روزنامه صمت شماره 1431 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1431

روزنامه صمت شماره 1431

روزنامه صمت شماره 1431

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫الودگی هوای کالنشهرها موضوع جلسه هیات دولت‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سخنگوی دولت بررسی الودگی هوای تهران و شهرهای دیگر و راهکارهای مقابله با این پدیده را دستور‬ ‫ن کرد و گفت‪ :‬صنایع االینده اطراف تهران تازمان بازگشت فشار گاز به شرایط نرمال‬ ‫کار هیات دولت عنوا ‬ ‫فعالیت خود را به طور کامل متوقف کرده و از سوخت های جایگزین استفاده نخواهند کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫علی ربیعی به تعدادی از اقدام های کلیدی پیش از این برای کنترل الودگی هوا ازس��وی نهاد های مسئول‬ ‫در دولت و بخش های دیگر اش��اره کرد و افزود‪ :‬منع تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬ارتقای االیندگی موتورسیکلت ها به یورو ‪ ۴‬از ابتدای ‪ ،۹۷‬الزامی شدن تولید سواری های یورو ‪ ۴‬و‬ ‫بهتر از ابتدای سال ‪ ،۱۳۹۴‬سختگیری در معاینه فنی‪ ،‬اجرایی شدن طرح کاهش (‪ )LEZ‬در کالنشهرها‪،‬‬ ‫توزیع کامل بنزین یورو ‪ ۴‬و گازوئیل و در نهایت نوس��ازی ‪ ۷۰‬هزار تاکس��ی تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬را می توان از‬ ‫جمله این فعالیت ها برشمرد‪.‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1431‬پیاپی ‪ 16 2749‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هوا پس است‬ ‫‪2‬‬ ‫غیراهنی ها زیر سایه‬ ‫سنگین فوالد‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪5‬‬ ‫«الودگی» و نیاز به تغییر‬ ‫نگرش مسئوالن‬ ‫‪4‬‬ ‫توسعه فرهنگ‬ ‫حفظ محیط زیست‬ ‫‪10‬‬ ‫دودکش های سیمان‬ ‫لزوما االینده نیستند‬ ‫‪11‬‬ ‫ناکارامدی مدیریت‬ ‫شهری در رفع الودگی‬ ‫‪13‬‬ ‫هـوا بس ناجوانمردانه «پس» است‬ ‫ج الـودگی‬ ‫بـر ‬ ‫بانکداری به رنگ سبز ‪10‬‬ ‫روزی که نفس زمین گرفت ‪15‬‬ ‫راه پرپیچ و خم صنوف االینده ‪7‬‬ ‫گازسوز کردن خودروها قوز باال قوز نشود ‪4‬‬ ‫چرا هیچ نهادی اشتباه خود را نمی پذیرد؟ ‪3‬‬ ‫بازم مدرسه ها تعطیل شد‪ ،‬حاال چی کار کنیم؟‪14 ...‬‬ ‫ضعف نظارت بر معادن‪ ،‬عامل بی مهری به محیط زیست ‪6‬‬ ‫تحقق مسیر سبز فوالد با نصب غبارگیر و تصفیه خانه های مدرن ‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫علی محمدی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬مدیر نمونه جهادی کشور شد‬ ‫شش��مین همایش مل��ی مدیریت جه��ادی با‬ ‫رویک��رد «مدیری��ت جه��ادی‪ ،‬الزمه توس��عه و‬ ‫پیش��رفت کش��ور» با ه��دف تجلی��ل از مدیران‬ ‫جه��ادی کش��ور ‪ ۲۶‬اذر م��اه ‪ ۹۸‬در س��الن‬ ‫همایش های صدا و سیمای تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار روابط عموم��ی فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬در ابت��دای ای��ن مراس��م س��ردار‬ ‫محمدحس��ین س��پهر‪ ،‬دبی��رکل همایش ضمن‬ ‫خیرمق��دم‪ ،‬انجم��ن مدیری��ت جه��ادی را یک‬ ‫سازمان مردم نهاد دانست و افزود‪ :‬روحیه انقالبی‪،‬‬ ‫ایثار و ساده زیستی مدیران از شاخصه های اصلی‬ ‫انتخاب مدیران جهادی است‪.‬‬ ‫سردار سپهر با اشاره به ماهیت انجمن مدیریت‬ ‫جه��ادی‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬این انجمن بر اس��اس‬ ‫مطالب��ات‪ ،‬رهنموده��ا و انتظارات مق��ام معظم‬ ‫رهبری در ح��وزه عزم مل��ی و مدیریت جهادی‬ ‫فعالی��ت می کند‪ .‬ب��ر این باوریم ک��ه برای حل‬ ‫مش��کالت اقتصادی‪ ،‬دیپلماسی دفاعی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫ت رسانی نیاز به تفکر جهادی‬ ‫س��ازندگی و خدم ‬ ‫و انقالبی است‪.‬‬ ‫س��ید ابراهیم رئیس��ی‪ ،‬رئیس قوه قضائیه در‬ ‫س��خنان خود گفت‪ :‬در مدیری��ت جهادی یاس‬ ‫جایی ندارد و باید امیدوارانه حرکت کرد‪.‬‬ ‫رئیس��ی در ادامه اظهار داشت‪ :‬از شاخصه های‬ ‫مهم نظام مدیریتی در فرهنگ دینی ان است که‬ ‫مدیر قبل از هرکس و هر چیز خود را نس��بت به‬ ‫خداوند متعال پاسخگو بداند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در نظا م های مدیریتی اگر‬ ‫کسی بخواهد رضای خداوند متعال را جلب کند‪،‬‬ ‫راه ان گره گش��ایی از خلق خدا اس��ت و در واقع‬ ‫راه جلب رضایت حض��رت حق‪ ،‬خدمت خالصانه‬ ‫به مردم است‪.‬در ادامه مراسم‪ ،‬رضا رحمانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار داش��ت‪ :‬در تولید‬ ‫فوالد خودکفا شده ایم‪ ،‬الکترود گرافیتی در فوالد‬ ‫گل��وگاه این صنعت بود؛ ب��ا برنامه ریزی دقیق تا‬ ‫اخر س��ال اولین واحد تولید این محصول خاص‬ ‫را راه می اندازیم‪ .‬خودکفایی در کاالهای پیشران‬ ‫و خاص مانند الکترود گرافیتی را در دس��تور کار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور‪ ،‬در این‬ ‫همایش اظهار داش��ت‪ :‬در پن��ج موضوع تعادل و‬ ‫ت��وازن نداریم؛ از جمل��ه در منطقه‪ ،‬توزیع منابع‬ ‫و تولی��د‪ ،‬توزیع جمعی��ت و در توزیع فعالیت ها‬ ‫و فرصت ه��ا؛ نبود تعادل و ت��وازن در حوز ه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‪ ...‬مشکل ایجاد می کند‪ .‬در‬ ‫ح��وزه اقتصادی نیز بخش اعظم��ی از فرصت ها‬ ‫بالاس��تفاده می مان��د و حتی در ح��وزه امنیتی‬ ‫نیز برای ما مش��کل ایج��اد می کند؛ الزمه تعادل‬ ‫و توازن در همه حوزه ه��ا نگاه جهادی و انقالبی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیران م��ا با ن��گاه جه��ادی می توانند‬ ‫مشکالت پیش رو را رفع کنند‪.‬‬ ‫عل��ی محم��دی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزس��تان در حاش��یه این همایش به خبرنگار‬ ‫ما گفت‪ :‬امروز ش��رکت فوالد خوزس��تان با نگاه‬ ‫انقالبی و جهادی سعی بر ان دارد‪ ،‬جهت پیشبرد‬ ‫اه��داف نظام مق��دس جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫قدم های موثری بردارد‪.‬‬ ‫وی تولی��د پای��دار و ب��دون وقف��ه‪ ،‬ص��ادرات‬ ‫محص��والت و ارزاوری ب��رای کش��ور‪ ،‬خرید ‪۶۷‬‬ ‫درصد از سهام ش��رکت صنعتی و معدنی توسعه‬ ‫فراگیر سناباد برای تامین کنسانتره و گندله مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬خرید ‪ ۶۵‬درصد از س��هام ش��رکت صنعت‬ ‫فوالد ش��ادگان‪ ،‬پروژه احداث کارخانه مگامدول‬ ‫اهن اس��فنجی و پیگیری طرح ه��ای دیگر را در‬ ‫راس��تای افزایش تولید و اشتغالزایی برای جوانان‬ ‫استان برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد خوزس��تان در‬ ‫پایان س��خنان خ��ود تاکی��د داش��ت‪ :‬در حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خدماتی نظیر احداث‬ ‫ورزشگاه ش��هدای فوالد خوزستان‪ ،‬کمک رسانی‬ ‫به س��یل زدگان‪ ،‬ایجاد زائرسرا و ارائه خدمات به‬ ‫زائ��ران در ایام اربعین حس��ینی‪ ،‬توس��عه فضای‬ ‫س��بز به مس��احت بالغ بر ‪ ۵۰۰‬هکتار‪ ،‬کمک به‬ ‫مناطق محروم و مدارس‪ ،‬ویزیت رایگان بیماران‬ ‫و تامین دارو‪ ،‬احداث فرهنگسرا‪ ،‬بازسازی منازل‬ ‫و راهس��ازی به س��رانجام رسیده اس��ت که این‬ ‫اقدامات با نگاه و تفکر جهادی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫گ��زارش خبرنگار م��ا حاکی اس��ت‪ ،‬در پایان‬ ‫ای��ن همایش با حضور س��ردار س��رتیپ س��پهر‬ ‫دبیرکل همایش ملی مدیریت جهادی‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی وزیر کش��ور‪ ،‬رض��ا رحمانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬امیر دریادار حبیب اهلل‬ ‫س��یاری مع��اون هماهنگ کنن��ده ارت��ش‪ ،‬کاوه‬ ‫پزش��ک رییس انجمن مدیریت جهادی کشور و‬ ‫دیگر مسئوالن کشور از مدیران جهادی کشور در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬تقدیر و قدردانی شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این همای��ش علی محمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان به عنوان مدیر‬ ‫نمونه جهادی کشور انتخاب و لوح تقدیر و نشان‬ ‫مدیر برگزیده جهادی را از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت دریافت نمود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در ششمین همایش ملی مدیریت جهادی‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫اس��تاندارد نبودن س��وخت‪ ،‬نداش��تن وس��ایل حمل ونقل‬ ‫عمومی ب��ه اندازه الزم و کافی‪ ،‬مش��کالت ابزاری و مدیریتی‬ ‫مت��رو و اتوبوس و تاکس��ی‪ ،‬از بین بردن جنگل های ش��مال‬ ‫و مرکز و غرب و ش��رق کش��ور‪ ،‬تبدیل کردن درختان س��بز‬ ‫به زغ��ال به علت باال رفتن مصرف‪ ،‬خش��ک ک��ردن باغ های‬ ‫روستاهای دورافتاده و تبدیل دهات به خرابه های بدون سکنه‬ ‫تا ش��میرانات تهران برای ازمابهتران و ایجاد «پنت هاوس» با‬ ‫ن��گاه به تیراهن و اجر خانه ه��ای روبه رویی‪ ،‬قطع درختان از‬ ‫کنار ساختمان ریاست جمهوری و خیابان ولیعصر تا دورترین‬ ‫کوچه پس کوچه های ش��هرهای کوچک و بزرگ‪ ،‬سر براوردن‬ ‫برج و باروهای اسمانخراش در کوچه های‪ ۶‬متری شهر تهران‬ ‫به عنوان الگوی همه شهرها از زمان شهردار سازندگی تا امروز‪،‬‬ ‫ایجاد س��د های بلند با س��اختن بی رویه اپارتمان و گسترش‬ ‫ش��هر در مس��یر باد غرب تهران و بیش��تر کالنشهرها‪ ،‬نبودن‬ ‫یک رینگ کامل بزرگراهی در همه ش��هرهای کش��ور‪ ،‬ایجاد‬ ‫تمرکز موضوعی در شهرها مانند قبرستان واحد‪ ،‬بازار واحد و‬ ‫امثالهم‪ ،‬امحای زباله به روش سنتی اتش زدن‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫نکردن در س��اخت کارخانه های طالی کثی��ف‪ ،‬ایجاد نکردن‬ ‫فرهنگ و نداشتن ابزار ساده ای مانند سطل زباله برای تفکیک‬ ‫از در خانه ه��ا‪ ،‬از بین بردن طرح منطقه ش��هرک غرب برای‬ ‫ایجاد اپارتمان های بلند مرتبه مس��کونی و پراکنده کردن ان‬ ‫در مناطق سرسبز شهر‪ ،‬حذف طرح زمین های منطقه مرکزی‬ ‫عباس اب��اد برای ایجاد برج های اداری و س��ازمان های دولتی‪،‬‬ ‫بی توجهی به خدمات الکترونیکی واقعی و حذف بروکراس��ی‬ ‫کامل اداری‪ ،‬خشک کردن سرچشمه ها و مسیل های شهرهای‬ ‫بزرگ و ساخت وس��از در مس��یر انها‪ ،‬نداشتن یک جوی اب‬ ‫ساده در کوچه ها و صدها موضوع دیگر در کنار یکدیگر باعث‬ ‫شده هوا بس ناجوانمردانه الوده شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫الودگی ش��دید هوا‪ ،‬قرنطینه نبودن مرزها‪ ،‬رفت وامد چند‬ ‫میلیونی بی حس��اب و کتاب‪ ،‬نبودن واکس��ن ساده پیشگیری‬ ‫از س��رماخوردگی‪ ،‬همراهی نک��ردن باد و باران و طبیعت و از‬ ‫همه مهم تر نبودن مدیریت ش��هری و بهداش��تی دانا و اگاه‪،‬‬ ‫سرنوش��ت انفلوانزایی و ده ها بیماری قلبی و تنفسی را برای‬ ‫م��ردم رق��م زده و راهکار اقایان دو ش��رط کمیک و طنزالود‬ ‫شده که هر روز از رسانه ملی می شنویم‪.‬‬ ‫پیش��نهاد اول؛ در خانه های تان بمانید که نخستین پرسش‬ ‫این اس��ت که مگ��ر ه��وای خانه های مان از ه��وای کوچه و‬ ‫خیابان های مان جداست و اگر منظور استفاده نکردن از وسیله‬ ‫شخصی است که سرنوشت ان را می بیند به کجا رسیده است‪.‬‬ ‫پیشنهاد دوم؛ شهر را ترک کنید و البته نفرموده اند‪ ،‬چگونه‬ ‫و کجا و هزینه ها را چه کسی می پردازد؟‬ ‫واقعا در واکنش به این دو راه حل پیش��نهادی و تکراری که‬ ‫هر شب از رادیو و تلویزیون می شنویم چه باید گفت؟ خرج و‬ ‫دخل زندگی با ماندن در خانه یا رفتن از ش��هر چگونه تامین‬ ‫می شود؟ تعطیل کردن مدارس تا کجا ادامه خواهد یافت؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫اگر دعای ب��اران بخوانیم که نتیجه ان ب��ا خرد و مدیریت‬ ‫ش��هرهای ما‪ ،‬هر ساله سیل می شود و اگر دعای باد کنیم که‬ ‫از ب��وی نامطبوع باید به عط��ر و ادکلن گرانقیمت پناه ببریم‪.‬‬ ‫اگر در خانه بمانیم که با خورد و خوراک گران و تورم موجود‬ ‫چه کنیم و اگر به س��فر برویم که باید از بنزین فرد اعالی ‪۳‬‬ ‫هزار تومانی و هتل های دالری اس��تفاده کنیم‪ ،‬برای خروج از‬ ‫کشور هم که باید بلیت های زورچپان تنها شرکت هوایی را با‬ ‫عوارض خروج میلیونی بپردازیم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری عزیز‬ ‫به ق��ول دوس��ت نویس��نده ای‪ ،‬خدایا چه خبر اس��ت؟کار‬ ‫دیگه ای با ما نداری؟‬ ‫ای��ا اینها بالیای اس��مانی اس��ت؟ایا اینها نقش��ه و توطئه‬ ‫است؟خدایا واقعا موضوع چیست؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫از نظ��ر من که سال هاس��ت درب��اره مدیریت می نویس��م‪،‬‬ ‫همه مش��کالت س��رزمین م��ا در «مدیریت ه��ای کوتوله» و‬ ‫«لی لی پوت ه��ا» پنه��ان اس��ت؛ موضوع اصلی م��ا «مدیریت‬ ‫ناالیق» است‪ ،‬نتیجه س��وءمدیریت است‪ .‬اسم انچه را که در‬ ‫حال انجام است مدیریت نگذاریم‪ ،‬این نبودن مدیریت است‪.‬‬ ‫چ��را یک ماه اس��تفاده از اتوب��وس و مت��رو را مثل خیلی‬ ‫از ش��هرهای ب��زرگ دنیا‪ ،‬در روزه��ای الودگی ه��وا‪ ،‬رایگان‬ ‫نمی کنند؟ ش��ورای ش��هر فقط گرفتن عوارض را از انها کپی‬ ‫می کند؟‬ ‫از اقای رئیس شورای شهر باید پرسید شما که جوانی را در‬ ‫فرنگ گذراندید‪ ،‬چرا؟‬ ‫از ش��هردار بپرس��یم که ایا طرح تفکیک زباله از مبدا کار‬ ‫سخت و پیچیده و پر هزینه ای است؟‬ ‫ای��ا درخت��کاری و جلوگی��ری از ناب��ودی جنگل ه��ا برای‬ ‫نیروهای امنیتی ما کار انجام نشدنی است؟‬ ‫ای��ا اجرای جلوگیری از اتش زدن زبال��ه و مجوز ندادن به‬ ‫بلندمرتبه ها در مسیر باد کار سختی است؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫چرا مدیریت ما با بقیه جهان فرق دارد؟‬ ‫ب��اور کنیم که دانش مدیریت در همه جا یکس��ان تدریس‬ ‫می شود؛ اگر کسی بخواند‪.‬‬ ‫زیان اقتصادی الودگی هوا چقدر است؟‬ ‫ی اس�لامی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورا ‬ ‫در جدیدتری��ن گزارش خ��ود به موضوع الودگی‬ ‫هوا پرداخته و نوش��ته بخش های مختلف اقتصاد‬ ‫اعم از صنع��ت‪ ،‬نیروگاه ها و حمل ونقل به ترتیب‬ ‫در می��زان انتش��ار االینده ها نق��ش دارند که در‬ ‫ای��ن میان بخش های صنع��ت و نیروگاه به عنوان‬ ‫بخش های دولتی‪ ،‬باالترین میزان انتشار االینده‬ ‫را دارن��د‪ .‬درب��اره تلف��ات جانی الودگ��ی هوا نیز‬ ‫ت بهداش��ت نقل ش��ده که براساس‬ ‫اماری از وزار ‬ ‫ان س��االنه بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار شهروند تهرانی جان‬ ‫خود را در رویارویی مستقیم با ذرات معلق هوا از‬ ‫دست می دهند‪ .‬باتوجه به مطالعات سیاهه انتشار‬ ‫تهران‪ ،‬بیشترین میزان انتشار ‪ PM۲.۵‬ناشی از‬ ‫منابع متحرک است؛ بنابراین کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫انتش��ار ای��ن منابع االین��ده‪ ،‬ناش��ی از ترافیک‬ ‫به تنهایی می تواند میزان قابل توجهی از مرگ های‬ ‫زودرس را کاهش دهد‪ .‬در این گزارش همچنین‬ ‫از گزارش سازمان بهداشت جهانی استفاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��ازمان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬هزینه های‬ ‫اقتصادی مرگ ومیرهای زودرس س��االنه ناشی از‬ ‫الودگی هوا در ‪ ۴۸‬کش��ور مورد مطالعه را بررسی‬ ‫کرده و به این نتیجه رسیده که در ‪ ۴‬کشور فنالند‪،‬‬ ‫ایس��لند‪ ،‬نروژ و س��ودان این هزینه کمتر از یک‬ ‫درصد ‪ GDP‬این کشورهاس��ت‪ .‬در ‪ ۲۲‬کشور از‬ ‫‪ ۴۸‬کشور مورد بررسی‪ ،‬حدود نیمی از کشورهای‬ ‫اروپایی عضو سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬هزینه های‬ ‫اقتصادی مرگ های زودرس ناشی از الودگی هوا‬ ‫رقمی حدود ‪ ۱۰‬درص��د تولیدناخالص داخلی یا‬ ‫بیشتر از ان را شامل می شود‪ .‬نگران کننده تر ان‬ ‫اس��ت که در ‪ ۱۰‬کشور این منطقه‪ ،‬این هزینه ها‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬درص��د ‪ GDP‬انه��ا را دربرگرفت��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورتی که تهران بتواند میزان غلظت‬ ‫‪ PM۲.۵‬س��االنه خود را به نس��بت انچه که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬گزارش ش��ده‪ ،‬به میزان غلظت این‬ ‫االینده در س��ئول برس��اند‪ ،‬با ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫صرفه جویی اقتصادی در زمینه س�لامت روبه رو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین باتوجه به رابطه مستقیم‬ ‫بین مصرف سوخت و الودگی هوا‪ ،‬باید به اثار این‬ ‫موضوع بر محیط زیست و هزینه های حاصل از ان‬ ‫توجه بیشتری داش��ت‪ .‬الودگی هوا ساالنه ‪۲۲۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر از اقتصاد جه��ان را از بین می برد‪.‬‬ ‫اقتص��اد ایران نیز هر س��ال ‪ ۲.۳‬درص��د از تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی خود را به دلی��ل الودگی هوا از‬ ‫دست می دهد‪« .‬هیچ کس از الودگی هوا در امان‬ ‫نیست‪ .‬سازمان ملل در روز جهانی محیط زیست‬ ‫هش��دار داد ک��ه از هر ‪ ۱۰‬نف��ر روی زمین‪ ۹ ،‬نفر‬ ‫ه��وای ال��وده تنفس می کنن��د‪ .‬براس��اس امار‬ ‫س��ازمان جهانی بهداش��ت‪ ،‬این مسئله به بحران‬ ‫جهانی مرگ تبدیل شد ه است‪ .‬هر سال حدود ‪۷‬‬ ‫میلیون نفر بر اثر الودگی هوا جان شان را از دست‬ ‫می دهند‪ .‬س��وزاندن س��وخت های فسیلی برای‬ ‫ان��رژی‪ ،‬حمل ونقل و صنعت‪ ،‬عامل اصلی الودگی‬ ‫هواس��ت‪ .‬همان طور که عامل گرم شدن زمین و‬ ‫انتشار کربن نیز س��وخت های فسیلی هستند‪».‬‬ ‫مجم��ع جهانی اقتصاد‪ ،‬چنی��ن از الودگی هوا و‬ ‫خطرات ان می نویس��د‪ .‬بر اساس گزارش مجمع ‬ ‫جهانی اقتصاد‪ ،‬در جهان هوا هر ساعت ‪ ۸۰۰‬نفر‬ ‫را به کام مرگ می کشد؛ به بیانی دیگر‪ ،‬هر دقیقه‬ ‫‪ ۱۳‬نفر جان خود را به دلیل الودگی هوا از دس��ت‬ ‫می دهند‪ .‬الودگی هوای خانگی نیز هر سال باعث‬ ‫مرگ ‪ ۳.۸‬میلیون نفر می شود‪ .‬اغلب این مرگ ها‬ ‫نیز در کش��ورهای در حال توسعه اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫‪ ۹۷‬درصد ش��هرهای جهان در کشورهای دارای‬ ‫درامد پایین و متوس��ط‪ ،‬ش��یوه نامه های سازمان‬ ‫جهانی بهداشت را برای سطح کیفیت هوا رعایت‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬در کش��ورهایی با درام��د باال نیز ‪۲۶‬‬ ‫درصد این ش��یوه نامه ها اجرا نش��ده اند‪ .‬در امریکا‬ ‫الودگ��ی هوا هر س��ال ‪ ۵‬درصد تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی این کش��ور را از بی��ن می برد‪ .‬این رقم در‬ ‫‪ ۴‬سال پیش‪ ،‬برابر با ‪ ۷۹۰‬میلیارد دالر بود‪ .‬بانک‬ ‫جهانی نتایج تحقیقاتی با عنوان «گزارش ‪۲۰۱۹‬‬ ‫وضعیت هوای جهان» را به تازگی منتش��ر کرده‬ ‫ اس��ت‪ .‬این پژوهش ها نش��ان می دهد ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫نفر از مردم جهان در ش��رایط اب و هوایی ناسالم‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬براساس این پژوهش‪ ،‬ایران نیز‬ ‫یکی از کشورهای با بیشترین میزان الودگی هوا‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه الودگی هوا با اقتصاد‬ ‫نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد‪ :‬مطالعات‬ ‫زی��ادی اثب��ات می کنند ک��ه الودگی ه��وا‪ ،‬روی‬ ‫اموزش و درامدهای اقتصادی اثر مس��تقیم دارد‪.‬‬ ‫زمان��ی که حال فردی بد باش��د‪ ،‬عملک��رد وی در‬ ‫مدرس��ه و دانش��گاه ی��ا در محیط کار ب��ا اختالل‬ ‫مواجه می شود‪ .‬همین اختالل‪ ،‬بهره وری را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬از طرفی دیگر‪ ،‬اگر عملکرد فرد در مدرسه‬ ‫و محل کار به دلیل مش��کالت سالمت ایجاد شده‬ ‫باش��د‪ ،‬تهدید ان بلندمدت است و روی بهره وری‬ ‫اموزشی و اقتصادی اثر بلندمدت دارد‪ .‬در سال های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬الودگی فزاین��ده هوا یک��ی از اصلی ترین‬ ‫چالش های کل جهان بوده اس��ت‪ .‬این چالش تنها‬ ‫س�لامت انس��ان ها را درگیر نمی کند بلکه ساالنه‬ ‫‪ ۲۲۵‬میلی��ارد دالر از اقتص��اد جه��ان را نیز از بین‬ ‫می برد‪ .‬بیشترین اس��یب را نیز کشورهای جنوب‬ ‫اس��یا تجربه می کنند‪ .‬مطالعات جدید س��ازمان‬ ‫همکاری و توس��عه اقتصادی نیز درب��اره الودگی‬ ‫هوا و اثرات اقتصادی ان‪ ،‬نش��ان داد ه که هر س��ال‬ ‫میلیارده��ا دالر از اقتصاد جه��ان به خاطر الودگی‬ ‫ه��وا از بین م��ی رود و حجم ان تا ‪ ۴۰‬س��ال اینده‪،‬‬ ‫چندین برابر خواهد ش��د‪ .‬این سازمان می نویسد‪:‬‬ ‫الودگی هوا روی س�لامتی انس��ان و کشاورزی اثر‬ ‫می گذارد؛ به همین ترتیب‪ ،‬طیفی از اثرات را ایجاد‬ ‫ش رو‪ ،‬این اثرات گسترده تر‬ ‫می کند‪ .‬در دهه های پی ‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬افزای��ش فعالیت ه��ای اقتصادی و‬ ‫تقاضای انرژی به افزایش شدید الودگی هوا منجر‬ ‫خواهد شد‪ .‬براورد می شود که هزینه های الودگی‬ ‫هوا تنها در منطقه ‪ OECD‬از ‪ ۲۱‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪1394-۹5‬خورشیدی) به‬ ‫‪ ۱۷۶‬میلیارد دالر در سال ‪ ۲۰۶۰‬میالدی (‪-۱۴40‬‬ ‫‪ ۱۴39‬خورشیدی) برسد‪ .‬همچنین در سال ‪۲۰۶۰‬‬ ‫تعداد روزهای ازدس��ت رفته کار به خاطر الودگی‬ ‫هوا که روی بهره وری نیروی کار اثر مستقیم دارد‪،‬‬ ‫به ‪ ۳.۷‬میلیارد دالر در س��طح جهان می رس��د‪ .‬در‬ ‫ایران نیز مطالعاتی برای ب��راورد هزینه اقتصادی‬ ‫الودگی هوا انجام ش��ده است‪ .‬محسن طباطبایی‪،‬‬ ‫دبیر انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران گفته بود‬ ‫هزینه الودگی هوای تهران در س��ال ‪ ،۹۱‬براساس‬ ‫واقعی س��ازی قیمت ها با نرخ تورم‪ ۶ ،‬هزار میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۷۰‬میلی��ون تومان براورد ش��ده بود‪ .‬همچنین‬ ‫بان��ک جهان��ی در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی اع�لام‬ ‫کرده بود که هر س��ال ‪ ۲.۳‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی ایران به خاطر الودگی ه��وا از بین می رود‬ ‫و ‪ ۲۱‬هزار نفر به خاط��ر این موضوع جان خود را از‬ ‫دس��ت می دهند‪ .‬همچنین براساس گزارش بانک‬ ‫جهانی‪ ،‬الودگی هوا برای خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫‪ ۹‬میلی��ارد دالر هزینه به دنبال دارد که بیش��ترین‬ ‫ان‪ ،‬متوج��ه ایران و مصر اس��ت‪ .‬ابان ‪ ۹۶‬نیز وحید‬ ‫حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل وقت شرکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای تهران گفته ب��ود‪« :‬هزینه اقتصادی الودگی‬ ‫هوای تهران بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫و می توان گفت پایتخت معادل بودجه ش��هرداری‬ ‫هزینه اقتصادی الودگی هوا را می دهد‪».‬‬ ‫خبرانالین‬ ‫اقتصاد دیجیتال به کمک محیط زیست می اید‬ ‫تجرب��ه اخیر نش��ان داد که با قط��ع اینترنت‪،‬‬ ‫بس��یاری از خدم��ات از دس��ترس مش��تریان و‬ ‫صاحبان مشاغل خارج شده و شرکت های مبتنی‬ ‫بر اینترنت‪ ،‬همچون انواع تاکسی های اینترنتی‪،‬‬ ‫ان��واع س��ایت های فع��ال در ح��وزه اگهی کاال‪،‬‬ ‫بس��یاری از فروش��گاه های اینترنتی و‪ ...‬توانایی‬ ‫پاس��خگویی به مشتریان خود را نخواهند داشت‬ ‫و در حوزه کس��ب وکارهای خُ رد نیز بس��یاری از‬ ‫افراد که فعالیت فروش‪ ،‬تبلیغ و جذب مش��تری‬ ‫را از طری��ق اپ ها و ش��بکه های اجتماعی انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬متضرر می ش��وند‪ .‬یکی از مواردی که‬ ‫در هفته ه��ای اخیر توجه ها را به خود جلب کرد‬ ‫جایگاه اینترنت در اقتصاد کش��ور به ویژه میزان‬ ‫خسارت های احتمالی ناشی از قطع ان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹انقالب صنعتی چهارم‬ ‫در س��ال های اخیر با رشد استفاده از اینترنت‬ ‫و شبکه های موبایل و دیتا تحول اساسی در ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬کس��ب وکار و فض��ای اقتصادی جهان‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬شبکه های نت و وب توانسته اند‬ ‫انق�لاب اطالعاتی را در حوزه های مختلف ایجاد‬ ‫کنند و نوعی انقالب صنعتی را در عرصه دیجیتال‬ ‫و اطالعات رقم بزنند‪ .‬در ایران نیز به ویژه در یک‬ ‫دهه گذش��ته یافتن مس��کن‪ ،‬وسایل مورد نیاز و‬ ‫فروش کاالها بسیار اسان تر از گذشته شده است‪.‬‬ ‫ت اینترنتی‬ ‫می توان به اسانی در خانه بود و از سای ‬ ‫وسایل مورد نیاز را دید‪ ،‬پسندید و خرید‪ .‬امروزه‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فع�ال اقتص�ادی‪ :‬این‬ ‫روزه��ا خبرهای زیادی می ش��نویم که دوس��ت‬ ‫نداریم بش��نویم؛ اما فهرست خبرهایی که دوست‬ ‫داریم بش��نویم و نمی ش��نویم کم نیستند‪ .‬دوست‬ ‫روزنامه نگاری پرس��ید‪ :‬ف��رض کنید حاکمیت در‬ ‫ل جمع اوری فهرس��ت ارزوهای کارافرینان و‬ ‫حا ‬ ‫اقتصاددانان است؛ شما چه ارزوهایی دارید؟‬ ‫برایش نوشتم‪:‬‬ ‫نمی دان��م از کج��ا بگویم‪ .‬چه خ��وب کردید که‬ ‫فهرس��ت ارزوها را محدود به اقتصاد کردید اگر نه‬ ‫به احتمالی هیچ قس��متش قابل چ��اپ نبود‪ .‬اگر‬ ‫یک س��ال پیش می خواستید فهرست ارزوهایم را‬ ‫بگوی��م‪ ،‬موارد دیگری مط��رح می کردم اما باتوجه‬ ‫بدون هیچ ن��وع جابه جایی فیزیکی قابل توجهی‬ ‫کاالی خریداری شده به دست مشتری می رسد‪.‬‬ ‫حی��ن خری��د می ت��وان از امکان ه��ای مختلف‬ ‫استفاده کرد و کار نقل وانتقال مالی را انجام داد‪.‬‬ ‫چنین ظرفیت هایی به مدد شبکه ای از معامالت‬ ‫و خدمات اینترنتی که در دنیای س��ایبرنتیک و‬ ‫جهان اینترنت معنی پیدا کرده‪ ،‬امکان پذیر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال‬ ‫و انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬زمینه ش��کل گیری این‬ ‫ش��بکه اقتصادی پیشرفته را ایجاد کرده که فرد‬ ‫می تواند با بهره مندی از فناوری اطالعاتی مدرن‬ ‫به تمام کاالها و خدمات دسترسی داشته باشد‪.‬‬ ‫انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬پیش��رفت در روباتیک‬ ‫و اتوماس��یون‪ ،‬ه��وش مصنوع��ی‪ ،‬فناوری نانو و‬ ‫زیس��ت فناوری‪ ،‬اینترنت اش��یا‪ ،‬وسایل خودکار‪،‬‬ ‫فناوری های عصبی‪ ،‬ویرایش ژنی و‪ ...‬ایجاد کرده‬ ‫و سوخت رس��ان ای��ن انقالب اس��ت‪ .‬این انقالب‬ ‫عملکرد اقتصاد مدرن را به طور ریشه ای متحول‬ ‫کرده و بر ش��کل مشاغل‪ ،‬ماهیت کار‪ ،‬مدل های‬ ‫عملیات��ی کس��ب وکار و اهمی��ت مصرف کننده‬ ‫و حت��ی نیاز ب��ه تغییر در نحوه محاس��به تولید‬ ‫ناخالص داخلی (‪ )GDP‬تاثیر گذاش��ته اس��ت‬ ‫ اس��ت‪ .‬انقالب دیجیتال تم��ام متغیرهای کالن‬ ‫ اقتصادی مانند سرمایه گذاری‪ ،‬مصرف‪ ،‬اشتغال‪،‬‬ ‫تج��ارت‪ ،‬رک��ود و‪ ...‬را متاثر کرده اس��ت‪ .‬اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال را می ت��وان «انج��ام فعالیت ه��ای‬ ‫اقتصادی و اجتماعی بر بس��تر فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات» تعریف ک��رد‪ .‬در این اقتصاد نوین‪،‬‬ ‫شبکه س��ازی دیجیتالی و توسعه زیرساخت های‬ ‫ارتباط��ی‪ ،‬بس��تری جهانی فراهم م��ی اورد که‬ ‫در ان اف��راد و س��ازمان ها به تعام��ل با یکدیگر‪،‬‬ ‫برق��راری ارتباط‪ ،‬انج��ام فعالیت های اقتصادی‪،‬‬ ‫همکاری و جس��ت وجوی اطالعات بپردازند‪ .‬در‬ ‫اقتصاد دیجیت��ال ارتباطات و تعامالت در حوزه‬ ‫اینترنت و فناوری های دیجیتال بسیار مهم است‬ ‫و این سیس��تم های ارتباطی تاثیر بس��یار زیادی‬ ‫بر س��اخت‪ ،‬تولید و ارائ��ه خدمات می گذارند‪ .‬در‬ ‫ای��ن اقتصاد‪ ،‬فضای کس��ب وکار تغییر می کند و‬ ‫فناوری جایگزین حضور فیزیکی می ش��ود‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات به مشتریان غیرحضوری است و تخصص‬ ‫در کاربرد ان حرف اول را می زند‪.‬‬ ‫میلیارد دالر ‪ -۵‬فیس بوک با ارزش ‪ ۵۳۱‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬این در حالی اس��ت که گردش مالی این ‪5‬‬ ‫غول حدود ‪ ۲.۲‬ترلیون دالر براورد ش��ده است‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که تجارت الکترونیک امروزه‬ ‫یکی از مهم ترین حوزه های برنامه ریزی کشورها‬ ‫بوده و موفقیت در استفاده از ان می تواند میزان‬ ‫تولید ناخالص ملی را افزایش دهد و س��بب رونق‬ ‫کارافرینی‪ ،‬اش��تغال و درامدزایی ش��ود‪ .‬اقتصاد‬ ‫دیجیت��ال و بس��ترهای ان به قدری مهم اس��ت‬ ‫که براس��اس گزارش سازمان جهانی اطالعات و‬ ‫فن��اوری امریکا ‪ ۶‬درصد از تولید ناخالص داخلی‬ ‫کشورهای جهان از طریق فناوری و ‪ ICT‬تامین‬ ‫می ش��ود و مقدار ان ‪ ۴.۵‬تریلیون دالر است‪ .‬این‬ ‫امارها نش��ان دهنده اهمیت اقتصاد دیجیتال در‬ ‫اقتصاد امروز و در حوزه کالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫اقتصاد دیجیتال و فعالیت در این حوزه یکی از‬ ‫مهم ترین بخش های س��وددهی و سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬فقط با نگاهی به امار ‪ ۵‬ش��رکت برتر در‬ ‫فهرست فورچون اهمیت این بعد از اقتصاد بسیار‬ ‫بیش��تر نمایان می ش��ود‪ .‬رتبه یک تا ‪ ۵‬فهرست‬ ‫به ش��رکت هایی اختص��اص دارد ک��ه در حوزه‬ ‫دیجیت��ال و اطالعات فعالیت دارند‪ -۱ :‬ش��رکت‬ ‫اپ��ل ب��ا ارزش ‪ ۹۲۱‬میلی��ارد دالر ‪ -۲‬امازون با‬ ‫ارزش ‪ ۷۶۵‬میلیارد دالر ‪-۳‬گوگل با ارزش ‪۷۵۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر ‪ -۴‬مایکروس��افت ب��ا ارزش ‪۷۴۶‬‬ ‫اقتص��اد دیجیت��ال می توان��د کارافرین��ی و‬ ‫بهره من��دی همگان��ی از امکان��ات و اطالعات را‬ ‫محق��ق و دسترس��ی به اطالع��ات در حوزه های‬ ‫مختلف را تس��هیل کند‪ .‬در ای��ن بین اموزش و‬ ‫امنیت از مهم ترین راهکارها برای بهره مند شدن‬ ‫از این فضا است که باید در اولویت برنامه ریزی ها‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به باور بسیاری از تحلیلگران‪ ،‬با توسعه‬ ‫اقتصاد دیجیتال و رونق فعالیت کس��ب وکارهای‬ ‫خرد از این فضا می توان با کاهش سفرهای درون‬ ‫شهری به کاهش الودگی هوا کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم اقتصاد دیجیتال‬ ‫«خستگی فلزات»‬ ‫به مسائل دردناک اخیر امروز فهرستم‬ ‫تغییر کرده و نظر دیگری دارم‪ .‬ارزوی‬ ‫اولم این اس��ت که سیاستمداران دیر‬ ‫متوج��ه نش��وند که خیلی دیر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی یک قطع��ه فلزی به طور‬ ‫ناگهانی و بدون نشانه قبلی می شکند‪،‬‬ ‫مهندس��ان متال��ورژی می گوین��د‬ ‫«خس��تگی فلزات» اتفاق افتاده است‪ .‬دلیل اصلی‬ ‫خطرناک بودن شکست ناش��ی از خستگی فلزات‬ ‫این اس��ت که بدون اگاهی قبلی و به طور ناگهانی‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬ارزو دارم پدیده ای شبیه «خستگی‬ ‫فلزات» دامن جامعه و ساختار سیاسی ما را نگیرد‪.‬‬ ‫دو ارزوی بزرگ ه��م دارم که امیدوارم هر دو ارزو‬ ‫به طور همزمان محقق ش��ود؛ نخست‬ ‫اینکه س��اختار سیاس��ی م��ا راضی به‬ ‫اصالحات سیاس��ی و اقتصادی ش��ود‬ ‫ت��ا امید ب��ه جامع��ه بازگ��ردد و دوم‬ ‫اینکه ارزو دارم مردم ناامید نش��وند و‬ ‫صب��وری را کنار نگذارن��د‪ .‬باید بدانیم‬ ‫«تغییر» بسیار کند است و سریع اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬متاس��فانه اتفاق هایی در کشور رخ داده‬ ‫که به گمان��م زمینه ظهور مجدد سیاس��تمداران‬ ‫پوپولیس��ت را فراهم کرده؛ با این تفاوت که این بار‬ ‫ممکن اس��ت پوپولیس��می ک��ه با ش��عار عدالت‬ ‫اجتماع��ی پیروز عرصه سیاس��ت ش��د‪ ،‬در قامت‬ ‫«سوسیالیسم‪-‬پوپولیسم» یا شاید «سوسیالیسم‪-‬‬ ‫‹ ‹کمک به کاهش الودگی هوا‬ ‫ناسیونالیسم» ظهور کند‪ .‬سال های طوالنی است‬ ‫که سیاس��تمداران از صبوری مردم سوءاس��تفاده‬ ‫ل حاضر ارزو دارم ساختار سیاسی‬ ‫کرده اند و در حا ‬ ‫به این بازی دوس��رباخت پایان ده��د‪ .‬همین طور‬ ‫امیدوارم هرچه زودتر بس��اط تیولداری سیاس��ی‬ ‫و اقتصادی برچیده ش��ود‪ .‬اقتص��اد در حال حاضر‬ ‫پاشنه اشیل کشور است و ارزو دارم سیاستمداران‬ ‫همان طور که برای مداوا به پزش��ک حاذق مراجعه‬ ‫می کنن��د یا حتی حاضر به س��فر خارج از کش��ور‬ ‫می ش��وند‪ ،‬درب��اره مش��کالت اقتص��ادی هم به‬ ‫اقتصاددانان اصیل مراجع��ه و به توصیه های انان‬ ‫گوش کنند‪ .‬ارزو دارم سیاستمداران با مردم صادق‬ ‫باشند و اصالحات اقتصادی را به تعویق نیندازند‪.‬‬ ‫چرا از این دیدگاه‬ ‫کارشناسی استقبال‬ ‫نمی شود؟‬ ‫یوس�ف موالیی‪،‬‬ ‫اس�تاد حق�وق‬ ‫بین الملل‪ :‬در تمامی‬ ‫کش��ورها بانک ه��ای‬ ‫مرک��زی نحوه ارتباط‬ ‫مالی کشور موردنظر‬ ‫ب��ا جه��ان را رهبری‬ ‫می کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی‬ ‫کشورمان به عنوان تخصصی ترین نهاد پولی و‬ ‫مالی‪ ،‬تا این اندازه بر پیوس��تن ایران به گروه‬ ‫وی��ژه مالی تاکی��د دارد‪ ،‬چرا از ای��ن دیدگاه‬ ‫کارشناس��ی استقبال نمی ش��ود؟ پیوستن به‬ ‫گروه ویژه مال��ی‪ ،‬مکانیس��می دارد که ایران‬ ‫ب��رای مبادالت پولی و مالی خود با جهان باید‬ ‫پذیرای انها باش��د‪ .‬این مکانیسم شامل رصد‬ ‫گردش پولی و مالی کش��ورمان است و زمانی‬ ‫که این رصد انجام و ش��فافیت موردنظر ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬مبادالت مالی ایران در مسیر سالمی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬این موضوع به ان معناست که دیگر‬ ‫پولش��ویی وجود ندارد و کالهبرداری نیست و‬ ‫برخی از منابع مالی نیز دیگر از ش��بکه بانکی‬ ‫ایران تغذیه نمی شود و تمامی مسیرهای مالی‬ ‫در حد اس��تانداردهای جهانی ش��فاف اس��ت‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که یک کش��ور وارد این مکانیس��م‬ ‫شفافیت و رصد و نظارت بین المللی نشود‪ ،‬این‬ ‫ظن وجود دارد که فعالیت های مالی ان کشور‬ ‫در بخش هایی در مسیر درستی پیگیری نشود‪.‬‬ ‫باتوجه به این موارد‪ ،‬باید منشا پول و مسیری‬ ‫که طی می شود شفاف و قابل حسابرسی باشد‬ ‫تا مبادالت مالی کشورها در جهان تایید شود و‬ ‫این قانون درباره تمامی کشورها صادق است و‬ ‫هیچ دولتی نمی تواند از اجرای ان شانه خالی‬ ‫کند‪ .‬براس��اس قوانین بین المل��ل در صورتی‬ ‫که کش��وری نتواند راستی ازمایی فعالیت های‬ ‫خود را ب��ه تایید گروه ویژه مالی برس��اند‪ ،‬به‬ ‫لحاظ استانداردهای جامع پولی و مالی جهانی‬ ‫مورد تایید نیس��ت و در فهرس��ت کشورهای‬ ‫ک مالی ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫س��یاه و دارای ریس�� ‬ ‫در همی��ن راس��تا نی��ز فرصت هایی ازس��وی‬ ‫گ��روه ویژه مالی به ایران ارائه ش��ده تا بتواند‬ ‫مبادالت بانکی س��المی با جهان داشته باشد؛‬ ‫مسئوالن ‪ FATF‬می دانند که دولت و برخی‬ ‫از نهادهای مربوط به دنبال الحاق کش��ورمان‬ ‫به ای��ن گروه و ام��کان تس��هیل در مراودات‬ ‫بانک��ی ایران با جهان هس��تند‪ .‬در مقابل‪ ،‬اگر‬ ‫مقامات ‪ FATF‬به این جمع بندی برسند که‬ ‫دول��ت ایران توان الحاق ب��ه این گروه مالی را‬ ‫ندارد ما را در فهرس��ت س��یاه ای��ن گروه قرار‬ ‫ک قرار‬ ‫می دهد و جزو کش��ورهای دارای ریس ‬ ‫می گیریم‪ .‬پس از این مرحله اس��ت که تمامی‬ ‫فعالیت های اقتصادی ایران بلوکه می ش��ود و‬ ‫مناس��بات مالی کش��ورمان با جهان تقریبا در‬ ‫حالت ایس��تا ق��رار می گیرد‪ .‬مخالف��ان الحاق‬ ‫ای��ران به گروه ویژه مالی معتقدند کش��ورمان‬ ‫بدون پیوس��تن ب��ه ‪ FATF‬ه��م می تواند از‬ ‫طریق ش��رکای تجاری چون روس��یه‪ ،‬چین و‬ ‫ترکیه همچنان با جهان ارتباط داش��ته باشد‪،‬‬ ‫ی اس��ت که همکاری با کشورهای‬ ‫این در حال ‬ ‫موردنظ��ر از قاعده ای که به ان اش��اره کردم‬ ‫مستثنا نیس��ت چراکه هر ‪ ۳‬این کشور نیز از‬ ‫اعضای گروه ویژه مالی هس��تند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫به لحاظ مبانی حقوق بین الملل نیز یا ش��ما با‬ ‫اس��تانداردهای جهانی همراه هستید و امکان‬ ‫رصد و ش��فافیت معامالت بانکی تان را فراهم‬ ‫می کنید یا از جریان ازاد مالی جهانی محروم‬ ‫می ش��وید‪ .‬حتی اگر کش��وری از منابع مالی‬ ‫مناس��بی برخوردار باشد اما همچنان از الحاق‬ ‫به ‪ FATF‬سر باز زند هم از امکان جابه جایی‬ ‫مناب��ع مال��ی خود در س��طح جه��ان محروم‬ ‫اس��ت و این امر به معنای منزوی س��ازی یک‬ ‫کش��ور تلقی می ش��ود‪ .‬قطع رابطه پولی ومالی‬ ‫یک کش��ور با منابع مالی جهان روند ناصوابی‬ ‫است؛ اما اینکه چه روش هایی جایگزین الحاق‬ ‫ای��ران به ‪ FATF‬می ش��ود یا چ��ه راهکاری‬ ‫برای جلوگیری از قط��ع ارتباط مالی و بانکی‬ ‫ای��ران با جه��ان وجود دارد‪ ،‬خ��ود‪ ،‬موضوعی‬ ‫چالش برانگیز است‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫هوا پس است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تبدیل کارافرینی به یک فرهنگ‬ ‫س�عید اش�تیاقی‪ ،‬عض�و ات�اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای�ع‪ ،‬مع�ادن و کش�اورزی ته�ران‪ :‬علم‪،‬‬ ‫دانستن در برابر نداستن است (به همه دانستنی ها‬ ‫صرف نظ��ر از نوع ان علم می گوین��د‪ ).‬مطابق این‬ ‫تعریف علم با تولد بش��ر متولد ش��د و همه رشته ها‬ ‫عل��م هس��تند؛ اما نکت��ه قابل توجه این اس��ت که‬ ‫بس��یاری از افراد کارافرین��ی را به عنوان علم تلقی‬ ‫نمی کنند و به صرف داشتن ویژگی های کارافرینی‬ ‫ب��رای کارافری��ن ش��دن بس��نده می کنن��د‪ .‬علم‬ ‫کارافرینی یک حوزه مطالعاتی چندرشته ای است‪.‬‬ ‫بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران کارافرینی‬ ‫ب��ر این مس��ئله اجماع نظ��ر دارند ک��ه کارافرینی‬ ‫نه تنها یک موضوع منحصربه فرد نیس��ت و تعریف‬ ‫روش��نی ندارد‪ ،‬بلکه درباره شیوه رفتار کارافرینان‬ ‫ه��م توافقی وجود ندارد‪ .‬یکی از دالیلی که تاکنون‬ ‫خط مشی گذاران راهنمایی چندانی برای کارافرینی‬ ‫ارائه نکردند‪ ،‬این اس��ت که کارافرینی‬ ‫پدیده ای میان رش��ته ای است و طیف‬ ‫گسترده ای از رشته ها از جمله اقتصاد‪،‬‬ ‫روانشناسی‪ ،‬جامعه شناسی و مدیریت‬ ‫را دربرمی گی��رد‪ .‬ب��رای کارافرین��ی‬ ‫نمی ت��وان نقط��ه اغازی تص��ور کرد‪،‬‬ ‫زی��را خالقی��ت و نواوری همزاد بش��ر‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬جامعه ام��روز ایران تش��نه مفاهیم‬ ‫کارافرینی اس��ت‪ .‬کارافرینان به عنوان‬ ‫موتور اقتصادی نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫اغلب انها‪ ،‬الیه دوم بازیگران اقتصادی‬ ‫هس��تند که فرصت های کس��ب وکار را‬ ‫شناس��ایی کرده که گاهی در مخالفت‬ ‫مس��تقیم با کسب وکار بزرگ موجود و‬ ‫گاهی در نقش پشتیبان شرکت ها ظاهر‬ ‫می شوند؛ خطرپذیرند و با فعالیت های کارافرینانه‬ ‫به دنب��ال شناس��ایی و کس��ب اگاه��ی از ب��ازار و‬ ‫فرصت های جدید و نواور هستند؛ بنابراین‪ ،‬روحیه‬ ‫کارافرینی و کارافرین شو باید در جامعه نهادینه و‬ ‫کارافرینی در همه س��طوح به یک فرهنگ تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬فرهنگ کارافرینی در مدرس��ه ها‪ ،‬اداره ها و‬ ‫س��ازمان ها نهادینه ش��ود‪ .‬کارافرینی یک فعالیت‬ ‫امتیازجویی فردی نیس��ت‪ ،‬بلکه عامل مهمی برای‬ ‫کمک به توسعه اقتصادی است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫گازسوز کردن خودروها‬ ‫قوز باال قوز نشود‬ ‫بـرج الـودگی‬ ‫بازم مدرسه ها‬ ‫تعطیل شد؛ حاال‬ ‫چی کار کنیم؟‪...‬‬ ‫در موضوع الودگی هوا‬ ‫‹ ‹خودروساز‪ ،‬استاندارد تولید می کند‬ ‫یک��ی از خصوصی��ات ما ایرانی��ان به جای پی��دا کردن‬ ‫راه��کار برای معضلی‪ ،‬این اس��ت که با توجیه های منطقی‬ ‫و غیرمنطق��ی مس��ئولیت مش��کل را به گ��ردن دیگری‬ ‫می اندازی��م و خود را مبرا از موضوع می کنیم؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که اگر یک بار بگوییم بخش��ی از موضوع مربوط به‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی من نوعی(ف��رد حقیقی یا حقوقی)‬ ‫به عنوان یک ش��هروند عادی است‪ ،‬بسیاری از چالش های‬ ‫امروز دیگر وجود نداش��تند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬الودگی هوای‬ ‫پایتخت و برخی کالنش��هرها‪ ،‬این روزها دس��تاویزی برای‬ ‫منتقدان صنعت خودرو کش��ور شده و مرتب بر طبل عقب‬ ‫افت��ادن این صنعت از اس��تانداردهای جهان��ی می کوبند‪.‬‬ ‫منتقدان می گویند اگر صنعت خ��ودرو همگام با تحوالت‬ ‫و اس��تانداردهای جهانی به پیش می رفت‪ ،‬امروز شرایطی‬ ‫به مراتب بهتر در حوزه هوای کالنش��هرها شاهد بودیم‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران اظهارکرد‪ :‬خودروس��ازان همواره ب��ر مبنای اخرین‬ ‫مصوبه ه��ای هیات وزیران ب��ه تولید می پردازن��د‪ ،‬درباره‬ ‫االیندگ��ی خودروه��ا نی��ز برپایه همی��ن مصوبه ها عمل‬ ‫می ش��ود و سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اجرای ان‬ ‫نظ��ارت می کند‪ .‬این مقام صنفی مدعی اس��ت از حدود ‪۳‬‬ ‫سال پیش اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۴‬خودروها در کشور‬ ‫به تصویب رس��یده اما مشکل انجاست که به جز تهران و ‪۷‬‬ ‫کالنش��هر دیگر‪ ،‬این س��وخت در دیگر مناطق توزیع نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در دولت های هشتم و نهم مقرر شده‬ ‫بود ‪ ۶‬ماه پیش از اجرای مصوبه های هیات وزیران االیندگی‬ ‫خودرویی‪ ،‬باید س��وخت جدید تامین و به صورت سراسری‬ ‫توزیع شود اما این بند از مصوبه در دولت دهم حذف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارت نفت توان حمایت ندارد‬ ‫ن کرد‪ :‬وقتی خودروها را با استانداردهای‬ ‫نعمت بخش بیا ‬ ‫جدید ارتقا می دهیم اما س��وخت با استاندارد جدید توزیع‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬نتیج��ه قطع��ی ان افزایش اسیب رس��انی به‬ ‫خودروهاس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ام��ار مراجعه ب��ه تعمیرگاه‬ ‫خودروه��ای داخلی و مونت��اژی که از اس��تاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫برخوردارند‪ ،‬نش��ان دهنده همین مس��ئله است به ویژه در‬ ‫خودروهای گ��روه مدیران خودرو و کرمان موتور بیش��تر‬ ‫گزارش ش��ده است که ناش��ی از تطابق نداشتن استاندارد‬ ‫س��وخت با اس��تاندارد االیندگ��ی خودروهاس��ت‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن خودروس��ازان ایران ادامه داد‪ :‬به تازگی استاندارد‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۵‬برای خودروها به تصویب رس��یده به ویژه‬ ‫برای خودروهای اتوماتیک و گازسوز که از پیچیدگی های‬ ‫بیش��تری برخوردار است؛ در این راس��تا باید با سازندگان‬ ‫اصل��ی این خودروه��ا ارتباط گرفت ک��ه ان هم در فضای‬ ‫تحریم کنونی امکان پذیر نیس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫ای��ن انجمن در نام��ه ای به وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خواس��تار ان شد که با توجه به کمبود سوخت با استاندارد‬ ‫یورو‪ ،۴‬اجرای استاندارد خروجی اگروز خودروهای سبک‬ ‫از یورو‪ ۴‬به یورو‪ ۵‬تا رفع تحریم ها به تعویق افتد‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش بی��ان ک��رد‪ :‬در ای��ن نامه یاداور ش��دیم‬ ‫که اج��رای اس��تاندارد یورو‪ ۵‬نی��از به طراحی و توس��عه‬ ‫موت��ور جدی��د‪ ،‬کالیبراس��یون موت��ور و پیاده س��ازی‬ ‫سیس��تم ‪ ،OBD‬انتق��ال فن��اوری تولید جدی��د و ایجاد‬ ‫زنجیره تامین دارد که در ش��رایط کنونی مقدور و میس��ر‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون وزارت نفت مدعی اس��ت که به‬ ‫تولید س��وخت با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬در پاالیش��گاه اراک و‬ ‫همچنین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس می پردازد‪ ،‬اما نکته‬ ‫اصلی توزیع سراس��ری این س��وخت بوده که انجام نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬نعمت بخش تاکید کرد‪ :‬خودروهای جدید قادر به‬ ‫طراحی چند مدل جدید خودرو در سایپا امیدوارکننده است‬ ‫مدیریت سایپا به توان داخلی باور دارد‬ ‫سایپا و وزارت دفاع تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند‬ ‫‪‎‬‏‪‎‬وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در‬ ‫بازدی��د از خط��وط تولید و مرک��ز تحقیقات و‬ ‫نواوری صنایع خودرو گروه خودروسازی سایپا‬ ‫گفت‪ :‬خطوط تولید سایپا به صورت پویا مشغول‬ ‫فعالیت است که بیانگر توان این خودروساز در‬ ‫بی اثرساختن تحریم ها است‪.‬‬ ‫امیرسرتیپ امیر حاتمی در این بازدید افزود‪:‬‬ ‫دشمن تالش کرده با ایجاد محدودیت‪ ،‬جلوی‬ ‫جری��ان تولید در کش��ور را بگی��رد و صنایع را‬ ‫به تعطیلی بکش��اند اما ام��روز حرکت تولیدی‬ ‫و توس��عه ای در س��ایپا نش��ان می ده��د ای��ن‬ ‫محدودیت ها و موانع راه به جایی نخواهند برد‪.‬‬ ‫‏‪‎‬وی به وجود باور به ت��وان و ظرفیت داخلی‬ ‫در مدیریت ارش��د سایپا هم اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه تیم کاری خالق‪ ،‬مبتکر و متعهدی‬ ‫در س��ایپا مشغول فعالیت شده اند و توانسته اند‬ ‫نیاز بخش زیادی از جامعه را تامین کنند‪.‬‬ ‫‏‪‎‬وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح‬ ‫در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬ماهی��ت تولید خودرو‬ ‫همچ��ون دیگر بخش های تولیدی در کش��ور‪،‬‬ ‫مبارزه و مقابله ب��ا محدودیت ها و موانع ایجاد‬ ‫ش��ده از سوی دشمنان و بدخواهان ملت ایران‬ ‫اس��ت که سایپا در این عرصه فعالیت و پویایی‬ ‫ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫‏‪‎‬وی ب��ا بی��ان این ک��ه وزارت دف��اع اولویت‬ ‫خ��ود را پویایی و تولی��د در بخش خصوصی و‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان می داند‪ ،‬درخصوص‬ ‫نحوه هم��کاری این وزارتخانه با صنعت خودرو‬ ‫هم گفت‪ :‬وزارت دفاع خود را پشتیبان و نیروی‬ ‫قابل اتکای صنعت خودرو ملی در برابر فشارها‬ ‫و محدودیت های حداکثری دشمنان می داند‪.‬‬ ‫‏‪‎‬امی��ر حاتم��ی همچنی��ن پ��س از بازدید از‬ ‫خودروهای جدید‪ ،‬پلتفرم های اختصاصی سایپا‬ ‫و بخش های مطالعاتی مرکز تحقیقات و نواوری‬ ‫صنایع خودرو سایپا هم گفت‪ :‬پروژه های بسیار‬ ‫خوبی در زمینه طراح��ی پلتفرم و خودروهای‬ ‫جدید توسط مهندسان و محققان جوان ایرانی‬ ‫انج��ام ش��ده که م��ن به عنوان ی��ک ایرانی به‬ ‫پویایی و نشاط این مرکز افتخار کردم‪.‬‬ ‫‏‪‎‬وی ب��ه امادگ��ی وزارت دفاع و پش��تیبانی‬ ‫نیروهای مسلح برای همکاری با صنعت خودرو‬ ‫در زمینه طراحی و س��اخت قطعات پیشرفته و‬ ‫پش��تیبانی از این صنع��ت در برابر تحریم های‬ ‫ظالمانه اشاره کرد و گفت‪ :‬صنایع دفاعی کشور‬ ‫اماده اس��ت تا هرگونه نیاز صنعت خودرو را در‬ ‫این عرصه با استفاده از ظرفیت های خود پاسخ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‏‪‎‬وی افزود‪ :‬سایپا نیز همچون مجموعه صنایع‬ ‫دفاعی در مس��یر رونق تولید و استفاده از توان‬ ‫درونی و ظرفیت های بومی قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین س��یدجواد س��لیمانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا در این بازدید گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه صنایع دفاعی پش��توانه و اتکای‬ ‫محکمی برای صنعت خودرو محس��وب شده و‬ ‫س��ایپا قصد دارد عالوه بر همکاری های قبلی‪،‬‬ ‫از ظرفیت ه��ای وزارت دفاع بیش از گذش��ته‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قصد داریم با همکاری صنایع‬ ‫دفاع‪ ،‬پروژه ملی بومی س��ازی قطعات خودرو را‬ ‫که با اجرای ان تاکنون توانس��ته ایم ‪ ۵۳‬قطعه‬ ‫را داخلی س��ازی کنیم‪ ،‬با جدیت بیش��تر ادامه‬ ‫دهیم و قطعات بیشتری را با کمک این صنایع‪،‬‬ ‫داخلی سازی کنیم‪.‬‬ ‫س��لیمانی با بیان این که چندین قطعه مهم‬ ‫و پیچی��ده خودرو ب��ا هم��کاری صنایع دفاع‬ ‫بومی سازی ش��ده اس��ت گفت‪ :‬در محصوالت‬ ‫این��ده نیز که به زودی به ب��ازار عرضه خواهند‬ ‫شد از این توانمندی بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در حاش��یه این بازدید س��ند‬ ‫تفاهم با موضوع کمک و پشتیبانی وزارت دفاع‬ ‫از صنعت خودرو‪ ،‬تعمیق بومی سازی قطعات و‬ ‫توسعه همکاری میان گروه خودروسازی سایپا‬ ‫و معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع‬ ‫و پش��تیبانی نیروهای مسلح به امضای طرفین‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫کاش معضل زیس��ت محیطی محصوالت صنعتی تولید‬ ‫داخ��ل اعم از خ��ودرو و‪ ...‬بدون سیاس��ی ش��دن موضوع‬ ‫از س��وی دولتم��ردان‪ ،‬نهاده��ای مرتبط‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫حوزه های گوناگون صنعت��ی اجتماعی‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنن��دگان یک بار به طور جدی مورد بررس��ی قرار‬ ‫گیرد و برنامه ای منس��جم ادامه دار طرح ریزی شود زیرا با‬ ‫وضعیت موجود همه انها در قبال افرادی که سالمت و حتی‬ ‫جان خود را به دلیل الودگی هوا از دست می دهند مسئول و‬ ‫گاهی محکوم هستند‪ .‬به چه قیمتی تولید ارزشمند است‪.‬‬ ‫یک بار برای همیشه با خودمان رو راست باشیم‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در دولت های‬ ‫هشتم و نهم‬ ‫مقرر شده‬ ‫بود ‪ ۶‬ماه‬ ‫پیش از اجرای‬ ‫مصوبه های‬ ‫هیات وزیران‬ ‫االیندگی‬ ‫خودرویی‪ ،‬باید‬ ‫سوخت جدید‬ ‫تامین و به‬ ‫صورت سراسری‬ ‫توزیع شود‬ ‫اما این بند از‬ ‫مصوبه در دولت‬ ‫دهم حذف شد‬ ‫در نشس��تی با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و اعضای کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫راهکارهای تامین منابع مالی قطعه س��ازان در راس��تای‬ ‫افزایش تولید خودرو بررس��ی شد‪ .‬سیدمهدی مقدسی‬ ‫در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪ :‬نشس��تی با حضور‬ ‫رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اعضای‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی درباره بررسی‬ ‫راهکاره��ای تامی��ن منابع مالی مورد نیاز قطعه س��ازان‬ ‫به منظ��ور افزایش تولید خودرو برگزار ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ارائه تس��هیالت بانکی به قطعه سازان در اواخر سال ‪ ۹۷‬و‬ ‫اوایل امس��ال منجر به افزای��ش تولید خودرو و در نتیجه‬ ‫کاهش نسبی نرخ خودرو و ایجاد تعادل در بازار شد‪ .‬این‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫در ادامه با اش��اره ب��ه افزایش مطالبات قطعه س��ازان از‬ ‫خودروس��ازان گفت‪ :‬تامین نش��دن قطعه به دلیل نبود‬ ‫نقدینگی تع��ادل موجود میان میزان تولی��د و نرخ را بر‬ ‫ه��م زد و باعث افزایش نرخ خودرو در اواس��ط امس��ال‬ ‫ش��د‪ .‬مقدس��ی در ادامه افزود‪ :‬در این نشس��ت مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫نمایندگی از دولت راهکارهای متعددی را درباره وصول‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان و تامین منابع مالی انها بررسی و‬ ‫پیشنهاد کرده اند‪ .‬وی ضرورت برون رفت صنعت خودرو‬ ‫از وضعی��ت فعلی را همکاری دول��ت و بانک مرکزی در‬ ‫اجرای برنامه ها دانس��ت و گف��ت‪ :‬افزایش تولید قطعات‬ ‫و به دنب��ال ان افزای��ش تولی��د خودرو موج��ب تنظیم‬ ‫بازار خواهد ش��د‪ .‬این عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬حضور قطعه سازان‪،‬‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در‬ ‫کنار وزارتخانه به نمایندگی از دولت در راس��تای تدوین‬ ‫یک س��ند راهبردی و تعیین استراتژی برای این صنعت‬ ‫ب��ه ارتقای کیفی��ت خودرو و ایمن تر ش��دن محصوالت‬ ‫تولی��دی می انجامد‪ .‬وی گفت‪ :‬امیداوریم پیش��نهادات‬ ‫ارائه ش��ده در راس��تای تامین منابع مالی قطعه سازان و‬ ‫خودروس��ازان عملیاتی شود‪ .‬مقدس��ی در پایان درباره‬ ‫راهکارهای تامین منابع مالی خودروس��ازان گفت‪ :‬مقرر‬ ‫ش��د بانک مرکزی در این باره بررس��ی های الزم را انجام‬ ‫دهد و پس از ان تصمیم های مقتضی اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گروه صنعت‪ :‬در حالی که بیش��تر کارشناسان از سطح‬ ‫کیفی و اس��تانداردهای خودروها نس��بت ب��ه تراز جهانی‬ ‫گالیه من��د هس��تند خبرهایی می ش��نویم از محصوالت‬ ‫ف�لان خودروس��ازی که کمترین می��زان ‪ CO ۲‬را تولید‬ ‫می کن��د‪ .‬ای��ن موضوع زمانی بیش��تر جالب می ش��ود که‬ ‫یک��ی از مدل ه��ای این خودروس��از با بیش��ترین تیراژ در‬ ‫کشور کمترین س��تاره کیفی را در بین خودروها داراست؛‬ ‫همچنین دیگری مدعی اس��ت محصوالت تولیدی خود را‬ ‫براساس جدول زمان بندی ارتقا خواهد داد و‪ ....‬به گزارش‬ ‫هوای تهران به کمترین میزان س�لامت رس��یده‬ ‫اس��ت و در حالی که هر بخش و نه��ادی باید به ضعف های‬ ‫بخش خود معترف باش��د با هزاران دلیل و استدالل توجیه‬ ‫می کند محصوالت و عملکردش مناسب و براساس ضوابط‬ ‫و قوانین است‪ .‬سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬خودروس��ازان‪ ،‬موتورسیکلت س��ازان و‬ ‫س��ایر نهادهای مرتبط به موضوع باید پاسخگوی وضعیت‬ ‫فعلی الودگی هوا به ویژه در کالنشهرها باشند‪ .‬کارشناسان‬ ‫حوزه س��وخت عنوان می کند جنس الودگی هوا متفاوت‬ ‫از گذش��ته است و ترکیبات سمی هیدروژنی بار نهادهایی‬ ‫مانند وزارت بهداش��ت را بیش��تر کرده و س�لامت جامعه‬ ‫و این��ده ان را ب��ا خطر جدی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬با وجود‬ ‫وضعی��ت موج��ود که هیچ ک��س نمی تواند منکر س��طح‬ ‫کیفی هوا ش��ود دبیر انجمن خودروسازان ایران می گوید‪،‬‬ ‫خودروس��ازان هم��واره بر مبن��ای اخری��ن مصوبه های‬ ‫هیات وزی��ران به تولید می پردازند و خودروهای تولیدی از‬ ‫استانداردهای االیندگی عقب نیستند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامین نقدینگی خودروسازان‬ ‫در گرو همکاری دولت و بانک‬ ‫چرا هیچ نهادی اشتباه خود را نمی پذیرد؟‬ ‫استفاده از سوخت های قدیمی نیستند زیرا عالوه بر اسیب‬ ‫دیدن قطعات خودرو‪ ،‬خروجی اگزوز االیندگی بیش��تری‬ ‫تولی��د خواهد کرد‪ .‬گفته های دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران در حالی اس��ت که علیرضا صادق ابادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فراورده ه��ای نفتی ایران‬ ‫پیش تر به ایرنا گفته ب��ود‪ :‬عالوه بر ‪ ۴۵‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫تولی��دی با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬در پاالیش��گاه س��تاره‬ ‫خلیج فارس‪ ۱۷ ،‬میلیون لیتر بنزین با کیفیت در پاالیشگاه‬ ‫ش��ازند‪ ۱۲ ،‬میلیون لیتر در پاالیشگاه اصفهان‪ ۳ ،‬میلیون‬ ‫لیتر در پاالیش��گاه تبریز و ‪ ۱۲‬میلیون لیتر در پاالیش��گاه‬ ‫بندرعباس تولید می ش��ود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬بیژن زنگنه‪،‬‬ ‫وزی��ر نفت هم در پاس��خ به این پرس��ش که چ��ه میزان از‬ ‫الودگ��ی ه��وای تهران مرب��وط به کیفیت بنزین اس��ت؟‬ ‫عنوان کرده اس��ت‪ ،‬محیط زیس��ت پیش تر اعالم کرده که‬ ‫تاثیر کیفیت بنزین بر الودگی هوا ناچیز اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر نوع بنزین هم مسئله نیست بلکه موتورسیکلت های‬ ‫غیراس��تاندارد منجربه الودگی هوا ش��ده اس��ت‪ .‬ان طور‬ ‫ک��ه گفته می ش��ود هر موتورس��یکلت غیراس��تاندارد به‬ ‫ان��دازه ‪ ۷‬خ��ودرو الودگ��ی ایج��اد می کن��د درحالی که‬ ‫موتورس��یکلت های زیادی در کش��ور تردد دارند که بدون‬ ‫استاندارد هستند‪ .‬وی اعالم کرده بود‪ ،‬طرح ‪ ۶۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان وام برای سی ان جی سوز کردن خودروهای عمومی‬ ‫در حال عملیاتی ش��دن است و قراردادهای ان منعقد شد‪.‬‬ ‫کار دیگری که در حال انجام ان هستیم تمهیدات وام برای‬ ‫خودروهای غیرعمومی از جمله خودروهای شخصی است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫«الودگی»‬ ‫و نیاز به‬ ‫تغییر نگرش‬ ‫مسئوالن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معضل خودروها و الودگی هوا گره کوری که دیگر با دست باز نمی شود‬ ‫گازسوز کردن خودروها قوز باال قوز نشود‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ -‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫سال هاس��ت پاییز که از راه می رس��د‪ ،‬مردم و به ویژه مردم تهران نگران هستند که‬ ‫کی قرار اس��ت‪ ،‬وارونگی دما رخ دهد و به حالت نیمه خفگی برسند و دولت مدرسه ها‬ ‫را تعطی��ل کن��د‪ .‬بعد هم وقتی این پدیده ش��وم رخ داد منتظریم ببینیم کی خداوند‬ ‫عالم به ما رحم می کند و بادی یا بارانی فرستاده و ما را نجات می دهد‪ .‬بماند که هفته‬ ‫گذشته پدیده جدیدی را هم شاهد بودیم‪ .‬باران هم امد‪ ،‬اما الودگی ان قدر زیاد بود و‬ ‫باران کم‪ ،‬که باز هم دولت مجبور شد نه تنها مدرسه ها را تعطیل کند‪ ،‬بلکه دانشگاه ها‬ ‫را نیز تعطیل کرد‪ .‬پدیده جالب تر الودگی در تابستان هاس��ت که ظاهرا نوع الودگی‬ ‫ان کمی فرق می کند‪ .‬مس��ئوالن می گویند الودگی هوا در زمستان از نوع دی اکسید‬ ‫کربن و اکس��یدهای ازن و ذرات معلق اس��ت و الودگی هوا در تابستان مربوط به ازن‪.‬‬ ‫بماند یک الودگی دیگر هم چند س��الی اس��ت مهمان خانه های تمام شهرهای ایران‬ ‫شده و ان الودگی ناشی از غبار و ریزگردهاست‪ .‬در این میان‪ ،‬هر سال درست در اوج‬ ‫الودگی‪ ،‬مسئوالن هم به غیر از تعطیلی مدرسه ها و اعالم طرح های مسخره ای مانند‬ ‫زوج و فرد از در خانه‪ ،‬سرش��ان با مصاحبه های اتش��ین درباره اعمال استانداردهای‬ ‫قوی تر روی خودروها و بس��تن در کارخانه ها و‪ ...‬شلوغ تر می شود‪ .‬نخستین واقعیتی‬ ‫که باید بپذیریم این اس��ت که جهان به دلیل فعالیت های نامتناسب بشر در یک سده‬ ‫گذش��ته‪ ،‬با مش��کل جدی تغییرات اب و هوایی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬هر چند برخی‬ ‫دانش��مندان هنوز منش��اء انس��انی این تغییر را قبول ندارند و مدعی هس��تند که در‬ ‫دوران های زمین شناس��ی‪ ،‬چنین تغییراتی همواره وجود داش��ته و طبیعی اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا ب��ه هر حال یک واقعیت وجود دارد که در قرن بیس��ت و یک��م‪ ،‬جهان با جمعیت‬ ‫باالی ‪۷‬میلیارد نفر (که در ‪ 2‬س��ال اینده از مرز ‪ ۹‬میلیارد نفر هم خواهد گذش��ت)‪،‬‬ ‫ فعال به دلیل این تغییرات اب و هوایی‪ ،‬با مش��کل روبه رو شده است‪ .‬مشکالت متعدد‬ ‫هستند و بخش های گوناگونی دارند‪ ،‬اما یک واقعیت را نمی توان کتمان کرد و ان این‬ ‫اس��ت که با توجه به تغییرات الگوهای هواشناس��ی‪ ،‬با تکراری الگوهای قبلی زندگی‬ ‫خودمان به طور قطع با مش��کل روبه رو می شویم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬موضوعی به نام چهار‬ ‫فصل برای کش��وری مثل ایران با اب وهوای معتدل‪ ،‬کم کم دارد تغییر معنا می دهد‬ ‫و این یعنی لزوم تغییر الگوی لباس پوش��یدن‪ ،‬رژیم غذایی و نحوه زندگی کردن‪ .‬در‬ ‫میان این تغییرات ما ایرانی ها جایی زندگی می کنیم که ش��اهد تغییرات شدیدی به‬ ‫س��مت خشکی و خشکسالی دائمی هس��تیم (بعضی جاهای دنیا درست برعکس ما‬ ‫به س��مت باران های سیل اسا و زیراب رفتن پیش می روند)‪ .‬ما در یکی از مناطق کره‬ ‫زمین زندگی می کنیم که تغییرات جوی ان به سمت از دست دادن منابع ابی اصلی و‬ ‫دیرینه داخل سرزمینی سوق یافته تا جایی که برخی نگران از بین رفتن تمدن در این‬ ‫محدوده یعنی منطقه اصلی خاورمیانه هس��تند‪ .‬حال با تمام این مشکالت کالن که‬ ‫طبیعت بر ما تحمیل می کند (شاید هم رفتار کل بشریت) ‪ ،‬ما ایرانی ها هم رفتارهای‬ ‫خاصی داریم که موضوع را تش��دید می کند‪ .‬نخس��تین موضوع در شهرهای بزرگی‬ ‫ت محیطی‬ ‫مانند تهران‪ ،‬ساخت وس��از بی روی��ه بدون توجه به نیازمندی های زیس�� ‬ ‫شهرس��ازی است‪ .‬همه می دانند که ساخت وس��از غیراصولی برج های چند طبقه در‬ ‫جای جای تهران‪ ،‬بدون توجه به الگوهای اصلی جریان هوا در تهران‪ ،‬مسیر های اصلی‬ ‫جریان هوا را تغییر داده و گاه بسته است‪ .‬منطقه ‪ ۲۲‬تهران که روزی یکی از تمیزترین‬ ‫مناطق تهران بود‪ ،‬امروز به یکی از مناطق الوده تبدیل ش��ده است‪ .‬جالب است که ما‬ ‫در ای��ن زمینه قوانین زیادی مانند خروج کارخانه ها و ندادن مجوز برای توس��عه انها‬ ‫در ش��عاع کمت��ر از ‪ ۱۲۰‬کیلومتر هم داریم‪ .‬یا مجوز ندادن به ایجاد س��اختمان های‬ ‫بلندمرتبه یا توجه جدی به موضوع حفظ درخت و لزوم رعایت س��رانه فضای س��بز‬ ‫برای مجتمع های مسکونی‪ .‬خالصه اینکه داریم یک قفس بزرگ برای خود می سازیم‬ ‫ک��ه ب��ه زودی ما را خفه خواهد کرد‪ .‬اما از این موضوع کالن و زیرس��اختی بگذاریم و‬ ‫بپردازیم ب��ه حیطه تخصصی حمل ونقل و خودرو‪ .‬می رس��یم به موضوع حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ .‬چه کس��ی اس��ت که نداند در این باره در شهری مانند تهران‪ ،‬واقعا کم کاری‬ ‫شده است‪ .‬چه کسی است که نداند تعداد و کیلومتر خطوط موجود مترو ما نسبت به‬ ‫جمعیت و نوع رفت و امد شهروندان پرکار ان‪ ،‬بسیار کم است‪ .‬حاال تازه اگر بپذیریم‬ ‫از این منظر مش��کلی نداریم‪ ،‬همه می دانی��م که تعداد واگن ها و رفت و امد انها روی‬ ‫این خطوط بس��یار محدود اس��ت‪ .‬چرا؟ ایا مسئوالن نمی دانند؟ مگر می شود ندانند‪.‬‬ ‫انها هر س��ال به مناس��ب های گوناگون در این زمینه س��خنرانی می کنند اما چرا کار‬ ‫جدی انجام نمی دهند؟ البته باید اذعان کنم که تا همین جا هم که انجام شده‪ ،‬دست‬ ‫مریزاد‪ ،‬خیلی کار بزرگی بوده‪ ،‬اما به طور قطع کافی نیس��ت‪ .‬علت اصلی این اس��ت‬ ‫که کار روی مترو نیازمند س��رمایه گذاری های اساس��ی و بلندمدت است‪ .‬اما وکالی‬ ‫مجلس و شورای شهری که ‪۴‬سال یک بار عوض می شوند و مدیرانی که گاه در نهایت‬ ‫‪ ۲‬س��ال سر یک پست هستند‪ ،‬نمی توانند روی کارهایی که دست کم زمان انها بیش‬ ‫از اینها طول می کشد‪ ،‬سرمایه گذاری جدی کنند‪ .‬از مترو که واجب ترین زیرساخت‬ ‫ش��هرهای بزرگی مانند تهران‪ ،‬مشهد و اصفهان اس��ت‪ ،‬بگذریم‪ ،‬موضوع اتوبوسرانی‬ ‫مسئله جدی بعدی است که متاسفانه به یک فاجعه تبدیل شده است‪ .‬کمبود شدید‬ ‫اتوبوس به اذعان خود مس��ئوالن و امروزه از ان بدتر تجمع زیاد خودروهای فرسوده‬ ‫در این زمینه از معضالت جدی شهرهای بزرگ است که ضمن اینکه کمتر می توانند‬ ‫ب��ه کاهش ترافیک کمک کنن��د (بخوانید روز ب��ه روز ترافیک بیش��تر و پیچیده تر‬ ‫می ش��ود) ‪ ،‬خود منشاء الودگی بزرگ شهر هستند‪ .‬جالب اینجاست که مسئوالن ما‬ ‫که می دانند توجه به نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عموم��ی در کوتاه مدت هم جواب‬ ‫می دهد‪ ،‬همچنان طرحی که ‪ ۳‬س��ال پیش برای نوسازی ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال را رونمایی کردند‪ ،‬هنوز ش��روع نکرده اند‪ ،‬چه برس��د که بخواهیم از انها‬ ‫درباره پایان ان سوال کنیم‪ .‬جالب اینجاست که همه مسئوالن می دانند که همانطور‬ ‫که خودروهای س��واری در الودگی هوای ش��هرهای بزرگ مقصر هس��تند‪ ،‬به همان‬ ‫نسبت خودروهای همگانی‪ ،‬وسایل شهرسازی و البته موتورسیلک ها هم با کمی باال‬ ‫و پایین مقصر هس��تند‪ .‬یاداوری می کنم که در زمینه موتورس��یکلت ها هم قرار بود‬ ‫امسال از شماره گذاری موتورها کاربراتوری جلوگیری به عمل بیاید‪ .‬اما؟؟!!!! جالب تر‬ ‫از انها یک مقصر هس��ت که ما اصوال نمی بینیم و ان هواپیماها هس��تند که به ظاهر‬ ‫جایی در ذهن ما درباره الودگی ندارند‪ .‬اما برخی امارها س��هم دس��ت کم ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصدی برای الوده سازی هوای تهران ازسوی انها قائل هستند‪ .‬در ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫ش��اهد رش��د فناوری و کاهش االیندگی و مصرف س��وخت در خودروهای سواری‬ ‫بوده ایم‪ :‬خودروها از حالت کاربراتوری س��اده امروز به اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬رس��یده اند‬ ‫و س��ال اینده به ظاهر قرار اس��ت به س��طح یورو ‪ ۵‬برس��ند و می توان به جرات ادعا‬ ‫ک��رد که س��رانه االیندگی خودروها به ازای کیلومتر طی ش��ده درب��اره خودروهای‬ ‫جدید به کمتر از ‪ ۰.۱‬و مصرف س��وخت هم بیش از ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د مس��ئوالن فقط به ان بخش از روش های کاهش الودگی‬ ‫می پردازند که هزینه اش را به طور مستقیم خود مردم می دهند (خودروهای سواری)‬ ‫و در بقیه بخش ها که سرمایه گذاری جدی دولتی الزم است‪ ،‬بهانه ها بسیار است و در‬ ‫نتیجه همین حاال به ش��ما بگویم که با گرفتن اس��تاندارد یور ‪ ۵‬به وسیله خودروهای‬ ‫جدید‪ ،‬هزینه های من و ش��ما در س��ال های اینده زیاد خواهد ش��د‪ ،‬اما همچنان ما‬ ‫ش��اهد افزایش االینده ها در ش��هرهای بزرگ و البته به تدریج در ش��هرهای کوچک‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید احمدی‬ ‫در جهان از‬ ‫کپسول های‬ ‫ال پی جی‬ ‫استفاده می شود‬ ‫زیرا امتیازهای‬ ‫بسیاری نسبت به‬ ‫سی ان جی‬ ‫برای خودرو و‬ ‫کاهش االیندگی‬ ‫ان دارد‬ ‫حسن کریم‬ ‫به لحاظ فنی‬ ‫سیلندر گاز‬ ‫ال پی جی نسبت‬ ‫به سی ان جی‬ ‫دارای مزیت های‬ ‫زیادی است که‬ ‫استفاده کنندگان‬ ‫از این نوع گاز‬ ‫(ال پی جی) به ان‬ ‫معترف هستند‬ ‫مهدی دوزندگان‬ ‫برای کاهش‬ ‫الودگی هوا‬ ‫برنامه ای منسجم‬ ‫و دست کم ‪۱۰‬‬ ‫ساله می خواهیم‬ ‫که در صورت‬ ‫اجرا به هوای‬ ‫استانبول و‬ ‫سئول می رسیم‬ ‫گفته می ش��ود اس��تفاده از خودروهایی با موتور‬ ‫پای��ه گازس��وز که بنزین س��وخت دوم انهاس��ت‪،‬‬ ‫بهترین راه حل برای رفع مشکالت الودگی هواست‬ ‫چراکه کش��ور مناب��ع گازی بس��یاری دارد‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬برخی کارشناس��ان حوزه سوخت معتقدند؛‬ ‫هدف اصلی پیاده س��ازی طرح ملی «سی ان جی»‪،‬‬ ‫بومی س��ازی ای��ن صنعت و در اختی��ار قرار گرفتن‬ ‫دانش فنی ان است‪ .‬از نظر الودگی کربنی‪ ،‬استفاده‬ ‫از س��وخت گاز طبیعی نس��بت به دیگر سوخت ها‬ ‫برت��ری دارد چراکه در کش��ور ما یکی از مزیت های‬ ‫اصلی سوخت سی ان جی است‪ .‬محمدجواد شریفی‬ ‫از کارشناس��ان ح��وزه س��وخت پیش تر به‬ ‫اعالم کرده بود‪ ،‬با وجود اینکه از نظر الودگی کربنی‬ ‫استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده در موتورهای‬ ‫دیزلی بسیار مفید اس��ت؛ یعنی موتور دیزلی که با‬ ‫گاز طبیعی کار می کن��د‪ ،‬می تواند ترکیب ایده الی‬ ‫باش��د‪ ،‬اما اهمیت قابل توجهی به تولید این موتورها‬ ‫داده نمی شود‪.‬‬ ‫گفتنی است تکامل سیس��تم های گازسوز در ‪۴‬‬ ‫گروه یا نس��ل‪ ،‬قابل طبقه بندی اس��ت اما در کشور‬ ‫برای دوگانه س��وز کردن خودروه��ا در کارگاه های‬ ‫مجاز و غیرمجاز از نس��ل منسوخ شده اول استفاده‬ ‫می ش��ود که بنابر ادعای فعاالن ای��ن حوزه کمک‬ ‫زی��ادی در کاه��ش الودگی ها ن��دارد؛ عالوه بر این‬ ‫حتی در خط تولید برای تولید گازس��وزها از نس��ل‬ ‫سوم بهره گیری می شود‪.‬‬ ‫به ه��ر روی‪ ،‬با افزایش نرخ بنزین و در راس��تای‬ ‫کاه��ش الودگی هوا‪ ،‬اس��تفاده بهینه از س��وخت‬ ‫طبیعی امری الزامی به نظر می رسد‪ ،‬اما در این بخش‬ ‫بی برنامگی و س��ازمان محوری و تفکر جزیره ای این‬ ‫فرایند را با ابهام های گوناگونی روبه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در حوزه گازس��وزها متولی مشخصی وجود ندارد و‬ ‫در واقع چند نهاد‪ ،‬بخش��نامه ها و قوانین خاص خود‬ ‫را در این باره پیاده می کنند‪.‬‬ ‫در ح��وزه گازس��وز ش��دن خودروها‪،‬‬ ‫در‬ ‫سلس��له گزارش هایی در حال پیگیری مس��ئله در‬ ‫ابع��اد گوناگون از س��وخت تا مس��ائل فنی خودرو‬ ‫اس��ت که در ادامه پیرامون س��طح کاهش الودگی‬ ‫خودروها با گاز سوز ش��دن انها در گزارش پیش رو‬ ‫با چن��د کارش��ناس ک��ه ارای متفاوت��ی دارند به‬ ‫گفت وگو پرداخته ایم با این محور که گاز سی ان جی‬ ‫(‪ )Compressed Natural Gas‬الودگ��ی‬ ‫کمت��ری دارد ی��ا ال پی ج��ی(‪gas Petroleum‬‬ ‫‪ )Liquid‬و اینکه در چه ص��ورت می توان امیدوار‬ ‫بود با دوگانه س��وز کردن خودروه��ا الودگی هوا به‬ ‫حداقل برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزاوری به چه قیمت‬ ‫در ده��ه ‪ ۸۰‬یکی از سیاس��ت های دوگانه س��وز‬ ‫ک��ردن خودروه��ا‪ ،‬کاهش الودگی هوای ناش��ی از‬ ‫س��وخت بنزینی خودروه��ا ب��ود‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫فن��اوری را وارد کردن��د و حدود ‪ ۴‬ه��زار نفر در این‬ ‫زمینه مش��غول به فعالیت ش��دند و قرار ش��د تمام‬ ‫کپس��ول های خودروها به ال پی جی تبدیل شوند و‬ ‫از این رو جایگاه ها در ش��هرهای بزرگ اماده ش��د‪.‬‬ ‫فن��اوری داخلی بود و ب��ه تولید رس��ید‪ ،‬قراردادها‬ ‫منعقد شد و مردم از ان استقبال کردند زیرا این نوع‬ ‫گاز دارای پیمایش باالیی بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬کیلومتر‬ ‫است اما متاسفانه این فناوری به تولید انبوه نرسیده‬ ‫و کپسول های ال پی جی به کپسول های سی ان جی‬ ‫که گاز طبیعی متراکم هس��تند تبدیل ش��دند که‬ ‫مش��کالت خاص خود را دارد و ه��ر ‪ ۳۵۰‬کیلومتر‬ ‫نیاز به زدن گاز است‪.‬‬ ‫ال پی جی گاز ش��هری اس��ت که س��خت فشرده‬ ‫می شود و با فشار باال مایع نشده و به حالت گاز باقی‬ ‫می مان��د درحالی که این روند برای س��ی ان جی ها‬ ‫صادق نیس��ت‪ .‬در سوخت گاز س��ی ان جی‪ ،‬راکب‬ ‫باید در وعده ه��ای کوتاه مدت به جای��گاه مراجعه‬ ‫کند و با وج��ود تمام ازمون های ایمنی نیاز اس��ت‬ ‫هر ‪ ۶‬ماه یک بار‪ ،‬کپس��ول خودرو کنترل ش��ود در‬ ‫نتیج��ه به جایگاه ه��ای ویژه این کار نیاز اس��ت که‬ ‫در کش��ور راه اندازی نشده اس��ت‪ .‬سعید احمدی از‬ ‫س��ازندگان مخزن گاز پیش تر درباره تفاوت مخزن‬ ‫گاز ال پی جی و س��ی ان جی ب��ه‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫ضخام��ت کپس��ول ال پی جی ‪ ۳‬میلی متر اس��ت و‬ ‫فوالد ان در ش��رکت فوالدمبارک��ه اصفهان تولید‬ ‫می شود اما این ضخامت در کپسول های سی ان جی‬ ‫یک سانتی متر اس��ت‪ .‬فشار گازی ال پی جی ‪ ۱۸‬بار‬ ‫است درحالی که این عدد برای سی ان جی ‪ ۲۰۰‬بار‬ ‫خواهد بود به این ترتیب اگر حادثه ای رخ دهد فشار‬ ‫گاز ‪ ۱۸‬بار صدمات کمتری نسبت به ‪ ۲۰۰‬بار خواهد‬ ‫داش��ت؛ همچنین کپسول های ال پی جی اگر دچار‬ ‫اتش س��وزی ش��وند فقط در حد یک اتش س��وزی‬ ‫اس��ت اما در س��ی ان جی انفج��ار رخ می دهد و این‬ ‫به دلیل همان فش��ار باالی این نوع گازهاس��ت زیرا‬ ‫کوچک ترین نشتی باعث اختالف فشار بین داخل و‬ ‫خارج مخزن شده و دستگاه منفجر می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به چرایی جابه جایی کپسول های‬ ‫گاز ال پی جی و سی ان جی برای خودروهای گازسوز‬ ‫گفته بود‪ ،‬این تغییر براس��اس سیاست وزارت نفت‬ ‫در ارزاوری بود‪ .‬در جهان از کپس��ول های ال پی جی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود این نوع گاز مصرف باالیی دارد‬ ‫زیرا همان گونه که عنوان ش��د‪ ،‬امتیازهای بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬ش��اید اختالف نرخ باعث شد تا سیاست ها به‬ ‫س��مت صادرات این نوع گاز سوق داده شود‪ .‬از این‬ ‫رو تنها مقدار کمی از این نوع گاز که مصارف خانگی‬ ‫دارد برای شهرهای کوچک و روستاها که گازکشی‬ ‫ش��هری ندارند اس��تفاده می ش��ود و باقی درحال‬ ‫صادر ش��دن است‪ .‬از س��وی دیگر صاحبان خودرو‬ ‫تا پیش از گرانی بنزین راغب به اس��تفاده از این نوع‬ ‫گاز نبودند زیرا وزن س��نگین قطعات ان به خودرو‬ ‫اسیب می رس��اند‪ .‬همچنین به دلیل خورنده بودن‬ ‫ان و تف��اوت ان با ال پی جی به سرس��یلندر و موتور‬ ‫اسیب می رس��اند‪ .‬مهم ترین مشکل سی ان جی ها‬ ‫این اس��ت که باید بین ‪ ۱۵۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬کیلومتر برای‬ ‫گاز زدن به جایگاه مراجعه کرد و این در زمان و وقت‬ ‫اف��راد تاثیر منفی می گذارد‪ .‬از این رو مردم بیش��تر‬ ‫ترجیح می دادند از بنزین برای سوخت خودروهای‬ ‫خود اس��تفاده کنند‪ .‬حتی برخی تاکسی داران پس‬ ‫از تحویل خودرو گازس��وز خود‪ ،‬کپسول سی ان جی‬ ‫را در اط��راف ته��ران با کپس��ول ال پی جی به دلیل‬ ‫پیمایش باال تعویض می کردند‪.‬‬ ‫احمدی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه‬ ‫پس از تعویض کپس��ول ها‪ ،‬صاحبان خ��ودرو‪ ،‬گاز‬ ‫مورد نیاز خ��ود را چگونه تامی��ن می کردند‪ ،‬گفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬از کپس��ول گاز خانگی یا کپس��ول گاز ‪100‬‬ ‫کیلویی‪ ،‬اس��تفاده می کردند و با پمپ هایی که برای‬ ‫این کار تولید شده به کارگیری این کپسول ها برای‬ ‫جابه جایی ان به راحتی امکان پذیر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ال پی جی سازگارتر با موتور‬ ‫حس��ن کریم از کارشناسان حوزه سوخت درباره‬ ‫تفاوت گاز ال پی جی و س��ی ان جی در کاهش سطح‬ ‫االیندگی ها به‬ ‫گفت‪ :‬وقتی این پرس��ش از‬ ‫خودروسازها پرسیده شود و اماری هم از کشورهای‬ ‫دیگری که در حال اس��تفاده از خودروهای گازسوز‬ ‫هستند‪ ،‬پاس��خ خواهند داد هماهنگی و سازگاری‬ ‫بس��یاری از موتوره��ای خودروی��ی ب��ا ال‪‎‬پی‪‎‬جی‬ ‫نزدیک تر است‪ .‬ارزش حرارتی ال پی جی نزدیک به‬ ‫بنزین اس��ت و به لحاظ االیندگ��ی و ارزش حرارتی‬ ‫نس��بت به گاز طبیعی(س��ی ان جی) شرایط خیلی‬ ‫بهتری دارد؛ عالوه بر اینک��ه گاز ال پی جی به لحاظ‬ ‫خطراتی که سی‪‎‬ان‪‎‬جی دارد به مراتب ایمن تر است‪.‬‬ ‫به این دلیل که فشاری که در مخزن های سی ان جی‬ ‫تزریق می ش��ود حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬بار اس��ت در حالی که‬ ‫س��یلندر سی‪‎‬ان‪‎‬جی ‪ ۲۰۰‬بار فش��ار کاری ان است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬بار در مقابل ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬بار عدد بس��یار باالیی است؛‬ ‫بنابراین سیس��تم ال‪‎‬پی‪‎‬جی ایمن��ی باالتری دارد‬ ‫ضمن انکه سازگاری ان با موتور خودرو خیلی بهتر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬حال اینک��ه گاز ال پی جی صادر‬ ‫می شود و مس��ئله اقتصادی مطرح است موضوعی‬ ‫است که مدیران در رده های باال باید توضیح دهند‪،‬‬ ‫اما به لحاظ فنی س��یلندر گاز ال پی جی نس��بت به‬ ‫س��ی ان جی دارای مزیت ه��ای زی��ادی اس��ت که‬ ‫اس��تفاده کنندگان از این نوع گاز(ال پی جی) به ان‬ ‫معترف هس��تند‪ .‬از نظر دانش فن��ی خیلی ها ان را‬ ‫به س��ی ان جی ترجیح می دهند؛ ان هم در کشوری‬ ‫که متاس��فانه نظارت های دقیق روی دوگانه س��وز‬ ‫ش��دن خودروها وجود ندارد از این رو می توان گفت‬ ‫سیلندرهای ال پی جی با ضریب اطمینان باال تولید‬ ‫و تمام مالحظات ایمنی در انها رعایت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایه گازسوز چاره کار‬ ‫مهدی دوزندگان‪ ،‬عضو انجمن هس��ته سوخت‪،‬‬ ‫احت��راق و االیندگ��ی دانش��گاه صنعتی ش��ریف و‬ ‫مشاور س��ازمان حفاظت محیط زیست در این باره‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت این اس��ت که اس��تفاده از‬ ‫گاز ال پی ج��ی یا س��ی ان جی نس��بت به هم مزیت‬ ‫زی��ادی که تاثی��ر روی کاهش بیش��تر الودگی هوا‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬ندارند‪ .‬در واقع فرقی نمی کند برای‬ ‫گازس��وز کردن خودروها از گاز ال پی جی اس��تفاده‬ ‫شود یا س��ی ان جی‪ .‬یکی از مرجع هایی که کیفیت‬ ‫ه��وا را اع�لام می کند و اینکه چن��د درصد الودگی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ش��رکت کنترل کیفی��ت هوای تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬در اخبار امده غلظ��ت ذرات معلق در چند‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬بسیار باال رفته در نتیجه مشکل فعلی‬ ‫هوای تهران ذرات معلق است‪ .‬اگر بخواهیم بررسی‬ ‫کنیم که کدام از این خودروها بیشترین تولید ذرات‬ ‫معلق دارد به خودروهای دیزلی می رسیم‪ .‬دیزلی ها‬ ‫منبع اصلی ذرات معلق را تشکیل می دهند؛ در کنار‬ ‫دیزلی ها هم خودروهای بنزینی هس��تند که ذرات‬ ‫معل��ق تولید می کنن��د اما نه به ان��دازه خودروهای‬ ‫دیزل��ی ‪ .‬او افزود‪ :‬خودروهای بنزینی یک سلس��له‬ ‫االیندگی های��ی مانن��د اکس��یدهای نیت��روژن و‬ ‫هیدروکرب��ن دارد که در اتمس��فر و در مجاورت نور‬ ‫خورش��ید تبدیل به ذرات االینده ثانویه می شوند‪.‬‬ ‫پس خودروهای بنزینی هم به این شکل در افزایش‬ ‫الودگی هوا نقش دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بیشتر توجه ها برای کاهش الودگی هوا خودروهای‬ ‫س��واری اس��ت اینکه اگر بنزین س��وزها به گازسوز‬ ‫تبدیل ش��وند‪ ،‬خیلی تاثیر دارد؛ حال بین استفاده‬ ‫از س��ی ان جی و ال پی ج��ی ب��رای کاهش س��طح‬ ‫االیندگی ها تفاوت چندانی وجود ندارد‪ .‬هر دو باید‬ ‫در موتور احتراق بس��وزند‪ .‬بیشتر تفاوت انها در نوع‬ ‫ذخیره سازی انهاست‪ ،‬یکی به شکل مایع و دیگری‬ ‫در قالب گاز پرفش��ار اس��ت؛ در نتیج��ه ال پی جی‬ ‫و س��ی ان جی را در ی��ک رده می بین��م‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در مقام مقایس��ه می توانیم با قطعیت بگوییم‬ ‫س��وخت گازی پاک تر از س��وخت دیزل اس��ت اما‬ ‫یک ش��رط مهم دارد‪ .‬چرا ما در ح��وزه خودروهای‬ ‫دیزل��ی و س��نگین مانن��د اتوبوس ه��ای ن��اوگان‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی از گاز اس��تفاده نمی کنیم؟‬ ‫چندین س��ال پیش ایران خودرو دیزل با همکاری‬ ‫ش��رکت ایدم تبریز خط تولید موتور پایه گازس��وز‬ ‫برای خودروهای س��نگین راه ان��دازی کرد که از ان‬ ‫استقبال نش��د‪ .‬استفاده از گاز برای کاهش الودگی‬ ‫فعلی هوای کالنش��هرها مناسب است اما اگر موتور‬ ‫مخصوص این خودروها طراحی بهینه نشود(امروز‬ ‫در اروپا برای تولید خودروهای دیزلی پایه گازس��وز‬ ‫از استانداردهای یورو‪ ۵‬استفاده می شود که در حال‬ ‫جایگزینی با موتورهای یورو‪ ۶‬اس��ت) تاثیر زیادی‬ ‫ندارد؛ بنابرای��ن طراحی موتور دیزلی گازس��وز به‬ ‫این سادگی نیس��ت که مونتاژکنندگان داخلی ان‬ ‫را اس��تفاده می کنند‪ .‬در این ش��رایط چ��ه اتفاقی‬ ‫می افتد؟ با اس��تفاده از نس��ل های قدیمی گازسوز‬ ‫برای خودروهای سنگین‪ ،‬توان و قدرت خودرو پایین‬ ‫می اید(به اصطالح رانندگان‪ ،‬خودرو جان ندارد)‪ .‬در‬ ‫کالنشهری مانند تهران که دارای شیب های زیادی‬ ‫اس��ت در مقایسه سطح پایین شهر و باالشهر در حد‬ ‫چند صد متر تفاوت ارتفاع وجود دارد این خودروها‬ ‫نمی تواند مورد اس��تقبال قرار گیرن��د‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫هنگامی که موتور خودرویی که پایه ان دیزلی است‬ ‫تبدیل به دوگانه س��وز می ش��ود چنین مشکالتی‬ ‫رخ می ده��د درحالی که ش��رکت های بین المللی‬ ‫مانند مرس��دس بنز یا دایملر خودرو پایه گازس��وز‬ ‫طراحی می کنند که قدرت و توان خودروها کاهش‬ ‫پی��دا نمی کند زیرا پلتفرم خودرو از ابتدا براس��اس‬ ‫سوخت گاز طراحی شده است؛ درنتیجه برای تاثیر‬ ‫کاهش الودگی ها با گازس��وز کردن خودروها ابتدا‬ ‫موتور مخصوص این خودروها طراحی و تولید شوند‪.‬‬ ‫راهکار این نیست که هر چه خودرو دیزلی در تهران‬ ‫اس��ت تبدیل به گازس��وز ش��ود‪ .‬این نحوه برخورد‬ ‫و ای��ن ن��وع عملکرد مش��کالت دیگ��ری به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اینده‬ ‫دوزن��دگان در ادامه‪ ،‬به بایدهای گازس��وز کردن‬ ‫خودروهای بنزینی اشاره کرد و گفت‪ :‬خودروهایی‬ ‫که از ابتدای تولید پایه گازس��وز هستند دو حسگر‬ ‫ه��وا به س��وخت دارن��د‪ .‬موت��ور براس��اس گاز در‬ ‫ازمایشگاه ازمون می شود و االینده نبودن ان تایید‬ ‫شده است؛ اما خودروهایی که به شکل دستی بیرون‬ ‫از کارخانه ها دوگانه س��وز می ش��وند چون نظارتی‬ ‫روی این موضوع وجود ندارد نه کاتالیس��ت مناسب‬ ‫گازسوز دارند نه موتور برای مصرف گاز طراحی شده‬ ‫که منجربه کاهش عمر موتور و فرس��ودگی خودرو‬ ‫می شود؛ عالوه بر اینکه تاثیری در کاهش االیندگی‬ ‫خودرو ندارد حت��ی االیندگی های گازی ان مانند‬ ‫نایکس(‪ )NOX‬افزای��ش پیدا می کند(این گاز در‬ ‫تماس ب��ا رطوبت درون ریه یا رطوبت هوای محیط‬ ‫نیز تولید اسید نیتریک می کند و این اسید می تواند‬ ‫وارد عمیق ترین نقاط دس��تگاه تنفس��ی شود‪ .‬این‬ ‫عامل باعث بروز بیماری های اس��م‪ ،‬برونشیت و در‬ ‫برخی موارد منجربه بیماری های قلبی می ش��ود)‪.‬‬ ‫این معضلی اس��ت ک��ه در این��ده ای نه چندان دور‬ ‫با افزایش گازس��وز ک��ردن خودروها ب��ا ان روبه رو‬ ‫خواهی��م شد(ش��کل جدیدی از الودگ��ی)‪ .‬تاکید‬ ‫می کنم خودروهای فعلی بنزینی برای گاز س��اخته‬ ‫نشده اند و با گازسوز کردن انها در حالت نامیزان قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬خودرو بنزین س��وزی که در حالت میزان‬ ‫کار می کند میزان االیندگی ان کمتر از خودروهای‬ ‫دوگانه سوزی است که در حالت نامیزان کار می کند‪.‬‬ ‫عضو انجمن هس��ته س��وخت‪ ،‬احتراق و االیندگی‬ ‫صنعتی شریف ادامه داد‪ :‬یکی از همکاران ایتالیایی‬ ‫در یکی از مذاکرات گفت‪ ،‬اگر ما جای شما بودیم که‬ ‫بزرگ ترین ذخایر گازی جهان را در اختیار داشتیم‬ ‫امروز یک خودرو دیزلی و بنزینی نداشتیم؛ اما معنی‬ ‫این حرف این نیست که ما خودروهای بنزین سوز را‬ ‫تبدیل به دوگانه س��وز کنیم تا از شدت االیندگی ها‬ ‫کم ش��ود‪ ،‬بلکه باید موتور گازس��وز طراحی و تولید‬ ‫شود مانند سمند دوگانه سوز‪ .‬خودروهایی که از پایه‬ ‫دوگانه سوز هستند برای انجام معاینه فنی‪ ،‬صاحب‬ ‫خ��ودرو ان را روی حال��ت مص��رف گاز می گذارد و‬ ‫راحت تر ازمون ها را می گذراند زیرا الودگی کمتری‬ ‫دارن��د‪ .‬دوزندگان خاطرنش��ان کرد‪ :‬مس��ئوالن و‬ ‫مدیران دولتی چون می دانند گاز سوخت پاک تری‬ ‫دارد بدون کارشناسی موضوع فقط روی دوگانه سوز‬ ‫کردن خودروهای بنزینی متمرکز شده اند؛ اما باید‬ ‫بدانیم این کاهش الودگی زمانی محقق می شود که‬ ‫موتور و حسگرها برای سیس��تم گازسوز طراحی و‬ ‫کالیبره شده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقیق وتوسعه نیاز است‬ ‫مشاور س��ازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که راهکار در شرایط فعلی چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گازس��وز کردن خودروها و کاهش االیندگی ‬ ‫انها مس��تلزم این اس��ت که مراکز تحقیق وتوسعه‬ ‫خودروسازی ها مانند مرکز تحقیقات ایران خودرو و‬ ‫دیگر مراکز مانند ایدم تبریز روی این موتورها(پایه‬ ‫گازس��وز) تحقی��ق و مطالع��ه داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫تحقیق وتوس��عه هم این گونه نیست که امروز همت‬ ‫کنیم فردا محقق شود؛ دست کم ‪ ۲‬سال مطالعه نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬تب��ادل دانش فنی می خواه��د‪ ،‬باید اطالعات‬ ‫ی کنیم‪ ،‬حتی نیاز اس��ت از مش��اوره‬ ‫را دس��ته بند ‬ ‫پژوهش��گران خارج��ی در ای��ن حوزه اس��تفاده و‬ ‫متخصصان ام��ر را دعوت کنیم و‪ ....‬درنتیجه برنامه‬ ‫بلندمدت مس��تمر نیاز است‪ .‬عملکرد فعلی مدیران‬ ‫نش��ان می دهد هن��وز جنس الودگ��ی هوای فعلی‬ ‫ته��ران را نش��ناخته اند؛ این ش��هر یک��روزه به این‬ ‫وضعیت دچار نش��ده که بتوانی��م در کمترین زمان‬ ‫دوباره هوای سالم را انتظار داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برخی مدیران عنوان می کنند نصب فیلتر دوده روی‬ ‫خودروهای دیزلی تاثی��ری در کاهش الودگی هوا‬ ‫نداش��ته؛ در پاسخ باید گفت بیشتر از ‪ ۵۰‬عدد فیلتر‬ ‫دوده اس��تفاده نشده در کالنشهری مانند تهران که‬ ‫حدود ‪۷‬هزار اتوب��وس دارد‪ .‬دوزندگان گفت‪ :‬برای‬ ‫کاهش الودگی هوا برنامه ای منسجم دست کم ‪۱۰‬‬ ‫ساله می خواهیم که در صورت انجام به هوای زوریخ‬ ‫سوئیس نمی رسیم و هوایی مانند استانبول و سئول‬ ‫را خواهیم داش��ت‪ .‬اگر تاریخچه مب��اره با الودگی‬ ‫هوای کشورهای توس��عه یافته را مطالعه کنیم انها‬ ‫برنامه ‪ ۱۰‬ساله برای کاهش غلظت ذرات ‪PM ۲.۵‬‬ ‫(مشکل هوای تهران‪ ،‬ذرات با قطر کوچک تر از ‪۲.۵‬‬ ‫میکرون اس��ت) فقط به اندازه ‪۱۰‬درصد دارند‪ .‬برای‬ ‫کاهش الودگی هوا گازس��وز ک��ردن خودروها یک‬ ‫راه اس��ت‪ ،‬خروج خودروهای فرسوده مسئله بعدی‬ ‫است‪ .‬انها باید همزمان انجام شود‪ .‬نصب فیلتر دوده‪،‬‬ ‫بازسازی ناوگان حمل ونقل و استفاده از خودروهای‬ ‫برق��ی می توان��د راه ه��ای دیگ��ر باش��د‪ .‬در حوزه‬ ‫خودروه��ای برقی زیرس��اخت ها در کش��ور فراهم‬ ‫نیست‪ .‬خودروهای برقی متناسب با تولید ناخالصی‬ ‫هر کشور به ازای هر نفر است‪ .‬متاسفانه وقتی درامد‬ ‫س��االنه خود را به ارزش دالر نزدیک می کنیم جزو‬ ‫فقیرترین کش��ورها به شمار می رویم‪ .‬وقتی اقتصاد‬ ‫کشور را با اقتصاد برزیل مقایسه می کنیم با ان سطح‬ ‫درام��د و اقتصاد دهم جه��ان‪ ،‬می بینیم ‪۱۰‬درصد‬ ‫ناوگان حمل ونقلش برقی اس��ت؛ درنتیجه صحبت‬ ‫از خودرو برقی دس��ت کم برای ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی منطق��ی به نظر نمی رس��د‪ .‬نهایت بتوانیم‬ ‫موتورس��یکلت ها را برقی کنیم؛ البته با توجه به نرخ‬ ‫انها استقبالی از انها نشده است‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫قدردانی از مدیرعامل‬ ‫شرکت مس به عنوان‬ ‫مدیر نمونه جهادی‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫رئیس هیات مدیره الومینیوم جنوب در گفت وگو با‬ ‫‹ ‹غیرفلزی ها بسیار سودده هستند‬ ‫رئیس هی��ات مدیره الومینیوم جن��وب درباره دومین‬ ‫همایش و نمایش��گاه مع��ادن و صنایع فل��زات غیراهنی‬ ‫(اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری) که از ‪۲۹‬دی تا یک بهمن‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬الومینیوم جنوب در این‬ ‫همایش حضور خواهد داش��ت چراکه معتقد اس��ت فلزات‬ ‫رنگی مانند الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬س��رب و روی و‪ ...‬زیر س��ایه‬ ‫فوالدی ه��ا ق��رار گرفته اند و ان طور که بای��د مورد توجه‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫اکبر ترکان در ادامه افزود‪ :‬ضرورت دارد با توجه بیشتر به‬ ‫فلزات غیراهنی‪ ،‬زمینه توسعه این مواد که ایران هم ذخایر‬ ‫غنی از انها را دارد‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تبدیل م��اده معدنی بوکس��یت به‬ ‫پ��ودر الومینا بیش از ‪ ۵‬براب��ر ارزش افزوده ایجاد می کند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‬ ‫جمشید مالرحمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکبر ترکان‬ ‫گفت‪ :‬فلزات غیراهنی بس��یار سودده هستند و چشم انداز‬ ‫ب��ازار جهان��ی نیز درباره انها کامال مثبت اس��ت و هرگونه‬ ‫سرمایه گذاری در این زمینه به شدت سوداور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه چشم انداز‪۲۰‬س��اله فلزات‬ ‫غیراهن��ی اظهارک��رد‪ :‬ت��ا اف��ق‪ ۱۴۰۴‬توس��عه کش��ور‬ ‫از مس��یر فل��زات غیراهن��ی می گ��ذرد چراک��ه بای��د به‬ ‫تولی��د ‪۱.۵‬میلی��ون تن م��س‪۳ ،‬میلیون ت��ن الومینیوم‪،‬‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تن س��رب‪ ،‬یک میلیون ت��ن روی‪۵۰۰ ،‬هزارتن‬ ‫منیزی��وم‪۵۰۰ ،‬ه��زار ت��ن منگن��ز و ‪۲۰۰‬هزارت��ن کروم‬ ‫برس��یم‪ .‬رئیس هیات مدیره الومینیوم جنوب در ادامه با‬ ‫بیان اینکه ماده اولیه تمامی این فلزات به وفور در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ایران روی کمربند جهانی مس‬ ‫قرار دارد‪ ،‬سراسر کشور دارای ماده معدنی دولومیت است‬ ‫که از ان منیزیوم تولید می ش��ود و ذخایر بس��یار خوبی از‬ ‫کروم داریم و ذخایر سرب و روی ایران دارای جایگاه جهانی‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که دولت در این زمینه‬ ‫چ��ه حمایت هایی می تواند انجام ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬ما نباید به‬ ‫بودج��ه تکی��ه کنیم‪ ،‬بلکه باید با اس��تفاده از ابزار بورس و‬ ‫عرضه سهام شرکت ها در بورس منابع مالی خوبی را برای‬ ‫توس��عه فلزات غیراهنی جذب و نقدینگی های سرگردان‬ ‫را با این روش جذب یکی از بهترین و پربازده ترین صنایع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه دولت و شرکت ها تمام تالش‬ ‫خ��ود را معط��وف به فوالد کرده ان��د‪ ،‬در حالی که معتقدم‬ ‫باید واحدهای زنجیره تولید فوالد شامل کنسانتره‪ ،‬گندله‪،‬‬ ‫اهن اس��فنجی و فوالد را از ایمیدرو بگیریم و به ش��رکت‬ ‫ملی فوالد واگذار کنیم تا این س��ازمان توسعه ای بر فلزات‬ ‫غیراهنی متمرکز شود‪ ،‬چراکه هرگونه تاخیر در این مسیر‬ ‫منجر به تاخیر در رسیدن کشور به موفقیت ها و درامدهای‬ ‫خوب می ش��ود‪ .‬ترکان در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬فوالد صنعت‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬ش��رکت ملی فوالد مانند گذش��ته می تواند‬ ‫از س��نگ اهن تا فوالد را زیرپوش��ش خود بگیرد و دست‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در اهمیت‬ ‫هفته پژوهش‬ ‫غیراهنی ها زیر سایه سنگین فوالد‬ ‫ایمی��درو را در زمینه ه��ای دیگر ازاد بگذارد‪ .‬رئیس هیات‬ ‫مدیره الومینیوم جنوب در ادامه چین را به عنوان کشوری‬ ‫که توس��عه اش را از مسیر معادن پیموده مثال زد و گفت‪:‬‬ ‫چین توس��عه اش را با معادن محق��ق و اتوبان و راه اهن و‬ ‫تمامی زیرس��اخت هایی خود مانند برق و اب را به معادن‬ ‫وصل کرد‪ ،‬تبدیل به چین فعلی شد که در رده بزرگ ترین‬ ‫قدرت ه��ای اقتصادی جهان ق��رار داد‪ .‬چین تمامی منابع‬ ‫مالی مورد نیازش برای توسعه را از معادن استخراج کرد و‬ ‫با ان معادن خود را توسعه دارد‪.‬‬ ‫ترکان ادامه داد‪ :‬کار در معادن بس��یار س��اده است‪ .‬باید‬ ‫ماده معدنی خردایش و س��پس تبدیل به کنسانتره شود و‬ ‫به مرحله ذوب برود که تمامی این مراحل در ایران شدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی از شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یک‬ ‫نمون��ه موفق در این زمینه ن��ام برد و افزود‪ :‬باید در زمینه‬ ‫کروم‪ ،‬منگنز‪ ،‬س��رب و روی و س��ایر فلزات غیراهنی هم‪،‬‬ ‫چنین مسیری را بپیماییم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فلزات غیراهنی‬ ‫بسیار سودده‬ ‫هستند و‬ ‫چشم انداز بازار‬ ‫جهانی نیز درباره‬ ‫انها کامال مثبت‬ ‫است و هرگونه‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در این زمینه‬ ‫به شدت‬ ‫سوداور‬ ‫خواهد بود‬ ‫پژوهش‪ ،‬فناوری و کارافرینی از محورهای اصلی‬ ‫رشد و توسعه پایدار کشور و مبنای برنامه ریزی های‬ ‫کالن اقتص��ادی هس��تند‪ .‬تاثیرگ��ذاری صنای��ع‬ ‫دانش بنی��ان ب��ر عملکرد ش��رکت های ب��زرگ و‬ ‫همچنین توس��عه اقتصادی کش��ور امری بدیهی‬ ‫اس��ت که با توجه به پیشرفت های فناورانه جهان‪،‬‬ ‫ض��رورت توجه به این موضوع در کش��ور بیش��تر‬ ‫احساس می شود‪ .‬با عنایت به ظرفیت های شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر در صنعت اهن و فوالد و‬ ‫صنایع وابسته ان در کشور‪ ،‬برنامه ریزی بلندمدتی‬ ‫در این شرکت برای حمایت همه جانبه از گسترش‬ ‫پژوهش ه��ای کارب��ردی و توجه به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و پژوهش��گران صنعتی انجام شده که‬ ‫نتایج کوتاه مدت ان منجر به تولید فناوری بومی در‬ ‫برخی حوزه های تخصصی معدنی ش��ده است‪ .‬این‬ ‫پیش��رفت ها مرهون همت واالی همه پژوهشگران‬ ‫مرتبط با شرکت‪ ،‬کارکنان پژوهشکده سنگ اهن‬ ‫و ف��والد و مجموع��ه فعال در بخش بومی س��ازی‬ ‫گل گهر است‪.‬‬ ‫هفت��ه پژوه��ش فرص��ت مغتنمی اس��ت تا از‬ ‫تالش ه��ای ارزن��ده این عزیزان قدردانی و تش��کر‬ ‫شود‪ .‬با عنایت به رهنمودهای رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫تجاری سازی علم و تولید ثروت از یافته های علمی‬ ‫و رفع نیاز جامعه از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت‬ ‫و تبدیل فکر و اندیش��ه به محص��والت تجاری‪ ،‬از‬ ‫تکالیف مهم پژوهشگران و سازمان های وابسته به‬ ‫پژوهش و فناوری به شمار می رود؛ بنابراین شرکت‬ ‫گل گهر با بکارگیری تمامی ظرفیت های کش��ور و‬ ‫ب��ا تکیه بر دانش و توان علمی متخصصان خود در‬ ‫مسیر تحقق این اهداف عالی گام بر می دارد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 3‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سیمان شرق در سال ‪1398‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت‬ ‫به گزارش گس��ترش‬ ‫س��یمان ش��رق با حضور ‪ 73/1‬درصد از س��هامداران شرکت در تاریخ‬ ‫‪ 1398/08/28‬درمح��ل مجموع��ه فرهنگ��ی ت�لاش وزارت کار و‬ ‫ام��ور اجتماعی واق��ع در خیابان ولیعصر باالتر از جام جم نرس��یده به‬ ‫چهارراه ش��هید چمران‪ ،‬برگزار شد‪ .‬این جلسه به ریاست اقای حسن‬ ‫خوش��پور و نظارت اقایان سعید خانی پور و س��عید حیدری و دبیری‬ ‫اقای محمدمهدی ابراهیمی تش��کیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع اقای‬ ‫مهندس محمدمهدی ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش‬ ‫عملکرد هیات مدیره به سواالت سهامداران پاسخ دادند‪.‬‬ ‫سپس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 1398/06/31‬به تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از‬ ‫تصویب صورت های مالی از سوی سهامداران تقسیم مبلغ ‪ 3‬ریال سود‬ ‫به ازای هر س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه های‬ ‫اطالعات و خراسان به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار شرکت و موسسه‬ ‫حسابرسی «ش��هود امین» به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت‬ ‫و موسس��ه حسابرس��ی «دش و همکاران» به عنوان بازرس علی البدل‬ ‫شرکت برای سال ‪ 99‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫مهن��دس ابراهیمی با اش��اره ب��ه عملکرد‬ ‫ش��رکت در س��ال مال��ی م��ورد گ��زارش‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درامده��ای عملیاتی‬ ‫شرکت از ‪ 1765‬میلیارد ریال در سال ‪97‬‬ ‫به ‪ 2504‬میلیارد ریال در سال ‪ ،98‬معادل‬ ‫‪ 41/86‬درصد افزایش داشته است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سود ناخالص رشد ‪107/04‬‬ ‫درصد را تجربه کرده اس��ت‪ .‬ش��ایان ذکر‬ ‫است س��ود عملیاتی شرکت در سال ‪ 98‬نسبت به سال ‪ 97‬با افزایش‬ ‫‪ 126/92‬درصدی همراه بوده اس��ت که نش��ان از عملکرد چش��مگیر‬ ‫مدیریت و پرسنل سختکوش این شرکت خوشنام در بازار سرمایه دارد‪.‬‬ ‫سود خالص شرکت سیمان شرق علی رغم مشکالت گوناگون صنعت از‬ ‫مبل��غ ‪ 22‬میلیارد ریال به ‪ 841‬میلیارد ریال معادل ‪ 3686/52‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی های شرکت از رشد‬ ‫‪ 31/81‬درصدی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬شایان ذکر است بدهیهای سال‬ ‫مالی م��ورد گزارش ‪ 14/92‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��ود انباشته ‪ 94/64‬درصد و حقوق صاحبان سهام از ‪ 1358‬میلیارد‬ ‫ریال به ‪ 2082‬میلیارد ریال برابر ‪ 53/27‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیر عامل ش��رکت سیمان شرق یاداور شد‪ :‬عملکرد تولید کلینکر‬ ‫‪ 11‬درصد و س��یمان ‪ 19‬درصد نس��بت به سال قبل از حیث مقداری‬ ‫رش��د داشته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فروش داخلی ‪ 36‬درصد نسبت به‬ ‫دوره مشابه سال گذشته از حیث مقداری رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫مهندس ابراهیمی تصریح کرد‪ :‬از سال اینده شرکت سیمان شرق با‬ ‫توجه به اصالح زیان انباشته قادر به تقسیم قابل توجه برای سهامداران‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی گفت‪ :‬در ‪ 5‬سال گذشته با مشکل فروش مواجه بودیم‪.‬‬ ‫با تمهیدات به عمل امده قادر به تصاحب س��هم بازار بیش��تر در حوزه‬ ‫فروش داخلی و صادراتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫این مقام اگاه اذعان کرد‪ :‬در س��الی که گذش��ت تمامی تس��هیالت‬ ‫ارزی شرکت به تسهیالت ریالی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مهندس ابراهیمی تاکید کرد‪ :‬شرکت وارد فاز رشد شده است و قادر‬ ‫سیمان شرق در مدار سوداوری‬ ‫خواهد بود عقب ماندگی ها را در فرصتی کوتاه جبران نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫با احترام‪،‬‬ ‫به نام خدا و با عرض سالم و خیرمقدم حضور سهامداران گرانقدر و‬ ‫حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شرق‬ ‫و قدردانی از کلیه همکاران محترم ش��اغل در ش��رکت‪ ،‬که سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ 98/06/31‬را علی رغم مشکالت اقتصادی و رکود روزافزون‬ ‫حاکم بر بازار‪ ،‬با تالش و کوشش مضاعف پشت سر گذاشته است‪.‬‬ ‫فعالیت های ش��رکت در راستای اهداف سازمان و براساس نقشه راه‬ ‫تدوین شده به منظور برتری برند محصوالت گروه سیمان شرق در پنج‬ ‫حوزه به شرح زیر استوار گردیده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعالی حاکمیت شرکتی‬ ‫‪ -2‬تعالی مالی‬ ‫‪ -3‬تعالی بازاریابی و فروش‬ ‫‪ -4‬تعالی توسعه منابع انسانی‬ ‫‪ -5‬تعالی عملیاتی‬ ‫طی س��ال مالی م��ورد گزارش‪ ،‬ش��رکت با تالش و همت پرس��نل‬ ‫زحمتکش‪ ،‬فعالیت های خود را با محوریت پنج حوزه فوق اجراء نموده‬ ‫ک��ه نتایج عملکرد ان به تفکیک هر ی��ک از حوزه ها در ادامه گزارش‬ ‫ارائه می گردد‪ .‬باتوجه به تحوالت اقتصادی و علی رغم رکود همه جانبه‬ ‫حاکم بر کشور به ویژه در حوزه مسکن و عدم توانایی دولت در اجرای‬ ‫پروژه های زیربنایی کش��ور در س��ال جاری‪ ،‬عدم ثبات نرخ ارز‪ ،‬فزونی‬ ‫عرضه س��یمان بر تقاضا و رقابت منفی رقبا در بازار شرکت توانست با‬ ‫درک ش��رایط فوق الذکر و تدوین برنامه های مناسب و تنوع بخشی به‬ ‫تولیدات مشکالت مذکور را با موفقیت پشت سر گذارد‪.‬‬ ‫گزارش پیوس��ت با ذک��ر رئوس س��رفصل های کاری انج��ام یافته‬ ‫و برنامه ه��ای اتی ش��رکت‪ ،‬تصویری گویا از وضع عمومی ش��رکت و‬ ‫چگونگی فعالیت های موثر در کسب موفقیت های حاصله می باشد که‬ ‫بدینوس��یله به حضور سهامداران محترم تقدیم می گردد‪ .‬امید است با‬ ‫تصویب عملکرد س��ال مالی منتهی به ‪ 98/06/31‬این شرکت همچون‬ ‫گذشته از رهنمودهای ارزشمند و تصمیمات قاطع سهامداران محترم‬ ‫بهره مند گردد‪.‬‬ ‫هیات مدیره از خداوند متعال برای ش��ما سهامداران عزیز و محترم‬ ‫ارزوی توفیق و سالمتی می نماید‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ش�رکت‪ :‬تولید کلینکر و سیمان شرکت در سال مالی‬ ‫مورد گزارش به همراه اطالعات مقایس��ه ای به شرح جدول ذیل ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزایش تولیدوبهره وری از تمامی عوامل و پتانسیل های موجود در شرکت‪ .‬سیمان در رتبه اول تولید و فروش کلینکر و سیمان قرار دارد‪.‬‬ ‫سهم این شرکت در تولید سیمان و کلینکر معادل ‪ %27‬و ‪ %25‬و در‬ ‫‪ )17‬هم راس��تایی فعالیت های ش��رکت های زیرمجموعه‪ ،‬به منظور‬ ‫فروش محصول معادل ‪ %26‬در استان خراسان می باشد‪.‬‬ ‫ایجاد فضای هم افزایی و درنتیجه افزایش سوداوری در شرکت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اتی شرکت‬ ‫‹ ‹بررسی جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫جایگاه ش�رکت در صنعت از منظر تولید‪ :‬در س��ال مالی مورد‬ ‫تولید کلینکر تولید سیمان فروش‬ ‫شرح‬ ‫گزارش ش��رکت س��یمان ش��رق‪ ،‬با تولید ‪ 1.725.305‬تن کلینکر و کارخانجات سیمان خراسان بزرگ ‪7.278.558 7.216.140 6.942.569‬‬ ‫‪1.918.232 1.926.329 1.725.305‬‬ ‫‪ 1.926.329‬ت��ن س��یمان به ترتی��ب در رده ‪ 12‬و ‪ 3‬تولید کلینکر و شرکت سیمان شرق‬ ‫‪%26.3‬‬ ‫‪%26.7‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫س��یمان در کش��ور قرار دارد که ‪ %2/7‬از کل تولید کلینکر و ‪ %3/3‬از سهم شرکت سیمان شرق‬ ‫تولید سیمان کشور را عهده دار بوده است‪.‬‬ ‫بر حسب تن‬ ‫ برنامه ریزی جهت صادرات پانصد هزار تنی برای سال مالی اتی و‬‫برحسب‪ :‬تن‬ ‫تولید سیمان‬ ‫تولید کلینکر‬ ‫شرح‬ ‫توجه ویژه به بازارهای کشورهای همسایه با عنایت به محدودیت های‬ ‫شرح‬ ‫درصد تغییرات سال‬ ‫سال مالی‬ ‫سال مالی‬ ‫‪57.526.531‬‬ ‫‪64.777.759‬‬ ‫کشور‬ ‫سیمان‬ ‫کارخانجات‬ ‫موجود در فضای رقابتی بازارهای داخلی‪.‬‬ ‫جاری نسبت به سال قبل‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1.926.329‬‬ ‫‪1.725.305‬‬ ‫شرکت سیمان شرق‬ ‫ تولید س��یمان چ��اه نفت که مجوزهای الزم ب��رای تولید ان اخذ‬‫درصد تولید شرکت سیمان شرق‬ ‫‪%11‬‬ ‫کلینکر ‪1.551.013 1.725.305‬‬ ‫گردیده و عملیات بازاریابی ان جهت فروش محصول در دس��ت اقدام‬ ‫‪%3.3‬‬ ‫‪%2.6‬‬ ‫از کل تولید سیمان و کلینکر کشور‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪1.617.837‬‬ ‫‪1.926.329‬‬ ‫سیمان‬ ‫می باشد به میزان ‪ 30.000‬تن برای سال مالی اتی‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ش�رکت‪ :‬فروش محصوالت ش��رکت به تفکیک فروش‬ ‫ واگ��ذاری دارایی ه��ای راکد به منظور کاه��ش هزینه های مالی و‬‫جای�گاه ش�رکت در صنعت از منظر فروش‪ :‬ش��رکت س��یمان‬ ‫داخل��ی و صادراتی در س��ال مالی م��ورد گزارش به هم��راه اطالعات ش��رق در بین ش��رکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل اصالح ساختار مالی شرکت‪.‬‬ ‫مقایسه ای در جدول ذیل ارائه شده است‪.‬‬ ‫ حفظ و توسعه بازارهای فروش داخلی از طریق ایجاد کارگروه های‬‫‪ 1.918.488‬ت��ن در رده شش��م ق��رار دارد‪ .‬همچنین س��هم فروش‬ ‫برحسب‪ :‬تن محصوالت این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر است‪ :‬تخصصی فروش و بازاریابی و مش��ارکت ب��ا تولیدکنندگان کوچک در‬ ‫شرح‬ ‫درصد تغییرات سال‬ ‫سال مالی‬ ‫سال مالی‬ ‫برحسب تن مناطق دورتر با هدف اس��تفاده از ظرفیت تولیدی ایش��ان و به منظور‬ ‫جاری نسبت به سال قبل‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫فروش محصوالت‬ ‫توسعه و ارائه برند سیمان مشهد در بازارهای جدید‪.‬‬ ‫شرح‬ ‫‪%36‬‬ ‫‪1.318.762‬‬ ‫داخلی ‪1.793.082‬‬ ‫جمع‬ ‫صادرات‬ ‫بازار داخلی‬ ‫ افزایش س��طح رضایتمندی مش��تریان و ارتقاء ارزش نام تجاری‬‫‪65.555.222 11.691.124 53.864.098‬‬ ‫کارخانجات سیمان کشور‬ ‫(‪)%57‬‬ ‫‪293.925‬‬ ‫صادراتی ‪125.150‬‬ ‫ش��رکت از طری��ق تولید محص��والت متنوع و باکیفیت ب��اال‪ ،‬افزایش‬ ‫‪1.918.232 125.150‬‬ ‫‪1.793.082‬‬ ‫شرکت سیمان شرق‬ ‫‪%19‬‬ ‫جمع ‪1.612.687 1.918.232‬‬ ‫بهره وری فرایندها‪ ،‬مدیریت هزینه ها‪ ،‬مدیریت حمل محصول‪.‬‬ ‫درصد فروش سیمان شرق از کل‬ ‫‪%3‬‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%3.3‬‬ ‫فروش سیمان و کلینکر کشور‬ ‫‹ ‹اهداف کالن‬ ‫ ایجاد زمینه های مناسب جهت افزایش مشارکت نیروی انسانی و‬‫‪ )1‬ارتقای کیفیت مورد تایید مش��تری و تالش مس��تمر در راس��تای‬ ‫توس��عه کیفی ان از طریق بهینه سازی ساختار نیروی انسانی‪ ،‬اموزش‬ ‫جایگاه شرکت در استان خراسان بزرگ‬ ‫افزایش رضایتمندی انها‪.‬‬ ‫ش��رکت سیمان شرق در بین ش��رکت های فعال در استان خراسان و افزایش مهارت ها‬ ‫‪ )2‬برخورداری از رویکردهای نوین بازاریابی و فروش‪.‬‬ ‫ تدوین سند علمی محیط زیست‪.‬‬‫بزرگ با حجم تولید ‪ 1.725.305‬تن کلینکر و ‪ 1.926.329‬تن تولید‬ ‫‪ )3‬کاهش بهای تمام شده کمتر از میانگین صنعت‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫شرکت‪.‬‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫بهینه‬ ‫‪ )4‬افزایش مبلغ فروش وسوداوری‪ ،‬با بهره گیری‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 31‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ )5‬تولی��د محص��والت جدی��د دانش بنی��ان و متن��وع (ب��ا تمرکز بر‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫فراورده های سیمانی)‪.‬‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫سال مالی منتهی به‬ ‫یادداشت‬ ‫شرح‬ ‫‪ )6‬افزایش بهره وری در شرکت‪.‬‬ ‫‪1397/06/31‬‬ ‫‪1398/06/31‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪ )7‬بهره گیری از شبکه حمل ونقل بهره ور‪.‬‬ ‫‪1.765.748‬‬ ‫‪2.504.873‬‬ ‫‪23‬‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫‪ )8‬استقرار نظام مدیریت منابع انسانی نوین و سیستم مدیریت تجربه‬ ‫(‪)1.498.478‬‬ ‫(‪)1.951.522‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫کارکنان (‪.)EEM‬‬ ‫‪267.270‬‬ ‫‪553.351‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪ )9‬دس��تیابی به توس��عه پایدار (رعایت اصول زیس��ت محیطی‪ ،‬مانند‬ ‫(‪)121.654‬‬ ‫(‪)153.012‬‬ ‫‪25‬‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫کاهش مصرف اب‪ ،‬انرژی و االینده ها)‪.‬‬ ‫‪44.541‬‬ ‫‪31.171‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪ )11‬دارا بودن سیستم مدیریتت کارامد ارتباط با مشتری (‪ )CRM‬و‬ ‫(‪)77.113‬‬ ‫(‪)121.841‬‬ ‫به ویژه سیستم مدیریت تجربه مشتری (‪.)CEM‬‬ ‫‪190.157‬‬ ‫‪431.510‬‬ ‫سود (زیان) عملیاتی‬ ‫‪ )12‬دارا بودن ساختارها و فرایندهای کارا و اثربخش‪.‬‬ ‫(‪)334.681‬‬ ‫(‪)359.813‬‬ ‫‪27‬‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫‪166.738‬‬ ‫‪769.441‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪ )13‬حف��ظ و توس��عه بازاره��ای داخلی و خارجی‪ ،‬ارتق��ای ارزش نام‬ ‫(‪)167.943‬‬ ‫‪409.628‬‬ ‫تجاری شرکت و حفظ سهم الزم در بازار هدف‪.‬‬ ‫‪22.314‬‬ ‫‪841.138‬‬ ‫سود خالص‬ ‫‪ )14‬ت�لاش در جه��ت بهبود عملکرد ان��رژی و طراحی و خرید بهینه‬ ‫‪29‬‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)‪:‬‬ ‫محصوالت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬خدمات و انرژی‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪221‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫محیط‪.‬‬ ‫بهداشت‬ ‫‪ )15‬حفظ و ارتقای سطح ایمنی و‬ ‫(‪)53‬‬ ‫‪96‬‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫‪ )16‬بهبود زیرساخت ها‪ ،‬تسهیل ارتباطات و ایجاد بستر مناسب جهت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪317‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫قرار است فعاالن معادن غیرفلزی کشور بار دیگر گرد هم‬ ‫ایند؛ این بار در هتل المپیک تهران و به مناس��بت دومین‬ ‫همای��ش و نمایش��گاه تخصصی مع��ادن و صنایع فلزات‬ ‫غیراهنی (اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری)‪.‬‬ ‫این رویداد را ش��رکت رستاک پادویژن از ‪ ۲۹‬دی تا اول‬ ‫بهم��ن برگ��زاری می کند تا فرصتی ب��رای تبادل دانش و‬ ‫تجربه ه��ای و به��ره وری از فرصت های تجاری فعاالن این‬ ‫عرصه باش��د‪ .‬اکبر ترکان‪ ،‬رئیس هیات مدیره الومینیویم‬ ‫جن��وب در اس��تانه برگزاری این همایش و نمایش��گاه در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫از ل��زوم توجه دولت و ش��رکت های‬ ‫معدن��ی به فل��زات غیراهن��ی گفت و معتقد ب��ود فلزات‬ ‫غیراهنی زیر سایه فوالد قرار دارند‪.‬‬ ‫فلزات غیراهنی به ان دس��ته از فلزات گفته می ش��ود‬ ‫که در انها اهن و الیاژهای ان وجود نداش��ته باشد‪ .‬فلزات‬ ‫و الیاژهای غیراهن��ی دارای خواص و ویژگی های خاصی‬ ‫هس��تند و از ای��ن جه��ت نقش مهم��ی در برطرف کردن‬ ‫نیازهای صنایع گوناگون ایفا می کنند‪.‬‬ ‫مس‪ ،‬روی‪ ،‬برنج‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬سرب‪ ،‬نیکل و قلع از جمله‬ ‫این فلزات هس��تند که به گفته کارشناس��ان در مقایسه با‬ ‫انواع اهنی می توانند سوداوری بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ضعف نظارت بر معادن‬ ‫عامل بی مهری به‬ ‫محیط زیست‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫معادن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫سختگیری ‬ ‫عامل مرگ‬ ‫معادن‬ ‫قدیر قیافه‪ ،‬نائب رئیس کنفدراسیون‬ ‫صادرات ایران‬ ‫در بررسی ارتباط معدن و محیط زیست مطرح شد‬ ‫ضعف نظارت بر معادن‪ ،‬عامل بی مهری به محیط زیست‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تمرکز بر تعادل بین محیط زیس��ت و توس��عه از دهه ‪۸۰‬‬ ‫مورد توجه بش��ر قرار گرفته است‪ .‬تا پیش از این بشر به طور‬ ‫لجام گسیخته دست به مصرف می زد و تالش می کرد هرچه‬ ‫س��ریع تر به س��مت توس��عه پیش برود اما عواقبی که برای‬ ‫محیط زیس��ت پیش امد او را ناچار کرد که در کنار توس��عه‬ ‫جایی هم برای حفظ محیط زیست باز کند‪.‬‬ ‫روزنام��ه‬ ‫درب��اره اینکه ام��روز در کش��ور ما چه‬ ‫ارتباطی میان معدن و محیط زیس��ت وج��ود دارد و ما چه‬ ‫اقداماتی در این حوزه انجام داده ایم با کارشناسان این حوزه‬ ‫گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کو ه خواری ها به ضرر زندگی‬ ‫سعید اکبرپور‬ ‫محمد رسا‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت‪ :‬این شرکت با صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬هزار تن ورق فوالدی در اندازه های مختلف در هشت ماه نخست امسال به‬ ‫یک رکورد در زمینه صادرات دست یافت‪ .‬باالترین رکورد صادرات از این شرکت‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬با ‪ ۲۸‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫امین ابراهیمی عصر دوشنبه در حاشیه روز پایانی نمایشگاه ساخت تجهیزات‬ ‫صنعت نفت و گاز خوزستان در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این شرکت در این مدت ‪۵۷۰‬هزار تن انواع ورق فوالدی را تولید کرده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه امس��ال چهار بازار جدید به تعداد بازارهای صادراتی شرکت فوالد‬ ‫اکسین خوزستان اضافه شد گفت‪ :‬با وجود جنگ اقتصادی و تحریم های شدید‬ ‫بر روی مبادالت بانکی و تجاری کشور‪ ،‬خوشبختانه امسال نیز صادرات ورق های‬ ‫فوالدی به کش��ورهای اتحادیه اروپا ادامه داشته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صادرات‬ ‫ورق های این ش��رکت به اتحادیه اروپا تا س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تنها از طریق شرکت های‬ ‫تجاری ایرانی انجام می ش��د در حالی که امس��ال برای نخستین بار و به صورت‬ ‫مس��تقیم اقدام به انعقاد قرارداد با مشتریان اروپایی شده است‪ .‬ابراهیمی گفت‪:‬‬ ‫سعید اکبرپور‪ ،‬کارش��ناس ارشد مدیریت محیط زیست‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬معادن مختلف بر تنوع گیاه��ی‪ ،‬جانوری و در‬ ‫کل ساختار زمین اثر گذار هستند و انواع الودگی ها از جمله‬ ‫خاک‪ ،‬اب و صوتی را ایجاد می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫باید معدنکاران ارزیابی ش��ده و تا انجاکه می شود االینده ها‬ ‫را کاهش داد‪.‬‬ ‫این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه در حوزه معدن‬ ‫قانون ش��فاف وجود دارد اما مشکل نظارتی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ایران ش��رایط نظارتی ایراد دارد به این صورت که متاسفانه‬ ‫نظارت کافی بر فعالیت معدنی صورت نمی گیرد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫ش��اهد افزایش الودگی در محیط زیست و طبیعت هستیم‪.‬‬ ‫درحالی که قوانین ما در دنیا کامل ترین هس��تند و با اینکه‬ ‫اصل ‪ ۵۰‬قانون اساس��ی به حفظ محیط زیس��ت از س��وی‬ ‫تمام��ی ارگان ها و مردم اش��اره دارد ‪ ،‬متاس��فانه در عمل ما‬ ‫پیگیری الزم را نمی بینیم‪.‬‬ ‫اکبرپور با اش��اره به نظارت های ضعیف و رش��د توس��عه‬ ‫ناپایدار در کش��ور با ذکر مثالی اظه��ار کرد‪ :‬در جنگل های‬ ‫ارس��باران اذربایجان شرقی برداشت هایی صورت می گیرد‬ ‫که بدون مجوزهای الزم اس��ت‪ .‬در نتیجه ش��اهد هس��تیم‬ ‫جنگل ها را تخریب می کنند و الودگی اب و خاک را افزایش‬ ‫می دهن��د‪ .‬مورد دیگر معدن طال در این اس��تان اس��ت‪ ،‬با‬ ‫اینک��ه الودگی س��یانور در این منطقه گزارش ش��ده اما به‬ ‫این خاطر که نظارت کافی وجود ندارد‪ ،‬ش��اهد هستیم زور‬ ‫محیط زیست به صنعت و معدن نمی رسد‪ .‬با اینکه منطقه رو‬ ‫به نابودی است ولی عمال کاری نمی شود کرد‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��عید اکبرپور‪ :‬کوه خواری ها در اذربایجان شرقی باعث شده شاهد‬ ‫تخریب جنگل ها و الودگی اب و خاک باشیم‬ ‫کو ه خواری ها پوش��ش گیاهی را تخریب و تنوع جانوری را‬ ‫در خطر تهدید قرار می دهند‪ ،‬ضمن اینکه س�لامت اهالی را‬ ‫هم به خطر می اندازند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس محیط زیس��ت در مورد الودگی اب نیز‬ ‫گفت‪ :‬نزدیکی معادن ب��ه ابخوان های زیرزمینی‪ ،‬رودخانه‬ ‫و چش��مه ها اثر منفی دارد‪ .‬گاهی حفر گودال باعث می شود‬ ‫تجمع اب ش��کل بگیرد و از این اب الوده جانوران استفاده‬ ‫کنند ی��ا اینکه اب الوده به زیرزمین نف��وذ کرده و اب های‬ ‫زیرزمینی را هم الوده کند‪ .‬گاهی هم معدنکاران پساب ها را‬ ‫رها کرده و هیچ مسئولیتی در قبال ان برعهده نمی گیرند‪.‬‬ ‫اکبرپور با اش��اره به اینکه معدنکاران به بازس��ازی بعد از‬ ‫برداش��ت توجهی ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یار پیش امده که‬ ‫معدن��کار در منطقه ای فعالیت ک��رده و بعد از ان به منطقه‬ ‫دیگری می رود و به عبارتی حوزه فعالیت خود را گس��ترش‬ ‫می دهد در حالیکه منطقه قدیمی را بدون بازس��ازی و احیا‪،‬‬ ‫رها می کن��د‪ .‬او در پایان با بیان اینک��ه هیچ کدام از صنایع‬ ‫به محیط زیس��ت توجهی ندارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬هرچند اقداماتی‬ ‫نمایشی انجام می دهند اما اصال کافی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹یک دستورالعمل واحد وجود ندارد‬ ‫محمد رسا‪ ،‬مدیر اجرایی یک شرکت فعال در حوزه سنگ‬ ‫با بیان اینکه اصوال کش��ور را ب��ا دغدغه نمی توان اداره کرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در واقع دغدغه و مس��ئولیت اجتماعی صرفا کمک‬ ‫می کند که قوانین‪ ،‬ضمانت اجرایی خود را داش��ته باش��ند‬ ‫بنابراین انچه مهم اس��ت اینکه ما ب��ه قوانین و مقررات نیاز‬ ‫داری��م‪ .‬این در حالی اس��ت که جایی مق��ررات زیاد و جایی‬ ‫متضاد است‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به اینکه ارتباط محیط زیس��ت‬ ‫و صنعت و معدن در کش��ور ما کامال سلیقه ای است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رکورد صادرات بیش از ‪ ۳۵‬هزارتن ورق فوالدی از سوی شرکت اکسین‬ ‫صادرات ورق های فوالد اکسین در سال های ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۳۹۷‬به اتحادیه اروپا در‬ ‫دوره برجام و پس از لغو تحریم های غربی انجام گرفته بود در حالی که امس��ال‬ ‫صادرات به این اتحادیه در ش��رایطی انجام شد که شدیدترین تحریم های غربی‬ ‫بر روی مبادالت بانکی و تجارت فوالد کشور سایه انداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب ورق فوالد اکسین به عنوان محصول برتر تحقیق و‬ ‫توسعه واحدهای تولید و صنعتی کشور‬ ‫وی همچنی��ن به رتب��ه برتر یکی از محصوالت الیاژی این ش��رکت به عنوان‬ ‫محصول برتر تحقیق و توس��عه واحدهای صنعتی و معدنی کش��ور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در اذر امس��ال در هشتمین جش��نواره پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که همزمان با هفته پژوهش در تهران برگزار ش��د‪ ،‬از ش��رکت‬ ‫فوالد اکس��ین خوزستان در دس��تیابی به روش و تکنولوژی تولید ورق عریض‬ ‫ف��والدی گرید (‪)CK۴۵c‬ب��ه عنوان محصول برتر تحقیق و توس��عه واحدهای‬ ‫فوالدی صنعتی و معدنی کشور تقدیر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این محصول مرداد امس��ال‪ ،‬توسط کارگروهی متشکل از واحدهای‬ ‫قدردانی از مدیرعامل شرکت مس به عنوان مدیر نمونه جهادی‬ ‫در شش��مین همایش ملی مدیری��ت جهادی‪ ،‬دکتر‬ ‫اردشیر س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران به عنوان مدیر جهادی کش��ور انتخاب شد و‬ ‫نش��ان قدردانی گرفت‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ،‬ششمین‬ ‫همایش ملی مدیریت جهادی با حضور حجت االسالم‬ ‫و المسلمین س��ید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ب��ا فش��ارهایی ک��ه از س��وی دول��ت وارد‬ ‫می شود به زودی ش��اهد ورشکستگی و مرگ‬ ‫یک س��ری از معادن از جمل��ه معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط خواهیم بود‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه بای��د مراقب باش��یم ب��ا تصمیماتی که‬ ‫گرفته می ش��ود معادن دچ��ار مرگ زودرس‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫هرچند برخی از قواعد به ایجاد ارزش افزوده‬ ‫و رونق اقتصادی کمک می کنند اما به اقتصاد‬ ‫ب می زنند‪.‬‬ ‫ملی و توسعه معدن به شدت اسی ‬ ‫به این ترتیب وضع ع��وارض ‪ ۲۵‬درصدی به‬ ‫معن��ای فاجعه برای بخش معدن اس��ت‪ .‬این‬ ‫عدد غیرمعقول است چراکه برخی از معادن را‬ ‫از صفحه روزگار کال محو می کند‪ .‬این فضای‬ ‫سنگین و سختی که علیه بخش معدن به ویژه‬ ‫در حوزه س��نگ اهن شکل گرفته درواقع یک‬ ‫نوع رفتار پوپولیستی است‪ .‬باید بدانیم چنین‬ ‫رفتاره��ای ازمون وخطایی هیچ گاه به نتیجه‬ ‫نمی رسند و باید به دنبال کار کارشناسی برای‬ ‫حل مشکل برویم‪.‬‬ ‫تصورمان این اس��ت که بخ��ش خصوصی‬ ‫در بخ��ش معدن تنها به خ��ود و منافع بنگاه‬ ‫فکر می کند درحالی که اصال این گونه نیست‪.‬‬ ‫بخش خصوصی از بس��یاری کسانی که امروز‬ ‫در مراک��ز دولتی فعالی��ت می کنند ملی تر و‬ ‫کارامدتر عمل می کند‪ .‬هم��ه می دانیم الزاما‬ ‫کس��ی که در بخ��ش دولتی فعالی��ت کرده‬ ‫و بخش��نامه ص��ادر می کند از فع��ال بخش‬ ‫خصوصی دلس��وزتر نیس��ت‪ .‬بنابرای��ن امروز‬ ‫بای��د بخش خصوص��ی و دولتی یکدس��ت و‬ ‫یکپارچ��ه در کنار هم باش��ند و کمک کنند‬ ‫که از این ش��رایط دش��وار عبور کنیم‪ .‬چراکه‬ ‫با این شرایط سختگیری های بی مورد به هیچ‬ ‫نقطه ای نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور‪ ،‬رضا رحمانی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و امیر دریادار حبیب اهلل سیاری‪،‬‬ ‫مع��اون هماهنگ کننده ارتش در س��الن همایش های‬ ‫صداوس��یما برگزار شد‪ .‬همایش ملی مدیریت جهادی‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬با دس��تور رهبر معظم انقالب و با هدف‬ ‫تبیی��ن نقش مدیری��ت جهادی و مدی��ران جهادی در‬ ‫سیاست ها و تصمیم گیری های کالن کشور‪ ،‬شناسایی‬ ‫نقاط ضعف و قوت مدیران در جهت رشد و تعالی کشور‬ ‫و تالش ب��رای ایجاد همدلی‪ ،‬همگرایی و اتحاد مدیران‬ ‫در جه��ت تحقق منافع ملی و تالش در جهت هم افزایی‬ ‫قوای کش��ور به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی ازسوی‬ ‫انجمن مدیریت جهادی برگزار می شود‪.‬‬ ‫تحقیق و توس��عه‪ ،‬متال��ورژی و روش های تولید‪ ،‬تولی��د و بازاریابی و تحقیقات‬ ‫بازار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معرفی و پس از بررس��ی و کارشناس��ی‬ ‫انجام ش��ده در این وزارتخانه به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه واحدهای‬ ‫متاسفانه یک مانیفس��ت حرفه ای و استاندارد برای مناطق‬ ‫مختلف کشور وجود ندارد‪ .‬برای حل این مشکل باید براورد‬ ‫کنی��م‪ ،‬چقدر در حوزه محیط زیس��ت تخری��ب داریم‪ ،‬چه‬ ‫دستوراتی صادر شده و چقدر رعایت شده اند‪.‬‬ ‫رس��ا با اش��اره به وضعیت کشورهای توس��عه یافته و کار‬ ‫در ح��وزه معدن‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به کش��ورهای دیگر نگاه کنیم‪،‬‬ ‫می بینی��م در دل جنگل معدن زده اند و هیچ مش��کلی هم‬ ‫پی��ش نمی اید ام��ا چیزی که مهم اس��ت اینکه انجا معدن‬ ‫تعریف دارد و با ارزیابی دس��ت ب��ه فعالیت می زنند‪ .‬در واقع‬ ‫دنیا به این ش��عور رسیده است با زمین به گونه ای رفتار کند‬ ‫ک��ه به زایندگی خود ادامه دهد‪ ،‬ما هم باید همین مس��یر را‬ ‫طی کنیم‪ .‬او با تاکید بر اینکه دولت باید خود به پاک س��ازی‬ ‫دس��ت بزند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در ترکیه وقتی ب��ه یک نفر مجوز‬ ‫فعالی��ت معدنی می دهند دولت خود محوطه را پاکس��ازی‬ ‫ک��رده و ان را تحوی��ل معدن کار می دهد ام��ا این اتفاق در‬ ‫کشور ما نمی افتد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی با بیان اینکه ضایع کردن منابع طبیعی‬ ‫فق��ط قطع درخت نیس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬وقت��ی ‪۲۰‬درصد‬ ‫از خ��اک منطق��ه ای را به عن��وان معدن��کاری برمی داریم‬ ‫‪۸۰‬درص��د دیگ��ر را ضایع می کنیم و هی��چ فکری هم برای‬ ‫بازس��ازی ان منطقه نمی کنیم‪ .‬در همه جای دنیا هر کسی‬ ‫فعالیت معدنی انجام می دهد عوارضی به نام بازسازی منابع‬ ‫طبیعی و محیط زیست پرداخت می کند این درحالی است‬ ‫که در ایران اینگونه نیست‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر جایی معدنکار‬ ‫‪ ۵۰۰‬درخ��ت را قطع می کن��د باید در ج��ای دیگر ‪۵۰۰۰‬‬ ‫درخ��ت بکارد ام��ا نه تنها چنی��ن کاری را نمی کند بلکه به‬ ‫مناب��ع طبیعی هم ضربه می زند‪ .‬در این رابطه باید بررس��ی‬ ‫کنیم از ابتدای انقالب چند ریال خرج بازسازی این مناطق‬ ‫ش��ده است‪ .‬رسا با اشاره به اینکه س��ازمان های مختلف در‬ ‫حوزه منابع طبیعی بیش��تر متضاد رفتار و یکدیگر را خنثی‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید معدنکار‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به یک نتیجه واحد برس��ند که بهینه عمل‬ ‫کنند و به بازیافت‪ ،‬پس��اب ها و بازس��ازی معدن فکر کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یک دستورالعمل واحد وجود ندارد و‬ ‫جاهایی که باید تعیین تکلیف ش��ود کامال رها شده است در‬ ‫نتیجه با این روند مشکل حل نمی شود‪.‬‬ ‫تولیدی و صنعتی کش��ور انتخاب شد‪ .‬ورق عریض فوالدی گرید (‪ )CK۴۵c‬از‬ ‫نوع ورق های وارداتی کش��ور بوده که برای نخستین بار در کشور توسط شرکت‬ ‫فوالد اکس��ین خوزس��تان با هدف تامین نیاز مصرف کنن��دگان صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ماشین االت و ابزارهای صنعتی‪ ،‬قطعات یدکی مورد استفاده در موتور خودرو و‬ ‫سیستم های حمل ونقل تولید شد که باعث جلوگیری از خروج ارز قابل توجهی‬ ‫در کشور می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد اکس��ین خوزس��تان با ه��دف تکمیل حلقه گمش��ده زنجیره‬ ‫تامین کنن��ده صنایع نیازمند ب��ه ورق های عریض ف��والدی و عملیات حرارتی‬ ‫همچ��ون نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی و صنای��ع دریایی و ماشین س��ازی و رفع نیاز‬ ‫محصوالت استراتژیک صنعت کشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا‪،‬‬ ‫تولی��د انبوه خود را در اه��واز اغاز کرد و امروزه با تولی��د محصوالت خاص در‬ ‫زمینه ابعاد (ورق عریض) و خاص مورد نظر مش��تریان‪ ،‬در مس��یر رشد و تعالی‬ ‫قدم بر می دارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫گامی در راه صیانت‬ ‫از بیت المال‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫راه پرپیچ و خم صنوف االینده‬ ‫پایان عصر‬ ‫«بانک و تانک»‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‹ ‹اغاز انتقال زمین‬ ‫موضوع انتق��ال صنوف االینده که پیش��ینه‬ ‫ط��رح ان به ‪ ۲۵‬س��ال گذش��ته برمی گردد در‬ ‫بارها به س��ازمان محیط زیس��ت‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫اع�لام کرده ای��م ک��ه امادگ��ی کام��ل را ب��رای رف��ع الودگی‬ ‫موتورس��یکلت ها داریم اما هیچ توجهی نشد و کسی دست ما‬ ‫را نگرفت‬ ‫شورای چهارم مطرح و سرانجام عملیات اجرایی‬ ‫ان از ‪ ۱۱‬س��ال گذش��ته اغاز ش��ده و به تازگی‬ ‫نیز واگ��ذاری زمین ها به صاحبان این حرف در‬ ‫برخی شهرها اغاز شده است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در همین ب��اره مدیرعامل‬ ‫شرکت س��هامی صنوف االینده بیرجند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۲۲‬تی��ر زمین ها براس��اس برنامه ریزی انجام‬ ‫شده اراضی به صنوف درحال واگذاری است که‬ ‫در گام نخس��ت‪ ،‬اراضی به اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫تحوی��ل و روزهای بع��د بقیه اراضی براس��اس‬ ‫برنامه ریزی درحال انجام است‪.‬‬ ‫همچنین مظفر اریانف��ر‪ ،‬رئیس اداره اصناف‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان‬ ‫جنوبی اعالم کرد‪ :‬درحال حاض��ر امکان انتقال‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد صنفی به خارج از شهر فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری‬ ‫مرکزی نی��ز به تازگی در کارگروه امور زیربنایی‬ ‫و شهرس��ازی اس��تان مرکزی گفت‪ ۵۰ :‬هکتار‬ ‫زمین راه وشهرس��ازی ساوه برای ایجاد شهرک‬ ‫صنوف مزاحم و االین��ده صوتی در نظر گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬زندیه وکیلی افزود‪ :‬برخی صنوف در اراک‬ ‫درخواس��ت ایجاد شهرک ویژه صنوف مزاحم را‬ ‫دارند که با هدف س��اماندهی بای��د به مجتمع‬ ‫صنوف اراک منتقل شوند و از واگذاری موردی‬ ‫پرهیز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زیرساخت ها فراهم نیست‬ ‫رئی��س اتحادیه اهنگران و صنعتگران خودرو‬ ‫با بیان اینکه از سال ‪۹۴‬اقدام به ساخت شهرکی‬ ‫به ن��ام ثامن الحج��ج در ج��اده خ��اوران کردند‬ ‫تا واحده��ای صنفی ما به این ش��هرک منتقل‬ ‫شوند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬متاسفانه هنوز زیرساخت های‬ ‫این ش��هرک اماده نیس��ت و به طور کامل گاز و‬ ‫برق ندارند‪.‬‬ ‫محم��د پوررجبی��ان در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اما با این حال به مرور هر کجا که‬ ‫اماده باش��د واحدها را انتق��ال می دهیم‪ .‬تجمع‬ ‫واحدها در ش��وش بود که قرار ش��د از س��طح‬ ‫ش��هر خارج ش��ود اما هنوز به طور کامل منتقل‬ ‫رئیس مرکز مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه اطالع از نرخ کاالها‪ ،‬جزو حقوق ش��هروندی مردم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف کنندگان نباید کاالهایی که برچس��ب‬ ‫نرخ نداش��ته یا نرخ روی انها درج نش��ده را خریداری کنند‪.‬‬ ‫مرج��ان فقیه نصی��ری در گفت وگو با مهر با بی��ان اینکه در‬ ‫هی��چ کش��ور‪ ،‬کاال بدون برچس��ب نرخ فروخته نمی ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬فروش کاالی بدون برچس��ب ن��رخ به عنوان یک‬ ‫حق شهروندی‪ ،‬در هیچ کشوری امکان پذیر نیست؛ البته به‬ ‫لحاظ اکادمیک تجاری نیز سنگاپور‪ ،‬امریکا و ژاپن مقرراتی‬ ‫وج��ود دارد که برای ان دس��ته از واحدهای صنفی که کاال‬ ‫بدون برچس��ب نرخ به فروش برس��انند‪ ،‬ش��یوه های مقابله‬ ‫در نظر گرفته ش��ده؛ به نحوی که اگ��ر یک واحد صنفی یا‬ ‫تولیدی‪ ،‬درج نرخ یا برچسب نرخ نداشته باشد‪ ،‬به چند شیوه‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪۳۰ :‬درصد واحدها به ش��هرک‬ ‫ثامن الحج��ج رفته ان��د و برخ��ی دیگ��ر هم به‬ ‫ش��هرک های اط��راف منتقل ش��ده اند‪ .‬هرچند‬ ‫دولت در مرحله اول قرار بود کمک حال بش��ود‬ ‫و در س��اماندهی واحده��ا حامی باش��د اما این‬ ‫اتفاق رخ نداد‪ .‬این درحالی است که اتاق اصناف‬ ‫در مج��وز گرفتن و تخصیص های��ی برای تغییر‬ ‫کاربری حمایت هایی از این واحدها داشت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه اهنگران و صنعتگران خودرو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هنوز تغیی��ر کاربری زمین ها انجام‬ ‫نش��ده و ممکن است در اینده با مشکل روبه رو‬ ‫ش��وند و بابت تغییر کاربری هزینه هایی از انها‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫پوررجبی��ان ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬این‬ ‫واحدهایی که در ش��وش بودند می ترسیدند اگر‬ ‫از ش��وش بروند ممکن است به مرور ان منطقه‬ ‫متروک شود و ارزش ملک های شان کم شود‪ ،‬اما‬ ‫مذاکراتی با ش��هرداری داشتیم که این احتمال‬ ‫را به صفر رساند چراکه این منطقه پهنه تجاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬همچنی��ن صاح��ب ملک ه��ای‬ ‫مغازه ه��ای ش��وش بای��د هزین��ه ای دریاف��ت‬ ‫کنند ک��ه تغییر کاربری ب��رای ان مغازه ایجاد‬ ‫ش��ود که پیچیدگی های��ی در این ب��اره وجود‬ ‫دارد ام��ا چ��ون قان��ون اجباری و ج��زو طرح‬ ‫عمرانی ش��هری اس��ت بای��د به س��رعت حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه اهنگران و صنعتگران خودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬زمینی در همان جاده خاوران (شهرک‬ ‫ثامن الحجج) خریداری ش��د و س��وله بندی شد‬ ‫اما متاس��فانه تغییر کاربری انجام نش��د چراکه‬ ‫زمین ها کش��اورزی ب��ود؛ یعنی س��ازنده تقبل‬ ‫کرده بود که تغییر کاربری را انجام دهد اما این‬ ‫اتفاق رخ نداد و درحال حاضر در س��ندها عنوان‬ ‫غیرتجاری یا غیرصنعتی قید نشده است که در‬ ‫اینده با مش��کالتی روبه رو خواهند ش��د‪ .‬دولت‬ ‫تخفیف��ی ه��م در این باره برای انها قائل ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تجربه جهان در درج برچسب نرخ کاال‬ ‫با ان برخورد می شود‪ .‬رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های‬ ‫بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه در‬ ‫برخی کشورها‪ ،‬اگر مشاهده شود کاالیی برچسب نرخ ندارد‪،‬‬ ‫مج��وز فعالیت ان ابطال و فعالی��ت ان واحد صنفی متوقف‬ ‫می شود؛ اما در برخی از کشورها‪ ،‬اگر‪ ۳‬بار تخلف درج نشدن‬ ‫نرخ یا برچسب نرخ مشاهده شود‪ ،‬مجوز فعالیت مراکز عرضه‬ ‫کاال حذف می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اساسا در دیگر کشورهای جهان‪ ،‬اینکه‬ ‫عرضه کننده کاالیی ریس��ک این را بپذیرد که کاالیی بدون‬ ‫درج نرخ یا برچسب نرخ عرضه کند‪ ،‬بسیار باال است؛ بنابراین‬ ‫نوعی خودکنترلی در این حوزه وجود دارد‪ ،‬ضمن اینکه خود‬ ‫مردم نیز به عنوان یک حق شهروندی‪ ،‬این موضوع را مطالبه‬ ‫می کنن��د و به صراحت فروش��نده کاال را مورد س��وال قرار‬ ‫‹ ‹ام�اده کم�ک برای رف�ع الودگی‬ ‫هستیم‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان قطع��ات و‬ ‫تعمیرکاران دوچرخه و موتورس��یکلت تهران با‬ ‫تاکید براینکه صنف االینده نیستیم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫وزیر نفت به تازگی اعالم کرد که موتورسیکلت ها‬ ‫بیش��ترین تاثیر را بر الودگی شهر دارند‪ .‬چطور‬ ‫می شود بدون نگاه کارشناسی چنین موضوعی‬ ‫را عنوان کرد؟ بنزین مش��کل دارد اما گردن ما‬ ‫می اندازند‪.‬‬ ‫مصطفی صفرخانی به‬ ‫گفت‪ :‬سوخت‬ ‫ما اس��تاندارد نیس��ت و مش��کل دارد؛ بنابراین‬ ‫نباید از ما ایراد بگیرند چراکه مصرف س��وخت‬ ‫موتورس��یکلت ‪ ۲.۸‬لیت��ر بوده و ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که خودروهای بسیار بیشتر از این موارد‬ ‫بر الودگی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه موت��ور برقی هم‬ ‫االیندگی های خاص خ��ود را دارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫صن��ف ما هیچ االیندگی ندارد و حتی بارها هم‬ ‫به س��ازمان محیط زیست‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظام��ی اع�لام کرده ایم که امادگ��ی کامل را‬ ‫برای رفع الودگ��ی موتورس��یکلت ها داریم اما‬ ‫هیچ توجهی نشد و کسی دست ما را نگرفت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان قطع��ات و‬ ‫تعمی��رکاران دوچرخه و موتورس��یکلت تهران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تا وقتی ک��ه مافیای مرکز معاینه‬ ‫فنی وجود دارد اجازه ای به فعالیت ما نمی دهند‪.‬‬ ‫وقتی فشار باشد موتورسیکلت سوار وسیله اش را‬ ‫برای تعمیر م��ی اورد در غیراین صورت اقدامی‬ ‫ب��رای تعمیر و اصالح وس��یله خ��ود نمی کند‪.‬‬ ‫تعمیرگاه های ما و حت��ی تعمیرگاه های خودرو‬ ‫نیز االینده نیس��تند و این وس��یله های معیوب‬ ‫است که االینده اند و در این زمینه همکاران ما‬ ‫اماده اند که در رفع الودگی کمک کنند‪.‬‬ ‫محمد پوررجبیان‬ ‫مصطفی صفرخانی‬ ‫عبدالحسین عباسی‬ ‫‹ ‹همه منتقل شدند‬ ‫رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران با‬ ‫تاکید براینکه صنوف ما همگی به ش��هرک های‬ ‫اط��راف تهران منتقل ش��دند و ی��ک واحد هم‬ ‫نداریم که در سطح شهر باشد‪.‬‬ ‫عبدالحس��ین عباسی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اشاره به اینکه زیرساخت ها شاید مشکلی داشته‬ ‫باش��ند اما کار خودش��ان را می کنند و مشکل‬ ‫ح��ادی ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��هرک لپه زنک و‬ ‫چهاردانگه بیرون از شهر است و موقعیت خوبی‬ ‫دارند چراکه سال هاست در این منطقه فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫می دهند؛ پس باید عالوه بر اینکه در ایران‪ ،‬موضوع برچسب‬ ‫نرخ نهادینه شود‪ ،‬یک مطالبه عمومی بابت تقاضا برای درج‬ ‫نرخ و نصب برچسب به وجود اید‪.‬‬ ‫فقی��ه نصی��ری تصریح ک��رد‪ :‬در ایران قوانین��ی نیز در‬ ‫این ب��اره برای ال��زام به درج برچس��ب نرخ وج��ود دارد که‬ ‫ش��امل ماده ‪ ۱۷‬قانون نظام صنفی‪ ،‬م��اده ‪ ۵‬قانون حمایت‬ ‫حقوق مصرف کنندگان و ماده ‪ ۶‬قانون تعزیرات اس��ت؛ پس‬ ‫ظرفیت های قانونی وجود دارد؛ اما ریس��ک اجرانشدن قانون‬ ‫برای فروش��ندگان باال نیس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫کشور‪ ،‬ظرفیت ها و شرایط نظارت به طورمکفی وجود ندارد و‬ ‫اگر مقررات بگذاریم‪ ،‬به دلیل اینکه ش��رایط نظارت بر حسن‬ ‫اجرای ان به طور کامل فراهم نیس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت جواب‬ ‫مناس��ب را نگیری��م‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در ای��ن میان یکی از‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت های تاریخی در‬ ‫جنگ اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بند ‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری از سال های‬ ‫پیش مصوب شده و مدت ها بعد هم طرح انتقال‬ ‫واحده��ای صنفی االین��ده به خارج از ش��هر‪،‬‬ ‫ازس��وی ش��هرداری به اتاق اصناف ایران ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬اما نه خبری از اجرای درس��ت و حسابی‬ ‫بند‪ ۲۰‬اس��ت و نه پیگیری طرح شهرداری‪ .‬در‬ ‫واقع تعامل��ی میان دو طرف وج��ود ندارد و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬زیرس��اخت های الزم ب��رای این‬ ‫انتقالی نداریم‪ .‬براس��اس امار‪ ،‬واحدهای صنفی‬ ‫کش��ور از نرم جهانی باالتر اس��ت؛ در امریکا به‬ ‫ازای ه��ر هزار نفر یک واحد خرده فروش��ی‪ ،‬در‬ ‫اروپای غرب��ی به ازای ه��ر ‪ ۶۶۰‬نفر یک واحد‬ ‫و در اروپای ش��رقی به ازای ه��ر ‪ ۲۲۰‬نفر یک‬ ‫واحد عرضه وجود دارد‪ ،‬در حالی که این میزان‬ ‫در ای��ران ب��ه ازای هر ‪ ۳۵‬نفر ی��ک واحد و در‬ ‫کالنشهری مانند اصفهان این میزان به ازای هر‬ ‫‪ ۲۲‬نفر می رس��د که معضالت خاص شهری را‬ ‫به همراه دارد‪.‬‬ ‫هرچند این طرح مزیت های بسیاری از جمله‬ ‫جلوگیری از الودگی صوتی و هوا و همچنین نو‬ ‫کردن ظاهر ش��هر دارد اما حمایت های الزم از‬ ‫این موضوع نشد‪.‬‬ ‫در تفس��یر حقوق��ی بند ‪ ۲۰‬م��اده ‪ ۵۵‬قانون‬ ‫شهرداری امده اس��ت‪« :‬اصوال فلسفه وضع بند‬ ‫‪ ۲۰‬ماده ‪ ۵۵‬قانون شهرداری حمایت معنوی از‬ ‫مسکن و محل سکونت و حفظ ارامش ساکنان‬ ‫ب��وده و باید تفس��یری از بند فوق انجام ش��ود‬ ‫که مخل این اس��ایش نباش��د؛ بنابراین منظور‬ ‫قانونگذار از فراز مرب��وط (‪ ...‬به نحوی از انحناء‬ ‫موجب بروز مزاحمت برای ساکنان‪ )...‬این است‬ ‫که ممکن اس��ت مزاحمت به طور مستقیم و در‬ ‫محیط شغلی برای مردم یا غیرمستقیم از طریق‬ ‫س��ر و صدا یا تشکیل صف در بیرون محیط کار‬ ‫یا عبور و مرور مدام وس��یله نقلیه ایجاد ش��ود؛‬ ‫بنابراین محدود ک��ردن موضوع مزاحمت برای‬ ‫س��اکنان به مزاحمت برای ساکنان به مزاحمت‬ ‫ذاتی نفس شغل به نظر مدیریت حقوقی خالف‬ ‫فلس��فه ماده ب��وده و این تفس��یر را می توان از‬ ‫ف��راز دیگری از بند یادش��ده مبتن��ی بر اینکه‬ ‫(‪ ...‬به طور کلی تمام مش��اغل و کسب هایی که‬ ‫ایجاد مزاحمت و س��روصدا کنن��د یا تولید دود‬ ‫یا عفونت یا تجمع حش��رات و جانوران کنند‪)...‬‬ ‫استنباط کرد‪».‬‬ ‫‪7‬‬ ‫انگیزه بومی سازی‬ ‫به استان گیالن رسید‬ ‫اقدام های موثر در جهان‪ ،‬ان است که نهاد حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کننده وارد عمل ش��ود و با ق��درت کار پیگیری این‬ ‫موضوع را انجام داده و درخواست برای نصب برچسب نرخ و‬ ‫درج ن��رخ را به یک مطالبه عمومی تبدیل کند؛ به این معنا‬ ‫که هر شهروندی بداند که این حق مسلم او است که کاالیی‬ ‫را خریداری کند که برچس��ب نرخ داشته باشد؛ بنابراین گام‬ ‫نخس��ت ان اس��ت که ما به مردم بگوییم که درج برچسب‬ ‫ن��رخ و اطالع از نرخ کاالها‪ ،‬حق انها اس��ت این حقوق قابل‬ ‫حمایت است‪.‬‬ ‫فقیه نصیری معتقد اس��ت نخستین گام ان است که مردم‬ ‫به حقوق ش��هروندی خود اگاه ش��ده و درج ن��رخ یا نصب‬ ‫برچس��ب نرخ را جزو حق خود دانسته و ان را مطالبه کنند؛‬ ‫یعنی از مغازه ای که کاالهایش نرخ ندارد‪ ،‬خرید نکنند‪.‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫کارشناس تجارت خارجی‬ ‫باعث تاس��ف و تامل است که با وجود ش��اخص های امیدوارکننده ای که‬ ‫پش��ت نام «ایران» وجود دارند‪ ،‬ش��اخص هایی مانند عنوان مقام چهارمین‬ ‫تولیدکننده بزرگ نفت جهان‪ ،‬دارنده جایگاه نخست در منابع و ذخایر گازی‬ ‫جهان‪ ،‬رتبه برتر در تولید و صادرات مس و الومینیوم و منگنز و س��نگ های‬ ‫نیمه قیمت��ی مانند فی��روزه‪ ،‬عنوان چهارمین تا دهمی��ن تولیدکننده روی‬ ‫و کبال��ت‪ ،‬رتبه برتر در فهرس��ت تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان زعفران‪،‬‬ ‫پس��ته‪ ،‬خرما‪ ،‬خاویار‪ ،‬زرش��ک‪ ،‬خیار و گردو‪ ،‬رتبه نخس��ت در تولید فرش‬ ‫دس��تباف‪ ،‬رتبه دهم در ظرفیت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم و نیز‬ ‫صنعتی ترین کش��ور نفتی منطقه و دارنده بیشترین تعداد واحد صنعتی در‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا‪ ،‬قرار داش��تن در بین ‪ ۲۰‬کشور نخست جهان به‬ ‫لح��اظ تولید ناخالص داخلی ‪ GDB‬که از این منظر جایگاه ایران را باالتر از‬ ‫هلند‪ ،‬س��وئد و بلژیک قرار داده و یکی از پرظرفیت ترین کش��ورها برای رشد‬ ‫جهش��ی اقتصاد و تبدیل ش��دن به پدیده اقتصادی جدید اینده‪ ،‬اما با وجود‬ ‫این همه اس��تعداد و ظرفیت‪ ،‬چنان در انزوای تلخ فشارهای اقتصادی گرفتار‬ ‫اس��ت که تا امروز نتوانس��ته ان��رژی نهفته در طبیع��ت و ذات خود را به نحو‬ ‫مطلوب‪ ،‬ازاد کند و اقتصادی پویا و بالنده را موجب شود! به نظر می رسد یکی‬ ‫دیگر از غفلت های کلیدی در تاریخ اقتصادی کشور وابستگی اجتناب ناپذیر‬ ‫به درامدهای نفتی و ریشه دواندن عمیق فرهنگ نفتی در پارادایم مدیریت‬ ‫اقتصادی کش��ور باش��د؛ و با وجودی که طبیعت و تاریخ در بخش��ش به این‬ ‫خاک‪ ،‬هر چه توانس��ته با گشاده دس��تی تقدیم این س��رزمین ک��رده‪ ،‬اما به‬ ‫فراخور ان‪ ،‬مدیریت و برنامه های توس��عه در زمینه فرصت دادن به نیروهای‬ ‫خست و بخل ورزیده اند و اصرار بر این بوده که تمام‬ ‫انسانی توانمند و کارامد‪ّ ،‬‬ ‫این ثروت خدادادی‪ ،‬فقط ازس��وی مدی��ران رانتی‪ ،‬البی گر و جناحی و البته‬ ‫به بدترین ش��یوه ممکن‪ ،‬مورد بهره برداری قرار گیرند! تا بودجه های ساالنه‬ ‫دولت ه��ا‪ ،‬بوی نفت می دهند‪ ،‬برنامه ای جدی ب��رای اصالحات و بکارگیری‬ ‫ظرفیت ها و منابع انس��انی توانمند‪ ،‬استعدادهای کارافرینی و مدیران دارای‬ ‫اهلیت تخصصی و اصالحات زیربنایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرانی که به جای پرداختن به ش��عارهای عوام گرایانه(پوپولیس��تی) و‬ ‫عش��ق ورزیدن به میز و جایگاه مدیریتی‪ ،‬درک‪ ،‬دانش‪ ،‬بینش و تجربه کافی‬ ‫و درس��تی از پارادایم و ابزارها و ملزومات توس��عه داش��ته و برای تحقق ان‪،‬‬ ‫متناس��ب با اهداف و برنامه های تعیین ش��ده‪ ،‬یارگیری کنند و نه براس��اس‬ ‫مالحظات حزبی و جناحی‪ ،‬اعتماد ش��خصی و گرایش های قومی و زبانی که‬ ‫متاس��فانه امروزه (و به ویژه در ش��رایط جنگ اقتصادی) فرهنگ ان تشدید‬ ‫هم ش��ده اس��ت! و نکته طنز قضیه این اس��ت که این مسئوالن بیش از همه‬ ‫خطر جنگ اقتصادی را گوش��زد می کنن��د‪ ،‬اما فقط برای توجیه ناکارامدی‬ ‫نهاد متبوع خود وگرنه این مالحظات هیچ گونه تاثیری بر شیوه مدیریت انها‬ ‫نخواهد گذاشت! گرچه تنش زدایی سیاسی با جهان پیرامون و توسعه روابط‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬بانکی و زیرس��اختی با جهان‪ ،‬عوامل کلیدی بس��یار مهمی برای‬ ‫توسعه اقتصادی به شمار می روند که زمینه درهم امیختگی و درهم تنیدگی‬ ‫عوامل تولید‪ ،‬فناوری‪ ،‬نواوری و دانش و بینش مدیریتی را موجب می شوند‪،‬‬ ‫ام��ا این عوامل‪ ،‬همگ��ی معلول همان ذه��ن توس��عه یافته مدیریت و بلوغ‬ ‫اندیش��ه فرماندهی هستند و به نظر می رس��د که امروزه همین ضعف تفکر‬ ‫مدیریتی حاکم بر اقتصاد کش��ور‪ ،‬خود مهم ترین چالش��ی است که فعاالن‬ ‫ح��وزه صنعتی و تجاری با ان دس��ت به گریبان هس��تند‪ .‬در واقع می توان‬ ‫گفت که اقدام های گذشته دولت ها (از زمان ورود ایران به جرگه کشورهای‬ ‫صنعتی) به مثابه صعود از نردبانی است که متاسفانه به دیوار نادرستی تکیه‬ ‫داده ش��ده اس��ت! و گرچه گزارش های س��االنه نهادهای اجرایی حکایت از‬ ‫پیمایش این پله های رشد دارد‪ ،‬اما مادام که دیوار مطمئن و درست انتخاب‬ ‫نشده باشد‪ ،‬نتایج فقط روی کاغذ و در گزارش های مجلد‪ ،‬قابل رویت و تایید‬ ‫هس��تند! واقعیت این اس��ت که منابع خ��دادادی و ذخای��ر طبیعی اگر به‬ ‫نحو مطلوب و شایس��ته ای مدیریت نش��وند‪ ،‬نتایج خطرناک تری را به دنبال‬ ‫خواهند داش��ت که نمونه مش��هود ان را می توان در فساد فزاینده اقتصادی‬ ‫دید؛ فس��ادی که نه فقط منابع مالی را به یغما می برد‪ ،‬بلکه مهم تر از ان امید‬ ‫و اعتماد عمومی را که واالترین و ارزش��مندترین سرمایه هر ملتی هستند را‬ ‫نابود می کند‪ .‬نا اهلی مدیریت اقتصادی‪ ،‬همواره بر غلظت بروکراس��ی اداری‬ ‫و مانع تراش��ی بر سر راه کارافرینی‪ ،‬تولید و تجارت می افزاید و با این رفتار نه‬ ‫فقط اهالی واقعی تولید و تجارت را دلس��رد می کند‪ ،‬بلکه فضای مساعدی را‬ ‫برای توسعه رانت و بهره برداری مفسدانه از شرایط فراهم می کند‪.‬‬ ‫و نتیجه ان تصویری اس��ت که امروز مردم ما و س��ایر کش��ورها از ایران به‬ ‫عنوان یک کش��ور صنعتی و دارای ظرفیت تولی��دی دارند‪ ،‬میزان اعتماد و‬ ‫عم��ق رابطه ای ک��ه بین بخش خصوصی و تیم اقتص��ادی دولت وجود دارد‬ ‫و از هم��ه مهم تر امید به بهبود ش��رایط و کیفی��ت فعالیت های اقتصادی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬که به نظر می رس��د چندان نمره قبولی را نگیرد‪ .‬چراکه هر تاییدی‬ ‫نیازمند ارائه پاس��خی امیدوارانه به این پرسش هاست که «جایگاه برند ایران‬ ‫با وجود داش��تن ش��اخص های کالن مطلوب‪ ،‬تا چه میزان به عنوان نیروی‬ ‫پیش��ران توسعه اقتصادی کشور تلقی می شود؟! »‪« ،‬چرا ظرفیت های بالقوه‬ ‫داخلی به فعلیت نمی رس��ند؟»‪« ،‬چرا س��رمایه خارجی جذب نمی شود‪»،‬‬ ‫«چرا س��رمایه های داخلی در حال گریزند؟»‪« ،‬چرا صادرات غیرنفتی ما به‬ ‫اهداف چشم انداز خود نمی رسد؟»‪« ،‬چرا روحیه کارافرینی‪ ،‬نواوری و تولید‬ ‫مولد به بلوغ نمی رسد؟»‪« ،‬چرا کیفیت زندگی دهک های پایین از حداقل ها‬ ‫نیز فاصله دارد؟» و ده ها پرس��ش کلیدی دیگر‪ ...‬واقعیت این است که پاسخ‬ ‫تمام این پرس��ش ها‪ ،‬وابسته به درک عامل بزرگ تری است که همواره تاثیر‬ ‫مس��تقیم بر منحنی افت یا رش��د ش��اخص های اقتصادی داشته و ان عامل‬ ‫«مدیریت مبتنی بر توان راهبری تغییر اینده» است؛ شاخصی که در ارزیابی‬ ‫جایگاه ارزش��ی کشورها سهمی افزون بر ‪ ۷۰‬درصد را به خود اختصاص داده‬ ‫و نش��ان می دهد بدون ان‪ ،‬سایر ش��اخص ها نمی توانند اثرگذاری مطلوب را‬ ‫داشته باشند و گرچه هنوز هم مزیت هایی چون قدرت نظامی‪ ،‬جذابیت ها و‬ ‫ظرفیت های طبیعی‪ ،‬میراث تاریخی‪ ،‬مذهبی و فرهنگی و ذخایر زیرزمینی‬ ‫همچن��ان در تعیین جایگاه یک کش��ور در س��اختار جهانی قدرت و تعمیق‬ ‫همکاری های بین المللی دخیل و مهم هس��تند‪ ،‬اما سهم ش��ان فقط حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د کل اس��ت؛ از این رو دیگر ان مفاهیم قدی��م «بانک و تانک» و یا‬ ‫«زر و زور» عوامل تعیین کننده قدرت و نفوذ یک کش��ور در جهان به ش��مار‬ ‫نمی روند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الک خرید تضمینی گندم‪ ،‬استاندارد شد‬ ‫گامی در راه صیانت از بیت المال‬ ‫به دنب��ال گزارش های��ی مبنی بر وج��ود ضایعاتی‬ ‫همچ��ون ش��ن‪ ،‬خ��اک و س��نگ در گن��دم خری��د‬ ‫تضمینی که ناش��ی از اس��تاندارد نب��ودن الک مورد‬ ‫استفاده در این روند بوده‪ ،‬براساس جدیدترین اخبار‬ ‫به دس��ت امده‪ ،‬ت��وری (الک) خری��د تضمینی گندم‬ ‫اس��تاندارد شد‪ .‬شهریور امس��ال ایسنا گفت وگویی از‬ ‫س��یدمحمدرضا مرتضوی‪ ،‬رئی��س کانون انجمن های‬ ‫صنای��ع غذای��ی ایران منتش��ر کرد که وی از فس��اد‬ ‫گس��ترده ای در سیس��تم خرید تضمینی گندم گفته‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬س��االنه ‪ ۷۰۰‬هزار تن ضایعات همچون‬ ‫شن و خاک و ضایعات گندم به ارزش ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به عنوان گن��دم‪ ،‬وارد فرایند خرید و فروش و‬ ‫تحویل گندم می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬یک سیس��تم مافیایی و فس��اد‬ ‫گس��ترده در سیس��تم خرید تضمینی گندم ش��کل‬ ‫گرفته ک��ه بارها درباره ان به وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫(محمود حجتی) هش��دار داده ش��ده ام��ا جوابی که‬ ‫از ایش��ان شنیده می ش��د این بود که «اشکالی ندارد‬ ‫به جیب کش��اورز م��ی رود»‪ ،‬در حالی که ما مطمئن‬ ‫هس��تیم این اقدام ها کار کش��اورز نیس��ت‪ ،‬بلکه کار‬ ‫دالالنی است که گندم را از کشاورز خریده و به دولت‬ ‫می فروشند و دست برخی از مدیران نیز در کار است‪.‬‬ ‫براساس اظهارات رئیس کانون انجمن های صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬براس��اس قان��ون در فراین��د خرید تضمینی‬ ‫گن��دم برای جلوگی��ری از تحویل ضایعات و ش��ن و‬ ‫خاک هم��راه گندم‪ ،‬باید از توری اس��تاندارد ‪۲*۲۰‬‬ ‫اس��تفاده کنند اما مسئوالن مربوط برای انکه تخلف‬ ‫خودش��ان را بپوش��انند‪ ،‬ب��ه جای اس��تفاده از توری‬ ‫اس��تاندارد از توری غیر استاندارد ‪ ۲*۲‬که ضایعات و‬ ‫ش��ن و خاک را از خود عبور نمی دهد در مراکز خرید‬ ‫گندم استفاده می کنند‪.‬‬ ‫برای پیگیری این موضوع س��راغ مسئوالن مربوط‬ ‫رفتیم که دو روز پس از ان غالمرضا امینی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر نظارت بر اج��رای اس��تاندارد صنایع غیرفلزی‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران اعالم ک��رد‪ :‬کانون‬ ‫انجمن های صنایع غذای��ی ایران پیش تر این موضوع‬ ‫را ب��ه ما اعالم کرده بود و س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫ش��یوه نامه ای که ازس��وی متولی اصل��ی خرید گندم‬ ‫تهیه ش��ده بود را بررسی کرد که براساس نتیجه ان‬ ‫ال��ک (توری) گندم با اس��تاندارد مل��ی ایران انطباق‬ ‫نداش��ت و به دنب��ال ای��ن نتایج‪ ،‬در نشس��ت هایی از‬ ‫متولی��ان ای��ن بخش خواس��تیم که ای��ن موضوع را‬ ‫اصالح کنند تا با اس��تاندارد ملی ای��ران انطباق پیدا‬ ‫کند؛ زی��را وقتی درجه الک با اس��تاندارد ملی ایران‬ ‫انطباق نداشته باشد‪ ،‬می تواند کیفیت گندم تحویلی‬ ‫به کارخانه های اردس��ازی و کیفیت ارد تولید ش��ده‬ ‫انها را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع‬ ‫غیرفلزی س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران همچنین‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه اجرای اس��تاندارد نیاز ب��ه اقدام ها و‬ ‫زیرس��اخت هایی دارد‪ ،‬از ورود کمیس��یون کشاورزی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی برای بررسی کیفیت گندم‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬در نشس��ت هایی که امسال با حضور‬ ‫مس��ئوالن وزارت جه��اد کش��اورزی‪ ،‬متولیان خرید‬ ‫گندم و اعضای کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای‬ ‫اسالمی برگزار شده بود‪ ،‬مسئوالن مربوط وعده دادند‬ ‫شرایط الزم برای اجرای این استاندارد را فراهم کنند‪.‬‬ ‫همچنین ب��رای پیگی��ری ادعای وج��ود ضایعات‬ ‫در گن��دم‪ ،‬از یکی از کارخانه های اردس��ازی بازدید‬ ‫داش��تیم و متوج��ه گندم ه��ای ال��وده ب��ه ضایعاتی‬ ‫همچون س��نگ و خاک و شن ش��دیم؛ اگرچه وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی با ارس��ال جوابیه ای به ایسنا وجود‬ ‫ضایع��ات در گندم را تکذیب و در بخش��ی از تکذبیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬امس��ال نیز مانند همه سال های گذشته از‬ ‫ابزار س��نجش (الک) مشابه (در طرح خرید تضمینی‬ ‫گندم) اس��تفاده ش��ده‪ ،‬ط��رح ادع��ای ورود گندم با‬ ‫متوس��ط افت غیرمفید ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصد؛ یعنی ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تن شن و خاک و ضایعات به کارخانه ها و وجود‬ ‫ناخالصی نامتعارف در گندم خریداری شده و اختالط‬ ‫ان با خاک‪ ،‬ادعایی کامال کذب بوده‪ ،‬صحت نداش��ته‬ ‫و قویا تکذیب می شود‪.‬‬ ‫با این حال پیگیری ها ادامه داشت تا اینکه سازمان‬ ‫به دنب��ال گزارش هایی مبنی بر وجود ضایعاتی همچون ش��ن‪ ،‬خاک‬ ‫و س��نگ در گن��دم خرید تضمینی که ناش��ی از اس��تاندارد نبودن‬ ‫الک مورد اس��تفاده در این روند بوده‪ ،‬براس��اس جدیدترین اخبار‬ ‫به دست امده‪ ،‬الک (توری) خرید تضمینی گندم استاندارد شد‬ ‫ملی استاندارد ایران به طور رسمی وجود ضایعات در‬ ‫گن��دم را تایی��د کرد‪ .‬اول مهر امس��ال وحید مرندی‬ ‫مقدم‪ ،‬معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران‪ ،‬در نشس��ت خبری خود اعالم کرد‪:‬‬ ‫بررسی های ما نشان می دهد در خرید تضمینی گندم‬ ‫در مواردی برای اینکه بتوانند پول بیشتری از خریدار‬ ‫گندم دریافت کنند‪ ،‬گندم را با ناخالصی هایی مخلوط‬ ‫کرده اند؛ م��ن در بازدیدی که از یکی از کارخانه های‬ ‫اردس��ازی داش��تم ای��ن موض��وع را از نزدیک دیدم‬ ‫اما به دلیل اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد مس��ئول‬ ‫نظ��ارت بر کیفیت گندم نیس��ت‪ ،‬از میزان دقیق ان‬ ‫اطالعی ندارم‪ .‬در چنین شرایطی که انتظار می رفت‬ ‫بررسی های س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران به عنوان‬ ‫ب��ازوی اجرایی حاکمیت در حوزه اس��تاندارد؛ مبنی‬ ‫ب��ر غیراس��تاندارد بودن الک مورد اس��تفاده در روند‬ ‫خری��د تضمینی گندم ک��ه منجر ب��ه ورود ضایعات‬ ‫به س��یلوهای گندم می ش��ود‪ ،‬مورد توجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫براس��اس جدیدترین اخبار به دس��ت امده این اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬براس��اس جدیدترین اطالعات به دست امده در‬ ‫نامه ای که مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح‬ ‫خرید گندم در ‪ 20‬اذر س��ال جاری با عنوان ارس��ال‬ ‫صورتجلسه موضوع الک مورد استفاده در خرید سال‬ ‫‪ ۹۹‬ارس��ال کرده‪ ،‬اعالم ش��ده که پی��رو دعوتنامه با‬ ‫موضوع بررس��ی نهایی و تفاهم درباره نوع الک مورد‬ ‫اس��تفاده در خرید تضمینی گندم تولید داخل سال‬ ‫‪۱۳۹۹‬؛ ک��ه ال��ک ‪ ۲۰‬در ‪ ۱.۷‬میلی مت��ر مورد توافق‬ ‫تمامی ذی نفعان قرار گرفت‪ ،‬به پیوس��ت صورتجلسه‬ ‫مربوط برای استحضار و اقدام الزم ارسال می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬در این شرایط انتظار می رود با استاندارد‬ ‫ش��دن توری (الک) مورد اس��تفاده در فرایند خرید‬ ‫تضمین��ی گندم‪ ،‬ضایعاتی همچون ش��ن و س��نگ و‬ ‫خاک هن��گام خرید تضمینی‪ ،‬از گندم جدا ش��ده و‬ ‫پولی بابت خرید انها از بیت المال به برخی جیب های‬ ‫خاص نرود‪.‬‬ ‫بازار شب یلدا‬ ‫جدیدترین قیمت انواع میوه و سبزیجات پر مصرف برای شب یلدا توسط‬ ‫نهاد ناظر کشف و اعالم شد‪ .‬فروش باالتر از ان و ارائه نشدن فاکتور فروش‬ ‫تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫اس��داهلل کارگر‪ ،‬رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران درباره قیمت و بازار‬ ‫میوه های ش��ب یلدا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدای هفت��ه تا کنون در هیچ یک از‬ ‫میوه های پرمصرف به ویژه میوه های مختص ش��ب یلدا افزایش قیمت رخ‬ ‫نداده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در بین میوه ها تنها موز ‪ ۱۰‬درصد افزایش قیمت‬ ‫داش��ته است که به طور معمول جزو میوه های مورد تقاضا برای شب یلدا‬ ‫نیس��ت‪ .‬کارگر یکی از دالیل افزایش قیمت موز را نوس��ان نرخ ارز عنوان‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه عمده موز عرضه ش��ده در ب��ازار وارداتی و متعلق به امریکای‬ ‫جنوبی اس��ت‪ .‬وی قیم��ت هر کیلوگرم موز در ب��ازار را از ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫ت��ا ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان عنوان ک��رد‪ .‬کارگر قیمت ان��ار و هندوانه که‬ ‫پرتقاضاترین میوه های ش��ب یلدا هستند را اینگونه اعالم کرد‪ :‬قیمت هر‬ ‫کیلوگ��رم هندوانه انباری از هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۲‬ه��زار تومان و هندوانه تازه‬ ‫میناب ‪ ۴‬هزار تومان است‪ .‬کارگر تاکید کرد‪ :‬بر اساس اعالم سه نهاد ناظر‬ ‫تمام میوه فروشان میدان مرکزی باید برای محصوالت فروخته شده فاکتور‬ ‫ارائه دهند‪ ،‬ارائه ندادن فاکتور تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫هرکیلوگرم اجیل شب یلدا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان و اجیل چهار مغز ‪ ۱۸۰‬تا‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫انواع خش��کبار در اس��تانه بلند ترین شب س��ال قیمت باالیی دارند به‬ ‫طوری که هرکیلوگرم اجیل شب یلدا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان و اجیل چهار مغز‬ ‫‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۲۰‬هزار تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه قنادان نیز با بیان اینکه قیمت انواع ش��یرینی در ش��ب‬ ‫یلدا بر اس��اس مصوبه تیر کمیس��یون نظارت اس��تان تهران است و هیچ‬ ‫افزایشی نخواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫گران فروش��ی‪ ،‬کم فروشی و بی کیفیتی ش��یرینی‪ ،‬ان را به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت یا اتحادیه قنادان گزارش دهند‪.‬‬ ‫علی بهره مند در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه هیچ کمبودی در زمینه‬ ‫ش��یرینی برای ش��ب یلدا نداریم و همکاران ما امادگ��ی کامل برای ارائه‬ ‫ش��یرینی های متنوع به مردم را دارند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬قیمت شیرینی‬ ‫برای ش��ب یلدا هیچ گونه افزایشی نخواهد داشت و براساس مصوبه تیرماه‬ ‫کمیسیون نظارت استان تهران است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از لحاظ مواد اولیه شیرینی نیز هیچ کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین در بازار ازاد نیز هیچ سوبسیدی از دولت نمی گیریم و مواد اولیه‬ ‫با قیمت ازاد اس��ت‪ .‬رئی��س اتحادیه قنادان در ادامه ب��ه قیمت هر کیلو‬ ‫ش��یرینی تر و خشک اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای واحدهای درجه ‪ ،۱‬قیمت‬ ‫هر کیلو ش��یرینی تر ‪ ۳۵‬هزار تومان‪ ،‬ش��یرینی دانمارکی ‪ ۲۸‬هزار تومان‪،‬‬ ‫شیرینی زبان ‪ ۲۸‬هزار تومان‪ ،‬شیرینی پاپیونی ‪ ۲۸‬هزار تومان و شیرینی‬ ‫کیک یزدی ‪ ۲۱‬هزار تومان است‪ .‬بدیهی است که قیمت شیرینی در سایر‬ ‫واحدها پایین تر از این نرخ ها است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارشی از برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫انگیزه بومی سازی به استان گیالن رسید‬ ‫نمایش��گاه فرصت های س��اخت داخل و رون��ق تولید گیالن با‬ ‫حض��ور نماین��ده عالی دولت در اس��تان و همچنین سرپرس��ت‬ ‫معاون��ت ام��ور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در رش��ت‬ ‫افتت��اح ش��د‪ .‬اس��تاندار گی�لان در حاش��یه افتتاح نمایش��گاه‬ ‫فرصت ه��ای س��اخت داخ��ل و رونق تولید گی�لان که در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی این اس��تان برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت های درون اس��تانی س��بب رونق تولید‪،‬‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نماینده عال��ی دولت در گیالن افزود‪ :‬وقتی‬ ‫کاالیی در داخل کشور تولید می شود‪ ،‬زنجیره ای از اشتغال برای‬ ‫فرزندان همین کشور شکل می گیرد و رونق چرخه اقتصاد داخلی‬ ‫و نیز عرضه کاال با نرخ مناس��ب ب��ه مصرف کنندکان را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬معتقدم جوانان ما با اس��تفاده از دانش فنی‪،‬‬ ‫پش��تکار و انگی��زه الزم زمینه خودکفای��ی در تولیدات داخلی را‬ ‫متناسب با نیازمندی ها در بخش های مختلف فراهم می کنند‪.‬‬ ‫ارسالن زارع با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم بدون توسعه‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی داخل کشور‪ ،‬نمی توان دغدغه هایی‬ ‫از جمله بیکاری را برطرف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید همه بر اتکای اقتصاد‬ ‫داخلی به تولیدات بومی اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫اس��تاندار گیالن ب��ا تاکید بر لزوم توجه به ص��ادرات تولیدات‬ ‫داخلی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با هدف گذاری دولت و س��رمایه گذاری ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالری که انجام ش��ده و همچنین صادرات به کشورهای‬ ‫منطق��ه با اس��تفاده از ظرفیت کش��ورهای ح��وزه دریای خزر و‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬انتظار می رود ش��رکت های تولیدی استان نیز گام های‬ ‫مهمی در این عرصه بردارند‪.‬‬ ‫مهدی صادقی‪ ،‬سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت نیز مهم ترین مح��ور برنامه های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را توس��عه و تامین س��اخت داخل و رونق تولید‬ ‫ذکر و اظهار کرد‪ :‬با اس��تفاده از نهضت ساخت داخل‪ ،‬به دنبال به‬ ‫همرسانی توانمندی ها و نیازمندی های داخلی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۶‬میز س��اخت داخل در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار شده و تا پایان سال قرار است ‪ ۷‬میز دیگر‬ ‫هم برگزار شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارزش ‪ ۶‬میز برگزار شده این وزارتخانه یعنی قرارداد داخلی سازی‬ ‫بی��ن تامین کنندگان و صنایعی که نیازمندی های ش��ان را اعالم‬ ‫کرده ان��د را نزدی��ک ‪ ۴۱۲‬میلیون یورو عنوان و هدف از برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه ها را اعالم توانمندی ه��ای داخلی و در عین حال‬ ‫نیازمندی های صنایع ذکر کرد‪.‬‬ ‫صادق��ی با اش��اره به اهمیت پویایی صنعت اف��زود‪ :‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم توس��عه صادرات را باتوجه به توانمندی ها و توجیه فنی و‬ ‫اقتصادی که دارد‪ ،‬با استفاده از دانش فارغ التحصیالن رشته های‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی محقق کنیم‪ .‬فرهاد دلق پوش‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گیالن با اشاره به وجه تمایز این‬ ‫نمایشگاه با سایر نمایشگاه ها افزود‪ :‬انچه این نمایشگاه را از دیگر‬ ‫نمایش��گاه ها متمایز می کند‪ ،‬اعالم نیازمندی ها و توانمندی های‬ ‫شرکت های داخل کشور است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت و توان داخلی در س��اخت‬ ‫قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت و بهره گیری از مراکز علمی‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬احص��ای نیازهای فناورانه واحدهای‬ ‫تولی��دی در زمینه قطعات‪ ،‬ماش��ین االت‪ ،‬خط��وط تولید و‪ ...‬که‬ ‫از خارج از کش��ور وارد می شود‪ ،‬از اهداف برگزاری این نمایشگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در تالش هس��تیم با اعالم این نیازمندی ها به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬تولیدکنن��دگان قطعات و مخترعان و‬ ‫نخب��گان صنعتی و مراکز علمی و پژوهش��ی تا حد امکان زمینه‬ ‫تامین این نیازها در داخل استان و کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫دلق پوش خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نمایش��گاه در راستای اجرای‬ ‫اهداف نهضت س��اخت داخل و نهادینه س��ازی رون��ق تولید و با‬ ‫عنایت به نام گذاری س��ال به عنوان رونق تولید راه اندازی ش��ده‬ ‫تا ضمن جلوگیری از خروج ارز از کش��ور و وابس��تگی به خارج‪،‬‬ ‫در مس��یر خودکفای��ی در بخش های مختل��ف صنعت‪ ،‬موفق تر‬ ‫از گذش��ته باش��یم‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬از ش��رکت های مطرح در‬ ‫حوزه های خودرو و قطعات خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع معدنی‪،‬‬ ‫با اس��تفاده از نهضت س��اخت داخل به دنبال به همرس��انی توانمندی ها‬ ‫و نیازمندی ه��ای داخلی هس��تیم‪ .‬تاکنون ‪ ۶‬میز س��اخت داخل در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شده و تا پایان سال قرار است ‪ ۷‬میز دیگر‬ ‫هم برگزار شود‬ ‫فلزی و غیرفلزی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬صنایع دریایی و‪ ...‬و نیز از صنعتگران‪،‬‬ ‫دانش��گاهیان‪ ،‬کارگاه های کوچک و استارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنیان دعوت شده تا در این نمایشگاه حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه با همکاری تش��کل ها و اداره های مرتبط با عرصه‬ ‫تولی��د و فناوری به وی��ژه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی‪ ،‬دانش��گاه گیالن‪،‬‬ ‫پارک علم و فناوری گیالن‪ ،‬منطقه ازاد انزلی‪ ،‬جهاد کش��اورزی‬ ‫و برخی از مراکز علمی و پژوهش��ی اس��تان برگزار شده است‪ .‬در‬ ‫این نمایشگاه تولیدات افزون بر ‪ ۸۰‬واحد صنعتی فوالد‪ ،‬قطعات‬ ‫خودرو‪ ،‬تولید و تجهیزات ماشین االت‪ ،‬صنایع برق و الکترونیک‪،‬‬ ‫صنایع ش��یمیایی و پالستیکی‪ ،‬لوازم خانگی و ساختمان‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬موسس��ات و ش��رکت های دانش بنی��ان و مراکز علمی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی و دانشگاهی در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت و‬ ‫تا ‪ ۲۹‬اذر در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی گیالن دایر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی پارس در شیراز برگزار شد‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه گردش��گری و دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫صنایع دس��تی پارس با حض��ور ارزیابان ش��ورای جهانی صنایع‬ ‫دستی و برترین فعاالن این حوزه‪ ،‬در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی فارس در شیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫فارس در ایین اغاز به کار این نمایش��گاه از صنعت گردش��گری‬ ‫به عن��وان یکی از بزرگ ترین صنای��ع دنیا یاد کرد و افزود‪ :‬بخش‬ ‫عظیمی از درامد س��االنه کش��ورها مربوط به حوزه گردشگری و‬ ‫صنایع دس��تی است که عالوه بر ایجاد اشتغال به رونق اقتصادی‬ ‫کشور نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫س��ید محمود موس��وی بی��ان ک��رد‪ :‬بیش از ‪ ۱۹۰‬موسس��ه‬ ‫گردشگری و هنرمندان صنایع دستی بوم گردی و اقوام از سراسر‬ ‫کش��ور در این نمایش��گاه ش��رکت کرده اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این‬ ‫نمایش��گاه سالن حافظ به مس��احت ‪ ۶‬هزار مترمربع به اضافه ‪۲‬‬ ‫هزار مترمربع فضای باز در اختیار فعاالن حوزه گردشگری کشور‬ ‫ب��ا زمینه فعالیت هتل ه��ا‪ ،‬اژانس های مس��افرتی‪ ،‬بوم گردی ها‪،‬‬ ‫مجتمع های تفریحی و گردش��گری‪ ،‬گردش��گری سالمت مراکز‬ ‫درمانی‪ ،‬گردشگری مذهبی‪ ،‬مناطق ازاد گردشگری‪ ،‬اموزشگاه ها‬ ‫و شرکت های خطوط هوایی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫موس��وی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۲‬س��الن بهار و س��رو به مس��احت‬ ‫‪ 4‬ه��زار مترمربع به فع��االن و هنرمندان عرصه صنایع دس��تی‬ ‫کش��ور اختصاص داده شده و انواع صنایع دستی از جمله منبت‪،‬‬ ‫معرق‪ ،‬خاتم‪ ،‬گوهرس��نگ ها و‪ ...‬به نمایش گذاش��ته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫حاش��یه برپایی این نمایشگاه چندین همایش و کارگاه اموزشی‬ ‫ب��ا موضوع ه��ای مختل��ف از جمل��ه کارگاه ام��وزش هتلداری‪،‬‬ ‫گردش��گری الکترونیک و گردشگری سالمت برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫همچنین از چند محصول فاخر صنایع دس��تی اس��تان فارس در‬ ‫این نمایشگاه رونمایی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری استان‬ ‫فارس نیز در ایین گش��ایش این نمایش��گاه گفت‪ :‬در یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه گردشگری پارس‪ ۱۰۰ ،‬غرفه و ‪ ۱۴۰‬شرکت به مدت‬ ‫‪ 4‬روز فعالیت می کنند و در همین مدت‪ ،‬دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫سراسری صنایع دستی پارس با ‪ ۱۳۴‬غرفه و ‪ ۱۴۰‬غرفه گردان از‬ ‫‪ ۲۷‬استان برپا خواهد بود‪ .‬مصیب امیری درباره حضور ‪ ۲‬ارزیاب‬ ‫شورای جهانی صنایع دستی در این نمایشگاه اظهار کرد‪ :‬حضور‬ ‫این هیات‪ ،‬امیدها را برای ثبت جهانی ش��هر شیراز به عنوان شهر‬ ‫جهانی صنایع دستی افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی فارس افزود‪ :‬اس��تان فارس با ‪۸۰‬‬ ‫رشته و سایر استان های کشور با ‪ ۶۰‬رشته صنایع دستی در این‬ ‫نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫امی��ری همچنین با اش��اره به اینکه امس��ال بخش��ی از دفاتر‬ ‫خدمات گردش��گری که مجوز گردش��گری سالمت دارند نیز در‬ ‫این نمایش��گاه حضور پیدا کرده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امید است شاهد‬ ‫افزایش ش��مار گردش��گران سالمت اس��تان فارس باشیم‪ .‬مدیر‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری استان فارس‪،‬‬ ‫پیش ت��ر (‪ 21‬اذر ‪ )۹۸‬بیان کرده بود‪ :‬براس��اس نتایج س��ومین‬ ‫شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی که ‪ 31‬تیر ‪۹۸‬‬ ‫اعالم ش��د‪ ،‬شیراز به عنوان شهر ملی صنایع دستی به ثبت رسید‬ ‫که در صورت تایید مراحل ثبت ازس��وی ارزیابان شورای جهانی‬ ‫صنایع دستی تا اخر سال ‪ ۹۸‬شیراز به عنوان شهر جهانی صنایع‬ ‫دستی معرفی می شود‪.‬‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه گردش��گری و دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫صنایع دستی پارس تا ‪ 29‬اذر ‪ ۹۸‬در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز برپا بود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان بر نقش اثرگذار بانک ها درکاهش الودگی هوا و محیط زیست تاکید کردند‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه‬ ‫فرهنگ حفظ‬ ‫محیط زیست‬ ‫کامران ندری‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫غفل��ت و بی توجه��ی ب��ه طبیع��ت و‬ ‫محیط زیس��ت به عنوان ثروت ملی‪ ،‬بی تردید‬ ‫اثار و عواقب زیان بار زیادی به همراه دارد که‬ ‫همین موضوع‪ ،‬ل��زوم ارائه راهکارهای عملی‬ ‫ب��رای حفظ محیط زیس��ت از س��وی تمامی‬ ‫بخش ها و حوزه های اقتصادی و اجتماعی را‬ ‫مهم می کند‪ .‬دراین بین بانک ها به عنوان یکی‬ ‫از بخش های مهم اقتصادی که مسئولیت های‬ ‫اجتماعی زیادی بر عهده ش��ان نیز قرار دارد‪،‬‬ ‫با اصالح فرایندهای بانکی همچون توس��عه‬ ‫بانک��داری تمام الکترونیک‪ ،‬ح��ذف کاغذ به‬ ‫ش��کل کامل و به عبارتی حرکت به س��مت‬ ‫بانکداری سبز‪ ،‬می توانندگامی مهم در جهت‬ ‫حفظ محیط زیس��ت بردارند که به طور قطع‬ ‫اقدامی ارزشمند محسوب می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر ترویج بانکداری س��بز که اهمیت‬ ‫زی��ادی دارد‪ ،‬بانک ه��ا نی��ز می توانن��د در‬ ‫تخصیص تس��هیالت بانکی با جهت گیری و‬ ‫اولویت بندی براس��اس ش��اخص های محیط‬ ‫زیس��تی‪ ،‬اقدام به ایج��اد بنگاه ها و طرح های‬ ‫اقتصادی کنند که مش��مول ارزیابی زیس��ت‬ ‫محیطی است‪ .‬در کنار سبز شدن فرایندهای‬ ‫بانک��ی و ارائ��ه تس��هیالت بانکی با ش��رط‬ ‫حفظ محیط زیس��ت نیز بانک ها می توانند به‬ ‫موضوع فرهنگ سازی حفظ محیط زیست‪ ،‬با‬ ‫استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی و در راستای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی ش��ان برای حفظ‬ ‫محیط زیس��ت گام بردارند ک��ه اقدام بزرگی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫البته انجام این اقدامات‪ ،‬موضوعی نیس��ت‬ ‫که بت��وان به بانک ها تحمیل ک��رد و به نظر‬ ‫می رس��د که این ن��گاه و نگرش قب��ل از هر‬ ‫اقدام عملی‪ ،‬باید به ش��کل نهادینه در تمامی‬ ‫بخش ها از جمله سیستم بانکی وجود داشته‬ ‫باش��د تا بتوان گام های اساس��ی در راستای‬ ‫حف��ظ محیط زیس��ت برداش��ت وطرح ه��ا و‬ ‫ایده های سبز را عملی کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬همراهی همه بخش ها با‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬از جمله نظام بانکی‪ ،‬نیاز به‬ ‫فرهنگ س��ازی گسترده تری در کشور دارد تا‬ ‫با نهادین��ه کردن ان این مهم را در کش��ور‬ ‫محقق کرد‪ .‬سال هاس��ت که شهرهای بزرگ‬ ‫و کالنشهر ها با مش��کل بزرگ الودگی هوا و‬ ‫محیط زیست روبه رو هستند‪ ،‬اما هنوز طرح یا‬ ‫برنامه ای که بتواند به شکل عملی این مشکل‬ ‫را حل کند ارائه نش��ده که دراین راستا الزم‬ ‫اس��ت بخش��ی از مقرراتی که در کشور و در‬ ‫حوزه ها ی مختلف تدوین می ش��ود متناسب‬ ‫با بحث حفظ محیط زیس��ت باشد و این یک‬ ‫ضرورت است‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد وطن پور‬ ‫محمد مراد بیات‬ ‫‹ ‹خدمات به کسب و کارهای سبز‬ ‫خبر‬ ‫محمد وطن پور‪ ،‬کارش��ناس حوزه بان��ک دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینک��ه وقتی صحبت از‬ ‫اقتصاد س��بز‪ ،‬بانکداری سبز‪ ،‬صنعت سبز‪ ،‬خودرو سبز‬ ‫و‪ ...‬می ش��ود‪ ،‬تمامی اینه��ا نتیجه‪ ،‬اندیش��ه و تفکری‬ ‫اس��ت که قرار است زمین را برای نسل های بعد و برای‬ ‫س��اکنان زمین به طور پایدار قابل سکونت کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این اندیش��ه و تفکر این اگاه��ی را می دهد که باید از‬ ‫طبیعت و زمینی ک��ه در ان زندگی می کنیم‪ ،‬مراقبت‬ ‫کنیم و این اندیش��ه در تمام��ی حوزه ها از جمله حوزه‬ ‫اقتصاد می تواند متبلور باشد تا از هر انچه تجدیدناپذیر‬ ‫است و برای نسل های بعدی به سرعت تولید نمی شود‪،‬‬ ‫صیانت کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح رمز دوم پویا‬ ‫به شکل مرحله ای‬ ‫بان��ک مرکزی اع�لام کرد‪ :‬به منظ��ور رفاه‬ ‫حال مش��تریان بانکی و ایجاد فرصت بیشتر‬ ‫ب��رای انجام کار‪ ،‬از ابت��دای دی ‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫رمز دوم پوی��ا به صورت مرحله ای در بانک ها‬ ‫و موسس��ه های اعتباری در چن��د روز انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اعالم‬ ‫ل کردن‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ایام پایانی مهلت فعا ‬ ‫رم��ز دوم پویا‪ ،‬روابط عموم��ی بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به اطالع هموطنان‬ ‫می رساند‪ ،‬هر چه سریع تر نسبت به پویاسازی‬ ‫رم��ز دوم کارت ه��ای م��ورد اس��تفاده برای‬ ‫پرداخت های اینترنتی اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن به منظ��ور رفاه حال مش��تریان‬ ‫بانکی و ایجاد فرصت بیش��تر برای انجام کار‪،‬‬ ‫از ابت��دای دی ماه اجرای ط��رح رمز دوم پویا‬ ‫به صورت مرحله ای در بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتب��اری در چن��د روز انج��ام خواه��د‬ ‫ی با اعمال‬ ‫ش��د‪ .‬به این ترتی��ب از ابتدای د ‬ ‫تغییرات الزم در درگاه های پرداخت اینترنتی‪،‬‬ ‫امکان درخواس��ت رمز دوم پویا و دریافت ان‬ ‫از طری��ق پیامک به تدریج و در چند روز برای‬ ‫مش��تریان بانک های مختل��ف فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یک��ی از مزیت های��ی که هم��واره در بحث توس��عه‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و رواج اس��تفاده از ان مط��رح‬ ‫ش��ده‪ ،‬موضوع صرفه جوی��ی در وقت و هزین��ه افراد و‬ ‫ایج��اد یک فضای امن برای تبادالت پولی و مالی افراد‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بانکداری الکترونیک مزیت های دیگری هم‬ ‫دارد که فقط در س��طح کالن مش��خص می ش��ود‪ .‬که‬ ‫کاه��ش الودگی محیط زیس��ت‪ ،‬ترافیک و ازدحام و از‬ ‫همه مهم ت��ر صرفه جویی در مصرف کاغذ اس��ت‪ .‬این‬ ‫صرفه جویی از دو بعد قابل بررس��ی است؛ نخست انکه‬ ‫بانکداری الکترونیکی س��بب کاهش مصرف کاغذهایی‬ ‫می ش��ود که به عنوان فیش‪ ،‬در چند نس��خه در شعب‬ ‫تنظیم می شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬رشد و توسعه بانکداری‬ ‫الکترونیکی همراه با تب��ادل مجازی پول باعث کاهش‬ ‫نی��از جامعه ب��ه چاپ اس��کناس های کاغ��ذی و پول‬ ‫فیزیکی خواهد ش��د‪ .‬ام��روز بانکداری ب��دون کاغذ یا‬ ‫بانکداری س��بز در جه��ان طرفداران زیادی داش��ته و‬ ‫یک��ی از اه��داف اخالقی و اجتماع��ی بانک های بزرگ‬ ‫جهان انجام تمام امور بانکی بدون کاغذ است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬عبارت بانکداری س��بز به طور عام هر نوع فعالیت‬ ‫بانک ها در جهت حفظ محیط زیست را شامل می شود‪،‬‬ ‫بنابراین بانک های س��بز جه��ان به طور عمده در بخش‬ ‫محیط زیس��ت نیز س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬بانک های‬ ‫س��بز مقررات زیس��ت محیطی خاصی را برای سازمان‬ ‫خود تعریف ک��رده و ان را رعای��ت می کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬ساختمان این بانک ها از نظر مصرف انرژی‪ ،‬یک‬ ‫ساختمان سبز و دوستدار محیط زیست به شمار می رود‪.‬‬ ‫به هر حال بانکداری بدون کاغذ و در مرحله پیشرفته‬ ‫ان‪ ،‬بانک��داری س��بز این روزها به یک��ی از جدیدترین‬ ‫روندهای بانکداری در جهان تبدیل ش��ده که ضروری‬ ‫اس��ت این مهم در کشور ما هم باید به طور گسترده ای‬ ‫نهادین��ه ش��ود‪ .‬از انجایی که بانکداری س��بز‪ ،‬یکی از‬ ‫مصداق های اصلی در انجام وظایف مربوط به رس��الت‬ ‫اجتماعی اس��ت؛ ازاین رو الزم است که این موضوع با‬ ‫جدیت ازس��وی بانک ها با یک ن��گاه جامع‪ ،‬یکپارچه و‬ ‫مفهومی تری پیگیری شود‪.‬‬ ‫به ب��اور کارشناس��ان و صاحب نظران ح��وزه بانکی‪،‬‬ ‫از انجایی که در بانکداری س��بز اهداف‪ ،‬سیاس��ت ها و‬ ‫خط مشی ها‪ ،‬ارزش ها‪ ،‬کارکنان‪ ،‬محیط کار‪ ،‬محصوالت‬ ‫و خدمات‪ ،‬فعالیت های پیش��بردی‪ ،‬فن��اوری‪ ،‬فرهنگ‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬ش��اخص های ارزیابی‪ ،‬کیفی��ت و‪ ....‬مالک‬ ‫س��بز بودن رعایت می ش��ود‪ ،‬ازاین رو حرکت به سمت‬ ‫ترویج و توس��عه این نوع بانکداری در کش��ور‪ ،‬می تواند‬ ‫مزای��ای زی��ادی را برای ما ب��ه همراه بی��اورد‪ .‬در این‬ ‫راستا‪ ،‬کارشناس��ان تاکی��د دارند که ب��رای تحقق این‬ ‫هدف‪ ،‬بانک ها باید ضمن توجه به سبز بودن بازار هدف‪،‬‬ ‫مش��تریان و اهمیت دادن به ارائه خدمات و محصوالت‬ ‫س��بز‪ ،‬حمایت مادی و معنوی از طرح های کارافرینانه‪،‬‬ ‫همایش ها‪ ،‬برنامه های اموزش��ی‪ ،‬تامین مالی طرح های‬ ‫سبز و‪ ...‬داشته باشند‪.‬‬ ‫بانکداری به رنگ سبز‬ ‫اگر قرار اس��ت برای الودگی محیط زیست کشور به ویژه در کالنشهرها‪،‬‬ ‫اق��دام عملی انجام ش��ود‪ ،‬این ظرفی��ت در اقتصاد ای��ران وجود دارد و‬ ‫می توان با اراده برنامه ریزان کشور و حمایت نهادهای مالی‪ ،‬گامی دراین‬ ‫راستا برداشت‬ ‫وی با بی��ان اینکه اموزش و انتقال این مفاهیم یکی‬ ‫ماموریت ه��ای مهم س��ازمان های بین المللی به ش��مار‬ ‫می اید که از این طریق بتوانند اقتصاد توس��عه س��بز و‬ ‫پایدار را در جوامع گوناگون نهادینه کنند‪ ،‬یاداورش��د‪:‬‬ ‫بانک��داری س��بز ه��م به عن��وان یک��ی از محوره��ای‬ ‫چندوجهی اقتصاد س��بز چند سالی است که برجسته‬ ‫شده و در چند سطح قابل تحقق است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش نخس��ت مربوط ب��ه اقدام هایی‬ ‫اس��ت که ی��ک بانک خ��ود به عنوان جزئ��ی از جامعه‬ ‫ملزم به رعایت انهاس��ت‪ .‬اس��تفاده از فناوری هایی که‬ ‫ساختمان و شعب شان را سبز نگه دارد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ساختمان های بانک ها طوری طراحی شود تا بیشترین‬ ‫اس��تفاده را از نور طبیع��ی به عمل اورند‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫فناوری های پیش��رفته برای س��رمایش و گرمایش که‬ ‫مصرف ان��رژی را به حداقل برس��انند‪ .‬صرفه جویی در‬ ‫مصرف کاغ��ذ و دیجیتالی کردن روابط‪ ،‬اتوماس��یون‪،‬‬ ‫پرونده ه��ا و همچنین اس��تفاده از م��واد تجزیه پذیر یا‬ ‫هدایت جامعه به س��وی بانکداری تم��ام الکترونیک از‬ ‫طریق ابزارهایی چون موبایل بانک از اقدام های مهمی‬ ‫است که در کنار س��ایر عوامل می تواند بانک های ما را‬ ‫به س��مت بانکداری سبز هدایت کند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫نقش افرینی بانک ها در این حوزه فقط به این اقدام ها‬ ‫ختم نمی شود و اقدام های بس��یار گسترده تری است‬ ‫که می تواند ازس��وی بانک ها انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬بخش‬ ‫دیگر فعالیت بانک ها به عنوان یک سازمان ارائه دهنده‬ ‫خدمات‪ ،‬می تواندکمک به دیگر بخش های جامعه که‬ ‫چنین رویک��ردی را هدف گذاری کرده اند‪ ،‬باش��د‪ .‬به‬ ‫عبارت��ی‪ ،‬بانک ها ضمن اینکه می توانند از فعالیت های‬ ‫گروهی‪ ،‬انجمن ها و ابتکارات س��بز پش��تیبانی کنند‪،‬‬ ‫می توانند با ارائه خدمات به کسب وکارهای سبز‪ ،‬گام‬ ‫مهمی در این راستا بردارند‪ .‬به گفته وطن پور‪ ،‬حمایت‬ ‫مادی و معنوی از طرح های کارافرینانه و تامین مالی‬ ‫طرح های س��بز یا طرح هایی که به طور غیرمستقیم بر‬ ‫محیط زیست اثر دارند‪ ،‬از اقدام های مهم دیگری است‬ ‫که بانک ها می توانند در این راستا انجام دهند‪ .‬بانک ها‬ ‫می توانند یا یک اولویت بندی مناس��ب‪ ،‬در پروژه هایی‬ ‫ک��ه محافظ محیط زیس��ت اس��ت از جمل��ه تولیدات‬ ‫هیبری��دی‪ ،‬اب س��الم‪ ،‬انرژی ه��ای ن��و‪ ،‬بازیافت و‪...‬‬ ‫سرمایه گذاری و مش��ارکت کنند و با تامین مالی این‬ ‫بخش ها گامی در راستای تحقق اهداف زیست محیطی‬ ‫بردارند‪ .‬این کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬اگر صنعتی قرار‬ ‫است به اقتصاد سبز کمک کند این صنعت باید به طور‬ ‫ج��دی از س��وی صندوق ه��ای مالی‪ ،‬بانک ه��ا و بازار‬ ‫سرمایه حمایت و زمینه راه اندازی و توسعه این صنایع‬ ‫در کش��ور فراهم ش��ود‪ .‬بی تردید اگر قرار است برای‬ ‫الودگی محیط زیس��ت کش��ور به ویژه در کالنشهرها‪،‬‬ ‫اقدام عملی انجام ش��ود‪ ،‬این ظرفیت در اقتصاد ایران‬ ‫وج��ود دارد و می ت��وان با اراده برنامه ریزان کش��ور و‬ ‫حمای��ت نهادها مالی‪ ،‬گامی دراین راس��تا برداش��ت‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬ما می توانیم ساختمان سبز‪،‬‬ ‫تولیدات س��بز‪ ،‬کسب و کار سبز و در کل یک اقتصاد‬ ‫س��بز در کشور داشته باشیم که تمامی این هدف ها با‬ ‫ترویج بانکداری س��بز و توسعه این نگرش در بانک ها‬ ‫که باید از این بخش ها حمایت کنند‪ ،‬می تواند میس��ر‬ ‫شود‪ .‬بی تردید اگر روی این ایده ها و فناوری های سبز‬ ‫سرمایه گذاری شود‪ ،‬می توان با عملی کردن انها کمک‬ ‫زیادی به محیط زیست کشور و نسل های اینده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت بانکداری دیجیتال‬ ‫محمدم��راد بیات از دیگر کارشناس��ان حوزه بانکی‬ ‫نی��ز در گفت وگو با‬ ‫با تاکید بر این موضوع که‬ ‫یکی از اقدام های مهمی که در یکی‪ ،‬دو دهه گذش��ته‬ ‫در راس��تای کاه��ش الودگی محیط زیس��ت‪ ،‬ترافیک‬ ‫و ازدحام انجام ش��ده‪ ،‬توس��عه بانک��داری الکترونیک‬ ‫اس��ت که باید ان را به فال نیک گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه‬ ‫بانکداری الکترونیک در کش��ور ضمن اینکه توانس��ت‬ ‫خدم��ات گس��ترده و متنوع ت��ری را براس��اس نی��از‬ ‫مش��تریان ارائه دهد و در وقت و هزینه مش��تریان اثر‬ ‫مثبت بگذارد‪ ،‬توانس��ت هزینه هایی مانند تهیه کاغذ‪،‬‬ ‫بروش��ور‪ ،‬کاتالوگ را در بانک ها ک��م و زمینه کاهش‬ ‫الودگی محیط زیست‪ ،‬ترافیک و ازدحام را فراهم کند‬ ‫که تمامی اینها گامی بزرگ در راستای بانکداری سبز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت اگر حجم مراودات مالی که مردم‬ ‫در این س��ال ها بر بستر فضای مجازی شامل اینترنت‬ ‫بان��ک‪ ،‬موبایل بانک‪ ،‬پایانه های فروش��گاهی و‪ ...‬انجام‬ ‫می دهن��د‪ ،‬بر بس��تر فض��ای فیزیکی انجام می ش��د‪،‬‬ ‫بی تردی��د درحال حاض��ر هیچ راه تنفس��ی در جامعه‬ ‫وجود نداشت و اسیب های جدی تری به محیط زیست‬ ‫وارد می شد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه با توجه به تش��دید الودگی های‬ ‫محیط زیس��ت در کش��ور‪ ،‬به نظر می رسد برای اینکه‬ ‫بانک ه��ا بتوانن��د در راس��تا کاه��ش ای��ن الودگی ها‬ ‫نقش اثرگذارتری داش��ته باش��ند‪ ،‬نیاز اس��ت حرکت‬ ‫از س��مت بانک��داری الکترونیک به س��مت بانکداری‬ ‫دییجیت��ال اتفاق بیفت��د و تمرکز نظ��ام بانکی براین‬ ‫موضوع ش��ود‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬بانک��داری دیجیتال یعنی‬ ‫ارائ��ه خدمات بانکی ب��ر روی پلتفرم هایی که به طور‬ ‫عمده بی نیاز به حضورفیزیکی افراد در داخل ش��عبه‬ ‫اس��ت که این مهم ضمن اینکه می تواند به طور کامل‬ ‫فرایند بانکداری را دیجیتالی کند و س��رعت بیشتری‬ ‫به ارائ��ه خدمات بانکی بده��د‪ ،‬می تواند زمینه حذف‬ ‫کاغ��ذ را به طور کامل در بس��تر بانک ه��ا از بین ببرد‬ ‫و در نهایت بانکداری س��بز را به ش��کل کامل تری در‬ ‫کش��ور ترویج و توس��عه دهد‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫اگر گ��ذار موفقی از بانک��داری الکترونیک به بانکداری‬ ‫دیجیت��ال داش��ته باش��یم بی تردی��د می توانیم این‬ ‫مهم را در کش��ور محقق کنیم و ای��ن مصداق عملی‬ ‫حرکت به س��مت بانکداری س��بز خواه��د بود‪ .‬بیات‬ ‫در ادامه در کنار س��بز ش��دن فراینده��ای بانکی‪ ،‬به‬ ‫موضوع فرهنگ س��ازی حفظ محیط زیست با استفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای تبلیغات��ی مس��تقیم و غیرمس��تقیم‬ ‫نظام بانکی اش��اره کرد و گفت‪ :‬خوب اس��ت بانک ها‬ ‫در کن��ار تبلیغات خ��ود یا حتی در ضم��ن تبلیغات‪،‬‬ ‫پیام های زیس��ت محیطی‪ ،‬اموزش‪ ،‬فرهنگ سازی در‬ ‫حوزه محیط زیس��ت و‪ ...‬داشته باش��ند تا بتوانند یک‬ ‫رفتار درست محیط زیس��تی را به شهروندان اموزش‬ ‫دهند‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬این مهم باید در جامعه‬ ‫نهادینه ش��ود که توسعه پایدار بدون حفظ و حراست‬ ‫از محیط زیس��ت معن��ا نخواهد داش��ت و این پیامی‬ ‫اس��ت که بانک ها می توانند در کنار تبلیغاتی که ارائه‬ ‫می دهن��د در قالب یک نکت��ه یا اگاهی ان را به مردم‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹تالش کارکنان بانک ملی در بسیج همگانی ارائه‬ ‫رمز پویا‬ ‫عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در بازدید از دو ش��عبه خیابان‬ ‫ن��ادری و خیابان انقالب ته��ران از زحمات کارکن��ان در معرفی و‬ ‫فعال ک��ردن رمز یکبار مصرف ب��رای مش��تریان قدردانی کرد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران‪ ،‬مس��عود خاتونی در این‬ ‫بازدید با اش��اره به ضرورت ایجاد ش��ده بر غیرفعال کردن رمزهای‬ ‫ایس��تا از ابتدای دی ماه امس��ال گفت‪ :‬بانک ملی ای��ران با معرفی‬ ‫سامانه های ش��صت‪ ،‬رمزبان و کدهای دس��توری ‪ USSD‬در این‬ ‫مس��یر پیش قدم بوده اس��ت‪ .‬وی با قدردانی از کارکنان بانک ملی‬ ‫ای��ران در معرفی و فعال س��ازی رمز یکبار مصرف برای مش��تریان‬ ‫بیان کرد‪ :‬بانک ملی ایران همیش��ه س��عی کرده در فرهنگ سازی‬ ‫اقدامات جدید نظام بانکی نقش بس��زایی را ایفا کند‪ .‬خاتونی گفت‪:‬‬ ‫درروزهای گذش��ته تمامی همکاران این بان��ک با تالش بی وقفه و‬ ‫ارائه خدمت بیش��تر از زمان معمول‪ ،‬در کنار مشتریان قرار گرفتند‬ ‫ت��ا با هموار س��ازی تغییر رویه م��د نظر نظام بانک��ی در مدل رفتار‬ ‫خری��د مش��تریان و دریافت رمز دوم که در مجموع امنیت بیش��تر‬ ‫حساب های انها را در پی خواهد داشت‪ ،‬کمترین اختالل در فرایند‬ ‫کاری انها ایجاد ش��ود‪ .‬خاتونی با اشاره به اطالع رسانی گسترده این‬ ‫بان��ک درباره فعال کردن رمز دوم یکب��ار مصرف کارت های بانکی‬ ‫مشتریان تاکید کرد‪ :‬از مشتریان انتظار می رود در فرصت باقیمانده‬ ‫نسبت به فعال کردن رمز پویای کارت های بانکی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شکوفایی اقتصادی‪ ،‬با بسته حمایتی ویژه خدمات‬ ‫بانکی بانک پاسارگاد‬ ‫بانک پاس��ارگاد ب��ا ارائه بس��ته حمایتی ویژه خدم��ات بانکی‪،‬‬ ‫گامی مهم در راس��تای کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور‬ ‫و رونق صنایع داخلی برداش��ته اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬در بس��ته حمایت��ی وی��ژ ه بانک پاس��ارگاد‪۴ ،‬‬ ‫خدمت مش��اوره بانکی‪ ،‬اعطای تس��هیالت ارزان قیمت‪ ،‬گشایش‬ ‫اعتباراس��نادی داخل��ی‪ ،‬و صدور ان��واع ضمانت نام��ه بانکی ارائه‬ ‫می شود‪ .‬این بسته با ارائه خدمات جامع به فعاالن اقتصادی‪ ،‬تجار‪،‬‬ ‫صاحبان کس��ب و کار و مشاغل و‪ ،...‬بس��ته ای راهگشا برای رونق‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش اش��تغال افرینی و شکوفایی اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫کاهش بهای تمام ش��ده تولید کاال و خدمات‪ ،‬تسهیل در مبادالت‬ ‫و معامالت تجاری و امکان بهره مندی از تس��هیالت مناس��ب‪ ،‬از‬ ‫مزایای این بسته حمایتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی از عملک�رد تجارت ن�و در همای�ش‬ ‫مدیریت جهادی‬ ‫ش��رکت بیمه تجارت نو با توجه ب��ه عملکرد جهادی در ارزیابی‬ ‫و پرداخ��ت خس��ارت به حادثه دیدگان س��یل و زلزل��ه اخیر‪ ،‬در‬ ‫شش��مین همایش ملی مدیریت جهادی مورد تقدیر قرارگرفت‪.‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬پیرو دس��تورات رهب��ر معظم انق�لاب مبنی بر‬ ‫به کارگیری مدیریت جهادی در تمامی امور کش��وربرگزار ش��د‪،‬‬ ‫رئی��س قوه قضاییه‪ ،‬وزیرکش��ور و وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نظ��رات خود را درب��اره الزامات مدیریت جه��ادی مطرح کردند‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش؛ در گردهمایی مذکور که حامل ش��عار«مدیریت‬ ‫جهادی الزمه توس��عه و پیش��رفت کش��ور» بود‪ ،‬جمع کثیری از‬ ‫مدیران منتخب جهادی در جریان دس��تاوردهای ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫این مهم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز به کار مرکز نواوری بانک تجارت‬ ‫مرکز ن��واوری بانک تجارت با نام پنجره نواوری تجارت اغاز به‬ ‫کار ک��رد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬بانک تجارت با تاس��یس مرکز نواوری‬ ‫خود با نام پنجره نواوری تجارت از امروز اقدامات خود را در زمینه‬ ‫توس��عه خدمات مال��ی فناورانه به صورت گس��ترده تری اجرایی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬هیبت اله س��میع مع��اون مدیرعامل بانک تجارت در‬ ‫امور س��ازمان و سرمایه گذاری در مراس��م افتتاح این مرکز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بانک تجارت در طول ‪ ۴۰‬س��ال فعالیت خود در اکوسیس��تم‬ ‫اقتصادی کش��ور هم��واره ب��ا حمای��ت از صنای��ع و کارافرینی‬ ‫نقش افرینی کرده است و اکنون با بازسازی ترازنامه بانک و بهبود‬ ‫ان در استانه تحوالت بزرگ در بسترسازی محیط کسب و کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬سمیع با تاکید بر اینکه تجربه های صنعت بانکداری‬ ‫در دنیا نشان می دهد که بانک ها دیگر با مدل سنتی قادر به رقابت‬ ‫نیستند و امروزه تحول و مدل کسب و کار یک انتخاب نیست بلکه‬ ‫یک اجبار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تحول هوشمند نه تنها ارائه محصوالت‬ ‫خاص به مش��تریان بلکه راه حل محوری است و سوپرمارکت های‬ ‫مال��ی‪ ،‬ارائ��ه خدم��ات تس��هیل کننده کس��ب و کار‪ ،‬خدم��ات‬ ‫مش��اوره ای‪ ،‬زنجیره ارزش و راهکاره��ای ارزش افزوده خدماتی‬ ‫اس��ت که با ایجاد این تحول در دس��تور کار بانک ه��ا قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با تح��ول دیجیتال‪ ،‬بانک ه��ا از یک طرف با‬ ‫چالش هایی چون ناکارامدی خدمات سنتی در شعب‪ ،‬بروزرسانی‬ ‫سیستم قدیمی و مقررات دست و پاگیر مواجه هستند و از طرفی‬ ‫انتظ��ارات مش��تریان تغییر کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫اس��تارتاپ ها و فین تک ه��ا توانس��ته اند بازار خوبی پی��دا کنند و‬ ‫هرچند بانک ها در ابتدا انها را به رسمیت نمی شناختند اما اکنون‬ ‫همکاری خوبی با یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل بانک تجارت با اش��اره به اینکه براس��اس‬ ‫تحقیقات یک موسس��ه بین المللی ‪ ۶۴‬درصد مش��تریان بانک ها‬ ‫از حداق��ل ی��ک پلتف��رم مالی اس��تارت اپی اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نقش و جایگاه این گروه در مدل کسب و کار بانک‬ ‫تجارت نیز پررنگ تر شده است‪ .‬سمیع با اشاره به کالن پروژه های‬ ‫بان��ک تجارت تصریح ک��رد‪ :‬در کنار کالن پ��روژه خدمات ای تی‬ ‫ک��ه با همکاری بانک و ش��رکت خدمات انفورماتیک انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تحول دیجیت��ال یکی دیگ��ر از کالن پروژه ها اس��ت که‬ ‫درحال حاضر نقشه ان تدوین شده و اهدافی چون زیرساخت های‬ ‫بانک��ی‪ ،‬بانکداری باز‪ ،‬امنی چنل و توس��عه فین تک ها را به منظور‬ ‫تس��هیل و شخصی سازی ارائه خدمات به مشتریان در دستور کار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با افزایش غلظت کربن در اتمس��فر‪ ،‬تغییرات اب‬ ‫و هوایی و همچنین الودگی کالنشهر‪ ،‬سیاست های‬ ‫کارخانه ه��ا باید بر مبنای اس��تفاده از انرژهایی که‬ ‫کمترین میزان االیندگی برای محیط زیس��ت را به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬به پیش برود‪ .‬در نگاه نخس��ت‪ ،‬صنعت‬ ‫فوالد جزو یکی از صنایع االینده به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫اما این در حالی است که با به روزامد شدن فناوری‬ ‫ای��ن واحدها و همچنین نص��ب غبارگیرهایی برای‬ ‫جذب غبار و همچنین تصفیه خانه های مدرن برای‬ ‫پس��اب می توان میزان الودگی در این واحدها را به‬ ‫حداقل ممکن رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهایی برای کاهش االیندگی‬ ‫مجید محمودی کارشناس فوالد درباره االیندگی‬ ‫در صنع��ت فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫در دنی��ا فوالدس��ازی به ص��ورت معم��ول به روش‬ ‫ک��وره بلن��د انجام می گیرد ک��ه در این روش برای‬ ‫احیای س��نگ اهن از کک استفاده می شود که این‬ ‫فرایند به ش��دت الوده کننده هوا اس��ت‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫واحدها‪ ،‬تمهیداتی برای ان اندیش��یده باشند‪ .‬یکی‬ ‫از این تمهیدات‪ ،‬نصب فیلترهایی برای کک س��ازی‬ ‫اس��ت که البته این موضوع قدری هزینه بر اس��ت‪.‬‬ ‫محم��ودی در ادامه توضیح داد‪ :‬در ایران تنها واحد‬ ‫فوالدس��ازی که ب��ا روش کوره بلن��د کار می کند‪،‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان اس��ت که این واحد نس��بت به‬ ‫س��ایر واحدهای فوالدسازی الودگی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان‪ ،‬برای احیای س��نگ اهن از‬ ‫زغال س��نگ اس��تفاده می کند و بخش کک سازی‬ ‫بس��یار الوده کننده ای دارد که باید به فیلترس��یون‬ ‫مجهز شود که بسیار هزینه بر است‪ .‬البته این واحد‬ ‫سرکنس��ول سفارت قزاقستان در دیدار از شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان خواس��تار تعامل مش��ترک با این‬ ‫شرکت بزرگ فوالدی شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬دولتان نیاسان‪ ،‬سرکنسول سفارت‬ ‫قزاقس��تان به همراه نماین��ده وزارت امور خارجه در‬ ‫اهواز‪ ،‬با حض��ور علی محم��دی مدیرعامل و بهمن‬ ‫تجلی زاده معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫طی س��ال های گذش��ته چند طرح ب��رای کاهش‬ ‫الودگی خود اجرا کرده اس��ت‪ .‬محمودی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در کل واحده��ای ف��والدی در‬ ‫کش��ور برای احیای س��نگ اه��ن از گاز طبیعی به‬ ‫جای زغال س��نگ اس��تفاده می کنند و گاز طبیعی‬ ‫یک انرژی پاک به ش��مار می رود و کش��ورهایی که‬ ‫گاز در اختیار ندارند‪ ،‬این انرژی برای انها یک انرژی‬ ‫گران به شمار می رود‪ .‬کشورهایی مانند چین و ژاپن‬ ‫از زغال س��نگ اس��تفاده می کنند‪ ،‬چراکه گاز برای‬ ‫انها بس��یار گران تمام می ش��ود‪ .‬وی همچنان در‬ ‫ادامه یاداور ش��د‪ :‬برخی واحدهای فوالدی در چین‬ ‫به ش��دت الودکننده ش��ده بودند که در این راس��تا‬ ‫این کش��ور برخی واحدهای خ��ود را تعطیل کرد و‬ ‫هم اکنون نیز در حال اصالح فرایندهای فوالدسازی‬ ‫در جهت کاهش الودگی اس��ت‪ .‬این درحالی است‬ ‫ی فرایند‬ ‫ک��ه هم اکنون برخی کش��ورهای اروپای�� ‬ ‫ک��وره بلند خ��ود را به گونه ای اص�لاح کرده اند که‬ ‫الودگی های ان به حداقل ممکن رسیده‪ ،‬اما کشور‬ ‫چی��ن هنوز از این نظ��ر از اروپایی ه��ا عقب مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬‬ ‫در ایران بیش��تر واحده��ای فوالدی با روش احیای‬ ‫مستقیم از گاز بهره می گیرند و در این راستا میزان‬ ‫الودگی های ان در حداقل ممکن است‪ .‬محمودی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که روش «پرد» که فناوری‬ ‫ایرانی است از نظر الودگی چگونه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬‬ ‫فن��اوری «پرد» از نظر االیندگ��ی با میدرکس که‬ ‫روش احیای مس��تقیم است‪ ،‬تفاوتی ندارد و فرایند‬ ‫تولید ان فرایند پاکی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سنگ‬ ‫اه��ن اگر دارای س��ولفور باالیی باش��د‪ ،‬احیای ان‬ ‫سبب االیندگی بیش��تری می شود‪ .‬برخی واحدها‬ ‫در زنجیره تولید فوالد بیشتر االینده هستند‪ ،‬برای‬ ‫نمونه واحدهای گندله سازی نسبت به سایر واحدها‬ ‫االینده ترند‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد افزود‪ :‬در فوالدسازی هنگام‬ ‫ش��ارژ اهن اسفنجی غبار بس��یاری ایجاد می شود‬ ‫که اگر غبارگیرهای مناس��بی در این واحدها نصب‬ ‫نش��ود‪ ،‬به شدت محیط را الوده می کند‪ .‬محمودی‬ ‫ادامه داد ‪ :‬فرایند احیای مس��تقیم در فوالدس��ازی‬ ‫نس��بت ب��ه ک��وره بلند هرچن��د پاک تر اس��ت اما‬ ‫نص��ب غبارگیر برای این واحدها ضروری به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر کنت��رل الزم روی‬ ‫واحده��ای فوالدی انجام نگیرد می توان اذعان کرد‬ ‫ک��ه صنعت فوالد یک صنعت االینده اس��ت‪ ،‬البته‬ ‫این االینده هایی که عنوان ش��د بیش��تر مربوط به‬ ‫االیندگی هوا اس��ت که در زمینه س��ایر موارد باید‬ ‫االیندگی را به حداقل ممکن رساند‪.‬‬ ‫محمودی به تصفیه خانه های واحدهای فوالدی‬ ‫نی��ز اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬اگ��ر تصفیه خانه های‬ ‫واحدهای فوالدی چرخه اب مصرفی را به کارخانه‬ ‫بازنگردانند و به محیط زیس��ت بازگردد‪ ،‬به ش��دت‬ ‫اب را ال��وده خواهن��د کرد؛ از این رو فوالدس��ازان‬ ‫ب��زرگ حتما بای��د تصفیه خانه های مدرن داش��ته‬ ‫باش��ند و پس��اب های صنعتی را ب��ه هیچ عنوان به‬ ‫محی��ط بازنگردانن��د و پس از تصفی��ه دوباره ان را‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار دهند که ای��ن موضوع از یک‬ ‫س��و س��بب صرفه جویی در مصرف اب می شود و از‬ ‫قزاقستان خواستار تعامل با فوالد خوزستان شد‬ ‫ش��رایط تجارت بین دو کش��ور ایران و قزاقس��تان‬ ‫را بررس��ی کردن��د‪ .‬سرکنس��ولگری قزاقس��تان با‬ ‫هماهنگی اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬امادگی کش��ور خود‬ ‫را ب��رای ایجاد نمایندگی در این کش��ور عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬فوالد خوزس��تان ش��رکت بزرگ و معتبری‬ ‫در زمینه تولید فوالد اس��ت و با بررسی به عمل امده‬ ‫از رون��د تولید و فناوری به کار رفته در این ش��رکت‪،‬‬ ‫ایج��اد تفاهم و همکاری با این بنگاه بزرگ اقتصادی‬ ‫مایه افتخار ما خواهد بود‪ .‬دولتان نیاس��ان با اش��اره‬ ‫به مس��یر ریلی موجود عنوان کرد‪ :‬مسیر ریلی بندر‬ ‫ترکمن مس��یری مطمئن برای صادرات محصوالت‬ ‫ف��والدی به ط��ور مس��تقیم و با کمتری��ن هزینه به‬ ‫کش��ور قزاقستان اس��ت‪ .‬محمدی مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزس��تان در این نشس��ت بر ظرفیت باالی تولید‬ ‫فوالد در ش��رکت تاکید کرد و گفت‪75 :‬درصد تولید‬ ‫فوالد خوزس��تان قابلی��ت ص��ادرات دارد و پیش از‬ ‫این‪ ،‬همین مقدار نیز به کش��ورهای گوناگون صادر‬ ‫می شد ‪ ،‬اما در حال حاضر با توجه به نیاز بازار داخلی‬ ‫می��زان ‪50‬درصد تولید این ش��رکت درون کش��ور‬ ‫مصرف می ش��ود‪ .‬محم��دی اف��زود‪ :‬راحتی حمل‬ ‫و نق��ل محصوالت‪ ،‬قیمت مناس��ب و کیفیت باالی‬ ‫س��وی دیگر از الوده ش��دن اب پیشگیری به عمل‬ ‫می اورد‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬واحدهای فوالد‬ ‫اگ��ر غبارگیره��ا را برای پیش��گیری از الودگی هوا‬ ‫نصب کنند و به تصفیه خانه های مدرنی برای پساب‬ ‫اب مجهز باش��ند‪ ،‬می توان اذع��ان کرد که صنعت‬ ‫فوالد جزو صنایع پاک به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای نورد در ‪۶۰‬کیلومتری شهرها‬ ‫همچنین زکریا نایبی مدیر تحقیق و توسعه فوالد‬ ‫ناب تبریز درباره االیندگی واحدهای پایین دس��ت‬ ‫صنع��ت ف��والد در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس ایین نامه س��ازمان محیط زیست کشور‪،‬‬ ‫واحده��ای نورد هر ‪ 3‬ماه یکبار باید کوره های خود‬ ‫را انالیز کرده و نتیجه ان را برای اداره محیط زیست‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬براس��اس این ایین نامه‪ ،‬حدود مجاز‬ ‫گازهای��ی که این کوره ها ایجاد می کنند براس��اس‬ ‫اس��تاندارد مش��خص خواهد ش��د ک��ه واحدهای‬ ‫ن��ورد مل��زم ب��ه رعای��ت ان هس��تند‪ .‬نایبی در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬شرکت های نورد در کشور‬ ‫چون از گاز طبیعی اس��تفاده می کنند‪ ،‬بیش��تر این‬ ‫اس��تانداردها را رعایت می کنند‪ .‬استفاده از مازوت‬ ‫و گازوئی��ل االیندگی بیش��تری به هم��راه دارد تا‬ ‫استفاده از گاز طبیعی‪ .‬وی همچنین یاداور شد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر موضوع این است که واحدهای نوردی‬ ‫در ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬کیلومتری شهرها ایجاد شده اند و برای‬ ‫ش��هرها االیندگی به همراه ندارند‪ .‬مدیر تحقیق و‬ ‫توس��عه فوالد ناب تبریز در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫واحده��ای نورد باید غبارگیر ها و سیس��تم تصفیه‬ ‫مناس��بی نصب کنن��د تا میزان االیندگ��ی انها به‬ ‫حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫محصوالت تولیدی‪ ،‬فرایندهای تولیدی استاندارد و‬ ‫حضور نیروهای متخصص ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫همگی بس��تر مناسبی برای س��رمایه گذاری در این‬ ‫حوزه اس��ت و کش��ور قزاقس��تان به منظور تعامل و‬ ‫همکاری می تواند از طریق اتاق بازرگانی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان امادگی پذیرش گروه های‬ ‫پژوهشی این کشور را دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقق مسیر سبز فوالد با نصب غبارگیر و تصفیه خانه های مدرن‬ ‫دودکش های‬ ‫کارخانه سیمان‬ ‫لزوما االینده‬ ‫نیستند‬ ‫فریدون پناهی ‪ -‬رئیس محیط زیست‬ ‫شرکت سیمان ارومیه‬ ‫یک��ی از صنایعی که در چند دهه گذش��ته‬ ‫با رش��د قابل توجه��ی روبه رو ب��وده‪ ،‬صنعت‬ ‫سیمان اس��ت که هم سبب اشتغالزایی و هم‬ ‫درامدزایی شده اس��ت‪ .‬اما براساس برداشت‬ ‫عامیان��ه ای��ن ادعا مطرح اس��ت ک��ه صنایع‬ ‫س��یمان جزو یکی از صنایع االینده به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬البته این وظیفه واحدهای س��یمانی‬ ‫اس��ت که این نگاه غل��ط را اصالح کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫یکی از اولویت های واحدهای تولیدی سیمان‪،‬‬ ‫توجه به محیط زیست و اقدام هایی برای پاک‬ ‫نگه داشتن ان است‪ .‬اکنون زمان تفکر تولید‬ ‫به هر قیمتی به پایان رس��یده اس��ت‪ .‬در گام‬ ‫نخس��ت بای��د زیرس��اخت های الزم را برای‬ ‫صنعت ایجاد کرد و س��پس براس��اس ان به‬ ‫س��مت توسعه پایدار گام برداشت و در کل به‬ ‫فکر نسل های اینده نیز بود‪.‬‬ ‫البته واحدهای سیمانی برای کاهش میزان‬ ‫االیندگی های خود‪ ،‬باید خروجی االینده ها را‬ ‫روزام��د کنند تا می��زان االیندگی به حداقل‬ ‫ممک��ن برس��د‪ .‬هرچند در این راس��تا برخی‬ ‫شرکت های سیمانی پیش��گام شده و فراتر از‬ ‫استانداردهای سازمان محیط زیست نیز عمل‬ ‫می کنند‪ ،‬زیرا به این باور رس��یده اند که بدون‬ ‫شک توسعه پایدار در گرو حفظ محیط زیست‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم اکنون در جه��ان واحدهای صنعتی در‬ ‫کنار مناطق مسکونی ایجاد می شوند منتهی‬ ‫موضوع ان اس��ت که با روزامد کردن فناوری‬ ‫الودگی خود را کاهش داده اند‪ .‬هم اکنون در‬ ‫ایران نیز کارخانه های س��یمان مانند گذشته‬ ‫االین��ده نیس��تند و خروج��ی دودکش های‬ ‫ای��ن وحداها لزوما االینده نیس��ت‪ ،‬چراکه با‬ ‫اقدام های انجام شده در این کارخانه ها‪ ،‬صنعت‬ ‫سیمان در حال پیش رفتن به سمت صنعتی‬ ‫پاک است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استانداران خراسان جنوبی و سیستان وبلوچستان امضا کردند‬ ‫تفاهمنام��ه طرح توس��عه محور ش��رق بین‬ ‫محمد صادق معتمدیان‪ ،‬اس��تاندار خراس��ان‬ ‫جنوب��ی و احمدعل��ی موهبت��ی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫سیستان وبلوچستان امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫استانداری خراسان جنوبی‪ ،‬در این تفاهمنامه‬ ‫ک��ه در س��فر اس��تاندار خراس��ان جنوبی به‬ ‫سیس��تان وبلوچس��تان ب��ه امضا رس��ید‪ ،‬بر‬ ‫توس��عه همکاری های دو استان در زمینه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬عمرانی و فرهنگی تاکید شد‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه دو استان خراسان‬ ‫جنوب��ی و سیستان وبلوچس��تان درب��اره‬ ‫محورهایی مانند همکاری در توسعه و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های ارتباط��ی و حمل ونق��ل در‬ ‫زمینه ه��ای جاده ای‪ ،‬ریل��ی و هوایی با اولویت‬ ‫پروژه های مشترک دو استان از جمله راه اهن‬ ‫شرق (چابهار‪-‬زاهدان‪-‬بیرجند‪-‬مشهد) و جاده‬ ‫ترانزیتی زاهدان‪-‬بیرجند به تفاهم رسیدند‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت و توانمندی فنی‪-‬مهندسی‬ ‫و همچنین محصوالت و تولیدات دو استان در‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی‪ ،‬دولتی و خصوصی و‬ ‫همچنین اعالم امادگ��ی و همکاری در زمینه‬ ‫برق��راری پروازه��ا بی��ن دو اس��تان و تعریف‬ ‫مسیرهای پروازی مش��ترک از جمله مشهد‪-‬‬ ‫بیرجند‪-‬زاهدان‪/‬چابه��ار و تهران‪-‬بیرجن��د‪-‬‬ ‫زاهدان‪/‬چابهار نیز از دیگر مفاد این تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تان های خراس��ان جنوب��ی و‬ ‫سیستان وبلوچس��تان در جری��ان ای��ن‬ ‫تفاهمنام��ه درب��اره هم��کاری الزم در زمینه‬ ‫تامین ان��واع دام س��بک و س��نگین‪ ،‬طیور و‬ ‫ش��یالت با هدف تامین م��واد پروتئینی مورد‬ ‫نی��از دو ط��رف و نیز هم��کاری اس��تانداری‬ ‫سیستان وبلوچس��تان در زمین��ه واردات دام‬ ‫س��نگین به وی��ژه ش��تر از پاکس��تان و حمل‬ ‫ان به اس��تان خراس��ان جنوبی به جمع بندی‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫همکاری دوجانبه در زمینه توس��عه کمی و‬ ‫کیف��ی محصوالت باغی‪ ،‬نخلس��تان‪ ،‬مرکبات‪،‬‬ ‫میوه ه��ای گرمس��یری و‪ ...‬همچنین همکاری‬ ‫استان خراس��ان جنوبی در زمینه تامین مرغ‬ ‫مورد نیاز کش��تارگاه های اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان نیز از موارد یاد شده در این تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تانداران خراس��ان جنوب��ی و‬ ‫سیستان وبلوچس��تان در بخش های��ی از ای��ن‬ ‫تفاهمنامه بر اس��تفاده بهت��ر از ظرفیت مرز‬ ‫تاکی��د کردند؛ ب��رای مثال تاکید بر تش��کیل‬ ‫منظم کمیته های مشترک و برگزاری میزهای‬ ‫کش��وری برای بررس��ی موان��ع و فرصت های‬ ‫توس��عه همکاری ها با کش��ورهای افغانس��تان‬ ‫و پاکس��تان در راس��تای افزای��ش س��طح‬ ‫مبادالت تج��اری و همچنین اع�لام امادگی‬ ‫دو ط��رف برای پذی��رش و اع��زام هیات های‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی گف��ت‪ :‬ب��ا بهره من��دی ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫خانوار ش��هری و ‪ ۹۰‬درصدی خانوار روستایی‬ ‫استان از نعمت گاز‪ ،‬شاخص گازرسانی شهری‬ ‫و روستایی خراسان رضوی سبز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت گاز استان خراسان رضوی‪ ،‬سیدحمید‬ ‫فانی با اعالم این خبر که ش��اخص گازرس��انی‬ ‫اس��تان در بخش ش��هری حدود ‪ ۳‬درصد و در‬ ‫بخ��ش روس��تایی نزدیک ‪ ۱۴‬درص��د باالتر از‬ ‫ضری��ب نفوذ گاز در کل کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطابق شاخص وزارت نفت در حوزه گازرسانی‪،‬‬ ‫خراسان رضوی با ضریب پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫گاز در بخش ش��هری و ‪ ۹۰‬درصدی در بخش‬ ‫روس��تایی واجد شرایط کس��ب عنوان «استان‬ ‫سبز» شد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه طرح توسعه محور شرق‬ ‫تجاری و بازاریابی به کش��ورهای افغانستان و‬ ‫پاکس��تان و نیز اعزام هیات های مش��ترک دو‬ ‫اس��تان به س��ایر کش��ورها از جمله این موارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا دو طرف بر پیاده س��ازی‬ ‫خوش��ه های کس��ب وکار دارای ظرفی��ت و‬ ‫مزیت در هر دو اس��تان برای توس��عه و رونق‬ ‫فعالیت ه��ای مورد نظر از جمل��ه فراورده های‬ ‫ش��تر‪ ،‬طی��ور‪ ،‬ش��یالت‪ ،‬گیاه��ان داروی��ی‪،‬‬ ‫س��نگ های قیمتی‪ ،‬صنایع دس��تی و‪ ...‬تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫هم��کاری و انتقال تجربیات و دانش فنی در‬ ‫زمینه صنایع و معادن دارای ظرفیت و مزیت در‬ ‫هر دو استان و امادگی دو طرف برای استفاده‬ ‫از ظرفی��ت گم��رکات مرزی دو اس��تان برای‬ ‫توسعه مبادالت تجاری با کشورهای افغانستان‬ ‫و پاکستان از طریق پذیرش کاالهای صادراتی‬ ‫به طور متقابل نیز از دیگر مفاد این تفاهمنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تانداران خراس��ان جنوب��ی و‬ ‫سیستان وبلوچس��تان در زمین��ه پیش بین��ی‬ ‫تس��هیالت و تمهی��دات الزم ب��رای عرض��ه‬ ‫محص��والت مزیت دار دو اس��تان (مانند خرما‪،‬‬ ‫محصوالت ش��یالتی‪ ،‬زعفران‪ ،‬زرشک و عناب)‬ ‫از طریق واگ��ذاری غرفه با تخفیف در مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬بازارچه ه��ا و مراک��ز عرضه دو اس��تان و‬ ‫نیز شناس��ایی راه های رف��ع محدودیت عرضه‬ ‫کاالهای قابل ورود ازس��وی مرزنشینان در دو‬ ‫استان در راستای رفع نیازهای طرفین و توسعه‬ ‫اشتغال و معیشت مرزنشینان هم به توافقاتی‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های مش��ترک داخلی و‬ ‫خارجی برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی ها و‬ ‫عرضه تولیدات و محصوالت دو طرف از جمله‬ ‫هم��کاری الزم برای حض��ور تولیدکنندگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی در نمایش��گاه های افغانستان‬ ‫و پاکستان و نیز امادگی خراسان جنوبی برای‬ ‫س��رمایه گذاری های مش��ترک در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بیرجند و بازارچه های مرزی اس��تان‬ ‫ازس��وی فعاالن اقتصادی سیستان وبلوچستان‬ ‫و همچنی��ن س��رمایه گذاران افغانس��تانی و‬ ‫پاکس��تانی از دیگر مواردی اس��ت که در این‬ ‫تفاهمنامه مورد تاکید طرفین است‪.‬‬ ‫همچنی��ن دو ط��رف درب��اره اج��رای مفاد‬ ‫تفاهمنام��ه خواهرخواندگ��ی (‪ ۳۱‬فروردی��ن‬ ‫‪ )۹۶‬بین سازمان منطقه ازاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫چابهار و منطقه وی��ژه اقتصادی بیرجند و نیز‬ ‫همکاری و هماهنگ��ی الزم در زمینه افزایش‬ ‫ارتب��اط بی��ن منطق��ه ازاد چابه��ار و منطقه‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی بیرجند به عن��وان پس کرانه‬ ‫بن��در چابه��ار و همچنی��ن پایان��ه کانتینری‬ ‫در مرک��ز ثق��ل محور ش��رق ب��ه جمع بندی‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫هم��کاری و هماهنگ��ی الزم برای توس��عه‬ ‫رواب��ط و مب��ادالت فرهنگی و اموزش��ی بین‬ ‫شاخص گازرسانی خراسان رضوی سبز شد‬ ‫وی با اش��اره به رش��د قابل مالحظه شاخص‬ ‫گازرسانی خراسان رضوی در چند سال گذشته‬ ‫افزود‪ :‬از مجموع ‪ ۲۶۷۳‬روس��تای واجد شرایط‬ ‫گازرس��انی ت��ا ابتدای س��ال ‪ ۹۲‬فق��ط ‪۹۴۶‬‬ ‫روستای استان با ضریب نفوذ ‪ ۵۶‬درصد گازدار‬ ‫بود که این رقم در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته با افزایش‬ ‫چندبراب��ری ظرفیت کاری به ‪ ۲۱۵۷‬روس��تا با‬ ‫ضریب ‪ ۹۰‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در این مدت هر ‪ ۲‬روز یک روس��تای استان‬ ‫گازدار ش��د‪ .‬فانی ادامه داد‪ :‬در بخش ش��هری‬ ‫نیز ‪ ۷۸‬شهر استان با یک میلیون و ‪ ۴۳۸‬هزار‬ ‫خان��وار به صورت ‪ ۱۰۰‬درص��دی از نعمت گاز‬ ‫بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گفت‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر طرح های گازرس��انی در ‪ ۴۰۲‬روس��تای‬ ‫اس��تان با جمعیت ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۴۹‬خانوار نیز‬ ‫دانشگاه ها و مراکز اموزشی دو استان با هدف‬ ‫تبادل دان��ش و تجربیات و همچنین همکاری‬ ‫بی��ن صدا و س��یمای مراکز دو اس��تان عالوه‬ ‫ب��ر برگزاری نشس��ت های فرهنگ��ی و هنری‪،‬‬ ‫در راس��تای تقویت ایرانگردی و گردش��گری‬ ‫به منظور همگرایی و هم افزایی ابعاد اجتماعی‬ ‫دو استان و نیز اعالم امادگی خراسان جنوبی‬ ‫برای میزبانی از گردش��گران و زوار پاکستانی‬ ‫در مس��یر رفت و برگشت به شهرهای مذهبی‬ ‫مش��هد مق��دس و ق��م و توس��عه و تقوی��ت‬ ‫گردش��گری هم از دیگر مفاد ای��ن تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫امادگ��ی دو طرف برای توس��عه و تس��هیل‬ ‫گردش��گری درمانی و پذیرش اتباع کشورهای‬ ‫افغانس��تان و پاکستان باعنایت به ظرفیت ها و‬ ‫امکانات مناسب بهداشتی و درمانی دو استان‬ ‫و برگزاری جلس��ات منظم و هدفمند به منظور‬ ‫همفک��ری و هم افزایی در جهت افزایش روابط‬ ‫و همکاری های اقتص��ادی‪ ،‬عمرانی و فرهنگی‬ ‫بی��ن دو اس��تان در راس��تای اج��رای مف��اد‬ ‫تفاهمنامه هم از دیگر تعهدات دو استان است‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراسان جنوبی در ایین امضای این‬ ‫تفاهمنام��ه گفت‪ :‬ب��ا اجرای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫همکاری های اقتصادی دو استان در حوزه های‬ ‫مع��دن‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫حمل ونقل بیش از پیش سرعت می گیرد‪.‬‬ ‫محمدص��ادق معتمدی��ان ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫در حال اجراس��ت که با اتم��ام این پروژه ها به‬ ‫ضریب نفوذ ‪ ۹۸‬درصدی در بخش روس��تاهای‬ ‫واجد شرایط استان خواهیم رسید‪.‬‬ ‫فان��ی اف��زود‪ :‬تاکن��ون ‪ ۳۴‬ه��زار کیلومت��ر‬ ‫ش��بکه گازرس��انی در خراس��ان رضوی ایجاد‬ ‫ش��ده و ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۳۳۳‬ه��زار مش��ترک‬ ‫نی��ز از خدم��ات ش��رکت گاز بهره من��د‬ ‫هس��تند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬خراسان رضوی رتبه‬ ‫ظرفیت های خراس��ان جنوبی در بخش معدن‬ ‫و تولید خشکبار افزود‪ :‬این تفاهمنامه به رونق‬ ‫بازارچه های مرزی‪ ،‬گمرکات و جذب گردشگر‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچس��تان نیز گفت‪:‬‬ ‫طرح توس��عه محور شرق در دهه ‪ ۱۳۶۰‬تهیه‬ ‫شده اما تاکنون اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫احمدعل��ی موهبت��ی اف��زود‪ :‬اج��رای‬ ‫زیرس��اخت های ای��ن ط��رح از جمل��ه انتقال‬ ‫اب دریای عمان به ‪ 3‬اس��تان ش��رقی کشور‪،‬‬ ‫تب��ادالت فرهنگی با پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫اس��یای میانه‪ ،‬جاده ه��ای ترانزیتی مواصالتی‬ ‫و رونق بندر چابهار می تواند ش��رق کش��ور را‬ ‫متحول کند‪.‬‬ ‫مذاک��رات دو اس��تاندار خراس��ان جنوبی و‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان در زمینه توس��عه و‬ ‫تس��هیل ترانزیت از مرزهای ماهیرود و میلک‬ ‫و اس��تفاده بیش��تر از بن��در تج��اری چابهار‬ ‫باعنای��ت ب��ه موقعی��ت دو اس��تان در محور‬ ‫ترانزیت��ی ش��رق و کریدوره��ای منطقه ای و‬ ‫بین الملل��ی و همچنین برگزاری نشس��ت های‬ ‫دوره ای اتاق ه��ای بازرگان��ی دو اس��تان و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های طرفین در راس��تای‬ ‫افزای��ش همکاری های دو ط��رف و همچنین‬ ‫توس��عه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای‬ ‫افغانس��تان و پاکس��تان نیز ب��ه نتیجه نهایی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫نخس��ت ش��بکه گذاری گاز در کش��ور و رتبه‬ ‫دوم تع��داد کل مش��ترک را پ��س از اس��تان‬ ‫ته��ران ب��زرگ دارد‪ .‬فانی ب��ه بهره مندی ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۷۹‬مش��ترک صنعتی عمده و جزء از‬ ‫نعمت گاز نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬گاز طبیعی‬ ‫به عن��وان یک انرژی گرمایش��ی پ��اک و ارزان‬ ‫باید موتور محرک و پیش��ران توسعه اقتصادی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان از سهم ‪ ۳۰‬درصدی بلندمرتبه سازی در الودگی هوا می گویند‬ ‫باد و باران‪ ،‬معجزه هایی هستند که این روزها و‬ ‫با تشدید الودگی هوای تهران و دیگر کالن شهرها‪،‬‬ ‫همه از مسئوالن گرفته تا مردم‪ ،‬چشم انتظار انها‬ ‫هس��تند تا بیاین��د و از چنگ الودگی نجاتش��ان‬ ‫دهند‪ .‬در این میان‪ ،‬س��اختمان های بلندمرتبه در‬ ‫مظان این اتهام هس��تند که جلو باد را گرفته اند و‬ ‫نمی گذارند پای این نجات گر به شهرها باز شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ته��ران بی��ش از دیگ��ر‬ ‫کالن ش��هرها درگی��ر بلندمرتبه س��ازی اس��ت و‬ ‫انطور که اخبار قدیمی نش��ان می دهد‪ ،‬بیشترین‬ ‫برج س��ازی مربوط به دهه ‪ ۷۰‬و بیش��ترین صدور‬ ‫مجوز بلندمرتبه سازی مربوط به دوران شهرداری‬ ‫قالیباف ب��وده و حاصل این عملکرد‪ ،‬وجود حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬برج در تهران است‪ .‬براساس اماری که یکی‬ ‫از اعضای دوره چهارم شورای شهر اعالم کرده‪ ،‬از‬ ‫س��ال ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۹‬تعداد ‪ ۲۴‬برج‪ ،‬از سال ‪ ۶۰‬تا ‪،۶۹‬‬ ‫‪ ۳‬برج‪ ،‬از سال ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۸‬تعداد ‪ ۲۲۵‬برج‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۸۹‬تعداد ‪ ۲۱۶‬برج و از س��ال ‪ ۹۰‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۶۷‬برج در تهران ساخته شده است‪.‬‬ ‫براس��اس این ام��ار که ت��ا پایان س��ال ‪ ۹۵‬را‬ ‫دربرمی گیرد‪ ،‬تا ‪ ۱۵‬طبقه ‪ ۲۶۳‬برج‪ ،‬از ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫طبق��ه ‪ ۲۷۷‬برج‪ ،‬از ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۵‬طبقه تعداد ‪۱۰۳‬‬ ‫ب��رج‪ ،‬از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۰‬طبقه تع��داد ‪ ۲۸‬برج و از ‪۳۰‬‬ ‫طبقه به باال ‪ ۸‬برج در تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫دول��ت یازده��م تالش ک��رد جلو رون��د صدور‬ ‫مجوز س��اخت س��اختمان های باالی ‪ ۱۲‬طبقه را‬ ‫بگیرد و با روی کار امدن این دولت‪ ،‬روند شتابان‬ ‫بلندمرتبه س��ازی متوقف ش��د‪ .‬به تازگ��ی نیز از‬ ‫سوی شورای عالی شهرس��ازی و معماری‪ ،‬مبنای‬ ‫بلندمرتب ه بودن س��اختمان‪ ۸ ،‬طبقه اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برج هایی در مسیر باد‬ ‫براس��اس انچه یک پژوهش��گر محیط زیس��ت‬ ‫می گوید‪ ،‬بررس��ی های ‪۵۰‬س��ال گذش��ته نشان‬ ‫می دهد در شرایطی که در کشور سامانه های فعال‬ ‫هواشناس��ی وجود ندارد یا بادها به شدت کاهش‬ ‫بـرج الـودگی‬ ‫افزایش غلظت االینده ها تا ‪ ۴‬دی‬ ‫سازمان هواشناسی با صدور اخطاریه ای نسبت به افزایش غلظت االینده ها در شهرهای صنعتی و‬ ‫پرجمعیت تا ‪ ۴‬دی هشدار داد‪ .‬بر اساس اخطاریه سازمان هواشناسی از ‪ ۲۸‬اذر غلظت االینده های‬ ‫جوی در ش��هرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش یافته و این وضعیت تا چهارش��نبه ‪ ۴‬دی ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬در پی حاکم شدن این وضعیت جوی کیفیت هوا تا حد ناسالم برای گروه های حساس در‬ ‫اوایل هفته کاهش می یابد و در صورت کاهش نیافتن منابع االینده ش��هری‪ ،‬رسیدن الودگی هوا‬ ‫به حد ناسالم برای همه گروه ها دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫در این ش��رایط خودداری از تردد غیرضروری در سطح شهر به ویژه برای کودکان‪ ،‬افراد مسن و‬ ‫بیماران تنفسی و قلبی و اتخاذ تمهیدات الزم برای کاهش تردد شهری توصیه می شود‪.‬‬ ‫داشته اند‪ ،‬هر عاملی از جمله بلندمرتبه سازی های‬ ‫غرب تهران که منجر به کاهش س��رعت باد شده‬ ‫ است‪ ،‬می تواند در تهویه هوا مشکل ساز و منجر به‬ ‫افزایش الودگی هوا شود‪.‬‬ ‫عب��اس رنجبر در این زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس بررسی های انجام شده از سوی پژوهشگران‬ ‫هواشناسی کشور‪ ،‬کاهش بادهای دشت به کوه و‬ ‫کوه به دش��ت در تهران در دهه های اخیر بس��یار‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫به گفته او در چند ده ه گذشته‪ ،‬سرعت بادهایی‬ ‫که به طور معمول در شب و اوایل صبح از مناطق‬ ‫کوهس��تانی ش��مال تهران به س��مت شهر وزیده‬ ‫می ش��د‪ ،‬به شدت کاهش پیدا کرده و این مسئله‬ ‫می تواند در تهویه هوا نقش بسیار تعیین کننده ای‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این پژوهشگر محیط زیس��ت ادامه داد‪ :‬توسعه‬ ‫مناطق ش��هری در غرب و ش��مال غرب تهران به‬ ‫ویژه در منطقه ‪ ۲۲‬عالوه بر اینکه بادهای شمالی‬ ‫را کاه��ش می ده��د‪ ،‬در این��ده نی��ز می تواند در‬ ‫بادهای غربی که باد غالب تهران را شکل می دهد‪،‬‬ ‫تاثی��ر گذاش��ته و ان را کاه��ش ده��د‪ .‬بنابراین‬ ‫بلندمرتبه س��ازی غرب تهران تهویه االینده ها در‬ ‫شهر را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او بلندمرتبه سازی ها ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد بر‬ ‫الودگی هوای ش��هرها تاثیر دارد و ساختمان های‬ ‫بلندمرتب��ه در غرب تهران‪ ،‬به تنهایی س��هم ‪۱۵‬‬ ‫درصدی در الودگی هوای شهر داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۷۰‬درصدی تراکم در الودگی‬ ‫استاد مهندس��ی محیط زیست دانش��گاه علوم‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقیقات می گوید مهم ترین دلیل الودگی هوا در‬ ‫تهران تا ‪ ۷۰‬درصد ساخت وساز است‪.‬‬ ‫نبی اهلل منصوری در نشست تخصصی الودگی‬ ‫ه��وای ش��هر ته��ران و راهکاره��ای اجرایی رفع‬ ‫الودگ��ی تصریح کرد‪ :‬کارهای خوبی برای کاهش‬ ‫الودگی هوا انجام ش��ده اما پرس��ش این است که‬ ‫چرا این اقدام ها جواب نداده است‪.‬‬ ‫منص��وری یاداور ش��د‪ :‬ب��ه عنوان مث��ال مترو‬ ‫راه ان��دازی کرده ایم اما کافی نیس��ت‪ .‬حمل ونقل‬ ‫عمومی توسعه یافته اما ان هم کافی نیست‪ .‬هیچ‬ ‫ی��ک از اقدامات خوبی که کرده ایم به اندازه کافی‬ ‫نبوده اما در مجموع یک عامل در تمام این مدت‬ ‫خالف جهت اقدام��ات ما برای رفع الودگی عمل‬ ‫ کرده که تراکم شهری است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر اقدامی که کرده ایم توس��عه‬ ‫شهر و تراکم ش��هری یعنی تعداد نفر بر کیلومتر‬ ‫مربع‪ ،‬ان را خنثی کرده اس��ت‪ .‬ش��هردار تهران و‬ ‫ش��هرداران گذش��ته باید جواب بدهند که وقتی‬ ‫تع��داد نفرات در یک خیابان چند برابر می ش��ود‪،‬‬ ‫چگونه می توان الودگی هوا را کاهش داد‪.‬‬ ‫استاد مهندس��ی محیط زیست دانش��گاه علوم‬ ‫تحقیق��ات اظهارک��رد‪ :‬همین حاال اف��راد زیادی‬ ‫پشت گیشه های شهرداری منتظرند تا ساختمان‬ ‫دوطبق��ه خ��ود را بکوبن��د و به جای��ش ده طبقه‬ ‫بسازند که این‪ ،‬خراب و بن بست کردن شهر است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی شهر وسیع می شود‪،‬‬ ‫هزینه ه��ا هم باال م��ی رود‪ .‬باید برای ش��هر جاده‬ ‫کشید‪ ،‬برق کشید‪ ،‬خدمات ارائه کرد اما وضعیت‬ ‫اقلیم��ی هم تعیین کننده اس��ت‪ .‬وضعیت اقلیمی‬ ‫ته��ران ب��رای تراکم پایین مناس��ب اس��ت اما ما‬ ‫برعکس عم��ل کرده ایم‪ .‬تهران ‪ ۱۳‬س��ال پیش‪،‬‬ ‫تراک��م ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر ب��ر کیلومتر مربع را‬ ‫داش��ته ام��ا ش��هرهای اروپایی ک��ه می خواهیم‬ ‫الودگی هوای ما هم مانند انها باش��د تراکم شان‬ ‫کمتر از ‪ ۲‬هزار نفر بر کیلومتر است‪.‬‬ ‫استاد مهندس��ی محیط زیست دانش��گاه علوم‬ ‫تحقیق��ات اعالم کرد‪ :‬الگوی شهرس��ازی در همه‬ ‫کالن شهرهای دنیا به این شکل است که در سطح‬ ‫کوچکی در مرکز ش��هر اپارتمان هایی بلندمرتبه‬ ‫س��اخته می شود و در سطح وس��یعی که مناطق‬ ‫اطراف را تش��کیل داده‪ ،‬س��کونتگاه های یکی دو‬ ‫طبقه را شاهدیم اما در تهران برعکس این عمل و‬ ‫تا پای کوه برج سازی شده است‪.‬‬ ‫منص��وری ادام��ه داد‪ :‬نیوی��ورک که به ش��هر‬ ‫اپارتمان ها و برج ها ش��ناخته ش��ده فقط ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰‬نف��ر بر کیلومت��ر مربع تراک��م دارد و همه‬ ‫برج س��ازی ها فقط در مرکز ش��هر است و در ‪۸۰‬‬ ‫درصد س��طح ش��هر که دورتادور مرکز را گرفته‬ ‫ش��اهد ساختمان های یک تا دو طبقه هستیم‪ .‬ایا‬ ‫این ها نمی توانس��تند س��اختمان دوطبقه خود را‬ ‫بکوبند و به جای ان ‪ ۲۰‬یا ‪ ۲۰۰‬طبقه بسازند و از‬ ‫این راه درامدزایی کنند؟!‬ ‫استاد مهندس��ی محیط زیست دانش��گاه علوم‬ ‫تحقیق��ات تصری��ح ک��رد‪ :‬در ته��ران دورتری��ن‬ ‫قسمت ها از مرکز در شمال غرب را هم با برج های‬ ‫بلندمرتبه به طور کامل پوشانده ایم و تراکم امروز‬ ‫تهران ب��ه ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر ب��ر کیلومتر مربع‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫منص��وری در توضیح راهکارهای رفع مش��کل‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬نخس��تین اقدام توقف طرح تفصیلی‬ ‫فعلی ش��هر تهران و تدوین طرحی جدید مبتنی‬ ‫بر جلوگیری از افزایش تراکم است‪ .‬متاسفانه باید‬ ‫بگوییم ش��هر باید گران شود تا جاذبه هایش برای‬ ‫مردم کم شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬تصمیم ه��ا و محدودیت های‬ ‫مرب��وط به الودگی هوا باید دس��ت کم تا ش��عاع‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتری ش��هر اعمال شود چرا که وضعیت‬ ‫الودگ��ی ب��ه نوعی اس��ت که فق��ط اگر ت��ا این‬ ‫محدوده وسیع‪ ،‬همه محدودیت ها را رعایت کنیم‬ ‫شانس��ی برای مدیریت الودگی وجود دارد‪ .‬همه‬ ‫محدودیت های معاینه فنی هم باید س��ختگیرانه‬ ‫روی کامیون ها و دیزل ها اعمال شود‪.‬‬ ‫ناکارامدی مدیریت شهری در حل معضل الودگی‬ ‫مجی�د بابایی‪-‬کارش�ناس‬ ‫حمل ونق�ل‪ :‬بازگش��ت بحران��ی‬ ‫الودگی هوای ای��ن روزهای تهران‬ ‫و س��ایر کالن ش��هرها گوی��ای این‬ ‫واقعیت اس��ت که مس��ائل بنیادی‬ ‫ش��هر نظی��ر ناکارام��دی ش��بکه‬ ‫حمل ونقل و الودگی هوا که مرتبط‬ ‫هس��تند را نمی توان فقط با حلوا حلوا کردن‬ ‫حل کرد‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران و همراهانش‪ ،‬همه روزهای‬ ‫هفته را هم با دوچرخه تردد و پش��ت سر هم‬ ‫توئیت کرده و عکس برای ش��هروندان منتشر‬ ‫کنند‪ ،‬تا وقتی بس��تری ایمن و عملی در این‬ ‫زمینه مهیا نش��ود‪ ،‬نتیجه مطلوب��ی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬ش��هری مانند ته��ران را نمی توان با‬ ‫چند نشست در شورای شهر درباره‬ ‫نامگذاری کوچ��ه و خیابان یا انتقاد‬ ‫از مدیریت شهری گذشته‪ ،‬مدیریت‬ ‫کرد و طرحی از گذشته که مقداری‬ ‫کارامدی دارد را هم متوقف کرد‪.‬‬ ‫تهران ش��هری رها ش��ده به نظر‬ ‫می رسد و خبری از اجرای طرح های‬ ‫اساس��ی حمل ونق��ل در ان نیس��ت‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد مدیریت شهری هیچ ایده نویی برای‬ ‫برون رفت از مش��کالت ن��دارد‪ .‬البته در ظاهر‬ ‫پ��ول الزم را هم ندارند‪ .‬دولت س��هم خود را‬ ‫در توس��عه حمل ونقل عمومی‪ ،‬خرید ناوگان‬ ‫جدید و‪ ...‬نمی دهد چون نه شورا توان مطالبه‬ ‫دارد و نه شهردار دنبال دردسر است‪.‬‬ ‫صدای��ی هم اگر بلند ش��ود‪ ،‬برای مس��ائل‬ ‫اساس��ی ش��هر نیس��ت‪ .‬ان ‪ ۳۰‬نفر هم که ‪۴‬‬ ‫سال است نماینده تهران در مجلس هستند‪،‬‬ ‫به جز دو س��ه نفری که وظیفه خود را انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬مابقی را نه کس��ی دیده است و نه‬ ‫می شناس��د‪ .‬حضور ش��هردار در نشست های‬ ‫هیات وزیران هم که انگار فقط افتخاری است‬ ‫که به ش��هردار داده اند تا ش��نونده و نظاره گر‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان مثال در مسئله افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬ش��هردار می توانست در نشست هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬پیش��نهاد تخصیص بخش��ی از منابع‬ ‫حاصل از سهمیه بندی را به حمل ونقل عمومی‬ ‫بدهد یا حداقل وقتی مشغول دوچرخه سواری‬ ‫ب��ود‪ ،‬در این زمین��ه مصاحب��ه ای می کرد تا‬ ‫مردم بدانند مش��کل چیس��ت و راه حل کدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫کیفیت هوا در تهران افتضاح است‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با اشاره به‬ ‫اینک��ه وضعیت کیفیت هوا در پایتخت‬ ‫افتضاح است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع نیاز به‬ ‫تصمیم ویژه حاکمیتی دارد و فقط یک‬ ‫نهاد در رفع مشکل مسئول نیست‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محس��ن هاشمی در‬ ‫حاشیه صد و هشتاد و سومین نشست‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران در جمع خبرن��گاران درباره‬ ‫موضوع الودگی ه��وا اظهارکرد‪ :‬بخش حاکمیتی‪،‬‬ ‫دولت‪ ،‬شورای شهر و همه در موضوع الودگی هوا‬ ‫دخیل هس��تند و بهتر است گفت وگوی تلویزیونی‬ ‫اخیر من در این زمینه را ببینید که همه مقصران‬ ‫را اعالم کرده ام‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی بر اینکه ش��هردار تهران اع�لام کرده هوای‬ ‫پایتخت انقدر الوده بوده که دوش��نبه باید تهران‬ ‫را تخلی��ه می کردن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬م��ن به‬ ‫ط��ور پیوس��ته ش��اخص الودگ��ی هوا‬ ‫را کنت��رل کردم و ع��دد از ‪ ۱۸۷‬باالتر‬ ‫نرفت‪.‬‬ ‫هاش��می بیان ک��رد‪ :‬منش��ا الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬مصرف س��وخت باال در پایتخت و‬ ‫نوع س��وخت است که پدیده اینورژن یا‬ ‫وارونگی دما بر ان دامن می زند‪ .‬باید تصمیم ویژه‬ ‫در این زمینه بگیرند و موضوع بیش��تر حاکمیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در برخی کشورها به طور مثال‬ ‫برای س��امانه گرمایشی‪ ،‬مصرف س��وخت و گاز را‬ ‫حذف و ب��رق را جایگزی��ن ان کرده اند و اگر این‬ ‫چنین مسئله ای در کشور ما بخواهد اجرایی شود‪،‬‬ ‫به تصمیم حاکمیتی نیاز دارد‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای ش��هر بی��ان ک��رد‪ :‬حمایت از‬ ‫حمل ونقل عمومی دارای اهمیت بوده و شهرداری‬ ‫و ش��ورای ش��هر برنامه های خود را در این زمینه‬ ‫اجرا می کند ولی باید توجه داشت نهادهای زیادی‬ ‫دخیل هستند‪.‬‬ ‫هاش��می گف��ت‪ :‬ش��هرداری ته��ران از خ��دا‬ ‫می خواه��د که ‪ ۹‬هزار اتوب��وس و ‪ ۳‬هزار واگن در‬ ‫پایتخت داشته باشیم ولی این موضوع تصمیم های‬ ‫حاکمیتی می طلبد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه وضعیت ه��وا افتضاح‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از محل هدفمن��دی یارانه ها که ‪۱۱‬‬ ‫س��ال از اجرای این برنامه می گذرد‪ ،‬یک ریال هم‬ ‫به ش��هرداری ها برای توس��عه حمل ونقل عمومی‬ ‫اختصاص نیافته است و االن هم که سوخت گران‬ ‫شده هیچ میزانی به این مسئله اختصاص نداده اند‬ ‫و ش��هرداری ها از قب��ل ‪ ۴۰‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫طلبکار هستند‪.‬‬ ‫اجازه نمی دهم خودروسازان مصوبه «االینده» بگیرند‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬ب��ه‬ ‫عن��وان رئی��س کمیس��یون زیربنایی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و صنعت هی��ات دولت‪،‬‬ ‫اج��ازه نمی دهم نه��ادی مصوبه ای که‬ ‫محیط زیس��ت را الوده کن��د‪ ،‬از هیات‬ ‫وزیران بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما حمل ونقل ریلی را توس��عه می دهیم و در‬ ‫مکان هایی که امکان پذیر اس��ت به س��مت برقی‬ ‫شدن وس��ایل حمل ونقل می رویم تا االیندگی را‬ ‫کاه��ش دهیم‪ .‬همچنین نوس��ازی ن��اوگان را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده ایم به طوری‬ ‫که نوع ناوگان‪ ،‬حداقل مصرف سوخت‬ ‫را داش��ته و ب��ر اس��اس اس��تانداردها‬ ‫سوخت ان یورو ‪ ۵‬باشد‪ .‬مدتی نوسازی‬ ‫ناوگان متوقف ش��ده ب��ود که به تازگی‬ ‫بر اساس تفاهمنامه هایی با شرکت های‬ ‫خودروس��از و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬دوباره این ط��رح را به جریان انداخته ایم‬ ‫و ان را عملیاتی می کنیم‪ .‬اس�لامی در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درباره تالش خودروسازان برای دریافت‬ ‫مج��وز افزایش م��دت زمان تعویق اج��رای قانون‬ ‫هوای پاک و تولید نک��ردن خودروهای منطبق با‬ ‫س��وخت یورو ‪ ۴‬از هیات دولت و اظهار نظر رئیس‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیس��ت مبنی بر اینکه ما‬ ‫زورمان به خودروسازان نمی رسد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دولت‬ ‫برای کاهش الودگی هوا و اس��تفاده از خودروهای‬ ‫باکیفی��ت مصوبه قانون��ی دارد‪ .‬به عن��وان رئیس‬ ‫کمیسیون زیربنایی‪ ،‬محیط زیست و صنعت هیات‬ ‫دول��ت همواره بر این موض��وع تاکید دارم و اجازه‬ ‫نمی دهم هیچ مصوبه ای از این کمیس��یون بیرون‬ ‫بیای��د و به هیات دولت برود که محیط زیس��ت را‬ ‫الوده کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازم مدرسه ها تعطیل شد؛ حاال چی کار کنیم؟‪...‬‬ ‫امانتی‬ ‫به نام «زمین»‬ ‫فرزانه دعوتی‬ ‫کارشناس‬ ‫مدارس ش��هرهاى بزرگ و کوچ��ک ایران به علت‬ ‫هواى الوده تعطیل ش��ده است‪ .‬هوا کار و زندگی اش‬ ‫را به دس��ت باد س��پرده‪ ،‬باد هم که ی��ادش رفته کمى‬ ‫بوزد و الودگى را جم��ع کند‪.‬جمع کند کجا ببرد؟ در‬ ‫این یادداش��ت خوانده هایم را در مورد تالش ساکنان‬ ‫زمین براى هواى پاک براى شما هم مى گویم‪ .‬اسمان‬ ‫بیش��تر ش��هرهاى بزرگ صنعتی دنیا الوده اس��ت و‬ ‫پژوهش��گران و متخصصان یک��ى از مقصران مهم را‪،‬‬ ‫انتش��ار گازهاى گلخانه اى حاصل از سوختن سوخت‬ ‫هواپیماها مى دانند‪ .‬پرواز هواپیماها مقدار معتنابهى‬ ‫از گاز دى اکس��یدکربن را نه تنها وارد اتمس��فر زمین‬ ‫مى کند بلکه اقیانوس ها را هم در امان نمى گذارد‪ .‬این‬ ‫گازهاى گلخانه اى مانع عبور گرما از اتمسفر مى شوند‬ ‫و دماى زمین را باال برند‪ .‬کامال ش��بیه به یک گلخانه!‬ ‫حت��ى تردد هواپیماها روى س��طح زمی��ن نیز کامال‬ ‫هواى فرودگاه و اطرافش را الوده می کند‪ .‬درصد سهم‬ ‫الودگى بخ��ش هوانوردى جهانى بال��غ بر‪ ۱۱‬درصد‬ ‫محاس��به شده اما پرس��رعت ترین الوده کننده هواى‬ ‫کره زمین‪ ،‬محسوب می ش��ود‪ .‬مقاله اى درباره بحران‬ ‫الودگ��ی هواى جه��ان ِ‬ ‫در مجل��ه لومونددیپلماتیک‬ ‫المان‪ ،‬منتش��ر شد که براس��اس ان حدود ‪ ٥٧‬درصد‬ ‫از یک میلی��ارد و ‪ ۱۴۳‬میلی��ون گردش��گر در س��ال‬ ‫‪۱۳۹۶‬با هواپیما س��فر کردند‪ .‬مقدارگاز دى اکس��ید‬ ‫کربنى که همین سفرها حتى درحد یک مسافت‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومت��رى‪ ،‬تولید می کند دهها نفر در س��ومالى و یا‬ ‫اوگاندا در طول یک سال هم تولید نخواهند کرد‪ .‬خبر‬ ‫بدتر اینکه پژوهشگران دانشگاه منچستر متروپولیتن‬ ‫پیش بینى کرده اند در‪ ۳۰‬س��ال اینده‪ ،‬الودگى هوا به‬ ‫‪ ۳‬برابر س��طح فعلى خود خواهد رس��ید‪ .‬این تعبیر در‬ ‫خوشبینانه ترین حالتى است که حتى اگر ناوگان هاى‬ ‫هوانوردى کیفیت س��وخت و تکنولوژى صنعتى خود‬ ‫را بهبود ببخش��ند‪ ،‬رخ خواهدداد‪ .‬شواهدحاکی ازان‬ ‫است که کار از خبر رس��انى رسانه ها گذشته و اکنون‬ ‫درزمین��ه الودگى هوا و به خص��وص نجات کره زمین‬ ‫از الودگى‪ ،‬بس��یاری از نوجوانان دبیرس��تانى دست‬ ‫به کار ش��ده اند‪ .‬گرتا تونبرگ‪ ،‬دختر ‪۱۶‬ساله سوئدى‬ ‫تب��ارى که بانى جنبش حفاظت از اقلیم ش��ده نمونه‬ ‫این همکاری اس��ت‪ .‬او که هم اکنون ه��زاران هوادار‬ ‫دارد‪ ،‬پیش��رو اطالع رس��انی درباره خطرات الودگى‬ ‫کره زمین اس��ت و توجه جهانی��ان را چنان به این امر‬ ‫معطوف نموده که عکس��ش به عنوان ش��خصیت اول‬ ‫امس��ال بر روى اخرین ش��ماره مجله تایم رفته است‪.‬‬ ‫اجازه انتش��ار یک تن گازهاى گلخانه اى در اتمس��فر‬ ‫براس��اس یک س��ند قابل معامله حاکی از ان اس��ت‬ ‫که ازاین طریق مکانیس��م ب��ازار معامالتى اجازه پیدا‬ ‫می کند صنایع را به سوی نشر کمتر گازهاى گلخانه اى‬ ‫هدایت نماید‪ .‬در اصل مى شود چنین خواند که صنایع‬ ‫الوده کننده اتمسفر‪ ،‬باید هزینه حمایت های اقلیمى‬ ‫از کره زمی��ن را بپردازند‪ .‬به عبارتى چنانچه صنایعى‬ ‫قادر به کاهش انتشار گازهاى گلخانه ای شوند؛ بتوانند‬ ‫از مزایاى این عملیات کاهش��ى بهره مند گردند‪ .‬البته‬ ‫در مقابل‪ ،‬ان دس��ته از صنایعی که بیشتر از حدمجاز‬ ‫گاز هاى کرب��ن تولی��د می کنند ه��م بتوانند این حق‬ ‫انتش��ار را خری��دارى کنن��د‪ .‬درماه ج��اری میالدی‬ ‫س��ران کشورهاى متعهد به کنفرانس ‪ ٢٠١٥‬پاریس‪،‬‬ ‫در اس��پانیا مش��غول به چانه زنى در مورد میزان سهم‬ ‫کاهش��ى کشورهاى خود در تولید گازهای گلخانه ای‬ ‫هس��تند‪ .‬بااین همه تا اگاهی نباش��د‪ ،‬قدمی هرچند‬ ‫فردی و خرد در راه س�لامت تنها کره زمین برداش��ته‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬زمینی که باید سالم به دست نسل های‬ ‫بعد سپرده شود‪.‬‬ ‫‪ ۸‬روز تعطیلی‪ ،‬س��وغات الودگی هوا برای مدرس��ه های‬ ‫تهران از ابتدای پاییز امسال بوده است‪ .‬البته کالن شهرهای‬ ‫دیگ��ر هم از ای��ن تعطیلی بی نصیب نمانده ان��د و در برخی‬ ‫ش��هرها از جمل��ه اصفهان و تبریز نیز ش��اهد بیش از ‪ ۳‬روز‬ ‫تعطیلی ب��ه دلیل الودگی هوا بوده ای��م‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬تعطیلی مدرس��ه ها‪ ،‬دم دس��تی ترین و فوری ترین تصمیم‬ ‫کمیت��ه اضطرار الودگ��ی هوا برای کاه��ش الودگی هوای‬ ‫تهران و دیگر کالن ش��هرها در سال های اخیر بوده و به نظر‬ ‫می رس��د تعطیلی روزهای الوده در کالن ش��هرها به برنامه‬ ‫دائمی دانش اموزان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاثیر مثبت‬ ‫ثقفی‪ :‬هرگاه‬ ‫می گوییم با‬ ‫امار بگویید‬ ‫تاثیر این گونه‬ ‫تعطیلی ها چه‬ ‫بوده‪ ،‬شهرداری‬ ‫می گوید ‪۳۰‬‬ ‫درصد تردد‬ ‫در شهر کم‬ ‫شده است اما‬ ‫نمی گوید با چه‬ ‫سازکاری این‬ ‫رقم را اعالم‬ ‫می کند؟‬ ‫رئیس س��ازمان هواشناسی می گوید کاهش میزان تردد‬ ‫خودروها از نتایج مثبت تعطیلی مدرسه ها و عاملی مهم در‬ ‫کاهش الودگی هواست‪ .‬سحر تاجبخش در پاسخ به‬ ‫گف��ت‪ :‬تعداد باالی خودروهایی که در روزهای پاییز و زمان‬ ‫فعالیت مدرس��ه ها‪ ،‬وارد خیابان ها می شوند و االینده های‬ ‫زی��ادی وارد ه��وای نامناس��ب پاییز می کنن��د‪ ،‬منبع مهم‬ ‫الودگی هوای کالن ش��هرها اس��ت‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬صنایع‬ ‫االینده‪ ،‬خودروهای ش��خصی و ناوگان عمومی فرس��وده‪،‬‬ ‫همگ��ی در الوده کردن ه��وا نقش دارند ام��ا در این زمینه‬ ‫که درصد س��هم هر یک چه قدر است‪ ،‬نمی توانم امار دقیق‬ ‫بده��م زیرا این کار در حوزه فعالیت س��ازمان هواشناس��ی‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته س��وخت هم نقش مهمی در این زمینه دارد‬ ‫و ب��ه طور قطع اگر س��وخت بهتری تولید ش��ود‪ ،‬در زمینه‬ ‫کاهش الودگی گام بزرگی برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫تاجبخش‪ ،‬س��ازمان هواشناسی می تواند افزایش یا کاهش‬ ‫االینده ه��ای هوا را پیش بینی کند اما کار پایش و نظارت بر‬ ‫مس��ئله الودگی هوا با سازمان محیط زیست و مرکز کنترل‬ ‫الودگی هواست‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ‪ ۲۰‬درصدی تعطیلی‬ ‫یک کارش��ناس ترافیک و الودگی هوا می گوید تعطیلی‬ ‫مدرس��ه ها تاثیر دس��ت کم ‪ ۲۰‬درص��دی در کاهش تردد‬ ‫خودروه��ا دارد و بر همین اس��اس می توان گفت تعطیلی‬ ‫مدرس��ه ها در کاه��ش الودگی هوا موثر اس��ت‪ .‬یوس��ف‬ ‫رش��یدی با بیان ای��ن مطلب در گفت وگو ب��ا فارس افزود‪:‬‬ ‫باید س��ازمان هواشناس��ی به طور دقیق اعالم کند میزان‬ ‫االینده ها در هوا چگونه اس��ت و چه مقدار ماندگاری دارد‪،‬‬ ‫البته به نظر می رسد باید سازمان هواشناسی در این زمینه‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ‪ ۲۵‬درصدی تعطیلی‬ ‫یک عضو ش��ورای ش��هر تهران نی��ز از تاثیر ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫تعطیلی مدرسه ها بر کاهش الودگی هوا می گوید اما نسبت‬ ‫به استفاده همیشگی از این راهکار موقت‪ ،‬انتقاد دارد‪ .‬الهام‬ ‫فخاری هفته گذش��ته‪ ،‬در صد و هش��تاد و سومین نشست‬ ‫شورا در نطق پیش از دستور با بیان اینکه تعطیلی مدرسه ها‬ ‫به عنوان راهکاری موقت و فوری‪ ،‬سبب کاهش ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫ترافیک و این مس��ئله‪ ،‬موجب کاهش االینده ها می ش��ود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬این تنها کاری اس��ت که ب��رای کنترل الودگی از‬ ‫نهادهای مدیریتی برمی اید؟ چرا هیچ اراده ای برای مذاکره‬ ‫و همکاری موثر نهادهای ذی ربط از جمله دولت‪ ،‬شهرداری‬ ‫و راهنمایی و رانندگی وجود ندارد؟ او با بیان اینکه نهادهای‬ ‫مس��ئول‪ ،‬در زمینه الودگی هوا سکوت کرده و شهرداری از‬ ‫عملکرد خود دفاع می کند‪ ،‬افزود‪ :‬س��ال گذشته تهران بعد‬ ‫از چند س��ال‪ ،‬تعطیلی خاصی به دلیل الودگی هوا نداشت‪.‬‬ ‫هم��ان موقع ش��هرداری اع�لام کرد که دلی��ل این کاهش‬ ‫روزهای الوده‪ ،‬اقدامات شهرداری مانند اجرای طرح جدید‬ ‫ترافیک بوده اس��ت‪ .‬امس��ال هم با وجود انکه دوباره میزان‬ ‫الودگی به وضعیت ناهنجار س��ال های گذش��ته برگش��ته‬ ‫است‪ ،‬برخی نهادها سکوت کرده و برخی از جمله شهرداری‪،‬‬ ‫در مقام دفاع از اقدامات خود برامده اند‪ .‬فخاری با بیان اینکه‬ ‫بر اس��اس گزارش بانک جهانی روزانه ‪ ۱۲۰۰‬تن االینده در‬ ‫هوای ش��هر تهران پخش می ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در روزهای‬ ‫الوده‪ ،‬مدرس��ه ها تعطیل می ش��وند اما تعطیلی دردی دوا‬ ‫نمی کن��د و به س��ردرگمی پ��در و مادرهای ش��اغل منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬او ی��اداور ش��د‪ :‬س��ال گذش��ته هر روز ش��اهد‬ ‫مصاحبه ه��ای پی درپ��ی مس��ئوالن حوزه حم��ل و نقل و‬ ‫ترافیک ش��هرداری بودیم که تعطیل نشدن مدرسه ها بر اثر‬ ‫الودگی هوا را ناشی از طرح های موفق این معاونت در زمینه‬ ‫الودگی می دانس��تند و باور داشتند که ان هوای نه چندان‬ ‫ال��وده‪ ،‬به یاری باد و باران نبوده اس��ت‪ ،‬اما امس��ال به نظر‬ ‫می رسد همان طرح ها هم نتیجه نداده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه ترافیکی‬ ‫ب��ا وجود اظهارنظرهای موجود مبنی بر کاهش ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫درصدی الودگ��ی هوای تهران در اثر تعطیلی مدرس��ه ها‪،‬‬ ‫مدیر واحد مدل س��ازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای تهران از این مسئله اظهار بی اطالعی می کند‪ .‬حسین‬ ‫ش��هبازی در گفت وگ��و با ایس��نا از میزان تاثی��ر تعطیلی‬ ‫مدرس��ه ها بر کاهش الودگی هوا در ش��رایط اضطرار اعالم‬ ‫تاکید حناچی بر تعطیلی شهر؛ نه تخلیه‬ ‫شهردار تهران ادعای منتشر شده مبنی‬ ‫بر احتمال تخلیه ش��هر ته��ران به دلیل‬ ‫الودگ��ی هوا را تکذیب ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت گس��ترش الودگی باید تمهیدات‬ ‫بیشتری می اندیش��یدیم‪ ،‬از جمله اینکه‬ ‫تعطیلی کامل ش��هر را اع�لام می کردیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬پیروز حناچ��ی افزود‪:‬‬ ‫ذرات معل��ق باالی ‪ ۲۰۰‬یعنی عبور از مرز هش��دار‬ ‫و وضعیت خطرناک که دوش��نبه این رقم به باالی‬ ‫‪ ۲۰۰‬رس��یده بود‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫گفت��ه بودید اگر ب��اران نمی امد‪ ،‬ش��هر باید تخلیه‬ ‫می ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خی��ر‪ .‬باید تمهیدات‬ ‫بیش��تری اندیشیده می شد‪ ،‬به طور مثال‬ ‫تعطیلی کامل برای شهر اعالم می کردیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات ش��هردار تهران نیز‬ ‫در ای��ن زمینه در توئیتر نوش��ت‪ :‬برخی‬ ‫خبرگزاری ها از زبان ش��هردار در نشست‬ ‫ات��اق بازرگان��ی تهران نق��ل کرده اند که‬ ‫اگر باران نمی امد‪ ،‬ش��هر باید تخلیه می شد‪ .‬چنین‬ ‫برداشتی از سخنان شهردار درست نیست و حناچی‬ ‫تاکی��د کرد در صورت توس��عه الودگی‪ ،‬ش��هر باید‬ ‫تعطیل می شد‪.‬‬ ‫خانه های ‪ ۲۵‬متری در راه تهران‬ ‫معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری تهران از‬ ‫پیش��نهاد شهرداری برای ساخت خانه های ‪ ۲۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫متری خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالرضا گلپایگانی‬ ‫ب��ا بی��ان این که یک��ی از برنامه های اصل��ی معاونت‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬س��اخت خانه های کوچک است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال برداش��تن موانع س��اخت خانه های ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬متری هس��تیم چرا که این مسئله نیازمند رای‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۵‬است‪ .‬وی با اشاره به اعالم امادگی‬ ‫ش��هردار تهران برای کمک به تامین مسکن در تهران‬ ‫گفت‪ :‬ما ایده س��اخت اپارتمان های کوچک را دادیم‪.‬‬ ‫به نظر می رسد ایجاد این خانه ها در همه کالن شهرها‬ ‫ض��رورت دارد‪ .‬درحال حاضر ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫اپارتم��ان خالی در تهران وجود دارد که اگر این رقم‬ ‫را در ‪ ۱.۵‬میلی��ارد توم��ان ضرب کنیم می ببینیم چه‬ ‫س��رمایه ای از دست رفته است‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫پیشنهاد به وزارت کشور ارسال شده است‪ ،‬گفت‪ :‬قرار‬ ‫نیس��ت ش��هرداری تهران این خانه ها را بسازد اما در‬ ‫راستای تسهیلگری به نهادهای متولی کمک می کند‪.‬‬ ‫نظر رئیس سازمان محیط زیست درباره بوی نامطبوع تهران‬ ‫رئی��س س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط زیس��ت با اشاره به انتشار بوی‬ ‫نامطبوع در ته��ران در روزهای اخیر‬ ‫گفت‪ :‬این بوی نامطب��وع‪ ،‬بوی زباله‬ ‫و گوگرد است‪.‬‬ ‫البته همه ان را انکار می کنند زیرا‬ ‫کس��ی بودجه کافی برای جابه جایی‬ ‫سایت پسماند ارادکوه و حل معضل بو ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عیس��ی کالنتری ب��ا ابراز‬ ‫رضای��ت از تخصیص مناب��ع برای حل‬ ‫معض�لات محی��ط زیس��تی گف��ت‪ :‬در‬ ‫بودجه امس��ال‪ ۱۰۰ ،‬میلی��ون دالر به‬ ‫مبارزه با گرد و غبار‪ ۱۵۰ ،‬میلیون دالر‬ ‫به معضل پس��ماند و ی��ک میلیارد دالر‬ ‫کاه��ش الودگی نفت��ی اختصاص داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کالنتری به معضل بوی نامطبوع تهران اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬مدیری که نمی دان��د و تصمیمی‬ ‫می گیرد ‪ ۱۰‬برابر هزینه بیش��تری باید برای حل‬ ‫مش��کل صرف کند یا ان مس��ئله هرگز درست‬ ‫نمی شود‪ ،‬در نتیجه وقتی در تهران جریان باد از‬ ‫جنوب به ش��مال می شود‪ ،‬بوی نامطبوع پایتخت‬ ‫را دربر می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن بوی زباله و گوگرد اس��ت‪ .‬جالب اس��ت‬ ‫که همه ان را انکار می کنند زیرا کس��ی بودجه‬ ‫کاف��ی برای جابه جایی ارادکوه و حل معضل بو‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫سهمیه ‪ ۶۰۰‬لیتری بنزین برای تاکسی ون ها‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی شهر تهران از‬ ‫توزی��ع بی��ش از ‪ ۴‬هزار کارت س��وخت جدید با‬ ‫سهمیه ‪ ۶۰۰‬لیتر میان رانندگان تاکسی ون خبر‬ ‫داد‪ .‬علیرضا قنادان در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫سهمیه بنزین خودروهای تاکسی ون با بیان اینکه‬ ‫براس��اس تصمیم اولیه دولت‪ ،‬برای تاکسی های‬ ‫ون ‪ ۴۰۰‬لیتر سهمیه سوخت در نظر گرفته شده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬با رایزنی های انجام ش��ده با مجموعه‬ ‫دولت مقرر ش��د س��همیه بنزین تاکسی های ون‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬لیت��ر ب��ه ‪ ۶۰۰‬لیتر افزای��ش یابد و قرار‬ ‫بود این مس��ئله از اذر عملیاتی شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه برای دریافت سهمیه ‪ ۶۰۰‬لیتری‬ ‫بنزین الزم اس��ت کارت سوخت خودرو‬ ‫ون تغییر کند‪ ،‬افزود‪ :‬با اینکه مقرر شده‬ ‫بود س��همیه جدید تاکس��ی های ون از‬ ‫اذر اعمال ش��ود‪ ،‬به دلیل طوالنی شدن‬ ‫فرایند صدور کارت های س��وخت جدید‬ ‫اجرای این تصمیم ب��ه اول دی موکول‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته قنادان‪ ،‬در کارت سوخت رانندگان‬ ‫تاکس��ی ون در اول دی عالوه بر س��همیه ‪۶۰۰‬‬ ‫لیتری‪ ۲۰۰ ،‬لیتر مازاد که مابه التفاوت س��همیه‬ ‫بنزین اذر اس��ت‪ ،‬در دس��ترس خواه��د بود‪ .‬در‬ ‫مرحله نخس��ت‪ ،‬حدود ‪ ۵‬هزار راننده‬ ‫تاکسی ون تهران برای دریافت کارت‬ ‫س��وخت های جدید به دولت معرفی‬ ‫ش��دند‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫ضوابط موجود‪ ،‬فقط رانندگان تاکسی‬ ‫ون فع��ال در حمل ونق��ل عمومی که‬ ‫دارای پروانه معتبر تاکسیرانی بوده اند‪،‬‬ ‫ب��رای دریافت س��همیه س��وخت ‪ ۶۰۰‬لیتری به‬ ‫وزارت کش��ور معرفی شده اند و خودروهای بدون‬ ‫پروانه معتبر تاکس��یرانی‪ ،‬مشمول دریافت ‪۲۰۰‬‬ ‫لیتر مازاد نخواهند بود‪.‬‬ ‫بی اطالع��ی کرده و دس��تیابی به این اطالع��ات را منوط به‬ ‫مطالعات ترافیکی دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت اموزش و پرورش‬ ‫نماین��ده اموزش و پرورش ش��هر تهران در کمیته اضطرار‬ ‫الودگی هوای پایتخت نیز معتقد اس��ت تعطیلی مدرس��ه ها‬ ‫تاثی��ری بر کاه��ش الودگی هوا ندارد‪ .‬مس��عود ثقفی به مهر‬ ‫گفت‪ :‬تعطیل کردن مدرس��ه ها به ویژه برای مادران ش��اغل‬ ‫مشکلی را حل نمی کند و مجبورند فرزندانشان را همراه خود‬ ‫به محی��ط کاری ببرند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه تاکید‬ ‫می شود مادران در این اوقات‪ ،‬مرخصی بگیرند اما همه کارها‬ ‫به شکلی نیست که افراد بتوانند مرخصی بگیرند و برای بانوان‬ ‫ش��اغل در بخش خصوصی مش��کل ایجاد کرده است چرا که‬ ‫مانند نهادهای دولتی نیس��تند و اگر بخواهند تعداد زیادی از‬ ‫روز ها را مرخصی بگیرند‪ ،‬در خطر از دست دادن شغل هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بسیاری از انها سرپرست خانوار هستند و باید‬ ‫ب��ه این ابعاد مس��ئله نیز فکر ش��ود و یک راه��کار موقتی در‬ ‫دستور کار قرار نگیرد‪ .‬ثقفی با بیان اینکه بارها اعالم کرده ایم‬ ‫تعطیلی مدرس��ه ها راهکار مناسبی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬ما در بحث‬ ‫الودگ��ی هوا دو موضوع داریم‪ .‬یکی پرداختن به این مس��ئله‬ ‫که ای��ا می خواهیم الودگ��ی را با تصمیم��ی مانند تعطیلی‬ ‫مدرسه ها برطرف و کم کنیم یا اینکه می خواهیم جلو اسیب‬ ‫رسیدن به دانش اموزان را بگیریم‪ .‬رئیس اداره اطالع رسانی‬ ‫و روابط عمومی اموزش و پرورش ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫هدف این اس��ت که الودگی را برطرف کنیم باید از خودمان‬ ‫بپرسیم مگر دانش اموزان االینده تولید می کنند؟ بخشی از‬ ‫یک میلیون دانش اموز تهرانی با سرویس به مدرسه می روند‪.‬‬ ‫بیش��تر این سرویس ها تاکسی و وس��ایل نقلیه عمومی است‬ ‫که اگر دانش اموزان را به مدرس��ه نرس��انند در س��طح شهر‬ ‫مس��افران را جابه جا می کنند‪ .‬بنابراین با تعطیلی مدرسه ها‬ ‫در این تردد تفاوتی ایجاد نمی شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه فقط به‬ ‫دنبال تعطیل کردن مدرسه هس��تند و راه حل دیگری برای‬ ‫این شهر و کمک به مردم ندارند‪ .‬از سوی دیگر اگر می گوییم‬ ‫مدرس��ه تعطیل ش��ود‪ ،‬باید در همه مقاطع تعطیل شود‪ ،‬چه‬ ‫تفاوتی میان دانش اموز پایه ششم و هفتم وجود دارد؟ ضمن‬ ‫اینکه باید همه اداره ها و کارکنان دولت هم تعطیل ش��وند تا‬ ‫خانواده ها فرصت ترک ش��هر را داشته باشند و نتیجه بهتری‬ ‫ب��ا تعطیلی بگیریم‪ .‬ثقفی درباره تعطیلی مدرس��ه ها به بهانه‬ ‫حفظ س�لامتی دانش اموزان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما چند س��ال پیش‬ ‫اندازه گی��ری کردیم و دیدیم می��زان االینده هایی که داخل‬ ‫کالس های درس وجود دارد‪ ،‬با می��زان االینده های موجود‬ ‫در اتاق خانه ها برابر اس��ت‪ .‬بنابرای��ن االینده هایی که نگران‬ ‫هستیم س��ر کالس درس به بچه ها اس��یب برساند در خانه‬ ‫انه��ا هم وج��ود دارد‪ .‬تنها تفاوت‪ ،‬زمان رف��ت و امد بچه ها و‬ ‫زنگ تفریح بچه هاس��ت که روی هم یک س��اعت می شود‪ .‬ما‬ ‫به خاطر یک س��اعت و با فرض اینکه ان یک س��اعت در روز‪،‬‬ ‫دانش اموزانی که تعطیل می ش��وند‪ ،‬به خیابان نمی روند و در‬ ‫ش��هر تردد ندارند‪ ،‬به حفظ سالمتی شان کمک کرده ایم! وی‬ ‫با اش��اره به مشکالتی که تعطیلی مدرس��ه ها ایجاد می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از دانش اموزان‪ ،‬پدر و مادرهای شاغل دارند‪.‬‬ ‫وقتی ما مدرس��ه های ابتدایی را تعطی��ل می کنیم به معنای‬ ‫این اس��ت که یا پدر و مادر ش��اغل باید فرزندش را با خود سر‬ ‫کار ببرد که اس��یبش بیشتر است‪ ،‬یا او را به خانه کسی ببرند‬ ‫که باز همان رفت و امد در ش��هر و در معرض الودگی بودن‪،‬‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬نماینده اموزش و پ��رورش در کمیته اضطرار‬ ‫الودگی هوای ته��ران اظهار کرد‪ :‬این ن��وع تصمیم گیری ها‬ ‫رویارویی غیرمسئوالنه با الودگی هوا است‪ .‬هرگاه می گوییم‬ ‫با امار بگویید تاثیر این گونه تعطیلی ها چه بوده‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫می گوید ‪ ۳۰‬درصد تردد در شهر کم شده است اما نمی گوید‬ ‫با چه سازکاری این رقم را اعالم می کند؟‬ ‫‹ ‹بررسی در مجلس‬ ‫عض��و کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫می گوید تعطیلی مدرسه ها به دلیل الودگی هوا باعث ازبین‬ ‫رفتن ثبات نظام اموزش��ی می ش��ود و مجم��ع نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به این موضوع ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫طیبه سیاوش��ی در پاسخ به پرس��ش‬ ‫مبنی بر تاثیر‬ ‫تعطیلی مدرسه ها بر کاهش الودگی هوا افزود‪ :‬مجلس نهاد‬ ‫قانونگ��ذار و ناظر اس��ت و اموزش و پرورش یا ش��هرداری و‬ ‫ش��ورای ش��هر باید در زمینه این تاثیر پاسخگو باشند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کمیس��یون فرهنگی مجلس با تعطیلی مدرسه ها‬ ‫به عنوان راه��کاری موقت برای کاهش الودگی هوا مخالف‬ ‫اس��ت اما به نظر می رس��د مس��ئوالن مربوطه‪ ،‬راه دیگری‬ ‫پیدا نمی کنند‪ .‬سیاوش��ی یاداور ش��د‪ :‬کمیسیون فرهنگی‬ ‫تاکنون بارها این پرس��ش را از مس��ئوالن داشته و خواستار‬ ‫ارائه راهکار جایگزین ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال می توان‬ ‫برنامه ریزی کرد که مدرس��ه ها از ابتدای شهریور کار خود را‬ ‫اغاز کنند تا تعطیلی مدرس��ه ها در پاییز‪ ،‬اسیبی به مسائل‬ ‫درس��ی نرس��اند و خانواده ها نیز فرصت برنامه ریزی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫با حضور رئیس قوه قضاییه و وزیر کشور از مدیران جهادی تقدیر شد‬ ‫معرفی مدیر عامل فوالد اکسین خوزستان به عنوان مدیر جهادی کشور‬ ‫شش��مین همایش ملی مدیریت جهادی عصر‬ ‫روز سه ش��نبه ‪ ۲۶‬اذر ماه در مرکز همایش های‬ ‫بین المللی صداوس��یما با حض��ور ‪ ۱۰۰۰‬نفر از‬ ‫مدیران جهادی کش��ور برگزار شد و از ‪ ۳۰‬مدیر‬ ‫جهادی تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد اکس��ین‪ ،‬در‬ ‫ای��ن همایش س��ید ابراهیم رئیس��ی رئیس قوه‬ ‫قضائی��ه‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور‪،‬‬ ‫امیر دری��ادار س��یاری مع��اون هماهنگ کننده‬ ‫ارتش‪ ،‬رحمان��ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫دیگر مقامات لش��کری و کشوری حضور داشتند‬ ‫و سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫امی��ن ابراهیم��ی مدی��ر عامل ش��رکت فوالد‬ ‫اکس��ین خوزستان با توجه به عملکردش در این‬ ‫شرکت از س��وی انجمن مدیریت جهادی کشور‬ ‫از میان هزاران مدیر معرفی شده به عنوان مدیر‬ ‫جهادی معرفی شد و با ارائه لوح از وی تقدیر به‬ ‫عمل امد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫اکسین بخش��ی از عملکرد شرکت فوالد اکسین‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬منج��ر به کس��ب ای��ن عنوان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ تغیی��ر اساس��ی در روند تولی��د و بازرگانی‬‫ش��رکت از تولید کارمزدی به فروش مس��تقیم‬ ‫بدون بهره گیری از سرمایه در گردش و اعتبارات‬ ‫بانکی‬ ‫ س��وداوری ش��رکت ف��والد اکس��ین در‬‫حسابرسی ش��ش ماهه نخست سال ‪ 1398‬پس‬ ‫از چهار سال‬ ‫ تس��ویه بی��ش از ‪250‬میلی��ارد توم��ان از‬‫بدهی های س��ال های گذش��ته ش��امل مطالبات‬ ‫مربوط به فروش ورق‪ ،‬مطالبات بازار‪ ،‬هزینه های‬ ‫انرژی و خدمات شهرداری و اقساط بانکی‬ ‫ بومی س��ازی و تولی��د انب��وه ورق های ‪api‬‬‫محیط ت��رش و انعقاد قرارداده��ای مختلف در‬ ‫حوزه نف��ت و گاز ازجمله تولی��د ورق خط لوله‬ ‫گوره به جاس��ک که منجر به خودکفایی کشور‬ ‫در شرایط تحریم شده است‪.‬‬ ‫ ثب��ت رک��ورد باالتری��ن ص��ادرات س��االنه‬‫ورق های فوالدی به می��زان ‪36‬هزار تن تا پایان‬ ‫اذر ماه ‪98‬‬ ‫ راه ان��دازی بزرگترین ازمایش��گاه خوردگی‬‫کشور جهت تست ورق های لوله های نفتی جهت‬ ‫ارائه محصوالت با کیفیت و اخذ اس��تانداردهای‬ ‫الزم از سوی وزارت نفت‬ ‫ تجاری س��ازی تولید ورق ه��ای ‪ X70‬برای‬‫اولین ب��ار در خاورمیانه جه��ت لوله ‪5L API‬‬ ‫گری��د ‪ X70‬ب��ا قط��ر ‪ ۵۶‬این��چ با اس��تفاده از‬ ‫اسیب های داخلی‬ ‫ ثب��ت مالکی��ت و تولی��د تج��اری ورق های‬‫استحکام باالی مقاوم به سایش با نام اختصاصی‬ ‫اکس��ین ار جهت اس��تفاده در صنایع س��یمان‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬معادن‪ ،‬راهسازی و‪...‬‬ ‫ خرید و تامی��ن بیش از ‪ 800‬قلم از قطعات‬‫اضطراری کارخانه ک��ه منجر به کاهش توقفات‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ سفارش گذاری و خرید غلتک های پشتیبان‬‫برای نخستین بار از تاریخ تاسیس شرکت‬ ‫ انجام عملیات اولین اورهال برنامه ریزی شده‬‫تولید شرکت در ابان ماه سال جاری بدون نیاز به‬ ‫کارشناسان خارجی‬ ‫ کس��ب عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه‬‫کش��ور برای تولید ورق عریض فوالدی وارداتی‬ ‫گری��د ‪ CK45‬ک��ه برای اولین بار در کش��ور با‬ ‫هدف تامین نیاز مصرف کنندگان صنایع معدنی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و ابزارهای صنعتی‪ ،‬قطعات یدکی‬ ‫مورد اس��تفاده در موتور خودرو و سیس��تم های‬ ‫حمل ونقل تولید شده است‪.‬‬ ‫ تدوین و بکارگیری چندین دستورالعمل در‬‫حوزه نیروی انسانی با هدف ایجاد ضوابط ارتقای‬ ‫شغلی و استفاده کارکنان از تسهیالت رفاهی به‬ ‫منظور رفع تبعیض‬ ‫ انج��ام مس��ئولیت های اجتماع��ی ازجمل��ه‬‫بس��یج امکانات و نیروی انسانی شرکت در سیل‬ ‫فروردین ‪ 1398‬و اربعین حسینی‬ ‫ اهدای ده ها قلم تجهیزات اموزشی و وسایل‬‫رفاهی به مدارس روستاهای اطراف شرکت‬ ‫ازجمله اقدامات ش��اخصی بوده که در س��ال‬ ‫‪ 1398‬در ش��رکت ف��والد اکس��ین خوزس��تان‬ ‫ص��ورت گرفته که عالوه بر حرکت رو به رش��د‬ ‫ش��رکت و بازگرداندن اکس��ین به رسالت اصلی‬ ‫خود که همان تولید ورق های با ارزش افزوده باال‬ ‫اس��ت‪ ،‬عامل انتخاب مدیرعامل شرکت به عنوان‬ ‫مدیر جهادی در سال جاری شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1431‬‬ ‫پیاپی ‪2749‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫نس��بت س��ینما با موضوع��ات مختل��ف اجتماعی‬ ‫گاهی از انکه تنها در اندازه طرح یک داس��تان باش��د‪،‬‬ ‫کارک��ردی فراتر پیدا ک��رده و الزم و مل��زوم یکدیگر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در روزگاری که رشد فناوری های‬ ‫مختلف موجب شده است زیست دنیای امروز به مراکز‬ ‫صنعتی وابسته باشد و از همین رو زندگی مردم اغشته‬ ‫به دود و س��یاهی کارخانه ها اس��ت و چهره شهرها هر‬ ‫روز خاکس��تری تر می شود‪ ،‬شاید تنها ابزاری که بتواند‬ ‫ب��ار دیگر به همه یاداوری کند تنها راه نجات بش��ر از‬ ‫دس��ت الودگی هوا بازگشت به اغوش طبیعت و توجه‬ ‫به محیط زیست است‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران در طول س��ال های مختلف فعالیت‬ ‫پ��س از پی��روزی انقالب با س��اخته های مختلف خود‬ ‫همواره سعی کرده است نسبت به حفظ محیط زیست‬ ‫هشدارهای مختلف خود را بدهد‪ .‬در واقع سینما ابزاری‬ ‫اس��ت برای نشان دادن راه و هشدار از عواقب کارهایی‬ ‫که باعث می شود اسیب های بیشتری به طبیعت بزنیم‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته برخی از س��ینماگران نسبت‬ ‫به اس��یب هایی که محیط زیست کش��ورمان را تهدید‬ ‫می کند هش��دار داده اند‪ ،‬به عنوان مثال ناصر تقوایی از‬ ‫بریده ش��دن درختان مقابل موزه س��ینما انتقاد کرد‪،‬‬ ‫مجید مجیدی از نابودی بافت تاریخی پامنار و باغ های‬ ‫شمیران گالیه کرده است‪ ،‬بازیگرانی چون رضا کیانیان‬ ‫و میت��را حجار هم درباره موضوع های محیط زیس��تی‬ ‫چون نج��ات دریاچه ارومیه‪ ،‬حمای��ت از محیط بانان‬ ‫و حق��وق حیوان��ات‪ ،‬حفاظت از دماون��د و… فعاالنه‬ ‫وارد میدان ش��دند و دیگر اهالی س��ینما مثل مهتاب‬ ‫کرامتی‪ ،‬بهرام رادان‪ ،‬علیرضا خمس��ه‪ ،‬کتایون ریاحی‪،‬‬ ‫اتیال پسیانی و… هم از برنامه های درختکاری حمایت‬ ‫کرده اند‪ .‬اما همه این ها استفاده از محبوبیت و شهرت‬ ‫سینماگران برای حفظ محیط زیست است‪.‬‬ ‫اما با همه اینها س��وال این است که سینما به عنوان‬ ‫هنری تاثیرگ��ذار برای تغییر نگرش مردم نس��بت به‬ ‫حفظ محیط زیس��ت چه کرده اس��ت و چ��ه می تواند‬ ‫بکند؟‬ ‫البته نمی توان حرکت هایی مانند جشنواره فیلم های‬ ‫س��بز و افتتاح «س��ینمای محیط زیست» توسط ستاد‬ ‫محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در موزه‬ ‫حیات وح��ش داراباد را نادیده گرفت‪ ،‬اما ایا اینها برای‬ ‫کاهش یا حل معضالت کنونی زیس��ت محیطی کافی‬ ‫اس��ت؟ یا اینکه س��ینماگران باید جدی ت��ر وارد این‬ ‫موضوع ش��ده و در اثار س��ینمایی ه��م رد پای حفظ‬ ‫محیط زیست را دید؟‬ ‫در میان مستندس��ازان کش��ور‪ ،‬افرادی هستند که‬ ‫فیلم های برجسته و به یادماندنی با موضوع محیط زیست‬ ‫س��اخته اند که در میان انان‪ ،‬فرهاد وره��رام با اثاری‬ ‫مانند «گذر ش��هر بر اب» درب��اره روددره های تهران‪،‬‬ ‫«و یکی بر س��ر ش��اخ بن می برید» درباره جنگل های‬ ‫ش��مال‪ ،‬و‪ ...‬جایگاه برجس��ته ای دارد‪ .‬فیلم هایی مانند‬ ‫«حیات ابی خلیج فارس» به کارگردانی سعید ابوطالب‬ ‫(‪« ،)۱۳۸۲‬مرگ دلفین ها» به کارگردانی جعفر عبدی‬ ‫پ��ور (‪« ،)۱۳۸۶‬ژئوپارک قش��م» ب��ه کارگردانی رضا‬ ‫نظام دوست‪ ،‬فیلم مستند و ماجرا دار «در جست وجوی‬ ‫پلن��گ ایرانی» ب��ه کارگردانی فتح اهلل امی��ری که در‬ ‫جش��نواره فیل��م فج��ر ‪ ۱۳۹۰‬برنده س��یمرغ بلورین‬ ‫بهترین مس��تند شد‪ ،‬از مس��تندهای زیبا و تاثیرگذار‬ ‫زیست محیطی چند سال اخیر هستند‪.‬‬ ‫در میان معدود مس��تندهای مرتب��ط با موضوع اب‬ ‫و س��د‪ ،‬مادرم بل��وط به کارگردانی محم��ود رحمانی‪،‬‬ ‫فیلم س��ازی که اصلیت او از بختیاری های خوزس��تان‬ ‫اس��ت‪ ،‬قومی که بیش��ترین اس��یب ها را از پروژه های‬ ‫سدس��ازی متحمل ش��ده‪ ،‬کاری از هر حی��ث ویژه و‬ ‫تماشایی اس��ت‪ .‬این فیلم را می توان اثری متفاوت در‬ ‫گونه (ژانر) مستند دانست که در ان واقعیت‪ ،‬حقیقت‪،‬‬ ‫تخیل و داستان پردازی درهم امیخته شده و بیننده را‬ ‫در ارتباط با موضوع ابگیری یک س��د‪ ،‬س��خت متاثر‬ ‫می کند‪ .‬فرش��ته جغتای��ی نیز یک مس��تند با عنوان‬ ‫دره ما چه سرس��بز بود‪ ،‬با موضوع سدس��ازی ساخته‬ ‫اس��ت که در ان‪ ،‬مویه های اهالی یک دهکده که مکان‬ ‫مقدسشان غرق می شود‪ ،‬به راستی تکان دهنده است‪.‬‬ ‫اما در میان س��ینماگران ای��ران‪ ،‬اثاری با مضمون یا‬ ‫اش��اره های محیط زیستی ساخته ش��ده اند که اگرچه‬ ‫تعدادش��ان کم است اما در میان انها اثار مهمی وجود‬ ‫دارد که در ادامه می توانیم انها را با هم مرور کنیم‪.‬‬ ‫از کارنامه سینمای ایران در ساخت اثاری با محوریت محیط زیست و الودگی هوا‬ ‫روزی که نفس زمین گرفت‬ ‫نمایی از فیلم وارونگی‬ ‫س��ینمای ای��ران در طول س��ال های فعالیت پ��س از پی��روزی انقالب‬ ‫ب��ا س��اخته های مختلف خود همواره س��عی کرده اس��ت نس��بت به حفظ‬ ‫محیط زیست هشدارهای خود را بدهد‬ ‫الودگی ه��وا دارد و کوچ اجباری مردم به ش��هرهایی‬ ‫ک��ه کمت��ر دچار مس��ائل صنعت��ی هس��تند و از این‬ ‫دریچه می توان فیل��م را جزو اثار دغدغه مند در حوزه‬ ‫محیط زیست دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹به رنگ ارغوان‬ ‫شاید با پیشینه کارنامه فیلمسازی ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫نبای��د دنبال کارهایی با موضوع های اجتماعی از قبیل‬ ‫محیط زیست باشیم؛ اما فیلمساز برجسته کشورمان که‬ ‫بیشتر اثارش در حوزه سینمای انقالب و دفاع مقدس‬ ‫اس��ت در یکی از مطرح ترین کاره��ای خود یعنی «به‬ ‫رنگ ارغوان» در کنار داس��تان اصلی خود که اشاره ای‬ ‫ب��ه گروهک های ضدانقالب و مس��ائل امنیتی کش��ور‬ ‫دارد در پس زمینه داستان اشاره مستقیمی به موضوع‬ ‫محیط زیس��ت و جنگل خواری دارد‪ .‬فیل��م با اعتراض‬ ‫دانشجویان رش��ته جنگلبانی در منطقه شمالی کشور‬ ‫اغاز می ش��ود که به پروژه عبور ج��اده از میان جنگل‬ ‫معترض هس��تند و در طول فیلم به این موضوع اشاره‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در «ب��ه رنگ ارغوان» یکی از چهره های ش��اخص و‬ ‫فعال محیط زیس��ت ایران‪ ،‬دکتر اسماعیل کهرم‪ ،‬نقش‬ ‫اس��تاد دانشگاه را دارد که در زندگی واقعی نیز چنین‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین زنده یاد محمدعلی اینانلو که یکی از‬ ‫فعاالن محیط زیست است در این فیلم در نقش رئیس‬ ‫دانشگاه نقش متفاوتی را بازی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نارنجی پوش‬ ‫س��ینمای داری��وش مهرجویی از جنس س��ینمای‬ ‫دغدغه مند اس��ت‪ .‬او در هر فیلمش به س��راغ یکی از‬ ‫موضوع های روز جامعه می رود‪ .‬در «سنتوری» به سراغ‬ ‫پدیده ش��وم اعتیاد م��ی رود و در «دایره مینا» روایتی‬ ‫تلخ و تکان دهنده از ماجرای ورود خون های الوده را به‬ ‫تصویر می کش��د‪ .‬در کارنامه مهرجویی فیلم با موضوع‬ ‫محیط زیس��ت هم دیده می شود‪ .‬او در «نارنجی پوش»‬ ‫به موضوع محیط زیس��ت و اهمیت زباله و جمع اوری‬ ‫ان می پ��ردازد‪ .‬مهرجویی در «نارنجی پوش» با لحنی‬ ‫سرخوش��انه ب��ه همه توصی��ه می کند ک��ه در زندگی‬ ‫ش��خصی خود یک «نارنجی پوش» باش��ند و همچون‬ ‫پاکبانان زحمتکش ش��هرداری از محیط زندگی خود‬ ‫محافظت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وارونگی‬ ‫بهن��ام بهزادی در س��ومین تجربه س��ینمایی خود‬ ‫س��راغ یک درام خانوادگ��ی رفت و با دس��تمایه قرار‬ ‫دادن موض��وع وارونگی و الودگی ناش��ی از این پدیده‬ ‫زیس��ت محیطی هش��داری جدی به این موضوع داده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید «وارونگی» یکی از جدی ترین درام های‬ ‫سینمای ایران است که داستان خود را درست بر بستر‬ ‫یک فاجعه زیس��ت محیطی و تاثیر ان بر فروپاشی یک‬ ‫خان��واده می گ��ذارد‪ .‬توجه به بنیان خان��واده و از بین‬ ‫رفتن ش��رایط زندگی در شهرهای صنعتی و بزرگ به‬ ‫دلیل وجود پدیده وارونگی دما باعث شده است ساخته‬ ‫بهنام بهزادی یک اثر ش��اخص در حوزه اسیب شناسی‬ ‫محیط زیس��ت و اثر مخرب ان بر الیه های اجتماعی به‬ ‫حساب بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹خسرو معصومی و سه گانه قاچاق چوب‬ ‫خس��رو معصومی فیلمساز مطرح کشورمان که اهل‬ ‫خطه ش��مال ایران است س��ه گانه مطرحی با موضوع‬ ‫قاچاق چوب و مش��کالت پیرامون ان ساخته است که‬ ‫به یکی از مشکالت محیط زیستی اشاره دارد‪.‬‬ ‫فیلم های «رس��م عاش��ق کش��ی»‪« ،‬جایی در دور‬ ‫دس��ت» و «باد در علف��زار می پیچد» درب��اره قاچاق‬ ‫چوب‪ ،‬تخری��ب جنگل ها و حفاظت از محیط زیس��ت‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫معصومی در گفت وگویی که چند وقت پیش با یکی‬ ‫از رسانه ها داشته است با اشاره به بی توجهی مسئوالن‬ ‫نس��بت به س��اخت اثاری ب��ا موضوع محیط زیس��ت‬ ‫گفت‪ :‬س��رمایه گذاران س��ینما انگی��زه چندانی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در فیلم هایی با محوریت محیط زیست‬ ‫ندارند‪ .‬وقتی مس��ئوالن انگیزه ای برای این کار ندارند‪،‬‬ ‫دیگر چه توقعی می توان از س��رمایه گذاری داشت که‬ ‫پای پولش در میان اس��ت؟ من واقعا دغدغه س��اخت‬ ‫اثاری با مضامین این چنینی را دارم و س��ه گانه «رسم‬ ‫عاشق کش��ی‪ ،‬جای��ی در دوردس��ت و ب��اد در علفزار‬ ‫می پیچ��د» را ه��م بر همی��ن مبنا س��اختم‪ ،‬اما زمان‬ ‫س��اخت انها س��ینما ارزان بود و یک فیلمساز مستقل‬ ‫می توانست دست به س��اخت چنین اثاری بزند‪ .‬البته‬ ‫همان زمانی هم که انها را می س��اختم به هیچ کدام از‬ ‫فیلم هایم هیچ وامی از طرف فارابی داده نشد مگر جایی‬ ‫که تهیه کننده اش فریادش به اس��مان رفت‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی فیلمساز با کدام انگیزه سراغ ساخت این گونه‬ ‫فیلم ه��ا برود؟ فیلمس��از به ناچار م��ی رود و فیلم های‬ ‫نازلی می س��ازد که بفروش��د و زندگ��ی اش بچرخد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬االن هوای تهران و کالن شهرها الوده است و‬ ‫مردم از این بابت در رنج هس��تند‪ .‬با هر متر و معیاری‬ ‫هم که بس��نجیم در چنین ش��رایطی ضرورت ایجاب‬ ‫می کند س��ینما در قالب داستان از این موضوع بگوید‬ ‫و هش��دارهای الزم را بدهد‪ ،‬اما کجاس��ت دغدغه؟ در‬ ‫جشنواره محیط زیست که دوستان زحمت کشیدند و‬ ‫نمایی از فیلم روزی که هوا ایستاد‬ ‫بزرگداش��تی برای من گرفتند‪ ،‬به خانم ابتکار (معاون‬ ‫رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست)‬ ‫گفتم که ما با دس��ت خالی درباره محیط زیس��ت فیلم‬ ‫ساختیم و شما هیچ حمایتی از ما نکردید!‬ ‫«ماه در جنگل» س��اخته س��یامک ش��ایقی فیلمی‬ ‫با مضمون قاچاق چوب در جنگل های ش��مال کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬این فیلم جدای از نگاه به این اسیب همچنین‬ ‫به دنبال نش��ان دادن جایگاه جنگلبانان و محیط بانان‬ ‫در راه حف��ظ منابع طبیعی ب��ا توجه به اتفاق هایی که‬ ‫در چند س��ال اخیر برای این افراد افتاده‪ ،‬اس��ت‪« .‬ماه‬ ‫در جنگل» روایتگر داستان حفاظت از جنگل در برابر‬ ‫اسیب رس��انان به ان است‪ .‬اقا محرم جنگلبان ماهری‬ ‫اس��ت که در مازندران زندگی می کند‪ .‬او مدت هاست‬ ‫که در جنگل های س��وادکوه به مبارزه با مافیای چوب‬ ‫می پردازد و باالخره به دست انها مجروح می شود بعد از‬ ‫ان پسرش یحیی که ترغیب و عالقه ای به شغل پدرش‬ ‫نداشته مجبور است در شرایط جدید از پدرش مراقبت‬ ‫کند و همچنی��ن کارهای او را تا بهبودش دنبال کند؛‬ ‫اما اتفاقاتی که در این مس��یر برای او می افتد بیشتر از‬ ‫قب��ل او را مصمم می کند که دنباله رو ش��غل پدرش‬ ‫باشد و در برابر مافیا پایداری کند‪.‬‬ ‫همانطور که گفته شد هنر و به ویژه سینما می تواند‬ ‫تاثیرگذاری مثبتی در همراه کردن مردم با مقوله هایی‬ ‫از این دس��ت داشته باش��د‪ .‬ازانجایی که سینما رسانه‬ ‫محبوب ت��ری اس��ت و س��اختاری روایت گون��ه دارد‬ ‫می تواند مخاطب را با داس��تان خ��ود همراه کند و در‬ ‫راس��تای اگاه س��ازی تاثیرات عمیق تری داشته باشد‪.‬‬ ‫البته در این میان استفاده از بازیگران و سوپراستارهای‬ ‫س��ینما در راه اندازی کمپین ها و استفاده تبلیغی برای‬ ‫همراه کردن مردم با یک حرکت فرهنگی بس��یار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون محیط زیس��ت و مس��ائل پیرامون ان در‬ ‫تمام دنیا یک دغدغه است بنابراین افراد بسیاری برای‬ ‫کمک به رفع اسیب های زیس��ت محیطی دست به کار‬ ‫شده اند؛ از راه انـداختن پویش های مختلف تا استفاده‬ ‫از هنر برای فرهنگ س��ازی و حس��اس کردن مردم به‬ ‫این موضوع‪ .‬ازانجایی که کش��ور ما نی��ز در میان انواع‬ ‫مختلفی از معضالت زیس��ت محیطی از کم ابی گرفته‬ ‫تا خش��ک ش��دن دریاچه ها و تاالب ه��ا‪ ،‬از بین رفتن‬ ‫جنگل ها‪ ،‬انقراض گونه های گیاهی و حیوانی تا انباشت‬ ‫زباله ه��ای تجدید غیرقابل تجزیه گرفت��ار و مهم تر از‬ ‫همه با الودگی های خاک‪ ،‬اب وهوا روبه رو است به نظر‬ ‫می رسد که نیاز به اس��تفاده از چنین ظرفیت هایی را‬ ‫دارد‪ .‬بی شک برون رفت از این شرایط الزمه اش نیازمند‬ ‫ع��زم ملی و حرک��ت عمومی و هم��کاری و هم افزایی‬ ‫اقدامات همه نهادها‪ ،‬س��ازمان ها و س��من ها و تک تک‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫در س��ینمای ایران س��اخت فیلم هایی با موضوعات‬ ‫محیط زیست خیلی مورد توجه نبوده و تعداد معدودی‬ ‫از چنین فیلم هایی س��اخته و روی پرده رفته اند‪ .‬البته‬ ‫چند س��الی اس��ت که جش��نواره ای با نام جش��نواره‬ ‫بین المللی فیلم سبز در کشور با موضوع محیط زیست‬ ‫برگزار می شود و در ان فیلم های کوتاه و بلند داستانی‪،‬‬ ‫کوتاه بلند و مس��تند و سینمای تجربی و پویانمایی به‬ ‫نمایش در می ایند‪ .‬هرچند تجربه نشان داده است که‬ ‫جشنواره های موضوعی خیلی در جذب مخاطب موفق‬ ‫نیس��تند که اج��رای چند روزه انه��ا و عمومی نبودن‬ ‫اکرانش��ان یکی از این دالیل اس��ت‪ .‬از طرفی بیش��تر‬ ‫جشنواره ها به خصوص جشنواره هایی با متولیان دولتی‬ ‫هدف های��ی چون بیالن کاری را دنب��ال می کنند تــا‬ ‫چشم اندازی مانند اگاه سازی جامعه‪.‬‬ ‫نکته بعدی درخصوص س��ینمای محیط زیست این‬ ‫است که عالقه فیلمسازان حوزه مستند به ساخت این‬ ‫فیلم ها بیش��تر از فیلمس��ازان حوزه داستانی است‪ .‬در‬ ‫حوزه مس��تند حتی برخی از فیلم های زیست محیطی‬ ‫کش��ور در عرصه بین المللی مطرح بوده اند؛ اما همین‬ ‫فیلم ها ب��ه دلیل نبود س��ینماهای مخص��وص اکران‬ ‫فیلم های مس��تند و همچنین بی میلی مخاطب به این‬ ‫تولیدات کمتر می تواند در اگاه سازی جامعه موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹طعم شیرین خیال‬ ‫کمال تبریزی در «طعم ش��یرین خیال» به س��راغ‬ ‫انرژی ه��ای تجدید پذی��ر رفته اس��ت و انقدر دغدغه‬ ‫حفاظت از محیط زیست در کلیت داستان پررنگ است‬ ‫که می توان ان را ادای دین فیلمس��از به محیط زیست‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫فیلم داس��تان دختری با نام ش��یرین با بازی نازنین‬ ‫بیاتی اس��ت که می خواهد با استاد دانشگاهش ازدواج‬ ‫کند‪ .‬اس��تاد دانش��گاه با بازی ش��هاب حسینی تمرکز‬ ‫زی��ادی روی اس��تفاده از مواد بازیافتی و اس��تفاده از‬ ‫انرژی های پاک دارد و این باعث ش��ده اس��ت در روند‬ ‫اشنایی این دو نفر چالش های بسیاری به وجود بیاید‪.‬‬ ‫فیلم لحن سرخوش��انه دارد و نگاه فیلمس��از به اینده‬ ‫محیط زیست امیدوارانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماه در جنگل‬ ‫‹ ‹روزی که هوا ایستاد‬ ‫«روزی که هوا ایس��تاد» فیلم��ی درباره الودگی هوا‬ ‫که ای��ن روزها دغدغه همه مردم ای��ران و به خصوص‬ ‫ساکنان کالن شهرهاس��ت؛ اما این دغدغه سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫برای این نویسنده و سینماگر کشورمان به وجود امده‬ ‫بود و انچه امروز زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده‪،‬‬ ‫ان زمان ذهن ابراهیمی را درگیر خود ساخته بود‪.‬‬ ‫نادر ابراهیمی هجده س��ال پیش و در ش��رایطی که‬ ‫نش��انه هایی از این الودگی هوا وجود داشت اما شرایط‬ ‫بحران��ی پیش نیامده بود‪ ،‬زنگ خطر را به صدا دراورد‬ ‫و فیلم��ی با نام «روزی که هوا ایس��تاد» س��اخت که‬ ‫هیچ گاه فرصت اکران نیافت‪ .‬داستان این فیلم در یک‬ ‫روز خ��اص اتفاق می افتد؛ روزی در منطقه ای بس��یار‬ ‫نمایی از فیلم به رنگ ارغوان‬ ‫نمایی از فیلم طعم شیرین خیال‬ ‫نمایی از فیلم روزی که هوا ایستاد‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جزیره رنگی‬ ‫«جزیره رنگین» فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫خس��رو س��ینایی در سال ‪ ۱۳۹۳‬اس��ت‪ .‬داستان فیلم‬ ‫«جزیره رنگین» اقتباس��ی ازاد اس��ت از فعالیت دکتر‬ ‫احمد نادعلیان در جزیره هرمز‪ .‬او یک هنرمند محیطی‬ ‫است که چند سال پیش به ان جزیره رفت‪ ،‬بیغوله ای‬ ‫وی��ران را خری��د و ان را به موزه ای ب��رای نمایش اثار‬ ‫هنری بومی مردم جزیره تبدیل کرد‪ .‬عالوه بر این طی‬ ‫کارگاهی به اهالی عالقه مند جزیره اموخت که چگونه‬ ‫می توانن��د با بهره گیری از خاک ه��ای رنگارنگ جزیره‬ ‫نقاش��ی کنند و اثار خود را برای فروش به گردشگران‬ ‫ایران��ی و خارجی ارائه دهند‪ .‬حاص��ل این فعالیت ان‬ ‫است که امروز کسانی که از این کارگاه ها بهره برده اند؛‬ ‫می توانند با فروش اثارش��ان به گردش��گران‪ ،‬ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی بس��یار بهتری را برای خود و خانواده ش��ان‬ ‫فراهم کنند‪ .‬س��ینایی تالش کرد در جزیره رنگین به‬ ‫مقول��ه اس��تفاده از ظرفیت های محیط زیس��تی برای‬ ‫رونق گردش��گری بپردازد که حاص��ل کار یکی از اثار‬ ‫مطرح کارنامه این فیلمساز به حساب می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹خاک اشنا‬ ‫خاک اشنا ساخته بهمن فرمان ارا چهارمین فیلم بعد‬ ‫از انقالب فیلمساز است که در سال ‪ ۱۳۸۶‬تولید و پس‬ ‫از دو سال توقیف در تابستان سال ‪ ۱۳۸۸‬اکران شد‪.‬‬ ‫داستان خاک اشنا درباره نامدار با بازی رضا کیانیان‬ ‫نقاش و هنرمندی اس��ت که در گریز از هیاهوی مرکز‬ ‫به روستایی در کردس��تان پناه برده و سال ها است به‬ ‫خلق اثار خود مشغول است‪ .‬ورود خواهرزاده جوان او‬ ‫به محیط روس��تا در کنار وقایعی که در محیط روستا‬ ‫رخ می ده��د‪ ،‬باعث تغییری ش��گرف در زندگی نامدار‬ ‫می ش��ود و او را وا می دارد که در ش��یوه زندگی خود‬ ‫بازنگری کند‪ .‬فیلم اش��اره های مس��تقیمی به مسئله‬ ‫وس��یع که ش��هری پرجمعیت در مرکز ان واقع است‪،‬‬ ‫هوا از جریان می ایس��تد و وارونگی س��نگین و پایدار‬ ‫پیش می اید‪.‬‬ ‫مس��ئوالن معتقدند با رس��اندن خبر به مردم ایجاد‬ ‫وحشت می شوند و این وحشت منشا خطرات دیگری‬ ‫اس��ت لذا تصمیم می گیرند ابتدا کارخانه ها را تعطیل‬ ‫کنند و در صورت ادامه یافتن خطر با استفاده از رادیو‬ ‫و تلویزی��ون م��ردم را در جریان بگذارن��د‪ .‬وضع بدتر‬ ‫می شود‪ ،‬خبر را پخش می کنند اما درعین حال مردم را‬ ‫به ارامش نیز دعوت می کنند‪.‬‬ ‫این فیل��م به نوعی یاداور فیلم های امریکایی اس��ت‬ ‫ک��ه یک بح��ران عظیم ای��ن کش��ور را فرامی گیرد و‬ ‫س��پس‪ ،‬بحران می اید و می رود و عمده مردمان نجات‬ ‫می یابند‪ .‬ش��اید عدم حضور ستاره های سینما و شاید‬ ‫نوع پرداخت و سناریو باعث شد‪ ،‬این فیلم هیچ گاه در‬ ‫نوبت اکران قرار نگیرد اما در این دوران به نظر می رسد‬ ‫اکران ای��ن فیلم اتفاق جالبی باش��د و الاقل یاداوری‬ ‫خوبی باش��د تا دریابیم که تا چه میزان به هش��دارها‬ ‫بی توجه بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫محیط زیست و‬ ‫مسائل پیرامون‬ ‫ان در تمام دنیا‬ ‫یک دغدغه است‬ ‫بنابراین افراد‬ ‫بسیاری برای کمک‬ ‫به رفع اسیب های‬ ‫زیست محیطی‬ ‫دست به کار‬ ‫شده اند؛ از‬ ‫راه انـداختن‬ ‫پویش های‬ ‫مختلف تا استفاده‬ ‫از هنر برای‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫و حساس‬ ‫کردن مردم به‬ ‫این موضوع‪.‬‬ ‫ازانجایی که کشور‬ ‫ما نیز در میان‬ ‫انواع مختلفی‬ ‫از معضالت‬ ‫زیست محیطی‬ ‫گرفتار و مهم تر از‬ ‫همه با الودگی های‬ ‫خاک‪ ،‬اب وهوا‬ ‫روبه رو است‬ ‫به نظر می رسد‬ ‫که نیاز به‬ ‫استفاده از چنین‬ ‫ظرفیت هایی دارد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 24 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 21 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪-1431‬پیاپی ‪2749‬‬ ‫مدیریت الودگی هوا‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه نگهداری توله شیرهای سفید کمیاب در قفس مرغ و خروس ها در باغ وحش ایرانی‬ ‫یلدا‪ ،‬شب پاسداشت فرهنگ ایرانی‬ ‫شامل کشمش‪ ،‬گردو‪ ،‬بادام‪ ،‬قیسی‪ ،‬برگه زردالو یا برگه‬ ‫گالبی‪ ،‬جوزقن��د و انجیر و خرم��ا و میوه های گوناگون‬ ‫ویژه ش��ب یلدا مانند انار‪ ،‬هندوانه‪ ،‬سیب‪ ،‬گالبی انباری‬ ‫(س��یبری) اس��ت که همه جنبه نمادین دارند و نشانه‬ ‫برکت‪ ،‬تندرستی‪ ،‬فراوانی و شادکامی هستند‪.‬‬ ‫از قدیم االی��ام ایین ه��ای ویژه ای وجود داش��ته که‬ ‫کم وبیش هنوز هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫به باور گذش��تگان‪ ،‬زمس��تان به دو بخش چله و چله‬ ‫کوچک تقسیم می شد که موعد چله از اول دی تا بهمن‬ ‫ب��ود اما «چله کوچ��ک» از ‪ 10‬بهمن اغاز می ش��د و تا‬ ‫‪۳۰‬بهمن ادامه داشت‪.‬‬ ‫ایین برگزاری ش��ب چله به دو ن��ام چله زری (ماده)‬ ‫و عمو چله (نر) تقس��یم می شود زیرا از گذشته تاکنون‬ ‫همه موجودات و اش��یاء را بر اساس جنس مذکر و مونث‬ ‫تقسیم می کردند‪.‬‬ ‫ایرانی ها دو شب را به عنوان شب چله برپا می کردند و‬ ‫ایین های مخصوص این شب را به جا می اوردند‪.‬‬ ‫ایی��ن ش��ب چل��ه خانوادگ��ی برگ��زار می ش��ود و‬ ‫خانواده های ایرانی با پهن کردن سفره ای با عنوان سفره‬ ‫شب چله‪ ،‬این شب را گرامی می دارند‪.‬‬ ‫هندوان��ه به عنوان نمادی کروی که بیرونش س��بز و‬ ‫درونش قرمز اس��ت و نماد خورش��ید محسوب می شود‬ ‫به عنوان مهم ترین میوه بر سر سفره چله قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر بخش های ای��ن ایین پهن کردن پوش��اک‬ ‫و رختخ��واب در ه��وای ازاد و در مقاب��ل خورش��ید با‬ ‫ه��دف خوش امد گوی��ی به عمو چله و چل��ه زری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بزرگ ترها هم با اغوش گرم از بچه ها و نوه هایش��ان با‬ ‫اجیل و میوه پذیرایی می کنند و گاه تا صبح ش��اهنامه‬ ‫می خوانن��د و ف��ال حاف��ظ می گیرن��د و خاط��ره نقل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در شب یلدا‪ ،‬تازه دامادها نیز با هدیه یا خوانچه تزئین‬ ‫ش��ده یا همان شب یلدایی به خانه عروس می روند و این‬ ‫شب را جشن می گیرند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫اغاز زمستان شبکه ‪ ۲‬سیما با «از سرنوشت»‬ ‫«داستان های عامه پسند» روایت می شود‬ ‫س��ریال «از سرنوست» از شنبه مصادف با‬ ‫شب یلدا برای عالقه مندان روی انتن شبکه‬ ‫‪ ۲‬سیما خواهد رفت‪.‬‬ ‫این س��ریال داس��تان زندگ��ی دو کودک‬ ‫پرورش��گاهی اس��ت ک��ه دوران کودک��ی تا‬ ‫نوجوانی و چالش های زندگی انها روایت می شود‪.‬‬ ‫از سرنوش��ت در س��ه فصل تولید ش��ده که دو فصل اول و دوم ان پس از‬ ‫یک س��ال تصویربرداری در زمستان امسال پخش و فصل سوم برای رمضان‬ ‫سال اینده اماده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن س��ریال از ش��نبه مصادف با ش��ب یلدا از ش��بکه دوم س��یما برای‬ ‫عالقه مندان روی انتن خواهد رفت‪ .‬از بازیگران این س��ریال می توان به پوریا‬ ‫پورس��رخ‪ ،‬لیال بلوکات‪ ،‬مجید واشقانی‪ ،‬حس��ین پاکدل‪ ،‬فریبا نادری‪ ،‬مریم‬ ‫کاظمی‪ ،‬علیرضا اس��تادی‪ ،‬شبنم فرشادجو‪ ،‬علیرضا ارا اشاره کرد‪ .‬همچنین‬ ‫دارا حیایی‪ ،‬کیس��ان دیباج‪ ،‬فاطیما بهارمس��ت‪ ،‬مرضیه موس��وی‪ ،‬راستین‬ ‫عزیزپور و امیررضا فرامرزی بازیگران کودک و نوجوان این سریال هستند‪.‬‬ ‫نمایش «داس��تان های عامه پس��ند» به کارگردانی احسان‬ ‫امانی از ‪ ۸‬دی در تماش��اخانه شانو روی صحنه می رود‪ .‬نمایش‬ ‫«داستان های عامه پسند» به نویسندگی و کارگردانی احسان‬ ‫امانی از ‪ ۸‬تا ‪ ۲۰‬دی س��اعت ‪ 18:45‬در تماش��اخانه شانو روی‬ ‫صحنه می رود‪ .‬در نمایش «داس��تان های عامه پس��ند» در هر‬ ‫اج��را یکی از ‪ ۲‬اپیزود «پرتره اجتماعی» و «پرتره ش��هرت» اجرا می ش��ود که هیچ‬ ‫ارتباطی از نظر محتوا‪ ،‬بازیگران و نمایش��نامه با یکدیگر ندارند‪ .‬عماد زارعی‪ ،‬حسین‬ ‫شریعت‪ ،‬پریا جعفرمحمدی‪ ،‬پریا یعقوبی‪ ،‬کیان طایفه‪ ،‬محمدعلی مرتضوی (طاها)‪،‬‬ ‫علی بختیاری‪ ،‬ارمینا محمودی و علی حسینی خواه بازیگران پرتره اجتماعی هستند‬ ‫و حسین شریعت‪ ،‬کیمیا شاهرخی‪ ،‬محسن رضوی نیا‪ ،‬پریچهر معروفی‪ ،‬عماد زارعی‪،‬‬ ‫کیان طایفه‪ ،‬ارین کبیری‪ ،‬علی مربی‪ ،‬پدرام ال ابراهیمی‪ ،‬یاس��من حس��ینی و دریا‬ ‫کریمی بازیگران پرتره شهرت این نمایش هستند‪« .‬پرتره اجتماعی» درباره نویسنده‬ ‫گمنام کلمبیایی‪ ،‬گابریل لوپه سیناروز است که چهار داستان را برای مخاطب روایت‬ ‫می کند و «پرتره ش��هرت» درباره س��ه شخص از سه قش��ر مختلف جامعه است که‬ ‫هرکدام داستانی از زندگی خود را روایت می کنند‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫مثل دود در باد منتشر شد‬ ‫داستان هایی از تاریخ‬ ‫نمایشگاه نقاش��ی عاطفه حیدری با نام «اسارت‬ ‫زمان» در گالری ش��لمان برپاست‪ .‬در اثار حیدری‬ ‫انچ��ه در نخس��تین برخورد خودنمای��ی می کند‪،‬‬ ‫جایگاه مهم خط و نقطه اس��ت‪ .‬نخس��تین عناصر‬ ‫بص��ری در اثار او به گونه ای اس��تفاده ش��ده اند که‬ ‫می توانند تمام نیازهای تصویر را براورده کنند و در س��اده ترین حالت ممکن‪ ،‬س��طح‬ ‫و حج��م و فض��ا را به وجود بیاورند‪ .‬در بعضی از تصاوی��ر چهره هایی را می بینیم که به‬ ‫نظر می رسد مربوط به تاریخی کهن باشند‪ .‬فضای طبیعی و فرم هایی به شکل درخت‬ ‫و دش��ت و‪ ...‬نیز بیش��تر بر قدمت این داس��تان تاکید می کنند‪ .‬اما در تصویری دیگر‬ ‫با صحنه هایی از دنیای معاصر مواجه هس��تیم و مردی را با پوش��ش و ادوات جنگی‬ ‫می بینی��م که در میان المان ه��ای برامده از هنر ایرانی ق��رار دارد‪ .‬طالکوبی محیط‬ ‫اط��راف او نیز برگرفته از س��نت های نگارگری و تاکیدی دوباره ب��ر ایرانی بودن فضا‬ ‫اس��ت‪ .‬نمایشگاه نقاشی عاطفه حیدری از ‪ ۲۷‬اذر تا ‪ 7‬دی در گالری شلمان برپاست‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند به نشانی میرداماد‪ ،‬نرسیده به شریعتی‪ ،‬رودبار غربی (جنوبی)‪،‬‬ ‫کوچه کاووسی‪ ،‬شماره ‪ ۲۷‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بوی یلدا‬ ‫بوی یلدا را می شنوی؟‬ ‫انتهای خیابان اذر ‪...‬‬ ‫باز هم ق��رار عاش��قانه پاییز و‬ ‫زمستان ‪...‬‬ ‫قراری طوالن��ی به بلندای یک‬ ‫شب‬ ‫شب عشق بازی برگ و برف‪...‬‬ ‫پاییز چمدان به دست ایستاده‬ ‫عزم رفتن دارد‬ ‫اسمان بغض می کند‬ ‫می بارد‬ ‫خدا هم می داند عروس فصل ها‬ ‫چقدر دوست داشتنی است‬ ‫دقیقه ای بیشتر مهلت ماندن می دهد‬ ‫اخرین نگاه بارانی اش را به درختان عریان می دوزد‬ ‫دستی تکان می دهد ‪...‬‬ ‫قدمی برمی دارد سنگین و سرد‬ ‫کاسه ای اب می ریزم پشت پای پاییز‬ ‫و ‪...‬‬ ‫تمام می شود ‪...‬‬ ‫پاییز؛ ای ابستن روزهای عاشقی‬ ‫رفتنت به خیر ‪..‬‬ ‫سفرت بی خطر‬ ‫«یلداتون مبارک»‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫انتقاد شدید رابرت دنیرو از ترامپ‬ ‫رابرت دنیرو اعالم کرد حاضر نیست نقش دونالد ترامپ را در‬ ‫هی��چ فیلمی بازی کند‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک تایمز‬ ‫رابرت دنیرو گف��ت‪ :‬من درباره هیچ ش��خصیتی این جور حرف‬ ‫نمی زنم‪ ،‬اما دونالد ترامپ چنان ادم افتضاحی است که هیچ چیز‬ ‫به دردبخوری ندارد‪ .‬رابرت دنیرو ادامه داد‪ :‬هرگز حاضر نیس��تم‬ ‫در فیلم��ی نق��ش دونالد ترام��پ را بازی کنم زی��را او یک ادم‬ ‫«ناخوش��ایند عوضی و بی مقدار» است به نظر من این ادم بویی‬ ‫از اخالق و اخالقیات نبرده اس��ت‪ ،‬خوب و بد س��رش نمی شود‬ ‫و کثی��ف بازی می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دوس��ت ندارم نقش او را‬ ‫بازی کنم‪ .‬من درباره هیچ ش��خصیتی این ج��ور حرف نمی زنم‬ ‫اما چنان ادم افتضاحی اس��ت ک��ه هیچ چیز به دردبخوری ندارد‬ ‫و حت��ی تبهکار به دردبخوری هم نیس��ت‪ .‬دنیرو گفت‪ :‬دس��ت‬ ‫رئیس جمهوری به خون کس��انی اغش��ته اس��ت ک��ه در واقعه‬ ‫تیراندازی کور در ال پاس��و‪ ،‬تگزاس در ماه اوت کش��ته ش��دند‬ ‫زیرا پاتریک کروسیوس ‪ ۲۱‬ساله‪ ،‬عامل ان تیراندازی‪ ،‬بیانیه ای‬ ‫ملی گرایی سفیدپوس��تی در تارنمای ‪ ۴chan‬منتش��ر کرد که‬ ‫عین لفاظی های ترامپ بود‪.‬‬ ‫عکاس ایرانی رئیس هیات داوران‬ ‫جشنواره ارژانتین شد‬ ‫مجید س��عیدی به عنوان رئی��س هیات داوران جش��نواره ملی‬ ‫عکاسی ارژانتین انتخاب ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در این جشنواره‬ ‫که از سوی بزرگ ترین دانشکده هنر امریکای جنوبی دانشگاه ملی‬ ‫بوینوس ایرس برگزار می شود‪ ،‬مجید سعیدی عکاس ایرانی ریاست‬ ‫هیات داوران را بر عهده خواهد داشت‪ .‬نخستین جشنواره عکاسی‬ ‫دانش��کده هنر الپالتا ویژه همه عکاس��ان حرفه ای‪ ،‬غیرحرفه ای و‬ ‫دانش��جویی از سراسر کش��ور ارژانتین اس��ت و هیچ محدودیتی‬ ‫در ژان��ر‪ ،‬تکنی��ک و موض��وع عکاس��ی ب��رای ش��رکت کنندگان‬ ‫وج��ود نخواهد داش��ت‪ .‬ه��دف از برگ��زاری این رقابت عکاس��ی‬ ‫که «‪ »Up to the Lens‬نام دارد‪ ،‬ایجاد مجراهای دیداری برای‬ ‫اثار عکاسی هنرمندان قرن ‪ ۲۱‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫جرال��د‪ :‬س��خت ترین صعود‪،‬‬ ‫صعود به قله خرده‪ .‬اینجاس��ت‬ ‫که یه کوهنورد ناش��ی به جای‬ ‫فکر کردن به مسیر‪ ،‬فقط به قله‬ ‫نگاه می کنه‪.‬‬ ‫نکوداشت عرس موالنا‬ ‫بر مزار شمس تبریزی‬ ‫ایین نکوداش��ت عرس موالنا با حضور جمعی‬ ‫از اهال��ی فرهن��گ و هنر بر مزار مرادش ش��مس‬ ‫تبریزی‪ ،‬در خوی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬پ��س از ان ک��ه هنرمندان‬ ‫موس��یقی‪ ،‬ش��هرام ناظری و کیهان کلهر‪ ،‬امسال‬ ‫برپایی کنس��رت های خود را در قونیه ترکیه مزار‬ ‫موالنا منتفی کردند‪ ،‬جمعی از هنرمندان نیز از شهرهای مختلف راهی خوی شدند تا روز‬ ‫‪ ۲۶‬اذر‪ ،‬ایین گرامیداش��ت موالنا را در س��الروز وفاتش‪ ،‬در محوطه مزار مراد او و سپس در‬ ‫همایش «فصل وصل» گرامی بدارند‪.‬‬ ‫هنرمندان و هنردوس��تانی در قالب کاروان های متفاوتی از ش��هرها و استان هایی چون‬ ‫تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین‪ ،‬مازندران‪ ،‬اذربایجان شرقی و اذربایجان غربی‪ ،‬در سالروز وفات موالنا‬ ‫(روز عرس) راهی خوی شدند تا پس از بازدید از کاروانسرای یام و موزه شهر و مسجد جامع‬ ‫مرند‪ ،‬یا مقبره الشعراء تبریز‪ ،‬با حضور در محوطه میل شمس‪ ،‬یاد و مقام موالنا و شمس را‬ ‫بر سر مزار شمس تبریزی گرامی بدارند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین‪ ،‬فاضل جمش��یدی خواننده‪ ،‬به��زاد فراهانی بازیگر‪ ،‬اس��فندیار قره باغی‬ ‫خواننده اپرا و س��یدحبیب نبوی موالناپژوه بر س��ر مزار شمس‪ ،‬برای حاضران سخنرانی‬ ‫کردند و برخی از حاضران نیز به شعرخوانی پرداختند‪.‬‬ ‫س��پس کاروان یادش��ده با حضور در س��الن امفی تئاتر اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫خوی‪ ،‬در مراسم مشترکی با اهالی فرهنگ و هنر این شهر و شهرهای مجاور و نیز برخی از‬ ‫مس��ئوالن محلی و منطقه ای‪ ،‬به نام «فصل وصل» که به مناسبت روز عرس و با همکاری‬ ‫تولیت ش��مس تبریزی و موسسه اندیش��ه و فرهنگ زریاب ترتیب داده شده بود‪ ،‬حضور‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫در این مراس��م که با تعدادی س��خنرانی‪ ،‬اجرای موسیقی‪ ،‬ش��عرخوانی‪ ،‬پخش کلیپ‬ ‫درباره جاذبه های فرهنگی تاریخی خوی و اس��تان ش��مس تبریزی و نیز اهدای تندیس‬ ‫ش��مس تبریزی همراه بود‪ ،‬فاضل جمش��یدی ‪ -‬خواننده و اهنگس��از موسیقی سنتی و‬ ‫کالسیک ایران ‪ -‬در سخنانی‪ ،‬گفت‪ :‬ما در متن یک رویداد فرهنگی و مسئولیت اجتماعی‬ ‫مهم قرارگرفته ایم؛ احس��اس مسئولیتی که موجب شد امس��ال‪ ،‬کاروان فرهنگ و هنر با‬ ‫همت های فردی و هزینه ش��خصی‪ ،‬به جای قونیه راهی خوی ش��ود‪ .‬هرچند با اطمینان‬ ‫امید داریم که س��ال های اینده‪ ،‬با همراهی مس��ئوالن امر و نیز بخش خصوصی‪ ،‬جمعیت‬ ‫پرشماری در این روز و این مناسبت راهی دیار خوی شوند‪.‬‬ ‫او در ادامه از حمایت برخی از رسانه های معتبر کشور از این رویداد تشکر کرد‪.‬‬ ‫همچنین بهزاد فراهانی بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون در سخنانی‪ ،‬با ذکر چند خاطره‬ ‫از دوران فعالیت هنری خود گفت‪ :‬شخصا به این افتخار می کنم که فردی عمل گرا هستم‪.‬‬ ‫ما باید عمل گرا باشیم‪ ،‬از حرف بگذریم و به عمل برسیم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬دکتر س��یدحبیب نبوی استاد دانشگاه و پژوهشگر در سخنانی تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫به جایی که مزار ش��مس در انجا باشد حتما احترام می گذاریم اما واقعیت این است که هر‬ ‫که ش��مس را بیشتر بشناسد‪ ،‬شمسایی اس��ت‪ .‬وقتی ما حوصله اشنایی با شمس و موالنا‬ ‫را نداریم‪ ،‬نس��بت واقعی مان با انان چیس��ت؟ واقعیت این است که ارتباط علمی‪ ،‬فکری و‬ ‫نظری ما با شمس و موالنا بسیار سست است‪.‬‬ ‫این موالناپژوه با انتقاد از تلقین کتابی چون «ملت عشق» به عنوان نماینده تفکر شمس‬ ‫و موالنا‪ ،‬گفت‪ :‬شما نباید موالنا و شمس را از این کتاب بشناسید‪ .‬این کتاب به تفکر شمس‬ ‫و موالنا ربطی ندارد‪ .‬باید دو کتاب واقعی و ارزشمند را در شناسایی تفکر و موالنا‪ ،‬دست کم‬ ‫تورق کنید؛ همچنین خود «دیوان غزلیات شمس» و نیز «مثنوی معنوی» را‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه همچنین گفت‪ :‬وقتی ما مدعی ش��مس و موالنا هستیم حداقل‬ ‫ساعتی باید درباره موالنا و شمس تورق و تفکر و جهان انان را تفحص کنیم‪.‬‬ ‫اجرای موس��یقی بداهه سه خواننده همزمان ازجمله فاضل جمشیدی همراه با ساز تار‬ ‫و تنبک و نیز اجرای س��رود «ای ایران‪ »...‬توس��ط اس��فندیار قره باغی‪ ،‬از بخش های دیگر‬ ‫این مراسم بود‪.‬‬ ‫در پایان نیز با حضور برخی از مس��ئوالن محلی‪ ،‬تندیس شمس تبریزی به سیدحبیب‬ ‫نبوی‪ ،‬بهزاد فراهانی و اسفندیار قره باغی اهدا شد‪.‬‬ ‫برگزاری ایین مبادله کتاب‬ ‫در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد‬ ‫س��ی وهفتمین طرح مبادله کتاب به زودی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به زودی سی وهفتمین طرح‬ ‫مبادل��ه کتاب خود را اجرا می کند‪ .‬در این طرح مخاطبان کتاب های خوانده ش��ده خود را‬ ‫ب��ه کتابخانه داده و کتاب جدید می گیرن��د‪ .‬این کتابخانه در اطالعیه ای‪ ،‬اعالم کرده برای‬ ‫پویایی مجموعه و تحقق برخی از اهداف خود در راس��تای اش��اعه فرهنگ کتاب خوانی و‬ ‫ارتقای س��طح کیفی مطالعه عالقه مندان برای سی وهفتمین بار متوالی اقدام به برگزاری‬ ‫طرح مبادله کتاب کرده است‪.‬‬ ‫این طرح هر ‪ ۶‬ماه یک بار برپا می ش��ود و مخاطبانش عموم مردم هس��تند‪ .‬این طرح که‬ ‫کودکان و نوجوانان نیز برای حضور در ان دعوت ش��ده اند‪ ،‬از شنبه ‪ ۳۰‬اذر تا جمعه ‪ ۶‬دی‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۴‬در محل این کتابخانه اجرا می ش��ود‪ .‬کتابخانه عمومی حس��ینیه ارشاد در خیابان‬ ‫دکتر شریعتی‪ ،‬نرسیده به خیابان قبا قرار دارد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫رمان «مثل دود در باد» نوش��ته تامی‬ ‫اورنج با ترجمه فرناز کامیار از سوی نشر‬ ‫خزه منتش��ر ش��د‪ .‬تامی اورن��ج در این‬ ‫رمان از ش��ادی ها و مصائب سرخپوستان‬ ‫شهرنشینی س��خن می گوید که انبوهی‬ ‫از زیبای��ی و معنویت عمیق و همین طور اعتیاد و خودکش��ی را به ارث‬ ‫برده اند‪« .‬مثل دود در باد» با نام اصلی «انجا انجا» داستان بی رحمانه ای‬ ‫از چند نسل است که زخم خوردن و بهبود‪ ،‬خاطره و فراموشی‪ ،‬و زیبایی‬ ‫و ناامیدیِ تنیده ش��ده با تاریخ سرخپوس��تان را ب��ه نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫«مث��ل دود در باد» همچنی��ن با واکنش های تحس��ین امیز فراوانی از‬ ‫سوی نویسندگان و منتقدان بزرگ مواجه شده است؛ چنانکه مارگارت‬ ‫ات وود درب��اره ان گفته‪« :‬جس��ت وجویی مهی��ج در عمق جامع ه بومی‬ ‫کالیفرنی��ا‪ .‬یک زایش ادبی حیرت انگیز‪« ».‬مث��ل دود در باد» در ‪312‬‬ ‫صفحه و با بهای ‪ 45‬هزار تومان از سوی نشر خزه انتشار یافته است‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫گزارش روز‬ ‫امشب‪ ،‬طوالنی ترین شب سال است که خانواده های‬ ‫ایرانی برای پاسداش��ت فرهنگ و سنت های خوب خود‬ ‫گرد هم می ایند‪.‬‬ ‫امشب‪ ،‬ایرانیان شب زنده داری می کنند تا با خواندن‬ ‫غ��زل حاف��ظ و ی��اداوری حماس��ه های فردوس��ی در‬ ‫ش��اهنامه‪ ،‬نور روزهای اینده های خ��ود را پرفروغ تر از‬ ‫گذش��ته به جشن بنشینند و پارسیان را از هر اهریمنی‬ ‫پاس دارند‪.‬‬ ‫امش��ب‪ ،‬ایرانیان میوه سربسته حرف هایشان را رو به‬ ‫روی هم می گسترانند تا طعم گرمی دوستی و محبت را‬ ‫به کام زمستان بچشانند‪.‬‬ ‫اری در این شب یلدایی بگذاریم هر چه تاریکی‪ ،‬سرما‬ ‫و خستگی است‪ ،‬تا سحر از وجودمان رخت بربندد‪.‬‬ ‫یلدا‪ ،‬پاسداش��ت فرهنگ و س��نت های خوب ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در کنار هم بودن‪ ،‬مهم��ان هم بودن‪ ،‬کنار هم به‬ ‫فردای روش��ن چشم داشتن و قصه گفتن از دیروزی که‬ ‫رفته است و می تواند چراغ راه فردای ما باشد‪.‬‬ ‫از گذش��ته واژه یلدا ب��ه معنای زای��ش و تولد بوده و‬ ‫ایرانی��ان باس��تان نیز به این باور بودند که فردای ش��ب‬ ‫یلدا با دمیدن خورش��ید روزها بلندتر می ش��ود و تابش‬ ‫نور ای��زدی افزایش می یابد و به این ترتیب تا اخر پاییز و‬ ‫اول زمس��تان را شب زایش مهر و خورشیدی نامیدند و‬ ‫به این دلیل دهمین ماه س��ال دی نام گرفت که ماه تولد‬ ‫خورشید است‪.‬‬ ‫شب یلدا هم همچون رسوم کهن برای خود راه و رسم‬ ‫ویژه ای دارد از وج��ود انواع خوراکی ها و تنقالت متنوع‬ ‫از جمله میوه‪ ،‬اجیل و ش��یرینی گرفته تا فال و خواندن‬ ‫غزل های زیبای حافظ‪.‬‬ ‫ایین ش��ب یلدا یا شب چله‪ ،‬خوردن اجیل مخصوص‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫حسن خسروی ‪ -‬کارش�ناس روابط عمومی‪ :‬الودگی‬ ‫شدید هوا‪ ،‬اپیدمی انفلوانزا‪ ،‬کیک های الوده‪ ،‬بوی نامطبوع در‬ ‫تهران‪ ،‬سیل در خوزستان‪ ،‬خدایا چه خبر است؟ کار دیگری با‬ ‫ما نداری؟ ایا اینها بالیای اس��مانی است؟ ایا اینها نتیجه سوء‬ ‫مدیریت اس��ت؟ ایا اینها نقشه و توطئه اس��ت؟ واقعا موضوع‬ ‫چیست؟‬ ‫واقع��ا اگر می خواهید الودگی هوا از بی��ن برود‪ ،‬چرا مترو را‬ ‫مجان��ی نمی کنید؟ چرا قطارهای مترو را زیاد نمی کنید؟ چرا فاصله حرکت قطارها را کم‬ ‫نمی کنید؟ به عنوان مثال به جای ‪ ۵‬دقیقه بش��ود ‪ ۳۰‬ثانیه؟ واقعا حل مش��کل الودگی هوا‬ ‫کاری دارد؟‬ ‫ش��اید هم مش��کل از جای دیگری اس��ت؟! به عنوان مثال بی تفاوتی‪ .‬لج و لجبازی و‪...‬‬ ‫نمی دانم‪ .‬اما هرچه هس��ت م��ردم در رنج و عذاب اند‪ .‬این روزها صداقت و پاس��خگویی و‬ ‫شفافیت‪ ،‬گوهر کمیابی است که باید با ذره بین دنبال ان گشت‪ .‬اتفاقا در ماجرای انتخابات‬ ‫مجلس هم به طور مش��ابه چنین چیزهایی داریم‪ .‬نبود شفافیت کاندیداها‪ ،‬نبود صداقت‬ ‫کاندیداها‪ ،‬نبود پاس��خگویی نمایندگان و ده ها مشکل و مسئله ریزودرشت که پرداختن‬ ‫به انها مثنوی هفتاد من است‪.‬‬ ‫تمامی اینها برمی گردد به اموزش وپرورش یک کش��ور و ارزش��ی که حکومت ها برای‬ ‫اموزش و تعلیم و تربیت و دانایی مردم قائلند‪.‬‬ ‫در پرانتز عرض کنم که معموال کش��ورهای پیشرفته به رفاه و جایگاه و اهمیت دو گروه‬ ‫خیلی بها می دهند و برای انها خیلی احترام قائلند‪ :‬معلم و پلیس‪ .‬ولی ما متاس��فانه هنوز‬ ‫اندر خم یک کوچه ایم‪.‬‬ ‫باز در پرانتز عرض کنم که برای بررس��ی پدیده ها و مشکالت و مسائل‪ ،‬حتما باید سری‬ ‫هم به تاریخ و پیش��ینه تاریخ��ی موضوع زد‪ .‬تاریخ خیلی چیزها را روش��ن می کند‪ .‬البته‬ ‫تاریخی که تحریف نشده باشد‪.‬‬ ‫بگذریم! موضوع اصلی ما «مدیریت» است‪ .‬بیایید با هم گفت وگو کنیم که چرا مدیریت‬ ‫ما با بقیه فرق دارد درحالی که دانش و علم مدیریت‪ ،‬یکی است؟!‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!