روزنامه صمت شماره 1450 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1450

روزنامه صمت شماره 1450

روزنامه صمت شماره 1450

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫قول می دهم دولت با تمام توان پیگیر مسئله‬ ‫سقوط هواپیمای اوکراینی باشد‬ ‫این مسیر را تا کشف همه جوانب دنبال می کنم‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1450‬پیاپی ‪2768‬‬ ‫ روشنفکرنماهای‬ ‫تفکر کارافرینی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرصت را برای بهبود‬ ‫غنیمت بشمارید‬ ‫ایجاد بانک اطالعاتی جامع‬ ‫برای مالیات ستانی‬ ‫‪16‬‬ ‫اماده باش مالیاتی به لوکس ها‬ ‫از مهم تری��ن اهداف دریافت مالیات‪ ،‬اجرای عدال��ت اجتماعی‪ ،‬کاهش ضریب جینی و نیز‬ ‫ت ابزاری مناس��ب برای بهبود شرایط زندگی‬ ‫تامین مالی قش��رهای اس��یب پذیر است‪ .‬مالیا ‬ ‫اف��راد در جامعه به ش��مار می رود‪ ،‬ب��ه همین دلیل هم ارتقای نظام مالیاتی در همه کش��ورها‬ ‫به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬به هرحال با توجه ب��ه کاهش درامدهای‬ ‫نفتی کش��ور و کس��ری بودجه احتمالی دولت در س��ال اینده که پیش بینی می ش��ود حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬ه��زار میلیارد تومان باش��د‪ ،‬دولت بنا را براین قرار داده که بتواند بخش��ی از درامدهای‬ ‫ی کش��ور را از محل مالیات ستانی تامین کند تا عالوه بر جنبه درامدی‪ ،‬گامی در راستای‬ ‫جار ‬ ‫تنظیم رفتارهای اقتصادی جامعه نیز بردارد‪ .‬دراین راستا با مبنا قرار دادن دریافت مالیات از‬ ‫ل اینده مورد توجه‬ ‫ثروتمندان‪ ،‬دریافت مالیات از خودرو و خانه های لوکس را در بودجه س��ا ‬ ‫قرار داده و قرار اس��ت برای نخس��تین بار خانه های لوکس ‪ ۱۰‬میلیارد تومان و باالتر‪ ،‬مشمول‬ ‫مالیات س��االنه ش��وند و مصوبه دریافت مالیات از خودروهای لوکس باالی یک میلیارد تومان‬ ‫‪10‬‬ ‫در بودجه سال اینده به اجرا دراید‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تولیدکننده ایرانی‬ ‫سختی ها را به جان می خرد‬ ‫‪7‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫حق نداریم‬ ‫به جای نسل اینده خرج کنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪14‬‬ ‫ساز اقتصاد موسیقی‬ ‫برای بانوان کوک می شود‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ ۱۰‬برابر خودروسازی‬ ‫اشتغالزایی می کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بغض ‪ ۱۰۰‬ساله‬ ‫سیل شد‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گام های جدید دولت برای اجرای عدالت اجتماعی و افزایش درامدهای بودجه‬ ‫سرمقاله‬ ‫هشدار‪:‬حق خواهی مان‬ ‫رنگ مرگ خواهی نگیرد‬ ‫ی مس��لح در روش��ن شدن علت‬ ‫رئیس جمهوری با قدردانی از همکاری خوب نیروها ‬ ‫س��قوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت تا کش��ف همه جوانب امر‪ ،‬مجازات افراد‬ ‫دخیل در این حادثه و اطمینان بخش��ی به مردم برای جلوگیری از تکرار این مسئله‪ ،‬به‬ ‫تالش هایش ادامه می دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پرونده هواپیم��ای اوکراینی‪ ،‬یک پرونده عادی و معمولی نیس��ت و قوه‬ ‫قضایی��ه برای رس��یدگی ب��ه موضوع‪ ،‬باید دادگاه��ی ویژه با قاضی عالی رتبه تش��کیل‬ ‫‪2‬‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫روشنفکرنماهای‬ ‫تفکر کارافرینی‬ ‫جم عزتی راد‬ ‫متخصص کارافرینی‬ ‫متاس��فانه در کشور درک اش��تباهی از کارافرینی وجود‬ ‫دارد و روش��نفکرنماها جری��ان فک��ری خطرناک��ی را راه‬ ‫انداخته ان��د که می تواند صدم��ات جبران ناپذیری به جامعه‬ ‫ن فکری در کش��ورمان‬ ‫وارد کن��د و نتیج��ه همین جری��ا ‬ ‫ملموس است‪ .‬با اعمال تحریم ها‪ ،‬بسیاری از کسب وکارهای‬ ‫کارافری��ن با مش��کالتی روبه رو ش��دند و اقتصاد کش��ور با‬ ‫چالش هایی مواجه شد‪ .‬این نتیجه همان برداشت اشتباه از‬ ‫تفکر کارافرینی اس��ت که در کشورمان ایجاد شده است‪ .‬به‬ ‫نظرتان کارافرین کیس��ت؟ کسی با تعریف «کارافرین» در‬ ‫جه��ان وجود ندارد‪ .‬در هیچ ج��ای جهان و در هیچ مکتب‬ ‫اقتص��ادی از جمله مکتب اتریش ک��ه «انتروپرونور» از این‬ ‫مکتب به وجود امده رد پایی از موجودی به اس��م کارافرین‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ .‬در مفاهیم نظری کارافرین چنین معرفی‬ ‫ش��ده‪« :‬کارفرما و س��رمایه گذار که وس��یله ایجاد ش��غل و‬ ‫کار می ش��ود؛ برابر با ترجمه انتروپرونور در زبان فرانس��ه و‬ ‫انگلیسی»‬ ‫ای��ن ترجم��ه از انتروپرونور درب��اره کارافرینی اساس��اً‬ ‫اشتباه است‪ .‬من نمی دانم چه کسی انتروپرونور را به معنای‬ ‫کارافرین��ی ترجم��ه ک��رده اما روش��نفکران ب��ازار ازاد در‬ ‫کش��ورمان این ترجمه را به دلی��ل معنایش در هوا قاپیدند‪،‬‬ ‫تبلیغش کردند و می کنند و همه دست اندرکاران از اعضای‬ ‫اتاق های بازرگانی گرفته تا دانش��مندان‪ ،‬سیاس��ت مداران و‬ ‫حت��ی اصحاب مطبوعات می گویند برای سروس��امان دادن‬ ‫ب��ه اوضاع اجتماع��ی به ویژه اقتص��ادی ایران بای��د امور را‬ ‫به دس��ت کارافرینان س��پرد تا کار بیافرینند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که باید مراقب ای��ن جریان فکری که روش��نفکران‬ ‫کارافرینی در کش��ور راه انداخته اند‪ ،‬باش��یم‪ ،‬چراکه ما در‬ ‫عص��ری زندگی می کنیم که به قول «فریدریش اوگوس��ت‬ ‫ف��ون هایک» اقتص��اددان‪ ،‬هیچ وقت تاثیر این سمس��اران‬ ‫اندیشه (کهنه فروش��ان حرفه ای اندیشه ها) در شکل گیری‬ ‫اف��کار عمومی جامعه این قدر تعیین کننده نبوده و بیش��تر‬ ‫کنش ه��ای جوامع ام��روز نتیج��ه (‪ )human action‬یا‬ ‫کنش های ارادی انس��ان ها نیس��ت‪ .‬این دیدگاه ها بیش��تر‬ ‫نتیجه تفکرات انتزاعی و تئوری هایی اس��ت که روشنفکران‬ ‫ان را تبلیغ می کنند‪ .‬در حقیقت فهم اش��تباه از کارافرینی‬ ‫و مبتنی بر تفکر لیبرالیس��م‪ ،‬جریان فکری خطرناکی است‬ ‫که متاس��فانه در کشور ما راه افتاده و روشنفکران هم ان را‬ ‫تبلیغ می کنند‪ ،‬به همین دلیل امروزه می بینیم که بیش��تر‬ ‫س��رمایه گذاری ها در کش��ور به جای ن��واوری و خالقیت بر‬ ‫محور «اشتغال» انجام می شود‪.‬‬ ‫در حال��ی که نتیجه تفکر انتروپرونور به عنوان کارافرین‬ ‫و موضوع کارافرینی براساس تفکر سرمایه داری و به معنای‬ ‫کسی است که کار می افریند یا کسی که برای کسب سود‪،‬‬ ‫کسب وکار مخاطره پذیری را تاسیس می کند‪.‬‬ ‫به این مفهوم که اگر کس��ی کس��ب وکاری را با ظرفیت‬ ‫اش��تغال ‪ ۱۰۰‬نفر راه بین��دازد و بعد از مدتی به این نتیجه‬ ‫برس��د که با تعطیلی کس��ب وکار پیش��ین و راه اندازی یک‬ ‫کسب وکار جدید و ظرفیت اشتغال ‪ ۱۰‬نفره‪ ،‬سود بیشتری‬ ‫کسب خواهد کرد؛ به طور قطع این تغییرات را ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه انس��ان ذاتا عقالنیت اقتصادی دارد و کارافرین‬ ‫نیز به فکر سود خود است‪ .‬در این تفکر حتی اگر دولت مانع‬ ‫ایجاد این تغییر شود کارافرین به واکنش هایی مانند فعالیت‬ ‫در بازار سیاه و بهره برداری های رانتی روی می اورد‪ .‬به قول‬ ‫م��وری نیوتن راتبارد‪ ،‬اقتصاددان‪ ،‬تاریخ��دان و نظریه پرداز‬ ‫سیاسی امریکایی‪ ،‬بازار سیاه هم کارافرینان خودش را دارد‪.‬‬ ‫با این تفکر‪ ،‬کس��ی که کسب وکار خالفی را ه انداخته از‬ ‫قاچاقچیان اعضای بدن انس��ان گرفته تا کس��انی که رانت‬ ‫می خورند و وام بدون بهره می گیرند نیز کارافرین هس��تند‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ته باش��یم که نتیجه این تفک��ر و بازار ازاد‬ ‫و لیبرالیس��م و نئولیبرالیسم نتیجه ای جز فاصله طبقاتی و‬ ‫مونوپولی ندارد و از نش��انه های ان اعتراض مردم فرانس��ه‬ ‫به ش��رایط اقتصادی کشورش��ان و جریان وال اس��تریت در‬ ‫سال های نه چندان دور است‪.‬‬ ‫تعریف درس��ت و علم��ی «انترپرونورش��یپ» و تبیین‬ ‫درس��ت فلس��فه این علم همان چیزی اس��ت ک��ه امروزه‬ ‫جوامع به ویژه کش��ور ما نیازمند ان اس��ت‪ .‬براساس تعریف‬ ‫مدرن و علمی‪« ،‬انترپرونورشیپ» عبارت است از رفتارهای‬ ‫اقتصادی و اجتماعی موفق و موثر‪.‬‬ ‫بنابراین «انترپرونورش��یپ» هم رفتار است و هم اثر؛ در‬ ‫نتیجه چنانچه رفتارهای «انترپرونور» باعث بهبود محیطی‬ ‫و افزایش کارایی و اثربخش��ی در سیستم ها و منابع نشود‪،‬‬ ‫رفتار کارافرینانه انجام نش��ده اس��ت‪ .‬پس کارافرین حتی‬ ‫ش��امل افراد ورشکس��ته هم می ش��ود؛ بنابراین اگر فردی‬ ‫کس��ب وکاری ایجاد و محصولی را وارد بازار کند و جامعه از‬ ‫این محصول س��ود ببرد و فعالیت خود شخص با ضرر مالی‬ ‫همراه باشد؛ باز ایشان کارافرین است‪.‬‬ ‫براس��اس این تبیین «یوناس س��الک» کاشف قطره فلج‬ ‫اطفال یک کارافرین است یا شهدای گرانقدر ما مانند شهید‬ ‫سپهبد قاسم س��لیمانی که در شرایط سخت جریان فکری‬ ‫جدیدی در کش��ورمان ایجاد کردند نیز کارافرین اجتماعی‬ ‫به معنای واقعی هستند‪ .‬کارافرینان اقتصادی نیز افراد نواور‬ ‫و مبتکری هس��تند که بیش از خودش��ان به فکر اثرگذاری‬ ‫مثبت بر جامعه هس��تند و حاکمیت باید نهاده های قانونی‪،‬‬ ‫سخت‪ ،‬نرم و واسطه ای را طوری فراهم کند که راه پیشرفت‬ ‫این افراد در نجات و تعالی جامعه فراهم شود‪.‬‬ ‫این مسیر را تا کشف همه جوانب دنبال می کنم‬ ‫رئیس جمه��وری با قدردان��ی از همکاری‬ ‫خوب نیروهای مسلح در روشن شدن علت‬ ‫س��قوط هواپیم��ای اوکراین��ی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫دولت تا کش��ف همه جوان��ب امر‪ ،‬مجازات‬ ‫افراد دخیل در این حادثه و اطمینان بخشی‬ ‫به مردم برای جلوگیری از تکرار این مسئله‪،‬‬ ‫به تالش هایش ادامه می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحان��ی روز گذش��ته در همایش‬ ‫تجلیل از نمونه های ملی بخش کش��اورزی‪،‬‬ ‫با تس��لیت دوباره به مردم ای��ران برای غم‬ ‫از دس��ت دادن سرداری ش��جاع و فداکار‪،‬‬ ‫عزیزانی در کرمان و غم س��همگین سقوط‬ ‫هواپیمای مس��افربری اوکراینی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرون��ده هواپیم��ای اوکراینی‪ ،‬ی��ک پرونده‬ ‫عادی و معمولی نیس��ت و قوه قضاییه برای‬ ‫رس��یدگی به موضوع‪ ،‬باید دادگاهی ویژه با‬ ‫قاضی عالی رتبه تشکیل دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تاکی��د کرد‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫مرتب��ط در پرونده این هواپیم��ا‪ ،‬باید همه‬ ‫فراین��د را از صب��ح چهارش��نبه تا جلس��ه‬ ‫ی عالی امنیت ملی برای مردم توضیح‬ ‫شورا ‬ ‫دهن��د‪ .‬روحانی با بی��ان اینکه «از لحظه ای‬ ‫که احتمال دادم سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫طبیع��ی و عادی نباش��د‪ ،‬تالش‬ ‫فراوان��ی ک��ردم دوره بررس��ی و‬ ‫تحقی��ق کوت��اه ش��ود ت��ا دقیقا‬ ‫بدانیم این هواپیما چگونه سقوط‬ ‫کرده»‪ ،‬گف��ت‪ :‬از طرف نیروهای‬ ‫مس��لح که تنها مس��یر م��ا برای‬ ‫یافت��ن حقیق��ت در ای��ن بخش‬ ‫بود‪ ،‬همکاری خوبی انج��ام و بالفاصله بعد‬ ‫از انکه برای من مش��خص شد یک خطای‬ ‫بسیار دردناک و نابخشودنی انجام شده‪ ،‬به‬ ‫مس��ئوالن امر اعالم کردم بالفاصله به مردم‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اظهار ک��رد‪ :‬این حادثه‪،‬‬ ‫حادثه بس��یار تلخی ب��ود و تحمل ان برای‬ ‫مردم بس��یار سخت اس��ت چراکه حتی اگر‬ ‫این هواپیما به دلیل نقص فنی سقوط کرده‬ ‫ بود‪ ،‬باز هم بسیار غم بار بود اما بعد از اینکه‬ ‫مشخص شد خطا و اشتباه انسانی منجر به‬ ‫این فاجعه شده‪ ،‬غم مردم چندین برابر شد‪.‬‬ ‫روحان��ی ب��ا اب��راز تس��لیت ب��ه هم��ه‬ ‫خانواده های عزیز جانباختگان در ایران و در‬ ‫سایر کشورها گفت‪ :‬همان طور که با رهبران‬ ‫و مس��ئوالن ان کشورها هم تلفنی صحبت‬ ‫ک��ردم‪ ،‬قول می دهم دولت ب��ا همه توان و‬ ‫اختالف های سیاسی منافع ملی را قربانی می کند‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه‬ ‫گاهی منافع ملی کشور قربانی اختالف های‬ ‫سیاس��ی می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر کس در‬ ‫مس��ئولیتی که دارد در این موضوع سهیم‬ ‫اس��ت و در صورت اصل کردن اختالف های‬ ‫سیاسی و جناحی منافع ملی کشور قربانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‬ ‫در دی��دار ب��ا نمایندگان عضو فراکس��یون‬ ‫دیپلماس��ی و مناف��ع مل��ی با بی��ان اینکه‬ ‫گاهی منافع ملی کشور قربانی اختالف های‬ ‫سیاسی می شود‪ ،‬افزود‪ :‬مردم‪ ،‬قوای سه گانه‬ ‫و نهادها و س��ازمان های مختلف کش��ور را‬ ‫مذاکره پاکستان و عربستان درباره تحوالت منطقه‬ ‫وزی��ر امور خارجه پاکس��تان پ��س از خروج‬ ‫از ایران در س��فر به ریاض‪ ،‬با همتای س��عودی‬ ‫خود درباره مواضع اسالم اباد در زمینه تحوالت‬ ‫اخیر منطق��ه و تالش ب��رای تنش زدایی بحث‬ ‫و گفت وگو کرد‪ .‬ش��اه محمود قریش��ی پس از‬ ‫س��فری رس��می و دوروزه به جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬از تهران عازم ریاض ش��د و با فیصل بن‬ ‫فرحان ال س��عود‪ ،‬وزیر امور خارجه عربس��تان‬ ‫دی��دار و گفت وگو کرد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬وزارت ‬ ‫امور خارجه پاکس��تان با ص��دور بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬قریش��ی و همت��ای س��عودی وی‪ ،‬طیف‬ ‫گس��ترده ای از تح��والت اخی��ر در خاورمیانه و‬ ‫منطق��ه خلیج ف��ارس را بررس��ی کردند‪ .‬در این‬ ‫بیانیه به نقل از وزیر امور خارجه پاکستان امده‬ ‫به عن��وان کلیت نظام تلق��ی می کنند و اگر‬ ‫عملک��رد هر بخش نامطلوب باش��د‪ ،‬از نظر‬ ‫مردم ای��ن ضعف ها و کاس��تی ها به کلیت‬ ‫نظ��ام تعمی��م پی��دا می کند‪ .‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به شرایط سخت‬ ‫اقتصادی کشور و محدودیت های بودجه ای‬ ‫گف��ت‪ :‬باید با تالش مضاع��ف‪ ،‬کاری کنیم‬ ‫که وضعیت معیشتی مردم بهبود یابد‪ .‬البته‬ ‫کشور از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت و اگر فضای سیاسی حاکم بر جامعه‬ ‫مثبت و امیدوارکننده باش��د‪ ،‬با اتکا به این‬ ‫ظرفیت ه��ا می توان اقدام های مناس��بی در‬ ‫راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نشست ‪ ۵‬کشور درباره هواپیمای اوکراینی‬ ‫وادیم پریس��تایکو‪ ،‬وزیر امور خارجه اوکراین‬ ‫اع�لام کرد وزیران خارجه ‪ ۵‬کش��وری که اتباع‬ ‫انها در س��انحه س��قوط هواپیما در ایران جان‬ ‫باختند‪ ،‬روز پنجش��نبه در لندن تشکیل جلسه‬ ‫می دهند تا درباره اق��دام قانونی ممکن بحث و‬ ‫تبادل نظر کنند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬وی در حاشیه‬ ‫دیداری رسمی از سنگاپور به خبرگزاری رویترز‬ ‫گفت‪ :‬این کش��ورها همچنین درب��اره غرامت‬ ‫و تحقیق��ات مربوط ب��ه این حادث��ه گفت وگو‬ ‫می کنند‪ .‬پریس��تایکو اضافه کرد‪ :‬ما این گروه از‬ ‫وزیران امور خارجه کشورهای عزادار را تشکیل‬ ‫داده ای��م تا درباره راه ه��ای قانونی و نحوه تحت‬ ‫پیگ��رد قرار دادن ایران گفت وگو کنیم‪ .‬وی این‬ ‫کش��ورها را اوکراین‪ ،‬کانادا‪ ،‬سوئد و افغانستان‬ ‫برش��مرد اما نامی از کش��ور پنجم نب��رد‪ .‬کانادا‬ ‫پیش تر اعالم کرده بود که این ‪ ۴‬کشور به عالوه‬ ‫س��ازمان حشدالش��عبی ع��راق ب��ار دیگ��ر‬ ‫حمای��ت خ��ود را از موضع پارلم��ان و دولت‬ ‫ع��راق در زمینه خ��روج نیروهای امریکایی در‬ ‫این کش��ور اعالم کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل‬ ‫از س��ایت حشدالش��عبی‪ ،‬فرماندهان عملیات‬ ‫حشدالش��عبی‪ ،‬معاونان‪ ،‬فرماندهان یگان ها و‬ ‫مدیران اداره های وابسته به این نهاد در نشستی‬ ‫انگلیس یک گروه هماهنگ کننده برای حمایت‬ ‫از خانواده قربانیان تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تنش ها ناش�ی از خروج امریکا‬ ‫از برجام است‬ ‫در همین حال نخس��ت وزیر انگلیس خروج‬ ‫امری��کا از برجام را عل��ت اصلی تنش های اخیر‬ ‫در خاورمیان��ه توصیف و تصری��ح کرد لندن به‬ ‫همراه متحدان اروپایی اش به امریکا فهماند که‬ ‫انها خواهان تنش در منطقه نیس��تند‪ .‬بوریس‬ ‫جانسون در گفت وگو با بخش صبحگاهی شبکه‬ ‫ش دیگری از این گفت وگو از‬ ‫بی بی س��ی در بخ ‬ ‫اعتراف ایران در زمینه علت س��قوط هواپیمای‬ ‫مس��افربری اوکراینی در تهران استقبال کرد و‬ ‫گفت‪ :‬روشن اس��ت که ایران اشتباه فاحشی را‬ ‫مرتکب ش��ده اما مهم ترین مسئله این است که‬ ‫تنش ها در منطقه کاهش یابد‪.‬‬ ‫امکانات خود‪ ،‬پیگیر این مس��ئله‬ ‫باش��د‪ .‬رئیس جمهوری با تاکید‬ ‫بر اینکه «این مس��ئله‪ ،‬مس��ئله‬ ‫بسیار مهمی اس��ت»‪ ،‬افزود‪ :‬قوه‬ ‫قضایی��ه بای��د ی��ک دادگاه ویژه‬ ‫با ی��ک قاضی عالی رتب��ه و ده ها‬ ‫کارشناس تشکیل دهد‪ .‬این یک‬ ‫پرونده عادی و معمولی نیس��ت و تمام دنیا‬ ‫به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد‪.‬‬ ‫روحانی با بیان اینکه من به عنوان یک پدر‬ ‫احس��اس می کنم که غم از دست دادن یک‬ ‫جوان نخبه تحصیل کرده‪ ،‬تا چه حد سخت‬ ‫و مشکل است‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه نیروهای مسلح‬ ‫ما با صراحت لهجه خطای خود را اعالم و از‬ ‫مردم عذرخواهی کردند گام نخس��ت خوبی‬ ‫بوده که در این راس��تا برداشته شده و همه‬ ‫گام های بعدی باید برداشته شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری افزود‪ :‬م��ن به دلیل کم‬ ‫و بیش اش��نایی که با مسئله پدافند هوایی‬ ‫دارم ع��رض می کنم در این داس��تان‪ ،‬فقط‬ ‫یک فرد نمی تواند مقصر باشد‪ .‬تنها ان یک‬ ‫نفر که دکمه ش��لیک را فش��ار داده مقصر‬ ‫نبوده‪ ،‬دیگرانی هم هستند و می خواهم این‬ ‫مسئله با صداقت برای مردم بیان شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬پرسش��ی که برای‬ ‫م��ردم مطرح اس��ت‪ ،‬فاصله زمانی روش��ن‬ ‫ش��دن دلیل ای��ن حادثه تا اع�لام به مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬این مس��ئله را هم باید ب��رای مردم‬ ‫روش��ن کرد‪ .‬من به عن��وان نماین��ده ملت‬ ‫ای��ران و رئیس جمه��وری ای��ن مس��ئله را‬ ‫دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر‬ ‫نتیجه ای برسیم به مردم خبر خواهیم داد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری تصری��ح ک��رد‪ :‬حادثه‪،‬‬ ‫حادثه کوچکی نیس��ت بلکه مسئله امنیت‬ ‫فضای ای��ران اس��ت‪ .‬تنها بح��ث ‪ ۱۷۶‬نفر‬ ‫نیس��ت‪ .‬بی تردید انها که از دست ما رفتند‬ ‫ب��رای ما خیلی عزیز بودند اما امنیت فضای‬ ‫ای��ران برای مل��ت ما و دنیا بس��یار اهمیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬همه ما مسئولیت داریم که‬ ‫یک بار دیگر تم��ام این مقررات را بازنگری‬ ‫کنیم‪ .‬ضمن هم��دردی با همه خانواده های‬ ‫عزی��زی ک��ه این مصیب��ت بزرگ ب��ه انها‬ ‫رس��یده‪ ،‬اعالم می کنم این راه و مسیر را تا‬ ‫کش��ف همه جوانب امر‪ ،‬تا مجازات انهایی‬ ‫که دخیل بودند و در نهایت اطمینان بخشی‬ ‫به مردم ک��ه دیگر چنین حادث��ه ای تکرار‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬ادامه خواهم داد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ :‬اس�لام اباد از هر تالش و ابتکاری برای‬ ‫تنش زدای��ی در منطقه و حل مس��ائل با تعامل‬ ‫و گفت وگو پشتیبانی می کند‪ .‬به گفته وزیر امور‬ ‫خارجه پاکستان‪ ،‬اسالم اباد با کشورهای مختلف‬ ‫ارتب��اط برقرار کرد و متوجه تمایل جمعی برای‬ ‫خنثی س��ازی تنش ه��ا و جلوگی��ری از هرگونه‬ ‫درگیری شد‪ .‬قریشی اظهار کرد‪ :‬حوادث اخیر‪،‬‬ ‫پیامدهای ج��دی برای منطق��ه به دنبال دارد؛‬ ‫بنابراین تمامی طرف ها ضمن خویش��تنداری و‬ ‫اجتناب از افزایش تنش ها‪ ،‬باید در مسیر تعامل‬ ‫و دیپلماس��ی گام بردارند‪ .‬وزی��ران امور خارجه‬ ‫پاکستان و عربس��تان توافق کردند تا تماس ها‬ ‫و رایزنی دوجانب��ه درباره تحوالت منطقه ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫«رسیدگی و پیگیری حادثه سقوط هواپیما» در دولت‬ ‫هیات وزیران به ریاست اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری در بیانیه ای با ابراز تاس��ف عمیق‬ ‫نسبت به فاجعه شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان‬ ‫در حادثه س��قوط هواپیم��ای اوکراینی‪ ،‬خود را در غم‬ ‫خانواده های داغدار ش��ریک دانس��ته و به ملت بزرگ‬ ‫ایران‪ ،‬به مناسبت از دست دادن فرزندان خود که برخی‬ ‫از انان از دانش��جویان و چهره های علمی ملت بوده اند‪،‬‬ ‫تس��لیت گفت‪ .‬به گزارش ایرنا کارگروه «رس��یدگی و‬ ‫پیگیری حادثه س��قوط هواپیما» به مس��ئولیت وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی با عضویت وزیران دفاع و پش��تیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬دادگس��تری‪ ،‬ام��ور خارجه‪ ،‬معاون‬ ‫حقوق��ی رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس بنیاد ش��هید و امور‬ ‫ایثارگران و سخنگوی دولت تشکیل می شود‪ .‬کارگروه‬ ‫یادش��ده موظف اس��ت به طور منظم‪ ،‬پیش��رفت کار‬ ‫را به اطالع ملت ش��ریف ایران برس��اند‪ .‬در این جلسه‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬هی��ات وزی��ران کارگروه پیگی��ری برای‬ ‫اعالم اولویت های نظامی و امنیتی «حشدالشعبی»‬ ‫گس��ترده در مقر نایب رئیس سازمان حشد به‬ ‫بررس��ی برجس��ته ترین اولویت ه��ای امنیتی‬ ‫و نظام��ی پرداختند‪ .‬در این نشس��ت بر انجام‬ ‫عملی��ات ویژه با هدف ناب��ودی مخفیگاه های‬ ‫بقایای داعش به اضافه مستحکم سازی مواضع‬ ‫دفاع��ی و حمایت از مرزها در برابر نفوذ عناصر‬ ‫تروریستی که به تازگی گزارش های زیادی در‬ ‫این باره منتشر شده‪ ،‬تاکید شد‪ .‬در این نشست‬ ‫همچنین بر لزوم ادامه و توس��عه س��ازکارهای‬ ‫اموزش و تقویت هماهنگی با نیروهای امنیتی‬ ‫تاکی��د و از مصوبه اخیر پارلمان و تصمیم های‬ ‫فرمان��ده کل نیروهای مس��لح عراق در زمینه‬ ‫حضور نیروهای نظامی خارجی در این کش��ور‬ ‫حمایت ش��د‪ .‬ش��رکت کنندگان در این جلسه‬ ‫رس��یدگی به حادثه جان باختن تعدادی از هموطنان‬ ‫شریف مان در ایین تشییع پیکر شهید سرافراز سپهبد‬ ‫حاج قاس��م س��لیمانی در کرمان را با مسئولیت وزیر‬ ‫اطالعات تشکیل داد‪ .‬معاونت حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫نیز درباره ساقط ش��دن هواپیمای اوکراینی بیانیه ای‬ ‫ص��ادر کرد‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬در بخش��ی از این بیانیه‬ ‫ام��ده اس��ت‪« :‬نهادها و مقام��ات مس��ئول و مراجع‬ ‫رس��یدگی کننده به این موضوع باید با در نظر داشتن‬ ‫ابع��اد گوناگون ملی و بین المللی رخداد‪ ،‬اثار نامطلوب‬ ‫برخاس��ته از رفتاره��ای غیرمس��ئوالنه و همچنی��ن‬ ‫رعایت اصول ش��فافیت و پاس��خگویی‪ ،‬گزارش های‬ ‫دقیق‪ ،‬صری��ح و به موق��ع درباره هم��ه جوانب پیش‬ ‫و پ��س از حادثه و اقدام های مرب��وط به احقاق حقوق‬ ‫زیان دی��دگان (مادی و معن��وی) و چگونگی برخورد‬ ‫قانونی ب��ا خطاکار یا خط��اکاران را بی درنگ و در بازه‬ ‫زمانی مناسب به اگاهی همگان برسانند‪».‬‬ ‫گفتند براس��اس طرح ه��ای عملیاتی و روحیه‬ ‫معن��وی که ابومه��دی المهندس‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫حشدالش��عبی داش��ت عمل می کنند و راه او‬ ‫را ادام��ه خواهن��د داد و ثبت «دس��تاوردها و‬ ‫پیروزی های��ی» ک��ه حشدالش��عبی در طول‬ ‫س��ال های گذش��ته محق��ق ک��رده را حف��ظ‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اروپا باید شجاعت داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد اروپا‬ ‫باید شجاعت این را داشته باشد که به تعهدات خود‬ ‫عمل کند‪ .‬محمدج��واد ظریف با انتقاد و توصیه به‬ ‫انگلستان و اروپا در دو توییت نوشت‪:‬‬ ‫‪ )۱‬اش��تباه دیپلماتیک؟ انگلس��تان در حال تقلید‬ ‫رفتار ایاالت متحده است و کورکورانه با ماجراجویی‬ ‫ن بار که‬ ‫تروریس��تی او همدس��تی می کند‪ .‬اخری�� ‬ ‫انگلس��تان ازس��وی ایاالت متحده به مسیر بدنامی‬ ‫کشیده ش��د‪ ،‬جنگ عراق بود‪ .‬مسئله چگونه حل و‬ ‫فصل می ش��ود؟ یک مسیر شرافتمندانه تغییر را در‬ ‫پیش بگیرید و براس��اس دستور دادگاه‪ ،‬بدهی خود‬ ‫به ایرانیان را بپردازید‪.‬‬ ‫‪ )۲‬درطول ‪ ۲۰‬ماه‪ ۳ ،‬کشور اروپایی عضو برجام ‪ -‬با‬ ‫پیروی از سیاست انگلستان در جلب رضایت ایاالت‬ ‫متحده‪ -‬به دیکته های امری��کا تن داده اند‪ .‬این کار‬ ‫هیچ نتیجه ای در بر نداشته و هرگز نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تروئیکای اروپا می توان��د برجام را حفظ کند اما نه‬ ‫ب��ا جلب رضایت قلدر و اعمال فش��ار ب��ر ایران که‬ ‫ب��ه برجام پایبند بوده اس��ت‪ .‬در ع��وض‪ ،‬اروپا باید‬ ‫ش��جاعت این را داشته باش��د که به تعهدات خود‬ ‫عمل کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رهبران ش��ورای همبستگی ملی پاکستان‪،‬‬ ‫ائتالفی از ‪ ۳۵‬حزب سیاس��ی و مذهبی این کش��ور‪،‬‬ ‫ترور س��ردار قاسم س��لیمانی‪ ،‬فرمانده شهید نیروی‬ ‫قدس را حمله به جهان اس�لام دانس��ته و خواس��تار‬ ‫خروج امریکا از منطقه شدند‪.‬‬ ‫جلس��ه رهبران شورای همبس��تگی ملی پاکستان‬ ‫س حزب جماعت‬ ‫به میزبانی سناتور سراج الحق‪ ،‬رئی ‬ ‫اس�لامی و با حضور موالنا ابوالخی��ر زبیر‪ ،‬رئیس این‬ ‫شورا در شهر الهور برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��خصیت های برجسته سیاسی‪ ،‬مذهبی پاکستان‬ ‫از جمله علمای اهل تس��نن و ش��یعه ک��ه از اعضای‬ ‫کلیدی ای��ن جبهه ائتالفی به ش��مار می روند‪ ،‬حمله‬ ‫تروریس��تی اخیر امریکا در خ��اک عراق که منجر به‬ ‫شهادت س��ردار س��لیمانی و همرزمان وی شد را به‬ ‫شدت محکوم کردند‪.‬‬ ‫رهبران شورای همبستگی ملی پاکستان‪ :‬امریکا از منطقه خارج شود‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫رئیس جمهوری‪ :‬قول می دهم دولت با تمام توان پیگیر مسئله سقوط هواپیمای اوکراینی باشد‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ران ‪ ۳‬کش��ور اروپایی عضو برج��ام با صدور‬ ‫بیانی��ه ای از انچه فعال کردن مکانیس��م ح��ل اختالف در‬ ‫ای��ن توافق بین المللی خوانده اند‪ ،‬خب��ر دادند‪ .‬در این بیانیه‬ ‫که یک نس��خه ان در تارنم��ای وزارت امور خارجه انگلیس‬ ‫منتشر شده امده‪ ،‬این تصمیم به ناچار‪ ،‬پس از گام های ایران‬ ‫برای کاهش تعهداتش در برجام اتخاذ ش��ده اس��ت‪ .‬عباس‬ ‫موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه نیز اقدام ‪ ۳‬کشور اروپایی‬ ‫در فعال کردن مکانیس��م حل اخت�لاف را انفعالی و از روی‬ ‫ضعف دانست و گفت‪ :‬اگر اروپایی ها بخواهند از فرایند حل و‬ ‫فصل اختالف ها در کمیسیون مشترک برجام سوءاستفاده‬ ‫کنند‪ ،‬باید خود را برای پذیرش پیامدهای ان اماده کنند‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارجه‪ -‬وزارت امور خارجه ایران با صدور‬ ‫بیانی��ه ای تاکید کرد‪ :‬هر خطای جدی��د انگلیس با واکنش‬ ‫شدید و متناسب ایران روبه رو خواهد شد و مسولیت تمامی‬ ‫عواقب ان بر عهده دولت ان کشور است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کاظم غریب ابادی‪ ،‬سفیر و نماینده دائم کشورمان‬ ‫ن��زد س��ازمان های بین الملل��ی در وین با رافائل گروس��ی‪،‬‬ ‫ی اتمی دیدار و درباره اخرین‬ ‫ی انرژ ‬ ‫مدیرکل اژانس بین الملل ‬ ‫تحوالت مربوط ب��ه برجام گفت وگو کردن��د‪ .‬در این دیدار‪،‬‬ ‫ل جدید‬ ‫همچنین همکاری ها و روابط ایران و اژانس در س��ا ‬ ‫میالدی‪ ،‬مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬عبداهلل مامائو‪ ،‬فرس��تاده وی��ژه رئیس جمهوری‬ ‫فیلیپین با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫دی��دار و درب��اره روابط دوجانبه به ویژه مس��ائل اقتصادی و‬ ‫مهم ترین موضوع��ات منطقه ای و بین الملل��ی گفت وگو و‬ ‫تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬سخنگوی دولت از سفر‬ ‫وزیران بهداش��ت و ارتباطات به مناطق س��یل زده سیستان‬ ‫و بلوچس��تان خب��ر داد و گفت‪ :‬وزیران در این س��فر ضمن‬ ‫بررس��ی وضعیت خدمات رس��انی دس��تورات الزم را صادر‬ ‫می کنند‪ .‬علی ربیعی گفت‪ :‬وزیر نیرو هم در روزهای گذشته‬ ‫به اس��تان سیستان و بلوچس��تان رفته است‪ .‬وزیران در این‬ ‫سفرها از مناطق اسیب دیده بازدید و ضمن بررسی وضعیت‬ ‫خدمات رس��انی به مردم سیل زده‪ ،‬دس��تورات الزم را صادر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬جاس��تین ترودو‪ ،‬نخس��ت وزیر کانادا در مصاحبه‬ ‫با ش��بکه گلوبال نیوز تاکید کرد‪ :‬اگر تنش��ی در خاورمیانه‬ ‫وجود نداشت‪ ،‬جان باختگان هواپیمای اوکراینی اکنون زنده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬چین بار دیگر ب��ا تحریم های یکجانبه و ناعادالنه‬ ‫امریکا علیه جمهوری اس�لامی ایران مخالفت و ان را مغایر‬ ‫با قوانین بین المللی عنوان کرد‪ .‬گنگ ش��وانگ‪ ،‬سخنگوی‬ ‫نهاد دیپلماس��ی چین افزود‪ :‬موضع اصولی ما روش��ن است‪.‬‬ ‫ما مخالف تحریم های یکجانبه هستیم‪ .‬ما معتقدیم استفاده‬ ‫ناخواسته از تحریم ها یا تهدید به تحریم‪ ،‬هیچ مشکلی را حل‬ ‫نمی کند‪ .‬ما معتقدیم اهداف و اصول منش��ور س��ازمان ملل‬ ‫متحد و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین الملل باید در‬ ‫روابط دولت ها رعایت شود و اختالف ها باید به طرز صلح امیز‬ ‫از طریق گفت وگو و مذاکره حل شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر خارجه المان مدعی ش��د با خروج نیروهای‬ ‫خارج��ی از ع��راق‪ ،‬راه ب��رای احی��ای داعش باز می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش اناتولی‪ ،‬هایکو ماس‪ ،‬وزی��ر خارجه المان گفت‪:‬‬ ‫خ��روج نیروهای بین المللی مقابله با داع��ش از عراق‪ ،‬راه را‬ ‫برای تروریسم و احیای فعالیت داعش باز می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگر ای��ران خواهان کاهش تنش هاس��ت‪ ،‬باید فعالیت های‬ ‫خود در منطقه را متوقف کند‪ .‬این موضوع عراق را نیز شامل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش تاس‪ ،‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫روس��یه درباره ترور سردار س��لیمانی گفت‪ :‬چنین اقدامی‬ ‫سرپیچی از تمامی قوانین بین المللی بود‪ .‬وی در ادامه درباره‬ ‫تنش ها میان ایران و امریکا گفت‪ :‬ما خواهان ان هس��تیم که‬ ‫دو طرف مش��کالت خ��ود را از طریق گفت وگو حل کنند‪ .‬ما‬ ‫می توانیم به اغاز مسیر گفت وگو میان دو کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬اداره کش��تیرانی و دریان��وردی امری��کا ب��ار‬ ‫دیگ��ر نس��بت به تهدیده��ا علیه ش��ناورهای تج��اری در‬ ‫اب های منطقه خلیج فارس هش��دار داده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫اسوشیتدپرس‪ ،‬اداره کشتیرانی و دریانوردی امریکا نوشت‪:‬‬ ‫افزایش فعالیت های نظامی و تنش های سیاس��ی در منطقه‬ ‫همچنان تهدیدی جدی علیه ش��ناورهای تجاری به شمار‬ ‫می رود که امکان اش��تباه محاسباتی و شناسایی ناشی از ان‬ ‫می تواند منجر به اقدام های تهاجمی ش��ود‪ .‬اداره کشتیرانی‬ ‫امری��کا در اطالعی��ه خود مدعی ش��د ش��ناورهایی که در‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬تنگه هرمز و دریای عمان تردد می کنند ممکن‬ ‫است با اختالل و پارازیت در سامانه های موقعیت یاب جهانی‬ ‫و ارتباطات شان روبه رو شوند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫دارورسانی هدفمند‬ ‫به چشم با استفاده از «نانو»‬ ‫خسارت‬ ‫بوئینگ اوکراینی‬ ‫چقدر است؟‬ ‫بغض ‪ ۱۰۰‬ساله‬ ‫سیل شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫نهادهای دولتی هماهنگ عمل نمی کنند‬ ‫شاخص های استاندارد دوگانه سوز کردن کارگاهی خودروها در حال تدوین‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬پی��ش از ش��روع ه��ر کاری بای��د‬ ‫زیرس��اخت‪‎‬های ان فراه��م ش��ود‪ .‬با اعمال تحریم و مش��کالت‬ ‫تامی��ن بنزین باکیفی��ت و افزایش نرخ ان و نیز اس��تفاده بهینه‬ ‫از تمام ظرفیت های سوختی کش��ور‪ ،‬موضوع دوگانه‪‎‬سوز کردن‬ ‫خودروهای بنزینی مطرح شد‪ .‬این پروژه برای مدتی در دهه ‪80‬‬ ‫اجرا شد اما در نهایت به دالیلی ادامه پیدا نکرد‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫حوزه سوخت و معاینه فنی نسبت‪‎‬به فراهم نبودن زیرساخت‪‎‬های‬ ‫فنی و حقوقی این امر اشاره می‪‎‬کنند و معتقدند برای ساماندهی‬ ‫این طرح و ادامه‪‎‬دار بودن پروژه بهتر اس��ت مس��ئوالن از عملکرد‬ ‫جزی��ره‪‎‬ای دوری کنند‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال‪ ،‬یکی از کارشناس��ان این‬ ‫ح��وزه پیش‪‎‬تر به‬ ‫گفت��ه بود؛ دوگانه‪‎‬س��وز کردن خودرو‬ ‫در قان��ون متولی ندارد و در قانون نیامده که مس��ئولیت ایجاد و‬ ‫نظارت مراکز اس��تاندارد تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز با‬ ‫چه نهاد و سازمانی است‪ .‬قانون فقط می گوید وزارت کشور متولی‬ ‫ازمایش خودروهای دوگانه س��وز اس��ت اما اینکه با چه روشی‪ ،‬از‬ ‫این ظرفیت اس��تفاده یا ان را ایجاد می کند‪ ،‬موضوعی جداست‪.‬‬ ‫برخی صاحبان خودروها ب��رای دریافت برگه معاینه فنی‪ ،‬پیش‬ ‫از مراجع��ه به مرکز معاینه فن��ی‪ ،‬مخزن گاز را باز می کنند و پس‬ ‫از دریاف��ت برگه معاینه فنی بخش بنزینی خودرو‪ ،‬دوباره مخزن‬ ‫را روی خودرو جوش می دهند‪ .‬چون اطالعات منس��جمی درباره‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز در کش��ور وجود ندارد و اینکه کجا کار‬ ‫تبدی��ل را انجام داده اند‪ ،‬ش��اهد مش��کالت و چالش های در این‬ ‫زمینه هستیم درحالی که اگر این اطالعات وجود داشته باشد در‬ ‫صورت مراجعه این خودرو به مرکز معاینه فنی‪ ،‬کارش��ناس باید‬ ‫«س��ی ان جی» خودرو را از صاحب ان مطالبه کند‪.‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫عنوان می‪‎‬ش��ود تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‪‎‬سوز به‪‎‬روز‬ ‫نبوده و حتی با نس��لی انجام می‪‎‬ش��ود که مدت‪‎‬هاست در جهان‬ ‫منس��وخ شده اس��ت و اینکه چرا در این‪‎‬باره نظارت وجود ندارد‪،‬‬ ‫جای بسی تامل دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ثبت رسمی تغییرات‬ ‫ب��رای موضوع حقوق��ی و قانونی خودروهای‬ ‫در ادامه‬ ‫دوگانه‪‎‬سوز به‪‎‬سراغ علیرضا پدرام‪ ،‬کارشناس حوزه خودرو رفت‪.‬‬ ‫وی در این‪‎‬باره به‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که اس��ناد هویتی خودرو‬ ‫درست نشود‪ ،‬مشکالت حقوقی ‪ ،‬قانونی و همچنین فنی در حوزه‬ ‫دوگانه‪‎‬س��وز کردن خودروها رفع نش��ده و ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقتی در کارت خودرو عنوان نش��ده این خودرو پایه‬ ‫بنزین��ی بوده که تبدیل به دوگانه‪‎‬س��وز ش��ده؛ به‪‎‬لحاظ حقوقی‬ ‫گذش��ته این‪‎‬گونه بود چراکه هم��ه ان را به‪‎‬عنوان خودرو بنزینی‬ ‫می‪‎‬شناسند‪ .‬او درباره چالش‪‎‬های قانونی خودروهای دوگانه‪‎‬سوز‬ ‫پایه بنزینی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در راس��تای ایمنی خودرو و بحث معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬نخس��تین مس��ئله‪‎‬ای که هنگام مراجعه انجام می‪‎‬ش��ود‪،‬‬ ‫اس��تعالم از هویت خودرو به‪‎‬وسیله ارتباط سامانه سیمفا و راهور‬ ‫ناجاست‪ .‬چون در اس��ناد خودرو تبدیل شدن به گازسوز نیامده‬ ‫فقط به عنوان یک خودرو بنزینی مورد ازمون قرار می‪‎‬گیرد‪ .‬پدرام‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که به‪‎‬طور قطع هنگام مراجعه صاحب‬ ‫خودرو به مراکز معاینه فنی‪ ،‬کارشناس متوجه دوگانه‪‎‬سوز بودن‬ ‫خودرو می‪‎‬ش��ود‪ ،‬پس چ��را ازمون‪‎‬ه��ای الزم را انجام نمی‪‎‬دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خدمات‪‎‬دهی این مراکز براساس اسناد هویتی خودرو انجام‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬سال‪‎‬های قبل بیش از ‪ 900‬خودرو زیر نظر وزارت نفت‬ ‫درب��اره هزینه‪‎‬ای که قانونی کردن تبدیل دوگانه‪‎‬س��وزها ممکن‬ ‫است به‪‎‬دنبال داشته باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یکی از مهم‪‎‬ترین مسائل‬ ‫دوگانه‪‎‬س��وز ش��دن خودروها‪ ،‬اس��تاندارد بودن انهاست اینکه‬ ‫قطعات و تجهیزات ان به‪‎‬لحاظ کیفیت و اس��تاندارد تایید ش��ده‬ ‫باش��ند‪ .‬یا حتی خودرویی که به س��ن فرس��ودگی نزدیک است‬ ‫کار تبدیل روی ان انجام نش��ود‪ .‬توجه داش��ته باشیم بسیاری از‬ ‫مراجعه‪‎‬کنندگان برای تبدیل خودرو بنزینی خود به دوگانه‪‎‬سوز‬ ‫کس��انی هس��تند که خودرو وس��یله کارشان اس��ت و به‪‎‬لحاظ‬ ‫معیشتی امورات‪‎‬شان به س��ختی می‪‎‬گذرد‪ .‬ابتدای هفته جاری‪،‬‬ ‫حمید قاسمی ده چش��مه‪ ،‬معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی گفته بود‪ ،‬گازس��وز کردن رایگان خودروها تا‬ ‫دو هفته اینده اغاز می‪‎‬ش��ود و این معاونت اماده پاس��خگویی به‬ ‫همه تقاضاها در این زمینه اس��ت‪ .‬پ��درام در این‪‎‬باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرسش این است که با چه تمهیداتی قرار است این امر انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد ‪ 7598‬برای تولید دوگانه‪‎‬سوز‬ ‫دوگانه‪‎‬سوز کردن خودرو در قانون متولی ندارد و در قانون نیامده که مسئولیت‬ ‫ایجاد و نظارت مراکز اس��تاندارد تبدیل خودروهای بنزینی به گازس��وز با چه نهاد‬ ‫و س��ازمانی است‪ .‬قانون فقط می گوید وزارت کش��ور متولی ازمایش خودروهای‬ ‫دوگانه سوز است‬ ‫دوگانه‪‎‬سوز شد اما در کنار این تعداد‪ ،‬بیش از یک میلیون خودرو‬ ‫به‪‎‬ش��کل زیرپله‪‎‬ای تبدیل به گازسوز شدند‪ .‬گفتنی است این امار‬ ‫مربوط به دوگانه‪‎‬سوز شدن خودروها در دهه ‪ 80‬است که بخشی‬ ‫از خودروها تبدیل به بنزینی‪-‬گازی ش��دند ام��ا در نهایت طرح‬ ‫متوقف شد‪ .‬این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه گران شدن‬ ‫بنزینی دوباره موضوع تبدیل خودروها را مطرح کرد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‬ ‫از تبدی��ل خودروها باید تمهیدات الزم در این زمینه اندیش��یده‬ ‫شود؛ البته از س��وی دولت بخشنامه‪‎‬ها و ایین‪‎‬نامه‪‎‬ها نوشته شده‬ ‫اما همچنان ابالغ و اجرایی نش��ده و مسئله مسکوت مانده است‪.‬‬ ‫بخشی از این بخشنامه مربوط به تغییر اسناد هویتی خودرو بوده‬ ‫و اینکه تغییرات اعمال ش��ده به‪ ‎‬طور رسمی ثبت شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در ادام��ه هم معاین��ه فنی این نوع خودروها ب��رای حفظ ایمنی‬ ‫خودرو باید الزام ش��ود‪ .‬پدرام ادامه داد‪ :‬برای کاهش الودگی هوا‬ ‫ب��ه هر حال یک��ی از ابزارها‪ ،‬معاینه فنی این خودروهاس��ت اما از‬ ‫زمانی که خودروهای بنزینی تبدیل به دوگانه‪‎‬سوز شده‪‎‬ان‪ ،‬هیچ‬ ‫نظارتی روی عملکرد این بخش از خودرو وجود ندارد‪ ،‬چون الزام‬ ‫نیس��ت و در کارت هویتی خودرو هم نیامده اس��ت؛ عالوه‪‎‬بر این‪،‬‬ ‫وقتی کارش��ناس از پلیس راهور اس��تعالم می‪‎‬کند این خودرو را‬ ‫بنزین‪‎‬سوز نشان می‪‎‬دهد درحالی‪‎‬که همان‪‎‬گونه که برخی قطعات‬ ‫در بخش بنزین‪‎‬س��وز مس��تهلک و نیاز به تعویض یا تعمیر دارند‬ ‫برای بخش گازس��وز هم همین‪‎‬گونه است‪ .‬پدرام در پاسخ به این‬ ‫پرسش که اگر صاحب خودرو درخواست معاینه فنی داشته باشد‬ ‫ای��ا مراکز این خدمات را ارائه خواهند داد‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬مس��ئول‬ ‫مرکز‪ ،‬متعهد نمی‪‎‬شود زیرا اگر در اینده این خودرو دچار مشکل‬ ‫شود‪ ،‬مسئول خواهد بود‪ .‬شاید بتوان گفت به‪‎‬نوعی کار غیرقانونی‬ ‫انجام داده چراکه خودرو به هر مشکلی بربخورد او مقصر شناخته‬ ‫خواهد ش��د و باید پاسخگو باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬شاید برخی مراکز به‬ ‫درخواس��ت صاحب خودرو مبادرت به این کار کنند اما باز هم در‬ ‫نهایت برگه‪‎‬ای دال بر سالم بودن یا نبودن خودرو صادر نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگی وجود ندارد‬ ‫پدرام در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود گذشت‬ ‫چند س��ال از مس��ئله دوگانه‪‎‬س��وز کردن خودروها هنوز مسائل‬ ‫حقوقی و قانونی ان رفع نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید بخش��ی از مشکل‬ ‫به ای��ن برگردد که نهادهای دولتی ذی‪‎‬ص�لاح در این موضوع با‬ ‫یکدیگر هماهنگ نیس��تند‪ .‬این کارشناس حوزه خودرو با بیان‬ ‫اینک��ه در این‪‎‬باره پیگیری‪‎‬های زیادی انجام ش��ده‪ ،‬اما همچنان‬ ‫مش��کالت سرجای خود هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬پلیس راهور و‪...‬‬ ‫باید به موضوع رس��یدگی کنند که با یکدیگر هماهنگ نیستند‪،‬‬ ‫ام��ا با توجه به بخش��نامه هیات‪‎‬دولت پیگیر این مس��ئله وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که از داده‪‎‬ه��ا و اطالعات وزارت‬ ‫کش��ور اس��تفاده و در نهایت اطالعات تکمیل ش��ده را به پلیس‬ ‫راهور اعالم کند‪ .‬س��ازمان ملی اس��تاندارد هم باید شیوه اجرای‬ ‫این امر و اس��تانداردهای الزم را به رش��ته تحریر دراورد‪ .‬پدرام‬ ‫در ادام��ه ب��رای پیگی��ری موض��وع‬ ‫استاندارد دوگانه‪‎‬سوز کردن خودروها‬ ‫به‪‎‬س��راغ پیم��ان پیرای��ش‪ ،‬مدیرکل‬ ‫نظارت ب��ر اجرای اس��تاندارد صنایع‬ ‫فلزی رفتیم‪ .‬وی درباره این موضوع به‬ ‫گف��ت‪ :‬بح��ث اس��تاندارد‬ ‫خودروه��ای دوگانه‪‎‬س��وز مرتب��ط با‬ ‫اس��تاندارد ‪ 7598‬اس��ت و اینک��ه تبدی��ل ک��ردن خ��ودرو به‬ ‫بنزینی‪‎‬گازی با این استاندارد مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تاندارد ملی هر س��ال تا جایی ک��ه الزم بوده‬ ‫بروزرسانی و اصالحات و تجدیدنظرهایی در ان انجام شده است‪.‬‬ ‫درواقع س��ازمان ملی اس��تاندارد یک سلس��له ویژگی‪‎‬هایی را در‬ ‫اس��تاندارد ‪ 7598‬تدوین کرده و به‪‎‬لح��اظ اجرایی تمام موارد را‬ ‫کنترل می‪‎‬کند در صورت مطابقت تاییدیه صادر می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫گفتنی است اس��تاندارد ‪ 7598‬درباره خودروهای با سوخت گاز‬ ‫طبیعی فشرده(س��ی ان جی) و ویژگی‪‎‬ه��ا و روش ازمون قطعات‬ ‫گازس��وز و همچنین الزامات نصب انها روی خودرو بوده و شرایط‬ ‫الزم را ارائه می‪‎‬دهد‪ .‬اس��تاندارد ‪ 7598‬نخستین بار سال ‪1383‬‬ ‫تدوین شد‪.‬‬ ‫این اس��تاندارد براساس پیشنهادهای رس��یده و بررسی از سوی‬ ‫موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی و تایید کمیسیون‪‎‬های‬ ‫مرب��وط برای دومین بار مورد تجدیدنظ��ر قرار گرفت و درنهایت‬ ‫اول اسفند ‪ 89‬تصویب شد‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع فلزی در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که بیشتر کارشناس��ان حوزه معاینه فنی گالیه‪‎‬مند‬ ‫هستند که تبدیل‪‎‬ها با فناوری روز انجام نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬هر انچه‬ ‫با اس��تاندارد ملی ایران مطابقت داشته باش��د از نظر ما پذیرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ادامه ممکن اس��ت عنوان ش��ود اس��تانداردها قدیمی است‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد این موضوع را رد می‪‎‬کند‪ ،‬زیرا استاندارد‬ ‫را فق��ط ما تدوین نمی‪‎‬کنی��م تمام ذی‪‎‬نفع��ان‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صاحبان‪‎‬نظران و اس��تادان دانش��گاه همه در کارگروه‪‎‬های فنی‬ ‫حضور دارند‪ .‬هر زمانی که الزم باشد استانداردی بروزرسانی شود‬ ‫به‪‎‬طور قطع از سوی این کارگروه فنی انجام می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مولفه‪‎‬های استاندارد‬ ‫پیرایش در پاس��خ به این پرس��ش که مسئولیت سازمان ملی‬ ‫استاندارد در بحث دوگانه‪‎‬سوزها چیست‪ ،‬گفت‪ :‬فرایند گازسوز‬ ‫کردن خودرو یکی از اس��تانداردهای مجموعه هشتادوپنج‪‎‬گانه‬ ‫اس��ت؛ بنابراین در تولید خودروهای دوگانه‪‎‬س��وز در خط تولید‬ ‫مش��کلی وجود ن��دارد و مورد تایی��د مولفه‪‎‬های س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد اس��ت‪ ،‬اما تبدیل خودروها در کارگاه‪‎‬های مجاز بازار‬ ‫ازاد چند س��الی اس��ت در حال انجام بوده و تاکنون استانداردی‬ ‫برای ان تدوین نش��ده است‪ .‬درواقع پایه‪‎‬گذار این مسئله وزارت‬ ‫نفت بود که با اس��تاندارد خودش (‪ )IPS‬این امر را با مجوزی که‬ ‫به کارگاه‪‎‬ها داده بود‪ ،‬انجام می‪‎‬داد‪.‬‬ ‫درحال‪‎‬حاضر براس��اس مصوبه اسفند ‪ 97‬هیات دولت‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مس��ئول ش��د که این امر را به‪‎‬وس��یله‬ ‫کارگاه‪‎‬های مجاز انجام دهد و سازمان ملی استاندارد هم تدوین‬ ‫اس��تانداردش را بر عهده دارد‪ .‬این استانداردها در دست تدوین‬ ‫اس��ت و ب��ه‪‎‬زودی پیش‪‎‬نویس ان اماده و ب��ه کارگروه ملی برای‬ ‫تصویب ارائه می‪‎‬ش��ود و پس از ان منتش��ر خواهد شد‪ .‬هر نهاد‬ ‫دست‪‎‬اندرکار که به‪‎‬لحاظ مقررات مسئولیت داشته باشد‪ ،‬باید از‬ ‫این استانداردها استفاده کند‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع فلزی در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی دیگر مبنی بر اینکه تا تصویب و اجرایی ش��دن این‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬خودروهایی ک��ه در حال تبدیل به دوگانه‪‎‬س��وز‬ ‫هس��تند تکلیف‪‎‬ش��ان چه خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬انچ��ه در مصوبه‬ ‫هیات‪‎‬دولت اعالم ش��ده این اس��ت که ش��رکت بازرس��ی تایید‬ ‫صالحیت ش��ده سازمان ملی اس��تاندارد باید برای صدور کارت‬ ‫سالمت س��امانه سوخت‪‎‬رس��ان خودرو در این کارگاه‪‎‬ها حضور‬ ‫داشته باش��د که براساس این کارت‪ ،‬پلیس راهور کارت سوخت‬ ‫خودرو را از تک سوز به دوگانه س��وز تبدیل می کند؛ بنابراین در‬ ‫بحث فنی درحال حاضر اس��تانداردهای ‪ IPS‬وزارت نفت لحاظ‬ ‫می‪‎‬ش��ود و به‪‎‬زودی استاندارد ملی هم که تدوین شود در اختیار‬ ‫ذی‪‎‬نفعان قرار می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ه��م در این‪‎‬باره باید‬ ‫نظارت‪‎‬های الزم را داش��ته باش��د ک��ه از ان اس��تاندارد عدول‬ ‫نش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اس��تانداردهای ملی برای خودروهایی‬ ‫که در کارخانه‪‎‬ها دوگانه‪‎‬سوز تولید می‪‎‬شوند از سال ‪ 84‬اجباری‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬درباره تبدیل در کارگاه ها هم مصوبات و مولفه‪‎‬های‬ ‫استانداردی باید زودتر انجام می شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قرار بود در این بخش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مراجع بین‪‎‬المللی خود را در اختیار ما قرار دهد اما در ادامه متوجه‬ ‫ش��دیم هیچ اس��تانداردی برای تبدیل کارگاهی در کشورهای‬ ‫دیگ��ر وجود ندارد‪ .‬درواقع می‪‎‬توان گفت در این‪‎‬باره ایران به طور‬ ‫منحصربه‪‎‬فردی در حال تدوین این استانداردهاست‪.‬‬ ‫پیرایش گفت‪ :‬س��وخت س��ی ان جی یکی از مزیت‪‎‬های کشور‬ ‫اس��ت و دولت تصمی��م گرفته به نحواحس��ن از س��وخت‪‎‬های‬ ‫موجود کش��ور اس��تفاده کند و همه نهادها مکلفند کمک کنند‬ ‫و س��ازمان ملی اس��تاندارد هم در این راس��تا کارگروه فنی خود‬ ‫را تش��کیل داده ک��ه تا امروز چندین نشس��ت داش��ته و به‪‎‬طور‬ ‫جدی در حال تدوین اس��تانداردهای الزم برای بخش کارگاهی‬ ‫دوگانه‪‎‬سوزهاست‪.‬‬ ‫اماده باش برای تولید انبوه «رهام»‬ ‫نقش‪‎‬افرینان زنجیره تامین محصول جدید سایپا گرد هم‬ ‫امدند تا ضمن هماهنگی های الزم برای تامین قطعات مورد‬ ‫نیاز این خودرو‪ ،‬پیش تولید «رهام» در عمل اغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬سازندگان مجموعه ها و قطعات اصلی‬ ‫پلتفرم ‪ SP100‬گروه خودروس��ازی سایپا که رهام محصول‬ ‫اصلی ان به شمار می رود‪ ،‬در یک گردهمایی‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫الزم ب��رای اغاز تولید انبوه این خودرو از س��ال اینده را به‬ ‫عم��ل اوردن��د‪ .‬در این گردهمایی عالوه‪‎‬بر مدیران ارش��د‬ ‫س��ایپا و ش��رکت های زیرمجموعه این گروه خودروسازی‪،‬‬ ‫مدیران عامل ش��رکت های قطعه ساز و تامین کننده‪ ،‬تعدادی‬ ‫از شرکت های دانش بنیان‪ ،‬مدیران ارشد شبکه بانکی کشور‬ ‫ک��ه در فراینده��ای تولید محصول جدید س��ایپا نقش ایفا‬ ‫می کنند‪ ،‬حضور داشتند‪ .‬همچنین در این ایین نمایشگاهی‬ ‫جانبی ه��م از خودرو ره��ام و قطعات مورد نی��از ان برای‬ ‫داخلی سازی برگزار شد که شرکت کنندگان عالوه‪‎‬بر بازدید‬ ‫از ان‪ ،‬در جریان فراخوان س��ایپا ب��رای همکاری در تامین‬ ‫قطعات م��ورد نیاز ب��رای تولید انبوه محص��ول جدید قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت گروه خودروسازی سایپا با تغییر مدیریتی‬ ‫در بهم��ن ‪ ۹۷‬با ایجاد یک رویکرد جدید‪ ،‬تحول در کیفیت‬ ‫و کمی��ت محصوالت تولی��دی خود را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده و پ��س از مدیری��ت بحران ناش��ی از اعمال دور جدید‬ ‫تحریم ها و فشار حداکثری‪ ،‬برنامه های توسعه ای خود را اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این خودروس��از در چند ماه گذشته با اجرای‬ ‫پوی��ش ملی بومی س��ازی قطعات‪ ،‬ضمن کاهش وابس��تگی‬ ‫زنجیره تامین خود به ش��رکت های خارجی‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫داخلی س��ازی محصوالت را به طور عملیات��ی دنبال کرده و‬ ‫در همین راس��تا محوریت زنجی��ره تامین قطعات محصول‬ ‫جدید خود را روی توان قطعه س��ازان داخلی متمرکز کرده‬ ‫است‪ .‬رهام محصول جدید گروه خودروسازی سایپا به شمار‬ ‫م��ی رود که قرار اس��ت تولی��د انبوه ان از س��ال اینده اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬ش��رکت س��ایپا تولی��د ‪ ۱۲‬ه��زار خ��ودرو از ای��ن‬ ‫محص��ول را ب��رای س��ال ‪ 1399‬برنامه ریزی ک��رده و قرار‬ ‫اس��ت تی��راژ ان در س��ال ‪ ۱۴۰۱‬ب��ه ‪ 100‬ه��زار خ��ودرو‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف خودروهای بالتکلیف‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی امور اقتصادی و توس��عه‬ ‫منطقه‪‎‬ای وزیر کش��ور از ارائه پیشنهاد تشکیل‬ ‫کارگ��روه وی��ژه تعیین تکلی��ف خودروه��ای‬ ‫بالتکلیف در گمرکات از س��وی وزیر کش��ور به‬ ‫رئیس جمه��وری خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع‪‎‬رس��انی وزارت کشور‪ ،‬بابک‬ ‫دین‪‎‬پرس��ت اظهار کرد‪ :‬براس��اس بررسی‪‎‬های‬ ‫اولی��ه میدانی وزارت کش��ور و گزارش تکمیلی‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬ه��م اکنون‬ ‫دس��ت کم ‪ ۵۱۰۸‬خودرو به دالی��ل گوناگون در‬ ‫س��طح تعدادی از گم��رکات کش��ور بالتکلیف‬ ‫مانده‪‎‬ان��د ک��ه به دلیل ش��رایط اقلیم��ی و اب‬ ‫و هوای��ی خ��اص برخ��ی از اس��تان ها در حال‬ ‫اس��تهالک و کاهش نرخ هس��تند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به منظ��ور تعیین تکلیف قانون��ی این خودروها‪،‬‬ ‫پیشنهاد تشکیل «کارگروه ویژه‪‎‬ای با مسئولیت‬ ‫مع��اون اقتص��ادی رئیس‪‎‬جمه��وری و عضویت‬ ‫نهادهای ذی‪‎‬ربط» از سوی وزیر کشور به حضور‬ ‫رئیس‪‎‬جمهوری ارائه شد تا با اتخاذ تدابیر ملی و‬ ‫تمهیدات الزم در مدت یک ماه نسبت به تعیین‬ ‫تکلیف این خودروها اقدام ش��ود‪ .‬دین‪‎‬پرس��ت‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬رئیس‪‎‬جمهوری ضمن موافقت‬ ‫با پیش��نهاد وزیر کش��ور‪ ،‬موضوع را برای اقدام‬ ‫ی رئیس‪‎‬جمهوری ابالغ‬ ‫فوری به معاون اقتصاد ‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی اس��ت براس��اس س��خنان مهدی‬ ‫دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو کش��ور‬ ‫این خودروها مربوط به سال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬است‬ ‫که هنوز تعیین تکلیف نشده‪‎‬اند‪ .‬وی پیش‪‎‬تر به‬ ‫گفته بود براس��اس مصوبه هیات‪‎‬وزیران‬ ‫در دی س��ال ‪ ۹۷‬که بهمن ماه از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ ش��د ق��رار بود‬ ‫تمام ای��ن خودروها مجوز ترخی��ص بگیرند اما‬ ‫به‪‎‬دلیل مدیریت جزی��ره‪‎‬ای همچنان بیش از ‪۵‬‬ ‫هزار خودرو در انتظار خروج از گمرکات کش��ور‬ ‫هستند‪ .‬بسیاری از این خودروها مشکل قضایی‬ ‫نداش��ته و تعلل در تصمیم‪‎‬گیری و بروکراس��ی‬ ‫اداری س��بب ش��ده تا صاحبان خودرو نتوانند‬ ‫برای خروج این خودروها و تحویل ان به مالکان‬ ‫اقدام کنند‪ .‬براساس سخنان رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پرونده برخی خودروها‬ ‫در ق��وه قضایی باز اس��ت و در صورت ترخیص‬ ‫خودروه��ا رس��یدگی به تخلفات ای��ن بخش از‬ ‫خودروها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فروش نفت خام‬ ‫ما را وارداتچی بار اورد‬ ‫مع��اون علم��ی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری‬ ‫با بیان تس��لیت به خاطر‬ ‫اتفاقات دو هفته گذشته‬ ‫گف��ت‪ :‬م��ن به عن��وان‬ ‫کس��ی که پدر خود را در‬ ‫سانحه س��قوط هواپیما‬ ‫از دس��ت دادم‪ ،‬می دان��م که چقدر ای��ن موضوع برای‬ ‫خانواده های شان سخت است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سورنا‬ ‫ستاری در بیست وپنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم‬ ‫پزشکی رازی که در س��الن همایش های رازی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فکر می کنم که باید هر گاه که به زمین‬ ‫می خوریم‪ ،‬دس��ت خود را روی زانوی خود بگذاریم و‬ ‫بلند ش��ویم و هر زمانی که سریع تر به این جمع بندی‬ ‫برس��یم‪ ،‬نقطه عطفی برای زندگی ما اس��ت‪ .‬ستاری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از دکتر ملک زاده‪ ،‬معاون تحقیقات‬ ‫و فناوری وزیر بهداش��ت که در این سال ها برای حوزه‬ ‫پژوهش وزارت بهداش��ت پدری کرده‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫از دکتر نمکی وزیر بهداشت نیز برای فعالیت های شان‬ ‫در این وزارتخان��ه ممنونم‪ .‬فعالیت هایی که در وزارت‬ ‫بهداش��ت انجام می ش��ود‪ ،‬ب��رای ما نمونه اس��ت‪ .‬ما‬ ‫بزرگ ترین سیس��تم بیوفناوری منطق��ه را داریم‪ .‬در‬ ‫ایران بیش از ‪ ۲۰‬داروی بیوتک تولید ش��ده است و من‬ ‫خیلی کم می شنوم که دانشجوی داروسازی از کشور‬ ‫خارج شده باشد و این نتیجه کار وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو یکی از مترقی ترین‬ ‫سازمان های کشور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬همیشه انتقادهایی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما خوب است نمونه این سازمان در کشور‬ ‫زیاد ش��ود‪ .‬معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ ۱۱۰ :‬س��ال ف��روش نفت خام ما را وارداتچی‬ ‫بار اورده و زیرساخت های اداری مان باتولید و صادرات‬ ‫مخالفت می کنند‪ .‬همین موضوع بر زیرس��اخت های‬ ‫فکری مردم هم تاثیر گذاش��ته و تفکر مردم نیز تغییر‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه م��ا بهترین تولید‬ ‫بیوتک را داریم‪ ،‬افزود‪ :‬مش��ارکت بخش خصوصی در‬ ‫حوزه سالمت قابل توجه است و ما شرکت هایی داریم‬ ‫که س��االنه میلیارده��ا تومان در خط��وط تولید خود‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬ستاری افزود‪ :‬محصول حاصل‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش اس��ت و‬ ‫دولت وظیفه دارد که زیر ساخت ها و تحقیقات پایه را‬ ‫توسعه دهد‪ .‬ما باید بروکراسی پیش روی پژوهشگران‬ ‫را برداریم و از تولید حمایت کنیم تا بهتر بتوان جوانان‬ ‫ای��ن مرز و ب��وم را جذب کرد‪ .‬مع��اون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری در پایان با تش��کر از افرادی که در این‬ ‫س��ال ها از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫حمایت کردند‪ ،‬گفت ‪ :‬از همه مس��ئوالنی که از جوانان‬ ‫پش��تیبانی کردند‪ ،‬تش��کر می کنم و امیدوارم که این‬ ‫جشنواره دس��تاوردهای قابل توجهی داشته باشد‪ ،‬ما‬ ‫در خدم��ت برگزی��دگان این جش��نواره در بنیاد ملی‬ ‫نخبگان هستیم‪.‬‬ ‫تاسیس ‪۱۱۲۰‬‬ ‫شرکت دانش بنیان‬ ‫درحوزه سالمت‬ ‫معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان‬ ‫اینکه ایران در سال گذشته میالدی‪ ،‬رتبه ‪ ۱۵‬جهان را‬ ‫در تولید علم و انتش��ار مقاله داشته‪ ،‬گفت‪ :‬در بهترین‬ ‫حالت سهم علم از تولید ناخالص داخلی رقمی معادل‬ ‫‪ ۰.۳‬درصد است‪ .‬رضا ملک زاده افزود‪ :‬بودجه پژوهشی‬ ‫دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی حوزه سالمت ‪ ۲.۱‬درصد‬ ‫از کل بودجه دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در‬ ‫الیح��ه بودج��ه ‪ ۱۳۹۹‬و بودجه معاون��ت تحقیقات و‬ ‫فناوری وزارت بهداشت نیز کمتر از ‪ ۳‬درصد از بودجه‬ ‫کل وزارت بهداش��ت درمان و اموزش پزش��کی است‪.‬‬ ‫معاون تحقیقاتی وزارت بهداشت با بیان اینکه ایران در‬ ‫س��ال گذشته میالدی نسبت به ‪ ۴‬سال پیش درزمینه‬ ‫نواوری براس��اس داده های ‪global innovation‬‬ ‫‪ ۴۵ index‬رتبه ارتقا داش��ته‪ ،‬و از رتبه‪ ۱۰۶‬به جایگاه‬ ‫‪ ۶۱‬رسیده اس��ت‪ .‬دراین بین سهم دانشگاه های علوم‬ ‫پزش��کی از فروش محصوالت دانش بنیان ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کل فروش ش��رکت های دانش بنیان است‪ .‬ملک زاده‬ ‫ادامه داد‪ :‬در دو دولت تدبیر و امید با تاس��یس ‪۱۱۲۰‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان در حوزه س�لامت‪ ،‬گردش مالی‬ ‫حدود ‪۲۰۰۰‬میلیارد تومان در سال حمایت شده است‪.‬‬ ‫به منظور تحقق سیاس��ت اقتصادمقاومتی تولید ‪۳۴۰‬‬ ‫محصول دارویی در ش��رکت های دانش بنیان مستقر‬ ‫در دانش��گاه های علوم پزش��کی به انجام رسیده و ‪۸۹‬‬ ‫مرکز رش��د در دانش��گاه های علوم پزش��کی تاسیس‬ ‫ش��ده‪ ،‬به عبارتی هر دانشگاه دست کم یک مرکز رشد‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۳۵۴‬پژوهشگر ایرانی فهرست‬ ‫پژوهش��گران یک درصد برتر جهان هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این فهرس��ت‪ ،‬رش��ته مهندس��ی ‪ ۱۵۳‬پژوهشگر‬ ‫دارد و پژوهش��گران علوم پزش��کی ‪ ۹۰‬نفر هس��تند‪.‬‬ ‫ملک زاده اظهار کرد‪ :‬ایران در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫ح��دود‪ ۵۵۶۷۹‬اس��تناد از مقاله های خ��ود در بانک‬ ‫اطالعاتی ‪ scopus‬کس��ب ک��رده و تاکنون رتبه ‪۱۴‬‬ ‫جهانی و اول منطقه را در دریافت تعداد اس��تنادات به‬ ‫مقاله ها به دست اورده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دارو رسانی هدفمند به چشم با استفاده از «نانو»‬ ‫محس�ن معصومی‪ :‬داروهایی که برای درمان چش�م به کار می روند‪ ،‬اغلب مدت زمان ماندگاری و سطح‬ ‫تماس کمی با چش�م دارند‪ .‬داروهای چشمی باید به گونه ای فرموله شوند که موجب تحریک و تاری دید‬ ‫بیمار نشوند‪.‬‬ ‫از س�ویی داروهای رایج در بازار با داش�تن ویژگی های مانند التهاب زایی و تحریک چش�م‪ ،‬ماندگاری‬ ‫کمت�ری دارن�د و همین امر موجب می ش�ود بیمار مجبور به اس�تفاده مکرر از دارو در طول روز ش�ود‪.‬‬ ‫این مش�کالت پژوهشگران را به سمت استفاده از نانوذرات سوق داده تا با بهینه سازی فرموالسیون های‬ ‫نانوذرات لیپیدی و پلیمری‪ ،‬عالوه بر ماندگاری بیش�تر دارو در چش�م امکان اس�تفاده از داروهای نوین‬ ‫(مانند داروهای چربی دوست که پیش تر به سختی وارد فرموالسیون های چشمی می شدند) را نیز فراهم‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫نانوذرات می توانند یکی از روش های امیدبخش برای انتقال دارو به چشم باشند‪ .‬با توجه به ویژگی های‬ ‫فیزیکوشیمیایی خود دارو و مواد مورد استفاده در ساخت نانوذرات‪ ،‬ویژگی های مختلفی را می توان در‬ ‫فرموالسیون نهایی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫ذرات کوچک تر و فرموالسیون های دارویی به شکل محلول‪ ،‬بهتر ازسوی بیمار تحمل می شوند‪ .‬نتایج‬ ‫مطالعات درون تن برای ارزیابی عملکرد نانوذرات در انتقال دارو به چش�م که ابتدا در حیوانات ازمایش‬ ‫می شود‪ ،‬نشان می دهد که نانوذرات قابلیت زیست چسبی برای افزایش ماندگاری دارو و افزایش احتمال‬ ‫جذب دارو را دارند‪ .‬اس�تفاده از پلیمرهای زیس�ت تخریب پذیر هم یک روش بسیار مناسب برای انتقال‬ ‫دارو به نواحی خلفی و درمان بیماری های مزمن چش�م اس�ت‪ .‬با بهینه س�ازی س�طح نانوذرات می توان‬ ‫فراهمی زیستی و ماندگاری داروها را در چشم بهبود بخشید‪.‬‬ ‫مشکالت دارورسانی‬ ‫داروهایی که برای استعمال چشمی به کار‬ ‫می روند‪ ،‬برای اثرگذاری بر س��طح چشم یا‬ ‫قسمت جلویی ان کاربرد دارند‪.‬‬ ‫با توجه به فیزیولوژی و اناتومی چش��م‪،‬‬ ‫درصد کمی از داروی تجویزی قابلیت جذب‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا به وسیله مکانیسم های محافظتی‬ ‫مانند اش��ک ریزی‪ ،‬پلک زدن و جریان اشک‬ ‫از چشم بیرون رانده می شود‪.‬‬ ‫خود اش��ک به دلیل داشتن الیه موکوزی‪،‬‬ ‫میکروارگانیسم ها‪ ،‬مواد زائد و حتی داروها را‬ ‫از سطح چشم پاک می کند‪ .‬به عالوه‪ ،‬قسمتی‬ ‫از داروی تجویز شده به پروتئین موجود در‬ ‫اش��ک متصل ش��ده و در نتیج��ه غیرفعال‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر ب��رای اس��تعمال‬ ‫موضع��ی بیش��تر از فرم های محل��ول ابی‬ ‫و سوسپانس��یون ها استفاده می ش��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫استفاده و نگهداری انها اسان تر بوده و پس‬ ‫از استعمال سبب اختالل در دید نمی شوند‪،‬‬ ‫ام��ا این فرموالس��یون ها به س��رعت با الیه‬ ‫اش��کی رقیق می ش��وند و از انجا به مجرای‬ ‫اشکی‪-‬بینی رفته و از چشم پاک می شوند‪.‬‬ ‫در نتیجه ماندگاری کمی در چشم دارند‪.‬‬ ‫قرنیه چش��م می توان��د به عنوان پوشش��ی‬ ‫محکم در برابر داروها از نفوذ انها جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬چون قرنیه هم خاصیت چربی دوستی‬ ‫و هم اب دوس��تی دارد‪ ،‬در نتیجه داروهایی‬ ‫که از نظر این دو خاصیت بهینه شده باشند‪،‬‬ ‫قابلیت جذب پیدا می کنند‪.‬‬ ‫زم��ان تماس دارو با چش��م نیز حدود ‪۵‬‬ ‫دقیقه اس��ت و همین امر باعث می شود که‬ ‫فق��ط حدود ‪ ۵‬درص��د داروی تجویزی وارد‬ ‫چش��م ش��ود؛ بنابراین‪ ،‬برای جب��ران مدت‬ ‫زمان کوتاه تماس دارو با س��لول های چشم‬ ‫می توان از تجویز مکرر استفاده کرد‪ ،‬که این‬ ‫امر خود موجب افزایش احتمال اثر س��می‬ ‫دارو در چشم می شود‪.‬‬ ‫حف��ره چش��م انس��ان می توان��د حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میکرولیت��ر مایع را در خ��ود نگه دارد‪،‬‬ ‫ام��ا بیش��تر دوزه��ای تجویزی ح��دود ‪۵۰‬‬ ‫میکرولیتر است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه مق��دار زی��ادی از دارویی که‬ ‫تصور می شود برای بیمار تجویز شده است‪،‬‬ ‫نتوانس��ته وارد مح��ل اصلی خود ش��ود تا‬ ‫نانوذرات پلیمری‬ ‫س��ایر مراحل جذب را طی کن��د‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫یک��ی از معض�لات‪ ،‬درم��ان بیماری ه��ای‬ ‫قس��مت خلفی چشم اس��ت که می توان ان‬ ‫را ب��ا تزریق داخل چش��می برط��رف کرد‪.‬‬ ‫اما این عم��ل برای داروهایی ب��ا نیمه عمر‬ ‫کوت��اه (مث��ل داروهای ض��د باکتری و ضد‬ ‫وی��روس) امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬زی��را تزریق‬ ‫مکرر احتم��ال خونریزی چش��م را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬درص��د از داروهایی که برای‬ ‫درمان بیماری های چش��م در حال مطالعه‬ ‫هس��تند‪ ،‬داروه��ای کم محل��ول در اب و‬ ‫چربی دوس��ت هس��تند‪ .‬در نتیج��ه امکان‬ ‫اس��تفاده از انها در فرموالس��یون های رایج‬ ‫که پای��ه ابی دارند‪ ،‬وجود ن��دارد‪ .‬از این رو‬ ‫نانوذرات زیست سازگار و زیست تخریب پذیر‬ ‫برای تجویز داخل چش��م انتخاب ش��دند تا‬ ‫ع�لاوه بر مدت ماندگاری قابل قبول‪ ،‬قدرت‬ ‫اتصال به موکوس چشم را داشته باشند‪ .‬به‬ ‫همی��ن علت حامل های کلوئیدی و پلیمری‬ ‫به عنوان جایگزینی ب��رای داروهای معمول‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫نانوذرات ایجاد شده ازسوی پلیمرها برای دارورسانی‬ ‫ب��ه چش��م می توانن��د ب��ه دو ص��ورت نانواس��فرها و‬ ‫نانوکپسول ها باشند‪.‬‬ ‫نانوکپسول ها س��اختارهایی کیسه مانند هستند که‬ ‫دارو در انها در حفره ای که ازس��وی پلیمر احاطه شده‬ ‫است‪ ،‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬نانواس��فرها سیس��تم های ماتریکس��ی‬ ‫هس��تند ک��ه دارو و پلیم��ر در ان به ط��ور همگ��ن و‬ ‫یک دس��ت وج��ود دارد‪ .‬پلیمره��ای انتخ��اب ش��ده‬ ‫بس��ته ب��ه می��زان چربی دوس��تی داروه��ا‪ ،‬متف��اوت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این پلیمره��ا باید توانایی ایجاد ذرات کوچک (حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬نانومتر) را داشته باشند‪.‬‬ ‫از ه��ر دو گ��روه پلیمره��ای طبیع��ی و س��نتزی‬ ‫می ت��وان ب��رای س��اخت ای��ن م��واد اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پلیمرهای طبیعی و سنتزی‬ ‫پلیمرهای طبیعی مثل پروتئین ها و پلی س��اکاریدها‬ ‫به دلیل داشتن ویژگی تخریب پذیری و زیست سازگاری‬ ‫تاکنون مورد مطالعه فراوان قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫فراین��د تخریب ب��ا گرم یا س��رد کردن اغ��از و در‬ ‫ادام��ه فراینده��ای ش��یمیایی اتص��ال باع��ث ایج��اد‬ ‫ماتریکس ه��ای متراکم ت��ر از نان��وذرات پروتئین��ی‬ ‫می ش��ود‪ .‬روش دیگ��ر برای تهیه این ذرات براس��اس‬ ‫حاللیت زدای��ی از درش��ت مولکول ها و در نتیج��ه‬ ‫ایجاد رس��وب است‪ .‬س��پس یک ماده اتصال دهنده به‬ ‫محصول افزوده می شود‪ ،‬تا نانوذرات پروتئینی تشکیل‬ ‫ش��وند‪ .‬به دلی��ل حضور گروه ه��ای ب��اردار‪ ،‬نانوذرات‬ ‫پروتئینی می توانند به عنوان ماتریکسی عمل کنند که‬ ‫دارو ی��ا با انها احاطه می ش��ود یا بر س��طح انها اتصال‬ ‫شیمیایی می یابد‪ .‬از پلیمرهای سنتزی زیست سازگار‬ ‫و زیس��ت تخریب پذیر نیز در مطالعات اس��تفاده شده‬ ‫و نتایج مناس��ب و قابل تعمیمی به دس��ت امده است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬اکریالت ها به دلیل مخاط چس��ب بودن‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گرفته اند که منجر به اهسته سازی‬ ‫ازاد ش��دن دارو و در نتیجه نی��از کمتر به تجویز مکرر‬ ‫ان می ش��وند‪ .‬این پلیمر از مس��یرهای خارج س��لولی‬ ‫عبورکرده و موجب دارورس��انی به س��لول های چش��م‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بیماری های چشم‬ ‫‹ ‹ گلوکوما (اب سیاه)‬ ‫این بیماری‪ ،‬از دس��ت دادن بینایی به دلیل اسیب عصب بینایی‬ ‫که خود می تواند به علت افزایش فش��ار داخل چشم باشد است‪ .‬در‬ ‫مرحله نخست درمان از داروهایی مانند اپی نفرین و تیمولول و در‬ ‫مرحله بعد از پیلوکارپین استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سندرم چشم خشک‬ ‫س��ندرم چشم خش��ک‪ ،‬کاهش حجم ترشح اش��ک چشم می باشد‬ ‫ک��ه اغلب با تجویز اش��ک مصنوعی قابل درمان اس��ت‪ .‬ی��ک نمونه از‬ ‫درمان ه��ای جدید ای��ن بیماری به وس��یله نان��وذرات‪ ،‬کاربرد داروی‬ ‫سیکلوسپورین در تهیه نانوذرات حاصل از امولسیون با بار منفی است‪.‬‬ ‫‹ ‹التهاب چشم‬ ‫ای��ن بیم��اری به دلیل عوام��ل خارجی مثل ضربه و اجس��ام‬ ‫خارج��ی‪ ،‬یا به دلیل عوامل داخلی مثل پاس��خ های التهابی رخ‬ ‫می ده��د‪ .‬گل م��ژه از جمله بیماری های التهابی چش��م اس��ت‬ ‫که ب��رای درمان ان می ت��وان از کورتون ها ی��ا ضدالتهاب های‬ ‫غیراس��تروئیدی مثل دیکلوفناک اس��تفاده ک��رد و اگر عفونت‬ ‫عامل التهاب باش��د از ترکیباتی مانند اوفلوکساس��ین استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمونه های پژوهش��ی و تج��اری از نان��وذرات حاوی‬ ‫داروه��ای مورد نظر برای درمان بیماری ها وجود دارد‪ ،‬اما هنوز‬ ‫تالش های بیشتری برای بهبود دارورسانی به چشم نیاز است‪.‬‬ ‫تولید «اب شیرین کن حرارتی» در کشور‬ ‫نمک زدایی یا شیرین س��ازی اب فرایندی است که مواد‬ ‫معدنی از اب ش��ور جدا و حاصل ان اب شیرین می شود‪،‬‬ ‫که می تواند برای مصارف اب ش��رب مورد مصرف انس��ان‪،‬‬ ‫ابیاری مزرعه ها و باغ ها کش��اورزی و صنعتی مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در فرایند شیرین س��ازی اب‪ ،‬انرژی‬ ‫زی��ادی مص��رف می ش��ود‪ .‬هزینه انرژی بیش��ترین س��هم‬ ‫هزینه ه��ای عملیات��ی یک واح��د اب ش��یرین کن را دارد؛‬ ‫بنابراین تولید اب ش��یرین با کمترین مصرف انرژی بسیار‬ ‫مهم است‪.‬سیستم های تولید اب شیرین با استفاده از انرژی‬ ‫خورشید یکی از روش های کم هزینه برای تولید اب شیرین‬ ‫است‪ .‬شیرین س��ازی اب با استفاده از انرژی خورشیدی به‬ ‫‪ 2‬دسته سیستم های حرارتی و غیرحرارتی تقسیم می شود‪.‬‬ ‫در روش غیرحرارتی از انرژی خورش��ید برای تولید جریان‬ ‫برق مورد نیاز پمپاژ اب به داخل سیستم (معموال فیلترها)‬ ‫که به وسیله صفحات خورش��یدی تامین می شود‪ ،‬استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما در روش حرارتی با استفاده از کلکتورهای خورشیدی‬ ‫از حرارت خورشید برای تبخیر و سپس تقطیر اب به منظور‬ ‫شیرین سازی اب استفاده می شود‪.‬‬ ‫یک ش��رکت دانش بنیان در کش��ورمان توانسته به دانش‬ ‫تولید سیستم های اب ش��یرین کن خورشیدی نسل جدید‬ ‫دست پیدا کند‪.‬‬ ‫محس��ن نظری‪ ،‬مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره‬ ‫حوزه فعالیت گفت‪ :‬این شرکت در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫سیستم های پیشرفته اب شیرین کن و همچنین مهندسی‬ ‫خ�لا فعالیت دارد که در حوزه اب و فناوری های جدید اب‬ ‫ش��یرین کن های حرارتی در داخل کش��ور پیشرو هستیم و‬ ‫پروژه های گوناگونی را در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی گفت‪ :‬سیستم های ترکیبی هیبریدی‬ ‫خورش��یدی به هیچ عنوان در داخل کشور وجود ندارد و در‬ ‫جهان نیز غیر از چند ش��رکت در کشورهای المان و امریکا‬ ‫هیچ تولیدکننده دیگری دراین زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫نظ��ری بیان کرد‪ :‬مناطق گرمس��یر و مناطقی که درگیر‬ ‫بحران اب شیرین هستند‪ ،‬دارای ظرفیت بسیار باالی انرژی‬ ‫خورشیدی هستند‪ ،‬این موضوع باعث می شود تا با استفاده‬ ‫از انرژی خورش��یدی برای تصفیه اب شور و تولید اب قابل‬ ‫شرب‪ ،‬مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫نظری درباره سیس��تم ترکیبی ‪MED/MVC-ZLD‬‬ ‫تولیدی این ش��رکت گفت‪ :‬ای��ن فن��اوری از تبخیر کننده‬ ‫و کریس��تاالیزر ب��رای ج��دا ک��ردن ام�لاح اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این فعال فناور ادامه داد‪ :‬در سیستم ‪ ،ZLD‬سه فناوری‬ ‫باهم ترکیب می ش��وند‪ ،‬در ابتدا اب ش��ور به تبخیر کننده‬ ‫وارد می ش��ود و پس از تغلیظ شدن وارد کریستاالیزر شده‬ ‫و ذرات جامد به طور کریس��تال در اب غوطه ور می ش��وند‪،‬‬ ‫پس��اب خروجی از کریس��تاالیزر‪ ،‬وارد س��انتریفیوژ ش��ده‬ ‫و پ��س از ان نمک خش��ک با رطوبت بس��یار پایین تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ماژوالر بودن و نگهداری اس��ان از مزیت های‬ ‫اساسی این سیستم است‪ .‬نظری اضافه کرد‪ :‬پروپزالی تهیه‬ ‫و به وزارت جهادکشاورزی ارسال شده تا از این دستگاه در‬ ‫جزایر مکران استفاده شود و با استفاده از این تجهیزات اب‬ ‫دریا برای شیرین سازی و کاربرد در مصارف کشاورزی مورد‬ ‫بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ص��ادرات این تجهیزات به خارج از کش��ور‬ ‫بیان کرد‪ :‬در زمینه دس��تگاه های اب ش��یرین کن حرارتی‬ ‫کار تولید روی محصوالت این ش��رکت درحال انجام است‬ ‫که بتوانیم تا پایان س��ال اینده نخستین محموله صادراتی‬ ‫خود را به کش��ورهای امارات متحده عربی‪ ،‬کنیا و افریقای‬ ‫جنوبی داش��ته باش��یم‪ .‬این دستگاه اب ش��یرین کن برای‬ ‫کاربرد برای مصرف اب شرب‪ ،‬کشاورزی و صنعتی می تواند‬ ‫مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نظ��ری درب��اره میزان اش��تغال زایی انجام ش��ده در این‬ ‫ش��رکت گفت‪ :‬تعداد ‪ ۱۰‬نفر از دانش��جویان مقطع دکترا و‬ ‫کارشناسی ارش��د در این شرکت مشغول به کار هستند که‬ ‫روی طراحی‪ ،‬تولید و ساخت محصوالت این شرکت تمرکز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رفع نگرانی از باقیمانده دارو های شیمیایی در بدن دام و طیور‬ ‫نگران��ی عمومی از باقیمانده های داروهای ش��یمیایی در‬ ‫بدن دام و طیور باعث گرایش بیش��تر پرورش دهندگان دام‬ ‫و طیور و ابزیان به استفاده از داروهای گیاه پایه شده است‪.‬‬ ‫داروی محرک رش��د گیاهی طیور از جمله این محصوالت‬ ‫است که با همت یک ش��رکت دانش بنیان ایرانی در کشور‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫محمد فالح‪ ،‬رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان‬ ‫دارو در این ب��اره گف��ت‪ :‬با توجه به گرای��ش بیش از پیش‬ ‫جامع��ه برای مص��رف محص��والت و فراورده های س��بز و‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬رغبت پرورش دهن��دگان دام و طیور و ابزیان به‬ ‫اس��تفاده از داروهای گیاهی بسیار بیش��تر از گذشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس هیات مدیره این ش��رکت فعال در حوزه‬ ‫داروهای گیاهی‪ :‬بیش از‪ ،‬بس��یار سخت بود که یک دامدار‬ ‫یا مرغدار را راضی کرد که از داروهای گیاهی استفاده کند‪،‬‬ ‫اما درحال حاضر با توجه به پیشرفت های علمی‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان ایرانی و اثبات کار ام��دی داروهای گیاهی در‬ ‫عم��ل و اگاهی بیش��تر جامع��ه‪ ،‬ای��ن رویه تغیی��ر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این ش��رکت در مشورت و همکاری با‬ ‫اساتید دانشگاه تهران موفق ش��د تا داروی محرک گیاهی‬ ‫رشد طیور را به صورت کامل در واحد ‪ R&D‬شرکت تولید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن دارو از برخ��ی م��واد اس��تحصال ش��ده از گیاهانی‬ ‫مانند‪ :‬سیر‪ ،‬اویش��ن‪ ،‬زنجبیل و دارچین تهیه شده است و‬ ‫همانگونه که از نام ان پیداس��ت به عنوان محرک رشد در‬ ‫طیور عمل می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند طوالنی اخذ تاییدیه داروهای گیاهی‬ ‫گف��ت‪ :‬اخذ تاییدیه از مراج��ع ذ ی صالح در حوزه داروهای‬ ‫گیاهی مورد استفاده در حوزه دام و طیور‪ ،‬ممکن است بین‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۵‬سال طول بکشد‪.‬‬ ‫اس��پری ضد زخم با ترکیب��ات افتوفی��ن از جمله دیگر‬ ‫محصوالت این شرکت اس��ت که با استفاده از گل همیشه‬ ‫بهار تولید ش��ده است و می تواند روند بهبود انواع زخم ها را‬ ‫در دام‪ ،‬تسریع بخشد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال فن��اور در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��ا حمایت‬ ‫از ش��رکت های دانش بنی��ان و فن��اور اقدام��ات مثبت��ی‬ ‫در زمین��ه توس��عه ای��ن زیس��ت بوم خ��اص انج��ام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما ب��رای ترویج ه��ر چه بیش��تر جایگزین��ی داروهای‬ ‫گیاه��ی ب��ا موارد مش��ابه ش��یمیایی نیاز به ی��ک تالش و‬ ‫هماهنگی فرابخش��ی اس��ت که به حمایت س��ایر نهادهای‬ ‫دولتی نی��از دارد‪ .‬حمایت از تولید داخل و تخصیص ارز به‬ ‫تولید کنندگان داروهای گیاهی به جای اختصاص ارز به وارد‬ ‫کنندگان‪ ،‬از جمله دیگر دغدغه های شرکت های دانش بنیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری‬ ‫چهار شنبه‬ ‫حق نداریم‬ ‫به جای نسل اینده‬ ‫خرج کنیم‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫بومی سازی تنها‬ ‫کپی کاری و‬ ‫مهندسی معکوس نیست‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در حاش��یه نخس��تین روز جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫که به ابت��کار انجمن تولیدکنندگان فوالد در برج میالد تهران‬ ‫گش��ایش یافت‪ ،‬در محل غرفه فوالد مبارکه‪ ،‬معاون تکنولوژی‬ ‫این ش��رکت ف��والدی در نشس��تی خب��ری به پرس��ش های‬ ‫خبرنگاران پاسخ داد‪.‬‬ ‫س��یدمهدی نقوی‪ ،‬معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در پاسخ‬ ‫به نخس��تین پرس��ش درباره قراردادهایی که فوالد مبارکه در‬ ‫نخس��تین روز برگزاری جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد به‬ ‫س��رانجام رس��انده‪ ،‬گفت‪ :‬در فرایند جش��نواره امسال‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه نخستین مرکز رشد و نواوری در حوزه اقتصاد دیجیتال‬ ‫را در قالب یک کنسرسیوم سه جانبه امضا کرد‪ .‬دانشگاه بزرگ‬ ‫تهران‪ ،‬معاونت علمی و فناوری دفتر ریاست جمهوری و شرکت‬ ‫فوالد مبارکه عضو این کنسرسیوم سه جانبه بودند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��دف ما از ایجاد یکی از مراکز رش��د و نواوری‬ ‫فوالد مبارکه در تهران فقط کار روی مفهوم دیجیتال در جهان‬ ‫امروز بوده است‪ .‬با بررسی روند فناوری در جهان به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که گریزی نیست‪ ،‬جز اینکه به سمت دنیای دیجیتال‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬نقوی ادامه داد‪ :‬برای این حرکت نیز‪ ،‬با داش��تن‬ ‫مفاهیم صنعتی ‪ ،‬از دانشگاه به عنوان مرکز دانش ایران در کنار‬ ‫حمایت ه��ای همه جانبه معنوی و مالی فوالد مبارکه اس��تفاده‬ ‫کردیم‪ ،‬ضمن اینکه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫هم��واره همراه این حرکت ها هس��تند و این همکاری منجر به‬ ‫عقد این قرارداد شد‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در ادامه با بیان اینکه از چند‬ ‫م��اه پیش مذاکرات اولی ه تاس��یس این مرک��ز را انجام دادیم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬کارگروه هایی در این زمینه تش��کیل ش��د و فضایی‬ ‫را در جش��نواره مل��ی فوالد ب��رای ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها در نظر گرفتیم تا برای ایران دستاوردهای خوبی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫نقوی با بیان اینکه در تدوین نقش��ه راهی خودمان‪ ،‬فناوری‬ ‫خ��ود و جهان را رصد و زم��ان زیادی را با گروه های دانش��ی‬ ‫مرتبط مطالعه کردیم‪ .‬پیش بینی ما این است که با حمایت کل‬ ‫صنعتگران و دانش بنیان ها‪ ،‬فوالد مبارکه به عنوان شروع کننده‬ ‫ای��ن اقدام حرکت می کن��د و از تمام دوس��تانی که امادگی و‬ ‫دانش اجرای این کار را داشته باشند‪ ،‬دعوت می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بال اصلی فوالد مبارکه در بخش فنی مهندس��ی‬ ‫طراحی‪ ،‬شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه است و شرکت ایریسا‬ ‫به عنوان شرکت مادر تخصصی اتوماسیون و برق ایران در کنار ما‬ ‫هستند و پیش بینی می شود تا سال ‪ ۱۴۰۰‬نخستین محصوالت‬ ‫این نقش��ه جدید را ببینیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دانش تولید فوالد‬ ‫مانند س��ایر دانش ها در حال تغییر و نو ش��دن است ما به این‬ ‫حد برس��یم که با صنعت جهان به طور همزمان بتوانیم حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه صنعت فوالد‬ ‫یک صنعت استراتژیک به شمار می رود‪ ،‬فوالد مبارکه با توجه به‬ ‫تحریم های جدید چه تمهیداتی اندیشیده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هر‬ ‫اتفاقی که در جامعه سیاس��ی جهان رخ بدهد برای بقای خود‪،‬‬ ‫سناریوهای گوناگونی را تدوین می کنیم‪ .‬فوالد مبارکه از سال‬ ‫گذش��ته تحریم بوده و در فهرس��ت جدید شرکت ما را در رده‬ ‫دوم قرار داده اند و این موضوع قدیمی اس��ت‪ .‬اما اتفاق میمون‬ ‫و مبارک��ی که در این می��ان رخ داد این بود که توانایی های ما‬ ‫بیشتر رشد کند و به بلوغ برسد‪.‬‬ ‫نقوی در بخش دیگری از سخنانش افزود‪ :‬سال گذشته‪ ،‬سال‬ ‫موفقی را پشت س��ر گذاشتیم با وجود اینکه سال سختی بود‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که برای جلوگیری از هرگونه توقف در رش��د و‬ ‫پیشرفت خود سناریوهای گوناگونی را طراحی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه صادرات فوالد مبارکه در س��ال جاری‬ ‫بیشتر شده افزود‪ :‬باوجود تحریم و اینکه نرخ تحویل محصوالت‬ ‫در بازار ایران افزایش پیدا کرده توانس��تیم با افزایش تولید هر‬ ‫دو این موضوع ها را جبران کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون تکنولوژی ف��والد مبارکه در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بورس نیز یکی از بزرگ ترین تغییر سرمایه را با ‪۶۱‬درصد رشد‬ ‫در تاریخ بورس کش��ور‪ ،‬هفته گذش��ته انجام دادیم و سرمایه‬ ‫شرکت را از ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان به ‪۲۰‬هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش دادیم که در بورس بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫نقوی ادامه داد‪ :‬این اتفاق از محل س��ود انباشته انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز هم (‪۲۳‬دی) بورس باالتر از پیش بینی ما باز شد‪.‬‬ ‫مطمئن هس��تیم حضور فوالد مبارکه غن��ای بهتری به بورس‬ ‫خواه��د داد همان طور که بورس حمایت ه��ای خوبی از فوالد‬ ‫مبارکه داشته است‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری با اش��اره به صادرات ف��والد مبارکه‬ ‫ت گوناگون‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬فوالد مبارکه در بیش از ‪ ۷‬گروه ش��رک ‬ ‫یک میلیون تن در ‪ ۹‬ماه نخس��ت س��ال جاری صادرات داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی فوالد مبارکه س��پس در ادامه در پاسخ به‬ ‫این پرسش که برنامه فوالد مبارکه برای پاسخ به نیاز روزافزون‬ ‫بازار تقاضا چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارک��ه با ظرفیت ‪ ۲.۱۴‬تن‬ ‫فوالد خام راه اندازی شده بود که امروز به ظرفیت ‪ ۷.۲‬میلیون‬ ‫دست پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نق��وی ادامه داد‪ :‬یکی از معدود فوالدس��ازانی هس��تیم که‬ ‫در فراینده��ای گوناگون‪ ،‬باالی ‪ ۹۵‬درص��د ظرفیت مان تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬این نرم در جهان ‪ ۷۴‬تا ‪ ۷۵‬درصد است‪ .‬ما در منطقه‬ ‫بدون اب قرار داریم صنایع فوالد مصرف کننده اب هس��تند و‬ ‫استراتژی ما خروج از منطقه بدون اب است‪ .‬ضمن اینکه امروز‬ ‫با افتخار اعالم می کنی��م تارگت جهانی مصرف اب در صنعت‬ ‫فوالد که فوالد مبارکه ان را کسب کرده‪ ،‬مصرف ‪ ۲.۷‬لیتر اب‬ ‫به ازای هر کیلو فوالد اس��ت در حالی که نزدیک ترین رقیب ما‬ ‫به ازای هر کیلو فوالد ‪ ۴‬لیتر اب مصرف می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امروز یونس��کو اع�لام کرده که فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان حامی مصرف اب جهان ش��ناخته شد ه است اما به هر‬ ‫حال می دانیم منطقه ما کم اب است به همین دلیل استراتژی‬ ‫م��ا در جهان زایش ظرفیت تولی��د گروه در دیگر مناطق ایران‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه سهم فوالد مبارکه ‪ ۴۵‬درصد چشم انداز‬ ‫فوالد کش��ور بوده‪ ،‬دانش مان را گس��ترش می دهیم کما اینکه‬ ‫امروز یکی از بهتری��ن پلنت های تولید تختال فوالد خام را در‬ ‫هرمزگان داریم‪ ،‬واحد فوالدس��ازی س��فید دش��ت سال اینده‬ ‫راه ان��دازی خواهد ش��د و درباره پروژه های مرب��وط به جنوب‬ ‫و قس��مت های دیگ��ر کش��ور به ما تکلیف ش��ده ک��ه در این‬ ‫مس��یر حرکت کنیم‪ .‬در بخش تولید ورق که بیش��تر صنایع‬ ‫پایین دس��تی در ایران نیازمند ورق های س��ر و گرم هستند ما‬ ‫ط��رح جامعی برای افق ‪ ۱۴۰۴‬اماده کرده بودیم که براس��اس‬ ‫ان حرکت کردیم‪ .‬در س��الیان گذشته متاسفانه به دلیل تحریم‬ ‫چندین بار خط نورد گرم را به عقد قرارداد رس��اندیم اما نهایی‬ ‫نش��د‪ ،‬امس��ال دوباره مصمم ش��دیم قرارداد نورد گرم را برای‬ ‫تولی��د گریدهای ویژه که در ایران امکان تولید انها نیس��ت و‬ ‫صنع��ت خودرو و صنایع خانگی و محیط های انتقال س��یاالت‬ ‫نفت��ی به انها نیاز دارند ‪ ،‬نهایی کرده و به امضا و درنهایت تا ‪۳‬‬ ‫سال اینده به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یک دستاورد‬ ‫کافی برای یک‬ ‫جشنواره‬ ‫یادداشت‬ ‫سناریو های مختلف فوالد مبارکه در مقابل تحریم‬ ‫‪5‬‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫دومین دورهم��ی فوالدی ها در حالی برگزار ش��د که‬ ‫ش��رکت ها در ان به طور منس��جم تری نس��بت به سال‬ ‫گذش��ته حضور یافت�� ه بودند‪ .‬در این بین ف��والد مبارکه‬ ‫به طور مش��خص با دس��ت پر به دومین دوره نمایشگاه و‬ ‫جش��نواره ملی فوالد با محوریت بومی سازی پا گذاشته‬ ‫بود و مش��خص بود از س��ال گذش��ته برای حضور در این‬ ‫دورهمی برنامه ریزی کرده تا عملگرا بودن یک جشنواره‬ ‫را ب��ه عینه نش��ان دهد‪ .‬ب��رای این رویک��رد حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ف��والد مبارکه اع�لام کرد این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬مرکزی را تش��کیل داده و بی��ش از ‪ ۱۰۰‬نفر از‬ ‫کارکن��ان باتجربه و نخبه خود و همچنین دانش��مندان‬ ‫جوان از مراکز علمی و فناوری و دانش��کده های مهندسی‬ ‫را جم�� ع کرده و نقش��ه راهی برای ی��ک حرکت بزرگ و‬ ‫انقالبی در فوالد مبارکه طراحی کرده است؛ حرکت فوالد‬ ‫مبارکه به س��مت تکنولوژ شدن خبر بسیار خوب و تبلور‬ ‫همت‪ ،‬تالش و مدیریت در بین فوالدی ها و البته کش��ور‬ ‫بود که ش��اید نخس��تین اثر مثبت ان این بود که به سایر‬ ‫فوالدسازان نش��ان دهد برای اینکه جشنواره ای که خود‬ ‫فوالدی ها دس��ت اندرکار اجرای ان هس��تند مانند دیگر‬ ‫دورهمی هایی از این دس��ت به ورطه شعار و شواف بودن‬ ‫س��قوط نکند باید از خود ش��روع ک��رد‪ .‬دیگر مزیت این‬ ‫حرکت فوالد مبارکه‪ ،‬این است که شرکت های داخلی به‬ ‫ان اندازه از اعتماد به نفس برس��ند که دیگر تولید فوالد‪،‬‬ ‫تولی��د قطعه های مورد نی��از‪ ،‬مونتاژکاری و مهندس��ی‬ ‫معک��وس برای حد ت��وان‪ ،‬دانش و همت دانش��مندان و‬ ‫مهندس��ان ایران��ی کفایت نکند و بخواهند ماشین س��از‬ ‫ش��وند؛ مانند بسیاری از ش��رکت های تکنولوژکار مانند‬ ‫پوسکو و میتسو که کارش��ان را از قطعه سازی شروع و به‬ ‫ماشین سازی رسیده اند‪ .‬اگر فقط همین مورد را به عنوان‬ ‫تنها دس��تاورد دومین جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫معرفی کنیم کافی اس��ت تا بگوییم این جشنواره شعاری‬ ‫نبود‪ ،‬عملگرا بود و حرکتی جدید به شمار می رفت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫گفت وگوی‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم کوچک تر‬ ‫شدن دولت‬ ‫در بخش معدن‬ ‫مهرداد اکبریان‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫سنگ اهن ایران‬ ‫با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫حق نداریم به جای نسل اینده خرج کنیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تم��ام کس��انی ک��ه دس��ت اندرکار بخش‬ ‫مع��دن هس��تند و در حلقه زنجی��ره معدنی‬ ‫فعالیت می کنند به دنبال رش��د ارزش افزوده‬ ‫هس��تند‪ .‬به ط��ور مثال در حوزه س��نگ اهن‬ ‫در گذش��ته تولی��د ح��دود ‪ ۴۷‬میلی��ون تن‬ ‫بود که نیم��ی از ان را ص��ادر می کردیم‪ ،‬در‬ ‫حالی که س��ال قبل تولید س��نگ اهن به ‪۸۰‬‬ ‫میلیون ت��ن افزایش یافت و ص��ادرات ان به‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬میلیون تن کاهش پی��دا کرد‪ .‬این‬ ‫امار نمودار کامال مناس��بی برای نشان دادن‬ ‫افزای��ش تولید و به معن��ای حرکت در جهت‬ ‫تولی��د ارزش افزوده بیش��تر اس��ت‪ .‬اما گاهی‬ ‫دولت در ای��ن میان کارش��کنی می کند و با‬ ‫دخال��ت در قیمت گذاری ه��ا‪ ،‬می��زان عرضه‪،‬‬ ‫ش��یوه پرداخت و حتی در ب��ورس باعث بروز‬ ‫اختالل می ش��ود؛ در نتیجه نگرانی هایی برای‬ ‫واحد تولیدی معدنی ایجاد و روند طبیعی کار‬ ‫انه��ا دچار اختالل ایجاد می ش��ود‪ .‬از انجایی‬ ‫ که معدن به شدت نیازمند مشتری های خاص‬ ‫خود اس��ت‪ ،‬اگر بازار دچ��ار بی نظمی و تنش‬ ‫ش��ود دیگر نمی تواند کارکرد طبیعی خود را‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬هرچند دولت نیت سازندگی‬ ‫دارد اما با سیاست هایی که در پیش می گیرد‬ ‫روابط طبیعی از بین می رود و در نتیجه بازار‬ ‫مواد معدنی کشور هر روز کوچک تر می شود‪.‬‬ ‫به طور مثال در سال ‪ ۹۸‬تولید ‪ ۲۸‬میلیون تن‬ ‫فوالد هدف گذاری شد که اگر امارهای جعلی‬ ‫را کنار بگذاریم و درباره اعداد واقعی صحبت‬ ‫کنیم متوجه می ش��ویم مصرف داخلی کشور‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬شاید به ‪ ۱۰‬میلیون تن هم نرسد؛‬ ‫بنابرای��ن با اضاف ه تولید چ��ه کار باید کرد‪ .‬در‬ ‫این روند وقتی سیاس��ت هایی اعمال شود که‬ ‫جلوی صادرات گرفته ش��ود شاهد کوچک تر‬ ‫شدن بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫منیر حضوری‪ :‬س��هم مع��دن در تولید ناخالص‬ ‫داخلی (‪ )GDP‬یک درصد است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه معدن و توجه به ف��راوری مواد معدنی می تواند‬ ‫سهم بیشتری در رشد اقتصادی داشته باشد‪ .‬امروزه‬ ‫ب��ه ه��ر جا و هر چیزی که ن��گاه کنیم از قبیل تلفن‬ ‫هم��راه‪ ،‬رایانه‪ ،‬ماش��ین االت و‪ ...‬محص��ول نهایی را‬ ‫می بینیم که مواد اولیه ان از معادن اس��تخراج شده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین این موضوع باید زمینه س��از افزایش‬ ‫س��هم بخ��ش مع��دن در رش��د اقتصادی باش��د‪ .‬از‬ ‫انجای��ی که ایران از ظرفیت معدنی زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت و بخش هایی از ان را به عنوان بهش��ت معادن‬ ‫می شناس��ند می توان با فراهم کردن نیازمندی های‬ ‫ای��ن ح��وزه‪ ،‬درامدهای مورد نظ��ر در این بخش را‬ ‫محق��ق کرد‪ .‬روزنامه‬ ‫درب��اره این موضوع با‬ ‫عزیزاله عصاری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫توسعه معادن و فلزات گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €باتوج�ه به اینکه س�هم مع�دن در میزان‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشور ناچیز است‪ ،‬به نظر‬ ‫شما چه اقدام هایی باید انجام شود؟‬ ‫س��هم معادن در اقتصاد بس��یار ناچیز اس��ت و در‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی باوج��ود ظرفیت هایی که در‬ ‫این حوزه نهفته اس��ت‪ ،‬درصد بس��یار پایینی به ان‬ ‫ص یافته اس��ت‪ .‬در این وضعیت اگر بخواهیم‬ ‫اختصا ‬ ‫مع��دن بر رش��د تولید ناخالص داخل��ی تاثیر مثبت‬ ‫بگ��ذارد‪ ،‬این مهم منوط به نگرش ویژه به این حوزه‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع معدن را باید ثروت ملی تلقی و تالش‬ ‫کرد ان را به نحو شایس��ته ای توس��عه داد‪ .‬متاسفانه‬ ‫در کشور ما این نگاه در حد شعار است و در عمل به‬ ‫دالیل مختلف مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین‬ ‫گرچه ش��عار در این مورد بس��یار است‪ ،‬اما در عمل‪،‬‬ ‫بسیار کند عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €چق�در دوری از خام فروش�ی در این حوزه‬ ‫مهم است؟‬ ‫مع��دن همچ��ون نف��ت ی��ک ث��روت طبیعی و‬ ‫خدادادی برای کش��ور است که بهره برداری شایسته‬ ‫از ان به معن��ای تبدیل ان ب��ه ثروتی دیگر به عنوان‬ ‫جایگزین است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬حق نداریم مواد خام‬ ‫تامین برق برای صنعت و معدن یک امر زیربنایی و حیاتی اس��ت؛‬ ‫بنابراین هلدینگ توسعه معادن و فلزات به طور مستقل به بخش‬ ‫انرژی ورود کرده است‬ ‫را به تنهای��ی مصرف و به جای نس��ل اینده نیز خرج‬ ‫کنیم‪ .‬وقتی یک بشکه نفت می فروشیم باید یک گام‬ ‫هم در اجرای پروژه های توسعه ای برداریم تا به رشد‬ ‫بهره وری و ایجاد ثروت منجر ش��ود‪ .‬این اصل درباره‬ ‫معدن هم صادق اس��ت‪ .‬برخالف نفت نزدیک به ‪۶۸‬‬ ‫کانی معدنی در بیشتر نقاط کشور پراکنده است و این‬ ‫امر شرایط بهتری برای بهره مندی احاد مردم به ویژه‬ ‫در نق��اط دورافتاده و محروم فراهم می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫فعالیت در بخش معدن و توجه به ایجاد ارزش افزوده‪،‬‬ ‫منجر به توس��عه اش��تغال و زیرمجموعه های معدن‬ ‫در کش��ور می ش��ود و در رشد تولید ناخالص داخلی‬ ‫به طور چش��مگیری موث��ر واقع خواهد ش��د‪ .‬دیگر‬ ‫مزیت نس��بی این بخش‪ ،‬تاثیر بس��زایی است که در‬ ‫رشد اش��تغال می تواند داشته باش��د‪ .‬در نتیجه اگر‬ ‫نگاه ما به این ثروت عمیق تر باش��د ش��اهد توس��عه‬ ‫همه جانب��ه‪ ،‬مت��وازن و پای��دار در کش��ور خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫با حضور مدیرعامل‪ ،‬قرارداد بومی سازی ماشین ریخته گری‬ ‫خط تولید به ارزش ‪ ۲۰‬میلیون یورو امضا شد‬ ‫قرارداد بومی س��ازی ماشین ریخته گری‬ ‫خ��ط تولی��د فوالد خوزس��تان ب��ه ارزش‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون یورو با حض��ور علی محمدی‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫دومین جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد با‬ ‫حض��ور تولیدکنن��دگان‪ ،‬تامین کنندگان‪،‬‬ ‫تج��ار و متخصصان زنجیره ف��والد از ‪۲۳‬‬ ‫دی ماه ‪ ۹۸‬به مدت سه روز در برج میالد‬ ‫تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫در روز اول این نمایش��گاه که با رویکرد‬ ‫«بومی س��ازی‪ ،‬توسعه تکنولوژی و افزایش‬ ‫ت��وان تامین پایدار» برپا ش��ده اس��ت‪ ،‬با‬ ‫حض��ور خ��داداد غریب پ��ور مع��اون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس هیات‬ ‫عام��ل ایمیدرو‪ ،‬علی محم��دی مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬رضا طاهری مدیرعامل‬ ‫فوالد پای��ا و محمدرضا طاهری مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ‪ ،MMTE‬قرارداد بومی س��ازی‬ ‫ماش��ین ریخته گ��ری در خ��ط تولی��د‬ ‫فوالدس��ازی ف��والد خوزس��تان به صورت‬ ‫س��ه جانبه و ب��ه ارزش ‪ ۲۰‬میلیون یورو به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫نماین��دگان تامین کنندگان م��واد اولیه‬ ‫ف��والد ب��ا حض��ور در غرفه این ش��رکت‬ ‫تفاهمنامه های��ی جه��ت هم��کاری امضا‬ ‫ن تفاهمنامه ها به ارزش‬ ‫کردند‪ .‬یک��ی از ای ‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۵‬میلیارد تومان با حضور رحیم‬ ‫رضایی سرپرست خرید مواد اولیه و انرژی‬ ‫فوالد خوزس��تان و مس��عود ُکه��ن مدیر‬ ‫فروش ش��رکت فراورده های نس��وز اذر به‬ ‫منظور تامی��ن اجرهای نس��وز دولومیتی‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫در حاشیه نمایش��گاه ‪ ،‬علی محمدی در‬ ‫پاس��خ به این سوال در مورد لزوم برگزاری‬ ‫چنی��ن همایش های��ی گفت‪ :‬بدون ش��ک‬ ‫حض��ور تولیدکنن��دگان و تامین کنندگان‬ ‫ف��والدی و فع��االن اقتص��ادی در زیر یک‬ ‫س��قف و گفت وگوی ب��دون واس��طه ‪ ،‬در‬ ‫رش��د کیف��ی و کم��ی تولید ف��والد موثر‬ ‫است‪ .‬فوالد خوزس��تان در سال های اخیر‬ ‫بحث بومی س��ازی را با جدی��ت پیگیری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بومی س��ازی ‪ ۲۵‬هزار قطعه‬ ‫مورد نی��از صنعت فوالد در این ش��رکت‪،‬‬ ‫برداش��تن گام بلند به سوی خودکفایی در‬ ‫این صنعت مهم و کلیدی است‪ .‬محمدی‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬ش��رکت فوالد خوزس��تان‬ ‫هم��واره حامی ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫شرکت های فعال در زمینه ساخت قطعه و‬ ‫بومی سازی فوالد بوده است؛ در واقع خرید‬ ‫از داخل و جلوگیری از خروج ارز به س��ود‬ ‫اقتصاد کش��ور است و از طرفی به پایداری‬ ‫اشتغال کمک می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد خوزس��تان‬ ‫افزود‪ :‬استراتژی ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش از سنگ اهن تا نورد‬ ‫اس��ت و با همین رویکرد اق��دام به خرید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سهام ش��رکت های معدنی در باال دست و‬ ‫شرکت های تولیدکننده محصول نهایی در‬ ‫پایین دست کرده است‪.‬‬ ‫وی از نهایی ش��دن انتق��ال مالکیت ‪۶۰‬‬ ‫درصدی فوالد اکس��ین به فوالد خوزستان‬ ‫خب��ر داد و اف��زود‪ :‬ط��ی تفاهمنامه ای با‬ ‫انتقال ‪ ۶۰‬درصد از مالکیت فوالد اکس��ین‬ ‫خوزستان از وزارت رفاه به فوالد خوزستان‬ ‫موافقت ش��د‪ .‬این انتقال ب��ا هدف تکمیل‬ ‫زنجیره بوده و تا پایان سال نهایی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬ای��ن رویداد‬ ‫با مش��ارکت بیش از ‪ ۱۳۰‬ش��رکت مطرح‬ ‫تولیدکننده و تامین کننده در زنجیره فوالد‬ ‫در حال برگزاری اس��ت؛ همچنین یکی از‬ ‫ویژگی ه��ای این نمایش��گاه توجه ویژه به‬ ‫ش��رکت های تامین کنن��ده‪ ،‬دانش بنی��ان‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ ها و ش��تاب دهنده ها در حوزه‬ ‫بومی سازی است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫ع�لاوه بر حض��ور فع��ال در ای��ن رویداد‪،‬‬ ‫از حامی��ان طالی��ی دومی��ن جش��نواره و‬ ‫نمایشگاه ملی فوالد ایران است‪.‬‬ ‫€ €فعالیت هلدینگ شما در رشد معدن بیشتر‬ ‫در چه زمینه هایی بوده است؟‬ ‫همچن��ان ک��ه از ن��ام ش��رکت مش��خص اس��ت‪،‬‬ ‫ماموری��ت ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن‬ ‫و فلزات س��رمایه گذاری و توس��عه بخ��ش معدن در‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬از زمانی که این شرکت راه اندازی شده‬ ‫س��عی کرده ایم به دنبال تکمیل زنجیره تولید و رشد‬ ‫بخش های پایین دس��تی ه��م برویم و ب��ا قابلیت ها و‬ ‫هم افزایی هایی که در ط��ول زنجیره به وجود می اید‪،‬‬ ‫خود دس��ت ب��ه تولید محص��والت مختل��ف بزنیم‪.‬‬ ‫مجموعه های چادرمل��و‪ ،‬گل گهر‪ ،‬گهرزمین و صبانور‬ ‫ازجمله ش��رکت های بزرگ این هلدینگ هستند که‬ ‫در بخش های مختلف اکتش��اف‪ ،‬استخراج‪ ،‬فراوری و‬ ‫تولید ورود پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن هلدین��گ توس��عه معادن و فل��زات در‬ ‫شرکت هایی مانند فوالد ارفع و مجتمع فوالد خراسان‬ ‫که فاقد معدن هستند و زمینه فعالیت شان تولید فوالد‬ ‫است‪ ،‬سرمایه گذاری کرده است‪ .‬در بخش مس و تولید‬ ‫کک متالورژی از زغال س��نگ هم سرمایه گذاری های‬ ‫قابل توجهی داشته ایم‪.‬‬ ‫€ €چه راهبردهایی برای اینده در نظر دارید؟‬ ‫ازجمله راهبردهای هلدینگ سرمایه گذاری توسعه‬ ‫معادن و فلزات که در چند سال اخیر سراغ ان رفته ایم‬ ‫این اس��ت که خود را به سرمایه گذاری در حوزه اهن‬ ‫و م��س محدود نکنیم و روی فلزات دیگر مثل س��رب‬ ‫ی ه��م کار کنیم‪ .‬در همین راس��تا س��عی کردیم‬ ‫و رو ‬ ‫پهنه بگیریم و دس��ت به اکتش��اف بزنی��م‪ .‬همچنین‬ ‫در بخش انرژی به طور مس��تقل ورود و ش��رکت پویا‬ ‫انرژی را راه اندازی کرده ایم‪ .‬در حال حاضر این شرکت‬ ‫نیروگاه های سمنان و شاهرود را در اختیار دارد و حدود‬ ‫‪ ۶۵۰‬مگاوات برق در کشور تولید می کند‪ .‬در اینده ای‬ ‫نزدیک در زمینه تامین انرژی به دنبال ان هستیم که‬ ‫به مرز ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات برس��یم؛ می دانید که برق برای‬ ‫صنعت ما یک امر زیربنایی و حیاتی اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫این هلدینگ در زمینه اقدامات زیرساختی دیگری از‬ ‫قبیل تش��کیل کنسرسیوم بزرگ اکتشافی در کشور‪،‬‬ ‫ارتباط صنعت با دانش��گاه‪ ،‬انتقال اب خلیج فارس به‬ ‫کویر مرکزی ایران و نیز س��اخت بزرگ ترین اس��کله‬ ‫تخصصی حمل ونقل معدنی و فوالدی در بندر ش��هید‬ ‫رجایی وارد ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر افزای��ش کارایی و‬ ‫بهره وری س��رمایه گذاری های مجموعه خود به دنبال‬ ‫ان هس��تیم تا نیازهای بلندمدت صنعت و معدن را در‬ ‫ابعاد ملی و فراشرکتی تامین کنیم‪.‬‬ ‫€ €در س�ند چش�م انداز خود اعلام کرده اید‬ ‫قصد دارید در س�ال ‪ ۱۴۰۰‬به یکی از شرکت های‬ ‫برتر سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه تبدیل‬ ‫شوید‪ ،‬چه اقدام هایی برای رسیدن به این هدف‬ ‫بزرگ انجام داده اید؟‬ ‫تا پی��ش از دور جدید تحریم ها و خ��روج یکجانبه‬ ‫امری��کا از برج��ام‪ ،‬برای پیش��برد چش��م اندازمان با‬ ‫کشورهای منطقه و شرکت های بزرگ در حال مذاکره‬ ‫بودی��م و قص��د توس��عه در بخش معدن را داش��تیم‪.‬‬ ‫به طور مثال می توان به مذاکرات با کشورهای امارات‪،‬‬ ‫استرالیا و ایتالیا اشاره کرد که در حوزه های زیرساختی‬ ‫و حمل ونقل انجام ش��د و با تعام��ل و همکاری خوبی‬ ‫که با ما داش��تند‪ ،‬اقدام های مهمی در حال انجام بود‪.‬‬ ‫اما با ش��روع دور جدید تحریم ه��ا و تحوالتی که رقم‬ ‫خورد‪ ،‬ش��رکت های خارجی باوج��ود عالقه ای که به‬ ‫همکاری با ایران داش��تند‪ ،‬زیر فش��ار ق��رار گرفتند و‬ ‫س��رمایه گذاری ها و همکاری های فی مابین به حالت‬ ‫تعلیق درام��د‪ .‬در مجموع با تحریم های امریکا فضای‬ ‫همکاری بین المللی اسیب دید و ادامه کار ما با مشکل‬ ‫روبه رو شد‪ .‬قصد داشتیم در عرصه بین المللی صنعت‬ ‫و معدن حضور داش��ته باش��یم اما با تحریم ها فضای‬ ‫بین المللی تا حد زیادی بس��ته ش��د‪ .‬حت��ی بعضی از‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه‪ ،‬در غرب اس��ترالیا معدن‬ ‫هم خریده بودند تا بتوانیم کنس��انتره س��نگ اهن را‬ ‫وارد کش��ور کنیم و مواد اولیه الزم در راس��تای تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد براس��اس برنامه های باالدستی‬ ‫را تامین کنیم‪ ،‬اما مس��یر چشم اندازی که پیش بینی‬ ‫کرده بودیم با مشکالتی روبه رو شد‪ .‬البته برای رسیدن‬ ‫ب��ه هدف مان تالش کردیم و در داخل تمهیداتی را در‬ ‫نظر گرفتیم تا بتوانیم وزن خود را طوری باال ببریم که‬ ‫اثر تحریم ها را کاهش دهیم و خوش��بختانه توفیقات‬ ‫خوبی هم حاصل شده است‪.‬‬ ‫€ €به ط�ور خ�اص می ش�ود از توانمندی ه�ا‬ ‫صحبت کنید؟‬ ‫ما در کش��ور توانمندی های زیادی داریم که باید بر‬ ‫ان تمرکز کنیم‪ ،‬به طور مثال توده س��نگ اهنی که در‬ ‫گهرزمی��ن وجود دارد حدود ‪ ۶۳۰‬میلیون تن اس��ت‬ ‫ک��ه در خاورمیان��ه از حیث تمرکز ذخای��ر در معدن‬ ‫بی نظیر اس��ت‪ .‬از ان مهم تر‪ ،‬توان تخصصی و ظرفیت‬ ‫تجربی و علمی بس��یار باالیی در کشور داریم؛ بنابراین‬ ‫س��عی کرده ایم در داخل اقدام های��ی را انجام دهیم تا‬ ‫از دنی��ا عقب نمانی��م و در اثر تحریم ه��ا فعالیت مان‬ ‫ت خود را در رش��د‬ ‫مح��دود نش��ود‪ .‬در این روند فعالی ‬ ‫بومی س��ازی و تقویت مراکز دانش بنی��ان و ارتباط با‬ ‫دانش��گاه ها و مجموعه های توانمند افزایش داده ایم تا‬ ‫از توان پروژه های مان کاس��ته نشود؛ بنابراین باوجود‬ ‫تحریم ها س��عی کردیم روبه جلو و توسعه محور پیش‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫فرماندهی واحد تجاری‬ ‫شایستگی مجری مالک‬ ‫اعطای مجوز قرار گیرد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رئیس اتحادیه کفش ماشینی خبر داد‪:‬‬ ‫ محسن خردمند‬ ‫ رئیس اتحادیه سراجان تهران‬ ‫گشایش نمایشگاه تخصصی بین المللی برندهای برتر کفش‪ ،‬کیف و کاالهای ورزشی از امروز‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به ازای ‪ ۸۰‬میلیون تومان س��رمایه گذاری می توان یک ش��غل در صنعت‬ ‫کیف و کفش و لوازم ورزشی ایجاد کرد‪ ،‬این در حالی است که برای ایجاد‬ ‫یک ش��غل در صنعت خ��ودرو نیاز به س��رمایه گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیون تا یک‬ ‫میلیارد تومانی وجود دارد‬ ‫‹ ‹ارزاوری باال‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری دومین نمایش��گاه کفش‬ ‫ماشینی با اش��اره به درامد ارزی باالی صنعت کیف‬ ‫و کفش در کش��ور گفت‪ :‬سال گذشته چین به عنوان‬ ‫دومی��ن اقتصاد جهان س��االنه بی��ش از ‪ ۸۵‬میلیارد‬ ‫دالر درامد ارزی داش��ت‪ .‬ایتالیا نیز س��االنه فقط از‬ ‫صنعت کفش ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر ارزاوری دارد‪ .‬ایران‬ ‫نی��ز می تواند با تولید و صادرات مناس��ب بخش��ی از‬ ‫ب��ازار منطقه را به دس��ت اورد‪ .‬صنعت کیف و کفش‬ ‫و کاالی ورزش��ی جزو ‪۷‬صنعت برتر در کش��ور چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با کنفدراسیون‬ ‫کش��ورهای اس�لامی تصری��ح کرد‪ :‬تالش می ش��ود‬ ‫مس��یر صادرات به این کشورها هموارتر شود و سعی‬ ‫می کنی��م مانند ایتالیا به هاب منطقه تبدل ش��ویم‪.‬‬ ‫کشورهای اوراسیا‪ ،‬اس��یای میانه‪ ،‬عراق و افغانستان‬ ‫و عراق و پاکس��تان بازارهایی هستند که در صنف و‬ ‫صنعت ما حرفی برای گفتن ندارند‪.‬‬ ‫اژدرکش همچنین با اشاره به هدف گذاری صادرات‬ ‫‪ ۴‬میلی��ارد دالر کیف و کفش تا ‪۵‬س��ال اینده اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��رای درک ارزش این رقم بای��د گفت‪ ،‬فقط‬ ‫ب��ا ی��ک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر درامد ارزی‬ ‫می توانیم بخش عمده نیاز کش��ور ب��ه دارو را تامین‬ ‫کنیم و به طور رایگان در اختیار بیمه های درمانی قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه کفش ماش��ینی ص��ادرات کنونی‬ ‫کف��ش را ‪ ۱۲۰‬میلی��ون دالر اعالم ک��رد و افزود‪ :‬در‬ ‫مجم��وع س��االنه ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر کی��ف‪ ،‬کفش و‬ ‫کاالی ورزش��ی از کشور صادر می شود که رقم باالیی‬ ‫نیس��ت؛ اما در نظر داریم ب��ا برنامه هایی به صادرات‬ ‫رونق بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کار ‪۱۵‬سال را در یک سال ونیم انجام دادیم‬ ‫رئیس س��تاد برگ��زاری دومین نمایش��گاه کفش‬ ‫ماش��ینی با بیان اینک��ه از خرداد س��ال ‪ ۹۷‬واردات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال به کش��ور ممنوع ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمام��ی کاالهای موج��ود در صنع��ت کیف و کفش‬ ‫در این فهرس��ت ممنوعه قرار دارد و ما توانس��ته ایم‬ ‫س��طوح باالی نیاز متنوع مش��تریان را تامین کنیم‬ ‫در مجموعه های شمال ش��هر تهران حضور برندهای‬ ‫خ��وب ایرانی با محص��والت فاخر که در گذش��ته با‬ ‫برندهای خارجی تامین می شد دیده می شود‪.‬‬ ‫اژدرکش تصریح کرد‪ :‬در یک س��ال و نیم گذش��ته‬ ‫کار ‪ ۱۵‬س��ال را در بخ��ش تولی��د انج��ام داده ایم و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اس�لامی معافیت های مالیاتی‬ ‫قانون مالی��ات ارزش افزوده را در دو بخ��ش کاال و خدمات‬ ‫مشخص کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬نمایندگان خانه ملت در جلس��ه علنی‬ ‫دی��روز مجل��س ب��ا رای موافق به م��اده ‪ ۹‬الیح��ه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده مق��رر کردند عرض��ه کاالها و ارائ��ه خدمات‬ ‫ش��امل کاالها‪ ،‬دام زنده و خوراک ان؛ بذر‪ ،‬نش��ا‪ ،‬نهال‪ ،‬سم‬ ‫و ک��ود؛ اب مصارف کش��اورزی؛ مواد لبن��ی‪ ،‬تخم ماکیان‪،‬‬ ‫ارد و نان‪ ،‬گوش��ت و فراورده های گوش��تی‪ ،‬برنج‪ ،‬حبوبات‪،‬‬ ‫س��ویا و پروتئین س��ویا و‪...‬؛ خمیر کاغذ و کاغذ باطله‪ ،‬دفتر‬ ‫تحری��ر‪ ،‬کاغذ چاپ‪ ،‬تحریر و روزنامه؛ نس��خه های کاغذی و‬ ‫الکترونیکی؛ دارایی های غیرمنقول و انواع حواله های کاغذی‬ ‫قاچاق کاال نیز به ش��دت کاهش یافته اس��ت به این‬ ‫دلی��ل که افزایش ن��رخ ارز توجیه قاچاق را کاهش و‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال نیز برنامه ها متنوعی برای‬ ‫کنترل قاچاق انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنده�ای معتبری که از زیرپله ش�روع‬ ‫کردند‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان چ��رم و لوازم‬ ‫کف��ش نیز گف��ت‪ :‬نمایش��گاه ها می توانند کس��ب و‬ ‫کارهای کوچک و زیرپله ای را شکوفا کنند‪.‬‬ ‫س��عید حیاتی با بیان اینکه نمایشگاه محل تالقی‬ ‫عرضه کنندگان‪ ،‬بازدید کنندگان و تبدیل توان بالقوه‬ ‫به بالفعل است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه فضایی استثنایی‬ ‫و فوق العاده برای عرضه کنندگان برای نمایش کاالی‬ ‫مورد نظر و بازدیدکنندگان برای مش��اهده و انتخاب‬ ‫س��لیقه خود و متخصصان برای تبادل کاال و خدمات‬ ‫و اطالعات مورد نیاز گفته می شود؛ در واقع نمایشگاه‬ ‫محل تالقی عرضه کنندگان‪ ،‬بازدید کنندگان و اجرای‬ ‫توان بالقوه به بالفعل است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای اینک��ه به اهمیت نمایش��گاه پی‬ ‫ببریم‪ ،‬خوب اس��ت از تاریخچه تش��کیل نمایش��گاه‬ ‫اطالعاتی داش��ته باشیم‪ ،‬در بیشتر کشورهای توسعه‬ ‫یافته جهان‪ ،‬نمایش��گاه برگزار می ش��ود‪ ،‬نخستین بار‬ ‫در ش��هر اتن که ش��هر و مرکز تج��ارت جهان بوده‬ ‫اش��اره کنیم که از ‪ ۶‬هزار سال پیش بازارهای مکاره‬ ‫وجود داش��ته که در ان زمان جش��نواره هایی در این‬ ‫موضوع ها برگزار می ش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در ‪۲۸۰۰‬‬ ‫س��ال پی��ش فنیقی ها با کش��تی به س��رزمین های‬ ‫مورد نظرش��ان کاالها ارس��ال می کردن��د‪ .‬همچنین‬ ‫در ق��رن هجده��م از نخس��تین نمایش��گاه ک��ه در‬ ‫ملبورن اس��ترالیا برگزار ش��د‪ ،‬ح��دود ‪ ۴‬میلیون نفر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان چ��رم و لوازم‬ ‫کفش با اشاره به تاکید بر رونق تولید در کشور افزود‪:‬‬ ‫هر انچه در مس��یر رونق تولید باید رخ دهد‪ ،‬ازسوی‬ ‫متولیان راه های رسیدن به ان باید فراهم شود‪ .‬همه‬ ‫ما مسئول رس��یدن به این هدف هس��تیم‪ ،‬از جمله‬ ‫این راه ها‪ ،‬توس��عه و هموار کردن کارگاه های کوچک‬ ‫تولیدی است که ضرورتا می تواند حتی از کارگاه های‬ ‫خانگی کوچک ش��روع شود تا به یک کارگاه منضبط‬ ‫قانونی برس��د؛ کارگاه هایی که با ‪ ۵‬یا در نهایت ‪ ۶‬نفر‬ ‫به تولید اش��تغال دارند‪ .‬بسیاری از برندهای معتبری‬ ‫ک��ه در جهان نی��ز مع��روف هس��تند از کارگاه های‬ ‫‹ ‹حمایت از تولید داخلی‬ ‫همچنی��ن در ای��ن نشس��ت‪ ،‬مرتضی حق پرس��ت‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه صن��ف تولیدکنندگان و فروش��ندگان‬ ‫لوازم ورزش��ی با بیان اینکه اگرچه ش��عار امسال رونق‬ ‫تولید اس��ت اما راهکارهای عملی و اجرایی در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان ق��رار نمی گی��رد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��الن‬ ‫ای صفر دومین نمایش��گاه کیف و کفش در ایران مال‬ ‫به کاالی ورزش��ی اختصاص یافته اس��ت‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه برندهای ایرانی نیاز دارند که س��کوی فروش‬ ‫برندهای خارج��ی را در اختیارش��ان بگذارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر هم س��کوهای فروش برند خارجی‬ ‫ما تبدیل به چند برند ایرانی شده اند‪.‬‬ ‫علیرض��ا جباری‪ ،‬دبیر س��تاد برگزاری نمایش��گاه‬ ‫نی��ز در این نشس��ت گفت‪ :‬برندهای کفش ورزش��ی‬ ‫تاکنون جای مناس��بی در نمایش��گاه ها نداش��ته اند‬ ‫ام��ا با تالش ه��ای انج��ام ش��ده تولیدات مناس��ب‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی از این پ��س در معرض دید‬ ‫عم��وم قرار می گیرن��د‪ .‬وی با بیان اینکه نمایش��گاه‬ ‫تخصصی اس��ت و خُ رده فروش��ی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که برندهای برتر در این نمایشگاه ها شرکت می کنند‬ ‫برای عموم مردم جذاب اس��ت و می توانند رنگ های‬ ‫فص��ل بعد و مدل ه��ای متنوع جدید بازار را تماش��ا‬ ‫کرده و حسرت بخورند‪.‬‬ ‫معافیت های کاالیی و خدماتی قانون مالیات ارزش افزوده مشخص شد‬ ‫یا الکترونیکی مبتنی بر انها و‪ ...‬از پرداخت مالیات و عوارض‬ ‫معاف هستند‪.‬‬ ‫براس��اس این ماده هرگونه انتقال دارایی از‪ /‬به نهاد واسط‬ ‫موض��وع قانون توس��عه ابزاره��ا و نهادهای مال��ی جدید به‬ ‫منظور تس��هیل اجرای سیاس��ت های کلی اص��ل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی؛ فرش دستباف و مواد اولیه اصلی ان؛ صنایع دستی‬ ‫تولید داخل موضوع م��اده (‪ )۱‬قانون حمایت از هنرمندان‪،‬‬ ‫اس��تادکاران و فع��االن صنایع دس��تی از پرداخ��ت مالیات‬ ‫ارزش افزوده معاف هستند‪.‬‬ ‫ان��واع دارو و واکس��ن (انس��انی و دامی)‪ ،‬ل��وازم مصرفی‬ ‫درمان��ی و توانبخش��ی رادار و تجهی��زات کم��ک ناوب��ری‬ ‫هوان��وردی‪ ،‬تجهی��زات نظام��ی و اطالعات��ی موض��وع‬ ‫بسیاری از‬ ‫برندهای معتبری‬ ‫که در جهان نیز‬ ‫معروف هستند‬ ‫از کارگاه های‬ ‫زیرپله ای شروع‬ ‫کرد ه و اکنون به‬ ‫هلدینگ بزرگی‬ ‫تبدیل شده اند‬ ‫ بنده��ای «پ»‪« ،‬ت» و «ث» م��اده (‪ )۱۱۹‬قان��ون ام��ور‬ ‫گمرک��ی و تجهی��زات و اق�لام ب��ا کارب��رد صرف��ا دفاعی‪،‬‬ ‫نظام��ی‪ ،‬انتظام��ی‪ ،‬امنیتی و اطالعاتی ه��م از دیگر اقالمی‬ ‫هس��تند ک��ه از پرداخ��ت مالی��ات ارزش اف��زوده مع��اف‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن خدم��ات درمانی‪ ،‬تش��خیصی و پیش��گیری‪،‬‬ ‫خدم��ات توانبخش��ی و حمایت��ی و خدمات ارامس��تان ها؛‬ ‫خدم��ات درمانی و پیش��گیری دامی و گیاه��ی‪ ،‬واحدهای‬ ‫مکانیزاسیون اب کش��اورزی‪ ،‬کشت بافت و تولید اندام های‬ ‫تکثی��ری گیاهان؛ خدمات چاپ و انتش��ار روزنامه ش��امل‬ ‫کاغذی یا الکترونیکی‪ ،‬چاپ کتاب‪ ،‬نش��ریه و خدمات نشر و‬ ‫توزیع انها؛ عملیات و خدمات بانکی ش��امل دریافت سپرده‪،‬‬ ‫اعطای تس��هیالت یا ایجاد اعتب��ار‪ ،‬ارائه ضمانتنامه و انتقال‬ ‫وج��ه در چارچوب قوانین مربوط و مصوبات ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار مشمول معافیت مالیاتی در قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نماین��دگان بندهای��ی از ای��ن م��اده مربوط به ش��مش‬ ‫ط�لا و ان��واع حواله ه��ای کاغ��ذی ی��ا الکترونیک��ی دارای‬ ‫پش��توانه ‪۱۰۰‬درصد طال؛ هرگونه تبلیغ��ات در روزنامه ها و‬ ‫نش��ریه ها؛ خدمات نویس��ندگی‪ ،‬کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫فیل��م (اع��م از س��ینما و تلویزی��ون) و تئات��ر‪ ،‬خدم��ات‬ ‫فیلمب��رداری‪ ،‬تدوی��ن و ویراس��تاری فیل��م و س��ریال و‪...‬‬ ‫را ب��رای بررس��ی بیش��تر به کمیس��یون اقتص��ادی ارجاع‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫بسیاری از صنایع این روزها با چالش های اساسی‬ ‫روبه رو هستند و صنعت کیف و کفش نیز این قاعده‬ ‫مستثنا نیست‪ .‬متاسفانه سرمایه گذاری های کمی‬ ‫در بخش تولید انجام می شود و در واقع با سودهای‬ ‫نجومی که در بازارهای مسکن و ارز و‪ ...‬وجود دارد‪،‬‬ ‫کمتر کسی به سراغ تولید می اید‪ .‬ماندن در صنعت‬ ‫و تولید عش��ق می خواهد که ش��رکت کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان در ای��ران با وجود س��ختی هایی‬ ‫که دارند این عش��ق در وجودش��ان نهادینه ش��ده‬ ‫و ب��ا هدفمندی در نمایش��گاه ها حض��ور می یابند‬ ‫که تبلوری از عش��ق و پش��تکار و تالش انهاس��ت‪.‬‬ ‫بیکاری خطرناک است و به نوعی بیماری می اورد؛‬ ‫بنابرای��ن باید برای هر بیماری پیش��گیری کرد که‬ ‫پیش��گیری از بیکاری‪ ،‬تولید اس��ت تا اشتغالزایی‬ ‫به همراه داش��ته باش��د‪ .‬جوانان برای سالم زندگی‬ ‫کردن نیازمند اشتغال هس��تند تا بتوانند خانواده‬ ‫خ��ود را اداره کنند‪ .‬متاس��فانه ت��ا کارگاه تولیدی‬ ‫ایجاد می ش��ود به سرعت بخش های بیمه و مالیات‬ ‫و‪ ...‬ورود کرده و سختگیری ها را بیشتر می کنند؛ اما‬ ‫با همه این اوصاف تولیدکنندگان ایرانی سختی ها‬ ‫را به جان می خرند و با ش��رکت در نمایشگاه ها توان‬ ‫خ��ود را به منصه ظهور می گذارند‪ .‬صنعتگر معتقد‬ ‫اس��ت اگر دولت حمایتی نمی کند‪ ،‬حداقل دست و‬ ‫پاگیر هم نباش��ند‪ .‬مص��ارف داخلی کیف‪ ،‬چمدان‬ ‫و کمربند نیز مطلوب اس��ت و ه��ر خانمی حداقل‬ ‫‪۳‬کیف دارد و بچه ها هم گاهی از کمربند اس��تفاده‬ ‫می کنند؛ بنابراین نیاز کش��ور ب��ه این محصوالت‬ ‫باالست‪ .‬این در حالی است که سال گذشته واردات‬ ‫حدود ‪۱۴۰۰‬قلم کاال ممنوع ش��ده و کیف و کفش‬ ‫هم جزو انهاس��ت‪ .‬درباره برخ��ی از تولیدات مانند‬ ‫چمدان های فایبرگالس که نیاز به ساختاری ویژه‬ ‫دارند و در کشور تولید نمی شوند‪ ،‬باید به نیاز جامعه‬ ‫و انتخاب و سلیقه مردم کشورمان احترام گذاشت‬ ‫و با مشورت و استفاده از نظرهای تخصصی رئیسان‬ ‫اتحادیه ه��ا برخی محصوالت را در صورت کنترل و‬ ‫نظارت‪ ،‬وارد کنیم‪.‬‬ ‫جزئیات نشست رئیس‬ ‫کل با رئیسان اتاق های‬ ‫مشترک بازرگانی‬ ‫رئی��س اتاق مش��ترک بازرگانی ای��ران و المان‬ ‫درباره نشست رئیسان اتاق های بازرگانی مشترک‬ ‫با رئی��س کل بانک مرکزی گفت‪ :‬در این نشس��ت‬ ‫درب��اره مس��ائل ارزی‪ ،‬بدهی دولت ب��ه بانک ها و‬ ‫سرکشی سازمان مالیاتی به حساب تولیدکنندگان‬ ‫بحث ش��د‪ .‬عباس��علی قصایی در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫درباره نشس��ت اخیر رئیس��ان اتاق های بازرگانی‬ ‫مش��ترک ب��ا عبدالناصر همتی‪ ،‬رئی��س کل بانک‬ ‫مرک��زی اظه��ار ک��رد‪ :‬در این نشس��ت بحث های‬ ‫گوناگونی مطرح ش��د و فع��االن بخش خصوصی و‬ ‫رئیس��ان اتاق های مشترک نگران استقراض دولت‬ ‫از بان��ک مرکزی و بدهی ان به نظ��ام بانکی بودند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از اقای همتی س��وال کردیم که ایا‬ ‫می توان��د مانع از اس��تقراض دولت از بانک مرکزی‬ ‫ش��ود و وی توضیح داد که اقدام هایی را انجام داده‬ ‫که مانع از این اتفاق ش��ود‪ .‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی تصریح کرد‪ :‬رئی��س بانک مرکزی‬ ‫درب��اره محدود کردن گردش ریال و تاثیر باالی ان‬ ‫بر پولشویی برای ما سخن گفت که گویا این اقدام از‬ ‫طریق محدود شدن چک های تضمینی و همچنین‬ ‫تراکنش های بانکی انجام ش��ده است‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و المان اف��زود‪ :‬بحث مهم دیگری‬ ‫که در این نشس��ت مطرح ش��د این بود که سازمان‬ ‫امور مالیاتی به حس��اب های بانکی سرکشی و گاه‬ ‫پرونده های کهنه و مربوط به سال های قبل را مطرح‬ ‫می کند و این موضوع با توجه به شرایط بد اقتصادی‬ ‫کنون��ی باعث ایجاد گرفتاری ب��رای برخی بنگاه ها‬ ‫شده است‪ .‬قصایی اظهارکرد‪ :‬در این نشست مطرح‬ ‫ک��ردم که از عملک��رد بانک مرک��زی از زمان ورود‬ ‫دکتر همتی در بازار ارز و مدیریت ان بس��یار راضی‬ ‫هس��تم‪ ،‬زیرا بازار ثبات یافته و حتی مسائل مهمی‬ ‫مانند ترور س��ردار سلیمانی ازسوی امریکا یا حتی‬ ‫حمله موش��کی ایران به پایگاه امریکایی ها در عراق‬ ‫تاثیر کمی بر بازار ارز داشت و نوسان محدود ان نیز‬ ‫دوباره متعادل ش��د‪ .‬وی با قدردانی از مدیریت بازار‬ ‫ارز ازس��وی بانک مرکزی در ماه های گذشته گفت‪:‬‬ ‫با این حال ما خواس��تار کاهش بروکراس��ی به ویژه‬ ‫ب��رای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین‬ ‫تبادل کاال هس��تیم‪ .‬سایر مسائل را خودمان حل و‬ ‫فصل می کنی��م‪ ،‬اما موضوع مواد اولیه برای ما مهم‬ ‫و حیاتی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئی��س اتحادیه کف��ش ماش��ینی از هدف گذاری‬ ‫ص��ادرات ‪ ۴‬میلی��ارد دالری کیف‪ ،‬کف��ش و کاالی‬ ‫ورزش��ی تا ‪ ۴‬س��ال اینده خب��ر داد و گفت‪ :‬دومین‬ ‫نمایش��گاه کیف و کفش و کاالی ورزشی محلی برای‬ ‫اتصال تولیدکنندگان مواد اولیه و کاالی نهایی است‬ ‫که در رش��د و رون��ق این صنعت نق��ش مهمی ایفا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی اژدرکش در نشستی خبری‬ ‫که ب��ه بهانه گش��ایش دومین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫بین الملل��ی برنده��ای برت��ر کفش‪ ،‬کی��ف‪ ،‬کاالهای‬ ‫ورزش��ی و مواد اولیه تش��کیل ش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫نخستین نمایشگاه که در شهریور برگزار و با استقبال‬ ‫زیادی روبه رو ش��د‪ ،‬بیش از ‪۱۱۵‬ه��زار نفر در ‪۴‬روز‬ ‫بازدید داشتند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این نمایش��گاه از امروز تا ‪ ۲۸‬دی‬ ‫برپاست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در دومین نمایشگاه ‪۵۰‬درصد‬ ‫افزایش فض��ای نمایش��گاهی را داریم و س��ه طبقه‬ ‫ایران مال در اختیار نمایش��گاه ق��رار گرفته که طبقه‬ ‫نخس��ت به محصوالت ورزشی‪ ،‬طبقه دوم به کیف و‬ ‫کفش و طبقه سوم به تولیدکنندگان مواد اولیه‪ ،‬چرم‬ ‫و یراق االت کیف و کفش اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه کفش ماش��ینی اظه��ار کرد‪ :‬تمام‬ ‫محصوالت ارائه ش��ده در این نمایش��گاه تولید داخل‬ ‫است و ش��رکت کنندگان نیز از تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫هس��تند‪ .‬تولیدات نمایشگاهی و نوع مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از در فصل به��ار و تابس��تان با پاییز و زمس��تان‬ ‫متف��اوت اس��ت نیز باهم تف��اوت دارن��د و به همین‬ ‫دلیل این نمایش��گاه را در دو نوبت در س��ال برگزار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمان برگزاری نمایش��گاه به گونه ای‬ ‫انتخاب ش��ده که خریداران و عمده فروش��ان بتوانند‬ ‫ب��رای تامین بازار ش��ب عی��د از ان اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۷۰‬درصد هزینه های برگزاری نمایش��گاه‬ ‫از طری��ق حامیان مالی(اسپانس��رها) تامی��ن ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دوره نخست‪۹۰ ،‬درصد هزینه ها را پوشش‬ ‫می دادن��د‪ .‬نرخ نمایش��گاه م��ا‪۳۰ ،‬درصد ن��رخ رایج‬ ‫نمایشگاه هاست‪.‬‬ ‫اژدرکش با بیان اینکه اش��تغالزایی خوبی می توان‬ ‫ب��ا این صنعت ایجاد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬به ازای ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان س��رمایه گذاری می توان یک ش��غل در صنعت‬ ‫کیف و کفش و لوازم ورزشی ایجاد کرد‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که برای ایجاد یک شغل در صنعت خودرو نیاز‬ ‫به س��رمایه گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان تا یک میلیارد‬ ‫تومانی وجود دارد‪.‬‬ ‫زیرپله ای ش��روع کرده و اکنون ب��ه هلدینگ بزرگی‬ ‫تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫حیات��ی تصریح ک��رد‪ :‬از اه��داف مهم نمایش��گاه‬ ‫تخصص��ی بین الملل��ی برندهای برتر کف��ش‪ ،‬کیف‪،‬‬ ‫کااله��ای ورزش��ی و م��واد اولیه اش��نایی و دریافت‬ ‫اطالعات تولیدکنندگان ش��رکت کننده اس��ت که با‬ ‫دس��تگاه ها و ش��رکت کنندگانی که دارای تجهیزات‬ ‫جدی��د و به روز جهان هس��تند‪ ،‬تبادل نظر و اش��نا‬ ‫می شوند‪ ،‬بسیاری از تولیدات باید به وسیله دستگاه ها‬ ‫و تجهیزات مدرن تولید شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که م��ا هنوز به طور س��نتی‬ ‫تولی��د می کنی��م‪ .‬نمای��ش و گس��ترش صنای��ع‬ ‫واس��طه ای مانند چ��رم‪ ،‬واکس‪ ،‬چس��ب‪ ،‬یراق االت‪،‬‬ ‫م��واد پلی اوتران یا مواد اولیه‪ ،‬تکس��ون‪ ،‬زیره و‪ ...‬هم‬ ‫همگ��ی به دس��تگاه های مجهز و مدرن نی��از دارند‪.‬‬ ‫کارخانه های چرم مصنوعی کش��ور باید مدرن شوند‪.‬‬ ‫همچنین پوس��ت نبای��د کارد مال ش��ود (زخمی)‪،‬‬ ‫بلک��ه بای��د بت��وان کام�لا س��الم ان را از دام ج��دا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از مدیران و مس��ئوالن ارشد کشور‬ ‫تقاضا دارم با حضور در تمامی نمایش��گاه ها در سمت‬ ‫و سوی توس��عه فعالیت های نمایشگاهی تالش کنند‬ ‫چراک��ه این حض��ور و م��راوده ب��ا تولیدکنندگان و‬ ‫ش��نیدن مشکالت و موفقیت های شان‪ ،‬منجر به رشد‬ ‫و بالندگ��ی تولیدکنندگان در تمامی عرصه ها خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولیدکننده‬ ‫ایرانی سختی ها‬ ‫را به جان‬ ‫می خرد‬ ‫‪ ۱۰‬برابر خودروسازی اشتغالزایی می کنیم‬ ‫اش��تغالزایی یک��ی از اه��داف مهم در کش��ورمان‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه همواره بر ایجاد ش��غل تاکید می شود‬ ‫و دولتم��ردان به دنبال اش��تغالزایی هس��تند‪ ،‬اما به‬ ‫راهکارهای اصولی و راهبردی برای دس��تیابی به این‬ ‫مهم توجهی نمی کنند‪ .‬این توجه می تواند از بهادادن‬ ‫به صنایعی مانند کیف و کفش اغاز شود‪.‬‬ ‫صنعت��ی که ش��اید در نگاه نخس��ت ب��رای برخی‬ ‫صنعتی غیرضروری و لوکس به ش��مار اید‪ ،‬اما وقتی‬ ‫بدانند با ‪۸۰‬میلیون تومان می توان یک شغل در این‬ ‫حرفه ایجاد ک��رد که ‪۱۰‬برابر صنعت خودروس��ازی‬ ‫است‪ ،‬شاید دیدگاه شان تغییر کند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه کفش ماش��ینی این صنعت‬ ‫در ‪۵‬سال اینده می تواند به صادرات ‪۴‬میلیارد دالری‬ ‫برسد و این رقم شعاری نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حضور‬ ‫در نمایشگاه ها و برگزاری چینن رویدادهایی می تواند‬ ‫حمایت خوبی از برندهای داخلی باش��د که اتحادیه‬ ‫کفش ماش��ینی با همکاری چند اتحادیه دیگر برای‬ ‫دومین بار در س��ال ‪ ۹۸‬اقدام ب��ه چنین امری کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ام��روز دومی��ن نمایش��گاه تخصص��ی بین المللی‬ ‫برندهای برتر کفش‪ ،‬کیف‪ ،‬کاالهای ورزش��ی و مواد‬ ‫اولیه در بازار بزرگ ایران (ایران مال) گشایش می یابد‬ ‫ت��ا توان ب��االی تولی��دات داخلی را ب��ه منصه ظهور‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اماده باش مالیاتی‬ ‫به لوکس ها‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫با ایجاد ستاد توسعه صادرات و افزایش اختیارات شورای عالی صادرات غیرنفتی ایجاد می شود‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تامین مواد پروتئینی‬ ‫مورد نیاز کشور‬ ‫فرماندهی واحد تجاری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫گفت‪ :‬اگر شرایط بر همین منوال ادامه یابد‬ ‫تصور بر این است که هیچ مشکلی به لحاظ‬ ‫تامین مواد پروتئینی کش��ور وجود نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حسن عباسی معروفان‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به نزدیکی ماه های پایانی‬ ‫س��ال و همچنین فرارس��یدن م��اه مبارک‬ ‫رمضان در تامین و عرض��ه مواد پروتئینی‪،‬‬ ‫گوش��ت و مرغ و نهاده های دامی کمبودی‬ ‫در کش��ور نخواهیم داش��ت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه وج��ود ‪ 85‬میلیون نف��ر جمعیت و ‪25‬‬ ‫میلیون خانوار در کشور تصریح کرد‪ :‬ساالنه‬ ‫‪ ۲‬میلیون تن گوش��ت مرغ در ایران مصرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه امس��ال تامین مناسبی‬ ‫به لح��اظ نهاده های دام��ی از جمله ذرت‪،‬‬ ‫کنجال��ه س��ویا‪ ،‬ج��و و دیگ��ر محص��والت‬ ‫مورد نیاز ب��رای تامین غ��ذای دام و طیور‬ ‫در کش��ور انجام ش��ده و به وفور در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان نیز تولید خود‬ ‫را به حداکثر ممکن رسانده اند به طوری که‬ ‫در همی��ن ماه ‪ 135‬میلی��ون قطعه جوجه‬ ‫یکروزه در مرغداری ها ریخته خواهد شد‪.‬‬ ‫عباس��ی معروفان با بیان اینکه ‪ 40‬تا ‪45‬‬ ‫روز دیگر همین جوجه ها به مرحله کش��تار‬ ‫می رس��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه با ورود‬ ‫این می��زان مرغ گرم هم ب��ازار در حد نیاز‬ ‫تامین خواهد ش��د و هم موج��ودی ذخایر‬ ‫استراتژیک افزایش می یابد به طوری که در‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه اینده که مصارف مواد پروتئینی‬ ‫کش��ور باالس��ت‪ ،‬هی��چ مش��کلی به وجود‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر ش��رایط به همین روال‬ ‫باشد‪ ،‬تصور بر این است که هیچ مشکلی به‬ ‫لحاظ تامین مواد پروتئینی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینکه در ‪ ۳ ۲،‬ماه گذشته‬ ‫قیم��ت مرغ نه تنه��ا باال نرفت��ه‪ ،‬بلکه رو به‬ ‫پایین بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امی��د می رود این تثبیت قیمت‬ ‫به نحوی باش��د که به تولیدکنندگان ضربه‬ ‫وارد نکن��د چراک��ه اگر قیمت م��رغ خیلی‬ ‫پایین بیاید ام��کان دارد تولیدکنندگان در‬ ‫تولی��د خود تجدیدنظر و به یک معنا میزان‬ ‫تولید را کاهش دهند‪.‬‬ ‫افزایش سقف خرید و‬ ‫فروش نقدی ارز‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه بازاره��ای صادراتی‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران ب��ا بی��ان اینکه اگر‬ ‫اختیارات ماده ‪ ۱۳۸‬قانون اساس��ی به ش��ورای عالی‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی برگردد و س��تاد توس��عه‬ ‫صادرات نیز تشکیل و مصوبات ان براساس اختیارات‬ ‫ماده ‪ ۱۲۷‬قانون اساسی اجرایی شود‪ ،‬می توان اذعان‬ ‫کرد فرماندهی واحد تجاری ایجاد ش��ده و انسجام و‬ ‫س��رعت در تصمیم گیری های مرتبط با امور صادرات‬ ‫اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬مس��عود کمالی اردکانی اظهار کرد‪ :‬تالش ما در‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت ایران این بود که شورای عالی‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی را ب��ا اختیارات اصل ‪۱۳۸‬‬ ‫قانون اساس��ی برگردانیم‪ ،‬چراکه ب��ا بازگرداندن این‬ ‫اختیارات‪ ،‬مصوبات این ش��ورا به نوعی مصوبه دولت‬ ‫به شمار امده و نهادها مکلف به اجرای ان هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اهمیت ش��ورای عالی توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی گفت‪ :‬صادرات موضوعی اس��ت که به دلیل‬ ‫اهمیت و گس��تردگی‪ ،‬وظایف ان در اختیار نهادهای‬ ‫گوناگون اجرایی کشور قرار گرفته است و شورای عالی‬ ‫توسعه صادرات غیر نفتی با پیشینه ای که دارد‪ ،‬حلقه‬ ‫اتصال بین نهادهای اجرایی است تا بتواند تصمیم های‬ ‫س��ریع برای حل مشکالت را اتخاذ کند و راهکارها و‬ ‫بخشنامه های الزم را ارائه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد تنوع صادراتی‬ ‫کمالی اردکانی‬ ‫براساس‬ ‫مطالعاتی که در‬ ‫سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‬ ‫انجام شده‬ ‫است‪ ،‬از حدود‬ ‫‪ ۱۱۶۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات‬ ‫کشورهای‬ ‫همسایه ما در‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫ظرفیت استفاده‬ ‫نشده داریم‬ ‫سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی با اشاره‬ ‫به اینکه در س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران به دنبال‬ ‫ایج��اد بازارهای جدی��د صادراتی هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫س��رمایه گذاری هایی ک��ه در س��ال های گذش��ته در‬ ‫حوزه فوالد و پتروش��یمی انجام شده‪ ،‬صادرات کشور‬ ‫از صادرات سنتی مانند فرش و خشکبار فاصله گرفته‬ ‫و محص��والت صنعتی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬ف��والدی‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬صنایع تبدیلی به سبد صادراتی کشور اضافه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باوج��ود س��رمایه گذاری های اخیر در‬ ‫حوزه های جدیدی مثل دانش بنیان ها و استارت‪‎‬اپ ها‬ ‫و بازاره��ای جدید ب��ه وجود امده که نش��ان دهندۀ‬ ‫حرکت به س��مت ترکیب جدید سبد صادراتی است‪،‬‬ ‫ای��ن بخش از صادرات هن��وز تبدیل به جریان و بدنه‬ ‫اصلی صادرات و تجارت کش��ور نش��ده و الزم اس��ت‬ ‫سرمایه گذاری بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫کمالی اردکان��ی با بیان اینک��ه ایجاد تنوع صادراتی‬ ‫نیازمند س��رمایه گذاری در بخش تولید کشور است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۴‬هزار قلم کاال صادر‬ ‫می ش��ود اما تمرکز صادرات کشور روی کمتر از ‪۳۰۰‬‬ ‫قلم کاالست و این نشان می دهد هنوز تنوع صادراتی‬ ‫باالیی نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت‪‎‬سازی توافقنامه اوراسیا‬ ‫سرپرس��ت معاونت توس��عه بازاره��ای صادراتی از‬ ‫توافقنامه با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را که از ‪ ۵‬ابان‬ ‫امس��ال اجرایی ش��د‪ ،‬به عنوان امکان و فرصت برای‬ ‫صادرکنن��دگان نام برد و گف��ت‪ :‬در مجموع صادرات‬ ‫ما به این کشور که شامل روسیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫ارمنستان و قرقیزستان می ش��ود‪ ،‬حدود ‪۸۰۰-۹۰۰‬‬ ‫میلیون دالر است و حدود ‪ ۱.۷‬میلیارد دالر هم از این‬ ‫کش��ورها واردات داریم؛ یعنی در مجموع حدود ‪۲.۵‬‬ ‫میلیارد دالر با این ‪ ۵‬کشور تجارت داریم‪.‬‬ ‫اگر اختیارات ماده ‪ ۱۳۸‬قانون اساس��ی به ش��ورای عالی توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی برگردد و س��تاد توس��عه صادرات نیز تشکیل و‬ ‫مصوبات ان براس��اس اختیارات ماده ‪ ۱۲۷‬قانون اساس��ی اجرایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توان اذع��ان کرد فرمانده��ی واحد تجاری ایجاد ش��ده و‬ ‫انسجام و سرعت در تصمیم گیری های مرتبط با امور صادرات اتفاق‬ ‫می افتد‬ ‫کمالی اردکان��ی ضم��ن توصی��ه ب��ه ش��رکت ها و‬ ‫بنگاه های صادراتی برای اس��تفاده از فرصت به وجود‬ ‫ام��ده در کنار این توافقنامه گف��ت‪ :‬در این توافقنامه‬ ‫برای‪ ۳۶۰‬قلم کاال تعرفه ترجیحی گرفته ایم که انتظار‬ ‫داریم در ‪ ۳‬سال اینده با ایجاد توافقنامه تجارت ازاد‬ ‫با این کش��ورها‪ ،‬این ‪ ۳۶۰‬قلم کاال به عمده کاالهایی‬ ‫که با این کشورها تجارت داریم‪ ،‬افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تجارت ‪ ۴۸‬میلیارد دالری‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه بازاره��ای صادراتی‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران سیاست دولت را تمرکز‬ ‫و توجه برای تجارت بیش��تر با همسایه ها عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬براس��اس هدف گذاری هایی که انجام ش��ده‪،‬‬ ‫ت�لاش داریم حدود ‪ ۲۴‬میلیارد دالر تجارت کنونی با‬ ‫کش��ورهای همسایه را به ‪ ۴۸‬میلیارد دالر در ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده افزایش دهیم‪.‬‬ ‫کمالی اردکانی درب��اره چگونگی تحقق تجارت ‪۴۸‬‬ ‫میلیارد دالری و س��نجش ظرفی��ت کاالیی برای این‬ ‫هدف گ��ذاری تصریح کرد‪ :‬براس��اس مطالعاتی که در‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران انجام شده است‪ ،‬از حدود‬ ‫‪ ۱۱۶۰‬میلیارد دالر واردات کشورهای همسایه ما در‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد دالر ظرفیت استفاده نشده داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گروه های کاالیی برای ما روش��ن‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۱۵‬گروه کاال ش��امل صنایع فلزی‪،‬‬ ‫غیرفلزی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬صنایع غذای��ی‪ ،‬لوازم خانگی‪،‬‬ ‫برق و الکترونیک و‪ ..‬است‪ ،‬ظرفیت صادراتی داریم‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت توس��عه بازارهای صادراتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از دیگر س��و تا ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال اینده ظرفیت تولید‬ ‫کش��ور در حوزه پتروشیمی از حدود ‪ ۵۰-۶۰‬میلیون‬ ‫ت��ن به افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیون تن افزایش پیدا خواهد‬ ‫ک��رد یا در حوزه فوالد در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬هدف گذاری‬ ‫برای ‪ ۵۵‬میلی��ون تن تولید انجام ش��ده که باید این‬ ‫حجم از تولید به بازار صادراتی نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی فعالیت بس��یاری از حوزه ها و بنگاه ها کشور را‬ ‫زی��ر ظرفیت تولید عنوان ک��رد و گفت‪ :‬اگر بازارهای‬ ‫صادراتی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم‪ ،‬با افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولید می توان صادرات انه��ا را افزایش داد؛‬ ‫بنابرای��ن این هدف گذاری نامش��خص‪ ،‬نس��نجیده و‬ ‫ب��دون حس��اب و کتاب نیس��ت‪ .‬براس��اس مطالعات‬ ‫انجام ش��ده و ظرفیت های فعلی و اینده تولید کشور‬ ‫می توان این رقم صادرات را پیش بینی کرد برای این‬ ‫منظور الزاماتی را در هدف گ��ذاری در نظر گرفته ایم‬ ‫و از نهادهای گوناگون درخواس��ت کرده ایم اقدام های‬ ‫الزم را انجام دهند تا بتوانیم مس��یر هموارتری برای‬ ‫صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ جریان اصلی تجارت با تهاتر نیست‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت توس��عه بازاره��ای صادراتی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران درباره امکان استفاده‬ ‫از تهاتر در ش��رایط تحریم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬جریان اصلی‬ ‫تجارت با تهاتر نیس��ت ضمن انکه در ‪ ۹‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال افزون ب��ر ‪ ۶۵‬میلیارد دالر تج��ارت خارجی‬ ‫داش��ته ایم و این مبلغ بیش��تر از کانال های رس��می‬ ‫تجارت انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه با کشورهای‬ ‫همس��ایه و غیرهمسایه در حال مذاکره هستیم که از‬ ‫ابزار و امکان تهاتر هم برای توس��عه صادرات استفاده‬ ‫کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬ما به تهاتر به عنوان یک امکان و گزینه‬ ‫ن��گاه می کنیم که اگر تجارت در جایی مش��کل پیدا‬ ‫کرد بتوان از ان اس��تفاده کرد اما تهاتر جریان اصلی‬ ‫تجارت کشور به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین دو سند‬ ‫وی درباره همس��ویی سیاس��ت های تنظیم بازار با‬ ‫سیاس��ت های صادراتی اظهار کرد‪ :‬در بخش بازرگانی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬در حال تنظیم دو‬ ‫س��ند هس��تیم که نقش��ه راه تنظیم بازار و نقشه راه‬ ‫توسعه صادرات است‪ .‬این دو سند نشان می دهد در ‪۵‬‬ ‫سال اینده می خواهیم این دو موضوع را با هم ببینم‪ ،‬‬ ‫چون در کنار اهمیت توسعه صادرات‪ ،‬تنظیم بازار هم‬ ‫جزو ضروریات سیاس��ت های بازرگانی کشور است و‬ ‫این دو س��ند و نقشه راه به ما کمک می کند بین این‬ ‫دو بخش هماهنگی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پل ارتباطی تولید و صادرات‬ ‫کمالی اردکانی ش��رکت های مدیریت صادرات را پل‬ ‫ارتباط��ی بین تولید و صادرات دانس��ت و گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم ها و ش��رکت های مدیری��ت صادرات��ی از‬ ‫سال ها قبل در سازمان توسعه تجارت اغاز شده و بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬شرکت مدیریت صادرات به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ص��ادرات موض��وع تخصصی اس��ت و‬ ‫بس��یاری از شرکت های تولیدی‪ ،‬وقت و تخصص الزم‬ ‫برای صادرات ندارند‪ .‬در مقابل ش��رکت های صادراتی‬ ‫تخصص‪ ،‬انگیزه و گروه ه��ای بازاریابی قوی دارند که‬ ‫می تواند به شرکت های تولیدی کمک کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل الزم اس��ت این ش��رکت ها را تقوی��ت کنیم تا‬ ‫بتوانند نقش بیشتری در صادرات ایفا کنند‪.‬‬ ‫پرتفوی ‪ ٦٠‬هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در ایران‬ ‫بانک مرکزی در راس��تای تس��هیل تعامالت‬ ‫ارزی کارگزاران بازار متشکل معامالت ارز ایران‪،‬‬ ‫س��قف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار را‬ ‫از ‪۱۰‬هزار دالر به ‪ ۵۰‬هزار یورو افزایش داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬بان��ک مرکزی در راس��تای‬ ‫تس��هیل تعامالت ارزی کارگزاران بازار متشکل‬ ‫معام�لات ارز ای��ران اعالم کرد س��قف خرید و‬ ‫ف��روش نقدی ارز در این ب��ازار از ‪ ۱۰‬هزار دالر‬ ‫ب��ه ‪ ۵۰‬هزار ی��ورو یا معادل ان به س��ایر ارزها‬ ‫تغییر یافت‪.‬‬ ‫این ابالغیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«با توجه به مصوبه هزار و دویس��ت و شصت‬ ‫و چهارمین جلس��ه ش��ورای پ��ول و اعتبار در‬ ‫تاری��خ ‪ 1397/10/18‬با موضوع تش��کیل بازار‬ ‫متش��کل معامالت ارز ایران‪ ،‬به منظور تس��هیل‬ ‫تعام�لات ارزی کارگ��زاران ان ب��ازار از جمله‬ ‫بانک ها و صرافی های مجاز در بستر الکترونیکی‬ ‫بازار یادش��ده‪ ،‬س��قف خرید و فروش نقدی ارز‬ ‫که تا پیش از این به موجب بخش��نامه ش��ماره‬ ‫‪ ۱۰۳۷/۶۰‬ب��ه تاری��خ ‪۱۰ ،1391/11/23‬هزار‬ ‫دالر بود‪ ،‬در بازار متش��کل معام�لات ارز ایران‬ ‫معادل ‪۵۰‬هزار یورو یا معادل ان به س��ایر ارزها‬ ‫تعیین می شود‪».‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد‪ :‬در هیات عالی واگذاری‬ ‫تصمیم گرفتیم که س��هم دولت در ش��رکت های بیمه اسیا و‬ ‫اتکایی امین واگذار شود تا تنها بیمه ایران دولتی بماند‪.‬‬ ‫به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی‪ ،‬غالمرضا سلیمانی امیری‬ ‫در دهمین نشس��ت هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫گفت‪ :‬بیمه به عنوان یکی از ارکان مثلث مالی با بانک و بورس‬ ‫می تواند تاثیرات مثبتی در فضای کس��ب و کار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بیمه را عاملی برای مدیریت ریسک در هر فضایی عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اساسنامه مرکز ملی ریسک در حال تنظیم است‬ ‫که کار خوبی برای کشور است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیمه گفت‪ :‬این مرکز کامال غیردولتی‬ ‫و خصوصی خواهد بود‪ .‬س��لیمانی با بیان اینکه از ‪ ٣٢‬شرکت‬ ‫بیم��ه تنها بیم��ه ایران دولتی اس��ت‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬در هیات‬ ‫واگذاری تصمیم گرفتیم تا س��هم دولت در بیمه اسیا و بیمه‬ ‫اتکایی امین را واگذار کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درباره خصوصی سازی و برداشتن تعرفه ها در‬ ‫صنعت بیمه گام های خوبی برداشته شده و ما تمامی تعرفه ها‬ ‫را برداشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در جهان شرکت های‬ ‫بیمه خود اقدام به تاسیس بانک می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت‬ ‫بیم��ه پول های خرد را جم��ع و از محل ان س��رمایه گذاری‬ ‫می کند که تنها از طریق بنگاهداری نیست‪ ،‬بلکه بیمه ها اقدام‬ ‫به خرید س��هام‪ ،‬اوراق و سپرده بانکی می کنند؛ زیرا براساس‬ ‫ایین نامه ‪ ٩٧‬ش��رکت های بیمه نمی توانند بیش از ‪ ١٠‬درصد‬ ‫س��هام شرکتی را در اختیار داشته باش��ند و باید هنگام بروز‬ ‫خسارت از نقدینگی الزم برخوردار باشند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیمه اظهار کرد‪ :‬ح��ق بیمه تولیدی و‬ ‫پرتفوی صنعت بیمه در ایران ‪ ٦٠‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪،‬‬ ‫اما ما سرمایه ای حدود ‪ ٥٠٠‬میلیارد دالر را زیرپوشش داریم‪.‬‬ ‫در واقع در جهان ‪ ٦٠‬درصد پرتفوی ش��رکت ها بیمه زندگی‬ ‫اس��ت و محصوالت گوناگونی در این زمینه وجود دارد اما این‬ ‫سهم در ایران ‪ ١٤‬درصد است‪.‬‬ ‫سلیمانی امیری با تاکید بر لزوم حفظ تناسب بین حق بیمه‬ ‫دریافتی با سرمایه زیر پوشش تصریح کرد‪ :‬شرکت های بیمه‬ ‫خارجی به دلیل ذات محافظه کارتر نسبت به سایر صنایع‪ ،‬دو‬ ‫ماه قبل از خروج ترامپ از برجام‪ ،‬از ایران خارج ش��دند و ما‬ ‫ناچار شدیم پوشش ها را در داخل برعهده بگیریم‪.‬‬ ‫وی درباره الیحه صندوق حوادث طبیعی گفت‪ :‬مجلس این‬ ‫الیحه را تصویب کرده و حق بیمه س��االنه هر واحد مسکونی‬ ‫را ‪ ١٢٠‬هزار تومان در نظر گرفته ایم که ‪ ٥٠‬درصد را دولت و‬ ‫‪ ٥٠‬درصد دیگر را طی ‪ ١٢‬قسط از مردم می گیریم‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی س��قف خسارت هر واحد مسکونی‬ ‫در صن��دوق حوادث طبیعی را ‪ ٣٠‬میلیون تومان اعالم کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما ‪ ٣٥‬محصول مختلف بیمه ای داریم که می توانند‬ ‫به بازرگانی و صنعت خدمت ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی به س��امانه باربری با همکاری س��ازمان امور مالیاتی و‬ ‫گمرک اش��اره کرد و افزود‪ :‬اگر مشخصات اعالم شده در این‬ ‫سامانه نباشد‪ ،‬شرکت های بیمه از بیمه بار خودداری خواهند‬ ‫کرد و در فکر سامانه مشابهی برای باربری کاالهای صادراتی‬ ‫و وارداتی هستیم‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیمه از جمله دیگر محصوالت بیمه ای‬ ‫را بیم��ه اعتباری‪ ،‬بیم��ه کیفیت و تضامین بیم��ه ای عنوان‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در قانون هس��ت ک��ه موسس��ه های بیمه ای‬ ‫می توانن��د تضامین بیمه ای صادر کنند ک��ه جایگزینی برای‬ ‫ضمانتنامه های بانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد منفی سرمایه گذاری در یک دهه گذشته‬ ‫رئیس ات��اق بازگانی تهران نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬رقم‬ ‫بودجه های دولتی در س��ال‪ ۹۹‬مع��ادل ‪ ۱۴۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬که نشان می دهد بودجه شرکت های دولتی‪،‬‬ ‫‪ ۶۳۰‬درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مس��عود خوانساری با اشاره به شاخص های‬ ‫مهم اقتصادی کشور در یک ماه گذشته گفت‪ :‬ظرف ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬عواملی مثل تهدید تحریم ها و سوء مدیریت ها به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۱۸‬درصد تورم را به دنبال داش��ته؛ ضمن اینکه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬تورم به ‪ ۲۶.۷‬و در ‪ ۷‬ماهه ‪۹۸‬به حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬رشد نقدینگی به عنوان یکی‬ ‫از عوامل اصلی تورم در ‪ ۶‬ماه ‪ ۹۸‬به میزان ‪ ۲۴۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اضافه شده و به این ترتیب نقدینگی از ‪ ۱۸۸۳‬میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۲۱۲۶‬میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که‬ ‫رشد سرمایه گذاری در یک دهه گذشته منفی بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه خوانس��اری‪ ،‬در س��ال های ‪ ۷۴‬ت��ا ‪ ۸۴‬رش��د‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۳۰‬درصد تولید ناخالص داخلی را تش��کیل‬ ‫داده اس��ت؛ اما در س��ال ‪ ۹۷‬به کمت��ر از ‪ ۱۸‬درصد یعنی به‬ ‫کمترین میزان در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫بررسی ارقام بودجه ش��رکت های دولتی در سال ‪ ۹۹‬با اعداد‬ ‫ارقام بودجه در سال ‪ ۷۰‬که پروژه های خصوصی سازی شروع‬ ‫شد‪ ،‬داده های جالبی را به ثبت رسانده‪ ،‬به نحوی که در سال‬ ‫‪ ۷۰‬ای��ن رقم ‪ ۱۲۰۶‬میلیارد تومان ب��وده که اگر تورم ‪ ۹۹‬را‬ ‫در ان لحاظ کنیم‪ ،‬کل بودجه ش��رکت های دولتی ‪ ۲۰۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رقم بودجه های دولتی در سال‪ ۹۹‬معادل‬ ‫‪ ۱۴۸۰‬میلی��ارد تومان پیش بینی ش��ده که نش��ان می دهد‬ ‫بودجه ش��رکت های دولتی‪ ۶۳۰ ،‬درصد افزایش داشته است‪،‬‬ ‫پس نه تنها خصوصی س��ازی موفق نب��وده؛ بلکه کامال یک اثر‬ ‫عکس هم داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت س��رمایه گذاری در‬ ‫کشور س��ال به س��ال و خیم تر می ش��ود و بر این اساس‪ ،‬به‬ ‫لحاظ نرخ اس��تهالک می توان گفت انباش��ت سرمایه نه تنها‬ ‫رشد نداشته؛ بلکه کاهش یافته است و با این روند‪ ،‬حتی اگر‬ ‫وضعیت ریسک محیط اقتصادی کشور برطرف شود‪ ،‬به واسطه‬ ‫تضعیف انباش��ت سرمایه روند تولیدی کشور با مشکل جدی‬ ‫روبه رو خواهد ش��د؛ مگر اینکه وضعیت کس��ب و کار بهتر و‬ ‫سرمایه گذاری به صرفه تر شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی تهران با تاکید ب��ر اینکه اگر فضای‬ ‫کسب و کار بهتر و اعتماد عمومی افزایش یابد مشکالت حل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل انباش��ت کاال در گمرکات وجود دارد‬ ‫که در این راس��تا‪ ،‬مکاتبه هایی با ریاس��ت جمهوری و معاون‬ ‫رئیس جمهوری انجام ش��ده؛ اما برای حل این مشکل تاکنون‬ ‫اتفاقی نیفتاده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش��ی از این کاالها در گم��رکات محصوالت‬ ‫ارایشی و بهداشتی هستند که با توجه به انباشت ‪ ۱۰‬ماهه در‬ ‫حال از بین رفتن و فس��اد هستند که بر این اساس‪ ،‬شنیده ها‬ ‫حاکی از این است که موافقت وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاصل ش��ده؛ اما بروکراسی بانکی مانع ترخیص این کاالها از‬ ‫گمرکات شده است‪.‬‬ ‫خوانساری درباره فشارهای مالیاتی نیز گفت‪ :‬در این بخش‬ ‫الزم اس��ت تا اصالحات الزم انجام شود تا بنگاه های تولیدی‬ ‫با توجه به فشارهای اقتصادی و تحریم دچار اسیب نشوند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در نشست مدیران عامل نمایشگاه های کشور تاکید شد‪:‬‬ ‫اجالس مدیران عامل نمایشگاه های کشور در مشهد با حضور‬ ‫‪ ۲۰‬نماینده از ‪ ۲۰‬اس��تان برگزار شد‪ .‬این نشست تخصصی با‬ ‫هدف بررس��ی اینده صنعت نمایشگاهی و تصمیم گیری برای‬ ‫بهبود وضعیت کسب وکارهای مرتبط با این عرصه برگزار شد‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬سعید صیفی مدیرعامل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مش��هد‪ ،‬علی یارمحمدی��ان مدیرعامل‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‪ ،‬سید محمود‬ ‫موس��وی مدیرعامل نمایش��گاه بین المللی ف��ارس و جمعی از‬ ‫فعاالن صنعت نمایش��گاهی در این رویداد حضور داشتند و به‬ ‫بیان نظرات خود پرداختند‪ .‬به گزارش روابط عمومی نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران‪ ،‬حس��ین زاده در ای��ن اجالس گفت‪ :‬صنعت‬ ‫نمایش��گاه باوج��ود اینکه بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬س��ال قدمت دارد‬ ‫هرگ��ز از اهمیت و اعتبار ان کاس��ته نش��ده‪ ،‬زی��را به موازات‬ ‫تکامل جامعه بش��ری و پیش��رفت های فناورانه‪ ،‬خود را با این‬ ‫تحوالت وفق داده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی‬ ‫همچنین وظایف جدیدی را عهده دار شده‪ ،‬افزود‪ :‬تبدیل شدن‬ ‫ب��ه مهم ترین ابزار بازاریابی‪ ،‬معرفی جدیدترین پیش��رفت های‬ ‫فناوریکی‪ ،‬ایجاد فرصت های ش��غلی متعدد به طور مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم‪ ،‬کمک به توسعه صنعت گردشگری در همه انواع‬ ‫ان و گسترش روابط اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی کشورها و‬ ‫ن ملل از جمله این وظایف است‪.‬‬ ‫ایجاد تفاهم بی ‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای درک اهمیت این صنعت کافی است به‬ ‫این موضوع اش��اره کنیم که در سال ‪ ۲۰۱۸‬افزون بر ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫نمایشگاه بین المللی مهم ‪-‬که متراژ هر یک از انها بیش ‪5‬هزار‬ ‫مترمربع بوده‪ -‬در ‪ ۱۸۰‬کش��ور دنیا برگزار ش��ده که حدود ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ش��رکت کننده و اف��زون بر ‪ ۳۰۳‬میلیون‬ ‫بازدیدکننده داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال گذش��ته مساحت سالن های مسقف‬ ‫نمایش��گاهی کش��ورهای دنیا حدود ‪ ۳۵‬میلی��ون مترمربع و‬ ‫متراژ کل نمایش��گاه هایی که برگزار شده حدود ‪ ۱۳۸‬میلیون‬ ‫مترمربع بوده اس��ت‪( .‬به طور میانگین از ه��ر مترمربع فضا ‪۴‬‬ ‫بار در س��ال استفاده شده است)‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬هزینه های‬ ‫مس��تقیم برپایی نمایش��گاه ها در دنیا ‪ ۱۳۷‬میلیارد دالر بوده‬ ‫و نمایش��گاه های بین المللی سال گذشته ‪ ۳۲۵‬میلیارد دالر به‬ ‫شایستگی مجری مالک اعطای مجوز قرار گیرد‬ ‫درامد ریالی ما از برگزاری نمایشگاه ها سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۲۵‬درصد افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬اما افزایش هزینه های ارزی شرکت در نمایشگاه های خارجی مانع از ان‬ ‫است که بتوانیم مشارکت گسترده ای در برخی از نمایشگاه های مهم بین المللی‬ ‫به ویژه در کشورهایی که هزینه های انها باالست داشته باشیم‬ ‫اقتصاد جهانی کمک کرده اند‪ .‬حس��ین زاده با اظهار این مطلب‬ ‫که تعداد فرصت های ش��غلی ایجاد شده به واسطه این صنعت‬ ‫سال گذشته ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۴۰‬هزار مورد بوده عنوان کرد‪ :‬یک‬ ‫میلیون و ‪ 314‬هزار نفر ان به طور مستقیم و بقیه غیرمستقیم‬ ‫بوده اس��ت‪ ۱۲۱۷ .‬دارنده سایت نمایشگاهی حدود ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر پرسنل دارند (تعداد کارکنان هر یک از مراکز نمایشگاهی‬ ‫حدود ‪ ۴۱۱‬نفر اس��ت)‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬علی رغم تحریم های‬ ‫ش��دید و کم س��ابقه ای که اس��تکبار جهانی ب��ه اقتصاد ایران‬ ‫تحمیل کرده اس��ت صنعت نمایش��گاهی به گسترش خود در‬ ‫کش��ور ما ادامه داده اس��ت اما باید اذعان کرد که رش��د کمی‬ ‫نمایش��گاه ها در تعدادی از مراکز نمایش��گاهی با رش��د کیفی‬ ‫انها توام نبوده اس��ت‪ .‬حس��ین زاده اعالم کرد‪ :‬شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی در س��ال جاری برپایی حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی از جمله برگزاری ‪ ۱۳‬نمایشگاه در خارج‬ ‫از کشور را در تقویم نمایشگاهی خود گنجانده که بخش اعظم‬ ‫انها با موفقیت برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مهم ترین فعالیت نمایشگاهی برون مرزی ما که با‬ ‫پرستیژ بین المللی کشورمان رابطه مستقیم دارد حضور فعال‬ ‫در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی اس��ت که ستاد ویژه برای برنامه ریزی‬ ‫و اج��رای ان با مش��ارکت بخش خصوصی و همه س��ازمان ها‬ ‫و وزارتخانه های ذی ربط تش��کیل داده ایم و تاکنون جلس��ات‬ ‫توجیهی متعددی با حضور مسئوالن و مدیران ذی ربط تشکیل‬ ‫داده و بر روند فعالیت ها نظارت داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬به منظور ترغیب ش��رکت های خارجی به حضور‬ ‫فعال تر در نمایشگاه های ایران به هیات محترم دولت پیشنهاد‬ ‫داده ایم نرخ سود بازرگانی کاالهای نمایشگاهی را حذف کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه این پیشنهاد به تصویب رسیده و برای اجرا ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی به نقش اس��تارت اپ ها در نمایشگاه ها نیز اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به نقش اس��تارت اپ ها‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و‬ ‫پارک های علم و فن��اوری امتیازهای ویژه ای برای انها در نظر‬ ‫گرفته ایم‪ .‬در تقویم نمایش��گاه های خود برای معرفی کاالها و‬ ‫خدماتی ک��ه از توان صادراتی باالی��ی برخوردارند و موجبات‬ ‫انتق��ال فناوری های پیش��رفته را به کش��ور فراه��م می کنند‪،‬‬ ‫اولویت قائل شده ایم و از تعداد عناوین نمایشگاه هایی که بازده‬ ‫اقتصادی چندانی ندارند یا اهمیت صادراتی انها ضعیف اس��ت‬ ‫کاس��ته ایم‪ .‬حس��ین زاده عنوان کرد‪ :‬گرچه درامد ریالی ما از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ها در ‪ 9‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته افزایش یافته‪ ،‬اما افزایش هزینه های‬ ‫ارزی ش��رکت در نمایش��گاه های خارجی مانع از ان است که‬ ‫بتوانیم مش��ارکت گس��ترده ای در برخی از نمایشگاه های مهم‬ ‫بین المللی به ویژه در کش��ورهایی که هزینه های انها باالس��ت‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ 2‬سال اخیر برپایی نشست های‬ ‫تخصصی ب��ا هم��کاران گرانقدرم��ان در مراکز نمایش��گاهی‬ ‫اس��تان ها نتایج ثمربخش��ی در پی داشته و از نظرات مشورتی‬ ‫سازنده و مفید انها در تدوین برنامه های خود بهره مند شده ایم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ای��ران با بی��ان این مطلب ک��ه به منظور موفقی��ت در برپایی‬ ‫نمایش��گاه ها و برط��رف ک��ردن برخ��ی از نارس��ایی ها انتظار‬ ‫داریم مدیران عامل محترم نمایش��گاه ها نکاتی را مورد عنایت‬ ‫و ام��کان نظر قرار دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ایج��اد هماهنگی در تنظیم‬ ‫تقویم نمایش��گاه های خود به گونه ای که ش��رکت کنندگان در‬ ‫یک نمایش��گاه فرصت کافی برای حضور در نمایش��گاه مشابه‬ ‫در اس��تان مورد نظر را داشته باشند از جمله این نکات است‪.‬‬ ‫عالوه بر این متاس��فانه برخی از سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان ها در اعطای مجوز برای برپایی نمایشگاه ها دقت‬ ‫الزم را به عمل نمی اورند و در مواردی شایستگی مجری مالک‬ ‫اعطای مج��وز قرار نمی گیرد که باید این مس��ئله مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش کیفیت نمایشگاه ها به مراتب‬ ‫مهم تر از افزایش کمی انهاس��ت‪ .‬ض��رورت ایجاب می کند که‬ ‫هم��کاران عزیز ما همه نمایش��گاه هایی را که برگزار می کنند‬ ‫مورد ارزش��یابی ق��رار دهن��د‪ .‬مهارت افزایی کادر ش��اغل در‬ ‫نمایشگاه ها از نهایت اهمیت برخوردار است‪ ،‬برپایی دوره های‬ ‫اموزش��ی تخصصی برای این افراد بدون شک در بهبود کیفی‬ ‫نمایشگاه هایی که برگزار می شود موثر خواد بود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده گفت‪ :‬روزام��د کردن مطالب وب س��ایت ها در‬ ‫تعدادی از مراکز نمایش��گاهی کشور مورد عنایت قرار نگرفته‪،‬‬ ‫به گونه ای ک��ه کاربران ی��ا متقاضیان حضور در نمایش��گاه ها‬ ‫نمی توانند به اطالعات تفصیلی یا عملکرد نمایش��گاه هایی که‬ ‫در سال های گذشته برپا و سال به سال تجدید شده‪ ،‬دسترسی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران اظهار کرد‪ :‬وب س��ایت های مراکز نمایشگاهی‬ ‫باید ازس��وی افراد مطلع مدیریت ش��وند‪ .‬تبدیل «وب سایت»‬ ‫به «بولتن اداری» اقدام قابل توجیهی نیس��ت‪ .‬تبلیغ به منظور‬ ‫اگاه ک��ردن بازدیدکنن��دگان از ویژگی ه��ای نمایش��گاه هایی‬ ‫ک��ه در ش��رف برگ��زاری اس��ت در موفقی��ت نمایش��گاه ها و‬ ‫افزای��ش بازدیدکنن��دگان انها نقش موثری ایف��ا می کند‪ .‬در‬ ‫مواردی مش��اهده ش��ده که تبلیغ غیرکافی یا استفاده نشدن‬ ‫از رس��انه های پرمخاطب مانع از ان ش��ده که بازدیدکنندگان‬ ‫عالقه مند از نمایش��گاه مورد نظر خود دیدن کنند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توجه به مس��ائل زیست محیطی در نمایشگاه ها از نهایت‬ ‫اهمیت برخوردار است‪ .‬کاهش تولید زباله‪ ،‬استفاده از تابلوهای‬ ‫الکترونیک��ی ب��رای راهنمایی مراجعان به جای توزیع نقش��ه‬ ‫راهنم��ا‪ ،‬بهره گی��ری از م��واد و مصالحی که ب��ه دفعات قابل‬ ‫اس��تفاده هستند‪ ،‬توزیع نکردن کیسه های پالستیکی غیرقابل‬ ‫بازیاف��ت که روی انها اگهی های تبلیغاتی چاپ ش��ده و دهها‬ ‫اقدام دیگری که در بروشورهای مراکز مهم نمایشگاهی به انها‬ ‫اش��اره شده‪ ،‬می تواند به حفاظت از محیط زیست کمک کند و‬ ‫نمایشگاه ها در این زمینه می توانند الگو باشند‪.‬‬ ‫اهواز میزبان نمایشگاه ارت اکسپو زمستانه‬ ‫نخست کارافرینی‪ ،‬خانم رشقی به دلیل برگزاری‬ ‫نمایشگاه عالی و خاص نقاشی برای نابینایان و‬ ‫خانم ش��رف الدین هم در زمینه چاپ‪ .‬روز دوم‬ ‫دع��وت از هاش��م بدری و برگزاری ورک ش��اپ‬ ‫نقاشی‪ .‬روز س��وم نیز اختتامیه همراه با پخش‬ ‫فیلم و نقد ازسوی اقای فاضلی (مروری بر اثار‬ ‫پرویز کالنت��ری) و برگزاری ایین اهدای جوایز‬ ‫است‪ .‬وی همچنین در معرفی داوران بیان کرد‪:‬‬ ‫داوران بخش بزرگسال شامل امید فاضلی‪ ،‬امین‬ ‫بختی��اری‪ ،‬منصوره میریان‪ ،‬س��رور محمودی و‬ ‫مرجان فرخ ن��ژاد اس��ت‪ .‬داوران بخش نوجوان‬ ‫هم ش��امل اکرم کالنترهرمزی‪ ،‬مرجان فرخ نژاد‬ ‫و س��ارا باران پور است‪ .‬کالنترهرمزی بیان کرد‪:‬‬ ‫در این نمایشگاه اثاری از مولود نظری‪ ،‬امیررضا‬ ‫رومانی‪ ،‬یگانه اقاخانی‪ ،‬نگار صابری نژاد‪ ،‬مهس��ا‬ ‫امیری‪ ،‬مرضیه زارعی‪ ،‬س��پیده وحدت‪ ،‬اس��ما‬ ‫حیدری‪ ،‬ستاره فتحی علی زاده‪ ،‬نهال بهمن پور‪،‬‬ ‫شهرزاد قاسم پور‪ ،‬ساره درویش پسند‪ ،‬سیندخت‬ ‫اب��اذری‪ ،‬نیروانا روس��تایی‪ ،‬یس��را ش��فیع اهلل‪،‬‬ ‫روش��نا به باش‪ ،‬فاطمه احمدپ��ور کیوانی‪ ،‬علی‬ ‫س��واعدی‪ ،‬غزال منیش��دی‪ ،‬دریا اب��ی‪ ،‬ناریکا‬ ‫روستایی‪ ،‬ریحانه س��عدونی‪ ،‬اناهیتا محمدیان‪،‬‬ ‫ملیکا مق��دم‪ ،‬الل��ه مهرنیا‪ ،‬مری��م رضوی فرد‪،‬‬ ‫مرجان ش��عبانی فرد‪ ،‬رویا حاج��ی زادگان‪ ،‬فرناز‬ ‫شیرانی‪ ،‬سارینا هاشم پوریان‪ ،‬عاطفه رضا‪ ،‬مریم‬ ‫داراپور‪ ،‬راس��پینا حاجی پور‪ ،‬مینا حداد‪ ،‬یاسمن‬ ‫سواری‪ ،‬ارزو دهدار‪ ،‬نازنین فرضی کاکش‪ ،‬مانی‬ ‫موالیی‪ ،‬مین��ا خلیلیان‪ ،‬مری��م احمدی جلیل‪،‬‬ ‫میترا س��پیدنامه‪ ،‬مژگان گالبی‪ ،‬س��یما امیری‪،‬‬ ‫محبوب��ه جاس��می زرگانی‪ ،‬روژان رادمجد‪ ،‬یلدا‬ ‫گشتاس��بی پور‪ ،‬نرگ��س باقری افش��ار‪ ،‬نیلوف��ر‬ ‫محمدی‪ ،‬ستاره سلیقه زاده‪ ،‬مهرشاد اعتصامی‪،‬‬ ‫شیرین ش��اه مرادی‪ ،‬ش��ادی ش��اه مرادی‪ ،‬پریا‬ ‫بهبهانی‪ ،‬مژگان لوید‪ ،‬زهرا بتوندی و منا سبزوار‬ ‫به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫هجدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی خ��ودرو‪،‬‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه تخصصی چ��اپ‪ ،‬تبلیغات‪،‬‬ ‫رس��انه‪ ،‬ماش��ین االت و صنایع وابس��ته ب��ه همراه‬ ‫نهمین نمایش��گاه بین المللی الستیک‪ ،‬پالستیک‪،‬‬ ‫رن��گ‪ ،‬رزی��ن و صنایع وابس��ته در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی فارس در ش��یراز اغاز به‬ ‫کار کرد‪ .‬مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫فارس‪ ،‬در ایین گش��ایش این نمایش��گاه ها‪ ،‬ضمن‬ ‫تسلیت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫با ابراز تاثر بابت ش��هادت این بزرگمرد سپاه اسالم‬ ‫گف��ت‪ :‬ی��اد و خاطره حاج قاس��م س��لیمانی تا ابد‬ ‫نه تنه��ا در ایران بلکه در تم��ام جهان زنده می ماند‬ ‫و همواره رشادت های این فرمانده اندیشمند و توانا‬ ‫س��رلوحه ازادمردان و زنان دنیا خواهد بود‪ .‬س��ید‬ ‫محمود موس��وی با اش��اره به ش��روع کار همزمان‬ ‫این نمایش��گاه ها اف��زود‪ :‬برگزاری برخ��ی عناوین‬ ‫نمایشگاهی به سبب وجود مشکالتی از جمله تامین‬ ‫م��واد اولی��ه و تحریم های بیگانگان دچار مش��کل‬ ‫ش��ده اما با تالش های انجام ش��ده باوج��ود اینکه‬ ‫دیگر اس��تان ها این عناوین را از تقویم نمایشگاهی‬ ‫خود حذف کرده اند‪ ،‬اس��تان فارس این نمایشگاه ها‬ ‫را برگزار می کند‪ .‬وی بیان کرد‪ ۲ :‬س��الن نرگس و‬ ‫مالصدرا به مس��احت ‪ 5‬هزار مترمربع به نمایشگاه‬ ‫بین المللی خ��ودرو اختصاص یافته و ‪ ۲۰‬ش��رکت‬ ‫برتر صنعت خودرو کشور اعم از سایپا‪ ،‬ارم خودرو‪،‬‬ ‫مدی��ران خ��ودرو‪ ،‬دیار خودرو و نیس��ان ب��ه ارائه‬ ‫جدیدترین محص��والت و خدمات خود می پردازند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی فارس‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همچنین ‪ ۳۰‬ش��رکت فع��ال در حوزه‬ ‫چاپ و تبلیغات‪ ،‬تابلوس��ازی‪ ،‬ماش��ین االت چاپ‪،‬‬ ‫رسانه های دیجیتال‪ ،‬هدایای تبلیغاتی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫صنعتی و لیزر‪ ،‬تبلیغات شهری و تیزر تلویزیونی در‬ ‫س��الن سرو در فضایی به وسعت ‪ ۲‬هزار مترمربع با‬ ‫مشارکت ‪ ۶۵‬درصدی فعاالن استان فارس شرکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫موس��وی همچنی��ن درب��اره برگ��زاری نهمین‬ ‫نمایش��گاه الس��تیک و پالس��تیک‪ ،‬رنگ‪ ،‬رزین و‬ ‫ماش��ین االت وابس��ته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این نمایشگاه در‬ ‫س��الن بهار در زمینی به مساحت ‪ ۲‬هزار مترمربع‬ ‫برگزار شده و ‪ ۲۸‬ش��رکت تولیدکننده و فعال این‬ ‫حوزه با زمینه فعالیت‪ ،‬تولید انواع مخزن پالستیکی‪،‬‬ ‫رنگ‪ ،‬رزین‪ ،‬مواد اولیه و ماش��ین االت این صنعت‬ ‫که ‪ ۱۸‬درصد انها از اس��تان فارس هستند‪ ،‬اخرین‬ ‫دس��تاوردها و محصوالت خود را ارائه کرده اند‪ .‬این‬ ‫ی ‪ ۹۸‬از ساعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ 3‬نمایش��گاه تا جمعه‪ 20 ،‬د ‬ ‫‪ ۲۱‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس‬ ‫واقع در شهرک گلستان شیراز برقرار است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دومی��ن ارت اکس��پو زمس��تانه اموزش��گاه‬ ‫قاصدک در اه��واز برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫پای��گاه خبری‪-‬تحلیل��ی ای��ران مراس��م نیوز‪،‬‬ ‫این نمایش��گاه از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۸‬دی ‪ ۹۸‬از س��اعت‬ ‫‪ ۱۷‬ت��ا ‪ ۲۱‬در اه��واز‪ ،‬گالری انجم��ن هنرهای‬ ‫تجسمی خوزس��تان‪ ،‬بلوار ساحلی شرقی‪ ،‬ضلع‬ ‫جنوب��ی موزه هنره��ای معاصر اه��واز پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان است‪ .‬ایین گشایش این رویداد‬ ‫پنجش��نبه‪ ۲۶ ،‬دی ‪ ۱۳۹۸‬س��اعت ‪ ۱۷‬برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اکرم کالنترهرم��زی‪ ،‬کیوریتور و‬ ‫گرداننده این نمایش��گاه نقاشی هدف از برپایی‬ ‫این نمایشگاه را برانگیختن ذوق هنری و ایجاد‬ ‫انگیزه برای دیگر هنرمندان و هنردوستان بیان‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬انگی��زه (‪ )motive‬بزرگ ترین‬ ‫عاملی اس��ت که موجود زنده از جمله انسان را‬ ‫ب��ه فعالی��ت وامی دارد و او را ب��ه جهت خاصی‬ ‫سوق می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬در تمامی فعالیت های‬ ‫ف��ردی و اجتماعی اعم از سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫هن��ری‪ ،‬ورزش��ی و‪ ...‬انگی��زه نخس��تین عنصر‬ ‫تشکیل دهنده رفتار انسان است و نتایج عملکرد‬ ‫او و تاثیرش بر دیگران‪ ،‬ناش��ی از انگیزه‪ ،‬اگاهی‬ ‫و برنامه ریزی و نحوه عملکرد اوس��ت‪ .‬حال این‬ ‫انگیزه ها ممکن اس��ت مثبت باشد یا منفی و به‬ ‫همین ترتیب هم تاثیرگذاری ان متفاوت است‪.‬‬ ‫کالنترهرمزی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هنر نیز از این‬ ‫حالت خارج نیس��ت‪ .‬انگیزه هنرمند نخستین و‬ ‫مهم ترین عنصر هنر ورزیدن اس��ت و هنگامی‬ ‫که انگیزه های برتر هنرمندان با استعداد سرشار‬ ‫انها توام ش��ود‪ ،‬اثار هنری ب��ه حد اعالی خود‬ ‫می رس��د‪ ،‬به طوری که این هنرمندان‪ ،‬تشنگان‬ ‫زیبایی را از هنر خود س��یراب می س��ازند‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬انگی��زه هنرمند از خل��ق اثر هنری‬ ‫رابطه مس��تقیم با تاثیر ان بر عرضه ش��ونده اش‬ ‫دارد؛ از همی��ن رو شناس��ایی انگیزه هنرمندان‬ ‫اهمیت و اعتبار پی��دا می کند و می توان انها را‬ ‫تئوریزه و در مس��یر دلخواه که الزاما مس��یری‬ ‫مثبت نیس��ت‪ ،‬هدای��ت ک��رد و در بخش های‬ ‫مختلف هنری به کار بست‪ .‬به گفته این هنرمند‪:‬‬ ‫نمایش��گاه قاصدک با ‪ ۱۰۰‬اثر نقاشی در ابعاد و‬ ‫اندازه و تکنیک ه��ای مختلف که از بین حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬اثر انتخاب ش��ده با ش��رکت ‪ ۵۵‬هنرمند‬ ‫باانگیزه و مشتاق‪ ،‬برگزار می شود‪ .‬کالنترهرمزی‬ ‫گفت‪ :‬این نمایشگاه در ‪ 3‬روز و هر روز با اتفاقی‬ ‫خاص برگزار می ش��ود؛ روز نخس��ت افتتاحیه‪،‬‬ ‫همراه ب��ا دع��وت از هنرمن��دان و کارافرینان‬ ‫مبتک��ر زن اهوازی و نشس��ت و صحبت کوتاه‬ ‫(خانم نریموسی‪ ،‬خانم رشقی‪ ،‬خانم شرف الدین‬ ‫و خانم میریان)‪ .‬خانم نریموس��ی به دلیل رتبه‬ ‫‪ 3‬نمایشگاه بین المللی‬ ‫در شیراز اغاز به کار کرد‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گام های جدید دولت برای اجرای عدالت اجتماعی و افزایش درامدهای بودجه‬ ‫یادداشت‬ ‫ایجاد بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامع برای‬ ‫مالیات ستانی‬ ‫اماده باش مالیاتی به لوکس ها‬ ‫علی صادقین‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه مش��کالت اقتص��ادی و‬ ‫محدودیت ه��ای ناش��ی از تحریم ها در حالی‬ ‫موضوع دریافت مالیات از بخش های مختلف‬ ‫به عنوان یک درامد پایدار و مناسب موردتوجه‬ ‫قرار گرفته که متاس��فانه در تمام این سال ها‬ ‫نتوانس��ته ایم از ظرفیت های گس��ترده ای که‬ ‫در این حوزه در کش��ور وجود داشته استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در حال حاض��ر ب��ا وج��ود ظرفیت ه��ای‬ ‫مالیات س��تانی بس��یار ک��ه در کش��ور وجود‬ ‫دارد اما بخش هایی در کش��ور هس��تند که با‬ ‫وجود درام��د و بازدهی که ایجاد می کنند یا‬ ‫از مالیات معاف هستند یا از پرداخت این حق‬ ‫قانونی سر باز می زنند و جزو فراریان مالیاتی‬ ‫به شمار می ایند که رفع این پدیده نیز خود به‬ ‫یک دغدغه مهم تبدیل شده است‪.‬‬ ‫برای خروج از این شرایط‪ ،‬گام نخست این‬ ‫اس��ت که فرهنگ مالیات در کش��ور نهادینه‬ ‫ش��ود و همچ��ون س��ایر کش��ورها‪ ،‬پرداخت‬ ‫مالی��ات یک امری پذیرفته ش��ده برای ایجاد‬ ‫رفاه بیشتر در جامعه تلقی شود نه یک هزینه‬ ‫سربار‪.‬‬ ‫گام بع��دی درای��ن زمین��ه فراه��م کردن‬ ‫یک بانک اطالعاتی جامع اس��ت که بتوان با‬ ‫دریاف��ت اطالعات ش��فاف در زمینه درامد ها‬ ‫و ثروت ه��ا در بخش های گوناگون‪ ،‬فعالیت ها‬ ‫و درامدهای��ی ک��ه در اقتصاد کش��ور وجود‬ ‫دارد را شناس��ایی و رصد ک��رد و جلوی افراد‬ ‫و بخش های��ی که از پرداخت مالیات س��رباز‬ ‫می زنن��د را گرف��ت و با انها برخ��ورد قانونی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بای��د بپذیری��م‪ ،‬به دلیل نب��ود همین نظام‬ ‫اطالعاتی مناسب هست که هنوز امار دقیقی‬ ‫از میزان فرار مالیاتی در کش��ور وجود ندارد و‬ ‫همین خالها سبب ش��ده تا راهکارهایی هم‬ ‫ک��ه در این زمینه ارائه می ش��ود نتیجه بخش‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫ام��ا در مجم��وع اگ��ر هدف این اس��ت که‬ ‫درامدهای مالیاتی جایگزین درامد های نفتی‬ ‫ش��ود و از طری��ق مالیات س��تانی یک درامد‬ ‫پایدار برای کش��ور ایجاد شود‪ ،‬باید نسبت به‬ ‫فراهم کردن یک س��ازکار مناسب در راستای‬ ‫شناسایی ان دس��ته از فعالیت های غیرمولد‬ ‫که س��ود سرش��اری را عاید افراد می کنند یا‬ ‫با وجود درامدزایی باالیی که دارند از زیر بار‬ ‫پرداخت مالیات شانه خالی می کنند‪ ،‬برخورد‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫با شناس��ایی ای��ن فعالیت ها و گس��ترش‬ ‫پایه ه��ای مالیاتی می توان هم درامد پایداری‬ ‫برای توس��عه اقتصاد کش��ور ایج��اد کرد هم‬ ‫جلوی بخشی زیادی از فعالیت های زیرزمینی‬ ‫و سفته بازی را گرفت‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبات بازار ارز‬ ‫مهم تر از نرخ ارز است‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرکزی با بیان اینکه‬ ‫محدود کردن گردش‬ ‫ری��ال در کش��ور در‬ ‫یک س��ال گذش��ته‬ ‫برای کنترل بازار ارز‬ ‫و پ��ول تعیین کننده‬ ‫بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای ما ثبات ب��ازار ارز مهم تر از‬ ‫نرخ ارز اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬عبدالناص��ر همتی در نشس��تی با‬ ‫رئیس��ان اتاق های مشترک ایران و کشورهای‬ ‫جهان اظهارک��رد‪ :‬کاری که بانک مرکزی در‬ ‫یک سال گذشته برای محدود کردن گردش‬ ‫ریال در کشور و جلوگیری از پولشویی انجام‬ ‫داد‪ ،‬برای کنترل بازار ارز و پول تعیین کننده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای ما نرخ ارز مهم اس��ت اما‬ ‫ثبات بازار مهم تر از نرخ ارز است و همه تالش‬ ‫ما در بانک مرکزی این است که ثبات بر بازار‬ ‫ارز و به دنبال ان در س��ایر بازارها حاکم شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد‪ :‬تمرکز‬ ‫اصل��ی بانک مرک��زی بر کنترل پای��ه پولی‪،‬‬ ‫کنترل نقدینگی و تامین کاالهای اساس��ی و‬ ‫ضروری کشور است‪ .‬همتی اظهارکرد‪ :‬فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی امروز در کنار بانک مرکزی‪،‬‬ ‫نق��ش مهمی در صادرات و تامین ارز کش��ور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از مهم ترین اهداف دریاف��ت مالیات‪ ،‬اجرای عدالت‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬کاه��ش ضریب جینی و نی��ز تامین مالی‬ ‫ت ابزاری مناسب برای‬ ‫قشرهای اسیب پذیر است‪ .‬مالیا ‬ ‫بهبود ش��رایط زندگی افراد در جامعه به شمار می رود‬ ‫و ب��ه همین دلی��ل هم ارتقای نظ��ام مالیاتی در همه‬ ‫کش��ورها به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما متاس��فانه در تمام این س��ال ها که بیشتر‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته جهان درحال ارتقای نظام‬ ‫مالیاتی خود بوده اند‪ ،‬در کشور ما بنا به دالیل گوناگون‬ ‫این ابزار تاثیر گذار در راستای کاهش اختالف طبقاتی‬ ‫و رف��اه ش��هروندان‪ ،‬ناکارامد عمل کرده و نتوانس��ته‬ ‫اهداف مدنظر را در کشور محقق کند‪.‬‬ ‫به هرحال با توجه به کاهش درامدهای نفتی کشور‬ ‫و کس��ری بودج��ه احتمالی دولت در س��ال اینده که‬ ‫پیش بینی می ش��ود حدود ‪ ۱۵۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫باش��د‪ ،‬دولت بن��ا را براین قرار داده تا بتواند بخش��ی‬ ‫ی کش��ور را از محل مالیات س��تانی‬ ‫از درامدهای جار ‬ ‫تامی��ن کند ت��ا عالوه بر جنب��ه درام��دی‪ ،‬گامی در‬ ‫راستای تنظیم رفتارهای اقتصادی جامعه نیز بردارد‪.‬‬ ‫دراین راس��تا هم ب��ا مبنا ق��رار دادن دریافت مالیات‬ ‫از ثروتمن��دان‪ ،‬دریافت مالی��ات از خودرو و خانه های‬ ‫ل اینده مورد توجه قرار داده‬ ‫لوکس را در بودجه س��ا ‬ ‫و قرار اس��ت برای نخس��تین بار خانه های لوکس ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان و باالتر‪ ،‬مش��مول مالیات ساالنه شوند‬ ‫و مصوبه دریافت مالی��ات از خودروهای لوکس باالی‬ ‫یک میلیارد تومان در بودجه سال اینده به اجرا دراید‪.‬‬ ‫‹ ‹نح�وه دریاف�ت مالی�ات از خودروه�ا و‬ ‫خانه های لوکس‬ ‫سیاوش غیبی‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫انطور که س��خنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬اعالم کرده‪ ،‬براین اس��اس واحدهای مس��کونی و‬ ‫انواع خودروهای س��واری و وان��ت دو کابین که دارای‬ ‫ارزش های زیر باشند در س��ال اینده مشمول مالیات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ال��ف‪ -‬هر واحد مس��کونی ب��ا ارزش روز معادل ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان و بیش��تر به نرخ زیر مش��مول مالیات‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫نس��بت به مازاد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان‪ ،‬یک در‬ ‫هزار‬ ‫نسبت به مازاد ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۵‬میلیارد تومان‪ ۲ ،‬در هزار‬ ‫نسبت به مازاد ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬میلیارد تومان‪ ۳ ،‬در هزار‬ ‫نسبت به مازاد ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیارد تومان‪ ۴ ،‬در هزار‬ ‫نسبت به مازاد ‪ ۶۰‬میلیارد تومان به باال‪ ۵ ،‬در هزار‬ ‫براس��اس این مصوبه اگر خانه ای ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫ارزش داش��ته باش��د صاحب این واحد مسکونی باید‬ ‫س��االنه ‪ ۵‬میلی��ون تومان مالیات پرداخ��ت کند‪ ،‬اگر‬ ‫خانه ای ‪ ۲۵‬میلیارد تومان ارزش داش��ته باشد صاحب‬ ‫ان باید ساالنه ‪ ۱۵‬میلیون تومان مالیات بپردازد‪ ،‬اگر‬ ‫خانه ای ‪ ۶۰‬میلیارد تومان ارزش داش��ته باشد صاحب‬ ‫ان باید ‪ ۱۴۰‬میلیون تومان مالیات بر دارایی پرداخت‬ ‫کند و اگ��ر خانه ای ‪ ۷۰‬میلیارد تومان ارزش داش��ته‬ ‫باشد مالیات ساالنه ان برای صاحب ان ‪ ۱۹۰‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫درحال��ی براس��اس این مصوب��ه خودروهای لوکس‬ ‫هم مش��مول مالیات ش��ده اند که به گفته س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون تلفیق ‪ ۶۲‬هزار خودرو باالی یک میلیارد‬ ‫تومان در کش��ور وجود دارد که براس��اس مصوبه این‬ ‫کمیس��یون‪ ،‬انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین‬ ‫دارای شماره انتظامی ش��خصی با ارزش یک میلیارد‬ ‫تومان و بیش��تر براس��اس ارزش روز خودرو مشمول‬ ‫مالیات بر دارایی می شود‪:‬‬ ‫نس��بت به مازاد یک تا یک و نی��م میلیارد تومان‪،‬‬ ‫نیم درصد‬ ‫نس��بت به مازاد ی��ک و نیم تا ‪ 3‬میلی��ارد تومان‪،‬‬ ‫‪ ۳‬درصد‬ ‫نس��بت به مازاد س��ه میلیارد تومان به باال‪ ،‬یک و‬ ‫نیم درصد‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬خ��ودرو ‪ ۳‬میلی��ارد تومانی مالیات‬ ‫س��االنه ‪ ۱۵‬میلیون تومان و خودرو ‪ ۵‬میلیارد تومانی‬ ‫نیز مالیات س��االنه ‪ ۳۰‬میلیون تومان را باید پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق عدالت اجتماعی‬ ‫اج��رای این مالیات ک��ه مالیات بر ثروت به ش��مار‬ ‫اگر قرار است که مصوبه به شکل درست اجرایی شود‪ ،‬ابتدا باید‬ ‫مصداق های لوکس بودن خودروها و خانه ها به طور دقیق مش��خص‬ ‫ش��ود و در راستای ان قانونی نیز تعریف شود تا مالک ارزیابی قرار‬ ‫گیرد‬ ‫می رود‪ ،‬عالوه ب��ر افزایش درامد دولت‪ ،‬در حالی قرار‬ ‫اس��ت موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت‬ ‫در جامع��ه ش��ود که دراین میان این پرس��ش مطرح‬ ‫است که س��ازکار و ضمانت اجرایی این نوع از مالیات‬ ‫بر ثروت چیس��ت و چگونه می تواند سال اینده شکل‬ ‫عملیاتی به خود بگیرد؟‬ ‫سیاوش غیبی کارش��ناس امور مالیاتی در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بی��ان اینکه قرار گرفتن این‬ ‫مصوب��ه در بح��ث مالیات ب��ر درامد و ث��روت‪ ،‬دارای‬ ‫ابهام هایی اس��ت که باید ابتدا رفع شود‪ ،‬افزود‪ :‬مصوبه‬ ‫دریاف��ت مالیات از ماش��ین های لوک��س و باالی یک‬ ‫میلی��ارد تومان و خانه های ب��االی ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫درحالی قرار است در بودجه سال اینده به اجرا دراید‬ ‫که نمی توان با قطعیت گفت که مالکان این خودروها‬ ‫و خانه ها تولید درامد می کنند و ازاین بابت براس��اس‬ ‫مصوبه مالیات بر درامد و ثروت‪ ،‬باید مالیات پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه خودروهای لوکس درحال حاضر هم‬ ‫در قالب قانون مالیات ارزش افزوده و در مرحله نقل و‬ ‫انتقال درصدی به عن��وان مالیات را پرداخت می کنند‬ ‫که هرچه خودرو گران تر باشد‪ ،‬مالیات بیشتری از انها‬ ‫دریافت می ش��ود گفت‪ :‬اگر قرار است که این مصوبه‬ ‫به شکل درست اجرایی ش��ود‪ ،‬ابتدا باید مصداق های‬ ‫لوکس بودن خودروها و خانه ها به طور دقیق مشخص‬ ‫شود و در راستای ان قانونی نیز تعریف شود تا مالک‬ ‫ارزیابی قرار گیرد‪ .‬یا اینکه با اضافه کردن بندهایی در‬ ‫قانون فعلی‪ ،‬ان را اصالح و اجرایی کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه اج��رای این مصوبه‬ ‫می توان��د به لح��اظ اجتماعی و اف��کار عمومی اقدام‬ ‫مثبت تلقی ش��ود افزود‪ :‬اما به طور قطع نمایان شدن‬ ‫اث��رات مثبت این مصوب��ه در بحث مالی و مالیاتی ان‬ ‫هم در س��بد خزانه دولت موضوعی نیست که به این‬ ‫زودی ها قابل مش��اهده باش��د و به زمان بیش از یک‬ ‫سال نیاز است‪.‬‬ ‫به گفته غیب��ی از انجایی که قان��ون و مصداق های‬ ‫خانه ها و خودروهای لوکس به طور دقیق در کشور ما‬ ‫تعریف نشده‪ ،‬بنابراین نمی توان انتظار داشت که اثرات‬ ‫مثبت اجرای این مصوبه در بودجه سال اینده به طور‬ ‫مناسب نمایان شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر خانه های‬ ‫بسیاری در سطح ش��هر وجود دارند که شاید وارثتی‬ ‫باش��ند و در نهای��ت وراث از تمکن مالی یا ش��غل و‬ ‫درامد چن��دان باالیی برخوردار نباش��د ک��ه بتوانند‬ ‫مالی��ات مورد نظر را پرداخت کنند‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫حمایت بانک کشاورزی از افزایش گلخانه های کشور‬ ‫بانک کشاورزی در ‪ ۹‬ماه نخست سال توانست با تصویب و انعقاد‬ ‫قرارداد برای تامین مالی و حمایت کارشناسی بیش از ‪ ۱۴۳۰‬طرح‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬مس��احت گلخانه های موجود در کشور را ‪ ۱۰۰۰‬هکتار‬ ‫افزایش دهد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تا ابتدای دی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۴۳۰‬طرح کشت گلخانه ای‬ ‫در مجموع به مساحت ‪ ۱۰۴۹‬هکتار برای دریافت ‪ ۲۵۰۵۷‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت از س��وی این بانک تصویب و به مرحله عقد قرار‬ ‫داد رس��یده است‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬بانک کشاورزی در زمینه‬ ‫تصوی��ب طرح ه��ای گلخانه ای و جذب اعتبار تخصیصی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نسبت به سال گذشته‪ ،‬رشدی چشمگیر و عملکردی بیش‬ ‫از دو برابر داش��ته به طوری که در مقطع مش��ابه س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬در‬ ‫مجموع ‪ ۶۲۸‬طرح گلخانه ای به مساحت ‪ ۴۵۴‬هکتار برای دریافت‬ ‫‪ ۵۶۳۷‬میلیارد ریال تس��هیالت توس��ط این بان��ک تصویب و عقد‬ ‫قرار داد شده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬هدف بانک کشاورزی از حمایت‬ ‫همه جانبه از توس��عه کش��ت های گلخانه ای و پرداخت تسهیالت‬ ‫بدون محدودیت به این زیربخش‪ ،‬بهره مندی بخش کش��اورزی از‬ ‫مزیت های فراوان این روش کش��ت است که مواردی چون افزایش‬ ‫به��ره وری زمین‪ ،‬کنترل فاکتورهای چون دم��ا و رطوبت‪ ،‬افزایش‬ ‫میزان تولی��د در هکتار‪ ،‬تولید محصوالت با کیفیت با نرخ رقابتی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬صرفه جویی غیرقابل باور در مصرف اب‪ ،‬ماندگاری اب‬ ‫مجازی‪ ،‬تولید محصول س��الم و در نهای��ت تحقق دو هدف اصلی‬ ‫توسعه پایدار شامل امنیت غذایی و حفظ منابع پایه است‪.‬‬ ‫تفکیک این مصداق های کاری زمانبر اس��ت و به یک‬ ‫بانک اطالعاتی جامعی نی��از دارد که باید با همکاری‬ ‫سایر سازمان ها فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس این مصوبه مقرر ش��ده‬ ‫مشموالن حقیقی و حقوقی‪ ،‬مالیات مربوط به هر یک‬ ‫از واحدهای مس��کونی و خودروهای مش��مول تحت‬ ‫تملک خود را که ش��امل مصداق های لوکس است را‬ ‫پرداخت کنند افزود‪ :‬این مصوبه درحالی افراد حقوقی‬ ‫را ه��م مکلف به این کار کرده ک��ه همواره به مالیات‬ ‫اش��خاص حقوقی در مس��یر فعالیت ش��ان رسیدگی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫غیبی با بی��ان اینکه اگر خالها و ضعف های موجود‬ ‫در این قانون برطرف ش��ود‪ ،‬بی شک این مهم می تواند‬ ‫اثرات مثبتی در بحث عدالت اجتماعی داش��ته باشد‬ ‫و در نهای��ت باعث تولید درامدهای مالیاتی مناس��ب‬ ‫در کشور ش��ود افزود‪ :‬این تجربه ای است که در سایر‬ ‫کشور ها وجود دارد و می تواند در کشور ما هم به یک‬ ‫قانون دائمی تبدیل ش��ود و هم��واره به اجرا دراید‪ .‬او‬ ‫برای س��رعت بخشیدن برای دستیابی به نتایج مثبت‬ ‫این مصوب��ه گفت‪ :‬درحال حاضر برخی قوانین مالیاتی‬ ‫در کشور وجود دارد که می توان با لحاظ کردن موارد‬ ‫جدید و اوردن مصداق ه��ای لوکس بودن خودروها و‬ ‫خانه ه��ا دراین قوانین‪ ،‬ب��ا اصالحاتی‪ ،‬با همین قوانین‬ ‫موج��ود در کش��ور اقدام ب��ه دریافت مالی��ات از این‬ ‫بخش ها کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬اما در مجموع برای اینکه‬ ‫این مصوبه به ش��کل قانونی و برای همیشه در کشور‬ ‫اجرایی ش��ود نیاز است که قانون جامعی دراین زمینه‬ ‫تعریف ش��ود و بانک اطالعاتی جامع��ی به وجود اید‬ ‫تا مودی مالیاتی و اف��راد جامعه در چارچوب قانونی‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪ .‬دراین زمینه الزم است نهادهایی همچون‬ ‫وزارت مس��کن‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‪...‬‬ ‫درای��ن زمینه همکاری داش��ته باش��ند و در عملیاتی‬ ‫ک��ردن این قانون‪ ،‬س��ازمان امور مالیات��ی را همراهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی فرار مالیاتی گرفته شود‬ ‫فرزاد هاش��می از کارشناس��ان اقتص��اد هم دراین‬ ‫ب��اره درگفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تاکید برای��ن موضوع‬ ‫ک��ه دریافت مالیات از خانه ه��ا و خودروهای لوکس و‬ ‫همچنی��ن خانه های خالی اقدام مثبتی اس��ت که در‬ ‫حال محقق شدن است و باید ان را به فال نیک گرفت‬ ‫افزود‪ :‬اما در بحث مالیات ستانی باید به این موضوع نیز‬ ‫دقت شود‪ ،‬اگر قرار است این مهم در راستای افزایش‬ ‫درامدها و ایجاد عدالت اجتماعی باشد‪ ،‬ضروری است‬ ‫در کنار این مهم جلوی راه های فرار مالیات هم بسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بی تردید اگر در بحث دریافت مالیات‪،‬‬ ‫توزیع مناس��بی انجام ش��ود و جلوی فراریان مالیات‬ ‫گرفته ش��ود می توان امیدوار بود این سیاس��ت هم به‬ ‫بهبود توزی��ع درامدها و عدال��ت در جامعه بینجامد‬ ‫و پیامد ه��ای مثبتی را با خود همراه کند یاداورش��د‪:‬‬ ‫اینکه دولت مکلف کرده از خودروها و خانه های لوکس‬ ‫مالیات دریافت ش��ود‪ ،‬این موضوعی است که در همه‬ ‫ج��ای دنیا وج��ود دارد‪ .‬به این ص��ورت که هر فردی‬ ‫دارایی بیشتری دارد و از توان مالی باالتری برخوردار‬ ‫است باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کلیت این موضوع به نظر نمی رسد‬ ‫مشکلی داشته باش��د و فقط مسئله تشخیص لوکس‬ ‫بودن خانه ها و خودروهاس��ت که باید مصداق های ان‬ ‫به طور دقیق مش��خص باشد تا بتواند مالک ارزیابی ها‬ ‫ق��رار گی��رد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مث�لا طرح دریاف��ت مالیات‬ ‫از خودروه��ای لوک��س در ش��رایطی در کانون توجه‬ ‫ق��رار گرفته که با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‬ ‫و نوس��ان های موجود در بازارها‪ ،‬نرخ بس��یاری از این‬ ‫خودروها کاذب تلقی می شود و درکشورهای دیگر این‬ ‫خودروها گاه کمتر از یک س��وم این قیمت ها خرید و‬ ‫فروش می شوند‪ .‬ضمن اینکه باید توجه داشت در زمان‬ ‫واردات ای��ن خودروها‪ ،‬دولت یک مالیات بر واردات بر‬ ‫خودروهای لوکس از همان ابتدا دریافت کرده اس��ت‬ ‫و همین موضوع هم باعث ش��ده نرخ این خودرو ها تا‬ ‫این حد باال باش��د‪ .‬او با بیان اینکه اجرای درست این‬ ‫مصوبه موضوع بس��یار مهمی است که می تواند نتایج‬ ‫مثبتی به همراه داشته باشد اظهارکرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫در اجرای این سیاس��ت‪ ،‬ضمن دنب��ال کردن اهدافی‬ ‫همچون ایجاد درام��د‪ ،‬فراهم کردن عدالت اجتماعی‬ ‫و‪ ،...‬دولت می خواهد بخش��ی از سرمایه ها را به سمت‬ ‫بخش مولد کش��ور هدایت کند که دراین زمینه الزم‬ ‫است دولت در راستای رفع مشکالت اقتصادی با هدف‬ ‫توسعه بخش تولید و صنعت نیز گام بردارد‪.‬‬ ‫به گفته هاش��می‪ ،‬در عین حال باید شرایطی ایجاد‬ ‫ش��ود تا زیرساخت های مالیاتی در کشور به طور جامع‬ ‫فراه��م و اصالحاتی دراین بخش انجام ش��ود تا همه‬ ‫بخش ها به ش��کل اصولی مالیاتشان را پرداخت کنند‬ ‫و دول��ت در نهایت نخواهد ب��رای افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی چند کاالی خاص را مش��مول دریافت مالیات‬ ‫کن��د و در مقابل ان بس��یاری از بخش ه��ا یا معاف از‬ ‫مالیات باشند یا از پرداخت مالیات فرار کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس معتقد است هر سیاست و قانونی که‬ ‫قرار است در این بخش اجرا شود باید بدون مالحظات‬ ‫و کارش��کنی در همه بخش ها به طور درست اجرایی و‬ ‫در نهایت نتیجه مورد نظر محقق شود‪.‬‬ ‫به گفته هاشمی دولت باید از هر روشی استفاده کند‬ ‫و جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیرد‪ .‬بی تردید این‬ ‫حجم باال از فرار مالیاتی در کشور هیچ توجیهی ندارد‬ ‫و نمی توان این شرایط‪ ،‬قوانین درست را به طور درست‬ ‫پیاده کرد و از ان نتیجه هم گرفت‪.‬‬ ‫تسهیل در ارائه خدمات تسهیالتی به کشاورزان‬ ‫ب��رای تس��هیل در ارائه خدمات تس��هیالتی به کش��اورزان‬ ‫از مناب��ع بند الف تبصره ‪ ،۱۸‬بانک توس��عه تع��اون امکان ارائه‬ ‫تس��هیالت برای زمین های زراعی فاقد س��ند رسمی را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪ ،‬کش��اورزان‬ ‫متقاض��ی دریافت تس��هیالت از منابع بند ال��ف تبصره ‪ ۱۸‬که‬ ‫محل اجرای طرح انها زمین زراعی فاقد س��ند رسمی هستند‪،‬‬ ‫می توانن��د با ارائ��ه مختصات زمی��ن از اداره مناب��ع طبیعی و‬ ‫ارائ��ه جوابی��ه اس��تعالم اداره ثبت اس��ناد و ام�لاک مبنی بر‬ ‫عدم معارض‪ ،‬نس��بت به تکمیل پرونده تس��هیالتی خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫براین اس��اس پرون��ده اعتباری متقاضیان بخش کش��اورزی‬ ‫تس��هیالت بانک توس��عه تعاون در اجرای بن��د الف تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانون بودجه امس��ال که قصد ایجاد بنا در زمین های فاقد سند‬ ‫مالکیت رسمی دارند‪ ،‬قابلیت رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫درصورتی که متقاضی نسبت به اجرای مختصات زمین محل‬ ‫اجرای طرح از اداره کل منابع طبیعی اقدام و جوابیه اس��تعالم‬ ‫اداره کل ثبت اس��ناد و امالک مبنی برنداش��تن معارض را نیز‬ ‫ارائه کند‪ ،‬پرونده قابلیت رس��یدگی و تصویب را خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت متقاضی تسهیالت بخش کش��اورزی در صورت‬ ‫شناسایی ش��رایط یادشده الزم اس��ت تعهدی مبنی بر اجرای‬ ‫طرح در محل مذکور و همچنین عدم فروش ان تا زمان تسویه‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در پنل تخصصى «چالش ها و راهکارهای بومی سازی و توسعه فناوری» مطرح شد‪:‬‬ ‫بومی سازی تنها کپی کاری و مهندسی معکوس نیست‬ ‫در نخستین روز برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی‬ ‫ف��والد ایران‪ ،‬پنلی با عن��وان «چالش ها و راهکارهای‬ ‫بومی س��ازی و توس��عه فن��اوری» ب��ا حض��ور برخی‬ ‫ش��رکت های مطرح در زمینه تولید فوالد برگزار شد‬ ‫که به بررس��ی دس��تاوردها و چالش های��ی در زمینه‬ ‫بومی سازی در صنعت فوالد پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی باید به ارتقای فناوری بینجامد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اس��داله فرش��اد‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن فوالد و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اهن و فوالد غدیر ایرانیان در این‬ ‫پنل تخصصی عنوان کرد‪ :‬اگر بخواهیم بومى سازى را‬ ‫تعریف کنیم‪ ،‬در حقیقت به این معناس��ت که فرایند‬ ‫طراحی و س��اخت داخل در نهایت به جهانى س��ازى‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بومى س��ازى فرایند‬ ‫پیچیده ای اس��ت که با مختص��ات جغرافیایی تطابق‬ ‫دارد و تنه��ا ب��ا کپی ب��رداری و مهندس��ی معکوس‬ ‫به دس��ت نمی اید‪ .‬در حقیقت فرایندی اس��ت که با‬ ‫حل معضالت پیچیده ای که در مهندس��ی به دس��ت‬ ‫می ای��د‪ ،‬منجر به ارتقای س��طح فناوری می ش��ود و‬ ‫امکان جهانی شدن ان را ممکن می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مجموعه صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ش��رکت های مقت��دری وج��ود دارد که به‬ ‫دستاوردهای قابل توجهی در زمینه بومی سازی دست‬ ‫یافته اند‪.‬‬ ‫اسدالهفرشاد ‪:‬بومى سازىفرایندپیچیده ایاستکهبامختصاتجغرافیایی‬ ‫تطابق دارد و تنها با کپی برداری و مهندسی معکوس به دست نمی اید‬ ‫‹ ‹ایجاد پژوهشکده اهن و فوالد در گل گهر‬ ‫امیرعل��ی طاه��رزاده‪ ،‬قائم مقام ش��رکت معدنى و‬ ‫صنعت��ى گل گهر نی��ز در این پن��ل تخصصی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬گل گه��ر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گندله‬ ‫و کنس��انتره کش��ور فعالیت دارد‪ .‬در ش��رایط فعلی‬ ‫‪٣٤‬درصد کنس��انتره و ‪ ٢٥‬گندله کش��ور در شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر تولید می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه عنوان کرد‪ :‬با توجه به چش��م اندازی‬ ‫که برای افق ‪ ۱۴۰۴‬صنعت فوالد کش��ور برنامه ریزی‬ ‫ش��ده‪ ،‬گل گهر برای تولید ‪۲۵‬میلیون تن کنس��انتره‪،‬‬ ‫‪۲۱‬میلی��ون ت��ن گندله‪ ،‬ح��دود ‪۶.۴‬میلیون تن اهن‬ ‫اس��فنجی و ‪۵‬میلیون تن فوالد در س��ال برنامه ریزی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬با توجه ب��ه این موضوع‬ ‫ک��ه تمام این زنجیره در گل گهر در یک منطقه تولید‬ ‫می شود‪ ،‬تولید نهایی این ش��رکت از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت معدنى و صنعت��ى گل گهر ادامه‬ ‫داد‪ :‬در شرایط فعلی‪ ،‬شرکت گل گهر به عنوان راهکار‬ ‫در ابتداى کار «س��اختار ایجاد مدیریت بومى سازى»‬ ‫و «مهندس��ى معک��وس» را ایج��اد و همچنی��ن‬ ‫ایین نامه خاصی را براى س��اخت داخل تدوین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طارهرزاده در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬باید در راستای‬ ‫حمای��ت از بومی س��ازی ش��رکت هایی ک��ه ذی نفع‬ ‫هستند‪ ،‬ریسک بومی سازی شرکت های تامین کننده‬ ‫و دانش بنیان ه��ا را بپذیرن��د؛ برای نمون��ه می توانند‬ ‫بخش��ی از م��واد اولی��ه قطعه ی��ا دس��تگاه را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت هاى گوناگونى در مجموعه‬ ‫گل گهر فعال هس��تند و هم افزای��ی قابل توجهی بین‬ ‫انها ایجاد شده اس��ت‪ .‬در گام نخست گل گهر نیازها‬ ‫را جم��ع اوری و شناس��ایی و تالش ک��رده قطعاتى‬ ‫ک��ه می تواند به طور هم س��نگ در تمام خطوط مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ ،‬بومى سازى کند‪ .‬تالش ما نیز این‬ ‫اس��ت که هم سنگ س��ازی را در بخش های گوناگون‬ ‫اجر کنیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام ش��رکت معدن��ى و صنعت��ى گل گه��ر‬ ‫همچنین با اش��اره به دس��تاوردهای پژوهش��ی این‬ ‫ن کرد‪ :‬در مجموعه گل گهر پژوهشکده ای‬ ‫شرکت عنوا ‬ ‫ایجاد کرده ایم که در بخش اهن و فوالد فعالیت دارد‬ ‫و در مجم��وع تالش کرده ای��م رابطه مناس��بی را با‬ ‫دانشگاه های فنی مهندسی ایجاد کنیم‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫بتوانیم از توانمندی دانش��جویان تحصیالت تکمیلی‬ ‫نیز بهره بگیریم‪.‬‬ ‫طاه��رزاده ادامه داد‪ :‬حمایت ه��ای گوناگونی را در‬ ‫س��ال جاری برای پژوهش انجام داده ایم‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫از ‪ ٥٥‬پ��روژه کارب��ردى حمایت کرده که ‪ ۲۳‬مورد از‬ ‫این حمایت ه��ا از پروژه هاى تحصیالت تکمیلى بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬تالش کردیم ش��رکت هایی را‬ ‫تشکیل بدهیم و با سهامی که از این شرکت ها داریم‬ ‫از ساخت داخل حمایت به عمل اوریم‪.‬‬ ‫این شرکت وجود داش��ته و هم اکنون این شرکت به‬ ‫فناوری های روز مجهز شده است و بیش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیاز به قطعات را در خود ش��رکت ذوب اهن برطرف‬ ‫کرده ایم‪ .‬بدیهی اس��ت ش��رکتی که عمری ‪ ۵۰‬ساله‬ ‫دارد‪ ،‬وارد فرایندس��ازی ش��ود و از قطعه سازی عبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت ذوب اه��ن ب��ا فن��اوری‬ ‫ک��وره بلند کار می کند؛ ما تم��ام فعالیت های مربوط‬ ‫ب��ه این فناوری از ابت��دا تا انتها که با فناوری س��ایر‬ ‫فوالدس��ازی ها در کش��ور متفاوت اس��ت را در خود‬ ‫شرکت ذوب اهن انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دس��تاوردهای ش��رکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان عنوان کرد‪ :‬در حوزه ریخته گری توفیق های‬ ‫خوبی به دس��ت اورده ایم‪ .‬در حوزه تولید محصول هم‬ ‫طرح احداث ریل را داریم و به دنبال قطع وابس��تگی‬ ‫در تولید ریل هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان همچنین یاداور شد‪:‬‬ ‫ش��رکت ذوب اهن این افتخ��ار را دارد که طراحی و‬ ‫اج��رای ریخته گری با ظرفیت یک میلیون تن در ان‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن نیز در ای��ن پنل تخصصی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بومی س��ازی تا پیش از این‪ ،‬یک انتخاب‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما با ش��رایط کنونی تبدیل به یک الزام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در گذشته وفور ارز داش��تیم و زمینه واردات‬ ‫نیز فراهم بود اما هم اکنون این شرایط وجود ندارد‪.‬‬ ‫منص��ور ی��زدی زاده با اش��اره ب��ه دس��تاوردهای‬ ‫بومی س��ازی در ش��رکت ذوب اهن اصفه��ان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قطعه سازی در ذوب اهن از همان ابتدای ایجاد‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در این پنل تخصص��ی عنوان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت های بس��یاری در کشور وجود دارد که ممکن‬ ‫است ما دست اندرکاران از ان اطالعی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫این جش��نواره و نمایش��گاه فرصت مناسبی است که‬ ‫چنین ظرفیت هایی را بشناسانیم‪.‬‬ ‫بهرام شکوری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اتفاق هایی‬ ‫در بخش بومی سازی ش��رکت های بزرگ فوالدسازی‬ ‫‹ ‹دستاوردهای ذوب اهن اصفهان‬ ‫‹ ‹دانشگاه ها گرهی از صنعت باز نمی کنند‬ ‫رخ داده اس��ت‪ .‬همی��ن اتف��اق در ح��وزه معدن نیز‬ ‫رخ داده ک��ه منج��ر به س��اخت ‪ ۱۳۰۰‬قطعه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور ش��د‪ :‬دانشگاه های کشور باید‬ ‫همانن��د بخش تحقیق و توس��عه‪ ،‬عمل و دانش را به‬ ‫صنعت متصل کنند‪ ،‬اما دانشگاه های ما در این راستا‬ ‫حرکت نمی کنند‪ .‬در کش��ور ما‪ ۲۶۴۰‬دانشگاه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما چین و هند که جمعیت بیشتری از ما دارند‪،‬‬ ‫کمتر از ‪۹‬هزار دانش��گاه دارند‪ .‬تعداد دانشگاه های ما‬ ‫زیاد است‪ ،‬اما فعالیت های اموزشی انها کیفی نیست‪.‬‬ ‫در نهای��ت چه اس��تادان و چه دانش��جویان را برای‬ ‫اینکه در راستای رفع مش��کل صنعت گامی بردارند‪،‬‬ ‫پرورش نمی دهیم‪ .‬البته بخش صنعت با دانشگاهیان‬ ‫ارتب��اط داش��ته ام��ا ب��ا دانش��گاه در ارتب��اط نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬س��اختار‬ ‫دانشگاه های ما باید تغییر کند و مانند دیگر کشورها‬ ‫بتواند ب��ا صنعت قرارداد ببندد و منافعی را برای انها‬ ‫ایجاد کرده و از ان س��هم ببرد‪ .‬در واقع دانشگاه های‬ ‫خارجی ‪ R&D‬ش��رکت ها ش��ده اند‪ .‬اما دانشگاه های‬ ‫ای��ران‪ ،‬س��رفصل های زی��ادی در دانش��گاه تدریس‬ ‫می کنند‪ ،‬اما در صنعت کاربرد ندارند‪.‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به این موضوع ک��ه دولت باید‬ ‫حمایت جدی از صنعت داش��ته باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫دغدغه تولیدکنندگان فوالد در راس��تای تامین مواد‬ ‫اولیه اس��ت‪ .‬در این زمینه طرح جامعی نوش��ته شده‬ ‫که باید اجرایی شده و مالک عمل قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه این موض��وع که در‬ ‫مدیری��ت منابع و ایجاد واحدهای فراوری با مش��کل‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر مدیریت به درس��تی‬ ‫و جانمایی در سواحل جنوبی برای فوالدسازی انجام‬ ‫شود‪ ،‬ما تا ‪ ۳۲‬سال دیگر ماده اولیه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��دن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران همچنین به موض��وع قیمت گذاری‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬دولت نبای��د در قیمت گذاری و‬ ‫در ب��ورس دخال��ت کند و اج��ازه بده��د که بخش‬ ‫خصوصی خ��ودش این حوزه را اداره کند‪ .‬دولت باید‬ ‫به تش��کل های صنفی اعتماد کند‪ .‬شکوری در نهایت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از نقش��ه راه معدن و نقش��ه جامع فوالد‬ ‫بهره بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای بومی فوالداکسین‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه شرکت فوالد اکسین‬ ‫خوزس��تان در این پنل تخصصی عنوان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فوالداکسین خوزستان ازس��وی شرکت دانیلی ‪-‬یک‬ ‫ش��رکت اروپایی‪ -‬طراحی شده اس��ت‪ .‬نبی اهلل رازانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬خ��ط تولید فوالداکس��ین ق��ادر به تولید‬ ‫ورق هاى عریض فوالدى اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که دغدغه اصلی ش��رکت فوالداکس��ین تامین مواد‬ ‫اولیه است‪.‬‬ ‫وی به تشریح دستاوردهای فوالداکسین در زمینه‬ ‫بومی س��ازی اش��اره کرد و گفت‪ ۵ :‬گری��د فوالدی از‬ ‫جمله ورق اکسینار که به درجه کیفی بین المللی نیز‬ ‫رسیده‪ ،‬در شرکت فوالداکسین خوزستان بومی سازی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طراحی و ساخت‬ ‫کارخانه فراوری مس‬ ‫منصور‬ ‫یزدی زاده‪:‬‬ ‫بومی سازی تا‬ ‫پیش از این‪ ،‬یک‬ ‫انتخاب بود‪ ،‬اما‬ ‫با شرایط کنونی‬ ‫تبدیل به یک‬ ‫الزام شده است‪.‬‬ ‫در گذشته وفور‬ ‫ارز داشتیم و‬ ‫زمینه واردات‬ ‫نیز فراهم بود‬ ‫اما هم اکنون‬ ‫این شرایط‬ ‫وجود ندارد‬ ‫نگاهی به برخی تفاهمنامه ها و قراردادهای دومین جشنواره ملی فوالد‬ ‫دومین دورهمی فوالدی ها ب��ه ابتکار انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد در برج میالد تهران در حالی گشایش یافت که شرکت ها‬ ‫در ان به طور منس��جم تری نسبت به سال گذشته حضور یافته ‬ ‫بودند و به جای اینکه انعقاد قراردادها و تفاهمنامه ها در غرفه ها‬ ‫و به صورت پراکنده انجام ش��ود در میز س��اخت داخل که در‬ ‫جشنواره برگزار شد به سرانجام و امضا رسید‪.‬‬ ‫نگاه��ی به برخی از مهم ترین تفاهمنامه ها و قراردادهای این‬ ‫دوره از جشنواره و نمایشگاه می اندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی ‪ ۱۶۵‬قطعه در فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫‪ ۱۶۵‬قطع��ه از تجهی��زات زنجی��ره تولید در ش��رکت فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مدیر روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان‪،‬‬ ‫ب��ا اعالم ای��ن مطلب گفت‪ :‬در این راس��تا با تش��کیل کمیته‬ ‫بومی س��ازی و ب��ا الگوب��رداری از ش��رکت فوالدمبارکه‪ ،‬ایجاد‬ ‫گردش کارهای مربوط براساس هلدینگ فوالد مبارکه عملی و‬ ‫بخش زیادی از خریدهای خارجی به صورت بومی سازی تامین‬ ‫ش��د؛ به گونه ای که از ش��روع نظام مند این فرایند در سال ‪۹۷‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۱۶۵‬نوع کاال بومی س��ازی و باعث صرفه جویی‬ ‫ارزی به میزان ‪۹۰۰‬هزار دالر شده است‪.‬‬ ‫وجیه��ه صابرنژاد افزود‪ :‬از ابتدای راه اندازی ش��رکت تاکنون‬ ‫‪ ۴۰۴‬قطعه مهم در شرکت بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ش��رکت فوالد امیرکبیر کاشان به بیان‬ ‫کاالهای بومی س��ازی ش��ده مه��م در این ش��رکت پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬ساخت روغن امولوسیون‪ ،‬کرومات‪ ،‬غلتک های پشتیبان‬ ‫و کاری ن��ورد س��رد‪ ،‬اب بندهای نورد س��رد و پایه های اصلی‬ ‫بیس انیل‪ ،‬تس��مه بس��ته بندی‪ ،‬فیلترهای کاغذی امولش��ن‪،‬‬ ‫کاور داخلی بیس انیل‪ ،‬دیفیوز داخلی بیس انیل‪ ،‬شافت دنده‬ ‫گیربکس ریکویلر گالوانیزه‪ ،‬هیدروسیلندرهای خطوط مختلف‬ ‫و غلتک ه��ای ‪ Flattener‬نورد س��رد‪ ،‬ترانس های خش��ک و‬ ‫روغنی مجموعه نورد‪ ،‬مبدل حرارتی پوس��ته لوله ای‪ ،‬شیرهای‬ ‫پروپرش��نال ‪ MOOG‬و زنجی��ر کوی��ل کار از جمله قطعات‬ ‫بومی سازی ش��ده است‪ .‬شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با سهم‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی از تولید ورق گالوانیزه از شرکت های خوش نام در‬ ‫هلدینگ فوالدمبارکه اصفهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹احداث یک خط بومی در گل گهر سیرجان‬ ‫تفاهمنامه راه اندازی خط یک میلیون تنی بازیابی کنسانتره‬ ‫از باطل��ه خط��وط تولید ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر‬ ‫س��یرجان ب��ه طور کام� ً‬ ‫لا بومی بی��ن ش��رکت های گل گهر‪،‬‬ ‫گه��رروش س��یرجان و روناک همزم��ان با برگ��زاری دومین‬ ‫جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد در محل برج میالد تهران به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس این تفاهمنامه‪ ،‬با برنامه ریزی شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر س��یرجان فراین��د احداث این خط‬ ‫تولی��دی در مرحله طراحی‪ ،‬تامین‪ ،‬نصب و راه اندازی به صورت‬ ‫کامل توسط شرکت های ایرانی و بومی انجام می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین عملیات طراحی و مهندس��ی خط تولید کنسانتره‬ ‫ای��ن پروژه توس��ط ش��رکت ایران��ی روناک و تامی��ن و نصب‬ ‫تجهیزات توسط شرکت گهرروش سیرجان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫تمامی تجهیزات و قطعات مورد نیاز این خط از س��ازندگان‬ ‫داخل کش��ور خری��داری خواهد ش��د و براس��اس پیش بینی‬ ‫کارشناس��ان و با اجرایی شدن این تفاهمنامه شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر س��یرجان حداقل ‪١٠‬میلیون یورو صرفه جویی‬ ‫ارزی برای کشور می کند‪.‬‬ ‫دومی��ن جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی ف��والد ب��ا محوریت‬ ‫بومی س��ازی از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی امسال در محل برج میالد تهران‬ ‫در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ورق فوالدی در کارخان�ه فوالد قاینات‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد ای��ران گفت‪ :‬تولید ورق فوالدی‬ ‫در برنامه های توسعه ای کارخانه فوالد قاینات قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن یونس��یان افزود‪ :‬بن��ا داریم به طور‬ ‫موازی تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬تولید ورق را به محصوالت فعلی که‬ ‫اسلپ و بیلت است‪ ،‬اضافه کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بعد از راه اندازی بخش فوالدس��ازی کارخانه‪ ،‬در‬ ‫پایین دست‪ ،‬پروژه ورق سازی را ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ب��رای اس��تان های خراس��ان ش��مالی و‬ ‫خراس��ان جنوبی ک��ه هم اکنون نیازش��ان را از مرک��ز ایران و‬ ‫مبارک اباد تامین می کنند‪ ،‬این نخس��تین کارخانه تولید ورق‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد با تاکید ب��ر اینکه با توجه به‬ ‫مشکالتی که سد راه بود‪ ۲ ،‬ماه از برنامه عقب هستیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا اخر اردیبهشت‬ ‫و اوایل خرداد ماه ‪ ۹۹‬فاز احیای کارخانه راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه این اس��ت که تا اخر س��ال ‪ ۹۹‬برای‬ ‫پروژه فوالدس��ازی نیز مجوز تست سرد را بگیریم تا وارد مدار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یونس��یان با اش��اره به این که طوالنی ش��دن کار در پروژه‬ ‫ف��والد‪ ،‬برخی پیامدها را به همراه داش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کار که طوالنی ش��ده بود پیمانکارانی که از س��ال ‪ ۸6-۸7‬کار‬ ‫خود را در مجموعه ش��روع کرده بودند‪ ،‬توان مالی گذش��ته را‬ ‫نداش��تند و همین ادامه کار را با مش��کل مواجه کرد بنابراین‬ ‫جابه جای��ی پیمان��کاران ص��ورت گرفت تا روند اجرا س��رعت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برای رفع مش��کل تاخیر در پرداخت اقس��اط‬ ‫با طرف ه��ای خارجی نیز در مرحله اول ‪ ۲۹۵‬میلیارد تومان و‬ ‫در مرحله دوم که همین ‪ ۱۰‬روز قبل بود ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی فوالد درب��اره پرداخ��ت معوقات‬ ‫ایین پایانی جش��نواره هفته پژوهش با معرفی‬ ‫برگزی��دگان در حوزه های گوناگ��ون و با معرفی‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان به عن��وان واحد برتر در‬ ‫حوزه طرح و توسعه در سالن ابن سینای دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی بندرعباس برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط عمومی فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫در این ایین ضمن قدردانی و تش��کر از اقدام های‬ ‫موثر ارزانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از‬ ‫واحد طرح و توس��عه ‪ R&D‬فوالد هرمزگان نیز‬ ‫به عنوان واحد برتر پژوهشی قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان با ارائه طرح تولید تختال فوالدی‬ ‫س��اده کربنی و کم الیاژ در این جشنواره توانست‬ ‫این عنوان را کسب کند‪.‬‬ ‫کارگ��ران و پیمانکاران ه��م گفت‪ :‬تمام��ی مطالبات پرداخت‬ ‫ش��ده اس��ت و درحال حاض��ر به ط��رف خارج��ی‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫داخل��ی و کارگ��ران بده��ی و حت��ی مع��وق حق��وق ه��م‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به میزان اشتغالی که این کارخانه ایجاد می کند‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ب��ا راه اندازی بخش احیا و اهن اس��فنجی به طور‬ ‫مستقیم برای ‪ ۴۰۰‬نفر و به طور غیرمستقیم برای سه تا چهار‬ ‫هزار نفر شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫یونس��یان افزود‪ :‬در فاز فوالدسازی هم به طور مستقیم برای‬ ‫‪ ۶۰۰‬ت��ا ‪ ۷۰۰‬نفر و به طور غیرمس��تقیم برای ‪ 5‬تا ‪ ۶‬هزار نفر‬ ‫شغل ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در جذب نیروها اولوی��ت با نیروهای بومی‬ ‫خواهد بود و بر اساس تخصص هایی که وجود دارد ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫منابع انس��انی مورد نیاز‪ ،‬از نیروهای بومی تامین خواهد ش��د‬ ‫و اگر در تخصصی کاس��تی باش��د‪ ،‬از طریق فراخوان و ازمون‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد در ارتب��اط با تامین اب مورد‬ ‫نی��از کارخانه گفت‪ :‬برای تامین اب پ��روژه‪ ،‬عالوه بر چاه های‬ ‫در اختی��ار‪ ،‬ش��رکت اب منطق��ه ای دو راه��کار ارائ��ه ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی این که پیمانکار بخش خصوصی بگیرد و‬ ‫اب بی��اورد و دوم اینکه از طریق فاضالب قاینات این نیاز ابی‬ ‫برطرف ش��ود که برای هر دو مورد‪ ،‬م��ا امادگی انعقاد قرارداد‬ ‫تضمینی را داریم‪.‬‬ ‫یونس��یان گفت‪ :‬مهم ترین کاری که در کارخانه اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫خرید سیستمی خاص برای پروژه فوالدسازی است که مصرف‬ ‫اب را نصف می کند که برای خرید این سیستم ‪۵‬میلیون یورو‬ ‫هزینه ش��ده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای فروش محصوالت این‬ ‫کارخانه هیچ مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫پژوهشگران پژوهش��کده فراوری مواد معدنی‬ ‫جهاددانش��گاهی ب��ا رویکرد افزای��ش تولید ملی‬ ‫و راه ان��دازی کارخانه ه��ای ف��راوری‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از خ��ام فروش��ی و افزایش کارافرین��ی موفق به‬ ‫طراحی و ساخت کارخانه فراوری مس با ظرفیت‬ ‫تولی��د ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم مس کاتد در روز ش��ده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی پژوهش��کده فراوری‬ ‫م��واد معدن��ی‪ ،‬زهرا بهری‪ ،‬مدیر گ��روه کنترل و‬ ‫مدل سازی سیس��تم های فراوری اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن طراحی ماده معدنی مس اکس��یدی خرده‬ ‫ش��ده با ماکس��یمم ابعاد ‪ ۱۲۰‬میکرون و حداقل‬ ‫عیار ‪ ۱.۵‬درصد وارد کارخانه ش��ده و پس از عبور‬ ‫از واحدهای‪ ،‬لیچینگ‪ ،‬فیلتراس��یون‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫حالل��ی‪ ،‬اس��تریپ و الکترووینینگ؛ مس کاتد با‬ ‫عی��ار ‪ ۹۹/۹۹‬درص��د تولید می ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نخس��تین مرحله از این فرایند‪ ،‬فروش��ویی‬ ‫ی��ا لیچینگ ن��ام دارد‪ .‬لیچینگ م��س در نتیجه‬ ‫حل ش��دن م��س موج��ود در کانه ه��ای ان در‬ ‫یک محل��ول ابی اتفاق می افت��د که این محلول‬ ‫اغلب اس��ید سولفوریک رقیق اس��ت‪ .‬قرار دادن‬ ‫فیلت��ر ب��رای محلول خروج��ی از تانک ها قبل از‬ ‫ورود ب��ه مرحله بعد ضروری اس��ت‪ .‬این فیلتر از‬ ‫ورود ذرات ری��ز معل��ق در ‪ pls‬و بروز مش��کالت‬ ‫اساسی در داخل کارخانه جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫معم��وال در این قس��مت از فیلترپرس اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬عضو هیات علمی پژوهشکده فراوری‬ ‫ساختمان‬ ‫موادمعدنی جهاددانشگاهی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫دس��تگاه های بخش استخراج حاللی بسیار ساده‬ ‫است‪ .‬در این واحد‪ ،‬مس موجود در محلول ورودی‬ ‫در چند مرحله به وس��یله ماده الی استخراج شده‬ ‫و پ��س از ان دوباره به داخل تانک های لیچینگ‬ ‫انتقال می یابد‪ .‬به منظور جداس��ازی فاز الی و ابی‬ ‫به کار برده شده شکل ستلر مکعب مستطیل است‬ ‫که ش��امل فنس هایی ب��رای ارام کردن جریان و‬ ‫خروجی های مخصوص فاز الی و ابی است‪ .‬در این‬ ‫مرحله الکترولیت باردار وارد سلول های الکترولیز‬ ‫شده و پس از جذب شدن مقداری از مس محتوا‬ ‫روی کاتدها‪ ،‬برای باردار ش��دن دوباره به قسمت‬ ‫اس��تریپینگ انتقال خواهد یافت‪ .‬بهری در پایان‬ ‫گف��ت‪ :‬در این طراحی از تکنیک هایی در هر یک‬ ‫از مراحل عملیاتی اس��تفاده ش��ده که در نهایت‬ ‫منج��ر ب��ه افزایش بازیابی م��س و کاهش هزینه‬ ‫مواد مصرفی در طول فرایند ش��ده و روند تولید‬ ‫را نس��بت به روش های متداول دیگر اقتصادی تر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫گندله یک میلیون تنی‬ ‫حسن اباد یاسوکند‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫کردس��تان گفت‪ :‬عملیات اجرای��ی پروژه گندله‬ ‫یک میلیون تنی حس��ن اباد یاس��وکند اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان کردس��تان‪ ،‬محمد دره وزمی در‬ ‫جلسه بررسی مسائل و مشکالت واحد یک میلیون‬ ‫تنی گندله صبانور حسن اباد یاسوکند شهرستان‬ ‫بیجار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با انتخاب پیمانکار اجرا‪ ،‬مشاور‬ ‫دستگاه نظارت و تامین کننده تجهیزات خارجی‬ ‫(ش��رکت چینی) عملیات اجرای��ی پروژه گندله‬ ‫یک میلیون تنی حس��ن اباد یاس��وکند اغاز شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این واحد گندله س��ازی در راس��تای‬ ‫ایج��اد زنجیره فوالد کردس��تان در حال احداث‬ ‫اس��ت ک��ه این زنجی��ره یکی پ��س از دیگری در‬ ‫حال ش��کل گیری اس��ت‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کردس��تان با تاکید بر جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی معادن کردستان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایجاد‬ ‫زنجیره های مختلف در کردستان یک اقدام بسیار‬ ‫خوب در راس��تای فراوری مواد معدنی کردستان‬ ‫در جه��ت ایج��اد ارزش افزوده و اش��تغالزایی در‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫فوالد هرمزگان برگزیده‬ ‫جشنواره پژوهش و‬ ‫فناوری‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۶۱‬مجوز معدنی در‬ ‫سمنان صادر شد‬ ‫معاون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان گفت‪ :‬از ابتدای فروردین تا پایان اذر س��ال‬ ‫ج��اری‪ ۶۱ ،‬پروان��ه معدنی در بخش های اکتش��اف‬ ‫و بهره ب��رداری در این اس��تان صادر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫صمت از س��منان‪ ،‬محمد فروهر در نشس��ت بررسی‬ ‫محدوده ه��ای معدنی در س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‪ ،‬افزود‪ ۴۷ :‬پروانه اکتش��اف و گواهی‬ ‫کش��ف و ‪ ۱۴‬پروانه بهره برداری معدنی‪ ،‬در ‪ 3‬فصل‬ ‫گذشته از سال ‪ ،۹۸‬در استان سمنان صادر شد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هزینه عملیاتی و سرمایه گذاری پروانه های‬ ‫صادر ش��ده در بخش اکتش��اف و گواهی کشف ‪۳۷‬‬ ‫میلی��ارد ریال و در بخش پروان��ه بهره برداری ‪۱۱۲‬‬ ‫میلیارد ریال محاس��به شد‪ .‬معاون سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان س��منان‪ ،‬با اشاره به فعالیت‬ ‫‪ ۶۲۳‬معدن دارای پروانه س��منان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ذخی��ره قطعی معادن این اس��تان ‪ ۵۹۷‬میلیون تن‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازرسی از واحدهای صنفی‬ ‫و تولیدی اذربایجان شرقی‬ ‫سرپرس��ت معاونت نظارت و بازرس��ی س��ازمان‬ ‫ن ش��رقی گفت‪ :‬با‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجا ‬ ‫اصالح نرخ بنزین از ‪ ۲۴‬ابان امس��ال تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۱۸‬هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی‬ ‫انجام شده است‪ .‬مقصود رضازاده‪ ،‬در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اف��زود‪ :‬از این تعداد بازرس��ی ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۶۷‬پرونده‬ ‫تخل��ف صنفی ب��ه ارزش بی��ش از ‪ ۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫تش��کیل و برای رسیدگی به مراجع رسیدگی کننده‬ ‫ارس��ال ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در این مدت از مجموع‬ ‫‪ ۱۲۴‬قلم کاالی اساس��ی مش��مول طرح نظارتی در‬ ‫‪ ۹۵‬قل��م کاال ثبات یا کاه��ش نرخ و تنها در ‪ ۲۹‬قلم‬ ‫کاال افزایش نسبی نرخ روی داده است‪ .‬رضازاده مهار‬ ‫تنش های قیمتی در بازار با رصد روزانه و مستمر ان و‬ ‫عرضه به موقع برخی اقالم حساس را از عمده دالیل‬ ‫کاهش شکایت های وارده به سامانه ‪ ۱۲۴‬از میانگین‬ ‫روزی ‪ ۶۸‬ش��کایت تلفنی در هفته اول و دوم اصالح‬ ‫نرخ بنزین به میانگین روزانه ‪ ۳۱‬ش��کایت در هفته‬ ‫گذشته اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصفهان میزبان دومین کنفرانس ملی مدارس کارافرین‬ ‫به�روز راعی‪ -‬رئیس دومی��ن کنفرانس ملی‬ ‫مدارس کارافرین گفت‪ :‬در شرایط کنونی یکی از‬ ‫نیازهای مهم و اساس��ی نظام اموزشی توجه ویژه‬ ‫به مدارس کارافرین است‪.‬‬ ‫این مه��م به دنبال ایجاد نگ��رش کارافرینی‪،‬‬ ‫ح��س مس��ئولیت پذیری‪ ،‬اعتماد به نف��س و باال‬ ‫بردن حس ریس��ک پذیری در دانش اموزان است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مجتبی مالاحمدی‬ ‫در دومین کنفرانس ملی «م��دارس کارافرین با‬ ‫رویکرد برنامه ریزی درس��ی و با بررسی نظریه ها‪،‬‬ ‫ابع��اد و تجربه های کارک��ردی» در اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان اف��زود‪ :‬محور اصلی م��دارس کارافرین‬ ‫ایجاد انگیزه و نگرش کارافرینی اس��ت و به دنبال‬ ‫ان مهارت اموزی نیز خودبه خود به وجود می اید‪.‬‬ ‫وی ایجاد این مدارس را راهکاری مهم برای رفع‬ ‫مشکالت جامعه از جمله اشتغال برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫مهارت‪ ،‬اموزش و اش��تغال از مدارس کارافرینی‬ ‫اغاز می ش��ود‪ .‬وی ایده ایجاد این مدارس را پس‬ ‫از تحقیقات ‪۴‬س��اله در نظام اموزشی بسیاری از‬ ‫کش��ورهای دنیا عنوان کرد و گفت‪ :‬بر این اساس‬ ‫س��ال گذش��ته مجوز الزم برای ایج��اد مدارس‬ ‫کارافرین��ی از وزارت ام��وزش و پرورش دریافت‬ ‫ن راس��تا نیاز است‬ ‫ش��د‪ .‬مالاحمدی افزود‪ :‬در ای ‬ ‫طرح جامع توسعه مدارس کارافرین در کنار سند‬ ‫تحول بنیادین قرار بگیرد تا تاثیرات و پیامدهای‬ ‫مثب��ت و موثر این روش اموزش��ی به طور کامل‬ ‫نمایان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹با روش های سنتی در توسعه پایدار‬ ‫موفق نمی شویم‬ ‫در ادامه این کنفرانس اس��تاندار اصفهان گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از ضرورت های رفع موانع و مش��کالت فعلی‬ ‫کش��ور به ویژه در مقوله اقتصاد و اش��تغال‪ ،‬ایجاد‬ ‫مدارس کارافرین است‪.‬‬ ‫عب��اس رضای��ی اف��زود‪ :‬کارافرین��ی و تولی��د‬ ‫کارافری��ن به معنای ایجاد تغیی��ر‪ ،‬تحول و پویایی‬ ‫و به نوعی منش��ا اث��ر بودن اس��ت‪ .‬وی بر ضرورت‬ ‫تح��ول در نظا م اموزش ع��ادی و عالی تاکید کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬توس��عه پایدار زمانی ممکن خواهد ش��د‬ ‫که از کاروان پیش��رفت علمی عق��ب نمانیم و این‬ ‫مهم زمانی ممکن خواهد ش��د که نظام اموزش و‬ ‫پژوهش ما متحول ش��ود‪ .‬استاندار اصفهان تصریح‬ ‫چ گاه با روش های س��نتی نمی توانیم در‬ ‫ک��رد‪ :‬هی ‬ ‫ثبت ‪ ۶‬اثر تاریخی استان مرکزی در فهرست اثار ملی‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان مرکزی گفت‪ ۶ :‬اثر تاریخی استان مرکزی در فهرست‬ ‫اثار ملی به ثبت رس��یدند و ‪ ۶‬اثر دیگ��ر نیز در انتظار برای‬ ‫ثبت ملی هس��تند‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬علیرضا ایزدی در جمع‬ ‫خبرنگاران در اراک اظهار کرد‪ :‬در سال جاری ‪ ۶‬اثر تاریخی‬ ‫در شهرس��تان های اس��تان در فهرس��ت اث��ار ملی کش��ور‬ ‫ب��ه ثبت رس��یده اند و ‪ ۶‬اثر دیگر اس��تان در انتظار ثبت در‬ ‫اثار ملی هس��تند‪ .‬مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی‬ ‫اف��زود‪ :‬میدان ارگ‪ ،‬بقای��ای کاروانس��رای حاجی اباد‪ ،‬خانه‬ ‫میرزا علی پراخودی مقدم‪ ،‬خانه نس��رین محبی اش��تیانی‪،‬‬ ‫ایستگاه راه اهن اراک‪ ،‬ساختمان اموزش ماشین سازی اراک‬ ‫پس از بررس��ی و طرح در کارگروه ثبت اثار نامنقول کشور‬ ‫در فهرس��ت جدیدترین اثار ثبت ملی ش��ده استان مرکزی‬ ‫ق��رار گرفتند‪ .‬وی ادامه داد‪ ۶ :‬اثر دیگ��ر نیز در انتظار ثبت‬ ‫در فهرس��ت اثار ملی هستند که این اثار شامل حمام حاج‬ ‫محاسب محالت‪ ،‬امامزاده سید ابورضای ساوه‪ ،‬خانه ایلخانی‬ ‫روس��تای بازرجان تفرش‪ ،‬مدرسه صمصامیه بیات‪ ،‬درمانگاه‬ ‫تاریخی اشتیان و چهارطاقی شرفه روستای انجدان هستند‬ ‫و پس از بررسی و طرح در کارگروه مربوط در سال جاری در‬ ‫فهرست اثار ملی به ثبت خواهند رسید‪.‬‬ ‫توس��عه علمی و پایدار کشور موفق شویم و بر این‬ ‫اس��اس باید کارافرینی به عنوان یک اصل مهم در‬ ‫نظام اموزش��ی جدی گرفته ش��ود‪ .‬وی همچنین‬ ‫یکی از مش��کالت بزرگ و حلقه های گمشده نظام‬ ‫اموزش عادی و عالی کش��ور را نبود نیازسنجی در‬ ‫تعداد و نوع رشته های تحصیلی و گستره ان عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استانداردهای اموزشی‬ ‫علی اصغر فانی‪ ،‬وزیر پیش��ین اموزش و پرورش‬ ‫نیز به عنوان یکی از س��خنرانان با تاکید بر ضرورت‬ ‫اش��اعه مدارس کارافرین‪ ،‬بر توسعه کمی و کیفی‬ ‫این گونه مدارس تاکید کرد و با تمجید از خالقیت‬ ‫و نواوری و اهتمام مالاحمدی‪ ،‬رئیس این کنفرانس‬ ‫گفت‪ :‬جای بسی خوشحالی است که فردی از بدنه‬ ‫کارافرین��ی اقدام به حمایت از رویدادهای علمی و‬ ‫رشد و توسعه اموزشی جامعه کرده است‪.‬‬ ‫معاون اموزش��ی وزیر ام��وزش و پرورش نیز در‬ ‫این کنفرانس بر اجرای س��ند تحول بنیادین نظام‬ ‫اموزش و پرورش تاکید کرد و گفت‪ :‬یکی از مظاهر‬ ‫تعالی ام��وزش و پ��رورش‪ ،‬هماهنگی ب��ا اقتصاد‬ ‫خانواده و رعایت استانداردهای اموزشی است‪.‬‬ ‫ش و پرورش استان اصفهان نیز در‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫این کنفرانس گفت‪ :‬اموزش های مهارتی در اموزش ‬ ‫و پرورش با واقعیت ه��ای کار و ابتکار‪ ،‬مهارت های‬ ‫زندگی‪ ،‬تضمین اینده و قطع وابستگی های ویرانگر‬ ‫پیوند خورده است‪.‬‬ ‫محمد اعتدادی‪ ،‬گسترش مراکز اموزش مهارتی‬ ‫و کارافرینی را یکی از تاکیدات سند تحول بنیادین‬ ‫اموزش و پرورش عنوان کرد و گفت‪ :‬این اداره کل‬ ‫ام��اده هرگونه کمک معنوی ب��رای ایجاد این نوع‬ ‫مدارس اس��ت‪ .‬اعتدادی افزود‪ :‬دست کم ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫دانش اموز اکنون در بیش از ‪ ۵۰۰۰‬واحد اموزشی‬ ‫استان اصفهان تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬رشته صنایع دستی کردستان به ثبت ملی رسید‬ ‫سرپرس��ت معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری کردستان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۵‬رشته صنایع دستی‬ ‫در کردس��تان ازسوی معاونت صنایع دستی اس��تان کردستان ثبت‬ ‫ملی شده است‪ .‬خسرو قاضی زاده ضمن بیان این مطلب در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۵‬رشته فعال صنایع دستی در‬ ‫کردستان وجود دارد که از این تعداد ‪ ۲۵‬رشته ثبت ملی شده اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬صنایع دستی ثبت ملی شده رشته هایی مانند گلیم سنه‪ ،‬خراطی‬ ‫سنتی‪ ،‬ش��البافی‪ ،‬نازک کاری‪ ،‬ارغوان بافی‪ ،‬روش ساخت پستک بانه‪،‬‬ ‫اروسی سازی‪ ،‬هنر رنگرزی گیاهی‪ ،‬مهارت در کالش بافی‪ ،‬سفال گری‬ ‫سنتی و‪ ...‬را شامل می شود‪ .‬سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کردستان سپس با اشاره‬ ‫به اینکه امس��ال ‪ ۱۱‬اثر صنایع دس��تی اس��تان را برای دریافت مهر‬ ‫اصالت و نش��ان مرغوبیت کاالی یونس��کو معرفی کرده ایم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۰‬اثر صنایع دس��تی استان کردستان دارای مهر اصالت و‬ ‫نشان مرغوبیت کاالی یونسکو هس��تند که امیدواریم با انتخاب اثار‬ ‫ارس��الی این تع��داد افزایش یابد‪ .‬قاضی زاده وج��ود صنعتگران خبره‬ ‫در رش��ته های مختلف صنایع دس��تی اس��تان را یک��ی از امتیازهای‬ ‫مهم در این حوزه دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۱۳۹‬اثر از‬ ‫اثار صنعتگران رش��ته های مختلف صنایع دستی کردستان‪ ،‬موفق به‬ ‫دریافت مهر اصالت و نشان مرغوبیت کاالی ملی شده اند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اگرچه ستادکل نیروهای مسلح کشور به طور رسمی‬ ‫مسئولیت س��انحه رخ داده برای بوئینگ اوکراینی در‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۱۸‬دی را ب��ر عهده گرفته و ب��ا این کار‬ ‫ب��ه حرف و حدیث ه��ا درباره علت س��انحه پایان داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما هنوز برخی پرسش ها درباره این سانحه در‬ ‫ذهن مردم باقی است؛ به عنوان مثال برخی می پرسند‬ ‫خس��ارتی که باید بابت از دست رفتن ‪ ۱۷۶‬سرنشین‬ ‫ای��ن پرواز و از بی��ن رفتن هواپیما داده ش��ود‪ ،‬چقدر‬ ‫است؟‬ ‫بعید اس��ت هنوز کسی باشد که خبر را نداند‪ ،‬اینکه‬ ‫هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۳۷‬ش��رکت هواپیمایی اوکراین با‬ ‫‪ ۱۶۷‬مسافر و ‪ ۹‬خدمه پرواز‪ ،‬صبح چهارشنبه گذشته‬ ‫در حالی که تهران را به مقصد کی یف پایتخت اوکراین‬ ‫ترک می کرد‪ ،‬حوالی ش��هر جدید پرند‪ ،‬مورد ش��لیک‬ ‫اش��تباه پدافند ایران قرار گرفت و س��قوط کرد‪ .‬همه‬ ‫اف��راد حاض��ر در این پ��رواز ش��امل ‪ ۱۴۷‬ایرانی‪۱۰ ،‬‬ ‫افغانس��تانی‪ ۴ ،‬س��وئدی‪ ۶ ،‬کانادایی و یک بریتانیایی‬ ‫کشته شدند‪.‬‬ ‫هنوز میزان دقیقی از خس��ارتی که باید برای ساقط‬ ‫شدن هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۳۷‬پرداخت شود‪ ،‬مشخص‬ ‫نیست اما ارزش این هواپیما ‪ 106‬میلیون دالر براورد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬برخی اعتقاد دارند با توجه به گذشتن ‪۳‬‬ ‫س��ال از عمر این هواپیما‪ ،‬میزان غرامتی که برای ان‬ ‫پرداخت می شود پایین تر از ارزش ان و بین ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫میلیون دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به ط��ور عادی ش��رکت های بهره بردار مس��ئول پرداخت خس��ارت‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما با توجه به اینکه س��قوط هواپیمای اوکراینی‪ ،‬حادثه ای‬ ‫معمولی نبوده است‪ ،‬پرداخت خسارت ان به توافق ایران و اوکراین‬ ‫بستگی دارد‬ ‫‹ ‹غرامت مسافران‬ ‫ی��ک کارش��ناس رس��می دادگس��تری در صنعت‬ ‫هوانوردی می گوید براساس قوانین بین المللی‪ ،‬باید به‬ ‫ازای هر مس��افر خارجی ‪ ۲۰‬هزار دالر از س��وی ایران‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫علیرضا بحیرایی در پاس��خ ب��ه‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫در جنگ‪ ،‬بلوا و ش��ورش‪ ،‬بیمه به ش��رکت هواپیمایی‬ ‫و مس��افران ان خسارتی پرداخت نمی کند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مس��افران هواپیمای اوکراین��ی دارای بیمه بین المللی‬ ‫بوده ان��د اما ب��ر اس��اس قوانین‪ ،‬کش��وری که موجب‬ ‫خسارت وارد شدن به هواپیما شده است‪ ،‬باید به دولت‬ ‫کشور مالک هواپیما غرامت پرداخت کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه بازماندگان مسافران ایرانی این‬ ‫پرواز بر اس��اس قانون داخل کشور دیه انان را خواهند‬ ‫گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس قان��ون بین المللی‪ ،‬به ازای هر‬ ‫مس��افر خارجی باید ‪ ۲۰۰‬هزار فرانک طالی فرانس��ه‬ ‫معادل ‪ ۲۰‬هزار دالر امریکا‪ ،‬غرامت پرداخت شود‪.‬‬ ‫بحیرایی با اش��اره به نرخ حدود ‪ 100‬میلیون دالری‬ ‫بوئینگ ‪ ۷۳۷‬نو گفت‪ :‬خس��ارت ای��ن هواپیما باید از‬ ‫سوی دولت ایران به اوکراین پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هم ایران غرامت می دهد‪ ،‬هم اوکراین‬ ‫‹ ‹میزان خسارت‪ ۱۵۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫غالمعلی جهانگیری‪ ،‬معاون بیمه مرکزی‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫میزان خس��ارت به هواپیم��ای اوکراینی حداکثر ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون دالر براورد ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته او خسارت‬ ‫مس��افر‪ ،‬خدمه و بار حدود ‪ ۲۴‬میلیون دالر و خسارت‬ ‫بدنه ‪ ۷۰‬میلیون دالر براورد می شود و رقمی بین ‪۱۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر مجموع خس��ارتی است که ایران‬ ‫باید پرداخت کند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا س��لیمانی‪ ،‬رئیس کل بیم��ه مرکزی نیز‬ ‫اعالم ک��رده دولت ایران در زمینه پرداخت خس��ارت‬ ‫هواپیمای اوکراینی همکاری خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫قوانین بین الملل��ی‪ ،‬حداکثر میزان غرامت پرداختی‬ ‫ب��ه خانواده ه��ای قربانی��ان را ‪ ۲۳۰‬ه��زار دالر براورد‬ ‫می کن��د اما نح��وه پرداخت ان در ای��ن حادثه مبهم‬ ‫است‪ .‬انچه از سخنان مقامات مسئول برمی اید‪ ،‬نشان‬ ‫از این دارد که ایران و اوکراین برای نحوه پرداخت این‬ ‫غرامت مذاکره خواهند کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬نخست وزیر اوکراین اعالم‬ ‫کرده است که این کشور به خانواده هریک از قربانیان‪،‬‬ ‫‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬دالر می پ��ردازد‪ .‬مقام��ات اوکرای��ن‬ ‫همچنین اعالم کرده اند به خانواده های قربانیان کمک‬ ‫می کنند تا از ایران‪ ،‬ایرالین و شرکت های بیمه غرامت‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش یکی از رسانه های کانادایی به نام‬ ‫گلوب اندمیل‪ ،‬احتمال دارد ایرالین اوکراین نیز در این‬ ‫حادثه محکوم ش��ود که در این ص��ورت بیمه ان باید‬ ‫همه خس��ارت ها را حت��ی اگر از ‪ ۲۳۰‬ه��زار دالر هم‬ ‫فراتر رود‪ ،‬بپردازد‪.‬‬ ‫جو فیورنت وکیلی در ونکوور که ‪ ۳‬س��ال اس��ت در‬ ‫حوزه قوانین هوانوردی کار می کند‪ .‬وی به این رس��انه‬ ‫گفت‪ :‬شهروندان کانادا و اوکراین در این پرواز بوده اند‬ ‫و هر دو این کش��ورها کنوانس��یون مونترال را تصویب‬ ‫کرده اند اما ایران هنوز با کنوانس��یون قدیمی تر ورشو‬ ‫بررسی سانحه بوئینگ ‪ ۷۳۷‬با حضور ایران‪ ،‬اوکراین و کانادا‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری از تشکیل‬ ‫جلسه س��ه جانبه کارشناس��ان ایران‪ ،‬اوکراین و کانادا‬ ‫برای بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین‬ ‫در صبح سه شنبه خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری‪ ،‬رضا جعفرزاده اظهارکرد‪ :‬با ورود کارشناسان‬ ‫بررسی س��انحه کانادایی‪ ،‬نخس��تین نشست سه جانبه‬ ‫با حضور کارشناس��ان در س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نشس��ت کارشناسان ‪ ۳‬کشور روند‬ ‫بررس��ی سانحه در روزهای گذشته را مورد بررسی قرار‬ ‫دادند و مقرر ش��د برنامه ریزی الزم برای استمرار روند‬ ‫بررسی سانحه انجام شود‪.‬‬ ‫جعفرزاده تصریح کرد‪ :‬س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫ای��ران از همان دقایق ابتدایی بعد از بروز س��انحه پرواز‬ ‫‪ ۷۵۲‬ش��رکت هواپیمایی اوکراینی برای حضور نماینده‬ ‫کش��ورهای طراح‪ ،‬س��ازنده‪ ،‬بهره بردار و کشورهایی که‬ ‫ش��هروندان انان در ای��ن پرواز حضور داش��تند‪ ،‬اعالم‬ ‫امادگ��ی کرده ب��ود که نمایندگان کش��ورهای کانادا و‬ ‫اوکراین در ایران حضور یافتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫با بیان اینکه س��اخت ‪ ۹۵۰۰‬کیلومت��ر خطوط ریلی در برنامه‬ ‫ش��رکت س��اخت و توسعه است‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس پیش بینی ها‬ ‫مجم��وع پروژه های ریلی در دس��ت بهره برداری تا بهار س��ال‬ ‫اینده به ‪ ۱۱۰۰‬کیلومتر می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬خیراهلل‬ ‫خادمی اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر طول خطوط اصلی ریلی کشور‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰‬کیلومتر اس��ت که با درنظر گرفت��ن خطوط فرعی و‬ ‫انتنی طول کل شبکه ریلی کشور به ‪ ۱۴۰۰۰‬کیلومتر می رسد‪.‬‬ ‫همچنین ساخت ‪ ۹۵۰۰‬کیلومتر خطوط ریلی جدید در برنامه‬ ‫کاری این شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫حسن رضایی فر‬ ‫غالمعلی جهانگیری‬ ‫ملحق خواهد شد‪ .‬این رسانه افزود‪ :‬ایکائو به‬ ‫طور معمول‪ ،‬به طور مس��تقیم در تحقیقات‬ ‫شرکت ندارد اما نقش مشاور را ایفا می کند‪.‬‬ ‫یکی از وظایف اصلی ایکائو تضمین انجام‬ ‫تحقیقات براساس استانداردهای هوانوردی‬ ‫غیرنظامی بین المللی اس��ت‪ .‬مس��ئوالن این‬ ‫س��ازمان می گویند ای��ن س��ازمان محفلی‬ ‫برای همکاری در همه زمینه های هوانوردی‬ ‫غیرنظامی برای ‪ ۱۹۳‬کشور عضو است‪.‬‬ ‫ایکائ��و نه��اد تخصص��ی س��ازمان مل��ل‬ ‫شرط بهره برداری از راه اهن خواف‪-‬هرات‬ ‫از مس��یر جدید‪ ،‬راه اهن میانه‪-‬بستان اباد‪-‬تبریز در دستور کار‬ ‫قرار داشت که میانه‪-‬بستان اباد به بهره برداری رسید و براساس‬ ‫وعده رئیس جمهوری تالش می ش��ود ‪ ۴۴‬کیلومتر باقیمانده تا‬ ‫تبریز تا پایان س��ال مالی ‪ ۹۹‬در ص��ورت تامین منابع الزم به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ .‬خادمی با بیان اینکه براساس براورد انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ارزش ریالی روز این ‪ ۵‬پ��روژه بیش از ‪ ۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬این حجم از سرمایه گذاری رقم قابل توجهی‬ ‫اس��ت و امیدواریم از این مسیرها به خوبی برای رفاه عمومی و‬ ‫انتقال بار و مس��افر استفاده شود‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با اش��اره به تکمیل راه اهن خواف‪-‬ه��رات تا نقطه صفر مرزی‬ ‫در ایران گفت‪ :‬در صورت برقراری ش��رایط مناسب امنیتی در‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫متحد اس��ت که ماموریت هماهنگ س��ازی‬ ‫استانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت‬ ‫خطوط هوایی در جهان را برعهده دارد‪ .‬مقر‬ ‫این سازمان که بر اساس کنوانسیون شیکاگو‬ ‫ایجاد ش��ده و بسیاری از کش��ورها عضو ان‬ ‫هستند‪ ،‬مونترال کانادا است‪.‬‬ ‫ای��ران از این س��ازمان ناظ��ر بین المللی‬ ‫دعوت کرده کارشناس��ان خود را برای انجام‬ ‫تحقیقات درباره س��انحه بوئینگ اوکراین در‬ ‫ایران اعزام کند‪.‬‬ ‫افغانس��تان و تامین منابع الزم این خط به طول ‪ ۱۳۹‬کیلومتر‬ ‫به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اس��اس پیش بینی ها تا پایان امسال یا بهار سال‬ ‫این��ده‪ ،‬مجموع خطوط ریلی در دس��ت بهره برداری به ‪۱۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر می رس��د که این حجم از پ��روژه بدون درنظر گرفتن‬ ‫تالش ها و اقدامات شرکت راه اهن در خصوص ساخت خطوط‬ ‫دوم‪ ،‬سوم و چهارم اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونق��ل یاداور ش��د‪ :‬عملی��ات اجرایی اتصال‬ ‫استان های اردبیل‪ ،‬کردستان و چهارمحال و بختیاری به شبکه‬ ‫ریلی کش��ور از پیش��رفت خوبی برخوردار هستند و در اولویت‬ ‫برنامه بهره برداری قرار دارند‪.‬‬ ‫نخستین سیگنال بازار مسکن در زمستان‬ ‫امار ارائه ش��ده از نخس��تین روزهای زمس��تان‪ ،‬رش��د ‪۱۷‬‬ ‫درصدی قراردادهای خرید و فروش ملک نس��بت به ماه پایانی‬ ‫پایی��ز را نش��ان می دهد‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه تحت تاثیر‬ ‫تنش های اخیر‪ ،‬بازار برای حدود یک هفته متوقف بود اما حجم‬ ‫معامله ه��ا پیش از ‪ ۱۳‬و بعد از ‪ ۱۸‬دی به اندازه ای بوده که به‬ ‫رشد قراردادها در حالت کلی نسبت به اذر منجر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در ‪ ۲۲‬روز ابتدای دی ‪ ۱۳۹۸‬در ش��هر‬ ‫تهران ‪ ۸۷۱۲‬قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رس��یده که‬ ‫نس��بت به ‪ ۲۲‬روز ابتدای ماه گذش��ته ‪ ۱۷‬درصد و نسبت به‬ ‫زمان مشابه سال گذشته ‪ ۳۷‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫براساس امار اتحادیه مشاوران امالک تهران هم چنین در کل‬ ‫کشور از ابتدا تا ‪ ۲۲‬دی ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۱۱‬قرارداد‬ ‫خرید و فروش ملک منعقد ش��ده که نسبت به اذر امسال ‪۲۵‬‬ ‫درصد و نس��بت به همین زمان در س��ال گذش��ته ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫رشد پیدا کرده است‪ .‬اما در قراردادهای اجاره تغییر محسوسی‬ ‫ایجاد نشده است‪ .‬در ‪ ۲۲‬روز ابتدای دی ‪ ۱۳۹۸‬بیش از ‪۸۲۹۱‬‬ ‫اجاره نامه در تهران به امضا رس��یده که نس��بت به زمان مشابه‬ ‫ماه پیش و س��ال گذشته به ترتیب ‪ ۵‬و ‪ ۹‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬در کل کش��ور نیز از اول تا ‪ 22‬دی امس��ال ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۲‬قرارداد اجاره منعقد ش��ده که نس��بت به اذر امسال ‪۴‬‬ ‫درصد پایین امده و نس��بت به دی س��ال گذشته ‪ ۳‬درصد باال‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬رونق بازار مس��کن در شرایطی که کارشناسان در‬ ‫ب��ازه زمانی ‪ 3‬ماه پایان س��ال ان را محتمل می دانس��تند در‬ ‫شرایطی رخ داده که قیمت های پیشنهادی نیز تا حدودی باال‬ ‫ش��هرام ادم ن��ژاد‪ ،‬مع��اون حمل ونقل وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی اردیبهشت امسال در جمع‬ ‫خبرن��گاران با تاکید بر ضرورت ارتقای ایمنی‬ ‫و ت�لاش ب��رای کاهش س��وانح حمل ونقل از‬ ‫تش��کیل س��تاد ایمنی حمل ونقل جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران ب��ا ماموریت ارتق��ای ایمنی‬ ‫حمل ونق��ل با بررس��ی دالیل وقوع س��وانح‪،‬‬ ‫ارائه توصیه نامه ها‪ ،‬ترویج ایمنی و پیش��گیری‬ ‫از وقوع س��وانح با اس��تفاده از رویکرد کاهش‬ ‫ریسک خبر داده است‪.‬‬ ‫می خواهم خطاب به اق��ای ادم نژاد بگویم‬ ‫بی��ش از ‪ ۸‬ماه از اطالع رس��انی جنابعالی در‬ ‫این زمینه گذشته اس��ت و همچنان سازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری به عن��وان متولی امور‬ ‫ایمنی و امنیت در صنعت هوانوردی تجاری‪،‬‬ ‫در کن��ار نظ��ارت بر امنیت هوان��وردی و نیز‬ ‫ص��دور مجوزها و صالحیت ه��ای مربوطه‪ ،‬به‬ ‫بررسی و تعیین خاطی در حوادث هوایی نیز‬ ‫می پردازد که این تداخل اش��کار منافع‪ ،‬اصل‬ ‫بی طرف��ی در قضاوت و در نتیجه ارای صادره‬ ‫را به شدت زیر سوال می برد‪ ،‬نمونه عینی ان‬ ‫را در حادثه هوایی یاس��وج و واقعه تلخ اخیر‬ ‫برای بوئینگ اوکراین شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫کوتاه��ی س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری‬ ‫به ویژه از منظر نحوه بررسی در کنار اظهارات‬ ‫پرحاش��یه و زودهنگام بلندپایه ترین مقامات‬ ‫س��ازمان در زمینه دالیل وق��وع حادثه اخیر‬ ‫بر کسی پوشیده نیس��ت‪ .‬اما ایا سازمانی که‬ ‫در بیانیه رس��می اخیر خود نیز دس��ت برده‬ ‫و بخ��ش مهم��ی از ان را که درب��اره دالیل‬ ‫تش��خیص اش��تباه این س��ازمان درباره علت‬ ‫س��انحه بوده است‪ ،‬حذف می کند‪ ،‬در بررسی‬ ‫حادثه ای که خود به سبب انجام ندادن وظیفه‬ ‫ممنوعیت پروازها در شرایط بسیار خطرناک‪،‬‬ ‫متهم ان به شمار می رود‪ ،‬صالحیت قضاوت‪،‬‬ ‫بررسی و حتی نگهداری مدارک و مستندات‬ ‫مربوط به واقعه را دارد؟‬ ‫نگذاری��د بی��ش از ای��ن با اب��روی صنعت‬ ‫هوانوردی کش��ور در اثر عملکرد برخی افراد‬ ‫ناموجه و غیرمسئول بازی شود‪.‬‬ ‫ی به‬ ‫افزایش سختگیر ‬ ‫اتوبوس های بین شهری‬ ‫کارشناسان ایکائو به تهران می ایند‬ ‫س��ازمان ناظ��ر بین الملل��ی هوان��وردی‬ ‫غیرنظام��ی (ایکائ��و) اع�لام کرد براس��اس‬ ‫درخواس��ت ایران‪ ،‬کارشناس��ان فنی خود را‬ ‫برای کمک ب��ه روند تحقیقات درباره حادثه‬ ‫س��قوط هواپیمای مس��افربری اوکراینی به‬ ‫تهران اعزام می کند‪ .‬به گزارش ایرنا به نقل از‬ ‫دویچه وله المان‪ ،‬س��ازمان بین المللی ایکائو‬ ‫مس��تقر در کانادا ضمن اعالم این خبر افزود‬ ‫به گروه ه��ای مختلف کارشناس��ی از جمله‬ ‫کارشناس��انی از ش��رکت بوئینگ و اوکراین‬ ‫وی افزود‪ :‬از ‪ ۹۵۰۰‬کیلومتر خطوط ریلی که در دستور کار‬ ‫است‪ ،‬حدود ‪ ۳۳۰۰‬کیلومتر در دست اجرا است که حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد ریل های موجود کشور را تشکیل می دهد‪ .‬از این میزان‬ ‫حدود ‪ ۹۸۰‬کیلومتر در اولویت برنامه کاری ش��رکت س��اخت‬ ‫و توس��عه ق��رار گرفت که ش��امل اتصال ریلی به کش��ورهای‬ ‫ترکمنس��تان و افغانس��تان‪ ،‬همچنین اتصال ‪ ۵‬مرکز اس��تان‬ ‫همدان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬گیالن و اذربایجان شرقی‬ ‫از مس��یر جدید به ش��بکه ریلی بود که س��رانجام این ‪ ۵‬مرکز‬ ‫استان در سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬با حضور رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل یاداور شد‪ :‬برای اتصال مرکز استان اذربایجان شرقی‬ ‫علیرضا بحیرایی‬ ‫امیرحسین صراف‬ ‫تحلیلگر صنعت هوانوردی‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬تحت تاثیر تنش های اخی��ر‪ ،‬بازار برای حدود یک‬ ‫هفت��ه متوقف بود اما حج��م معامله ها پیش از ‪ ۱۳‬و بعد از ‪۱۸‬‬ ‫دی به اندازه ای بوده که به رشد قراردادها در حالت کلی نسبت‬ ‫به اذر منجر ش��ده اس��ت‪ .‬با این حال یک کارش��ناس اقتصاد‬ ‫مسکن با بیان این که روند افزایش معامله ها ادامه خواهد داشت‬ ‫یا در همین حد باقی می ماند معتقد است افزایش ‪ ۸.۵‬درصدی‬ ‫قیمت های قطعی در اذر ناش��ی از تغیی��ر نرخ بنزین بوده و از‬ ‫میزان رشد نرخ در ماه های اینده کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل حمل ونقل مسافری سازمان راهداری‬ ‫از ارتق��ای ایمنی و اص�لاح ضوابط حمل ونقل‬ ‫مس��افر در ناوگان حمل ونق��ل عمومی پس از‬ ‫س��انحه اخیر س��قوط اتوبوس به دره در محور‬ ‫فیروزک��وه خبر داد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬داریوش‬ ‫باقرجوان با اش��اره به دس��تور رئیس جمهوری‬ ‫و وزیر راه و شهرس��ازی ب��رای ارتقای ایمنی و‬ ‫ضوابط حمل ونقل جاده ای‪ ،‬بعد از وقوع سانحه‬ ‫اتوبوس تهران‪ -‬کالله که منجر به درگذش��ت‬ ‫‪ ۱۹‬نفر از هموطنان مان در ‪ ۱۹‬دی شد‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫با هدف ارتقای ایمنی حمل ونقل مس��افر مقرر‬ ‫ش��د از این پس س��امانه فروش و صدور بلیت‬ ‫اینترنت��ی اتوبوس ش��رکت ها یکپارچه باش��د‬ ‫و ع�لاوه بر س��ازمان راه��داری و پلی��س راه‪،‬‬ ‫شرکت های حمل ونقل مس��افر هم بر عملکرد‬ ‫ناوگان اتوبوس��ی نظارت برخط داش��ته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رش��د تقاضای س��فر با ناوگان‬ ‫اتوبوس��ی در پی افزایش ن��رخ بنزین‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این پس‪ ،‬عرضه بلیت مس��افربری شرکت ها از‬ ‫س��وی نرم افزارها و پایگاه ه��ای اینترنتی بدون‬ ‫مجوز س��ازمان راهداری ممنوع است‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرکل حمل ونقل مسافری سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬از این پس ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل می توانن��د با همکاری گروهی‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت سرش��بکه با شبکه س��یر خاص خود‬ ‫ایجاد کنند که ش��بکه س��یر این شرکت های‬ ‫سرش��بکه‪ ،‬باید با ایجاد اتاق کنترل ناوگان‪ ،‬بر‬ ‫عملک��رد رانندگان و اتوبوس ه��ای خود از نظر‬ ‫س��رعت س��یر‪ ،‬اس��تراحت و تعویض به موقع‬ ‫راننده و همچنین محل توقف برای اس��تراحت‬ ‫و صرف غذا و برپایی نماز‪ ،‬نظارت دقیق داشته‬ ‫باش��د‪ .‬باقرجوان ب��ا تاکید بر اینک��ه اداره های‬ ‫کل استانی س��ازمان راهداری مکلف به رعایت‬ ‫مق��ررات جدید در ص��دور و تمدید مجوزهای‬ ‫شرکت های حمل ونقل مسافری هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اساس تبصره ‪ ۱۴‬بخش��نامه جدید سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل مس��افر‪ ،‬ب��ر رانندگان‪ ،‬ن��اوگان و‬ ‫شرکت های تحت پوشش خود نظارت می کنند‬ ‫و مکل��ف به ارائه اموزش ه��ای الزم به اعضای‬ ‫تحت پوشش خود هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بررسی منابع خبری داخلی و خارجی نشان می دهد‬ ‫هنوز جزئیات نحوه و میزان پرداخت غرامت این حادثه‬ ‫معلوم نیس��ت‪ .‬قوانین بین المللی مس��ئولیت پرداخت‬ ‫غرام��ت در حوادث هوایی را متوج��ه ایرالین می داند‬ ‫اما به دلیل ساقط ش��دن هواپیما در ایران‪ ،‬مالحظات‬ ‫دیگری وجود دارد که در روند قضایی جدی بررس��ی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ن رضایی فر‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫سوانح سازمان هواپیمایی کشوری در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫به طور عادی ش��رکت های بهره بردار مسئول پرداخت‬ ‫خسارت هستند‪ ،‬اما با توجه به اینکه سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراین��ی‪ ،‬حادث��ه ای معمولی نبوده اس��ت‪ ،‬پرداخت‬ ‫خسارت ان به توافق ایران و اوکراین بستگی دارد‪.‬‬ ‫به اعتقاد برخی کارشناس��ان‪ ،‬هر دو کش��ور ایران و‬ ‫اوکراین بای��د غرامت دهند چراکه ایرالین اوکراین در‬ ‫ش��رایط ناامن در اس��مان ایران پرواز کرده است‪ .‬انها‬ ‫اعتقاد دارند که ایرالین بین المللی اوکراین باید با اوج‬ ‫گرفتن تنش های ایران و امریکا‪ ،‬پرواز را لغو می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خس�ارت ‪ ۲۳۰‬ه�زار دالری خان�واده‬ ‫قربانیان‬ ‫کار می کن��د که محدودیت های کمت��ری در پرداخت‬ ‫غرامت دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس کنوانس��یون مونترال‪ ،‬در حوادث هوایی‬ ‫ایرالی��ن ملزم به پرداخت خس��ارت ب��ه خانواده های‬ ‫قربانیان اس��ت‪ .‬این غرامت بر اس��اس سن و موقعیت‬ ‫مالی هر فرد متفاوت اس��ت و حداکثر می تواند تا ‪۲۳۰‬‬ ‫هزار دالر باش��د و اگر خانواده بتواند خسارتی باالتر از‬ ‫ای��ن میزان را اثبات کن��د‪ ،‬ایرالین موظف به پرداخت‬ ‫خسارت بیش��تر اس��ت‪ ،‬مگر اینکه ایرالین هم بتواند‬ ‫اثبات کند که سهل انگاری رخ داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مانند هر اتفاق منجر ب��ه فوت دیگری‪،‬‬ ‫روند محاس��به خسارت بسیار وابسته به موقعیت افراد‬ ‫است‪ .‬برای مثال خس��ارت های مالی برای یک قربانی‬ ‫بزرگس��ال که درامد خوب��ی دارد‪ ،‬باالتر از یک بچه یا‬ ‫دانش اموز است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس کنوانس��یون مونت��رال ک��ه در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬میالدی تصویب ش��د‪ ،‬مرحله نخست‪ ،‬پرداخت‬ ‫غرامت خودکار است‪.‬‬ ‫ب��ا اس��تناد به م��اده ‪ ۱۷‬ای��ن کنوانس��یون‪ ،‬برای‬ ‫پرداخت این مبلغ‪ ،‬ش��رکت مسافری هوایی نمی تواند‬ ‫موضوع مس��ئولیت نداش��تن خود در سقوط را عنوان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رادریک وینس��ور‪ ،‬وکیلی در تورنت��و که در پرونده‬ ‫قضایی فاجعه هوایی هند در سال ‪ ۱۹۸۵‬حضور داشته‬ ‫است‪ ،‬به گلوب اندمیل گفت‪ :‬خانواده ها باید تمام انچه‬ ‫را که به انها تعلق می گیرد‪ ،‬دنبال کنند‪.‬‬ ‫انها باید روند شکایت را در سریع ترین زمان ممکن‬ ‫ش��روع کنند تا از ه��ر تاخیر غیرض��روری جلوگیری‬ ‫کنند و زمان را از دس��ت ندهند‪ .‬بر اساس کنوانسیون‬ ‫مونترال‪ ،‬محدودیت زمان ‪ ۲‬سال پس از تاریخ سقوط‬ ‫هواپیماست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خسارت بوئینگ اوکراینی چقدر است؟‬ ‫نگذارید‬ ‫ابروی‬ ‫هوانوردی‬ ‫کشور را ببرند‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫فقط امکان امداد هوایی به برخی روستاهای جاسک و بشاگرد وجود دارد‬ ‫خبر‬ ‫مترو در انتظار‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫سرپرس��ت معاونت حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران از تالش برای انتشار ‪۹۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان اوراق مش��ارکت در زمینه‬ ‫توسعه مترو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬یوس��ف حج��ت درباره‬ ‫سرانجام انتش��ار اوراق مشارکت برای توسعه‬ ‫مترو با بیان اینکه براس��اس مصوبه ش��ورای‬ ‫ش��هر‪ ،‬ش��هرداری تهران می تواند تا س��قف‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬میلی��ارد تومان اوراق مش��ارکت برای‬ ‫توس��عه حمل ونق��ل عموم��ی منتش��ر کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انتش��ار اوراق مشارکت یکی از راه های‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی است که برهمین‬ ‫اس��اس ش��ورای ش��هر مجوز ص��دور اوراق‬ ‫مشارکت را برای شهرداری تهران صادر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه از ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت ‪ ۹۰۰‬میلی��ارد توم��ان برای‬ ‫توس��عه مترو در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک عامل همکاری الزم را در زمینه انتش��ار‬ ‫اوراق نداش��ت‪ ،‬بانک اعالم کرده از شهرداری‬ ‫ضمانت الزم را می خواهد اما با اینکه چندین‬ ‫بار تضمین های الزم را معرفی کردیم‪ ،‬انها را‬ ‫نپذیرفته است‪.‬‬ ‫حجت با بیان اینکه شهرداری تهران پیگیر‬ ‫وصول این اوراق مشارکت است‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط مالی باید انتش��ار اوراق مشارکت را‬ ‫تنها منبع برای توسعه مترو دانست‪ ،‬بر همین‬ ‫اس��اس به طور جدی پیگیر حل مش��کالت‬ ‫هس��تیم تا بتوانی��م از این ظرفیت اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بغض ‪ ۱۰۰‬ساله سیل شد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازسازی ‪ ۲۶۵‬خانه‬ ‫روستایی زلزله زده‬ ‫در خواف‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ ۲۶۵ :‬واحد مس��کونی روستایی‬ ‫خواف که در زلزله اخیر اس��یب دیده بودند‪،‬‬ ‫با تسهیالت و کمک بالعوض دولت بازسازی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪ ،‬حجت علی ش��ایان فر افزود‪:‬‬ ‫تعداد واحدهای مس��کونی که در نتیجه زلزله‬ ‫اخیر در خواف دچار خس��ارت شده و نیاز به‬ ‫بازس��ازی فوری داش��تند‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫بود اما ب��ا هدف افزایش ضریب ایمنی و دوام‬ ‫خانه های روس��تایی‪ ،‬بازسازی تعداد بیشتری‬ ‫از خانه ه��ای این منطقه در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سیاست دولت افزایش‬ ‫میزان پایداری و دوام خانه های روس��تایی در‬ ‫برابر مخاطرات طبیعی اس��ت که این مهم را‬ ‫با ارائ��ه کمک های تس��هیالتی و بالعوض به‬ ‫روستاییان دنبال می کند‪.‬‬ ‫زلزله ای ب��ه بزرگ��ی ‪ ۵.۸‬در مقیاس امواج‬ ‫درونی زمین (ریشتر) ساعت ‪ ۷.۵۹‬دقیقه ‪۱۲‬‬ ‫دی‪ ،‬بخش سنگان در جنوب استان خراسان‬ ‫رض��وی و در مح��دوده م��رزی اس��تان های‬ ‫خراسان رضوی و خراسان جنوبی را لرزاند‪.‬‬ ‫کانون مرک��زی این زلزل��ه ‪ ۴۱‬کیلومتری‬ ‫س��نگان و ‪ ۴۷‬کیلومتری نشتیفان شهرستان‬ ‫خواف در جنوب اس��تان خراس��ان رضوی و‬ ‫‪ ۵۶‬کیلومتری حاجی اباد در ش��مال اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی ثبت شد و در شهرستان های‬ ‫اطراف و هرات کش��ور افغانستان هم احساس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درروزهایی که ش��دت باالی خس��ارت های سیل در‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬همه نگاه ها را به س��مت این‬ ‫اس��تان برده و همه مردم در تالشند از فراموش شدن‬ ‫سیل زدگان این استان جلوگیری کنند‪ ،‬بخشی از مردم‬ ‫کش��ورمان در همس��ایگی این اس��تان‪ ،‬بی سر و صدا‬ ‫درگیر اب و سیالب هس��تند‪ .‬راه ارتباطی بیش از ‪۵۰‬‬ ‫روستای جاسک و بشاگرد در هرمزگان‪ ،‬در اثر بارندگی‬ ‫قطع اس��ت و بخش��ی از مردم این منطقه چشم به راه‬ ‫کمک بالگردهای امدادی هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بارش ش��دید باران در اس��تان‬ ‫هرمزگان که از جمعه ‪ 20‬دی اغاز ش��د و تا یکش��نبه‬ ‫ادامه داش��ت‪ ،‬بخش هایی از این استان را درگیر سیل‬ ‫ک��رد و در حال حاضر جاس��ک و بش��اگرد بیش��ترین‬ ‫درگیری را با سیل و خسارت های ناشی از ان دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬روستای جاسک در محاصره سیل‬ ‫مشکالت حاشیه نشینی‬ ‫در تبریز‬ ‫نایب رئیس شورای اس�لامی شهر تبریز با‬ ‫بیان اینکه بیش��تر سکونتگاه های غیررسمی‪،‬‬ ‫مش��کل دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر این محله ها روی‬ ‫گسل و شیب واقع شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ونیا اندی��ش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬حاشیه نش��ینی از مس��ائل و مش��کالت‬ ‫بزرگ ش��هر تبریز است که باعث ساخت وساز‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬مشکالت فرهنگی اجتماعی و ایجاد‬ ‫سکونتگاه های بدون استحکام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حاشیه نش��ینی معضلی است‬ ‫که ه��م اکنون در تبریز وج��ود دارد و مردم‬ ‫این مناطق حق دارند از س��کونتگاه مناسبی‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫اندیش افزود‪ :‬ش��ورای شهر تبریز به دنبال‬ ‫این اس��ت که تا پای��ان دوره پنجم‪ ،‬تعدادی‬ ‫طرح در زمینه تغییر محل سکونتگاه به طور‬ ‫ازمایشی اجرا شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با جابه جایی حاشیه نش��ینان‬ ‫و تخلی��ه خانه های فعلی‪ ،‬باید ب��رای تبدیل‬ ‫ای��ن فضاها ب��ه فض��ای س��بز برنامه ریزی و‬ ‫س��کونت گاه های ای��ن افراد از نظ��ر اعتبار و‬ ‫استحکام بهتر شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد رادمهر‬ ‫مختار سلحشور‬ ‫رضا مدرس‬ ‫فرماندار جاسک می گوید شدت گرفتن بارندگی ها از‬ ‫صبح شنبه ‪ ۲۱‬دی‪ ،‬موجب بروز سیل در بخش هایی از‬ ‫این شهرس��تان شده است‪ .‬به گفته وی در اثر بارش ها‬ ‫اب از ارتفاع��ات جاس��ک و بش��اگرد و حتی کرمان به‬ ‫س��مت برخی روس��تاهای جاس��ک از جمله گابریک‬ ‫سرازیرشده است‪ ،‬ش��دت این بارش ها بی سابقه بوده و‬ ‫راه اصلی ارتباطی با این روستا و چند روستای دیگر را‬ ‫از بین برده است‪.‬‬ ‫محم��د رادمهر در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫بارندگی های شهرس��تان جاس��ک فوق س��نگین و به‬ ‫گفته بزرگان منطقه در ‪ 100‬س��ال گذش��ته بی سابقه‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به دلیل بارندگی بی س��ابقه در‬ ‫ش��رق جاس��ک و طغی��ان رودخانه ش��ریفی‪ ،‬راه های‬ ‫ارتباطی جاسک از جمله محور اصلی جاسک‪ -‬کنارک‬ ‫و جاس��ک‪ -‬بش��اگرد بسته ش��ده و تا این لحظه هنوز‬ ‫بازگشایی نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ساعت های اولیه طغیان رودخانه‬ ‫گابریک‪ ،‬ساکنان ‪ ۹‬روستای محاصره شده در سیالب‪،‬‬ ‫تخلی��ه و اس��کان اضطراری داده ش��دند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ادامه س��اکنان ‪ ۴‬روس��تای دیگر نیز اسکان اضطراری‬ ‫ش��ده و به نقاط امن و کمپ های ه�لال احمر هدایت‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رادمهر با اش��اره به اینکه بارندگی بی سابقه روزهای‬ ‫اخیر موجب شد پس از ‪ ۱۰‬سال‪ ،‬سد ساخته شده روی‬ ‫رودخانه گابریک (سد جگین) سرریز شود‪ ،‬افزود‪ :‬ارتفاع‬ ‫اب ری��ز این س��د بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬متر بود ک��ه به دلیل این‬ ‫س��رریز و طغیان رودخانه‪ ،‬شاهد بروز سیل در روستاها‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫فرماندار جاس��ک یاداور شد‪ :‬در اثر سیل روستاهای‬ ‫زیردس��ت اس��یب دیدند و طغیان رودخان��ه گابریک‪،‬‬ ‫بیشترین خسارت را به روستاها وارد کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه هنوز راه ارتباطی برخی روس��تاها‬ ‫وصل نش��ده و تالش برای بازگش��ایی انها ادامه دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬روس��تاهای س��دیچ‪ ،‬گش��می و چکی به شدت‬ ‫نیازمند کمک رسانی هستند‪.‬‬ ‫رادمهر با بیان اینکه در حال حاضر گروه های امدادی‬ ‫و جهادی‪ ،‬ستاد مدیریت بحران استان و مردم منطقه‪،‬‬ ‫همگی پای کار هس��تند تا راه های ارتباطی بازگشایی‬ ‫شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عصر دوشنبه توانستیم با کمک گروه‬ ‫لجس��تیک اعزام ش��ده از شرق اس��تان‪ ،‬راه ارتباطی با‬ ‫روس��تاهای گرندو و روس��تاهای بعد از پل گابریک را‬ ‫بازگش��ایی کنیم و در حال حاضر در تالش هستیم به‬ ‫روستای بعدی یعنی سدیچ برسیم‪.‬‬ ‫فرماندار جاسک با اشاره به روستاهای اسیب دیده ای‬ ‫که تاکنون خدمات رس��انی ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬س��اکنان‬ ‫روس��تاهای کروچ‪ ،‬حاجی اباد‪ ،‬ن��وروزکار‪ ،‬ککی‪ ،‬جهال‬ ‫در بخ��ش مرکزی و س��اکنان روس��تاهای دهس��تان‬ ‫گابریک‪ ،‬اس��کان اضطراری ش��ده اند‪ .‬اهالی روستاهای‬ ‫حوزه کوهس��تانی بخش مرکزی جاسک از جگین باال‪،‬‬ ‫مورد امدادرسانی بالگردهای هالل احمر قرار گرفته اند‬ ‫به دلیل بارندگی بی س��ابقه در ش��رق جاس��ک و طغی��ان رودخانه‬ ‫ش��ریفی‪ ،‬راه ه��ای ارتباطی جاس��ک از جمله محور اصلی جاس��ک‪-‬‬ ‫کنارک و جاسک‪ -‬بشاگرد بسته شده و تا این لحظه هنوز بازگشایی‬ ‫نشده است‬ ‫و با کمک س��پاه دریایی و نیروی دریایی ارتش‪ ،‬برخی‬ ‫اقالم ضروری به انها رسیده است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در روز‬ ‫س��وم عملیات امداد و نجات (سه ش��نبه) ‪ ۳‬بالگرد به‬ ‫مناطق کوهستانی جاسک یعنی روستاهای کوهستانی‬ ‫جگین باال و نیز روس��تاهای کوهس��تانی بخش لیردف‬ ‫اعزام شدند‪ .‬با این مناطق در حال حاضر ارتباط زمینی‬ ‫نداریم و ارتباط با این مناطق فقط با بالگرد است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰‬روستا در انتظار برق‬ ‫رادمهر با بیان اینکه در اثر سیل‪ ،‬برق ‪ ۶۰‬روستا قطع‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر برق به ‪ ۴۰‬روس��تا‬ ‫برگش��ته است‪ .‬همچنین تالش ش��ده با ایجاد راه های‬ ‫موقت بعد از پل س��دیچ‪ ،‬با روس��تاهای بخش لیردف‬ ‫ارتباط برقرار و در این منطقه خدمات رسانی کنیم‪.‬‬ ‫فرماندار جاس��ک با بیان اینکه در حال حاضر دغدغه‬ ‫اصل��ی ما تامین اقالم ضروری م��ورد نیاز مردم منطقه‬ ‫است‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬حدود ‪ ۷۰۰‬دام یعنی بخش زیادی‬ ‫از دام های مردم در س��یل از بین رفته است‪ .‬همچنین‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬شتر از دست رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع راه های ‪ ۲۲‬روستا در بشاگرد‬ ‫فرماندار شهرستان بشاگرد گفت‪ :‬به علت بارندگی و‬ ‫طغیان رودخانه جگی��ن‪ ،‬راه های ارتباطی‪ ،‬برق و تلفن‬ ‫‪ ۲۲‬روستای بشاگرد قطع است‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬احمد محمودی با اش��اره به اینکه‬ ‫به عل��ت بارندگ��ی و طغیان رودخانه جگی��ن راه های‬ ‫ارتباطی‪ ،‬برق و تلفن ‪ ۲۲‬روس��تای بشاگرد قطع است‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۸‬روس��تا در بخش گافر و‬ ‫پارامون و ‪ ۴‬روستا در بخش مرکزی بشاگرد واقع است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون برای امدادرس��انی به بالگرد‬ ‫نیاز اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬پیش بینی می ش��ود طغیان‬ ‫رودخانه جگی��ن ‪ ۴‬روز دیگر ادامه یابد و در این مدت‬ ‫ام��کان رفت وامد م��ردم بخش گاف��ر و پارامون وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت امدادرسانی به بشاگرد‬ ‫مدیرعام��ل جمعیت ه�لال احمر هرم��زگان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬امدادگ��ر و ‪ ۳‬گ��روه امدادی در مناطق س��یل زده‬ ‫س��ازماندهی ش��ده اند و در حال��ت اماده باش به س��ر‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مختار سلحشور‪ ،‬دوشنبه شب افزود‪:‬‬ ‫عملیات امدادرس��انی و توزیع اقالم زیستی بین مردم‬ ‫سیل زده روستاهای بخش گافروپارمون‪ ،‬بخش گوهران‬ ‫و بخش مرکزی در حال انجام بوده و بالگرد هالل احمر‬ ‫به بشاگرد اعزام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بس��ته های مواد غذایی با بالگرد هالل‬ ‫احمر به بشاگرد ارسال شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان با اش��اره به‬ ‫امدادرس��انی به ‪ ۲‬حادثه دیده سیل در روستای پاهتک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امدادگران با استقرار در محل مانع از ورود‬ ‫خودروها به سیالب رودخانه و بروز حادثه شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه بحران در گافر و پارامون‬ ‫ی��ک منبع محلی می گوید به جز روس��تاهای بخش‬ ‫گاف��ر و پام��ون که هنوز با س��یل دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪ ،‬ش��رایط باقی مناطق بش��اگرد در حال عادی‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫احمد زائری از س��اکنان بشاگرد در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه س��یل بیش��ترین خس��ارت را به پل های‬ ‫ارتباطی وارد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫پل و راه های ارتباطی بین روس��تاها خراب شده اما در‬ ‫راه های اصلی بشاگرد رفت و امدها در جریان است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در بخش گافر و پارامون که ‪ 48‬روستا‬ ‫دارد‪ ،‬هنوز ارتباط زمینی برقرار نش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫دیگر بخش ها اوضاع در حال عادی ش��دن و جاده ها در‬ ‫حال بازگشایی است‪.‬‬ ‫زائری یاداور ش��د‪ :‬کس��ی از اهالی منطقه در س��یل‬ ‫هرمزگان کش��ته نشد و یک کشته داشتیم که از اهالی‬ ‫لرستان بود‪ .‬او با اش��اره به امدادرسانی هالل احمر در‬ ‫منطقه گفت‪ :‬از دوش��نبه بالگرده��ای امداد به منطقه‬ ‫امده اند و در حال امدادرس��انی به مناطقی هستند که‬ ‫راه های زمینی انها قطع شده است‪.‬‬ ‫این ساکن بشاگرد یاداور شد‪ :‬سیل در اثر سرریز اب‬ ‫س��د رودخانه جگین بوده و اگر این اب فروکش کند‪،‬‬ ‫همه مشکالت حل می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در بش��اگرد خانه ها از س��یل اسیب‬ ‫ندیده اند‪ ،‬گفت ‪ :‬برق یکی دو روستا در حال حاضر قطع‬ ‫است که امیدواریم به زودی وصل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر شیوع بیماری های واگیردار‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری هرمزگان‬ ‫گف��ت‪ :‬برای مقابله با ش��یوع بیماری های واگیردار و تا‬ ‫وصل شدن شبکه اب ش��رب سالم‪ ،‬اب بسته بندی در‬ ‫بین مردم سیل زده توزیع می شود‪.‬‬ ‫رض��ا مدرس در گفت وگو با مهر اظه��ار کرد‪ :‬در پی‬ ‫وقوع سیل بی سابقه در شهرستان جاسک‪ ،‬خسارت های‬ ‫زیادی به تاسیسات و ش��بکه های زیربنایی اب‪ ،‬برق و‬ ‫جاده ها وارد شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��بکه اب ش��رب برخی روستاها اسیب‬ ‫گسترده ای دیده و اب انها قطع است که همین موضوع‬ ‫خطر بیماری واگیرداری از جمله وبا و اس��هال خونی را‬ ‫افزایش می دهد و به همین منظور اب شرب بسته بندی‬ ‫ش��ده در بین مردم منطقه توزیع می شود تا شرایط به‬ ‫وضعیت عادی برسد‪.‬‬ ‫م��درس ادامه داد‪ :‬حجم س��یالب حوزه شهرس��تان‬ ‫جاس��ک در ‪ 70‬س��ال گذشته بی س��ابقه بوده است به‬ ‫طوری که ‪ ۱۵۰‬میلیون متر مکعب اب در ‪ ۲۴‬س��اعت‬ ‫گذشته از سد جگین وارد ابراه های شهرستان جاسک‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار هرمزگان افزود‪ :‬این حجم عظیمی‬ ‫از س��یالب همراه با خروجی س��د جگین باعث ش��ده‬ ‫حج��م زی��ادی از روان اب ب��ه س��وی روس��تاهایی‬ ‫ک��ه تح��ت تاثیر این س��یالب قرار داش��تند‪ ،‬گس��یل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدرس با بیان اینکه بسیاری از روستاها نیز به دلیل‬ ‫خشکسالی ‪ ۲۰‬سال گذشته در حریم و جوار رودخانه ها‬ ‫و مسیرها قرار گرفته بودند که دچار سیل زدگی شدند‪،‬‬ ‫گفت‪ ۵ :‬پل اصلی مسیر جاسک تا لیردف اسیب دیده‬ ‫است و برخی مس��یرها دچار شستگی شده به صورتی‬ ‫که پل وجود دارد اما فش��ار اب جاده را برده اس��ت در‬ ‫برخی مکان ها حجم اب در ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۴‬ساعت گذشته به‬ ‫شکلی بوده که شستگی به عرض ‪ ۸۰‬متر و به عمق ‪۸‬‬ ‫متر در جاده ها به وجود امده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری هرمزگان‬ ‫افزود‪ :‬تعداد زیادی از راه های روس��تایی که در مس��یر‬ ‫اب بودند دچار اب شس��تگی ش��دند و تردد در انها به‬ ‫درستی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬مهم ترین نکته که وجود دارد مس��یر‬ ‫اصل��ی محور جاس��ک ب��ه کنارک اس��ت ک��ه مبنای‬ ‫اصل��ی و اولویت م��ا در بازگش��ایی اس��ت‪ .‬تاکنون ‪۵‬‬ ‫روس��تا تخلیه کامل ش��ده و در محل امن اسکان داده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫م��درس گفت‪ :‬امداد هوایی از س��وی ه�لال احمر‪،‬‬ ‫نیروی دریایی س��پاه و ارتش در روزهای گذشته انجام‬ ‫شده است اما برخی روستاها هنوز در محاصره اب قرار‬ ‫دارند زیرا سرریز اب جگین ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۹۰‬روستای سیستان و بلوچستان درمحاصره سیل‬ ‫اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬راه ارتباطی ‪۳۹۰‬‬ ‫روستای سیل زده این اس��تان همچنان بسته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬احمدعلی موهبتی اظهارکرد‪ :‬همزمان با بارندگی های ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۲‬دی در سیس��تان و بلوچس��تان به ویژه نیمه جنوبی راه‬ ‫ارتباطی ‪ ۸۹۰‬روس��تای اس��تان به طور کامل قطع ش��د که با‬ ‫تالش شبانه روزی نیروهای امدادی تاکنون راه ‪ ۵۰۰‬روستا باز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین براس��اس اخرین امار از‬ ‫مجموع ‪ ۷۸۳‬روستای سیس��تان و بلوچستان که دچار قطعی‬ ‫برق شده بودند تاکنون برق ‪ ۴۷۳‬روستا وصل شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچستان از برقراری شبکه اب در ‪۵۳‬‬ ‫روس��تای سیل زده استان خبر داد و افزود‪ :‬در سیالب اخیر اب‬ ‫‪ ۲۴۵‬روس��تا قطع شده بود که با تالش گروه های شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اب ‪ ۵۳‬روستا دوباره به شبکه بازگشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��ا توجه به بارندگی های بی س��ابقه این مدت در‬ ‫سیستان و بلوچستان هم اکنون عالوه بر نهادهای خدمات رسان‬ ‫‪ 7‬بالگرد‪ ۴۶ ،‬قایق و یک لنج در مناطق جنوبی استان درحال‬ ‫ارائه خدمات به سیل زدگان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیل زدگان در انتظار امدادرسانی‬ ‫رئیس س��ازمان اورژانس کش��ور با بیان اینکه مردم مناطق‬ ‫سیل زده نیاز مبرم به امدادرسانی و توزیع اقالم امدادی دارند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قطع راه ه��ای ارتباطی نباید مش��کلی در ارائه خدمات‬ ‫ایج��اد کن��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دکتر پیرحس��ین کولیوند در‬ ‫حاشیه نشست مدیریت بحران شهرستان چابهار اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای بحران س��یل تاکنون ‪ ۵۳‬مادر باردار از مناطق سیل زده‬ ‫به بیمارستان منتقل شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۱۲‬مادر باردار از مناطق بدون راه دسترسی‬ ‫و اب گرفت��ه ب��ا کمک اورژان��س هوایی به بیمارس��تان انتقال‬ ‫یافته اند‪ ،‬گفت‪ :‬بالگرد اورژانس هوایی گناباد از چهارشنبه برای‬ ‫خدمات رسانی به بیماران و شهروندان نیازمند گرفتار در سیل‬ ‫در چابهار به جمع نیروهای موجود اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س اورژانس کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اینکه بررس��ی ویژه‬ ‫بیماری های قابل انتقال از اب و مش��کالت بهداشت محیط با‬ ‫گروه های خبره عملیاتی انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ ۳۲۷‬روستای‬ ‫تحت پوش��ش شبکه بهداشت چابهار‪ ۱۲۰ ،‬روستا در محاصره‬ ‫اب و نیازمن��د م��واد غذایی و بهداش��تی هس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫کمبودهای دارویی درحال ارسال است و مشکلی در این زمینه‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مردم مناطق س��یل زده نیاز مبرم‬ ‫به امدادرس��انی و توزیع اقالم امدادی دارن��د‪ .‬رئیس اورژانس‬ ‫کشور با اش��اره به خدمات رس��انی اورژانس هوایی به بیماران‬ ‫در مناطق قصرقند و چابهار افزود‪ ۴ :‬گروه واکنش س��ریع و ‪۲‬‬ ‫گروه پشتیبان از اورژانس دانش��گاه علوم پزشکی ایرانشهر در‬ ‫منطقه دشتیاری مستقر ش��ده اند‪ .‬همچنین ‪ ۳‬گروه بهداشتی‬ ‫از دانشگاه علوم پزشکی کرمان صبح چهارشنبه در منطقه کار‬ ‫امدادرسانی را شروع خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز فوری سیل زدگان به وسایل گرمایشی‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیس��تان و بلوچستان نیز از‬ ‫نیاز فوری سیل زدگان ‪ ۱۴‬شهرستان این استان به مواد غذایی‬ ‫و وسایل گرمایشی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر رس��ول راش��کی اظهارکرد‪ :‬س��یل زدگان ‪۱۴‬‬ ‫شهرس��تان استان سیستان و بلوچس��تان نیاز مبرم و فوری به‬ ‫مواد غذایی و وسایل گرمایشی دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیس��تان و بلوچستان اقالم‬ ‫غذایی نظیر انواع کنس��رو‪ ،‬خرما‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و اقالم زیس��تی‬ ‫نظی��ر پت��و‪ ،‬موکت و اق�لام گرمایش��ی مانند چراغ ات��را را از‬ ‫مهم ترین نیازهای سیل زدگان استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هموطنان می توانند کمک ه��ای غیرنقدی خود‬ ‫را ب��ه پایگاه ه��ای جمعیت هالل احمر اس��تان و کمک نقدی‬ ‫خود را با ش��ماره گیری ‪ *۱۱۲*۵۴#‬یا با اس��تفاده از شماره‬ ‫حس��اب ‪ ۵۲۶۳۶۳۶۳۵۳‬بانک ملت شعبه امام علی (ع) به نام‬ ‫کمک های خیری جمعیت هالل احمر استان واریز کنند‪.‬‬ ‫راش��کی با بیان اینکه به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۲۸‬اس��یب دیده س��یل‬ ‫در قالب ‪ ۷۶۷‬خانوار از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬دی در این اس��تان ازس��وی‬ ‫نیروهای هالل احمر امدادرس��انی شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪۹۸ :‬‬ ‫روس��تای سیستان و بلوچس��تان در این مدت دچار سیالب و‬ ‫اب گرفتگی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان افزود‪:‬‬ ‫در این مدت هزار و ‪ ۱۴۴‬نفر از اس��یب دیدگان سیل استان در‬ ‫‪ ۲۵۲‬چادر اسکان اضطراری داده شدند‪.‬‬ ‫راش��کی گفت‪ :‬عمق بح��ران به اندازه ای اس��ت که عالوه بر‬ ‫مسدود شدن مس��یرها‪ ،‬بس��یاری از خانه های مسکونی دچار‬ ‫اس��یب جدی شدند‪ ،‬همچنان راه ارتباطی بسیاری از روستاها‬ ‫قطع است و امدادرسانی به انها با قایق و بالگرد انجام می شود‪.‬‬ ‫محمد جوا د اذری جهرمی‪ ،‬وزیرارتباطات اعالم کرد وضعیت‬ ‫ارتباطات در مناطق س��یل زده به ش��رایط عادی بازگش��ته و‬ ‫روزهای سه ش��نبه و چهارش��نبه اینترنت تلفن هم��راه در این‬ ‫استان رایگان است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 19‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1450‬‬ ‫پیاپی ‪2768‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫ساز اقتصاد موسیقی برای بانوان کوک می شود‬ ‫موسیقی بانوان پس از پیروزی انقالب به طور تدریجی‬ ‫و با محدودیت هایی که در این عرصه برای بانوان وجود‬ ‫دارد توانس��ته جایگاه خ��ود را در میان مخاطبانش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فعالیت ه��ای بان��وان در عرصه‬ ‫موسیقی امروزه به درجه ای رسیده که می تواند برایشان‬ ‫درامدزایی داشته باشد و از ارتباط با مخاطب سود مادی‬ ‫و معنوی برایشان به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫در س��ال های پس از پیروزی انقالب اسالمی بسیاری‬ ‫از بانوان فعال در عرصه موس��یقی تالش کردند در سایه‬ ‫توجه به موازین مندرج در قانون اساسی حرکت کرده و‬ ‫دغدغه هنری خود را جامه عمل بپوش��انند‪ .‬با این همه‬ ‫مش��کالت و چالش های بس��یار انها در این مسیر گاهی‬ ‫اوقات س��د راه ش��د و بر ادامه روند فعالی��ت انها تاثیر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مس��ائلی که در موس��یقی بانوان را‬ ‫از اقای��ان جدا می کند بحث انتش��ار اثر اس��ت‪ .‬درواقع‬ ‫مخاطب موس��یقی به طور معمول جذب صدای خوب یا‬ ‫یک اثر می ش��ود‪ ،‬ام��ا از انجا که خانم ها امکان انتش��ار‬ ‫کارهای خود را ندارند مخاطبان محدودی را جذب خود‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در حقیق��ت فاکت��ور اصل��ی جذب مخاط��ب در ژانر‬ ‫موس��یقی صدا و بعد سیماست که بانوان این عرصه در‬ ‫فاکتور اصلی امکان عرض اندام را ندارند‪ .‬همین مس��ئله‬ ‫باعث شده است در بیشتر کنسرت های انها قطعاتی اجرا‬ ‫ش��ود که همگی پیش تر شنیده ش��ده و عنوان قطعات‬ ‫ماندگار را دارند برای حضار اجرا می ش��ود‪ .‬این قطعات‬ ‫معموالً از اثار خوانندگان قدیمی است که شهرت زیادی‬ ‫دارند و قطعات انها برای همه اشناست‪.‬‬ ‫اجرای این قطعات نوس��تالژیک و جذابیت های بصری‬ ‫دیگر در کنس��رت ها باعث می شود مخاطبان خانم برای‬ ‫حضور در کنس��رت بانوان برای نخستین بار قدم بردارد‪.‬‬ ‫اگر ش��انس با ان خواننده خانم یار باش��د ممکن است‬ ‫مخاطب جذب صدای خواننده ش��ود و روند حضور این‬ ‫مخاط��ب در اجراها ش��کل ثابت پیدا کن��د‪ .‬البته که به‬ ‫دلی��ل هزینه های گ��زاف بلیت درصد این اف��راد پایین‬ ‫است و ترجیح افراد بر حضور در کنسرت هایی است که‬ ‫حداقل صدایی از خواننده خود دارند تا در خلوت نیز به‬ ‫ان گوش جان دهد‪.‬‬ ‫گرچ��ه به تازگی ام��کان تبادل قطعات وج��ود دارد و‬ ‫برخی بان��وان‪ ،‬با هماهنگی با اقایان فعال در این عرصه‬ ‫قطعات انها را در کنس��رت ها اج��را می کنند‪ ،‬این اتفاق‬ ‫ش��اید در میزان فروش بلیت اندک تاثیری داشته باشد‪،‬‬ ‫اما در اصل موضوع تغییر انچنانی ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫همین مسائل پیش پاافتاده و به ظاهر ساده باعث شده‬ ‫است بس��یاری از بانوانی که بیشتر به عنوان خواننده در‬ ‫ایران مش��غول فعالیت هستند بعد از مدتی یا از این کار‬ ‫کناره گیری کرده یا با ش��رایط موجود سازش کنند‪ ،‬به‬ ‫ه��ر تقدیر انانی ک��ه مانده اند و همچن��ان برای صحنه‬ ‫موس��یقی ایران‪ ،‬ارزش و احترام قائل هستند‪ ،‬بر این امر‬ ‫صحه می گذارند که ماندن در ایران انتخاب انها اس��ت‪،‬‬ ‫فرهنگ موسیقایی انها در همین جو هنری جریان دارد‬ ‫و موس��یقی انان برگرفته از حال و هوای مردمان همین‬ ‫مرز و بوم است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلیغ�ات ده�ان به ده�ان تنه�ا راه جذب‬ ‫مخاطب‬ ‫نیوش��ا بریمانی نوازنده و سرپرس��ت گروه نوش��ه در‬ ‫گفت وگو با روزنامه‬ ‫و در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که بانوان در عرصه موس��یقی تا چه اندازه توانس��ته اند‬ ‫به درامدزایی از طریق فعالیت در این حوزه دس��ت پیدا‬ ‫کنن��د گفت‪ :‬تا به حال خیلی س��خت بوده اس��ت و اگر‬ ‫پیش��رفتی هم حاصل ش��ده مدیون زحمت های بسیار‬ ‫زی��اد بانوان در این عرصه اس��ت‪ .‬ما در این چند س��ال‬ ‫گذش��ته یا بهتر بگویم در ده سال گذشته توانسته ایم به‬ ‫حدی از فعالیت برس��یم که بتوانیم از این مسیر کسب‬ ‫درامد کنیم‪ .‬پیش از این زمان خیلی ش��رایط برای کار‬ ‫کردن س��خت بود‪ .‬م��ن پیش از اینکه سرپرس��تی این‬ ‫گروه را برعهده داشته باشم به عنوان نوازنده کمانچه یا‬ ‫سرپرست ارکس��تر فعالیت کردم که در ان زمان درامد‬ ‫ان چنانی نداشت شاید گاهی ضرر هم داشته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به یکی از مش��کالتی که منجر می شود‬ ‫موس��یقی بانوان از لحاظ اقتصادی رش��د نکند اش��اره‬ ‫می کند و می افزاید‪ :‬به دلیل ش��رایط و محدودیت هایی‬ ‫ک��ه وج��ود دارد نمی توانیم برای برپایی کنس��رت و یا‬ ‫انتش��ار البوم هیچ گونه تبلیغاتی با صدای خواننده مان‬ ‫نمی توانیم داش��ته باش��یم و تنه��ا می توانیم قطعه های‬ ‫بی کالم را تبلیغ کنیم‪ .‬این مشکل جایی بیشتر می شود‬ ‫که وقتی ما می خواهیم قطعه های جدید و تازه س��اخت‬ ‫خودمان را اجرا کنیم مخاطب هیچ ذهنیتی نس��بت به‬ ‫ان ندارد و انوقت مخاطب باید بر اس��اس چه سنجشی‬ ‫به کنس��رت های ما بیاید؟ و این کار را برای ما س��خت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بریمانی در ادامه گفت‪ :‬اما با این اوصاف ما باز هم کار‬ ‫کردیم و س��عی کردیم مشکالت بر روی روند فعالیت ما‬ ‫ن به‬ ‫تاثیر نگذارد و کنسرت به کنسرت و با تبلیغات دها ‬ ‫دهان توانس��تیم مخاطبان خودمان را پیدا کنیم و االن‬ ‫با افتخ��ار می توانم بگویم که مخاطب��ان ما برای دیدن‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ما باز هم کار کردیم و س��عی کردیم مش��کالت ب��ر روند فعالیت ما‬ ‫ن به دهان‬ ‫تاثی��ر نگذارد و کنس��رت به کنس��رت و با تبلیغات ده��ا ‬ ‫توانستیم مخاطبان خود را پیدا کنیم‬ ‫اثارمان با شناخت خوبی می ایند‪.‬‬ ‫ای��ن نوازنده جوان کش��ورمان در ادامه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به باال بودن اجراهای ما در س��طح کش��ور خدا رو شکر‬ ‫به سوددهی رسیدیم و توانس��تیم از این راه برای گروه‬ ‫درامدزایی خوبی داش��ته باش��یم‪ .‬البته که نس��بت به‬ ‫کنسرت های اقایان ارقام قابل مقایسه نیست اما همین‬ ‫مقدار که بتوانیم هزینه ها را پوش��ش دهیم و اندکی هم‬ ‫درامد کسب کنیم رضایت بخش است‪.‬‬ ‫بریمانی در ادامه افزود‪ :‬من خیلی دوست دارم بتوانیم‬ ‫در حدی کارمان را گسترش دهیم که از تعداد بیشتری‬ ‫نوازنده در کنس��رت هایمان اس��تفاده کنیم و از ظرفیت‬ ‫هن��ری بانوان ش��هرهای دیگر هم اس��تفاده کنیم‪ .‬این‬ ‫کار اگرچ��ه به دلیل تامین امکان رفاهی و حضور بانوان‬ ‫نوازنده در تهران با هزینه های بیش��تری همراه است اما‬ ‫اگر بتوانیم به س��طح مطلوبی از درامدزایی برسیم این‬ ‫اتفاق می تواند به رشد موسیقی بانوان در شهرهای دیگر‬ ‫هم کمک کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬من ش��اید نخس��تین بار است که‬ ‫حمایت بس��یار کوچکی از مدیرعام��ل بنیاد رودکی در‬ ‫اجراهایمان داش��تم‪ .‬این را می خواهم بگویم چون تا به‬ ‫امروز هیچ یک از مدیران حوزه موسیقی حتی کمترین‬ ‫ق��دم را در ای��ن زمینه برنداش��تند و می خواهم از اقای‬ ‫افضلی تش��کر کنم که با درک درستی نسبت به شرایط‬ ‫کنس��رت بانوان و ساعت اجرای ما که در از ساعت ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۴‬بعدازظهر است نسبت به تفاوت قیمت ها با اجراهایی‬ ‫که ش��ب ها روی س��ن تاالر وحدت می رود با ما نهایت‬ ‫همکاری را داشتند که جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫بریمانی در پاس��خ به این پرسش که ایا حضور بانوان‬ ‫در رویدادهایی مانند جش��نواره موسیقی فجر می تواند‬ ‫به بهتر ش��دن بازار کار انها کم��ک کند گفت‪ :‬از لحاظ‬ ‫تبلیغات که همان مش��کالتی را داری��م که در اجراهای‬ ‫عمومی داری��م و نمی توانیم قطعات را تبلیغ کنیم‪ .‬تنها‬ ‫نکته مثبت جش��نواره موس��یقی فجر ب��رای گروه های‬ ‫موس��یقی این است که یک بار در سال توسط جشنواره‬ ‫حمایت هایی برای اجرای کنس��رت ها در جشنواره انجام‬ ‫می ش��ود و ب��رای بلیت فروش��ی نیازی ب��ه فعالیت های‬ ‫گروه های موسیقی نیس��ت‪ .‬اما در باقی شرایط فرقی با‬ ‫شرایط عادی اجراها برایمان ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مس��یر فعالیت های موسیقی بانوان‬ ‫و ش��رایطی که برای اخذ مج��وز دارند تفاوتی با فعالیت‬ ‫اقای��ان ندارد گفت‪ :‬ما هم باید برای اخذ مجوز از همان‬ ‫مسیر برویم و ش��عرها در شورای ترانه تصویب می شود‬ ‫و قطعات هم در اختیار استادان این حوزه قرار می گیرد‬ ‫و نظراتشان را نسبت به هر قطعه می گویند و در نهایت‬ ‫مجوز صادر می شود‪.‬‬ ‫بریم��ان در پایان با بیان اینکه بس��یاری از مخاطبان‬ ‫موسیقی بانوان قطعه های کالسیک و خاطره انگیز را در‬ ‫کنار قطعه های جدید می پذیرند گفت‪ :‬گروه موس��یقی‬ ‫نوش��ه البوم��ی را به تازگ��ی وارد بازار کرده اس��ت که‬ ‫قطعه های ان همگی اورجینال است اما وقتی قرار است‬ ‫ت برگزار کنیم مخاطب��ان ما قطعه های جدید را‬ ‫کنس��ر ‬ ‫به تنهایی اس��تقبال نمی کنند و دوست دارند قطعه های‬ ‫قدیم��ی را هم اجرا کنیم و این هم تنها به همین دلیل‬ ‫اس��ت که هیچ ذهنیتی از کارهای جدی��د ندارند اما با‬ ‫کارهای قدیمی خاطره دارند و برایش��ان جذاب اس��ت‪.‬‬ ‫برای همین ما در کنسرت های مان از قطعه های جدید و‬ ‫قدیمی توامان اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹موس�یقی ب�رای مخاطب�ان بان�وان جنب�ه‬ ‫سرگرمی دارد‬ ‫نازلی بخشایش نوازنده و سرپرست ارکستر مهرنوا در‬ ‫گفت وگو با روزنامه‬ ‫و در پاسخ به این پرسش که‬ ‫شرایط درامدزایی بانوان در عرصه موسیقی تا چه اندازه‬ ‫مطلوب است گفت‪ :‬بانوان عرصه موسیقی در زمینه های‬ ‫نوازندگ��ی و تدری��س می توانن��د حضور گس��ترده تری‬ ‫داش��ته باش��ند و از ای��ن راه درامدزایی خوبی داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬اما در زمینه خوانندگی به دلیل محدودیت هایی‬ ‫که وجود دارد ش��رایط کمی متفاوت اس��ت‪ .‬در زمینه‬ ‫اج��را محدودیت های��ی برای نوازندگان ه��م وجود دارد‬ ‫ام��ا خوانندگان زن در کش��ور خیل��ی نمی توانند روی‬ ‫فعالیت های خود از لحاظ مالی حساب کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مشکالت موس��یقی بانوان در زمینه‬ ‫اجراهای صحنه ای می گوید‪ :‬با وجود انکه برای کس��ب‬ ‫مج��وز هی��چ مش��کلی از س��وی وزارت ارش��اد و دفتر‬ ‫موس��یقی این وزارتخانه نداریم ام��ا نهادهایی خارج از‬ ‫دولت مش��کالتی را در ش��هرهای مختلف برای اجرا به‬ ‫وج��ود می اورن��د‪ .‬مثال در تجربه ش��خصی خودم وقتی‬ ‫هم��راه با یک گروه به عنوان نوازنده به یکی از ش��هرها‬ ‫رفتم یکی از مقام های ان شهر اجازه نوازندگی بانوان را‬ ‫روی صحنه نداد و من اجرای ان روز را از دس��ت دادم‪.‬‬ ‫یا حتی وقتی کنسرت بانوان قرار است اجرا شود گاهی‬ ‫شاهد هستیم باز هم با برخی دخالت ها اجازه اجرا غیر از‬ ‫تهران داده نمی شود‪ .‬در حالی که ما تنها قرار است برای‬ ‫بانوان اجرا کنیم اما باز هم این مشکالت وجود دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ارکستر مهرنوا درباره موانع خود در زمینه‬ ‫اجرای کنس��رت های موس��یقی برای بان��وان می گوید‪:‬‬ ‫متاسفانه در س��الن های مطرح شهر تهران با بی توجهی‬ ‫مس��ئوالن روبه رو هس��تیم‪ .‬مثال تاالر وحدت تنها برای‬ ‫س��اعت ‪ ۲‬بعد از ظهر اجازه اجرا به گروه های موسیقی‬ ‫بانوان می دهد که زمان بس��یار بدی اس��ت و بس��یاری‬ ‫نمی توانن��د در این زمان در کنس��رت ها ش��رکت کنند‬ ‫در حالی که اجراهای عمومی را برای س��اعت ‪ ۹‬ش��ب‬ ‫در نظ��ر می گیرند‪ .‬البته فرهنگس��رای نیاوران به تازگی‬ ‫س��اعت های ش��ب را هم به کنس��رت بانوان اختصاص‬ ‫می دهد که می تواند کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬یکی از مش��کالت دیگر ما نبود‬ ‫صدابردار اس��ت‪ .‬ب��ه خاطر اینکه بیش��تر صدابرداران از‬ ‫اقایان هس��تند‪ ،‬انها تنها قبل از اجرا تنظیمات را انجام‬ ‫می دهن��د و در طول اجرا فردی را می گذارند که به این‬ ‫امور اش��نایی ن��دارد و در زمان اجرا مش��کالتی را برای‬ ‫نوازندگان و خواننده به وجود می اورد‪ .‬در طول سال هایی‬ ‫که فعالیت کردم تنها خانم سوس��ن بخشایش که فقط‬ ‫تش��ابه نام خانوادگی با من دارد در این عرصه به عنوان‬ ‫صداب��ردار خان��م فعالیت می کنند که چون بازنشس��ت‬ ‫شدند کمتر در کنسرت ها حضور دارند و چند باری من‬ ‫به خاطر انکه کیفیت کارمان افت نکند با هزینه شخصی‬ ‫از ایشان درخواست کردم که به عنوان صدابردار حضور‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬در حالت عادی هزینه صدابردار بر عهده‬ ‫س��الن میزبان است اما متاسفانه امکانات خوبی از لحاظ‬ ‫صدا در اختیار کنسرت های بانوان قرار نمی دهند‪ .‬همین‬ ‫خانم بخش��ایش در خانه موس��یقی صدابرداری تدریس‬ ‫می کنند اما شرایطی فراهم نمی شود که شاگردان خانم‬ ‫ایشان بتوانند در سالن های اجرا به صورت عملی اموزش‬ ‫ببینند تا بتوانیم از افراد متخصص در این زمینه بیش��تر‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش صنفی خانه موسیقی در همراهی‬ ‫با موس��یقی بانوان گفت‪ :‬من خیلی س��ر و کار چندانی‬ ‫با خانه موس��یقی نداش��تم و اگرچه عضو خانه موسیقی‬ ‫هس��تم اما به غیر از ی��ک بار که در زمینه خرید س��از‬ ‫غیراس��تاندارد به ش��ورای تخصص��ی و داوری این خانه‬ ‫مراجعه کردم کانون س��ازندگان ساز اقدام خیلی خوبی‬ ‫در راستای اس��تیفای حق انجام دادند اما دیگر مراجعه‬ ‫ضروری نداش��تم‪ .‬ام��ا خانه موس��یقی باید بر اس��اس‬ ‫رفتارهای صنف��ی از تمامی اعضای خود حمایت کند و‬ ‫ت�لاش کند در کارهایی ک��ه می تواند به عنوان حامی و‬ ‫مشاور حضور داشته باشد به تمامی اعضا کمک کند‪.‬‬ ‫این نوازنده جوان کش��ورمان در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫خانم های خواننده در ایران تریبون درستی ندارند‪ .‬مثال‬ ‫اگر یک خواننده خانم جدید بخواهد برای نخس��تین بار‬ ‫کنس��رت برگزار کند‪ ،‬مخاطبانی ک��ه می خواهند بلیت‬ ‫کنس��رت او را بخرند به هیچ وجه صدای او را نشنیده اند‬ ‫که بخواه��د انها را راغب کند تا بلی��ت بخرند و بیایند‬ ‫از کنس��رت ل��ذت ببرن��د‪ .‬درنتیجه مخاطب��ان همواره‬ ‫دوس��ت دارند در کنسرت خانم های پیشکسوت شرکت‬ ‫کنند که در گذش��ته یک سری البوم منتشر کرده اند و‬ ‫مخاطبان هم اهنگ های انها را گوش داده اند‪ .‬درنتیجه‬ ‫ان خانم های پیشکس��وت هم می توانند اثارشان را بارها‬ ‫به ش��کل تکراری اجرا کنن��د و مخاطبان هر دفعه لذت‬ ‫ببرند‪ ،‬اما خواننده های جدید چنین فرصتی ندارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬خواننده های خانم حت��ی انگیزه‬ ‫ندارند که موس��یقی جدید بس��ازند و اج��را کنند چون‬ ‫ت��ا اهنگ ه��ای جدی��د در ذهن مخاطبان حک ش��ود‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت ‪ ۱۰‬س��ال طول بکش��د و به همین خاطر‬ ‫خواننده های خانم جدی��د ترجیح می دهند اثار قدیمی‬ ‫را بازخوانی کنند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه کیفی��ت کار انه��ا رش��د پی��دا نمی کند‪.‬‬ ‫موس��یقی بانوان نس��بت به موس��یقی های دیگر کمتر‬ ‫موردتوج��ه ق��رار می گی��رد‪ .‬حت��ی من در جش��نواره‬ ‫موس��یقی فجر ه��م متوجه ش��دم که انه��ا نیز بخش‬ ‫موس��یقی بانوان را ج��دی نمی گیرند چون موس��یقی‬ ‫بانوان در جامعه موس��یقی دیده نمی ش��ود و فقط یک‬ ‫قش��ر خاصی از مردم می توانند موسیقی بانوان را گوش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید می کند‪ :‬مس��ئله دیگر این است که‬ ‫مخاطبان کنس��رت های موس��یقی بانوان بیشتر طالب‬ ‫برنامه های ش��اد و سرگرم کننده هستند‪ .‬خانم ها ان قدر‬ ‫مش��غول کار در منزل و بچه داری در خانه هس��تند که‬ ‫الزم دارن��د لحظات ش��ادی را هم تجرب��ه کنند‪ ،‬اما ان‬ ‫کنس��رت های ج��دی که در بخش عموم��ی وجود دارد‬ ‫در بخش موس��یقی بانوان هم موجود است‪ ،‬منتها کمی‬ ‫کمتر از بخش عمومی‪ .‬و متاسفانه مخاطبان ما به جنبه‬ ‫سرگرمی موسیقی بیشتر از جنبه هنر ان توجه می کنند‬ ‫و این باعث می شود موسیقی بانوان که با نبض مخاطب‬ ‫زنده است نتواند روی کارهای جدید سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫پخش س��ریال «خ��واب زده» نخس��تین اثر‬ ‫س��یروس مقدم در ش��بکه نمای��ش خانگی‪ ،‬به‬ ‫تعوی��ق افتاد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در حالیکه‬ ‫قرار بود س��ریال خواب زده از ‪ ۲۴‬دی در بستر‬ ‫روبیکا و پلتفرم دانلود سالم سینما توزیع شود‪،‬‬ ‫عوامل این س��ریال با احترام به این روزهای تلخ‬ ‫مردم توزیع این س��ریال را به تعویق انداختند‪.‬‬ ‫س��یروس مقدم کارگردان س��ریال های شاخص‬ ‫تلویزیونی در این س��ال ها‪ ،‬سریال «خواب زده»‬ ‫به نویسندگی س��عید نعمت اله و تهیه کنندگی‬ ‫اله��ام غفوری را برای ش��بکه نمای��ش خانگی‬ ‫ساخته اس��ت‪« .‬خواب زده» نخستین اثر مقدم‬ ‫برای ش��بکه نمایش خانگی است و زمان جدید‬ ‫پخش ان به زودی اعالم می شود‪ .‬علیرضا شجاع‬ ‫نوری‪ ،‬الدن مس��توفی‪ ،‬س��یما بابایی‪ ،‬امیرعلی‬ ‫دانایی‪ ،‬مهدی س��لطانی‪ ،‬پری��وش نظریه‪ ،‬ایرج‬ ‫ن��وذری‪ ،‬ادرینا توش��ه فرید‪ ،‬سجادی حس��ینی‪،‬‬ ‫کوروش س��لیمانی‪ ،‬مارال فرجاد‪ ،‬ن��دا عقیقی‪،‬‬ ‫ب��اران حاج رضایی‪ ،‬مجتب��ی طباطبایی‪ ،‬فرهاد‬ ‫مه��دوی‪ ،‬نازنی��ن فالح��ی و عرف��ان ابراهیمی‬ ‫بازیگران این سریال هستند‪.‬‬ ‫پایان تصویربرداری‬ ‫«نون‪ .‬خ» در کرمانشاه‬ ‫نیوشا بریمانی‬ ‫نازلی بخشایش‬ ‫تصویرب��رداری فصل دوم س��ریال «نون‪ .‬خ»‬ ‫به کارگردانی س��عید اقاخان��ی و تهیه کنندگی‬ ‫مهدی فرجی در کرمانش��اه به پایان رس��ید‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬صبح سه شنبه ‪ ۲۴‬دی فاز اول‬ ‫تصویربرداری فص��ل دوم مجموعه «نون‪.‬خ» در‬ ‫کرمانش��اه به پایان رس��ید و حمیدرضا اذرنگ‬ ‫جلوی دوربین رفت‪ .‬گروه تولید س��ریال «نون‪.‬‬ ‫خ» ب��رای ادامه تصویربرداری س��ریال به تهران‬ ‫امده ان��د‪ .‬تصویرب��رداری این س��ریال از اذر در‬ ‫کرمانش��اه اغاز ش��ده بود و تاکن��ون حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد سریال ضبط شده است و همزمان تدوین‬ ‫و صدا گذاری س��ریال در حال انجام اس��ت‪ .‬این‬ ‫مجموعه تلویزیونی قرار اس��ت ماه رمضان سال‬ ‫‪ ۹۹‬روی انتن ش��بکه یک س��یما برود‪ .‬س��عید‬ ‫اقاخان��ی‪ ،‬حمیدرض��ا اذرنگ‪ ،‬ش��قایق دهقان‪،‬‬ ‫س��یروس میمنت‪ ،‬پاش��ا جمالی‪ ،‬هدیه بازوند‪،‬‬ ‫ندا قاس��می‪ ،‬میرطاهر مظلومی و مجید یاسر از‬ ‫جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف حق پخش‬ ‫برنامه های ورزشی‬ ‫طی رای اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ‪۷۰‬‬ ‫درصد حق پخش تبلیغات تلویزیونی مس��ابقات‬ ‫ورزش��ی در اختیار صدا و سیما و ‪ ۳۰‬درصد در‬ ‫اختی��ار وزارت ورزش و جوان��ان قرار گرفت‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬ابراهیم ش��کوری مدیرکل امور‬ ‫مجل��س صداوس��یما گفت‪ :‬کمیس��یون تلفیق‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با پیش��نهاد دولت در‬ ‫الیحه بودجه س��ال این��ده کل کش��ور درباره‬ ‫نح��وه تقس��یم درامدهای یادش��ده مخالفت و‬ ‫روش دیگری را تصوی��ب کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت‬ ‫در بند «ل» تبصره ‪ ٩‬الیحه بودجه س��ال اینده‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬ب��دون نظرخواهی از صداوس��یما‪،‬‬ ‫پیش��نهاد تقسیم «مس��اوی» درامدهای ناشی‬ ‫از پخش تبلیغات تلویزیونی مس��ابقات ورزشی‬ ‫را ارائه کرده بود‪ .‬ش��کوری تاکی��د کرد‪ :‬این در‬ ‫حالیس��ت که طبق بن��د (پ) م��اده ‪ ٩٢‬قانون‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬دولت مکلف بود تمهیدات‬ ‫قانون��ی این موض��وع را با «تفاه��م» دو جانبه‬ ‫رسانه ملی و وزارت ورزش و جوانان فراهم کند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مجلس صداوس��یما درباره مصوبه‬ ‫نهایی کمیس��یون تلفیق در ای��ن زمینه گفت‪:‬‬ ‫عصر ام��روز اعضای کمیس��یون تلفیق مجلس‪،‬‬ ‫به تقس��یم ای��ن درامدها به می��زان ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫در اختیار صداوس��یما و ‪ ۳۰‬درص��د در اختیار‬ ‫وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬رای دادند تا این درامد‬ ‫از طری��ق وزارت ورزش و جوان��ان برای تقویت‬ ‫ورزش کش��ور و کمک به فدراسیون های مربوط‬ ‫اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫کوتاه از هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت موسیقی بانوان و تالش برای کسب درامد از این راه‬ ‫پخش سریال «خواب‬ ‫زده» به تعویق افتاد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 25‬دی‪ 19 - 1398‬جمادی االول ‪ 15 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1450‬پیاپی ‪2768‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫هشدار‪:‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫شهرداری تهران اماده اعزام متخصصان حوزه سالمت روان به مناطق سیل زده است‬ ‫مردم این سرزمین هنوز عاشق هنر هستند‬ ‫حیوانات اهلی مثل مرغ و خروس‪ ،‬گوسفند‪ ،‬اسب‪ ،‬غاز‬ ‫و اردک را نگه��داری می کردیم‪ .‬برای خودش یک باغ‬ ‫وح��ش بود! از کودکی با این موج��ودات مانوس بودم‪.‬‬ ‫خاطرات خوبی با طبیعت داشتم و این سبک از زندگی‬ ‫بعدها در اثار من منعکس شده است‪.‬‬ ‫این نقاش افزود‪ :‬در بس��یاری از کارهای من اس��ب و‬ ‫درخت س��وژه اصلی بوده اند‪ .‬اسب نماد انرژی و درخت‬ ‫ه��م نماد حیات اس��ت‪ .‬درخت در زندگی بش��ر فواید‬ ‫فراوان��ی دارد؛ از تولید اکس��یژن گرفته تا میوه‪ ،‬چوب‪،‬‬ ‫کاغ��ذ و لطافت هوا‪ .‬همه از این موجود مقدس اس��ت‪.‬‬ ‫انسان با این همه پیشرفت و ترقی‪ ،‬بیشتر برای طبیعت‬ ‫ویرانگری اورده اس��ت‪ .‬در بیشتر اثارم به این موضوع‬ ‫اعتراض کرده ام که انس��ان حق ندارد طبیعت را خراب‬ ‫کند‪ .‬ظاهر کار من نقاش��ی اس��ت ام��ا در ورای ان به‬ ‫ویرانی طبیعت به دست انسان اعتراض دارم؛ فرایندی‬ ‫که در نهایت خود انسان ها را هم قربانی می کند‪.‬‬ ‫او درباره راه اندازی پردیس فرهنگی هنری مهرسان‬ ‫گف��ت‪ :‬راه اندازی این موسس��ه نش��ان می دهد مردم‬ ‫این س��رزمین هنوز عاشق هنر هستند‪ .‬در این شرایط‬ ‫اقتصادی کمتر کس��ی به فکر مسائل فرهنگی و هنری‬ ‫اس��ت اما راه اندازی چنین جایی در مرکز شهر تهران‪،‬‬ ‫ثاب��ت می کند که هنر و ذوق هن��ری در خون فرزندان‬ ‫این سرزمین که زادگاه و پرورشگاه تمدن است جریان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند پیشکس��وت افزود‪ :‬ما اس��تعدادهای‬ ‫بسیار خوبی در بین هنرجویان جوان داریم که نیازمند‬ ‫محلی برای ارائه هنرش��ان هستند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت تهران ه��م مانند پاریس به ی��ک قطب خرید و‬ ‫ف��روش اثار هنری تبدیل ش��ود تا چرخ ه��ای اقتصاد‬ ‫هن��ر بچرخد‪ .‬به این منظور بای��د فرهنگ ارائه و خرید‬ ‫و فروش کاالهای هن��ری را تقویت کنیم که الزمه ان‬ ‫داشتن گالری های مناسب است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫برون ریزی احساسات در «اندرونی»‬ ‫«اگوستو بوال» وارد کتابفروشی ها شد‬ ‫نمایش��گاه اثار نقاش��ی‪ ،‬حجم و چیدمان‬ ‫سارا کشمیری باعنوان «اندرونی» در گالری‬ ‫ژاله برپاس��ت‪ .‬کش��میری در ای��ن مجموعه‬ ‫دو دس��ته اث��ر را ب��ه نمایش گذاش��ته که‬ ‫مکم��ل یکدیگر هس��تند و حض��ور زنان در‬ ‫موقعیت های گوناگون را نشان می دهند‪.‬‬ ‫در این اثار اغلب با زنان تنهایی مواجه هستیم که در تقابل با فرد دیگری‬ ‫دیده می شوند‪.‬‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د چهره دیگر نیز خود اوس��ت ک��ه در وضعیتی دیگر‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬این افراد با درون خود روبه رو شده و دچار چالش و درگیری‬ ‫با وجوه مختلف ش��خصیتی خود هس��تند‪ .‬جدا از تابلوهای نقاشی که روی‬ ‫ب ش��ده اند تع��دادی از نقاش��ی ها درون چمدان ق��رار گرفته اند‪.‬‬ ‫دی��وار نص ‬ ‫حض��ور در فضایی بس��ته و تنگ‪ ،‬محصور و زیر فش��ار بودن افراد را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی‪ ،‬حجم و چیدمان سارا کشمیری تا ‪ ۲۹‬دی در گالری ژاله‬ ‫برپاست‪ .‬این گالری در خیابان ایرانشهر‪ ،‬کوچه نوشهر‪ ،‬شماره ‪ ۳‬قرار دارد‪.‬‬ ‫کت��اب «اگوس��تو ب��وال» نوش��ته فرانس��س‬ ‫بب��ج به تازگی با ترجم��ه علی ظف��ر قهرمانی نژاد‬ ‫ازس��وی نش��ر نو منتش��ر و راهی بازار نش��ر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کت��اب زیرمجموع��ه عن��وان «کتابخان��ه‬ ‫ن ناشر چاپ می کند و نخستین عنوان از‬ ‫تئاتر» از مجموعه گس��تره خیال است که ای ‬ ‫«طالیه داران تئاتر امروز» است که در مجموعه نامبرده جا می گیرد‪.‬‬ ‫مجموعه گس��تره خی��ال‪ ،‬کتاب ه��ای مربوط به تئات��ر و س��ینما را در بر خواهد‬ ‫گرف��ت‪ .‬ای��ن کتاب ه��ا باوج��ود گوناگونی ش��ان ویژگی ه��ای مش��ابه و همگون‬ ‫دارن��د و دربرگیرن��ده نی��از و ض��رورت جامع��ه هن��ری و دانش��گاهی اهال��ی هنر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ن مجموعه‪ ،‬مهر‬ ‫دبیر این مجموعه رضا کوچک زاده اس��ت‪ .‬چاپ نخستین عنوان ای ‬ ‫سال گذشته با چاپ نمایشنامه های اقتباسی محمد چرم شیر و فرهاد مهندس پور اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این کتاب با ‪ ۲۴۷‬صفحه‪ ،‬شمارگان هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه و نرخ ‪ ۳۶‬هزار تومان منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه البومی گوش کنیم؟‬ ‫«نخستین امضا برای رعنا» بر پرده سینماها‬ ‫«نام من عشق است» منتشر می شود‬ ‫اکران فیلم سینمایی «نخستین امضا برای‬ ‫رعنا» از امروز در گروه س��ینمایی «فرهنگ»‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫با ثب��ت ق��رارداد اک��ران فیلم س��ینمایی‬ ‫«نخس��تین امضا ب��رای رعنا» س��اخته علی‬ ‫ژکان در گ��روه س��ینمایی «فرهنگ»‪ ،‬این فیلم از چهارش��نبه‪ ۲۵ ،‬دی در این‬ ‫گروه روی پرده خواهد رفت‪ .‬پخش این فیلم برعهده موسس��ه نیمروز فیلم قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫علیرضا جاللی تبار‪ ،‬ش��هرزاد کمال زاده‪ ،‬شقایق رهبری‪ ،‬حمیدرضا هدایتی‪،‬‬ ‫شهین تس��لیمی‪ ،‬فلور نظری‪ ،‬نادر نادرپور‪ ،‬محسن عبداللهیان و حمید فالحی‬ ‫بازیگران این فیلم سینمایی هستند‪.‬‬ ‫«نخس��تین امضا برای رعنا» یک درام اجتماعی اس��ت‪ .‬فیلم روایتگر زندگی‬ ‫داستان نویس��ی به نام جهانگیر گلس��تانه است که چند س��ال قبل با دختری به‬ ‫ن��ام رعنا ازدواج کرده اس��ت‪ .‬انها در خانه ای اج��اره ای زندگی می کنند و اجاره‬ ‫مختصری می پردازند‪ ،‬اما طولی نمی کشد که‪. ...‬‬ ‫الب��وم موس��یقی «ن��ام من عش��ق اس��ت» به‬ ‫اهنگسازی میدیا فرج نژاد‪ ،‬صدای محمد معتمدی‬ ‫و تنظی��م برای کوارت��ت از بهزاد عب��دی‪ ،‬تا پایان‬ ‫امسال منتشر می شود‪ .‬این البوم فضایی تلفیقی از‬ ‫موسیقی ایرانی و غربی دارد‪ .‬شعرهای این اثر نیز از‬ ‫میان اشعار برخی از شاعران ادبیات کهن ایران و شاعران معاصر از جمله موالنا‪ ،‬حسین‬ ‫منزوی‪ ،‬ش��فیعی کدکنی‪ ،‬علیرضا کلیایی‪ ،‬غالمرض��ا طریقی و علیرضا بدیع انتخاب‬ ‫شده است‪ .‬بخش اهنگسازی و تنظیم ارکستر ایرانی قطعه های این البوم را هم میدیا‬ ‫فرج نژاد و بخش کوارتت این البوم را بهزاد عبدی انجام داده است‪ .‬ضمن اینکه کوارتت‬ ‫«کلگیوم» از مجموعه های نام اش��نای اوکراینی‪ ،‬بخش های��ی از این البوم را نواخته‬ ‫است‪ .‬پیش از این از همین البوم قطعه «زنجیرش کنید» به صورت تک قطعه منتشر‬ ‫شده بود‪ ،‬این در حالی است که برای قطعه «کاشکی» با شعری از علیرضا کلیایی هم‬ ‫موزیک ویدئویی تهیه ش��ده که در روزهای اینده منتش��ر خواهد شد‪ .‬در این موزیک‬ ‫ویدئو که کارگردانی ان برعهده احمد اتراقچی و لیال جعفری بوده‪ ،‬امیریل ارجمند و‬ ‫لیندا کیانی ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ِ‬ ‫الگن‪ ،‬ایران و شادی را‬ ‫از یاد نبریم‬ ‫محمد درویش‪ ،‬فعال محیط زیست‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در روزهای گذش��ته معجزه الگِن‬ ‫با مرم��ت داوطلبانه بخش تاریخی این‬ ‫روستا ازس��وی داوطلبانی کاربلد و در‬ ‫میان جشن و پایکوبی پیر و جوان‪ ،‬زن‬ ‫و مرد اغاز ش��د‪ .‬در الگن قرار اس��ت ‪2‬‬ ‫میلی��ون نهال بل��وط‪ ،‬ارژن‪ ،‬بنه و دیگر‬ ‫گونه ه��ای بومی و س��ازگار منطق��ه با نظارت مناب��ع طبیعی و‬ ‫اراده جوان��ی به نام س��عید انصاریان و هم��ت اهالی این ابادبو ِم‬ ‫زاگرس نش��ین در سرشاخه های مارون کاش��ته شود‪ .‬بنیاد الگِن‬ ‫می خواهد بگوید‪ :‬می توان ماند و شرافتمندانه بر ستاره های وطن‬ ‫افزود‪ .‬اما چرا کس��ی گزارش��ی از ش��ادی و امید و نشاط مردم‬ ‫الگ��ن پخش نمی کند؟ اگ��ر در ‪ 20‬کیلومت��ری الگِن‪ ،‬یعنی در‬ ‫دیش��موک االن خبر دهند که دوباره دختری خودسوزی کرده‪،‬‬ ‫هم��ه رس��انه های داخلی و خارجی ب��ه ان می پردازند؛ اما برای‬ ‫انعکاس ش��ادی ها و موفقیت ها س��کوت ک��رده و خود را درگیر‬ ‫شکنجه خاموش می کنیم! چرا؟‬ ‫‪ -۲‬به وی��ژه روی س��خنم ب��ا اف��رادی چون مجید حس��ینی‪،‬‬ ‫پرویز پرس��تویی‪ ،‬علی صدری نیا‪ ،‬یاش��ار س��لطانی‪ ،‬سیدمهدی‬ ‫صدرالس��اداتی‪ ،‬امیرحسین جعفری‪ ،‬علی علیزاده‪ ،‬جلیل محبی‬ ‫و‪ ...‬اس��ت؛ گاه در خل��وت به اغلب محتواهای تولید ش��ده خود‬ ‫بنگرید؛ ان محتواها حال مردم و امیدش��ان را بیش��تر می کند‬ ‫یا کمتر؟ فکر کنم خوب اس��ت ک��ه البه الی چند خبر و تحلیل‬ ‫هش��داردهنده و اخت�لاس و مافیای کنکور و پزش��کی و دولت‬ ‫بی تدبیر و‪ ...‬که البته انها هم الزم اس��ت‪ ،‬به رخدادهای خوب و‬ ‫امیدبخش هم اشاره کنیم! نه؟‬ ‫‪ -۳‬اینکه در این مملکت سروش صلواتیان ها‪ ،‬سحر طوسی ها‪،‬‬ ‫زینب شریفی ها‪ ،‬علی شادلوها‪ ،‬یاسر عرب ها‪ ،‬کوروش بختیاری ها‪،‬‬ ‫ایه حمداوی ها‪ ،‬پژم��ان نوروزی ها و ارش نوراقایی ها هم وجود‬ ‫دارن��د که بی منت به ارتقای کیفیت زندگی در ایران می افزایند؛‬ ‫پرورش ما باوجود همه کمبودهایش‬ ‫اینکه مجید جان! اموزش و‬ ‫ِ‬ ‫و غلبه مافیای کنکور‪ 3 ،‬دقیقه زنگ نش��اط هم دارد! کجا باید‬ ‫اشاره و گرامی داشته شود؟ باور کن در ‪ 24‬ساعت شلیک ممتد‬ ‫به همه چیز‪ ،‬چند دقیقه ترانه هم بد نیست! هست؟‬ ‫‪ -۴‬می گوین��د «اگر درد را احس��اس کردی‪ ،‬زن��ده ای؛ اما اگر‬ ‫در ِد دیگران را درک کردی‪ ،‬انس��انی‪ ».‬ام��ا کمتر می گویند «و‬ ‫فقدان بهانه برای ش��اد زیستن و امید داشتن‬ ‫مهم ترین درد‪ ،‬گاه‬ ‫ِ‬ ‫اس��ت‪ .‬مردمی که بلد نباش��ند ش��ادی کنند‪ ،‬ارام ارام به درد‬ ‫همنوعان بی تفاوت می شوند‪ ».‬بهانه های شادی برای مردمی که‬ ‫دوست شان داریم فراهم کنیم‪ .‬همین!‬ ‫نظرگاه‬ ‫تصحیح غیرمستقیم جهان‬ ‫ایدین اغداش��لو می گوید‪ :‬اعتراض من‬ ‫به عنوان یک نقاش‪ ،‬نقاش��ی کش��یدن و‬ ‫به عنوان یک نویس��نده‪ ،‬نوشتن است که‬ ‫هر دو را انج��ام دادم و در حدود مختصر‬ ‫اعالم موضع ک��ردم‪ .‬فکر می کنم بیش از‬ ‫این‪ ،‬موضع گیری سیاسی است‪ .‬من برای‬ ‫خودم موضع گیری سیاسی قائل نمی شوم‪،‬‬ ‫به این دلیل که به تصحیح غیرمستقیم جهان دل بسته ام‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ایدین اغداش��لو هنرمند پیشکس��وت درباره‬ ‫نقش و واکنش هنرمندان نس��بت به تلخی ه��ای جامعه می گوید‪:‬‬ ‫ب��ه طور کلی هن�� ِر برخی از هنرمندان در جهت مس��ائل اجتماعی‬ ‫حرکت می کند که به طبع اثار انها در راس��تای مس��ائل اجتماعی‬ ‫جهان‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬در عین حال هنرمندانی هس��تند که اثار و‬ ‫ِ‬ ‫جهان تعهدات اجتماعی جدا است‪ .‬برای گروه دوم‪،‬‬ ‫هنری ش��ان از‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت کمی مشکل تر است؛ چون ساختار اثار هنری انها در مسیر‬ ‫متفاوت��ی حرکت می کند و تغییر دادن این اثار به س��مت انعکاس‬ ‫تعهدات اجتماعی دشوار است‪.‬‬ ‫او یاداور می ش��ود‪ :‬به ش��خصه میان این دو گروه‪ ،‬هر کدام را که‬ ‫خ��ود هنرمند ترجیح بدهد تحس��ین می کنم‪ ،‬ام��ا در مجموع باور‬ ‫دارم که هنرمند با سیاستمدار یا متعهد اجتماعی تفاوت دارد‪ .‬یک‬ ‫سیاس��تمدار یا متعهد اجتماعی می خواهد به طور مستقیم جهان را‬ ‫تصحیح کند‪ ،‬اما یک هنرمند به طور غیرمس��تقیم جهان را تصحیح‬ ‫می کن��د‪ .‬در واقع ت�لاش هر دو به تصحیح جهان منجر می ش��ود‪،‬‬ ‫منتهی یکی کامال مستقیم و یکی هم غیرمستقیم‪.‬‬ ‫فرصت را برای بهبود غنیمت بشمارید‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬استاد دانشگاه شهید بهشتی‪:‬‬ ‫م��رور رخدادهای ‪ 3 ،۲‬روز گذش��ته نکته بس��یار مهمی را‬ ‫اشکار می سازد‪:‬‬ ‫واقعه اول؛ ایران به نوعی از بازدارندگی (نظامی‪-‬سیاسی) در‬ ‫مقابل بزرگ ترین قدرت سیاسی‪ ،‬نظامی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‬ ‫جه��ان می رس��د و به هر دلیل‪ ،‬امریکا از ت��داوم حمله به ایران‬ ‫خودداری می کند‪.‬‬ ‫واقعه دوم؛ ده ها نفر در ایین خاکس��پاری س��ردار شهید قاسم سلیمانی به علت ازدحام‬ ‫جمعیت جان خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫واقعه س��وم؛ هواپیمای اوکراینی س��قوط می کند و ده ها ایرانی در ان کشته می شوند و‬ ‫تاس��ف بارتر انکه مشخص می شود ش��مار زیادی از انها دانشجویان نخبه ایرانی شاغل به‬ ‫تحصیل در دانشگاه های کانادا بوده اند‪.‬‬ ‫هر قدر واقعه نخس��ت می توان��د موفقیت حکمرانی نظامی‪ ،‬امنیتی و سیاس��ی در بعد‬ ‫خارجی و مقابله با یک کش��ور خارجی را به جهاتی نش��ان دهد و موفقیت به شمار اید‪ ،‬دو‬ ‫واقعه دیگر وجوهی تلخ از حکمرانی در جمهوری اس�لامی ایران را نشان می دهد‪ .‬پرسش‬ ‫مهمی مطرح است‪:‬‬ ‫ایا ما سازمان اداری و عقالنیت بروکراتیکی داریم که پس از مشاهده تجمعات میلیونی‬ ‫در اهواز‪ ،‬مش��هد و تهران برای تشییع پیکر سردار سلیمانی‪ ،‬قادر نیست ازدحام جمعیت‬ ‫در زادگاهش را پیش بینی کند و مانع بروز فاجعه شود؟‬ ‫ایا نظام اداری ما هنوز به «سندروم برگزاری ایین» مبتالست و از برگزاری ایین جشن‬ ‫قهرمانی تیم های ورزش��ی تا بزرگ ترین تش��ییع جنازه یک نظامی در ایران برایش فرقی‬ ‫نمی کند و همه را به نحوی به یک فاجعه اداری‪ ،‬رسانه ای و انسانی تبدیل می کند؟‬ ‫ای��ا همه پروازهایی که به مقصد کانادا‪ ،‬امریکا یا اروپا می روند‪ ،‬این تعداد فارغ التحصیل‬ ‫دانش��گاه های برت��ر را در خود جای می دهن��د؟ این جوانان عزیز برای چ��ه می روند؟ ایا‬ ‫ناخرسندی ها و ناامیدی های جامعه ایرانی‪ ،‬منبع تامین نیروی انسانی کارامد برای غرب‬ ‫نشده است؟‬ ‫این س��ه رخداد در کنار یکدیگر‪ ،‬خصیصه بس��یار مهمی از جمهوری اس�لامی ایران را‬ ‫اشکار می سازد‪ :‬متوازن نبودن توسعه؛ جمهوری توسعه نامتوازن‪.‬‬ ‫کش��وری ش��ده ایم که مردم اش با غرور و سوگوارانه سردارش��ان را به خاک می سپارند‬ ‫و اکثریت ش��ان از بازدارندگی نظامی‪-‬امنیت��ی و کارامدی دیپلماتیک برای جلوگیری از‬ ‫جنگی ویرانگر خوشحال هستند‪.‬‬ ‫این مردم اما زیر دس��ت و پ��ای یکدیگر در ایینی که می توانس��ت فاجعه به بار نیاورد‪،‬‬ ‫می میرند و کسی مسئولیت نمی پذیرد‪ .‬این مردم هر روز ده ها نفر از یکدیگر را در جاده ها‬ ‫با تصادف ها می کش��ند‪ .‬ش��مار زیادی از این مردم به بالندگی فرزندان شان در جغرافیای‬ ‫ایران ناامید شده اند و با یک چشم اشک و یک چشم خون‪ ،‬خوشبختی فرزندان شان را در‬ ‫سرزمین هایی می جویند که با وطن شان سر جنگ دارند‪.‬‬ ‫ش��ماری از مردمان جمهوری توس��عه نامتوازن‪ ،‬در حالی خرس��ند و سرش��ار از غرور‬ ‫بازدارندگ��ی نظامی و امنیتی س��ر بر بالین می گذارند که بیکارند‪ ،‬گاه نان ش��ب ندارند و‬ ‫برای هزینه درمان درمانده اند‪ .‬قصدم برش��مردن عدم توازن های توس��عه در ایران امروز‬ ‫نیست واال بسیار می توان برشمرد از ناخرسندی های مردمان مغرور از بازدارندگی نظامی‬ ‫و امنیتی‪ .‬قصدم فقط طرح این پرس��ش است که «حکمرانان جمهوری توسعه نامتوازن‪،‬‬ ‫چ��ه زمانی و در فردای کدام رخدادی‪ ،‬تصمیم می گیرند در فرایندهای منجر به این عدم‬ ‫توازن خسارت بار و فرساینده بازنگری کنند؟»‬ ‫پرسش دیگر ان است که «ایا می شود در حالی که روندهای اقتصادی‪ ،‬محیط زیستی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگی هر روز بر عدم توازن ها می افزایند‪ ،‬تا ابد بازدارندگی نظامی‪-‬امنیتی‬ ‫را ادامه داد؟» سرداران شهید تا چه زمانی مثل فرشته نجات باید از راه برسند و زخم های‬ ‫وارد امده بر انس��جام اجتماعی ناش��ی از ناکارامدی و کم خردی را مرهم بنهند؟ ذخیره‬ ‫س��رمایه اجتماعی ناش��ی از شهادت «سردار شهید‪ ،‬س��رباز وطن‪ ،‬قاسم سلیمانی» برای‬ ‫مدارا و مهربانی با تش��ییع کنندگان متکثر و پرشمارش برای زمینه سازی توسعه متوازن‬ ‫به کار گرفته می ش��ود یا برای بازسازی تراژیک‪-‬کمیکی از دهه ‪ ،60‬برای نمک پاشیدن بر‬ ‫زخم ها و افزودن بر عدم توازن ها‪ ،‬تا مس��افران پروازهای تهران‪-‬کی یف پرشمارتر شوند؟‬ ‫امریکا به ویژه امریکای دونالد ترامپ همواره سرش��ار از خطر تمدنی برای ایران ماس��ت و‬ ‫من یک س��خنرانی او را پایان خطر نمی بینم‪ ،‬اما مهم تر این است که در سایه همین مقدار‬ ‫بازدارندگی سیاس��ی‪ ،‬نظامی و امنیتی‪ ،‬برای بهبود حکمرانی و برقراری توازن توسعه چه‬ ‫ص الخَ ّیر»‬ ‫کاری می ش��ود‪ .‬امام علی (ع) فرموده اند‪« :‬الف َ‬ ‫الس��حاب فان َت ِهزوا ُف َر َ‬ ‫ُرصه ت ُّمر م ِّر َ‬ ‫(فرص��ت مانند اب��ر از افق زندگی می گذرد‪ ،‬مواقعی ک��ه فرصت های خیری پیش می اید‬ ‫غنیمت بش��مارید و از انها اس��تفاده کنید‪ ).‬فرصت را برای بهبود حکمرانی در جمهوری‬ ‫توسعه نامتوازن غنیمت بشمارید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫این روزها نمایش��گاه «روزگار محجوب» در گالری‬ ‫پردیس فرهنگی هنری مهرس��ان ک��ه ‪ ۲۹‬اذر افتتاح‬ ‫ش��د‪ ،‬در حال برگزاری اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه شامل‬ ‫مروری بر اثار و نکوداش��ت حس��ین محجوبی‪ ،‬نقاش‪،‬‬ ‫معم��ار‪ ،‬طراح و س��ازنده پارک های مط��رح ایران و از‬ ‫چهره های بین المللی هنر نقاشی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عالقه مندان می توانند با مراجعه به‬ ‫نگارخانه مهرس��ان واقع در پردیس فرهنگی هنری به‬ ‫نشانی خیابان کارگر شمالی‪ ،‬بین خیابای های فرصت‬ ‫و نصرت به تماشای مجموعه ای از اثار قدیمی و جدید‬ ‫این هنرمند ‪۹۰‬ساله بنشینند‪.‬‬ ‫یکی از اثاری که در نمایشگاه «روزگار محجوب» به‬ ‫نمایش درامده‪ ،‬نخس��تین اثر رنگ روغن این هنرمند‬ ‫اس��ت‪ .‬او این اثر را در سال ‪ ۱۳۲۸‬و در سن ‪۱۹‬سالگی‬ ‫خلق کرده است‪.‬‬ ‫محجوب��ی درباره این اثر خود بی��ان کرد‪ :‬من در ان‬ ‫تاریخ هنوز اس��تادی نداشتم و به صورت خوداموخته‬ ‫نقاشی می کردم‪ .‬هنوز هم اعتقاد دارم معلم هر نقاش‪،‬‬ ‫در ابتدا خدا و طبیعت اس��ت و باید مایه اولیه را داشته‬ ‫باش��د تا بعده��ا از اموزش های اس��تادان به��ره ببرد‪.‬‬ ‫نخستین تابلو رنگ روغنی که به صورت جدی کشیدم‪،‬‬ ‫نمایی از خیابان اصلی الهیجان به اسم «خیابان چراغ‬ ‫برق» بود‪ .‬حاش��یه ای��ن خیابان را درخت��ان تبریزی‬ ‫کهنس��ال پوش��انده و معماری ان هم مربوط به دوران‬ ‫پهلوی اول بود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه در توضی��ح محتوای اثار خود در طول ‪7‬‬ ‫ده��ه فعالیت هنری گفت‪ :‬من در الهیجان در خانه ای‬ ‫به دنیا امدم که در کنار یک باغ چای قرار داشت و انواع‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد ترکمان‬ ‫کارشناس ارشد تاریخ معاصر ایران‪:‬‬ ‫فش��ار ویرانگر فجایع اخی��ر‪ ،‬روح و روان هر انس��ان‬ ‫باوجدان��ی را م��ی ازارد و به واکنش وام��ی دارد‪ .‬چنین‬ ‫واکنشی حکایت از ان دارد که درخت تنومند انسانیت‬ ‫و م��روت و ش��فقت و غمخ��واری ب��رای مظلوم��ان و‬ ‫اسیب دیدگان‪ ،‬همچنان در این مرز و بوم زنده و بالنده‬ ‫است و ایرانی همچون شیخ اجل سعدی ندا درمی دهد‪:‬‬ ‫چو عضوی به درد اورد روزگار‬ ‫دگر عضوها را نماند قرار‬ ‫تو کز محنت دیگران بی غمی‬ ‫نشاید که نامت نهند ادمی‬ ‫سوگواری و همدردی با خانواده های اسیب دیده در رویدادهای اخیر و اعتراض‬ ‫به برخوردهای خش��ونت بار با معترضان مدنی و منتقدان به فقدان ش��فافیت و‬ ‫دروغگویی ه��ا و ناکارامدی ها که اعمال قانونی و مش��روع و مدنی اس��ت‪ ،‬نباید‬ ‫الوده به اعمال و حرکت هایی غیراصولی و زیانبار از جمله طرح شعارهای «مرگ‬ ‫خواهانه» شود‪.‬‬ ‫از چنین ش��عارها و اعم��ال و حرکات‪ ،‬حیات و زندگی و ارتقای همبس��تگی‬ ‫و امنیت ملی و توس��عه پایدار و متوازن و ترمیم ش��کاف های اجتماعی و بهبود‬ ‫زندگی مردم و تقویت نهادهای مدنی و س��ازندگی‪ ،‬زاده نمی ش��ود؛ انچنان که‬ ‫پس از گذش��ت چندین دهه پافش��اری بر این نوع ادبیات و افعال‪ ،‬جز افزایش‬ ‫تنش ها‪ ،‬از دست رفتن س��رمایه ها‪ ،‬دشمن تراشی ها‪ ،‬فرصت سوزی ها و‪ ...‬بهره ای‬ ‫حاصل نشده است‪.‬‬ ‫اگر با طلب «مرگ» کار کش��وری به سامان می رسید‪ ،‬کشور ما امروز می باید‬ ‫در راس کشورهای سامان یافته دنیا باشد!‬ ‫امروز ایران و منطقه و جهان نیازمند طلب مرگ و خش��ونت و انتقام و جنگ‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه نیازمند اعمال و افعال و اظهاراتی اس��ت که به حیات و زندگی و‬ ‫رواداری و مهربانی و صلح و گفت وگو بینجامد‪.‬‬ ‫هوش��یار باید بود تا در دام انان که اگاهان��ه و مغرضانه و هدفمند یا مامورانه‬ ‫یا نااگاهانه و از روی س��ادگی و احساس��ی‪ ،‬جمع های مدنی و قانونی را به سوی‬ ‫ش��عارهای تند و هنجارشکنانه می کشانند و زمینه س��از سرکوب و بسته شدن‬ ‫فضای گفت وگو و نقد و تقلیل مشارکت اجتماعی می شوند‪ ،‬نیفتاد که ما چندین‬ ‫دهه پیش پیموده ایم این کجراهه را و دیده ایم حاصل ان را!‬ ‫یادداشت‬ ‫حق خواهی مان رنگ مرگ خواهی نگیرد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!