روزنامه صمت شماره 1438 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1438

روزنامه صمت شماره 1438

روزنامه صمت شماره 1438

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1438‬پیاپی ‪2756‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫با وجود نظارت ها‪ ،‬استفاده از قیر تقلبی در پروژه های راهسازی ادامه دارد‬ ‫چهره ها‬ ‫تجارت روسیاه‬ ‫جلوی هراقدام که روند بازار‬ ‫را مختل کند‪ ،‬می ایستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫ورود ‪ ۲۴۳‬واگن و لکوموتیو‬ ‫به شبکه ریلی‬ ‫‪13‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار تن قی��ر تقلب��ی در س��ال ‪ ۹۶‬وارد پروژه های‬ ‫راهس��ازی ایران ش��ده که گردش مالی ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی داش��ته است‪ .‬این امار رس��می را مسئوالن نظارت بر‬ ‫کیفیت تولید قیر در کشور اعالم کرده و می گویند تالش انها‬ ‫موجب شده امار ورود قیر تقلبی به بازار‪ ،‬در سال ‪ ۹۸‬به یک‬ ‫سوم سال ‪ ۹۶‬برسد اما همچنان کنترل های بیشتری در مبدا‬ ‫و مس��یر حرکت قیر نیاز است‪ .‬قیر از جمله مصالح راهسازی‬ ‫اس��ت که برای تولید مخلوط بتن اسفالتی استفاده می شود‪.‬‬ ‫افزای��ش نرخ قی��ر در س��ال های اخیر در اث��ر افزایش ‪۳۰۰‬‬ ‫درصدی مواد اولیه ان‪ ،‬منجر به افزایش قیرهای غیراستاندارد‬ ‫و تقلبی در بازار ش��ده اس��ت‪ .‬ترکیب کردن قیر استاندارد با‬ ‫نفت کوره یا لجن های اس��یدی که مشتقات پایه پاالیشگاهی‬ ‫ندارند‪ ،‬منجر به تولید قیر تقلبی می ش��ود‪ .‬همچنین افزودن‬ ‫روغ��ن س��وخته موتور‪ ،‬مواد پالس��تیکی بازیافت��ی یا برخی‬ ‫مشکلی به نام «بی تدبیری و‬ ‫ضعف مدیریتی»‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫جای خالی‬ ‫مشارکت های پژوهشی‬ ‫اجازه صادرات‬ ‫اهن اسفنجی را ندهید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مردودی بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫خودروهای نو‬ ‫برتر‬ ‫فنی‬ ‫در معاینه‬ ‫‪14‬‬ ‫«بیدود» دودی که به چشم مردم رفت‬ ‫‪11‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫چرا سپرده های بانکی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت؟‬ ‫‪10‬‬ ‫م��واد معدنی ک��م ارزش ذوب ش��ده به قیر اس��تاندارد‪ ،‬قیر‬ ‫تقلب��ی می س��ازد‪ .‬البته در ای��ن میان‪ ،‬لجن های اس��یدی از‬ ‫قبیل روغن موتور س��وخته به دلیل اینک��ه به طور رایگان از‬ ‫واحدهای صنفی جمع اوری می ش��وند‪ ،‬برای سوداگران مواد‬ ‫به صرفه تری برای تولید قیر تقلبی به ش��مار می روند‪ .‬از انجا‬ ‫ک��ه قیر غیراس��تاندارد‪ ،‬دارای ظاهر و حالت فیزیکی ش��بیه‬ ‫قیر اس��تاندارد است‪ ،‬تشخیص این دو کار ساده ای نیست اما‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرس��ازی می گوید با‬ ‫کمک برخی تجهیزات هوش��مند تولید شده در شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬می توان نظارت بر روند تولید و استفاده از قیر را‬ ‫افزای��ش داد و در جریان تخلف ها قرار گرفت‪ ۸۵ .‬درصد قیر‬ ‫تولید ش��ده در کش��ور‪ ،‬در حوزه راهسازی مصرف می شود و‬ ‫‪ ۱۵‬درصد باقی مانده مصرف صنعتی مانند ایزوالس��یون کف‬ ‫‪13‬‬ ‫خودرو‪ ،‬تولید ایزوگام و صنعت پارکینگ دارد‪.‬‬ ‫دوچرخه های نارنجی به سطح شهر برمی گردند؟‬ ‫گفت و گو‬ ‫بومی سازی ‪۲۵‬هزار قطعه‬ ‫در فوالد خوزستان‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کیک های پاکیزه‪ ،‬دست های الوده‬ ‫‪7‬‬ ‫طرح «بیدود» مدتی از سوی شهرداری و ستاد هوای پاک اجرا‬ ‫می ش��د‪ .‬قرار بود مرحله پایش این طرح تابس��تان ‪ ۹۷‬در تهران‬ ‫کلید بخورد و در ادامه در صورت موفقیت در سایر کالنشهرهای‬ ‫کش��ور نیز به اجرا دراید‪ ،‬اما به دلیل برخی مش��کالت‪ ،‬در نهایت‬ ‫پاییز همان س��ال اجرایی ش��د‪ .‬برخی کارشناسان حوزه شهری‬ ‫عنوان کرده بودند بازخوردهای این طرح حاکی از رضایت و جلب‬ ‫نظر مردم بوده است‪ .‬دوره ازمایشی طرح بیدود با ‪ ۳۰۰‬دوچرخه‬ ‫اغاز شد و هدف در این طرح رسیدن به ‪ ۵‬هزار دوچرخه بود که‬ ‫در نهایت تعداد انها به حدود ‪ ۱۱‬هزار دوچرخه رس��ید‪ .‬یکی از‬ ‫نکات مهم و از مزیت های این طرح که س��بب ش��د شهروندان از‬ ‫ان اس��تقبال کنند‪ ،‬نرخ پایین اجاره دوچرخه ها برای تردد بود‪.‬‬ ‫اگر طرح ادامه پیدا کند‪ ،‬مردم بیش��تری برای تردد از دوچرخه‬ ‫به ج��ای خودرو و موتورس��یکلت اس��تفاده خواهن��د کرد و این‬ ‫امر دس��تاوردهای خوبی برای کالنش��هری مانند تهران خواهد‬ ‫داش��ت و کم��ک بزرگی به کاه��ش ذرات معل��ق و الودگی هوا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در ایین نکوداشت روز ملی صادرات در استان خراسان جنوبی انجام شد‬ ‫تجلیل از صنایع کاشی و سرامیک فرزاد به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی‬ ‫مصطف�ی مالئ�ی‪ -‬بیست وس��ومین ایی��ن تجلی��ل از‬ ‫صادرکنندگان نمونه اس��تان با حضور قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬اس��تاندار خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫نمایندگان اس��تان و دیگر مسئوالن اس��تانی برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این مراس��م از مجتمع کاش��ی و س��رامیک ف��رزاد به عنوان‬ ‫صادرکننده نمونه کشوری و استانی تقدیر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�ق تولی�د ب�دون توج�ه ب�ه ص�ادرات ش�کل‬ ‫نمی گیرد‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این مراسم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صادرات در س��ال ‪ ۹۸‬رنگ و ب��وی دیگری دارد چراکه‬ ‫صادرکنندگان در س��خت ترین ش��رایط اقتصادی توانس��تند‬ ‫گوی رقاب��ت را از رقبا بربایند‪ .‬مدرس خیابانی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ل حاضر رون��ق تولید بدون توجه به صادرات ش��کل‬ ‫در ح��ا ‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از واحدهای تولیدی ما مش��کالت‬ ‫زیادی ازجمله کمبود نقدینگی‪ ،‬کمبود مواد اولیه‪ ،‬مس��ائل و‬ ‫مش��کالت بیمه ای دارند اما باید بدانیم توسعه بازار داخلی و‬ ‫توس��عه بازار صادراتی مهم ترین مسیر رونق تولید است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در حال حاضر بازار تقاضای داخلی ما به دالیل‬ ‫مختل��ف کوچک و محدود ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگ��ر بتوانیم در‬ ‫مس��یر توس��عه و رونق داخلی اقدام کنیم تنها راه ان‪ ،‬رونق‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫‹ ‹ناراحتی تولیدکننده از تحریم داخلی اس�ت‪ ،‬نه‬ ‫خارجی‬ ‫مدیر استان های اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫کش��ور هم بعد از ش��نیدن درددل های مدیر عالی کاش��ی و‬ ‫س��رامیک فرزاد با بیان اینکه می خواهم از نصفه خالی لیوان‬ ‫حرف بزنم‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان ما از تحریم خارجی ناراحت‬ ‫نیس��تند بلک��ه از تحریم داخل��ی ناراحت اند‪ .‬زمان��ی با بیان‬ ‫اینکه همی��ن تحریم های داخلی باعث ش��ده تولیدکننده ای‬ ‫مانند اقای فالح��ی این گونه برافروخته به ش��رایط معترض‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صادرات یعنی تولید که اگر با موانع روبه رو‬ ‫ش��ود شاهد رشد بیکاری و نداش��تن درامد ملی و مشکالت‬ ‫اقتصادی فراوان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئوالن مش�کالت را می دانند اما در عمل کاری‬ ‫نمی شود‬ ‫وی معتق��د اس��ت هی��چ مس��ئولی نیس��ت ک��ه درد‬ ‫تولیدکنن��ده و صادرکنن��ده و فع��االن اقتصادی را نش��نیده‬ ‫باش��د و همه این مش��کالت را می دانیم ام��ا اعتقاد به عمل‬ ‫نداری��م‪ .‬وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باید حرک��ت عمل گرایان��ه انجام‬ ‫ش��ود چراکه مملکت ما را گفت وگودرمانی به اینجا رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش صنعت باید حمایت شود‬ ‫نماینده مردم نهبندان در مجلس ش��ورای اسالمی هم در‬ ‫این مراس��م گفت‪ :‬بدترین روستای استانی مانند کرمانشاه از‬ ‫بهترین روستای خراس��ان جنوبی وضعیت بهتری دارد‪ .‬نظر‬ ‫افضل��ی افزود‪ :‬سیاس��ت حمایت از بخش مع��دن در مقیاس‬ ‫کوچک و پایلوت کردن خراس��ان جنوبی اتفاق خوبی بود اما‬ ‫اگر از کسی که در منطقه ای مثل دهسلم در کویر معدن زده‪،‬‬ ‫حمایت نکنید نمی تواند کاری بکند‪ .‬وی با بیان اینکه باوجود‬ ‫خشکسالی های ‪۱۹‬ساله باید بخش صنعت را در استان پیش‬ ‫ببریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معافیت مالیاتی که از سال ‪ ۸۳‬مصوب شده‬ ‫چرا در خراسان جنوبی اجرایی نمی شود و باید توجه کرد که‬ ‫با این شرایط هیچ سرمایه گذاری به استان نمی اید‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از مسئوالن به پاس پیگیری مشکالت‬ ‫مدی��ر عالی صنایع کاش��ی و س��رامیک فرزاد در حاش��یه‬ ‫این مراس��م در گفت وگ��و با خبرنگار ما با تقدیر و تش��کر از‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مهندس ش��هرکی و‬ ‫همکاران شان برای برپایی این جلسه‪ ،‬تقدیر از صادرکنندگان‬ ‫نمونه اس��تانی و ملی که برای توسعه استان تالش کرده اند‪،‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دکتر مدرس خیابانی و‬ ‫هیات همراه‪ ،‬رئیس مجمع نمایندگان و تشکر ویژه از استاندار‬ ‫خراسان جنوبی و معاونان استاندار برای حمایت های بی دریغ‬ ‫در زمینه حقوق از دس��ت رفته این اس��تان از س��ال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫مانند معافیت مالیاتی که هرچند اجرایی نش��ده اما شایسته‬ ‫قدردانی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با هماهنگی های اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوبی ش��اهد حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬دکتر امیری معاون‬ ‫پارلمانی رئیس جمهوری‪ ،‬دکتر رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و دکتر صالحی نیا معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در استان و قول مساعد انها در زمینه پیگیری اجرای معافیت‬ ‫مالیاتی استان بوده ایم که امید می رود محقق شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با همکاری نمایندگان و مکاتبات استانداران قبلی و فعلی که‬ ‫بح��ق پیگیری های جناب اقای معتمدی��ان در زمینه حقوق‬ ‫از دس��ت رفته صنعتگران و مرزنش��ینان که س��ربازان خط‬ ‫مقدم جبهه هس��تند شایسته قدرشناس��ی است‪ ،‬خواسته ها‬ ‫و دغدغه های فعاالن اقتصادی استان منعکس شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محرومیت های زیرساختی در خراسان جنوبی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باتوجه به محرومیت استان خراسان جنوبی‬ ‫و فاصل��ه ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتری با مرکز کش��ور‪ ،‬نبود خط ریلی‪،‬‬ ‫جاده ه��ای نامناس��ب دوطرفه‪ ،‬نب��ود جاده ه��ای مبادالتی‬ ‫و برون م��رزی‪ ،‬نب��ود خط��وط هوایی مناس��ب‪ ،‬همجواری با‬ ‫کش��ور محروم افغانس��تان و نزدیکی به کش��ور پاکس��تان و‬ ‫همچنین استان محروم سیستان وبلوچستان و نیز محرومیت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان که زیرس��اخت مناسبی ندارند‬ ‫و چندین برابر هزینه های س��ربار ب��ه تولیدکنندگان تحمیل‬ ‫می کنند‪ ،‬باید حمایت ها هم ویژه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه ویژه به خراسان جنوبی در معافیت مالیاتی‬ ‫وی با اش��اره به گفته های اس��تاندار محترم مبنی بر اینکه‬ ‫درامد س��رانه اس��تان مرزی و محروم خراسان جنوبی کمتر‬ ‫از ‪ ۸۸‬میلی��ون توم��ان و ج��زو اخرین اس��تان های کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬همی��ن محرومیت ها باعث ش��ده مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری دکتر جهانگی��ری در نامه ای به اقایان دکتر‬ ‫دژپس��ند وزیر اقتصاد و دارایی‪ ،‬رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کند‬ ‫باتوجه به لزوم حمایت از س��رمایه گذاری در این استان مهم‪،‬‬ ‫مرزی و متاسفانه محروم‪ ،‬اقدامات الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به فرمایش�ات رهبر معظ�م انقالب در توجه‬ ‫ویژه به مناطق محروم و مرزی‬ ‫وی به برخی دیگر از دستورالعمل ها و نامه های مسئوالن‬ ‫کش��وری برای حمایت از صنعتگران در استان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬طبق دس��تور دکتر نوبخت‪ ،‬ب��ا عنایت به نامه جناب‬ ‫اقای دکتر پورمحمدی به جناب اقای دکتر پارسا و اجرای‬ ‫مصوبه کارگروه ستاد تسهیل استان توسط اداره کل محترم‬ ‫امور مالیاتی استان‪ ،‬تمامی صنعتگران باتوجه به نام گذاری‬ ‫سال ازسوی رهبر معظم انقالب به نام سال اقتصاد مقاومتی‬ ‫و رونق تولید و باتوجه به اینکه رهبر معظم انقالب چندین‬ ‫س��ال در اوای��ل انقالب در این منطق��ه در تبعید بوده اند و‬ ‫نس��بت به محرومیت منطقه اشنایی کامل دارند در انتظار‬ ‫عملیاتی ش��دن حقوق از دس��ت رفته ش��ان هس��تیم که‬ ‫این ام��ر باعث رونق تولی��د و ارتقای زیرس��اخت و رغبت‬ ‫سرمایه گذاران خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشکلی به نام‬ ‫«بی تدبیری‬ ‫و ضعف مدیریتی»‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫نظریه ه��ای توس��عه نهاده��ای اقتص��ادی را ب��ا ویژگی های‬ ‫متع��ددی تعری��ف می کنند‪ .‬ب��ه عنوان نمونه براس��اس نظریه‬ ‫توس��عه عجم اوغل��و در کتاب چرا ملت ها شکس��ت می خورند‪،‬‬ ‫نهادهای اقتصادی یا فراگیرند یا اس��تثمارگر‪ .‬اما ش��رایط برای‬ ‫نهادهای اقتصادی ما کمی متفاوت است‪ .‬از انجایی که ما بخش ‬ ‫خصوص��ی مقتدر و اثرگذار وس��یع در کش��ور نداریم‪ ،‬نهادهای‬ ‫قدرت اقتصادی بیش��تر خصولتی هستند و خصوصی نیستند؛‬ ‫خصولتی ها یعنی نهادهای قدرتمند اقتصادی که وابس��تگی به‬ ‫جریانات سیاسی دارند و پاسخگو هم نیستند‪ .‬تا انجا که می توان‬ ‫گف��ت یک��ی از معضالت جدی توس��عه در کش��ور خصولتی ها‬ ‫هس��تند‪ .‬من اعتقاد دارم خصولتی ها برای اقتصاد کش��ور سم و‬ ‫زهر به ش��مار می روند‪ .‬همین جا از پیشگاه خداوند و ملت ایران‬ ‫عذرخواه��ی می کن��م که من هم در زمان مدیریتم بر س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی ایجادکننده شستا بودم که متاسفانه فرزندی که‬ ‫ایجاد کردیم ناخلف شد‪ .‬کارکرد همین نهادهای خصولتی تاثیر‬ ‫انکارناپذیری بر اقتصاد کش��ور می گذارد‪ .‬با این همه در بررسی‬ ‫عملک��رد اقتصادی دولت یازده��م و دوازدهم باید چند نکته را‬ ‫در نظر داش��ت‪ .‬دولت اقای روحانی بعد از یک ازهم پاش��یدگی‬ ‫اقتصادی و اجتماعی روی کار امد‪ .‬یک س��ال و نیم اخر دولت‬ ‫دهم وضعیت کش��ور بس��یار نگران کننده ب��ود‪ .‬دولت تا قبل از‬ ‫برجام در سال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬تالش کرد ارامشی را ایجاد کند و‬ ‫قطار حرکت کشور را دوباره به ریل بازگرداند‪ .‬من وقتی در سال‬ ‫‪ ۹۲‬و پس از شروع دولت یازدهم وارد حوزه معادن شدم حدود‬ ‫‪ 70‬درص��د پروژه های نیمه تمام خوابی��ده بود‪ .‬در کل بخش ها‬ ‫چنین وضعیتی وجود داشت‪ .‬یک اتفاق بسیار میمون و مبارک‬ ‫امض��ای برجام بود که با یک اجماع ملی و حمایت مردم و رهبر‬ ‫معظم انقالب و بیش��تر سیاسیون با مدیریت خوب اقای ظریف‬ ‫و روحانی عملی ش��د‪ .‬بعد از امضای برجام‪ ،‬ش��رکت های بسیار‬ ‫معتبر بین المللی که تا قبل از برجام حتی کارشناس خود را به‬ ‫ایران نمی فرس��تادند وارد تعامل و همکاری با ما ش��دند و برخی‬ ‫قراردادهای مهم به ویژه در عرصه معدن امضا ش��د‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ارزش گذرنام��ه ایرانی بعد از برجام افزایش یافت‪ .‬با وجود همه‬ ‫ای��ن م��وارد‪ ،‬باید اذعان کرد که پس از برجام اروپا با ما همراهی‬ ‫نکرد و حتی در برخی اوقات نامردی کرد‪ .‬این نامردی ازس��وی‬ ‫اروپا دو بار دیگر هم اتفاق افتاده بود‪ .‬یک بار در زمان ریاس��ت‬ ‫جمهوری اقای هاش��می در اوایل دهه ‪ ۷۰‬که برای بازس��ازی و‬ ‫ک بار دیگر هم در زمان‬ ‫سازندگی کشور با ما همراهی نکرد و ی ‬ ‫ریاس��ت جمهوری اقای خاتمی در س��ال های ‪ ۸۲‬و ‪ ۸۳‬پس از‬ ‫انکه جورج بوش ایران را جزو محور شرارت نامید‪ ،‬به دلیل ترس‬ ‫از امریکا از همکاری و تعامل اقتصادی با ما سر باز زد‪ .‬در مقطع‬ ‫زمانی پس از امضای برجام نیز اروپایی ها باوجود انکه تسهیالتی‬ ‫ب��رای فع��االن اقتصادی خود ایجاد و پیمانکاران ش��ان به ایران‬ ‫سفر کردند‪ ،‬پول و سرمایه داخل ایران نیاوردند؛ بنابراین روابط‬ ‫مستحکم اقتصادی با ایران برقرار نکردند‪ .‬پس از روی کار امدن‬ ‫ترامپ هم اروپایی ها طرف امریکا غلتیدند و روابط شان با ایران‬ ‫سرد شد‪ .‬یک موضوع مهم دیگر هم این بود که در یک سال ونیم‬ ‫پس از امضای برجام‪ ،‬دولت ما روابط مستحکم اقتصادی با چین‬ ‫برقرار نکرد و روابط با این کشور ضعیف شد‪ .‬از سوی دیگر روابط‬ ‫ما با ژاپن و کره جنوبی نیز تقویت نشد؛ بنابراین پس از خروج‬ ‫امری��کا از برجام و تحریم هایی که اعمال ش��د اقتصاد ما تحت‬ ‫تاثیر قرار گرفت‪ .‬در داخل کش��ور هم همبس��تگی ملی دچار‬ ‫خدش��ه شد و فش��ارها بر دولت و نقد ان افزایش یافت‪ .‬از همه‬ ‫بدتر در سال ‪ ۹۷‬دولت با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گل به خودی زد و‬ ‫اشتباه بزرگی مرتکب شد‪ .‬خیلی از مشکالت اقتصادی به دلیل‬ ‫بی تدبیری و ضعف مدیریتی اس��ت و همه مش��کالت مربوط به‬ ‫فش��ار خارجی نیس��ت‪ .‬اصوال اقتصاد خیلی ظریف است و اگر‬ ‫لطم��ه بخورد زمان می برد تا ترمیم ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر همه این‬ ‫م��وارد ح��ذف عامل تجربه و افراد باس��ابقه از بدنه دولت که در‬ ‫سال های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬در کشور رخ داد‪ ،‬مشکالت بسیاری را برای‬ ‫اقتصاد ایجاد کرد که دامنه ان تا سال های بعد هم کشیده شد‪.‬‬ ‫معتقدم حذف عامل تجربه باعث خواهد ش��د کش��ور براساس‬ ‫س��عی و خطا اداره ش��ود‪ .‬همین موضوع افزایش نرخ بنزین را‬ ‫مثال می زنم‪ .‬مش��کل بنزین مشکلی جدید در کشور ما نیست‬ ‫و تاخی��ر در تصمیم گی��ری قاطع در مجالس چه��ارم تا هفتم‬ ‫درباره نرخ بنزین به ویژه تصمیم فاجعه بار مجلس هفتم درباره‬ ‫تثبیت قیمت ها مش��کل را تشدید کرد‪ .‬در دولت اقای روحانی‬ ‫نیز افزایش تدریجی نرخ بنزین باید از س��ال ‪ ۹۲‬اغاز می ش��د‬ ‫که نش��د‪ .‬روش دولت برای افزایش نرخ بنزین مردم را عصبانی‬ ‫ک��رد‪ .‬تصمیم گی��ری در این زمینه نیازمند چند ماه کار خبری‬ ‫و رس��انه ای و اقناع کردن م��ردم بود‪ .‬حال با فرض ثابت ماندن‬ ‫شرایط بیرونی‪ ،‬درباره دورنمای اقتصاد باید به یک مورد اساسی‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬ما ‪ ۳‬اتف��اق بزرگ در پیش داریم‪ .‬نخس��تین انها‬ ‫انتخابات مجلس در اسفند است که وزن کشی سیاسی گروه ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬مس��ئله دوم انتخابات ریاست جمهوری امریکاست‬ ‫ک��ه باید ببینیم پیروز انتخابات‪ ،‬جمهوری خواهان خواهند بود‬ ‫ی��ا دموکرات ها که البته در کل ماهیت سیاس��ت امریکا خیلی‬ ‫متفاوت نخواهد بود‪ .‬مسئله سوم هم انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در ایران اس��ت‪ .‬به طور قطع این ‪ ۳‬اتفاق روی مس��ائل اقتصادی‬ ‫کش��ور هم تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬باتوجه به انتخابات اخیر در‬ ‫انگلیس و همراه شدن بیشتر انگلیس با امریکا و همچنین توافق‬ ‫گسترده ای که امریکا با چین امضا خواهد کرد‪ ،‬به نظر نمی رسد‬ ‫که غلظت تحریم امریکا علیه ایران کمتر شود‪ .‬من اعتقاد دارم‬ ‫ک شدن‬ ‫برای حل مشکالت مان باید همدلی‪ ،‬اجماع ملی و نزدی ‬ ‫به یکدیگر را بیشتر کنیم و قوای سه گانه نزدیک تر شوند‪ .‬به نظر‬ ‫من نبود همدلی و هماهنگی قوا یکی از مشکالت اصلی ماست‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫امریکا فقط به دنبال نفت سوریه است‪ ،‬گفت‪ :‬ملت‬ ‫قیم ندارند و باید بتوانند بدون فشار‬ ‫سوریه نیاز به ّ‬ ‫بیرونی قانون اساسی کشورشان را تدوین و تصویب‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در دیدار‬ ‫جمعی از رئیس��ان قبایل عشایر سوریه با اشاره به‬ ‫نقش تعیین کننده قبایل سوریه در ایجاد ثبات در‬ ‫این کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬نقش سوریه در چند دهه اخیر‬ ‫درجریان مقاومت بس��یار اثرگ��ذار بوده‪ ،‬ان هم در‬ ‫شرایطی که برخی کشورها نمی خواهند این کشور‬ ‫ارام باشد و خسارت های زیادی به ان وارد کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دوره بحران سوریه سپری شده و‬ ‫اکنون به دوران بازسازی ان رسیده ایم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬خوش��بختانه شیوخ عشایر‬ ‫در ش��رایط حس��اس کنونی س��وریه‪،‬‬ ‫تحلیل درس��تی از وضعی��ت دارند و از‬ ‫توطئه برخی کش��ورها علیه خود اگاه‬ ‫هستند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫با ی��اداوری ای��ن موضوع ک��ه برخی‬ ‫کش��ورهای منطقه مدعی بودند س��وریه در مدت‬ ‫کوتاهی سقوط خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬سوریه توانست‬ ‫ب��ر توطئ��ه خطرناک انها توفیق یاب��د و مردم این‬ ‫کش��ور نیز غیرت دینی خوبی از خود نشان دادند‬ ‫که نقش ش��ما رئیس��ان قبایل در این قضیه بسیار‬ ‫مهم بوده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه حل‬ ‫برخی مش��کالت سوریه باعث می شود‬ ‫هیچ کشوری جرات اقدام ماجراجویانه‬ ‫علیه سوریه را پیدا نکند‪ ،‬گفت‪ :‬حضور‬ ‫تروریس��ت ها در منطقه ادلب اثار سوء‬ ‫فراوان��ی دارد و این معضل باید هرچه‬ ‫س��ریع تر برطرف شود‪ .‬همچنین نقش‬ ‫موذیان��ه امریکا در قبال س��وریه که امروز به خوبی‬ ‫شفاف شده باید مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫الریجانی در ادامه با اش��اره به مذاکرات اس��تانه‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬همکاری های ایران‪ ،‬ترکیه و روس��یه‬ ‫در چارچ��وب این مذاکرات بس��یار مثمرثمر بوده‬ ‫اس��ت؛ ضمن اینکه موضوع قانون اساسی در اینده‬ ‫س��وریه نقش محوری دارد که باید ازس��وی ملت‬ ‫س��وریه تدوین شود و به تصویب برسد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برخی کش��ورها برای بازسازی و حمایت از سوریه‬ ‫ش��رط گذاش��ته اند که این موضوع شرم اور است و‬ ‫همین ها باعث خس��ارت های بس��یار به این کشور‬ ‫ش��د‪ ،‬در حالی که ملت سوریه باید برای انها شرط‬ ‫بگذارند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با هر اقدامی علیه تمامیت‬ ‫ارضی س��وریه و با هر تحرک تعرض امیزی نسبت‬ ‫به این کش��ور مخالف بوده و از س��وریه در مبارزه‬ ‫با تروریسم و در زمینه بازسازی حمایت می کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫جلوی هرگونه اقدام که روند بازار را مختل کند می ایستیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه قرارگاه‬ ‫رون��ق تولید گف��ت‪ :‬باید برای حذف وابس��تگی ها‬ ‫در هم��ه بخش ه��ای صنعتی کش��ور تالش کنیم‪.‬‬ ‫امروز در ش��رایطی هس��تیم که دش��من هر یک از‬ ‫عناوین وابس��تگی های ما را شناسایی و به فهرست‬ ‫تحریم ه��ای خود اضافه می کند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫رضا رحمانی در این جلس��ه که ب��ا حضور فرمانده‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیا برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به توان‬ ‫و ظرفیت باالی ق��رارگاه‪ ،‬این عزیزان همواره برای‬ ‫کم��ک به طرح های گوناگون وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت پای کار بودن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دالیلی که امس��ال باوجود افزایش موانع‪ ،‬مشکالت‬ ‫اجرایی کمتر ش��ده‪ ،‬همین رویک��رد ما در افزایش‬ ‫سطح همکاری ها و بهره گیری از توان داخلی است‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه امار تولید‬ ‫کااله��ای منتخب کش��ور در ‪ ۸‬ماه امس��ال به طور‬ ‫عمده افزایش��ی بوده است؛ در الومینیوم باتوجه به‬ ‫تدابیر اتخاذ شده تا پایان سال کسری تولید جبران‬ ‫خواهد ش��د و در بخش خودرو نیز اقدام های بسیار‬ ‫خوبی انجام ش��ده و این صنع��ت امروز راه افتاده و‬ ‫کف پارکینگ خودروسازان از خودروهای دپو صفر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تزریق منابع جدید و‬ ‫داخلی س��ازی در صنعت خودرو کشور جواب داده‬ ‫و البت��ه ضرورت دارد که احتیاط الزم را برای ادامه‬ ‫کار و توسعه این صنعت بیش از پیش داشته باشیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫درب��اره تامی��ن مالی صنایع خودرو کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م ای��ن اتفاق به رونق بیش��تر این صنعت‬ ‫کم��ک کن��د‪ .‬همچنین بای��د فروش ام��وال مازاد‬ ‫شرکت های بزرگ خودروسازی را سرعت ببخشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹روند تعادلی بازار حفظ شده است‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬باوج��ود نگرانی ها‪ ،‬بعد از اصالح‬ ‫نرخ بنزین با همت مجموعه بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بازار روند تعادلی داش��ته و از ثبات‬ ‫خوبی برخوردار است‪ .‬وی افزود‪ :‬ثبات فعلی بازار و‬ ‫تنظیم شرایط ان سختی های خاص خود را دارد و‬ ‫جلوی هرگونه اقدام و تصمیمی که روند حال حاضر‬ ‫را دچ��ار اخت�لال کند‪ ،‬خواهیم ایس��تاد و با کمک‬ ‫نهاده��ای قضایی با متخلف��ان برخورد قانونی الزم‬ ‫را خواهیم داش��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره دو طرح رصد زنجیره‬ ‫تامین صنعت پتروش��یمی و همچنین‬ ‫رصد وضعیت ب��ازار ورق های فوالدی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از دغدغه ه��ای وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��اماندهی‬ ‫میزان تقاضای پتروش��یمی در راستای‬ ‫جلوگی��ری از برخی واس��طه گری ها و داللی ها در‬ ‫سطح عرضه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان عرضه و تقاضا باید واقعی شود‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬تمام حساس��یت ما روی این‬ ‫موضوع متمرکز است که میزان عرضه و تقاضا شکل‬ ‫واقعی به خود بگیرد و انهایی که تولیدکننده واقعی‬ ‫نیستند سهمیه ای دریافت نکنند تا بازار ب ه ثبات و‬ ‫ارامش برسد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نظارت ها باید به طور‬ ‫مس��تمر انجام ش��ود و متخلفان باید بدانند که در‬ ‫ص��ورت عدول از قانون باب��ت تخلفات خود هزینه‬ ‫خواهن��د پرداخت‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬باید اهدافی همچ��ون رصد زنجیره‬ ‫تامی��ن صنعت پتروش��یمی‪ ،‬ف��والد و‪ ...‬به تمامی‬ ‫واحدها اطالع رس��انی شود و در سطح استان ها نیز‬ ‫مخاطبان طرح با ان اشنایی کامل داشته باشند‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نوس��انات قیمتی در‬ ‫صنع��ت فوالد به هی��چ عنوان قابل قبول نیس��ت و‬ ‫نباید افزایشی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫این مصوبه س��تاد تنظیم بازار کشور نیز هست و‬ ‫الزم االجراست‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در حوزه پتروشیمی‬ ‫تولیدات بیش از مصرف داخلی اس��ت و در صنعت‬ ‫ف��والد نیز باتوجه به افزایش تولیدات در بس��یاری‬ ‫از محصوالت فوالدی‪ ،‬ش��اهد افزایش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫ص��ادرات نیز بودیم و انتظار داریم همه ش��رکت ها‬ ‫با تبعیت از سیاس��ت های ابالغ��ی به حفظ تعادل‬ ‫بازار داخل کش��ور بیش از پیش کمک کنند‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫در ش��رایط جنگ اقتصادی هس��تیم و این شرایط‬ ‫مقتضیات خاص خود را دارد؛ با متخلفان و عواملی‬ ‫که موجب بی قانونی در ش��رایط تنظیم بازار کشور‬ ‫می شوند هیچ تعارفی نداریم‪.‬‬ ‫رحمان��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬انتظار م��ی رود مدیران‬ ‫بخش های مختلف در تصمیم گیری ها‬ ‫دقت نظر کافی را داش��ته باشند و پس‬ ‫از اتخ��اذ ان ب��ا دقت و ب��ا قدرت برای‬ ‫ثمربخشی تصمیم ها پیگیری های الزم‬ ‫را نیز انجام دهند‪ .‬وی با اشاره به ضوابط‬ ‫فعالی��ت و نظارت بر بس��ترهای اگهی‬ ‫الکترونیک��ی خ��ودرو‪ ،‬گف��ت‪ :‬تصمیم ‬ ‫در هر عنوان و ش��کلی که اتخاذ می ش��ود باید در‬ ‫راستای منافع مردم باشد و انتظار می رود نهادهای‬ ‫مرتبط به این موضوع نیز برای تس��ریع در خروجی‬ ‫تصمیم های خود گام های اجرایی تری بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید همچنان مطالبه گر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در جلسه‬ ‫ش��ورای معاونان این وزارتخانه با اش��اره به اهمیت‬ ‫تامین مالی واحدهای صنعتی کش��ور در ش��رایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال ع�لاوه بر ص��ادرات‪ ،‬تامین‬ ‫س��رمایه در گردش و نقدینگی م��ورد نیاز واحدها‬ ‫می توان��د به رونق تولی��د بیش از پیش کمک کند‪.‬‬ ‫در م��واردی ک��ه ظرفیت تولید داخلی و تامین نیاز‬ ‫کش��ور وج��ود دارد باید زمینه ه��ای الزم را فراهم‬ ‫کنیم و مانع واردات ش��ویم‪ .‬وی اقدامات اساس��ی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت را در جهت دهی‬ ‫منابع تسهیالتی ش��امل ‪ ۳‬محور اساسی دانست و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اولویت بخش صنعت و معدن شناسایی‬ ‫و براساس امایش س��رزمین برای تخصیص منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی اعالم شده اند‪ .‬رحمانی محور‬ ‫دوم اقدام��ات را معرف��ی صنایع پیش��ران و دارای‬ ‫اولویت به بانک مرکزی دانس��ت و گفت‪ :‬برای این‬ ‫منظور ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان ازسوی بانک مرکزی‬ ‫به بانک های عامل کش��ور ابالغ و سهمیه هر یک از‬ ‫انها تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازکار اجرای این طرح نیز ازس��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشخص و فهرستی‬ ‫از طرح ه��ای پنجاه گان��ه در مناط��ق مح��روم و‬ ‫کم برخوردار و همچنین طرح های دارای پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی باالی ‪ ۶۰‬درصد تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت محور س��وم اقدام ها را‬ ‫ش��امل راهکارهای تامین مالی براس��اس بنگاه ها و‬ ‫صنایع خاص عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق ‪ ۳۰‬درصدی پرداخت تسهیالت‬ ‫رحمانی اعالم کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری افزون بر‬ ‫‪ ۵۳۱‬هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در کشور‬ ‫پرداخت شده که سهم بخش صنعت و معدن حدود‬ ‫‪ ۱۶۲‬ه��زار میلی��ارد تومان بوده و حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تس��هیالت پرداختی را ش��امل می شود‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬روند اعطایی تس��هیالت ب��ه بخش صنعت و‬ ‫معدن از س��ال ‪ ۹۰‬کاهشی بوده و نیازمند بازنگری‬ ‫است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫اعتماد شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن بیش‬ ‫از این باشد و این مهم نیازمند فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به اجرای ط��رح رونق تولید و‬ ‫پرداخت تس��هیالت در این چارچوب به واحدهای‬ ‫صنعت��ی از س��ال ‪ ،۹۵‬گفت‪ :‬از ابت��دای طرح رونق‬ ‫تولی��د تاکن��ون در مجم��وع افزون ب��ر ‪ ۱۰۷‬هزار‬ ‫ط��رح و واحد صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و گردش��گری‬ ‫تس��هیالتی حدود ‪ ۸۳‬هزار میلیارد تومان دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬رحمانی افزود‪ :‬از محل تس��هیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬ک��ه از منابع صندوق توس��عه ملی و بانک های‬ ‫ط��رف ق��رارداد با وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬از مجم��وع ‪ ۷۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬میلیارد تومان پرداخت ش��ده که معادل ‪۲۲‬‬ ‫درصد منابع تحقق یافته است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تصریح کرد‪ :‬این وزارتخانه ماموریتی ویژه‬ ‫به معاونت طرح و برنامه خود داده تا سایر روش های‬ ‫نوین تامین مالی را نیز شناسایی و از ان برای تامین‬ ‫مال��ی بهره برداری کند‪ .‬رحمانی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫امارهای موجود در کش��ورهای توسعه یافته در این ‬ ‫باره موید عملکرد متفاوت انها اس��ت که این مهم‬ ‫بای��د در کش��ور مورد توجه قرار گی��رد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس براوردها افزون ب��ر ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان نقدینگی در جامعه وج��ود دارد که باید با‬ ‫تدابی��ر اصولی‪ ،‬جذب صنعت ش��ود تا به نوعی مانع‬ ‫حرکت این منابع س��رگردان به س��وی واسطه گری‬ ‫و داللی در س��ایر بخش ها شویم‪ .‬رحمانی در پایان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امس��ال باتوجه ب��ه افزایش نیاز‬ ‫صنعت به منابع مالی‪ ،‬تس��هیالت پرداختی بانکی‬ ‫باید به طور متناسب افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس خواستار شد‬ ‫مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در گزارش��ی با‬ ‫اش��اره به حجم باالی بیش براورد منابع در الیحه‬ ‫بودجه‪ ،‬خواس��تار اصالح رویک��رد تنظیم الیحه‬ ‫ازس��وی دولت ش��د‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬دفتر‬ ‫مطالع��ات مالیه عمومی و توس��عه مدیریت مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور؛ نکات مهم‬ ‫و محورهای تصمیم گیری» اورده اس��ت‪ :‬در طول‬ ‫یک سال ونیم گذش��ته باوجود انکه پیشنهادهای‬ ‫متعددی در دولت و مجلس برای اصالح س��اختار‬ ‫اصالح رویکرد تنظیم الیحه بودجه‬ ‫بودج��ه و مدیریت کس��ری بودج��ه مزمن دولت‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬متاسفانه الیحه بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مش��ابه الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و بدون اعمال‬ ‫این اصالحات س��اختاری تهی��ه و به مجلس ارائه‬ ‫شده است‪ .‬براس��اس مطالعات مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دولت امسال در مطالعات‬ ‫مختلفی از جمله چارچوب اصالحات س��اختاری‬ ‫بودجه بس��ته پیشنهادی مناسبی برای اصالحات‬ ‫بودجه تهیه کرده بود که اعمال انها می توانس��ت‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬را در چارچوب��ی متفاوت از‬ ‫عکس روز‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه در ایین «میقات ماه و صلیب»‬ ‫چارچ��وب الیح��ه فعلی قرار دهد‪ ،‬اما بررس��ی ها‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬اصالح جدی در منابع و مصارف‬ ‫بودجه انجام نش��ده و الیحه بودجه س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مشابه الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬تهیه شده و دچار‬ ‫بیش براورد های قابل توجهی در حوزه منابع است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش عنوان ش��ده اس��ت‪ :‬بررس��ی‬ ‫کارشناس��ی الیحه بودجه حکایت از ان دارد که‬ ‫در واقع باوجود مطالعات کارشناسی خوبی که در‬ ‫ل حاضر برای اصالحات ساختاری بودجه روی‬ ‫حا ‬ ‫میز دولت و مجلس شورای اسالمی قرار دارد‪ ،‬در‬ ‫عم��ل توجه کافی به این پیش��نهادهای اصالحی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫گزارش مرکز پژوهش ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از پیامده��ای مهم این بی توجه��ی‪ ،‬حجم باالی‬ ‫بیش براورد مناب��ع در الیحه تقدیمی دولت بوده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش ها‬ ‫اصالح رویکرد تنظیم الیحه ازس��وی دولت بوده‬ ‫و با عنای��ت به اماده بودن بس��ته های اصالحات‬ ‫س��اختاری‪ ،‬الیحه اصالحی می تواند به س��رعت‬ ‫تهیه و به مجلس ارسال شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عکس‪ :‬ایلنا‬ ‫روابط عمومی مجمع تش�خیص مصلحت نظام‪ -‬کمیس��یون مش��ترک مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام موضوع الحاق ایران به کنوانسیون سی اف تی را بررسی کرد و قرار شد در نشست اینده‬ ‫سناریوهای محتمل در صورت پیوستن به این کنوانسیون بررسی شود‪ .‬چهارمین جلسه کمیسیون‬ ‫مش��ترک مجمع متش��کل از ‪ 3‬کمیس��یون اقتصاد‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬دفاعی و امنیتی و حقوقی‪ ،‬قضایی با‬ ‫موضوع بررس��ی الحاق جمهوری اس�لامی ایران به کنوانس��یون سی اف تی برگزار شد‪ .‬در این جلسه‬ ‫اعضای کمیس��یون مش��ترک مجمع و نمایندگانی از وزارت امور خارجه و کارشناس��ان سایر نهادها‪،‬‬ ‫پیرامون پیوستن جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سی اف تی به بحث و گفت وگو نشستند‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت در جلسه اینده این کمیسیون‪ ،‬اعضا س��ناریوهای محتمل در صورت پیوستن به کنوانسیون‬ ‫سی اف تی را بررسی کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر احتمالی محمدجواد ظریف به نیویورک خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در صورت مهیا شدن شرایط (صدور روادید) وزیر امور خارجه ایران اواسط دی برای شرکت در‬ ‫اجالس ویژه شورای امنیت به نیویورک سفر می کند‪ .‬سید عباس موسوی درباره اخبار منتشرشده در‬ ‫زمینه سفر وزیر امور خارجه ایران در اینده نزدیک به نیویورک بیان کرد‪ :‬اواسط ماه جاری اجالس‬ ‫ویژه شورای امنیت درباره اهداف «منشور» در هفتادو پنجمین سالگرد تشکیل سازمان ملل متحد‬ ‫در نیویورک برگزار می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این نشست فرصتی است تا درباره یکجانبه گرایی و اثار و‬ ‫پیامدهای ان بر نظام بین الملل بحث و بررسی شود‪ .‬موسوی گفت‪ :‬وزیر خارجه ایران نیز در صورت‬ ‫مهیا شدن شرایط (صدور روادید) اواسط دی برای شرکت در این اجالس عازم نیویورک خواهد شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫امریکا فقط به دنبال نفت سوریه است‬ ‫مهر‪ -‬مش��اور بین الملل رهب��ر معظم انقالب در‬ ‫دیدار با رئیسان و ش��یوخ قبایل سوریه گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫منطقه حائل به معنای تجزیه عملی س��وریه اس��ت‪.‬‬ ‫علی اکب��ر والیتی در دی��دار با هیاتی از رئیس��ان و‬ ‫ش��یوخ قبایل و عشایر س��وریه با اشاره به اینکه شما‬ ‫اس��توانه های مقاومت در سوریه هستید اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران مخال��ف هرگونه دخالت‬ ‫خارجی در کش��ورهای منطقه است و در برابر ظلم‪،‬‬ ‫توطئه ها‪ ،‬تجاوز و نقش��ه های ش��وم دشمنان برای‬ ‫تضعی��ف و تجزیه کش��ورهای منطق��ه در کنار انها‬ ‫ایستادگی و مقاومت خواهد کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر الزم‬ ‫اس��ت تغییری در قانون اساسی س��وریه انجام شود‬ ‫باید فقط توسط مردم س��وریه و بدون دخالت هیچ‬ ‫کش��ور و مردم دیگری باشد و اطمینان داریم ملت و‬ ‫دولت س��وریه به زودی ادلب را ازاد خواهند کرد و به‬ ‫شرق فرات دست خواهند یافت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬معاون سیاس��ی و اجتماعی اس��تانداری‬ ‫ته��ران از تایی��د صالحیت ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۹۳‬داوطلب‬ ‫انتخابات مجلس در اس��تان تهران خبر داد‪ .‬شکراهلل‬ ‫حسن بیگی با بیان اینکه بی طرفی مجریان در ستاد‬ ‫انتخابات اس��تان ته��ران به معنای انفع��ال در برابر‬ ‫تخلفات نیس��ت و نمی توانیم نس��بت ب��ه تخلفات‬ ‫انتخاباتی بی تفاوت باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع ‪۳۸۷۹‬‬ ‫نفر داوطلب ثبت نام ش��ده در استان تهران‪۳۵۹۳ ،‬‬ ‫نفر تایید شدند‪ ۴۵ ،‬نفر انصراف دادند و ‪ ۲۲۳‬نفر هم‬ ‫رد صالحیت شدند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬به دنب��ال مالق��ات نماین��ده یک��ی از‬ ‫گروهک ه��ای تروریس��تی و تجزیه طلب با برخی از‬ ‫مقامات کویتی و برگزاری نشس��ت ض��د ایرانی در‬ ‫کویت‪ ،‬کاردار سفارت کویت در تهران به وزارت امور‬ ‫خارج��ه احضار و مراتب اعتراض ش��دید جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران ب��ه وی ابالغ ش��د‪ .‬در این جلس��ه‪،‬‬ ‫دس��تیار وزی��ر و مدیرکل خلیج ف��ارس وزارت امور‬ ‫خارجه با اش��اره به ضرورت احترام متقابل در روابط‬ ‫فیمابین‪ ،‬اقدام های انجام ش��ده در کویت را محکوم‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬این گونه اقدام ها دخالت اشکار در امور‬ ‫داخلی جمهوری اس�لامی ایران و نقض اصل حسن‬ ‫همجواری و اظهارات دوس��تانه مقامات کویتی بوده‬ ‫و در تضاد با اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت‬ ‫سرزمینی ایران است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رسانی وزارت امور خارجه‪-‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مطالب مندرج‬ ‫در برخی رس��انه های اس��ترالیایی درباره وضعیت‬ ‫«کایلی مور گیلبرت» ش��هروند اس��ترالیایی گفت‪:‬‬ ‫وی به اتهام نقض امنیت ملی ایران دس��تگیر ش��ده‬ ‫و جمهوری اس�لامی تسلیم جوسازی های سیاسی‬ ‫و تبلیغاتی نمی ش��ود‪ .‬س��ید عباس موسوی افزود‪:‬‬ ‫تجربه نش��ان داده جمهوری اس�لامی ایران تسلیم‬ ‫جوس��ازی های سیاس��ی و تبلیغاتی نمی شود و این‬ ‫ش��هروند اس��ترالیایی مانن��د هر محک��وم دیگری‬ ‫که حکم قضای��ی دارد‪ ،‬دوره محکومی��ت خود را با‬ ‫برخورداری از همه حقوق قانونی طی می کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬اال طالبان��ی از رهب��ران اتحادیه میهنی‬ ‫کردس��تان با اش��اره ب��ه س��فر اخیر بره��م صالح‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری عراق ب��ه س��لیمانیه‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫س��فر امری عادی و مربوط ب��ه نتایج انتخابات اخیر‬ ‫اتحادیه میهنی کردستان است که پس از درگذشت‬ ‫ج�لال طالبان��ی‪ ،‬بنیان گ��ذار و رهب��ر تاریخی ان‬ ‫بدون دبی��ر کل باقی مانده اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫عراق پنجش��نبه گذش��ته بعد از پیش��نهاد اس��عد‬ ‫العیدانی ازسوی فراکس��یون البناء به عنوان گزینه‬ ‫نخست وزیری‪ ،‬امادگی خود را برای استعفا در مقابل‬ ‫اعض��ای مجلس نماین��دگان اعالم ک��رد و به اقلیم‬ ‫کردستان رفت‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬روزنامه عبری زب��ان یدیعوت احارونوت‪،‬‬ ‫گ��زارش داد‪ :‬تل اوی��و ب��ا درخواس��ت تش��کیالت‬ ‫خودگردان فلس��طین مبنی بر برگ��زاری انتخابات‬ ‫ش��ورای قانون گ��ذاری در قدس اش��غالی مخالفت‬ ‫کرد ه است‪ .‬این روزنامه اشاره کرد پس از گفت وگو و‬ ‫مشورت های مقامات رژیم صهیونیستی در روزهای‬ ‫گذشته‪ ،‬تصمیم گرفته شد که درخواست تشکیالت‬ ‫خودگردان برای مشارکت ساکنان قدس شرقی در‬ ‫انتخابات مجلس قانون گذاری فلسطین رد شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬کیم جونگ ‬ ‫اون‪ ،‬رهبرکره شمالی‪ ،‬جلسه ای کلیدی را با اعضای‬ ‫عالی رتبه حزب حاکم این کش��ور تش��کیل داد‪ .‬این‬ ‫نشس��ت که روز گذشته اغاز ش��د‪ ،‬گمانه زنی هایی‬ ‫درب��اره اینکه پیونگ یانگ بناس��ت موش��ک های‬ ‫بالس��تیک قاره پیم��ای خ��ود را ازمای��ش کن��د‪،‬‬ ‫به دنبال داش��ته‪ ،‬این در حالی است که ضرب االجل‬ ‫کره ش��مالی به امریکا برای رسیدن به نتیجه ای در‬ ‫زمینه گفت وگوهای صلح در حال اتمام است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬خلوصی اکار‪ ،‬وزیر دفاع ترکیه در سخنانی‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬ان��کارا به هیچ وج��ه از نق��اط مراقبت‬ ‫دوازده گانه در ادلب سوریه چشم پوشی نخواهدکرد‪.‬‬ ‫وی که در جمع شماری از فرماندهان ارتش مستقر‬ ‫در نزدیکی مرزهای س��وریه س��خن می گفت بر این‬ ‫موضوع که انکارا از س��وریه خارج نمی ش��ود‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬وزیر دفاع ترکی��ه گفت‪ :‬نق��اط دوازده گانه با‬ ‫ش��جاعت کامل در حال اجرای ماموریت خود برای‬ ‫ضمانت توقف درگیری در استان ادلب هستند‪ .‬این‬ ‫نق��اط در صورتی که هدف حمل��ه قرار بگیرند بدون‬ ‫شک پاسخ خواهند داد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫صنایع دفاع‬ ‫به کمک قطعه سازان‬ ‫خودرو می اید‬ ‫تامین ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫بودجه شهرداری ها از‬ ‫تخلف ساختمانی‬ ‫تجارت روسیاه‬ ‫طرح «بیدود» مدتی از س��وی ش��هرداری و ستاد هوای‬ ‫پاک اجرا می ش��د؛ قرار بود مرحله پایش این طرح تابستان‬ ‫‪ ۹۷‬در ته��ران کلید بخ��ورد و در ادامه در صورت موفقیت‬ ‫در س��ایر کالنشهرهای کشور نیز به اجرا دراید‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫برخی مش��کالت‪ ،‬در نهایت پاییز همان س��ال اجرایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برخی کارشناس��ان حوزه شهری عنوان‬ ‫کرده بودند بازخوردهای این طرح حاکی از رضایت و جلب‬ ‫نظر مردم داش��ته است‪ .‬دوره ازمایشی طرح بیدود با ‪۳۰۰‬‬ ‫دوچرخه اغاز ش��د و هدف در این طرح رس��یدن به تامین‬ ‫‪ ۵‬ه��زار دوچرخ��ه بود که در نهایت تعداد انها به حدود ‪۱۱‬‬ ‫هزار دوچرخه رسید‪.‬‬ ‫یکی از نکات مهم و از مزیت های این طرح که سبب شد‬ ‫شهروندان از ان استقبال کنند‪ ،‬نرخ پایین اجاره دوچرخه ها‬ ‫برای تردد بود‪ .‬اگر طرح ادامه پیدا کند‪ ،‬مردم بیشتری برای‬ ‫تردد از دوچرخه به جای خودرو و موتورس��یکلت اس��تفاده‬ ‫خواهند کرد و این امر دستاوردهای خوبی برای کالنشهری‬ ‫مانند تهران خواهد داشت و کمک بزرگی به کاهش ذرات‬ ‫معل��ق و الودگی ه��وا می کند‪ .‬موضوعی که در این طرح از‬ ‫س��وی مجریان به ان اشاره می ش��د‪ ،‬کاهش الودگی هوا و‬ ‫حضور پرندگان و صدای انها در سطح شهر بود و اینکه در‬ ‫روحیه شهروندان تاثیر بسیار مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫برخ��ی از فعاالن حوزه دوچرخ�� ه هم پیش تر به‬ ‫اع�لام کرده بودند این طرح نباید انحصاری باش��د و برای‬ ‫تضمی��ن تداوم ان باید ش��رکت های دیگر هم به این طرح‬ ‫ورود کنند‪ .‬مهیار مخصوص از رکاب زنان کش��ور اس��ت و‬ ‫دوچرخه‪‎‬سواری را به طور حرفه‪‎‬ای دنبال می‪‎‬کند‪ .‬وی طرح‬ ‫بیدود را پروژه خوبی برای کشور دانسته و عنوان کرده بود‪،‬‬ ‫ای��ن امر به فرهنگ اس��تفاده از دوچرخه برای تردد کمک‬ ‫می کند‪ .‬موضوع دوچرخه اش��تراکی چند س��الی است در‬ ‫جهان اغاز ش��ده و در ایران به تازگی پا گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫طرح در کش��ور اشکاالتی دارد که برخی از ایرادهای ان به‬ ‫مدی��ران اجرایی طرح اعالم ش��د‪ ،‬اما نپذیرفتند‪ .‬در اجرای‬ ‫چنین طرح هایی نیاز اس��ت مش��اوره های فنی قوی داشته‬ ‫باشیم تا به درستی بومی سازی انجام شود‪ .‬به استناد اینکه‬ ‫این طرح در امستردام و‪ ...‬در حال انجام است‪ ،‬نباید در این‬ ‫طرح از همان دوچرخه ها بدون توجه به زیست بوم متفاوت‬ ‫کشورمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مخص��وص درباره ایرادهای دوچرخه‪‎‬های طرح بیدود به‬ ‫وزن این دوچرخه ها اشاره کرده و گفته بود‪ ،‬دوچرخه های‬ ‫نارنجی بسیار س��نگین هستند‪ .‬سیستم دنده هم ندارند و‬ ‫در تهرانی که مناطق سراش��یبی و س��رباالیی زیادی دارد‪،‬‬ ‫نمی توانن��د کارامد باش��ند ک��ه متصدیان ام��ر می توانند‬ ‫ب��ا تغییرات کوچک��ی در َط َبق و خ��ودرو دوچرخه‪ ،‬تنه را‬ ‫س��بک‪‎‬تر ک��رده و ان را کارامدت��ر کنند‪ .‬طب��ق این مدل‬ ‫دوچرخه بزرگ اس��ت و دوچرخه‪‎‬سوار باید رکاب بیشتری‬ ‫بزند ت��ا دوچرخه به حرکت دراید؛ در نتیجه انرژی زیادی‬ ‫بای��د صرف کند‪ .‬اگر طبق کوچک‪‎‬تر ش��ود راکب می‪‎‬تواند‬ ‫در س��رباالیی ها شتاب بیشتری بگیرد و دوچرخه را کنترل‬ ‫کن��د‪ .‬در مناط��ق گوناگون باید با توجه ب��ه جغرافیای ان‬ ‫از دوچرخه های گوناگون اس��تفاده ک��رد؛ اینکه برای تمام‬ ‫مناطق بیس��ت‪‎‬ودوگانه تهران از یک نوع دوچرخه استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬منطقی نیست‪.‬‬ ‫ای��ن رکاب‪‎‬زن ب��ا بی��ان اینکه در کل ط��رح خوبی کلید‬ ‫خورده‪ ،‬تاکید داشت که برای توسعه و موفقیت‪ ،‬بهتر است‬ ‫این طرح انحصاری نباشد‪ .‬اگر شهرداری چند میلیارد برای‬ ‫ان س��رمایه گذاری ک��رده ‪ ،‬ان را در اختیارش نگه دارد‪ ،‬اما‬ ‫اجازه دهد طرح رقابتی ش��ود‪ ،‬ش��رکت های دیگر هم ورود‬ ‫و ای��ن طرح را در تهران و س��ایر ش��هرها اجرا کنند یعنی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تالش برای بازگشت‬ ‫هدف طرح «بیدود» تامین ‪ ۵‬هزار دوچرخه بود که دوره ازمایش��ی این‬ ‫ط��رح ب��ا ‪ ۳۰۰‬دوچرخه اغاز ش��د و در نهایت تع��داد دوچرخه ها به حدود‬ ‫‪۱۱‬هزار دستگاه رسید‬ ‫سایر افراد و شرکت‪‎‬ها هم چشم اندازی برای سرمایه گذاری‬ ‫در چنین طرحی داش��ته باشد‪ .‬زمانی اسنپ انحصاری بود‬ ‫اما دیگر ش��رکت ها مانند تپس��ی و‪ ...‬امدند و حاال هر یک‬ ‫خدم��ات خودش��ان را دارند و فض��ای رقابتی به‪‎‬وجود امد‪.‬‬ ‫کم‪‎‬کم باید ش��رکت های دیگر برای همگانی شدن استفاده‬ ‫از دوچرخه برای تردد به موضوع طرح بیدود ورود کنند‪.‬‬ ‫مخصوص یاداور ش��ده بود که باید با مدیریت درس��ت‪،‬‬ ‫اج��ازه نداد پروژه خانه های دوچرخه به شکس��ت بینجامد‬ ‫زیرا سرمایه گذاری زیادی برای اجرای ان شده است‪ .‬برای‬ ‫انج��ام هر پروژه‪‎‬ای باید اصول و اس��تانداردهای ان رعایت‬ ‫شود‪ ،‬وگرنه در میان‪‎‬مدت شکست می‪‎‬خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی به شرط ادامه‬ ‫چند ماهی است که دیگر خبری از دوچرخه های نارنجی‬ ‫در خیابان ها نیس��ت‪ .‬رنگ نارنج��ی دوچرخه ها ناخوداگاه‬ ‫نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد و جوانانی که در‬ ‫کنار این دوچرخه ها با انرژی مشغول خدمات دهی به افراد‬ ‫عالقه مند بودند‪ ،‬می رفت تا شهروندان را به فرهنگ استفاده‬ ‫از وس��ایل بیدود امیدوار کند‪ ،‬ام��ا دوچرخه های کرایه ای‬ ‫بیدود‪ ،‬درحال حاضر از س��طح ش��هر جمع شده اند‪ .‬شرکت‬ ‫بیدود در صفحه اینس��تاگرامش در پاسخ به انتقادها گفته‬ ‫«برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت ش��هرداری هس��تیم‪،‬‬ ‫به زودی با حمایت ش��هرداری دوچرخه ها به س��طح شهر‬ ‫برمی گردند»‪.‬‬ ‫یک��ی از گالیه ها مربوط به مش��ترکان این طرح اس��ت‬ ‫که وجه را پرداخت کرد ه اما از خدمات اس��تفاده نکرده اند‬ ‫زی��را دوچرخه ها جمع اوری ش��ده اند‪ .‬بیدود(س��ازنده این‬ ‫دوچرخه ه��ا ک��ه یک��ی از تولیدکنندگان داخلی اس��ت)‬ ‫ب��ه مش��تریانش پیامک فرس��تاده که به دلی��ل انچه زیان‬ ‫اقتصادی خوانده ش��ده‪ ،‬اقدام به جمع اوری دوچرخه های‬ ‫خود از س��طح ش��هر ته��ران کرده و ضم��ن عذرخواهی از‬ ‫مشتریان خود اظهارکرده که در این زمینه در حال رایزنی‬ ‫با ش��هرداری پایتخت اس��ت‪ .‬این ش��رکت همچنین اعالم‬ ‫ک��رده درباره فعالیت دوباره این دوچرخه ها اطالع رس��انی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫براساس سخنان عیسی کالنتری‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬منشا ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫الودگ��ی هوا مربوط ب��ه صنایع متحرک یعن��ی خودروها‬ ‫ش��امل سواری ها‪ ،‬کشنده ها و موتورسیکلت هاست‪ .‬صیانت‬ ‫از محیط زیست اگرچه یکی از وظایف واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی است اما مردم نیز باید در کاهش منشا االیندگی ها‬ ‫هم مش��ارکت داش��ته باشند که یکی از این امور استفاده از‬ ‫دوچرخه یا موتورس��یکلت برقی اس��ت؛ البته دوچرخه در‬ ‫حفظ محیط زیست کارامدتر است زیرا باتری وسایل برقی‬ ‫خود معضلی برای محیط زیست به شمار می روند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه ت�لاش می ش��ود دوچرخ��ه جایگزی��ن‬ ‫موتورس��یکلت و حتی خودرو ش��ود‪ ،‬مصطفی صفرخانی‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان قطع��ات و تعمیرکاران‬ ‫دوچرخ��ه و موتورس��یکلت خبر از تعطیل��ی کارخانه های‬ ‫تولید دوچرخه کش��ور داده و عنوان کرده‪ ،‬تولید دوچرخه‬ ‫در کش��ور به صفر رس��یده است‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬از این صنعت حمایت نش��د؛ در نتیجه تولید‬ ‫ان به طور کامل در کشور متوقف شده است؛ عالوه بر این در‬ ‫جامعه ما استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه منسوخ‬ ‫شده است‪ .‬برای تشویق مردم به استفاده از دوچرخه‪ ،‬دولت‬ ‫بای��د حمای��ت کند ت��ا محصول با نرخ مناس��ب تولید و به‬ ‫بازار عرضه ش��ود‪ .‬باید هدف این باش��د که در کالنش��هرها‬ ‫به ویژه تهران دوچرخه جایگزین خودروهای تک سرنشین‬ ‫و موتورسیکلت ها شود‪ ،‬درحالی که وقتی از دوچرخه سخن‬ ‫می گوییم باید درباره دوچرخه دانش اموزی صحبت کنیم‬ ‫زیرا مصرف کنندگان ان‪ ،‬این رده سنی هستند‪ .‬بزرگساالن‬ ‫خیل��ی کمتر از دوچرخه اس��تفاده می کنند و اس��تفاده از ‬ ‫دوچرخ��ه در هر رده س��نی هنوز به ی��ک فرهنگ تبدیل‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬او هم از مزیت های طرح بیدود می گوید اما‬ ‫به شرط اینکه این طرح ادامه دار باشد و فصلی نباشد؛ یعنی‬ ‫این گونه نباش��د که ‪ ۶‬ماه یا یک س��ال دنبال شود و سپس‬ ‫اع�لام کنند چون بودجه نیس��ت‪ ،‬طرح متوقف می ش��ود‪.‬‬ ‫این گونه عملکردها در حوزه فرهنگ س��ازی کارساز نیست‪.‬‬ ‫باید مجری این طرح‪ ،‬استهالک و نوسازی دوچرخه ها را در‬ ‫با جمع اوری دوچرخه ها از سطح شهر در زمان اغتشاش ها‬ ‫به دلیل گرانی بنزین‪ ،‬هنوز به چرخه مصرف برنگش��ته اند‪.‬‬ ‫برخ��ی از کاربرانی که مب��ادرت به عضویت و خرید طرح و‬ ‫اشتراک برای یک یا چند ماه کرده اند‪ ،‬گالیه مند هستند و‬ ‫اعالم می کنند از اعتماد انها سوءاستفاده شده است‪ .‬یعقوب‬ ‫ازاده دل‪ ،‬مدیر توس��عه سیستم های حمل ونقل پاک در رد‬ ‫این موض��وع به‬ ‫گفت‪ :‬در این باره سوءاس��تفاده ای‬ ‫نش��ده و ش��رکت مربوط متعهد به این موض��وع بوده و به‬ ‫ان پایبند است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬جای نگرانی نیس��ت و مس��ئله ای‬ ‫وجود ندارد که مشترکان متضرر شوند‪ .‬طرح بیدود بزرگ تر‬ ‫از این است که بخواهند با این اعداد و ارقام کار غیرحرفه ای‬ ‫کند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬طرح بیدود برمی گردد و ادامه خواهد‬ ‫داش��ت زیرا برای این موضوع برنامه ریزی بلندمدت ش��ده‬ ‫است‪ .‬نبود چند هفته ای دوچرخه ها به دلیل برخی اتفاق ها‬ ‫در سطح جامعه بود که ممکن بود به این دوچرخه ها اسیب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مدیر توس��عه سیستم های حمل ونقل پاک‪ ،‬گفت‪ :‬مدتی‬ ‫اینترنت نبود و زیرس��اخت های نرم افزاری این طرح دچار‬ ‫مشکل شده بود‪ .‬برای روزامد شدن انها زمان الزم است اما‬ ‫به طور قطع طرح برمی گردد؛ البته این پذیرفتنی است که‬ ‫باید پیش از جمع اوری دوچرخه ها اطالع رس��انی می شد‪.‬‬ ‫ازاده دل در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه تکلیف هزینه های‬ ‫پرداختی مش��ترکان چه می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬من هم یکی از‬ ‫این مش��ترکان هس��تم و کیف پولم برای اس��تفاده از این‬ ‫دوچرخه ها شارژ بوده است‪ .‬اگر روزی طرح بیدود از چرخه‬ ‫مصرف خارج شود در مقابل کاربران به تعهداتی که داشته‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که طرح هرچه زودتر به چرخه‬ ‫مصرف برگ��ردد‪ .‬مدیر توس��عه سیس��تم های حمل ونقل‬ ‫پاکیاداور شد‪ :‬طرح بیدود با رایزنی زیادی اغاز شد و نباید‬ ‫در این پروژه ها ش��تاب کرد‪ .‬طرف قرارداد بخش خصوصی‬ ‫اس��ت و باید زمان الزم را برای اجرای طرحی بی نقص به او‬ ‫داد تا به طور پایدار فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫ازاده دل در پای��ان گفت‪ :‬طرح بیدود در این مدت خوب‬ ‫عمل کرده و کاربران هم رضایت کافی از ان داش��ته اند؛ از‬ ‫این رو پروژه باید ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫مهیار مخصوص‬ ‫مصطفی صفرخانی‬ ‫یعقوب ازاده دل‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫خبرها حاکی از اختالف بین بخش خصوصی و شهرداری‬ ‫در ط��رح بی��دود دارد و باید دی��د در ادامه توافق های الزم‬ ‫به دست می اید یا خیر؟ و اینکه تکلیف مشترکانی که برای‬ ‫چند ماه هزینه پرداخت کرد ه و خدماتی دریافت نکرده اند‬ ‫چه می ش��ود؟ س��ازنده و تامین کننده ای��ن دوچرخه ها به‬ ‫ق��ول داده در این��ده درباره وضعی��ت طرح بیدود‬ ‫گفت وگویی با ما خواهد داشت‪.‬‬ ‫دستور رئیس جمهوری‬ ‫به بانک ها برای بازگرداندن واحد های تولیدی‬ ‫تکمیل و عرضه ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۹۹‬خودرو در ‪ 2‬روز‬ ‫ب��ه هم��ت مجموعه کارکن��ان گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو رک��ورد تکمی��ل و تجاری س��ازی‬ ‫خودروه��ا شکس��ته ش��د‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬پنجش��نبه گذش��ته ‪۲۴۳۶‬‬ ‫خ��ودرو و روز جمع��ه نیز ‪ ۲۸۶۳‬خ��ودرو تکمیل‪،‬‬ ‫تجاری س��ازی و به بازار عرضه ش��ده است‪ .‬همت‬ ‫بلند زنجیره تامین و تالش ش��بانه روزی کارکنان‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو سبب ثبت این رکورد در‬ ‫تولید و عرضه محصوالت ایران خودرو شد‪ .‬براساس‬ ‫هدف گذاری انجام شده خودروهای دارای کسری‬ ‫در دی به صفر خواهد رسید و از ابتدای بهمن تولید‬ ‫بدون کسری ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی و توس��عه‬ ‫منطقه ای وزارت کش��ور از دس��تور رئیس جمهوری‬ ‫به بانک ها برای بازگش��ت واحد ه��ای تولیدی تملک‬ ‫ش��ده به چرخه تولی��د خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از رواب��ط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬بابک دین پرست با اعالم‬ ‫این خب��ر در جری��ان بازدید از طرح ه��ای اقتصادی‬ ‫اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫دس��تور رئیس جمهوری‪ ،‬همه واحد های تولیدی که‬ ‫ازس��وی بانک ها تملک ش��ده‪ ،‬باید ب��ه چرخه تولید‬ ‫برگردند‪ .‬وی با بیان اینکه تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تعداد‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶‬واحد تولیدی کش��ور از سوی شبکه بانکی‬ ‫تمل��ک و به ط��ور عمده از چرخه تولید خارج ش��دند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با دس��تور رئیس جمهوری ب��ه بانک مرکزی و‬ ‫ش��بکه بانکی‪ ،‬هم اکنون تعداد ای��ن واحد ها به ‪۸۰۰‬‬ ‫واحد رسیده ضمن اینکه رئیس جمهوری تاکید کرده‬ ‫ک��ه مابقی واحد ها هم باید به چرخ��ه تولید برگردند‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دستور بازگرداندن این گونه‬ ‫واحد ه��ا به چرخه تولید ازس��وی وزیر کش��ور هم به‬ ‫فرمانداران ابالغ ش��د‪ .‬دین پرس��ت با اشاره به اهمیت‬ ‫واگ��ذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی ابراز‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس اخرین امار‪ ۸۰ ،‬ه��زار واحد نیمه تمام‬ ‫در کش��ور وجود دارد ک��ه برای راه ان��دازی انها ‪۵۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی ها برای تس��هیل در واگ��ذاری واحد های‬ ‫نیمه تم��ام ی��ا اماده راه ان��دازی به بخ��ش خصوصی‬ ‫انج��ام ش��ده اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن از دس��تور ویژه‬ ‫رئیس جمهوری به استانداران برای ارزیابی واحد های‬ ‫اولویت دار خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به باقی ماندن عمر‬ ‫دو ساله دولت‪ ،‬باید این کار در دستور استانداران باشد؛‬ ‫از این رو از استانداران خواسته شده برنامه توسعه خود‬ ‫را برای دو سال باقیمانده دولت ارائه کنند‪ .‬دین پرست‬ ‫ب��ا بیان اینکه خرداد امس��ال نی��ز ‪ ۷‬ماموریت ویژه در‬ ‫راس��تای رونق تولید به فرمانداران ابالغ ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرمان��داران موظف ش��دند می��زان تولید و اش��تغال‬ ‫واحد ه��ای تولیدی را حفظ کنن��د و از تعطیلی حتی‬ ‫یک واحد تولیدی جلوگیری شود‪ .‬دین پرست افزایش‬ ‫ظرفی��ت واحد های تولی��دی را از دیگر ماموریت های‬ ‫فرمان��داران عنوان و بیان ک��رد‪ :‬همچنین فرمانداران‬ ‫موظ��ف به پیگیری وضعیت هم��ه واحد های تولیدی‬ ‫تعطیل شده در ‪ ۶‬سال گذشته در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم شدند تا واحد هایی که قابلیت فعالیت دوباره‬ ‫دارند‪ ،‬به چرخه تولید برگردند‪.‬‬ ‫مدیر نوس��ازی‪ ،‬توس��عه و برنامه ریزی ناوگان‬ ‫عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از‬ ‫تعیین حدود ‪12‬میلیارد دالر یارانه و تس��هیالت‬ ‫در قالب دو طرح برای نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی ش��امل کامی��ون‪ ،‬کامیون��ت‪ ،‬اتوبوس و‬ ‫مینی بوس خبر داد‪ .‬صدراهلل بمانا در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا درباره اینکه برخی مسئوالن شهری سهم‬ ‫ناوگان فرس��وده کامیون های بین ش��هری را در‬ ‫الودگی پایتخت ‪ ۲۳‬درصد اعالم می کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این امار را نمی توان تایید یا تکذیب کرد اما‬ ‫باید گفت که کامیون های برون ش��هری بیشتر نو‬ ‫و بدون مشکل هستند و دارای معاینه فنی و کارت‬ ‫هوشمندی بوده که به طور دائمی رصد می شوند‪.‬‬ ‫مدیر نوس��ازی‪ ،‬توس��عه و برنامه ری��زی ناوگان‬ ‫عمومی س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۱۷‬درص��د کامیون ه��ا و حدود‬ ‫‪ ۱۴‬درص��د اتوبوس های برون ش��هری فرس��وده‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬کامیون های فرس��وده حق ورود‬ ‫به کالنشهرها را ندارند و برخی از انها که چندان‬ ‫فرس��وده نیستند اجازه محدودی در ساعات های‬ ‫‪ ۱۰‬ش��ب تا ‪ ۶‬صبح برای ورود به تهران دارند که‬ ‫به طور معمول اطراف پایتخت بارش��ان را تخلیه‬ ‫می کنند؛ بنابراین نمی توان س��هم این ناوگان را‬ ‫در الودگی هوا پررنگ دانست‪.‬‬ ‫البته این در حالی است که کارشناسان شهری‬ ‫و ه��وای پاک به‬ ‫گفته بودند که بخش��ی‬ ‫از ای��ن الودگ��ی هوای تهران مرب��وط به بزرگراه‬ ‫تهران‪-‬کرج و جاده های منتهی به تهران اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن تردد این خودروهای فرس��وده و حتی‬ ‫تخلیه بار خارج از شهر کمکی به کاهش الودگی‬ ‫هوا نمی کند‪ ،‬زیرا هوا سیار است و جریان دارد و‬ ‫به راحتی جابه جا می شود‪ .‬مدیر نوسازی‪ ،‬توسعه‬ ‫و برنامه ریزی ناوگان عمومی س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای افزود‪ :‬دو طرح برای نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی داریم که یکی از انها با‬ ‫عنوان طرح ریاست جمهوری برای نوسازی ناوگان‬ ‫تج��اری اتوبوس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬کامیون و کامیونت‬ ‫اس��ت و در این طرح ‪ ۱۷۴‬هزار و ‪ ۵۵۰‬دس��تگاه‬ ‫ناوگان برون شهری و درون شهری در نظر گرفته‬ ‫ش��ده و قرار اس��ت از محل صرفه جویی سوخت‬ ‫دول��ت ‪ ۵۰‬درصد نرخ خودرو را در قالب یارانه به‬ ‫رانندگان تخفیف دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این تخفیف‬ ‫به گونه ای اس��ت که ‪ ۵۰‬درصد نرخ ان از س��وی‬ ‫دولت به کارخانه های خودرو پرداخت می شود و‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کل مبلغ خودرو نیز به رانندگان دارای‬ ‫خ��ودرو فرس��وده تس��هیالت ‪ ۱۸‬درصد با مدت‬ ‫بازپرداخت ‪ 5‬س��ال داده می ش��ود‪ .‬بمانا با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۲۰‬درصد از نرخ ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫اورده دارندگان خودروهای فرسوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬هزار ثبت سفارش انجام شده که‬ ‫درگیر انتقال ارز است و یک میلیارد دالر اعتبار از‬ ‫محل صندوق توس��عه ملی برای تسهیالت ان در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬وی درباره طرح دوم برای‬ ‫نوس��ازی کامیون های فرس��وده اظهارکرد‪ :‬طرح‬ ‫دوم فقط ب��رای کامیون هاس��ت و کارخانه های‬ ‫داخل��ی‪ ،‬ش��رکت های حمل ونق��ل و رانندگان‬ ‫کامیون های فرس��وده می توانن��د در قالب ان از‬ ‫س��ازمان راه��داری مج��وز واردات کامیون های‬ ‫کمت��ر از ‪ ۳‬س��ال را دریافت کنن��د‪ .‬در این میان‬ ‫شرکت های حمل ونقلی می توانند ‪ ۱۰۰‬کامیون‬ ‫و کارخانه های داخلی می توانند تا ‪ ۱۰۰۰‬کامیون‬ ‫با این ش��رایط البته از کشورهای اروپایی‪ ،‬ژاپن یا‬ ‫ک��ره وارد کنند که اس��تانداردهای روز جهان را‬ ‫داشته باشد‪ .‬بمانا با بیان اینکه برای نوسازی ‪۳۴۰‬‬ ‫هزار خودرو ناوگان حمل ونقل عمومی فرس��وده‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر اعتبار نیاز اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از طرح نوس��ازی کامیون های فرسوده استقبال‬ ‫مناس��بی انجام شده چراکه متقاضیان می توانند‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد کمتر از نرخ بازار این کامیون ها‬ ‫را که نو نیس��تند‪ ،‬وارد کنند‪ .‬البته هنوز مجوزی‬ ‫ص��ادر نکردیم اما به محض نهایی ش��دن مراحل‬ ‫اجرایی ان‪ ،‬در رس��انه ها به ش��کل عمومی اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫«بیدود» دودی که به چشم مردم رفت‬ ‫برنامه های خود دیده باش��د‪ ،‬زیرا دوچرخه ها پس از مدتی‬ ‫نیاز به تعمیر دارند‪ .‬برای نگهداری و تعمیر دوچرخه ها نیز‬ ‫بودجه الزم است‪.‬‬ ‫گویا امروز این موضوع گریبانگیر طرح بیدود و مس��ائل‬ ‫مالی منجر به اختالف هایی میان مجریان طرح شده است‪.‬‬ ‫پیش تر حتی فعاالن صنعت موتورسیکلت و دوچرخه عنوان‬ ‫کرده بودند که طرح بیدود باید برای تمام قشرهای جامعه‬ ‫از جمله معلوالن تعریف شده و قابل استفاده باشد؛ بنابراین‬ ‫باید دوچرخه هایی طراحی و تولید شوند که همگان و حتی‬ ‫معلوالن هم س��همی از ان داشته باشند‪ .‬شاید افراد معلول‬ ‫درصد کمی از جمعیت را تشکیل دهند اما به عنوان شهروند‬ ‫انها هم باید در فرهنگ سازی جامعه نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫دالری برای نوسازی‬ ‫دوچرخه های نارنجی به سطح شهر برمی گردند؟‬ ‫برای تداوم طرح ها نباید انحصاری عمل کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫صنایع دفاع به کمک قطعه سازان خودرو می اید‬ ‫جای خالی‬ ‫مشارکت های‬ ‫پژوهشی‬ ‫رضا اریاراد‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ا اغاز تحریم از مرداد س��ال ‪ ،۹۷‬همکاری صنایع‬ ‫داخلی با یکدیگر پررنگ تر ش��د و این امر در صنعت‬ ‫خودرو برجس��ته تر اس��ت‪ .‬در این ب��اره قراردادهایی‬ ‫بین خودروس��ازان و وزارت دفاع و نیز قطعه سازان با‬ ‫این وزارتخانه بس��ته ش��ده تا در نهضت داخلی سازی‬ ‫پرشتاب تر پیش برود‪ .‬اگرچه کمیت برای تولید دارای‬ ‫اهمیت اس��ت اما باید بخشی از تمرکز به استانداردها‬ ‫و کیفیت محصوالت باش��د تا رضایت مش��تریان نیز‬ ‫جلب شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خ��ودرو با بی��ان اینکه ورود صنایع دف��اع در صنعت‬ ‫قطعه سازی با توجه به توانمندی ان در تولید قطعات‬ ‫و فناوری‪ ،‬مفید خواهد ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫اکن��ون در جنگ ه��ای نظامی نیس��تیم‪ ،‬می توانیم از‬ ‫صنایع نظامی برای پیش��برد بهتر صنعت قطعه بهره‬ ‫برده و صنعت قطع ه داخلی را یاری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل صنایع‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫شورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬تصویب‬ ‫طرح ارائه‬ ‫تسهیالت ارزی‬ ‫‪ ۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورویی صنعت‬ ‫خودرو را در‬ ‫دستور کار‬ ‫قرار داده اما‬ ‫هنوز مصوب‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫امیدواریم این‬ ‫طرح در چند روز‬ ‫اینده مصوب‬ ‫و ابالغ شود‬ ‫برخی قطعات خودرو ج��زو محصوالت «های تک»‬ ‫بوده و الزم اس��ت در این باره شرکت های دانش بنیان‬ ‫و نیز وزارت دفاع که در چند س��ال گذشته پیشرفت‬ ‫قابل توجهی داش��ته ب��ه کمک صنع��ت خودرو اید تا‬ ‫بخشی از مشکالت موجود رفع شود‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و در گفت وگو ب��ا ایس��نا‪ ،‬در رابطه با‬ ‫ورود صنایع دفاع به صنعت قطع ه در راس��تای تامین‬ ‫قطع��ات های تک(قطعات با فناوری ب��اال) با توجه به‬ ‫خروج تعدادی خودرو از چرخه تولید و ضرورت ورود‬ ‫خودروهایی با ویژگی های جدید از جمله خودروهای‬ ‫ب��ا اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۵‬و مانند ان‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬نباید‬ ‫فرام��وش کرد که نیروهای نظامی‪ ،‬توانمندی بس��یار‬ ‫باال و بالق��وه ای در تولید قطعات و فناوری دارند و از‬ ‫ماشین االت و فناوری های باالیی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به طور معمول‪ ،‬ای��ن توانمندی ها ایجاد‬ ‫شده تا در دوران جنگ ب ه کار برده شود اما اکنون که‬ ‫در شرایط جنگ نظامی به سر نمی بریم‪ ،‬می توانیم از‬ ‫این امکانات در صنایع گوناگون از جمله قطعه س��ازی‬ ‫و خودروسازی استفاده کنیم؛ بنابراین از ورود صنایع‬ ‫دفاعی ب��رای حل مش��کالت تامین قطع��ات به ویژه‬ ‫قطع��ات های تک(با فناوری باال) به ش��دت اس��تقبال‬ ‫می کنی��م‪ .‬به طور قطع‪ ،‬زنجی��ره تامین هم خود را از‬ ‫این صنایع جدا ندانسته و در کنار انها حرکت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خ��ودرو درباره مش��کالت موج��ود در تامین قطعات‬ ‫های تک‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همیشه دو مشکل کلی که ‪۸۰‬‬ ‫درصد مش��کالت را شامل شده‪ ،‬مش��کل نقدینگی و‬ ‫قیمت گذاری بوده است‪ .‬اکنون صنعت قطعه به جایی‬ ‫عض��و هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت ایران‪ ،‬گفت‪ :‬عوامل مس��تقیم و غیرمستقیم گوناگونی‬ ‫موجب ایجاد و تش��دید الودگی هوا در کالنشهرها هستند که‬ ‫متاسفانه در سالیان گذش��ته به دلیل اثربخش نبودن اقدام ها‪،‬‬ ‫اتفاق مهمی در این باره انجام نشده است‪ .‬براساس اعالم مراکز‬ ‫بین المللی و پژوهشی روزانه ‪ ۱۲۰۰‬تن االینده در شهر تهران‬ ‫تولید می ش��ود که خودروهای فرسوده سبک و سنگین با ‪۷۸‬‬ ‫درصد سهم اصلی را در ایجاد ان دارند‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر تهران‪،‬‬ ‫‪ ۸‬کالنشهر دیگر کشور نیز درگیر موضوع الودگی هوا هستند‬ ‫که عمده ترین دلیل ان تردد خودروهای فرس��وده ای است که‬ ‫هم نقش اصلی را در انتشار ذرات معلق ایفا کرده و هم مصرف‬ ‫سوخت باالیی دارند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬عالوه بر مورد ف��وق از دیگر عوامل الوده کننده‬ ‫ه��وای کالنش��هرها می ت��وان ب��ه س��وخت غیراس��تاندارد‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت ها‪ ،‬االینده های ناش��ی از منابع ساکن صنعتی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬مس��کونی و نیز ش��رایط اقلیمی و اکولوژیکی حاکم بر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��رکت های بزرگ خودروسازی جهان و حتی‬ ‫نوظهور در عرصه خودروس��ازی و مونتاژ خودرو‪،‬‬ ‫به منظ��ور ارتق��ا و بهب��ود کیفی��ت خودروهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬به یک��ی از راه ه��ای پی��ش رو؛ یعن��ی‬ ‫مشارکت های پژوهش��ی بین المللی و پروژه های‬ ‫مشارکتی پژوهش��ی خودرو روی اورده و در این‬ ‫زمینه موفقیت های بسیاری کسب کرده اند‪ .‬امروز‬ ‫نقش اس��تارت اپ ها و کارافرین��ان موفق چه در‬ ‫قالب فعالیت و مش��ارکت در شرکت های بزرگ یا‬ ‫گروه های چند نفری خالق و دانش پژوه‪ ،‬به صورت‬ ‫اش��خاص حقیقی در جهان‪ ،‬نقش بس��یار موثر و‬ ‫س��ازنده ای در زمینه های بهبود امکانات و ارتقای‬ ‫تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش های‬ ‫گوناگون فناورمحور و های تک خودرو داش��ته اند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬طرح تشکیل یک سازمان مطالعاتی‬ ‫و پژوهشی منسجم و متمرکز در زمینه خودرو با‬ ‫هدف تمرکز بر شناسایی و برقراری ارتباط موثر با‬ ‫شرکت های خودروسازی‪ ،‬موسسه های اموزشی و‬ ‫پژوهشی جهان‪ ،‬شناسایی کارافرینان و مبتکران‬ ‫خ�لاق در حوزه خودروس��ازی در داخل و خارج‬ ‫کش��ور‪ ،‬با رویکرد ج��ذب و فراهم کردن امکانات‬ ‫مش��ارکت در تولید بهین��ه و باکیفیت خودرو‪ ،‬با‬ ‫پیش بین��ی و لحاظ میزان اش��تغالزایی و فروش‬ ‫محص��والت حاص��ل از ان‪ ،‬می تواند فرصت های‬ ‫فراوانی در رش��د صنعت خ��ودرو‪ ،‬افزایش میزان‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬تولید باکیفیت محصول نهایی و در‬ ‫نهای��ت حضور پررنگ تر در بازارهای بین المللی را‬ ‫برای خودروس��ازان کش��ور فراهم کند؛ از این رو‪،‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د طرح تش��کیل یک س��ازمان‬ ‫مطالعاتی قوی و منس��جم که در مرحله نخس��ت‬ ‫ظرفیت های باالی ش��رکت ها و اشخاص حقیقی‬ ‫دانش بنی��ان و با انگیزه در ب��روز خالقیت و نبوغ‬ ‫در فناوری های بخش خودروس��ازی را شناسایی‬ ‫کند‪ .‬در مرحله دوم نسبت به امکان سنجی میزان‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬مشارکت‪ ،‬اموزش و حمایت اقدام‬ ‫ک��رده و همچنی��ن در مراح��ل بعدی ب��ا تقویت‬ ‫بس��ترهای کار و اش��تغال و همچنی��ن تولی��د‪،‬‬ ‫گره گش��ای صنعت خ��ودرو ب��وده و در پیمودن‬ ‫مس��یر حرکت مطمئن و با شتاب بسیار احساس‬ ‫می ش��ود‪ .‬این س��ازمان مطالعاتی و پژوهشی در‬ ‫قالب یک موتور جس��ت وجو با شناس��ایی دقیق‬ ‫مراکز اموزش��ی و پژوهش��ی‪ ،‬اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوق��ی خالق و مبتکر که در قالب کارافرینی و‬ ‫تولیدات خالقانه در سراسر جهان(داخل و خارج‬ ‫کش��ور) فعالیت می کنند و همچنین با شناسایی‬ ‫می��زان ظرفی��ت و توانمندی ها‪ ،‬راه ه��ای ایجاد‬ ‫ارتباط در قالب طرح های مش��ارکت اموزش��ی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی و تولیدی را فراهم ک��رده و به عبارت‬ ‫س��اده تر به یک جزیره فناوری دانش محور برای‬ ‫پ��رورش فناوری های پیش��رفته و تاثیرگذار در‬ ‫تولید و فروش محصول تبدیل می ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬شرکت های خودروساز کشور برای حرکت‬ ‫با ش��تاب در مس��یر پیش��رفت و رضایت مندی‬ ‫مصرف کنندگان داخلی و در سطوح بین المللی‪،‬‬ ‫با پش��توانه تولیدات و محص��والت قابل ارائه این‬ ‫مرکز(جزی��ره فن��اوری در حوزه خ��ودرو)‪ ،‬جای‬ ‫پ��ای خود را در عرصه ه��ای بین المللی محکم تر‬ ‫خواهن��د ک��رد‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬در چند س��ال‬ ‫گذش��ته با توجه به تحریم ه��ای یک جانبه علیه‬ ‫ایران و ترکیه و با توجه به اینکه کش��ور مسلمان‬ ‫ترکی��ه در زمینه های مونت��اژ و تولید خودرو به‬ ‫جایگاه مناسبی در سطح بین المللی دست یافته‬ ‫و این کش��ور را در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪۱۳۹۷‬‬ ‫خورش��یدی) به پانزدهمی��ن تولید کننده بزرگ‬ ‫خودرو در جهان و پنجمین کشور بزرگ در اروپا‬ ‫تبدیل کرده اس��ت؛ شاید بتوان از این فرصت در‬ ‫راس��تای تشکیل مش��ارکت های پژوهشی تولید‬ ‫قطع��ات م��ورد نیاز محصوالت دو کش��ور به ان‬ ‫چش��م داش��ت چراکه با توجه به ظرفیت باالی‬ ‫خودرو سازی در ایران و تامین باکیفیت بسیاری‬ ‫از قطعات مورد نیاز خودرو و رشد بسیار مناسب‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی‪ ،‬امکان قراردادهای مشترک‬ ‫همکاری پژوهشی مشارکتی و برنامه ریزی برای‬ ‫دع��وت از ش��رکت ها و مبتک��ران خالق کش��ور‬ ‫همس��ایه در راس��تای همکاری های مشترک و‬ ‫حض��ور فع��ال و برد‪ -‬برد در ای��ن جزیره فناوری‬ ‫در راستای خودکفایی و تولید باکیفیت محصول‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬همچنی��ن تش��کیل ای��ن مرکز به‬ ‫شناسایی اکثریت اش��خاص(حقیقی و حقوقی)‬ ‫خالق و مبتکر در سراسر کشور در زمینه خودرو‬ ‫کمک کرده و زمینه را برای حضور حداکثری انها‬ ‫در پیش��برد اهداف اقتصاد مقاومتی‪ ،‬خودکفایی‬ ‫و البت��ه ارتقای کیف��ی و فناورمحور محصوالت‬ ‫خودرویی به س��طح اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیگل��و افزود‪ :‬مبلغ این تس��هیالت باالس��ت و اگر‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬بار بزرگ��ی را از دوش زنجیره تامین‬ ‫خواهد برداش��ت و عمده ان نیز به قطعه سازان تعلق‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۳‬م��اه پایان س��ال ‪ ۱۱ ،۹۷‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت برای‬ ‫صنعت خودرو تصویب ش��د که قرار بود ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان ان‬ ‫در قال��ب ریالی و ‪ ۷‬ه��زار میلیارد توم��ان ان در قالب ارزی(‪۸۴۴‬‬ ‫میلیون یورو) پرداخت ش��ود‪ ۴ .‬هزار میلیارد تومان تا پایان س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬و اوایل ‪ ۹۸‬به زنجیره تامین دو خودروساز بزرگ کشور تزریق‬ ‫شد اما تکلیف تسهیالت ارزی هنوز مشخص نشده است‬ ‫رس��یده که در دوران جنگ اقتصادی که نمی توان از‬ ‫ان انتظار سود داش��ت‪ ،‬اما دست کم باید فکری کرد‬ ‫که متحمل ضرر هم نشود‪ .‬در این زمینه ورود صنایع‬ ‫نظامی همچون صنایع دفاع کمک کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه افزایش حد اعتبار ‬ ‫بیگل��و در ارتباط با مصوبه افزایش ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی حد اعتباری دو ش��رکت خودروس��ازی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و ش��رکت س��ایپا در هیات دولت‬ ‫و شورای پول و اعتبار‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حقیقت شورای‬ ‫پول و اعتبار تصویب ارائه این تسهیالت را در دستور‬ ‫کار قرار داده اما هنوز مصوب نش��ده که امیدواریم در‬ ‫چن��د روز این��ده مصوب و ابالغ ش��ود‪ .‬این ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ‪ ۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورو باقیمانده از تسهیالت قبلی به نرخ روز است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقرر ش��ده ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫این تس��هیالت را مصوب کند‪ ،‬اما ش��رط استفاده از‬ ‫این تس��هیالت این است که هر دو خودروساز از ماده‬ ‫‪ ۱۴۱‬قانون تجارت خارج ش��وند‪ .‬هر دو خودروس��از‬ ‫اقدام های الزم را شروع کرده اند و امیدواریم به نتیجه‬ ‫خوبی برس��د‪ .‬صحبت ها حاکی از این بوده اس��ت که‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی اصرار داشتند که‬ ‫کل مبلغ تس��هیالت در زنجیره تامین توزیع شود اما‬ ‫خودروس��ازان دالیل زیادی داشتند که ممکن است‬ ‫بیش��تر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود‬ ‫اما هر دو خودروس��از هزینه هایی از جمله خرید مواد‬ ‫اولیه هم دارند که در قالب ارزی بوده و باید بخش��ی‬ ‫به این قسمت هم تعلق گیرد‪.‬‬ ‫برای خودروهای فرسوده چاره اندیشی شود‬ ‫کالنشهرها نام برد‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم‬ ‫و صنعت ایران اتهام به خودروس��ازان مبن��ی بر تولید خودرو‬ ‫غیراس��تاندارد و محکوم ک��ردن انها به عنوان مس��بب اصلی‬ ‫الودگی هوای کالنش��هرها را‪ ،‬نوعی فرافکنی و نش��انی غلط به‬ ‫مردم دادن دانس��ته و افزود‪ :‬درحال حاض��ر خودروهای تولید‬ ‫داخل از اس��تاندارد االیندگ��ی یورو‪ ۴‬برخوردارن��د و با توجه‬ ‫به نظارت های س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬سازمان ملی‬ ‫استاندارد و شرکت های بازرسی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫برای تولید این خودروها مشکلی در کشور وجود ندارد‪ .‬مسائلی‬ ‫مانند دوام کاتالیس��ت و سایر قطعات و تجهیزات کنترل کننده‬ ‫الودگی در خودرو و نیز کیفیت سوخت استاندارد هم از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که صاحب نظران و منتقدان درباره ان نظرهایی‬ ‫دارند که البته در قانون راهکارها و نهاد های ذی ربط برای اجرا‬ ‫و کنترل ان مشخص شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکت��ه بعدی لزوم توجه به ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫در کنار نوع س��وخت ارائه شده اس��ت‪ .‬نقش یک روغن خوب‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ک��م اهمیت تر از نقش بنزین خوب و خودروی خوب نیس��ت‪.‬‬ ‫همچنین کاتالیس��ت که وسیله بس��یار گرانقیمتی است باید‬ ‫تحت نظارت دولت در بازار عرضه شود‪ ،‬همان طور که عیار طال‬ ‫و س��که از سوی دولت کنترل می شود کاتالیست هم وسیله ای‬ ‫اس��ت که م��وادی گرانقیمت ت��ر از طال در ان ب��ه کار می رود؛‬ ‫بنابرای��ن ظرفیت تقلب خیلی در ان باال اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که به هر حال بعد ‪ ۶۰‬یا حداکثر ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر‪ ،‬بسته‬ ‫به نوع کاتالیس��ت و نوع ترافی��ک و رانندگی افراد‪ ،‬به هر حال‬ ‫باید تعویض ش��ود‪ .‬به عبارتی هر خودرویی با رانندگی طبیعی‬ ‫حداکثر پس از ‪ ۵‬سال نیازمند چنین تغییری است‪ .‬به عبارتی‬ ‫از حدود ‪ ۱۸‬میلیون خودرو موجود‪ ،‬حداقل ‪ ۱۳‬میلیون ان در‬ ‫محدوده ای هس��تند که نیازمند تعویض کاتالیست هستند در‬ ‫حالی که توجهی به ان نمی شود و برخی سازمان های مسئول‬ ‫این موارد را رها کرده و تنها بر خودروسازان تمرکز کرده اند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد‪ :‬هر سال‬ ‫با اغاز فصل سرما و بروز پدیده وارونگی هوا‪ ،‬اظهارنظر و تکاپو‬ ‫ی هوا افزایش می یابد اما متاس��فانه‬ ‫درب��اره عوامل ایجاد الودگ ‬ ‫گفتنی است ‪ ۳‬ماه پایان سال ‪ ۱۱ ،۹۷‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت برای صنعت خودرو تصویب شد که‬ ‫ق��رار بود ‪ ۴‬هزار میلیارد توم��ان ان در قالب ریالی و‬ ‫‪ ۷‬هزار میلیارد تومان ان در قالب ارزی(‪ ۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورو) پرداخت ش��ود‪ ۴ .‬هزار میلی��ارد تومان تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و اوایل ‪ ۹۸‬به زنجیره تامین دو خودروساز‬ ‫بزرگ کش��ور تزریق ش��د اما تکلیف تسهیالت ارزی‬ ‫هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫پیش ت��ر رئیس بانک مرکزی عن��وان کرده بود این‬ ‫مبل��غ را در اختی��ار ندارد و ضمن انتق��اد از عملکرد‬ ‫خودروسازان اعالم کرد همیش��ه تسهیالت پرداخته‬ ‫ش��ده اما در کیفیت خودروها اتفاقی شاهد نبوده ایم‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د با پیگیری های انجام ش��ده موضوع‬ ‫در حال رفع ش��دن اس��ت زیرا قطعه س��ازان کمبود‬ ‫نقدینگی بس��یار گالیه مند بوده و بیان می کنند برای‬ ‫س��اخت قطعات جدید در نهضت داخلی سازی نیاز به‬ ‫منابع مال��ی دارند‪ .‬انها پیش تر به‬ ‫گفته بودند‬ ‫اگ��ر مطالبات مع��وق این صنعت پرداخت ش��ود هم‬ ‫می توانند با ظرفیت بیشتر به رونق تولید کمک کنند‪.‬‬ ‫بعد از چند ماه به فراموش��ی س��پرده می ش��ود‪ ،‬این در حالی‬ ‫ک بار برای همیشه موضوع الودگی‬ ‫اس��ت که حاکمیت باید ی ‬ ‫هوا‪ ،‬سیاس��ت های کل��ی درباره توس��عه حمل ونق��ل پایدار و‬ ‫تعیین تکلیف خودروهای فرسوده را حل وفصل کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی با اش��اره ب��ه محدودیت مناب��ع ریال��ی و ارزی و‬ ‫ل��زوم برنامه ری��زی و اتخ��اذ تصمیمات اثربخ��ش و زودبازده‪،‬‬ ‫اولویت بندی را اثربخش تری��ن اقدام در کوتاه مدت و تخصیص‬ ‫بودجه مناس��ب و عملیاتی برای اج��رای ان و نیز برنامه ریزی‬ ‫میان مدت و بلندمدت برای ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب و‬ ‫اجرای گام به گام «قان��ون هوای پاک» را الزمه تحقق ارزوی‬ ‫هوای پاک در کش��ور دانسته و گفت‪ :‬باید خودروهای فرسوده‬ ‫در قال��ب یک برنامه مدون و ریش��ه ای با تخصیص منابع مالی‬ ‫الزم از رده خارج ش��ده و با تدوین یک نقشه راه جامع توسعه‬ ‫حمل ونقل پایدار درباره اینده صنعت حمل ونقل کشور به ویژه‬ ‫در کالنش��هرها چه در حوزه س��واری‪ ،‬چ��ه در حوزه تجاری و‬ ‫نیز جایگاه حمل ونق��ل عمومی‪ ،‬خودروهای برقی و هیبریدی‪،‬‬ ‫ارتقای استاندارد و ترکیب سبد سوخت کشور اقدام شود‪.‬‬ ‫خریداران ماشین االت ساخت داخل تسهیالت دریافت می کنند‬ ‫معاون صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان تهران خبر‬ ‫داد‪ :‬خریداران ماشین االت ساخت داخل می توانند با استفاده از‬ ‫طرح ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسهیالت‬ ‫خرید دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��هرک های‬ ‫صنعتی تهران‪ ،‬علی تش��نه دل ضمن بیان ای��ن مطلب‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توج��ه به ل��زوم حمای��ت از صنای��ع کوچک و متوس��ط و‬ ‫شرکت های دانش بنیان و با مساعدت معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری ش��رکت های دانش بنی��ان و تولید کنندگان‬ ‫داخلی می توانند از این تس��هیالت با بازپرداخت ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬ماه‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به منظور گسترش دامنه متقاضیان استفاده‬ ‫از تسهیالت برنامه و بهره مندی تمام شرکت های ماشین سازی‬ ‫ایرانی از س��ازکار توس��عه بازار در قالب این برنامه و همچنین‬ ‫توزیع عادالنه تسهیالت با نرخ ترجیحی درصدد هستیم دامنه‬ ‫شمول این طرح را گسترده تر کنیم‪.‬‬ ‫تش��نه دل ضمن عنوان اینکه س��قف مبلغ تسهیالت تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد قیمت ماش��ین االت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این تس��هیالت دارای‬ ‫تنفس ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه بوده و نرخ ان برای ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۱‬درص��د و برای ش��رکت های غیردانش بنی��ان ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬عالوه بر اینکه ش��رکت های‬ ‫غیر دانش بنی��ان می توانن��د در صورت ارائ��ه ضمانتنامه تعهد‬ ‫پرداخت تا ‪ ۳.۵‬درصد از نرخ تسهیالت خود بکاهند‪.‬‬ ‫تش��نه دل اظه��ار امی��دواری کرد ب��ا اس��تفاده از این طرح‬ ‫ش��رکت های صنایع کوچک و دانش بنیان نس��بت به نوسازی‬ ‫خط تولید یا طرح توسعه خود تا پایان امسال اقدام کنند‪.‬‬ ‫صاحبان صنایع برای پیگیری و اطالع از فرایند تسهیالت با‬ ‫تلفن ‪ ۸۹۳۲۴۱۹۶‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫رونق تولید با توجه به میزهای ساخت داخل‬ ‫فع��االن اقتص��ادی منطقه کاش��ان در نشس��تی ب��ا حضور‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع‪ ،‬در جری��ان برنامه های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای تحقق رونق تولید و توس��عه‬ ‫اقتص��ادی قرار گرفتند‪ .‬مهدی صادقی نیارکی در این نشس��ت‬ ‫توجه به میزهای ساخت داخل را یکی از مسیرهای میانبر برای‬ ‫تحقق رونق تولید و تحقق نهضت ساخت داخل عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬سرپرست معاونت امور‬ ‫صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این نشس��ت‪ ،‬رونق‬ ‫تولید و توس��عه س��اخت داخل را مهم ترین برنامه های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانس��ت و افزود‪ :‬در راس��تای افزایش‬ ‫تولید محصوالت داخلی و حل مش��کالت صنعتگران از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون‪ ۷ ،‬میز س��اخت برگزار ش��ده و دستاوردهای‬ ‫مطلوبی نیز به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از برگ��زاری دو میز س��اخت داخل در ح��وزه صنعت مخابرات‬ ‫خبر داد و اف��زود‪ :‬در قالب برپایی این میزه��ا قراردادهایی به‬ ‫ارزش بیش از ‪ ۴۵۶‬میلیون یورو منعقد ش��ده و در نظر داریم‬ ‫تا با برپایی میز ساخت داخل تا پایان سال هزار و ‪ ۴۰۰‬میزان‬ ‫واردات را ‪ ۱۰‬میلیارد دالر کاهش دهیم‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی با بیان اینکه ایران در حوزه دانش اموختگان‬ ‫فنی مهندس��ی در رتبه سوم جهان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت‬ ‫افزایش س��هم بخش صنعت از تولید ناخالص��ی داخلی اینده‬ ‫ش��غلی این فارغ التحصیالن نیز تامین می شود و رونق تولید و‬ ‫کاهش امار بیکاران فارغ التحصیل را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت امور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نیاز نقدینگی بخش صنعت را ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫براورد کرد و گفت‪ :‬برای تامین این نقدینگی تمام تالش خود‬ ‫را ب��ه کار می گیری��م و با بانک های عامل نی��ز در حال مذاکره‬ ‫هس��تیم ت��ا در رونق تولید و پویایی هر چه بیش��تر واحدهای‬ ‫تولیدی نقش بسزایی داشته باشند‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی ضمن تاکید بر تمرکز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بر افزایش صادرات به ویژه کش��ورهای همسایه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کش��ورهای همسایه همچون روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان و‬ ‫س��وریه از جمله کشورهایی هس��تند که به انها صادرات انجام‬ ‫می ش��ود و در نظر داریم تا روند صادرات با تشکیل میز کاال یا‬ ‫گروه کاال تسهیل بخشیده شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بومی سازی‬ ‫‪۲۵‬هزار قطعه‬ ‫در فوالد خوزستان‬ ‫فضایی برای مبادله‬ ‫توانمندی های فناوری و‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران بومی سازی را شتاب می دهد‬ ‫حمایت مشروط از تامین کنندگان داخلی صنعت فوالد‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‬ ‫با محوریت بومی س��ازی‪ ،‬امس��ال ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی در برج میالد‬ ‫برگزار می ش��ود و روزنامه‬ ‫‪ ،‬به عن��وان حامی این رخداد‬ ‫ب��زرگ فوالدی که س��ال گذش��ته نیز مورد اس��تقبال جدی‬ ‫ش��رکت کنندگان ف��والدی و تامین کنن��دگان ان قرار گرفت‪،‬‬ ‫سلسله گزارش ها و گفت وگوهایی را تهیه کرده که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت همکاری تامین کنندگان و فوالدسازان‬ ‫‹ ‹مهندسی معکوس‬ ‫مصطف��ی عطایی پ��ور‪ ،‬مدیر مجتمع فوالدی س��با وابس��ته‬ ‫ب��ه فوالد مبارکه نی��ز در گفت وگو ب��ا‬ ‫از دالیل ایجابی‬ ‫برگزاری جش��نواره ملی فوالد گفت و ان را نمایش��گاهی الزم و‬ ‫ض��روری در زمینه تامی��ن قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنایع‬ ‫ف��والدی در زم��ان تحری��م معرفی کرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫تحریم ها و ش��رایطی که دران به سر می بریم‪ ،‬بهتر است بیشتر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫‪ ،‬با اش��اره به برگزاری دومین جش��نواره و‬ ‫نمایش��گاه ملی فوالد ایران اظهارک��رد‪ :‬نکته مهمی که باید به‬ ‫ان توج��ه کنی��م‪ ،‬این اس��ت که ما از ی��ک واردکننده فوالد به‬ ‫یک صادرکننده تبدیل شده ایم؛ از این رو سرمایه گذاری ها باید‬ ‫منجر به تولید رقابت پذیر و اقتصادی شود و این یک اصل است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬م��وج حمایت از تامین کنندگان داخلی در‬ ‫زنجی��ره اهن و فوالد به ش��رط انکه تولی��دات داخلی به لحاظ‬ ‫کیف��ی قابل رقابت ب��ا نمونه های خارجی باش��ند‪ ،‬به موفقیت‬ ‫خواه��د رس��ید‪ .‬از انجایی که به لحاظ قیمتی با ش��رایطی که‬ ‫برای ارز ایجاد شده‪ ،‬تولید داخل رقابت پذیر شده است و به طور‬ ‫قط��ع مصرف کننده انگی��زه ای ندارد که به س��راغ محصوالت‬ ‫خارج��ی ب��رود‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران در‬ ‫این گفت وگو اظهارکرد‪ :‬کاری که انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫از س��ال گذشته در حوزه بومی سازی اغاز کرد و مورد استقبال‬ ‫گس��ترده ش��رکت ها واقع شد‪ ،‬برگزاری جش��نواره ملی فوالد‬ ‫ایران و نمایش��گاه تخصصی بومی س��ازی است‪ .‬این کار اگرچه‬ ‫دیرهنگام اما در نهایت از سال گذشته اغاز شد و شرایط اشنایی‬ ‫سازندگان و تامین کنندگان قطعات و تجهیزات و فوالدسازان را‬ ‫فراهم کرد و توسعه بومی سازی را شتاب بخشید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحریم نیز شرایط را به گونه ای رقم زده که به واسطه‬ ‫بحث ارز و محدودیت های ارزی از یک س��و و تامین تجهیزات‬ ‫مرغوب از دیگر کشورها از سوی دیگر‪ ،‬چاره ای جز بومی سازی‬ ‫نداری��م و ض��رورت ایجاب می کند به ای��ن مقوله بیش از پیش‬ ‫توجه و به بومی سازی به چشم یک فرصت نگاه کنیم‪.‬‬ ‫سبحانی با بیان اینکه موج حمایت از تامین کنندگان داخلی‬ ‫مشروط است و تولیدات داخلی به لحاظ کیفی باید قابل رقابت‬ ‫با نمونه های خارجی باش��ند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬شاید بسیاری از‬ ‫تجهیزات صنعت فوالد تا س��ال گذش��ته هم وارداتی بوده‪ ،‬اما‬ ‫ب��ه واس��طه تحریم ها باید از این پس ای��ن تجهیزات در داخل‬ ‫کش��ور تولید و تامین ش��وند‪ .‬دولت و مجلس نیز در این راستا‬ ‫گام های خوبی برداش��ته اند و قانون اس��تفاده از حداکثر توان‬ ‫س��اخت داخل که اصالحیه خورد و ابالغ ش��د‪ ،‬فرصتی را برای‬ ‫صنعتگران و س��ازندگان داخلی فراهم کرده تا کاالهای مشابه‬ ‫کاالیی که در داخل تولید می شود یا امکان تولید ان وجود دارد‪،‬‬ ‫ثبت س��فارش نشده و اجازه واردات نگیرد‪ .‬وی سرعت گرفتن‬ ‫بومی س��ازی را نیازمند مزی��ت کیفی و قیمتی تامین کنندگان‬ ‫داخلی دانست و گفت‪ :‬این موج حمایتی به شرط انکه تولیدات‬ ‫داخلی به لحاظ کیفی قابل رقابت با نمونه های خارجی باش��ند‬ ‫به موفقیت خواهد رس��ید چون به لحاظ قیمتی با شرایطی که‬ ‫برای ارز ایجاد شده‪ ،‬تولید داخل رقابت پذیر است و به طور قطع‬ ‫مصرف کننده انگیزه ای ندارد که به سراغ محصوالت خارجی و‬ ‫واردات انها برود‪ .‬س��بحانی با اش��اره به تحریم ها و افزایش نرخ‬ ‫ارز خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعی است‪ ،‬هر کشوری باید در راستای‬ ‫حفظ اس��تقالل خود به سمت بومی سازی حرکت کند و ایران‬ ‫نی��ز چ��اره ای جز حرکت در این مس��یر ندارد‪ ،‬ام��ا تحریم ها و‬ ‫مس��ائل و مشکالت ارزی این موضوع را تسریع کرده است‪ .‬اگر‬ ‫در س��ال های گذش��ته به این موضوع توجه نمی ش��د دلیل ان‬ ‫این بود که با نرخ پایین ارز‪ ،‬تامین نیاز داخل توجیه اقتصادی‬ ‫نداشت‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون که به دلیل تحریم ها و نوسان های نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬شرکت های فوالدی با محدودیت هایی روبه رو هستند‪ ،‬این‬ ‫واحدهای صنعتی نگاه خود را به سمت بازار داخل برگردانده اند‬ ‫و بهتر اس��ت تولیدکنندگان و سازندگان داخلی از این فرصت‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫بهرام سبحانی‪ :‬به شرط انکه تولیدات داخلی به لحاظ کیفی قابل رقابت با نمونه های‬ ‫خارجی باش��ند این م��وج حمایتی ب��ه موفقیت خواهد رس��ید چون به لح��اظ قیمتی‬ ‫با ش��رایطی که ب��رای ارز ایجاد ش��ده‪ ،‬تولید داخل رقابت پذیر اس��ت و به طور قطع‬ ‫مصرف کننده انگیزه ای ندارد که به سراغ محصوالت خارجی و واردات انها برود‬ ‫قطعات یدکی را داخل کش��ور بومی س��ازی کنیم؛ این امر نیاز‬ ‫ب��ه فناوری هایی دارد که با مهندس��ی معکوس می توان به انها‬ ‫دس��ت یافت و می توان از برخی شرکت های دانش بنیان که در‬ ‫ای��ن زمینه تجربه هایی دارند نیز اس��تفاده کرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در فوالد مبارکه با همان روند مدیریتی که اش��اره ش��د‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۹۵‬درصد قطعات بومی سازی شده است‪ .‬عطایی پور در ادامه از‬ ‫دستاوردهای جشنواره ملی فوالد در سال گذشته برای مجموعه‬ ‫ی جوینت و مکانیکال‬ ‫خ��ود گفت و عنوان کرد‪ :‬در بخش روتار ‬ ‫س��یل به توفیق های خوبی رسیدیم‪ .‬در تولید و تامین برخی از‬ ‫پمپ ها نیز توانس��تیم با ش��رکت های دانش بنیان به توافق های‬ ‫خوبی برس��یم‪ .‬در ساخت یکس��ری گیربکس ها هم به ساخت‬ ‫داخ��ل رس��یدیم که در این مس��یر شناس��ایی منابعی که این‬ ‫جش��نواره برای ما امکان پذیر کرده بود ‪ ،‬بسیار به ما کمک کرد‪.‬‬ ‫این جشنواره کاربردی است به این دلیل که شرکت های فوالدی‬ ‫و غیرفوالدی گوناگونی که در ان حضور پیدا می کنند‪ ،‬می توانند‬ ‫تبادل اطالعات خوبی داش��ته باشند و حتی منجر به ایجاد یک‬ ‫بانک اطالعاتی خوب ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬ارتباطات خوبی پس از‬ ‫این جشنواره بین ما و شرکت های دانش بنیان و تامین کنندگان‬ ‫تو امد و تب��ادل اطالعات بین‬ ‫ش��کل گرفت و ک��ه منجر به رف ‬ ‫ما ش��د‪ .‬عطایی پور درباره اینکه یکی از گالیه های ش��رکت های‬ ‫تامین کننده این اس��ت که بس��یاری از ش��رکت های داخلی در‬ ‫وندرلیس��ت هلدینگ های بزرگ قرار نمی گیرند و اجازه معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای خود را ندارند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ش��رکت های بزرگی‬ ‫مانن��د ف��والد مبارکه که یک هلدینگ بزرگ به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫تعداد زیادی از قطعات مورد نیاز خود را در داخل تامین کرده و‬ ‫مانند ان در مناقصه ها و فراخوان ش��رکت ها زیاد دیده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیشتر شرکت هایی که در این مناقصه ها می خواهند‬ ‫ش��رکت کنند‪ ،‬رقابت س��ختی با دیگر ش��رکت کننده ها دارند‪،‬‬ ‫چراکه ده ها مدل از یک قطعه از س��وی ش��رکت های گوناگون‬ ‫در حال س��اخت اس��ت و رقابت در این حد برای همگان راحت‬ ‫نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز قطعات زیادی وجود دارد که در تامین‬ ‫انها با مش��کل روبه رو هس��تیم و نتوانس��ته ایم انها را در داخل‬ ‫تهیه کنیم؛ به همین دلیل بهتر است شرکت های تامین کننده‬ ‫با شناسایی این نیازها که از طریق همین جشنواره ها امکان پذیر‬ ‫اس��ت در فضای��ی کمتر رقابتی‪ ،‬حضور پیدا کرده و مش��کالت‬ ‫فوالدساز را نیز برطرف کنند‪ .‬مدیر مجتمع فوالدسازی سبا در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬در بسیاری از موارد‪ ،‬با شرط و تضمین خرید قطعه‬ ‫قبول کرده ایم تا ‪ ۳‬س��ال ب��رای تامین ان قطعه مناقصه برگزار‬ ‫نمی کنیم و فقط از ان ش��رکت خرید خود را انجام می دهیم و‬ ‫پس از ‪ ۳‬سال فراخوان می دهیم‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬رقابت این شرکت ها با تامین کنندگان خارجی است‪ .‬اگر‬ ‫قطعه ای در داخل تولید ش��ود ما سریع قطعه خارجی را از خط‬ ‫تولید خارج نمی کنیم‪ ،‬بلکه اجازه می دهیم شرکت داخلی این‬ ‫قطعه را در خط تولید ما ازمایش کند و وقتی جواب داد‪ ،‬خرید‬ ‫قطعه خارجی را کنار می گذاریم‪ .‬جش��نواره برای ش��رکت های‬ ‫بزرگی مانند فوالد مبارکه حرفی برای گفتن دارد؟ مدیر مجتمع‬ ‫ناحیه فوالدسازی سبا در پاسخ به این پرسش گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان در قطعاتی که واقعا دچار مش��کل هس��تیم‪ ،‬شانس‬ ‫خوبی برای محک زدن توانمندی های خود دارند و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه هم از این ش��رایط س��ود می برد‪ .‬شکی در این امر‬ ‫نیست‪ .‬کما اینکه در سایت خود فهرستی از نیازمندی های مان‬ ‫را اع�لام و حتی نمایش��گاهی در این زمین��ه در اصفهان برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬این جش��نواره ها و نمایشگاه های ملی فوالد یا امثال ان‬ ‫نی��ز این رویکرد را تقویت می کنند‪ .‬امس��ال نیز تداوم س��اخت‬ ‫داخل را در قطعات باقیمانده مورد نیاز شامل قطعات مکانیکی‪،‬‬ ‫اتوماسیونی و‪ ...‬مدنظر قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫دستیابی به ‪ ۴‬رکورد متوالی در مجتمع صنعتی فوالد تاراز‬ ‫مدیرعامل مجتم��ع صنعتی ف��والد تاراز با‬ ‫اعالم خبر دس��تیابی به ‪ ۴‬رک��ورد متوالی در‬ ‫این مجتمع صنعتی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با خودباوری‪،‬‬ ‫همدلی‪ ،‬همکاری و ب��اور توانمندی های گروه‬ ‫ج��وان ف��والد ت��اراز‪ ،‬در کن��ار بهره مندی از‬ ‫تجربه های متخصصان‪ ،‬استادان و پیشکسوتان‬ ‫این صنع��ت‪ ،‬فوالد ت��اراز توانس��ت ‪ ۴‬رکورد‬ ‫جدی��د را در کارنام��ه تولیدی خ��ود به ثبت‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫سعید بزرگی که از جوان ترین مدیران گروه‬ ‫فوالد اس��ت در ادامه گفت‪ :‬این شرکت موفق‬ ‫شد در اذر سال ‪ ۱۳۹۸‬با ثبت رکورد ‪۱۸.۰۲۸‬‬ ‫ت��ن تولید‪ ،‬رکورد قبلی خود را به میزان ‪۸۰۰‬‬ ‫تن بهبود بخشد‪.‬‬ ‫از نکات قابل توج��ه این رکورد اتصال تمام‬ ‫محصوالت تولیدی به سفارش��ات مش��تریان‬ ‫اس��ت و این بدان معنی اس��ت که تولیدی با‬ ‫هدف رکوردگیری و برای انبارش انجام نشده‬ ‫و س��بدی کام��ل از محص��والت تولید ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این حجم از محصول در شرایطی تولید شده‬ ‫ک��ه به طور همزمان رکورد تولید کیفی نیز در‬ ‫این ش��رکت به ثبت رسیده است‪ .‬این شرکت‬ ‫موفق ش��د با ثبت رکورد ‪ ۹۹.۴۸‬درصد تولید‬ ‫درجه یک‪ ،‬رکورد جدیدی در کیفیت محصول‬ ‫را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫رکورد ارس��ال کاال به مشتریان (بارگیری و‬ ‫خروجی) این ش��رکت نی��ز در همین زمان با‬ ‫دس��تیابی به میزان ‪ ۲۱.۴۰۷‬تن ارس��ال کاال‬ ‫به مش��تریان رکورد دیگری بود که در شرکت‬ ‫فوالد تاراز به ثبت رسید‪.‬‬ ‫این شرکت موفق شد با ثبت رکورد دیگری‬ ‫در فروش کاال رکورد فروش جدید خود را نیز‬ ‫به ثبت رساند‪.‬‬ ‫این همه در کنار ثب��ت رکورد توقفات خط‬ ‫تولید در یک دوره زمانی به میزان ‪۹‬س��اعت‪،‬‬ ‫افتخار دیگری برای خانواده تاراز بوده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت توانس��ته با باور ب��ه توانمندی‬ ‫اعض��ای خان��واده ت��اراز‪ ،‬در مس��یر موفقیت‬ ‫گام ه��ای بلندی بردارد و برای س��ال اینده با‬ ‫خودباوری‪ ،‬طرح های ارزش��مندی در مس��یر‬ ‫رونق بخشی به تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بروکراسی و‬ ‫معدن‬ ‫محمود گوهرین‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫خانه معدن ایران‬ ‫خبر‬ ‫تعطیلی موقت صنایع‬ ‫فوالدی و معدنی یزد‬ ‫ب��ا دس��تور کارگ��روه الودگی ه��وا و نظارت‬ ‫محیط زیس��ت یزد‪ ،‬تع��دادی از ش��رکت های‬ ‫ف��والدی و معدنی در یزد به طور موقت تعطیل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلن��ا به دلیل افزایش الودگی هوا‬ ‫در مناطق مختلف استان یزد‪ ،‬کارگروه اضطرار‬ ‫الودگى هوا براى جلوگیرى از افزایش االینده ها‬ ‫دستور توقف فعالیت برخی شرکت های االینده‬ ‫را صادر کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس گروه نظارت و پایش در بازدید از‬ ‫شهرک فوالد اشکذر‪ ،‬خطوط االینده ‪ 3‬شرکت‬ ‫فوالدى را متوقف کرد‪ .‬در این پایش که از همه‬ ‫واحدهاى فوالدى مس��تقر در این شهرک انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬ضمن برخورد با این ‪ 3‬شرکت االینده‪ ،‬به‬ ‫مدی��ران دیگر واحدها نیز تذکر جدى و قانونى‬ ‫در زمینه رعایت موازین زیست محیطی و ایجاد‬ ‫نکردن الودگی در روزهاى اینده داده شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از فعالی��ت یک کارخانه س��یمان‬ ‫در ش��رایط اضطرار الودگی ه��وا در یزد به طور‬ ‫موقت جلوگیری ش��د‪ .‬در اردکان نیز از فعالیت‬ ‫سنگ شکن یک واحد االینده تولید شن و ماسه‬ ‫جلوگیری و به واحدهای دیگر توصیه های الزم‬ ‫در راستای کاهش االیندگی انجام شد‪.‬‬ ‫در ش��هر میب��د ب��ه ‪ ۹‬واحد کاش��ی اخطار‬ ‫داده ش��د‪ .‬ش��هرک صنعتی جهان اب��اد میبد و‬ ‫ش��رکت های کاشی اطراف ان باهدف کمک به‬ ‫بهبود وضعیت هوا و کاهش میزان االینده ها به‬ ‫حالت نیمه فع��ال درامده و با کمترین ظرفیت‬ ‫کار می کنند‪ .‬فعالیت واحدهای ش��ن و ماس��ه‬ ‫اطراف میبد نیز متوقف ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫از فعالیت یک واحد س��نگبری جلوگیری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در شهرستان مهریز از فعالیت ‪ ۶‬واحد شن و‬ ‫ماس��ه جلوگیری شد‪ .‬اخطار به ‪ ۹‬واحد کاشی‪،‬‬ ‫اخط��ار ب��ه ‪ ۲‬واحد فوالد‪ ،‬اخط��ار به یک واحد‬ ‫مولیب��دن و پایین امدن ظرفی��ت تولید واحد‬ ‫س��یمان مهری��ز از دیگر اقدامات در راس��تای‬ ‫کاه��ش الودگ��ی هوا بود‪ .‬در اش��کذر عالوه بر‬ ‫تعطیل��ی ‪ 3‬واحد ف��والدی‪ ،‬واحدهای فوالدی‬ ‫القای��ی موظف به اس��تفاده از اهن اس��فنجی و‬ ‫استفاده کمتر از اهن قراضه شدند‪ .‬گفتنی است‬ ‫در ش��هر یزد به ‪ ۸‬واحد شن و ماسه اخطار داده‬ ‫ش��د و توقف موقت فعالیت بخش های االینده‬ ‫یک واحد فوالد در حریم شهر از اقدامات انجام‬ ‫ش��ده برای کاهش االیندگی محیط زیست بود‪.‬‬ ‫این فعالیت ها باتوجه به مصوبه کارگروه اضطرار‬ ‫الودگى هوا براى جلوگیرى از افزایش االینده ها‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫در استانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری) مطرح شد‬ ‫فضایی برای مبادله توانمندی های فناوری و اقتصادی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه مع��ادن و صنایع فل��زات غیراهنی‬ ‫(اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری) امس��ال از ‪ ۲۹‬دی تا اول‬ ‫بهمن در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه س��ه روزه بر اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری‬ ‫فلزات غیراهنی ازجمله مس‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی و‪ ...‬تاکید دارد‬ ‫و ش��اهد حضور مهمان های داخلی و خارجی اس��ت‪ .‬قرار‬ ‫است در نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیراهنی چه در‬ ‫حوزه اکتشاف و چه در حوز ه استخراج و فراوری حرف های‬ ‫ی و کارگاه های تخصصی و‬ ‫جدیدی مطرح شود‪ .‬س��خنران ‬ ‫اموزش��ی جزو برنامه های اصلی این همایش است‪ .‬روزنامه‬ ‫درب��اره اهمیت دومین نمایش��گاه معادن و صنایع‬ ‫فلزات غیراهنی (اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری) با فعاالن‬ ‫این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هرچند اقدامات گسترده ای در حوزه معدن‬ ‫عملیاتی شده و برنامه های زیادی هم در حال‬ ‫انجام اس��ت اما هنوز کارهایی وجود دارد که‬ ‫انجام نشده و باید برای ان تالش کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه قوانین دس��ت و پاگی��ر زیادی‬ ‫در کش��ور داریم که مانع رش��د بخش معدن‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به طور مث��ال می توان ب��ه طوالنی‬ ‫بودن روند دریافت مجوز اش��اره کرد‪ .‬درواقع‬ ‫مجوزهای��ی که فرد باید در ابت��دا برای تهیه‬ ‫پروان��ه بهره برداری اخ��ذ کند گاهی حدود ‪۴‬‬ ‫سال زمان می برد‪ .‬این در حالی است که باید‬ ‫برای معدنکاران تسهیالتی فراهم شود که در‬ ‫صورت داش��تن سرمایه الزم و ش��رایط اغاز‬ ‫فعالیت معدنی‪ ،‬پشیمان نشوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫گس��تردگی بروکراس��ی اداری و انتظار برای‬ ‫مجوزهای��ی که باید از س��ازمان های مختلف‬ ‫تهی��ه کرد باعث می ش��ود فعالی��ت معدنکار‬ ‫دشوار و فرد دلسرد و دل نگران شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ظرفیت های معدنی‬ ‫در کشور ما بسیار است و مزایای گسترده ای‬ ‫دارد‪ .‬ازانجایی که تولید و اش��تغال از مسائلی‬ ‫هس��تند که باید ب��ه ان توجه ش��ود‪ ،‬معدن‬ ‫زمینه رش��د ه��ر دو م��ورد را می تواند فراهم‬ ‫کند‪ .‬دراین بین از دولت انتظار داریم به معدن‬ ‫توجه بیشتری داشته باشد و با سیاست گذاری‬ ‫مناس��ب موج��ب رون��ق اقتصاد ش��ود‪ .‬همه‬ ‫می دانیم بیکاری دردی اس��ت که برای کشور‬ ‫ک است بنابراین وقتی معدن می تواند‬ ‫خطرنا ‬ ‫بیکاری را کاهش ده��د‪ ،‬دولت هم باید برای‬ ‫رشد ان چاره اندیشی کند‪ .‬البته خوشبختانه‬ ‫اقداماتی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت اما‬ ‫برنامه های عمران��ی و زیربنایی بخش معدن‬ ‫باید جدی تر از اینها دنبال شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پلی میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر‬ ‫جمشید مالرحمان‬ ‫سیدعلی موسوی ماکویی‬ ‫جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر س��یرجان درباره اهمیت برگزاری این نمایشگاه به‬ ‫گفت‪ :‬هر نمایش��گاهی که براس��اس استانداردها و‬ ‫مرتبط با موضوع مشخص باشد‪ ،‬مفید و کاربردی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر س��یرجان‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که یک نمایش��گاه خ��وب از چه‬ ‫ویژگی هایی برخوردار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه ها باید‬ ‫بر محقق ش��دن اهداف‪ ،‬ارائه قابلیت های تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫معرفی فضا و بازار برای مصرف کنندگان‪ ،‬ارائه قابلیت های‬ ‫فن��اوری و تکنیکی‪ ،‬بهره وری از علم روز دنیا‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫دانش فنی و بومی سازی و سازگاری با محیط زیست تمرکز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مالرحم��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه نمایش��گاه ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاران مفید است‪ ،‬گفت‪ :‬فضای نمایشگاه فضای‬ ‫مبادل��ه قابلیت های فنی‪ ،‬تکنولوژیکی و اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫ن ترتیب مجموعه های معدن��ی مختلف با حضور در‬ ‫ب�� ه ای ‬ ‫نمایش��گاه می توانند قابلیت ها و امکانات بازار سرمایه را در‬ ‫جهت اهداف بخش معدن هدایت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر س��یرجان‬ ‫درباره دس��تاوردهای برگزاری چنین نمایشگاه تخصصی ‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر بخش های مختلف بتوانن��د به خوبی با یکدیگر‬ ‫تعامل داشته باشند و بازخوردهای به موقعی دریافت کنند‪،‬‬ ‫جمشید مالرحمان‪ :‬نمایشگاه باید به عنوان پلی میان تولید کننده و‬ ‫مصرف کننده یا سرمایه گذار و سرمایه پذیر عمل کند‪ .‬اگر نمایشگاه‬ ‫نیازه��ای بخ��ش معدن و صنای��ع معدن��ی را به خوب��ی معرفی کند‪،‬‬ ‫می تواند کاربردی تر باشد‬ ‫نمایشگاه دیگر تکرار اقدامات قبلی نخواهد بود و می تواند‬ ‫ازسوی برگزار کنندگان به نحو شایسته ای مدیریت شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬نمایش��گاه بای��د به عن��وان پل��ی میان‬ ‫تولید کننده و مصرف کننده یا س��رمایه گذار و سرمایه پذیر‬ ‫عمل کند‪ .‬اگر نمایش��گاه نیازه��ای بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی را به خوبی معرفی کند‪ ،‬می تواند کاربردی باشد‪.‬‬ ‫مالرحمان در ادامه باتوجه به اهمیت حضور استارت اپ ها‬ ‫و دانش بنیان ه��ا در نمایش��گاه های معدن��ی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه مدتی است که بحث استفاده از استارت اپ ها‬ ‫در کش��ور مطرح شده است‪ .‬باور دارم که ذهن های خالق‬ ‫و ایده های نو باید رش��د کنند و توسعه بخش معدن باشند‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی تعامل خوبی می تواند بین دانش بنیان ها و‬ ‫ی شکل بگیرد‪ .‬او در پایان درباره حضور‬ ‫ش��رکت های معدن ‬ ‫هلدینگ توسعه معادن و فلزات‬ ‫به جمع تولیدکنندگان سرب و روی پیوست‬ ‫مدیرعام��ل «ومعادن» از اضافه ش��دن محصول‬ ‫س��رب و روی ب��ه س��بد پرتف��وی ای��ن هلدینگ‬ ‫ب��زرگ معدنی خبر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫هلدینگ س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات‪،‬‬ ‫عزیزاله عصاری اظهار کرد‪ :‬س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫معادن و فلزات از طریق مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫ب��ا یک��ی از زیرمجموعه ها (ش��رکت صبان��ور)‪ ،‬در‬ ‫این��ده نزدی��ک محصول س��رب و روی را به س��بد‬ ‫پرتف��وی خود اضافه خواهد ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی‬ ‫از راهبرده��ای کالن ای��ن مجموعه‪ ،‬ایجاد تنوع در‬ ‫س��بد محصوالت خود از طریق س��رمایه گذاری در‬ ‫پلی متال ه��ا و فلزات غیراهنی بوده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راستا در سال های اخیر تالش های گسترده ای انجام‬ ‫ش��ده و س��رمایه گذاری هایی در حوزه های مختلف‬ ‫داش��ته ایم ک��ه منجر به ارتقای س��طح بهره وری و‬ ‫س��وداوری شرکت ش��ده و دس��تاوردهای خوبی‬ ‫ه��م برای صنعت در حوزه تامین زیرس��اخت ها به‬ ‫همراه داشته است‪ .‬عصاری اظهار کرد‪ :‬ازجمله این‬ ‫تالش ها انجام عملیات اکتشافی در پهنه راور کرمان‬ ‫به مساحت بیش از ‪ ۱۲۰۰‬کیلومترمربع به مدیریت‬ ‫ش��رکت صبانور بود که منجر به ورود این هلدینگ‬ ‫به س��رمایه گذاری در زمینه فلز س��رب و روی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل «ومع��ادن» از اع�لام جزئیات‬ ‫برنامه ها و اقدامات در دس��ت انجام این ش��رکت با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی برای ورود به عرصه تولید‬ ‫س��رب و روی در روزه��ای اینده خب��ر داد و یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ای��ران رتبه چهارم تولید ماده معدنی س��رب‬ ‫و روی را در اس��یا پس از چین‪ ،‬قزاقس��تان و هند‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنین شش��مین کش��ور تولیدکننده شمش‬ ‫روی و پنجمین کشور تولیدکننده شمش سرب در‬ ‫اس��یا است‪ .‬عصاری تاکید کرد‪ :‬با وجود انکه بیش‬ ‫از ‪ ۹‬درصد ذخایر خاک س��رب و روی کل جهان در‬ ‫ایران قرار دارد‪ ،‬سهم تولید و صادرات کشور حدود‬ ‫یک درصد کل تولیدات و صادرات جهانی اس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب باید حداکثر تالش خود را برای استفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای موجود و اجرایی کردن برنامه های‬ ‫کالن اقتصادی در کشور به کار گیریم‪.‬‬ ‫ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را استخراج می کند‬ ‫نایب رئیس انجمن س��نگ ای��ران گفت‪ :‬امروز ایران‬ ‫از یک درص��د ذخایر معدنی خود بهره برداری می کند‪،‬‬ ‫در حالی که براس��اس استانداردهای جهانی این میزان‬ ‫باید حدود ‪ ۵‬درصد باشد‪ .‬به گزارش ایرنا مالک رحمتی‬ ‫اف��زود‪ :‬چنانچ��ه ایران با اس��تاندارد جهان��ی از ذخایر‬ ‫معدنی خ��ود بهره برداری کند‪ ،‬این بخش چندین برابر‬ ‫درامدهای نفت��ی‪ ،‬ارزاوری خواهد داش��ت‪ .‬امارهای‬ ‫پیشین گویای ان است که میزان ذخایر شناسایی شده‬ ‫کش��ورمان ح��دود ‪ ۶۰‬میلیارد تن بوده ک��ه از این رقم‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬میلیارد تن ذخیره قطع��ی و بقیه احتمالی‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمتی افزود‪ :‬براساس گزارش مرکز امار ایران‪،‬‬ ‫میزان ذخایر معدنی کشورمان ‪ ۲۵.۷‬میلیارد تن است‬ ‫که سنگ اهک با ‪ ۱۷‬میلیارد تن ‪ ۶۷‬درصد‪ ،‬سنگ اهن‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد تن ‪ ۱۰‬درصد و س��نگ الش��ه ‪ ۱.۷‬میلیارد‬ ‫ت��ن ‪ ۶.۶‬درصد بیش��ترین میزان را ب�� ه خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬ذخای��ر معدنی ایران برمبنای‬ ‫محاس��بات سازمان زمین شناس��ی امریکا فلز محتوی‬ ‫(اه��ن‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬طال‪ ،‬منگن��زو کرومیت)‬ ‫‪ ۲.۱‬میلیارد تن اس��ت و براساس ان اهن محتوی ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد تن با س��هم ‪ ۶۸‬درصدی‪ ،‬فسفاته ‪ ۴۱۰‬میلیون‬ ‫تن با ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬زغال سنگ ‪ ۴۱۰‬میلیون تن با ‪ ۶‬درصد‬ ‫باالتری��ن میزان قرار دارن��د و در عین حال اهک‪ ،‬رس‪،‬‬ ‫سنگ الشه‪ ،‬باالست‪ ،‬نمک و گچ در این بررسی محاسبه‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬نایب رئیس انجمن سنگ ایران به استناد‬ ‫گزارش سازمان یادشده‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع ارزش تولیدات‬ ‫انجام ش��ده در بخ��ش معدن در س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪۱.۳‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که نش��ان دهنده سهم ‪ ۰.۷‬درصدی‬ ‫این بخش از تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سازمان زمین شناسی امریکا افزوده در ‪۶۰‬‬ ‫سال گذشته سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی‬ ‫بیش��تر از یک درصد نبوده اس��ت‪ .‬رحمتی افزود‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫به بیش از ‪ ۹.۲‬میلیارد دالر رس��ید و در واقع این بخش‬ ‫‪ ۲۱‬درص��د از ارزش کل صادرات غی��ر نفتی را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬میزان صادرات زنجیره‬ ‫صادرات ف��والد و تولیدات مربوط��ه ‪ ۸.۹‬میلیون تن و‬ ‫ارزش ‪ ۴.۱‬میلی��ارد دالر بود که به ترتیب ‪ ۳‬و ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫وزن و ارزش صادرات غیرنفتی را در اختیار داشته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬امارهای منتشر ش��ده گویای ان است‬ ‫که از ‪ ۳۴‬هزار میلیارد تومان س��ود انباشته شرکت های‬ ‫بورس��ی‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۶‬ه��زار میلیارد توم��ان متعلق به‬ ‫بخش مع��دن و صنایع معدنی اس��ت‪ .‬دولت یازدهم از‬ ‫برنامه های کلیدی خود‪ ،‬توس��عه اکتشاف های معدنی‬ ‫را اجرا کرد که گس��تره ای افزون بر ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫بود که براساس امار سازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) موجب شناسایی ‪ ۴۲‬تن‬ ‫طال‪ ۲۲ ،‬میلیون تن بوکسیت‪ ۱۰۳ ،‬میلیون تن باریت‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تن انتیم��وان‪ ۶۵ ،‬هزار تن عناصر نادرخاکی‪،‬‬ ‫‪ ۳۴۵‬میلیون تن زغال کک ش��و‪ ۲۰۰ ،‬میلیون تن زغال‬ ‫حرارتی‪۵۰۰ ،‬میلیون تن سنگ اهن شد‪.‬‬ ‫خارجی ها در نمایشگاه نیز گفت‪ :‬هرچه حضور کشورهای‬ ‫مختلف در نمایش��گاه های داخل��ی ما پررنگ تر و هدفمند‬ ‫باش��د می توانیم تاثی��ر بهتری را در کارکرد نمایش��گاه ها‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برای تصمیم سازان مفید است‬ ‫س��یدعلی موس��وی ماکویی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سامان‬ ‫کانسار زمین که در حوزه اکتشاف فعالیت می کند‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه در این نمایش��گاه حضور فعالی خواهیم داش��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬در بخش غیر اهنی ها فعاالن زیادی مشغول‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬به همین خاطر چنین نمایش��گاهی جذاب و‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫موس��وی ماکویی با اش��اره ب��ه اهمیت جدای��ی فلزات‬ ‫غیراهن��ی از فوالدی ها در نمایش��گاه بی��ان کرد‪ :‬وقتی به‬ ‫فل��زات نگاه خاص داریم یعنی می خواهیم انها را تقویت و‬ ‫به طور جداگانه بررس��ی کنیم؛ به عنوان مثال فعاالن حوزه‬ ‫زغال س��نگ به این خاطر که سایه فوالد بر کشور سنگین‬ ‫بود و برای اینکه بهتر به حوزه انها پرداخته شود بر جدایی‬ ‫از ح��وزه فوالد تاکید کردند‪ .‬ب ه این ترتیب کس��انی که در‬ ‫حوزه فلزات غیر اهنی از جمله مس‪ ،‬س��رب و روی فعالیت‬ ‫می کنند بر تخصصی شدن حوزه شان و دوری از زیرشاخه‬ ‫بودن فلزاتی مانند فوالد که بیشتر به ان پرداخته می شود‪،‬‬ ‫اص��رار دارن��د‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬البته این جدایی از زمانی اغاز‬ ‫ش��د که فلزات غیراهنی فعالیت های زیادی را زیر پوشش‬ ‫خود قرار دادند‪ .‬این فعال معدنی باتوجه به توانمندی های‬ ‫مس در کشور بیان کرد‪ :‬همان طور که می دانید مس رتبه‬ ‫باالیی از نظر تولید و ذخایر دارد؛ بنابراین بسیار مهم است‬ ‫که به طور جداگانه به ان پرداخته شود‪ .‬البته به اعتقاد من‬ ‫الزم اس��ت برای حوزه طال و فلزات گران بها نیز نمایش��گاه‬ ‫جداگان��ه ای لحاظ ش��ود تا فعاالن این ح��وزه هم بتوانند‬ ‫به ش��کل تخصصی و جداگانه عرض اندام کنند‪ .‬موس��وی‬ ‫ماکویی در پاس��خ به این س��وال که نمایشگاه غیراهنی ها‬ ‫چه دستاورد دیگری دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مباحث مهم‬ ‫در تمامی حوزه ها این است که فعاالن‪ ،‬محلی برای تعامل و‬ ‫ارتباط با هم نوع خود داشته باشند و دستاوردهای یکدیگر‬ ‫را از نزدیک مشاهده کنند‪ .‬به این ترتیب مهم ترین کارایی‬ ‫نمایشگاه اشنایی و رشد مبادالت تجاری در حوزه مدنظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬روابط ب��ا مجموعه ه��ای مختلف برای‬ ‫تصمیم گیری مدیران بس��یار مهم اس��ت‪ .‬در واقع مدیران‬ ‫ب��رای تصمیم گیری کالن به طور حتم از نمایش��گاه تاثیر‬ ‫می پذیرن��د و ادامه فعالیت خود را مقید به فعالیت دیگران‬ ‫ن ترتیب مدی��ران مجموعه های معدنی تا‬ ‫می دانن��د‪ .‬به ای ‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود را از نزدیک لمس نکنند‪ ،‬نمی توانند‬ ‫به نیازها توجه کنند و تصمیم بس��زایی بگیرند‪ .‬این فعال‬ ‫معدنی با مقایس��ه وضعیت نمایشگاه های داخل با خارج از‬ ‫کشور بیان کرد‪ :‬در کشور ما کمتر اتفاق می افتد که فعاالن‬ ‫یک حوزه با یکدیگر اشنا شوند‪ ،‬به این دلیل که همه از قبل‬ ‫یکدیگر را می شناس��ند؛ بنابراین فعاالن غیراهنی بیش��تر‬ ‫باید بر ارائه کار جدید و معرفی ان به یکدیگر تمرکز کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫چرا سپرده های بانکی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت؟‬ ‫تشکیل‬ ‫«ستاد راهبری اوراسیا»‬ ‫در مازندران‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫‹ ‹داستان چه بود؟‬ ‫هفت��ه س��وم اذر س��ال ج��اری‪ ،‬فیلم��ی حاوی‬ ‫کیک هایی که درون انها قرص قرار داشت در فضای‬ ‫مجازی منتشر ش��د و توضیحات همراه ان حاکی از‬ ‫ای��ن بود که دانش اموزانی در هرمزگان و سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان این کیک ها را خری��داری کرده اند و با‬ ‫چنین صحنه ای روبه رو ش��ده اند‪ .‬این موج به سرعت‬ ‫در سراس��ر کشور گسترده شد به نحوی که در دیگر‬ ‫استان ها و ش��هرها نیز خبرهایی به گوش رسید که‬ ‫تماما شایعه و همان یک کالغ چهل کالغ ها بود و بس‪.‬‬ ‫ابتدا برندها مورد حمله قرار گرفتند‪ ،‬غافل از اینکه‬ ‫یک برند مط��رح و اصیل چطور می تواند دس��ت به‬ ‫چنین اقدامی بزند و چط��ور می تواند در خط تولید‬ ‫خ��ود قرص ها را جاس��ازی کند و پ��س از پخت هم‬ ‫قرص ها کامال س��الم مانده باشد؟ از سوی دیگر چرا‬ ‫بای��د قرص ها را کامال س��الم در کیک ها گذاش��ت و‬ ‫چرا از نوع پودر ش��ده و‪ ...‬اس��تفاده نشده است؟ در‬ ‫نتیجه این اقدام ها و دس��ت به دس��ت شدن خبرها‪،‬‬ ‫برخی اینفلوئنس��رهای فضای مجازی نیز این فیلم و‬ ‫عکس ها را منتشر کردند و مردم بیشتری از ان تاثیر‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ا پیگیری ه��ای‬ ‫مش��خص ش��د برخی تا‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون تومان هم پ��ول گرفتند تا این عکس و‬ ‫فیلم ها را در صفحه ش��خصی مجازی خود منتش��ر‬ ‫کنن��د‪ .‬این خب��ر هرچند بس��یار عجیب اس��ت اما‬ ‫عجیب تر ان اس��ت که هنوز با ای��ن عوامل برخورد‬ ‫نشده اس��ت و گویا مس��ئوالن به راحتی از کنار این‬ ‫موضوع عبور کرده اند‪ .‬در حالی که پس از این خبرها‪،‬‬ ‫درحال حاضر هم ش��اهد کاهش تولید هستیم و هم‬ ‫تقاضا‪.‬‬ ‫برخی معتقدن��د عوامل خارجی هی��چ مداخله ای‬ ‫در ای��ن امر ندارن��د و گروهی در داخ��ل قصد برهم‬ ‫زدن بازار گس��ترده و با کیفی��ت صنایع غذایی ایران‬ ‫را دارند‪ .‬روزی اس��تفاده از روغن پالم رسانه ای شد و‬ ‫برخی گروه های صنای��ع غذایی را دچار چالش کرد؛‬ ‫روز دیگر ذرت های الوده را به میان کش��یدند و حاال‬ ‫هم کیک هایی که قرص درون انها جاس��ازی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امنی��ت غذای��ی ه��ر کش��ور موضوع حس��اس و‬ ‫استراتژیکی اس��ت که به راحتی نمی توان از گذشت؛‬ ‫بنابراین از مس��ئوالن ذی ربط و دول��ت و حاکمیت‬ ‫انتظ��ار می رف��ت به س��رعت ب��ه چنی��ن موضوعی‬ ‫رس��یدگی کنند‪ .‬چراکه به گفته برخی کارشناسان‪،‬‬ ‫زمانی که خبر جاس��ازی قرص در کیک ها در فضای‬ ‫مجازی دس��ت به دست ش��د دولتمردان و صاحبان‬ ‫صنایع به موقع موضع گیری نکردند و همین موضوع‬ ‫باعث ش��د دود ای��ن اقدام های دیرهنگام در چش��م‬ ‫صاحبان صنایع برود‪.‬‬ ‫علی شریعتی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ایران در این باره گف��ت‪ :‬صنایع غذایی جزو صنایعی‬ ‫بود ک��ه در دوران تش��دید تحریم ها کمتر اس��یب‬ ‫دید چراکه هر ‪ ۴۰‬ش��رکت وابس��ته به تولید کیک‪،‬‬ ‫بیسکویت سهم مش��خصی در بازار دارند‪ .‬همچنین‬ ‫با ممنوعیت واردات کیک ها و شیرینی های خارجی‬ ‫وضعی��ت این صنایع بهتر ش��د‪ .‬متاس��فانه این موج‬ ‫منف��ی علیه صنایع غذای��ی در فصل فروش رخ داده‬ ‫است؛ بنابراین تقاضای جدید برای خرید کیک دچار‬ ‫مش��کل ش��ده‪ ،‬قطعا اگر این موج منفی در تابستان‬ ‫رخ می داد مش��کلی را در شبکه تولید و فروش کاال‬ ‫ایجاد نمی کرد اما متاس��فانه ای��ن خبر در زمان اوج‬ ‫تقاضا و فصل مدارس رخ داد؛ از این رو مشخص است‬ ‫که این اق��دام خرابکارانه ب��رای تخریب این صنعت‬ ‫ش��کل گرفته بود که خوش��بختانه جلوی ان گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سامانه بازرسی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا‬ ‫دو هفته دیگر فعال می شود‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کا وه ای‬ ‫ی و یک کال غ چهل کال غ کردن ها در فضای‬ ‫جوساز ‬ ‫مجازی و واقعی‪ ،‬منجر به اتفاق هایی خواهد ش��د که‬ ‫گاه دام��ن چندین نفر را می گیرد و برخی را حتی از‬ ‫زندگ��ی می اندازد؛ مانند همین خبر کیک های الوده‬ ‫ب��ه قرص که کمتر از یک ماه اس��ت دست به دس��ت‬ ‫می ش��ود و برخی با قصد و غ��رض و باهدف تخریب‬ ‫این بخش بزرگ از صنایع غذایی کش��ور به گسترده‬ ‫ش��دن ان کمک کردند‪ .‬ان طور که خبر می رسد در‬ ‫برخی مناطق واحد تولیدی که کیک تولید می کرده‪،‬‬ ‫تعطیل ش��ده اس��ت و به طورکلی نیز ش��اهد کاهش‬ ‫تولید‪ ،‬تقاضا و همچنین خدش��ه دار ش��دن بازارهای‬ ‫بین المللی و صادرات این بخش از محصوالت ایرانی‬ ‫هستیم‪ .‬اما در پش��ت پرده داستان هایی وجود دارد‬ ‫که برخی را نس��بت به این موض��وع‪ ،‬بی توجه کرده‬ ‫اس��ت؛ خبرهایی به گوش می رس��د که ب��رای ورود‬ ‫گروهی جدی��د به تولید کیک و کلوچه‪ ،‬قدیمی های‬ ‫ح��وزه را از راه به در می کنند ت��ا برندهای جدید در‬ ‫ب��ازار عرض اندام کنند‪ .‬ش��اید برهمین اس��اس هم‬ ‫هنوز نس��بت به رفع این موض��وع اقدام جدی انجام‬ ‫ نش��ده اس��ت‪ .‬اینها مواردی اس��ت که یونس ژائله‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره یکی از برندهای مطرح شیرینی‬ ‫و ش��کالت با دعوت خبرنگار‬ ‫ب��ه دفترش به‬ ‫انها اش��اره کرد‪ .‬او از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خواستار رسیدگی به موضوع است‪.‬‬ ‫اف��رادی که قصد ورود به بازار کیک را دارند ذی نفع بودند که چنین‬ ‫حمله ای کردند و اتفاق هایی که در س��ال های گذش��ته در صنایع مشابه‬ ‫رخ داد هم موید این نظریه بود‬ ‫کش��ف ق��رص در کیک در حالی از جنوب ش��رق‬ ‫ایران تا شمال غرب و اذربایجان غربی را دربرگرفت‬ ‫که برخی مردم حتی در تهران هم نس��بت به خرید‬ ‫کیک موضع گرفته اند؛ اما به طورگسترده نیست‪.‬‬ ‫س��عید درخش��انی رئی��س اتحادی��ه اتحادی��ه‬ ‫س��وپرمارکت و مواد پروتئینی ته��ران دراین باره به‬ ‫گفت‪ :‬هیچ گزارش��ی درباره کاهش تقاضا در‬ ‫بخش کیک ها نداش��ته ایم و شاید در تولید کاهشی‬ ‫وجود داش��ته اما در بخش صنفی ما مشکلی گزارش‬ ‫نشده و به روال سابق ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹به اسانی از این داستان عبور نکنید‬ ‫مورد مهم دیگر اینکه بیش��تر این کیک های الوده‬ ‫در مناطق محروم کش��ف ش��ده و فیلم ها و عکس ها‬ ‫به خوبی نش��انگر این موضوع اس��ت که برخی فقط‬ ‫به دنب��ال بره��م زدن ارام��ش جامع��ه و نابودکردن‬ ‫برندهای ملی هستند‪ .‬تمام این موضوع ها ابهام هایی‬ ‫را به دنبال خواهد داش��ت که واقعا چه افرادی با چه‬ ‫هدفی دست به چنین کارهایی زده اند؟‬ ‫به گفت��ه ژائل��ه‪ ،‬تولیدکنن��ده و صادرکننده نمونه‬ ‫ش��یرینی و شکالت کشور‪ ،‬عوامل خاطی در داستان‬ ‫کیک های الوده را راحتی قابل شناس��ایی هستند و‬ ‫دولت و حاکمیت باید به سرعت انها را دستگیر کند‬ ‫و در صدا و سیما و مقابل چشمان مردم شفاف سازی‬ ‫کند‪ .‬م��ا خبر داریم ک��ه افرادی که ای��ن فیلم ها را‬ ‫گرفتند با پرداخت ‪۳۵‬میلیون تومان نس��بت به نشر‬ ‫ان اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره گروه صنایع غذایی ش��یرین‬ ‫عسل درباره کیک های الوده به قرص گفت‪ :‬براساس‬ ‫اطالعاتی که با تیم کارشناس��ی در جلسات مختلف‬ ‫به دست اوردیم‪ ،‬به این نتیجه رسیدیم که این مورد‪،‬‬ ‫خرابکاری داخلی اس��ت و ارتباطی به خارج از کشور‬ ‫و رقب��ای خارجی ندارد چراکه به صورت خاص بازار‬ ‫کیک مورد هدف ق��رار گرفته بود که جامعه مصرف‬ ‫ان عمدتا کودکان و نوجوانان هستند‪.‬‬ ‫یونس ژائل��ه در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ص را در کیک ها‬ ‫ما به یقین رس��یدیم که عده ای قر ‬ ‫جاس��ازی می کردن��د و از ای��ن اق��دام خ��ود فیلم‬ ‫می گرفتن��د و در فضای مجازی ب��ه پخش ان اقدام‬ ‫می کردند و پس از ان با برخی اینفلوئنسرها که تاثیر‬ ‫زیادی بر جامعه و مردم دارند تماس می گرفتند و با‬ ‫پرداخت ‪ ۳۵‬میلیون تومان‪ ،‬از انها می خواستند این‬ ‫فیلم ها در صفحه مجازی خود منتشر کنند تا بازتاب‬ ‫گسترده تری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر برندهای‬ ‫مط��رح کی��ک و کلوچه م��ورد هدف ق��رار گرفتند؛‬ ‫بنابرای��ن کار رقیب تولیدکننده نمی تواند باش��د؛ در‬ ‫نتیجه به نظر می رس��د افراد جدیدی که می خواهند‬ ‫به صنعت کیک وارد ش��وند درصدد سمپاش��ی این‬ ‫حوزه برامدند‪ .‬واقعیت این اس��ت که بازار کیک ما از‬ ‫لحاظ تعداد برند‪ ،‬محصول و تنوع تولید اشباع است‪.‬‬ ‫ایران جزو کش��ورهایی اس��ت که در جهان ظرفیت‬ ‫بس��یار باالیی در این ح��وزه دارد و می توان گفت در‬ ‫این بخش نخست هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارافرین ملی تصریح ک��رد‪ :‬افرادی که قصد‬ ‫ورود ب��ه بازار کیک را دارند ذی نفع بودند که چنین‬ ‫حمله ای کردند و اتفاق هایی که در سال های گذشته‬ ‫در صنایع مش��ابه رخ داد هم موید بر این نظریه بود‪.‬‬ ‫در واق��ع ما این موضوع را به عنوان حمله برای نابود‬ ‫ک��ردن برند و تولید ملی کش��ور تلقی می کنیم و در‬ ‫نتیجه مسئوالن هم باید شفاف و روشن این موضوع‬ ‫را حل کنند‪ .‬سوال من این است؛ چطور می دانستند‬ ‫کیکی که قرار اس��ت باز کنند دارای قرص است که‬ ‫اق��دام به فیلمبرداری می کنند؟ مورد دوم اینکه چرا‬ ‫به برخی پول داده شده که این فیلم را منتشر کنند؟‬ ‫ایا این عمل مجرمانه نیست؟ متاسفانه برخوردی هم‬ ‫با این افراد نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹می دانند کیست!‬ ‫ژائله تاکید کرد‪ :‬از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به عن��وان متولی این بخش تقاض��ا داریم که به این‬ ‫موضوع رس��یدگی کند‪ .‬به این س��ادگی نباید از این‬ ‫موضوع گذش��ت‪ .‬متاس��فانه درحال حاض��ر تولید و‬ ‫ف��روش تولیدکنندگان این صنف ب��ا کاهش روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید جلسه‬ ‫فوری بگذارد و از صنایع دعوت کند تا نظر انها را در‬ ‫حضور س��ازمان های متولی مانند پلیس فتا و وزارت‬ ‫کشور و‪ ...‬ارائه دهند‪ .‬ما نتایج و اطالعات خود را ارائه‬ ‫می دهیم و می گوییم توان و اختیار نداریم اما ش��ما‬ ‫این توان و اختیار را دارید پس دس��ت به کار شوید‪.‬‬ ‫ما رس��یدگی می خواهیم‪ .‬اگر عوامل خاطی دستگیر‬ ‫نشوند و در صدا و سیما شفاف سازی نشود روند این‬ ‫کار ادامه خواهد داش��ت و نشان می دهد حمله اول‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات مدیره گروه صنایع غذایی ش��یرین‬ ‫عس��ل گف��ت‪ :‬در کش��ور مس��ائل س��خت تر از این‬ ‫موضوع ها هم رسیدگی و حل شد چطور این موضوع‬ ‫به حال خود رها شده است؟ می دانند کار کیست اما‬ ‫برخورد نمی شود!‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با این اتفاق می توان گفت که کشور‬ ‫دچار بحران ش��دیدی ش��ده اس��ت و حتی بسیاری‬ ‫از واحده��ای کیک ما که فقط ی��ک محصول تولید‬ ‫می کردند تعطیل شده اند و لطمه بزرگی به انها وارد‬ ‫شده است‪ .‬ش��اید یک برند چندین و چند محصول‬ ‫تولید می کند که درصد اس��یبی که از بابت داستان‬ ‫کیک می خورد کم باش��د اما برندی دیگر فقط کیک‬ ‫تولید می کند؛ بنابراین بیشتر اسیب دیده است‪.‬‬ ‫این اقدام‪ ،‬رفتار حرفه ای و س��ازمان یافته بوده که‬ ‫ب��ا پرداخت پول وارد ش��دند و در کانال های مجازی‬ ‫توسعه یافت‪ .‬انتظار داشتیم قوه قضاییه و پلیس فتا‬ ‫وارد عمل و از این افراد بازخواست شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لطمه به صنعت کیک و کلوچه‬ ‫در همین باره به سراغ معاون مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫غی��ر فلزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفتیم که‬ ‫او درباره برگزاری جلس��ات با تولیدکنندگان کیک و‬ ‫کلوچه گفت‪ :‬در ان زمان مدام با برندهای مطرح در‬ ‫ارتباط بودیم و نس��بت به رف��ع بی اتهامی انها اقدام‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫محس��ن صف��دری در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان از ای��ن موضوع مبرا ش��دند‬ ‫و اع�لام کردی��م ک��ه بی ش��ک از س��مت تولی��د و‬ ‫کارگ��ران تولی��د نبوده اس��ت و احتم��اال در بخش‬ ‫توزی��ع با چنی��ن موضوع��ی روبه رو ش��دیم‪ .‬هدف‬ ‫ای��ن گ��روه بدنام ک��ردن برنده��ای مل��ی و مطرح‬ ‫کش��ور بود که البته درحال حاضر ت��ب ان خوابیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیر‬ ‫این ماجرا بود و در واقع به انچه بر عهده ما بود ورود‬ ‫کردیم و تا انجایی که توانستیم اطالع رسانی کردیم‬ ‫ک��ه تولیدکنندگان هیچ تقصیری ندارند‪ .‬اگر تکلیف‬ ‫دیگری از سوی وزیر به ما محول می شد به طورحتم‬ ‫پیگیری می کردیم‪ .‬اما ما اعالم کردیم تا زمان تولید و‬ ‫خروج از کارخانه این اتفاق رخ نداده است‪ .‬اسیب این‬ ‫اتفاق به صنعت کیک و کلوچه مش��هود است چراکه‬ ‫با کاهش فروش روبه رو شدیم‪ .‬همچنان نیز امادگی‬ ‫کامل را دارم که با تولیدکنندگان نشست هایی برگزار‬ ‫کنیم و صحبت های شان را بشنویم‪.‬‬ ‫‹ ‹‹«پ�روژه ق�رص» مص�رف کی�ک را‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش داد‬ ‫همچنین رئیس انجمن شیرینی و شکالت با بیان‬ ‫اینکه پروژه قرار دادن قرص میان کیک اثرات منفی‬ ‫روی صنایع داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این پدیده مصرف‬ ‫کی��ک در کش��ور را ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬کاهش داده اس��ت‪.‬‬ ‫جمشید مغازه ای در گفت وگو با تسنیم درباره اخرین‬ ‫وضعیت پدیده پیدا ش��دن قرص در کیک اظهارکرد‪:‬‬ ‫این موضوع مس��ئله ای امنیتی اس��ت و ارتباطی به‬ ‫بخ��ش تولید و توزیع این محص��والت ندارند ما این‬ ‫موضوع را به نیروهای امنیتی س��پردیم تا مش��خص‬ ‫ش��ود چ��ه جری��ان‪ ،‬اش��خاص ی��ا بان��دی به دنبال‬ ‫تخریب صنعت غذا و ش��یرینی و ش��کالت کش��ور‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این واهمه وجود داش��ت که این دست‬ ‫اقدام ه��ا به صنای��ع غذایی دیگر نیز نف��وذ و صنایع‬ ‫غذایی کش��ور را فلج کند‪ ،‬ام��ا درحال حاضر گزارش‬ ‫جدیدی نداریم و موضوع فروکش کرده است و فقط‬ ‫در ش��بکه های اجتماع��ی به صورت ش��وخی به ان‬ ‫پرداخته می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪ ،‬شیرینی و‬ ‫ش��کالت ادامه داد‪ :‬براساس پیگیری های انجام شده‬ ‫هنوز عوامل اصلی این رویداد شناساس��ی نش��ده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه این پدیده در صنعت‬ ‫ش��یرینی و ش��کالت فروکش کرده اما اثرات خود را‬ ‫روی این صنعت گذاشته است‪.‬‬ ‫مغ��ازه ای با اش��اره ب��ه کاهش مص��رف کیک در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬با توجه به اگاهی م��ردم بعید به نظر‬ ‫می رس��د این پدی��ده پیامدهی بلندم��دت مدت بر‬ ‫مصرف شیرینی و ش��کالت و کیک در کشور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی صنایع بیس��کویت‪ ،‬شیرینی‬ ‫و ش��کالت اظهارکرد‪ :‬طبیعی است که درحال حاضر‬ ‫م��ردم از مص��رف کی��ک خ��ودداری می کنن��د اما‬ ‫ای��ن مس��ئله به م��رور برط��رف خواهد ش��د و این‬ ‫اطمین��ان میان م��ردم ایجاد می ش��ود ک��ه امکان‬ ‫ق��رار دادن ق��رص در فرایند تولی��د و عرضه وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از فروشگاه های معتبر خرید کنید‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مغازه ای گفت‪ :‬این پدیده باعث شده مصرف کیک‬ ‫در کش��ور ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش یابد؛ این رویداد‬ ‫بیش��تر در روستاها رخ داد و مردم این محصوالت را‬ ‫از فروش��گاه های ناش��ناس و نامعتبر خریداری کرده‬ ‫بودن��د‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬در صورتی که م��ردم انواع‬ ‫کیک و ش��یرینی و شکالت را از فروشگاه های معتبر‬ ‫خریداری کنند‪ ،‬مطمئن باش��ند ای��ن حوادث روی‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکویت‪ ،‬شیرینی و‬ ‫شکالت درباره میزان صادرات شیرینی و شکالت در‬ ‫سال جاری اظهار کرد‪ :‬گمرک در ‪ ۴‬ماه گذشته امار‬ ‫جدیدی درباره میزان ص��ادرات‪ ،‬صنایع تولید کننده‬ ‫شیرینی‪ ،‬شکالت و بیسکویت ارائه نداده‪ ،‬اما پیش بینی‬ ‫می شود میزان صادرات امسال از ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری‬ ‫س��ال گذشته کمتر نباشد‪ .‬در صورتی که این پدیده‬ ‫بعد وس��یع تری داش��ت و فروکش نمی کرد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬روی صادرات نیز اثر می گذاشت اما با حضور به‬ ‫موقع نهاد های نظارتی و امنیتی این موضوع برطرف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سعید درخشانی‬ ‫جمشید مغازه ای‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان از عملیاتی شدن سامانه بازرسی‬ ‫ت��ا دو هفته اینده در کش��ور خب��ر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫راه اندازی این س��امانه برخورد با واحدهای صنفی‬ ‫متخلف به ص��ورت منجس��م تر و خدمات پس از‬ ‫فروش نیز از این طریق تسهیل می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عباس تابش در همایش حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنن��دکان و تولیدکنندگان برتر‬ ‫مازندران در س��اری‪ ،‬با اش��اره به وجود مشکالت‬ ‫در بررسی ش��کایت های خودرویی اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ه روز گذش��ته که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برگ��زار ش��د از این پس ش��کایت های‬ ‫خودرویی در ‪ ۶‬منطقه از کش��ور بررس��ی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پیش از این ش��کایت های خودرویی تنها در‬ ‫پایتخت مورد بررسی قرار می گرفت‪.‬‬ ‫به گفت��ه تابش با افزایش ‪۲‬برابری تولید خودرو‬ ‫در کش��ور و رفع محدودیت ها‪ ،‬تالش می کنیم تا‬ ‫اواخر اردیبهشت سال اینده تعهدات در این بخش‬ ‫را به صفر برسانیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین‬ ‫گفت‪ :‬تامین کاالهای اساس��ی م��ورد نیاز جامعه‬ ‫ب��ا ارز ‪ 4200‬تومان��ی در س��ال اینده ه��م ادامه‬ ‫می یابد و در ش��رایط تشدید تحریم ها و فشارهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تامین کاالهای مورد نیاز سیاست اصلی‬ ‫و راهب��ردی دولت برای مقابله ب��ا تورم و افزایش‬ ‫احتمالی قیمت ها است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بازرسی و نظارت حلقه هایی‬ ‫از کنترل وضعیت بازار به شمار می رود‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫که این راهکار پس از وفور کاالی مورد نیاز در بازار‬ ‫می تواند اثرات خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اینکه تالش های دولت برای کنترل و جلوگیری از‬ ‫افزایش قیمت در بازار تاثیر خود را داش��ته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با بررس��ی تغییرات قیمت قبل و بعد اصالح‬ ‫بنزین می بینیم که تغییرات قیمت نداش��ته ایم و‬ ‫اگ��ر تغییری بوده تنه��ا در چند قلم کاالی فصلی‬ ‫همچون تخم مرغ و گوجه فرنگی بود‪.‬‬ ‫وی تغیی��ر قیم��ت این ن��وع کااله��ا و افزایش‬ ‫قیمت انها را در س��ال ها رون��دی معمول و عادی‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬در فصل سردسال و به دلیل‬ ‫کم بارشی تولید محصول گوجه کاهش می یابد و‬ ‫همچنین همزمان با فصول سرد و افزایش مصرف‬ ‫تخ��م مرغ ای��ن کاال نیز با افزای��ش قیمت مواجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫تابش به راه اندازی سامانه ای که در ان تغییرات‬ ‫قیمتی صد قلم کاال مورد مصرف شهروندان دران‬ ‫قرار داده ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت ‪ :‬در بررسی نمودار‬ ‫قیم��ت ‪ ۳۴‬روز قب��ل و بعد اص�لاح قیمت بنزین‬ ‫نشان می دهد نمودار نرمال قیمتی را داشته ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در تمام حوزه های تحریمی توانس��ته به‬ ‫خوبی بدرخش��د‪ ،‬افزود ‪ :‬با نگاه��ی به بخش های‬ ‫تحریمی خودرویی که دشمن بر کشورمان تحمیل‬ ‫کرده اس��ت مش��اهده می کنیم که کشور توانسته‬ ‫با وجود این تحریم ه��ا به تعهدات خودرویی خود‬ ‫جامه عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان کشور گفت‪ :‬دشمنان با تیزبینی و‬ ‫ریزبینی مسائل کشور را به رصد می کنند تا احیانا‬ ‫نقط��ه ضعفی پیدا کرده و از ان ناحیه اس��یب به‬ ‫نظ��ام وارد بکنند‪ .‬به عنوان نمونه امریکا به تازگی‬ ‫ف��روش محص��والت الکتروگرافیکی ب��ه ایران را‬ ‫تحریم کرده اس��ت تا از این ناحیه به کش��ورمان‬ ‫ضربه خود را وارد کند ‪ ،‬اما با تدبیر اندیشیده شده‬ ‫از سوی دولت تا ‪ 3‬س��ال اینده از نظر تامین این‬ ‫کاال خودکفا هستیم‪.‬‬ ‫تابش ادام��ه داد ‪ :‬در این برهه زمانی که وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تامی��ن کاالها در داخل‬ ‫کش��ور را جزو اولویت های خود قرار داده است در‬ ‫این مقطع حمایت از رونق ملی معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با خطاب ق��رار دادن تولیدکنندگان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در ای��ن زمان که اس��تفاده از کاالی داخلی‬ ‫توس��ط مصرف کنندگان مورد حمایت قرار گرفته‬ ‫اس��ت تولیدکنندگان با تولید با کیفیت می توانند‬ ‫در این زمان خود را به خوبی نشان بدهند‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫سیاست دولت این است که با جلوگیری از واردات‬ ‫کاالهای��ی ک��ه در داخل کش��ور تولید می ش��وند‬ ‫از تولی��دات ملی حمایت کند تا ای��ن واحدها در‬ ‫فضای رقابتی به وجود امده خود را به خوبی نشان‬ ‫بدهن��د‪ .‬وی با اش��اره به فعالیت ‪ ۲‬ه��زار و ‪۸۰۰‬‬ ‫بازرس و نظارت انها بر چهار میلیون واحد صنفی‬ ‫گفت‪ :‬این تعداد اندک بازرس نمی تواند به تنهایی‬ ‫جوابگوی مس��ائل مربوط به نظارت بر بازار باش��د‬ ‫و در این بین نظارت های مردمی و همگام ش��دن‬ ‫این بخش با سیستم نظارتی می تواند اثرات بهتری‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کیک های پاکیزه‪ ،‬دست های الوده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تشکیل «ستاد راهبری اوراسیا» در مازندران‬ ‫ماجرای درج واژه‬ ‫«تراریخته»‬ ‫روی قوطی تن ماهی‬ ‫مدیرکل س��ازمان ش��یالت ایران و مدیرعامل‬ ‫کارخانه کنس��رو ماهی شیالنه درباره درج عنوان‬ ‫«تراریخت��ه» روی برخی از قوطی های کنس��رو‬ ‫ت��ن ماهی این ش��رکت توضیحات��ی ارائه دادند‪.‬‬ ‫چن��دی پیش یکی از کاربران ایس��نا عکس��ی را‬ ‫برای این خبرگزاری ارس��ال کرد که در ان نشان‬ ‫داده می ش��ود روی کنسرو ماهی شرکت شیالنه‪،‬‬ ‫عبارت «تراریخته» درج ش��ده است‪ .‬این موضوع‬ ‫از سازمان ش��یالت ایران و کارخانه تولیدکننده‬ ‫این کنس��رو ماهی پیگیری شد و انها توضیحاتی‬ ‫در این زمینه ارائه دادند‪ .‬بنابر اعالم مدیرکل دفتر‬ ‫بهب��ود کیفیت و فراوری ابزیان و بازار س��ازمان‬ ‫ش��یالت ایران‪ ،‬چیزی به ن��ام «ماهی تراریخته»‬ ‫وج��ود ن��دارد و ای��ن تراریختگی ممکن اس��ت‬ ‫مربوط به روغن اس��تفاده ش��ده در تولید کنسرو‬ ‫تن ماهی باش��د؛ البته در مورد کارخانه نام برده‬ ‫باید گفت که انها تصور داش��تند برای استفاده از‬ ‫هر نوع روغنی باید از این عبارت اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫ام��ا متوجه ش��دند ک��ه اگر از روغن همیش��گی‬ ‫افتاب گردان در تولید تن ماهی اس��تفاده ش��ود‪،‬‬ ‫نیاز به درج این عبارت نیس��ت‪ .‬عیسی گلشاهی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه در دنیا ماهی‬ ‫تراریخت��ه وج��ود ن��دارد و پنج ن��وع ماهی تن‪،‬‬ ‫کیلکا‪ ،‬س��اردین‪ ،‬مکرل‪ ،‬قزل اال که در کنس��رو‬ ‫استفاده می ش��وند هیچ کدام تراریخته نیستند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در داخل تن از روغ��ن و نمک هم‬ ‫اس��تفاده می شود‪ .‬ممکن اس��ت روغن استفاده‬ ‫ش��ده در کنس��رو ماهی از نوع تراریخته باش��د‪.‬‬ ‫البت��ه این موضوع تنها مختص به کنس��رو ماهی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه هر محصولی ممکن است از این نوع‬ ‫روغن استفاده کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬چندی پیش‬ ‫اعالم شد که هر شرکت یا کارخانه ای که در مواد‬ ‫اولی��ه خود از روغن تراریخته اس��تفاده می کند‪،‬‬ ‫حتم��ا بای��د روی ان درج کند ت��ا مصرف کننده‬ ‫از ان اگاه باش��د و خ��ودش تصمی��م بگیرد که‬ ‫از محص��ول تراریخته اس��تفاده کند یا خیر‪ .‬این‬ ‫موض��وع در دنیا هم وج��ود دارد و مصرف کننده‬ ‫بای��د از این موض��وع اگاه باش��د‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫بهب��ود کیفیت و فراوری ابزیان و بازار س��ازمان‬ ‫ش��یالت ایران با بیان اینکه بخشی از روغن های‬ ‫ذرت و س��ویا در کش��ور تراریخته هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر بیش��تر کارخانه های تولید کنسرو‬ ‫ماه��ی از روغن افتاب گردان اس��تفاده می کنند‬ ‫و اس��تفاده از روغ��ن ذرت و س��ویا در تولید این‬ ‫محصول ب��رای کارخانه ها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به درج کلمه «تراریخته» روی این‬ ‫کنس��رو ماهی برند معروف اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این برند کنس��رو ماهی جزو اولین کارخانه هایی‬ ‫است که سازمان استاندارد انها را مجبور به درج‬ ‫کلم��ه تراریخته روی محصوالتش��ان در صورت‬ ‫اس��تفاده از روغن س��ویا یا ذرت کرد‪ ،‬اما انها به‬ ‫جای استفاده از عبارت «حاوی روغن تراریخته»‬ ‫از کلمه «تراریخته» به تنهایی استفاده کردند‪ .‬از‬ ‫طرفی اش��تباه فنی نیز ص��ورت گرفت؛ زیرا انها‬ ‫تصور داش��تند که برای استفاده از هر نوع روغنی‬ ‫باید از این عبارت اس��تفاده کنند‪ ،‬اما بعدا متوجه‬ ‫ش��دند که اگر از روغن همیش��گی افتاب گردان‬ ‫در تولید اس��تفاده ش��ده‪ ،‬نیاز به درج این عبارت‬ ‫نیست و بر همین اساس اقدام به اصالح برچسب‬ ‫قوطی کردند‪ .‬گلشاهی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا این کنس��روهایی که در بازار توزیع شده است‬ ‫مش��کلی از نظ��ر س�لامت ب��رای مصرف کننده‬ ‫ندارد؟ گفت‪ :‬این محصول کامال س��الم اس��ت و‬ ‫هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا ش��اکر مدیرعامل کارخانه کنس��رو‬ ‫ماهی ش��یالنه نیز در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه در این کارخان��ه از هیچ ن��وع روغن‬ ‫تراریخته ای اس��تفاده نمی شود و محصوالت این‬ ‫واحد تولیدی با روغن افتاب گردان تهیه می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از اداره بهداشت و سازمان استاندارد دستور‬ ‫داده اند کلمه تراریخته روی قوطی کنس��رو قید‬ ‫شود‪ .‬در حقیقت منظور انها کارخانه هایی بود که‬ ‫از روغن کلزا‪ ،‬سویا و ذرت در تولیداتشان استفاده‬ ‫می کردند‪ .‬پس از اعالم این دستور هنگام سفارش‬ ‫قوطی‪ ،‬کلمه «تراریخت��ه» روی قوطی های این‬ ‫کارخانه چاپ ش��د اما بالفاصله با اداره بهداشت‬ ‫و س��ازمان استاندارد مکاتبه و اجازه درج عبارت‬ ‫«با روغن افتاب گردان» از س��ازمان مربوطه اخذ‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در سفارشات بعدی تهیه قوطی‬ ‫نی��ز از جمل��ه «با روغن افتابگ��ردان» به صورت‬ ‫چاپ روی فلز اس��تفاده می شود‪ .‬شاکر در پاسخ‬ ‫به اینکه پس چرا اگر از روغن تراریخته اس��تفاده‬ ‫نشده‪ ،‬در بخش محتویات قوطی کنسرو یاد شده‬ ‫عبارت روغن گیاهی تراریخته درج ش��ده است؟‬ ‫گفت‪ :‬هیچگون��ه روغن تراریخته ای در محصول‬ ‫تن ماهی شیالنه وجود ندارد‪ .‬زمانی که براساس‬ ‫دستور اداره بهداشت و سازمان استاندارد عالمت‬ ‫تراریخته روی قوطی ها چاپ ش��د‪ ،‬این جمله نیز‬ ‫در این بخش درج شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه راهبردی‬ ‫ایران برای‬ ‫صادرات به این‬ ‫کشورها ی عضو‬ ‫اتحادیه اوراسیا‬ ‫پس از اجرای‬ ‫تعرفه ترجیحی‬ ‫تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫در هر سال است‬ ‫براس��اس ام��ار از ‪ ۵‬اب��ا یعنی زمان ش��روع تعرفه‬ ‫ترجیحی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا‬ ‫تا اواخر اذر‪ ،‬حدود ‪ ۱۸۵‬میلیون دالر کاال از ایران به‬ ‫کش��ورهای عضو این اتحادیه صادر و در همین مدت‬ ‫ح��دود ‪ ۲۸۵‬میلیون دالر کاال نیز از این کش��ورها به‬ ‫ایران وارد شد که ‪ ۸۶‬درصد کاالهای وارداتی و ‪۲۲.۶‬‬ ‫درص��د کااله��ای صادراتی ای��ران از تعرفه ترجیحی‬ ‫برخوردار شدند‪ .‬حدود نیمی از این کاالهای وارداتی‬ ‫به ایران از روسیه انجام شده است‪.‬‬ ‫به تازگی نیز در نشست شورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی در س��اری‪ ،‬درباره همکاری با اوراسیا‬ ‫مذاکراتی شد و اس��تاندار مازندران در ان اعالم کرد‪:‬‬ ‫ب��رای اش��نایی تاج��ران و صادرکنن��دگان مازنی با‬ ‫ظرفیت های کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا‪ ،‬ستاد‬ ‫راهب��ری این اتحادیه اقتصادی در مازندران تش��کیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد حسین زادگان افزود‪ :‬اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا ظرفیت ه��ای خوبی ب��رای ورود‬ ‫کااله��ای ایران��ی به وی��ژه مازنی به این ب��ازار دارد و‬ ‫برق��راری تعرفه ترجیحی فرصت مناس��بی اس��ت تا‬ ‫بتوانیم ورود بیشتری به این بازار داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬تش��کیل ستاد راهبری اوراسیا برای‬ ‫اشنایی بهتر و ورود اگاهانه تاجران و صادرکنندگان‬ ‫مازنی به این بازار تدوین ش��د و تمام نهاد های دولتی‬ ‫باید در کن��ار بخش خصوصی ب��رای ورود محکم به‬ ‫این بازار وارد گود ش��وند‪ .‬حس��ین زادگان با اشاره به‬ ‫امار صادرات ایران به کش��ورهای اوراسیا و واردات از‬ ‫این کشور پس از برقراری تعرفه ترجیحی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در شرایط کنونی تراز بازرگانی ما با این کشورها‬ ‫با گذش��ت حدود دو ماه از برقراری این تعرفه منفی‬ ‫اس��ت و رویه نش��ان می دهد همچنان این ورود ما به‬ ‫این بازار جدی نشده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار مازن��دران ادام��ه داد‪ :‬برق��راری تعرف��ه‬ ‫ترجیح��ی برای ص��ادرات و واردات بین کش��ورهای‬ ‫عضو اتحادیه اوراس��یا مزیت ها و معایبی را برای این‬ ‫کش��ورها به دنب��ال دارد و کش��وری می توان��د از این‬ ‫فرصت استفاده درستی داشته باشد که صادرات خود‬ ‫را در شرایط موجود به کشورهای عضو افزایش دهد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در مازندران گفت‪ :‬بررسی اولیه‬ ‫نشان می دهد بازار کش��ورهای عضو اتحادیه اوراسیا‬ ‫بیشترین نیازش��ان به محصوالت کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی کش��اورزی اس��ت و اس��تان مازندران در این‬ ‫ارتباط دس��ت باال را نسبت به دیگر استان های کشور‬ ‫در تولید این محصوالت دارد‪.‬‬ ‫حس��ین زادگان تصری��ح ک��رد‪ :‬برای تس��هیل در‬ ‫ص��ادرات کاال به کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا‬ ‫رایزن��ی برای برق��راری پرواز با برخی از کش��ورهای‬ ‫عضو این اتحادیه از جمله اکتائو قزاقس��تان و باکو در‬ ‫اس��تان مازندران با قابلیت صادرات غیرنفتی در حوزه کشاورزی‬ ‫و صنایع تبدیلی باید روس��یه و قزاقس��تان دو کشور عضو اتحادیه‬ ‫اوراسیا را به عنوان کشورهای هدف صادراتی در این حوزه انتخاب‬ ‫کن��د تا بتواند با شناس��ایی بهتر بازار این کش��ورها مبادالت تجاری‬ ‫خود را افزایش دهد‬ ‫جمهوری اذربایجان با دو شرکت هواپیمایی وارش و‬ ‫ماهان انجام شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��رکت های هواپیمایی امادگی‬ ‫خ��ود را برای برق��راری پرواز خارجی با کش��ورهایی‬ ‫که درخواس��ت بیش��تری وجود دارد را اعالم کردند‬ ‫و برقراری ای��ن پرواز ها می تواند کم��ک خوبی برای‬ ‫تاجران و بازرگانان ما برای س��فر به این کش��ورها و‬ ‫تسهیل در امر صادرات باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف ‪ ۲‬میلیارد دالری‬ ‫مدیرکل اروپا و امریکای س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫نیز در این نشس��ت گفت‪ :‬پیوس��تن ایران به اتحادیه‬ ‫اوراس��یا و برخ��ورداری از تعرفه ترجیح��ی می تواند‬ ‫صادرات ما را به کش��ورهای عضو ای��ن اتحادیه به ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر و دو برابر وضعیت کنونی برساند‪.‬‬ ‫بهروز حس��ن الفت ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاضر‬ ‫میانگی��ن صادرات ایران به ‪ ۵‬کش��ور عض��و اتحادیه‬ ‫اوراسیا حدود ‪۹۱۸‬میلیون دالر در سال است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬برنامه راهبردی ای��ران برای ص��ادرات به این‬ ‫کش��ورها پس از اجرای تعرفه ترجیحی تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۲‬میلیارد دالر در هر سال است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت های تولی��دی و اقتصادی‬ ‫محکومیت یک شرکت وارد کننده چای سیاه در تهران‬ ‫مدیرکل تعزی��رات حکومتی اس��تان از محکومیت‬ ‫ی��ک ش��رکت وارد کنن��ده چ��ای س��یاه خب��ر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ارز دریافت��ی ب��ه بان��ک ش��اکی اع��اده و‬ ‫کارت بازرگان��ی ش��رکت ب��ه مدت یک س��ال تعلیق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از رواب��ط عمومی اداره کل‬ ‫تعزی��رات حکومتی ته��ران‪ ،‬محمدعلی اس��فنانی از‬ ‫محکومیت ‪ ۴۵۰۰۰۰‬یورویی یک ش��رکت وارد کننده‬ ‫چای س��یاه خبرداد و گفت‪ :‬باش��کایت بانک ش��اکی‬ ‫از ش��رکت یادش��ده مبنی بر رعایت نکردن تعهدات‬ ‫ارزی موضوع ثبت س��فارش و حواله ارزی به شمارگان‬ ‫مضب��وط در پرون��ده ب��ه ای��ن اداره کل ارس��ال و‬ ‫برای رس��یدگی ب��ه ش��عبه بدوی‪-‬تخصص��ی ارجاع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نهایت به موجب حکم ش��عبه هفتم‬ ‫تجدیدنظر تعزیرات حکومتی اس��تان تهران‪ ،‬ش��رکت‬ ‫متخلف محکوم ب��ه اعاده عین ارز دریافتی به بانک و‬ ‫تعلیق یک ساله کارت بازرگانی شرکت شد‪.‬‬ ‫‪ 2‬کشتی حامل گندم روسیه به زودی راهی ایران می شوند‬ ‫منابع تجاری اعالم کرده اند که ‪ 2‬کش��تی‬ ‫پاناماک��س حامل گندم روس��یه هفته اینده‪،‬‬ ‫یکی از بندرهای بزرگ این کشور را به مقصد‬ ‫ایران ترک خواهند کرد‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫تس��نیم به نقل از رویترز‪ ،‬منابع تجاری اعالم‬ ‫کرده اند که ایران در هفته های گذش��ته یک‬ ‫میلی��ون تن گن��دم از بازاره��ای بین المللی‬ ‫خریداری کرده اس��ت‪ .‬منابع خرید این گندم‬ ‫روس��یه و برخی از کش��ورهای اتحادیه اروپا‬ ‫مثل المان هس��تند‪ .‬به گفته یک منبع اگاه‪،‬‬ ‫دو کشتی پاناماکس حامل گندم روسیه هفته‬ ‫اینده یکی از بندرهای بزرگ این کش��ور را‬ ‫به مقص��د ایران ترک خواهند ک��رد‪ .‬یکی از‬ ‫مقامات فدراسیون تشکل های صنایع غذایی‬ ‫برای ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۱۱۱‬متخلف صنفی پرونده تشکیل شد‬ ‫امار بازرس��ی های انجام شده ازسوی بازرس��ان سازمان حمایت‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها و همچنین بازرسی اصناف در ‪۴۵‬‬ ‫روز از اجرای طرح تش��دید بازار پس از اصالح نرخ بنزین در س��طح‬ ‫کشور منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در یک هفته گذش��ته ‪ ۱۴۷‬ه��زار و ‪ ۶۸۵‬مورد‬ ‫بازرسی در سطح کشور در بخش عرضه انجام شده است‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا برای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۸۲‬متخلف صنفی پرونده تش��کیل و برای‬ ‫رسیدگی به تعزیرات حکومتی هر یک از استان ها ارسال شده است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش در طول این مدت بازرس��ان س��ازمان حمایت و‬ ‫بازرسان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‪۹۱ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۲۸‬مورد بازرس��ی انجام داده و برای ‪ ۷‬هزار و ‪ ۷۴۳‬واحد صنفی و‬ ‫خدمات��ی گزارش تخلف به ارزش بیش از ‪۲۶۲‬میلیارد و ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫ریال صادر کرده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن ‪۷‬روز کاری امار بازرس��ی های اتاق اصناف در‬ ‫س��طح کش��ور ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۳۵۷‬مورد اعالم شده که موجب تشکیل‬ ‫پروند تخلف برای ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۴۳‬واحد صنفی با ارزش ریالی بیش از‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیارد و ‪ ۳۹۹‬میلیون ریال شده است‪.‬‬ ‫در ‪۴۵‬روز اجرای طرح تش��دید بازرس��ی در س��طح کشور پس از‬ ‫اصالح نرخ بنزین‪ ،‬بازرس��ان سازمان حمایت و سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان ها و همچنین بازرس��ان اصن��اف با ‪۹۶۱‬‬ ‫مازندران در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تعرفه ترجیحی صادرات محصوالت کشاورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی به این کشورها در حد صفر بوده و این‬ ‫موقعیت مناس��ب برای این خطه شمال کشور در امر‬ ‫صادرات است‪.‬‬ ‫دببر کمیس��یون مش��ترک ایران و ازبکستان اشنا‬ ‫نبودن تاجران با بازار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا‬ ‫را یکی از عوامل اصلی در پایین بودن س��هم صادرات‬ ‫کااله��ای غیرنفتی ایران به این کش��ورها بیان کرد و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬باید کارگاه های اموزشی در استان ها برای‬ ‫اش��نایی تاجران و صادرکنندگان با بازار کش��ورهای‬ ‫هدف برگزار شود‪.‬‬ ‫حس��ن الفت اضافه کرد‪ :‬به زودی کارگاه اموزش��ی‬ ‫برای کارشناس��ان تجارت خارجی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان های کشور از سوی وزارتخاته‬ ‫متبوع��ش برگ��زار خواهد ش��د و این کارشناس��ان‬ ‫می توانن��د اطالع��ات خ��ود را در اختی��ار تاجران و‬ ‫بازرگانان قرار دهند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۸۰‬درص��د از صادرات‬ ‫غیر نفتی ایران به روس��یه به عنوان یکی از کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اوراس��یا انجام می ش��ود و اس��تان های‬ ‫کش��ور با توجه به قابلیت های صادرات��ی خود و نیاز‬ ‫کشورهای هدف عضو اوراسیا‪ ،‬صادرات غیرنفتی خود‬ ‫را به این کشورها افزایش دهند‪.‬‬ ‫الف��ت پیش��نهاد داد اس��تان مازندران ب��ا قابلیت‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی در ح��وزه کش��اورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی‪ ،‬روس��یه و قزاقس��تان دو کشور عضو اتحادیه‬ ‫اوراسیا را به عنوان کشورهای هدف صادراتی در این‬ ‫حوزه انتخاب کند تا بتواند با شناسایی بهتر بازار این‬ ‫کشورها مبادالت تجاری خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫دبیر کمیسیون مش��ترک ایران و ازبکستان درباره‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی ایران به ازبکس��تان نیز گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی بیش��ترین صادرات ایران به ازبکستان‬ ‫سیمان است و تا ‪ ۳‬سال اینده این کشور بازار خوبی‬ ‫برای صادرات این محصول برای ایرانیاناست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��م اکنون کش��ورهای ترکیه‪ ،‬چین و‬ ‫فرانسه به دلیل شرایط ازبکستان در حوزه توسعه ای‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی س��یمان را در این کشور در دست‬ ‫س��اخت دارند که به نظر می رس��د ب��ا راه اندازی این‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬بازار س��یمان ایران در این کشور‬ ‫نیز ش��رایط کنونی خود را از دس��ت خواهد داد‪ .‬وی‬ ‫پیشنهاد کرد تا سرمایه گذاران کشور در بخش تولید‬ ‫سیمان در کشور ازبکستان سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫در همین نشست‪ ،‬حس��ین کاخی‪ ،‬مدیرکل امار و‬ ‫فن��اوری اطالع��ات گمرک نیز با بی��ان اینکه گمرک‬ ‫ای��ران اماده همکاری با تج��ار و صادرکنندگان برای‬ ‫صادرات کاالهای غیرنفتی به کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫اوراسیاس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬تاکن��ون ‪3‬س��ند همکاری‬ ‫گمرک��ی با کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا منعقد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۲‬مورد بازرس��ی برای ‪ ۷۱‬ه��زار و ‪ ۱۱۱‬متخلف به ارزش‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۶۴۶‬میلی��ارد و ‪ ۱۹۲‬میلیون ریال تش��کیل پرونده داده‬ ‫و مرات��ب را برای بررس��ی های بعدی به تعزی��رات حکومتی ارجاع‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ امار بازرسی های انجام شده به صورت روزانه منتشر‬ ‫می ش��ود و همچنی��ن مردم عزیز کش��ورمان در ص��ورت برخورد با‬ ‫هرگونه تخلف صنفی به ویژه در حوزه گرانفروش��ی‪ ،‬احتکار و امتناع‬ ‫از عرضه می توانند ش��کایات خود را به ‪۴‬روش حضوری‪ ،‬تلفن ‪،۱۲۴‬‬ ‫س��امانه ثبت شکایت ‪ ۱۲۴‬و اپلیکیشن اپ به اطالع مراجع نظارتی‬ ‫برای بررسی های الزم برسانند‪.‬‬ ‫ایران در ماه اکتبر گفته بود این کش��ور قصد‬ ‫دارد ‪۳‬میلیون تن گندم در س��ال جاری وارد‬ ‫کن��د‪ .‬علی اکبر مهرفرد‪ ،‬مع��اون وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی ایران ماه گذشته اعالم کرد‪ :‬تهران‬ ‫یادداش��ت تفاهم هایی با روس��یه و قزاقستان‬ ‫ب��رای واردات موقت گندم امضا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از تاجران گندم درباره اخرین خریدهای‬ ‫ایران گفت‪« :‬باید ببینیم چقدر گندم تحویل‬ ‫داده می شود چون نقل و انتقال مالی با ایران‬ ‫هنوز هم بسیار مشکل است»‪.‬‬ ‫باید از ممنوعیت به سمت محدودیت واردات حرکت کنیم‬ ‫یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است‪ :‬در شرایطی‬ ‫که حفظ توان تولیدکنندگان داخلی به عنوان یک اولویت‬ ‫مهم در اقتصاد ایران مطرح است‪ ،‬رساندن مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز انها به دستشان اهمیت قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫مهرداد عب��اد در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این‬ ‫سیاس��ت که برای افزایش بازار کااله��ای تولیدی داخل‪،‬‬ ‫ورود کاالی مش��ابه خارج��ی را ممن��وع کنیم ش��اید در‬ ‫کوت��اه مدت بتواند به س��ود اقتصاد ایران تمام ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫در بلندم��دت اثرات منف��ی نیز از خود ب��ه جای خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬برای ارتقای س��طح تولی��دات و افزایش‬ ‫کیفیت انها‪ ،‬وجود رقیب و ش��کل دادن به بازاری که در‬ ‫ان رقابت وجود داشته باشد‪ ،‬اهمیت بسیاری دارد‪ .‬از این‬ ‫رو اگر ورود هر کاالی خارجی متوقف شود‪ ،‬در بلندمدت‬ ‫افزای��ش کیفی��ت کاالهای تولی��د ایران دش��وار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو اتاق بازرگانی تهران به دولت پیش��نهاد کرد‬ ‫به جای اجرای ممنوعیت واردات کاال‪ ،‬برای کاالهایی که‬ ‫مش��ابه داخلی دارند‪ ،‬عوارض یا حقوق ورودی به کشور را‬ ‫افزای��ش دهد تا به این ترتیب ه��م رقابت در بازار از بین‬ ‫نرود‪ ،‬هم سیاس��ت های حمایتی از کاالهای داخلی ادامه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫عباد درباره سیاست های مالیات ستانی دولت از واردات‬ ‫نیز گفت‪ :‬ارزیابی ها از عملکرد بودجه در ماه های گذشته‬ ‫نش��ان می دهد که فقط حدود یک چه��ارم از کل درامد‬ ‫مالیات بر واردات پیش بینی شده‪ ،‬محقق شده و این نشان‬ ‫دهنده محدودیت قابل توجه ش��کل گرفته در این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در شرایطی که واردات کاالی لوکس و کاالیی که مشابه‬ ‫داخلی دارد ممنوع شده‪ ،‬کاالهایی به کشور وارد می شوند‬ ‫که مواد اولیه تولی��دی کارخانه ها را تامین می کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی به وجود اوردن سیاست های‬ ‫حمایت��ی در ای��ن حوزه قبل از هر چیز ب��ه افزایش توان‬ ‫تولیدکنندگان برای سرعت بخشیدن به کارهایشان منجر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬درامدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت‬ ‫نیز محقق خواهد شد‪ .‬در شرایط امروز‪ ،‬حمایت از تولید و‬ ‫تالش برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت اهمیت باالیی‬ ‫دارد و باید تالش کرد در این مس��یر به سیاست هایی که‬ ‫بیشترین کارایی را خواهند داشت‪ ،‬دست یافت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کش��ور ام��ارات متح��ده عرب��ی در ‪ 50‬س��ال اخیر‪،‬‬ ‫پیش��رفت های ش��گفت اوری را در حوزه های اقتصادی و‬ ‫تجاری تجربه کرده است‪ .‬البته بیشترین تغییرات نیز به‬ ‫ش��هر زیبای دوبی اختصاص داشت ه است‪ .‬دوبی در طول‬ ‫سال عالوه بر خیل زیاد گردش��گرانی که از گوشه وکنار‬ ‫دنی��ا خود را به این قطب گردش��گری دنیا می رس��انند‪،‬‬ ‫پذی��رای مدی��ران و کارافرینان متعددی اس��ت که در‬ ‫نمایشگاه های مختلف ان حضور پیدا می کنند‪ .‬تحوالت‬ ‫نمایش��گاهی عظیمی که در ‪ ۱۵‬سال اخیر در این شهر‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬باعث ش��ده میزبانی از اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬هم‬ ‫بی چون و چرا به مدیران نمایشگاهی ان سپرده شود‪.‬‬ ‫در زم��ان برگ��زاری نمایش��گاه های تخصص��ی‪،‬‬ ‫تورهای مختلف��ی از طرف اژانس های مس��افرتی ایران‬ ‫بازدیدکنن��دگان یا مش��ارکت کنندگان را به این ش��هر‬ ‫می برن��د‪ .‬در ادامه تعدادی از این نمایش��گاه ها را معرفی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫‹ ‹سفر مجازی به جیتکس‬ ‫نمایش��گاه جیتک��س (‪ )GITEX‬از معروف تری��ن‬ ‫نمایش��گاه های فناوری اطالعات و ارتباطات در سراس��ر‬ ‫خاورمیان��ه‪ ،‬افریق��ا و جنوب اس��یا به ش��مار می رود که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۸۱‬تاکنون‪ ،‬هر سال در ش��هر دوبی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬از انجا که نمایشگاه یادشده‪ ،‬شناسایی تازه ترین‬ ‫تحوالت جهانی در این صنعت را در دستور کار خود دارد‪،‬‬ ‫برتری��ن تولیدکنندگان فناوری جه��ان و منطقه در ان‬ ‫ش��رکت می کنند‪ .‬مدیران کسب وکار می توانند به راحتی‬ ‫با تور دوبی خود را به این نمایش��گاه برسانند‪ ،‬به ویژه که‬ ‫فرصت مناسبی برای توسع ه کسب وکار‪ ،‬خرید و سفارش‬ ‫و اخ��ذ نمایندگی محصوالت و همچنین مالقات نزدیک‬ ‫با تامین کنندگان فراهم می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه جیتکس‬ ‫از ‪ 5‬تا ‪ ۹‬مهر‪ 1399‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫در جیتکس ‪ ۲۰۱۹‬ش��اهد ان بودیم که شرکت هایی‬ ‫از کش��ورهای مختلف در نشس��ت های ایران حضور پیدا‬ ‫کردن��د‪ .‬اغلب این ش��رکت ها ایران را ب��ازار خوبی برای‬ ‫ف��روش محصول خ��ود می بینن��د‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫هرچند نمی توانیم با ش��رکت های ب��زرگ و برندها وارد‬ ‫همکاری ش��ویم‪ ،‬اما می توانیم با ش��رکت های متوسط و‬ ‫کوچک یک رابطه س��رمایه گذاری مشترک برقرار کنیم‬ ‫و وارد کار شویم‪.‬‬ ‫نمایشگاه جیتکس (‪ )GITEX‬از معروف ترین نمایشگاه های فناوری‬ ‫اطالع��ات و ارتباط��ات در سراس��ر خاورمیانه‪ ،‬افریقا و جنوب اس��یا‬ ‫به ش��مار می رود که از سال ‪ 1360‬خورش��یدی تاکنون‪ ،‬هر سال در‬ ‫شهر دوبی برگزار می شود‬ ‫نوش��یدنی و قهوه در این نمایشگاه عرضه می شود که از‬ ‫ان جمله می توان به وس��ایل اسپرس��و و دم کردن قهوه‪،‬‬ ‫محصوالت نان و شیرینی‪ ،‬لوازم اشپزخانه و ذخیره سازی‪،‬‬ ‫لوازم دکوراسیون داخل کافه و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گلفود مشهور‬ ‫ای��ن رویداد را پی��ش از این بارها و باره��ا در روزنامه‬ ‫معرف��ی کردی��م‪ .‬نمایش��گاه گلف��ود دوب��ی‬ ‫(‪ ،)Gulfood‬یک��ی از بزرگ تری��ن عناوی��ن تجاری در‬ ‫ح��وز ه خوراکی و مهمانداری به ش��مار می اید که از ‪۲۷‬‬ ‫بهمن تا یک اس��فند ‪ ۱۶( ۱۳۹۸‬تا ‪ ۲۰‬فوریه) در ش��هر‬ ‫دوبی برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه به نمایش و عرضه ‬ ‫محصوالت غذایی از سراسر دنیا اختصاص دارد و عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬محصوالت و نواوری های مرتبط با انواع نوشیدنی ها‪،‬‬ ‫هتل��داری‪ ،‬رس��توران و کافه نیز در ان عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزش��ی‪ ،‬همایش ها و س��خنرانی‬ ‫ب��زرگان صنعت م��واد غذایی نیز دیگ��ر بخش های این‬ ‫نمایش��گاه را تش��کیل می دهد‪ .‬مکان برگزاری نمایشگاه‬ ‫گلفود دوبی در س��اختمان مرکز تج��ارت جهانی دوبی‬ ‫اس��ت و تولیدکنن��دگان مواد غذای��ی‪ ،‬صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان مواد غذایی‪ ،‬افراد فعال در رستوران داری و‬ ‫اشپزخانه ها و‪ ...‬می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویداد بزرگ هنر‬ ‫نمایشگاه هنر دوبی (‪ ،)Art Dubai‬یک رویداد هنری‬ ‫بین المللی به شمار می رود که در سال های اخیر به صحنه ‬ ‫گردهمایی هنرهای معاصر منطقه تبدیل شده است‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬عالوه بر س��الن های گال��ری‪ ،‬برنامه های‬ ‫‹ ‹رویداد مهم چای و قهوه امارات‬ ‫یک��ی دیگر از نمایش��گاه های دوبی جش��نواره قهوه و‬ ‫چ��ای دوب��ی (& ‪Dubai International Coffee‬‬ ‫‪ )Tea Festival‬اس��ت ک��ه در دس��امبر (اذر) برگ��زار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این نمایش��گاه هر انچه که به چای‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫محص��والت کافئین دار‪ ،‬خدم��ات و تجهیزات ان مربوط‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در مع��رض نمایش ق��رار می گی��رد که برای‬ ‫بس��یاری از عالقه من��دان به چای و قه��وه و تاجران این‬ ‫کس��ب وکار جذاب و دیدنی است‪ ،‬به ویژه که این تاجران‬ ‫و کارشناس��ان قه��وه و چ��ای می توانن��د ضم��ن تبلیغ‬ ‫محصوالت ش��ان‪ ،‬محص��والت جدید خ��ود را به نمایش‬ ‫بگذارن��د و با دیگران ارتباط تج��اری برقرار کنند‪ .‬طیف‬ ‫گس��ترده ای از محص��والت و خدمات مرب��وط به حوزه ‬ ‫متنوعی از جمله فیلم و برنامه های رادیویی‪ ،‬برنامه هایی‬ ‫مختص هنرمندان و موزه داران‪ ،‬برنامه های اموزشی برای‬ ‫کودکان و‪ ...‬تدارک دیده ش��ده است‪ .‬گروه های مختلفی‬ ‫از هنرمن��دان‪ ،‬م��وزه داران‪ ،‬موس��یقیدان ها‪ ،‬متفکران و‬ ‫نویس��ندگان در ای��ن نمایش��گاه گرد ه��م می ایند‪ .‬این‬ ‫گردهمایی یکی از بزرگ ترین و مهم ترین کنفرانس های‬ ‫هنر در خاورمیانه و همین طور اس��یا به شمار می رود که‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬از ‪ 5‬ت��ا ‪ 8‬فروردین (‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬مارس)‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرب هلث‬ ‫درباره این رویداد هم پیش تر صحبت کردیم‪ .‬نمایشگاه‬ ‫تجهیزات پزش��کی (‪ )Arab Health‬از ‪ 7‬تا ‪ ۱۰‬بهمن‬ ‫‪ ۲۷( ۱۳۹۸‬ت��ا ‪ ۳۰‬ژانوی��ه) ب��ه میزبانی دوب��ی برگزار‬ ‫می ش��ود که دومین نمایش��گاه بزرگ پزشکی در جهان‬ ‫و بزرگ ترین نمایش��گاه پزش��کی در خاورمیانه به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این رویداد چهارروزه ضمن ارائ ه طیف وس��یعی‬ ‫از محصوالت و خدمات پزش��کی‪ ،‬فرصت مناسبی برای‬ ‫پیش��گامان صنع��ت جهانی تجهیزات پزش��کی به وجود‬ ‫م��ی اورد تا با یکدیگر مالقات داش��ته باش��ند‪ .‬عالوه بر‬ ‫تولیدکنن��دگان و توزیع کنن��دگان تجهیزات پزش��کی‪،‬‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی مرتبط نی��ز می توانن��د در این‬ ‫نمایشگاه شرکت کنند و تجهیزات پزشکی‪ ،‬فناوری های‬ ‫فیزیوتراپی و ارتوپدی‪ ،‬تجهیزات ازمایشگاهی‪ ،‬کاالهای‬ ‫بیمارستانی‪ ،‬تجهیزات تشخیص طبی‪ ،‬خدمات مشاوره ای‬ ‫در مراقبت های بهداش��تی‪ ،‬رادیول��وژی و‪ ...‬را به نمایش‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫میزبانی دوبی از المپیک اقتصادی جهان‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی (‪ )۲۰۲۰ Expo‬از ‪ ۲۰‬اکتب��ر ‪ ۲۹( ۲۰۲۰‬مه��ر ‪ )۱۳۹۹‬اغاز می ش��ود و ‪ ۶‬ماه به طول‬ ‫می انجامد و س��رانجام ‪ ۱۰‬اوریل ‪ ۲۱( ۲۰۲۱‬فروردین ‪ )۱۴۰۰‬به کار خود پایان می دهد‪ .‬عالقه مندان می توانند‬ ‫در باز ه زمانی ‪ ۶‬ماه ه برگزاری نمایشگاه‪ ،‬از فرصت استفاده و برای تعامل با تمام کشورهای جهان در این رویداد‬ ‫حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه هر ‪ 5‬س��ال یک بار برگزار می ش��ود و به عرض ه دس��تاوردها و پیش��رفت های کشورهای جهان‬ ‫اختص��اص دارد و به حدی حائز اهمیت اس��ت که پ��س از جام جهانی و المپیک‪ ،‬به عنوان س��ومین رویداد مهم‬ ‫ح کردن ایده های خالقانه‬ ‫جهانی به ش��مار می رود‪ .‬پیش بینی می ش��ود این نمایشگاه جهانی‪ ،‬بس��تری برای مطر ‬ ‫باش��د؛ به ویژه که بسیاری از دستاوردهای بشر نظیر نخس��تین ماشین تایپ‪ ،‬تلویزیون و‪ ...‬در این نمایشگاه ها به‬ ‫دنیا معرفی شده است‪.‬‬ ‫فضای اکس��پو اساسا فضای نمایشگاهی نیست و فرصت بس��یار محدودی برای معرفی محصوالت وجود دارد؛‬ ‫اما در اکس��پو می توان برخی کارها را درست برنامه ریزی کرد‪ .‬یکی از این کارها مذاکره های رو در روی هدفمند‬ ‫است؛ به این معنی که شما می توانید با هماهنگی ستاد برگزاری اکسپو زمان های جلسات مذاکره های رو در رو را‬ ‫تعیین کنید و اسامی شرکت ها اعالم شود و سایر حاضران مشاهده کنند که چه شرکت ها با چه ظرفیت هایی در‬ ‫این نشست ها حضور دارند‪ .‬در چنین شرایطی برخی شرکت های طرف مقابل اعالم امادگی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فشن فوروارد؛ طراحی مدرن لباس‬ ‫فش��ن ف��وروارد دوب��ی (‪ ،)FFWD‬یک��ی دیگ��ر از‬ ‫نمایش��گاه های مطرح دوبی به ش��مار م��ی رود که از ‪۱۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۶‬بهمن ‪ ۴( ۱۳۹۸‬تا ‪ ۵‬فوریه) برگزار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫نمایش ه��ای ک��ت واک‪ ،‬معرفی محصوالت��ی از بهترین‬ ‫طراح��ان لباس و ل��وازم جانبی منطق��ه ی خاورمیانه از‬ ‫جمله بخش های این نمایش��گاه هستند‪ .‬شرکت در این‬ ‫روی��داد فقط از طریق دعوت امکان پذیر اس��ت و س��ایر‬ ‫عالقه من��دان در ازای پرداخت هزین��ه می توانند در ان‬ ‫شرکت کنند‪ .‬ش��رکت در نمایش های کت واک فقط در‬ ‫ص��ورت جای خالی ام��کان دارد و باید از قبل برای رزرو‬ ‫ان اق��دام ک��رد‪ .‬این رویداد با یک دهه س��ابقه برگزاری‬ ‫اکنون یکی از پربازدیدترین رویدادهای نمایش��گاهی در‬ ‫دوبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه لیزر پوست‬ ‫در ظاه��ر رویداده��ای مرتب��ط با زیبایی‪ ،‬س�لامت و‬ ‫تندرستی طرفداران بسیاری دارند‪ .‬نمایشگاه و کنفرانس‬ ‫جهانی پوست و لیزر دوبی (‪ ،)Dubai Derma‬ازجمله‬ ‫این رویدادها اس��ت که س��االنه در مرک��ز همایش ها و‬ ‫کنفرانس ه��ای دوب��ی برگزار می ش��ود‪ .‬دندانپزش��کان‬ ‫زیبایی‪ ،‬تکنیسین های لیزر پوست‪ ،‬متخصصان ارایش و‬ ‫زیبایی‪ ،‬صاحبان و مدیران مراکز اسپا و زیبایی‪ ،‬جراحان‬ ‫پالستیک‪ ،‬تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد مرتبط‬ ‫با پوس��ت‪ ،‬مراقبت از پوس��ت و لیزر در این نمایش��گاه‬ ‫حضور پیدا می کنند و ضمن اشنایی با بهترین شیوه های‬ ‫پزشکی پوست‪ ،‬می توانند از اخرین فناوری های مراقبت‬ ‫از پوس��ت نی��ز اگاه ش��وند ک��ه از طریق نمایش��گاه ها‪،‬‬ ‫س��خنرانی ها و کارگاه های اموزش��ی ارائه می شود‪ .‬زمان‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه جامع و فوق تخصصی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬از ‪ ۲۶‬ت��ا ‪ ۱۶( ۲۸‬ت��ا ‪ ۱۸‬م��ارس) اس��ت که در‬ ‫فضایی حدود ‪ ٨٠٠٠‬متر مربع برپا می ش��ود و براس��اس‬ ‫پیش بینی ها‪ ،‬بیش از ‪ ۳۷۵‬ش��رکت و ‪ ٧٠٠‬برند مهم در‬ ‫ان شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در ظاهر‬ ‫رویدادهای‬ ‫مرتبط با‬ ‫زیبایی‪ ،‬سالمت‬ ‫و تندرستی‬ ‫طرفداران‬ ‫بسیاری دارند‪.‬‬ ‫نمایشگاه و‬ ‫کنفرانس جهانی‬ ‫پوست و لیزر‬ ‫دوبی (‪Dubai‬‬ ‫‪،)Derma‬‬ ‫ازجمله این‬ ‫رویدادها است‬ ‫‹ ‹رویداد ارایشی دوبی‬ ‫نمایش��گاه ارایش��ی دوبی (‪ )GCC‬در ‪ 2‬روز و از ‪۲۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۸‬بهم��ن ‪ ۱۶(۱۳۹۸‬تا ‪ ۱۷‬فوریه) برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫عد ه زیادی از فعاالن این صنعت با حضور در نمایش��گاه‬ ‫س��عی می کنن��د بهترین محص��والت و خدم��ات خود‬ ‫نظیر محصوالت ارایش��ی و زیبای��ی و لوازم جانبی مد و‬ ‫خدمات ناخن و مو را به نمایش بگذارند‪ .‬این نمایشگاه با‬ ‫حضور ‪ ۲۰۰‬برند برگزار می ش��ود و اغلب بیش از ‪ 3‬هزار‬ ‫بازدیدکننده دارد‪.‬‬ ‫کنفرانس ه��ا و کارگاه ه��ای اموزش��ی نی��ز به منظور‬ ‫ارتقای مهارت ها و اگاهی ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ارایش��گران‪ ،‬تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ارایشی‪،‬‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان و همین طور س��الن داران‬ ‫و فع��االن ح��وز ه زیبای��ی از جمل�� ه بازدیدکنن��دگان و‬ ‫ش��رکت کنندگان در نمایش��گاه ارایش��ی دوبی هستند‪.‬‬ ‫توس��ع ه کس��ب وکار‪ ،‬یافت��ن بازاره��ای جدی��د و ارائه ‬ ‫اموزش های مختلف به عالقه مندان را می توان از اهداف‬ ‫این نمایشگاه برشمرد‪.‬‬ ‫ایین نامه جدید نمایشگاه کتاب هفته اینده تصویب می شود‬ ‫تازه ترین جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه بین المللی‬ ‫کت��اب ته��ران‪ ،‬هفت��ه این��ده در حال��ی برگزار می ش��ود که‬ ‫ایین نامه ت��ازه ای برای برپایی این روی��داد علمی‪-‬فرهنگی به‬ ‫تصویب و امضای حاضران می رس��د‪ .‬قادر اش��نا‪ ،‬قائم مقام این‬ ‫دوره از نمایش��گاه کتاب تاکید دارد ناش��ران شرکت کننده در‬ ‫سی وس��ومین دوره زودتر از س��ال گذش��ته قادر به جانمایی‬ ‫غرفه ه��ا و همچنی��ن برنامه ریزی ب��رای چگونگی حضور خود‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫براس��اس تصمیم گیری های��ی که ت��ا امروز ب��رای چگونگی‬ ‫برگزاری نمایشگاه کتاب تهران انجام شده می توان تاکید کرد‬ ‫که نمایش��گاه کت��اب تهران در سی وس��ومین دوره برپایی اش‬ ‫با در نظر گرفتن صرفه جویی های بیش��تر و از س��ویی کاهش‬ ‫نقاط ضعف ان در مقایس��ه با سال های گذشته برگزار می شود‪.‬‬ ‫خوشبختانه برپایی جلسات شورای سیاست گذاری و از سویی‬ ‫جلس��ه س��تاد اجرایی امس��ال زودتر از دوره قبل اغاز ش��ده؛‬ ‫هرچند که به نظر می رس��د هنوز در مقایسه با زمان مطلوب با‬ ‫تاخیر همراه بوده است‪.‬‬ ‫به دنبال تصمیم محس��ن جوادی‪ ،‬ریاس��ت نمایشگاه کتاب‬ ‫ته��ران اح��کام اعضا زودتر از قبل ابالغ ش��ده‪ ،‬سیاس��ت های‬ ‫کلی چگونگی برگزاری نمایش��گاه کتاب مشخص شده که در‬ ‫همکاری خوب تش��کل ها و صنوف نش��ر ب��ا وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد کارها به خوبی و با س��رعت بهت��ری پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫یکی از نکات مثب��ت در برنامه ریزی ها برای نمایش��گاه کتاب‬ ‫امس��ال را می توان در تالیف دوباره ایین نامه نمایش��گاه کتاب‬ ‫ان هم براس��اس تغییرات و اصالحات متعدد دانس��ت‪ .‬اصالح‬ ‫بخش داخلی نمایش��گاه به اتمام رسیده و بخش بین الملل هم‬ ‫در روزهای اینده به پایان می رس��د؛ بنابراین در جلس��ه اینده‬ ‫ش��ورای سیاست گذاری نمایش��گاه کتاب که به احتمال بسیار‬ ‫هفته اینده برگزار می ش��ود این ایین نامه به تصویب و امضای‬ ‫حاضران می رسد‪.‬‬ ‫کشورمان تحت تاثیر تحریم های متعددی قرار گرفته است؛‬ ‫بنابرای��ن تردیدی نیس��ت ک��ه در برگزاری بخ��ش بین الملل‬ ‫نمایش��گاه کتاب با برخی مشکالت روبه رو شویم؛ هرچند تمام‬ ‫تالش مان را برای کاهش اثرات ان به خرج خواهیم داد‪ .‬امسال‬ ‫درصدد برگ��زاری هرچه بهتر بخش بین المل��ل برامده ایم که‬ ‫در این مس��یر از همکاری خوب وزارت امور خارجه و سازمان‬ ‫فرهن��گ و ارتباطات هم بهره مند ش��ده ایم‪ .‬نکت��ه مهمی که‬ ‫نباید از ان غافل ش��د این اس��ت که به تبع افزایش قابل توجه‬ ‫ن��رخ ارز در بخ��ش کتاب ه��ای خارجی با مش��کالتی روبه رو‬ ‫می شویم‪ .‬به دلیل افزایش نرخ ارز فروش کتاب برای ان دسته‬ ‫از ناشران خارجی که در کش��ورمان حاضر خواهند شد صرفه‬ ‫اقتصادی چندانی نخواهد داش��ت‪ .‬نکته دیگری که در برپایی‬ ‫یو س��وم از اهمیت بسیاری برخوردار است دعوت‬ ‫نمایشگاه س ‬ ‫از نویس��ندگان و چهره های ش��اخص فرهنگی جهان و حضور‬ ‫انان است‪.‬‬ ‫باوج��ود برخ��ی مش��کالت به گمان��م در این بخ��ش هم با‬ ‫مش��کالت چندانی روبه رو نش��ویم؛ به ویژه ک��ه گفت وگوهای‬ ‫خوبی با رئیس��ان نمایش��گاه های بزرگ جهان از جمله بولونیا‪،‬‬ ‫اس��تانبول‪ ،‬مس��کو‪ ،‬هند و‪ ...‬در نمایش��گاه کت��اب فرانکفورت‬ ‫داش��ته ایم؛ تفاهمنامه های مختلفی هم امضا شده که از جمله‬ ‫انه��ا می توان به تبادل رایگان غرفه میان ما و برخی کش��ورها‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از تصمیم گیری ه��ای مهمی که در زمین��ه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه کتاب ش��اهد بودی��م باقی ماندن نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران در مصال است‪ .‬البته این تصمیم شورای سیاست گذاری‬ ‫به معنای مخالفت با دوس��تان شهرداری و شورای شهر نیست‬ ‫اما مجموعه نمایشگاه شهر افتاب هنوز پاسخگوی نیاز ناشران‬ ‫و مردم نیس��ت؛ هرچند امیدوارم برای سال های اینده شرایط‬ ‫به گونه ای پیش برود که این مجموعه قادر به میزبانی دائمی از‬ ‫این رویداد علمی‪-‬فرهنگی شود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده از امادگی ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران به منظور‬ ‫برپایی نمایشگاه مبل ایران در حاشیه اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوبی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی و امور بین الملل‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬بهمن حسین زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی ای��ران در حاش��یه بازدی��د از‬ ‫بیست ونهمین نمایش��گاه بین المللی مبلمان‬ ‫منزل و نهمین نمایش��گاه بین المللی مبلمان‬ ‫اداری گف��ت‪ :‬اتحادی��ه صادرکنن��دگان و‬ ‫تولید کنن��دگان مب��ل اتحادی��ه ای به معنای‬ ‫واقعی اتحادیه است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه این اتحادیه بس��یار منسجم و هدفمند‬ ‫کار می کند و بسیار موفق است‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت‬ ‫مبل اش��تغال ‪ ۸‬درصدی در کشور رقم زده و‬ ‫به دلیل وجود ‪ ۶۰‬ه��زار واحد تولیدی دارای‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬صادرات صنعت مبل‬ ‫در ایران ‪ ۵۰‬میلیون دالر در سال است و باید‬ ‫برای گسترش این میزان تالش های بیشتری‬ ‫انجام شود‪ .‬در این زمینه الزم است برندینگ‬ ‫این صنعت با جدیت پیگیری شود‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با اش��اره به برگزاری اکس��پو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬دوب��ی عنوان ک��رد‪ :‬همزم��ان با این‬ ‫روی��داد نمایش��گاه های ایرانی بس��یاری برپا‬ ‫می شود که امادگی برپایی نمایشگاه مبل در‬ ‫این ایام را داریم‪.‬‬ ‫وی اب��راز امیدواری کرد در نمایش��گاه های‬ ‫س��ال اینده ای��ن صنعت هیات ه��ای تجاری‬ ‫خارجی بیشتری حضور یابند‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده اظهار کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوبه شورای معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬مقرر ش��د اقدام��ات الزم به منظور‬ ‫تجهیز ‪ ۴۰۰‬هتل ازس��وی شرکت های ایرانی‬ ‫در کشور انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اس�لامی ایران در ادامه‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬صنعت مبلمان ح��دود ‪ ۸‬درصد‬ ‫اش��تغال کش��ور را تامین می کند و ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫واحد تولید کننده مبل در کشور فعال هستند‬ ‫و همه این ها گواه جایگاه ویژه صنعت مبلمان‬ ‫در اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۷۷‬غرفه‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫کتاب همدان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان‬ ‫همدان گفت‪ ۱۷۷ :‬غرفه برای حضور ناشران‬ ‫در دوازدهمی��ن نمایش��گاه سراس��ری کتاب‬ ‫همدان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬احمدرضا احسانی شنبه در‬ ‫جلسه تصمیم گیری نمایش��گاه کتاب افزود‪:‬‬ ‫براساس اعالم موسسه نمایشگاه های فرهنگی‬ ‫ای��ران‪ ،‬تعداد ثبت نام کنندگان در نمایش��گاه‬ ‫کتاب همدان به ‪ ۵۹۳‬ناشر رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ناش��ران از اس��تان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬قم‪ ،‬اصفهان‪ ،‬گیالن‪ ،‬مش��هد‪ ،‬قزوین‬ ‫و همدان برای حضور در نمایش��گاه سراسری‬ ‫کتاب همدان اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫احس��انی با بیان اینکه پاالیش نهایی پس‬ ‫از برگزاری جلس��ه هی��ات انتخاب ناش��ران‬ ‫انج��ام خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ناش��رانی که در‬ ‫سایر نمایشگاه ها حضور کامل داشته و تعداد‬ ‫کتاب های منتشر شده ازسوی این ناشران در‬ ‫‪ 4‬س��ال قبل کمتر از ‪ 100‬جلد نباشد‪ ،‬برای‬ ‫حضور در نمایش��گاه همدان انتخاب خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬وی درباره همکاری سازمان های استان‬ ‫در برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫استان همدان‪ ،‬اداره کل کتابخانه های عمومی‬ ‫و کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان‬ ‫تاکن��ون امادگی خود را برای مش��ارکت در‬ ‫نمایشگاه اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫احس��انی با بی��ان اینکه در ای��ام برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬برنامه های جنب��ی گوناگونی نیز‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این ایام‬ ‫گردهمایی ناشران و مولفان استان نیز برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫سراس��ری کتاب هم��دان از ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۳‬دی ‬ ‫برگ��زار خواهد ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬عالقه مندان به‬ ‫کتاب می توانند از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫شب به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫استان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 9‬رویداد مهم عربی برای تجار ایرانی‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫مبل ایران در حاشیه‬ ‫اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احتمال تغییر مسیر پس اندازها‬ ‫چرا سپرده های بانکی ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافت؟‬ ‫زهره محسنی ش�اد‪ :‬امارهای بانک مرکزی از وضعیت کل‬ ‫مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری در پایان ش��هریور ‪ ۹۸‬حاکی از ان اس��ت که مانده کل‬ ‫سپرده ها بیش از ‪ ۲۳۴۹۳.۹‬هزار میلیارد ریال شده که نسبت‬ ‫به مش��ابه سال قبل ‪ ۵۴۳۵.۹‬هزار میلیارد ریال (‪ ۳۰.۱‬درصد)‬ ‫و نس��بت به پایان سال قبل معادل ‪ ۲۸۲۰.۶‬هزار میلیارد ریال‬ ‫(‪ ۱۳.۶‬درصد) افزایش نش��ان می دهد‪ .‬براس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫بیش��ترین مبلغ س��پرده ها مربوط به اس��تان ته��ران با مانده‬ ‫‪ ۱۲۷۹۹.۹‬هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان‬ ‫کهگیلویه و بویر احمد معادل ‪ ۶۱.۸‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫درحال��ی امارها نش��ان می ده��د حجم س��پرده های بانکی‬ ‫تا اخرین ماه از تابس��تان‪ ،‬رش��د ‪ ۳۰‬درص��دی را تجربه کرده‬ ‫که کارشناس��ان معتقدند دلیل این رش��د با وجود تورم باال در‬ ‫کش��ور و همچنین نرخ س��ود منفی سپرده ها‪ ،‬ثبات ایجاد شده‬ ‫در بازارهای موازی‪ ،‬نقدش��وندگی س��ریع پول و ریسک پذیری‬ ‫کمتر ان اس��ت که ش��رایطی را به وجود اورد تا بانک ها دراین‬ ‫بازه زمانی یکی از گزینه های محبوب سرمایه گذاری باشند‪.‬‬ ‫ام��ار بانک مرکزی از وضعیت کل مانده س��پرده های بانکی‬ ‫درحالی نش��ان از رشد حجم س��پرده ها در پایان شهریور دارد‬ ‫که به دلیل تکرار نوس��ان های ایجاد ش��ده در بازارهای موازی‪،‬‬ ‫این نگرانی وجود دارد که این ش��رایط باعث مهاجرت بخش��ی‬ ‫از س��پرده های بانک��ی از بلند مدت به کوتاه مدت و بخش��ی از‬ ‫س��پرده ها هم از ش��بکه بانکی خارج شود و به سمت بازارهای‬ ‫دیگر از جمله بازار س��هام‪ ،‬خودرو‪ ،‬طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬تغییر‬ ‫مسیر دهند‪.‬‬ ‫از این رو کارشناسان تاکیدشان این است که برای ماندگاری‬ ‫منابع در سیس��تم بانکی‪ ،‬رویک��رد بانک مرکزی باید همچنان‬ ‫ثبات بخشی به بازار ارز و سایر بازارهای موازی باشد و در نهایت‬ ‫منابع موجود در نظام بانکی به ش��کل هدفمند به سمت بخش‬ ‫مولد س��وق داده ش��ود تا بلکه این مهم زمین��ه مهار و کنترل‬ ‫حج��م نقدینگی در کش��ور را که این روزها ب��ه بیش از ‪۲‬هزار‬ ‫هزار میلیارد تومان رسیده را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت منابع بانکی‬ ‫محمد ربیع زاده از کارشناس��ان حوزه‬ ‫بانکی دراین باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینک��ه درحالی امارهای بانک‬ ‫مرک��زی نش��ان ازای��ن ام��ر دارد که‬ ‫س��پرده های بانکی در تابستان امسال‬ ‫افزایش یافته که به نظر می رس��د یکی‬ ‫از دالی��ل ای��ن امر به ثبات رس��یدن‬ ‫بازارهای موازی و بازدهی منفی بوده که بازار ارز‪ ،‬س��که و‪ ...‬به‬ ‫س��رمایه گذاران داده است‪ ،‬دراین باره افزود‪ :‬از انجایی که بازار‬ ‫پول س��ود قطعی به س��پرده گذاران می دهد و در عین حال از‬ ‫نقد ش��وندگی سریع برخوردار است‪ ،‬بنابراین توانسته به عنوان‬ ‫یکی از بازارهای مطمئن برای افرادی که ریسک پذیری پایینی‬ ‫دارند‪ ،‬به ش��مار اید و همین امر شرایط را برای ورود سرمایه ها‬ ‫بای��د قب��ول کنیم ک��ه نقدینگی ‪ ۲‬هزار ه��زار میلیارد تومان��ی‪ ،‬عدد بزرگی‬ ‫اس��ت که اگر از س��رعت رش��د یا حجم ان کاسته نش��ود‪ ،‬می تواند اسیب های‬ ‫بس��یار جدی تری به اقتصاد کش��ور بزن��د‪ .‬درحال حاضر اقدام��ی که در حوزه‬ ‫سیاست گذاری ها باید انجام شود‪ ،‬کنترل پایه پولی است‬ ‫به این بازار فراهم کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬البت��ه ذک��ر این نکت��ه حائز اهمیت اس��ت که در‬ ‫هیچ ش��رایطی نمی توان گفت که پول از سیس��تم بانکی خارج‬ ‫می ش��ود چون فقط‪ ،‬ترکیب س��پرده گذاری در بانک ها اس��ت‬ ‫دس��تخوش تغیی��رات می ش��ود و از بلند مدت ب��ه کوتاه مدت‬ ‫تغیی��ر مس��یر دهد‪ .‬یا اینکه پ��ول با هدف انج��ام یک معامله‬ ‫از بانک��ی خ��ارج و پس انجام معامله‪ ،‬ب��ه بانک دیگری منتقل‬ ‫می ش��ود که در نهایت محل ماندگاری این منابع‪ ،‬بانک خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬موضوعی که دراین بین وجود دارد که می تواند‬ ‫نگران کننده باش��د‪ ،‬این اس��ت که با تغییر ترکیب سپرده های‬ ‫بانکی از بلند مدت به کوتاه مدت‪ ،‬این موضوع در نهایت می تواند‬ ‫س��رعت گردش پول را در جامعه باال ببرند که این اصال به نفع‬ ‫اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫ربی��ع زاده تصری��ح کرد‪ :‬زمانی که س��رعت گ��ردش پول در‬ ‫جامع��ه افزایش می یاب��د این موضوع به ت��ورم دامن می زند و‬ ‫در نهای��ت نقدینگی را به س��مت بازارهای غیرمولد می برد که‬ ‫می تواند در اقتصاد التهاب ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬دراین شرایط بهترین اقدام این است‬ ‫که منابع بانکی به شکل هدفمند به سمت بخش واقعی اقتصاد‬ ‫حرکت و بخش های مولد را تقویت کند‪ .‬بی تردید در این شرایط‬ ‫نه تورم به شکل لجام گسیخته افزایش خواهد یافت‪ ،‬نه نگرانی‬ ‫از باب��ت خ��روج منابع از بانک ها و حرکت به س��مت بازارهای‬ ‫غیر مولد وجود خواهد داش��ت‪ .‬ضمن اینکه ازاین بابت می توان‬ ‫حجم نقدینگی را در کش��ور که این روزها به رقم قابل توجهی‬ ‫رسیده را مهار کرد‪.‬‬ ‫ربیع زاده معتقد اس��ت منابع بانک ها باید به سمت طرح ها و‬ ‫پروژه های نیمه تمام حرکت کند تا با به بهره برداری رس��یدن‬ ‫هرچه س��ریعتر این طرح ها‪ ،‬اش��تغالزایی در کشور افزایش یابد‬ ‫و تولید رونق بگیرد‪ .‬این موضوع ضمن اینکه باعث می ش��ود تا‬ ‫مناب��ع بانک ها در کوتاه ترین زمان به سیس��تم بانکی بازگردد‪،‬‬ ‫می تواند به شکل قابل توجهی رشد نقدینگی را در کشور کنترل‬ ‫کند و این موضوع بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی سفته بازی گرفته شود‬ ‫علی صادقین از دیگر کارشناس��ان‬ ‫این حوزه و استاد دانشگاه نیز در این‬ ‫باره گفت وگو با‬ ‫معتقد است‬ ‫ب��ه دلی��ل انتظ��ارات تورم��ی و‬ ‫شکل گیری تورم افسار گسیخته در‬ ‫کش��ور که پس از خ��روج امریکا از‬ ‫برج��ام و بازگش��ت تحریم ها اتفاق‬ ‫افتاد‪ ،‬منابع به س��رعت از بانک ها خارج و وارد بازارهای موازی‬ ‫از جمله‪ ،‬طال‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن‪ ،‬زمین و‪ ...‬شد و بازارهای مالی‬ ‫و غیر مالی را دچار یک شوک بزرگ کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این شرایط درحالی اقتصاد کشور را در سال ‪۹۶‬‬ ‫دچار تنش و بحران های ش��دیدی کرد که در پی ان با اصالح‬ ‫سیاس��ت های پولی و ارزی که از س��وی دولت و بانک مرکزی‬ ‫اتخاذ ش��د‪ ،‬اقتصاد ایران تاحدی به سمت ارامش پیش رفت و‬ ‫تورم انتظاری در بازارها تاحدی کنترل ش��د که این شرایط در‬ ‫نهایت منابع را به سمت بانک ها سوق داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬در چنین ش��رایطی که انتظارات‬ ‫تورم��ی کنت��رل ش��د و بازارهای م��وازی مثل قب��ل بازدهی‬ ‫مناس��بی به سرمایه گذاران نمی داد‪ ،‬بنابراین رشد ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫س��پرده های بانکی در پایان شهریور امسال‪ ،‬به روایت امارهای‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬ام��ری طبیعی بوده و خیلی ه��م دور از انتظار‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫صادقی��ن با تاکید براینکه در این بازه زمانی بانک مرکزی به‬ ‫ش��کل مناسبی توانس��ت انتظارات تورمی را در جامعه کنترل‬ ‫کند و یک ثبات نس��بی را در اقتصاد به وجود اورد‪،‬یاداورش��د‪:‬‬ ‫این شرایط باعث شد تا پول های سرگردان وارد بانک ها و دراین‬ ‫محل ماندگار شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اما با این وجود‪ ،‬از انجایی که همچنان پول داغ‬ ‫و س��پرده های دیداری به شکل راکد در جامعه وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫نگرانی همچنان هس��ت که با تلنگر یا ش��وکی‪ ،‬این پول ها وارد‬ ‫یکی از بازارهای موازی ش��ود و ب��ار دیگر یکی از بازارهای ارز‪،‬‬ ‫س��که‪ ،‬خودرو و‪ ...‬را ملتهب کند که نمونه چنین ش��وکی را در‬ ‫یک ماه گذش��ته ش��اهد بودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی که نرخ بنزین‬ ‫گران شد‪ ،‬بار دیگر به دلیل ایجاد تورم انتظاری در کشور‪ ،‬منابع‬ ‫از بانک ها خارج و به سمت بازارهای دیگر روانه شود‪ .‬با توجه به‬ ‫این ش��رایط‪ ،‬به نظر می رسد بهترین راهکار این است که بانک‬ ‫مرکزی با همان رویکرد گذش��ته که در حوزه سیاس��ت گذاری‬ ‫پول��ی و ارزی ‪ ،‬همچن��ان به بازار ارز و س��که و‪ ...‬ورود کند و با‬ ‫ایجاد ثبات در بازارها‪ ،‬فضای سفته بازی ایجاد شده را کم کند‪.‬‬ ‫او معتقد است‪ :‬بانک مرکزی می تواند با انضباط پولی و کنترل‬ ‫انتظارات تورمی و همچنین کاهش سرعت گردش پول شرایط‬ ‫را بار دیگر به س��مت ثب��ات و تعادل پیش ببرد و زمینه خروج‬ ‫منابع از بازارهای سفته بازی را فراهم کند‪ .‬این کارشناس براین‬ ‫باوراست که با ماندگاری منابع در بانک ها ان هم در بلند مدت‪،‬‬ ‫بانک ها می توانند قدرت برنامه ریزی بیش��تری داشته باشند و‬ ‫این منابع را به ش��کل درس��ت به سمت بخش های مولد کشور‬ ‫س��وق دهند و این بهترین اقدام اس��ت‪ .‬به گفته صادقین‪ ،‬باید‬ ‫قب��ول کنیم ک��ه نقدینگی ‪ ۲‬هزار هزار میلی��ارد تومانی‪ ،‬عدد‬ ‫بزرگی اس��ت که اگر از س��رعت رش��د یا حجم ان کم نش��ود‪،‬‬ ‫می تواند اس��یب های بس��یار جدی تری به اقتصاد کشور بزند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که درحال حاضر برای تحقق این‬ ‫هدف‪ ،‬اقدامی که در حوزه سیاس��ت گذاری ها باید انجام شود‪،‬‬ ‫کنترل پایه پولی در کش��ور اس��ت که باید مدنظر بانک مرکزی‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬او افزود‪ :‬دراین راس��تا باید بده��ی دولت به بانک‬ ‫مرکزی که به طرز عجیبی رشد کرده‪ ،‬کنترل و همزمان بدهی‬ ‫بانک ه��ای تج��اری به بانک مرکزی نیز کاه��ش یابد‪ .‬به گفته‬ ‫صادقی��ن‪ ،‬بانک مرکزی می تواند این اقدام را از طریق عملیات‬ ‫بازار باز انجام دهد‪ ،‬ضمن اینکه در بودجه سال اینده مقرر شده‬ ‫بانک ها در ازای اضافه برداش��تی ک��ه از بانک مرکزی خواهند‬ ‫داش��ت‪ ،‬به عنوان وثیقه اوراق بدهی از بازار تهیه کنند که این‬ ‫سیاست خوبی است که می تواند اثار مثبت برجای بگذارد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹لزوم اشنایی شعب با مدل تعالی سازمانی‬ ‫رئیس هی��ات مدیره بان��ک دی در بازدید از ش��عبه‬ ‫خرم اب��اد بر ل��زوم امادگی هم��کاران در ارزیابی جایزه‬ ‫ملی تعالی س��ازمانی تاکید کرد‪ .‬به گ��زارش اداره روابط‬ ‫عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬رضا سهم دینی‪ ،‬در حاشیه‬ ‫راه ان��دازی ‪ ۲‬مدرس��ه ش��هدای بان��ک دی در مناطق‬ ‫س��یل زده استان لرستان به همراه جمعی از مدیران این‬ ‫بانک در سفر به این استان از شعبه خرم اباد بازدید کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬رئیس هی��ات مدیره بانک دی‬ ‫در جری��ان ای��ن بازدید با اش��اره به رویک��رد بانک در‬ ‫حوزه مس��ئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬یکی از نمودهای‬ ‫همدل��ی و همکاری در بان��ک را می توان در یکپارچگی‬ ‫و س��رعت عم��ل گروه مال��ی دی در کمک ب��ه مناطق‬ ‫زلزله زده و سیل زده کش��ور مشاهده کرد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫در کوتاه تری��ن زمان ممکن عالوه بر ارس��ال کمک های‬ ‫نقدی و غیرنقدی هم��کاران برای این مناطق‪ ،‬مقدمات‬ ‫ساخت ‪ ۶‬مدرسه نیز در استان های کرمانشاه‪ ،‬گلستان و‬ ‫لرس��تان فراهم شد و بانک دی به عنوان نخستین بانک‬ ‫مدرسه س��از در مناطق سیل زده موفق شد به مردم این‬ ‫خطه خدمت رسانی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یکپارچگ��ی و س��رعت عم��ل‪ ،‬رم��ز‬ ‫مش��تری مداری و موفقیت در صنعت بانکداری اس��ت و‬ ‫امی��دوارم ترویج این روحیه عالوه بر توس��عه اقدام های‬ ‫اجتماعی بانک در حیطه تحقق چش��م انداز ترسیم شده‬ ‫در بازاریابی مش��تریان هدف و خدمت رس��انی شعب به‬ ‫مش��تریان نیز س��رلوحه عملکرد همکاران قرار گیرد تا‬ ‫با جلب رضایت مش��تریان حرکت بر مدار تعالی و رشد‬ ‫پایدار بانک ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به حضور بانک در جایزه تعالی‬ ‫س��ازمانی در س��ال جاری تصریح کرد‪ :‬ه��دف نهایی هر‬ ‫سازمانی از پیاده سازی مدل های سرامدی‪ ،‬استانداردها‬ ‫و نظام های مدیریت کیفیت‪ ،‬نهادینه کردن کار گروهی‬ ‫و دس��تیابی به رضایت ذی نفعان و قرار گرفتن در مسیر‬ ‫رش��د پایدار اس��ت که این مهم ج��ز از طریق پایبندی‬ ‫و تعهد نیروی انس��انی س��ازمان به الزامات و اموزه های‬ ‫این اس��تانداردها و تبدیل ان به عادت روزانه در زندگی‬ ‫ش��غلی و شخصی محقق نمی ش��ود‪ .‬رئیس هیات مدیره‬ ‫بان��ک دی با تاکید بر لزوم اش��نایی همکاران ش��عب با‬ ‫مدل تعالی سازمانی تصریح کرد‪ :‬مدل تعالی سازمانی در‬ ‫صورتی که به درس��تی به کار گرفته شود ابزار کارامدی‬ ‫اس��ت که می تواند مفاهیم و ارزش ه��ای بنیادین مدل‪،‬‬ ‫اجرای درست برنامه های استراتژیک‪ ،‬یادگیری سازمانی‬ ‫و بهبود مداوم را در س��ازمان نهادینه کرده و حرکت در‬ ‫مسیر تحقق اهداف بانک و رضایت ذی نفعان کلیدی را‬ ‫تضمین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان بازیاب�ی رمزن�ت بان�ک از طری�ق‬ ‫اینترنت‬ ‫بانک س��امان ام��کان بازیابی رمزنت بان��ک از طریق‬ ‫اینترن��ت و ب��دون مراجعه به ش��عبه را فراه��م کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش سامان رسانه‪ ،‬بانک سامان با ارائه خدمتی تازه‪،‬‬ ‫ام��کان بازیابی رمز نت بانک را بدون مراجعه به ش��عبه‬ ‫و از طری��ق نت بانک فراهم کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬تمامی‬ ‫مش��تریانی که رم��ز ورود به نت بانک خ��ود را فراموش‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬از این پ��س می توانند ب��ا ورود به صفحه نت‬ ‫بانک سامان‪ ،‬گزینه «رمز عبور خود را فراموش کرده ام»‬ ‫را انتخ��اب و پس از واردکردن ش��ماره ملی و ش��ماره‬ ‫کارت بانکی خود و همچنین اعتبارس��نجی شماره تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬اقدام به تغییر رمز ورود به نت بانک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پرداخ�ت ‪ ۱۸۸‬ه�زار م�ورد وام ازدواج‬ ‫در بانک ملی‬ ‫بان��ک ملی ایران با رویکرد حمای��ت از ازدواج جوانان‬ ‫از ابتدای امس��ال تا پایان اذر تع��داد ‪ ۱۸۸‬هزار و ‪۸۰۲‬‬ ‫مورد وام ازدواج به زوج های جوان پرداخت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬بر این اس��اس‬ ‫ارزش ریالی این تسهیالت به ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۳۳۸‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۸۵‬میلیون ریال می رس��د‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬نیز بانک ملی‬ ‫ایران حدود ‪ ۲۶۵‬هزار فقره وام قرض الحس��نه ازدواج به‬ ‫ارزش ریال��ی ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۴۹۲‬میلی��ارد و ‪ ۷۶۸‬میلیون‬ ‫ریال پرداخت کرده اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تسهیل ازدواج‬ ‫جوان��ان با تخصیص تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری بانک ملی ایران‬ ‫است؛ از این رو این بانک وام ازدواج را براساس بخشنامه‬ ‫ابالغ��ی بان��ک مرکزی و فق��ط با یک ضام��ن معتبر و‬ ‫س��فته در تمامی ش��عب خود پرداخت می کند‪ .‬س��قف‬ ‫وام قرض الحس��نه ازدواج برای ه��ر یک از زوجین ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون ریال با دوره بازپرداخت ‪ ۶۰‬ماه و نرخ ‪ ۴‬درصد‬ ‫کارمزد است که فقط یک مرتبه به هر یک از متقاضیان‬ ‫تعلق می گیرد و متقاضیان به مدت دو سال (‪ ۲۴‬ماه) از‬ ‫تاریخ عقد‪ ،‬می توانند برای دریافت این وام اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹میلیاردها ریال جایزه نقدی در جش�نواره‬ ‫خودپرداز بانک شهر‬ ‫معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از برگزاری‬ ‫جش��نواره خودپرداز این بانک خبر داد و گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلیارد ریال جایزه نقدی برای ش��رکت کنندگان این‬ ‫جش��نواره در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪،‬‬ ‫رحیم طاه��ری با بیان این مطل��ب اظهارکرد‪ :‬به منظور‬ ‫تعام��ل بیش��تر با مش��تریان و ش��هروندان‪ ،‬ای��ن بانک‬ ‫جش��نواره خودپردازهای خود را در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال‬ ‫برگ��زار می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام��ی دارندگان کارت های‬ ‫ش��تابی در ص��ورت اس��تفاده از خدمات دس��تگاه های‬ ‫خودپرداز‪ ،‬خود پرداز خوددریافت‪ ،‬و وب کیوس��ک های‬ ‫بانک شهر (مستقر در پیشخوان های شهرنت بانک شهر‬ ‫یا س��ایر مکان ها) در طول دوره جشنواره (‪ ۳‬ماه پایانی‬ ‫سال) می توانند در این جشنواره شرکت کرده و از بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیارد ریال جوایز نقدی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت پست بانک از پژوهشگران و فعاالن‬ ‫حوزه فین تک‬ ‫مدیرعامل پس��ت بان��ک ایران اعالم ک��رد‪ :‬این بانک‬ ‫به عن��وان بان��ک تخصص��ی ح��وزه فن��اوری اطالعات‪،‬‬ ‫مس��ئولیت حمای��ت از پژوهش��گران و تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت حوزه فین تک ها و سایر ابداع ها و خالقیت ها‬ ‫مرتب��ط را برعه��ده دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی‬ ‫پس��ت بانک ایران‪ ،‬ش��یری در نشس��ت تخصصی کاربرد‬ ‫فین ت��ک در بانکداری‪ ،‬صنعت و تج��ارت و چالش های‬ ‫پی��ش رو اعالم کرد‪ :‬این بان��ک به عنوان بانک تخصصی‬ ‫حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬مس��ئولیت حمایت‬ ‫از پژوهش��گران و تولیدکنن��دگان محص��والت ح��وزه‬ ‫فین تک ه��ا و س��ایر ابداع ه��ا و خالقیت ه��ا مرتب��ط را‬ ‫برعهده دارد و این پروژه ها را به طور مش��ترک با وزارت‬ ‫ارتباط��ات و فناوری اطالعات پی��ش می برد‪ .‬وی ضمن‬ ‫تش��ریح فلس��فه ایجاد این بان��ک و ماموریت جدید ان‬ ‫به عنوان بانک توسعه ای تخصصی حوزه فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات و روستایی کش��ور گفت‪ :‬هم به عنوان بانک‬ ‫ح��وزه ‪ IT‬و‪ ICT‬و هم بانک حوزه روس��تایی کش��ور‬ ‫نق��ش مهمی در هردو حوزه بانکی و ‪ ICT‬کش��ور دارد‬ ‫و وظیف��ه حمایت از فع��االن این بخش ه��ا را عهده دار‬ ‫است‪ .‬شیری در ادامه به تبیین تاثیرگذاری فعالیت های‬ ‫خ��رد در اقتصاد کالن و اهمی��ت خدمات و فعالیت های‬ ‫پس��ت بانک ایران در این بخش اقتص��ادی تصریح کرد‪:‬‬ ‫خدمت رسانی ‪ ۲۵۰۰‬دس��تگاه خودپرداز(‪ )ATM‬و‪۵۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه کارتخوان(‪ )POS‬این بانک در روس��تاها‬ ‫و نقاط کم برخوردار ش��اید در ش��بکه بانکی کشور قابل‬ ‫توجه نباش��د‪ ،‬اما امارها و تراکنش های نش��ان می دهد‬ ‫روزان��ه ح��دود ‪۲‬میلیون تراکنش مال��ی در این مناطق‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزای�ش پرداختی ه�ای ریال�ی بان�ک‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫در راستای رونق بخش تولید کشور‪ ،‬میزان تسهیالت‬ ‫پرداختی بانک صنعت و معدن از ابتدای امسال تا پایان‬ ‫اذر نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬میزان‬ ‫پرداختی های این بانک در‪ ۹‬ماه نخست امسال با وجود‬ ‫تش��دید تحریم های اقتصادی و کاهش درامدهای نفتی‬ ‫کش��ور از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ضمن امار مربوط به وصول مطالبات این بانک نیز نسبت‬ ‫به س��ال گذشته ‪ ۳۵‬درصد بیش��تر است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫بانک صنعت و معدن به عنوان بانک توسعه ای‪ -‬تخصصی‬ ‫بخش صنعت و معدن کش��ور با تالش در راستای تامین‬ ‫مالی طرح های صنعتی و نقش فعالی در راس��تای رونق‬ ‫تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از س�ند راهبردی س�رمایه انسانی‬ ‫بیمه «ما»‬ ‫در همایش مدیران و رئیس��ان ش��عب شرکت سهامی‬ ‫بیمه «ما» در ش��هر یزد از س��ند راهبردی این شرکت‬ ‫با هدف تهیه چارچوب و نقش��ه راه برای توسعه سرمایه‬ ‫انسانی رونمایی شد‪ .‬به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬مهم ترین‬ ‫ه��دف این س��ند‪ ،‬ایجاد انس��جام در می��ان بخش ها و‬ ‫مدیریت ه��ای گوناگون و زیر پوش��ش ق��رار دادن تمام‬ ‫مولفه ه��ای برنامه ری��زی منوط ب��ه فکرافزاری اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬تحلیل وضعیت موجود ش��رکت‪،‬‬ ‫اسیب شناس��ی‪ ،‬شناسایی ریسک های احتمالی و تبیین‬ ‫اهداف و اس��تراتژی های منابع انس��انی از دیگر اهداف‬ ‫تدوین برنامه تا س��ال ‪ ۱۴۰۲‬شرکت سهامی بیمه «ما»‬ ‫عنوان شد‪.‬‬ ‫در این ایین از س��ند اموزش��ی شرکت بیمه «ما» نیز‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬هدف از تدوین این تقویم اموزشی ایجاد‬ ‫یک سیس��تم مدون برای برگزاری دوره های اموزش��ی‬ ‫اس��ت که منجر به مش��ارکت و تس��هیم دانش ازسوی‬ ‫مدیران متخصص می ش��ود‪ .‬این تقویم برای بازه زمانی‬ ‫سال ‪ ۹۸‬تا ‪ ۹۹‬برنامه ریزی شده و شامل دوره های فنی‬ ‫کاربردی‪ ،‬تخصصی‪ ،‬عمومی و مدیریتی مانند بازاریابی‪،‬‬ ‫س��هام و بورس‪ ،‬حقوقی‪ ،‬مدیریت ریس��ک و دوره های‬ ‫انالین مجازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت بیم�ه رازی از روس�تاییان نواور‬ ‫کشور‬ ‫نخس��تین روی��داد معرف��ی و قدردان��ی از ن��واوران‬ ‫روستایی کشور با نام «جشنواره روستایی شو» در سالن‬ ‫همایش های س��تاد توان افزایی و حمایت از سازمان های‬ ‫مردم نهاد ش��هر تهران برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش دیوان‬ ‫اقتصاد؛ در این جش��نواره ک��ه با حمایت مالی و معنوی‬ ‫بیمه رازی برگزار ش��د‪ ،‬تعدادی از روستاییان کارافرین‬ ‫و نواور کش��ور درباره فعالیت خود و مس��یری که برای‬ ‫موفقیت طی کرده اند‪ ،‬صحبت کردند‪ .‬در ادامه بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیمه رازی ضمن تمجید از اس��تعداد و نبوغ‬ ‫روستاییان گفت‪ :‬این همه همت‪ ،‬خالقیت و نواوری در‬ ‫میان روستاییان انسان را شگفت زده می کند و موجبات‬ ‫تکریم و تحسین این عزیزان را برمی انگیزد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بیمه رازی در راس��تای ایفای مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی خود وظیفه خود دانس��ته و می داند تا از این‬ ‫همه اس��تعداد موجود در روس��تا حمای��ت کند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با یاداوری اهمیت بیمه در کس��ب و کار و فعالیت‬ ‫روستاییان گفت‪ :‬به طور قطع این فعالیت ها که با زحمت‬ ‫و تالش ش��ما روستاییان به ثمر نشس��ته است نیازمند‬ ‫یک اینده نگری در خصوص مهار ریسک ها و خطرهایی‬ ‫اس��ت که این کسب و کاها را تهدید می کند‪ .‬وی با ذکر‬ ‫حادثه س��یل سیجان در اس��تان البرز خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در سیل س��یجان‪ ،‬اینده نگری و هوشمندی طباطبایی‬ ‫دهیار روس��تا سبب شد زندگی بس��یاری از روستاییان‬ ‫از خطر فروپاش��ی نجات یاب��د‪ .‬او با درک احتمال خطر‬ ‫برای روستا تمامی خانه های روستاییان سیجان را بیمه‬ ‫کرد و روستاییان پس از حادثه و تخریب خانه های شان‪،‬‬ ‫اهمی��ت بیمه را به چش��م دیدند و بیم��ه رازی نیز در‬ ‫کوتاه تری��ن زمان‪ ،‬خس��ارت را به حس��اب زیاندیده گان‬ ‫پرداخت کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد ‬ ‫بومی سازی ‪۲۵‬هزار قطعه در فوالد خوزستان‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد‪ ،‬فرصت مناس��بی برای بروزرس��انی‬ ‫اطالع��ات و تبادل نظ��ر میان تولیدکنندگان فوالد بود‪ .‬بدون ش��ک تداوم‬ ‫برگزاری این نوع جشنواره ها و نمایشگاه ها به حذف واسطه ها و برقراری‬ ‫ارتباط موثر بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان منجر می شود‬ ‫تامی��ن مواد اولیه تضمین ش��ده‪ ،‬چراک��ه تامین کننده‬ ‫داخلی در دس��ترس و متعهد اس��ت و ق��ادر به تامین‬ ‫نیازهای داخلی این صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫در بخش تجهیزات نیز همین گونه اس��ت و هر اندازه‬ ‫ب��ه س��مت تولیدکننده داخل��ی حرکت کنی��م عالوه‬ ‫بر رون��ق بازار ای��ن تولیدکنن��دگان‪ ،‬رون��ق اقتصادی‬ ‫در ب��ازار و اش��تغالزایی ب��رای جوان��ان را خواهی��م‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €ایا صنع�ت ف�والد را می توانیم ی�ک صنعت‬ ‫بومی سازی شده در کشور به شمار اوریم؟‬ ‫درچند س��ال گذشته و به دنبال تش��دید تحریم های‬ ‫ظالمانه‪ ،‬ش��رایطی ایجاد شد که صنعت فوالد ناگزیر به‬ ‫سمت بومی س��ازی حرکت کرد‪ .‬بسیاری از شرکت های‬ ‫خارج��ی به بهانه تحریم‪ ،‬به تعهدات خود عمل نکردند؛‬ ‫از این رو بس��یاری از شرکت ها قطعات و تجهیزات خود‬ ‫را در داخل طراحی و تولید کردند‪ .‬در این مدت نیز در‬ ‫فوالد خوزستان بیش از ‪ ۲۵‬هزار قطعه بومی سازی شده‬ ‫و این به معنای تبدیل تهدیدها به فرصت است‪ .‬صنعت‬ ‫فوالد در مس��یر بومی س��ازی به خوبی در حال حرکت‬ ‫است و بدون شک با تکیه بر شرکت های دانش بنیان در‬ ‫اینده نزدیک‪ ،‬هیچ قطعه ای از قطعات مورد نیاز صنعت‬ ‫فوالد از خارج وارد نمی شود‪.‬‬ ‫€ €مهم تری�ن کمبودهای بومی س�ازی در صنعت‬ ‫فوالد چیست؟‬ ‫همچنان کمبودهای��ی در این صنعت وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫اگر انتظار داریم‪ ،‬تمامی تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬از داخل کشور تامین شود‪ ،‬باید به سمت‬ ‫فعالیت های پژوهش��ی گام برداریم‪ .‬نب��ود ارتباط موثر‬ ‫ت و دانشگاه‪ ،‬مهم ترین خال بومی سازی است‪.‬‬ ‫بین صنع ‬ ‫شرکت های بزرگ فوالدس��ازی باید بودجه جداگانه ای‬ ‫ب��رای انج��ا م فعالیت ه��ای پژوهش��ی روی قطع��ات و‬ ‫تجهی��زات مورد نیاز در نظر بگیرن��د‪ .‬حمایت دولت از‬ ‫تعداد تامین کنندگان داخلی فوالد مبارکه به ‪۱۰‬هزار رسید‬ ‫در راستای اجرایی شدن راهبردهای شرکت فوالد‬ ‫مبارکه مبنی بر حمایت از تولید ملی و ش��رکت های‬ ‫سازنده و تولیدکننده داخلی‪ ،‬اذر امسال ده هزارمین‬ ‫ک��د تامین کنندگی در سیس��تم خرید فوالد مبارکه‬ ‫به ثبت رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش چی�لان‪ ،‬مه��دی س��هرابی‪ ،‬رئی��س‬ ‫برنامه ریزی خرید فوالد مبارکه‪ ،‬با تش��ریح وضعیت‬ ‫تامین کنن��دگان این ش��رکت گف��ت‪ :‬معاونت خرید‬ ‫متش��کل از ‪۶‬واحد گوناگون است که ‪۴‬واحد ان کار‬ ‫خرید و دو واحد دیگر پشتیبانی خرید را به این شرح‬ ‫انجام می دهند‪:‬‬ ‫واحد خرید مواد اولیه و انرژی (گروه س��نگ اهن‪،‬‬ ‫حامل های انرژی‪ ،‬نسوز‪ ،‬مواد شیمیایی و‪)...‬؛‬ ‫واح��د خرید مواد مصرفی (ل��وازم ایمنی و اداری‪،‬‬ ‫لول��ه و اتص��االت‪ ،‬لوازم برق عمومی‪ ،‬کابل ها‪ ،‬س��یم‬ ‫بکسل‪ ،‬پیچ و مهره و‪)...‬؛‬ ‫واحد خرید ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و قطعات یدکی‬ ‫(گیربکس‪ ،‬پمپ‪ ،‬مبدل حرارتی‪ ،‬قطعات هیدرولیکی‬ ‫و نیوماتیکی‪ ،‬غلتک و‪)...‬؛‬ ‫واح��د خری��د خدم��ات (قرارداده��ای توس��عه‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬مشاوره‪ ،‬تعمیر و نگهداری و…)؛‬ ‫واح��د کنترل مواد (واردات و امور انبارها و کنترل‬ ‫موجودی و‪)...‬؛‬ ‫واح��د برنامه ریزی و پش��تیبانی خری��د (ارزیابی‬ ‫تامین کنن��دگان‪ ،‬پش��تیبانی سیس��تم های خری��د‪،‬‬ ‫ترخیص کاال و‪)...‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه از ‪ ۱۰‬ه��زار تامین کنن��ده‬ ‫ثبت ش��ده‪ ۴۵۱ ،‬تامین کنن��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫فهرس��ت تامین کنندگان اضافه شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫تامین کنندگان فعالی که در ‪۳‬سال گذشته دست کم‬ ‫یک سفارش از فوالد مبارکه دریافت کرده اند‪۲۶۰۸ ،‬‬ ‫واحد است‪ .‬از این تعداد‪ ۱۱۸ ،‬تامین کننده مربوط به‬ ‫واحد خرید م��واد اولیه‪ ۹۸۶ ،‬تامین کننده مربوط به‬ ‫واحد خرید م��واد مصرفی‪ ۹۶۷ ،‬تامین کننده مربوط‬ ‫به واح��د خرید قطعات یدک��ی و ‪ ۵۳۷‬تامین کننده‬ ‫مربوط به واحد خرید خدمات است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه تامین کنن��دگان در ‪۹۱۵‬‬ ‫زمین��ه تخصصی فعالی��ت دارند و ه��ر تامین کننده‬ ‫می تواند به طور همزمان در چند زمینه فعالیت فعال‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هر زمینه فعالیت مش��تمل بر یک‬ ‫فهرست کوتاه از تامین کنندگان مرتبط است‪ .‬از ‪۹۱۵‬‬ ‫زمینه فعالیت‪ ۴۲ ،‬زمینه در حوزه مواد اولیه و انرژی‪،‬‬ ‫‪ ۳۷۱‬زمینه در حوزه م��واد مصرفی‪ ۳۱۴ ،‬زمینه در‬ ‫ح��وزه قطعات یدکی و ‪ ۱۸۸‬زمین��ه در حوزه خرید‬ ‫خدمات تعریف شده است‪.‬‬ ‫در همین باره س��یدمجتبی رس��ولی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫واحد برنامه ریزی خرید گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬بستر‬ ‫الکترونیکی ارتباط با تامین کنندگان (سامانه سمات‬ ‫یا ‪ )SRM‬ب��رای تامین کنن��دگان متقاضی ورود به‬ ‫خرید ایجاد ش��د‪ .‬تامین کنندگانی که متقاضی ورود‬ ‫به فهرس��ت خرید فوالد مبارکه باش��ند ب��ا ثبت نام‬ ‫در س��ایت فوالد مبارک��ه و بارگذاری م��دارک الزم‬ ‫می توانند اعالم امادگی کنن��د‪ .‬درحال حاضر به طور‬ ‫میانگی��ن روزانه ح��دود ‪ ۶‬تامین کننده در س��ایت‬ ‫ثبت نام می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از بررس��ی م��دارک‬ ‫تامین کنندگان ثبت نام ش��ده در واح��د برنامه ریزی‬ ‫خرید‪ ،‬تامین کنندگانی که مدارک انها کامل باش��د‬ ‫در فهرس��ت بازدی��د میدان��ی قرار خواهن��د گرفت‬ ‫و س��پس گروه��ی از کارشناس��ان فن��ی و بازرگانی‬ ‫از تامین کنن��دگان بازدی��د می کنن��د‪ .‬درصورتی که‬ ‫تامین کنن��دگان امتی��از الزم را کس��ب کنن��د‪ ،‬کد‬ ‫تامین کنندگی به انها تخصیص داده می ش��ود و در‬ ‫زمینه فعالیت های مرتبط فعال خواهند شد‪.‬‬ ‫مجتب��ی رس��ولی اف��زود‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تمامی‬ ‫اس��تعالم ها الکترونیک��ی ش��ده و از طریق س��امانه‬ ‫س��مات (‪ )SRM‬س��ایت فوالد مبارک��ه در کارتابل‬ ‫تامین کنن��دگان قرار گرفته اس��ت‪ .‬از س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫سفارش های جزئی و از سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز سفارش های‬ ‫متوسط الکترونیکی شده و در کارتابل تامین کنندگان‬ ‫از طری��ق س��امانه س��مات (‪ )SRM‬ارس��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬گام دوم غلب��ه بر کمبودهای صنعت‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت فوالد خوزس�تان تا چه حد و در چه‬ ‫س�طحی رویکرد بومی سازی را پیش برده است و‬ ‫چه برنامه هایی برای بومی سازی در اینده دارد؟‬ ‫سیاست فوالد خوزستان حمایت از تولید داخل است؛‬ ‫از این رو این شرکت اعتقاد دارد که کیفیت تجهیزات و‬ ‫مواد داخلی به مراتب از تجهیزات مش��ابه خارجی بهتر‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پیامدهای حمایت از تولید داخل‪،‬‬ ‫س��بب اش��تغالزایی ‪ ،‬رونق اقتص��ادی و امنیت منطقه‬ ‫می ش��ود‪ .‬همان گونه که پی��ش از این نیز گفته ش��د‪،‬‬ ‫در ای��ن مدت بیش از ‪۲۵‬هزار قطعه در ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان بومی س��ازی شده اس��ت‪ .‬با تالش همکاران‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬مرداد س��ال جاری نخس��تین نمایشگاه‬ ‫بومی س��ازی به مدت ‪۳‬روز و با حضور ‪ ۶۵‬شرکت فعال‬ ‫در زمینه فوالد در اهواز برگزار شد که هدف از برگزاری‬ ‫ان‪ ،‬شناس��ایی توانمندی تولیدکنندگان داخلی بود‪ .‬در‬ ‫روز پایانی نمایش��گاه نیز تفاهمنامه هایی با شرکت های‬ ‫گوناگ��ون در زمین��ه تامین و پژوهش به امضا رس��ید ‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬امادگی دارد‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫تامین کنندگان داخلی مرتبط با صنعت فوالد را حمایت‬ ‫کند‪ .‬در واقع حرکت به سمت تولید داخل یعنی حرکت‬ ‫به سمت خودکفایی‪.‬‬ ‫بیش از ‪۲۵‬هزار‬ ‫قطعه در شرکت‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫بومی سازی‬ ‫شده است‬ ‫اموزش نیروی ماهر‪ ،‬اولویت ذوب اهن اصفهان‬ ‫مه��دی قیصری‪ ،‬رئیس دانش��گاه جامع‬ ‫علم��ی کارب��ردی واحد اس��تان اصفهان و‬ ‫هی��ات هم��راه‪ ،‬در ذوب اه��ن اصفهان با‬ ‫مهن��دس ی��زدی زاده‪ ،‬مدیرعامل و جمعی‬ ‫از مسئوالن این ش��رکت دیدار و گفت وگو‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی ذوب اهن‪،‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در این دیدار‬ ‫ب��ا تاکید بر ضرورت توج��ه بخش اموزش‬ ‫دانشگاهی به نیازهای کشور گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫علم��ی کاربردی ب��ر مبنای توج��ه به این‬ ‫نیازها طراحی شده و در بخش صنعت این‬ ‫امر ضرورت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن دانش��گاه زمین��ه ای را‬ ‫فراه��م کرده که ش��رکت های بزرگ مانند‬ ‫ذوب اهن بتوانند براس��اس نیازهای خود‪،‬‬ ‫نیروی انسانی مورد نیاز را اموزش دهند و‬ ‫به طور قطع این نیروها پاسخگوی نیازهای‬ ‫س��ایر صنایع کشور نیز هستند که این امر‬ ‫در راس��تای مسئولیت اجتماعی ذوب اهن‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬ی��زدی زاده‪ ،‬مدرک گرایی‬ ‫را یک اف��ت برای اثرگ��ذاری فعالیت های‬ ‫دانش��گاهی دانس��ت و گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫در ذوب اهن اصفه��ان‪ ،‬علم و عمل با هم‬ ‫درامیخته است و همین امر کمک می کند‬ ‫تا اموزش های دانش��گاهی در س��طوح باال‬ ‫با بازدهی بسیار مناس��ب انجام شود‪ .‬وی‬ ‫به اهمیت بهره گیری از توان بازنشس��تگان‬ ‫باتجرب��ه و ماه��ر ذوب اهن ب��رای انتقال‬ ‫دانش و مهارت به دانش��جویان نیز اشاره و‬ ‫ابراز امی��دواری کرد که ذوب اهن اصفهان‬ ‫همچون گذش��ته‪ ،‬نقش مرکزی و محوری‬ ‫در تامین و توس��عه نیروی انسانی صنعت‬ ‫کش��ور ایفا کن��د‪ .‬رئیس دانش��گاه جامع‬ ‫علمی وکاربردی واحد اس��تان اصفهان نیز‬ ‫در س��خنانی‪ ،‬ذوب اهن اصفه��ان را یکی‬ ‫از س��تون های اصلی صنعت کشور دانست‬ ‫و گفت‪ :‬س��ابقه و تجربه این مجتمع بزرگ‬ ‫صنعت��ی در تربی��ت نیروی انس��انی‪ ،‬یک‬ ‫س��رمایه مهم ب��رای اموزش دانش��گاهی‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬مه��دی قیصری‬ ‫افزود‪ :‬مس��ئوالن ذوب اهن در این راس��تا‬ ‫بر ض��رورت اموزش های مهارت��ی و انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی تاکی��د دارند و‬ ‫خواستار تربیت تکنسین ها و نیروهای ماهر‬ ‫برای فعالیت در خط تولید هستند که این‬ ‫امر می تواند به س��ایر صنایع نیز در تامین‬ ‫نیروی انسانی ماهر کمک کند‪.‬‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫مدیرعامل نورد فوالد تهران‬ ‫کمب��ود اه��ن اس��فنجی در واحده��ای‬ ‫فوالدس��ازی ای��ن روزه��ا ب��ه ی��ک معضل‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬کارخانه های شمش که‬ ‫تامین کنندگان نوردکاران هس��تند با کمبود‬ ‫اهن اس��فنجی روبه رو شده اند و این موضوع‬ ‫س��بب ش��ده نتوانند با تمام ظرفیت ش��مش‬ ‫تولی��د کنند و این مش��کل انها به نوردکاران‬ ‫س��رایت کرده اس��ت‪ ،‬در صورتی که اگر یک‬ ‫کارخانه تولید ش��مش تعطیل شود پشت سر‬ ‫ان کارخانه ه��ای نورد نیز تعطیل می ش��وند‬ ‫و ای��ن موضوع می تواند ب��ه کل زنجیره تولید‬ ‫ف��والد ضرب��ه وارد کند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه باید یاداور ش��د ک��ه ای��ران بزرگ ترین‬ ‫تولیدکننده اهن اس��فنجی در جهان اس��ت‪،‬‬ ‫اما به دلیل اینکه قیمت جهانی اهن اسفنجی‬ ‫گران تر است‪ ،‬تولیدکنندگان ان بیشتر تمایل‬ ‫ب��ه صادرات دارند تا اینک��ه بخواهند در بازار‬ ‫داخل محصوالت خود را به فروش برس��انند‪.‬‬ ‫در این راس��تا س��همیه بندی از سوی انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در نظر گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما این س��همیه بندی ب��ه هیچ عنوان‬ ‫جوابگو نخواهد بود و اگر این روند ادامه داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬هم واحدهای ش��مش و هم نوردی با‬ ‫مش��کل و حتی تعطیلی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫از همی��ن رو از دولت می خواهیم برای تامین‬ ‫نی��از داخ��ل ع��وارض باالیی ب��رای صادرات‬ ‫اهن اس��فنجی در نظر گرفته ش��ود و انتظار‬ ‫می رود کارگروه تنظیم بازار در ش��رایطی که‬ ‫کارخانه ها به اهن اسفنجی نیاز دارد به راحتی‬ ‫اجازه صادرات اهنی اسفنجی را ندهد‪.‬‬ ‫تاکید بر بومی سازی‬ ‫خط اسکین پاس‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه بر لزوم اس��تفاده‬ ‫از توانمندی های داخلی برای بومی س��ازی‬ ‫خط اس��کین پاس مجتمع فوالد سبا تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫وضعیت پروژه توس��عه خط ن��ورد مجتمع‬ ‫فوالد س��با (خط اس��کین پ��اس) با حضور‬ ‫مدیرعام��ل و معاون��ان فن��اوری و خری��د‪،‬‬ ‫مشاور مدیرعامل و اعضای گروه پروژه مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬در این نشس��ت ضمن تش��کر از‬ ‫اقدام های انجام شده‪ ،‬بر حساسیت انجام این‬ ‫پروژه با اتکا به توانمندی های داخلی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اجرای اس��کین پاس فوالد سبا‬ ‫در کن��ار س��ایر پروژه ها موج��ب تقویت و‬ ‫ارتقای دانش فنی شرکت در حوزه فناوری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د ب��ا هم��کاری تمام��ی‬ ‫بخش های ش��رکت از ظرفیت موجود برای‬ ‫ایجاد دانش فنی به منظور انجام هرچه بهتر‬ ‫این پروژه نهایت بهره را ببریم‪.‬‬ ‫پروژه بومی س��ازی خط اسکین پاس سبا‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪۳۰۰‬هزار تن در س��ال به منظور‬ ‫افزایش س��طح کیف��ی محص��والت نهایی‬ ‫و ایج��اد ارزش اف��زوده‪ ،‬به عنوان نخس��تین‬ ‫خط تولید تمام بومی س��ازی ش��ده صنعت‬ ‫فوالد کش��ور از مرداد امس��ال اغاز و بخش‬ ‫زی��ادی از مرحله مهندس��ی ان به دس��ت‬ ‫کارشناسان توانمند فوالد مبارکه انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬مهدی نق��وی‪ ،‬معاون‬ ‫فناوری فوالد مبارکه ضمن ارائه گزارش��ی‬ ‫از اقدام های انجام ش��ده در دو ماه گذش��ته‬ ‫و برنامه های تس��ریع این پ��روژه اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ه ای��ن منظ��ور هماهنگی ه��ای الزم ب��ا‬ ‫بخش های گوناگون درون سازمانی همچون‬ ‫ام��ور قرارداده��ا‪ ،‬ناحی��ه س��با و همچنین‬ ‫ش��رکت طرف قرارداد داخلی انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدمهدی بانک‪ ،‬مس��ئول‬ ‫پروژه‪ ،‬گفت‪ :‬مرحله های مهندسی پروژه رو‬ ‫به پایان بوده و عقد قرارداد تامین تجهیزات‬ ‫برق��ی و مکانی��ک نی��ز وارد مرحل��ه اجرا‬ ‫ش��ده است و براس��اس برنامه ریزی تا پایان‬ ‫امس��ال قراردادهای ساخت ان ابالغ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬قرارداد طراحی اتوماس��یون‬ ‫و بخش برق این پروژه نیز با شرکت ایریسا‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نخس��تین جش��نواره و نمایش��گاه ملی فوالد ایران‪،‬‬ ‫سال گذشته ازسوی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫برگزار ش��د ت��ا با ایج��اد تعامل بی��ن تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان زمینه بومی سازی این صنعت را فراهم‬ ‫اورد‪ .‬این جشنواره و نمایشگاه سال گذشته با استقبال‬ ‫بی نظیری روبه رو ش��د؛ از این رو انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران به دنبال ان است که برگزاری این نمایشگاه‬ ‫را فرات��ر از بومی س��ازی قطعات و تجهیزات به س��مت‬ ‫ایجاد فن��اوری پیش ببرد و دومین دوره ان را از ‪ ۲۳‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬دی امسال در برج میالد برگزار کند‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد خوزستان یکی از شرکت هایی است که‬ ‫سال گذشته در نمایشگاه ملی فوالد حضور داشت‪ .‬این‬ ‫فوالدساز بزرگ کشور در راستای بومی سازی تجهیزات‬ ‫فوالد گام های قابل توجهی برداش��ته و توانس��ته حدود‬ ‫‪۲۵‬هزار از قطعات این شرکت را بومی سازی کند و جزو‬ ‫یکی از پیشگامان بومی سازی در کشور به شمار رود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان معتقد اس��ت نمایشگاه‬ ‫ملی فوالد ایران مسیر بومی سازی را برای صنعت فوالد‬ ‫هموارتر می کند‪ .‬درباره جشنواره و نمایشگاه ملی ایران‬ ‫و همچنین بومی سازی در صنعت فوالد و شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان روزنامه‬ ‫با علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزستان گفت وگو کرده که در ادامه می اید‪.‬‬ ‫€ €جش�نواره و نمایش�گاه ملی فوالد که س�ال‬ ‫گذشته نخس�تین دوره ان اغاز ش�د‪ ،‬تا چه حد‬ ‫در راستای بومی سازی به این صنعت کمک کرده‬ ‫است؟‬ ‫در نخستین جشنواره ملی فوالد‪ ،‬هم تولیدکنندگان‬ ‫عم��ده ف��والد کش��ور حض��ور داش��تند ت��ا توانایی ها‬ ‫و نیازمنده��ای خ��ود را ب��ه نمای��ش بگذارن��د و ه��م‬ ‫تامین کنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی حضور‬ ‫فعالی داشتند؛ از این رو جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‪،‬‬ ‫فرصت مناس��بی برای بروزرسانی اطالعات و تبادل نظر‬ ‫می��ان تولیدکنن��دگان فوالد ب��ود‪ .‬بدون ش��ک تداوم‬ ‫برگزاری این نوع جش��نواره ها و نمایش��گاه ها به حذف‬ ‫واس��طه ها و برقراری ارتباط موثر بین تامین کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان منجر می شود‪.‬‬ ‫€ €بومی سازی در صنعت فوالد به چه معناست؟‬ ‫صنعت فوالد جزو پیچیده ترین صنایع کشور به شمار‬ ‫می رود‪ .‬مواد و تجهیزات مورد نیاز این صنعت را می توان‬ ‫به دو بخش باالدستی و پایین دستی تقسیم بندی کرد‪.‬‬ ‫در بخش باالدس��تی یا تامین مواد اولی��ه‪ ،‬هر اندازه به‬ ‫س��مت تامین مواد از داخل کشور حرکت کنیم‪ ،‬عالوه‬ ‫بر حفظ ارز در کش��ور و حمایت از تولیدکننده داخلی‪،‬‬ ‫برگزاری همیشگی نمایشگاه بومی سازی به حذف واسطه ها کمک می کند‬ ‫یادداشت‬ ‫ساختارهای‬ ‫بومی سازی‬ ‫در‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران‪۴ ،‬س��اختار‬ ‫بومی س��ازی در انجمن فوالد را به این ش��رح بیان کرد‪:‬‬ ‫کارگروه بومی س��ازی و توس��عه فناوری‪ ،‬س��امانه جامع‬ ‫بومی سازی‪ ،‬صندوق پژوهش و فناوری فوالد و جشنواره‬ ‫و نمایش��گاه ملی فوالد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬سیدرس��ول‬ ‫خلیفه س��لطانی عنوان کرد‪ :‬بومی سازی‪ ،‬توسعه فناوری‬ ‫و ارتقای توان س��اخت داخل اهداف ارزشمندی هستند‬ ‫که نیل به انه��ا نیازمند مجموع��ه فعالیت های هدفمند‬ ‫و س��اختارمند اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت ک��ه اقدام هایی از‬ ‫این دس��ت به دلیل لزوم فراگی��ری‪ ،‬جامعیت‪ ،‬تخصص‬ ‫و چابک��ی الزم بای��د در چارچوب ش��رکت های بزرگ‪،‬‬ ‫سازمان های توسعه ای و اصناف ش��کل بگیرد و چه بهتر‬ ‫است که تشکل های صنفی در این باره نقش محوری ایفا‬ ‫کنند تا عالوه بر رفع دغدغه ه��ای صنف خود‪ ،‬بتوانند به‬ ‫کوچک شدن دولت کمک کنند‪ .‬در این استراتژی دولت‬ ‫نقش نظارتی و تس��هیلگر را ایفا می کند و ش��رکت ها در‬ ‫قال��ب هم افزای��ی صنف��ی و در چارچوب یک تش��کل‪،‬‬ ‫بومی س��ازی و توس��عه فناوری را دنب��ال می کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد نی��ز با همین‬ ‫اس��تراتژی وارد گ��ود بومی س��ازی ش��ده ایم و به هیچ‬ ‫عنوان قصد موازی کاری با ش��رکت ها و دولت را نداریم‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس با مش��ارکت گروه های بزرگ فوالدی‪،‬‬ ‫‪ ۴‬س��اختار اصلی را برای بومی س��ازی و توسعه فناوری‬ ‫و حمای��ت از تامین داخل��ی در زنجیره ف��والد تعریف و‬ ‫دنبال کرده ایم که با توجه به موقعیت های حاصل ش��ده‬ ‫می تواند مدلی برای تعمیم ان به سایر صنایع کشور هم‬ ‫باشد‪ .‬خلیفه س��لطانی گفت‪ :‬س��اختار نخست کارگروه‬ ‫بومی س��ازی و توس��عه فناوری اس��ت‪ .‬این کارگ��روه از‬ ‫معاون��ان فن��اوری و مدیران بومی س��ازی و مهندس��ی‬ ‫شرکت های بزرگ زنجیره فوالد تش��کیل شده که سایر‬ ‫س��اختارهای مربوط به این حوزه را راهبری می کند‪ .‬دو‬ ‫س��اختار دیگر که در واقع ش��اه بال های بومی سازی در‬ ‫زنجیره فوالد هستند‪« ،‬سامانه جامع بومی سازی زنجیره‬ ‫اهن و ف��والد» و «صن��دوق پژوهش و فن��اوری فوالد»‬ ‫اس��ت که پس از نخس��تین جش��نواره و نمایشگاه ملی‬ ‫فوالد پیگیری شده اند و قرار است نقش کلیدی در مدل‬ ‫انجمن برای حمایت از س��اخت داخل را برعهده داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬س��امانه جامع بومی سازی‪،‬‬ ‫ی��ک س��امانه شناس��ایی‪ ،‬ارتباط��ی و به هم رس��انی‬ ‫تامین کنندگان زنجیره فوالد است که از تفاهمنامه بین‬ ‫انجمن و ایمیدرو و ایجاد دبیرخانه بومی سازی در مرکز‬ ‫تحقیقات مواد معدنی و مش��ارکت ش��رکت های بزرگ‬ ‫فوالدی عملیاتی شده و ابان امسال کار خود را اغاز کرده‬ ‫است‪ .‬این س��امانه به دلیل جامعیت درخت واره مبنایی‬ ‫ک��ه در ان وج��ود دارد‪ ،‬قابل تعمیم به س��ایر صنایع نیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی گفت‪ :‬صندوق پژوهش و فناوری فوالد‬ ‫نیز به توصیه معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‬ ‫کلید خورد و با حمایت ایمیدرو و مشارکت شرکت های‬ ‫فوالدی و معدنی در حال شکل گیری است‪ .‬این صندوق‬ ‫در واقع س��اختار مالی بومی سازی در زنجیره فوالد است‬ ‫که امیدواریم هر چه زودتر ش��اهد تاس��یس ان باشیم‪.‬‬ ‫ساختار چهارم هم جشنواره و نمایشگاه است که دومین‬ ‫دوره ان در دی امس��ال برگزار می ش��ود‪ .‬در نخس��تین‬ ‫دوره ای��ن روی��داد مل��ی ح��دود ‪۲۲۰‬موافقتنامه بین‬ ‫تامین کنندگان و تولید کنندگان رد و بدل شد‪.‬‬ ‫اجازه صادرات‬ ‫اهن اسفنجی‬ ‫را ندهید‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫پلیس دوچرخه سوار‬ ‫در جاده سالمت ناژوان‬ ‫مدیر طرح س��اماندهی ناژوان گفت‪ :‬پلیس‬ ‫دوچرخه س��وار در جاده س�لامت ناژوان اغاز‬ ‫به کار کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬سید‬ ‫رس��ول هاش��میان ضمن بیان این خبر افزود‪:‬‬ ‫با هماهنگی و دس��تور فرمانده انتظامی ش��هر‬ ‫اصفه��ان و باتوجه به ممنوعیت تردد وس��ایل‬ ‫نقلیه در جاده های سالمت و لزوم ایجاد امنیت‬ ‫و نظ��م در این محور پلیس دوچرخه س��وار در‬ ‫جاده سالمت ناژوان اغاز به کار کرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این طرح از مصوبات نشس��ت هم اندیشی‬ ‫فرمانده��ی انتظام��ی شهرس��تان اصفه��ان و‬ ‫مسئوالن کالنتری های مرتبط با ناژوان بود که‬ ‫ن نحو در حال اجراس��ت‪.‬‬ ‫با همت انها به بهتری ‬ ‫مدیر طرح س��اماندهی ناژوان افزود‪ :‬این طرح‬ ‫در روزهای جمعه با هدف ارتقای امنیت جاده‬ ‫س�لامت و اعتالی فرهنگ دوچرخه س��واری‬ ‫در بین ش��هروندان اجرا می ش��ود‪ .‬وی اظهار‬ ‫امی��دواری ک��رد این اقدام پلی��س ضمن الگو‬ ‫ب��ودن برای م��ردم در اس��تفاده از دوچرخه و‬ ‫کاه��ش الودگ��ی هوا‪ ،‬ب��ا جلوگی��ری از تردد‬ ‫موتورسواران به نظم و امنیت استفاده کنندگان‬ ‫در جاده سالمت کمک کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫تمام دنیا فرهنگ دوچرخه سواری شهری‪ ،‬یک‬ ‫ابزار قدرتمند برای س��اخت ش��هرهای سالم و‬ ‫عدالت مح��ور اس��ت؛ فرهنگ��ی که ع�لاوه بر‬ ‫برطرف کردن معضل بزرگ الودگی و ترافیک‪،‬‬ ‫می تواند روحیه ش��ادی و تفریح و ورزش را در‬ ‫ش��هر تقویت کند‪ .‬هاشمیان با اشاره به سابقه‬ ‫اس��تفاده از دوچرخه در انج��ام ماموریت های‬ ‫پلیس در کشورهای توس��عه یافته و شهرهای‬ ‫دیگر ای��ران گفت‪ :‬در اروپا کش��ورهایی مانند‬ ‫الم��ان و انگلی��س پیش��تاز راه ان��دازی طرح‬ ‫پلیس دوچرخه س��وار بوده ان��د و در ایران نیز‬ ‫ش��هرهای مش��هد‪ ،‬قزوین و ته��ران در حال‬ ‫اجرای این طرح هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬تشکل ها‬ ‫و س��ازمان های مردم نهاد نیز در این باره نقش‬ ‫بی بدیل��ی دارند و باید ب��ا همیاری و همکاری‬ ‫سازمان های دولتی و اجرایی شهری به ارتقای‬ ‫فرهنگ استفاده از دوچرخه کمک کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهره برداری از «پارک فناوری های نوین صنعت برق» اصفهان‬ ‫شیوه های نوین اموزشی جایگزین روش های سنتی شد‬ ‫بهم�ن راع�ی‪ -‬پ��ارک فناوری ه��ای نوین‬ ‫صنعت برق اصفهان در راس��تای سیاست های‬ ‫کالن کش��ور و ب��ا زیرمجموعه ه��ای مدیریت‬ ‫بهینه ش��هری ش��امل شهر هوش��مند‪ ،‬کاهش‬ ‫تولی��د گازه��ای گلخانه ای‪ ،‬س��اختمان س��بز‬ ‫انرژی‪ ،‬ابنما با مصرف برق صفر‪ ،‬ایستگاه شارژ‬ ‫دوچرخه برقی‪ ،‬ایجاد ارتباط بین س��ازمان های‬ ‫مختل��ف از جمل��ه س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫ساختمان‪ ،‬مرکز تحقیقات و بهداشت کار اداره‬ ‫کار‪ ،‬صنف برقکاران‪ ،‬دانش��گاه ها‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬صنای��ع و ش��هرداری‬ ‫به وی��ژه با رویکرد اموزش��ی برای تمام اقش��ار‬ ‫جامعه اعم از دانش��جویان و دانش اموزان مورد‬ ‫بهره برداری ق��رار می گیرد‪ .‬ب��ه گزارش صمت‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬مهرداد جنتی��ان‪ ،‬معاون فروش و‬ ‫خدمات مش��ترکین شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫گف��ت‪ :‬پارک فناوری های نوی��ن صنعت برق با‬ ‫برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی بستری‬ ‫نوین برای انتقال ایده های اجرایی و تجربه های‬ ‫همکاران در صنعت توزیع برق فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه پارک فن��اوری یک‬ ‫مجموعه کام��ل از «یک ش��بکه توزیع نیروی‬ ‫برق» اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مزای��ای این پارک‬ ‫ایجاد ش��بکه توزیع با س��اختار ریزشبکه برای‬ ‫ام��وزش عملیات فنی‪ ،‬ازمایش��گاهی‪ ،‬تجزیه و‬ ‫تحلیل حوادث‪ ،‬شبیه سازی خطا‪ ،‬مانور‪ ،‬کنترل‬ ‫و تس��ت امکان��ات و تجهیزات جدی��د قبل از‬ ‫نصب در ش��بکه واقعی است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کارگاه هم اندیش��ی و بیان تجربه های مربوط به‬ ‫ش��رکت های معین منطقه یک به منظور انتقال‬ ‫و تب��ادل تجربه ها در حوزه ل��وازم اندازه گیری‬ ‫دیماندی و غیردیماندی در حال برگزاری است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت کنندگان در ای��ن کارگاه پس از‬ ‫اتمام دوره سفیران دانش نامیده می شوند‪.‬‬ ‫جنتیان اف��زود‪ :‬ش��رکت کنندگان در کارگاه‬ ‫پارک فناوری های نوین صنعت برق از اصفهان‪،‬‬ ‫ته��ران‪ ،‬الب��رز‪ ،‬ق��م‪ ،‬اراک‪ ،‬مش��هد‪ ،‬قزوی��ن‪،‬‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری و مرک��زی ش��رکت‬ ‫کرده ان��د و ب��رای ارتقای س��طح کمی و کیفی‬ ‫لوازم اندازه گیری ش��رکت توزیع برق به انتقال‬ ‫تجربه ها‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫رئی��س پ��ارک فناوری ه��ای نوی��ن صنعت‬ ‫توزیع برق اصفهان با اش��اره به اینکه ایده اولیه‬ ‫تاسیس «پارک فناوری های نوین صنعت برق»‬ ‫ازسوی مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان مطرح ش��د و از ‪ 5‬سال گذشته شروع‬ ‫به تحلیل کرد و منجر به تشکیل اتاق فکر شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاس��یس «پارک فناوری های نوین‬ ‫صنع��ت برق» اهداف متعددی را دنبال می کند‬ ‫که در راس��تای سیاس��ت های کالن کش��ور و‬ ‫مدیریت شهری است‪.‬‬ ‫غالمرض��ا نوری اف��زود‪ :‬یکی از اه��داف این‬ ‫پارک جلب مش��ارکت به منظور ارائه نواوری در‬ ‫ح��وزه انرژی های پاک‪ ،‬اموزش های کارگاهی و‬ ‫فنی ازس��وی متخصصان داخلی و انتقال تجربه‬ ‫در فضایی تعاملی است‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر ام��وزش و برنامه ری��زی نیروی‬ ‫انس��انی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ش��رکت توزیع برق‬ ‫اصفهان در کنار تاس��یس پ��ارک فناوری های‬ ‫نوین در برگزاری مس��ابقات مهارت های شغلی‬ ‫هم پیشگام بوده است؛ شیوه های نوین اموزشی‬ ‫که جایگزین ش��یوه های س��نتی شد‪ .‬مسابقات‬ ‫مهارت ش��غلی از س��ال ‪ ۹۰‬با الگوب��رداری از‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته در ش��رکت توزیع برق‬ ‫اصفهان با ه��دف توانمند س��ازی کارکنان این‬ ‫شرکت به منظور ارائه خدمات منطبق با اخرین‬ ‫استانداردها و باالترین کیفیت برگزار شد‪.‬‬ ‫این دوره مسابقات به صورت علمی و عملی‬ ‫در تمامی حوزه ها با مش��ارکت جمعی کارکنان‬ ‫از س��تاد و اموره��ا برگزار می ش��ود و نیروهای‬ ‫س��تادی با مشارکت س��ایر واحدهای پشتیبان‬ ‫ب��ه برنامه ریزی طراحی و اجرای تمامی مراحل‬ ‫مس��ابقات خواهند پرداخت‪ .‬این دوره مسابقات‬ ‫با محوریت دفتر اموزش برگزار می شود‪.‬‬ ‫احمد نادعلی اظهار کرد‪ :‬در این دوره تمامی‬ ‫نیروه��ای فعال در امورهای اجرایی به دو گروه‬ ‫نیروهای اجرایی و کارشناسی تقسیم شده اند و‬ ‫هر یک از این گروه ها در رش��ته های تخصصی‬ ‫خود رقابت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در مرحله علمی مس��ابقات مهارتی گروه های‬ ‫اجرایی بی��ش از ‪ ۸۸‬نفر از نیروهای اجرایی در‬ ‫‪ ۳‬حوزه با یکدیگر به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫نادعل��ی ب��ه ‪ 6‬معی��ار پذی��رش گروه ه��ای‬ ‫برگزیده اش��اره کرد و افزود‪ :‬انتخاب گروه های‬ ‫برتر با اس��تفاده از ش��اخص های میزان دانش‬ ‫علم��ی‪ ،‬رعایت ایمن��ی‪ ،‬کیفیت اج��را‪ ،‬لوازم و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬نظام اراس��تگی و سرعت عمل بوده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر ام��وزش و برنامه ری��زی نیروی‬ ‫انس��انی یاداور ش��د‪ :‬پس از پایان مسابقات در‬ ‫بخش گروه های اجرایی و کارشناس��ی از نفرات‬ ‫برگزیده به صورت گروه��ی و انفرادی با اهدای‬ ‫جوای��ز نق��دی و غیرنق��دی قدردان��ی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف ‪ ۹۸‬پرونده راکد صنعتگران فارس‬ ‫چهارمی��ن جلس��ه امس��ال هیات ح��ل اخت�لاف و داوری‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ف��ارس برگ��زار و پرونده ه��ای حقوقی‬ ‫صنعتگران بررسی و رسیدگی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬مدیر حقوق��ی و امور قراردادهای‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی‬ ‫و تعیین تکلی��ف ‪ ۹۸‬پرون��ده راکد صنعتگران ب��ه متراژ بیش‬ ‫از ‪ ۲۷۲‬ه��زار مترمربع در ش��هرک ها و نواحی صنعتی فارس‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این پرونده ها مربوط به متقاضیانی اس��ت که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬و س��ال های قبل از ان با این شرکت قرارداد‬ ‫منعقد کردند اما ساخت وسازی نداشته اند‪ .‬خالد فتوحی افزود‪:‬‬ ‫با برگزاری این جلس��ه حدود ‪ ۷۷‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬مترمربع زمین‬ ‫در ش��هرک های صنعتی که متقاضیان پس از گذش��ت مهلت‬ ‫قانون��ی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نس��بت به‬ ‫ساخت وس��از اقدام نکرده بودند بازپس گیری و ازاد ش��د تا به‬ ‫متقاضیانی که توان و ش��رایط الزم ب��رای ایجاد واحد صنعتی‬ ‫را دارند واگذار شود‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ف��ارس تصریح کرد‪ :‬ب��ا برگزاری ‪ ۴‬جلس��ه داوری در‬ ‫س��ال ج��اری تمامی پرونده ه��ای س��ال های ‪ ۹۴‬و قبل از ان‬ ‫تعیین تکلیف ش��د و در جلسه اینده این هیات نیز پرونده های‬ ‫مربوط به اعطای مهلت بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه شناسایی و فسخ قرارداد واحدهای راکد‬ ‫از برنامه های این شرکت به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ‬ ‫اش��تغالزایی است‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس مفاد دفترچه حق انتفاع از‬ ‫زمین ش��هرک های صنعتی‪ ،‬طرف قرارداد مکلف اس��ت تا یک‬ ‫ س��ال واحد صنعتی خود را به بهره برداری برساند؛ در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬برای جلوگیری از راکد نگهداشتن زمین‪ ،‬فسخ قرارداد‬ ‫در قانون دیده شده است‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫فارس تصریح کرد‪ :‬اولویت نخست برای برخورد با قراردادهای‬ ‫راک��د‪ ،‬مصالح��ه و مذاکره و اعط��ای مهلت اس��ت و چنانچه‬ ‫مشخص شود هدف سرمایه گذاری ایجاد واحد صنعتی نیست‬ ‫بلکه احتکار زمین اس��ت‪ ،‬مطابق قانون برخورد و قرارداد فسخ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬با نظارت بر روند ساخت وس��از واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تعیین فرص��ت قانونی و مهلت برای ساخت وس��از‪،‬‬ ‫امکان بورس بازی زمین و سوءاس��تفاده افراد سودجو در فضای‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس وجود ن��دارد‪ .‬فتوحی اضافه کرد‪:‬‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی فارس براساس شیوه نامه سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران و در راس��تای‬ ‫انج��ام تعه��دات طرف های ق��رارداد‪ ،‬پس از ‪ 2‬مرحله ارس��ال‬ ‫اخطاریه و تجدید وقت‪ ،‬نس��بت ب��ه تعیین تکلیف قراردادهای‬ ‫راک��د و فعال ک��ردن مطلوب اراضی غیرفعال در ش��هرک ها و‬ ‫ل اختالف و داوری اقدام‬ ‫نواحی صنعتی در نشس��ت هیات ح�� ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫فتوح��ی ب��ا بیان اینک��ه در برخی از ش��هرک های صنعتی‬ ‫تقاضامحور به علت واگذاری ه��ای قبلی با کمبود اراضی برای‬ ‫واگذاری به سرمایه گذارن روبه رو هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬با فسخ قرارداد‬ ‫اراض��ی راکد‪ ،‬زمینه واگ��ذاری ان زمین ها به متقاضیان جدید‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫با وجود نظارت ها‪ ،‬استفاده از قیر تقلبی در پروژه های راهسازی ادامه دارد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاض��ر می��زان تولید قیر تقلبی از حج��م قیرهای بی کیفیت‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬کمتر شده و به یک س��وم رسیده است‪ .‬کارفرماها اگاه تر‬ ‫شده اند و تقاضای قیر تقلبی کاهش یافته است‬ ‫‹ ‹تشخیص تقلبی ها با دانش بنیان ها‬ ‫کارها را به درستی پیش ببرند‪.‬‬ ‫ش��کرچی زاده تاکی��د ک��رد‪ :‬باید با تکمی��ل روش ها‬ ‫و ازمایش ه��ای نظارت��ی‪ ،‬امکان تش��خیص زودهنگام‬ ‫ن کارگاه های‬ ‫قیرهای تقلبی پیش از تخلیه ان در مخز ‬ ‫کارخانه های اسفالت فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سود باالی پنهان در قیر تقلبی‬ ‫جزئیات س��ودی را که افراد را برای تولید قیر تقلبی‬ ‫ب��ه تکاپو می اندازد‪ ،‬رئیس بخش قیر و اس��فالت مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی توضیح داده است‪.‬‬ ‫عقی��ل قدیم ب��ا بیان اینکه نرخ هر ت��ن قیر در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال از ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار توم��ان تا ‪۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان در نوس��ان بوده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به پایین بودن ارزش مواد استفاده‬ ‫ش��ده در تولید قیر تقلبی‪ ،‬تولید ان برای س��ودجویان‬ ‫سود بسیار باالیی دارد و برای سوداگران توجیه دارد که‬ ‫این نوع قیر را تولید و وارد بازار کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاض��ر ‪ ۱۸۱‬کارخانه تولید‬ ‫قیر برای راهسازی در کش��ور‪ ،‬مجوز دارند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫درمجموع ‪ ۳۷۶‬تولیدکننده قیر داریم اما واحدهایی که‬ ‫ادعای تولید قیر راهس��ازی و اس��فالت معابر را دارند‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۱‬واح��د هس��تند و از ای��ن تعداد‪ ،‬فق��ط ‪ ۲۵‬واحد‬ ‫تولیدی‪ ،‬صالحیت تولید قیر باکیفیت برای راهسازی را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رئی��س بخ��ش قیر و اس��فالت مرکز تحقیق��ات راه‪،‬‬ ‫مس��کن و شهرس��ازی با تاکید بر لزوم افزایش کنترل‬ ‫کیفیت قیر در مبدا افزود‪ :‬باید وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫و زیرمجموعه های این وزارتخانه که با حوزه قیر مرتبط‬ ‫هستند‪ ،‬با ما همکاری کنند تا نظارت بر کیفیت قیر را‬ ‫هم در مبدا افزایش دهیم هم در مس��یر این کنترل را‬ ‫داشته باشیم که موجب می شود تا اندازه زیادی از وارد‬ ‫نشدن قیر تقلبی به پروژه های راهسازی مطمئن شویم‪.‬‬ ‫قدی��م با بیان اینک��ه مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی تفاهمنامه های��ی با س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫مصرف کننده قیر و اس��فالت به امضا رس��انده اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن نهاده��ا مصرف کنن��ده ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫قیر تولیدی کش��ور هس��تند و با کنترل هایی که مرکز‬ ‫تحقیق��ات در قیر مصرفی انها داش��ته‪ ،‬توانس��ته ایم تا‬ ‫اندازه ای از مصرف قیر بی کیفیت و تقلبی در اس��فالت‬ ‫راه ها کم کنیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ورود ‪ ۳۰۰‬هزار تن قیر تقلبی در سال‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ه بازار یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر میزان تولید قیر‬ ‫تقلبی از حجم قیرهای بی کیفیت س��ال ‪ ۹۶‬کمتر شده‬ ‫و به یک س��وم رسیده است‪ .‬کارفرماها اگاه تر شده اند و‬ ‫تقاضای قیر تقلبی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫قدیم یاداور ش��د‪ ۲۵ :‬واح��د تولید قیر به طور منظم‬ ‫و حداقل س��الی ‪ ۲‬بار بازرس��ی می ش��وند بنابراین این‬ ‫تولیدکننده ها نمی توانند جزو قیرس��ازان تقلبی باشند‪.‬‬ ‫قیره��ای بی کیفی��ت در واحدهای تولی��دی زیرزمینی‬ ‫ساخته می شود زیرا تولید قیر تقلبی فرایند پیچیده ای‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم قیر تقلبی در تصادف های جاده ای‬ ‫یک کار ش��ناس ان��رژی می گوید قی��ر تقلبی در ‪۳۰‬‬ ‫درصد تصادف های جاده ای نقش اصلی دارد‪.‬‬ ‫محمد عل��ی صادقی در گفت وگو با ایلن��ا بیان کرد‪:‬‬ ‫زمانی دو ش��رکت نفت جی و پاسارگاد با کیفیت ترین‬ ‫قیر دنیا را تولید می کردند اما متاس��فانه در چند س��ال‬ ‫اخیر با ورود کارگاه ها و شرکت های بخش خصوصی به‬ ‫این حوزه کیفیت تولید کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این کارشناس امور بین الملل نفت‪ ،‬گاز و انرژی ادامه‬ ‫داد‪ :‬زمان��ی ایران و روس��یه بهترین تولید کننده قیر در‬ ‫دنیا بودند اما درحال حاضر قیر ایران در بازار بین المللی‬ ‫ارزان تر از قیر بحرین به فروش می رسد‪.‬‬ ‫صادق��ی با تاکی��د بر اثار مخرب و زیان بار اس��تفاده‬ ‫قیره��ای تقلبی در پروژه های عمران��ی گفت‪ :‬در حالی‬ ‫که اس��فالت هایی داریم که تاریخ تولید و استفاده انها‬ ‫در جاده های کش��ور به یک سال نرسیده نیاز به تعمیر‬ ‫دارد‪ ،‬برخ��ی راه ه��ا که زمان س��اخت انها ب��ه پیش از‬ ‫انقالب برمی گردد‪ ،‬هنوز س��الم مانده و به مرحله تعمیر‬ ‫و نگهداری هم نرسیده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه قیرهایی که ام��روز در پروژه های‬ ‫راهسازی استفاده می ش��ود‪ ،‬به درد ایزوگام بام خانه ها‬ ‫می خورد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قیرهای استفاده شده در راهسازی‬ ‫انقدر بی کیفیت هستند که یک ماه بعد از استفاده‪ ،‬در‬ ‫جاده نش��تی می دهند و به یک سال نرسیده‪ ،‬اسفالت‬ ‫جاده ترک برمی دارد‪.‬‬ ‫صادقی با بیان اینکه استفاده از قیر تقلبی و در نهایت‬ ‫پهن شدن اس��فالت بی کیفیت روی جاده ها به تنهایی‬ ‫عام��ل ‪ ۳۰‬درصد از تصادف های جاده ای اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایجاد برجستگی ها و گود شدن جاده ها و ترک برداشتن‬ ‫اس��فالت ها ناشی از به کارگیری قیر تقلبی در راهسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد شکرچی زاده‬ ‫‹ ‹نحوه کنترل قیر تولید شده در کشور‬ ‫‪ ۸۵‬درص��د قی��ر تولی��د ش��ده در کش��ور‪ ،‬در حوزه‬ ‫راهسازی مصرف ش��ده و ‪ ۱۵‬درصد باقی مانده مصرف‬ ‫صنعتی مانند ایزوالس��یون کف خودرو‪ ،‬تولید ایزوگام و‬ ‫صنعت پارکینگ دارد‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام مرک��ز تحقیق��ات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬برای افزایش نظارت بر تولید و انتقال قیر‬ ‫در کشور‪ ،‬کارگروهی در این مرکز ایجاد شده که در ان‬ ‫نماین��دگان همه نهادهای اجرای��ی مصرف کننده قیر و‬ ‫اس��فالت حضور دارند‪ .‬پژوهشگاه صنعت نفت‪ ،‬سازمان‬ ‫راهداری‪ ،‬ش��رکت س��اخت‪ ،‬ش��رکت فرودگاه ها‪ ،‬بنیاد‬ ‫مسکن‪ ،‬سازمان شهرداری ها و سازمان نوسازی مدارس‬ ‫از جمله این نهادها هستند‪.‬‬ ‫مرک��ز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرس��ازی‪ ،‬به طور‬ ‫تصادفی از ‪ ۳‬مرحله تولید‪ ،‬انتقال و مصرف قیر ش��امل‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬کامیون های حامل قیر و محل تخلیه‬ ‫قیر موجود در کامیون ها در پروژه عمرانی‪ ،‬نمونه برداری‬ ‫می کند‪ .‬نتایج این ازمایش ها به کارفرما اعالم و در انها‬ ‫بیان می ش��ود که در هر یک از واحدهای تولیدی طرف‬ ‫ق��رارداد نه��اد دولتی (کارفرما)‪ ،‬چه می��زان قیر تقلبی‬ ‫مشاهده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۹۵‬درص�دی ورود ن�اوگان‬ ‫جدید ریلی‬ ‫عقیل قدیم‬ ‫طرح دولت برای مسکن خبرنگاران و هنرمندان‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬انعق��اد تفاهمنامه با‬ ‫وزارتخانه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی را در دستور کار قرار داده ایم که در صورت موافقت‪،‬‬ ‫برای خبرنگاران و هنرمندان خانه می سازیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمود محمودزاده بیان کرد‪ :‬به دنبال‬ ‫امض��ای تفاهمنامه با وزارت دفاع‪ ،‬ام��وزش و پرورش و کار‪،‬‬ ‫رفاه و تامین اجتماعی‪ ،‬پیشنهاد تامین مسکن برای کارکنان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و فرهنگ و ارش��اد اسالمی را‬ ‫در دستور کار قرار داده ایم که هنوز تدوین نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بحث وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��اخت‬ ‫مسکن برای کارگران خواهد بود که هم اکنون در تفاهمنامه‬ ‫با وزارت کار نیز در حال انجام اس��ت‪ .‬در وزارت ارش��اد نیز‬ ‫تامین مس��کن هنرمندان‪ ،‬خبرنگاران و سایر اقشار هدف این‬ ‫وزارتخانه مدنظر است‪.‬‬ ‫معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫اینکه باید امکانات و ظرفیت های دو طرف اس��تحصال شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هر ی��ک از س��ازمان ها و اداره های دولت��ی که اعالم‬ ‫امادگی کنند و امکاناتشان را به حوزه مسکن بیاورند‪ ،‬وزارت‬ ‫راه و شهرسازی با همه توان به انها کمک می کند‪.‬‬ ‫محم��ودزاده درباره زمان مرحل��ه دوم ثبت نام طرح اقدام‬ ‫ملی مس��کن گفت‪ :‬ت��ا نیمه بهم��ن پاالیش اف��راد را انجام‬ ‫می دهیم‪ ،‬ظرفیت های خالی که ایجاد می شود را جمع بندی‬ ‫می کنیم و دوباره ثب��ت نام خواهیم کرد‪ .‬از ‪ ۳۰‬اذر ثبت نام‬ ‫به پایان رس��یده و براورد ما این اس��ت که مرحله ارزیابی و‬ ‫پایش ‪ ۴۵‬روز زمان می برد و از نیمه بهمن می توانیم ثبت نام‬ ‫دوباره را اغاز می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ثبت نام ‪ ۲۴۰‬هزار نفر در خارج از بافت های‬ ‫فرس��وده تصریح ک��رد‪ :‬در قالب طرح اق��دام ملی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی در بافت فرسوده تعریف شده که امیدواریم با‬ ‫تخصیصی که از طرف سازمان برنامه و بودجه انجام می شود‪،‬‬ ‫بتوانیم واگذاری وام را انجام دهیم‪ .‬در طرح اقدام ملی هدف‬ ‫این است که تا حد ممکن بتوانیم ظرفیت ایجاد کنیم و روند‬ ‫تولید مسکن را به طور دائمی داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره خبرهای منتشر شده‬ ‫مبنی بر داللی مس��کن ملی در ش��هرهایی از جمله پردیس‬ ‫گفت‪ :‬ممکن اس��ت کس��انی بخواهند کد رهگیری را خرید‬ ‫و ف��روش کنند که دارای ش��رایط نباش��ند و در مرحله دوم‬ ‫حذف شوند‪ .‬توصیه می کنیم شهروندان به هیچ عنوان اقدام‬ ‫به خرید و فروش نکنند‪ .‬حتی بعد از اینکه دارندگان شرایط‬ ‫برای مرحله دوم دعوت ش��دند‪ ،‬واحدها قابل خرید و فروش‬ ‫نیس��ت‪ .‬تا زمانی که بحث س��ند و واگذاری به طور رس��می‬ ‫انجام شود‪ ،‬خرید و فروش مسکن ملی قانونی نیست‪.‬‬ ‫محمودزاده ب��ا بیان اینکه عملیات اجرایی طرح اقدام ملی‬ ‫در هم��ه اس��تان ها از جمله تهران اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م در تاریخ��ی که وعده داده ای��م واحدها را تکمیل‬ ‫کنیم‪ .‬براورد ما از نرخ ناخالص س��اخت درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۲.۵‬میلی��ون توم��ان در هر متر مربع اس��ت ک��ه با توجه به‬ ‫موقعیت و امکان��ات‪ ،‬قیمت ها باالتر ی��ا پایین تر خواهد بود‪.‬‬ ‫متقاضی��ان بین ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬میلیون تومان هن��گام ثبت نام‬ ‫پرداخ��ت می کنند و مابقی هم براس��اس جدول��ی که ارائه‬ ‫می ش��ود با توجه به پیش��رفت پ��روژه از متقاضیان دریافت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جزئیات انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه امام‬ ‫معاون بهره برداری فرودگاهی ش��رکت شهر فرودگاهی امام‬ ‫خمین��ی (ره) از امادگ��ی این فرودگاه ب��رای انتقال پروازهای‬ ‫داخلی به این فرودگاه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬حسن‬ ‫خوشخو اظهار کرد‪ :‬در فرودگاه امام خمینی (ره) شرایط برای‬ ‫انتقال پروازهای داخلی اماده اس��ت و مرداد امس��ال نیز برای‬ ‫نخستین بار نخستین یک پرواز داخلی از فرودگاه امام خمینی‬ ‫از سوی شرکت کیش ایر انجام شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همان زمان به همه ایرالین ها اعالم کردیم‪ ،‬اگر‬ ‫ش��رایط و توانایی الزم برای این کار را دارند‪ ،‬استقبال خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خوشخو با بیان اینکه ظرفیت ایرالین ها محدود است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به وضعیت ایرالین ها و مشکالتی که در اثر تحریم‬ ‫برایش��ان ایجاد ش��ده‪ ،‬امکان این که از تمام ت��وان خود برای‬ ‫عملیات پروازی اس��تفاده کنند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬بنابراین فرودگاه‬ ‫ام��ام خمینی (ره) امادگ��ی انجام این کار را دارد اما ش��رایط‬ ‫ایرالین ها برای انتقال پروازها مناسب نیست‪.‬‬ ‫او با بیان این که این امر به معنای استقبال نکردن ایرالین ها‬ ‫از انتق��ال پ��رواز به ف��رودگاه امام (ره) نیس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ایرالین ها ب��ه این دلیل که با انتقال برخی از پروازهای داخلی‬ ‫به فرودگاه امام خمینی (ره)‪ ،‬امکان برقراری پروازهای کانکشن‬ ‫داخلی و خارجی فراهم می ش��ود‪ ،‬از این ایده استقبال فراوانی‬ ‫کردن��د‪ ،‬اما به دلیل کمبود تجیهزات و امکانات‪ ،‬ش��رایط الزم‬ ‫برای انجام این کار را ندارند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از انتقادهایی که به ط��رح انتقال‬ ‫پروازهای داخلی به فرودگاه امام خمینی (ره) مطرح می شود‪،‬‬ ‫به دوری مسیر فرودگاه برمی گردد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف از انتقال‬ ‫پروازه��ای فرودگاه مهراباد به ف��رودگاه امام خمینی (ره) این‬ ‫نیس��ت که درصدی از پروازهای مهراباد یا پروازهای س��رریز‬ ‫ان ب��ه فرودگاه امام (ره) منتقل ش��ود‪ ،‬بلکه هدف این اس��ت‬ ‫‪ ۲۴۳‬واگ��ن باری‪ ،‬مس��افری‪ ،‬خودکش��ش و‬ ‫لکوموتی��و ب��ه ناوگان ریلی کش��ور اضافه ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد اس�لامی در ایین‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۲۴۳‬لکوموتی��و و واگ��ن با بیان‬ ‫اینکه ای��ن دومین مرحله بهره ب��رداری ناوگان‬ ‫جدی��د تولی��د داخ��ل در س��ال جاری اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر ارتباط منطقی بی��ن صنعت داخل‪،‬‬ ‫س��ازمان های م��ادر و ش��رکت های بهره بردار و‬ ‫تولیدکننده وجود داش��ته باش��د‪ ،‬هیچ شرکت‬ ‫تولیدکننده ای بدون س��فارش و هیچ ش��رکت‬ ‫بهره برداری بدون ناوگان نخواهد بود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه واگن س��ازها توانسته اند ‪ ۳۴۴‬واگن جدید‬ ‫تحویل دهند که این موضوع در ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫بی س��ابقه بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این میزان تولید‬ ‫و تحویل س��فارش نش��ان می دهد اگر تصمیم و‬ ‫سیاس��ت درس��تی وجود داشته باش��د‪ ،‬نه تنها‬ ‫تحریم ها بی تاثیر اس��ت بلکه باعث شده ظرفیت‬ ‫بخش های مختلف کشور در زمینه خودکفایی و‬ ‫تولید داخل افزایش یابد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫با اش��اره به پرداخت ‪ ۱۸‬میلیارد تومان از محل‬ ‫تبصره ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید به حساب‬ ‫راه اه��ن گفت‪ :‬م��ا می توانیم با اج��رای قوانین‬ ‫نس��بت به تامین منابع مالی پروژه ها اقدام کنیم‬ ‫و ب��رای رونق تولید گام برداریم‪ .‬امیدوارم تامین‬ ‫منابع از محل تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه س��ال ‪۹۸‬‬ ‫هم هرچه زودتر اجرایی ش��ود‪ .‬اسالمی با تاکید‬ ‫بر ضرورت تولید ریل باس در کش��ور گفت‪ :‬باید‬ ‫بتوانیم حمل ونقل حومه ای را توس��عه دهیم که‬ ‫راهکاری برای رفع الودگی هوا اس��ت‪ .‬اسالمی از‬ ‫اغاز به کار مترو هش��تگرد در هفته جاری خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬بهره برداری از مترو هش��تگرد گامی‬ ‫بلند در زمینه جایگزینی حمل ونقل خودرویی با‬ ‫حمل ونقل ریلی است‪.‬‬ ‫که بخش��ی از مس��افران ترانزیت که با شرکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی به مقصدهای اروپایی یا دیگر کشورها می روند و مقصد‬ ‫دوم دارند‪ ،‬با هزین��ه کمتر به فرودگاه بین المللی امام خمینی‬ ‫(ره) منتقل شده و از اینجا به مقصد اصلی ادامه مسیر دهند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در واقع هدف کمک به ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬یعنی اگر قرار اس��ت مس��افری پرواز کانکشن‬ ‫خارجی داش��ته باشد این کانکشن از سوی ایرالین های داخلی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در واق��ع به دنبال این نیس��تیم که ب��رای مثال‬ ‫مس��افران پرواز تهران‪ -‬مش��هد به جای ف��رودگاه مهراباد به‬ ‫فرودگاه امام خمینی (ره) بیایند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اهن گفت‪ :‬ش��هریور‬ ‫امس��ال از ‪ ۲۱۳‬واگ��ن و ام��روز از ‪ ۲۴۳‬واگ��ن‬ ‫بهره ب��رداری ش��د و در مجموع از ابتدای س��ال‬ ‫تاکنون توانس��ته ایم ‪ ۴۵۶‬ناوگان ریلی وارد خط‬ ‫کنیم‪ .‬سعید رسولی در ایین بهره برداری از ‪۲۴۳‬‬ ‫واگن و لکوموتیو در ایستگاه راه اهن تهران با بیان‬ ‫اینک��ه ورود ناوگان جدید به خط اهن‪ ،‬امس��ال‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته‪ ،‬رشد ‪۹۵‬‬ ‫درصدی داش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای تحقق شعار‬ ‫رون��ق تولید ملی‪ ،‬همه این واگن ها به طور ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد در داخل کشور ساخته شده اند‪ .‬رسولی با‬ ‫اش��اره به تامین منابع برای تولید انواع واگن در‬ ‫داخل کش��ور اظهارکرد‪ :‬از ‪ ۳‬بسته حمایتی بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬از محل ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫و تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه ‪ ۹۸‬توانس��تیم نسبت‬ ‫به تامین مالی پروژه تولید واگن در داخل کشور‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نخستین پرداختی‬ ‫از محل ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید به مبلغ‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد تومان‪ ،‬به حساب راه اهن واریز شد و‬ ‫امیدواریم این روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫راه اهن به چهارمحال و‬ ‫بختیاری رسید‬ ‫مع��اون س��اخت و توس��عه راه اه��ن‪ ،‬بنادر و‬ ‫فرودگاه های کشور با اشاره به توسعه شبکه ریلی‬ ‫ایران به سوی همسایه ها‪ ،‬از اتصال راه اهن کشور‬ ‫به افغانس��تان خبر داد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬عباس‬ ‫خطیبی در تش��ریح پروژه های اولویت دار وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬تالش ما این اس��ت که‬ ‫مسیر بستان اباد تا خاوران تبریز را پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫یا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسانیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬راه اه��ن ‪ ۱۳۹‬کیلومت��ری خواف‪ -‬هرات که‬ ‫شبکه ریلی کشور را به افغانستان متصل می کند‪،‬‬ ‫تا پایان سال یا اوایل ‪ ۹۹‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫خطیبی با بیان اینکه یکی از سیاست های وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬اتصال ش��بکه ریلی کش��ور به‬ ‫همس��ایگان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اتصال راه اهن به‬ ‫چند مرکز استان از جمله کردستان را در دستور‬ ‫کار داری��م‪ .‬او از اتص��ال اردبی��ل و چهارمحال و‬ ‫بختیاری به ش��بکه ریلی در روزهای اینده خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬در حال اماده کردن مقدمه های کار‬ ‫س��اخت راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان هس��تیم که در‬ ‫شبکه ریلی کشور بسیار تاثیرگذار است‪ .‬خطیبی‬ ‫با بیان اینکه س��اخت راه اهن مهم رشت‪ -‬استارا‬ ‫نیز در دستور کار است‪ ،‬افزود‪ :‬مذاکره های خوبی‬ ‫در این زمینه شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت روسیاه‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار ت��ن قیر تقلب��ی در س��ال ‪ ۹۶‬وارد بازار‬ ‫پروژه های راهس��ازی ایران شده که گردش مالی ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومانی داش��ته اس��ت‪ .‬این امار رسمی‬ ‫را مسئوالن نظارت بر کیفیت تولید قیر در کشور اعالم‬ ‫ک��رده و می گوین��د تالش انها موجب ش��ده امار ورود‬ ‫قیر تقلبی به بازار‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬به یک س��وم سال ‪۹۶‬‬ ‫برسد اما همچنان کنترل های بیشتری در مبدا و مسیر‬ ‫حرکت قیر نیاز است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬قیر از جمله مصالح راهسازی است‬ ‫که برای تولید مخلوط بتن اس��فالتی استفاده می شود‪.‬‬ ‫افزایش نرخ قیر در س��ال های اخیر در اثر افزایش ‪۳۰۰‬‬ ‫درص��دی م��واد اولیه ان‪ ،‬منج��ر به افزای��ش قیرهای‬ ‫غیراستاندارد و تقلبی در بازار شده است‪.‬‬ ‫ترکیب کردن قیر استاندارد با نفت کوره یا لجن های‬ ‫اسیدی که مش��تقات پایه پاالیش��گاهی ندارند‪ ،‬منجر‬ ‫به تولید قیر تقلبی می ش��ود‪ .‬همچنی��ن افزودن روغن‬ ‫س��وخته موتور‪ ،‬مواد پالستیکی بازیافتی یا برخی مواد‬ ‫معدن��ی کم ارزش ذوب ش��ده ب��ا قیر اس��تاندارد‪ ،‬قیر‬ ‫تقلبی می س��ازد‪ .‬البته در این میان‪ ،‬لجن های اس��یدی‬ ‫از قبی��ل روغن موتور س��وخته به دلی��ل اینکه به طور‬ ‫رایگان از واحدهای صنفی جمع اوری می شوند‪ ،‬از سوی‬ ‫س��وداگران مواد به صرفه تری برای تولید قیر تقلبی به‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه قیر غیراس��تاندارد‪ ،‬دارای ظاهر و حالت‬ ‫فیزیکی ش��بیه به قیر استاندارد است‪ ،‬تشخیص این دو‬ ‫کار ساده ای نیست اما رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرسازی می گوید با کمک برخی تجهیزات هوشمند‬ ‫تولید شده در شرکت های دانش بنیان‪ ،‬می توان نظارت‬ ‫ب��ر روند تولید و اس��تفاده از قیر را افزای��ش داده و در‬ ‫جریان تخلف ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمد ش��کرچی زاده در گفت وگ��و با‬ ‫توضیح‬ ‫داد‪ :‬بیش��تر قیره��ای م��ورد اس��تفاده در راهس��ازی‪،‬‬ ‫اس��تاندارد اس��ت اما معضل قیرهای غیراستاندارد هم‬ ‫غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هرگاه قیر گران می شود‪ ،‬خطر استفاده‬ ‫از قیرهای غیراستاندارد در پروژه ها بیشتر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‪ ،‬شیوه نامه هایی‬ ‫تهیه ک��رده که بر مبنای انها‪ ،‬با ی��ک ازمون‪ ،‬می توان‬ ‫به س��رعت مش��خصات اولیه قیر و اس��تاندارد بودن یا‬ ‫نبودن ان را تعیین کرده و نتیجه ازمایش را در اختیار‬ ‫نهادهای اجرایی قرار داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه برخی ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫دس��تگاه هایی تهی��ه کرده ان��د که ب��ا اس��تفاده از انها‬ ‫می ت��وان بر کیفیت قیر و وارد نک��ردن مواد بیرونی به‬ ‫ان‪ ،‬هن��گام جابه جایی‪ ،‬نظارت ک��رد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬روال‬ ‫کار س��ودجویان این اس��ت که وقتی تانک��ر قیری که‬ ‫کیفیت ان ازمایش ش��ده‪ ،‬حرکت می کند‪ ،‬در مس��یر‬ ‫توق��ف می کنند‪ ،‬بخش��ی از قیر را تخلیه ک��رده و قیر‬ ‫غیراستاندارد را جایگزین ان می کنند‪ .‬اگر دستگاه های‬ ‫تولید شده از سوی دانش بنیان ها روی تانکر نصب شود‪،‬‬ ‫این تجهیزات هوش��مند می تواند مسئله را به نهادهای‬ ‫مسئول و ناظر اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه قیره��ای غیراس��تاندارد‪،‬‬ ‫درحال حاضر یکی از دغدغه های مس��ئوالن راهسازی و‬ ‫حوزه های نظارتی اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با برخی اقدام های‬ ‫نظارتی می توان این مس��ئله را مدیریت کرد اما مسئله‬ ‫مهم تر این اس��ت که مس��ئوالن کنترل کیفیت بتوانند‬ ‫ورود ‪ ۲۴۳‬واگن و‬ ‫لکوموتیو به شبکه ریلی‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مردودی بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫خودروهای نو در‬ ‫معاینه فنی برتر‬ ‫تامین ‪ ۸۰‬درصد بودجه شهرداری ها از تخلف ساختمانی‬ ‫علی پیرحسین لو ‪ -‬مشاور حمل ونقل‬ ‫و ترافیک شهرداری تهران‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از دالیل‬ ‫اتفاق های ابان‬ ‫امسال که در‬ ‫پی افزایش نرخ‬ ‫بنزین رخ داد‪،‬‬ ‫بحران طبقات‬ ‫شهری و کوتاهی‬ ‫در تحقق عدالت‬ ‫شهری است‬ ‫رئیس ش��ورای شهر مش��هد گفت‪ :‬در حالی که ‪۸۰‬‬ ‫درصد بودجه ش��هرداری ها از محل تخلف ساختمانی‬ ‫تامین می شود‪ ،‬باید راهکاری به منظور جلب حضور و‬ ‫مشارکت مردم در این حوزه پیدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا حیدری در نشس��ت‬ ‫«اخالق و فرهنگ شهرنش��ینی» در مشهد افزود‪ :‬اگر‬ ‫این بودجه تامین نش��ود‪ ،‬پیش بینی می ش��ود س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به دلیل کمبود منابع در تامین خدمات شهری‪،‬‬ ‫س��ال بحران جدی برای شهرها باشد‪ .‬وی همچنین بر‬ ‫اجرای «منش��ور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی»‬ ‫تاکی��د و بیان ک��رد‪ :‬مدیری��ت ش��هری‪ ،‬قربانی نظام‬ ‫برنامه ریزی شهری و کمبود منابع مالی است‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر مش��هد با بیان اینکه بیش از‬ ‫یک میلیون نفر در حاش��یه مش��هد زندگی می کنند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬موضوع مدرن ش��دن شهرها به دوره پهلوی‬ ‫بازمی گردد و مداخله حداکثری در برنامه ریزی شهری‬ ‫برگرفته از همان دوره است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش از پیروزی انقالب اس�لامی و جنگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬نفت تامین کننده بودجه ش��هرها بود‪ .‬س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۲‬تصمیم گرفته شد شهرداری ها به طور مستقل‬ ‫بودج��ه خود را تامین کنند و ب��ه همین دلیل فروش‬ ‫تراکم یکی از منابع درامدی شهرداری شد‪ .‬اکنون نیز‬ ‫تصمیم گرفته ش��ده الیحه درامدهای پایدار ش��هری‬ ‫مصوب ش��ود که ش��بیه دس��ت کردن در جیب مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫حیدری افزود‪ :‬ش��هرداری نمی توان��د خدمات خود‬ ‫را کاهش دهد زیرا خدمات ش��هری شامل جمع اوری‬ ‫زبال��ه‪ ،‬حمل ونقل روزانه م��ردم و امور ارامس��تان ها‪،‬‬ ‫تعطیل بردار نیستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید مش��ارکت مردمی وجود داش��ته‬ ‫باش��د ولی مردم از مشارکت شهری گریزان هستند و‬ ‫نوعی بی اعتمادی در این موضوع وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بروز بی تفاوتی در شهرها‬ ‫یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد‬ ‫نیز گفت‪ :‬ش��تاب شهرنش��ینی در بعضی از کشورها و‬ ‫مناطق دنی��ا رو به افزایش بوده و ش��هرگرایی‪ ،‬پدیده‬ ‫غالب جوامع انسانی شده است‪.‬‬ ‫علی یوس��فی اف��زود‪ :‬به دلیل تغییر س��بک زندگی‬ ‫شهری‪ ،‬نیاز به شناخت و الزامات این نوع سبک زندگی‬ ‫وج��ود دارد و این همایش ها می تواند محلی باش��د تا‬ ‫از زاویه های مختلف به پدیده شهرنش��ینی نگریسته و‬ ‫چالش های این نوع سبک زندگی شناخته شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برخی پدیده ها مانند اعتیاد‪ ،‬خودکشی‬ ‫و سرقت‪ ،‬مرتبط با جوامع شهری و روستایی است ولی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪ ۲‬س��ال پی��ش که مدیریت جدید ش��هری در ته��ران کار را‬ ‫به دس��ت گرفت‪ ،‬ب��ا صدها چالش ازجمله واقعیت��ی ناگفته اما‬ ‫تکان دهن��ده روبه رو ش��د‪ :‬بیش��تر خودروهایی که در ش��هر‬ ‫می بینیم‪ ،‬ترددش��ان از نظر محیط زیستی «غیرقانونی» است!‬ ‫ان ه��م نه با معیارهای االیندگی اروپا‪ ،‬بلکه با همین معیارهای‬ ‫مصوب داخلی‪ .‬حاال چرا؟ براس��اس اس��تانداردی که در س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬تصویب و بعد از معطلی زیاد در س��ال ‪ ۹۴‬ابالغ ش��ده بود‪،‬‬ ‫حدود مجاز االیندگی خودروها تغییر کرده و ازمون االیندگی‬ ‫در دور موتور باال هم الزامی ش��ده بود‪ ۲ .‬س��ال گذشته بود و با‬ ‫انکه تجهیزات مورد نیاز هم خریداری ش��ده بود‪ ،‬کسی جرات‬ ‫نمی کرد اجرا کند‪ .‬س��ال ‪ ۹۶‬تهران شرایط بسیار بدی را از نظر‬ ‫الودگ��ی هوا تجربه کرد؛ حتی بدتر از امس��ال‪ .‬با انکه س��کون‬ ‫هوای امس��ال بیشتر بود‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬میزان تولید ذرات و گازهای‬ ‫االینده در ش��هر به وضوح بیش��تر از ‪ ۹۵‬ش��ده و زنگ خطر به‬ ‫صدا درامده بود‪ .‬ان روند می توانس��ت منجر به فاجعه ش��ود و‬ ‫تهران نیاز به جراحی داش��ت‪ .‬براساس اخرین گزارش سیاهه‬ ‫انتشار (‪ )۱۳۹۲‬خودروهای شخصی اگرچه سهم کمی از تولید‬ ‫ذرات معلق اولیه داش��تند‪ ،‬اما نیم��ی از کل گازهای االینده را‬ ‫تولی��د می کردند که بخش بزرگی از انها در اتمس��فر به ذرات‬ ‫ثانویه تبدیل می ش��ود‪ .‬درباره خودروهای شخصی‪ ۲ ،‬مشکل‬ ‫وجود داشت؛ حجم ترافیک و خروجی اگزوز خودروها‪ ۴ .‬برنامه‬ ‫برای هدف گرفتن این مش��کالت تدارک دیده شد‪ :‬تغییر طرح‬ ‫ترافی��ک و تبدیل محدوده زوج و فرد به حلقه دوم برای کنترل‬ ‫هوش��مند ترددها در محدوده مرکزی شهر‪ ،‬اجرای مرحله دوم‬ ‫طرح کاهش (کنترل الودگی هوای شهر)‪ ،‬فراگیر کردن نظارت‬ ‫دوربین ه��ا و اجرای معاینه فنی برت��ر‪ .‬معاینه فنی برتر در واقع‬ ‫چیزی نبود جز اجرای یکی از قوانینی که کس��ی جرات نکرده‬ ‫بود اجرا کند‪ .‬شهریور ‪ ۹۶‬مدیریت جدید شهری روی کار امد و‬ ‫ابان ‪ ۹۶‬صدور گواهی معاینه فنی برتر در تهران اغاز شد‪ ،‬بدون‬ ‫ی��ک ریال هزین��ه اضافه‪ ،‬بدون اجبار و جریم��ه‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫ک��ه ‪ ۳‬ماه بعد که ط��رح ترافیک جدید به تصویب رس��ید‪۲۰ ،‬‬ ‫درصد تخفیف به خودروه��ای دارای معاینه برتر تعلق گرفت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۳۶۵‬هزار خودرو بدون هیچ اجباری و فقط‬ ‫با انگی��زه دریافت تخفیف‪ ،‬معاینه فنی برت��ر گرفتند‪ .‬انها نیاز‬ ‫نبود کار خاصی بکنند‪ ،‬وارد مرکز معاینه فنی می ش��دند و اگر‬ ‫حداقل اس��تانداردها را پاس می کردند‪ ،‬باالی برگه معاینه فنی‬ ‫انها نوشته می ش��د «برتر»! در این میان اتفاق جالبی افتاد که‬ ‫مش��خص کرد نفوذ خودروس��ازان داخلی تا کجاست‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۸۹‬پلیس و دولت دهم و مجلس هش��تم دس��ت به دس��ت هم‬ ‫دادن��د و با تغییر قانون‪ ،‬س��ن الزام معاینه فنی را از ‪ ۲‬س��ال به‬ ‫‪ ۵‬س��ال افزایش دادند‪ .‬به این بهانه ک��ه به تولید داخلی کمک‬ ‫ش��ود و مردم برای گرفتن معاینه فنی اذیت نش��وند! وقتی ما‬ ‫معاین��ه فنی برتر را اجرا و اع�لام کردیم تخفیف طرح ترافیک‬ ‫فقط با معاینه فنی برتر خواهد بود‪ ،‬پلیس راهور و وزارت کشور‬ ‫پیشنهاد دادند همه خودروهای نو تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی بگیرند‬ ‫اما ش��هرداری زیر بار نرفت و گفت هرکسی تخفیف می خواهد‪،‬‬ ‫باید به مراکز معاینه فنی ش��هر تهران برود‪ .‬نتایج شوکه کننده‬ ‫بود؛ از میان خودروهایی که ‪ ۴‬س��ال و پایین تر عمر داش��تند (و‬ ‫براساس قانون از معاینه فنی معافند) فقط ‪ ۳۸‬درصد توانستند‬ ‫معاینه فنی برتر بگیرن��د! یعنی کمتر از ‪ ۴۰‬درصد خودروهای‬ ‫نو تولیدی خودروس��ازان ما‪ ،‬می توانند حداقل استانداردهای‬ ‫خ��ود ما را پاس کنند‪ .‬حدود ‪ ۲۰‬درص��د این خودروها هم بعد‬ ‫از رفع اش��کال توانس��تند معاینه برتر بگیرند و باالی ‪ ۴۰‬چهل‬ ‫درصد هرگز نتوانس��تند! این واقعیت ها به مدیران دولتی حوزه‬ ‫صنعت گزارش شد تا فکری کنند‪ ،‬اما در مقابل دیدیم که مسیر‬ ‫نوسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی پر از موانع جدید شد! ازسوی‬ ‫دیگر تاوان باج ندادن ها و حذف رانت ها در زمینه طرح ترافیک‪،‬‬ ‫کارشکنی های مستقیم و غیرمستقیم برای به شکست کشاندن‬ ‫طرح و افزایش ترافیک ش��هر شد‪ .‬البته پایان قصه این قدر تلخ‬ ‫نبود‪ .‬جدیت در پیگی��ری طرح های ترافیکی و کنترل الودگی‬ ‫در تهران باعث شد نس��بت خودروهایی که به دلیل االیندگی‬ ‫در ازمون معاینه فنی عادی رد می ش��وند‪ ،‬از ‪ ۲۹‬درصد در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۲۳‬درصد در س��ال ‪ ۹۸‬برس��د‪ .‬هرچند این دس��تاورد را‬ ‫رها کردن موتورها و کامیون ها جبران کرد‪ .‬از ابتدای امس��ال‪،‬‬ ‫تخفیف طرح ترافیک برای معاینه فنی برتر از ‪ ۲۰‬به ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬از ابتدای س��ال تا ابان ‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو‬ ‫توانسته اند معاینه فنی برتر بگیرند که این رقم تا پایان سال به‬ ‫حدود ‪۴۵۰‬هزار می رسد‪ .‬اما این چند اقدام کافی نبود و نیست‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۵‬س��ازمان محیط زیست دولت یازدهم در الیحه قانون‬ ‫هوای پاک‪ ،‬س��ن الزام معاینه فنی را از ‪ ۵‬به ‪ ۲‬س��ال کاهش داد‪،‬‬ ‫اما البی خودروس��ازان موفق تر بود زیرا مجلس دهم این مسئله‬ ‫را تصویب نکرد و به ‪ ۴‬س��ال راضی ش��د و در عمل همان ‪ ۵‬سال‬ ‫باقی ماند زیرا پلیس اطالعات سن خودرو را ناقص و کلی اعالم‬ ‫می کند! در قانون هوای پاک‪ ،‬اس��تانداردهایی برای خودروها‬ ‫مطرح شده که همچنان از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اجرا نمی ش��ود‪ .‬وزارت کشور در بیش��تر موارد به بهانه تحریم‬ ‫و حمای��ت از تولید داخل ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همراهی می کند و س��ازمان محیط زیست هم در بیشتر موارد‪،‬‬ ‫منفعل اس��ت یا زورش نمی رسد‪ .‬ش��هرداری ها توانی ندارند و‬ ‫پلیس هم عملکرد خ��ودش را دارد‪ .‬قصه ای که خواندید‪ ،‬یکی‬ ‫از چندین داس��تان حوصله س��ربری اس��ت که باید بخوانیم تا‬ ‫بدانیم چه شده که هوای شهرهای ما تیره و تار است‪ .‬مشکل ما‬ ‫کمبود قانون یا ندانس��تن راه حل نیست‪ .‬منافع و روابطی است‬ ‫که در نهایت داناترین و ش��جاع ترین مدیران را هم به فس��اد یا‬ ‫بی انگیزگی می کشاند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��ال‪ ۱۳۶۲‬تصمیم گرفته ش��د ش��هرداری ها به طور مستقل‬ ‫بودج��ه خود را تامین کنند و به همی��ن دلیل فروش تراکم یکی‬ ‫از منابع درامدی شهرداری ش��د‪.‬اکنون نیز تصمیم گرفته شده‬ ‫الیحه درامدهای پایدار ش��هری مصوب ش��ود که ش��بیه دس��ت‬ ‫کردن در جیب مردم است‬ ‫برخ��ی معضالت فقط به شهرنش��ینی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال می توان به حالت بی تفاوتی در ش��هرها‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬بی تفاوتی‪ ،‬یک حالت دفاعی در شهرهای‬ ‫مدرن ش��ناخته می ش��ود که فرد نس��بت به بعضی از‬ ‫محرک های محیطی گزینشی‪ ،‬واکنش نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی از دالیل این بیگانگی و بی تفاوتی‬ ‫ایجاد ش��بکه های اجتماعی و غلب��ه فضای مجازی بر‬ ‫فضای شهری اس��ت که به عنوان یک چالش‪ ،‬قابلیت‬ ‫بررسی دارد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده زیارت و گردش��گری دانش��گاه‬ ‫فردوس��ی مش��هد گفت‪ :‬دولت ها با برخی تصمیم های‬ ‫خود و تعریف برخی کاربری ها و طراحی هایی که ایجاد‬ ‫می کنند‪ ،‬برخی از حقوق اولیه ش��هروندان را به خطر‬ ‫می اندازن��د‪ ،‬درحال��ی که باید برای این حق بش��ری و‬ ‫صیانت از ان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یکی از مشکالت مشهد‪ ،‬تجمع گسترده‬ ‫حاشیه نشینان است که با همه جای دنیا تفاوت دارد‪.‬‬ ‫یوس��فی گف��ت‪ :‬مداخله دول��ت در بازس��ازی بافت‬ ‫فرس��وده باع��ث عیان س��ازی و جابه جایی گس��ترده‬ ‫بسیاری از خرده فرهنگ ها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فقر در حال شهری شدن است‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت‪:‬‬ ‫در گزارش هزاره س��ازمان ملل‪ ،‬اس��کان غیررسمی و‬ ‫حاشیه نش��ینی‪ ،‬از مهم ترین مس��ائل جهانی شناخته‬ ‫شده است‪ .‬اس��داهلل نقدی افزود‪ :‬پدیده حاشیه نشینی‬ ‫در شهر‪ ،‬از دوره مشروطیت و اغاز حکومت پهلوی در‬ ‫ایران اغاز شد و اکنون حدود ‪ ۷۷‬درصد جوامع بشری‪،‬‬ ‫شهرنشین هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموع جمعیت بافت های ناکارامد‬ ‫و حاشیه شهری حدود ‪ ۲۰‬میلیون نفر است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫فقر در حال شهری شدن است‪.‬‬ ‫نق��دی اف��زود‪ :‬حاشیه نش��ین ها در بخش اش��تغال‬ ‫غیررسمی نیز حضور فراوانی دارند که با دستمزدهای‬ ‫پایین در انجا مشغول کار کردن هستند‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه گف��ت‪ :‬بخ��ش بزرگ��ی از‬ ‫حاشیه نش��ین ها زنان روس��تایی هس��تند که می توان‬ ‫گفت برای به دست اوردن زندگی بهتر و امید به بهبود‬ ‫ش��رایط خانواده به عنوان مش��وق در هجرت خانواده‬ ‫به حاش��یه شهرها نقش پر رنگی داش��ته اند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن با نقشه واحد نمی توانند برای حل مشکالت‬ ‫خانواده هایی که در بافت های فرسوده زندگی می کنند‪،‬‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شکاف بین مرکز و پیرامون شهر‬ ‫یک اس��تاد دانش��گاه تهران نیز گفت‪ :‬در نگاه کالن‬ ‫به کشور‪ ،‬ویژگی های یک بحران شهری دیده می شود‬ ‫زیرا بین مرکز شهر و پیرامون ان شکاف وجود دارد‪.‬‬ ‫حس��ین ایمان��ی جاجرمی اف��زود‪ :‬یک��ی از دالیل‬ ‫اتفاق های ابان امسال که در پی افزایش نرخ بنزین رخ‬ ‫داد‪ ،‬بحران طبقات شهری و کوتاهی در تحقق عدالت‬ ‫شهری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مطالعات انتقادی ش��هری که در دهه‬ ‫‪ ۵۰‬شکل گرفته بود‪ ،‬دوباره در حال شکل گیری است‪.‬‬ ‫اگر می خواهیم برای ش��هر کاری کنی��م نیاز به درک‬ ‫مس��ائل ش��هری داریم و نبای��د از زیر بار مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی ان شانه خالی کنیم زیرا عالوه بر ثروتمندان‪،‬‬ ‫فقیران هم حق زندگی در شهر را دارند‪.‬‬ ‫هزینه هزار میلیارد تومانی هر روز تعطیلی پایتخت‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران می گوید هزینه هر روز تعطیلی‬ ‫پایتخت هزار میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن هاشمی در نشست یکشنبه شورای‬ ‫ش��هر تهران افزود‪ :‬اعتباری که برای توسعه حمل ونقل عمومی‬ ‫ته��ران الزم داریم‪ ۳۰ ،‬هزار میلیارد تومان اس��ت و با کمک به‬ ‫توس��عه ناوگان حمل ونقل عمومی می توانیم مش��کالت را حل‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه قرار اس��ت مترو هشتگرد به زودی اغاز‬ ‫به کار کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ش��رکت مترو تهران خواس��ته ش��ده‬ ‫بهره برداری از این خط را بر عهده گیرد و قرار اس��ت قطارهای‬ ‫دوطبقه از تهران به سمت گلشهر و بعد از ان به سمت هشتگرد‬ ‫حرکت کند‪ .‬البته این مس��ئله مورد انتقاد اعضای شورای شهر‬ ‫اس��ت زیرا مدیریت مترو هش��تگرد نیاز به یارانه دولتی و برای‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬مس��ئولیت فن��ی و اجتماع��ی دارد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که وضعیت ما خوب نیس��ت و در چنین شرایطی‬ ‫نمی توانیم ‪ ۲۵‬کیلومتر مترو دیگر را نیز پوشش دهیم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬از ابتدا قرار بوده مترو تهران بعد از گذشتن از‬ ‫کرج و گلش��هر به هشتگرد برس��د اما الزم است در این زمینه‬ ‫با دولت نشس��ت بگذاریم تا درباره جزییات این مسئله‪ ،‬بحث و‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای شهر تهران درباره سرانجام مصوبه معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری درباره خرید ‪ ۳‬هزار اتوبوس گفت‪ :‬جهانگیری‬ ‫این مصوبه را ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫هاشمی با انتقاد از بی توجهی به حمل ونقل عمومی در بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬بی��ان کرد‪ :‬اگر ای��ن بی مهری ازس��وی نمایندگان مجلس‬ ‫اصالح نش��ود سال دیگر نیز مورد هجوم قرار می گیریم که چرا‬ ‫برای ته��ران کاری نکردیم؟ وی اضافه کرد‪ :‬س��هم حمل ونقل‬ ‫عمومی در بودجه سال اینده بسیار ناچیز و در حد صفر است‪.‬‬ ‫این بودجه حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی که بیش از یک چهارم‬ ‫ان بودجه عمومی دولت اس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫را ب��رای یارانه نقدی در نظر گرفته اما از این مبلغ یک ریال به‬ ‫حمل ونقل عمومی تخصیص داده نش��ده است‪ .‬هاشمی با بیان‬ ‫اینکه مجموع س��هم عمران شهری و مس��کن در بودجه برای‬ ‫ه��ر ایرانی فقط ‪ ۲‬هزار تومان اس��ت که نش��ان می دهد دولت‬ ‫وظیف��ه ای برای خود در این حوزه قائل نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��هم‬ ‫ش��هروندان اس��تان تهران از بودجه عمرانی که بیشترین نقش‬ ‫را در تولی��د درامد ملی در کش��ور دارند‪ ،‬کمترین س��رانه بین‬ ‫‪ ۳۱‬اس��تان کش��ور و کمتر از ‪ ۶۰۰‬هزار تومان در س��ال است‪.‬‬ ‫سهم محیط زیس��ت نیز از بودجه برای هر ایرانی ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫و نزدی��ک به صفر در س��ال اس��ت‪ .‬با این بودج��ه نباید انتظار‬ ‫اقدام های مهمی در حوزه محیط زیست باشیم‪.‬‬ ‫ساخت وساز در حریم گسل ها ممنوع!‬ ‫شهردار تهران با اشاره به تهیه گسل های شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫اجازه نمی دهیم ساخت وساز در حاشیه گسل ها انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬پیروز حناچ��ی در ایی��ن بهره برداری‬ ‫از پروژه های س��ازمان پیش��گیری و مدیری��ت بحران با بیان‬ ‫اینکه تهران در امتداد ‪ ۷‬رود دره اصلی ش��کل گرفته که به‬ ‫احتمال زیاد‪ ،‬اس��اس پیدایش این ش��هر بودند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اب��ی به حجم ‪ ۲۴۰‬میلیون مترمکعب از البرز به این قنات ها‬ ‫منتقل می شود اما بسیاری از قنات ها امروز از بین رفته اند و‬ ‫در بس��یاری از انها ممکن است فاضالب جریان داشته باشد‬ ‫و نیازمند الیروبی باش��ند‪ .‬وی با اش��اره به احیای روددره ها‬ ‫در طرح تفصیلی تهران گفت‪ :‬نخس��تین س��اماندهی متعلق‬ ‫به فرحزاد اس��ت و امیدواریم با س��امان یافتن فرحزاد شاهد‬ ‫اتفاق های خوبی در تهران باشیم‪.‬‬ ‫حناچی با بیان اینکه ب��ا توجه به بارش های خوب ابتدای‬ ‫س��ال‪ ،‬تا استانه س��یل در تهران پیش رفتیم‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪۱۲‬‬ ‫فروردین‪ ،‬ش��اهد باران ش��دیدی در کن بودیم که همکاران‬ ‫م��ا ب��ا دو بیل مکانیکی‪ ،‬مس��یر اب را به ط��ور دائم باز نگه‬ ‫می داشتند و اجازه نمی دادند اب نفوذ کند که اگر این اقدام‬ ‫انجام نمی شد مجبور بودیم جاده مخصوص کرج را ببندیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ش��تاب نگارهایی که برای زلزله نصب شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاریخ نشان می دهد تهران بارها زلزله را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬ما در برابر زلزله ‪ ۲‬راه بیشتر نداریم‪ ،‬یا بترسیم یا‬ ‫امادگی ایجاد کنیم که ما راه دوم را انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫شهردار تهران با بیان اینکه الودگی نیز یکی از بحران های‬ ‫تهران اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دولت اقای روحانی بخش زیادی‬ ‫از االیندگ��ی گازوئی��ل کاهش یافت و ش��اهد کاهش ذرات‬ ‫معل��ق و گازوئیل بودیم‪ .‬اگر قرار بود با گازوئیل پیش��ین که‬ ‫االیندگی بس��یار بیشتری داش��ت‪ ،‬کار کنیم شرایط ما حاال‬ ‫بدت��ر بود‪ .‬وی با بیان اینکه بازس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی و‬ ‫خرید اتوبوس های برقی را در دستور کار داریم‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه‬ ‫ناوگان ریلی نیز در دستور کار است که این کار تا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫در افزایش جابه جایی مسافر اثر دارد‪ .‬امیدوارم بخش نخست‬ ‫اتوبوس های جدید هفته های اینده به تهران اضافه شود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬نقش��ه گس��ل های تهران را تهیه کردیم و‬ ‫اجازه نمی دهیم ساخت وس��از در حاش��یه گسل های تهران‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫انتشار اوراق مشارکت نوسازی بافت پیرامونی حرم‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره مجوز انتشار اوراق‬ ‫مشارکت ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد تومانی که برای اجرای زیرساخت های‬ ‫بافت پیرامونی حرم امام رضا علیه الس�لام از سوی دولت وعده‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع جزو تعهد و مصوبه های‬ ‫دولت اس��ت و م��ا پای تعهد خودمان هس��تیم‪ .‬این موضوع از‬ ‫س��وی س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درحال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محمد باقر نوبخت درحاشیه ایین اغاز‬ ‫عملیات اجرایی پروژه مش��ارکتی فاز چهارم پروژه مس��کونی‪-‬‬ ‫رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫پیش نویس تش��کیل دیوان محاسبات ش��هری در شورای عالی‬ ‫اس��تان ها تهیه ش��ده و در حال بررسی اس��ت و با تصویب در‬ ‫ش��ورای عالی استان ها شاهد تش��کیل دیوان محاسبات شهری‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫تجاری «زندگی» افزود‪ :‬قطار شهری جزو برنامه های مشارکت‬ ‫دولت و ش��هرداری ها اس��ت و طرح های قطارهای ش��هری با‬ ‫تعه��د پرداخت ‪50‬درصدی اوراق مش��ارکت از س��وی دولت‬ ‫اج��را می ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬برای کمک ب��ه ایجاد خطوط‬ ‫قطار شهری که به زائران امام رضا (ع) خدمات رسانی می کند‪،‬‬ ‫پ��ای تعهدم��ان هس��تیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��ازمان مدیریت‬ ‫وبرنامه ریزی اس��تان خراس��ان رضوی پیگیر همه مصوبه ها و‬ ‫تعهداتی است که دولت نسبت به شهرداری مشهد دارد‪.‬‬ ‫نوبخت با بیان اینکه عالوه بر تبصره ‪ ۵‬که بیش��تر چگونگی‬ ‫توزیع انواع اوراق و اس��ناد خزانه را توضیح می دهد‪ ،‬تبصره ‪۱۸‬‬ ‫را نیز داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در تبصره ‪ ۱۸‬مبالغ کافی برای نوسازی‬ ‫بافت های فرسوده‪ ،‬حاشیه نش��ینی و بازافرینی شهری در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری افزود‪ :‬براساس نشستی که در روزهای‬ ‫گذشته از سوی ش��ورای عالی مسکن در دفتر رئیس جمهوری‬ ‫تشکیل ش��د‪ ،‬یکی از مباحثی که راه وشهرسازی باید توضیح‬ ‫دیوان محاسبات شهری تشکیل می شود‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مجید فراهانی افزود‪ :‬با تشکیل این دیوان از‬ ‫س��ال اینده حقوق قائم مقامان ذیحساب به جای شهرداری از‬ ‫سوی شورای شهر پرداخت می ش��ود چرا که اگر قرار باشد در‬ ‫سلس��له مراتب شهرداری باش��ند این امر تعارض منافع دارد و‬ ‫زمینه ساز تخلف است‪.‬‬ ‫فراهانی با بیان اینکه اگر بتوانیم ش��هرداری شفاف‪ ،‬پاسخگو‬ ‫و شیش��ه ای ایج��اد کنی��م‪ ،‬اعتماد م��ردم به این نهاد بیش��تر‬ ‫می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برنامه ‪ ۵‬ساله سوم شهرداری‪ ،‬اقدام های‬ ‫مهمی از جمله هوشمندسازی فرایندهای فساد‪ ،‬استقرار نظام‬ ‫مدیری��ت مبتنی بر فرایند تحلیل داده و ارائه س��ازکار حمایت‬ ‫می داد پیشرفت طرح بازافرینی بافت های ناکارامد و حاشیه ای‬ ‫ش��هرها ب��ود‪ .‬وی درب��اره تامین اعتبار س��اخت بیمارس��تان‬ ‫‪ ۵۵۰‬تختخوابی حاش��یه شهر مش��هد نیز که سال گذشته در‬ ‫س��فر هیات دولت کلنگ زنی شد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫مصوبه های س��فرهای اس��تانی‪ ،‬دولت ح��دود ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان تعهد مالی پذیرفت که در ادامه بیش از ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان ش��د‪ .‬در ‪ ۲‬س��الی که تعهد داریم‪ ،‬هم��ه مبالغ ریالی را‬ ‫پرداخت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫از گزارش های حقوقی و مادی در قالب طرح گزارشگران فساد‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای‬ ‫شهر تهران با اشاره به جایگاه پایین ایران در تشخیص و مبارزه‬ ‫با فس��اد گفت‪ :‬ایران در ش��اخص ادراک فس��اد رتبه خوبی در‬ ‫حوزه شهری و ملی ندارد و جایگاه ما در جهان مناسب نیست‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1438‬‬ ‫پیاپی ‪2756‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫دومین نشست از سلسله نشست های اسیب شناسی تئاتر کشور برگزار شد‬ ‫تئاتر مصرف کننده‪ ،‬مولفه های نظری را از بین می برد‬ ‫دومین نشس��ت مکث و درنگ از سلس��له نشست های اسیب شناسی‬ ‫تئاتر کشور با موضوع بررسی جایگاه نظریه و پیامدهای ناشی از فقدان‬ ‫ان در تئات��ر معاصر ایران ش��امگاه ش��نبه ‪ ۷‬دی ب��ا حضور قطب الدین‬ ‫صادقی کارگردان‪ ،‬مدرس دانش��گاه و پژوهش��گر تئاتر و س��عید اسدی‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه پردیس هنرهای زیبای دانش��گاه تهران و‬ ‫مدیر مجموعه تئاترش��هر در س��الن زنده نام اکبر رادی دانش��گاه سوره‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬صادقی در ابتدای این نشست با بیان انکه نظریه‬ ‫امری عقالنی اس��ت گفت‪ :‬تولید نظریه در تمامی حوزه های فرهنگی‪،‬‬ ‫علم��ی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬اقتصادی و سیاس��ی در تمام جه��ان بر عهده بدنه‬ ‫دانش��گاهی و دانش��گاهیان است‪ .‬به بیان س��اده می توان با نقل قولی از‬ ‫هگل (فیلس��وف و نظریه پرداز المانی قرن ‪ )۱۸‬گفت که نظریه بنا دارد‬ ‫تا امر حسی را به امری عقالنی بدل کند‪.‬‬ ‫در ح��وزه نظریه پردازی در تئاتر ایران‪ ،‬نس��بت ب��ه بدنه فعاالن هنر‬ ‫نمایش در جهان منفعل هستیم‪ .‬همین باعث شده تا مواجهه هنرمندان‬ ‫در تولید و روند اجرای اثار تئاتری مس��یری به س��مت بیراهه و نگاهی‬ ‫دلیل همین اسیب هاست که امروز‬ ‫ویرانگر داش��ته باش��د‪ .‬درس��ت به ِ‬ ‫بیش از هر زمانی نیازمند ان هستیم که از شعار دست برداریم و دست‬ ‫به عمل بزنید‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه با تاکید بر انکه نظریه مانند دس��تور زبان است‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬هنگامی ک��ه فردی بی دانش و بی س��واد حرفی را بر زبان‬ ‫می اورد از ماهیت کالم خود اطالعی ندارد و نمی تواند اش��تباهاتش را‬ ‫بازگو کند‪ .‬اینجاس��ت که استادانی که دستور زبان را در قالب بیانیه ای‬ ‫نظ��ری اس��تخراج می کنند با اس��تفاده از علم نظریه پ��ردازی و دانش‬ ‫خ��ود می توانن��د واژه های غلط و حرف های نادرس��ت ان ادم بی دانش‬ ‫را تصحیح و اصالح کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترجمه زبان هنرمندان برای مخاطب‬ ‫به گفته صادقی بدنه دانش��گاهی و فعاالن عرصه تئاتر در کش��ورمان‬ ‫نس��بت به مبانی و نظریه های روز تئاتر همواره در قامت مصرف کننده‬ ‫بودن��د‪ .‬چ��ون این فرهنگ را به ش��کل وارداتی و ب��دون تاکید بر نگاه‬ ‫نظریه شناس��ی فقط اس��تفاده کرده اند به همین سبب است که هجوم‬ ‫تجربه ها و شکل های اجرایی بدنه تئاتر دانشگاهی باعث شده بیشتر از‬ ‫انکه تئاتر ما بر یک مسیر استوار قدم بردارد حرکتی دوار و گیج کننده‬ ‫را چه برای مخاطبان و چه برای دس��ت اندرکاران این عرصه با خود به‬ ‫ارمغان داشته باشد‪.‬‬ ‫کارگ��ردان نمای��ش چنور ب��ا تاکید بر انک��ه نظری��ه دارای نظامی‬ ‫س��اختارمند است که در پدیده های نمایش��ی به دنبال عناصر معنایی‬ ‫ب��رای بازتاب زبان هنرمندان به مخاطب اس��ت تصریح کرد‪ :‬به همین‬ ‫س��بب اس��ت که برای درک درست و اجرای صحیح اثر تئاتری نیازمند‬ ‫ش��کل گیری یک تئوری بر اس��اس نگاه روشنفکران جامعه هستیم‪ .‬در‬ ‫تئاتر تئوری زمانی به وجود می اید که بتواند بر مبنای قاعده ای درست‬ ‫و نظریه ای صحیح خالقیت هنرمند را راهنمایی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ویژگی فرهنگ ش��رقی و به ویژه ایرانکه افعال عموم‬ ‫جامعه بیشتر بر پایه نگاه احساسی استوار است گفت‪ :‬نظریه ساختارمند‬ ‫دارای چارچوب و قوانینی است که برخورد احساسی را به رفتار عقالنی‬ ‫بدل می کند‪ .‬ما نیز در حوزه تئاتر برای رس��یدن به جریان س��ازی باید‬ ‫از ن��گاه احساس��ی عبور کرده و کنش های هنرمندان��ه خود را به رفتار‬ ‫عقالنی بدل کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده هنر و معماری دانش��گاه ازاد با تاکید بر‬ ‫این مس��ئله که دامنه تاثیرگذاری و جریان س��ازی هر کنشی مبتنی بر‬ ‫نظریه تنها به زمان حال و اکنون بسنده نمی کند بلکه تالش می کند تا با‬ ‫نگاهی به مفهوم تخیل‪ ،‬اینده را نیز در برگیرد یاداور شد‪ :‬در بیان نظری‬ ‫نمی توان عامیانه حرف زد‪ .‬عامیانه حرف زدن متعلق به فرهنگ شرقی‬ ‫اس��ت‪ .‬درحالی که نظریه تخصصی بای��د در عرصه های نظریه پردازی با‬ ‫رویکرد منطق و قوانین علمی منطبق با هنر راه خود را پیدا کند‪ .‬از این‬ ‫منظر اس��ت که دریافت مفهوم تئاتر در قالب نگاه نظری امری پیچیده‬ ‫و مشکل به شمار می اید‪.‬‬ ‫صادقی با اش��اره به یکی از نظریه های معروف معاصر در عرصه تئاتر‬ ‫که توس��ط هونزل از دانش��مندان نظریه پرداز جمهوری چک بیان شده‬ ‫است یاداور شد‪ :‬این نظریه پرداز معتقد است در حوزه دریافت نمایشی‬ ‫نمی ت��وان تنه��ا به عنوان مخاطب و در هنگام دیدن اثر نمایش��ی تمام‬ ‫نکات را دریافت‪ .‬این مس��ئله زمانی مهم تر جلوه می کند که کارگردان‬ ‫در طول اجرا با نگاهی هوش��مندانه و درک صحیح و جامعه شناس��انه از‬ ‫مخاطب بتواند برای دریافت و همذات پنداری هر چه بیشتر او تک تک‬ ‫عناصر را به گونه ای در روایت اثر تئاتری خود هدایت کند که در نهایت‬ ‫دریافت پیام اصلی و زیر متن های اثر نمایش��ی به ش��کلی کامل و جامع‬ ‫برای عموم مخاطبان قابل دریافت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت مفاهیم زیبایی شناسی‬ ‫صادق��ی دومین اصل در تولید امر نظری و نظریه پردازی را بر مفهوم‬ ‫گفتمان استوار دانست که تمرکز ان بر انتقال پیام به واسطه اثر هنری‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای رس��یدن به جریان س��ازی در حوزه تئاتر باید از نگاه احساس��ی عبور کرده و‬ ‫کنش های هنرمندانه خود را به رفتار عقالنی بدل کنیم‬ ‫به مخاطب است و یاداور شد‪ :‬گفتمان در قالب انتقال پیام در قیاس با‬ ‫مولفه هایی چون تماشاگر‪ ،‬زمانه تولید اثر و نگاه جامعه شناختی حاکم‬ ‫ب��ر جامع��ه مدام تغییر پیدا می کند‪ .‬ای��ن همان هنر کارگردان و دانش‬ ‫و اش��راف بر نظریه های هنری اوس��ت که می تواند به واس��طه تولید اثر‬ ‫خود با رویکرد و تغییر گفتمان بیش��ترین دامنه پیام به مخاطبان را به‬ ‫واسطه هنر نمایش انتقال دهد‪.‬‬ ‫این کارگردان و مدرس تئاتر‪ ،‬سومین اصل در نظریه پردازی را متکی‬ ‫بر مفهوم زیبایی شناس��ی و تشریح صحنه دانست و گفت‪ :‬نکته دیگری‬ ‫که در تئاتر ایران اغلب هنرمندان ان را خوب نمی شناسند و نتوانستند‬ ‫ان را ب��ا اتکا به مفاهیم نظری تئوریزه کنند به مفهوم زیبایی شناس��ی‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬در حقیقت ما در یک اثر اجرایی نیز کمتر می توانیم حتی‬ ‫میان دو بازیگر ش��اهد وحدت اجرا باشیم‪ .‬این عاملی دیگر در ضعف ما‬ ‫در دریافت و ارتباط ما با مفاهیم نظری در حوزه تئاتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹دراماتورژ مغز متفکر و همراه کارگردان‬ ‫صادق��ی ضلع چهارم اس��تواری بنیان نظری��ه در تولید اثر تئاتری را‬ ‫متکی بر امر دراماتورژی دانس��ت و گفت‪ :‬دراماتورژ به معنای یک مغز‬ ‫متفکر در کنار کارگردان اس��ت‪ .‬او لقب و فردی اضافه نیس��ت که در‬ ‫گروه حضور دارد‪ .‬در دراماتورژی اثر انچه مهم است ایجاد رابطه دقیق‬ ‫میان متن داستان‪ ،‬محیط و سالن تماشاخانه از یک سو و از سوی دیگر‬ ‫ارتباط منطقی میان سیاست های جاری و نوع حکومت در جامعه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تمامی این موارد کنار یکدیگر به واسطه نگاه هدفمند‬ ‫دراماتورژ قرار گیرد انگاه هر اثری فارغ از اینکه تولید نمایشنامه نویس‬ ‫داخلی و یا اثری ترجمه ش��ده باش��د می تواند ب��رای مخاطبان جامعه‬ ‫ه��دف باالتری��ن درصد اثرگذاری و جریان شناس��ی را در حوزه معنا و‬ ‫مفهوم به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنش اجتماعی تئاتر بر پایه ساختار نظام مند‬ ‫در ادامه این نشس��ت سعید اس��دی مدیر مجموعه تئاترشهر و عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در ارتباط با‬ ‫مبحث این نشس��ت گفت‪ :‬میرزا فتحعلی اخوندزاده (نمایشنامه نویس‬ ‫دوره قاجار) به عنوان یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن و نخس��تین فردی‬ ‫که این هنر را به کش��ورمان اورد به واس��طه هن��ر نظریه پردازی غرب‬ ‫و انطب��اق ان ب��ا فرهنگ ایرانی توانس��ت در س��احت کالم و گفتار به‬ ‫صورت بندی منس��جمی میان ُکنش های اجتماعی و رفتارهای سیاسی‬ ‫در عهد و زمانه خود و انتقال انها به عموم افراد جامعه از طریق نمایش‬ ‫دست پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه زعم اخوندزاده هنر نمایش گش��ودن پنجره های‬ ‫جدید برای تزکیه امور اخالقی در جامعه اس��ت‪ .‬در حقیقت به زعم او‬ ‫ش��هروند جدید در عصر مدرن زمانی می تواند بیشترین حس همراهی‬ ‫را با مفاهیم مدرن جامعه داشته باشد که با کالم و ساحت نظری منطق‬ ‫گفتمان اشنایی ابتدایی داشته باشد‪ .‬چرا؟ پاسخ واضح است چون تنها‬ ‫زبان است که در مواجهه شهروند جدید با مفاهیم مدرن در حوزه ُکنش‬ ‫تئاتر است که می تواند اشکال و روح تازه را به مخاطبان برای درست و‬ ‫دیگرگونه نگریستن به مفاهیم اجتماعی به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫مدیر مجموعه تئاترش��هر با اش��اره به انکه ما می توانیم از کاستی ها‬ ‫ح��رف بزنی��م تا از فق��دان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در طول حض��ور هنر تئاتر در‬ ‫کش��ورمان هنرمندانی داشته ایم که در حوزه تفکر و تولید نظریه افراد‬ ‫ش��اخصی بودند‪ .‬به عنوان مثال تئاتر ملی محصول یک نظریه اس��ت اما‬ ‫معطل ماندن ان و رش��د نکردن ناش��ی از کاستی نظریه است نه فقدان‬ ‫و نبود ان‪.‬‬ ‫این مدرس تئاتر با ارائه تعریفی از مفهوم نظریه گفت‪ :‬در حوزه تئاتر‬ ‫نظری��ه چارچوبی اس��ت که داده ها را به نظم در م��ی اورد‪ .‬در حقیقت‬ ‫نظری��ه جامعیتی از مفروضات ذهنی اس��ت ک��ه می تواند از یک پدیده‬ ‫اگاه��ی متمایل ب��ه درک برای عموم افراد جامعه را پدیدار س��ازد‪ .‬به‬ ‫زبان ساده تر نظریه می تواند تمامی پدیده ها را برای عموم مخاطبان به‬ ‫شکلی منطقی به اثبات برساند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اس��دی یک��ی از مهم ترین خاصیت های حض��ور نظریه در‬ ‫تک ت��ک اقدام��ات و فعالیت ه��ای هنری‪ ،‬تولید و گام برداش��تن بر امر‬ ‫پژوهش و اثار پژوهشی است‪ .‬چراکه نظریه می تواند این امکان را میسر‬ ‫کند تا نسبت به هر پدیده ای در عالم هنر اگاهی مطلق به دست اوریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حقیق��ت ما در تحلیل متغیرها و پدیده های هنری‬ ‫امکان س��نجش مس��تدل و منطقی نداریم‪ .‬زمانی می توانیم این امکان‬ ‫را برای خود به عنوان هنرمند در گام نخس��ت و در ادامه برای مخاطب‬ ‫فراه��م اوری��م که تولید اثر هنری و عل��م و دانش مان در حوزه تئاتر بر‬ ‫محور نظریه استوار باشد‪.‬‬ ‫قطب الدین صادقی در ادامه این نشس��ت با اش��اره به این مسئله که‬ ‫ش��اید بیش��تر از انکه تجلی رفتار مدرن در زندگی ما حاکم شده باشد‬ ‫بیش��تر ش��کل شعاری ان جاری است گفت‪ :‬مس��ئله مهم ان است که‬ ‫ما دهه ها و سال هاست که با بحران فلسفه دست وپنجه نرم می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بزرگان ما بیشتر از انکه به جزئیات بپردازند نگاه کلی‬ ‫دارن��د و مفهوم جدیدی را اب��داع نکرده اند و مدام حرف های قبلی را با‬ ‫شیوه و ادبیاتی متفاوت تفسیر می کند‪ .‬این در حالی است که نخستین‬ ‫گام برای مدرن شدن چه در ساحت زندگی و چه در بازتاب ان به واسطه‬ ‫امر هنری بر این امر استوار است که باید جزئی نگر باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختارهای نظری هیچ گاه ثابت نمی مانند‬ ‫کارگ��ردان نمایش س��حوری با اش��اره به انکه س��اختارهای نظری‬ ‫هیچ گاه ثابت نمی ماند و موارد و مولفه های گوناگونی ان را دستخوش‬ ‫تغیی��ر قرار می دهد ادامه داد‪ :‬یک��ی از مهم ترین نمونه ها تاکید بر نگاه‬ ‫عملی اس��ت‪ .‬به عنوان مثال منوشکین (کارگردان بزرگ و معاصر تئاتر‬ ‫کش��ور فرانسه) ثابت می کند که شکل های مردمی اثرگذارترین اشکال‬ ‫تئاتری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬او همواره به دنبال این س��اختار اس��ت که نمایش های‬ ‫ایینی امتحان خود را پس داده است اما مسئله ان است که دوام و قوام‬ ‫نمایش ه��ای ایینی مدام با محتوای جدید اس��ت که می تواند به طول‬ ‫حیات خود و ارتباط با مخاطبان امیدوار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹استنادات پژوهشی و فرهنگ شفاهی‬ ‫ای��ن پژوهش��گر تئاتر در برش��مردن س��ه ضلع دیگر مفه��وم متغیر‬ ‫ب��ودن نگاه ه��ای نظری گفت‪ :‬اتکا بر پژوهش‪ ،‬فعل مس��تمر در تحقیق‬ ‫و مطالع��ه‪ ،‬تاکی��د ب��ر رویدادهای تاریخی و عدم اس��تفاده و اس��تناد‬ ‫هنرمن��دان م��ا به نظریه ه��ای مختلف هنری در تولید اث��ار تئاتری از‬ ‫دیگ��ر عواملی هس��تند که باعث ایجاد فاصله زی��اد میان تولیدات هنر‬ ‫تئاتر در کش��ورمان با اتکا و ارتباطش��ان به مفاهیم نظری ش��ده است‪.‬‬ ‫چراکه نخستین اصل نظریه پردازی‪ ،‬اتکای ان به متن است درحالی که‬ ‫عموم رفتار فرهنگی ما چه در س��احت اموزش و چه در ماهیت تولید‬ ‫و اجرا بر فرهنگ ش��فاهی اس��توار اس��ت؛ نه متنی متقن‪ ،‬قابل اتکاء و‬ ‫استناد‪.‬‬ ‫قطب الدین صادقی‬ ‫‹ ‹مرگ و زایش در هنر‬ ‫صادق��ی خالقیت و تاکید بر عل��وم بینامتنی را از نکات دیگر مفهوم‬ ‫دس��تیابی به نظریه در عرصه هنر دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬زمانی که هنر‬ ‫را به مثابه جس��ت وجو ب��رای زندگی دریابیم با مفاهیم��ی مانند تولد؛‬ ‫اوج؛ اف��ول و در نهایت مرگ نگاه هنرمندانه و نظریه های هنری مواجه‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما مس��ئله ان اس��ت که ما هیچ گاه حاضر به کنار گذاشتن‬ ‫ی��ک ن��گاه نظری و پذیرفت��ن مرگ ان نبوده ایم و مدام بر یک مس��یر‬ ‫گام زدی��م و هم��واره از تجربه پرهیز داش��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫هن��ر زمان��ی می تواند پویایی خود را ب��ه مخاطب منتقل کند که بتواند‬ ‫ب��ا الگوهای نظریه شناس��انه و متون قابل اس��تناد‪ ،‬تفکرات هنرمندان‬ ‫جامع��ه هدف را به عموم مخاطبان در س��طح ملی و بین المللی انتقال‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫سعید اسدی‬ ‫‹ ‹غلبه فرهنگ احساسی بر منطق‬ ‫صادق��ی اس��یب های موجود در مفه��وم فرهنگ عقالن��ی و نتیجه‬ ‫ات��کای ت��ام و تم��ام بر رفتار احساس��ی به جای کن��ش منطقی در بُعد‬ ‫جامعه شناس��انه در کش��ور ما را بر این مهم اس��توار دانست که نتیجه‬ ‫ان س��ایه گس��ترده فرهنگ ترجمه به جای تولید در عرصه فرهنگ و‬ ‫هنر و دیگر مناس��بات اجتماعی و اقتصادی مان است‪ .‬درست به همین‬ ‫دلیل اس��ت که ش��اهدیم هنرمن��دان نظریه را با خ��ود وارد می کنند‬ ‫بدون انکه بیان زمینه تاریخی نظریه تولید ش��ده را که انها به واس��طه‬ ‫ترجمه با خود اوردند شناس��ایی کرده و نس��بت به ان اش��نایی داشته‬ ‫باشند‪ .‬نکته بعدی ان است که نظریه بر ضرورت امر فلسفی و ابشخور‬ ‫فکری تکیه دارد‪ .‬این همان جایی اس��ت که ما مدام از واژه پس��ت مدرن‬ ‫اس��تفاده می کنی��م بدون انکه هن��وز با مفاهیم مدرن و پس��امدرنیزم‬ ‫اش��راف و اشنایی داش��ته باش��یم‪ .‬صادقی در پایان گفته های خود به‬ ‫این مس��ئله اش��اره کرد که در هنر ما به جای تولید‪ ،‬مفهوم کپی قابلیت‬ ‫اس��تناد بیش��تری دارد و گفت‪ :‬ما کپی می کنیم و کپی‪ .‬این مس��ئله‬ ‫را می توانیم در کارگروه های دانش��جویی با مفهوم تئاتر تجربی ش��اهد‬ ‫باش��یم‪ .‬تئاتر تجربی انها کپی دس��ت چندم از تئاتر دهه‪ 70‬اروپاست‬ ‫که ان را نیز به شکلی درست و صحیح به مخاطب ارائه نمی دهند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما نظریه نداریم و بیش��تر بر تقلید اس��تواریم و حتی تقلیدمان‬ ‫نیز باز هم به ش��کل درس��ت و صحیح صورت نمی گیرد؛ چراکه درکی‬ ‫از زمین��ه تاریخ��ی تولی��د ان نظریه که ب��ه تقلی��د از ان پرداخته ایم‬ ‫نداری��م و ضرورت فک��ری ان را منطبق با فرهنگ جامعه مان اس��توار‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫نشان شوالیه فرانسه برای یک بانوی ایرانی‬ ‫قرار اس��ت نش��ان ش��والیه هنر و ادب کش��ور فرانسه‬ ‫اوایل س��ال اینده میالدی به اناهیتا قبائیان مدیر گالری‬ ‫راه ابریشم اهدا شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قبائیان نزدیک به دو دهه اس��ت که‬ ‫گالری راه ابریش��م را تاسیس کرده و در این گالری بیشتر‬ ‫از همه به اثار هنری عکاسی پرداخته است‪.‬‬ ‫این فعال فرهنگی می گوید‪ :‬کش��ور فرانس��ه این مدال‬ ‫را ب��ه دلیل فعالیت هایی که ان ش��خص خاص در زمینه‬ ‫هن��ر یا ادبیات انجام داده اس��ت‪ ،‬اه��دا می کند؛ البته من‬ ‫نمی دانم به چه دلیل و در چه مرحله ای تصمیم گرفته اند‬ ‫ک��ه این مدال را به من اهدا کنند‪ .‬ولی در ‪ ۱۸‬س��الی که‬ ‫گالری راه ابریش��م در حال فعالیت است و همانگونه که از‬ ‫اسم ان برمی اید‪ ،‬قصد داشته ایم فعالیتی در جهت تعامل‬ ‫ایران و کشورهایی مانند فرانسه داشته باشیم؛ چراکه من‬ ‫تحصیالتم را در فرانسه گذرانده ام و مدت زمان زیادی هم‬ ‫در انجا زندگی کرده ام‪.‬‬ ‫قبائی��ان ادام��ه می ده��د‪ :‬در ط��ول این س��ال ها قصد‬ ‫داش��ته ام هن��ر ایران را ب��ه دنیا معرفی کن��م و از طرفی‬ ‫بتوانم به جوان ترها اتفاقات هنری که در کش��ور پیشرویی‬ ‫مانن��د فرانس��ه رخ می ده��د را معرف��ی کنم؛ ب��ه همین‬ ‫دلی��ل نمایش��گاه هایی را در ط��ول ای��ن س��ال ها به طور‬ ‫دائم در فرانس��ه برگزار کرده ایم؛ به عنوان نمونه در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۷‬میالدی (‪1396‬خورش��یدی) نمایشگاهی با عنوان‬ ‫«ایران‪ ،‬س��ال ‪ »۳۸‬را ب��ه همراه نیوش��ا توکلیان در یک‬ ‫فستیوال عکاسی برگزار کردیم‪ .‬این نمایشگاه ازیک طرف‬ ‫اشاره ای به سی وهشتمین سال پیروزی انقالب بود؛ چون‬ ‫عکس ها را از س��ال های اول انقالب شروع می کردیم و هم‬ ‫اینکه اشاره ای به ابتدای عکاسی معاصر بود که همزمان با‬ ‫انقالب اسالمی به صورت فعال شروع شد‪.‬‬ ‫او می گوی��د ک��ه تمامی نمایش��گاه هایی ک��ه در طول‬ ‫این س��ال ها در خارج ی��ا داخل از ایران برگ��زار کرده اند‬ ‫باعث ش��ده که فرانس��ه این مدال را به او نی��ز اهدا کند‪.‬‬ ‫در خود فرانس��ه این مدال را به اف��رادی می دهند که در‬ ‫زمین��ه فرهن��گ و هنر خود فرانس��ه فعالی��ت دارند‪ ،‬در‬ ‫کش��ورهای دیگر نیز کسانی را انتخاب می کنند که بیشتر‬ ‫فعالیت داش��ته یا حداقل به نظر انها اینگونه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫از طرف��ی مج�لات و ی��ا روزنامه ه��ای مختل��ف در‬ ‫فرانس��ه درب��اره نمایش��گاه هایی ک��ه در انج��ا برگ��زار‬ ‫کرده اند نوش��ته اند و ای��ن امر در معرفی انه��ا موثر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬قبائیان در پایان در پاس��خ ب��ه اینکه چگونه خبر‬ ‫اه��دای این نش��ان را به او اع�لام کردند؟ ب��ا خنده بیان‬ ‫می کند که ماجرای بامزه ای دارد و س��پس ادامه می دهد‪:‬‬ ‫من در دفتری نشس��ته بودم و کی��ارش قویدل که با من‬ ‫همکاری می کند‪ ،‬پس از یک نمایش��گاه سنگین پاکتی را‬ ‫به م��ن داد‪ .‬من هم طبق معمول گفت��م «اخه این کاغذ‬ ‫چی��ه؟ اینها هم حوصل��ه دارند تا کارت م��ا را می گیرند‬ ‫ص��د تا نامه می فرس��تند‪ ،‬این کاغذها ه��م هدر می رود و‬ ‫ای��ن همه چوب را خراب می کنن��د‪ .‬اخر این چه وضعش‬ ‫اس��ت؟ به جایش یک ایمیل بزنند‪»...‬؛ خالصه کلی درباره‬ ‫اینکه چ��را این همه برای ما تبلیغ می فرس��تند‪ ،‬غر زدم‪.‬‬ ‫در نهایت پاکت را باز کردم تا ببینم چیس��ت و بعد ان را‬ ‫دور بیندازم‪ .‬ولی دیدم که وزیر فرهنگ فرانسه نوشته که‬ ‫«خانم قبائیان من مفتخرم که به ش��ما نشان شوالیه هنر‬ ‫و ادبی��ات را اهدا کنم‪ ».‬زمانی ک��ه این نامه را می خواندم‬ ‫چش��مانم گرد و گردتر می شد ولی در نهایت باورم شد که‬ ‫این نشان را به من داده اند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 9‬دی‪ 3 - 1398‬جمادی االول ‪ 30 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1438‬پیاپی ‪2756‬‬ ‫وقتی قاتل یک زن است‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬هزینه هر روز تعطیلی پایتخت هزار میلیارد تومان است‬ ‫روایتی از مهاجران افغان که تاکنون ندیده اید‬ ‫افغانس��تانی در تهران گس��ترده ترند ام��ا پراکندگی‬ ‫بیش��تری دارند و به همین دلیل اس��تقبال در تهران‬ ‫به خوبی مشهد نبود‪.‬‬ ‫جورابچی��ان درباره بازخوردهایی ک��ه از این فیلم‬ ‫دریافت کرده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بسیاری از مخاطبان‬ ‫فیلم را دوس��ت داشتند چون نگاه متفاوتی به مسائل‬ ‫مهاجران افغانستانی دارد‪ .‬این فیلم درباره مهاجرانی‬ ‫اس��ت ک��ه ورزش��کارند و می خواهن��د در ای��ران به‬ ‫پیشرفت ورزشی برسند‪.‬‬ ‫این وج��ه از مهاج��ران افغانس��تانی را مخاطبان‬ ‫سینما ندیده بودند و برایشان تازگی داشت و به همین‬ ‫دلیل اس��تقبال خوبی را ش��اهد بودی��م به طوری که‬ ‫بس��یاری از مخاطبان چندین بار این مستند را دیده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫وی درب��اره موض��وع فیل��م توضیح داد‪ :‬همیش��ه‬ ‫مهاجران افغانستانی از زاویه فقر و مشکالت اقتصادی‬ ‫به تصویر کش��یده ش��ده اند و همیش��ه طبقه پایین‬ ‫جامع��ه به لحاظ اقتص��ادی و طبقه کارگ��ر در ایران‬ ‫دیده ش��ده بودن��د اما فیلم ما درب��اره ارزوهای انها و‬ ‫پیشرفت هایشان در ایران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من دوستان بسیار خوبی در مسیر تولید‬ ‫و اک��ران این فیلم پیدا کردم و متوجه ش��دیم که چه‬ ‫ان��دازه جمعیت فرهیخته افغانس��تانی در ایران زیاد‬ ‫اس��ت و بس��یای از انها هم برای دیده ش��دن فیلم به‬ ‫ما کمک کردند‪.‬‬ ‫جورابچیان درباره اکران مستند در سینماها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سینمای مستند ایران در دنیا بسیار مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت و در جشنواره ایدفا که از مهم ترین‬ ‫جش��نواره های مستند دنیاست امسال در سه بخش‪،‬‬ ‫سه ایرانی جایزه گرفتند‪.‬‬ ‫همیش��ه در جش��نواره های مس��تند دنیا حداقل‬ ‫یکی دو فیلمس��از ایرانی یا فیل��م ایرانی حضور دارد‪.‬‬ ‫این خیلی قابل توجه اس��ت و فک��ر می کنم توجه به‬ ‫س��ینمای مس��تند به همین دلیل باید بسیار بیشتر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این فیلمس��از با اش��اره به اس��تقبال تماشاگران از‬ ‫فیلم های مستند در جشنواره ها بیان کرد‪ :‬این میزان‬ ‫تماش��اگر عالقه مند به دیدن فیلم مستند واین همه‬ ‫فیلم های مس��تند خوب که س��اخته می شود‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که سینمای مس��تند بسیار بهتر از سینمای‬ ‫داس��تانی ایران اس��ت بنابراین اگر مس��ئوالن روی‬ ‫سینمای مستند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند‬ ‫این س��ینما بهتر وبیش��تر هم دیده خواهد شد و این‬ ‫سرمایه گذاری درستی خواهد بود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫برای دیدن این تئاتر پاسپورت بگیرید!‬ ‫«جهان با من برقص» باالخره اکران می شود‬ ‫تئات��ر «پ��رواز عمود کبوت��ر دریای��ی دودی بر فراز‬ ‫اب های س��رد و معتدل اقیانوس اطل��س» از ‪ 15‬دی‬ ‫در تماش��اخانه «س��پند» روی صحنه می رود‪« .‬پرواز‬ ‫عم��ود کبوتر دریای��ی دودی بر فراز اب های س��رد و‬ ‫معتدل اقیانوس اطلس» نویسندگی پویاپیرحسینلو و‬ ‫کارگردانی س��یما شیبانی نمایشی تعاملی است که در سال ‪ 1395‬در مرکز‬ ‫مطالعات قش��قایی برای ‪ 7‬ش��ب روی صحنه رفت‪ .‬همچنین این تئاتر در‬ ‫س��ی وپنجمین جشنواره تئاتر فجر کاندیدای جایزه متن و کارگردانی بخش‬ ‫دیگرگونه ها (الترناتیو) شده بود‪ .‬در این نمایش ‪ ۳۰‬شخصیت مختلف حضور‬ ‫دارند که ‪ ۲۴‬نفر ان را تماشاگران تشکیل می دهند که هرکدام قبل از شروع‬ ‫نمایش نقش خود را انتخاب و بلیت مربوط به ان نقش را خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫تماش��اگران بر اس��اس نقش��ی که انتخاب می کنند یک پاس��پورت دریافت‬ ‫می کنند که در ان هویت جدیدشان مشخص و توضیحاتی درباره شخصیت‬ ‫و پیشینه در طول اجرا در ارتباط باشند مشخص شده است‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه ش��ورای صنفی نمایش فیلم‬ ‫«جه��ان با م��ن برقص» ب��ه کارگردانی س��روش‬ ‫صحت از چهارش��نبه ‪ 11‬دی در س��ینماها اکران‬ ‫می ش��ود‪ .‬اکران این فیلم دو هفت��ه با تاخیر انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علی مصف��ا‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬هانیه توس��لی‪ ،‬پژمان‬ ‫جمش��یدی‪ ،‬سیاوش چراغی پور‪ ،‬کاظم سیاحی‪ ،‬مهراب قاسمخانی‪ ،‬رامین صدیقی‪،‬‬ ‫بهار کاتوزی‪ ،‬پاوان افس��ر‪ ،‬شیوا بلوچی‪ ،‬مهیار پوربابایی بازیگران این فیلم سینمایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فیلمنام��ه «جه��ان ب��ا م��ن برقص» به طور مش��ترک توس��ط س��روش صحت‬ ‫و ایمان صفایی نوش��ته ش��ده اس��ت و محمدرضا تخت کش��یان تهیه ان را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫چه مجله ای بخوانیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫ویژه نامه هنرمند و مسئولیت اجتماعی روی دکه‬ ‫ترجمه شناختنامه ساده و مصور فرانتس کافکا‬ ‫کت��اب «فرانتس کافکا‪ :‬انس��ان زمان خود‬ ‫و زم��ان ما» نوش��ته رادک مال��ی به تازگی با‬ ‫ترجمه رضا میرچی توس��ط انتشارات جهان‬ ‫کتاب منتش��ر و راهی بازار نش��ر ش��ده است‪.‬‬ ‫این کت��اب پانزدهمی��ن عن��وان از مجموعه‬ ‫«جس��تارها» اس��ت که این ناش��ر چاپ می کن��د‪ .‬مولف در کت��اب پیش رو به‬ ‫دنیایی پرداخته که در ان‪ ،‬ادبیات پراگ به زبان المانی نوش��ته می ش��د؛ یعنی‬ ‫دنی��ای عالقه مندی های کافکا‪ ،‬خانواده و دوس��تانش و همچنین دنیای عجیب‬ ‫داس��تان های او‪ .‬تصویرسازی کتاب هم توسط رناتا فوچیکوا یکی از تصویرگران‬ ‫معروف و تحسین شده جمهوری چک انجام شده است‪ .‬این کتاب با ‪ ۱۱۲‬صفحه‬ ‫مصور‪ ،‬شمارگان هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه و قیمت ‪ ۲۵‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫مجل��ه «س��یاه س��فید» ویژه نام��ه هنرمن��د و‬ ‫مسئولیت اجتماعی منتشر شد‪.‬‬ ‫شماره هشتم مجله سیاه سفید باوجود تالطمات‬ ‫بس��یار اقتصادی به س��ردبیری امیر ف��رض اللهی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫گ��زارش میزگردی قابل تام��ل پیرامون هنرمند و مس��ئولیت اجتماعی با حضور‬ ‫س��ینماگرانی همچون محمدرضا اصالنی‪ ،‬محسن امیریوسفی‪ ،‬مجید برزگر و سعید‬ ‫عقیقی از جمله مهم ترین بخش های این مجله است‪.‬‬ ‫گپی با س��یدمهدی علوی‪ ،‬هنرمند حوزه تجس��می و بابک به��داد درباره فیلمش‬ ‫بهارستان خانه ملت از دیگر بخش های این شماره سیاه سفید است‪.‬‬ ‫ناصح کامگاری‪ ،‬حس��ین اسایش‪ ،‬شهرام ابیانه و عزیز اهلل حاجی مشهدی در بخش‬ ‫نقدنامه سیاه سفید نیز این موضوع را به تفصیل نقد کرده اند‪.‬‬ ‫مجله سیاه سفید را می توانید از کتابفروشی ها و دکه های مطبوعاتی تهیه کنید‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫جواد مجابی از دهخدا می گوید‬ ‫انجمن ایرانشناس��ی نشست‬ ‫«دهخ��دا؛ روش��نفکر م��درن‬ ‫ایران��ی» را با س��خنرانی جواد‬ ‫مجاب��ی برگ��زار می کن��د‪ .‬ب��ه‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ادام��ه‬ ‫سلسله جلسه های ایرانشناسی‬ ‫انجمن ایران شناس��ی دانشگاه تهران‪ ،‬نشست «دهخدا؛ روشنفکر مدرن‬ ‫ایرانی» با س��خنرانی جواد مجابی برگزار می ش��ود‪ .‬نشس��ت «دهخدا؛‬ ‫روش��نفکر مدرن ایرانی» از س��اعت ‪ 15‬تا ‪ 17‬روز چهارش��نبه ‪ ۱۱‬دی‬ ‫در تاالر کمال دانش��کده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می شود و محمود‬ ‫جعفری دهق��ی‪ ،‬رئیس انجمن ایرانشناس��ی دبیر نشس��ت خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت در این نشست برای عموم ازاد و رایگان است‪.‬‬ ‫بزرگداشت جمشید ملک پور‬ ‫ایین بزرگداش��ت نویس��نده‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫و کارگ��ردان تئاتر در تماش��اخانه مجموعه‬ ‫سنگلج برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ایی��ن بزرگداش��ت جمش��ید ملک پ��ور‬ ‫کارگردان پیشکس��وت تئاتر روز ش��نبه ‪۱۴‬‬ ‫دی در مجموعه س��نگلج برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫این بزرگداش��ت در ادامه برنامه های دومین‬ ‫جش��نواره سراسری هنرهای نمایش��ی تئاتر مان در تماشاخانه سنگلج‬ ‫برپا می ش��ود و عالقه مندان به هنر نمای��ش می توانند از برنامه های این‬ ‫جشنواره دیدن کنند‪ .‬جمشید ملک پور فوق لیسانس هنرهای نمایشی‬ ‫از امریکا است‪ .‬از نمایش های وی می توان به نمایش های «رومته در بند»‪،‬‬ ‫«اودیپ ش��هریار»‪« ،‬مکبث»‪« ،‬انتیگون»‪« ،‬افسانه اندوهی دلخراش»‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬وی فیلمسازی را با ساخت فیلمی ‪۱۶‬میلی متری به نام «که‬ ‫ی��اران فراموش کردند» برای تلویزیون ش��روع کرد‪ .‬وی کارگردان مرکز‬ ‫هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و مدرس مجتمع‬ ‫دانشگاهی هنر‪ ،‬دانشکده هنرهای زیبا و مرکز اموزش هنر است‪.‬‬ ‫ اعتیاد بازیگران هالیوود‬ ‫به کتاب های کمیاب‬ ‫مجله هالیوود ریپورتر در گزارشی از نمایشگاه های متعدد کتاب های‬ ‫قدیمی و کمیابی خبر داده اس��ت که مرک��ز تجمع انها محله های مرفه‬ ‫لس انجلس و تپه های هالیوود اس��ت که بیش��تر بازیگران و ستاره های‬ ‫سینمای امریکا در انجا زندگی می کنند‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬در این گزارش‬ ‫گفته می ش��ود که بیش��تر بازیگران معروف هالیوود عاشق جمع اوری‬ ‫کتاب ه��ای کمیاب و نایاب از سراس��ر جهان هس��تند و به خاطر همین‬ ‫بیشتر نمایشگاه ها و حراجی های مربوط به این نوع کتاب ها در محله های‬ ‫باالی لس انجلس برگزار می ش��ود‪ .‬در یکی از اخرین این نمایش��گاه ها‬ ‫کتاب های کمیابی از نویس��ندگان متعدد عرضه ش��د که مشتری های‬ ‫انها بازیگران س��ینما بودند‪ .‬تونی بیل از کارگردانان برجس��ته هالیوود‪،‬‬ ‫کاتلین کندی تهیه کننده و جفری فیس��کین نمایشنامه نویس هالیوود‬ ‫هر کدام مجموعه ای نفیس از کتاب های قدیمی دارند‪ .‬براد پیت و استیو‬ ‫مارتین در نمایشگاه بین المللی کتاب های قدیمی کالیفرنیا که امسال در‬ ‫پاسادنا برگزار شد از بزرگ ترین خریداران این اثار بودند‪ .‬براد پیت در این‬ ‫نمایشگاه سه نس��خه از دست نوشته های رابرت فرانک نویسنده مشهور‬ ‫امریکایی را خرید ولی در میان بازیگران هالیوود جانی دپ مشهورترین‬ ‫و در حقیقت معتادترین فرد به کتاب های کمیاب محس��وب می شود که‬ ‫کلکس��یون شخصی وی کتاب هایی در خود جای داده است که هر کدام‬ ‫میلیون ها دالر ارزش دارد‪ .‬از جمله این اثار می توان به نخس��تین نسخه‬ ‫چاپی کارهای ج��ک کروش‪ ،‬ارتور ریموند‪ ،‬دی�لان توماس و ادگار الن‬ ‫پو اش��اره کرد که دپ هر کدام را با قیمت های گزافی تهیه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از اخرین کتاب هایی که در نمایش��گاه های کتاب های کمیاب در‬ ‫محله های هالیوود به فروش رس��یده است نسخه ای قدیمی از کتاب در‬ ‫انتظار گودو نوش��ته ساموئل بکت اس��ت که توسط جان الروکت به نرخ‬ ‫‪ ۱۲۵‬هزار دالر خریداری ش��ده اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو با خبرنگاران به‬ ‫صراحت خود را معتاد این کتاب ها معرفی می کند و می گوید بسیاری از‬ ‫ش��ب ها در حالی به رختخواب می روم که باالی سرم کتاب هایی با ارزش‬ ‫‪ ۲۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫جاناتان‪ :‬ادما چند چهره دارن‬ ‫و هر ب��ار که یه چهره بیرون میاد‬ ‫بیشتر برات غریبه میشن‪...‬‬ ‫خرید اثار هنری به جای کاالی چینی‬ ‫این روزها موزه ملی ایران میزبان نمایشگاه «قلمی چند‬ ‫از گنجینه ملک مدنی» اس��ت؛ اثاری نفیس از مهم ترین‬ ‫جریانات خوشنویس��ی اصیل ایران ک��ه با حمایت گالری‬ ‫تخصصی ترانه باران در بخش هنر اسالمی موزه ملی ایران‬ ‫برپا ش��ده و نادی��ده هایی ش��گفت انگیز از بزرگانی مانند‬ ‫میرعماد‪ ،‬میرزا غالمرضا اصفهانی‪ ،‬زین العابدین اصفهانی‪،‬‬ ‫گلزار‪ ،‬اس��ماعیل جالیر‪ ،‬ملک محمد قزوینی و‪ ...‬در ان به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدحسن ملک مدنی که نزدیک به ‪ ۷‬سال شهردار اصفهان‬ ‫و کمتر از یک س��ال ش��هردار تهران بوده‪ ،‬در ایین گشایش این رویداد گفت‪ :‬این‬ ‫اث��ار حداق��ل به مدت نیم ق��رن و برخی چندین قرن‪ ،‬نمایش داده نش��ده بودند‪،‬‬ ‫زیرا در گنجینه ها بوده و دست به دس��ت ش��ده و در اخر به دست من رسیده است‪.‬‬ ‫اث��اری از دوره صفوی‪ ،‬قاجار‪ ،‬پهلوی و یکی دو اثر از خوشنویس��ان معاصر در ان‬ ‫هست‪ .‬اثار این نمایشگاه توسط خبره ترین کارشناسان از میان یک مجموعه خیلی‬ ‫بزرگ تر انتخاب شده و حدود ‪ ۴۷‬اثر به نمایش درامده است‪ .‬در این مجموعه تعداد‬ ‫قابل توجهی کار از هنرمندانی هست که در هیچ موزه ای نمونه ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫او درب��اره ابت��کار عمل��ش در خصوص نمای��ش گنجینه اش که معم��وال دیگر‬ ‫مجموع��ه داران از ان پرهیز دارند گفت‪ :‬از نظر من هر قدر مجموعه بیش��تر دیده‬ ‫ش��ود و مردم از ان بیش��تر درس بگیرند‪ ،‬رضایتم بیشتر جلب می شود‪ .‬کسانی که‬ ‫می خواهند خوشنویسی کنند یا حس زیبایی شناسی دارند و عالقه مند به اثار ملی‬ ‫ایران هس��تند می توانند این اثار را مالحظه کنند و سرمشق خویش قرار دهند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل عقیده دارم این نمایش��گاه جنبه اموزشی و زیبایی شناسی دارد‪ .‬باید‬ ‫بستری فراهم شود که کارها نقد شود و زوایای مختلف انها مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫من به عنوان نگه دارنده این اثار از هر نقد و پژوهشی استقبال می کنم‪.‬‬ ‫ملک مدنی با ذکر این نکته که همین نمایش��گاه با پشتیبانی گالری ترانه باران‬ ‫و مدیرش خانم محبوبه کاظمی اس��ت که از ما حمایت و کمک کردند نمایش��گاه‬ ‫برگزار ش��ود تاکید کرد‪ :‬اگر این فرهنگ توس��عه پیدا کند که بخش خصوصی از‬ ‫هنرمندان معاصر حمایت کند و اثار انها را خریداری کند یا به انها س��فارش کار‬ ‫بدهد‪ ،‬تاثیر زیادی در پیش��رفت هنر خواهد داش��ت‪ .‬هنرمند نیاز به حامی دارد‪،‬‬ ‫اما اگر هنرش خریدار نداش��ته باش��د هم در روحیه اش تاثیر منفی می گذارد و هم‬ ‫اتفاقی در هنر نمی افتد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬ما به ش��دت در مقوله اقتصاد هنر ضعیف هس��تیم و بد عمل‬ ‫کردیم‪ .‬اگر هم کاری انجام ش��ده توسط خود هنرمندان یا افرادی بوده که به این‬ ‫مسائل عالقه مند بودند‪ .‬یک جریان ملی که هدف ان بسط و توسعه فرهنگ باشد‬ ‫در کشور ما دیده نمی شود‪ .‬هنوز بیشتر شهرهای ما موزه ندارد‪ .‬این نسلی که تازه‬ ‫دوران کودکی و نوجوانی خود را طی می کند ارتباطش با پیش��ینه خود قطع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این وظیفه دولت و حکومت است و باید دغدغه انها باشد که این ارتباط را‬ ‫برقرار کنند‪ .‬در طول تاریخ هر موقع افراد یا حکومت ها از هنرمندان حمایت کردند‬ ‫اثار فاخر خلق شده و ما هنوز از گنجینه های گذشته استفاده می کنیم‪ .‬اما پس از‬ ‫ان کم اثر تولید کردیم و کم شرایطی را فراهم کردیم که اثار هنری خلق شود‪.‬‬ ‫او ب��ا ی��اداوری این نکت��ه که در بحث قیمت گ��ذاری اثار هنری خیل��ی از اثار‬ ‫که��ن قیمتی پایین ت��ر از اثار مدرن و معاص��ر دارند گفت‪ :‬هنر م��درن و معاصر‬ ‫متول��ی دارد ام��ا هنر کهن متولی ن��دارد‪ .‬هنر معاصر اقتصادش جهانی اس��ت اما‬ ‫هن��ر کهن اقتصادش بومی اس��ت‪ .‬برای اینکه اثار کهن نی��ز به قیمت های واقعی‬ ‫خود دس��ت یابن��د باید به اهل فن‪ ،‬نخب��گان و متخصصان این رش��ته گوش داد‬ ‫تا چاره اندیش��ی کنن��د و بعد هم ان راهکارها اجرا ش��ود‪ .‬نه اینک��ه همه نظرات‬ ‫تبدی��ل ب��ه کتاب ش��ود و در قفس��ه خ��اک بخ��ورد‪ .‬باره��ا دیده ایم ک��ه هر جا‬ ‫کوچک ترین نس��یمی وزیدن گرفته اس��ت از ان نتایج فوق العاده ای به دست امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید کرد‪ :‬باید مردم به خرید و گرداوری اثار تش��ویق ش��وند‪ .‬باید‬ ‫خری��دن اثار هنری به جای خرید کاالی چینی برای انها جا بیفتد‪ .‬چه اش��کالی‬ ‫دارد مردم به جای لوازم تزیینی چینی یک قطعه خوشنویس��ی خریداری کرده و‬ ‫به دیگران هدیه دهند‪ .‬به وجود اوردن این فرهنگ وظیفه دس��تگاه های حکومتی‬ ‫است تا بتوانند هنر را بسط و توسعه دهند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه «قلم��ی چند از گنجینه ملک مدنی» ت��ا ‪ ۱۵‬دی در موزه ملی ایران‬ ‫به تماشا است‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫فرن��از جورابچیان یک��ی از دو کارگردان مس��تند‬ ‫«اعتراض وارد نیس��ت» اکران فیلم های مس��تند در‬ ‫دیگر ش��هرها را اتف��اق خوبی در گ��روه هنروتجربه‬ ‫دانست و از اس��تقبال مخاطبان مشهدی از این فیلم‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فرناز جورابچی��ان درباره اکران‬ ‫فیلم مس��تند «اعتراض وارد نیست» بیان کرد‪ :‬اکران‬ ‫این فیلم در گروه هنروتجربه‪ ،‬تجربه بسیار جالبی بود‬ ‫و چالش های خودش را هم داشت‪.‬‬ ‫یک��ی از اتفاقات خوب اکران این مس��تند این بود‬ ‫که این فیلم ه��ا عالوه بر تهران در شهرس��تان ها نیز‬ ‫ام��کان اکران پیدا می کنند و این اتفاق بس��یار مهم و‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما فقط عادت کرده بودیم که این دس��ته‬ ‫فیلم ها فقط در جشنواره ها و برای تماشاگران تهرانی‬ ‫به نمای��ش دراید و اکنون این تجرب��ه جالبی بود که‬ ‫ما می توانستیم با تماش��اگران غیر تهرانی نیز ارتباط‬ ‫برقرار کنیم‪.‬‬ ‫این فیلمساز درباره اس��تقبال مخاطبان شهرهای‬ ‫مختلف از اکران مس��تند اظهار کرد‪ :‬اگر هنروتجربه‬ ‫تبلیغات گس��ترده تری برای جذب مخاطب داش��ته‬ ‫باش��د مخاطبان شهرس��تانی با عالقه و ش��ور وشوق‬ ‫بسیاری این فیلم ها را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫وی به اس��تقبال اهالی مش��هد ب��ه ویژه مخاطبان‬ ‫افغانستانی از این فیلم گفت‪ :‬فیلم ما درباره مهاجران‬ ‫افغانس��تانی است و تعداد بسیار زیادی از انها در شهر‬ ‫مش��هد ساکن هس��تند و با این که سالن کوچکی در‬ ‫مشهد به این فیلم اختصاص داشت همه سئانس های‬ ‫نمای��ش ان پ��ر مخاط��ب بود و با اس��تقبال بس��یار‬ ‫زیادی روبه رو ش��د به این دلیل ک��ه اکران فیلم برای‬ ‫مهاجران افغانس��تانی قب��ل از اکران اطالع رس��انی‬ ‫ش��د و بس��یاری از انه��ا ای��ن فیل��م را در س��ینما‬ ‫دیدند‪.‬‬ ‫اما ای��ن اتفاق در تهران رخ ن��داد اگر چه مهاجران‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫رضا صائمی – منتقد سینما‪:‬‬ ‫فارغ از این که قصه های جنایی و معمایی واجد تعلیق‬ ‫و ظرفیت رمزگش��ایی باالیی است و مخاطب را با خود‬ ‫هم��راه و درگیر می کند‪« ،‬مهین» به دو دلیل دیگر هم‬ ‫جذابیت دارد‪ .‬اول این که یک مستند است و قصه واقعی‬ ‫یک جنایت سریالی را روایت می کند‪ ،‬دوم این که درباره‬ ‫زنی اس��ت که دس��ت به قتل زده‪ .‬غالب��ا تصور عموم از‬ ‫قاتل‪ ،‬مردانه اس��ت و رمزگش��ایی از یک زن قاتل با توجه به سویه های عاطفی‬ ‫و احساسی زن‪ ،‬کنجکاوی بیش��تری برای فهم موقعیت او ایجاد می کند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه این زن دس��ت به قتل س��ریالی و زنجیره ای زده ک��ه این در نوع خودش‬ ‫تازه و بکر اس��ت‪ .‬چنانچه در مس��تند هم متوجه می شویم‪ ،‬او نخستین زن قاتل‬ ‫سریالی در ایران شناخته شده و همه این عوامل‪ ،‬سوژه مستند را داغ تر می کند‪.‬‬ ‫شگفتی ماجرا زمانی بیش��تر می شود که با تماشای مستند و اشنایی با مستند‬ ‫متوجه می ش��ویم او به ظاهر یک زن معمولی اس��ت‪ ،‬حتی با عقاید و پوش��ش‬ ‫مذهبی‪ .‬فیلم س��از هم تالش کرده به سوژه صرفا به عنوان یک مجرم نگاه نکند‬ ‫و با پرداختن به شرایط زندگی او و ریشه یابی رفتاری قتل ها‪ ،‬روایتی روان کاوانه‬ ‫از سوژه نیز ارائه دهد‪.‬‬ ‫ان چه در س��اختار روایی و فرم مس��تند «مهین» بیش از هر چیز جلب توجه‬ ‫می کن��د‪ ،‬بازس��ازی صحنه ه��ای قتل یا بازجویی از قاتل اس��ت ک��ه به موازات‬ ‫فیلم های��ی واقعی که از او وجود دارد‪ ،‬مماس ش��ده و کم��ک می کند مخاطب‬ ‫به ش��کل بصری با موقعیت س��وژه اشنا ش��ود‪ .‬از این رو مس��تند سر و شکلی‬ ‫س��ینمایی هم می گیرد و به نوعی ژانر پلیس��ی و معمایی نزدیک می ش��ود‪ .‬این‬ ‫تمهید به س��ویه قصه گو بودن فیلم عمق می بخش��د و التهاب و کش��ش ان را‬ ‫افزون تر می کند‪ .‬از منظر محتوایی می توان مس��تند «مهین» را واجد دو مولفه‬ ‫اساسی دانست؛ یکی رمزگش��ایی از حادثه یا فاجعه که همان قتل های سریالی‬ ‫اس��ت و دوم رمزگش��ایی از قاتل که از طریق واکاوی دالی��ل و انگیزه های او از‬ ‫این جنایت ها انجام می ش��ود‪ .‬در واقع محمدحسین حیدری‪ ،‬کارگردان مستند‪،‬‬ ‫تالش کرده با ترکیب روش��ی تحقیقی و پژوهش محور با درامی روان شناختی یا‬ ‫همان پس��یکودرام‪ ،‬مس��تندی چند بعدی و البته منسجم و هویتمند بسازد که‬ ‫صرفا مبتنی بر هیجانات و سویه سرگرم کننده موقعیتی مثل قتل و قاتل نیست‪،‬‬ ‫بلکه قصد دارد مخاطب را به یک خوداگاهی نس��بت به وضعیت س��وژه برساند‪.‬‬ ‫تقطی��ع مصاحبه ها و گزارش ها و درهم تنیدگی ان با دو بخش بازس��ازی قتل و‬ ‫بازنمایی گزارش واقعی قتل و گفت وگوی قاتل درنهایت به ریتم خوب و متناسب‬ ‫با ذات سوژه منجر شده و مستند «مهین» را به یک اثر خوش ساخت و پرتعلیق‬ ‫بدل کرده است‪ .‬ضمن این که مخاطب را با چهره و شخصیت نخستین زن قاتل‬ ‫سریالی در ایران اشنا می کند‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!