬ ‫از راه اس��تعمار و استثمار پیش��رفت کردند اما قوانین عدالت محور را به تدریج‬ ‫جایگزین نکرده و بروکراسی اداری را جدی نگرفته اند‪ ،‬طبیعی است به راحتی‬ ‫صاحبان ق��درت و زور می توانس��تند زیر قول ها و تعه��دات خود زده یا ثروت و‬ ‫اموال دیگران را تصاحب کنند‪ .‬به هرتقدیر قانون و بروکراس��ی به نوعی هم نیاز‬ ‫بوده ان��د اما ما ایرانیان از بروکراس��ی بدم��ان می اید و ان را به کاغذبازی تعبیر‬ ‫می کنیم‪ .‬چرا؟ با استفاده از نظر دانشمندان علوم اجتماعی جسارت می کنم و‬ ‫تصور خود را ارائه می دهم؛ ما وارث کشوری هستیم که در ‪ ۳۰۰‬سال گذشته‬ ‫در عمل کش��وری فراری از نظم و قانون بوده ایم‪ .‬وقتی بروکراس��ی‪ ،‬ان هم از‬ ‫نوع بلژیکی و فرانس��وی ان در ایران حاکم ش��د‪ ،‬جلوی خیلی از حرکت های‬ ‫خودکامانه گرفته شد اما همین افراد پرقدرت ذی نفوذ قبل از اینکه عامه مردم‬ ‫از مزایای این بروکراس��ی در چارچوب قانون بهره مند ش��وند‪ ،‬س��رنخ کار را در‬ ‫دس��ت گرفتند؛ بنابراین در عمل بروکراسی در ایران‪ ،‬ضمن داشتن مزیت های‬ ‫گوناگون برای مردم‪ ،‬به تدریج به ش��کل ابزاری در دس��ت قدرتمندان درامد که‬ ‫دوباره به همان مطامع قبلی خود باهزینه کمتر دس��ت یابند‪ .‬با توس��عه کشور‬ ‫در دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬و س��پس با پیروزی انقالب اس�لامی که به تدریج سطح سواد‬ ‫جامعه به طور معنی داری افزایش یافت و مردم بیش از پیش به حقوق خود اگاه‬ ‫شدند‪ ،‬بروکراسی نقش خود را در توسعه و به عنوان بستر صنعتی شدن کشور‬ ‫ایفا کرد اما در این میان همچنان دو اشکال وجود داشت‪ :‬نخست اینکه باتوجه‬ ‫به مش��کالتی که برای مردم پیش امد و باتوجه به س��اختار دموکراتیک کشور‪،‬‬ ‫به تدریج قوانین تکمیلی در کنار قوانین قبلی بر کش��ور حاکم ش��د که به انها‬ ‫به اصطالح قوانین دس��ت وپاگیر می گوییم‪ .‬دوم اینکه در میان انبوه قوانین که‬ ‫بعضا متناقض بودند‪ ،‬همچنان افرادی دارای ثروت و قدرت رشد کردند و بیش‬ ‫از پیش بر نظام قانون گذاری و اداری کش��ور حاکم ش��دند‪ .‬به طورخاص بعداز‬ ‫جنگ تحمیلی و در دوران س��ازندگی عده ای هم با عنوان کارافرین بیش��ترین‬ ‫اس��تفاده از از بروکراس��ی حاکم کردند و امروز جزء ثروتمندان جامعه به شمار‬ ‫می روند‪ .‬فرصت طلبی یک شاخصه مهم کارافرینان است‪ .‬برخی از کارافرینان‬ ‫اخالق مدار هس��تند و برخی نه‪ .‬همیش��ه در طول تاریخ نخبگان فرصت طلب‬ ‫باعنوان های گوناگون از هر دو نوع وجود داشته اند‪ .‬انها که اخالق مدار بوده اند‪،‬‬ ‫فرصت ها را به نفع خود و جامعه خود استفاده کرده اند و انها که بویی از اخالق‬ ‫نبرده اند از همه چیز حتی از اخالق به س��ود خود و سوء اس��تفاده از جامعه بهره‬ ‫برده اند‪ .‬نتیجه این امر فضای بروکراتیک فعلی کشور شده که کارامدی زیادی‬ ‫برای مردم عادی ندارد؛ بنابراین همچنان پس از گذش��ت ‪ ۴۰‬س��ال از انقالب‬ ‫بزرگ اس�لامی‪ ،‬همچنان سیس��تم اداری و بروکراتیک کش��ور در میان مردم‬ ‫عادی کاغذبازی نامیده می شود‪ .‬البته در چند سال گذشته با بازنگری قوانین‬ ‫به وسیله نهادهای غیردولتی و ارائه پیشنهاد به دولت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫و تبدیل زمانبر انها به قوانین و ایین نامه ها‪ ،‬اوضاع به کندی درحال بهبود است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا توس��عه فناوری اطالع��ات و ورود اجباری ان ب��ه ایران و تالش‬ ‫نخبگان سیاسی و مدیریتی اخالق مدار برای بکارگیری فراگیر ان در نهادهای‬ ‫گوناگون کش��ور‪ ،‬ش��اهد بهبودهای جهشی هم هستیم‪ .‬به عنوان مثال تشکیل‬ ‫دولت الکترونیک‪ ،‬سیس��تم های جامع پرداخت که به تازگی در مورد پزش��کان‬ ‫هم درحال اجراس��ت‪ ،‬پلیس به عالوه ‪ ۱۰‬و انواع سیس��تم ها در س��ازمان هایی‬ ‫مانند ثبت احوال‪ ،‬وزارتخانه ها و نهادهای گوناگون عمومی‪ ،‬بخشی از مشکالت‬ ‫مردم را حداقل در کاهش صف انتظار و ش��فافیت مس��یر حل کرده اند اما اگر‬ ‫بخواه��م در مورد صنع��ت خودرو به طورخاص توضیح ده��م‪ ،‬باید عرض کنم‬ ‫که راه درازی در پیش رو اس��ت‪ .‬پیش از هرچیز باید بگویم که اجرای قانونی‬ ‫با عنوان بهبود فضای کسب وکار همچنان بعداز سال ها به کندی پیش می رود و‬ ‫خیلی از مشکالت با اجرای کامل و سریع این قانون رفع خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫مس��ائلی مانند رویه های گمرکی‪ ،‬مالیاتی و بیمه ای و انواع مجوزهای الزم در‬ ‫صنعت خودرو همچنان با مشکالت جدی روبه رو است‪ .‬به عنوان مثال در یکی‬ ‫از دادگاه هایی که به تازگی تش��کیل شد یکی از اتهام های متهم ردیف اول این‬ ‫بود که با اظهار خالف در اظهارنامه گمرکی(مثل نوع و تعرفه) میلیاردها تومان‬ ‫س��ود نامشروع به دست اورده اس��ت‪ .‬تا انجا که من خبر دارم‪ ،‬اگر بخواهند به‬ ‫چنین حرکت هایی جرم اطالق کنند‪ ،‬بیش��تر ب��زرگان صنعت متهم خواهند‬ ‫شد‪ .‬ایا این اشکال بزرگان صنعت است یا اشکال قوانین؟ خاطرتان هست که‬ ‫شخصی را چند سال پیش به جرم اختالس ‪۳‬هزارمیلیارد تومانی اعدام کردند‪.‬‬ ‫همان شخص و اشخاص متعدد دیگری که هم اکنون یا در راه دادگاه و کارخانه‬ ‫در حال رفت وامدند یا در زندان به سر می برند‪ ،‬زمانی به عنوان کارافرینان برتر‬ ‫م��ورد قدردانی همگان��ی قرار می گرفتند‪ .‬به نظر من که سال هاس��ت به دنبال‬ ‫کش��ف معنی حقیقی کارافرینی در ایران هس��تم‪ ،‬مشکل اصلی نه در ادم های‬ ‫سوء اس��تفاده چی بلکه در مجموعه قوانین و نظام بروکراتیک موجود اس��ت که‬ ‫به صورت یک کالف س��ردرگم گلوی این صنعت و دیگر صنایع را می فش��ارد‪.‬‬ ‫درنتیجه این بروکراسی و قوانین حاکم بر ان‪ ،‬فعال بیش از ‪ ۳۰‬شرکت به ظاهر‬ ‫فعال خودروس��ازی و بیش از ‪ ۳۰‬پروانه تاسیس خودروسازی که وضعیت انها‬ ‫معلوم نیست‪ ،‬است‪ .‬نتیجه این مجوزها که به اسم ایجاد رقابت در بازار خودرو‬ ‫طی سالیان متمادی صادر شده چیزی جز رانت خواری و ناکارامدی در صنعت‬ ‫و بازار خودرو کش��ور نبوده اس��ت‪ .‬اگر بخواهم فقط یک نقطه شروع برای حل‬ ‫این مش��کالت تاریخی بدهم‪ ،‬برنامه ری��زی و اجرای تحول در خود دولت و در‬ ‫راس انه��ا وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به عن��وان متولی اجرای قوانین و از‬ ‫ان مهم تر پیشنهاددهنده قوانین جدید و بهبود فضای کسب وکار است‪ .‬توجه‬ ‫جدی به موضوع بازنگری قوانین ‪ ۵۰‬ساله و همچنین راهبرد اجرای کامل دولت‬ ‫الکترونیک باید ابتدا در همین وزارتخانه جدی گرفته شود و این کار جز با تحول‬ ‫ساختاری در این وزارتخانه امکان پذیر نیست‪ .‬البته وزیر فعلی انصافا درزمینه‬ ‫الکترونیکی کردن فرایندها کارهای ارزشمندی را دنبال کرده اما درباره تحول‬ ‫س��اختاری در وزارتخانه به نظر می رس��د که موانع متعددی وجود دارد که در‬ ‫عمل کاری از پیش نمی رود و همچنان خودروس��ازان و قطعه سازان با مسائلی‬ ‫ن وزارتخانه ای رنج‬ ‫گوناگونی ناشی از هماهنگ نبودن داخل وزارتخانه ای و بی ‬ ‫می برند‪ .‬به امید اینکه روزی برسد که مسئوالن مسائل مهم تر و راهبردی را در‬ ‫کنار مسائل اضطراری و روزمره‪ ،‬در اولویت های خود قرار دهند و در این زمینه‬ ‫فقط حرف تحویل مردم ندهند‪.‬‬ ‫کوچک سازی راهکار برون رفت از بروکراسی‬ ‫فضای کسب وکار در کشور فراهم نیست و قوانین کشور به شدت‬ ‫ب��رای صنعتگران و فعاالن اقتص��ادی بازدارنده و ازاردهنده بوده و‬ ‫منشا مش��کالت‪ ،‬قوانین متعدد و دست وپاگیر در حوزه های گوناگون‬ ‫از جمله صنعت و تولید است‬ ‫نظام جاری کش��ور تسهیلگر کسب وکار و فعالیت های‬ ‫صنعتی نیست و در این باره تردیدی وجود ندارد‪ .‬یک‬ ‫راه س��اده برای برون رفت از این مش��کالت‪ ،‬کم کردن‬ ‫قوانین متعدد است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذار فراری از فعالیت صنعتی‬ ‫در ادام��ه فرب��د زاوه‪ ،‬یکی از‬ ‫کارشناس��ان حوزه صنعت به‬ ‫گفت‪ :‬بروکراسی اداری‬ ‫در ای��ران و ازدی��اد قوانی��ن و‬ ‫قوانینی که احیانا با یکدیگر در‬ ‫تض��اد هس��تند‪ ،‬بزرگ تری��ن‬ ‫معضل اقتصاد کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاضر اسیبی که از تحریم و مشکالت سیاسی‬ ‫خارجی می بینیم ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد مشکالتی است که‬ ‫م��ا در اقتصاد و صنع��ت با ان روبه رو هس��تیم‪ .‬برای‬ ‫گرفتن ی��ک مجوز تولید یا ایج��اد کارخانه یا واردات‬ ‫کاال وضعیت پیمودن فرایند ان بسیار کشنده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کمتری��ن زمان برای گرفت��ن مجوز در‬ ‫کش��ور به چند ماه می رس��د‪ .‬اگر این مجوز مهم برای‬ ‫یک س��ند برای تولید خودرو باش��د که به چند سال‬ ‫می رس��د‪ .‬برای پروژه هایی که مثال قرار اس��ت بخش‬ ‫خصوصی ش��روع کنند در ش��رایط فعلی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال‬ ‫زم��ان می برد‪ .‬پس از این مدت باز هم برخی به نتیجه‬ ‫نمی رسند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت با بی��ان اینکه ثب��ات قوانین در‬ ‫کش��ور وج��ود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬قانون به ش��دت دو پهلو‬ ‫نوش��ته می ش��ود و تفس��یر رای در انها نقش مهمی‬ ‫ب��ازی می کند و افراد متناس��ب با س��واد خودش��ان‬ ‫قوانی��ن را اجرا می کنند؛ درنتیجه ش��ما به عنوان یک‬ ‫فع��ال اقتصادی هیچ امیدی برای ش��روع یک فعالیت‬ ‫اقتصادی بی دردس��ر نمی توانید داش��ته باش��ید‪ .‬اگر‬ ‫امروز تصمیم می گیرید پروژه ای را با یک سرمایه گذار‬ ‫خارجی در داخل ش��روع کنید‪ ،‬انقدر مش��مول زمان‬ ‫می ش��وید که با صدور مجوز‪ ،‬قوانین یا ش��رایط کشور‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همین موضوع(تغییر قوانین) منجربه‬ ‫دپ��و ش��دن ح��دود ‪ ۴۰۰‬خ��ودرو در مناط��ق ازاد‬ ‫کش��ور ش��ده‪ ،‬زیرا در دی س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ط��ی مصوبه‬ ‫هیات وزی��ران ضوابط فنی واردات خ��ودرو در مناطق‬ ‫ازاد ش��بیه واردات خودرو به س��رزمین اصلی شد که‬ ‫طی ان ثبت س��فارش اجب��اری و واردات خودروهای‬ ‫باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و همچنین س��اخت و سفارش‬ ‫امری��کا ممنوع ش��ده بود‪ ،‬اما در همی��ن زمان فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬واحدهای تولیدی یا مردم باتوجه به اینکه‬ ‫اطالع رسانی مناسبی هنوز در این باره انجام نشده بود‬ ‫و اطالعی از مصوبه نداش��تند‪ ،‬همچنان مانند گذشته‬ ‫و براس��اس مقررات مناطق ازاد بدون ثبت س��فارش و‬ ‫در نظر گرفتن شرایط جدید‪ ،‬خودروها را وارد کردند؛‬ ‫از ای��ن رو این خودروها هم در کنار س��ایر خودروهای‬ ‫وارداتی که مشکالت ثبت سفارش و منابع ارزی دارند‬ ‫در گمرکات کشور بالتکلیف باقی مانده اند‪.‬‬ ‫زواه در ادامه س��خنان خود درباره بروکراسی اداری‬ ‫و ات�لاف زم��ان فعاالن اقتص��ادی و صنعت��ی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موج های تورمی که هر چند س��ال یک بار در کش��ور‬ ‫رخ می دهد ناشی از سیاست های پولی غلطی است که‬ ‫دولت در کشور اجرا می کند‪ .‬تغییر مکرر قوانین مانند‬ ‫همی��ن گروه بندی کاالها که یک ش��به تصمیم گرفته‬ ‫می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ۴۰ ،‬میلیارد دالر از محصوالت‬ ‫داخلی س��ازی ش��وند نه تنه��ا رونق تولی��د را به دنبال‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بلکه ضدتولید اس��ت‪ .‬ای��ن تصمیم گیری های‬ ‫غیرکارشناس��انه‪ ،‬س��رمایه گذار را فراری می دهد زیرا‬ ‫بیشتر هزینه مالی و انرژی خود را باید صرف‪ ،‬تغییرات‬ ‫قوانین و بروکراس��ی اداری کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با تغییر‬ ‫وزی��ر و بخش��نامه ها و قوانین باید دوب��اره برای ادامه‬ ‫فعالیتش‪ ،‬همین مسیر طوالنی را از نو طی کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬هر ف��ردی در ای��ران ب��رای گرفتن یک‬ ‫جواز س��اده کس��ب وکار مانند راه اندازی سوپرمارکت‬ ‫و ارایشگاه تا کس��انی که می خواهند فعالیت تولیدی‬ ‫و س��رمایه گذاری بزرگ داشته باشند درگیر روند این‬ ‫بروکراس��ی پیچیده و نفس گیر اداری می شوند‪ .‬همین‬ ‫مسائل باعث شده روند سرمایه گذاری در کشور دچار‬ ‫اختالل ش��ود‪ .‬افراد ترجیح می دهند سرمایه های خود‬ ‫را در کش��وری س��رمایه گذاری کنند که ثبات قوانین‬ ‫دارن��د‪ .‬یا در بازاره��ای غیرتولیدی و س��وداور مانند‬ ‫خرید خودرو‪ ،‬سکه‪ ،‬ملک و‪ ...‬سرمایه گذاری کنند که‬ ‫به شدت فضای کسب وکار کشور را مخدوش می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت کوچک شود‬ ‫زاوه در پاس��خ به این پرس��ش که راهکار برون رفت‬ ‫ی هزینه بر و انرژی بر در کش��ور چیست‪،‬‬ ‫از بروکراس�� ‬ ‫گف��ت‪ :‬تنها راه حل این مس��ئله‪ ،‬دولت کوچک و ناظر‬ ‫اس��ت؛ اینکه صنعتگر برای هر کاری نیاز نداشته باشد‬ ‫مجوزهای متعددی از نهادها و س��ازمان های گوناگون‬ ‫از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اقتصاد و دارایی‬ ‫گرفت��ه تا اصناف و‪ ....‬بگیرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برای ثبت‬ ‫یک ش��رکت‪ ،‬نخس��ت فرد برای دریافت سوءپیشینه‪،‬‬ ‫ازمایش عدم اعتیاد(که مش��خص نیست چرا یک فرد‬ ‫معتاد نباید ش��رکت داشته باش��د) و‪ ...‬باید به پلیس‬ ‫به عالوه‪ ۱۰‬و پس از ان برای باز کردن حساب باید به‬ ‫بانک مراجعه کند‪.‬‬ ‫در نهایت در ثبت ش��رکت ها‪ ،‬شرکت ثبت می شود‬ ‫ام��ا اعتباری ندارد چ��ون فرد باید در ادامه به س��ایر‬ ‫بخش های دای��ره دارایی برای گرفت��ن کد اقتصادی‪،‬‬ ‫ثبت ارزش افزوده و‪ ...‬داش��ته باش��د تا ش��رکت بتواند‬ ‫فعالیت اقتصادی کند‪ .‬این فرایند س��اده دس��ت کم ‪۶‬‬ ‫استاندارد سوخت و ساخت خودرو همزمان انجام شود‬ ‫قائم مق��ام معاون��ت ام��ور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬در تالش��یم تولیدات خود را‬ ‫با استانداردهای تعیین ش��ده مطابق کنیم و در این‬ ‫مس��یر از س��ال ‪ ٩٩‬تولید پراید و پ��ژو ‪ ۴٠۵‬متوقف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سیدمهدی نیازی در چهل ودومین نشست کارگروه‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬افزود‪ :‬درباره استانداردها برنامه ریزی های‬ ‫الزم انجام ش��ده و متناسب با تحریم ها پیش می رود‪،‬‬ ‫هر چند می دانیم که مش��کالتی در این مسیر وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬سال گذشته تصمیم گرفته شد‬ ‫تولید محصول با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬یک س��ال عقب‬ ‫بیفت��د اما می بینیم که امس��ال ش��رایط بدتر اس��ت‬ ‫درحالی که ما باید تولید خودرو متناسب با نیاز کشور‬ ‫را داشته باشیم حال اگر شرایط سخت تر شود ممکن‬ ‫است در تولید خودرو مشکالتی به وجود اید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تولید س��وخت یورو ‪ ۵‬با مشکالتی‬ ‫همراه اس��ت ک��ه وقتی خ��ودرو یورو ‪ ۵‬باش��د اما با‬ ‫س��وخت ی��ورو ‪ ۴‬کار کند کاتالیس��ت ان پس از ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار کیلومتر پیمایش از بین م��ی رود و این خودرو‬ ‫یورو ‪ ۵‬نیز ممکن است حتی الودگی بیشتری نسبت‬ ‫به سایر خودروها تولید کند‪.‬‬ ‫قائم مقام معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬مهدن‬ ‫و تجارت بر ارتقای اس��تانداردهای س��وخت همزمان‬ ‫ب��ا اس��تاندارد خودروها تاکید و درب��اره پیش فروش‬ ‫خودروهای یورو ‪ ،۴‬گفت‪ :‬با اقدام های انجام ش��ده تا‬ ‫پایان امس��ال مجوز یورو ‪ ۵‬ای��ن خودروها را خواهیم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷‬ماه زم��ان می برد‪ .‬اگر ناگزیر به توس��عه فعالیت‬ ‫باش��ید نیاز به دریافت مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و‪ ...‬خواهید بود تا بتوانید فعالیت رس��می و‬ ‫قانونی داشته باشید‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬هیچ ش��غلی در ایران وجود ندارد که‬ ‫بخواهی��د اغاز کنی��د و ناچار نباش��ید از چند نهاد و‬ ‫سازمان دولتی مجوز دریافت نکنید‪ .‬هر کدام هم دارای‬ ‫هفت خوان رستم هستند تا بتوانید یک مجوز دریافت‬ ‫ش��ود‪ .‬یک کاغذبازی که اس��م ان را ه��م می گذارند‪،‬‬ ‫اتوماس��یون‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فرد نامه درخواست خود‬ ‫را ارس��ال می کند اما هیچ کارمند دولتی بدون حضور‬ ‫ش��ما در ان اداره و سازمان نامه را رسیدگی نمی کند؛‬ ‫به این ترتیب اگر کسی نامه بفرستد‪ ،‬نمی تواند منتظر‬ ‫پاسخ باش��د چون هرگز پاسخی دریافت نخواهد کرد‬ ‫تا زمانی که روزانه حضور فیزیکی در اداره و س��ازمان‬ ‫مربوط نداشته باشد‪ .‬هیچ کدام از مدیران باالدستی در‬ ‫مقابل تعهدات و مسئولیت های کارمندان پایین دستی‬ ‫خود پاس��خ نمی خواهند‪ .‬ح��ال این فض��ا را در کنار‬ ‫قوانین��ی بگذارید ک��ه در کوتاه م��دت تغییر می کند‪،‬‬ ‫عالوه بر اینکه دست وپاگیر هم هستند‪ .‬برخی مشاغل‬ ‫به دلیل یک اش��تباه ساده و خطای انسانی‪ ،‬پیامدهای‬ ‫کیفری بدی برای صاحبان صنایع به دنبال داشته اند‪.‬‬ ‫زاوه معتقد است فضایی کسب وکاری که برای تولید‬ ‫و فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد‪ ،‬ضدتولید‬ ‫و اقتصاد بوده و ش��رایط به گونه ای است که امیدی به‬ ‫جذب و ورود سرمایه گذار نیست‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این امر‬ ‫منجربه تش��دید بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬رشد منفی اقتصادی و‬ ‫پیامدهای اجتماعی و سیاسی برای کشور می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت ادامه داد‪ :‬اگر قرار است این‬ ‫مس��ائل حل شود باید س��ازمان ها و نهادهای اضافه را‬ ‫تعطیل کنیم و مطمئن باش��ید هی��چ اتفاق بدی هم‬ ‫در فض��ای صنعت��ی و اقتصادی کش��ور رخ نمی دهد‪،‬‬ ‫زی��را برای فعالی��ت اقتصادی نیاز به ای��ن همه مجوز‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این باره تجربه شخصی خودم را می گویم؛‬ ‫در ایران تاس��یس ش��رکتی ماه ها به طول انجامید اما‬ ‫ب��رای ثب��ت یک ش��رکت در کانادا فقط بی��ن ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫س��اعت زمان صرف کردم درحالی ک��ه تا حاال یک بار‬ ‫هم به این کش��ور س��فر نکرده ام یا ش��رکتی دیگر در‬ ‫ایتالیا دارم که از لحظه ای که تصمیم گرفتم‪ ،‬ش��رکت‬ ‫را ثب��ت کنم تا ثب��ت نهایی که مجاز ب��ه عرضه کاال‬ ‫به بازار باش��م (که یکی از بروکراتیک ترین کشورهای‬ ‫اروپای��ی اس��ت) حدود ‪ ۴۰‬روز زمان ب��رد و فقط یک‬ ‫روز نی��از به حضور فیزیکی من در این کش��ور بود‪ .‬در‬ ‫الم��ان هم ای��ن فرایند ‪ ۷‬روز به ط��ول انجامید‪ ،‬البته‬ ‫بدون نیاز به حضور فیزیکی‪ .‬ضمن اینکه این را اضافه‬ ‫کنم ثبت این ش��رکت ها ب��ا گذرنامه ایرانی بود که در‬ ‫فضای بین المللی محدودیت های��ی دارد‪ .‬اگر گذرنامه‬ ‫غیرایرانی بود به طور قطع ای��ن فرایند خیلی کوتاه تر‬ ‫انجام می شد‪.‬‬ ‫زاوه در پای��ان گفت‪ :‬فضای کس��ب وکار در کش��ور‬ ‫فراهم نیس��ت و قوانین کش��ور به ش��دت بازدارنده و‬ ‫ازاردهنده ب��رای صنعتگران و فعاالن اقتصادی بوده و‬ ‫منشا مش��کالت‪ ،‬همین قوانین متعدد و دست وپاگیر‬ ‫در حوزه های گوناگون از جمله صنعت و تولید است‪.‬‬ ‫تحقیق از میتسوبیشی در المان‬ ‫دادس��تانی المان از ش��رکت خودروس��ازی میتسوبیشی به‬ ‫ظن اس��تفاده از قطعات غیرقانونی در موتورهای دیزل تحقیق‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از دویچه وله فارسی‪ ،‬دفتر دادستانی‬ ‫فرانکف��ورت اعالم کرده که یکی از کارمندان‪ ،‬واحدی در بخش‬ ‫ف��روش بین الملل��ی و دو تامین کننده تجهیزات به ظن فس��اد‬ ‫تح��ت تحقیق قرار خواهند گرفت‪ .‬دفترهای میتسوبیش��ی در‬ ‫فرانکفورت‪ ،‬هانوفر و رگنس��بورگ در همین باره تفتیش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫دیوان ساالری‬ ‫سوهان روح‬ ‫تولیدکننده‬ ‫مدیران انقباضی عامل‬ ‫رشد بروکراسی‬ ‫در معدن‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫تورج زارع در گفت وگو با‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫واحد فلز الومینیوم جاجرم‪ ،‬ساالنه ‪۸۰‬هزار تن پودر الومینای به‬ ‫این کارخانه اختصاص می یابد‪ .‬باقیمانده ان نیز به کارخانه های‬ ‫الومینیوم اراک‪ ،‬س��الکو و المه��دی و ‪۳۰‬هزار تن نیز به صنایع‬ ‫شوینده‪ ،‬رنگ‪ ،‬نسوزها و‪ ...‬اختصاص می دهیم‪.‬‬ ‫€ €نقش شما در ارتقای این رتبه چه بوده است؟‬ ‫م��دت ارزیابی فعالیت های ش��رکت تقریبا همزمان با حضور‬ ‫من در این شرکت است‪ .‬از بدو ورود به الومینیوم جاجرم‪ ،‬ابتدا‬ ‫اس��تراتژی ها‪ ،‬نقاط قوت و ضعف شرکت‪ ،‬فرصت ها و تهدیدها و‬ ‫طرح های توس��عه ای تعیین شد‪ .‬در این میان هم از متخصصان‬ ‫داخل کارخانه و هم از سایر متخصصان حوزه فلزات برای تبیین‬ ‫این استراتژی ها کمک گرفتیم و براساس ان عمل کردیم‪.‬‬ ‫من اعتقاد راس��خ به نیروی انسانی دارم و اهمیت جدی برای‬ ‫تمام نیروها از نیروهای پرس��نلی گرفته تا کارگران‪ ،‬مهندس��ان‬ ‫و متخصصان قائل هس��تم و اهمیت ویژه ای به ایده های نو انها‬ ‫ی شرکت این‬ ‫می دهم‪ .‬در کل در حوزه منابع انس��انی‪ ،‬اس��تراتژ ‬ ‫بود که هر بخشی که در شرکت ظرفیت داشت‪ ،‬فعال کنیم‪.‬‬ ‫همانطور که می دانید شرکت ما امسال حوزه رتبه برتر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت را به دلیل طرح «سود»یابی(س��ود‬ ‫کاستیک) از کربنات هایی که در فرایند ما مصرف می شدند هم‬ ‫کس��ب کرد‪ ،‬به نحوی که توانس��تیم از هدررفت مواد شیمیایی‬ ‫س��ود کربنات جلوگیری کنیم‪ .‬این طرح پژوهش��ی حاصل ایده‬ ‫هم��کاران م��ا بود و ما این پ��روژه را به عنوان یک واحد جداگانه‬ ‫در مجتم��ع الومینیوم ایران ایجاد کردیم که به عنوان یک طرح‬ ‫اگهی تغییرات ش��رکت تعاونی ژن ازما نویان طب به شماره ثبت ‪ 2069‬و شناسه ملی‬ ‫‪ 14007672820‬به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1397/06/01‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ ش��د ‪ :‬اقای وحی��د گرگانلی دوجی باکدمل��ی ‪4970039410‬بعنوان رئیس‬ ‫هی��ات مدیره‪،‬ویدا گرگانلی دوجی باکدمل��ی ‪2110409002‬بعنوان نائب رئیس هیات‬ ‫مدیره و پروانه کیخا باکدملی ‪4911113413‬بعنوان منش��ی هیات مدیره شرکت برای‬ ‫مدت باقیمانده(‪ )1400/4/2‬تعیین ش��دند ‪ .‬کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهد اور‬ ‫پژوهشی برتر وزارتخانه امسال انتخاب شد‪.‬‬ ‫€ €دس�تاوردهای مجتم�ع الومینای جاج�رم در بخش‬ ‫اکتشاف چیست؟‬ ‫یکی از مش��کالت م��ا در ابتدای ورود به ای��ن مجموعه تهیه‬ ‫خوراک بوکس��یت کارخانه بود در همین زمینه س��عی کردیم‬ ‫اکتش��افات را توسعه دهیم و موفق ش��دیم در مدت ‪۴‬تا‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته اکتش��افات را ‪ ۵‬برابر کنیم و از حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫ذخیره معادن در ‪ ۴‬سال پیش به ‪ ۳۸‬میلیون تن بوکسیت سخت‬ ‫و دیاسپوری درحال حاضر برسانیم‪.‬‬ ‫با انجام اکتش��افات تکمیلی جدید‪ ۷۰ ،‬میلیون تن بوکسیت‬ ‫شِ ��یلی و ‪ ۳۸‬میلیون تن بوکس��یت سخت (دیاسپوری) حاصل‬ ‫ش��د‪ .‬با توجه به نیاز س��االنه کارخانه کنونی به یک میلیون تن‬ ‫بوکس��یت س��خت به روش بایر‪ ،‬تا ‪ ۴۰ -۳۰‬س��ال ذخیره ماده‬ ‫اولیه داریم‪ .‬همچنین‪ ،‬با حجم ذخایر اکتش��اف ش��ده بوکسیت‬ ‫ش��یل و نیاز س��االنه کارخانه ‪ ۵۰۰‬هزار تنی ب��ه ‪ ۲‬میلیون تن‬ ‫بوکس��یت‪ ،‬تا ‪ ۳۵‬س��ال امکان ذخیره وجود دارد‪ .‬اکتشافات ما‬ ‫به طور عمده در حوزه دیاس��پوریک بود‪ ،‬اما اکتشافات بوکسیت‬ ‫شِ��یلی نیز همزمان انجام ش��د‪ .‬خوشبختانه با مطالعات و تایید‬ ‫ش��رکت ان اف س��ی و شرکت مهندسی نوئی چین به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که از بوکسیت های شِ یلی می توانیم الومینا تولید کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ایران در زمینه بوکسیت کشور فقیری به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬ما ‪ ۷۰‬میلیون تن از این بوکس��یت ها داریم که به طور‬ ‫عمده در جاجرم واقع است‪ .‬البته هر جایی که بوکسیت سخت‬ ‫بانک��ی از قبیل چک‪ ،‬س��فته‪ ،‬برات و اوراق به��ادار با امضاء ثابت وحی��د گرگانلی دوجی‬ ‫مدیرعام��ل و وی��دا گرگانلی دوجی نائب رئیس هیات مدیره و مهر ش��رکت دارای اعتبار‬ ‫اس��ت و اوراق و نامه های عادی با امضای وحید گرگانلی دوجی مدیرعامل و مهر ش��رکت‬ ‫معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان گلس�تان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫(‪)746363‬‬ ‫ ‬ ‫موسسات غیرتجاری علی اباد گرگان‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫الومینای جاجرم از نظر رشد سریع در بین ‪ ۵۰۰‬شرکت‪ ،‬برتر شد‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬برای نخس��تین بار شرکت الومینای جاجرم‬ ‫در همایش ش��رکت های برتر لوح تقدیر رتبه برتر به دلیل رش��د‬ ‫سریع در توسعه را کسب کرد‪ .‬موفقیت مجتمع الومینای ایران‬ ‫در این همایش‪ ،‬به گفته مدیرعامل ان‪ ،‬حاصل تدوین استراتژی‬ ‫و اه��داف توس��عه ای و تالش فراوان کارکن��ان این مجموعه در‬ ‫بخش های معدن‪ ،‬کارخانه تولید پودر الومینا و کارخانه شمش‬ ‫الومینیوم بود‪ .‬موفقیت مجتمع الومینای ایران در این همایش‪،‬‬ ‫حاص��ل تدوین اس��تراتژی و اهداف توس��عه ای و تالش فراوان‬ ‫کارکنان این مجموعه در بخش های معدن‪ ،‬کارخانه تولید پودر‬ ‫الومینا و کارخانه ش��مش الومینیوم بود‪ .‬در این باره‬ ‫با‬ ‫ت��ورج زارع‪ ،‬مدیرعامل مجتم��ع الومینای جاجرم گفت وگویی‬ ‫انجام داده که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €چه عواملی در انتخاب الومینای جاجرم در فهرست‬ ‫‪۵۰۰‬شرکت برتر لحاظ شده است و دلیل دستیابی به این‬ ‫موفقیت را در چه می دانید؟‬ ‫این رتبه بندی هر س��ال بین ش��رکت های بزرگ کشور انجام‬ ‫می شود‪ .‬امسال نیز ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر کشور را رتبه بندی کردند‬ ‫که ش��رکت ما از نظر رش��د س��ریع در ‪۴‬س��ال گذشته توانست‬ ‫بهترین رتبه را کسب کند و باالترین رشد را در بین شرکت های‬ ‫ی گذش��ته ‪ ۲۰۰‬بود که‬ ‫کش��ور داشته باش��د‪ .‬رتبه ما در ارزیاب ‬ ‫درحال حاضر به رتبه ‪ ۱۰۰‬نزدیک ش��د ه و ‪ ۱۰۰‬رتبه در ‪ ۴‬سال‬ ‫ارتقا یافته است‪ .‬معیارهای این رتبه بندی در این بخش‪ ،‬فروش‬ ‫ی از این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬نقدینگی و ‪ ۳۲‬ش��اخص دیگر اس��ت‪ .‬بخش�� ‬ ‫عوام��ل به پایداری تولید بر می گ��ردد و بخش دیگر ان افزایش‬ ‫درامدهای شرکت با راه اندازی کارخانه شمش الومینیوم است‪،‬‬ ‫اگرچه راه اندازی کارخانه ش��مش الومینیوم و وارد مدار ش��دن‬ ‫ان امس��ال خودش را نش��ان خواهد داد و س��طح فروش مان را‬ ‫دو براب��ر خواهد کرد و امیدواریم س��ال این��ده دوباره این رتبه‬ ‫را کسب کنیم‪.‬‬ ‫€ €اقدام های شما برای دستیابی به رشد این شاخص ها‬ ‫چه بوده است؟‬ ‫ش��رکت ما از‪ ۳‬بخش معادن بوکس��یت‪ ،‬کارخانه تولید پودر‬ ‫الومینا و کارخانه فلز الومینیوم تشکیل شده است‪ .‬این مجتمع‬ ‫تولید انحصاری پودر الومینای کش��ور را در دس��ت دارد و تنها‬ ‫مصرف کننده معادن بوکسیت هستیم‪ .‬در جاجرم‪ ،‬یزد‪ ،‬سمنان و‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد دارای معادن بوکسیت هستیم و درکل در‬ ‫این مجتمع یک میلیون تن بوکسیت در سال مصرف می کنیم‬ ‫که تبدیل به ‪ ۲۵۰‬هزار تن پودر الومینا می شود‪.‬‬ ‫ت��ا پیش از وارد مدار ش��دن س��الکو (الومینیوم جنوب) یک‬ ‫س��وم نیاز کش��ور را تولید و تامین می کردیم‪ ،‬دو س��وم نیاز این‬ ‫ش��رکت ها نیز از طریق واردات تامین می شد‪ .‬با وارد مدار شدن‬ ‫‪5‬‬ ‫و دیاس��پوری که پرعیار اس��ت وجود دارد‪ ،‬بوکسیت شِ یلی هم‬ ‫هس��ت‪ .‬درحال حاض��ر مطالع��ات مرحله دوم تهی��ه الومینا از‬ ‫بوکس��یت شِ ��یلی را در دس��ت اقدام داریم و امیدواریم بتوانیم‬ ‫تولید اقتصادی ان را به نتیجه برسانیم‪.‬‬ ‫با اکتش��افات انجام ش��ده‪ ،‬ظرفیت بوکس��یت شِیلی دو برابر‬ ‫ظرفیت بوکس��یت دیاس��پوری اس��ت و این بدان معناست که‬ ‫می توانی��م دو برابر تولید پ��ودر الومینای فعلی که ‪۲۵۰‬هزارتن‬ ‫است؛ یعنی ‪۵۰۰‬هزار تن را با بوکسیت شِ یلی داشته باشیم که‬ ‫در مجموع با تولید قبلی به ‪۷۵۰‬هزار تن می رسد‪.‬‬ ‫این مقدار نیمی از نیاز صنایع الومینیوم کشور به پودر الومینا‬ ‫را تامین می کند‪ .‬به این ترتیب می توانیم تمام نیاز سالکو به پودر‬ ‫الومینا را تامین کنیم که کار بسیار ارزشمندی است و از خروج‬ ‫ارز برای خرید پودر الومینا جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا امیدواریم ایمیدرو و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای تحقق این هدف توس��عه ای کمک کرده و سرمایه‬ ‫ان را تامین کنند‪ .‬در این زمینه زیرساخت های الزم برای چنین‬ ‫طرح��ی اماده اس��ت‪ ،‬جاجرم دارای ری��ل و برق مطلوب بوده و‬ ‫مطالعات تامین اب مورد نیاز مرحله ‪ ۲‬پودر الومینا نیز در دست‬ ‫اجراست‪ .‬پس به راحتی می توانیم مرحله ‪ ۲‬را تعریف کنیم‪.‬‬ ‫€ €از محل افزایش سرمایه مجتمع الومینا‪ ،‬این پروژه ها‬ ‫را نمی توان تامین کرد؟‬ ‫پروژه های زنجیره الومینیوم به ش��دت س��رمایه بر هس��تند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬کارخانه فلز الومینیوم که با ظرفیت ‪۴۰‬هزار تن‬ ‫در مرحل��ه یک به بهره برداری رس��اندیم‪۱۵۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه ب��رد‪ .‬پیش بینی ما برای ظرفی��ت ‪۵۰۰‬هزار تنی پودر‬ ‫الومینا حدود ‪۶۰۰‬میلیون یورو است البته ممکن است با تکمیل‬ ‫مطالعاتش این رقم تغییر کند‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت های صنع�ت الومینی�وم در ای�ن زمین�ه‬ ‫سرمایه گاری نمی کنند؟‬ ‫ب��ا توج��ه به نیاز ش��دیدی ک��ه صنایع الومینیوم کش��ور به‬ ‫ای��ن محصول دارند‪ ،‬امیدواریم از طریق ش��رکت های تولید فلز‬ ‫الومینیوم بتوانیم سرمایه مورد نیاز این پروژه را نیز تامین کنیم‪.‬‬ ‫م��ا نمی توانیم تمام نیاز الومینیوم س��ازان را به طور کلی تامین‬ ‫کنیم و تنها بخش��ی از ان را پوشش می دهیم‪ ،‬اما در این مدتی‬ ‫که من در این مجموعه حضور دارم‪ ،‬هر بار به هر دلیلی که این‬ ‫کارخانه ها پودرالومینا نداش��ته باش��ند یا واردات شان با تاخیر‬ ‫انجام ش��ود الومینای مورد نیازشان را تامین کردیم که در واقع‬ ‫انها را به معنای واقعی نجات داده اس��ت‪ .‬همانطور که می دانید‬ ‫در ای��ن صنعت اگر مواد اولیه برای تولید فلز الومینیوم نرس��د‪،‬‬ ‫دیگ های الومینیوم را از دست می دهند و هزینه جبران ناپذیری‬ ‫را ب��ه این صنعت تحمیل می کنن��د‪۱۰ .‬هزارتن پودر الومینای‬ ‫مورد نیاز سالکو برای راه اندازی را نیز ما تامین کردیم‪.‬‬ ‫€ €ایا پروژه های تولید پودرالومینا از نفلین س�ینیت یا‬ ‫الومیت نیاز شما به خوراک را تامین نمی کند؟‬ ‫ما روی پروژه هایی که اس��م بردید حساب زیادی باز نکردیم‪.‬‬ ‫در حالی که دست کم عیار بوکسیت های شِ یلی « ای ال‪۲‬صفر‪،»۳‬‬ ‫‪ ۳۸‬اس��ت و نفلین س��ینیت عیار ‪۱۵‬درصد دارد؛ یعنی نیمی از‬ ‫عیار بوکس��یت شِ ��یلی‪ .‬بحث های دیگری هم هست که جایی‬ ‫برای گفتن ندارد‪.‬‬ ‫در زمینه نفلین س��ینیت چند کش��ور از جمله چین و روسیه‬ ‫کار کرده اند اما عیار بوکس��یت انها ‪ ۲۶‬درصد اس��ت‪ .‬البته روی‬ ‫ماده معدنی الومیت شاید بتوان حساب کرد‪.‬‬ ‫ی و عمق س�اخت داخل‬ ‫€ €به تازگ�ی بحث بومی س�از ‬ ‫مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬در این زمینه ش�رکت الومینای‬ ‫ایران چه اقدام های انجام داده است؟‬ ‫یکی از اولویت های ما بومی سازی است و توانسته ایم ‪۹۵‬درصد‬ ‫تجهیزات مان را از تولیدات داخل تامین کنیم‪ .‬در این ‪ ۱۷‬سالی‬ ‫که ش��رکت الومینیوم جاج��رم فعالیت می کند‪ ،‬بومی س��ازی‬ ‫جزو اقدام هایی بوده که انجام ش��ده و ما هم این مس��یر را ادامه‬ ‫داده ایم‪ .‬برای س��ایر فعالیت های مان نیز از ش��رکت های داخلی‬ ‫کم��ک گرفته ای��م که تجهیزات م��ان را تا حد ام��کان از داخل‬ ‫تامین کنیم‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬س��ال گذش��ته دو قطعه مهم را‬ ‫توانستیم داخلی س��ازی کنیم‪ .‬شفت پمپ لئو (‪ )leva‬که قلب‬ ‫کارخانه اس��ت‪ ،‬شکست و توانس��تیم با دانش داخلی این شفت‬ ‫را وارد مدار کنیم‪ .‬اینها پمپ هایی با فش��ار بس��یار باال هس��تند‬ ‫ی هر ک��دام از انها ‪۹‬میلیون ی��ورو یعنی به‬ ‫ک��ه س��رمایه گذار ‬ ‫ان��دازه یک کارخان��ه ارزش دارد‪ ،‬این کار بس��یار بزرگی بود یا‬ ‫پمپ های هملمند که برخی قطعات ان را توانستیم سال گذشته‬ ‫داخلی سازی کنیم‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت های ف�والدی به دنب�ال تکنول�وگ ش�دن‬ ‫هس�تند‪ ،‬ایا از این تجربه ه�ا می توان به یک هم افزایی‬ ‫بین صنعت فوالد و الومینیوم رسید؟‬ ‫تولی��د م��ا به روش بایر منجر به افزای��ش ظرفیتی از ‪ ۲۴۰‬به‬ ‫‪ ۲۸۰‬هزار تن می شود‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬توسعه بخشی از واحدها‬ ‫را با دانش داخلی و از طریق بومی سازی انجام می دهیم‪ .‬صنعت‬ ‫الومینی��وم در جه��ان یک صنعت پیچیده و س��خت به ش��مار‬ ‫می رود و ما هم در این ‪ ۲۰‬س��ال توانس��تیم بخش های زیادی را‬ ‫بومی س��ازی کرده و به دانش ان دس��ت پیدا کنیم‪ .‬گروهی که‬ ‫در جاجرم مستقر است بسیاری از واحدها را مهندسی معکوس‬ ‫کرده و این توان وجود دارد‪ .‬به هر حال‪ ،‬جایگاه مجتمع الومینای‬ ‫جاجرم در صنعت الومینیوم کشور‪ ،‬همان جایگاه فوالد مبارکه‬ ‫در بین فوالدسازان است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫بروکراسی در بخش معدن را بررسی کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد مناطق‬ ‫کم برخوردار با‬ ‫تمرکز بر معدن‬ ‫مدیران انقباضی عامل رشد بروکراسی در معدن‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫استعفای مدیرعامل‬ ‫چادرملو تکذیب شد‬ ‫خبر‬ ‫درپ��ی انتش��ار ش��ایعه‬ ‫اس��تعفای مدیرعام��ل‬ ‫چادرملو این خبر از س��وی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توسعه‬ ‫مع��ادن و فل��زات به عنوان‬ ‫س��هامدار اصل��ی چادرملو‬ ‫تکذی��ب ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫اقتص��اد انالین‪ ،‬عزیزاله عصاری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫توس��عه معادن و فلزات (س��هامدار اصل��ی چادرملو)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در شرایط کنونی که بخش معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی نیاز به همدلی دارد انتش��ار چنین خبرهایی‬ ‫به کلیات صنعت و ش��رکت های پیشرو مانند چادرملو‬ ‫لطم��ه می زن��د‪ .‬او بیان کرد‪ :‬از رس��انه های تخصصی‬ ‫ای��ن ح��وزه انتظار م��ی رود که در چنین ش��رایطی با‬ ‫احس��اس مسئولیت به صنعت کمک کرده و از شانتاژ‬ ‫خب��ری که تنها فضا را ملته��ب می کند‪ ،‬پرهیز کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توسعه معادن و فلزات اظهار کرد‪:‬‬ ‫توس��عه چندین ساله و فرایند مطلوب تولید چادرملو‬ ‫به عنوان یک ش��رکت برتر مره��ون مدیریت و هدایت‬ ‫مهندس نوریان اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت هرگونه استعفا‬ ‫ی��ا تغییرات در ش��رکت های زیرمجموع��ه هلدینگ‬ ‫«ومعادن» ابتدا با هلدینگ درمیان گذاش��ته می شود‬ ‫و بع��د از تایی��د از س��وی س��هامدار اصل��ی و هی��ات‬ ‫مدی��ره‪ ،‬تغیی��رات می تواند اتف��اق بیفت��د‪ .‬بنابراین‬ ‫تغیی��ر مدیرعام��ل چادرملو نیز از این قاعده مس��تثنا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همواره صحبت از این است که انگیزه برای بهره برداران‬ ‫معادن باال برود و از انها برای افزایش تولید حمایت شود‬ ‫تا در رشد اقتصادی س��همی داشته باشند‪ .‬اما در عمل‬ ‫معدنکاران با بروکراسی اداری پیچیده و سخت به عنوان‬ ‫بزرگ ترین سد در مسیر تولید مواجه می شوند که گاهی‬ ‫انگیزه را از انها می گیرد‪ .‬هرچند اس��تقبال خوبی برای‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن وجود دارد و سرمایه های‬ ‫سرگردانی داریم که می تواند به بخش معدن سوق داده‬ ‫ش��ود اما بروکراسی باعث ش��ده انگیزه ها گرفته شود و‬ ‫رغبت چندانی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫در باره بروکراس��ی اداری در بخش‬ ‫معدن با کارشناسان گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفکرمان را عوض کنیم‬ ‫عزیز میرزاییان‬ ‫سید قاسم مشکانی‬ ‫عزیز میرزاییان‪ ،‬رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ‬ ‫ایران با انتقاد از شدت بروکراسی اداری در کشور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬عملکرد وزارتخانه و سازمان های دولتی در ارتباط‬ ‫با وظایف حاکمیتی خود ضعیف است‪ .‬انها یا قوانین را‬ ‫به خوبی بلد نیس��تند و یا ان را به راحتی دور می زنند و‬ ‫با صدور بخشنامه های مغایر و متعدد موانع جدیدی بر‬ ‫سر راه فعاالن اقتصادی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معدن انجمن س��نگ ایران بابیان‬ ‫اینکه بروکراسی اداری به حوزه معدن خالصه نمی شود‪،‬‬ ‫ ادام��ه داد‪ :‬م��ا نه تنه��ا در بخش معدن بلک��ه در همه‬ ‫زمینه ها این مش��کل را داریم و شاهد موانع بروکراسی‬ ‫اداری هس��تیم‪ .‬او با اش��اره به نقش مدیران در کاهش‬ ‫بروکراس��ی اداری‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مدیران انقباضی به دنبال‬ ‫اعمال ق��درت ب��وده و از نقاط ضعف قوانین اس��تفاده‬ ‫می کنند اما مدیران��ی که تنها به دنبال اعمال مدیریت‬ ‫هستند همیش��ه از نقاط مثبت قوانین بهره می برند‪ .‬او‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگر مدی��ران بر نقاط ق��وت قوانین تمرکز‬ ‫کنند‪ ،‬بس��تر س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای مختلف از‬ ‫جمله معدن را در کش��ور فراهم می کنند و موجب رشد‬ ‫ان می شوند‪ .‬میرزاییان با تاکید بر اینکه باید تفکرمان‬ ‫را تغیی��ر دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای حل این مش��کل باید‬ ‫نوع تفکرمان و قوانین را اصالح کنیم‪ .‬باور دارم تا زمانی‬ ‫که این مهم اتف��اق نیفتد کاری پیش نمی رود‪ .‬اگر نوع‬ ‫تفکرم��ان را اصالح کنیم همه به س��متی می رویم که‬ ‫از نقاط مثبت قوانین حداکثر اس��تفاده را داشته باشیم‬ ‫و نقاط ضعف قوانین که مانع توس��عه هس��تند را کمتر‬ ‫ببینیم‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به ضعف نظارت در فعالیت های‬ ‫معدنی اظهار کرد‪ :‬دولت وظیفه نظارتی خود را به خوبی‬ ‫انجام نمی دهد در نتیجه شاهد رشد بروکراسی هستیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫باره��ا دید ه ش��ده ک��ه ظرفیت هایی برای رش��د‬ ‫استان های خش��ک کشور برای سرمایه گذاری وجود‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬به طور مثال می توان به استان کرمان‬ ‫اش��اره کرد که با تمرکز بر ظرفیت های معدنی خود‬ ‫می تواند به س��مت رشد فضای اقتصادی پیش برود‪.‬‬ ‫توجه به این مهم باعث ش��ده این اس��تان نسبت به‬ ‫بس��یاری از مناطق دیگر توان بیش��تری برای رشد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬باوجود اینکه درحال حاضر بسیاری‬ ‫از اس��تان های کش��ور ممکن اس��ت از جهت توسعه‬ ‫زیرس��اخت ها مش��کالتی داش��ته باش��ند و نتوانند‬ ‫ش��رایط الزم را از جهت ظرفیت س��ازی در اقتصاد و‬ ‫معیش��ت مردم فراهم کنند‪ ،‬زمینه های بسیار خوبی‬ ‫برای فعالیت معدنی در این اس��تان ها وجود دارد که‬ ‫بای��د بر انها تمرک��ز کرد‪ .‬این ظرفی��ت را می توانیم‬ ‫در اس��تان های دیگری که کم برخوردار هس��تند اما‬ ‫ظرفی��ت ایجاد مع��دن را دارند هم اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان رگه های‬ ‫ف شده که می تواند توسعه پیدا‬ ‫خوبی از معادن کش�� ‬ ‫کند‪ .‬با توسعه معادن در مناطق کم برخوردار کشور‬ ‫زمین��ه خوبی برای توس��عه صنایع معدن��ی و رونق‬ ‫اشتغال فراهم می ش��ود‪ .‬اگر به برنامه ششم توسعه‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬متوجه می ش��ویم یکی از مسائلی که در‬ ‫این برنامه به ان تاکید ش��ده بحث توس��عه معادن و‬ ‫صنایع معدنی در اس��تان های کمتر برخوردار است‪.‬‬ ‫البت��ه در این زمینه ایمیدرو و ایدرو و ش��رکت های‬ ‫ی و اقدام��ات مثبت��ی انجام‬ ‫مربوط��ه س��رمایه گذار ‬ ‫داده اند‪ .‬الزم اس��ت همچنان به ای��ن مهم بها داده‬ ‫شود چراکه می تواند شرایط اقتصادی مناسبی را در‬ ‫برخی از مناطق کم برخوردار و در کل کش��ور ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشکانی‪ :‬در حالی که ظرف یک سال باید اطالعات نیمه تفصیلی‬ ‫مح��دوده معدن��ی را ارائه دهیم تا پروانه اکتش��اف را دریافت‬ ‫کنیم‪ ،‬ایرادات زیادی گرفته می ش��ود ت��ا جایی برای فعالیت در‬ ‫یک محدوده ‪ ۲‬س��ال اس��ت به دنب��ال گواهی کش��ف و پروانه‬ ‫بهره برداری هستیم‬ ‫نظارت بربخش معدن بسیار مهم است و متولیان معدن‬ ‫باید بر تفاوت های ان با بخش های دیگر واقف باش��ند‪.‬‬ ‫کار ک��ردن در داخل محدوده‪ ،‬نوع ماده معدنی‪ ،‬کیفیت‬ ‫و عیار ان مس��ئله مهمی اس��ت اما می بینیم که گاهی‬ ‫فردی با داش��تن شرایط نمی تواند کار خود را به درستی‬ ‫ادام��ه دهد اما یک ف��رد دیگر هم��ان کار را به راحتی‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دنبال پروانه‬ ‫سید قاسم مشکانی‪ ،‬کارشناس معدن در گفت وگو با‬ ‫درباره وجود بروکراس��ی اداری در معدن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تهیه پروانه بهره برداری که یک روند یک ساله است‬ ‫گاهی تا ‪۱۰‬س��ال هم طول می کشد‪ .‬سرمایه گذاری در‬ ‫بخش معدن جدا از اقدامات قانونی‪ ،‬به اس��تان‪ ،‬سلیقه‬ ‫مسئوالن اس��تانی و کارشناسان وزارتخانه بستگی دارد‬ ‫و متفاوت است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اش��اره به روند طبیعی فعال‬ ‫ک��ردن یک معدن گفت‪ :‬در معادن��ی مثل فلزی ها باید‬ ‫ابتدا اکتش��اف اول و دوم یا به اصطالح تفصیلی و نیمه‬ ‫تفصیلی داش��ت‪ .‬در اکتش��اف تفصیلی باید مش��خص‬ ‫کرد چه کانس��اری وجود دارد‪ ،‬ایا معدنکاری به صورت‬ ‫سطحی توجیه پذیر است و در نهایت انالیز ماده معدنی‬ ‫و عی��ار را ارائه ک��رد‪ .‬اما در اکتش��اف نیم��ه تفصیلی‬ ‫هزینه ها بیشتر ش��ده‪ ،‬مسیرها ساخته می شود‪ ،‬بررسی‬ ‫ژئوفیزیکی و به نوعی جمع بندی نهایی توجیه اقتصادی‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬در نهایت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان با بررس��ی کارشناس��انه اجازه نهایی و‬ ‫پروانه بهره برداری را صادر می کند اما دیده ایم که معدن‬ ‫دیگری در نزدیک��ی همان منطقه نه حفاری کرده و نه‬ ‫ترانشه کاری اما ظرف چند ماه پروانه گرفته است‪.‬‬ ‫مشکانی با اشاره به بروکراسی اداری و روند ناصحیح‬ ‫معدنکاری اظهار کرد‪ :‬ما به عنوان معدنکار تمام مراحل‬ ‫اخذ پروان��ه را پیش می بری��م اما می بینی��م ایرادهای‬ ‫زی��اد و بهانه های واهی گرفته می ش��ود‪ .‬اخرین بار ‪۲۷‬‬ ‫مورد برایمان غلط گرفته اند که بیش��تر انها اش��تباه و‬ ‫غیرکارشناسانه است‪ .‬به طور مثال دریکی از گزارش ها‬ ‫اس��م دو بیل��ی را که در طول کار اس��تفاده کرده ایم به‬ ‫عنوان بیل پی س��ی ‪ ۲۰۰‬کوموسو خط ‪ ۶‬و جای دیگر‬ ‫بیل کوموس��و ‪ ۲۲۰‬پی س��ی خ��ط ‪ ۶‬زده ایم‪ ،‬با تعجب‬ ‫می بین��م که این م��ورد را از ما غل��ط گرفته اند و اصال‬ ‫متوجه نش��ده اند ک��ه بیل هایی که اجاره ک��رده بودیم‬ ‫مارک هایش��ان و سال تولیدش��ان فرق داشته است‪ .‬اما‬ ‫انجایی که اطالعات ترانش��ه را زده ایم و ش��اید خطای‬ ‫کوچک��ی ه��م دریکی از ترانش��ه ها داش��ته ایم و قبول‬ ‫می کنیم که اشتباه فنی ما بوده است را متوجه نشده و‬ ‫غلط گیری نکرده اند‪.‬‬ ‫او بابی��ان اینک��ه یک��ی از دالیل رش��د بروکراس��ی‬ ‫بی اطالع��ی کارشناس��ان و ضع��ف دانش انها اس��ت‪،‬‬ ‫ ادامه داد‪ :‬کس��ی ک��ه فعالیت ما را به عن��وان معدنکار‬ ‫‪ ۲۰‬س��اله بررس��ی می کن��د دان��ش ای��ن کار را ندارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه گاهی نیروهایی بر سرکار هستند که تازه از‬ ‫دانش��گاه فارغ التحصیل و به طور ناگهانی مدیر شده اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن فرایند ایرادگیری ه��ای نابجا طوالنی و گاهی‬ ‫نگران کننده می شود‪.‬‬ ‫او در پای��ان اظهار کرد‪ :‬بنابرای��ن در حالی که ظرف‬ ‫یک س��ال باید اطالعات نیم��ه تفصیل��ی را ارائه دهیم‬ ‫ت��ا پروانه اکتش��اف را دریافت کنی��م‪ ،‬ایرادهای زیادی‬ ‫گرفت��ه می ش��ود ت��ا جایی که ب��رای فعالی��ت در یک‬ ‫محدوده معدنی ‪ ۲‬سال به دنبال گواهی کشف و پروانه‬ ‫بهره برداری هستیم‪.‬‬ ‫دیدار نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت مس‬ ‫تکمیل چرخه تولید جزو طرح های اولویت دار سونگون است‬ ‫نایب رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی در دیدار با اردش��یر‬ ‫س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت مس بر لزوم استفاده از ظرفیت‬ ‫نخبگان برای جلوگیری از خام فروش��ی در صنعت مس و تبدیل‬ ‫ان به کاالی نهایی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬مس��عود پزش��کیان نایب رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه مشکل ما در کشور نبود نگاه های‬ ‫علمی و کارشناس��ی برای توس��عه متوازن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫دالیل توس��عه ناهمگون در کشور‪ ،‬نگاه نامتوازن به مناطق است‪،‬‬ ‫به عنوان مثال اگر مناطق با برنامه ریزی توس��عه پیدا می کردند‪،‬‬ ‫تهران تا این حد بزرگ نمی شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه باید به جای فروش مس به ص��ورت خام ان را به‬ ‫کاالی��ی نهایی تبدیل کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ب��رای تولید کاالی نهایی باید‬ ‫از ظرفیت نخبگان کش��ور استفاده ش��ود و در این راستا شرکت‬ ‫مس باید با طراحی سیاست های صحیح نخبگان را جذب کند‪.‬‬ ‫اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫در جری��ان این دیدار بر توس��عه مجتمع س��ونگون تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت مس از ابتدای امس��ال تاکنون رکوردهای خوبی‬ ‫در حوزه تولید و فروش ثبت کرده اس��ت و تنها در حوزه فروش‬ ‫نه ماهه نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل رش��د ‪ ۱۲۸‬درصدی‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مس ب��ا قدردانی از حمایت ه��ای وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو از رویکرد‬ ‫توس��عه صنعت مس کشور افزود‪ :‬درحال حاضر با افزایش سرمایه ‬ ‫‪ ۳۰‬درص��دی که انجام دادیم تمرکز ش��رکت مس بر پیش��برد‬ ‫طرح های توس��عه در اس��تان اذربایجان ش��رقی‪ ،‬کرمان و سایر‬ ‫استان های دارای ظرفیت معدنی مس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با بیان این که ش��رکت مس در مس��یر رشد و‬ ‫توس��عه قرار دارد گفت‪ :‬خوش��بختانه با نتایج جدید اکتش��افی‬ ‫که به دس��ت امده‪ ،‬راه برای توسعه بیش��تر معدن سونگون هموار‬ ‫شده اس��ت و ش��رکت ملی صنایع مس از توس��عه این مجتمع‬ ‫حمای��ت می کن��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به س��فر‬ ‫ماه گذش��ته وزیر محت��رم صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به مجتمع‬ ‫س��ونگون و اغاز اج��رای طرح تکمیل چرخ��ه تولید در مجتمع‬ ‫مس س��ونگون گفت‪ :‬در جریان این س��فر عملی��ات احداث فاز‬ ‫‪ ۳‬تغلیظ س��ونگون با ه��دف تولید ‪ ۱۵۰‬هزار تن کنس��انتره در‬ ‫سال اغاز شد که با بهره برداری از ان در سال های اینده ظرفیت‬ ‫تولید کنس��انتره در س��ونگون به ‪ ۴۵۰‬هزار تن در س��ال خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬س��عد محمدی با ش��اره به افزای��ش ‪ 2. 5‬میلیون تنی‬ ‫تقاض��ای جهان��ی م��س ت��ا ‪ ۴‬س��ال این��ده اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اس��ت با تکمیل چرخه تولید در مجتمع مس‬ ‫س��ونگون و تولی��د ‪ ۱۰۰‬هزار تن محصول نهایی بخش��ی از نیاز‬ ‫کش��ورهای همس��ایه را از طریق مجتمع مس س��ونگون تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این که س��رمایه گذاری خوب��ی در مجتمع مس‬ ‫سونگون برنامه ریزی شده و در حال انجام است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیازمند‬ ‫کمک و همراهی مسئوالن استانی هستیم تا با رفع موانع اجرایی‬ ‫عملیات توسعه در این مجتمع سرعت یابد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫منافع تغییر نرخ حقوق‬ ‫ورودی از دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نیمایی‬ ‫بسترسازی و پاسخ‬ ‫به نیازهای‬ ‫شهرهوشمند‬ ‫چالش «بروکراسی»‬ ‫درمسیر‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بدترین جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی مربوط به «شروع کسب وکار» است‬ ‫‹ ‹یک تا ‪۳‬سال معطلی برای شروع تولید‬ ‫در همین باره‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون حمایت قضایی و‬ ‫مبارزه با فس��اد اتاق بازرگانی ته��ران با بیان اینکه فردی‬ ‫را پرداخت کرد ه اید؛ این کار به راحتی به طور انالین انجام‬ ‫می ش��ود اما می گویند نامه را دس��تی بیاورید و خود من‬ ‫ب��رای تمدی��د کارت بازرگانی ام یک ماه و نیم اس��ت که‬ ‫درگیر هس��تم‪ .‬در ایران هم که متاسفانه در بیشتر مواقع‬ ‫سیستم ها در اداره ها وسازمان های دولتی قطع است و در‬ ‫کار خلل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برای تولید بدون کارخانه جوابی ندارند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬اقتصاد جهان بسیار سریع و هوشمندانه‬ ‫پیش می رود و ما هر جا درگیر قوانین قدیمی‪ ،‬مستهلک‬ ‫و مخل کس��ب وکار ش��ویم با فاصله معناداری از رقیبان‬ ‫عقب می مانیم‪.‬‬ ‫در واقع برای رش��د و توس��عه باید فقط تس��هیلگری‬ ‫بر جامعه حاکم باش��د و الغی��ر؛ در غیراین صورت به طور‬ ‫مستقیم به فعاالن اقتصادی اسیب خواهد زد‪.‬‬ ‫بروکراس��ی اداری که بالی جان اقتصاد ش��ده‪ ،‬یکی از‬ ‫مواردی اس��ت که باید فقط تسهیل ش��ود و برای اصالح‬ ‫مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در این میان قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که‬ ‫سال های پیش تصویب شد اما هنوز به طور کامل اجرایی‬ ‫نشده است‪ ،‬می تواند تاثیر مثبتی بر سهولت و روان بودن‬ ‫فضای کار در اقتصاد داشته باشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه نه تنه��ا افرادی که فعال اقتصادی به ش��مار‬ ‫می روند‪ ،‬کم و بیش با چنین چالش هایی روبه رو هس��تند‬ ‫که حتی تاره واردها هم برای ش��روع کسب و کار خود به‬ ‫قدری بروکراس��ی و پیچیدگی هایی بر سر راه خود دارند‬ ‫که در کمتر کشوری می توان این موارد را شاهد بود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در گرجس��تان به راحتی می توانید یک‬ ‫کسب و کار را شروع کنید و مجوزهای الزم را بگیرید‪ ،‬اما‬ ‫به س��ختی می توان ان را تعطیل یا به حال خود رهایش‬ ‫کرد؛ در واقع اغاز اس��ان و پایان س��خت اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫کش��ور ما از همان ابتدای شروع به کار با بروکراسی دویار‬ ‫جدانشدنی هستند‪.‬‬ ‫براس��اس اخرین گ��زارش «بانک جهانی» از سلس��له‬ ‫گزارش های س��هولت کس��ب وکار باعنوان «انجام کسب‬ ‫وکار ‪ ،»۲۰۲۰‬ای��ران با نم��ره ‪ ۵۸.۵‬در جایگاه ‪ ۱۲۷‬قرار‬ ‫دارد‪ .‬هرچند براس��اس اماری که س��ال گذش��ته گزارش‬ ‫ش��د‪ ،‬نمره ایران ‪ ۱.۵‬واحد بهبود یافته‪ ،‬اما انتش��ار نمره‬ ‫بروزرسانی ش��ده سال گذشته نشان می دهد نمره امسال‬ ‫ایران ‪ ۰.۱‬واحد کاهش یافته اس��ت‪ .‬ب��ا این حال جایگاه‬ ‫ایران در مقایس��ه با رتبه ‪ ۱۲۸‬س��ال گذشته یک پله باال‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫حوزه دیگری که نمره ان نس��بت به س��ال گذشته کاهش‬ ‫یافته‪« ،‬حل وفصل ورشکس��تگی» اس��ت که ب��ا کاهش ‪0 .5‬‬ ‫واحدی از ‪ ۳۵ .۶‬س��ال گذش��ته به ‪ ۳۵ .۱‬رسیده‪ .‬البته بدون‬ ‫اقدام ب��ه مقررات زدایی‪ ،‬نمره ایران در دو حوزه «دریافت‬ ‫مجوز س��اخت» و «دریافت برق» نسبت به سال گذشته‬ ‫بهبود یافته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس نم��ره «دریافت مجوز س��اخت» با ‪۰.۴‬‬ ‫واحد افزایش به ‪ ۷۱.۲‬و نمره «دریافت برق» با ‪ ۰.۱‬واحد‬ ‫افزایش به ‪ ۶۹.۴‬رسیده است‪ ،‬دو بعدی که باالترین نمره‬ ‫را نیز در میان ‪ ۱۰‬حوزه مورد بررس��ی به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در ‪ ۶‬حوزه نیز نمره سهولت کسب وکار‬ ‫ایران بدون تغییر مانده است‪ .‬در گزارش «سهولت کسب‬ ‫وکار ‪ »۲۰۲۰‬بدتری��ن جایگاه نیز مربوط به «ش��روع یک‬ ‫کسب وکار» در رتبه ‪ ۱۷۸‬جهان است‪.‬‬ ‫تولید در تنگنای بروکراسی‬ ‫که وارد فضای بازرگانی می ش��ود روند اس��ان تری نسبت‬ ‫به کس��ی که قصد ورود به بخش مولد کشور را دارد‪ ،‬طی‬ ‫می کند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برای راه اندازی فعالیت تولیدی باید‬ ‫از جواز تاسیس شروع کرد که به طور کلی با توجه به نوع‬ ‫فعالیت و مکان تولیدی‪ ،‬یک تا ‪۳‬س��ال زمان الزم است تا‬ ‫به نقطه تولید برسد‪.‬‬ ‫مه��راد عباد در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این در حالی است که‬ ‫امس��ال ب��ا عن��وان رون��ق تولید‬ ‫نام گذاری شده است و باید بخش‬ ‫مول��د را توس��عه داد‪ ،‬اما در عمل‬ ‫ب��رای راه ان��دازی فعالیت تولیدی‬ ‫شرایط بسیار سختی را باید پشت‬ ‫سر بگذارد که دلیل عمده ان دریافت مجوزهای گوناگون‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مرک��ز پژوهش های وزارت اقتصاد در‬ ‫حال تهیه گزارشی است که برای هر کسب وکار چه تعداد‬ ‫مجوز الزم اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر برای ساده ترین‬ ‫کس��ب وکارها هم به بی��ش از ‪۱۰‬مجوز از س��ازمان های‬ ‫گوناگون نیاز است‪ .‬هرچند مدت هاست درباره ساماندهی‬ ‫و یکپارچه س��ازی ای��ن بخش صحبت ش��ده اما در عمل‬ ‫شاهد اجرای این امر نبودیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد‬ ‫اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد‪ :‬باید تعداد مجوزها را کم‬ ‫و از دوباره کاری صرف نظر کنند که ممکن اس��ت ش��روع‬ ‫کس��ب وکار راحت تر ش��ود‪ .‬بای��د به این س��مت برویم تا‬ ‫س��رمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش مولد کشور‬ ‫ترغیب شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬م��ا به تولیدکننده جدید در فضای کس��ب‬ ‫و کار نی��از داری��م چراکه در س��ال های این��ده اگر قرار‬ ‫باش��د تحریم ها ادامه پیدا کند باید درون س��ازی اقتصاد‬ ‫و تقوی��ت تولید داخل را به ط��ور جدی دنبال کنیم‪ .‬البته‬ ‫باید به این نکته هم اشاره کرد که نکته مثبت تحریم های‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا علیه ایران‪ ،‬رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫اس��ت؛ بنابراین باید به تعداد تولیدکنندگان اضافه شود و‬ ‫کیفیت محصوالت نیز باالتر برود‪.‬‬ ‫عباد تاکید کرد‪ :‬موضوع دیگر مثال بس��یاری از صنایعی‬ ‫ک��ه االیندگی ندارند می توانند به داخ��ل تهران بیایند و‬ ‫مجوز بگیرند و کارگاه یا کارخانه کوچک خود را راه اندازی‬ ‫کنند‪ ،‬اما متاس��فانه قانونی وضع ش��ده ک��ه فعالیت های‬ ‫صنعتی و تولیدی باید در ش��عاع ‪۱۲۰‬کیلیومتری از شهر‬ ‫باش��ند و البته ات��اق بازرگانی تهران در تالش اس��ت که‬ ‫بتوانند صنایع بیشتری داخل این شعاع باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه بازرگانی خارجی باید با ثبت شرکت‬ ‫ش��روع کرد که این روند به نسبت ‪۱۰‬سال پیش سریع تر‬ ‫ش��ده‪ ،‬چرا که دریاف��ت مجوزهای ثبت ش��رکت انالین‬ ‫ش��ده و این اتفاق خوبی اس��ت‪ ،‬اما مشکل تاجران بخش‬ ‫خصوصی بخش��نامه های انی اس��ت که به ط��ور ناگهانی‬ ‫مانعی بر سر راه انها قرار می دهد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه به واس��طه همین‬ ‫بخش��نامه های خلق الساعه هیچ شرکت بازرگانی جدیدی‬ ‫به سیس��تم اقتصادی ما اضافه نشد و به دنبال اشتغالزایی‬ ‫چندانی هم نداشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬به طور کلی بروکراسی اداری‬ ‫در ایران زیاد اس��ت و در هر س��ازمانی شاهد این موضوع‬ ‫هس��تیم و ب��رای گرفتن یک مجوز س��اده بای��د مراحل‬ ‫پیچیده ای را بگذرانیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای تمدید کارت‬ ‫بازرگانی دارایی باید تایید کند که س��ال های قبل مالیات‬ ‫مصداق های وجود بروکراسی های‬ ‫اداری و ناهم��واری فض��ای‬ ‫کس��ب و کار زیاد است که در ادامه‬ ‫رئیس کمیس��یون تج��ارت اتاق‬ ‫بازرگانی مش��هد به چند مورد از‬ ‫انها اش��اره کرده که دانس��تن ان‬ ‫خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫محمدحسین روشنک در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫به تازگی در نشس��تی ش��رکت کرده بودم که زیرمجموعه‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی‬ ‫بودم که جوانی مش��کلش را در این نشس��ت مطرح کرد‪.‬‬ ‫او تش��ک برق��ی اختراع کرده بود که ن��رخ ان یک پنجم‬ ‫نمونه المانی بود و وقتی برای فروش به بازار رفته اس��ت‬ ‫به او گفته اند باید مجوز استاندارد داشته باشد‪ .‬به سازمان‬ ‫اس��تاندارد رفته و انها گفته اند محصول ش��ما استاندارد‬ ‫است اما نخست باید پروانه بهره برداری بگیرید‪ .‬به وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه ک��رده که پروانه بگیرد‪،‬‬ ‫گفته اند پروانه تاسیس باید بگیرید و بعد از رفت و امدهای‬ ‫بسیار که برای دریافت پروانه تاسیس اقدام کرده است‪ ،‬به‬ ‫او گفتند پروانه تجاری باید بگیرید‪ .‬باز هم به ش��هرداری‬ ‫مراجع��ه کرده و چند ماه درگیر بوده اس��ت و گفته اند از‬ ‫س��مت کوچه باید پروانه بگیرید و قبول کرده است و قرار‬ ‫ش��د مبلغی بدهد که پروانه را بگیرد اما در نهایت گفتند‬ ‫چون پروانه تجاری موقت می دهیم‪ ،‬نمی توانیم نامه برای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بدهیم‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫هم در نهایت گفت پس چرا از ابتدا کس��ی به من در این‬ ‫دو سال پیگیری نگفته که نمی شود؟‬ ‫وی در نمونه دیگری اظهار کرد‪ :‬حدود ‪۱۶‬س��ال اس��ت‬ ‫که به دنبال پروانه تولید بدون کارخانه هس��تیم‪ ،‬اما هنوز‬ ‫موفق به دریافت ان نش��ده ایم‪ .‬ابتدا درخواست این پروانه‬ ‫را داده ای��م و براس��اس پیگیری ها در هی��ات دولت تایید‬ ‫ش��د و وزارت بازرگان��ی وق��ت هم تایید ک��رد اما باز هم‬ ‫جوابی نگرفتیم‪ .‬س��پس در کارگروه ویژه تولید و شورای‬ ‫گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اس��تان تایید ش��ده‬ ‫اس��ت و بعد هم به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت رفت‬ ‫و در انجا اعالم ش��د تا یک ماه دیگ��ر ایین نامه ان ابالغ‬ ‫خواهد ش��د اما ‪۷‬سال از ان زمان می گذرد و هیچ اتفاقی‬ ‫رخ نداد‪.‬‬ ‫با اینکه حتی ش��ریعتمداری وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در سفر استانی به خانم علیرضایی‪ ،‬رئیس وقت‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان دستور دادند که‬ ‫نخستین پروانه تولید بدون کارخانه را برای شرکت اقای‬ ‫روشنک صادر کنید و ایش��ان هم اقدام کردند اما باید از‬ ‫تهران نامه می امد که هنوز نیامده است‪.‬‬ ‫رئیس کان��ون کارافرینان اس��تان خراس��ان افزود‪ :‬در‬ ‫نهایت هم اقای رحمانی یک ماه پس از اینکه بر کرس��ی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت نشس��تند‪ ،‬دستور دادند تا‬ ‫‪ ۳‬م��اه دیگر ایین نامه ای در این باره ابالغ ش��ود اما چند‬ ‫سال گذش��ته است و هنوز خبری نیس��ت‪ .‬در این مدت‬ ‫حت��ی یک نفر نگفت که این ط��رح ایراد دارد و یا توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫روش��نک با تاکی��د براینکه از این نمونه ها کم نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما فضای کس��ب و کار در کشور نداریم و اگر بانک‬ ‫جهان��ی رتبه باالتر از ‪ ۱۸۸‬هم از بین ‪ ۱۹۰‬کش��ور به ما‬ ‫دادند؛ یعنی همان رتب��ه ‪ ۱۲۷‬کنونی‪ ،‬به ما لطف کردند‬ ‫با توجه به مردم��ان و تمدنی که داریم باید جلوتر از این‬ ‫حرف ها باش��یم اما ب��ا این اوضاع و احوال اخر هس��تیم‪.‬‬ ‫ریشه ایران براساس تجارت و اقتصاد شکل گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین موانع مخل کسب وکار‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬غالمحسین شعرا‪،‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز‬ ‫معتقد اس��ت که در س��الی که با‬ ‫تدبی��ر رهبر معظم انقالب‪ ،‬س��ال‬ ‫رون��ق تولی��د نام گ��ذاری ش��ده‪،‬‬ ‫اقدام ها و الزامات مهمی باید انجام‬ ‫شود تا شاهد برداشتن عمده ترین‬ ‫موان��ع مخل کس��ب وکار و هموارس��ازی مس��یر فعاالن‬ ‫اقتصادی برای تحقق رونق تولید در کش��ور باش��یم‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬موارد بس��یاری وجود دارد ک��ه در صورت‬ ‫تحق��ق انها ش��اهد بهبود فضای کس��ب وکار در کش��ور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬از مهم ترین این موارد می توان به بهینه سازی‬ ‫فضای کسب وکار‪ ،‬تعامالت بین المللی و توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اصالح قوانین بازدارنده‪ ،‬مبارزه با فساد‪ ،‬مدیریت نقدینگی‬ ‫در راستای افزایش تولید‪ ،‬کاهش هزینه های تولید‪ ،‬مقابله‬ ‫ب��ا واردات بی رویه‪ ،‬ایجاد ثب��ات نظام ارزی و اصالح نظام‬ ‫بانکی اش��اره کرد‪ .‬ش��عرا به پایگاه خبری اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬همچنین رف��ع موانع ص��ادرات‪ ،‬رفع موانع‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬ارتقای کیفی و رقابت پذیر کردن‬ ‫تولی��د‪ ،‬تعریف مش��وق ها ب��رای رونق تولی��د‪ ،‬حمایت از‬ ‫ایده ه��ای فع��االن اقتص��ادی و به وی��ژه دانش اموختگان‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬طراحی و تنظیم نقش��ه راه سرمایه گذاری و‬ ‫اشتغال‪ ،‬توانمندسازی بنگاه ها و برنامه ریزی و اقدام برای‬ ‫طراحی و اجرای نقش��ه جامع اموزش و اش��تغال از دیگر‬ ‫مواردی هس��تند که بهبود فضای کسب وکار تحقق رونق‬ ‫تولید را تس��هیل می کنند‪ .‬شعرا افزود‪ :‬ضروری است که‬ ‫قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار به طور کامل اجرا‬ ‫ش��ود‪ .‬این قانون‪ ،‬قانونی بس��یار متعالی اس��ت که برای‬ ‫اجرایی ش��دن ان هنوز اقدام های ج��دی و موثری انجام‬ ‫ نش��ده اس��ت‪ .‬همچنین حمایت از بنگاه های کسب وکار‬ ‫موجود که به دلیل مس��ائل و مش��کالت متعدد با ظرفیت‬ ‫واقعی به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می کنند و‬ ‫کمک به انها برای افزایش ظرفیت های فعلی تولید کاالها‬ ‫و خدمات به «ظرفیت اسمی» پیش بینی شده در راستای‬ ‫کاهش نرخ تمام شده کاالها و خدمات و افزایش بهره وری‬ ‫بنگاه ه��ای کس��ب وکار به جای ایج��اد بنگاه های جدید با‬ ‫اسیب شناسی وضع موجود بنگاه ها‪ ،‬تالش شود‪ ،‬این گونه‬ ‫بنگاه ها ریشه دار و قوی شوند و به چرخه اقتصاد برگردند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫توصیه های ‪ FATF‬را در‬ ‫حد صالح کشور اجرا کنیم‬ ‫فرابورس در بورس‬ ‫توجه سرمایه گذاران‬ ‫ب��ازار س��رمایه (ب��ورس) روزه��ای طالیی را‬ ‫پش��ت س��ر می گذارد و روند رشد شاخص ها در‬ ‫ای��ن بازار باعث ش��ده که تعداد بس��یار زیادی از‬ ‫س��رمایه گذاران خرد و کالن به س��مت این بازار‬ ‫کش��یده شوند ان هم در ش��رایطی که بازارهای‬ ‫موازی همچون ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬مسکن و خودرو اصوالً‬ ‫در رکود به س��ر می برند‪ .‬اما نکته جالب این است‬ ‫که بازار فرابورس کش��ور ه��م روزهایی پررونقی‬ ‫را ط��ی می کند ک��ه اتفاقا می توان��د نویدبخش‬ ‫تزری��ق س��رمایه در بخش ه��ای تولید و صنعتی‬ ‫باش��د‪ .‬بررس��ی عملک��رد فراب��ورس در ماه های‬ ‫گذش��ته نشان می دهد که بیشتر توجه معامالت‬ ‫در حوزه هایی مانند فلزات اساس��ی‪ ،‬محصوالت‬ ‫شیمیایی‪ ،‬انبوه س��ازی‪ ،‬امالک و مستغالت بوده‬ ‫ی هم بیش��ترین رش��د را در بین‬ ‫اس��ت که در د ‬ ‫صنای��ع در فرابورس ش��اهد بوده اند‪ .‬گروه فلزات‬ ‫اساس��ی ارزش معامالتی ح��دود ‪ ۲‬هزار و ‪۳۵۱‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬گروه محصوالت شیمیایی ارزش‬ ‫معامالت��ی ه��زار و ‪ ۸۴۱‬میلی��ارد تومانی و گروه‬ ‫صنعتی انبوه سازی ارزش معامالتی حدود هزار و‬ ‫‪ ۷۱۸‬میلیارد تومان را در دی ماه تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫نگاهی به امارهای معامالت فرابورس هم نشان‬ ‫می دهد بازدهی ایفکس (ش��اخص تغییرات نرخ‬ ‫و ب��ازده نقدی فرابورس) از ابتدای س��ال تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۴‬درصد بوده است و بارها در ماه های‬ ‫گذشته شاهد رکوردشکنی بوده و هم اکنون روی‬ ‫قله ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحدی به سر می برد‪ .‬همچنین‬ ‫رون��د معامالت دی ماه فرا ب��ورس حکایت از ان‬ ‫دارد که این بازار به صورت میانگین روزانه شاهد‬ ‫دادوس��تد یک میلیارد و ‪ ۹۲۹‬ورق به ارزش هزار‬ ‫و ‪ ۸۱۱‬میلیارد تومان بوده و میانگین روزانه ارزش‬ ‫معامالت هم در مقایس��ه با اذر( ماه گذشته) ‪۱۴‬‬ ‫درصد افزایش پیداکرده است‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد‬ ‫منافع تغییر نرخ حقوق ورودی از دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نیمایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وجود نرخ های‬ ‫چندگانه و‬ ‫هدررفت منابع‬ ‫دولت درنتیجه‬ ‫اختصاص ارز‬ ‫با نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان به ازای‬ ‫هر دالر‪ ،‬باعث‬ ‫شده حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اجتناب ناپذیر‬ ‫باشد‬ ‫نتایج براوردهای مرکز پژوهش های مجلس نش��ان‬ ‫می دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق‬ ‫ورودی از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نرخ سامانه نیما تغییر‬ ‫کن��د‪ ،‬درامد دولت ‪ ۳۵‬هزار میلی��ارد تومان افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در گزارش��ی درباره اصالح نرخ ارز‬ ‫مبنای محاس��به حقوق ورودی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ،۱۳۹۹‬با مفروض گرفتن نرخ ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی‪ ،‬رقم درامد‬ ‫مالیات��ی دولت از این محل ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫لحاظ شده است‪.‬‬ ‫در حالیک��ه نتایج براوردهای مرک��ز پژوهش های‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی نش��ان می دهد در صورتی‬ ‫ک��ه نرخ ارز مبنای محاس��به حق��وق ورودی به نرخ‬ ‫ارز نیما (به طور متوس��ط ‪۱۱‬هزار تومان) تغییر یابد‪،‬‬ ‫درامد دول��ت از محل حقوق ورودی حدود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش خواهد یافت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬در‬ ‫نظر گرفتن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای محاس��به حقوق‬ ‫ورودی‪ ،‬ع�لاوه بر کاه��ش درامد دول��ت‪ ،‬نرخ موثر‬ ‫حقوق ورودی را نیز کاهش می دهد و در نتیجه نرخ‬ ‫حمای��ت موثر از کاالی داخلی براب��ر کاالی وارداتی‬ ‫نی��ز به ط��ور عملی کاه��ش می ش��ود‪ .‬در ادامه این‬ ‫گزارش امده اس��ت‪ :‬انتظار م��ی رود این افزایش نرخ‬ ‫ارز حقوق ورودی منجر به افزایش نرخ برخی کاالها‬ ‫و در نتیجه بروز اثار محدود تورمی و رکودی ش��ود‬ ‫که دولت می تواند با کاهش نرخ تعرفه کاالهای مورد‬ ‫دغدغه این اثار را کاهش دهد‪ .‬نتایج براوردها نشان‬ ‫می ده��د در صورتی که نرخ تعرف��ه ورودی به نصف‬ ‫کاهش یاب��د‪ ،‬درامد دولت حدود ‪ ۱۶‬ه��زار میلیارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رئیس کل پیشین بانک مرکزی و عضو شورای‬ ‫راهبردی روابط خارجی می گوید امکان پیوستن‬ ‫ب��ه گروه ویژه اقدام مال��ی (‪ )FATF‬وجود دارد‬ ‫و می ت��وان در حد صالح کش��ور توصیه های ان‬ ‫را اجرای��ی کرد‪ .‬ابراهیم ش��یبانی در گفت وگو با‬ ‫ایبِن��ا درباره نزدیک ش��دن به پایان ضرب االجل‬ ‫ای��ران ب��رای پیوس��تن به ‪ FATF‬و مش��خص‬ ‫نش��دن سرنوش��ت دو الیح��ه ‪ CFT‬و پالرمو در‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام گفت‪ :‬موضوع‬ ‫پیوس��تن به گروه ویژه اقدام مالی‪ ،‬موضوع بسیار‬ ‫مهمی اس��ت‪ ،‬اما پرسش این است «کشورهایی‬ ‫ک��ه اکنون ‪ FATF‬را قب��ول کرده اند‪ ،‬مگر ان را‬ ‫اجرا می کنند؟» وی با اشاره به جدول موجود در‬ ‫س��ایت ‪ FATF‬درباره کشورهای «کامال متعهد‬ ‫‪ »Fully Compliant‬و «ت��ا ح��دی متعه��د‬ ‫‪ »Partly Compliant‬ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن‬ ‫جدول می بینیم که به طور مثال‪ ،‬رتبه اتریش در‬ ‫اج��رای توصیه های این گروه ‪ ۱۳۵‬یا ایتالیا ‪۱۴۶‬‬ ‫اس��ت و این کشورها بخش��ی از توصیه های این‬ ‫گروه را اجرایی می کنند‪ .‬رئیس کل پیشین بانک‬ ‫مرک��زی اظهار کرد‪ :‬ما اگر بخواهیم می توانیم به‬ ‫‪ FATF‬ملحق شویم‪ .‬اگر من مجری قانون باشم‪،‬‬ ‫در حدی که در صالح کش��ور است‪ ،‬توصیه های‬ ‫این گروه را اجرایی می کنم‪ .‬بعد اگر شکایتی شد‪،‬‬ ‫ت و امد نیاز دارد و زمان بر اس��ت‪ .‬مگر تمام‬ ‫رف�� ‬ ‫‪ ۱۹۳‬عضو ‪ FATF‬تمام توصیه های این گروه را‬ ‫اجرایی می کنند؟ عضو ش��ورای راهبردی روابط‬ ‫خارج��ی ادامه داد‪ :‬البته مس��ئوالن ما نیز نگران‬ ‫هس��تند و دغدغ��ه دارند که با توجه به ش��رایط‬ ‫تحریمی و محدودیت ها اگر بخواهیم توصیه های‬ ‫ای��ن گروه را اجرایی کنیم‪ ،‬ضرر خواهیم کرد‪ .‬اما‬ ‫به نظر من نباید موضوع را س��یاه و س��فید دید‪.‬‬ ‫ش��یبانی گفت‪ :‬برخی مسئوالن ما می گویند در‬ ‫موضوع هس��ته ای ما تمام��ی تعهدات خود را در‬ ‫هفته نخست اجرا کردیم اما طرف مقابل این کار‬ ‫را نکرد‪ ،‬ام��ا من می گویم در موضوع پیوس��تن به‬ ‫‪ FATF‬طوری اجرا کنیم که به صالح ما باش��د‪.‬‬ ‫مقامات ایران درباره پیوس��تن به ‪ FATF‬نگران‬ ‫هستند و حق هم دارند‪ .‬اما من می گویم با مذاکره‬ ‫در س��طح جهانی می شود به این گروه ملحق شد‬ ‫ولی ان طور که به صالح کش��ور اس��ت ان را اجرا‬ ‫کرد‪ .‬رئیس کل پیشین بانک مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫مگ��ر امری��کا توصیه های ‪ FATF‬را به درس��تی‬ ‫اج��را می کن��د؟ مگ��ر بودجه ای که ب��رای فالن‬ ‫جاس��وس خانه خود دارد را به ما و دنیا می گوید؟‬ ‫مگر ما می دانیم که س��ازمان س��یا چقدر بودجه‬ ‫دارد؟ ول��ی می گوید من در حال اجرای ‪FATF‬‬ ‫هس��تم‪ .‬می بینیم که عربستان مرکز االعتدالی را‬ ‫فقط برای جاسوس��ی علیه ایران ایجاد کرده ولی‬ ‫اطالعات ان را به کس��ی نمی دهد‪ .‬نباید بگوییم‬ ‫ما ب��ه ‪ FATF‬می پیوندیم یا نمی پیوندیم‪ ،‬بلکه‬ ‫اگر قرار به پیوس��تن ماست‪ ،‬مانند خودشان اجرا‬ ‫می کنیم تا ضرری نکنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما‬ ‫تغییر یابد‪ ،‬درامد دولت در سناریوهای گوناگون بین ‪ ۷‬تا ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان افزایش خواهد یافت‬ ‫تومان افزای��ش خواهد یافت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس پیشنهاد داده که نرخ ارز مبنای‬ ‫محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد‪.‬‬ ‫هر چند دولت می تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی‬ ‫را براس��اس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه های‬ ‫کاالیی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند‪ ،‬با وجود این‬ ‫پیش��نهاد می شود برای تمامی کاالها شامل کاالهای‬ ‫اساس��ی یا س��ایر کاالها‪ ،‬مبن��ای محاس��به حقوق‬ ‫ورودی به نرخ نیما تغیی��ر یابد و نگرانی های تورمی‬ ‫و رکودی ناش��ی از این افزایش‪ ،‬با تعدیل نرخ تعرفه‬ ‫کاالها برطرف ش��ود‪ .‬در این راستا پیشنهاد می شود‬ ‫کمیسیون ماده (‪ )۱‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫مدنظر قراردادن اولویت های تولیدی و سهم کاالهای‬ ‫واردات��ی از کل تقاضای کش��ور نس��بت ب��ه اصالح‬ ‫تعرفه ه��ا اقدام کند‪ .‬متوس��ط افزایش نرخ کاالهای‬ ‫وارداتی ب��ا اصالح نرخ ارز‪« ،‬به مرات��ب کمتر از ‪۱۱‬‬ ‫درصد» اس��ت‪ .‬در بخش جمع بندی و پیشنهادهای‬ ‫گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و اعالم تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫کاالها‪ ،‬نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان‬ ‫براس��اس گ��زارش صن��دوق بین الملل��ی پ��ول‪،‬‬ ‫پیش بینی رش��د اقتصادی چین برای س��ال جای‬ ‫میالدی‪ ،‬با ‪ ۰.۲‬درصد رش��د بیش��تر بازبینی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش س��ایت اتاق بازرگانی تهران این‬ ‫تجدیدنظر به دلی��ل توافق تجاری مرحله یک چین‬ ‫با ایاالت متحده اس��ت که ریس��ک های پیش��روی‬ ‫دومین اقتصاد جه��ان را کاهش می دهد‪ .‬صندوق‬ ‫بین المللی پول اخرین پیش بینی های خود را برای‬ ‫اقتصاد جهانی منتشر کرد و سی ان بی سی گزارشی‬ ‫دراین باره نوش��ت‪ ۵ .‬نمودار در ای��ن گزارش اورده‬ ‫شده که اخرین ارزیابی های صندوق بین المللی پول‬ ‫برای اقتصاد جهان را نشان می دهد‪.‬‬ ‫نقطه عطف رشد هند‬ ‫تومان لحاظ می ش��ود‪ ،‬امده است‪ :‬این درحالی است‬ ‫ک��ه بخش زیادی از کاالها هم اکن��ون با نرخ نیمایی‬ ‫وارد می ش��وند و به طور منطقی باید این نرخ مبنای‬ ‫محاس��به حقوق ورودی قرار گی��رد‪ .‬وجود نرخ های‬ ‫چندگان��ه و هدررفت منابع دولت درنتیجه اختصاص‬ ‫ارز با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به ازای هر دالر‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار‬ ‫م��ی رود این اتف��اق در اینده رخ ده��د‪ .‬باوجود این‬ ‫تداوم روند محاس��به حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی باعث ش��ده درامدی که می توانس��ت‬ ‫نصیب دولت شود و از طریق باز توزیع ان‪ ،‬در اختیار‬ ‫مردم قرار گی��رد‪ ،‬درحال حاضر در بین واردکنندگان‬ ‫توزیع شود‪ .‬ضمن انکه ایجاد کسری بودجه و مالیات‬ ‫تورمی ناشی از پولی ش��دن کسری بودجه‪ ،‬مردم را‬ ‫زیر فشار قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫نتایج براوردهای مرکز پژوهش های مجلس نش��ان‬ ‫می دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق‬ ‫ورودی ب��ه نرخ ارز نیما تغیی��ر یابد‪ ،‬درامد دولت در‬ ‫سناریوهای گوناگون بین ‪ ۷‬تا ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫همچنین بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫نش��ان می ده��د‪ ،‬افزایش ن��رخ ارز مبنای محاس��به‬ ‫حق��وق ورودی به نرخ ارز نیمای��ی‪ ،‬منجر به افزایش‬ ‫متوس��ط نرخ کاالهای وارداتی تا حداکثر ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البت��ه با توجه ب��ه اینکه ن��رخ کنونی‬ ‫بس��یاری از کاالهای وارداتی در ب��ازار از قیمتی که‬ ‫برمبنای محاس��به حقوق ورودی ب��ا نرخ ارز نیمایی‬ ‫براورد می شود بیشتر است‪ ،‬لذا متوسط افزایش نرخ‬ ‫کااله��ای وارداتی ناش��ی از این سیاس��ت‪ ،‬به مراتب‬ ‫کمتر از ‪ ۱۱‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫ارتقای چین‬ ‫طبق گزارش صندوق بین المللی پول‪ ،‬پیش بینی رشد اقتصادی چین برای سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫با ‪ ۰.۲‬درصد رشد بیشتر بازبینی شده است‪ .‬این تجدیدنظر به دلیل توافق تجاری مرحله یک چین‬ ‫با ایاالت متحده است که ریسک های پیشروی دومین اقتصاد جهان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بااین ح��ال انتظار م��ی رود اختالف ها حل نش��ده در روابط گس��ترده تر ایاالت متحده و چین و‬ ‫همچنین تقویت تنظیم مقررات مالی داخلی بر فعالیت های اقتصاد این کشور سایه بیندازد‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود‪ ،‬هند‪ ،‬س��ومین اقتصاد‬ ‫بزرگ اس��یا در س��ال جاری میالدی‪ ،‬رش��دی‬ ‫‪ ۵.۸‬درصدی داش��ته باش��د ک��ه ‪ ۱.۲‬درصد از‬ ‫پیش بین��ی اکتبر ‪ ۲۰۱۹‬کمتر اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫صن��دوق بین المللی پ��ول‪ ،‬تقاضای داخلی هند‬ ‫در می��ان اس��ترس بخش مالی و کاهش رش��د‬ ‫اعتباری‪ ،‬بیشتر از حد انتظار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بااین حال این پیش بینی ‪ ۵.۸‬درصدی امسال از‬ ‫وضعیت ‪ ۴.۸‬درصدی س��ال گذشته بهتر است‬ ‫که به دلیل اقدام های پولی و مالی و کاهش نرخ‬ ‫نفت بوده است‪.‬‬ ‫بهبود جهانی‬ ‫تعدیل رشد امریکا‬ ‫سرعت گرفتن منطقه یورو‬ ‫صندوق بین المللی پ��ول پیش بینی کرده که اقتصاد جهانی دوباره‬ ‫به ‪ ۳.۳‬درصد رش��د در س��ال جاری برمی گردد که از ‪ ۲.۹‬درصد سال‬ ‫گذش��ته بهتر است‪ .‬بااین حال‪ ،‬پیش بینی برای سال جاری میالدی از‬ ‫چشم انداز اکتبر ‪( ۲۰۱۹‬مهر‪ )98‬صندوق بین المللی پول که رقم ‪۳.۴‬‬ ‫درصد را اعالم کرده بود‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود امریکا‪ ،‬بزرگ ترین اقتصاد جهان رشد ‪ 0. 2‬درصد برای امسال داشته‬ ‫باشد که ‪ ۰.۱‬درصد کمتر از پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول در اکتبر ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫این کاهش نش��ان دهنده کاهش رشد بخش تولید در امریکا و خطرات احتمالی انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری در اواخر امسال است‪.‬‬ ‫براساس اعالم گزارش صندوق بین المللی پول‪ ،‬رشد در منطقه یورو برای امسال با ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫ی و رشد اقتصاد اروپا ‪ ۱.۳‬درصد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫کاهش بازبین ‬ ‫پیش بینی رشد صندوق بین المللی پول برای اقتصادهای بزرگ اروپا ازاین قرار است‪ :‬المان‪۱.۱ ،‬‬ ‫درصد؛ فرانسه‪ ۱.۳ :‬درصد؛ ایتالیا‪ ۰.۵ :‬درصد و اسپانیا‪ ۱.۶ :‬درصد‪.‬‬ ‫ذرت های الوده این بار به بهانه شیرهای الوده به سم افالتوکسین‬ ‫حاشیه ساز شدند؛ ادعایی که طی زنجیره ای از خوراک دام تا شیر‬ ‫مصرف��ی م��ردم چرخی��ده و پیامده��ای خاص خ��ود را به همراه‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که این ذرت ها مدت هاست از‬ ‫مرحله واردات کنار رفته و در حال خروج تدریجی از کش��ور است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ظاهرا قرار نیس��ت ماجرای ذرت های الوده تمام‬ ‫ش��ود و هرگاه گروهی با اعالم این موضوع یا مواردی که به نوعی‬ ‫ذرت های الوده ربط داده می ش��وند‪ ،‬مس��ائلی مطرح می کنند که‬ ‫س��ندی برای مصرف انها ارائه نمی شود‪ .‬در این حالت فقط نگرانی‬ ‫در بی��ن مردم برای مص��رف محصوالت مرتبط ایجاد می ش��ود و‬ ‫ب��ه تبع ان به خس��ارت هایی برای صنایع غذای��ی می انجامد‪ .‬در‬ ‫ماه های گذش��ته ماجرای ذرت های الوده به طور خاص در س��طح‬ ‫اخبار رس��انه ها قرار گرفت‪ .‬ذرت هایی که از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به تدریج‬ ‫حاشیه سازی برای ذرت های اخراجی‬ ‫وارد ش��دند اما در گمرکات باقی ماندند و پس از بررس��ی سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد مش��خص شد که بخش��ی از ان به دلیل وجود سم‬ ‫افالتوکس��ین ک��ه حد ان باالت��ر از میزان مجاز قابل اس��تفاده در‬ ‫ایران بود‪ ،‬امکان اس��تفاده در کش��ور را نداشت و بلوکه شد تا اینکه‬ ‫در نهایت تصمیم به فروش ان به کشورهایی گرفته شد که امکان‬ ‫استفاده از ذرت های با درصد افالتوکسین موجود را داشتند‪.‬‬ ‫در این بین بارها موضوع ورود ذرت ها به کشور و عرضه ان مطرح‬ ‫شد ‪ ،‬اما هر بار با وجود ادعاهایی که مطرح شد‪ ،‬مسئوالن مربوط از‬ ‫سازمان استاندارد گرفته تا گمرک ان را تکذیب و تاکید کردند که‬ ‫حتی یک دانه از ذرت های الوده به کشور وارد نشده است‪ .‬اکنون نیز‬ ‫در حالی به نظر می رسید ماجرای ذرت ها بعد از اعالم تعیین تکلیف‬ ‫ان به پایان رس��یده باش��د‪ ،‬بار دیگر در روزهای اخیر در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی از «شیرهای الوده به سم افالتوکسین» صحبت شد و در‬ ‫ادامه‪ ،‬زنجیره این خبر تائید نشده‪ ،‬به ذرت های الوده رسید و گفته‬ ‫ش��د که «ذرت ها به کشور وارد شده و دام ها از ان به عنوان خوراک‬ ‫اس��تفاده کردند و در نهایت ش��یر تولید ش��ده از انها الوده است»‪.‬‬ ‫پ��س از این ادعا بود که مس��ئوالن در بخش های گوناگون ش��روع‬ ‫به تکذیب کردند؛ وزرات بهداش��ت‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬سازمان دامپزش��کی و ‪ ...‬از جمله این دستگاه ها‬ ‫بودند و تحت هیچ ش��رایطی نپذیرفتند که اوال شیرها الوده بوده و‬ ‫اینکه اصال خوراک دام در نتیجه مصرف ذرت ها الوده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬دست کم دو ماهی می شود که دولت ذرت های الوده‬ ‫را تعیین تکلیف کرده اس��ت و قرار ش��د در مرحله نخس��ت ازسوی‬ ‫شرکت های واردکننده مرجوع شوند اما موافقت نکردند و در نهایت‬ ‫تصمیم به فروش انها به کش��ورهای غیرهمس��ایه ایران که امکان‬ ‫استفاده از این ذرت ها را داشتند‪ ،‬گرفته شد و در حال انجام است‪.‬‬ ‫اخرین اعالمی که حدود یک ماه پیش س��ازمان اموال تملیکی به‬ ‫ایسنا داشت حاکی از ان بود که تاکنون حتی دانه ای از این ذرت ها‬ ‫به ایران وارد نشده و برای اطمینان از بازنگشتن انها قرار شده که اوال‬ ‫به کشورهای غیرهمسایه فروخته شود و دیگر اینکه گرچه ذرت ها‬ ‫به طور مستقیم از سمت ایران فروخته نشده و تاکنون بخشی از ان‬ ‫با واگذاری به یک تاجر ایرانی در حال فروش است‪ ،‬اما تمام مراحل‬ ‫فروش و حتی تحویل با نظارت کامل دولت و سازمان اموال تملیکی‬ ‫انجام می شود که اطمینان کامل از بازنگشتن ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر از انچه درباره وضعیت ذرت ها اعالم شده‪ ،‬شواهدی‬ ‫مبن��ی بر ورود ذرت ها یا تبدی��ل ان به خوراک دام وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫عین حال پیش تر هم که بحث ذرت ها مطرح بود هیچ گاه س��ندی‬ ‫مبنی بر تبدیل ان به مواد خوراکی و مصرف خود ان در کارخانه ها‬ ‫ارائه و رسانه ای نشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از یک رویداد هوشمند در مشهد گزارش می دهد‬ ‫بسترسازی و پاسخ به نیازهای شهرهوشمند‬ ‫نهمین نمایش��گاه تخصصی ش��هر هوش��مند همزمان با‬ ‫بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین المللی الکامپ سه ش��نبه تا‬ ‫جمعه ‪4‬بهمن در محل دائمی نمایش��گاه بین المللی مشهد‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با هدف بسترس��ازی مناس��ب و پاسخ به‬ ‫نیازهای ش��هر هوشمند‪ ،‬با برگزاری نشست های تخصصی‪،‬‬ ‫کارگاه ه��ا و پنل ه��ای اموزش��ی‪ ،‬برنامه ه��ا و چالش های‬ ‫تخصصی برگزار شد‪ .‬خبرنگار‬ ‫از این رویداد گزارش‬ ‫می دهد؛‬ ‫‹ ‹کیفیت سرویس های هوشمند‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزیر ارتباطات در حاشیه افتتاح‬ ‫نهمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد گفت‪ :‬در تحقق شهر‬ ‫هوشمند باید به چند نکته توجه ویژه داشت‪ .‬نخستین نکته‬ ‫بحث اهمیت مش��ارکت ش��هروندان است‪ ،‬به این معنی که‬ ‫اگر بخواهیم ش��هر هوشمند داش��ته باشیم باید شهروندان‬ ‫نیز هوشمند باشند‪.‬‬ ‫س��ید س��تار هاش��می‪ ،‬معاون فن��اوری و ن��واوری وزیر‬ ‫ارتباط��ات با بیان اینکه کارکرد ش��هر هوش��مند کمک به‬ ‫به��ره وری و مدیری��ت کم هزینه و موثر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫می ت��وان با کمک ش��هروندان ای��ن اقدام��ات را انجام داد؛‬ ‫به عنوان مث��ال ب��رای اینک��ه در فضای ش��هر کیفیت ارائه‬ ‫س��رویس ها مدیریت شود‪ ،‬باید س��اختارهایی برای نظارت‬ ‫بر کیفیت ارائه سرویس ایجاد شود‪.‬‬ ‫ش��هردار مشهد نیز در حاشیه برگزاری نهمین نمایشگاه‬ ‫ش��هر هوش��مند در جمع خبرنگاران با بی��ان اینکه بودجه‬ ‫‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی ش��هرداری مش��هد در سال‬ ‫‪ ۹۹‬در روزهای اینده به ش��ورای ش��هر ارائه می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۹‬ش��هرداری مش��هد بودجه کاملی است و‬ ‫فکر نمی کنم ش��ورای شهر تغییر زیادی در ان اعمال کند‪،‬‬ ‫همچنین س��عی شده س��هم ‪ ۷۰‬درصدی بودجه عمرانی و‬ ‫‪ ۳۰‬درص��دی بودجه جاری در بودجه س��ال اینده مش��هد‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫محمدرضا کالئی‪ ،‬شهردار مشهد با اشاره به اینکه بودجه‬ ‫بیشتر ش��هرداری های کشور ‪ ۶۰‬درصد جاری و ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫عمرانی اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در مجموع بودج��ه به صورت‬ ‫متوازن تقس��یم ش��ده و در بحث توسعه حمل ونقل عمومی‬ ‫نیز باتوجه به اینکه کمک های دولت کاهش داش��ته‪ ،‬سعی‬ ‫کردی��م افزایش اعتبار را برای س��ال این��ده در نظر بگیریم‬ ‫و از س��ال س��وم برنامه چهارساله ش��هرداری مشهد در این‬ ‫حوزه عقب نمانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت استارت اپ ها با رویدادها‬ ‫همچنین در حاش��یه برگزاری رویداد ش��هر هوش��مند‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫مش��هد گفت‪ :‬نشس��ت های تخصصی‪ ،‬کارگاه ها و پنل های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬برنامه ها و چالش های تخصصی پیش بینی شده‬ ‫در نهمین نمایش��گاه ش��هر هوش��مند‪ ،‬این نمایشگاه را به‬ ‫نمایشگاهی تخصصی‪ ،‬علمی و اموزشی تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫محمدجواد رجائیان با بیان اینکه تمام فضای نمایشگاهی‬ ‫به غرفه داران و شرکت های عالقه مند‪ ،‬تخصیص داده شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جامعه فاوای کشور سال گذشته استقبال بسیار خوبی‬ ‫از نمایشگاه شهر هوشمند داشت‪ ،‬زیرا در ان نمایشگاه سعی‬ ‫کردیم هم ش��رکت های اس��تارت اپی را درگیر کنیم و هم‬ ‫ش��رکت های بزرگ ‪ ICT‬را و از س��وی دیگر تالش کردیم‬ ‫نیازهای مخاطبان نمایش��گاه را نیز تامین کنیم‪ .‬امسال هم‬ ‫براس��اس تجربه خوب س��ال قبل‪ ،‬سعی کردیم نمایشگاه را‬ ‫غنی تر برگزار کنیم و خوش��بختانه استقبال هم خوب بوده‬ ‫تفاهمنامه ای بین ش��هرداری و اس��تان قدس برای اطالعات امالک‬ ‫ش��هری منعقد خواهد ش��د‪ ،‬زیرا بخش قابل توجهی از اراضی مشهد‬ ‫متعلق به اس��تان قدس اس��ت و مردم با این دو س��ازمان تعامالت‬ ‫زیادی دارند‬ ‫و تمامی فضاهای نمایش��گاهی به درخواست کنندگان تعلق‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات‬ ‫ش��هرداری مشهد با بیان اینکه در سال های گذشته تمرکز‬ ‫بر کال نش��هرها‪ ،‬اعضای شورای شهر‪ ،‬ش��هرداران و مدیران‬ ‫س��ازمان های فناوری اطالعات انها بود اما امسال این حوزه‬ ‫گس��ترش یافته و مدیران کل مراکز اس��تان ها در نمایشگاه‬ ‫حض��ور دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬باتوج��ه به حضور گس��ترده مدیران‬ ‫ش��هری و ش��هرداری های اس��تان های کش��ور‪ 3 ،‬نشست‬ ‫تخصص��ی را تدارک دیده ایم‪ .‬نخس��تین نشس��ت با حضور‬ ‫مدیران عامل فاوای کالنش��هرهای کشور برگزار می شود و‬ ‫نشس��ت دیگر ب��ه مدیران فاوای کل مراکز اس��تان ها تعلق‬ ‫دارد‪ .‬این نشس��ت ها در حاش��یه برگزاری نمایش��گاه منجر‬ ‫به تبادل نظر بین ش��هرداری های کش��ور می شود‪ .‬نشست‬ ‫معاونان برنامه ریزی کالنش��هرهای کشور نیز در حاشیه این‬ ‫رویداد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رجائی��ان هدف از برگزاری این نشس��ت های تخصصی را‬ ‫پاسخ به نیازهای مشترک شهرداری ها دانست و گفت‪ :‬بستر‬ ‫نیازهای ش��هرداری ها در حوزه هوشمند س��ازی یک بستر‬ ‫واحد اس��ت و این جلس��ات باعث می شود تبادل نظر انجام‬ ‫ش��ود و مدیران شهری بتوانند از داشته های سایر همکاران‬ ‫در ش��هرهای دیگر اس��تفاده کنند و از موازی کاری و تکرار‬ ‫راه های رفته جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر چون در نمایشگاه شاهد حضور‬ ‫ش��رکت های مختلف هستیم و بیش��تر پروژه ها ازسوی این‬ ‫ش��رکت ها اجرا می ش��ود‪ ،‬وقت��ی صحبت از ی��ک موضوع‬ ‫عملیات��ی و فن��ی خاص می کنیم‪ ،‬چون همان ش��رکت نیز‬ ‫در نمایش��گاه حضور دارد ارتباط مس��تقیمی بین ش��رکت‬ ‫و مدی��ران مربوط��ه که نیازمند این توانایی هس��تند برقرار‬ ‫جوابیه‬ ‫در پی انتش��ار گزارش «‪ ۳‬امار عجیب از درامدهای نمایشگاه‬ ‫تهران! »در شماره ‪ 1452‬روزنامه‬ ‫روابط عمومی شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جوابیه ای صادر کرده ک��ه در ادامه‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫می شود که این امر تسریع انجام پروژه ها را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫رجائی��ان از امضای تفاهمنامه بین اس��تان قدس رضوی‬ ‫و ش��هرداری مشهد برای توس��عه دیتابیس های اطالعاتی‬ ‫مش��هد خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تفاهمنامه ای بین ش��هرداری و‬ ‫اس��تان قدس برای اطالعات امالک ش��هری منعقد خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬زی��را بخش قابل توجه��ی از اراضی مش��هد متعلق به‬ ‫اس��تان قدس اس��ت و مردم ب��ا این دو س��ازمان تعامالت‬ ‫زیادی دارند‪ .‬در حال حاضر تبادل اطالعات به طور س��نتی‬ ‫انجام می ش��ود که توقف در روند کار ش��هروندان را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬الحاق این اطالعات باعث می شود سرعت پاسخگویی‬ ‫به نیازهای مردمی افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات‬ ‫شهرداری مشهد به سرنوشت استارت اپ های شرکت کننده‬ ‫در نمایشگاه سال قبل نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬حضور پررنگ‬ ‫شرکت های استارت اپی در نمایشگاه سال قبل نه تنها باعث‬ ‫رونق نمایشگاه بود بلکه باعث اشنایی انها با این اکوسیستم‬ ‫شد و بسیاری از انها با بازار هدف و رقبای خود اشنا شدند و‬ ‫برخی نیز با شرکت هایی که خدمات موازی ارائه می کردند‪،‬‬ ‫تشکل های بزرگ تری را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان ف��اوای ش��هرداری نیز در طول‬ ‫س��ال گذش��ته و از طری��ق مرک��ز ن��واوری‪ ،‬ت�لاش کرد‬ ‫اس��تارت اپ هایی را که خدمات ش��ان متناس��ب با خدمات‬ ‫ش��هری بود انس��جام دهد و ب��ا کمک ش��تاب دهنده های‬ ‫مس��تقر در ان مرک��ز از انه��ا حمایت ه��ای معن��وی‬ ‫بکند‪ .‬رجائیان افزود‪ :‬نوع حمایت ش��هرداری بیشتر در این‬ ‫جهت است که مسائل و نیازهای شهرداری را با انها مطرح‬ ‫و از محصوالت و خدمات انها در جهت حل مس��ائل شهری‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات ش��هرداری مش��هد به برنامه ه��ای جانبی نهمین‬ ‫دو هفته در س��خنرانی دیگری در همایش هم اندیش��ی مدیران‬ ‫نمایش��گاهی در مش��هد‪ ،‬امار مذکور را ‪ ۱۰‬درصد کاهش داده و‬ ‫‪ ۲۵‬درصد اعالم کرده است‪ .‬حال انکه در فایل صوتی سخنرانی‬ ‫مش��هد که جه��ت تنویر افکار عمومی روی وبس��ایت ش��رکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران قرار داده ش��ده‪ ،‬امار‬ ‫افزایش درامدهای ریالی ش��رکت نمایشگاه ها همان ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫سینا ستوده‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از اپلیکیشن «شهر من»‬ ‫مسئول پروژه ش��هروند هوشمند و رئیس اداره بازاریابی‬ ‫اپلیکیش��ن «شهر من» گفت‪« :‬شهر من» خدمات متنوعی‬ ‫در قالب نرم افزاری به شهروندان ارائه خواهد داد‪.‬‬ ‫س��ید رحمان میرزائیان در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره‬ ‫به ویژگی های ش��هر هوشمند بیان کرد‪ :‬در شهرهای بزرگ‬ ‫دنیا استراتژی شهرها برای رسیدن به شهر هوشمند نیازها‬ ‫و مس��ائل ش��هری اس��ت‪ ،‬به همین منظور مدیران شهری‬ ‫می کوشند از طریق هوشمند سازی ضمن برطرف کردن این‬ ‫مشکالت سطح کیفی زندگی شهروندان را نیز ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس این تئوری مدیران ش��هری پروژه های‬ ‫مختلفی را طراحی می کنند که هر یک ضمن مرتفع کردن‬ ‫یک یا چند موضوع از مشکالت شهری در مجموع شهرهای‬ ‫هوشمند را می سازند‪.‬‬ ‫مس��ئول پروژه شهروند هوش��مند اظهار کرد‪ :‬در مشهد‬ ‫یکی از پروژه هایی که به عنوان خدمات شهرداری برای ارائه‬ ‫س��طح زندگی بهتر شهروندی به عموم مردم اجرا می شود‪،‬‬ ‫پروژه «شهر من» است و در حقیقت یک گام جلوتر از شهر‬ ‫الکترونیک به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬راه اندازی این اپلیکیش��ن مدنظر‬ ‫ش��هرداری مشهد و ش��ورای اسالمی شهر مشهد است و بنا‬ ‫دارد خدمات مورد نیاز ش��هروندان چه در حوزه ش��هرداری‬ ‫و س��ایر بخش ها از جمله بخش خصوصی را به طور متمرکز‬ ‫ارائ��ه کن��د‪ .‬رئیس اداره بازاریابی اپلیکیش��ن «ش��هر من»‬ ‫درباره برنامه های این غرفه در نمایش��گاه ش��هر هوش��مند‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در غرفه «ش��هر من» برنامه های متنوعی برای‬ ‫بازدید عالقه مندان پیش بینی شده که از ان جمله برگزاری‬ ‫مس��ابقه در قالب ایده پردازی ش��هر هوشمند و کارگاه های‬ ‫مختلف علمی با حضور اس��تادان اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر این مشوق های ویژه ای هم برای کسانی که در این‬ ‫غرفه یا نمایشگاه حضور دارند پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫میرزائی��ان بی��ان کرد‪ :‬س��عی کردیم با ش��رکت در این‬ ‫نمایش��گاه یکی از جلوه های اصلی شهر هوشمند و استفاده‬ ‫از فناوری های موبیلیتی را ه در ش��هرداری مش��هد به طور‬ ‫عملی اجرا شده برای اطالع و اگاهی بخشی مردم به نمایش‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫پاسخ شرکت نمایشگاه های بین المللی؛ فرافکنی با یک دندانه‬ ‫‹ ‹فرافکنی با یک دندانه!‬ ‫انتشار گزارشی با عنوان «‪ ۳‬امار عجیب از درامدهای نمایشگاه‬ ‫تهران! » در وب سایت خبری گسترش نیوز در تاریخ سه شنبه ‪۲۴‬‬ ‫دیماه ‪ ۱۳۹۸‬و بازنشر ان در شماره ‪ ۱۴۵۲‬روزنامه صمت‪ ،‬مورخ‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۹‬دیماه ‪ ۱۳۹۸‬جای بسی تامل و تعجب دارد! فحوای‬ ‫این گزارش سراسر مبتنی بر اطالعات نادرست می باشد و ادعای‬ ‫تغییر سه باره امار درامدهای ریالی شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران کذب محض است‪ .‬گزارش مذکور ابتدا با اشاره‬ ‫به سخنان مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫در تاری��خ نه��م دیماه ‪ ۱۳۹۸‬در خص��وص افزایش ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫درامدهای ریالی ش��رکت نمایش��گاه ها ادعا کرده که وی پس از‬ ‫نمایشگاه شهر هوشمند مشهد اشاره کرد و گفت‪« :‬همایش‬ ‫ملی ش��هر هوش��مند» با همکاری وزارت کشور در قالب ‪۴‬‬ ‫کارگاه تخصصی با حضور اس��تادان برجس��ته حوزه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات ‪ 3‬بهمن و در سالن فردوسی نمایشگاه‬ ‫بین المللی مشهد برگزار شده که به شرکت کنندگان گواهی‬ ‫حضور رس��می ارائه می ش��ود‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۳۰‬کارگاه‬ ‫و پنل جنبی همزمان با نمایش��گاه ش��هر هوش��مند برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رویداد بزرگ «هکاتون» نیز دیگر برنامه جنبی‬ ‫این نمایشگاه است که فرصتی را برای برنامه نویسان سراسر‬ ‫کش��ور به وجود می اورد تا در ی��ک چالش بزرگ توانایی و‬ ‫خالقیت های خود را محک بزنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫مش��هد در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدوارم این نمایشگاه‬ ‫بتواند موجب نش��اط فضای عمومی حاکم بر صنعت ‪ICT‬‬ ‫کشور شود و به تبع ان هم شرکت کنندگان و هم مخاطبان‬ ‫حاضر در نمایش��گاه از اینک��ه در یک محیط تخصصی قرار‬ ‫می گیرن��د احس��اس رضایت داش��ته باش��ند و بتوانند هم‬ ‫دستاوردهای ش��ان راعرض��ه کنن��د و هم نیازهای ش��ان را‬ ‫مرتفع سازند‪.‬‬ ‫بیان گردیده اس��ت‪ .‬ظاهرا ً شائبه ایجاد ش��ده به این دلیل بوده‬ ‫اس��ت که در متن پیاده شده سخنرانی مشهد یکی از دندانه های‬ ‫عدد ‪ ۳۵‬از قلم افتاده اس��ت‪ .‬مالک قرار دادن یک اشتباه تایپی‬ ‫و به حاشیه بردن دس��تاوردهای مهم و باافتخار شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران ان هم در س��خت ترین شرایط‬ ‫اقتصادی حاصل از تحریم ها کم لطفی اس��ت‪ .‬این ادعا در حالی‬ ‫مطرح ش��ده که صورت های مالی شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران به عنوان یک ش��رکت دولتی تحت یک سیستم‬ ‫مالی ش��فاف و اصولی و براساس اس��تانداردهای عمومی بخش‬ ‫دولت��ی و قانون محاس��بات عمومی با نظارت ذیحس��اب که به‬ ‫اس��تناد ماده ‪ ۳۱‬همان قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی‬ ‫تعیین می شود‪ ،‬تهیه و پس از تایید سازمان حسابرسی (به عنوان‬ ‫حسابرسی منتخب مجمع عمومی) گزارشات در اختیار مقامات‬ ‫عالی ش��رکت قرار می گیرد و باتوجه به یکپارچگی سیستم مالی‬ ‫ک��ه منجر به انضباط مالی می ش��ود و همچنی��ن بحث نظارتی‬ ‫پروژه «شهرمن»‬ ‫در حقیقت یک‬ ‫گام جلوتر از‬ ‫شهر الکترونیک‬ ‫به شمار می رود‪،‬‬ ‫راه اندازی‬ ‫این اپلیکیشن‬ ‫مدنظر شهرداری‬ ‫مشهد و شورای‬ ‫اسالمی شهر‬ ‫مشهد است‬ ‫و بنا دارد‬ ‫خدمات مورد‬ ‫نیاز شهروندان‬ ‫چه در حوزه‬ ‫شهرداری و سایر‬ ‫بخش ها از جمله‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫را به طور متمرکز‬ ‫ارائه کند‬ ‫س��ازمان حسابرس��ی‪ ،‬دیوان محاس��بات کل کش��ور‪ ،‬س��ازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور و س��ایر مراجع نظارتی‪ ،‬هرگونه اعالم امار‬ ‫مالی براساس مدارک و مستندات شفاف است و قابل دستکاری‬ ‫نیست‪ .‬لذا امکان انتشار امارهای چندگانه از سوی این مجموعه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توضیح روزنامه‬ ‫حمایت از س��ازمان های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و همچنین‬ ‫ف هر رسانه به ویژه‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی از جمله وظای ‬ ‫موسس��ه‬ ‫است و در طول سال های گذشته نیز میلیون ها‬ ‫کلمه خبر و گزارش و تحلیل در بیش از هزار صفحه نمایشگاهی‬ ‫منتش��ر کرده ایم‪ .‬همانطور که روابط عمومی نمایش��گاه توضیح‬ ‫داده اند این اشتباه تایپی هم ربطی به این روزنامه نداشته است‪.‬‬ ‫با این حال نس��بت به چاپ بخش��ی از جوابیه هم اقدام کرده ایم‬ ‫و امیدواریم در همکاری های اینده بیش��تر از گذشته تالش های‬ ‫شرکت نمایشگاه ها را منعکس کنیم‪.‬‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین الملل��ی صنع��ت‬ ‫الس��تیک و پالس��تیک تهران (م��واد اولیه‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات‪ ،‬محص��والت و‬ ‫خدم��ات‪ ،‬رن��گ و رزین) با حضور مس��عود‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬رئیس ات��اق بازرگانی تهران در‬ ‫نمایشگاه بین المللی شهر افتاب افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه که فضای��ی افزون بر ‪۵‬‬ ‫ه��زار مترمربع دارد‪ ۷۰ ،‬ش��رکت در زمینه‬ ‫دس��تگاه های صنعت��ی پتروش��یمی‪ ،‬پلیمر‪،‬‬ ‫پالستیک و تزریق حضور دارند‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران گفت‪ :‬تنها‬ ‫راه نج��ات صنایع ما باز ش��دن در بازارهای‬ ‫صادراتی اس��ت ام��ا بازاره��ای صادراتی نیز‬ ‫به دلیل تحریم ها دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران در حاش��یه بازدی��د از نمایش��گاه‬ ‫تهران پالس��ت ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫تهران پالست باتوجه به اینکه موضوع صنعت‬ ‫مهم��ی مانند پالس��تیک و پلیمر اس��ت جا‬ ‫داشت که استقبال بیش��تری از ان به عمل‬ ‫می ام��د اما ب��ا در نظر گرفت��ن تحریم ها در‬ ‫همین حد هم قابل قبول است‪.‬‬ ‫وی درباره نح��وه حمایت اتاق بازرگانی از‬ ‫تولیدکنندگان این صنع��ت گفت‪ :‬تحریم ها‬ ‫تقریبا تمام بخش ها را دچار مش��کل کرده و‬ ‫از دست اتاق های بازرگانی کاری برنمی اید‪.‬‬ ‫خوانس��اری افزود‪ :‬تنه��ا راه نجات صنایع‬ ‫مادر باز ش��دن در بازارهای صادراتی اس��ت‬ ‫ام��ا بازارهای صادراتی نیز به خاطر تحریم ها‬ ‫دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صادرات ما در حال حاضر در‬ ‫بخش هایی از جمله حمل ونقل‪ ،‬کشتیرانی و‬ ‫بازارهای هدف دچار مش��کل اس��ت و همه‬ ‫اینها دست به دست هم می دهند تا بازارهای‬ ‫صادراتی با مشکل روبه رو شوند‪ .‬گفتنی است‬ ‫اگر بحث تحریم ها به همین شکل ادامه پیدا‬ ‫کند به طور قطع اقتصاد با مشکالت بیشتری‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران درباره نقش‬ ‫نمایش��گاه تهران پالس��ت در رش��د تولی��د‬ ‫داخل گفت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه ها می تواند‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان را ب��ه‬ ‫یکدیگ��ر نزدیک ت��ر کن��د و باعث اش��نایی‬ ‫طرفی��ن ب��ا جدیدتری��ن فناوری ه��ای روز‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین تولیدکنندگان می توانند با‬ ‫تبادل افکاری که بین شان انجام می شود‪ ،‬از‬ ‫تجربه های یکدیگر استفاده کنند‪.‬‬ ‫بودجه سی وسومین‬ ‫نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران اعالم شد‬ ‫قائم مقام سی وسومین نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتاب ته��ران از ابالغ بودجه سی وس��ومین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران ازس��وی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد‪.‬‬ ‫ق��ادر اش��نا در گفت وگ��و با تس��نیم‪ ،‬از‬ ‫مشخص ش��دن رقم بودجه نمایشگاه کتاب‬ ‫ته��ران خب��ر داد و گف��ت‪ :‬وزارت فرهن��گ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی رق��م بودجه نمایش��گاه‬ ‫سی وس��وم را ابالغ کرده است؛ براین اساس‬ ‫بودج��ه نمایش��گاه سی وس��وم ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫تومان تعیین ش��ده است‪ .‬س��ال گذشته نیز‬ ‫همین میزان تعیین شده بود که ما با در نظر‬ ‫گرفتن برخی موارد نس��بت به سال گذشته‬ ‫ان موفق به صرفه جوی��ی ‪ ۲‬میلیارد تومانی‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫اش��نا تصریح کرد‪ :‬امسال نظر بنده بر این‬ ‫بود که با رقم ‪ ۱۶‬میلیارد تومان نمایشگاه را‬ ‫برگزار کنیم‪ ،‬اما بعدا دوستان گفتند این رقم‬ ‫اندکی غیرواقعی اس��ت اما تمام تالش مان بر‬ ‫صرفه جویی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره می��زان یاران��ه نمایش��گاه‬ ‫سی وس��وم نیز گف��ت‪ :‬مبل��غ یاران��ه هنوز‬ ‫مشخص نشده است‪.‬‬ ‫مدی��ر موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگی‬ ‫درب��اره هزینه برگزاری نمایش��گاه کتاب در‬ ‫مص�لای تهران و رقمی که به مصال پرداخت‬ ‫می شود ‪ ،‬نیز گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان هزینه برگزاری به مصال‬ ‫پرداخت کردیم‪.‬‬ ‫مسئوالن مصال امسال در نظر داشتند این‬ ‫رقم را افزایش دهند و ما از انها خواس��ته ایم‬ ‫که درصد اندکی افزایش دهند که البته هنوز‬ ‫میزان ان مشخص نشده است‪ .‬وی در پایان‬ ‫گف��ت‪ :‬هفته اینده هیات��ی از اهالی فرهنگ‬ ‫ترکی��ه (مهمان وی��ژه نمایش��گاه کتاب) به‬ ‫ای��ران خواهند امد تا درباره جزئیات فعالیت‬ ‫و حض��ور انه��ا در نمایش��گاه کت��اب تهران‬ ‫صحبت کنیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازارهای صادراتی‬ ‫راه نجات صنایع مادر‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش «بروکراسی» درمسیر توسعه اقتصادی‬ ‫بروکراسی خوب‬ ‫بروکراسی بد‬ ‫یاور دشتبانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بروکراس��ی‪ ،‬واژه ای ک��ه گویا ادراک و احس��اس‬ ‫منفی به ان بیش از جوانب و ویژگی های مثبت ان‬ ‫اس��ت‪ .‬این تضاد ادراکی ریشه در جریان توسعه و‬ ‫پیشرفت جوامع گوناگون دارد‪ .‬جایی که کشورهای‬ ‫پیشرفته توانستند در ‪ ۳‬قرن گذشته که با سراغاز‬ ‫انق�لاب صنعتی ب��وده‪ ،‬به تدریج و ب��ا دقت کافی‬ ‫تمامی اجزای نظام سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫به ویژه اداری خود را با جریان توس��عه و پیش��رفت‬ ‫هماهنگ کنند‪ ،‬اما کش��ورهای توس��عه نیافته که‬ ‫به تدریج در زمره کش��ورهای در حال توس��عه قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬اگاهی الزم و همت و قدرت کافی را برای‬ ‫این انطباق نداشتند‪ .‬موضوع کامال مشخص است؛‬ ‫پیامد اجتناب ناپذیر صنعتی شدن گسترش سریع‬ ‫بروکراس��ی اس��ت‪ .‬چراکه نیازهای جوامع صنعتی‬ ‫با وجود س��اختارهای س��نتی رفع نمی شدند‪.‬انچه‬ ‫وضعیت اقتصاد های توس��عه نیافته یا کمتر توسعه‬ ‫یافته را بغرنج تر کرد‪ ،‬سرعت زیاد در واردات مطلق‬ ‫فناوری از کشورهای صنعتی و سرعت بسیار پایین‬ ‫در متناسب س��ازی س��اختارهای الزم بوده اس��ت‪.‬‬ ‫همی��ن عامل نیز باع��ث ادراک مردم کش��ورهای‬ ‫در حال توسعه نس��بت به واژه بروکراسی به مثابه‬ ‫قوانین و مقررات و تشریفات زائد اداری شده است‪.‬‬ ‫ذک��ر ای��ن مقدم��ه از ان جهت بود ک��ه بدانیم‬ ‫بروکراس��ی امری ضروری ب��ا دو لبه ی خوب و بد‬ ‫است‪ .‬بروکراس��ی خوب و بروکراسی بد‪ .‬در دنیای‬ ‫م��درن اداره کش��ور ب��دون نهاده��ای بروکراتیک‬ ‫ممکن نیس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬کش��ورهای اس��یای‬ ‫ش��رقی پس از بحران اقتص��ادی دهه ‪ ۹۰‬میالدی‪،‬‬ ‫با ایجاد بروکراس��ی قوی که با ویژگی های سلسله‬ ‫مرات��ب واض��ح اداری‪ ،‬تخصصی س��ازی حاصل از‬ ‫تقس��یم کار و پای بن��دی ب��ه قوانین هم��راه بود‪،‬‬ ‫توانس��تند به رش��د اقتص��ادی باالیی دس��ت پیدا‬ ‫کنند‪ .‬پس یک بروکراس��ی خ��وب می تواند ضمن‬ ‫کم��ک به متغیره��ای مختلف اقتص��ادی از قبیل‬ ‫کاهش فقر و توزیع درامدی و حتی کاهش ریسک‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی که در پژوهش های‬ ‫گوناگون به اثبات رس��یده اس��ت‪ ،‬منجر به رش��د‬ ‫اقتصادی شده و بروکراسی بد به عملکرد اقتصادی‬ ‫اسیب برساند؛ بنابراین رشد و توسعه اقتصادی در‬ ‫کش��ورهای جهان در گرو نظام بروکراتیک توسعه‬ ‫یافته خواه��د بود‪ .‬الزمه نظام بروکراتیک توس��عه‬ ‫یافت��ه نیز ایجاد س��اختار نهادی قوی متش��کل از‬ ‫مجموعه قواعدی است که باعث شود بروکراسی ها‬ ‫ش��فاف عم��ل کنند‪ .‬نظام��ی با س��طوح گوناگون‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجرایی و دولتی که باع��ث ایجاد رانت و‬ ‫فساد در بدنه اقتصادی سطوح یادشده نشود‪ .‬برای‬ ‫داشتن نظام بروکراتیک توس��عه یافته‪ ،‬بروکراسی‬ ‫خ��وب الزم اس��ت و بروکراس��ی خ��وب در گ��رو‬ ‫حکمرانی خوب اس��ت‪.‬حکمرانی خوب س��ازکارها‪،‬‬ ‫فرایندهایی هس��تند که به واس��طه ان شهروندان‬ ‫گروه ها و نهادهای مدنی‪ ،‬منافع مدنی خود را دنبال‬ ‫می کنن��د و حقوق قانونی خ��ود را به اجرا دراورده‬ ‫و تعهدات ش��ان را براورده می کنند‪ .‬برای سنجش‬ ‫و ارزیابی این موضوع ش��اخص اثربخشی حکمرانی‬ ‫توس��ط بان��ک جهانی معرفی ش��د‪ .‬این ش��اخص‬ ‫متشکل از ‪ 6‬زیر شاخص از جمله شاخص اثربخشی‬ ‫دولت می باشد که خود از ‪ ۳‬متغیر کیفیت خدمات‬ ‫عموم��ی‪ ،‬کیفی��ت بروکراس��ی و میزان اس��تقالل‬ ‫خدمات از فشارهای سیاس��ی تشکیل یافته است‪.‬‬ ‫و اتفاق مثبت انکه براساس اخرین امار ارائه شده‪،‬‬ ‫کشور ایران باالترین امتیاز را در بین ‪ ۶‬زیرشاخص‪،‬‬ ‫در اثربخش��ی دولت دارا بوده و حتی رتبه به دست‬ ‫ام��ده بهت��ر از میانگین ان در کش��ورهای منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند شاخص یادش��ده فقط یک شاخص‬ ‫اکادمیک و بسیار کلی تری است و به نظر می رسد‬ ‫متغیرهای تعیین کننده دیگری از قبیل س��نجش‬ ‫میزان نمایندگی دولتمردان از س��وی مردم‪ ،‬حدود‬ ‫حاکمیت نظم و قانون و فس��اد در نهاد های اداری‬ ‫برای درک بهتر وضعیت بروکراسی ضروری به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬در چنین فضای��ی از تضادهای ادراکی‪،‬‬ ‫اماری و البته محسوس نظام بروکراسی در ایران و‬ ‫باوجود انکارناپذیری اندازه نامطلوب و لمس حضور‬ ‫دولت در جای جای سیس��تم اقتصادی و اجتماعی‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت به جای محکوم کردن دولت به مداخله‬ ‫بیش از اندازه در اقتصاد‪ ،‬به اسیب شناسی ساختار‬ ‫بروکراسی و سهم دولت در رشد اقتصادی پرداخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫الزم ب��ه توجه اس��ت ک��ه نام گذاری س��ال ‪۹۸‬‬ ‫به عنوان س��ال رونق تولید به این معنی نیست که‬ ‫کش��ور به صورت معجزه اس��ا به یک رشد و جهش‬ ‫اقتصادی دس��ت یاب��د‪ ،‬بلکه ورای ای��ن نام گذاری‬ ‫ضرورت اصالح سیس��تم و س��اختار معیوب اداری‬ ‫با انجام اقدام هایی از قبیل س��رعت بخش��یدن به‬ ‫بروکراسی و جذب سرمایه گذاران به حوزه تولید با‬ ‫کاهش زمان برای صدور مجوزها به منظور حمایت‬ ‫از تولید داخلی است‪.‬‬ ‫وقت�ی پ�ای ح�رف تولیدکنن�دگان می نش�ینیم هم�واره‬ ‫بروکراس�ی اداری و بانک�ی را مان�ع اصل�ی برس�رراه تولید‪،‬‬ ‫می دانن�د‪ .‬برخی معتقدند س�نگین ترین و محکم ترین زنجیر‬ ‫بر پای فضای کس�ب وکار کش�ور‪ ،‬بروکراسی پیچیده و فربهی‬ ‫است که در دهه ها‪ ،‬بدون اصالح و تعدیل‪ ،‬به عنوان نظام اداری‬ ‫کش�ور کارکردی نزولی و ضعیف داش�ته اس�ت‪ .‬نظامی که به‬ ‫مرور و با افزوده شدن نهادها و سازمان ها‪ ،‬قوانین و تبصره ها‪،‬‬ ‫ش�یوه نامه ها و ایین نامه ه�ا چن�ان گرفتار تناق�ض و تعارض‬ ‫منافع ش�ده که هر گوش�ه اش را ک�ه بگیری�د‪ ،‬گروهی دیگر‬ ‫معترض می ش�ود‪ .‬این درحالی اس�ت که از نظام بوروکراتیک‬ ‫در کشورهای توسعه یافته به عنوان عامل توسعه یاد می شود‪،‬‬ ‫اما در کش�ور ما از همین نظام به عنوان مانع توس�عه نام برده‬ ‫می ش�ود‪ .‬چگونه بروکراس�ی در ایران مانع توسعه شده و در‬ ‫مس�یر توس�عه اقتصادی چالش ایجاد کرده است؟ این سوالی‬ ‫است که دراین گزارش به ان می پردازیم‪.‬‬ ‫چرا بروکراسی مانع توسعه است؟‬ ‫حمید اذرمند‪ ،‬تحلیلگر اقتصادی‪ :‬انواع شاخص های‬ ‫بین المللی نش��ان دهنده رتبه پایین ایران به لحاظ محیط‬ ‫کس��ب و کار اس��ت و یکی از مهم ترین عوامل نامساعدی‬ ‫محیط کس��ب و کار در کش��ور‪ ،‬کیفیت بروکراسی و نظام‬ ‫اداری و به ویژه نظام بانکی اس��ت‪ .‬به هر اندازه که ساختار‬ ‫سیاس��ت گذاری و نظ��ام اداری و بانک��ی کش��ور بتواند با‬ ‫کارایی و شفافیت بیش��تری عمل کند‪ ،‬حاکمیت قانون را‬ ‫برقرار و زمینه های تعارض منافع را رفع کند‪ ،‬با دوراندیشی‬ ‫و جامع نگ��ری تصمیم گیری کند و مدی��ران و کارکنان با‬ ‫صالحی��ت باالتر را ب��ه خدمت بگی��رد‪ ،‬به هم��ان میزان‬ ‫می تواند زمینه رشد و رونق فعالیت های اقتصادی را فراهم‬ ‫کرده و در نهایت به توسعه اقتصادی کشور کمک کند‪ .‬اگر‬ ‫غیر از این باش��د‪ ،‬خود مانعی برای توس��عه کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫درای��ن بی��ن تع��دد و تکث��ر نهاده��ای تصمیم گی��ر و‬ ‫سیاس��ت گذار خود نقض غرض است و مانع توسعه اقتصاد‬ ‫خواهد بود‪ .‬این مسئله در حوزه های گوناگون قابل مشاهده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مشاهده می شود در حوزه‬ ‫راهبری و سیاس��ت گذاری اقتصادی کشور‪ ،‬ده ها‬ ‫س��ازمان و نهاد در امر سیاس��ت گذاری‪ ،‬نظارت‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی و اج��را دخی��ل هس��تند بی انک��ه‬ ‫ارتباط س��ازمانی و کارکردی مناس��بی میان این‬ ‫نهادها تعریف ش��ده باشد‪ .‬بس��یاری از وظایف و‬ ‫ماموریت ه��ای این نهادها با یکدیگر تداخل دارد‪.‬‬ ‫چنی��ن س��اختاری در نظام اداری و اجرایی کش��ور‪ ،‬بدون‬ ‫تردید بر کیفیت سیاس��ت گذاری و کارایی سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه های اقتصادی اثرگذار خواهد بود‪ .‬از جمله پیامدهای‬ ‫این ساختار پیچیده و گسترده‪ ،‬بخشی نگری و جزئی نگری‬ ‫در سیاس��ت گذاری‪ ،‬تع��ارض و تداخ��ل در برنامه ه��ا و‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی‪ ،‬فرافکنی وظایف و مس��ئولیت ها‪،‬‬ ‫پاسخگو نبودن نهادهای مسئول و خنثی کردن اقدام های‬ ‫یک نهاد از سوی نهادی دیگر است که در نهایت نتیجه ان‬ ‫را در عملکردهای اقتصادی می توان مش��اهده کرد‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر ان‪ ،‬تعدد و تکثر نهادهای تصمیم گیر و سیاس��ت گذار‪،‬‬ ‫منجر به تراکم بخشنامه ها و مقررات و پیچیده تر‬ ‫شدن رویه های اداری و توسعه بروکراسی و کاغذ‬ ‫بازی می شود‪ .‬این مسئله به معنی نامساعد شدن‬ ‫محیط کس��ب و کار برای فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫تراکم بخش��نامه ها و مقررات و پیچیده تر ش��دن‬ ‫رویه های اداری‪ ،‬خود زمینه ساز فساد اداری است‬ ‫که ان هم در نهایت بر نامس��اعدی محیط کسب‬ ‫و کار خواهد افزود‪.‬‬ ‫برای بهبود وضعیت نظام اداری در راستای زمینه سازی‬ ‫برای توس��عه و پیشرفت کشور می توان بر موارد زیر تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬کاهش تصدی گ��ری دولت و تمرکز ت��وان نهاد های‬ ‫اجرایی بر وظای��ف حاکمیتی و ماموریت های اصلی‪ ،‬ادغام‬ ‫نهاد ها و سازمان هایی که ماموریت یا وظایف موازی دارند‪،‬‬ ‫تجدید س��اختار نهاد های اداری و اجرایی کش��ور با هدف‬ ‫ح��ذف ماموریت های غیرضرور‪ ،‬بکارگی��ری مدیرانی که از‬ ‫وض��ع موجود منتفع نبوده و دان��ش‪ ،‬تجربه و انگیزه کافی‬ ‫ب��رای تجدیدس��اختار و اصالح رویه های اداری را داش��ته‬ ‫حرکت به سمت بانکداری مدرن‬ ‫محمد وطن پور ـ کارش�ناس بانک‪ :‬تحول‬ ‫در نظام بانکی در چند س��ال گذش��ته شرایطی‬ ‫را به وجود اورده که کمتر کسی برای انجام امور‬ ‫بانکی نیاز به حضور فیزیکی در شعب پیدا می کند‬ ‫و خدماتش را به ش��کل س��نتی دریافت می کند‪.‬‬ ‫این تحول به تدریج باعث شد تا بانکداری به شکل‬ ‫س��نتی در حال منسوخ شدن باش��د و از سمت‬ ‫بانکداری الکترونیک به سمت بانکداری دیجیتال‬ ‫حرک��ت کن��د؛ نوع��ی از بانکداری که بس��یاری‬ ‫از کش��ورها‪ ،‬سال هاس��ت ب��ه این س��مت پیش‬ ‫رفته ان��د‪ .‬تصوی��ری که ما هم��واره از یک بانک‬ ‫در ذه��ن ما تداعی می ش��ود‪ ،‬س��اختمانی به نام‬ ‫ش��عبه اس��ت که برای دریافت خدم��ات بانکی‬ ‫بای��د در ان حضور پیدا کنی��م‪ .‬حال تصور کنید‬ ‫بانکداری کشور به سمتی حرکت کند‬ ‫که دیگر خبری از این ش��عب نباشد و‬ ‫بدون حضور فیزیکی‪ ،‬این خدمات ارائه‬ ‫ش��ود‪ .‬این فضایی اس��ت که باید ما از‬ ‫بانک��داری دیجیتال در ذهن مان ایجاد‬ ‫کنی��م‪ .‬البت��ه این تحوالت ب��ه معنای‬ ‫صفر شدن شعبه داری در کشور نیست‬ ‫زی��را ما همچن��ان مقاومت بخش��ی از جامعه را‬ ‫برای اس��تفاده از خدمات بانکی‪ ،‬به شکل سنتی‬ ‫داری��م؛ بنابرای��ن‪ ،‬در چنین ش��رایطی نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت در مدت زم��ان کوتاهی‪ ،‬بانکداری‬ ‫ش��عبه محور جای خود را ب��ه بانکداری دیجیتال‬ ‫دهد و این مس��تلزم زمان طوالنی تری اس��ت و‬ ‫بهتر اس��ت که به تدریج اتف��اق بیفتد‪ .‬ما باید در‬ ‫باش��ند‪ ،‬افزایش توان علم��ی و ظرفیت اجرایی و مدیریتی‬ ‫نهاد های متولی اصالح نظام اداری کشور‪ ،‬بازنگری قوانین‪،‬‬ ‫مقررات‪ ،‬بخش��نامه ها و رویه های اداری ب��ا هدف افزایش‬ ‫س��ادگی و کارایی قوانین و توس��عه ابتکاراتی مانند دولت‬ ‫الکترونیک و پنجره واحد و مانند ان‪.‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه ب��رای کاه��ش و ح��ذف بروکراس��ی جذب‬ ‫س��رمایه گذاران ب��ه ح��وزه تولی��د‪ ،‬باید بی��ش از همه به‬ ‫کاه��ش زمان صدور مجوزها توجه کرد‪ .‬ابالغ بخش��نامه ها‬ ‫و ایین نامه ه��ای متفاوت و گاه��ی ضد و نقیض‪ ،‬اقدام های‬ ‫س��ازمان های ه��م عرض و نب��ود تعهد برای پاس��خگویی‬ ‫به موقع نامه نگاری های غیرضرور‪ ،‬گوشه ایی از روند دریافت‬ ‫مجوزهای الزم است که باعث شده بیشتر افراد و صاحبان‬ ‫سرمایه‪ ،‬ازاقدام صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫چالش دیگری که مانع اصلی س��رمایه گذاری محس��وب‬ ‫می شود‪ ،‬بروکراسی عریض و طویل بانکی هستند؛ بنابراین‬ ‫برای قرارگیری در مس��یر توسعه و تحقق رونق تولید باید‬ ‫برای رفع این چالش ها تدبیر جدی اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫بانک ها باید از دام کاغذبازی رها شوند‬ ‫این تغییر و تحوالت برنامه ریزی داشته‬ ‫باش��یم تا در نهایت ای��ن تغییر به یک‬ ‫تهدید تبدیل نش��ود‪ .‬ما بای��د در روند‬ ‫کاهش نیروهای انسانی و شعب بانک ها‪،‬‬ ‫با برنامه ریزی حرک��ت کنیم و اگر این‬ ‫مه��م به خوب��ی انجام ش��ود‪ ،‬بی تردید‬ ‫می تواند مزیت ه��ای زیادی را به وجود‬ ‫اورد ک��ه یک��ی از این مزیت ها شفاف س��ازی در‬ ‫حوزه بانکی و دریافت ها و پرداخت ها اس��ت‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم که برای وصل شدن به اقتصاد جهانی به‬ ‫س��مت بانکداری الکترونیک و بانکداری به شیوه‬ ‫مدرن و انالین حرکت کنیم تا هم از قافله رش��د‬ ‫عقب نمایم و با کاهش بروکراسی اداری در نظام‬ ‫بانکی در راستای توسعه گام برداریم‪.‬‬ ‫ابراهی�م جمیلی‪ ،‬عض�و اتاق‬ ‫بازرگان�ی ای�ران‪ :‬ای��ران نیازمند‬ ‫س��رمایه ‏گذاری در ام��ور زیر بنایی‬ ‫اس��ت و این نوع س��رمایه ‏گذای نیز‬ ‫نمی ‏تواند کوتاه مدت باش��د‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سرمایه ‏گذار در هیچ‬ ‫جای جهان ق��ادر به تامین ‪۱۰۰‬در‬ ‫صد سرمایه مورد نیاز نیست؛ بنابراین استفاده‬ ‫از تس��هیالت بانکی شامل صادراتی و تولیدی‬ ‫در کشور با مشکل جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫به نحوی که صادرکننده باید شرایط خاصی‬ ‫هم��راه با صب��ر و حوصله برای ط��ی مراحل‬ ‫بانکی داش��ته باش��د‪ .‬در این صورت می ‏تواند‬ ‫طل��ب وام ک��رده و ان را از بانک دریافت کند‬ ‫که با بروکراس��ی شدید بانکی روبه رو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عملیات بانکی در ایران در مقایسه‬ ‫با س��ایر کش��ورها تفاوت ‏ها و فاصله‬ ‫زی��ادی دارد تا به اس��تاندارد جهانی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫با این همه یکی از راه ‏های افزایش‬ ‫تولید و س��رمایه ‏گذاری حمایت بانکی اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن راهی نیس��ت جز اینک��ه بانک ها از‬ ‫بروکراس��ی فعلی خارج شوند‪ .‬در نهایت اینکه‬ ‫برای رونق تولید باید نگاه بانک ها به واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک و متوس��ط تغییر کند‪ ،‬تنها با‬ ‫حذف بروکراسی اس��ت که می توان به سمت‬ ‫توسعه و رونق تولید رفت‪.‬‬ ‫به بازار ارز سرو سامان دادیم‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره ب��ه اینکه وظیفه مهم‬ ‫و اصلی بان��ک مرکزی اعمال سیاس��ت هایی برای کنترل‬ ‫تورم اس��ت و این موضوع را جزو اه��داف اصلی خود قرار‬ ‫داده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬فکر می کنیم که اکنون وقت ان اس��ت که‬ ‫روی کنترل بازار پول تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالناصر همتی با بی��ان اینکه تمام‬ ‫اقدام ها در زمینه کنترل بازار پول‪ ،‬برای کنترل تورم است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف گذاری تورم برای ما بس��یار مهم اس��ت‪.‬‬ ‫اکنون در تمام جهان سیاس��ت های پولی‪ ،‬کنترل نقدینگی‬ ‫و ت��ورم خود را از طریق عملیات بازار باز انجام می دهند و‬ ‫این بازار بس��یار مهمی در ساختار بانک های مرکزی جهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقتی ک��ه با توجه ب��ه عوام��ل و متغیرهای‬ ‫اقتص��ادی یک تورم انتزاع��ی را پیش بینی می کنیم؛ یعنی‬ ‫در واقع بانک مرکزی باید س��ود کوتاه مدت بانکی را طوری‬ ‫تنظیم کند که از ان طریق س��ود بانک��ی و تورم را جهت‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫همتی با بیان اینکه سیاس��ت بازار باز به یکس��ری ابزار‬ ‫برای عملیاتی ش��دن احتیاج دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از این ابزار‬ ‫این اس��ت که بازار اوراق کم عمق نباش��د ک��ه اکنون بازار‬ ‫اوراق کم عمق اس��ت و در این زمین��ه باید کمک کنیم تا‬ ‫عمق بیشتری پیدا کند‪ .‬عمده بدهی های دولت‪ ،‬بدهی های‬ ‫قابل نقد ش��دن نیس��ت؛ یعن��ی به صورت اوراق نیس��ت؛‬ ‫درحالی ک��ه در دنیا این بدهی ها به صورت اوراق وارد بازار‬ ‫سرمایه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل نقدینگی بانک ها‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی باید بتواند از طریق این بازار‬ ‫باز‪ ،‬نقدینگی بانک ها را کنترل کند‪ .‬مواقعی که بانک ها نیاز‬ ‫زمان کنترل بازار پول رسیده است‬ ‫به نقدینگی باال دارند‪ ،‬سود بانکی افزایش پیدا می کند که‬ ‫ما از طریق افزایش س��ود بین بانکی‪ ،‬متوجه این می شویم‬ ‫ک��ه نرخ ها در بازار پول باال م��ی رود که در این مواقع ما با‬ ‫خرید اوراق و تزریق پول مداخله می کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی یک��ی دیگر از اب��زار مورد نیاز‬ ‫سیاس��ت بازار باز را‪ ،‬خارج کردن بانک ها از ناترازی دانست‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬از طریق خرید و فروش اوراق ما می توانیم‪،‬‬ ‫با تعیین کانال نرخ س��ود که یک حاشیه باال و پایین دارد‪،‬‬ ‫ب��ه بازار جهت گیری بدهیم و این اب��زار مهم در تمام دنیا‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود به تعادل رسیده است‬ ‫همتی در پاس��خ به اینکه ایا نرخ س��ود سپرده با اجرای‬ ‫عملیات بازار باز تغییر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬خیر نرخ سود سپرده‬ ‫اکنون به تعادل رس��یده است‪ .‬س��ود بین بانکی ما حدود‬ ‫‪ ۱۸.۵‬درصد اس��ت و در سال گذش��ته این روند حدود ‪۲۳‬‬ ‫درصد بوده که اکنون با دو واحد درصد کاهش روبه رو شده‬ ‫است‪ .‬اکنون در بانک ها باالی ‪ ۲۰‬درصد سود وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک برداشت اشتباه‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه چرا بانک ها س��خت تس��هیالت‬ ‫می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬این یک برداشت اشتباه است در حالی که‬ ‫از اول سال تاکنون معادل ‪ ۶۲۶‬هزار میلیارد تومان بانک ها‬ ‫تسهیالت داده اند‪.‬‬ ‫معادل ‪ ۷۵۰‬هزار نفر به می��زان ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت های دانش بنیان معادل ‪ ۸‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت دریاف��ت کرده اند و عالوه بر این‬ ‫ب��ه بنگاه ها ‪ ۳۸‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت داده ش��ده‬ ‫و عالوه بر این به بنگاه های کوچک و متوس��ط معادل ‪۲۸‬‬ ‫هزار میلیارد تومان امسال تسهیالت داده شده است‪.‬‬ ‫همت��ی با بیان اینکه ‪ ۷۱‬درصد از وام هایی که به بخش‬ ‫صنعت داده شده س��رمایه در گردش هستند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکنون معادل‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان برای اش��تغال پایدار‬ ‫تسهیالت داده ایم که حداقل معادل ‪ ۳۲۸‬هزار نفر اشتغال‬ ‫پی��دا کرده اند‪ .‬وام هایی که به کمیته امداد داده ایم نزدیک‬ ‫‪ ۸۵‬ه��زار نف��ر و برای بهزیس��تی معادل ‪ ۷۵‬ه��زار نفر را‬ ‫توانمند ساخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت ثبات نرخ ارز است‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی درباره ثبات بازار ارز و پیش بینی‬ ‫پذیر بودن بازار ارز در اینده‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬این ثباتی‬ ‫که اکنون در بازار ارز وجود دارد ناشی از یکسری اقدامات‬ ‫پیچیده بوده است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه توانس��تیم تجارت خارجی را به یک ثبات‬ ‫برس��انیم و در ‪ ۹‬ماهه امس��ال‪ ،‬معادل ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر صادرات و ‪ ۳۱‬میلی��ارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‬ ‫واردات داش��ته ایم که یعنی معادل ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر مازاد‬ ‫تجاری داشته ایم که این فوق العاده است‪ .‬من این قول را به‬ ‫فع��االن اقتصادی می دهم که ثبات نرخ ارز از نرخ ارز برای‬ ‫ما مهم تر است و نرخ ارز کنونی ما از ارزش ذاتی ان کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬من هیچ موقع ثبات را فدای این نمی کنم که فشار‬ ‫بیاوریم و نرخ را دچار نوس��ان کنیم که این موضوع موجب‬ ‫اسیب زدن به تولید‪ ،‬گرفتاری مردم و زیر فشار قرار گرفتن‬ ‫فعاالن اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫هدف ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد اس��ت و عملیاتی‬ ‫ش��دن بازار باز در جهت پیش بینی پذیر ک��ردن بازار پول‬ ‫اس��ت که وظیفه بانک مرکزی در این زمینه این است که‬ ‫متغیره��ای کالن اقتصادی را برای خروج از رکود و رش��د‬ ‫پیش بینی پذیر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹میانگین نرخ ارز در سامانه نیما‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه ارز نیمای��ی وارد کانال ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان ش��ده ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬ارز نیمایی ح��دود ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان است و این نرخ باال و پایین‬ ‫می ش��ود‪ .‬میانگی��ن ارز نیمایی در ‪ ۷‬ماه گذش��ته تغییری‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫از اول س��ال تاکن��ون تقریب��ا مع��ادل ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی در س��امانه نیما ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫می توانی��م بیش از ‪ ۳۲‬میلیارد دالر تامین واردات داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته ایم‬ ‫ک��ه این موض��وع تولید و ص��ادرات را به ارامش رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همتی با طرح این پرس��ش که در شرایطی که مواد اولیه‬ ‫ما با مش��کل تامین ارز روبه رو هس��تند‪ ،‬چ��را باید خودرو‬ ‫وارد شود؟ گفت‪ :‬حتی با واردات خودروهای هیبریدی هم‬ ‫موافق نیس��تم چراکه کارهای واجب تری داریم و باید برای‬ ‫سال های اینده ذخیره ارزی داشته باشیم؛ هنوز نمی دانیم‬ ‫شرایط تحریم در سال های اینده چه خواهدشد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫اهداف نظام اداری پشت بروکراسی های پیچیده گم می شود‬ ‫دیوان ساالری سوهان روح تولیدکننده‬ ‫بروکراس��ی و دیوان ساالری اداری و به دنبال ان تغییر‬ ‫قوانین از س��وی دست اندرکاران اگر بیش از حد معمول‬ ‫باش��ند‪ ،‬به حدی که هدف خود را تحت تاثیر قرار دهند‪،‬‬ ‫بدون ش��ک تبدیل به فرایندی فرسایشی خواهند شد و‬ ‫برای کسانی که در امر تولید مشغول به کار هستند‪ ،‬بیش‬ ‫از انکه راهگشا باشد‪ ،‬دست و پاگیر است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان کاهش دیوان س��االری یکی از‬ ‫راهکاره��ای اصلی برای رونق تولید به ش��مار می رود؛ از‬ ‫این رو دس��ت اندرکاران به ویژه زمانی که ب��ازار در رکود‬ ‫به س��ر می برد‪ ،‬باید در راس��تای کاهش بروکراس��ی گام‬ ‫بردارند و دست تولیدکنندگان را بازتر بگذارند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ی از جنس بروکراسی‬ ‫‹ ‹مانع تراش ‬ ‫‹ ‹هزینه های بروکراسی‬ ‫عل��ی ج��وادی‪ :‬تولیدکنندگان این روزها بیش از هر زمان دیگری در‬ ‫دام بروکراسی های اداری و دولتی گرفتار امده اند و این بروکراسی ها‬ ‫بیش��تر برای تولیدکنندگان موانع ایجاد می کنند و س��وهان روح انها‬ ‫شده اند‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع این موضوع که طی چند‬ ‫سال گذش��ته بروکراسی ها و قوانین بس��یار دچار تغییر‬ ‫شده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پیش از این اگر برای تاسیس واحدی‬ ‫یا گرفتن تجهیزاتی ی��ا واردات و صادرات ‪۱۰‬مجوز الزم‬ ‫بود‪ ،‬هم اکنون تعداد این مجوزها دو برابر ش��ده اس��ت و‬ ‫مس��ئوالن به جای اینکه این رون��د را کاهش دهند ان‬ ‫را بیش��تر کرده و بیشتر برای تولیدکنندگان موانع ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬جوادی در ادامه اظهار کرد‪ :‬تولیدکنندگان باید‬ ‫افرادی را ب��رای گرفتن این مجوزها ب��ه کار بگمارند که‬ ‫همین موضوع برای انها کلی هزینه دربرخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راهب��رد صنعت الب��رز ادامه داد‪:‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬این گرفتن این مجوزها وس��یله ای برای‬ ‫سوءاس��تفاده و باجگی��ری برای بخش خصوصی ش��ده‬ ‫و ای��ن موض��وع نیز به نوب��ه خود ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫مشکل س��از ش��ده اس��ت‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی مش��کالت اقتصادی و تورم از یک سو‬ ‫و افزایش مجوز و بروکراس��ی ها از س��وی دیگر‪ ،‬دست و‬ ‫پای تولیدکنندگان را بس��ته اس��ت‪ .‬البته این بدان معنا‬ ‫نیست که تولیدکنندگان یا کسانی که در بازار مشغول به‬ ‫فعالیت هستند با مجوز گرفتن و پیمودن راه رسمی برای‬ ‫فعالیت مخالف باش��ند‪ ،‬اما موضوع ان است که افزایش‬ ‫این مجوزه��ا و قوانین و هر روز تغیی��ر دادن انها باعث‬ ‫شده راه برای تولیدکنندگان در این زمینه هموار نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بروکراسی کاغذی را حذف کنیم‬ ‫افش��ین مقت��در‪ ،‬مع��اون اجرایی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫کارخان��ه الومینیوم پ��ارس نی��ز در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بروکراس��ی در یک زمین��ه می تواند مربوط‬ ‫ب��ه واردات باش��د و از انجا ک��ه واردات به نوعی می تواند‬ ‫رقی��ب تولی��د به ش��مار رود‪ ،‬در ای��ن راس��تا می توان��د‬ ‫مفی��د واق��ع ش��ود‪ ،‬چراکه زمینه س��از کنت��رل واردات‬ ‫می ش��ود‪ .‬مقتدر در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای نمونه‪،‬‬ ‫اگر ی��ک فرد یا ش��رکتی بخواهد ثبت سفارش��ی را در‬ ‫اس��تان دیگری انج��ام دهد و برای ان واردات اس��تعالم‬ ‫بگی��رد‪ ،‬در حقیقت این موضوع می توان��د فرصتی برای‬ ‫تولیدکنندگان در اس��تان های گوناگون باش��د تا زمینه‬ ‫فروش محصول ان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر ش��رکت‬ ‫تولیدکنن��ده ای بخواهد موادی را ب��ه این دلیل که خط‬ ‫تولید ان با مش��کل روبه رو اس��ت‪ ،‬وارد کند‪ ،‬بروکراسی‬ ‫اداری ممک��ن خ��ط تولید ای��ن واحدها را ب��ه تعطیلی‬ ‫بکش��اند‪ .‬مع��اون اجرای��ی مدیرعامل ش��رکت کارخانه‬ ‫الومینیوم پارس با اش��اره ب��ه راهکارهایی برای کاهش‬ ‫بروکراسی ها در کشور عنوان کرد‪ :‬به طوری کلی در تمام‬ ‫جهان هم اکنون بروکراسی از صورت کاغذی خود خارج‬ ‫ش��د ه و به س��مت روش های فضای مج��ازی و اینترنتی‬ ‫پی��ش رفته ان��د‪ .‬مقتدری با اش��اره به ای��ن موضوع که‬ ‫مجازی شدن بروکراسی ها می تواند همراه با چند حسن‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬حذف بروکراسی کاغذی از یک سو می تواند‬ ‫تراکنش ها و هزینه های ان را در س��طح ش��هرها کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬چراکه مراجعه های حضوری هزینه بردار هستند‪ ،‬در‬ ‫حالی که اگر به س��مت مجازی شدن پیش بروند از یک‬ ‫سو هم س��طح تراکنش های فیزیکی کاهش می یابد‪ ،‬هم‬ ‫سبب کاهش هزینه ها و کاهش تخلفات می شود‪.‬‬ ‫مقت��در ادام��ه داد‪ :‬در حقیقت برای ثبت س��فارش و‬ ‫صادرات‪ ،‬ان بخش��ی که با قوانین ممکن اس��ت مغایرت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬نیاز به مراجعه حضور خواهد یافت‪ ،‬اما‬ ‫اگر قوانین در یک چارچوب باشد‪ ،‬نیاز به حضور فیزیکی‬ ‫را به حداقل ممکن می رس��اند‪ .‬وی در پایان یاداور شد‪:‬‬ ‫در کشور سیستم ها به سمت ظرفیت های فضای مجازی‬ ‫پیش رفته اند و ای��ن می تواند برای تولیدکنندگان مفید‬ ‫واقع شود‪.‬‬ ‫توحید جعفرزاده‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫فوالد میبد پیشگام در تولید فرومنگنز‬ ‫معاونت بازرگانی و عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫فوالد میب��د عنوان کرد‪ :‬ش��رکت فوالد میبد‪،‬‬ ‫تولیدکننده ش��مش چدن به روش کوره بلند‬ ‫ب��ا ظرفیت اس��می ‪۳۰۰‬هزار ت��ن و تاکنون با‬ ‫تولی��د حدود ی��ک میلیون تن ش��مش چدن‬ ‫فوالدس��ازی‪ ،‬تصمیم به تغیی��ر کاربری کوره‬ ‫بلن��د ‪ ۵۴۰‬مترمکعبی خود به تولید فرومنگنز‬ ‫پرکربن دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬بهرام شفیعی‬ ‫گف��ت‪ :‬مقدمات امکان س��نجی و توجیه فنی و‬ ‫اقتص��ادی طرح ط��ی مطالعات دقی��ق فنی و‬ ‫میدانی با هم��کاری انس��تیتو طراحی صنایع‬ ‫فوالد اوک��ر گیپرومز کش��ور اوکراین به عنوان‬ ‫مشاور خارجی و شرکت پارس انرژی به عنوان‬ ‫مش��اور داخل��ی ط��رح انج��ام ش��ده و نتایج‪،‬‬ ‫نشان دهنده امکان پذیری با شاخص های مثبت‬ ‫فنی و اقتصادی باالی طرح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این باره و در راستای بومی سازی‬ ‫تولید فرومنگنز‪ ،‬گام های اساسی برای عملیاتی‬ ‫ک��ردن پ��روژه با هم��کاری و س��رمایه گذاری‬ ‫مجتم��ع بزرگ ف��والد مبارکه و مس��اعدت و‬ ‫حمایت ویژه س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران ایمیدرو برداشته شده و‬ ‫امید است با حضور و س��رمایه گذاری مجتمع‬ ‫عظی��م ف��والد مبارک��ه به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫مصرف کنن��ده فرومنگن��ز در صنع��ت ف��والد‬ ‫کش��ور‪ ،‬راه اندازی هرچه س��ریع تر این طرح و‬ ‫خودکفایی کشور در تولید فرومنگنز را تا پایان‬ ‫سال ‪۱۳۹۸‬شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرومنگنز برای افزایش اس��تحکام‬ ‫کششی‪ ،‬استحکام مکانیکی و سختی فوالدهای‬ ‫معمولی استفاده می شود و در تولید فوالدهای‬ ‫الیاژی کارب��رد وی��ژه دارد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬این‬ ‫فروالی��اژ تقریب��ا به طور کامل وارداتی اس��ت‪.‬‬ ‫در مرحله نخس��ت‪ ،‬این ش��رکت ‪۱۲۰‬هزار تن‬ ‫فرومنگنز تولید خواهد کرد که تمام نیاز فعلی‬ ‫صنعت فوالد کشور را پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫شفیعی گفت‪ :‬تولید فعلی فرومنگنز به روش‬ ‫کوره بلند در جهان حدود ‪۶۵۰‬هزار تن اس��ت‬ ‫که به طور عمده ازس��وی روسیه و چین انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬با تولید فرومنگن��ز پرکربن در فوالد‬ ‫میبد‪ ،‬عالوه ب��ر رونق تولید و س��وداوری باال‬ ‫برای شرکت‪ ،‬قسمت اعظم فرومنگنز مورد نیاز‬ ‫صنع��ت فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬تامین و از خروج‬ ‫ارز از کشور جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫احد خوشرو‬ ‫فعال حوزه صنایع معدنی‬ ‫نظام اداری در کش��ور ما یک نظام قدیمی و‬ ‫کهنه به ش��مار می رود‪ .‬برخی قوانین در حوزه‬ ‫تولید‪ ،‬ممکن است مربوط به دهه های گذشته‬ ‫باش��ند؛ از این رو س��بب می شود روال کارهای‬ ‫به طور روان انجام نش��ود‪ .‬در کل نظام اداری ما‬ ‫به قدری فرس��وده است که اگر کسی بخواهد‬ ‫وارد فضای کس��ب وکار شود‪ ،‬در گام نخست با‬ ‫موانع دیوان ساالری پیچیده ای روبه رو می شود‬ ‫که ممکن است سرمایه گذار را در مرحله مجوز‬ ‫گرفت��ن فرار بدهیم و اگر نیز با سرس��ختانه از‬ ‫مراحل بروکراس��ی عبور کن��د‪ ،‬به کندی وارد‬ ‫مرحله عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫قوانین بس��یاری ب��رای راه اندازی یک واحد‬ ‫تولی��دی وج��ود دارد و همین موضوع س��بب‬ ‫می ش��ود نتوانیم در فضای کسب و کار به رشد‬ ‫قابل توجهی برسیم‪ .‬براساس امار بانک جهانی‬ ‫ایران به لحاظ س��هولت کس��ب وکار بین ‪۱۹۰‬‬ ‫کشور جهان در رتبه ‪ ۱۲۷‬قرار گرفته است و با‬ ‫توجه به ظرفیت هایی که در ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫این رتبه بس��یار ناامیدکننده اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫که کش��ور مانند گرجستان توانسته‪ ،‬خود را از‬ ‫نظر سهولت فضای کسب وکار در رده های ‪۱۰‬‬ ‫کشور جهان قرار دهد‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر ان اس��ت ک��ه در ای��ن فضای‬ ‫کس��ب وکار قوانی��ن متع��ددی وج��ود دارد و‬ ‫هیچ گاه ب��رای وضع قوانین دس��ت اندرکاران‬ ‫به س��راغ بخش خصوص��ی نرفته اند‪ .‬در حالی‬ ‫قان��ون رف��ع موانع تولید تاکی��د دارد که برای‬ ‫وضع قوانین��ی که بخش خصوصی از ان تاثیر‬ ‫می پذیرن��د‪ ،‬بای��د این بخش دخالت داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما پرس��ش این اس��ت که برای وضع‬ ‫قوانی��ن بخش خصوصی چ��ه دخالتی دارد یا‬ ‫چ��ه اندازه مورد مش��ورت واقع می ش��ود‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که عمده بخش تولید در کش��ور روش‬ ‫دوش بخ��ش خصوصی اس��ت و زمانی که یک‬ ‫قانون اعالم می ش��ود از ان بی خبر است و تنها‬ ‫ب��ه ان ابالغ می ش��ود‪ .‬از همی��ن رو زمانی که‬ ‫یک س��رمایه گذار خارجی وارد ایران می شود‬ ‫به حدی درگیر مجوزها و بروکراس��ی می شود‬ ‫ک��ه تمام انگیزه ان را می گیریم و حتی انها را‬ ‫فراری می دهیم‪.‬‬ ‫البته چندی پیش یک هیات مقررات زدایی‬ ‫به منظ��ور پایش نظام دیوان س��االری و فضای‬ ‫و کس��ب وکار در کشور ش��کل گرفت‪ ،‬چراکه‬ ‫به طور میانگین برای ایجاد یک کس��ب وکار در‬ ‫کشور‪ ۵۰‬مجوز و استعالم نیاز است‪ ،‬اما زمانی‬ ‫که تولیدکننده به این اندازه درگیر بروکراسی‬ ‫ش��ود‪ ،‬بدیهی اس��ت که فضای کس��ب وکار ما‬ ‫رتبه چش��مگیری نداش��ته باشد‪ ،‬در حالی که‬ ‫براساس ‪ ۴۴‬قانون اساسی بر این موضوع تاکید‬ ‫دارد که تس��هیل و تسریع سرمایه گذاری باید‬ ‫اتف��اق بیفت��د که با این نظام اداری نه ش��اهد‬ ‫تسهیل سرمایه گذاری هستیم و نه تسریع ان‪.‬‬ ‫از همین رو تولیدکنندگان از هفت خوان عبور‬ ‫کرده اند و حال باید از هفتاد خوان عبور کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نورد گرم‪ ۲‬فوالد مبارکه‬ ‫مانع از ارزبری می شود‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬عملیاتی شدن‬ ‫طرح نورد گرم ‪ ۲‬فوالد مبارکه عالوه بر کاهش‬ ‫خروج ارز از کشور و ایجاد اشتغال‪ ،‬به توسعه‬ ‫مرحله های دیگر نیز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬فریدون‬ ‫احم��دی اف��زود‪ :‬با توج��ه به اینک��ه ورق در‬ ‫تولی��د لوازم خانگ��ی و خودرو کارب��رد دارد و‬ ‫ای��ن دو صنعت‪ ،‬ج��زو صنایع اصلی کش��ور‬ ‫اس��ت؛ بنابراین در زمینه فلزات باید به سمت‬ ‫خودکفایی حرکت کنی��م و طرح نورد گرم ‪۲‬‬ ‫فوالد مبارکه در جهت تحقق این هدف است‪.‬‬ ‫وی درب��اره مزیت های طرح ن��ورد گرم ‪۲‬‬ ‫ف��والد مبارکه گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود در‬ ‫این��ده از صادرکنندگان محصوالت این طرح‬ ‫باش��یم‪ .‬ضمن اینکه اجرایی شدن ان‪ ،‬عالوه‬ ‫ب��ر ایجاد ش��غل‪‎‬های مس��تقیم موجب ایجاد‬ ‫شغل‪‎‬های غیرمستقیم نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه در‬ ‫صنعت فلزات‪ ،‬چشم انداز قابل توجهی خواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در فراین��د تولید‪ ،‬برخی‬ ‫ضوابط‪ ،‬سیاست‪‎‬ها و بروکراسی‪‎‬ها باید اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علی جوادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت راهبرد صنعت البرز‬ ‫نیز درباره تاثیر بروکراس��ی بر روند تولید در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬تولیدکنن��دگان این روزها بیش از هر‬ ‫زمان دیگری در دام بروکراسی های اداری و دولتی گرفتار‬ ‫امده اند و این بروکراسی ها بیش��تر برای تولیدکنندگان‬ ‫موانع ایجاد می کنند و س��وهان روح انها ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫جوادی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته مس��ئوالن ادعا‬ ‫می کنند که قصد دارند بروکراسی ها را کاهش دهند‪ ،‬اما‬ ‫خالف ادعای انها شاهد هستیم که هر روز دیوان ساالری‬ ‫بیشتر از گذشته بیشتر و پیچیده تر می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫درب��اره رون��د بروکراس��ی در فراین��د تولی��د توحید‬ ‫جعف��رزاده‪ ،‬مدی��ر بازاریابی و صادرات ف��والد ظفر بناب‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هر بروکراس��ی که‬ ‫در س��ازکار اداری به وجود می اید بدون ش��ک همراه با‬ ‫علتی اس��ت؛ زمانی که یک سازمان یا نهادی بروکراسی‬ ‫برای عملیات تجاری ایجاد می کند‪ ،‬براساس یک هدفی‬ ‫ان را ایجاد می کند‪ ،‬اما مش��کل زمان��ی به وجود می اید‬ ‫ک��ه ی��ک بروکراس��ی ایجاد می ش��ود‪ ،‬اما ه��دف ان از‬ ‫سوی تعیین کنندگان را مش��خص نمی کنند که در این‬ ‫صورت ممکن اس��ت با اعتراض تولیدکننده‪ ،‬واردکننده‬ ‫و صادرکننده روبه رو ش��ود‪ .‬برخی مواقع نیز بروکراس��ی‬ ‫انقدر زیاد و پیچیده می شود که هدف خود را تحت تاثیر‬ ‫ق��رار می دهد و از ان دور می ش��ود و برای تولید به جای‬ ‫تسهیلگری‪ ،‬مانع تراشی خواهد کرد‪.‬‬ ‫جعفرزاده گفت‪ :‬اما هم اکن��ون باید به این نکته توجه‬ ‫داش��ت که با وج��ود تحریم های اقتص��ادی در وضعیت‬ ‫جنگی به س��ر می بریم و در دو س��ال گذش��ته بسیار از‬ ‫قوانین و بروکراس��ی ها به وجود امده بر این اساس شکل‬ ‫گرفته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به ش��رایط به وجود امده‬ ‫باید بپذیریم که خود را با ش��رایط موجود تطبیق دهیم‪،‬‬ ‫چراکه همراه با تحریم و س��خت تر ش��دن شرایط‪ ،‬برای‬ ‫راهکارهایی یک بروکراسی در کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر عوارض‬ ‫صادرات‬ ‫برخی‬ ‫محصوالت‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مع��اون معدن��ی و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬بخشنامه ای را برای کاهش عوارض صادرات‬ ‫کرومیت از ‪ ۲۵‬به ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬عوارض کنسانتره سرب‬ ‫و روی از ‪ ۲۰‬ب��ه ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬عوارض مس از ‪ ۱۰‬به ‪۵‬‬ ‫درصد و وضع عوارض ‪۱۰‬درصدی روی صادرات اهن‬ ‫اسفنجی به گمرکات کشور ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬جعفر سرقینی درباره روند کاهشی‬ ‫صدور بخشنامه ها در حوزه معادن‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش‬ ‫ما معطوف به کاهش بخشنامه هاست اما متناسب با‬ ‫شرایط روز و تحریم های اعمال شده‪ ،‬در مواردی این‬ ‫امر غیرقابل اجتناب است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬هدف اصلی تحریم ه��ا زمینگیر‬ ‫کردن صنعت فوالد و حتی معادن ما اس��ت؛ بنابراین‬ ‫برای حفظ تعادل در این بخش و همچنین اس��تمرار‬ ‫تولیدات باید تصمیم های متناسبی را اتخاذ کنیم‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت صنایع کش��ور اسیب جدی خواهند‬ ‫دید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا ب��رای س��ازگاری با ش��رایط‬ ‫تحمیلی‪ ،‬تصمیم های مقتض��ی را در نظر می گیریم‬ ‫و خوشبختانه با وجود همه چالش ها امروز شاهد این‬ ‫هستیم که هم در تولید و هم در صادرات موفق عمل‬ ‫کردیم و امار کام ً‬ ‫ال افزایشی هستند‪.‬‬ ‫مع��اون معدن��ی و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره ضرورت توس��عه اکتش��افات‬ ‫معدنی و شناسایی پهنه های جدید معدنی در کشور‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬با رویکرد وی��ژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در این بخش‪ ،‬خوش��بختانه ش��رکت های‬ ‫متعددی در این حوزه س��رمایه گذاری انجام داده اند‬ ‫و امارها موید این اس��ت که ذخایر فلزی کش��ور در‬ ‫این مدت‪ ،‬به میزان ‪ ۲‬برابر قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫س��رقینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکتش��افات تکمیلی‬ ‫روی برخی از پهنه های مس��تعد هم اکنون از س��وی‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمیدرو) در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیرات اعم��ال عوارض ‪۲۵‬درصدی بر‬ ‫صادرات س��نگ اهن در افزای��ش تولید محصوالت‬ ‫فوالدی و فوالد کش��ور گفت‪ :‬س��ال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬و‬ ‫سال ‪ ۹۳‬و سال های پیش از ان امارها نشان می دهد‬ ‫که به طور متوس��ط س��االنه افزون بر ‪ ۲۳‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن خام از کش��ور صادر ش��ده که با اعمال‬ ‫عوارض‪ ،‬در ‪ ۹‬ماهه امس��ال کل صادرات سنگ اهن‬ ‫خام ایران به ‪۴‬میلیون تن رس��یده اس��ت‪ .‬سرقینی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در همین راس��تا بخش عمده سنگ اهن‬ ‫تبدیل به کنس��انتره‪ ،‬گندله و فوالد شده و براساس‬ ‫اماره��ای موج��ود ‪ ۱۴‬میلیون تن تولی��د فوالد در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۲‬اکنون به بیش از ‪ ۲۶‬میلیون تن رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره‬ ‫چش��م انداز تولید فوالد در کشور خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫هم��ه محدودیت های موجود و مضایقی که تحریم ها‬ ‫برای صنعت کشور و به ویژه صنعت فوالد ایجاد کرده‬ ‫اس��ت؛ امسال نس��بت به سال گذش��ته تولید فوالد‬ ‫افزایش��ی بوده و ما اطمینان داری��م به هدف گذاری‬ ‫خ��ود برای تولید ‪ ۲۶‬میلیون تن فوالد در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫در مسیر‬ ‫هفتاد خوان‬ ‫بروکراسی‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫معارفه در شهرک های‬ ‫صنعتی فارس‬ ‫قاسم توانایی‪ -‬ایین تکریم و معارفه فرمانده‬ ‫جدید پایگاه مقاومت بس��یج شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی فارس برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫ف��ارس‪ ،‬در این ایین که با حضور فرمانده س��پاه‬ ‫ناحیه بقیه اهلل (عج) شیراز برگزار شد با قدردانی‬ ‫از محس��ن جم��ال زاده فرمانده پیش��ین‪ ،‬عباس‬ ‫برنهاد به عن��وان فرمانده جدی��د پایگاه مقاومت‬ ‫بسیج شرکت شهرک های صنعتی فارس معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬فرمانده سپاه ناحیه بقیه اهلل(عج) شیراز در‬ ‫این ایین با بیان اینکه حضور نیروی مردمی بسیج‬ ‫در هر مجموعه با هدف کمک به رشد ان مجموعه‬ ‫انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت پایگاه های مقاومت‬ ‫بس��یج در اداره ها و سایر مجموعه ها باعث ترویج‬ ‫روحیه و تفکر بسیجی و جهادی و نیز بهره گیری‬ ‫از ظرفی��ت بس��یجیان در راس��تای بهب��ود امور‬ ‫می شود‪ .‬مجید علیپور افزود‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی به واس��طه نقش و فعالیت خود در تولید‬ ‫و صنعت و اش��تغال‪ ،‬یکی از مهم ترین سنگرهای‬ ‫جبهه جهاد اقتصادی به ش��مار می رود و هر کس‬ ‫بتواند مش��کلی از صنعتگران و فعاالن تولیدی و‬ ‫صنعتی حل کند‪ ،‬با استکبار و دشمن مقابله کرده‬ ‫ اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه ام��روز مهم ترین برنامه‬ ‫دش��من هدف قرار دادن بخش ه��ای اقتصادی و‬ ‫معیش��تی مردم اس��ت و با تمام توان و استفاده از‬ ‫هم��ه ظرفیت ها در این حوزه فعال اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تنها راه مقابله با دش��من‪ ،‬تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫و توجه به ظرفیت های درون کش��ور اس��ت و این‬ ‫موضوع یک باور اس��ت‪ .‬علیپور گفت‪ :‬در هر جا به‬ ‫اقتصاد مقاومتی عمل کردیم شاهد رشد و توسعه‬ ‫و پیش��رفت بوده ای��م و موفقیت های گوناگون در‬ ‫عرصه های نظامی‪ ،‬پزشکی و علمی مرهون عمل‬ ‫به اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫شهرک های صنعتی کوچک بیشترین بازدهی و اشتغال را دارند‬ ‫کمال اب�ادی‪ -‬ب��ا حضور محمدعل��ی عزیز‬ ‫محم��دی‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران نشس��ت‬ ‫هم اندیشی سرگروه معاونان برنامه ریزی سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی در استان‬ ‫مرکزی برگزار ش��د‪ .‬ب ه گزارش‬ ‫از اراک‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در حاشیه این نشست‬ ‫در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان مرکزی از ش��رکت های استانی‬ ‫موف��ق و از ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی خوبی‬ ‫برخوردار اس��ت ک��ه امکان��ات زیربنایی خوبی‬ ‫دارد‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬ایجاد زیرساخت ها‬ ‫برای استقرار سرمایه گذاران و ساخت واحدهای‬ ‫صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی در راستای‬ ‫حمایت از صنایع کوچک و متوس��ط‪ ،‬در اولویت‬ ‫برنامه ها قرار داش��ته و اراضی صنعتی با شرایط‬ ‫ویژه به صورت نقد و اقساط و با نام حق انتفاع و‬ ‫حق بهره برداری در اختیار س��رمایه گذاران برای‬ ‫س��اخت واحد صنعتی قرار می گیرد‪ .‬وی بااشاره‬ ‫به تحقق برنامه های استانی گفت‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫هنوز دو ماه از س��ال باقی مانده حدود ‪ ۶‬شرکت‬ ‫اس��تانی تا ‪ ۱۰۰‬درصد برنامه های ش��ان تحقق‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬عزیز محمدی افزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امس��ال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬قرارداد با سرمایه گذاران‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی تنظیم ش��ده و‬ ‫اف��زون بر هزار و ‪ ۴۸۱‬هکت��ار زمین صنعتی در‬ ‫اختی��ار ای��ن صنعتگران قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در بحث واحدهای به بهره برداری رس��یده‬ ‫در ‪ ۹‬م��اه امس��ال افزون بر ه��زار و ‪ ۶۰۳‬واحد‬ ‫صنعتی با اش��تغال مس��تقیم ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫راه اندازی شده اند و هزار و ‪ ۵۹‬واحد صنعتی نیز‬ ‫با اش��تغال ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۸۳‬نفر دوباره راه اندازی‬ ‫ش��ده اند‪ .‬وی طرح های صنعتی که در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی در دست اجرا هستند را افزون‬ ‫بر ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۷۹۶‬طرح عنوان کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫تعداد در مرحله نصب سوله و نصب ماشین االت‬ ‫هستند و امیدواریم این روند رشد در سال اینده‬ ‫نیز تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بااش��اره ب��ه اینک��ه واگذاری ه��ا برپای��ه‬ ‫ش��یوه نامه بهره ب��رداری از زمی��ن‪ ،‬اعیان��ی و‬ ‫تاسیس��ات انجام می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ماه های‬ ‫پایان��ی س��ال و باتوجه به عملکرد ش��رکت های‬ ‫اس��تانی بازخ��ورد این ش��یوه نامه گرفته و پس‬ ‫از بررس��ی و بازنگری‪ ،‬س��عی در اص�لاح برای‬ ‫ابالغ مصوبات سفر رئیس جمهوری به اردبیل‬ ‫مع��اون برنام��ه و بودج��ه س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ری��زی اس��تان اردبیل گفت‪ :‬مصوبات س��فر‬ ‫رئیس جمهوری به این اس��تان برای تامین اعتبار‬ ‫و اجرا هفته اینده ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد حسینقلی زاده افزود‪ :‬با‬ ‫اب�لاغ این مصوبات و تامین اعتب��ار‪ ،‬موافقتنامه ها‬ ‫مبادله شده و از یک ردیف تعیین شده منابع مورد‬ ‫نیاز تزریق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه برای س��فر رئیس جمهوری‬ ‫ردیف اعتب��اری خاص پیش بینی ش��ده که از ان‬ ‫محل مناب��ع مورد نی��از پروژه های متع��دد ابالغ‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بعد از ابالغ مصوبات سفر‬ ‫به تک تک پروژه های مصوب ش��ده ردیف اعتباری‬ ‫تزریق خواهد ش��د‪ .‬معاون برنامه و بودجه سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اس��تان اردبی��ل ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��رای پروژه راه اه��ن اردبیل از طری��ق بانک ملی‬ ‫‪4‬ه��زار میلی��ارد ری��ال پرداخت خواهد ش��د که‬ ‫مقدمات ان فراهم ش��ده و تا ‪ ۱۵‬بهمن اختصاص‬ ‫می یاب��د‪ .‬حس��ینقلی زاده بیان کرد‪ :‬پ��روژه عظیم‬ ‫راه اهن اردبی��ل کمبود و کس��ری از لحاظ منابع‬ ‫اعتباری ندارد و با فعال شدن تمام کارگاه ها انتظار‬ ‫می رود در زمان مقرر شاهد تکمیل ان باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره چهاربانده کردن راه ه��ا و ردیف دار‬ ‫ب��ودن ای��ن پروژه ه��ا گف��ت‪ :‬امس��ال ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تخصی��ص اعتب��ارات در ح��وزه راه انجام ش��ده و‬ ‫ت�لاش بر این اس��ت تا براس��اس مصوبات س��فر‬ ‫رئیس جمه��وری برای راه های اس��تان اردبیل نیز‬ ‫منابع خوبی تزریق شود‪.‬‬ ‫مع��اون برنام��ه و بودج��ه س��ازمان مدیری��ت‬ ‫و برنامه ری��زی اس��تان اردبی��ل ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫زیرساخت های اس��تان به ویژه در بخش گلخانه ای‬ ‫نیز اعتبار ملی خوبی پیش بینی ش��ده تا طرح های‬ ‫در ح��ال اج��را در ای��ن بخ��ش تکمی��ل و اماده‬ ‫بهره برداری شود‪ .‬حس��ینقلی زاده بیان کرد‪ :‬سهم‬ ‫اش��تغال در بخش کشاورزی به تناسب گستردگی‬ ‫و وس��عت کار در این بخش متنوع و متکثر اس��ت‬ ‫و با ج��ذب کامل اعتبارات و پرداخت تس��هیالت‬ ‫س��ایت های گلخانه ای به س��رعت قابلیت رونق و‬ ‫توسعه دارند‪.‬‬ ‫کاربردی تر ش��دن ش��یوه نامه واگذاری می شود‪.‬‬ ‫عزیزمحمدی اف��زود‪ :‬با عنایت ب��ه ثابت نبودن‬ ‫ش��اخص های اقتصادی‪ ،‬ضروری اس��ت هر سال‬ ‫این شیوه نامه مورد بررسی قرار گیرد و بازنگری‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬شیوه نامه در جلسه ای‬ ‫با حضور س��رگروه های استانی بررسی می شود و‬ ‫پ��س از جمع بندی نظرات‪ ،‬خروجی جلس��ه در‬ ‫دس��تور کار هیات مدیره سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ایران ق��رار می گیرد و‬ ‫پ��س از تصویب به ش��رکت های اس��تانی ابالغ‬ ‫می ش��ود‪ .‬عزیزمحم��دی از دیگ��ر حمایت های‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران به دوره های اموزش��ی‪ ،‬نمایش��گاه های و‬ ‫توره��ای داخل��ی و خارجی‪ ،‬کلینی��ک صنعت‪،‬‬ ‫حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان و ‪ISPX‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در راستای حمایت از صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬شرکت شهرک های صنعتی واحدهایی‬ ‫را که امکان دانش بنیان ش��دن دارند شناس��ایی‬ ‫می کن��د و م��ورد حمایت ق��رار می دهد‪ .‬وی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬طرح واگذاری زمین در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعت��ی به طور الکترونیکی در س��ال‬ ‫ج��اری عملیاتی ش��ده ک��ه در ح��ال حاضر در‬ ‫تمامی اس��تان ها نرم افزاره��ای الزم راه اندازی و‬ ‫دوره اموزش��ی سپری و اش��کاالت کار برطرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 8‬طرح تولیدی‪-‬صنعتی در گنبدکاووس‬ ‫رئی��س اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫گنبدکاووس در شرق اس��تان گلستان اعالم‬ ‫کرد‪ 8 :‬طرح تولیدی‪-‬صنعتی با سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۳۴۵‬میلیارد ریال��ی بخش خصوصی در ایام‬ ‫دهه مبارک فجر امسال در این شهرستان به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫خلیل رجبلی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این طرح ها شامل دو واحد تزریق گاز مایع به‬ ‫سیلندرهای ‪ ۱۱‬کیلویی‪ ،‬یک واحد تولید مقوا‬ ‫و کارتن‪ ،‬س��اخت در و پنجره یوپی وی س��ی‪،‬‬ ‫تولید دس��تمال کاغذی‪ ،‬فراوری دوغ ش��تر‪،‬‬ ‫تولی��د بتن اماده و یک واحد تولید س��ولفات‬ ‫امونیوم است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا بهره ب��رداری از این طرح ها‬ ‫که ‪ ۳۲۰‬میلیارد ریال هزین��ه راه اندازی انها‬ ‫ازس��وی بخش خصوصی تامی��ن و فقط ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت بانکی به صاحبان ان‬ ‫پرداخت ش��ده‪ ،‬برای ‪ ۹۰‬نفر به طور مستقیم‬ ‫فرصت ش��غلی ایجاد می ش��ود‪ .‬رجبلی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاض��ر از مجموع ‪ ۱۳۷‬پرونده‬ ‫بهره ب��رداری صادر ش��ده ازس��وی اداره های‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و جهادکش��اورزی‬ ‫ب��رای واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی‬ ‫گنبدکاووس‪ ۱۱۵ ،‬واحد ان فعال هستند که‬ ‫در این واحدها افزون بر ‪ 2‬هزار نفر مش��غول‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫تحریم ها تاثیری بر تولید این شرکت نداشته است‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫در بازدید از نمایش��گاه کتاب خوزس��تان با‬ ‫اشاره به تامین بیش از ‪ ۸۰‬درصد مواد اولیه‬ ‫از داخل کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬تحری م ها تاثیری در‬ ‫تولید این شرکت نداشته و گلوگاه تحریم را‬ ‫تبدیل به فرصت کردیم‪ ،‬اما در بحث صادرات‬ ‫در بعضی حوز ه ها با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫محمدی شامگاه پنج ش��نبه ‪ ۳‬بهمن ماه‬ ‫‪ ۹۸‬در جمع خبرنگاران در نمایش��گاه کتاب‬ ‫خوزس��تان اظهار داشت‪ :‬رس��ان ه ها در سال‬ ‫رونق تولید در کنار شرکت های تولیدی از عوامل موثر در موفقیت های به‬ ‫دست امده حوزه صنعت بوده اند؛ امید است بتوانیم با تعامل هر چه بیشتر‬ ‫با رسانه ها این مسیر را به نحو مطلوب ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان ب��ا بیان اینکه این ش��رکت در ‪۲‬‬ ‫حوزه تولید و مس��ئولیت های اجتماعی تاکنون فعالیت های خوبی داشته‬ ‫اس��ت تصریح کرد‪ :‬در بخش تولید اکنون با تمام ظرفیت مطابق با س��ند‬ ‫چشم انداز پیش می رویم و در زمینه مسئولیت های اجتماعی نیز خدمات‬ ‫خوبی را در مناطق محروم ارائه کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شرکت فوالد خوزستان همچنین در حوزه صادرات‬ ‫مطابق با برنامه های خود موفق عمل کرده و طرح های توس��عه ای را نیز‬ ‫ب��ه خوبی پیش برده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اکنون با کم��ک نیروهای متخصص‬ ‫توانس��ته ایم موفقیت های بزرگی را به دست اورده و به عنوان صادرکننده‬ ‫ت رسانی و مسئولیت های‬ ‫نمونه س��ال ‪ ۹۸‬و ش��رکت برتر در حوزه خدم ‬ ‫اجتماعی در کش��ور شناخته ش��ده و در زمینه کیفیت محصول نیز بین‬ ‫شرکت های تولیدی فوالد به عنوان شرکت برتر قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫محمدی تاکید داشت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۸۰‬درصد مواد اولیه خود‬ ‫را از داخل کش��ور تامین می کنیم؛ تحریم ها تاثیری در تولید این شرکت‬ ‫نداش��ته و گلوگاه تحریم را تبدیل به فرصت کردیم‪ ،‬اما در بحث صادرات‬ ‫در بعضی حوزه ها با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی برخی از موانع تولید را در داخل دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫به تنهایی به معضلی برای ما تبدیل ش��ده که امیدواریم مسئوالن همت‬ ‫کنند تا این موانع داخلی نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت فوالد خوزس��تان با تاکید بر اینکه مجموعه فوالد‬ ‫تحری�� م ها را به فرصت تبدیل کرده یاداور ش��د‪ :‬با تش��کیل کمیته های‬ ‫بومی سازی و مبارزه با تحریم‪ ،‬سرمایه گذاری خوبی در زمینه رونق تولید‬ ‫داشته ایم؛ امسال اولین نمایشگاه بومی سازی قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد با‬ ‫حضور ‪ ۶۵‬شرکت داخلی برپا شد و ‪ ۲۰‬تفاهم نامه همکاری با شرکت های‬ ‫داخل��ی منعقد ش��د‪ .‬این موضوع کمک ش��ایانی به رونق اقتصاد اس��تان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمدی با اش��اره به حمایت و تقویت ظرفیت های علمی و دانشگاهی‬ ‫در حوزه صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی قراردادهایی با مراکز علمی‪ ،‬دانش��گاهی‬ ‫و به خصوص دانش��گاه شهید چمران اهواز و‬ ‫دانش��گاه ازاد اسالمی خوزستان منعقد شده‬ ‫که در بخش بومی سازی قطعات و حمایت از‬ ‫پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی منطبق‬ ‫ب��ا حوزه ف��والد و تقویت ارتب��اط صنعت با‬ ‫دانشگاه بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی اقدامات شرکت فوالد خوزستان را در‬ ‫حوزه مسئولیت های اجتماعی مثبت دانست‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬تفکر خدمت رسانی به مردم‬ ‫در این ش��رکت نهادینه ش��ده و بسیاری از‬ ‫کارکنان این شرکت در گروه های جهادی ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت فوالد خوزس��تان با بیان اینکه قرارگاه محرومیت‬ ‫زدایی ش��هدای فوالد در س��ه حوزه بهداشت و درمان‪ ،‬فرهنگی و عمرانی‬ ‫تشکیل شده و در این سه شاخه کارکنان فوالد فعالیت خوبی دارند‪ ،‬تاکید‬ ‫داشت‪ :‬بیش از ‪ 1‬هزار دانش اموز در مناطق محروم در زمینه تامین البسه‬ ‫ت افزار از سوی این شرکت مورد حمایت قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫و نوش ‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در زمینه راهس��ازی و ترمی��م جاده ها‪ ،‬دفع‬ ‫فاضالب و اب های س��طحی در بارندگی های اخیر اقدامات خوبی صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬در بارندگی اخیر ‪ ۱۵‬پم��پ برای تخلیه اب و‬ ‫فاض�لاب در منطقه کوت عب��داهلل‪ ،‬قلعه چنعان و ک��وی مهدیس نصب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدی به اقدامات این ش��رکت در س��یالب فروردین ماه سال جاری‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در س��یالب اخیر ‪ ۲۸۰‬میلیارد ریال به صورت نقدی‬ ‫و غیرنقدی هزینه ش��ده و عالوه بر تامین کلیه اقالم ضروری و بهداشتی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 3‬هزار بسته مواد غذایی نیز بین نیازمندان توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی به س��یل اخیر اس��تان سیستان و بلوچستان اش��اره کرد و با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ 5‬کامی��ون اب معدنی‪ ،‬پتو‪ ،‬مواد غذایی و لوازم بهداش��تی به این‬ ‫اس��تان ارسال شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ش��رکت فوالد خوزستان با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت های خود در هر نقطه که مردم نیازمند کمک باش��ند حضور‬ ‫فعال خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت فوالد خوزس��تان در پایان س��خنان خود با اشاره‬ ‫به اینکه ش��رکت فوالد خوزس��تان بزرگترین عرضه کننده شمش فوالد‬ ‫و دومین قطب تولید فوالد خام در کش��ور و یکی از بنگاه های پیش��روی‬ ‫اقتصادی در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فوالد است‪ ،‬افزود‪ :‬طی ‪۳۰‬‬ ‫س��ال تالش کارکنان و متخصصان زبردست این صنعت‪ ،‬فوالد خوزستان‬ ‫طرح های توسعه خود را در فاز اول تا ‪ ۴/۲‬میلیون تن و در فاز دوم تا ‪۲/۳‬‬ ‫میلیون تن و هم اکنون باالی ‪ 3‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارتن محقق س��اخته و‬ ‫در پایان فاز چهارم توس��عه‪ ،‬ظرفیت تولید این شرکت به ‪ ۲/۵‬میلیون تن‬ ‫در سال خواهد رسید و این نوید را به مردم عزیز استان می دهیم در کنار‬ ‫تولید پایدار و اشتغال زایی برای جوانان‪ ،‬در حوزه مسئولیت های اجتماعی‬ ‫و کمک رسانی به مردم نیز از هیچ تالشی دریغ ننماییم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫درحالی که برخی از بروکراسی اداری می نالند‪ ،‬برخی به ان لبخند می زنند‬ ‫خوب و بد سختگیری ها در صنعت ساختمان‬ ‫‹ ‹بروکراسی دردسرساز‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجم��ن انبوه س��ازان اردبیل با‬ ‫اشاره به دشواری های اداری صدور پروانه ساخت وساز‪،‬‬ ‫پیشنهاد داد با حذف نیروی انسانی در این روند‪ ،‬از زد‬ ‫و بند و تخلف جلوگیری شود‪.‬‬ ‫یون��س غفرانی در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫نخستین مشکل در ساخت وساز‪ ،‬تهیه نقشه و دریافت‬ ‫پروانه س��اخت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬روند گرفتن نقشه و‬ ‫دریافت مجوز‪ ،‬اسیر بروکراسی است و مشکالت اداری‬ ‫فراوانی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان اردبیل ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیشنهاد انجمن ما برای حل این مشکل‪ ،‬این بود‬ ‫ک��ه نهادی مانند دفاتر خدمات الکترونیک ش��هری یا‬ ‫پلیس‪ ۱۰+‬از سوی بخش خصوصی ایجاد شود‪ ،‬مراحل‬ ‫صدور نقش��ه و مجوز را بر عهده داش��ته باشد و همه‬ ‫مراحل تهیه فرم های ابتدایی‪ ،‬تهیه نقش��ه و‪ ...‬تا صدور‬ ‫مجوز از سوی این نهاد پیگیری و انجام شود‪.‬‬ ‫غفرانی بیان کرد‪ :‬اگر چنین دفترهایی داشته باشیم‪،‬‬ ‫وقتی کسی برای صدور مجوز ساخت مراجعه می کند‪،‬‬ ‫همه اطالع��ات و مدارک الزم را به ای��ن دفتر خواهد‬ ‫داد و بعد از رس��یدگی‪ ،‬نقش��ه یا مجوز به نشانی فرد‬ ‫متقاضی‪ ،‬ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در شهرداری و در روند صدور پروانه‬ ‫ساخت‪ ،‬بده بس��تان های زیادی وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ایجاد روند پیشنهادی و الکترونیک شدن کارها موجب‬ ‫می شود این دست ها قطع شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان اردبیل اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر بر اثر برخ��ی زد و بندهایی که در‬ ‫رون��د دریافت مجوز و برای فرار از این روند می ش��ود‪،‬‬ ‫تخلف هایی در برخی س��اختمان ها ش��اهد هستیم به‬ ‫عنوان مثال کارش��ناس شهرداری که قرار است پروانه‬ ‫ص��ادر کند‪ ،‬حاضر می ش��ود به جای مج��وز ‪ ۴‬طبقه‪،‬‬ ‫اجازه س��اخت ‪ ۵‬طبق��ه بدهد درحالی که اگر ش��یوه‬ ‫صدور این مجوزها تغییر کند‪ ،‬امکان زد و بند و تخلف‬ ‫کم می شود‪.‬‬ ‫غفرانی با اشاره به مشکالت موجود در روند نظارت‬ ‫ب��ر ساخت وس��ازها گفت‪ :‬ب��ا وجود س��ختگیری های‬ ‫اداری در ص��دور مجوز‪ ،‬حتی اگ��ر در مرحله مجوزها‬ ‫تخلفی انجام نش��ود‪ ،‬نمی توان تضمین داد در مرحله‬ ‫ساخت وس��از کار به درس��تی پیش رود‪ .‬در ش��هری‬ ‫مانند اردبیل بیش از ‪ ۷۰‬درصد ساخت وس��ازها بدون‬ ‫نظارت انجام می ش��ود و تخلف های زیادی را ش��اهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر ب��ا توجه به باال بودن‬ ‫ن��رخ زمین‪ ،‬هم��ه می خواهند تا جایی ک��ه می توانند‬ ‫بیش��ترین بخش های زمین خود را بس��ازند که این‪،‬‬ ‫مش��کالت و تبعات خ��اص خ��ود را دارد‪ .‬این تمایل‬ ‫به ساخت وس��از موجب می ش��ود در رون��د اداری نیز‬ ‫تخلف هایی ش��کل بگیرد که نتایج نامطلوب ان را در‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صدور پروانه ساخت و ساز ‪ ۳۰۰‬روز زمان می برد‪ .‬این‬ ‫رقمی است که حامد مظاهریان‪ ،‬معاون پیشین مسکن‬ ‫و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده و معتقد‬ ‫اس��ت باید کاهش یابد‪ .‬وقتی مس��ئوالن به طوالنی و‬ ‫زمان ب��ر ب��ودن روند ص��دور مجوز س��اخت معترفند‪،‬‬ ‫عجیب نیس��ت وقتی پای درد دل برخی س��ازندگان‬ ‫یا ش��هروندان عادی که درگیر ساخت وس��از بوده اند‪،‬‬ ‫می نش��ینیم از س��ختی های گرفتن مجوز بشنویم‪ ،‬از‬ ‫ادم هایی که با انه��ا راه نیامده اند‪ ،‬کاغذبازی هایی که‬ ‫ب��ا ان روبه رو ش��ده اند یا زیرمیزی ه��ای کارراه اندازی‬ ‫ک��ه داده اند‪ .‬البت��ه برخی اهالی صنعت ساخت وس��از‬ ‫می گویند این کاغذبازی ها و سختگیری ها همیشه هم‬ ‫بد نیس��ت‪ ،‬گاهی از تخلف ها جلوگیری می کند‪ ،‬گاه از‬ ‫حضور افراد غیرحرفه ای در صنعت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬گرفتن مجوز یا به اصطالح پروانه‬ ‫س��اخت‪ ،‬از مهم ترین پایه های شروع یک ساخت وساز‬ ‫اس��ت و همه کس��انی که قصد ایجاد تغییرهای بزرگ‬ ‫در یک ساختمان مانند افزایش طبقه یا تغییر کاربری‬ ‫دارن��د‪ ،‬باید مجوزه��ای الزم را از ش��هرداری دریافت‬ ‫کنند‪ .‬بس��یاری از کس��انی که ساخت وس��از را تجربه‬ ‫کرده اند ی��ا درگیر روند اداری دریافت مجوزها در این‬ ‫حوزه ش��ده اند‪ ،‬می گویند مراحل اداری دریافت پروانه‬ ‫س��اخت‪ ،‬زمان بر و پیچیده اس��ت‪ ،‬با ای��ن حال برخی‬ ‫اهل فن وج��ود رون��د اداری برای ص��دور مجوزهای‬ ‫ساخت وساز را مثبت می دانند‪ ،‬به شرطی که زد و بندی‬ ‫در کار نباشد و همه چیز اصولی پیش رود‪.‬‬ ‫سعید اکبری‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری هوایی‬ ‫ب��ا وج��ود س��ختگیری های اداری در ص��دور مج��وز‪ ،‬حت��ی اگر در‬ ‫مرحله مجوزها تخلفی انجام نش��ود‪ ،‬نمی توان تضمین داد در مرحله‬ ‫ساخت وساز کار به درستی پیش رود‬ ‫سطح شهر می توان دید‪.‬‬ ‫ای��ن مهن��دس عمران و س��اختمان با بی��ان اینکه‬ ‫در روزه��ای اخی��ر در اردبی��ل ب��رف امد ام��ا در اثر‬ ‫ساخت وسازهای غیرقانونی و سایه اندازی ساختمان ها‪،‬‬ ‫برف اب نشده و شاهد یخبندان معابر هستیم‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این از مش��کالتی اس��ت که از شیوه مجوزدهی‬ ‫ناشی می ش��ود‪ .‬درحال حاضر برخی مجوزها براساس‬ ‫تخلف از طرح تفصیلی داده می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در معبر ‪ ۱۰‬متری مجوز س��اخت س��اختمان ‪ ۶‬طبقه‬ ‫(که ممنوع است) داده می شود‪ .‬یکی از مشکالت این‬ ‫ساخت وساز بی ضابطه این است که شاهد سایه سازی‬ ‫ساختمان هستیم و این سایه موجب می شود برف دیر‬ ‫اب شود و یخبندان طول بکشد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬برهمین اساس بروکراسی اداری برای‬ ‫صدور مجوزهای ساخت وساز باید اصالح شود‪ ،‬برخی‬ ‫بخش ها نیازمند س��ختگیری و نظارت بیشتر است و‬ ‫ش��یوه انجام برخی کارها نیز باید اصالح شود یا تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش شهرداری در بروکراسی‬ ‫یک عضو انجمن مهندسان صنعت ساختمان معتقد‬ ‫اس��ت با توجه به نقش محوری که شهرداری در روند‬ ‫صدور پروانه ساخت دارد‪ ،‬برخی مانع تراشی ها از سوی‬ ‫این نهاد‪ ،‬دریافت مجوزه��ا را با گرفتاری هایی همراه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫علیرضا سرحدی در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫بروکراسی اداری حاکم بر شهرداری‪ ،‬در مسیر دریافت‬ ‫مجوزها مش��کل افرینی می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫نقش ش��هرداری در تعیین تکلیف س��اختمان از این‬ ‫نظر که ساخته شود یا نه و مجوز دریافت کند یا خیر‪،‬‬ ‫گاهی زد و بندهایی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬گاهی مراحل اداری دریافت مجوز‬ ‫انقدر پیچیده می ش��ود که شخص حاضر می شود زد‬ ‫و بند و به اصطالح زیرمیزی پرداخت کند و کس��انی‬ ‫هم در شهرداری ها پیدا می ش��وند که چنین پولی را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت ساختمان معتقد است در این گونه‬ ‫م��وارد‪ ،‬پیچیدگی و دش��واری های دریافت مجوز‪ ،‬بر‬ ‫نتیجه کار که س��اختمان نهایی است تاثیر می گذارد‬ ‫و ممکن است تخلفاتی در زمینه ساخت وساز انجام و‬ ‫بعدها دردسرساز شود‪.‬‬ ‫ای��ن مهن��دس س��اختمان با بی��ان اینک��ه یکی از‬ ‫بزرگ ترین مشکالت فعلی در زمینه صدور پروانه های‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬بح��ث مج��ری ذی صالح اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس قانون ه��ر س��اختمان بای��د دارای مجری‬ ‫ذی صالح باش��د‪ ،‬اما متاس��فانه هنوز شهرداری تهران‬ ‫این موض��وع را نپذیرفته و برای صدور پروانه و صدور‬ ‫پایان کار ش��رط داش��تن مجری ذی صالح را اجباری‬ ‫نکرده اس��ت‪ ،‬به همین دلیل بسیاری از ساختمان ها‬ ‫به دس��ت مجریان غیرمتخصص س��اخته می شود که‬ ‫مشکالتی را در ادامه ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم سختگیری در تایید صالحیت ها‬ ‫رئی��س پیش��ین نظ��ام کاردان��ی س��اختمان نگاه‬ ‫دیگری به مس��ئله بروکراس��ی در صنعت س��اختمان‬ ‫دارد و معتقد اس��ت در برخی بخش ها از جمله تایید‬ ‫صالحیت مهندسان و فعاالن حوزه ساخت وساز‪ ،‬روند‬ ‫مجوزدهی باید سختگیرانه و پیچیده تر باشد‪.‬‬ ‫مه��دی موذن در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫روند اداری در ش��هرداری که منجر ب��ه صدور پروانه‬ ‫س��اخت می ش��ود‪ ،‬چندان دچار بروکراس��ی نیست و‬ ‫مش��کل جای دیگری اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫فقط مدرک دانشگاهی داشتن‪ ،‬مالک صالحیت افراد‬ ‫برای فعالیت در حوزه ساخت وس��از نیست‪ ،‬مهندسان‬ ‫باید برای ورود تخصصی به این حرفه‪ ،‬پروانه اش��تغال‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬در گذش��ته روند دریاف��ت این پروانه‬ ‫اس��ان ب��وده و پروانه های اش��تغال ب��ه راحتی صادر‬ ‫ش��ده اس��ت به طوری که درحال حاضر نیمی از ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار مهندس عضو س��ازمان نظام مهندس��ی‪ ،‬پروانه‬ ‫اش��تغال دارند و بقی��ه انان نیز در طل��ب این پروانه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫موذن با بیان اینکه درحال حاضر با ازدیاد مهندسان‬ ‫دارای پروانه اش��تغال روبه رو هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬ما به این‬ ‫هم��ه پروانه اش��تغال نیاز نداریم و مهن��دس ترکان‪،‬‬ ‫رئیس پیش��ین س��ازمان نظام مهندس��ی نیز پیش تر‬ ‫اعالم کرده ب��ود می توانم با ‪ ۵۰۰‬هزار مهندس صنف‬ ‫ساخت وس��از را اداره کنم‪ ،‬درحالی که ما همین حاال‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر در صف دریافت پروانه اشتغال حرفه ای‬ ‫داریم!‬ ‫این کارش��ناس صنعت س��اختمان با بیان اینکه در‬ ‫س��ال های اخیر س��ختگیری ها برای دریاف��ت پروانه‬ ‫اش��تغال حرفه ای بیشتر شده و در ازمون ها‪ ،‬حدود ‪۵‬‬ ‫درصد قبولی داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این سختگیری مطلوب‬ ‫اس��ت و موجب می شود کار پخته تر و درست تر پیش‬ ‫رود‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬افراد زیادی پروانه اشتغال دارند اما از‬ ‫انجا که کار به درس��تی توزیع نمی شود و به اصطالح‬ ‫کار کم اس��ت‪ ،‬این اف��راد حاضرند با پروانه اش��تغال‬ ‫خ��ود معامله کنند و به بهای اندکی‪ ،‬پروانه خود را در‬ ‫اختیار دیگران قرار دهند‪ .‬این موجب شده پروانه های‬ ‫حرفه ای‪ ،‬صالبت‪ ،‬ارزش و تاثیرگذاری الزم را نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت س��اختمان با اش��اره ب��ه لزوم‬ ‫بکارگی��ری همه قش��رهای دارای صالحی��ت واقعی‬ ‫در حوزه ساخت وس��از گفت‪ :‬عالوه بر مهندس��ان ما‬ ‫معماران تجربی و کاردان ها را نیز داریم که در بیشتر‬ ‫اوق��ات‪ ،‬کاری به انها س��پرده نمی ش��ود و از زنجیره‬ ‫صنعت کنار گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫موذن با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت ساختمان‪،‬‬ ‫روند صدور مجوز س��اختمان نیست بلکه روند تعیین‬ ‫صالحیت برای انجام کار و نظارت بر ان است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر شاهد حضور کسانی در پروژه ها هستیم‬ ‫ک��ه پروانه حرف��ه ای دارند اما اطالع��ات فنی الزم را‬ ‫ندارن��د و به همین دلیل س��اختمان ها در اجرا دچار‬ ‫مشکل می ش��وند بنابراین اینکه در این زمینه سخت‬ ‫بگیریم و روند صدور پروانه اشتغال را جدی تر کنیم‪،‬‬ ‫کار درستی است‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬البته در سال های اخیر قیف را تنگ تر‬ ‫کرده اند و به اف��راد کمتری مجوز صالحیت حرفه ای‬ ‫داده می شود که اقدام مناسبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹خیز شهرداری تهران برای اصالح شیوه‬ ‫ب��ا توجه به انتقادهایی که نس��بت ب��ه روند صدور‬ ‫مجوز س��اخت وجود دارد‪ ،‬مدیریت شهری در برخی‬ ‫ش��هرها به س��مت اصالح ای��ن فرایند پی��ش رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬معاون شهرس��ازی و معماری‬ ‫شهرداری تهران از الکترونیکی شدن بخشی از کارها‬ ‫در این زمینه خبر می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران‪ ،‬غالمرضا‬ ‫گلپایگانی با اش��اره به هوشمندس��ازی فرایند صدور‬ ‫پروانه ساخت وس��از تا پایان س��ال گفت‪ :‬در برنامه ‪5‬‬ ‫ساله سوم توس��عه بر هوشمندس��ازی فرایند صدور‬ ‫پروانه تاکید ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه همین دلیل از س��ال‬ ‫گذش��ته این مسئله در دستور کار قرار گرفت و حتی‬ ‫اسیب شناس��ی درباره فرایند صدور پروانه انجام شد‪.‬‬ ‫این اسیب شناس��ی اتفاقی مهم و گامی اساس��ی در‬ ‫زمینه شفاف سازی و هوشمندس��ازی بود و منجر به‬ ‫اصالح امور شد‪.‬‬ ‫گلپایگانی با بیان اینکه بخش هایی از مراحل تشکیل‬ ‫پرونده و ثبت ان از تابستان امسال الکترونیکی شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از تابستان ثبت درخواست اینترنتی‬ ‫اغاز ش��ده و ازسوی ش��هروندان متقاضی در سامانه‬ ‫شهرسازی ثبت می ش��ود‪ ،‬شهروندان می توانند بدون‬ ‫مراجعه فیزیکی درخواس��ت خود را ثبت کنند و بعد‬ ‫از کامل ش��دن مدارک‪ ،‬قرار بازدید از ملک گذاش��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته گلپایگان��ی ‪ 2‬مرحله ثبت درخواس��ت و‬ ‫صدور پروانه‪ ،‬الکترونیکی شده است و هوشمندسازی‬ ‫س��امانه منطبق بر طرح تفصیلی قرار داده ش��ده‪ ،‬به‬ ‫طوری که مش��خصات پهنه باید منطبق بر نقش��ه و‬ ‫پروانه باشد‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬از مرداد امس��ال نقشه ساختمانی به‬ ‫طور کامل منطبق بر طرح تفصیلی می ش��ود و سطح‬ ‫اش��غال‪ ،‬تعداد طبقات‪ ،‬کارب��ری و‪ ...‬منطبق بر پهنه‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬در غیر ای��ن صورت س��امانه پیام خطا‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫معاون شهرس��ازی و معم��اری ش��هرداری تهران‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه تا اخر س��ال هوشمندس��ازی صدور‬ ‫پروانه محقق می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هوشمندسازی ضروری‬ ‫اس��ت اما باید زیرس��اخت های ان نیز فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫بحث برون س��پاری به دفتره��ای خدمات الکترونیک‬ ‫نی��ز مس��ئله ای مه��م اس��ت ک��ه ط��رح مطالعاتی‬ ‫اسیب شناس��ی برون س��پاری ب��ه دفات��ر خدم��ات‬ ‫الکترونی��ک را به دانش��گاه علم و صنعت س��پرده ایم‬ ‫و امیدواری��م تا پایان س��ال هوشمندس��ازی محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یونس غفرانی‬ ‫علیرضا سرحدی‬ ‫مهدی موذن‬ ‫غالمرضا گلپایگانی‬ ‫اغاز ساخت مسکن ملی تهران از اسفند ‪98‬‬ ‫مقام مس��ئول وزارت راه و شهرسازی از اغاز ساخت مسکن‬ ‫ملی تهران در اسفند ‪ ۹۸‬خبر داد و گفت‪ :‬پروژه های نیمه تمام‬ ‫انبوه سازان در طرح ملی مسکن عرضه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬رضا نگهبان اظهار ک��رد‪ :‬با راهکارهای‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬پروژه های نیمه تمام بخش خصوصی‬ ‫مثل پروژه های انبوه س��ازی‪ ،‬چند ده واحدی و‪ ...‬که مشکالتی‬ ‫در جذب مش��تری یا نقدینگی دارند و این موضوع سبب شده‬ ‫تا پروژه هایش��ان نیمه تمام بماند‪ ،‬می توانند واحدهایشان را در‬ ‫طرح اقدام ملی تولید مسکن عرضه کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به این‬ ‫ترتیب که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به نمایندگی‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی تفاهمنامه ای با سازندگان و مالکان‬ ‫ش��امل همه ش��رایط و مشخصات س��اختمانی و قیمت نهایی‬ ‫(کنترل شده ) منعقد می کند و انها واحدهای نیمه تمام خود‬ ‫را در این طرح عرضه و از س��وی دیگر بانک مس��کن نسبت به‬ ‫پرداخت تس��هیالت مس��کن اقدام و متقاضیان نیز با پرداخت‬ ‫مابق��ی قیمت تمام ش��ده مال��ک اپارتمان ه��ای نهایی عرضه‬ ‫ش��ده می ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬نکته مهم این است که متقاضیان‬ ‫ه��م می توانند ب��ا اختیار کامل از این واحدها با ش��رایط گفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬پروژه ها را انتخاب کنند و از طرف دیگر تضمین دولت‬ ‫را برای اتمام و تحویل پروژه داش��ته باش��ند‪ .‬از سوی دیگر در‬ ‫تفاهمنام��ه و توافق ب��ا مالکان و س��ازندگان این گونه پروژه ها‬ ‫قیمت نهایی بین سازنده و اداره کل توافق می شود و در واقع‬ ‫قیمت ها کنترل ش��ده‪ ،‬خواهند بود‪ .‬نگهبان با اش��اره به اینکه‬ ‫ای��ن راهکاری برای اتصال طرف عرضه به تقاضا در طرح اقدام‬ ‫ملی تولید مس��کن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در نشست مشترک با معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬وی توضیحات��ی درباره تفاهم نامه هایی‬ ‫که برای کارگزاری ساخت با ارگان هایی مثل ستاد اجرایی امام‬ ‫(ره)‪ ،‬بنیاد مس��تضعفان‪ ،‬بنیاد مسکن منعقد شده ارائه کردند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫دستور وزیر راه و شهرس��ازی تا اواسط بهمن همه زمین هایی‬ ‫که مسئله ای در زمینه مباحث تغییر کاربری یا نیاز به الحاق به‬ ‫محدوده ش��هر دارند‪ ،‬انجام می شود‪ .‬در پی ان کمیسیون های‬ ‫مربوط تشکیل خواهد شد و روند واگذاری زمین ها به نهادهایی‬ ‫که پای کار طرح بزرگ ملی مس��کن هستند‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫نگهبان اب��راز امیدواری کرد عملیات اجرای��ی همه پروژه های‬ ‫طرح اقدام ملی این اداره کل از اسفند سال جاری اغاز شود‪.‬‬ ‫باوج��ود تمام��ی مش��کالت در مس��یر‬ ‫حمل ونق��ل هوایی ای��ران‪ ،‬از تحریم ها گرفته‬ ‫تا کمبود اعتبار‪ ،‬توسعه فرودگاه و حمل ونقل‬ ‫هوایی نس��بت به جاده و ریل زودتر به نتیجه‬ ‫می رس��د‪ .‬ازس��وی دیگر به دلیل گستردگی‬ ‫کشور‪ ،‬نگهداری فرودگاه راحت تر از نگهداری‬ ‫جاده ها و ریل است‪.‬‬ ‫از صنع��ت هواپیمای��ی به عن��وان صنعت‬ ‫های تک نام برده می ش��ود‪ ،‬یعنی صنعتی که‬ ‫دسترس��ی فناورانه به ان س��خت و وابستگی‬ ‫کش��ورها به یکدیگر در ان بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫هی��چ کش��وری در دنی��ا نمی توان��د صنعت‬ ‫هواپیمایی مستقل و بدون نیاز به کشورهای‬ ‫دیگر داشته باشد‪ .‬بنابراین کار در این صنعت‬ ‫کمی سخت اس��ت‪ ،‬البته این مس��ئله دلیل‬ ‫خوبی برای غافل ش��دن از صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی نیست‪.‬‬ ‫نگاه ما به صنع��ت هوایی نباید حول محور‬ ‫سود باشد‪ ،‬زیرا صنعت هوانوردی تجاری جزو‬ ‫صنایع زیرساختی است و مسئله سوداوری در‬ ‫ان باید در درجه چندم اهمیت باشد‪ .‬درواقع‬ ‫در این صنعت بای��د به صرفه بودن‪ ،‬ان هم از‬ ‫جنبه های گوناگون‪ ،‬جایگزین سوداوری شود‪،‬‬ ‫چراکه در صورت توجه به س��وداوری‪ ،‬به جز‬ ‫‪ ۳‬یا ‪ ۴‬فرودگاه‪ ،‬باقی فرودگاه های کشور باید‬ ‫تعطیل ش��وند‪ .‬این درحالی است که اگر همه‬ ‫فرودگاه ه��ای زی��ان ده تعطیل ش��ده و فقط‬ ‫فرودگاه ه��ای س��ودده اجازه فعالیت داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬به تدریج ای��ن فرودگاه ها نیز زیان ده‬ ‫خواهند ش��د زیرا نمی توانند فقط با یکدیگر‬ ‫مراوده داشته باش��ند‪ ،‬بلکه باید فرودگاه های‬ ‫مناطق کمتر برخوردار و فرودگاه های کوچک‬ ‫در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫مهم این است که ساختارهای موجود را چه‬ ‫در حوزه فرودگاه ها و چه در زیرس��اخت های‬ ‫متحرک مانند ناوگان هوایی مطالعه کرده و از‬ ‫ان به طور بهینه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫کشورهایی مانند ایران که پهناور هستند و‬ ‫تع��داد فرودگاه های زیادی دارند‪ ،‬باید از نظام‬ ‫هاب اند اسپوک اس��تفاده کنند‪ .‬یعنی باید از‬ ‫ترکیب��ی از فرودگاه ه��ای دارای مرکزی��ت و‬ ‫فرودگاه های اقماری اس��تفاده ش��ود تا بتوان‬ ‫ب��ا فرکانس بیش��تر بین ف��رودگاه مرکزی و‬ ‫فرودگاه کوچک یا اقم��اری پرواز برقرار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت ه��م صرفه اقتص��ادی برای‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی ایجاد می شود و هم‬ ‫مردم عالوه بر اینکه بلیت را با نرخ ارزان تری‬ ‫تهیه می کنند‪ ،‬گزینه های بیشتری در زمینه‬ ‫ساعت پروازی خواهند داشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر فرودگاهی که متقاضی پرواز‬ ‫کم��ی دارد‪ ،‬حداکث��ر روزی یک پ��رواز برای‬ ‫ان در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬مقصد عمده این‬ ‫پروازها مرکز کش��ور اس��ت و مردم این شهر‬ ‫گزینه دیگری برای س��فر هوایی ندارند‪ .‬حتی‬ ‫فرودگاه هایی وجود دارد که حداکثر هفته ای‬ ‫‪ ۲‬پرواز برای انها تعریف شده است‪ .‬یعنی اگر‬ ‫مسافر به پروازی نرسد باید حداقل ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫صبر کند تا از پرواز بعدی استفاده کند‪ .‬اگر از‬ ‫نظام هاب اند اسپوک استفاده شود‪ ،‬می توان از‬ ‫این فرودگاه ها هر روز ‪ ۱۰‬پرواز با هواپیماهای‬ ‫کوچک برای فرودگاه ه��ای هاب تعریف کرد‬ ‫و از انج��ا مقص��د و س��اعت های متنوعی در‬ ‫نظ��ر گرفت‪ .‬در س��ال های گذش��ته به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا و برخ��ی مش��کالت دیگ��ر امکان‬ ‫انتخاب گزینه های زیادی برای توسعه ناوگان‬ ‫هوایی کشور نداشتیم‪ .‬برخی ایرالین ها برای‬ ‫تجهیز ناوگان خود س��راغ هواپیماهایی مانند‬ ‫ایرباس ‪ ،۳۲۰‬بوئینگ ‪ ۷۳۷‬و سایر گزینه های‬ ‫موجود در بازار می روند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫استفاده از هواپیماهای کوچک مغفول مانده و‬ ‫این موضوع محدودیت هایی را برای ایرالین ها‬ ‫در زمین��ه تع��داد و تن��وع پ��روازی فراه��م‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ی��ک راه دیگ��ر اس��تفاده از حمل ونق��ل‬ ‫ترکیبی اس��ت‪ .‬در این ش��یوه‪ ،‬مس��افر یا بار‬ ‫با اس��تفاده از روش ه��ای مختلف حمل ونقل‬ ‫به ش��کل هماهنگ جابه جا می ش��ود‪ .‬باتوجه‬ ‫به پیش��رفت فناوری‪ ،‬اکنون مسافر می تواند‬ ‫پیش از س��فر ب��رای اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫ترکیب��ی برنامه ری��زی کند‪ .‬به عن��وان مثال‬ ‫می توان س��اعت حرکت اتوب��وس و قطارها را‬ ‫با س��اعت و مسیرهای پروازها هماهنگ کرد‪.‬‬ ‫برخی کش��ورها مانند اندونزی‪ ،‬چین و مصر‬ ‫توانسته اند بر مشکالت پیروز شوند و عملکرد‬ ‫موفق��ی در زمینه نظ��ام هاب اند اس��پوک و‬ ‫حمل ونقل ترکیبی داشته باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهی برای‬ ‫درامدزایی‬ ‫فرودگاهی‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫سیل زدگان سیستان و بلوچستان همچنان نیازمند امدادرسانی هستند‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واریز سهمیه ترمیمی‬ ‫بنزین ناوگان عمومی‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫در اطالعیه ای‪ ،‬میزان س��همیه ترمیمی انواع‬ ‫وانت بار‪ ،‬تاکسی و امبوالنس را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بنا بر اطالعیه شرکت ملی‬ ‫پخ��ش فراورده ه��ای نفتی ایران‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫مصوبه هی��ات وزیران‪ ،‬مابه التفاوت س��همیه‬ ‫افزایش یافت��ه این خودروها (مان��ده از ابان و‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۸۰‬درصد س��همیه پایه) از ابتدای‬ ‫بهمن امس��ال همزمان با واریز سهمیه بهمن‬ ‫در کارت س��وخت دارندگان وانت بار‪ ،‬تاکسی‬ ‫و امبوالنس شارژ شده و قابل استفاده است‪.‬‬ ‫س��همیه ترمیم��ی اختصاص یافت��ه ب��ه‬ ‫وانت باره��ای بنزین س��وز‪ ،‬با توج��ه به اعمال‬ ‫‪ ۱۰۰‬لیتر از سهمیه یادشده در دی‪ ،‬محاسبه‬ ‫و واریز شده است‪.‬‬ ‫ترک سیل بر تن ‪ ۱۶‬هزار خانه در جنوب شرق ایران‬ ‫َ‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جلوگیری از تراکم فروشی‬ ‫در گرو تصویب یک الیحه‬ ‫س��خنگوی شورای ش��هر تهران با اشاره به‬ ‫الیح��ه درامد پای��دار و هزینه ش��هرداری و‬ ‫دهیاری ها گفت‪ :‬پس از ‪ ۳‬دهه این الیحه در‬ ‫قالب یک ط��رح دوفوریتی در دی به مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی راه یافت اما پ��س از ثبت‬ ‫به دلی��ل مغایرت با ماده ‪ ۱۰۰‬قانون اساس��ی‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوشت‪ ،‬علی اعطا افزود‪ :‬این‬ ‫طرح موجب می ش��د درامدهای ش��هرداری‬ ‫س��اماندهی و از تراکم فروش��ی در ش��هرها‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ساماندهی عوارض ساختمانی‬ ‫در الیح��ه درامد پای��دار مورد بررس��ی قرار‬ ‫می گرفت و س��هم مالیات برای ش��رکت های‬ ‫تابع شهرداری نیز به صفر می رسید‪.‬‬ ‫وی در بی��ان ویژگی های مهم الیحه گفت‪:‬‬ ‫ای��ن الیح��ه درامد ش��هرداری را به س��مت‬ ‫پای��داری می برد‪ .‬همچنین توس��عه محوری و‬ ‫توجه به مناطق کم برخوردار انجام می ش��ود‬ ‫که س��هم شهرهای زیر ‪ ۲۵۰‬هزار نفر از سایر‬ ‫شهرها بیشتر بود‪.‬‬ ‫اعطا ادامه داد‪ :‬شهرداری ها مکلف به رعایت‬ ‫قوانین مربوط می شوند‪ ،‬همچنین جرم انگاری‬ ‫ب��رای این طرح ایجاد ش��د که ب��ا متخلفان‬ ‫باتوجه به مجازات کیفری برخورد می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��ورای ش��هر گفت‪ :‬به استناد‬ ‫اصل ‪ ۱۰۰‬قانون اساسی این الیحه در شورای‬ ‫نگهبان رد ش��د ک��ه امیدواری��م نمایندگان‬ ‫مجلس پیگیر این الیحه باشند تا به سرانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫برخورد با ناظرانی که‬ ‫از تخلف ساخت وساز‬ ‫جلوگیری نمی کنند‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬بر اس��اس تبصره ‪ ۷‬کمیس��یون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬با ماموران شهرداری که جلوگیری‬ ‫از ساخت وس��از غیرمج��از در مح��دوده خود‬ ‫نداشته اند‪ ،‬برخورد قانونی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬محمد تق��ی زاده درباره‬ ‫پیش��گیری از ساخت وس��ازهای غیرمج��از‬ ‫در اس��تان ته��ران اظهارک��رد‪ :‬موض��وع‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز بیشتر در کمیسیون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬مطرح می شود‪ .‬بر اساس این قانون‪،‬‬ ‫مال��کان امالک واقع در محدوده حریم ش��هر‬ ‫باید پیش از هرگونه اقدامی برای ساخت وساز‬ ‫در ملک از شهرداری ها مجوز دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری‬ ‫ته��ران افزود‪ :‬اگر بدون مج��وز اقدام عمرانی‬ ‫انجام دهند‪ ،‬ش��هرداری مکلف است بر اساس‬ ‫قانون نس��بت به جلوگیری از ساخت وس��از و‬ ‫تخری��ب ان اقدام کند و پرونده ان ملک را به‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬ارجاع دهد‪.‬‬ ‫تق��ی زاده گف��ت‪ :‬در تبصره ‪ ۱‬م��اده ‪۱۰۰‬‬ ‫عنوان ش��ده است اگر ‪ ۳‬ش��رط اصول فنی‪،‬‬ ‫شهرسازی و بهداشتی که مربوط به استحکام‬ ‫سازه‪ ،‬سطح اش��غال و مغایرت کاربری است‪،‬‬ ‫در مل��ک لحاظ نش��ود‪ ،‬رای به قل��ع و قمع‬ ‫ساخت وساز داده می ش��ود‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫ام��ور عمرانی اس��تانداری ته��ران اظهارکرد‪:‬‬ ‫پس از قل��ع و قمع در تبصره های بعدی ماده‬ ‫‪ ۱۰۰‬موضوع جریمه مطرح می شود‪ ،‬البته در‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۱۰۰‬رای تخریب زیادی نیز‬ ‫داشته ایم که به ترتیب باید اجرا شود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در تبصره ‪ ۷‬کمیس��یون‬ ‫ماده ‪ ۱۰۰‬عنوان ش��ده اس��ت ک��ه ماموران‬ ‫ش��هرداری ها همراه با نی��روی انتظامی باید‬ ‫نس��بت به جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫اق��دام کنن��د و این موض��وع را ما ب��ه تمام‬ ‫شهرداران ابالغ کرده ایم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کیلومترمربع‬ ‫تحت تاثیر سیل‬ ‫قرار گرفت که‬ ‫در ‪ ۶۲‬هزار‬ ‫کیلومترمربع ان‬ ‫وضعیت بحرانی‬ ‫اعالم شد‬ ‫وقوع بارش های س��نگین و س��یالبی در ش��هرهای‬ ‫خاش‪ ،‬دلگان‪ ،‬چابهار‪ ،‬کنارک‪ ،‬نیکش��هر‪ ،‬بنت‪ ،‬فنوج‪،‬‬ ‫سرباز‪ ،‬س��راوان و‪ ...‬در استان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫موجب ش��ده م��ردم این مناط��ق در ‪ ۲‬هفت��ه اخیر‬ ‫روزگاری سخت تر از گذشته را سپری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بارش های سنگین و سیالبی اخیر‬ ‫در شهرهای سیس��تان و بلوچستان که منجر به وارد‬ ‫شدن خس��ارت های جبران ناپذیری شده‪ ،‬سیل غم و‬ ‫نابودی زندگی مردم محروم را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫کریم بخش قلندرزهی از ساکنان شهرستان کنارک‬ ‫بیان کرد‪ :‬س��یالب خروش��ان همه باغ ها و زمین های‬ ‫کشاورزی و بیشتر دام های مردم را در خود فرو برده و‬ ‫همین که مردم ما مورد لطف و رحمت پروردگار قرار‬ ‫گرفته و در این س��یالب جان نداده اند‪ ،‬جای شکرش‬ ‫باقی است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬مردم ما بندگانی ش��اکر و صبور و در‬ ‫زندگی بسیار قانع هس��تند و با شرایط دشوار زندگی‬ ‫و کمترین امکانات سپاسگزار نعمت های الهی هستند‬ ‫و در ای��ن س��یالب گرچه تمام مال و سرمایه ش��ان را‬ ‫از دس��ت داده اند‪ ،‬اما حضور مردم مومن و مس��لمان‬ ‫و انس��ان های نیک اندیش از سراس��ر ایران برای همه‬ ‫اسیب دیدگان قوت قلب بود و همین که مورد لطف و‬ ‫نوازش مردم نوع دوست و خیر کشورمان قرار گرفتند‪،‬‬ ‫جای قدردانی دارد‪ ،‬اما چش��م انتظار نگاه دولتمردان‬ ‫هستیم تا خسارت های وارد شده را جبران کنند‪.‬‬ ‫عب��داهلل رئیس��ی از ش��هروندان نیکش��هری گفت‪:‬‬ ‫خس��ارت های بارندگی های سیل اس��ا وحش��تناک و‬ ‫در حجم بس��یار باال ب��ود‪ .‬وقتی تخری��ب زمین های‬ ‫کش��اورزی و باغ ه��ا و خانه ه��ای مردم را مش��اهده‬ ‫می کنی��م‪ ،‬ب��ه خوب��ی در می یابیم که ای��ن مردم را‬ ‫خداون��د با قدرت خود زنده گذاش��ته و اکنون باید از‬ ‫صفر شروع کنند‪.‬‬ ‫محمد خاش��ی از س��اکنان خ��اش هم بی��ان کرد‪:‬‬ ‫بارش های اخیر در سیس��تان و بلوچستان و شهرهای‬ ‫جنوبی گرچه موجب رحمت و نش��انه حیات و ابادانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما با نابودی زیرساخت ها و سرمایه های مردم‪،‬‬ ‫ش��اهد فق��ر و نداری م��ردم خواهیم ب��ود زیرا حجم‬ ‫خسارت ها جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫این ش��هروند سیس��تان و بلوچس��تانی اف��زود‪ :‬اگر‬ ‫مس��ئوالن در این شرایط دش��وار به داد مردم نرسند‪،‬‬ ‫پ��س ک��ی می توانند مش��کالت و کمبودهای اقش��ار‬ ‫ضعیف و کم درامد و زجرکشیده را درک کنند؟‬ ‫خاش��ی اظهارک��رد‪ :‬از فرمانداری و ه�لال احمر و‬ ‫نهادهای امدادی و خدمت رس��انی انتظ��ار می رود به‬ ‫یاری مردم محروم بش��تابند که در تهیه نان شبشان‬ ‫مانده اند‪ .‬می توان با توزیع س��بد م��واد غذایی و اقالم‬ ‫دیگر مردم را راضی و قانع کرد‪.‬‬ ‫ب��ر اث��ر بارندگی ه��ای ‪ ۲‬هفت��ه پیش در سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫رودخانه های فصلی طغیان کردند‪ ،‬برخی از راه های ارتباطی مسدود‬ ‫و خانه های برخی مردم در ‪ ۱۵‬شهرس��تان ساکن جنوب استان دچار‬ ‫اب گرفتگی شد‬ ‫احم��د ه��وت از س��اکنان چابهار نیز گف��ت‪ :‬مردم‬ ‫دش��تیاری و پالن و سایر سیل زدگان جنوب سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ب��ه فضل الهی م��ورد لط��ف و نوازش‬ ‫مردم ایران ق��رار گرفته اند‪ ،‬دولت هم پای کار امده و‬ ‫وعده هایی داده که امیدواریم به انها پایبند باشد‪ .‬باید‬ ‫در زودتری��ن زمان ممکن به فکر جبران خس��ارت ها‬ ‫باش��ند تا اندکی از غم و درد مردم اسیب دیده کاسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اسکان اضطراری بیش از ‪۱۲‬هزار‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان‬ ‫گف��ت‪ ۱۲ :‬هزار و ‪ ۴۵۰‬نفر از اس��یب دیدگان باران و‬ ‫سیالب در چادرهای هالل احمر اسکان داده شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رس��ول راش��کی اظهارک��رد‪ :‬بر اثر‬ ‫بارندگی های ‪ ۲‬هفته پیش در سیس��تان و بلوچستان‬ ‫رودخانه های فصلی طغیان کردن��د‪ ،‬برخی از راه های‬ ‫ارتباط��ی مس��دود و خانه ه��ای برخی م��ردم در ‪۱۵‬‬ ‫شهرستان ساکن جنوب استان دچار اب گرفتگی شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل جمعی��ت ه�لال احم��ر سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان افزود‪ :‬تاکنون به بی��ش از ‪ ۱۰۸‬هزار فرد‬ ‫اس��یب دیده در سطح استان ازس��وی جمعیت هالل‬ ‫احمر سیستان و بلوچستان امدادرسانی شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه خدمات رسانی به سیل زدگان‬ ‫در ‪ ۱۰۱۷‬روستای سیستان و بلوچستان همچنان در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیروه��ای امدادی هالل‬ ‫احم��ر با ‪۴‬ه��زار و ‪ ۶۵۲‬نجاتگر در قال��ب هزار و ‪۳۳‬‬ ‫گروه عملیاتی‪ ،‬کار امدادرسانی به سیل زدگان جنوب‬ ‫سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫راشکی گفت‪۱۲ :‬هزار و ‪ ۴۵۰‬نفر از مردم استان در‬ ‫چادرهای هالل احمر اسکان اضطراری داده شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم امدادرسانی‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫گف��ت‪ ۵۵۰ :‬گ��روه ام��دادی و عملیات��ی در مناطق‬ ‫سیل زده حضور دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عباسعلی ارجمندی گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۴‬هزار تن کاال و اقالم غذایی بین سیل زدگان جنوب‬ ‫سیستان وبلوچستان توزیع شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫افزود‪ :‬همه محورهای اصلی و فرعی جنوب استان باز‬ ‫و تردد در انها برقرار اس��ت‪ .‬از ‪ ۸۵۰‬مس��یر روستایی‪،‬‬ ‫‪ ۳۳‬مسیر همچنان مسدود است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ ۱۴ :‬هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد مس��کونی‬ ‫روس��تایی و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵۰‬واحد مس��کونی ش��هری‬ ‫خسارت دیده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل مدیریت بحران سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫افزود‪ :‬در مناطق سیل زده بیش از ‪ ۱۷۰‬پرواز به وسیله‬ ‫بالگردها برای کمک رسانی انجام و بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫پرس غذای گرم بین مردم منطقه توزیع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرریز سدهای پیشین و خیراباد‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار سیستان و‬ ‫بلوچستان گفت‪ :‬سدهای پیشین و خیراباد در جنوب‬ ‫اس��تان پس از ‪ ۸‬س��ال با بارش های اخیر سرریز شد‬ ‫و ذخیره فعلی س��دهای اس��تان نس��بت به سال ابی‬ ‫گذشته ‪ ۱۹۹‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬منصور بیجار در نشس��ت س��تاد‬ ‫فرماندهی عملیات پاس��خ به بحران افزود‪ ۱۰۰ :‬هزار‬ ‫کیلومترمربع تحت تاثیر س��یل قرار گرفت که در ‪۶۲‬‬ ‫هزار کیلومترمربع ان وضعیت بحرانی اعالم شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این حجم س��یالب بی سابقه بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فعالی��ت گروه های امداد و نجات و‬ ‫پوشش به موقع بحران از سوی رسانه ها موجب شد تا‬ ‫تلفات جانی در این بحران نداشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیریت سیالب در جاسک و بشاگرد‬ ‫معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری هرمزگان اخرین‬ ‫وضعیت مدیریت س��یالب و امدادرس��انی به شهرستان های‬ ‫جاسک و بشاگرد را تشریح کرد‪.‬‬ ‫رضا م��درس در گفت وگو با مهر بیان کرد‪ :‬در بخش اب و‬ ‫فاضالب با توجه به خس��ارت های گسترده و قطع اب از سد‬ ‫جگین به عنوان منبع تامین اب شهرس��تان جاس��ک از بدو‬ ‫بروز بحران‪ ،‬اب رس��انی با تانکر اغاز شد و تاکنون در بخشی‬ ‫از مناطق بحران زده ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬انتقال تاسیس��ات و تجهیزات مورد نیاز به‬ ‫س��د جگین و ش��بکه راه اندازی و ارسال اّب از سد جگین به‬ ‫تصفیه خانه و اب گیری کل ش��هر جاسک و روستاهای غرب‬ ‫شهرستان به انجام رسید‪.‬‬ ‫مدرس خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر اب همه روستاها به‬ ‫جز برخی روستاهای شهرستان جاسک و بشاگرد و سندرک‬ ‫میناب وصل شده است‪ .‬همچنین مشکل حدود ‪ 300‬روستا‬ ‫از ‪ ۳۳۵‬روس��تایی که دچار قطعی اب ش��ده بودند‪ ،‬برطرف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون اس��تانداری هرمزگان اظهارکرد‪ :‬مشکل چندانی در‬ ‫برق��راری ارتباط نداریم و فقط روس��تاهایی که برق ندارند و‬ ‫مسیر دستیابی انها نیز هنوز بازگشایی نشده و امکان انتقال‬ ‫دیزل ژنراتور برای تامین برق اضطراری وجود ندارد‪ ،‬هنوز در‬ ‫ارتباط تلفنی و موبایلی مشکل دارند‪.‬‬ ‫مدرس ابرازکرد‪ :‬بزرگ ترین خسارت سیل استان هرمزگان‬ ‫ب��ه راه ها بوده اس��ت که ‪ ۶‬محور ش��ریان اصل��ی‪ ۱۰ ،‬محور‬ ‫فرسودگی ‪ ۱۶‬هزار اتوبوس شهری‬ ‫مع��اون امور ش��هرداری های س��ازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع ‪ ۲۲‬هزار اتوبوس ش��هری موجود‬ ‫در ش��هرداری ها ‪ ۱۶‬هزار دستگاه فرسوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حس��ین رجب صالحی‬ ‫در دیدار با هدایت اهلل جمالی پور‪ ،‬استاندار‬ ‫قزوین بیان کرد‪ :‬از محل الیحه پس��ماند‬ ‫ه��زار میلیارد تومان و از س��ایر منابع نیز‬ ‫ه��زار میلیارد تومان ب��رای تامین نردبان‬ ‫اتش نشانی اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در کشور درحال حاضر‬ ‫‪ ۲۲‬ه��زار اتوب��وس داری��م ک��ه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫اتوبوس فرسوده است‪.‬‬ ‫رجب صالحی افزود‪ :‬درحال حاضر برای‬ ‫جابه جایی م��ردم به ‪ ۳۲‬هزار اتوبوس نیاز‬ ‫است و حدود ‪ ۱۰‬هزار اتوبوس کم داریم‪.‬‬ ‫مع��اون امور ش��هرداری های س��ازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تراموا در قزوین طرح خوبی اس��ت‬ ‫که با مش��ارکت دولت و بخش خصوصی‬ ‫می تواند اجرایی شود‪.‬‬ ‫رج��ب صالحی اظه��ار ک��رد‪ :‬هر چند‬ ‫قزوی��ن جمعیت زیر یک میلیون نفر دارد‬ ‫ولی ظرفیت این شیوه حمل و نقل را دارد‬ ‫و مسئوالن اس��تان می توانند مجوز ان را‬ ‫از سازمان برنامه و بودجه دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در تامی��ن اتوبوس‬ ‫مش��کل داریم‪ ،‬افزود‪ :‬از مجموع ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫اتوبوس شهری موجود در شهرداری ها ‪۱۶‬‬ ‫هزار اتوبوس فرسوده است‪.‬‬ ‫استاندار قزوین نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫قزوین باید حمل ونقل سبک درون شهری‬ ‫را پیگی��ری کند ت��ا عملک��رد بهتری در‬ ‫خدمات رسانی به مردم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه چند مس��یر ش��هر‬ ‫باید مینی بوس��ی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایستگاه‬ ‫کوچک تر‪ ،‬هزینه ها کمتر و پیاده و س��وار‬ ‫ش��دن س��اده تر اس��ت و باید حمل ونقل‬ ‫عمومی اقتصادی شود‪.‬‬ ‫جمالی پ��ور اف��زود‪ :‬ش��هرداری های‬ ‫شهرهای کوچک با مشکالت جدی مالی‬ ‫روبه رو هس��تند و نیروهای زیادی جذب‬ ‫کرده اند که باید ساماندهی شوند‪.‬‬ ‫فرعی و ‪ ۳۷‬مس��یر روستایی خاکی را شامل می شود‪ .‬تاکنون‬ ‫همه مس��یرها به جز چند مسیر روستایی در شهرستان های‬ ‫جاسک و بشاگرد بازگشایی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خس��ارت در حوزه راه ها گسترده و عمیق‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ ۹۵۰ :‬کیلومتر راه های روستایی در بشاگرد‬ ‫بازگش��ایی و ارتباط جاده ای با روس��تاها برقرار شده است و‬ ‫فقط تعدادی از روستاهای کوهستانی شهرستان های جاسک‬ ‫و بشاگرد همچنان دچار انسداد مسیر هستند‪.‬‬ ‫م��درس خاطرنش��ان کرد‪ :‬در شهرس��تان های بش��اگرد و‬ ‫جاس��ک برق حدود ‪ ۲۵۰‬روس��تا قطع و شبکه دچار اسیب‬ ‫کلی ش��د‪ .‬به تدریج برق روس��تاها وصل شد و درحال حاضر‬ ‫فقط تعدادی از روس��تاهای جاس��ک و بش��اگرد برق ندارند‬ ‫که این مس��ئله ناشی از نبود راه مناس��ب ارتباطی و انسداد‬ ‫مسیرهای دستیابی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش کش��اورزی ش��اهد بروز خس��ارت‬ ‫گس��ترده ای بودیم که مهم ترین انه��ا تخریب ‪ ۳۲۰۰‬هکتار‬ ‫زمی��ن کش��اورزی‪ ۳۵۰ ،‬هکتار باغ‪ ،‬تخری��ب ‪ ۸۰‬دامداری و‬ ‫‪ ۱۷۰‬چاه کشاورزی‪ ،‬تخریب ‪ ۵۰‬کیلومتر جاده بین مزرعه ها‪،‬‬ ‫از بی��ن رفتن ‪ ۱۵۰۰‬هکتار ابیاری تحت فش��ار و ‪ ۶۰‬س��ازه‬ ‫ابخی��زداری اس��ت‪ .‬همچنین ‪ 3100‬دام در این س��یل تلف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گفته مدرس‪ ،‬س��یل به ‪ ۲۱‬مدرس��ه و ‪ ۵۲‬کالس درس‬ ‫اسیب جدی وارد کرده است‪ ۳۳ .‬مدرسه در قالب ‪ ۷۶‬کالس‬ ‫درس و ‪ 2‬سالن نیاز به تعمیر اساسی و تجهیزات دارند‪.‬‬ ‫‪ 25‬سناریو برای منشا بوی نامطبوع پایتخت‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس مطالعات دانش��گاهی و نهاده��ای مرتبط‬ ‫به ش��هرداری ‪ ۲۵‬سناریو برای منش��ا بوی نامطبوع‬ ‫پایتخت شناسایی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬زه��را صدراعظم نوری با اش��اره‬ ‫ب��ه خدمات اتش نش��انی در ش��هر گف��ت‪ ۲۰ :‬هزار‬ ‫اتش س��وزی در س��ال جاری‪ ۲۱ ،‬هزار اتش س��وزی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۲۷‬ه��زار اتش س��وزی در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬هرچه س��ازمان اتش نش��انی‬ ‫قوی تر و مجهزتر باش��د‪ ،‬با سرعت بیشتری می تواند‬ ‫خدمت رسانی کند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای شهر درباره بوی بد پایتخت گفت‪ :‬بر‬ ‫مبنای گزارش های ارائه شده و پیام هایی که به سامانه‬ ‫‪ ۱۳۷‬می رس��د‪ ،‬نارضایتی مردم از انتشار بو در زمانی‬ ‫گزارش می شود که وارونگی دما و رطوبت وجود دارد‪.‬‬ ‫براساس مطالعات دانش��گاه ها و حوزه های مربوط به‬ ‫شهرداری ‪ ۲۵‬س��ناریو مطرح شده که می تواند منشا‬ ‫بو باش��د‪ ،‬از جمله وج��ود گاوداری های��ی در جنوب‬ ‫ته��ران‪ ،‬کارخانه ه��ای تولید مواد ش��یمیایی به ویژه‬ ‫س��ولفور و مش��تقات ان‪ ،‬فاضالب‪ ،‬استفاده از مازوت‬ ‫در کارخانه های صنعتی و ارادکوه‪.‬‬ ‫ن��وری تصریح ک��رد‪ :‬قابل دس��ترس و راحت ترین‬ ‫س��ناریو وجود مجموعه ارادکوه اس��ت‪ .‬مجموعه ای‬ ‫ک��ه از ده��ه ‪ 40‬فعالیتش را اغاز ک��رده و مربوط به‬ ‫امروز نیس��ت‪ .‬اگ��ر ارادکوه عامل بوی بد باش��د باید‬ ‫در طول س��ال نیز این بو احس��اس ش��ود و در خود‬ ‫همان محدوده قابل تحمل نباش��د‪ .‬برای اینکه بتوان‬ ‫نتیجه قطعی گرفت که کدام سناریو باعث دلیل اصلی‬ ‫انتشار این بوی بد است باید از سوی نهادهای ذی ربط‬ ‫اقدام شود‪ .‬به همین منظور از شهرداری خواسته شد‬ ‫دس��تگاه سنجش بو به کار گیرد تا منبع بو تشخیص‬ ‫داده ش��ود‪ .‬در محدوده فرودگاه امام و عوارضی‪ ،‬این‬ ‫بو بیشتر احس��اس می ش��ود که وجود دامداری ها و‬ ‫کارخانه ها یکی از سناریوهای قوی در این زمینه است‬ ‫بنابراین باید صبر کنیم دستگاه های بوسنج فعالیت و‬ ‫منبع ان را مشخص کنند و سپس اقدام الزم در این‬ ‫زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون محی��ط زیس��ت‪ ،‬س�لامت و‬ ‫خدمات شهری ش��ورای شهر تهران یاداور شد‪ :‬یکی‬ ‫از اقدامات بس��یار موثر و قابل دفاع شورای پنجم در‬ ‫حوزه شفاف س��ازی این بود که موضوع باغ ها و سایر‬ ‫موضوع ها را به جای اینکه پشت درهای بسته بررسی‬ ‫کند‪ ،‬به صحن شورا اورده و جلو دید و نظر همه مردم‬ ‫و اصحاب رسانه مطرح کرد‪.‬‬ ‫نوری افزود‪ :‬در این زمینه ‪ ۲‬نهاد به طور کارشناسی‬ ‫و مس��ئوالنه اقدام می کنند‪ ،‬یکی کمیس��یون ماده ‪۷‬‬ ‫اس��ت ک��ه در ‪ ۲۲‬منطقه نمایندگی دارد و در س��ال‬ ‫گذش��ته استعالم تخریب و پایان کار ‪ ۳۰‬هزار پرونده‬ ‫در ان انجام شد‪.‬‬ ‫پرونده هایی که مصداق ان باغ و زیر ‪ ۲۰۰‬متر باشد‬ ‫در کمیس��یون م��اده ‪ ۷‬که دبیرخانه ان در س��ازمان‬ ‫بوستان هاس��ت‪ ،‬ازسوی معاون شهرسازی و معماری‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان بوس��تان ها و عضوی از ش��ورا مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن پرونده ها برای ام��دن به صحن ش��ورا از فاز‬ ‫دیگری که کمیس��یون شهرس��ازی و معماری است‬ ‫می گذرند که در انجا هم کار کارشناس��ی می شود تا‬ ‫به صحن بیایند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حدود ‪ ۹۸‬ت��ا ‪ ۹۹‬درصد کار اصولی‬ ‫انجام می شود و اگر مشکالتی پیش اید‪ ،‬طبیعی است‬ ‫زیرا بر اس��اس رای اکثریت‪ ،‬نتیجه حاصل می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن همه ‪ ۲۱‬نفر عضو ش��ورا که دغدغه حفظ و‬ ‫صیانت از باغ ها و فضای س��بز را دارند و کمیس��یون‬ ‫م��اده ‪ ۷‬معاونت شهرس��ازی معماری و کمیس��یون‬ ‫س�لامت و محیط زیس��ت‪ ،‬تالش می کنند این کار به‬ ‫بهترین شیوه ممکن و در سالمت انجام شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫پیاپی ‪2774‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫اکبرلو در ادامه گفت‪ :‬وظیفه دولت این نیس��ت که‬ ‫تئات��ر را به حال خ��ودش رها کند و دخل و خرج ان‬ ‫بر عهده هنرمندان باش��د و دول��ت تنها نظارت کند‪.‬‬ ‫در یکی دو س��ال گذش��ته ش��اهد بودیم که به دلیل‬ ‫تنش های اجتماعی ممیزی ها در تئاتر بسیار افزایش‬ ‫داش��ته است و حتی در یک س��ری موضوع هایی که‬ ‫به نظر خنده دار بیاید س��ختگیری می شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫ش��اهد هس��تیم که ای��ن ممیزی ها به پالوده ش��دن‬ ‫نمایش ه��ا کمکی نکرده و در واقع ش��اهد هس��تیم‬ ‫ابتذال که نگران ورودش به تئاتر هس��تیم بیش��تر از‬ ‫قبل در حال رشد است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چابک سازی نظام اداری‬ ‫به نظر می رس��د نظام اداری در س��اختمان وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی بیش از نهاد های دیگر نیازمند چابک سازی و درک دو سویه‬ ‫و همراهی با مراجعه کنندگانش است‬ ‫وی ب��ا ذکر مثال��ی درباره وقت گیر ب��ودن مراحل‬ ‫اعطای مجوز نمایش گفت‪ :‬برای یکی از س��ریال های‬ ‫مس��تند که ان را اماده کرده بودم و نیاز داش��تم که‬ ‫تمامی قسمت های سریال یکجا مجوز بگیرد‪ ،‬مشاهده‬ ‫کردم که سیس��تم بروکراس��ی این امکان را نمی داد‬ ‫که تمام ‪ ۲۵‬قس��متی که ارائه داده بودم‪ ،‬یکجا مجوز‬ ‫پخش بگیرد در حالی که من به این مجوز نیاز داشتم‬ ‫تا بتوانم تمام قس��مت های سریال را یکجا در اختیار‬ ‫یک��ی از س��امانه های ‪ VOD‬قرار ده��م‪ .‬می خواهم‬ ‫بگویم بروکراس��ی در کش��ور موجب می ش��ود گاهی‬ ‫اقتصاد هنر هم اسیب ببیند و سرمایه هایی که پشت‬ ‫مجوزهای نمایش منتظر بازگشت و سوددهی هستند‬ ‫به راحتی نادیده گرفته می شوند‪.‬‬ ‫فره وش��ی در ادام��ه با بی��ان اینکه مج��وز نمایش‬ ‫سازمان سینمایی را هیچ یک از نهادها و سیستم های‬ ‫پخش قبول ندارد گفت‪ :‬جالب اینجاست که هر نهاد‪،‬‬ ‫س��ازمان و ش��رکتی که امکان و اختیار پخش اثری‬ ‫را دارد به مجوز پخش س��ازمان س��ینمایی اعتنایی‬ ‫ن��دارد و ه��ر ک��دام از این س��ازمان ها و ش��رکت ها‬ ‫ش��ورای تخصصی خودشان را برای ارزیابی اثر دارند‪.‬‬ ‫سامانه های ‪ VOD‬سازمان صدا و سیما و حتی واحد‬ ‫بازرگانی س��ازمان صدا و س��یما هر کدام ش��وراهای‬ ‫مخصوص خودشان را دارند و به هیچ وجه به مجوزی‬ ‫که وزارت ارش��اد برای یک اثر اعطا می کند‪ ،‬اهمیت‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬زی��اد بودن مراح��ل دریافت‬ ‫مجوز در مراحل س��اخت باعث می ش��ود بسیاری از‬ ‫اتفاق هایی ک��ه در این زمین��ه برنامه ریزی کردیم را‬ ‫از دس��ت بدهیم‪ .‬بسیاری از فیلمسازان به دلیل اینکه‬ ‫گرفتار مراحل بروکراسی دریافت مجوز نشوند دست‬ ‫به خودسانس��وری می زنند و در بسیاری از موارد قید‬ ‫کاری که می خواستند انجام بدهند را می زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بروکراسی سخت تئاتری‬ ‫منوچهر اکبرلو‪ ،‬کارش��ناس و پژوهشگر حوزه تئاتر‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا روزنام��ه‬ ‫با اش��اره به صرف‬ ‫هزینه ه��ای اضافه و نبود صرفه جویی در بودجه تئاتر‬ ‫گفت‪ :‬مسئله بودجه تئاتر کم و زیاد بودن ان نیست‪.‬‬ ‫ک��م بودن بودجه تئاتر یک امر بدیهی اس��ت‪ ،‬اما اگر‬ ‫معاون نظارت و ارزش��یابی سازمان س��ینمایی با تاکید بر‬ ‫اینکه مس��ئولیت صدور مجوز برای تولی��د و نمایش اثاری‬ ‫که در س��یمای جمهوری اس�لامی پخش نمی شوند برعهده‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت صوت و‬ ‫تصویر فراگیر تا تعیین تعریف و ارائه مصداق دقیق از س��وی‬ ‫شورای عالی فضای مجازی‪ ،‬بالتکلیف است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد مهدی طباطبایی نژاد در پاس��خ‬ ‫به اینکه تکلیف تولیدات ش��بکه نمای��ش خانگی با توجه به‬ ‫بخش��نامه رئیس قوه قضاییه مبنی ب��ر اینکه صدور مجوز و‬ ‫تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بر عهده س��ازمان صدا‬ ‫و سیماس��ت‪ ،‬چه خواهد شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به طور طبیعی تمام‬ ‫محصوالت این ش��بکه از جمله س��ریال های شبکه نمایش‬ ‫خانگی مجوز خود را از س��ازمان سینمایی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی می گیرند اما انچه به تازگی منتشر شده نامه‬ ‫و موضوع تازه ای نیست‪.‬‬ ‫براس��اس این بخش��نامه به مراجع قضایی ابالغ شده که‬ ‫صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم گیری ساترا ( سازمان‬ ‫ای��ن بودج��ه را در قیاس با فعالیت ه��ای دیگری که‬ ‫هیچ گونه خروج��ی موثر ندارن��د می گذاریم‪ ،‬موجب‬ ‫تاس��ف است که عرصه نمایش با این میزان از بودجه‬ ‫اداره می شود‪ .‬نهادهایی که به ظاهر خصوصی هستند‬ ‫اما از بودجه های باالی دولتی استفاده می کنند و قرار‬ ‫است فرهنگ سازی کنند‪ ،‬اما متاسفانه هیچ گزارشی‬ ‫از فعالی��ت انها در راس��تای شفاف س��ازی فعالیت ها‬ ‫منتشر نشده اس��ت‪ .‬ازسویی تئاتر با بودجه کمی که‬ ‫دارد به مرات��ب اثرگذارتر در فض��ای عمومی جامعه‬ ‫ظاهر ش��ده و خروج��ی ان فعالیت تعداد بس��یاری‬ ‫از هنرمن��دان در ای��ن عرصه بوده ک��ه موجب رونق‬ ‫تماش��اخانه های سطح شهر شده اس��ت‪ .‬این منتقد‬ ‫تئاتر با اش��اره به بروکراس��ی اضاف��ه در فعالیت های‬ ‫عرص��ه نمایش گفت‪ :‬وقتی که با یک گروهی در یک‬ ‫سالن دولتی قرارداد گیش��ه می بندند‪ ،‬وقتی که قرار‬ ‫است با هنرمندان تسویه حساب کنند به دلیل کندی‬ ‫و کاغذبازی های اداری گاه تا ‪ ۲‬س��ال طول می کشد‬ ‫تا پول های حاصل از فروش بلیت یک نمایش تسویه‬ ‫ش��ود‪ ،‬در حالی ک��ه در بخش خصوص��ی این اتفاق‬ ‫نمی افتد به دلیل اینکه بروکراس��ی اداری وجود ندارد‬ ‫و حتی هر ش��ب با گروه های نمایش تسویه حس��اب‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬این یک نمونه بس��یار‬ ‫کوچک از نبود چابک س��ازی در فرایند اداری و مالی‬ ‫تئاتر اس��ت‪ .‬مث��ال دیگری که می ت��وان زد پیرامون‬ ‫سیس��تم نظارت در تئاتر اس��ت که تعداد بسیاری از‬ ‫هنرمن��دان‪ ،‬کارمندان و کارشناس��ان ای��ن عرصه را‬ ‫مشغول می کند و مسئله سامانه الکترونیک که هنوز‬ ‫راه اندازی نشده است و خودش حجم زیادی از رفت و‬ ‫امدها و فرس��ایش های روحی و کاغذبازی و پر کردن‬ ‫فرم های��ی که هیچ کس��ی نمی داند ب��رای چه چیزی‬ ‫پر می ش��ود؛ از بی��ن برود‪ .‬کلی زم��ان و انرژی برای‬ ‫کارمندان‪ ،‬کارشناسان و هنرمندان ایجاد می کند که‬ ‫در ضررهای مادی هیچ موقع محاسبه نمی شود‪.‬‬ ‫اکبرل��و در ادامه افزود‪ :‬در یک سیس��تم اقتصادی‬ ‫سالم همین تنش ها و کاغذبازی ها و وقت های زیادی‬ ‫که گذاش��ته می ش��ود ب��ه واحدهای مال��ی تبدیل و‬ ‫مشخص می شود که یک گروه و تهیه کننده و بازیگر‬ ‫چقدر انرژی می گذارد‪.‬‬ ‫بالتکلیفی صوت و تصویر فراگیر‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات صورت و تصویر فراگیر)‬ ‫اس��ت و ما هم در این باره بحثی نداریم چون محل‬ ‫بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است‬ ‫تا براس��اس ان مش��خص ش��ود ‪VOD‬ها در چه‬ ‫تعریفی گنجانده می شوند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬این بخش��نامه دو نکته دارد؛ نخس��ت‬ ‫اینکه درباره زیرساخت پلتفرم های صوت و تصویر‬ ‫فراگیر اس��ت و ارتباطی به مج��وز و تولید و محتوا ندارد که‬ ‫همه در اختیار وزارت ارشاد است‪ .‬نکته دوم هم اختالف بین‬ ‫ما (وزارت ارش��اد) و قوه قضاییه و صدا و سیماس��ت که باید‬ ‫شورای عالی فضای مجازی ان را حل کند‪.‬‬ ‫طباطبایی نژاد با اش��اره به اینکه اخت�لاف ما همچنان بر‬ ‫س��ر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫معتقدیم ‪ VOD‬ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی شوند‪،‬‬ ‫چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که‬ ‫صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه‬ ‫کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر ان غیرقابل‬ ‫مانی هاش��میان‪ ،‬تهیه کننده س��ینمای مستند در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا روزنامه‬ ‫با اش��اره به مش��کالت‬ ‫بروکراس��ی در صدور مجوزها اظهارک��رد‪ :‬تا پیش از‬ ‫این بروکراس��ی به معن��ی کاغذبازی ب��ود‪ ،‬اما امروز‬ ‫معن��ی ان تغیی��ر ک��رده و تبدیل ب��ه اینترنت بازی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بسیاری از مراحلی که باید برای دریافت‬ ‫مجوز س��اخت یک اثر ویدئویی طی می کردیم‪ ،‬امروز‬ ‫در س��امانه های متعددی رخ می دهد که بسیار زمانبر‬ ‫اس��ت و گاه با مشکالت زیادی برای شکل گیری یک‬ ‫اثر هنری روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه رها فیلم در ادامه گفت‪ :‬البته در‬ ‫مرحله ازمون و خطا در طرح های الکترونیکی کردن‬ ‫مراحل دریافت مجوز هس��تیم و ش��اید در اینده این‬ ‫مش��کالت برطرف ش��ود‪ ،‬اما واقعیت این است که در‬ ‫ش��کل فعلی به جای انکه کمکی به هنرمندان باشد‬ ‫و در مس��یر کمتر ش��دن مراح��ل اداری پیش برود‪،‬‬ ‫کاره��ای بیش��تری را بر عهده اهال��ی فرهنگ و هنر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫این مستندس��از در ادامه افزود‪ :‬گاهی سیستم کند‬ ‫بروکراسی در زمینه دریافت مجوز ساخت به سرمایه‬ ‫یک فیلم اس��یب های زیادی می زند‪ .‬به ویژه در زمینه‬ ‫ساخت فیلم مس��تند گاهی مجوزها باید در لحظه و‬ ‫ب��دون هیچ گون��ه معطلی صادر ش��ود‪ ،‬چراکه اگر در‬ ‫همان لحظه که درخواس��ت مجوز ش��ده مجوز صادر‬ ‫نشود شاید دیگر دسترسی به سوژه امکان پذیر نباشد‬ ‫و از اساس موضوع یک فیلم مستند از دست می رود‪.‬‬ ‫هاش��میان در ادامه اف��زود‪ :‬در زمین��ه پخش اثار‬ ‫هنری هم دچار مشکالت مشابهی هستیم‪ .‬مجوزهای‬ ‫پخش با بازگش��ت س��رمایه و برنامه ریزی های دفاتر‬ ‫پخ��ش همخوانی ندارد و گاه��ی با معطل کردن یک‬ ‫فیلم باعث می ش��ود‪ ،‬دیگر زم��ان کافی برای اکران و‬ ‫نمایش یک فیلم وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫هاش��میان وجود بروکراس��ی را در اندازه درستش‬ ‫مفید دانست و گفت‪ :‬کسانی که در چرخه هنری این‬ ‫کش��ور فعالیت می کنند منکر این نمی شوند که باید‬ ‫تشکیالت درس��تی برای دریافت مجوز وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬با الکترونیکی کردن بسیاری از مراحل دریافت‬ ‫مجوز متاسفانه شاهد هستیم که انرژی و وقت زیادی‬ ‫از ی��ک گروه برای ثبت و پیگیری درخواس��ت گرفته‬ ‫می شود که مراحل بعدی را با دلزدگی همراه می کند‪.‬‬ ‫سیستم بروکراسی در کشور باید چابک سازی شود و‬ ‫اشکال هایی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬رفع و زمینه ‬ ‫پویایی بخش های گوناگون هنری فراهم شود‪.‬‬ ‫فرزاد فره وشی‬ ‫منوچهر اکبرلو‬ ‫مانی هاشمیان‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫به نظر می رس��د نظام اداری در س��اختمان وزارت‬ ‫فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی بیش از نهاد ه��ای دیگر‬ ‫نیازمند چابک س��ازی و درک دو س��ویه و همراهی با‬ ‫مراجعه کنندگانش اس��ت‪ .‬نمی توان ب��ا عالم هنر در‬ ‫ارتباط ب��ود و روح لطیف و جاری در این عرصه را با‬ ‫نظام خش��ک اداری و ساختارهای کند و ناامیدکننده‬ ‫ب��ه بازدارندگ��ی تش��ویق ک��رد‪ .‬توجه به مش��کالت‬ ‫هنرمن��دان در زمینه خلق اثر هنری و امکان نمایش‬ ‫و پخش یک اثر هنری بیش از هر چیز دیگر نیازمند‬ ‫توجه و مراعات در سیستم دولتی است‪.‬‬ ‫شناسایی باش��د‪ .‬در حالی که از نظر ما ‪ VOD‬ها‪،‬‬ ‫ه��م کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربَرش��ان قابل‬ ‫شناس��ایی اس��ت‪ .‬پس مصداق انچه عنوان ش��ده‬ ‫نیس��تند ام��ا چون ای��ن موضوع باید ب��ه تصویب‬ ‫ش��ورای عالی فضای مجازی به عن��وان یک مرجع‬ ‫قانونی برسد‪ ،‬این مس��ئله تا تعیین مصداق دقیق‬ ‫صوت و تصویر فراگیر بالتکلیف است‪.‬‬ ‫معاون نظارت و ارزش��یابی س��ازمان سینمایی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با این حال هر تصمیمی گرفته ش��ود‪ ،‬مس��ئله تولید‬ ‫محت��وا و ص��دور مجوز تولید و نمایش برای ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی براس��اس مصوبه های متعدد قانونی در اختیار وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی است‪.‬‬ ‫در واقع قانون موکدا گفته اس��ت که سازمان صدا و سیما‬ ‫فق��ط برای اثاری که از س��یمای جمهوری اس�لامی پخش‬ ‫می ش��وند‪ ،‬نیازی به مجوز وزارت ارش��اد ن��دارد ما هر فیلم‬ ‫و س��ریالی خارج از س��یما‪ ،‬بخواهد پخش ش��ود باید برای‬ ‫محتوایش از وزارت ارش��اد مجوز بگیرد؛ یعنی ممکن اس��ت‬ ‫مجوز پلتفرم و زیرساخت نمایش را از ساترا بگیرند اما تولید‬ ‫محتوا مشخصا برعهده ارشاد است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬در این باره نگرانی هایی وجود دارد مبنی‬ ‫براینکه اگر صوت و تصویر فراگیر شامل ‪ VOD‬ها شود‪ ،‬ان‬ ‫وقت نمایش برخی از محصوالت ش��بکه نمایش خانگی مثل‬ ‫سریال هایی که تولیدشان در این سال ها رونق زیادی گرفته‬ ‫و به گفته برخی کارشناس��ان س��بب گرایش کمتر مردم به‬ ‫سریال های ماهواره ای شده‪ ،‬دچار مشکالتی در پخش شوند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬نظارت های تازه از س��وی صدا و س��یما بر‬ ‫انچه در ‪ VOD‬ها بارگذاری می ش��ود‪ ،‬اعمال ش��ود که در‬ ‫نهایت ممکن اس��ت منجر به کاهش تولیدات شبکه نمایش‬ ‫خانگی ش��ود و نیز ممکن است بازار عرضه محصوالت روی‬ ‫‪ DVD‬را داغ کن��د ک��ه با توجه ب��ه گرانی این ن��وع ارائه‬ ‫محصول می تواند به کاهش مخاطب منتهی شود‪.‬‬ ‫در این باره طباطبایی نژاد ضمن تایید این نگرانی ها گفت‪:‬‬ ‫ممکن اس��ت چنین ناهماهنگی هایی موقع نمایش محصول‬ ‫ایجاد شود و این اشکالی است که شرایط را نامفهوم می کند‪.‬‬ ‫قطب الدین صادقی‬ ‫همزم��ان ب��ا اجرای‬ ‫نمایش «چن��ور» از‬ ‫جال��ی خالی عش��ق‬ ‫در جامع��ه ام��روزی‬ ‫س��خن گف��ت‪ .‬این‬ ‫هنرمند تئاتر که این‬ ‫روزها اخرین اجراهای نمایش «چنور» را در‬ ‫تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه‬ ‫می برد‪ ،‬این نمایش را در س��تایش عش��ق و‬ ‫عظمت ان دانست‪.‬‬ ‫صادقی به ایسنا گفت‪ :‬این نمایش واکنشی‬ ‫اس��ت به جامعه امروز ما که عشق و دوستی‬ ‫از ان رخت بر بس��ته و حال انکه باید دوست‬ ‫داش��تن یکدیگر را ی��اد بگیری��م‪ .‬این روزها‬ ‫بس��یاری از رواب��ط‪ ،‬برخاس��ته از التهاب تن‬ ‫و جس��م اس��ت و این گونه اس��ت که روابط‬ ‫عاش��قانه ما بس��یار کوتاه مدت و ب��ه دور از‬ ‫تعهدات عاطفی و معنوی ش��ده و مش��خص‬ ‫نیس��ت کودکانی ک��ه زاده چنی��ن روابطی‬ ‫هس��تند چقدر از لذت عش��ق و محبت بهره‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬پرداخت��ن به جای‬ ‫خالی عشق و دوستی را از مهم ترین نیازهای‬ ‫زندگی ام��روزی ما برش��مرد و افزود‪ :‬فضای‬ ‫اجتماعی و شعارهای ما پر از نفرت است‪ ،‬پر‬ ‫از ج��دل و کینه‪ .‬پس م��ا کجا باید از زندگی‬ ‫بگوییم؟! ان دیوار محبتی که ما را به یکدیگر‬ ‫وصل می کند‪ ،‬کجاست؟!‬ ‫صادق��ی تاکید ک��رد‪ :‬مهم ترین چیزی که‬ ‫می خواستم در نمایش «چنور» از ان بگویم‪،‬‬ ‫عش��ق اس��ت و زیبایی و این جس��ت و جو و‬ ‫ضرورت عش��ق‪ ،‬برایم مهم ترین دغدغه بود‪.‬‬ ‫عشقی که از زندگی ما رخت بر بسته و حال‬ ‫انک��ه باید دوباره بیاموزی��م یکدیگر را عمیق‬ ‫و درس��ت دوس��ت داشته باش��یم‪ .‬شخصیت‬ ‫نمایش من در پی عظمت عشق است‪.‬‬ ‫او که سه سال پیش نمایشنامه «چنور» را‬ ‫نوش��ته است‪ ،‬درباره سویه های اجتماعی این‬ ‫نمایش نی��ز توضیح داد‪ :‬هنر یا تفنن اس��ت‬ ‫ی��ا انتقادی‪ .‬هنر تفننی برای س��رگرم کردن‬ ‫اس��ت اما هنر انتقادی اس��ت ک��ه در تاریخ‪،‬‬ ‫فرهن��گ و جامعه خود دخالت می کند‪ .‬حتی‬ ‫اگر پاس��خی به معضالت اجتماعی ندهد‪ ،‬اما‬ ‫می تواند پرسش هایی درست را ایجاد کند‪.‬‬ ‫تم��ام اث��ار ب��زرگ ادبیات نمایش��ی دنیا‬ ‫چنین هس��تند از درام های ب��زرگ یونان تا‬ ‫نمایشنامه های شکس��پیر‪ ،‬ایبسن‪ ،‬مولیر و‪...‬‬ ‫هی��چ یک از ای��ن اثار جامع��ه و تاریخ خود‬ ‫را فرام��وش نکرده ان��د و انس��انی که مطرح‬ ‫می کنن��د‪ ،‬در کنار ابعاد ف��ردی اش‪ ،‬حتما به‬ ‫ابع��اد اجتماعی او هم توجه دارن��د‪ .‬زیرا هر‬ ‫ن��وع منفک کردن فردیت کاراکترها از بخش‬ ‫اجتماع نادرست است‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند ک��ه در کارنام��ه هنری اش‬ ‫اجرای نمایش��نامه هایی مانن��د «مویه جم»‪،‬‬ ‫«سحوری» و «هملت» را دارد‪ ،‬در عین حال‬ ‫از وجه س��رگرم کننده هنر نیز سخن گفت و‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬هنر در عین س��رگرم کنندگی‬ ‫بای��د چیزی هم بیاموزد و ب��ه ما کمک کند‬ ‫احساس��ات خ��ود را عمیق ت��ر درک کنیم و‬ ‫همه اینها نیازمند ش��ناخت است‪ .‬چیزی که‬ ‫ب��زرگان هنری ما از اخوندزاده تا س��اعدی و‬ ‫بیضای��ی و رادی و‪ ...‬ب��ه خوبی ب��ه ان توجه‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫صادق��ی درباره ایج��اد تع��ادل میان وجه‬ ‫سرگرم کننده و تفکر برانگیز هنر گفت‪ :‬تمام‬ ‫فن همین اس��ت‪ .‬به همین دلیل است که ما‬ ‫اثار فردوس��ی‪ ،‬مولوی‪ ،‬س��عدی و نظامی را‬ ‫دوست داریم‪.‬‬ ‫هی��چ یک از انان مس��ائل ف��ردی خود را‬ ‫مس��ائل اجتماعی زمانه خود ج��دا نکرده اند‪.‬‬ ‫این بازی های جدید و معناگریزی های ش��به‬ ‫غرب��ی را کنار بگذاریم‪ .‬هن��ر در طول تاریخ‬ ‫همواره به اجتماع خود توجه داشته است‪.‬‬ ‫او که برای اج��رای نمایش تازه خود قالب‬ ‫تک گویی را انتخاب کرده اس��ت‪ ،‬درباره این‬ ‫موضوع نی��ز توضیح داد‪ :‬ضرورت ش��کلی و‬ ‫محتوایی این نمایش چنین چیزی را ایجاب‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫نمایش درباره مردی اس��ت که ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫پیش پنهانی رفته و حال هم پنهانی بازگشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬همرزمان و همفکران خود را از دست‬ ‫داده و در تمام این س��ال ها تک و تنها بوده و‬ ‫حال به جست وجوی عشق قدیمی خود امده‬ ‫که ‪ ۲۰‬سال را به یاد او سپری کرده است‪.‬‬ ‫نمایش «چنور» نوش��ته و کار قطب الدین‬ ‫صادقی هر ش��ب س��اعت ‪ ۲۰‬و به مدت یک‬ ‫ساعت در تاالر چهارس��و مجموعه تئاترشهر‬ ‫روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫فرش��ید گویلی‪ ،‬تک بازیگر این اثر نمایشی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫‹ ‹خودسانسوری نتیجه بروکراسی‬ ‫از وضعیت نظام بروکراسی اداری در عرصه سینما و تئاتر‬ ‫کاغذبازی روی موج هنر‬ ‫نظام اداری و دیوان س��االری کش��ور‪ ،‬همواره مورد‬ ‫انتق��اد دوس��ویه از ط��رف م��ردم و مس��ئوالن بوده‬ ‫است‪ .‬یک س��وی این انتقادها مردم و سوی دیگر ان‪،‬‬ ‫گالیه های مس��ئوالن سیاس��ی و مدیران عالی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬دس��تگاه دیوان ساالری کش��ور‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫حاکمیت��ی مرتبط با بدنه مردمی کش��ور و‬ ‫دس��تگاه‬ ‫ِ‬ ‫به عنوان نمادی و بخشی از تحقق اراده سیاسی کشور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬تلق��ی عمومی در ن��وع برخورد‬ ‫با این دس��تگاه ها‪ ،‬تعیین کننده و ش��اخصه و ممیزه‬ ‫اراده نظام سیاس��ی کش��ور در نوع برخ��ورد با مردم‪،‬‬ ‫نوع خدمت رس��انی و پاس��خگویی بوده است‪ .‬پس از‬ ‫انقالب‪ ،‬برخالف جهت گیری سیاسی کشور‪ ،‬دستگاه‬ ‫دیوان س��االری به عنوان یک نیرو و قدرت مس��تقل‪،‬‬ ‫نوع��ی از عملکرد را از خود بروز داده و دس��ت کم در‬ ‫برخی از مقاطع و حوزه ها‪ ،‬تابع اراده سیاس��ی کشور‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫عرصه هنر همواره میانه خوبی با بروکراس��ی اداری‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬هنرمن��دان نمی توانند تابع ش��رایط‬ ‫وی��ژه در امور اداری باش��ند و ذات هنر به دلیل خلق‬ ‫فضایی که بتواند به تولید یک اثر منجر ش��ود همواره‬ ‫با سیس��تم های اداری و بروکراس��ی در تناقض است‪.‬‬ ‫بس��یاری از هنرمندان و فع��االن عرصه های گوناگون‬ ‫هنری به دلیل انکه مراحل دریافت مجوز برای ساخت‬ ‫یک اثر زیاد و طوالنی است‪ ،‬گاهی تصمیم می گیرند‬ ‫کمتر به سراغ خلق یک اثر بروند و کم کار و گزیده کار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫فرزاد فره وش��ی‪ ،‬کارگردان س��ینمای مس��تند در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا روزنامه‬ ‫با اش��اره به مش��کالت‬ ‫بروکراس��ی اداری در فضای س��ینمای کش��ور گفت‪:‬‬ ‫سیس��تم بروکراس��ی اداری در وزارت ارش��اد خیلی‬ ‫وقت اس��ت ک��ه الکترونیکی ش��ده و هنرمندان باید‬ ‫ب��رای دریاف��ت پروانه س��اخت و نمای��ش فرم هایی‬ ‫را در س��امانه هایی که تعریف کردن��د‪ ،‬پر کنند‪ .‬این‬ ‫سیس��تم الکترونیکی از یک س��و کار را در بعضی از‬ ‫م��وارد اس��ان تر کرده و در برخی جاها با مش��کالتی‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫مش��کالت این موضوع هم انجاس��ت که با وجود‬ ‫تمام��ی این مراحل باز هم اصل موضوع س��ر جایش‬ ‫اس��ت؛ یعن��ی باز ه��م باید هم��ان فرم ها به دس��ت‬ ‫کارش��ناس مربوط برس��د و ب��از ه��م در نوبت های‬ ‫طوالنی منتظر بمانیم تا به نتیجه برسیم‪ .‬برای خودم‬ ‫پی��ش امده که مجوز برای ایی��ن رونمایی یا نمایش‬ ‫خصوصی یک��ی از فیلم هایم که باید خیلی زود صادر‬ ‫می شد به دلیل کندی و تنبلی سیستم بروکراسی به‬ ‫موقع به دس��تم نرسیده و ان ایین رونمایی و نمایش‬ ‫خصوصی به طور کلی منتفی شده است‪.‬‬ ‫فره وش��ی با بیان اینکه بسیاری از مدارکی که برای‬ ‫شروع س��اخت یک فیلم ازسوی س��ازمان سینمایی‬ ‫اع�لام می ش��ود ضرورت��ی در اعطای مج��وز ندارد‪،‬‬ ‫اظهاک��رد‪ :‬حت��ی در ان لحظه مدارکی از فیلمس��از‬ ‫می خواهند که پیدا کردن و پیوس��ت کردن ان شاید‬ ‫چن��د ماه زمان ببرد تا بتوان مدرکی را اضافه کرد در‬ ‫حالی که تنها چیزی که به نظر می رس��د مهم باش��د‬ ‫طرح و فیلمنامه ای اس��ت که قرار است‪ ،‬ساخته شود‬ ‫و مابقی زاییده فضایی است که سیستم دیوانساالری‬ ‫کشور به ان عادت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارگ��ردان مس��تند در ادامه اف��زود‪ :‬به نظر‬ ‫می رس��د این بروکراسی حتی کارکنان و کارشناسان‬ ‫حاضر در س��ازمان سینمایی را هم خسته کرده است‬ ‫و کس��ی در این میان سودی از این همه اتالف انرژی‬ ‫نمی برد‪ ،‬چون در نهایت ما باید مستقیم به کارشناس‬ ‫مربوط مراجعه و باز همان مراحل را س��پری کنیم تا‬ ‫بتوانیم مجوز س��اخت یا نمایش دریافت کنیم و برای‬ ‫همین دیگر لزومی ندارد تمامی این مراحل طی شود‪.‬‬ ‫جای خالی عشق‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪ 29 -1398‬جمادی االول ‪ 25 - 1441‬ژانویه ‪-2020‬شماره‪-1456‬پیاپی‪2774‬‬ ‫تکثر شبکه های تلویزیونی بدون راهبرد‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88103730 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه اخذ مالیات در کنار عوارض از مسافرانی که به خارج از کشور سفر می کنند‬ ‫دوست داشتم «شمس تبریزی» را مالقات کنم‬ ‫را پیشنهاد می کنید؟‬ ‫مطمئنا پاسخ خواهم داد کتاب های بیشتری از زنان‬ ‫را مطالع��ه کنند‪ .‬اثار نویس��ندگان زن‪ ،‬روزنامه نگاران‬ ‫زن‪ ،‬ش��اعران زن و استادان دانش��گاهی زن را مطالعه‬ ‫کنید و زمانی که از زنان صحبت می کنم منظورم تمام‬ ‫نویس��ندگان زن از هر قوم و تاریخچه فرهنگی اس��ت‪:‬‬ ‫ترک‪ ،‬کرد‪ ،‬ارمنی ‪ ،‬یهودی و یونانی‪ .‬ترکیه کش��وری با‬ ‫نسیان اجتماعی اس��ت‪ .‬اثار ان دسته از نویسندگانی‬ ‫را مطالعه کنید که گواه سکوت و خاموشی هستند‪.‬‬ ‫€ €زمانی که مش�غول نوش�تن هس�تید چه‬ ‫کتابی را مطالعه می کنید؟ هنگامی که در حال‬ ‫نوش�تن کتاب خود هستید از مطالعه چه نوع‬ ‫کتابی خودداری می کنید؟‬ ‫پیش از ان که نوش��تن رمانم را اغاز کنم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫مفصل��ی را اغاز می کنم و س��عی می کن��م تا حدی که‬ ‫امکان دارد هر چی��ز مرتبط با موضوع کتابم را مطالعه‬ ‫کنم‪ .‬من مدت زیادی را در دانش��گاه درس خوانده ام و‬ ‫شاید این همان دلیلی است که مفهوم نظم را برای من‬ ‫مه م جلوه داده اس��ت‪ .‬پس وابسته به موضوعی که قرار‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫اغاز به کار پنجمین نمایشگاه کلکسیونر‬ ‫«فصلنامه تئاتر» روی پیشخوان‬ ‫پنجمین نمایش��گاه کلکس��یونر با نمایش‬ ‫اثاری از هنرمندان پیشکس��وت و هنرمندان‬ ‫مدرن دهه ه��ای اغازین ورود هن��ر مدرن به‬ ‫ایران جمعه ‪ ۴‬بهمن گشایش یافت‪ .‬پنجمین‬ ‫نمایش��گاه کلکس��یونر برخالف دورۀ گذشتۀ‬ ‫خود که نمایش اثار دورۀ کالسیک ایران و شیوه های عهد کریم خان و پرتره های‬ ‫قاجاری را در خود داش��ت‪ ،‬اکنون با رویکرد پیش��ینش و قرابت بیش��تری با سه‬ ‫کلکس��یونر اغازین ش��امل اثاری از هنرمندان پیشکس��وت و هنرمندان مدرن‬ ‫دهه ه��ای اغازی��ن ورود هنر مدرن ب��ه ایران خواهد بود ک��ه در ‪ ۴‬بهمن اغاز به‬ ‫کار ک��رد‪ .‬در کلکس��یونر پنجم با حضور جمع گس��ترده تری از مجموعه داران و‬ ‫گال��ری داران‪ ،‬تعداد ‪ ۵۶‬اثر از هنرمندان و مش��اهیری چون اردش��یر محصص‪،‬‬ ‫ایدین اغداشلو‪ ،‬حسین محجوبی‪ ،‬علی اکبر صادقی‪ ،‬محمد احصایی‪ ،‬قباد شیوا‪،‬‬ ‫کامبی��ز درمبخش‪ ،‬ابراهیم حقیقی‪ ،‬احمدرضا احمدی و‪ ...‬برای عالقه مندان به‬ ‫هنر جمع اوری ش��ده و به نمایش گذاش��ته می شود‪ .‬نمایش و فروش این اثار در‬ ‫گالری ارتیبیش��ن س��اعت ‪ ۱۶‬روز جمعه ‪ ۴‬بهمن در گالری ارتیبیشن اغاز و تا‬ ‫‪ ۱۳‬بهمن ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫هفتاد و چهارمین ش��مار ه «فصلنام ه علمی‪-‬‬ ‫پژوهش��ی تئاتر» به مدیرمسئولی شهرام کرمی‬ ‫و س��ردبیری سیدمصطفی مختاباد زیر نظر دفتر‬ ‫پژوهش و انتشارات نمایش منتشر شد‪.‬‬ ‫چگونگی خل��ق فضاهای فیزیک��ی و عاطفی‬ ‫در مولتی مدیای «یک نام ه عاش��قانه»‪ ،‬بررسی کنش دراماتیک و انتقال جوهره ‬ ‫درون��ی نمایش در پوس��ترهای تئاتر میش��ل باتوری با رویکرد نشانه شناس��انه‪،‬‬ ‫مبارک و کاراگز‪ :‬افول و شکوفایی مطالع ه تطبیقی حضور دو شخصیت عروسکی‬ ‫در ایران و ترکیه‪ ،‬کنکاش��ی در ش��کل گیری گروه تئاتر اناهیتا و تاثیر ان بر تئاتر‬ ‫ای��ران‪ ،‬نگاهی تاریخ��ی بر دوران فعالی��ت تئاتر خصوصی در ای��ران با تمرکز بر‬ ‫وضعیت تئاتر کش��ور بین سال های ‪ ۱۲۸۰‬تا ‪ ۱۳۵۷‬شمسی‪ ،‬مناسبات بینامتنی‬ ‫میان جغرافیای فرهنگی و ادبیات دراماتیک با نگاهی ویژه به موضوع خش��ونت‬ ‫در «تی اس تیز» س��نکا عناوین ‪ ۶‬مقاله ای اس��ت که در این ش��ماره چاپ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪  ‬ش��مار ه ‪« ۷۴‬فصلنام�� ه تئاتر» در پاییز ‪ ۱۳۹۸‬و با به��ای ‪ ۱۰‬هزار تومان برای‬ ‫عالقه مندان حوز ه تئاتر منتشر و توزیع شده است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫«صادق هدایت از افسانه تا واقعیت» چاپ شد‬ ‫«خزان ارغوان» در فرهنگسرای ابن سینا‬ ‫کت��اب «ص��ادق هدای��ت از افس��انه ت��ا واقعی��ت»‬ ‫نوش��ته همایون کاتوزی��ان به تازگی ب��ا ترجمه فیروزه‬ ‫مهاجر توس��ط نش��ر مرک��ز منتش��ر و راهی بازار نش��ر‬ ‫ش��ده اس��ت‪« .‬ص��ادق هدای��ت و م��رگ نویس��نده»‬ ‫و «درب��اره ب��وف ک��ور هدای��ت» دو کت��اب دیگ��ری‬ ‫هس��تند که کاتوزیان درباره این نویس��نده نوش��ته و نش��ر مرکز چاپشان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نسخه اصلی این کتاب در س��ال ‪ ،۱۳۷۰‬به زبان انگلیس��ی در انگلستان‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬س��پس ترجمه فارس��ی ان به قلم فیروزه مهاجر در تهران چاپ‬ ‫ش��د‪ .‬ناش��ر اول ترجمه فارس��ی این کتاب‪ ،‬نش��ر دیگری بوده که پس از مدت‬ ‫کوتاه��ی‪ ،‬چاپ دوم کتاب را هم عرضه کرد و کاتوزیان می گوید به تصحیحاتش‬ ‫بر چاپ اول‪ ،‬توجهی نکرده است‪ .‬این کتاب با ‪ ۳۴۰‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار نسخه‬ ‫و نرخ ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت‬ ‫زه��را (س) نمایش ایینی «خ��زان ارغوان»‬ ‫از ‪ 1‬ت��ا ‪ 10‬بهم��ن در س��الن امف��ی تئاتر‬ ‫فرهنگسرای ابن سینا به صحنه می رود‪.‬‬ ‫ای��ن نمای��ش با هم��کاری فرهنگس��رای‬ ‫ابن س��ینا‪ ،‬س��ازمان هنری رس��انه ای اوج و هنرنمایی گروه نمایشی «خزان‬ ‫ارغوان» در ‪ ۲‬س��انس ‪ 18‬و ‪ ۲۱‬روی صحنه خواه��د رفت‪« .‬خزان ارغوان»‬ ‫نمایش��ی اس��ت ایینی در رثای حضرت زهرا (س) و سومین سالی است که‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫قرار است در این نمایش گوشه هایی از ماجرای شهادت حضرت زهرا (س)‬ ‫با زبان هنر بازافرینی شود‪.‬‬ ‫این نمایش با «نذر فرهنگی» به صورت رایگان روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫انتشار داستان های مثنوی موالنا‬ ‫به زبان قزاقی‬ ‫کتاب برگزیده داستان های مثنوی موالنا‬ ‫از مجموع��ه «قصه های خوب برای بچه های‬ ‫خوب» به زبان قزاقی منتشر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬کتاب برگزیده داستان های مثنوی‬ ‫موالن��ا از مجموعه «قصه ه��ای خوب برای‬ ‫بچه های خوب» نوش��ته مهدی اذریزدی به‬ ‫زبان قزاقی و در قالب طرح «تاپ» س��ازمان‬ ‫فرهنگ و ارتباطات اس�لامی منتش��ر شده اس��ت‪ .‬ایناش قاسم که اثار‬ ‫زیادی را از زبان فارسی به زبان قزاقی و برعکس ترجمه کرده‪ ،‬ترجمه این‬ ‫اثر را به انجام رسانده است‪ .‬این کتاب به همت انتشارات ‪BRK Press‬‬ ‫در شهر الماتا منتشر شده است‪.‬‬ ‫ترجمه کتاب بیضایی به ایتالیایی‬ ‫نزدی��ک ب��ه ‪ ۵۵‬س��ال از انتش��ار کتاب‬ ‫«نمای��ش در ایران» بهرام بیضایی می گذرد‬ ‫و ح��اال این کتاب برای نخس��تین بار به زبان‬ ‫ایتالیایی برگردانده ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪« ،‬نمایش در ایران» پس از گذشت نیم‬ ‫ق��رن همچنان اصلی ترین منبع پژوهش��ی‬ ‫درب��اره تاریخ نمای��ش و گونه های مختلف‬ ‫نمایشی ایران است و بعد از گذشت این همه سال هنوز هیچ اثر پژوهشی‬ ‫دیگری که جامع تر از این کتاب باش��د‪ ،‬منتشر نشده است‪ .‬این کتاب به‬ ‫تازگی برای نخس��تین بار به زبان ایتالیایی منتشر شده و درحال حاضر‬ ‫در س��ایت امازون به فروش می رس��د‪ .‬مانی نعیمی که چند سالی است‬ ‫در فلورانس ایتالیا در زمینه موس��یقی و نمایش فعالیت می کند‪ ،‬این اثر‬ ‫پژوهشی را به ایتالیایی برگردانده است‪.‬‬ ‫سیندرالی مدرن‬ ‫روی صحنه می رود‬ ‫نمایش «س��یندرال» ب��ا کارگردانی الرنس کانر و به ش��یوه ای مدرن‬ ‫در وس��ت اند لن��دن روی صحنه خواهد رفت‪ .‬به گ��زارش مهر به نقل از‬ ‫هالیوود ریپورتر‪ ،‬امرالد فنل نویس��نده فصل دوم س��ریال «کشتن ایو»‬ ‫که نامزد دریافت جوایز امی اس��ت با ایده اورجینال نمایشنامه ای مدرن‬ ‫از قصه کالس��یک «سیندرال» نوش��ته است‪ .‬این نمایشنامه قرار است با‬ ‫کارگردان��ی الرنس کانر در وس��ت اند لندن روی صحن��ه برود‪ .‬طراحی‬ ‫حرکت این نمایش نیز توس��ط جان هانتر انجام می ش��ود که در نمایش‬ ‫موزیکال «مدرسه راک» با لیوید وبر همکاری داشته است‪.‬‬ ‫کدام سالن ها میزبان جشنواره‬ ‫موسیقی فجر می شوند؟‬ ‫سالن های میزبان سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ 6 ،‬س��الن در ش��هر تهران میزبان اجراهای س��ی و‬ ‫پنجمین جش��نواره موس��یقی فجر اس��ت‪ .‬س��ی و پنجمین جشنواره‬ ‫موس��یقی فجر در تاالرهای وحدت‪ ،‬رودکی‪ ،‬س��الن میالد نمایش��گاه‬ ‫بین المللی تهران‪ ،‬فرهنگس��رای نیاوران‪ ،‬برج ازادی و تاالر سوره برگزار‬ ‫می شود و گروه های موسیقی کالسیک‪ ،‬بین الملل‪ ،‬نواحی‪ ،‬دستگاهی‪،‬‬ ‫تلفیقی‪ ،‬بانوان‪ ،‬کودک و نوجوان و پاپ در جشنواره حضور دارند‪ .‬سی و‬ ‫پنجمین جشنواره موسیقی فجر ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬بهمن امسال برگزار می شود‪.‬‬ ‫تارانتینو‬ ‫از دالیل بازنشستگی گفت‬ ‫در حالی که کوئنتین تارانتینو با جدیدترین فیلمش «روزی روزگاری‬ ‫در هالیوود» نامزدی ‪ ۱۰‬جایزه اس��کار را کس��ب ک��رده اما همچنان بر‬ ‫بازنشس��تگی پافش��اری می کند‪ .‬به گزارش مهر به نق��ل از ایندی وایر‪،‬‬ ‫کوئنتی��ن تارانتینو که تابس��تان درباره این صحبت ک��رده بود که تنها‬ ‫‪ ۱۰‬فیلم س��ینمایی خواهد س��اخت و به این ترتیب فقط امکان ساخته‬ ‫شدن یک فیلم سینمایی دیگر توسط او وجود دارد‪ ،‬اکنون درباره دالیل‬ ‫این امر بیش��تر توضیح داده اس��ت‪ .‬او در یک مصاحبه ویدئویی با پیتر‬ ‫تراورس از نشریه «رولینگ استون» درباره دالیل شخصی اش برای رها‬ ‫کردن فیلمسازی حرف زده است‪ .‬تارانتینو گفته است‪ :‬یک جورایی فکر‬ ‫می کنم وقت پرده سوم زندگی ام است تا کمی بیشتر به ادبیات بپردازم‬ ‫که می تواند برای پدر جدید بودن خوب باشد و همین طور به عنوان یک‬ ‫همس��ر جدید بودن‪ .‬حس من می گوی��د کارگردانی بازی مردان جوان‬ ‫اس��ت‪ .‬حس می کنم س��ینما دارد تغییر می کند و م��ن کمی متعلق به‬ ‫جماعت قدیمی هستم‪.‬‬ ‫کتابفروش هم باید‬ ‫کتابفروش باشد‬ ‫افشین داورپناه‪ ،‬فعال حوزه کتاب و معاون پیشین‬ ‫موسسه خانه کتاب‪:‬‬ ‫در این چند س��ال‪ ،‬هرازگاهی مرثیه س��رایی های پرسوز‬ ‫و گدازی درباره تعطیلی برخی از کتابفروش��ی ها منتش��ر‬ ‫می شود‪ .‬برخی از دغدغه مندان فرهنگ هم از باب دلسوزی‬ ‫ب��رای فرهنگ ب��ا چنی��ن نمایش هایی همراه می ش��وند‪.‬‬ ‫نمی دان��م چرا برخی انتظار دارند حس��اب کتابفروش��ی ها‬ ‫از س��ایر کاره��ای اقتصادی جدا ش��ود‪ ،‬یا حمایت ه��ای مالیاتی و مال��ی ویژه ای از‬ ‫کتابفروش��ی ها به عمل اید‪ .‬ایا چون ش��ما دوست دارید شغل تان کتابفروشی باشد‪،‬‬ ‫دولت موظف است از بیت المال به شما خدمات ویژه بدهد؟‬ ‫کتابفروش��ی هم یک اقتصاد‪ /‬مارکتینگ اس��ت و اگر قرار باشد یارانه ای فرهنگی‬ ‫ب��ه این امور تعلق بگیرد‪ ،‬این یارانه باید در اختیار ش��هروندان باش��د نه ناش��ران یا‬ ‫کتابفروش ها! من بخش عمده سوگواری ها و شیون های برخی ناشران و کتابفروشان‬ ‫را مطالب��ات اقتصادی صنف��ی می دانم‪ ،‬نه فرهنگی‪ .‬در واق��ع بخش قابل توجهی از‬ ‫کتابفروشان و ناشران در این سال ها‪ ،‬در قالب یک بنگاه اقتصادی و البته با شکل های‬ ‫سنتی و منسوخ فعالیت کرده اند‪ ،‬عموماً در همه دوره ها از انواع حمایت ها و یارانه ها‬ ‫(در کاغذ‪ ،‬خرید کتاب و حتی دس��تگاه های چاپ)‪ ،‬انواع وام ها و‪ ...‬با ش��عار کمک به‬ ‫فرهنگ مطالعه اس��تفاده کرده اند و همچنان هم به س��وگواری ها و جلب توجه های‬ ‫نمایشی مشغول اند‪.‬‬ ‫اول ـ واقع بین باشیم! وقتی کارخانه ها و کارگاه های کوچک و بزرگ‪ ،‬با درامدهای‬ ‫بسیار خوب و سوداور‪ ،‬فوج فوج تعطیل می شوند و کسی َک َکش هم نمی گزد و برای‬ ‫هیچ مدیر و مسئولی مهم نیست‪ ،‬ش��ما انتظار دارید تعطیلی کتابفروشی ها‪ ،‬به ویژه‬ ‫کتابفروشی های کوچک‪ ،‬با یک گردش مالی بخور و نمیر‪ ،‬برای مسئوالن مهم یا در‬ ‫اولویت باشد؟‬ ‫دوم ـ وقتی دولت در همه چیز مداخله می کند‪ ،‬حتی جاهایی که حضورش محلی‬ ‫از اعراب ندارد‪ ،‬همین می ش��ود که می بینید‪ .‬به ب��ازار کاغذ نگاه کنید؛ عاقبت ورود‬ ‫بخش دولتی به بازار کاغذ کار را بهتر کرد یا خراب تر؟ گزارش تخلف های وارد کردن‬ ‫کاغذ چه ش��د؟ س��وءمدیریت برخی مدیران مس��ئول‪ ،‬یقیناً یکی از مقصران اصلی‬ ‫در وضعیت نامناسب مارکتینگ فرهنگ از جمله «صنعت» نشر کتابفروشی هاست‪.‬‬ ‫س��وم ـ انتظارها از دولت یا حاکمیت گاهی واقعا وارد نیس��ت! نمی ش��ود که شما‬ ‫اقتضائات کتابفروش��ی را به عنوان یک اقتصاد ی��ا مارکتینگ رعایت نکنید و انتظار‬ ‫داشته باشید دولت به شما دم به دم یارانه بدهد و کمک بالعوض و وام و‪...‬؛‬ ‫چهارم ‪ -‬در سال ‪ ،۱۳۹۶‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از پرداخت تسهیالت ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی برای تاسیس و تجهیز کتابفروشی ها خبر داد‪ .‬در این باره مصاحبه های‬ ‫متعددی از س��وی مس��ئوالن مرتبط انجام ش��د‪ .‬اگر چه این وام ها قرار بود در قالب‬ ‫تفاهمنامه ای که با بانک شهر منعقد شده بود پرداخت شود‪ ،‬اما در میانه راه متوقف‬ ‫ش��د‪ .‬با این حال برخی توانستند از چنین وام هایی استفاده کنند‪ .‬این وام ها چگونه‬ ‫پرداخت ش��د؟ بر اس��اس کدام فراخوان؟ الزم است وزارت ارشاد برای شفاف سازی‪،‬‬ ‫فهرست دریافت کنندگان وام های راه اندازی یا حمایت از کتابفروشی ها را اعالم کند‪.‬‬ ‫پنج��م ـ البته «کتابفروش هم باید کتابفروش باش��د!»؛ نمی ش��ود که کتابفروش‬ ‫امروزی به همان س��بک و سیاق ‪ ۶۰‬یا ‪ ۷۰‬سال پیش در مغازه اش بنشیند و انتظار‬ ‫داش��ته باش��د در یک فضای رقابتی بتواند به حیاتش ادامه بدهد‪ .‬حتی دکوراسیون‬ ‫مغازه یا پیش��خوانش هم ظرف چند دهه هیچ تغییری نکرده باش��د‪ ،‬فروشندگانش‬ ‫همچنان با س��بک ‪ ۷۰‬س��ال پی��ش بخواهند رفتار کنند و انتظار داش��ته باش��د با‬ ‫کتابفروشی های ریز و درشت جدید‪ ،‬رقابت کنند‪ .‬این به ویژه درباره کتابفروشی هایی‬ ‫مهم تر اس��ت که مغازه کتابفروشی ملک شخصی اس��ت (اجاره نیست) و در یکی از‬ ‫بهترین نقاط شهر تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫شش��م ـ در همین کس��ادی بازار‪ ،‬به ویژه بازار نش��ر‪ ،‬در همین دو سه سال اخیر‬ ‫تعدادی کتابفروشی جدید کوچک و بزرگ راه اندازی شده است که دارند کارشان را‬ ‫می کنند و به هر حال کار و کاسبی‪ ،‬هر چند ضعیف‪ ،‬خودشان را دارند‪.‬‬ ‫هفتم ـ در البه الی کارهای روزمره‪ ،‬مشغول بازنویسی این یادداشت بودم که اعالم‬ ‫ش��د‪« :‬کتابفروشی طهوری که اول هفته به شکل پر س��وز و گدازی اعالم شده بود‬ ‫تعطیل می شود‪ ،‬درواقع جابه جا می شود اما تعطیلی در کار نیست»‪« :‬دوستان کمی‬ ‫غلو کردند‪ .‬قرار اس��ت تا اخر بهمن ماه تغییر و تحولی صورت بگیرد‪ .‬مقدماتی انجام‬ ‫گرفته تا کتابفروشی طهوری جابه جا شود‪ ،‬اما تعطیلی در کار نیست‪ .‬به جای ما یکی‬ ‫از همکاران م��ان می اید‪ .‬ما فقط ب��ه محیطی کوچک تر در یکی از خیابان های فرعی‬ ‫انقالب نقل مکان می کنیم تا ش��اید بتوانیم ب��ا پس اندازی که از این نقل و انتقاالت‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬جوابگوی بدهی هایمان باشیم‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫«الیف ش��افاک» نویس��نده مش��هور ترکی��ه ای در‬ ‫گفت وگویی از زندگی شخصی و ادبی اش گفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪« ،‬الیف شافاک» نویسنده مشهور‬ ‫ترکیه ای و خالق رمان «ملت عش��ق» که برای نگارش‬ ‫رم��ان «‪ ۱۰‬دقیقه و ‪ ۳۸‬ثانیه در ای��ن جهان عجیب و‬ ‫غریب» موفق ش��ده بود به فهرست نهایی جایزه ادبی‬ ‫«بوک��ر» س��ال ‪ ۲۰۱۹‬را ه یابد چندی پیش با نش��ریه‬ ‫«نیویورک تایمز» به گفت وگو نشس��ت ک��ه در ادامه‬ ‫بخشی از این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در قفس�ه کن�ار تخت خواب ت�ان چ�ه‬ ‫کتاب هایی قرار دارند؟‬ ‫در بازه ه��ای زمان��ی متفاوت کتاب ه��ای مختلفی‬ ‫را مطالع��ه می کنم‪ ،‬ام��ا معموال همزم��ان یک کتاب‬ ‫داس��تانی و ی��ک کتاب غیرداس��تانی را روی میز کنار‬ ‫تخت خوابم قرار می دهم‪.‬‬ ‫€ €اث�ار ک�دام نویس�نده‪ ،‬رمان نوی�س‪،‬‬ ‫نمایش نامه نویس‪ ،‬منتقد‪ ،‬روزنامه نگار یا شاعر‬ ‫را بیش از هر فرد دیگری تحسین می کنید؟‬ ‫من نویس��ندگانی را تحس��ین می کنم ک��ه چه در‬ ‫نوش��تار و چه در محتوای اثارش��ان خط��ر را به جان‬ ‫می خرند‪ .‬من برای نویس��ندگانی که ش��جاعت این را‬ ‫دارن��د که برخ�لاف جریان حرکت کنند و کس��انی را‬ ‫که از این که هر س��ال به یک سبک مشخص بنویسند‬ ‫ممانعت می کنند‪ ،‬تحس��ین می کن��م‪ .‬رمان نویس ها‪،‬‬ ‫روزنامه نگاران و ش��اعران بس��یاری وج��ود دارند که‬ ‫عمیقا برای شان احترام قائلم و برایم اهمیتی ندارد یک‬ ‫نویسنده مشهور هس��تند یا یک نویسنده کتاب اولی‪.‬‬ ‫فعالی��ت در جای��گاه ه��ر ک��دام از این نویس��نده ها‬ ‫چالش های خود را دارد‪.‬‬ ‫€ €ب�رای اف�رادی ک�ه می خواهن�د وضعیت‬ ‫امروزی ترکیه را درک کنند‪ ،‬مطالعه چه کتابی‬ ‫است درباره ان بنویسم‪ ،‬کتاب های بسیاری را مطالعه‬ ‫می کنم و وقت زیادی را صرف فکر کردن می کنم‪.‬‬ ‫€ €اگر قرار بود تنها یک کتاب رانام ببرید که‬ ‫شما را به فردی که امروز هستید تبدیل کرده‪،‬‬ ‫کدام اثر را انتخاب می کنید؟‬ ‫« اورالندو» نوش��ته «ویرجینیا وولف»‪ .‬تا زمانی که‬ ‫این کتاب را نخوانده بودم نمی دانس��تم می شود تا این‬ ‫حد از عناصر ازادی و جسارت در نوشتن استفاده کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر بتوانم تقلبی کوچک بکن��م‪ « ،‬مثنوی معنوی» از‬ ‫«موالنا» را نیز به پاس��خ سوال شما اضافه می کنم‪ .‬یک‬ ‫اثر غربی و یک اثر شرقی‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�ده نظرتان درباره یک اثر براس�اس‬ ‫اطالع�ات موج�ود درباره نویس�نده اش یا هر‬ ‫چیز دیگری تغییر کند؟‬ ‫واقع��ا ن��ه‪ .‬ش��اید به ای��ن دلی��ل که من ی��ک فرد‬ ‫خویش��تن گرا هس��تم و زمانی که یک کتاب را مطالعه‬ ‫می کنم خصوصا یک رمان‪ ،‬همه چیز را درباره نویسنده‬ ‫ان فراموش می کنم‪ .‬این که نویس��نده ان چه کس��ی‬ ‫اس��ت برایم اهمیتی ندارد؛ داستان است که برای من‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫€ €اگر قرار بود نویس�نده ای را مالقات کنید‬ ‫چه زنده و چه درگذش�ته چه کسی را انتخاب‬ ‫می کردید؟ و دوس�ت داش�تید چ�ه چیزی را‬ ‫درباره او بدانید؟‬ ‫دوس��ت داشتم «باروخ اسپینوزا » (فیلسوف مشهور‬ ‫هلن��دی) را مالقات کنم‪ .‬طرز فکر او حیرت اور اس��ت‪.‬‬ ‫بی نظیر است که بتوانم «جیمز بالدوین» را نیز مالقات‬ ‫کن��م‪ .‬زمانی که اثارش را مطالعه می کنم یا به صدایش‬ ‫گوش می دهم احساساتی می ش��وم‪ .‬و در اخر دوست‬ ‫داشتم «شمس تبریزی» را مالقات کنم‪ .‬حضور هر سه‬ ‫انها کنار هم بی نظیر خواهد بود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫جعفر گودرزی ‪ -‬منتقد‪:‬‬ ‫اگر چه شمار شبکه های ملی و سراسری‪ ،‬امروزه بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬کانال را روی دس��تگاه های به اصطالح س��نجش‬ ‫امواج تلویزیونی نش��ان می دهد اما تن��وع و رویکرد‪ ،‬به‬ ‫لحاظ فرهنگی و اس��تراتژی مدیریت فرهنگی‪ ،‬براستی‬ ‫در چند ش��بکه ما طراحی ش��ده و تا حدی قابل رصد‬ ‫است؟‬ ‫اینکه در برخی از مناسبت ها بطور متوالی در چند شبکه شاهد تصاویر یکسان‬ ‫و گویش های مختلف گویندگان و مجریان هر شبکه هستیم قطعا هدف غایی از‬ ‫تاسیس این همه شبکه با اسامی مختلف نیست‪.‬‬ ‫این وضع متاس��فانه در مناس��بت های ملی (چه عزا و چه شادی) نیز مشهود‬ ‫اس��ت‪ ،‬متنوع نبودن مهمان ها و بعضا تکراری بودن انها که عموما نیز بازیگر و‬ ‫خواننده اند‪ ،‬از دیگر تصاویر ازاردهنده این تکثر بدون راهبرد منطبق بر ان است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس هنگامی که ترش��حاتی از یک تفکر و رویکرد هدفمند فارغ از‬ ‫ش��وها و جنجال ه��ای زرد و به اصطالح اسپانس��رخور را در طراحی و مدیریت‬ ‫هدفمند شبکه ای می بینیم‪ ،‬باید ان را شناسایی و تمجید کنیم‪ ،‬چراکه رویکرد‬ ‫موثر از تاسیس ش��بکه ها‪ ،‬پیداکردن‪ ،‬رنگ‪ ،‬هویت و در نتیجه مخاطب شناسی‬ ‫ویژه و اختصاصی در میان سلیقه های متنوع و بعضا متضاد انبوه مخاطبان بالقوه‬ ‫تلویزیون است‪.‬‬ ‫مفاهیم��ی همچون حفظ خانواده‪ ،‬فرزنداوری‪ ،‬اموزش های زندگی مش��ترک‬ ‫و امثالهم از جمله سیاس��ت های کالن اجتماعی ماس��ت که بطور بخش��نامه ای‬ ‫مدام تکرار می ش��ود اما بدرستی بوسیله همین رس��انه های رسمی درمورد این‬ ‫سیاست ها‪ ،‬برنامه سازی و ترویج فرهنگی و موثر‪ ،‬اتفاقی رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫در میان انبوه برنامه های سلبریتی محور مدت هاست که شبکه ‪ ۲‬با برنامه هایی‬ ‫کم س��روصدا اما موثر همچون برنامه های مش��اوره‪« ،‬هزارراه نرفته» و حتی در‬ ‫قالب س��ریال های نمایش��ی از زاویه ای دیگر اهداف برش��مرده ش��ده را دنبال‬ ‫می کند و درمورد برنامه هایی همچون «هزارراه نرفته» و حتی پافش��اری در نوع‬ ‫سریال سازی از نوع «بچه مهندس»‪« ،‬از سرنوشت»‪« ،‬دلدار»‪« ،‬سایه بان» و حتی‬ ‫«پدر»‪ ،‬سیاس��ت های خانواده محوری خویش را با زبان نمایش پیش می برد که‬ ‫دست مریزاد دارد‪.‬‬ ‫قطعا اهتمام هر شبکه به برنامه سازی براساس چشم اندازهای خویش‪ ،‬می تواند‬ ‫بر تکثر عددی کانال های تلویزیون مصداقی عینی و قابل استفاده بخشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!