روزنامه صمت شماره 1419 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1419

روزنامه صمت شماره 1419

روزنامه صمت شماره 1419

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫فوالد خوزستان تندیس صادرکننده‬ ‫نمونه ملی سال ‪ ۹۸‬را دریافت کرد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1419‬پیاپی ‪2737‬‬ ‫اینده اقتصاد انرژی‬ ‫و سیاست های جبرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪9 ،8‬‬ ‫بازارسازی ضرورتی‬ ‫برای تولید در مقیاس‬ ‫اهمیت ذخیره انرژی‬ ‫در بازیافت ها‬ ‫به سمت اصالح نظام بانکی‬ ‫حرکت کنیم‬ ‫ابهام در اجرایی بودن‬ ‫یک طرح‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ابهام کمبود و گرانی تایر در بازار‬ ‫سرمقاله‬ ‫غفلت های تاریخی‬ ‫در جنگ اقتصادی‬ ‫در بیس��ت و سومین مراسم روز ملی صادرات که دیروز (‪۱۱‬اذر ‪ )۹۸‬در سالن‬ ‫اجالس سران برگزار شد‪ ،‬شرکت فوالد خوزستان تندیس صادرکننده نمونه ملی‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان ش��مش فوالد با‬ ‫رویکرد صادرات محور اس��ت‪ .‬این شرکت صادرات محور در ابان امسال نیز موفق‬ ‫ش��ده که قیمت ش��مش جهانی را تغییر دهد‪ ،‬به عبارت دیگر شمش این واحد‬ ‫‪5‬‬ ‫فوالدی براساس کیفیت‪ ،‬مبنای قیمت گذاری جهانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫تایرسازان پاسخگو باشند‬ ‫خرداد نقطه اغاز مش��کالت صنف کامیون داران و خودروهای س��نگین در کشور بود‪ .‬چند‬ ‫برابر ش��دن نرخ نهاده های تولید در س��ال ‪ ۹۷‬قیمت محصول نهایی را افزایش داد و از س��وی‬ ‫دیگر کمبود نقدینگی موجب کاهش تیراژ تولید ش��د‪ .‬این عوامل در کنار یکدیگر مشکالت‬ ‫بازار و صاحبان خودرو را رقم زد‪ .‬اگر پیش از این فعاالن بازار از رکود گالیه مند بودند این بار با‬ ‫افزایش قیمت ها و کاهش تیراژ‪ ،‬دست به دپو قطعات زدند تا به قول خودشان بازار به ثبات برسد‬ ‫و کمتر متضرر ش��وند‪ .‬این روند در نهایت به اعتراض و اعتصاب برخی از صاحبان خودروهای‬ ‫س��نگین انجامید و از انجا که کامیون و خودروهای س��نگین یکی از عوامل مهم در امر توزیع‬ ‫سراس��ری محصوالت به شمار می روند اعتراض و اعتصاب انها دردسرساز شد‪ .‬با پیگیری های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نیز وزارت راه و شهرس��ازی در نهایت توزیع تایر به ش��کل‬ ‫تعاونی و دولتی برنامه ریزی و بخش��ی از مشکالت موجود در بازار لوازم یدکی به ویژه در حوزه‬ ‫تایرهای س��نگین حل شد‪ .‬با این همه برخی معتقدند تایرسازان باید پاسخگوی ابهام کمبود‬ ‫‪3‬‬ ‫و گرانی تایر در بازار باشند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫«المهدی» با طلبکاران‬ ‫بزرگ به توافق رسید‬ ‫الزام معافیت بیمه ها‬ ‫از مالیات‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کار را بـه کاردان سپردند‬ ‫‪9 ،8‬‬ ‫عکس‪:‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪6‬‬ ‫دلیل به تعویق افتادن روز ملی صادرات‬ ‫انتقال مسئولیت برگزاری این روز به بخش خصوصی عنوان شد‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫روز گذش��ته و در بخ��ش نخس��ت ای��ن یادداش��ت به‬ ‫یاران��ه ان��رژی و تعیین نرخ و ف��روش حامل های انرژی با‬ ‫ن��رخ پایین تر از نرخ ب��ازار ازاد پرداختیم و گفتیم تجربه‬ ‫کش��ورهای مختلف جهان و نظریه های اقتصادی نش��ان‬ ‫می دهد ک��ه به طور معمول این گونه یارانه ها ابزار حمایتی‬ ‫مناس��بی نیس��ت و حتی مش��کالت بیش��تری به اقتصاد‬ ‫تحمیل می کند‪.‬‬ ‫گزارش های اژانس بین المللی انرژی حاکی از ان اس��ت‬ ‫ک��ه در یک دهه گذش��ته‪ ،‬نرخ واقعی عم��ده حامل های‬ ‫انرژی در ایران رشد منطقی نداشته و اختالف نرخ داخلی‬ ‫فراورده ه��ای نفتی با نرخ منطقه ای ب��ا میانگین بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د ب��رای بنزین و بیش از ‪ ۹۰‬درصد برای س��ایر‬ ‫سوخت ها‪ ،‬نشانگر حجم باالی یارانه های ضمنی است‪ .‬در‬ ‫نهایت کل یارانه پرداخت��ی انرژی حدود ‪ ۲۰‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی را شامل می شود‪.‬‬ ‫در چش��م انداز انرژی جهان که به طور س��االنه ازس��وی‬ ‫اژانس بین المللی انرژی منتش��ر می ش��ود‪ ،‬ایران ‪ ۲‬س��ال‬ ‫پی��ش با پرداخ��ت ‪ ۱۵۶‬میلیارد دالر یاران��ه انرژی جای‬ ‫روسیه را گرفت و رتبه نخست را از ان خود کرد‪ .‬همچنین‬ ‫به لحاظ پرداخت سرانه یارانه انرژی‪ ،‬ایران در سال یادشده‬ ‫بعد از عربستان بیشترین یارانه را پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫پژوهشگران اژانس اثار افزایش نرخ حامل های انرژی را‬ ‫در ‪ ۶‬کشور مالزی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬غنا‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬زیمبابوه و ترکیه‬ ‫مورد بررس��ی قرار دادند‪ .‬نتایج مطالع��ه انها حاکی از ان‬ ‫است که در تمام کشورها افزایش نرخ حامل های انرژی بر‬ ‫رف��اه خانوار اثر منفی دارد‪ .‬ای��ن تاثیر بر تولید بنگاه ها دو‬ ‫س��ال بعد از اصالح نرخ‪ ،‬مثبت خواهد بود؛ هرچند ترکیه‬ ‫تجربه متفاوتی در این زمینه داشته است‪ .‬همچنین اصالح‬ ‫ن��رخ حامل های انرژی بر رش��د اقتصادی ‪ ۲‬س��ال بعد از‬ ‫عملی شدن تاثیر مثبت خواهد داشت‪ .‬کارشناسان انرژی‬ ‫با اس��تفاده از جدول داده‪/‬ستانده‪ ،‬اثر تعدیل نرخ انرژی تا‬ ‫س��طح قیمت های جهانی را در ایران بر نرخ سایر کاالها و‬ ‫س��طح زندگی با فرض ثبات دس��تمزد و نرخ سایر عوامل‬ ‫تولید بررس��ی کرده اند‪ .‬حاصل این بررسی نشان می دهد‬ ‫افزای��ش یکب��اره نرخ حامل ه��ای انرژی موج��ب افزایش‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬درصدی قیمت ها خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫بررسی ها و داده های اماری با استفاده از اخرین اطالعات‬ ‫در یک دوره ‪ ۴۰‬ساله به بررسی الگوی معادالت همزمان با‬ ‫روش براوردی ‪ ۳‬مرحله ای‪ ،‬پرداخته و اثار اقتصادی یارانه‬ ‫بنزین و میزان مصرف ان در ایران را مورد ارزیابی قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬نتایج مطالعه انجام ش��ده نشان می دهد بین یارانه‬ ‫بنزی��ن و میزان مصرف ان رابطه مثبت و معناداری وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به طوری که به ازای یک درصد افزایش یارانه بنزین‪،‬‬ ‫مص��رف ان ‪ ۶۹‬درصد افزایش می یاب��د‪ .‬به همین ترتیب‬ ‫باید گفت افزایش تولید ناشی از افزایش نرخ فراورده های‬ ‫نفتی در کل اقتصاد معادل ‪ ۴.۴۹‬درصد و افزایش شاخص‬ ‫هزینه زندگی خان��وار ‪ ۵.۳۷‬درصد خواهد بود‪ .‬بخش های‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬اب‪ ،‬ب��رق و گاز و بخش خدمات به ترتیب با‬ ‫‪ ۱۶‬و ‪ ۸.۳‬و ‪ ۵.۸‬درصد بیشترین تاثیرپذیری از میزان تورم‬ ‫را دارند‪ .‬الزم به توضیح اس��ت که دفتر مطالعات اقتصادی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی نیز با استفاده‬ ‫از جداول داده ها‪/‬ستانده ها در سال گذشته به براورد تورم‬ ‫ناش��ی از اصالح نرخ حامل های انرژی در دو حالت «فشار‬ ‫هزینه» و «فشار تقاضا» با دو گزینه «یکباره» و «پلکانی»‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬تورم ناشی از فشار هزینه‬ ‫براساس سناریوی افزایش نرخ به طور یکباره‪ ،‬شاخص نرخ‬ ‫مصرف کننده را ‪ ۶.۵۰‬و ش��اخص نرخ تولیدکننده را ‪۶.۶۵‬‬ ‫درصد افزایش می دهد‪ ،‬در حالی که براس��اس س��ناریوی‬ ‫افزایش تدریجی نرخ انرژی در طول ‪ ۴‬سال‪ ،‬رشد متوسط‬ ‫س��االنه تورم حدود ‪ ۵.۱‬درصد خواهد بود‪ .‬تورم ناش��ی از‬ ‫فش��ار تقاضا با اجرای پرداخت به ‪ ۷‬دهک اول افزون بر به‬ ‫‪ ۷.۲‬درصد تا ‪ ۴‬درصد می شود‪ .‬در بررسی اثار افزایش نرخ‬ ‫ان��رژی می توان دریافت که افزایش نرخ تمامی حامل های‬ ‫انرژی با ایجاد کاهش در انحراف‪ ،‬مصرف بی رویه انرژی در‬ ‫بخش های تولیدی و خانوار را کاهش می دهد و از س��وی‬ ‫دیگر با افزایش هزینه تولید تورم افزایش و رفاه اقتصادی‬ ‫افراد کم درامد کاهش می یابد‪.‬‬ ‫در ادام��ه بحث و باتوجه به ض��رورت تحلیل اثار کالن‬ ‫اقتصادی اصالح نرخ حامل های ان��رژی در مواردی مانند‬ ‫ت��ورم‪ ،‬عرضه و تقاض��ای کل‪ ،‬بازار کار و دس��تمزدها‪ ،‬ارز‬ ‫و ت��راز تج��اری‪ ،‬عرضه و تقاض��ای پول‪ ،‬س��اختار الگوی‬ ‫اقتصاد س��نجی ای��ران و نیز براورد ضرای��ب کوتاه مدت و‬ ‫بلند م��دت هر ی��ک از الگوهای یادش��ده و نیز متغیرهای‬ ‫مربوط به انها می پردازد تا از این طریق بتوان اثار مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم اقتصادی را در سطوح مختلف جامعه مورد‬ ‫توجه و ارزیابی کارشناسی قرار داد‪.‬‬ ‫کالم پایانی اینکه اینده اقتصاد انرژی ایران و نیز اجرای‬ ‫سیاست های جبرانی به الگوهای حرفه ای مصرف کاالها و‬ ‫خدم��ات با دوام بخش خصوصی‪ ،‬مصرف کاالها و خدمات‬ ‫ب��ی دوام بخش خصوصی‪ ،‬مصرف ان��رژی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی‪ ،‬مخ��ارج مصرفی دولت‪،‬‬ ‫درامده��ای مالیاتی‪ ،‬صادرات غیرنفتی‪ ،‬واردات‪ ،‬ش��اخص‬ ‫ن��رخ تضمینی تولید‪ ،‬تقاضای نیروی کار و عرضه اس��می‬ ‫پول نی��از جدی و مبرم��ی دارد که بای��د به طور جدی و‬ ‫تک به تک مورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫جوزپ بورل‪ ،‬مس��ئول جدید سیاست خارجی و‬ ‫امنیت مشترک اتحادیه اروپا بر لزوم انجام تالش های‬ ‫همه جانب��ه برای «زنده نگه داش��تن» برجام تاکید‬ ‫کرد و از ایران نیز خواس��ت همه مساعی خود را در‬ ‫ای��ن زمینه به کار گیرد‪ .‬بورل در مصاحبه با روزنامه‬ ‫ال پاییس اس��پانیا که روز یکشنبه همزمان با اغاز‬ ‫فعالیتش به عنوان مس��ئول عالی سیاست خارجی و‬ ‫امنیت مشترک اتحادیه اروپا انتشار یافت‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫بیشترین عالقه را برای حفظ و بقای توافق هسته ای‬ ‫داریم و از مقام های ایرانی هم می خواهیم هر چه را‬ ‫ک��ه می توانند‪ ،‬انجام دهند تا این توافق زنده بماند‪.‬‬ ‫مس��ئول جدید سیاست خارجی و امنیت مشترک‬ ‫اتحادی��ه اروپا ک��ه پیش از این مس��ئولیت وزارت‬ ‫امور خارجه اس��پانیا را برعهده داش��ت‪ ،‬با اشاره به‬ ‫یک ضرب المثل اس��پانیایی تصریح کرد‪ :‬ما اکنون‬ ‫ه��ر کاری را ک��ه می توانیم برای حفظ برجام انجام‬ ‫می دهی��م‪ .‬بورل افزود‪ :‬ما به دوس��تان ایرانی خود‬ ‫می گویی��م که بهترین کار برای انها این اس��ت که‬ ‫اجازه ندهند این توافق بمیرد‪ .‬وی هش��دار داد‪ :‬این‬ ‫ی��ک خطای بزرگ خواه��د بود که انها کاری انجام‬ ‫وزیر کش��ور با بیان اینکه در حوادث اخیر کشور‬ ‫برخ��ی به دنب��ال رقابت سیاس��ی و کس��ب منافع‬ ‫جناح��ی بودند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این موضوع موضوعی‬ ‫ملی و مربوط به امنیت کشور بود و نباید این موضوع‬ ‫را در چارچوب رقابت های سیاسی و منفعت اندیشی‬ ‫م��ورد توج��ه قرار داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی در حاشیه نشست خود با استانداران‬ ‫در جمع خبرنگاران درباره این نشس��ت توضیح داد‬ ‫و گفت‪ :‬امروز در خدمت اس��تانداران بودیم‪ .‬باتوجه‬ ‫به اغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی مقرر شد استانداران در این جلسه حضور‬ ‫داشته باشند و یک بار دیگر تمام مسیر انتخابات را‬ ‫مرور کنیم و بتوانیم گزارش هایی را از اس��تانداران‬ ‫برجام باید زنده بماند‬ ‫دهند که به مرگ و نابودی این توافق منجر شود‪.‬‬ ‫ب��ورل ‪ ۷۲‬س��اله که به عنوان یک��ی از مهره های‬ ‫کلی��دی کابین��ه «اورس��وال فون درالی��ن» رئیس‬ ‫جدی��د اتحادی��ه اروپ��ا فعالی��ت می کن��د‪ ،‬در این‬ ‫مصاحب��ه‪ ،‬تغییرات اب و هوای��ی و مهاجرت را دو‬ ‫چالش اصلی این اتحادیه در دوره جدید برشمرد و‬ ‫«ن��گاه به بیرون» و «برنامه ریزی در بعد جهانی» را‬ ‫از راهبرده��ای اصلی ان عنوان کرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫بر لزوم اتخاذ سیاس��ت های ویژه ازس��وی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا در برابر اقدامات چالش برانگیز دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا تاکی��د ک��رد‪ .‬موگرینی‬ ‫س از ‪۵‬‬ ‫شنبه ش��ب در پیامی توییتری نوش��ت که پ ‬ ‫سال سخت دوره خدمت من به پایان رسید‪ .‬از همه‬ ‫کسانی که در تبدیل کردن اتحادیه اروپا به شریکی‬ ‫قابل اتکا‪ ،‬ستون چندجانبه گرایی و مدافع سرسخت‬ ‫حقوق بش��ر همکاری کردند‪ ،‬تشکر می کنم‪ .‬پست‬ ‫خود را به دستان جوزپ بورل می سپارم‪ .‬تحلیلگران‬ ‫بین الملل��ی در بررس��ی کارنامه ‪ 5‬س��ال گذش��ته‬ ‫موگرین��ی ک��ه اکنون باید او را مس��ئول پیش��ین‬ ‫سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا خوان��د‪ ،‬معتقدند‬ ‫عملکرد او را می توان به ‪ ۲‬دوره متفاوت قبل و بعد‬ ‫از راهیاب��ی دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به‬ ‫کاخ سفید تقسیم کرد‪.‬‬ ‫«ج��وزپ بورل فونتل��س» هدایت دیپلماس��ی‬ ‫و اج��رای سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپ��ا را در‬ ‫حالی به دس��ت می گیرد که ترامپ ‪ 3‬س��الی است‬ ‫در کاخ س��فید س��اکن اس��ت و تا یک سال دیگر با‬ ‫انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا در س��ال اینده‬ ‫می�لادی روبه روخواهد ب��ود‪ .‬وی نگاهی منطقی به‬ ‫برج��ام و نقض عهد امریکا در این زمینه دارد‪ .‬بورل‬ ‫اردیبهشت امسال درباره برجام گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫ای��ران توافق هس��ته ای را پاره نک��رد و باید مانع از‬ ‫پ��اره ش��دن کامل ان ش��د‪ .‬البته محک��وم کردن‬ ‫توافق هس��ته ای ازس��وی امریکا خبر بدی اس��ت‪.‬‬ ‫این سیاس��تمدار اس��پانیایی ابان سال گذشته نیز‬ ‫با انتقاد از خروج یکجانبه امریکا از توافق هس��ته ای‬ ‫ب��ا ایران‪ ،‬تاکید ک��رد مادرید تهدیدها علیه ایران را‬ ‫نمی پذی��رد‪ .‬وی همچنی��ن در گفت وگو با ش��بکه‬ ‫رادیوی��ی «کادنا س��ر» (‪ )Cadena SER‬درباره‬ ‫برج��ام و افزایش تنش میان ای��ران و امریکا تاکید‬ ‫در حوادث اخیر به دنبال منفعت جناحی نباشید‬ ‫در این زمینه بش��نویم تا متناس��ب با شرایط‪ ،‬بستر‬ ‫همکاری و تعامل با س��ازمان های مرتبط با موضوع‬ ‫انتخاب��ات را فراهم کنیم‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به‬ ‫حوادث اخیری که با اصالح نرخ بنزین در کشور رخ‬ ‫داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این جلسه استانداران متناسب با‬ ‫استانی که در ان قرار دارند گزارشی از حوادث اخیر‬ ‫دادند‪ .‬تالش ش��د که نقاط اس��یب‪ ،‬دالیل شروع و‬ ‫نحوه مدیریت در این حوزه بررسی شود‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر شد استانداران مواردی را جمع اوری کنند‪ ،‬ان‬ ‫را به وزارت کش��ور بدهند تا وزارت کشور براساس‬ ‫اقدامات انجام ش��ده و شرایط اس��تان تصمیم های‬ ‫الزم را اتخ��اذ کن��د‪ .‬وزیر کش��ور ادام��ه داد‪ :‬مردم‬ ‫پاس��خ مناسبی را به کس��انی که موجب شرارت و‬ ‫برجام یک توافق برد‪-‬برد بین المللی بود‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید عب��اس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر‬ ‫ام��ور خارجه بعد از دو روز رایزنی و مش��اوره با مقامات‬ ‫چین درباره برجام‪ ،‬به منظور برگزاری بیست وهشتمین‬ ‫نشس��ت کارگروه مش��ورتی سیاس��ی معاونان وزیران‬ ‫خارج��ه ایران و ژاپن و ش��رکت در نخس��تین همایش‬ ‫گفت وگوی جهانی بامداد دوشنبه وارد توکیو شد‪ .‬نخستین همایش گفت وگوی‬ ‫جهانی توکیو به مناسبت شصتمین س��ال تاسیس موسسه امور بین الملل ژاپن‬ ‫با حضور ش��خصیت های سیاس��ی و علمی و رئیسان مراکز مطالعاتی کشورهای‬ ‫مختلف برگزار می ش��ود‪ .‬عراقچی قرار است در پنل اختصاصی با عنوان اقدامات‬ ‫قدرت ه��ای کلیدی در خاورمیان��ه و تاثیر انها بر امنیت بین المللی ش��رکت و‬ ‫سخنرانی کند‪ .‬معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پنل‬ ‫اختصاص��ی «اقدام های قدرت های کلیدی در خاورمیان��ه و تاثیر انها بر امنیت‬ ‫بین الملل��ی» در توکیو تاکی��د کرد‪ :‬برجام یک توافق سیاس��ی برد‪-‬برد بود که‬ ‫از طریق یک توافق س��ازنده بین المللی به دست امد‪ .‬وی افزود‪ :‬برجام تنها یک‬ ‫توافق بین ایران و امریکا نیست بلکه یک توافق بین المللی است‪.‬‬ ‫جمع بندی خسارت های قطع اینترنت‬ ‫ایس�نا‪ -‬سازمان تنظیم مقررات خسارت های وارد شده‬ ‫به اپراتورها را ‪ ۱۰۸۰‬میلیارد تومان اعالم کرده که بیشترین‬ ‫خس��ارت به ایرانسل وارد شده است‪ .‬محمد اذری جهرمی‬ ‫گفت‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ملی پس��ت کاه��ش درامد ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی روزانه را گزارش کرده اس��ت‪ .‬ای��ن امار به معنای‬ ‫اسیب دیدن بخش عمده ای از کسب وکارهای کوچک است‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات ادامه داد‪ :‬بخش اعظم خس��ارت ها مربوط به کسب وکارهاس��ت که سازمان‬ ‫فناوری اطالعات جلس��ات گوناگونی با اتاق بازرگانی‪ ،‬س��ازمان نظام صنفی رایانه ای و‬ ‫اتحادیه کس��ب وکارهای نوپا داش��ته و در حال جمع بندی خسارت های انهاست و به‬ ‫محض تکمیل اعالم می کنیم‪ .‬اتصال ایران به ش��بکه جهانی اینترنت از ش��نبه ش��ب‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬ابان‪ ،‬به دلیل ناارامی های ایجاد ش��ده در پی اجرای طرح اصالح و س��همیه بندی‬ ‫بنزین و به منظور جلوگیری از امکان سوءاس��تفاده های احتمالی از این ابزار ارتباطی‬ ‫قطع شده بود‪.‬‬ ‫مش��کالت برای انها شدند‪ ،‬دادند‪ .‬امیدوارم بتوانیم‬ ‫با هماهنگی بیش��تر امنیت مردم را که امر بس��یار‬ ‫مهمی اس��ت به نحو احسن مورد توجه قرار دهیم‪.‬‬ ‫با همه اقدام هایی که ازس��وی دش��منان و معاندین‬ ‫در این حوزه رخ داد‪ ،‬موضوع قابل توجه این اس��ت‬ ‫که مردم کماکان باوجود شرایط کنونی و مشکالتی‬ ‫که در برخ��ی حوزه ها به دلیل تحریم ها وجود دارد‬ ‫حامی انقالب و نظام هس��تند و همگی ما و مردم با‬ ‫اراده و دقت الزم پش��ت س��ر رهبر معظم انقالب و‬ ‫همگام با دولت ثابت می کنیم که در همه ش��رایط‬ ‫مردم پش��تیبان انقالب هس��تند‪ .‬وزیر کشور گفت‪:‬‬ ‫کس��انی که در این زمینه به دلیل اطالع نداشتن از‬ ‫ابعاد‪ ،‬قضاوت هایی کردند باید تامل بیشتری داشته‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه وضعیت برخورد نظامی نخواهیم رس��ید‬ ‫و س��رانجام کار به عقالنیت ختم خواهد ش��د‪ .‬وزیر‬ ‫خارجه پیشین اسپانیا درباره رویکرد کاخ سفید در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬اق��دام ترامپ نه تنها نقض برجام‪،‬‬ ‫بلکه از اساس خروج از ان بود‪ .‬ایران برجام را نقض‬ ‫نکرده اس��ت؛ باالتر رفتن میزان اورانیوم غنی سازی‬ ‫ش��ده فقط در راس��تای مس��ائل فنی ب��وده و فکر‬ ‫نمی کنم اراده دیگری پشت این تصمیم ایران بوده‬ ‫باش��د‪ .‬درهمین حال وزیر ام��ور خارجه امریکا در‬ ‫بیانیه ای از اغاز به کار روسای جدید کمیسیون اروپا‬ ‫به عنوان فرصتی برای ترغیب کشورهای اروپایی به‬ ‫هم سویی با سیاست های ضدایرانی امریکا استفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مایک پمپئ��و‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا‬ ‫امیدوار اس��ت بتوان��د با این گروه جدید ریاس��ت‬ ‫در کنار پارلمان اروپا‪ ،‬در راس��تای پیش��برد اهداف‬ ‫مش��ترک فعالیت کند‪ .‬این[اهداف] شامل تقویت‬ ‫روابط‪ ،‬ارتقای استقالل اروپا در زمنیه انرژی و مقابله‬ ‫با چالش های مش��ترک علیه امنی��ت و ارزش های‬ ‫دموکراتیک‪ ،‬از جمله تهدیدهای ناش��ی از روسیه‪،‬‬ ‫حزب کمونیسم چین و ایران‪ ،‬می شوند‪.‬‬ ‫باش��ند‪ .‬این نوع قضاوت ها برای نیروهایی که برای‬ ‫امنیت مردم و دفاع از امنیت انها در مقابل کسانی‬ ‫که قصد ایجاد مشکالتی برای مردم داشتند‪ ،‬شرایط‬ ‫سختی را گذراندند درست نیست‪ .‬نباید به گونه ای‬ ‫صحبت کنیم که زحمات انها نادیده گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصریح ک��رد‪ :‬برخی جریانات در این‬ ‫موضوع فکر کردند که اکنون بس��تر سیاسی خوبی‬ ‫برای رقابت وجود دارد‪ .‬مسائلی را مطرح کردند که‬ ‫خود مردم قضاوت خواهند کرد‪ .‬ما باید توجه کنیم‬ ‫که این موضوع مربوط به امنیت‪ ،‬اقتدار و منافع ملی‬ ‫اس��ت‪ .‬نباید این موضوع را در چارچوب رقابت های‬ ‫سیاسی‪ ،‬مسائل جناحی و منفعت اندیشی قرار داده‬ ‫و استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معافیت مالیاتی فعالیت های انتشاراتی‪ ،‬فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫ایرنا‪ -‬براس��اس یکی از بندهای پیش نویس‬ ‫الیحه بودجه ‪« ،۹۹‬تمامی فعالیت های انتشاراتی‬ ‫و مطبوعاتی‪ ،‬فرهنگ��ی و هنری دارای مجوز از‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مشمول ‪۵۰‬‬ ‫درصد معافیت مالیاتی هس��تند» که این بند با‬ ‫دستور محمدباقر نوبخت حذف شد؛ بنابراین‪ ،‬این فعالیت ها‬ ‫کم��اکان از معافیت ‪ ۱۰۰‬درصدی برخ��وردار خواهند بود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬دستور معاون‬ ‫رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‬ ‫در زمین��ه پیش نویس یک��ی از تبصره ه��ای الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬اس��ت‪ .‬ای��ن تصمی��م به منظ��ور حمایت از‬ ‫هنرمن��دان‪ ،‬کمک به بهب��ود صنایع فرهنگی و‬ ‫تقویت مش��اغل فرهنگی و هنری اتخاذ شده و‬ ‫تاثیر مضاعف و مهمی بر س��رانه مصرف کاالها‬ ‫و محصوالت فرهنگی خواهد داشت‪ .‬سیدعباس‬ ‫صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در روزهای گذشته‬ ‫و در پی قوت گرفتن حذف معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ‪،‬‬ ‫رس��انه و هن��ر‪ ،‬در نامه ای به مع��اون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫س دفتر رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫رئی ‬ ‫خواستار بازنگری در این تصمیم شد‪.‬‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه ‪۹۹‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬محمدباقر نوبخت درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس در امسال برای این موضوع ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد و دولت این اعتبار را به ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان افزایش داد‪ .‬رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه افزود‪ :‬تصمیم داریم برای سال ‪ ۹۹‬نیز ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫دستور ویژه برای توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار‬ ‫ش�اتا ‪ -‬ازس��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فاز نخست‬ ‫برنامه توس��عه مناطق محروم و کمتربرخوردار تا پایان دوره‬ ‫دولت تدبیر و امید با هدف توس��عه ‪ ۱۲‬اس��تان منتخب در‬ ‫ابعاد مختلف بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اس��تانداران‬ ‫این استان ها ابالغ شد‪.‬‬ ‫این ابالغ در راس��تای سیاست های وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مبنی بر توس��عه صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری مناطق‬ ‫مح��روم و کمت��ر برخ��وردار‪ ،‬ایجاد موتور مح��رک تولید و‬ ‫افزایش توازن توس��عه ای و پیش��رانی در این اس��تان ها بوده‬ ‫است‪ .‬در این راستا تمامی حوزه های ستادی و سازمان های‬ ‫توس��عه ای و س��ازمان های اس��تانی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مکلفن��د با پیگیری اج��رای برنامه های مرتبط با‬ ‫توان انجام وظایف از ضروریات عقلی داوطلبان است‬ ‫ایرنا‪ -‬عباسعلی کدخدایی‪ ،‬قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در حساب‬ ‫کاربری خود در توییتر به افرادی که قصد دارند در انتخابات یازدهمین دوره‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ثبت نام کنند‪ ،‬توصیه هایی کرد‪ .‬وی در نخستین‬ ‫توصی��ه خود خطاب ب��ه داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم‪ ،‬نوش��ت‪ :‬از روز‬ ‫یکشنبه ثبت نام داوطلبان نمایندگی اغاز شد‪ .‬مرور مواد ‪ ۲۹ ،۲۸‬و ‪ ۳۰‬قانون‬ ‫انتخابات توصیه می ش��ود‪ .‬سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد‪ :‬عالوه بر داشتن شرایط قانونی‪ ،‬دارا‬ ‫بودن شایستگی و توان انجام وظایف خطیر نمایندگی از جمله ضروریات عقلی است‪.‬‬ ‫پیش بینی ثبت نام ‪ ۳‬هزار داوطلب در تهران‬ ‫مهر‪ -‬معاون سیاسی اجتماعی فرماندار تهران با بیان اینکه در حوزه انتخابیه‬ ‫ته��ران براورد ما ثبت نام باالی ‪ ۳‬هزار داوطلب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه می کنیم‬ ‫داوطلبان س��ریع تر برای ثبت نام اقدام کنند‪ .‬نظام ملکش��اهی‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫اجتماعی فرماندار تهران در حاشیه بازدید از روند ثبت نام داوطلبان یازدهمین‬ ‫دوره نمایندگی مجلس ش��ورای اس�لامی در ساختمان ش��ماره ‪ ۲‬فرمانداری‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬مدرک تحصیلی تایید ش��ده ازسوی دانش��گاه محل تحصیل مهم ترین مشکل متقاضیان‬ ‫ثبت نام در انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس است‪.‬‬ ‫ماموریت خود‪ ،‬با حمایت و پش��تیبانی استانداران محترم در‬ ‫اس��تان های ذی ربط‪ ،‬اق��دام و گزارش های دوره ای را به طور‬ ‫ماهانه به دفتر سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی این وزارتخانه‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬گفته ش��ده به منظور پیشبرد و حل مشکالت‬ ‫در اجرای برنامه های ابالغی‪ ،‬جلس��ات مورد نظر با محوریت‬ ‫معاون��ت ط��رح و برنامه این وزارتخانه در محل اس��تانداری‬ ‫اس��تان ذی ربط‪ ،‬برای تدوین م��دل اجرایی و مالی هر کدام‬ ‫از پروژه ها و تعیین وظایف اس��تان ها و نیز نظارت بر فرایند‬ ‫اجرای برنامه ها تش��کیل خواهد ش��د‪ .‬همچنین در صورت‬ ‫لزوم به تغییر و اصالح در برنامه ها‪ ،‬مراتب مس��تقیم ازسوی‬ ‫معاونت طرح و برنامه به سازمان ها و اداره های ذی ربط ابالغ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫فرات و نجف در اماده باش کامل‬ ‫به دنبال ش��دت یافتن موج اعتراض ها و اقدام ه��ای خرابکارانه در نجف و کربال فرماندهی عملیات فرات‬ ‫میان��ی و رئی��س پلیس نجف تمام نیروهای امنیت��ی را فراخوانده و حالت فوق الع��اده اعالم کردند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که مس��یرهای اصلی کربال همچنان ازسوی معترضان مس��دود است‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل‬ ‫از س��ایت شبکه س��ومریه نیوز عراق‪ ،‬فرماندهی عملیات فرات و فرماندهی پلیس نجف ضمن اعالم حالت‬ ‫اماده باش کامل تمام نیروهای خود را فراخواندند‪ .‬لوی الیاس��ری‪ ،‬اس��تاندار نجف از دولت فدرال خواست‬ ‫فوری برای توقف خونریزی ها در این اس��تان وارد عمل ش��ود و تحقیقاتی را درباره حوادث این ش��هر اغاز‬ ‫کند‪ .‬برهم صالح‪ ،‬رئیس جمهوری عراق در تماس تلفنی با استاندار نجف تاکید کرد راه حل های گره گشایی‬ ‫ب��رای وقایع نجف وجود دارد و ریاس��ت جمهوری اوضاع و بح��ران را دنبال می کند‪ .‬یک مقام امنیتی اعالم‬ ‫ک��رد نیروه��ای امنیتی در نج��ف به حالت اماده باش کام��ل درامدند‪ .‬این مقام تاکید ک��رد این نیروها در‬ ‫وضعیت باالترین س��طح هش��دار (ج) یعنی هشدار ‪ ۱۰۰‬درصدی قرار گرفتند‪ .‬بعد از تظاهرات روز گذشته‬ ‫و تالش تظاهرکنندگان برای یورش به س��اختمان اس��تانداری تنش در کربال حاکم ش��ده است‪ .‬امروز نیز‬ ‫تظاهرکنندگان مس��یرهای اصلی این شهر را مسدود کردند‪ .‬همچنین تظاهرکنندگان شب گذشته سعی‬ ‫کردند به ساختمان استانداری هجوم ببرند که نیروهای امنیتی با توسل به گاز اشک اور و بمب های صوتی‬ ‫انها را متفرق کردند‪ .‬معترضان مس��یرهای اصلی و تجاری مرکز کربال از جمله مس��یرهای الضریبه‪ ،‬محله‬ ‫البلدیه‪ ،‬الجایر‪ ،‬السناتر و پل الضریبه را بستند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر امور خارجه عمان که به تهران س��فر‬ ‫ک��رده با همتای ایرانی خود دیدار کرد‪ .‬یوس��ف بن‬ ‫علوی که به تهران سفر کرده‪ ،‬با حضور در ساختمان‬ ‫شماره یک وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف‬ ‫دیدار و گفت وگو کرد‪.‬به نظر می رس��د این سفر در‬ ‫راستای گفتگو درباره مناسبات دوجانبه و تحوالت‬ ‫منطقه ای و بح��ث و تبادل نظر درباره ابتکار «صلح‬ ‫هرمز» صورت گرفته است‪ .‬پیش از این سید عباس‬ ‫موسوی‪،‬سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر یکی‬ ‫دو مق��ام خارجی به ایران خب��ر داده بود که پس از‬ ‫نهایی شدن اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش روزنامه فرامنطقه ای الشرق‬ ‫االوس��ط‪ ،‬نماین��دگان جنبش ام��ل و جریان ازاد‬ ‫ملی در پارلمان لبن��ان پیش بینی کردند که دولت‬ ‫جدید این کشور طی هفته جاری تشکیل شود‪.‬این‬ ‫نماین��دگان با توجه به اغاز گفت وگوهای پارلمانی‪،‬‬ ‫هفت��ه جاری را برای تش��کیل دولت لبنان «تعیین‬ ‫کننده» خواندند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش مناف��ن‪ ،‬خال��د الج��اراهلل‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر خارجه کوی��ت درباره ح��ل بحران‬ ‫روابط کش��ورهای عربی گفت‪ :‬نش��انه های مثبتی‬ ‫از کاهش اختالف ها در حال مش��اهده اس��ت‪ .‬این‬ ‫بحران ب��ه زودی حل می ش��ود‪ .‬همچنین اجالس‬ ‫سران ش��ورای همکاری خلیج فارس در عربستان‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬وی درباره برجام نیز گفت‪ :‬ما چند‬ ‫ماه ش��اهد افزایش تنش ه��ا در زمینه برجام بودیم‬ ‫ام��ا اکنون ارامش تا حدی در موضوع توافق با ایران‬ ‫برقرار ش��ده است‪ .‬معاون وزیر خارجه کویت درباره‬ ‫طرح صلح هرمز ه��م گفت‪ :‬کویت از طرح هایی که‬ ‫برای افزایش ثبات و امنیت در منطقه باشد استقبال‬ ‫می کند و به این طرح ها با دید مثبت می نگرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گ��زارش طلوع نی��وز‪ ،‬صدیق صدیقی‪،‬‬ ‫سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در سخنانی‬ ‫اع�لام کرد اگ��ر طالبان پیش��نهاد امری��کا درباره‬ ‫اتش بس را بپذیرد‪ ،‬گفت وگوهای مس��تقیم میان‬ ‫دولت افغانس��تان و طالب��ان می تواند اغاز ش��ود‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه افغانستان در کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی در اینباره گفت‪ :‬امیدواری ما این اس��ت‬ ‫که طالبان با پذیرش اتش بس موافقت کنند‪ ،‬زیرا ما‬ ‫بر این باوریم که در حال حاضر بهترین فرصت برای‬ ‫پایان جنگ است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش النش��ره حیدر العبادی‪ ،‬رئیس‬ ‫ائت�لاف النصر عراق تاکی��د ک��رد‪ :‬در روند تعیین‬ ‫نامزد به دس��ت گرفتن پس��ت نخس��ت وزیری این‬ ‫کش��ور مش��ارکتی ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬من تاکید دارم‬ ‫که مواضعم در راستای منافع ملت و اصالح کشور و‬ ‫دفاع از این سرزمین براساس مسئولیت ملی باشد؛‬ ‫نه برای رقابت و به دست گرفتن پست و منصب‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش النش��ره‪ ،‬عبداللطیف الزیانی‪،‬‬ ‫دبیر کل ش��ورای همکاری خلیج فارس از برگزاری‬ ‫چهلمین نشس��ت سران این ش��ورا در ریاض خبر‬ ‫داد‪ .‬وی تاکید کرد قرار اس��ت این نشس��ت ‪ ۱۹‬اذر‬ ‫در ریاض به ریاس��ت س��لمان بن عبدالعزیز پادشاه‬ ‫عربستان برگزار ش��ود‪ .‬الزیانی افزود‪ :‬سران شورای‬ ‫هم��کاری خلیج ف��ارس در زمینه ه��ای مختل��ف‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬نظام��ی‪ ،‬دفاع��ی‪ ،‬امنیت��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی تبادل نظر خواهند کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گ��زارش اس��پوتنیک‪ ،‬مظلوم عبدی‪،‬‬ ‫فرمانده کل نیروهای س��وریه دموکرات (قس��د) با‬ ‫انتشار یک پس��ت توییتری از توافق با طرف روسی‬ ‫برای اس��تقرار نظامیان این کشور در برخی مناطق‬ ‫اس��تان های الحس��که و الرقه خبر داد‪ .‬پیش از این‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روس��یه و رجب‬ ‫طی��ب اردوغان‪ ،‬همتای ت��رک وی توافقنامه ای در‬ ‫زمین��ه پایان دادن به تنش ها در مرزهای س��وریه و‬ ‫ترکیه امضا کرده بودند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ریک پ��ری‪ ،‬وزیر ان��رژی امریکا به طور‬ ‫رس��می از این س��مت خداحافظی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫راش��اتودی‪ ،‬وی اس��تعفای خود را پس از ان اعالم‬ ‫کرد ک��ه برخی گزارش ها حاک��ی از ان بود که وی‬ ‫ب��ا تماس جنجالی و بحث برانگیز ترامپ و والدیمیر‬ ‫زلنس��کی‪ ،‬رئیس جمهوری اوکرای��ن ارتباط دارد‪.‬‬ ‫افش��ای محت��وای گفت وگ��وی تلفن��ی ترامپ و‬ ‫زلنس��کی که به اوکراین گیت معروف شده‪ ،‬عاملی‬ ‫شد تا کنگره امریکا طرح استیضاح وی را جدی تر از‬ ‫پیش پیگیری کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬وزارت دفاع روسیه‬ ‫از س��اخت «میدان راداری همه جانبه» برای مقابله‬ ‫با موش��ک های کروز خبر داده است‪ .‬هدف از ایجاد‬ ‫این سامانه راداری جدید‪ ،‬دفاع از مرزهای کشور در‬ ‫مقابل حمالت موش��کی عنوان شده است‪ .‬براساس‬ ‫بیانیه وزارت دفاع روس��یه‪ ،‬این س��امانه راداری که‬ ‫تمامی مرزهای کش��ور را پوشش می دهد‪ ،‬توانایی‬ ‫شناسایی موش��ک های کروز بالستیک و هواپیما را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬رهب��ر کاتولیک های جه��ان واکنش‬ ‫نیروه��ای امنیت��ی به معترض��ان در ع��راق را که‬ ‫براس��اس امارها به کشته ش��دن بیش از ‪ ۴۰۰‬تن‬ ‫منجر ش��ده‪ ،‬محکوم کرد‪ .‬به گ��زارش رویترز‪ ،‬پاپ‬ ‫فرانس��یس گفت‪ :‬من اوضاع عراق را با نگرانی دنبال‬ ‫می کنم و متوجه ش��دم ک��ه اعتراض های روزهای‬ ‫گذش��ته در عراق با پاسخی «خش��ن» روبه رو بوده‬ ‫که در نتیجه ان ده ها تن کشته شدند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکیدکرد‪:‬‬ ‫اینده اقتصاد انرژی‬ ‫و سیاست های‬ ‫جبرانی‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ایدرو فیلتر‬ ‫اب شیرین کن‬ ‫می سازد‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫تزریق تسهیالت مسکن‬ ‫به رگ تولید‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫تایرسازان پاسخگو باشند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪:‬تایرخودروازنیمهنخس��تس��الگذشته‬ ‫وقتی برخی کامیون دارها به دلیل کمبود تایرهای سنگین و گرانی‬ ‫ان معترض و دس��ت به اعتصاب زدند‪ ،‬خبر س��از ش��د‪ .‬خرداد نقطه‬ ‫اغاز مش��کالت این صنف در کش��ور بود‪ .‬چند برابر ش��دن خبرساز‬ ‫ش��د نرخ نهاده های تولید در سال ‪(۹۷‬البته روند صعودی نرخ مواد‬ ‫اولیه به طور غیرمعمول از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۵‬اغاز شد و صنعتگران‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اعالم کردند ماهانه قیمت مواد اولیه در حال‬ ‫افزایشاست)قیمتمحصولنهاییراافزایشوازسویدیگرکمبود‬ ‫نقدینگ��ی تیراژ تولی��د را کاهش داد‪ .‬این عوام��ل در کنار یکدیگر‬ ‫مش��کالت بازار و صاحبان خودرو را رقم زد‪ .‬اگر پیش از این فعاالن‬ ‫بازار از رکود بازار گالیه مند بودند این بار با افزایش قیمت ها و کاهش‬ ‫تیراژ‪ ،‬دست به دپو قطعات زدند تا به قول خودشان بازار به ثبات برسد‬ ‫و کمتر متضرر شوند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ دالر و س��که منجربه تش��کیل بازار س��یاه در حوزه‬ ‫قطعات لوازم یدکی ش��د و احمد کریمی‪ ،‬رئیس تشکل های صنفی‬ ‫ک را در مدت‬ ‫کامی��ون داران عنوان کرده بود این امر قیمت الس��تی ‬ ‫چند ماه حدود ‪ ۱۰‬برابر افزایش داد‪.‬‬ ‫کامیون و خودروهای سنگین چون یکی از عوامل چرخه تولید در‬ ‫امر توزیع سراسری محصوالت به شمار می روند اعتراض و اعتصاب‬ ‫انها دردسرساز شد‪ .‬با پیگیری های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نیز وزارت راه و شهرس��ازی در نهایت توزیع تایر به ش��کل تعاونی و‬ ‫دولتی برنامه ریزی ش��د و بخش��ی از مشکالت موجود در بازار لوازم‬ ‫یدکی به ویژه در حوزه تایرهای س��نگین حل ش��د‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫واردات تایرهای س��نگین ب��ا ارز دولتی کمبود ب��ازار را تا حدودی‬ ‫جب��ران کرد و یک��ی از رانندگان تریلر در گفت وگو با‬ ‫عنوان‬ ‫ک دولتی داده می شود که‬ ‫کرد‪ ،‬براس��اس پیمایش خودرو‪ ،‬الس��تی ‬ ‫تعیین عدد پیمایش‪ ،‬نخست رضایت بخش نبود زیرا پس از ‪۳۰‬هزار‬ ‫کیلومتر پیمایش یک جفت تایر دولتی تعلق می گرفت اما در ادامه‬ ‫این عدد اصالح و به ‪۱۵‬هزار کیلومتر پیمایش کاهش یافت‪.‬‬ ‫در ادامه گالیه هایی از س��وی مجریان قانون گذار نسبت به عرضه‬ ‫تایرهای تاریخ گذش��ته به وجود امد‪ .‬البته پیش تر موضوع بازار داغ‬ ‫قطعات کارکرده پیش امده بود که با کاهش قدرت خرید مردم بازار‬ ‫قطعاتاستوکوکارکردهداغشدهاست‪.‬بسیاریازصاحبانخودرو‬ ‫عنوان می کنند قطعات کارکرده برندهای معروف بهتر از قطعات نو‬ ‫بی کیفیت است‪ .‬در این باره تایر هم مستثنا نیست‪ .‬احتکار تایر برای‬ ‫ثبات بازار و افزایش قیمت ها منجربه کمبود تایر در بازار ش��د اما در‬ ‫نهایت با عادی شدن روند تولید و توزیع‪ ،‬این تایرها وارد بازار شدند‬ ‫که تاریخ بیش��تر انها منقضی شده بودند‪ .‬رئیس کمیته حمل ونقل‬ ‫کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت گفته بود‪ ،‬عرضه الس��تیک های تاریخ مصرف گذشته در بازار‪،‬‬ ‫بازیباجانمردماس��توبه طورحتممس��بباناینموضوع‪،‬تخلف‬ ‫غیرقابل جبرانی را انجام داده اند‪ .‬ش��ادمهر کاظم زاده در واکنش به‬ ‫موضوع های مطرح ش��ده درباره عرضه الستیک های تاریخ مصرف‬ ‫گذش��ته در بازار‪ ،‬اظهار کرده بود‪ ،‬این مسئله به هیچ وجه قابل قبول‬ ‫نیست زیرا فروش الستیک های منقضی شده‪ ،‬موجب افزایش بروز‬ ‫حوادث رانندگی می ش��ود‪ .‬وی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫نیز وزارت راه و شهرسازی خواسته بود به عنوان متولیان اصلی حوزه‬ ‫عرضه الس��تیک و حمل ونقلبایدنس��بتبه موضوعپاسخ شفاف و‬ ‫دقیق بدهند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته حمل ونقل کمیس��یون عم��ران مجلس هم اعالم‬ ‫کرده بود‪ ،‬اماده دریافت مس��تندات مربوط به عرضه الستیک های‬ ‫تاریخمصرفگذشتهوبررسیدقیقاینموضوعاستزیرابااستفاده‬ ‫از این الس��تیک ها خطر بروز ترکیدگی تایر و تصادف چندین برابر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حتی در اس��تفاده از تایرهای کارکرده این موضوع هم مطرح شد‬ ‫ک��ه چگونه این تایرها ازم��ون معاینه فنی را می گذرانند که عباس‬ ‫مجیدی نژاد‪ ،‬مدیر انجمن صنفی معاینه فنی خودروهای کش��ور‪،‬‬ ‫عنوان کرده بود بس��یار از رانندگان ب��ا کرایه تایرها‪ ،‬پس از دریافت‬ ‫برگه معاینه فنی دوباره مبادرت به اس��تفاده از تایرهای مس��تهلک‬ ‫خود می کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر مش��کالت تامین تایرهای سنگین رفع شده(البته‬ ‫ب��اوارداتن��ه تولی��ددرداخلکهنیازبهبررس��یدارد) اما در حوزه‬ ‫الستیک های س��بک هنوز اماواگرهایی وجود دارد‪ .‬گفته می شود‬ ‫برخی تولیدکنندگان داخلی در پی گرانی بنزین از عرضه تایر به بازار‬ ‫خ��ودداری می کنند که این امر منجربه گرانی و کمبود تایر در بازار‬ ‫کش��ور شده اس��ت‪ .‬اگرچه مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن صنفی‬ ‫تای��ر در گفت وگ��و با‬ ‫ای��ن موضوع را رد و عن��وان کرده این‬ ‫موضوع صحت ندارد(خودداری تایرساز از عرضه تایر)‪ .‬وی می گوید‪،‬‬ ‫ش��ایعه پراکنی در شرایط حس��اس فعلی و وضعیت تحریمی فقط‬ ‫س��بب می شود دالل ها سوءاس��تفاده کنند‪ .‬به وجود اوردن چنین‬ ‫فضاهایی شرایط را به سود فعالیت سوداگران برای گران فروشی در‬ ‫بازار تایر فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژ داخل پاسخگو نیست‬ ‫عرضه نشدن تایر از سوی تولیدکنندگان در حالی از سوی انجمن‬ ‫صنف��ی تایر رد می ش��ود که فعاالن بازار از کمب��ود تایر می گویند‪.‬‬ ‫غف��ور جعف��ری از فعاالن بازار ل��وازم یدکی خ��ودرو در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫در این باره گفت‪ :‬حدود یک س��ال اس��ت که فروش��گاه‬ ‫خ��ود را در ب��ازار لوازم یدکی‪ ،‬با افزایش تقاض��ا بزرگتر کرده ایم‪ .‬در‬ ‫ادام��ه از تولیدکنندگان درخواس��ت تایر کردیم‪ .‬با وجود بررس��ی‬ ‫حساب های خریدوفروش این فروشگاه از سوی کارشناسان مربوط‬ ‫به توزیع تولیدکنندگان اما اقدام عملی انجام نش��ده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان درباره همکاری نکردن در دادن تایرهای مورد نیاز‬ ‫عن��وان می کنند‪ ،‬درحال حاضر قادر به پش��تیبانی نمایندگی های‬ ‫قدیمی خود نیس��تیم و با تیراژ تولیدی که دارند و کمبودی که در‬ ‫تهیه مواد اولیه دارند‪ ،‬نمی توانند نمایندگی جدید بپذیرند‪ .‬از این رو‬ ‫عنوان می ش��ود اگر به عنوان مثال نمایندگی درخواس��ت ‪ ۱۰‬سبد‬ ‫کاال داش��ته باش��د فقط‪ ۲‬س��بد ان قابل تامین است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کمبود وجود دارد یا خیر مش��خص نیست‪ .‬اگر بپذیریم که به دلیل‬ ‫کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان نمی توانند به اندازه نیاز بازار تیراژ‬ ‫تولید داش��ته باشند این پرس��ش پیش می اید که چرا مانع واردات‬ ‫مذاکره با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ ‬ ‫می شوند؟ تولیدکنندگان تایر در‬ ‫تج��ارت‪ ،‬اع�لام کرده اند‪ ،‬می توانند نیاز کل ب��ازار داخل را در حوزه‬ ‫تایرهای سبک پوشش دهند از این رو نباید اجازه واردات داده شود‪.‬‬ ‫این دو تناقض‪ ،‬تیراژ پایین و ممنوعیت واردات منجربه کمبود تایر‬ ‫در بازار و گرانی کاال شده است‪ .‬جعفری اضافه کرد‪ :‬در حوزه رینگ‬ ‫تایر هم همین مش��کل وجود دارد‪ .‬رین��گ خودروهای وارداتی در‬ ‫بازار دچار افت شده و سازندگان داخلی اجازه واردات را نمی دهند‪.‬‬ ‫به این ترتیب با وجود کمبود مواد اولیه ای که تولیدکنندگان به ان‬ ‫اش��اره دارند و توجیه پذیر نبود تیراژ تولید رینگ های خودروهای‬ ‫وارداتی مشکالتی در این حوزه به وجود امده است‪ .‬صاحب خودرو‬ ‫یک میلیارد تومانی‪ ،‬رینگ فوالدی داخلی استفاده نمی کند‪ .‬رینگ‬ ‫دارای تنوع زیادی اس��ت که تنها چند مدل محدود در کشور تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬این فعال بازار ل��وازم یدکی خودرو تصریح کرد‪ :‬محصول‬ ‫مورد تقاضا موجود نباشد منجربه افزایش قیمت ها و ایجاد بازار سیاه‬ ‫می شود و اینکه صاحبان خودرو از قطعات کارکرده استفاده کنند‪.‬‬ ‫در نهایت هم این عوامل زمینه ساز قاچاق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ در بازار‬ ‫جعفری با بیان اینکه نرخ تایر در بازار افزایش یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تایرهای خارجی جفتی ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬هزار تومان گران تر ش��ده اند و‬ ‫درحوزهتایرهایداخلیباوجودوضعیتموجودبازارانهاپیش بینی‬ ‫می ش��ود تا پایان س��ال بین‪ ۱۵‬تا‪۲۵‬درصد تولیدکنندگان به بهانه‬ ‫گرانی بنزین قیمت محصوالت شان را باال ببرند‪ .‬جعفری در این باره‬ ‫که عنوان می ش��ود بخش��ی از کمبود تایر در چند روز گذش��ته به‬ ‫خ��ودداری تولیدکنن��دگان از عرضه تایر برمی گ��ردد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫یادداشت‬ ‫بازارسازی ضرورتی برای تولید در مقیاس‬ ‫محمدرض�ا نجف�ی‪ -‬عض�و‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ :‬امروز مهم ترین کار‬ ‫برای صنع��ت که باید حاکمیت اعم‬ ‫از دولت و مجلس انجام دهند بهبود‬ ‫فضای کسب وکار است‪ .‬به این معنی‬ ‫که موانع خارج از اراده تولیدکننده‬ ‫که تولید را سخت کرده است برداشته شود‪.‬‬ ‫ای��ن کار باید در مجموع��ه حاکمیت ادامه‬ ‫پی��دا کند تا صنعت دسترس��ی ب��ه بازارهای‬ ‫هدف ب��رای ص��ادرات و ارائه خدم��ات خود‬ ‫داشته باشد و بتواند ملزومات تولید را از جمله‬ ‫س��رمایه‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت‪ ،‬فناوری و‬ ‫دانش فنی را به دست اورد‪.‬‬ ‫به این ترتیب ضمن دسترسی به نهاده های‬ ‫تولی��د ب��ه بازارهای ه��دف نیز برس��د‪ .‬این‬ ‫مهم ترین مس��ئله ای اس��ت که در صنعت در‬ ‫ش��کل کالن و در شکل خرد در صنعت قطعه‬ ‫نیاز است‪ .‬اگر روال تولید در داخل روان شود‬ ‫تولیدکنن��ده می تواند ب��ه بازارهای‬ ‫بین المللی دسترس��ی داش��ته باشد‬ ‫و ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درص��د تولیدات خود را‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی مقی��اس‬ ‫اقتص��ادی تولید افزای��ش می یابد و‬ ‫در نتیجه قیمت تمام ش��ده کاهش‬ ‫یافته و با رقابتی تر ش��دن تولید‪ ،‬دسترسی به‬ ‫تجهیزات و فناوری نیز ممکن می شود‪ .‬همین‬ ‫امر خود در تیراژ تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫تم��ام این موارد ب��ه سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی کش��ور کم��ک می کن��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مهم تری��ن وظیف��ه حاکمی��ت بهب��ود فضای‬ ‫کسب وکار در کشور است‪.‬‬ ‫به این معنا در ش��کل خرد کمیسیون و به‬ ‫معنای جامع تر مجلس‪ ،‬در این راستا همنوا و‬ ‫همراه دولت هستند‪.‬‬ ‫همچنان که در برنامه شش��م توس��عه نیز‬ ‫گام ها و اقدامات مهم��ی برای بهبود وضعیت‬ ‫تولید برداشته شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از موان��ع تولی��د هزینه ه��ای مالی‬ ‫تحمیل ش��ده بر ان است اما معتقدم بیش از‬ ‫تمام مولفه ها این مقیاس اقتصادی و راندمان‬ ‫و بهره وری تولید است که در کاهش قیمت ها‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫در نتیجه مهم ترین کار در این امر دسترسی‬ ‫به بازار فراملی اس��ت بنابراین بازارسازی برای‬ ‫محصوالت ضروری است‪.‬‬ ‫ص��ادرات یک��ی از مجرای��ی اس��ت ک��ه‬ ‫می توانی��م از این طریق تیراژ تولید را افزایش‬ ‫داده و تولی��د در مقی��اس اقتصادی داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن وظیفه حاکمیت اس��ت تا با مس��تعد‬ ‫ک��ردن فض��ا ب��ه تولیدکنن��ده کم��ک کند‬ ‫محص��والت خود را ص��ادر کن��د؛ بنابراین با‬ ‫بهبود فضای کسب وکار تمام مولفه های مورد‬ ‫انتظار صنعتگران و در شکل خرد قطعه سازان‬ ‫تحقق می یابد‪.‬‬ ‫تولید حدود ‪ ۳۹۵‬هزار خودرو سواری در ‪ ۷‬ماه امسال‬ ‫بررس��ی اماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت حاک��ی از تولید ‪۳۹۴‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خ��ودروی س��واری از س��وی خودروس��ازان از‬ ‫ابتدای امس��ال تا پایان مهر اس��ت؛ اماری که‬ ‫افت ‪۳۵.۸‬درصدی در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر پایه امارهای یاد شده‪ ،‬در‬ ‫‪ ۷‬ماهه امس��ال ‪۳۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬وانت تولید شد‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد‬ ‫‪۵.۳‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫در این مدت‪ ،‬هزار و ‪ ۷۰‬اتوبوس‪ ،‬مینی بوس‬ ‫و ون و همچنی��ن ‪۲‬ه��زار و ‪ ۴۴۴‬کامی��ون‪،‬‬ ‫کامیون��ت و کش��نده از س��وی خودروس��ازان‬ ‫تولی��د ش��د ک��ه ب��ه ترتی��ب رش��د منف��ی‬ ‫‪۵۷.۴‬درص��دی و منفی ‪۶۶.۲‬درصدی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬در مدت یاد ش��ده ‪۲۳۲‬‬ ‫کمبای��ن تولید ش��د ک��ه در مقایس��ه با ‪۵۶۰‬‬ ‫کمباین تولید شده در ‪ ۷‬ماه سال گذشته افت‬ ‫‪۵۸.۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫تولید ‪۱۰‬هزار و ‪ ۷۶۲‬تراکتور از جمله نکات‬ ‫مثبت این امار اس��ت که با رشد ‪۲۰.۲‬درصدی‬ ‫در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال ‪ ۹۷‬به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تولید پارس خودرو از ‪ ۶۱‬هزار دستگاه گذشت‬ ‫بررس��ی اماره��ای س��امانه ک��دال حاکی از‬ ‫تولی��د ‪۶۱‬ه��زار و ‪ ۷۱۷‬خودرو از س��وی گروه‬ ‫پارس خ��ودرو از ابتدای امس��ال ت��ا پایان ابان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بیش��ترین تولیدات این گروه‬ ‫از خان��واده ‪( X ۱۰۰‬پرای��د) اس��ت که در این‬ ‫مدت موفق به تولید ‪۵۸‬هزار و ‪ ۹۷‬دس��تگاه از‬ ‫ان شد‪.‬‬ ‫برپایه امارهای سامانه یاد شده‪ ،‬پارس خودرو‬ ‫در این م��دت ‪۲‬هزار و ‪ ۹۲۰‬خ��ودرو در گروه‬ ‫رن��و و ‪ ۱۹۳‬خ��ودرو در گ��روه برلیانس تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه تا پایان مرداد نیز همین رقم‬ ‫برای تولیدات گروه رنو ثبت ش��ده بود‪ ،‬نش��ان‬ ‫می دهد هیچ محصولی از این گروه در شهریور‪،‬‬ ‫مهر و ابان تولید نشد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵۰۱‬خودرو در گروه ‪( Q ۲۰۰‬کوئیک)‬ ‫و تنها ‪ ۶‬خودرو در گروه ‪( S ۲۰۰‬ساینا) در این‬ ‫مدت قابل اشاره است‪.‬‬ ‫امارهای یاد ش��ده در حالی اس��ت که تولید‬ ‫محصوالت گ��روه ‪( X ۱۰۰‬پراید)‪ ،‬گروه ‪۲۰۰‬‬ ‫‪( Q‬کوئیک) و گروه ‪( S ۲۰۰‬س��اینا) به ش��کل‬ ‫حق الزحم��ه ای ب��رای ش��رکت س��ایپا انج��ام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��امانه ک��دال همچنین به تولید نش��دن‬ ‫خودروهای ریچ ‪ P ۲۷‬و ون دولوکس در شرکت‬ ‫پارس خودرو از ابتدای امس��ال اشاره دارد‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که از حدود یک سال و نیم پیش‬ ‫تولید خودرو ریچ به شرکت زامیاد منتقل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ابان ماه امس��ال در مجم��وع ‪۷‬هزار و ‪۲‬‬ ‫دس��تگاه در پارس خودرو تولید ش��د که سهم‬ ‫پرای��د ‪۶‬هزار و ‪ ۵۳۱‬دس��تگاه‪ ،‬س��هم کوئیک‬ ‫‪ ۴۶۵‬دس��تگاه و س��هم ساینا ‪ ۶‬دس��تگاه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قانون نفس‬ ‫در قفس‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫غفور جعفری‬ ‫شادمهر کاظم زاده‬ ‫سعید تقوایی‬ ‫موضوع صحت دارد‪ .‬این فعال بازار لوازم یدکی خودرو در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که با توجه به نیاز بازار چقدر کمبود تایر در کشور وجود‬ ‫دارد؟ گفت‪ :‬با توجه به امار تولید و عرضه تایرهای داخلی سبک بین‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬درصد بازار دچار کمبود است‪ .‬وی درباره تایرهای سنگین‬ ‫هم گفت‪ :‬الس��تیک خودروهای سنگین در بازار فراوان وجود دارد‬ ‫زیرا ممنوعیت واردات ندارند و برای دوره ای بیش از نیاز داخل وارد‬ ‫ش��دند‪ .‬درحال حاضر تایرهای س��نگین زیادی در گمرکات کشور‬ ‫اماده ترخیص هس��تند‪ .‬این فروش��نده تایر در ادامه افزود‪ :‬کمبود‬ ‫بازاردرحوزهتایرهایس��واریبیش��ترمربوطبهخانوادهپژووپراید‬ ‫اس��ت‪ .‬جعفری با بیان اینکه بازار از س��وی برخی تولیدکنندگان و‬ ‫فروشندگان مدیریت می شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی که تولیدکنندگان با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنند باز هم از کمبود‬ ‫مواد اولیه گالیه مند هس��تند و به این بهانه تایرهای مورد نیاز بازار‬ ‫را تامین نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ مواد اولیه و تولید‬ ‫س��عید تقوای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک‬ ‫درباره کمبود تایر در بازار گفت‪ :‬در حوزه تایرهای س��نگین‪ ،‬حدود‬ ‫‪۵۰‬سال است که کشور فعالیت دارد و در این حوزه کمبودی وجود‬ ‫ندارد‪.‬ویافزود‪:‬درهیچکشوریمانندایرانتایربایاستولیدنمی شود‬ ‫ام��ا زمانی ک��ه قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می کند ش��اید دلیلی‬ ‫باشد که تولیدکنندگان به دنبال افزایش ظرفیت های موجود خود‬ ‫نباشند‪.‬گرانیمواداولیهافزایشتیراژتولیدراتوجیهنمی کند‪.‬کشور‬ ‫به لحاظ فناوری‪ ،‬در حوزه تولید تایرهای بایاس مشکلی ندارد بحث‬ ‫در حوزه تایرهای رادیال(سیمی) است که هنوز ناوگان حمل ونقل‬ ‫سنگین و نیمه سنگین کشور نیازی به ان ندارد‪ .‬ناوگان حمل ونقل‬ ‫کش��ور قدیمی اس��ت و نیازی به تایرهایی با فناوری باال ندارد؛ البته‬ ‫بخش��ی از تایره��ای رادیال س��یمی برای خودروهای س��نگین و‬ ‫نیمه سنگین به وسیله یکی از تولیدکنندگان داخلی در حال تولید‬ ‫اس��ت و بخش��ی هم قرار اس��ت تا پایان س��ال به این ظرفیت اضافه‬ ‫ش��ود‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬قیمت باالی تایرها و کمبود انها به تامین مواد‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫اولیه مورد نیاز هم برمی گردد؛ به عنوان نمونه نخ تایر کیلویی حدود‬ ‫‪۱۰۰‬ه��زارتوم��انش��دهواینباعثباالرفتننرختایرمی ش��ود‪.‬با‬ ‫کمبود نقدینگی ممکن است حتی این امر(قیمت باالی مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز) روی تیراژ تولید هم تاثیر بگذارد زیرا واحد صنعتی یک‬ ‫بن��گاه اقتصادی اس��ت و با براورد س��ود و زیان مدیریت می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع الستیک در ادامه به گالیه گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تایر باری و اتوبوسی با ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬وارد می شود‪.‬‬ ‫از س��و دیگر به تولیدکننده تنها برای مواد اولیه خارجی ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫دادهمی شودکهزیر‪۳۰‬درصداستدرحالی کهنرخمواداولیهداخلی‬ ‫چندبرابرافزایشیافتهاست‪.‬طبیعیاستدرچنینوضعیتیقیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت داخل باال می رود در مقابل تایرهای وارداتی‬ ‫با ارز دولتی به قیمت رقابتی در بازار عرضه می ش��ود‪ .‬تقوایی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مس��ائل را باید پیوسته با هم دید‪ .‬همه به دنبال تعادل عرضه و‬ ‫تقاضاهستیمبایدمشکالتوچالش هاراازتمامجوانبموردمطالعه‬ ‫و بررسی قرار داد تا بازار به تعادل برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با متخلفان‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ه��م در گفت وگو‬ ‫ب��ا خان��ه مل��ت در واکنش ب��ه کمبود الس��تیک در ب��ازار به دلیل‬ ‫تصمی��م کارخانه های تولی��دی برای عرضه نک��ردن محصوالت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این موضوع مربوط به بنزین اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش های‬ ‫رس��یده بس��یاری از بنک��داران از عرضه کاال خ��ودداری می کنند‬ ‫زی��رامی خواه��دازن��رخدالرپ��سازافزای��شن��رخبنزی��ناگاه‬ ‫شوند‪ .‬وی با بیان اینکه عرضه نکردن کاال مانند احتکار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خ��ودداری از عرضه کاال به ب��ازار پس از افزایش نرخ بنزین مصداق‬ ‫تخلف اس��ت و با ان برخورد می ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معتقد است پس از افزایش نرخ بنزین عده ای می خواهند از فرصت‬ ‫سوءاستفاده کنند که با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‬ ‫ب��رای صحت و س��قم موضوع به س��راغ‬ ‫تولیدکنندگان تایر از جمله یزدتایر رفت اما موفق به گفت وگو نشد‬ ‫و اظهار شد تمایلی به گفت وگو ندارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایدرو فیلتر اب شیرین کن می سازد‬ ‫صدور ‪3‬هزار و‪500‬‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫صنعتی‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اع�لام ک��رد‪ :‬تع��داد ‪ 3492‬پروانه‬ ‫بهره برداری با میزان سرمایه گذاری ‪ ۲۲.۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان و اش��تغال ‪ 54365‬نفر از ابتدای‬ ‫سال ‪ 98‬تا پایان مهر صادر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرن��دی گفت‪ :‬در‬ ‫ای��ن م��دت ‪ ۲۱۹.۴‬ه��زار مجوز منف��ی صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬همچنین در بخش معدن تعداد‬ ‫‪ 504‬پروان��ه اکتش��اف‪ 289 ،‬گواهی کش��ف و‬ ‫‪ 333‬پروان��ه بهره برداری صادر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ‪ ۷‬ماه��ه س��ال ‪ 1398‬تعداد ‪55‬‬ ‫طرح س��رمایه گذاری خارجی صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تج��اری با مجم��وع س��رمایه گذاری ‪۷۸۴.۶‬‬ ‫میلیون دالر به تصویب هیات س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی رسیده است‪.‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه ادام��ه داد‪ :‬در ‪ ۷‬ماهه‬ ‫سال ‪ 1398‬صادرات کاالهای غیرنفتی‪۷۹.۴ ،‬‬ ‫میلیون ت��ن با ارزش ‪ ۲۴.۴‬میلی��ارد دالر بوده‬ ‫و می��زان واردات به کش��ور ‪ ۱۹.۸‬میلیون تن به‬ ‫ارزش ‪ ۲۵.۲‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫زرندی همچنین گفت‪ :‬از میان ‪ 43‬محصول‬ ‫منتخب صنعتی و معدنی ‪ 27‬محصول رش��د و‬ ‫‪ 16‬محصول کاهش تولید داشته اند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫فوالد خام با ‪ 14‬میلیون تن ‪ 6.5‬درصد‪ ،‬سیمان‬ ‫ب��ا ‪ 36.5‬میلیون تن ‪ 7.2‬درص��د‪ ،‬کاتد مس با‬ ‫‪ 156‬هزار تن ‪ 13‬درصد‪ ،‬لوازم خانگی (ش��امل‬ ‫تلویزیون‪ ،‬یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی)‬ ‫با ‪ ۱۴۲۸.۸‬هزار دستگاه‪ ۵.۸ ،‬درصد رشد تولید‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که از میان کاالهای گروه لوازم‬ ‫خانگی یخچال و فریزر با ‪ ۶۸۴.۶‬هزار دس��تگاه‪،‬‬ ‫رش��د تولید ‪ ۹.۴‬درصدی را داش��ته است‪ .‬انواع‬ ‫س��واری با ‪ ۳۹۴.۵‬هزار دستگاه ‪ ۳۵.۸‬درصد و‬ ‫محصوالت پتروشیمی با ‪ ۳۲.۲‬میلیون تن ‪۰.۱‬‬ ‫درصد کاهش تولید داشته اند‪.‬‬ ‫رشد ‪۲۶‬درصدی‬ ‫سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در بخش صنعت‬ ‫بررس��ی اماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت حاکی از تصوی��ب ‪۷۸۴‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار دالر س��رمایه گذاری خارجی در طرح های‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدن��ی و تجاری از ابتدای امس��ال تا‬ ‫پایان مهر و رش��د ‪۲۶.۱‬درصدی ان در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه س��ال ‪ ۹۷‬است‪ .‬برپایه امارهای یاد‬ ‫شده‪ ،‬این حجم س��رمایه گذاری برای ‪ ۵۵‬طرح‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و تجاری مصوب ش��د که در‬ ‫مقایسه با ‪ ۴۳‬طرح مصوب ‪ ۷‬ماهه سال گذشته‪،‬‬ ‫رشد ‪۲۷.۹‬درصدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬حجم کل س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی مص��وب طرح های صنعت��ی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تج��اری در ‪ ۷‬ماهه س��ال ‪ ،۹۷‬رقم ‪۶۲۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار دالر بوده اس��ت‪ .‬در ‪ ۶‬ماهه امس��ال‬ ‫نیز ‪۷۶۲‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار دالر سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در طرح های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫مصوب شده بود‪ ،‬یعنی در مهر امسال ‪۲۲‬میلیون‬ ‫دالر سرمایه گذاری خارجی تصویب شد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شیرین کردن‬ ‫اب از طریق‬ ‫فیلترهای‬ ‫ممبران‬ ‫پیشرفته ترین‬ ‫و کم هزینه ترین‬ ‫شیوه تولید اب‬ ‫شیرین از اب‬ ‫شور و تلخ است‬ ‫با توجه به اینکه چش��مه ها و س��فره های زیرزمینی‬ ‫کش��ور در ح��ال خش��ک هس��تند ش��وری‪ ،‬اب های‬ ‫زیرزمین��ی را تهدی��د می کند‪ .‬از س��وی دیگر نزوالت‬ ‫اس��مانی کش��ور ه��م وضعی��ت مناس��بی ندارن��د؛‬ ‫از ای��ن رو دریاه��ا پایدارتری��ن مناب��ع اب به ش��مار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫استفاده از دس��تگاه های اب شیرین کن در سواحل‬ ‫شمالی و جنوبی ایران از سال های گذشته رواج یافته‬ ‫مشکالتی داشته است‪ .‬فناوری در جهان با سرعت در‬ ‫حال پیشرفت است و برای هر چالش و مشکلی راهکار‬ ‫جدید ارائه می شود‪.‬‬ ‫مخترعان و ش��رکت های دانش بنیان داخلی در یک‬ ‫سال گذش��ته فعالیت خود را گس��ترش داده اند و به‬ ‫نوعی انچه از تعامل صنعت و دانش��گاه انتظار بود در‬ ‫حال تحقق اس��ت‪ .‬در همین راس��تا سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ای��ران و معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری توافقنامه دستیابی به دانش فنی و‬ ‫س��اخت و بهره ب��رداری از طرح نمون��ه فیلتر های اب‬ ‫شیرین کن اسمز معکوس را امضاء کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری و حل مشکل کم ابی‬ ‫مدیریت های جزیره ای در حال تغییر رویه اس��ت و‬ ‫نهادها و س��ازمان های مرتب��ط در همکاری با یکدیگر‬ ‫پروژه ها را تعریف می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمدرض��ا عبدالله��ی‪،‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ایران(ای��درو) و پیم��ان صالح��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اینکه بیش��تر الودگی هوای تهران ناش��ی از موتورس��یکلت های‬ ‫از رده خارجی اس��ت که بعد از چند س��ال توق��ف در پارکینگ ها‬ ‫در مزایده با قیمت پایینی به فروش می رس��ند‪ ،‬خواستار جلوگیری‬ ‫از ورود دوباره این موتورس��یکلت ها به س��طح ش��هر و ت��ردد انها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تولید و‬ ‫شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از سال ‪ ،۹۵‬ممنوع شد‬ ‫اما برخی از ش��رکت ها در سال ‪ ۹۶‬نیز این موتورسیکلت ها را تولید‬ ‫کردند و برخی سازمان های دولتی هم از این موضوع حمایت کردند‪.‬‬ ‫این برای نخس��تین بار اس��ت که به این صراحت اعالم می کنم‬ ‫که در سال ‪ ،۹۵‬سال اتمام تولید موتورسیکلت های کاربراتوری بود‬ ‫اما در س��ال ‪ ۹۶‬هم به صورت چرا غ خاموش این محصوالت تولید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت در‬ ‫رابطه با الودگی هوای ناش��ی از موتورس��یکلت های فرسوده‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در بحث االیندگی موتورس��یکلت های فرسوده و اسقاط انها‪،‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری توافقنامه دستیابی به دانش فنی و ساخت و بهره برداری‬ ‫از طرح نمونه فیلتر های اب شیرین کن اسمز معکوس را امضاء کردند‬ ‫ن��واوری و تجاری س��ازی فن��اوری معاون��ت علم��ی‬ ‫و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در همای��ش فناوران��ه‬ ‫صنع��ت اب تفاهمنام��ه ای��ن هم��کاری را امض��اء‬ ‫کردند‪ .‬برپایه این توافق طرفین در مدت ‪ ۶‬س��ال و در‬ ‫‪ ۳‬مرحله برای تکمیل دانش فنی و ساخت‪ ،‬راه اندازی‬ ‫و بهره ب��رداری با هم همکاری خواهن��د کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫جلوگیری از ورود موتورسیکلت های فرسوده به سطح شهر‬ ‫درحال حاضر در ش��رایطی قرار داریم که اس��قاط موتورس��یکلت ها‬ ‫به دلیل افزایش قیمت این محصوالت به س��بب اینکه مردم قدرت‬ ‫خرید محصول جدید و جایگزینی با موتورسیکلت فرسوده را ندارد‪،‬‬ ‫به تعویق می افتد؛ بنابراین اس��قاط موتورس��یکلت های فرس��وده از‬ ‫جمله قانون هایی اس��ت که در ش��رایط فعلی اجرای ان امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته موتورس��یکلت های فرس��وده در شهرهای بزرگ‬ ‫همچون تهران وجود ندارد و موتورس��یکلت های فرسوده در شهرها‬ ‫و روس��تاها مورد اس��تفاد ه قرار می گیرند که مش��کل الودگی هوا‬ ‫ندارند‪ .‬اگر پلیس از موتورس��یکلت های س��طح ش��هر امار بگیرد‪،‬‬ ‫بیش��تر موتورس��یکلت های گران قیمت و یورو ‪ ۴‬هستند‪ .‬انچه که‬ ‫امروز بیش��تر باعث الودگی هوای تهران ش��ده‪ ،‬موتورسیکلت های‬ ‫فروش پارکینگی اس��ت‪ .‬موتورس��یکلت هایی که بیش از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫س��ال از عمرش��ان گذش��ته و از سوی پلیس متوقف ش��ده و روانه ‬ ‫پارکینگ ها می ش��وند‪ .‬مالکان این موتورس��یکلت ها به دلیل اینکه‬ ‫هزینه ها ترخیص باالس��ت‪ ،‬از مالکیت های انها صرف نظر می کنند‬ ‫و برای تحویل ان مراجعه نمی کنند‪.‬‬ ‫تدوین برنامه منسجم برای جانشین پروری‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬ضرورت دارد برنامه منس��جمی با محوریت‬ ‫معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه برای پیگیری موضوعات مربوط به جانشین پروری و پرورش مدیران اینده‬ ‫تهیه شود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی در جلسه شورای مدیران معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تاکید بر این موضوع تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم ترین اجزای یک سازمان‪ ،‬منابع انسانی ان است و موضوع هایی‬ ‫مانند مهارت افزایی و توجه به پرورش اس��تعدادها و جانش��ین پروری موضوعاتی مهم در این حوزه به ش��مار می ایند‪.‬‬ ‫وی همچنین در خصوص بررس��ی عملکرد دفاتر تخصصی این معاونت افزود‪ :‬مصوبات ش��ورای مدیران معاونت امور‬ ‫صنایع به صورت مداوم در قالب یک مدل‪ ،‬ش��اخص گذاری و اندازه گیری ش��ده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬عملکرد دفاتر به‬ ‫صورت خروجی های عملکردی در یک مدل متوازن امتیازدهی و سنجیده می شود‪ .‬گفتنی است که در جلسه شورای‬ ‫مدیران معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عملکرد دفاتر تخصصی این معاونت بر اساس نحوه اجرای‬ ‫تصمیم های گرفته ش��ده مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬در این جلسه همچنین مدل موفق یکی ازسازمان های پیشتاز در‬ ‫حوزه جانشین پروری و پرورش مدیران اینده ارائه شد و این مدل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت تصریح کرد‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت هایی که بعد از چند س��ال در پارکینگ ها می مانند‪،‬‬ ‫به یکی از س��ازمان ها واگذار شده و این س��ازمان به جای انکه این‬ ‫موتورس��یکلت ها را اس��قاط کن��د‪ ،‬از طریق مزایده ب��ا قیمت های‬ ‫پایین تر به فروش می رس��اند و این گونه اس��ت که این هزینه کمتر‬ ‫از هزینه ترخیص موتورس��یکلت از پارکین��گ خواهد بود‪ .‬بنابراین‬ ‫مش��تری برایش بهتر اس��ت که این را در مزایده خریداری کند تا‬ ‫اینکه هزینه کرده و موتورسیکلت را از پارکینگ ترخیص کند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه ای��ن موتورس��یکلت ها زمانی که به چرخه ش��هر‬ ‫برمی گردند‪ ،‬با برگه جدیدی که برایش صادر ش��ده‪ ،‬مالکیت جدید‬ ‫داش��ته و بدین ترتیب دیگر جریمه نمی شود‪ .‬این موتورسیکلت ها‬ ‫دیگر فرسوده نیستند‪ ،‬از رده خارج اند‪ .‬امار داریم که موتورسیکلتی‬ ‫‪ ۳‬بار از سوی پلیس متوقف‪ ،‬روانه پارکینگ شده و مجدد به فروش‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫حجازی تاکید کرد‪ :‬معتقدیم که باید از ورود این موتورسیکلت ها‬ ‫به س��طح ش��هر و چرخه تردد‪ ،‬جلوگیری ش��ود‪ .‬قانون عمر مفید‬ ‫حدود ‪ ۸‬س��ال در کش��ور اجرا نمی ش��ود‪ .‬پلیس باید قانونی را که‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اس��ت محل اجرای این ط��رح ش��هرک تحقیقاتی و‬ ‫فناوری کاوش تابع ایدرو است‪.‬‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران پیش از‬ ‫ای��ن‪ ،‬جهت دانش فنی و تولید ازمایش��گاهی غش��اء‬ ‫اس��مز معکوس ک��ه در تصفی��ه اب کارب��رد دارد‪ ،‬با‬ ‫دانشگاه صنعتی ش��ریف قراردادی را به امضاء رسانده‬ ‫بود و براس��اس این قرارداد نمونه ازمایشگاهی ان در‬ ‫شهرک کاوش به اجرا درامد‪.‬‬ ‫فن��اوری پیش��رفته «فیلترهای ممبران» یا اس��مز‬ ‫معکوس در اختیار کشورهای امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره و چین‬ ‫است‪ .‬پیش بینی می شود در طرح نهایی احداث واحد‬ ‫صنعتی غش��ای ممبران پس از دستیابی به فناوری و‬ ‫دانش فنی س��االنه حود ‪ ۵۰‬ه��زار فیلتر یک متری با‬ ‫قطر ‪ ۸‬اینچ برای مصارف ش��یرین کردن اب شرب و‬ ‫اس��تفاده در صنایع پتروش��یمی و فوالد کشور تولید‬ ‫می ش��ود که حدود نیمی از نیاز س��االنه کش��ور را از‬ ‫واردات تامین خواهد کرد‪ .‬تولید هر کدام از این فیلترها‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰۰‬دالر صرفه جوی��ی ارزی به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ش��یرین ک��ردن اب از طری��ق فیلتره��ای ممبران‬ ‫پیش��رفته ترین و ک��م هزینه تری��ن ش��یوه تولید اب‬ ‫ش��یرین از اب ش��ور و تلخ اس��ت‪ .‬خروجی هر فیلتر‬ ‫روزانه حدود ‪ ۲۵‬لیتر اب شیرین است که این چرخه‬ ‫معادل ‪۴۰‬درصد اب شور و تلخ ورودی به ان است‪ .‬با‬ ‫توجه به مشکل کمبود اب در کشورمان تجهیز کشور‬ ‫به این فناوری اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصویب کرده است را اجرا کند؛ بدین ترتیب‬ ‫که موتورس��یکلتی که عمر مفید ان تمام ش��د‪ ،‬متوقف کرده و ان‬ ‫موتورس��یکلت دیگر مالکی نداشته باش��د و به ستاد اسقاط واگذار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ستاد اس��قاط نیز باید موتورسیکلت را برش زده و برگه اسقاطی‬ ‫ک��ه دارای ارزش باش��د را به مالک تحویل دهد و هر ش��خص که‬ ‫می خواهد موتورس��یکلت جدیدی خریداری کند‪ ،‬یک برگه اسقاط‬ ‫نیز خریداری کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت در پاسخ‬ ‫به اینکه واکنش سازمان های متولی در اجرای قانون هوای پاک‪ ،‬در‬ ‫رابطه با فروش مزایده ای موتورس��یکلت ها فرس��وده و از رده خارج‬ ‫چیس��ت؟ گفت‪ :‬در کشور برای بخش تولید مانع تراشی های زیادی‬ ‫می ش��ود که صنعتگر گرفتار مجبور است با شیوه هایی قانون را دور‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫حجازی تاکی��د کرد‪ :‬عالوه ب��ر اینکه موتورس��یکلت هایی که به‬ ‫پارکینگ ها منتقل می ش��وند نباید دیگر به چرخه تردد در س��طح‬ ‫شهر بازگردند و باید اسقاط شوند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫کودلکو‪ ،‬رنجور از‬ ‫ناارامی های شیلی‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫با طلبکاران بزرگ‬ ‫به توافق رسیدیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان تندیس صادرکننده نمونه ملی در سال ‪ ۹۸‬را دریافت کرد‬ ‫‹ ‹محقق شدن برنامه های صادراتی‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در جش��نواره روز مل��ی صادرات‬ ‫امس��ال که روز سه ش��نبه برگزار ش��د‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزس��تان در حوزه صادرات شمش‪ ،‬تندیس‬ ‫صادرکننده نمونه ملی در س��ال‪ ۹۸‬را دریافت‬ ‫کرد‪ .‬این تندی��س در حقیقت حاصل زحمات‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬مهندس��ان و مدیران این ش��رکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدی در ادامه با اش��اره به محقق ش��دن‬ ‫برنامه صادراتی فوالد خوزس��تان در س��ال‪۹۸‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬ف��والد خوزس��تان در برنام��ه‬ ‫استراتژیک خود در سال‪ ۹۸‬هدف ‪۲‬میلیون تن‬ ‫صادرات را برنامه ری��زی کرده بود که در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری با صادرات یک میلیون‬ ‫تنی این هدف محقق و تا پایان سال تمام این‬ ‫هدف صادراتی ب��ه صورت ‪ ۱۰۰‬درصد محقق‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه قیمت‬ ‫صادراتی ش��مش فوالد چگونه اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬فوالد خوزس��تان در ابان ماه سال جاری‬ ‫توانس��ته قیمت جهانی شمش را تغییر دهد و‬ ‫در ی��ک رقابت تنگاتنگ ب��ا غول های فوالدی‬ ‫جه��ان رکورد بزند و قیمت جهانی ش��مش را‬ ‫بشکند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در ادامه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از مهمترین دلیل این شکس��تن‬ ‫قیمت شمش از سوی فوالد خوزستان‪ ،‬کیفیت‬ ‫ان اس��ت‪ .‬اهمیت موضوع در این اس��ت که با‬ ‫وجود تمام مش��کالتی که برای صادرات فوالد‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزس��تان قادر به‬ ‫کس��ب چنین رکوردی شده است‪ .‬در حقیقت‬ ‫در اب��ان م��اه امس��ال مبنای قیمت ش��مش‬ ‫جهانی‪ ،‬ش��مش ایران ش��د و همی��ن موضوع‬ ‫س��بب ارزاوری یک میلیون دالری به کش��ور‬ ‫در این ماه شد‪.‬‬ ‫محمدی در پاس��خ به این پرس��ش که برای‬ ‫تامی��ن س��نگ اه��ن که ای��ن روزها بیش��تر‬ ‫فوالدس��ازان ب��ا ان درگی��ر هس��تند‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان چه تدابیری اندیشیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از نیازهای اساسی فوالد خوزستان تامین‬ ‫س��نگ اهن است که در تعامل مشترکی که با‬ ‫س��ازمان ایمیدرو و معادن برقرار کرده ایم‪ ،‬در‬ ‫حال تامین سنگ اهن مورد نیاز خود هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شعار از «معدن تا نورد»‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در فوالد خوزستان‪ ،‬ما شعاری با عنوان از‬ ‫«معدن تا نورد» را مطرح کرده ایم و براس��اس‬ ‫ان تصمیم داریم تمام زنجیره فوالدس��ازی را‬ ‫تکمی��ل کنیم‪ .‬اگر فوالد اکس��ین به ما ملحق‬ ‫شود‪ ،‬به زودی تولید ورق را نیز خواهیم داشت‬ ‫و بخش نوردکاری ما نیز تکمیل می ش��ود که‬ ‫تولید ورق ارزش افزوده باالیی با خود به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬برنامه بعدی فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫مذاک��ره با یک معدن س��نگ اهن اس��ت تا با‬ ‫تعامل و مش��ارکت با این معدن‪ ،‬س��نگ اهن‬ ‫مورد نیاز خود را تامین کنیم‪.‬‬ ‫محم��دی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که‬ ‫فوالد خوزس��تان تا چه اندازه در کنسرس��یوم‬ ‫اکتش��افی س��هم خواهد داش��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫فوالد خوزس��تان در یک کنسرسیوم اکتشافی‬ ‫مشارکت دارد که در مراحل ابتدایی محوریت‬ ‫این کنسرسیوم با خود فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد ‪ :‬سیاس��ت ما این‬ ‫اس��ت که ی��ک «قطب ف��والدی» ب��ا تکمیل‬ ‫زنجیره فوالد در استان خوزستان ایجاد کنیم‬ ‫تا انچه در ش��ان این اس��تان اس��ت را ایجاد‬ ‫کرده باشیم‪ .‬چند قطب فوالد در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ی��ک قطب فوالدی در اس��تان اصفهان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬یک قطب فوالدی قرار اس��ت که‬ ‫در اس��تان هرم��زگان ایجاد ش��ود‪ ،‬یک قطب‬ ‫فوالدی هم در اس��تان خوزس��تان است که ما‬ ‫س��عی داریم از معدن تا ن��ورد را در ان ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه ن��ورد نیز قصد داریم ک��ه یا انها‬ ‫را وارد زنجی��ره خ��ود کنی��م یا ب��ه نحوی از‬ ‫انه��ا حمایت به عمل اوریم‪ ،‬ب��ه عبارت دیگر‬ ‫در زمینه تامین اولویت ما تامین ش��رکت های‬ ‫داخلی اس��تان اس��ت‪ ،‬زیرا برخی شرکت های‬ ‫کوچک قادر نیس��تند در ب��ورس کاال حضور‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬از همین رو رایزنی هایی انجام‬ ‫داده ایم ت��ا اولویت ف��والد خوزس��تان تامین‬ ‫شرکت های داخل استان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت اکسین به دامان مادر‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان درب��اره خرید‬ ‫س��هام فوالد اکس��ین نیز عنوان ک��رد‪ :‬فوالد‬ ‫اکس��ین ج��زو یک��ی از طرح های توس��عه ای‬ ‫خوزستان بوده که در سال ‪ ۸۵‬اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫بعدها دولت بابت بدهی که به س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی داش��ت این فوالدس��ازی را از فوالد‬ ‫خوزس��تان جدا کرد و باب��ت ان بدهی فوالد‬ ‫اکس��ین را وزارت تع��اون‪ ،‬کارو رفاه اجتماعی‬ ‫داد‪ .‬این در حالی است که تمام زیرساخت های‬ ‫فوالد اکسین و تامین پساب ان از طریق فوالد‬ ‫خوزستان تامین و ایجاد شده است‪ .‬ریل قطار‬ ‫ان نیز از فوالد خوزس��تان می گذرد‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگر س��هام ان به فروش برسد‪ ،‬مشتری اول و‬ ‫اخر ان فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫محمدی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬تولید نهایی‬ ‫فوالد اکسین‪ ،‬ورق است که یک مرحله پس از‬ ‫فوالد میانی اس��ت از این رو اسلب ان از فوالد‬ ‫خوزستان تامین می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬مذاکره ه��ای خوبی با‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کارو رفاه اجتماعی انجام دادیم‬ ‫و تفاهمنامه ای نیز منعقد ش��ده اس��ت که در‬ ‫روزهای اینده امضا می ش��ود که به دنبال ان‬ ‫فوالد اکس��ین به دامان م��ادر خود باز خواهد‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫با بازگشت فوالد اکسین به فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫زنجیره فوالدسازی در فوالد خوزستان تکمیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬امیدواریم این هدیه خوبی برای‬ ‫استان خوزس��تان باشد که شایسته بهترین ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های توسعه ای فوالد خوزستان‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان همچنین با اشاره‬ ‫به برنامه های توسعه ای این شرکت عنوان کرد‪:‬‬ ‫یکی از برنامه های توس��عه ای فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫راه اندازی فوالد ش��ادگان با ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن اس��ت‪ .‬ساخت این فوالدس��ازی از شهریور‬ ‫امسال اغاز شده است‪ .‬همچنین پس از تملک‬ ‫اکسین‪ ،‬تصمیم داریم فوالدسازی این مجموعه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سارا اصغری‪ :‬در بیست و سومین ایین روز‬ ‫ملی صادرات که دیروز (‪۱۱‬اذر س��ال ‪ )۹۸‬در‬ ‫س��الن اجالس سران برگزار شد‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان تندیس صادرکننده نمونه ملی در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬را دریافت کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان به عن��وان یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان ش��مش فوالد‬ ‫ب��ا رویکرد صادرات محور اس��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫صادرات محور در ابان امس��ال نیز قادر ش��ده‬ ‫ک��ه قیمت ش��مش جهانی را تغیی��ر دهد‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر شمش این واحد فوالدی براساس‬ ‫کیفیت‪ ،‬مبنای قیمت گذاری جهانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫با علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد خوزستان درباره برنامه های این شرکت‬ ‫به گفت وگو نشسته که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫شمش فوالد خوزستان مبنای قیمت جهانی شد‬ ‫علی محمدی‪ :‬فوالد خوزس��تان در ابان س��ال جاری توانس��ته‬ ‫قیم��ت جهانی ش��مش را تغییر دهد و در ی��ک رقابت تنگاتنگ‬ ‫با غول های فوالدی جهان رکورد بزند و قیمت جهانی ش��مش را‬ ‫بشکند‬ ‫را نیز راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫محمدی دربار مسئولیت های اجتماعی فوالد‬ ‫خوزستان عنوان کرد‪ :‬یکی از نقاط قوت فوالد‬ ‫خوزس��تان در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫است‪ .‬در ابان امسال فوالد خوزستان قادر شد‬ ‫که رتبه برتر مسئولیت های اجتماعی و خدمت‬ ‫ب��ه م��ردم را در بین ش��رکت های خصوصی و‬ ‫دولتی کس��ب کند‪ .‬این ش��رکت ف��والدی‪ ،‬در‬ ‫زمینه ایجاد زیرساخت ها‪ ،‬در حوزه های درمانی‬ ‫و ام��وزش‪ ،‬برنامه های بس��یاری را انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت در کنار تولید و اشتغالزایی‪،‬‬ ‫موضوع کمک به مردم نی��ز جزو اهداف فوالد‬ ‫خوزستان است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چه خبر‬ ‫خوبی برای سهامداران خود دارید‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫با تکمیل زنجیره خود سهامداران را خوشحال‬ ‫خواهیم کرد و افزایش س��هام فوالد خوزستان‬ ‫جزو یکی از برنامه های ما در بورس است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت المهدی در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت‬ ‫ذخیره انرژی‬ ‫در بازیافت ها‬ ‫با طلبکاران بزرگ به توافق رسیدیم‬ ‫محمد اشناگر‬ ‫کارشناس ضایعات‬ ‫خبر‬ ‫نوسازی ساختار‬ ‫نسوز کوره گندله سازی‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫رئیس واحد نس��وز س��ایر نواح��ی مجتمع‬ ‫ف��والد مبارکه اصفه��ان گفت‪ :‬کارشناس��ان‬ ‫تعمی��رات نس��وز ش��رکت ف��والد مبارکه با‬ ‫همکاری بخش های تولی��د و تعمیرات واحد‬ ‫گندله سازی و ش��رکت های داخلی توانستند‬ ‫ساختار نسوز کوره گندله سازی را که ‪۲۵‬سال‬ ‫از عمر بهره برداری ان می گذش��ت‪ ،‬نوسازی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬محس��ن زمانی با تاکی��د بر اهمیت‬ ‫ت��داوم تولی��د در ش��رکت و کش��ور گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به این که این کوره ‪۲۵‬س��ال بدون وقفه‬ ‫در مدار تولید قرار داش��ت‪ ،‬ساختار نسوزهای‬ ‫ک��وره مذکور در برخی نقاط حس��اس نیاز به‬ ‫تعمیر اساسی داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این ک��ه قبل از س��ال‪۱۳۹۶‬‬ ‫شرکت های خارجی برای انجام این تعمیرات‬ ‫بزرگ‪ ،‬توقف بلندم��دت ‪۳‬ماهه را پیش بینی‬ ‫ک��رده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه تامین بخ��ش عمده ای از نی��از بازار‬ ‫داخلی را برعهده داشته و دارد‪ ،‬اعمال چنین‬ ‫توقفی ب��ا صرف این می��زان وقت غیرممکن‬ ‫ب��ود‪ ،‬مرکز نس��وز و تولید و تعمی��رات واحد‬ ‫گندله سازی از ابتدای س��ال‪ ۹۶‬بدون حضور‬ ‫مشاوران خارجی جلس��ه های مشترک برای‬ ‫برنامه ری��زی برگ��زار کردند‪ ،‬ت��ا در نهایت با‬ ‫ایجاد کارگروه های مختلف واحدهای نسوز و‬ ‫گندله سازی و ایده گرفتن از نفرات اجرایی و‬ ‫متخصصان‪ ،‬راهکارهای عملیاتی کاهش زمان‬ ‫تعمیرات استخراج شد‪.‬‬ ‫رئیس واحد نس��وز س��ایر نواح��ی مجتمع‬ ‫ف��والد مبارکه اصفهان تصری��ح کرد‪ :‬تصمیم‬ ‫نهای��ی ب��رای تعوی��ض س��اختار نس��وز این‬ ‫کوره ط��ی چندین بخ��ش در تعمیرات های‬ ‫برنامه ریزی ش��ده ب��دون اضاف��ه ک��ردن‬ ‫زم��ان بیش��تر از نق��اط ق��وت ای��ن ط��رح‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که این کار با هماهنگی ها‬ ‫و اماده س��ازی و همچنین تعامل واحد نسوز‬ ‫س��ایر نواحی ب��ا بخ��ش تولی��د و تعمیرات‬ ‫واحد گندله س��ازی و مشارکت پیمانکار نسوز‬ ‫ش��رکت برق ارا انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬در تعمیرات‬ ‫برنامه ریزی ش��ده ‪۱۴‬روزه واحد گندله سازی‬ ‫بخش های موردنظر به مدت ‪ ۸‬روز در اختیار‬ ‫تیم نس��وز قرارداده ش��د که خوشبختانه این‬ ‫کار مه��م که طبق براورده��ای اولیه باید در‬ ‫یک شات دان ‪۲۰‬روزه انجام می شد‪ ،‬در ‪ ۶‬روز‬ ‫با موفقیت به پایان رسید‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمید مهتدی‪:‬‬ ‫تعداد کل‬ ‫دیگ های‬ ‫المهدی ‪۵۶۸‬‬ ‫دیگ است‪ .‬تا‬ ‫پیش از این‬ ‫فقط ‪ ۱۰۰‬دیگ‬ ‫روشن بود که در‬ ‫حال حاضر تعداد‬ ‫ان به ‪۲۰۳‬‬ ‫دیگ رسیده‬ ‫و بنا داریم‬ ‫تا پایان سال‬ ‫تمام دیگ های‬ ‫این کارخانه را‬ ‫روشن کنیم‬ ‫شرکت الومینیوم المهدی جزو یکی از شرکت هایی‬ ‫بود ک��ه از زمان واگذاری ان ب��ه بخش خصوصی با‬ ‫مش��کالت بسیاری روبه رو ش��د و با وجود بدهی های‬ ‫بسیار در چند س��ال گذشته‪ ،‬بیشتر دیگ های ان از‬ ‫مدار تولید خارج شدند‪ .‬فراز و نشیب شرکت المهدی‬ ‫سرانجام اواخر سال گذش��ته با واگذاری این شرکت‬ ‫به «گ��روه صنعتی مپنا» به پایان رس��ید‪ .‬هم اکنون‬ ‫این ش��رکت راه اندازی ‪ ۲۰۳‬دی��گ را در مدار تولید‬ ‫دارد و قرار اس��ت تا پایان س��ال ‪ ۲۰۰‬دیگ دیگر ان‬ ‫نی��ز راه اندازی ش��ود‪ .‬این مطال��ب را حمید مهتدی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت الومینیوم المهدی در حاش��یه‬ ‫ش��انزدهمین نمایش��گاه ای��ران متاف��و در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ .‬در ادام��ه ای��ن گفت وگو را‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر ش�رکت المهدی با چه میزان‬ ‫ظرفیت مشغول به کار است؟‬ ‫تعداد کل دیگ های المهدی ‪ ۵۶۸‬دیگ اس��ت این‬ ‫در حالی اس��ت که تا پیش از ای��ن تعداد فقط ‪۱۰۰‬‬ ‫دیگ روشن بود که در حال حاضر تعداد ان به ‪۲۰۳‬‬ ‫دیگ رسیده و بنا داریم تا پایان سال تمام دیگ های‬ ‫این کارخانه را روشن کنیم‪.‬‬ ‫€ €برای تامین م�واد اولیه با مش�کلی روبه رو‬ ‫نیستید؟‬ ‫تامی��ن مواد اولیه کارخان��ه الومینیوم کار پیچیده‬ ‫و مش��کلی اس��ت‪ ،‬چراک��ه م��ا تحت فش��ار عواملی‬ ‫هس��تیم که در ش��کل گیری ان نقشی نداشته ایم؛ از‬ ‫جمله تحریم ها یکی از این عوامل اس��ت‪ .‬البته برای‬ ‫تهیه مواد اولیه پیش��نهادهایی به دولت داده ایم‪ .‬دو‬ ‫کش��ور هند و چی��ن از جمله تامین کنن��دگان پودر‬ ‫الومینای ما هستند‪ .‬از انجا که اجازه خرید مستقیم‬ ‫ب��رای الومینا نداریم‪ ،‬این تهات��ر می توان یک راهکار‬ ‫مناسبی باش��د‪ .‬با این حال پیشنهاد ما این است که‬ ‫دولت ما با دولت ه��ای هند و چین قراردادی منعقد‬ ‫کند تا بخش��ی از نفت ما صرف خرید الومینا از این‬ ‫کشورها شود‪.‬‬ ‫همانطور که می دانید در دوران تحریم‪ ،‬انتقال پول‬ ‫برای تهیه مواد اولیه به سختی انجام می گیرد‪ ،‬از این‬ ‫رو بخشی از این مشکالت متوجه دولت است و دولت‬ ‫بای��د به واحدهای صنعتی در تامین مواد اولیه کمک‬ ‫کن��د‪ .‬در حال حاضر تولید پ��ودر الومینا در کارخانه‬ ‫الومینی��وم ایران (جاجرم) ح��دود ‪ ۳۰۰‬هزار تن در‬ ‫س��ال است‪ ،‬در حالی که اگر شرکت سالکو وارد مدار‬ ‫تولید ش��ود‪ ،‬نیاز کل کش��ور به پودر الومینا به ‪۱.۵‬‬ ‫میلیون تن در سال می رسد‪ ،‬از این رو مابقی ان باید‬ ‫از خارج وارد شود‪.‬‬ ‫در زمینه کک نفتی نی��ز وضعیت به همین منوال‬ ‫اس��ت‪ .‬کک نفتی یکی از موادی است که در صنعت‬ ‫الومینیوم مورد نیاز اس��ت‪ .‬ش��رکت المهدی ساالنه‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰۰‬هزار ت��ن کک نفتی نیاز دارد‪ .‬کل کش��ور‬ ‫نی��ز ب��ه ح��دود ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۶۰۰‬هزار ت��ن کک نفتی‬ ‫نی��از دارد که واحده��ای تولیدی ب��رای واردات ان‬ ‫نی��از به هم��کاری دولت دارند‪ .‬ش��رکت های بخش‬ ‫خصوص��ی در حال ارزیاب��ی راهکارهایی برای تامین‬ ‫م��واد اولی��ه هس��تند‪ ،‬اما ت�لاش این ش��رکت ها به‬ ‫تنهایی کافی نیس��ت‪ ،‬دولت باید نی��ز در تهیه مواد‬ ‫اولی��ه به این ش��رکت ها کمک کن��د‪ .‬البته ما معتقد‬ ‫نیس��تیم که دولت تمام مش��کالت ش��رکت ها را به‬ ‫دوش بکش��د اما حمای��ت دول��ت را در زمینه هایی‬ ‫خواس��تاریم که جزو وظایف ذاتی دولت ها به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬برای نمونه وزیر ام��ور خارجه امریکا برای‬ ‫ثم�ن رحیم�ی راد‪ :‬ناارامی ه��ای سیاس��ی در ش��یلی‬ ‫معادن س��ومین تولیدکننده بزرگ م��س را تهدید می کند‪،‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ش��رکت دولتی اس��تخراج کننده‬ ‫فل��ز س��رخ در این کش��ور به دنب��ال دریافت ب��وده دولتی‬ ‫ب��رای کاه��ش بدهی ه��ای خ��ود و ارتقای مع��ادن قدیمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از بلومبرگ‪ ،‬اس��ت در پی‬ ‫ناارامی ه��ا در ش��یلی‪ ،‬موقعی��ت کودلکو (ش��رکت دولتی‬ ‫استخراج مس شیلی) به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مس‬ ‫جهان به طور فزاینده ای در خطر است‪.‬‬ ‫اعتراضات مردمی در این کش��ور از ‪ ۱۴‬اکتبر (‪ ۲۲‬مهر) و‬ ‫در چند ش��هر ش��یلی در واکنش به باال بردن هزینه متروی‬ ‫س��انتیاگو‪ ،‬باالرفتن هزینه زندگی‪ ،‬نابرابری رایج در کش��ور‬ ‫و خصوصی س��ازی از س��انتیاگو پایتخت ش��یلی اغاز شد و‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬کودلکو در پی ان بود تا در یک دهه‬ ‫اینده مبلغی براب��ر با ‪ ۲۰‬میلیارد دالر صرف مدرنیزه کردن‬ ‫معادن قدیمی خود کن��د و جریان رو به کاهش تولید مس‬ ‫را از بی��ن بب��رد‪ ،‬اما حاال اعتراضاتی که به کش��یده ش��دن‬ ‫میلیون ه��ا نفر به خیابان ها انجامیده‪ ،‬می تواند این ش��رکت‬ ‫دولتی را در رسیدن به خواسته هایش با موانع جدی رو به رو‬ ‫کند‪ .‬این در حالی اس��ت که معترض��ان مطالبات اقتصادی‬ ‫دارن��د و خواهان تغییر در همه چیز از دس��تمزدها گرفته تا‬ ‫خدمات درمان و اموزش هستند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫الومینیوم به دلیل سبک بودن جذابیت های‬ ‫باالی��ی ب��رای اس��تفاده و در صنایع مختلف‬ ‫کاربردهای ف��راوان دارد‪ .‬از همین رو بازیافت‬ ‫این فلز نقره ای و بازگشت ان به چرخه تولید‬ ‫بسیار مهم قلمداد می شود‪ .‬در کشور ما حدود‬ ‫‪ ۷۰‬ه��زار تن ش��مش الومینیوم به وس��یله‬ ‫ضایعات تولید می ش��ود‪ .‬برخی ش��رکت ها از‬ ‫ضایعات الومینیوم‪ ،‬ش��مش و برخی قطعات‬ ‫الومینیومی تولید می کنند‪ .‬از لحاظ اقتصادی‬ ‫بازیاف��ت الومینیوم می تواند بس��یار به صرفه‬ ‫باشد‪ ،‬چراکه تولید شمش الومینیوم از معدن‬ ‫فراین��د طوالنی و پیچیده ای در پیش رو دارد‬ ‫و انرژی باالیی را مصرف می کند‪ .‬مصرف برق‬ ‫در تولید الومینیوم بس��یار باالست‪ ،‬از این رو‬ ‫اس��تفاده از ضایعات این فلز نقره ای و در مدار‬ ‫قرار گرفتن ان در چرخ��ه تولید‪ ،‬می تواند تا‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد انرژی کمتری استفاده کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬روش تولید الومینیوم با ذوب‬ ‫ضایعات‪ ،‬کار بسیار ساده ای است که با خطوط‬ ‫و تجهیزات و کوره س��اده و با دمایی کمتر از‬ ‫ذوب م��واد اولیه قابل انجام اس��ت‪ .‬موضوع‬ ‫قابل توجه در زمین��ه بازیافت الومینیوم این‬ ‫اس��ت که با توجه به کمبود م��واد اولیه برای‬ ‫تولید ش��مش الومینیوم انچنان باید و شاید‬ ‫جم��ع اوری ضایعات الومینیوم م��ورد توجه‬ ‫قرار نگرفته اس��ت‪ ،‬چراکه ش��یوه جمع اوری‬ ‫این فل��ز همچنان به صورت س��نتی انجام و‬ ‫بیشتر دس��تی و توسط فروشندگان دوره گرد‬ ‫جمع اوری می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫می توان سامان دهی ش��ده و منسجم این فلز‬ ‫باارزش را دوباره وارد مدار تولید کرد‪.‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬‬ ‫ش��رکت المهدی به طور مس��تمر و مس��تقیم در بورس کاال حضور‬ ‫دارد و هر کس��ی که خریدار اس��ت می تواند به بورس کاال مراجعه‬ ‫کن��د و ه��ر میزان با ه��ر گریدی که ش��مش الومینیوم نی��از دارد‪،‬‬ ‫خریداری کند‬ ‫ق��رارداد س��اخت ی��ک نیروگاه ش��خصا ب��ه الجزایر‬ ‫م��ی رود و مناقص��ه مپن��ا را در انجا به ه��م می زند‬ ‫و ی��ک ش��رکت امریکای��ی را برنده مناقص��ه اعالم‬ ‫می کن��د‪ .‬با ای��ن حال ما انتظار نداری��م که دولت ما‬ ‫ق��راردادی را به هم بزند اما می توان��د در ازای نفتی‬ ‫که می فروش��د‪ ،‬درکن��ار واردات م��واد غذایی‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه برخی صنای��ع مانن��د الومینی��وم را نیز وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه تامی�ن ب�رق با مش�کلی روبه رو‬ ‫نیستید؟‬ ‫مش��کلی در زمینه تامین برق نداریم‪ .‬قراردادهای‬ ‫تامین برق ما با مپنا منعقد شده است و در این راستا‬ ‫با ‪ ۳‬نیروگاه مپنا قرارداد منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €ب�ازار داخل�ی الومینی�وم در ح�ال حاضر‬ ‫چگونه است؟‬ ‫ش��رکت المهدی به طور مس��تمر و مس��تقیم در‬ ‫بورس کاال حضور دارد و هر کس��ی که خریدار است‬ ‫می توان��د به بورس کاال مراجعه کن��د و هر میزان با‬ ‫هر گریدی که شمش الومینیوم الزم دارد‪ ،‬خریداری‬ ‫کند‪ .‬اما موضوع این اس��ت که هم اکنون بازار داخلی‬ ‫موقعی��ت خوبی ن��دارد و تولی��د بیش از نی��از بازار‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬مدتی اس��ت که المهدی هربار ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تن شمش الومینیوم عرضه کرد ه اما مشتری نداشت ه‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر بازار با نبود تقاضا روبه رو است‬ ‫و بهترین راهکار این اس��ت که به بازارهای صادراتی‬ ‫روی بیاوریم‪.‬‬ ‫€ €چرا در ب�ورس کاال ش�مش المهدی فروش‬ ‫نرفت؟‬ ‫بازار ب��ه صورت غیرمحسوس��ی به وس��یله عوامل‬ ‫توزیع کنن��ده تحت کنترل اس��ت و برخ��ی ترجیح‬ ‫می دهند از شرکت هایی خریداری کنند که خود انها‬ ‫در ان ش��رکت س��همی دارند‪ .‬موضوع دیگر موضوع‬ ‫حمل اس��ت چراکه قیمت حمل ش��مش از المهدی‬ ‫ب��ه مرکز ایران بیش��تر از حمل ش��مش از ایرالکو به‬ ‫مرکز ایران است‪.‬‬ ‫€ €برای فروش بیش�تر داخلی چه راهکارهایی‬ ‫را می توان پیشنهاد داد؟‬ ‫یک��ی از درخواس��ت های ما این اس��ت که فروش‬ ‫ش��مش الومینی��وم تنها به کس��انی که در س��ایت‬ ‫بهین ی��اب وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت عضو‬ ‫هس��تند‪ ،‬محدود نشود‪ .‬به عبارت دیگر روال کار این‬ ‫گونه باشد که هر کس به هر اندازه ای که نیاز دارد به‬ ‫صورت مس��تقیم بتواند از شرکت خرید داشته باشد‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگری که برای خریداران ش��مش وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت که کس��انی که ش��مش را از بیرون‬ ‫بورس تهیه می کنند ممکن اس��ت درباره خلوص ان‬ ‫با مش��کل روبه رو شوند‪ .‬این در حالی است که ما در‬ ‫بورس‪ ،‬ش��مش المهدی را تضمین می کنیم‪ .‬از انجا‬ ‫که ش��مش المهدی‪ ،‬گریدهای مختلفی دارد‪ ،‬برخی‬ ‫ممکن اس��ت که گریدهای پایین را ب��ا عنوان گرید‬ ‫باال به مش��تری ها بفروش��ند از این رو م��ا در زمینه‬ ‫تضمینی نمی دهیم اما شمشی که به صورت مستقیم‬ ‫از المه��دی خری��داری می ش��ود به لح��اظ کیفیت‬ ‫تضمین شده است‪.‬‬ ‫€ €با توجه به نبود تقاضا‪ ،‬بازار صادراتی را چه‬ ‫اندازه جدی می گیرید؟‬ ‫ش��رکت المهدی از یک موقعیت صادراتی بس��یار‬ ‫خ��وب برخوردار اس��ت‪ .‬کارخان��ه در منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی قرار گرفته و می تواند از مزایای ان استفاده‬ ‫کند‪ .‬فاصله این ش��رکت تا بندر شهید رجایی حدود‬ ‫‪ ۳‬کیلومتر اس��ت و این بهترین فرصت برای صادرات‬ ‫اس��ت زی��را هزینه ه��ای حمل ونقل ب��رای صادرات‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ب��ازار صادراتی مناس��بی در منطقه وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫در زمین��ه صادرات نیز دولت ان را به تولیدکنندگان‬ ‫الومینی��وم مخت��ص نکن��د و اجازه بدهد اش��خاص‬ ‫کودلکو‪ ،‬رنجور از ناارامی های شیلی‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی کودلک��و بای��د برنامه ه��ای خود را‬ ‫ب��ه تاخیر بیندازد‪ ،‬اما از س��ویی دیگ��ر هزینه های ان برای‬ ‫ف��راوری کانی های کم عیار از مع��ادن قدیمی رو به افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬چنین رویه ای می تواند بدهی های شرکت را باال ببرد‬ ‫این در حالی اس��ت که اکنون نیز به دلیل بدهی ها در فشار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بناب��ر گفته کولین هامیلتون‪ ،‬مدی��ر پژوهش کامودیتی ها‬ ‫در ش��رکت کانادایی بی ام اُ کپتال مارکِتز‪ ،‬اگر دولت کمکی به‬ ‫کودلکو نکند‪ ،‬این ش��رکت که درحال حاضر ‪۸‬درصد از تولید‬ ‫جهان��ی مس را در اختیار دارد‪ ،‬از موقعیت کنونی خود نزول‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او می افزاید‪ :‬باال نرفتن میزان تولید‪ ،‬چشم انداز مثبتی برای‬ ‫مس ش��یلی نیس��ت و در نتیجه ان کودلکو در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال‬ ‫اینده نمی تواند بزرگ ترین تولیدکننده فلز س��رخ در جهان‬ ‫بماند‪ ،‬چون دولت شیلی در کوتاه مدت اولویت های اقتصادی‬ ‫دیگری پیش رو دارد‪ .‬در این شرایط بدهی کودلکو نیز بسیار‬ ‫باالست و این شرکت در صرف هزینه هایش محافظه کارانه تر‬ ‫رفتار کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا دولت راس��ت گرای سباستین پینیه را در‬ ‫اوایل امس��ال میالدی گفته بود که گفت وگو در مورد بودجه‬ ‫کودلک��و باید به زودی و به محض اینکه دولت الیحه اصالح‬ ‫مالیات را وضع کند‪ ،‬ش��روع ش��ود‪ ،‬اما از اغاز اعتراضات در‬ ‫‪ ۱۸‬اکتبر (‪ ۲۶‬مهر) و وقوع خشونت به خیابان ها دیگر هیچ‬ ‫صحبتی درباره درخواست های کودلکو نشد‪.‬‬ ‫اصالحات مالیات نیز کنار گذاش��ته ش��د و دولت متعهد‬ ‫به س��رمایه گذاری ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری در سال در پروژه های‬ ‫اجتماعی برای مردم شده است‪.‬‬ ‫بنابر گفته وزیر اقتصاد ش��یلی وضعیت مالی دولت بسیار‬ ‫پیچیده اس��ت و توسعه ‪ ۷.۸‬درصدی سرمایه گذاری عمومی‬ ‫در صرف هزینه ها در سایر نقاط محدودیت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫با این حال در چند س��ال گذش��ته تولید س��االنه کودلکو‬ ‫تغییر چش��مگیری نداشته‪ ،‬اما اگر شرکت هم قادر به حفظ‬ ‫میزان تولید باش��د‪ ،‬کانی های معادن قدیمی توان ارائه مس‬ ‫بیش��تری ندارند و کاهش عی��ار کانی های به معنای افزایش‬ ‫هزینه های فراوری برای شرکت است‪.‬‬ ‫کودلکو در س��ال گذش��ته میالدی رقم تولی��د خود را از‬ ‫حقیق��ی ی��ا حقوقی ک��ه قادر ب��ه صادراتن��د اجازه‬ ‫ان را داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه در ص��ادرات روش ها و‬ ‫تجربه هایی وجود دارد که ممکن است تولیدکننده از‬ ‫ان اطالعی نداشته باشد اما بازرگانان از این روش ها‬ ‫اط�لاع بیش��تری دارند که ب��ه نوبه خ��ود می توانند‬ ‫موجب افزایش صادرات و تسهیل ان شوند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ب�ا راه ان�دازی کارخان�ه الومینی�وم‬ ‫جنوب(س�الکو) و اش�باع بازار داخ�ل‪ ،‬نیاز به‬ ‫صادرات بیش از پیش احساس می شود؟‬ ‫ورود س��الکو به بازار س��رعت نخواهد بود‪ ،‬چراکه‬ ‫راه ان��دازی دیگ های الومینیوم ی��ک فرایند زمان ب ر‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به نی��از داخ��ل و در نهایت با فرض‬ ‫این که ش��رکت های تولیدکننده شمش الومینیوم با‬ ‫تمام ظرفیت خود کار کنند‪ ،‬به سمت صادرات پیش‬ ‫رفتن یک ضرورت حتمی خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €موضوع بدهی های المهدی حل شده است؟‬ ‫ش��رکت المهدی طلبکارهای بس��یاری داش��ته و‬ ‫دارد‪ .‬در زمین��ه تس��ویه بدهی ه��ا با چن��د طلبکار‬ ‫ب��زرگ به توافق هایی رس��یده ایم و مس��ائل حقوقی‬ ‫که برای ش��رکت ایجاد ش��ده بود در حال رفع است‪.‬‬ ‫در زمینه تس��ویه بدهی ها ب��ا طلبکاران با یک برنامه‬ ‫زمان بندی شده و چارچوب دار به پیش می رویم‪ ،‬البته‬ ‫این موضوع به ان معنا نیس��ت که به س��رعت بدهی‬ ‫طلبکاره��ا را پرداخت کنیم چراک��ه در حال حاضر‬ ‫چنین توان مالی را نداریم‪ ،‬اما براس��اس برنامه ریزی ‬ ‫و ب��ه صورت زمان بندی ش��ده طلب ه��ا را به تدریج‬ ‫پرداخت خواهیم کرد‪ .‬البت��ه ناگفته نماند که برخی‬ ‫از ای��ن طلب ها مربوط به ‪ ۱۲‬س��ال پی��ش و زمانی‬ ‫اس��ت که شرکت توس��ط دولت اداره می شده است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت عم��ده بدهی های ش��رکت المهدی در‬ ‫زمان مدیران دولتی به وجود امد که به مرور زمان به‬ ‫بدهی های ان نیز اضافه ش��ده است‪ .‬شرکت المهدی‬ ‫هم اکنون ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان بدهکار است‪.‬‬ ‫ت پایانی دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫€ €اگر صحب ‬ ‫از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو)‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان هرمزگان و همچنین اس��تانداری این استان‬ ‫و مدی��ران ان‪ ،‬که در جهت رفع مش��کالت ش��رکت‬ ‫المهدی کمک های بسیاری داشته اند‪ ،‬کمال تشکر را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫معادن��ی که بر انها مالکی��ت دارد و معادنی که س��همی از‬ ‫انه��ا در اختی��ار دارد‪ ۱.۸۱ ،‬میلیون تن اع�لام کرد این در‬ ‫حالی است که رقم تولید شرکت استرالیایی بی اچ پی بیلتون‬ ‫در جایگاه بزرگ ترین ش��رکت معدنی جهان در سالی مالی‬ ‫منتهی ژوئن ‪( ۲۰۱۹‬خرداد‪-‬تیر ‪ )۱۳۹۸‬خورش��یدی ‪۱.۶۹‬‬ ‫میلیون تن بود‪.‬‬ ‫کودلکو همچنین ب��رای رویارویی با بحران کاهش عیارها‬ ‫تصمیم به حفر بیش��تر معادن و رفتن به اعماقی داشت که‬ ‫پیش از این به انها ورود نکرده بود‪ ،‬اما این اتفاق نیز نیاز به‬ ‫استفاده از تجهیزات مدرن و فنون جدیدی دارد که هزینه بر‬ ‫اس��ت چون برخی از معادن��ی کودلکو از انه��ا بهره برداری‬ ‫می کند‪ ،‬به یک قرن می رسد‪.‬‬ ‫چوکویی کامات��ا یک��ی از این معادن اس��ت و کودلکو در‬ ‫تابس��تان گذشته عملیات اس��تخراج زیرزمینی را در معدن‬ ‫چوکویی کامات��ا ک��ه تاکنون به ص��ورت روب��از بهره برداری‬ ‫می شد‪ ،‬اغاز کرد‪.‬‬ ‫این پروژه ‪۵.۵‬میلیارد دالر هزینه دربرداش��ت و نخستین‬ ‫ت�لاش چندمیلی��ارد دالری ای��ن ش��رکت ب��رای ارتق��ای‬ ‫فعالیت های معدنی با هدف رونق تولید به شمار می امد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت کودلکو که در زمینه تولید مس‪ ،‬مولیبدن‪،‬‬ ‫رنی��وم‪ ،‬نق��ره و ط�لا فعالی��ت دارد از اهمیت وی��ژه ای در‬ ‫اقتصاد ش��یلی برخوردار اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل ان وزیر معادن‬ ‫ش��یلی اس��ت و از س��وی رئیس جمه��ور ش��یلی تعیی��ن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫کار را بـه کاردان‬ ‫سپردند‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫حمایت ویژه‬ ‫از سرمایه گذاران‬ ‫در مناطق محروم‬ ‫گزارشی از اهمیت تجمیع رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫زمان برگزاری چهارمین‬ ‫نمایشگاه خودرو تهران‬ ‫نمایشگاه ها چقدر سود دارند؟‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«پنجمین نمایشگاه بین المللی دریایی و صنایع فراساحل جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران» روزه��ای ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬اذر امس��ال مص��ادف با هفته‬ ‫حمل ونق��ل در کن��ار «چهارمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل‪،‬‬ ‫لجستیک و صنایع وابسته» در مصالی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی سواحل‪ ،‬بنادر و سازه های دریایی‬ ‫(‪ »)ICOPMAS‬نیز هر دو س��ال یک بار در کش��ور‬ ‫در حال برگزاری اس��ت‪ .‬بنابراین گزارش برگزاری این‬ ‫حجم از نمایش��گاه و همایش ها در حوزه دریا و صنایع‬ ‫دریای��ی و بن��دری‪ ،‬همان گونه که گفته ش��د به دلیل‬ ‫پراکندگ��ی و نبود هماهنگی بین ش��رکت ها‪ ،‬بخش ها‬ ‫و ارگان ه��ای مختل��ف فع��ال در این صنع��ت‪ ،‬نه تنها‬ ‫دستاورد مطلوبی برای کشور و رشد این صنعت ندارد‪،‬‬ ‫بلک��ه موجب تحمیل هزینه های س��نگین ب��ه اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬اتالف بیت المال و کاهش بهره وری در صنعت‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ش��رایطی که کش��ور درگیر سخت ترین‬ ‫تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی اس��ت‪ ،‬ضروری است‬ ‫با مدیریت حاکمیت صنعت حمل ونقل دریایی کش��ور‬ ‫(س��ازمان بنادر و دریان��وردی) و دیگر ارگان های فعال‬ ‫در بخش دریا‪ ،‬در راس��تای توجه ب��ه اقتصاد مقاومتی‬ ‫چنی��ن نمایش��گاه های پرهزینه ای‪ ،‬تجمی��ع و به یک‬ ‫نمایش��گاه و همای��ش واح��د تبدیل ش��ود و س��االنه‬ ‫فق��ط یک همایش و نمایش��گاه در این حوزه داش��ته‬ ‫باش��یم؛ اما نمایش��گاهی بهره ور و پویا که به طورقطع‬ ‫م��ورد اس��تقبال ش��رکت های داخل��ی و خارجی قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬نمونه موفق این م��دل را می توان در بخش‬ ‫نمایش��گاه ها و همایش های صنعت ریلی اشاره کرد که‬ ‫در س��ال های نه چندان دور پراکندگی زیادی در سطح‬ ‫کشور داشت و فراوان ازسوی بخش های مختلف برگزار‬ ‫می ش��د‪ ،‬اما به همت شرکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به عن��وان حاکمی��ت صنعت ریل��ی و همکاری‬ ‫دست اندرکاران و ش��رکت های مختلف در این صنعت‪،‬‬ ‫امروز یک نمایش��گاه و همایش واحد ریلی در کش��ور‬ ‫داریم که س��االنه یک بار برگزار می شود و موردتوجه و‬ ‫اس��تقبال اغلب ش��رکت ها و صنایع ریل��ی در داخل و‬ ‫خارج است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل شورای سیاست گذاری‬ ‫مدی��رکل روابط عمومی راه اهن گف��ت‪ :‬پیش از این‬ ‫نمایشگاه های مختلف و پراکنده در بخش ریلی از سوی‬ ‫دانشگاه های مختلف‪ ،‬انجمن های فعال در این صنعت و‬ ‫بخش دولتی برگزار می شد و حتی برخی از مجری های‬ ‫نمایش��گاه ها هم اقدام به برگزاری نمایشگاه های متعدد‬ ‫ریلی می کردند‪ ،‬اما ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران تالش کرد طی تفاهمنامه و صورت جلس��ه ای از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه متعدد جلوگیری و یک نمایش��گاه‬ ‫واحد تخصصی صنعت ریلی برگزار کند‪.‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با تجمیع این نمایشگاه ها یک نمایشگاه در شان صنعت‬ ‫ریلی کشور هم اکنون ساالنه برگزار می شود که موقعیت‬ ‫منطقه ای و جهانی مناس��بی دارد و حتی نمایشگاه های‬ ‫منطقه را هم تحت تاثیر قرار داده و انها را کمرنگ کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته س��کری باوج��ود اعم��ال تحریم ها‪ ،‬باز‬ ‫نمایشگاه ریلی هر سال با استقبال مناسب شرکت های‬ ‫داخل��ی و خارج��ی برگزار می ش��ود‪ .‬مدی��رکل روابط‬ ‫عموم��ی راه اه��ن توضی��ح داد‪ :‬ما در ش��رکت راه اهن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران شورای سیاست گذاری تشکیل‬ ‫داده ای��م که انجمن های ریلی و ش��رکت راه اهن در ان‬ ‫حضور دارند و از ‪ ۶‬ماه قبل از اغاز نمایش��گاه‪ ،‬جلسات‬ ‫این شورای سیاست گذاری برای ایجاد هماهنگی ها اغاز‬ ‫و مباحث بررسی و مطرح می شود‪ .‬همچنین با سازمان‬ ‫توس��عه تجارت نیز جلساتی برگزار می کنیم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این برنامه ریزی ‪ ۶‬ماهه با حمایت شرکت راه اهن و‬ ‫همکاری انجمن های ریلی انجام می شود تا این نمایشگاه‬ ‫در قالب منطقه ای و جهانی برگزار شود‪ .‬مدیرکل روابط‬ ‫عموم��ی راه اهن گفت‪ :‬این نمایش��گاه واحد بین المللی‬ ‫اغلب نمایشگاه های منطقه را هم تحت تاثیر قرار داده و‬ ‫مورد استقبال شرکت های داخلی و خارجی قرار گرفته‬ ‫و در س��طح بسیار بزرگ اجرا می ش��ود‪ .‬ضمن انکه در‬ ‫این نمایش��گاه مباحث کالن علمی و اموزش��ی صنعت‬ ‫ریلی مطرح و کارگاه های متعدد و نشس��ت های خبری‬ ‫مختلف با حضور اصحاب رس��انه برگزار می شود و ارائه‬ ‫دس��تاوردها‪ ،‬توانمندی ها و رفع مشکالت موجود نیز از‬ ‫دیگر مزایای ان اس��ت‪ .‬سکری بیان کرد‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫در س��طح بین الملل��ی ب��ا مدیریت راه اه��ن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران هر س��ال در حال برگزاری است؛ ضمن‬ ‫انکه با جلوگیری از م��وازی کاری و پراکندگی‪ ،‬کیفیت‬ ‫ش یافته است؛ حتی مجری های‬ ‫نمایشگاه نیز بسیار افزای ‬ ‫بین المللی نمایشگاه های ریلی نیز با ما جلسه گذاشتند‬ ‫و اع�لام کردن��د ک��ه حاضرند ب��ا جذب ش��رکت های‬ ‫خارجی در نمایش��گاه ریلی ایران حضور یابند و از این ‬ ‫پس کمتر در دیگر نمایش��گاه های ریلی منطقه حضور‬ ‫می یابند‪ .‬درباره نمایش��گاه دریای��ی نیز ضرورت دارد با‬ ‫مدیریت حاکمیت حمل ونقل دریایی کشور و همکاری‬ ‫همه ارگان های دریایی و ش��رکت ها و بخش های فعال‬ ‫در این صنعت‪ ،‬همه نمایشگاه های پراکنده تجمیع و به‬ ‫یک نمایشگاه واحد تبدیل شود‪.‬‬ ‫ما ‪ ۵۴۰۰‬کیلومتر س��احل‪ 7 ،‬استان دریایی و تعداد‬ ‫بی شماری شهر س��احلی داریم‪ ،‬در راستای معرفی این‬ ‫ش��هرهای س��احلی که بخش اعظم انها برخالف دیگر‬ ‫ش��هرهای س��احلی دنیا‪ ،‬اص ً‬ ‫ال توس��عه پیدا نکرده اند‪،‬‬ ‫می توان ای��ن همایش و نمایش��گاه دریایی واحد را هر‬ ‫س��ال در یکی از این ش��هرهای دریایی یا جزایر کشور‬ ‫برگزار کرد و هر س��ال یک شهر میزبان این همایش و‬ ‫نمایشگاه دریایی باشد‪.‬‬ ‫قطعاً این امر موج��ب افزایش بهره وری در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه دریای��ی‪ ،‬جلوگی��ری از م��وازی کاری و‬ ‫پراکندگی در این بخ��ش و ممانعت از اتالف بیت المال‬ ‫و مناب��ع مال��ی کش��ور می ش��ود و در رش��د و اعتالی‬ ‫ای��ن صنع��ت درام��دزا و رش��د اقتصادی کش��ور نیز‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫باوجود اعمال‬ ‫تحریم ها‪ ،‬باز‬ ‫نمایشگاه ریلی‬ ‫هر سال با‬ ‫استقبال مناسب‬ ‫شرکت های‬ ‫داخلی و خارجی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫برگزاری نمایشگاه توانمندی زنان استان مرکزی‬ ‫برگزاری نمایشگاه توانمندی های زنان در استان مرکزی باید‬ ‫در راستای حمایت از مشاغل خانگی بانوان باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ معاون سیاسی‪،‬‬ ‫امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی امروز در نشست کارگروه‬ ‫تخصص بان��وان و خانواده اس��تان گفت‪ :‬برگزاری نمایش��گاه‬ ‫توانمندی زنان اس��تان باید عالوه بر منافع اقتصادی دستاورد‬ ‫عین��ی داش��ته باش��د و درصورتی که ه��دف از برگ��زاری این‬ ‫نمایشگاه عرضه محصوالت اس��ت‪ ،‬باید به دغدغه اتاق اصناف‬ ‫نیز توجه شود‪ .‬اکرمی افزود‪ :‬هدف مجموعه استان از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های زنان در استان انجام یک کار واقعی‬ ‫اس��ت و باید از برگزاری نمایش��گاه های نمادین و رفع تکلیف‬ ‫پرهیز کرد‪.‬‬ ‫وی بر همکاری دستگاه های اجرایی برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫توانمندی زنان اس��تان که اس��فندماه برگزار می شود‪ ،‬تاکید و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بانوان در بخش های��ی از جامعه به دالیل مختلف‬ ‫مش��کالتی دارند اما تولیدکننده خانگی و کارگاهی هس��تند و‬ ‫باید فرصتی برای انان فراهم ش��ود تا توانمندی خود را عرضه‬ ‫کنن��د‪ .‬مدیرکل دفتر فرهنگی و اجتماعی اس��تانداری مرکزی‬ ‫نیز گفت‪ :‬هدف این نمایشگاه کسب سود انی نیست‪ ،‬ما اهداف‬ ‫بلندمدت��ی را دنبال می کنیم و هدف ما معرفی زنان کارافرین‬ ‫به بازار است‪.‬‬ ‫س��جادی اف��زود‪ :‬ای��ن نمایش��گاه‪ ،‬محل��ی ب��رای نمایش‬ ‫توانمندی های زنان اس��ت و مس��ئله فروش محصوالت در ان‪،‬‬ ‫حاشیه ای است‪.‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور بانوان اس��تانداری مرکزی نیز از مش��ارکت‬ ‫‪ ۴۲‬دس��تگاه در برگزاری این نمایش��گا ه خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه از ‪ 5‬تا ‪ 9‬اسفند در محل دائمی نمایشگاه های غرب‬ ‫کشور در اراک برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فرجی افزود‪ :‬این نمایشگاه باهدف معرفی توانایی های زنان و‬ ‫افراد ش��اخص این حوزه و همچنین ایجاد زمینه رشد و ایجاد‬ ‫بازار فروش برای محصوالت خانگی با اولویت زنان سرپرس��ت‬ ‫خانوار با ‪ ۱۵۰‬غرفه در محورهای صنایع دس��تی‪ ،‬فلزی‪ ،‬غذایی‬ ‫و پوشاک‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬ورزشی‪ ،‬تالیف کتاب و‬ ‫تحقیق و پژوهش‪ ،‬اس��تارت اپ‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬نظامی و انتظامی‪،‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬هنرهای نمایشی و تجسمی و‪ ...‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬یک س��وم غرفه ها به تولیدات کوچک و متوسط‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬فلزی‪ ،‬پوش��اک و غذایی اختصاص دارد و این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬نمایشگاه توانمندی با اولویت زنان سرپرست خانوار‬ ‫اس��ت ولی غرف��ه داران اجازه فروش محص��والت را هم دارند؛‬ ‫غرفه ها برای بانوان توانمند رایگان است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ایران ساخت‬ ‫‪ ۹‬ه��زار محصول در هفتمین نمایش��گاه تجهی��زات و مواد‬ ‫ازمایشگاهی ایران ساخت عرضه می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار معاونت علمی‬ ‫و فناوری با اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته برای برگزاری‬ ‫موثرتر «هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫ایران ساخت گفت‪ :‬این نمایشگاه با حضور بیش از ‪ ۳۵۰‬شرکت‬ ‫و با ارائه بیش از ‪ ۹‬هزار محصول در تاریخ ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اذر برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا مجدالدی��ن در تکمی��ل توضیح��ات پیرام��ون‬ ‫برنامه ریزی های انجام گرفته برای برگزاری این نمایشگاه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از طریق ارائه وام با کارمزد کم به ش��رکت ها و نیز ارائه‬ ‫تخفی��ف به دانش��گاه ها به عنوان خریداران محصوالت‪ ،‬س��عی‬ ‫کردیم از یارانه محوری به سمت تسهیل محوری حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه با حضور بیش از ‪ ۳۵۰‬شرکت‬ ‫و ب��ا ارائه قریب به ‪ ۹‬هزار محصول برای عرضه به دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫مراکز علمی‪ ،‬س��ازمان ها و دس��تگاه های اجرایی و شرکت های‬ ‫خصوصی برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینکه هفتمین دوره نمایش��گاه تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایش��گاهی ایران س��اخت هم زمان با بیس��تمین نمایشگاه‬ ‫دس��تاوردهای پژوهش و فن��اوری برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫روز بیس��ت و ششم اذرماه از پژوهش��گران و فناوران برگزیده‬ ‫کش��وری در حضور مس��ئوالن و مقامات کش��وری تجلیل به‬ ‫عمل می اید‪ .‬مجدالدین افزود‪ :‬عمده بازدیدکنندگان نمایشگاه‬ ‫از محیط های دانش��گاهی و مراکز علمی و پژوهش��ی هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن هیات ه��ای بازدیدکننده از س��ایر کش��ورها نیز در‬ ‫نمایش��گاه حضورداش��ته و امکان فروش به انها را هم داریم و‬ ‫برخی کشورها‪ ،‬به خصوص از خرید محصوالت مربوط به حوزه‬ ‫فناوری‪ ،‬استقبال می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��رکت ها محصوالت خودشان را در‬ ‫نمایشگاهی که بیشتر خریداران از محیط های علمی دانشگاهی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫حض��ور دارن��د‪ ،‬ارائه خواهند ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬با ش��رکت ها توافق‬ ‫می کنی��م ک��ه در ارائه محصوالت به دانش��گاه ها تخفیف قائل‬ ‫شوند و ما تسهیلی برای انها فراهم کردیم که برای انها تامین‬ ‫منبع کند و تولید را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار در پایان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از طرفی تخفیفی هم برای دانش��گاه ها قائل می شویم که‬ ‫انها را از یارانه محوری خارج می کند و ش��رکت های س��ازنده‬ ‫نی��ز موردحمایت بیش��تری قرار می گیرن��د؛ چراکه هدف این‬ ‫نمایشگاه نیز رونق تولید و افزایش تولید دستگاه ها و تجهیزات‬ ‫ساخت داخل است‪.‬‬ ‫بنا بر اطالعات رسیده‪ ،‬چهارمین نمایشگاه‬ ‫خودرو تهران بهمن ‪ ۹۸‬در شهر افتاب برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیران برگزاری این نمایشگاه روز گذشته‬ ‫(دوش��نبه) به طور رس��می اغاز ثبت نام برای‬ ‫اعط��ای غرفه ب��ه ش��رکت کنندگان را اعالم‬ ‫کرده اند و قرار اس��ت تا چهارمین نمایش��گاه‬ ‫خ��ودرو ته��ران به م��دت ‪ ۴‬روز از ‪ ۲۴‬تا ‪۲۷‬‬ ‫ن در مجموعه نمایش��گاهی ش��هر افتاب‬ ‫بهم ‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬این گردهمای��ی خودرویی قرار‬ ‫است در زمینه خودرو‪ ،‬قطعات‪ ،‬لوازم یدکی و‬ ‫خدمات پس از فروش برپا ش��ود و از س��ویی‬ ‫رویکرد «رونق تولید‪ ،‬نهضت س��اخت داخل‪،‬‬ ‫دس��تاوردها و نیازمندی ها» برای ان انتخاب ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خ��روج امریکا از برج��ام و اغاز تحریم های‬ ‫مس��تقیم صنعت خودرو ایران باعث ش��ده از‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬هیچ نمایش��گاه خودرویی با‬ ‫ق��وت و ویژگی س��ال هایی چون ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در‬ ‫کشور برگزار نشود؛ به عبارت ساده تر مشکالت‬ ‫صنع��ت خودرو و مس��ائل مرب��وط به تحریم‬ ‫باع��ث کم رونق ش��دن صنعت نمایش��گاهی‬ ‫خودرو در ایران ش��ده و در ماه های گذش��ته‪،‬‬ ‫برپاکنندگان این نمایش��گاه ها با سیاست های‬ ‫معرف��ی توانمندی های س��اخت داخل حیات‬ ‫این حوزه فعالی��ت در صنعت خودرو را زنده‬ ‫نگه داشته اند‪ .‬نمایش��گاه بین المللی خودروی‬ ‫تهران که در سال های ‪ ۹۵‬و ‪ ،۹۶‬در مجموعه‬ ‫نمایش��گاهی ش��هر افتاب تهران برگزار شد‬ ‫و حضور مس��تقیم نش��ان های تجاری چون‬ ‫رنو‪ ،‬پژو‪ ،‬س��یتروئن‪ ،‬ام ج��ی‪ ،‬بایک‪ ،‬دی اس‪،‬‬ ‫هایما‪ ،‬چانگان و… به خود می دید‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ب��ه خاطر مش��کالت تحری��م صنعت‬ ‫خودروی ایران تنها با چهار شرکت خودروساز‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬س��ایپا‪ ،‬س��یف خودرو و عظیم‬ ‫خودرو برگزار شد و با موضوع توانمندی های‬ ‫س��اخت داخل میزبان بازدیدکنن��دگان بود‪.‬‬ ‫پیش از اغاز تحریم های امریکا شرایط ارتقا و‬ ‫رشد کیفی نمایشگاه خودرو تهران برقرارشده‬ ‫ب��ود و در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ش��اهد ان بودیم که‬ ‫محصوالت��ی مانن��د هیوندای س��وناتا فیس‬ ‫لیفت هیبرید‪ ،‬هاوال ‪ H۶‬نس��ل جدید‪ ،‬زوتی‬ ‫کوپ��ا ‪ T۲۱۰‬و… برای نخس��تین بار در این‬ ‫نمایشگاه رونمایی شدند‪ .‬حضور خودروهایی‬ ‫چ��ون فرم��ول ‪ ۱‬و ‪ RS۱‬رن��و‪ ،‬پ��ژو اگزالت‬ ‫کانس��پت‪ ،‬کراس اوور کانسپت ماهیندرا‪ ،‬دی‬ ‫اس ‪ ۷‬کراس بک‪ ،‬بورگ��وارد ‪ BX۵‬و ‪،BX۷‬‬ ‫فولک��س واگن تیگوان و پاس��ات‪ ،‬س��یتروئن‬ ‫‪ C۳‬و… ازجمل��ه رویدادهای خودرویی مهم‬ ‫سال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در کشور به شمار می امدند‬ ‫که رخدادش��ان در دو دوره نمایشگاه خودرو‬ ‫تهران ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬اما در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫مهم ترین اخبار نمایش��گاه خ��ودرو تهران به‬ ‫اغاز فرایند خودکفایی تولید پژو ‪ ،۳۰۱‬حضور‬ ‫هن تنگ در عظیم خودرو‪ ،‬تولید رهام و ساینا‬ ‫برقی در س��ایپا و اغاز مونتاژ بیس��و در سیف‬ ‫خودرو اشاره داش��تند‪ .‬حال پس از یک سال‬ ‫دست وپنجه نرم کردن خودروسازان کشور با‬ ‫ش��رایط تحریم‪ ،‬باید منتظر باش��یم و ببینیم‬ ‫چهارمین نمایشگاه خودرو تهران با چه سطح‬ ‫کیفی��ت و جذابیتی برگزار خواهد ش��د و ایا‬ ‫خواهیم توانست حضور محصوالت جدیدی را‬ ‫برای بازار ایران در این رویداد خودرویی ثبت‬ ‫کنیم یا خیر؟‬ ‫«امانج» در بوشهر‬ ‫گشایش یافت‬ ‫نمایش��گاه هن��ری «امان��ج» مجموعه اثار‬ ‫هنرمندان فرهنگس��رای حوزه هنری استان‬ ‫بوش��هر یکشنبه ش��ب در نگارخان��ه س��وره‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬دبیر برگزاری این نمایشگاه‬ ‫گفت‪ ۲۱ :‬اثر تذهیب هنرجویان فرهنگسرای‬ ‫حوزه هنری استان بوش��هر در این نمایشگاه‬ ‫به مع��رض دید عموم گذاشته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به��اران میداوی افزود‪ :‬پرنی��ان مرادی‪ ،‬مریم‬ ‫تابناک‪ ،‬یلدا درخش��انیان‪ ،‬نازنین اسماعیلی‪،‬‬ ‫دنیا دس��تاران‪ ،‬هدی نجفی‪ ،‬فروزان رحیمی‪،‬‬ ‫فاطم��ه خض��ری‪ ،‬فاطم��ه س��احلی‪ ،‬فاطمه‬ ‫صالح��ی و خاطره پروی��ز از هنرجویان حوزه‬ ‫هنری استان بوشهر هس��تند که اثارشان در‬ ‫این نمایش��گاه به نمایش درامده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬نمایش��گاه هنری امان��ج تا روز‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۴‬اذر از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬میزبان‬ ‫عالقه مندان اس��ت‪ .‬میداوی اف��زود‪ :‬برگزاری‬ ‫این نمایشگاه فرصتی اس��ت تا عالوه بر ارائه‬ ‫توانمندی هنرجویان زمین��ه ترغیب دیگران‬ ‫برای کار در حوزه تهذیب فراهم شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��االنه ش��اهد برگ��زاری نمایش��گاه و همایش های‬ ‫متع��ددی در حوزه های مختلف اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ‪ ...‬در کش��ور هس��تیم؛ همایش و نمایشگاه هایی که‬ ‫شاید درصد کمی از انها بهره وری مطلوب داشته باشد‬ ‫و کمتر به دس��تاوردهای مناس��ب در حوزه تخصصی‬ ‫خودشان می انجامد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برگزاری این نمایشگاه ها چه از محل‬ ‫بودج��ه دولتی و چه از مح��ل بودجه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل می کند بی انکه‬ ‫دس��تاوردهای چندانی داش��ته باش��د‪ ،‬از اتالف وقت و‬ ‫ان��رژی ش��رکت کننده ها و بازدیدکننده ها تا هدر رفت‬ ‫منابع مالی در کش��ور؛ ضمن انکه ای��ن پراکنده کاری‬ ‫موجب س��ردرگمی مخاط��ب و بازدیدکننده و کاهش‬ ‫رونق نمایشگاه ها می شود‪.‬‬ ‫اما انچه برگزارکننده های نمایشگاه ها را از این محل‬ ‫منتف��ع می کند که موجب می ش��ود این نمایش��گاه ها‬ ‫به صورت پراکنده برگزار ش��ود‪ ،‬س��ودهای کالنی است‬ ‫ک��ه از محل ف��روش غرفه ها و جذب ش��رکت ها‪ ،‬عاید‬ ‫برگزارکننده می ش��ود و همین سودهای کالن موجب‬ ‫شده که افراد خاص که امتیازاتی خاص دارند‪ ،‬تصمیم‬ ‫بگیرند به ص��ورت خودمختار و با ارائه درخواس��تی به‬ ‫سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬نسبت به اخذ مجوز برگزاری‬ ‫نمایشگاه اقدام کنند بدون انکه در این حوزه هماهنگی‬ ‫با حاکمیت صنعت موردنظر هم داشته باشند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس دراین ب��اره می توان ب��ه برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها و همایش های دریایی متعدد در طول سال‬ ‫در کشور اشاره کرد؛ به عنوان مثال از همین اذرماه ‪۹۸‬‬ ‫تا پایان س��ال‪ ،‬در کشور چهار نمایشگاه و یک همایش‬ ‫در حوزه دریا و صنایع دریایی برگزارش��ده یا می ش��ود‬ ‫درحالی که می توان همه این نمایش��گاه ها و همایش ها‬ ‫را در راس��تای جلوگیری از اتالف منابع مالی در کشور‬ ‫و توجه به اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تجمیع کرد‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه دریایی (ازنظر تاریخ برگزاری)‬ ‫که اذرماه امسال برگزار شد‪« ،‬بیست ویکمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی دریایی جمهوری اس�لامی ایران» بود که‬ ‫روزه��ای ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اذرماه در بندرعباس به عنوان پایتخت‬ ‫دریایی ایران با مجوز س��ازمان توس��عه تجارت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه دریایی امسال‪« ،‬پنجمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی دریای��ی و صنای��ع فراس��احل جمه��وری‬ ‫اس�لامی ای��ران» اس��ت که روزه��ای ‪ ۲۴‬ت��ا ‪ ۲۶‬اذر‬ ‫امس��ال مصادف با هفته حمل ونقل در کنار «چهارمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل‪ ،‬لجس��تیک و صنایع‬ ‫وابس��ته» ب��ا هماهنگ��ی وزارت راه و شهرس��ازی و با‬ ‫مجوز س��ازمان توسعه تجارت در مصالی تهران برگزار‬ ‫می شود‪ .‬سومین نمایشگاه دریایی امسال‪« ،‬یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی صنای��ع دریای��ی و دریانوردی‬ ‫(‪ »)IRANIMEX‬است که به همت سازمان منطقه‬ ‫ازاد کی��ش‪ ،‬روزه��ای ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۲۸‬اذر در جزیره کیش‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫چهارمین نمایش��گاه دریایی امسال‪« ،‬بیست ویکمین‬ ‫همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی» است‬ ‫ک��ه ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۳‬دی امس��ال به همت س��ازمان منطقه‬ ‫ازاد قش��م و انجمن مهندسی دریایی ایران‪ ،‬در جزیره‬ ‫قش��م برگزار می ش��ود‪.‬همچنین پنجمین گردهمایی‬ ‫دریایی امس��ال «بیس��ت وهفتمین همایش هماهنگی‬ ‫ن‬ ‫ارگان های دریایی کش��ور» اس��ت ک��ه روز ‪ ۲۸‬بهم ‬ ‫امسال به همت دبیرخانه هماهنگی ارگان های دریایی‬ ‫کش��ور برگزار می ش��ود‪ .‬البته ناگفته نماند «همایش و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬بیست وسومین ایین روز ملی صادرات دیروز با بیش از یک ماه‬ ‫تاخیر در س�الن اجالس سران برگزار شد و یکی از مهم ترین خبرها این بود که‬ ‫برگ�زاری روز ملی صادرات به بخش خصوصی که خود دس�تی بر اتش تجارت‬ ‫دارد‪ ،‬واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫از س�ال ‪ 29 ،۷۶‬مهر هرس�ال به عنوان روز ملی صادرات نام گذاری ش�د که‬ ‫از ان س�ال تاکن�ون‪ ،‬برنامه ای به مناس�بت ای�ن روز برگزار می ش�ود تا هم از‬ ‫صادرکنن�دگان نمون�ه و ممتاز کش�ور قدردانی ش�ود و هم اینک�ه صدای این‬ ‫سربازان جنگ اقتصادی کنونی برای چندمین بار تکرار و تکرار شود‪ .‬امسال اما‬ ‫در اقدامی بی س�ابقه‪ ،‬برگزاری روز ملی صادرات به دستور اقای وزیر به تعویق‬ ‫افتاد و دیروز پس از یک ماه و نیم تاخیر و البته با حضور اس�حاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫ایین امسال عالوه بر تغییر روز برگزاری‪ ،‬با تغییرات دیگری نیز همراه بود و ان‬ ‫اینکه تعداد صادرکنندگان نمونه و ممتاز افزایش یافته و به گفته رئیس سازمان‬ ‫توس�عه تجارت به ‪۴۴‬نفر رسیده است‪ .‬ضمن اینکه امس�ال برای نخستین بار‪،‬‬ ‫گروه کاالی اساس�ی و کاالی خام ب�ا ارزش پایین در انتخاب صادرکننده نمونه‬ ‫حذف شد ه که اتفاق مثبتی برای انتخاب منطقی تر صادرکنندگان نمونه به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در ایی�ن دیروز‪ ،‬رضا رحمان�ی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت‪ ،‬حمید زادبوم‬ ‫رئیس س�ازمان توس�عه تجارت که ب�ه تازگی براین مس�ند تکیه زده اس�ت‪،‬‬ ‫غالمحسین ش�افعی رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬محمدرضا انصاری نایب رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬علی اکبر کریمی رئیس فراکسیون صادرات مجلس شورای‬ ‫اسالمی و صادرکنندگان نمونه و ممتاز دوره های قبل‪ ،‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دلیل به تعویق افتادن روز ملی صادرات‪ ،‬انتقال مسئولیت‬ ‫کار را بـه کار‬ ‫در حوزه معیشت مردم باید جدی ترکار کنیم‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه دش��من نتوانس��ت صادرات نفت‬ ‫ای��ران را صفر کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬همچنان در‬ ‫حال فروش نفت هستیم‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری گفت‪ :‬هر فردی‬ ‫ک��ه امروز برای کش��ور ص��ادرات انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬انس��ان شریفی است که خوب‬ ‫تشخیص داده که در این مقطع‪ ،‬نیاز کشور کجا است‬ ‫و باید به چه کاری بپردازد و بهتر بود که این تجلیل‪،‬‬ ‫در روز ملی صادرات که در تقویم رس��می کشور ثبت‬ ‫شده‪ ،‬انجام می شد اما اصل پرداختن به صادرات جزو‬ ‫مهم ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در معیشت مردم باید کار جدی تر‬ ‫کنیم‪ ،‬چراکه ملت ایران به ویژه طبقات ضعیف با صبر‬ ‫و تحمل فشارها و س��ختی ها‪ ،‬این روزها را پشت سر‬ ‫گذاشتند و حاضر نشدند کمترین حرکتی که نشان‬ ‫دهد کش��ور و نظام انها در خطر اس��ت‪ ،‬از خود نشان‬ ‫دهن��د و مردم با س��یلی صورت خود را س��رخ نگاه‬ ‫داش��ته اند و بای��د تالش کرد و ب��رای این بخش هم‬ ‫راهکار ارائه داد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اف��زود‪ :‬م��ا باید در زمینه سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ت خارجی‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫تاب اوران��ه ای تهی��ه می کردی��م که نقش��ه راه هر‬ ‫بخش مش��خص باشد‪ ،‬این در حالی است که راه حل‬ ‫مس��ائل اقتصادی کشور بیش از انکه در راهکارهای‬ ‫اقتصادی باش��د‪ ،‬در راهکارهای سیاسی و اجتماعی‬ ‫اس��ت و رویکردی می تواند کش��ور را از این شرایط‬ ‫دشوار نجات دهد‪ ،‬همبستگی ملی و انسجام است تا‬ ‫کشور از این دوره عبور داده شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬هیچ کس نباید‬ ‫ب��ه دنبال فرصت طلبی بوده و فک��ر کند که فرصتی‬ ‫برای تسویه حس��اب پیدا شده است‪ ،‬امروز ایران در‬ ‫خطر اس��ت و امریکا و عربستان سعودی برنامه برای‬ ‫ایران طراحی کرده اند‪ .‬با اجماع می تواند تهدید را به‬ ‫فرص��ت تبدیل کرد‪ .‬اقتصادی ها ه��م تهدیدها را به‬ ‫فرصت تبدیل کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما در ای��ن زمینه باید ب��ه طور جدی‬ ‫به افزایش س��رمایه اجتماعی کش��ور کمک کرده و‬ ‫اعتم��اد و امید م��ردم را باال بریم ک��ه این مهم ترین‬ ‫سرمایه مردم اس��ت و همه جریان های سیاسی باید‬ ‫به این بخش کمک کنند‪ .‬نماد مش��ارکت مردم هم‬ ‫انتخابات پیش رو اس��ت و باید شرایطی‬ ‫را به وجود اورد که همه مردم احس��اس‬ ‫کنن��د که در بین کاندیداه��ا‪ ،‬کاندیدای‬ ‫مورد نظرشان وجود دارد؛ پس مشارکت‬ ‫در انتخاب��ات اتی‪ ،‬منافع ملی کش��ور را‬ ‫تثبی��ت خواه��د ک��رد‪ .‬امیدواریم همه‬ ‫این مس��یر را طی کنی��م‪ .‬امریکایی ها به‬ ‫مرحله ای رسیده اند که بانک مرکزی ایران را به دلیل‬ ‫مسائل هسته ای‪ ،‬تحریم کردند و در کنار ان‪ ،‬دوباره‬ ‫این بان��ک را تحت لوای مبارزه با تروریس��ت‪ ،‬تحت‬ ‫تحریم قرار دادند‪ .‬بر این اس��اس مقامات ارشد کشور‬ ‫از رهب��ر معظم انقالب تا وزی��ر امور خارجه گرفته تا‬ ‫شرکت ها را هم در فهرست تحریم قرار داده اند و تمام‬ ‫زمینه های اقتصادی را تحریم کردند‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬دش��من نتوانسته صادرات نفت‬ ‫خام کش��ور را به صفر برس��انند؛ اما تحت فشاری که‬ ‫وارد ش��د‪ ،‬حتی کشورهای دوست ایران هم که تا به‬ ‫حال جزو نزدیک ترین کش��ورها درباره ما هس��تند‪،‬‬ ‫جرات اینکه نفت ای��ران را خریداری کنند‪ ،‬ندارند و‬ ‫ما به روش های دیگری متوس��ل می شویم تا بتوانیم‬ ‫نفت کشور را بفروشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محص��والت اصل��ی که بخ��ش مهم‬ ‫تامین کننده نیازهای کش��ور بوده شناسایی شده و‬ ‫پس از نفت‪ ،‬پتروش��یمی را ک��ه مهم ترین محصول‬ ‫صادرات��ی پس از نفت اس��ت نیز تح��ت تحریم قرار‬ ‫گرفته اس��ت و پس از ان شرکت های فوالدی‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫الومینی��وم و محص��والت انها را تحری��م کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین بنادر ایران که کش��تی ها قرار اس��ت پهلو‬ ‫بگیرند‪ ،‬تحریم ش��ده اند و در کنار ان بیمه هایی که‬ ‫کشتی ها را می توانند حرکت دهند‪ ،‬تحریم هستند‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬اگرچه با س��ختی ص��ادرات انجام‬ ‫می دهیم‪ ،‬اما بانک ه��ا را تحریم کرده اند و به معنای‬ ‫واقعی‪ ،‬تمام گلوگاه های اصلی کار و فعالیت اقتصادی‬ ‫کشور از سوی امریکایی ها بسته شده است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری گفت‪ :‬امروز سرفرازانه‬ ‫اعالم می کنیم که ایران س��ر پای خود ایستاده است‬ ‫و اقتصاد ایران در این دو س��ال‪ ،‬به غیر از شوک روانی‬ ‫سختی که در ابتدای کار انجام شد‪ ،‬جنگ رسانه ای را‬ ‫نیز پیش رو داشته است‪ .‬این در حالی است که فضای‬ ‫رس��انه ای نیز در ابتدا به ملت ایران شوک وارد کرد و‬ ‫ما هم حتما نتیجه فعالیت های انها را در اقتصاد خود‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا م�ودودی ‪ /‬کارش�ناس تجارت‬ ‫خارجی ‪ :‬جنگ اقتصادی تحمیلی به ملت ایران در‬ ‫پناه تحریم اقتصادی و به بهانه های واهی از سوی‬ ‫انهایی که مایل به ارام��ش و صلح در خاورمیانه‬ ‫نفت خیز نیستند‪ ،‬شاید سرنوشت سازترین جنگ ها‬ ‫در ن��وع خود برای اینده جهان باش��د؛ چراکه در‬ ‫این نب��رد نه فقط هزینه های جنگ های نظامی به‬ ‫ابرقدرت های تحریم کننده تحمیل نمی شود‪ ،‬بلکه برعکس‪،‬‬ ‫با تنبیه س��ایر شرکت ها و کش��ورهایی که تن به این قواعد‬ ‫بازی ابرقدرت ها ندهند‪ ،‬س��وداوری باالی��ی نیز نصیب انها‬ ‫خواهد کرد؛ و تردیدی نیس��ت که چنانچه تحریم ایران به‬ ‫همان نتایجی که امریکایی ها هدف قرار داده اند‪ ،‬منجر شود‪،‬‬ ‫دنیا باید ش��اهد ظهور فصل جدیدی از جنگ های اقتصادی‬ ‫حضور مردم در صحنه یکی از‬ ‫می بینیم اما روی پای خود هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صادرکنندگان کش��ور نشان دادند که‬ ‫باوجود اینکه همه مس��یرهای صادرات بسته شده و‬ ‫صادرات و کشتیرانی ممنوع است‪ ،‬اما صادرات رشد‬ ‫داش��ته است؛ پس در چنین فضایی‪ ،‬دست کسی که‬ ‫موفق می شود که محصول تحریمی را صادر می کند‬ ‫و ارز ان را دریافت کرده و در اختیار اقتصاد کشور قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬باید بوسید‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬این دوره در تاریخ ایران نوش��ته‬ ‫خواهد شد و برخی فریب تحلیل های غلط می خورند؛‬ ‫در حالی که عربس��تان‪ ،‬امریکا و رژیم صهیونیس��تی‬ ‫می خواه��د که ایران را زمی��ن بزنند‪ ،‬در حالی که هر‬ ‫اتفاق��ی که در ایران می افتد‪ ،‬معنایش این اس��ت که‬ ‫همه می خواهند ایران را زمین بزنند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کابین��ه دوازده��م‪ ،‬گفت‪ :‬ص��ادرات‬ ‫غیرنفت��ی ای��ران در ‪ 8‬ماه‪ ،‬بیش از ‪۱۶‬درصد رش��د‬ ‫ک��رده‪ ،‬البت��ه بخش��ی از کاهش ص��ادرات به دلیل‬ ‫قیمت های پایه صادراتی ما اس��ت و بخشی دیگر هم‬ ‫البته طبیعی است‪ ،‬چراکه ارزش یک کاالی صادراتی‬ ‫در فض��ای ارام یک نرخ اس��ت و در فضای تحریمی‬ ‫ن��رخ پایین تری دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که بیش از‬ ‫‪ ۸۸‬میلیون تن صادرات داش��ته ایم که ریس��ک ان‬ ‫هم پذیرفته شده اس��ت و ارز ان به چرخه اقتصادی‬ ‫برگشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقتصاد کش��ور‪ ،‬توانسته روی پای خود‬ ‫بایس��تد و حیات خود را ادامه داده اس��ت‪ ،‬همچنین‬ ‫در کنار این فش��ار به اقتصاد‪ ،‬امریکا به زندگی مردم‬ ‫ایران هم فشار وارد کرده است که همه باید بپذیریم‪،‬‬ ‫ش��رایطی که مردم طبقه متوسط و ضعیف ایران در‬ ‫ان ق��رار گرفته اند‪ ،‬جزو س��خت ترین دوران پس از‬ ‫انقالب و حتی در یک دهه ‪ ۹۰‬بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬تا س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬نیز یک میلیون بش��که صادرات داشتیم‪ ،‬یعنی‬ ‫از مح��ل ف��روش نفت ‪ ۶۸‬میلیارد دالر در س��ال ‪۹۱‬‬ ‫درامد داش��ته ایم اما ش��وک دوم که در س��ال ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۹۸‬به اقتصاد ایران وارد شد‪ ،‬اگرچه سخت تر بود‪ ،‬اما‬ ‫صادرات نفت تداوم یافت‪ .‬در عین حال به دلیل تورم‪،‬‬ ‫قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و‬ ‫همزمان دو ماموریت اصلی داریم که اقتصاد کش��ور‬ ‫را سرپا نگاه داریم و صادرات و تولید را حفظ کنیم تا‬ ‫از اشتغال مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫مشابه س��خت ترین اقدام ها و دردناک ترین نتایج‬ ‫برای ملت هایی باشد که تن به سلطه سرمایه داری‬ ‫نمی دهند‪ .‬جنگی که در سکوتی فرساینده‪ ،‬عمق‬ ‫ت��اب اوری ملت ه��ا و نظام ها را می س��نجد و در‬ ‫غیبت باروت های پرهیاهو و ش��لیک های مرگبار‬ ‫خمپاره ها و موش��ک ها‪ ،‬توان و قدرت اس��تحکام‬ ‫بنیان های کش��ورها و نقاط اسیب پذیر و شکننده‬ ‫س��اختارهای اقتصادی انها را شناس��ایی کرده و به س��بک‬ ‫جنگ های باس��تان‪ ،‬با محاصره اقتصادی‪ ،‬قدرت مقاومت و‬ ‫ایس��تادگی را در ه��م خواهد شکس��ت؛ از همین رو تجربه‬ ‫ایران باید برای تمام کشورهای جهان مهم باشد چراکه این‬ ‫سرنوشت فردای بس��یاری از انها نیز خواهد بود اگر در این‬ ‫ازم��ون بزرگ‪ ،‬امریکایی ها به ان نتیجه ای دس��ت یابند که‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینک��ه از امروز‪ ،‬کار برگ��زاری ایین روز‬ ‫ملی صادرات را ب��ه اتاق بازرگانی ایران‬ ‫واگذار می کنی��م‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید تیراژ‬ ‫تولی��د را افزایش داد و زیرس��اخت ها را‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی گف��ت‪ :‬ای��ام روز ملی‬ ‫صادرات‪ ،‬دهه اخر ماه صفر بود و برخی درخواست‬ ‫داش��تند که این ایین ب��ه بعد از این م��اه منتقل‬ ‫ش��ود؛ اما دلیل مهم این بود که شخصا به سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران اع�لام کرده ب��ودم که اتاق‬ ‫بازرگانی بای��د متولی برگ��زاری روز ملی صادرات‬ ‫ش��ود‪ ،‬همانطور که روز صنعت و معدن نیز از سوی‬ ‫خانه صنعت و معدن برگزار می شود؛ پس احساس‬ ‫کردم س��ازمان توسعه تجارت ایران این‬ ‫خواس��ته را نادیده گرفته‪ ،‬اما امروز هم‬ ‫اگرچه خواسته من به طور کامل اجرایی‬ ‫نشده‪ ،‬اما به هر حال روز ملی صادرات با‬ ‫همکاری اتاق بازرگانی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫سیاست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ای��ن اس��ت که بخ��ش خصوصی محور کار باش��د‬ ‫و اعتق��اد م��ن فراتر از این ب��وده و معتقدم یکی از‬ ‫راهکاره��ای پایان دادن به تحری��م‪ ،‬حضور مردم و‬ ‫بخش خصوصی در صحنه است؛ این در حالی است‬ ‫که ام��روز هم به رئیس ات��اق بازرگانی ایران اعالم‬ ‫می کن��م که از امروز‪ ،‬ایی��ن روز ملی صادرات را به‬ ‫اتاق بازرگانی ایران تحویل می دهیم‪ .‬ما هم در کنار‬ ‫ارتباط معافیت مالیاتی با بازگشت‬ ‫ارز صادراتی در بودجه حذف شود‬ ‫همچنین علی اکبر کریمی‪ ،‬رئیس فراکسیون‬ ‫صادرات مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬ارتباط‬ ‫دادن معافیت مالیاتی به بازگش��ت ارز صادرات‬ ‫از جمله مواردی بود که مشکالت زیادی را برای‬ ‫صادرکنن��دگان ایجاد کرده که بر این اس��اس‬ ‫فراکس��یون صادرات این موض��وع را غیرعملی‬ ‫می داند امیدواریم در الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬این‬ ‫موضوع مورد توجه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفته و این بند حذف‬ ‫شود تا مشکالت پیش روی صادرکنندگان را در سال اینده نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وضع و ابالغ مقررات خلق الساعه و یک شبه و تسری ان به همه‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬مش��کالت جدی را در دو س��ال گذشته ایجاد خواهد کرد‬ ‫و یکی از دالیل و موانعی که نتوانس��تیم جهش بزرگ صادراتی را در س��ال‬ ‫گذشته داشته باشیم‪ ،‬همین موضوع بود‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه بخش عمده ای از ارز صادراتی به کش��ور بازگش��ته‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬صادرکنندگان صاحب نام کش��ور از س��وی صادرکنندگان‬ ‫نورس��یده و نوکیس��ه که با کارت های یکبار مص��رف بازرگانی‪ ،‬عرصه را بر‬ ‫صادرکنن��دگان واقعی تنگ کردند و این موض��وع صادرکنندگان اصیل و‬ ‫پیشکس��وت کش��ور را رنج داد؛ پس امیدواریم با اعتبارسنجی کارت های‬ ‫بازرگانی و صادرکنندگان‪ ،‬ش��اهد باش��یم که افرادی که صالحیت داشته‬ ‫و تخصص دارند و بازار بین المللی را می شناس��ند‪ ،‬به جایگاه واقعی دس��ت‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫طراحان تحریم هدف گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫با این وصف ایران نخس��تین کش��وری اس��ت که در این‬ ‫ازم��ون بزرگ‪ ،‬چالش��ی ج��دی را برای دومین ب��ار تجربه‬ ‫می کن��د و در طول کمتر از یک ده��ه ناگزیر از رویارویی با‬ ‫قدرت هایی شده که این بار با سالح اقتصاد به کارزار امده اند‬ ‫و به گفته خودشان‪ ،‬سخت ترین تحریم های تاریخ را بر نظام‬ ‫و ملت ایران تحمیل کرده اند‪.‬‬ ‫تردیدی نیس��ت که در چنین جنگ��ی نیز همچون دیگر‬ ‫جنگ ه��ای نظام��ی باید ب��رای پیروزی‪ ،‬تم��ام تمرکزها بر‬ ‫خطوط مقدم جبهه باشد و فرماندهان شایسته ای که معنا و‬ ‫مکانیسم مدیریت چنین جنگ هایی را خوب می دانند و برای‬ ‫چنین روزهایی تربیت ش��ده اند‪ ،‬س��کان هدایت را در دست‬ ‫بگیرند و در پناه دانش و تجربه و توان و باور‪ ،‬از منافع ملی‬ ‫شما هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬اتاق بازرگانی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با هم احس��اس جدایی ندارند؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که اتاق هم باید در این حوزه فعال‬ ‫باش��د و همکاری تنگاتنگی در این راس��تا داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬نمونه ان هم ابالغ شیوه نامه ماینرهاست که‬ ‫تا زمانی که نظر ات��اق بازرگانی را دریافت نکردیم‪،‬‬ ‫شیوه نامه مربوط را ابالغ نکردیم‪.‬‬ ‫به گفته رحمانی‪ ،‬باوجود همه مش��کالت‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۴۴‬قلم کاالی منتخب تولیدی مهم کشور را رصد‬ ‫می کنیم و فرایند تولید ان را می س��نجیم و ‪۱۰۰‬‬ ‫قل��م کاالی م��ورد نیاز مردم را نی��ز در بخش بازار‬ ‫رصد کردیم‪ .‬این ‪ ۴۴‬قلم در ‪ ۷‬ماه گذشته به غیر از‬ ‫خانواده خودرو(منهای وانت و تراکتور) و الومنیوم‪،‬‬ ‫حبس ‪۲۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی ایران ب��ا بیان اینکه نباید اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده صادرکنن��دگان را ب��ه رفع تعهد ارزی گ��ره زد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬هم اکن��ون ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان از مناب��ع صادرکنندگان در‬ ‫س��ازمان مالیاتی حبس شده است‪ .‬غالمحسین شافعی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باوجود اینکه گاهی س��رداران یا امیران یا حتی سربازان جبهه جنگ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به نادرستی از سوی برخی مسئوالن کشور‪ ،‬مورد اتهام قرار‬ ‫گرفتند‪ ،‬امروز ثابت کردند که به کش��ور عالقه مند هستند و در انجام‬ ‫اخالق حرفه ای کس��ب وکار در کشور‪ ،‬خود را مقید می دانند‪ .‬وی افزود‪ :‬موضوع استرداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده صادرکنندگان و ارتباط دادن ان به رفع تعهد ارزی‪ ،‬مشکالت بسیاری را پیش روی‬ ‫صادرکنندگان قرار داده اس��ت؛ به نحوی که براس��اس براوردها‪ ۲ ،‬هزار تا ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫پول صادرکنندگان در س��ازمان امور مالیاتی مانده که این مش��کالت صادرکنندگان را به لحاظ‬ ‫نقدینگی‪ ،‬دو چندان می کند؛ اما باید سوال کرد که ایا سازمان امور مالیاتی این ابزار را در اختیار‬ ‫ندارد که بازگش��ت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان‪ ،‬منوط به بازگش��ت ارز صادراتی ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬س��هم مانده تس��هیالت صادراتی در تسهیالت بانک ها به شدت‬ ‫کاهش یافته و متاس��فانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی شود؛ به این معنا که تامین‬ ‫مالی این بخش فالکت بار ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که در صندوق ضمانت صادرات نیز‬ ‫اوضاع چندان مس��اعد نیس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در مورد صادرات‪ ،‬تا دل تان بخواهد تصمیم گیر‬ ‫وجود دارد اما یک پاس��خگو درباره ان به چش��م نمی خورد‪ ،‬چراکه متولی واحدی ندارد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که کارگروه دائمی ماده یک‪ ،‬نهادهای متولی کمیسیون های مشترک در کشورهای‬ ‫جهان‪ ،‬وزارت جهاد‪ ،‬وزارت کش��اورزی و سازمان توس��عه تجارت تصمیم گیر هستند‪ ،‬اما کسی‬ ‫پاس��خگو نیست؛ پس جایگاه سازمان توس��عه تجارت ایران باید مورد بازنگری قرار گرفته و این‬ ‫سازمان‪ ،‬نقطه مرکزی تصمیم گیری در این حوزه بوده و البته پاسخگویی الزم را هم داشته باشد‪.‬‬ ‫غفلت های تاریخی‬ ‫از فرهنـگ تـ‬ ‫و کیان مل��ت و اقتدار نظام دفاع کنند و همزمان‪ ،‬نهادهای‬ ‫پشتیبان پشت خطوط مقدم‪ ،‬با چاالکی و هماهنگی و درک‬ ‫کامل از وضعیت موجود‪ ،‬نیازه��ای رزمندگان این جبهه را‬ ‫شناس��ایی کرده‪ ،‬به موقع پاسخگو باشند و هر چه بیشتر بر‬ ‫طبل همبستگی‪ ،‬غرور ملی و ارزش های مشترک بکوبند‪.‬‬ ‫اینک س��وال کلیدی این است که ایا چنین ساختاری در‬ ‫جنگ اقتصادی اخیر شکل گرفته است؟!‬ ‫واقعیت تلخ این است که ما نه تنها برای چنین جنگ های‬ ‫اقتصادی به قدر جنگ های نظامی اماده نبودیم؛ بلکه حتی‬ ‫در طول زمان دچار غفلت هایی شده ایم که می تواند به سود‬ ‫دش��منان نظام تمام شود و اثار این نوع جنگ را عمیق تر و‬ ‫دردناک تر از جنگ ه��ای نظامی بر پیکره نظام اجتماعی ما‬ ‫باقی بگذارد‪.‬‬ ‫نخس��تین غفلتی ک��ه می توان به ان اش��اره ک��رد‪ ،‬نبود‬ ‫یک س��اختار اموزشی و پرورش��ی برای تربیت نسل جدید‬ ‫جن��گاوران عرص��ه اقتصادی اس��ت‪ .‬ضعفی که م��ا را مدام‬ ‫درگیر دور باط��ل ازمون وخطا می کند و با هر تحریم‪ ،‬تمام‬ ‫تجربه های تلخ دوباره تکرار می شود‪ .‬تجربه هایی مانند شوک‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ت برگزاری این روز به بخش خصوصی عنوان شد‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ردان سپردند‬ ‫راهکارهای پایان دادن به تحریم‬ ‫سایر کاالها روند تولید مثبت همراه با رشد را تجربه‬ ‫کرده ان��د؛ حتی ‪ ۵۰‬درصد ظرفی��ت خالی نیز وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این عض��و کابین��ه دوازدهم تصریح ک��رد‪ :‬تیمی‬ ‫متشکل از دانشگاه ها‪ ،‬سازمان بورس و بانک ها مامور‬ ‫ش��ده اند تا راهکارهای تامین مالی تولید را بسنجند؛‬ ‫در این میان‪ ،‬تولیدات ایرانی در ش��رایطی با ظرفیت‬ ‫خال��ی مواجه اس��ت که ب��ه عنوان مث��ال در حوزه‬ ‫کاشی و سرامیک‪ ،‬اگرچه کشوری مثل پاکستان در‬ ‫همسایگی ایران‪ ،‬نیاز ساالنه ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫مصرف کاش��ی و سرامیک دارد؛ اما از این رقم‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون مترمکعب را تولی��د می کند و مابقی را‬ ‫واردات می کند؛ پس زمینه برای صادرات کاش��ی و‬ ‫س��رامیک ایران فراهم اس��ت‪ ،‬در حالی که ما فقط ‪۸‬‬ ‫نترسید و پشت سر صادرکنندگان بایستید‬ ‫میلیون مترمکعب از این محصول را صادر می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رش��د وزن��ی صادرات ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫مثبت بوده‪ ،‬گفت‪ :‬مبنای محاس��به ارز در گمرکات‬ ‫جابجا ش��ده است‪ ،‬اما من از وضعیت صادرات راضی‬ ‫نیس��تم‪ .‬این در حالی است که تا سال ‪ ۱۴۰۰‬میزان‬ ‫صادرات به کش��ورهای همس��ایه باید دو برابر شود؛‬ ‫یعنی باید به کش��ورهای همس��ایه ‪ ۲۴‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات داشته باش��یم‪ .‬البته ظرفیت اوراسیا را هم‬ ‫نباید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره قرارداد تجارت‬ ‫ترجیحی ایران با اوراسیا گفت‪ :‬میانگین تخفیفی که‬ ‫اتحادیه اوراس��یا به ایران برای صادرات کاالها داده‪،‬‬ ‫‪ ۵۶‬درص��د بوده و ما هم میانگین ‪ ۳۲‬درصد تخفیف‬ ‫گمرکی به این بخش داده ایم‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫کشوری مانند چین ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد دالر واردات دارد‬ ‫و از کاالهای ایرانی نیز استقبال می کند‪ .‬از این رقم‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد دالر کاالهایی است که ایران می تواند‬ ‫به چین صادرات داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توس��عه صادرات ج��زو ‪ ۷‬محور اجرایی‬ ‫وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که برای ان‬ ‫‪ ۴‬برنام��ه داریم ک��ه یکی از انها‪ ،‬توس��عه تجارت با‬ ‫کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬امس��ال و س��ال این��ده‪ ،‬صادرات‬ ‫پیش��ران اقتصاد ایران است و قدرت خرید مردم نیز‬ ‫کاه��ش یافته و منجر به رکود ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫می��ان باید صادرات کاالهای کیف��ی باید رونق یابد‪.‬‬ ‫در غی��ر این ص��ورت دروازه صادرات بس��ته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دستور ویژه برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی‬ ‫رئیس س��ازمان توسعه تجارت از دس��تور ویژه رئیس جمهوری برای‬ ‫پیوس��تن ایران به س��ازمان جهانی تجارت خبر داد و گفت‪ :‬عالوه بر این‬ ‫حس��ب تاکید وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنی��ن قائم مقام وی‬ ‫در ام��ور بازرگانی‪ ،‬به صادرکنندگان محصوالت دانش بنیان و بنگاه های‬ ‫کوچک و متوس��ط نگاه ویژه ای ش��ده و با تالش های انجام ش��ده در این‬ ‫بخش‪ ،‬بهترین های این حوزه شناسایی و مورد تقدیر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫حمید زادبوم با اش��اره به نقش��ه راه پیش روی صادرات کشور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اجرای پرقدرت نقش��ه راه توس��عه ص��ادرات در کنار توجه ب��ه تنظیم بازار در‬ ‫دس��تورکار قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بی تردید س��الی که صادرکنندگان نمونه موفق‬ ‫ب��ه انجام صادرات ش��ده اند و برخی از انها به نمایندگی عن��وان صادرکننده ممتاز و‬ ‫نمونه را به دس��ت اورده اند‪ ،‬یکی از س��ال های خاص و طاقت فرس��ا در حوزه تجارت‬ ‫خارجی بوده و کش��ور تاکنون چنین تجربه ای را در این حوزه نداش��ته است‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪ :‬با وجود تمام نامالیمتی ها و عهدش��کنی ها با‬ ‫عنوان «فش��ار حداکثری» بر مردم این مرز و بوم‪ ،‬جهادگران عرصه صادرات حداکثر‬ ‫همت و غیرت خود را برای نیل به اهداف عالی نظام و تحقق اهداف س��ند چش��م انداز‬ ‫به کار بس��ته اند‪ .‬زادبوم تصری��ح کرد‪ :‬در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه امس��ال‪،‬‬ ‫عالوه بر فعالیت های صورت گرفته به روال س��ال های پیشین از جمله فراخوان برای‬ ‫حضور‪ ،‬ثبت نام و تش��کیل نشس��ت های کارگروه انتخاب صادرکنن��ده نمونه که به‬ ‫اس��تناد ایین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه ش��امل ‪ ۱۰‬عضو از نهادهای دولتی و‬ ‫خصوصی است‪ ،‬تالش شد که فرایند تا حد امکان به طور الکترونیکی باشد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫با این رویکرد پس از ثبت نام برای کس��ب عنوان صادرکننده نمونه امس��ال‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬متقاضی حقیقی و حقوقی در بیش از ‪ ۷۰‬گروه کاالیی و خدماتی برای کس��ب‬ ‫عنوان صادرکننده نمونه به رقابت پرداختند که پس از گذراندن مراحل کارشناس��ی‬ ‫و طرح نتایج در نشس��ت های کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه‪ ،‬در این‬ ‫ایین از ‪ ۴۴‬صادرکننده ممتاز و نمونه کش��ور تجلیل می ش��ود که از این‬ ‫تعداد ‪ ۹‬صادرکننده در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی‪ ۹ ،‬صادرکننده‬ ‫در حوزه خدمات و مابقی متعلق به حوزه صنعت و معدن کش��ور هستند‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬فرایند انتخاب در امس��ال‬ ‫ب��ه صورت الکترونیکی به منظور کاهش خطای انس��انی و مداخله افراد‪،‬‬ ‫توج��ه ویژه به محص��والت با ارزش افزوده باالت��ر و محصوالت هایتک و‬ ‫تغییرکف ارزش صادراتی کاالها از جمله تغییرات ساختار انتخاب بوده است‪ .‬زادبوم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬از منظر کاالیی و بر اساس کارشناسی های صورت گرفته درسازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران‪ ،‬نزدیک به دو س��وم صادرات غیرنفتی کشور را محصوالت خام یا ارزش‬ ‫افزوده پایین به خود اختصاص داده است؛ بنابراین سیاست ها و رویکردهای اتی این‬ ‫س��ازمان به حمایت از توس��عه صادرات کاالهایی با ارزش افزوده باالتر خواهد بود تا‬ ‫بتوان در زنجیره ارزش جهانی‪ ،‬ضمن مطرح کردن نام س��ربلند این سرزمین‪ ،‬پرچم‬ ‫کش��ور جمهوری اسالمی ایران را در فراسوی ان مرزها به اهتزاز دراوریم‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از منظر کش��ورهای هدف صادراتی رویکرد و اولویت صادراتی در سال جاری به‬ ‫‪ ۱۵‬کشور همسایه اختصاص یافته است‪ ،‬که این رویکرد در صورت تشریک مساعی‪،‬‬ ‫همس��ویی و همراهی دولت و ملت در اینده نه چندان دور جهش صادراتی را در این‬ ‫کشورها به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران افزود‪ :‬ع�لاوه بر این به ثمر رس��یدن‬ ‫موافقتنامه تجارت ترجیحی با اوراس��یا که با تالش دولت و همراهی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به نتیجه رس��ید‪ ،‬ظرفیت بالقوه ای را پیش روی تاج��ران و صادرکنندگان‬ ‫ق��رارداده که می توانیم مرزه��ای اقتصادی خود را در این حوزه جغرافیایی توس��عه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ی در جنگ اقتصادی‬ ‫ــا فرماندهی‬ ‫ارزی‪ ،‬قاچ��اق اقالم یارانه ای به خارج کش��ور‪ ،‬تورم ناگهانی و‬ ‫افسارگسیخته‪ ،‬فس��اد مالی در بخش تامین نیازهای اساسی‬ ‫کش��ور‪ ،‬فرار سرمایه ها و شیوع بی اعتمادی و ناامیدی در بدنه‬ ‫اجتماع‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه ما با تولید انبوه مدرک در دانش��گاه ها و مراکز‬ ‫عالی روبه رو هس��تیم و ص��دور مدرک یکی از پرس��ودترین‬ ‫مش��اغل و بیزنس های فضای کسب و کار شده(! ) اما در عین‬ ‫ح��ال جای مهم ترین ش��اخه تحصیلی یعنی «رش��ته جنگ‬ ‫اقتصادی» برای کشوری که چهاردهه است زیر سایه سنگین‬ ‫تحریم‪ ،‬تهدید می ش��ود‪ ،‬در دانشگاه های ما خالی است‪ .‬گویا‬ ‫ابتالی دانش��گاه ها به فروش مدرک‪ ،‬چنان عمیق اس��ت که‬ ‫رسالت واقعی شان فراموش شده است‪.‬‬ ‫حت��ی مراک��ز پژوهش��ی و مطالعات��ی نیز در ای��ن زمینه‬ ‫چن��دان متعهدان��ه عمل نکرده اند و هی��چ مطالعات تطبیقی‬ ‫در کش��ورهای گوناگون و هیچ مستندسازی وقایع تحریم در‬ ‫سال های گذشته انجام نشده تا امروز چراغ راه ایندگان باشد!‬ ‫در چنین ش��رایطی که نیروهای کارازموده‪ ،‬توانمند و اشنا‬ ‫و مس��لط به ادبیات جنگ اقتصادی تربیت نش��ده اند و هیچ‬ ‫نای��ب رئیس اتاق بازرگانی ای��ران با تاکید بر اینک��ه دولتمردان تمام‬ ‫ق��د بای��د در حمای��ت از صادرکنندگان و توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور گام بردارند‪ ،‬خطاب به اعضای کابینه گفت‪ :‬نترس��ید و پشت سر‬ ‫صادرکنندگان تان بایستید‪ .‬محمدرضا انصاری با بیان اینکه هنوز ادبیات‬ ‫صادرات غیرنفتی و توجه ان برای پیش��برد اهداف توس��عه اقتصادی در‬ ‫ایران شناخته شده نیست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یک کار مشترک برای رونق تولید‬ ‫در تمامی کش��ورهایی انجام ش��ده که ان هم‪ ،‬توجه به توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی اس��ت؛ در حالی که در ایران هنوز از راهکارهایی اس��تفاده نشده تا صادرات‬ ‫کش��ور توس��عه یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬مکانیس��م های استفاده از اس��تعداد ملی در توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی را باید با بهره گیری از تجربه های سایر کشورها به کار بست؛ این در‬ ‫حالی است که تمامی کشورها صادرات را در باالترین سطوح اجرایی کشور خود قرار‬ ‫داده و وزارتخانه ای برای صادرات غیرنفتی داش��ته اند؛ این در حالی است که سازمان‬ ‫توس��عه تجارت خیلی اکنون با عالقه عمل می کند‪ .‬نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری که سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است‪،‬‬ ‫نمی توان در دنیا حرف برای رقابت در شرایط سخت جهانی زد چراکه به عنوان نمونه‬ ‫هم اکنون ضمانتنامه گرفتن از صندوق ضمانت صادرات ایران‪ ،‬جواهر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر جایی از کش��ور نمی توانیم از سرمایه های بلوکه شده خود‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ ،‬می توانیم با افزایش سقف س��رمایه صندوق ضمانت صادرات ایران‬ ‫لزوم توجه ویژه به مگاپروژه ها‬ ‫مرتض��ی س��لطانی‪ ،‬صادرکنن��ده‬ ‫ممت��از کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اهمیت‬ ‫مگاپروژه ه��ا در ورود ب��ه بازاره��ای‬ ‫خارجی اظهارک��رد‪ :‬این همایش دیر‬ ‫برگزار ش��د اما به طور درس��ت اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬تفاوت امس��ال با گذش��ته این‬ ‫اس��ت که ب��ه صادرکنن��دگان وقت‬ ‫بیش��تری برای س��خنرانی داده ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کره جنوبی ‪ ۲‬برند ال جی و سامس��ونگ ‪ ۲۰‬هزار واحد متوس��ط‬ ‫و کوچک را پوش��ش داده اس��ت‪ .‬این در حال اس��ت که در ایران‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار مگاپروژه داریم‪ .‬ش��رایط ایران با کش��ورهای دیگر‬ ‫متفاوت اس��ت و باید به مگاپروژه ها توجه کرد ‪ .‬س��لطانی با بیان‬ ‫اینکه باید به نخبگان به طورویژه ای توجه شود و این در حالی است‬ ‫که بخش خصوصی هر کش��وری تریبون الزم دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی باید جایگاه تصمیم گیری را پیدا کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه س��ازمان توس��عه تجارت باید متولی واقعی حوزه تجارت‬ ‫باشد‪ .‬تجارت بدون پش��توانه تولید مانند ساختمان طبقه ای در‬ ‫اب است‪ .‬باید به یکدیگر اعتماد کنیم و نگاه جزیره ای از بین برود‪.‬‬ ‫راه ورود به بازارهای خارجی توسعه مگاپروژه ها است‪.‬‬ ‫شیوه نام ه و ایین نامه مدونی نیز برای اقدام های اجرایی وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬واقعا ایا جز این اس��ت که گام های م��ا در تاریکی و‬ ‫مه الودگی غلیظ برداشته می شوند؟ و ایا می توان باور داشت‬ ‫می دانیم رو به کدام مقصد می رویم؟!‬ ‫ایا فرماندهانی که سکان هدایت این جنگ را امروز به دست‬ ‫گرفته اند‪ ،‬شایس��تگی‪ ،‬وجاه��ت‪ ،‬توان‪ ،‬تجرب��ه و درک الزم‬ ‫برای مقابله با دش��منان را دارند؟ ایا معیار و مالک مشخصی‬ ‫برای ارزیابی این توان و قابلیت تعریف ش��ده است؟ یا اینکه‬ ‫باید دوب��اره منتظر بود تا «زمان» قض��اوت خویش را از این‬ ‫فرماندهی داشته باشد؟!‬ ‫متاسفانه در جنگ اقتصادی یه جای جنگ نظامی‪ ،‬نه تنها‬ ‫قرار نیست کسی هر لحظه در معرض شلیک گلوله ای ناگهانی‬ ‫ق��رار گیرد و جان ببازد تا هر پذیرش مس��ئولیتی‪ ،‬س��خت و‬ ‫کار را ب��رای صادرکنندگان هموار کنیم‪ .‬به گفت��ه انصاری‪ ،‬اگر به دنبال‬ ‫این هس��تیم که ص��ادرات را رونق دهیم‪ ،‬باید س��رمایه صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران را افزایش دهیم‪ ،‬این در حالی اس��ت که ترکیه و عربستان‬ ‫به ترتیب ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۴‬میلیارد دالر را به عنوان سرمایه صندوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات خود ق��رار داده اند‪ .‬همچنین با مصوبه مجل��س قرار بر این بود‬ ‫که یک درص��د از حقوق ورودی کاالهای وارداتی غیراساس��ی به عنوان‬ ‫مشوق صادراتی اختصاص یابد‪ ،‬اما بعد از مصوبه مجلس که حدود ‪۱۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان را براورد کرده بود‪ ،‬متاس��فانه پس از گذشته چند سال هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه جایزه صادراتی تاثیر مناسبی روی صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندسی داشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رشد ‪۴۵‬درصدی صادرات خدمات فنی مهندسی‬ ‫ک��ه با عنوان ش��دن جایزه ‪ ۸‬درصدی برای صادرات خدمات فنی مهندس��ی رخ داد‪،‬‬ ‫مرهون اختصاص این مش��وق بوده اس��ت که متاس��فانه هم اکنون این روند متوقف‬ ‫شد ه است‪ .‬نایب رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولتمردان تمام قد باید در حمایت‬ ‫از صادرکنندگان و توس��عه صادرات غیرنفتی کش��ور گام بردارند‪ ،‬خطاب به اعضای‬ ‫کابینه گفت‪ :‬نترسید و پشت سر صادرکنندگانتان بایستید‪ .‬اکنون بسیاری از اعضای‬ ‫دولت ی��ا کارمندان دولتی می ترس��ند که به صادرکنندگان نمونه و بزرگ کش��ور‪،‬‬ ‫خدمات بدهند چراکه به ش��دت فضای س��نگینی در اداره های دولتی حاکم است و‬ ‫برخی می ترسند برای حمایت از صادرکنندگان‪ ،‬زیر سوال بروند‪.‬‬ ‫سبقت با کارت های بازرگانی اجاره ای‬ ‫رئی��س ش��ورای مل��ی زعف��ران‬ ‫ب��ا انتق��اد از اس��تفاده کارت ه��ای‬ ‫بازرگان��ی یک ب��ار مص��رف‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هن��وز کارت ه��ای اج��اره ای از‬ ‫صادرکنن��دگان واقع��ی س��بقت‬ ‫می گیرند و صادرکنن��دگان واقعی‬ ‫در ای��ن بخش مش��کالتی دارند که‬ ‫حل نشده است‪ .‬محسن احتشام افزود‪ :‬در دوره‬ ‫رکود و تحریم‪ ،‬سهم بخش کشاورزی در اقتصاد‬ ‫کش��ورها از اهمیت بیشتری برخوردار می شود‪،‬‬ ‫چراک��ه بخ��ش قابل توجهی از تولی��د و درامد‬ ‫منطق��ه ای در این بخش متمرکز اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید براینکه صادرات محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫تاثیر مستقیم بر زندگی روستاییان دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬حفظ بازارهای کنونی‪ ،‬توس��عه بازارهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬ارتقای کیفیت و اثربخش��ی تولیدات‬ ‫بخش کش��اورزی بر توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫مس��تلرم سازمان تخصصی اس��ت‪ .‬تقاضا داریم‬ ‫از سازمان توس��عه تجارت ایران حمایت شده و‬ ‫ایثارگرانه باش��د‪ ،‬بلکه در این نوع جنگ‪« ،‬مسئولیت» یعنی‬ ‫در کانون یک «رانت بزرگ» قرار گرفتن که می تواند وسوسه‬ ‫انگیز‪ ،‬س��وداور و شیرین نیز باشد‪ .‬فقط کافی است غبارهای‬ ‫دلبس��تگی‪ ،‬خواهش های حقیر نفسانی و شیفتگی و تمایالت‬ ‫ریاس��ت‪ ،‬روح فرمانده را الوده کرده باشد تا معیارهای خود را‬ ‫مالک شایستگی تلقی کند و در پناه این وسوسه قدرت میز و‬ ‫مقام‪ ،‬برای اغنای روح خود‪ ،‬سرنوش��ت ملتی را به ورطه سیاه‬ ‫سقوط بکشاند‪.‬‬ ‫اگ��ر باور داریم که جنگ اقتص��ادی فرا رو در حال مکیدن‬ ‫توان و منابع ما است باید این را هم بپذیریم که در این سال ها‬ ‫دچ��ار این غفلت تاریخی نیز ش��ده ایم و اگر نتوانیم چاالکی‪،‬‬ ‫هوش��مندی‪ ،‬دانش‪ ،‬تعه��د و باور را جایگزین س��ودجویی و‬ ‫قدرت طلبی کنیم‪ ،‬نه فقط به ارمان های نظام و انقالب وفادار‬ ‫بودج��ه الزم به موق��ع در اختیارش‬ ‫قرار گیرد‪ .‬احتشام با تاکید بر اینکه‬ ‫به سیاس��ت گذاری درست در حوزه‬ ‫ص��ادرات نیاز داریم‪ ،‬گفت‪ :‬س��امانه‬ ‫جام��ع تجارت و تفاوت ب��ازار نیما با‬ ‫ب��ازار واقع��ی ارز از جمله معضالت‬ ‫صادرکنن��دگان بخش کش��اورزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکننده ممتاز کش��ور با بیان اینکه‬ ‫رویه ه��ا و خط مش��ی های کنونی در راس��تای‬ ‫س��اماندهی و تس��هیل فرایند صادراتی نیست‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بای��د روش ه��ای قابل اجرا در ش��رایط‬ ‫فعلی برای تحقق اهداف صادراتی تعیین ش��ده‬ ‫و موانع صادراتی از س��ر راه برداش��ته شود‪ .‬وی‬ ‫همچنین ب��ا انتق��اد از محدودیت ه��ای ارزی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صادرات محصوالت کشاورزی ارزبر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه ارزاور است؛ بنابراین انتظار داریم‬ ‫بخش��نامه های بازگشت ارز صادراتی کشاورزی‬ ‫به ویژه در محصول زعفران حذف شود‪.‬‬ ‫نبوده ای��م‪ ،‬بلکه به تاریخ و فرهنگ و ملت خود نیز بی اعتنایی‬ ‫کرده ای��م و عامل مرگ یا فرار اس��تعدادهای این مرز و بوم و‬ ‫نابودی ذخایر و ثروت ملی شده ایم‪.‬‬ ‫و ای��ن یکی از بزرگ ترین غفلت های تاریخی ما اس��ت که‬ ‫هم��ه در ان مقصرن��د و هم��واره به بهانه «ش��رایط خاص»‬ ‫این ضرورت به حاش��یه رانده و مش��مول بی اعتنایی ش��ده و‬ ‫این چنین اس��ت که ما مدام در حال تکرار گذشته در اینده و‬ ‫از دست دادن فرصت ها برای اخالف و فرزندان خود هستیم‪.‬‬ ‫با این وصف این جنگ واقعی است و هرگز شبیه چالش های‬ ‫گذش��ته نیز نیست‪ .‬بلکه اغاز دوران تازه ای است که می تواند‬ ‫مرزهای اقتدار فردای این س��رزمین را ترس��یم کند‪ .‬و شاید‬ ‫بتواند اغاز عصر جدیدی برای نظام اقتصادی ما باش��د که با‬ ‫گام دوم انقالب شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران خبرداد‬ ‫خبر‬ ‫‪۱۹‬هزار بازرسی صنفی‬ ‫در هرمزگان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هرم��زگان با بی��ان اینکه درب��ازه زمانی ‪۱۲‬‬ ‫روزه‪۱۹ ،‬هزار و ‪ ۶۲۳‬مورد بازرس��ی از صنوف‬ ‫گوناگون از س��وی واحد بازرسی این سازمان‬ ‫انج��ام ش��ده‪ ،‬از کش��ف ه��زار و ‪ ۶۲۳‬تخلف‬ ‫صنفی در این اس��تان خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬خلیل قاس��می‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرمزگان‬ ‫در س��ی و پنجمی��ن نشس��ت س��تاد تنظیم‬ ‫بازار اس��تان گفت‪ :‬دربازه زمان��ی ‪ ۲۵‬ابان تا‬ ‫‪۶‬اذر‪۱۹ ،‬هزار و ‪ ۶۲۵‬مورد بازرسی از صنوف‬ ‫گوناگون انجام شد که مجموع تخلفات کشف‬ ‫ش��ده ان هزار و ‪ ۹۶۳‬مورد است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن مدت تعداد گزارش ه��ای دریافتی از‬ ‫ستاد خبری ‪ ۱۲۴‬استان‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۳۲۱‬مورد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هرمزگان گفت‪ :‬حدود ‪ ۲‬هزار نفر نیز‬ ‫برای رفع مش��کل سوخت خود به اژانس های‬ ‫گوناگون در استان مراجعه و ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫قاس��می اظهارک��رد‪ :‬با توجه ب��ه کاهش‬ ‫عرضه برنج وارداتی (پاکستانی) در استان در‬ ‫چند ماه گذش��ته و پیگیری های انجام ش��ده‬ ‫با همکاری تج��ار و بازرگانان و اداره کل غله‬ ‫و خدمات بازرگانی‪ ،‬بی��ش از‪ ۳‬هزار تن برنج‬ ‫وارد استان ش��ده که در مرحله نخست ‪۸۰۰‬‬ ‫تن توزیع و به تمام شهرس��تان های اس��تان‬ ‫ارسال شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم می توانند‬ ‫با مراجعه به فروشگاه های بزرگ‪ ،‬تعاونی های‬ ‫مصرف و واحدهای صنف��ی منتخب‪ ،‬برنج را‬ ‫با ن��رخ مصوب تهیه کنند‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنعت معدن تجارت هرم��زگان اضافه کرد‪:‬‬ ‫در راستای تنظیم بازار ماهی در مرکز استان‪،‬‬ ‫‪ ۴‬نقطه در ش��هر بندرعباس و شهرستان های‬ ‫جاسک‪ ،‬قشم و بندرلنگه مشخص می شود که‬ ‫با همکاری اتاق تعاون و تش��کل های صیادی‬ ‫و همچنین عرضه مناس��ب ماهی و میگو در‬ ‫مکان های تعیین شده‪ ،‬مردم می توانند با نرخ‬ ‫مناسب و کیفیت مطلوب اقدام به خرید ماهی‬ ‫و میگوی مورد نیاز خود کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمایت ویژه از سرمایه گذاران در مناطق محروم‬ ‫تامین ‪۷۰‬درصد کسری وثیقه واحدهای صنعتی ازسوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫گروه استان ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صالحی نیا‪ :‬یکی‬ ‫از خواسته های‬ ‫واحدهای‬ ‫صنعتی‪،‬‬ ‫بخشودگی‬ ‫جرایم دیرکرد‬ ‫قراردادها‬ ‫است که در این‬ ‫زمینه بخشی از‬ ‫جرایم تقسیط‬ ‫خواهدشد‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫بر توجه ویژه این س��ازمان به منظ��ور حمایت از رونق‬ ‫تولید و ایجاد اش��تغال پای��دار در بخش صنعت تاکید‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در ای��ن زمین��ه از تم��ام ظرفیت های‬ ‫قانونی ب��رای کمک به واحد صنعت��ی درحال فعالیت‬ ‫و راه ان��دازی واحدهای صنعتی راکد اس��تفاده خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محس��ن صالحی نیا‪ ،‬پس از‬ ‫بازدید از ش��هرک صنعتی نوراباد ممس��نی در نشست‬ ‫ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل فرمانداری‬ ‫این شهرس��تان برگزارشد‪ ،‬با اش��اره به بازدید از برخی‬ ‫واحد ه��ای صنعتی دراین شهرس��تان اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫خواس��ته های واحده��ای صنعتی‪ ،‬بخش��ودگی جرایم‬ ‫دیرکرد قراردادهای خود است که در این زمینه بخشی‬ ‫از جرای��م تقس��یط خواهدش��د و موضوع بخش��یدگی‬ ‫بخشی از جرایم این واحد ها باتوجه به اینکه در منطقه‬ ‫محروم قراردارند‪ ،‬در هیات مدیره این س��ازمان مطرح و‬ ‫امیدواریم بانظر مس��اعد وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪،‬‬ ‫این موضوع مصوب شود‪ .‬وی همچنین برتعیین تکلیف‬ ‫جرایم تس��هیالت معوق واحدهای صنعتی در کارگروه‬ ‫استانی تس��هیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه فرمانداری شهرستان‪ ،‬موارد را به کارگروه‬ ‫اس��تانی ارجاع خواهد داد‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ادامه از تفاهمنام��ه میان بانک صنعت و‬ ‫معدن و س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران برای ارائه تسهیالت حمایتی به واحدهای صنعتی‬ ‫و تولیدی خب��رداد و گفت‪ :‬برخی از واحدهای صنعتی‬ ‫متقاضی تس��هیالت بانک��ی در قالب ای��ن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫برای دریافت تس��هیالت حمایتی این سازمان‪ ،‬به بانک‬ ‫صنعت و مع��دن معرفی می ش��وند‪ .‬صالحی نیا با بیان‬ ‫اینکه برخی واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬مش��کل تامین وثیقه دارند از حمایت های ویژه‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک برای‬ ‫تامین کسری وثیقه واحد های تولیدی خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫این صندوق برای جبران کس��ری وثیق��ه ‪۷۰‬درصد از‬ ‫مبلغ تسهیالت‪ ،‬تا س��قف ‪۳۰‬میلیارد ریال ضمانتنامه‬ ‫صادر می کند و در این زمینه پرونده واحدهای صنعتی‬ ‫ک��ه از این شهرس��تان به صن��دوق معرفی ش��وند در‬ ‫اولوی��ت قرارخواهدگرفت‪ .‬وی اظه��ار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫با حمایت از این واحدهای صنعتی ش��اهد تس��ریع در‬ ‫رونق تولید واحد ای صنعتی در شهرک صنعتی نوراباد‬ ‫باشیم‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران در بازدی��د از ناحیه صنعتی شهرس��تان‬ ‫رس��تم نیز از اختصاص مشوق های ویژه سرمایه گذاری‬ ‫برای برخی ش��هرک ها و نواحی صنعتی مناطق محروم‬ ‫و کمتر توس��عه یافته خبرداد و گفت‪ :‬س��رمایه گذاران‬ ‫درناحی��ه صنعتی رس��تم از ای��ن مش��وق ها بهره مند‬ ‫می ش��وند‪ .‬صالحی نی��ا افزود‪ :‬درراس��تای تحقق رونق‬ ‫تولید و ایجاد اش��تغال پایدار‪ ،‬تاسقف ‪۵۰‬درصدمشوق‬ ‫در واگ��ذاری زمی��ن ب��رای س��رمایه گذاران اختصاص‬ ‫می یابد‪ .‬وی همچنین بر تکمیل زیرساخت ها در ناحیه‬ ‫صنعتی رس��تم نی��ز تاکیدکرد و گفت‪ :‬ب��رای ترغیب‬ ‫سرمایه گذاران وایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران جدید‪،‬‬ ‫توس��عه و تکمیل زیرساخت های این ناحیه صنعتی در‬ ‫اولوی��ت قرارمی گیرد و در ای��ن زمینه ‪۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫اعتباراز محل اعتبارات این س��ازمان‪ ،‬اختصاص می یابد‬ ‫و از محل اعتبارات استانی نیزطرح روسازی و اسفالت‬ ‫ج��اده ورودی انجام خواهدش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس نیز در ای��ن بازدید بر رفع‬ ‫مش��کالت واحدهای صنعتی‪ ،‬بر فع��ال کردن ظرفیت‬ ‫خالی این واحدها و واحدهای راکد در راس��تای تحقق‬ ‫رون��ق تولید تاکید کرد و گفت‪ :‬در زمینه فعال س��ازی‬ ‫واحد های راکد در ش��هرک صنعتی نوراباد تالش های‬ ‫موثری انجام ش��ده وامس��ال ‪۴‬واحد ب��ه چرخه تولید‬ ‫بازگش��ته اند‪ .‬اح��د فتوحی در این بازدی��د اظهارکرد‪:‬‬ ‫تاپایان امس��ال نیز ‪۳‬واحد راکد دیگر در این ش��هرک‬ ‫صنعتی به چرخه تولید بازمی گردد‪ .‬فتوحی همچنین‬ ‫ب��ر برنامه ریزی به منظور فعال کردن واحدهای تولیدی‬ ‫راک��د در این ش��هرک صنعتی تاکید ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه طرح کلینیک صنع��ت با هدف عارضه یابی‬ ‫واحده��ای صنعتی و ارائه راهکار به منظور فعال کردن‬ ‫انها در س��ال گذشته انجام شد که باید از نتایج حاصل‬ ‫از این طرح در رفع مشکالت واحدهای صنعتی و فعال‬ ‫کردن انها استفاده شود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی فارس اضافه کرد‪ :‬زیرس��اخت های مناسبی در‬ ‫قالب ش��هرک صنعتی نور اباد ممس��نی برای استقرار‬ ‫واحدهای تولیدی و ایجاد اش��تغال فراهم شده که باید‬ ‫از این ظرفیت ها استفاده بهینه ای انجام شود‪ .‬فتوحی‬ ‫با اش��اره به اینکه در شهرک صنعتی نوراباد با مساحت‬ ‫‪ ۳۷.۵‬هکتار تمامی زیرس��اخت ها نظیر اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫مخابرات و تصفیه خانه فاضالب ایجاد شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تاکنون ‪۴۲‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان در‬ ‫این ش��هرک صنعتی منعقد ش��ده که از این تعداد ‪۲۳‬‬ ‫واحد موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در‬ ‫ادامه از جذب ‪۱۱‬س��رمایه گذار درناحیه صنعتی رستم‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با تکمیل زیرساخت ها این روند شتاب‬ ‫خواهدگرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس در‬ ‫ادام��ه ضمن تاکید ب��ر لزوم اصالح رده بندی زیس��ت‬ ‫محیطی این ناحیه صنعتی با هدف اس��تقرار گس��تره‬ ‫وس��یعی از صنایع اضافه کرد‪ :‬در این زمینه مذاکراتی‬ ‫با اداره کل حفاظت محیط زیست انجام و امیدواریم در‬ ‫این زمینه مساعدت الزم انجام شود‪.‬‬ ‫فتوح��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ناحی��ه صنعتی رس��تم‬ ‫ب��ا مس��احت ‪ ۲۶‬هکتار‪ ،‬ظرفی��ت اس��تقرار ‪ ۸۵‬واحد‬ ‫صنعتی با پیش بینی ایجاد اش��تغال ب��رای ‪ ۴۲۵‬نفر و‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۱‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان‬ ‫منعقد ش��ده و در قالب ای��ن قراردادها ‪ ۵‬هکتار زمین‬ ‫نیز واگذار شده است‪.‬‬ ‫در س��فر ی��ک روزه مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به اس��تان فارس‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های‬ ‫ممسنی و رس��تم در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگ��ی امور اقتصادی اس��تاندار فارس‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره این س��ازمان‪ ،‬معاون توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع و‬ ‫امور استان ها و مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬معاون امور‬ ‫صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و فرمانداران‬ ‫شهرستان های رستم و ممسنی حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان بر یکی از راه های مهم رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور تاکید کردند‬ ‫الزام معافیت بیمه ها از مالیات‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کسراییان براین باوراست که حذف مالیات ارزش افزوده‬ ‫از بیمه های عمر عالوه براینکه زمینه گس��ترش و فروش‬ ‫بیمه نامه های عم��ر را فراهم خواهد کرد‪ ،‬می تواند جلوی‬ ‫بازخری��د ش��دن بیمه نامه های عمر را بگی��رد و در نهایت‬ ‫زمینه رش��د و توس��عه این بیمه نامه ها را در کشور فراهم‬ ‫کند و در نهایت تاثیر مثبتی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کامران ندری‬ ‫کارشناس حوزه بانک‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تالش برای کاهش نرخ بیمه ها‬ ‫و م��ا هم از نمایندگان مجلس درخواس��ت داریم که این‬ ‫موضوع پیگیری شود‪ .‬چون اگر قرار است افزایش ضریب‬ ‫نف��وذ که تکلیف خ��ود نمایندگان مجلس بر صنعت بیمه‬ ‫اس��ت‪ ،‬محقق شود‪ ،‬بیمه های زندگی باید از مالیات معاف‬ ‫باش��ند‪.‬به گفته او در صورت تصوی��ب الیحه مالیات های‬ ‫مس��تقیم و خ��روج بیمه زندگی از ش��مول معافیت های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬نه تنها افزایش ضریب نفوذ بیمه نخواهیم داشت‬ ‫بلکه این موضوع متوقف ش��ده یا کاهش خواهد یافت که‬ ‫در هر صورت به ضرر مردم است‪.‬‬ ‫درای��ن باره کارشناس��ان تاکید دارند اگر هدف رش��د‬ ‫صنعت بیمه در کش��ور اس��ت‪ ،‬باید زیرساخت ها و برخی‬ ‫عوامل بازدارنده از این صنعت حذف شود تا نرخ های حق‬ ‫بیم��ه تعدیل و ب��ه تبع ان بر متقاضیان خرید بیمه نامه ها‬ ‫نیز افزوده شود تا این صنعت در مسیر رشد قرار گیردکه‬ ‫یکی از راه های موثر حذف مالیات از بیمه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر نامطلوب بر فروش بیمه نامه ها‬ ‫علیرضا کسراییان کارشناس بیمه در این باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫با تاکید براینکه‪ ،‬رش��د و توس��عه بیمه های عمر‬ ‫و همچنین افزایش ضریب نفوذ بیمه درکشور درحالی به‬ ‫یکی از اولویت های صنعت بیمه تبدیل شده است که بحث‬ ‫دریافت مالیات از بیم ه ابهام هایی دراین باره ایجاد کرده و‬ ‫مانع توسعه بازار شده است گفت‪ :‬درحالی براساس قانون‬ ‫از حق بیمه بیمه شدگان بیمه عمر بابت پوشش خطر فوت‬ ‫و تکمیلی مالیات دریافت می ش��ود که بخش پس اندازی‬ ‫معاف از مالیات است و این موضوع ابهام و سردرگمی هایی‬ ‫را برای بیمه گذاران به وجود اورده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬از انجایی که بیمه گذاران‪ ،‬از‬ ‫بیمه نامه عمر و پس انداز انتظاری مشابه به سپرده بانکی‬ ‫دارند‪ ،‬این شرایط سبب شده تا توجیه کردن بیمه گذاران‬ ‫ب��رای خری��د بیمه نامه های عمر س��خت تر ش��ود و این‬ ‫موضوع به یکی دغدغه های نمایندگان فروش بیمه تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این موضوع که مالیات ارزش افزوده باید از‬ ‫صنعت بیمه حذف ش��ود و این موضوع به نفع این صنعت‬ ‫خواه��د بود افزود‪ :‬پرداخت مالیات از س��وی صنعت بیمه‬ ‫در هیچ جای دنیا‪ ،‬لحاظ نمی ش��ود و این موضوع باید در‬ ‫صنعت بیمه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت بیمه معتقد اس��ت‪ :‬دریافت مالیات از‬ ‫بیمه‪ ،‬تاثیر نامطلوبی در فروش بیمه نامه ها خواهد داشت‬ ‫وحتی می تواند تمایل به بازخرید بیمه های عمر را افزایش‬ ‫محمدقاسم س��وهانی دیگر کارشناس بیمه دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا تاکید براینکه ب��ا وجود همه‬ ‫تالش ها و اطالع رس��انی هایی ک��ه در صنعت بیمه انجام‬ ‫شده‪ ،‬اما به دلیل وجود برخی بندها که به پای بیمه بسته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬این موضوع اجازه فعالیت درست را به بازار‬ ‫بیمه ای نمی دهد افزود‪ :‬یکی ازاین موارد پرداخت مالیات‬ ‫و عوارضی است که از سوی صنعت بیمه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫این موارد سبب شده تا فعاالن این حوزه نتوانند در بحث‬ ‫کاه��ش نرخ حق بیمه ها اق��دام خاصی انجام دهند و این‬ ‫موضوع مانعی شده است بر سرراه توسعه صنعت بیمه‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درصد پرداختی های صنعت بیمه که‬ ‫بابت عوارض و مالیات داده می شود قدرت مانور بیمه گران‬ ‫را در بازار بیمه ای کاهش داده اس��ت افزود‪ :‬این ش��رایط‬ ‫درحالی اس��ت ک��ه کاهش حق بیمه ه��ا می تواند یکی از‬ ‫راه های مطمن و اثر گذار در جذب مشتریان به شمار اید‪.‬‬ ‫او با اشاره به هدف گذاری که برای افزایش ضریب نفوذ‬ ‫بیمه به عدد ‪ ۷‬ش��ده اس��ت افزود‪ :‬اینکه این هدف چگونه‬ ‫باید محقق ش��ود‪ ،‬به طور قطع وابس��ته ب��ه فراهم کردن‬ ‫ش��رایط و بس��ترها دراین حوزه است که کاهش نرخ حق‬ ‫بیمه ها یکی ازاین راه ها اس��ت و می تواند از طریق حذف‬ ‫مالیات از صنعت بیمه محقق شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس دریاف��ت مالیات و عوارض به‬ ‫ش��دت روی بحث تقاضای افراد ب��رای خرید بیمه نامه ها‬ ‫موث��ر اس��ت و اگ��ر بیمه ه��ا از مالیات معاف ش��وند‪ ،‬این‬ ‫موضوع می تواند تقاضا را دراین بخش افزایش دهد و این‬ ‫موضوعی اس��ت که روی افزای��ش ضریب نفوذ بیمه تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پرداخت عوارض و مالیات از سوی صنعت بیمه درحالی‬ ‫در س��ال های گذشته‪ ،‬انتقاد بی شمار فعاالن صنعت بیمه‬ ‫را با خود همراه کرده است که فعاالن این بخش معتقدند‪،‬‬ ‫این عوارض و مالیات باید از صنعت بیمه حذف شود‪ ،‬چون‬ ‫با حذف این پرداختی ها از سوی شرکت های بیمه‪ ،‬میزان‬ ‫حق بیمه دریافتی از بیمه گذار تا حد قابل توجهی کاهش‬ ‫پیدا می کند و مردم توانایی بیش��تری در خرید بیمه نامه‬ ‫خواهند داشت‪ .‬این شرایط درحالی است که صنعت بیمه‬ ‫در تالش اس��ت ت��ا بتواند ضریب نفوذ بیمه را در کش��ور‬ ‫افزای��ش دهد و زمینه توس��عه بیمه های عمر و زندگی را‬ ‫فراهم کند که به نظر فعاالن این بخش‪ ،‬این مهم با دریافت‬ ‫مالیات از صنعت بیمه محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫موضوعی که س��یدمحمد کریمی دبیر کل س��ندیکای‬ ‫بیمه گران ایران در نشس��تی که با امیدعلی پارسا‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان امور مالیاتی داشت بر ان تاکید کرد و یاداورشد‪:‬‬ ‫در ص��ورت تصوی��ب دریاف��ت مالی��ات ارزش اف��زوده از‬ ‫بیمه های زندگی‪ ،‬ضریب نفوذ ‪ ۷‬درصدی پیش بینی شده‬ ‫در برنامه ششم توسعه محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره تناقض موجود درباره افزایش سهم بیمه های‬ ‫زندگ��ی به ‪ ۵۰‬درصد و رس��یدن ضریب نف��وذ بیمه به ‪۷‬‬ ‫درصد در برنامه شش��م توسعه با پیش نویس الیحه قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم و خارج ش��دن بیمه های زندگی از‬ ‫ش��مول معافیت های مالیاتی گف��ت‪ :‬افزایش ضریب نفوذ‬ ‫یک��ی از م��وارد هدف گذاری روز بیم��ه و همایش بیمه و‬ ‫توس��عه اس��ت و واقعیت نیز این است که اگر به بیمه های‬ ‫زندگی ورود پیدا نکنیم‪ ،‬ضریب نفوذ پیش بینی ش��ده در‬ ‫برنامه ششم تحقق پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫دبیرکل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه در کشورهای‬ ‫پیشرفته نیز ‪ ۵۰‬درصد از ضریب نفوذ بیمه به رشته بیمه ‬ ‫زندگی مربوط می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در تمام دنیا بحث‬ ‫معافیت های مالیاتی در رشته بیمه زندگی سال ها است در‬ ‫حال اجرا شدن است اما این درحالی است که در ایران این‬ ‫مهم اجرایی می شود که این موضوع در الیحه پیشنهادی‬ ‫از شمول معافیت های مالیاتی خارج شده است‪.‬کریمی با‬ ‫اشاره به مطرح شدن این موضوع با رئیس کل سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این الیحه هم اکنون در مجلس است‬ ‫به سمت‬ ‫اصالح نظام‬ ‫بانکی‬ ‫حرکت کنیم‬ ‫علیرضا کسراییان‬ ‫محمدقاسم سوهانی‬ ‫در حال��ی انتقادهای بس��یاری به عملک��رد بانک ها در‬ ‫حوزه اقتصاد کش��ور می ش��ود که بخشی از این مشکالت‬ ‫به س��اختار اقتصادی کش��ور برمی گ��ردد و بخش دیگر‪،‬‬ ‫به مش��کالتی ک��ه در درون بانک ها وج��ود دارد‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی های بانک‪ ،‬خلق پول اس��ت ک��ه اگر به این ویژگی‬ ‫توجه نشود می تواند مشکل ساز شود‪ .‬در واقع‪ ،‬بانک سپرده‬ ‫مردم را نگهداری می کند و متعهد می ش��ود که به محض‬ ‫درخواس��ت س��پرده گذار‪ ،‬این پول را به وی برگرداند‪ .‬این‬ ‫ش��رایط در حالی است که بانک این منابع جمع اوری شده‬ ‫را صرف تس��هیالت دهی به س��ایر بخش ه��ای گوناگون‬ ‫اقتصاد می کن��د‪ .‬در این بین‪ ،‬بانک ب��رای اینکه بتواند به‬ ‫تعهداتش در مقابل سپرده گذاران و تسهیالت گیرندگان‬ ‫عمل کند‪ ،‬باید دارایی های مناسب با این بدهی ها ایجاد و‬ ‫در پرتفوی خودش نگهداری کند‪ .‬اما متاسفانه بانک های‬ ‫م��ا دارایی های مناس��بی را در س��بد پرتفوی ش��ان قرار‬ ‫نمی دهند که متناس��ب با تعهدات شان باشد‪ .‬بی توجهی‬ ‫مدی��ران بانک ها و نظارت ناکافی بانک مرکزی بر عملکرد‬ ‫بانک ها درباره ای��ن موضوع از جمله دالیل به وجود امدن‬ ‫این شرایط است‪ .‬به نظر می رسد مدیران بانکی توجه کافی‬ ‫به ترکیب س��بد دارایی های شان ندارند یا گاهی زیر نفوذ‬ ‫سهامداران ش��ان بدون توجه به مناف��ع بانک‪ ،‬مبادرت به‬ ‫خرید دارایی هایی می کنند که به سود بانک نیست‪ .‬برای‬ ‫بهبود این وضعیت نیاز است بانک مرکزی اقتدار بیشتری‬ ‫ب��ه خرج دهد تا بتواند جلوی این مس��ائل و مش��کالت را‬ ‫بگیرد و منابع بانک ها به دست بخش واقعی اقتصاد برسد‪.‬‬ ‫بی تردید جذب س��پرده ها در بانک ها و خرید دارایی های‬ ‫مناس��ب می تواند درنهایت زمینه پرداخت تسهیالت به‬ ‫بخش های مه��م و مولد اقتصاد را فراه��م کند‪ .‬اما این در‬ ‫حالی اس��ت که بخش زیادی از این منابع به ش��رکت های‬ ‫زیرمجموعه بانک ها داده شده یا در بخشی سرمایه گذاری‬ ‫ش��ده که خیلی برای اقتصاد کشور س��وداور نیست و در‬ ‫نهایت زمینه دسترس��ی منابع بانکی را برای بخش واقعی‬ ‫اقتصاد سخت کرده است‪ .‬برای بهبود این شرایط نیاز است‬ ‫گام های محکمی در راستای اصالح نظام بانکی برداشته و‬ ‫بتوانند عملکرد بهتری در اقتصاد داشته باشند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹اه�دای ل�وازم خانگ�ی ب�ه‬ ‫سیل زدگان ‪ ۳‬استان‬ ‫اخبار‬ ‫بانک ملت ‪ ۱۲۰‬بس��ته لوازم خانگی شامل‬ ‫اقالم ضروری مانند یخچال‪ ،‬س��ماور و‪ ...‬را به‬ ‫سیل زدگان اس��تان های لرستان‪ ،‬خوزستان‬ ‫و گلس��تان اهدا ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬این‬ ‫بس��ته ها که با هم��کاری کمیته ام��داد امام‬ ‫خمینی (ره) در بی��ن مددجویان این کمیته‬ ‫توزیع ش��د‪ ،‬به دس��تور بیگدل��ی مدیرعامل‬ ‫این بانک و در راس��تای ایفای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی بانک ملت تهیه و اماده س��ازی شد‪.‬‬ ‫بسته های لوازم خانگی اهدایی بانک ملت در‬ ‫سه استان لرستان‪ ،‬گلس��تان و خوزستان در‬ ‫ایین های��ی جداگانه با حضور مدیران ش��عب‬ ‫بان��ک ملت در اس��تان و مقام��ات محلی هر‬ ‫استان برگزار ش��د‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬این‬ ‫بسته ها متش��کل از لوازم خانگی تولید داخل‬ ‫بوده و در ادامه کمک های قبلی بانک ملت به‬ ‫س��یل زدگان تامین و توزیع شده است‪ .‬بانک‬ ‫مل��ت از ابتدای وقوع س��یل در اس��تان های‬ ‫مختلف کش��ور‪ ،‬با ارس��ال کمک های متنوع‬ ‫کاالیی به یاری هموطنان س��یل زده شتافته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹امض�ای تفاهمنامه هم�کاری بین‬ ‫بیمه ایران و وزارت علوم‬ ‫شرکت س��هامی بیمه ایران و وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری تفاهمنامه همکاری امضا‬ ‫کردند‪ .‬این تفاهمنامه همکاری در ساختمان‬ ‫مرکزی وزارت علوم‪ ،‬باحض��ور اعضای هیات‬ ‫مدیره بیمه ایران و مدیران ارشد دوطرف‪ ،‬به‬ ‫امضای رضایی سرپرست بیمه ایران و نظرپور‬ ‫مع��اون اداری‪ ،‬مال��ی و مدیریت منابع وزرات‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات وفناوری رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫بیم��ه ای��ران و وزارت علوم با ه��دف تقویت‬ ‫همکاری‪ ،‬هماهنگی و هم افزایی‪ ،‬کارامد سازی‬ ‫و ارتقاء توانمندی ه��ای تخصصی و اجرایی و‬ ‫به اشتراک گذاری ظرفیت ها‪ ،‬دانش و تجربه ها‬ ‫و بهره گی��ری از قابلیت ها در جهت پیش��برد‬ ‫اه��داف اس��ناد توس��عه ای و ماموریت ه��ای‬ ‫محوله در حوزه های مختلف بیمه ای‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫علم��ی‪ ،‬اموزش��ی و پژوهش��ی‪ ،‬و بطور کلی‬ ‫ایجاد چارچوب براس��اس محوری��ت ارتقاء و‬ ‫تروی��ج فرهنگ بیمه و افزای��ش ضریب نفوذ‬ ‫ان با بهره گیری از ظرفیت های دانش��گاهیان‬ ‫همچنی��ن ایج��اد کس��ب و کار بیم��ه ای با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های ه��ر دو طرف‪ ،‬مورد‬ ‫توافق دوطرف قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال سازی غیرحضوری اینترنت ‬ ‫بانک اقتصادنوین‬ ‫در راستای بهبود خدمت رسانی به مشتریان‬ ‫و توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی‪ ،‬امکان‬ ‫فعال س��ازی غیرحض��وری اینترن��ت بان��ک‬ ‫اقتصادنوی��ن فراهم ش��د‪ .‬به گ��زارش دیوان‬ ‫اقتص��اد؛ با ه��دف افزایش رفاه مش��تریان و‬ ‫تسهیل شرایط اس��تفاده از خدمات بانکداری‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬ام��کان ثبت ‏ن��ام و دریافت رمز‬ ‫اول و دوم اینترن��ت بان��ک اقتصادنوی��ن در‬ ‫اخرین نس��خه از س��امانه مورد اشاره فراهم‬ ‫شده است‪ .‬براین اس��اس مشتریان می ‏توانند‬ ‫با مراجعه به س��ایت بانک اقتصادنوین و ورود‬ ‫به بخ��ش اینترنت بان��ک با انتخ��اب گزینه‬ ‫ثبت ‏ن��ام این خدمت را برای خود فعال کنند‪.‬‬ ‫مش��تریان می توانن��د برای کس��ب اطالعات‬ ‫بیش��تر با کارشناسان مرکز ‪ ۲۴‬ساعته ارتباط‬ ‫ب��ا مش��تریان بان��ک اقتصادنوین به ش��ماره‬ ‫‪ ۰۲۱-۴۸۰۳۱۰۰۰‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه «ما» پیش�رو در س�امانه های‬ ‫مدیریت هوشمند‬ ‫شرکت سهامی بیمه «ما» در راستای تکریم‬ ‫ارباب رجوع و بهبود عملکرد خود‪ ،‬اپلیکیشن‬ ‫مدیریت هوش��مند و ارزیاب��ی عملکرد بیمه‬ ‫«م��ا» را پ��س از س��تاد و ش��عب سراس��ر‬ ‫کش��ور در دفاتر نمایندگان خ��ود راه اندازی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش دی��وان اقتصاد‪ ،‬ش��رکت بیمه‬ ‫«م��ا» با هدف تحول در مدیریت تمام عناصر‬ ‫سـازمان و همچنین بهبود فرایندهای موجود‬ ‫بین بیمه گر وبیمه گذار نس��بت به طراحی و‬ ‫راه ان��دازی اپلیکیش��ن مدیریت هوش��مند و‬ ‫ارزیابی بیمه «ما» در دفاتر نمایندگان سراسر‬ ‫کش��ور اق��دام خواهد ک��رد‪ .‬در ف��از اول این‬ ‫اپلیکیشن با توجه به اهمیت موضوع دریافت‬ ‫س��ریع و بر خط نظرات تمامی مراجعان اعم‬ ‫از بیمه گ��ذاران‪ ،‬زیان دیدگان و بیمه ش��دگان‬ ‫از کیفیت خدمات دریافت ش��ده‪ ،‬با همکاری‬ ‫شرکت الونی و با شناسـنامه دار کردن تمـام‬ ‫عناصـر سـازمان اعـم از پرسـنل‪ ،‬نمایندگان‪،‬‬ ‫امـوال‪ ،‬اماکـن و بیمه گـذاران و ایجاد امکان‬ ‫نظرس��ـنجی با اس��ـکن ‪ QR‬کـد از س��وی‬ ‫بیمه گـ��ذاران اق��دام ب��ه ارزیاب��ی عملکـرد‬ ‫نماینـدگان‪ ،‬شعب و پرسـنل بیمه «ما» شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در یک سال ونیم گذشته‬ ‫ت صرافی سپهر صادرات ‪ ٨٠‬برابر شد‬ ‫حجم فعالی ‬ ‫مدیرعامل صرافی س��پهر صادرات از افزایش‬ ‫‪ ٨٠‬براب��ری حج��م فعالی��ت این ش��رکت در‬ ‫یک سال و نیم گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اخبار پولی مال��ی‪ ،‬محمودرضا‬ ‫گش��ادرو مدیرعامل صرافی س��پهر صادرات‪ ،‬با‬ ‫اع�لام خبر افزایش ‪ ٨٠‬براب��ری حجم فعالیت‬ ‫این شرکت در یک س��ال و نیم گذشته‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حجم فعالیت های ارزی ش��رکت صرافی سپهر‬ ‫بان��ک صادرات ایران به وی��ژه حواله های ارزی‬ ‫در مقایسه با یک س��ال و نیم گذشته بیش از‬ ‫‪ ٨٠‬برابر ش��ده که به همین تناسب با همکاری‬ ‫همه کارکنان‪ ،‬درامدهای ش��رکت نیز افزایش‬ ‫یافت��ه به نحوی که در مجموع توانس��ته ایم به‬ ‫صورت های مالی بانک کمک کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن میزان عملیات به ح��دی افزایش یافته‬ ‫که برای استمرار فعالیت های شرکت‪ ،‬ضروری‬ ‫به نظر می رس��د با صالحدی��د مدیریت عامل‬ ‫بانک تغییراتی در س��اختار سازمانی و امکانات‬ ‫عملیاتی صرافی سپهر به عمل اید این تغییرات‬ ‫می توان��د در ارتقای افزای��ش عملیات ارزی در‬ ‫شعب نقش مثبت تری ایفا کند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬از زمان تش��دید تحریم ها‪،‬‬ ‫مجموعه فعالیت های ارزی از جمله حواله های‬ ‫ارزی بیش از ‪ ٢٠٠‬ش��عبه ارزی بانک صادرات‬ ‫ایران مستقیما توس��ط صرافی سپهر صادرات‬ ‫انج��ام می پذیرد‪ .‬خدمات ارائه ش��ده به حدی‬ ‫ب��رای مش��تریان مطلوب بوده ک��ه حواله های‬ ‫ارس��الی برخی از بانک های بزرگ کشور حتی‬ ‫بانک هایی که خودش��ان دارای صرافی مستقل‬ ‫هس��تند‪ ،‬نیز در این شرکت با دریافت کارمزد‬ ‫مناسب مدیریت می شود و بخشی از درامدهای‬ ‫جاری صرافی حاصل این فعالیت ها است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صرافی سپهر صادرات توجه ویژه‬ ‫به اهداف و کارکردهای تخصصی صرافی سپهر‬ ‫و ارتقای سهم بازار ان را از نتایج حمایت ویژه‬ ‫مدیرعامل و هیات مدی��ره بانک صادرات ایران‬ ‫استفاده از «رمزنت» بانک شهر برای امنیت تراکنش ها‬ ‫معاون فن��اوری اطالعات بانک‬ ‫شهر با اش��اره به اقدام های انجام‬ ‫ش��ده از س��وی ای��ن بان��ک در‬ ‫خصوص فع��ال ک��ردن رمزهای‬ ‫پوی��ا گفت‪ :‬ب��ه منظ��ور افزایش‬ ‫امنیت تراکنش های مالی بر بستر‬ ‫اینترن��ت بانک اق��دام به طراحی‬ ‫نرم افزار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬جواد عطاران با بی��ان این مطلب‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬رش��د روز افزون تعام�لات بانکی‬ ‫و روش ه��ای پرداخ��ت الکترونی��ک در بس��تر‬ ‫اینترن��ت‪ ،‬منجر به س��ودجویی ب��ا روش های‬ ‫مختلف فیشینگ از سپرده های مشتریان شده‬ ‫اس��ت و به همین منظور با تاکید بانک مرکزی‬ ‫مبنی بر استفاده از رمز پویا‪ ،‬بانک شهر اقدام به‬ ‫طراحی و تهیه نرم افزار تولید رمز یکبار مصرف‬ ‫به نام «رمزنت» کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬اس��تفاده از ن��رم افزار‬ ‫تولید رمز یکب��ار مصرف «رمزن��ت»‪ ،‬به دلیل‬ ‫ان ک��ه زمین��ه دسترس��ی افراد‬ ‫ب��ه رم��ز یکدیگر را غی��ر ممکن‬ ‫می س��ازد‪ ،‬موجب ارتق��اء امنیت‬ ‫پرداخ��ت و کاه��ش خط��رات‬ ‫ناش��ی از برداش��ت های غیرمجاز‬ ‫و سوء اس��تفاده از کارت ه��ای‬ ‫بانک��ی در تراکنش های اینترنتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عطاران با اش��اره ب��ه ویژگی ه��ای این نرم‬ ‫اف��زار گفت‪ :‬از جمله ویژگی ه��ای این نرم افزار‬ ‫ان اس��ت ک��ه ب��دون نی��از اتصال به ش��بکه‬ ‫اینترن��ت‪ ،‬ق��ادر به تولی��د رمز یکب��ار مصرف‬ ‫اس��ت و در صورت اس��تفاده نک��ردن‪ ،‬بازتولید‬ ‫می شود‪ .‬معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات‬ ‫بان��ک ش��هر در خصوص نح��وه فعال س��ازی‬ ‫«رمزنت»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این امکان برای مشتریان‬ ‫فراهم شده است تا به س��هولت این نرم افزار را‬ ‫نصب کنند و تمامی ش��عب این بانک نیز برای‬ ‫راهنمای��ی مش��تریان و اطالع رس��انی در این‬ ‫خصوص امادگی دارند‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران همواره در راس��تای رونق تولید و حمایت‬ ‫از ایج��اد فرصت های ش��غلی پایدار ب��ه واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی سراسر کشور تسهیالت الزم را اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک ملی ای��ران‪ ،‬رونق تولید‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین بخش های مهم پیش��ران حرکت‬ ‫کش��ور به سمت توس��عه اقتصادی اس��ت؛ بخشی که سعی‬ ‫ی و پشتیبانی و حمایت های همه جانبه‪،‬‬ ‫ش��ده تا با برنامه ریز ‬ ‫تاثیرگ��ذاری ان در روند حرکت توس��عه اقتصادی کش��ور‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته یکی از کارخانه هایی که توانسته با‬ ‫بهره مندی از حمایت ها و پشتیبانی بانک ملی ایران به رونق‬ ‫تولید دست یابد و تبدیل به صنعتی بومی و نیاز به واردات را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬ش��رکت پارس خزر به عنوان قطب تولید لوازم‬ ‫خانگی واقع در استان گیالن است‪.‬‬ ‫با حمایت های ص��ورت گرفته از ایده ت��ا طراحی و تولید‬ ‫محصوالت این واحد صنعتی بزرگ در داخل کشور به دست‬ ‫توان صنعتگران داخلی و براس��اس اس��تانداردهای جهانی و‬ ‫با توجه ب��ه نیازهای مصرف کنندگان تولی��د و در بازارهای‬ ‫و مدی��ران امور بین الملل بان��ک عنوان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬رابط��ه تنگاتنگ بین صرافی س��پهر و‬ ‫مدی��ران بانک صادرات ای��ران موجب افزایش‬ ‫قابل توجه سهم صرافی در بازار شده و در بین‬ ‫رتبه های برتر ارائه دهنده خدمات و حواله های‬ ‫ارزی قرار گرفته ایم‪.‬‬ ‫وی ظرفیت های بانک در منطقه اسیای میانه‬ ‫را نیز مورد اشاره قرار داد و درباره راهبردهای‬ ‫صادرات��ی دول��ت ب��رای توس��عه فعالیت های‬ ‫صادراتی در اس��یای میانه و اوراسیا نیز گفت‪:‬‬ ‫ارائه خدمات تکمیلی درمان به بازنشستگان بانک صادرات‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره بیم��ه‬ ‫س��رمد از ارائه مزای��ای جدید به‬ ‫کارکن��ان و بازنشس��تگان بانک‬ ‫صادرات خبر داد و گفت‪ :‬پوشش‬ ‫بیمه های درمان تکمیلی فرزندان‬ ‫پسر برای نخستین بار در صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬افزایش تعداد مراکز درمانی‬ ‫طرف قرارداد و ارتقای امکانات اپلیکیشن همراه‬ ‫سرمد از جمله این مزایا هستند‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬مجتبی کاتب‬ ‫در مراسم دیدار با مدیر شعب‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران‬ ‫و روسای ش��عب سرپرستی جنوب تهران بانک‬ ‫صادرات‪ ،‬گس��ترش تعامالت مشترک از طریق‬ ‫دیداره��ای ماهیانه با سرپرس��تی اس��تان های‬ ‫مختل��ف بانک را مورد توجه ق��رار داد و افزود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه ارتباط های گس��ترده میان بیمه‬ ‫س��رمد و بانک ص��ادرات باعث ایج��اد اعتماد‬ ‫متقاب��ل و توس��عه منافع مش��ترک ش��ده که‬ ‫افزایش فروش محصوالت مش��ترک بانک‪-‬بیمه‬ ‫را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫کات��ب در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫سخنان خود به ارائه مزایای جدید‬ ‫ب��رای کارکن��ان و بازنشس��تگان‬ ‫بانک خب��ر داد و گفت‪ :‬پوش��ش‬ ‫بیمه های درمان تکمیلی فرزندان‬ ‫پس��ر برای نخستین بار در صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬افزایش تعداد مراکز درمانی‬ ‫طرف قرارداد و ارتقای امکانات اپلیکیشن همراه‬ ‫س��رمد از جمله این مزایا هستند‪ .‬رئیس هیات‬ ‫مدی��ره‪ ،‬بیمه س��رمد را به عنوان تنها ش��رکت‬ ‫بیمه ای در صنعت بیمه دانس��ت که رئیس کل‬ ‫بیمه مرکزی به واس��طه عملک��رد موفق ان در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬برای ان س��رامدی در صنعت را‬ ‫ارزو کرده است‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد‪ :‬تا پایان امس��ال‬ ‫پرتفوی تولیدی را به میزان هزار میلیارد تومان‬ ‫افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫مهدی مه��دوی مدیرعامل بیمه س��رمد نیز‬ ‫در این مراس��م ضمن قدردان��ی از حمایت های‬ ‫بانک صادرات در مدت ش��ش سال فعالیت این‬ ‫رونق تولید در گیالن با تسهیالت بانک ملی‬ ‫داخلی و خارجی عرضه می ش��ود که صادرات‬ ‫این کاال س��االنه میلیون ها دالر ارزاوری برای‬ ‫کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه پس از نیم قرن فعالیت اکنون‬ ‫با حمایت های بانک مل��ی ایران با ایجاد چهار‬ ‫ه��زار فرصت ش��غلی ب��ه صورت مس��تقیم با‬ ‫بهره گیری از فناوری ه��ای روز دنیا و فراتر از‬ ‫استانداردهای جهانی ساالنه بیش از ‪ ۳‬میلیون دستگاه لوازم‬ ‫خانگ��ی را تولید می کند‪ .‬حرک��ت گام به گام علم و فناوری‬ ‫در بزرگ ترین و قدیمی ترین قطب اقتصادی ش��مال کش��ور‬ ‫موجب تولید بیش از ‪ ۲۰۰‬نوع محصول متنوع لوازم خانگی‬ ‫در ‪ ۲۱‬گروه تولیدی شده است‪.‬‬ ‫احداله امیری رئیس اداره امور ش��عب بانک ملی ایران در‬ ‫اس��تان گیالن با تاکید بر لزوم تامین مالی صنایع و حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان این اس��تان اظهارک��رد‪ :‬برای تحقق رونق‬ ‫تولید در امس��ال با تامین و تجهی��ز منابع الزم برای ایجاد‪،‬‬ ‫تکمیل‪ ،‬توسعه و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫کش��ور در کنار صنعتگران خواهیم بود‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫افزایش پرتفوی و کاهش نسبت خسارت بیمه اسیا‬ ‫بیمه اس��یا با انتش��ار عملکرد ش��ش و هفت‬ ‫م��اه خود نش��ان داده که در بین ش��رکت های‬ ‫خصوصی‪ ،‬همچنان اقتدار خ��ود را حفظ کرده‬ ‫و در حوزه تولید حق بیمه و نس��بت خس��ارت‬ ‫از برترین ش��رکت های بیمه گر است‪ .‬به گزارش‬ ‫بانکداری ایرانی‪ ،‬بیمه اسیا در گزارش شش ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال خود اعالم کرده بود که حدود‬ ‫‪ ۲۹‬هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده است‪ .‬در مهر ‪۹۸‬‬ ‫حدود پنج هزار و ‪ ۴۲۴‬میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده بود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن در مجموع تا پایان دوره هف��ت ماهه منتهی به ‪۳۰‬‬ ‫مه��ر ‪ ۹۸‬مبلغ ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال حق بیمه صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این رقم نسبت به سال گذش��ته رقم ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال رش��دی ‪ ۴۰‬درصدی را نش��ان می دهد که‬ ‫می تواند تا پایان سال رشد بیشتری را تجربه کرده و سوداوری‬ ‫ب��ا توجه به حضور ش��عب و ظرفیت های ایجاد‬ ‫ش��ده در ان منطقه‪ ،‬بانک صادرات ایران نقش‬ ‫کلیدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫بانک های محلی در ان مناطق از قابلیت های‬ ‫الزم ب��رای نق��ل و انتق��ال حواله ه��ای ارزی‬ ‫برخ��وردار نیس��تند و از ای��ن رو نق��ش بانک‬ ‫صادرات ایران و شرکت صرافی سپهر پررنگ تر‬ ‫خواهد ش��د و س��هم قابل توجه��ی از تجارت‬ ‫کش��ور از طریق بان��ک صادرات ای��ران و این‬ ‫شرکت شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل صرافی سپهر صادرات افزود‪ :‬یکی‬ ‫از ظرفیت های مطلوب بانک صادرات ایران این‬ ‫اس��ت که تنها بانکی اس��ت که در عشق اباد و‬ ‫تاش��کند شعبه دارد و کسانی که به ان مقاصد‬ ‫ص��ادرات دارن��د‪ ،‬از طریق ان ش��عب‪ ،‬ارزهای‬ ‫حاصل از صادرات انه��ا را خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫ت��ا پیش از این بانک ه��ا صادرکننده را مجبور‬ ‫می کردن��د در انجا اس��کناس تهی��ه کند و به‬ ‫ص��ورت قاچاق وارد ای��ران کند ت��ا بتواند ارز‬ ‫خود را بفروش��د که البته هزین��ه زیادی برای‬ ‫صادرکننده داشت‪.‬‬ ‫بانک صادرات ایران و ش��رکت صرافی سپهر‬ ‫این هزینه ها را پوشش داده و ارز صادرکنندگان‬ ‫را با نرخ مناسب و توافقی خریداری می کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬یکی دیگ��ر از ظرفیت های‬ ‫موج��ود این اس��ت ک��ه صرافی س��پهر بانک‬ ‫بیشتری را برای سرمایه گذاران شرکت به ارمغان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ای��ن ش��رکت در پای��ان نیمه‬ ‫نخست امسال ‪ ۱۸۱‬ریال سود ساخته که نسبت‬ ‫به سود ‪ ۱۷۳‬ریالی شش ماه سال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۳‬درصد رشد داشته است‪ .‬شرکت بورسی بیمه‬ ‫اس��یا حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد ریال خسارت در‬ ‫دوره هفت ماهه پرداخت کرده که براین اس��اس‪ ،‬نس��بت کل‬ ‫خس��ارت پرداختی شرکت به رقم زیر ‪ ۵۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫در دوره هفت ماهه عملکرد بیمه اسیا‪ ،‬بیشترین رشد‪ ،‬به بیمه‬ ‫عمر و زندگی تعلق داش��ته است که سال گذشته یک هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلی��ارد ریال بوده‪ ،‬اما امس��ال به رق��م دو هزار و ‪۷۴۰‬‬ ‫میلیارد ریال رس��ید که رش��دی ‪ ۵۲‬درصدی را در این حوزه‬ ‫این شرکت تجربه کرد‪.‬‬ ‫ص��ادرات ای��ران‪ ،‬تنها صرافی بانکی اس��ت که‬ ‫با هماهنگی مدیران و واحدهای ارزی ش��بکه‪،‬‬ ‫ارز های اسکناس حاصل از صادرات متقاضیان‬ ‫را در نق��اط صف��ر مرزی در همه ش��عب بانک‬ ‫تحویل می ‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫یعنی تمامی ش��عب ارزی بان��ک‪ ،‬به عنوان‬ ‫ش��عبه یا باج��ه ای از صرافی س��پهر صادرات‬ ‫هس��تند ک��ه ارز را تحوی��ل می گیرن��د و وارد‬ ‫حس��اب ما می کنن��د و در همان روز تس��ویه‬ ‫ریالی حاصل از خرید ارز صورت می گیرد‪ .‬این‬ ‫دو ظرفیت تقریبا ظرفیت های انحصاری بانک‬ ‫صادرات ایران اس��ت که ب��رای صادرکنندگان‬ ‫فراهم شد ه است‪.‬‬ ‫گشادرو در بیان مزیت های رقابتی کارمزدی‬ ‫و فعالیت های صرافی سپهر صادرات نیز گفت‪:‬‬ ‫نرخ کارمزد این ش��رکت در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫ش��رکت های مشابه رقابتی بوده و دارای مزیت‬ ‫نسبی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صرافی س��پهر صادرات خرید ارز‬ ‫حاصل از ص��ادرات به صورت نقدی و حواله از‬ ‫صادرکنن��دگان کاال و خدمات‪ ،‬مدیریت وجوه‬ ‫ارزی متقاضی��ان در خ��ارج از کش��ور‪ ،‬صدور‬ ‫حواله های ارزی تخصصی به نرخ دولتی‪ ،‬نیمایی‬ ‫و سنایی و همچنین انواع خدمات کارگزاری را‬ ‫از مهم تری��ن فعالیت های این ش��رکت عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در راستای ایجاد اشتغال پایدار و تسریع رونق‬ ‫تولید در نظر داریم از طریق پرداخت تسهیالت‬ ‫در حفظ تولید و اشتغال موجود اقدام کنیم تا‬ ‫ش��اهد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود‬ ‫وضعیت واحدهای تولیدی باشیم‪.‬‬ ‫امی��ری از بانک ملی ایران ب��ه عنوان بانک‬ ‫حام��ی بخش تولید کش��ور یاد ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫ای��ن بانک در پرداخت تس��هیالت برای س��رمایه در گردش‬ ‫و تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های توس��عه ای‬ ‫واحده��ای تولیدی ک��ه زنجیره ارزش را در اس��تان تکمیل‬ ‫نمایند‪ ،‬همواره اماده است‪.‬‬ ‫ارش ف��رزام صف��ت‪ ،‬مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی‬ ‫اس��تانداری گیالن در ای��ن رابطه در گفت وگو ب��ا خبرنگار‬ ‫پای��گاه اطالع رس��انی بانک مل��ی ایران با اش��اره به این که‬ ‫تولی��د و اش��تغال از ضرورت ه��ای اجتناب ناپذیر رش��د و‬ ‫توس��عه اقتصادی هر کش��وری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای رونق و‬ ‫توس��عه واحدهای تولیدی و حفظ اش��تغال ب��ا همکاری و‬ ‫حمایت های بانک ملی ایران در اس��تان می توانیم در جهت‬ ‫ش��رکت‪ ،‬به ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد ‪۸‬‬ ‫ماه بیمه س��رمد در امسال پرداخت و گفت‪ :‬در‬ ‫بازه زمانی مورد بررس��ی‪ ،‬ح��دود ‪ ۶۱۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان پرتفوی تولید ش��ده اس��ت ک��ه تقریبا‬ ‫معادل کل پرتفوی جذب ش��ده س��ال گذشته‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬بر همین اساس امیدواریم تا پایان‬ ‫امس��ال‪ ،‬پرتفوی هزار میلیارد تومانی را محقق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با بیان اینکه پرتفوی تولیدی در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه در سال گذشته حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫رشد را نش��ان می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬مجموع خسارت‬ ‫پرداختی در یک س��ال گذش��ته بی��ش از ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان بوده است که حدود نیمی از ان‬ ‫به بخش سهامداری اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه س��رمد‪ ،‬از عملکرد ش��عب‬ ‫بانک صادرات در سرپرستی جنوب تهران برای‬ ‫ف��روش بیمه های عمر مانده بدهکار و مرهونات‬ ‫بانک��ی قدردان��ی و افزایش می��زان فروش در‬ ‫محصوالت مش��ترک بانک‪-‬بیمه را اقدامی موثر‬ ‫در توسعه منافع مشترک عنوان کرد‪.‬‬ ‫هم افزایی بیش��تر در جهت رونق تولید و توسعه اشتغال قدم‬ ‫برداریم‪ .‬وی افزود‪ :‬این استان به دلیل دسترسی به بازارهای‬ ‫کش��ور همسایه می تواند مکان مناسبی برای استقرار صنایع‬ ‫صادرات محور باشد که بهره برداری از چنین صنایعی ارزش‬ ‫افزوده و ارزاوری مناسبی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی‪ ،‬نماینده مردم شهرس��تان‬ ‫رشت در مجلس ش��ورای اسالمی ضمن تقدیر از بانک ملی‬ ‫ایران برای اقدامات موثر در حمایت از صنایع اس��تان گفت‪:‬‬ ‫بیشترین قس��مت مش��کالت واحدهای صنعتی در گذشته‬ ‫نبود س��رمایه در گردش و تامین س��رمایه در گردش برای‬ ‫واحدهای تولی��دی و صنعتی بود که ام��روز با حمایت های‬ ‫بانک ملی ای��ران این واحدهای تولیدی به اوج چرخه تولید‬ ‫خود بازگشتند‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬فعالی��ت بانک ملی ای��ران به عنوان حامی‬ ‫صنعت‪ ،‬وظیفه ای بس��یار س��نگین و حائز اهمیت در جهت‬ ‫ایجاد ارزش افزوده و توزیع عادالنه ثروت و محرومیت زدایی‬ ‫در مناطق مختلف کشور است‪.‬‬ ‫ارائه خدمات رمز دوم پویا در دستگاه های «‪ »ATM‬بانک مسکن‬ ‫مدی��ر امور فناوری اطالع��ات و ارتباطات بانک‬ ‫مس��کن با اعالم امادگی کامل بانک مسکن برای‬ ‫ارائ��ه خدمات رم��ز دوم پویا به تمام مش��تریان‪،‬‬ ‫علت ضرورت حضور مش��تریان پای دستگاه های‬ ‫خودپرداز یا ش��عب را توضیح داد‪ .‬ساسان شیردل‬ ‫در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مس��کن‪ ،‬بانک‬ ‫مسکن را یکی از برترین بانک ها که دارای باالترین‬ ‫ضریب امنی��ت در حوزه ارائه خدمات الکترونیک بانکی اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در روزهای گذشته برخی از بانک ها تبلیغاتی‬ ‫را مبنی بر اینکه ارائه رمز دوم پویا را کامال غیرحضوری پشتیبانی‬ ‫می کنند‪ ،‬کلید زده اند‪ ،‬این نوع تبلیغات را بدعت دانست و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن قبیل تبلیغات‪ ،‬دامن زدن به یک کار نادرس��ت در ش��بکه‬ ‫بانکی است‪ .‬ش��یردل درباره علت درخواست یک نوبت مراجعه‬ ‫مش��تریان بانک مسکن به ش��عب یا دستگاه های‬ ‫خودپ��رداز توضیح داد‪ :‬از انجا ک��ه ارائه رمز دوم‬ ‫پویا از طریق شماره تلفن همراه مشتریان صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬ثبت و رجیس��تر شماره همراه مشتریان‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حضور در شعب‬ ‫یا پای دستگاه های خودپرداز به این منظور انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر قرار باشد شماره همراه مشتریان با‬ ‫استفاده از کارت فیزیکی در دستگاه خودپرداز یا حضور مشتری‬ ‫در ش��عبه رجیستر نشود‪ ،‬هر فردی که از اطالعات کارت بانکی‬ ‫و ش��ماره همراه فرد دیگری مطلع باشد‪ ،‬می تواند رمز دوم پویا‬ ‫دریافت کرده و با ان تراکنش کند‪ .‬بنابراین الزم اس��ت بانک از‬ ‫اینکه کدام ش��ماره تلفن به مشتری تعلق دارد‪ ،‬اطمینان حاصل‬ ‫کن��د و این امر به یک نوبت حضور در ش��عبه یا پای دس��تگاه‬ ‫خودپرداز همراه با کارت بانکی نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫انبوه سازان با ارسال درخواست افزایش وام مسکن به روحانی‪ ،‬خواستار شدند‬ ‫تزریق تسهیالت مسکن به رگ تولید‬ ‫‹ ‹ل�زوم افزای�ش س�قف وام ب�ه ‪300‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫ب��ا توجه به ناکارامد بودن رقم فعلی وام تولید‬ ‫مس��کن‪ ،‬کانون سراس��ری انجمن ه��ای صنفی‬ ‫کارفرمایی انبوه س��ازان مس��کن و ساختمان در‬ ‫نامه ای ک��ه ‪ 11‬اذر به رئیس جمهوری ارس��ال‬ ‫ش��د‪ ،‬خواستار افزایش سقف وام مسکن به ‪۳۰۰‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم افزای�ش دوره بازپرداخ�ت‬ ‫تسهیالت‬ ‫یک کارشناس مس��کن ضمن تایید پیشنهاد‬ ‫کانون انبوه س��ازان مبنی بر افزایش وام مسکن‬ ‫و هدایت ان به بخش تولید‪ ،‬خواس��تار افزایش‬ ‫دوره بازپرداخت این تسهیالت شد‪.‬‬ ‫ایرج رهبر در گفت وگو‬ ‫‪ ،‬ب��ا تاکید بر‬ ‫ب��ا‬ ‫ل��زوم تقوی��ت بخ��ش‬ ‫س��اخت مس��کن بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬وقتی تولید انجام‬ ‫شود‪ ،‬مشکالت مسکن‬ ‫تا ان��دازه زیادی کاهش‬ ‫می یابد و خریداران نیز به واحدهای مس��کونی‬ ‫بیشتری دسترسی خواهند داشت‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه اعطای وام ساخت مسکن‬ ‫قاب��ل انتق��ال به خریدار‪ ،‬گزینه ای مناس��ب در‬ ‫زمین��ه تس��هیالت دهی به بخش تولید اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این نوع وام خیلی کمک کننده است‪،‬‬ ‫یعنی ابتدا وام به س��ازنده داده شود و در ادامه‪،‬‬ ‫اگر خریدار ش��رایط دریافت وام را داش��ته باشد‬ ‫می تواند از همین تس��هیالت اس��تفاده کند اما‬ ‫اگر وام به طور مس��تقیم به خریدار داده ش��ود‪،‬‬ ‫چون پشت ان هیچ گونه تولیدی نبوده‪ ،‬می تواند‬ ‫افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬اگر تولید انجام ش��ده باشد و‬ ‫بعد متقاضی مسکن اماده را خریداری کند‪ ،‬این‬ ‫روند به تثبیت قیمت ها کمک کند‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س انجم��ن انبوه س��ازان اس��تان‬ ‫تهران در تش��ریح ش��یوه اثرگذاری وام ساخت‬ ‫مس��کن در روند س��اخت و س��از گفت‪ :‬دو نوع‬ ‫س��اخت داریم‪ ،‬یک نوع مانن��د طرح اقدام ملی‬ ‫تولی��د مس��کن‪ ،‬مبتنی بر تامین زمین اس��ت‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اک�رم امین�ی‪ :‬افزایش وام مس��کن به ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان و هدای��ت ای��ن وام ب��ه بخش‬ ‫تولی��د به ج��ای تقاض��ا‪ ،‬جدیدترین پیش��نهاد‬ ‫انبوه س��ازان برای رونق صنعت ساختمان است‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد روز گذشته در قالب درخواستی‪،‬‬ ‫به رئیس جمهوری کشورمان ارسال شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬افزایش بیش از صددرصدی‬ ‫نرخ مس��کن در تهران و برخی کالن ش��هرها در‬ ‫یکی دو س��ال اخیر‪ ،‬موجب شده نقش وام خرید‬ ‫در صاحب خانه ش��دن اف��راد‪ ،‬هر روز کمرنگ تر‬ ‫از دی��روز ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫کارشناسان به لزوم تمرکز سیاست های حمایتی‬ ‫بانک مسکن بر وام ساخت معتقد هستند‪.‬‬ ‫تصمی��م امس��ال بانک مس��کن در این زمینه‬ ‫نش��ان داد این بان��ک نیز چنی��ن رویکردی در‬ ‫پیش گرفته اس��ت‪ .‬از فروردین امسال‪ ،‬همزمان‬ ‫با ثبات وام خرید‪ ،‬س��قف وام س��اخت واحدهای‬ ‫مس��کونی از سوی بانک مسکن با افزایش همراه‬ ‫بود‪ .‬براساس تصمیم جدید این بانک‪ ،‬وام ساخت‬ ‫برای س��ازندگان حرفه ای دارای صالحیت از ‪۹۰‬‬ ‫میلی��ون تومان به ‪ ۱۴۰‬میلی��ون تومان افزایش‬ ‫یافته اس��ت و اگر از فناوری های نوین در ساخت‬ ‫استفاده شود‪ ،‬وام ارائه شده ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان‬ ‫خواهد بود‪ .‬این رقم پیش تر ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان‬ ‫ب��ود‪ .‬با وج��ود افزایش س��قف‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫مس��کن همچنان وام س��اخت را کم و غیرموثر‬ ‫می دانند و معتقدند این وام باید بس��یار بیشتر از‬ ‫این رقم ها باشد‪.‬‬ ‫میلی��ون تومان و اختص��اص ان به بخش تولید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت ‪ ،‬دبیر‬ ‫این کانون در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫ب��ا اش��اره به‬ ‫اعط��ای وام های ‪ ۱۴۰‬و‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلی��ون تومان به‬ ‫سازندگان صالحیت دار‬ ‫و صنعتی سازان‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬سقف وام برای س��ازندگانی که صالحیت‬ ‫ندارن��د یا عضو نهاده��ای صنفی انبوه س��ازان‬ ‫نیستند‪ ۸۰ ،‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان افزود‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاض��ر در زمین��ه فناوری س��اختمان و‬ ‫صنعتی س��ازی ش��رایط چندان مطلوبی نداریم‬ ‫و ظرفی��ت این نوع تولید در کش��ور بس��یار کم‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل به نظر می رسد این شیوه‬ ‫تخصی��ص وام ب��ه این بخش‪ ،‬با هدف تش��ویق‬ ‫فناوری های نوین تولید ساختمان بوده است‪.‬‬ ‫پورحاجت با بیان اینکه نظام توزیع تسهیالت‬ ‫در کش��ور‪ ،‬قطره چکان��ی ب��وده و متناس��ب با‬ ‫ظرفیت ه��ا و نیازهای هر بخش تعریف نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬با توج��ه به وضعی��ت اقتصادی‬ ‫فعلی کش��ور و کمبود شدید نقدینگی در بخش‬ ‫تولید از جمله حوزه س��اخت و س��از‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت می تواند بنگاه های تولیدی را تقویت‬ ‫و از صنعت س��اختمان حمای��ت کند‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس عالوه بر اینک��ه پیش��نهاد افزایش وام‬ ‫مس��کن و هدایت ان به حوزه تولید را به رئیس‬ ‫جمهوری داده ایم‪ ،‬درخواست کردیم که میزان‬ ‫این تسهیالت در استان ها و اقلیم های مختلف‪،‬‬ ‫متفاوت باش��د‪ .‬ما برای تهران و کالن شهرها این‬ ‫رق��م را ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان براورد کرده ایم و با‬ ‫توجه ب��ه تفاوت نرخ ها‪ ،‬می ت��وان برای مناطق‬ ‫دیگر رقم های کمتری در نظر گرفت‪.‬‬ ‫پورحاجت با اشاره به امکان تورم زا بودن ارائه‬ ‫تس��هیالت خرید مسکن گفت‪ :‬پیشنهاد ما این‬ ‫است که تسهیالت مسکن به انبوه سازان (بخش‬ ‫تولید) داده ش��ود و در ادام��ه می تواند در قالب‬ ‫فروش اقساطی به خریداران منتقل شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه س��اختمان با بی��ان اینکه‬ ‫امیدواریم اقای روحانی رقم پیشنهادی ما را به‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار ارائه دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫ببینی��م تیم اقتصادی دول��ت در این زمینه چه‬ ‫تمهیداتی می اندیشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه از نظر بخ��ش خصوصی‬ ‫صنع��ت س��اختمان‪ ،‬درحال حاضر ب��ا این رقم‬ ‫تس��هیالت ت��ا اندازه ای می توان چ��رخ تولید را‬ ‫روان ت��ر کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا هزینه های فعلی‪۳۰۰ ،‬‬ ‫میلی��ون تومان فقط هزینه س��اخت واحدی با‬ ‫زیربنای ‪ ۱۰۰‬متر مربع اس��ت‪ .‬سایر هزینه های‬ ‫تولید را باید سازنده تامین کند‪ ،‬از جمله هزینه‬ ‫زمی��ن که بخش بس��یار بزرگ��ی از هزینه های‬ ‫ساخت وس��از بوده و بیش از نیم��ی از هزینه ها‬ ‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫پورحاجت با بیان اینکه صنعت ساختمان بعد‬ ‫از نفت‪ ،‬صنعت پیش��ران در اقتصاد است چراکه‬ ‫ارتب��اط گس��ترده ای ب��ا تعداد زی��ادی فعالیت‬ ‫صنف��ی تولی��دی و صنعتی دارد‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫در نام��ه به رئیس جمه��وری نیز تاکید کرده ایم‬ ‫که صنعت س��اختمان‪ ،‬بخش��ی مولد و پیشران‬ ‫است‪ .‬در شرایطی که درامدهای نفتی وضعیت‬ ‫مناس��بی ندارد‪ ،‬باید دولت روی دیگر صنعت ها‬ ‫متمرکز شود و از این بخش ها حمایت شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر اگر دولت بخواهد‬ ‫درامده��ای مالیات��ی خود را تامی��ن کند‪ ،‬باید‬ ‫چرخ بنگاه های تولیدی کش��ور بچرخد‪ .‬درواقع‬ ‫اگر تولیدی نداش��ته باشیم‪ ،‬درامدهای مالیاتی‬ ‫کش��ور نیز کاهش می یاب��د‪ .‬بنابراین نگاه ما در‬ ‫ارائ��ه این درخواس��ت‪ ،‬مبتنی بر ای��ن بوده که‬ ‫هم رونق صنعت س��اختمان و هم تقویت منابع‬ ‫نقدینگی دولت بوده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه پیش��نهاد افزایش وام مسکن و هدایت ان‬ ‫ب��ه حوزه تولید را ب��ه رئیس جمهوری داده ایم‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫کردی��م که میزان این تس��هیالت در اس��تان ها و اقلیم های‬ ‫مختلف‪ ،‬متفاوت باشد‬ ‫کند‪ .‬نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران‬ ‫با بیان اینکه تقویت تس��هیالت در بخش خرید‪،‬‬ ‫اقدام مناس��بی برای رونق صنعت س��اختمان و‬ ‫صنای��ع وابس��ته خواهد بود‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬البته‬ ‫باید ش��رایط خریدار را در انتقال وام نیز در نظر‬ ‫گرف��ت‪ .‬او توضیح داد‪ ۳۰۰ :‬میلیون تومانی که‬ ‫به خریدار منتقل می ش��ود‪ ،‬اگر بازپرداخت ان‬ ‫مانند روند فعلی‪ ۱۰ ،‬س��ال باش��د‪ ،‬خریدار باید‬ ‫ماهانه باید ‪ ۱.۵‬میلیون تومان پرداخت کند که‬ ‫مبلغ کمی نیس��ت اما اگ��ر دوره بازپرداخت به‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال پا بیش��تر برس��د‪ ،‬رقم اقساط کمتر و‬ ‫قابل قبول خواهد بود‪ .‬رهبر یاداور ش��د‪ :‬در این‬ ‫زمینه پیشنهاد ما این است که دوره بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت مس��کن‪ ،‬طوالنی تر و بین ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫س��ال باشد‪ .‬اگرچه افزایش میزان وام به تنهایی‬ ‫ام��ر مه��م و تاثیرگذاری اس��ت ام��ا بحث توان‬ ‫بازپرداخت را نیز باید در نظر گرفت‪.‬‬ ‫یعنی زمین در اختیار س��ازنده ق��رار می گیرد‪،‬‬ ‫او هزین��ه زمی��ن را نمی پ��ردازد و فقط باید کار‬ ‫س��اخت و تولی��د را انجام ده��د‪ .‬البته در طرح‬ ‫اق��دام مل��ی تولید مس��کن‪ ،‬قرار نیس��ت مانند‬ ‫طرح مس��کن مهر‪ ،‬قیمت زمین حذف ش��ود و‬ ‫در ط��ول زم��ان‪ ،‬قیمت ان در قالب اقس��اط از‬ ‫سوی مشتری بازپرداخت می شود اما در ابتدای‬ ‫کار ای��ن پ��ول پرداخ��ت نمی ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫پروژه هایی س��ازنده فقط باید هزینه س��اخت را‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬رهبر اضافه کرد‪ :‬اگر قیمت س��اخت‬ ‫مس��کن را در ح��ال حاض��ر مت��ری ح��دود ‪۳‬‬ ‫میلی��ون تومان در نظر بگیری��م‪ ۳۰۰ ،‬میلیون‬ ‫توم��ان ب��رای س��اخت یک واح��د ‪ ۱۰۰‬متری‬ ‫تس��هیالت مناس��بی خواهد بود‪ .‬اگر س��ازنده‬ ‫زمین نداش��ته باش��د و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان هم‬ ‫وام س��اخت دریاف��ت کن��د‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان باید برای پروژه س��رمایه گذاری‬ ‫یادداشت‬ ‫ابهام در اجرایی بودن یک طرح‬ ‫مرادی‪-‬کارش�ناس‬ ‫رض�ا‬ ‫حمل ونق�ل‪ :‬در روزه��ای گذش��ته‬ ‫خبری منتش��ر ش��د مبنی بر اینکه‬ ‫پ��روژه اتص��ال مترو ته��ران به امل‬ ‫(مازن��دران) به جریان افتاده و ردیف‬ ‫بودجه دریافت کرده است‪ .‬بر مبنای‬ ‫خبر منتشر ش��ده از قول رئیس راه‬ ‫و شهرس��ازی مازندران‪ ،‬این پروژه به زودی با‬ ‫پیمان��کاری قرارگاه خاتم‪ ،‬کلنگ زنی و در ‪۱۰‬‬ ‫سال ساخته می شود‪.‬‬ ‫به این دالیل باید گفت یا این مطلب در حد‬ ‫جوسازی رسانه ای است یا قرار است این طرح‬ ‫بدون پشتوانه های فنی و اجرایی اجرا شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬هزین��ه ب��راورد ش��ده ب��رای‬ ‫اجرای طرح اعالم نشده درحالی که‬ ‫با توجه به طول متغیر ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۵۰‬‬ ‫کیلومتری فاصله تهران تا س��اری‪،‬‬ ‫بس��ته به انتخاب مسیر‪ ،‬هزینه های‬ ‫این مسیر متفاوت است‪.‬‬ ‫س��اخت یک متر راه اصلی حدود‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬میلی��ون‪ ،‬یک متر تون��ل ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫میلی��ون و یک متر مترو ‪ ۲۳۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان هزین��ه دارد‪ .‬اگ��ر اج��رای این طرح‬ ‫به ش��کل زیرزمینی پیوس��ته باش��د‪ ،‬هزینه ها‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬برابر و اگر به شکل تونل و روگذری‬ ‫باش��د‪ ،‬حداقل ‪ ۴‬برابر هزینه ساخت راه اصلی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ب��رای اج��رای چن��د تون��ل در پ��روژه‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال بیش از ‪ ۲۰‬سال زمان‬ ‫صرف شده اس��ت‪ ،‬حال برای این پروژه ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومت��ری‪ ،‬چه ق��در قرار اس��ت زمان صرف‬ ‫شود؟‬ ‫‪-۳‬به جز بحث هزینه‪ ،‬توپوگرافی مس��یر و‬ ‫ساختار زمین شناس��ی البرز اجازه اجرای این‬ ‫پروژه را در زیر زمین نخواهد داد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بهره برداری از راه های زیرزمینی نیاز به‬ ‫تجهیزاتی مانند تهویه‪ ،‬روش��نایی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫خودروی��ی و‪ ...‬دارد ک��ه ام��کان تامی��ن انها‬ ‫درحال حاضر بسیار کم است‪.‬‬ ‫راه ‪‎‬اهن بوشهر به دنبال بودجه‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان بوشهر گفت‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از توقف س��اخت راه‪‎‬اهن بوش��هر‪-‬‬ ‫ش��یراز باید بخش��ی از اعتبار موردنیاز ان تا انجام‬ ‫فاینانس تامین ش��ود‪ .‬فرزاد رستمی درگفت وگو با‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬راه اهن بوش��هر‪ -‬ش��یراز‪ -‬عسلویه ‪۶۴۲‬‬ ‫کیلومتر طول دارد و اولویت نخس��ت ان حدفاصل‬ ‫بوش��هر‪ -‬ش��یراز به طول ‪ ۴۵۰‬کیلومتر اس��ت که‬ ‫عملیات اجرایی ان‪ ،‬در ‪ ۴‬قطعه اغاز شده است‪ .‬وی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬قرارداد س��اخت قطعه ‪ ۱۰‬این پروژه در‬ ‫اس��تان بوشهر حدفاصل اهرم‪ -‬کلمه به طول ‪۲۵.۵‬‬ ‫کیلومت��ر با ب��راورد اولیه ‪ ۲۳۴‬میلی��ارد تومان‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬منعقد شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برنامه ابالغی‬ ‫امسال ‪ ۶۵‬میلیارد تومان در قانون بودجه است که‬ ‫تاکنون ‪ ۵۶.۵‬میلیارد تومان ابالغ شده و ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫تومان تخصیص مرحله نخست پرداخت شده است‪.‬‬ ‫رس��تمی اظهارکرد‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۷۶‬ماشین االت‬ ‫در قطع��ه ‪ ۱۰‬در حال انجام عملیات خاک برداری‪،‬‬ ‫خاک‪‎‬ریزی و س��اخت اس��ت و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫پل های خاص تونل نیز در برنامه قرار دارد‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی استان بوشهر افزود‪ :‬براساس مجوز‬ ‫ش��ورای اقتص��اد ب��رای ‪ ۴۵۰‬کیلومتر ای��ن پروژه‬ ‫فاینانس گرفته شده که بیش از ‪ ۵‬میلیارد یوان چین‬ ‫با ش��رکت جهان پارس و شریک چینی انها مذاکره ‬ ‫انجام و پیش نویس قرارداد تکمیل شده اس��ت ولی‬ ‫ام��کان اینکه بتوانیم ب��ه زودی قرارداد امضا کنیم‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رستمی بیان کرد‪ :‬درخواست مجموعه‬ ‫اس��تان بوش��هر و وزارت راه و شهرسازی این است‬ ‫ک��ه همانند پروژه راه اهن میانه‪ -‬بس��تان اباد که با‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬میلی��ارد تومان اعتبار و در مدت ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫اجرا شد همزمان با پیگیری فاینانس بحث اعتبارت‬ ‫وزارت نفت که بیش��ترین پروژه را در استان بوشهر‬ ‫دارد نیز انجام ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر وزارت نفت‬ ‫س��االنه ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان کمک و ردیف اعتباری‬ ‫قان��ون بودجه نیز تامین ش��ود‪ ،‬می‪‎‬توان تا پیش از‬ ‫انجام فاینانس عملیات اجرایی سایر قطعه‪‎‬ها را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬رس��تمی ادامه داد‪ :‬اکنون ‪ ۷‬سال است منتظر‬ ‫فاینانس هس��تیم که با پیگیری اس��تاندار بوشهر و‬ ‫حمایت‪‎‬ه��ای نمایندگان اس��تان در مجلس ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان اعتبار برای قطعه ‪ ۱۰‬تامین ش��د‬ ‫تا قرارداد بس��ته ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬با این حال انتظار‬ ‫می رود تا پیش از رسیدن فاینانس‪ ،‬اعتبار مورد نیاز‬ ‫سایر بخش های پروژه فراهم شود‪.‬‬ ‫این راه ها هیچ وقت بسته نمی شوند‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشین االت‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫طرح راهداری زمس��تانی امس��ال ک��ه از ‪ ۱۵‬اذر ‪ ۹۸‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬فروردی��ن ‪ 99‬این��ده اجرا می ش��ود‪ ،‬برخی راه ها و‬ ‫ش��ریان های اصلی کش��ور به عنوان راه های اولویت دار‬ ‫«رینگ یک» تعریف ش��ده اند که به هیچ وجه نباید در‬ ‫ایام زمس��تان بسته شوند‪ .‬محمد رودباری در گفت وگو‬ ‫با ایسنا اظهار کرد‪ :‬گرچه همواره در طرح های راهداری‬ ‫زمستانی در سال های گذشته نیروهای این سازمان در‬ ‫اماده ب��اش کامل بودند و ب��رای ما باز بودن همه راه ها و‬ ‫خدمت رسانی به مردم در سفرهای شان مهم بوده است‬ ‫اما امسال حدود ‪ 7‬استان ‪ 7‬را به عنوان مناطق اولویت دار‬ ‫و رین��گ یک در نظر گرفته ایم که در این محدوده راه ها‬ ‫و شریان های اصلی با مرکزیت تهران به هیچ وجه نباید‬ ‫بس��ته ش��ود‪ ،‬مگر انکه احتمال به خطر افتادن امنیت‬ ‫و جان مردم باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ته��ران‪ ،‬مازندران‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫قم و س��منان از جمله این استان ها هستند و جاده های‬ ‫تهران‪ -‬کرج‪ ،‬تهران‪ -‬قزوین‪ ،‬تهران‪ -‬ساوه‪ ،‬تهران‪ -‬قم‪،‬‬ ‫تهران‪ -‬س��منان‪ ،‬تهران‪ -‬فیروزکوه‪ ،‬تهران‪ -‬قائمشهر‪،‬‬ ‫تهران‪ -‬هراز و تهران‪ -‬چالوس جزو محورهای ش��ریانی‬ ‫رینگ یک تعریف شده اند‪ .‬در این منطقه ها بیش از هزار‬ ‫نیروی انس��انی و حدود ‪ ۸۰۰‬ماشین االت و تجهیزات‬ ‫مختل��ف را مس��تقر کرده ایم ک��ه امیدواری��م در ایام‬ ‫اجرای طرح راهداری زمس��تانی هی��چ گاه این جاده ها‬ ‫بس��ته نش��ود‪ .‬مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز‬ ‫ماش��ین االت س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬به جز این منطقه های اولویت دار‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫هزار کیلومتر جاده شریانی دیگر را در نظر گرفته ایم که‬ ‫پس از رینگ یک انها هم نباید مس��دود شوند‪ ،‬مگر در‬ ‫ش��رایط اضطرار‪ .‬این جاده ها بیش��تر شامل بزرگراه ها‪،‬‬ ‫ازادراه ه��ا و راه ه��ای اصلی منتهی به مراکز اس��تان ها‬ ‫اس��ت‪ .‬رودباری در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫امسال نس��بت به سال گذش��ته چه تفاوتی در اجرای‬ ‫طرح راهداری زمس��تانی نسبت به سال گذشته وجود‬ ‫دارد؟ گفت‪ :‬ب��ه جز در نظر گرفتن مناطق رینگ یک و‬ ‫ح��دود ‪ ۴۰‬هزار کیلومتر جاده ش��ریانی دیگر‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۹۶۰۰‬دستگاه انواع ماشین االت و تجهیزات را در ‪۹۴۰‬‬ ‫پایگاه زمستانی مس��تقر کرده ایم و حدود ‪ ۱۲‬هزار نفر‬ ‫نیروی انسانی برای طرح راهداری زمستانی‪ ۲۴ ،‬ساعته‬ ‫در حالت اماده باش هستند‪ .‬وی با بیان اینکه اماده باش‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعت ه این نیروها به طور ش��یفتی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده و اگر ش��رایط جوی به گونه ای باشد که احتمال‬ ‫بارش و بروز مشکل در جاده ها و راه های ارتباطی وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬همه انها تا باز شدن اخرین راه روستاها در‬ ‫اماده باش کامل قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫نهادهای مختلف در اجرای قانون هوای پاک سنگ اندازی می کنند‬ ‫خبر‬ ‫بازدید رایگان معلوالن‬ ‫از برج میالد‬ ‫امروز همزمان با روز جهانی معلوالن‪ ،‬بازدید‬ ‫از برج میالد برای معلوالن رایگان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از روابط عمومی برج میالد‪،‬‬ ‫معلوالن جسمی و حرکتی پایتخت می توانند‬ ‫از ساعت ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۲‬بعدازظهر ‪ ۱۲‬اذر با در‬ ‫دس��ت داشتن کارت معلولیت خود از سکوی‬ ‫دید باز برج میالد به طور رایگان بازدید کنند‪.‬‬ ‫این تس��هیالت برای معلوالن باالی ‪ ۷‬سال‬ ‫فراهم شده است‪ .‬همچنین افرادی که دارای‬ ‫شرایط دشوار برای بازدید باشند‪ ،‬می توانند با‬ ‫یک نفر از همراهان خود از برج میالد بازدید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گروه شه رو ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پلمب ساختمان های‬ ‫غیرمجاز در یزد‬ ‫ش��هرداری ی��زد بعد از اخطاره��ای پی در‬ ‫پی به مال��کان س��اختمان های غیرمجاز این‬ ‫شهر‪ ،‬نس��بت به راه اندازی موج جدید پلمب‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز اقدام می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید ابوالفضل کشفی‪،‬‬ ‫مدی��ر منطقه ‪ ۲‬ش��هرداری یزد با اش��اره به‬ ‫ض��رورت نظارت بر تصرف غیرقانونی زمین ها‬ ‫و ساخت وس��ازهای غیرمجاز اف��زود‪ :‬به طور‬ ‫شبانه روزی در حال شناسایی ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز و برخ��ورد قاطع و قانونی با عامالن‬ ‫این نوع ساخت وسازها هستیم‪.‬‬ ‫کشفی گفت‪ :‬ش��هرداری یزد در تمام نقاط‬ ‫اس��تحفاظی خود ب��ا پلمب س��اختمان های‬ ‫غیرمجاز و بدهکار به شهرداری‪ ،‬مانع تضییع‬ ‫حقوق شهروندی می شود‪.‬‬ ‫فاضالب شهری پای‬ ‫محصوالت کشاورزی ساوه‬ ‫عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به رهاس��ازی فاضالب ش��هری در‬ ‫جنوب شهر ساوه واکنش نشان داد و خواستار‬ ‫ورود مدعی العموم به این مسئله شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬روان اب ها و فاضالب شهر‬ ‫س��اوه که از ابتدای جاده روس��تای الوسجرد‬ ‫از محدوده ش��هری خ��ارج و مس��تقیم وارد‬ ‫زمین ه��ای کش��اورزی می ش��وند‪ ،‬در حوزه‬ ‫کشاورزی فاجعه به بار می اورند‪.‬‬ ‫س��ید راضی ن��وری درب��اره بهره ب��رداری‬ ‫از فاض�لاب ب��رای ابی��اری مزرعه ه��ا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اس��تفاده از اب فاضالب در کش��اورزی‪،‬‬ ‫خطرناک اس��ت‪ .‬در کشور مس��ئله ای به نام‬ ‫بازگردشی س��یکل فاضالب داریم‪ ،‬این یعنی‬ ‫فاضالب باید تصفیه ش��ود‪ .‬موضع کمیسیون‬ ‫کش��اورزی مجل��س در زمین��ه اس��تفاده از‬ ‫فاض�لاب مش��روط به کیفیت ان اب اس��ت‪.‬‬ ‫نباید ه��ر فاضالبی را به م��واد غذایی تزریق‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ش��وش در مجل��س افزود‪:‬‬ ‫محیط زیس��ت باید به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫اگر محیط زیس��ت ورود نمی کند‪ ،‬دادستان به‬ ‫عن��وان مدعی العموم ورود کند‪ .‬اگر نهادهای‬ ‫نظارت��ی ت��وان حل ای��ن مش��کل را ندارند‪،‬‬ ‫دادس��تان ب��ه مس��ئله ورود کن��د و برخورد‬ ‫مستقیم داشته باشد‪.‬‬ ‫افزایش مراجعه به پمپ‬ ‫بنزین ها در خراسان رضوی‬ ‫رئیس اتحادیه جایگاه داران استان خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬تعداد مراجعه به پمپ های بنزین‬ ‫بیش��تر شده اما میزان س��وخت گیری کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر اف��راد ‪ ۱۰‬لیتر‬ ‫بنزی��ن زده و پ��س از پای��ان ان‪ ،‬دوباره برای‬ ‫سوخت گیری به جایگاه مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫قاس��م کامران در گفت وگو با ایس��نا افزود‪:‬‬ ‫براس��اس امار سراس��ری‪ ،‬مص��رف بنزین ‪۲۰‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته‪ ،‬اما همزم��ان‪ ،‬مراجعه‬ ‫به پمپ های گاز افزایش یافته اس��ت‪ .‬کامران‬ ‫درباره خرید و فروش بنزین سهمیه ای به نرخ‬ ‫کمت��ر از ‪ ۳‬ه��زار تومان اظهار ک��رد‪ :‬این کار‬ ‫از س��وی جایگاه داران انجام نشده زیرا بعد از‬ ‫افزایش نرخ بنزین‪ ،‬کارمزد جایگاه ها افزایشی‬ ‫نداش��ته و س��ودی برای جای��گاه داران ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی از س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬تصویب کرده ک��ه در صورت افزایش نرخ‬ ‫بنزین‪ ،‬درصد کارمزد جایگاه داران افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬اما تاکنون این مسئله محقق نشده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه جایگاه داران اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی بیان کرد‪ :‬درحال حاضر نظارت هایی از‬ ‫سوی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اداره‬ ‫استاندارد و شرکت فراورده های نفتی در قالب‬ ‫دوره های یک ماهه انجام می شود و در صورت‬ ‫شکایت‪ ،‬مسئوالن وارد عمل می شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخالف انتظار‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫حفاظت محیط‬ ‫زیست‪ ،‬هیات‬ ‫وزیران با‬ ‫درخواست‬ ‫موتورسیکلت ‬ ‫سازان موافقت‬ ‫کرد و اجرای‬ ‫ماده مربوط به‬ ‫اسقاط موتورهای‬ ‫کاربراتوری‬ ‫برای یک سال‬ ‫به تعویق افتاد‬ ‫«قان��ون هوای پاک» که به «قانون نفس» معروف‬ ‫اس��ت پس از تصویب مجلس در ‪ ۲۵‬تیر ‪ ۱۳۹۶‬در‬ ‫‪ ۱۱‬مرداد ‪ ۱۳۹۶‬از سوی شورای نگهبان تایید و ‪۲۳‬‬ ‫مرداد همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا‬ ‫ابالغ شد‪ .‬این قانون مشتمل بر ‪ ۳۴‬ماده و ‪ ۳۹‬تبصره‬ ‫است و پس از گذشت ‪ ۲‬سال بارها تالش هایی برای‬ ‫تعویق و حذف بخش هایی از ان انجام شد‪ .‬ماده های‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۸‬ک��ه درباره منابع الوده کننده هوا و ممنوعیت‬ ‫تردد خودروها و موتورسیکلت های فرسوده هستند‪،‬‬ ‫بیشتر مورد هدف تغییر و حذف هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫وزارتخانه های کش��ور‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬ام��ور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫وزارت نف��ت‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی (س��ازمان جنگل ها)‪ ،‬ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالعات و نیروی انتظامی‪ ،‬س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد‪ ،‬بیمه مرکزی‪ ،‬سازمان انرژی اتمی ایران‪،‬‬ ‫سازمان هایی هس��تند که مسئولیت هایی برای انان‬ ‫در قان��ون هوای پاک تعریف ش��ده اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫قانون با گذش��ت ‪ 2‬سال در پیچ و خم و بروکراسی‬ ‫اداری گرفتار شده است و هر روز یک نهاد به دنبال‬ ‫بازنگری و حتی تعلیق بخش��ی از ان اس��ت و همه‬ ‫به نحوی از زیر اجرای «قانون تنفس» ش��انه خالی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین مورد نق��ض قانون هوای پ��اک پس از‬ ‫گذش��ت یک س��ال از ابالغ این قان��ون در دی ‪۹۷‬‬ ‫رسانه ای شد‪ .‬محمدحسین بازگیر‪ ،‬رئیس وقت اداره‬ ‫محیط زیس��ت ش��هر تهران با انتقاد از اینکه برخی‬ ‫واحدهای صنعتی و خدماتی اس��تان تهران به ماده‬ ‫‪ ۱۵‬قان��ون هوای پاک عم��ل نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس این ماده‪ ،‬ش��هرک ها‪ ،‬مراکز و واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی مکلف هس��تند که برحسب اقلیم‬ ‫دست کم ‪ ۱۰‬درصد فضای تخصیص داده شده برای‬ ‫س��اخت واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر‬ ‫و کاشت درختان مناس��ب منطقه اختصاص دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهره ب��رداری از این واحدها مش��روط به‬ ‫رعایت این ماده و تایید ان از سوی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمی�م عجی�ب ش�ورای ش�هر درباره‬ ‫فیلتر دوده‬ ‫در دی ‪ ۹۷‬اتف��اق دیگری هم رخ داد که به نوعی‬ ‫نقض ایین نامه های ماده ‪ ۲‬و ‪ ۸‬قانون هوای پاک به‬ ‫شمار می رود‪ .‬در این ماه اعضای شورای شهر تهران‬ ‫ب��ه اختصاص بخش��ی از اوراق مش��ارکت به خرید‬ ‫فیلتر دوده رای منفی دادند و به همین دلیل خرید‬ ‫فیلت��ر دوده از مح��ل ‪ ۳۰۰۰‬میلی��ارد تومان اوراق‬ ‫مشارکت حذف شد‪ .‬این تصمیم شورای شهر تهران‬ ‫واکنش سازمان محیط زیست را برانگیخت و مسعود‬ ‫تجریش��ی‪ ،‬معاون محیط زیست انسانی این سازمان‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬اگر در اجرای سیاس��ت ها و مصوبه های‬ ‫حوزه کاهش الودگی هوا خالف قانون عمل ش��ود‪،‬‬ ‫س��ازمان محیط زیست بر اس��اس قانون هوای پاک‬ ‫الزام دارد موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تغییر قانون‬ ‫بر اس��اس ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک شماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت بنزین��ی من��وط ب��ه اس��قاط ی��ک‬ ‫موتورس��یکلت اس��ت و موتورس��یکلت های برقی از‬ ‫شرط اسقاط معاف هستند‪.‬‬ ‫بهمن سال گذشته‪ ،‬موتورسیکلت سازان با حمایت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬پیشنهاد حذف این‬ ‫م��اده قانونی را به دولت داد‪ .‬در همین ماه عیس��ی‬ ‫کالنتری مخالفت خود را با حذف این ماده از قانون‬ ‫هوای پاک اعالم کرد و گفت‪ :‬این درخواست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و موتورسیکلت س��ازان باید‬ ‫در هیات دولت بررسی شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر نمی رس��د دولت حذف م��اده مربوط به‬ ‫اس��قاط موتورس��یکلت های فرس��وده را قبول کند‬ ‫زیرا دس��تیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع‬ ‫االینده در کالن ش��هرهای کش��ور‪ ،‬اولویت نخست‬ ‫دولت در حوزه محیط زیس��ت و جزو سیاس��ت های‬ ‫اصلی رئیس جمهوری است‪.‬‬ ‫برخ�لاف انتظ��ار رئی��س س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محی��ط زیس��ت‪ ،‬هی��ات وزی��ران ب��ا درخواس��ت‬ ‫موتورسیکلت س��ازان موافق��ت کرد و اج��رای ماده‬ ‫مربوط به اس��قاط موتوره��ای کاربراتوری برای یک‬ ‫سال به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫قانون نفس در قفس‬ ‫بر اساس قانون‪ ،‬استقرار صنایع تا شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری شهر تهران‬ ‫امکان پذیر نیست و صنایع باید در شهرک های صنعتی مستقر شوند اما‬ ‫از گذشته برخی صنایع در حریم شهرها یا داخل انها استقرار یافته اند‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به عنوان متولی‬ ‫اصل��ی کاه��ش الودگی هوا‪ ،‬بارها اعت��راض خود را‬ ‫نس��بت به این موضوع اعالم کرد‪ .‬برای مثال وحید‬ ‫حس��ینی‪ ،‬دبی��ر کارگروه ملی کاه��ش الودگی هوا‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فم که مصوبه اسقاط موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده با وجود همه تالش های سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست یک سال عقب افتاد‪.‬‬ ‫البته سازمان حفاظت محیط زیست تنها معترض‬ ‫ب��ه این تصمیم نبوده اس��ت‪ .‬مراکز اس��قاط هم به‬ ‫ای��ن تصمیم دول��ت انتقاد دارن��د‪ .‬همچنین معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران و سرپرست‬ ‫ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز از منتقدان‬ ‫این تصمیم دولت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف بازنشستگی فرسوده ها‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬مسعود تجریشی‪ ،‬معاون محیط زیست‬ ‫انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرا نشدن‬ ‫م��اده ‪ ۸‬قانون هوای پاک مبن��ی بر ممنوعیت تردد‬ ‫خودروها و موتورس��یکلت های فرس��وده انتقاد کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬نبای��د اجرای قان��ون را به بهان��ه تحریم و‬ ‫مشکالت اقتصادی عقب بیندازیم‪.‬‬ ‫با وج��ود انتقاد س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫نس��بت به اجرا نش��دن ماده ‪ ۸‬قانون ه��وای پاک‪،‬‬ ‫اردیبهشت امسال دبیر کارگروه ملی کاهش الودگی‬ ‫ه��وا از تعلی��ق اجرای ای��ن ماده ب��رای خودروهای‬ ‫عمومی به درخواست پلیس خبر داد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این م��اده‪ ،‬هم��ه اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی مالک وس��ایل نقلیه موتوری اعم از س��بک‪،‬‬ ‫نیمه سنگین‪ ،‬سنگین و موتورسیکلت مکلف هستند‬ ‫وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی‬ ‫از رده خارج کنند‪.‬‬ ‫حم��ل بار و مس��افر‪ ،‬صدور گواه��ی معاینه فنی‪،‬‬ ‫تخصیص بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬خرید و فروش‪ ،‬نقل و‬ ‫انتقال و تردد وس��ایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬پلیس راهنمایی و رانندگ��ی نیروی انتظامی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران خودروهای فرس��وده را به‬ ‫ازای هر روز تردد جریمه می کند‪.‬‬ ‫وحید حسینی در تشریح درخواست پلیس گفت‪:‬‬ ‫بن��ا به نظر پلیس ممکن اس��ت بر اثر اجرای ماده ‪۸‬‬ ‫قانون هوای پاک‪ ،‬ش��هروندان تحت فشار اقتصادی‬ ‫قرار گیرند‪ .‬البته کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس‬ ‫درخواس��ت کرده است که اس��ناد و نتایج مطالعات‬ ‫میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم‬ ‫در پی اجرای این قانون اسیب می بیند‪ ،‬ارائه کند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬اصالحیه مربوط به این ماده قانونی‬ ‫با همکاری نهادهای متولی تهیه و به زودی به دولت‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫تجریش��ی نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد‬ ‫و گفت‪ :‬در حالی نوسازی خودروهای عمومی تعلیق‬ ‫ش��ده که در یک دهه گذش��ته هی��چ اقدامی برای‬ ‫نوسازی اتوبوس ها نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد استانداری تهران برای بازنگری‬ ‫تی��ر امس��ال محم��د تق��ی زاده‪ ،‬مع��اون عمرانی‬ ‫اس��تانداری تهران در تش��ریح اخری��ن مصوبه های‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۱۱‬قانون هوای پاک استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬استقرار صنایع تا شعاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومتری ش��هر تهران امکان پذیر نیس��ت و صنایع‬ ‫باید در ش��هرک های صنعتی مس��تقر ش��وند اما از‬ ‫گذشته برخی صنایع در داخل حریم شهرها یا داخل‬ ‫انها استقرار یافته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر چنین واحدهایی قصد اعمال تغییر‬ ‫در رون��د کار خود داش��ته باش��ند بای��د موضوع در‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۱۱‬قانون هوای پاک استان تهران‬ ‫بررس��ی شود‪ ،‬بر همین اساس در اخرین جلسه این‬ ‫کمیس��یون پرونده واحد تولیدی نان سوخاری واقع‬ ‫در ش��هر ری مورد بررسی قرار گرفت؛ واحدی که از‬ ‫سال ‪ ۱۳۳۵‬فعال است‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت موتورسیکلت سازان در قانون‬ ‫در روزهای پایانی خ��رداد‪ ،‬نمایندگان مجلس در‬ ‫مصوبه ای ضم��ن ممنوع کردن تردد وس��ایل نقلیه‬ ‫فرس��وده موتوری در کالن ش��هرها‪ ،‬تکالیفی را برای‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت‬ ‫در زمینه اس��قاط خ��ودرو یا موتورس��یکلت تعیین‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫محمد مه��دی میرزای��ی‪ ،‬رئیس مرک��ز ملی هوا‬ ‫و تغیی��ر اقلیم با تاکید بر اینک��ه مصوبه های جدید‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ارتباط با ماده های ‪ ۲‬و‬ ‫‪ ۸‬قانون ه��وای پاک بوده که هر دو به تعویق افتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس مصوبه ه��ای جدید مجلس‪،‬‬ ‫خودروس��ازان و موتورسیکلت سازان موظف شده اند‬ ‫در ازای تولید هر ‪ 4‬دس��تگاه جدی��د یک خودرو یا‬ ‫موتور فرسوده اسقاط کنند‪.‬‬ ‫یک م��اه بعد یعنی مردادماه امس��ال رئیس مرکز‬ ‫مل��ی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق مواد قانون‬ ‫هوای پاک بدون بررسی در کمیسیون های تخصصی‬ ‫انتقاد و اظهارکرد‪ :‬متاسفانه قوانین مربوط به خروج‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده و تولید موتورسیکلت های‬ ‫برقی‪ ،‬بدون بررس��ی در کمیس��یون های تخصصی و‬ ‫فقط با درخواست موتورسیکلت سازان در دولت‪ ،‬یک‬ ‫سال به عقب افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹کم کاری شورای شهر‬ ‫ش��هریور امس��ال معاون محیط زیس��ت انس��انی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه در‬ ‫‪ 2‬سال گذشته اقدامی در زمینه کاهش اتوبوس ها و‬ ‫تاکسی ها فرس��وده تهران نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬شورای‬ ‫شهر تهران می توانست در حوزه نوسازی تاکسی های‬ ‫فرس��وده وارد ش��ود اما هیچ حرکتی انج��ام نداد و‬ ‫حتی ردیف بودجه ای را که برای تجهیز اتوبوس های‬ ‫کارکرده به فیلتر دوده در نظر گرفته شده بود‪ ،‬حذف‬ ‫ک��رد در حالی که نصب فیلتر دوده روی اتوبوس های‬ ‫در حال تردد و نو‪ ،‬مصوبه دولت است‪.‬‬ ‫تجریش��ی افزود‪ :‬متاس��فانه شورای ش��هر تهران‬ ‫از اختص��اص تس��هیالت و اعتب��ار ب��رای نوس��ازی‬ ‫اتوبوس ه��ا هم خودداری کرد‪ .‬البته س��ال گذش��ته‬ ‫برخی اقدام های جزئی در شهرداری تهران در زمینه‬ ‫کاهش الودگی هوا انجام ش��د اما اجرای مصوبه های‬ ‫کاهش الودگی هوا در شهرداری تهران‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫شده نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارشکنی استانداری‬ ‫شهریور امس��ال درخواست دیگری در زمینه ماده‬ ‫‪ ۱۱‬قانون هوای پاک مطرح شد‪ .‬این بار محمد امامی‬ ‫امین‪ ،‬مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬براس��اس این قانون استقرار صنایع در‬ ‫ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران ممنوع است درحالی‬ ‫که اگر این محدودیت نباشد‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید‬ ‫و در پی ان افزایش اش��تغال در سطح استان و تک‬ ‫رقمی ش��دن نرخ رشد بیکاری را شاهد خواهیم بود‬ ‫بنابرای��ن الزم اس��ت این ماده از قان��ون هوای پاک‬ ‫بازنگری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست خودروساز‬ ‫اس��تفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در‬ ‫ایران عالوه بر مصوبه های دولت در س��ال های ‪ ۹۳‬و‬ ‫‪ ،۹۵‬بر اس��اس ایین نامه های ماده ‪ ۲‬و ماده ‪ ۸‬قانون‬ ‫هوای پاک از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬الزامی شده است‬ ‫اما ش��هریور امس��ال مدیرعامل شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل در نامه ای از معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬حذف‬ ‫الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق روی خودروهای‬ ‫دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه درخواست‬ ‫ک��رده بود ک��ه موضوع از س��وی جهانگی��ری برای‬ ‫بررس��ی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست ارجاع شد‪.‬‬ ‫کالنت��ری در واکن��ش ب��ه این درخواس��ت اعالم‬ ‫ک��رد از نظر محیط زیس��ت حذف ای��ن قطعه مضر‬ ‫اس��ت با این حال در نخستین ماه پاییز‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫خواس��ت ب��ا توجه به ش��رایط تحریم ای��ن موضوع‬ ‫بررسی و برای مدتی مجوز صادر شود‪ .‬این مسئله با‬ ‫مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت‬ ‫بهداشت روبه رو شد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬جهانگیری اظهار کرد‪« :‬اصل بر استفاده‬ ‫از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است» و از رئیس‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در نشستی‬ ‫با مس��ئوالن ذی ربط‪ ،‬این درخواس��ت شرکت ایران‬ ‫خودرو دیزل بررسی شود‪.‬‬ ‫پس از برگزاری نشس��ت های کارشناسی‪ ،‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت همچنان مخالف حذف فیلتر‬ ‫دوده از خودروهای دیزلی بوده و وزارت بهداشت نیز‬ ‫به دولت اعالم کرده که ب��ا حذف این فیلتر مخالف‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاثیر االینده های هوا در تشدید انفلوانزا‬ ‫معاون بهداش��ت وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬برای رفع الودگی‬ ‫هوا به اقدام های اساسی و زیرساختی نیاز است‪.‬‬ ‫علیرضا رئیس��ی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به نامه وزیر‬ ‫بهداش��ت به شهردار تهران در زمینه مشکالتی که الودگی هوا‬ ‫برای س�لامت ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای کاهش الودگی هوا‬ ‫وزارت بهداش��ت ‪ ۲‬وظیفه دارد‪ ،‬نخس��ت اینکه مردم را نسبت‬ ‫به تاثیر االینده ها بر سالمتش��ان اگاه کند و دوم انکه رش��ته‬ ‫دانش��گاهی در زمینه مهندسی هوا و اب راه اندازی کند‪ .‬دیگر‬ ‫وظیفه ه��ا در زمینه کاهش الودگی هوا بر عهده نهادهای دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در برخ��ی روزها الودگی ه��وا در برخی‬ ‫منطقه ه��ای تهران ت��ا ‪ ۳۰‬برابر حد مجاز باال م��ی رود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬البته این وضعیت تنها ش��امل حال پایتخت نیس��ت و در‬ ‫استان های فارس‪ ،‬اصفهان و خوزستان نیز مشکل الودگی هوا‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت با اشاره به اینکه الودگی هوا می تواند‬ ‫باعث تشدید سایر بیماری ها از جمله انفلوانزا شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه در اوج دوره بیماری انفلوانزا قرار داریم و این‬ ‫دوره اوج حداقل تا ‪ ۲‬هفته اینده طول می کش��د‪ ،‬الودگی هوا‬ ‫می تواند تشدیدکننده ان ش��ود‪ .‬احتمال ابتال به انفلوانزا بین‬ ‫افراد به ویژه کودکان‪ ،‬افراد باالی ‪ ۶۰‬سال و کسانی که سیستم‬ ‫ایمنی بدن شان ضعیف است‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اینک��ه تعطیل��ی مدرس��ه ها و دانش��گاه ها را‬ ‫راه��کاری مناس��ب ب��رای رفع الودگ��ی هوا ندانس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باره��ا از مردم خواس��ته ایم از ت��ردد با خودرو تک سرنش��ین‬ ‫خ��ودداری و ب��ه ش��بکه حمل ونق��ل عمومی مراجع��ه کنند‪،‬‬ ‫ام��ا در این زمینه چه تس��هیالت مناس��بی برایش��ان در نظر‬ ‫گرفته ای��م؟ رئیس��ی ضمن تاکی��د بر اهمیت اص�لاح کیفیت‬ ‫س��وخت و خودروهای تولیدی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای رفع الودگی‬ ‫هوا نیاز به اقدام های اساس��ی و زیرس��اختی داریم‪ .‬اصالح نوع‬ ‫بنزین و افزایش کیفیت خودروها یکی از راه های بهبود کیفیت‬ ‫هوای شهر به ویژه در فصل سرد سال است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1419‬‬ ‫پیاپی ‪2737‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از اخرین طرح فصلی خرید کتاب در فصل سوم سال‬ ‫کاوه یاری درگذشت‬ ‫‪ ۶۰۸‬کتابفروشی از ‪ ۳۱‬استان کشور کار خود را در‬ ‫ط��رح پاییزه کتاب ‪ ،۹۸‬با ف��روش بیش از ‪ ۳۲۱‬هزار‬ ‫نس��خه کتاب‪ ،‬به مبلغ نزدیک ب��ه ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫خاتمه دادند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در طرح پاییزه کتاب ‪۳۲۱ ،۹۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۲‬نس��خه کتاب به مبل��غ ‪ ۹۸‬میلیارد و ‪۶۱۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۹۶‬هزار و ‪ ۳۹۷‬ریال از س��وی ‪ ۶۵‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۷‬نفر خریداری شده است‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۸‬کتاب فروش��ی از سراس��ر کش��ور‪ ،‬در پایی��زه‬ ‫کت��اب ‪ ۹۸‬فعالیت داش��تند که از این تع��داد‪۱۳۱ ،‬‬ ‫کتاب فروشی در شهرستان ها و ‪ ۴۷۷‬کتاب فروشی در‬ ‫مراکز استان ها در این طرح شرکت کردند‪.‬‬ ‫بین ‪ ۳۱‬اس��تان شرکت کننده در طرح پاییزه کتاب‬ ‫‪ ،۹۸‬اس��تان تهران با ‪ ۱۰۱‬کتاب فروشی در صدر قرار‬ ‫دارد و پ��س از ان‪ ،‬اس��تان خراس��ان رض��وی با ‪۷۰‬‬ ‫کتاب فروشی‪ ،‬اصفهان با ‪ ۶۹‬کتاب فروشی در رده های‬ ‫بعدی قرار گرفته اند؛ همچنین قم با ‪ ۵۷‬کتابفروش��ی‪،‬‬ ‫فارس با ‪ ۳۷‬کتابفروشی و کردستان با ‪ ۲۹‬کتابفروشی‬ ‫در این طرح شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫در این طرح‪ ،‬اس��تان خراسان رضوی توانست با ‪۵۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۵‬نسخه کتاب در صدر پرفروش ترین استان‬ ‫بر اس��اس کتاب قرار بگیرد و اس��تان تهران با فروش‬ ‫‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۸۳۵‬نس��خه کتاب رتبه دوم پرفروش ترین‬ ‫استان ها براساس تعداد کتاب را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اس��تان خوزستان با فروش ‪ ۳۵‬هزار و ‪۶۹۰‬‬ ‫نسخه کتاب‪ ،‬رتبه سوم طرح پاییزه کتاب ‪ ۹۸‬در این‬ ‫بخش را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اس��تان های خراس��ان رض��وی‪ ،‬تهران و‬ ‫اصفهان پرفروش ترین استان ها بر اساس مبلغ فروش‬ ‫در دوازدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق‬ ‫کتابفروشی ها شناخته شدند‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی های رش��د ش��عبه ن��ادری از اه��واز‪،‬‬ ‫کتابفروشی پردیس کتاب از مشهد‪ ،‬کتابفروشی دنیای‬ ‫کتاب از قم‪ ،‬ش��هر کتاب از مش��هد‪ ،‬کتاب فرازمند از‬ ‫رشت‪ ،‬کتاب رشد ش��عبه مرکزی از اهواز‪ ،‬کتاب ابان‬ ‫از مش��هد‪ ،‬کتاب شرق از اهواز‪ ،‬ش��هر کتاب اصفهان‬ ‫ش��عبه چهارباغ باال از اصفهان و نشر ثالث از تهران در‬ ‫صدر پرفروش ترین کتابفروشی طرح پاییزه کتاب ‪۹۸‬‬ ‫براساس تعداد کتاب قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ط��رح پایی��زه کت��اب ‪ ۹۸‬با ش��عار «ح��ال خوش‬ ‫خواندن» از ‪ ۲۳‬ابان تا ‪ ۵‬اذر در سراس��ر کشور و تا ‪۸‬‬ ‫اذر در مشهد اجرا شد‪.‬‬ ‫این طرح در ش��هرهای مش��هد و تهران با مشارکت‬ ‫شهرداری های این شهرها برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال برگزاری زمستانه کتاب‬ ‫نیکنام حسینی پور‪ ،‬مشارکت شهرداری ها در اجرای‬ ‫طرح های حمایتی را سرمایه گذاری درازمدت فرهنگی‬ ‫ارزیاب��ی کرد و ب��ه نقل از روابط عموم��ی خانه کتاب‬ ‫گفت‪ :‬ادامه همکاری ش��هرداری های کشور منوط به‬ ‫نتیجه بخش��ی مکاتبات اس��ت تا طرح ه��ای حمایتی‬ ‫به عن��وان یک��ی از برنامه های حمایتی ش��هرداری ها‬ ‫تعریف شود‪.‬‬ ‫نیکنام حسینی پور‪ ،‬مدیرعامل موسسه خانه کتاب‪،‬‬ ‫درباره اهمیت تبلیغ��ات در اجرای طرح های حمایتی‬ ‫بیان کرد‪ :‬ب��رای مجری طرح ه��ای حمایتی مطلوب‬ ‫است‪ ،‬دست کم یک ماه قبل از شروع طرح برنامه ریزی‬ ‫داش��ته باش��د؛ عالوه بر تامین بودجه برگزاری طرح‬ ‫بخش مهم دیگر طرح حوزه تبلیغات و اطالع رس��انی‬ ‫اس��ت ت��ا کتابفروش��ان و همچنین مخاطب��ان برای‬ ‫مشارکت حداکثری برنامه ریزی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به مسئله تامین بودجه در اجرای‬ ‫ط��رح پاییزه کت��اب‪ ،‬خودمان را برای برگزار نش��دن‬ ‫طرح ام��اده کرده بودیم اما در دقیق��ه ‪ ۱۲۰‬با تدبیر‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت امور فرهنگی‬ ‫وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی همچنین حمایت‬ ‫شهرداری تهران و ش��هرداری مشهد یازدهمین دوره‬ ‫طرح های حمایتی برگزار شد‪.‬‬ ‫حس��ینی پور ادامه داد‪ :‬حمایت ش��هرداری دو شهر‬ ‫تهران و مش��هد موجب ش��د تا انگیزه موسس��ه خانه‬ ‫کتاب برای ادامه برگزاری طرح های حمایتی در قالب‬ ‫جذب حمایت ها و مشارکت نهادهای مختلف ازجمله‬ ‫شهرداری کالنشهرهای مختلف افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه خانه کتاب با اش��اره به مذاکره‬ ‫با ش��هرداری شهرهای کالن برای مشارکت در اجرای‬ ‫طرح ه��ای حمایت��ی گفت‪ :‬مذاک��رات با ش��هرداران‬ ‫کالن ش��هرها‪ ،‬اغاز ش��ده و امیدواریم رایزنی ها ادامه‬ ‫پی��دا کند تا بتوانیم طرح «زمس��تانه کت��اب» را نیز‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی پور ب��ر نق��ش کتابفروش��ان در برگزاری‬ ‫طرح ه��ای حمایتی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬بخش��ی از‬ ‫برگ��زاری طرح ه��ای حمایتی برعهده موسس��ه خانه‬ ‫کتاب است و تاکید داریم کتاب فروشان به عنوان یکی‬ ‫از ذی نفع��ان می توانند در برگ��زاری طرح با همراهی‬ ‫صنف و تشکل های مربوطه‪ ،‬مشارکت نهادهای کالن‬ ‫ازجمله شهرداری ها را جلب کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کتاب فروشی‪ ،‬بخشی از فضای فیزیکی‬ ‫یک ش��هر را تشکیل می دهد و می دانیم کاالی کتاب‬ ‫ب��ا کاالهای تجاری ازجمله ل��وازم خانگی و خوراک و‬ ‫طرح پاییزه کتاب ‪ ۹۸‬با شعار «حال خوش خواندن» از ‪ ۲۳‬ابان تا ‪۵‬‬ ‫اذر در سراسر کشور و تا ‪ ۸‬اذر در مشهد اجرا شد‪.‬‬ ‫این طرح در شهرهای مشهد و تهران با مشارکت شهرداری های این‬ ‫شهرها برگزار شد‬ ‫یا پوشاک متفاوت است؛ عالوه براین ترویج کتابخوانی‬ ‫در اصالح رفتار ش��هروندی موثر است؛ به عبارت دیگر‬ ‫مش��ارکت ش��هرداری ها در اجرای طرح های حمایتی‬ ‫نوع��ی س��رمایه گذاری دراز مدت فرهنگ��ی در ارتقاء‬ ‫فرهنگ شهروندی است‪.‬‬ ‫حس��ینی پور بیان ک��رد‪ :‬با توجه به ب��دی اب وهوا‬ ‫در برخی مناطق و همچنین مش��کالت زیرس��اختی‬ ‫همچون قطعی سراس��ری اینترنت در برخی شهرها‪،‬‬ ‫استقبال‪ ،‬انچنان که باید و شاید پررنگ نبود‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه خانه کتاب درباره نقش رسانه ها‬ ‫در تبلی��غ و معرفی طرح های حمایت��ی‪ ،‬افزود‪ :‬نقش‬ ‫رس��انه ها در معرفی و تبلی��غ طرح های حمایتی موثر‬ ‫است‪ .‬صداوسیما‪ ،‬خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب و‬ ‫الکترونیکی در جریان برگزاری طرح پاییزه با توجه به‬ ‫اینکه دسترس��ی به شبکه های اجتماعی متوقف شده‬ ‫بود‪ ،‬خوب عمل کردند و یکی از الزامات طرح ها بحث‬ ‫اطالع رس��انی که سعی می کنیم همه رسانه ها را برای‬ ‫این موضوع بسیج کنیم‪.‬‬ ‫حسینی پور با اشاره به تقاضای کتابفروشان بر تداوم‬ ‫اجرای طرح های حمایت��ی ادامه داد‪ :‬یکی از تقاضای‬ ‫کتاب فروشان این اس��ت که دولت اگر مشکل بودجه‬ ‫دارد‪ ،‬برگزاری طرح های حمایتی بدون بودجه دولتی‬ ‫اما با حمایت رس��انه ها و تقویت اطالع رس��انی برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬با این حضور باید تامل بیشتری داشت البته تا‬ ‫زمان��ی که دولت یارانه بپ��ردازد تالش می کنیم برای‬ ‫اجرای این طرح نیز یارانه دریافت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه خانه کتاب درباره ادامه همکاری‬ ‫نهاده��ای غیردولتی با مج��ری طرح های حمایتی در‬ ‫قالب عقد تفاهم نامه گفت‪ :‬تحقق این هدف‪ ،‬تابعی از‬ ‫فضای اقتصادی کل کش��ور است؛ عالوه براین به دنبال‬ ‫اتخاذ تصمیم های احساس��ی نیس��تم؛ بنابراین ادامه‬ ‫همکاری شهرداری های کشور منوط به نتیجه بخشی‬ ‫مکاتبات اس��ت تا طرح های حمایتی به عنوان یکی از‬ ‫برنامه های شهرداری ها تعریف شود‪.‬‬ ‫حس��ینی پور با اش��اره به توجه موسسه خانه کتاب‬ ‫به ش��فافیت گردش مال��ی حمایت ش��هرداری ها در‬ ‫طرح های حمایتی بیان کرد‪ :‬امادگی داریم‪ ،‬فهرس��ت‬ ‫کتاب فروش��ی های عض��و ط��رح را در اختی��ار نه��اد‬ ‫مش��ارکت کننده قرار دهیم تا پول به طور مستقیم به‬ ‫حساب کتاب فروش��ان واریز شود؛ عالوه براین امادگی‬ ‫داری��م طرح های حمایت��ی را با مش��ارکت نهادهای‬ ‫مختلف به صورت استانی و شهرستانی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برگزاری طرح در س��طح اس��تان و یا‬ ‫شهرس��تان به بودجه میلیاردی نی��از ندارد؛ به عبارت‬ ‫دیگ��ر می توان ب��ا بودجه اندک‪ ،‬ط��رح را برگزار کرد‬ ‫حت��ی می توان میزان تخفی��ف را کاهش و یا افزایش‬ ‫داد؛ بنابراین اختیارات‪ ،‬اطالعات و اعتبارات در اختیار‬ ‫نه��اد مش��ارکت کننده قرار می دهیم ت��ا درباره روش‬ ‫برگزاری طرح تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه خانه کتاب ادامه داد‪ :‬مقرر شده‪،‬‬ ‫تجربه طرح پاییزه را در اختیار ش��هرداری ش��هرهای‬ ‫مختلف ق��رار دهی��م و درباره جلب مش��ارکت برای‬ ‫برگ��زاری طرح های این��ده ازجمله «طرح زمس��تانه‬ ‫کتاب» مکاتبه کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی پور درباره بازخورد یکسان س��ازی تخفیف‬ ‫تالی��ف و ترجمه در پاییزه کتاب گفت‪ :‬افزایش میزان‬ ‫تخفیف تالیف در مقایس��ه با ترجم��ه از رویکردهای‬ ‫موسس��ه خانه کتاب ب��ود که عالقه مند ب��ه ادامه ان‬ ‫بودی��م اما اعمال دو نوع تخفیف کتاب فروش��ان را در‬ ‫سیستم حسابرسی دچار مشکل کرده بود؛ بنابراین به‬ ‫نظر می رسد بیشتر کتاب فروشی های مشارکت کننده‬ ‫تمایل دارند میزان تخفیف یکسان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت نیازمند عزمی جدی‬ ‫فاطم��ه ذوالقدر‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون فرهنگی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به ضرورت توسعه‬ ‫طرح های حمایتی در ح��وزه فرهنگ و کتاب به ایبنا‬ ‫گفت‪ :‬اج��رای طرح های حمایت خری��د فصلی برای‬ ‫تخصیص یارانه به صنعت نشر است و کتاب فروشی ها‬ ‫میزبان این طرح هس��تند تا هم مصرف کننده از یارانه‬ ‫بهره مند ش��ود‪ ،‬هم کتاب فروشان و س��ایر متصدیان‬ ‫صنعت چاپ و نشر‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه بودجه ای که س��االنه برای‬ ‫اج��رای این طرح ه��ا در نظر گرفته می ش��ود‪ ،‬کفاف‬ ‫اجرای مطلوب ان را نمی دهد‪.‬‬ ‫ذوالق��در بابی��ان اینک��ه در اجرای ای��ن طرح ها و‬ ‫ارائه یارانه ب��ه مصرف کنندگان بای��د برای تخصیص‬ ‫تس��هیالت راه ان��دازی و ارتقای کتاب فروش��ی ها نیز‬ ‫راه��کاری اندیش��ید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ای��ن زمینه الزم‬ ‫اس��ت با تدبی��ر وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و‬ ‫س��ایر نهاد های ذی ربط؛ همچنین برگزاری جلس��ات‬ ‫کارشناس��انه و در نظر گرفتن میزان اس��تقبال مردم‬ ‫در چنین طرح هایی‪ ،‬بودج��ه این بخش را در قوانین‬ ‫اتی بودجه کش��ور‪ -‬البته با لحاظ بودجه کل کشور و‬ ‫مشکالت موجود‪ -‬افزایش داد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته مش��ارکت مالی نهادها باید با‬ ‫برنامه ریزی های قبل��ی در قوانین مالی در نظر گرفته‬ ‫شود تا سبب بی نظمی مالی و نقض قانون نشود‪.‬‬ ‫ذوالق��در با بیان اینکه حل این مش��کالت با ورود و‬ ‫پیشنهاد از سوی یک نهاد مرتفع نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اقدام نیازمند عزمی جدی از س��وی مسئوالن؛ هم در‬ ‫ح��وزه قانون گذاری و نظارت و ه��م در حوزه اجرایی‬ ‫دولت و مهم تر از همه استقالل‪ ،‬مطالبه و فعالیت های‬ ‫اهالی این صنعت است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬اگ��ر بخواهیم با رویک��رد حمایت از‬ ‫صنایع خالق‪ ،‬صنعت نش��ر در کشور را توسعه دهیم‬ ‫و زنجی��ره ارزش ان را ایج��اد کنی��م‪ ،‬نیاز اس��ت که‬ ‫بخش های مختلف این صنعت‪ ،‬متناس��ب با هم رشد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ذوالقدر با اش��اره به ضرورت نگاه درست و فرهنگی‬ ‫در صنعت نش��ر‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بخ��ش خصوصی و بازار‬ ‫باید بداند اگر بازگش��ت سرمایه در این صنعت‪ ،‬کمی‬ ‫زمان بر اس��ت؛ اما س��ود حاصل از ان می تواند مانند‬ ‫کش��ورهایی که رونق بازار نش��ر را تجرب��ه می کنند‪،‬‬ ‫قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فع��االن این بخش بای��د بدانند که نگاه‬ ‫س��نتی چند دهه قبل را باید فراموش کنند و به بازار‬ ‫نشر به عنوان یک صنعت خالق بنگرند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد طرح ها را کاهش دهید‬ ‫کاظم علمی معتقد است‪ ،‬طرح های فصلی بهترین‬ ‫بس��تر تخصیص یارانه به کتاب و نشر است زیرا عالوه‬ ‫بر مخاطبان و کتاب فروش��ان‪ ،‬موزعان و ناشران نیز از‬ ‫ان سود می برند‪.‬‬ ‫کاظم علمی‪ ،‬مدیر شرکت توزیع «گسترش فرهنگ‬ ‫و مطالع��ات»‪ ،‬با اش��اره ب��ه اج��رای طرح های فصلی‬ ‫کتاب ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬یکی از بهترین یارانه هایی که‬ ‫دولت در ح��وزه فرهنگ و کتاب تصویب کرد‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح ه��ای فصلی خرید کتاب بود ک��ه به موجب ان‬ ‫مخاطبان و اهالی نش��ر به شکل کامل از ان بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اجرای این طرح به کل صنف س��ود‬ ‫می رس��اند و کتاب در مسیری درست‪ ،‬با نرخ مناسب‬ ‫به دست مخاطب می رسد و او هم از خرید خود منتفع‬ ‫می ش��ود‪ .‬علمی با بیان اینکه اجرای چنین طرح هایی‬ ‫می تواند کمک کند که کتابفروش��ی ها پابرجا بمانند‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬زمانی که کتابفروش بتواند فروش خوبی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬به دنبال ان کس��ب وکار موزع و ناشر‬ ‫ه��م رونق پیدا می کن��د و انها ه��م از مزایای فروش‬ ‫کتاب هایشان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا طرح پیش��نهادی درباره اج��رای طرح های‬ ‫فصلی خرید کتاب گفت‪ :‬به نظر من به جای اینکه در‬ ‫طول س��ال سه یا چهار بار از این طرح ها برگزار شود‪،‬‬ ‫بهتر است تعداد ان کاهش پیدا کند و به دو نیم فصل‬ ‫اول و دوم تقسیم شود‪.‬‬ ‫علمی با تش��ریح دالیل خود‪ ،‬افزود‪ :‬مس��ئله اینجا‬ ‫اس��ت که وقت��ی این تخفیف ه��ا ادامه دار و مس��تمر‬ ‫می شوند‪ ،‬مردم کم کم به خرید کتاب با تخفیف عادت‬ ‫می کنند و در دیگر ایام س��ال به س��راغ کتابفروشی ها‬ ‫نمی روند اما اگر دوبار در طول س��ال باشد می توان بر‬ ‫بودجه هم نظارت بهتری داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬نباید فراموش کنی��م که در نیمه‬ ‫اول سال هم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار‬ ‫می ش��ود و مردم بخش زیادی از کتاب های خود را از‬ ‫این نمایش��گاه خریداری می کنند و به نظر‪ ،‬این حجم‬ ‫تخفیف و یارانه زیاد است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت توزیع «گسترش فرهنگ و مطالعات»‬ ‫با بیان اینکه نباید کاری کرد که بودجه ها خرد شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا کاهش تعداد این طرح ها کتابفروش��ان هم‬ ‫می توانند اعتبار بیش��تری برای فروش داشته باشند و‬ ‫مردم هم خرید بیشتری انجام دهند؛ همچنین میزان‬ ‫فروش افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫علم��ی با اش��اره به س��ود طرح های فصل��ی خرید‬ ‫کتاب‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اینکه از س��ازمان ها و نهادهای دیگر‬ ‫بخواهی��م در این طرح ها مش��ارکت کنن��د‪ ،‬وضعیت‬ ‫مشخصی ندارد و معلوم نیست اجرا شدنی باشد یا نه؛‬ ‫درحالی که می توان ب��ا کاهش تعداد طرح های فصلی‬ ‫در طول سال بودجه را بهتر تنظیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت نهادها و سازمان ها‬ ‫ازاده نظربلند با بیان این مطلب که نهاد باالدس��تی‬ ‫موظ��ف به تامی��ن بودجه طرح های حمایتی نیس��ت‬ ‫ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬مجبوریم به مناب��ع دیگری خارج از‬ ‫بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تکیه کنیم‪.‬‬ ‫ازاده نظربلن��د‪ ،‬مع��اون فن��اوری و اطالع رس��انی‬ ‫موسسه خانه کتاب‪ ،‬درباره تجربه مشارکت و حمایت‬ ‫ش��هرداری دو شهر تهران و مشهد در برگزاری پاییزه‬ ‫کت��اب‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه منابع و اعتب��ارات کلی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬طرح های حمایتی‬ ‫خواه ناخواه در حال افول هس��تند؛ به عبارت دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫بودج��ه برگزاری این طرح ها فقط به وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی وابسته باشد کم فروغ تر خواهند شد‪.‬‬ ‫نظربلن��د ادام��ه داد‪ :‬ازانجاک��ه وزارت فرهن��گ و‬ ‫ارشاد اس�لامی برای اجرای طرح های اساسی خود با‬ ‫کمبود بودجه مواجه اس��ت و از س��وی دیگر موظف‬ ‫ب��ه تخصیص بودجه برای برگزاری طرح های حمایتی‬ ‫نیست‪ ،‬احتمال توقف طرح ها نیز وجود دارد؛ بنابراین‬ ‫مجبوری��م به مناب��ع دیگری خ��ارج از بودجه وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی تکیه کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ناگزیریم مش��ارکت نهاده��ای مختلف‬ ‫ازجمل��ه ش��هرداری ها‪ ،‬اس��تانداری ها و حتی بخش‬ ‫خصوصی مانند کارخانه ها را با تاکید بر رونق فرهنگی‬ ‫جلب کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه معاون فناوری و اطالع رس��انی موسس��ه‬ ‫خانه کتاب‪ ،‬اگر فقط به دنبال بودجه دولتی باش��یم‪،‬‬ ‫ش��اید هیچ گاه این طرح ها برگزار نش��ود‪ ،‬همان طور‬ ‫ک��ه «عیدانه» در س��کوت رس��انه ها و صن��ف برگزار‬ ‫نش��د و پاییزه نیز که قرار نبود برگزار ش��ود‪ ،‬با ورود‬ ‫شهرداری و مطالبه کتاب فروشان و دستور وزیر برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نظربلند بیان کرد‪ :‬اگر پاییزه کتاب برگزار نمی شد‪،‬‬ ‫از سوی نهاد باالدستی مورد پرسش قرار نمی گرفتیم؛‬ ‫چراک��ه نه��اد باالدس��تی با ای��ن قضیه کن��ار امده؛‬ ‫به طوری که اگر بودجه تامین نش��ود‪ ،‬این طرح را کنار‬ ‫بگذارد‪ .‬تاکید می کنم حمایت شهرداری های دو شهر‬ ‫تهران و مشهد بسیار با اهمیت و تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫وی درباره میزان مش��ارکت دو ش��هرداری تهران و‬ ‫مش��هد در پاییزه کتاب افزود‪ :‬میزان مشارکت این دو‬ ‫ش��هرداری در پاییزه کتاب‪ ،‬تقریبا برابر بود‪ .‬خراسان‬ ‫رض��وی براس��اس مبل��غ و تع��داد فروش کت��اب در‬ ‫ص��در قرار دارد‪ .‬دلیل اصلی ای��ن موفقیت نیز بودجه‬ ‫شهرداری مشهد بود‪.‬‬ ‫نظربلند ادامه داد‪ :‬نهاده��ای غیردولتی باید به طور‬ ‫کامل به مشارکت‪ ،‬راغب باشند و برای اعالم مشارکت‬ ‫در برگزاری طرح پیش��نهاد دهند‪ .‬ضم��ن اینکه انها‬ ‫باید بدانند برخالف دیگر یارانه های متداول در کشور‪،‬‬ ‫یاران��ه در این طرح ه��ا به صورت اصول��ی و حرفه ای‬ ‫تخصیص پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر امادگی موسس��ه خان��ه کتاب در‬ ‫برگزاری سراسری طرح های فصلی‪ ،‬گفت‪ :‬عالقه مندیم‬ ‫طرح را سراس��ری برگزار کنیم ام��ا اگر بودجه تامین‬ ‫نشود ایده اجرای منطقه ای و استانی را دنبال خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هیات انتخاب جشنواره‬ ‫فیلم فجر معرفی شد‬ ‫نیکنام حسینی پور‬ ‫فاطمه ذوالقدر‬ ‫کاظم علمی‬ ‫ازاده نظربلند‬ ‫ب��ا حک��م ابراهیم داروغ��ه زاده دبیر س��ی و‬ ‫هش��تمین جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫انتخاب فیلم های سینمایی معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد احس��انی‪ ،‬محمود‬ ‫ارباب��ی‪ ،‬همای��ون اس��عدیان‪ ،‬یل��دا جبلی‪ ،‬رضا‬ ‫درس��تکار‪ ،‬سید محمود رضوی و حسین کرمی‬ ‫در این دوره از جشنواره انتخاب فیلم های بخش‬ ‫سودای س��یمرغ (مس��ابقه س��ینمای ایران) و‬ ‫نگاه نو (ویژه فیل��م اول کارگردانان) را بر عهده‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫محمد احس��انی عضو ش��ورای پروانه نمایش‬ ‫فیلم سینمایی و مدیر شبکه های تماشا‪ ،‬نمایش‬ ‫و نس��یم‪ ،‬محمود ارباب��ی فیلمنامه نویس‪ ،‬عضو‬ ‫شورای پروانه س��اخت و معاون توسعه فناوری‬ ‫و مطالعات سازمان سینمایی‪ ،‬همایون اسعدیان‬ ‫فیلمنامه نویس‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬کارگردان و رئیس‬ ‫هیات مدیره خانه س��ینما‪ ،‬یلدا جبلی فیلمنامه‬ ‫نویس‪ ،‬تدوینگر و کارگردان جوان س��ینما‪ ،‬رضا‬ ‫درس��تکار منتقد‪ ،‬نویسنده کتاب های سینمایی‬ ‫و مستندساز‪ ،‬س��ید محمود رضوی تهیه کننده‬ ‫س��ینما و عضو ش��ورای صنفی نمایش و دکتر‬ ‫حس��ین کرمی عضو ش��ورای پروانه س��اخت و‬ ‫نمایش فیلم های س��ینمایی و قائم مقام معاونت‬ ‫سیما طی روزهای اینده فعالیت خود را به عنوان‬ ‫اعضای هیات انتخاب فیلم های س��ینمایی سی‬ ‫و هش��تمین جشنواره فیلم فجر اغاز می کنند و‬ ‫تا ‪ 15‬دی فیلم های راه یافته به بخش س��ودای‬ ‫سیمرغ و نگاه نو را معرفی خواهند کرد‪.‬‬ ‫س��ی و هشتمین جش��نواره فیلم فجر ‪ 12‬تا‬ ‫‪ 22‬بهمن س��ال جاری همزمان با گرامیداشت‬ ‫چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار می شود‪.‬‬ ‫خوانشی بر‬ ‫تحوالت نقاشی ایران‬ ‫با ایدین اغداشلو‬ ‫در حاش��یه برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫«کلکس��یونر ‪ ،»۴‬نشس��تی ب��ا حض��ور ایدین‬ ‫اغداش��لو و با موضوع تکریم و پاسداش��ت هنر‬ ‫کالس��یک ایران و تاثیره��ای هنرمندان مکتب‬ ‫کمال المل��ک و جریان های موازی ان در گالری‬ ‫ارتیبیشن برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در این نشس��ت که روز‬ ‫پنجشنبه ‪ ۱۴‬اذر برگزار می شود‪ ،‬تالش می شود‬ ‫تا موضوعاتی همچون تحوالت تصویری نقاشی‬ ‫ای��ران‪ ،‬پیش زمینه ه��ای ش��کل گیری و ظهور‬ ‫نقاش��ی جدید‪ ،‬جایگاه ش��اگردان کمال الملک‬ ‫و تاثیره��ای بع��دی انها و حضور و گس��ترش‬ ‫عینیت گرایی در نقاش��ی های دوره قاجار مورد‬ ‫بررسی واقع شود‪.‬‬ ‫موضوع��ات یادش��ده ق��رار اس��ت در قال��ب‬ ‫گفت وگوی��ی می��ان ایدین اغداش��لو‪ ،‬هنرمند‬ ‫پیشکس��وت و کیانوش معتقدی‪ ،‬پژوهش��گر و‬ ‫نویس��نده هنر عنوان ش��ود‪ .‬این نشست ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬روز پنجش��نبه ‪ ۱۴‬اذر در گالری ارتیبیشن‬ ‫(خیابان شریعتی‪ ،‬خیابان گل نبی‪ ،‬میدان کتابی‪،‬‬ ‫خیابان دریا) برگزار می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ 65‬هزار نفر در «پاییزه کتاب» خرید کردند‬ ‫کاوه یاری‪ ،‬هنرمند‬ ‫نقاشی که به خلق اثار‬ ‫چقاشی شهرت داشت‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬‬ ‫شاهین ترکمن‪ ،‬مدیر‬ ‫گالری «س��هراب» که‬ ‫میزبان دو نمایش��گاه «هنر مارت» و «کوبش با‬ ‫نش��ان» از این هنرمند ب��وده‪ ،‬این خبر را تایید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پیکر زنده یاد کاوه یاری روز سه شنبه ‪ ۱۲‬اذر‬ ‫تش��ییع و پیکر ان مرحوم در قطعه هنرمندان‬ ‫بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می شود‪.‬‬ ‫همچنین مراس��م ترحیم ای��ن هنرمند فقید‬ ‫روز پنجش��نبه ‪ ۱۴‬اذر از ساعت ‪ ۱۳‬تا ‪۳۰ :۱۴‬‬ ‫در مجتمع فرهنگی پیامب��ر اعظم (ص) برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫زنده ی��اد کاوه ی��اری بیش��تر در خل��ق نقش‬ ‫برجس��ته هایی تمرکز داشت که یاداور فضاهای‬ ‫اس��اطیری بودند‪ .‬فلز و به ویژه مس بوم های این‬ ‫هنرمن��د بودند ک��ه اغلب ب��ه صورت ها تبدیل‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 6 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 3 - 1441‬دسامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1419‬پیاپی ‪2737‬‬ ‫تاریخ روشنی که قربانی کم دانشی می شود‬ ‫ِ‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫عصر بخارا در مدح رسام ارژنگی به شب رسید‬ ‫م��دح رس��ام ارژنگ��ی نق��اش‪ ،‬مجسمه س��از و‬ ‫نمایشنامه نویس که بیش از نیم قرن پیش چشم از‬ ‫جهان فروبس��ت توسط هنرمندانی همچون ایدین‬ ‫اغداشلو در شب های مجله بخارا سراییده شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ش��ب رس��ام ارژنگ��ی‬ ‫مینیاتوریست‪ ،‬مجسمه س��از‪ ،‬نمایشنامه نویس که‬ ‫بی��ش از نیم قرن پیش چش��م از جهان فروبس��ت‬ ‫ب��ا حض��ور جمع��ی از هنرمن��دان صاحب ن��ام و‬ ‫عالقه مندان به این هنرمند به همت مجله بخارا در‬ ‫خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین ایدین اغداشلو‪ ،‬هما ارژنگی‪ ،‬مجید‬ ‫بجنوردی و علی دهباش��ی حضور داشتند و سخن‬ ‫گفتند و برنامه با نمایش فیلم هایی از نقاش��ی های‬ ‫این هنرمند به پایان رسید‪.‬‬ ‫عباس رس��ام ارژنگ��ی‪ ،‬نقاش‪ ،‬مینیاتوریس��ت‪،‬‬ ‫تندیس س��از‪ ،‬کاریکاتوریست در س��ال ‪ ۱۲۷۱‬در‬ ‫خانواده ای هنرمند که نس��بت ان به میرک نقاش‬ ‫ب��زرگ عه��د صف��وی می رس��د‪ ،‬در تبریز چش��م‬ ‫ب��ه جهان گش��ود و در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬خورش��یدی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫هم��ا ارژنگی فرزند رس��ام ارژنگ��ی در اغاز این‬ ‫مراس��م در تش��ریح زندگی پدر خ��ود گفت‪ :‬پدرم‬ ‫برای اموزش اکادمیک هنر نقاش��ی نوین‪ ،‬ابتدا به‬ ‫هنرس��تان تفلیس و سپس به اکادمی مسکو رفت‬ ‫و پ��س از پایان اموزش ها‪ ،‬در اغ��از جنگ جهانی‬ ‫اول به ایران بازگش��ت و با ورود به تهران در س��ال‬ ‫‪ ۱۲۹۸‬خورشیدی نخس��تین نگارخانه پایتخت را‬ ‫در خیابان فردوس��ی (عالءالدوله) با نام نگارستان‬ ‫ارژنگی بنیان نهاد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پدرم ب��ا ارمان های بزرگ برای هنر‬ ‫این مرز و بوم تالش های بسیاری کرد ولی در طول‬ ‫حیاتش قدرش��ناس ان نبودند‪ .‬نگارستان ارژنگی‬ ‫از مهم ترین مجامع روش��نگری‪ ،‬هنری و ادبی ان‬ ‫روزگار بود که نامدارانی همچون میرزاده عش��قی‪،‬‬ ‫عارف قزوینی‪ ،‬س��عید نفیسی‪ ،‬ملک الشعرای بهار و‬ ‫نیما یوش��یج ان را برای برگزاری نشست های خود‬ ‫برگزیدند‪ .‬دختر این هنرمند با اش��اره به نامه های‬ ‫نیم��ا و پدرش گفت‪ :‬در نامه های نیما با اش��اره به‬ ‫ن��ام پدرم امده اس��ت که نوگرای��ی در هنر پس از‬ ‫مشروطه نخس��ت در نقاشی شکل گرفت و سپس‬ ‫وارد شعر ش��د‪ .‬می توان به دالیلی همچون حضور‬ ‫شمایل روشنفکران‪ ،‬ادیبان در اثار پدرم اشاره کرد‬ ‫و نخس��تین نگارگری هایی ک��ه از خیال پردازی ها‬ ‫فاصله گرفت و واقع گرا ش��د در کارهای وی دیده‬ ‫ش��د به نحوی که کش��ور بلژی��ک م��دال افتخار را‬ ‫ب��رای این نوگرایی به پدرم اه��دا کرد‪ .‬وی اغازگر‬ ‫نوش��تن نقد هنری در روزنامه های ان دوران برای‬ ‫اث��ار دوره صف��وی ب��ود‪ .‬مجید بجن��وردی که در‬ ‫حوزه مجسمه س��ازی و نقاش��ی های رسام ارژنگی‬ ‫تحقیقات گسترده ای انجام داده است در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬اولین مجس��مه ای که از فردوسی تهیه شده‬ ‫توس��ط ارژنگی است که حتی من در پژوهش های‬ ‫گذش��ته ام به اش��تباه ان را منتس��ب به لورنزینی‬ ‫هنرمند فرانس��وی در باغ موزه نگارس��تان عنوان‬ ‫کردم‪ .‬خاندان ارژنگی تاریخ ساز و فرهنگ ساز بودند‬ ‫و از زمان تیمور لنگ نگارگری در میانش��ان نسل‬ ‫به نس��ل تداوم داش��ته اس��ت‪ .‬بجنوردی با اشاره‬ ‫ب��ه خاط��رات ارژنگی گفت‪ :‬به گفت��ه این هنرمند‬ ‫تابلوهایی از جنگ ایران و روس توس��ط اجدادش‬ ‫کشیده شده و سپس به روسیه منتقل شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬اث��ر با ویژگی هایی نقل قول های ایش��ان در موزه‬ ‫س��ن پترزبورگ بدون نام هنرمند موجود است که‬ ‫بن��ا بر حدس من همان تابلوه��ای خانواده ارژنگی‬ ‫است‪ .‬ایدین اغداشلو نقاش و پژوهشگر هنر گفت‪:‬‬ ‫ارژنگی و هنرمندان هم نس��ل وی از کودکی برای‬ ‫من رویاهای دس��ت نیافتنی بودند و همیشه برای‬ ‫من پرس��ش بود که انها چه ط��ور کار می کردند‪.‬‬ ‫پژوهشگران تاریخ هنر این دوره تاریک را که شامل‬ ‫س��ال های پس از مشروطه ایران است از فراموشی‬ ‫نج��ات دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این دوره نه انقدر دور‬ ‫اس��ت که برای پژوهشگران جذاب باشد و نه انقدر‬ ‫نزدیک که در روزمرگی و رسانه های کنونی مطرح‬ ‫شود و خوش��بختانه افراد محدودی پژوهش هایی‬ ‫انج��ام دادند ولی کافی نیس��ت‪ .‬رس��ام‪ ،‬برادرش و‬ ‫تعداد قابل توجهی از هنرمندان اذربایجانی‪ ،‬زائیده‬ ‫نیاز دوران خود بودند و اثاری چون نقاشی خیالی‪،‬‬ ‫حماس��ی‪ ،‬طبیعت بی جان و ش��مایل را از خود بر‬ ‫چای گذاش��تند‪ .‬وی در وصف فعالیت های ارژنگی‬ ‫گف��ت‪ :‬اولین و تنها نقاش��ی بود ک��ه در اثارش به‬ ‫کتاب ه��ای دوره زندیه و قاجار نظر داش��ت؛ گل و‬ ‫مرغ ه��ای اثارش نش��ان دهنده توج��ه او به هویت‬ ‫ایرانی اس��ت ک��ه البته پرداخت های��ش به عبارتی‬ ‫ارژنگی است‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫کنسرت گروه قمر و کوارتت خلیج فارس‬ ‫خداحافظ دختر شیرازی به سینماها می اید‬ ‫گروه قمر و کوارتت خلیج فارس کنس��رت‬ ‫«بهار‪...‬ان س��وی دیوار» را به طور مش��ترک‬ ‫اجرا می کنند‪.‬‬ ‫اهنگساز این کنسرت نوید دهقان است و‬ ‫گروه کوارتت خلیج فارس نیز به سرپرس��تی‬ ‫امین غفاری با گروه قمر همکاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫کنس��رت «به��ار ‪ ...‬ان س��وی ابره��ا» روز جمعه ‪ ۲۲‬اذر س��اعت ‪ ۲۰‬در‬ ‫فرهنگس��رای ارسباران اجرا می شود و سوسن سپهری نیز به عنوان همخوان‬ ‫در ان حضور دارد‪.‬‬ ‫بهای بلیت این کنسرت از ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫اکران فیلم س��ینمایی «خداحافظ دختر ش��یرازی» از روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۳‬اذر در سینماهای سراسر کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫مفرح است‪ .‬یکی‬ ‫«خداحافظ دخترش��یرازی» یک عاشقانه ّ‬ ‫از شیراز‪ ،‬یکی از ابادان‪ ،‬هردو در تهران! مجبورند فع ً‬ ‫ال باهم سر‬ ‫کنند تا محمو ِد نارفیق را پیدا کنند‪.‬‬ ‫ش��بنم مقدمی‪ ,‬افشین هاشمی‪ ,‬هومن برق نورد‪ ,‬ایس��ان حداد‪ ,‬هدایت هاشمی‪,‬‬ ‫رس��ول صدرعاملی‪ ,‬مونا فرجاد‪ ,‬حس��ین محب اهری‪ ,‬رویا تیموریان‪ ,‬حسین یاری‬ ‫بازیگران این فیلم سینمایی هستند‪.‬‬ ‫ایین گشایش این فیلم در نخستین روز اکران در پردیس سینمایی افتاب شیراز با‬ ‫حضور سازندگان و بازیگران فیلم برگزار می شود‪.‬‬ ‫ش��بنم مقدمی‪ ،‬مونا فرجاد و افش��ین هاش��می کارگردان و بازیگ ِر فیلم‪ ،‬فرش��ته‬ ‫طائرپور تهیه کننده‪ ،‬گالره عباسی از ساعت ‪ ۱۹‬با حضور در پردیس سینمایی افتاب‬ ‫شیراز با مخاطبان به تماشای این فیلم می نشینند‪ .‬فیلم در دو سانس ‪ 19:30‬و ‪20:30‬‬ ‫به نمایش در خواهد امد‪.‬‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫نمایشگاهی به یاد بهروز مرزبان‬ ‫نمایش��گاه گروه��ی طراح��ی و نقاش��ی‬ ‫«رن��گ واژه» ‪ ،‬به یاد به��روز مرزبان و با اثاری‬ ‫از پرویز معزز و پوریا مرزبان برگزار می شود‪.‬‬ ‫«رنگ واژه» جمعه ‪ ۱۵‬اذر ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫در گالری شکوه افتتاح می شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه عالوه بر اثار پرویز معزز و پوریا مرزبان‪ ،‬اثاری از س��وگند‬ ‫اکبری‪ ،‬فریبا ابراهیمی‪ ،‬الهام امیدی‪ ،‬پریس��ا ترابیان‪ ،‬یاس��من تجلی‪ ،‬پروین‬ ‫جعفریان‪ ،‬یسری حش��مت خواه‪ ،‬الهه حکیم زاده‪ ،‬پگاه حسینی‪ ،‬زهرا خستو‪،‬‬ ‫فریباخلدی‪ ،‬بنفش��ه خادم‪ ،‬سوگند سرپوش��ی‪ ،‬فاطمه رضاصفت‪ ،‬لیال زیدی‪،‬‬ ‫صفورا شاهس��ون‪ ،‬ش��کیبال ش��هبازی‪ ،‬ماریه طباطبایی‪ ،‬عطیه قهاری‪ ،‬مریم‬ ‫کوهینی‪ ،‬حنانه مهدیلو‪ ،‬مریم میرزایی‪ ،‬ش��هین محمدی‪ ،‬منصوره س��ادگی‪،‬‬ ‫مری��م دیلمانی‪ ،‬مریم عبدی‪ ،‬نیر عابدی و امیر خلوصی هنرجویان روی دیوار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ت��ا ‪ ۲۰‬اذر ادامه دارد و همه روزه به جز پنجش��نبه ها میزبان‬ ‫عالقه مندان اس��ت‪ .‬نمایش��گاه «رنگ واژه» در گالری شکوه به نشانی فرمانیه‪،‬‬ ‫بل��وار اندرزگ��و‪ ،‬خیابان س��لیمی ش��مالی‪ ،‬کوچه امی��ر نوری‪ ،‬ش��ماره ‪۱۹‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«خواب زمستانی» ترقی به چاپ هفتم رسید‬ ‫رمان «خواب زمس��تانی» اثر گل��ی ترقی برای‬ ‫هفتمین نوبت تجدید چاپ شد‪.‬‬ ‫رم��ان کوتاه «خ��واب زمس��تانی» » از اثار گلی‬ ‫ترقی اس��ت که در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬نوش��ته و از سوی‬ ‫انتش��ارات نیلوفر منتش��ر و دفعات زیادی تجدید‬ ‫چاپ شده است‪ .‬این کتاب که اتفاقات اوایل قرن چهارده را پوشش می دهد را « ُدرتا‬ ‫س��واپا»‪ ،‬نویسنده‪ ،‬مترجم و منتقد لهستانی و فارغ التحصیل رشته ایران شناسی‪ ،‬به‬ ‫زبان لهستانی ترجمه کرده و از سوی انتشارات شمع و مه منتشرشده است‪.‬‬ ‫رمان خواب زمس��تانی از داستان های معاصر فارسی محسوب می شود که در ان‪،‬‬ ‫نویسنده از نماد‪ ،‬اسطوره و کهن الگو بهره برده است‪ .‬انجمن نویسندگان رادیو فرانسه‬ ‫درب��اره این اثر عنوان می گوید‪ :‬خواب زمس��تانی بیانگ��ر زندگی همگانی و قبیله ای‬ ‫ادم هایی است که حضور ناگزیر مدرنیته را احساس می کنند و از الزام فردیت و قبول‬ ‫فردی و تنهایی و مسئولیت‪ ،‬هراسان هستند‪ .‬رمان «خواب زمستانی» در قالب ‪۱۳۷‬‬ ‫صفحه از سوی انتشارات نیلوفر تجدید چاپ شده است‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫ثبت نام فارابی و عطار‬ ‫در فهرست یونسکو‬ ‫دبی��ر کل کمیس��یون ملی‬ ‫یونس��کو‪ -‬ای��ران‪ ،‬از ق��رار‬ ‫گرفتن ن��ام ابونص��ر فارابی و‬ ‫عطار نیش��ابوری در فهرست‬ ‫گرامیداش��ت کمیسیون ملی‬ ‫یونسکو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حجت اهلل ایوبی با اش��اره به بزرگداشت شیخ‬ ‫ش��هاب الدین سهروردی و گرامیداشت هزار و هفتصد و پنجاهمین‬ ‫سالروز تاس��یس دانشگاه جندی ش��اپور از س��وی کمیسیون ملی‬ ‫یونس��کو در سالی که گذش��ت؛ گفت‪ :‬هر دوس��ال یک بار کشورها‬ ‫می توانند دو ش��خصیت برجس��ته خود را که تولد و وفات انان در‬ ‫مضرب��ی از ‪ ۵۰‬اس��ت به یونس��کو معرفی کنند و بزرگداش��ت این‬ ‫شخصیت ها برگزار شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که بعد از بررس��ی گروه های کارشناسی در نهایت‬ ‫دو شخصیت «ابونصر فارابی (معلم ثانی)» و «عطار نیشابوری» برای‬ ‫معرفی به یونسکو به منظور ثبت در «فهرست گرامیداشت یونسکو»‬ ‫انتخاب شدند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ابونصر فارابی از مفاخر ایران در علوم زبان‬ ‫و ریاضی��ات و کیمیا و هیات و موس��یقی و طبیعی��ات و الهیات و‬ ‫علوم مدنی و فقه و منطق بوده است‪ ،‬بنابراین بزرگداشت این نابغه‬ ‫اندیشمند که در همه عمر در راستای پیوند و تلفیق دین و فلسفه‬ ‫در تاریخ اندیشه اسالمی تالش کرد اتفاقی بزرگ است‪ .‬نام عطار که‬ ‫عمر خود را در سده شش و هفت قمری در راه سیر سلوک گذاشت‬ ‫نیز در این فهرست قرارگرفته و شاهد برپایی بزرگداشت این عارف‬ ‫و ش��اعر نام اور ایران هستیم‪ .‬ایوبی با بیان اینکه هریک از مشاهیر‬ ‫می توانن��د برای ه��ر منطقه و کش��ور هویت بس��ازند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫برنامه های متنوعی در بزرگداش��ت ابونصر فارابی و عطار نیشابوری‬ ‫برنامه ریزی شده که به زودی اعالم می شوند‪.‬‬ ‫همایون خسروی دهکردی‬ ‫درگذشت‬ ‫همای��ون خس��روی دهک��ردی‪ ،‬منتقد‬ ‫س��ینما و مدیرمس��ئول مجله «سینما و‬ ‫ادبیات» در سن ‪ ۶۸‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬نیلوف��ر نیاورانی از‬ ‫هم��کاران دهکردی ب��ا تایی��د این خبر‬ ‫گفت‪ :‬ایش��ان ب��ه دلیل ع��وارض بیماری‬ ‫قلب��ی یکش��نبه ‪ ۱۰‬اذر در بیمارس��تان‬ ‫«ایرانش��هر» درگذشت‪ .‬سردبیر مجله «س��ینما و ادبیات» در ادامه‬ ‫با اش��اره ب��ه دغدغه همایون خس��روی دهکردی یاداور ش��د‪ :‬دل‬ ‫ایش��ان برای فرهن��گ این مملکت می تپید و یک��ی از تمیزترین و‬ ‫سالم ترین جریانات فرهنگی را راه انداخت و برای یک مجله هزینه‬ ‫کرد‪ .‬همایون خس��روی دهکردی در حالی ‪ ۱۰‬اذر از دنیا رفت که‬ ‫هفتاد و شش��مین شماره مجله «س��ینما و ادبیات» ویژه سینمای‬ ‫مدرن و چهره کلیدی ان «س��هراب شهید ثالث» به مدیرمسئولی‬ ‫او منتشر شد‪.‬‬ ‫کودکان ایرانی برگزیده مسابقه‬ ‫نقاشی ژاپن شدند‬ ‫‪ ۱۰‬عض��و مراک��ز فرهنگی‬ ‫هنری کانون پ��رورش فکری‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان برگزیده‬ ‫مسابقه نقاشی هیکاری کشور‬ ‫ژاپن شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بیست و‬ ‫ششمین مس��ابقه بین المللی نقاشی انجمن «هیکاری» کشور ژاپن‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬با موضوع های کشاورزی‪ ،‬زمین کشاورزی‪ ،‬طبیعت‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬مردم و خانواده برگزار شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ستاره شاه‬ ‫ویس��ی ‪ ۹‬س��اله از مرکز فرهنگی هنری شماره دو کانون کرمانشاه‬ ‫نش��ان طالیی و لوح قدردانی این مسابقه را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫هم چنین‪ ،‬هلیا کریمی‪ ،‬هس��تی رودبارانی‪ ،‬ارتین س��لیمانی‪ ،‬ایلیکا‬ ‫چراغی‪ ،‬فاطمه معمر نشان برنزی و لوح قدردانی این دوره از مسابقه‬ ‫را کس��ب کرده اند‪ .‬در این میان‪ ،‬دیپلم افتخار این مس��ابقه به الهام‬ ‫قرنجیکی‪ ،‬س��تاره نثاری‪ ،‬باران دیده ب��ان‪ ،‬مریم یزدانی تعلق گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬از میان ‪ ۱۸۱۴۶‬اثر رس��یده از ‪ ۷۶‬کش��ور جهان‪ ۱۰ ،‬نفر از‬ ‫اعض��ای مراکز فرهنگی و هنری کانون جایزه این مس��ابقه را از ان‬ ‫خ��ود کرده اند‪ .‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارس��ال‬ ‫‪ ۱۰۵۹‬اثر نقاشی در این مسابقه شرکت کرده است‪.‬‬ ‫حذف نش��انه های قدیم در کوچه پس کوچه های شهر‪،‬‬ ‫تهران قدیم را گرفته اس��ت؛‬ ‫این بار گریبان تیر برق های‬ ‫ِ‬ ‫نش��انه هایی که هرچند این روزها کمتر کس��ی به ان ها‬ ‫توجه دارد‪ ،‬ولی همین لکه های هرچند کوچک‪ ،‬تاریخی‬ ‫را روای��ت می کنند و از میراث فرهنگی و ملی به ش��مار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هرچند تعداد زیادی از تیر برق های‬ ‫تهران در طول سال های گذشته با تیر برق های سیمانی‬ ‫ساده و جدید تعویض شده اند‪ ،‬اما هنوز تیر برق های قدیمی تر که بدنه پایینی شان‬ ‫طرح های قدیمی دارن��د‪ ،‬در برخی از کوچه ها و خیابان ها جا خوش کرده اند؛ تیر‬ ‫برق هایی با طرح «ش��یر و خورش��ید» که به دلیل نوع ساخت بدنه پایینی نشان‬ ‫ان ه��ا مخدوش ش��ده یا حتی ان بخش س��یمانی به طور کام��ل از بدنه تیر جدا‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫منطقه ه��ای قدیمی ت��ر و بافت ه��ای تاریخی بیش��تر با این لکه ه��ای تاریخی‬ ‫مواجه ان��د‪ ،‬چه در عودالجان و چه محله های قدیمی تهران‪ .‬خیابان فلس��طین یا‬ ‫خیاب��ان کاخ قدیم��ی و کوچه های اطرافش در منطقه ‪ 11‬ش��هرداری تهران هم‬ ‫یکی از همین منطقه ها است که هنوز برخی از تیر برق های قدیمی در ان تغییر‬ ‫نکرده ان��د‪ ،‬هرچند بخش پایینی باقی مانده ها هم با رنگ یا ابزارهای تیز مخدوش‬ ‫شده اند‪ ،‬اما طرح و بدنه باقی مانده از تیر برق ها در خیابان های این منطقه ها نشان‬ ‫می ده��د که تعداد زی��ادی از ان ها نیز این تزئینات منحصربه فرد را داش��ته اند و‬ ‫به مرور تحت هر شرایطی از بین رفته اند‪.‬‬ ‫تیر برق با نش��ان ش��یر و خورشید در منطقه ‪ ۱۱‬تهران در خیابان شهید وحید‬ ‫نظری همیش��ه به چشم می امد‪ ،‬لکه ای تاریخی که در چند روز گذشته (احتماال‬ ‫‪ 8‬اذر) از جای خود کنده شده و هنوز کف خیابان به خاطر نبودنش سوراخ است‪.‬‬ ‫البته تخریب حسینیه قدیمی با تزیینات گچ بری در همین خیابان به عنوان نشانه‬ ‫دیگری از خاطرات تهران قدیم‪ ،‬در روزهای نخس��ت اذرماه قد ِم دیگری از حذف‬ ‫نش��انه های تاریخی تهران قدیم بود‪ ،‬اما از سوی دیگر این اتفاق بی توجهی میراث‬ ‫فرهنگ��ی به این نش��انه ها که هرک��دام خاطراتِ جمعی ته��ران قدیم را به دوش‬ ‫می کشند هم نشان می دهد‪.‬‬ ‫جالب ان که گودبرداری این حس��ینیه با تعداد قابل توجهی کامیون‪ ،‬در ش��بی‬ ‫انجام ش��د که طبق اعالن های رس��می‪ ،‬حضور کامیون ها در تهران با هوای الوده‬ ‫سطح خطرناک‪ ،‬ممنوع بود!‬ ‫حذف تیر برق ه��ای قدیمی در تهران‪ ،‬بی توجهی دس��تگاه های دیگر را نیز در‬ ‫برق منطقه ه��م می توانند در ان‬ ‫ای��ن اتفاق دخیل می کند‪ ،‬ش��هرداری ی��ا اداره ِ‬ ‫دخیل باشند‪ ،‬اما یکی از مهم ترین نکاتی که ذهن را به سمت خود می برد‪ ،‬وجود‬ ‫نش��ان ش��یر و خورشید روی بدنه ان هاس��ت‪ .‬هر چند با قرار دادن عالمت «شیر‬ ‫و خورش��ید» روی پرچم ایران قبل از انقالب اس�لامی‪ ،‬برخی ان را نما ِد حکومت‬ ‫پهلوی می دانند‪ ،‬اما کمتر کس��ی تاکنون به تاریخچه اس��تفاده از شیر و خورشید‬ ‫توجه کرده است‪.‬‬ ‫نش��انی که از زمان فتحعلی ش��اه قاجار رواج پیدا کرد؛ در ان زمان «مال احمد‬ ‫متخصص در علوم اسالمی ‪ -‬پیشنهاد کرد که نماد شیر‬ ‫نراقی»‪ - ،‬مجتهد شیعه و‬ ‫ّ‬ ‫خورشید را به نشانه شیر؛ مظهر حضرت علی (ع)‪ ،‬شمشیر؛ نماد شمشیر علی (ع)‬ ‫یعنی ذوالفقار و خورش��ید؛ به نش��انه خورش��ید نبوت و اتحاد شیعه و سنی برای‬ ‫پرچم ایران به کار برند و ان را رواج داد‪.‬‬ ‫ضمن ان که اگر دوره خاصی از زمامداری کشور‪ ،‬مقبول ایندگان نیست‪ ،‬دلیلی‬ ‫موجه نمی شود که نشانه های ان دوران را از بین ببریم‪ ،‬چراکه در غیر این صورت‪،‬‬ ‫بزرگان کش��ور در اوایل پس از پیروزی انقالب‪ ،‬نباید مانع تخریب تخت جمشید‪،‬‬ ‫به عنوان نماد دورانی از سلطنت شاهان می شدند‪.‬‬ ‫حتی در اوایل دهه ‪ ۹۰‬نیز‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین علی یونسی دستیار ویژه‬ ‫رئیس جمهوری در یک سخنرانی گفته بود‪...« :‬عده ای خیال می کردند نماد شیر و‬ ‫خورشید یک نماد سلطنتی است اما این گونه نیست‪ .‬شیر نماد حضرت علی (ع) و‬ ‫خورش��ید نماد حضرت محمد (ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود‪ .‬اگر به‬ ‫من باش��د‪ ،‬هالل احمر را تغییر می دهم و شیر و خورشید را جایگزین ان می کنم؛‬ ‫البته برای هالل احمر هم احترام قائلم‪».‬‬ ‫اسکندر مختاری طالقانی ‪ -‬مدیر سابق محور تاریخی فرهنگی تهران ‪ -‬پیش ازاین‬ ‫گفته بود‪ :‬هنوز تهران از دس��ت نرفته است‪ .‬هنوز محله رودکی‪ ،‬حدفاصل خیابان‬ ‫انقالب تا بلوار کشاورز‪ ،‬محدوده حریم دانشگاه تهران و محدوده ای که اکنون طرح‬ ‫توسعه ای دانشگاه تهران در ان قرار می گیرد‪ ،‬شمال محور انقالب و حتی محدوده‬ ‫پارک هنرمندان هنوز ساختارهای سالمی وجود دارند‪.‬‬ ‫معتقدم ساختار سالم چیزی است که ساکنان اصلی در ان زندگی می کنند‪ .‬در‬ ‫هر خانه ای را که بزنید یک نفر حرف هایی دارد که به چندین کتاب خاطره تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬می توان با او گفت وگو کرد‪ ،‬اطالعات زیادی از ان بیرون کش��ید‪ .‬این ها‬ ‫س��لول های سالمت شهرند‪ ،‬سلول هایی که خاطرات ساکنان شهرند‪ .‬ساکنانی که‬ ‫در عذاب نیستند‪.‬‬ ‫کشف غارنگاره های ‪ ۵‬هزارساله در اسپانیا‬ ‫مجموع��ه ای از نقاش��ی های دی��واری از‬ ‫ل و نمادهای مختلف ‪ ۵‬هزار ساله روی‬ ‫اش��کا ‬ ‫دیوارهای یک غار واقع در اسپانیا کشف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از دیلی میل‪ ،‬این‬ ‫مجموعه نقاشی ها در منطقه صخره ای «سان‬ ‫خ��وان» واقع در غ��رب « باداخوس» یکی از‬ ‫شهرهای اسپانیا کشف شده اند‪.‬‬ ‫هرکدام از نقاش��ی های کشف ش��ده حدود ‪ ۱۰‬سانتی متر طول دارند ‪ ،‬و به شکل‬ ‫انسان یا نمادهای همچون تیر خلق شده اند‪ .‬این اشکال توسط یک محقق تاریخی‬ ‫به نام «اگوستین پالومو» حین جست وجو برای یک مقبره باستانی کشف شدند‪.‬‬ ‫«پالومو » به س��رعت متوجه اهمیت این نقاش��ی های دیواری شد ؛چراکه محل‬ ‫کشف ان ها با محل اکتشاف غارنگاره های مهم اخیر فاصله چندانی ندارد‪.‬‬ ‫مطالعه و بررس��ی این مجموعه غارنگاره های ‪ ۵‬هزارساله حدود یک سال زمان‬ ‫برده اس��ت و نتایج ان یکم دسامبر در ژورنال « ‪ » Extremeño Studies‬به‬ ‫چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫سطح دندانه دار و ناهموار دیواره های غار یکی از دالیلی است که این دیوارنگاره ها‬ ‫تاکنون از چشم ها پنهان مانده اند‪.‬‬ ‫تاکن��ون اکتش��افات مختلفی در ح��وزه غارن��گار ه در منطقه «اکس��ترمادورا» ‬ ‫غرب اس��پانیا رخ داده که از مهم ترین ان ها می توان به کش��ف ‪ ۷۱‬اثر دس��ت در‬ ‫غار«مالتاراویسو» ‪ Maltravieso‬در دهه ‪ ۹۰‬میالدی اشاره کرد‪.‬‬ ‫غارهای «مالتاراویس��و» برای نخستین بار در سال ‪ 1330‬کشف شدند و گواهی‬ ‫از تجمع انس��ان در اواسط دوران پارینه سنگی (حدود ‪ ۳۰‬هزار تا ‪ ۳۰۰‬هزار سال‬ ‫پیش) محسوب می شوند‪.‬‬ ‫فقط در س��ال گذش��ته‪ ،‬س��ه نمونه مختلف از هنر در اعماق سه غار که حدود‬ ‫‪ ۴۳۴‬مایل با یکدیگر فاصله دارند و در ش��مال‪ ،‬مرکز و جنوب اس��پانیا قرار دارند‪،‬‬ ‫ کشف شده است ‪ .‬قدمت خلق غارنگاره در غار « ‪ » La Pasiega‬واقع در شمال‬ ‫اس��پانیا ب��ه بیش از ‪ ۶۴‬هزار س��ال پیش بازمی گردد‪ .‬این یعن��ی این غارنگاره ها‬ ‫توس��ط «نئاندرتال ها » خلق ش��دند و قدمتی بسیار بیشتر از مجموعه نقاشی های‬ ‫کشف شده توسط «پالومو» دارند‪.‬‬ ‫میراث‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!