روزنامه صمت شماره 1430 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1430

روزنامه صمت شماره 1430

روزنامه صمت شماره 1430

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫توسعه محصوالت فوالدی منهای فناوری؛ یعنی هزینه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1430‬پیاپی ‪2748‬‬ ‫چهره ‬ ‫با تمام توان‬ ‫در کنار تولید هستیم‬ ‫سرمقاله‬ ‫به بهانه کمپین‬ ‫«بدون قیمت نخریم»‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫عملکرد ‪ ۸‬ساله صندوق توسعه ملی حکایت می کند‬ ‫گزارش روز‬ ‫تندیس حقیقت‬ ‫برای «خودکار» کارافرینی‬ ‫ب ه همت ش��رکت فوالد هرمزگان‪ ،‬برگزاری نخس��تین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد‪ ،‬دیروز با حضور پژوهشگران و‬ ‫متخصصان صنعت فوالد کش��ور و دانش��گاهیان در هتل هرمز بندرعباس اغاز به کار کرد‪ .‬فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان در نخس��تین کنفرانس ریخته گری مداوم فوالد اظهارکرد‪ :‬در‪ 32‬س��ال گذشته س��عی کرده ایم یک رویکرد علمی و‬ ‫پژوهشگرانه در صنعت فوالد هرمزگان شکل بگیرد‪ .‬وی با بیان اینکه مسیرهای دستیابی به فناوری از طریق یادگیری‪ ،‬استفاده‬ ‫و بکارگیری دانش انتخاب و طی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نخست باید صنعت ایجاد و سپس نیازهای ان به دانش تبدیل شود‪ .‬ارزانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬فناوری باید به کار گرفته و باعث توسعه محصول شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بومی سازی قطعات در دل فناوری‬ ‫فوالد محقق می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬توس��عه محصوالت در ‪ ۲‬دهه اینده بدون دس��تیابی به فناوری فوالد بسیار هزینه بر خواهد بود؛ از‬ ‫این رو چاره ای جز این نیست که به فناوری های تولید فوالد دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صندوقی که کارکرد اصلی خود را پیدا نکرد‬ ‫صندوق توس��عه ملی‪ ،‬پس از تجربه ناموفق حس��اب ذخیره ارزی‪ ،‬براساس ماده ‪ ۸۴‬قانون‬ ‫برنامه پنجم توس��عه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی‬ ‫و فراورده ه��ای نفتی به ثروت های ماندگار‪ ،‬مولد و س��رمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ‬ ‫س��هم نس��ل های اینده از منابع نفت و گاز و فراورده های نفتی‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫ای��ن صندوق اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درامدهای حاصل از فروش نفت خام‪ ،‬تبدیل‬ ‫دارایی ه��ای حاص��ل از فروش نفت خام ب��ه انواع دیگر ذخایر و توس��عه فعالیت های تولیدی‬ ‫و س��رمایه گذاری و تامین بخش��ی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولی��دی و کارافرینی بخش‬ ‫خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه های توسعه کشور‬ ‫را مدنظر قرار داد تا رس��الت اصلی خود را که همانا ذخیره درامد مازاد نفت‪ ،‬از انچه در بودجه‬ ‫دولت تعریف ش��ده اس��ت‪ ،‬به منظور استفاده در موارد اضطراری همچون کاهش درامد ارزی‬ ‫کشور در زمان افت نرخ نفت و موارد مشابه انجام دهد‪ .‬اما عملکرد ‪ ۸‬ساله صندوق توسعه ملی‬ ‫حکایت ازان دارد که این صندوق هرگز کارکرد اصلی خود را پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫طراحی بومی‬ ‫نخستین گام توسعه‬ ‫پایان عصر‬ ‫بازارهای سنتی‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫راهی به سوی توزیع‬ ‫عادالنه ثروت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تولید در بستر قوانین ثابت‬ ‫به ثمر می نشیند‬ ‫‪11‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫‪6‬‬ ‫«بـدون قیمت نخریم»‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫معادن مصنوعی‬ ‫برگ برنده معدن در قرن ‪۲۱‬‬ ‫مردم هم با دولت همراهیکنند و به حق خود واقف باشند‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در حال��ی که بخش هایی از بازار متاثر از التهاب های‬ ‫ناش��ی از اصالح نرخ س��وخت‪ ،‬رکود تورمی را تجربه‬ ‫می کند؛ ایج��اد فراخوان ها و پویش های اجتماعی در‬ ‫فضای مجازی و ش��بکه های اجتماع��ی درباره مبارزه‬ ‫با گرانفروش��ی‪ ،‬تخلفات صنفی ومواردی از این دست‪،‬‬ ‫بی��ش از ه��ر موض��وع دیگ��ری موجب جل��ب توجه‬ ‫مخاطبان این حوزه شده است‪.‬‬ ‫در دنیای مدرن «کمپین»ها یکی از کاربردی ترین‬ ‫فعالیت ه��ا برای دس��تیابی ب��ه مطالب��ات اجتماعی‬ ‫هس��تند‪ .‬در کمپین ها موضوعاتی با محوریت مبارزه‬ ‫ب��ا گرانفروش��ی‪ ،‬تحری��م خرید محص��والت زیانبار و‬ ‫خطرافری��ن‪ ،‬ممنوعیت مصرف محصوالت و تولیدات‬ ‫غذایی غیراس��تاندارد و‪ ...‬مطرح می شود‪ .‬نتایج حاصل‬ ‫از عملک��رد نیز تمکین بنگاه ه��ای اقتصادی و رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان اس��ت‪ .‬دو نکت��ه مهم این‬ ‫جریان ها و کمپین ها‪ ،‬نخست؛ توجه و احترام به قانون‬ ‫به عن��وان اصلی ترین میثاق اجتماعی برای اس��تمرار‬ ‫رون��د قانونی حرک��ت و دوم؛ رهبری و س��ازماندهی‬ ‫مناس��ب برای رس��یدن ب��ه اه��داف و مطلوبیت های‬ ‫موردنظر اس��ت که می تواند روند حرکتی و اس��تمرار‬ ‫روندهای اتی را تضمین کند‪.‬‬ ‫از مهم ترین ویژگی این کمپین ها اس��تفاده دقیق و‬ ‫مناس��ب از بضاعت های قانونی ب��رای ایجاد همگرایی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬درباره یک هدف واحد برای احقاق مطالبات‬ ‫جامع��ه اس��ت؛ موضوعی ک��ه تاکن��ون در حوزه های‬ ‫رفتاره��ای اجتماعی‪ ،‬محیط زیس��ت و بهداش��ت در‬ ‫کش��ور ما نیز کارکردهایی داش��ته است؛ اما در حوزه‬ ‫بازار تاکنون این موضوع‪ ،‬روند مناسبی را تجربه نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از منظر دایره نفوذ و اثربخشی می توان تاثیرگذاری‬ ‫ای��ن کمپین ه��ا را به مرات��ب باالت��ر از بخش��نامه ها‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه ها و حتی بس��یاری از مجازات های قانونی‬ ‫و مدنی دانست‪.‬‬ ‫در بررس��ی کارکردهای اجتماعی این کمپین ها نیز‬ ‫می توان گفت عالوه ب��ر ارتقای اگاهی های اجتماعی‬ ‫بس��تری ب��رای مس��ئولیت پذیری جامعه نس��بت به‬ ‫تحوالت و موضوعات جامعه فراهم می ش��ود و هر یک‬ ‫از اف��راد خ��ود را به مثابه جزئی از ی��ک جریان پویا و‬ ‫فراگیر در راه رس��یدن به یک مطلوب همگانی شریک‬ ‫و سهیم می بینند‪.‬‬ ‫کاس��تی های موجود در جامع��ه به ویژه در بازار کاال‬ ‫و خدمات نشان می دهد ضرورت فعالیت کمپین های‬ ‫مختل��ف اقتص��ادی در ب��ازار بیش از پیش احس��اس‬ ‫می ش��ود‪ .‬از منظ��ر قوانین و مق��ررات‪ ،‬عالوه بر قانون ‬ ‫اساس��ی به عن��وان یک میثاق ملی‪ ،‬قان��ون حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده و منشور حقوق شهروندی نیز از‬ ‫محمل هایی اس��ت که می تواند پشتوانه مناسبی برای‬ ‫فعالیت این کمپین ها در حوزه بازار باشد‪.‬‬ ‫با ارس��ال بخش��نامه «بدون نرخ نخریم» ازس��وی‬ ‫قائم مق��ام وزیر در امور بازرگانی‪ ،‬ایجاد کمپین بدون‬ ‫برچس��ب نرخ نخریم با هدف حضور حداکثری جامعه‬ ‫در مدیریت و رصد بازار می تواند نابس��امانی های بازار‬ ‫کاال و خدم��ت در مقوله قیمت گ��ذاری را تا حد قابل‬ ‫توجه��ی کنترل کند‪ .‬این موضوع تنها از طریق صدور‬ ‫بخش��نامه‪ ،‬ش��یوه نامه و فعالیت بازرسی از واحدهای‬ ‫اقتصادی محقق نمی شود‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که کش��ور در ش��رایط فعلی در‬ ‫جن��گ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و الزم اس��ت در‬ ‫این ش��رایط هم مردم و هم مس��ئوالن خ��ود را برای‬ ‫مقابله مناسب با این شرایط اماده کنند‪.‬‬ ‫کمپی��ن «ب��دون ن��رخ نخری��م» راهکاری اس��ت‬ ‫ک��ه از طری��ق ان می ت��وان بنگاه ه��ای اقتص��ادی و‬ ‫عرضه کنن��دگان کاال و خدم��ات را ب��ه ال��زام نص��ب‬ ‫برچس��ب نرخ کاال و خدم��ات و تمکین از قانون وادار‬ ‫ک��رد‪ .‬گرچه الزم اس��ت انجمن های حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان به عن��وان تنها تش��کل های قانونی‬ ‫مدع��ی حقوق مصرف کننده در ب��ازار به نقش افرینی‬ ‫جدی ت��ری در این زمینه بپردازن��د اما در حال حاضر‬ ‫اجم��اع در «نخریدن کاالی بدون قیمت» برای تنبیه‬ ‫متخلف��ان و متعدیان به حقوق مصرف کننده‪ ،‬یکی از‬ ‫کاربردی ترین راهکاری است که از طریق ان می توان‬ ‫به احقاق حقوق حقه جامعه امیدوارتر بود‪.‬‬ ‫بی ش��ک سالمت و ارامش بازار کشور تنها در سایه‬ ‫هم��کاری ‪ ۳‬رکن مه��م مرتبط با جری��ان بازار یعنی‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬مصرف کننده و دولت محقق می ش��ود و‬ ‫همی��اری و همکاری نداش��تن هر ی��ک از این ‪ ۳‬رکن‬ ‫می تواند نتایج اقدام های دیگر ارکان را تا حدود زیادی‬ ‫با اخالل روبه رو کند‪.‬‬ ‫پویای��ی فعالیت کمپین های اجتماعی مرتبط با امر‬ ‫ب��ازار مانند کمپین «ب��دون نرخ نخریم» با همیاری و‬ ‫همراهی دولت و مردم‪ ،‬راهکاری است برای همگرایی‬ ‫بیش��تر جامعه در مبارزه ج��دی با متعدیان به حقوق‬ ‫مصرف کننده‪ .‬ش��اید اثار و نتایج ناش��ی از این جریان‬ ‫در این��ده بتوان��د بنگاه ه��ای اقتص��ادی را به توجه و‬ ‫احترام بیش��تر به خواس��ت و نیاز مصرف کننده وادار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬فشار ظالمانه و تحریم های‬ ‫غیرقانون��ی امریکا بر ایران ناپایدار خواهد بود و همه‬ ‫کش��ورها خواس��تار رابط��ه نزدیک و خ��وب با ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در ف��رودگاه مهراباد و در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درب��اره اهداف س��فر به مال��زی و ژاپن به‬ ‫خبرن��گاران گف��ت‪ :‬در مرحله نخس��ت س��فر که به‬ ‫دعوت اقای ماهاتیرمحمد‪ ،‬نخست وزیر مالزی انجام‬ ‫می شود‪ ،‬روابط چندجانبه دنیای اسالم مورد بررسی‬ ‫ق��رار می گی��رد‪ .‬رئیس جمهوری اف��زود‪ :‬در اجالس‬ ‫س��ران کواالالمپور‪ ،‬کشورهای مهمی از دنیای اسالم‬ ‫در س��طح س��ران ش��رکت می کنند‪ .‬ای��ران‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬مالزی و اندونزی‪ ،‬جزو کش��ورهایی‬ ‫هس��تند که در س��طح س��ران در این اجالس حضور‬ ‫دارند‪ .‬وی با بیان اینکه این اجالس مسبوق به سابقه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال های پیش در سطح نخبگان و‬ ‫روش��نفکران ‪ ۵‬اج�لاس در همی��ن زمینه در مالزی‬ ‫برگ��زار ش��ده اما این نخس��تین اجالس‬ ‫در س��طح س��ران کش��ورهای اس�لامی‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه‬ ‫دنیای اس�لام ظرفیت های بسیار زیادی‬ ‫از لح��اظ جغرافیایی‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬جمعیت‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬فرهنگ و تمدن دارد که باوجود‬ ‫توانمندی ه��ای گس��ترده‪ ،‬همچن��ان با‬ ‫مش��کالتی روبه رو اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تروریس��م‪ ،‬جنگ و‬ ‫خونریزی‪ ،‬مداخالت خارجی ها و نبود ش��رایط الزم‬ ‫برای توس��عه مورد نیاز دنیای اس�لام و فقر از جمله‬ ‫مش��کالتی است که دنیای اسالم با انها روبه رو است‪.‬‬ ‫روحانی تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران و مالزی‬ ‫در زمینه مس��ائل منطقه ای و دنیای اس�لام‪ ،‬نظرات‬ ‫مش��ترک فراوان��ی دارن��د‪ .‬نظر هر دو کش��ور درباره‬ ‫ضرورت گفت وگو و مذاکره برای حل مس��ائل جهان‬ ‫اسالم و اسالم رحمانی و اعتدالی‪ ،‬مشترک است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬درباره این دو سیاس��ت‪ ،‬در س��ال های گذشته‬ ‫طرح هایی را اعالم کردم که نخستین ان‬ ‫منجر ب��ه یک قطعنامه مه��م در مجمع‬ ‫عمومی سازمان ملل متحد شد‪ ۲ .‬بار این‬ ‫قطعنامه جهان عاری از خشونت تصویب‬ ‫ش��د که با عنوان امنیت و تعاملی که مد‬ ‫نظر ما اس��ت‪ ،‬مطرح می شود و امسال در‬ ‫س��ازمان ملل مس��ئله صلح هرمز مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬این طرح با عنوان طرح امید‪ ،‬مورد اس��تقبال‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای جه��ان و همچنین نخبگان‬ ‫و روش��نفکران ق��رار گرف��ت‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫معتقدی��م مس��ائل منطقه تنه��ا از راه گفت وگو حل‬ ‫و فص��ل خواهد ش��د؛ بنابراین این ی��ک قدم مهم و‬ ‫جدید برای دنیای اس�لام اس��ت؛ با ترکیب خاص از‬ ‫کش��ورهای بس��یار مهم و تاثیرگذار در دنیای اسالم‬ ‫که می دانیم برخی از این کشورها از لحاظ توسعه ای‬ ‫و نظامی و انرژی پیش��رفته هستند و جایگاه خاصی‬ ‫دارند‪ .‬در مجموع ب��رای این اجالس اهمیت فراوانی‬ ‫قائل هس��تیم‪ .‬روحان��ی به مالقات های حاش��یه ای‬ ‫در ای��ن اجالس اش��ار ه کرد و گفت‪ :‬در حاش��یه این‬ ‫اجالس با نخس��ت وزیر مالزی به عنوان کشور دوست‬ ‫و همچنین دیگر کشورهای شرکت کننده‪ ،‬گفت وگو‬ ‫خواهی��م داش��ت‪ .‬وی به روابط ای��ران و ژاپن به ویژه‬ ‫از اغ��از دولت یازدهم اش��اره و اظه��ار کرد‪ :‬در این ‪۶‬‬ ‫س��ال روابط دو کشور به ویژه در دوران نخست وزیری‬ ‫اقای ابه توس��عه یافته اس��ت‪ .‬در همه سفرهایی که‬ ‫به نیویورک برای ش��رکت در اجالس مجمع عمومی‬ ‫داش��ته ام با نخست وزیر ژاپن دیدار و مالقات کرده ام‪.‬‬ ‫در خرداد امسال نیز ایشان به تهران امدند و با رهبر‬ ‫معظم انقالب و اینجانب مالقات داشتند و بحث های‬ ‫بس��یار خوبی درباره روابط دوجانبه و مسائل مختلف‬ ‫داشتیم‪ .‬رئیس جمهوری با بیان اینکه در سال جاری‬ ‫این س��ومین دیدار با نخس��ت وزیر ژاپن خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال نودمین سال روابط سیاسی بین ایران‬ ‫و ژاپن است‪.‬‬ ‫باید در همه سطوح دولت و مدیریت نظام یک صدا بشنویم‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری با بی��ان اینکه باید در‬ ‫همه س��طوح دولت و مدیریت نظام یکصدا بش��ویم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬چالش ها و مش��کالت در مقاب��ل فرصت های‬ ‫کم نظیری که ایران دارد‪ ،‬ناچیز اس��ت و ما می توانیم‬ ‫با کمک همدیگر از پیچ های خطرناک عبور کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬اس��حاق جهانگی��ری در ایی��ن‬ ‫نکوداشت مهندس محسن خلیلی عراقی افزود‪ :‬انچه‬ ‫مردم را رنج می دهد و متحیر می کند این است که انها‬ ‫احساس می کنند در این تنگناهای اقتصادی فراموش‬ ‫شده اند‪ .‬وی با اشاره به تحریم ها و مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬این چالش ه��ا و مش��کالت در مقابل‬ ‫فرصت ه��ای کم نظیری که ایران دارد‪ ،‬ناچیز اس��ت‪.‬‬ ‫م��ا می توانیم با کم��ک همدیگر از پیچ های خطرناک‬ ‫عبور کنیم‪ .‬جهانگیری در ادامه با اش��اره به شخصیت‬ ‫مهندس خلیلی عراقی گفت‪ :‬انس��ان هایی هستند که‬ ‫همه عمر تالش کردند که ایران سربلند باشد؛ بنابراین‬ ‫باید در دوران حیات شان از انها قدردانی شود‪ .‬حقیقتا‬ ‫نام خلیلی در ایران ماندگار خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫امثال اقای خلیلی در اقتصاد ایران بی معرفتی زیادی‬ ‫را تحم��ل کردند‪ ،‬چراکه روزهای س��ختی بر صنعت‬ ‫ایران گذشت‪ .‬شاید نوشتن تاریخ صنعت ایران از بعد‬ ‫سیاسی یک مسئله بسیار مهم باشد‪ .‬روزهایی بود که‬ ‫این چراغ می رفت که سوسو های اخر را بزند اما عده ای‬ ‫ایستادند و نگذاشتند چراغ صنعت ایران خاموش شود‬ ‫و یکی از انها که در این ‪ ۴۰‬سال نقش تعیین کننده ای‬ ‫داش��ته‪ ،‬اقای خلیلی بود‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫در ادام��ه گف��ت‪ :‬من در تم��ام مس��ئولیت هایی که‬ ‫داش��ته ام‪ ،‬اصلی ترین دغدغه ام توسعه ایران است‪ .‬از‬ ‫موانع و ش��رایط توسعه ایران هم به خوبی اگاه هستم‬ ‫و هم��واره ب��ه ان فک��ر کردم که چه ش��رایطی برای‬ ‫توس��عه و چه موانعی پیش روی توس��عه ایران است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری گفت‪ :‬یکی از مهم ترین کارها این اس��ت‬ ‫که از سرمشق ها و انسان های الگویی که در این مسیر‬ ‫خدم��ت کرده اند قدردانی کنیم؛ به ویژه در ش��رایط‬ ‫فعلی که کشور با مشکالت پیچیده و شرایط خطیری‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬عوامل سیاس��ی‪ ،‬اجرای��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی متعددی پیش روی مردم و جامعه ما است؛‬ ‫تحریم ها و مش��کالت ساختاری ‪۴۰‬ساله اقتصاد مثل‬ ‫دولتی ب��ودن اقتصاد‪ ،‬اتکای بیش از حد به درامدهای‬ ‫نفت‪ ،‬ضعف در برخی از س��اختارهای مدیریتی کشور‬ ‫و برخی چالش ها که به ابرچالش تبدیل ش��ده که از‬ ‫ان خالص��ی پیدا نکردیم‪ .‬وی گفت‪ :‬در کنار نواقص‪،‬‬ ‫فرصت های بی نظیری در بخش های مختلف کش��ور‬ ‫برای توسعه وجود دارد که یکی از انها توان و ظرفیت‬ ‫فعاالن و صنعتگران ایران است‪ .‬ما می توانیم با کمک‬ ‫یکدیگ��ر ای��ران را از هر پیچ خطرناک��ی عبور دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ر منوط به اراده و ع��زم همگانی برای ابادانی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمنان‬ ‫هدف ش��ان تیره و تار و مبهم نش��ان دادن اینده برای‬ ‫ملت ایران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید از فرسایش سرمایه های‬ ‫مادی و معنوی کشور جلوگیری کنیم‪ .‬نباید بگذاریم‬ ‫باوجود ش��رایط س��خت اقتصادی که مردم را نگران‬ ‫ک��رده و ق��درت اقتصادی انها را کاهش و معیش��ت‬ ‫انها را در ش��رایط دش��واری قرار داده‪ ،‬امید به اینده‬ ‫از بی��ن برود‪ .‬بای��د امید اجتماعی را در جامعه تقویت‬ ‫کنیم‪ .‬نباید بگذاریم ملت احس��اس کند که اینده ای‬ ‫ب��رای انها وجود ندارد‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری با‬ ‫اشاره به دو شوک اقتصادی در دهه ‪ ۹۰‬یعنی کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم و کاهش درامدهای نفتی کشور در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬یک شوک تحریم های ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۹۱‬بود که تورم ‪ ۳۵‬و ‪ ۴۰‬درصدی را به وجود اورد‬ ‫که نتیجه ان قدرت خرید مردم را چند سال به عقب‬ ‫برد‪ .‬البته ان زمان می گفتند در تحریم ها می توانید تا‬ ‫یک میلیون بشکه نفت صادر کنید و ما تا همان میزان‬ ‫صادر می کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬درامد سال ‪ ۹۰‬از صادرات‬ ‫نف��ت ‪۱۱۸‬میلیارد دالر و س��ال ‪۶۸ ،۹۱‬میلیارد دالر‬ ‫بود و شوک دوم در سال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬اتفاق افتاد که این‬ ‫بار نگفتند ش��ما می توانید تا یک میلیون بشکه نفت‬ ‫ص��ادر کنید؛ گفتند تالش می کنیم که صادرات نفت‬ ‫ایران به صفر برسد‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬االن به خاطر‬ ‫گوش های نامحرم نمی گویم چه میزان صادرات نفت‬ ‫داریم‪ ،‬اما به طور قطع میزان صادرات نفت در سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬به ش��دت کاهش یافته است‪ .‬دو شوک یادشده‬ ‫به ط��ور حتم زندگی و معیش��ت مردم را در ش��رایط‬ ‫سختی قرار داد‪.‬‬ ‫جهانگیری تاکید کرد‪ :‬باید در تمام سطوح دولت و‬ ‫مدیریت نظام یکصدا بشویم‪ .‬ان چیزی که مردم ما را‬ ‫رنج می دهد این اس��ت که می بینند در چنین شرایط‬ ‫اقتصادی که بر زندگی انها تحمیل شده گاهی اوقات‬ ‫ای��ن علیه ان و ان علیه ای��ن صحبت می کند‪ .‬مردم‬ ‫متحیر می شوند که یعنی ما فراموش شده ایم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��یر دوم این اس��ت ک��ه فرصت های‬ ‫جدید برای توس��عه کش��ور خلق کنیم و در دل این‬ ‫محدودیت ها می توان فرصت های توس��عه برای ایران‬ ‫ایجاد کرد و ش��ما فعاالن اقتصادی می توانید این کار‬ ‫را انجام دهید‪ .‬روش های غلط و رویکردهای نادرست‬ ‫را باید اصالح کنیم تا ثمربخش باشد و اشکالی ندارد‬ ‫که به مردم صادقانه بگویم اینجا اشتباه کردیم و اینجا‬ ‫باید این گونه حرکت کنیم و این تصمیم ما غلط بوده‬ ‫و تصمیم درست چیست و ان را اتخاذ کنیم؛ این گونه‬ ‫کار کشور پیش خواهد رفت‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫به بخش خصوصی در این شرایط بیش از مواقع دیگر‬ ‫توجه کنیم‪ .‬فعاالن بخش خصوصی س��ربازان واقعی‬ ‫خط مقدم اقتصاد کش��ور هستند‪ .‬نگاه پیمانکارانه به‬ ‫بخش خصوصی نداش��ته باش��یم؛ اینکه کاری به انها‬ ‫س��پردیم تمام می ش��ود و می روند پی کارشان‪ .‬باید‬ ‫نگاه توس��عه گرانه به بخش خصوصی داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫انها در توسعه ایران شریک هستند و به عنوان شریک‬ ‫با انها گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫امیدواریم تصمیم مجمع درباره ‪ FATF‬با نهایت مصلحت باشد‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور خارجه گفت‪ :‬پیوس��تن ایران‬ ‫ب��ه ‪ FATF‬موضوعی اس��ت ک��ه در نهایت مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام باید درباره ان تصمیم گیری‬ ‫کن��د و ما امیدواریم این تصمی��م با نهایت مصلحت‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید عباس عراقچی‪ ،‬در‬ ‫حاش��یه نشست توس��عه روابط تجاری ایران و ژاپن‬ ‫در جمع خبرنگاران درباره س��فر رئیس جمهوری به‬ ‫ژاپ��ن اظهار ک��رد‪ :‬موضوع اصلی این س��فر پیگیری‬ ‫روابط دوجانبه و همین طور رایزنی ها و مشورت هایی‬ ‫اس��ت که دو کش��ور درباره اوضاع منطقه و مس��ائل‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬در واق��ع تحریم نه تنها‬ ‫جایگزی��ن جن��گ بلک��ه جایگزین م��درن برای‬ ‫نسل کشی‪ ،‬تروریس��م و نمونه ای از جنگ بی صدا‬ ‫اس��ت‪ .‬اما انها نه تنها اش��تباه می کنند بلکه مردم‬ ‫امریکا و جهان را هم فریب می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی در نشست خبری با‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬یکی از موضوعاتی که این روزها‬ ‫بین الملل��ی با یکدیگر دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در س��فر‬ ‫اقای ابه به تهران‪ ،‬این مش��ورت ها در سطح وسیعی‬ ‫انجام شد و انشااهلل ادامه مشورت ها در توکیو خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬این دیپلمات ارش��د کش��ورمان درب��اره اعزام‬ ‫نیروه��ای نظامی ژاپن به خلیج فارس عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫این س��فر درباره همه مسائل منطقه ای و بین المللی‬ ‫صحبت خواهد ش��د‪ .‬عراقچی درب��اره تاثیر تصویب‬ ‫کنوانس��یون های ‪ FATF‬ب��ر رواب��ط ای��ران و ژاپن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیوس��تن ایران ب��ه ‪ FATF‬موضوعی‬ ‫اس��ت که در نهایت مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫بای��د درباره ان تصمیم گیری کند و ما امیدواریم که‬ ‫ای��ن تصمیم ب��ا نهایت مصلحت باش��د‪ .‬معاون وزیر‬ ‫امور خارجه درباره س��فر رئیس اینستکس به تهران‬ ‫و دیداره��ای وی در ایران اب��راز کرد‪ :‬تعامالت میان‬ ‫اینستکس و نهاد متناظر ایرانی به مراحل نهایی خود‬ ‫نزدیک شده است‪ .‬یک یادداشت تفاهم همکاری نیز‬ ‫میان این دو شرکت امضا شد و امیدواریم در روزهای‬ ‫اینده نخس��تین تعامالت میان این دو شرکت انجام‬ ‫شود‪ .‬عراقچی افزود‪ :‬البته تعامالت میان شرکت های‬ ‫تجاری انجام می ش��ود و اینس��تکس و س��اتنا (نهاد‬ ‫برای امریکا تحریم جایگزین جنگ است‬ ‫اذهان را به خود مش��غول کرده اس��تیضاح برخی‬ ‫وزیران در مجلس اس��ت‪ .‬ما به تعبیر امام خمینی‬ ‫مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است اعتقاد و‬ ‫ایمان داریم؛ از این رو سوال از وزیران و استیضاح‬ ‫را حق قانون��ی نمایندگان مجل��س می دانیم‪ ،‬اما‬ ‫الزم اس��ت چند نکته را در این زمینه برای همه‬ ‫انهایی که دلسوزانه تصمیم می گیرند‪ ،‬بیان کنیم‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ربیع��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬انتخاب��ات بزرگی‬ ‫در پی��ش داریم که همیش��ه یک��ی از مهم ترین‬ ‫رویدادهای سیاس��ی کش��ور به ش��مار می رفته و‬ ‫معتقدیم در ش��رایط فعلی اهمی��ت این انتخابات‬ ‫بی بدیل است‪.‬‬ ‫ربیعی با اش��اره به طرح موضوع استیضاح وزیر‬ ‫نف��ت در مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬اقای‬ ‫ایرانی متناظر اینستکس) تعامالت مالی و تبادالت را‬ ‫هماهنگ کرده و تسویه حساب ها را انجام می دهند؛‬ ‫به صورت��ی که نیازی به انتقال پول و مس��ائل بانکی‬ ‫نباشد‪ .‬مکانیسم پیچیده ای وجود دارد که امیدواریم‬ ‫در روزهای اینده اجرایی ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که اجرایی شدن اینستکس برای ایران کافی‬ ‫خواهد بود؟ بیان کرد‪ :‬به طور قطع کافی نیس��ت اما‬ ‫می تواند بخشی از تجارت میان ایران و اروپا را پوشش‬ ‫دهد‪ .‬این کافی نیست و نشان دهنده عمل اروپایی ها‬ ‫به ‪ ۱۱‬تعهداتی که پذیرفته اند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫زنگن��ه در خط مق��دم جنگ اقتص��ادی امریکا با‬ ‫ملت ایران اس��ت‪ .‬ما به صالح نمی دانیم در چنین‬ ‫جنگ اقتصادی نابرابر و ضدانس��انی کش��ور یکی‬ ‫از اصلی ترین س��ربازان خود را تغییر دهد‪ .‬ربیعی‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت قاطعانه از عملکرد همه وزیران خود‬ ‫حتی کس��انی که نام نبردم و در بحث اس��تیضاح‬ ‫اسامی انها مطرح شده‪ ،‬دفاع می کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫رونمایی از ‪ ۱۰‬طرح کالن ملی تا پایان سال‬ ‫سیل در فرودگاه ابادان‬ ‫عکس‪ :‬رکنا‬ ‫معاون تجاری س��ازی و نواوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از رونمایی ‪ ۱۰‬طرح کالن‬ ‫ملی تا پایان س��ال خبر داد‪ .‬طرح هایی که باعنوان «طرح های کالن ملی فناوری» ازس��وی معاونت علمی‬ ‫و فناوری حمایت می ش��وند‪ ،‬طرح هایی فناورانه و دانش بنیان با قابلیت تجاری س��ازی هس��تندکه اجرای‬ ‫انها نیازمند مش��ارکت گس��ترده بازیگران مختلف اس��ت و به نیازهای اساس��ی و راهبردی کشور پاسخ‬ ‫می گوید‪ .‬پیمان صالحی در گفت وگو با ایرنا درباره رونمایی از طرح های کالن ملی در س��ال جاری گفت‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده در مرکز طرح های کالن ملی تا پایان سال دست کم ‪ ۱۰‬طرح دیگر‬ ‫رونمایی خواهد ش��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر طرح های کالن جاری کش��ور بیش از ‪ ۱۲۰‬طرح است‬ ‫و در حوزه های مختلف هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در مرکز‬ ‫طرح های کالن ملی طرح هایی را هدف قرار داده که نیاز بالقوه و بالفعل کشور است؛ حوزه های سالمت‪،‬‬ ‫پزشکی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬هوا و فضا و حمل ونقل برقی؛ بنابراین این طرح ها هم مورد توجه‬ ‫نمایندگان مجلس و هم دولت است و ما امیدواریم در الیحه بودجه بتوانیم به مرکز طرح های کالن ملی‬ ‫بیش��تر توجه ش��ود‪ .‬معاون تجاری س��ازی و نواوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یاداور شد‪:‬‬ ‫اعتبارات پیشنهادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستادهای فناوری در الیحه پیشنهادی‬ ‫بودجه س��ال اینده‪ ۲۶۰ ،‬میلیارد و ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان در نظر گرفته ش��ده که در ان عالوه بر‬ ‫س��هم س��تادهای فناوری‪ ،‬پارک های علم و فناوری‪ ،‬صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران و بنیاد ملی‬ ‫نخبگان و برنامه تجاری س��ازی دس��تاوردهای پژوهشی برای اجرای طرح های کالن ملی ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬رئیس جمهوری‬ ‫در تم��اس تلفنی با غالمرضا ش��ریعتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫خوزس��تان در جریان مسائل و مشکالت این استان‬ ‫در پی بارش های ش��دید‪ ،‬قرار گرفت و دس��تورهای‬ ‫الزم را ب��رای تس��ریع در رون��د امدادرس��انی صادر‬ ‫کرد‪ .‬حس��ن روحانی همچنین پیش از ترک تهران‬ ‫به مقصد مال��زی‪ ،‬با احمد علی موهبتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان تماس��ی تلفنی داشت و از‬ ‫روند امادگی این اس��تان برای بارش های احتمالی‬ ‫مطلع شد و دستورهای الزم را صادر کرد‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری نی��ز در تماس های تلفنی جداگانه‬ ‫با اس��تانداران خوزستان و سیستان و بلوچستان‪ ،‬بر‬ ‫ل��زوم پیگیری مجدانه برای رف��ع ابگرفتگی معابر و‬ ‫جلوگیری از ورود اب به خانه های مردم تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ش��یخ محمد بن عبدالرحم��ان ال ثانی‪،‬‬ ‫معاون نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه قطر با تاکید‬ ‫بر لزوم انجام گفت وگوی مستقیم شورای همکاری‬ ‫خلیج ف��ارس ب��ا جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کش��ورش و کویت به عنوان دو عضو این شورا از لزوم‬ ‫گفت وگ��وی مس��تقیم با تهران حمای��ت می کنند‪.‬‬ ‫ش��یخ محمد افزود‪ :‬ام��اده میانجی گری میان ایران‬ ‫ب��ا همس��ایگان ع��رب هس��تیم؛ هرچندخصومت‬ ‫تحمیل ش��ده ازس��وی برخ��ی از کش��ورهای عضو‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس بر قطر مانع از ان شده‬ ‫تا دوحه به ایفای نق��ش میانجی بپردازد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد کشورهای یادشده باید به جای در پیش گرفتن‬ ‫تنش به انجام گفت و شنود مستقیم روی اورند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬منابع محلی از گفت وگوی تلفنی مارک‬ ‫اس��پر‪ ،‬وزیر دفاع امریکا با عبرالمهدی‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫عراق درباره تحوالت ع��راق خبر دادند‪ .‬دو طرف در‬ ‫ای��ن تماس تلفنی درباره همکاری میان واش��نگتن‬ ‫و بغ��داد در زمینه تروریس��م و حمایت از تالش های‬ ‫نیروهای مشترک برای پیگیری بازمانده های داعش‬ ‫و حفظ امنیت و ثبات در سراسر عراق رایزنی کردند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��خنگوی کاخ کرملی��ن گفت‪ :‬تدارکات‬ ‫برای س��فر رئیس جمهوری روسیه به سرزمین های‬ ‫اش��غالی در دس��ت انجام اس��ت و دیدار این مقام با‬ ‫دونالد ترامپ در انجا نامش��خص اس��ت‪ .‬والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه تایید کرد‪ :‬اواس��ط‬ ‫ماه اینده میالدی به س��رزمین های اش��غالی س��فر‬ ‫می کند‪ .‬دیمیتری پس��کوف‪ ،‬س��خنگوی کرملین‬ ‫در جمع خبرن��گاران گفت‪ :‬س��فر رئیس جمهوری‬ ‫روس��یه (به اسرائیل) واقعا در دست انجام است‪ .‬او در‬ ‫پاس��خ به اینکه ایا پوتین قصد دارد با دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا در اس��رائیل دیداری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬روسیه مطلع نیست که ایا ترامپ هم به‬ ‫اسرائیل می رود یا خیر‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬تمیم بن حمد ال ثانی‪ ،‬امیرقطر و دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا تلفنی درباره اخرین‬ ‫تحوالت منطقه رایزن��ی کردند‪ .‬دو طرف همچنین‬ ‫درباره روابط استراتژیک دو کشور بحث و تبادل نظر‬ ‫کردند‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬امی��ر قطر و ترامپ به‬ ‫بررسی روابط استراتژیک مستحکم میان دو کشور و‬ ‫اهمیت تقویت مناسبات پرداختند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬صباح االحمد الجاب��ر الصباح‪ ،‬امیرکویت‬ ‫درباره تشکیل دولت جدید این کشور فرمانی را صادر‬ ‫کرد‪ .‬براساس فرمان امیر کویت‪ ،‬اعضای دولت جدید‬ ‫به نخس��ت وزیری صباح خالد الحمد الصباح تعیین‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزارت خارجه امریکا با صدور ش��یوه نامه‬ ‫جدی��دی به «اف��راد حقیقی و حقوقی» در سراس��ر‬ ‫جهان هش��دار داده در صورتی که ب ه فروش یا انتقال‬ ‫‪ 2‬م��اده الزم در فراوری فلز به ای��ران اقدام کنند‪ ،‬با‬ ‫تحریم این کش��ور روبه رو خواهند شد‪ .‬در شیوه نامه‬ ‫منتشرشده گفته شده فروشندگان یا صادرکنندگان‬ ‫ُکک نفتی و الکترود گرافیتی به ایران‪ ،‬خود را با خطر‬ ‫تحریم روبه رو می کنند‪ .‬کک نفتی در اصل از پاالیش‬ ‫نفت حاصل می ش��ود و در صنایع الومینیوم‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫ریخته گ��ری و برخ��ی دیگر از صنای��ع کاربرد دارد‪.‬‬ ‫الکت��رود گرافیتی‪ ،‬از مواد اولیه اصلی در تولید فوالد‬ ‫است و در صنعت متالوژی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬دادگاه وی��ژه بررس��ی اتهام ه��ای پرویز‬ ‫مش��رف‪ ،‬حکم رئیس جمهوری پیش��ین پاکستان‬ ‫را ص��ادر کرد‪ .‬ب��ه موجب این حکم‪ ،‬پرویز مش��رف‬ ‫به جرم خیانت و تخلف از قانون اساس��ی کش��ور به‬ ‫اعدام محکوم ش��ده‪ ،‬این در حالی اس��ت که وزارت ‬ ‫کش��ور پاکس��تان خواس��تار توقف پیگیری پرونده‬ ‫پرویز مش��رف تا بهبودی کامل حال وی ش��ده بود‪.‬‬ ‫دولت پاکستان خواهان بررسی دوباره پرونده پرویز‬ ‫مشرف شده است‪.‬‬ ‫س کل‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬عبدالناص��ر همت��ی‪ ،‬رئی ‬ ‫بانک مرکزی در نشس��ت علنی روز گذشته مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره طرح بانکداری اسالمی گفت‪:‬‬ ‫من منکر زحماتی ک��ه برای تهیه این طرح متحمل‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬نیس��تم اما نمایندگان را از تایید این طرح‬ ‫برح��ذر می دارم‪ .‬وی افزود‪ :‬به عنوان رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی نتوانس��تم درباره این طرح قانع ش��وم‪ .‬مگر‬ ‫می ش��ود ‪ ۲۰۵‬ماده درباره نظام بانکی اماده باشد و‬ ‫یکب��اره همه این تغییرات ایجاد ش��ود؛ بدون اینکه‬ ‫کارشناس��ان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده‬ ‫باش��ند‪ .‬همتی خط��اب به نماین��دگان گفت‪ :‬اجازه‬ ‫بدهید الیح��ه دولت در این زمینه ب��ه مجلس ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مسائل منطقه از راه گفت وگو حل می شود‬ ‫به بهانه کمپین‬ ‫«بدون نرخ‬ ‫نخریم»‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫با تمام توان‬ ‫در کنار تولید هستیم‬ ‫نیاز ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی پروژه های‬ ‫زیربنایی‬ ‫جاماندگان طرح‬ ‫سهمیه بندی بنزین‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی مطرح کرد‬ ‫شرکت های خودروسازی برای خرید محصوالت فناورانه حمایت می شوند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش صف های دریافت تسهیالت‬ ‫‪ ،‬علی وحدت در نشس��ت خبری‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ا اصحاب رس��انه که به مناس��بت هفت��ه پژوهش و‬ ‫فناوری برگزار ش��ده ب��ود‪ ،‬درباره عملکرد یک س��اله‬ ‫این صن��دوق گفت‪ :‬ماموریت اصل��ی صندوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان و‬ ‫توسعه فناوری در کش��ور است‪ .‬در یک سال گذشته‪،‬‬ ‫از پایان ابان ‪ ۹۷‬تاکنون‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت به ش��رکت های دانش بنیان ارائه شده که‬ ‫بی��ش از ‪ ۱.۵‬برابر پرداختی س��ال های گذش��ته بوده‬ ‫و زمان رس��یدگی به طرح ها در صن��دوق نواوری نیز‬ ‫کوتاه تر از قبل شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به حض��ور دفاتر ن��واوری چند بانک‬ ‫کشور در ساختمان صندوق نواوری و شکوفایی افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون دفاتر نواوری چندین بانک خوب کش��ور در‬ ‫صندوق ایجاد شده و تعامل خوبی میان نظام بانکی و‬ ‫شرکت های دانش بنیان برقرار شده است‪.‬‬ ‫وحدت در ادامه با اشاره به کاهش صف های طوالنی‬ ‫برای دریافت تسهیالت از صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫افزود‪ :‬ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری در دوره‬ ‫جدید فعالی��ت صندوق نواوری و ش��کوفایی افزایش‬ ‫یافت��ه و با تش��کیل صندوق های پژوه��ش و فناوری‪،‬‬ ‫صف ه��ای طوالنی برای گرفتن تس��هیالت از صندوق‬ ‫نواوری از بین رفته است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل صندوق نواوری و ش��کوفایی با‬ ‫تشریح خدمات دیگر این صندوق در قبال شرکت های‬ ‫دانش بنیان و واحدهای فناور خاطرنشان کرد‪ :‬از جمله‬ ‫خدمات صندوق نواوری و ش��کوفایی به ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ارائه ضمانتنامه اس��ت که تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ارد تومان ضمانتنام��ه در این زمینه صادر‬ ‫شده است‪ .‬شرکت های دانش بنیان شرکت های زنده و‬ ‫پویایی هستند که قابل مقایسه با سایر حوزه های کشور‬ ‫نیستند و براساس همین پویایی میزان معوقه های این‬ ‫ش��رکت ها کاهش یافته و به حدود ‪ ۸‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬جریان زنده ارائه تس��هیالت‪،‬‬ ‫باعث کاهش معوقه های شرکت های دانش بنیان شده‬ ‫اس��ت زیرا این ش��رکت ها می دانند با پرداخت به موقع‬ ‫بازبرداخت تس��هیالت می توانن��د از حمایت های مالی‬ ‫جدید استفاده کنند‪.‬‬ ‫وح��دت درب��اره ورود صندوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫ب��ه مقول��ه س��رمایه گذاری در ح��وزه دانش بنیان نیز‬ ‫گفت‪ :‬در گذش��ته صندوق به طور مستقیم وارد حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری می ش��د ام��ا در دوره جدی��د از مدل‬ ‫هم سرمایه گذاری اس��تفاده می کنیم؛ به این شکل که‬ ‫دو بازیگ��ر جدید یعنی صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫چند ش��رکت بزرگ خودروس��ازی از جمله مگاموتور در حال دریافت‬ ‫تسهیالت لیزینگ صندوق هستند؛ یعنی در عمل با تسهیالت صندوق‬ ‫نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬محصوالت شرکت های دانش بنیان را خریداری‬ ‫می کنند‬ ‫و صندوق های جس��ورانه بورس��ی به اکو نظام نواوری‬ ‫و فناوری کش��ور اضافه ش��ده اند و صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی از این طریق به میزان یک چهارم تا ‪ ۴‬برابر‪،‬‬ ‫در سرمایه گذاری ها مشارکت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات صندوق در حوزه توانمندسازی‬ ‫رئیس صندوق نواوری و شکوفایی درباره کمک های‬ ‫بالعوض این صندوق به شرکت های دانش بنیان گفت‪:‬‬ ‫خدم��ات توانمندس��ازی صندوق به ط��ور بالعوض به‬ ‫شرکت های دانش بنیان ارائه می شود‪ .‬میزان کمک های‬ ‫بالعوض صندوق به شرکت ها‪ ،‬امسال بیش از ‪ ۵۰‬برابر‬ ‫سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دیگر خدمات صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی در زمینه توانمندسازی می توان به حمایت‬ ‫از حض��ور حدود ‪ ۱۳۰۰‬ش��رکت دانش بنیان در ‪۱۵۱‬‬ ‫نمایش��گاه داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬حمای��ت از اعزام ‪۱۷‬‬ ‫هیات تجاری به کش��ورهای گوناگون و برپایی پاویون‬ ‫شرکت های دانش بنیان در ‪ ۳۷‬نمایشگاه داخلی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬درصد هزینه های شرکت در این‬ ‫نمایشگاه ها به طور بالعوض به شرکت های دانش بنیان‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫وح��دت در ادامه ب��ا تاکید بر اینکه در دوره س��وم‬ ‫فعالی��ت صندوق نواوری و ش��کوفایی ت�لاش کردیم‬ ‫که این صن��دوق را به هاب تامین مالی ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان تبدیل کنی��م‪ ،‬درباره رویداده��ای ارائه‬ ‫نیازه��ای فناوران��ه ک��ه با حمای��ت صن��دوق برگزار‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق نواوری و ش��کوفایی تاکنون ‪۹‬‬ ‫روی��داد جامع ارائه نیازهای فناورانه برای بهم رس��انی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و صنایع ب��زرگ برگزار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬کار صن��دوق‪ ،‬برگ��زاری رویداده��ا و پیگیری‬ ‫تفاهمنامه ه��ای امضا ش��ده در رویدادهاس��ت‪ .‬حتی‬ ‫بخش��ی از پرداخت هزینه کارگزاره��ا‪ ،‬به عقد قرارداد‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ین پژوه�ی ‪ -‬فعال صنعت موتورس�یکلت‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه در س��ال ‪ ۸۱‬وج��ود مرک��ز تحقیق و توس��عه در‬ ‫کارخانه ه��ای صنعت��ی از س��وی وزارت صنای��ع و مع��ادن‬ ‫وق��ت منس��جم تر و زمین��ه عضوی��ت بیش��تر کارخان هّهای‬ ‫موتورسیکلت سازی در انجمن تخصصی تحقیق و توسعه این‬ ‫وزارتخانه فراهم ش��د بر رش��د کیفی و فنی موتورسیکلت ها‬ ‫تاثیر مثبتی داشت‪.‬‬ ‫این امر باعث ش��د حرکت های خوبی در این صنعت انجام‬ ‫ش��ود و بازتاب ان در تحول فن��اوری و ارتقای کیفی قطعات‬ ‫ب��ازار خ��ودروی پایتخت این روزها ارام ت��ر از هفته پیش‬ ‫دنب��ال می ش��ود و خب��ری از خریده��ای هیجان��ی در ان‬ ‫نیس��ت اما همچنان س��ایه رک��ود بر ان س��نگینی کرده و‬ ‫خریدوفروش ها به کمترین میزان رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارشناسان و فعاالن بازار عنوان می کنند‪،‬‬ ‫ای��ن روزه��ا جو حاک��م بر بازار خ��ودرو روانی اس��ت یعنی‬ ‫کوچک ترین شایعه ای می تواند به کاهش یا افزایش قیمت ها‬ ‫بینجامد‪.‬‬ ‫موکول شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حدود ‪ ۸۰۰‬ش��رکت دانش بنیان در‬ ‫مجموع��ه رویدادهای صن��دوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫حضور پیدا کرده اند‪ .‬صندوق از اموزش به شرکت ها تا‬ ‫ارائه مشاوره به انها در هر موضوعی که در ان فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬در س��ال ‪ ۹۸‬به طور میانگین با‬ ‫احتس��اب روزهای تعطیل‪ ،‬ه��ر دو روز یک رویداد در‬ ‫صندوق برگزار ش��ده است؛ البته این حجم از عملکرد‬ ‫با همان نیروهای انس��انی و کمیت گذشته انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد بخش پژوهش و فناوری‬ ‫رئیس صندوق نواوری و ش��کوفایی درباره عملکرد‬ ‫صندوق های پژوهش و فناوری نیز گفت‪ :‬در یک سال‬ ‫گذشته و براساس ایین نامه های صندوق های پژوهش‬ ‫و فن��اوری‪ ،‬مج��وز برخ��ی از انها لغو ش��دند و برخی‬ ‫دیگر توس��عه یافتن��د‪ .‬کیفیت و کمی��ت فعالیت های‬ ‫صندوق های پژوهش و فن��اوری همزمان با هم دنبال‬ ‫می شود و منابعی که تاکنون در اختیار انها قرار گرفته‪،‬‬ ‫قابل مقایسه با گذشته نیست‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬تاکن��ون ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان خط اعتب��اری در اختیار ای��ن صندوق ها قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬صندوق های پژوهش و فناوری نهادهای‬ ‫غیردولت��ی هس��تند و صن��دوق نواوری و ش��کوفایی‬ ‫بسته های اموزشی و مشاوره برای ارتقای عملکرد انها‬ ‫و توانمندسازی شان ارائه می کند‪.‬‬ ‫وی درباره بس��ته همکاری صندوق هم به پارک های‬ ‫عل��م و فن��اوری اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬حمای��ت از‬ ‫شتاب دهنده های مستقر در پارک های علم و فناوری‪،‬‬ ‫توس��عه حوزه خدمات و مش��ارکت در حل مس��ائل و‬ ‫چالش های اساس��ی کش��ور‪ ،‬ارائه گرن��ت و حمایت از‬ ‫فناوری های اینده از جمله محورهای فعالیت ما است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬برای حمایت از ش��تاب دهنده های‬ ‫دانش بنی��ان در چن��د ماه اینده حرک��ت جدی ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وحدت با تاکید بر اینکه حمایت از فناوری های جدید‬ ‫مانند هوش مصنوعی‪ ،‬علوم شناختی و‪ ...‬نیاز به همکاری‬ ‫جدی دارد که اگر توجه نشود از جهان عقب می مانیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ضوابط گرنت فناوری نیز در حال تکمیل است و‬ ‫در حوزه های��ی مانند هوش مصنوعی که نیاز به حضور‬ ‫و حمایت جدی دارند‪ ،‬فعاالنه حضور خواهیم داش��ت؛‬ ‫عالوه ب��ر اینکه ش��رکت های س��رمای ‪‎‬ه گذار خطرپذیر‬ ‫بورس��ی نیز به فض��ای کاری صن��دوق اضافه خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک صندوق به خودروسازان‬ ‫که صندوق‬ ‫وحدت در پاس��خ به این پرسش‬ ‫نواوری و ش��کوفایی چقدر برای ط��رح دانش بنیان ها‬ ‫در راس��تای تولید قطعات های ت��ک خودروها حمایت‬ ‫مالی داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از رویدادهای خوبی که‬ ‫در صن��دوق اتفاق افتاد در ح��وزه صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫با حضور مدیر عامالن خودروس��ازی ها از شرکت های‬ ‫گوناگ��ون از جمل��ه گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو و‬ ‫ش��رکت س��ایپا در صن��دوق‪ ،‬رویداده��ای مربوط به‬ ‫نیازمندی های ش��ان را برگ��زار کردن��د‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫ب��ه معرفی توانمندی های خ��ود پرداختند‪ .‬توافق های‬ ‫خوبی بین ش��رکت ها به وجود ام��د‪ .‬درحال حاضر هم‬ ‫چند ش��رکت بزرگ خودروس��ازی از جمله مگاموتور‬ ‫در حال دریافت تس��هیالت لیزینگ صندوق هستند؛‬ ‫یعنی در عمل با تسهیالت صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫در ح��ال خرید از محصوالت ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا در صن��دوق به دنبال ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان داخل��ی در بدنه خودروس��ازی برای رفع‬ ‫نیازهای حوزه فناورانه این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫وح��دت در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬ما نیروی انس��انی‬ ‫تحصیلک��رده ج��وان بس��یاری داری��م ک��ه می توانند‬ ‫در ح��وزه فعالیت ه��ای تولیدی و دانش بنیان بس��یار‬ ‫کمک کننده باش��ند ام��ا این امر در کش��ور تبدیل به‬ ‫معضل شده اس��ت‪ .‬در جهان چنین موضوعی عجیب‬ ‫است که نیروهای تحصیلکرده جوانش معضل باشد‪ .‬با‬ ‫مدیریت باید از توانمندی انها در راستای رونق تولید و‬ ‫پویایی شرکت های دانش بنیان بهره جست‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد رعایت می شود‬ ‫علی وحدت‪ :‬ما در‬ ‫صندوق به دنبال‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫داخلی در‬ ‫بدنه صنعت‬ ‫خودرو برای‬ ‫رفع نیازهای‬ ‫حوزه فناورانه‬ ‫انها هستیم‬ ‫طراحی بومی‪ ،‬نخستین گام توسعه‬ ‫و موتورسیکلت در بازار قابل لمس باشد‪ .‬راه اندازی‬ ‫و حضور مرکز تحقیق و توسعه در کارخانه ها حتی‬ ‫به کاهش االیندگی کمک بسیاری کرد‪ .‬درباره نوع‬ ‫فعالیت مراکز تحقیق و توسعه باید گفت؛ نخستین‬ ‫کار چنین مراکزی‪ ،‬طراحی است که در کشور هنوز‬ ‫محقق نش��ده و دلیل ان نب��ود حمایت های دولتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ش��کل دوم فعالیت این مراکز‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیف��ی قطعات و محص��والت برای جلب رضایت مش��تریان‬ ‫است زیرا یکی از اهداف مراکز تحقیق و توسعه روزامد کردن‬ ‫محصوالت است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬محصولی که روزی‬ ‫با ‪ ۶‬اس��تاندارد وارد بازار می ش��د امروز اس��تاندارد‬ ‫اجباری زی��ادی دارد و تمام این تحوالت مربوط به‬ ‫حضور مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی‬ ‫موتورسیکلت س��ازی اس��ت‪ .‬کس��انی که در راس‬ ‫تولید این محصول هس��تند امروز به این توانمندی‬ ‫رس��یده اند که با یک سلس��له الگو از کارخانه های‬ ‫معتبر جهانی در س��اخت موتورس��یکلت به این مهم دس��ت‬ ‫یابن��د؛ بنابراین با این پیش��ینه و گس��ترش مراکز تحقیق و‬ ‫بازار خودرو پایتخت‪ ،‬راکد و ارام ‬ ‫ب��ه اعتقاد انها‪ ،‬بیش��تر افراد در بازار ب��ه خودرو به عنوان‬ ‫کاالی س��رمایه ای و نه مصرفی نگاه می کنند که دلیل اصلی‬ ‫ان‪ ،‬دو نرخ��ی ب��ودن قیمت هاس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال پراید‬ ‫‪ ۱۱۱‬در بازار ‪ ۵۳‬میلیون تومان اس��ت اما در وضعیت رکود‪،‬‬ ‫مشتری حاضر به پرداخت بیش از ‪ ۵۱‬میلیون تومان نیست‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬بازار در هفته جاری شرایط ارام تری‬ ‫نسبت به هفته گذشته تجربه می کند‪ .‬در هفته ای که گذشت‬ ‫افزایش نرخ ارز س��بب اوج گرفتن خریدهای هیجانی ش��د‪،‬‬ ‫هرچن��د قیمت ها به طور کاذب افزایش یافته بود و بیش��تر‬ ‫روی کاغ��ذ و در س��ایت ها بود اما افرادی ک��ه با قیمت های‬ ‫کاذب اقدام به خرید کرده بودند‪ ،‬متضرر شدند‪.‬‬ ‫انها معتقدند‪ ،‬این روزها اما شاهد فاصله گرفتن قیمت های‬ ‫بازار از قیمت های کارخانه ای خودروها هستیم و تقاضای کم‬ ‫برای خرید‪ ،‬بر رکود موجود در بازار دامن زده اس��ت‪ .‬سعید‬ ‫موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫گفت‪ :‬الفبای اقتصاد‪ ،‬عرضه و تقاضاست و عرضه کم خودرو‬ ‫چند روز پیش سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫در خب��ری اعالم کرد‪ :‬پیش ف��روش ‪ ۴‬محصول‬ ‫بدون استاندارد یورو ‪ ۵‬ایران خودرو بدون توجه‬ ‫ب��ه مخالفت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬پیش فروش خودرو های یورو ‪ ۴‬ش��رکت ‬ ‫ایران خ��ودرو از س��اعت ‪ ۱۰‬صب��ح ش��نبه ‪۲۳‬‬ ‫اذر اغاز ش��د در حال��ی که س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت پیش فروش ‪ ۴‬محص��ول دارای‬ ‫اس��تاندارد االیندگ��ی ی��ورو ‪ ۴‬را ممنوع کرده‬ ‫بود‪ .‬س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ۱۲ ،‬ابان‬ ‫امس��ال پی��رو نام��ه ای از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درخواس��ت کرده بود ک��ه از فروش‬ ‫محصوالت یورو ‪ ۴‬برای س��ال اینده جلوگیری‬ ‫به عم��ل اورد‪ .‬براس��اس م��اده ‪ ۴‬قان��ون هوای‬ ‫پاک خودروس��ازان باید پی��ش از هرگونه اقدام‬ ‫ب��ه فروش و پیش فروش خودرو نس��بت به اخذ‬ ‫مج��وز االیندگی برای محص��والت خود اقدام‬ ‫کنن��د در حالی که تاکنون در راس��تای ارتقای‬ ‫استاندارد االیندگی ‪ ۴‬محصول یادشده به یورو‬ ‫‪ ۵‬اقدامی انجام نش��ده اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫سیدمهدی میرزایی قمی‪ ،‬رئیس مرکز ملی هوا و‬ ‫تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست برای‬ ‫جلوگیری از پیش فروش محصوالت یادش��ده‬ ‫برای سال اینده به فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ایران خودرو نامه ای ارسال کرد‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت در صورت اجرای عملی��ات پیش فروش‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو‪ ،‬س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت پیگیری قانونی را در دستور کار‬ ‫خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫توس��عه می توان اینده روشنی را در بحث طراحی بومی برای‬ ‫این صنعت در کش��ور رقم زد‪ .‬اگر ام��روز کار کلید بخورد ‪۵‬‬ ‫سال اینده می توانیم طرحی بومی از یک موتورسیکلت داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬امروز طراحی و تولید انجین در صنعت موتورسیکلت‬ ‫یک چالش اساس��ی اس��ت‪ .‬اگرچه در دوره ای توانس��تیم در‬ ‫داخلی س��ازی بسیاری از قطعات به موفقیت هایی دست یابیم‬ ‫اما امروز به دلیل مش��کالت صنعت موتورسیکلت کشور هنوز‬ ‫روی طراح��ی بومی موتورس��یکلت و قطعات ان کار نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی خودروس��از‪ ،‬دلیل اصلی وجود دو نرخی در بازار و‬ ‫نابسامانی موجود است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر اخت�لاف نرخ بازار و کارخان��ه برای پراید‬ ‫حدود ‪ ۴‬ماه پیش به ‪ ۳‬میلیون تومان رسیده بود‪ ،‬این روزها‬ ‫ب��ه ‪ ۱۳‬میلیون تومان افزایش یافته و دلیل اصلی ان کاهش‬ ‫عرضه از سوی خودروساز است‪.‬‬ ‫همچنی��ن نوس��ان های ن��رخ ارز در ‪ ۱۰‬روز گذش��ته‬ ‫خودروهای وارداتی را با افزایش نرخ روبه رو کرد‪.‬‬ ‫در جوابیه این درخواس��ت سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬ایران خ��ودرو اع�لام ک��رد‪،‬‬ ‫ایران خودرو محصوالت تولیدی خود را براساس‬ ‫جدول زمان بن��دی که س��ازمان های ذی ربط‬ ‫تعیین کرد ه ارتقا خواهد داد و برحسب تکالیف‬ ‫قانونی‪ ،‬محصوالت یورو‪ 5‬یا هر استاندارد دیگری‬ ‫تولید و عرضه خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫در این اطالعیه امده است‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫نی��ز به هنگام پیش فروش خودرو‪ ،‬مش��خصات‬ ‫محصول فعلی به مش��تری ارائه می ش��ود اما در‬ ‫زمان تحویل‪ ،‬تمامی اس��تانداردها مصوب ملی‬ ‫از نظر االیندگی و زیست محیطی در محصوالت‬ ‫تولی��دی این خودروس��از لحاظ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اصوال بدون رعایت تمامی اس��تانداردها ‪ ،‬مجوز‬ ‫شماره گذاری از سوی سازمان ملی استاندارد و‬ ‫پلیس راهور ناجا صادر نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش سایپا به انتشار یک ویدئو‬ ‫گ��روه خودروس��ازی س��ایپا در واکن��ش به‬ ‫ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی با موضوع‬ ‫ای��راد در دنده عقب تیبا بیانیه ای منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در این بیانی��ه امده که‬ ‫ویدئوی منتش��ر شده مورد بررسی قرار گرفته و‬ ‫براساس ان موارد ذیل برای تنویر افکار عمومی‬ ‫اعالم می ش��ود‪ .۱ :‬تمام محصوالت سایپا پس از‬ ‫تولید نهایی و پیش از تحویل به مشتریان‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی و ازمایش فنی و کیفی قرار می گیرند که‬ ‫ی موتور و قوای محرکه محصوالت از جمله‬ ‫بررس ‬ ‫انهاست؛ بنابراین موردی شبیه انچه در ویدئوی‬ ‫منتشرشدهبه نمایشدرامده‪،‬امکان پذیرنیست‬ ‫مگر اینکه اتفاق نادر و خاصی رخ داده باش��د که‬ ‫خودرو مورد نظر پس از تحویل به مشتری دچار‬ ‫ایراد فنی در گیربکس شده است‪ .۲ .‬محصوالت‬ ‫تولیدی در محل کارخانه س��ایپا تا زمان انتقال‬ ‫به بخش تحویل به مشتریان‪ ،‬جهت طی فرایند‬ ‫تکمیل تولید و تحویل‪ ،‬بارها جهت ازمون های‬ ‫گوناگون از سالن های مختلف جابه جا می شوند‬ ‫و به ط��ور تقریب��ی ممکن نیس��ت خودرویی با‬ ‫نق��ص عملکرد تعوی��ض دنده و ی��ا دنده عقب‬ ‫بتوان��د از این فرایند گذر کن��د‪ .‬همچنین نقل‬ ‫و انتق��ال محصوالت ب��ه نمایندگی ها از طریق‬ ‫کامیون ه��ای حمل خودرو انجام می ش��ود که‬ ‫ب��اال بردن و پایین اوردن محصوالت از روی این‬ ‫کامیون ه��ا تماما با تعوی��ض دنده(به ویژه دنده‬ ‫عقب) انجام می ش��ود‪ .۳ .‬بررس��ی کارشناسی‬ ‫جزئیات منتش��ره در ویدئ��و‪ ،‬صحت ان را مورد‬ ‫تردی��د قرار می دهد چراکه توقف خودرو در یک‬ ‫مکان که ش��بیه تعمیرگاه های متفرقه اس��ت و‬ ‫نح��وه تصویرب��رداری و جابه جای��ی دنده ها و‬ ‫ادعای عجیب نداش��تن دنده عقب و ارائه نشدن‬ ‫اطالع��ات از س��وی مدعی ب��رای پیگیری رفع‬ ‫مش��کل پیش امده ازسوی سایپا از جمله نکات‬ ‫مهم و ابهام برانگیز این ویدئو است‪ .4 .‬متاسفانه‬ ‫به تازگ��ی اف��راد گوناگ��ون و مجهول الهویه با‬ ‫اس��تفاده از اکانت های بی نام و نش��ان در فضای‬ ‫مجازی اقدام به انتشار تصاویری درباره صنعت‬ ‫خ��ودرو و محص��والت ان می کنن��د که صحت‬ ‫بسیاری از ان ها بارها رد شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواست محیط زیست‬ ‫برای توقف پیش فروش‬ ‫پرداخت تسهیالت لیزینگی به خودروسازان‬ ‫در راستای حمایت از طرح ها و نواوری های داخلی‪،‬‬ ‫صندوق ه��ای حمایت��ی فناورانه‪ ،‬فعال تر از گذش��ته‬ ‫به کم��ک ش��رکت های دانش بنیان و فن��اور امده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق حمای��ت از تحقیقات و توس��عه‬ ‫صنایع پیشرفته پیش تر عنوان کرده بود‪ ،‬توسعه کمی‬ ‫و کیفی محصوالت تولیدی‪ ،‬توانمندس��ازی و توس��عه‬ ‫اقتصاد دانش محور و فناورمحور‪ ،‬انباشت دانش و اشاعه‬ ‫ان به صنایع مرتبط و بومی س��ازی دانش در چارچوب‬ ‫اهداف صندوق های حامی صنایع فناور است‪ .‬در ادامه‬ ‫ای��ن حمایت ها‪ ،‬رئیس هیات عام��ل صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی در نشست خبری این صندوق گفت‪ :‬در دوره‬ ‫سوم فعالیت صندوق تالش کردیم صندوق نواوری را‬ ‫به ه��اب تامین مالی ش��رکت های دانش بنیان تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪:‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحریم باشیم یا نباشیم‬ ‫ساخت داخل‬ ‫دنبال می شود‬ ‫با تمام توان در کنار تولید هستیم‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��یزدهمین دوره جش��نواره تولیدکنندگان و مدیران‬ ‫جوان با حضور در همایش بین المللی صدا و س��یما برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در این جش��نواره از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با اهدای تندیس‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه حمایت از رونق تولید‬ ‫صابر پرنیان‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران به عنوان‬ ‫نهاد برتر در هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ازس��وی کارگروهی علمی هفته‬ ‫پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سال‬ ‫‪۱۳۹۸‬نیز به عنوان س��ازمان برتر انتخاب ش��د‪ .‬براس��اس‬ ‫انتخاب س��تاد و کارگروه علمی بزرگداشت هفته پژوهش‬ ‫و فن��اوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در ایین‬ ‫هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری؛ شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان تهران به عنوان نهاد برتر در بخش اموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری در این رویداد علمی انتخاب شد‪.‬‬ ‫در این ایین صابر پرنیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران لوح قدردانی را از دس��ت حس��ین‬ ‫مدرس��ی خیابانی قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ام��ور بازرگانی و برات قبادیان معاون اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دریافت کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پرنیان در نخستین همایش شبکه سازی‬ ‫بین الملل��ی اقتصادی مط��رح کرد‪ :‬به عن��وان خدمتگزار‬ ‫کوچک صنعت و از سوی تمامی صنعتگران از رهبر معظم‬ ‫انقالب درخواس��ت داریم در صورت صالحدید سال اینده‬ ‫را ه��م حمای��ت از تولید قرار دهند زیرا تولید یعنی عزت‪،‬‬ ‫شرف و افتخار زندگی؛ بنابراین با تمام توان در کنار تولید‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برای چه خریداری تولید می کنیم‬ ‫علی اقامحمدی‬ ‫مسعود پزشکیان‬ ‫در ابتدای س��یزدهمین دوره جشنواره تولیدکنندگان‬ ‫و مدیران جوان‪ ،‬علی اقامحمدی‪ ،‬عضو مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب به صراحت اعالم‬ ‫کرده اند که اصل ‪ ۴۴‬حق مردم است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬ما با یک جابه جایی نس��لی‬ ‫روبه رو هس��تیم و باید نسل جوان گذشته امکاناتش را در‬ ‫اختیار نسل جدید بگذارد‪ .‬اگرچه نسل جوان گذشته نسلی‬ ‫بی نظیر بود و توانست سبب شکل گیری و پایداری انقالب‬ ‫اس�لامی ش��ود اما باید توجه کند که واگذاری امکانات به‬ ‫جوانان هیچ یک از ارزش های ان نس��ل ش��جاع و بی مانند‬ ‫را کم نخواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در ادامه گفت‪:‬‬ ‫جوانان برای اکتس��اب امکان��ات باید توجه کنند که نباید‬ ‫جا پای نس��ل قبل بگذارند‪ .‬نخس��تین دلیل این است که‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت با‬ ‫مدیران عامل و اعضای هیات مدیره س��ازمان ها‬ ‫و ش��رکت های بزرگ صنعتی و معدنی کش��ور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در دوره جنگ تمام عیار و نابرابر اقتصادی‬ ‫و تحریم های ظالمانه‪ ،‬تولیدکنندگان و مدیران‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬فرمانده هان و رزمندگان این جبهه‬ ‫هس��تند و پذیرش مس��ئولیت در این شرایط‪،‬‬ ‫ارزش باالی کار انها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا رضا رحمانی در ادامه نشست‬ ‫افزود‪ :‬صدور پروانه بهره برداری در ‪ ۸‬ماه امسال‪،‬‬ ‫‪ ۵.۹‬درصد رش��د داشته و جواز تاسیس با ‪۱۶.۷‬‬ ‫درص��د افزای��ش روبه رو بوده اس��ت؛ همچنین‬ ‫تولید بیش از دو س��وم محص��والت و کاالهای‬ ‫منتخب‪ ،‬دارای افزایش نس��بت به سال گذشته‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬تولید وانت ‪ ۵.۳‬و تولید تراکتور‬ ‫‪ ۲۰.۲‬درصد افزایش داش��ته است‪ ،‬تولید روغن‬ ‫نباتی ‪ ۴.۸‬درصد و تولید داروی انس��انی ‪۳۰.۱‬‬ ‫درص��د داش��تند‪ .‬در حوزه الیاف‪ ،‬ن��خ و‪ ...‬و نیز‬ ‫چرم‪ ،‬کف��ش و عمده لوازم خانگی تولید همراه‬ ‫با رشد بوده است‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬امسال در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ‪ ۷‬محور برنامه اجرایی در دستور‬ ‫کار داریم‪ ،‬از جمله تعمیق ساخت داخل‪ ،‬توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬معادن و توسعه معدن‪ ،‬فناوری‪ ،‬فضای‬ ‫کسب وکار‪ ،‬شیوه های نوین لجستیک تجاری و‬ ‫تامی��ن مال��ی که ذیل این م��وارد ‪ ۳۴‬برنامه در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬چه تحریم باش��یم و چه نباش��یم ساخت‬ ‫داخ��ل بای��د مورد توجه و پیگی��ری قرار گیرد‪.‬‬ ‫مهم تری��ن کار ذیل برنامه ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت حفظ جریان تولید است که در‬ ‫همین راستا در یک سال گذشته در کنار همت‬ ‫و پیگیری و بازدید از اس��تان ها و شهرستان ها‪،‬‬ ‫در برخی بخش ها تصمیم های جدی گرفتیم‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬از ابتدای امسال بیش از ‪۶۵۰۰‬‬ ‫واحد مشکالت شان در ستاد های تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫مصوبات این س��تاد اجرایی ش��ده و ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫مصوب��ات نیز با جدیت در حال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫امروز مس��ئله مهم کش��ور تولید است و تابلوی‬ ‫تولید باید جلوی چش��م همه دست اندرکاران و‬ ‫مسئوالن مرتبط قرار گیرد‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬حفظ اشتغال و توسعه اشتغال‬ ‫و توس��عه مناطق‪ ،‬وابس��ته به رونق تولید است؛‬ ‫بنابراین نهضت ساخت داخل را برای استفاده از‬ ‫توان موجود کشور راه انداختیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساخت داخل از فرمایشات رهبر‬ ‫معظم انقالب اس��ت ک��ه واردات هر کاالیی که‬ ‫امکان ساخت داخل دارد‪ ،‬حرام است و ما دنبال‬ ‫فرهنگ س��ازی ب��رای موضوع نهضت س��اخت‬ ‫داخل هستیم و در این حوزه برنامه داریم‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬در حوزه س��اخت داخل‬ ‫کاه��ش ارزب��ری ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالری را تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬دنب��ال می کنی��م و در قال��ب میزهای‬ ‫س��اخت داخل جلو می بریم که در همین راستا‬ ‫س��امانه توانیران به عنوان یک نمایشگاه دائمی‬ ‫معرف��ی نیازمندی ه��ا و عرض��ه توانمندی ها تا‬ ‫پایان اذر راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬تا زمانی که حتی یک قطعه‬ ‫برای داخلی سازی داریم باید این نمایشگاه های‬ ‫ساخت داخل و نیازهای داخلی سازی برپا باشد‬ ‫و البته انجمن ها و تش��کل ها به طور مش��ترک‬ ‫و گروه��ی ب��ا پلتفرم های مش��ترک و تجمیع‬ ‫نیازمندی ها به برگزاری این گونه نمایش��گاه ها‬ ‫مب��ادرت ورزن��د‪ .‬برخی واحده��ای تولیدی با‬ ‫تجمیع نیازهای خود با دیگر شرکت ها به برپایی‬ ‫نمایش��گاه نیازهای داخلی س��ازی اقدام کنند و‬ ‫همچنین برگزاری نمایش��گاه داخلی سازی در‬ ‫کنار هر نمایشگاهی که برگزار می شود در دست‬ ‫اقدام است و در این نمایشگاه ها استارت اپ ها و‬ ‫دانش بنیان ها نیز باید مورد توجه قرار بگیرند‪.‬‬ ‫رحمانی یاداور ش��د‪ :‬در شرایط جدید‪ ،‬مردم‬ ‫می خواهند که نهادهای دولتی‪ ،‬سیس��تم های‬ ‫سالم س��ازی و رعایت ضوابط قانونی را داش��ته‬ ‫باش��ند؛ بنابراین سالمت کاری و سالمت نفس‬ ‫را مورد تاکید دارم و مس��ئوالن این مهم را باید‬ ‫رعایت کنند و در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫انجام وظایف در قالب مسئولیت های اجتماعی‬ ‫به وی��ژه در مناطق محروم ب��رای ابادانی اطراف‬ ‫مع��ادن و ش��رکت ها و واحده��ای تولی��دی با‬ ‫هماهنگی مس��ئوالن استانی و قانونی و عادالنه‬ ‫باش��د و در مناطق محروم در راس��تای رسالت‬ ‫ک چارچوب مش��خص‬ ‫انس��انی خ��ود و در ی�� ‬ ‫فعالیت های خیرخواهانه انجام شود‪.‬‬ ‫رحمانی در پایان گفت‪ :‬ارتباط با دانش��گاه ها‬ ‫بای��د تعمی��ق ش��ود و ضرورت دارد به س��مت‬ ‫دانش محور کردن محصوالت برویم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جنگ نظامی او است‪ .‬این موضوع اعالم رسمی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن جنگ انها برای ما موقعیت مناس��ب و ویژه ای برای‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت تولید کشور است و اینکه باید جوانان‬ ‫ما افق ‪ ۵۰‬سال اینده خود را بسازند‪.‬‬ ‫براساس انتخاب ستاد و کارگروه علمی بزرگداشت هفته پژوهش‬ ‫و فناوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در ایین هش��تمین‬ ‫جش��نواره پژوهش و فناوری؛ ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ته��ران به عن��وان نهاد برت��ر در بخش اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‬ ‫انتخاب شد‬ ‫انها جای شان را به شما نمی دهند‪ .‬اگر صادقانه نگاه کنیم‬ ‫مس��ندها برای شان خیلی اهمیت دارند اما دالیل دیگری‬ ‫هم وجود دارد‪.‬‬ ‫اقامحمدی گفت‪ :‬کش��ور زمانی نیاز به این داش��ت که‬ ‫اقتصاد به س��مت انحصار دولتی پیش برود اما امروز از ان‬ ‫دوران عب��ور کرده ایم‪ .‬انقالبی بودن هم یعنی تغییر دادن‬ ‫پارادایمی که جامعه از ان گذشته است‪ .‬امروز دولت نباید‬ ‫برای شرکتی که بازار جهانی پیدا کرده صادرات و واردات‬ ‫را محدود کند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬رهبر معظم انق�لاب به صراحت اعالم‬ ‫کرده اند که اصل‪ ۴۴‬حق مردم اس��ت و باید ان را تصاحب‬ ‫کنند‪ .‬باید اقتصاد را از عرضه بر تقاضا متمرکز کنیم‪ .‬ما باید‬ ‫توج��ه کنیم برای چه خری��داری‪ ،‬تولید می کنیم‪ .‬ما برای‬ ‫ی ما را نمی خواه��د تولید می کرده ایم‪.‬‬ ‫ب��ازاری که کاالها ‬ ‫پیش ت��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت طرحی را ارائه‬ ‫‹ ‹اموزش باید تابع نیاز باشد‬ ‫داد ک��ه تم��ام افراد به اتف��اق ان را طرحی کارشناس��ی‬ ‫می دانستند‪ .‬طرحی که قرار بود ‪ ۴۸‬میلیارد گردش مالی‬ ‫ایجاد کند اما نتیجه ان چه شد؟ ایا یک زنجیره اقتصادی‬ ‫در کشور ایجاد شده است؟‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر کش��ور ‪ ۵۰‬زنجیره اقتصادی مس��تقل داش��ته باشد‪،‬‬ ‫مش��کل اقتصاد و اس��تفاده از ظرفیت کش��ور حل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬خوشبختانه نطفه های این زنجیره ها در کشور ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬ما کارخانه ای به طور کامل خصوصی داریم که‬ ‫گردش مالی س��االنه یک میلی��ون دالر دارد‪ .‬دیگر زمانی‬ ‫نیست که افراد کارهای کوچک بکنند‪ .‬نباید دستاوردهای‬ ‫روش��ن ام��روز جه��ان را نادیده بگیریم وگرن��ه در رقابت‬ ‫خواهیم باخت‪.‬‬ ‫اقامحم��دی در پایان گفت‪ :‬رئیس خزانه داری امریکا با‬ ‫صراحت اعالم کرد که جنگ اقتصادی امریکا همان برنامه‬ ‫در ادامه این جش��نواره مسعود پزش��کیان‪ ،‬نائب رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در گام نخس��ت تفکر و‬ ‫تصمی��م دولتمردان اس��ت که موجب پیش��رفت جامعه‬ ‫می شود‪ .‬ما مدعی شیعه امام علی(ع) هستیم اما متاسفانه‬ ‫در سیاست کشور با ایشان بیگانه هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ترام��پ ب��رای ای��ران یک موهبت اس��ت‪.‬‬ ‫رویک��رد تحریم��ی او باع��ث ش��د م��ا ب��ه تولی��د داخل‬ ‫توج��ه کنی��م و اهمی��ت ان را درک کنی��م‪ .‬م��ا نف��ت و‬ ‫گاز داش��تیم و ب��ا ف��روش ان ب��ر تم��ام کم کاری ه��ای‬ ‫خود پوش��ش می گذاش��تیم‪ .‬ای��ن تحریم ها م��ا را بیدار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پزش��کیان یاداور ش��د‪ :‬اموزش باید در جامعه تابع نیاز‬ ‫ب��ازار باش��د‪ .‬باید مبنای نیاز کش��ور را در نظ��ر بگیریم‪.‬‬ ‫ام��وزش نبای��د بیگانه از مش��کالت جامعه باش��د‪ .‬نباید‬ ‫جوانان فارغ التحصیل ما توان گره گشایی مشکالت جامعه‬ ‫را کس��ب نکرده باشند‪ .‬انچه امروز شاهد هستیم به دلیل‬ ‫اش��تباه های ما فارغ التحصیالن نمی توانند خالق و کارامد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۲‬هزار خودرو سنگین ثبت سفارش شد‬ ‫درب��اره عملکرد نهادهای‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬این هفته‬ ‫فرهنگی برای فرهنگ س��ازی در حوزه صنعت گزارش��ی ارائه‬ ‫داد‪ .‬در این گزارش‪ ،‬گالیه هایی از تعامل نداش��تن دانشگاه و‬ ‫صنعت شد و هر دو طرف به بیان استدالل های خود پرداختند‪.‬‬ ‫در ادام��ه یکی از پژوهش��گران حوزه فرهنگ اش��اره کرد که‬ ‫سیاست گذاری برای خودکفایی صنایع به ویژه صنعت خودرو‪،‬‬ ‫به اش��تباه پایه ریزی و تحت تاثیر ان امروز مشکالتی همچون‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬ترافیک و‪ ...‬دامن گیر بیشتر کالنشهرهای کشور‬ ‫شده است‪ .‬مسعود رضایی در این باره به‬ ‫گفته بود؛ پس‬ ‫از جنگ‪ ،‬سیاست خودروسازی کشور باید به جای خودروهای‬ ‫سواری و شخصی‪ ،‬روی خودروهای ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫متمرکز می ش��د‪ .‬ضرورت داشت سیاست ما مبتنی بر توسعه‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی طرح ریزی ش��ود ت��ا امروز یکی از‬ ‫مجهزترین ن��اوگان را در اختیار می داش��تیم‪ .‬اگ��ر این گونه‬ ‫می ش��د بس��یاری از مش��کالت فعلی مانند مشکل سوخت و‬ ‫بنزین‪ ،‬الودگ��ی هوا‪ ،‬ترافیک‪ ،‬کمب��ود پارکینگ و‪ ...‬به وجود‬ ‫نمی امد و با افزایش نرخ بنزین‪ ،‬پیامدهای اجتماعی در کشور‬ ‫ش��اهد نبودیم‪ .‬فناوری‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید ملی و‪ ...‬نیز همه در مس��یر توس��عه ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی ایجاد می شد‪.‬‬ ‫به هر روی‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور با مش��کالتی به ویژه در‬ ‫زمینه فرس��وده بودن ناوگان حمل ونقل عمومی درگیر است‪.‬‬ ‫از مجریان نوس��ازی خودروهای س��نگین س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) اس��ت‪ .‬ای��ن هفته چهارمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی حمل ونقل لجستیک وصنایع وابسته در‬ ‫مصالی امام خمینی(ره) برپا شده که وزیر راه و شهرسازی در‬ ‫بازدید از این نمایش��گاه و طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور‬ ‫بر ضرورت شتابدهی و همکاری بهینه بین بخشی برای اجرای‬ ‫فرایند نوسازی ناوگان تجاری کشور تاکید کرد و اهتمام همه‬ ‫بخش ها را برای کمک به تسریع این طرح خواستار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی خودروهای تجاری‬ ‫طرح اولیه نوس��ازی ناوگان حمل ونقل خودروهای سنگین‬ ‫‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو فرس��وده را در برمی گرفت که سال‬ ‫‪ ۹۶‬کلید خورد‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬محمد اسالمی در بازدید‬ ‫از پاویون س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫و ‪ ۱۱‬ش��رکت س��ازنده خودروهای س��نگین همکار در طرح‬ ‫نوس��ازی ناوگان تجاری‪ ،‬اهمیت نقش ای��ن طرح در کاهش‬ ‫االیندگی ه��وا و نیز اصالح الگوی مصرف س��وخت را جدی‬ ‫اجرای طرح بومی سازی ‪ ۲۰‬فناوری در کشور‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حاش��یه هشتمین جش��نواره پژوهش و فناوری حوزه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کشور در گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در ‪ ۷‬مح��ور ‪ ۳۴‬پروژه‬ ‫اساسی را در دستور کار قرار داده که ‪ ۲‬پروژه ان مختص به حوزه‬ ‫پژوهش و فناوری است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬برات قبادیان با بیان اینکه‬ ‫یکی از این ‪ ۲‬پروژه‪ ،‬طرح توانمندس��ازی تولید و توس��عه اشتغال‬ ‫پایدار که موسوم به طرح ملی «تاپ» است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح اهداف‬ ‫بسیار گس��ترده ای را مدنظر دارد که نتیجه این کار توانمند سازی‬ ‫تولید‪ ،‬ارتقای دانش و فناوری در داخل و در نهایت اش��تغال پایدار‬ ‫برای نیروهای جوان و به ویژه تحصیلکرده دانشگاهی است‪ .‬معاون‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم‬ ‫اینکه طرح تاپ از دو بخش تش��کیل ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬یک بخش‬ ‫ان مربوط به بنگاه های صنعتی‪ ،‬تجاری و معدنی است که تاکنون‬ ‫افزون بر ‪ ۵‬هزار بنگاه ثبت نام کردند و در سامانه ای به نام تاپ یک‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬پروژه تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬قبادیان با اش��اره به اینکه‬ ‫دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و نخبگان صنعتی‪ ،‬بخش دوم‬ ‫این طرح به شمار می ایند‪ ،‬گفت‪ :‬این نخبگان در چارچوب این طرح‬ ‫در هزار و ‪ ۵۰۰‬پروژه قرارداد می بندند‪ .‬وی با پیش بینی ثبت نام ‪۱۰‬‬ ‫هزار بنگاه در این طرح تا پایان س��ال‪ ،‬افزود‪ :‬استقبال خوبی از این‬ ‫طرح شده است و باید به اینده طرح خوش بین باشیم چراکه برخی‬ ‫استان ها از اهداف تعیین شده در ارتباط با ثبت طرح های خود در‬ ‫سامانه مرتبط جلوتر نیز هستند‪ .‬معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬بخشی از اهداف هشتمین‬ ‫جشنواره پژوهشی و فناوری حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در‬ ‫همین راستا است و بنا داریم به صورت ویژه در دهه فجر و در روز‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن برترین های طرح تاپ را طی مراسمی ویژه معرفی کنیم‪.‬‬ ‫قبادیان با اعالم اینکه طرح بومی سازی ‪ ۲۰‬فناوری در حوزه صنعت‬ ‫و معدن را هم دنبال می کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬طرح بومی سازی ‪ ۲۰‬فناوری‬ ‫به وسیله توانمندی های داخلی یکی از طرح های حساس کشور ما‬ ‫به ویژه در شرایط تحریم ها و افزایش نرخ ارز است‪ .‬معاون اموزش‪،‬‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪ :‬در‬ ‫چارچوب این طرح هزار و ‪ ۴۰۶‬محصول شناس��ایی ش��ده که این‬ ‫محص��والت به طور میانگین ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر ارزبری‬ ‫دارند‪ .‬قبادیان با اعالم اینکه طرح تاپ موتور محرک بومی س��ازی‬ ‫فناوری اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬به کمک طرح بومی س��ازی فناوری‬ ‫می توانیم تغییرات اساس��ی و کلی��دی را در ارتباط توانمندی های‬ ‫داخل کشور و نگاه و بومی سازی فناوری به درون رقم بزنیم‪.‬‬ ‫ارزیابی کرد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬نوسازی و به سازی‬ ‫حمل ونق��ل عمومی همزمان با اج��رای طرح مدیریت مصرف‬ ‫سوخت‪ ،‬ضرورت خود را بیش از پیش نمایان کرده است‪.‬‬ ‫اس�لامی با اش��اره به تمهیداتی که در نظ��ام پولی و بانکی‬ ‫ب��رای این پروژه در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نوس��ازی‬ ‫ناوگان تجاری کش��ور می تواند احیا و پویاس��ازی خودروهای‬ ‫تجاری‪ ،‬افزایش بازدهی‪ ،‬صرفه جویی سوخت‪ ،‬افزایش ایمنی‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و رون��ق تولید را به دنبال داش��ته باش��د‪ .‬بهزاد‬ ‫اعتم��ادی‪ ،‬معاون توس��عه صنایع حمل ونقل ای��درو‪ ،‬در این‬ ‫بازدید جزییاتی از این پروژه و مراحل ان را ارائه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت برای نوسازی‬ ‫معاون توسعه صنایع ایدرو از ثبت سفارش ‪ ۴۲‬هزار و ‪۳۴۱‬‬ ‫خودرو س��نگین به ارزش یک میلیارد و ‪ ۹۹۰‬میلیون یورو در‬ ‫چارچوب طرح نوس��ازی ناوگان حمل ونقل تجاری خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬برای ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۷۹۸‬خودرو سنگین «مسدودی ارزی»‬ ‫از طریق منابع صندوق توسعه ملی دریافت شده است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل ایدرو با اشاره به مشارکت ‪ ۱۷‬خودروساز‬ ‫داخلی در اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل تجاری ابزار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با استفاده حداکثری از توانمندی شرکت های‬ ‫قطعه س��از داخل��ی بتوانی��م در راس��تای سیاس��ت اقتص��اد‬ ‫مقاومتی و تقویت تولی��د داخلی اجرای این طرح را به پیش‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫مناب��ع ارزی مورد نیاز این ط��رح از طریق صرفه جویی در‬ ‫مصرف س��وخت خودروه��ا( در مدت زمان کارک��رد خودرو‬ ‫موضوع طرح و پیمایش پیش بینی شده) حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫بخشی از منابع ریالی مورد نیاز طرح به وسیله شبکه بانکی‬ ‫در قالب تسهیالت ‪ ۶۰‬ماهه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد‬ ‫و اورده نق��دی متقاضیان در مرحله ثبت نام ‪ ۲۰‬درصد ارزش‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد قرار اس��ت ‪ ۱۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۵۰‬ن��اوگان تجاری ش��امل اتوبوس درون ش��هری‪ ،‬اتوبوس‬ ‫برون ش��هری‪ ،‬کامی��ون‪ ،‬کش��نده‪ ،‬کامیون��ت و مینی ب��وس‬ ‫در م��دت ‪ ۳‬س��ال نوس��ازی ش��ود‪ .‬براس��اس ای��ن مصوبه‬ ‫ای��درو مج��ری و مدیرطرح نوس��ازی ناوگان تجاری کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهارمی��ن نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل لجس��تیک و‬ ‫صنایع وابس��ته از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬اذر س��ال جاری در مصالی امام‬ ‫خمینی(ره) برپا است‪.‬‬ ‫سوپررونیای ایرانول‪ ،‬برترین روغن موتور کشور معرفی شد‬ ‫محصول روغن موتور س��وپر رونیا ‪ ۵ W ۳۰‬ایرانول براس��اس‬ ‫بررس��ی پژوهشگران ستاد بزرگداش��ت هفته پژوهش و فناوری‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان محصول برتر تحقیق و توس��عه‬ ‫واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی کش��ور انتخاب و در ایینی با‬ ‫حض��ور‪ ،‬قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫و معاونان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از عیس��ی اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت نفت ایرانول تشکر و با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد‪ .‬این‬ ‫محصول شرکت نفت ایرانول با توجه به ویژگی هایی از جمله تولید‬ ‫شده از روغن پایه تمام سنتتیک با استاندارد ‪ ،SN‬دارای تاییدیه‬ ‫از ش��رکت رنو‪ ،‬کمک به استارت س��ریع موتور در دماهای پایین‬ ‫و صرفه جویی در مصرف س��وخت‪ ،‬مقاوم در دماهای باال و پایدار‬ ‫در برابر اکسیداس��یون اس��ت و تمام خودروهای خارجی موجود‬ ‫در کش��ور می توانند از این روغن استفاده کنند‪ .‬به گزارش صمت‬ ‫ب��ه نقل روابط عمومی و تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول‪ ،‬عیس��ی‬ ‫اسحاقی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت ایرانول پس از دریافت لوح تقدیر‬ ‫محصول برتر در جمع خبرنگاران ضمن تش��کر از همه کارکنان‬ ‫شرکت نفت ایرانول که در راستای توسعه و پیشرفت بیش از پیش‬ ‫این ش��رکت در چند سال گذش��ته گام های بزرگی برداشته اند و‬ ‫رکورد تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬صادرات روغن موتور‪ ،‬کاهش خام فروشی و‬ ‫سهم بازار و سود را از ابتدای تاسیس ایرانول تاکنون شکسته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خرد جمعی و همدلی کارکنان ایرانول باعث شد ‪ ۳‬محصول‬ ‫جدید با باالترین سطح کیفی روز دنیا سوپر رونیا ‪ ۵W ۳۰‬سوپر‬ ‫رونی��ا هیبریدی‪ ۰ W ۲۰‬و س��وپر روی��ال‪ ۵ W ۴۰‬طراحی و در‬ ‫س��ال جاری به طور عمده به بازار عرضه کنیم و مورد اس��تقبال‬ ‫مصرف کنندگان قرار گرفته اس��ت‪ .‬اسحاقی تصریح کرد‪ :‬صنعت‬ ‫روانکار ایران از نظر کمیت و کیفیت براس��اس استانداردهای روز‬ ‫جه��ان می تواند تمام��ی نیازهای داخلی را تامی��ن کند و روغن‬ ‫موتور س��وپر رونیا‪ ۵ W ۳۰‬که مناس��ب برای بیشتر خودروهای‬ ‫خارجی موجود در ایران اس��ت نمونه بارز توانمندی پژوهشگران‬ ‫داخل��ی اس��ت که می تواند س��االنه از خ��روج میلیون ها دالر ارز‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نف��ت ایرانول از رضا رحمانی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و حس��ین مدرس خیابانی قائم مقام‬ ‫وزیر در امور بازرگانی خواس��ت به منظور رقابت واقعی و شناخت‬ ‫مصرف کنندگان از محصوالت با کیفیت دستور دهند تبعیض در‬ ‫قیمت گذاری انواع روغن موتور با س��طح کیفی یکسان با تاییدیه‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد رفع شود‪ .‬گفتنی است در کشور ‪ ۵‬محصول‬ ‫برتر در تمامی صنایع انتخاب ش��ده بود که در صنعت روانکاری‬ ‫فقط سوپر رونیای ایرانول به عنوان محصول برتر انتخاب شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫معادن مصنوعی‪ ،‬برگ‬ ‫برنده معدن در قرن ‪۲۱‬‬ ‫ایجاد دفتر دائمی جشنواره‬ ‫و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در نخستین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫توسعه محصوالت فوالدی منهای فناوری؛ یعنی هزینه‬ ‫‹ ‹هم افزایی فوالد و ریخته گری‬ ‫مع��اون فناوری ف��والد هرمزگان نی��ز در نخس��تین کنفرانس‬ ‫بین الملل��ی ریخته گری گفت‪ :‬در ‪ ۴‬دهه این��ده تقاضا برای فوالد‬ ‫‹ ‹موض�وع مه�م نگه�داری و تعمی�ر خط�وط‬ ‫ریخته گری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محبوب�ه ناطق ‪ :‬ب ه همت ش��رکت فوالد هرم��زگان‪ ،‬برگزاری‬ ‫نخس��تین کنفرانس ملی ریخته گری مداوم فوالد‪ ،‬دیروز با حضور‬ ‫پژوهش��گران و متخصصان صنعت فوالد کش��ور و دانشگاهیان در‬ ‫هتل هرمز بندرعباس اغاز شد‪.‬‬ ‫فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان در نخس��تین‬ ‫کنفرانس ریخته گری مداوم فوالد اظهارکرد‪ :‬در ‪ 32‬س��ال گذشته‬ ‫س��عی کرده ایم تا یک رویکرد علمی و پژوهشگرانه در صنعت فوالد‬ ‫هرمزگان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مس��یرهای دس��تیابی به فن��اوری از طریق‬ ‫یادگیری‪ ،‬اس��تفاده و بکارگیری دانش انتخاب و طی ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نخس��ت باید صنعت ایجاد و س��پس نیازه��ای ان به دانش‬ ‫تبدیل شود‪ .‬ارزانی خاطرنشان کرد‪ :‬فناوری باید به کار گرفته شود‪،‬‬ ‫سپس مورد استفاده قرار گرفته و باعث توسعه محصول شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان با تاکید بر اینکه بومی سازی‬ ‫قطعات در دل فناوری فوالد محقق می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امکان توسعه‬ ‫محص��والت در ‪ ۲‬ده��ه اینده بدون دس��تیابی به فن��اوری فوالد‬ ‫بس��یار هزینه بر خواهد بود؛ از این رو چاره ای جز این نیس��ت که به‬ ‫فناوری های تولید فوالد دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫ارزانی با اش��اره ب��ه اینکه برای تولید ‪ ۲۰‬میلی��ون تن فوالد باید‬ ‫ده ها خط تولید خریداری ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬خطوط فعلی تولید فوالد‬ ‫در کش��ور با قدمت ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬س��اله ای که دارند‪ ،‬نیازمند بازسازی‬ ‫هس��تند‪ ،‬ضمن اینکه ‪100‬درصد فوالد کشور از طریق ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد تولید می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بومی سازی قطعات در سطح منطق ه انجام می شود‪،‬‬ ‫اما کسب دانش فوالد جهانی است که با به دست اوردن دانش فوالد‪ ،‬‬ ‫توس��عه محصوالت ان محقق می شود‪ .‬مدیرعامل فوالد هرمزگان‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان می توانند فناوری های‬ ‫خود را توسعه دهند و با تدوین نقشه راه هم جهت شوند که در نهایت‬ ‫باعث می شود بهره وری انها باالتر برود‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫نتوانی�� م در ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬دهه اینده در ای��ن صنعت همگام با جهان پیش‬ ‫برویم‪ ،‬دوام نخواهیم اورد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینک��ه در این کنفرانس ج��ای مقاله های محیط‬ ‫زیستی خالی بود‪ ،‬گفت‪ :‬این امر جای بحث و بررسی از سوی بخش‬ ‫صنعت دارد‪.‬‬ ‫کاهشی خواهد بود و پس از ان روند ثابتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫علیرضا کاظمی‪ ،‬معاون فن��اوری فوالد هرمزگان و دبیر اجرایی‬ ‫نخس��تین کنفرانس مل��ی ریخته گری مداوم فوالد ب��ا اعالم روند‬ ‫انتخاب مقاله ها و ارائه گزارش��ی از نح��وه اجرایی کنفرانس گفت‪:‬‬ ‫سعی ش��ده به طور کالن به موضوع ریخته گری توجه و فعالیت های‬ ‫خود را با صنعت فوالد در جهان همراستا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنعت فوالد در دو ده��ه اینده چند چالش دارد‬ ‫که یکی از انها کاهش ش��یب تقاضای فوالد است‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬نیاز‬ ‫به فوالدهای پیش��رفته تر بیشتر می ش��ود و فرایندهای صنعتی به‬ ‫سمت فعالیت ها و برنامه های دوستدار محیط زیست پیش می روند‪.‬‬ ‫کاظمی تصریح کرد‪ :‬بیش��ترین رشد تقاضای فوالد برای صنعت‬ ‫کشتی س��ازی است‪ .‬وی با بیان اینکه رش��د اهسته تقاضا‪ ،‬به دلیل‬ ‫کاهش ش��دت اس��تفاده از فوالد در صنایع عم��ده مصرف کننده‬ ‫فوالد اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نس��ل اینده فوالد ‪ ،‬شامل فوالدهای‬ ‫ب��ا مقاومت باالتر‪ ،‬فوالدهای دارای اس��تحکام باالتر و فوالدهای با‬ ‫بازدهی باالتر می ش��ود که نیازمند س��طح باالتری از فناوری است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه نیازها ارتقا می یابد‪ ،‬رقابت هم س��خت تر می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فوالدهای پیش��رفته تر بیش��تر مدنظر خودروس��ازها‬ ‫ی انه��ا‬ ‫ب��رای س��بک تر و مقاوم ت��ر ش��دن محص��والت تولی��د ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال بیشتر صنعتی ها از کنفرانس‬ ‫بهزاد نیرومند‪ ،‬دبیر علمی نخس��تین کنفرانس ملی ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد نیز در این نشس��ت اظهارکرد‪ :‬تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬تولید‬ ‫واقع��ی فوالد کش��ور به ‪ ۲۷‬میلیون تن می رس��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬هدف ما تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای موفقیت در این مس��یر نیاز به تربیت و تش��ویق‬ ‫پژوهشگران حرفه ای داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاتااس��تیل در نظر دارد به ‪ ۳۶۰‬دانش��جو بورس‬ ‫اعط��ا کند تا این اف��راد بتوانند در حوزه ف��والد مطالعات جدیدی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫نیرومند تاکید کرد‪ :‬برنامه ریزی برای این کنفرانس از اردیبهشت‬ ‫شروع شد‪ .‬در این کنفرانس‪ ۱۵ ،‬مقاله به طور شفاهی پذیرفته شده‬ ‫است و ‪ ۲۹‬مقاله نیز در قالب پوستر ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر علمی کنفرانس ریخته گری تصریح کرد‪ :‬دبیرخانه اجرایی‬ ‫این کنفرانس دانشگاه امیرکبیر واحد بندرعباس و دبیرخانه علمی‬ ‫ان‪ ،‬پژوهشکده فوالد و دانشکده صنعتی اصفهان است‪.‬‬ ‫نیرومند با اش��اره به اینکه برگزاری ای��ن کنفرانس باید کارایی‬ ‫داشته باش��د و خالهای موجود در این بخش را پر کند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫‪ ۵۳‬مقاله به دبیرخانه این کنفرانس رسیده که ‪ ۴۵‬مقاله ان از بخش‬ ‫صنعت و ‪ ۸‬مقاله از دانشگاه ها وصول شده است‪.‬‬ ‫س��یداصغر مدن��ی‪ ،‬مع��اون بهره ب��رداری فوالد هرم��زگان نیز‬ ‫در نخس��تین کنفران��س مل��ی ریخته گ��ری مداوم ف��والد گفت‪:‬‬ ‫سیس��تم های اتوماس��یون در ماش��ین های ریخته گری از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعمیر و نگهداری ماشین های ریخته گری بسیار مهم‬ ‫است و ‪ ۳‬نوع تعمیرات در ماشین های ریخته گری انجام می دهیم‪.‬‬ ‫مدن��ی تصری��ح کرد‪ :‬در انتخاب ماش��ین ریخته گ��ری توجه به‬ ‫عوامل��ی مانند کاهش مصرف‪ ،‬بهره وری ب��اال‪ ،‬بازدهی بالی تولید‪،‬‬ ‫کیفیت باالی محصول و تناس��ب با دیگر تجهیزات فوالدی و تولید‬ ‫محصوالت مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫مع��اون بهره برداری ف��والد هرمزگان اف��زود‪ :‬محصوالت فوالد‬ ‫هرم��زگان در کوبل در قالب نورد گرم و س��رد مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ماش��ین های ریخته گ��ری مداوم ف��والد یکی از‬ ‫پیچیده ترین ماش��ین االت هستند‪ .‬بیش از ‪ ۲۰‬هزار قطعه در کنار‬ ‫یکدیگر قرار می گیرند تا یک ماشین ریخته گری مداوم تولید شود‪.‬‬ ‫مدن��ی تصریح کرد‪ :‬بحث بومی س��ازی در تولی��د پایدار برای ما‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد و باعث رفع وابس��تگی به کش��ورهای دیگر در‬ ‫شرایط تحریم و تعامل بیشتر با تولید کنندگان داخلی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده روشن ریخته گری مداوم‬ ‫خدام��راد احمدی‪ ،‬مع��اون پژوهش ملی ف��والد ایران نیز در‬ ‫نخس��تین کنفرانس مل��ی ریخته گری مداوم گف��ت‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر‪ ،‬ظرفیت نصب شده فوالدی کشور‪ ۴۰ ،‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۷ :‬ت��ا ‪ ۸‬ط��رح ریخته گری م��داوم در اینده نصب و‬ ‫برخ��ی واحدها نیز در صورت بازس��ازی با این سیس��تم تجهیز‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫احمدی تصریح کرد‪ :‬با حمایت هایی که ازس��وی مس��ئوالن‬ ‫باالدست انجام می شود‪ ،‬در اینده نزدیک شاهد ساخت خطوط‬ ‫ریخته گری در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بخش نورد نیز به دنبال کس��ب دانش فنی‬ ‫ان هستیم تا دیگر نیازمند سازندگان خارجی نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خلی��ل قاس��می‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان هرمزگان نیز در نخس��تین کنفرانس ملی ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد گفت‪ :‬کنگره ملی شهدای استان هرمزگان در حال‬ ‫شکل گیری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران و کارکنان شرکت فوالد هرمزگان در جبهه‬ ‫دفاع از کشور به خوبی درخشیدن و ابروی کشور شدند‪ .‬قاسمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب صنعت فوالد‬ ‫در بحث تولید خوش درخشیده است و استان هرمزگان در کنار‬ ‫دیگر استان های فوالدی کشور جزو ‪ ۳‬استان برتر در تولید فوالد‬ ‫است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬پیش از سال ‪ ۱۴۰۴‬به بخش قابل قبولی از‬ ‫اهداف دس��ت پیدا خواهیم کرد و با توجه به کاهش فروش نفت‬ ‫تنها امیدمان تولید فوالد و محصوالت فوالدی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬استان هرمزگان غیر از حوزه فوالد در بخش‬ ‫دریایی هم نقش بس��زایی دارد‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان هرمزگان ادام��ه داد‪ :‬از ابتکار فوالد هرمزگان‬ ‫در زمین��ه برگ��زاری این همایش تش��کر می کن��م‪ ،‬اما حضور‬ ‫دانشگاهیان و اس��تادان دانشگ اه ها را در این کنفرانس کمرنگ‬ ‫می بینم‪.‬‬ ‫قاس��می با بیان اینکه ش��رکت فوالد هرمزگان قرارداد بازی‬ ‫با ش��رکت های دانش بنیان و دانش��گاهی بس��ته است که جای‬ ‫قدردان��ی دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬پارک علم و فن��اوری هرمزگان به‬ ‫اصفهان نزدیک ش��ده و امیدواریم این کنفرانس به طور ساالنه‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت از کتاب «تولید فوالد تمیز از اهن اس��فنجی تا‬ ‫تختال» در نخس��تین کنفرانس مل��ی ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫نیز رونمایی شد‪.‬‬ ‫این رونمایی ازس��وی خلیل قاس��می رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان هرم��زگان‪ ،‬فرزاد ارزان��ی مدیرعامل‬ ‫فوالد هرمزگان‪ ،‬کس��ری غف��وری مدیرعامل فوالد خراس��ان‬ ‫و رض��ا صفریان مدی��ر روابط عموم��ی فوالد هرم��زگان انجام‬ ‫ شد‪.‬‬ ‫بازدید ارزیابان ارشد فوالد خوزستان‬ ‫از طرح های منتخب بخش های فعال در نظام مشارکت‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمـومی فوالد خوزستان‪ ،‬بازدیـد‬ ‫ارزیابان ارش��د بهپویی شرکت فوالد خـوزستان از طرح های‬ ‫منتخب بخش های فعال در نظام مشارکت به منظور ارزیابـی‬ ‫و انتخاب طرح های بیستمیـن همایش ساالنه بهپویـی‪ ،‬روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۰‬اذر ‪ ۹۸‬با حضـور ‪ ۱۴‬نفر از ارزیابـان ارش��د‬ ‫اقایـ��ان‪ :‬محمود اکابر‪ ،‬ش��اهرخ درویش��علی زاده‪ ،‬مرتضـی‬ ‫نخعـی‪ ،‬رضـا کالنتـری‪ ،‬غالمرضا کاوه‪ ،‬نـورالدین ولی الهـی‪،‬‬ ‫داری��وش دانیـالی‪ ،‬مهـران پاک بیـ��ن‪ ،‬غالمعلی منصوریان‪،‬‬ ‫فرهاد اللوند‪ ،‬حسین بوعـذار‪ ،‬عـزت اهلل حسینی‪ ،‬سیدمسعود‬ ‫معص��وم نتاج و روح اهلل طالوری با همراهـی نویـد عالقه مند‬ ‫رئی��س و محس��ـن کربالیی پـور کارش��نـاس بهپویی انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نوی��د عالقه مند‪ ،‬رئی��س بهپویی در گفت وگ��و با خبرنگار‬ ‫روابط عمومی اظهار کرد‪ :‬این بازدید در قالب سایت‪ ،‬ویزیت‬ ‫ح پیش��نهادی و ‪ ۱۰‬طرح ‪ QC‬بهبود کیفیت (رقابت‬ ‫‪ ۱۳‬طر ‬ ‫نهایی در س��طح ش��رکت) از بخش های فوالدس��ازی‪ ،‬احیا‪،‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬انرژی و س��یاالت‪ ،‬خدمات صنعتی و نگهداری و‬ ‫تعمیرات انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در ‪ ۲۴‬اذر سال جاری طرح های مذکور‬ ‫در حضور ارزیابان ارائه و از س��وی انها بررس��ی و رتبه بندی‬ ‫می شوند و قرار است در همایشی با حضور مدیرعامل و فعاالن‬ ‫بهپویی ش��رکت که در بهمن س��ال جاری برگزار می شود‪ ،‬از‬ ‫طرح ه��ا و گروه های برت��ر در حضور خان��واده انها قدردانی‬ ‫ شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫معادن‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی معادن مصنوعی مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم ناچیز‬ ‫معدن در‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫معادن مصنوعی‪ ،‬برگ برنده معدن در قرن ‪۲۱‬‬ ‫امیربیژن یثربی‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر‬ ‫متاس��فانه در ح��وزه دانش بنیان ه��ا بخش‬ ‫مع��دن س��هم چندان��ی ن��دارد و درب��اره‬ ‫اس��تارت اپ ها در حوزه معدن خیلی کم کار‬ ‫شده است‪ .‬هرچند امروز مسئوالن بسیاری از‬ ‫استارت اپ ها حمایت کرده و سخن می گویند‬ ‫اما ان دسته ای از دانش بنیان ها بیشتر حمایت‬ ‫می شوند که در لحظه پول ساز هستند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب نگاه��ی ک��ه در کش��ور ب��ه‬ ‫استارت اپ و معدن وجود دارد‪ ،‬بیشتر حالت‬ ‫س��رمایه گذارانه و هزینه بر ب��ودن دارد تا یک‬ ‫ن��گاه علمی و دانش��گاهی و در ای��ن رویه ما‬ ‫بیشتر سعی کرده ایم یک شبه راه صدساله را‬ ‫طی کنیم‪ .‬متاسفانه بخش هایی مثل صندوق‬ ‫حمایت از پژوهشگران جوان هم که باید این‬ ‫حوزه را م��ورد توجه خود ق��رار دهند گاهی‬ ‫هم��کاری نکرده و مط��رح می کنند که طرح‬ ‫اولیه در ح��وزه فعالیت انها ق��رار نمی گیرد‪.‬‬ ‫درحال��ی که باید به ای��ن موضوع توجه کنیم‬ ‫که استارت اپ ها در بخش معدن مهم هستند‬ ‫و می توانند نقش مهمی را در اقتصاد کش��ور‬ ‫ایفا کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه درحال حاضر مشکل اساسی‬ ‫ما در شرایط تحریم‪ ،‬تامین قطعات صنعت و‬ ‫معدن در اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری است‬ ‫درنتیجه بس��یاری از شرکت های دانش بنیان‬ ‫می توانند در تولید قطعه برای معادن کش��ور‬ ‫نق��ش موثری ایفا کنن��د‪ ،‬بازاریاب��ی کرده و‬ ‫قطع��ات مورد نیاز کش��ور را بس��ازند‪ .‬بخش‬ ‫مع��دن هم چه خصوصی و چه دولتی باید به‬ ‫انه��ا اعتماد کرده و نمونه های مورد نیاز را در‬ ‫اختیارشان قرار دهند تا انها بتوانند بعد دست‬ ‫به تولید بزنند‪ .‬به این ترتیب در ش��رایطی که‬ ‫ارز اوری ب��رای ما دش��وار اس��ت نباید کاری‬ ‫کنیم که ارزبری در کشور اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی صانعی‬ ‫خبر‬ ‫کاربرد ژئوفیزیک هوایی‬ ‫در اکتشاف ذخایر پنهان‬ ‫هش��تمین جش��نواره پژوه��ش و فن��اوری‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و پنجمین نمایش��گاه‬ ‫دستاوردهای پژوهش و فناوری در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی‬ ‫ب��ا ارائ��ه ط��رح کارب��رد ژئوفیزی��ک هوایی در‬ ‫اکتش��اف ذخایر پنهان (پهنه اکتش��افی سقز‪-‬‬ ‫استان کردس��تان) موفق به دریافت لوح تقدیر‬ ‫در بخ��ش برترین های پژوهش و فناوری ش��د‪.‬‬ ‫مهندس س��یدعلی اسماعیلی‪ ،‬مدیر ژئومتیکس‬ ‫این س��ازمان لوح تقدیر خود را از دکتر علیرضا‬ ‫ش��هیدی معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫در این مراس��م از نخس��تین مجل��ه علمی‪-‬‬ ‫بین المللی در حوزه موزه علوم زمین تحت عنوان‬ ‫‪Iranian Journal of Geoscience‬‬ ‫‪ )Museum (IJGM‬رونمایی ش��د‪ .‬این مجله‬ ‫در ادار ه کل زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫منطقه به صورت دو فصلنامه و به زبان انگلیسی‬ ‫در حوزه های مختلف علوم زمین منتشر می شود‪.‬‬ ‫نخستین ش��مارگان این مجله که دربردارنده ‪۸‬‬ ‫عن��وان مقال��ه تخصصی اس��ت در پاییز ‪۱۳۹۸‬‬ ‫منتش��ر شده است‪ .‬از این تعداد ‪ ۳‬عنوان ان در‬ ‫زمینه چینه و فسیل شناسی‪ ۳ ،‬عنوان در زمینه‬ ‫سنگ شناسی‪ ،‬یک عنوان در زمینه زمین ساخت‬ ‫و یک عن��وان در زمین��ه ژئومتریک اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬هشتمین جشنواره پژوهش‬ ‫و فن��اوری صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با محورهای‬ ‫انتخاب طرح پژوهشی صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫و پژوهشگر برتر‪ ،‬انتخاب سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برتر در ح��وزه ام��وزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری‪ ،‬انتخاب ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫استانی برتر در حوزه پژوهش و فناوری‪ ،‬انتخاب‬ ‫واحد تحقیق و توس��عه برت��ر‪ ،‬انتخاب محصول‬ ‫تحقیق و توسعه برتر‪ ،‬انتخاب مرکز پژوهش های‬ ‫صنعتی و معدنی و تج��اری برتر‪ ،‬انتخاب واحد‬ ‫خدمات فنی مهندسی برتر‪ ،‬انتخاب انجمن فنی‬ ‫مهندسی برتر‪ ،‬انتخاب شرکت صنایع پیشرفته‬ ‫برتر‪ ،‬انتخاب مرکز علمی کاربردی برتر‪ ،‬انتخاب‬ ‫شرکت دانش بنیان برتر‪ ،‬انتخاب واحد صنفی و‬ ‫اتحادی��ه صنفی تجاری برتر در حوزه پژوهش و‬ ‫فناوری‪ ،‬انتخاب انجمن ه��ای تخصصی برتر در‬ ‫حوزه پژوهش و فناوری در بخش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت همزمان با هفته پژوهش برگزار شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان تش��ویق ش��ده اند که در کنار‬ ‫معدنی ها حاضر ش��وند‪ .‬درواقع با توجه به اعمال تحریم ها‬ ‫ناچار هستیم برای رشد معادن به سمت رشد دانش بنیان ها‬ ‫تغییر جهت دهیم‪ .‬وجود این شرکت ها در کنار شرکت های‬ ‫معدنی و صنعتی برای فعاالن این حوزه خوش��ایند اس��ت‬ ‫چراک��ه می تواند به رش��د معدن کمک کن��د‪ .‬همچنین با‬ ‫فعال ش��دن دانش بنیان ها شاهد فعال ش��دن دانشگاه ها‬ ‫و ارتباط بیش��تر با معدن می ش��ویم که این مهم می تواند‬ ‫در رشد دانش��گاه و ایجاد انگیزه برای دانشجویان کلیدی‬ ‫باش��د‪ .‬ازانجایی که نیاز است به فعاالن دانش بنیان اعتماد‬ ‫کرد باید تالش کرد تا مشکل و دغدغه مالی دانش بنیان ها‬ ‫نیز حل ش��ود که این مه��م نیاز به عزم دولتم��ردان دارد‪.‬‬ ‫درواقع تا زیرساخت های الزم برای رشد شرکت های جوان‬ ‫دانش بنیان کش��ور فراهم و مش��کل تامی��ن مالی فعاالن‬ ‫دانش بنیان حل نش��ود‪ ،‬نمی توانیم بگوییم که به درستی‬ ‫در این مسیر گام برداشته ایم‪.‬‬ ‫درباره اینکه چطور باید به توسعه پایدار و رشد معدن‬ ‫توج��ه کرد و اینک��ه معادن چه ارتباطی ب��ا دانش بنیان ها‬ ‫دارند با علی صانعی‪ ،‬مشاور سازمان کشتیرانی و پژوهشگر‬ ‫دانش بنیان حوزه صنعت و معدن گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €نق�ش معدن در اقتصاد چقدر کلیدی اس�ت و با‬ ‫توج�ه به مفاهیم توس�عه پایدار چگون�ه باید پیش‬ ‫رفت؟‬ ‫اقتص��اد امروز بر مبنای تهی��ه کاالهای مورد نیاز و اصل‬ ‫رقابت پذیری بنا شده است‪ .‬در مبانی رقابت پذیری تهیه و‬ ‫توزیع هر چه ارزانتر کاال و افزایش کیفیت ان‪ ،‬موجب رشد‬ ‫مزیت صادراتی و دس��ت باال در بازار های جهانی می شود‪.‬‬ ‫بخش معدن هم به عنوان س��نگ بنا و شالوده تهیه و تولید‬ ‫ان��واع کاالها‪ ،‬نقش بس��یار بزرگی در این زمین��ه دارد‪ .‬اما‬ ‫مسئله مهم این است که مزیت کیفیت مواد استحصالی از‬ ‫معادن با عوامل جانبی دیگری مانند نرخ سوخت‪ ،‬فاصله تا‬ ‫بازا ر هدف و از همه مهم تر عواقب زیست محیطی استخراج‬ ‫معادن گره خورده است‪.‬‬ ‫€ €ارتب�اط مع�ادن و دانش بنیان ها ب�ه چه صورت‬ ‫است؟‬ ‫بسیاری از مواد اولیه در بازار کانی های فلزی و غیر فلزی‬ ‫دارای داس��تان های گوناگونی در حوزه کشف و استخراج‬ ‫هستند که برتری روش های دانش بنیان را به رخ می کشند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه مع��ادن با فناوری اس��تخراج خاص و بعضا‬ ‫ساخت مصنوعی کانی ها داستان های جالبی دارند‪ .‬اقتصاد‬ ‫امروزی جهان وابس��تگی شگرفی به فرایند های استخراج‬ ‫مصنوعی پیدا کرده که قبال معادن انها در نقاط دور دست‬ ‫بوده‪ ،‬کیفیت مواد استخراجی پایین بوده و برای حمل ونقل‬ ‫نیز مشقت های زیادی را باید تحمل می کردند‪ ،‬برای مثال‬ ‫می توان به کربنات س��دیم یا همان «سودا اش» به عنوان‬ ‫اقتصاد امروز وابستگی شگرفی به فرایند های استخراج مصنوعی پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬تنها برگ برنده صنعت و معدن در قرن ‪ ۲۱‬معادن مصنوعی‬ ‫هس��تند و ازانجایی که حرکت ما به ان س��و کند بوده‪ ،‬باید در سیاست ها‬ ‫بازنگ��ری الزم ص��ورت گی��رد‪ .‬در مزیت مع��ادن مصنوعی ب��ا فناوری باال‬ ‫می توان گفت با اس��تفاده از روش های دانش بنیان‪ ،‬موادی را که طبیعت‬ ‫چند میلیون سال روی زمین پدید اورده در چند دقیقه توسط راکتورهای‬ ‫شیمیایی و با مواد اولیه بسیار ارزان می توان ایجاد کرد‬ ‫یکی از این مواد اولیه اشاره کرد‪.‬‬ ‫اما درباره مزیت های مع��ادن مصنوعی با فناوری باالتر‪،‬‬ ‫می توان گفت هرچن��د مواردی مانند الومینیوم‪ ،‬منیزیوم‬ ‫و‪ ...‬نیز هس��تند که روش های مشابهی دارند اما درحقیقت‬ ‫با اس��تفاده از روش های دانش بنیان می توان موادی را که‬ ‫طبیع��ت در خالل فرایند های چند میلیون س��اله بر روی‬ ‫زمی��ن پدید م��ی اورد در چند دقیقه توس��ط راکتورهای‬ ‫ش��یمیایی و با م��واد اولی��ه بس��یار ارزان در نزدیکی بازار‬ ‫مص��رف ایجاد کرد‪ .‬درواقع کربنات س��دیم به عنوان ماده‬ ‫اولیه صنایعی مانند شیش��ه‪ ،‬مواد شوینده‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫و‪ ...‬س��ابقا از بستر و حاشیه خش��ک دریاچه های نمک و یا‬ ‫معادن زمینی اس��تخراج می ش��د که اغلب با مواد معدنی‬ ‫دیگر ممزوج و مخلوط بود و باید در فرایند های س��نگین‪،‬‬ ‫جداس��ازی و خالص می شد‪ ،‬س��پس با صرف هزینه های‬ ‫سنگین تا بازار های هدف حمل می شد‪ .‬قطعا کاالی تولید‬ ‫ش��ده با این م��واد اولیه چندان ارزان و قاب��ل رقابت نبود و‬ ‫نفعی برای اقتصاد نداشت‪.‬‬ ‫€ €تجرب�ه دنیا در خصوص مقابله با معدن س�نتی‬ ‫چیست؟‬ ‫در اواخر قرن نوزدهم میالدی ارنست سولوی موفق شد‬ ‫طرح نخس��تین راکتور ش��یمیایی ‪ -‬که ب��ه عنوان مولد و‬ ‫معدن مصنوعی تولید کربنات سدیم از مواد «ارزان نرخ» و‬ ‫در دسترس ( نمک طعام و اهک ) بود را ارائه کند و این ماده‬ ‫بس��یار با ارزش را با هزینه ای اندک و با خلوص باال در کنار‬ ‫بازار هدف اس��تخراج کند‪ .‬این راکتور شیمیایی به عنوان‬ ‫رقیب��ی قدرتمند‪ ،‬معادن س��نتی را از می��دان به در کرد و‬ ‫اکنون به عنوان رقیبی بالمنازع در بازار جهانی مواد معدنی‬ ‫با ارزش مطرح اس��ت‪ .‬مواد معدن��ی دیگر مانند الومینیوم‬ ‫و منیزی��وم نیز دارای فرایند های مش��ابهی هس��تند که‬ ‫می توان نرخ اس��تخراج انها را تا حد زیادی پایین اورد و به‬ ‫ماده ای بس��یار ارزان و در دس��ترس تبدیل کرد‪ .‬تا انجا که‬ ‫لوح الومینیومی که ب��ر روی قبر ابراهام لینکلن به عنوان‬ ‫یادبودی گران بها نصب شده است‪ ،‬به سرنوشت پالک های‬ ‫الومینیومی خودرو ها دچار ش��د و به عنوان ماده ای ارزان‬ ‫از سکه افتاد‪.‬‬ ‫€ €ایا در این روش پیامدهای زیس�ت محیطی نیز‬ ‫در نظر گرفته شده است؟‬ ‫می ت��وان نیم نگاهی ب��ه ج��داول و نمودارهای جهانی‬ ‫مرتب��ط ب��ا اس��تخراج کربنات س��دیم‪ ،‬با منش��ا معادن‬ ‫مصنوعی انداخت و با سایر روش های قدیمی مقایسه کرد‪.‬‬ ‫در این روش پیامد های زیس��ت محیطی ناشی از استخراج‬ ‫بس��تر خش��ک دریاچه های نمک و االینده های زیس��ت‬ ‫محیط��ی مخرب و مصرف س��وخت باال از مب��دا تا مقصد‬ ‫حذف ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب ما هم باید با بهره گیری‬ ‫از روش های جدید بر لزوم توس��عه روش های دانش بنیان‬ ‫تکی��ه کنی��م‪ .‬فرام��وش نکنیم ک��ه ایج��اد فرایند های‬ ‫دانش بنیان در تامین مواد معدنی از الزامات توس��عه پایدار‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در ایران تا کنون چه مطالعاتی برای رش�د مواد‬ ‫معدنی و استفاده پایدار انجام شده است؟‬ ‫در بح��ث اس��تحصال منیزی��وم از اب دری��ا ب��ا فرایند‬ ‫س��نگینی که در حدود ‪ ۱۰‬س��ال به ط��ول انجامید موفق‬ ‫به طراحی و اجرای ازمایش��گاهی روش های استحصال از‬ ‫اب دریای خلیج فارس ش��دیم که امتی��از بهره برداری ان‬ ‫در قالب اختراع قانونی ثبت ش��ده در اختیار یک ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان ق��رار دارد‪ .‬ب��ا این روش می ت��وان محصول‬ ‫تولی��دی را بدون فاصله در کنار دریا تولید و به س��رعت بر‬ ‫روی کش��تی های حمل کننده بارگیری کرد‪ .‬خلوص این‬ ‫روش نزدیک ‪۱۰۰‬درصد اس��ت‪ ،‬کیفیت بی نظیر‪ ،‬سرعت‬ ‫عم��ل در تولید‪ ،‬هزین��ه ناچیز تولید‪ ،‬ح��ذف هزینه های‬ ‫حمل ونقل از مزیت های معدن مصنوعی منیزیوم به نسبت‬ ‫نمونه های خش��کی اس��ت‪ .‬همچنین در کنار ان بسیاری‬ ‫از م��واد معدنی دیگر هم تولید می ش��وند ک��ه می توان به‬ ‫برم‪ ،‬گچ پزش��کی‪ ،‬گاز دی اکسید کربن‪ ،‬اسید کلرید ریک‬ ‫و‪ ....‬اش��اره ک��رد‪ .‬در کل می توان گفت تنها دس��ت بلند و‬ ‫ب��رگ برنده صنعت و معدن در ق��رن ‪ ۲۱‬معادن مصنوعی‬ ‫هس��تند و ازانجایی که حرکت ما به ان سو کند بوده‪ ،‬باید‬ ‫در سیاست ها بازنگری الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در جمع مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ معدنی خبرداد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با برش��مردن اولویت های این‬ ‫وزارتخان��ه تاکی��د کرد‪ :‬تقس��یط بدهی مالیاتی بخ��ش تولید تا‬ ‫پن��ج س��ال‪ ،‬راه اندازی واحده��ای راکد و تامی��ن نیازهای بخش‬ ‫تولی��د در داخل کش��ور از اقدامات در حال انج��ام این مجموعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو رضا رحمانی که عصر دوشنبه‬ ‫در نشس��ت با معاونان و مدی��ران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و همچنین مدیران ش��رکت های بزرگ صنعتی و معدنی در محل‬ ‫ایمیدرو سخن می گفت‪ ،‬با اشاره به اهمیت اولویت بندی طرح های‬ ‫نیمه تمام اعالم کرد‪ :‬ضروری است که مجموعه های تحت پوشش‬ ‫وزارتخانه برای طرح های خود چشم انداز تعیین کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی اف��زود‪ :‬طی هش��ت م��اه امس��ال فوالد خام رش��د‬ ‫‪۶.۵‬درصدی‪ ،‬محصوالت فوالدی رش��د ‪ ۶.۶‬درصدی و مس رشد‬ ‫‪۱۳‬درصدی تولید را رقم زدند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به محورهای م��ورد توجه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت داخل‪ ،‬رشد صادرات‪ ،‬توسعه معادن‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫بهبود فضای کس��ب و کار و تامی��ن مالی از برنامه های اولویت دار‬ ‫وزارتخانه محس��وب می ش��ود که ذیل ان ‪ ۳۴‬برنامه تعریف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ جریان تولید‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت افزود‪ :‬حض��ور پررنگ بخش‬ ‫خصوصی و حفظ وضع موجود تولید و اشتغال از اهداف اصلی ما‬ ‫در هدف گذاری ها خواهد بود‪.‬‬ ‫پیگیری مشکالت اقتصادی در ستاد مقابله با تحریم‬ ‫وی افزود‪ :‬طی هشت ماهه امسال ‪ ۵۸‬درصد تصمیمات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اجرا ش��ده اس��ت و پیگیری ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫دیگر از اس��تراتژی های وزارتخانه در دس��تور کار است‪ .‬رحمانی‬ ‫با اش��اره به مصوبات س��ران قوا در خصوص برنامه های وزارتخانه‬ ‫متب��وع خود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��کالت اقتصادی در س��تاد مقابله با‬ ‫تحریم پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تقس��یط بدهی مالیاتی بخش تولید تا ‪ ۵‬س��ال‪،‬‬ ‫راه ان��دازی واحدهای راکد و تامین نیازهای بخش تولید در داخل‬ ‫کشور از دیگر اقدامات در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹نهضت ساخت داخل‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫با اش��اره به «نهضت ساخت داخل» گفت‪ :‬در حوزه ساخت داخل‬ ‫اعتقاد به استفاده از توان موجود در کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۱۰ :‬میلی��ارد دالر واردات کاالی مش��ابه داریم که‬ ‫می توان این اعتبار را صرف رشد ساخت داخل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از سامانه توان ایران؛ به زودی‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به تاکی��دات رهبر معظم انق�لاب مبنی بر‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های داخلی در زمینه س��اخت داخل‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬به زودی از س��امانه «توان ایران» به منظ��ور ارائه نیازهای‬ ‫صنعتی و معدنی رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت های ب��زرگ می توانن��د ب��ا برگ��زاری‬ ‫نمایش��گاه های داخلی س��ازی‪ ،‬نیاز خود به قطع��ات و تجهیزات‬ ‫صنعت مورد نظر خود را ارائه کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه عملکرد مدیران‬ ‫وزارتخانه در موضوع ساخت داخل‪ ،‬محور ارزیابی مدیران خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه ها با الزامات «س��اخت داخل صنعت مورد‬ ‫نظر» و «استارت اپ ها» برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر تقوی��ت ارتباط صنعت با دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫علمی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت های دانش��گاهی و ارتباط‬ ‫موثر با دانشگاه ها در شمار برنامه های مجموعه های تحت پوشش‬ ‫وزارتخانه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫س��خنانش‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬صدور جواز تاس��یس و پروانه بهره برداری‬ ‫ت��ا اب��ان ج��اری ب��ه ترتی��ب ‪۱۶.۷‬و ‪ ۵.۹‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سالم سازی سیستم ها‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه خانواده صنعت‪ ،‬طبق‬ ‫امار جزو سالم ترین دستگاه هاست‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط جدید‪ ،‬مردم‬ ‫از دستگاه های حاکمیتی‪ ،‬سالم سازی سیستم ها و مراعات ضوابط‬ ‫قانونی را انتظار دارند که البته این امر‪ ،‬از نظر شرعی و قانونی وظیفه‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫اعالم خطر جدی‬ ‫برای سیاست گذاران‬ ‫‪7‬‬ ‫گوشت قرمز باید‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تومان ارزان شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫مردم هم با دولت همراهی کنند و به حق خود واقف باشند‬ ‫«بدون قیمت نخریم»‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬چند روزی از ارس��ال نام��ه قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها می گذرد و پویش «بدون قیمت نخریم» به مرور در‬ ‫حال گس��ترش در سراس��ر کشور اس��ت‪ .‬این پویش در حالی‬ ‫راه اندازی ش��د که برخی سوءاس��تفاده ها درباره نصب نشدن‬ ‫برچس��ب قیمت روی کاالها انجام می شد و برای جلوگیری از‬ ‫گرانفروش��ی و تخلفات احتمال��ی‪ ،‬دولت اقدام به چنین امری‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر این پویش در اس��تان های مختلفی مانند‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و‪ ...‬اغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫هدف از این پویش نخریدن کاال از مغازه هایی است که قیمت‬ ‫کاال را درج نمی کنن��د‪ .‬بنابرای��ن مردم بای��د بدانند به عنوان‬ ‫یک حق باید از فروش��گاه مورد نظری که خرید خود را انجام‬ ‫می دهند انتظار ش��فافیت در قیمت و نصب برچسب قیمت بر‬ ‫کاالها را داشته باشند‪.‬‬ ‫بهنام نیک منش سرپرس��ت معاونت بازرسی و نظارت اتاق‬ ‫اصناف ایران نیز در همین باره گفت‪ :‬نصب برچس��ب قیمت بر‬ ‫کاالها از گذشته قانون بوده است اما با این پویش تاکید دارند‬ ‫که حتما رعایت شود و مردم در این مسیر همراهی کنند‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در راس��تای رعایت حقوق‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬م��ردم را به حقوق خ��ود اگاه می کنند که‬ ‫کاالی��ی را گران نخرند‪ .‬ضمن اینکه در حال حاضر بیش��ترین‬ ‫تخلفات در س��امانه ‪ 124‬مربوط به درج نکردن قیمت اس��ت‪.‬‬ ‫هم��ه واحدهای صنفی چه در بخ��ش توزیعی و چه در بخش‬ ‫خدماتی ملزم هستند که درجقیمت کاالها را درج کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه نصب نکردن برچسب قیمت‬ ‫در همین باره س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار گفت‪ :‬تخلفات‬ ‫مربوط به نصب نش��دن برچسب قیمت روی کاالها در اولویت‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرض�ا م�ودودی ‪ /‬کارش�ناس تجارت‬ ‫خارج�ی‪ :‬بی ش��ک در جنگ های اقتص��ادی‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت ها و بنگاه ه��ای تجاری هس��تند که نقش‬ ‫س��ربازان خط مقدم این جبهه را ایفا می کنند و در‬ ‫واقع نبرد واقعی بین توانمندی ها و توان رقابت پذیری‬ ‫مغزافزاری‪ ،‬نرم افزاری و سخت افزاری بنگاه ها‪ ،‬هوش‬ ‫تجاری شرکت ها‪ ،‬استراتژی های نفوذ و توسعه بازار‬ ‫و نی��ز روش های وضع و غلبه بر محدودیت های تحریم اس��ت‬ ‫که تعیین کننده سرنوش��ت این جنگ ه��ا خواهند بود و البته‬ ‫نهادهای پشتیبانی مستقر در پشت جبهه مانند زیرساخت های‬ ‫تج��اری‪ ،‬تس��هیالت‪ ،‬اعتب��ارات و سیاس��ت های ارزی و پولی‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬تش��ریفات گمرکی‪ ،‬ضوابط و اس��تانداردها‪ ،‬امکانات‬ ‫و ظرفیت ناوگان حمل ونقل‪ ،‬س��اختار لجس��تیکی و خدمات‬ ‫بندری‪ ،‬ضوابط و مقررات تجاری و باالخره دیپلماس��ی تجاری‬ ‫نیز نقش حیاتی و اثرگذاری در تاب اوری و مقاومت این سربازان‬ ‫دارند؛ و ش��اید بتوان گفت که در این ش��رایط‪ ،‬رقابت پذیری و‬ ‫محبوبیت کاال و خدمات تجاری به اندازه س��ایر ش��اخص های‬ ‫یادشده‪ ،‬نقش افرین و کلیدی نیست و این نه به ان دلیل است‬ ‫که اهمیت خواس��ته های سمت تقاضا مهم نیستند‪ ،‬بلکه چون‬ ‫وزن سایر شاخص های اشاره شده در چنین کارزاری سنگین تر‬ ‫و مهم ت��ر هس��تند‪ .‬از انجاکه ه��دف تحریم کنندگان کاهش‬ ‫درامد ارزی و ایس��ت قلبی اقتصاد کشور تحریم شده؛ بنابراین‬ ‫انچه مهم است زنده ماندن و تحمل شرایط است و به طور قطع‬ ‫این شرایط با فضای کسب وکار زمان صلح بسیار تفاوت دارد و‬ ‫شاخص های دیگر نسبت به رقابت پذیری کاال و خدمت‪ ،‬ارزش‬ ‫و اهمیت بیش��تری پیدا می کنند‪ .‬ای��ن مقدمه ازان رو مطرح‬ ‫رسیدگی قرار دارد‪ .‬محمدرضا کالمی در گفت وگو با شاتا افزود‪:‬‬ ‫درج قیمت‪ ،‬نصب برچسب روی کاال یا نصب تابلو و نرخنامه در‬ ‫محل یا عرضه به نحوی که قیمت واحد کاال یا دستمزد خدمت‬ ‫برای همگان قابل رویت باش��د‪ ،‬الزامی اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی درباره تاثیر پویش «بدون قیمت نخریم» گفت‪ :‬این‬ ‫پویش توس��ط برخی از س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان ها پیشنهاد ش��ده و با توجه به براورد حضور تاثیرگذار‬ ‫ش��هروندان و دستاوردهای مطلوب و ثمربخش ان‪ ،‬به تصویب‬ ‫شصت ونهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور رسیده است‪.‬‬ ‫از این رو ضرورت دارد‪ ،‬مس��ئوالن اصن��اف و اتحادیه ها نیز به‬ ‫این موضوع دقت کافی داش��ته باش��ند و برچسب قیمت کاال و‬ ‫خدم��ات را روی کاال نصب کرده یا در معرض دید مش��تریان‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر برنام��ه ر یزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه درج نش��دن‬ ‫قیمت به منزله تالش برای گرانفروش��ی کاال و خدمات اس��ت‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬این اقدام عالوه بر جریم��ه درج نکردن قیمت‪،‬‬ ‫مش��مول جریمه گرانفروش��ی نیز خواهد شد‪ .‬به گفته کالمی‬ ‫برخورد با تخلف نصب نکردن برچس��ب قیمت در گش��ت های‬ ‫مش��ترک نیز دارای اولویت رس��یدگی اس��ت‪ .‬قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در امور بازرگانی چندی پیش ارس��ال‬ ‫نامه ای به سازمان های ناظر بر بازار درج قیمت و الصاق برچسب‬ ‫نرخ کاال را اجباری اعالم کرد‪ .‬حسین مدرس خیابانی با ارسال‬ ‫نام��ه ای به س��ازمان های ناظر بر بازار ب��رای راه اندازی پویش‬ ‫«بدون قیمت نخرید» اعالم کرد‪ :‬هدف از درج نکردن برچسب‬ ‫قیمت‪ ،‬گرانفروشی است و باید به شدت با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نام��ه امده اس��ت‪« :‬یکی از موثرتری��ن راهکارهای‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫محمدرضا کالمی‬ ‫تنظیم بازار و فراهم س��اختن ش��رایط سالم برای انتخاب کاال‬ ‫و خدمات برای مصرف کنندگان رعایت نصب برچس��ب قیمت‬ ‫توسط فروشندگان است با توجه به اهمیت این امر‪ ،‬قانون گذار‬ ‫در قوانی��ن متعدد‪ ،‬بر موضوع «درج قیمت‪ ،‬نصب برچس��ب با‬ ‫اتیک��ت روی کاال ی��ا نصب تابلو و نرخنامه در محل کس��ب یا‬ ‫حرف��ه به نحوی ک��ه قیمت واحد کاال یا دس��تمزد خدمت به‬ ‫س��هولت و روش��نی برای همگان قابل رویت باش��د» تاکید و‬ ‫تصریح کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جزای متخلف‪ ،‬نخریدن است‬ ‫در ای��ن ب��اره قائم مقام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرده بود‪ :‬بخشنامه ابالغی اجرای پویش «بدون قیمت نخریم»‬ ‫به این منظور است تا درج قیمت کاال به یک مطالبه عمومی و‬ ‫مردمی تبدیل شود‪ .‬مدرس خیابانی‪ ،‬با تاکید بر اینکه اعتقاد ما‬ ‫بر این است که فروشگاه ها و مراکز عرضه ای که نسبت به درج‬ ‫قیمت مقاومت و امتناع می کنند نیت انها گران فروشی است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بخش��نامه به س��ازمان تعزیرات حکومتی ابالغ شده‪،‬‬ ‫فروشگاه ها و مغازه هایی که درج برچسب قیمت ندارند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر جریمه درج نش��دن قیمت‪ ،‬مش��مول جریمه گران فروش��ی‬ ‫هم ش��وند تا این موضوع بازدارنده ش��ود‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫مردم باید بیشتر کمک کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬جزای فردی که در‬ ‫فروشگاه خود برچس��ب قیمت ندارد‪ ،‬نخریدن است‪ ،‬بنابراین‬ ‫مردم باید از فروشگاهی که درج قیمت ندارد‪ ،‬خرید نکنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د براینک��ه ب��ا درج قیم��ت کاال قطع��ا تخلف و‬ ‫سیدجواد احمدی‬ ‫گران فروش��ی به حداقل می رسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی که همه‬ ‫فروشگاه ها و مغازه ها روی کاالیی که عرضه می کنند‪ ،‬برچسب‬ ‫قیم��ت را قرار دهن��د‪ ،‬خریدار قدرت انتخ��اب پیدا می کند و‬ ‫اگر یک مغازه کاالیی را ارزان تر از فروش��گاه زنجیره ای عرضه‬ ‫کن��د‪ ،‬حتم��ا کاالی موردنی��از خ��ود را از مرک��زی که کاال را‬ ‫ارزان تر می فروش��د‪ ،‬خریداری خواهد کرد‪ .‬در همه جای دنیا‬ ‫فروشندگان و عرضه کنندگان برای حراج و تخفیف باید مجوز‬ ‫اخذ کنند‪ ،‬بنابراین قیمت واقعی کاال و میزان تخفیف براساس‬ ‫مجوز تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم وارد میدان شوند‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به فلسفه راه اندازی‬ ‫پویش مردمی «بدون قیمت نخرید» در شرایط کنونی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به تعدد واحدهای صنفی که بیش از ‪3‬میلیون‬ ‫واحد هستند‪ ،‬بازرسی ها و نظارت ها نمی تواند همه واحدها را‬ ‫در بربگیرد اما اگر به سمت نظارت های مردمی برویم می تواند‬ ‫نتیج ه خوبی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫س��یدجواد احم��دی در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫م��ردم به عنوان یک ح��ق برای خود بدانند ک��ه وقتی برای‬ ‫خرید اقدام می کنند مطمئن باشند که این واحد با شفافیت‬ ‫رفتار می کند‪ .‬نخس��تین گام در این ش��فافیت که اعتمادی‬ ‫ب��رای مصرف کنن��ده ایجاد می کند‪ ،‬این اس��ت که قیمت را‬ ‫روی کاالها اعالم کرده باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نصب برچس��ب‬ ‫بهنام نیک منش‬ ‫قیمت و اعالم قیمت ها‪ ،‬در قانون نظام صنفی‪ ،‬قانون حمایت‬ ‫از مصرف کنن��دگان و قان��ون تعزیرات امده و الزام اس��ت که‬ ‫واحدهای صنفی قیمت داش��ته باش��ند‪ .‬ما نیز در این شرایط‬ ‫از مردم می خواهیم که کمک کنند تا واحدهایی که اقدام به‬ ‫برچسب قیمتی نمی کنند رفتار خود را اصالح کنند؛ بنابراین‬ ‫از این واحدها خرید نکنند‪.‬‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان تاکید کرد‪ :‬اگر این اتفاق‬ ‫رخ ده��د م��ردم وارد ای��ن عرصه می ش��وند و ب��دون نیاز به‬ ‫برخوردها و تش��کیل پرونده‪ ،‬فروشندگان برای جلب مشتری‬ ‫م��واد قانونی مربوط ب��ه درج قیمت را رعایت کنند‪ .‬احمدی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مردم را باید نسبت به حق خود اگاه کنیم و حق‬ ‫دارند وقتی وارد واحد صنفی می شوند از قیمت همه کاالهای‬ ‫انجا مطلع باش��ند‪ .‬وقتی واح��دی این قانون را رعایت نکرده‬ ‫اس��ت از ان واح��د خرید نکنند‪ .‬وی درب��اره اعتماد مردم به‬ ‫رس��یدگی و پیگیری دولت درباره تخلفات اعالم شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر گزارشی که اعالم می شود بررسی و اطالع داده خواهد شد‪.‬‬ ‫راه های ارتباطی ما عالوه بر سامانه ‪ 124‬از کانال های مختلف‬ ‫است‪ .‬شکایت ها به طور قطع رصد می شود اما لزوما همه انها‬ ‫منجر به تش��کیل پرونده نخواهد ش��د‪ .‬ممکن است در برخی‬ ‫موارد در اعالم نتیجه به گزارش دهنده کوتاهی شده باشد که‬ ‫حتم��ا باید این مورد را تقویت کنیم و نتیجه را به افرادی که‬ ‫شکایت می کنند‪ ،‬حتما اعالم کنیم‪.‬‬ ‫غفلت های تاریخی در جنگ اقتصادی‬ ‫ش��د تا یکی دیگر از غفلت های راهبردی کش��ور در‬ ‫طول س��ال های گذش��ته در حوزه اقتصاد و به ویژه‬ ‫تجارت بازگو شود‪ .‬غفلتی که نه فقط تجارت خارجی‬ ‫کش��ور را غیررقابتی و به شدت س��نتی نگه داشته؛‬ ‫بلکه بهترین محمل و محیط را برای ش��یوع فس��اد‪،‬‬ ‫ناکارامدی‪ ،‬ترویج رانت و سوء مدیریت فراهم کرده و‬ ‫ان شکل نگرفتن یک «بازار مدرن» در داخل کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به واقع نمی توان نقش افرینی و حضور قدرتمند بخش‬ ‫تجاری کشور در بازارهای جهانی را انتظار داشت‪ ،‬اما در مقابل‬ ‫مفاهی��م و چگونگی رقابت و حضور پایدار در بازارهای هدف را‬ ‫درک نکرد و به اصول و قواعد ان پایبند نبود! در نظام اقتصادی‬ ‫و مدیریتی ما‪ ،‬مرسوم است که مسئوالن از ضمیر سوم شخص‬ ‫غایب برای تعریف توسعه استفاده کنند و بنابر چنین ادبیاتی‪،‬‬ ‫نقش و مس��ئولیت خود را در این فرایند نفس گیر به حاش��یه‬ ‫ببرند! گویی که فعل توس��عه‪ ،‬در خارج از دیوارهای س��ازمانی‬ ‫نهاده��ای حاکمیتی ش��کل می گیرد و کمترین مس��ئولیت و‬ ‫نقش متوجه مدیران سیاست گذار است! در حالی که حکومت‬ ‫(در ش��کل اداری ان ش��امل بخش قانونگ��ذار‪ ،‬مجری و ناظر)‬ ‫از بخ��ش تولی��دی و تجاری کش��ور‪ ،‬انتظار تولی��د محصولی‬ ‫باکیفیت‪ ،‬رقابت پذیر و مشتری پسند را دارد‪ ،‬اما هیچ سیاست‬ ‫و قان��ون و ضابطه ای بر این مدار تدوین نش��ده که برای تولید‬ ‫یک محصول رقابتی‪ ،‬باید خدمات ارائه ش��ده به بخش تولیدی‬ ‫و تجاری کش��ور نیز رقابتی باش��ند! چگونه ممکن است بتوان‬ ‫محصولی رقابتی تولید کرد در حالی که نرخ بهره بانکی نسبت‬ ‫به جهان بس��یار باالتر است‪ ،‬مالیات ارزش افزوده دریافت شده‬ ‫از صادرکننده مش��ابه سایر کشورها به موقع تسویه نمی شود‪،‬‬ ‫پایان عصر بازارهای سنتی‬ ‫هزینه خدمات بندری و کشتیرانی نسبت به همتایان منطقه ای‬ ‫بس��یار باالتر اس��ت‪ ،‬هزینه حمل ونقل جاده ای‪ ،‬ریلی‪ ،‬هوایی و‬ ‫کش��تیرانی باالس��ت و خطوط منظمی برای کشورهای هدف‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬جابه جایی و نقل و انتقال پول‪ ،‬بسیار گران است‪،‬‬ ‫ساختار لجستیکی توانمندی شکل نگرفته‪ ،‬هزینه های دریافت‬ ‫ضمانتنام��ه و بیمه نام��ه صادراتی گران اس��ت و به تمام اینها‬ ‫بای��د فرایند زمانبر و پیچیده بروکراس��ی و دریافت مجوزهای‬ ‫غیرضروری و هزینه سنگین تحقیق و توسعه را نیز (در غیبت‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��یی معتبری که در خدمت توسعه‬ ‫باش��ند) افزود که فقط هزینه فرص��ت و به دنبال ان نرخ تمام‬ ‫ش��ده محصول را افزایش می دهد‪ .‬در بازار س��نتی داخلی‪ ،‬اوال‬ ‫تاج��ران غیرحرفه ای مجال بهتری ب��رای حضور دارند؛ چه در‬ ‫واردات کاال که می توانند با خرید یک کانتینر جنس خارجی و‬ ‫واردات و عرضه ان در بازار داخل‪ ،‬به قدر وس��ع مالی خود سود‬ ‫ببرند و چه در بخش صادرات کاال به بازارهای سنتی همسایه‪،‬‬ ‫ک��ه با همین رویک��رد‪ ،‬فعالیت می کنند‪ .‬گرچ��ه در ظاهر این‬ ‫امر باعث رونق بخش خرد تجارت می ش��ود‪ ،‬اما تجربه نش��ان‬ ‫داده چنی��ن رویکردی نه فقط محدود ب��ه حضور در بازارهای‬ ‫س��نتی مش��ابه خواهد بود‪ ،‬بلکه بزرگ ترین رقابت منفی بین‬ ‫فعاالن داخلی را در س��طح بازارهای هدف به وجود می اورد که‬ ‫باع��ث کاهش تدریجی کیفیت کااله��ای وارداتی و صادراتی‪،‬‬ ‫تخریب برند تجاری ایران و حتی اقدام پیش��گیرانه از دمپینگ‬ ‫(غیرحرفه ای) توس��ط کشورهای هدف صادراتی می شود‪ .‬اگر‬ ‫امروز بیش از ‪ ۲۶‬درصد صادرات کش��ورمان فقط روانه دو بازار‬ ‫عراق و افغانس��تان می ش��ود‪ ،‬دلیل ان فقط ساختار سنتی این‬ ‫دو بازار اس��ت که بسیار به بازار داخلی ما شبیه است و تاجران‬ ‫می توانند با هر کیفیت و هر نرخ و هر تناژی برای محصول خود‬ ‫مشتری پیدا کنند؛ اما برای تغییر گرانیگاه توسعه بازار به سمت‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته که بازار مدرنی دارند‪ ،‬فرمول گذشته‬ ‫جوابگ��و نخواه��د بود‪ .‬چرا که صادرات به این کش��ورها یعنی‬ ‫انعقاد یک قرارداد بلندمدت و به تبع ان پذیرش تعهد صادرات‬ ‫محصولی که در طول مدت قرارداد‪ ،‬نه کیفیت ان‪ ،‬نه نرخ ان‪،‬‬ ‫نه زمان تحویل ان و نه میزان و حجم کاال تغییر نکند و بدیهی‬ ‫اس��ت که پذیرش چنین تعهدی نیازمن��د فناوری تولید انبوه‬ ‫محصولی با کیفیت مطلوب مش��تری و در مقیاس درخواستی‪،‬‬ ‫بس��ته بندی حرفه ای‪ ،‬شبکه لجستیکی مطمئن‪ ،‬خدمات مالی‬ ‫شایسته و سیاس��ت های ارزی و محیط اقتصادی باثبات است‬ ‫که به طور تقریبی هیچ کدام در داخل کشور شکل نگرفته است‬ ‫و بنابر همین ش��واهد می توان دلیل تاریخی توفیق نیافتن در‬ ‫بازارهایی مانند روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬اروپا و حتی کش��ورهای عرب‬ ‫ح��وزه خلیج فارس را درک ک��رد‪ .‬در حقیقت وقتی که از بازار‬ ‫مدرن س��خن به میان می اید‪ ،‬منظور نه این اس��ت که مشاغل‬ ‫خرد برچیده ش��وند؛ بلکه هدف اصلی‪ ،‬ساماندهی این مشاغل‬ ‫در مکان های��ی اس��ت که ارائه خدمات به انها به صرفه ش��ود‪.‬‬ ‫در واق��ع دلیل اصل��ی چندنرخی بودن کاال در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫نتیجه مس��تقیم همین بازار سنتی است‪ .‬نمونه ان محصوالت‬ ‫کش��اورزی اس��ت که در هیچ نقطه ای از کشور به طور تقریبی‬ ‫یک نرخ یکس��ان برایشان متصور نیستیم و در حالیکه کشاورز‬ ‫جنوب کش��ور از ن��رخ پائین محصول می نال��د‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫تهران��ی از نرخ باالی هم��ان محصول گالیه می کند و حتی دو‬ ‫مغازه میو ه فروش��ی نیز برای یک محصول نرخ مش��ابه ندارند!‬ ‫بر همین منوال بزرگ ترین گالیه مصرف کنندگان کش��ورهای‬ ‫همس��ایه نیز متوجه کیفیت و نرخ محصوالت ایرانی اس��ت که‬ ‫یکس��ان و منطبق با نمونه اولیه (یا به اصطالح ش��اهد) نیست‪.‬‬ ‫وقتی که بازار داخل شکل مدرن و توسعه یافته به خود بگیرد‪،‬‬ ‫ش��کل گیری نهادهای پشتیبان مانند ش��بکه های لجستیکی‬ ‫بزرگ‪ ،‬ش��رکت های ارائه دهن��ده خدماتی مال��ی‪ ،‬واحدهای‬ ‫بس��ته بندی و برندین��گ‪ ،‬ش��رکت های پژوهش��ی و نهادهای‬ ‫علمی‪ ،‬ش��رکت های حقوقی و خدماتی حوزه منابع انس��انی و‬ ‫بسیاری دیگر از نیازهای تولید رقابتی نیز توجیه اقتصادی الزم‬ ‫را پی��دا می کنن��د و همین همگرایی و هم افزایی داخلی‪ ،‬هم به‬ ‫سود مصرف کننده و تولیدکننده داخلی تمام خواهد شد و هم‬ ‫به س��ود تجارت خارجی کش��ور‪ .‬در واقع منظور از بازار مدرن‬ ‫یعنی ایجاد تغییر در فرم فعلی بازار (حتی در سطح اصناف) از‬ ‫انچه شبیه به فروش های حجره ای قدیمی است به ساختارهای‬ ‫فروش متمرکز که در ان بتوان ساختارهای توانمند پشتیبانی‬ ‫را شکل داد و بر قدرت و تاثیر زنجیره‪-‬های تامین‪ ،‬شبکه های‬ ‫توزیع‪ ،‬مدیریت لجس��تیک‪ ،‬مدیریت مالی و بازرسی کیفی و‪...‬‬ ‫افزود تا به کمک این س��اختار هماهنگ بتوان نیازهای بزرگ‬ ‫مش��تریان را در حجم‪ ،‬نرخ و تحویل بهنگام‪ ،‬پاس��خگو بود‪ .‬و‬ ‫کش��وری که بتواند در بازار مدرن ش��ده داخل��ی‪ ،‬موفق عمل‬ ‫کن��د‪ ،‬به طور قطع در بازاره��ای خارجی نیز رقیب قدرتمندتر‬ ‫و اثرگذارتری است‪ .‬اگر صادرات غیرنفتی برای ما یک ضرورت‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ ،‬ناگزیریم محیط را برای شکل گیری‪ ،‬رشد‬ ‫و بل��وغ ش��رکت های بزرگ‪ ،‬چه در بخ��ش تولید و توزیع و چه‬ ‫خدمات وابسته در مقیاس رقابتی مساعد و فراهم کنیم؛ چراکه‬ ‫دنیای پیرامون ما مملو از بازارهای مدرن بوده و دوران بازارهای‬ ‫سنتی دیری است که به سر رسیده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫چهلمین نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد‬ ‫گزارش‬ ‫چند کشور مالیات‬ ‫ارزش افزوده می دهند؟‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده ک��ه در بیش از ‪۱۶۰‬‬ ‫کشور جهان از مصرف کنندگان کاال و خدمات‬ ‫دریافت می ش��ود‪ ،‬در کشور ما نیز از ‪۱۱‬سال‬ ‫پیش اجرایی شده و باتوجه به اینکه همچنان‬ ‫در دوره اجرای ازمایشی است‪ ،‬قرار شده سال‬ ‫اینده هم به همین ش��کل ادامه یابد تا قانون‬ ‫جدید ان ابالغ ش��ود‪ .‬این مالیات خالف سایر‬ ‫منابع مالیاتی‪ ،‬همان سال محقق می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪ ،‬نوعی‬ ‫مالیات بر مصرف است که پرداخت کننده ان‬ ‫خری��داران کاال و خدمات هس��تند‪ .‬این نوع‬ ‫مالی��ات در ایران بر پایه مص��رف و بر عرضه‬ ‫کااله��ا و ارائه خدم��ات به اس��تثنای موارد‬ ‫مع��اف در م��اده‪ ۱۲‬قانون‪ ،‬وض��ع و به روش‬ ‫تفریقی غیرمس��تقیم (روش مبتنی بر صدور‬ ‫صورتحساب) به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫فعاالن اقتص��ادی فقط وظیف��ه انتقال بار‬ ‫مالی ای��ن نوع مالی��ات را در ط��ول زنجیره‬ ‫ارزش برعه��ده دارن��د ت��ا در نهای��ت این بار‬ ‫مالی را ب��ه مصرف کننده نهایی منتقل کنند؛‬ ‫بنابراین فعاالن اقتصادی از محل منابع مالی‬ ‫خود وجهی را به عن��وان مالیات ارزش افزوده‬ ‫پرداخ��ت نخواهند ک��رد‪ .‬در نظ��ام مالیات‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬مالیات بر کاالها و خدمات وضع‬ ‫می شود اما معافیت برخی از کاالها وخدمات‬ ‫به دالیل گوناگون از دامنه شمولیت این نظام‬ ‫مالیاتی‪ ،‬گس��تره یا پایه ای��ن نظام مالیاتی را‬ ‫محدوتر می کند‪ .‬این مالیات می تواند تا سطح‬ ‫عمده فروش��ی و در پاره ای از موارد تا س��طح‬ ‫خرده فروش��ی نی��ز اعمال ش��ود‪ .‬درامدهای‬ ‫ناش��ی از اجرای نظام مالیات برارزش افزوده‬ ‫به وس��عت و اندازه پایه مالیاتی و نرخ مالیات‬ ‫وابس��ته اس��ت که هرچه پایه مالیاتی و نرخ‬ ‫مالی��ات بیش��تر باش��د‪ ،‬درامده��ای مالیاتی‬ ‫بیشتری جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه کارکرده��ای ای��ن ن��وع مالیات‬ ‫را بررس��ی خواهی��م ک��رد که ش��امل تامین‬ ‫درامده��ای مالیاتی‪ ،‬شفاف س��ازی مبادالت‬ ‫اقتص��ادی و اشکارس��ازی بخ��ش اقتص��اد‬ ‫زیرزمین��ی‪ ،‬کاه��ش فش��ار مالیات��ی ب��ر‬ ‫فعالیت های مولد و هدایت مالیات به س��مت‬ ‫مص��رف فعالیت های مولد و هدایت مالیات به‬ ‫سمت مصرف است‪.‬‬ ‫‹ ‹درامدزایی‬ ‫یکی از ویژگی های مالیات ارزش افزوده این‬ ‫اس��ت که بالفاصله کمی پس از مصرف و هم‬ ‫زمان با بودجه جاری محقق و در همان سال‬ ‫وصول می شود؛ بنابراین‪ ،‬بر خالف سایر منابع‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مالیات ارزش افزوده هر سال با توجه‬ ‫به پیش بینی تولید ناخالص داخلی س��ال بعد‬ ‫محاسبه و به عنوان هدف سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور در قانون بودجه تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف سازی‬ ‫فع��االن اقتص��ادی از جمله فع��االن بخش‬ ‫تولی��د‪ ،‬فقط عام��ل انتقال بار مال��ی مالیات‪،‬‬ ‫عوارض یادشده به مصرف کنندگان هستند و‬ ‫هیچ گونه وجهی از مح��ل درامدها یا فروش‬ ‫خود پرداخت نمی کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اجرای‬ ‫درس��ت این قان��ون موجب پیون��د مبادالت‬ ‫اقتصادی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی‬ ‫و در نتیجه نظارت بر جریان کاال و خدمات در‬ ‫اقتصاد ملی می شود و به دنبال ان نظم و نظام‬ ‫اقتصادی در کشور حاکم خواهد شد و تمامی‬ ‫جریان های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار‪،‬‬ ‫پول و سرمایه را شناسایی می کند و در نهایت‬ ‫موجب حذف انها می شود‪ .‬تشخیص مالیات‬ ‫و عوارض موضوع ای��ن قانون در مرحله اولیه‬ ‫بر مبنای خوداظهاری اس��ت‪ .‬مستندس��ازی‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی و گس��ترش عدالت‬ ‫مالیاتی‪ ،‬نظ��ارت و کنترل بر قیمت ها‪ ،‬بهبود‬ ‫ت��راز تجاری کش��ور (ب��ا اعم��ال معافیت بر‬ ‫ص��ادرات)‪ ،‬رهای��ی از وابس��تگی ب��ه اقتصاد‬ ‫تک محصول��ی نف��ت‪ ،‬بهبود الگ��وی مصرف‬ ‫(مصرف بیش��تر‪ ،‬دریافت مالیاتی بیش��تر) از‬ ‫دیگر کارکردهای این نوع مالیات است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در کش��ور ما‪ ،‬مقررات قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده از اول مهر ‪ ۱۳۸۷‬به طور‬ ‫ازمایش��ی در ی��ک دوره پنج س��اله و با نرخ‬ ‫‪ ۳‬درصد (ش��امل ‪ ۱.۵‬درص��د مالیات و ‪۱.۵‬‬ ‫درص��د عوارض) الزم االجرا ش��د و براس��اس‬ ‫مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی این مهلت‬ ‫اخر شهریور ‪ ۱۳۹۲‬به پایان رسید‪ .‬از انجاکه‬ ‫مق��ررات تبصره (‪ )۲‬م��اده ‪ ۱۱۷‬قانون برنامه‬ ‫پنج س��اله پنجم توس��عه‪ ،‬حاکی از استمرار‬ ‫اجرای قانون مالیات ارزش افزوده اس��ت و در‬ ‫حکم یادشده تعیین شد مالیات و عوارض نیز‬ ‫از س��ال اول برنامه‪ ،‬س��االنه یک واحد درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کن��د؛ به گونه ای ک��ه در پایان‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۴‬نرخ ان به ‪ ۸‬درصد برسد‪ ،‬در قوانین‬ ‫بودجه ساالنه‪ ،‬اجرای قانون مرقوم تمدید شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعالم خطر جدی برای سیاست گذاران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهلمی��ن نشس��ت اعضای هی��ات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران با حضور اعضا و همچنین پیروز حناچی‪،‬‬ ‫ش��هردار تهران برگزار شد‪ .‬نشست دیروز با هشدارهایی‬ ‫در حوزه های گوناگون سپری شد؛ از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و مش��کالت بودج��ه گرفته ت��ا عقب ماندگی در رش��د‬ ‫اقتصادی و هوای بسیار الوده تهران‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬عالوه براینکه به رش��د ‪۱۶‬درصدی‬ ‫بودجه ش��رکت های دولتی س��ال اینده اش��اره ش��د و‬ ‫ای��ن موضوع را را مطرح کردند که اگر در بخش رش��د‬ ‫اقتص��ادی به همین روال پی��ش برویم دچار ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫عقب ماندگی خواهیم بود و ‪ ۱۴‬سال طول خواهد کشید‬ ‫که دوباره به وضعیت س��ال ‪ ۱۳۹۶‬بتوانی��م بازگردیم؛‬ ‫بنابراین این یک اعالم خطر جدی برای سیاس��ت گذاران‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد عجیب بودجه شرکت های دولتی‬ ‫بودجه‬ ‫شرکت های‬ ‫دولتی سال‬ ‫اینده ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫رشد کرده‬ ‫درحالی که رهبر‬ ‫معظم انقالب و‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫همیشه از‬ ‫کوچک شدن‬ ‫دولت و خروج‬ ‫دولت از‬ ‫تصدی گری‬ ‫صحبت می کنند‬ ‫اما می بینیم‬ ‫که متاسفانه‬ ‫در بودجه این‬ ‫مهم رعایت‬ ‫نشده است‬ ‫به گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این‬ ‫نشست‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران به ایین بزرگداشت‬ ‫خلیلی عراقی که از س��وی اتاق ایران روز یکشنبه هفته‬ ‫جاری برگزار ش��د‪ ،‬اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬اقای مهندس‬ ‫خلیل��ی حق بزرگی به گ��ردن خانواره��ای ایرانی دارد‬ ‫زیرا نخس��تین کس��ی بود که در کش��ور که گازی که‬ ‫می س��وخت را به س��یلندر گاز وارد و به خانه ها منتقل‬ ‫کرد و شرایط زندگی بهتری را برای خانواده ها و خانم ها‬ ‫رقم زد و انها را از اس��تفاده اجاق ه��ای نفتی رها کرد‪.‬‬ ‫مهندس خلیلی را می توان به عنوان اس��طوره مقاومت و‬ ‫اخالق نش��ان داد و من فکر می کنم در این شرایطی که‬ ‫ناامیدی حاکم اس��ت بر کش��ور مهندس خلیلی را باید‬ ‫به عن��وان نماد مقاومت معرفی کرد‪ ،‬ف��ردی که در ‪۹۰‬‬ ‫س��الگی هنوز با امی��د و اخالق کار می کن��د‪ .‬ما باید از‬ ‫مهندس خلیلی بیشتر درس بگیریم و استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مس��عود خوانساری به تش��ریح وضعیت شاخص های‬ ‫اقتصادی کش��ور و الیحه بودجه پرداخ��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬رش��د اقتصاد ما ‪ ۴.۸‬درصد منفی بوده است‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۹‬براساس پیش بینی صندوق جهانی پول‬ ‫رش��د اقتصادی کش��ور بین ‪ ۸.۵‬ت��ا ‪ ۹.۵‬درصد منفی‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین برای دومین س��ال متوالی اقتصاد‬ ‫ای��ران همراه با رکود خواهد بود‪ .‬با توجه به گزارش های‬ ‫اقتصادی در ‪ ۵‬سال اینده اقتصادی ایران در مجموع ‪۴‬‬ ‫درصد رش��د پیش بینی شده است که اگر به همین روال‬ ‫پیش برویم دچار ‪ ۳۰‬درصد عقب ماندگی خواهیم بود و‬ ‫‪ ۱۴‬سال طول خواهد کشید که دوباره به وضعیت سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬بتوانی��م بازگردیم؛ بنابرای��ن این یک اعالم خطر‬ ‫جدی برای سیاس��ت گذاران کش��ور بوده و الزم اس��ت‬ ‫اقدام های جدی را برای خ��روج از این وضعیت به اجرا‬ ‫بگذارند و با روش های کنونی چنین امری میسر نیست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬رق��م نقدینگی در پایان ش��هریور‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۱۲۶‬ه��زار میلی��ارد تومان بوده که نس��بت‬ ‫به ش��هریور سال گذش��ته ‪ ۲۷‬درصد رشد داشته است‬ ‫و همچنی��ن پای��ه پولی به ‪ ۲۸۶‬هزار میلی��ارد تومان و‬ ‫ضریب فزاین��ده پولی معادل ‪ ۷.۱۵‬درصد رس��یده که‬ ‫بیش��تر به دلیل انتقال بخش��ی از بدهی ه��ای بانک ها و‬ ‫موسسه های اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به‬ ‫بانک مرکزی بازمی گردد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬با شرایطی که از‬ ‫وضعیت مالی کشور اشاره کردم بودجه سال اینده (‪)۹۹‬‬ ‫هزار و ‪۹۸۸‬هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این‬ ‫مق��دار ‪ ۴۸۴‬هزار میلیارد توم��ان بودجه عمومی دولت‬ ‫اس��ت و ‪ ۳‬برابر این بودجه ش��رکت های دولتی اس��ت‪.‬‬ ‫بودجه شرکت های دولتی س��ال اینده ‪ ۱۶‬درصد رشد‬ ‫ک��رده درحالی که در صحبت ه��ای رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری همیشه از کوچک شدن دولت و خروج‬ ‫دولت از تصدی گری صحبت می ش��ود اما می بینیم که‬ ‫متاسفانه در بودجه این مهم رعایت نشده است و اتفاقا‬ ‫کارای��ی ش��رکت ها را می توان دقیق��ا از همین بودجه‬ ‫مش��خص کرد به ویژه در ارتباط با مالیاتی که پرداخت‬ ‫می کنند در مقایسه با مالیاتی که شرکت های خصوصی‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫خوانس��اری گف��ت‪ :‬موض��وع دیگری ک��ه در بودجه‬ ‫دیده می ش��ود‪ ،‬بحث اوراق مش��ارکت است‪ .‬در بودجه‬ ‫پیش��نهادی پیش بینی شده دولت از طریق فروش اوراق‬ ‫‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان درامد داش��ته باش��د که بیشتر‬ ‫خریدار ای��ن اوراق بانک ها خواهند ب��ود‪ .‬دراین بین دو‬ ‫اتفاق ممکن اس��ت رخ دهد؛ یا اینکه این اوراق به مردم‬ ‫فروخته می ش��ود یا اینکه بانک ه��ا خریدار ان خواهند‬ ‫بود‪ .‬اگر از محل تس��هیالت باش��د طبیعتا س��ال اینده‬ ‫تس��هیالت کمت��ری می توانند به بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫شب دوشنبه ذرات معلق در هوا به ‪ ۲۰۰‬پی پی ام رسیده بود ‪ .‬این حالت‬ ‫خطرناک است و وقتی در چنین شرایط الودگی هوا قرار می گیریم باید شهر‬ ‫تخلیه شود که البته این امر ناشی از تمرکز است و برای کنترل الودگی هوا‬ ‫عالوه بر کاهش االینده ها باید به مسئله تمرکز توجه شود‬ ‫بدهند؛ درحال حاض��ر بنگاه ها ازنظ��ر تامین نقدینگی‬ ‫دچار مشکل هستند و اگر قرار باشد که ‪۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان هم بلوکه ش��ود در بانک ها در عمل تس��هیالت‬ ‫کمت��ری به بنگاه ها داده خواهد ش��د‪ .‬بدت��ر از ان اگر‬ ‫قرار باش��د از خط اعتباری بانک مرکزی اس��تفاده شود‬ ‫که به دنبال ان افزایش پایه پولی را خواهیم داش��ت که‬ ‫کاری بس��یار خطرناک است‪ .‬وی به فروش دارایی های‬ ‫دولتی هم در بودجه اش��اره کرد و افزود‪ :‬در الیحه سال‬ ‫اینده به اندازه ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان فروش دارایی های‬ ‫دولت پیش بینی ش��ده در ش��رایطی که عملکرد امسال‬ ‫دول��ت به ان��دازه ‪ ۳.۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت و حاال‬ ‫چطور این عدد می خواهد یک باره ‪ ۱۰‬برابر امسال بشود‬ ‫جای تامل دارد‪.‬‬ ‫همچنین در الیحه بودجه س��ال اینده برای دریافت‬ ‫مالی��ات هم یک رش��د بزرگ��ی را پیش بین��ی کرده اند‬ ‫و هم اکنون بی��ش از ‪ ۱۷۰‬هزار میلی��ارد تومان درامد‬ ‫مالیاتی پیش بینی ش��ده اس��ت ان هم درحالی که در دو‬ ‫سال گذش��ته شاهد رکود بوده ایم و می بینیم که حجم‬ ‫اقتصاد کش��ور ه��م ‪ ۱۴‬درصد کوچک ش��ده و با توجه‬ ‫به این ش��رایط افزایش س��طح رقم مالیاتی باز یکی از‬ ‫مس��ائلی مبهم در بودجه اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫تهران به ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ادامه پرداخت ان هم اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬م��ن فکر می کنم همه م��ا تجربه تلخ ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی را در ابتدای سال ‪ ۹۷‬و ادامه ان در سال‬ ‫‪ ۹۸‬را داشته ایم و ادامه ان در سال ‪ ۹۹‬به جز رانت‪ ،‬فساد‬ ‫و هرج ومرج در اقتصاد کشور اثری نخواهد داشت و بارها‬ ‫گفته ایم اگر قرار اس��ت کمکی ش��ود بهترین راه کمک‬ ‫به مس��تمندان پرداخت یارانه نقدی است و ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به طور قطع به دست افراد نیازمند نخواهد رسید‪،‬‬ ‫بلکه فقط افراد خاصی می توانند از این ارز استفاده کنند‬ ‫و به طور حتم به صالح کشور نیست‪.‬‬ ‫خوانس��اری در جمع بندی صحبت ه��ای خود درباره‬ ‫بودجه تاکید کرد‪ :‬اگر این بودجه اجرایی ش��ود به طور‬ ‫قطع ما در س��ال ‪ ۹۹‬مجدد یک جهش ناگهانی درباره‬ ‫ارز خواهیم داش��ت و همان اتفاقی که در سال ‪ ۹۷‬افتاد‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬هم خواهد افتاد و شاهد جهش ارز خواهیم‬ ‫بود‪ .‬تورم برای امسال به ‪ ۳۹‬تا ‪ ۴۰‬درصد خواهد رسید‬ ‫و با این تورم نگه داشتن ارز در قیمت های کنونی ممکن‬ ‫نخواهد بود و دوباره ش��اهد یک جهش ارز خواهیم بود‪.‬‬ ‫انتظار ما از مجلس محترم این است که با دقت بیشتری‬ ‫به بودجه توجه کنند و به راهکارهای اساس��ی بپردازند‬ ‫به جای اینکه بخواهند فقط بودجه را تراز کنند؛ بودجه‬ ‫به یک جراحی اساسی نیازمند است‪.‬‬ ‫می گیریم باید شهر تخلیه شود که البته این امر ناشی از‬ ‫تمرکز است و برای کنترل الودگی هوا عالوه بر کاهش‬ ‫االینده ها باید به مس��ئله تمرکز توجه ش��ود‪ .‬اگر باران‬ ‫نمی بارید باید تهران را تخلیه می کردیم‪ .‬پیروز حناچی‬ ‫با بیان اینکه دو موض��وع الودگی و ترافیک اصلی ترین‬ ‫مشکالت شهر تهران است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬چراکه ‪۲۵‬درصد‬ ‫تولید ناخال��ص ملی و ‪ ۳۰‬درصد گ��ردش اقتصادی را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت و اگ��ر تهران و حریم ان‬ ‫را در نظ��ر بگیریم‪۲ ،‬درصد مس��احت کل کش��ور را در‬ ‫برمی گیرد‪ ،‬پس تمرکز ش��دیدی در محدوده این شهر‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬روزانه ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو از اتوبان تهران‪-‬‬ ‫کرج و مترو نیز بیش از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار س��فر‬ ‫درون ش��هری را پوش��ش می دهد‪ ،‬در حالی که تهران با‬ ‫رشد جمعیت بسیار باالیی روبه رو است؛ شهریار نیز که‬ ‫یکی از پایه های ناارامی های اخیر بود‪ ،‬رشد ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫جمعیت را تجربه می کند‪ .‬ش��هردار تهران تصریح کرد‪:‬‬ ‫پس از افزایش نرخ بنزی��ن‪ ،‬تهران با چالش جدیدتری‬ ‫هم روبه رو شده و ان بحران در حمل ونقل عمومی است‪،‬‬ ‫البته در گذشته نیز مشکالتی وجود داشت‪ ،‬چراکه مترو‬ ‫بخش عمده ای از حمل مس��افر را بر عهده داش��ت؛ اما‬ ‫پس از افزایش نرخ بنزین‪ ۱۲ ،‬درصد به حجم اس��تفاده‬ ‫از مترو اضافه ش��ده اس��ت و مردم باید در اوج ساعات‬ ‫کاری‪ ۴ ،‬قطار را معطل بمانند‪.‬‬ ‫به گفته حناچی‪ ،‬ماهانه یا دو ماه یک بار یک ایستگاه‬ ‫نیز اضافه می ش��ود که نخستین ایس��تگاهی که اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬ایس��تگاه مولوی خواهد بود‪ .‬یکی از نقاط‬ ‫بحرانی‪ ،‬واگن های مترو است که ‪ ۲‬هزار واگن کم داریم‬ ‫ت��ا خطوطی را که درحال حاضر داریم‪ ،‬به س��رخط ‪۲.۵‬‬ ‫دقیقه برس��انیم و هر دو و نی��م دقیقه نیز یک قطار به‬ ‫ایستگاه برسد‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران تاکید کرد‪ :‬دو سوم واگن ها در داخل‬ ‫تولید می ش��ود اما به دلیل مسائل مالی و ارزی‪ ،‬وقفه ای‬ ‫در تولید جدید و تحویل واگن های جدید ایجاد ش��ده؛‬ ‫البت��ه منابع مت��رو را از طریق اوراق مش��ارکت تامین‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اما ش��رایط اقتصادی کشور س��ایه خود را بر‬ ‫توس��عه حمل ونق��ل عمومی تهران هم گس��ترش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬حناچی گفت‪ :‬ما یک پارادای��م نوبت در تهران‬ ‫تجربه می کنیم‪ ،‬به این معنا که دیش��ب ذرات معلق به‬ ‫‪ ۲۰۰‬رس��یده ب��ود و باید خطر را جدی گرفت و ش��هر‬ ‫را تخلیه کرد؛ این امر‪ ،‬ناش��ی از تمرکزی اس��ت که در‬ ‫جمعیت وجود دارد؛ پس نباید به تمرکز جمعیت دامن‬ ‫زد؛ شیوه مدیریت ما البته به این تمرکز دامن زده است‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران نیز در این نشست با اشاره به موضوع‬ ‫الودگی هوای پایتخت گفت‪ :‬شب دوشنبه ذرات معلق‬ ‫در هوا به ‪ ۲۰۰‬پی پی ام رسیده بود ‪ .‬این حالت خطرناک‬ ‫اس��ت و وقت��ی در چنین ش��رایطی الودگی ه��وا قرار‬ ‫ش��هردار تهران در بخش دیگری از س��خنان خود با‬ ‫بیان اینکه تهران بیش از ‪ ۷۰۰‬رشته قنات دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دلی��ل پیدایش قنات در تهران‪ ،‬از س��وی بس��یاری از‬ ‫کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته است‪ .‬باوجود اینکه‬ ‫‹ ‹باید تهران را تخلیه می کردیم‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴‬نهاد در ایجاد الودگی هوا نقش دارند‬ ‫در دوره ه��ای گوناگون این قنات ها مس��دود یا تخریب‬ ‫ش��ده و در برخی م��وارد‪ ،‬فاضالب به انه��ا جریان پیدا‬ ‫کرده اما به طور طبیعی‪ ،‬ش��یوه کارک��رد خاص خود را‬ ‫ب��رای بارندگی های ش��دید در تهران خواهند داش��ت‬ ‫و درجاهایی که این قنات ها مس��دود ش��ده باشند نیز‬ ‫به طور قطع اب برای رس��یدن ب��ه انها راه خود را پیدا‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫حناچی با بیان اینکه یک موسسه رتبه دهی جهانی‪،‬‬ ‫ش��اخصه های مرتب��ط با ته��ران را دریاف��ت و ارزیابی‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��اخص های گوناگون��ی در حوزه‬ ‫رفاه اقتصادی در تهران مورد بررس��ی ق��رار گرفته که‬ ‫بر این اساس در حوزه ایمنی و امنیت‪ ،‬رتبه ایران ‪،۱۳۱‬‬ ‫ازادی های ش��خصی ‪ ،۱۶۳‬حکمروایی ‪ ،۱۳۸‬س��رمایه‬ ‫اجتماعی ‪ ،۱۲۹‬محیط س��رمایه گذاری ‪ ،۱۲۶‬ش��رایط‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ،۱۲۹‬دسترس��ی به بازار ‪ ،۱۱۰‬شرایط‬ ‫زندگی ‪ ،۷۳‬اوضاع سالمت ‪ ،۸۸‬تحصیالت ‪ ۷۷‬و محیط‬ ‫طبیعی ‪ ۱۵۲‬بوده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ایج��اد الودگی هوا ‪ ۱۴‬نهاد‬ ‫س��هم دارد و نقش ما هم کم نیس��ت اما س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد و وزارت نف��ت نقش پررنگ��ی دارند چراکه‬ ‫س��وخت مصرفی را باید براساس استاندارد تولید کنند‬ ‫و محیط زیست و صنایع نیز در این ترکیب نقش موثری‬ ‫را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫ش��هردار ته��ران افزود‪ :‬براس��اس می��زان االینده ها‪،‬‬ ‫هیچ گاه س��طح االیندگی در تهران به صفر نمی رس��د‬ ‫اما م��ا می توانیم ان را کاهش دهی��م ضمن اینکه باید‬ ‫توجه داش��ت ‪ ۱۰‬درصد الودگی تهران به طور مستقیم‬ ‫مرتبط ب��ا موتورهای کاربراتوری و ‪ ۴۰‬درصد مربوط به‬ ‫خودروهای تک سرنش��ین اس��ت که البته اتوبوس های‬ ‫شرکت واحد نیز در این باره نقش ایفا می کنند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران درباره تصویر اینده شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫این تصویر‪ ،‬چش��م اندازی اس��ت که مردم و مدیران ان‬ ‫را می س��ازند و اگر چش��م خود را ببندی��م‪ ،‬اوضاع بدتر‬ ‫و اگر حساس��یت به خ��رج دهیم‪ ،‬اوض��اع بهتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حناچی با طرح انتقاد نس��بت به س��ازه دو طبقه پل‬ ‫صدر خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای پل طبقاتی صدر در وسط‬ ‫ش��هر تهران‪ ،‬کار پیچی��ده ای به لحاظ فنی مهندس��ی‬ ‫اس��ت اما اینکه چرا باید این اتوبان دوطبقه باشد‪ ،‬برای‬ ‫ضرورت ان هیچ سندی وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬پرسش‬ ‫اینجاس��ت که دوطبقه بودن پل صدر‪ ،‬چه امکانی را به‬ ‫ش��هر تهران اضافه می کند؟ ایا بهت��ر نبود که به جای‬ ‫دوطبقه ک��ردن‪ ،‬دو خط مترو را ب��ه این منطقه اضافه‬ ‫می کردیم؟‬ ‫‹ ‹بوی بد تهران‬ ‫حناچی درباره منش��ا بوی بد تهران گفت‪ :‬هم س��ال‬ ‫گذشته و هم امس��ال با این بوی بد در پایتخت روبه رو‬ ‫هستیم که اتفاقاً ارتباط مستقیمی با پدیده وارونگی دما‬ ‫دارد چراکه در این زمان ها میزان ‪ ۲SO‬در هوای تهران‬ ‫باال م��ی رود و زمانی که الودگی افزای��ش می یابد‪ ،‬این‬ ‫بوی بد هم تشدید می شود‪ .‬شهردار تهران تصریح کرد‪:‬‬ ‫منشا ‪ ،SO۲‬سوخت های فسیلی‪ ،‬مازوت و پاالیشگاه ها‬ ‫هستند و ما نیز بررسی هایی در این حوزه انجا م داده ایم‬ ‫ک��ه تا زمانی ک��ه مطالعات ما تکمیل نش��ود‪ ،‬نمی توان‬ ‫درباره منشا اصلی بوی بد تهران اظهارنظر قطعی انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫لزوم توجه مجلس به بخش مالیات در بودجه ‪۹۹‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ایران با اش��اره به اینک��ه باید تعامالت‬ ‫بیش��تری بین ح��وزه اصن��اف و مجل��س انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصناف با توجه به گس��تره جمعیت��ی که دارند باید نگرانی ها و‬ ‫دغدغه های شان دیده شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی اتاق اصناف‪ ،‬س��عید ممبینی در‬ ‫نشس��ت هم اندیشی هیات رئیس��ه اتاق اصناف ایران با اعضای‬ ‫فراکس��یون مجلس و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اصناف با داش��تن بیش از ‪۳‬میلی��ون واحدصنفی‬ ‫نقطه قابل توجهی هس��تند و نق��ش انها در اقتصاد‬ ‫کش��ور نیز بی بدیل بوده اس��ت‪ .‬از یک سال گذشته‬ ‫ش��رایط اقتصادی ویژه گواه این اس��ت که همیش��ه‬ ‫اصناف هم��راه دولت بوده اند ک��ه به عنوان نمونه در‬ ‫اتفاق ه��ای مربوط به س��همیه بندی ن��رخ بنزین نیز‬ ‫اصن��اف بیش��ترین همراهی و هم��کاری را با دولت‬ ‫بدنه داش��ته اند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫راننده تاکس��ی تلفنی در مجموعه کش��ور فعالیت دارند که تا‬ ‫ب��ه این لحظه بنزین س��همیه ای را دریافت نکرده اند‬ ‫ام��ا نهای��ت تالش را داش��تند ت��ا افزای��ش قیمتی‬ ‫اعمال نش��ود‪ .‬رئیس اتاق اصن��اف ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر در بحث اقتصادی شرایط ویژه ای داریم‬ ‫و با توجه به این مس��ئله در بودجه سال ‪ ۹۹‬افزایش‬ ‫نرخ مالیات دیده ش��ده که فعاالن اقتصادی را نگران‬ ‫می کند که برهمین اس��اس نمایندگان مجلس باید‬ ‫در بررس��ی الیحه بودجه به این مس��ئله توجه بیشتری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اص�لاح قانون نظام صنفی س��ال ‪ ۹۲‬به‬ ‫تصویب رسید که با ایرادهایی همراه بود‪ ،‬افزود‪ :‬طرح اصالحیه‬ ‫قانون نظام صنفی به مجلس ارجاع ش��ده است و از نمایندگان‬ ‫مجلس خواستاریم پیش از بررسی الیحه بودجه بحث بررسی‬ ‫اصالحیه قانون نظام صنفی را در دستور کار مجلس قرار دهند‬ ‫چراکه ای��ن موضوع از اهمی��ت باالیی برای صن��وف برخودار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫اصناف‬ ‫گزارش‬ ‫از قیمت واقعی یک کاالی اساسی در بازار‬ ‫گوشت قرمز باید ‪ ۳۰‬هزار تومان ارزان شود‬ ‫تّ های‬ ‫ب��ا ش��خصی ‬ ‫گفت وگو ه��ای متع��دد‬ ‫مختلف نش��ان می دهد حباب بزرگی در بازار گوش��ت‬ ‫و قیمت گ��ذاری ان وج��ود دارد‪ .‬طبق ع��رف بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫خرده فروش��ی گوش��ت باید ‪ 2‬برابر نرخ خرید دام زنده‬ ‫باشد اما در حال حاضر این مقدار به ‪ ۳‬برابر رسیده است‪.‬‬ ‫قیمت گذاری گوشت به معمایی غیرقابل حمل تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬بررسی این پرونده زمانی اغاز شد که رئیس‬ ‫اتحادیه مرکزی تعاونی های کش��اورزی دامداران ایران‪،‬‬ ‫حسین نعمتی به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به پایین‬ ‫امدن نرخ دام زنده س��بک و سنگین‪ ،‬نرخ گوشت قرمز‬ ‫نی��ز باید کاهش یابد؛ بنابراین مس��ئوالن س��ازمان های‬ ‫متولی و نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫پرس وجوی ما نیز نشان داد که نرخ خرید دام زنده از‬ ‫دامداران واقعا کاهش یافته اما س��وال اینجاست که چرا‬ ‫نرخ خرده فروشی گوشت کمتر نمی شود؟‬ ‫شاپورپشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گوشت باید ارزان شود‬ ‫حس��ین نعمتی در ادامه گفت‪ :‬در ماه های گذشته که‬ ‫نرخ دام زنده افزایش پیدا کرده بود هر کیلو گوساله را به‬ ‫نرخ ‪ ۴۲‬هزار تومان و گوس��فند را تقریباً ‪ ۵۷‬هزار تومان‬ ‫از م��ا می خریدند‪ .‬اکنون مدت هاس��ت که نرخ هر کیلو‬ ‫گوس��اله زنده ‪ ۱۵‬هزار تومان کاه��ش یافته و به حدود‬ ‫‪27‬هزار تومان رس��یده و نرخ گوسفند زنده هم حدود ‪۷‬‬ ‫ه��زار تومان کاهش یافت‪ .‬وقت��ی نرخ دام زنده ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان ارزان می شود اصوال نرخ هر کیلو گوشت باید ‪۳۰‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪ .‬در شرایطی که نرخ هر کیلو دام زنده‬ ‫بین ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬هزار تومان پایین امده‪ ،‬نرخ هر کیلو گوشت‬ ‫هم قاعدتا باید ‪ ۱۵‬هزار تومان ارزان شود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که وضعی��ت تولیدکنندگان در‬ ‫مقایسه با زمانی که نرخ هر کیلو گوشت ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫بود تفاوت چندانی نداش��ته است‪ .‬مگر می شود نرخ دام‬ ‫زنده کاهش یابد اما نرخ گوشت همچنان باال باشد؟! اگر‬ ‫نرخ دام ‪ ۵‬هزار تومان بیش��تر ش��ود بالفاصله ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان به نرخ گوش��ت اضافه می شود پس چگونه است‬ ‫که با کاهش نرخ خرید از دامدار‪ ،‬هیچ تاثیری روی نرخ‬ ‫مصرف کننده ندارد‪ .‬حداقل خودتحریمی نکنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ ۹۰ :‬درصد نرخ تمام شده گوشت به‬ ‫نرخ دام زنده مربوط می ش��ود‪ .‬از تولید یک کاال صحبت‬ ‫نمی کنی��م که گرانی پالس��تیک و ارز و‪ ...‬را بهانه کنیم‪.‬‬ ‫من از همین جا امادگی خود را برای مناظره با هر کسی‬ ‫که مخالف این اس��تدالل اس��ت اعالم می کنم‪ .‬دردناک‬ ‫اس��ت که کار به جایی رس��یده که برخی از مردم ‪۲۰۰‬‬ ‫گرم گوشت می خرند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر کیلو دام تا ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫یکی از دامداران بزرگ کشور هم نرخ و اعداد مشابهی‬ ‫ارائه می کند‪ .‬عزیزاهلل رضایی گفت‪ :‬نرخ دام کاهش یافته‬ ‫اس��ت اما فروش��ندگان هنوز قیمت های خود را کاهش‬ ‫نداده ان��د‪ .‬االن نرخ هر کیلو گوس��اله زن��ده بین ‪ ۲۸‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬بنابراین نرخ خرده فروش��ی‪ ،‬باید‬ ‫بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار تومان باش��د‪ .‬نوع تفکیک ش��ده هم‬ ‫ن��رخ خ��اص خ��ود را دارد‪ .‬هر طور حس��اب کنیم نرخ‬ ‫خرده فروش��ی گوش��ت نباید در ارقام فعل��ی که حدود‬ ‫‪100‬هزار تومان است‪ ،‬باشد‪ .‬وقتی نرخ هر کیلو گوساله‬ ‫زنده پایین امده نرخ گوش��ت ه��م باید حدود ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاسبان بی انصافی می کنند‬ ‫وی درباره وضعیت ب��ازار دام گفت‪ :‬فروش دام پایین‬ ‫امده اس��ت‪ .‬گوش��ت وارداتی‪ ،‬ارزان تر اس��ت و خواهان‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬واردات‪ ،‬ب��ازار را متع��ادل می کند‪ .‬اگر‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی به بازار‪ ،‬گوش��ت تزریق نکند‬ ‫نرخ گوش��ت پایین نمی اید‪ .‬به هرحال شکی نیست که‬ ‫کاس��بان بی انصافی می کنند‪ .‬افزایش هزینه های تولید‪،‬‬ ‫نرخ تمام شده گوشت را افزایش داده است‪ .‬برخالف سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اکنون دامداران رغبتی ب��ه پرواربندی ندارند‬ ‫چون ضرر می کنند‪ .‬انها می ترس��ند که بازار گوشت هم‬ ‫تفس��یرها درباره دالیل و منش��ا گرانی گوش��ت قرمز متفاوت‬ ‫اس��ت اما همه شخصیت هایی که در این گزارش با انها گفت وگو‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬در یک چیز متفق القول هستند؛ نرخ کنونی گوشت‬ ‫منطقی نیست و باید کاهش یابد‬ ‫مثل بازار گوجه و پیاز و سیب زمینی‪ ،‬متالطم و پرنوسان‬ ‫ش��ود‪ .‬ایا متولی��ان امر در وزارت کش��اورزی و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و نیز س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان نبای��د به این مورد مهم رس��یدگی و‬ ‫پاس��خ قانع کننده ای به مردم ارائه کنند؟ به روال معمول‬ ‫در این گونه موارد انگش��ت اتهام به س��وی دالالن نشانه‬ ‫می رود ولی ایا پای عوامل دیگری در بین نیست؟‬ ‫برای بررس��ی بیش��تر موضوع با دو تن از نمایندگان‬ ‫مجلس گفت وگو کردیم‪ .‬محمد حسن نژاد‪ ،‬نماینده مرند‬ ‫و جلفا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬قبل از‬ ‫هر چیز باید گفت نرخ گوش��ت‪ ،‬یکس��ان نیست‪ .‬دولت‪،‬‬ ‫قصابی ه��ا و میدان ه��ای میوه و تره بار و فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای هر کدام نرخ خاص خود را دارند‪ .‬گاوداری ها‬ ‫هر کیلو دام زنده را ‪ ۲۷‬هزار تومان می فروش��ند که در‬ ‫این صورت نرخ خرده فروش��ی‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۴‬هزار تومان‬ ‫خواهد بود‪ .‬مش��کل اینجاست که نرخ گاودار و نرخ من‬ ‫و ش��مای مصرف کننده‪ ،‬یکسان نیس��ت‪ .‬نرخ گوشت با‬ ‫اس��تخوان‪ ،‬بدون چرب��ی‪ ،‬ماهیچه‪ ،‬گوش��ت خالص و‪...‬‬ ‫کام� ً‬ ‫لا متفاوت اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر هن��گام فروش در‬ ‫فروش��گاه ها به حدی اماواگر می ش��ود که نرخ گوش��ت‬ ‫ب��رای مصرف کنن��ده در نهای��ت به ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تومان می رس��د‪ .‬حاشیه س��ود خرده فروشی گوشت ‪۱۰‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬به این ترتیب تولیدکننده و مصرف کننده‪،‬‬ ‫متضرر می ش��وند و سود ش��بکه توزیع معیوب و ناسالم‬ ‫به حداکثر می رسد‪ .‬البته این نماینده مجلس استفاده از‬ ‫کلمه حباب را درس��ت نمی داند‪ .‬وی در این باره گفت‪:‬‬ ‫ای��ن تفاوت نرخ را نمی توان حباب نامید‪ .‬حباب به زبان‬ ‫عامیانه یعنی اب بس��تن به قیمت ها‪ .‬در زمینه گوشت‪،‬‬ ‫نرخ همین است‪ .‬بانی اصلی این وضعیت دولت و ضعف‬ ‫نظارت است‪ .‬این وضعیت در حوزه های دیگر هم صادق‬ ‫اس��ت‪ .‬مورد همبرگر را در نظر بگیرید‪ .‬نرخ همبرگر در‬ ‫باال ش��هر ممکن اس��ت ‪ ۴۰‬هزار تومان باش��د‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که مقدار گوشت استفاده شده در ساندویچ‬ ‫همبرگر بیش��تر از ‪ ۱۰۰‬گرم نیست‪ .‬هزینه های جانبی‬ ‫(کارگر‪ ،‬نان‪ ،‬سبزیجات و‪ )...‬را هم که محاسبه کنیم‪ ،‬ان‬ ‫‪ ۱۰۰‬گرم گوشت برای او ‪ ۳۰‬هزار تومان سود به همراه‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای او به صرفه خواهد ب��ود که ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‬ ‫برای هر کیلو گوش��ت مرغوب پرداخت کند‪ .‬این قضیه‬ ‫در رستوران ها هم صادق است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تفکیک و قطعه بندی بر نرخ‬ ‫وی در تش��ریح بیشتر این فرایند گفت‪ :‬وقتی بخشی‬ ‫از بازار‪ ،‬قیمت ه��ا را افزایش دهند بخش های دیگر بازار‬ ‫هم خودبه خود همی��ن کار را انجام می دهند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل است که گفتم مشکل اصلی‪ ،‬نظارت ضعیف است‪.‬‬ ‫قاعدت��ا در جایی مثل فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬نظارت‬ ‫کردن اسان اس��ت اما فروشگاه با تفکیک و قطعه بندی‬ ‫ه��ر کیلو م��رغ ان را به نرخ ‪ ۲۰‬ه��زار تومان به فروش‬ ‫می رس��اند (در حالی که نرخ پایه ‪ ۱۲‬هزار تومان است)‪.‬‬ ‫نرخ هر کیلو مرغ خالص هم به ‪ ۲۵‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫خالصه برنده‪ ،‬دالل و فروش��نده اس��ت و تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده ضرر می کنند‪.‬‬ ‫بعض��ی از کارشناس��ان یکی از دالیل واقعی نش��دن‬ ‫ن��رخ گوش��ت قرم��ز را واردات و مناف��ع واردکنندگان‬ ‫ل نفوذ احتمال��ی انها می دانن��د‪ .‬نماینده مردم‬ ‫و اعم��ا ‬ ‫مرند و جلفا در مجلس در پاس��خ به این س��وال که ایا‬ ‫واردات و منافع واردکنندگان را در گرانی گوش��ت موثر‬ ‫می دانید؟ گفت‪ :‬مس��ائل کشور را نباید خلط کرد چون‬ ‫باعث پیچیدگی موضوع می شود‪ .‬اینکه فالن واردکننده‪،‬‬ ‫گوش��ت واردش��ده با ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به نرخ‬ ‫ازاد می فروشد بحث دیگری است‪ .‬در حال حاضر بحث‬ ‫اینجاس��ت که دالل‪ ،‬گران می فروش��د ن��ه تولیدکننده‪.‬‬ ‫وقت��ی منبع گران��ی‪ ،‬داخل��ی اس��ت واردات و افزایش‬ ‫و کاه��ش ان را نمی ت��وان ب��ه پای ص��ادرات و واردات‬ ‫گذاشت‪ .‬یوس��ف داوودی‪ ،‬نماینده مردم سراب و عضو‬ ‫کمیسیون کشاورزی مجلس ش��ورای اسالمی بر وجود‬ ‫حباب ‪ ۳۰‬هزار تومانی صحه گذاش��ت و گفت‪ :‬از قدیم‬ ‫ع��رف قیمت گ��ذاری دام ب��ه این صورت ب��وده که نرخ‬ ‫خرده فروشی‪ 2 ،‬برابر نرخ خرید دام زنده است؛ بنابراین‬ ‫نرخ خرده فروش��ی گوشت (برای مصرف کننده) باید ‪۶۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷۰‬ه��زار تومان ب��ه ازای هر کیلوگرم باش��د‪ .‬اینکه‬ ‫شاهد وجود یک حباب ‪ ۳۰‬هزار تومانی هستیم موضوع‬ ‫مهمی اس��ت و باید روی ان کار ش��ود‪ .‬دامداری های ما‬ ‫دارن��د جمع می کنند‪ .‬تعطیلی دامداری ها یعنی حرکت‬ ‫به س��مت وابس��تگی به خارج در حوزه پروتئین‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که س��رانه مصرف ما پایین امده است‪ .‬این‬ ‫موضوع در بلندمدت عوارض و پیامدهای زیادی به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬م��ردم به غذاهای پرچ��رب و قندی رو‬ ‫اورده اند‪ .‬س��رانه غذایی بعضی خانواده ها به ‪ ۵‬کیلوگرم‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫درخواست چند خانوار‬ ‫متقاضی یارانه معیشتی‬ ‫رسیدگی می شود؟‬ ‫‹ ‹معم�ای ارزان ش�دن گوش�ت بع�د از‬ ‫اختصاص ارز نیمایی‬ ‫این عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬درب��اره ارز دولتی مربوط به نهاده های‬ ‫دام و طیور و دارو بس��یار حرف زده ش��ده اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫جالب اینجاس��ت که نرخ گوش��ت بعد از نیمایی شدن‬ ‫ارز مرب��وط به واردات این محص��ول‪ ،‬کاهش یافت! این‬ ‫موضوع جای س��وال دارد‪ .‬قاعدتا اختص��اص ارز دولتی‬ ‫ب��رای ان بود که ن��رخ کاهش یابد ول��ی همان طور که‬ ‫گفت��م با قطع ارز دولت��ی مربوط به واردات گوش��ت و‬ ‫ازاد ش��دن قیمت ها (ارز نیمایی) گوش��ت ارزان تر شد‪.‬‬ ‫تخصص من دامپزشکی است و اقتصاددانان باید درباره‬ ‫چندوچون این موضوع اظهارنظر کنند‪ .‬با این حال برای‬ ‫یافتن پاسخ این س��وال باید دید ان ‪ ۱۵‬میلیارد دالری‬ ‫که در نظر گرفته ش��ده بود کجا رفت و چه فایده ای به‬ ‫حال مردم داشت؟‬ ‫‹ ‹عاقبت کوپن الکترونیک‬ ‫وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت‪ :‬به اعتقاد من‬ ‫این مقدار بودجه باید به خود مردم داده می ش��د‪ .‬البته‬ ‫منظور من ان نیس��ت که این پ��ول به صورت نقدی به‬ ‫مردم داده شود‪ .‬پرداخت باید تنها برای خرید گوشت و‬ ‫پروتئین باشد‪ .‬هدف از پرداخت ان ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ان‬ ‫بود که مابه التفاوت حاصل از برداشتن ارز دولتی به مردم‬ ‫داده شود ولی این اتفاق نیفتاد‪ .‬قرار بود این مابه التفاوت‬ ‫به ‪ ۱۷‬میلیون سرپرس��ت خانوار پرداخت شود‪ .‬قرار بود‬ ‫کارت هایی به نام کارت خرید پروتئین طراحی شود که‬ ‫کار درستی بود و در بودجه ‪ ۹۸‬هم پیش بینی شده بود‬ ‫اما س��وال اینجاس��ت که تکلیف ان چه شد؟ تفسیرها‬ ‫درباره دالیل و منش��ا گرانی گوشت قرمز متفاوت است‬ ‫اما همه ش��خصیت هایی که با انه��ا گفت وگو کردیم در‬ ‫یک چیز متفق القول هستند‪ :‬نرخ کنونی گوشت منطقی‬ ‫نیس��ت و باید کاهش یابد‪ .‬کمتر پیش می اید که صنف‬ ‫تولیدکننده و پرورش دهنده چنین درخواس��تی داشته‬ ‫باشد اما اکنون چنین شده اس��ت‪ .‬به نظر می رسد اراده‬ ‫چندانی برای کنترل بازار لجام گس��یخته گوشت نیست‪.‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت که دود ای��ن غفلت در نهایت به چش��م‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده می رود‪.‬‬ ‫یوسف داوودی‬ ‫محمد حسن نژاد‬ ‫حسین نعمتی‬ ‫انجمن غرفه سازان پیشروترین نهاد صنفی در صنعت نمایشگاهی‬ ‫حسام گودرزی‪ ،‬مدیر اجرایی انجمن غرفه سازان تهران‪:‬‬ ‫در لغتنامه دهخدا معنی انجمن چنین امده اس��ت‪ :‬گروه افرادی‬ ‫که برای هدفی مش��ترک گرد هم جمع می شوند‪ .‬در جامعه امروز‬ ‫ما که انجمن ها‪ ،‬نوپا و نوخاس��ته اند و مس��یر اغازین خود را طی‬ ‫می کنن��د؛ حفظ و ارتقای جایگاه انان ب��ه عنوان نماد عقل گرایی‬ ‫جمعی بس��یار مه��م و از اولویت ه��ای حال حاضر جامعه اس��ت‪.‬‬ ‫رس��یدن به مش��ارکت حداکث��ری در امور اجرایی کش��ور غیر از‬ ‫گس��ترش نهاده��ای مردمی و صنف��ی راه دیگری ندارد و ش��اید‬ ‫تنها راه برون رفت از مش��کالت امروز کشورمان استفاده از همین‬ ‫ظرفیت های نهفته در امور قانون گذاری‪ ،‬اجرایی و نظارتی باش��د‪.‬‬ ‫انجمن ه��ای صنفی باتوجه به مش��ابهت ها و نزدیکی های موجود‬ ‫بی��ن اعضا و کوچک بودن در قیاس ب��ا نهادهای مردمی دیگر‪ ،‬از‬ ‫چابکی بیش��تری برای انجام امور و دس��تیابی به نتیجه برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬البته و صدالبته که مهم ترین رکن در انجمن ها ساختار‬ ‫مدیریتی ش��ان اس��ت که در قالب هیات مدیره‪ ،‬زم��ام امور را در‬ ‫دس��ت دارند‪ .‬رس��یدن به جایگاه درست و شایسته تنها با رهبری‬ ‫و مدیریت افرادی حاذق و بایس��ته امکان پذیر است تا با بررسی و‬ ‫ش��ناخت موانع و مش��کالت و نیز جمع اوری توانایی ها و با تدوین‬ ‫یک نقشه راه به اجرای امور بپردازند و جایگاهی برای اعضای خود‬ ‫ایجاد کنند که به قول موالنا‪:‬‬ ‫دیوارهای خانه چو مجموع شد به نظم‬ ‫ان گاه اهل خانه در او جمع شد دال‬ ‫انجمن غرفه سازان تهران با سابقه ‪ ۶‬ساله خود فراز و نشیب های‬ ‫مختلف��ی را تجرب��ه کرده که ای��ن تجربیات چ��راغ راه اینده این‬ ‫انجم��ن خواهد ب��ود و هیات مدیره ادوار مختل��ف این انجمن در‬ ‫زمان های مقتضی‪ ،‬وظایف خود را به انجام رس��انده اند‪ .‬البته انچه‬ ‫امروز در این انجمن مبرهن است اینکه با تالش های صورت گرفته‬ ‫و نتایج ایجادش��ده افراد و اعضای این صنف با مش��ارکت بیشتر و‬ ‫تاثیرگذارتر از همیش��ه به ایفای نقش خ��ود می پردازند که نمود‬ ‫بزرگ ان در مجمع عمومی این انجمن در تاریخ ‪ ۲۳‬اذر امس��ال‬ ‫به ثبت رسید‪.‬‬ ‫حضور بیش از صد ش��رکت در جلس��ه مجم��ع عمومی انجمن‬ ‫غرفه س��ازان ضم��ن ثبت رک��وردی جدید‪ ،‬به مس��ئوالن صنعت‬ ‫نمایشگاهی دوباره یاداور شد که با اهتمام و توجه بیشتری به این‬ ‫صنعت و جمعیت ش��اغل ان بپردازند‪ .‬به ط��ور قطع ارکان دولتی‬ ‫باید به این موضوع که حض��ور فعاالن یک صنف در قانون گذاری‬ ‫و اجرایی ش��دن امور مختلف ان نقش اساسی دارد توجه بیش از‬ ‫پیش مبذول دارند‪.‬‬ ‫پندار که من ضعیفم و ناچیز و ناتوان‬ ‫بی اتحاد من‪ ،‬تو توانا چه می کنی‬ ‫ش��اید به جرات بتوان گفت انجمن غرفه س��ازان پیشروترین نهاد‬ ‫صنفی حال حاضر در صنعت نمایش��گاهی ایران اس��ت که با اتکا به‬ ‫کثرت اعضای خود و تعداد مخاطبان‪ ،‬در ‪ 2‬سال گذشته با ارائه طرح‬ ‫جامع غرفه سازی جنبشی در این حوزه ایجاد کرد‪ .‬جنبشی که نمود‬ ‫ان در دس��تاوردهای صنفی و حتی باالتر قابل اندازه گیری است‪ .‬به‬ ‫طور حتم در کش��ور ما وجود الگوهای درس��ت کاری می تواند باعث‬ ‫اصالح روند نادرس��ت موجود در بس��یاری از مسائل شود‪ .‬این نکته‬ ‫درباره انجمن غرفه سازان‪ ،‬صادق و بارز است و با قطعیت می توان ابراز‬ ‫کرد که اتحاد و همگرایی موجود در هیات مدیره انجمن غرفه سازان‬ ‫و همچنین حمایت هوش��مندانه اعضای این انجمن از سیاست های‬ ‫رئی��س اتحادی��ه قن��ادان با بی��ان اینکه نرخ‬ ‫انواع ش��یرینی در شب یلدا براساس مصوبه تیر‬ ‫کمیس��یون نظارت اس��تان تهران است و هیچ‬ ‫افزایشی نخواهد داشت گفت‪ :‬مردم می توانند در‬ ‫صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی‪ ،‬کم فروشی‬ ‫و بی کیفیتی ش��یرینی‪ ،‬ان را به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت یا اتحادیه قنادان گزارش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا علی بهره مند با بیان اینکه‬ ‫هیچ کمبودی در زمینه شیرینی برای شب یلدا‬ ‫نداری��م و همکاران ما امادگ��ی کامل برای ارائه‬ ‫شیرینی های متنوع به مردم را دارند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نرخ ش��یرینی برای ش��ب یل��دا هیچ گونه‬ ‫افزایش��ی نخواهد داش��ت و براساس مصوبه تیر‬ ‫کمیس��یون نظ��ارت اس��تان تهران اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از لحاظ مواد اولیه ش��یرینی نیز هیچ‬ ‫کمبودی وج��ود ندارد‪ .‬همچنی��ن در بازار ازاد‬ ‫هیچ یارانه ای از دول��ت نمی گیریم و مواد اولیه‬ ‫با نرخ ازاد است‪ .‬رئیس اتحادیه قنادان در ادامه‬ ‫به نرخ هر کیلو ش��یرینی تر و خشک اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬برای واحده��ای درجه ‪ ،۱‬نرخ هر کیلو‬ ‫ش��یرینی تر ‪ ۳۵‬هزار تومان‪ ،‬شیرینی دانمارکی‬ ‫‪ ۲۸‬هزار تومان‪ ،‬ش��یرینی زبان ‪ ۲۸‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ش��یرینی پاپیون��ی ‪ ۲۸‬هزار تومان و ش��یرینی‬ ‫کیک یزدی ‪ ۲۱‬هزار تومان اس��ت‪ .‬بدیهی است‬ ‫که نرخ شیرینی در سایر واحدها پایین تر از این‬ ‫نرخ ها است‪ .‬برای کیک نیز نرخ مصوب نداریم و‬ ‫براساس عرف و کیفیت ارائه می شود‪.‬‬ ‫اعالمی باوجود تخریب های ایجادش��ده؛ می تواند خود الگویی برای‬ ‫بس��یاری از انجمن های صنفی و تش��کل های خصوصی باش��د‪« .‬در‬ ‫اولویت قرار دادن منافع جمعی در مقابل منافع فردی» از شعارهای‬ ‫هیات مدیره انجمن غرفه س��ازان بوده اس��ت که همیش��ه و در تمام‬ ‫مس��یر طی ش��ده‪ ،‬چراغ راه این انجمن بوده اس��ت؛ موضوعی که به‬ ‫نظر بنده کلید گمشده خوشبختی در سرزمین ماست‪ .‬قطعا و یقینا‪،‬‬ ‫خوش��بختی به صورت جمعی اتفاق می افتد و انان که از س��ر جهل‬ ‫و بی اطالعی خوشبختی را به صورت انفرادی می جویند؛ گمشدگان‬ ‫صحراهای بی انتهای تنهایی هس��تند‪ .‬در پایان اش��اره به این مطلب‬ ‫خالی از لطف نیست که روزهای خوب‪ ،‬امدنی نیست‪ ،‬ساختنی است‬ ‫و وظیفه تمامی ما در هر جایگاه و منصبی اس��ت که در راه اعتالی‬ ‫کشورمان قدم برداریم و فرهنگ مشارکت را زنده و پویا گردانیم‪.‬‬ ‫براخرین امارهای ارائه ش��ده ازس��وی وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۶۳‬ه��زار و ‪ ۸۶۱‬نف��ر درخواس��ت دریافت‬ ‫یارانه معیش��تی را ارائه کردند‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫دولت ش��رایطی را برای بررس��ی درخواست ها‬ ‫تعیی��ن کرد ک��ه یک��ی از این م��وارد موافقت‬ ‫درخواس��ت کننده با بررسی تمامی حساب های‬ ‫بانکی در قالب بررسی دوباره ازمون وسع خانوار‬ ‫است‪ .‬امارها نشان می دهد ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۱‬نف��ر از متقاضیانی که در کد دس��توری‬ ‫‪ *۶۳۶۹ #‬ثبت درخواس��ت کرده ان��د‪ ،‬اقدام به‬ ‫پذیرش ش��رایط اعالم ش��ده کرده و درخواست‬ ‫خود را به صورت قطعی برای بررسی دوباره وسع‬ ‫مالی خانوار که بازبینی حساب های بانکی را نیز‬ ‫در خ��ود دارد‪ ،‬ثبت کرده اند‪ .‬براس��اس اطالعیه‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی خانوارهایی‬ ‫که اعضای ان دارای واحد مس��کونی‪ ،‬ش��غل و‬ ‫خودرو به طور همزمان هس��تند ی��ا خانوارهایی‬ ‫که دارای دو واحد ملکی هس��تند و خانوارهایی‬ ‫که ارزش ملک انها در تهران و کالنش��هرها ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد ریال و در س��ایر شهرستان ها ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫ریال باشد مش��مول دریافت این یارانه نیستند‪.‬‬ ‫خانوارهای��ی که دارای خودرو س��واری با ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان یا خودرو عمومی با‬ ‫ارزش بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان باشند نیز این‬ ‫یاران��ه را نمی گیرند‪ .‬همچنی��ن کارفرمایانی که‬ ‫بیش از ‪ ۳‬بیمه پرداز داشته باشند و خانوارهایی‬ ‫که بیش از ‪ ۳‬سفر خارجی غیرزیارتی داشته اند‬ ‫و همچنی��ن گیرن��دگان تس��هیالت بانک��ی به‬ ‫مبل��غ کل بیش از ‪ ۳‬میلی��ارد ریال که در حال‬ ‫بازپرداخت اقساط باش��ند از دریافت این یارانه‬ ‫معیش��تی کنار گذاشته می شوند‪ .‬حداقل درامد‬ ‫ب��رای خانوار یک نف��ره برای خروج از ش��مول‬ ‫دریافت این یارانه نیز ‪ ۴‬میلیون و برای خانوار ‪۵‬‬ ‫نفر و باالتر ‪ ۸‬میلیون در ماه تعیین شده است‪.‬‬ ‫بررسی افزایش پلکانی‬ ‫ حقوق و دستمزدها‬ ‫در بودجه ‪۹۹‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬به طور قطع پیش��نهاد خواهیم‬ ‫کرد افزایش حقوق و دستمزد به صورت پلکانی‬ ‫ش��ود؛ یعنی حقوق هایی که باال هستند افزایش‬ ‫کمت��ر و حقوق هایی که پایین هس��تند افزایش‬ ‫بیش��تری داشته باش��ند‪ .‬به گزارش خبرانالین‬ ‫علی اکبر کریمی در ارزیابی پیشنهاد افزایش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی حقوق و دستمزد در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬گفت‪ :‬این رقم‪ ،‬رقمی است که اعتبارات ان‬ ‫پیش بینی ش��ده و براساس قانون نمی توانیم در‬ ‫مجلس پیش��نهادی بدهیم که بار مالی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به تورم افسارگسیخته سال ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬تصریح کرد‪ :‬بای��د تالش کنیم تا به نوعی‬ ‫مقوله حقوق و دس��تمزد باوجود فشارهای مالی‬ ‫جبران شود که قطعا ما این تالش را در مجلس‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬البته باید دانست که تنگناهایی‬ ‫در الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬وجود دارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قیمت شیرینی شب یلدا‬ ‫اعالم شد‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملکرد ‪ ۸‬ساله صندوق توسعه ملی حکایت می کند‬ ‫یادداشت‬ ‫مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه راهی‬ ‫به سوی توزیع‬ ‫عادالنه ثروت‬ ‫رضا اریاراد‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫مالی��ات برعایدی س��رمایه ک��ه به نوعی‬ ‫مالی��ات ب��ر عای��دی واس��طه ها و دالل ها‬ ‫می توان تعبیر کرد‪ ،‬در واقع به نوعی مالیات‬ ‫اطالق می ش��ود که فقط بر عواید ناش��ی از‬ ‫نق��ل و انتقال اموال غیرمولد تعلق گرفته و‬ ‫به این وس��یله از سرازیر شدن سرمایه های‬ ‫کالنی که با اهداف کاس��بکارانه و کس��ب‬ ‫منافع در خرید و فروش کاالهای سرمایه ای‬ ‫مانند خودرو‪ ،‬مس��کن‪ ،‬ط�لا‪ ،‬ارز و‪ ...‬که به‬ ‫ایجاد الته��اب و افزایش کاذب قیمت ها در‬ ‫ان دس��ته از کااله��ا می انجامد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫به عمل می اورد‪ ،‬چراکه با مش��مول شدن‬ ‫تصاع��دی مالیات بر عایدی واس��طه گران‪،‬‬ ‫ج��دای از ایج��اد درامد ب��رای دولت ها به‬ ‫کنت��رل قیمت ه��ا در بازار کم��ک کرده و‬ ‫بس��یار در به ثبات رسیدن اقتصاد و کاهش‬ ‫درامدهای ناشی از واس��طه گری که اقشار‬ ‫محدودی از جامعه را ثروتمند تر و اکثریت‬ ‫اف��راد جامعه را درگیر ت��ب و تاب گرانی ها‬ ‫و بی ثباتی خواهد کرد‪ ،‬دراین راس��تا بسیار‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫این نوع مالیات به نوعی در توزیع عادالنه‬ ‫ثروت و هدایت س��رمایه ها به مرجع اصلی‬ ‫خ��ود‪ ،‬یعنی بازار س��رمایه و در کس��ب و‬ ‫کاره��ای تولی��دی به خوبی عم��ل کرده و‬ ‫اندوختن ثروت را از محل نامشروع و زیانبار‬ ‫نوس��ان های نرخ و داللی تحت الشعاع قرار‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می رس��د در این ب��اره بای��د‬ ‫کارشناس��ان حوزه مالیاتی در پرداختن به‬ ‫جزئیات و اثرات مثبت و ارزش��مند اجرای‬ ‫طرح ب��ه خوبی نقش خ��ود را ایفا کنند و‬ ‫با ش��فافیت و استناد به مقررات این بخش‪،‬‬ ‫این اطمینان را به وجود بیاورند که از محل‬ ‫اجرای این طرح ع�لاوه بر افزودن ثبات بر‬ ‫اقتص��اد کش��ور‪ ،‬درامدهای حاص��ل از ان‬ ‫صرف چه کارهای زیرساختی (شامل جاده‬ ‫سازی‪ ،‬اموزش و پروش‪ ،‬کارهای عمرانی و‬ ‫ابادانی) خواهد شد‪.‬‬ ‫در واقع هر قدر سازمان های امور مالیاتی‬ ‫به طور ش��فاف تر مس��یرهای ورود و خروج‬ ‫وجوه حاصل از عایدی بر سرمایه را به مردم‬ ‫بازگو کنن��د و همانند مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫میزان و مرجع هزینه کرد ان‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫ش��ود و طیف گس��ترده ای از عم��وم افراد‬ ‫جامع��ه را در بر بگیرد‪ ،‬به طور یقین همانند‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده در جای��گاه دوم و‬ ‫اساس��ی توس��عه عدالت مالیات��ی و توزیع‬ ‫عادالن��ه ثروت در جامعه ق��رار گرفته و به‬ ‫این وس��یله بس��اط دالالن کالن کشور که‬ ‫با دپو کردن کاالهای سرمایه ای‪ ،‬خالی نگه‬ ‫داشتن امالک مازاد به انگیزه گران فروشی‪،‬‬ ‫و نوسان س��ازی در بازاره��ای ارز و طال و‪...‬‬ ‫س��عی در به راه انداخت��ن موج های گرانی‬ ‫و کس��ب درامدهای نامشروع در این حوزه‬ ‫را داش��تند‪ ،‬با اعمال تصاع��دی مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه‪ ،‬به طور قطع مهار ش��ده و‬ ‫برچیده خواهد شد‪.‬‬ ‫امروزه مالیات بر عایدی سرمایه در بیش‬ ‫از ‪ ۱۸۷‬کش��ور جه��ان به اج��را درامده و‬ ‫ب��ه باز توزیع درامد ه��ای حاصل از عایدی‬ ‫س��رمایه های قش��ر ثروتمن��د جامع��ه به‬ ‫قش��رهای گوناگ��ون جامع��ه می انجامد و‬ ‫همچنین با کاس��تن از انگیزه س��فته بازی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬موجب��ات ثب��ات و عرض��ه در‬ ‫کاالها فراهم ش��ده و دراین راستا اکثریت‬ ‫اف��راد جامعه خود را جامانده از دسترس��ی‬ ‫به کااله��ای مورد نی��از س��رمایه ای مانند‬ ‫مسکن و خودرو و‪...‬که با وجود سفته بازی‬ ‫و نوسان های قیمتی‪ ،‬دائم افزایش می یافت‪،‬‬ ‫نخواهند دانست‪.‬‬ ‫البت��ه این نکته نیز حائ��ز اهمیت خواهد‬ ‫بود که قرار دادن معامالت بورس��ی(خرید‬ ‫و فروش س��هام) ب��ورس اوراق به��ادار در‬ ‫دس��ته پایه مالیات بر عایدی س��رمایه باید‬ ‫با کار کارشناس��ی و در نظر گرفتن شرایط‬ ‫اقتصادی حال حاضر باشد‪ ،‬چراکه فرصتی‬ ‫ایده ال در ورود س��رمایه های سرگردان به‬ ‫بازار سرمایه به وجود امده است و به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬رونق در ب��ازار س��رمایه را می توان‬ ‫به ش��کوفایی و پویایی اقتص��اد تعبیر کرد‬ ‫و هرگون��ه تغیی��ر جهت در این مس��یر به‬ ‫س��مت بازارهای موازی نه تنه��ا کمکی به‬ ‫اقتصاد کش��ور نکرده است‪ ،‬چه بسا زیانبار‬ ‫نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫صندوقی که هرگز کارکرد اصلی خود را پیدا نکرد‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره‬ ‫ارزی‪ ،‬براساس ماده ‪ ۸۴‬قانون برنامه پنجم توسعه با هدف‬ ‫تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات‬ ‫گازی و فراورده ه��ای نفتی ب��ه ثروت های ماندگار‪ ،‬مولد و‬ ‫س��رمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ س��هم نسل های‬ ‫این��ده از مناب��ع نفت و گاز و فراورده های نفتی‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬تاسیس شد‪ .‬این صندوق اهدافی نظیر ایجاد ثبات‬ ‫در می��زان درامدهای حاصل از ف��روش نفت خام‪ ،‬تبدیل‬ ‫دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر‬ ‫و توس��عه فعالیت های تولیدی و س��رمایه گذاری و تامین‬ ‫بخش��ی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارافرینی‬ ‫بخ��ش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های‬ ‫پیش بینی ش��ده در برنامه های توسعه کشور را مدنظر قرار‬ ‫داد تا رس��الت اصلی خود را ک��ه همانا ذخیره درامد مازاد‬ ‫نفت‪ ،‬از انچه در بودجه دولت تعریف شده است‪ ،‬به منظور‬ ‫اس��تفاده در موارد اضطراری همچون کاهش درامد ارزش‬ ‫کشور در زمان افت نرخ نفت و موارد مشابه انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹موارد استفاده از اعتبارات صندوق‬ ‫دولت برای‬ ‫تامین منابع‬ ‫خود درصدد‬ ‫است سال‬ ‫اینده ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی‬ ‫برداشت کند که‬ ‫برخالف رسالت‬ ‫اصلی این‬ ‫صندوق است‬ ‫موارد اس��تفاده از صندوق توس��عه مل��ی در زمینه های‬ ‫مختلفی همچون تولید ملی‪ ،‬صادرات غیرنفتی‪ ،‬اشتغال و‬ ‫حمایت از کار و سرمایه داخلی برنامه ریزی شده که منابع‬ ‫ارزی ذخیره ش��ده در ان براس��اس مفاد تعیین ش��ده در‬ ‫اساسنامه استفاده می شود‪ .‬دراین بین اعطای تسهیالت به‬ ‫بخش های خصوصی‪ ،‬تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق‬ ‫به موسس��ه های عمومی غیردولتی برای تولید و توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری های دارای توجیه فن��ی‪ ،‬مالی و اقتصادی‬ ‫یک��ی از موارد اس��تفاده از اعتبارات صندوق توس��عه ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در‬ ‫مناقصه های خارجی برنده می ش��وند از طریق منابع خود‬ ‫یا تس��هیالت س��ندیکایی از دیگر موارد اس��تفاده از منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی محسوب می شود‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه پرداخت تس��هیالت خرید به‬ ‫طرف های خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازار های هدف‬ ‫صادراتی کشور‪ ،‬س��رمایه گذاری در بازار های پولی و مالی‬ ‫خارجی‪ ،‬اعطای تس��هیالت به سرمایه گذاران خارجی با در‬ ‫نظر گرفتن ش��رایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‬ ‫منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت‬ ‫اصل (‪ )۸۰‬قانون اساس��ی و تامی��ن هزینه های صندوق از‬ ‫م��وارد دیگر اس��تفاده از منابع صندوق به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫براس��اس قانون حاکم بر صندوق توس��عه ملی اس��تفاده‬ ‫از مناب��ع این صن��دوق برای اعتب��ارات هزینه ای و تملک‬ ‫دارایی ه��ای س��رمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت به‬ ‫هر شکل ممنوع است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬صندوق توس��عه ملی در راستای تحقق‬ ‫اهدافی همچون تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‬ ‫و گاز و میعان��ات گازی و فراورده ه��ای نفتی به ثروت های‬ ‫ماندگار و حفظ س��هم نس��ل های این��ده می تواند مطابق‬ ‫قوانی��ن ضمن اعطای تس��هیالت به بخش های خصوصی‪،‬‬ ‫تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسه های عمومی‬ ‫غیردولتی یا حتی سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن‬ ‫ش��رایط رقابتی و بازدهی مناسب در بازار های پولی و مالی‬ ‫خارجی نیز سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۹‬میلیارد دالر به غیردولتی ها رسید‬ ‫نفت و‬ ‫درامدهای‬ ‫صندوق ذخیره‬ ‫ارزی یا صندوق‬ ‫توسعه ملی‬ ‫ثروت بین نسلی‬ ‫است اما این‬ ‫صندوق هنوز‬ ‫کارکرد اصلی‬ ‫خود را پیدا‬ ‫نکرده است‬ ‫از انجایی که فلس��فه ش��کل گیری این صندوق در ایران‬ ‫بیش��تر در راستای تعدیل فش��ارهای ناشی از نوسان نرخ‬ ‫نف��ت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حس��اب پس انداز برای‬ ‫نس��ل های اینده کش��ور‪ ،‬بنابراین حاکمیت این نگرش بر‬ ‫دیدگاه دولتمردان و برنامه ریزان کش��ور نحوه عملکرد این‬ ‫صن��دوق را به طور مس��تقیم تحت تاثیر ق��رار داد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب علیرغم اینکه صندوق توس��عه ملی قرار بود‪ ،‬محلی‬ ‫برای ذخیره بخش��ی از درامدهای نفت��ی به منظور ایجاد‬ ‫منابعی برای نسل های اینده و از سوی دیگر بکارگیری ان‬ ‫در توس��عه کشور باش��د و در این راستا تاکید شده بود که‬ ‫تمام منابع صندوق باید در چارچوب اساس��نامه اختصاص‬ ‫پی��دا کن��د‪ ،‬اما در عمل اینگونه نش��د و عملکرد ‪ 8‬س��اله‬ ‫صندوق توس��عه ملی به گونه ای پیش رفت که نتوانس��ت‬ ‫توقع��ات را انطور که باید ب��راورده کند که همین موضوع‬ ‫انتقادهای زیادی را به عملکرد این صندوق وارد کرد‪.‬‬ ‫به هرحال براس��اس انچه در اساس��نامه صندوق توسعه‬ ‫مل��ی ام��ده اس��ت‪ ،‬این صن��دوق می توان��د جهت تحقق‬ ‫اهداف امده در اساس��نامه به سه بخش خصوصی‪ ،‬عمومی‬ ‫غیردولت��ی و تعاونی ها تس��هیالت ارزی و ریالی پرداخت‬ ‫کند‪ ،‬اما ش��واهد حاکی از ان اس��ت که منابع ورودی این‬ ‫صندوق به بخش هایی غیر از این س��ه بخش هم پرداخت‬ ‫ش��ده است که بررس��ی جزئیات عملکرد تسهیالت ارزی‬ ‫و ریال��ی صندوق توس��عه ملی تا س��ال ‪ ۹۷‬این موضوع را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬بررس��ی ها حکایت از ای��ن دارد که بخش‬ ‫قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا‬ ‫تصویب قوانین مختلف‪ ،‬خارج از روال مندرج در اساسنامه‬ ‫صندوق‪ ،‬هزینه شده است و از ابتدای فعالیت این صندوق‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر ورودی داشته‬ ‫که بخش خصوصی‪ ،‬عموم��ی غیردولتی و تعاونی تاکنون‬ ‫فقط از ‪ ۱۹‬میلیارد دالر ان استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫دراین رابطه نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی‬ ‫به عملکرد صندوق توس��عه مل��ی و نحوه هزینه کرد منابع‬ ‫ان پرداخته و بررس��ی های این مرکز حاکی از ان است که‬ ‫براساس اخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی‪ ،‬مبلغ‬ ‫کل تس��هیالت ارزی پذیرش شده از سوی صندوق (اعالم‬ ‫وصول ش��ده)‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ،۹۷‬معادل ‪ ۴۱.۱۸‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪.‬‬ ‫از ای��ن مق��دار مع��ادل ‪ ۳۹.۷۳‬میلی��ارد دالر به مرحله‬ ‫تخصی��ص ارز (صدور نامه مس��دودی ب��ه بانک مرکزی)‬ ‫رس��یده‪ ،‬و از مجموع تسهیالت ارزی مسدود شده مبلغی‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۳.۷۰‬میلیارد دالر به طرح های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵.۳۶‬میلی��ارد دالر ب��ه طرح های بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫متعلق به موسسه های عمومی غیردولتی‪ ۹۶ ،‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه طرح ه��ای بخش تعاونی و ‪ ۵۶۹‬میلیون دالر به س��ایر‬ ‫موارد‪ ،‬اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت که از کل مبلغ مس��دود ش��ده برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت از طریق قرارداده��ای عاملیت ارزی‪،‬‬ ‫مبل��غ ‪ ۱۹.۲۱‬میلی��ارد دالر با هم��کاری بانک های عامل‬ ‫و بان��ک مرک��زی به مرحله پرداخت قطع��ی به متقاضیان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫عالوه بر تس��هیالت مذکور‪ ،‬تس��هیالت ارزی دیگری به‬ ‫ص��ورت تکلیف��ی از منابع صندوق ب��ه طرح های مختلف‬ ‫پرداخت شده که شامل‪ ،‬مسدود شدن ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر برای اعطای تسهیالت برای اجرای طرح های‬ ‫ملی مربوط به حوزه اب‪ ،‬خاک و کشاورزی‪ ،‬مسدود شدن‬ ‫مبلغ ‪ ۳.۳۹‬میلیارد دالر بابت اجرای بند «د» تبصره «‪»۴‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ،۹۷‬مسدود شدن مبلغ ‪ ۱۵.۸‬میلیون‬ ‫دالر بابت اجرای بند «و» تبصره «‪ »۴‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬مس��دود ش��دن مبلغی مع��ادل ‪ ۱۳.۳۸‬میلیارد دالر‬ ‫براس��اس س��ایر تکالیف محوله به صندوق از سوی مراجع‬ ‫قانونی‪ ،‬است‪.‬‬ ‫بنابراین کل مسدودی های تکلیفی از ابتدا تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۷‬مع��ادل ‪ ۲۸.۱۴‬میلی��ارد دالر بوده که ‪ ۲۷.۷۸‬میلیارد‬ ‫دالر ان تاکنون پرداخت ش��ده است‪ .‬در عین حال تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۶۷.۸۷‬میلیارد دالر برای ارائه تسهیالت‬ ‫ارزی ب��ه طرح های مختلف از منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫مسدود شده که بیش از ‪ ۴۱‬درصد ان خارج از روال قوانین‬ ‫صندوق و در قالب مصوبات بودجه ای و غیربودجه ای بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ذکر این نکته ضروری است که مقایسه میزان تسهیالت‬ ‫پرداخت شده نسبت به مسدودی نشان دهنده این موضوع‬ ‫است که در هزینه های خارج از روال این نسبت حدود ‪۹۹‬‬ ‫درصد و برای مسدودی های انجام شده در چارچوب روال‬ ‫صندوق ‪ ۴۸‬درصد بوده است‪ .‬به این ترتیب تسهیالت ارزی‬ ‫پرداخت ش��ده از طریق سازکارهای خارج از روال صندوق‬ ‫نس��بت به کل تس��هیالت ارزی پرداخت شده بیش از ‪۵۹‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از مناب��ع ارزی صندوق توس��عه ملی‬ ‫ب��ه س��پرده گذاری ارزی در بانک ها اختص��اص می یابد تا‬ ‫بانک های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیالت‪ ،‬این منابع‬ ‫را به طرح ها و فعالیت های مرتبط (ازجمله بخش نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬صنعت و معدن و‪ )...‬در چارچوب قراردادهای‬ ‫مش��خص‪ ،‬تخصیص دهند‪ .‬تا پایان سال ‪ ۹۷‬مبلغ قرارداد‬ ‫سپرده گذاری های ارزیِ صندوق توسعه ملی با بانک ها ‪۷.۲‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که ‪ ۶.۶۰‬میلیارد دالر ان در حالت فعال‬ ‫قرار دارد‪ .‬از این میزان ‪ ۱.۳۳‬و ‪ ۴.۳‬میلیارد دالر به ترتیب‬ ‫به اجرای بندهای «ب» و «س» تبصره «‪ »۵‬قانون بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۳‬و بن��د «ل» تبصره «‪ »۲‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬اختص��اص دارد‪ .‬بنابرای��ن بیش از ‪ ۹۳‬درصد منابع‬ ‫ارزی سپرده گذاری شده ناشی از احکام بودجه ای است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬مجموعه تسهیالت و سپرده گذاری‬ ‫ریالی پرداخت شده از سوی صندوق توسعه ملی را می توان‬ ‫به سه دسته زیر تقسیم کرد‪:‬‬ ‫ال��ف) تس��هیالت پرداخت ش��ده تا پایان س��ال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫براس��اس قوانین بودجه و س��ایر تکالیف‪ :‬در این س��ال ها‬ ‫تس��هیالت ریالی ب��ا عاملیت بانک ها پرداخت می ش��د‪ .‬تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۳‬بیش از ‪ ۲۱۱‬هزار میلیارد ریال قرارداد‬ ‫منعقد ش��د که از این میزان بیش از ‪ ۱۱۸.۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت به متقاضیان پرداخت ش��د‪ .‬تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۸۷.۶‬هزار میلیارد ریال ان (بدون احتس��اب‬ ‫سود) بازپرداخت شده است و از اصل مبالغ پرداختی‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ ۳۱.۲‬هزار میلیارد ریال ان نزد بانک ها به عنوان تسهیالت‬ ‫جاری باقی مانده است‪ .‬این بخش از تسهیالت ریالی کامال‬ ‫به تکالیف بودجه ای مربوط بوده است‪.‬‬ ‫ب) س��پرده گذاری ریالی براس��اس س��ازکار ماده (‪)۵۲‬‬ ‫قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات‬ ‫مال��ی دول��ت(‪ :)۲‬مطابق س��ازکار این ماده ک��ه مجوز ان‬ ‫در سیاس��ت های کلی برنامه شش��م توس��عه به اساسنامه‬ ‫صندوق توس��عه ملی الحاق ش��ده‪ ،‬س��الیانه ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫ورودی صن��دوق توس��عه ملی در بانک ه��ای خصوصی و‬ ‫دولتی داخلی س��پرده گذاری ریالی می ش��ود تا به صورت‬ ‫تس��هیالت به بخش های مذکور در این ماده (کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬گردشگری و‪ )...‬اختصاص یابد‪ .‬سود سپرده گذاری‬ ‫و اقس��اط وصول��ی نیز دوب��اره برای پرداخت تس��هیالت‬ ‫طرح ه��ای موضوع این بن��د اختصاص می یاب��د‪ .‬مجموع‬ ‫قراردادهای س��پرده گذاری های ریالی صندوق بر اس��اس‬ ‫ماده (‪ )۵۲‬قانون الحاق (‪ )۲‬از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬تاپایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬مبلغ��ی معادل ‪ ۳۳۴.۷‬هزار میلی��ارد ریال بوده‬ ‫است‪ .‬از این میزان ‪ ۳۶.۶‬هزار میلیارد ریال به اجرای حکم‬ ‫بند «الف» تبصره «‪ »۱۸‬قانون بودجه ‪ ،۹۷‬ذیل ماده (‪)۵۲‬‬ ‫قانون الحاق (‪ )۲‬اختصاص دارد‪.‬‬ ‫ج) قانون حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار در‬ ‫مناطق روس��تایی و عش��ایری‪ :‬تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬براساس‬ ‫قانون حمایت از توس��عه و ایجاداش��تغال پایدار در مناطق‬ ‫روستایی و عشایری مبلغ ‪ ۶۶.۹‬هزار میلیارد ریال از منابع‬ ‫صندوق در دو مرحله در بانک های منتخب س��پرده گذاری‬ ‫شده است‪ .‬این بخش از تسهیالت نیز منطبق با اساسنامه‬ ‫صندوق توسعه ملی نبوده و براساس الیحه دولت در مورد‬ ‫پرداخ��ت وام اش��تغال روس��تایی و برای اج��را در مناطق‬ ‫روستایی‪ ،‬عشایر و شهرهای کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر‪ ،‬پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن کل تس��هیالت ریالی پرداخت ش��ده از محل‬ ‫صندوق از ابتدای تاس��یس تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬از سه محل‬ ‫قوانین بودجه سنواتی‪ ،‬ماده (‪ )۵۲‬قانون الحاق (‪ )۲‬و قانون‬ ‫حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی‬ ‫و عش��ایری‪ ،‬بیش از ‪ ۶۱۳‬ه��زار میلیارد ریال قرارداد بوده‬ ‫که ‪ ۲۷۸‬هزار میلیارد ریال (بالغ بر ‪ ۴۵‬درصد) ان خارج از‬ ‫روال صندوق توسعه ملی بوده است‪.‬‬ ‫در مجموع برصاس��اس اخرین گزارش عملکرد صندوق‬ ‫توس��عه ملی از ابتدای تاس��یس تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬بیش از‬ ‫‪ ۴۱‬درصد از تس��هیالت ارزی مس��دود ش��ده‪ ۹۳ ،‬درصد‬ ‫از س��پرده گذاری های ارزی مس��دود ش��ده و ‪ ۴۵‬درصد از‬ ‫تسهیالت و سپرده گذاری های ریالی مسدود شده صندوق‬ ‫توسعه ملی در راستای برنامه هایی خارج از روال اساسنامه‬ ‫صندوق توسعه ملی هزینه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۸‬میلیارد دالر درخواست‬ ‫همچنی��ن در اخرین گ��زارش عملک��رد صندوق که‬ ‫مربوط به پایان خرداد ‪ ۹۸‬اس��ت‪ ،‬نشان می دهد از محل‬ ‫ذخایر ارزی صندوق توس��عه ملی و با تبدیل ان به ریال‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬هزار میلی��ارد تومان در بانک ها ب��رای ارائه‬ ‫تس��هیالت سپرده گذاری شده است‪ .‬از این مبلغ در کنار‬ ‫بخش صنعت و کش��اورزی تس��هیالتی در اجرای قانون‬ ‫حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار یا توسعه اب های‬ ‫مرزی و امثال ان ارائه ش��ده است‪ .‬در سوی دیگر منابع‬ ‫ارزی صندوق ق��رار دارد که در اخری��ن گزارش‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۸‬میلیارد دالر درخواست دریافت تسهیالت از صندوق‬ ‫توسعه ملی ثبت ش��ده و فرایند ان در حال انجام است‬ ‫که بیش از ‪ ۱۹‬میلیارد دالر ان به پرداخت قطعی رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما روند کلی صندوق توس��عه ملی از ابتدای تاسیس ان‬ ‫تا اوایل امس��ال نش��ان می دهد که حدود ‪ ۱۰‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر قراردادهای عاملیت ارزی منعقد ش��ده که به‬ ‫دنب��ال ان ح��دود ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۲۴۰‬میلی��ون دالر قرارداد‬ ‫سپرده گذاری ارزی بین صندوق و بانک ها که عامل توزیع‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی هستند‪ ،‬منعقد شده است‪.‬‬ ‫همچنین می��زان قراردادهای عاملیت ریالی صندوق به‬ ‫‪ ۲۱‬ه��زار و ‪ ۱۳۴‬میلی��ارد تومان می رس��د که در این بین‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان قرارداد سپرده گذاری ریالی منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جدای از این قراردادها پرداخت هایی در راستای اجرای‬ ‫قوانین محوله در طرح های ملی‪ ،‬اب‪ ،‬خاک‪ ،‬کش��اورزی و‬ ‫غیره نیز وجود داشته که گزارش عملکرد ان نشان می دهد‬ ‫کل مبلغ مس��دود شده به ‪ ۲۸‬میلیارد و ‪ ۹۹۳‬میلیون دالر‬ ‫می رسد که ‪ ۲۸‬میلیارد و ‪ ۵۴۹‬میلیون دالر پرداخت شده‬ ‫و مانده اصل مطالبات به حدود ‪ ۲۶‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫اما در هر صورت با اینکه س��االنه درصدی از منابع ناشی‬ ‫از درامد نفت که حداقل ‪ ۲۰‬درصد بوده اس��ت به صندوق‬ ‫واریز ش��ده و البته در س��ال های مختلف این میزان تغییر‬ ‫کرده‪ ،‬چند س��الی اس��ت که گزارش مشخصی از دارایی ها‬ ‫و موجودی ارزی صندوق توس��عه ملی منتشر نشده است‪.‬‬ ‫براس��اس قانون برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬دولت باید از ابتدای‬ ‫تاس��یس صندوق ‪ ۲۰‬درصد از منابع را به ان واریز می کرد‬ ‫و ساالنه ‪ ۳‬درصد به ان اضافه می شد‪.‬‬ ‫بعد از ان در قانون برنامه شش��م توسعه براین تاکید شد‬ ‫که س��االنه ‪ ۳۰‬درصد منابع به صندوق واریز و هر س��ال ‪۲‬‬ ‫درص��د به ان اضافه می ش��ود اما به ه��ر صورت با توجه به‬ ‫شرایط بین الملل و کاهش درامدهای نفتی که اثر مستقیم‬ ‫بر کاهش درامدهای دولت بر بودجه داشت‪ ،‬در این سال ها‬ ‫دولت ها برای جبران این کس��ری با دریافت مجوز معموال‬ ‫کف میزان تعیین ش��ده برای واریز به صندوق را پرداخت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬همانطور که مش��خص اس��ت حجم باالیی از‬ ‫منابع ورودی صندوق توسعه ملی از سوی سه بخش مورد‬ ‫تاکید (بخش های خصوصی‪ ،‬عمومی غیردولتی و تعاونی)‬ ‫در اساس��نامه صندوق‪ ،‬هزینه نش��ده و این موضوع بیانگر‬ ‫نقض شدن قواعد مالی حاکم به مدیریت درامدهای نفتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نقض قواعد مالی‪ ،‬صندوق توس��عه ملی به‬ ‫ی��ک صن��دوق ضربه گیر بودجه تبدیل ش��ده و این اتفاق‬ ‫بیانگ��ر یک ضعف ب��زرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت‬ ‫درامدهای نفتی است‪ .‬ضعفی که فقدان توجه به ان موجب‬ ‫نقض پیاپی قواعد مالی حاکم بر مدیریت درامدهای نفتی‬ ‫خواهد شد و این نقض هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی‬ ‫و غیرتحریمی ندارد‪ .‬پیش��نهاد مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫این است که در سال های اتی به ویژه هنگام طراحی برنامه‬ ‫هفتم توسعه این قواعد مالی مورد بازنگری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارکرد بین نسلی را از دست داده‬ ‫این ش��رایط درحالی بر صندوق توسعه ملی حاکم است‬ ‫که دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬برای نخس��تین بار برداشت‬ ‫ریالی از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های جاری‬ ‫خ��ود را در متن الیحه اورده اس��ت و ای��ن موضوع گرچه‬ ‫در تنگنای مالی دولت ناش��ی از کاهش شدید درامدهای‬ ‫نفتی اتفاق افتاده؛ اما با ابراز نگرانی بسیاری از کارشناسان‬ ‫همراه شده است‪.‬‬ ‫در روزهای��ی که دول��ت به دلیل تحریم و اقتصاد گرفتار‬ ‫رکود تورمی‪ ،‬با افت ش��دید منبع درامدی مهم خود یعنی‬ ‫نفت روبه رو است‪ ،‬برای پوشش کسری بودجه از این محل‪،‬‬ ‫چند مس��یر را انتخاب کرده که برداشت از صندوق توسعه‬ ‫ملی یکی از انهاس��ت‪ .‬در الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬دولت‬ ‫از دو مجرا برداشت از صندوق خواهد داشت‪ .‬یک برداشت‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیاردتومانی از موجودی صندوق توس��عه برای‬ ‫پرداخ��ت هزینه های ج��اری خود و یکی هم اس��تقراض‬ ‫تس��هیالت ارزی به میزان ‪ 3‬میلی��ارد و ‪ ۴۲۵‬میلیون یورو‬ ‫برای تامین منابع ‪ ۱۵‬ردیف‪.‬‬ ‫این موضوع در حالی در الیحه بودجه س��ال اینده اورده‬ ‫ش��ده است که برخی کارشناس��ان این شکل از برداشت و‬ ‫هزین��ه کرد ذخایر ارزی کش��ور برای امور جاری و روزمزه‬ ‫را این��ده فروش��ی می دانند‪ .‬داوود س��وری‪ ،‬اقتصاددان در‬ ‫گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره نحوه برداش��ت‬ ‫از صندوق توس��عه ملی می گوید‪ :‬با این شکل از برداشت و‬ ‫هزینه کرد ذخایر ارزی کش��ور برای امور جاری و روزمره‪،‬‬ ‫اینده ما ش��بیه خانواده ای خواهد بود که هیچ پس اندازی‬ ‫برای روزهای دشوار خود ندارد‪.‬‬ ‫س��وری می گوید‪ :‬در کشورهایی با اقتصاد نفتی صندوق‬ ‫ذخی��ره ارزی ش��کل گرفته اس��ت تا این مناب��ع در حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری های زیرس��اخت هزینه شود‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫م��ا هیچ اط�لاع و نش��انی از چنین س��رمایه گذاری هایی‬ ‫نداریم که چیست و کجا انجام شده است‪ .‬حتی نمی دانیم‬ ‫درحال حاض��ر حجم دارایی نقدی صن��دوق ذخیره ارزی‬ ‫چقدر اس��ت‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬دول��ت برای تامین منابع‬ ‫درامدی خود درصدد اس��ت س��ال اینده ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از مح��ل صندوق توس��عه ملی برداش��ت کند که‬ ‫برخ�لاف رس��الت اصلی این صندوق اس��ت ک��ه از اول به‬ ‫خاطر ان تاس��یس شده بود‪ .‬س��وری تاکید می کند‪ :‬نفت‬ ‫و درامدهای صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توس��عه ملی‬ ‫ثروت بین نسلی است اما این صندوق هنوز کارکرد اصلی‬ ‫خود را پیدا نکرده اس��ت‪ .‬گویی دولتها فکر می کنند هدف‬ ‫از ای��ن صندوق این اس��ت ک��ه انها هر زمان ب��ه پول نیاز‬ ‫داش��تند اج��ازه برداش��ت از صندوق را بگیرن��د‪ .‬به گفته‬ ‫س��وری نباید به منابع صندوق توس��عه ملی دست درازی‬ ‫شود؛ اگرچه این صندوق کارکرد خود را از دست داده است‬ ‫و با صندوق ذخیره ارزی دیگر کشور قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫ما منابع اتی نس��ل های خود را مصرف کرد ه و رفاه نس��ل‬ ‫اینده را صرف امور جار خود کرده ایم‪ .‬ما نمی دانیم نس��ل‬ ‫این��ده از این عملکرد ما چه هزینه هایی را تحمل خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫جشنواره ای با رویکرد توسعه فناوری حرکت خود را ادامه می دهد‬ ‫ایجاد دفتر دائمی جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد‬ ‫به دنبال اس��تقبال بی نظیر جامعه فوالد از نخستین‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی ف��والد ای��ران‪ ،‬دومین‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه نیز با رویکرد بومی س��ازی و‬ ‫توس��عه فناوری از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬دی امسال در برج میالد‬ ‫تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته در ای��ن نمایش��گاه بی��ش از ‪۲۲۰‬‬ ‫تفاهمنام��ه بین فع��االن حوزه فوالد منعقد ش��د که‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬به مرحله امضا رسید و برخی از فعاالن‬ ‫این حوزه نیز از سال گذشته تاکنون به مرحله تولید‬ ‫و ایجاد فناوری رسیده اند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹امضای ‪ 120‬تفاهمنامه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سیدرضا شهرستانی‪ :‬از جشنواره و نمایشگاه نخست بومی سازی فوالد‬ ‫در س��ال گذشته استقبال بی نظیری ش��د‪ ،‬به گونه ای که تاکنون برگزاری‬ ‫جش��نواره ها و نمایش��گاه های صنایع معدنی و فوالدی چنین استقبالی را‬ ‫به خود ندیده است‬ ‫زیرا در زمینه برگزاری جش��نواره و نمایش��گاه شاهد‬ ‫اقدام های موازی بس��یاری هس��تیم‪ .‬هم اکنون تاکید‬ ‫دارم که رویکرد جش��نواره و نمایشگاه فوالد منحصر‬ ‫به فرد اس��ت‪ ،‬چراکه در هیچ نمایشگاهی تاکید صرف‬ ‫بر بومی س��ازی وجود ندارد و در ش��رایط موجود و با‬ ‫توجه ب��ه تحریم ها یکی از نیازهای اساس��ی صنعت‬ ‫بومی سازی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد جشنواره دوم‪ ،‬تاکید بر فناوری‬ ‫س��یدرضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران نیز درباره دس��تاوردهای‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی ف��والد ایران از س��ال‬ ‫گذش��ته تاکنون در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬از‬ ‫جش��نواره و نمایشگاه نخست بومی س��ازی فوالد در‬ ‫سال گذشته اس��تقبال بی نظیری شد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫تاکنون تاریخچ ه برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های‬ ‫صنایع معدنی و فوالدی چنین اس��تقبالی را به خود‬ ‫ندیده اس��ت‪ .‬بی��ش از‪ ۱۴۰۰‬نفر از مدیران ارش��د و‬ ‫میانی ش��رکت ها در جش��نواره حضور داشتند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬افزون بر ‪ ۲۲۰‬تفاهمنامه در نمایش��گاه س��ال‬ ‫گذشته بین ش��رکت ها منعقد شد که بسیاری از این‬ ‫تفاهمنامه ها به قرارداد منجر شد‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬هدف از‬ ‫جش��نواره و نمایش��گاه بومی س��ازی ف��والد این بود‬ ‫که بس��یاری از قطع��ات و تجهی��زات در داخل تهیه‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما نکته مهم دیگری که امس��ال در جشنواره‬ ‫دوم‪ ،‬قص��د داری��م به ط��ور وی��ژه ب��ه ان بپردازیم‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر بومی س��ازی تاکید ب��ر فناوری های جدید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تحریم ه��ای امریکا باعث ش��د در‬ ‫یک س��ال و نیم گذشته بس��یاری از شرکت ها بخش‬ ‫ی و برخی نیز‬ ‫زی��ادی از تجهیزات خود را بومی س��از ‬ ‫فناوری های جدیدی ابداع کنند‪.‬‬ ‫شهرستانی با اشاره به برخی دستاوردهای جشنواره‬ ‫سال گذشته و فناوری هایی که در صنعت فوالد ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬شرکتی موفق شده برای‬ ‫احیای کنسانتره فناوری جدیدی ایجاد کند و مصرف‬ ‫اب را به صفر برس��اند؛ البته نکت��ه دوم این فناوری‬ ‫سبب کاهش مصرف انرژی نیز شده است‪.‬‬ ‫نکته س��وم این موضوع اس��ت که این شرکت تمام‬ ‫تجهیزات و ماش��ین االت را در داخ��ل تامین کرده و‬ ‫هیچ گونه وابس��تگی به خارج نداش��ته اس��ت‪ .‬یا یک‬ ‫ش��رکت دیگر با طراحی و ساخت توربین های جدید‬ ‫روی صرفه جوی��ی در مص��رف ان��رژی تمرک��ز کرد ه‬ ‫اس��ت‪ .‬یا ش��رکت دیگری در زمینه گرافیت سوزنی‬ ‫کار کرده و به دس��تاورد قابل توجهی رس��یده و قرار‬ ‫اس��ت در جش��نواره دوم از محصول خ��ود رونمایی‬ ‫کنند‪ .‬یا یک شرکت‪ ،‬روی دستگاه های نورد کار کرده‬ ‫که این دس��تگاه جدید از لحاظ حجم یک سوم اما از‬ ‫لحاظ قدرت دو برابر دس��تگاه و فناوری های موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬یک ش��رکت نیز در زمینه س��اخت گیربکس‬ ‫پیش��رفته ک��ه تولی��د ان با کاه��ش هزین��ه همراه‬ ‫ش��ده‪ ،‬کار کرده است‪ .‬در کل بس��یاری از شرکت ها‬ ‫نی��ز در زمینه تجهیزات و قطعات بس��یار موفق عمل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران با تاکید بر این موضوع که جش��نواره امس��ال‬ ‫ب��ر ایجاد فن��اوری تاکید دارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به فض��ای تحریم ها بای��د فضای تولید را به س��مت‬ ‫امی��د پیش برد‪ .‬البت��ه ما تمایلی ب��ه تحریم نداریم‪،‬‬ ‫اما با وجود تحریم ه��ا اتفاق های خوبی در حال روی‬ ‫دادن اس��ت و ش��اهد تغییرات و تحوالت بسیاری در‬ ‫زمینه بومی س��ازی صنعت فوالد هستیم و امیدواریم‬ ‫فن��اوری خ��ود را نی��ز ب��ه کش��ورهای دیگ��ر صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سیدبهادر احرامیان‬ ‫سیدرضا شهرستانی‬ ‫تحویل یک میلیون تن اسلب در بازار داخل و خارج‬ ‫یکی از ش��اخص های بسیار مهم هر سازمان موفقی‪ ،‬کسب‬ ‫رضایت مشتری‪ ،‬شناسایی دقیق نیازها و انتظارات خریداران‬ ‫در راس��تای تامین به موقع انها است‪ .‬شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در حوزه فروش محصوالت با بکارگیری رویکرد بهبود مستمر‬ ‫در فعالیت های جاری و نیز اتخاذ استراتژی توسعه بازار همراه‬ ‫با بهره گیری از مطالعات و تحقیقات بازاریابی همواره س��عی‬ ‫کرده از فرصت های به دس��ت امده بازار استفاده حداکثری را‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت ف��والد هرمزگان‪ ،‬مهدی‬ ‫ش��کری زاده‪ ،‬مدیرفروش و بازاریابی شرکت فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫پایه گذاری ماموریت س��ازمانی فروش و بازاریابی را مبتنی بر‬ ‫سه عنصر کلیدی‪ ،‬شامل نقش محوری در بازارهای صادراتی‬ ‫ه��دف‪ ،‬حضور فعال در بازار داخل برای تامین نیاز حداکثری‬ ‫نوردکاران و ارتقای مداوم رضایت مشتریان دانست‪.‬‬ ‫وی بر این باور است شرکت فوالد هرمزگان در حوزه فروش‬ ‫با اتخاذ هدف گذاری های مناسب می تواند در سال های اینده‬ ‫هر ‪ 3‬عنصر کلیدی ماموریت خود را جامه عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫ش��کری زاده با تاکید بر لزوم حضور شرکت فوالد هرمزگان‬ ‫در بازاره��ای صادراتی عنوان کرد‪ :‬حضور مقتدرانه ش��رکت‬ ‫ف��والد هرمزگان به عنوان یک ش��رکت صادرکننده در عرصه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬عالوه ب��ر تامین منابع ارزی کش��ور و توس��عه‬ ‫طرح های ش��رکت می تواند اهداف عالیه کش��ور را در زمینه‬ ‫اج��رای اقتص��اد مقاومتی محق��ق کن��د‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫باوج��ود محدودیت ه��ای بین المللی در بازاره��ای جهانی با‬ ‫یک��ی از موضوع های بس��یار حیاتی برای‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬ثبات قوانین اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫در بستر ثبات قوانین تولیدکننده وضعیت و‬ ‫ه��دف خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت‬ ‫و بلندم��دت به درس��تی تعری��ف خواه��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در غی��ر این ص��ورت‪ ،‬نبود ثب��ات قوانین‬ ‫به ضرر تولی��د و تولیدکننده خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در ص��ورت نبود ثبات قوانی��ن تولیدکننده‬ ‫امکان پیش بین��ی و برنامه ریزی در کارها و‬ ‫برنامه هایش را از دست می دهد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه قوانی��ن م��دام تغییر‬ ‫کند‪ ،‬تولیدکننده نیز دچار س��ردرگمی های‬ ‫بس��یاری می ش��ود‪ ،‬به وی��ژه ب��رای صنایع‬ ‫سنگین مانند فوالد یا الومینیوم که فرایند‬ ‫تولید در این صنایع به یک فرایند زمانبری‬ ‫نیاز دارد و در طول زمان خاص تولید نهایی‬ ‫به ثمر خواهد نشس��ت که اگر بس��تر الزم‬ ‫برای این کار وجود نداشته باشد‪ ،‬واحدهای‬ ‫فع��ال د ر این عرصه بس��یار متحمل ضرر‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ح��ال اگ��ر قوانین��ی که وضع می ش��ود‪،‬‬ ‫متناقض باشد‪ ،‬وضعیت تولیدکننده وخیم تر‬ ‫نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫براساس برنامه شرکت ها‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫به طورمعم��ول در یک بازه زمانی یک س��اله‬ ‫باید برنامه ریزی داش��ته باشند و این امر به‬ ‫یقین نیازمند ثبات قوانین نیاز دارند‪.‬‬ ‫در کل قوانی��ن ه��ر اندازه‪ ،‬ثب��ات الزم را‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬به س��ود تولیدکننده و روال‬ ‫تولید خواهد بود تا براس��اس ان برنامه های‬ ‫خود را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫فوالد سنگان حامی‬ ‫محیط زیست معرفی شد‬ ‫در ‪ 8‬ماه منتهی به ابان در فوالد هرمزگان رقم خورد‬ ‫کس��ب دس��تاوردهای ارزنده ای در زمینه ص��ادرات محصول‬ ‫اس��لب روبه رو بوده ایم و مصمم هستیم ضمن حفظ‪ ،‬تداوم و‬ ‫ارتقای موفقیت های حاصل ش��ده ضمن مقابله با تحریم های‬ ‫ظالمان��ه امری��کا به صورت پایدار در بازاره��ای جهانی حضور‬ ‫موثر داش��ته باش��یم‪ .‬رش��د ی��ک درصدی ف��روش محصول‬ ‫اس��لب در بازارهای صادراتی می تواند روش��نگر این موضوع‬ ‫باش��د ک��ه باوج��ود تحریم های ظالمان��ه‪ ،‬در حف��ظ جایگاه‬ ‫صادراتی اس��لب فوالد هرمزگان موف��ق عمل کرده ایم‪ .‬مدیر‬ ‫ف��روش و بازاریابی فوالد هرم��زگان تامین نی��از بازار داخل‬ ‫و به ب��راورده ک��ردن نیاز حداکث��ری ن��وردکاران داخلی را‬ ‫به عن��وان یک اص��ل اساس��ی پذیرفت��ه ش��ده در ماموریت‬ ‫س��ازمانی این شرکت دانس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬رشد ‪۱۹‬درصدی‬ ‫ف��روش محصول اس��لب به ب��ازار داخل و در ‪ ۸‬م��اه منتهی‬ ‫به ابان امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه ‪ ۹۷‬موید این مطلب‬ ‫اس��ت‪ .‬وی رویک��رد این ش��رکت را نبود وابس��تگی صنایع‬ ‫ب��ه واردات تختال های ویژه دانس��ت و گفت‪ :‬تالش ش��رکت‬ ‫فوالد هرم��زگان تامین حداکث��ری نیاز مش��تریان به منظور‬ ‫امیرحسین بابایی‬ ‫فعال حوزه الومینیوم‬ ‫قطع وابس��تگی به خارج از کشور است که نمونه انها تولید و‬ ‫تامی��ن نیاز بازار داخل به تختال های ویژه فروالیاژها از جمله‬ ‫‪ CK۵۰ ،S۶۹۰Q، S۴۶۰Q، P۴۶۰NL۱‬و‪ ...‬ش��کری زاده‬ ‫روند صعودی افزایش سهم و رشد فروش در بازارهای داخلی‬ ‫و صادرات��ی را نتیجه اقدام های��ی از جمله تدوین برنامه ریزی‬ ‫جامع فروش و شناس��ایی صحیح بازارهای هدف دانس��ت که‬ ‫نتیجه فعالیت های انجام شده در این راستا تحویل بیش از یک‬ ‫میلیون تن محصول اسلب به بازارهای داخلی و صادراتی رشد‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی کل فروش محصول اس��لب ب��ه بازارهای داخلی‬ ‫و صادراتی در ‪ ۸‬ماه س��ال ‪ ۹۸‬بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه کس��ب درامد در بنگاه ها و ش��رکت های تولیدی باعث‬ ‫رش��د اقتصادی و پویایی این شرکت ها می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد‬ ‫هرم��زگان در ‪۸‬ماه منتهی به ابان س��ال‪ ۹۸‬نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته با رشد ‪۷۶‬درصدی کسب درامد فروش‬ ‫در ب��ازار داخل‪ ،‬رش��د ‪ ۶۰‬درصدی کس��ب درامد فروش در‬ ‫بازارهای صادراتی و رشد ‪۶۷‬درصدی کسب کل درامد فروش‬ ‫توانست کارنامه خوبی را در این مدت ثبت کند‪.‬‬ ‫در همایش��ی که توسط س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬دانش��گاه ته��ران و کارگروه‬ ‫مدیری��ت پس��ماند ای��ران و الم��ان (‪Iran‬‬ ‫‪Germany Waste Management‬‬ ‫‪ )Initiative‬در مرک��ز همایش ه��ای‬ ‫بین المللی س��ازمان حفاظت محیط زیست و‬ ‫با حضور مدیران کارخانه های منتخب معدنی‬ ‫و صنعتی برگزار ش��د‪ ،‬فوالد سنگان به عنوان‬ ‫صنعت س��بز در منطقه س��نگان و دوستدار‬ ‫محیط زیست معرفی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد س��نگان‪،‬‬ ‫علی امرایی‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت با اعالم‬ ‫ای��ن خبر اف��زود‪ :‬این همای��ش بین المللی با‬ ‫هدف ایجاد بستر مناسب جهت انتقال دانش‬ ‫بین الملل��ی و فناوری ه��ای نوی��ن در حوزه‬ ‫مدیریت پس��ماند برگزار شد و شرکت صنایع‬ ‫معدنی فوالد س��نگان به عنوان صنعت س��بز‬ ‫و دوس��تدار محیط زیست‪ ،‬لوح حامی محیط‬ ‫زیست را دریافت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد س��نگان ‪ ،‬مدیریت صحیح‬ ‫پس��ماندهای ع��ادی و صنعتی در ش��رکت‬ ‫صنای��ع معدنی فوالد س��نگان را در دریافت‬ ‫ای��ن لوح تاثیرگذار دانس��ت و گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫ارزنده ای در این باره انجام ش��ده که می توان‬ ‫به احداث ایستگاه پس��ماند جهت تفکیک و‬ ‫ذخیره س��ازی پس��ماندهای ویژه و ضایعات‪،‬‬ ‫عق��د قرارداد ب��ا پیمانکار معتمد ش��هرداری‬ ‫بابت انتقال پس��ماندهای ع��ادی به لندفیل‬ ‫ش��هرداری س��نگان و از همه مهمتر استفاده‬ ‫از چندین دس��تگاه فیلتر پرس و واحد تیکنر‬ ‫به جهت تصفیه‪ ،‬بازچرخانی و مدیریت پساب‬ ‫در کارخانه گندله سازی و کنسانتره و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در پای��ان ای��ن همای��ش‬ ‫نماین��دگان ش��رکت صنای��ع معدن��ی فوالد‬ ‫س��نگان در جلس��ه های تج��اری ‪ B 2B‬ب��ا‬ ‫مقامات و مهمانان المانی حاضر در برنامه به‬ ‫برای همکاری های اتی و بهره گیری از دانش‬ ‫و فناوری های مدیریت پس��ماند به گفت وگو‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��یدبهادر احرامی��ان‪ ،‬نای��ب رئی��س انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران درباره دومین جش��نواره‬ ‫و نمایش��گاه ملی فوالد ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬س��ال گذشته در نمایش��گاه بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫تفاهمنام��ه بی��ن ش��رکت های صنای��ع گوناگون در‬ ‫صنع��ت فوالد برای قطع��ات و تجهیزات داخلی امضا‬ ‫شد و تعداد بسیاری از این قطعات و تجهیزات نیز به‬ ‫مرحله تولید رس��ید‪ .‬این دستاورد سبب شد که این‬ ‫حرکت را ادامه دار به پیش ببریم‪.‬‬ ‫احرامی��ان در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫دس��تاوردهای جشنواره و نمایشگاه بومی سازی که از‬ ‫سال گذشته اغاز ش��ده‪ ،‬قصد داریم دفتر دائمی این‬ ‫جشنواره و نمایشگاه را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که محوریت جشنواره‬ ‫امس��ال را با چ��ه نگاهی قصد دارید ب��ه پیش ببرید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد اصلی این جشنواره تاکید بر بومی سازی‬ ‫و ایجاد فناوری های جدید در صنعت فوالد اس��ت که‬ ‫این رویکرد در جش��نواره و نمایش��گاه دوم نیز دنبال‬ ‫می شود‪ .‬در این راستا نیز گستره کار باز است و طیف‬ ‫بس��یاری را در برمی گی��رد؛ بنابراین ای��ن حرکت به‬ ‫خودی خود دنباله دار خواهد بود‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫همچنین در پاس��خ به این پرسش که در صورت رفع‬ ‫تحریم ها چه اندازه این نمایش��گاه را ادامه دار خواهید‬ ‫دید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در صورت رفع تحریم ها ممکن است‬ ‫درهای جهانی به روی ما باز شود و ما از فناوری های‬ ‫روز جهان استقبال خواهیم کرد‪ ،‬اما هم اکنون فرصت‬ ‫مناس��بی اس��ت که ای��ن صنعت را کامل به س��مت‬ ‫بومی س��ازی س��وق بدهیم؛ از این رو در صنعت فوالد‬ ‫مباح��ث تعمیر و نگهداری و ایجاد توانایی در اولویت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫احرامیان در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه برگزاری‬ ‫نمایشگاه بومی س��ازی فوالد موازی با نمایشگاه هایی‬ ‫ک��ه در طول س��ال با عنوان ه��ای گوناگ��ون برگزار‬ ‫می ش��وند‪ ،‬نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حقیقت نمایشگاه‬ ‫بومی سازی با عنوان ها و هدفی که برگزار می شود به‬ ‫نوبه خود منحصر به فرد اس��ت‪ .‬البته در کشور باید به‬ ‫ای��ن نکته توجه کنیم که م��وازی کاری انجام ندهیم‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ستاد زنجیره‬ ‫صنعت‬ ‫الومینیوم‬ ‫تشکیل شود‬ ‫قائم مق��ام رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو خواس��تار‬ ‫تشکیل زنجیره صنعت الومینیوم برای ایجاد هم افزایی‬ ‫میان ش��رکت ها به منظ��ور رفع مش��کالت این صنعت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬عباس نعیمی در‬ ‫نشست کنترل مدیریت با هیات مدیره شرکت الومینیوم‬ ‫ایران (ایرالکو)‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تشکیل ستاد زنجیره صنعت‬ ‫الومینی��وم می تواند موجب اتخاذ تصمیم های منطقی و‬ ‫ملی برای رفع چالش های این حوزه در زمینه تامین مواد‬ ‫اولیه و فروش محصوالت شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه مش��کالت موجود در‬ ‫ش��رکت های الومینیوم��ی‪ ،‬ایمیدرو می تواند تش��کیل‬ ‫این س��تاد را برعهده گیرد تا در یک فضای مش��ارکتی‬ ‫و غیرجزی��ره ای میان ش��رکت ها‪ ،‬تصمیم ه��ای ملی و‬ ‫همه گیر برای توسعه این صنعت اتخاذ شود‪.‬‬ ‫قائ��م مقام رئیس هیات عامل ایمی��درو تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینکه از شرکت ها حمایت کنیم‪ ،‬وظیفه حاکمیتی است‪،‬‬ ‫ام��ا تا یک زمانی صنایع نیاز به حمایت دارند چراکه اگر‬ ‫این روند دائمی باش��د‪ ،‬انها نمی توانند مس��تقل شوند و‬ ‫توسعه یابند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د بپذیریم که در واگذاری ش��رکت ها‬ ‫براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی موفق نبوده ایم‪ ،‬چراکه‬ ‫سرمایه گذاران واقعی در این جریان این واگذاری ها اعالم‬ ‫حضور نکرده اند‪.‬‬ ‫نعیمی با بیان اینکه باید مشکل بوکسیت را در صنعت‬ ‫الومینیوم حل کنیم تا شرکت ها نگرانی نداشته باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورت رفع مشکل تامین پودر الومینا و فروش‬ ‫در ش��رکت ایرالکو‪ ،‬توس��عه ان‪ ،‬رون��د خوبی می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این شرکت باید روی صادرات کار کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایمیدرو تا حد ممکن‪ ،‬درخواس��ت ها و‬ ‫نیازهای این شرکت را رفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫احم��د مجی��دی‪ ،‬مدیرعامل مجتم��ع ایرالکو در این‬ ‫نشس��ت با اش��اره به عملکرد این ش��رکت در ‪ ۸‬ماه ‪۹۸‬‬ ‫گفت‪ :‬ایرالکو در این مدت ‪ ۱۱۸‬هزار و ‪ ۴۵۲‬تن شمش‬ ‫تولید کرد که ‪۹۳‬درصد برنامه تولید (‪ ۱۲۶‬هزار و ‪۹۸۳‬‬ ‫تن) را محقق کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فروش داخلی این ش��رکت نیز ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۱‬تن بود که نسبت به برنامه (‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۹۸۳‬تن)‪،‬‬ ‫‪ ۹۷.۸‬درصد محقق شد‪.‬‬ ‫مجیدی با اش��اره به طرح های توس��عه ایرالکو گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت طرح هایی همچون احداث خطر اسملتر با‬ ‫فناوری ‪ ۶۰۰‬کیلوامپر (ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار تن)‪ ،‬ساخت‬ ‫واحد کربن پلنت برای تولید اند (ظرفیت ‪ ۱۵۰‬هزار تن)‬ ‫و ساخت اسملتر با فناوری ‪ ۲۴۰‬کیلوامپر (ظرفیت ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن) را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تکمیل پروژه نوس��ازی خط‪ ۵‬احیای‬ ‫قدیم (ظرفیت ‪ ۱۲.۵۰۰‬تن)‪ ،‬طرح دیگر توس��عه ای این‬ ‫شرکت است که ‪ ۸۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫مجیدی اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۵۰‬درصد کارگاه‬ ‫خط ‪ ۵‬احیای قدیم راه اندازی شده و در حال بهره برداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتم��ع ایرالک��و درخواس��ت های این‬ ‫ش��رکت را برش��مرد و گفت‪ :‬کمک به تامین مواد اولیه‬ ‫در ش��رایط تحریم‪ ،‬ثبات نرخ برق و اعطای یارانه به ان‪،‬‬ ‫حل مش��کالت زیس��ت محیطی از طریق قانون ازجمله‬ ‫این درخواست هاست‪.‬‬ ‫تولید در‬ ‫بستر قوانین‬ ‫ثابت به ثمر‬ ‫می نشیند‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫انتقال اب دریای عمان‬ ‫به ‪ ۳‬استان شرقی‬ ‫در س��فر ‪ ۳‬روزه محمدصادق معتمدیان‪،‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی به سیس��تان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬طرح انتقال اب دریای عمان به ‪۳‬‬ ‫استان شرقی کشور (سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫خراسان جنوبی و خراسان رضوی) اغاز شد‬ ‫و تفاهمنامه همکاری بین دو استان خراسان‬ ‫جنوب��ی و سیس��تان و بلوچس��تان به امضا‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫هم��کاری مش��ترک در توس��عه و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت های ارتباط��ی و حمل ونق��ل‬ ‫در زمینه ه��ای ج��اده ای‪ ،‬ریل��ی و هوایی با‬ ‫اولوی��ت پروژه ه��ای مش��ترک دو اس��تان‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت و توانمن��دی فن��ی و‬ ‫مهندسی دو اس��تان در پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی و قرار گرفت��ن کاالها‬ ‫و محص��والت س��اختمانی و عمران��ی دو‬ ‫اس��تان در «فهرس��ت به��ای» پیمانکاران‬ ‫دو اس��تان‪ ،‬از مف��اد ای��ن تفاهمنام��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این تفاهمنامه‪ ،‬دو اس��تان ضمن اعالم‬ ‫امادگی و همکاری در زمینه برقراری پروازها‬ ‫بین دو اس��تان و تعریف مسیرهای پروازی‬ ‫مشترک از جمله مش��هد‪-‬بیرجند‪-‬زاهدان‪/‬‬ ‫چابه��ار‪ ،‬تهران‪-‬بیرجند‪-‬زاهدان‪/‬چابه��ار و‬ ‫نی��ز هم��کاری الزم در زمین��ه تامین انواع‬ ‫دام س��بک و س��نگین به منظور تامین مواد‬ ‫پروتئینی مورد نیاز دو طرف به جمع بندی‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست سازمان بازرسی و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خراسان جنوبی عنوان شد‬ ‫راه اندازی پویش مردمی «بدون برچسب نرخ نخریم»‬ ‫ن بازرس��ی و حمایت‬ ‫نخس��تین نشست سازما ‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خراسان جنوبی‬ ‫با حضور رئیسان اداره های تخصصی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬عل��ی‬ ‫ته��وری‪ ،‬مع��اون س��ازمان بازرس��ی و حمای��ت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خراسان جنوبی‬ ‫گف��ت‪ :‬درج نک��ردن ن��رخ روی کاال و عرضه کاال‬ ‫ب��دون برچس��ب قیم��ت و ندادن فاکت��ور فروش‬ ‫بیش��ترین تخلفات اعالم شده به سازمان هستند‬ ‫که اغلب این تخلفات در واحدهای صنفی خواربار‪،‬‬ ‫صیفی جات‪ ،‬نان‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬پوشاک و الستیک‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫علی تهوری با اشاره به اجرای طرح جامع سوخت‬ ‫در کش��ور عنوان کرد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده ی��ک روز بعد از اجرایی ش��دن طرح‬ ‫جامع س��وخت‪ ،‬طرح نظارت ب��ر تنظیم بازار کاال‬ ‫و خدمات در استان به اجرا درامد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هماهنگی های الزم با اتاق‬ ‫اصناف‪ ،‬بس��یج اصناف و تعزیرات حکومتی انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬گشت های مش��ترک صبح و عصر در‬ ‫سطح بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫تهوری با بیان اینکه فقط ‪ ۵‬جلسه ستاد تنظیم‬ ‫ب��ازار اس��تانی در این مدت برگزار ش��ده گفت‪۳ :‬‬ ‫ایستگاه ثابت بازرسی در مرکز استان و پایگاه هایی‬ ‫ه��م در میدان ابوذر‪ ،‬میدان امام و مصال تش��کیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬به عالوه اینکه روزان��ه ‪ ۵۴۳‬تماس مردمی‬ ‫داش��تیم که روند تماس ها رو به کاهش اس��ت و به‬ ‫حدود ‪ ۱۶۰‬تماس مردمی رسیده است‪.‬‬ ‫معاون بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی با بیان اینکه از ابتدای امس��ال‬ ‫تاکنون ‪ ۷‬طرح نظارتی در استان اجرا شده یاداور‬ ‫شد‪ :‬طرح نظارتی شب یلدا در استان در حال اجرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ه��زار و ‪ ۷۲‬مورد پرون��ده تخلف به‬ ‫ارزش ‪ ۲۷‬میلی��ارد و ‪ ۷۴۲‬میلیون ریال تش��کیل‬ ‫و به تعزیرات حکومتی ارس��ال ش��ده و در جریان‬ ‫رس��یدگی به ش��کایت های حض��وری‪ ،‬مبلغ ‪۱۱‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال به ش��اکیان برگشت‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اف��زون بر ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۵۶‬گزارش‬ ‫مردمی در طرح نظارت بر کاال و خدمات ثبت شده‬ ‫که در جریان رسیدگی به این شکایت ها ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۴‬بازرس��ی انجام شد‪ .‬از این تعداد ‪ ۳۲۷‬پرونده‬ ‫با مبلغ یک میلیارد و ‪ ۶۷۲‬میلیون ریال به تعزیرات‬ ‫حکومتی معرفی ش��دند که مبلغ برگشتی در این‬ ‫طرح ‪ ۲۳۶‬میلیون و ‪ ۲۲۴‬هزار ریال بوده است‪.‬‬ ‫وی به تش��دید بازرسی ها در اس��تانه شب یلدا‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬تقاضا در برخ��ی گروه های‬ ‫کاالی��ی همچ��ون میوه ه��ا‪ ،‬اجیل و ش��یرینی ها‬ ‫افزای��ش می یاب��د و نظارت های م��ا هم در همین‬ ‫راستا افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تهوری گفت‪ :‬تعداد گش��ت های بازرسی به ‪۱۵‬‬ ‫گش��ت در مرکز استان و شهرس��تان های اطراف‬ ‫براساس واحدهای صنفی برنامه ریزی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬گزارش های مردمی پیش‬ ‫از توزی��ع برن��ج و گوجه فرنگی در اس��تان موجب‬ ‫برقراری بیشترین تماس ها با ‪ ۱۲۴‬بود که باالترین‬ ‫امار ش��کایت از کمبود و قیمت این کاالها در بازار‬ ‫بود‪ .‬با رس��یدن محصول گوجه فرنگی غرب کشور‬ ‫به استان نرخ این محصول کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ته��وری با بی��ان اینکه پویش مردم��ی «بدون‬ ‫برچسب نرخ نخریم» در برخی از استان های کشور‬ ‫از جمله خراس��ان جنوبی ایجاد شده‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫شهروندان کاالیی که برچسب نرخ ندارد را نخرند‪.‬‬ ‫مع��اون بازرس��ی و حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان خراس��ان جنوبی در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود گفت‪ :‬این سازمان رتبه یک را در‬ ‫پاس��خگویی به مردم کسب کرده و استان های یزد‬ ‫و چهارمح��ال و بختیاری رتبه های بعدی را از ان‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫کاووس��ی‪ ،‬کارش��ناس معاونت بازرس��ی هم به‬ ‫س��امانه جامع انبارها اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫صاحب��ان ‪ ۱۰‬قلم کاال ش��امل برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫کنجاله س��ویا‪ ،‬ذرت دامی‪ ،‬الستیک‪ ،‬کاغذ‪ ،‬روغن‬ ‫موت��ور و گندم باید موج��ودی انبار خود را در این‬ ‫س��امانه ثبت کنن��د و درج نک��ردن موجودی در‬ ‫سامانه جامع انبارها مشمول ظن به قاچاق خواهد‬ ‫بود و ش��عبات ویژه رس��یدگی به قاچاق کاال و ارز‬ ‫مرجع رسیدگی به تخلف خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ایران‪:‬‬ ‫با رفع موانع تولید می توان مشکالت را حل کرد‬ ‫عزیزاله عصاری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه‬ ‫مع��ادن و فلزات ایران در نشس��ت خبری که در محل کارخانه‬ ‫ش��هید قندی یزد برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم اقتصادی اگرچه‬ ‫مش��کالت زیادی برای کش��ور ایجاد کرده اما ب��ا تکیه بر توان‬ ‫داخلی و رف��ع موانع تولید‪ ،‬می توان بر مش��کالت غلبه کرد و‬ ‫موفق شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از یزد‪ ،‬وی ب��ا بیان اینک��ه بهره برداری‬ ‫از مع��ادن باید با رعایت قوانین محیط زیس��تی باش��د‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬البت��ه بیش��تر مع��ادن نزدیک روس��تاها ق��رار دارند و‬ ‫مش��کالتی را برای روستاها ایجاد کرده اند؛ همچنین در زمینه‬ ‫صدای انفجار ناش��ی از اس��تخراج معادن ک��ه موجب رنجش‬ ‫روس��تاییان می ش��ود اقدام هایی انجام و این مشکل رفع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عص��اری اظهار ک��رد‪ :‬یک حلقه مفقوده در بحث اس��تخراج‬ ‫معادن‪ ،‬اکتش��اف است و باوجود اینکه ذخایر معدنی خوبی در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬در بحث اکتش��اف عقب هستیم‪ ،‬به همین‬ ‫ن بار در کش��ور‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫علت برای نخس��تی ‬ ‫مدیریت معادن و فلزات اقدام به تشکیل کنسرسیوم اکتشافی‬ ‫متش��کل از ‪ ۱۱‬شرکت بزرگ کش��ور کرد که بعدها تبدیل به‬ ‫شرکت پایا شد‪.‬‬ ‫عصاری افزود‪ :‬در ش��رایط تحریم‪ ،‬یک مدیر باید شجاع باشد‬ ‫ت��ا قادر ب��ه انجام کارهای بزرگ و تحولگرا باش��د‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت نمی تواند از این شرایط عبور کند؛ بنابراین مدیریت در‬ ‫این ش��رایط مهم است‪ .‬مدیریت باید به دور از تفکرات سیاسی‬ ‫در کشور تقویت شود و نباید نگاه مردم به مدیریت منفی باشد‬ ‫زیرا اثار ان بر تولید نمایان می شود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا قدری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت کارخانجات ش��هید‬ ‫قن��دی یزد هم در این ایین گفت‪ :‬کابل های زیردریایی با فیبر‬ ‫نوری برای نخس��تین بار در ایران‪ ،‬در این واحد تولید می شود‪.‬‬ ‫همچنین تولی��د کابل های «او‪.‬پی‪.‬جی‪.‬دبلیو» در دس��تور کار‬ ‫این ش��رکت قرار دارد‪ .‬در ایران برخی شرکت ها این کابل ها را‬ ‫به ط��ور محدود تولید می کنند که در حوزه برق بس��یار کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قدری با بیان اینکه این شرکت در زمینه سرمایه در گردش‪،‬‬ ‫معط��ل مانده و بانک ها انچنان که باید در این زمینه همراهی‬ ‫نمی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اش��تغال خوبی در این کارخانه ایجاد ش��ده‬ ‫و فعالی��ت به ط��ور ش��بانه روزی جریان دارد اما نکته اساس��ی‬ ‫اینجاس��ت که س��رمایه در گردش باید به وقت خودش تامین‬ ‫شود که باوجود تالش های انجام شده هنوز در این زمینه موفق‬ ‫نشدیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از بدهی ‪ ۷‬هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران راه خبر داد‬ ‫نیاز ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومانی پروژه های زیربنایی‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫کش��ور می گوید حدود ‪ ۷۸۰۰‬کیلومت��ر بزرگراه و راه های‬ ‫اصل��ی‪ ،‬حدود ه��زار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر ازادراه و حدود ‪۳۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر مسیر ریلی در سراسر کشور در دست ساخت است‬ ‫که به سرانجام رساندن انها نیازمند حدود ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬خیراهلل خادمی در‬ ‫نشس��ت خبری که روز گذش��ته در چهارمین نمایش��گاه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬لجس��تیک و صنایع وابس��ته برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت ساالنه ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و‬ ‫توسعه زیرساخت های حمل ونقلی کشور‪ ،‬در اختیار ما قرار‬ ‫می ده��د و بخش خصوصی نیز ح��دود هزار میلیارد تومان‬ ‫در این بخش س��رمایه گذاری می کند‪ .‬در مجموع س��االنه‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان در زمینه س��اخت و توس��عه‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقلی کش��ور هزینه می شود که در‬ ‫قالب طرح های مصوب که پیوس��ت قانون بودجه هس��تند‪،‬‬ ‫در اختی��ار م��ا قرار می گیرد‪ .‬خادمی ادام��ه داد‪ :‬حدود ‪۱۲‬‬ ‫هزار کیلومتر مس��یر ریلی‪ ،‬جاده ای و ازادراهی در سراس��ر‬ ‫کشور در حال ساخت داریم که حدود ‪ ۷۸۰۰‬کیلومتر از این‬ ‫راه ها‪ ،‬بزرگراه و راه های اصلی هستند‪ .‬همچنین حدود هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر ازادراه و حدود ‪ ۳۳۰۰‬کیلومتر مسیر ریلی‬ ‫در دست ساخت است‪ .‬این پروژه ها در قالب ‪ ۱۱۰۰‬قرارداد‬ ‫اجرایی با پیمانکاران در حال اجرا است‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫ب��رای مجم��وع این پروژه ها بیش از ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار مصوب شده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باتوجه به اینکه برخی از این‬ ‫پروژه ها در سال های اینده تکمیل می شوند و بحث افزایش‬ ‫هزینه ها را داریم‪ ،‬به سرانجام رساندن این پروژه ها نیازمند‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی یاداور ش��د‪ :‬ساخت ‪۳۷۵۰‬‬ ‫کیلومتر ازادراه‪ ۹ ،‬هزار کیلومتر مسیر ریلی جدید و حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزار کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در برنامه کاری ماست‪.‬‬ ‫ساخت و تکمیل این پروژه ها به بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان نیاز دارد‪ .‬خادمی با اش��اره ب��ه مبنای اولویت بندی‬ ‫پروژه های عمرانی در ش��رکت س��اخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل گفت‪ :‬براس��اس تاکید وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی‬ ‫باالتری دارند‪ ،‬پروژه هایی که در شبکه های کریدوری کشور‬ ‫مهم اس��ت که زیرسازی ان پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫دارد و در ص��ورت تامی��ن منابع مالی‪ ،‬تا اخ��ر ‪ ۹۹‬یا اوایل‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری می رس��د‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‪ ،‬زیرسازی خط اهن‬ ‫همدان‪-‬س��نندج ب��ه ط��ول ‪ ۱۵۰‬کیلومتر‪ ،‬پیش��رفت ‪۶۳‬‬ ‫درصدی دارد‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بدهی شرکت ساخت به پیمانکاران راه‬ ‫خادم��ی‪ :‬از جمل��ه اولویت های م��ا اتصال اس��تان های اردبیل‪،‬‬ ‫کردس��تان و چهارمحال وبختیاری به ش��بکه ریلی است‪ .‬همچنین‬ ‫امیدواریم ساخت خط اهن زاهدان‪-‬چابهار تا ‪ ۱۴۰۰‬به سرانجام‬ ‫برسد‬ ‫تاثیر بیشتری دارند و پروژه های مناطق محروم‪ ،‬در اولویت‬ ‫تکمیل و س��اخت ق��رار گرفته اند‪ .‬او با بیان اینکه از س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬تاکنون حدود ‪ ۲۲۰‬کیلومتر ازادراه در کش��ور تحویل‬ ‫داده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه ما این اس��ت که ‪ ۵۸۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫ازادراهی تا سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان پروژه اتصال ریلی ایران‪-‬افغانستان‬ ‫خادمی با بیان اینکه در ‪ ۲‬سال اخیر‪ ،‬حدود هزار کیلومتر‬ ‫مس��یر ریلی به بهره برداری رس��یده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خط اهن‬ ‫ایران‪-‬افغانس��تان از جمله پروژه هایی است که کار ساخت‬ ‫ان در خاک ایران به اتمام رسیده و ادامه مسیر باید داخل‬ ‫خاک افغانستان ساخته شود که امیدواریم تا پایان سال به‬ ‫اتمام برس��د؛ البته این مسئله بستگی به تصمیم افغانستان‬ ‫دارد‪ .‬با در نظر گرفتن این مسیر‪ ،‬در مجموع حدود ‪۱۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر در سال های اخیر به شبکه ریلی که مجموع ان ‪۱۱‬‬ ‫هزار کیلومتر است‪ ،‬افزوده شده که رقم قابل توجهی است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اتصال ‪ ۵‬مرکز اس��تان به شبکه ریلی در دو‬ ‫دولت اخیر یاداور شد‪ :‬در این سال ها به طور متوسط سالی‬ ‫حدود هزار کیلومتر بزرگراه تحویل داده ش��ده و این روند‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۰‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتصال ‪ ۳‬استان به شبکه ریلی در دستور کار‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫پروژه های ریلی در دس��ت اجرا در کش��ور گفت‪ ۳۴ :‬طرح‬ ‫راه اهن که در مجموع شامل حدود ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر طرح‬ ‫ریلی اس��ت‪ ،‬در برنامه داریم که از این میان‪ ،‬حدود ‪۳۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر در حال اجراست‪.‬‬ ‫خادم��ی توضی��ح داد‪ :‬از جمل��ه اولویت های م��ا اتصال‬ ‫اس��تان های اردبیل‪ ،‬کردس��تان و چهارمحال وبختیاری به‬ ‫ش��بکه ریلی اس��ت‪ .‬همچنین امیدواریم ساخت خط اهن‬ ‫زاهدان‪-‬چابهار تا ‪ ۱۴۰۰‬به س��رانجام برس��د‪ .‬او یاداور شد‪:‬‬ ‫راه اهن یزد‪-‬اقلی��د به طول ‪ ۲۷۰‬کیلومتر نیز از پروژه های‬ ‫خادمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مجموع بدهی های‬ ‫شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل به پیمانکاران‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت ح��دود ‪ ۲۵۰۰‬میلی��ارد تومان صورت‬ ‫وضعیت پروژه تا پایان امس��ال دارد‪ .‬براورد ما این است که‬ ‫برای حدود ه��زار میلیارد تومان هم صورت وضعیت صادر‬ ‫نشده است؛ بنابراین در مجموع حدود ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در پروژه ه��ا بدهی داریم‪ ۷۰۰ .‬میلیارد تومان هم بدهی در‬ ‫زمینه سهم مشارکت ازادراه ها داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��راورد ما از بدهی اداره های اس��تانی در‬ ‫بخ��ش بزرگراه��ی هم ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن در مجموع حدود ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان بدهی به‬ ‫پیمانکاران در کل کشور در بخش زیرساختی و حمل ونقلی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی خط اهن اهواز به فاینانس‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی در توضیح اخرین وضعیت‬ ‫پ��روژه راه اهن اهواز‪-‬اصفه��ان گفت‪ :‬این خط اهن با حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر طول‪ ،‬یکی از مس��یرهای اصلی ریلی کش��ور‬ ‫است که بندر امام خمینی و خوزستان را از کوتاه ترین مسیر‬ ‫ب��ه اصفهان متصل خواهد کرد‪ .‬او افزود‪ :‬مطالعات اولیه این‬ ‫خط پیش از انقالب و بعد از انقالب نیز ‪ ۲‬بار مطالعه تکمیلی‬ ‫ل حاضر مطالعه‬ ‫درباره این طرح انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در حا ‬ ‫مربوط به فاز نخست این پروژه از اصفهان تا اهواز و از انجا‬ ‫به بندر امام‪ ،‬اماده ش��ده که براس��اس ان‪ ،‬پروژه دوخطه و‬ ‫برقی تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬خادمی با بیان اینکه ساخت این‬ ‫پروژه نیازمند بودجه فراوانی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این مسیر ریلی‬ ‫از پروژه های مهم ما برای فاینانس اس��ت و در سفر اخیر به‬ ‫چین نیز ان را پیش��نهاد دادیم‪ .‬براساس براوردها‪ ،‬ساخت‬ ‫این پروژه نیازمند ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار است که با‬ ‫منابع عادی کشور نمی توان ان را انجام داد‪.‬‬ ‫برنامه ما این‬ ‫است که ‪۵۸۰‬‬ ‫کیلومتر شبکه‬ ‫ازادراهی تا‬ ‫سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به بهره برداری‬ ‫برسد‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از ساخت‬ ‫‪ ۱۶۳‬کیلومت��ر خ��ط ریل��ی بی��ن ش��هرهای جدید و‬ ‫ش��هرهای مادر خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬حبیب اله‬ ‫طاهرخان��ی در نشس��ت خب��ری که روز گذش��ته در‬ ‫چهارمین نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل‪ ،‬لجستیک‬ ‫و صنایع وابس��ته برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه روزانه ‪۲۰۰‬‬ ‫ه��زار خودرو از کرج به تهران وارد می ش��ود و الودگی‬ ‫فراوانی به دنبال دارد‪ ،‬افزود‪ ۲۳.۵ :‬درصد بنزین کشور‬ ‫در اس��تان های تهران و البرز مصرف می ش��ود که فقط‬ ‫یک درصد مساحت کشور را در بر می گیرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه س��اخت ‪ ۱۶۳‬کیلومتر قطار برقی بین شهرهای‬ ‫جدید و ش��هرهای مادر در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬از اغاز‬ ‫عملیات اجرایی قطار برقی تهران‪-‬پردیس به طول ‪۲۶‬‬ ‫کیلومتر تا پایان س��ال خبر داد‪ .‬طاهرخانی قطار برقی‬ ‫هشتگرد را پیش��روترین مترو شهرهای جدید دانست‬ ‫که به خط ‪ ۵‬مترو تهران متصل می شود و گفت‪ :‬ساخت‬ ‫ای��ن خط مترو به ط��ول ‪ ۲۵‬کیلومتر در مراحل نهایی‬ ‫اس��ت و به زودی به بهره برداری می رسد‪ .‬با بهره برداری‬ ‫کام��ل از این خط‪ ،‬ام��کان جابه جایی روزانه ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫نفر وجود دارد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬خط مترو‬ ‫ش��هر جدید بهارستان‪-‬اصفهان به طول ‪ ۱۵‬کیلومتر را‬ ‫پروژه ریلی مهم دیگر ش��رکت عمران شهرهای جدید‬ ‫خوان��د که امکان جابه جایی ‪ ۱۴۰‬هزار مس��افر در افق‬ ‫طرح برای ان پیش بینی ش��ده اس��ت و انتظار می رود‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری برس��د‪ .‬وی قطار ش��هر‬ ‫گلبهار به مشهد به طول ‪ ۴۶‬کیلومتر را دیگر پروژه ریلی‬ ‫شهرهای جدید عنوان کرد و افزود‪ :‬تالش ما این است‬ ‫که با اس��تفاده از فاینان��س این خط را پیش ببریم‪ .‬در‬ ‫افق این طرح امکان جابه جایی ‪ ۲۲۹‬هزار مسافر در روز‬ ‫پیش بینی می شود‪ .‬طاهرخانی درباره اخرین وضعیت‬ ‫مترو پرند گفت‪ :‬این خط در ادامه مترو ش��هر افتاب و‬ ‫فرودگاه امام خمینی قرار دارد و بخشی از ان از فرودگاه‬ ‫تا پرند به طول ‪ ۱۷‬کیلومتر در مرحله روس��ازی است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه این خط به دلیل محدودیت بودجه ای‬ ‫و اولویت نداش��تن نزد شهرداری تهران به کندی پیش‬ ‫رفته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نهاد اجرایی مترو پرند‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫تهران اس��ت و شرکت عمران در این زمینه مسئولیتی‬ ‫ن��دارد‪ .‬البته اعالم امادگی کرده ایم که پیگیر س��اخت‬ ‫مترو از فرودگاه امام تا پرند باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات اتصال شهرهای‬ ‫جدید به مترو‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جاماندگان طرح سهمیه بندی بنزین‬ ‫نیاز تهران به ‪ ۳‬هزار‬ ‫اتوبوس و ‪ ۲‬هزار‬ ‫واگن مترو‬ ‫شهردار تهران گفت‪ :‬تهران ‪ ۳‬هزار اتوبوس‬ ‫و ‪ ۲‬هزار واگن مترو نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬پی��روز حناچی در‬ ‫حاش��یه ایین اه��دای دس��تگاه های خدمات‬ ‫ش��هری به شهرهای س��یل زده اس��تان های‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬لرستان و گلس��تان با حضور در‬ ‫جمع خبرنگاران به علت این کار اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بعد از س��یل امس��ال‪ ،‬ش��ورای شهر‬ ‫تهران بودجه ای به مناطق سیل زده اختصاص‬ ‫داد‪ .‬ش��هرداری تهران نیز با توجه به نیازهای‬ ‫تخصصی این شهرداری ها‪ ،‬بودجه یاد شده را‬ ‫تبدیل به کشنده های تولید داخل کرد و انها‬ ‫را به مدیریت ش��هری مناطق س��یل زده اهدا‬ ‫کرد تا در زمینه های مختلف از ان اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرس��وم نیس��ت که ما خارج از‬ ‫محدوده و حریم ش��هر ته��ران اقدامی انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬اما س��یل اخیر روی��دادی عادی نبود‬ ‫و براس��اس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬استان ها به‬ ‫کمک س��یل زدگان رفتند‪ .‬ش��هرداری تهران‬ ‫نیز جزو نخستین گروه های اعزامی بود و این‬ ‫اتفاق در حالی افتاد که خود تهران در معرض‬ ‫س��یل قرار داشت‪ .‬با این وجود‪ ،‬همکاران من‬ ‫در مدیریت شهری توانستند بخش بزرگی از‬ ‫دردهای مردم را کاهش دهند‪.‬‬ ‫حناچی درباره استعفای معاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک گفت‪ :‬اقای پورسیداقایی برای دومین‬ ‫بار استعفا داده بود و فشار سنگینی را تحمل‬ ‫می کرد‪ .‬ح��وزه حمل ونقل و ترافیک بس��یار‬ ‫گس��ترده بوده و طرح ترافی��ک فقط یکی از‬ ‫پروژه ها در این بخش اس��ت‪ .‬هریک از مسائل‬ ‫گس��ترده این بخ��ش مدیران را مس��تهلک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫حناچی درب��اره دوچرخه های بیدود گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت بی��دود متعهد ب��ه پرداخ��ت پولی‬ ‫اس��ت که م��ردم ب��ه حس��اب ان ریخته اند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری برای دوچرخه در هیچ جای‬ ‫دنیا اقتصادی نیست‪ ،‬ما هم به شرکت بیدود‬ ‫پول ن��داده بودیم ام��ا فض��ا را در اختیارش‬ ‫گذاشتیم و این تجربه را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫حناچ��ی یاداور ش��د‪ :‬در زمینه حمل ونقل‬ ‫عمومی مشکل داریم‪ .‬به طور مثال در تهران‬ ‫‪ ۳‬ه��زار اتوبوس کم داش��ته و ب��رای تکمیل‬ ‫حمل ونقل ریلی به ‪ ۲‬ه��زار واگن نیاز داریم‪.‬‬ ‫ما هم تمام تالش خود را می کنیم تا در سطح‬ ‫دولت این مسئله را حل کنیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 13‬درصدی‬ ‫تلفات رانندگی‬ ‫در اصفهان‬ ‫ف در راه های درون‬ ‫ام��ار جانباختگان تصاد ‬ ‫ش��هری و ب��رون ش��هری اس��تان اصفهان از‬ ‫ابتدای فروردین تا اخر مهر امسال در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۳‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سردار سرتیپ دوم پاسدار‬ ‫مهدی معصوم بیگی‪ ،‬فرمانده انتظامی اس��تان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬می��زان کاهش تلفات جاده ای‬ ‫در سطح کشور در بازه زمانی بیان شده‪ ،‬کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کاهش تع��داد جانباختگان‬ ‫حوادث جاده ای در امسال این نوید را می دهد‬ ‫که زمس��تان کم خطر و کم حادثه ای را پشت‬ ‫سر بگذاریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نیروی انتظامی با همه‬ ‫ظرفی��ت پلی��س راه و راهنمای��ی و رانندگی‬ ‫ب��رون و درون ش��هری ام��اده کار اس��ت و‬ ‫دیگر نهادها از جمل��ه اورژانس‪ ،‬هالل احمر‪،‬‬ ‫امدادخودرو‪ ،‬اتش نشانی و شهرداری هم برای‬ ‫خدمات رسانی به مردم در کنار هم هستند‪.‬‬ ‫س��ردار معصوم بیگی تاکید کرد‪ :‬مردم باید‬ ‫ب��ا توجه ب��ه لغزندگی جاده ها در زمس��تان‪،‬‬ ‫فرهنگ رانندگی و س��رعت مطمئنه را بیشتر‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان گفت‪:‬‬ ‫نیروی انتظامی با س��رعت و شتاب به سمت‬ ‫هوشمندس��ازی و اس��تفاده از فناوری ه��ای‬ ‫جدید در حرکت است‪ .‬امروز دست افزارهایی‬ ‫در اختیار افسران پلیس راه و راهور قرار داده‬ ‫شده است که همه مشخصات خودروها درون‬ ‫انها وجود دارد‪.‬‬ ‫س��ردار معصوم بیگ��ی خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫همچنی��ن از وس��ایل پایش جدی��د از جمله‬ ‫پهپاد و هلی ش��ات ها اس��تفاده خواهد شد تا‬ ‫بتوانیم ترافی��ک و پیچ ه��ای خطرناک همه‬ ‫نق��اط جاده ه��ا را به ط��ور کام��ل مدیریت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مربی��ان اموزش��گاه های رانندگی از جمل��ه افرادی‬ ‫هس��تند ک��ه در طرح س��همیه بندی بنزی��ن فراموش‬ ‫شده ان د و به نداشتن سهمیه و افزایش تعرفه ها اعتراض‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬پس از معرفی مش��موالن س��همیه‬ ‫بنزین از س��وی دولت‪ ،‬به نظر می رس��د برخی صنف ها‬ ‫از سهمیه بی نصیب مانده اند‪ .‬براساس سخن مربی های‬ ‫اموزش رانندگی‪ ،‬با وجود گذش��ت چند هفته از طرح‬ ‫سهمیه بندی بنزین‪ ،‬هنوز که هنوز است‪ ،‬سهمیه ای به‬ ‫این صنف تعلق نگرفته و این پرس��ش برای انها مطرح‬ ‫شده است که چه کس��ی پاسخگوی ضرر و زیان مالی‬ ‫انهاست؟‬ ‫‹ ‹تکلیف سهمیه مربیان مشخص نیست‬ ‫تاکنون هیچ‬ ‫تصمیم قطعی‬ ‫و نهایی برای‬ ‫افرادی که در‬ ‫اموزشگاه های‬ ‫رانندگی‬ ‫مشغول به کار‬ ‫هستند‪ ،‬گرفته‬ ‫نشده است‬ ‫فره��اد حقیقی‪ ،‬رئی��س اتحادیه ام��وزش رانندگی‬ ‫کش��ور در ای��ن زمین��ه گف��ت‪ :‬تاکنون هی��چ تصمیم‬ ‫قطع��ی و نهای��ی برای اف��رادی که در اموزش��گاه های‬ ‫رانندگی مشغول به کار هس��تند‪ ،‬در نظر گرفته نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬یک روز می گویند بررس��ی می کنیم و روز بعد‬ ‫می گویند س��همیه نمی دهیم‪ .‬اخرین خبر این اس��ت‬ ‫ک��ه وزارت کش��ور و تنظیم بازار گفتند ش��رکت نفت‬ ‫با س��همیه ش��ما مخالفت ک��رده و در بهترین حالت‪،‬‬ ‫ماه��ی ‪ ۶۵‬لیت��ر ب��ه مربی��ان رانندگی تعل��ق خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دوره گذش��ته که بنزین س��همیه بندی‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬ما ‪ ۳۰۰‬لیتر سهمیه داشتیم‪ ،‬یعنی در ابتدا‬ ‫‪ ۵۰۰‬لیتر س��همیه به ما تعل��ق گرفت و بعد ‪ ۳۰۰‬لیتر‬ ‫شد‪ .‬بیشتر افرادی که در صنف ما مشغول هستند‪ ،‬زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار هس��تند و این گونه تصمیم گیری ها‬ ‫ظلم به انهاست‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه اموزش رانندگی کش��ور در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی مبن��ی بر اینکه چ��ه نظارتی ب��ر فعالیت‬ ‫مربی��ان رانندگی می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پیمایش و س��اعت‬ ‫کار ما مش��خص اس��ت‪ ،‬ه��م پلیس نظ��ارت می کند‬ ‫و ه��م نظ��ارت ما ب��ه عن��وان اتحادی��ه وج��ود دارد‪.‬‬ ‫س��ازمان اصناف نی��ز بر فعالی��ت این بخ��ش نظارت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حقیقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی از هم��کاران ما در‬ ‫ش��رق تهران به فرمان��داری رفتند تا ب��ه این موضوع‬ ‫اعت��راض کنن��د ول��ی ب��ه انه��ا گفته اند ک��ه برایتان‬ ‫پرونده امنیتی تش��کیل می دهیم و بای��د فوری مکان‬ ‫را ت��رک کنید‪ .‬البته وزارت کش��ور پیگیر این مس��ئله‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بهتری��ن راه ای��ن اس��ت ک��ه کارگروه‬ ‫از انجا که تعداد و میزان پیمایش مربیان رانندگی مش��خص نبود‪،‬‬ ‫موضوع از دستور کار خارج شد اکنون نمی دانیم تعداد مربیان چند‬ ‫نفر اس��ت و میزان پیمایش انها از س��وی اتحادی��ه مربوطه منتقل‬ ‫نشده است‬ ‫تنظیم ب��ازار مابه التفاوت نرخ جدی��د و قدیم بنزین را‬ ‫بدهد ولی متاس��فانه هیچ تصمیمی برای این قش��ر از‬ ‫جامع��ه نگرفتن��د و حتی اجازه افزای��ش نرخ هم به ما‬ ‫ندادند‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات پیگیری در وزارت کشور‬ ‫پوری��ا محمدیان‪ ،‬مدیرکل دفتر حمل ونقل و ترافیک‬ ‫وزارت کش��ور درباره اخری��ن پیگیری ها در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬موض��وع س��همیه بندی بنزین ب��رای رانندگان‬ ‫اموزش��گاه رانندگ��ی یک بار در کمیت��ه ‪ ۳‬نفره ای که‬ ‫براس��اس مصوبه هی��ات وزی��ران‪ ،‬مس��ئولیت تعیین‬ ‫س��همیه های جدی��د را دارد‪ ،‬متش��کل از نماین��دگان‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬وزارت نف��ت و س��ازمان برنامه مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۳‬هزار میلیاردی دولت به نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور‪ ،‬از کمک‬ ‫نق��دی ‪ ۳‬هزار میلیارد تومانی دولت برای نوس��ازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی شهرداری ها خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه ‪ ۷۹‬درصد از درصد‬ ‫ناوگان اتوبوسرانی کشور فرسوده است و بر اساس قانون نباید در سطح‬ ‫ش��هرها تردد کنند‪ ،‬گفت‪ ۱۲ :‬هزار اتوبوس در کشور در اختیار بخش‬ ‫خصوصی بوده و قرارداد ‪ ۱۰‬س��اله انها با شهرداری ها تمام شده است‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که در ش��یوه نامه ای پیش بینی شده که بعد از‬ ‫پایان قرارداد باید ناوگان جدید به انها تحویل داده شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نشست هفته گذشته مس��ئوالن دولت و شهرداری‬ ‫برای بررس��ی نحوه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نشس��ت با حضور اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫ش��هردار تهران‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی‪ ،‬وزیر نف��ت و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره چگونگی کمک به توس��عه حمل ونقل ش��هری‬ ‫با توجه به افزایش نرخ بنزین برگزار و تصمیم های خوبی گرفته شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر کش��ور از پرداخت ‪ ۶۵۰۰‬میلی��ارد تومان وام بالعوض‬ ‫برای دوگانه س��وز کردن ‪ ۱.۴‬میلیون وانت خبر داد و گفت‪ :‬در مصوبه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از انج��ا که تعداد و می��زان پیمایش این‬ ‫افراد مش��خص نبود‪ ،‬موضوع از دس��تور کار خارج شد‪.‬‬ ‫البته هنوز هم امار دقیق نداریم‪ .‬با ما نامه نگاری ش��ده‬ ‫است ولی اکنون نمی دانیم تعداد مربیان چند نفر است‬ ‫و میزان پیمایش انها از س��وی اتحادیه مربوطه منتقل‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫روال این اس��ت که ای��ن افراد صن��ف و اتحادیه ای‬ ‫دارن��د و باید تعداد ناوگان ب��ه اضافه میزان پیمایش و‬ ‫میزان مصرف س��وخت انها به طور رس��می به ما اعالم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر حمل ونقل و ترافیک وزارت کش��ور‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬دوب��اره ای��ن موض��وع را در دس��تور کار‬ ‫کارگ��روه ‪ ۳‬نفره عن��وان می کنیم و انج��ا باید مطرح‬ ‫ش��ود که ایا می توان به مربیان رانندگی س��وخت داد‬ ‫ی��ا خیر‪ .‬س��وختی که اکن��ون داده می ش��ود‪ ،‬موقتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر اکنون به اژانس ها و وانت ها سوخت‬ ‫می دهیم موقتی اس��ت و به تم��ام اتحادیه ها و اصناف‬ ‫گفته شده باید الگوی دریافت سوخت را بعد از گذشت‬ ‫‪ ۲‬ماه از س��همیه بندی روی می��زان پیمایش متمرکز‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ای��ن می تواند ابزاری باش��د ک��ه روی خودرو نصب‬ ‫ش��ود و پیمایش خ��ودرو را نش��ان دهد‪ .‬با اس��تفاده‬ ‫از نرم افزارهای��ی ک��ه روی گوش��ی های تاکس��ی های‬ ‫اینترنت��ی وجود دارد‪ ،‬پیمایش ها را می توان مش��خص‬ ‫ک��رد‪ .‬بر اس��اس میزان پیمایش و س��قف پیمایش��ی‬ ‫ک��ه کمیت��ه ‪ ۳‬نفره تعیی��ن می کند‪ ،‬به اف��راد در ماه‪،‬‬ ‫مابه التف��اوت ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار توم��ان پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬به دنبال این هستیم که‬ ‫بتوانیم موضوع مربیان اموزشگاه های رانندگی را مطرح‬ ‫کنیم ولی به کسی وعده ای نداده ایم‪.‬‬ ‫نکته اینجا اس��ت که اگر س��همیه به این افراد تعلق‬ ‫گیرد‪ ،‬دیگر مجوز افزایش نرخ نخواهد داشت‪.‬‬ ‫برنامه دولت برای ساماندهی حاشیه نشینی در سیستان و بلوچستان‬ ‫دیگری قرار ش��د در طرح جایگزین و نوسازی ناوگان حمل ونقل درون‬ ‫ش��هری‪ ۴ ،‬هزار اتوبوس متوقف که نیاز به تعمیرات اساس��ی از سوی‬ ‫شهرداری های کشور دارند‪ ،‬نوسازی شوند‪.‬‬ ‫جمالی نژاد افزود‪ :‬قرار اس��ت بانک مرکزی ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫ص��ورت نقدی در قالب طرح دولت برای نوس��ازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی در ‪ ۳‬قس��ط پرداخ��ت کند‪ .‬از ای��ن مبل��غ‪ ۵۰ ،‬درصد ویژه‬ ‫اتوبوس های شهر تهران و ‪ ۵۰‬درصد باقی مانده برای سایر شهرهاست‪.‬‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان هم برای بازس��ازی اتوبوس ها اختصاص پیدا می کند که‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ان برای شهرداری تهران و ‪ ۵۰‬درصد دیگر مربوط به سایر‬ ‫کالن شهرها است‪ .‬بخش��ی از مبلغ نیز در قالب وام بالعوض و بخشی‬ ‫دیگر در قالب تسهیالت کم بهره پرداخت می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اعتبارات کمک به توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی که در نشست هفته گذشته تصویب شد‪ ،‬ربطی به درامد دولت‬ ‫از افزایش نرخ بنزین ندارد و این تس��هیالت از محل دیگری پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه همه این مصوبه ها از امسال و به مدت یک سال‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس س��ازمان ام��ور اجتماعی وزارت‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬دولت توجه ویژه ای به ساماندهی مناطق‬ ‫حاشیه نشین سیس��تان وبلوچستان به ویژه شهر ساحلی‬ ‫کنارک دارد تا مردم از امکانات الزم بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تقی رس��تم وندی در حاش��یه بازدید‬ ‫از مناط��ق چادران ش��هر کنارک اظهارکرد‪ :‬در اس��تان‬ ‫سیس��تان و بلوچستان نشانه های خوبی از پیشرفت های‬ ‫عمرانی و جهش اقتصادی وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای‬ ‫رس��یدگی بیش��تر به محله های حاشیه نش��ین کنارک‪،‬‬ ‫دفتر تس��هیل گری در این شهرستان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر کشور بیان کرد‪ :‬پروژه بسیار خوب و مثبتی‬ ‫برای کاهش حاشیه نش��ینی در محله چادران ازس��وی‬ ‫فرمانداری در حال پیگیری اس��ت که بسیار امیدبخش‬ ‫و الگویی برای سایر استان های کشور است‪.‬‬ ‫فرماندار کنارک نیز در این بازدید گفت‪ :‬نیروی انسانی‬ ‫فعال و متعهد مهم ترین ظرفیت این شهرستان است‪.‬‬ ‫حمیدالدین یوس��فی بیان کرد‪ :‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫تاکید بر فعلیت بخش��یدن به ظرفیت ها و استعدادهای‬ ‫بالقوه این منطقه دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ‪ ۵۴۰‬کیلومت��ر س��احل مک��ران ‪۳۴۰‬‬ ‫کیلومتر ان در شهرس��تان کنارک واقع ش��ده که نشان‬ ‫از اهمیت این منطقه دارد‪.‬‬ ‫فرمان��دار کنارک گفت‪ :‬این شهرس��تان بیمارس��تان‬ ‫ندارد و فقط یک مرکز درمان بس��تر دارد و الزم اس��ت‬ ‫بیمارس��تان ‪ ۶۴‬تختخوابی در حال ساخت هرچه زودتر‬ ‫تجهیز و تکمیل شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��همیه در نظر گرفته ش��ده س��وخت‬ ‫ب��رای قایق های صیادی به هیچ وجه پاس��خگو نیس��ت‬ ‫و امیدواریم س��همیه س��وخت این قایق ها در کوتاه ترین‬ ‫زمان افزایش یابد‪.‬‬ ‫یوسفی با اش��اره به ظرفیت های بخش زراباد کنارک‬ ‫افزود‪ :‬این بخش از بخش های کلیدی در استان سیستان‬ ‫و بلوچستان اس��ت که امیدواریم به زودی به شهرستان‬ ‫ارتقا یابد‪.‬‬ ‫سرریز مشکالت پایتخت به البرز‬ ‫مع��اون مش��ارکت های اجتماع��ی س��ازمان ام��ور‬ ‫اجتماع��ی کش��ور گف��ت‪ :‬باتوج��ه ب��ه نزدیکی اس��تان البرز‬ ‫ب��ه ته��ران‪ ،‬ش��اهد س��رریز مش��کالت پایتخ��ت ب��ه ک��رج‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬زه��را عابدینی در نشس��ت هیات نظارت‬ ‫س��ازمان های م��ردم نهاد وزارت کش��ور (ش��ورای توس��عه و‬ ‫حمای��ت مل��ی کش��ور) در اس��تانداری الب��رز اف��زود‪ :‬باید به‬ ‫ای��ن نکته توجه داش��ت ک��ه اقدام��ات هماهن��گ مدیریتی‬ ‫می توان��د در کنت��رل اس��یب های اجتماع��ی موث��ر واق��ع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سازمان های مردم نهاد ظرفیتی قابل توجه در‬ ‫همه حوزه ها به ش��مارمی رود که در زمینه کاهش اسیب های‬ ‫اجتماع��ی و حل ریش��ه ای ان باید از ظرفیت س��من ها هرچه‬ ‫بیشتر بهره ببریم‪.‬‬ ‫معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری البرز نیز گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۲‬منطقه حاشیه نش��ین با بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار نفر جمعیت در‬ ‫این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫نورمحم��د ف��ردی اف��زود‪ :‬اس��تان الب��رز با ‪ ۴۷۱‬س��ازمان‬ ‫م��ردم نه��اد و خیری��ه ظرفیت بس��یار ب��االی ب��رای فعالیت‬ ‫در مناط��ق حاشیه نش��ین دارد ک��ه می ت��وان اقدام��ات‬ ‫موث��ر در کاه��ش اس��یب های اجتماع��ی درای��ن مناط��ق‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کاهش اس��یب های اجتماعی و رسیدگی به‬ ‫مناطق حاشیه نشین در کنار شهرها باید اولویت کاری نهادهای‬ ‫مرتبط در مس��ائل اجتماعی قرار گیرد بنابراین توانمندسازی‬ ‫سازمان های مردم نهاد و توس��عه فعالیت مردمی انها با هدف‬ ‫تقویت مش��ارکت های اجتماعی و کنترل اسیب های اجتماعی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫فردی گفت‪ :‬س��ازمان های مردم نهاد روز به روز در قالب های‬ ‫تخصصی تر وارد ش��ده و به فعالی��ت می پردازند از این رو برای‬ ‫همکاری و فعالیت در بخش های مختلف بس��ترهای مناس��بی‬ ‫باید دراین زمینه فراهم شود‪.‬‬ ‫تخریب جنگل ها زمینه ساز وقوع سیل شد‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشاره به وقوع سیل در ‪۳‬‬ ‫استان در ابتدای امسال‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی جنگل هامان را بی رویه از‬ ‫بین برده ایم‪ ،‬نتیجه اش وقوع چنین بحرانی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬محمد جواد حق ش��ناس در ایین اهدای‬ ‫ماش��ین االت خدمات ش��هری به ش��هرهای س��یل زده استان‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬لرس��تان و گلس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬بخش های عظیمی از‬ ‫کش��ورمان در نوروز امسال درگیر بحرانی بزرگ شد‪ .‬سیلی که‬ ‫در برخی از اس��تان ها امد‪ ،‬نمونه ای در ‪ ۱۰۰‬سال اخیر نداشت‬ ‫و چنین بارش هایی دیده نشده بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یادمان باید باش��د که اگر نتوانیم از نعمت بزرگ‬ ‫خداوند که اب اس��ت‪ ،‬درست و دقیق و با برنامه ریزی مناسب‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬نتیجه اش سیل و بحران و بال می شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬مدیریت نادرست ما‬ ‫باعث ش��د ت به جای انکه در کنار اب از ان اس��تفاده کنیم و‬ ‫ش��اد باشیم مجبور ش��ویم زانوی غم بغل بگیریم و این چیزی‬ ‫جز نتیجه عملکرد خودمان نبود‪.‬‬ ‫ح��ق ش��ناس تصری��ح ک��رد‪ :‬وقت��ی ب�لای بزرگ��ی س��ر‬ ‫جنگل ه��ا اوردی��م و از موهب��ت اله��ی ب��ه ن��ام جن��گل‬ ‫اس��تفاده نکردی��م و بی روی��ه انه��ا را از بی��ن بردی��م‪،‬‬ ‫نتیج��ه اش س��یلی می ش��ود ک��ه در فروردین امس��ال تجربه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی خوب و دقیق عمل نکردیم و اینده نگری‬ ‫خوبی نداشتیم‪ ،‬نتیجه اش این شد که در لرستان و پلدختر که‬ ‫رودهای خروشان داریم منجر به ماتم و اندوه شد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران گف��ت‪ :‬اما ای��ن اتفاق‬ ‫بخ��ش زیبای��ی ه��م داش��ت و م��ردم ای��ران در ای��ن اتفاق‬ ‫مردانه مثل همیش��ه پای کار ایس��تادند و ب��ه بهانه اینکه این‬ ‫س��یل مرب��وط به منطقه خودش��ان نب��وده اس��ت‪ ،‬ان را رها‬ ‫نکردند‪.‬‬ ‫حق شناس افزود‪ :‬مدیریت شهری تهران با دریافت نخستین‬ ‫خبره��ا از بارش در اس��تان گلس��تان اقدام به ارس��ال نیرو و‬ ‫تجهیزات ب��ه منطقه کرد و تالش کرد ت��ا بتواند گامی بزرگ‬ ‫برای حل بحران بردارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در هم��ان مقطع بعد از گلس��تان به‬ ‫لرس��تان و خوزس��تان رفتیم و بیش از ‪ ۲۵۰‬نف��ر از نیروهای‬ ‫مدیریت شهری در این استان ها مستقر شدند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای شهر تهران گفت‪ :‬پس از وقوع سیل‪ ،‬الیحه ای‬ ‫از سوی شهرداری تهران به شورای شهر تهران امد تا بتوان در‬ ‫چنین مواقعی کمک ‪ ۱۰‬میلیارد تومانی کرد که خوش��بختانه‬ ‫این الیحه تصویب شد‪.‬‬ ‫حق ش��ناس تصریح کرد‪ :‬بخش��ی از بودجه تصویب ش��ده‬ ‫در ان الیح��ه در قال��ب خری��د ‪ ۲۰‬خ��ودرو و ماش��ین االت‬ ‫خدم��ات ش��هری ش��د ت��ا تقدیم ب��ه ش��هرهای س��یل زده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 18‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1430‬‬ ‫پیاپی ‪2748‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت برگزیدگانش را شناخت‬ ‫سیزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت در‬ ‫بیست و پنجمین روز اذر در حالی به پایان رسید که‬ ‫مس��تندهایی با سوژه های متنوع از مذهبی تا ورزشی‬ ‫به جایزه رسیدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬ایین پایانی سیزدهمین‬ ‫جش��نواره بین المللی سینما حقیقت‪ ،‬شامگاه ‪ ۲۵‬اذر‬ ‫با حضور حس��ین انتظامی رئیس س��ازمان سینمایی‪،‬‬ ‫عل��ی ربیع��ی س��خنگوی دول��ت‪ ،‬علیرض��ا رضاداد‬ ‫مشاورارشد س��ازمان س��ینمایی‪ ،‬امیر ناظمی معاون‬ ‫وزیر ارتباطات‪ ،‬محمد حمیدی مقدم دبیر سیزدهمین‬ ‫جشنواره س��ینماحقیقت و مدیرعامل مرکز گسترش‬ ‫سینمای مس��تند و تجربی‪ ،‬علیرضا تابش مدیرعامل‬ ‫بنیاد س��ینمایی فارابی‪ ،‬محمدمه��دی طباطبایی نژاد‬ ‫مع��اون نظ��ارت و ارزش��یابی س��ازمان س��ینمایی‪،‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری رئیس ات��اق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫منوچهر شاهس��واری مدیرعامل خانه سینما‪ ،‬مرتضی‬ ‫رزاق کریمی قائم مقام مدیرعامل مرکز گسترش و‪ ...‬در‬ ‫تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین ک��ه محمدرضا ش��هیدی فرد اجرای‬ ‫ان را برعهده داش��ت‪ ،‬تعداد زیادی از مستندس��ازان‬ ‫پیشکس��وت و ج��وان از جمل��ه محمدرض��ا اصالنی‪،‬‬ ‫منوچه��ر طیاب‪ ،‬محم��د تهامی ن��ژاد‪ ،‬احمد ضابطی‬ ‫جهرمی‪ ،‬حس��ین ترابی‪ ،‬س��یف اهلل صمدیان‪ ،‬مهرداد‬ ‫اسکویی‪ ،‬سام کالنتری‪ ،‬محس��ن شامحمدی میراب‪،‬‬ ‫احم��د ضابطی جهرمی‪ ،‬رائد فریدزاده‪ ،‬محمدحس��ین‬ ‫مهدویان‪ ،‬فرید فرخنده کیش‪ ،‬بهرام عظیمی و سردار‬ ‫احمدنوریان هم حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۵‬هزار نفر به تماشا نشستند‬ ‫محمد حمیدی مقدم‪ ،‬دبیر جشنواره سینماحقیقت‬ ‫و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫در ایی��ن پایان��ی با خوش��امدگویی ب��ه مهمانان این‬ ‫جشنواره گفت‪ :‬پرس��ش های جدید نیاز به پاسخ های‬ ‫جدید دارند‪ .‬نمی ش��ود در این فضای پویا و پرتحرک‬ ‫به روش های قدیمی بس��نده کرد‪ .‬نوزایی و دگرگونی‬ ‫نش��ان دهنده درک درست ما از ش��رایط زمانه است‪.‬‬ ‫همچنین تجربه ارزش��مند برگزاری ‪ ۱۲‬دوره گذشته‬ ‫جشنواره بین المللی س��ینماحقیقت را چراغ راه خود‬ ‫می دانیم و با گام های اس��توار مسیرهای تازه را مانند‬ ‫یک درخت تنومند با ریش��ه های کهن و جوانه های نو‬ ‫تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫با اش��اره به برخی از امارهای ای��ن رویداد بین المللی‬ ‫س��ینمای مستند توضیح داد‪ :‬امس��ال ‪ ۳۵‬هزار و ‪۸۶‬‬ ‫مخاطب به تماشای فیلم های جشنواره سینما حقیقت‬ ‫نشستند و ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۳۵۰‬نفر نیز با رزرو بلیت فیلم ها‬ ‫را تماش��ا کردند‪ .‬همچنین ‪ ۷۷۳۶‬بلیت فروخته شد و‬ ‫میانگین روزانه حدود ‪ ۴‬هزار تماش��اگر در این رویداد‬ ‫به ثبت رسید‪.‬‬ ‫رضایت همگانی و امکان دسترس��ی بهتر به فیلم ها‬ ‫و برنامه ها یکی دیگر از دستاوردهای این تحول است‬ ‫و بای��د بگوی��م که در این مس��یر گام های بیش��تری‬ ‫برخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد ‪ ۱۶۸‬فیلم در سیزدهمین‬ ‫جشنواره بین المللی س��ینماحقیقت نمایش داده شد‬ ‫ک��ه از این میان س��هم بخش مس��ابقه ملی ‪ ۶۲‬فیلم‬ ‫بود‪ .‬همچنین ‪ ۵۴‬اثر در بخش مسابقه بین الملل‪۲۹ ،‬‬ ‫فیلم در بخش جایزه شهید اوینی‪ ۱۶ ،‬فیلم در بخش‬ ‫خ��ارج از مس��ابقه و گلچینی از بهترین مس��تندهای‬ ‫جهان از ‪ ۳۹‬کشور در این رویداد نمایش داده شدند‪.‬‬ ‫رنگین کمانی از برترین اثار مستند ایرانی از شهرهای‬ ‫دور و نزدیک س��ینماحقیقت نشان داد که ایران فقط‬ ‫محدود به تهران نیست‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره سیزدهم سینماحقیقت با بیان اینکه‬ ‫تصویری امیدوارکننده از ظرفیت و توانایی هنرمندان‬ ‫سراس��ر ایران در جشنواره ارائه ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬فرصتی‬ ‫یگانه ب��رای دیدن همه جا و ش��نیدن همه صداها در‬ ‫جشنواره ایجاد شد‪.‬‬ ‫س��ینماحقیقت ای��ن قابلیت ه��ا را به خ��ود دید و‬ ‫ش��نید و به ان پاس��خ داد‪ .‬نمایش منتخب��ی از اثار‬ ‫جش��نواره در ‪ ۲۰‬اس��تان باعث شد مردم تصویر خود‬ ‫را در این��ه مس��تند ببینن��د؛ در واقع ی��ک فراخوان‬ ‫عموم��ی برای تماش��ای مس��تند در سراس��ر ایران و‬ ‫در کن��ار ان ت�لاش ب��رای ایج��اد چرخ��ه اقتصادی‬ ‫مس��تند برای نخس��تین بار از طریق ف��روش بلیت و‬ ‫توج��ه به حقوق مادی و معن��وی صاحبان اثار ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سینماحقیقت نش��ان داد چه جوانان برومندی به‬ ‫سینمای مس��تند روی اورده اند و تجربه پیشکسوتان‬ ‫چقدر گرانبهاست‪ .‬جشنواره چهاردهم نزدیک است و‬ ‫تجربه های دوره س��یزدهم را به کار می بندیم تا مسیر‬ ‫را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایزه هنر و تجربه‬ ‫در ادام��ه این ایین با حض��ور ‪ 2‬کارگردان قدردانی‬ ‫شده جایزه هنر و تجربه سال گذشته جشنواره سینما‬ ‫حقیق��ت‪ ،‬بابک بهداد و ارمین ایثاری��ان برای اهدای‬ ‫جای��زه هنر و تجربه روی صحنه امدند و تندیس هنر‬ ‫و تجرب��ه به س��ام کالنتری‪ ،‬کارگ��ردان «جایی برای‬ ‫تندیس حقیقت برای «خودکار» کارافرینی‬ ‫امسال ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۸۶‬مخاطب به تماشای فیلم های جشنواره سینما‬ ‫حقیقت نشستند و ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۳۵۰‬نفر نیز با رزرو بلیت فیلم ها را‬ ‫تماش��ا کردند‪ .‬همچنین ‪ ۷۷۳۶‬بلیت فروخته شد و میانگین روزانه‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار تماشاگر در این رویداد به ثبت رسید‬ ‫فرشته ها نیست» و فرزاد خوشدست‪ ،‬کارگردان «خط‬ ‫باریک قرمز» اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادامه س��ردار احمد نوریان ب��رای اهدای جایزه‬ ‫بخش اس��یب های اجتماعی روی صحنه حضور پیدا‬ ‫کرد و لوح قدردانی و جایزه نقدی این بخش‪ ،‬از سوی‬ ‫معاونت اجتماع��ی نیروی انتظامی ب��ه «خط باریک‬ ‫قرمز» به کارگردانی فرزاد خوشدست تقدیم شد‪.‬‬ ‫در ادامه نوبت به اهدای جایزه شبکه مستند رسید‪.‬‬ ‫سیدس��لیم غف��وری‪ ،‬مدیر ش��بکه مس��تند که برای‬ ‫اهدای جایزه ش��بکه مس��تند روی صحنه امده بود‪،‬‬ ‫لوح افتخار و جایزه نقدی ش��بکه مس��تند سیما را به‬ ‫مهدی فارسی کارگردان فیلم «صد سال تنهایی» اهدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان بخش کارافرینی‬ ‫در ادام��ه هی��ات داوران بخش مس��ابقه فیلم های‬ ‫مس��تند کارافرین��ی معرفی ش��دند‪ .‬مه��دی باقری‬ ‫و ش��هاب الدین ع��ادل از اعض��ای هی��ات داوری این‬ ‫بخش برای اعطای جایزه روی س��ن امدند و مسعود‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬رئیس ات��اق بازرگانی ته��ران نیز انها را‬ ‫همراهی کرد‪.‬‬ ‫جایزه س��وم این بخش ش��امل تندیس جش��نواره‪،‬‬ ‫دیپلم افتخار به فیلم «خودکار» به کارگردانی محمد‬ ‫ثقفی تعلق گرفت‪ .‬محمد ثققی پس از دریافت جایزه‬ ‫گف��ت‪ :‬ممنونم از اق��ای رفوگران –پدر نوش��ت افزار‬ ‫ایران‪ -‬که به من اجازه دادند به زندگی ایشان نزدیک‬ ‫ش��وم‪ ،‬جلوی دوربین من امدند و اجازه س��اخت این‬ ‫مس��تند را دادند‪ .‬او در ادامه این جایزه را به همراه و‬ ‫همسرش تقدیم کرد‪.‬‬ ‫جای��زه دوم در ای��ن بخ��ش ک��ه ش��امل تندیس‬ ‫جشنواره‪ ،‬دیپلم افتخار بود به محمد واعظی کارگردان‬ ‫فیلم «رویای اب» و جایزه اول به مهدی گنجی برای‬ ‫س��اخت فیلم «من می خواهم ش��اه بش��م» اهدا شد‪.‬‬ ‫جایزه اول ش��امل تندیس جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخار و‬ ‫مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ل��وح قدردان��ی این بخش ب��ه علی اکبر‬ ‫رفوگران ش��خصیت فیلم «خودکار» س��اخته محمد‬ ‫ثقفی و محمد قائم پناه ش��خصیت فیلم «رویای اب»‬ ‫به کارگردانی محمد واعظی تقدیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان بخش بین الملل‬ ‫در ادامه بهمن نورایی‪ ،‬مدیر بازرگانی مرکز گسترش‬ ‫س��ینمای مس��تند که ترجم��ه صحبت ه��ای داوران‬ ‫خارجی را برعهده داشت روی صحنه امد و از داوران‬ ‫خواست تا به او بپیوندند‪.‬‬ ‫هیات داوران بخش مس��تندهای کوتاه و نیمه بلند‬ ‫مسابقه بین الملل که عبارتند از رائد فریدزاده از ایران‪،‬‬ ‫وت��ون نورکالری از کوزوو و منگ ژی از کش��ور چین‬ ‫برای اهدای جایزه روی صحنه حاضر شدند‪.‬‬ ‫تندیس جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخار و جایزه نقدی این‬ ‫بخش به فیلم «و انگاه شب فرا می رسد» ساخته مایا‬ ‫نواکوویچ تولید کش��ورهای صربس��تان و بوسنی اهدا‬ ‫شد‪ .‬جایزه بهترین کارگردانی مستند کوتاه نیز شامل‬ ‫تندیس جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخ��ار و مبلغ ‪ ۳۰۰۰‬دالر‬ ‫به فیلم «اش��و» به کارگردانی جعف��ر نجفی از ایران‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬در ادامه هم جایزه ویژه هی��ات داوران در‬ ‫بخش مس��تند نیمه بلند به «قاش��ق» س��اخته لیال‬ ‫پاکالنین��ا تولید کش��ورهای لتون��ی‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬لیتوانی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان بخش مستند بلند بین الملل‬ ‫مهرداد اس��کویی (ایران) و زالتینا روسووا (بلژیک)‬ ‫از داوران این بخش برای اهدای جوایز بخش مس��تند‬ ‫بلن��د بین الملل روی صحنه حضور پی��دا کردند‪ .‬لوح‬ ‫قدردانی هیات داوران در این بخش به فیلم «خسوف»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی محس��ن اس��تادعلی از ای��ران تعلق‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫جایزه ویژه هی��ات داوران بخش مس��تند بلند نیز‬ ‫ش��امل تندیس جشنواره‪ ،‬دیپلم افتخار و مبلغ ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دالر به طور مش��ترک ب��ه فیلم های «قهرم��ان گله»‬ ‫ساخته تون فان زانتفورت از کشور هلند و «جایی برای‬ ‫فرشته ها نیست» به کارگردانی سام کالنتری از ایران‬ ‫تعلق گرفت‪ .‬دبیر سفارت هلند در ایران به نمایندگی‬ ‫از زانتفورت جایزه فیلم «قهرمان گله» را دریافت کرد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند جشنواره نیز‬ ‫ش��امل تندیس جشنواره‪ ،‬دیپلم افتخار و مبلغ ‪۵۰۰۰‬‬ ‫دالر به فیلم «کنار رینگ» به کارگردانی اندره هورمان‬ ‫و تولیدکشورهای المان و امریکا اختصاص یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان جایزه شهید اوینی‬ ‫هیات داوران بخش جایزه ش��هید اوینی که عبارت‬ ‫بودن��د از س��یدمحمدمهدی طباطبایی نژاد‪ ،‬مس��عود‬ ‫فراس��تی‪ ،‬مه��دی قربان پور برای اه��دای جوایز روی‬ ‫صحنه امدند‪.‬‬ ‫تندیس برنز ش��هید اوینی‪ ،‬دیپل��م افتخار به حامد‬ ‫س��عیدی راد کارگردان فیلم «کاست» رسید‪ .‬تندیس‬ ‫نقره شهید اوینی‪ ،‬دیپلم افتخار به امیرحسین نوروزی‬ ‫کارگردان فیلم «خاطرات موتورسیکلت» تعلق گرفت‬ ‫و در نهایت تندیس طال ش��هید اوینی‪ ،‬دیپلم افتخار‬ ‫به امی��ر اُصانلو کارگردان فیل��م «پیرمرد و خواننده»‬ ‫تقدیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوه تعالی سینمای مستند‬ ‫ایین پایانی جش��نواره س��ینما حقیقت در ادامه‬ ‫میزبان حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی بود‪.‬‬ ‫حسین انتظامی ضمن خیرم مقدم به حاضران گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه سینمای مستند مسیر رو به تعالی دارد‬ ‫و یکی از جلوه های ان هم جش��نواره سینماحقیقت‬ ‫است که سال به س��ال موفق تر برگزار می شود و خط‬ ‫بطالن مجددی بر تمامی باورهای غلط می کشد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه کمیت و کیفیت اثار نسبت به سال‬ ‫گذشته ارتقا یافته است و من وظیفه خود می دانم از‬ ‫زحمات اقای طباطبایی نژاد تشکر کنم چون بخش‬ ‫عمده فیلم های جشنواره محصول تالش های ایشان‬ ‫در زمان حضورش��ان در مرکز گس��ترش س��ینمای‬ ‫مستند و تجربی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکه ایشان به ما در سازمان سینمایی‬ ‫پیوستند نشان می دهد فعاالن حوزه سینمای مستند‬ ‫تا چه اندازه می توانند در حوزه سیاست گذاری کمک‬ ‫کنند‪ ،‬فیلم های امسال از نظر جغرافیای فیلمسازی‬ ‫تنوع خوبی داشتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی خاطرنشان کرد‪ :‬فیلم های‬ ‫مستند امس��ال متنوع بودند‪ .‬بخش های جدیدی به‬ ‫جش��نواره اضافه ش��ده بود که از انها استقبال شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن نقطه عطف دیگر این دوره از جش��نواره‬ ‫حضور صنوف در بخش سیاس��ت گذاری جش��نواره‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه مدتی است‬ ‫فرهنگ مس��تند دیدن رواج یافت��ه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫خبر خوب��ی برای مستندس��ازان اس��ت‪ .‬این روزها‬ ‫مس��تند را در قاب تلویزیون نمی بینیم‪ .‬همه ما باید‬ ‫همت کنیم که این فرهنگ بیش از پیش رواج یابد‪.‬‬ ‫انتظامی با اش��اره به این مطلب که سال اینده هم‬ ‫بودجه های حمایتی برای س��ینمای مس��تند مانند‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬افزایش می یابد؛ گفت‪ :‬اگر مسئولی‬ ‫سیاس��تی را اعم��ال و نتیج��ه اش در عم��ل ثاب��ت‬ ‫نش��ود‪ ،‬خوب نیس��ت‪ .‬اما زمانی که این تصمیم در‬ ‫برنامه وبودجه اعالم می شود‪ ،‬نتایج مثبتی را خواهیم‬ ‫دید‪ .‬همچنین در حوزه پخش و عرضه مس��تند نیز‬ ‫باید بودجه ای را برای سامانه های درخواستی درنظر‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما شاهد تداوم رایزنی با نهاد ها برای‬ ‫همکاری و مش��ارکت در تولید مستند که جلوه اش‬ ‫در هم��کاری با اتاق بازرگانی اتفاق افتاد‪ ،‬هس��تیم‪.‬‬ ‫ورود نهادهایی از این دس��ت به خل��ق ارزش افزوده‬ ‫به شیوه ای که در منافع اثر دخیل باشند‪ ،‬نیز کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان بخش مسابقه ملی‬ ‫اعضای هیات داوران بخش مس��ابقه ملی ش��امل‬ ‫یونس شکرخواه‪ ،‬سیف اهلل صمدیان‪ ،‬پیروز کالنتری‪،‬‬ ‫حبی��ب احمدزاده‪ ،‬محمدحس��ین مهدوی��ان و مونا‬ ‫زندی حقیقی برای اهدای جوایز روی صحنه حاضر‬ ‫شدند‪ ،‬در این میان کامران شیردل دیگر عضو هیات‬ ‫داوران به دلیل کسالت نتوانست به ایین بیاید‪.‬‬ ‫ش��هیدی فرد پی��ش از اغ��از اه��دای جوای��ز به‬ ‫نمایندگ��ی از جش��نواره س��ینماحقیقت خب��ر داد‬ ‫که پرهام دانش��ی کاراکتر اصل��ی فیلم «ایران وود»‬ ‫می تواند فیلم بعدی اش را راحت تر بسازد‪.‬‬ ‫در رش��ته بهترین نویسنده گفتار متن یا گوینده‪،‬‬ ‫تندیس جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخار به طور مشترک به‬ ‫امیرمه��دی حکیمی و حجت بامروت‪ ،‬نویس��ندگان‬ ‫فیلم «مهدی که به دنیا امد» تقدیم شد‪.‬‬ ‫همچنین در رشته بهترین صدا‪ ،‬تندیس جشنواره‪،‬‬ ‫دیپل��م افتخار انس��یه ملکی صداگ��ذار فیلم «کاغذ‬ ‫پاره ها» اهدا ش��د‪ .‬انس��یه ملکی پس از حضور روی‬ ‫صحنه و دریافت جایزه گفت‪ :‬من از کارگردان فیلم‬ ‫اقای بهزاد نعلبندی که واقعا یک تنه برای این پروژه‬ ‫زحمت کشیدند و در صداگذاری بسیار به من کمک‬ ‫کردند‪ ،‬ممنونم‪.‬‬ ‫در ادامه این بخش‪ ،‬علی ربیعی س��خنگوی دولت‬ ‫نیز در ای��ن بخش برای همراهی هی��ات داوران در‬ ‫اه��دای جوای��ز روی صحن��ه رفت‪ .‬جای��زه بهترین‬ ‫موس��یقی بخش مس��ابقه ملی نیز ش��امل تندیس‬ ‫جشنواره به حبیب خزایی فر‪ ،‬اهنگساز فیلم «جایی‬ ‫برای فرش��ته ها نیس��ت» تعلق گرفت‪ .‬همچنین در‬ ‫رش��ته بهترین پژوهشگر تندیس جش��نواره‪ ،‬دیپلم‬ ‫افتخار ب��ه بابک گودرزی ن��ژاد طهران‪ ،‬پژوهش��گر‬ ‫فیلم «ناگفته های ش��هر ش��لوغ» اهدا شد‪ .‬در رشته‬ ‫بهترین فیلمبرداری‪ ،‬تندیس جش��نواره به مرتضی‬ ‫پورصم��دی‪ ،‬فیلمب��ردار فیلم «خ��ط باریک قرمز»‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در رش��ته بهتری��ن تدوی��ن‪ ،‬تندیس جش��نواره‪،‬‬ ‫دیپلم افتخار به مرتضی پایه ش��ناس‪ ،‬تدوینگر فیلم‬ ‫«گلوله ب��اران» تعلق گرفت‪ .‬خوشدس��ت کارگردان‬ ‫فیلم مس��تند «خط باریک قرمز» که به دلیل حضور‬ ‫نداش��تن مرتضی پورصمدی در ایران جایزه او را به‬ ‫نمایندگ��ی دریافت کرد‪ ،‬پی��ام صوتی پورصمدی را‬ ‫برای حاضران پخش کرد‪.‬‬ ‫در ادامه نوبت به اعالم برگزیده بهترین کارگردانی‬ ‫فیلم مس��تند کوتاه رس��ید و هیات داوران با تقدیر‬ ‫از مس��تند «تنه��ا چند متر» ب��ه کارگردانی حجت‬ ‫طاهری‪ ،‬تندیس جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخار را به علی‬ ‫شهابی نژاد‪ ،‬کارگردان فیلم «ابشار» تقدیم کرد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی فیلم مس��تند نیمه بلند‬ ‫ش��امل تندی��س جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخ��ار به طور‬ ‫مش��ترک به مرتضی پایه ش��ناس و حس��ین مومن‬ ‫کارگردانان فیلم «گلوله باران» اهدا شد‪.‬‬ ‫سپس در رش��ته بهترین کارگردانی فیلم مستند‬ ‫بلند‪ ،‬تندیس جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخار به محس��ن‬ ‫استادعلی کارگردان «خسوف» تقدیم شد‪.‬‬ ‫در ادامه محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره برای‬ ‫اهدای جایزه ویژه هی��ات داوران و جایزه ویژه دبیر‬ ‫جشنواره روی س��ن رفت‪ .‬این جایزه شامل تندیس‬ ‫جش��نواره‪ ،‬دیپلم افتخار با سپاس ویژه از سازندگان‬ ‫دو فیلم «مهمانش��هر» س��اخته مهدی سقط چی و‬ ‫«تارهای ممنوعه» س��اخته حس��ن نوری به خاطر‬ ‫تالش در مس��یر همگرایی فرهنگ��ی و اجتماعی به‬ ‫محمدصادق اسماعیلی کارگردان فیلم «ادور» تعلق‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در ادام��ه منوچه��ر شاهس��واری مدیرعامل خانه‬ ‫س��ینما و مرتضی رزاق کریم��ی قائم مقام مدیرعامل‬ ‫مرکز گسترش س��ینمای مستند و تجربی هم برای‬ ‫همراهی دیگر داوران در این بخش روی سن امدند‪.‬‬ ‫ناصر زوری کاراکتر فیلم «مهمانش��هر» که فیلمی‬ ‫در تروی��ج روحیه امید و پویایی بود‪ ،‬پیش از اهدای‬ ‫جایزه ویژه دبیر جش��نواره م��ورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫علی نظری تهیه کننده ای��ن اثر به نمایندگی از وی‬ ‫این لوح را دریافت کرد‪.‬‬ ‫همچنین از محس��ن اس�لام زاده کارگردان فیلم‬ ‫مس��تند «زندگی میان پرچم های جنگی» هم برای‬ ‫خطرپذیری در س��اخت فیلم مستند تقدیر به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫ش��خصیت اول فیل��م «بانو عصمت» ک��ه مادر ‪۵‬‬ ‫شهید است هم در این بخش از اختتامیه سیزدهمین‬ ‫جشنواره بین المللی سینماحقیقت مورد تقدیر قرار‬ ‫گرفت‪ .‬حاضران در سالن به احترام او ایستادند و این‬ ‫مادر شهید را تشویق کردند‪.‬‬ ‫در ادامه عصمت احمدیان هم که از زنان کارافرین‬ ‫اس��ت روی صحنه امد و از همه حاضران خواست تا‬ ‫چش��مان خود را ببندند و گفت‪ :‬شما بیشتر متاهل‬ ‫و صاح��ب فرزند هس��تید و با بس��تن و ب��از کردن‬ ‫چش��مان خود می بینید گذر زمان چه میزان سریع‬ ‫است‪ .‬ش��ما مستندسازان به جوانان امید دهید‪ ،‬این‬ ‫مملکت برای جوانان اس��ت‪ .‬کاری کنید که جوانان‬ ‫پای فیلم های خارجی ننشینند و با دیدن فیلم های‬ ‫شما لذت ببرند‪.‬‬ ‫همچنی��ن جای��زه وی��ژه دبیر جش��نواره ش��امل‬ ‫تندی��س‪ ،‬دیپل��م افتخ��ار به ف��رزاد خوشدس��ت‪،‬‬ ‫کارگ��ردان فیل��م «خ��ط باری��ک قرم��ز» اه��دا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حس��ین انتظامی‪ ،‬رئیس سازمان سینمایی نیز به‬ ‫جمع حاضران روی س��ن برای اهدای نشان فیروزه‬ ‫بهترین فیلم مستند جشنواره اضافه شد و در نهایت‬ ‫نشان فیروزه بهترین فیلم مستند‪ ،‬تندیس جشنواره‪،‬‬ ‫دیپل��م افتخار به مرتضی ش��عبانی تهیه کننده فیلم‬ ‫«گلوله باران» تقدیم شد‪.‬‬ ‫مرتضی شعبانی جایزه اش را به همه مستندسازانی‬ ‫تقدیم کرد که مانند ش��هید هادی باغبانی در مسیر‬ ‫فیلمسازی به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬مهدی شامحمدی‪ ،‬دبیر اجرایی‬ ‫و عضو شورای سیاست گذاری ارای مردمی‪ ۳ ،‬فیلم‬ ‫پرمخاطب سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت را به‬ ‫این ترتیب اعالم کرد‪« :‬جایی برای فرشته ها نیست»‬ ‫رتب��ه اول‪« ،‬پروژه ازدواج» رتبه دوم و «صحنه هایی‬ ‫از یک جدایی» رتبه سوم را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه ایی��ن پایانی س��ه مس��تند‬ ‫پرفروش جشنواره اعالم شدند که به ترتیب «جایی‬ ‫برای فرشته نیست»‪« ،‬واکس چه» و «صحنه هایی از‬ ‫یک جدایی» بودند‪.‬‬ ‫س��پس نوبت به اه��دای جایزه ویژه تماش��اگران‬ ‫رس��ید و علیرض��ا حس��ینی نماینده وی��ژه انجمن‬ ‫صنفی تهیه کنندگان س��ینمای مس��تند و منوچهر‬ ‫شاهس��واری روی س��ن امدند‪ .‬جایزه تماش��اگران‪،‬‬ ‫تندیس‪ ،‬دیپلم افتخار به محمد ش��کیبانیا و محسن‬ ‫ش��اه محمد میراب س��رمایه گذار فیلم «جایی برای‬ ‫فرشته ها نیست» اهدا شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن عن��وان برترین ها ب��ر اس��اس امار به‬ ‫فیلم های مس��تند «جایی برای فرش��ته ها نیست»‪،‬‬ ‫«صحنه هایی از یک جدای��ی»‪« ،‬تارهای ممنوعه»‪،‬‬ ‫«خط باریک قرمز»‪« ،‬ادور» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫مهدی ش��امحمدی‪ ،‬دبیر اجرایی و عضو ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری ارای مردم��ی هم درب��اره ‪ ۳‬گروه‬ ‫ام��ار پرمخاطب ترین ها‪ ،‬پرفروش ترین ها و برترین ها‬ ‫توضیحاتی را ارائه و عنوان کرد‪ :‬در دوره س��یزدهم‬ ‫در بخ��ش مس��ابقه مل��ی ‪ ۲۱‬ه��زار نف��ر در ‪۱۶۰‬‬ ‫س��ئانس به تماشای فیلم ها نشس��تند و از این ‪۷۱‬‬ ‫درص��د‪ ۱۵ ،‬هزار برگ��ه رای ب��ه صندوق ها ریخته‬ ‫ش��د که با توجه به ف��روش بلیت امار تماش��اگران‬ ‫نس��بت به سال گذشته تغییر چش��مگیری نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سینمای مستند‬ ‫مسیر رو به‬ ‫تعالی دارد و‬ ‫یکی از جلوه های‬ ‫ان هم جشنواره‬ ‫سینماحقیقت‬ ‫است که‬ ‫سال به سال‬ ‫موفق تر برگزار‬ ‫می شود و خط‬ ‫بطالن مجددی بر‬ ‫تمامی باورهای‬ ‫غلط می کشد‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 27‬اذر ‪ 21 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 18 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1430‬پیاپی ‪2748‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫اغاز بیست ودومین جشنواره قصه گویی‬ ‫این قصه ها بر اس��اس زندگی این هنرمندان و یا سلیقه‬ ‫ادبی شان هر روز روایت می شود‪.‬‬ ‫ایین گشایش این جشنواره با قصه گویی برگزیدگان‬ ‫بخش منطق��ه ای‪ ،‬همچنین قصه گوی��ی برگزیدگان‬ ‫بخ��ش ‪ ۹۰‬ثانیه ای همراه ب��ود و در ادامه نمایش دامن‬ ‫خیال انگیز م��ن کاری از بهناز مهدی خواه اجرا ش��د‪،‬‬ ‫عالوه بر این ش��ادپیمایی عروس��ک های غول پیکر که‬ ‫پیش از ای��ن در نمایش های مختلف برای عالقه مندان‬ ‫روی صحن��ه رفته بودند از در مرکز همایش های کانون‬ ‫پرورش فکری تا در شرقی پارک الله به راه افتاد‪.‬‬ ‫داور منطقه ای بیس��ت ودومین جشنواره بین المللی‬ ‫قصه گویی کانون پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫قصه گویی را عامل رونق دهی به فرهنگ کشور دانست‪.‬‬ ‫اصغر همت داور منطقه ای این جش��نواره از پیامدهای‬ ‫تقوی��ت قصه گویی و نق��ش قصه در ارتق��ای فرهنگ‬ ‫جامعه سخن گفت‪.‬‬ ‫این بازیگر مطرح تئاتر و تلویزیون کشورمان با اشاره‬ ‫به اهمیت قصه گویی می گوید‪ :‬به نظر من اس��اس تمام‬ ‫ادیان ما پر از قصه اس��ت‪ .‬ما حت��ی جنگ ها را در قالب‬ ‫قص��ه می گوییم؛ وقت��ی از جنگ ای��ران و یونان حرف‬ ‫می زنیم در واقع درحال قصه گفتن هس��تیم فقط ژانر‬ ‫قصه ها باهم فرق می کند‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای جش��نواره قصه گویی ک��ه از صبح روز‬ ‫گذشته ساعت ‪ 8:30‬دقیقه اغاز شده بود در ساعت ‪۱۷‬‬ ‫شاهد قصه گویی گیتی خامنه مجری سال های گذشته‬ ‫برنامه های ک��ودک تلویزیون در مرک��ز افرینش های‬ ‫فرهنگ��ی هن��ری کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و‬ ‫نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران بود‪.‬‬ ‫همچنین جش��نواره ملی اس��باب بازی در پنجمین‬ ‫دوره ب��ا برگ��زاری نشس��ت های مختل��ف در کن��ار‬ ‫کارگاه های اموزش��ی از ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۳‬دی ‪ ۱۳۹۸‬در تهران‪،‬‬ ‫میزب��ان اهالی صنعت اس��باب بازی و عموم خانواده ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫مسئولیت برگزاری پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی‬ ‫را به عهده دارد و انجمن تولیدکنندگان اس��باب بازی‪،‬‬ ‫س��تاد توس��عه و فناوری های نرم و هویت ساز معاونت‬ ‫علمی ریاست جمهوری و شورای نظارت بر اسباب بازی‬ ‫با کانون در برگزاری این رویداد همکاری دارند‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫بلیت فروش��ی تئاتر «من ی��ه زنم‪ ،‬صدامو‬ ‫می ش��نوین؟» به نویس��ندگی و کارگردانی‬ ‫کاملیا غزلی که از ‪ ۸‬دی روی صحنه می رود‪،‬‬ ‫از ‪ ۲۶‬اذر در س��ایت ایران نمایش اغاز شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش بعد از اجراهای موفقی در تئاتر‬ ‫پیکولو ایتالیا‪ ،‬جش��نواره اروپیشن کلتور تاگ کالسروهه المان و تاالر مولوی‬ ‫ته��ران‪ ،‬از ‪ ۸‬دی در تاالر حافظ روی صحنه می رود‪ .‬در «من یه زنم‪ ،‬صدامو‬ ‫می شنوین؟» ستاره اسکندری‪ ،‬الناز اسماعیل زادگان‪ ،‬فهیمه امن زاده‪ ،‬سارا‬ ‫بهرامی‪ ،‬ش��بنم فرشادجو‪ ،‬هانا کامکار‪ ،‬س��روش کریمی نژاد‪ ،‬ساناز نجفی به‬ ‫ایفای نقش می پردازند‪« .‬من یه زنم‪ ،‬صدامو می شنوین؟» کاری از گروه تئاتر‬ ‫پراکسیس با مجری طرحی خانه فرهنگ و هنر مانا است‪.‬‬ ‫در خالصه این نمایش که دراماتورژ ان توماج دانش بهزادی اس��ت‪ ،‬امده‪:‬‬ ‫«‪ ...‬من توی انار به دنیا اومدم‪ ...‬برف می بارید‪».‬‬ ‫رمان «ا ِروس��یا» نوش��ته احمد هاشمی منتشر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب در ‪ ۱۹۸‬صفحه با نرخ ‪ ۳۹۵۰۰‬تومان‬ ‫توسط انتشارات روزنه منتشر شده است‪.‬‬ ‫در نوشته پشت جلد کتاب امده است‪ :‬ادم هایی‬ ‫هم هستند که پس از مرگ عاشق می شوند و از قضا جمال اقا اخرین شان نیست‪ .‬گناه‬ ‫جمال اقا صبوری اش است‪ .‬می خواهد اوضاع دنیا کمی ارام شود و ان گاه شروع کند‬ ‫به زندگی کردن‪ .‬از بخت بد او و مریخی و نگار و رحیم و اقدس‪ ،‬حال روزگار همیش��ه‬ ‫همین قدر ناخوش بوده و انگار انگیزه ای هم برای روبه راه شدن ندارد‪ .‬قاسمی به همه‬ ‫می گوید تنها راه رهایی این اس��ت که ادم ها همدیگر را دوس��ت داشته باشند‪ ،‬برای‬ ‫همین بنگاه همس��ریابی راه می اندازند‪ ،‬ولی در این میان خودش هم ناخواس��ته در‬ ‫کمیت دوس��ت داشتن دچار زیاده روی می ش��ود و همه می دانیم که توجه به کمیت‬ ‫چق��در از کیفیت کار می کاهد‪ .‬ادم های کمی هس��تند که در عاش��قی دچار افراط و‬ ‫تفریط نمی شوند‪ .‬این داستان درباره ان تعداد انگشت شمار نیست‪».‬‬ ‫«ا ِروس��یا» هم مانند همه امور جدی دنیا طنز است‪ .‬رمان «افتابِ دار» دیگر کتاب‬ ‫احمد هاشمی است که توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است‪.‬‬ ‫چه برنامه ای ببینیم؟‬ ‫«کارستان» شبکه ‪ ۳‬زمستان می رسد‬ ‫ِ‬ ‫برنامه بزرگ «کارس��تان» به تهیه کنندگی‬ ‫حامد چهاردوری به زودی روی انتن ش��بکه‬ ‫سوم سیما می رود‪.‬‬ ‫«کارس��تان» دارای س��ه بخ��ش گفت وگو‬ ‫ب��ا ش��خصیت های مطرح سیاس��ی‪ ،‬مفاخر و‬ ‫نخبگان کشور‪ ،‬خواننده و گزارش های جنجالی پشت صحنه است‪.‬‬ ‫همچنین خواننده های مطرح اقوام با زبان ها و گویش های محلی در کنار سایر‬ ‫خواننده های کشور به نمایندگی از مردم ایران نیز در این برنامه حضور دارند‪.‬‬ ‫مجریان «کارستان» سید شهرام شکیبا‪ ،‬محمد قاسمی و پدرام ابدان هستند‪.‬‬ ‫همچنین در بخش اس��تنداپ کمدی این برنامه علیرضا مس��عودی‪ ،‬سامان‬ ‫گوران و بهزاد قدیانلو اجرا می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر عوامل برنامه مش��غول ضبط و تولید این برنامه هس��تند و طبق‬ ‫زمان بندی س��تاد انتخابات سازمان صداوس��یما‪ ،‬در دی و بهمن به پخش روی‬ ‫انتن شبکه سه سیما خواهد رسید‪.‬‬ ‫مجموعه های تلویزیونی «اثر انگش��ت»‪« ،‬چهارس��و»‪« ،‬پی��ش رفته ایم» و‬ ‫مجموعه مستند «از بیستون تا چهل ستون» برخی از دیگر مجموعه های تولید‬ ‫شده توسط حامد چهاردوری تهیه کننده برنامه است‪.‬‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«قصر شیرین» در نمایش خانگی‬ ‫فیلم «قصر ش��یرین» س��اخته رضا میرکریمی‬ ‫از طریق موسس��ه هنراول به ش��بکه خانگی عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬عرضه خانگی «قصر ش��یرین» بالفاصله بعد‬ ‫از قاچاقش در فضای مجازی صورت گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫«قصر شیرین» اخرین ساخته میرکریمی است که‬ ‫توانس��ته است در جشنواره فیلم فجر توجه منتقدان را جلب کند و در جشنواره فیلم‬ ‫پکن جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد را از ان خود کند‪.‬‬ ‫حامد بهداد‪ ،‬ژیال ش��اهی‪ ،‬ازاده نوبهاری‪ ،‬نیوشا علیپور و یونا تدین بازیگران «قصر‬ ‫شیرین» هستند‪.‬‬ ‫داس��تان فیلم درباره جالل مرادی اس��ت که در یک تصادف‪ ،‬خانواده ای را به قتل‬ ‫می رس��اند‪ ،‬اما قتل در دادگاه غیرعمد ش��ناخته می ش��ود‪ .‬او پس از گذراندن دوران‬ ‫زندان‪ ،‬همس��ر و فرزندانش را ترک کرده و به ش��هری دیگر می رود‪ ،‬پس از دو س��ال‬ ‫به همراه همس��ر جدیدش به ش��هرش بازمی گردد زیرا زنش دچار مرگ مغزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرور اثار علیرضا نادری‬ ‫در جشنواره مهر‬ ‫بخش مسابقه نمایشنامه خوانی پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر‬ ‫«مهر» ب��ا هدف مرور اثار علیرض��ا نادری برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این بخش نیما نادری‪ ،‬محس��ن علیخان��ی و فرهاد قائمیان‬ ‫در بخش ه��ای بهترین نقش خوان مرد‪ ،‬بهترین نقش خوان زن‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردانی و بهترین اجرا برگزیدگان را معرفی می کنند‪ .‬سه نمایشنامه‬ ‫کوکوی کبوتران حرم‪ ،‬س��عادت لرزان مردمان تی��ره روز و دیوار در این‬ ‫بخش برگزار می شود‪ .‬جشنواره تئاتر مهر کاشان تا ‪ ۲۸‬اذر ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بازار سینمای جهان‬ ‫در دست کیست؟‬ ‫صنعت س��ینما امس��ال در جهان س��ال پرفروشی داش��ته و شرکت‬ ‫والت دیزنی با ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‪ ،‬بیش از همه س��ود برده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ۸ ،‬فیلم پرفروش امس��ال‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۱‬میلیارد دالر در گیش��ه‬ ‫س��ینما از فروش بلیت درامد داش��ته اند‪ .‬بررسی جزئیات گردش مالی‬ ‫گیش��ه سینما در کل جهان‪ ،‬نش��ان می دهد در بین این ‪ ۸‬فیلم‪ ۶ ،‬فیلم‬ ‫متعلق به شرکت والت دیزنی بوده است‪ .‬دو فیلم دیگر‪ ،‬به شرکت سونی‬ ‫تعلق داشته است‪ .‬پرفروش ترین فیلم سال ‪« ،۲۰۱۹‬انتقام جویان‪ ،‬پایان‬ ‫ب��ازی» ب��ا ‪ ۲.۸‬میلیارد دالر فروش در سراس��ر جهان اس��ت‪ .‬بعد از ان‬ ‫انیمیشن «شیرشاه» با ‪ ۱.۶۶‬میلیارد دالر فروش قرار دارد و در رتبه سوم‬ ‫نیز «مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه» با ‪ ۱.۱۳‬میلیارد دالر فروش قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬فروش ‪ ۶‬فیلم این شرکت در گیشه سینماهای‬ ‫جهان‪ ،‬از یک میلیارد دالر عبور کرد‪.‬‬ ‫«در جست وجوی فریده»‬ ‫از رقابت اسکار بازماند‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی اسکار‬ ‫فهرس��ت نامزدهای اولیه ‪ ۹‬ش��اخه از جمله‬ ‫شاخه بهترین فیلم بین المللی و مستند بلند‬ ‫اس��کار ‪ ۲۰۲۰‬را اعالم کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در ش��اخه بهترین فیلم غیرانگلیس��ی که از‬ ‫امس��ال به ش��اخه بهترین فیلم بین المللی‬ ‫تغییر نام داده اس��ت از میان بیش از ‪ ۹۰‬کش��ور ک��ه فیلم های برگزیده‬ ‫خود را برای رقابت در این بخش به اکادمی ارسال کرده بودند در نهایت‬ ‫‪ ۱۰‬فیلم توانس��تند به فهرست نامزدهای اولیه این شاخه راه یابند‪ .‬فیلم‬ ‫«اَنگل» به نمایندگی از سینمای کره جنوبی‪« ،‬درد و شکوه» (اسپانیا)‪،‬‬ ‫«پرنده رنگ ش��ده» (جمهوری چک)‪« ،‬حقیقت و عدالت» (استونی)‪،‬‬ ‫«بینوایان) (فرانس��ه)‪« ،‬انها که باقی ماندند» (مجارس��تان)‪ ،‬مس��تند‬ ‫«س��رزمین عسل» (مقدونیه شمالی)‪« ،‬کورپس کریستی» (لهستان)‪،‬‬ ‫«‪( »Beanpole‬روسیه) و «اتالنتیکس» (سنگال)‪ ۱۰ ،‬فیلمی هستند‬ ‫که به فهرست کوتاه ش��اخه بهترین فیلم بین المللی نود و دومین دوره‬ ‫جوایز س��ینمایی اس��کار راه یافتند‪ .‬س��ینمای ایران نیز مس��تند «در‬ ‫جس��ت وجوی فریده» به کارگردانی ازاده موسوی و کوروش عطایی را‬ ‫امسال به عنوان نماینده خود در شاخه بهترین فیلم بین المللی انتخاب‬ ‫کرده بود که این فیلم از راهیابی به جمع ‪ ۱۰‬نامزد اولیه بازماند‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۴۹‬روزنامه نگار‬ ‫در جهان کشته شدند‬ ‫سرشماری ساالنه گزارشگران بدون مرز بیانگر ان است که‬ ‫در س��ال جاری میالدی‪ ۴۹ ،‬روزنامه نگار در سراسر جهان جان‬ ‫خود را از دست داده‪ ۵۷ ،‬نفر به گروگان گرفته شده و ‪ ۳۸۹‬نفر‬ ‫نیز بازداشت شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬میزان مرگ و می��ر روزنامه نگاران در دیگر‬ ‫کشورها بیشتر از کشورهای درگیر جنگ است‪ .‬کمترین تعداد‬ ‫روزنامه نگارانی که کشته شده اند مربوط به سال ‪ ۱۳۸۲‬است‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد روزنامه نگارانی که در سال جاری میالدی جان خود را از دست داده اند‬ ‫مربوط به مکزیک و سوریه‪ ،‬هر کدام با ‪ ۱۰‬نفر است‪.‬‬ ‫به گفته گزارش��گران بدون مرز‪ ،‬امری��کای التین همچنان منطقه بی ثبات و خطرناکی‬ ‫است که ‪ ۱۴‬خبرنگار در ان کشته شده اند‪ .‬طبق سرشماری سازمان دفاع از روزنامه نگاران‪،‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۸۹‬روزنامه نگار در طول س��ال میالدی جاری بازداشت شده اند که ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫نس��بت به س��ال میالدی گذشته افزایش داشته اس��ت‪ .‬از این تعداد‪ ،‬بیش��ترین با ‪۱۲۰‬‬ ‫روزنامه نگار مربوط به چین بوده و مصر با ‪ ۳۴‬و عربس��تان س��عودی با ‪ ۳۲‬نفر در رده های‬ ‫بعدی قرار دارند‪ .‬براس��اس اعالم گزارش��گران بدون مرز‪ ،‬از ‪ ۵۷‬روزنامه نگاری که در طول‬ ‫سال جاری میالدی به گروگان گرفته شده اند‪ ۳۰ ،‬نفر در سوریه و ‪ ۱۵‬نفر در یمن است‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه در می��ان این روزنامه ن��گاران‪ ۲۴ ،‬نفر گروگان داعش بودند‪ .‬سرش��ماری‬ ‫س��االنه گزارشگران بدون مرز در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬که ان را یکی از «مرگبارترین سال ها برای‬ ‫روزنامه نگاران» عنوان کرده بود نش��ان می دهد در ان س��ال ‪ ۸۰‬خبرنگار جان خود را از‬ ‫دست دادند که ‪ ۱۵‬نفر بیشتر از سال ‪ ۱۳۹۶‬بوده است‪.‬‬ ‫بیش از نیمی از این افراد طبق گزارش ‪ ،۱۳۹۷‬در پنج کشور افغانستان‪ ،‬سوریه‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫هند و یمن مش��غول فعالیت بوده اند‪ .‬از ‪ ۸۰‬خبرنگاری که در این س��ال به قتل رسیده اند‪،‬‬ ‫سه نفر زن بودند‪ .‬در افغانستان ‪ ۱۵‬گزارشگر‪ ،‬در سوریه ‪ ۱۱‬تن‪ ،‬در مکزیک ‪ ۹‬تن‪ ،‬در یمن‬ ‫‪ ۸‬نفر و در هند ‪ ۶‬تن جان خود را در این سال از دست دادند‪ .‬طبق اعالم گزارشگران بدون‬ ‫مرز ‪ ۴۹‬تن از خبرنگارانی که در سال ‪ ۱۳۹۷‬کشته شده اند به طور هدفمند به دلیل فعالیت‬ ‫حرفه ای شان قربانی شده اند‪.‬‬ ‫موفقیت عکاسان ایرانی در مجموعه‬ ‫جشنواره های بین المللی بابل‬ ‫عکاس��ان ایران��ی در مجموعه جش��نواره های‬ ‫عکس بابل که در قالب چهار جش��نواره در چهار‬ ‫کشور اس��پانیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬بلژیک و لوکزامبورگ‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬جوایزی را کسب کردند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی فیاپ‬ ‫در ایران‪ ،‬در این مجموعه جشنواره عکاسان عضو‬ ‫کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) جوایزی کس��ب کردند‪ .‬در جشنواره ‪Le‬‬ ‫‪ Catalan‬فرانسه عکس «به س��وی بی نهایت» از عرفان ربیعی دستجردی مدال طالی‬ ‫‪ ،GPU‬عکس «کوره» از بهنام نصری مدال برنز ‪ CEF‬و عکس «شادی کودکانه» از علی‬ ‫سامعی دیپلم افتخار ‪ ISF‬را کسب کردند‪ .‬در جشنواره ‪ Ripollet‬اسپانیا‪ ،‬عکس «نگاه»‬ ‫از حمیدرض��ا هاللی مدال ط�لای فیاپ و عکس «تنها» از وی دیپل��م افتخار ‪،Afocer‬‬ ‫عکس «مردم و گل ها» از س��ید احس��ان مرتضوی روبان فیاپ و عکس «شکوه بیابان» از‬ ‫بابک مهرافشار دیپلم افتخار ‪ CEF‬را کسب کردند‪.‬‬ ‫در جش��نواره لوکزامبورگ نیز عکس «مردم و گل ها» از س��ید احسان مرتضوی دیپلم‬ ‫افتخار ‪ ISF‬را کس��ب کرد‪ .‬در این جش��نواره اثاری از عکاسان ایرانی شامل بهنام نصری‪،‬‬ ‫امین دهقان‪ ،‬بابک مهرافش��ار‪ ،‬امیدرضا پورنبی‪ ،‬امیر علی نواده ش��هال‪ ،‬س��ید احس��ان‬ ‫مرتضوی‪ ،‬س��ید رضا جوادی‪ ،‬ابراهیم بهرامی‪ ،‬احس��ان جزینی‪ ،‬حمیدرضا هاللی‪ ،‬عرفان‬ ‫ربیعی دستجردی‪ ،‬فرزین ناظم زاده‪ ،‬مسعود مطلبی‪ ،‬وحید شریفیان‪ ،‬امیرحسین هنرور‪،‬‬ ‫رضا ب��رادران اصفهانی‪ ،‬رضا عاملی پور‪ ،‬علی س��امعی‪ ،‬محمد علی ش��مس الدین‪ ،‬هوتن‬ ‫باباپور‪ ،‬ریحانه شاداب جوپشتی‪ ،‬عرفان اقابابائی و محمد علی شمس الدین در بخش های‬ ‫مختلف پذیرفته شدند‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫«من یه زنم‪ ،‬صدامو می شنوین؟» در حافظ‬ ‫ِ‬ ‫«اروسیا» منتشر شد‬ ‫اعض��ای ش��ورای ش��هر ته��ران‪ ،‬خیابان‬ ‫ط��وس در محدوده ب��اغ ف��ردوس واقع در‬ ‫منطقه ‪ ۱‬ش��هرداری تهران را به نام «عباس‬ ‫کیارس��تمی» پیش��نهاد دادند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬محمدج��واد حق ش��ناس در جریان‬ ‫بررس��ی مصوب��ه تغییر نام و نامگ��ذاری در‬ ‫جلسه کمیس��یون نامگذاری گفت‪ :‬خیابان‬ ‫بیست و شش��م ولنجک در منطقه ‪ ۱‬شهرداری تهران به نام پیشنهادی‬ ‫«ش��هیدان ابوطالبی» (با حفظ شماره) و خیابان طوس در محدوده باغ‬ ‫فردوس واقع در منطقه ‪ ۱‬ش��هرداری تهران به نام پیش��نهادی «عباس‬ ‫کیارس��تمی» و خیابان تختی در محدوده باغ فردوس واقع در منطقه ‪۱‬‬ ‫شهرداری تهران به نام پیشنهادی «استاد جلیل شهناز» و خیابان بی نام‬ ‫در محدوده پرواز واقع در منطقه ‪ ۲‬ش��هرداری تهران به نام پیش��نهادی‬ ‫«ش��هیدان اس��فندیاری» و کوچه اخیانی در مح��دوده توحید واقع در‬ ‫منطقه ‪ ۲‬ش��هرداری تهران به نام پیش��نهادی «خدایار» عنوان ش��ود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خیابان هفتم در محدوده بوس��تان س��اعی در منطقه ‪۶‬‬ ‫ش��هرداری تهران به نام پیشنهادی «بهمن کشاورز» حقوقدان با حفظ‬ ‫شماره مطرح شد‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫مرحله نهایی بیس��ت و دومین جشنواره بین المللی‬ ‫قصه گویی با حضور برگزیده های منطقه ای و بخش ‪۹۰‬‬ ‫ثانیه ای این رویداد از صبح سه ش��نبه‪ ۲۶ ،‬اذر در محل‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بیس��ت و دومین جش��نواره‬ ‫بین المللی قصه گویی با ش��عار اینده س��اختنی است‬ ‫در قال��ب ‪ ۲‬بخش صحن��ه ای و ‪ ۹۰‬ثانی��ه ای با حضور‬ ‫شرکت کنندگان و عالقه مندان برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫مرحل��ه پایانی بیس��ت ودومین جش��نواره بین المللی‬ ‫قصه گویی از سه شنبه ‪ ۲۶‬اذر اغاز شد و تا شنبه پیش رو‬ ‫‪ ۳۰‬اذر در تهران ادامه دارد‪ ،‬شرکت کنندگان در بخش‬ ‫بین الملل این دوره از جشنواره ‪ ۲۷‬اذر در حضور داوران‬ ‫و عالقه مندان قصه گویی روی صحنه می روند‪.‬‬ ‫هم چنی��ن در بخ��ش منطق��ه ای بیس��ت و دومین‬ ‫جشنواره بین المللی قصه گویی‪ ،‬برگزیدگان در مرحله‬ ‫کش��وری ‪ ۳۰‬اذر و همزمان با ش��ب یلدا در تهران باهم‬ ‫رقابت می کنن��د‪ .‬در بخش قصه ‪ ۹۰‬ثانیه ای که از دوره‬ ‫بیس��ت ویک ب��ه جش��نواره قصه گویی افزوده ش��ده‪،‬‬ ‫عالقه من��دان به قصه گوی��ی سرگذش��ت و نکته های‬ ‫عبرت اموز زندگی خود یا دیگر افرادی را که شنیده اند‬ ‫و برایش��ان جذابیت دارد در قالب یک فیلم ‪ ۹۰‬ثانیه ای‬ ‫روای��ت می کنند‪ .‬بخش مل��ی جش��نواره بین المللی‬ ‫قصه گویی در س��ه گ��روه دختران و پس��ران ‪ ۱۲‬تا ‪۱۸‬‬ ‫سال‪ ،‬زنان و مردان و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گیت��ی خامن��ه‪ ،‬به��رام ش��اه محمدلو‪ ،‬مصطف��ی‬ ‫رحماندوست‪ ،‬مجید قناد‪ ،‬سارا روستاپور و رضا کیانیان‬ ‫هنرمندانی هس��تند ک��ه در این دوره از جش��نواره به‬ ‫قصه گویی خواهند پرداخت‪ .‬هنرمندان‪ ،‬قصه منتخب‬ ‫خود را برای قصه گویان و عالقه مندان روایت می کنند‪.‬‬ ‫نام کیارستمی‬ ‫بر یکی از خیابان های تهران‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد نرخ کتاب نس��بت به س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬با افزایش ‪ ۵۷‬درصدی به ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۳۸۳‬تومان‬ ‫رسیده؛ این در شرایطی است که باوجود بازار متالطم مواد‬ ‫اولیه تولید کتاب‪ ،‬ش��مارگان متوسط کتاب ها ثابت مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫و به نقل از روابط عمومی اداره کتاب‪،‬‬ ‫صنعت نش��ر در یک س��ال گذشته به ش��کل چشمگیری‬ ‫تحت تاثیر اش��فتگی های ب��ازار ارز و به دنبال ان بازار مواد‬ ‫اولیه تولید کتاب قرار گرفت؛ بحرانی که حاال کم کم ارام گرفته و می توان پیامدهایی‬ ‫که در طول این یک سال به جا گذاشته است‪ ،‬دقیق تر دید‪ :‬افزایش ‪ ۶۰‬درصدی نرخ‬ ‫کتاب!‬ ‫بانک اطالعاتی خانه کتاب امکان بررس��ی تطبیقی وضعیت بازار نشر در بازه های‬ ‫زمان��ی گوناگون ایجاد کرده و براس��اس این اطالعات‪ ،‬نرخ کتاب در ‪ ۷‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال نسبت مدت مش��ابه سال گذشته با افزایش چش��مگیری روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫نرخ میانگین هر جلد کتاب در این بررسی ‪ ۵۷‬درصد و نرخ هر صفحه کتاب به طور‬ ‫میانگین‪ ۶۷ ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توجه این اس��ت که بحران تامین مواد اولی��ه تولید کتاب؛ به ویژه اغاز‬ ‫تورم نرخ کاغذ به نیمه نخس��ت سال ‪ ۹۷‬بازمی گردد که تاثیر ان بر بازارهای کتاب‬ ‫را از اغاز ‪ ۶‬ماه دوم سال گذشته به مدت یک سال تا مهر ‪ ۹۸‬قابل بررسی می کند‪.‬‬ ‫دغدغ��ه افزایش نرخ کتاب و پایین امدن قدرت خرید کتاب نزد اهالی مطالعه‪ ،‬با‬ ‫انتش��ار این اطالعات به شکل شفافی عینیت می یابد‪ :‬نرخ میانگین هر جلد کتاب به‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۳۸۳‬تومان رسیده است؛ رقمی که تاثیر مستقیم بر سبد خرید کاالهای‬ ‫فرهنگی خانواده ها خواهد گذاش��ت‪ .‬یاداوری می ش��ود که این رقم س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۷۷‬تومان محاس��به می ش��د‪ .‬ادامه بررسی ها نشان می دهد متغیرهای‬ ‫دیگری نیز در حوزه نش��ر و در بازه های مورد اشاره‪ ،‬تغییرات قابل توجهی داشته اند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬افزایش نرخ کاغذ و اشفتگی های مربوط به ان‪ ،‬تاثیری روی شمارگان‬ ‫متوس��ط کتاب ایجاد نکرده اس��ت و این فیلد اماری باوجود تغییر برخی پارامترها‪،‬‬ ‫همچنان ‪ ۱۳۹۹‬نسخه برای هر کتاب را نشان می دهد‪ .‬اطالعات این گزارش حاکی‬ ‫از ان است که باوجود بحران های گوناگون‪ ،‬صنعت نشر توانسته به یاری حمایت ها و‬ ‫کنترل بازار به ویژه بازار کاغذ که با ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تشکل های‬ ‫مرتبط با نشر‪ ،‬سامان گرفت‪ .‬ثبات نسبی خود را حفظ کند اما نخست انکه؛ افزایش‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی نرخ پشت جلد کتاب ها‪ ،‬موضوعی نیست که بتوان نادیده گرفت و ضمن‬ ‫اینکه؛ ش��مارگان متوس��ط ‪ ۱۳۹۹‬نس��خه ای اگرچه در این بررسی تطبیقی (قبل و‬ ‫بعد از بحران) حفظ ش��ده اما به خودیِ خود‪ ،‬عدد قابل دفاعی نیس��ت‪ .‬پایین امدن‬ ‫ن��رخ کاغذ از بندی ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به حدود ‪ ۲۰۰‬هزار تومان و کاهش نرخ س��ایر‬ ‫اقالم اولیه تولید کتاب‪ ،‬این امید را ایجاد کرد که افزایش نرخ کتاب‪ ،‬متوقف و بهای‬ ‫پش��ت جلد کتاب ها به شرایط پیش��ین برگردد اما این اتفاق محقق نشده است‪ .‬حاال‬ ‫باید دید با توجه به نزدیک ش��دن پایان س��ال و مس��ئله اماده سازی کتاب های تازه‬ ‫برای ارائه در نمایش��گاه کتاب تهران (در اردیبهش��ت )‪ ،‬اینده نرخ کتاب و بازار نشر‬ ‫به کجا می انجامد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫افزایش ‪ ۶۰‬درصدی نرخ کتاب‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!