روزنامه صمت شماره 1443 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1443

روزنامه صمت شماره 1443

روزنامه صمت شماره 1443

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد هرمزگان تصویب شد‬ ‫افزایش ‪ ۶۷‬درصدی سرمایه شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1443‬پیاپی ‪2761‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت فوالد هرمزگان تصویب شد‪ .‬در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد هرمزگان و مجمع عادی‬ ‫به طور فوق العاده این ش��رکت که با حضور حداکثری س��هامداران(‪ 96 .631‬درصد) در هتل هرمز بندرعباس برگزار ش��د‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ‪۱۵‬هزار میلیارد ریال به ‪۲۵‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬تصویب شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬دیروز ‪۱۵‬دی ماه ‪ ،۱۳۹۸‬سهامداران فوالد هرمزگان برای افزایش حدود ‪ ۶۷‬درصدی سرمایه گرد‬ ‫هم امدند تا در این باره تصمیم گیری کنند‪ .‬این افزایش سرمایه که از محل سود انباشته شرکت بود قرار است صرف اصالح‬ ‫س��اختار مالی ش��رکت شود که درنهایت در این مجمع افزایش س��رمایه شرکت فوالد هرمزگان از ‪۱۵‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫‪۲۵‬هزار میلیارد ریال با اکثریت ارای سهامداران به تصویب رسید‪.‬‬ ‫این میزان افزایش سرمایه معادل ‪ 66 .6‬درصد سرمایه کنونی خواهد بود‪ .‬همچنین تنفیذ معامالت ماده ‪ ۱۲۹‬اداره مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفندماه سال ‪ ۹۷‬مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تسلیت مرجعیت‬ ‫پیام تسلیت‬ ‫ایت اهلل العظمی سیستانی‬ ‫سرمقاله‬ ‫چابک سازی‬ ‫در پروژه های صنعت نفت‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫و مشتری مداری‬ ‫بی نیاز شدن صنعت فوالد‬ ‫با مهندسی معکوس‬ ‫فصل تغییر‬ ‫پارلمان‬ ‫گفت وگو‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۶۲‬پروژه‬ ‫ساخت داخل‬ ‫گزارش های روز‬ ‫واکنش های داخلی و خارجی به تهدید جدید ترامپ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حمله به مراکز تاریخی‬ ‫جنایت جنگی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بورس همچنان بهترین گزینه‬ ‫برای سرمایه گذاری‬ ‫طرح‪:‬حسین علیزاده‬ ‫‪10‬‬ ‫سوخت قطار پرسرعت ایران‬ ‫در جیب یوان‬ ‫‪13‬‬ ‫بیانیه مدیران مسئول روزنامه های سراسری به مناسبت شهادت پرافتخار سردار سپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫مدیران مسئول روزنامه های سراسری به مناسبت‬ ‫ش��هادت پرافتخار س��ردار سپهبد قاس��م سلیمانی‬ ‫بیانیه ای صادر کردند‪ .‬متن بیانیه به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫س��رداران ب��زرگ ایس��تاده می زین��د‪ ،‬ایس��تاده‬ ‫می رزمن��د و ایس��تاده می میرند‪ .‬س��رداران بزرگ‬ ‫اعجوبه های ش��گفت اوری هستند که حتی دشمن‬ ‫ک��وردل نیز قادر به کتمان عظم��ت و بلندای انان‬ ‫نیس��ت و در برابرش��ان‪ ،‬کاله از س��ر ب��ه احت��رام‬ ‫برم��ی دارد‪ .‬ایران‪ ،‬یکی از س��رداران ب��زرگ تاریخ‬ ‫بلن��د خود را از دس��ت داد و جهان اس�لام یکی از‬ ‫پرچمداران مبارزه با ش��رک و کفر و ظلم را تقدیم‬ ‫ارمان ه��ای بلن��د و ت��ا ابد پای��دار کرد‪ ،‬ام��ا بیرق‬ ‫مجاهدت و محارس��ت از مظلومان جهان اسالم‪ ،‬در‬ ‫پهنه عالم‪ ،‬هرگز از کف نخواهد افتاد‪ ...‬سردار رشید‬ ‫اسالم حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬مردی از تبار بیدارگران‬ ‫تاریخ بود که به اتش کین��ه بیدادگران‪ ،‬ندای حق‬ ‫ِ‬ ‫رخت شهادت پوش��ید‪ .‬نام بلند و اوازه‬ ‫نیوش��ید و‬ ‫پرشکوه او در طول سالیان‪ ،‬رعشه بر اندام بیدادگران‬ ‫و صاحبان ابزار زور و جنایت و وحشت انداخته بود‬ ‫و خفاش��ان پلش��تی که در ط��ول روز و زیر افتاب‬ ‫تابان‪ ،‬جرات رویارویی با سردار پراوازه را نداشتند‪،‬‬ ‫در س��یاهی ش��ب‪ ،‬ناپیدا و بزدالنه دشنه در خون‬ ‫پاکش بردند و جوهر گرانمایه وجود دادگسترش را‬ ‫به اتش ش��قاوت و بیداد برافروختند‪ .‬غافل از اینکه‬ ‫اینجا دیار ش��یران و ُملک دلیران و سرزمین ایران‬ ‫است و کران تا کران سرزمینش زایشگاه و رویشگاه‬ ‫شیران خدا و رس��تم دستان هاست و بیرق باشکوه‬ ‫غرورسرداران تا ابد زنده اش‪،‬‬ ‫ازادگی و ایستادگی و‬ ‫ِ‬ ‫تا همیش��ه تاریخ در اوج اهت��زاز خواهد ماند؛ چون‬ ‫افتابِ عالم تاب در برابر باد‪.‬‬ ‫دال چوچشمۀ خورشید بی نیاز بمان‬ ‫ببخش گرمی و جاوید در گداز بمان‬ ‫حریم خلوتیان را سپید و رخشان کن‬ ‫ِ‬ ‫چو برف تیغ دماوند‪ ،‬برفراز بمان‬ ‫به قتلگا ِه زمان‪ ،‬قبله هاست درتکبیر‬ ‫به خون وضو کن و خاموش در نماز بمان‬ ‫زمان تباه شد ای رایت بلند غرور‬ ‫اوج با ِم رسالت در اهتزاز بمان‬ ‫به ِ‬ ‫ش��هید حاج قاس��م س��لیمانی در ابعاد مختلف‬ ‫اخالق��ی‪ ،‬معنوی‪ ،‬نظامی و سیاس��ی‪ ،‬ش��خصیتی‬ ‫واال و منحص��ر به فرد ب��ود‪ .‬او نابغ��ه ای برنامه ریز‪،‬‬ ‫استراتژیست‪ ،‬خالق‪ ،‬مبتکر‪ ،‬ش��جاع و متقی بود‪.‬‬ ‫خصوصیت دیگر حاج قاسم درایت و بینش بغایت‬ ‫عمی��ق و دقی��ق او و دل و جان س��پردگی اش به‬ ‫در اوج اهتزاز ‪...‬‬ ‫ارمان ه��ای بلند اس�لام ن��اب محم��دی‪ ،‬انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬ام��ام راح��ل‪ ،‬رهبری معظ��م انقالب و‬ ‫عصر روش��نگری و بیداری اس�لامی بود‪ .‬س��ردار‬ ‫ب��زرگ جهان اس�لام‪ ،‬در عین اقت��دار‪ ،‬روحی به‬ ‫بلن��دای کهکش��ان ها و دل��ی به نرم��ی برگ گل‬ ‫داش��ت‪ ،‬به گونه ای ک��ه در میانه نماز عش��ق گل‬ ‫از دس��ت کودکی معصوم می گرف��ت و در معدود‬ ‫ساعات فراغت به عیادت و نوازش ایتام و کودکان‬ ‫می ش��تافت‪ .‬در رزمگاه اتش و خون‪ ،‬دغدغه اب و‬ ‫عارفان بزرگ‪ ،‬جهان‬ ‫نان محرومان داشت‪ .‬همچون‬ ‫ِ‬ ‫مادی و ریاس��ت دنیوی را به چیزی نمی گرفت‪ .‬با‬ ‫انک��ه به مثابه نماد بزرگ اقت��دار و محور مقاومت‬ ‫و مب��ارز فرام��رزی در منطق��ه و جهان ش��ناخته‬ ‫می ش��د‪ ،‬همچون فردی مظلوم و یاری خاکسار و‬ ‫مهربان‪ ،‬همیش��ه در کنار همراه��ان و همکارانش‬ ‫ب��ود‪ .‬ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬از یک رده و رس��ت خاص‬ ‫فرات��ر رفت��ه و همچون نماد و قهرم��ان ملی برای‬ ‫ایرانیان و مردمان دیگر کش��ورهای منطقه گرامی‬ ‫داش��ته می ش��د‪ .‬جوانان او را دوس��ت می داشتند‬ ‫و خانواده ه��ا او را نق��ط اتکای امنی��ت و مقاومت‬ ‫به شمار می اوردند‪.‬‬ ‫سردار قاس��م س��لیمانی یک هدف داشت؛ عزت‬ ‫مس��لمانان در پهنه هس��تی‪ .‬او در این مسیر فراتر‬ ‫از شُ ��عب و ف َِرق اسالم عمل می کرد و در راه مبارزه‬ ‫غیوران��ه با دش��منان ایدئولوژی و طریقت اس�لام‪،‬‬ ‫س��خت دل نگران بود تا قطره خونی از بی گناهی بر‬ ‫زمی��ن نریزد و برای همی��ن حتی گاه عملیات هایی‬ ‫که پیروزی اش منوط به انجام ضرب االجلی بود را به‬ ‫تاخیر و تعویق می انداخت تا مبادا ستمی بر بیگنهی‬ ‫روا داش��ته ش��ود‪ ...‬مبارزی سرس��خت که هویت و‬ ‫جوهر انس��انی را الزمه نبردهای نظامی می دانست‪.‬‬ ‫جنگ برای او نه هدف و غایت‪ ،‬بلکه مسیر و ابزاری‬ ‫برای دس��تیابی به صلح عزتمندان��ه با حفظ حقوق‬ ‫جهان اسالم بود‪ .‬پیش از جنگ‪ ،‬به صلح می اندیشید‬ ‫و بی��ش از صل��ح‪ ،‬به امنیت باور داش��ت‪ .‬درک او از‬ ‫جن��گ‪ ،‬صلح‪ ،‬امنیت و مقاوم��ت‪ ،‬معطوف به منافع‬ ‫دینی و ملی و ضرورت های انسانی بود‪.‬‬ ‫ش��هی ِد مظلوم و فرماند س��پاه قدس‪ ،‬بی تردید‬ ‫بزرگ تری��ن چهره در مب��ارزه علی��ه جریان های‬ ‫ویرانگر‪ ،‬خش��ونت گرا‪ ،‬تکفیری‪ ،‬وابسته به استکبار‬ ‫و همس��و با رژیم اش��غالگر بود‪ .‬به ن��درت می توان‬ ‫چنین ش��خصیت چندبعدی و بزرگ��ی را در قدر‬ ‫و تراز س��ردار س��لیمانی یافت‪ .‬نب��رد تاریخی او با‬ ‫داعشیان‪ ،‬القاعده‪ ،‬النصره و دیگر تفاله های فرقه گرا‬ ‫ِ‬ ‫تروریس��ت منطقه از درخش��ان ترین نمونه های‬ ‫و‬ ‫رزم های رزم اوران بزرگ در درازنای تاریخ اس��ت؛‬ ‫به گونه ای که اینک به یقین می توان تاریخ مقاومت‬ ‫را به دو عصر پیش و پس از سلیمانی تقسیم کرد‪.‬‬ ‫س��ردار ب��زرگ ب��ا درای��ت و هوش��مندی و‬ ‫س��رداران بزرگ��ی را برای دوران پس‬ ‫اینده نگری‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫از خ��ود تعلی��م داد و به یادگار گذاش��ت تا جهان‬ ‫اس�لام بی یاوران و امیران رزمج��و و دالور نماند و‬ ‫خواب به چش��م خصم پلید و خفاش��ان س��یاهی‬ ‫نگذارند؛ س��ردارانی که بی تردید انتقامی س��خت‬ ‫ب��رای جنایتکارانی رقم خواهند زد که سرنوش��ت‬ ‫محتوم شان نابودی است‪...‬‬ ‫ت��ا پرچمی که او برافراش��ت را در بلندای تاریخ‬ ‫همچنان برافراش��ته و در اوج اهت��زاز نگه دارند و‬ ‫مس��لمانان جهان را از فلسطین تا عراق‪ ،‬از یمن تا‬ ‫سوریه و از شرق اسیا تا شاخ افریقا‪ ،‬از شر جنایت‬ ‫صهیونیسم و امپریالیسم رها سازند و به انها عزت‬ ‫و ازادگی و غرور بخشند‪ .‬بی تردید انتقامی سخت‬ ‫در انتظار جنایتکاران خواهد بود که به فرموده حق‬ ‫اج ُروا َو َجا َه ُدوا فِی‬ ‫در قران کریم‪« :‬ال َّذ َ‬ ‫ِین ا َم ُنوا و َه َ‬ ‫الل ب َِا ْم َوال ِ ِه ْم َو اَنْفُسِ ِه ْم اَ ْع َظ ُم َد َر َج ًه ِع ْن َد َِهّ‬ ‫ِیل َِهّ‬ ‫الل َو‬ ‫َسب ِ‬ ‫ون»‪.‬‬ ‫اُول َ ِئ ‬ ‫ک ُه ُم الْفَائ ِ ُز َ‬ ‫یادش گرامی و راهش نورانی باد‪.‬‬ ‫امضاکنن�دگان‪ :‬مع�اون ام�ور مطبوعاتی و‬ ‫اطالع رس�انی وزیر ارش�اد و مدیران مسئول‬ ‫روزنامه های اطالع�ات‪ ،‬ابتکار‪ ،‬اخبار صنعت‪،‬‬ ‫ارمان امروز‪ ،‬اسکناس‪ ،‬اسیا‪ ،‬اعتماد‪ ،‬افتاب‬ ‫اقتصادی‪ ،‬افتاب یزد‪ ،‬افرینش‪ ،‬افکار‪ ،‬اقتصاد‬ ‫برت�ر‪ ،‬اقتصاد س�رامد‪ ،‬ای�ران‪ ،‬بش�ارت نو‪،‬‬ ‫بش�ارت یزد‪ ،‬بهار‪ ،‬بیان ملی‪ ،‬تجارت‪ ،‬تعادل‪،‬‬ ‫تفاه�م‪ ،‬ث�روت‪ ،‬جمل�ه‪ ،‬جمهوری اسلامی‪،‬‬ ‫جه�ان اقتصاد‪ ،‬جه�ان صنعت‪ ،‬ج�وان‪ ،‬خبر‬ ‫جن�وب‪ ،‬خب�ر ورزش�ی‪ ،‬خراس�ان‪ ،‬خریدار‪،‬‬ ‫دنی�ای اقتص�اد‪ ،‬دنی�ای جوان�ان‪ ،‬رس�الت‪،‬‬ ‫رویش ملت‪ ،‬سازندگی‪ ،‬س�ایه‪ ،‬ستاره صبح‪،‬‬ ‫سیاس�ت روز‪ ،‬شرق‪ ،‬ش�هروند‪ ،‬صاحب قلم‪،‬‬ ‫صب�ح نو‪ ،‬ص�دای اصالحات‪ ،‬صم�ت‪ ،‬روزگار‬ ‫خ�ودرو‪ ،‬روزگار مع�دن‪ ،‬گس�ترش تجارت‪،‬‬ ‫گس�ترش صنع�ت‪ ،‬روزگار اقتص�اد‪ ،‬روزگار‬ ‫م�ا‪ ،‬عص�ر ازادی‪ ،‬عص�ر اقتص�اد‪ ،‬عص�ر‬ ‫ایرانی�ان‪ ،‬عصر توس�عه‪ ،‬فرهیختگان‪ ،‬قدس‪،‬‬ ‫کار و کارگ�ر‪ ،‬کائن�ات‪ ،‬کلی�د‪ ،‬گل‪ ،‬گنجین�ه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مردم س�االری‪ ،‬مس�تقل‪ ،‬نواوران‪،‬‬ ‫هدف‪ ،‬ه�دف و اقتصاد‪ ،‬همدلی‪ ،‬همش�هری‪،‬‬ ‫همکاری ملی‪ ۱۹ ،‬دی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در شماره قبل این یادداشت به این مهم پرداختیم‬ ‫که برای «چابک سازی پروژه های صنعت نفت» راهی‬ ‫جز سرعت بخشیدن و اجرای کیفی پروژه های صنایع‬ ‫نفت نیس��ت‪ .‬همچنین گفتیم برای گام برداشتن در‬ ‫مس��یر چابک س��ازی پروژه های صنعت باید بسیاری‬ ‫از برنامه های��ی ک��ه به عن��وان یک معض��ل مدیریتی‬ ‫گریبانگیر بخش های مختلف این صنعت سالمند شده‬ ‫را تغییر داد‪ .‬همچنین برای تغییر س��اختار مدیریتی‬ ‫باید اهداف جدید تعریف کرد که این اهداف در شماره‬ ‫قبل این یادداشت عنوان شد‪.‬‬ ‫ش��واهد حاکی از ان است که تحقق اهداف یادشده‬ ‫در فرایند حرفه ای و در قالب یک مدل اجرایی مدیریت‬ ‫دانش و پژوهش اغاز ش��ده است‪ .‬این مدل اجرایی در‬ ‫فرایندی ‪۸‬مرحله ای تعریف شده و در صورت اجرایی‬ ‫شدن می تواند زمینه ساز فعالیت بخش های پژوهش و‬ ‫فناوری باشد‪ .‬این مراحل عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شناسایی دانش و فرایند پژوهش و تحقیق‬ ‫‪ -۲‬جمع اوری اطالعات و دانش تخصصی مربوط‬ ‫‪ -۳‬ارزیابی دانش مطابق روش های نوین‬ ‫‪ -۴‬سازماندهی دانش و پژوهش مرتبط‬ ‫‪ -۵‬تعبی��ه نظام ذخیره س��ازی دانش ب��رای اجرای‬ ‫فرایند پژوهش‬ ‫‪ -۶‬در نظر گرفتن جریان نش��ر یا اشاعه دانش برای‬ ‫سایر طرح ها‬ ‫‪ -۷‬بهره برداری از مجم��وع دانش ها و پژوهش های‬ ‫به دست امده‬ ‫‪ -۸‬خلق دانش مورد انتظار و ارائه ان به بخش های‬ ‫اجرایی و عملیاتی‬ ‫البته این م��وارد در زمینه های فرهنگ س��ازمانی‪،‬‬ ‫س��اختار س��ازمانی و فناوری اطالعات محقق خواهد‬ ‫ش��د ک��ه پی��ش از ای��ن در س��اختارهای مدیریتی‬ ‫بخش های مختلف حوزه های باالدس��تی‪ ،‬میان دستی‬ ‫و پایین دس��تی مورد توجه قرار گرفته ش��ده باش��ند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته‪ ،‬ب��ا اس��تفاده از تجربه‬ ‫کارمندان در ش��رف بازنشس��تگی و برگزاری جلسات‬ ‫بحث و تبادل نظر پیرامون طرح ها و پروژه ها اقدام های‬ ‫ارزشمندی انجام و از دوباره کاری ها پرهیز می شود‪ .‬در‬ ‫این باره می توان با تهیه بسته های دانشی ازسوی سایر‬ ‫نخبگان و دانش پژوهان‪ ،‬شاخص های ارزیابی شکلی و‬ ‫محتوای��ی را تعیین ک��رد و در اختیار مدیران اجرایی‬ ‫و عملیات��ی پروژه ق��رار داد‪ .‬در این روش ضمن کوتاه‬ ‫ش��دن مسیر اجرایی و عملیاتی تحقیق و پژوهش‪ ،‬بار‬ ‫مالی به میزان قابل توجهی کاهش و س��رعت اجرا نیز‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬ذخیره س��ازی‪ ،‬نش��ر و بهره برداری از‬ ‫نتایج پژوهش های انجام ش��ده با اس��تفاده از س��امانه‬ ‫مدیری��ت دانش از دیگر کارهایی اس��ت که باید برای‬ ‫ت نفت اجرایی شود‪.‬‬ ‫چابک سازی در پروژه های صنع ‬ ‫بنابرای��ن چنانچ��ه ط��رح چابک س��ازی پروژه ها با‬ ‫مالحظات پیش گفته اجرایی و عملیاتی شود‪ ،‬جریان‬ ‫ارزش افرینی بر مبنای توسعه بومی یا ملی در صنایع‬ ‫نف��ت و گاز عملیاتی خواهد ش��د‪ ،‬چراکه خلق الگوی‬ ‫پای��دار توس��عه برمبن��ای ارزش افرینی و ب��ا تکیه بر‬ ‫ظرفیت ه��ای بوم��ی می توان��د از جمل��ه راهبردهای‬ ‫کلی��دی و جهت گیری ه��ای کالن در یک پروژه و در‬ ‫صنع��ت نفت باش��د‪ .‬اگر بخواهیم جریان مهندس��ی‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فناوری را به عنوان ‪ ۳‬رکن اصلی توس��عه‬ ‫بوم��ی صنعت نفت ایران به ش��مار اوری��م‪ ،‬باید ابتدا‬ ‫راهب��ران کالن فعالیت ها را بر بخش پژوهش و دانش‬ ‫متمرکز کرده و ش��رایطی را ایجاد کنیم که ترس��یم‬ ‫اه��داف و ماموریت های این بخش ها بتواند بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های موجود را مورد اهتمام جدی قرار دهد‬ ‫و به ان وزن عملی و اجرایی ببخشد‪.‬‬ ‫در جمع بن��دی ای��ن مبحث باید گف��ت پژوهش و‬ ‫فناوری و کسب دانش موضوعی کلیدی در حوزه نفت‬ ‫به ش��مار می اید و مهم تری��ن خروجی های قابل انتظار‬ ‫را ب��رای اجرای پروژه های اکتش��افی‪ ،‬تصویرس��ازی‬ ‫زیرسطحی‪ ،‬فناوری های تولیدی به ویژه ژئومکانیک و‬ ‫ژئوشیمیایی به همراه دارد‪.‬‬ ‫از طرف��ی نظ��ام پژوه��ش و فن��اوری صنعت نفت‬ ‫پیوس��ته باید م��ورد بازنگری قرار گی��رد و باتوجه به‬ ‫اثربخش��ی پروژه های پژوهشی بر محصول محوربودن‬ ‫طرح مورد تاکید و اجرا قرار گیرد‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به اهداف چابک س��ازی پروژه های‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬باید بر تجاری س��ازی فناوری ها از طریق‬ ‫حمایت و بکارگیری شرکت های دانش بنیان به عنوان‬ ‫توس��عه دهندگان محصول در همسویی با بومی سازی‬ ‫صنعت نفت تاکید شود‪.‬‬ ‫به عالوه الزم اس��ت معاونت مهندس��ی‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری وزارت نفت برگزاری جش��نواره های پژوهش‬ ‫و فن��اوری صنع��ت نف��ت با ه��دف ایجاد مش��وق و‬ ‫معرف��ی پژوهش��گران برتر در زمینه ه��ای مختلف را‬ ‫در دس��تور کار قرار دهد تا از ای��ن طریق ضمن رفع‬ ‫نیازهای فناورانه و بومی س��ازی صنعت نفت‪ ،‬از سایر‬ ‫ظرفیت های جامعه مانند دانشگاه ها و مراکز پژوهشی‬ ‫نیز بهره مند شود‪.‬‬ ‫سکوت در برابر اقدام متجاوز موجب جسارت بیشتر او می شود‬ ‫رئیس جمه��وری اق��دام امریکا در به ش��هادت‬ ‫رساندن س��پهبد شهید قاسم س��لیمانی را اشتباه‬ ‫بزرگی دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬اگر برابر اقدام متجاوز‬ ‫سکوت کنیم ممکن اس��ت موجب جسارت بیشتر‬ ‫متجاوز شود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬حس��ن روحان��ی در تماس تلفنی رجب‬ ‫طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمه��وری ترکیه با تاکید بر‬ ‫اینکه جمهوری اس�لامی ای��ران در هیچ مقوله ای‬ ‫اغازگر تنش و تش��نج در منطق��ه نبوده‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫هم��ه در برابر تج��اوز امریکا یکصدا نباش��یم خطر‬ ‫بزرگی هم��ه منطقه را تهدید می کن��د‪ .‬روحانی با‬ ‫قدردان��ی از رئیس جمهوری ترکی��ه به خاطر ابراز‬ ‫همدردی با دولت و مردم ایران در این فاجعه بزرگ‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ای��ران و ترکیه همواره در مس��ائل پیچیده‬ ‫رایزنی و همفکری داشته اند‪ .‬رئیس جمهوری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید به اقدامات بی خردانه پاسخ داد و بی تردید‬ ‫سکوت در برابر متجاوز و ظالم‪ ،‬او را جسورتر خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬روحانی ب��ا بیان اینکه بنا به دس��تور قران ما‬ ‫ن��ه ظلم می کنیم و نه زیر ب��ار ظلم می رویم‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شهید س��لیمانی نقش بی بدیلی در‬ ‫مبارزه با تروریس��ت ها در منطقه داشت و‬ ‫شما به خوبی اگاه هستید که او در صحنه‬ ‫مبارزه در سال های اخیر چگونه به وظیفه‬ ‫بزرگ منطق��ه ای و اس�لامی خود عمل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقض حاکمیت ملی عراق‬ ‫رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه م��ردم ایران از‬ ‫این اق��دام امریکایی ها بس��یار عصبانی هس��تند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬کار امریکا بس��یار غلط و نابخردانه بود‪.‬‬ ‫امری��کا حاکمیت ملی عراق را نقض کرد و در خاک‬ ‫عراق اقدامات تروریس��تی انجام داد که با استقالل‬ ‫این کش��ور منافات داش��ت‪ .‬روحانی افزود‪ :‬امریکا‬ ‫همچنین یک ترور سازمان یافته دولتی علیه دولت‬ ‫دیگ��ر انج��ام داد و یک فرمان��ده نظامی محبوب و‬ ‫بزرگ ما را به شهادت رس��اند که اگر برابر این گونه‬ ‫حرکت ه��ای امریکا هم��ه یکصدا نباش��یم‪ ،‬خطر‬ ‫بزرگی همه ما را تهدید می کند‪ .‬رئیس جمهوری با‬ ‫قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت رئیس جمهوری‬ ‫ترکیه تاکید کرد‪ :‬امریکا امروز جنایت‬ ‫بزرگی علیه ما مرتکب ش��ده و اگر ما‬ ‫س��کوت کنیم فردا این اقدام نس��بت‬ ‫به کش��ورهای دیگ��ری انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬روحانی یاداور شد‪ :‬انتظار ما این‬ ‫است که در این شرایط همه دوستان‬ ‫و همس��ایگان م��ا ای��ن جنای��ت را با‬ ‫صراحت محکوم کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری همچنین درباره موضوع سوریه‬ ‫و تحوالت این کشور تاکید کرد‪ :‬برای کمک به حل‬ ‫مش��کل س��وریه تالش ها در چارچوب س��ران سه‬ ‫کشور ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه همچنان ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬روحانی همچنین با اشاره به عالقه مندی‬ ‫ایران به توس��عه رواب��ط دوجانبه ب��ا ترکیه گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم به زودی در تهران با هم دیدار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹از فقدان شهید سلیمانی متاسفم‬ ‫رئیس جمهوری ترکیه نیز با تس��لیت ش��هادت‬ ‫سپهبد قاسم سلیمانی به رهبر معظم انقالب‪ ،‬دولت‬ ‫و مردم ایران تاکید کرد‪ :‬از فقدان ش��هید سلیمانی‬ ‫عمیق��ا متاس��ف و متاثرم و متوجه انزجار و خش��م‬ ‫ملت ای��ران و رهبری و جنابعالی هس��تم‪ .‬اردوغان‬ ‫با بیان اینکه ایین پرش��کوه تشییع شهید سلیمانی‬ ‫را از تلویزی��ون عراق دی��ده‪ ،‬افزود‪ :‬همه این تصاویر‬ ‫به وضوح نشانگر عالقه و توجه مردم عراق به سپهبد‬ ‫سلیمانی بود و اینجانب به سهم خود از خداوند برای‬ ‫ایش��ان طلب رحمت و غفران دارم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ض��رورت ایجاد ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد‪:‬‬ ‫مداخالت خارج��ی و درگیری های منطقه ای مانع‬ ‫رس��یدن منطقه به ارامش و ثبات می ش��ود و نباید‬ ‫اج��ازه دهیم چنین اقداماتی صلح و ثبات منطقه را‬ ‫به خطر ان��دازد‪ .‬رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد‪:‬‬ ‫یقین دارم که س��اختار حکومت��ی و فرهنگی ایران‬ ‫که ریش��ه در تاریخ دارد این مقط��ع زمانی را با اتکا‬ ‫به خرد‪ ،‬رهبری خواه��د کرد‪ .‬اردوغان همچنین با‬ ‫اشاره به گفت وگوی وزیران خارجه دو کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در دیداری ک��ه در اینده نزدیک در تهران خواهیم‬ ‫داش��ت موضوعات دوجانبه و مس��ائل منطقه ای را‬ ‫مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫واکنش های داخلی و خارجی به تهدید جدید ترامپ‬ ‫حمله به مراکز تاریخی جنایت جنگی است‬ ‫روز گذشته پیکر س��ردار شهید سلیمانی درحالی‬ ‫وارد فرودگاه بین المللی ش��هید هاشمی نژاد شد که‬ ‫صدها نفر از مردم و مس��ووالن لش��کری و کش��وری‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وی ب��رای اس��تقبال از پیکر‬ ‫ش��هدای مقاومت در فرودگاه ش��هید هاش��می نژاد‬ ‫مش��هد حضور داشتند‪ .‬پیکر مطهر شهید حاج قاسم‬ ‫س��لیمانی و یاران شهیدش روز ش��نبه به ترتیب در‬ ‫حرمین کاظمین (ع)‪ ،‬کربالی معلی و نجف اش��رف‬ ‫در جوار حرم امیرالمومنین(ع) تش��ییع شد و بامداد‬ ‫دیروز به میهن بازگش��ت‪ .‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته امروز تهران میزبان پیکر سردار شهید‬ ‫سلیمانی خواهد بود و هیات دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با توجه به اس��تقبال گسترده ای که در روزهای‬ ‫گذش��ته در عراق‪ ،‬اهواز و مش��هد از پیکر حاج قاسم‬ ‫و همرزمان ش��هیدش صورت گرفت��ه‪ ۱۶ ،‬دی ماه را‬ ‫در استان تهران تعطیل اعالم کرد تا مشتاقان شهید‬ ‫مقاوم��ت با ف��راغ بال بتوانند با سردارش��ان وداع و از‬ ‫خدماتش قدردانی کنند‪ .‬همچنین مراس��م تشییع‬ ‫و نماز بر پیکر مطهر این ش��هید نیز از ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫امروز در دانش��گاه تهران برگزار خواهد ش��د و بعد از‬ ‫نماز پیکر ان ش��هید از مس��جد دانش��گاه به سمت‬ ‫میدان ازادی تش��ییع می ش��ود‪ .‬بعد از تهران ساعت‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬بعد از ظهر مراسم وداع با پیکر ایشان در قم‬ ‫برگزار ش��ده و بعد از ان پیکر سپهبد شهید سلیمانی‬ ‫برای خاکسپاری به کرمان منتقل می شود‪ .‬درهمین‬ ‫ح��ال دونالد ترامپ در رش��ته توییتی به رجزخوانی‬ ‫علیه کشورمان پرداخت و گفت‪ ۵۲ :‬سایت را در ایران‬ ‫در نظ��ر دارد که در صورت اقدام ایران علیه امریکا‪ ،‬به‬ ‫انها حمله خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در این رشته‬ ‫توییت ترامپ با اش��اره به وعده مقامات کش��ورمان‬ ‫ب��رای پاس��خ دادن به جنایت امریکا در ترور س��ردار‬ ‫س��لیمانی اورده است‪ :‬ایران با جس��ارت زیاد درباره‬ ‫حمل��ه به منافع امریکا س��خن می گوید‪ .‬اگر ایران به‬ ‫هر امریکایی یا منافع امریکایی حمله کند ‪ ۵۲‬سایت‬ ‫ایرانی ‪-‬ب��ه نمایندگی از ‪ ۵۲‬گ��روگان امریکایی که‬ ‫س��ال ها پیش ازس��وی ایران گروگان گرفته شدند‪-‬‬ ‫هدف قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان حضور شرورانه امریکا‬ ‫در واکن��ش به تویی��ت ترامپ‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان با تاکید بر اینکه حمله به مراکز فرهنگی‬ ‫جنایت جنگی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پایان حضور ش��رورانه‬ ‫امریکا در غرب اسیا اغاز شده است‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف در‬ ‫حس��اب کاربری خود در‬ ‫توییت��ر نوش��ت‪ :‬دونالد‬ ‫ترام��پ ک��ه ب��ا ت��رور‬ ‫ناجوانمردانه روز جمعه به‬ ‫ش��کلی گس��ترده حقوق‬ ‫بین المل��ل را نقض کرده‪،‬‬ ‫اکنون تهدید می کند که دوباره قوانین بین المللی را‬ ‫پارلمان عراق خروج نیروهای امریکایی را تصویب کرد‬ ‫پارلمان عراق روز گذشته با برگزاری نشستی درباره اخراج نیروهای امریکایی از این کشور‪ ،‬به خروج‬ ‫تمامی نیروهای خارجی رای داد‪ .‬رس��انه های عراقی در خب��ری فوری گزارش دادند که پارلمان عراق‬ ‫پس از بررسی پیش نویس قانون اخراج نیروهای امریکایی‪ ،‬به خروج نیروهای خارجی از این کشور رای‬ ‫مثبت داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پارلمان عراق همچنین خواس��تار منع اس��تفاده از حریم هوایی عراق به هر‬ ‫دلیلی ازسوی نیروهای خارجی شد‪ .‬نمایندگان پارلمان عراق در ادامه خواستار تقدیم شکایت رسمی‬ ‫به س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت علیه امریکا شدند‪ .‬پیش از مصوبه پارلمان عراق‪ ،‬عادل عبدالمهدی‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر موقت عراق با ش��رکت در نشست پارلمان این کش��ور برای بررسی طرح اخراج نیروهای‬ ‫امریکای��ی از ع��راق‪ ،‬تاکید کرده بود‪ :‬خروج ف��وری نیروهای خارجی از عراق ی��ا تدوین جدول زمانی‬ ‫مشخص برای اجرای این اقدام دو گزینه پیش روی ما است‪.‬‬ ‫نق��ض خواهد کرد‪ .‬هدف ق��رار دادن مراکز فرهنگی‬ ‫جنای��ت جنگی اس��ت‪ .‬ظریف تصریح ک��رد‪ :‬اصول‬ ‫بین الملل��ی ب��ه نرم ه��ای بی چون و چ��رای حقوق‬ ‫بین الملل اشاره دارند که به عنوان مثال‪ ،‬خطوط قرمز‬ ‫بین المللی را مشخص می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹احضار سفیر سوئیس در تهران‬ ‫س��فیر س��وئیس در تهران ازس��وی س��ید عباس‬ ‫عراقچ��ی احضار و به او تاکید ش��د‪ :‬حمل��ه به مراکز‬ ‫تاریخ��ی و فرهنگ��ی ی��ا تهدید به چنی��ن حمالتی‬ ‫مصداق بارز جنایت جنگی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬س��فیر‬ ‫س��وئیس در ته��ران‬ ‫به عن��وان حاف��ظ منافع‬ ‫دولت امریکا ازسوی سید‬ ‫عباس عراقچ��ی‪ ،‬معاون‬ ‫سیاسی وزیر امور خارجه‬ ‫احضار و اعتراض ش��دید‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران نس��بت به اظه��ارات‬ ‫تهدیدامیز و ناق��ض قوانین و هنجاره��ای بنیادین‬ ‫بین المللی به وی ابالغ شد‪ .‬معاون سیاسی وزیر امور‬ ‫خارج��ه کش��ورمان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اظه��ارات‬ ‫خصمانه‪ ،‬تهدیدامیز و غیرهنجاری رئیس جمهوری‬ ‫امریکا به هیچ وجه قابل پذیرش نیس��ت و در تناقض‬ ‫کامل ب��ا قوانین بین الملل قرار دارد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫تهدید رئیس جمهوری امریکا مبنی بر حمله به مراکز‬ ‫فرهنگی ایران گفت‪ :‬چنی��ن تهدیدی یاداور هجوم‬ ‫قوم مغول یا اقدامات گروه های تروریستی و جنایتکار‬ ‫در تخری��ب اماک��ن فرهنگ��ی و تاریخی اس��ت که‬ ‫براس��اس قواعد و قوانی��ن بین المللی مص��داق بارز‬ ‫«جنایت جنگی» به ش��مار م��ی رود‪ .‬عراقچی گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران زیر بار هیچ تهدید یا ارعابی‬ ‫نخواهد رفت و قاطعانه اماده پاسخگویی به هر تهدید‬ ‫یا اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی خود است‪ .‬سفیر‬ ‫سوئیس اعالم کرد مراتب را در اسرع وقت به مقامات‬ ‫دولت امریکا منتقل خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخ فرمانده کل ارتش‬ ‫ل ارت��ش در‬ ‫فرمان��د ه ک ‬ ‫واکنش به اظهارات اخیر‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا‬ ‫مبنی ب��ر اینکه در صورت‬ ‫ه��ر اقدام ازس��وی ایران‪،‬‬ ‫امریکا ‪ ۵۲‬نقطه از ایران را‬ ‫هدف قرار می دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ی��ک درگیری احتمالی در این��ده که بعید‬ ‫می دانم جرات انجام ان را داش��ته باش��ند‪ ،‬مشخص‬ ‫خواهد ش��د که این اع��داد ‪ ۵‬و ‪ ۲‬به کجا تعلق خواهد‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬امیر سرلشکر عبدالرحیم‬ ‫موس��وی‪ ،‬فرمان��ده کل ارت��ش در حاش��یه ایی��ن‬ ‫بزرگداش��ت سرلش��کر ش��هید منصور س��تاری که‬ ‫به مناسبت بیست وپنجمین س��الگرد شهادت او در‬ ‫دانش��گاه هوایی شهید س��تاری برگزار شد‪ ،‬در جمع‬ ‫خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ی درباره تهدیدهای‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا مبنی بر اینکه در صورت هر‬ ‫اقدام ازس��وی ایران‪ ،‬امریکا ‪ ۵۲‬نقطه از ایران را هدف‬ ‫ق��رار می ده��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬انها ب��رای حفظ وجهه‬ ‫خودش��ان در این کار زش��ت و غیرقابل توجیه از نظر‬ ‫افکار بین المللی این گونه سخنان را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش امریکایی ها به توییت ترامپ‬ ‫توییت تهدیدامیز ترام��پ درباره هدف قرار دادن‬ ‫‪ ۵۲‬م��کان حائز اهمیت برای ایران و فرهنگ ایرانی با‬ ‫انتقاد و واکنش های امریکایی روبه رو شده و انها این‬ ‫اقدام را یک تهدید به جنایت جنگی صریح خواندند‪.‬‬ ‫کریس مورفی‪ ،‬س��ناتور امریکای��ی در واکنش به‬ ‫توییت رئیس جمهوری امریکا عنوان کرد‪ :‬هدف قرار‬ ‫دادن غیرنظامیان و مکان های فرهنگی چیزی است‬ ‫که تروریس��ت ها انجام می دهن��د و این یک جنایت‬ ‫جنگی است‪ .‬رایان گودمن‪ ،‬پروفسور دانشگاه حقوق‬ ‫نیویورک نیز تعریفی حقوقی از «جنایت جنگی» در‬ ‫صفحه توییتر ارائه کرد که براساس ان جنایت جنگی‬ ‫برابر است با هدف قرار دادن هرگونه اثر تاریخی قابل‬ ‫تشخیص‪ ،‬اثار هنری و عبادتگاه هایی که دربردارنده‬ ‫میراث فرهنگی و معنوی مردم باش��د‪.‬رابرت پیترز‪،‬‬ ‫س��ناتور ایالت ایلین��وی امریکا نیز ب��ه توییت اخیر‬ ‫ترام��پ و تهدید به هدف ق��رار دادن ‪ ۵۲‬مکان مهم و‬ ‫فرهنگی واکنش نشان داد و نوشت‪ :‬این منزجرکننده‬ ‫اس��ت‪ .‬این خطرناک است‪ .‬این مرد و ماشین جنگی‬ ‫او باید متوقف ش��وند‪ .‬الیوت ان��گل‪ ،‬نماینده مجلس‬ ‫نماین��دگان امریکا نیز گفت‪ :‬م��ردم امریکا خواهان‬ ‫جنگ با ای��ران نیس��تند‪ .‬همچنین الیزاب��ت وارن‪،‬‬ ‫سناتور ایالت ماساچوست در سنای امریکا در این باره‬ ‫در صفحه توییتر خود خطاب به ترامپ نوش��ت‪ :‬تو در‬ ‫حال تهدید ب��ه انجام جنایت جنگی هس��تی‪ .‬ما در‬ ‫جنگ با ایران نیس��تیم‪ .‬این دموکراسی است و نباید‬ ‫جنگی را با ایران اغاز کنی و سربازان و دیپلمات های‬ ‫ما را در معرض خطر بزرگ تری قرار دهی‪ .‬الهان عمر‪،‬‬ ‫نماینده مجلس امریکا هم نوش��ت‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫ای��االت متح��ده امری��کا در توییتر تهدید ب��ه انجام‬ ‫جنایت جنگ��ی می کند‪ .‬س��الوم اندرس��ون‪ ،‬فرزند‬ ‫یکی از گروگان های امریکایی س��ال ‪ ۱۳۵۸‬در ایران‬ ‫نیز در پاس��خ به ترامپ گف��ت‪ :‬ای کاش از گروگان ها‬ ‫بپرسید دوس��ت دارند اسامی انها روی اهدافی باشد‬ ‫که می تواند به کش��ته شدن تعداد زیادی غیرنظامی‬ ‫بینجام��د‪ .‬جو بایدن‪ ،‬نامزد پیش��رو حزب دموکرات‬ ‫برای انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا توییت های‬ ‫تهدیدامی��ز اخیر ترامپ درباره حمله نظامی به ایران‬ ‫را بس��یار خطرن��اک و غیرمس��ئوالنه توصیف کرد‬ ‫و نوش��ت‪ :‬هرچه راه ها به روی او بس��ته تر می ش��ود‪،‬‬ ‫احمق تر می ش��ود‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که پیش تر‬ ‫برخی شخصیت های امریکایی در اظهارنظر روزهای‬ ‫گذشته به این موضوع هم پرداخته بودند که واکنش‬ ‫فرهنگی منتج از ترور سردار سلیمانی برای امریکا از‬ ‫واکنش نظامی ان خسارت بارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫اقای ترامپ شما جنایتی هم ردیف کودتای ‪ ۲۸‬مرداد انجام دادید‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی خط��اب ب��ه‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا گف��ت‪ :‬اقای ترامپ ش��ما‬ ‫جنایتی بزرگ مرتکب شدید‪ .‬نام شما در تاریخ جهان‬ ‫هم ردیف جنایات کودتای ‪ ۲۸‬مرداد و جنایات امریکا‬ ‫در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ثبت خواهد‬ ‫ی الریجانی در نطق پیش‬ ‫شد‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬عل ‬ ‫از دس��تور جلسه روز گذشته مجلس شورای اسالمی‬ ‫ضم��ن محکومی��ت جنای��ت امریکا در ترور ش��هید‬ ‫سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان گفت‪ :‬حادثه‬ ‫شهادت روز جمعه یکباره ش��رایط منطقه و جهان را‬ ‫تغییر داد‪ .‬ش��هادت س��ردار بزرگ مقاومت‪ ،‬مجاهد‬ ‫نس��توه‪ ،‬حاج قاسم سلیمانی و همراهانش ملت ایران‬ ‫را به سوگ نش��اند‪ ،‬این شهید بزرگوار ‪ 40‬سال در راه‬ ‫انقالب اس�لامی و امنیت ملت ایران یکسره‬ ‫در مجاه��دت ب��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ش��هید‬ ‫قاس��م س��لیمانی از ابتدای جوانی در دفاع‬ ‫مقدس حضور فعال داش��ت و از فرماندهان‬ ‫ش��جاعی بود ک��ه در بیش��تر عملیات مهم‬ ‫کش��ور نقش پیشرو داش��ت و پس از ان در‬ ‫فرماندهی سپاه قدس در دفاع از امنیت منطقه بدیلی‬ ‫نداش��ت و همگان رشادت های این سرباز والیت را در‬ ‫سرکوب تروریس��ت های داعش مشاهده کردند‪ .‬چه‬ ‫در عراق و چه در س��وریه بنا به درخواست دولت های‬ ‫انان‪ ،‬او بود که به کمک مردم ان کش��ورها شتافت و با‬ ‫طراحی های دقیق تروریست ها را از سر مردم منطقه‬ ‫زدود‪ .‬الریجان��ی ادام��ه داد‪ :‬امریکایی ها گفته اند که‬ ‫سردار سلیمانی می خواست در سوریه‪،‬‬ ‫لبنان و ع��راق علیه نیروهای امریکایی‬ ‫اقداماتی انجام ده��د‪ .‬این ادعا دروغی‬ ‫بیش نیس��ت‪ .‬مردم امری��کا و مجلس‬ ‫نماین��دگان این کش��ور بدانند ادعای‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا دروغگویی‬ ‫برای پوش��ش یک جنایت جنگی و تروریس��تی است‬ ‫و قصد فری��ب دارند‪ .‬اگر اس��نادی دارند علنی کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬اینکه در یک‬ ‫فرودگاه بین المللی در یک کشور نیروهای امریکایی‬ ‫با هلی کوپتر و هواپیما یک مس��ئول عالی رتبه ایران و‬ ‫یک مس��ئول عالی رتبه عراقی را به ش��هادت برسانند‬ ‫با هیچ یک از قواعد بین المللی س��ازگار نیست‪ .‬اقدام‬ ‫وحشیانه رئیس جمهوری امریکا یک اقدام تروریستی‬ ‫جنگی به شمار می رود و در دل ان نهایت بی حرمتی به‬ ‫ملت عراق نهفته است که بدون هیچ مجوزی شبانه و‬ ‫دزدانه این اقدام را انجام داده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬ملت ایران‬ ‫در راه انقالب اس�لامی شهدای گرانقدری تقدیم کرد‬ ‫و اتفاقا در همه این جنایت ها امریکا به طور مس��تقیم‬ ‫یا غیرمس��تقیم‪ ،‬دست داشت‪ .‬چه در دفاع مقدس که‬ ‫ص��دام را تحریک به جنگ کردید و او را مورد حمایت‬ ‫قرار دادید و چه حمایت از تروریست های ضد انقالب‬ ‫که بزرگان کش��ور را ت��رور کردند و اخری��ن ان این‬ ‫جنایت بود که س��ردار مجاهد حاج قاس��م و یارانش‬ ‫را به ش��هادت رساندید‪ ،‬بدانید این ماجراجویی نتایج‬ ‫درداوری برای شما خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فالح الخزعلی‪ ،‬رئیس کمیس��یون امنیت‬ ‫و دف��اع پارلمان عراق گفت‪ :‬کمیس��یون امنیت و دفاع‬ ‫پارلمان عراق اعالم کرد درصدد شکایت از حمله امریکا‬ ‫به ش��ورای امنیت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬وجود پایگاه های‬ ‫امریکایی در عراق اشغالگری در پوششی قانونی و منشا‬ ‫نگرانی کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه‪ -‬وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در ادامه رایزنی های خ��ود با مقامات و‬ ‫ش��خصیت های خارجی ب��ا جوزف ب��ورل‪ ،‬هماهنگ‬ ‫کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلفنی گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬تنش های اخیر در منطقه‪ ،‬تروریسم دولتی امریکا‬ ‫و اخرین تحوالت مربوط به اجرای برجام از محورهای‬ ‫اصل��ی این رایزن��ی بود‪ .‬ظریف با وزی��ران امور خارجه‬ ‫ارمنستان و ترکمنستان نیز تلفنی گفت وگو کرد‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه همچنین در تماس های دیگری با دبیر کل‬ ‫جهاد اسالمی فلسطین و رئیس دفتر سیاسی جنبش‬ ‫مقاومت اسالمی به گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش سومریه نیوز‪ ،‬به دنبال تنش های‬ ‫به وج��ود امده در عراق در پی حمل��ه امریکا به کاروان‬ ‫حشدالش��عبی در نزدیکی فرودگاه بغداد ناتو عملیات‬ ‫اموزش در این کشور را به حالت تعلیق دراورد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری رس��می عراق‪ ،‬هادی‬ ‫العام��ری‪ ،‬رئی��س ائت�لاف الفتح گف��ت‪ :‬قیمت خون‬ ‫ش��هدای بی گن��اه در بغ��داد و قائم‪ ،‬خ��روج نیروهای‬ ‫امریکای��ی از ع��راق و دس��تیابی ب��ه حاکمیت کامل‬ ‫ملی اس��ت‪.‬العامری اف��زود‪ :‬در صورت خارج نش��دن‬ ‫امریکایی ها‪ ،‬ما راهی جز مقاومت نداریم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مش��اور امنیت ملی افغانستان در دیدار با‬ ‫سفیر جمهوری اسالمی ایران اطمینان داد که از خاک‬ ‫چ یک از همس��ایه ها و کشورهای‬ ‫افغانس��تان علیه هی ‬ ‫منطقه استفاده نخواهد شد‪ .‬حمداهلل محب در دیدار با‬ ‫بهادر امینیان‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در کابل‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کابل انتظار دارد وضعیتی که بین ایران و امریکا‬ ‫در عراق به وجود ام��ده از طریق گفت وگو حل و فصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به گ��زارش ش��بکه الجزی��ره‪ ،‬در لن��دن‪،‬‬ ‫واش��نگتن‪ ،‬نیویورک و چندین ش��هر دیگ��ر در اروپا‬ ‫ت و تجمع های��ی در مخالف��ت ب��ا‬ ‫و امری��کا تظاه��را ‬ ‫سیاس��ت های جنگ طلبانه دونالد ترامپ برگزار ش��د‬ ‫و در ان تظاهرکنندگان ش��عارهایی علیه جنگ س��ر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��یدعباس موسوی‪،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫خارج��ه اعالم کرد‪ :‬نشس��ت مهم��ی درباره کاهش‬ ‫تعهدات برجامی و برداشت گام پنجم برگزار و درباره‬ ‫این موضوع تصمیم های نهایی اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ی��ک نماین��ده پارلمان لبنان ب��ا حضور در‬ ‫س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در بیروت و تسلیت‬ ‫شهادت س��ردار قاسم س��لیمانی و همراهانش تاکید‬ ‫کرد‪ :‬راه مقاومت همچن��ان ادامه دارد‪ .‬طونی فرنجیه‪،‬‬ ‫نماینده پارلمان لبنان با حضور در مقر سفارت ایران در‬ ‫بیروت گفت ‪ :‬ما به اینجا امده ایم که شهادت شخصیتی‬ ‫را تس��لیت بگوییم که در زمان جنگ از لبنان حمایت‬ ‫ک��رد و به این حمایت در هم��ه مراحل مقاومت چه در‬ ‫مقابله با اسرائیل و چه در مقابله با تروریسم ادامه داد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه انگلیس برای گفت وگو‬ ‫درب��اره حمل��ه امریکا به س��ردار قاس��م س��لیمانی و‬ ‫همراهانش در بغداد که به ش��هادت انها منجر ش��د به‬ ‫واش��نگتن سفر می کند‪ .‬به گزارش خبرگزاری رویترز‪،‬‬ ‫دومینیک راب روز سه ش��نبه به واشنگتن خواهد رفت‬ ‫تا درباره اقدام امریکا در به ش��هادت رس��اندن س��ردار‬ ‫قاسم سلیمانی فرمانده ارشد س��پاه پاسداران ایران با‬ ‫مای��ک پمپئو‪ ،‬همتای امریکایی خ��ود گفت وگو کند‪.‬‬ ‫وی پی��ش از ان با وزیران امور خارجه فرانس��ه و المان‬ ‫دیدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬صدراعظم اتریش پیشنهاد داد که کشورش‬ ‫میزب��ان ایران و امریکا برای گفت وگو میان دو کش��ور‬ ‫باشد‪ .‬سباستین کورتز‪ ،‬صدراعظم المان در گفت وگو‬ ‫با روزنامه بیلدام زنتاگ این پیش��نهاد را مطرح کرد که‬ ‫در صورت تمایل مقامات ایران و امریکا برای بازگش��ت‬ ‫به مذاکره‪ ،‬وین میزبان این مذاکرات باشد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬روزنامه ساوت چاینا هنگ کنگ در تحلیلی‬ ‫خاطرنشان کرد ش��هادت سردار سلیمانی در عملیات‬ ‫نظام��ی امریکا در عراق‪ ،‬بدون دریافت مجوز از کنگره‪،‬‬ ‫دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری ان کش��ور را وارد یک‬ ‫بحران بزرگ سیاسی کرده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نانس��ی پلوسی بامداد یکش��نبه در توییتی‬ ‫نوش��ت‪ :‬گ��زارش طبقه بندی ش��ده رئیس جمهوری‬ ‫ترام��پ درب��اره «قان��ون اختیارات جنگ��ی» بیش از‬ ‫انک��ه به س��واالت درباره زم��ان‪ ،‬روش و دلیل تصمیم‬ ‫برای خصومت ورزی علیه ایران پاس��خ بدهد‪ ،‬سواالت‬ ‫بیش��تری ایج��اد می کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اق��دام نظامی‬ ‫تحریک امی��ز‪ ،‬تن��ش زا و نامتناس��ب دول��ت ترامپ‬ ‫همچنان نیروهای مس��لح‪ ،‬دیپلمات ها و ش��هروندان‬ ‫امریکای��ی و متح��دان ما را ب��ه مخاط��ره می اندازد‪.‬‬ ‫پلوس��ی در ادامه بیانیه خود نوش��ت‪ :‬اغاز خصومت ها‬ ‫بدون کس��ب «مجوز بکارگیری نیروی نظامی» علیه‬ ‫ایران‪ ،‬بدون مش��ورت با کنگره و بدون ارائه یک راهبرد‬ ‫روش��ن و مش��روع به کنگره یا عموم مردم انجام ش��د‪.‬‬ ‫وی همچنین اعالم کرد‪ :‬م��ن به عنوان رئیس مجلس‬ ‫نماین��دگان ب��ار دیگ��ر تاکید می کنم ک��ه دولت یک‬ ‫گ��زارش توجیهی جامع و فوری درب��اره اقدام نظامی‬ ‫مرتبط ب��ا ایران و گام های مورد نظ��ر بعدی به کنگره‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫چابک سازی در‬ ‫پروژه های صنعت‬ ‫نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪ 1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫ترکیه بدون دخالت‬ ‫دولت خودرو ملی‬ ‫ساخت‬ ‫سوخت قطار پرسرعت‬ ‫ایران در دست یوان‬ ‫نسخه ای برای درمان‬ ‫فرسودگی ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫برای خودکفایی ‪ ۲۲۱‬پروژه در ایران خودرو برنامه ریزی شد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مـ�ورد نیـ�از ایـران خـ�ودرو بـه قطعه س�ازان‬ ‫داخل�ی مح�ول ش�د‪ .‬ارزب�ری انه�ا چقـ�در‬ ‫بـ�وده و چ�ه می�زان بـ�رای داخلـی س�ازی‬ ‫€انهـ�ا س�ـرمایه گذاری جدیـ�د انج�ام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫برنامه ری��زی برای خودکفایی و س��اخت داخل تعداد‬ ‫‪ ۲۲۱‬پ��روژه ش��امل قطعه و مواد اولیه برای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫و ‪ ۹۹‬انجام ش��ده اس��ت‪ .‬تعداد پروژه های بهینه سازی‬ ‫طراح��ی نیز ش��امل ‪ ۱۴‬مجموعه‪/‬پروژه اس��ت‪ .‬براورد‬ ‫کل س��رمایه گذاری م��ورد نیاز ‪ ۱۲۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫بوده و انتظار این اس��ت که با تولی��د انبوه این قطعات‬ ‫ت��ا پایان س��ال ‪ ۹۹‬ح��دود ‪ ۲۴۰‬میلیون ی��ورو یعنی‬ ‫مع��ادل ‪ ۳۶۰۰‬میلی��ارد تومان کاه��ش ارزبری محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ن قطع�ات در چه وضعیت�ی ق�رار دارند؟‬ ‫چ�ه تعداد از انه�ا بـه تولیـد انبـوه رس�ـیده و‬ ‫بـاقیمانده در چـه بـازه زمـانی وارد خـط تولید‬ ‫می شوند؟‬ ‫کاه��ش ارزب��ری تع��داد ‪ ۶۲‬پروژه س��اخت داخل و‬ ‫بهینه سازی طراحی با ‪ ۴۰‬سازنده به ارزش ‪ ۱۳۶‬میلیون‬ ‫یورو در س��ال ‪ ۹۸‬محقق ش��ده است و باقی قطعات در‬ ‫مراحل گوناگون خودکفایی ش��امل ارائه نمونه‪ ،‬تاییدیه‬ ‫کیفی و ‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫€ €در هم�کاری گ�روه صنعت�ی ایران خ�ودرو و‬ ‫وزارت دفاع چه قطعاتی قرار اس�ت تولید شود و‬ ‫تولید انها در چه مرحله ای قرار دارد؟‬ ‫در زمینه تولید ‪ ۳۱‬پروژه که به طور عمده جزو قطعات‬ ‫با فناوری پیش��رفته مانند قطعات برقی‪ ،‬الکترونیکی و‬ ‫موتوری هستند در حال همکاری با صنایع زیرمجموعه‬ ‫وزارت دفاع هس��تیم‪ .‬از این تعداد پروژه‪ ۱۱ ،‬پروژه با ‪۶‬‬ ‫صنعت در مرحله اجرا قرار دارد؛ همچنین ‪ ۶‬پروژه با ‪۳‬‬ ‫صنعت هم در حال مذاکره و امکان س��نجی بوده و ‪۱۴‬‬ ‫پروژه باقیمانده برای ‪ ۴‬صنعت‪ ،‬ایران خودرو منتظر ارائه‬ ‫پروپزال فنی و قیمتی است‪.‬‬ ‫€ €همت در راستای داخلی سازی قطعات بیشتر‬ ‫در چه مدل هایی از این خودروسازی است؟‬ ‫تعمیق س��اخت داخل قطعات برای تمام خودروهای‬ ‫پرتی��راژ ایران خودرو ش��امل خانواده پژو‪ ،‬س��مند و دنا‬ ‫ب��ا موتورهای ‪ TU، EF‬و ‪ XU‬در دس��تور کار بوده و‬ ‫داخلی سازی قطعات مورد نیاز در حال انجام است‪.‬‬ ‫دل های‬ ‫€ €ای�ا س�فارش گذاری قطعات ب�رای م ‬ ‫جدیـدی کـه ایـران خـ�ودرو در نظـر دارد تـا‬ ‫تولیـد و بـه سـبد محصـوالت خود اضافه کند‪،‬‬ ‫انجـام ش�ـده اس�ـت؟ برنامـه س�ـاپکو بـرای‬ ‫طراحـ�ی و تولیـد قطعـ�ات مـدل های جدیـد‬ ‫خـودرویی چیست؟‬ ‫شرط توقف تولید خودروهای ناقص از بهمن ‬ ‫رئی��س انجمن صنعت موتورس��یکلت اس��تان ق��م اعالم کرد‪:‬‬ ‫دول��ت بای��د برای خری��د موتورس��یکلت برقی وام اعط��ا کند تا‬ ‫مصرف کنندگان این وسیله نقلیه قادر به خرید باشند‪.‬‬ ‫ابوالفضل حجازی در گفت وگو با خبرخودرو درباره چرایی تولید‬ ‫نش��دن و استفاده انبوه از موتورس��یکلت های برقی و هیبریدی با‬ ‫وجود معضل الودگی هوا‪ ،‬اظهارکرد‪ ۴۰ :‬س��ال اس��ت در صنعت‬ ‫کارهای بس��یاری انجام داد ه و موفقیت های بس��یاری را در صنایع‬ ‫فوالد و پتروشیمی و صنایع غذایی به دست اورده ایم‪ ،‬به طوری که‬ ‫با وج��ود تحریم ها ما امروز صادر کننده فوالد و محصوالت غذایی‬ ‫و پتروشیمی هستیم‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت اس��تان ق��م‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروژه‬ ‫‪ P ۳۲۲‬با برنامه‬ ‫داخلی سازی‬ ‫حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی در‬ ‫حال انجام است‬ ‫چاره ای جز تولید خودروهای کم مصرف نداریم‬ ‫چالش گمرکی برای ورود باتری موتورسیکلت برقی‬ ‫زیرس��اخت ها و اش��تغالزایی این مجموعه ها بس��یار باالس��ت‪ ،‬از‬ ‫روزه��ای ابتدایی انقالب و در زمان جنگ برخی از هدف گذاری ها‬ ‫درست انجام شد و امروز شاهد نتایج و ثمره های ان هستیم‪.‬‬ ‫حج��ازی گفت‪ :‬در ده��ه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬پنیر خوراک��ی‪ ،‬وارداتی بود‬ ‫ام��ا امروز ما صادر کننده محصوالت غذایی و پتروش��یمی و فوالد‬ ‫هس��تیم و بخش زیادی از ارزهایی که به کش��ور برمی گردد از این‬ ‫‪ ۳‬ش��اخه اس��ت‪ .‬ای کاش از ابت��دا اه��داف را روی ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬صنعت‬ ‫اصل��ی قرار می دادیم و باقی بخش ه��ا را فدا نمی کردیم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬درباره صنعت موتورس��یکلت به واردات در حد نیاز بس��نده‬ ‫می کردیم‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن صنعت موتورس��یکلت اس��تان ق��م‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫کاهش ارزبری‬ ‫تعداد ‪ ۶۲‬پروژه‬ ‫ساخت داخل‬ ‫و بهینه سازی‬ ‫طراحی با‬ ‫‪ ۴۰‬سازنده به‬ ‫ارزش‬ ‫‪ ۱۳۶‬میلیون‬ ‫یورو در سال‬ ‫‪ ۹۸‬محقق شد‬ ‫س��ال های گذش��ته س��رمایه گذاری هایی در حوزه موتورسیکلت‬ ‫انجام و تسهیالت ارزان قیمت به برخی از افراد سوء استفاده کننده‬ ‫اعط��ا ش��د و امروز وضعیت صنعت موتورس��یکلت در س��ایه این‬ ‫رانت ها به اینجا رسیده است در حالی که ما در دهه های ‪ ۷۰‬و ‪۸۰‬‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت به خودکفایی باالی ‪ ۵۰‬درصد رس��یده‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫حجازی گفت‪ :‬یکی از مباحث اصلی موتورسیکلت برقی‪ ،‬باتری‬ ‫اس��ت که گمرک و سیستم ثبت س��فارش با این موضوع همراهی‬ ‫نمی کنند‪ ،‬ما باید در بخش تولید باتری خودکفا شویم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورس��یکلت کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��هرهای مس��طح کش��ور مانند یزد و قم موتورسیکلت های‬ ‫س��وخت س��ی ان جی می توانند گزینه های جایگزین‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در برنامه پنجم و شش��م توسعه این تاکید را‬ ‫بر دولت داش��ته ایم که باید اقدام های مورد نظر انجام‬ ‫شود اما روند اصالح و هدایت به این سمت و سو ضعیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نشس��ت های گوناگون که با مس��ئوالن ذی ربط‬ ‫و به طور مش��خص ب��ا وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫داش��ته ایم انه��ا نی��ز بهانه ه��ا و دالیل بس��یاری را‬ ‫مط��رح می کنند و از جمله بح��ث تحریم ها را عنوان‬ ‫و بی��ان می کنن��د که قطعات��ی که باید وارد ش��ود تا‬ ‫در تولی��د و توس��عه خودروه��ای برق��ی و هیبریدی‬ ‫به کار گرفته ش��ود ب��ا چالش های��ی از جمله تحریم‬ ‫روب��ه رو اس��ت اما م��ا باید به دنب��ال راهکار باش��یم؛‬ ‫بای��د با توس��عه بخ��ش تحقیق و توس��عه در صنعت‬ ‫خ��ودرو چاره اندیش��ی ک��رده و در ای��ن راه حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برقی‪ W ۳۵۰‬نیز مناسب بوده و نیاز به موتورهای مثال‪W ۲۰۰۰‬‬ ‫نیست؛ نباید هزینه اضافی به کشور تحمیل کنیم‪.‬‬ ‫حجازی گفت‪ :‬باید در نظر بگیریم که ‪ ۹۰‬درصد استفاده کنندگان‬ ‫موتورس��یکلت قشر کارگر جامعه اس��ت که از لحاظ مالی توانایی‬ ‫خرید موتورسیکلت های گران قیمت را ندارند‪ .‬راهکار این است که‬ ‫دولت برای خرید موتورسیکلت برقی وام اعطاء کند؛ همچنین باید‬ ‫موتورس��یکلت برقی با باتری مناس��ب مورد استفاده قرار گیرد که‬ ‫البته نیل به این هدف نیازمند کار فرهنگی است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن صنعت موتورس��یکلت اس��تان قم اف��زود‪ :‬کار‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تامین بودجه و راهکاری که ما را به مقصد برساند الزمه‬ ‫موفقیت در این مسیر است‪.‬‬ ‫احترام به حقوق مش��تری یکی از مولفه های‬ ‫مه��م در تولی��د اس��ت و هر محص��ول باید با‬ ‫ضمانت کیفیت همراه باش��د‪ .‬در این راستا هر‬ ‫صنعت��ی با صنعت دیگر متفاوت بوده و صنعت‬ ‫موتورس��یکلت برای اطمینان بخش��ی به بازار‬ ‫فروش خود‪ ،‬گارانتی همراه با موتورسیکلت به‬ ‫خریدار می دهد که چند مرحله گوناگون دارد‪.‬‬ ‫در جای��ی ضمان��ت خود محصول اس��ت که‬ ‫دوره گارانتی به ش��مار م��ی رود و یک دوره نیز‬ ‫مربوط به خدمات پس از فروش محصول است‪.‬‬ ‫دوره خدم��ات پس از فروش یک دهه اس��ت و‬ ‫قطعه ساز مکلف است در طول این زمان قطعات‬ ‫مورد نیاز بازار را برای محصوالتی که تولید انبوه‬ ‫دارن��د‪ ،‬تامین کند اما دوره گارانتی دس��ت کم‬ ‫‪ ۶‬ماه تا حداکثر یک س��ال اس��ت که از س��وی‬ ‫ش��رکت سازنده موتورس��یکلت اعالم می شود‬ ‫و این امر بنا به سیاس��تی که در خود ش��رکت‬ ‫تعریف ش��ده‪ ،‬تعیین می ش��ود‪ .‬با پیش امدن‬ ‫مشکل‪ ،‬خریدار باید به تعمیرگاه های مجاز که‬ ‫ازس��وی واحد خدمات پس از فروش ش��رکت‬ ‫معرفی می ش��وند‪ ،‬مراجعه و قطعه مورد نظر را‬ ‫تعویض کند‪ .‬براساس شیوه نامه های ابالغ شده‬ ‫خدم��ات پ��س از ف��روش در تمام ش��رکت ها‬ ‫س��اماندهی و ب��رای نوع خدم��ات و اموزش ها‬ ‫سیاس��ت گذاری های الزم انجام شده است؛ از‬ ‫این رو دفترچه ای تدوین و براساس ان مشخص‬ ‫اس��ت کدام قطعات مشمول گارانتی می شود و‬ ‫کدام قطعات مشمول این قانون نمی شود‪ .‬این‬ ‫دفترچه ها که به خریداران ارائه می ش��ود تمام‬ ‫سیاس��ت ها و قوانین گارانتی و خدمات پس از‬ ‫ف��روش را در خود دارند؛ همچنین با راهنمایی‬ ‫که کنار محصول به خریدار ارائه می ش��ود تمام‬ ‫شرط های یاداوری شده به طور نمونه استهالک‬ ‫و فرسودگی عادی قطعات پس از خرید وسیله‬ ‫نقلیه ش��امل گارانتی نمی شود‪ .‬به هر حال هر‬ ‫قطعه طول عمری دارد و فرسودگی و استهالک‬ ‫ان امری عادی اس��ت یا اگر موتورس��یکلت در‬ ‫مسابقه های رالی اس��تفاده شود هیچ ضمانتی‬ ‫ب��رای تعویض قطعات ان در ش��رایط گارانتی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬براساس تعریف شرکت فروشنده‪،‬‬ ‫خدمات پس از فروش تعیین می ش��ود؛ برخی‬ ‫گارانت��ی را براس��اس کیلومتر تعریف می کنند‬ ‫و بعض��ی دیگ��ر براس��اس دوره زمان��ی ای��ن‬ ‫ضمانتنام��ه را تعیی��ن کرده اند‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫بعضی موتورس��یکلت ها در نمایندگی ها چند‬ ‫ماه بماند و ان دوره زمانی گارانتی را از دس��ت‬ ‫بده��د که به نظر می رس��د گارانتی براس��اس‬ ‫کیلومت��ر باعث می ش��ود حق مش��تری ضایع‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫خودروسازان تولید‬ ‫را متناسب با تقاضا‬ ‫افزایش دهند‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬تقاضا در ب��ازار خودرو‬ ‫به دلی��ل نزدیکی به ایام ن��وروز افزایش یافته و از‬ ‫انجایی که عرضه متناسب با تقاضا نیست قیمت‬ ‫چارچرخ ها افزایش یافت‪ .‬رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫در گفت وگ��و با خانه مل��ت درباره افزایش قیمت‬ ‫خودرو در چند هفته گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫ارز در روزه��ای اخی��ر‪ ،‬بازار خ��ودرو را متالطم‬ ‫کرده است و موجب رشد قیمت چارچرخ ها شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��بزوار‪ ،‬جغتای‪ ،‬جوین و خوشاب‬ ‫در مجلس شورای اسالمی افزایش تقاضا در بازار‬ ‫خودرو را یکی دیگر از دالیل رشد قیمت دانست و‬ ‫افزود‪ :‬تقاضا در بازار به دلیل نزدیکی به ایام نوروز‬ ‫افزایش یافته است و مشتریان به دلیل انکه تصور‬ ‫گرانی بیش��تر را در اینده دارند‪ ،‬خرید شب عید‬ ‫خود در بازار خودرو را جلو انداخته اند درحالی که‬ ‫عرض��ه خودروه��ا چندان ب��ا تقاض��ای موجود‬ ‫همخوانی نداش��ته و همین موض��وع در افزایش‬ ‫قیمت نقش داشته است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫هجوم نقدینگی به بازار خودرو یکی دیگر از دالیل‬ ‫گرانی چارچرخ هاس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬مردم برای‬ ‫حفظ ارزش پول ملی خود به دنبال خرید خودرو‬ ‫هستند‪ .‬سبحانی فر اضافه کرد‪ :‬خودروسازان باید‬ ‫تولید خود را متناس��ب با تقاض��ای بازار افزایش‬ ‫دهند تا از سوءاس��تفاده‪ ،‬سوداگران جلوگیری و‬ ‫قیمت ها متعادل ش��ود زیرا درحال حاضر برخی‬ ‫افراد در تالش هستند با خرید خودرو قیمت ها را‬ ‫در بازار افزایش دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دبی��ر انجمن صنای��ع تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم تا پایان دی وجوه قول داده ش��ده ازس��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تامین و تزریق ش��ود؛ در این صورت‬ ‫قطعه سازان قابلیت تامین قطعات مورد نظر را دارند و از ابتدای بهمن ‬ ‫دیگ��ر هیچ خودرو ناقص��ی تولید نخواهد ش��د‪ .‬ارش محبی نژاد در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره میزان امادگی قطعه سازان در زمینه وعده‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر اینکه از پایان دی دیگر شاهد‬ ‫تولید خودروهای ناقص از سوی خودروسازان نخواهیم بود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫همکاری و اتحاد بسیار خوبی بین قطعه ساز و خودروساز به دلیل امید‬ ‫ایجاد ش��ده در قطعه س��ازی در ‪ ۳‬ماه گذشته‪ ،‬شکل گرفته که باعث‬ ‫شد خودروهای کف کارخانه ها جمع شده و تعداد انها به طور تقریبی‬ ‫به صفر برسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به زودی باقیمانده محدود این خودروها‬ ‫نیز تجاری س��ازی و تحویل مردم داده خواهد ش��د‪ ،‬اما ادامه مس��یر‬ ‫بس��تگی به این دارد که باز هم امیدها محقق شود‪ .‬تاکنون قطعه ساز‬ ‫با وعده کار کرده اس��ت و با وعده هایی همچون اینکه صنعت خودرو‬ ‫از این زیان خارج خواهد ش��د‪ ،‬پول و تسهیالت خواهد رسید و‪ ...‬این‬ ‫صنعت را نگه داش��ته اند؛ عالوه بر اینکه حدود دو ماه اس��ت که همه‬ ‫منتظر به ثمر نشستن مصوبه ش��ورای پول و اعتبار(وعده تسهیالت‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیاردی حد اعتباری دو خودروس��از) هس��تند‪ .‬همه عزم‬ ‫خود را جزم کرده اند برای انکه این صنعت جهش داشته باشد‪ .‬دبیر‬ ‫انجم��ن صنایع تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با تمام تالش های انجام ش��ده‪ ،‬تولید در ش��رکت ایران خودرو‬ ‫از روزانه ‪ ۴۰۰‬به ‪ ۲۴۰۰‬خودرو در روز هم رس��ید و رکورد ‪ ۱۵‬ماهه‬ ‫خود را شکست اما باید دانست که ادامه مسیر چندان مشخص نیست‬ ‫چراکه نه از تس��هیالت خبری شده و نه مصوبه حد اعتباری شورای‬ ‫پول و اعتبار ابالغ شده است و برنامه ها مشخص نیست؛ اما با وعده ها‬ ‫قطعه سازان جلو امده و هر انچه در توان داشتند را به اجرا گذاشتند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد با بیان اینکه وعده ها نباید به پایان س��ال موکول ش��ود‪،‬‬ ‫اب��راز امیدواری ک��رد تا پایان دی وعده ها محقق ش��ده و وجوه قول‬ ‫داده ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تامین و تزریق‬ ‫ش��ود و دیگر خبری از چند مرحله ای بودن واریز و مشروط بودن ان‬ ‫به گوش نرس��د‪ .‬در این صورت‪ ،‬می توان به جرات اعالم قطعه سازان‬ ‫توانمند ما قابلیت تامین قطعات مورد نظر را داش��ته و تامین قطعات‬ ‫برای خودروس��ازان به موقع انجام خواهد ش��د و براساس قول وزارت ‬ ‫ن دیگ��ر هیچ خودرو ناقصی‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از ابتدای بهم ‬ ‫تولید نخواهد شد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی الزم و مدیریت توس��عه و تامین قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروهای جدید ایران خودرو ش��امل‬ ‫خودرو های رانای س��ال‪ ،‬دنا پالس اتوماتیک و پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫پاناراما به انجام رسیده است و این محصوالت تا انتهای‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به مرحله تولید انبوه خواهند رسید‪.‬‬ ‫€ €تولی�د قطع�ات پ�روژه پ�ژو ‪ ۳۲۲‬در چ�ه‬ ‫وضـعیت�ی قـرار دارد؟ و ایـ�ن مـدل بـه چنـد‬ ‫درصـد از داخلـی س�ازی در ‪ ۹‬ماه نخس�ت سال‬ ‫دست یافته است؟‬ ‫پ��روژه ‪P ۳۲۲‬ب��ا برنامه داخلی س��ازی ح��دود ‪۷۰‬‬ ‫درصدی در حال انجام است‪.‬‬ ‫€ €چالش های اصلی ش�ـبکه تـامین و ش�رکت‬ ‫سـاپکو در سـاخت و تـامین قطعـات چیسـت؟‬ ‫ش�ما برای برون رفت ایـن ش�ـرکت از چالش ها‬ ‫و مش�کالت موج�ود چ�ه راهکـاری پیش�ـنهاد‬ ‫می دهید ؟‬ ‫با توجه به ش��رایط محیط کس��ب و کار‪ ،‬س��اخت و‬ ‫تامین قطعات با چالش های گوناگونی روبه رو است‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم به مهم ترین این چالش ها اشاره کنیم‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی در واحدهای قطعه س��ازی به منظور پوش��ش‬ ‫برنامه ها و تولیدات واحدها‪ ،‬محدودیت سقف تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬به موقع تامین نش��دن قطعات و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خارجی به دلیل تامین نشدن نقدینگی و مشکالت‬ ‫بانکی و اس��تقبال نکردن قطعه سازان از رویکرد ادغام و‬ ‫تجمیع فعالیت ها از مهم ترین مسائل پیش روی صنعت‬ ‫خودرو کشور برای موضوع داخلی سازی است‪.‬‬ ‫با تمام این چالش ها اما با همت قطعه سازان و تالش‬ ‫گروه صنعتی ایران خ��ودرو در حال عبور از چالش ها و‬ ‫تثبیت شرایط تامین و تولید هستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت های بس��یار‬ ‫ج��دی ک��ه در مبح��ث ان��رژی داری��م گری��زی جز‬ ‫حرک��ت ب��ه س��مت تولی��د خودروه��ای کم مصرف‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫علی گلم��رادی در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫راهکاره��ای س��وق خودروس��ازان ب��ه س��مت تولید‬ ‫خودروه��ای کم مص��رف‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬گری��زی نداریم‬ ‫ج��ز این راهب��رد و راهکار که به س��مت خودروهای‬ ‫کم مصرف حرکت کنیم؛ با توج��ه به محدودیت های‬ ‫بس��یار جدی ک��ه در مبحث انرژی به وی��ژه در حوزه‬ ‫بنزین داری��م و به تازگی نیز بحران هایی را ناش��ی از‬ ‫این مسئله پشت سر گذاشتیم باید تغییر رویکرد شکل‬ ‫گیرد و به س��مت تولید خودروهای کم مصرف حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم ماهش��هر‪ ،‬امیدی��ه‪ ،‬هندیج��ان‬ ‫و جولک��ی در مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫خودروه��ای برق��ی‪ ،‬هیبری��دی و خودروه��ای ب��ا‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحسین پژوهی‪ ،‬فعال صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪ ۱۴‬مجموعه برای بهینه سازی طراحی‬ ‫تعمیق س��اخت داخل قطعات برای تمام خودروهای پرتیراژ ایران خودرو‬ ‫شامل خانواده پژو‪ ،‬سمند و دنا با موتورهای ‪ TU، EF‬و ‪ XU‬در دستور کار‬ ‫بوده و داخلی سازی قطعات مورد نیاز در حال انجام است‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫خدمات پس‬ ‫از فروش و‬ ‫مشتری مداری‬ ‫کاهش ارزبری ‪ ۶۲‬پروژه ساخت داخل‬ ‫هر خودرو از ‪ ۵‬مگاماژول «بدنه و مکانیسم ها»‪« ،‬قوای‬ ‫محرکه»‪« ،‬شاس��ی»‪« ،‬تزئینات داخل��ی و خارجی» و‬ ‫«برق و الکترونیک» تش��کیل می ش��ود‪ .‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬س��ال گذش��ته با توجه به نیازمندی های‬ ‫خود در هر یک از این مگاماژول ها نمایش��گاه دائمی در‬ ‫شرکت ساپکو که وظیفه تامین قطعات این خودروساز‬ ‫را دارد‪ ،‬برپ��ا ک��رده اس��ت‪ .‬در کنار این نمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫میزه��ای تخصص��ی قطعات مورد نیاز از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال برگزاری بوده و تا امروز‬ ‫‪ ۳‬میز برای صنعت خودرو برگزار شده است‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫درب��اره پروژه ه��ای خودکفای��ی قطع��ات پیش ت��ر در‬ ‫چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران‬ ‫اعالم کرده بود ک��ه خودکفایی ‪ ۲۲۱‬قطعه‪ ،‬مجموعه و‬ ‫مواد اولیه در س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬با پیش بینی کاهش‬ ‫ارزب��ری ‪ ۲۴۴‬میلیون یورویی (با احتس��اب تیراژ تولید‬ ‫س��االنه) در برنامه های این خودروساز قرار دارد‪ .‬در این‬ ‫راستا با ‪ ۳۲‬قطعه س��از برای داخلی سازی ‪ ۶۸‬قطعه در‬ ‫میز اول و دوم خودکفایی همکاری هایی اغاز شده است‬ ‫که خودکفای��ی در تامین این قطعات در مجموع ‪۸۱.۱‬‬ ‫میلیون یورو کاهش ارزبری ساالنه در برخواهد داشت‪.‬‬ ‫در میز سوم تعمیق ساخت داخل که در تبریز برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو در قالب ‪ ۷‬پروژه برنامه‬ ‫عملیاتی تولید ‪ ۱۷‬قطعه از قطعات اصلی خطوط تولید‬ ‫خ��ود را ب��ه ارزش افزون بر ‪ ۷‬میلی��ارد و ‪ ۲۹۷‬میلیون‬ ‫ری��ال اغاز کرد تا ب��ا اجرای این قراردادها س��االنه ‪۴۶‬‬ ‫میلی��ون یورو صرفه جویی ارزی نصیب صنعت و اقتصاد‬ ‫کش��ور شود‪ .‬گفتنی اس��ت که مدیریت این خودروساز‬ ‫خبر از ارائه بس��ته تشویقی برای ساخت داخل قطعات‬ ‫داده و در نشستی که با اعضای انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور داشته است‪،‬‬ ‫گفته که برای رفع مش��کالت و موانع نیازمند همکاری‬ ‫با تش��کل های قطعه س��ازان هس��تیم‪ .‬برخی مشکالت‬ ‫ریش��ه ای را باید با همکاری رفع کرد‪ .‬توقف هر خودرو‬ ‫ب��رای حتی یک روز س��بب پرداخت جریم��ه دیرکرد‬ ‫تحویل خودرو می شود که در کنار نارضایتی مشتریان‪،‬‬ ‫زیان قابل توجهی به دلیل پرداخت جریمه به ایران خودرو‬ ‫وارد می کند‪ .‬همکاری مس��تمر در مسیر رفع مشکالت‬ ‫می تواند مانع از ش��کل گیری زیان های اینچنینی شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‬ ‫برای اطالع از وضعیت داخلی س��ازی‬ ‫قطعات و برنامه های اینده این خودروساز به سراغ عادل‬ ‫پیرمحمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ساپکو(شرکت طراحی‬ ‫مهندس��ی و تامین قطعات ایران خ��ودرو) رفت و او در‬ ‫گفت وگ��و با ما عن��وان کرد‪ ،‬با وجود تم��ام چالش ها با‬ ‫همت قطعه س��ازان و تالش گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در حال تثبیت ش��رایط تامین و تولید خودرو در کشور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫€ €امس�ال در راس�تای رون�ق تولی�د و نهضت‬ ‫داخلـی س�ازی‪ ،‬تولید چ�ه تع�داد از قطعـ�ات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ترکیه بدون دخالت دولت خودرو ملی ساخت‬ ‫ماشین االت قدیمی‬ ‫نفس صنعت نساجی‬ ‫را گرفته است‬ ‫تولید تایر سایز ‪ ۲۰‬چه‬ ‫زمانی محقق می شود؟‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬زمان تحقق تولید الستیک خودرو‬ ‫سایز ‪ ۲۰‬به کش��ش بازار بستگی دارد و باید‬ ‫استقبال بازار را از تامین این تایرها سنجید‪.‬‬ ‫مصطف��ی تنها در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫درباره تولید انبوه تایرهای سواری رینگ ‪۱۸‬‬ ‫از سوی یکی از تایرسازان داخلی‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫تای��ر با رینگ های س��ایز ‪ ۱۶‬به باال تا س��ال‬ ‫گذشته در کشور تولید نمی شد‪ .‬سال گذشته‬ ‫یکی از شرکت ها شروع به تولید رینگ اندازره‬ ‫‪ ۱۷‬کرد و امسال شرکت دیگری تولید رینگ‬ ‫‪ ۱۸‬را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تداوم این حرکت قادر خواهیم‬ ‫بود در اینده نزدی��ک تایر تا رینگ ‪ ۲۰‬را در‬ ‫داخل کش��ور تولید کنیم‪ ،‬این فرصتی است‬ ‫تا بتوانیم تایر خودروه��ای خارجی را نیز در‬ ‫داخل کشور تولید کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬زمان تحقق تولی��د خودروهای رینگ‬ ‫‪ ۲۰‬بستگی به کشش بازار دارد؛ باید استقبال‬ ‫بازار را از تامین این تایرها سنجید‪.‬‬ ‫تنه��ا درب��اره تایره��ای زمس��تانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در کش��ور م��ا تایرهای زمس��تانی مخصوص‬ ‫جاده ه��ای برفی با فن��اوری ‪ ۳PMSF‬تولید‬ ‫نمی ش��ود؛ فناوری تولید این ن��وع تایر هنوز‬ ‫در کش��ور وج��ود ندارد‪ ،‬اما مس��ئله دیگر در‬ ‫این راس��تا این است که نخس��ت باید قوانین‬ ‫کشور برای اس��تفاده از این نوع تایر مناسب‬ ‫باشد؛ وقتی پلیس راه استفاده از زنجیر چرخ‬ ‫را در جاده ه��ای برفی الزام��ی می کند برای‬ ‫استفاده کنندگان تایرهای زمستانی مشکالتی‬ ‫به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫درب��اره برخ��ی انتقادها به ف��روش انالین و‬ ‫مستقیم تایرسازان و حذف واحدهای صنفی‬ ‫گفت‪ ۲ :‬ش��رکت تایرساز فروش انالین دارند‪.‬‬ ‫تایر س��واری به مقدار کافی در داخل کش��ور‬ ‫تولید می ش��ود اما ب��ه هر دلیل��ی که خارج‬ ‫از ح��وزه کار ماس��ت به دس��ت مصرف کننده‬ ‫نمی رس��د؛ ف��روش انالی��ن تایرس��ازان تنها‬ ‫چ��اره ای بود که در صنعت تایر کش��ور برای‬ ‫کاهش فش��ار به مصرف کننده اندیشیده شد؛‬ ‫به عبارتی‪ ،‬برخی تایرس��ازان درصد محدودی‬ ‫از تولی��دات خ��ود را به منظ��ور حمای��ت از‬ ‫مصرف کنن��ده به ف��روش اینترنتی تخصیص‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬از انجایی که صنایع‬ ‫نس��اجی در چند دهه گذشته نوسازی نشده‬ ‫و فناوری مورد اس��تفاده در ان قدیمی است‬ ‫فعاالن این عرصه نتوانس��تند به درس��تی نیاز‬ ‫بازار را تامین کنند‪.‬‬ ‫رامی��ن نورقلی پور در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درب��اره افزایش قیمت چ��ادر‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند‬ ‫ایران یکی از کش��ورهایی اس��ت که باالترین‬ ‫مص��رف چ��ادر مش��کی را دارد‪ ،‬تالطم های‬ ‫اقتصادی نه تنها بر قیمت چادر مشکی اثرگذار‬ ‫بود‪ ،‬بلکه بر نرخ س��ایر محص��والت نیز تاثیر‬ ‫بسزایی داشت‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کردک��وی‪ ،‬ترکمن‪ ،‬بندرگز‬ ‫و گمیش��ان در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بیان اینک��ه اطالعی درب��اره انحصاری بودن‬ ‫واردات چ��ادر ن��دارم‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ران به عنوان‬ ‫یک��ی از اصلی تری��ن مصرف کنن��دگان چادر‬ ‫مش��کی تاکنون نتوانسته به خودکفایی برسد‬ ‫اگرچه در چند سال گذشته اقدام هایی مانند‬ ‫راه ان��دازی خطوط تولید انجام ش��ده اما این‬ ‫اقدام ها کافی و متناسب با نیاز کشور نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬از انجایی که‬ ‫صنایع نس��اجی در چند دهه گذشته نوسازی‬ ‫نش��ده و فناوری مورد استفاده در ان قدیمی‬ ‫اس��ت فعاالن این عرصه نتوانستند به درستی‬ ‫نیاز بازار را تامین کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬نس��اجی یک��ی از صنای��ع کارافری��ن و‬ ‫اش��تغال زا اس��ت که به دلیل روزامد نش��دن‬ ‫دس��تگاه ها و فناوری ظرفیت ان در کش��ور‬ ‫مغفول مانده است‪.‬‬ ‫نورقلی پ��ور تصریح ک��رد‪ :‬غفلت از ظرفیت‬ ‫نس��اجی اس��یب جدی به صنعت وارد کرده‪،‬‬ ‫اگرچ��ه اقدام های الزم ب��رای تولید چادر در‬ ‫حال انجام اس��ت اما این تصمیم ها و اقدام ها‬ ‫تا حدودی دی��ر بوده و بای��د زودتر برای ان‬ ‫فکری می شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫می توان از‬ ‫هم اکنون تیتر‬ ‫روزنامه های‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬را تصور‬ ‫کرد که وزیر‬ ‫صنعت ایران‬ ‫خبر از همکاری‬ ‫ایران و ترکیه‬ ‫و تولید مشترک‬ ‫خودرو می دهد‬ ‫براس��اس س��خنان نمایندگان کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬صنعت خودرو‬ ‫به بخش خصوص��ی واگذار می ش��ود‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که شورای نگهبان با برخی از تبصره های طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو مخالف ک��رده که واگذاری‬ ‫کامل صنعت خودرو یکی از انهاس��ت‪ .‬در عین حال‬ ‫تولید نخس��تین خودرو ملی ترکیه که برقی اس��ت‬ ‫یک��ی از خبره��ای داغ هفت��ه گذش��ته این صنعت‬ ‫بود‪ .‬برخی کارشناس��ان در مقایس��ه صنعت خودرو‬ ‫همسایه غربی کشور با صنعت داخل به دولتی بودن‬ ‫خودروس��ازی در ایران اش��اره می کنند و به نقد ان‬ ‫می پردازند‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بروکراس��ی اداری‪ ،‬مدیران ناکارامد و حضور دولت‪،‬‬ ‫مثلثی تش��کیل داده که صنعت خودرو را زمین گیر‬ ‫کرده ام��ا امروز ترکیه خودروی��ی تولید می کند که‬ ‫برای ‪ ۱۰‬سال اینده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت ه�ای دولت�ی ب�دون دخال�ت‬ ‫دولت‬ ‫در حالی ک��ه برخی فعاالن حوزه صنعت معتقدند‬ ‫مشکل صنعت خودرو ریشه دارتر از دولتی بودن ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار می کنند صنایع خصوصی س��ازی شده‬ ‫وضعیتی بهتر از صنایع دولتی کش��ور ندارند‪ .‬مهدی‬ ‫دادفر در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره رونمایی از خودرو‬ ‫مل��ی ترکیه در چند روز گذش��ته و پیش��رفت این‬ ‫کشور در حوزه خودروس��ازی‪ ،‬گفت‪ :‬همسایه غربی‬ ‫توانسته خودرویی با کیفیت‪ ،‬با فناوری نوین و برقی‬ ‫تولی��د کند و م��ا هنوز نمی توانیم پس از ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫خودروسازی با افتخار بگوییم که خودرو ملی داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در دوره ای ک��ه خودرو به کش��ور‬ ‫وارد ش��د نه فقط ترکیه‪ ،‬بلکه بسیاری از کشورهای‬ ‫سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در نشست با فعاالن و تولیدکنندگان صنعت پوشاک‬ ‫خواس��تار تهیه برنامه راهبردی کوتاه مدت و میان مدت برای‬ ‫این صنعت اشتغالزا با مشارکت تشکل ها شد و گفت‪ :‬صنعت‬ ‫نس��اجی و پوش��اک با توجه به ظرفیت های موجود نیازمند‬ ‫تدوین برنامه ای با ترس��یم چالش ه��ا و دورنمای این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در نشست با فعاالن‪،‬‬ ‫تولید کنن��دگان و اعضای انجمن های پوش��اک با اش��اره به‬ ‫ضرورت تامین منابع م��ورد نیاز واحد های صنعتی و صنفی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬می توان از این فرصت اس��تفاده کرد و در نشست های‬ ‫کارشناس��ی با تمامی فعاالن و اتحادیه های پوشاک بسته ای‬ ‫را ب��رای منابع مالی پوش��اک برای اس��تفاده از قانون تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬ارائه داد‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی حس��اب یک ری��ال خود را ه��م دارد و به خودش‬ ‫ضربه نمی زند اما مدیر دولت��ی نگرانی ندارد چون از جیب خودش‬ ‫نمی رود؛ بنابراین شکس��ت طرح برای او مهم نیس��ت‪ .‬ترکیه امروز‬ ‫ثابت کرد که می شود بدون دخالت دولت خودرو ملی تولید کرد‬ ‫دیگر که امروز جزو کش��ورهای توسعه یافته به شمار‬ ‫می رون��د در این زمین��ه حرفی بر گفتن نداش��تند‬ ‫ام��ا امروز با اتخاذ سیاس��ت ها و برنامه ریزی دقیق و‬ ‫درست خودرویی ساخته اند که جلوتر از خودروهای‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تم��ام بخش ه��ای این خودرو ش��امل‬ ‫تجهیزات‪ ،‬امکانات جانبی‪ ،‬پیش��رانه و پلتفرم متعلق‬ ‫ب��ه ترکیه اس��ت درحالی که در چند دهه گذش��ته‬ ‫رویکرد این کش��ور مونتاژمحور ب��وده اما رویکرد ما‬ ‫تولیدمحور شدید با اتکا به توان ‪ ۱۰۰‬درصد داخلی‬ ‫بدون پشتوانه به فناوری خارجی است‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬ترکیه‬ ‫ب��ا جذب ‪ ۱۰‬ش��رکت برت��ر خودروس��ازی جهان و‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های قطعه س��ازی برای تامین نیاز‬ ‫خودروس��ازهای جهان به اینجا رس��یدند که از ‪۸۴‬‬ ‫خودرو تولید ش��ده در این کش��ور ‪ ۷۳‬خودرو صادر‬ ‫و ‪ ۹‬خودرو برای مصرف داخلی اس��تفاده می ش��ود‬ ‫ان ه��م خودروهای��ی که جزو ‪ ۱۰‬برن��د اول جهان‬ ‫هس��تند‪ .‬نکته بعدی اینکه دولت ب��رای فعاالن این‬ ‫صنعت معافیت های مالیاتی و واردات کمکی و برای‬ ‫قطعه سازان تسهیالت ویژه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫اتخ��اذ این گون��ه سیاس��ت های حمایت��ی منجر به‬ ‫ضرورت تدوین برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک‬ ‫وی همچنی��ن ی��اداور ش��د‪ :‬در قان��ون تبص��ره ‪ ۱۸‬نی��ز‬ ‫تمهیدات��ی برای نوس��ازی‪ ،‬بازس��ازی و بهس��ازی واحد های‬ ‫تولیدی در نظرگرفته شده اس��ت‪ .‬صادقی نیارکی همچنین‬ ‫درب��اره رفع مش��کالت گمرکی پیش��نهادهایی ارائ��ه داد و‬ ‫افزود‪ :‬با نشس��ت های دوره ای و اسیب شناس��ی مش��کالت‬ ‫و نی��ز ترخیص پوش��اک از گمرکات بس��یاری از مش��کالت‬ ‫را می ت��وان ب��ا دس��تورهای اداری حل ک��رد‪ .‬او همچنین‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس تمهیداتی که گمرک در نظر گرفت ه اس��ت‬ ‫و در نشس��ت از س��وی نماینده این س��ازمان اعالم شد‪ ،‬اگر‬ ‫کاالیی تمام مجوزها را داش��ته باشد در ‪ ۳‬روز کاری ترخیص‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع نیز با اش��اره به تسهیالتی‬ ‫که گمرکات ارائه کرده و می توان از انها استفاده کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بس��ته های حمایت��ی‪ ،‬ترخیص نس��یه‪ ،‬ترخیص ب��ا ضمانت‬ ‫اینه وسطی که همزمان سه تصویر نشان می دهد‬ ‫ش��رکت خودروسازی اس��تون مارتین قصد دارد از جدیدترین‬ ‫طراحی اینه وسط خود در نمایشگاه ‪ CES ۲۰۲۰‬رونمایی کند‬ ‫که قادر است همزمان سه تصویر را به راننده نشان دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬خودروس��ازان در چند سال گذشته در حال‬ ‫ادغام و اس��تفاده از دوربین ها در خودروهای خود هستند تا دید‬ ‫بیش��تر و وس��یع تری برای رانندگان فراهم کنن��د و رانندگان از‬ ‫انچه در اطراف ش��ان رخ می دهد‪ ،‬با خبر ش��وند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫شرکت های نیسان و کادیالک از سال ‪ ۱۳۹۴‬خورشیدی اینه های‬ ‫وس��ط (که به اینه های دید عقب نیز شناخته می شوند) مجهز به‬ ‫دوربین را ارائه داده اند‪ .‬اکنون اس��تون مارتین فکر می کند هنوز‬ ‫جای کار روی این نوع اینه های جدید وجود دارد‪.‬‬ ‫این خودروس��از بریتانیایی قصد دارد در نمایش��گاه ‪ CES‬که‬ ‫چند روز دیگر اغاز می ش��ود‪ ،‬یک اینه وسط ترکیبی را رونمایی‬ ‫کند که تصاویر س��ه دوربین را در خود جای داده است‪ .‬این اینه‬ ‫ب��ا نام ‪ FDM‬ی��ا ‪ Mirror Full Display‬با کمک ش��رکت‬ ‫جنتکس (‪ )Gentex‬که تولید کننده قطعات خودرو مس��تقر در‬ ‫میشیگان است‪ ،‬توسعه یافته است‪ .‬این اینه می تواند سه تصویر‬ ‫گوناگون ویدئویی را همزمان در خود داش��ته باش��د و به راننده‬ ‫کاهش ن��رخ تمام ش��ده قطعات خ��ودرو در ترکیه‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در دوره ای دول��ت ترکیه تصمیم‬ ‫گرفت برای چند سال از تولید خودرو خداحافظی و‬ ‫زیرساخت ها را فراهم کند به طوری که اکنون موتور‪،‬‬ ‫گیربک��س و لوازم قطعات مصرف��ی به طور کامل در‬ ‫این کش��ور تولید می ش��ود و غرب این کشور مملو‬ ‫از واحده��ای تولی��دی خ��ودرو و قطعه اس��ت‪ .‬این‬ ‫همس��ایه غربی کشور نشان داد به عمل کار براید نه‬ ‫با سخنرانی و برگزاری همایش های گوناگون‪.‬‬ ‫دادف��ر با بیان اینکه اصلی ترین عامل موفقیت این‬ ‫کشور دخالت نداشتن دولت در صنعت خودرو است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ایران بای��د بپذیریم که دول��ت همه کاره‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��ما نمی توانید یک بخش��ی معرفی کنید‬ ‫که دولت در ان دخالت کرده و موفق ش��ده باش��د‪.‬‬ ‫خودروس��ازی دست دولت است حاال اگر بخش های‬ ‫خصوص��ی بخواهن��د به این حوزه وارد ش��ود برخی‬ ‫ش��روع به جوسازی رسانه ای می کنند که اینها فاسد‬ ‫هستند و به دنبال رانت هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش خصوصی حس��اب یک ریال هم‬ ‫دارد و ب��ه خ��ودش ضربه نمی زند ام��ا مدیر دولتی‬ ‫نگرانی ندارد چون از جیب خودش نیس��ت؛ بنابراین‬ ‫شکست طرح برای او مهم نیست‪ .‬ترکیه امروز ثابت‬ ‫کرد می ش��ود بدون دخالت دولت خودرو ملی تولید‬ ‫بانک��ی‪ ،‬ترخیص درص��دی و‪ ...‬از جمله تس��هیالتی اس��ت‬ ‫که گم��رکات برای واحد ه��ای صنعتی و تولی��دی در حوزه‬ ‫ترخی��ص مواد اولیه در نظر گرفته اس��ت‪ .‬وی به بازدید خود‬ ‫از هفتمین نمایش��گاه پوشاک و نس��اجی اشاره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫دستاوردهای این نمایش��گاه حاکی از رشد و خود شکوفایی‬ ‫صنعت نس��اجی و پوشاک کش��ور اس��ت که توانسته تولید‬ ‫داخ��ل را در س��طحی باالتر از مش��ابه نمونه ه��ای خارجی‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع همچینن به لزوم تس��هیل‬ ‫امور و تس��ریع در مقررات زدایی در صنعت کش��ور از جمله‬ ‫صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت‪ :‬صنعت نساجی جز هویت‬ ‫ملی ما است و سابقه زیادی در کشور ما دارد‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی با اش��اره به اینکه سرانه مصرف پوشاک در‬ ‫کش��ور ‪ ۱۷‬متر پارچه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همه زنجیره تامین این‬ ‫امکان می دهد همزمان پش��ت س��ر و نقاط ک��ور اطراف خودرو‬ ‫را ببینی��د‪ .‬دو دوربین در اینه های بغل خودرو تعبیه ش��ده اند و‬ ‫دوربینی که نمای عقب را نمایش می دهد نیز روی س��قف نصب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اگر این اینه دچار نقص عملکرد شود یا راننده در حال رانندگی‬ ‫در ش��رایط نامناس��ب اب و هوایی باش��د‪ ،‬می تواند از نمایش��گر‬ ‫خ��ودرو به عنوان یک اینه اس��تفاده کند؛ همچنی��ن این امکان‬ ‫وجود دارد که از اینه برای نمایش ترکیبی تصویر بازتابی اینه و‬ ‫دوربین ها استفاده شود یعنی اگر راننده ترجیح می دهد از تصویر‬ ‫معمولی اینه استفاده کند‪ ،‬می تواند به دلخواه خود ان را به شکل‬ ‫سنتی تنظیم کند‪ .‬یکی دیگر از ویژگی های این اینه تنظیم جای‬ ‫نمایش تصاویر دوربین هاس��ت و می توان هر سه تصویر را در هر‬ ‫جای دلخواه از اینه قرار داد‪.‬‬ ‫ای��ن دو ش��رکت قص��د دارن��د نمون��ه ای از ‪ FDM‬را در‬ ‫خ��ودروی اس��تون مارتی��ن م��دل ‪ DBS Superleggera‬به‬ ‫نمای��ش بگذارند‪ .‬این خودروس��از هنوز نگفته اس��ت چه زمانی‬ ‫قص��د دارد این فن��اوری را به خودروهای تولی��دی خود منتقل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو درباره نحوه‬ ‫حمایت دولت از بخش خصوصی‪ ،‬گفت‪ :‬دولت ترکیه‬ ‫برای وارد کردن تجهیزات و ماشین االت قطعه سازی‬ ‫تعرفه صفر تعیین کرد و به انها تس��هیالت داد‪ ،‬این‬ ‫کش��ور از س��ال ‪ ۱۹۸۸‬میالدی(‪ ۱۳۶۷‬خورشیدی)‬ ‫برنامه ری��زی برای تولید قطعه خ��ودرو را اغاز کرده‬ ‫و اکن��ون نیز به این مرحله رس��یده اس��ت‪ .‬دو نکته‬ ‫کلیدی در موفقیت ترکیه وجود دارد؛ دخالت نکردن‬ ‫دولت در تج��ارت ازاد و صنعت خودرو که منجر به‬ ‫شکوفایی این صنعت در ان کشور شده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با مقایس��ه حمای��ت دولت ایران‬ ‫از صنعتگران حوزه خودرو ب��ا ترکیه‪ ،‬گفت‪ :‬واردات‬ ‫خودرو ممنوع ش��د پذیرفتنی اس��ت اما دس��ت کم‬ ‫تعرفه ماشین االت قطعه سازی را صفر کنید تا قطعه‬ ‫و فناوری ان وارد و بازار رقابتی ش��ود؛ به این ترتیب‬ ‫قطعه ساز مجبور به ارتقای کیفیت می شود‪.‬‬ ‫دادف��ر در پای��ان یاداور ش��د‪ :‬بروکراس��ی اداری‪،‬‬ ‫مدی��ران ناکارام��د و حضور دولت‪ ،‬مثلثی تش��کیل‬ ‫داده که این صنعت را زمین گیر کرده است اما امروز‬ ‫ترکی��ه خودرویی تولید می کند که برای ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اینده اس��ت و می توان از هم اکنون تیتر روزنامه های‬ ‫‪ ۱۴۱۰‬تص��ور ک��رد که وزی��ر صنعت ای��ران خبر از‬ ‫هم��کاری ایران و ترکیه و تولید مش��ترک خودرو را‬ ‫می دهد؛ یعنی همان چیزی که ‪ ۴‬س��ال پیش با رنو‬ ‫یا پژو فرانس��ه داش��تیم‪ ،‬اما این بار به جای پژو اسم‬ ‫برند ترکیه می اید‪ .‬البته حق ترکیه بود که به چنین‬ ‫پیش��رفتی دس��ت پیدا کند و دور نیست زمانی که‬ ‫قزاقستان و ارمنستان هم به این مرحله برسند چون‬ ‫کار می کنن��د و به س��رمایه‪ ،‬کار و اش��تغال احترام‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫صنعت از ماشین االت‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬محصوالت و‪ ...‬باید در کنار‬ ‫هم باشند تا زنجیره ارزش تولید داخل به سطح مطلوب تری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت ام��ور صنای��ع همچنی��ن ب��ه ایجاد‬ ‫شهرک های تخصصی اش��اره کرد و افزود‪ :‬ایجاد شهرک های‬ ‫تخصصی پوشاک یکی از سیاست های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت؛ از این رو در تعامل با سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی در این��ده ای نزدیک ش��اهد ایجاد‬ ‫شهرک های تخصصی و صنعتی پوشاک خواهیم بود‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی در پای��ان گفت‪ :‬برنامه ه��دف در صنعت‬ ‫نس��اجی و شناس��ایی قوانین و مقررات در حوزه برند سازی‬ ‫صنعت پوش��اک از جمله مس��ائلی اس��ت ک��ه در تعامل با‬ ‫اتحادیه ها و انجمن های این صنعت می تواند به برنامه اجرایی‬ ‫مشترکی رسید‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری در فصل پاییز ‪ ۱.۲‬درصد کاهش یافت‬ ‫مرکز امار کش��ور اعالم کرد‪ :‬نرخ بیکاری پاییز امسال‬ ‫‪ ۱۰.۶‬درصد شد که بررسی روند تغییرات نشان می دهد‬ ‫این ش��اخص نسبت به پاییز سال گذشته ‪ ۱.۲‬درصد کم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مرکز ام��ار نتایج ط��رح امارگیری‬ ‫نیروی کار در فصل پاییز امس��ال را منتش��ر کرد‪ .‬بررسی‬ ‫نرخ بیکاری افراد ‪ ١٥‬س��اله و بیش��تر نشان می دهد که‬ ‫‪ ۱۰.۶‬درص��د از جمعی��ت فعال(ش��اغل و بی��کار) بیکار‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ‪ ۴۴.۳‬درصد جمعیت ‪ ۱۵‬س��اله‬ ‫و بیش��تر از نظر اقتص��ادی فعال بودن��د؛ یعنی در گروه‬ ‫شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بررس��ی تغیی��رات ن��رخ مش��ارکت اقتصادی(مجموع‬ ‫جمعیت ش��اغل و بیکار) پاییز امس��ال نس��بت به سال‬ ‫گذشته نشان می دهد این نرخ ‪ ۰.۲‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش پاییز امسال ‪ ۲۴‬میلیون و ‪۴۴۶‬‬ ‫هزار نفر از جمعیت ‪ ۱۵‬س��اله و بیش��تر شاغل بودند که‬ ‫در مقایسه با پاییز سال گذشته‪ ۴۷۲ ،‬هزار نفر وارد بازار‬ ‫کار شدند‪.‬‬ ‫فصل گذش��ته اش��تغال در حوزه خدمات با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بیشترین سهم اشتغال را داشت و صنعت با ‪ ۳۲.۹‬درصد‬ ‫و کش��اورزی با ‪ ۱۷.۱‬درصد در رده ه��ای بعد قرار دارند‪.‬‬ ‫از می��ان جوان��ان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬س��ال ‪ ۲۵.۸‬درصد در پاییز‬ ‫امس��ال بیکار بوده اند که نس��بت به س��ال گذشته ‪۱.۲‬‬ ‫درصد کم ش��ده اس��ت‪ .‬براساس امار‪ ،‬اش��تغال در گروه‬ ‫س��نی ‪ ۱۸‬تا ‪ ۳۵‬سال پاییز امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱.۴‬درصد کاهش یافته است و می توان‬ ‫گف��ت که ‪ ۱۷.۹‬درصد از جمعی��ت فعال این گروه بیکار‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از شاخص های بررسی اشتغال‪ ،‬سهم اشتغال‬ ‫ناقص اس��ت که براس��اس امار پاییز امسال ‪ ۱۰.۶‬درصد‬ ‫از جمعی��ت ش��اغل به دالی��ل اقتص��ادی همچون فصل‬ ‫غیرکاری‪ ،‬رکود کاری‪ ،‬پیدا نکردن کار با س��اعت بیشتر‬ ‫کمتر از ‪ ۴۴‬ساعت در هفته کار کرده و اماده برای انجام‬ ‫کار اضافی بوده اند درحالی که ‪ ۳۶.۵‬درصد ش��اغالن ‪۱۵‬‬ ‫ساله و بیشتر ‪ ۴۹‬ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫افزایش حقوق‬ ‫دولتی با شرایط بازار‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫افزایش ‪ ۶۷‬درصدی‬ ‫سرمایه شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬ش��رکت های تامین کنن��ده و‬ ‫مصرف کننده بس��یاری در زنجیره فوالد ‪ ۲۳‬تا ‪۲۶‬‬ ‫دی امس��ال گردهم می ایند تا با حضور در دومین‬ ‫جشنواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران با تاکید بر‬ ‫بومی سازی‪ ،‬تعامل بیشتری با یکدیگر برقرار کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی ش��رکت های تامین کنن��ده زنجیره فوالد‬ ‫همچنان ناش��ناخته باقی مانده اند که شناس��ایی‬ ‫توانمندی ها و قابلیت های این ش��رکت ها می تواند‬ ‫در تامین زنجیره فوالد بسیار ثمربخش واقع شود‪.‬‬ ‫رعایت می ش��ود‪ .‬از همین رو با برخی شرکت های‬ ‫داخل��ی کار کرده ایم که کیفی��ت محصول انها از‬ ‫شرکت های اروپایی نیز بیشتر بوده‪ ،‬بنابراین سعی‬ ‫می کنیم بیشتر از این شرکت ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مصری نژاد در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫ملی فوالد ایران س��ال گذش��ته در س��طح باالیی‬ ‫برگزار شد و زمینه تعامل بیشتری را برای واحدها‬ ‫و شرکت ها ایجاد کرد‪ .‬اگر این جشنواره و نمایشگاه‬ ‫به طور مس��تمر برگزار ش��ود‪ ،‬نتایج ان نصیب کل‬ ‫زنجیره فوالد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی ‪12‬هزار قطعه در چادرملو‬ ‫محمود مصری نژاد‪ ،‬مدیر‬ ‫مجتمع معدنی و صنعتی‬ ‫درب��اره‬ ‫چادرمل��و‬ ‫بومی س��ازی واحده��ای‬ ‫ف��والد در کش��ور در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت های بزرگ‬ ‫فوالدی مانند فوالد مبارکه‪ ،‬خوزستان‪ ،‬خراسان و‬ ‫مجتمع ه��ای معدنی و صنعت��ی مانند چادرملو و‬ ‫گل گهر سال هاس��ت در امر بومی سازی قطعات با‬ ‫جدیت تالش کرد ه و گام های مهمی در این مسیر‬ ‫برداشته اند‪ .‬البته رویکرد بومی سازی باید سرلوحه‬ ‫تم��ام ش��رکت ها در زنجی��ره فوالد ق��رار گیرد و‬ ‫ش��رکت هایی که قابلیت باالیی در زمینه س��اخت‬ ‫دارن��د باید نس��بت به قطعات جدیدتر ش��ناخت‬ ‫بیش��تری پیدا کنند‪ .‬برخی قطع��ات پیچیده تر و‬ ‫برخی ساده و تعدادی نیز شناخته شده تر هستند‪،‬‬ ‫ام��ا بای��د برای تامین قطعات جدی��د مورد نیاز به‬ ‫سمت بومی سازی پیش رفت‪.‬‬ ‫مصری نژاد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫چادرمل��و در بخش ه��ای مع��دن و صنعت حدود‬ ‫‪۱۲‬ه��زار قطعه خود را بومی س��ازی و تالش کرده‬ ‫قطعه ای را از خارج وارد نکند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که شرکت چادرملو‬ ‫چه دس��تاوردی برای نمایشگاه بومی سازی فوالد‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت چادرملو امسال در نمایشگاه‬ ‫‪۱۰‬قطعه ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار نمایشگاهی پرشور‬ ‫مدیر مجتمع صنعتی چادرملو درباره همپوشانی‬ ‫نمایش��گاه های گوناگون که در طول س��ال برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نمایش��گاه هایی در س��طح‬ ‫برخی استان برگزار می شود اما برگزاری نمایشگاه‬ ‫در تهران س��بب حض��ور تمام فع��االن این حوزه‬ ‫خواهد ش��د و در این راس��تا شرکت ها‪ ،‬قابلیت ها و‬ ‫توانمندی های خود را به نمایش خواهند گذاشت؛‬ ‫از همین رو‪ ،‬نمایش��گاه کمک ش��ایانی در مس��یر‬ ‫بومی س��ازی به ش��رکت ها می کنن��پ‪ .‬در بخش‬ ‫معدن قطعات بسیار پیچیده تر هستند و سایش ها‬ ‫و فرس��ودگی بیش��تری دارند؛ بنابراین الزم است‬ ‫قطعات جدیدی ارائه ش��ود که عم��ر انها در برابر‬ ‫سایش افزایش یابد‪.‬‬ ‫مصری نژاد در پاسخ به این پرسش که مهم ترین‬ ‫خالهای بومی سازی در صنعت فوالد مربوط به چه‬ ‫حوزه هایی است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فوالدسازی باید بیش‬ ‫از پیش تمرکز خود را به س��مت نسوزها ببرد‪ ،‬زیرا‬ ‫ی و سوختن ‪ ،‬نسوزهای‬ ‫در مقابل فرسایش ‪ ،‬خوردگ ‬ ‫باکیفیت می توانند دوام بیش��تری داشته باشند‪ .‬از‬ ‫ انجا که در کشور مواد نسوز باکیفیتی وجود ندارد‪،‬‬ ‫در برخی مواقع ش��اهد واردات نسوز هستیم‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ش��رکت های توانمندی در این‬ ‫زمینه ایجاد شده اند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رکت های‬ ‫نسوز مدعی هس��تند حدود ‪۹۰‬درصد نسوز مورد‬ ‫نیاز داخل را می توانند تهیه کنند‪ ،‬ایا این نس��وزها‬ ‫از کیفیت الزم برخوردار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد نس��وز مورد نیاز در داخل قابل تولید است‪،‬‬ ‫اما موضوع ان است که مواد اولیه بیشتر این نسوز‬ ‫وارداتی هس��تند و ضرورت دارد با کیفیت مناسب‬ ‫تهیه ش��ود‪ ،‬چراکه مواد اولیه ای که از هند‪ ،‬چین‬ ‫یا اروپا وارد می ش��ود با یکدیگر متفاوت هس��تند‪.‬‬ ‫توانمندی ها در زمینه تولید نسوز باالست‪ ،‬اما باید‬ ‫مواد اولیه باکیفیت برای تولید نسوز تهیه شود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع معدن��ی و صنعتی چادرملو ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ش��رکت چادرمل��و برای تامی��ن مواد خود‬ ‫از ش��رکت های گوناگون دع��وت به عمل اورده ایم‬ ‫و ب��ا رعایت برخی مالحظات‪ ،‬م��واد اولیه را مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می دهیم‪ ،‬چرا باید مطمئن ش��ویم‬ ‫اس��تاندارد ایزوهای گوناگ��ون درباره کیفیت انها‬ ‫محم��د ریاحی من��ش‪،‬‬ ‫مدیرعامل به ارین صنعت‬ ‫اصفه��ان نی��ز درب��اره‬ ‫جشنواره و نمایشگاه ملی‬ ‫ف��والد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫نخستین دوره جشنواره و‬ ‫نمایش��گاه ملی فوالد که سال گذشته برگزار شد‪،‬‬ ‫نمایشگاهی با دید تخصصی بود که بر بومی سازی‬ ‫صنعت فوالد تاکید داشت‪ .‬امیدواریم دوره دوم ان‬ ‫نیز پرشورتر از سال گذشته برگزار شود‪.‬‬ ‫ریاحی منش در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدات‬ ‫شرکت به ارین صنعت اصفهان در زمینه روانکاری‬ ‫در صنع��ت فوالد اس��ت که ش��امل ان��واع تولید‬ ‫ن و گریس اس��ت‪ .‬در حقیقت ش��رکت ما یک‬ ‫روغ ‬ ‫شرکت دانش بنیان به شمار می رود که در راستای‬ ‫بومی س��ازی نیازهای زنجیره ف��والد فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمایشگاه بومی سازی از یک‬ ‫حامی ق��وی مانند انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران برخوردار اس��ت و امی��د داریم دومین دوره‬ ‫ان نیز به قوت دوره نخس��ت برگزار شود‪ ،‬اما دوره‬ ‫نخس��ت ان همراه با نقص هایی بود که امیدواریم‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل به ارین صنعت اصفه��ان در ادامه با‬ ‫دید انتقادی از نمایش��گاه سال گذشته عنوان کرد‪:‬‬ ‫برخی قراردادهایی که بین شرکت ها بزرگ با سایر‬ ‫ش��رکت ها منعقد ش��د به نظر می رسید که حالت‬ ‫دستوری دارند تا عملیاتی‪ .‬البته این موضوع شاید‬ ‫از انجا نشات گرفته که موضوع بومی سازی هم برای‬ ‫ش��رکت های تامین کنن��ده و هم مصرف کنندگان‬ ‫بومی سازی انچنان که باید و شاید جا نیفتاده بود‪.‬‬ ‫البته اطالع رس��انی برای برگزاری نمایشگاه خوب‬ ‫بود‪ ،‬اما زمینه تعامل بین شرکت ها باید بیشتر مورد‬ ‫تاکی��د قرار می گرفت‪ .‬برای نمونه ما یک ش��رکت‬ ‫تامین کنن��ده در زمین��ه فوالد بودی��م‪ ،‬اما فضای‬ ‫نمایش��گاه برای ما تازگی داشت‪ ،‬در حالی که باید‬ ‫امس��ال شرکت ها به سمت تعامالت عملی تر پیش‬ ‫بروند‪ .‬ریاحی منش افزود‪ :‬شرکت های دانش بنیان ‬ ‫یا برخ��ی ش��رکت های تامین کنن��ده واحدهای‬ ‫فوالدی همچنان شناخته شده نیستند‪ ،‬از همین رو‬ ‫نمایشگاه باید این زمینه اشنایی را فراهم کند‪ .‬باید‬ ‫توانمندی های شرکت های تامین کننده بیشتر در‬ ‫نظر گرفته شود و نیاز است که شرکت های بزرگ‬ ‫شرکت های تامین کننده را بشناسند و به انها بهای‬ ‫بیش��تری داده و انها را مورد ارزیابی قرار دهند‪ ،‬از‬ ‫تجربه های انها استفاده کرده و محصوالت انها را با‬ ‫ازمون های عملیاتی خریداری کنند‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که شرکت شما چه دستاوردی در‬ ‫زمین��ه بومی س��ازی دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��رکت ما‬ ‫‪ ۱۶‬محصول در زمینه فوالد را بومی س��ازی کرده ‬ ‫ک��ه مهم ترین انها روغن نورد س��رد بوده که برای‬ ‫نخس��تین بار در کشور س��اخته شده است‪ .‬پس از‬ ‫نمایشگاه سال گذشته ما توانستیم قراردادهایی با‬ ‫شرکت هایی به غیر از شرکت فوالد مبارکه ببندیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل به ارین صنعت اصفهان در پایان با اظهار‬ ‫امی��دواری از اینکه تجربه دوم نمایش��گاه موفق تر‬ ‫از تجربه نخس��ت ان باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ایده‬ ‫خالقانه انجمن تولیدکنندگان فوالد در راس��تای‬ ‫رونمایی از س��امانه جامع بومی سازی زنجیره اهن‬ ‫و فوالد ایران‪ ،‬بدون شک شاهد تحول و هم افزایی‬ ‫هرچه بیش��تر بین تامین کنندگان و ش��رکت های‬ ‫بزرگ فعال در صنعت فوالد کش��ور در نمایش��گاه‬ ‫امسال خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بی نیاز شدن‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫با مهندسی‬ ‫معکوس‬ ‫یادداشت‬ ‫هم افزایی تامین کنندگان و شرکت های بزرگ در جشنواره ملی فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫در حوزه مهندسی دو نوع مهندسی مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم وجود دارد؛ مهندسی مستقیم‬ ‫زمان��ی ش��کل می گیرد که مش��کلی یا نیازی‬ ‫وج��ود دارد و برای برطرف کردن ان مش��کل‬ ‫ی��ا نیاز ای��ده ای به وجود می اید‪ .‬مهندس��ی با‬ ‫ی��ک ایده اغ��از و به تولید محصول نهایی ختم‬ ‫می شود‪ ،‬اما زمانی که از یک محصول مشخص‬ ‫که موجود اس��ت می خواهیم به ساخت همان‬ ‫محصول یا ایده یا محصول جدید برس��یم‪ ،‬باید‬ ‫از روش «مهندس��ی معکوس» به��ره بگیریم‪.‬‬ ‫مهندس��ی مس��تقیم به نوعی یک روش سنتی‬ ‫و مهندس��ی معکوس یک روش جدید اس��ت‪.‬‬ ‫بیش��تر کش��ورهایی که در چند دهه گذش��ته‬ ‫توانسته اند به پیشرفت های قابل توجهی دست‬ ‫یابند با استفاده از مهندسی معکوس بوده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬مهندسی معکوس یکی از‬ ‫روش هایی اس��ت ک��ه می تواند ب��ه تامین نیاز‬ ‫واحدهای صنعت فوالد کمک کند‪ .‬در حقیقت‬ ‫صنع��ت فوالد جزو صنایعی اس��ت که در چند‬ ‫ل گذشته از مهندسی معکوس به طراحی و‬ ‫سا ‬ ‫ساخت رسیده است‪ .‬درصد باالیی از تجهیزات‬ ‫و حت��ی فناوری این صنعت قابلیت مهندس��ی‬ ‫را دارن��د‪ .‬صنعت فوالد اس��تفاده از مهندس��ی‬ ‫معکوس را تا سطح فناوری نیز انجام داده است‪.‬‬ ‫برخی شرکت های بزرگ در کشور واحدهایی را‬ ‫ایجاد کرده اند تا با مهندسی معکوس به طراحی‬ ‫و س��اخت قطعات و تجهیزات و بپردازند و خود‬ ‫را از واردات بی نی��از کنن��د؛ از ای��ن رو بهب��ود‬ ‫مستمری را برای واحدهای خود ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫واحدهای کوچک نیز باید به س��مت طراحی و‬ ‫ساخت مهندسی معکوس پیش بروند یا اینکه‬ ‫مهندسی معکوس خود را به واحدهای بزرگ تر‬ ‫واسپاری کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫باید های‬ ‫معدنی در‬ ‫مسیر سبز‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫نظارت امور معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫کار مع��دن حس��اس اس��ت و فعالیت های‬ ‫خ��اص خ��ود را می طلبد و معدن��کاران باید‬ ‫ایمنی را رعای��ت‪ ،‬منابع طبیعی را حفظ و از‬ ‫تخریب محیط زیست اجتناب کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر معدن��ی غی��ر از این عمل کن��د و به‬ ‫محیط زیس��ت ضربه بزند بای��د فعالیت ان را‬ ‫متوق��ف کنیم؛ کم��ا اینکه معادنی را س��راغ‬ ‫داریم که به دلیل رعایت نکردن مسائل ایمنی‬ ‫و زیست محیطی تعطیل شده اند و کارشان با‬ ‫وقفه روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که اگر معدن��کاران پلکان��ی حرکت و اصول‬ ‫ایمنی را لح��اظ کنند هم عرصه برای ش��ان‬ ‫فراهم می ش��ود و هم کارش��ان بهت��ر از قبل‬ ‫پی��ش می رود‪ .‬با هم��ه تاکیداتی که بر حفظ‬ ‫محیط زیست می ش��ود‪ ،‬متاسفانه در برخی از‬ ‫مناطق ش��مالی کشور شاهد برداشت بی رویه‬ ‫شن و ماسه هستیم که می تواند خطرات زیادی‬ ‫برای محیط زیست و زندگی اهالی به بار اورد‪.‬‬ ‫از انجای��ی که مناطق جنگلی ش��یب زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬برداش��ت شن و ماسه در شمال کشور‬ ‫بس��یار خطرناک است؛ به طور مثال بیشترین‬ ‫خطر را می توانیم در جاده هراز مشاهده کنیم‬ ‫چراکه هر دو طرف جاده ش��یب زیادی دارد‪.‬‬ ‫متاسفانه با برداشت های بی رویه از اطراف این‬ ‫جاده ممکن است شاهد پیامدهای خطرناکی‬ ‫ازجمله ریزش کوه باشیم‪ .‬باید بدانیم اگر مواد‬ ‫زیادی را از دل کوه برداشت کنیم و به عبارتی‬ ‫بیش��تر از ظرفیت ان برداشت شود‪ ،‬زیر کوه‬ ‫ی و موجب ریزش ان می شود‪ .‬درگذشته‬ ‫خال ‬ ‫چندین بار این اتفاق افتاده و موجب کش��ته‬ ‫شدن تعدادی از هموطنان مان شده است‪ .‬در‬ ‫نهایت باید گفت اگر معدنکاران کش��ور اصول‬ ‫ایمنی را رعایت کنند‪ ،‬عرصه برای شان فراهم ‬ ‫می شود و بهتر می توانند عمل کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی تاثیر افزایش حقوق دولتی بر فعالیت معدنکاران بخش خصوصی مطرح شد‪:‬‬ ‫افزایش حقوق دولتی با شرایط بازار همخوانی ندارد‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بودجه یک کش��ور‪ ،‬نش��ان دهنده جای��گاه دولت در‬ ‫اقتص��اد و تعیین کنن��ده حدود دخال��ت دولت در این‬ ‫حوزه اس��ت‪ .‬از انجایی که س��هم درامدهای نفتی در‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ب��ه می��زان قابل توجهی کاهش ‬ ‫یافته‪ ،‬دولت بیش��تر ب��ه درامدهای مالیات��ی‪ ،‬گرفتن‬ ‫حقوق دولتی و بهره مالکانه از معادن متمایل شده‪ ،‬اما‬ ‫باتوجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫حقوق دولتی معادن در بودجه سال اینده به طور قطع‬ ‫بر هزینه های معادن تاثیرگذار اس��ت و معدنکاران را با‬ ‫مش��کل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫درب��اره اینکه افزایش‬ ‫حقوق دولتی چه تاثیری بر بخش خصوصی می گذارد‬ ‫با کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش معدن نیازمند درامد است‬ ‫‹ ‹تعطیلی برخی از معادن‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫منصور قربانی‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬کارش��ناس بین المللی بازار‬ ‫س��نگ اهن ایران با بیان اینکه افزایش حقوق دولتی و‬ ‫بهره مالکانه که در بودجه ‪ ۹۹‬پیش بینی شده با شرایط‬ ‫ب��ازار همخوانی ندارد به‬ ‫گف��ت‪ :‬این مهم برای‬ ‫معادن دولتی مش��کل چندانی ایجاد نمی کند اما برای‬ ‫سرمایه گذار و بخش خصوصی مشکل افرین است‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی‬ ‫حمای��ت ک��رد‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬نبای��د کاری کنیم که‬ ‫س��رمایه گذار به ویژه سرمایه گذار بخش خصوصی دچار‬ ‫ترس و از حوزه سرمایه گذاری خارج شود‪ .‬اگر قرار باشد‬ ‫بهره مالکانه و حقوق دولتی افزایش یابد و سرمایه گذار‬ ‫نتواند این افزایش را از جای دیگری جبران کند نتیجه‬ ‫معکوس خواهد داد و موجب بسته شدن برخی معادن‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بین الملل��ی بازار س��نگ اهن ایران‬ ‫درباره افزایش نرخ تمام ش��ده محص��والت معدنی نیز‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی اس��ت وقتی حقوق دولتی و بهره مالکانه‬ ‫افزایش پیدا کند نرخ تمام شده محصوالت معدنکار هم‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬به این دلیل که محصوالت اولیه معدن‪،‬‬ ‫محصول باالدس��تی حساب می ش��وند‪ ،‬وقتی نرخ تمام‬ ‫ش��ده در محصول معدن باال م��ی رود‪ ،‬نرخ محصوالت‬ ‫میانی و پایین دس��تی هم به همان نسبت افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬او با اش��اره به افزایش ع��وارض صادرات مواد‬ ‫کی��وان جعف��ری طهران��ی‪ :‬نبای��د کاری کنیم ک��ه س��رمایه گذار به ویژه‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی دچار ترس و از حوزه س��رمایه گذاری خارج‬ ‫ش یابد و سرمایه گذار نتواند‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر قرار باش��د حقوق دولتی افزای ‬ ‫ای��ن افزایش را از جای دیگ��ری جبران کند نتیجه معکوس خواهد داد و‬ ‫موجب بسته شدن برخی از معادن کشور می شود‬ ‫معدنی باالدس��تی‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در صورتی می توانیم به‬ ‫تعادل برسیم که نرخ فروش داخلی را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫جعف��ری طهرانی درباره تاثی��ر افزایش نرخ بر تولید‬ ‫داخ��ل و صادرات محصوالت فوالدی نیز گفت‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ تمام ش��ده سنگ اهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله بر نرخ‬ ‫داخل��ی و ص��ادرات تاثیر می گذارد و با این کار س��هم‬ ‫ما از ب��ازار صادراتی فوالد نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛‬ ‫ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان یکی از بسترهای مهم اجتماعی و فرهنگی است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مصطفی پورمحمدی مشاور رئیس قوه قضاییه‬ ‫در بازدید از ورزشگاه شهدای فوالد خوزستان‪ ،‬این دستاورد بزرگ را یکی‬ ‫از بسترهای مهم اجتماعی و فرهنگی دانست‪.‬‬ ‫پورمحم��دی گفت‪ :‬نگاه ب��ه ورزش با دید تربیت��ی‪ ،‬اخالقی و اجتماعی‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬الگوس��ازی شخصیت های ورزشی و ارزشی همچون شهدا‬ ‫برای جوانان مهم ترین قدم فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس قوه قضایی��ه افزود‪ :‬ورزش میدان بزرگی اس��ت که با ان‬ ‫می ت��وان نوجوانان و جوانان را تربیت نمود؛ ب��ه انان ادب و اخالق‪ ،‬نظم و‬ ‫ترتیب و نظم جمعی را یاد داد‪.‬‬ ‫پورمحمدی ادامه داد‪ :‬مس��ابقات ورزش��ی مخاطبان بسیاری را به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪ .‬کافی اس��ت در چنین مس��ابقاتی‪ ،‬یک حرکت اخالقی‪،‬‬ ‫انسانی و با شخصیت از یک ورزشکار‪ ،‬مربی‪ ،‬داور و کادر ورزشی دیده شود‪،‬‬ ‫ان حرکت تاثیر بسزایی بر مخاطبان خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس ق��وه قضاییه در پایان س��خنان خود تاکید داش��ت‪ :‬این‬ ‫بنابرای��ن تصمیم گیری در زمین��ه افزایش بهره مالکانه‬ ‫و حقوق دولتی باید براس��اس سیاست گذاری ای باشد‬ ‫ک��ه با نیازهای ب��ازار منطبق اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باش��د ای��ن اتفاق یک س��ویه و از طرف دولت رخ‬ ‫ده��د نتیجه معکوس خواهیم گرفت و ش��اهد بس��ته‬ ‫ش��دن مع��ادن و کاه��ش تولی��د در کش��ور خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫منصور قربانی‪ ،‬استاد رشته معدن در دانشگاه شهید‬ ‫بهش��تی به‬ ‫گفت‪ :‬افزایش حق��وق دولتی‪ ،‬هیچ‬ ‫نفع��ی برای دولت و بخش خصوص��ی ندارد‪ ،‬چراکه در‬ ‫نتیجه این عمل بسیاری از معادن کوچک دچار ضرر و‬ ‫زیان و در نهایت تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫قربان��ی با بی��ان اینکه بخش مع��دن نیازمند درامد‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید معدنکاران درامدی داشته باشند‬ ‫ک��ه دولت بتواند بهره مالکان��ه و حقوق دولتی دریافت‬ ‫کند‪ .‬وقتی درامد نداشته باشند و معدن رو به تعطیلی‬ ‫باش��د از کجا می توان حقوق دولت��ی را پرداخت کرد؛‬ ‫بنابراین با تعطیلی معدن نه تنها دولت و معدنکار نفعی‬ ‫نمی برند بلک��ه هر دو ضرر می بینن��د و در نتیجه این‬ ‫عمل معدن یتیم می شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه حقوق دولتی‬ ‫و مالی��ات درامدهای دولت از معدن اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مالیات را نمی ش��ود ب��ه زور گرفت؛ به ای��ن دلیل که‬ ‫عواق��ب زی��ادی دارد‪ .‬اگر میزان ان را برای یک قش��ر‬ ‫افزایش دهیم اما به درامدشان توجه نکنیم تنها انها را‬ ‫به س��مت تعطیلی سوق داده ایم‪ .‬فراموش نکنیم وقتی‬ ‫ش��رکتی ضررده باش��د‪ ،‬دیگر قادر به پرداخت مالیات‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫قربان��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه بخش مع��دن به بودجه‬ ‫زیادی نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت بخواهد به کسب وکار‬ ‫و اش��تغال رونق ده��د باید بخش مع��دن را با افزایش‬ ‫بودجه فعال کند‪ .‬اکتش��اف‪ ،‬استخراج‪ ،‬تولید و فراوری‬ ‫هزین��ه قابل توجهی می خواه��د؛ بنابرای��ن دولت باید‬ ‫از معدن��کار حمایت کن��د تا در نهایت کس��ب درامد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬دولت ب��ا حمایت از‬ ‫معدن��کار بخش��ی از مش��کالت اجتماع��ی را از طریق‬ ‫اشتغال حل می کند‪ .‬اشتغال را باید توسعه داد و با رشد‬ ‫بخ��ش خصوصی موجب رونق اقتصادی ش��د؛ بنابراین‬ ‫تزریق بودجه و اس��ان گیری سیاست های معدنکاری و‬ ‫کمرن��گ کردن نقش دول��ت در فعالیت های اقتصادی‬ ‫می تواند به رشد بخش معدن کمک کند‪.‬‬ ‫پیام تسلیت مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هم رزمانش‬ ‫در پی شهادت سردار پرافتخار سپاه اسالم سپهبد‬ ‫ش�هید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای عزیز‬ ‫همراه ای��ن مجاهد فی س��بیل اهلل‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزستان پیامی صادر کرد‪.‬‬ ‫ورزشگاه مدرن که به نام شهدای فوالد خوزستان مزین شده است در اینده‬ ‫بستر مناسبی برای رشد اینده سازان این استان شهیدپرور خواهد بود؛ این‬ ‫اقدام ش��رکت فوالد خوزستان برای س��اخت چنین ورزشگاهی نمونه بازر‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی است‪.‬‬ ‫رب ُ‬ ‫الشهدا ِء و صِ دیقین‬ ‫بسم ِ‬ ‫ِ‬ ‫��دوا هَّ‬ ‫ِین ِر َج ٌ‬ ‫اللَ َعلَی ِه‬ ‫��ال َص َد ُقوا َما َعا َه ُ‬ ‫ِ��ن ال ْ ُم ْو ِمن َ‬ ‫م َ‬ ‫َف ِم ْن ُه��م َّمن َقضَ ی ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّمن ین َتظِ ُر َو َما ب َ َّدلُوا‬ ‫تَ ْبدِی�ًلً؛ از مومنان مردانی هس��تند ک��ه به انچه با‬ ‫خدا بر ان پیمان بس��تند [و ان ثب��ات قدم و دفاع‬ ‫از ح��ق تا نثار جان ب��ود] صادقانه وفا کردند‪ ،‬برخی‬ ‫از انان پیمانش��ان را به انجام رس��اندند [و به شرف‬ ‫ش��هادت نائل ش��دند] و برخی از انان [شهادت را]‬ ‫انتظار مى برند و هیچ تغییر و تبدیلی [در پیمانشان]‬ ‫نداده اند‪.‬‬ ‫ش��هادت جانسوز سردار رشید اسالم‪ ،‬سرباز والیت‬ ‫و رهبری‪ ،‬س��پهبد ش��هید “حاج قاسم سلیمانی”‬ ‫فرمانده سپاه قدس ایران‪ ،‬همرزم شهیدش ابومهدی‬ ‫المهن��دس و جمعی از س��ربازان اس�لام در حمله‬ ‫تروریستی و ددمنش��انه نیروهای یاغی و تروریست‬ ‫امریکای جنایتکار را محضر اقا امام زمان(عج)‪ ،‬مقام‬ ‫معظم رهب��ری‪ ،‬خانواده های ش��هدای مدافع حرم‪،‬‬ ‫بیت ش��ریف ایشان و مسلمانان مظلوم ایران و عراق‬ ‫تسلیت و تعزیت عرض می نمایم‪.‬‬ ‫س��ردار س��لیمانی انس��انی کامل‪ ،‬عارفی وارسته‪،‬‬ ‫فرماندهی ش��جاع‪ ،‬ش��ریف و متواضع بود که خواب‬ ‫و خوراک را از دش��منان اسالم و مسلمین ربوده بود‬ ‫و ب��رای یک مجاهد فی س��بیل اهلل این افتخار کمی‬ ‫نیس��ت‪ .‬ایران و جهان اسالم و تمامی ازادی خواهان‬ ‫عالم هیچ گاه “سردار سلیمانی” را فراموش نخواهند‬ ‫کرد و به یقین راه پر افتخار او ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دشمنان بدانند خون این شهید واالمقام جوششی‬ ‫عظیم را در پی خواهد داشت‪ .‬جنبشی که ان شاءاهلل‬ ‫ت��ا پیروزی کام��ل حق بر باط��ل از حرکت نخواهد‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫برای ان سردار سرفراز و اسطوره بی بدیل از درگاه‬ ‫خداوند منان همنشینی با سیدالشهدا (ع) و حشر با‬ ‫اولیای الهی مسئلت دارم‪.‬‬ ‫علی محمدی‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫اجازه سوءاستفاده‬ ‫از شرایط موجود‬ ‫را به سودجویان ندهید‬ ‫رشد ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫متراژ با حضور موثر‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫بورس همچنان‬ ‫بهترین گزینه برای‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫بررسی امار تجارت خارجی ‪9‬ماهه امسال‬ ‫زهرا طهران�ی‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫تازگی در جلس��ه ش��ورای معاونان وزارتخانه از تراز‬ ‫تجاری مثبت در ‪9‬ماهه امسال گفت و ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این مدت حجم واقعی صادرات انجام ش��ده نس��بت‬ ‫به سال گذش��ته افزایش داشته است‪ .‬رضا رحمانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۹‬ماه امس��ال صادرات کشور با حدود‬ ‫‪ 103‬میلیون تن کاال‪ ،‬بیش از ‪ 18 .5‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این امار در حالی مطرح می شود که معموال رشد‬ ‫صادرات از لحاظ ارزش��ی بیان می ش��د اما این بار بر‬ ‫رشد بیش از ‪18‬درصدی صادرات از نظر وزنی تاکید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مورد دیگر در بوق و کرن��ا کردن تراز‬ ‫تجاری مثبت است که گویی به موفقیتی بزرگ بدل‬ ‫شده است؛ تراز تجاری که به واسطه کاهش واردات‬ ‫حاصل شده نه رشد صادرات‪.‬‬ ‫هرچند مقایس��ه امارهای ‪9‬ماهه امس��ال و مدت‬ ‫مشابه سال گذشته نشانگر کاهش واردات و صادرات‬ ‫کشور بوده است و شرایط خوبی را ترسیم نمی کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه واردات بیش از ‪ 1400‬قلم کاال به‬ ‫کش��ور ممنوع ش��ده و عمده واردات ایران نیز مواد‬ ‫اولیه و مواد واس��طه ای اس��ت‪ ،‬کاه��ش واردات در‬ ‫‪9‬ماهه امس��ال چه معنا و مفهومی خواهد داش��ت؟‬ ‫ی��ا ح��ال و روز تولید خوب نیس��ت ی��ا اینکه بنا به‬ ‫ش��رایط تحریم های ظالمانه علیه ای��ران‪ ،‬ارتباط با‬ ‫دنیا محدود تر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات تجارت خارجی ‪ ۹‬ماهه‬ ‫براس��اس امار گم��رک‪ ،‬ارزش تج��ارت خارجی‬ ‫کش��ور در ‪ ۹‬م��اه امس��ال ب��ه ‪ ۶۳‬میلی��ارد و ‪۷۳۶‬‬ ‫میلیون دالر رس��ید که س��هم ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۱‬میلی��ارد و ‪ ۹۰۲‬میلیون دالر و واردات‬ ‫نی��ز ‪ ۳۱‬میلی��ارد و ‪ ۸۳۶‬میلی��ون دالر رقم خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت می��زان صادرات قطع��ی کاالهای‬ ‫غیرنفتی کشور به اس��تثنای نفت خام‪ ،‬کوره ونفت‬ ‫‹ ‹تراز مثبت تجاری‪ ،‬نه به هر قیمتی‬ ‫س��فید و همچنین بدون ص��ادرات از محل تجارت‬ ‫چمدان��ی بیش از ‪ ۱۰۳‬میلی��ون و‪ ۵۸۷‬هزار تن به‬ ‫ارزش ‪ ۳۱‬میلی��ارد و ‪ ۹۰۲‬میلی��ون دالر بوده که در‬ ‫مقایس��ه با مدت زمان مش��ابه سال گذشته از حیث‬ ‫وزنی ‪۱۸ .۵‬درصد رشد داشته است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫واردات کش��ور در این مدت ب��ه ‪ ۳۱‬میلیارد و ‪۸۳۶‬‬ ‫میلی��ون دالر و ب��ه وزن ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۹۷۹‬هزار تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫براس��اس امار‪5 ،‬کش��ور مقصد صادرات کشور در‬ ‫‪ ۹‬ماهه امس��ال ش��امل چین‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی و افغانس��تان بود ک��ه حجم صادرات‬ ‫قطعی به چین در ‪ ۹‬ماه اخیر ‪ ۲۴ .۸۷‬درصد از نظر‬ ‫وزن��ی و ‪ ۱۱ .۰۱‬درص��د از حیث ارزش‪ ،‬نس��بت به‬ ‫کل صادرات کش��ور را داشته است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫صادرات به ترکیه با ارزش ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۳۴۵‬میلیون‬ ‫دالر و ب��ه وزن ‪۱۳‬میلی��ون و ‪ ۸۲۶‬هزار تن‪۱۲ .۴۱ ،‬‬ ‫درص��د صادرات کش��ور را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬بیش��ترین کش��ورهای طرف معامله واردات‬ ‫کش��ور در ‪ ۹‬ماهه س��ال ‪ ،۹۸‬چین‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و المان بوده اند‪.‬‬ ‫واردات کاال به کشور در مدت مذکور از لحاظ وزنی‬ ‫‪۲۴‬میلیون و ‪ ۹۷۹‬هزار تن و از لحاظ ارزش ‪ ۳۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۳۶‬میلیون دالر بوده که س��هم کاالهای اساسی‬ ‫بیش از ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن از کل واردات بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاالهای اساس��ی واردات��ی در این مدت زمانی به‬ ‫ترتیب شامل‪ :‬ذرت‪ ،‬برنج‪ ،‬دانه های روغنی‪ ،‬روغن های‬ ‫خوراکی‪ ،‬دارو‪ ،‬جو‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬کنجاله سویا‪ ،‬قند و‬ ‫ش��کر‪ ،‬کود وگوشت مرغ بوده که در مجموع نسبت‬ ‫به مدت زمان مش��ابه در سال گذشته از حیث وزنی‬ ‫‪ ۱۹‬درصد و از حیث ارزش ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت خارجی در ‪9‬ماه سال‪97‬‬ ‫در دوره زمان��ی ‪ 9‬م��اه س��ال گذش��ته (ابتدای‬ ‫س��ال ت��ا پای��ان اذر) ‪ 86‬میلی��ون و ‪ 940‬ه��زار‬ ‫ت��ن کاالی غیرنفت��ی ب��ه ارزش ‪33‬میلی��ارد و‬ ‫‪ 358‬میلی��ون دالر ص��ادر ش��د که از نظ��ر ارزش‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال ‪ 5 .4‬درصد رشد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تا پایان اذرماه امسال ‪ 23‬میلیون و ‪ 871‬هزار تن‬ ‫کاال به ارزش ‪ 32‬میلیارد و ‪ 620‬میلیون دالر کاال نیز‬ ‫وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫واردات ای��ران در ای��ن م��دت نس��بت ب��ه مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته به لح��اظ وزن��ی ‪13 .27‬‬ ‫درص��د و از نظر ارزش��ی ‪15 .9‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬مازاد ت��راز تجارت خارجی‬ ‫کش��ور در ‪ 9‬ماه��ه امس��ال‪ 738 ،‬میلی��ون دالر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزی��ر بازرگان��ی دول��ت‬ ‫سازندگی معتقد است تراز‬ ‫تجاری مثبت به طور قطع‬ ‫به سود کشور است اما نه به‬ ‫ه��ر قیمتی‪ .‬ت��راز تجاری‬ ‫مثبت داشتن هم بستگی‬ ‫به می��زان ص��ادرات و هم‬ ‫واردات دارد‪ .‬اگ��ر کاه��ش واردات ش��امل مواد اولیه‪،‬‬ ‫ماشین االت و قطعات یا کاالهای اساسی و استراتژیک‬ ‫باشد‪ ،‬مولفه مثبتی نیست‪ .‬یحیی ال اسحاق به‬ ‫گفت‪ :‬تراز تجاری مثبت ناش��ی از کاهش واردات این‬ ‫نگرانی را ایجاد می کند که بخش مواد اولیه واحدهای‬ ‫تولیدی و کاالهای اساس��ی دچار چالش نشود چرا که‬ ‫عمده واردات ایران همین کاالهاست‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید به ترکیب صادرات غیرنفتی و واردات توجه ش��ود‬ ‫ک��ه به عن��وان نمونه فروش مواد خ��ام و کاالهای کم‬ ‫ارزش در مقاب��ل واردات کااله��ای با ارزش افزوده باال‬ ‫نمی توان��د ارزش��مند باش��د‪ .‬وزیر بازرگان��ی دولت‬ ‫س��ازندگی با بی��ان اینکه در بخش ص��ادرات هم باید‬ ‫ارزیابی کرد که چه کاالهایی صادر می ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر کاالهای مورد نیاز مردم در داخل صادر شود‬ ‫اقدام مثبتی نیست و باید اصالح شود چرا که صادرات‬ ‫کاالی صنعت��ی و پتروش��یمی و میعانات گازی و فنی‬ ‫مهندس��ی می تواند ب��ا ارزیابی مثبت همراه باش��د‪.‬‬ ‫ال اسحاق ادامه داد‪ :‬باید به سمت تولید صادرات محور‬ ‫حرکت کنیم؛ یعنی از مبنا که مجوز داده می ش��ود‪ ،‬به‬ ‫محصولی مجوز داده ش��ود که مبنای صادرات داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬نه اینکه محصولی را به گونه ای تولید کنیم که‬ ‫فق��ط در داخل به فروش برس��د و ق��درت رقابت هم‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬درنتیجه تراز تجاری مثبت با منفی‬ ‫خیلی مالک نیست‪ ،‬بلکه کیفیت و چگونگی و ترکیب‬ ‫و‪ ...‬مهم ت��ر از ان اس��ت و باید جامع تر به اس��تراتژی‬ ‫تجاری کشور نگاه کنیم‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫دالیل کاهش صادرات‬ ‫پسته به المان‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ح��دود ‪ ۱۴۵‬میلیون دالر‬ ‫پس��ته و مغز پس��ته ب��ه المان صادر ش��د اما‬ ‫ص��ادرات این محصول در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با ‪۹۵‬‬ ‫میلیون دالر کاهش به ‪ ۵۰‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در ‪ ۱۲‬ماه سال ‪ ۹۷‬به لحاظ‬ ‫ارزش��ی ‪ ۵۵۶‬هزار تن ب��ه ارزش هزار و ‪۱۲۸‬‬ ‫میلیون دالر محصوالت خشکبار از جمله پسته‬ ‫و مغز پس��ته‪ ،‬کش��مش‪ ،‬خرما و‪ ....‬صادر شد‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ ۱۲‬ماه سال ‪ ۹۶‬به لحاظ ارزشی‬ ‫‪ ۵۲۱‬ه��زار تن به ارزش ه��زار و ‪ ۷۱۱‬میلیون‬ ‫دالر محصوالت خشکبار صادر شد که مقایسه‬ ‫میزان صادرات محصوالت خشکبار در سال ‪۹۷‬‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۶‬نش��ان می دهد در مجموع‬ ‫صادرات این محصوالت به لحاظ ارزش��ی ‪۳۱‬‬ ‫درصد کاهش و به لحاظ وزنی ‪ ۷‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این گزارش می افزاید‪ :‬امارات‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬المان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان و قزاقستان‬ ‫مقصدهای عمده صادراتی محصوالت خشکبار‬ ‫ایران در سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۶‬بوده اند به طوری که‬ ‫میزان صادرات پس��ته و مغز پسته ایران به هر‬ ‫کدام از کش��ورهای هند و امارات ‪ ۵۹‬میلیون‬ ‫بوده است‪ .‬گفتنی است المان در سال ‪ ۹۶‬در‬ ‫مجموع به لحاظ ارزش��ی ‪ ۱۴۵‬میلیون دالر از‬ ‫محصول پس��ته و مغز پسته ایران را خریداری‬ ‫کرد که در سال ‪ ۹۷‬صادرات پسته و مغز پسته‬ ‫ایران به ش��دت به این کش��ور کاهش یافت و‬ ‫ارزش صادرات��ی پس��ته و مغز پس��ته ایران به‬ ‫المان فقط ‪ ۵۰‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کاه��ش ‪ ۹۵‬میلیون دالر که معادل ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫است به علت مشکل نقل و انتقال پول از طریق‬ ‫بانک ه��ای معتبر اروپای��ی‪ ،‬کمبود محصول و‬ ‫افزایش نرخ داخلی بوده اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬ارزش صادرات��ی کش��مش ایران به‬ ‫امارات در س��ال ‪ ۹۷‬مع��ادل ‪ ۲۷‬میلیون دالر‬ ‫و ارزش صادراتی کش��مش ای��ران به عراق در‬ ‫همین سال ‪ ۲۴‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫همزمان با اغاز سی امین سال تشکیل شرکت های اب و فاضالب کشور‬ ‫افتتاح نخستین سایت اموزشی مهارت های فنی و تخصصی ابفا کشور در اصفهان‬ ‫اولی��ن دوره مس��ابقات کش��وری مهارت های فنی‬ ‫تخصص��ی ش��رکت های اب و فاض�لاب ب��ا حض��ور‬ ‫معاونی��ن وزیر نیرو در امور ابفا‪ ،‬دبیرکل کمیس��یون‬ ‫ملی یونس��کو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی ابفای‬ ‫کش��ور و مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اس��تان‬ ‫اصفهان و مسئوالن استانی رسما کار خود را با حضور‬ ‫‪70‬تیم و ‪167‬شرکت کننده در دانشکده صنعت اب و‬ ‫برق استان اصفهان اغاز کرد‪.‬‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو در مراسم افتتاح اولین‬ ‫دوره مس��ابقات کش��وری مهارت های فنی تخصصی‬ ‫ش��رکت های اب و فاضالب در دانش��گاه صنعت اب و‬ ‫برق اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬باعث افتخار اس��ت که سی امین‬ ‫س��الگرد تشکیل ش��رکت های اب و فاضالب را با این‬ ‫رویداد بزرگ جش��ن می گیریم‪ .‬وی با اشاره به بحث‬ ‫مهارت‪ ،‬گفت‪ :‬مهارت فقط در کار خالصه نمی ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه مهارت کلمه ای است که در صحبت های روزمره‬ ‫بس��یار اس��تفاده می ش��ود اما هیچ وقت به این مهم‬ ‫نپرداخته ایم که واقعا مهارت چیست؟‬ ‫معاون وزیر نی��رو با بیان اینکه قطعا مهارت دانش‬ ‫نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افراد زیادی می بینیم که در حوزه‬ ‫دان��ش درجات باالیی دارند اما مهارت الزم را ندارند‪،‬‬ ‫چراکه مهارت به گرفتن مدرک تحصیلی نیس��ت و با‬ ‫تمرین و تجربه به دست می اید‪.‬‬ ‫تقی زاده خامسی با بیان اینکه رویدادی که امروز در‬ ‫اصفهان برگزار می ش��ود‪ ،‬مهارت کار است‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫بتوانی��د مهارت در کار تیمی را به دس��ت اورید‪ ،‬تاثیر‬ ‫جدی در مهارت زندگی شما خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی کنار گذاش��تن خودخواه��ی و گوش کردن به‬ ‫ح��رف همدیگر و توجه ب��ه رهبری تیم را در موضوع‬ ‫مه��ارت در هر نوع موثر دانس��ت و گف��ت‪ :‬امروز و در‬ ‫جری��ان برگزاری این مس��ابقات‪ ،‬بخش��ی از مهارت‬ ‫زندگی را در مهارت کار کسب خواهید کرد‪.‬‬ ‫تق��ی زاده خامس��ی با ی��اداوری اینکه ای��ن اولین‬ ‫رویدادی اس��ت که در کشور برگزار می شود اما اولین‬ ‫در جهان نیس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اولین رویداد مهارت‬ ‫کار ‪ 70‬س��ال پیش با کار مش��ترک اسپانیا و پرتغال‬ ‫انج��ام ش��د و اخری��ن ان در روس��یه و بعدی هم در‬ ‫چی��ن در ‪ 2021‬برگزار خواهد ش��د‪ .‬حتی در یکی از‬ ‫این رویدادهای جهانی هزار گروه ش��رکت کردند و با‬ ‫هم به رقابت پرداختند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه ش��رکت‬ ‫اب و فاض�لاب اصفه��ان این رویداد جهانی را دارد به‬ ‫ص��ورت ملی برگزار می کند قطعا جای قدردانی دارد‪،‬‬ ‫اما نباید در این نقطه بایستیم و برای رویداد بعدی در‬ ‫شانگهای چین باید اماده شویم و یک رویداد جهانی‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬معاون اب و ابفای وزیر نیرو با تاکید بر‬ ‫لزوم برنامه ریزی و تش��کیل گروه کاری برای عضویت‬ ‫در نهاد جهانی با نام مهارت گفت‪ :‬ما توانایی و ظرفیت‬ ‫عضویت در این نهاد جهانی را داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام�ل ش�رکت اب و فاضلاب اس�تان‬ ‫اصفهان‪:‬‬ ‫تح�ول در ح�وزه ام�وزش همزم�ان ب�ا‬ ‫سی سالگی صنعت اب و فاضالب کشور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان با‬ ‫اش��اره به سی امین سالگرد تشکیل شرکت های اب و‬ ‫فاضالب کشور و برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری‬ ‫مهارت های فنی تخصصی شرکت های اب و فاضالب‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق بزرگ نشان از بلوغ‪ ،‬پیشرفت‬ ‫و بالندگ��ی نیروی انس��انی این صنع��ت و حرکت به‬ ‫سمت اموزش‪ ،‬فرهنگ سازی و ظرفیتسازی در حوزه‬ ‫منابع انس��انی اس��ت که قطعا موجب ارتقای کیفیت‬ ‫خدمات در صنعت اب و فاضالب در اینده خواهد شد‪.‬‬ ‫هاش��م امینی با تاکید براینکه صنعت اب و فاضالب‬ ‫ظرفیت های زیادی در حوزه های مهندسی‪ ،‬اپراتوری‪،‬‬ ‫بهره ب��رداری و اجرای��ی دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بخش عمده‬ ‫ای از دانش ه��ا و مهارت های ای��ن صنعت اکادمیک‬ ‫نیس��ت و در دانش��گاه ها تدریس نمی ش��ود‪ ،‬بلکه در‬ ‫ک��وران کار و فعالیت های ش��بانه روزی در بخش های‬ ‫مختلف به دست می اید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارکنان صنعت اب و فاضالب باید‬ ‫در ‪ 24‬س��اعت شبانه روز بیدار باشند که اگر حادثه ای‬ ‫در شبکه اب و فاضالب و تاسیسات پیش امد حضور‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬کارکنان صنعت اب و فاضالب‬ ‫می بایس��ت جریان پیوس��تگی خدمت در حوزه مهم‬ ‫اب ش��رب و نیز بهداشت مردم و فرایند جمع اوری و‬ ‫تصفیه فاضالب را انجام دهند‪ .‬رئیس کمیته برگزاری‬ ‫مس��ابقات با تاکی��د براینکه کارکن��ان صنعت اب و‬ ‫فاض�لاب به مصداق واقعی ایثارگر هس��تند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این افراد زندگی خود را وقف مردم کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب استان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه امروز شاهد برگزاری اولین دوره مسابقات‬ ‫کشوری مهارت های فنی تخصصی شرکت های اب و‬ ‫فاضالب در اصفهان هس��تیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در روزهای‬ ‫اولی که ایده برگزاری مس��ابقات مطرح شد‪ ،‬به دنبال‬ ‫این بودیم که این صنعت در س��ی سالگی به نقطه ای‬ ‫برس��د که در حوزه اموزش هم بتوانیم تحولی ایجاد‬ ‫کنیم و امروز شاهد این تحول خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬چه بس��ا اطالعات و دانشی‬ ‫که نتوانس��ته ایم در طول خدمت به کارکنان صنعت‬ ‫اب و فاضالب منتقل کنیم در برگزاری این مسابقات‬ ‫به عنوان یک فرهنگ س��ازمانی و کار متفاوت صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬امینی با اشاره به اینکه این مسابقات امسال‬ ‫در ‪ 5‬بخش برنامه ریزی شده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در سال های‬ ‫اینده قرار است مسابقات با بخش های بیشتری برگزار‬ ‫ش��ود و با هماهنگی با وزارتخانه‪ ،‬حتی این مسابقات‬ ‫را منطقه ای کنیم تا کارکنانی که بتوانند توانایی خود‬ ‫را در مس��ابقات اثبات کنند به مسابقات جهانی اعزام‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیته برگزاری مس��ابقات ب��ا بیان اینکه‬ ‫بیش از یک س��ال اس��ت همکاران ما تالش می کنند‬ ‫ت��ا ای��ن رفتارها و مهارت ها به فرهنگ تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بخش های مسابقات شامل عیب یابی مدارهای‬ ‫فرم��ان در تابلوهای ب��رق‪ ،‬تعمیرات خطوط لوله اب‪،‬‬ ‫نصب انش��عاب اب‪ ،‬نصب انشعاب فاضالب و ازمون ها‬ ‫و پارامترهای شیمیایی اب است‪.‬‬ ‫وی ب��ه برگزاری این مس��ابقات در کل کش��ور در‬ ‫مرحله اول به صورت اس��تانی اش��اره و اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫مرحل��ه اس��تانی ‪ 3‬هزار و ‪ 109‬نف��ر در قالب ‪1295‬‬ ‫تیم ش��رکت کردند‪ .‬در مرحله بعد کش��ور به ‪ 7‬بلوک‬ ‫تقسیم شد و در مرحله بلوک ‪ 161‬تیم در قالب ‪387‬‬ ‫نفر ش��رکت کردند‪ .‬همچنین امروز شاهد حضور ‪70‬‬ ‫تیم و ‪ 167‬نفر در این مسابقات هستیم که به رقابت‬ ‫خواهند پرداخت‪ .‬وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود‬ ‫‪ 8‬ماه زمان برای احداث این سایت صرف شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ 4‬و نیم میلیارد تومان برای احداث سایت‬ ‫هزینه شد و فاز دوم را در حوزه نشت یابی‪ ،‬ویدیومتری‬ ‫و شست وش��وی ش��بکه اب ایجاد کنیم‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که الگوی سایت از مرکز اب توکیو در ژاپن ایده‬ ‫گرفته ش��د و امیدواریم موجب رشد‪ ،‬ارتقا و بالندگی‬ ‫این صنعت شود‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪:‬‬ ‫اخلاق اب در تمدن ایران را برای جهانیان‬ ‫بازگو می کنیم‬ ‫دبیر کل کمیس��یون ملی یونس��کو ب��ا بیان اینکه‬ ‫عالوه بر اهمیت مس��اله اب‪ ،‬امروز مس��اله اخالق اب‬ ‫نیز اهمیت دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما در تاریخ و تمدن کهن‬ ‫ایرانی سخنان شنیدنی در حوزه اخالق اب داریم که‬ ‫برای جهان غرب بازگو خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حجت اهلل ایوبی در افتتاحیه اولین دوره مس��ابقات‬ ‫کش��وری مهارت ه��ای فنی تخصصی ش��رکت های‬ ‫اب و فاض�لاب با بیان اینکه س��ال گذش��ته وقتی با‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب و فاضالب اصفهان درباره این‬ ‫طرح صحبت می کردیم باور نمی کردیم با این سرعت‬ ‫نتیجه این ایده درخش��ان به سرانجام برسد‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫بیشتر حمایت معنوی کردیم و امروز باعث خوشحالی‬ ‫اس��ت که این اتفاق رقم می خ��ورد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این مس��ابقات یکی از کارهایی اس��ت که با افتخار در‬ ‫یونسکو مطرح می کنیم و در منطقه خواهد درخشید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تالش می کنیم این تجربه در جهان پیرامون ما‬ ‫به اش��تراک گذاش��ته شود و همه در ان سهیم شوند‪،‬‬ ‫به ویژه در عرصه اب و فاضالب که کارنامه درخشانی‬ ‫داریم و قطعا با استقبال روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ایوبـی با تصریح براینـکه یکـی از نقـاط درخش��ان‬ ‫در کارنامــه جمهـوری اس�لامی زحماتی اس��ت که‬ ‫شما در صنعـت اب و فاضـالب کشیـده اید‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ثمـره کـار ش��مـا دفن می شوـد و نمی توانیـد نشان‬ ‫دهیـد‪ ،‬بـرخـالف بس��یـاری از کـارها که س��ال های‬ ‫س��ال می توان ب��ه دیگـران نمایـش داد‪ ،‬اما ش��ما با‬ ‫مقـوله اب کار داریـد که عالوه بر اینکه مایـه حیات‬ ‫اس��ت‪ ،‬نشان دهنـده رفتـار یک ملت و میـزان تمدن‬ ‫انهاست‪ .‬دبیرکل کمیس��یون ملی یونسکو با تصریح‬ ‫ب��ر اینک��ه مردمانی که با اب درس��ت رفتار می کنند‬ ‫متمدن هس��تند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬شما می دانید در‬ ‫فرهن��گ و تمدن این مردم که تم��دن چندین هزار‬ ‫ساله است اب مقدس بوده و پس از اسالم و در فقه ما‬ ‫نی��ز الوده کردن اب را حرام می دانند‪ .‬وقتی به تاریخ‬ ‫پرافتخار این مملکت برگردیم‪ ،‬اثاری از هزاران س��ال‬ ‫گذش��ته باقیمانده که تحصیل‪ ،‬توزیع و اخالق اب در‬ ‫این تمدن کهن را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تراز تجاری مثبت با رشد صادرات یا کاهش واردات؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خواسته معاون اول رئیس جمهوری از مسئوالن حوزه بازار ‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت های تاریخی‬ ‫در جنگ اقتصادی‬ ‫فصل تغییر‬ ‫پارلمان (‪)1‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫کارشناس تجارت خارجی‬ ‫توس��عه رواب��ط تجاری با جه��ان‪ ،‬ارتباط مس��تقیمی با‬ ‫توان و ضریب نفوذ اتاق های بازرگانی در کش��ورهای هدف‬ ‫دارد‪ .‬در بس��یاری از کشورها‪ ،‬نهادهای اجرایی مانند وزارت‬ ‫بازرگان��ی تنها ی��ک نهاد ناظر‪ ،‬سیاس��ت گذار و قانون گذار‬ ‫اس��ت و وظیفه انجام فعالیت های بازرگانی بر عهده فعاالن‬ ‫اقتصادی و بازرگانان که بیش��تر متعلق به بخش خصوصی‬ ‫هس��تند‪ ،‬واگذار شده اس��ت‪ .‬بر همین مدار نقش اتاق های‬ ‫بازرگانی به عنوان بخش عملیاتی تجارت‪ ،‬برای مش��ورت‪،‬‬ ‫تصمیم س��ازی و تدوین نقشه راه توس��عه تعامالت تجاری‬ ‫بس��یار مهم و کلیدی اس��ت و در ایران نیز ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ک��ه از ان به عن��وان پارلمان‬ ‫بخش خصوصی یاد می ش��ود‪ ،‬اصلی ترین کانون همگرایی‪،‬‬ ‫مش��ارکت و تجمع فعاالن و نخبگان اقتصادی کشور است‬ ‫که از مش��روعیت الزم و قانونی نیز برای نقش افرینی موثر‬ ‫برخوردار است و بارها از سوی مقامات ارشد اجرایی کشور‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی و مش��ورت با ات��اق پیش از هر اب�لاغ مصوبه یا‬ ‫قانونی‪ ،‬ب��ه نهادهای اجرایی مرتبط‪ ،‬توصیه ش��ده و حتی‬ ‫اتاق بازرگانی در قانون‪ ،‬به عنوان مشاور سه قوه معرفی شده‬ ‫است‪ .‬با این وصف‪ ،‬نه این قانون ها و مصوبات چندان ازسوی‬ ‫نهاده��ا دولتی جدی گرفته ش��ده اند و نه اتاق با س��بقه ای‬ ‫حدود دو س��ده‪ ،‬توانسته ضرورت و اهمیت نقش خود را نزد‬ ‫دولت ها به خوب��ی تاکید و توجیه کند و همین نقطه ضعف‬ ‫س��بب ش��ده حتی در مقاطعی از تاریخ که فرصتی طالیی‬ ‫برای ایفای نقشی کلیدی در راهبری نظام اقتصادی کشور‬ ‫نصیب اعضای اتاق ش��ده‪ ،‬نی��ز نتوانند به نحو مطلوب از ان‬ ‫بهره برداری کنند و امروز فقط طنین گالیه ها و اعتراض های‬ ‫صنف��ی اس��ت که بیش از ه��ر صدای دیگ��ری از اتاق های‬ ‫بازرگانی کش��ور به گوش می رس��د‪ .‬از این منظر و در ادامه‬ ‫سلسله یادداشت های مرتبط با غفلت های تاریخی رخ داده‬ ‫در بخش اقتصادی کش��ور‪ ،‬اسیب شناسی ساختار‪ ،‬ماهیت‬ ‫و مح��دود ه نقش افرین��ی اتاق بازرگانی کنونی نیز بس��یار‬ ‫ضروری اس��ت چراکه متاسفانه باوجود وجود ظرفیت های‬ ‫بالق��وه و فرصت های بالفعل برای راهبری و عملیاتی کردن‬ ‫برنامه های تجاری کشور‪ ،‬به طور تقریبی می توان گفت اتاق‬ ‫بازرگانی از جایگاهی که شایسته ان است‪ ،‬بسیار فاصله دارد‬ ‫و هنوز شکاف عمیقی در فضای اعتماد دو بخش دولت و این‬ ‫نه��اد اقتصادی خصوصی وج��ود دارد‪ .‬اگر بخواهیم به طور‬ ‫اجمالی به مهم ترین دالیل مرتبط اش��اره ای داشته باشیم‪،‬‬ ‫شاید کلیدواژه های اصلی را بتوان در ‪6‬محور کلیدی یافت‪:‬‬ ‫با وجود انکه ات��اق بازرگانی‪ ،‬وارث تاریخی طوالنی از زمان‬ ‫قاجار تاکنون اس��ت‪ ،‬با این حال سهم ان در تدوین قوانین‬ ‫و مقررات مرتبط با تجارت زیاد نیس��ت و در بیش��تر موارد‬ ‫اعض��ای اتاق فقط مخاطب قوانین و مصوباتی هس��تند که‬ ‫گرچه در شکل گیری انها نقشی ندارند‪ ،‬اما اثار و پیامد های‬ ‫این مصوبات به طور مس��تقیم ب��ر فعالیت و کیفیت تجارت‬ ‫اعضای اتاق تاثیرمی گذارد‪ .‬ش��اید یکی از دالیل اصلی این‬ ‫باش��د که اساس��ا در خود اساس��نامه اتاق هم سهم وظایف‬ ‫کلیدی و نقش پیش برنده اتاق چندان به خوبی تعریف نشده‬ ‫و به طور تقریبی می توان گفت که اتاق‪ ،‬وظایف و اختیاراتی‬ ‫را برای خ��ود تعریف کرده که تا حدودی جدی نگرفتن ان‬ ‫از س��وی نهاد های اجرایی را توجیه می کند‪ .‬اما نکته مهمی‬ ‫که در این فرایند بس��یار مهم اس��ت‪ ،‬این است که اتاق نیز‬ ‫گویا به نقش نقادی بیش��تر اش��تیاق و تمایل دارد تا نقش‬ ‫مشارکتی کارشناس��انه‪ .‬گرچه به طور قطع دلیل اصلی ان‬ ‫نادیده گرفتن تاریخی این بزرگ ترین نهاد س��ازمان یافته‬ ‫بخش خصوصی ازس��وی دولتی هاست‪ ،‬اما اتاق هم به جای‬ ‫تمرکز بر توان مش��ورتی و ظرفی��ت راهبردی خود‪ ،‬در این‬ ‫س��ال ها موضع نقد و گالیه را بیشتر پسندیده و بسیاری از‬ ‫چهره های کلیدی اتاق‪ ،‬با همان رویکرد پوپولیستی برخی‬ ‫مدیران دولتی‪ ،‬به نقد تمام اقدام های دولت برخاسته و فقط‬ ‫ساز مخالفت می نوازند‪ .‬در حالی که سرنوشت این بخش به‬ ‫مصوبات و بخشنامه های دولتی گره خورده و قهر و عصبیت‬ ‫و جبهه گیری فقط به گس��ترش این شکاف خواهد افزود و‬ ‫اثرات تصمیم های بدون مشورت با بخش فعال اقتصادی را‬ ‫عمیق ت��ر و دردناک تر خواهد کرد‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬باوجود‬ ‫س��هم باالی صنعتگران در ترکیب س��بد صادراتی کشور‪،‬‬ ‫پ��س از پیروزی انق�لاب‪ ،‬مدیریت و راهب��ری اتاق بیش از‬ ‫انک��ه به ترکیب��ی از صنعتگران و تاجران واگذار ش��ود‪ ،‬در‬ ‫اختیار تاجران س��نتی قرار گرفت و سایه این اقتدار تا کنون‬ ‫نیز باقی است (البته به اس��تثنای دوره اخیر انتخابات اتاق‬ ‫که ش��اهد تغییرات��ی اندک در ترکی��ب مدیریت اتاق های‬ ‫برخی استان ها بودیم) و براساس برخی گزارش ها هنوز هم‬ ‫متوسط س��نی ترکیب مجمع نمایندگان اتاق ایران‪ ،‬باالتر‬ ‫از ‪ ۵۵‬س��ال براورد ش��ده که نش��ان می دهد بر خالف تمام‬ ‫نقدها به پیرس��الی دولت ها‪ ،‬سهم موس��پیدانی که متعلق‬ ‫به گذش��ته اند‪ ،‬در اتاق نیز بیش از نس��ل جوانی اس��ت که‬ ‫اینده به انان تعلق دارد‪ .‬این واقعیت در کنار س��هم صادرات‬ ‫شرکت های تولیدی و بنگاه های صنعتی که به مراتب بیشتر‬ ‫از تاجران س��نتی است و حضور نداش��تن اعضای اصلی در‬ ‫کنار جوان��ان خوش اتیه‪ ،‬در ترکیب اصلی مدیران ارش��د‬ ‫اتاق نش��ان می دهد که اتاق بازرگانی نیز ب��ه اندازه دولت‪،‬‬ ‫نیازمند یک خانه تکانی محتوایی و س��اختاری است و وقت‬ ‫ان رس��یده که با توجه به ضرورت بازنگری در ترکیب سبد‬ ‫صادراتی و اصالح پارادایم توس��عه تجاری دولت ها‪ ،‬در اتاق‬ ‫نیز مهندس��ی تغییر اغاز شود و نس��ل جدیدی وارد عرصه‬ ‫مدیریت و راهبری شوند‪.‬‬ ‫(ادامه در شماره بعد)‬ ‫اجازه سوءاستفاده از شرایط موجود را به سودجویان ندهید‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الزم است‬ ‫وزارتخانه های‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫از هم اکنون‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫جامعی برای‬ ‫تامین به وفور‬ ‫کاالهای مورد‬ ‫نیاز مردم برای‬ ‫شب عید داشته‬ ‫باشند تا مردم‬ ‫دغدغه ای برای‬ ‫ایام پایانی سال‬ ‫نداشته باشند‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم حضور میدانی‬ ‫و نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت بازار تاکید کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬منابع م��ورد نیاز برای تامی��ن کاال فراهم‬ ‫اس��ت و کاالهای م��ورد نیاز مردم نی��ز به وفور در‬ ‫بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در نشس��ت‬ ‫س��تاد تنظیم بازار بر لزوم حضور میدانی و نظارت‬ ‫دقیق و مستمر بر وضعیت بازار تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ش��رایطی که مردم به دلیل تحریم های ظالمانه‬ ‫امری��کا زیر فش��ار هس��تند‪ ،‬تالش ه��ای نهاد های‬ ‫مس��ئول برای کاستن از مشکالت مردم در پیشگاه‬ ‫خداوند ماندگار است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه منابع مورد نیاز برای تامین‬ ‫کاال فراه��م اس��ت و کاالهای مورد نی��از مردم نیز‬ ‫ب��ه وفور در بازار وج��ود دارد‪ ،‬از س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬سازمان تعزیرات‬ ‫و س��ایر نهاد ه��ای نظارتی خواس��ت با اش��راف بر‬ ‫وضعیت بازار‪ ،‬اجازه سوءاس��تفاده از شرایط موجود‬ ‫را به سودجویان ندهند‪.‬‬ ‫ل رئیس جمهوری با اشاره به گزارش های‬ ‫معاون او ‬ ‫ارائه ش��ده در نشس��ت درباره کنترل نرخ ‪۱۰۰‬قلم‬ ‫کاالی م��ورد نیاز مردم و وجود ثب��ات در نرخ این‬ ‫اقالم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬گزارش ها حاکی از این است که با‬ ‫برنامه ریزی و پیگیری های مجدانه ستاد تنظیم بازار‬ ‫و پ��ای کار امدن اتحادیه ها‪ ،‬اصناف و تش��کل های‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬شاهد ثبات نسبی بازار هستیم که‬ ‫الزم است همین روند استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬عالوه بر نظارت مس��تمر بر نرخ‬ ‫‪ ۱۰۰‬قل��م کاالی مورد نیاز م��ردم‪ ،‬باید نظارت بر‬ ‫سایر اقالم و خدمات ضروری مورد نیاز مردم به ویژه‬ ‫دارو و خدمات بهداش��تی و درمانی به طور مس��تمر‬ ‫انجام شود تا کسی نتواند در شرایط سخت کنونی با‬ ‫سوءاستفاده به دنبال سودجویی باشد‪.‬‬ ‫وی یک��ی از اقدام های خوب دولت در س��ال های‬ ‫گذشته را تامین کاالهای مورد نیاز مردم برای شب‬ ‫عید و ایام پایانی سال عنوان کرد و گفت‪ :‬الزم است‬ ‫وزارتخانه های جهاد کش��اورزی و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از هم اکنون برنامه ریزی جامعی برای تامین‬ ‫به وف��ور کاالهای مورد نیاز مردم برای ش��ب عید‬ ‫داش��ته باش��ند تا مردم دغدغه ای برای ایام پایانی‬ ‫سال نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سردار سلیمانی همواره در صف مقدم‬ ‫مبارزه با تروریسم بود‬ ‫جهانگیری همچنین در ابتدای نشس��ت شهادت‬ ‫سردار س��پهبد حاج قاسم سلیمانی را ضایعه ای تلخ‬ ‫و ب��زرگ برای کش��ور توصیف کرد و اف��زود‪ :‬برادر‬ ‫بسیار عزیز س��ردار س��لیمانی همواره برای مبارزه‬ ‫ب��ا تروریس��م در صف مق��دم بود و نقش��ی حیاتی‬ ‫و تعیین کنن��ده ب��رای ثبات و امنیت کش��ور و کل‬ ‫هی��ات وزی��ران به منظور حمایت از مرزنش��ینان و فعالیت‬ ‫بازارچه ها و اسکله های مرزی‪ ،‬تصویب نامه کاالهای قابل ورود‬ ‫مرزنشینان را اصالح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬براساس اصالحیه تصویب نامه کاالهای قابل‬ ‫این روزها بح��ث اجرای ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال که براس��اس ان درج شناسه کاال برای‬ ‫تمام کاالهای موجود در بازار و انبارهای کشور الزامی شد‪،‬‬ ‫دوباره مطرح ش��ده اس��ت که به گفته نایب رئیس اتحادیه‬ ‫تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک ایران اجرای کامل این‬ ‫ایین نامه منجر به افزایش هزینه قاچاق خواهد شد‪.‬‬ ‫به تازگ��ی مدیر پدافن��د غیرعامل مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک��ی اعالم کرد که صاحبان ‪ ۴‬دس��ته کاال از جمله‬ ‫پوش��اک و منس��وجات حتی برای فروش در فضای مجازی‬ ‫ملزم ب��ه درج شناس��ه کاال روی کاالهای ش��ان هس��تند‪.‬‬ ‫براس��اس ایین نامه اجرایی ماده ‪ ۱۳‬قانون مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال که مصوبه هیات وزیران اس��ت‪ ،‬درج شناسه کاال برای‬ ‫تم��ام کاالهای موجود در بازارها و انبارهای کش��ور الزامی‬ ‫است و به تازگی براساس همین ایین نامه اعالم شد که لوازم‬ ‫خانگی بدون شناس��ه از ‪ 15‬دی ماه قاچاق به شمار می رود‪.‬‬ ‫اما در زمینه پوشاک نیز در راستای اجرای ایین نامه اجرایی‬ ‫م��اده ‪ ۱۳‬قانون مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬ابتدا کاالهای وارداتی‬ ‫ملزم به درج شناس��ه کاال شدند‪ ،‬مدتی هم مبارزه با قاچاق‬ ‫پوش��اک در س��طح عرضه انجام ش��د‪ ،‬اما بعد از ممنوعیت‬ ‫واردات پوش��اک در خرداد سال گذش��ته و روش هایی که‬ ‫برای دور زدن ممنوعیت واردات کش��ف ش��د‪ ،‬لزوم اجرای‬ ‫کامل ای��ن ایین نامه بیش از هر زم��ان دیگری خودنمایی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در این باره‪ ،‬بهرام ش��هریاری‪ ،‬نای��ب رئیس اتحادیه تولید‬ ‫و صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تاکنون واردکنندگان فقط با اس��تناد به برگ‬ ‫س��بز می توانس��تند اثبات کنند که کاالی خ��ود را به طور‬ ‫قانون��ی وارد کردند‪ .‬اما مش��کلی که در ای��ن زمینه وجود‬ ‫افزای��ش نرخ برخی اقالم کش��اورزی ناش��ی از تغیی��رات فصلی و‬ ‫طبیعی است و به زودی شاهد بازگشت نرخ این اقالم به حالت عادی‬ ‫خواهیم بود‬ ‫منطق��ه ایفا می ک��رد‪ .‬وی با ذک��ر خاطراتی درباره‬ ‫شهید حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۵۶‬با شهید سپهبد سلیمانی سابقه دوستی داشتم‬ ‫و با توجه به اینکه این س��ردار رش��ید اسالم عالوه‬ ‫بر توانمندی و تجربه های ارزش��مندی که در حوزه‬ ‫دفاع��ی و امنیتی از ان برخ��وردار بود و در خدمت‬ ‫امنیت کش��ور به کار می گرفت‪ ،‬از نزدیک ترین افراد‬ ‫ب��ه رهبر معظم انقالب ب��ود و نقش موثری در حل‬ ‫مسائل داخلی ایفا می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹همه پای کار امدند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در این نشس��ت‬ ‫با بیان اینکه این وزارتخانه بالفاصله پس از افزایش‬ ‫ن��رخ بنزین‪ ،‬اثر واقعی نرخ بنزی��ن بر نرخ کاالها را‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد گفت‪ :‬با هدف کنترل التهاب‬ ‫اولیه بازار ناشی از افزایش نرخ بنزین‪ ،‬اتاق اصناف‪،‬‬ ‫اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها و اس��تانداری ها همه پای کار‬ ‫امدند ت��ا اثار روانی منفی و احتمال سوءاس��تفاده‬ ‫سودجویان از افزایش نرخ بنزین مدیریت شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه در ‪۹‬ماه امس��ال ش��اهد‬ ‫افزای��ش تولی��د در بیش��تر بخش ه��ای تولی��دی‬ ‫بوده ای��م‪ ،‬افزود‪ :‬گزارش منتهی ب��ه ‪ 10‬دی از نرخ‬ ‫‪۱۰۰‬قلم کاال نش��ان می دهد که ن��رخ ‪ ۴۰‬قلم کاال‬ ‫روندی کاهش��ی داش��ته و ‪ ۳۲‬قلم کاال بین صفر تا‬ ‫یک درصد افزایش نرخ داش��ته اند‪ .‬در این نشست‬ ‫سرپرست وزارت جهادکشاورزی نیز گزارشی درباره‬ ‫دالی��ل افزایش برخی اق�لام مانن��د گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫م��وز و پی��از را ارائ��ه ک��رد و گف��ت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫برخی اقالم کش��اورزی ناش��ی از تغیی��رات فصلی‬ ‫است که طبیعی به ش��مار می رود و به زودی شاهد‬ ‫بازگش��ت نرخ ای��ن اقالم به حالت ع��ادی خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات بازار ارز‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی نیز در این نشس��ت از‬ ‫ثبات در ب��ازار ارز خبر داد و گفت‪ :‬تمهیداتی برای‬ ‫کنت��رل نرخ ارز و مدیریت اثار روانی ناش��ی از ان‬ ‫بر نرخ س��ایر کاالها اندیشیده ش��ده و امروز دیگر‬ ‫م��ردم به دنبال خرید ارز نیس��تند و مدیریت تقاضا‬ ‫و ثب��ات در این بخش تاثی��ر مثبتی بر کنترل بازار‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق اصن��اف نیز در این نشس��ت با بیان‬ ‫اینکه این سطح از همکاری و مشارکت تشکل های‬ ‫بخش خصوصی با دولت برای کنترل بازار بی سابقه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تش��دید بازرس��ی های اصناف‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان تعزیرات می تواند‬ ‫زمینه سواستفاده ها را از بین ببرد‪.‬‬ ‫وزیر دادگس��تری نیز در این نشست با تاکید بر‬ ‫ضوابط واردات کاال ازسوی مرزنشینان‪ ،‬اصالح شد‬ ‫ورود مرزنش��ینان‪ ،‬تعیین نوع و میزان اقالم قابل ورود با رویه‬ ‫مرزنشین مش��مول تس��هیالت مبادالت بازارچه های مرزی‪،‬‬ ‫ملوانان و کارکنان ش��ناورهای کمت��ر از ‪ ۵۰۰‬تن ظرفیت و‬ ‫مرزنشینان شرکت های تعاونی انها به کارگروه ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫س��اماندهی مبادالت مرزی تفویض و براس��اس ماده ‪ ۷‬قانون‬ ‫یادش��ده در صورت تایید کارگروه یادش��ده ازس��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ می شود‪ .‬همچنین براساس این‬ ‫مصوب��ه واردات مواد اولی��ه و قطعات یدکی و ملزومات تولید‬ ‫ایا افزایش هزینه قاچاق‪ ،‬صنعت پوشاک را نجات می دهد؟‬ ‫اینکه این وزارتخانه ب��رای نظارت بر بازار و کنترل‬ ‫قیمت ه��ا از تم��ام ظرفیت های س��ازمان تعزیرات‬ ‫اس��تفاده کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ای��ن مدت و پس‬ ‫از افزای��ش نرخ بنزین‪ ،‬س��ازمان تعزی��رات با تمام‬ ‫ظرفیت ها تالش کرده اس��ت از س��ودجویی برخی‬ ‫اف��راد که می خواهند به بهان��ه افزایش بهای بنزین‬ ‫ن��رخ کاالها را خودس��رانه ب��اال ببرن��د‪ ،‬جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬در این نشس��ت که وزیران تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی و کشور نیز حضور‬ ‫داشتند مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان گزارش��ی از قیمت های ‪ ۱۰۰‬قلم‬ ‫کاالی اصل��ی تحت نظارت ارائه ک��رد و گفت‪ :‬هم‬ ‫پیش از افزایش نرخ بنزین و هم پس از ان س��امانه‬ ‫نرخ و شکایت فعال است و امارها نشان می دهد در‬ ‫روزهای نخس��ت افزایش نرخ بنزین امار ش��کایات‬ ‫از س��وی مردم باال رفته بود اما هم اکنون به حالت‬ ‫عادی بازگشته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به س��امانه‪۱۲۴. ir‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مردم می توانند در این س��ایت نرخ ‪ ۱۲۴‬قلم‬ ‫کاال و ‪ ۱۷۹‬قلم خدمات را به صورت روزانه مشاهده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت پس از بح��ث و تبادل نظر‬ ‫مقرر ش��د ضمن تقویت نظارت مس��تمر نهاد های‬ ‫نظارت��ی بر ب��ازار‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی با برنامه ریزی جامع نسبت‬ ‫ب��ه تامین به وف��ور کاالهای مورد نی��از مردم برای‬ ‫ایام پایانی سال‪ ،‬در مدت یک هفته گزارش جامعی‬ ‫از رون��د نظارت بر ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اصلی مورد نیاز‬ ‫مردم را نیز ارائه کنند‪.‬‬ ‫قابل ورود ازس��وی مرزنشینان با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و ب��ا هماهنگی بانک مرکزی به طور تجمیعی مجاز‬ ‫اس��ت‪ .‬کاالهای وارداتی از بازارچه های رس��می غرب کشور‬ ‫مشمول ‪ ۱۰‬درصد تخفیف سود بازرگانی می شوند‪.‬‬ ‫اما س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز می گوی��د باید زمانی‬ ‫اقدام به بررس��ی فروش��گاه ها کند که مطمئن باشد بخش‬ ‫عم��ده ای از تولیدکنن��دگان شناس��ه کاال را بر محصوالت‬ ‫خ��ود درج کرده ان��د‪ ،‬چراکه ای��ن اف��راد می توانند کاالی‬ ‫خ��ود را ایران��ی معرفی کنند و به راحت��ی در دادگاه تبرئه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ته لنجی ها هم ملزم به دریافت شناسه هستند‬ ‫داش��ت‪ ،‬این بود که برخی واردکنن��دگان یک بار محموله‬ ‫خود را با برگ س��بز وارد کرده بودند و بعدتر از همان برگ‬ ‫سبز در محموله هایی که غیرقانونی وارد شده بود‪ ،‬استفاده‬ ‫می کردند و در دادگاه تبرئه می شدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه براساس ایین نامه اجرایی ماده ‪۱۳‬‬ ‫قانون مبارزه با قاچاق کاال در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬مقرر ش��د درج‬ ‫شناس��ه کاال برای تمام کاالهای موجود در بازار و انبارهای‬ ‫کش��ور الزامی ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه نیاز بود‬ ‫بس��تر اج��رای این قان��ون به تدریج اماده ش��ود‪ ،‬در بخش‬ ‫پوش��اک مقرر ش��د ابتدا فعالیت برنده��ای خارجی بدون‬ ‫مجوز متوقف ش��وند که به دنبال ای��ن تصمیم حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫فروش��گاه بس��ته‪ ،‬برخی برندهای خارجی از کشور خارج و‬ ‫واردکنن��دگان قانونی نیز ملزم ش��دند پیش از ورود کاال به‬ ‫گمرک شناسه کاال را دریافت و بر محموله خود درج کنند‪.‬‬ ‫به گفته نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات شرکت های‬ ‫مجوزدار که پیش از ممنوعیت واردات متعهد ش��ده بودند‬ ‫در دو سال معادل ‪ ۲۰‬درصد واردات خود را در ایران تولید‬ ‫کنند‪ ،‬پیش از پایان دو س��ال با ممنوعیت واردات پوشاک‬ ‫روبه رو ش��دند‪ ،‬اما برخی از این شرکت های مجوزدار حجم‬ ‫باالیی از پوش��اک برند خود را به طور غیرقانونی به کش��ور‬ ‫وارد می کنن��د و می گویند که در ایران تولید ش��ده اس��ت‬ ‫و روی انه��ا هم عنوان «س��اخت داخل» درج می کنند‪ ،‬اما‬ ‫چ��ون مجوز دارند‪ ،‬هنوز با انها برخوردی نش��ده که همین‬ ‫موضوع منجر به مطرح ش��دن لزوم درج شناس��ه پوشاک‬ ‫ایرانی ش��ده اس��ت‪ .‬ش��هریاری با بیان اینکه درج شناسه‬ ‫کاال بر همه پوش��اک تولیدی‪ ،‬واردات غیرقانونی را به صفر‬ ‫نمی رس��اند‪ ،‬اما قاچ��اق را س��خت تر و پرهزینه تر می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اختالفی که درحال حاض��ر بین تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک و س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز وجود دارد‪،‬‬ ‫این اس��ت که تولیدکنندگان از این نه��اد می خواهند ابتدا‬ ‫با فروش��گاه های عرضه کننده پوش��اک کاالی بدون شناسه‬ ‫که عن��وان «س��اخت ایران» ه��م ندارند‪ ،‬برخ��ورد کنند‪،‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬صاحب لنج و خدمه ان مجاز هس��تند‬ ‫ساالنه ‪ ۶‬بار کاال به میزان ‪ ۱۵۰۰‬دالر با خود به کشور وارد‬ ‫کنن��د که این کاالی وارداتی ب��ه کاالی ته لنجی یا ملوانی‬ ‫مشهور است‪.‬‬ ‫به گفت��ه نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و‬ ‫پوش��اک ایران‪ ،‬در مواردی کاالی ته لنجی بس��یار بیشتر از‬ ‫مق��دار مجاز وارد می ش��ود که از منطقه نیز خارج ش��ده و‬ ‫در بازارهای گوناگون از جمله تهران به فروش می رس��د که‬ ‫این مس��یر واردات نیز یک نوع قاچاق به ش��مار می رود‪ ،‬اما‬ ‫در صورت درج شناس��ه کاال ای��ن محصول نیز قابل ردیابی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این مش��کل در منطقه ازاد نی��ز وجود دارد‪،‬‬ ‫به طوری که این مناطق مجاز به واردات پوش��اک به اندازه‬ ‫ف��روش مغازه های همان منطقه به مس��افران هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫در م��واردی همی��ن کاال در بازار تهران دیده می ش��ود که‬ ‫در ص��ورت درج شناس��ه این وضعیت تا ح��دودی برطرف‬ ‫می شود‪ .‬درج شناسه بر همه پوشاک تولیدی نمی تواند صد‬ ‫درصد قاچاق را متوقف کند‪ ،‬اما هزینه قاچاق پوشاک را باال‬ ‫می برد‪ .‬مرحله بعدی که باید حدود یک سال پس از استقرار‬ ‫شناسه کاال اجرایی شود‪ ،‬کد رهگیری است که محل دقیق‬ ‫کاال را مشخص می کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫رشد ‪ ۵۰‬درصدی متراژ با حضور موثر بخش خصوصی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه کاال‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬تجهی��زات‬ ‫فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران از ‪ ۱۴‬دی‬ ‫در مح��ل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران اغاز‬ ‫به کار کرده و تا روز سه ش��نبه نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رویداد امس��ال در فضایی افزون ب��ر ‪ ۹‬هزار مترمربع با‬ ‫حضور عب��اس قبادی‪ ،‬معاون بازرگان��ی داخلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بهمن حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ایت تهران گشایش یافته اس��ت‪ .‬داود ادینه‪ ،‬رئیس‬ ‫س��تاد برگزاری و جمعی از فعاالن تولیدی نیز در این‬ ‫رویداد حضور داشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه عالوه ب��ر ش��رکت های داخلی‪،‬‬ ‫شرکت ها و نمایندگی های برخی از کشورهای خارجی‬ ‫از جمل��ه ترکیه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬تای��وان‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫ایتالی��ا و انگلیس نیز نوین تری��ن و جدیدترین کاالها‪،‬‬ ‫خدم��ات و صنایع مرتبط به این ح��وزه را ارائه کردند‪.‬‬ ‫از ک��م و کیف برگ��زاری این روی��داد گزارش‬ ‫می دهد‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫امارهای ستاد برگزاری نشان می دهد این نمایشگاه‬ ‫نسبت به دوره های قبل از نظر متراژ بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫و از نظر تعداد مش��ارکت کنندگان‪ ۳۰ ،‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گفته کارشناسان نمایشگاه کاال‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫تجهیزات فروش��گاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران‬ ‫نق��ش مهمی در معرفی جدیدتری��ن کاالها‪ ،‬خدمات و‬ ‫تجهیزات فروشگاهی به ویژه فروشگاه های زنجیره ای و‬ ‫سایر صنایع مرتبط به این حوزه دارد‪.‬‬ ‫عباس قبادی‪ ،‬معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در بازدی��د از بخش های مختلف این‬ ‫رویداد گفت‪ :‬فروش��گاه های زنجی��ره ای نقش موثری‬ ‫محصوالت نمایشگاه بین المللی کاال‪ ،‬خدمات‪ ،‬تجهیزات فروشگاهی‬ ‫و فروش��گاه های زنجیره ای تهران ش��امل قفس��ه های فروش��گاهی‪،‬‬ ‫س��بدهای حمل کاال‪ ،‬یخچال های ویترینی و سردخانه‪ ،‬صندوق و ریل‬ ‫کنار صندوق‪ ،‬بارکد زن و بارکدگیر است‬ ‫در بح��ث تنظیم بازار دارند‪ .‬س��هولت در فروش کاال و‬ ‫امکان کنت��رل و قابل رصد بودن ان با قابلیت قیاس و‬ ‫مشتری مداری که در فروش��گاه ها وجود دارد می تواند‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اهمیت س��هولت در ف��روش کاال و‬ ‫رساندن اجناس به دست مش��تریان بیان کرد‪ :‬ساختار‬ ‫ف��روش در فروش��گاه های زنجیره ای ف��روش‪ ،‬نظارت‬ ‫بر عرضه و مش��تری مداری را راحت ت��ر می کند و این‬ ‫موض��وع می توان��د گس��ترش این ن��وع از فعالیت های‬ ‫اقتصادی را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�را نمایش�گاه فروش�گاه های زنجیره ای‬ ‫مهم است‬ ‫ام��روزه یک��ی از نیازهای اصلی زندگی در ش��هرها‬ ‫به ویژه ش��هرهای بزرگ ایجاد مجتمع ه��ای تجاری و‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای اس��ت تا ش��هروندان بتوانند‬ ‫در زمانی مناس��ب‪ ،‬کااله��ا و خدمات مورد نیاز خود را‬ ‫دریافت کنند و به این ترتیب ضمن کاهش میزان رفت‬ ‫و امد‪ ،‬میزان الودگی هوا و مصرف سوخت و انرژی نیز‬ ‫کاهش می یابد و از طرفی کنترل مس��ائل بهداش��تی و‬ ‫قیمتی نیز اسان تر می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از روش های مدیری��ت این صنع��ت می تواند‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های تخصصی‪ ،‬مل��ی و بین المللی‬ ‫باش��د که هر ک��دام عالوه ب��ر امتیازات خ��اص خود‬ ‫می توانن��د در زنجی��ره موفقی��ت موث��ر واقع ش��وند‪.‬‬ ‫برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی کاال‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای معرف‬ ‫توانمندی ه��ا و امکانات این صنعت مهم واس��تراتژیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫محص��والت نمایش��گاه بین الملل��ی کاال‪ ،‬خدم��ات‪،‬‬ ‫تجهیزات فروش��گاهی و فروشگاه های زنجیره ای تهران‬ ‫ش��امل قفس��ه های فروشگاهی‪ ،‬س��بدهای حمل کاال‪،‬‬ ‫یخچال های ویترینی و س��ردخانه‪ ،‬صندوق و ریل کنار‬ ‫صندوق‪ ،‬بارک��د زن و بارکدگیر اس��ت‪ .‬در این رویداد‬ ‫همچنی��ن دس��تگاه پول ش��مار‪ ،‬کارت زن مخص��وص‬ ‫زمان توقف‪ ،‬دس��تگاه های مخصوص ورودی پارکینگ‪،‬‬ ‫تابلوهای تبلیغاتی بیرون و داخل س��الن‪ ،‬دستگاه های‬ ‫بس��ته بندی فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬کارت اعتباری‪،‬‬ ‫دستگاه های ایمنی و حفاظتی و‪ ...‬عرضه می شود‪.‬‬ ‫مخاطب��ان نمایش��گاه را نی��ز تولیدکنن��دگان و‬ ‫ارائه دهن��دگان نرم افزارهای فروش��گاهی‪ ،‬س��ازندگان‬ ‫اسانس��ور و پله برقی‪ ،‬س��ازندگان در های الکترونیکی‪،‬‬ ‫فعاالن حوزه بانک و بیمه‪ ،‬خدمات دهندگان مخابراتی‪،‬‬ ‫سرویس های اتش نشانی‪ ،‬فعاالن حوزه خدمات نظافتی‬ ‫و نگهداری‪ ،‬خدمات اجرایی و محیط زیس��ت‪ ،‬مدیران‬ ‫ساخت وس��از‪ ،‬معماری و خدمات داخل فروش��گاهی و‬ ‫همچنین فروش��گاه های مجازی (دارای مجوز قانونی)‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به اهداف نمایشگاه‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی کاال‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬تجهی��زات‬ ‫فروش��گاهی و فروش��گاه های زنجیره ای تهران اهداف‬ ‫مختلفی دارد‪ .‬حمای��ت از کاالها و محصوالت داخلی‪،‬‬ ‫توس��عه صادرات کاالهای داخل��ی‪ ،‬معرفی محصوالت‬ ‫ایرانی قابل رقاب��ت در بازارهای جهانی جهت صادرات‪،‬‬ ‫خری��د اس��ان‪ ،‬مطمئ��ن و س��ریع‪ ،‬تامی��ن س�لایق‬ ‫مصرف کنندگان و ایجاد نش��اط جمعی در مجتمع های‬ ‫فروش��گاهی‪ ،‬ایجاد رقابت در تولید برای دسترس��ی به‬ ‫نیازهای واقعی مصرف کنندگان و ترویج فرهنگ خرید‬ ‫از فروشگاه های زنجیره ای به منظور کاهش الودگی هوا‪،‬‬ ‫کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬ان��رژی و جلوگیری از اتالف‬ ‫وقت از جمله این اهداف است‪.‬‬ ‫غی��ر ای��ن م��وارد اهدافی چ��ون کنت��رل و نظارت‬ ‫سازمان یافته بر بهداشت و سالمت کاالها به طور عملی‪،‬‬ ‫نرخ گذاری و نظارت بر نرخ ها‪ ،‬اشنایی مصرف کنندگان‬ ‫با کاالها و خدمات باکیفیت و مطابق با اس��تانداردهای‬ ‫داخل��ی و بین المللی‪ ،‬اش��نایی با خدم��ات قابل ارائه‬ ‫در فروش��گاه های زنجیره ای و اش��نایی با جدیدترین‬ ‫فناوری ه��ا در زمین��ه تجهیزات فروش��گاهی نیز مورد‬ ‫توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫عباس قبادی‪:‬‬ ‫فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‬ ‫نقش موثری‬ ‫در بحث تنظیم‬ ‫بازار دارند‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند برگزار می شود‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند از تاریخ ‪ ۲۲‬تا ‪۲۴‬‬ ‫دی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در محل شبستان مصالی امام خمینی (ره)‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند با حمایت وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬وزارت کشور (مرکز توسعه دولت الکترونیک‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و امار)‪ ،‬نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬ارتباطات و امنیت)‪ ،‬س��ازمان ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬انجمن ها و‬ ‫اتحادیه های داخلی و بین المللی از تاریخ ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬دی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با هدف توس��عه بازار ش��هر هوش��مند و بهبود کیفیت‬ ‫زندگی در ش��هرها‪ ،‬ایجاد فرصت مناس��ب برای تعامل بیشتر‬ ‫با نخبگان ش��هرهای هوشمند‪ ،‬اس��تفاده بهینه از ظرفیت های‬ ‫موجود حوزه خدمات ش��هر هوشمند شهرهای موفق‪ ،‬استفاده‬ ‫موثر از تجربه های موفق شهرهای هوشمند‪ ،‬اشنایی با اخرین‬ ‫دس��تاوردهای روز دنیا در حوزه شهری در مرکز نمایشگاه های‬ ‫مصالی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه جامع ترین نمایش��گاه مدرن و متناس��ب با‬ ‫ش��رایط روز ایران در حوزه شهر هوشمند است که طی ‪ 3‬روز‬ ‫به منظور تحول در اینده شهرس��ازی به شما اجازه مشارکت و‬ ‫دسترس��ی به پروژه های عظیم و کالن هوشمندسازی کشور و‬ ‫نفوذ به جمع حرفه ای ها را می دهد‪ .‬فرصت اش��نایی با اخرین‬ ‫فناوری ها و نواوری ه��ای نوین در بخش های مختلف و متنوع‬ ‫فناوری های شهر هوشمند همگی در زیر یک سقف مهیا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این رویداد اهداف مختلفی ش��امل بهبود کیفیت زندگی‬ ‫ش��هری و روستایی‪ ،‬توسعه بازار شهر هوش��مند‪ ،‬ارائه اخرین‬ ‫دستاوردهای فناوری روز در حوزه شهرهای هوشمند‪ ،‬اشنایی‬ ‫با مفاهیم جدید در س��ازه‪ ،‬طراحی و ش��هر هوشمند‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباط بیش��تر بین نهادهای علم��ی و اجرایی در جهت تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی در حوزه ش��هر هوش��مند و بررسی مشکالت‬ ‫ساخت وس��ازهای کش��ور و ارائه راهکارهای علمی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬ضمن اینکه بررسی مسئله انرژی و اب و ارائه‬ ‫راه حل های مناسب در جهت توسعه عمرانی و شهری‪ ،‬بررسی‬ ‫نقش مدیریت ساخت وساز در توانمندسازی‪ ،‬بهینه سازی و ارائه‬ ‫مدل های مناسب در توسعه ش��هر هوشمند‪ ،‬عقد قراردادهای‬ ‫بازرگانی در زمینه ش��هرهای هوش��مند با شرکت های بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬گس��ترش تعامل با س��ایر کش��ورها و اس��تفاده از‬ ‫دس��تاوردها و تجربه های موفق شهرهای هوشمند و همچنین‬ ‫ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش های مختلف خصوصی‪،‬‬ ‫تعاونی و دولتی در حوزه شهر هوشمند از دیگر محورهای مورد‬ ‫نظر در این نمایشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫غی��ر از این م��وارد مدیریت بحران ش��هرها (س��یل‪ ،‬زلزله‪،‬‬ ‫خشکسالی‪ ،‬گرد و غبار)‪ ،‬ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش‬ ‫و فناوری جدید به کشور‪ ،‬جذب و هدایت سرمایه های داخلی و‬ ‫خارجی برای ورود به پروژه های شهر هوشمند به منظور ایجاد‬ ‫رونق و توس��عه ان‪ ،‬ایجاد فضا و بس��تر مناس��ب برای حضور‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به منظور بهره گیری بیشتر از علوم و‬ ‫فن��ون روز و ارتقای روش های علمی ش��هر هوش��مند در این‬ ‫رویداد مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫برپایی دومین نمایشگاه صنعت پوشاک در مشهد‬ ‫دومین نمایش��گاه صنعت نس��اجی‪ ،‬پوش��اک و منسوجات‬ ‫خانگی در فضای ‪ ۹‬هزار مترمربع با حضور ‪ ۶۰‬ش��رکت کننده‬ ‫در زمینه نس��اجی‪ ،‬الیاف‪ ،‬نخ رنگ‪ ،‬فرش ماش��ینی‪ ،‬پوش��اک‬ ‫ی در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های‬ ‫و ماش��ین االت ت��ا ‪ ۱۵‬د ‬ ‫بین المللی مشهد برپا شد‪.‬‬ ‫به گزارش هنرانالین دومین نمایش��گاه پوش��اک‪ ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫ی ‪ ۹۸‬در‬ ‫منس��وجات خانگی و صنایع وابس��ته از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬د ‬ ‫نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد‪.‬‬ ‫افسانه محرابی‪ ،‬مدیر کل صنعت نساجی‪ ،‬پوشاک و سلولزی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ضم��ن بازدی��د از دومین‬ ‫نمایش��گاه صنعت نس��اجی‪ ،‬پوشاک و منس��وجات خانگی در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی مش��هد و همچنین بخش های مختلف‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه صنعت نس��اجی ک��ه در ان بی��ش از ‪۶۰‬‬ ‫ش��رکت کننده داخلی حضور داش��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایشگاه و ارائه اخرین دستاوردهای صنعت نساجی و پوشاک‬ ‫می توان��د در ارتق��ای ش��اخص های این صنعت و بهم رس��انی‬ ‫عرضه و تقاضا موثر باشد و به توسعه صادرات و حل مشکالت‬ ‫زنجیره تولید کمک کند‪ .‬به گفته او فعاالن صنعت نس��اجی و‬ ‫پوش��اک باید از فرصت برگزاری نمایشگاه های اینچنینی برای‬ ‫بیان نیازمندی ها و مش��کالت از ابتدای زنجیره تولید و تامین‬ ‫م��واد اولیه تا انتهای این زنجیره بهره گیرند تا برای ارتقای ان‬ ‫گام های موثر برداشته شود‪ .‬صنعت نساجی جزو صنایع پیشرو‬ ‫در نظر گرفت ه ش��ده و دارای اولویت اس��ت و در این راس��تا با‬ ‫در نظ��ر گرفتن گلوگاه های زنجیره تولید‪ ،‬پروژه هایی در حوزه‬ ‫ف شده است‪.‬‬ ‫صنعت نساجی تعری ‬ ‫محرابی تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر پارچه به ویژه پارچه چادر‬ ‫مشکی ازجمله طرح های دارای اولویت در این وزارتخانه است‬ ‫که طرح های مرتبط با انها به دفتر معاونت اول ریاست جمهوری‬ ‫ارائه ش��ده و در صورتی که بانک مرکزی به تامین منابع مالی‬ ‫این طرح ها کمک کند‪ ،‬با عملیاتی ش��دن انها رش��د و توسعه‬ ‫صنعت نس��اجی که اش��تغالزا اس��ت و ارزاوری بس��یار دارد‪،‬‬ ‫محقق خواهد ش��د‪ .‬دومین نمایشگاه صنعت نساجی‪ ،‬پوشاک‬ ‫و منس��وجات خانگی در فضای ‪ ۹‬ه��زار مترمربع با حضور ‪۶۰‬‬ ‫شرکت کننده در زمینه نساجی‪ ،‬الیاف‪ ،‬نخ رنگ‪ ،‬فرش ماشینی‪،‬‬ ‫ی در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫پوشاک و ماشین االت تا ‪ ۱۵‬د ‬ ‫بین المللی مشهد برپا بوده است‪.‬‬ ‫فراخوان شناسایی مجری برگزاری نمایشگاه های خارجی‬ ‫فراخ��وان انتخ��اب مج��ری توانمند و واجد ش��رایط برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه های خارجی ازسوی شرکت مادرتخصصی‬ ‫توسعه ایران گردی و جهان گردی منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا‪ ،‬در این فراخوان امده اس��ت‪ :‬شرکت‬ ‫مادرتخصصی توسعه ایران گردی و جهان گردی به نمایندگی‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬مسئول‬ ‫از وزارت میرا ‬ ‫برگزاری پاویون جمهوری اس�لامی ایران در نمایش��گاه های‬ ‫خارج��ی گردش��گری خواهد بود‪ .‬به این منظ��ور از مجریان‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬فعاالن‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬موسس��ه ها‪ ،‬دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرتی‪ ،‬تش��کل ها و صن��وف حرف ه��ای گردش��گری با‬ ‫شخصیت حقوقی ثبت رس��می عالقه مند و با شرایط سابقه‬ ‫و تجربه ه��ای الزم موث��ر و برخورداری از اس��تطاعت و توان‬ ‫مالی‪ ،‬فنی و حس��ن شهرت در این زمینه دعوت به همکاری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عالقه مندان دارای ش��رایط یادشده‪ ،‬حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز چهارشنبه‪ 18 ،‬دی فرصت دارند با ارائه درخواست‬ ‫کتبی ش��امل مس��تندات و مدارک مرب��وط و تصویر کارت‬ ‫شناسایی به دبیرخانه این ش��رکت به نشانی تهران‪ ،‬خیابان‬ ‫ولیعصر‪ ،‬خیابان توانیر‪ ،‬خیابان نظامی گنجوی‪ ،‬خیابان پیوند‪،‬‬ ‫کوچه پله هفتم‪ ،‬ش��ماره ‪ ۱۰‬طبقه همکف مراجعه و نسبت‬ ‫به ثبت درخواست رس��می اقدام کنند‪ .‬درخواست ها مطابق‬ ‫فرم های ارزش��یابی تشخیص صالحیت مجریان متقاضی در‬ ‫وب سایت شرکت به نش��انی ‪ www.iwtdc.ir‬از سوی این‬ ‫شرکت بررسی (ارائه‪ ،‬تکمیل و امضای فرم ارزشیابی به همراه‬ ‫ارس��ال مدارک مرتبط الزامی اس��ت) و نس��بت به انتخاب و‬ ‫معرف��ی مجری منتخ��ب برای هر یک از نمایش��گاه ها اقدام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین شرکت در قبول یا رد هر یک یا تمام‬ ‫پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫یازدهمین نمایشگاه بین المللی اسانسور‪،‬‬ ‫پله برقی‪ ،‬صنایع و تجهیزات وابسته به مدت‬ ‫‪ 4‬روز در مح��ل برگ��زاری نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان واق��ع در پل‬ ‫شهرستان برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که در روزه��ای ‪ 17‬تا ‪20‬‬ ‫ی ‪ ۱۳۹۸‬برگ��زار می ش��ود‪ ،‬میزب��ان ‪۴۳‬‬ ‫د ‬ ‫ش��رکت از اس��تان های ته��ران‪ ،‬اصفه��ان‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬خراسان رضوی و شیراز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اسانسور و پله برقی اصفهان در‬ ‫بیش از ‪4‬هزار مترمربع فضای نمایش��گاهی‬ ‫برگزار خواهد ش��د و تولیدکنندگان درهای‬ ‫تمام اتوماتی��ک‪ ،‬کابین و تابل��و فرمان های‬ ‫اسانس��ور در کنار فعاالن حوزه پله برقی در‬ ‫ان حضور می یابند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه امس��ال که نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته ش��اهد افزای��ش مت��راژ و تع��داد‬ ‫مش��ارکت کنندگان بوده‪ ،‬میزب��ان برندهای‬ ‫مطرحی مانن��د الران صنعت پوی��ا‪ ،‬باالبان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬گس��ترش اس��انبر م��اد (م��گا)‪،‬‬ ‫فنی مهندس��ی رساگس��تر‪ ،‬بهران اس��انبر‪،‬‬ ‫اریان اسانس��ور‪ ،‬اسانس��ور ‪ ،۱۱۰‬کهکشان‬ ‫سیس��تم رو‪ ،‬الفبای فن��اوری داتیس‪ ،‬بهراد‬ ‫صنعت اس��انبر‪ ،‬کاپین پالس‪ ،‬پارس کنترل‬ ‫و اس��اتک س��پاهان خواهد بود تا به بخش‬ ‫زیادی از نیازها و پرسش های عالقه مندان به‬ ‫بازدید از این نمایشگاه پاسخ دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬یازدهمی��ن‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی اسانس��ور‪ ،‬پله برقی‪،‬‬ ‫صنایع و تجهیزات وابس��ته اصفهان با هدف‬ ‫معرف��ی ظرفیت ه��ا و توانمندی ه��ای این‬ ‫صنعت به ویژه با رویکرد صادراتی و همچنین‬ ‫ایجاد تعامل بیشتر میان صنعتگران اسانسور‬ ‫و فعاالن بخش س��اختمان و کمک به ارتقا‬ ‫و افزایش س��طح خدم��ات و رفاه در صنعت‬ ‫ساختمان و صنایع دیگر برپا می شود‪.‬‬ ‫بکارگی��ری و اس��تفاده از اسانس��ورهای‬ ‫نسل جدید دارای استانداردهای بین المللی‪،‬‬ ‫اش��نایی تولیدکنندگان داخلی با نوین ترین‬ ‫فناوری های روز ای��ن صنعت‪ ،‬درگیر کردن‬ ‫دانش��گاه ها و مراک��ز پژوهش��ی ب��ا صنعت‬ ‫تولید اسانس��ور و پله برق��ی‪ ،‬توجه به تولید‬ ‫و اس��تفاده از اسانس��ورها و پله برقی ه��ای‬ ‫با مص��رف حداقل انرژی و توج��ه به تولید‬ ‫داخل��ی‪ ،‬برخی دیگ��ر از اه��داف برگزاری‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین المللی اسانس��ور‪،‬‬ ‫پله برقی‪ ،‬صنایع و تجهیزات وابسته به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫عالقه مندان ب��ه بازدید از این نمایش��گاه‬ ‫می توانند از س��اعت ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۱‬روزهای ‪۱۷‬‬ ‫ی ب��ه محل برپایی نمایش��گاه های‬ ‫تا ‪ ۲۰‬د ‬ ‫بین المللی اس��تان واقع در پل شهرس��تان‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دانش بنیان های برتر‬ ‫صادراتی به نمایشگاه‬ ‫عمان می روند‬ ‫شرکت های توانمند و برتر صادراتی ایرانی‬ ‫با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری حضوری مس��تقل در نمایش��گاه‬ ‫«فناوری عمان» خواهند داشت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه فن��اوری عم��ان یک��ی از‬ ‫رویداده��ای پرمخاط��ب در ح��وزه فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباطات اس��ت که هر س��ال‬ ‫ب��ه میزبانی مس��قط‪ ،‬پایتخت عم��ان برپا‬ ‫می شود‪ .‬در این نمایشگاه بین المللی فعاالن‬ ‫و عالقه من��دان به این حوزه از سراس��ر دنیا‬ ‫مش��ارکت می کنند و اخرین دستاوردهای‬ ‫خود در این عرصه را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫تعداد بازدیدکنندگان اعالم ش��ده نش��ان‬ ‫می دهد این نمایشگاه باالترین رکورد جذب‬ ‫مخاطبان در ‪ ۲۵‬س��ال گذشته را داشته‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل این نمایش��گاه فرصت و مجال‬ ‫خوب��ی ب��رای دانش بنیان های فع��ال حوزه‬ ‫فناوری ه��ای ارتباطات و اطالع��ات ایرانی‬ ‫است تا با حضور در ان‪ ،‬اخرین دستاوردها‪،‬‬ ‫محص��والت و توانمندی ه��ای خ��ود را ب��ه‬ ‫نمای��ش بگذارند و ب��ا به روزترین تجهیزات‬ ‫این حوزه اشنا شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این نمایش��گاه به انه��ا اجازه‬ ‫می دهد که با ش��رکت های متناظر خود در‬ ‫دیگر کش��ورها ارتباط بگیرند و بازار خود را‬ ‫در دنیا توسعه دهند‪ .‬باتوجه به اهمیت باالی‬ ‫این اتفاق‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمهوری از حضور مستقل دانش بنیان ها در‬ ‫این نمایشگاه حمایت می کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه فروشگاه های زنجیره ای گزارش می دهد‬ ‫اصفهان‪ ،‬میزبان‬ ‫یازدهمین نمایشگاه‬ ‫اسانسور و پله برقی‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان به بازگشت دوباره بازار سهام بر مدار رشد امیدوارند‬ ‫یادداشت‬ ‫چرایی لزوم‬ ‫اعمال معافیت ها‬ ‫در مناطق ازاد‬ ‫بورس همچنان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری‬ ‫رضااریاراد‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در تعریف منطقه ازاد تجاری چنین امده‬ ‫که ناحیه محصور و محافظت شده از قلمرو‬ ‫کشور اس��ت که مجهز به تسهیالت مناسب‬ ‫ب��رای تخلی��ه و بارگی��ری‪ ،‬تهیه س��وخت‪،‬‬ ‫پهلوگیری کش��تی ها‪ ،‬انبارک��ردن کاالها و‬ ‫ارس��ال انه��ا از راه ه��ای گوناگ��ون (به ویژه‬ ‫دریایی و زمینی) بوده و کاالها با استفاده از‬ ‫نیروی کار ارزان و امکانات مناس��ب صنعتی‬ ‫و معافیت های مالیاتی پس از تبدیل و تغییر‬ ‫ش��کل‪ ،‬بدون پرداخت عوارض در منطقه به‬ ‫معرض فروش و عرضه بین المللی گذاش��ته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به ط��ور معم��ول مناط��ق ازاد ب��ه دلیل‬ ‫معافیت ها و تس��هیل ش��رایط انب��ارداری‪،‬‬ ‫نیروی کار ارزان و هزینه های پایین‪ ،‬جذابیت‬ ‫زیادی برای سرمایه گذاران بین المللی داشته‬ ‫و بدین وس��یله در ان مناط��ق رونق ایجاد‬ ‫شده و به اقتصاد کشور کمک می کند‪.‬‬ ‫مناط��ق ازاد تج��اری در جه��ان به طور‬ ‫معمول با توجه به تسهیل قوانین و مقررات‬ ‫برای سرمایه گذاری ها و تصویب معافیت های‬ ‫مناسب و همچنین ارائه امکانات و تجهیزات‬ ‫مناس��ب و ارزان در ای��ن حوزه ها‪ ،‬در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی و سرمایه های‬ ‫س��رگردان داخلی بسیار موفق عمل کرده و‬ ‫به رونق تجارت و سرمایه گذاری های تولیدی‬ ‫و مونتاژ محصوالت متعدد انجامیده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬وض��ع معافیت ه��ای مالیاتی‬ ‫ب��ه عن��وان یک��ی از ابزار ه��ای ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری ها عمل ک��رده و با توجه به‬ ‫نقش گسترده تحریم های ظالمانه‪ ،‬همچنان‬ ‫ش��اهد رونق‪ ،‬اش��تغالزایی و کاه��ش فقر و‬ ‫مهاجرت نیروی کار و کاس��ته شدن از کوچ‬ ‫بس��یاری از سرمایه های س��رگردان در این‬ ‫مناطق هس��تیم که این خود می تواند با کار‬ ‫کارشناسی دقیق‪ ،‬مزیت های ایجاد مناطق و‬ ‫اعم��ال معافیت ها را بر این مناطق و اقتصاد‬ ‫کشور به اثبات برساند‪.‬‬ ‫امی��د اس��ت دول��ت‪ ،‬در جبران کس��ری‬ ‫بودج��ه‪ ،‬ب��ا مناط��ق ازاد تج��اری ب��ا کار‬ ‫کارشناس��ی مس��تدل برخورد کرده و همه‬ ‫جوانب در حذف برخی معافیت ها‪ ،‬سنجیده‬ ‫ش��وند‪ .‬برخی کارشناس��ان ف��رار مالیاتی را‬ ‫مطرح ک��رده و برای��ن باورند ک��ه معافیت‬ ‫مالیات��ی در این حوزه ها موجب فرار مالیاتی‬ ‫از داخل کش��ور و هجوم س��رمایه گذاری در‬ ‫این حوزه ها می شود‪.‬‬ ‫اما باید به این نکته نیز توجه کرد که یکی‬ ‫از ابزارهای تعیین ش��ده ب��رای مناطق ازاد‪،‬‬ ‫جذب س��رمایه و س��رمایه گذاری به منظور‬ ‫ایج��اد رون��ق در تولی��د و اش��تغال بوده و‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬تس��هیالت و معافیت ه��ا جدای‬ ‫از اف��زودن رونق ب��ه این مناط��ق‪ ،‬موضوع‬ ‫مهم کاهش خ��روج س��رمایه ها و نیروهای‬ ‫متخصص ب��ه سایرکش��ورها و مناطق ازاد‬ ‫کش��ورهای همجوار را بدین وس��یله دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��اخص بورس درحال��ی در ماه های گذش��ته به‬ ‫بیش��ترین میزان خود نس��بت به س��ال های گذشته‬ ‫رس��یده بود و رکوردش��کنی های پی در پی را تجربه‬ ‫می ک��رد که در نخس��تین روز هفته ج��اری‪ ،‬پس از‬ ‫اعالم خبر ش��هادت س��ردار قاسم س��لیمانی‪ ،‬بورس‬ ‫س��قوط و افت ش��وک اور ‪ ۱۶‬هزار واح��دی را تجربه‬ ‫کرد‪ ،‬افتی که در س��ال های گذشته بی سابقه بود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬معامالت تاالر شیشه ای در نخستین روز‬ ‫هفته با ریزش بیش از ‪ ۱۶۷۶۰‬واحدی ش��اخص کل‬ ‫و رس��یدن به ‪ ۳۶۷‬هزار و ‪ ۳۳۳‬واحد به پایان رس��ید‬ ‫که این افت شدید سهامداران را دچار شوک و نگرانی‬ ‫بزرگ��ی کرد که نتیجه ان هم این ش��د که صف های‬ ‫فروش در بورس و فرابورس تشکیل شود‪ .‬در ادامه این‬ ‫روند در روز گذش��ته نیز شاخص کل بورس بار دیگر‪،‬‬ ‫اما ب��ا اهنگ مالیم تری‪ ،‬با افت ه��زار و ‪۵۱۸‬واحدی‬ ‫روبه رو ش��د و در نهای��ت به رقم ‪ ۳۶۵‬ه��زار و ‪۸۱۵‬‬ ‫واحد رس��ید‪ ،‬موضوعی که همچن��ان نگرانی هایی را‬ ‫برای س��رمایه گذاران به ویژه ت��ازه وارد ها ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬این شرایط درحالی بر بازار سرمایه حاکم شده‬ ‫که کارشناس��ان این حوزه براین باورند بازار سهام به‬ ‫زودی به روند رو به رشد خود باز می گردد و بورس را‬ ‫همچنان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری بلند مدت‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت بورس عادی می شود‬ ‫مصطفی صفاری‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫مهدی افضلیان‬ ‫مصطفی صفاری کارشناس و صاحبنظر حوزه بازار‬ ‫سرمایه دراین باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫ما دو ش��وک سیاس��ی و اقتصادی داری��م که همواره‬ ‫ش��وک های سیاس��ی اثر هیجانی و کوتاه مدت دارند‬ ‫اف��زود‪ :‬انتظار این اس��ت که ش��وک ایجاد ش��ده در‬ ‫بازار ه��ای مالی از جمله در بازار س��رمایه تا چند روز‬ ‫اینده از بین برود و بار دیگر شاخص بورس وارد کانال‬ ‫رشد شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه پس اتفاقات اخیر سیاسی به وجود‬ ‫امده‪ ،‬این موضوع درحالی باعث نگرانی سرمایه گذاران‬ ‫شده است که به صورت هیجانی برخی از سهامداران‬ ‫اقدام به فروش سهم ش��ان کردند یا از این بازار خارج‬ ‫ش��دند افزود‪ :‬اما نکته قابل توجه این اس��ت که این‬ ‫ش��وک های سیاس��ی کوتاه مدت اس��ت و اگر اتفاق‬ ‫خاص��ی در روز های اینده رخ ندهد بازار س��رمایه تا‬ ‫یک هفته دیگر قاعدتا باید به شرایط قبل بر گردد و به‬ ‫رشدقبل خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر نگرانی هایی نس��بت‬ ‫ب��ه احتمال وقوع جنگ در پی اق��دام اخیر امریکا در‬ ‫کش��ور و در بین س��رمایه گذاران ایجاد شده که این‬ ‫موضوع زمینه خروج بخش��ی از س��رمایه ها را از بازار‬ ‫سرمایه موجب شده است گفت‪ :‬اما از انجا که از سوی‬ ‫مقامات ایران‪ ،‬اعالم ش��ده اس��ت که امریکا در طول‬ ‫زمان ج��واب کار خود را خواهد گرف��ت؛ بنابراین به‬ ‫نظر می رسد ریسک های حاکم در کشور خود به خود‬ ‫از بین بروند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه انتظار این اس��ت ک��ه به زودی‬ ‫وضعی��ت ب��ورس عادی ش��ود و به رش��د قبلی خود‬ ‫ادامه دهد یاداورشد‪ :‬اگر ریسک سیستماتیک از بازار‬ ‫سرمایه خارج شود‪ ،‬بی تردید این بازار همچنان گزینه‬ ‫نخست و مناسب برای س��رمایه گذاری است و دراین‬ ‫موضوع تردیدی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه حمایت شود‬ ‫فرهاد رمض��ان از دیگر کارشناس��ان این حوزه نیز‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با تاکی��د براین موضوع که به‬ ‫ریس��کی وجود دارد و به ریسک های سیستماتیک و‬ ‫غیر سیس��تماتیک تقسیم می شوند و هربار که اتفاقی‬ ‫در داخل کش��ور رخ می ده��د‪ ،‬بازار س��رمایه هم به‬ ‫س��رعت واکنش نش��ان می دهد‪ .‬با نگاهی به گذشته‬ ‫متوجه ان می ش��ویم که اتفاقی که امروز در کش��ور‬ ‫افتاده در گذش��ته هم رخ داده اس��ت و بازار سرمایه‬ ‫نش��ان داده که همیش��ه در بلندمدت بهترین گزینه‬ ‫برای سرمایه گذاری در کشور است‪.‬‬ ‫افضلی��ان بیان کرد‪ :‬کس��انی که در بازار س��رمایه‬ ‫ب��ه عن��وان س��رمایه گذاری کوت��اه مدت و نوس��انی‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬اقدام امریکا و ترور سردار سلیمانی‬ ‫باع��ث خ��روج کامل انه��ا از این بازار ش��د‪ ،‬اما برای‬ ‫س��رمایه گذارانی که دیدگاه بلندمدت دارند‪ ،‬س��هام‬ ‫خود را ب��ا این اتفاقات از دس��ت نمی دهند و از بازار‬ ‫خارج نمی ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬به دلی��ل عمق کم بازار‬ ‫س��رمایه در کش��ور ما‪ ،‬باید نهادها ی��ا متولیان امر از‬ ‫ای��ن بازار حمایت کنند‪ .‬هیچ نهادی از بازاری با عمق‬ ‫ب��اال و وضعیت کارایی مناس��ب‪ ،‬حمای��ت نمی کند‬ ‫و ب��ازار ب��ر مبنای عرضه و تقاضا ب��ه روند خود ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫امیدواریم توسعه فرهنگ سهامداری به معنای واقعی و نه تنها به مفهوم‬ ‫اینکه باید سرمایه به تاالر شیشه ای بیاید‪ ،‬همه گیر شود و متولیان امر به‬ ‫این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند‬ ‫طور معمول ش��وک سیاسی که به بازار وارد می شود‪،‬‬ ‫شوک هایی هس��تند که اثرشان کمتر از یک هفته از‬ ‫بی��ن می رود و ای��ن انتظار وج��ود دارد وضعیت بازار‬ ‫سرمایه تا چند روز دیگر عادی شود افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫ریس��ک باالی سایر بازارها و بازدهی نامناسبی که به‬ ‫س��رمایه گذاران می دهد‪ ،‬عمال بورس به محل تجمیع‬ ‫سرمایه های سرگردان تبدیل شده که همین موضوع‬ ‫نوید بخش این موضوع است که این بازار به زودی به‬ ‫ش��رایط قبلی خود برگردد و همچنان بازاری جذاب‬ ‫برای دارندگان سرمایه باشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه همانطور که از وضعیت بازار سرمایه‬ ‫مشخص اس��ت‪ ،‬با توجه به اتفاقات اخیر سیاسی که‬ ‫رخ داد ما شاهد شوک شدیدی در نخستین روز هفته‬ ‫بودیم که این موضوع زمینه ریزش ش��دید ش��اخص‬ ‫بورس را فراهم کرد افزود‪ :‬این ش��رایط درحالی باعث‬ ‫شد که بسیاری از سرمایه گذاران در صف فروش سهام‬ ‫قرار گیرند و یا از بازار خارج شوند که در روز گذشته‬ ‫هیجان بازار با اهنگ منطقی تری پیش رفت و بخشی‬ ‫از هیجانات س��رمایه گذاران برای فروش سهام کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه به نظر میرس��د تا یک هفته‬ ‫دیگر وضعیت بازارهای مالی به ثبات بیشتری برسد و‬ ‫ب��ه روند صعودی قبل خود ادامه دهد گفت‪ :‬این بازار‬ ‫در ش��رایط فعلی نیاز به حمایت همه جانبه و جدی‬ ‫دارد چ��ون اگر ریزش بازار س��رمایه ادامه دار باش��د‬ ‫این موضوع می تواند باعث خروج جدی س��رمایه ها از‬ ‫این بازار ش��ود و پول هایی که دراین مدت به س��مت‬ ‫این بازار هدایت ش��ده را بار دیگر به سمت بازارهای‬ ‫غیرمول��د همچون طال و س��که و ارز روانه کند و این‬ ‫اصال به نفع اقتصاد کش��ور نیس��ت و می تواند تورم زا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او دراین برهه حس��اس بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫نیاز اس��ت صندوق ها و شرکت های س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫س��هامداران عمده‪ ،‬حقوقی ها و‪ ...‬حمایت بیشتری از‬ ‫این بازار داش��ته باش��ند و از فروش ه��ای هیجان زده‬ ‫خ��ودداری کنن��د تا به التهاب��ات بازار بیش��تر دامن‬ ‫زده نش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬بی تردید بازار س��رمایه‪ ،‬بازار‬ ‫مناس��بی برای سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید‬ ‫در معامالت در این بازار هیجانی برخورد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه بلند مدت داشته باشیم‬ ‫مهدی افضلیان‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه نیز دراین‬ ‫باره گفت‪ :‬درحال حاضر دو وضعیت نامشخص بر بازار‬ ‫بورس حاکم اس��ت؛ وضعیت اول رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫بازار س��هام در س��ال ‪ ۹۸‬تا به قبل از اقدام امریکا در‬ ‫ترور س��ردار س��لیمانی بود که باعث ش��د بسیاری از‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬سهام های قدیمی خود را از سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬حفظ کنند و س��هام کس��انی که از سال ‪ ۹۷‬تا‬ ‫‪ ۹۸‬وارد این بازار شدند شامل سود های بسیاری شود؛‬ ‫عامل دوم هم این است که درحال حاضر یک ریسک‬ ‫سیاس��ی به کشور تحمیل ش��ده و این ریسک نشات‬ ‫گرفته از اقدام امریکا در ترور سردار سلیمانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بی اعتمادی س��رمایه گذاران نس��بت به‬ ‫این��ده این ب��ازار‪ ،‬باعث ش��ده تا ب��ا جزئی ترین افت‬ ‫شاخص بورس‪ ،‬سهام خود را فروخته و وارد بازار های‬ ‫موازی دیگری ش��وند‪ ،‬ب��ر همین اس��اس در چنین‬ ‫ش��رایطی وقتی س��رمایه گذاران به این ب��ازار اعتماد‬ ‫ندارند‪ ،‬باعث می شود تا با اقدام امریکا‪ ،‬شاخص بورس‬ ‫یکجا افت کرده و س��هامداران سرمایه های خود را از‬ ‫این بازار خارج کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال‬ ‫که بس��یاری از س��هامداران ب��ا مش��اهده افت اخیر‬ ‫شاخص بورس‪ ،‬نگران ش��ده و درباره ادامه حضور در‬ ‫بازار سرمایه تردید دارند‪ .‬توصیه شما به این دسته از‬ ‫افراد چیس��ت؟ اظهار کرد‪ :‬در بازار س��رمایه همه نوع‬ ‫‹ ‹رون�د معاملات ب�ه چرخ�ه تع�ادل ب�از‬ ‫می گردد‬ ‫ابراهیم خلیلی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز‬ ‫در گفت وگو با ایبِنا با اش��اره به افت ش��دید شاخص‬ ‫بورس و تشکیل صف های فروش در بورس و فرابورس‬ ‫در جریان معامالت نخس��تین روز هفت��ه گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع ناشی از ریسک های سیاسی بود که البته باید‬ ‫به این مورد هیجان سهامداران به ویژه تازه واردان به‬ ‫بازار سهام را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه افزود‪ :‬این هیجان زدگی‬ ‫در حدی بود که ش��اهد تشکیل صف فروش در سهام‬ ‫ش��رکت هایی بودیم ک��ه از ظرفیت و ظرفیت رش��د‬ ‫برخوردار هس��تند‪ .‬وی با تاکی��د بر این نکته که بازار‬ ‫سهام به زودی در مسیر رشد خود قرار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬رش��د سریع و یک نفس شاخص بورس و‬ ‫قیمت ها در چند هفته گذشته در حالی رقم خود که‬ ‫بازار س��هام نیازمند اصالح و اس��تراحت بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫ب��ازار در جریان معامالت روز ش��نبه ب��ه یکباره این‬ ‫اصالح را انجام داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا رد این فرضیه که کش��ور به س��مت جنگ‬ ‫خواهد رفت و این مولفه بر کلیت بازار س��هام اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬داد وستد سهام و اوراق بهادار در این‬ ‫بازار نیازمند تحلیل جامع و دقیق است که متاسفانه‬ ‫بخش قابل توجهی از سهامداران به ویژه تازه واردان به‬ ‫بازار سهام از این مهارت بهره مند نیستند‪ ،‬از اینرو به‬ ‫محض وقع اتفاقات متعدد در اقتصاد و سایر حوزه ها‪،‬‬ ‫در برخی مواقع شاهد تشکیل صف های فروش سهام‬ ‫در این بازار بدون توجه به ارزندگی انها هس��تیم‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس بازار س��رمایه گفت‪ :‬با توج��ه به حمایت‬ ‫خوبی که حقوقی ها از بازار س��هام در نخس��تین روز‬ ‫معامالتی هفته داش��تند‪ ،‬پیش بینی می ش��ود خیلی‬ ‫زود رون��د معامالت به چرخه تع��ادل بازگردد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه فرهنگ سازی و اطالع رسانی باید همیشه‬ ‫در زمینه معامالت بازار س��هام و م��وارد و مولفه های‬ ‫مربوط به ان ادامه داشته باشد‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫توسعه فرهنگ س��هامداری به معنای واقعی و نه تنها‬ ‫به مفهوم اینکه باید س��رمایه به تاالر شیشه ای بیاید‪،‬‬ ‫همه گیر ش��ده و متوالن امر به ای��ن موضوع اهتمام‬ ‫ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تصوی�ب ‪ ۱۰۰۰‬هکت�ار ط�رح گلخان�ه ای با‬ ‫حمایت بانک کشاورزی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬هکت��ار ط��رح گلخانه ای ب��ا حمایت و‬ ‫مش��ارکت بانک کش��اورزی از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬تا کنون‬ ‫به مرحله تصویب و عقد قرارداد رس��یده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫ابت��دای دی‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۴۳۰‬ط��رح کش��ت گلخانه ای در‬ ‫مجموع به مس��احت ‪ ۱۰۴۹‬هکتار ب��رای دریافت ‪۲۵۰۵۷‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت از س��وی این بان��ک تصویب و به‬ ‫مرحله عقد قرارداد رسیده است‪ .‬بانک کشاورزی در زمینه‬ ‫تصویب طرح های گلخان��ه ای و جذب اعتبار تخصیصی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به سال گذش��ته‪ ،‬رشدی چشمگیر و‬ ‫عملک��ردی بیش از دو برابر داش��ته اس��ت به طوری که در‬ ‫مقطع مشابه سال ‪ ،۱۳۹۷‬در مجموع ‪ ۶۲۸‬طرح گلخانه ای‬ ‫به مس��احت ‪ ۴۵۴‬هکتار برای دریافت ‪ ۵۶۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت ازس��وی این بانک تصویب و عقد قرارداد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬تعداد طرح ه��ای گلخانه ای‬ ‫مصوب و عقد قرارداد شده ازسوی بانک کشاورزی در پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬نیز ‪ ۵۰۸‬طرح در مجموع به مس��احت ‪۹۷۹‬‬ ‫هکتار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر همکاری بیشتر بانک اقتصاد نوین و‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین به همراه جمعی از معاونان‬ ‫و اعضای هیات مدیره این بانک در دیدار با معاون اقتصادی‬ ‫و مالی شرکت فوالد مبارکه از امادگی این بانک برای ارائه‬ ‫خدمات بیشتر به فوالد مبارکه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬علیرضا بلگوری با بیان اینکه‬ ‫بانک اقتصادنوین طیف کاملی از محصوالت و خدمات مالی‬ ‫و بانکی را با اس��تفاده از ظرفیت های خود و ش��رکت های‬ ‫گ��روه به مش��تریان را ارائه می کند‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬به عنوان‬ ‫ش��ریک استراتژیک شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬راه حل های مالی‬ ‫و بانکی را در س��ریع ترین زم��ان ممکن و باالترین کیفیت‬ ‫ارائه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار طهمورث جوانبخت نیز با اش��اره به اهمیت‬ ‫و لزوم بکارگیری ظرفیت های گس��ترده نظام بانکی کشور‬ ‫در راس��تای برطرف ک��ردن نیازهای مال��ی صنایع گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت ف��والد مبارکه با تولی��د بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد فوالد کش��ور بزرگ ترین ش��رکت بورسی ایران نیز‬ ‫هس��ت که این موضوع گس��ترش بی��ش از پیش تعامالت‬ ‫بانک های کش��ور با این مجموعه را می طلبد‪ .‬وی همکاری‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه با بانک اقتصادنوین را مثبت ارزیابی‬ ‫و اب��راز امیدواری کرد‪ :‬حجم تعامالت مالی بین این بانک و‬ ‫شرکت فوالد مبارکه بیش از پیش گسترش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقرار بانک�داری دیجیتال و ش�رکتی در‬ ‫بانک صنعت ومعدن‬ ‫حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نشست‬ ‫پیش��رفت تهیه نقشه راه پیاده سازی بانکداری دیجیتال در‬ ‫بانک صنعت و معدن‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تقرار بانکداری ش��رکتی‪،‬‬ ‫س��اماندهی ام��وال مازاد بان��ک و تحقق تح��ول دیجیتال‬ ‫برنامه های مهمی هس��تند که در این بانک با عزمی راسخ‬ ‫دنبال می ش��ود و حضور افراد متخصص و کارش��ناس‪ ،‬افق‬ ‫روش��نی را برای دستیابی به این اهداف ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن افزود‪:‬‬ ‫پ��س از ابالغ بخش��نامه بانک��داری دیجیتال ب��ه بانک ها‪،‬‬ ‫مدیریت��ی برای پ��روژه یادش��ده در این بانک تش��کیل و‬ ‫مقدمات عملیاتی ش��دن ان تدوین ش��د که بخشی از ان‬ ‫نیز در حال اجراست‪.‬‬ ‫مهری تاکی��د کرد‪ :‬این پروژه فرصت ارزش��مندی برای‬ ‫همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور فراهم می اورد تا‬ ‫با بهره گیری از اخرین فناوری ها در حوزه بانکداری مدرن‪،‬‬ ‫امکان اجرای سیاس��ت مشتری محوری و توجه به نیازهای‬ ‫در حال تحول مش��تریان فراهم شود‪ .‬مهری عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بانک صنعت و معدن ‪ ۳‬حوزه هدف‪ ،‬اس��تراتژی و تاکتیک‬ ‫با رویکرد ایجاد تحول دیجیتال در کس��ب و کار این بانک‬ ‫به عن��وان بانک��ی تخصصی و توس��عه ای م��ورد توجه قرار‬ ‫گرف��ت و از تیرامس��ال گزارش اولیه این پ��روژه در وزارت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی ارائه و با تدوین نقش��ه راه‪ ،‬تحقق‬ ‫بانکداری دیجیتال به طورجدی تر دنبال شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال ش�دن انتقال وجه گروهی پایا و س�اتنا‬ ‫در بانک سامان‬ ‫ام��کان انتق��ال وجه گروهی پایا و س��اتنا ب��رای تمامی‬ ‫مش��تریان حقیقی و حقوقی بانک سامان فراهم شد‪ .‬بانک‬ ‫س��امان ام��کان انتقال وج��ه گروهی پایا و س��اتنا را برای‬ ‫تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی خود فراهم کرد‪ .‬در این‬ ‫شیوه مشتریان می توانند از حساب های حقیقی یا حقوقی‬ ‫س��امانی که قابلیت برداش��ت دارند‪ ،‬به تمام حس��اب های‬ ‫حقیق��ی و حقوقی در بانک های کش��ور انتقال وجه انجام‬ ‫دهند و هیچ محدودیتی در تعداد و مقصد حساب ها وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬متقاضی��ان ب��رای دریافت این خدمت الزم اس��ت‬ ‫نرم اف��زار مربوط به پایا و س��اتنا گروهی را از س��ایت بانک‬ ‫سامان‪ ،‬دس��ته خدمات غیرحضوری‪ ،‬بخش ساتنا گروهی‬ ‫دریاف��ت و روی رایان��ه خود نصب کنند‪ .‬س��پس با تنظیم‬ ‫دس��تور پرداخ��ت موردنظر در این نرم اف��زار‪ ،‬یک فایل در‬ ‫اختیار مش��تری قرار می گیرد که نیاز است این فایل را به‬ ‫کارکنان یکی از شعب بانک سامان در سراسر کشور تحویل‬ ‫دهند تا در زمان مورد نظر متقاضی به حس��اب های اعالم‬ ‫شده واریز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پادکس�ت بیم�ه اس�ماری وی�ژه روز جهانی‬ ‫خط بریل‬ ‫همزم��ان با فرارس��یدن چهارم ژانوی��ه‪ ،‬روز جهانی خط‬ ‫بریل‪ ،‬شرکت بیمه اس��ماری پادکستی را ویژه روشندالن‬ ‫منتشر کرد‪ .‬این پادکس��ت مبتنی بر کتاب «تو نمی توانی‬ ‫روزم را خ��راب کنی» یا «‪ ۵۲‬هفته و ‪ ۵۲‬راهکار مهم برای‬ ‫رس��یدن به قله موفقیت» اثر الن کالین تهیه ش��ده است‪.‬‬ ‫ش��رکت بیمه اسماری به عنوان یکی از برترین شرکت های‬ ‫ارائه دهنده خدمات بیم��ه ای به ویژه در حوزه بیمه درمان‬ ‫تکمیلی‪ ،‬وظیفه خود دانس��ته به روش��ندالن خدمتی ویژه‬ ‫ارائه کرده و ارتباطی دو سویه با انها برقرار کند‪.‬‬ ‫امادگی بیمه رازی برای خدمت رسانی به روستاییان‬ ‫مدیرعام��ل بیمه رازی گفت‪ :‬بیمه رازی در اس��تان های‬ ‫سراسر کشور اماده ارائه انواع خدمات بیمه ای به روستاییان‬ ‫اس��ت‪ .‬بختیاری در نخس��تین رویداد معرفی و قدردانی از‬ ‫نواوران روس��تایی کش��ور با نام «جش��نواره روستایی شو»‬ ‫ضمن تمجید از اس��تعداد و نبوغ روس��تاییان گفت‪ :‬بیمه‬ ‫رازی در اس��تان های سراسر کشور اماده ارائه انواع خدمات‬ ‫بیمه ای به روستاییان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایی�ن معرف�ی و تجلی�ل از پژوهش�گران ب�ا‬ ‫حمایت بانک صادرات‬ ‫ایین معرفی و تجلیل از پژوهش��گران با حضور جمعی از‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬دانشجویان و استادان دانشگاهی در دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی تهران و با حمای��ت بانک صادرات ایران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بان��ک صادرات ایران‪،‬‬ ‫این همایش به کوشش معاونت توسعه و منابع انسانی این‬ ‫ش و به اش��تراک‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬با هدف توس��عه و ترویج پژوه ‬ ‫گذاشتن تجربه های موفق و با رویکرد ارتقای پژوهش های‬ ‫علمی برگزار و از پژوهشگران برتر تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫ج�لال دهقانی فیروزابادی‪ ،‬معاون پژوهش��ی دانش��گاه‬ ‫در س��خنانی در ای��ن ایین‪ ،‬ب��ا بیان اینک��ه‪ ،‬تقویت انجام‬ ‫پژوهش های تقاضامحور و کاربردی و حل مش��کل یکی از‬ ‫سیاست ها و اولویت های دانش��گاه عالمه طباطبایی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به طور کلی در رتبه بندی دانشگاه ها‪ ،‬پژوهش بسیار‬ ‫مهم است و بر این اساس ما به دنبال این هستیم که عالوه‬ ‫ب��ر تولید علم مح��ض‪ ،‬در زمینه های کارب��ردی وارد عمل‬ ‫ش��ویم تا بتوانیم برای حل مشکالت و چالش های موجود‬ ‫کشور راه حل ارائه کنیم‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫ب��ا بیان اهمی��ت تقویت هم��کاری بین جامع��ه و صنعت‬ ‫بیان کرد‪ :‬دانش��گاه بدون جامعه و صنعت نمی تواند کارکرد‬ ‫اصل��ی خود را ایف��ا کند و باید بتوانی��م در حوزه جامعه و‬ ‫صنعت از حاصل اندیشه و فکر اعضای هیات علمی استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد هرمزگان تصویب شد‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��رمایه ش��رکت فوالد هرم��زگان تصویب ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت‬ ‫ف��والد هرمزگان و مجمع عادی به طور فوق العاده این‬ ‫ش��رکت با حضور حداکثری سهامداران(‪ )۹۶.۶۳۱‬در‬ ‫هت��ل هرمز بندرعباس برگزار و افزایش س��رمایه این‬ ‫ش��رکت از مبلغ ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد ری��ال به ‪۲۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تصویب شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این افزایش س��رمایه ‪ ۶۶‬درصدی از‬ ‫محل سود انباشته فوالد هرمزگان انجام شد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬دیروز ‪ ۱۵‬دی ‪ ،۱۳۹۸‬سهامداران فوالد‬ ‫هرم��زگان برای افزایش حدود ‪ ۶۷‬درصدی س��رمایه‬ ‫گرد هم امدند تا در این باره تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫این افزایش سرمایه که از محل سود انباشته شرکت‬ ‫بود‪ ،‬قرار است صرف اصالح ساختار مالی شرکت شود‪.‬‬ ‫در نهایت در این مجمع افزایش سرمایه شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال به ‪ ۲۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال با اکثریت ارا س��هامداران به تصویب رسید‪ .‬این‬ ‫میزان افزایش س��رمایه معادل ‪ ۶۶.۶‬درصد س��رمایه‬ ‫کنون��ی خواهد بود‪ .‬تنفیذ معام�لات ماده ‪ ۱۲۹‬اداره‬ ‫مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند سال ‪ ۹۷‬نیز تصویب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�رمایه ب�رای اصالح س�اختار‬ ‫مالی و مصارف داخلی‬ ‫فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫در مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت فوالد هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬س��رمایه ش��رکت در ب��دو تاس��یس ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال بوده که در چند مرحله به هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مراحل افزایش س��رمایه ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫این گونه اس��ت که در بدو تاسیس‪ ،‬سرمایه شرکت به‬ ‫مبلغ ‪۱۰‬میلیون ریال (ش��امل تعداد ‪ ۱۰۰۰‬سهم به‬ ‫ارزش اسمی هر سهم ‪ ۱۰۰۰۰‬ریال بوده) بوده که در‬ ‫چند مرحله به ش��رح جدول(مراحل افزایش سرمایه‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان جنوب) به مبلغ ‪15000000‬‬ ‫میلیون (شامل ‪ 15000‬میلیون سهم به ارزش اسمی‬ ‫هر سهم ‪ 1000‬ریال) افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی درباره س��ود انباش��ته و میزان افزایش سرمایه‬ ‫جدید افزود‪ :‬کل س��ود انباش��ته تجدید ارائه شده در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۶‬میلیارد ریال و به‬ ‫این ترتیب هزار و ‪ ۲‬ریال به ازای هر سهم بوده است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬مص��ارف افزایش س��رمایه ش��امل‬ ‫اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از‬ ‫شرکت به منظور تامین و تقویت سرمایه در گردش به‬ ‫میزان ‪ ۱۰.۰۲۷‬میلیون ریال و تامین مالی پروژه های‬ ‫داخلی بوده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬پیش��نهاد مهدی توالئی��ان به عنوان ناظر‬ ‫فرزاد ارزانی‪ :‬میزان تولید تختال شرکت فوالد هرمزگان در ‪۹‬ماه سال‬ ‫‪ ۹۷‬یک میلیون و ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۷۸‬تن بود که این رقم در س��ال ‪ ۹۸‬به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار و‪ ۸۳۵‬تن رس��یده است‪ .‬در نتیجه می توان گفت‪۲ ،‬‬ ‫درصد افزایش تولید اتفاق افتاده که حاصل تالش همکاران این شرکت‬ ‫است‬ ‫اول از ش��رکت فنی مهندس��ی فوالد مبارکه‪ ،‬شعبانی‬ ‫نماین��ده فلز ت��دارک و سیدحس��ین معصومی دبیر‬ ‫مجمع هیات رئیس��ه به عنوان اعضای هیات رئیس��ه‬ ‫مجمع‪ ،‬افزایش س��رمایه ش��رکت فوالد هرمزگان از‬ ‫مبلغ ‪ 15000‬میلیارد ریال به ‪ ۲۵.۰۲۷‬میلیارد ریال‬ ‫از محل سود انباشته به میزان ‪ ۶۶.۸‬درصد بود که در‬ ‫نهایت با اکثریت ارا به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد ‪۹‬ماهه سال ‪۹۸‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد هرم��زگان درب��اره عملکرد این‬ ‫ش��رکت نیز گفت‪ :‬می��زان تولید تختال ش��رکت در‬ ‫‪۹‬ماه س��ال ‪ ۹۷‬رقم یک میلیون و ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۷۸‬تن‬ ‫محصول بود که این رقم در سال ‪ ۹۸‬به یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار و‪ ۸۳۵‬تن رسیده است‪ .‬در نتیجه می توان‬ ‫گف��ت‪ ۲ ،‬درصد افزایش تولید اتفاق افتاده که حاصل‬ ‫تالش همکاران این شرکت است‪.‬‬ ‫ارزان��ی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬درباره فروش نیز در‬ ‫‪۹‬م��اه س��ال ‪ ۹۷‬رق��م ‪ ۹۶۵‬ه��زار و ‪ ۹۴۰‬تن فروش‬ ‫داش��تیم که این رقم در س��ال ‪ ۹۸‬به یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار و ‪ ۳۹۳‬تن رسید؛ بنابراین ‪ ۱۶‬درصد رشد‬ ‫فروش اتفاق افتاده که این فروش هم در بازار داخلی‬ ‫و هم در زمینه صادرات بوده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اش��اره کرد‪ :‬درامد ش��رکت در ‪۹‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬مبلغ ‪۲۴‬میلیارد و ‪۸۷۲‬میلیون تومان بود‬ ‫که این رقم در مدت مش��ابه س��ال ‪ ۹۸‬به ‪۴۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۸‬میلیون تومان از محل فروش اس��لب رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه ‪ ۷۰‬درص��د افزایش درامد در ‪ ۹‬ماه‬ ‫‪ ۹۸‬نس��بت به سال ‪ ۹۷‬در همین بازه زمانی رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام های مثبت دولت برای تامین گندله‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاشیه مجمع عمومی‬ ‫فوق العاده و مجمع عمومی به طور فوق العاده صاحبان‬ ‫سهام شرکت فوالدی به پرسش های خبرنگاران پاسخ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ارزانی به تامین مواد اولیه به عنوان مهم ترین چالش‬ ‫این روزهای فوالدس��ازان اش��اره کرد و از اقدام های‬ ‫مثبت دولت گفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در س��ال جاری باوجود‬ ‫مشکالت موجود در صادرات رشد ‪۱۹‬درصدی محقق‬ ‫ش��د و ازس��وی دیگر‪ ،‬در صنایع داخلی نیز کمبودی‬ ‫متوجه بازار نشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد هرم��زگان ادام��ه داد‪۵۳ :‬درصد‬ ‫محص��والت ف��والد هرم��زگان صادرات��ی اس��ت و‬ ‫با‪۴۷‬درصد تولید صرف مصرف داخل می شود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال این مژده را می دهیم که تا پایان س��ال از مرز‬ ‫‪۵‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان درامد گذر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ارزانی با اش��اره به اینکه قصد داریم سود شرکت را‬ ‫در ش��رکت نگه داریم و ان را صرف بهبود کیفیت و‬ ‫س��رمایه گذاری برای فوالد هرمزگان کنیم در پاس��خ‬ ‫به پرس��ش‬ ‫درباره طرح ‪۱۰‬میلیون تنی فوالد‬ ‫در هرمزگان اظهارکرد‪ :‬بخش��ی از افزایش سرمایه را‬ ‫در تکمیل زنجیره تولید فوالد و طرح ‪۱۰‬میلیون تنی‬ ‫فوالد صرف خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرس��ش درباره تامین گندله مورد‬ ‫نیاز این ش��رکت گف��ت‪ :‬تامین مواد اولی��ه از معادن‬ ‫ش��روع می ش��ود‪ .‬باید در تولید زنجیره فوالد توازن‬ ‫حف��ظ و این زنجی��ره مدیریت ش��ود‪ .‬در این صورت‬ ‫فوالدسازان از نظر نرخ در رقابت موفق خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان افزود‪ :‬این حقیقتی است‬ ‫که ما به گندله نیاز داریم‪ .‬البته با سهمیه بندی دولت‬ ‫تامین گندله در حال انجام اس��ت‪ ،‬اما شرایط تامین‬ ‫س��خت اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که دولت با ورود‬ ‫ب��ه موضوع مواد اولیه فوالد س��ازان تا حدودی به این‬ ‫موضوع س��امان داده و به شرکت های بزرگ تولیدی‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬ ‫ارزان��ی در ادام��ه به چال��ش قیمت ه��ای جهانی‬ ‫پرداخ��ت و تصریح ک��رد‪ :‬قیمت ها تاب��ع قیمت های‬ ‫جهانی اس��ت و با افزایش به��ای جهانی صادرات نیز‬ ‫توسعه یافته اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه نرخ پایه از نرخ‬ ‫داخلی و جهان��ی اثر می گیرد‪ ،‬برای تامین مواد اولیه‬ ‫هرقدر این ارتباط به هم نزدیک تر باشد نتیجه بهتری‬ ‫عاید می شود‪.‬‬ ‫ارزانی وضع تعرفه ‪۲۵‬درصدی را کمک به واحدهای‬ ‫تولیدی و ش��رکت های بزرگ دانست و گفت‪ :‬اگر این‬ ‫زنجیره به طور کامل اجرا شود موفق خواهد بود‪.‬‬ ‫ارزانی در بخ��ش دیگری از س��خنانش به موضوع‬ ‫بومی س��ازی اش��اره کرد و گفت‪ :‬بومی س��ازی اقدام‬ ‫بس��یار خوبی بوده و با تهیه نرم افزارهای قوی در این‬ ‫زمینه ارتباط بی��ن مصرف کننده و تولیدکننده ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬فوالد هرمزگان و ش��رکت های تابع ان‪،‬‬ ‫نمونه های خوبی در زمینه بومی سازی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد هرمزگان اف��زود‪۳۵ :‬میلیون تن‬ ‫ظرفیت فوالد نصب ش��ده داریم و ب��رای ‪۲۰‬میلیون‬ ‫تنی که باید اضافه ش��ود تا به ظرفیت ‪۵۵‬میلیون تن‬ ‫برس��یم باید برنامه ریزی صنعتی انجام شود؛ بنابراین‬ ‫بای��د به گونه ای اق��دام کنیم که از س��مت صنعت به‬ ‫س��مت دانش فنی بروی��م و کارهای تک��راری انجام‬ ‫نش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به پرسش‬ ‫درباره طرح‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون تنی فوالد در هرم��زگان اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫طرح با محوریت س��ازمان ایمی��درو در حال پیگیری‬ ‫است که برنامه ریزی ش��ده تا ‪۱۰‬میلیون تن فوالد با‬ ‫هس��ته اولیه در بندرعباس تولید شود‪ .‬در نهایت هم‬ ‫درباره این طرح خبرهای خوبی ش��نیده می ش��ود و‬ ‫روند ان پیشرفت خوبی داشته است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫پرسش دیگر‬ ‫درباره اقدام های فوالد هرمزگان‬ ‫در اکتشافات مواد معدنی به ویژه سنگ اهن هم گفت‪:‬‬ ‫اکتش��افات معادن ازس��وی ایمیدرو در حال پیگیری‬ ‫اس��ت تا ش��اهد تامین مواد اولیه فوالدی ها در اینده‬ ‫باشیم‪ .‬تعادل بین معادن و فوالد باید به نحوی برقرار‬ ‫ش��ود که با هماهنگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حال پیگیری اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل فوالد هرمزگان‬ ‫ادامه داد‪ :‬ب��ا هماهنگی ایمیدرو و س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬اکتش��افات در هرمزگان نیز‬ ‫اغاز شده‪ ،‬چراکه هرمزگان به لحاظ معادن ناشناخته‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که استان هرمزگان‬ ‫از معادن غنی اس��ت اما باید اکتشافات در ان توسعه‬ ‫یابد‪ .‬ارزانی سپس درباره احتمال واردات سنگ اهن‬ ‫از س��وی ش��رکت فوالد هرمزگان افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫گندله س��ازی های گوناگون��ی مانن��د گندله س��ازی‬ ‫گهرزمین‪ ،‬مادکوش‪ ،‬بافت و‪ ...‬در حال راه اندازی بوده‬ ‫و این خبر خوبی برای کش��ور اس��ت اما فشار از روی‬ ‫گندله به س��مت کنسانتره می رود؛ از این رو باید روی‬ ‫کارخانه های کنسانتره س��ازی که مصرف سنگ اهن‬ ‫دارند سرمایه گذاری های بیشتری انجام و تعادل بین‬ ‫حلقه های تولید برقرار ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬کنس��انتره‬ ‫فوالد مبارکه در س��نگان را نیز در اس��تانه راه اندازی‬ ‫داریم‪ ،‬اما سال اینده اگر مدیریت نشود مشکل تامین‬ ‫کنس��انتره حاد می شود‪ .‬در این زمینه اماده همکاری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫دولت با ورود‬ ‫به موضوع‬ ‫مواد اولیه‬ ‫فوالد سازان‬ ‫تا حدودی به‬ ‫این موضوع‬ ‫سامان داده و‬ ‫به شرکت های‬ ‫بزرگ تولیدی‬ ‫کمک کرده است‬ ‫بررس��ی امارهای ص��ادرات بخش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی نش��ان می ده��د در ‪۸‬ماه ‪۹۸‬‬ ‫(منتهی به ابان) میزان صدور اهن اس��فنجی‬ ‫با افزایش ‪۷۵‬درصدی نس��بت به دوره مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته به رقم ‪۷۰۲‬هزار تن رسید و‬ ‫ارزش ان نی��ز از ‪۱۲۳‬میلیون دالر گذش��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا بررس��ی مقصدهای صادراتی‬ ‫اهن اس��فنجی کش��ورمان حاکی از ان است‬ ‫که تعداد ‪۲۰‬کش��ور امس��ال از صادرات ایران‬ ‫اس��تقبال کردند‪ ،‬درحالی که س��ال گذش��ته‬ ‫‪۱۰‬کش��ور پذیرای اهن اسفنجی ایران بودند؛‬ ‫بنابرای��ن قابلی��ت مطلوب ای��ن محصول در‬ ‫ارزاوری و توسعه باید بیشتر مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬کارشناس��ان صنعت فوالد پیش از این‬ ‫پیش بینی کردند که صادرات اهن اس��فنجی‬ ‫در نیم��ه دوم امس��ال روند کاهش��ی به خود‬ ‫گیرد که بیش��تر ناشی از تمرکز کارخانه های‬ ‫فوالد س��ازی ب��ا روش ک��وره القای��ی (حدود‬ ‫‪۷‬میلیون تن تولید) روی اهن اسفنجی به جای‬ ‫اس��تفاده از اهن قراضه اس��ت‪ ،‬زیرا مشخصه‬ ‫نرخ مناسب یکی از دالیل این رویکردبه شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬همچنین موضوع کمب��ود گندله از‬ ‫دیگ��ر دالیلی اس��ت که فوالدس��ازان بزرگ‬ ‫وارد ب��ازار خرید اهن اس��فنجی ش��وند و به‬ ‫این ترتی��ب پیامد عرضه کمتر ب��ه بازارهای‬ ‫صادراتی را به دنبال داشته باشد‪ .‬عالوه براین‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت که در دور‬ ‫نخس��ت وضع عوارض صادراتی روی شماری‬ ‫از اق�لام معدنی از مهر امس��ال‪ ،‬از صادرات‬ ‫اه��ن اس��فنجی عوارضی مطالب��ه نمی کرد‪،‬‬ ‫ام��ا با هدف بهب��ود عرض��ه‪ ،‬محدودیت های‬ ‫سیستمی روی صادرات اسفنجی اعمال کرده‬ ‫و بخش��نامه هایی به تولیدکنندگان بزرگ نیز‬ ‫ارس��ال ش��ده که احتمال می رود این امر در‬ ‫زمینه صادرات اثار خود را بیشتر نشان دهد‪.‬‬ ‫بررس��ی امارهای پیشین گویای ان است که‬ ‫صادرات اهن اس��فنجی در دوره ‪۶‬ماه نخست‬ ‫امسال ‪ ۶۰۵‬هزار تن ثبت شد که در مقایسه‬ ‫با رقم ‪۳۷۴‬هزار تن مربوط به ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫‪ ۹۷‬رشد ‪ ۶۲‬درصدی را نشان داد‪.‬‬ ‫رکوردشکنی فوالد مبارکه‬ ‫در تحویل محصول‬ ‫تحوی��ل محص��والت ف��والد مبارک��ه ب��ه‬ ‫تولیدکنندگان لوله و پروفیل از س��ال‪1394‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ 1397‬با ‪120‬درصد رش��د از‬ ‫‪776‬ه��زار تن ب��ه یک میلی��ون و ‪ 709‬هزار‬ ‫تن رس��ید‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬مدیر پش��تیبانی ف��روش و بازاریابی‬ ‫فوالد مبارکه ضمن تایید این خبر گفت‪ :‬روند‬ ‫رو به رشد تحویل محصول به تولیدکنندگان‬ ‫لوله و پروفیل در س��ال رونق تولید و با هدف‬ ‫حمای��ت حداکثری از صنایع داخلی در ‪ ۹‬ماه‬ ‫س��ال ‪ 1398‬نیز با ‪ 27‬درصد رش��د نس��بت‬ ‫به مدت مشابه س��ال گذشته به ‪ ۱.۷‬میلیون‬ ‫ت��ن افزایش یافت‪ .‬محم��د تاجمیرریاحی با‬ ‫بی��ان اینک��ه حمایت از صنایع پایین دس��تی‬ ‫و تامی��ن مواد اولیه صنایع فوالدی کش��ور با‬ ‫هدف توس��عه و رونق تولید در کشور همواره‬ ‫از اه��داف فوالد مبارکه بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫همین باره این ش��رکت در چند سال گذشته‬ ‫ب��ا افزای��ش ظرفی��ت و بهره من��دی از توان‬ ‫حداکث��ری تولی��د به خوبی توانس��ت هدف‬ ‫افزای��ش عرضه محصوالت ف��والدی تخت به‬ ‫بازار و تامین حداکثری تقاضای مش��تریان را‬ ‫محقق کند‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫افزای��ش عرضه محصوالت خود به بازار داخل‬ ‫توانس��ت مان��ع از واردات محصوالت فوالدی‬ ‫تخت و خروج بی��ش از ‪400‬میلیون دالر ارز‬ ‫در سال از کشور شود‪.‬‬ ‫به گفته مدیر پش��تیبانی فروش و بازاریابی‬ ‫فوالد مبارکه این ش��رکت توانس��ته است در‬ ‫چند س��ال گذش��ته باوجود تمامی مشکالت‬ ‫اقتص��ادی و تحریم های ظالمان��ه‪ ،‬روند رو به‬ ‫ رشدی در تولید و تحویل محصوالت فوالدی‬ ‫و ب��ا تامی��ن حداکثری نیاز مش��تریان خود‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر کاهش وابس��تگی ب��ه واردات کاال‪،‬‬ ‫نقش قابل توجهی در تداوم تولید شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی و همچنی��ن افزای��ش‬ ‫صادرات محصوالت نهایی داشته باشد‪.‬‬ ‫ریاحی ادامه داد‪ :‬در سال گذشته با صادرات‬ ‫حدود ‪300‬ه��زار تن لول��ه و پروفیل‪ ،‬رکورد‬ ‫جدیدی در صادرات محصوالت لوله و پروفیل‬ ‫ثبت ش��د‪ .‬این میزان نس��بت به سال‪1394‬‬ ‫رش��د ‪100‬درص��دی داش��ته اس��ت‪ .‬میزان‬ ‫صادرات این محصوالت در ‪ ۷‬ماه س��ال جاری‬ ‫نی��ز ‪209‬هزار ت��ن افزایش یافت��ه و با تداوم‬ ‫این روند پیش بینی می ش��ود تا پایان سال به‬ ‫رکورد ‪ 400‬هزار تن برسد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش ‪ ۶۷‬درصدی سرمایه شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫رشد ‪۷۵‬درصدی‬ ‫صادرات اهن اسفنجی‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫کشور از واردات مواد اولیه سرنگ بی نیاز شد‬ ‫خدمات بیمارستانی‬ ‫در فارس‬ ‫خبر‬ ‫اس��تاندار فارس با اش��اره به فراوان��ی جمعیت زیر‬ ‫پوشش تامین اجتماعی‪ ،‬بر لزوم ارتقای کمی و کیفی‬ ‫خدمات بیمارس��تانی این سازمان در فارس تاکید کرد‬ ‫و خواهان تس��ریع در ساخت بیمارستان جدید تامین‬ ‫اجتماعی ش��یراز ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از فارس‪،‬‬ ‫عنای��ت اهلل رحیمی در دیدار با معاون س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬با تاکی��د بر اینکه عملکرد تامین اجتماعی‬ ‫در ایج��اد رضایتمن��دی جامعه موثر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی که مردم با مسائل و مشکالتی روبه رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬فعالیت های تامین اجتماعی می تواند سبب‬ ‫ایجاد رضایتمندی در قش��ر وس��یعی از مردم ش��ود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬معاونت فرهنگی و اجتماعی س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی می تواند با ارتباط موثری که با اعضای‬ ‫زیر پوش��ش این سازمان برقرار می کند‪ ،‬در ایجاد این‬ ‫رضایتمندی اثرگذار باش��د‪ .‬استاندار فارس همچنین‬ ‫با تاکید بر ض��رورت پیگیری جابه جایی کارخانه های‬ ‫س��یمان فارس و پشم شیش��ه به عنوان مجموعه های‬ ‫صنعتی با اش��راف شستا‪ ،‬از ش��یراز به نقطه ای خارج‬ ‫از این کالنشهر‪ ،‬خواهان تسریع روند این جابه جایی ها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ساخت یک مجتمع اموزشی‬ ‫خیرساز در رشت‬ ‫کلنگ س��اخت مجتمع اموزشی خیرساز در رشت به‬ ‫نام دکتر محمدباقر نوبخ��ت‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با حضور وی به‬ ‫زمین زده ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از مدیرکل نوسازی‪،‬‬ ‫توس��عه و تجهیز م��دارس گیالن گف��ت‪ :‬این مجتمع‬ ‫اموزشی با ‪ ۱۲‬کالس درس در ‪ ۳‬طبقه با زیربنای ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰‬مترمربع دارای س��الن ورزش��ی ‪ ۴۰۰‬مترمربعی‪،‬‬ ‫امفی تئاتری با ظرفیت ‪ ۲۰۴‬نفر‪ ،‬ازمایش��گاه‪ ،‬نمازخانه‬ ‫‪ ۸۰‬مت��ری محله محور و کتابخانه ای با زیربنای ‪ ۷۰‬متر‬ ‫و محله محور با رویکرد مدرس��ه سبز با اعتباری افزون بر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ارد ریال به زمین زده ش��د‪ .‬علی دقیق افزود‪:‬‬ ‫طراحی این مجتمع اموزش��ی به ش��کلی انجام شده که‬ ‫فضاهای فرهنگی مدرسه ش��امل کتابخانه‪ ،‬نمازخانه و‬ ‫امفی تئاتر قابلیت اشتراک گذاری با محله را دارد و دارای‬ ‫ورودی مستقل از جداره خارجی بنا است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با همکاری پتروشیمی های شازند و تبریز ایران در تولید محصوالت زنجیره استایرن خودکفا می شود‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری و سرمایه گذاری مشترک به منظور‬ ‫توس��عه زنجی��ره ارزش و تنوع بخش��ی تولید محصوالت‬ ‫بین ابراهیم ولدخانی و س��یاوش درفش��ی‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫شرکت های پتروشیمی شازند و تبریز امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اراک‪ ،‬ای��ن تفاهمنام��ه ب��ه‬ ‫سرمایه گذاری مش��ترک برای توسعه زنجیره ارزش برش‬ ‫‪ C۶‬و تنوع بخش��ی تولید محصوالت در پتروش��یمی های‬ ‫ش��ازند و تبریز منجر می ش��ود و براساس ان ایجاد واحد‬ ‫اس��تحصال بنزن‪ ،‬اح��داث کوره ه��ای نفتای س��نگین‪،‬‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت واحد اتی��ل بنزن و مونومر اس��تایرن‪،‬‬ ‫افزای��ش ظرفیت واحد پلی اس��تایرن و س��ایر محصوالت‬ ‫پلیمری زنجیره اس��تایرن محقق خواهد ش��د‪ ،‬همچنین‬ ‫از خام فروش��ی جلوگیری می ش��ود‪ .‬اجرای عملیاتی این‬ ‫تفاهمنامه به افزایش سوداوری هر دو شرکت در مجموع‬ ‫ب��ه می��زان ‪ ۵۰‬میلی��ون دالر در س��ال و خودکفایی در‬ ‫زنجیره محصوالت استایرن می انجامد‪ .‬ابراهیم ولدخانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند در ایین امضای این‬ ‫تفاهمنامه با اشاره به نقش بسزای صنعت پتروشیمی در‬ ‫اقتصاد کش��ور اظهار کرد‪ :‬پرهیز از خام فروش��ی از جمله‬ ‫مزایای این صنعت است که با توسعه صنایع پایین دستی‬ ‫می توان ارزش افزوده بیشتری را برای کشور محقق کرد‪.‬‬ ‫ولدخانی با اشاره به اینکه محصول ‪ PGH‬پتروشیمی‬ ‫ش��ازند در بخ��ش پایین دس��تی پتروش��یمی تبری��ز به‬ ‫محصوالت نهایی و باارزش تبدیل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫این تفاهمنامه‪ ،‬پتروش��یمی شازند‪ ،‬تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫این محصول را با استفاده از دانش فنی پتروشیمی تبریز‬ ‫در دس��تور کار قرار داده است‪ .‬وی با اشاره به محصوالت‬ ‫متنوع شرکت پتروشیمی شازند گفت‪ :‬حدود ‪ ۵‬هزار واحد‬ ‫تولیدی از این شرکت خوراک دریافت می کنند‪.‬‬ ‫ولدخانی تاکید کرد‪ :‬شرکت پتروشیمی شازند با اولویت‬ ‫تامین نیاز داخل‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر ارز به کش��ور‬ ‫وارد کرده که به سامانه نیما عرضه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی شازند با اشاره به اینکه‬ ‫تعمیرات اساس��ی این ش��رکت امس��ال ب��ا بهره گیری از‬ ‫توانمندی های داخلی انجام ش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬همکاری با‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان یکی از اهداف ماست و در تمام‬ ‫زمینه ها با این شرکت ها همکاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی به دس��تیابی واحد ‪ R&D‬پتروش��یمی ش��ازند به‬ ‫گریدهای پلیمری مورد نیاز کش��ور اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫تعطیالت زمستانی‪ ،‬گردشگری استان های جنوبی را رونق می دهد‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی گفت‪:‬‬ ‫اجرای طرح تعطیالت زمستانی سبب کاهش الودگی و رونق‬ ‫گردش��گری در کل کشور به ویژه استان های جنوبی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی اصغر مونس��ان در حاشیه ایین گشایش‬ ‫نمایشگاه سراسری صنایع دس��تی در بندرعباس اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این نمایشگاه ش��غل های ایجاد شده بخش صنایع دستی‬ ‫ب��ا حض��ور صنعتگران به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫ش��غل ها با س��رمایه گذاری اندک و کمترین فش��ار به دولت‬ ‫ازسوی بخش خصوصی ایجاد ش��ده اند‪ .‬وی صنایع دستی را‬ ‫یک��ی از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی دانس��ت و ابراز کرد‪:‬‬ ‫گردش��گری به این جهت اهمی��ت دارد که تمام ظرفیت های‬ ‫ای��ران در این زمینه درونی اس��ت و تحری��م نمی تواند بر ان‬ ‫تاثیر بگذارد و امروز نیز ش��اهد هس��تیم که هم در داخل و هم‬ ‫در خارج صنایع دس��تی و هنر دست صنعتگران مان به فروش‬ ‫می رسد‪ .‬مونسان ادامه داد‪ :‬طرح تجاری سازی صنایع دستی‬ ‫در کش��ور ‪ 2‬س��الی است که اغاز شده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تالش ش��د بر طراحی مبتنی بر س��لیقه مش��تری و بازار کار‬ ‫کنیم زیرا برخی طرح ها در قدیم مانده و سلیقه امروز مشتری‬ ‫دیگر ان را نمی پسندید‪ .‬امروز طراحی ها بسیار متفاوت شده و‬ ‫روی برندسازی کار بسیاری کردیم و جا دارد تالش های خود‬ ‫را ب��ه برند تبدیل کنیم‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی مطرح کرد‪ :‬زحمات صنعتگران و هنری که خلق‬ ‫می کنن��د نباید به صورت فله ای به فروش برس��د بلکه باید در‬ ‫بسته بندی های مورد قبول جهان با ارزش افزوده بیشتری به‬ ‫فروش برسد‪ .‬مونس��ان کاربردی کردن صنایع دستی را یکی‬ ‫از الزام��ات موفقیت ان دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬در گذش��ته به‬ ‫صنایع دس��تی به عنوان کاالی لوکس و عتیقه ای نگاه می شد‬ ‫ام��ا بخش جدیدی به عنوان کاربردی کردن صنایع دس��تی با‬ ‫قیمتی پایین تر نیز راه اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫جوانان تحصیلکرده امروز در رشته های مختلف صنایع دستی‬ ‫در ح��ال فعالی��ت و کارافرین��ی هس��تند و ش��رمنده ایم که‬ ‫نتوانستیم به تناسب فعالیت ش��ان امکانات حمایتی را فراهم‬ ‫کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع بیمه هنرمندان صنایع دستی‬ ‫را ‪ 2‬س��ال اس��ت که در بخش های دولتی پیگیری می کنم اما‬ ‫بودجه های اندک به ان اعطا می ش��ود‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه به تناسب پولی که‬ ‫دریاف��ت کرده ایم‪ 4 ،‬تا ‪ 5‬هزار نفر در قیاس با ‪ ۵۰۰‬هزار نفر را‬ ‫در فهرست بیمه اضافه کرده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید این موضوع‬ ‫را پیگیری کنیم و امید دارم س��ازمان برنامه وبودجه کشور به‬ ‫امر بیمه هنرمندان صنایع دس��تی توجه کافی کند زیرا قانون‬ ‫وج��ود دارد و نیاز به تامین بودجه اس��ت تا اطمینان خاطری‬ ‫ب��رای هنرمندان این بخ��ش فراهم ش��ود‪ .‬وی درباره تعیین‬ ‫تکلیف طرح تعطیالت زمس��تانی‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این طرح را از‬ ‫‪ 2‬س��ال پیش همراه با مزایایش به دولت ارائه کردیم‪ .‬مونسان‬ ‫با اش��اره به اینکه استان های جنوبی کشور به دلیل شرایط اب‬ ‫و هوایی عمده اوقات خوب گردشگری ش��ان نیمه دوم س��ال‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تعطیالت زمستانی سبب رونق اقتصادی و‬ ‫گردشگری این استان ها خواهد شد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬این طرح‬ ‫باعث کاهش الودگی هوا می شود اما متاسفانه به این موضوع‬ ‫توجه چندانی نش��د و در چرخه وزارت اموزش وپرورش رفت‬ ‫و باوج��ود ‪ 3‬مرتبه نامه ن��گاری انها اظهارنظ��ر نمی کردند و‬ ‫در چرخ دنده ه��ای اداری گی��ر کرد‪ .‬وزیر می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی ابراز کرد‪ :‬امسال شاهد تعطیلی‬ ‫زیادی بودیم اما برنامه ریزی الزم انجام نش��ده بود و چه خوب‬ ‫بود این تعطیلی ها با برنامه ریزی و دستاوردهای گردشگری و‬ ‫اقتصادی برای کل کشور رخ می داد‪ .‬مونسان گفت‪ :‬اجرای این‬ ‫طرح س��بب کاهش الودگی و رونق گردشگری در کل کشور‬ ‫به ویژه اس��تان های جنوبی می شد‪ .‬باز هم پیگیرم و امیدوارم‬ ‫این طرح باتجربه کس��ب ش��ده در سال جاری‪ ،‬مورد تصویب‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون نفر سفر دریایی در ‪ ۸‬ماه‬ ‫مدی��ر کل بن��ادر و دریان��وردی‬ ‫هرم��زگان گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماه امس��ال ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۶۶‬هزار نفر س��فر دریایی‬ ‫انجام ش��ده که افزون بر ‪ ۸۵‬درصد ان‬ ‫در مرکز استان اتفاق افتاده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬اله م��راد عفیفی پور‬ ‫در کارگ��روه وی��ژه می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان‬ ‫هرم��زگان که ب��ا حضور وزی��ر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫برگزار ش��د اظهار کرد‪ :‬س��االنه بخش‬ ‫زی��ادی از گردش��گری و مس��افرت ها‬ ‫در اس��تان هرمزگان در حوزه دریایی‬ ‫اتفاق می افتد و می ت��وان گفت حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د مهمانان در تم��ام فصول‬ ‫از امکانات دریایی اس��تفاده می کنند؛‬ ‫بنابراین نگاه ویژه به این حوزه می تواند‬ ‫توسعه فعالیت ها را رقم بزند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در ‪ 8‬ماه امسال ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۶۶‬هزار نفر سفر دریایی در‬ ‫محصوالت غذایی امازون‬ ‫مهندس قاصدی‪ ،‬مدیر شبکه اس��تانی و مدیرکل امور بین الملل‬ ‫امازون اس�لامی درب��اره فعالیت این واحد گف��ت‪ :‬فعالیت امازون‬ ‫اس�لامی به عن��وان یک بن��گاه کارافرین نمونه در س��طح اس��تان‬ ‫هرمزگان منجر به احداث کارخانه بسته بندی چای و تامین بخشی‬ ‫از محصوالت سبد خانوار و اشتغالزایی در این منطقه شده است‪.‬‬ ‫چندین فروش��گاه تحت پوش��ش ام��ازون بندرعباس محصوالت‬ ‫غذای��ی خود را تامین می کنند‪ .‬ش��رکت بی بی بندر‪ ،‬ش��رکت مادر‬ ‫مجموعه امازون اس�لامی در ایران در چارچ��وب قوانین تجاری و‬ ‫با رعای��ت موازین گمرکات در عرصه راه اندازی عاملیت های فروش‬ ‫جدید در س��طح ایران اسالمی و ایرانیزه کردن محصوالت در ‪3 ،2‬‬ ‫س��ال گذشته در شهرهای مش��هد مقدس‪ ،‬عسلویه‪ ،‬شیراز‪ ،‬کیش‪،‬‬ ‫چابهار‪ ،‬تبریز‪ ،‬قش��م‪ ،‬بندرعباس و نخل تقی بوشهر فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده است‪.‬‬ ‫تولی��د مواد اولیه انواع س��رنگ به تازگی در این مجموعه‬ ‫اغاز شده که با تحقق ان کشور از واردات این مواد بی نیاز‬ ‫ش��ده و این شرکت همه نیاز کش��ور را تامین می کند و‬ ‫س��بب جلوگیری از خروج بیش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر ارز از‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫سیاوش درفش��ی‪ ،‬مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز‬ ‫نی��ز در ای��ن ایین اظهار کرد‪ :‬براس��اس ای��ن تفاهمنامه‬ ‫بس��ترهای الزم برای توس��عه دو شرکت در بحث بنزن تا‬ ‫پلی استایرن ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اس��تفاده حداکثری پتروش��یمی تبریز‬ ‫از دانش ه��ای بومی و داخلی تصریح ک��رد‪ :‬با اجرای این‬ ‫تفاهمنامه حرکت ارزش��مندی در چرخه اقتصادی کشور‬ ‫ایجاد می شود و می توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد‪.‬‬ ‫اس��تان هرمزگان انجام شده که افزون‬ ‫بر ‪ ۸۵‬درصد ان در مرکز استان اتفاق‬ ‫افتاده بود‪.‬‬ ‫مدی��ر کل بن��ادر و دریان��وردی‬ ‫هرم��زگان تصری��ح ک��رد‪ :‬از ‪ 2‬س��ال‬ ‫گذش��ته ش��ناورهایی که پیش از این‬ ‫تفریح��ی بودند به ش��ناور مس��افری‬ ‫تبدیل شده اند‪ 2 .‬سال فرصت داشتند‬ ‫که ش��رایط خود را با ش��یوه نامه های‬ ‫ایمنی تطبیق دهند اما متاس��فانه در‬ ‫این مدت این اتفاق رخ نداد‪ .‬عفیفی پور‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬وضعیت فنی حدود هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬صندل��ی از ن��اوگان مس��افری‬ ‫دریای��ی هرمزگان منطبق ب��ا الزامات‬ ‫ایمنی نبود که از چرخه مسافری خارج‬ ‫ش��دند و این امر باعث بروز مشکالتی‬ ‫شد‪ .‬وی مطرح کرد‪ :‬اقداماتی در سطح‬ ‫مل��ی و اس��تان پیگیری ش��ده تا این‬ ‫کمبود شناور تا زمان تطبیق شناورها‬ ‫با شیوه نامه های ایمنی‪ ،‬جبران شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫راه اهن اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران در انتظار تامین بخش دوم فاینانس چینی است‬ ‫سوخت قطار پرسرعت ایران در جیب یوان‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال از کلنگ زن��ی و ‪ ۲‬س��ال از وع��ده ای که‬ ‫مدیرعامل پیشین راه اهن ایران درباره را ه اندازی قطار‬ ‫پرس��رعت اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران داده بود‪ ،‬می گذرد‪ ،‬با‬ ‫این حال این پروژه همچنان در پیچ و خم تامین مالی‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬این خط اهن که هم به دست محمود‬ ‫احمدی نژاد و هم از س��وی حس��ن روحانی کلنگ زنی‬ ‫ش��ده است‪ ،‬نخس��تین گام ایران در مسیر پیوستن به‬ ‫جمع کشورهای صاحب راه اهن پرسرعت است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬عملی��ات س��اخت خط اه��ن‬ ‫پرس��رعت تهران‪ -‬اصفهان در س��ال ‪ ۸۶‬اغاز شد و با‬ ‫گذشت ‪ ۱۲‬سال‪ ،‬کار ساخت این پروژه در قطعه های‬ ‫ته��ران‪ -‬قم به طول ‪ ۱۶۵‬کیلومت��ر و قم‪ -‬اصفهان به‬ ‫ط��ول ‪ ۲۴۵‬کیلومت��ر‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫پیش بین��ی طرح مطالعاتی‪ ،‬این خط اهن با اس��تقبال‬ ‫مس��افران روبه رو شده و می تواند س��االنه ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫مسافر بین دو کالن شهر ایران جابه جا کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه دولت یازدهم نتوانس��ت وعده خود‬ ‫درباره راه اندازی قطار پرسرعت اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران تا‬ ‫پایان کار دولت را عملیاتی کند‪ ،‬چندی پیش نشست‬ ‫بررسی این پروژه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬اسحاق جهانگیری با اشاره‬ ‫به مدت زمان طوالنی س��پری شده از زمان تصویب و‬ ‫نیز پیشرفت فیزیکی اندک این پروژه‪ ،‬بر لزوم بررسی‬ ‫دقیق ابع��اد فنی‪ ،‬اقتصادی و اجرای��ی پروژه و تعیین‬ ‫تکلیف ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری در این نشس��ت‪ ،‬این پروژه را ملی خواند‬ ‫و خواستار تس��ریع در اجرای ان از سوی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال بودن پروژه در قطعه اصفهان‪ -‬قم‬ ‫معاون س��اخت و توسعه راه اهن ش��رکت ساخت و‬ ‫توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور می گوید با وجود‬ ‫مش��کالت مالی و کند بودن روند توس��عه‪ ،‬پروژه قطار‬ ‫پرسرعت در کشور فعال است‪.‬‬ ‫عب��اس خطیب��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫پروژه س��اخت خط اهن پرس��رعت اصفه��ان‪ -‬تهران‪،‬‬ ‫متعلق به شرکت راه اهن است اما با تصمیم وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬شرکت ساخت و توسعه به نیابت از شرکت‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬نق��ش ناظر اجرای��ی را در این پ��روژه دارد‪.‬‬ ‫واگذاری دوباره این پروژه به ش��رکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل و نقل‪ ،‬نتیجه خوبی داش��ته و موجب‬ ‫شده پس از یک دوره رکود‪ ،‬پروژه دوباره فعال شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه درحال حاضر کارگاه های عمرانی‬ ‫در قطع��ه ‪ ۲۴۵‬کیلومتری قم‪ -‬اصفهان فعال اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد ما این اس��ت که بتوانیم ابتدا بخش های‬ ‫اجرا ش��ده پیشین را تکمیل کنیم و پروژه را فاز به فاز‬ ‫پیش ببریم‪.‬‬ ‫خطیبی ب��ا بیان اینک��ه پروژه هایی مانن��د راه اهن‬ ‫پرس��رعت اصفهان‪ -‬قم‪ -‬ته��ران‪ ،‬پروژه های معمولی‬ ‫نیس��تند و نمی ت��وان انتظار پیش��رفت س��ریع از انها‬ ‫داشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم از نظر میزان کاری که باید انجام‬ ‫شود‪ ،‬هم از نظر خاص و جدید بودن فناوری های مورد‬ ‫اس��تفاده در کار‪ ،‬با پروژه ای متفاوت نس��بت به دیگر‬ ‫پروژه های ریلی روبه رو هس��تیم‪ .‬بنابراین ممکن است‬ ‫نزد برخی‪ ،‬این ش��ائبه پیش اید که پیشرفت فیزیکی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫فاینانس چینی در نظر گرفته ش��ده برای ای��ن پروژه حدود ‪۱۳.۶‬‬ ‫میلیارد یوان چین اس��ت که تاکنون ‪ ۴‬میلیارد یوان عملیاتی شده و‬ ‫فعال کردن مابقی نیز در دس��تور کار ب��وده و کارها در حال پیگیری‬ ‫است‬ ‫ای��ن پروژه کند ب��وده‪ ،‬درحالی که این گونه نیس��ت و‬ ‫پیشرفت پروژه های بزرگ را باید با حجم و ویژگی های‬ ‫کار سنجید‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه پ��روژه درحال حاضر‪ ،‬حدفاصل‬ ‫قم‪ -‬اصفهان در حال پیگیری و س��اخت اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صورت فعال ش��دن بخش دوم فاینانس چین‪،‬‬ ‫روند ساخت این قطعه سرعت می گیرد‪.‬‬ ‫خطیبی یاداور ش��د‪ :‬فاینانس چینی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده برای این پروژه حدود ‪ ۱۳.۶‬میلیارد یوان چین‬ ‫است که تاکنون ‪ ۴‬میلیارد یوان عملیاتی شده و فعال‬ ‫کردن مابقی نیز در دس��تور کار بوده و کارها در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعت نهایی پروژه؛ ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫اگرچه در س��ال های گذش��ته‪ ،‬اما و اگرهایی درباره‬ ‫سرعت پیش بینی شده برای قطار اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران‬ ‫وجود داش��ت و این سرعت در سال های اخیر چند بار‬ ‫تغییر کرد‪ ،‬معاون ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل می گوید کار بر مبنای سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫بر ساعت پیش می رود‪.‬‬ ‫خطیبی با بیان اینکه در س��ال های گذشته و پس از‬ ‫حضور فاینانس��ور چینی‪ ،‬انها سرعت طرح را به ‪۲۵۰‬‬ ‫کیلومت��ر بر س��اعت کاهش دادند‪ ،‬افزود‪ :‬س��رعت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای پروژه ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر س��اعت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه در برهه ای از کار‪ ،‬سرعت ‪ 250‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت مطرح شد اما در سال ‪ ۹۸‬با تاکید وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬س��رعت نهایی ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫تعیین ش��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه سرعت این‬ ‫قطار در نقشه های طراحی شده ازسوی مشاور اروپایی‬ ‫ ‪ ۳۰۰‬کیلومتر بر س��اعت بود‪ ،‬بس��تر پیاده س��ازی این‬ ‫س��رعت در پروژه فراهم بود و زیرسازی الزم را در این‬ ‫زمینه داش��تیم و فقط در بخش روس��ازی اصالحاتی‬ ‫انجام دادیم‪.‬‬ ‫معاون شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و‬ ‫نق��ل با تاکید بر اینکه همه تال ش مان را برای به پایان‬ ‫رس��اندن پروژه قطار پرسرعت اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران به‬ ‫کار بس��ته ایم‪ ،‬افزود‪ :‬گرچه در ای��ن پروژه ها نمی توان‬ ‫بازه زمانی دقیقی برای اتمام و بهره برداری مش��خص‬ ‫کرد اما بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬ساخت‬ ‫این خط ریلی از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬در بازه زمانی ‪ ۵‬س��اله‬ ‫براورد شده است‪ ،‬با این حال پروژه با مشکالتی روبه رو‬ ‫شده که موجب تاخیر در بهره برداری از ان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه بدون توجیه؟‬ ‫اگرچ��ه مع��اون اول رئیس جمهوری پ��روژه راه اهن‬ ‫اصفهان‪ -‬قم‪ -‬تهران را ملی دانسته اما یک کارشناس‬ ‫حمل ونقل می گوید نه تنها این پروژه ملی نیست بلکه‬ ‫ساخت ان از اساس بدون توجیه است‪.‬‬ ‫سعید قصابیان با بیان اینکه افزایش سرعت فیزیکی‬ ‫قط��ار به معنی کاهش زمان س��فر نیس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬چه فایده ای دارد مسافر با سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت و در مدت ‪ ۳‬س��اعت به اصفهان برس��د اما‬ ‫در ایس��تگاه راه اهن‪ ،‬به دنبال گرفتن تاکس��ی باش��د‬ ‫ت��ا بعد از ح��دود ‪ ۴۵‬دقیقه به مرک��ز اداری اصفهان‬ ‫عباس خطیبی‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫انتظار ایران برای بهره برداری از یک پروژه پرسود‬ ‫پ��روژه تامین ش��ود‪ ،‬مدت زمان اجرای این پ��روژه با توجه به‬ ‫پیچیدگی های فنی ان‪ 6 ،‬سال طول می کشد‪.‬‬ ‫در روزهای گذش��ته‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫به محل این پروژه در اس��تارا رفت و اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن بار ترانزیتی س��االنه در کشور جابه جا می شود‪،‬‬ ‫اما با استعداد موجود می توانیم ‪ ۵۰‬میلیون تن جابه جا داشته‬ ‫ارائه وام مسکن ‪ ۲۴۰‬میلیونی از سه شنبه‬ ‫مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن اعالم کرد‪:‬‬ ‫امکان دریافت وام جدید مس��کن به ارزش ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان‬ ‫برای زوج های تهرانی از س��ه شنبه در همه شعب بانک مسکن‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مس��عود ایزدی افزود‪ :‬بخش��نامه وام جدید‬ ‫مس��کن که چندی پیش به تصویب شورای پول و اعتبار رسید‬ ‫به بانک های عامل ابالغ شده و مردم می توانند از روز سه شنبه‬ ‫برای دریافت این وام اقدام کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬قرار بود شنبه ‪۱۴‬‬ ‫دی به طور رس��می این خبر اعالم ش��ود که به دلیل شهادت‬ ‫س��ردار قاسم سلیمانی این بخشنامه دیرتر به بانک ها ابالغ شد‬ ‫و از روز سه شنبه همه شعب موظف به پرداخت وام مسکن با‬ ‫نرخ جدید هستند‪ .‬ایزدی گفت‪ :‬در شهر تهران برای متقاضیان‬ ‫ف��ردی و زوج ه��ا به ترتیب ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان وام از‬ ‫محل اوراق تقدیم می شود که با تسهیالت جعاله که در همین‬ ‫مصوب��ه از ‪ ۲۰‬به ‪ ۴۰‬میلیون توم��ان افزایش یافت‪ .‬متقاضیان‬ ‫ف��ردی و زوج های تهرانی می توانن��د در مجموع ‪ ۱۴۰‬و ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیون تومان وام خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق گواهی‬ ‫حق تقدم تس��هیالت مس��کن دریافت کنند‪ .‬ب��ه گفته ایزدی‬ ‫س��اکنان فردی و زوج ها در مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر به ترتیب ‪ ۸۰‬و ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان تس��هیالت‬ ‫خرید مس��کن دریافت می کنند که ب��ا وام جعاله ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومانی در مجموع ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان وام از محل اوراق‬ ‫تسهیالت دریافت می کنند‪.‬‬ ‫نرخ س��ود ای��ن تس��هیالت مث��ل گذش��ته ‪ ۱۷.۵‬درصد با‬ ‫بازپرداخ��ت حداکث��ر ‪ ۱۲‬س��اله اس��ت‪ .‬همچنین نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت جعاله مثل گذشته ‪ ۱۸‬درصد با بازپرداخت حداکثر‬ ‫‪ ۵‬ساله است‪.‬‬ ‫ای��ن وام که رقم جدید ان به تازگی به تایید ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار رسیده برای همه کسانی که بدهی معوق بانکی نداشته و‬ ‫درصدد خرید یا ساخت خانه باشند قابل دریافت است‪.‬‬ ‫باشیم که یکی از الزمه های ان تکمیل کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متصل نبودن دو قطعه ریلی رشت‪ -‬انزلی و‬ ‫رشت‪ -‬استارا به راه اهن سراسری موجب شده از ظرفیت های‬ ‫ترانزیتی اس��تفاده نکنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اتصال راه اهن به استارا ما را‬ ‫به جمهوری اذربایجان و روسیه مرتبط می کند و می توانیم بار‬ ‫را به اروپا ببریم‪ .‬همچنین بار ترانزیتی بازرگانان هندوس��تان‬ ‫و پاکستان و افغانستان و اسیای میانه از مسیر ایران و سپس‬ ‫گیالن و بندر کاسپین به اروپا منتقل می شود و شرایط را برای‬ ‫تکمیل کریدور در قطعه رشت‪ -‬استارا مهیا می کند‪.‬‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬براس��اس برنامه زمان بندی پیمانکار تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬خط ریلی رش��ت‪ -‬بندر کاس��پین فعال می شود‪ .‬با‬ ‫رفتن قطار به بندر کاس��پین ام��کان جابه جایی بار از راه دریا‬ ‫وجود دارد بنابرای��ن راه اهن ایران تعرفه ه��ای ویژه ترانزیتی‬ ‫برای فعال سازی س��امانه حمل ونقل ترکیبی ریلی‪ -‬دریایی را‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ف��رودگاه محل��ی اس��ت که برای نشس��ت‬ ‫و برخاس��ت هواپیماه��ا س��اخته می ش��ود‪.‬‬ ‫فرودگاه ها به طور معمول دارای امکاناتی برای‬ ‫س��وخت گیری‪ ،‬نگهداری و تعمی��ر هواپیما و‬ ‫دارای برج کنترل و مراقبت پرواز هستند‪ .‬محل‬ ‫فرود از اجزای اصل��ی فرودگاه بوده که مکانی‬ ‫قابل دسترس��ی هوایی با اسمان باز برای باند‬ ‫فرود است تا هواپیما بتواند پروازی را اغاز کند‪.‬‬ ‫ف��رودگاه همچنین دارای تاسیس��اتی مرتبط‬ ‫همچون برج مراقبت‪ ،‬اش��یانه و پایانه هستند‪.‬‬ ‫فرودگاه های بزرگ دارای مرکز کنترل ترافیک‬ ‫هوای��ی و تاالر مس��افران‪ ،‬اپرون‪ ،‬تاکس��ی وی‬ ‫و مرک��ز امداد اضطراری هس��تند‪ .‬درحالی که‬ ‫فرودگاه های کوچک ممکن اس��ت از باندهای‬ ‫پروازی کوچک (یک ت��ا ‪ ۲‬کیلومتر) خاکی یا‬ ‫شنی ساخته شده باشند‪ ،‬فرودگاه های بزرگی‬ ‫که ب��رای پروازهای بین المللی مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می گیرند‪ ،‬به طور معمول دارای باندهای‬ ‫اس��فالتی و بلندی هس��تند که ط��ول انها به‬ ‫چند کیلومتر می رس��د‪ .‬فرودگاه های کوچک‬ ‫و فرودگاه های ب��زرگ می توانند مجهز به برج‬ ‫کنترل ترافی��ک یا در صورت ل��زوم‪ ،‬فاقد ان‬ ‫باشند‪ .‬این امر بستگی به حجم ترافیک منطقه‬ ‫و همچنین س��رمایه گذاری انجام شده در ان‬ ‫ف��رودگاه دارد‪ .‬البت��ه در بیش��تر فرودگاه های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬واح��د مراقب��ت پ��رواز در محل‬ ‫فرودگاه مستقر است‪ .‬فرودگاه های بین المللی‬ ‫دارای مجموعه تاسیس��ات و س��اختمان هایی‬ ‫هستند که مسافران در این مکان ها به هواپیما‬ ‫س��وار ی��ا از ان پی��اده می ش��وند و همچنین‬ ‫ب��ار هواپیماها تخلی��ه یا بارگیری می ش��وند‪.‬‬ ‫پایانه های فرودگاه ها تاسیس��اتی هس��تند که‬ ‫مس��افران از انها با حمل ونق��ل زمینی‪ ،‬خرید‬ ‫بلیت‪ ،‬انتقال بار هم��راه و چمدان های خود و‬ ‫همچنین عبور از ورودی های امنیتی استفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬همچنین ب��ه س��اختمان هایی که‬ ‫مسافران برای س��وار شدن به هواپیما در انجا‬ ‫حضور می یابند‪ ،‬س��الن انتظار گفته می ش��ود‪.‬‬ ‫این دو اصطالح قابل استفاده به جای یکدیگر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تس��هیالت گمرکی موجود در فرودگاه های‬ ‫بین الملل��ی و همچنی��ن س��طح ب��االی‬ ‫مالحظه ه��ای امنیتی که در این فرودگاه ها به‬ ‫چش��م می خورد‪ ،‬از عواملی هستند که انها را‬ ‫از فرودگاه های کوچک قابل تفکیک می کنند‪.‬‬ ‫ب��رای خط��وط مس��افربری کوچک ت��ر و‬ ‫هواپیماهای خصوصی‪ ،‬خدماتی از قبیل‪ ،‬تعمیر‬ ‫و نگهداری هواپیما‪ ،‬خدمات مورد نیاز خلبانان‪،‬‬ ‫خدم��ات مورد نیاز اج��اره هواپیما و همچنین‬ ‫اجاره اش��یانه هواپیما ازسوی پایگاه های ثابت‬ ‫(‪ )fixed base operator‬انج��ام می ش��ود‪.‬‬ ‫هم��ه فرودگاه ه��ا با ک��د فرودگاه��ی انجمن‬ ‫بین الملل��ی حمل و نقل هوای��ی (‪ )IATA‬و‬ ‫کد فرودگاهی س��ازمان بین المللی هواپیمایی‬ ‫کشوری (‪ )ICAO‬شناخته می شوند‪ .‬پنجمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی فرودگاه‪ ،‬هواپیما‪ ،‬پرواز‪،‬‬ ‫صنایع و تجهیزات وابس��ته ب��ه همراه دومین‬ ‫همای��ش تخصص��ی‪ ،‬چالش ه��ا و راهکارهای‬ ‫صنع��ت هوانوردی کش��ور با رویک��رد تولید و‬ ‫خدمات داخلی که در حال برگزاری اس��ت‪ ،‬نه‬ ‫تنها می تواند بازدیدکنن��دگان را با فرودگاه و‬ ‫مس��ائل مربوط به ان بیش از پیش اشنا کند‪،‬‬ ‫بلکه دیگ��ر قابلیت های مهم این صنعت را نیز‬ ‫به طور تخصصی در مقابل چشمان هر کاربری‬ ‫اعم از عموم��ی و تخصصی قرار می دهد و این‬ ‫مسئله موجب مقایسه و ایجاد رقابت سالم در‬ ‫این زمینه ها خواهد شد‪.‬‬ ‫ت قطارهای‬ ‫پیش فروش بلی ‬ ‫مسافری از ‪ ۱۸‬دی‬ ‫پیش فروش جدید بلیت قطارهای مسافری‬ ‫که قرار بود از ‪ ۱۵‬دی اغاز شود‪ ،‬به چهارشنبه‬ ‫ی موکول شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬د ‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رواب��ط عمومی راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران روز یکش��نبه اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬پیش فروش بلیت قطارهای مس��افری‬ ‫از یکم بهمن تا ‪ ۲۳‬اس��فند امس��ال‪ ،‬به طور‬ ‫اینترنتی و حضوری در سراسر کشور از ‪ ۱۵‬به‬ ‫ی موکول شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬د ‬ ‫پیش فروش بلی��ت قطارهای مس��افری از‬ ‫س��اعت ‪ 7‬صبح چهارش��نبه ‪ ۱۸‬دی به روش‬ ‫اینترنتی و س��اعت ‪ ۱۰‬صب��ح در مراکز مجاز‬ ‫فروش بلی��ت قطار در سراس��ر کش��ور اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تکمیل حلقه گمش��ده کریدور ش��مال‪-‬جنوب یعنی قطعه‬ ‫راه اه��ن رشت‪-‬انزلی‪-‬اس��تارا به گفته مس��ئوالن و وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی می تواند عالوه بر باز کردن راه تجارت همسایه ها‬ ‫با اروپا از مس��یر ایران‪ ،‬حجم ترانزیت ایران را ساالنه به اندازه‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ون تن افزایش دهد و به همین میزان نیز برای ایران‬ ‫درامد ارزی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ترانزیت س��االنه کشور بر اساس امارهای‬ ‫موجود حدود ‪ ۱۰‬میلیون تن است که از این عدد سهم حوزه‬ ‫بندری و دریایی در س��ال گذشته ‪ ۷.۳‬میلیون تن بوده و بقیه‬ ‫بار از راه های دیگر (زمینی‪ ،‬هوایی و ریلی) حمل می ش��ود اما‬ ‫بارها محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئوالن‬ ‫اعالم کرده اند که ای��ران قابلیت افزایش ظرفیت ترانزیت را تا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تن دارد و اگر حلقه گمشده کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫یعنی رشت‪-‬اس��تارا تکمیل شود این اتفاق خواهد افتاد‪ .‬البته‬ ‫افزای��ش ‪ 5‬براب��ری میزان ترانزیت درامد‪ ،‬اش��تغال و رونق را‬ ‫ه��م در زیر بخش های مختلف اقتصادی در کش��ور به همین‬ ‫نس��بت افزای��ش می دهد اما چن��دی پیش ش��هرام ادم نژاد‪،‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد که توجهی‬ ‫ب��ه تکمیل کریدور ش��مال‪-‬جنوب نمی ش��ود و اگر این توجه‬ ‫وجود داشت‪ ،‬باید این پروژه تا کنون تکمیل می شد‪.‬‬ ‫پس از این س��خنان‪ ،‬خیرال��ه خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��اخت و توس��عه زیر بناهای حمل ونقل کش��ور اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذشته با وجود س��ختی ها و مش��کالت زیاد توانستیم‬ ‫راه اهن قزوین‪ -‬رش��ت را به بهره برداری برس��انیم که یکی از‬ ‫پروژه های پیچیده ریلی بود اما برای راه اندازی خط ریلی ‪۱۷۵‬‬ ‫کیلومتری رشت‪ -‬استارا فقط ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان پول برای‬ ‫تمل��ک زمین و در مجموع ‪ ۷‬ه��زار میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫س��اخت خط و تملک زمین این مناطق نی��از داریم و از انجا‬ ‫که با استفاده از منابع داخلی دولتی محدود زمان راه اندازی و‬ ‫بهره برداری از ان بسیار طوالنی می شود باید به دنبال فاینانس‬ ‫خارجی باشیم‪.‬‬ ‫هیچ مش��کلی از نظر اجرایی و عملیاتی نداریم و اگر اعتبار‬ ‫پروین خدادادی حدادان‬ ‫دکترای علوم ارتباطات‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برس��د؟ بنابراین در شرایطی که حمل و نقل یکپارچه‬ ‫نداریم‪ ،‬به همین سادگی مزیت سرعت باالی خط اهن‬ ‫پرس��رعت که این همه برایش هزینه می ش��ود‪ ،‬بی اثر‬ ‫می شود‪ .‬این کارشناس با تاکید بر این که نگاه جامعی‬ ‫به فرایند کاهش زمان س��فر وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬قطار‬ ‫پرسرعت فقط یکی از مولفه های موثر در کاهش زمان‬ ‫سفر است اما دیگر مولفه ها در کشور ما فراهم نیست‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه مگر چند درصد مس��افران تهران‪-‬‬ ‫اصفه��ان با اهداف تج��اری و اداری س��فر می کنند و‬ ‫برای رس��یدن به مقصد عجله دارند؟ بیان کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫مسافران اصفهان گردش��گر هستند که عجله چندانی‬ ‫برای رسیدن به مقصد ندارند و ترجیح می دهند کرایه‬ ‫کمتری بپردازند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا بیان اینکه قطار پرس��رعت خط‬ ‫جداگانه می خواهد که س��اخت ان‪ ،‬هزینه های باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این خط دارای تلورانس های بس��یار‬ ‫دقیق ت��ری نس��بت به خ��ط معمولی اس��ت و هزینه‬ ‫نگهداری ان هم چن��د برابر خط های معمولی راه اهن‬ ‫است‪ .‬بنابراین می توان با پول ساخت خط جدید‪ ،‬خط‬ ‫فعلی را بهس��ازی و تعداد زیادی ن��اوگان تهیه کرد و‬ ‫ظرفیت حمل مس��افر را به اندازه زیادی‪ ،‬روی همین‬ ‫خ��ط فعلی و بی نیاز از س��رعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر افزایش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر این که هم اکن��ون از ظرفیت همین‬ ‫خط فعلی اس��تفاده بهینه نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬همیش��ه‬ ‫بهره ب��رداری بهینه از امکانات موجود بر ایجاد امکانات‬ ‫جدید ارجح است‪.‬‬ ‫قصابیان ب��ا بیان اینکه این پروژه ملی نیس��ت زیرا‬ ‫همه ملت از منافع ان بهره مند نمی شوند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫وقتی مسافرکشی ریلی با سرعت متوسط در حال زیان‬ ‫دادن اس��ت و حتی دولت ه��م از تعهد پرداخت یارانه‬ ‫بلیت قطار س��ر باز می زند‪ ،‬چگون��ه می توان یک قطار‬ ‫پرسرعت و گران تر به مردم معرفی کرد؟‬ ‫یادداشت‬ ‫انچه همه‬ ‫باید درباره‬ ‫فرودگاه‬ ‫بدانند!‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫جزئیات بسته حمایتی دولت برای اتوبوسرانی مشخص شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جزئیات تکمیل اخرین‬ ‫ایستگاه خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو در بازدید از ایستگاه‬ ‫تخت��ی به عن��وان اخرین ایس��تگاه خط ‪ ۷‬در‬ ‫بخش ش��رقی گفت‪ :‬تکمیل این ایستگاه کمک‬ ‫بس��یار زیادی به کاهش س��رفاصله حرکتی در‬ ‫خط ‪ ۷‬می کند اما برای تکمیل این ایس��تگاه به‬ ‫حداقل ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت مترو‪ ،‬علی امام اضافه کرد‪ :‬این ایستگاه‬ ‫با توجه به اس��تقرار پایانه ش��رق در امتداد ان‬ ‫و نیز اثرگذاری چش��مگیر بر کاهش سرفاصله‬ ‫حرکت��ی در خط ‪ ۷‬از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تکمیل این ایستگاه‬ ‫به بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در ص��ورت تامین اعتب��ار‪ ،‬امکان‬ ‫بهره برداری از این ایس��تگاه برای س��ال اینده‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در غیر این صورت در س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫می توان ش��اهد بهره برداری از ان بود‪ .‬س��اخت‬ ‫پایانه نیز به اعتباری جداگانه نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬منبع احتمالی بوی‬ ‫نامطبوع تهران‬ ‫رئی��س س��ازمان پیش��گیری و مدیری��ت‬ ‫بحران ش��هر تهران ‪ ۴‬نقطه احتمالی منش��ا‬ ‫بوی نامطبوع در پایتخ��ت را اعالم کرد‪ .‬رضا‬ ‫کرمی محمدی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫بررس��ی های انج��ام ش��ده برای منش��ا بوی‬ ‫نامطبوع در پایتخت گفت‪ :‬برابر بررس��ی های‬ ‫انج��ام ش��ده و گزارش های موج��ود ‪ ۴‬نقطه‬ ‫احتمالی برای منشا بوی نامطبوع در پایتخت‬ ‫اعالم شده است و بررس��ی ها همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬وی درباره این ‪ ۴‬نقطه تصریح کرد‪ :‬یک‬ ‫نقطه تصفیه خانه فاضالب در جنوب شهر ری‬ ‫است‪ ،‬مورد دیگر پاالیشگاه‪ ،‬دیگری ارادکوه و‬ ‫اخرین نقطه نیز دامداری های پایین ارادکوه‬ ‫است‪ .‬البته این نقاط هنوز قطعی نشده است‬ ‫و احتمال دارد که نقاط دیگری هم باشد و به‬ ‫نظر می رسد برخی صنایع هم می توانند منشا‬ ‫این بو باشند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نسخه ای برای درمان فرسودگی ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هزینه الزم‬ ‫برای بازسازی‬ ‫هر اتوبوس به‬ ‫طور متوسط ‪۴‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫براورد می شود‬ ‫از ‪ ۲۳‬هزار اتوبوس ش��هری در سراسر کشور‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۷‬هزار اتوبوس فرسوده است‪ .‬بر همین مبنا‪ ،‬به تازگی‬ ‫بسته ای برای بازس��ازی و نوسازی این ناوگان در دولت‬ ‫تهیه شده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬با توجه به فرسودگی‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد اتوبوس های کش��ور‪ ۲۰ ،‬اذر نشستی‬ ‫با حضور معاون اول رئیس جمهوری در زمینه نوسازی و‬ ‫بازسازی این ناوگان برگزار و تصمیم هایی در این زمینه‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬اگرچه خرید ‪ ۳‬هزار اتوبوس‪ ،‬از مصوبه های‬ ‫این نشس��ت اس��ت اما در صورت جلسه ای که به امضای‬ ‫کاظم چهره گشا‪ ،‬رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫رسیده‪ ،‬این رقم به ‪ ۱۵۰۰‬اتوبوس کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن صورت جلس��ه ‪ ۴‬دی ب��ه وزیرصنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬وزیر کش��ور‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬ش��هردار تهران‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل صندوق توس��عه ملی و رئیس شورای شهر‬ ‫تهران ابالغ شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این صورت جلس��ه‪ ،‬تصمیم ه��ای زیر برای‬ ‫نوسازی و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی کشور گرفته شده‬ ‫است‪:‬‬ ‫الف) تامین اتوبوس بر اساس طرح نوسازی‬ ‫ناوگان فرسوده‬ ‫بان��ک مرکزی نح��وه تامین مالی (ارزی ی��ا ریالی) ‪۳‬‬ ‫هزار اتوبوس درون ش��هری (‪ ۱۵۰۰‬اتوبوس برای تهران‬ ‫و ‪ ۱۵۰۰‬اتوبوس برای س��ایر کالن ش��هرها) را به ارزش‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬هزار میلی��ارد ریال‪ ،‬به مدت ‪ ۲‬س��ال‪ ،‬برای‬ ‫تولی��د داخل اتوبوس های درون ش��هری‪ ،‬حداکثر تا ‪27‬‬ ‫خرداد ‪ ۹۹‬اعالم کند‪.‬‬ ‫براس��اس این مصوبه‪ ،‬س��هم دولت در تامین اتوبوس‬ ‫ب��ه میزان س��قف صرفه جویی انجام ش��ده من��درج در‬ ‫مصوبه های پیش��ین ش��ورای اقتصاد محاس��به شده و‬ ‫ی شهرهای متقاضی و‬ ‫مابقی هزینه ها ازسوی ش��هردار ‬ ‫بخش ه��ای خصوصی فعال در ای��ن حوزه تامین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب) تامی�ن اتوب�وس ب�ا اس�تفاده از مناب�ع‬ ‫بودجه ای‬ ‫با توجه ب��ه محدودیت مالی دول��ت و همچنین الزام‬ ‫تامین پیش پرداخت‪ ،‬با تامین قطعات داخلی و وارداتی‪،‬‬ ‫اتوبوس و مینی بوس های یاد شده را تحویل دهند‪.‬‬ ‫ج) تامی�ن اتوبوس و واگن مترو با اس�تفاده‬ ‫از تهاتر نفت‬ ‫ب��ا توجه ب��ه موافق��ت وزارت نفت با تامی��ن اتوبوس‬ ‫درون شهری و ناوگان مترو شهرهای کشور با استفاده از‬ ‫روش تهاتر نفت خام و میعانات گازی‪ ،‬مقرر ش��د وزارت‬ ‫کش��ور و شهرداری تهران اگر خریدار متناسب با شرایط‬ ‫وزارت نفت را معرفی کنند‪ ،‬ب��دون محدودیت مقداری‬ ‫مناب��ع حاصل از صادرات ان به تامی��ن اتوبوس (دیزل‪،‬‬ ‫گازسوز و برقی) و واگن مترو اختصاص یابد‪.‬‬ ‫د) بازسازی اتوبوس های فرسوده‬ ‫درحال حاض��ر از ‪ ۲۳‬ه��زار اتوب��وس ش��هری‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫اتوبوس فرس��وده اس��ت که ‪ ۷‬ه��زار اتوبوس قابلیت بازس��ازی و‬ ‫بکارگیری دوباره در چرخه حمل ونقل عمومی را دارد‬ ‫کالن ش��هرها به اس��تفاده نکردن از اتوبوس های دیزلی‪،‬‬ ‫همزم��ان با اخ��ذ مصوبه دول��ت ب��رای بکارگیری این‬ ‫اتوبوس ها در کالن شهرها (به طور موقت)‪ ۶۰۰ ،‬اتوبوس‬ ‫دیزل��ی (یورو ‪ ۵‬یا ی��ورو ‪ ۴‬به همراه فیلتر دوده) و ‪۲۰۰‬‬ ‫مینی بوس (با امکان افزایش به ‪ ۴۰۰‬اتوبوس) برای شهر‬ ‫تهران به روش زیر تامین مالی شوند‪:‬‬ ‫تخصیص ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید‬‫ازسوی سازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها به شهرداری‬ ‫ته��ران از محل س��ایر طرح ه��ا (نظیر طرح بازس��ازی‬ ‫بافت های فرسوده) که قابلیت جذب ندارند‪.‬‬ ‫تامی��ن مابقی هزینه ها ازس��وی ش��هرداری تهران و‬‫شرکت های خصوصی‬ ‫بر این اس��اس مقرر ش��د س��ازمان برنام��ه و بودجه‪،‬‬ ‫س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا و بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫اقدام های الزم برای انتش��ار اوراق مشارکت تا پایان دی‬ ‫را انجام دهند‪ .‬ش��رکت های خودروساز (بر اساس توزیع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت) نیز بای��د با توجه به‬ ‫قرارداد با شهرداری تهران حداکثر در مدت ‪ ۶‬ماه پس از‬ ‫درحال حاضر از ‪ ۲۳‬هزار اتوبوس ش��هری‪ ،‬بیش از ‪۱۷‬‬ ‫هزار اتوبوس فرس��وده اس��ت که ‪ ۷‬هزار اتوبوس قابلیت‬ ‫بازس��ازی و بکارگی��ری دوب��اره در چرخ��ه حمل ونقل‬ ‫عموم��ی را دارد‪ .‬هزینه الزم برای بازس��ازی هر اتوبوس‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۴‬میلیارد ریال براورد می شود‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه هماهنگی انجام ش��ده با س��ازمان برنامه و بودجه و‬ ‫صن��دوق کارافرین��ی امید مقرر ش��د ‪ ۲‬ه��زار اتوبوس‬ ‫(هزار اتوبوس ش��هر ته��ران و هزار اتوبوس برای س��ایر‬ ‫کالن شهرها) با استفاده از منابع مالی زیر بازسازی شود‪:‬‬ ‫‪ ۲ -۱‬ه��زار میلیارد ریال از مح��ل تبصره ‪ ۱۸‬به طور‬ ‫بالعوض از سوی سازمان برنامه و بودجه‬ ‫‪ 1400 -۲‬میلیارد ریال از محل تبصره ‪( ۱۸‬یا س��ایر‬ ‫ردیف ها) وجوه اداره ش��ده از س��وی س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‬ ‫‪ 4200-۳‬میلیارد ریال تس��هیالت با کارمزد ‪ ۴‬درصد‬ ‫ازس��وی صندوق کارافرینی امید متناسب با واریز مبالغ‬ ‫بیان ش��ده در بندهای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬ازسوی س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه (بر اساس تفاهم با ان صندوق)‬ ‫‪-۴‬تامین اعتبار باقی ازس��وی شهرداری ها و صاحبان‬ ‫اتوبوس های فرسوده‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه و صن��دوق کارافرینی امید‬ ‫مکلف ش��ده اند برنامه ریزی اجرایی و مالی اجرای طرح‬ ‫را به گونه ای ارائه کنند که حداکثر تا ‪ 15‬دی اغاز شده‬ ‫و زمان اجرای ان حداکثر یک سال باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1443‬‬ ‫پیاپی ‪2761‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب دهلی نو مطرح شد‬ ‫نشس��ت مش��ترک محس��ن جوادی مع��اون امور‬ ‫فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬نیکنام‬ ‫حس��ینی پور مدیر عامل موسسه خانه کتاب با جمعی‬ ‫از فعاالن حوزه نش��ر هند ش��نبه ‪ ۱۴‬دی در حاشیه‬ ‫بیست وهشتمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی نو برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬معاون ام��ور فرهنگ��ی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با جمعی از ناشران‬ ‫هندی ضمن تشریح فعالیت های این معاونت با تاکید‬ ‫بر ظرفیت قابل توجه ایران برای تعامل با هنر بر محور‬ ‫کت��اب برگزاری دومین دوره جای��زه منطقه ای کتاب‬ ‫س��ال به میزبانی هند را نش��ان عالقه ایران به تعامل‬ ‫فرهنگی با کشورهای دیگر دانست‪.‬‬ ‫ج��وادی با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای معاون��ت امور‬ ‫فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی بیان کرد‪:‬‬ ‫معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در‬ ‫ایران‪ ،‬مس��ئولیت حمایت از نویس��ندگان و ناشران و‬ ‫نیز برگزاری نمایش��گا های کت��اب‪ ،‬خرید کتاب برای‬ ‫کتابخانه ه��ای گوناگون‪ ،‬جش��نواره های کتاب مانند‬ ‫کتاب س��ال ملی ی��ا جهان��ی‪ ،‬جایزه ادب��ی جالل و‬ ‫ش��عر فجر را برعه��ده دارد‪ .‬برنامه های ترویجی مانند‬ ‫باش��گاه های کتاب و انتخاب روس��تاها و ش��هرهای‬ ‫دوس��تدار کتاب که از میان انها پایتخت کتاب ایران‬ ‫انتخاب می ش��ود هم ازجمله کاره��ای دیگر معاونت‬ ‫فرهنگی در ایران است‪.‬‬ ‫معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫با اش��اره به امار تولید کتاب در ایران گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪100‬هزار عنوان کتاب در ایران چاپ‬ ‫شده که تا پایان امس��ال احتمال افزایش ‪ 5‬درصدی‬ ‫ان پیش بینی می ش��ود؛ البته درباره شمارگان‪ ،‬ما هم‬ ‫مثل بس��یاری از کشورها با مش��کل روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫تعداد کسانی که به جای خرید کتاب فیزیکی ان را در‬ ‫قالب الکترونیکی می خوانند‪ ،‬روز به روز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫نش��ر الکترونیکی در ایران در حال رونق گرفتن است‬ ‫ام��ا هنوز س��ازکارهای حقوقی الزم ب��رای حمایت و‬ ‫تقویت ان نهایی نشده است‪.‬‬ ‫جوادی درباره وضعیت ناش��ران در ایران بیان کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪۱۶‬هزار ناش��ر ثبت شده در ایران وجود دارد‬ ‫که البته بخ��ش عمده ای از انها فعالیت اندکی دارند‪،‬‬ ‫ام��ا صدها ناش��ر هم وج��ود دارد که ه��ر روز کتاب‬ ‫جدیدی منتشر می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رویداد های کتاب مح��ور در ایران‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ 37 :‬س��ال است جایزه معتبر کتاب سال در‬ ‫ایران برگزار و از برگزیدگان ان در رشته های گوناگون‬ ‫قدردانی می ش��ود‪ .‬جایزه جهانی کتاب سال در ایران‬ ‫این روزها برای بیس��ت و هفتمین سال متوالی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جوادی ب��ا تاکید بر اینکه جای��زه منطقه ای کتاب‬ ‫روند افزایشی چاپ کتاب در ایران‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حدود ‪100‬هزار عنوان کتاب در ایران چاپ شده که‬ ‫تا پایان امس��ال احتمال افزایش ‪ 5‬درصدی ان پیش بینی می ش��ود؛‬ ‫البته درباره ش��مارگان‪ ،‬ما هم مثل بس��یاری از کش��ورها با مش��کل‬ ‫روبه رو هستیم‬ ‫س��ال به میزبانی هند نش��انه عالقه ایران به تعامل با‬ ‫هند اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬جایزه منطقه ای کتاب س��ال که‬ ‫به تازگی تاس��یس ش��د و اینک در دومین دوره خود‬ ‫به اث��ار نویس��ندگان هندی درباره ای��ران اختصاص‬ ‫دارد و چند روز اینده ایین ان در همین شهر برگزار‬ ‫می ش��ود هم‪ ،‬نش��ان عالقه ما به تعام��ل فرهنگی با‬ ‫کشورهای دیگر است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور فرهنگ��ی وزارت فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬این برنامه ها در سخت ترین شرایط‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی ایران مانند دوران دفاع مقدس‬ ‫که حدود ‪ ۹‬س��ال طول کش��ید و نی��ز در دوره های‬ ‫گوناگ��ون تحریم اقتصادی ایران که از س��وی امریکا‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬تعطیل نش��د‪ .‬کتاب و فرهنگ با‬ ‫زندگی ایرانیان عجین است و در هر شرایط از زندگی‬ ‫ان را پاس می دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش از هزار باش��گاه کتابخوانی در ایران‬ ‫فعال است که اعضای ان بیشتر در شهرهای کوچک‬ ‫و روس��تاها از دانش ام��وزان دبس��تانی گرفته تا زنان‬ ‫خانه دار‪ ،‬به صورت جمعی و گروهی کتاب می خوانند‪.‬‬ ‫این باشگاه ها معموال بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬نفر عضو دارند که‬ ‫زیرنظر یک مربی کتاب می خوانند‪.‬‬ ‫معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در معرف��ی طرح گرنت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬برای معرفی فرهنگ ایران به ملت های‬ ‫دیگر دو نوع «گرنت» دارد‪ .‬یکی بیشتر برای حمایت‬ ‫از ترجم��ه اثار تاریخی و مذهبی ای��ران به زبان های‬ ‫دیگر است و دیگر برای حمایت از ترجمه نویسندگان‬ ‫جوان و اثار نس��ل نو به ویژه داستان نویس��ان معاصر‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫جوادی ادامه داد‪ :‬هر ناشری که اثاری از این دست‬ ‫را به زبان غیرفارس��ی منتشر کند و کار او مورد قبول‬ ‫داوران گرنت باشد تشویق می شود؛ البته زبان فارسی‬ ‫ه��م پذیرای اثار زیادی از کش��ورهای دیگر اس��ت و‬ ‫جالب است بدانید در سال های گذشته تعداد عناوین‬ ‫کتاب های ترجمه ش��ده از زبان های دیگر به فارس��ی‬ ‫قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری سی و سومین دوره نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی کتاب تهران گفت‪ :‬ما سی و س��ومین دوره‬ ‫نمایش��گاه بزرگ بین المللی ته��ران را در پیش داریم‬ ‫که یکی از پرمخاطب ترین نمایشگاه های کتاب جهان‬ ‫اس��ت و عالوه بر فروش مس��تقیم کتاب فعالیت های‬ ‫گوناگون فرهنگی را هم در برمی گیرد‪.‬‬ ‫به گفته جوادی‪ ،‬در سال گذشته بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫نفر از این نمایش��گاه دیدار کردن��د و بیش از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫ناش��ر داخلی و خارجی در ان شرکت کردند‪ .‬مهمان‬ ‫ویژه ما سال گذشته چین بود که با بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫در این نمایش��گاه شرکت کرد‪ .‬امس��ال کشور ترکیه‬ ‫مهمان ویژه ما است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور فرهنگ��ی وزارت فرهن��گ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی بیان کرد‪ :‬من از ناش��ران هندی هم دعوت‬ ‫می کن��م تا در این نمایش��گاه حضور یابند و اثار خود‬ ‫را ب��رای فروش عرضه کنند‪ .‬م��ا امادگی داریم تا در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون مربوط به کتاب با نویس��ندگان‬ ‫و ناش��ران هن��دی همکاری نزدیک داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می کنم تا کارگروهی مشترکی برای تعیین‬ ‫اولویت های همکاری در حوزه کتاب تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دیگر فعالیت ه��ای ترویجی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬امسال یزد پایتخت‬ ‫کتاب ایران اس��ت که س��ابقه ارتباطی زیادی با هند‬ ‫دارد و موض��وع اصلی ان کتاب کودک اس��ت‪ .‬من از‬ ‫مس��ئول بخش کتاب های کودک در اتحادیه ناشران‬ ‫هند به طور رس��می برای حضور در نمایش��گاه کتاب‬ ‫یزد‪ ،‬دعوت می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه این برنامه مدیرعامل موسس��ه خانه کتاب‬ ‫در دیدار با ناش��ران کش��ور هند گف��ت‪ :‬روند افزایش‬ ‫چاپ کتاب در ایران از برکات انقالب اسالمی به عنوان‬ ‫یک انقالب فرهنگی است‪.‬‬ ‫نیکنام حسینی پور‪ ،‬مدیرعامل موسسه خانه کتاب‬ ‫ک��ه به منظور حض��ور در ایین پایان��ی دومین جایزه‬ ‫منطقه ای کتاب س��ال جمه��وری اس�لامی ایران در‬ ‫ش��به قاره هند به این کشور سفر کرده است‪ ،‬همزمان‬ ‫با بیس��ت و هش��تمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی نو‬ ‫در نشس��تی با ناشران مطرح از کشور هند گزارشی از‬ ‫وضعیت نشر ایران ارائه کرد‪.‬‬ ‫حسینی پور در این ایین با ارائه گزارشی از وضعیت‬ ‫نش��ر کتاب در ایران گفت‪ :‬براس��اس امار ثبت شده‬ ‫در بان��ک اطالعات خانه کت��اب‪ ،‬در طول ‪4‬دهه پس‬ ‫از پیروزی انقالب اس�لامی ایران (‪۱۳۵۷‬ش‪۱۹۷۹ /‬م‬ ‫تاکن��ون) حدود یک میلیون و ‪400‬هزار عنوان کتاب‬ ‫ثبت شده که نشان از روند افزایشی چاپ کتاب است‬ ‫به نحوی که از ‪ ۲۹۴‬عنوان در سال ‪۱۹۷۹( ۱۳۵۷‬م)‬ ‫به ‪ ۱۰۱‬هزار عنوان در سال ‪۲۰۱۹( ۱۳۹۷‬م) رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ی��ک میلی��ون و ‪400‬هزار عنوان‬ ‫کتاب چاپ ش��ده‪ ،‬ح��دود یک میلی��ون و‪ 100‬هزار‬ ‫عن��وان تالیف و ‪300‬ه��زار عنوان ترجمه را ش��امل‬ ‫می ش��ود؛ ب��ه عبارتی ‪ ٧٧‬درصد از ای��ن اثار تالیف و‬ ‫‪ ٢٣‬درصد ان ترجمه ای هس��تند که ازسوی ‪۱۱‬هزار‬ ‫ناشر چاپ شده اند که از این تعداد ‪ ۸۶۵۹‬ناشر مرد و‬ ‫‪۲۳۳۰‬ناشر زن هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه خان��ه کتاب ادام��ه داد‪ :‬روند‬ ‫افزایشی چاپ کتاب از برکات انقالب اسالمی به عنوان‬ ‫یک انقالب فرهنگی است‪ .‬طرح تاپ و گرنت از جمله‬ ‫برنامه هایی اس��ت که برای حمایت از نویسندگان در‬ ‫ایران انجام می ش��ود‪ .‬همچنین ‪۳۷‬جش��نواره کتابی‬ ‫در ایران برگزار می ش��ود که ازجمل��ه مهم ترین انها‬ ‫می توان به جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و جایزه جهانی کتاب جمهوری اس�لامی ایران اشاره‬ ‫کرد که دبیری جایزه جهانی کتاب سال با احمدعلی‬ ‫حیدری است که اکنون در جمع ما نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با بیان اینکه دومین جایزه منطقه ای‬ ‫کتاب س��ال جمهوری اسالمی ایران در شبه قاره هند‬ ‫فرص��ت مغتنمی ب��رای حضور و تعامل نویس��ندگان‬ ‫دو کش��ور با یکدیگر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به روابط‬ ‫تاریخ��ی دو کش��ور امی��دوارم این تعام��ل و تبادل‬ ‫فرهن��گ‪ ،‬فک��ر و دان��ش بی��ش از بیش گس��ترش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬بای��د اع�لام کنم ب��ا وجود‬ ‫تحریم ه��ای ظالمان��ه علیه کش��ورمان‪ ،‬ابعاد دانش و‬ ‫فرهنگ ایران هر روز گش��ترش پیدا می کند‪ .‬از همه‬ ‫برگزارکنندگان این همایش تشکر و قدردانی می کنم‬ ‫و امی��دوارم بتوان��م در ایران خدمت ناش��ران هندی‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫در این نشس��ت محمد علی ربان��ی‪ ،‬رایزن فرهنگی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو؛ رجبعلی ساالریان‬ ‫مدیر نمایش��گاه های استانی موسس��ه نمایشگاه های‬ ‫فرهنگ��ی ایران و احمدعلی حیدری دبیرعلمی جایزه‬ ‫جهانی کتاب سال نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن جوادی‬ ‫نیکنام حسینی پور‬ ‫گزارشی از فعالیت های هنری پیرامون شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫ش��خصیت های تاریخی و مل��ی ایران هم��واره در دوره های‬ ‫مختلف موجب وحدت میان اقوام گوناگون ش��ده اند‪ .‬ش��هادت‬ ‫سردار سلیمانی فارغ از تمامی صحبت ها پیرامون ان و چگونگی‬ ‫این جنایت یک وجه بارز دیگر دارد و ان خروش احس��اس یک‬ ‫ملت نسبت به سرباز خدوم وطن است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬هنرمن��دان ایرانی نی��ز در این میان در‬ ‫همراهی با موج احساسات مردم اقدام به تولید برخی اثار هنری‬ ‫در رثای شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی کردند و برخی دیگر‬ ‫از هنرمندان از تولید اثر براس��اس شخصیت او را در برنامه های‬ ‫نزدیک خود قرار دادند‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران نزدیکی زیادی با س��ردار س��لیمانی داشت‪.‬‬ ‫حضور شهید قاسم سلیمانی در پشت صحنه تولیدات سینمایی‬ ‫در چند س��ال گذش��ته و ارتباط خوب او با هنرمندان سینمای‬ ‫دفاع مقدس باعث شد در دوران حیاتش پیشنهاد ساخت فیلمی‬ ‫پیرامون شخصیت این سردار ایرانی را دادند‪.‬‬ ‫محمد خزاعی تهیه کننده فیلم سینمایی «به وقت شام» برای‬ ‫نخس��تین بار ماجرای ابراز عالقه ابراهیم حاتمی کیا به س��اخت‬ ‫فیلمی درباره حاج قاس��م س��لیمانی در محضر رهبر انقالب را‬ ‫روایت کرد‪.‬‬ ‫محمد خزاعی دبیر جش��نواره فیلم «مقاومت» و تهیه کننده‬ ‫فیلم س��ینمایی «به وقت شام»‪ ،‬با اشاره به دالیل ساخته نشدن‬ ‫فیلمی درباره حاج قاس��م س��لیمانی در سینمای ایران‪ ،‬به بیان‬ ‫ی��ک خاطره پرداخت و گف��ت‪ :‬در دیدار خصوصی که با ابراهیم‬ ‫حاتمی کی��ا خدمت رهبر معظم انقالب رفته بودیم‪ ،‬اقا ابراهیم‬ ‫به حضرت اقا گفتند من خیلی دوس��ت دارم فیلم زندگی حاج‬ ‫قاسم را بسازم اما ایشان به هیچ عنوان راضی نمی شود‪ .‬حضرت‬ ‫اقا هم گفتند ایش��ان خیلی مشغله دارند و شاید دلیلش همین‬ ‫اس��ت؛ ش��ما قدری صبر کن! بعد از ان سردار وحید هم گفتند‬ ‫می خواهید برویم خانه حاج قاسم و جلسه بگذاریم تا راضی شان‬ ‫کنیم اما ایشان هیچ رغبتی ندارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬تصاویر زیادی از حاج قاس��م ضبط‬ ‫شده اما هیچ کدام هنوز بیرون نیامده است‪ .‬امثال حاج قاسم ها‬ ‫نمی خواس��تند درب��اره خودش��ان صحبت ش��ود و منیتی هم‬ ‫نداش��تند‪ .‬برخ��ی ادم ها از این مرحله عب��ور می کنند و اهداف‬ ‫ثبت فداکاری های یک سردار ایرانی در قاب هنر‬ ‫واالتری دارند تا اینکه خودشان را معرفی و تبلیغ کنند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده س��ینما که در ویژه برنامه «سالم صبح بخیر»‬ ‫شبکه سه و به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی صحبت‬ ‫می ک��رد‪ ،‬اذعان ک��رد‪ :‬ما به عنوان کس��انی که در س��ینما کار‬ ‫می کنی��م‪ ،‬دل مان می خواهد اثار خوب��ی برای مخاطبان تولید‬ ‫کنیم و دلبس��تگی ادم ها مش��خص اس��ت‪ .‬من این ادم ها را از‬ ‫نزدیک دیده ام و در این فضا تنفس کرده ام و برایم باعث افتخار‬ ‫است تا از این فضا جدا نشوم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تحقیق��ات «ب��ه وقت ش��ام» توضی��ح داد‪ :‬اقای‬ ‫حاتمی کیا برای تحقیقات با هماهنگی س��ازمان اوج به س��وریه‬ ‫رفتند و این مرحله چند ماه طول کشید و با هماهنگی هایی که‬ ‫حاج قاسم دستور انها را داده بود‪ ،‬همه جا حضور داشت و شرایط‬ ‫حضور در مناطق جنگی هم برای او مهیا شد‪ .‬او پس از برگشت‬ ‫به یک قصه ‪ ۱۰‬صفحه ای رسید و مرا صدا زد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده ادام��ه داد‪ :‬زمانی که من این قصه را خواندم‬ ‫گفتم این پروژه‪ ،‬پروداکش��ن بسیار سنگینی دارد و تا زمانی که‬ ‫زیرس��اخت های ان را اماده کنیم و به ویژوال های ان بپردازیم‪،‬‬ ‫در بهترین و خوش��بینانه ترین حالت از اردیبهش��ت س��ال بعد‬ ‫می توانی��م ای��ن کار را ش��روع کنیم‪ ،‬اما او به م��ن گفت من به‬ ‫حاج قاس��م قول داده ام این را امس��ال تمام کنم‪ .‬پرسیدم چرا؟‬ ‫گفت حاج قاس��م گفته اند این کار امسال ساخته شود و موضوع‬ ‫داعش در س��ال اینده تغییر خواهد کرد‪ .‬همین اتفاق هم افتاد‪.‬‬ ‫ما شبانه روز با حمایت خوب سازمان اوج تالش کردیم و بچه ها‬ ‫حت��ی یک روز اف نداش��تند و ‪ ۴ ،۳‬م��اه کار کردیم تا به زمان‬ ‫اکران فیلم رسیدیم‪.‬‬ ‫خزاعی یاداور ش��د‪ :‬نس��خه اولیه کار اماده ش��د و نخستین‬ ‫نمایش را برای سردار سلیمانی گذاشتیم که ایشان با خانواده شان‬ ‫تشریف اوردند‪ .‬برای بچه ها خیلی جالب بود سردار سلیمانی که‬ ‫بس��یار این منطقه و خیلی از کش��ورهای مختلف درباره ایشان‬ ‫بحث می کنند‪ ،‬چقدر ادم س��اده و خودمانی و صمیمی هستند‬ ‫و چه رابطه خوبی با اهالی فرهنگ و هنر دارند‪.‬‬ ‫تهیه کننده «به وقت ش��ام» تاکید کرد‪ :‬حاج قاس��م سلیمانی‬ ‫جزو افراد نظامی بود که حوزه فرهنگ را به خوبی می شناخت‪.‬‬ ‫ما در سوریه در منطقه ای می خواستیم کار کنیم که بسیار بسیار‬ ‫برای دولت س��وریه مهم بود و قرار بود پروازمان از کاخ ریاس��ت‬ ‫جمه��وری در دمش��ق باش��د‪ .‬این جزو مناط��ق ممنوعه در هر‬ ‫کشوری است و در وضعیت جنگی که اتفاق افتاد هماهنگی اش‬ ‫ظ��رف ی��ک روز دو روز با دو تا تلفن انجام ش��د‪ .‬پس زمینه این‬ ‫پش��تیبانی خوب تفکر و اندیشه یک ادم بزرگ است که جریان‬ ‫فرهنگ و تاثیرگذاری یک محصول هنری را می داند و این نگاه‬ ‫است که ادم را مجذوب می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬من هنگام اکران خصوصی فیلم برای س��ردار‬ ‫به واکنش های او دقت می کردم و برخی از صحنه ها می دیدم که‬ ‫دارد اشک می ریزد‪ .‬پس از فیلم به ما گفت من تمام این لحظاتی‬ ‫را که ترس��یم کردید بدترش��ان را از نزدیک دیده ام و خاطرات‬ ‫س��ال هایی که در سوریه با داعش مبارزه می کردیم‪ ،‬برایم زنده‬ ‫شد‪ .‬او نشست و با بچه ها گفت وگو کرد و به انها هدایای ویژه ای‬ ‫از جمله انگش��تر متبرک داد‪ .‬شما احس��اس نمی کردید با ادم‬ ‫بزرگ��ی صحبت می کنید بلکه انگار با ادمی همتراز خودش��ان‬ ‫حرف می زدند‪ ،‬انقدر که سردار سطح خود را پایین می اورد‪.‬‬ ‫دبیر پانزدهمین جش��نواره بین المللی فیل��م «مقاومت» در‬ ‫پاس��خ به اینکه ایا می توان در جشنواره ها جایزه ای را ویژه حاج‬ ‫قاس��م مشخص کرد یا فیلمی درباره ایشان ساخته خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما یک اس��طوره را از دس��ت داده ایم و این اتفاق قطعا رخ‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک ادای دین موسیقایی‬ ‫در زمین��ه موس��یقی نیز هنرمن��دان این عرصه از س��اخت‬ ‫اثاری پیرامون ش��خصیت سردار سلیمانی خبر دادند‪ .‬غالمرضا‬ ‫صنعتگر‪ ،‬خواننده موس��یقی پاپ کش��ورمان همزمان با انتشار‬ ‫نماهنگ «قاسم هنوز زنده است» از انگیزه های خود برای تولید‬ ‫این قطعه موسیقایی گفت‪.‬‬ ‫غالمرضا صنعتگر خواننده موس��یقی پاپ که قطعه «قاس��م‬ ‫هنوز زنده اس��ت» را با حمایت مرکز موس��یقی حوزه هنری در‬ ‫دسترس مخاطبان قرار داد‪ ،‬ضمن اشاره به انگیزه های خود برای‬ ‫ساخت این اثر بیان کرد‪ :‬در سال هایی که در عرصه موسیقی به‬ ‫فعالیت مش��غول هس��تم‪ ،‬همواره افرادی در ذهن و قلبم حضور‬ ‫دارن��د ک��ه ارادت خاصی به انها دارم‪ .‬این افراد انچنان برای من‬ ‫اهمیت پیدا می کنند که هرگز از ذهنم فراموش نمی شوند‪ .‬یکی‬ ‫از این افراد که به یقین اسطوره زندگی من بوده و هست‪ ،‬شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی است که با عروج شجاعانه اش قلب میلیون ها‬ ‫ایرانی را به درد اورد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قطع��ا می دانم که در روزها و ماه هایی به س��ر‬ ‫می بریم که شرایط اقتصادی مردم در وضعیت بسیار نامطلوبی‬ ‫اس��ت و باید حال این ش��رایط را درک کرد‪ .‬اما این نکته را هم‬ ‫یادمان باش��د که در این ش��رایط گرچه انتقاد وجود دارد اما من‬ ‫وظیف��ه دارم به عنوان یک هنرمند در کنار مردم ش��ریف ملتم‬ ‫قدردان بزرگمردانی چون ش��هید قاسم سلیمانی باشم که به ما‬ ‫دفاع از ناموس و وطن را یاد دادند‪ .‬او به قدری محبوب و بزرگوار‬ ‫بود که به اعتقاد من هر خانه ای حاج قاسم را از دست داد‪.‬‬ ‫ای��ن خواننده موس��یقی پ��اپ درباره جزیی��ات قطعه ای که‬ ‫به تازگی منتش��ر شده گفت‪ :‬اهنگ «قاس��م هنوز زنده است»‬ ‫به تهیه کنندگی حوزه هنری سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬شعری‬ ‫از میالد عرفان پور‪ ،‬اهنگس��ازی محمدرضا چراغعلی و حمایت‬ ‫مرکز موس��یقی حوزه هنری به مناسبت شهادت سردار سپهبد‬ ‫قاس��م س��لیمانی تولید ش��ده اس��ت و امیدوارم ادای دینی از‬ ‫طرف هنرمندی که س��ردار س��لیمانی را اسطوره خود می داند‪،‬‬ ‫موردپس��ند محضر ش��ریف مردم مهربان و قدردان کشورم قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ 5‬تئاتر خیابانی‬ ‫در عرص��ه نمایش نیز هنرمندان تئاتر س��عی دارند با اجرای‬ ‫نمایش های صحنه ای نس��بت به این شخصیت ملی ایرانی ادای‬ ‫دین کنند‪ .‬رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری اعالم کرد‬ ‫‪ ۵‬اثر خیابانی و یک نمایش میدانی بزرگ با موضوع شهید حاج‬ ‫قاس��م سلیمانی تا چهلم این سردار بزرگ در سراسر ایران اجرا‬ ‫می ش��وند‪ .‬کوروش زارعی رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه‬ ‫هنری سازمان تبلیغات اسالمی درباره برنامه های این مرکز برای‬ ‫تولید اثار نمایش��ی با موضوع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫گفت‪ :‬درصدد هستیم تا کارهایی بزرگ را با محوریت حاج قاسم‬ ‫سلیمانی تولید و اجرا کنیم‪ .‬قرار است ‪ ۵‬نمایش خیابانی با این‬ ‫موضوع توس��ط حوزه هنری تولید و تا چهلم این س��ردار بزرگ‬ ‫در سراسر کشور اجرا شوند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬سال گذشته نمایش‬ ‫میدانی بزرگ «مثل ماهی در خاک» با موضوع لشکر ‪ ۴۱‬ثاراهلل‬ ‫که فرماندهی اش برعهده حاج قاس��م سلیمانی بود و به شهدای‬ ‫این لشکر و عملیات های والفجر ‪ ،۸‬کربالی ‪ ۴‬و ‪ ۵‬می پرداخت‪،‬‬ ‫برای کنگره سرداران شهید تولید و ‪ ۱۰‬شب ان را اجرا کردیم‪.‬‬ ‫در ان اجرا ش��خصیت حاج قاسم سلیمانی شخصیتی پنهان در‬ ‫این نمایش بود‪ .‬رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬قصد بازتولید نمایش میدانی «مثل ماهی در خاک» را با‬ ‫یک بازنویسی در متن داریم تا شخصیت حاج قاسم سلیمانی را‬ ‫نیز در این نمایش نشان دهیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 16‬دی‪ 10 - 1398‬جمادی االول ‪ 6 - 1441‬ژانویه ‪ - 2020‬شماره ‪-1443‬پیاپی ‪2761‬‬ ‫رقص و جوالن بر سر میدان کنند ‪ /‬رقص اندر خون خود مردان کنند‬ ‫چون رهند از دست خود دستی زنند ‪ /‬چون جهند از نقص خود رقصی کنند‬ ‫مطربانشان از درون دف می زنند ‪ /‬بحرها در شورشان کف می زنند‬ ‫تو نبینی لیک بهر گوششان ‪ /‬برگ ها بر شاخ ها هم کف زنان‬ ‫تو نبینی برگ ها را کف زدن ‪ /‬گوش دل باید نه این گوش بدن‬ ‫گوش سر بربند از هزل و دروغ ‪ /‬تا ببینی شهر جان با فروغ‬ ‫موالنا‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫گردهمایی هنرمندان برای پاسداشت سردار سلیمانی‬ ‫سردار سلیمانی به الالیی مادربزرگان تبدیل خواهد شد‬ ‫به الالیی مادربزرگان تبدیل خواهد ش��د و اسطوره‬ ‫امروز ایران اس��ت‪ .‬در ادامه این ایین نفیسه سادات‬ ‫موس��وی به خواندن قطعه ای ش��عر در وصف شهید‬ ‫س��لیمانی و بعد از او حاج علی انسانی شاعر و مداح‬ ‫اهل بیت به مدیحه س��رایی پرداخ��ت‪ .‬علی محمد‬ ‫م��ودب‪ ،‬ش��اعر اثار انقالب��ی هم در ای��ن بخش به‬ ‫اج��رای برنامه پرداخت‪ .‬حجت االس�لام ش��یرازی‪،‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در سپاه قدس نیز در بخش پایانی‬ ‫برنامه پش��ت تریبون امد و گفت‪ :‬س��ردار سلیمانی‬ ‫ی��ک هنرمند بود و چه هن��ری باالتر از اینکه بتواند‬ ‫هم��ه را ج��ذب خود کند‪ .‬نه یک ای��ران بلکه مردم‬ ‫عراق‪ ،‬مردم لبنان‪ ،‬مردم س��وریه‪ ،‬مردم پاکستان و‬ ‫م��ردم هند برای او می س��وزند‪ .‬تاکن��ون من غیر از‬ ‫تش��ییع جنازه امام راحل ندیده ام کسی از این دنیا‬ ‫ع��روج کند و هم��ه ایران این گونه برای وی اش��ک‬ ‫بریزند‪ .‬او یک روس��تایی زاده بود‪ .‬دیروز برخی تصور‬ ‫می کردند کرمان می سوزد اما امروز یکی از دوستان‬ ‫می گفت داغ تبریز از کرمان بیشتر است‪ .‬وی اشاره‬ ‫کرد‪ :‬همه فرزندان ش��هدا او را یا پدر یا عمو خطاب‬ ‫می کردند‪ .‬در همین چند روز مصیبت فراق س��ردار‬ ‫س��لیمانی مصیبت حرف بچه های ش��هدا بود‪ .‬راز او‬ ‫عالوه بر م��ردم داری یک نکته بود‪ .‬وقتی من دیروز‬ ‫وصیتنامه اش را خواندم دیدم نوش��ته است که من‬ ‫قبر خودم را در گلزار ش��هدای کرمان پیدا کرده ام و‬ ‫محمود (برادر همسر شهید سلیمانی) خوب می داند‬ ‫انجا کجاست‪ .‬پس مرا مانند دیگر شهدا دفن کنید‪.‬‬ ‫س��نگ قب��رم متمایز نباش��د و روی قبرم فقط یک‬ ‫جمله بنویس��ید‪« :‬سرباز قاسم سلیمانی»‪ .‬می بینید‬ ‫که او خود را فقط س��رباز می داند‪ .‬او هیچ گاه ش��عار‬ ‫ن��داد‪ .‬او در لبن��ان خود را بزرگ نکرد بلکه حزب اهلل‬ ‫را ب��زرگ کرد‪ .‬حتی باره��ا می گفت فرمانده من در‬ ‫حشدالش��عبی ابومهدی است‪ .‬او هیچ گاه نگفت من‬ ‫داعش را شکس��ت دادم‪ ،‬من س��وریه را نجات دادم‪.‬‬ ‫حضور هنرمندان از طیف های مختلف فکری در این‬ ‫برنام��ه نش��ان از حس همدلی مردم ای��ران در برابر‬ ‫تهدیدهای خارجی است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫«غالمرضا لبخندی» چاپ شد‬ ‫ِ‬ ‫«کی و کجا» به گالری اس رسید‬ ‫نمایش��نامه «غالمرضا لبخندی» نوشته‬ ‫کهب��د تاراج ک��ه فروردین و اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال در تماش��اخانه ایرانشهر در سالن‬ ‫س��مندریان تماش��اخانه ایرانش��هر روی‬ ‫صحنه رفته بود ازس��وی نشر ورا (بوتیمار‬ ‫س��ابق) به چاپ رس��ید‪ .‬در خالصه این اثر امده اس��ت‪ ۲۲ :‬سال پیش‬ ‫غالمرضا خوش��رو معروف به خفاش شب ش��روع به قتل های زنجیره ای‬ ‫می کند‪ .‬این نمایشنامه در پنجمین همایش رادی شناسی نامزد دریافت‬ ‫جایزه ش��ده بود‪ .‬پیش از این نمایشنامه های «جوادیه»‪« ،‬سوگواری قبل‬ ‫از مصیبت» و «نظام اباد» از کهبد تاراج ازس��وی نش��ر پایتخت چاپ و‬ ‫در بازار کتاب عرضه ش��ده بود‪ .‬ایین رونمایی از این نمایشنامه به زودی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاهی از اثار ماندانا کسرایی و پریسا شیرزادی باعنوان‬ ‫«کِی و کجا» در گالری اس به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار ماندانا کسرایی و پریسا ش��یرزادی باعنوان‬ ‫«کِ��ی و کجا» از روز جمع��ه‪ ۱۳ ،‬دی در گالری اس اغاز به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این دو هنرمند در این نمایشگاه دو مجموعه متفاوت را در زمینه نقاشی و چاپ ارائه‬ ‫می کنند و اثار انها باوجود تفاوت ها‪ ،‬اشتراکات قابل توجهی نیز دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «کِ��ی و کجا» روز جمعه‪ ۱۳ ،‬دی ‪ ۱۳۹۸‬گش��ایش یاف��ت و تا ‪ ۲۳‬دی‬ ‫ادام��ه خواهد داش��ت‪ .‬عالقه مندان می توانند هر روز از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۴‬به نش��انی‬ ‫خیابان ش��ریعتی‪ ،‬باالتر از پل رومی‪ ،‬جنب بانک پارس��یان‪ ،‬ش��ماره ‪ ۱۸۳۱‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫چه کتاب شعری بخوانیم؟‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫«خاتم سلیمانی» منتشر می شود‬ ‫«نگاه خانه» حوزه هنری میزبان سردار شهید‬ ‫گزیده ای از مجموعه اشعار شاعران انقالبی‬ ‫کش��ور در رثای سردار شهید س��پهبد قاسم‬ ‫س��لیمانی با عنوان «خاتم سلیمانی» ازسوی‬ ‫سازمان بسیج هنرمندان کشور منتشر و ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این مجموعه شعر که به طور خودجوش ازسوی شاعران انقالبی سراسر کشور‬ ‫س��روده ش��ده‪ ،‬در قالب یک کتاب الکترونیک تا روز تش��ییع پیکر مطهر شهید‬ ‫گرانقدر س��ردار قاسم سلیمانی رونمایی خواهد شد و نشان دهنده پیوند عمیق‬ ‫روحی مردم این سرزمین با سردار عشق و ایثار است‪.‬‬ ‫این کتاب الکترونیک به همت انجمن ش��عر س��ازمان بس��یج هنرمندان و به‬ ‫کوشش شاعران بسیجی معصومه و مرضیه مرادی تهیه شده و ازسوی انتشارات‬ ‫پرتو رخشید در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نسخه مکتوب مجموعه شعر «خاتم سلیمانی» به زودی روانه بازار نشر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تابلوی ش��هید سپهبد حاج قاس��م سلیمانی اثر‬ ‫هنرمن��د نقاش‪ ،‬محم��د اس��دی جوزانی در «نگاه‬ ‫خانه» حوزه هنری به نمایش گذاش��ته شد‪ .‬محمد‬ ‫اس��دی جوزانی ک��ه از دو هفته پیش اث��ارش را در‬ ‫نگارخان��ه «ابوالفضل عالی» حوزه هنری به نمایش‬ ‫گذاش��ته‪ ،‬به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی تابلوی ابرنگ پرتره این شهید را‬ ‫در «نگاه خانه» حوزه هنری در معرض نمایش عموم گذاش��ت‪ .‬محمد اسدی جوزانی‬ ‫هنرمندی اس��ت که همرزم ش��هید سپهبد حاج قاسم س��لیمانی و سال ها در بخش‬ ‫تبلیغاتی سپاه قدس فعال بوده است‪.‬‬ ‫او همچنین پرتره دیگری از س��ردار س��لیمانی را با ابرنگ به تصویر کش��ید که در‬ ‫این اثر س��ردار با چهره ای که لبخند بر لب دارد دیده می ش��ود‪ .‬او درباره این انتخاب‬ ‫می گوید‪« :‬مدتی که در خدمت حاج قاس��م سلیمانی بودم همیشه لب خندان داشت‬ ‫و لبخند بر چهره اش بود‪ .‬این تصویری که برای نقاشی از او انتخاب کردم نیز لبخند بر‬ ‫لب دارد و این تداعی لبخند شهادت است‪».‬‬ ‫در ادامه واکنش چهره های‬ ‫سرش��ناس هن��ری ب��ه ترور‬ ‫س��ردار حاج قاس��م سلیمانی‬ ‫ازس��وی دولت ترام��پ‪ ،‬یک‬ ‫بازیگر هالیوودی به نمایندگی‬ ‫از «‪ ۵۲‬درصد مردم امریکا» از‬ ‫مردم ایران عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رز مک گوان که یکی از مخالفان سرس��خت ترامپ‬ ‫اس��ت در واکنش به اقدام تروریس��تی دولت امریکا در به ش��هادت‬ ‫رس��اندن س��ردار حاج قاس��م س��لیمانی‪ ،‬در صفحه توییتر خود با‬ ‫استفاده از هشتگ «به ایران نقل مکان کنید» جنجال افرید‪.‬‬ ‫او با استفاده از هشتگ «سلیمانی» در انتهای توییت خود نوشت‪:‬‬ ‫«ایران عزیز‪ ،‬ایاالت متحده به کشور‪ ،‬پرچم و مردم شما بی احترامی‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ۵۲ .‬درصد از ما (مردم امری��کا) عمیقاً معذرت خواهی‬ ‫می کنی��م‪ .‬ما با ملت ش��ما صلح می خواهیم‪ .‬ما به واس��طه یک رژیم‬ ‫تروریستی گروگان نگه داشته ش��ده ایم‪ .‬نمی دانیم چطور باید فرار‬ ‫کنیم‪ .‬لطفاً ما را نکشید»‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با هج��وم نظرات مخالف روبه رو ش��د و به خاطر تمام‬ ‫واکنش های بدی که دریافت کرد و از جمله به او گفته شد «خودش‬ ‫بای��د به ایران نق��ل مکان کن��د»‪ ،‬توییت قبلی را پ��اک کرد و متن‬ ‫جدیدی نوش��ت‪ .‬ای��ن بازیگر در متن جدیدش گف��ت‪« :‬قبول‪ ،‬من‬ ‫ترس��یدم‪ ،‬چون ممکن است جنگی جدید در راه باشد‪ .‬بعضی مواقع‬ ‫اش��کالی ندارد که بابت افرادی که در قدرت هس��تند‪ ،‬بترسیم‪ .‬این‬ ‫حق ماس��ت‪ .‬این چیزی اس��ت که س��ربازان شجاع بس��یاری برای‬ ‫ان جنگیده اند‪ .‬این دموکراس��ی اس��ت‪ .‬من نمی خواهم هیچ سرباز‬ ‫امریکایی دیگری کشته شود‪ .‬همین»‪ .‬جان کیوزاک بازیگر دیگری‬ ‫بود که به ترور شهید سلیمانی واکنش نشان داد و نوشت‪« :‬می دانیم‬ ‫این کاری اس��ت که دیکتاتورها وقتی در یک گوش��ه گیر می افتند‬ ‫برای ش��روع کردن جنگ می کنند‪ .‬م��ا پیروی نخواهیم کرد»‪ .‬کتی‬ ‫گریفین‪ ،‬بازیگر و کمدین نوش��ت‪« :‬دونال��د ترامپ با این حرکت به‬ ‫شدت احمقانه و بدون فکر که یک عمل جنگی بود تمام امریکایی ها‬ ‫در سراسر دنیا را در خطری عظیم قرار داده است»‪.‬‬ ‫مورگان فریمن‪:‬‬ ‫ترامپ یک تروریست است‬ ‫مورگان فریمن‪ ،‬کارگردان س��ینمای هالیوود ب��ا انتقاد از دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬او را یک تروریس��ت و نژادپرس��ت‬ ‫خوان��د‪ .‬ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬م��ورگان‬ ‫ج��ی فریم��ن‪ ،‬کارگ��ردان امریکایی نیز‬ ‫سیاس��ت های جنگ طلبان��ه و خصمانه‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا را برنتابید و در‬ ‫صفحه توییتر خود نوشت‪« :‬دونالد ترامپ‬ ‫یک تروریس��ت اس��ت‪ ،‬دونالد ترامپ یک‬ ‫کودک ازار اس��ت‪ ،‬دونالد ترامپ یک نژادپرست است‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫یک هنرمند شیاد است‪ ،‬دونالد ترامپ یک تبعیض گر جنسی است‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ یک بزدل است‪ ،‬دونالد ترامپ یک دروغگوست‪ ،‬دونالد‬ ‫ترامپ یک کالهبردار اس��ت‪ ،‬دونالد ترامپ یک مجرم است‪ ،‬دونالد‬ ‫ترامپ رئیس جمهوری من نیس��ت»‪ .‬مایکل مور‪ ،‬مستندساز برنده‬ ‫اس��کار و دیگر چهره های هالیوودی چ��ون «رز مک گوان»‪« ،‬جان‬ ‫کیوزاک»‪« ،‬راب راینر»‪« ،‬الک بالدوین» در کنار «اس��تفن کینگ»‬ ‫نویس��نده مطرح اثار جنایی از چهره هایی بودند که از ترور س��ردار‬ ‫قاسم س��لیمانی به دس��تور رئیس جمهوری امریکا به شدت انتقاد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مالیات گردشگری «امستردام»‬ ‫بیشتر می شود‬ ‫امستردام از افزایش مالیات گردشگری برای بازدیدکنندگان این‬ ‫ش��هر تا سقف ‪ ۱۰‬درصد خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل ازای توربو‬ ‫نیوز‪ ،‬از اول ژانویه س��ال ‪ ،۲۰۲۰‬شهر «امستردام » مالیات بیشتری‬ ‫را ب��رای گردش��گرانی ک��ه در هتل ها و کمپ های این ش��هر اقامت‬ ‫می کنند‪ ،‬وضع خواهد کرد‪ .‬این به ان معناس��ت که مقدار مشخصی‬ ‫به مالیات ‪ ۷‬درصدی پیش��ین اضافه خواهد شد‪ .‬این مالیات به ازای‬ ‫یک شب اقامت در هتل برای هر نفر ‪ ۳‬یورو و به ازای یک شب اقامت‬ ‫در کمپ ه��ا برای هر نفر یک یورو خواهد ب��ود‪ .‬به گفته مقامات این‬ ‫شهر‪ ،‬تصمیم های جدید به منظور ایجاد تعادل در شمار گردشگران‬ ‫ل حاضر امستردام هر سال‬ ‫خارجی این شهر اتخاذ شده است‪ .‬در حا ‬ ‫میزبان ‪ ۱۷‬میلیون نفر گردشگر است‪.‬‬ ‫نام گذاری اتوبان رسالت‬ ‫به نام سردار شهید قاسم سلیمانی‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر تهران مصوب‬ ‫کردن��د بزرگراه رس��الت در پایتخ��ت به نام‬ ‫سردار س��پهبد حاج قاسم س��لیمانی تغییر‬ ‫نام دهد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬صبح روز گذش��ته‬ ‫اعضای شورای اس�لامی شهر تهران در یک‬ ‫دوفوریت��ی نام گذاری معبری به نام س��ردار‬ ‫س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را مورد بررسی قرار دادند که در جریان این‬ ‫دوفوریت حجت نظری گفت‪ :‬کس��انی که داعش را دوست دارند و موافق داعش‬ ‫هس��تند با حاج قاسم سلیمانی دشمن هستند‪ .‬اما جایگاه سردار سلیمانی برای‬ ‫همه ما روشن است و فکر می کنم دلیلی نداشته باشد که توضیح دهیم چرا باید‬ ‫معبری را به نام این س��ردار نام گذاری کرد‪ .‬وی با اش��اره به جزئیات این تغییر‬ ‫نام گفت‪ :‬بزرگراه رسالت به این دلیل برای این نام گذاری پیشنهاد شده که این‬ ‫بزرگراه س��ه بخش دارد که غربی ترین ان به نام ش��هید حاج حس��ین همدانی‬ ‫نام گذاری شده که ایشان نیز بیرون از خاک های ایران به شهادت رسیده‪ ،‬قسمت‬ ‫مرکزی به نام شهید حکیم است که وی در عراق ترور شده و بخش شرقی به نام‬ ‫حاج قاسم سلیمانی نام گذاری می شود‪ .‬نظری با اشاره به سایر پیشنهادهایی که‬ ‫درباره نام گذاری شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی تغییر نام بزرگراه ازادگان را مطرح کرده‬ ‫بودند که در گفت وگویی که با همرزمان سردار سلیمانی داشتیم این موضوع را‬ ‫مطرح کردیم که اعالم شد به دلیل تعداد زیاد ازاده که در کشور وجود دارد بهتر‬ ‫است این تغییر نام رخ ندهد‪ .‬میرلوحی نیز در ادامه درخواست کرد تونل رسالت‬ ‫و میدان رس��الت نیز تغییر نام داده شود که مسجدجامعی در مخالفت با این دو‬ ‫تغییر نام گفت‪ :‬ما باید نش��انی از رس��الت در این مسیر باقی بگذاریم و ضروری‬ ‫است که بخشی از بزرگراه رسالت به نام رسالت حفظ شود‪ ،‬تمامی این افتخارات‬ ‫ذیل رس��الت و حضرت رسول اهلل (ص) است‪ .‬محس��ن هاشمی هم اظهار کرد‪:‬‬ ‫میدان نبوت و امامت داریم و این دغدغه شما مرتفع می شود‪ .‬در نهایت اعضای‬ ‫شورا با ‪ ۱۷‬رای از ‪ ۱۸‬عضو حاضر به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی اجتماعی یعنی‬ ‫تغییر نام بزرگراه رسالت به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رای دادند و تونل‬ ‫و میدان همچنان نام رسالت را برخود دارند‪.‬‬ ‫دیوارنگاره میدان ولی عصر (عج)‬ ‫به یاد سردار شهید‬ ‫دیوارن��گاره میدان ولی عصر (ع��ج) با عنوان‬ ‫«خون تو حریف می طلبد» بامداد یکشنبه‪۱۵ ،‬‬ ‫دی در این محل نصب ش��د ب��ه گزارش مهر‪،‬‬ ‫از جدیدترین طرح دیوارنگاره میدان ولی عصر‬ ‫(ع��ج) در واکن��ش به اقدام تروریس��تی ارتش‬ ‫امریکا و شهادت س��پهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫باعنوان «خون تو حریف می طلبد» رونمایی ش��د‪ .‬این دیوارنگاره که ازس��وی خانه‬ ‫طراحان انقالب اسالمی طراحی شده‪ ،‬با شعار «خون تو حریف می طلبد» در استانه‬ ‫تشییع باشکوه پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی در تهران رونمایی شد‪.‬‬ ‫شهال ریاحی به خانه ابدی بدرقه شد‬ ‫ایین تش��ییع پیکر زنده یاد ش��هال ریاحی‬ ‫از «تاالر وحدت» تهران به س��وی خانه ابدی‬ ‫در بهش��ت زهرا (س) برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬ایین تشییع پیکر زنده یاد شهال ریاحی‬ ‫ب��ا حضور هنرمن��دان س��ینما و تئاتر صبح‬ ‫یکشنبه‪ ۱۵ ،‬دی در تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬ ‫اج��رای این برنامه برعهده کامران ملک��ی بود که وی در ابتدای این ایین گفت‪:‬‬ ‫س��ینما و تئاتر ایران پس از گذشت یک س��ده‪ ،‬زنده‪ ،‬پرافتخار و ویترین هنری‬ ‫کش��ور است چون بنیانگذاران دلسوز و تاثیرگذاری داشته که با خلوص فعالیت‬ ‫کرده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ش��هال ریاحی خاطرات ش��یرینی برای ما به جا گذاشت‬ ‫و اثرات ماندگار او در میان ماس��ت‪ .‬تا س��ینما و تئاتر ایران نفس می کشد‪ ،‬خانم‬ ‫شهال ریاحی زنده است‪.‬‬ ‫س��پس فاطم��ه معتمداریا‪ ،‬رئیس انجمن بازیگران خانه س��ینما گفت‪ :‬خانم‬ ‫شهال ریاحی زنی توانا و پشتوانه بازیگری در سینمای ایران بود‪ .‬ایرج راد‪ ،‬رئیس‬ ‫ی عالی خانه هنرمندان نیز در این ایین گفت‪ :‬ریاحی سال های سال برای‬ ‫شورا ‬ ‫هنر این کش��ور زحمت کش��ید و حق بزرگی به گردن فعاالن هنرهای نمایشی‬ ‫دارد زی��را توانمند و تاثیرگذار بود و نامش مان��دگار خواهد بود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫جوان��ان باید قدردان ش��هال ریاحی باش��ند زیرا راه فعالی��ت در عرصه هنرهای‬ ‫نمایش��ی ایران را در زمان و ش��رایط سخت باز و ان را حفظ کرد‪ .‬در این برنامه‬ ‫خانواده زنده یاد ش��هال ریاحی نیز صحبت کردن��د و از واالیی و زیبایی روح این‬ ‫هنرمند فقید گفتند‪ .‬در پایان پیکر زنده یاد ش��هال ریاحی به س��وی خانه ابدی‬ ‫بدرقه شد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایین تجدید عهد با سردار شهید قاسم سلیمانی با‬ ‫حضور گسترده سینماگران و هنرمندان رشته های‬ ‫مختلف عصر ش��نبه‪ ۱۴ ،‬دی در حوزه هنری برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫جمع��ی از س��ینماگران و‬ ‫هنرمن��دان کش��ور و اصحاب رس��انه ب��ا حضور در‬ ‫مس��جد ایت اهلل خامن��ه ای حوزه هن��ری در ایین‬ ‫«سردار اس��مانی» ویژه تجدید عهد با شهید قاسم‬ ‫سلیمانی چهره بین المللی مقاومت و سردار پرافتخار‬ ‫جهان اسالم شرکت کردند‪.‬‬ ‫ک��وروش زارع��ی‪ ،‬مدیر مرکز هنرهای نمایش��ی‬ ‫ح��وزه هن��ری که اج��رای ای��ن ایین را ب��ه عهده‬ ‫داش��ت در ابتدای این برنام��ه ضمن عرض تبریک‬ ‫و تس��لیت به مناسبت شهادت س��ردار سپهبد حاج‬ ‫قاسم س��لیمانی و شهید ابومهدی المهندس گفت‪:‬‬ ‫ش��هادت سردار سلیمانی برای همه غیرمنتظره بود‬ ‫و نه تنه��ا م��ردم ایران بلکه دل م��ردم ازادی خواه و‬ ‫دردمن��د دنیا را به درد اورد‪ .‬حاج قاس��م برای همه‬ ‫مردم ازادی خواه دنیا بود و امروز همه ازادی خواهان‬ ‫داغدار حاج قاسمند‪.‬‬ ‫همایون امیرزاده از همرزمان حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در لش��گر ‪ ۴۱‬ث��اراهلل در دوران دفاع مقدس با بیان‬ ‫خاطراتی از همراهی با این شهید بزرگوار اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروز همرزمان این ش��هید شانه هایی را جست وجو‬ ‫می کنند که سرهایش��ان را روی این شانه ها بگذارند‬ ‫و گریه کنند‪ .‬من از دیروز با بسیاری از همرزمان خود‬ ‫در تماسم و دائم دنبال بهانه ای هستیم که خودمان‬ ‫را خال��ی کنی��م‪ .‬اگر بخواهم ‪ ۳‬ویژگ��ی اصلی برای‬ ‫حاج قاسم سلیمانی نام ببرم‪ ،‬والیت پذیری‪ ،‬اخالص‬ ‫و اخالق اس��ت‪ .‬به عنوان مثال اینکه در چادر عشایر‬ ‫ب��ا انان غذا می خورد نش��ان از اخالص و صمیمیت‬ ‫وی دارد‪.‬‬ ‫امیرزاده در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬سردار سلیمانی‬ ‫عذرخواهی بازیگر هالیوودی‬ ‫از مردم ایران‬ ‫حضرت ای��ت اهلل سیس��تانی در پیامی به‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی شهادت سردار‬ ‫عالیقدر حاج قاس��م س��لیمانی را تس��لیت‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫متن پیام ایش��ان خطاب ب��ه رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫خبر شهادت س��ردار عالیقدر اقای حاج قاسم سلیمانی رحمهاهلل علیه موجب‬ ‫تاسف و تاثر فراوان شد‪ .‬نقش کم نظیر ان مرحوم در طول سالیان پیکار با عناصر‬ ‫داع��ش در ع��راق و زحمات فراوانی که در این راس��تا متحمل ش��دند فراموش‬ ‫ناشدنی است‪.‬‬ ‫مکرم‬ ‫اینجانب ضایعه فقدان ان ش��هید واالمق��ام را به جنابعالی و به فرزندان ّ‬ ‫و دیگر بس��تگان محترم شان و به همه ملت ش��ریف ایران به ویژه به مردم عزیز‬ ‫کرمان تس��لیت عرض نموده و از خداوند م ّنان برای ان فقید سعید علّو درجات‬ ‫و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم‪.‬‬ ‫والحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم‬ ‫تسلیت مرجعیت‬ ‫پیام تسلیت ایت اهلل العظمی سیستانی‬ ‫خطاب به رهبر معظم انقالب‬ ‫درسوگ سردار‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫رقص اندر خون خود مردان کنند‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!