روزنامه صمت شماره 1403 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1403

روزنامه صمت شماره 1403

روزنامه صمت شماره 1403

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1403‬پیاپی ‪ 16 2721‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫استفاده از رمزدوم یکبارمصرف از اول دی اجباری می شود‬ ‫چهره ها‬ ‫ جلوگیری از تعطیلی‬ ‫واحدهای تولیدی مشکل دار‬ ‫‪4‬‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو اعالم امادگی کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫ تهدید ماهیت وجودی‬ ‫یک صنعت استراتژیک‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صادرات و‬ ‫داشتن بازار جهانی‬ ‫ لزوم تعامل معدنکاران‬ ‫با محیط زیست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پ��س از ام��ا و اگر های ف��راوان در اجرای طرح اس��تفاده از رمز ه��ای دوم یکبارمصرف‪،‬‬ ‫س��رانجام با اعالم بانک مرکزی از ابت��دای دی ‪ ،‬انجام تراکنش های بانکی اینترنتی فقط با‬ ‫داش��تن رمز دوم پویا امکان پذیر می شود و مردم باید برای دریافت رمز دوم و تایید شماره‬ ‫تلف��ن همراه خود‪ ،‬به بانک ها مراجعه کنند‪ .‬کالهبرداری اینترنتی با روش های گوناگون‬ ‫‪60‬ثانیه امن‬ ‫و برداش��ت غیرمجاز از حساب های بانکی افراد در سال های اخیر تا انجا افزایش یافت که‬ ‫اواس��ط شهریور‪ ،‬دادستانی کل کشور در بخش��نامه ای خطاب به دادستان‪‎‬های عمومی و‬ ‫انقالب سراسر کش��ور اعالم کرد‪ :‬در پرونده های کالهبرداری رایانه ای در صورت نداشتن‬ ‫رمز پویا(یکبارمصرف) بانک عامل موظف به جبران خسارت خواهد شد‪ .‬حاال با استفاده‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از رمزه��ای یکبارمصرف‪ ،‬خریدکنندگان اینترنتی ‪60‬ثانیه برای خرید کاال فرصت دارند‬ ‫و در صورت به پایان نرس��یدن عملیات خرید در این ‪ 60‬ثانیه رمز اینترنتی باطل می شود‬ ‫و بان��ک عامل رمز مجدد برای کاربر صادر خواهد ک��رد‪ .‬در این صورت ‪ 60‬ثانیه امن برای‬ ‫کاربر رقم می خورد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فهرست کاالهای وارداتی ممنوع به ‪ ۱۶۵۰‬قلم رسید‬ ‫داغ ممنوعه ها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫خودکفایی ایران در نصب‬ ‫ تعمیر و راه اندازی‬ ‫تجهیزات هوانوردی‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫برپایی مهم ترین رویداد سرمایه گذاری‬ ‫کشور با حضور ویژه معدنی ها‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اسکان غیررسمی‬ ‫راهکار فقیران در غیاب‬ ‫سیاست های درست‬ ‫گفت و گو‬ ‫ویژه نامه‬ ‫چهاردهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی‬ ‫قطعات‪ ،‬لوازم و‬ ‫مجموعه های خودرو‬ ‫منتشر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫نگاهی به صنعت خودروس��ازی جهان نشان می دهد‬ ‫این صنعت به عنوان یکی از صنایع مادر و محرک دیگر‬ ‫صنایع ش��ناخته می شود و هرگونه اتفاق جدید در این‬ ‫صنع��ت می توان��د صنایع دیگر را نیز ت��ا حدود زیادی‬ ‫تح��ت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هرگونه تالش در جهت‬ ‫حمایت و توسعه این صنعت در اصل تالشی است برای‬ ‫توسعه کل صنایع‪.‬‬ ‫در ایران نیز پیش��ینه حمای��ت از این صنعت به طور‬ ‫جدی و سازماندهی شده بعد از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫به دولت س��ازندگی برمی گردد‪ .‬از ان زمان دولت های‬ ‫گوناگون تالش کردند ضمن پشتیبانی و سرمایه گذاری‬ ‫همه جانب��ه در این صنعت زمینه های توس��عه کمی و‬ ‫کیف��ی ان را فراه��م کنند‪ ،‬به طوری ک��ه این حجم از‬ ‫حمای��ت در عمل موجب وارد اوردن خس��ارت به این‬ ‫صنعت ش��د‪ .‬اقدام هایی از قبیل ایجاد انحصار در بازار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬وضع تعرفه های حمایت��ی در واردات خودرو‪،‬‬ ‫ارائه س��وخت یارانه ای‪ ،‬ارائه تسهیالت بانکی با شرایط‬ ‫خاص و تالش در جهت تغییر س��اختار این صنعت به‬ ‫ش��رکت خصولتی‪ ،‬از جمله اقدام هایی بود که تا امروز‬ ‫برای حمایت از این صنعت انجام ش��ده اس��ت‪ .‬نگاهی‬ ‫به حدود ‪ ۳۰‬س��ال برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی‬ ‫ب��رای حمایت از این صنعت نش��ان داد ک��ه این رفتار‬ ‫دولت اث��ار و پیامدهای منفی غیرقابل انکاری داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬در برخی موارد ورود غیرموثر و غیرکارشناسی‬ ‫دولت در این صنعت و حمایت های غیرهدفمند‪ ،‬سنگ‬ ‫بنای عقب ماندگی و وابس��تگی این صنعت را گذاشته؛‬ ‫موضوعی ک��ه تاکنون نیز اس��تمرار یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫اقدام ها منجر به نتایجی ش��ده مانند انکه امروز دخل‬ ‫و خرج خودروس��ازان متناسب نیست‪ ،‬توسعه کمی به‬ ‫رش��د و توس��عه کیفی نینجامیده و رضایت مشتری و‬ ‫مصرف کننده فراهم نشده است‪ .‬مراجع نظارتی از منظر‬ ‫کیفی اس��تانداردهای بسیاری از خودروهای تولیدی را‬ ‫در ش��رایط مطلوب��ی ارزیابی نمی کنن��د و در حوادث‬ ‫جاده ای نیز تلفات ناش��ی از نقص فنی خودرو در کنار‬ ‫جاده های ناایمن و رانندگی نامناس��ب‪ ،‬مهر تاییدی بر‬ ‫این مسئله است‪.‬‬ ‫با ش��روع زمزمه های بازگشت تحریم‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫جزو نخستین هایی بود که دچار بحران شد و در نتیجه‬ ‫ش��رایط تعادلی بازار را بر هم زد‪ .‬با نوسان نرخ ارز نیز‬ ‫صنعت خودرو با اقدام تکراری توقف عرضه‪ ،‬ش��تاب در‬ ‫افزایش ش��رایط تورمی را رق��م زد و منجر به افزایش‬ ‫ناگهانی نرخ خودرو شد‪ .‬این در حالی است که صنعت‬ ‫خودروس��ازی ایران در س��ال های متم��ادی با تکیه بر‬ ‫حمایت ها و مداخالت دولتی امکانی برای هدف گذاری‬ ‫مناسب در حوزه های کیفیت و کمیت نداشته؛ هرچند‬ ‫تالش هایی در حوزه خدمات پس از فروش انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این بی انضباط��ی مالی و نبود مدیریت‬ ‫هزینه‪ ،‬افزایش نیروهای غیرمولد‪ ،‬استفاده غیربهینه از‬ ‫منابع‪ ،‬نبود توجه بایس��ته به تحقیق و توس��عه و انجام‬ ‫س��رمایه گذاری غیرهدفمن��د در س��ایت های تولیدی‬ ‫داخل��ی و خارج��ی از نتایج مخ��رب این ن��وع نگاه و‬ ‫حمایت های بی ضابطه به ش��مار می رود که امروز دامن‬ ‫صنعت خودروسازی ایران را گرفته است‪.‬‬ ‫باتوجه به ش��رایط روز‪ ،‬تاکید ب��ر این نکته ضروری‬ ‫است که سهامداران و دلسوزان این صنعت باید بدانند‬ ‫افزایش ناگهانی نرخ فقط می تواند بخش��ی از مشکالت‬ ‫اعتب��اری انها را برای مدت مح��دودی مرتفع کند اما‬ ‫درمانی قطعی ب��رای بیماری های مزم��ن مبتالبه این‬ ‫صنعت نیس��ت و این صنعت با این ش��یوه و روش‪ ،‬در‬ ‫عمل جز اتالف منابع و امکانات نتیجه ای عاید کش��ور‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬گرچه ممکن است این روند تصمیم گیری‬ ‫و سیاس��ت گذاری منافعی مقطعی را عاید کشور کند‪،‬‬ ‫اما در نگاه کالن خس��ارت بزرگی بر بدنه اقتصاد ایران‬ ‫وارد خواهد کرد‪ .‬همچنین حاکمیت نداشتن تفکر ملی‬ ‫و توس��عه ای در صنعت خودرو و تکی��ه بر نگاه گذرا و‬ ‫کوتاه م��دت می تواند زمینه های ناکارامدی این صنعت‬ ‫را بیش از پیش فراهم کند‪ .‬برای حل این مشکل عالوه‬ ‫ب��ر مردم و مصرف کنندگان‪ ،‬متولیان اصلی این صنعت‬ ‫نیز باید محدودیت ها و بندهای خواسته و ناخواسته را‬ ‫از پای این صنعت باز کنند و اجازه دهند شرایط تولید‬ ‫رقابتی ت��وام با حمایت موثر از این صنعت در کش��ور‬ ‫ب��ا محوریت مردم فراهم ش��ود‪ ،‬چراکه ماهیت انقالبی‬ ‫نظام اس�لامی ما نش��ان داده هرجا م��ردم ورود کنند‬ ‫به طورحتم موفقیت نیز رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫وج��ود دیدگاه های انحصارگرایان��ه و نیابتی همواره‬ ‫به عن��وان تهدیدهای��ی اصل��ی‪ ،‬ماهیت وج��ودی این‬ ‫صنعت را نش��انه گرفته است؛ دغدغه ای که بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬صاحب نظران و فعاالن این عرصه بر ان‬ ‫مهر تایید می زنند‪ .‬در این بین می توان گفت استفاده‬ ‫از اصل شایسته س��االری در مدیریت کالن این صنعت‪،‬‬ ‫انضباط مالی و توسعه ‪ ،R&D‬صرفه جویی در منابع و‬ ‫امکانات‪ ،‬سازماندهی مناسب ساختارها و استفاده بهینه‬ ‫و مناسب از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در کنار‬ ‫ایجاد فضای رقابت س��الم تنه��ا راهکارهای نجات این‬ ‫صنعت مهم و راهبردی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫اختالف و فاصله خواست امریکا است؛ نگذاریم خواست امریکا از حنجره عده ای معدود بلند شود‬ ‫رئیس جمه��وری هفت��ه وحدت را هفت��ه اتحاد‪،‬‬ ‫یگانگی و قرب بیشتر به راه و مسیر پیامبر عظیم الشان‬ ‫اس�لام دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬ایس��تادگی‪ ،‬وحدت و‬ ‫تالش پیگیر مردم‪ ،‬امریکا را از رس��یدن به اهدافش‬ ‫مایوس کرده اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫دولت‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی در‬ ‫اجتماع پرش��ور مردم یزد در حسینیه امیر چخماق‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اختالف و فاصله خواس��ت امریکا اس��ت؛‬ ‫نگذاریم خواست امریکا از حنجره عده ای معدود بلند‬ ‫شود‪ .‬روحانی در ادامه سخنان خود تالش و فعالیت‬ ‫دول��ت در مبارزه با فس��اد را مورد اش��اره قرار داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت در این زمینه در ‪ 3‬الیحه مهم راه های‬ ‫اساس��ی مبارزه با فس��اد را روشن کرده که ‪ 2‬الیحه‬ ‫ان به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه همه باید با شفافیت و عزمی راسخ‬ ‫با فس��اد در جامعه مبارزه کنی��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید با‬ ‫هر کس��ی که دس��ت او در این کشور به فساد الوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬برخورد ش��ود‪ .‬مبارزه با فساد‪ ،‬جناح و حزب‬ ‫نمی شناسد و همه مردم و جناح ها خواستار مبارزه با‬ ‫فساد به طور شفاف هستند‪ .‬رئیس جمهوری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مهم ترین مس��ئله در مبارزه با فس��اد شفافیت‬ ‫اس��ت؛ بنابراین همه مردم‪ ،‬مس��ئوالن‪ ،‬شرکت های‬ ‫دولت��ی و نهاد ه��ا باید در نهایت ش��فافیت کاری را‬ ‫که انج��ام می دهند برای مردم تش��ریح کنند‪ .‬باید‬ ‫درامد و فعالیت شرکت ها و نهادها برای مردم روشن‬ ‫باش��د که چه مقدار از بودجه و بیت المال اس��تفاده‬ ‫می کنند و این مبلغ را در چه راهی و برای انجام چه‬ ‫ام��وری به کار می برن��د‪ .‬رئیس جمهوری اضافه کرد‪:‬‬ ‫دولت الیحه مبارزه با فساد را تقدیم مجلس شورای‬ ‫اس�لامی کرده و الیحه تع��ارض منافع در دولت در‬ ‫حال بررس��ی است و در اینده تقدیم مجلس خواهد‬ ‫شد‪ .‬رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬از قوه قضاییه‬ ‫که با فس��ادهای میلیون و میلی��ارد تومانی برخورد‬ ‫می کند می خواهم که مبارزه با فساد میلیارد دالری‬ ‫را هم برای مردم توضیح دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ی�ک دالر ه�م در ای�ن دول�ت گ�م‬ ‫نخواهد شد‬ ‫روحانی در ادامه گفت‪ :‬در ماه های گذش��ته برخی‬ ‫اف��راد بداخالق در انتقاد به دولت مدعی گم ش��دن‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در س��ال گذشته‬ ‫ش��دند‪ .‬اینج��ا اعالم می کنم ک��ه در این دولت یک‬ ‫دالر و ی��ک ریال هم از بیت المال گم نخواهد ش��د؛‬ ‫بنابرای��ن از رئیس کل بانک مرکزی خواس��ته ام که‬ ‫فهرست پرداخت این ارز به بخش های دریافت کننده‬ ‫را اع�لام کنن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬می��زان ارز دولتی‬ ‫پرداختی در س��ال گذشته ‪ ۱۹.۳‬میلیارد دالر است‬ ‫ک��ه از این می��زان ‪ ۷.۳‬میلی��ارد دالر صرف واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی مانند جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬کنجاله و‪ ...‬و ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد دالر نیز برای سایر کاالهای مورد نیاز مانند‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و سایر نیازها شده و حدود‬ ‫یک میلیارد دالر ان هنوز تسویه نشده که از تعزیرات‬ ‫حکومتی درخواست شده این مورد بررسی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خبرخوش به مردم ایران‬ ‫رئیس جمه��وری در ادام��ه از کش��ف یک میدان‬ ‫بزرگ نفتی در استان خوزستان خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫همت کارگران و مهندس��ان شرکت ملی نفت ایران‬ ‫و وزارت نف��ت ی��ک میدان ب��زرگ نفتی با ظرفیت‬ ‫‪ ۵۳‬میلیارد بش��که کشف ش��د که این میدان نفتی‬ ‫از بستان اغاز می شود و تا نزدیک امیدیه به وسعت‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬کیلومت��ر مربع و عمق ‪ ۸۰‬مت��ر ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬هم اکنون نکته مه��م درباره این‬ ‫میدان نفتی ضریب اس��تحصال ان است که هرچه‬ ‫فن��اوری بهتری ب��ه کار گرفته ش��ود‪ ،‬میزان درامد‬ ‫کشور از این میدان نفتی افزایش می یابد؛ به گونه ای‬ ‫ک��ه اگر ضریب اس��تحصال نف��ت از این میدان ‪۱۰‬‬ ‫درصد افزایش یابد‪ ۳۲۰ ،‬میلیارد دالر درامد بیشتر‬ ‫از ان حاصل می شود‪ ،‬پس باید به سمت استفاده از‬ ‫فناوری های جدید برویم و در این زمینه خالف انکه‬ ‫برخی می گویند از فناوری خارجی استفاده نکنیم‪،‬‬ ‫استفاده از این ظرفیت‪ ،‬میزان بهره وری و درامد ما‬ ‫را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل راه اهن یزد به اقلید‬ ‫رئیس جمه��وری با برش��مردن برنامه های دولت‬ ‫برای توس��عه اس��تان یزد گفت‪ :‬اعتبارات الزم برای‬ ‫تکمی��ل راه اه��ن یزد ب��ه اقلید پیش بینی ش��ده و‬ ‫امیدواریم تا پایان س��ال اینده ش��اهد تکمیل این‬ ‫طرح باش��یم ک��ه بهره ب��رداری از ان موجب رونق‬ ‫زندگی مردم و مس��افرت ها می شود و تحول بزرگی‬ ‫در کشور ایجاد می کند‪ .‬روحانی اظهار کرد‪ :‬در سفر‬ ‫پیش��ین به استان یزد قول اجرای ‪ ۴۶‬طرح با ‪۹۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار داده شد که حتی مبلغی بیش‬ ‫از این میزان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬در س��فر امروز‪،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان برای اجرای ‪ ۳۷‬طرح در استان‬ ‫اختص��اص داده ش��ده که امروز در ش��ورای اداری‪،‬‬ ‫جزئیات ان را برای مردم اس��تان بیان خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ادامه داد‪ :‬ام��روز ‪ ۱۲‬ربیع المولود‬ ‫و روز می�لاد پیامبر عظیم الش��ان اس�لام به نقل از‬ ‫برادران اهل س��نت و برخی از علمای ش��یعه مانند‬ ‫مرحوم کلینی و ‪ ۱۷‬ربیع هم روز مشهور برای میالد‬ ‫باسعادت رسول خدا و امام صادق است و این هفته‬ ‫هفته اتحاد و وحدت و یگانگی و هفته قرب بیش��تر‬ ‫به راه و مسیر پیامبر اسالم است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستاوردهای یک سفر‬ ‫به گزارش ایرنا قرار است با حضور رئیس جمهوری‬ ‫در ای��ن س��فر ‪ ۵۰۰‬پ��روژه و ط��رح در زمینه های‬ ‫گوناگ��ون اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی مورد‬ ‫بهره برداری قرار گیرد‪ .‬برای اجرای پروژه های اماده‬ ‫بهره برداری‪ ۲۵ ،‬هزار میلیارد ریال هزینه ش��ده که‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال ان از محل اعتبارات دولتی و‬ ‫‪ ۱۵‬هزار میلیارد ریال نیز سهم بخش خصوصی بوده‬ ‫است‪ .‬بهره برداری از پروژه فوالد چادرملو در اردکان‪،‬‬ ‫فاز یک بندرخشک پیشگامان در مهریز‪ ،‬بیمارستان‬ ‫خاتم االنبی��اء ابرکوه‪ ،‬گازرس��انی به ش��هرک فوالد‬ ‫اش��کذر‪ ۹۰ ،‬کیلومتر از دو خطه سازی راه اهن بافق‬ ‫ب��ه میبد و ‪ ۲۵‬کیلومتر از باند دوم جاده یزد‪-‬طبس‬ ‫از مهم ترین طرح های اماده بهره برداری اس��ت‪ .‬این‬ ‫پروژه ها به طور حضوری و ویدئو کنفرانس با حضور‬ ‫رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت افتتاح خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جناح های سیاسی به دشمن اجازه سوء استفاده ندهند‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمهوری هم��ه گروه ها‪،‬‬ ‫طیف ه��ا‪ ،‬حامی��ان و جناح ه��ای سیاس��ی را به‬ ‫درک ش��رایط امروز کش��ور فراخواند و با توصیه‬ ‫به حفظ انس��جام و وحدت اظهار کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫فش��ار حداکثری و تحریم اقتصادی دشمن روی‬ ‫ملت ایران وجود دارد و دش��منان معیشت مردم‬ ‫را هدف قرار داده اند‪ ،‬باید با هوش��یاری بیشتری‬ ‫با مس��ائل گوناگ��ون برخورد کرد و اجازه س��وء‬ ‫استفاده را به دشمن نداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمود واعظی در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی فعاالن سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫اس��تان ی��زد با بی��ان اینک��ه امروز در کش��ور با‬ ‫معاون وزیر امور خارجه با اشاره به حمله اخیر به‬ ‫نفتک��ش ایرانی گفت‪ :‬در حال تحقیق درباره عامل‬ ‫ان هس��تیم و در زمان و مکان مناسب پاسخ ان را‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عباس عراقچی‪ ،‬معاون وزیر امور‬ ‫خارجه کش��ورمان در سخنرانی خود در کنفرانس‬ ‫عدم اش��اعه در مسکو‪ ،‬با اش��اره به اغاز چهارمین‬ ‫گام ای��ران در کاهش تعهدات برجامی و تنش های‬ ‫موج��ود در منطقه‪ ،‬گف��ت‪ :‬تعداد زی��ادی حادثه‪،‬‬ ‫حمله و موارد دیگر داشته ایم‪ .‬اخرین مورد ان یک‬ ‫ماه گذش��ته بود که یک نفتک��ش ایرانی هدف دو‬ ‫موشک قرار گرفت و ما هنوز در حال تحقیق درباره‬ ‫عامل ان هس��تیم و در زمان و مکان مناسب پاسخ‬ ‫ان را خواهیم داد‪.‬‬ ‫عراقچی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند حسن‬ ‫نیت ایران را زیر س��وال ببرد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از خروج‬ ‫مشکالتی روبه رو هستیم که خودمان‬ ‫منشا ایجاد ان نبودیم‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫از مش��کالت موجود از خارج از کشور‬ ‫نش��ات می گیرد؛ بنابرای��ن همه باید‬ ‫در کن��ار هم برای ح��ل و فصل ان با‬ ‫یکدیگر همکاری کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سخنان برخی فعاالن‬ ‫سیاس��ی مبنی بر اینکه چ��را رئیس جمهوری با‬ ‫مردم به صراحت س��خن نمی گوی��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری همواره با مردم س��خن می گوید‬ ‫اما ان حرف هایی که دوس��ت دارید ایش��ان بزند‬ ‫س��خنانی اس��ت ک��ه می تواند اخت�لاف ایجاد و‬ ‫دش��من خارجی از ان سوءاس��تفاده‬ ‫کن��د‪ .‬ای��ن دول��ت پیش از ه��ر چیز‬ ‫منافع مل��ی را در نظر می گیرد‪ .‬امروز‬ ‫در شرایطی هس��تیم که باید انسجام‬ ‫کش��ور را حفظ کنیم و هیچ پیامی از‬ ‫داخل کشور که نش��ان دهنده شکاف‬ ‫و دودس��تگی باش��د‪ ،‬به خارج ارسال‬ ‫نشود‪ .‬واعظی اضافه کرد‪ :‬متاسفانه عده ای که به‬ ‫ظاهر از دوقطبی س��ازی ابراز انزجار می کنند‪ ،‬در‬ ‫سخنان و روزنامه های شان غیر از ایجاد شکاف و‬ ‫دوقطبی چیزی پیدا نمی ش��ود و به عنوان دولت‬ ‫معتقدیم ک��ه ایجاد دوقطب��ی در جامعه در این‬ ‫ایران در شرایط جنگ اقتصادی مذاکره نمی کند‬ ‫امریکا از برجام در ‪ ۱۸‬اردیبهشت سال‬ ‫گذشته‪ ،‬ما می توانس��تیم فوری به طور‬ ‫کام��ل از برج��ام خارج ش��ویم‪ ...‬اما ما‬ ‫به درخواس��ت دیگ��ر طرف های برجام‬ ‫به ویژه ‪ ۳‬کشور اروپایی تصمیم گرفتیم‬ ‫چنین کاری نکنیم‪ .‬انها ‪ ۱۷‬اردیبهشت‬ ‫به من گفتن��د لطفا تنها چند هفته در‬ ‫برجام بمانید تا م��ا «راه حل های عملی» بیابیم تا‬ ‫نبود امریکا در این توافق را جبران کنیم‪ ،‬اما تهران‬ ‫یک سال کامل بردباری کرد و به دیپلماسی فرصت‬ ‫داد ت��ا اروپایی ها به تعه��دات خود عمل کنند‪ ،‬اما‬ ‫چنین اتفاقی نیفتاد‪.‬‬ ‫عراقچی همچنی��ن تاکید ک��رد‪ :‬گام های ایران‬ ‫ب��رای کاهش تعهدات در برج��ام برای پایان دادن‬ ‫به ان نیس��ت بلکه برای حف��ظ و نجات این توافق‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل این گام ها از اقدام های ساده‬ ‫اغاز شده و به سمت اقدام های دشوارتر‬ ‫می رود و همانطور که گفته شده تهران‬ ‫همواره اماده اس��ت که به اجرای کامل‬ ‫برجام بازگ��ردد‪ .‬عراقچی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه این سیاس��ت «جنگ اقتصادی»‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬راه حل پایان دادن به ان‬ ‫اعالم اتش بس جنگ اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه ایران در شرایط جنگ اقتصادی و زیر فشار‬ ‫حداکثری مذاک��ره نمی کند؛ در صورتی که امریکا‬ ‫به ش��رایط پیش از تحریم بازگ��ردد و تحریم های‬ ‫اعمال ش��ده را رفع کند‪ ،‬ایران اماده اس��ت که به‬ ‫اجرای کامل برجام بازگردد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی پیرامون تاثیر انتخابات‬ ‫اینده در امری��کا و ‪ ۱۴۰۰‬در ایران بر روند اجرای‬ ‫برجام‪ ،‬گفت‪ :‬انتخاب��ات در امریکا یا ایران تاثیری‬ ‫روی محاس��بات ته��ران پیرامون امنی��ت و منافع‬ ‫عکس روز‬ ‫مقطع حساس به ضرر کشور و وحدت ملی است‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره مش��کل اب‬ ‫اس��تان یزد اظهار کرد‪ :‬بای��د همزمان که به فکر‬ ‫انتقال اب دریا به اس��تان یزد هستیم‪ ،‬نسبت به‬ ‫صرفه جویی در مصرف اب نیز حس��اس باش��یم‪.‬‬ ‫دول��ت وظیفه خود می داند که اب ش��رب مردم‬ ‫استان را تامین کند و در این زمینه به طور جدی‬ ‫در تالش هس��تیم که اب این اس��تان از مسیری‬ ‫که از خلیج فارس و کرمان می گذرد به یزد برسد‪.‬‬ ‫ای��ن برنامه ای اس��ت که دولت ب��ا جدیت دنبال‬ ‫می کند و در این راس��تا اولویت تامین اب شرب‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫ملی ندارد و ایران سیاس��ت های خود را صرف نظر‬ ‫از اینکه چه کسی در انتخابات اینده ایاالت متحده‬ ‫پیروز شود‪ ،‬اجرا می کند‪.‬‬ ‫عراقچ��ی همچنین تاکید ک��رد‪ :‬در صورتی که‬ ‫روند اجرا نشدن تعهدات اروپایی ها ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫ش��اید پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫در امریکا دیگر چیزی از برجام باقی نماند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر استفاده‬ ‫طرف های اروپایی برجام از مکانیسم ماشه‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مکانیس��م ماش��ه خط قرمز ایران اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫پاداش ای��ران پس از همه نوع مش��ارکت‪ ،‬مذاکره‬ ‫و هم��کاری با اژان��س [بین المللی ان��رژی اتمی]‬ ‫بازگشت به فصل هفتم منشور سازمان ملل باشد‪،‬‬ ‫معنای ان این است که دکترین هسته ای ما اشتباه‬ ‫بوده و ما باید سیاس��ت و دکترین هسته ای خود را‬ ‫مورد بازنگری قرار دهیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫برای خوشنام شدن نیامده ام‬ ‫دریاچه عروس روستای حلیمه جان رودبار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی گفت‪ :‬من به عنوان وزیر‬ ‫بهداشت این کشور نخواهم گذاشت هیچ کم سواد و بی سوادی به اتکای‬ ‫سرمایه داری و در کسوت اقازادگی بر صندلی دانشگاه بنشیند‪ .‬سعید‬ ‫نمکی در ایین قدردانی از بهورزان نمونه کشور در مشهد افزود‪ :‬در این‬ ‫راه نه از اس��تیضاح می ترس��م و نه از تهدید؛ تنها نگرانی ام از این است‬ ‫که نتوانم از ارمان های انقالب دفاع کنم چراکه برای خوش��نام ش��دن‬ ‫نیامده ام‪ .‬نمکی افزود‪ :‬س��ازمان غذا و دارو نباید به رانت خواران سپرده‬ ‫شود و نباید گذاشت که انها برای تحقق اهداف خود به واردات بی رویه‬ ‫ادامه دهند‪ .‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬سیاست ما‬ ‫در نظام سالمت‪ ،‬اولویت پیشگیری بر درمان و اولویت خدمات سرپایی‬ ‫بر بس��تری اس��ت؛ بنابراین در هیچ فش��ار‪ ،‬رانش و کششی منابع این‬ ‫مملکت را هدر نخواهیم کرد؛ به همین منظور تخت های بیمارس��تانی‬ ‫با ضریب ‪ ۲۰‬درصد در نقاط محروم ایجاد نخواهیم کرد؛ مگر اینکه در‬ ‫نقاط محرومی نیاز به این خدمات وجود داشته باشد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫توسعه نظام سالمت در قالب شبکه ادغام یافته خدمات سالمت حرکت‬ ‫خواهیم کرد و در این میان بهورزان نقشی اساسی دارند‪ .‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی گفت‪ :‬از س��ال اینده واکسیناس��یون «روتا‬ ‫وی��روس»‪« ،‬پنوموکوک» و «اچ‪.‬پی‪.‬وی» در پروتکل واکسیناس��یون‬ ‫کشور عملیاتی می شود و باعث افتخار است که دو واکسن روتا ویروس‬ ‫و پنوموکوک در داخل کشور ساخته و تولید می شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش سایت شبکه سومریه نیوز‬ ‫عراق‪ ،‬دفتر ایت اهلل س��ید علی سیستانی‪ ،‬مرجع‬ ‫عالیقدر ش��یعه بیانیه ای را درباره توافق ادعا شده‬ ‫ب��رای بقای دول��ت و پایان اعتراض ها منتش��ر و‬ ‫اینکه مرجعیت دینی طرفی در این توافق باش��د‬ ‫را تکذیب کرد‪ .‬در این بیانیه که واکنشی است به‬ ‫انچه برخی خبرگزاری ها به نقل از منابع سیاسی‬ ‫درباره اعتراض های کنونی منتش��ر کرده اند‪ ،‬یک‬ ‫مقام مس��ئول دفتر ایت اهلل سیس��تانی در نجف‬ ‫اشرف تکذیب کرد که مرجعیت دینی طرفی از این‬ ‫توافق باش��د‪ .‬حشدالشعبی عراق نیز در بیانیه ای‬ ‫در واکن��ش به اظهارات اخیر مرجعیت دینی این‬ ‫کش��ور نوش��ت‪ :‬فرزندان ش��ما در حشدالشعبی‬ ‫به ش��دت متعهد به تمامی رهنمودهای مرجعیت‬ ‫دینی هستند و از مطالبات بحقی که ملت مان به‬ ‫خاطرش به خیابان ها امده اند‪ ،‬حمایت می کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬خبرگزاری اناتولی اعالم کرد همزمان با‬ ‫توقف عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه‬ ‫موسوم به «چشمه صلح»‪ ،‬نیروهای ارتش امریکا‬ ‫به چند پایگاه نظامی این کشور در شمال و شمال‬ ‫ش��رق سوریه که در جریان عملیات چشمه صلح‬ ‫تخلیه شده بودند‪ ،‬بازگشتند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ب��ه گ��زارش اس��پوتنیک‪ ،‬س��رگئی‬ ‫ریابکوف‪ ،‬معاون وزیر خارجه روس��یه در سخنانی‬ ‫در «نشس��ت عدم اش��اعه» در مسکو اظهار کرد‪:‬‬ ‫فروپاش��ی توافق هس��ته ای با ایران ب��ر بازارهای‬ ‫مالی و بازرگانی تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته ریابکوف‪ ،‬فروپاشی برجام می تواند به یک‬ ‫بحران بزرگ و جدید در خاورمیانه منجر شود‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫در حس��اب کارب��ری خود در توییتر نوش��ت‪ :‬در‬ ‫راستای سیاس��ت خارجی ایران مبنی بر اولویت‬ ‫همیشگی همسایگان‪ ،‬همکاری منطقه ای همواره‬ ‫یک اولویت خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت‬ ‫ب��ه نابودی برج��ام ابراز نگرانی ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫وس��تنیک‪ ،‬ماریا زاخارووا درب��اره برجام گفت‪6:‬‬ ‫واسطه در ان زمان برای انعقاد برجام تالش کردند‬ ‫و ی��ک روند واقعی از مذاکره اغاز ش��د و اتحادیه‬ ‫اروپا نیز در چند سال تالش های گسترده ای انجام‬ ‫داد‪ .‬امریکا نیز در ان زمان تمایل زیادی برای حل‬ ‫این مسئله نشان داد‪ .‬اکنون مواضع ما و همچنین‬ ‫دیگران نیز بس��یار روشن است؛ بنابراین‪ ،‬نابودی‬ ‫این توافق یک گزینه بسیار ناخوشایند است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��یدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه در نشس��ت با خبرنگاران گفت‪ :‬ایران‬ ‫به ان��دازه کافی به دیپلماس��ی فرصت داد و یک‬ ‫س��ال به طرف های برجام فرصت دادیم اما انها به‬ ‫تعهدات ش��ان عمل نکردند و ایران تصمیم گرفت‬ ‫در چهارچوب برج��ام و به طور تدریجی تعهدات‬ ‫خ��ود را کاهش دهد اما هنوز ش��اهد اقدام عملی‬ ‫نبوده ای��م و مجب��ور ش��دیم گام مه��م چهارم را‬ ‫برداریم که برمبنای بندهای ‪ ۵‬و ‪ ۶‬برجام است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حزب اهلل لبنان از مش��ارکت کارامد‬ ‫خ��ود در رایزنی ه��ا با رئیس��ان فراکس��یون های‬ ‫پارلمان��ی و طرف ه��ای مرب��وط برای تش��کیل‬ ‫دولت جدیدی که کش��ور را به س��ر منزل ارامش‬ ‫برس��اند‪ ،‬خبر داد‪ .‬به گزارش س��ایت العهد‪ ،‬نعیم‬ ‫قاس��م‪ ،‬معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان نس��بت به‬ ‫اینکه چارچوب نهایی برای تعیین نخس��ت وزیر و‬ ‫ترکیب دولت جدید به زودی مش��خص شود‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش رویت��رز‪ ،‬دونالد ترامپ‬ ‫گفت‪ :‬چین به ش��دت به دنبال دس��تیابی به یک‬ ‫توافق است‪ .‬انها بدترین سال خود را در ‪ ۵۷‬سال‬ ‫گذشته س��پری می کنند‪ .‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫ضمن بی��ان این مطل��ب تاکید ک��رد‪ :‬مذاکرات‬ ‫تج��اری با چین بس��یار خوب پیش م��ی رود اما‬ ‫ای��االت متحده تنه��ا زمانی با پکن توافق می کند‬ ‫که ان توافق خوبی برای امریکا باشد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش خبرگزاری اس��پوتنیک‪،‬‬ ‫براس��اس بیانی��ه دفتر ریاس��ت جمهوری ترکیه‪،‬‬ ‫رج��ب طی��ب اردوغ��ان و والدیمی��ر پوتی��ن‪،‬‬ ‫رئیس��ان جمهوری ترکیه و روسیه ضمن بررسی‬ ‫اخرین رویدادهای س��وریه بر تعهد خود نس��بت‬ ‫ب��ه یادداش��ت تفاهم حاصل ش��ده در س��وچی‬ ‫در م��اه گذش��ته می�لادی تاکی��د کردن��د‪ .‬کاخ‬ ‫ریاس��ت جمهوری روس��یه نیز بیانیه ای را درباره‬ ‫محتوای مکالمه تلفنی پوتین و اردوغان منتش��ر‬ ‫کرد و نوشت‪ :‬دو طرف در گام نخست به وضعیت‬ ‫شمال شرق سوریه توجه ویژه داشتند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬فرانک والتر اشتاینمایر‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫المان در سی امین سالگرد فروپاشی دیوار برلین با‬ ‫اشاره به نقش کلیدی امریکا در فروپاشی این دیوار‬ ‫منفور که المان شرقی کمونیست را از المان غربی‬ ‫کاپیتالیس��ت جدا می کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنان‬ ‫ص��دای گریه رونالد ریگان‪ ،‬رئیس جمهوری وقت‬ ‫امری��کا را هنگامی ک��ه گفت «این دیوار را خراب‬ ‫کنید» می شنود‪ .‬رئیس جمهوری المان از امریکا‬ ‫خواس��ت که به عنوان یک شریک‪ ،‬احترام متقابل‬ ‫را رعایت و ملی گرایی را رد کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫مبارزه با فساد جناح و حزب نمی شناسد‬ ‫تهدید ماهیت‬ ‫وجودی یک صنعت‬ ‫استراتژیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫‪۱۲۰‬میلیون یورو‬ ‫قرارداد داخلی سازی‬ ‫قطعات نهایی شد‬ ‫خودکفایی ایران‬ ‫در نصب‪ ،‬تعمیر و راه اندازی‬ ‫تجهیزات هوانوردی‬ ‫‪3‬‬ ‫کلید باغ های تهران‬ ‫در دست شورای شهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران به پایان رسید‬ ‫سند راهبردی یکپارچگی غذا تصویب شد‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی ‪ :‬ش��انزدهمین دوره جایزه‬ ‫مل��ی کیفی��ت ایران و ایی��ن روز مل��ی کیفیت دیروز‬ ‫یکش��نبه ‪ ۱۹‬ابان‪ ،‬به همت سازمان ملی استاندارد در‬ ‫سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این ایین با حضور نیره پیروز بخت رئیس‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد‪ ،‬مس��لم بیات معاون ارزیابی‬ ‫کیفیت سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬فرشید شکرخدایی‬ ‫دبی��ر کارگروه جایزه ملی کیفیت‪ ،‬جواد حس��ین زاده‬ ‫رئیس مرکز امار ایران‪ ،‬علیرض��ا کمره ای معاون وزیر‬ ‫ام��وزش و پرورش و جمعی از مدی��ران و صنعتگران‪،‬‬ ‫از چند ش��رکت برتر در حوزه کیفی��ت با اهدای لوح و‬ ‫تندیس قدردانی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سطح کیفی خدمات پایین تر از تولید‬ ‫یادداشت‬ ‫در ابتدای ایین‪ ،‬فرش��ید شکرخدایی‪ ،‬دبیر کارگروه‬ ‫جایزه ملی کیفیت گفت‪ :‬امس��ال از ‪ ۱۵۰۰‬شرکت در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون صنعتی و خدماتی ش��امل نفت‬ ‫و پتروش��یمی‪ ،‬هتلداری‪ ،‬ایرالین ها‪ ،‬فوالدس��ازی ها‪،‬‬ ‫تایرسازی ها‪ ،‬داروی سازی ها و‪ ...‬برای ارزیابی و حضور‬ ‫در جایزه روز ملی کیفیت دعوت ش��د‪ .‬او افزود‪ :‬شبکه‬ ‫مروج کیفیت در سراسر کشور ایجاد شده تا پاسخگوی‬ ‫پرس��ش های شرکت ها در حوزه ارزیابی کیفیت باشد‪.‬‬ ‫به این ترتیب سطح و عمق جایزه ملی کیفیت ارتقا پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در کنار این موضوع برگزاری کالس های‬ ‫اموزش��ی تاثی��ر مثبت��ی در اگاهی دهی ب��ه مدیران‬ ‫مجموعه ها داش��ته اس��ت‪ .‬وی از تمام ش��رکت های‬ ‫صنعتی و غیرصنعتی درخواس��ت ک��رد در این زمینه‬ ‫مش��ارکت و حضور داشته باشند تا اهتمام بیشتری به‬ ‫موضوع کیفیت در کشور شود‪ .‬شکرخدایی یاداور شد‪:‬‬ ‫نظرس��نجی ها حاکی از این است که این روند منجربه‬ ‫ارتقای کیفی شرکت ها ش��ده و انها در نهایت با تولید‬ ‫محصوالت کیفی توانسته اند رضایت مشتریان را جلب‬ ‫کنند‪ .‬دبیر کارگروه جایزه ملی کیفیت گفت‪ :‬متوسط‬ ‫زمانی که الزم است ش��رکت ها و مجموعه ها به سطح‬ ‫کیفی مورد انتظار دس��ت یابد بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال است‪.‬‬ ‫ضمن انکه باید توجه داشت کیفیت به راحتی به دست‬ ‫مازیار بیگل�و‪ -‬دبیر انجمن س�ازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودروهای ایران‪:‬‬ ‫حرکت در مس��یر ارتق��ا و توس��عه‪ ،‬نیازمند‬ ‫س��رمایه گذاری است‪ .‬در این راستا قطعه سازی‬ ‫دارای بخش ه��ای زیادی اس��ت که بخش��ی از‬ ‫ان نیاز به نوس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫س��خت افزاری دارد و بای��د قطعه س��ازان برای‬ ‫ن زمینه‬ ‫تحقق ان س��رمایه گذاری کنند‪ .‬در ای ‬ ‫نیز تس��هیالت حمایتی درنظر گرفته ش��ده تا‬ ‫صنعتگ��ران در روزام��د کردن ماش��ین االت و‬ ‫ت مورد نیاز خود با مش��کالت کمتری‬ ‫تجهی��زا ‬ ‫روب��ه رو ش��وند‪ .‬در ادام��ه وقتی قطعه س��ازان‬ ‫می دانن��د با نوس��ازی و به س��ازی می توانند با‬ ‫نمی ای��د زیرا در بازاری به ش��دت رقابتی قرار داریم‪ .‬او‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��رکت های متقاضی جایزه ملی کیفیت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬مجموعه بود که از این تعداد ‪ ۱۵‬ش��رکت توانستند‬ ‫م��دارک خ��ود را در زمان مقرر ارس��ال کنن��د و مورد‬ ‫سنجش کیفی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫ش��کرخدایی در ادامه با بیان اینکه ‪۳۷‬هزار مدرسه ‬ ‫از س��وی اموزش و پرورش به فرایند س��نجش کیفی‬ ‫وارد شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در عرصه ترویج جایزه ملی کیفیت‬ ‫وزارت ام��وزش و پرورش پرچمدار اس��ت و امیدواریم‬ ‫دانشگاه ها هم به این کاروان بپیوندند‪ .‬اگر مدل کیفیت‬ ‫در دانش��گاه ها پیاده ش��ود در مدت ‪ ۵‬سال می توانند‬ ‫به س��طح کیفی مورد انتظار دست یابند و برای رقابت‬ ‫جهانی حض��ور پیدا کنند‪ .‬دبیر کارگ��روه جایزه ملی‬ ‫کیفیت با اشاره به ضعف کیفی در حوزه خدمات‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬س��طح کیفی خدمات در کش��ور نسبت به تولید‬ ‫پایین تر اس��ت و در این باره بیمارس��تان ها باید توجه‬ ‫بیشتری به مسئله کیفیت خدمات داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت برای حیات و شکوفایی‬ ‫در ادامه مسلم بیات‪ ،‬معاون ارزیابی کیفیت سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد با بیان اینکه امس��ال یکصدمین سال‬ ‫تاسیس موسسه جهانی کیفیت است‪ ،‬گفت‪ :‬فراموش‬ ‫نکنی��م کیفیت نقش مهمی در زندگی ما ایفا می کند و‬ ‫بی کیفیتی می تواند پیامدهای ناگواری برای هر جامعه‬ ‫و حتی در عرصه های پهناور در مقیاس جهانی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬او درباره مفهوم کیفیت گفت‪ :‬در س��ال ‪۱۹۸۰‬‬ ‫میالدی(اواخ��ر دهه ‪ ۵۰‬و اوایل‪ ۶۰‬خورش��یدی) از ‪۵‬‬ ‫رویک��رد به این موضوع پرداخته ش��د؛ رویکرد متعالی‬ ‫اینکه کیفیت مطلق اس��ت‪ .‬رویکرد دوم به عنوان کاربر‬ ‫و مصرف کنن��ده از ان نام برده می ش��ود که مبتنی بر‬ ‫کاربرد کیفیت مناس��ب برای استفاده است‪ .‬همچنین‬ ‫جایگاه استاندارد در رویکرد سوم تعریف می شود که به‬ ‫معنی انطباق با ویژگی ها و مش��خصات کاال و خدمات‬ ‫است‪ .‬رویکرد چهارم مبتنی بر محصول است اینکه اگر‬ ‫کاالیی برتری دارد به دلیل ویژگی های بیشتری است‬ ‫که نس��بت به محصول مشابه دیگر دارد‪ .‬رویکرد اخر‪،‬‬ ‫صادرات و داشتن بازار جهانی‬ ‫تی��راژ باال صادرات داش��ته باش��ند و‬ ‫برن��د تجاری خود را مط��رح کنند‪ ،‬با‬ ‫انگیزه زیادی به س��وی سرمایه گذاری‬ ‫برای نوسازی خط تولید خود حرکت‬ ‫می کنند‪ .‬صادرات و داشتن بازارهای‬ ‫جهانی س��خت نخواهد بود به ش��رط‬ ‫انک��ه روند تولید تس��هیل ش��ده و از‬ ‫دغدغه های صنعتگر کاس��ته شود‪ .‬تامین منابع‬ ‫مال��ی برای س��رمایه گذاری از دغدغه های مهم‬ ‫قطعه سازان اس��ت که باید بخشی با تسهیالت‬ ‫حمایتی از داخل محقق شود و بخشی دیگر نیز‬ ‫با جذب سرمایه گذاران‪.‬‬ ‫جذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی نیاز به‬ ‫ارزشی است که در جامعه ما بیشتر به ان توجه می شود‬ ‫یعنی کیفیتی که مش��تری تمایل پیدا می کند تا برای‬ ‫ان وجهی بپردازد‪.‬‬ ‫مع��اون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫در تعری��ف جام��ع کیفیت به توانای��ی یک محصول یا‬ ‫خدمات در تامین الزامات ویژگی ها‪ ،‬براساس انتظارت‬ ‫مش��تریان و ذی نفعان اشاره کرد و گفت‪ :‬پژوهشگران‬ ‫کیفی��ت معتقدند هیچ ی��ک از رویکردها ب��ه تنهایی‬ ‫کارام��د نب��وده‪ ،‬بلکه بهره گیری از ه��ر ‪ ۵‬رویکرد ما را‬ ‫ک می کند‪.‬‬ ‫در رس��یدن به کیفی��ت مورد انتظار کم�� ‬ ‫بیات با اشاره به تفاوت مشتری و ذی نفعان اظهارکرد‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت اساس��ی در جامعه ما این اس��ت که‬ ‫مش��تری و ذی نفع خود را نمی شناس��یم‪ .‬باید بدانیم‬ ‫به عنوان مثال مش��تری اموزش و پرورش فقط والدین‬ ‫دانش اموزان نیستند‪ ،‬بلکه صنعت و سایر شرکت های‬ ‫خدماتی و حتی محیط زیس��ت هم هس��ت‪ .‬او تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬وقتی س��خن از کنترل کیفیت می ش��ود از علم‬ ‫صحبت می کنیم که با حراس��ت ویژگی های مورد نظر‬ ‫در مرزهای مش��خص براورده می شود؛ بنابراین برای‬ ‫تحقق ان نیازمند دانش و اگاهی هستیم‪.‬‬ ‫بیات در ادامه به مدیریت کیفیت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اوج کیفیت‪ ،‬عملکرد یک سازمان برای ذی نفعان است‬ ‫اینک��ه مدیری بتوان��د نیازمندی های مش��تری خود‬ ‫را تامی��ن کند؛ ب��ه این ترتیب مدیری��ت کیفیت را به‬ ‫سرانجام رسانده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا نخست‬ ‫باید ذی نفع را بشناس��یم که مشتری یکی از انهاست‪.‬‬ ‫سپس نیازهای حال و اینده ان را شناسایی کنیم زیرا‬ ‫توجه به استمرار کیفیت اهمیت زیادی دارد و در نهایت‬ ‫ب��ه تامین نیازها بپردازیم؛ بنابراین مدیریت کیفیت به‬ ‫معنای پیگیری مداوم برتری است برای اینکه نیازهای‬ ‫حال و اینده ذی نفعان شناسایی و تامین شود‪.‬‬ ‫مع��اون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫با بیان اینکه ش��عار سال گذش��ته روز جهانی کیفیت‬ ‫«اعتماد» بود‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگ ترین سرمایه هر سازمان و‬ ‫کش��وری اعتماد مردم و مشتریان است‪ .‬اعتماد نباشد‬ ‫تدابیری دارد که بخش��ی از س��وی‬ ‫خ��ود صنعتگ��ر نی��از ب��ه پیگیری‬ ‫دارد و بخش��ی نی��ز بای��د در فضای‬ ‫کس��ب وکار کل��ی کش��ور فراه��م‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی کش��ور‬ ‫به دنب��ال رفع چالش های صنعت قطعه کش��ور‬ ‫مس��ائل را پیگیری ک��رده و راهکارهای الزم را‬ ‫ارائه می دهد تا بتوان با همکاری مدیران مربوط‬ ‫از بار مش��کالت واحدهای صنعتی کاست و در‬ ‫فرصت باقی مانده با تمرکز روی تولید به اهداف‬ ‫موردنظر دست یابیم‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری سه جانبه با ایتکو‬ ‫شرکت توربین توان گستر ایرانیان(ایتکو) در یک تفاهمنامه سه جانبه با شرکت های‬ ‫مس س��ونگون و پارک علم و فناوری اذربایجان ش��رقی تواف��ق کردند در پروژه های‬ ‫صنعت��ی ب��ا یکدیگر همکاری کنن��د‪ .‬به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬در هفتمین نمایش��گاه‬ ‫ربع رشیدی تبریز(رینوتکس) که هفته گذشته برگزار شد‪ ،‬شرکت توربین توان گستر‬ ‫ایرانیان شریکان همکاری اینده خود را انتخاب کرده و با انها برای بومی سازی قطعات‬ ‫تجهیزات صنعتی توافق کرد‪ .‬ش��رکت توربین توان گستر ایرانیان در تفاهمنامه ای که‬ ‫با ش��رکت مس س��ونگون و پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی امضا کرد با شریکان‬ ‫جدی��د خود توافق کرد در زمین��ه طراحی‪ ،‬تولید و پایش تجهیزات صنعتی با یکدیگر‬ ‫همکاری داش��ته باش��ند‪ .‬در نمایشگاه ربع رش��یدی(رینوتکس)‪ ،‬صنعتگران داخلی‬ ‫از بومی س��ازی قطع��ات تجهی��زات دوار و مجموعه های صنعتی در ایتکو اس��تقبال‬ ‫کردن��د‪ .‬یکی از تولیداتی که م��ورد توجه بازدید کنندگان قرار گرف��ت‪ ،‬برنامه ایتکو‬ ‫برای تولید توربوش��ارژر لکوموتیو بود‪ .‬ایتکو تاکنون ‪ ۳۳۰۰‬قطعه توربین راس��تون را‬ ‫برای ش��رکت های نفتی کشور بومی سازی کرده است‪ .‬این شرکت همچنین نیروگاه‬ ‫همزمان تولید برق و بخار(‪ ۸ )CHP‬مگاوات شاهین شهر اصفهان را از مرحله طراحی‬ ‫ت��ا اجرا با موفقیت انجام داده اس��ت و تمام فرایند های پای��ش‪ ،‬مدیریت اداره نیروگاه‬ ‫را از س��وی مهندس��ان ایرانی خود انجام می دهد‪ .‬در ربع رشیدی تبریز که از ‪ ۱۳‬تا ‪۱۷‬‬ ‫ابان در تبریز برگزار ش��د‪ ۳۲۰۰ ،‬طرح‪ ،‬ایده و محصول فناورانه و دانش بنیان از س��وی‬ ‫شرکت های گوناگون ارائه شد‪.‬‬ ‫راهبردهای ایران خودرو برای اصالح ساختار مالی‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو ب��ا رونمای��ی از راهبردهای‬ ‫ش��ش گانه‪ ،‬عزم خود را برای برداش��تن گام نهایی در‬ ‫اجرای طرح اصالح ساختار مالی جزم کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬به تازگ��ی فرش��اد مقیمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو دس��تور پیگیری طرح تجدید‬ ‫ارزیابی ها دارایی و اصالح س��اختار مالی را صادر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اصالح س��اختار مالی ایران خ��ودرو برمبنای‬ ‫مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬عزم دولت و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین حمایت سهامداران‬ ‫و سرمایه گذاران انجام می شود‪ .‬برمبنای این گزارش‪،‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه اینکه ‪ ۵۰‬س��ال از تاس��یس ایران خودرو‬ ‫می گذرد این اقدام ب��ه ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که این ش��رکت در‬ ‫مقط��ع زمانی فعل��ی اس��تفاده از مکانیس��م تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی ها برای انجام افزایش سرمایه را به گروه‬ ‫خاص��ی از دارایی ها محدود کرده اس��ت‪ .‬ایران خودرو‬ ‫از قدیمی ترین ش��رکت های ش��فاف و فعال در بورس‬ ‫تهران به ش��مار می رود که همواره اطالعات مالی خود‬ ‫را از طریق س��امانه کدال منتش��ر می کند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫در چند روز گذشته برخی افراد نااشنا با مکانیسم های‬ ‫مالی‪ ،‬بدون توجه به واقعیت های موجود تالش کرده اند‬ ‫طرح اصالح س��اختار مالی ایران خودرو را وارونه جلوه‬ ‫دهن��د‪ .‬در این گزارش امده اس��ت‪ ،‬افزایش س��رمایه‬ ‫از طری��ق تجدید ارزیاب��ی دارایی ها‪ ،‬تامین س��رمایه‬ ‫در گ��ردش‪ ،‬افزای��ش تیراژ تولید‪ ،‬ف��روش اموال مازاد‬ ‫و همچنی��ن عرضه محصوالت جدی��د از ارکان اصلی‬ ‫برنامه اصالح س��اختار ایران خودرو به شمار می اید‪ .‬هر‬ ‫یک از این برنامه ه��ا در قالب کارگروهای تخصصی در‬ ‫حال پیگیری اس��ت و ایران خودرو امیدوار اس��ت با به‬ ‫نتیجه رس��یدن این اقدام ها ش��رایط به وضع متعارف‬ ‫بازگردد و نتایج راهبردهای یادش��ده در ماه های اینده‬ ‫نمایان شود‪ .‬گفتنی است افزایش سرمایه ایران خودرو‬ ‫و سایر ش��رکت های در فضای کسب وکار بورس برپایه‬ ‫ش��یوه نامه بورس و قانون تجارت انجام می شود و همه‬ ‫ش��رکت ها از این فرصت برای اصالح س��اختار مالی و‬ ‫شفافیت بیشتر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫زمین لرزه اسیبی به شهرک ها و نواحی صنعتی میانه وارد نکرد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫زمین لرزه پنجش��نبه شب گذشته اسیبی به واحدهای صنعتی و تاسیسات عمومی‬ ‫شهرک های صنعتی مستقر در شهرستان میانه وارد نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��یدمرتضی نیرومنداس��کوئی اظهارکرد‪ :‬به دنبال وقوع زلزله‬ ‫پنجشنبه ش��ب در شهرس��تان میانه‪ ،‬اکیپ هایی از شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫در نخس��تین فرصت عازم منطقه ش��دند تا نس��بت به ارزیابی اسیب های احتمالی‬ ‫واردشده به شهرک های صنعتی تابع اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از شهرک های صنعتی ترکمانچای‪ ،‬میانه ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬کاغذکنان‪ ،‬غیردولتی‬ ‫توسعه عمران میانه و ناحیه صنعتی ترک بازدید و مشخص شد هیچ اسیبی از زلزله‬ ‫ندیده اند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اذربایجان شرقی تصریح کرد‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان میانه طبق روال‬ ‫و بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫تالش ه��ا ابتر می مان��د‪ .‬باید باور کنی��م کیفیت برای‬ ‫حیات و ش��کوفایی یک جامعه نیاز اس��ت‪ .‬اگر نگاهی‬ ‫به حوادث گوناگون داش��ته باشیم متوجه خواهیم شد‬ ‫هزینه بی کیفیتی غیرقابل جبران است‪ .‬بیات در ادامه‬ ‫سخنان خود تاکید کرد‪ :‬کیفیت فقط یک اقدام نیست‪،‬‬ ‫بلکه یک رفتار و فرایند و نیز سیس��تم اس��ت‪ .‬از جمله‬ ‫مولفه های مهمی که در کیفیت مطرح اس��ت موضوع‬ ‫زیباشناختی در تولید محصول و ارائه خدمات است که‬ ‫در کش��ور ما کمتر به ان توجه می شود‪ .‬البته خدمات‬ ‫پس از فروش هم در این حوزه دارای اهمیت بس��یاری‬ ‫اس��ت که در ادامه س��ازمان ملی اس��تاندارد برای این‬ ‫موضوع هم برنامه هایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت و بهره وری‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی اس��تاندار‪ ،‬در‬ ‫ادامه ایین شانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران‬ ‫گفت‪ :‬کیفیت و بهره وری دو بال یک پرنده هستند؛ اگر‬ ‫پرنده را رونق نام گذاری کنیم‪ ،‬بدون کیفیت نمی تواند‬ ‫پرواز کند‪ .‬وی با بیان اینکه اس��تاندارد همانند کیفیت‬ ‫مربوط به یک س��ازمان نیست‪ ،‬افزود‪ :‬همه نهادها باید‬ ‫همکاری داشته باش��ند تا نظام استاندارد در کشور جا‬ ‫بیفتد و با این فرهنگ س��ازی نگاه ها ویژه تر شود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به برگزاری نشست های گوناگون در سازمان‬ ‫ملی استاندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این نشست ها دو موضوع مهم‬ ‫به تصویب رس��ید که نخستین مورد ان سند راهبردی‬ ‫یکپارچگی غذا بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ایران سازمان های‬ ‫گوناگون با این موضوع درگیر هستند که این امر باعث‬ ‫ایجاد م��وازی کاری و تداخل می ش��ود که حاصل ان‬ ‫استفاده سودجویان است‪.‬‬ ‫وی ایمن��ی‪ ،‬کیفیت‪ ،‬اصالت و حالل بودن را از موارد‬ ‫مهم س��ند راهبردی یکپارچگی غذا دانست و با اشاره‬ ‫به مورد دوم گفت‪ :‬توجه به مشاغل خانگی و روستایی‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر س��بب می ش��ود فعاالن ای��ن عرصه از‬ ‫سیاس��ت جدید س��ازمان بهره ببرند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از نگرانی های سازمان های بین المللی استاندارد‬ ‫این است که حکمرانان به بحث استاندارد توجه نکنند‬ ‫مسلم بیات‬ ‫نیره پیروزبخت‬ ‫جواد حسین زاده‬ ‫فرشید شکرخدایی‬ ‫که خوش��بختانه در ایران مشکل قانونی وجود نداشته‬ ‫و حکمرانان به موضوع اس��تاندارد توجه ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بای��د وارد فضای رقابت پذیری ملی و‬ ‫بین المللی شویم‪ ،‬افزود‪ :‬برای کشور زیبنده نیست تنها‬ ‫به سطح ملی اکتفا کند‪ ،‬بلکه باید به دنبال رقابت پذیری‬ ‫در بحث سطح ملی و بین المللی باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید از استاندارد گذر کرده و به سمت‬ ‫کیفیت رقابت پذیر حرکت کنیم‪.‬‬ ‫پیروزبخت با بیان اینکه استاندارد محدودیت ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دش��منان ب��ا تحریم به دنب��ال زمین گیر کردن‬ ‫م��ا بودند اما این گونه نش��د و باید ب��رای تقویت نظام‬ ‫استاندارد با تعامل کار را جلو ببریم زیرا این امر زیربنای‬ ‫رقابت پذیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف تولید پراید و پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫در حاش��یه ای��ن ایی��ن نی��ز پیروزبخ��ت در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره مصوبات ش��ب گذشته شورای عالی‬ ‫ت ش��ب‬ ‫اس��تاندارد در زمینه خودرو گفت‪ :‬در نشس�� ‬ ‫گذش��ته این ش��ورا ب��رای توق��ف تولید پرای��د و پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬تصمیم گی��ری ش��د و زمان توق��ف قطعی ان به‬ ‫خودروس��ازها ابالغ شد‪ .‬وی افزود‪ :‬مقرر شد که تولید‬ ‫پراید از ابتدای م��رداد ‪ ۹۹‬و پژو ‪ GLX ۴۰۵‬از ابتدای‬ ‫خرداد ‪ ۹۹‬متوقف شود‪ .‬در عین حال اگر شرایط فراهم‬ ‫بود خودروسازان خودروهای جدیدی را جایگزین این‬ ‫دو مدل کنن��د‪ .‬پیروزبخت درباره توقف تولید س��ایر‬ ‫خودروهای قدیمی گفت‪ :‬س��ازمان استاندارد در ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده گزارشی را به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد‬ ‫کرد تا براس��اس ان برای توقف تولید سایر خودروهای‬ ‫قدیم��ی تصمیم گی��ری ش��ود‪ .‬نکت��ه دارای اهمیت‬ ‫این اس��ت که در ش��رایط فعلی اقتص��ادی و تحریم ها‬ ‫نمی توانی��م به یکباره حجم زی��ادی از تولید خودرو را‬ ‫متوقف کنیم و باید این امر به طور پلکانی انجام ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین امیدواریم تا پایان سال در نشستی دیگر برنامه‬ ‫زمان بندی توقف س��ایر خودروهای قدیمی نیز اعالم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امار‪ ،‬کاالیی عمومی‬ ‫در پایان جواد حس��ین زاده‪ ،‬رئیس مرکز امار ایران‬ ‫درب��اره اهمیت امار گف��ت‪ :‬واژه التین امار از ریش��ه‬ ‫حکومت ک��ردن می ای��د و کاالیی عمومی به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬از این رو نقطه مقاب��ل محصوالت خصوصی‬ ‫اس��ت ک��ه در بح��ث کیفی��ت دارای دو ش��اخص‬ ‫تخصیص پذی��ری و رقابت پذیری هس��تند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬افزای��ش تولیدکنندگان کااله��ای خصوصی‪،‬‬ ‫منجرب��ه کاهش ن��رخ و کارایی محصول می ش��ود اما‬ ‫کااله��ای عمومی مانند ام��ار این گونه نیس��ت که با‬ ‫افزای��ش تعداد مراکز ام��ار‪ ،‬کیفیت ها ارتقا پیدا کند و‬ ‫تنها موازی کاری می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬در حوزه کاالهای‬ ‫عمومی این اعتماد مردم اس��ت که شاخصی از ارتقای‬ ‫کیفیت به ش��مار می رود؛ بنابرای��ن باورپذیری به امار‬ ‫تولید شده دارای اهمیت بسیاری است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با اشاره به پیشینه امار در کشور گفت‪:‬‬ ‫نظام ملی امار ایران در کش��ور دارای پیشینه ای بیش‬ ‫از یکصد س��ال اس��ت که اگر در ح��وزه کیفیت مطرح‬ ‫می ش��ود دارای س��ازکارهای ویژه خود برای ارزیابی‬ ‫کیفی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو‪:‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جلوگیری از تعطیلی‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫مشکل دار‬ ‫‪۱۲۰‬میلیون یورو قرارداد داخلی سازی قطعات نهایی شد‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹‹ظرفیت ه�ای مش�ترک هم�کاری‬ ‫با ازبکستان‬ ‫‹ ‹تکمی�ل ظرفیت خال�ی واحدهای‬ ‫تولیدی‬ ‫رحمان��ی همچنین با اش��اره به س��فر اخیر‬ ‫خود ب��ه چین و حضور در نمایش��گاه واردات‬ ‫ش��انگهای‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس امار‬ ‫موجود‪ ،‬چین در س��ال گذشته میالدی افزون‬ ‫بر ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر انواع کاال وارد‬ ‫کرده که سهم ایران در تامین این اقالم کاالیی‬ ‫بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬توس��عه بازارهای صادراتی‬ ‫نیازمند برنامه ریزی هوش��مندانه و هدفگذاری‬ ‫دقی��ق اس��ت و بای��د متناس��ب ب��ا نیازهای‬ ‫کش��ورهای مقص��د صادرات��ی‪ ،‬روی کیفیت‬ ‫و کمی��ت کااله��ای صادرات��ی خ��ود کار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬ب��ا توجه به برخی‬ ‫فرصت ه��ای صادرات��ی می توان به س��هولت‬ ‫ظرفیت های خالی واحد های تولیدی کشور را‬ ‫تکمیل کرد که ای��ن مهم نیازمند توجه ویژه‪،‬‬ ‫دریافت دقیق اطالعات و برنامه ریزی کاربردی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪:‬‬ ‫روند داخلی سازی قطعات‬ ‫با سرعت ادامه دارد‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو گفت‪ :‬زمانی که وارد‬ ‫ایران خودرو ش��دم‪ ۶۷ ،‬هزار خودرو ناقص در‬ ‫پارکینگ ها وجود داش��ت اما ام��روز با همت‬ ‫سازندگان این تعداد به ‪ ۳۸‬هزار خودرو رسیده‬ ‫ی به صفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫و تا پایان د ‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬فرش��اد مقیمی در حاش��یه‬ ‫چهاردهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی قطعات‬ ‫خودروتهران درباره روند داخلی سازی برخی از‬ ‫قطعات افزود‪ :‬خوش��بختانه بخش قابل توجهی‬ ‫از قطعات داخلی س��ازی ش��ده و ای��ن روند با‬ ‫سرعت ادامه دارد‪.‬‬ ‫مقیم��ی درب��اره همکاری با قطعه س��ازان‬ ‫داخلی تاکیدکرد‪ :‬توانمندی برای ما ش��اخص‬ ‫اصلی همکاری با قطعه س��ازان است به همین‬ ‫علت هرقطعه سازی که بتواند مسئله و مشکل‬ ‫ام��روز ما را رفع کند ب��ا ان همکاری خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بخش��ی از نقدینگی ما از‬ ‫طریق س��رفصل های درامدی مانند تکمیل و‬ ‫تحوی��ل خودرو های ناقص تامین می ش��ود اما‬ ‫رایزنی های��ی برای این موض��وع انجام داده ایم‬ ‫ک��ه تا چن��د روز اینده خبر خ��وش ان اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی‬ ‫راهبرد نهضت‬ ‫داخلی سازی‬ ‫رسیدن به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫در پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬است‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان معتقدند خالقیت و نواوری‬ ‫در ش��رایط س��خت بروز می کند‪ .‬محدودیت ها س��بب‬ ‫می ش��ود افراد برای برون رفت از وضعیت نامناس��ب با‬ ‫ابداعات جدید ادامه حیات خود را تضمین کنند‪ .‬ایران‬ ‫به عنوان سرزمینی استراتژیک در خاورمیانه همیشه در‬ ‫معرض تهدیدهای مادی و معنوی زیادی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫جنگ‪ ،‬تحریم و‪ ...‬از جمله مس��ائلی است که کشور در‬ ‫دوره های گوناگون با انها دس��ت وپنجه نرم کرده است‪.‬‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬یکی از پرتنش ترین س��ال ها برای صنعتگران‬ ‫به ش��مار می رود و هرچند تحریم ها در ابتدای این دهه‬ ‫برای مدت کوتاهی کاهش یافت اما با فشارهای بیشتر‬ ‫دوباره از مرداد ‪ ۹۷‬دوباره اجرایی شد‪.‬‬ ‫چنین مشکل مش��ترک و همه گیری به طور معمول‬ ‫عزم ه��ا را جزم می کند تا با اراده ای ملی از دوره بحران‬ ‫به س�لامت عبور کنیم‪ .‬داخلی س��ازی قطعات با همت‬ ‫صنعتگران و همراه��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و زیرمجموعه ه��ای ای��ن وزارتخانه از جمله س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) با جدیت در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ .‬این روزها چهاردهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم یدکی و مجموعه های خودرو‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه بین الملل��ی تهران در حال‬ ‫برگزاری اس��ت و فعاالن حوزه قطعه به نمایش اخرین‬ ‫دس��تاوردهای خ��ود به ویژه در روند سیاس��ت تعمیق‬ ‫ساخت داخل پرداخته اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این نمایش��گاه با حض��ور معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئی��س هیات عامل ایدرو‬ ‫گشایش یافت و تا سه شنبه ‪ ۲۱‬ابان دایر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه نهضت ساخت داخل‬ ‫یک��ی از اخب��ار داغ ای��ن روزهای صنع��ت خودرو و‬ ‫واحده��ای قطعه س��ازی تعری��ف میزه��ای تخصصی‬ ‫س��اخت داخل است که از ش��دت وابستگی ها به خارج‬ ‫ک��م کند‪ .‬ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمدباق��ر عالی‪،‬‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران در این نمایش��گاه گفت‪ :‬امس��ال ارزش قرارداد‬ ‫قطعات داخلی س��ازی ش��ده خودرو ‪ ۱۲۰‬میلیون یورو‬ ‫است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬پیرو‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب باید با رصد‬ ‫دقیق مس��ائل واحده��ای مش��کل دار و اقدام‬ ‫مقتضی‪ ،‬مانع تعطیلی انها شویم‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬رض��ا رحمانی در نشس��ت‬ ‫ش��ورای معاونان این وزارتخانه به فرمایش��ات‬ ‫اخی��ر رهب��ر معظم انق�لاب در ی��وم اهلل ‪۱۳‬‬ ‫اب��ان اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬ض��رورت دارد در‬ ‫تصمیم گیری ه��ا ب��رای هر ی��ک از واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی کش��ور‪ ،‬مصالح نظام در نظر‬ ‫گرفته ش��ود و همه عوامل موثر در این حوزه‪،‬‬ ‫خود را در قبال کشور مسئول بدانند‪.‬‬ ‫رحمانی تاکیدکرد‪ :‬همه مدیران س��تادی و‬ ‫اس��تانی وزارتخانه باید در این زمینه در سطح‬ ‫کش��ور پیشگام باشند و پیش از اینکه واحدی‬ ‫دچار مش��کل حاد ش��ود م��وارد را پیگیری و‬ ‫موانع را تا حد ممکن رفع کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ادامه‬ ‫با اش��اره ب��ه نشس��ت پیش روی کمیس��یون‬ ‫مش��ترک همکاری های ایران و ازبکس��تان در‬ ‫‪ 20‬اذر سال جاری گفت‪ :‬در همین بازه زمانی‬ ‫براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی ایران در تاش��کند برگ��زار خواهد‬ ‫شد که انتظار می رود واحدهای حاضر در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬ارائه تولیدات باکیفیت را در دستور‬ ‫کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مراودات تجاری و اقتصادی‬ ‫با کش��ورهای اطراف ایران از جمله ازبکستان‪،‬‬ ‫باید روی همه زمینه ها و ظرفیت های همکاری‬ ‫مشترک کار شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اشاره به س��ال رونق تولید و برنامه های عملیاتی مورد‬ ‫تاکید رهبر معظم انقالب در راستای نهضت بومی سازی‬ ‫گفت‪ :‬قرار بود میز س��وم نهضت داخلی سازی در تبریز‬ ‫با ایین پایانی نمایش��گاه ربع رش��یدی در تبریز برگزار‬ ‫شود که با وقوع زلزله شهرستان میانه به زمان دیگری‬ ‫موکول شده است‪.‬‬ ‫داخلی سازی قطعات با همت صنعتگران و همراهی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و زیرمجموعه های این وزارتخانه از جمله س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) با جدیت در حال پیگیری‬ ‫است‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫راهبرد نهضت داخلی سازی رسیدن به ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫در پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ای��درو با بیان اینک��ه این برنامه‬ ‫کالن دارای پروژه های اجرایی گوناگونی است و به دقت‬ ‫و جدی��ت در حال اجرا و پیگیری اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر خودرو در ‪ ۸‬حوزه دیگر صنعت هم این برنامه‬ ‫وجود دارد و تالش می ش��ود گام به گام با بهم رس��انی‬ ‫قابلیت ه��ا و توانمندی ه��ای صنای��ع فناورانه و صنایع‬ ‫نیازمح��ور فرایند گس��ترش داخلی س��ازی ب��ه نتیجه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫به گفت��ه عال��ی‪ ،‬بهم رس��انی های متقاب��ل واحدهای‬ ‫صنعتی و ش��رکت های فناور در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از سوی مرکز ساخت داخل پیگیری و تبدیل‬ ‫به قرارداد می شود و امید می رود پس از تکمیل ساخت‬ ‫این قطعات و نصب شدن روی محصوالت داخلی شاهد‬ ‫کاهش نرخ خودرو باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایدرو در گفت وگو با خبرنگاران با‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫به نظر می رس��د با برنامه ریزی که برای بومی س��ازی‬ ‫محص��والت انجام ش��ده باید تا چند ماه اینده ش��اهد‬ ‫تح��والت و تغییرات��ی در بازار خ��ودرو به لحاظ تیراژ و‬ ‫محصوالت جدید باشیم‪.‬‬ ‫اگ��ر این امر مهم محقق ش��ود بار دیگ��ر اتفاق های‬ ‫ده��ه ‪ ۷۰‬و اراده ملی برای بومی س��ازی قطعات پیکان‬ ‫و نیز س��اخت موتور بومی خودرو و بسیاری دیگر تکرار‬ ‫می شود‪ .‬حال باید منتظر یک کارنامه درخشان دیگری‬ ‫در صنعت خودرو بود‪.‬‬ ‫گسترش همکاری ها برای تولید و صادرات‬ ‫نحوه گسترش همکاری های مش��ترک حوزه بازرگانی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در نشست هم اندیشی مشترکی با حضور قائم مقام‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور بازرگان��ی و جمعی از‬ ‫معاونان و مدیران این س��ازمان‪ ،‬مع��اون وزیر رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و جمعی از‬ ‫معاونان و مدیران این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در این نشست مشترک که در سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران برگزار ش��د‪ ،‬طرفین بر‬ ‫طراحی س��ازکارهای جدید به منظور تحرک بخشی و رفع موانع‬ ‫و چالش های پیش روی گس��ترش برنامه های بازرگانی در سطح‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫در جریان این نشس��ت‪ ،‬مدیرعامل و معاونان س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران به تش��ریح ماموریت ها‪،‬‬ ‫وظایف و اقدام های این س��ازمان در حوزه تامین زیرساخت های‬ ‫صنعت��ی و برنامه ه��ای حمایت��ی صنای��ع کوچک و متوس��ط‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ام��ور بازرگانی‬ ‫نیز در این نشس��ت اظهارکرد‪ :‬گس��ترش ارائ��ه خدمات تجاری‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون صنعتی به منظور حمایت و پش��تیبانی‬ ‫از صنایع و رونق صادرات صنعتی‪ ،‬از جمله سیاس��ت های کالن‬ ‫کشور است که باید با سرعت مورد پیگیری واقع شود‪.‬‬ ‫حس��ین مدرس خیابان��ی افزود‪ :‬ب��ا توجه به زیرس��اخت های‬ ‫مناس��بی ک��ه هم اکنون در ش��هرک های صنعتی وج��ود دارد‪،‬‬ ‫گس��ترش خدم��ات و برنامه ه��ای تج��اری در این ش��هرک ها‬ ‫ض��روری اس��ت ت��ا تولید کنن��دگان بتوانن��د خدم��ات تجاری‬ ‫الزم را ب��رای ف��روش و ص��ادرات محص��والت تولی��دی خ��ود‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی ب��ا س��هولت بیش��تری دریاف��ت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی از راه ان��دازی مراک��ز نمایش��گاهی و فروش��گاهی ب��رای‬ ‫تولید کنن��دگان در ش��هرک های صنعت��ی‪ ،‬به عن��وان یک��ی از‬ ‫برنامه های گسترش خدمات تجاری در شهرک های صنعتی یاد‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬خدمات تجاری در قالب بازاریابی‪ ،‬برندس��ازی‪،‬‬ ‫تامین مواد اولیه با سهولت بیشتر‪ ،‬ارائه خدمات بانکی و بیمه ای‬ ‫و راه اندازی مراکز فروش��گاهی و نمایش��گاهی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی قابل ارائه خواهد بود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ام��ور بازرگانی با‬ ‫بی��ان اینکه انچه در ادغام تجارت با صنعت فراموش ش��ده بود‪،‬‬ ‫این اس��ت که اگر تولید شکل گیرد‪ ،‬باید همپای ان تجارت هم‬ ‫رونق داشته باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه حدود ‪۵۰‬درصد‬ ‫ش��اغالن بخش صنعت‪ ،‬در بخش های صنفی تولیدی و خدماتی‬ ‫مس��تقر هستند که عدد قابل توجهی به لحاظ سرانه ایجاد شغل‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬می توانن��د حلقه اتصال بی��ن صنایع بزرگ و‬ ‫متوسط به شمار روند‪.‬‬ ‫مدرس خیابان��ی همچنین با اش��اره به اینکه س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در گذش��ته اقدام هایی را‬ ‫برای ایجاد ش��هرک های صنف��ی انجام داده ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حدود ‪۲۵‬درصد واحدهای صنفی در کش��ور را واحدهای صنفی‬ ‫تولیدی تش��کیل می دهند‪ ،‬به نحوی ک��ه هم اکنون حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار واح��د صنفی تولیدی وجود دارد ک��ه عمده انها در حوزه‬ ‫پوشاک‪ ،‬چرم‪ ،‬کیف و کفش و مبلمان در حال فعالیت هستند و‬ ‫ظرفیت صادراتی هم دارند‪ .‬بر این اساس الزم است میز صادرات‬ ‫نیز در سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت و پشتیبانی از‬ ‫انها به موازات فعالیت های انجام شده در سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان بر اج��رای مفاد تفاهمنامه همکاری مش��ترک‬ ‫س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران با س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران که در خرداد امسال به امضا رسیده‬ ‫بود‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬به منظ��ور توانمند س��ازی و افزای��ش ت��وان‬ ‫رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط برای حضور در عرصه های‬ ‫بین المللی با اس��تفاده از هم افزایی و به اش��تراک گذاری منابع و‬ ‫ظرفیت ه��ا‪ ،‬تفاهمنامه همکاری بین س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ارائه الگو و پیاده س��ازی برنامه ارزیابی امادگی برای صادرات‬ ‫(‪ )ERA‬صنای��ع کوچک و متوس��ط‪ ،‬کمک ب��ه تدوین مدل و‬ ‫پیاده س��ازی رتبه بندی ‪SME‬ها‪ ،‬ارتقای ت��وان رقابت پذیری و‬ ‫توانمند سازی صنایع کوچک و متوسط با استفاده بهینه از منابع‬ ‫و ظرفیت های طرفین و تقویت انها‪ ،‬همکاری برای فعال س��ازی‬ ‫ظرفیت ه��ای بالق��وه ‪SME‬ها از طریق شناس��ایی و حمایت از‬ ‫واحده��ای خوش اتی��ه و اولوی��ت دادن به واحده��ای صنعتی‬ ‫برای ارائه خدمت به زلزله زدگان اذربایجان شرقی‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو اعالم امادگی کرد‬ ‫پس از وقوع زلزله ‪ ۵.۹‬ریش��تری به مرکزیت شهرستان میانه در استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬به دستور‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو‪ ،‬با اع�لام وضعیت ویژه در حالت‬ ‫اماده ب��اش ق��رار گرفت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت خدمات پس‬ ‫از ف��روش ایران خ��ودرو‪ ،‬این مجموعه در س��اعت های اولیه پس از وقوع‬ ‫زلزله ضمن هماهنگی با س��تاد بحران و پلیس راهور‪ ،‬به حالت اماده باش‬ ‫درامد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬شرکت امدادخودرو ایران که به طور شبانه روزی اماده‬ ‫ارائه خدمات به مشتریان است با افزایش ناوگان امدادی و اعزام اکیپ های‬ ‫خودروبر و جرثقیل‪ ،‬به اس��تان یادش��ده و برخی اس��تان های همجوار در‬ ‫حال��ت اماده باش ویژه قرار گرفت تا خودروهای اس��یب دیده در زلزله را‪،‬‬ ‫در مح��ل تعمیر یا در صورت نیاز ب��ه نمایندگی های منطقه حمل کند و‬ ‫خدمات الزم در این زمینه انجام ش��ود‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬قطعات و لوازم‬ ‫یدکی مورد نیاز نمایندگی های ش��بکه خدم��ات پس از فروش در منطقه‬ ‫ش��مال غرب کش��ور‪ ،‬تامین و به منطقه ارسال شده و این مراکز خدماتی‬ ‫درحال حاضر امادگی کاملی برای ارائه خدمات ویژه و فوری‪ ،‬به هموطنانی‬ ‫که خودروشان در این زلزله اسیب دیده است را دارند‪ .‬شرکت ایران خودرو‬ ‫ضمن همدردی با هموطنان زلزله زده‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ش��رکت ایساکو با توجه‬ ‫به وس��عت زلزله و اس��یب به خودروها در شهرس��تان های میانه و سراب‪،‬‬ ‫ت��ا اطالع ثانوی و در راس��تای انج��ام مس��ئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬در‬ ‫اماده باش خواهد بود و تمهیدات الزم برای ارائه خدمات اندیش��یده شده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد‪ :‬در صورت اصالح نشدن‬ ‫نقائص‪ ،‬کاس��تی ها و ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو‪ ،‬ضمن وارد شدن خسارت های‬ ‫تعیین کنن��ده‪ ،‬فرص��ت کار عمیق و دقیق از مجلس س��لب خواهد گرفت‪ .‬محمدرضا نجفی‬ ‫در گفت وگو با خبرخودرو درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهارکرد‪ :‬طرح ساماندهی‬ ‫صنعت خودرو بدون جامعیت و پوشش متناسب و کافی بر اجزای مهم صنعت خودرو کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری از ابعاد و ذی نفعان صنعت خودرو در طرح س��اماندهی صنعت خودرو دیده‬ ‫دانش بنیان و اس��تارت اپ ها برای ارائه محص��والت دانش بنیان‬ ‫و خدمات فنی مهندس��ی صادراتی‪ ،‬از جمل��ه اهداف اصلی این‬ ‫تفاهمنامه همکاری است‪.‬‬ ‫طرفی��ن ای��ن تفاهمنامه همچنین متعهد ش��دند نس��بت به‬ ‫اطالع رسانی مستمر به واحدهای صنعتی از اخرین دستاوردها و‬ ‫فناوری های نوین و اشنا سازی انها با تجربه رقیبان و فرصت های‬ ‫موجود در بازارهای هدف با برگزاری س��مینارها و همایش های‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬همکاری در ام��وزش واحده��ای صنعتی کوچک و‬ ‫متوسط به منظور تولید کاالهای صادرات محور و توسعه بازارهای‬ ‫بین المللی با اس��تفاده از توان اموزشی‪ ،‬تجربی و علمی استادان‬ ‫داخل��ی و خارجی‪ ،‬برندهای برتر و صاحب نظران عرصه تولید و‬ ‫تجارت برای انتقال دانش و تجربه های موثر در توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬توس��عه و تثبیت حضور کااله��ای ایرانی در بازارهای‬ ‫فعل��ی خارجی‪ ،‬شناس��ایی و نفوذ در بازاره��ای جدید صادراتی‬ ‫و تعمی��ق روابط تجاری برای صادر کنن��دگان صنایع کوچک و‬ ‫متوسط و پیگیری لوایح و قوانین پیشنهادی در راستای تسهیل‬ ‫صادرات صنایع کوچک و متوسط از مراجع ذی ربط اقدام کنند‪.‬‬ ‫ایج��اد ات��اق فک��ر و دع��وت از صاحب نظ��ران و متخصصان‬ ‫بخش ه��ای دولتی و خصوص��ی‪ ،‬تدوین الیح��ه قانونی حمایت‬ ‫از ش��رکت های مدیریت ص��ادرات و تدوین مدل پایدار و فراگیر‬ ‫در پرداخت یارانه ه��ای حمایتی در حوزه ه��ای گوناگون مانند‬ ‫نمایش��گاه ها‪ ،‬رویدادها‪ ،‬اموزش و‪ ...‬از دیگر محورهای همکاری‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران در این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪۲‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫به واحدهای تولیدی‬ ‫در دو ماه گذش��ته ‪۲‬هزار میلیارد ریال تسهیالت در قالب‬ ‫طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی استان زنجان پرداخت‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬ناصر فغفوری‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫در راس��تای اجرای سیاست های دولت به منظور رونق تولید‬ ‫و ایجاد اش��تغال‪ ،‬پس از ابالغ طرح رونق تولید از اواخر مرداد‬ ‫ماه ‪۲‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت ب��ه ‪ ۳۴‬واحد تولیدی در‬ ‫استان پرداخت شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پس از ابالغ طرح‬ ‫رونق تولید از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۱۲۰‬واحد برای‬ ‫س��رمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام در س��ایت‬ ‫بهین یاب ثبت نام کردند که پس از بررس��ی های انجام ش��ده‬ ‫صنعت خودرو چگونه ساماندهی شود؟‬ ‫نش��ده اند و طرحی که جامعیت و کفایت ندارد چگونه می تواند این صنعت را س��امان دهد؟‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬طرحی می تواند صنعت خودرو را س��اماندهی کند که تمام جوانب و ذی نفعان متکثر‬ ‫این صنعت را در نظامی متوازن و عادالنه دیده باشد‪ ،‬طرح ساماندهی صنعت خودرو کشور‬ ‫فاقد این جامعیت اس��ت و از پیش‪ ،‬شکس��ت خورده اس��ت‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬ماده ‪ ۲‬این طرح ادامه روند پر خطا و انحرافی‬ ‫‪ ۱۰۲‬واح��د نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی باالی ‪۶۰‬درصد‬ ‫به بانک هاب عامل معرفی ش��دند‪ .‬فغفوری یاداور ش��د‪۶۸ :‬‬ ‫واح��د و طرح تولیدی نیز هم اکنون در مرحله تکمیل پرونده‬ ‫و بررسی بانکی قرار دارند که پیش بینی می شود تا پایان دی‬ ‫تسهیالت این واحدها نیز پرداخت شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای مستقر در مناطق کمتر برخوردار‬ ‫می توانند برای تامین س��رمایه در گردش از محل تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قان��ون بودجه س��ال ‪ ۹۷‬از تس��هیالت ‪۱۲‬درصدی بهره مند‬ ‫شوند که به این منظور می توانند در سایت بهین یاب ثبت نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از ماموریت مهم خصوصی س��ازی درس��ت در صنعت خودرو کش��ور است؛ ماده ‪ ۲‬این طرح‬ ‫دولت را مکلف به واگذاری باقیمانده س��هام خود در خودروس��ازی ها می کند درصورتی که‬ ‫این مسئله‪ ،‬یک نشانی اشتباه و خالف حقوق ملت و دولت است‪.‬‬ ‫نجفی گفت‪ :‬امیدواریم فرصت اعمال اصالحات الزم در این طرح را داشته باشیم‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت این طرح فرصت یک کار عمیق و دقیق را از مجلس ش��ورای اس�لامی گرفته و‬ ‫زمینه بروز اشکاالت دیگر خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بنگاه های بزرگ‬ ‫معدنی جایگزین‬ ‫سرمایه گذاران خارجی‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫بزرگ ترین نمایشگاه‬ ‫جواهرات و مواد معدنی‬ ‫جهان به روایت تصویر‬ ‫قانون یکسان بودن حقوق دولتی باید تغییر کند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اماده شنیدن حرف معدنی ها‬ ‫رض��ا علی��زاده‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ضمن دفاع از‬ ‫نح��وه محاس��به حقوق‬ ‫دولت��ی ب��رای م��واد‬ ‫معدنی‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫از م��واد معدنی همچون مس و طال خاک خارج‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به کنسانتره تبدیل می شود و عیار ان‬ ‫رضا علیزاده‪ :‬اگر نحوه محاس��به حقوق دولتی درس��ت نباش��د‬ ‫و ب��ه جزئیات ان ایراد بگیرن��د معدنکاران می توانند به وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه کنند تا این مهم بازبینی ش��ود‬ ‫اما اگر در کلیات محاس��به‪ ،‬نظری دارند باید ان را به کمیسیون‬ ‫صنایع مجلس شورای اسالمی اعالم کنند‬ ‫را باال می برند س��پس تبدیل به محصول نهایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این فرایند درصد عیار کنسانتره را‬ ‫لح��اظ ک��رده و حق��وق دولت��ی را محاس��به‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع ماده معدن��ی خالص را منظ��ور کرده‬ ‫و روی ان حق��وق دولت��ی اعم��ال می ش��ود‪ .‬او‬ ‫ب��رای نمونه گفت‪ :‬فرض کنی��د ‪ ۱۰۰۰‬تن ماده‬ ‫کنس��انتره به ش��کل خام داری��م و عیار ان ‪۱۰‬‬ ‫درصد اس��ت ک��ه چیزی ح��دود ‪ ۱۰۰‬تن ماده‬ ‫خالص از ان خارج می ش��ود‪ .‬این موضوع را مبنا‬ ‫قرار می دهند و محاسبه می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اش��اره به اینکه حقوق دولتی‬ ‫روی اصول محاسبه شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه محاسبات حقوق دولتی روی روال‬ ‫اس��ت و تا کنون هی��چ مش��کلی در این زمینه‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم ورزقان و خاروان��ا در مجلس در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چقدر حقوق دولتی‬ ‫در راس��تای منافع معدنکاران اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای حقوق دولتی فرمولی موردنظر اس��ت که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ان را محاس��به‬ ‫می کند و کاری را انج��ام می دهد که بیت المال‬ ‫پایمال نش��ود و در ح��ق تولیدکننده و معدنکار‬ ‫با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد‬ ‫درخشش شرکت «نفیس نخ» به عنوان واحد نمونه‬ ‫استاندارد استان قزوین برای چندمین سال متوالی‬ ‫لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه استاندارد استان قزوین به مهندس اهنگریان‪،‬‬ ‫مدیر عامل شرکت «نفیس نخ» اهدا شد‬ ‫در ایین گرامیداش��ت روز جهانی اس��تاندارد در اس��تان قزوین و با حضور نیره‬ ‫پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و جمع کثیری از مسئوالن استانی‬ ‫و تولید کنندگان و صنعتگران‪ ،‬ش��رکت «نفیس نخ» برای چندمین س��ال متوالی‬ ‫به عنوان واحد نمونه استاندارد استان قزوین خوش درخشید و لوح تقدیر و تندیس‬ ‫واحد نمونه استاندارد به مهندس اهنگریان مدیرعامل این شرکت اهدا شد‪.‬‬ ‫شرکت «نفیس نخ» نامی اشنا در صنعت نساجی است که با تولیدات به روز و‬ ‫باکیفیت‪ ،‬به نگین این عرصه در کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در شرایطی که صنعت نس��اجی کشور با بحران ها و چالش های جدی روبه رو‬ ‫ش��ده است و این مشکالت بس��یاری از واحدهای صنعتی فعال در این حوزه را‬ ‫س نخ با دارا بودن تیم مدیریتی کاردان و‬ ‫به ورطه تعطیلی کشانده‪ ،‬شرکت نفی ‬ ‫متخصص و در راس انها مهندس اهنگریان همچنان در قل ه موفقیت ایس��تاده‬ ‫و با اجرای طرح های توس��عه ای و ابتکار در تولیدات از افتخارات صنعت اس��تان‬ ‫قزوین است‪.‬‬ ‫مهندس اهنگریان در حاش��یه ایین تجلیل از واحدهای نمونه اس��تاندارد در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ش��رکت نفیس نخ در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬با بهره گیری‬ ‫از فن��اوری روز و با هدف تولید انواع نخ فیالمنت پلی اس��تر فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توجه به کیفیت باالی محصوالت از بدو تاس��یس این شرکت مورد‬ ‫توجه بوده و همین مهم سبب شده محصوالت شرکت نفیس نخ عالوه بر تامین‬ ‫نیاز مشتریان داخلی به کشورهای اسیایی و اروپایی هم صادر شود‪.‬‬ ‫مهندس اهنگریان خاطر نش��ان کرد‪ :‬توس��عه بازارهای صادرات��ی همواره در‬ ‫دس��تور کار این شرکت قرار داشته و خوش��بختانه با اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫و تولید محصوالت جدید در این حوزه موفق عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت نفیس نخ در ادامه گفت‪ :‬این شرکت با بهره گیری از فناوری‬ ‫روز و نیروهای کاردان‪ ،‬متخصص و سختکوش‪ ،‬موفق به تولید محصوالتی مانند‬ ‫نخ انتی باکتریال و نخ های کندسوز که در هواپیماها و قطارها استفاده می شوند‪،‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رشد و پیشرفت در هر مجموعه ای حاصل کار گروهی‪ ،‬تالش و‬ ‫صداقت تمامی کارکنان ان اس��ت و موفقیت های حاصل شده در این شرکت نیز‬ ‫حاصل کارگروهی همه کارکنان و متخصصانی است که با تالش های شبانه روزی‬ ‫سبب کسب موفقیت های شرکت نفیس نخ شده اند‪.‬‬ ‫مهندس اهنگریان در پایان ضمن تشکر از مسئوالن برگزاری همایش تجلیل‬ ‫از واحدهای نمونه اس��تاندارد اس��تان قزوین اظهارکرد‪ :‬در شرایط کنونی توجه‬ ‫بیشتر به افزایش کمی و کیفی تولیدات در راستای رونق اقتصادی کشور و حفظ‬ ‫و افزایش اشتغال از مهم ترین اهداف تولید کنندگان است و از مساعدت های همه‬ ‫مسئوالن استان در راستای تحقق این اهداف مهم سپاسگزاریم‪.‬‬ ‫نیز اجحاف نشود‪.‬‬ ‫علی��زاده در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه اگر‬ ‫معدن��کاری ب��ه نحوه و می��زان حق��وق دولتی‬ ‫اعتراض داش��ته باشد‪ ،‬به کجا باید مراجعه کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر نحوه محاس��به حقوق دولتی درس��ت‬ ‫نباش��د و معدنکاران به جزئیات ان ایراد بگیرند‬ ‫می توانن��د ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫مراجعه کنند تا بازبینی ش��ود اما اگر در کلیات‬ ‫محاس��به‪ ،‬نظری دارن��د به کمیس��یون صنایع‬ ‫مجلس شورای اسالمی بفرستند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در انجا کار کارشناسی می کنیم و‬ ‫در نهای��ت اگر ببینم نیاز به اصالح قانون دارد با‬ ‫وزارتخانه در مورد ان صحبت می کنیم و س��عی‬ ‫می شود از حقوق معدنکاران دفاع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبای�د از کنس�انتره حق�وق دولت�ی‬ ‫گرفت‬ ‫محمدحس��ن صفاریان‪،‬‬ ‫کارشناس و مشاور یک‬ ‫ش��رکت معدنی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه در زمینه حقوق‬ ‫دولت��ی مش��کل قانونی‬ ‫وج��ود دارد ب��ه ای��ن‬ ‫مس��ئله ن��گاه انتقادی‬ ‫داشت و به‬ ‫گفت‪ :‬کانی سنگی که داخل‬ ‫زمین اس��ت جزو انف��ال بوده و وقت��ی از زمین‬ ‫خارج می شود به ان حقوق دولتی تعلق می گیرد‬ ‫و دولت هم باید ان را دریافت کند اما دولت این‬ ‫حقوق را به کنس��انتره می بن��دد‪ ،‬درصورتی که‬ ‫مرحله کنسانتره و پرعیار کردن یک ماده معدنی‬ ‫دیگر جزو انفال نیست‪.‬‬ ‫این مشاور معدنی درباره یکسان بودن دریافت‬ ‫حقوق دولتی از تمام معادن س��نگ اهن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از تمام معادن سنگ اهن به طور یکنواخت‬ ‫و ب��ه یک نرخ حق��وق دولتی گرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫لزوم تعامل‬ ‫معدنکاران با‬ ‫محیط زیست‬ ‫درصورت��ی که نرخ تمام ش��ده م��واد معدنی از‬ ‫همه مع��ادن با یکدیگر متفاوت اس��ت و حقوق‬ ‫دولتی هر معدنی باید متناسب با ان و نرخ تمام‬ ‫شده اش محاسبه شود‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به نق��ش مثبت س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬به تازگی نظام‬ ‫مهندس��ی معدن در این زمینه جلس��ه هایی را‬ ‫برگ��زار کرده که بر اس��اس ان به موفقیت هایی‬ ‫ه��م رس��یده و امیدواریم دراین��ده نزدیک این‬ ‫اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫صفاریان در ادامه با گله از افزایش نرخ حقوق‬ ‫دولتی در هر س��ال گفت‪ :‬می��زان حقوق دولتی‬ ‫برای س��نگ اه��ن بر مبنای نرخ فروش اس��ت‪.‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۳‬درصد حقوق دولتی اخذ می شد‬ ‫و در س��ال جاری این رقم به ‪ ۷‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬درصورتی که در قانون تعیین شده است‬ ‫هر ‪ ۳‬س��ال یک بار باید حق��وق دولتی دریافت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬به طور مش��خص این مهم در‬ ‫قان��ون معادن امده ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت هر ‪ ۳‬س��ال یک بار باید حق��وق دولتی‬ ‫را افزای��ش ده��د اما متاس��فانه چنین چیزی را‬ ‫نمی بینیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معدن ب��ا گل��ه از اینکه با‬ ‫چنین مس��ائلی برنامه ریزی م��ا به هم می خورد‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬وقتی حقوق دولتی را یکباره اضافه‬ ‫می کنند‪ ،‬دچار مشکل می شویم زیرا دفاتر سال‬ ‫مالی گذش��ته را بسته ایم و سود و زیان ان سال‬ ‫را محاس��به کرده ایم اما ب��ه طور ناگهانی پس از‬ ‫‪ ۶‬ماه به ما اعالم می کنند که برای سال گذشته‬ ‫باید حقوق دولتی بیشتری پرداخت کنید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ب��ه این ترتیب حقوق دولتی در‬ ‫بخ��ش معدن دچار مش��کل اس��ت و امیدواریم‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫رضا اقتدار‬ ‫مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست کشور‬ ‫باید توج��ه کنیم که هر جایی نمی توان معدن‬ ‫ایجاد کرد زیرا پیامدهای زیست محیطی‪ ،‬انسانی‬ ‫و طبیع��ی بس��یاری دارد‪ .‬اگر ب��رای ان منطقه‬ ‫کاربری تعریف نکرده باش��یم و با محیط زیس��ت‬ ‫انج��ا هماهنگ نباش��یم‪ ،‬هر طور ک��ه معادن را‬ ‫کنت��رل کنیم‪ ،‬باز هم فعالیتی که انجام می دهیم‬ ‫باع��ث تخریب محیط زیس��ت و چش��م انداز ان‬ ‫منطق��ه می ش��ود‪ .‬بای��د بدانیم تعامل س��ازنده‬ ‫محیط زیس��ت و توس��عه‪ ،‬اجتناب ناپذیر اس��ت‬ ‫ام��ا متاس��فانه به م��وارد زیادی می توان اش��اره‬ ‫ک��رد ک��ه ما به ان بی توجه هس��تیم؛ برای نمونه‬ ‫در ج��اده ه��راز (از محدوده گردن��ک تا امل) که‬ ‫یک منطقه گردش��گری اس��ت‪ ،‬ش��اهد فعالیت‬ ‫معادن ش��ن و ماسه هستیم‪ .‬در این مسیر ان قدر‬ ‫گردوغبار ناش��ی از فعالیت معادن دیده می شود‬ ‫که دیگر چش��م اندازی برای منطقه نمی ماند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬پس��اب ناشی از واحدهای ماسه شویی وارد‬ ‫رودخانه هراز شده‪ ،‬غلظت اب باال رفته و اکسیژن‪،‬‬ ‫کم ش��ده که این موضوع به زندگی گونه ای ماهی‬ ‫ضربه زده اس��ت‪ .‬در رودخانه حفاظت شده هراز‪،‬‬ ‫منطق��ه ای وجود دارد ک��ه در انجا گونه ای ماهی‬ ‫خال قرمز زیست می کند اما با وجود فعالیت های‬ ‫معدن��ی از گردن��ک به پایین‪ ،‬دیگ��ر این ماهی را‬ ‫نمی بینی��م‪ .‬م��ردم محل��ی ه��م از فعالیت های‬ ‫معدن��ی و مزاحمت های ان گله دارند‪ .‬معدنکاران‬ ‫می گوین��د ب��ا ضواب��ط زیس��ت محیطی همراه‬ ‫هس��تند اما چون گاهی نزدیک باغ ها و روس��تاها‬ ‫فعالیت می کنن��د‪ ،‬اعتراض های زیادی ش��نیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ه هر ح��ال مناطق حفاظت ش��ده و‬ ‫پارک ه��ای ملی برای محافظت از محیط زیس��ت‬ ‫قوانین س��ختی دارند و مقاب��ل متخلفان معدنی‬ ‫می ایستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منیر حضوری‪ :‬یکس��ان اخذ ک��ردن حقوق‬ ‫دولتی از تمام معدنکاران‪ ،‬تغییر ان در هر س��ال‬ ‫و تعلق گرفتن گاه و بیگاه ان به کنسانتره و مواد‬ ‫فراوری ش��ده معدنی از موضوع هایی اس��ت که‬ ‫مورد انتقاد بس��یاری از معدنکاران است‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬کارشناس��ان ب��اور دارند که از هر معدن‪،‬‬ ‫حقوق دولتی مربوط به خودش باید اخذ ش��ود‬ ‫و روش حاضر که این حقوق به طور یکس��ان از‬ ‫همه گرفته می ش��ود باید تغییر کند‪ .‬همچنین‬ ‫باید تعریف مش��خصی از خام فروشی ارائه شود‬ ‫تا از موادی که فراوری می ش��وند حقوق دولتی‬ ‫دریافت نشود‪.‬‬ ‫اس��تدالل می ش��ود ک��ه ام��کان دارد در یک‬ ‫منطقه یک ماده معدنی استخراج شود اما حقوق‬ ‫دولت��ی مربوط متفاوت باش��د؛ به ای��ن ترتیب‬ ‫انتظار م��ی رود این موضوع از طرف مس��ئوالن‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬به باور کارشناس��ان باید‬ ‫چارچوبی در زمینه ش��یوه اخ��ذ حقوق دولتی‬ ‫معادن مش��خص شود و س��ازمان های مربوط از‬ ‫جمل��ه نظام مهندس��ی‪ ،‬ش��ورای عالی معادن و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این زمینه‬ ‫چاره اندیش��ی کنند‪.‬‬ ‫در ب��اره اینکه اخذ‬ ‫حق��وق دولتی یکس��ان عادالنه اس��ت یا خیر با‬ ‫کارشناسان معدن گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫نقدی بر یک عارضه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات‬ ‫بازار با قوانین‬ ‫ساده صادرات‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫بنگاه های بزرگ معدنی جایگزین سرمایه گذاران خارجی‬ ‫س�ارا اصغری ‪ :‬سازمان ایمیدرو به عنوان یک سازمان پیش رو‬ ‫در ح��وزه مع��دن و صنایع معدنی و فعالیت ه��ای مربوط به این‬ ‫بخ��ش مهم در کش��ور‪ ،‬برنامه ریزی کرده تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬حدود‬ ‫‪ ۱۶‬میلیارد دالر در این حوز ه س��رمایه گذاری کند‪ .‬این س��ازمان‬ ‫با پش��توانه بخش دولتی قصد دارد زمینه همکاری بیشتر بخش‬ ‫خصوصی در بخش های معدن و صنایع معدنی را فراهم اورد‪ .‬این‬ ‫مطلب را خداداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معدن و صنایع معدنی (ایمیدرو) در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ تهیه کنس��انتره و گندله‪« ،‬کارگروه س��نگ‬ ‫اهن» را در س��ازمان ایمیدرو تشکیل داده ایم‪ .‬از زمانی که این‬ ‫کارگروه تشکیل شده بخشی از نیاز فوالدسازان در زمینه تامین‬ ‫کنسانتره و گندله در حال تامین است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگیری از خام فروشی‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری های ایمیدرو‬ ‫غریب پور همچنین درباره سرمایه گذاری های سازمان ایمیدرو‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬یکی از برنامه های اصلی س��ازمان ایمیدرو در زمینه‬ ‫اکتشاف اس��ت‪ ،‬چراکه هر اندازه اکتش��اف انجام می شود ذخایر‬ ‫معدنی جدید کشف می ش��ود که سرمایه گذاری های جدید برای‬ ‫استخراج و فراوری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی عنوان کرد‪ :‬امس��ال حدود ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��رای ح��وزه معدن و صنای��ع معدنی از س��وی بخش خصوصی‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۶‬میلی��ارد دالر در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫سرمایه گذاری در نظر گرفته شده و در این راستا برای سال جاری‬ ‫بیش از ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر طرح در دس��ت بهره برداری قرار داشته‬ ‫و تا اکنون ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر طرح به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫غریب پور در پاس��خ به این پرسش که هم اکنون سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در زمینه معدن و صنایع معدنی چگونه است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫بدون شک شرایط تحریم ها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫بی تاثیر نیس��ت اما کنسرس��یوم های بزرگی از سوی شرکت های‬ ‫بزرگ و فعال در کش��ور تشکیل شده تا در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی س��رمایه گذاری کنند؛ بنابراین این کنسرس��یوم ها جای‬ ‫خالی نبود سرمایه گذاران خارجی را به خوبی پر کرده اند‪.‬‬ ‫با حضور ش��رکت های بزرگی مانند ش��رکت ملی صنایع مس‪،‬‬ ‫گل گهر‪ ،‬چادرملو و فوالد مبارکه و ظرفیت های مناس��بی که این‬ ‫ش��رکت ها در بخش مع��دن و صنایع از انها برخوردار هس��تند‪،‬‬ ‫می توان سرمایه گذاری های مناسبی انجام داد و برنامه ریزی شده‬ ‫س��ود بنگاه های بزرگ معدنی در اختیار توس��عه معدن و صنایع‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫طبیعی اس��ت‪ ،‬ه��ر ان��دازه محدودیت در‬ ‫بازار کمتر باش��د به همان ان��دازه بازار برای‬ ‫تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده و به دنبال ان‬ ‫خری��د و فروش و همچنین ص��ادرات روان تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫هم اکنون ش��اهد روان تر ش��دن بازار فوالد‬ ‫در کش��ور هس��تیم که بیشتر نش��ات گرفته‬ ‫از روان تر ش��دن بخش��نامه های دولتی است‬ ‫چراکه در ابتدای س��ال ش��اهد بخشنامه های‬ ‫گوناگونی بودیم‪.‬‬ ‫برای نمونه تا پیش از این باید تولیدکنندگان‬ ‫بخش��ی از تولی��دات خود را در ب��ورس کاال‬ ‫عرض��ه می کردند و پس از ان امکان صادرات‬ ‫داشتند‪ ،‬این در حالی بود که بیشتر شرکت ها‬ ‫عرض��ه چندان��ی در ب��ورس کاال نداش��تند‬ ‫ام��ا دچ��ار محدودیت های��ی برای ص��ادرات‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫هرچن��د در ان زم��ان مخالفت های��ی در‬ ‫براب��ر ای��ن بخش��نامه ها انج��ام می ش��د و و‬ ‫تولیدکنندگان اعتقاد داشتند این بخشنامه ها‬ ‫کارشناسی شده نیستند‪.‬‬ ‫ام��ا در نیمه دوم س��ال ش��اهد هس��تیم‬ ‫که در گام نخس��ت بخش��نامه ها کمتر شده‬ ‫و ازس��وی دیگر ب��ا انعطاف بیش��تری همراه‬ ‫ش��ده اند که این بخش��نامه های جدید دست‬ ‫تم��ام تولیدکنندگان را تا حدی باز گذاش��ته‬ ‫که ب��ا مخالف��ت گ��روه خاصی نی��ز روبه رو‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫هم اکنون بازار به ثبات الزم خود رس��یده و‬ ‫تولید فوالد در کش��ور مازاد است و اگر قصد‬ ‫داش��ته باش��یم جایگاه جهانی خود را حفظ‬ ‫کنی��م یا ارتق��ا دهیم‪ ،‬باید بی��ش از پیش به‬ ‫س��مت صادرات گام برداریم و در این راس��تا‬ ‫بای��د محدودیت ها برداش��ته ش��ده و بس��تر‬ ‫مناسب برای صادرات نیز هموار شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور‪ :‬کنسرس��یوم های بزرگی از س��وی شرکت های بزرگ و فعال در‬ ‫کشور تشکیل شده تا در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین‬ ‫این کنسرسیوم ها جای خالی نبود سرمایه گذاران خارجی را به خوبی پر کرده اند‬ ‫معدنی قرار گیرد؛ بنابراین کمبود سرمایه گذاری خارجی با وجود‬ ‫بنگاه های بزرگ داخلی‪ ،‬جبران می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرسش که برای سرمایه گذاری‬ ‫زیرس��اخت ها س��ازمان ایمیدرو چه برنامه هایی را در دست اقدام‬ ‫دارید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از برنامه های س��ازمان توسعه ای ایمیدرو‬ ‫س��رمایه گذاری برای ایجاد زیرس��اخت ها اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫یک��ی از ای��ن برنامه ها ایجاد زیرس��اخت جاده س��نگان به تربت‬ ‫بوده که به طور مش��ارکتی از سوی س��ازمان ایمیدرو و وزارت راه‬ ‫و شهرسازی انجام شده است‪ .‬برای ساخت راه اهن سنگان به بافق‬ ‫به طول ‪ ۸۰۰‬کیلومتر نیز در مرحله جذب منابع مالی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه ای��ا در ایج��اد زیرس��اخت ها از بخش خصوص��ی نیز کمک‬ ‫می گیری��د یا خیر‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬ما ظرفیت بخ��ش دولتی را در‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫بزرگ ترین نمایشگاه جواهرات و مواد معدنی جهان به روایت تصویر‬ ‫نمایش��گاه جواهرات و مواد معدنی توس��ان‪ ،‬هر سال در اوایل زمستان و‬ ‫در چندین نقطه از ش��هر توسان در ایالت اریزونای امریکا برگزار می شود‪.‬‬ ‫امکان بازدید عموم‪ ،‬از بیش��تر بخش های این نمایشگاه وجود دارد و برای‬ ‫بخش ه��ای تجاری وی��ژه‪ ،‬دارندگان مجوز تجاری ثبت ن��ام می کنند‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه یکی از بزرگ ترین رویداده��ا در جهان و بزرگ ترین نوع ان در‬ ‫امریکاس��ت‪ .‬س��نگ های جواهر کمیاب‪ ،‬تکه ای سنگ کوارتز که به بزرگی‬ ‫یک انس��ان است و مجموعه ای از س��نگ های امیتیست‪ ،‬از برجسته ترین‬ ‫دیدنی های ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫این رویداد ‪ ۲‬هفته در س��ال را به خود اختصاص می دهد‪ .‬این عکس ها‬ ‫که در س��ال جاری در وب سایت کوارتز منتشر شده‪ ،‬نمایشگاه جواهرات و‬ ‫مواد معدنی توسان را به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫ترجمه و تنظیم‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫اختیار بخش خصوصی قرار داده ایم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬جاده سنگان‬ ‫به طول ‪ ۱۵۵‬کیلومتر با مش��ارکت دولت و سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی در منطقه س��نگان ایجاد شده اس��ت‪ .‬در زمینه ایجاد‬ ‫راه اهن س��نگان به بافق نیز ظرفیت همکاری با بخش خصوصی‬ ‫وجود دارد‪ .‬برای توسعه زیرساخت ها به بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد یورو‬ ‫نی��از داریم‪ .‬ایمیدور در این زمینه کار را اغاز کرده و برای احیای‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬اعتبار زیرساخت ها را تا ‪ ۳‬برابر افزایش داد ه است‪.‬‬ ‫البته اعتبارات دولتی ایمیدرو به ‪ ۴‬برابر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد کارگروه سنگ در ایمیدرو‬ ‫رئی��س هی��ات عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی (ایمیدرو) در پاس��خ به این پرس��ش که برای‬ ‫رفع کمبود کنس��انتره و گندله مورد نیاز واحدهای فوالدسازی‬ ‫چه برنامه هایی در دس��ت اقدام دارید‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و همچنین مش��ارکت‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه ب��رای حمایت از واحده��ای فوالدی و برای پیش��گیری از‬ ‫خام فروشی سنگ اهن از معادن کوچک مقیاس چه برنامه هایی‬ ‫داری��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از راهکارهای��ی ک��ه برای پیش��گیری از‬ ‫خام فروشی در برنامه های خود داریم‪ ،‬خرید تضمینی محصوالت‬ ‫از مع��ادن اس��ت که به نوب��ه خود منجر به فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچک مقیاس نیز می ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬ب��رای این معادن‬ ‫زیرس��اخت های مورد نیاز انها را ایج��اد خواهیم کرد‪ .‬در زمینه‬ ‫فراوری به انها نیز کم��ک می کنیم و در زمینه خرید تضمینی‬ ‫نیز قیمت گذاری ان به طور شفاف انجام می شود‪.‬‬ ‫غریب پور همچنین در پاس��خ به این پرسش که تفاهمنامه ای‬ ‫به درخواس��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر تش��کیل‬ ‫ش��ورای حل اختالف ویژه برای رف��ع اختالفات حقوقی و مالی‬ ‫واحدهای تولیدی در راس��تای تس��هیل امور و رونق فعالیت ها‬ ‫به ویژه رف��ع دغدغه های حقوقی واحده��ای تولیدی و موافقت‬ ‫رئیس قوه قضاییه امضا ش��د را چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این شورا حل اختالف بسیار موثر خواهد بود؛ از این رو هم‬ ‫از ق��وه قضاییه و ه��م از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قدردان‬ ‫هستیم که می تواند به رونق بخش معدن و صنایع معدنی کمک‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره بیم��ه فعالیت های معدن��ی نیز عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬بخش معدن و صنایع معدن��ی نیاز به منابع مالی دارد که‬ ‫صن��دوق بیمه فعالیت های معدنی قادر ب��ه تامین برخی از این‬ ‫منابع خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری برای منیزیم‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین درباره سرمایه گذاری در‬ ‫زمینه منیزیم عنوان کرد‪ :‬هم اکنون با هدف فراوری شورابه های‬ ‫قم‪ ،‬ب��ا کمک بخش خصوصی یک واح��د تولید منیزیم تعریف‬ ‫ش��ده است‪ .‬بخش خصوصی باید روی کمبودهایی که در کشور‬ ‫وجود دارد بیشتر سرمایه گذاری کند‪ .‬ما نیز از سرمایه گذاران در‬ ‫این زمینه ها حمایت و از این طرح ها استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫برپایی مهم ترین رویداد‬ ‫سرمایه گذاری کشور‬ ‫با حضور ویژه معدنی ها‬ ‫مسبب ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان فرار‬ ‫مالیاتی کیست؟‬ ‫بندرچابهار‬ ‫در حال تبدیل شدن به‬ ‫قطب تجارت منطقه‬ ‫فهرست کاالهای وارداتی ممنوع به ‪ ۱۶۵۰‬قلم رسید‬ ‫‹ ‹فعاالن اقتصادی چه می گویند؟‬ ‫براس��اس قانون به کار بس��تن هرگون��ه ممنوعیت برای‬ ‫دولت و سیاست گذاران اقتصادی بدون مشورت با فعاالن بخش خصوصی‬ ‫که بازیگران اصلی اقتصادی هستند‪ ،‬فهرست ممنوعیت ها را تهیه می کنند‬ ‫که برخالف هدف اصلی یعنی همان حمایت از تولید داخلی‪ ،‬دستاورد دارد‬ ‫ص��ادرات و واردات کااله��ا ( به ج��ز چن��د کاالی خ��اص‬ ‫مانند اس��لحه‪ ،‬مش��روبات الکی و‪ )...‬ممنوع است و دولت‬ ‫فقط با قراردادن تعرف��ه می تواند محدودیت هایی را ایجاد‬ ‫کند‪ .‬موضوعی که در ماه های گذش��ته بارها فعاالن بخش‬ ‫خصوصی بر ان تاکید داش��ته اند ام��ا برخالف نظر فعاالن‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬مسئوالن دولتی از سال گذشته سیاست‬ ‫ممنوعی��ت واردات کاالها را کلید زده ان��د و هر از چندی‬ ‫کااله��ای جدیدی را به این فهرس��ت اضافه می کنند؛ این‬ ‫فهرست ابتدا ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال بود و حاال به ‪ ۱۶۵۰‬قلم کاال‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬در ادامه اظهارنظر برخی فعاالن اقتصادی‬ ‫را می خوانید‪.‬‬ ‫مس�عود خوانس�اری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬دول��ت فقط برای حمای��ت از تولید و نه‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬می تواند از ابزار تعرف ه که ان هم باید‏متعادل‬ ‫باش��د‪ ،‬اس��تفاده کند و سیاس��ت ممنوعیت و محدودیت‬ ‫در واردات و ص��ادرات تخلف اس��ت‪ .‬در مق��ررات صادرات‬ ‫و واردات‪ ،‬موضوع��ی به نام «ممنوعیت» نداریم‪ ،‬براس��اس‬ ‫ای��ن قانون غیر از چند کاال همچون اس��لحه‪ ،‬مواد مخدر‪،‬‬ ‫مش��روبات الکل��ی و چن��د کاالی دیگر‪ ،‬درب��اره هر انچه‬ ‫قرار اس��ت برای وارداتش محدودیتی ایجاد شود باید این‬ ‫محدودیت با تعیین تعرفه باشد‪.‬‬ ‫حس�ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مق�ام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع�دن و تج�ارت در ام�ور بازرگان�ی‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت براس��اس مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران س��ه قوه‪ ،‬مکلف شده نسبت به ممنوعیت‬ ‫گروه کاالهای «اقالم غیرضروری» و «دارای توان س��اخت‬ ‫داخل» اق��دام کن��د‪ .‬درحال حاضر حج��م واردات کاالها‬ ‫به وی��ژه در بخ��ش مصرف��ی کاهش چش��مگیری یافته و‬ ‫بخش های تولیدی کش��ور ب��ا یک توان مضاعف نس��بت‬ ‫ب��ه افزای��ش ظرفیت تولیدی خ��ود اق��دام می کنند تا در‬ ‫مس��یر قطع وابس��تگی به واردات حرکت کنند و همزمان‬ ‫کیفیت محصوالت شان را ارتقا دهند‪ .‬به گفته وی فهرست‬ ‫ممنوعیت های وارداتی برای کمک به تولید داخل بیش��تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در این میان بین برخی معتقدند دولت و سیاست گذاران‬ ‫اقتص��ادی بدون مش��ورت با فعاالن بخ��ش خصوصی که‬ ‫بازیگران اصلی اقتصادی هس��تند‪ ،‬فهرست ممنوعیت ها را‬ ‫تهیه می کنند که برخالف هدف اصلی یعنی همان حمایت‬ ‫از تولید داخلی‪ ،‬دستاورد دارد‪ .‬واردات کاال به کشور از این‬ ‫پس معطوف به دو گروه نخست واردات کاالهای ضروری و‬ ‫راهبردی مربوط به سفره مردم و دوم قطعات‪ ،‬مواد اولیه و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود؛ بنابراین‬ ‫خارج از این دو گروه واردات کاال نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫محمدرضا زهره وندی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان�ی تهران‪ :‬درب��اره برخی کااله��ای ممنوعه‪ ،‬حد‬ ‫تولید ما به اندازه ای نیس��ت که بتوانیم پاسخگوی تقاضای‬ ‫داخلی باشیم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در این فهرست‪ ،‬مواد اولیه ای‬ ‫مشاهده می کنیم که برای تولید برخی اقالم داخلی به کار‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫و کشف نرخ‬ ‫پایه محصوالت‬ ‫صادراتی‬ ‫م��ی رود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اقالم بس��یاری درب��اره تولیدات‬ ‫لبنی (مانند مایه پنیر) که در داخل وجود ندارد یا بس��یار‬ ‫محدود است‪ ،‬ممنوع شده است‪ .‬سال گذشته واردات همه‬ ‫ای��ن کاالها ازاد بود‪ ،‬به گونه ای ک��ه اصال توجهی به تولید‬ ‫داخل نمی ش��د‪ ،‬اکنون هم با ممنوعیت بسیاری از کاالها‪،‬‬ ‫به صورتی دیگر به تولیدکننده های داخلی ضربه می زنیم‪.‬‬ ‫علیرض�ا مناقب�ی‪ ،‬رئیس مجم�ع عال�ی واردات‪:‬‬ ‫ممنوعیت واردات هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کش��ور‬ ‫به دنبال ندارد‪ .‬اگر نگاه واقع بینانه داش��ته باش��یم‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهیم ش��د در گذشته نیز با این ممنوعیت های وارداتی‬ ‫نتیجه خوبی حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬باید بپذیریم اقتصاد با‬ ‫محدودیت پیش نم��ی رود‪ .‬برخی می گویند یکی از دالیل‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬صرفه جویی ارزی و جلوگیری از خروج‬ ‫ارز از کشور است؛ باید در پاسخ به انها گفت‪ :‬با ممنوعیت‬ ‫واردات‪ ،‬ارز به گون��ه دیگری از کش��ور خارج می ش��ود که‬ ‫متاس��فانه غیررس��می و غیرقانونی خواهد بود که در این‬ ‫صورت نه تنها فقط ارز خارج می شود‪ ،‬بلکه حقوق دولت و‬ ‫مردم هر دو باهم نیز پایمال خواهد شد‪ .‬ممنوعیت ترجمه‬ ‫درستی از مدیریت واردات نیست و نباید برداشت شخصی‬ ‫از ان داش��ته باش��یم که برای مدیریت واردات باید راه ان‬ ‫را بس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬عالوه بر اهمیت تامین مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز تولی��د که اتفاقا گاه کاالی نهایی نیز ش��ناخته‬ ‫می ش��وند‪ ،‬تولیدکنندگان نیاز به رقابت با کاالی با کیفیت‬ ‫دارند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬صنعت غذای ایران در فضای رقابتی‬ ‫س��الم با کاالهای وارداتی مشابه توانسته اکنون خود را به‬ ‫جایگاهی برساند که هم داخل کشور و هم خارج از کشور‬ ‫شناخته شده باش��د درحالی که می بینیم برخی صنایع با‬ ‫ممنوعیت واردات هم نتوانس��ته اند رش��د انچنانی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عب�اس ارگ�ون‪ ،‬عض�و هی�ات نماین�دگان ات�اق‬ ‫بازرگانی ایران‪ :‬ممنوعیت واردات برخی کاال «بی توجهی‬ ‫به حقوق مصرف کنندگان» اس��ت چراک��ه انها ذائقه هایی‬ ‫گوناگونی دارند و باید به نیازهای انها پاس��خ داده ش��ود‪.‬‬ ‫ایج��اد انحصار نیز پیامد بعدی این رویکرد اس��ت که این‬ ‫انحصار را در خودرو تجربه و نتیجه ان را مشاهده کرده ایم؛‬ ‫انحصار خودرو موجب کاهش کیفیت و افزایش نرخ ش��ده‬ ‫است‪ .‬اجرای این مصوبه هم در سال های پیش رو‪ ،‬می تواند‬ ‫تجرب��ه خودرو را در س��ایر کاالهای مصرف��ی و مصرفی با‬ ‫دوام تکرار کند‪ .‬صنعت با این محدودیت ها رش��د نمی کند‬ ‫و پس��رفت خواهد داش��ت چراکه در جهان‪ ،‬بهبود زندگی‬ ‫مردم در س��ایه رقابت شکل می گیرد و باعث می شود رفاه‬ ‫جوامع ارتقا پیدا کند‪ .‬ضمن اینکه در سایه رقابت است که‬ ‫کیفیت ایجاد می ش��ود‪ .‬حمایت از تولید داخل این نیست‬ ‫ک��ه راه کاالهای خارجی را س��د کنیم؛ حمایت از صنعت‪،‬‬ ‫فراهم کردن ش��رایط برای تولی��دات با کیفیت و صادراتی‬ ‫است‪ .‬کاالی با کیفیت نه تنها به نیاز داخل پاسخ می دهد‪،‬‬ ‫بلکه راه خود را به بازارهای صادراتی هم پیدا می کند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت دفتر توس��عه ص��ادرات محصوالت‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی در همای��ش ش��ناخت بازار‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬با تاکید بر نقش و اهمیت تس��هیل‬ ‫ت توس��عه‬ ‫تج��ارت ب��ا افغانس��تان گف��ت‪ :‬اولوی ‬ ‫بازارهای صادراتی س��ازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫تمرکز بر ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه به ع�لاوه چین و‬ ‫هند است که با توجه به شرایط خاص افغانستان‪،‬‬ ‫تمرک��ز روی کااله��ای با ارزش افزوده بیش��تر و‬ ‫حضور سازمان دهی ش��ده در افغانستان از طریق‬ ‫ایجاد ش��رکت های مدیریت ص��ادرات و مطالعه‬ ‫دقیق بازار محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬میرابوطالب بدری‪ ،‬در این نشس��ت که با‬ ‫حضور تاجران و بازرگانان ایرانی و افغانستانی‪ ،‬با‬ ‫تمرکز بر صادرات محصوالت شوینده‪ ،‬ارایشی و‬ ‫بهداش��تی در محل سالن همایش میالد سازمان‬ ‫توس��عه تجارت برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تکیه بر‬ ‫صادرات کااله��ای با ارزش افزوده ب��اال‪ ،‬به عنوان‬ ‫یادداشت‬ ‫ان گونه ک��ه در قانون امده‪ ،‬ممنوعیت و محدودیت در‬ ‫تجارت‪ ،‬ممنوع اس��ت اما بی توجه به این قانون‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫بسیاری برای واردات و گاه صادرات برخی کاالها به کشور‬ ‫به کار گرفته می ش��ود؛ یعنی بازی ممنوع در ممنوعی که‬ ‫توان و اندیشه را نیز در اقتصاد ممنوع می کند!‬ ‫داس��تان از جایی شروع شد که مشکالت ارزی شدیدی‬ ‫بر اقتصاد تحمیل و با تصمیم های نواورانه و ناگهانی باعث‬ ‫خروج میلیاردها تومان ارز از کش��ور شد‪ .‬اواخر خرداد ‪۹۷‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تهیه فهرس��تی مشتمل‬ ‫بر ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال‪ ،‬ممنوعه های وارداتی به کش��ور را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬در واقع پیش از این برای ورود برخی کاالها عوارض و‬ ‫تعرفه باال وضع کرده بودند‪ ،‬این بار با هدف حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل و جلوگیری از خروج ارز از کش��ور‪ ،‬واردات بیش از‬ ‫ه��زار قلم کاال را ممنوع کردند و این گونه بود که به همان‬ ‫اندازه که راه برای تولیدکنندگان هموارتر شد‪ ،‬قاچاقچیان‬ ‫و سودجویان نیز از اب گل الود ماهی گرفته و می گیرند‪.‬‬ ‫دول��ت در حال��ی از ه��دف صرفه جوی��ی ارزی به دنبال‬ ‫محدودی��ت واردات کاالهای غیرضروری و دارای مش��ابه‬ ‫داخلی می گوید که به گفته کارشناسان نگاهی به فهرست‬ ‫ممنوعه ها نش��ان می دهد حجم واردات کاالهای ممنوعه‬ ‫کمتر از ‪۱۰‬درصد کل واردات در س��ال ‪ ۹۶‬بوده؛ بنابراین‬ ‫سهم باالیی در صرفه جویی ارزی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال ای��ن رویه اجرا و فهرس��ت ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال‬ ‫به طور مستمر بیشتر شد تا جایی که در حال حاضر واردات‬ ‫‪۱۶۵۰‬قلم کاال به کش��ور ممنوع است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که از همان ابتدا نیز صاحب نظران و فعاالن اقتصادی تاکید‬ ‫داشته و دارند که این رویکرد تجاری باید اصالح شود‪.‬‬ ‫در حالی به تازگی خبر افزایش فهرست کاالهای ممنوعه‬ ‫منتش��ر ش��د که چندی پیش رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در چهلمین نشس��ت کارگروه تنظیم بازار‬ ‫اعالم کرده بود که سیاس��ت ممنوعیت یا ازاد سازی کامل‬ ‫واردات یا صادرات هیچ کاالی دیگری در دستور کار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار ندارد و این مهم متناس��ب با‬ ‫تامین نیازهای کشور با اجرای مقطعی عوارض روی اقالم‬ ‫وارداتی یا صادراتی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬دو روز پیش قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ل حاضر ‪ ۱۶۵۰‬قلم کاال‬ ‫و تجارت با تاکید ب��ر اینکه درحا ‬ ‫ممنوعیت ورود به کش��ور دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬موقعیت و جهش‬ ‫خوبی برای رونق و شکوفایی تولید در کشور ایجاد شده و‬ ‫بدون ش��ک فهرست ممنوعیت واردات کاالها افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬امروز بهترین فرصت برای بخش تولید کشور‬ ‫است که به لحاظ کمی و کیفی با بیشترین جهش ممکن‬ ‫روبه رو شود چون در شرایط فعلی واردات به سبب نرخ ارز‬ ‫توجیه پذیری کمتری داشته و در ضمن ‪ ۱۶۵۰‬قلم کاال با‬ ‫ممنوعیت واردات روبه رو شده است‪.‬‬ ‫داغ ممنوعه ها‬ ‫‪7‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫محمدرضا زهره وندی‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫عباس ارگون‬ ‫افغانستان‪ ،‬هدف ویژه صادراتی‬ ‫اولویت و یکی از مهم ترین وظایف دفتر توس��عه‬ ‫ص��ادرات محصوالت صنعت��ی و معدنی در حال‬ ‫تهیه و تکمیل اس��ت‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫ش��رکت های بزرگ صادراتی یا کنسرس��یوم های‬ ‫صادرات��ی و ش��رکت های مدیریت ص��ادرات نیز‬ ‫به منظ��ور تحقق اهداف صادراتی در دس��تور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫او حج��م تج��ارت با کش��ور دوس��ت و برادر‬ ‫افغانس��تان را به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای‬ ‫صادراتی کش��ور‪ ،‬پایین تر از حد انتظار دانست و‬ ‫ضمن ارائه امار صادرات برخی اقالم شیمیایی به‬ ‫افغانستان بیان کرد‪ :‬با توجه به امار کلی واردات‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬صادرات ایران به افغانس��تان ناچیز‬ ‫بوده و باید روی تنوع و کیفیت کاالهای ایرانی و‬ ‫حضور همه جانبه در بازار افغانستان تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬فع��االن اقتص��ادی‬ ‫حاض��ر در نشس��ت با ط��رح مش��کالت و موانع‬ ‫پیش��رو در موض��وع ص��ادرات به افغانس��تان از‬ ‫بورس کاال بس��تری است که نرخ کاالها در‬ ‫ان براس��اس عرضه و تقاضا کشف می شود و‬ ‫این موض��وع از جنبه های گوناگون به اقتصاد‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬گاهی به ج��ای نظارت برخی‬ ‫نهادها بر بازار شاهد برخی دخالت ها در روند‬ ‫نرخ گذاری ها هستیم که همین موضوع منشا‬ ‫برخی مشکالت می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذشته در کشف نرخ کاالها‬ ‫و در حوزه داخلی از س��ازکار بورس کاال بهره‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬اما می توان به منظور کشف نرخ‬ ‫پایه محص��والت صادراتی هم از بورس کمک‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته به دنبال نوس��ان های ارزی‬ ‫مش��کالتی در ح��وزه قیمت گ��ذاری کاالها‬ ‫به وج��ود ام��د که به م��رور با تاکی��د فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬واقعیت ه��ای اقتصادی از س��وی‬ ‫تصمیم گی��ران پذیرفت��ه ش��د که ب��ا بهره از‬ ‫ب��ورس کاال و نق��ش موث��ر ان‪ ،‬مش��کالت‬ ‫برطرف و رضایتمندی فعاالن صنعت حاصل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ورس کاال کارکرد موثری در کش��ف نرخ‬ ‫محص��والت در بازار داخل��ی دارد و عالوه بر‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬رین��گ صادراتی بورس کاال نیز‬ ‫می توان��د به ن��رخ پایه محص��والت صادراتی‬ ‫کمک کند که این موضوع از گذشته در حال‬ ‫بررسی بوده و امیدواریم به طور جدی اجرایی‬ ‫و ص��ادرات ان��واع کااله��ا از این مس��یر اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در پاس��خ ب��ه اینک��ه ای��ا می ت��وان ب��ه‬ ‫تاثیرگ��ذاری بر نرخ منطقه ای کاالهای ایرانی‬ ‫ب��ا ص��ادرات از طری��ق ب��ورس کاال امیدوار‬ ‫ب��ود‪ ،‬بای��د گف��ت ک��ه در صورت اس��تقبال‬ ‫تولیدکنندگان و رش��د حجم تجارت از تاالر‬ ‫بورس کاال می توان ب��ر قیمت های منطقه ای‬ ‫کاالهای��ی ک��ه در انه��ا مزی��ت داری��م‪ ،‬اثر‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫به ه��ر حال‪ ،‬بای��د راهکاری برای توس��عه‬ ‫نقش بورس کاال در اقتصاد کش��ور ارائه کرد‬ ‫و ب��رای این مهم‪ ،‬باید عرض��ه و تقاضا حرف‬ ‫نخس��ت را در تعیی��ن نرخ کااله��ا در بورس‬ ‫بزن��د و ب��ه عبارتی اگ��ر دخال��ت‪ ،‬جایگزین‬ ‫وظیف��ه نظارت��ی برخ��ی نهادها نش��ود‪ ،‬راه‬ ‫را ب��رای توس��عه ب��ورس کاال در اقتص��اد باز‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫رویک��رد فرسایش��ی و قدیمی مب��ادی خروجی‪،‬‬ ‫ص��ادرات کاالی بی کیفی��ت‪ ،‬کمب��ود امکان��ات‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬نب��ود زیر س��اخت پولی ب��رای نقل‬ ‫و انتق��ال ارز و ض��رورت تس��هیل در مق��ررات‬ ‫ص��ادرات به عن��وان مهم ترین این مش��کالت یاد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬راهکارهای کوتاه مدت توس��عه‬ ‫صادرات کاالهای غیرنفتی به کش��ور افغانستان‬ ‫ش��امل ایج��اد مرک��ز و دفتر مدیری��ت صادرات‬ ‫تولیدات و خدمات ایران در کش��ور افغانس��تان‪،‬‬ ‫ایج��اد هلدینگ های تخصصی صادراتی از صنایع‬ ‫و تولی��دات گوناگون صادرات مح��ور ایران‪ ،‬ایجاد‬ ‫مرک��ز س��اماندهی خری��داردان کاال و خدم��ات‬ ‫در ایران‪ ،‬ایجاد ش��رایط فروش اقس��اطی و چند‬ ‫مرحله ای به افغان ها با مشارکت صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران و جذب نمایندگی‪ ،‬عاملیت فروش‬ ‫و همچنی��ن س��رمایه گذار افغ��ان در بخش های‬ ‫گوناگون تولید و صادرات مطرح شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مسبب ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کیست؟‬ ‫دیپلماسی تجاری با‬ ‫همسایگان‪ ،‬دیپلماسی‬ ‫اشکار برای اعتمادسازی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دیدار‬ ‫ب��ا رئی��س و اعضای هی��ات گروه دوس��تی‬ ‫پارلمانی ایران و پاکس��تان گفت‪ :‬ما به روابط‬ ‫برادرانه خود با پاکس��تان به عنوان یک رابطه‬ ‫استراتژیک و عمیق نگاه می کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی افزود‪ :‬دو کش��ور در همه‬ ‫محاف��ل بین الملل��ی و عرصه ه��ای گوناگون‬ ‫هم��واره پش��تیبان یکدیگ��ر بودن��د و دارای‬ ‫اقتصاد مکمل اش��تراک های دینی و فرهنگی‬ ‫گسترده ای نیز هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید براساس منافع مشترک‬ ‫و در راس��تای گس��ترش روابط دو کش��ور و‬ ‫همچنین توسعه ظرفیت هایی موجود گام های‬ ‫بهتری برداریم‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح ک��رد‪ :‬در س��فر اخیر به‬ ‫کش��ور پاکس��تان‪ ،‬در دی��داری که ب��ا اقای‬ ‫عمران خان‪ ،‬نخست وزیر این کشور انجام شد‪،‬‬ ‫بر اهمی��ت و ضرورت توس��عه روابط تجاری‬ ‫و اقتص��ادی دو ط��رف تاکی��د و به دنبال ان‬ ‫برنامه های پیش بینی ش��ده که به طور جدی‬ ‫در حال پیگیری اس��ت‪ .‬این مهم مورد تاکید‬ ‫رئیس جمهوری کش��ورمان ب��وده و همچنین‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب نیز بر لزوم گس��ترش‬ ‫روابط با کش��ور دوست و همس��ایه پاکستان‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬امروز‬ ‫این مالقات را فرصتی جدید برای گس��ترش‬ ‫رواب��ط می بینم‪ .‬تداوم ای��ن دیدار ها و به ثمر‬ ‫نشستن جزئیات توافق های دو کشور می تواند‬ ‫در روابط ایران و پاکس��تان تحوالت خوبی را‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به فع��ال بودن‬ ‫گروه دوس��تی پارلمانی دو کش��ور‪ ،‬امیدوارم‬ ‫ای��ن دیدار نیز بیش از پی��ش ثمربخش واقع‬ ‫ش��ود و بتواند به رفع موان��ع پیش روی و در‬ ‫توسعه روابط تجاری و گسترش همکاری های‬ ‫اقتصادی کمک کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مش��کالت بانک��ی از جمله‬ ‫مواردی اس��ت که برای گسترش همکاری ها‬ ‫بای��د رفع ان در دس��تور کار جدی دو طرف‬ ‫قرار گیرد‪.‬امیدوارم مذاکرات انجام شده برای‬ ‫تجارت ازاد بین دو کش��ور در ماه های اینده‬ ‫نهایی شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اضافه کرد‪:‬‬ ‫درباره گذرگاه های رسمی دو کشور توافق هایی‬ ‫انجام شده که باید تامین زیرساخت های الزم‬ ‫در مناطق یادشده تسریع شود‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برخی موانع تعرفه ای‬ ‫در روابط تج��اری دو طرف به ویژه از س��وی‬ ‫پاکس��تان گف��ت‪ :‬انتظار داری��م بازارچه های‬ ‫رس��می ایرانی نیز از طرف مقابل به رسمیت‬ ‫شناخته شود‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬ایران می توان��د کریدور‬ ‫انتقال کاال از پاکس��تان به کش��ورهای غرب‬ ‫اس��یا ی��ا کش��ورهای حاش��یه دری��ای خزر‬ ‫نیز باش��د و در ای��ن زمین��ه می توانیم برای‬ ‫همکاری ها برنامه ریزی کرده و اقدام های الزم‬ ‫را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫حوزه های وسیعی برای همکاری های مشترک‬ ‫تج��اری و صنعتی بین دو ط��رف وجود دارد‬ ‫که باید بس��تر های الزم تامین شود تا بخش‬ ‫خصوصی دو کش��ور بتوانن��د گام های اصلی‬ ‫و پای��دار توس��عه همکاری ه��ای اقتصادی را‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬یک��ی از ضروری��ات توس��عه‬ ‫همکاری ها‪ ،‬تامین تسهیالت الزم از سوی دو‬ ‫طرف برای بخ��ش خصوصی و همچنین رفع‬ ‫موانع پیشروی انهاست‪.‬‬ ‫افزایش تبادالت‬ ‫کانال های رسمی تجاری‬ ‫رئی��س گ��روه پارلمان��ی پاکس��تان و ایران‬ ‫نی��ز در دی��دار وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران با اش��اره مرز گس��ترده میان دو کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر می��زان تبادالت کانال های‬ ‫غیررسمی بسیار بیشتر از مبادالت رسمی بین‬ ‫دو طرف برقرار اس��ت که باید ب��رای حل این‬ ‫مشکل گام اساسی برداشته شود‪.‬‬ ‫نوی��د قم��ر تاکید ک��رد‪ :‬متاس��فانه تجارت‬ ‫غیررس��می از روابط اقتصادی دو کشور جلوتر‬ ‫افتاده و بای��د در این زمین��ه اقدام های عملی‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬موانع موجود به طور جدی‬ ‫از س��وی ما در ح��ال پیگیری اس��ت و تالش‬ ‫می کنیم هرچه سریع تر انها را برطرف کنیم و‬ ‫حجم مبادالت تجاری مش��ترک را به حد قابل‬ ‫قبولی برسانیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه اتاق بازرگانی‪ ۶ ،‬ه��زار کارت بازرگانی اجاره ای‬ ‫صادر کرده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اتاق بازرگانی مس��بب ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان فرار مالیاتی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در چند روز گذشته و با ابالغ بخشنامه‬ ‫جدی��د دادس��تانی کل درب��اره ممنوعی��ت واگ��ذاری‬ ‫کارت ه��ای بازرگانی به غی��ر و ورود کاال از این طریق‪،‬‬ ‫روند صدور کارت های بازرگانی و ش��یوه اعتبارسنجی‬ ‫دارندگان انها مورد توجه رس��انه ها و کارشناس��ان قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬به همی��ن منظ��ور برنامه مناظ��ره این هفته‬ ‫ب��ا حض��ور امین اله فره��ادی و س��یدمحمد جعفری‪،‬‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی به عن��وان مدافعان و موافقان‬ ‫روند فعلی صدور کارت ها و حمیدرضا س��یفی دبیرکل‬ ‫کان��ون عالی کارفرمایان ای��ران و حمیدرضا دهقانی نیا‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال به عنوان مخالفان‬ ‫روند فعلی صدور کارت های بازرگانی‪ ،‬به بحث و بررسی‬ ‫در این باره پرداخت‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹فره�ادی‪ :‬اتاق بازرگانی هیچ مس�ئولیتی‬ ‫در قبال فرار مالیاتی ندارد!‬ ‫کارت عضویت‬ ‫ویژه اتاق‬ ‫بازرگانی‬ ‫است اما کارت‬ ‫بازرگانی یک‬ ‫قانون مصوب‬ ‫مجلس است که‬ ‫برای هر کسی‬ ‫که می خواهد‬ ‫صادرات و‬ ‫واردات کاال‬ ‫انجام دهد‪،‬‬ ‫صادر می شود‬ ‫امین ال��ه فره��ادی‪ ،‬نماینده اتاق بازرگان��ی ایران در‬ ‫توضیحات اولیه خود و در دفاع از اتاق بازرگانی در این‬ ‫برنامه گفت‪ :‬کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه ازسوی‬ ‫اتاق ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وضعی��ت ب��ازار تحت تاثی��ر عوام��ل گوناگون��ی از‬ ‫جمل��ه سیاس��ت گذاری ها و تحریم قرار گرفته اس��ت‬ ‫و ب��ر همین اس��اس‪ ،‬برای کنت��رل وضعی��ت عده ای‬ ‫بای��د ان را بررس��ی کرده‪ ،‬س��پس به ات��اق بازرگانی‬ ‫ارج��اع دهن��د؛ پس ای��ن فرایند یک خ��ط در میان‪،‬‬ ‫بین ات��اق بازرگانی و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پایه گ��ذاری ش��ده و بای��د یکی پ��س از دیگری عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی درباره سختگیری های اتاق بازرگانی برای صدور‬ ‫کارت های هوش��مند افزود‪ :‬در بحث استعالم های الزم‬ ‫برای صدور کارت هوشمند‪ ،‬سامانه هایی وجود دارد که‬ ‫دیت��ا و بانک اطالعاتی ان بانک های اطالعاتی کش��ور‬ ‫هس��تند و ات��اق بازرگانی پس از طی فرایندی س��اده‬ ‫برای ص��دور کارت‪ ،‬س��ختگیری های الزم را نیز انجام‬ ‫می دهند؛ بنابراین اگر بعد از ان تخلفی ازسوی صاحبان‬ ‫کارت رخ دهد‪ ،‬پس از ارجاع به اتاق بازرگانی از س��وی‬ ‫کارگروه انضباط��ی اتاق‪ ،‬با متخلف برخورد می ش��ود؛‬ ‫بنابراین قاچاق های انجام ش��ده یا فرار مالیاتی‪ ،‬به دلیل‬ ‫وجود کارت های بازرگانی نیس��ت و اتاق بازرگانی هیچ‬ ‫مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹س�یفی‪ :‬فعالی�ت بخ�ش خصوصی ش�فاف‬ ‫است‬ ‫حمیدرضا س��یفی‪ ،‬دبیرکل کانون عالی انجمن های‬ ‫صنف��ی کارفرمای��ی که به عن��وان مخال��ف روند فعلی‬ ‫صدور کارت ه��ای بازرگانی و به عن��وان نماینده بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬در برنام��ه مناظ��ره حضور یافت��ه بود نیز‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای اینکه بخ��ش خصوصی بتوان��د به عنوان‬ ‫الگ��وی بخش دولتی عم��ل کرده و دول��ت نیز به ان‬ ‫تکیه کند‪ ،‬باید س��اختار های الزم وجود داش��ته باشد‬ ‫تا بتواند وضعیت موجود را فرماندهی کرده و الگوس��از‬ ‫باشد اما ش��رایط موجود به گونه ای است که پیامدهای‬ ‫مشکالت و اشتباه های دولت‪ ،‬دامنگیر بخش خصوصی‬ ‫می ش��ود‪ .‬س��یفی هم ادامه داد‪ :‬اتاق بازرگانی پارلمان‬ ‫بخش خصوصی نیست پس چرا اتاق تقصیرات خود در‬ ‫ص��دور کارت بازرگانی را قبول نمی کند؟ اتاق بازرگانی‬ ‫با این همه فساد رخ داده در کارت های بازرگانی ابروی‬ ‫بخش خصوصی را برده است‪.‬‬ ‫س��یفی به عنوان دبیر کانون عال��ی کارفرمایی ایران‬ ‫امین اله فرهادی‬ ‫حمیدرضا سیفی‬ ‫ات��اق بازرگانی باید ‪ ۱۳‬ش��رط را در فرایند اح��راز صالحیت برای‬ ‫صدور کارت بازرگانی لحاظ کند اما ‪ ۷‬ش��رط ان را به درس��تی انجام‬ ‫نمی دهد‪ .‬ضمن اینکه استعالم بسیاری از این موارد را با درخواست‬ ‫مکتوب و به طور سنتی انجام می دهد‬ ‫در ادام��ه عن��وان ک��رد‪ :‬ب��ا کارت بازرگان��ی می توان‬ ‫‪ ۲۱‬ه��زار میلی��ارد تومان می ت��وان خس��ارت زد‪ .‬ایا‬ ‫ای��ن کارت بازرگان��ی ب��ا گواهینام��ه قاب��ل مقایس��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫عالوه بر این واقعا باید پرس��ید اتاق بازرگانی قدر در‬ ‫راستای اهداف مورد تایید خود حرکت می کند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیس��ت؛‬ ‫به وی��ژه اینکه فعالیت بخش خصوصی و تولید کنندگان‬ ‫شفاف است و هیچ چیز پنهانی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹جعف�ری‪ :‬ت�ا زمانی ک�ه فضا رانتی باش�د‪،‬‬ ‫وضع همین خواهد بود!‬ ‫س��یدمحمد جعف��ری‪ ،‬دومی��ن نماین��ده حاضر از‬ ‫ات��اق بازرگان��ی با تایی��د رون��د فعلی‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ات��اق بازرگانی در مس��یر ش��فافیت گام برم��ی دارد و‬ ‫اف��رادی که در اتاق بازرگانی هس��تند‪ ،‬شناس��نامه دار‬ ‫ب��وده و همه با س��ابقه و خوش��نام هس��تند؛ بنابراین‬ ‫ات��اق بازرگانی همیش��ه براس��اس قانون عم��ل کرده‬ ‫و ای��ن بخش خصوصی اس��ت ک��ه باید ثب��ات ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کارت عضویت ویژه اتاق بازرگانی اس��ت‬ ‫ام��ا کارت بازرگان��ی یک قانون مصوب مجلس اس��ت‬ ‫ک��ه برای هر کس��ی که می خواهد ص��ادرات و واردات‬ ‫کاال را انج��ام دهد‪ ،‬صادر می ش��ود؛ پس اتاق بازرگانی‬ ‫براس��اس ضوابط درج شده در ماده ‪ ۱۰‬ایین نامه قانون‬ ‫واردات و صادرات‪ ،‬احراز صالحیت تاجر ابالغ ش��ده را‬ ‫بررس��ی کرده و موظف اس��ت کارت بازرگانی را صادر‬ ‫کن��د اما نظارت و کنترل این گونه افراد برای جلوگیری‬ ‫از قاچاق ه��ای ب��وده و وظیف��ه وزارت صنعت‪،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت اس��ت و ای��ن وزارتخان��ه ناظر ب��وده و باید‬ ‫تاییدیه نهایی را ارائ��ه و تمام مراحل را رصد و ردیابی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جعف��ری در ادام��ه توضیح��ات خود اف��زود‪ :‬محیط‬ ‫‹بخش خصوصی در شرایط تحریم‬ ‫نقشی تاریخی در کمک به اقتصاد کشور ایفا کرد‬ ‫وزیر امور اقتص��ادی و دارایی اظهار کرد‪ :‬بخش خصوصی در‬ ‫ش��رایط تحریم و محدودیت های ایجاد ش��ده در صادرات نفت‪،‬‬ ‫نقش تاریخی خود را در کمک به اقتصاد کشور ایفا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شادا‪ ،‬فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت وگوی‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی تاکید کرد‪ :‬با تالش همه افراد جامعه‪،‬‬ ‫به ویژه بخش خصوصی‪ ،‬ش��رایط اقتصاد کشور برخالف اهداف‬ ‫دش��من در اعمال تحریم ها بس��یار متفاوت بوده و به طور کامال‬ ‫محسوسی رو به بهبود است‪.‬‬ ‫رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر‬ ‫اینکه برنامه های دش��من برای اقتصاد کشور تا به اینجای کار‪،‬‬ ‫نقش بر اب ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نتیجه تالش بخش‬ ‫خصوصی کشور است که با شناسایی و ایجاد منافذ مناسب‪ ،‬به‬ ‫فعالیت های تولیدی و صادراتی خود ادامه داد و از نتایج اشکار‬ ‫ان هم رسیدن بازار ارز به تعادلی نسبی است به نحوی که امروز‬ ‫اعالم شده‪ ،‬تقاضا در بازار نیما از عرضه ارز کمتر است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬اگر به دلیل رفتارهای خصمانه دش��منان‪،‬‬ ‫صادرات نفت مش��کل پیدا کرد‪ ،‬بخ��ش خصوصی به خوبی ان‬ ‫را جب��ران و نقش تاریخی خود را ایفا کرد و در حقیقت به داد‬ ‫اقتصاد کشور رسید‪.‬‬ ‫دژپس��ند با تاکید بر اینکه به دالیل مش��کالت ایجاد شده از‬ ‫س��وی دشمنان‪ ،‬شرایط کنونی‪ ،‬نه مطلوب اما کامال قابل قبول‬ ‫است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬رشد ‪ ۱۷‬درصدی وزنی امار صادرات غیر نفتی‬ ‫‪ ۷‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬گواهی روشنی‬ ‫حمیدرضا دهقانی نیا‬ ‫بر این موضوع است‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد افزود‪ :‬درباره مقایسه قیمتی صادرات غیرنفتی در‬ ‫‪ ۷‬ماه امس��ال با مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬گرچه به ظاهر شاهد‬ ‫کاهش ‪۱۱‬درصدی هس��تیم اما اگر به بط��ن ارقام دقت کنیم‬ ‫متوجه می شویم‪ ،‬واقعیت امر کامال متفاوت است‪ ،‬زیرا ما از ‪۴‬ماه‬ ‫پایانی سال گذشته‪ ،‬بنا به درخواست صادرکنندگان‪ ،‬قیمت های‬ ‫پای��ه صادراتی را اصالح کرده و ان را به طور میانگین‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش دادیم‪.‬‬ ‫حال اگر نس��بت به همسان س��ازی مبانی ارزی اقدام کنیم‪،‬‬ ‫متوجه می ش��ویم در ‪ ۷‬ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬ارزش صادرات غیر نفتی‪ ،‬در واقع رش��دی ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫داشته است و این با لحاظ تنگناهای شدید ایجاد شده از سوی‬ ‫امریکا‪ ،‬روند بسیار مطلوبی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به امار جدید بانک جهانی درباره شاخص بهبود‬ ‫فضای کسب و کار و ارتقای یک رتبه ای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫باوجود ش��رایط ناش��ی از تحریم که هر دولتی را خواه ناخواه به‬ ‫اعمال محدودیت های گوناگون وا می دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با این وجود به‬ ‫پشتوانه و همراهی بخش خصوصی‪ ،‬شرایط اقتصادی کشور رو‬ ‫به بهبود است‪.‬‬ ‫من با توجه به امار های اقتصادی‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال اعالم‬ ‫می کنم اقتص��اد ایران ظرفیت جهش را دارد و برای اس��تفاده‬ ‫از این ظرفیت ه��ا‪ ،‬بخش خصوصی می تواند نقش تعیین کننده‬ ‫خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫کس��ب و ساختار ارزی کش��ور علت انحرافات است‪ ،‬نه‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬زیرا پس از ص��دور کارت های بازرگانی‬ ‫زمان��ی که می خواهد ص��ادرات انجام ش��ود و در بازار‬ ‫رسمی و غیررسمی فعالیت کند‪ ،‬اتاق نمی تواند نظارت‬ ‫کن��د‪ .‬اینکه چ��را اف��راد و بخش هایی که مس��ئولیت‬ ‫مس��تقیم دارن��د نه تنها نظ��ارت ندارند‪ ،‬بلک��ه اتاق را‬ ‫مس��ئول می دانن��د‪ ،‬به دلیل رانت و فضای غیرش��فاف‬ ‫است!‬ ‫‹ ‹دهقانی نیا‪ :‬صدور ‪۶‬هزار کارت اجا ره ای‬ ‫حمیدرضا دهقانی نیا‪ ،‬سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز کش��ور‪ ،‬ش��رایط موجود را ناشی از اقدام های‬ ‫اتاق بازرگانی دانس��ت و گفت‪ ۲۸ :‬هزار میلیارد تومان‬ ‫فرار مالیات��ی وجود دارد که همه و همه به دلیل صدور‬ ‫کارت ه��ای یکبار مصرف یا هم��ان کارت های اجاره ای‬ ‫بازرگانی اس��ت‪ .‬ایا به کس��ی که واجد شرایط داشتن‬ ‫شناسنامه نیست باید شناسنامه داد؟‬ ‫وی با بی��ان اینکه اتاق بازرگانی فق��ط ‪۶‬هزار کارت‬ ‫اجاره ای صادر کرده‪ ،‬افزود‪ :‬استعالم های انجام شده در‬ ‫اتاق بازرگانی وجود ندارد و رعایت نش��دن شرایط الزم‪،‬‬ ‫باعث بروز چنین مشکالتی می شود‪.‬‬ ‫در همین ب��اره باید این پرس��ش را از ات��اق بازرگانی‬ ‫بپرس��یم که ایا برای اس��تعالم کارت پایان خدمت یا‬ ‫برای م��درک تحصیلی از اموزش و پرورش اس��تعالم‬ ‫سیس��تمی انجام می شود؟ به طور قطع این طور نیست‬ ‫ام��ا اگر ایین نام��ه به لحظه و به درس��تی اجرا و تبادل‬ ‫اطالعات با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ود‪،‬‬ ‫شاهد چنین مشکالتی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهادی‪ :‬کارت بازرگانی مثل گواهینامه‬ ‫رانندگی است‬ ‫فره��ادی در ادامه صحبت های خود اظهارکرد‪ :‬ما در‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬س��امانه کارت هوش��مند داریم که تمام‬ ‫فرایندهای ان شفاف است‪.‬‬ ‫اگ��ر ب��ازرگان و تاج��ری تخلف��ی انج��ام می دهد‪،‬‬ ‫مس��ئولیت این تخلف بر عهده ما نیس��ت‪ .‬ما علم غیب‬ ‫نداری��م که تاجر پ��س از دریاف��ت کارت‪ ،‬تخلف انجام‬ ‫می ده��د یا نه‪ .‬ضمن اینکه س��تاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫ه��م علم غیب ن��دارد! کس��انی که ب��ا کارت بازرگانی‬ ‫اج��اره ک��رده و تخلف ک��رده‪ ،‬بر عهده ات��اق بازرگانی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ات��اق بازرگان��ی ب��ا راه اندازی س��امانه‬ ‫رتبه بن��دی‪ ،‬پیش بینی تخلفات را انجام داده اس��ت! ما‬ ‫بخشنامه راه اندازی س��امانه رتبه بندی‪ ،‬را بارها اصالح‬ ‫کردیم؛ ضمن اینکه س��تاد مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬موارد‬ ‫فس��اد رخ داده در کارت های بازرگانی را که ناش��ی از‬ ‫کوتاهی اتاق بوده را شفاف اعالم کند؛ پس به طور قطع‬ ‫اتاق بازرگانی در صدور ان ‪ ۶‬هزار کارت در س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫در فراین��د احراز صالحیت وظایف خ��ود را انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دهقانی نیا‪ :‬اتاق بازرگانی در نشس�ت های‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال شرکت نمی کند‬ ‫س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال اف��زود‪ :‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی باید ‪ ۱۳‬ش��رط در فرایند اح��راز صالحیت‬ ‫ب��رای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ‪ ۷‬ش��رط‬ ‫ان را به درس��تی انجام نمی دهد‪ .‬ضمن اینکه استعالم‬ ‫بس��یاری از این موارد را با درخواست مکتوب و به طور‬ ‫س��نتی انجام می دهد‪ .‬اتاق بازرگانی دو س��ال اس��ت‬ ‫ق��ول داده اس��تعالم کارت پای��ان خدم��ت را به ط��ور‬ ‫الکترونیک��ی انج��ام بدهد ام��ا هنوز ای��ن کار را انجام‬ ‫نداده است؛ پس اتاق در استعالم ها بسیار ضعیف عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی خط��اب به نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی افزود‪:‬‬ ‫ش��ما کارت بازرگانی را به کس��ی می دهید که اهلیت‬ ‫و صالحیت ن��دارد؛ چرا این را ب��ا گواهینامه رانندگی‬ ‫مقایس��ه می کنید؟! به عنوان مثال‪ ،‬شرکت غزال ابریشم‬ ‫چند ه��زار ف��رار مالیات��ی از کارت بازرگانی داش��ته‪.‬‬ ‫این فس��اد به این دلیل بوده که ش��ما به فردی کارت‬ ‫داده اید که حتی مدرک س��یکل هم نداش��ته اس��ت!!‬ ‫ما بارها درخواس��ت نشس��ت برای هماهنگی و اصالح‬ ‫س��امانده ها و روندها در صدور کارت ها با اتاق بازرگانی‬ ‫داشته ایم اما این اتاق در این نشست های شرکت نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در پایان برنامه و با توجه به سوال نظرسنجی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۷۹‬درص��د بینندگان اعالم کردن��د مخالف روند فعلی‬ ‫صدور و استفاده از کارت های بازرگانی هستند‪.‬‬ ‫گام نخست‬ ‫موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و جمهوری اذربایجان‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت و ریاس��ت کل س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران که به همراه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ورمان به شانگهای س��فر کرده بود‪ ،‬پس از دیدار با معاون‬ ‫نخس��ت وزیر جمهوری اذربایجان گف��ت‪ :‬توافق های اولیه برای‬ ‫انعق��اد موافقتنام��ه تج��ارت ترجیحی بین ای��ران و جمهوری‬ ‫اذربایجان شکل گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬حمید‬ ‫زادبوم‪ ،‬با اعالم این خبر اظهارکرد‪ :‬در این نشست که در حاشیه‬ ‫دومین نمایش��گاه بین المللی واردات چین برگزار شد‪ ،‬طرفین‬ ‫بر گس��ترش و تقوی��ت روابط ایران و جمه��وری اذربایجان در‬ ‫حوزه های گوناگون تجاری تاکید کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نشس��ت مقرر ش��د که مذاکرات ریاس��ت‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران با معاون وزیر اقتصاد جمهوری‬ ‫اذربایجان روی فهرست ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬قلم کاال با تعرفه ترجیحی اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زادب��وم همچنی��ن از تاکی��د ش��اهین مصطف��ی اوف‪،‬‬ ‫مع��اون نخس��ت وزیر جمه��وری اذربایج��ان ب��ر توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای مش��ترک در حوزه ه��ای صنعت��ی‪ ،‬تج��اری و‬ ‫تولی��د و اتص��ال راه اه��ن و راه ه��ای زمین��ی دو کش��ور خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش‬ ‫از نشست خبری نمایشگاه کیش اینوکس‬ ‫در اخری��ن هفت��ه اب��ان‪ ،‬ش��اهد برگ��زاری رویداد‬ ‫کیش اینوکس در اس��تان هرمزگان هستیم‪ .‬این رویداد‬ ‫از ‪ ۲۷‬ت��ا ‪ ۳۰‬اب��ان در س��ایت بین المللی جزیره کیش‬ ‫برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬حض��ور ‪ ۲۷۰‬ش��رکت در رویداد‬ ‫کیش اینوکس قطعی ش��ده اس��ت‪ .‬کیش اینوکس یک‬ ‫روی��داد محتوامحور اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه ‪ ۳۶‬نشس��ت‬ ‫و همای��ش داخلی و بین المللی با حض��ور صدها نفر از‬ ‫استادن و اقتصاددانان در ان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه همچنی��ن در دو مح��ور داخل��ی و‬ ‫بین المللی برگزار می ش��ود‪ .‬در مح��ور داخلی مباحثی‬ ‫مانن��د نق��ش ب��ازار س��رمایه در رونق تولی��د‪ ،‬هدایت‬ ‫س��رمایه های سرگردان به سمت تولید‪ ،‬توجه به اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان و معرف��ی فرصت های س��رمایه گذاری در‬ ‫حوزه های اس��تراتژیک کش��ور مطرح اس��ت‪ .‬در حوزه‬ ‫بین الملل بحث گس��ترش ارتباطات اقتصادی و تجاری‬ ‫با کشورهای همسایه وجود دارد‪ .‬بازیگران این محورها‬ ‫ش��امل سازمان بورس و س��رمایه گذاری‪ ،‬بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬وزارت صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و بس��یاری از نهاد های دیگر هس��تند‪ .‬حضور‬ ‫و مش��ارکت بخش خصوصی همواره در کیش اینوکس‬ ‫بوده و امس��ال نیز پررنگ تر خواهد بود‪.‬‬ ‫از ابعاد‬ ‫برگزاری این رویداد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫ب��رای رقابت بازار پول و س��رمایه کش��ور ب��ا بازارهای‬ ‫مش��ابه منطقه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫طرح های کالن ملی‪ ،‬جلب مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫و س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی‪ ،‬ارائ��ه جدیدترین‬ ‫روش ه��ای تامین مالی برای طرح های س��رمایه گذاری‬ ‫و تب��ادل اطالعات فنی و تجاری بین س��رمایه گذاران و‬ ‫مجری��ان طرح های س��رمایه گذاری از مهم ترین اهداف‬ ‫میزبانی و حمایت سازمان منطقه ازاد کیش از برگزاری‬ ‫این رویداد بزرگ است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در ‪ ۵‬س��ال برگزاری این رویداد بیش‬ ‫از ‪۱۴۰۰‬ش��رکت داخل��ی و خارج��ی حضور داش��ته و‬ ‫حدود ‪۳۸‬هزار مقام مس��ئول‪ ،‬مدی��ر‪ ،‬صاحب نظر‪ ،‬فعال‬ ‫ب��ازار‪ ،‬کارش��ناس و عالقه مند به حوزه اقتص��اد از این‬ ‫رویداد بازدید کرده اند‪ .‬برگزاری بیش از ‪ ۱۱۰‬نشس��ت‬ ‫تخصص��ی و همایش بین المللی‪ ،‬برگزاری بیش از ‪۴۵۰‬‬ ‫مالقات تجاری و عقد بیش از ‪ ۱۷۰‬قرارداد و تفاهمنامه‬ ‫همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی‪ ،‬این رویداد‬ ‫را به یکی از بزرگ ترین رویداد های اقتصادی کش��ور و‬ ‫کیفی ترین رویداد جزیره کیش تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین مزیت ها‬ ‫حضورشرکت هایمعدنیدرنمایشگاهکیش اینوکس‪۲۰۱۹‬نشان دهنده‬ ‫یک فرصت خوب اس��ت‪ .‬ضمن اینکه بخش اقتص��ادی و خصوصی به دلیل‬ ‫اینکه هزینه برای انها مهم است‪ ،‬برای حضور در نمایشگاه ها تحلیل واقعی‬ ‫انجام می دهند‬ ‫‹ ‹از حضور ویژه معدنی ها شگفت زده شدیم‬ ‫غالمحس��ین مظفری‪ ،‬مدیرعامل سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش در پاسخ به خبرنگار‬ ‫درباره وضعیت حضور‬ ‫ش��رکت های معدن��ی در کیش اینوک��س ‪ ۲۰۱۹‬گفت‪:‬‬ ‫حضور ش��رکت های معدنی در نمایشگاه کیش اینوکس‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬نشان دهنده یک فرصت خوب است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بخش اقتصادی و خصوص��ی به دلیل اینکه هزینه برای‬ ‫انها مهم است‪ ،‬برای حضور در نمایشگاه ها تحلیل واقعی‬ ‫انج��ام می دهند‪ .‬حضور ش��رکت های ح��وزه معدن در‬ ‫کیش اینوکس ‪ ۲۰۱۹‬جالب اس��ت‪.‬حضور انها پررنگ تر‬ ‫از سال های گذشته بوده و باعث شگفتی ما شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حوزه معدن فعالیت های خوبی در‬ ‫زمینه نشس��ت های تخصصی انجام شده است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬یکی از محورهای اساسی س��ازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش بحث ایجاد زمینه برای توسعه صادرات است‪ .‬این‬ ‫امادگی را داریم که در کیش هر امکانی که برای زمینه‬ ‫صادرات نیازمند ان هستیم را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان منطقه ازاد کیش گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه ش��رایط اقتصادی کش��ور ویژه است و فشارهای‬ ‫زی��ادی از ناحیه تحریم ه��ای ظالمانه تحمل کردیم در‬ ‫عین حال فرصت های زیادی در کش��ور وجود دارد که‬ ‫می توان بخش زیادی از مشکالت را برطرف کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره س��طح گس��ترده این رویداد اظهارکرد‪:‬‬ ‫در ای��ن همایش بین المللی معاون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫معاون علمی رئیس جمهوری و مش��اور رئیس جمهوری‬ ‫و دبی��ر مناطق ازاد ش��رکت می کنن��د و همچنین ‪۲۰‬‬ ‫مهمان خارجی و ‪ ۷۰‬نفر س��خنران کلیدی با ارائه ‪۳۰۰‬‬ ‫مقاله در این همایش به سخنرانی خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫به گفته مظفری‪ ،‬درحال حاضر حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان پروژه عمرانی در کیش وجود دارد که تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ب��ه بهره برداری می رس��د و این رقم یک س��وم‬ ‫بودجه عمرانی کشور است که در جزیره کیش در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در حاش��یه همایش بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫در کی��ش تع��دادی از طرح های عمرانی نی��ز رونمایی‬ ‫می شود همچنین مرکز نواوری کیش برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان راه اندازی می ش��ود که امکان واگذاری ‪۱۶۰‬‬ ‫دفتر در این مرکز برای شرکت های خارجی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ویژه ‪ ۲۷۰‬مشارکت کننده‬ ‫اریا حمیدیان‪ ،‬مجری نمایش��گاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫در کیش نیز گفت‪ :‬شش��مین رویداد نمایشگاه بورس‪،‬‬ ‫بان��ک و بیمه و خصوصی س��ازی در کیش موس��وم به‬ ‫کیش اینوکس امس��ال در جزیره کیش برگزار می شود‬ ‫و ‪ ۲۷۰‬شرکت در ان حضور پیدا می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در این همایش نقش بازار س��رمایه در‬ ‫میالد محمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رونق تولید و هدایت نقدینگی به س��مت تولید‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬نق��ش صنعت بیم��ه در توس��عه اقتصاد‬ ‫بررسی می شود‪ .‬اپلیکیشن کیش اینوکس نیز امسال در‬ ‫نمایشگاه رونمایی می شود‪.‬‬ ‫به گفته حمیدیان‪ ،‬نمایشگاه سال اینده بورس‪ ،‬بانک‬ ‫و بیم��ه در کی��ش از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬اب��ان ‪ ۱۳۹۹‬به عنوان‬ ‫رویداد کیش اینوکس ‪ ۲۰۲۰‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیدیان‪ ،‬مجری برگزاری نمایش��گاه کیش اینوکس‬ ‫در ادامه به بحث خام فروش��ی در حوزه معدن و مقابله‬ ‫با ان اش��اره کرد و گفت‪ :‬سیاست مقابله با خام فروشی‬ ‫در حوزه معدن مغفول ش��ده و بسیار پررنگ است‪ .‬ما به ‬ ‫لحاظ ظرفیت های بالقوه حوزه معدن در بین ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫و از لحاظ ذخایر بین ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان هس��تیم‪.‬‬ ‫بالفعل ش��دن الزمه بخش عمده س��رمایه گذاری است‪.‬‬ ‫حوزه دانش بنیان در بخش معدن بس��یار پررنگ ش��ده‬ ‫و نقش این ش��رکت ها در حوزه اس��تخراج و اکتشاف با‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬توجهی که بخش معدن به ویژه ایمیدرو‬ ‫و ش��رکت های تابع ب��ه حوزه کیش اینوکس داش��تند‪،‬‬ ‫بس��یار خوب بوده است‪ .‬امیدواریم فرصت هایی که این‬ ‫شرکت ها ارائه می دهند مورد توجه سرمایه گذاران قرار‬ ‫بگیرد و گامی برای مقابله با خام فروشی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور هدفمند س�فیرانی از کش�ورهای‬ ‫گوناگون‬ ‫محمدی‪ ،‬نماینده وزارت امور خارجه نیز در نشس��ت‬ ‫خبری کیش اینوکس گفت‪ :‬پس از تحریم های ظالمانه‬ ‫امریکا‪ ،‬بحث رونق تولید و استقالل اقتصادی مطرح شد‬ ‫و مورد تاکید مقامات نظام قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از ظرفیت مناطق ازاد براس��اس بندهای‬ ‫م��اده ‪ ۹‬قانون بهبود محیط کس��ب و کار باید حداکثر‬ ‫اس��تفاده انج��ام ش��ود و در این زمینه ب��ه وزارت امور‬ ‫خارجه تکلیف ش��ده اعزام هیات های تجاری خارجی با‬ ‫هدف معرفی فرصت های تجاری کش��ور انجام ش��ود و‬ ‫اداره خاص��ی برای تنظیم روابط اقتصادی اس��تان ها با‬ ‫نمایندگی ه��ای خارجی در وزارت امور خارجه ش��کل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫محمدی همچنین گفت‪ :‬س��فیران خارجی را به طور‬ ‫هدفمن��د ب��ه اس��تان های کش��ور دع��وت می کنیم تا‬ ‫ظرفیت های گوناگون کشور به انها معرفی شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه محمدی‪ ،‬از ‪ ۹‬محور همایش کیش اینوکس‪،‬‬ ‫‪ ۳‬محور شامل گس��ترش ارتباط با کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫معرفی فرصت های س��رمایه گذاری ایران به کشورهای‬ ‫دیگر و همچنین معرف��ی فرصت های مناطق ازاد ویژه‬ ‫اقتصادی به کش��ورهای همس��ایه در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا امروز ‪ ۲۵‬نفر از نمایندگی های کشورهای‬ ‫دیگ��ر برای حضور در نمایش��گاه کی��ش اعالم امادگی‬ ‫کرده و س��فیران کشورهای برزیل‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی‪ ،‬افغانستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬کره جنوبی و‬ ‫سنگال در نمایشگاه کیش شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ناظمی‪ ،‬نماینده صندوق نواوری و شکوفایی نیز گفت‪:‬‬ ‫این صندوق با هدف کمک به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫‪ ۹۰‬درصد هزینه ش��رکت دانش بنیان در نمایشگاه ها را‬ ‫تامین می کند‪ ۱۰ .‬نوع تسهیالت ارزان قیمت با نرخ های‬ ‫صفر‪ ۴ ،‬و ‪ ۹‬درصد نیز به شرکت های دانش بنیان و نواور‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه ناظم��ی‪ ،‬ضمانتنام��ه صن��دوق ن��واوری و‬ ‫شکوفایی برای شرکت های برتر دانش بنیان و همچنین‬ ‫توانمندسازی انها برای شرکت در نمایشگاه ها و معرفی‬ ‫محصوالت در دستور کار این صندوق قرار دارد‪.‬‬ ‫مظف��ری‪ ،‬مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه ازاد کیش‬ ‫همچنین گفت‪ :‬این س��ازمان امادگی دارد محلی برای‬ ‫نمایش دائمی محصوالت نواور در کیش اختصاص دهد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۴۱‬پروژه با سرمایه ‪ ۴‬هزار میلیارد تومانی در‬ ‫جزی��ره هندورابی در کنار جزی��ره کیش در اینده اجرا‬ ‫می شود که فرصت های مناس��بی در این جزیره ایرانی‬ ‫برای سرمایه گذاران فراهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان منطقه ازاد کی��ش همچنین از‬ ‫انتشار ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان اوراق صکوک برای تکمیل‬ ‫پایانه کیش ازسوی کارگزاری بانک مسکن و با ضمانت‬ ‫بانک مس��کن در فراب��ورس خبر داد‪ .‬ناص��ر اخوندی‪،‬‬ ‫معاون اقتصادی س��ازمان منطق��ه ازاد کیش نیز گفت‪:‬‬ ‫ابزارهای تامین مالی نوین برای نخس��تین بار در منطقه‬ ‫کیش اس��تفاده می شود که ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫انتشار اوراق صکوک اسالمی در دستور قرار دارد‪ .‬بحث‬ ‫راه اندازی بورس بین الملل��ی کیش که دبیرخانه ان در‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش باشد نیز پیگیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به مهم ترین اهداف‬ ‫معرف��ی قابلیت ه��ای نهادهای مال��ی ‪ ،‬توانمندی ها و‬ ‫دس��تاوردهای بازار س��رمایه‪ ،‬پول و بیمه کشور‪ ،‬کمک‬ ‫به تشکیل س��رمایه در اقتصاد ملی‪ ،‬افزایش ظرفیت ها‬ ‫مزیت ه��ای برگ��زاری رویداد تخصصی ب��ا محوریت‬ ‫‪۴‬بخش مهم اقتصاد ایران ش��امل بانک‪ ،‬بیمه و بورس‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬زیرساخت و گردشگری را می توان به این ترتیب‬ ‫برشمرد‪:‬‬ ‫ ارائ��ه تصویری از قابلیت ه��ا و ظرفیت های ایران و‬‫شرایط کالن؛‬ ‫ اشنایی با استراتژی های کسب و کار در پساتحریم؛‬‫ معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی؛‬‫ بررس��ی مسائل س��رمایه گذاران با حضور مسئوالن‬‫و تالش در راس��تای رفع مش��کالت و مشارکت بیشتر‬ ‫سرمایه گذاران؛‬ ‫ معرفی توانمندی ها و دس��تاوردهای بـازار سرمایه‪،‬‬‫پول و بیمه ای کشـور؛‬ ‫انتقال تجربه و دانـش بین المللی بـازار س��رمایه بـه‬‫نهادهای مالی داخلی؛‬ ‫ معرف��ی خدمات نوی��ن بانکی در ح��وزه بازار پول‬‫کشور؛‬ ‫ معرفی خدمات نوین بیمه ای در حوزه صنعت بیمه؛‬‫ شناساندن ظرفیت های بخش انرژی کشور به عنوان‬‫یکی از مهم ترین صنایع پیش��رو شامل صنایع باالدست‬ ‫و پایین دست؛‬ ‫ معرف��ی جدیدتری��ن فرصت های س��رمایه گذاری‬‫در پروژه ه��ای کالن مل��ی به وی��ژه طرح ه��ای قاب��ل‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه های گردشگری‪ ،‬زیرساخت و‬ ‫انرژی؛‬ ‫ ش��ناخت رقیب ها و اشنایی با خدمات‪ ،‬محصوالت‬‫و برنامه های انها؛‬ ‫ معرف��ی جدیدتری��ن طرح ه��ا و پروژه ه��ای‬‫سرمایه گذاری بخـش خصوصی و جذب سرمایه گذاران‬ ‫جدید؛‬ ‫ب قانونی پس‬ ‫ اش��نایی با مقررات جدی��د و چارچو ‬‫از تحریم ها؛‬ ‫ ارائه جدید ترین مدل ها و الگو های تامین مالی برای‬‫پروژه های سرمایه گذاری؛‬ ‫ تبادل اطالعات فنی و تجاری بین س��رمایه گذاران‪،‬‬‫مجریان طرح های سرمایه گذاری و سرمایه پذیران؛‬ ‫ شناساندن فضای حاکم بر کشور به سرمایه گذاران‬‫خارجی و توصیف موقعیت اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی کشور؛‬ ‫ تب��ادل اطالع��ات و ارتقای هماهنگ��ی و همکاری‬‫بی��ن ش��خصیت های حقیق��ی و حقوق��ی مرتب��ط با‬ ‫سرمایه گذاری؛‬ ‫ ‪ -‬بروزرس��انی دانش فنی و اش��نایی با دستاوردهای‬ ‫نوین و پیشرفته در حو زه های مرتبط با نمایشگاه‪.‬‬ ‫موسس��ه‬ ‫به عن��وان حام��ی رس��انه ای‬ ‫کیش اینوکس‪ ،‬ویژه نامه کش��وری نمایش��گاه را منتشر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ‪ ۵‬سال‬ ‫برگزاری‬ ‫نمایشگاه‬ ‫کیش اینوکس‬ ‫بیش از‬ ‫‪۱۴۰۰‬شرکت‬ ‫داخلی و‬ ‫خارجی حضور‬ ‫داشته و حدود‬ ‫‪۳۸‬هزار مقام‬ ‫مسئول‪ ،‬مدیر‪،‬‬ ‫صاحب نظر‪ ،‬فعال‬ ‫بازار‪ ،‬کارشناس‬ ‫و عالقه مند به‬ ‫حوزه اقتصاد‬ ‫از این رویداد‬ ‫بازدید کرده اند‬ ‫چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان برپا شد‬ ‫چهاردهمین نمایش��گاه کت��اب اصفهان با حض��ور بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬ناش��ر و ‪ ۹۷‬هزار عنوان کت��اب در محل دائمی برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بین المللی اصفهان برپا شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدعلی انصاری‪ ،‬مدیر کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان اصفهان در ایین گشایش این نمایشگاه با اشاره‬ ‫به چرخه نش��ر به عنوان مسئله ای مهم و قابل توجه اظهارکرد‪:‬‬ ‫سرمایه اصلی این چرخه کتابخوان ها هستند که اگر کتابخوان‬ ‫داشته باش��یم این چرخه کار خود را درست انجام داده است؛‬ ‫بنابراین س��رمایه اصلی و چرخه نشر مردم هستند که از کتاب‬ ‫به عنوان نعمت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه کت��اب در ح��وزه فرهنگ نی��ز یکی از‬ ‫سرمایه های اصلی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معجزه اسالم کتاب قران‬ ‫و در واقع نخستین کتاب نازل شده به شمار می اید که در قران‬ ‫نیز به خواندن سفارش شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬انصاری خاطرنشان کرد‪ :‬استان اصفهان‬ ‫در زمینه فرهنگی و حوزه کتاب و نشر خوشنام است اما نواقص‬ ‫زیادی هم وجود دارد‪ ۴۰۰ .‬ناش��ر در اس��تان فعالیت می کنند‬ ‫که حدود ‪ ۳۰۰‬ناش��ر از انها ناشران فعالی هستند‪ .‬حدود ‪۱۸۰‬‬ ‫کتابفروشی در سطح اس��تان وجود دارد که در سال ‪ ،۹۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۴‬کتاب مجوز نش��ر گرفته است و در ‪ ۷‬ماه نخست امسال‬ ‫حدود هزار و ‪ ۸۷‬کتاب چاپ ش��ده که البته با وجود مس��ائل‬ ‫اقتصادی ‪ ۱۴‬درصد هم رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم‪ ،‬سرمایه چرخه کتاب هستند‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه سرانه مطالعه در اصفهان نیاز به برنامه ریزی دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ترغیب و تش��ویق به مطالعه باید بیش��تر مورد توجه قرار‬ ‫گیرد و در اصفهان در مقایس��ه با کش��ور نیاز به این امر بسیار‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی یکی از راه های افزایش سرانه مطالعه را برگزاری نمایشگاه‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬نمایش��گاه محدوده ای را ایجاد می کند که‬ ‫مردم به فضای کتاب و کتاب خوانی عالقه و گرایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫سال گذش��ته با وجود گالیه ها و مس��ائل اقتصادی گفتند که‬ ‫نیاز به برگزاری نمایش��گاه نیس��ت و خرید کتاب کاهش پیدا‬ ‫کرده است و پس از ‪ ۳ ، ۲‬سال تعطیلی این نمایشگاه به کمک‬ ‫نهادها برگزار ش��د‪ .‬انصاری با بیان اینکه س��ال گذشته حدود‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد کتاب فروخته ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این امر نش��ان می دهد‬ ‫اس��تقبال خوبی انجام ش��ده و البته استمرار این امر بستگی به‬ ‫متولیان و دلس��وزان کتاب دارد‪ .‬اخرین روز نمایش��گاه نیز به‬ ‫روز کت��اب و کتابخوانی ختم می ش��ود و همزمان با این روز و‬ ‫اغاز هفته کتاب در کل اس��تان هم فعالیت هایی در این راستا‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کتابخوانی یک برند شود‬ ‫محمدمهدی احمدی‪ ،‬مش��اور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایین گشایش این نمایشگاه‬ ‫با اشاره به اینکه باید نگاه به کتاب اصالح شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کتاب‬ ‫در سبد خانواده قرار گیرد و جامعه ان را به عنوان غذای روحی‬ ‫نگاه کند انگاه کتاب رکن اصلی زندگی و سبد خانوده می شود‪.‬‬ ‫وی تبدیل به برند شدن فرهنگی کتابخوانی را دومین عامل‬ ‫افزایش اس��تقبال از کتابخوانی دانس��ت و گفت‪ :‬هرچیزی که‬ ‫به عن��وان فضیلت و برند معرفی ش��ود‪ ،‬جامعه نیز به ان تمایل‬ ‫بیشتری پیدا می کند و کتابخوانی یک برند می شود و احساس‬ ‫غ��رور فرهنگی ایجاد می کند‪ .‬احمدی س��ومین عامل را رابطه‬ ‫منطقی با کتاب برش��مرد و افزود‪ :‬ورق زدن خود کتاب انرژی‬ ‫مثبت به ادمی وارد می کند و فضای مجازی با اینکه ش��اید در‬ ‫کاهش کتابخوان��ی موثر بوده اما در انتقال انرژی مثبت ناتوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گفته یکی از متفکران مبنی بر اینکه چگونه‬ ‫می ت��وان اختالل های رفتاری را در جامع��ه کاهش داد‪ ،‬خاطر‬ ‫نش��ان کرد‪ :‬رابطه جامعه را با کت��اب برقرار کنید که اگر اصل‬ ‫ش��د تمام نیروه��ای موازی قانون نیاز به ص��رف انرژی و وقت‬ ‫ب��رای مدیریت هنجارهای مردم ندارند؛ از طرفی هم به کاتبان‬ ‫و نویسندگان احترام بگذارید تا انها دست به قلم شوند‪.‬‬ ‫مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی یاداور ش��د‪ :‬نمایشگاه کتاب در جریان سازی فرهنگی‬ ‫تاثیر گذار اس��ت و حتی صرف مناب��ع و بودجه های اجتماعی‬ ‫ب��رای کمک به نمایش��گاه کتاب در واقع کم��ک به کم کردن‬ ‫اسیب های اجتماعی است و استفاده بودجه بهداشت محیط و‬ ‫اسیب های اجتماعی در این حوزه قابل توجیه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرافتاب از برگزاری نمایشگاه‬ ‫ش��هربازی ها «امتک» در هفته نخس��ت اذر‬ ‫خب��ر داد‪ .‬محمدرئوف قادری اظهارکرد‪ :‬یکی‬ ‫از چالش ه��ای دنیای کنونی موضوع تفریح و‬ ‫اوقات فراغت اس��ت چراکه ت�لاش جامعه را‬ ‫به طور هدفمند افزایش داده اس��ت و حرکت‬ ‫ان را به سوی تعالی تنظیم می کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��هر افت��اب در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه ل��وزم توس��عه صنعت‬ ‫تفریح��ات تصریح ک��رد‪ :‬صرف نظر از دیدگاه‬ ‫اقتصادی و صنعتی‪ ،‬نکته قابل تامل و بررسی‪،‬‬ ‫دیدگاه فرهنگی و جامعه شناسی است چراکه‬ ‫این صنعت به طور شایس��ته می تواند س��بب‬ ‫نش��اط‪ ،‬ش��ادابی‪ ،‬پویای��ی و س�لامت هرچه‬ ‫بیشتر جامعه شود‪.‬‬ ‫وی از برگ��زاری نمایش��گاهی ب��ا عن��وان‬ ‫امتک در نمایش��گاه ش��هر افت��اب خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬نمایش��گاه صنع��ت تفریحات به عنوان‬ ‫قدیمی ترین رویدادی که در شهر افتاب برگزار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اعتبار ویژه ای به تقویم نمایشگاهی‬ ‫ما بخش��یده اس��ت؛ از ای��ن رو می توان از ان‬ ‫به عنوان الگوی توسعه نمایشگاهی برای دیگر‬ ‫رویدادهای این مجموعه یاد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��هرافتاب ادامه داد‪ :‬امسال از‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۸‬اذر ش��اهد برگزاری ای��ن رویداد در‬ ‫قال��ب ‪ ۳‬س��الن اصلی هس��تیم ک��ه این امار‬ ‫ی��ک رکورد ویژه به ش��مار می رود و در دوران‬ ‫رکود صنعت نمایشگاهی از ظرفیت های ویژه‬ ‫مجموعه ش��هرافتاب برای رونق رویدادهای‬ ‫خبر می دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د صنعت نمایشگاهی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اضافه ش��دن ‪ ۴‬بخش‬ ‫جدید به نمایش��گاه امتک نهم و برنامه ریزی‬ ‫برای حضور هیات های تجاری از کش��ورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬امس��ال می توانیم پیش بینی کنیم‬ ‫ک��ه در هر روز بیش از ‪ ۳‬ه��زار بازدیدکننده‬ ‫تخصصی از بخش ه��ای گوناگون این رویداد‬ ‫بازدید داشته باشند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با تاکید بر لزوم توجه هرچه‬ ‫بیشتر به شادسازی جامعه از طریق برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی هدفمند اظهارکرد‪:‬‬ ‫تفریح و سرگمی در زندگی بشر یک ضرورت‬ ‫حیاتی بوده و گس��ترش مراکز تفریحی برای‬ ‫گذران اوقات فراغت ش��هروندان به مثابه یک‬ ‫نیاز مهم برای س��الم و با نش��اط زیستن افراد‬ ‫الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫ق��ادری در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنع��ت تفریحات‪ ،‬س��رگرمی‪،‬‬ ‫شهربازی و پارک ها با هدف معرفی شرکت ها‬ ‫و برنده��ای ای��ن صنع��ت‪ ،‬ارائ��ه تولیدات و‬ ‫توانمندی ه��ای ایران��ی‪ ،‬نمای��ش اخری��ن‬ ‫دس��تاوردها و فناوری ها ب��ه هموطنان عزیز‬ ‫و س��ایر کش��ورها‪ ،‬می تواند زمینه ساز ایجاد‬ ‫کانون ه��ای ممت��از ارتباط��ات‪ ،‬تعام�لات و‬ ‫مذاکرات می��ان س��رمایه گذاران‪ ،‬بازرگانان‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬طراح��ان و نخبگان صنعت‬ ‫تفریح��ات و س��رگرمی‪ ،‬اماک��ن و تجهیزات‬ ‫اوقات فراغت شود‪.‬‬ ‫اغاز نمایشگاه تخصصی‬ ‫ورزش خوزستان‬ ‫س��ومین نمایش��گاه تخصص��ی ورزش و‬ ‫تجهی��زات ورزش��ی خوزس��تان از امروز ‪۲۰‬‬ ‫ابان در اهواز ش��روع به کار کرد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫در مت��راژ ‪ ۱۰۰۰‬مترمرب��ع و ‪ ۶۰‬غرف��ه و ب��ا‬ ‫حض��ور ش��رکت ها‪ ،‬اداره ه��ا و باش��گاه های‬ ‫خصوصی ورزش��ی از اس��تان های گوناگون از‬ ‫جمل��ه تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس و خوزس��تان و‬ ‫تعدادی از هیات های ورزش��ی اس��تان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ارائه پوشاک و تجهیزات‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬بررس��ی کارکرد ورزش و اقتصاد و‬ ‫نق��ش بخ��ش خصوصی و دولتی در توس��عه‬ ‫ورزش از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ارائ��ه اخری��ن دس��تاوردها و فناوری های‬ ‫ح��وزه ورزش و تجهیزات ورزش��ی‪ ،‬توس��عه‬ ‫ورزش های پایه و ورزش مدرس��ه ها‪ ،‬اشنایی‬ ‫با پیش��رفت های ح��وزه تجهیزات ورزش��ی‪،‬‬ ‫ایج��اد فضای رقابتی و ارتقای کیفی تولیدات‬ ‫و تجهیزات ورزش��ی از دیگر اهداف برگزاری‬ ‫نمایشگاه به شمار می روند‪.‬‬ ‫س��ومین نمایش��گاه ورزش و تجهی��زات‬ ‫ورزش��ی خوزستان از ‪ 20‬تا ‪ 24‬ابان در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی خوزس��تان‬ ‫برگزار می ش��ود و عالقه مندان برای بازدید از‬ ‫نمایش��گاه می توانند از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۲‬به‬ ‫محل نمایشگاه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫برپایی مهم ترین رویداد سرمایه گذاری کشور با حضور ویژه معدنی ها‬ ‫‪ ۴‬بخش جدید‬ ‫به نمایشگاه امتک‬ ‫اضافه شد‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استان مرکزی‪ ،‬پایتخت‬ ‫صنعت ریلی کشور‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان مرکزی گفت‪ :‬استان مرکزی با داشتن‬ ‫ظرفیت در صنایع ریلی و س��اخت و نوسازی‬ ‫قطع��ات صنایع ریلی‪ ،‬پایتخ��ت صنایع ریلی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫مرک��زی‪ ،‬محمدرض��ا حاجی پور در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی فع��االن صنعت ریل��ی با حضور‬ ‫مع��اون امور صنای��ع وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در اس��تانداری مرکزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به ظرفیت های استان مرکزی در بخش‬ ‫صنعتی و اینکه اس��تان قطب چهارم صنعتی‬ ‫کشور است‪ ،‬شرایطی فراهم شده که به واسطه‬ ‫وج��ود ش��رکت های واگن پ��ارس و مجموعه‬ ‫فوالد درخش��ان در حوزه صنایع ریلی‪ ،‬استان‬ ‫وضعیت مناس��بی در راس��تای تهیه و تامین‬ ‫نیازهای صنایع ریلی را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت های زیرمجموع��ه و‬ ‫صنایع پایین دس��تی صنعت ریلی و همچنین‬ ‫خوشه های صنایع ریلی و انجمن صنایع ریلی‬ ‫در مجموعه اس��تان با ظرفیت های خوبی در‬ ‫حوزه ه��ای طراحی و تامین م��واد و قطعات‬ ‫به ویژه س��اخت واگن فعالیت می کنند‪ .‬رئیس‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی با بیان‬ ‫اینکه در س��ال های گذش��ته پایتخت صنایع‬ ‫کش��ور در ح��وزه صنعتی به اس��تان مرکزی‬ ‫ارائه شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تامین حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫واگن های باری در مجموعه کش��ور در استان‬ ‫مرکزی انجام می ش��ود و ب��ا توجه به ظرفیت‬ ‫خوب این حوزه در ماه های گذش��ته براساس‬ ‫سیاس��ت های مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در راستای ساخت داخل‪ ،‬به واسطه‬ ‫برگزاری نشس��ت های گوناگونی با واحدهای‬ ‫تولی��دی و مجموعه تامین کنن��ده قطعات و‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های بس��یج مهندسی و‬ ‫مرکز ش��هید فهمیده صنایع دفاع‪ ،‬در نهایت‬ ‫فعالیت ش��ورای سیاست گذاری صنعت ریلی‬ ‫در استان استارت خورد‪.‬‬ ‫حاجی پور با اش��اره به اینکه به جز س��اخت‬ ‫چرخ و سیس��تم ترمز تمام قطعات مربوط به‬ ‫ تولیدات مورد نیاز اس��تان و کشور در بخش‬ ‫صنعت ریلی در اس��تان مرکزی فعالیت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به مطالعات انجام شده‪،‬‬ ‫اف��زون ب��ر ‪ ۷‬درصد ب��ار حمل و نقل ش��ده‬ ‫به وس��یله ریل و مابقی در ح��وز ه جاده انجام‬ ‫می ش��ود که در این زمینه گس��ترش حمل و‬ ‫نقل ریلی به عنوان اولویت برنامه شش�� م باید‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ثبت خسارت‬ ‫زیرساخت های صنعت‬ ‫لرستان در سامانه سجاد‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫لرس��تان گف��ت‪ ۴۰۰ :‬میلی��ارد توم��ان امار‬ ‫خسارت های واقعی لرستان در زیرساخت های‬ ‫بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وارد س��امانه‬ ‫س��جاد ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان لرستان‪ ،‬حمدرضا صفی خانی در شورای‬ ‫اطالع رس��انی استان لرس��تان ضمن اشاره به‬ ‫خس��ارت های وارد ش��ده به زیرس��اخت های‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان به دنبال‬ ‫وق��وع س��یل اظهار ک��رد‪ :‬هیات دول��ت برای‬ ‫جبران خس��ارت های وارد شده به این بخش‪،‬‬ ‫‪ 450‬میلیارد تومان مصوبه داشت که متاسفانه‬ ‫به پیش��نهاد وزارت کشور و س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه فقط ‪ ۵‬میلی��ارد و ‪ 300‬میلیون تومان‬ ‫برای اس��تان لرس��تان پیش بینی کرده بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با پیگیری های انجام شده مشخص‬ ‫ش��د امارهای اعالم شده ازسوی سایر استان ها‬ ‫امارهای واقعی نبوده به همین دلیل مقرر شد‬ ‫تمام اطالعات و امارهای استان ها وارد سامانه‬ ‫سجاد شود‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت لرس��تان عنوان کرد‪ :‬اس��تان لرستان‬ ‫‪ 400‬میلیارد تومان امار خسارت های واقعی به‬ ‫زیرساخت های بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را در مدت زمان کوتاهی وارد س��امانه س��جاد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬در مرحله نخس��ت به‬ ‫این شکل اصالح ش��ده که ‪ 77‬میلیارد و ‪400‬‬ ‫میلیون تومان به عنوان تس��هیالت کم بهره به‬ ‫استان لرستان اختصاص داده شد‪ .‬صفی خانی‬ ‫گفت‪ :‬بانک ها مشخص شده و در صورت تامین‬ ‫اعتب��ار بانک ها م��ا براس��اس ایین نامه ای که‬ ‫وزارت کشور در اختیار سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار داده را در اختیار زیان دیدگان و‬ ‫خسارت دیدگان قرار خواهیم داد‪ .‬به طور حتم‪،‬‬ ‫در مرحله دوم س��هم اس��تان لرس��تان بیشتر‬ ‫خواهد شد و رقم بهتری جذب می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بندرچابهار در حال تبدیل شدن به قطب تجارت منطقه‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چابهار پیشانی‬ ‫توسعه سواحل‬ ‫مکران به شمار‬ ‫می اید و در دو‬ ‫سال گذشته‬ ‫پروژه های‬ ‫تعریف شده در‬ ‫راستای رشد و‬ ‫توسعه این بندر‬ ‫بوده است‬ ‫بندرچابهار با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬وجود بندرهای مهم ش��هید بهشتی و شهید‬ ‫کالنتری با ظرفیت پهلوگیری کش��تی های پهن پیکر‪،‬‬ ‫ورود و خ��روج کاال و اتصال به اقیانوس در حال تبدیل‬ ‫شدن به قطب تجارت و ترانزیت منطقه است و به زودی‬ ‫می تواند به عنوان بندری چندمنظوره در کالس جهانی‬ ‫ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫توجه و عنای��ت رهبر معظم انق�لاب و همت دولت‬ ‫تدبی��ر و امید‪ ،‬توس��عه س��واحل َمکران به وی��ژه بندر‬ ‫مهم چابهار را در چند س��ال گذش��ته‪ ،‬شتاب بخشیده‬ ‫به طوری ک��ه در ی��ک هفته‪ ۵ ،‬کش��تی ب��زرگ حامل‬ ‫کاالهای اساس��ی کشور شامل گندم‪ ،‬جو‪ ،‬سویا و ذرت‬ ‫در این بندر پهلوگیری کرده اند‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی و فضای ایجاد ش��ده در کش��ور‬ ‫ب��رای توس��عه بندر چابهار س��بب ش��ده ای��ن بندر با‬ ‫اس��تفاده هر چ��ه بهتر از ای��ن فضا در س��طح ملی و‬ ‫بین المللی نقش افرینی کرده و جایگاه ویژه ای در میان‬ ‫بندره��ای منطقه برای خود فراهم کن��د که در اینده‬ ‫نزدیک موجب توسعه و پیش��رفت نه تنها در سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬بلکه شرق و جنوب شرق کشور و برخی‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خواهد ش��د‪ .‬هم اینک مقام های‬ ‫کش��وری و لشکری نگاه ویژه ای به این بندر بین المللی‬ ‫دارند و اعتبارهای عمرانی بس��یار خوبی برای توس��عه‬ ‫ان در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬با ورود دست کم بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬کشتی پس از گشایش مرحله نخست بندرشهید‬ ‫بهشتی نقش بندر چابهار تغییر کرده و دیگر یک بندر‬ ‫سنتی نیست‪ ،‬بلکه با افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری‬ ‫و تکمیل تجهیزات اس��تراتژیک به بندری چندمنظوره‬ ‫در کالس جهانی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫چابهار پیشانی توسعه سواحل مکران به شمار امده و‬ ‫در دو سال گذش��ته پروژه های تعریف شده در راستای‬ ‫رش��د و توسعه این بندر بوده است‪ .‬عالوه بر اسکله های‬ ‫باری و تجاری‪ ،‬اس��کله نفتی چابهار نیز در سال اینده‬ ‫اجرایی می ش��ود و برای ورود و ذخیره کاال نیز ‪ ۳‬انبار‬ ‫در کنار س��یلو جانمایی شده اس��ت و خط ریلی نیز از‬ ‫کنار انبارها عبور می کند تا فرایند تخلیه کاال با سرعت‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وجود تجهیزات م��درن در بندر چابهار از‬ ‫دیگر ظرفیت هایی اس��ت که از جمل��ه انها می توان به‬ ‫مکنده های غالت و جرثقیل های موبایل ساحلی از ‪۸۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۴۰‬تن اش��اره کرد که کمک زیادی به فعالیت های‬ ‫تخلیه و بارگیری این بندر کرده است‪.‬‬ ‫در ط��رح جامع بندر چابهار راه اه��ن از موضوع های‬ ‫اصلی اس��ت که به ان پرداخته شده است‪ .‬این طرح با‬ ‫س��احلی لحظه ای‪ ،‬ساخت ایس��تگاه جزر و مدسنجی‬ ‫و ایج��اد ‪ ۶‬موج ش��کن چندمنظوره مردم��ی به منظور‬ ‫اجرای پروژه های گردش��گری و ابزی پ��روری از جمله‬ ‫این اقدام هاست‪.‬‬ ‫بن��در چابهار در اینده نزدیک موجب توس��عه و پیش��رفت نه تنها‬ ‫در سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬بلکه شرق و جنوب شرق کشور و برخی‬ ‫کشورهای همسایه خواهد شد‬ ‫نگاه توسعه ریل پایه برای چابهار نوشته شده که بر این‬ ‫اس��اس حدود ‪ ۳۰‬درصد حجم ترافیک بندر روی ریل‬ ‫پیش بینی شده اس��ت‪ .‬در چند سال گذشته‪ ،‬دو هدف‬ ‫کلی ش��امل ورود کاالی اساسی و خطوط کشتیرانی را‬ ‫مسئوالن بنادر و دریانوردی پیگیری کرده اند که ورود‬ ‫کاالهای اساس��ی موفق عمل ک��رده و حجم زیادی از‬ ‫کاالهای اساسی به بندر چابهار ورود کرده است‪.‬‬ ‫قرار دادن بندر چابهار در مس��یر خطوط کشتیرانی‬ ‫از دیگ��ر اهدافی بوده که این مهم نیز در اینده نزدیک‬ ‫اجرایی می ش��ود اگرچه اکنون نیز خطوط الینر به طور‬ ‫مس��تقیم بین بندرهای جهان و این بندر در حال تردد‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخ��ش تخلیه و بارگیری در بندر چابهار نیز بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫داش��ته که این روند سبب رشد صادرات و واردات شده‬ ‫و به زودی ش��اهد رشد بیش از پیش در حوزه صادرات‬ ‫مواد معدنی نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق اشتغال با ساخت ‪ ۶‬موج شکن‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در‬ ‫گفت وگو با ایرنا اظهارکرد‪ ۶ :‬موج شکن مردمی با هدف‬ ‫رونق اشتغال‪ ،‬توسعه پایدار و توزیع یکنواخت جمعیت‬ ‫و محرومیت زدایی در طول نوار س��احلی استان ساخته‬ ‫ش��ده که به دلیل تاثیرگذاری در معیشت مردم بومی با‬ ‫استقبال خوب انها همراه بوده است‪.‬‬ ‫به��روز اقای��ی اف��زود‪ :‬اداره کل بن��ادر و دریانوردی‬ ‫به منظور تس��هیل در ترافیک و عب��ور و مرور دریایی‪،‬‬ ‫ایمنی ش��ناورها و محافظت از منابع دریایی و خشکی‬ ‫اهداف کالنی را در راس��تای مس��ئولیت های قانونی و‬ ‫اجتماعی خود دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بیردف‪ ،‬رودی��ک‪ ،‬گواتر و جد کنارک‬ ‫هر کدام با ‪ ۱۹‬هکتار مس��احت‪ ،‬گوردیم با ‪ ۱۶‬هکتار و‬ ‫گیش��اپ با ‪ ۱۲‬هکتار مساحت از جمله موج شکن های‬ ‫مردمی اس��ت که با کاربری صیادی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬رونق‬ ‫صنع��ت پرورش ماهی در قفس‪ ،‬ورزش های ابی و‪ ...‬در‬ ‫اس��تان ایجاد شده و با توجه به تاثیرگذاری در اشتغال‬ ‫مورد پذیرش و استقبال خوب مردم منطقه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی در تعامالت منطقه ای‬ ‫وی با اشاره به اینکه در هر موج شکن ظرفیت اشتغال‬ ‫ح��دود ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر به طور مس��تقیم وجود دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای ساخت این موج شکن ها بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر تاثیر موج ش��کن های مردمی در‬ ‫اش��تغال مردم بومی‪ ،‬ش��رکت های زیادی نیز متقاضی‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های صیادی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫تولید انرژی در این زیرس��اخت ها و پس��کرانه های ان‬ ‫هس��تند که تاثیر زی��ادی در رونق اقتص��ادی منطقه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د س�االنه ‪ ۲۷۱‬ش�ناور در سیس�تان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫ادامه داد‪ ۱۲ :‬کارگاه شناورس��ازی در چابهار و کنارک‬ ‫وجود دارد که از این تعداد‪ ۶ ،‬کارگاه با دریافت مجوز از‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی ساالنه ظرفیت تولید ‪۲۷۱‬‬ ‫شناور با اشتغال بیش از هزار نفر را دارند‪.‬‬ ‫بهروز اقایی اظهارکرد‪ :‬س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫در نظ��ر دارد ب��ا اس��تفاده از مطالع��ات تعامل ش��هر‬ ‫و بن��در‪ ،‬اس��تخراج تعهده��ای فیمابی��ن و ظرفی��ت‬ ‫هم افزای��ی‪ ،‬زمینه همکاری س��ازنده بین این دو حوزه‬ ‫را افزای��ش ده��د ت��ا ضم��ن مش��ارکت در پروژه های‬ ‫زیرس��اختی ش��هری با ه��دف تحقق مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬نهادهای گوناگون ش��هری را برای تس��هیل‬ ‫فراین��د ص��ادرات و واردات از طری��ق بن��در تش��ویق‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به زودی س��اخت ‪ ۱۹‬کیلومتر ازاد‬ ‫راه و ریل با سرمایه گذاری بندر چابهار اغاز خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫نیز امسال و سال گذشته در راستای وظایف اجتماعی و‬ ‫تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی به منظور تعامل‬ ‫هر چه بیش��تر ش��هر و بندر چابهار اقدام های مهمی را‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��اخت درمان��گاه‪ ،‬برنامه ریزی برای‬ ‫تو جو و نجات دریایی در پسابندر‬ ‫ایجاد ‪ ۲‬مرکز جس�� ‬ ‫و زراب��اد‪ ،‬اغاز مطالعات ‪ ۲‬بندر گردش��گری دریایی و‬ ‫‪ ۲‬ایس��تگاه مطالعاتی‪ ،‬راه اندازی ایس��تگاه هواشناسی‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫گفت‪ :‬گرایش های قومیتی بندر چابهار با همس��ایگان‬ ‫و با وج��ود نزدیکی فرهنگی واجتماعی با کش��ورهای‬ ‫منطق��ه ایجاب می کند تعامالت تجاری در این بندر بر‬ ‫مبنای اعتمادسازی بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫به گفت��ه اقایی س��رمایه گذاری ب��زرگ در بندرهای‬ ‫س��طح منطقه به عنوان بندرهای رقیب و مکمل چابهار‬ ‫در زمینه ترانزیت و ترانش��یپ در حال انجام اس��ت که‬ ‫ض��روری دارد در تدوی��ن اس��تراتژی های اینده بندر‬ ‫چابهار به انها توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نگرش هند در رویارویی با بندر چابهار‬ ‫عنوان کرد‪ :‬افزایش تجارت هند با کشورهای سی ای اس‬ ‫از جمله روسیه‪ ،‬اوکراین و سایر کشورهای اسیای میانه‬ ‫به ‪ ۳۰‬میلیارد دالر در س��ال اینده میالدی و همچنین‬ ‫س��یطره بر بازار افغانستان از جمله استراتژی های هند‬ ‫در قبال استفاده از بندر چابهار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باید اس��تراتژی جدید در بندر‬ ‫چابهار تبیین شود‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد رقیبان خارجی جدید‬ ‫در بن��در چابهار ازجمله مواردی اس��ت ک��ه می تواند‬ ‫راهگش��ای این مهم باش��د تا بازاریابی های بین المللی‬ ‫ب��رای ایج��اد ترافیک ب��ار و کاال ازس��وی انه��ا انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ضرورت های موجود در بندر چابهار برای‬ ‫توسعه تجارت افغانس��تان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صادرات تره بار و‬ ‫خشکبار‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬نفت و گاز از جمله ظرفیت های‬ ‫چابه��ار برای توس��عه تجارت ازس��وی تاجران کش��ور‬ ‫افغانستان است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫اعتمادس��ازی برای حضور بخش خصوصی افغانس��تان‬ ‫در بندر چابهار‪ ،‬تسهیل ترانزیت محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫تسهیل تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای و ترغیب برای‬ ‫ایجاد و پایداری خط کش��تیرانی هند و افغانس��تان را‬ ‫از جمله اولویت های اس��تراتژی مد نظ��ر در قبال این‬ ‫کشورها عنوان کرد‪.‬‬ ‫اقایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود اینکه هنوز پسکرانه‬ ‫این بندر اقیانوسی فاقد خط ریلی است اما در رقابت با‬ ‫سایر بندرهای بین المللی منطقه مطرح می شود که باید‬ ‫این استراتژی حفظ و تقویت شود‪.‬‬ ‫اهدای ملک خیر اصفهانی به اموزش و پرورش‬ ‫خی��ر اصفهانی ملک خود در اصفهان که افزون بر ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫توم��ان ارزش مالی دارد را به ام��وزش و پرورش اصفهان اهدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مدیر ناحیه ‪ ۵‬اموزش و پرورش‬ ‫شهر اصفهان از اهدای ساختمانی ازسوی یک خیر اصفهانی در‬ ‫منطقه کوجان به این ناحیه خبر داد‪.‬‬ ‫احمدرض��ا ضیای��ی‪ ،‬مدی��ر اداره اموزش و پ��رورش ناحیه‬ ‫‪ ۵‬اصفه��ان ب��ا اعالم این خب��ر در گفت وگو با خبرن��گار ما‪ ،‬از‬ ‫اق��دام ارزش��مند و شایس��ته ای��ن نیک��وکار قدردان��ی کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به نیاز مب��رم ناحیه ‪ ۵‬ام��وزش و پرورش در‬ ‫منطق��ه کوج��ان و کمب��ود فضای اموزش��ی در ای��ن محله‪،‬‬ ‫ب��ا اه��دای این مل��ک‪ ،‬کمک بس��یار موث��ری به ای��ن ناحیه‬ ‫در راس��تای رس��یدن ب��ه اه��داف و اعت�لای ام��وزش انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اقدام قابل ستایش و بسیار ارزشمند و شایسته‬ ‫قدردان��ی اس��ت و امیدواری��م نهضت مش��ارکت حضور عموم‬ ‫نیکوکاران را برای مشارکت در توسعه همه جانبه کشور فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدی��ر اداره اموزش و پرورش ناحیه ‪ ۵‬اصفهان در تش��ریح‬ ‫مشخصات ملک اهدا ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬این ملک با ارزش افزون بر‬ ‫‪ ۲‬میلی��ارد تومان در منطقه ‪ ۸‬ش��هرداری اصفهان در منطقه‬ ‫کوج��ان قرار داش��ته و ازس��وی خی��ر نیکوکاری به ن��ام اقای‬ ‫سیداحمد محمدی شیخ شبانی به این سازمان اهدا شده است‪.‬‬ ‫ضیای��ی اف��زود‪ :‬ام��وزش و پ��رورش ناحی��ه ‪ ۵‬اصفه��ان با‬ ‫برخ��ورداری از ‪ ۷۸‬ه��زار دانش اموز و ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬نیروی‬ ‫ش��اغل و ‪ ۶‬ه��زار بازنشس��ته در ‪ ۲۴۷‬مدرس��ه دولتی و ‪۲۴۷‬‬ ‫مدرسه غیردولتی‪ ،‬از بزرگ ترین نواحی اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫ضیایی مهم ترین چالش ناحیه ‪ ۵‬اموزش و پرورش اصفهان‬ ‫را عمر باالی بناهای اموزش��ی این ناحی��ه اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫میانگین عمر بنای مدرسه ها این نواحی به ‪ ۵۰‬سال می رسد‪.‬‬ ‫وی از کمبود نیروی انسانی به عنوان چالش بعدی این ناحیه‬ ‫نام برد و گفت‪ :‬با تدابیری که اندیش��یده شده و با اضافه کاری‬ ‫همکاران مجرب و باس��ابقه‪ ،‬هم اکنون کمبود نیروی انس��انی‬ ‫تامین شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به نس��بت مس��اوی مدرس��ه ها پس��رانه‬ ‫و دختران��ه در ناحی��ه ‪ ،۵‬هم اکنون بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد نیروی‬ ‫اموزشی این ناحیه‪ ،‬زن هستند‪.‬‬ ‫ضیای��ی در ادام��ه ب��ه اقدام ه��ای ای��ن ناحی��ه در جل��ب‬ ‫مش��ارکت های مردمی و خیران مدرسه ساز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تمامی مدرس��ه های که از سال ‪ ۹۳‬به بعد در ناحیه ‪ ۵‬تاسیس‬ ‫ش��ده اند که ش��امل ‪ ۱۰‬واحد اموزش��ی در قالب ‪ ۱۲۰‬کالس‬ ‫اس��ت‪ ،‬همگی ازسوی خیران ساخته شده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۴‬مدرس��ه دیگر ازسوی این خیران در دست ساخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به مش��ارکت خیران در امر س��اخت‪،‬‬ ‫توسعه و تجهیز مدرسه ها اظهارکرد‪ :‬در هفته جاری در منطقه‬ ‫کوجان‪ ،‬ازس��وی یک��ی از ش��هروندان به نام اقای س��یداحمد‬ ‫محمدی که اقدام به اهدای ملک مس��کونی خود به اموزش و‬ ‫پرورش را ش��اهد بودیم‪.‬‏ضیایی افزود‪ :‬با توجه به نیاز منطقه و‬ ‫تراکم باالی جمعیتی منطق��ه این ملک برای راه اندازی کانون‬ ‫فرهنگی تربیتی مقدمات ان انجام شده که با عنوان خیرساز در‬ ‫ان دانش ام��وزان به فراگیری و ام��وزش مهارت های زندگی و‬ ‫فرهنگی و صنایع دستی و هنری می پردازند‪.‬‬ ‫وی از گره گش��ایی از چالش اصلی این ناحیه با واگذاری این‬ ‫مل��ک به اموزش و پرورش خبر داد و گف��ت‪ :‬با این اقدام گره‬ ‫بزرگی از لحاظ تامین فضای فرهنگی‪ ،‬پرورش��ی و اموزشی در‬ ‫محله پرجمعیت کوجان باز شد‪.‬‬ ‫ضیای��ی به موقعی��ت‪ ،‬مس��احت و ارزش این مل��ک از نظر‬ ‫ضرورت نیاز منطقه اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬ای��ن ملک به متراژ‬ ‫‪ ۴۸۳‬مترمرب��ع و به ارزش تقریبی افزون ب��ر ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن خیر اصفهانی با نیت مش��ارکت در اعتالی جامعه‬ ‫و دسترس��ی اس��ان و مطمئن و ایم��ن دانش ام��وزان به ویژه‬ ‫دانش اموزان دختر به مرکز اموزشی و افزایش سطح اگاهی ها‬ ‫و دان��ش جوان��ان و نوجوان��ان منطقه عن��وان و اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫سال اموزش��ی جاری‪ ،‬با توجه به حجم انبوه دانش اموزان این‬ ‫منطقه مجبور به اس��تفاده از ساختمان کانون فرهنگی شدیم‬ ‫که کمب��ود این مرکز برای س��ازمان و مردم منطقه مش��هود‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مهم که با اهدای این ملک‪ ،‬مش��کل فضای‬ ‫اموزشی برطرف ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬فضای فرهنگی و اموزشی یکی‬ ‫از شاخص های مهم در توسعه و تعالی جامعه است و امیدواریم‬ ‫ش��اهد تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگی در بین همه مناطق‬ ‫منطقه باش��یم‪ .‬وی با پ��ر اهمیت خواندن فضاه��ای فیزیکی‬ ‫کاربردی به ویژه در بخش مهارت اموزی‪ ،‬پرورش��ی‪ ،‬ورزش��ی و‬ ‫ام��ور هنری گفت‪ :‬امیدواریم با راه اندازی این مرکز در یکی دو‬ ‫ماه اینده شاهد نتایج موثر این اقدام خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمدکاظ��م علیخانی‪ ،‬معاون پرورش��ی ام��وزش و پرورش‬ ‫ناحی��ه ‪ ۵‬اصفه��ان نیز در دیدار با این خی��ر نیکوکار اصفهانی‬ ‫در س��خنانی ضمن قدردانی از نیت خیر این نیکوکار اصفهانی‬ ‫گفت‪ :‬تعهد‪ ،‬روحیه مشارکت و احساس مسئولیت موجب شده‬ ‫این خیر نیکوکار نیمی از سرمایه خود را در قالب این ملک به‬ ‫سازمان اموزش و پرورش اهدا کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ن��گاه مهارت ام��وزی در ام��وزش و پ��رورش‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن و محوری تری��ن اولویت ه��ای س��ازمان‬ ‫اس��ت ک��ه از طری��ق کانون های پرورش��ی در ح��ال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرج مددی‪ ،‬رئیس اداره امور حقوقی اموزش و پرورش ناحیه‬ ‫‪ ۵‬اصفهان نیز در ای��ن دیدار بر ضرورت تامین فضای فیزیکی‬ ‫و س��اختمان در ای��ن منطقه به عنوان اولوی��ت اصلی این اداره‬ ‫در س��ال جاری اموزش��ی نام برد و اظهارکرد‪ :‬با این اقدام‪ ،‬راه‬ ‫برای توسعه و ارائه خدمات اموزشی به عموم شهروندان منطقه‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫استفاده از رمزهای دوم یکبارمصرف از اول دی اجباری می شود‬ ‫‹ ‹بانک مسئول تراکنش های مجرمانه‬ ‫در همی��ن ح��ال افزای��ش کالهب��رداری اینترنتی با‬ ‫روش های گوناگون برداش��ت غیرمجاز از حس��اب های‬ ‫بانک��ی افراد و همچنین بیش��تر ش��دن تعداد خبرهای‬ ‫مرب��وط به س��رقت اطالع��ات کارت ه��ای عابربانک و‬ ‫هک اینترنتی حس��اب های بانکی در ابعاد گوناگون که‬ ‫مالباخت��گان در این نوع کالهبرداری های مالی بیش��تر‬ ‫از طریق فیش��ینگ‪ ،‬کپی کردن کارت بانکی با اسکیمر‪،‬‬ ‫برداش��ت اینترنتی و انتقال وجه با عنوان مس��ابقه های‬ ‫تلفن��ی و تلویزیون��ی ب��ه دام کالهب��رداران افتاده اند و‬ ‫ضرره��ای هنگفتی به مال ان زده ش��ده بود‪ ،‬نگرانی ها‬ ‫را از این بابت در جامعه بیشتر کرد‪.‬‬ ‫ای��ن روند تا جایی ادامه یافت که اواس��ط ش��هریور‪،‬‬ ‫محمدجعف��ر منتظ��ری‪ ،‬دادس��تانی کل کش��ور در‬ ‫بخش��نامه ای خطاب به دادستان‪‎‬های عمومی و انقالب‬ ‫سراس��ر کش��ور اعالم کرد‪ :‬در پرونده های کالهبرداری‬ ‫رایانه ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز‬ ‫دوم ایس��تا‪ ،‬دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از‬ ‫طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابالغ شود‪.‬‬ ‫براس��اس مفاد این بخش��نامه هرگونه سوءاستفاده از‬ ‫حساب های مشتریان به دلیل اسیب پذیری های امنیتی‬ ‫(ناش��ی از اجرا نشدن الزامات رمز های پویا) در خدمات‬ ‫بانکی به طور مستقیم بر عهده بانک بوده و در این موارد‬ ‫تایی��د مرجع قضایی (دادس��را)‪ ،‬برای جبران خس��ارت‬ ‫مش��تریان کفایت می کند‪ .‬با این بخش��نامه در صورت‬ ‫کالهبرداری رایانه ای که به نبود رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫مربوط شود‪ ،‬بانک مسئول است و این موضوع با افزایش‬ ‫کالهبرداری ه��ای اینترنتی برای بانک ها چالش بزرگی‬ ‫به ش��مار می رود تا هرچه س��ریع تر زیرساخت های الزم‬ ‫برای استفاده از رمز های یکبار مصرف را فراهم کنند‪.‬‬ ‫به هرحال پایان هفته گذشته بود که رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی در یادداش��تی از اغاز فعال س��ازی رمز پویا از‬ ‫سوی ‪ ۳۰‬بانک خبر داد و گفت‪ :‬به دلیل هوشمند نبودن‬ ‫بسیاری از تلفن های همراه اجباری کردن استفاده از رمز‬ ‫پویا درحال حاضر مقدور نیست‪ .‬اما پس از گذشت زمان‬ ‫کوتاه��ی همتی اعالم کرد انج��ام تراکنش های بانکی و‬ ‫پرداخ��ت از ابتدای دی امس��ال فقط با رم��ز دوم پویا‬ ‫امکان پذی��ر خواهد ب��ود و از مردم خواس��ت به منظور‬ ‫دریافت رمز و تایید ش��ماره تلف��ن همراه خود به بانک‬ ‫صادرکننده کارت خود مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های گرفتن رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫ب��ا اع�لام امادگی نظ��ام بانکی درباره اج��رای طرح‬ ‫استفاده از رمز های پویا به جای رمزهای ایستا و با توجه‬ ‫ب��ه اینکه کمتر از دوماه دیگ��ر رمز های دوم کارت های‬ ‫بانکی‪ ،‬یکبار مصرف می شود‪ ،‬حال باید مردم به بانک ها‬ ‫ب��رای پیش��گیری از چنی��ن تهدیدهای��ی‪ ،‬الزم اس��ت امنی��ت در‬ ‫ح��وزه پرداخت به ط��ور جدی تری مورد توجه مس��ئوالن قرار گیرد و‬ ‫اطالع رسانی در جامعه نیز به طور مداوم انجام شود‬ ‫مراجع��ه و اقدام کنند‪ .‬براین اس��اس‪ ،‬برای گرفتن این‬ ‫رمز در مرحله نخس��ت باید به دستگاه ‪ ATM‬مراجعه‬ ‫و گزینه رمز فعال س��ازی را از بی��ن گزینه های موجود‬ ‫انتخ��اب ک��رد‪ .‬روی دس��تگاه ‪ ATM‬دو راهکار وجود‬ ‫دارد ک��ه بتوان این رمز را فعال کرد؛ روش نخس��ت از‬ ‫طریق اپلیکیش��ن و روش دوم از طریق نسخه پیامکی‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از فعال س��ازی از طریق دستگاه عابر بانک‪،‬‬ ‫یک پیامک به ش��ماره گوشی تلفن همراه شخص ارسال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در عی��ن حال برای دریافت رم��ز دوم یکبار مصرف‪،‬‬ ‫باید به سایت بانک مربوط مراجعه و اپلیکیشن بانک را‬ ‫دریافت و عدد پیامک شده را به همراه سریال درج شده‬ ‫در ان اپلیکیش��ن ارائه کرد‪ .‬ب��رای دریافت رمز پویای‬ ‫پیامکی نیز ‪۴‬رقم اخر کارت را به سرشناسه ای که برای‬ ‫ش��خص ارسال می ش��ود باید در پیامی جداگانه ارسال‬ ‫کرد‪ .‬الزم به توضیح اس��ت ک��ه دریافت رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف (رم��ز پویا) هیچ هزینه ای برای ش��خص ندارد‪.‬‬ ‫باید دقت شود فقط ش��ماره گوشی تلفن همراه شخص‬ ‫که در بانک به ثبت رس��یده ب��رای انجام مراحل معتبر‬ ‫اس��ت و اگر به هر دلیلی ش��خص با ی��ک خط دیگری‬ ‫بخواه��د این مراح��ل را انجام دهد‪ ،‬باید ان ش��ماره را‬ ‫در سیس��تم بانک به طور حضوری در یکی از ش��عبه ها‬ ‫به ثبت برساند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایطی که بان��ک مرکزی برای رمزهای‬ ‫پوی��ا در تراکنش ه��ای مبتن��ی بر کارت اع�لام کرده‪،‬‬ ‫ط��ول عمر رمزهای پویا باید حداکث��ر ‪ ۶۰‬ثانیه بوده و‬ ‫پ��س از این زمان‪ ،‬رمز تولیدش��ده منقض��ی و غیرقابل‬ ‫اس��تفاده شود و این رمزها در طول عمر خود باید فقط‬ ‫یک بار ازسوی بانک پذیرفته شوند‪ .‬براساس اعالم بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬رمزهای پویا باید در طول عمر خود فقط برای‬ ‫استفاده از خدمات مبتنی بر یک کارت مشخص از بین‬ ‫کارت های صادرشده ازسوی بانک قابل استفاده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا بانک مرکزی به اس�تفاده از رمزهای‬ ‫پویا رو اورد؟‬ ‫مه��ران محرمیان‪ ،‬مع��اون فناوری ه��ای نوین بانک‬ ‫مرکزی در گفت وگو با ایبِنا با اشاره به رشد فیشینگ در‬ ‫چند سال گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬فیشینگ و کالهبرداری های‬ ‫اینترنتی موضوعی جدی بوده که در این س��ال ها رشد‬ ‫زیادی داش��ته است‪ .‬باید با یک روش علمی به جلو گام‬ ‫برداری��م تا بتوانیم مش��کالت را در این زمینه مدیریت‬ ‫کنی��م و حواش��ی ان را همه جانب��ه ببینی��م و موضوع‬ ‫جلوگیری از فیش��ینگ را به س��رانجام برس��انیم‪ .‬امید‬ ‫داریم رمز دوم یکبار مصرف بتواند امنیت تراکنش های‬ ‫اینترنتی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کالهبرداری های اینترنتی فضای بسیار‬ ‫ب��دی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬با مراجعه ب��ه دفاتر پلیس‬ ‫فتا می توان فش��ار و رنج شهروندانی که قربانی شده اند‬ ‫را مش��اهده کرد؛ برخی از افرادی که شکایت می کنند‬ ‫حت��ی با پیگی��ری به مبالغی که از حس��اب انها به طور‬ ‫غیرمجاز برداش��ت شده نمی رسند و این موضوع به یک‬ ‫مسئله جدی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مع��اون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی با اش��اره به‬ ‫لزوم اجرای رمز دوم یکبار مصرف از سوی شبکه بانکی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برای اج��رای اجباری رمز دوم یکبار مصرف‬ ‫رئی��س کل بیمه مرک��زی اعالم کرد از ای��ن پس ‪ ١٩‬ابان‬ ‫هر س��ال زنگ بیمه در مدرس��ه های سراسر کشور به صدا در‬ ‫خواه��د امد‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بیمه مرک��زی صبح دیروز و ب��ا حضور در دبس��تان دخترانه‬ ‫ش��هدای جالیی پور منطقه ‪ ٢‬ام��وزش و پرورش زنگ بیمه را‬ ‫در مدرسه های به طور نمادین به صدا دراورد‪ .‬وی در سخنانی‬ ‫در ای��ن ایین با بی��ان اینکه از این پس ‪ ١٩‬اب��ان زنگ بیمه‬ ‫دیگر نمی توان صبر کرد‪ .‬براس��اس تاکید بانک مرکزی‬ ‫اس��تفاده از رمز دوم یکبار مصرف به طور اجباری برای‬ ‫تمامی تراکنش ه��ای مبتنی بر رمز دوم حتی پرداخت‬ ‫قبوض یا خرید ش��ارژ با هر مبلغی از ابتدای دی امسال‬ ‫اجرای��ی می ش��ود و در این زمان دیگر رمز دوم ایس��تا‬ ‫(ثابت) غیرفعال خواهد شد‪.‬‬ ‫محرمیان تاکید کرد‪ :‬شبکه بانکی اماده ارائه رمز دوم‬ ‫یکبار مصرف به مش��تریان اس��ت و بانک ها زیرساخت‬ ‫رمز یکبار مص��رف را ایجاد کرده اند و موظف هس��تند‬ ‫تا ابت��دای دی اقدام های الزم برای ارائه این خدمت به‬ ‫مشتریان را انجام دهند؛ هم اکنون بانک ها اقدام هایی را‬ ‫برای اطالع رسانی در زمینه نحوه فعال سازی رمز یکبار‬ ‫مصرف اغاز کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما ارتباط بس��یار خوبی‬ ‫نی��ز با بانک ها برقرار کرده ایم و به نظر نمی رس��د هیچ‬ ‫بانکی در این زمینه عقب بماند‪.‬‬ ‫مع��اون فناوری های نوین بانک مرک��زی تاکید کرد‪:‬‬ ‫رم��ز دوم یکب��ار مصرف از ابت��دای دی به طور اجباری‬ ‫برای تمامی تراکنش های «بدون حضور کارت» اجرایی‬ ‫خواهد ش��د و این زمان به هیچ عنوان به تاخیر نخواهد‬ ‫افت��اد‪ .‬محرمیان درباره روش ه��ای ارائه رمز دوم یکبار‬ ‫مصرف به مش��تریان گفت‪ :‬بانک مرکزی یک س��امانه‬ ‫متمرکز مبتنی بر پیامک راه اندازی کرده که در اختیار‬ ‫ش��بکه بانکی قرار گرفته تا شهروندانی که تلفن همراه‬ ‫غیرهوشمند دارند بتوانند از رمز یکبار مصرف استفاده‬ ‫کنند؛ البته بانک ها اپلیکیشن هایی را ایجاد کرده اند که‬ ‫صاحبان تلفن های هوش��مند با نصب و فعال سازی انها‬ ‫نیز می توانند این خدمت را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع رسانی و فرهنگ سازی‬ ‫اگرچ��ه در فراین��د اجرایی ش��دن طرح اس��تفاده از‬ ‫رمز ه��ای یکبار مصرف که کمت��ر از دوماه برای اجرای‬ ‫گسترده ان زمان وجود دارد‪ ،‬ممکن است به دلیل فراهم‬ ‫نش��دن کامل زیرس��اخت ها و س��ردرگمی برخی افراد‪،‬‬ ‫مش��کالتی هنگام استفاده برای مش��تریان نظام بانکی‬ ‫ایجاد ش��ود اما کارشناس��ان معتقدند اجرای این طرح‬ ‫می تواند در نهای��ت تا حد زیادی جلوی کالهبرداری ها‬ ‫را بگیرد و از برداشت های غیرمجاز که از حساب بانکی‬ ‫افراد انجام می شود و این روز ها مشکالت و نگرانی های‬ ‫زیادی را برای افراد به وجود اورده‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫نکته ای که در این میان کارشناسان بر ان تاکید دارند‬ ‫این است که برای اجرای نتیجه بخش این سیاست‪ ،‬باید‬ ‫توجه ویژه ای به مقوله اطالع رسانی و فرهنگ سازی در‬ ‫این زمینه ش��ود‪ .‬باید ای��ن موضوع را در نظر گرفت که‬ ‫فناوری با س��رعت در حال پیش��رفت است و متناسب‬ ‫ب��ا ان‪ ،‬کالهبرداری های اینترنتی نی��ز می تواند هر روز‬ ‫شکل جدیدتری به خود بگیرند‪ ،‬به همین دلیل کاربران‬ ‫باید دقت بیش��تری در بهره گی��ری از خدمات بانکی و‬ ‫پرداخت در فضای انالین داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹از اطالع رسانی غافل نباشیم‬ ‫ج��واد صالح��ی‪ ،‬کارش��ناس و صاحب نظ��ر ح��وزه‬ ‫بانک��ی درگفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه افزایش‬ ‫کالهبرداری ه��ای اینترنت��ی و اخبار مرب��وط به هک و‬ ‫برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی باعث شده درباره‬ ‫این موضوع نگرانی ه��ا در جامعه افزایش یابد که ادامه‬ ‫این روند می تواند بی اعتمادی را به خرید های اینترنتی‬ ‫زنگ بیمه در سراسر کشور به صدا در می اید‬ ‫به صدا در خواهد امد‪ ،‬گفت‪ :‬ما به دنبال این هس��تیم که بیمه‬ ‫همگانی را در همه خانواده ها‪ ،‬س��ازمان ها و ش��رکت ها داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی بیمه اف��زود‪ :‬به دنبال این هس��تیم که‬ ‫هم��ه افراد جامعه به ج��ز بیمه اجباری ش��خص ثالث‪ ،‬دارای‬ ‫پوشش های بیمه زندگی‪ ،‬اتش سوزی‪ ،‬بدنه خودرو و مسئولیت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫پس از اما و اگر های فراوان در اجرای طرح اس��تفاده‬ ‫از رمز های دوم یکبارمصرف‪ ،‬س��رانجام ب��ا اعالم بانک‬ ‫مرکزی از ابتدای دی ‪ ،‬انج��ام تراکنش های بانکی فقط‬ ‫با داش��تن رمز دوم پویا امکان پذیر می شود و مردم باید‬ ‫برای دریافت رمز دوم و تایید شماره تلفن همراه خود‪،‬‬ ‫به بانک ها مراجعه کنند‪ .‬زمزمه اجباری ش��دن استفاده‬ ‫از رمزه��ای پوی��ا از دی ‪ ،‬درحال��ی به دنب��ال اطالعیه‬ ‫بان��ک مرکزی وارد مرحله جدی ش��ده که یکی دو روز‬ ‫پیش رئیس کل بانک مرک��زی اعالم کرده بود به دلیل‬ ‫هوش��مند نبودن بسیاری از گوش��ی های تلفن همراه‪ ،‬‬ ‫اجباری کردن اس��تفاده از رمز پویا درحال حاضر مقدور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬اواخر سال گذشته بود که زمزمه‬ ‫اجرای طرح رمز دوم پویا به جای رمز های دوم ایس��تا از‬ ‫سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح و قرار شد استفاده‬ ‫از رمز های دوم پویا از خرداد امس��ال اجباری شود‪ .‬در‬ ‫همان زمان‪ ،‬بانک مرکزی در بخشنامه ای درباره اجرای‬ ‫رمز ه��ای پویا اعالم کرد ک��ه از ابتدای خ��رداد تامین‬ ‫امنیت حس��اب مش��تریان نظام بانکی در تراکنش های‬ ‫ب��دون کارت و هرگون��ه مس��ئولیت سوءاس��تفاده از‬ ‫ی امنیتی در‬ ‫حساب های مش��تریان به دلیل اسیب پذیر ‬ ‫خدمات بانکی به طور مس��تقیم بر عهده بانک ها است و‬ ‫در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خس��ارت‬ ‫مشتریان کفایت می کند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬با نزدیک ش��دن به موع��د اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬مش��کالتی ایجاد شد و مس��ئوالن بانک مرکزی‬ ‫تصمی��م گرفتند اجرای این طرح را به تعویق بیندازند؛‬ ‫بنابرای��ن بانک ها در حال فراهم کردن زیرس��اخت های‬ ‫الزم ب��رای اجرای طرح ش��دند که البت��ه در این میان‬ ‫برخی بانک ها خدمات رمز یکبارمصرف را ارائه دادند اما‬ ‫عملیاتی ش��دن این طرح به طورگس��ترده و اجباری به‬ ‫زمان دیگری موکول شد‪.‬‬ ‫‪60‬ثانیه امن‬ ‫ضرورت توجه‬ ‫به امنیت‬ ‫اطالعات مالی‬ ‫موسی شهبازی غیاثی‬ ‫باال بب��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬اس��تفاده از رمزه��ای یکبار مصرف‬ ‫می توان��د کار هکره��ا و کالهب��رداران را پیچیده کند؛‬ ‫ازاین رو می توان امیدوار بود با اجباری ش��دن این طرح‬ ‫و اج��رای گس��ترده ان‪ ،‬تاحد زیادی جل��وی این گونه‬ ‫کالهبرداری ها گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه این انتظ��ار وج��ود دارد که در‬ ‫ابتدای امر و در فرایند اجرایی ش��دن طرح‪ ،‬مش��کالت‬ ‫و س��ردرگمی هایی برای مردم و نظام بانکی ایجاد شود‬ ‫که برای تسهیل این شرایط باید بسترهای الزم سریع تر‬ ‫فراهم و اطالع رسانی ها به طور مستمر ادامه یابدتا برای‬ ‫دوماه اینده این طرح به ش��کل مناس��بی اجرایی شود‪،‬‬ ‫یاداورشد‪ :‬اجرای رمز یکبار مصرف اتفاق خوبی است که‬ ‫در نظام بانکی کش��ور در حال رخ دادن اس��ت و به طور‬ ‫قطع در کوتاه مدت می توان نتایج مثبت ان را مشاهده‬ ‫کرد اما باید توجه داشت که این موضوع به تنهایی و در‬ ‫بلندمدت نمی تواند جلوی کالهبرداری های اینترنتی را‬ ‫به ط��ور کامل بگیرد و م��ا در این زمینه نی��از به انجام‬ ‫اقدام های دیگری نیز داریم‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬با وجود اینکه سال هاس��ت‬ ‫از ورود ابزارهای الکترونیک بانکی به کش��ور گذش��ته‬ ‫اما هنوز در زمینه اس��تفاده درس��ت از ای��ن خدمات‪،‬‬ ‫اطالع رسانی و فرهنگ سازی درستی نداشته ایم و هنوز‬ ‫م��ردم اگاهی الزم و کافی را درباره نگهداری مناس��ب‬ ‫از اطالع��ات کارت بانکی ش��ان ندارن��د و به طور دقیق‬ ‫نمی دانن��د چه فاکتورهایی ممکن اس��ت باعث افزایش‬ ‫احتمال سرقت از حساب بانکی شان شود‪.‬‬ ‫وی برای��ن ب��اور اس��ت ک��ه در ای��ن زمین��ه بای��د‬ ‫اموزش ه��ای کافی داده ش��ود تا مردم متوجه ش��وند‬ ‫اطالعات کارت بانک��ی انها نیاز به مراقبت دارد و نباید‬ ‫به راحتی در اختیار فرد دیگری قرار گیرد‪ .‬عالوه براین‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و در کل نظام بانکی کشور باید این اگاهی‬ ‫را ب��ه مردم بدهند که صفحه های معتبر پرداخت دارای‬ ‫چه ش��اخص هایی هس��تند تا در زمان خری��د ان را از‬ ‫صفحه های جعل��ی پرداخت بتوانند تش��خیص بدهند‪.‬‬ ‫باید مردم نس��بت به شناس��ایی س��ایت های غیرمجاز‬ ‫هوشیارتر باش��ند و درگاه های غیرمعتبر را بشناسند تا‬ ‫از ای��ن بابت در نهایت دچار ضرر نش��وند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫توصیه می شود افراد در کارت های بانکی که با ان خرید‬ ‫اینترنتی یا روزانه شان را انجام می دهند پول کمتری را‬ ‫نگه��داری کنند تا در زمان بروز چنین اتفاق هایی‪ ،‬ضرر‬ ‫هنگفتی به مال شان وارد نشود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بر این باوراست که به همان سرعتی‬ ‫که فناوری ها در این حوزه در حال رشد است‪ ،‬متناسب‬ ‫ب��ا ان‪ ،‬کالهبرداری ه��ای اینترنتی و راه های س��رقت‬ ‫هم می تواند هر روز ش��کل جدید تری ب��ه خود بگیرد؛‬ ‫از ای��ن رو برای پیش��گیری از چنی��ن تهدیدهایی‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت امنیت در حوزه پرداخت به طور جدی تری مورد‬ ‫توجه مس��ئوالن قرار گیرد و اطالع رسانی در جامعه نیز‬ ‫به طور مداوم انجام شود تا بلکه مردم نسبت به روش ها‬ ‫و ش��گردهای کالهب��رداری و پیامدهای ک��ه می تواند‬ ‫برای شان داشته باشد‪ ،‬اگاه تر شوند و در این باره بیشتر‬ ‫مراقبت کنند‪.‬‬ ‫کارشناس بانکی‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهران محرمیان‬ ‫جواد صالحی‬ ‫محمدمراد بیات‬ ‫‹ ‹از اطالع�ات کارت بانک�ی خ�ود مراقبت‬ ‫کنید‬ ‫محمدم��راد بی��ات از دیگر کارشناس��ان حوزه بانکی‬ ‫نی��ز در این ب��اره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫درحالی با توسعه خدمات نوین بانکی‪ ،‬هکرها و سارقان‬ ‫هم با ش��یوه های جدید‪ ،‬اقدام به برداشت های غیرمجاز‬ ‫از حس��اب های بانکی کرده اند که در چند سال گذشته‬ ‫ای��ن موضوع ضررهای زیادی را متوج��ه برخی از افراد‬ ‫ک��رده‪ ،‬گف��ت‪ :‬البته این موضوعی اس��ت ک��ه با فراهم‬ ‫کردن امنیت س��امانه و خدمات بانک��ی و رعایت نکات‬ ‫ایمنی از س��وی کاربران و همچنی��ن کنترل ها الزم از‬ ‫س��وی نهادهای مربوط می توان جل��وی ان را تاحدی‬ ‫گرف��ت‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه عملیات��ی کردن طرح رمز‬ ‫یکبار مصرف اتفاق خوبی اس��ت که در حال انجام است‬ ‫و می تواند جلوی بخشی از کالهبرداری های اینترنتی را‬ ‫بگی��رد اما در کنار این اقدام نیاز اس��ت خود کاربران و‬ ‫دارندگان کارت های بانکی نیز وظایفی که در این راستا‬ ‫دارن��د را به خوب��ی انجام دهند‪ ،‬اف��زود‪ :‬کاربران باید به‬ ‫هشدارهایی که به انها در این زمینه داده می شود دقت‬ ‫بیش��تری داشته باش��ند و از اطالعات کارت بانکی شان‬ ‫مراقبت بیشتری کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در عین ح��ال تاکید ک��رد کاهش‬ ‫کالهبرداری ها در این بخش‪ ،‬نیاز به اقدام های اساس��ی‬ ‫دارد که می تواند از طریق اطالع رسانی و فرهنگ سازی‬ ‫درست به جامعه محقق شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬حداکثر ‪ ۳‬در ه��زار حق بیمه از هر دارایی‬ ‫گرفته می ش��ود و در صورت وقوع خسارت‪ ،‬بیمه ان را جبران‬ ‫خواهد کرد‪ .‬س��لیمانی گفت‪ :‬دبس��تانی ها می توانند بخشی از‬ ‫پول ه��ای خ��ود را در قالب بیمه های زندگی ی��ا بیمه زندگی‬ ‫پس ان��داز با هر مبلغی س��پرده گذاری کنند و پس از ‪ ٥‬تا ‪٢٠‬‬ ‫سال‪ ،‬چندین برابر سپرده خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی از دبستانی ها خواست تا ُمبلغ بیمه‬ ‫در خانواده های خود باشند و افزود‪ :‬از امروز می خواهیم باشگاه‬ ‫ن��واوران بیمه را راه اندازی کنیم‪ .‬ش��ما بای��د از والدین خود‬ ‫بخواهید تا بدون بیمه سوار بر خودرو یا موتورسیکلت نشوند‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬در سال ‪ ٩٧‬حدود ‪ ١٧‬هزار نفر در تصادفات‬ ‫رانندگی کشته و ‪ ٣٤٠‬هزار نفر دیگر مجروح شدند‪ .‬حدود ‪٤٠‬‬ ‫هزار نفر نیز در س��ال های گذش��ته به دلیل تصادفات رانندگی‬ ‫معلول شده اند که رقم بسیار باالیی است‪.‬‬ ‫موضوع «فیش��ینگ حس��اب های بانکی» در‬ ‫حالی باعث شده موضوع بیمه شدن حساب های‬ ‫بانک��ی مردم در قبال عمل فیش��ینگ ازس��وی‬ ‫رئی��س کل بیمه مرکزی مطرح ش��ود که به نظر‬ ‫می رس��د این موضوع به معن��ای انحراف در حل‬ ‫موضوع اس��ت و با این کار تنها هزینه مش��تریان‬ ‫را زیاد می کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم تعریفی از مفهوم «فیش��ینگ»‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬می توان گفت مجموعه اقدام هایی‬ ‫را ک��ه باع��ث پیدا ش��دن ن��ام کارب��ری افراد و‬ ‫اطالعات حس��اب بانکی انه��ا و همچنین تخلیه‬ ‫این حساب ها می شود فیشینگ می نامند‪ .‬درباره‬ ‫بیمه حس��اب های بانکی هم بای��د گفت باتوجه‬ ‫ب��ه اینک��ه در یک��ی‪ ،‬دو دهه گذش��ته در زمینه‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و نظام ه��ای پرداخ��ت‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری های زیادی ازسوی بانک ها انجام‬ ‫ش��ده و خدمات بانکی به لحاظ فناوری اطالعات‬ ‫ت توس��عه زیادی پیدا کرده‪ ،‬پرسش این‬ ‫و اینترن ‬ ‫اس��ت که ایا صرف افزایش ابزارهای الکترونیکی‬ ‫در ح��وزه پرداخت و مس��ائل بانک��ی‪ ،‬برای رفع‬ ‫نیازه��ای م��ا کفایت می کند یا خیر؟ پاس��خ این‬ ‫پرس��ش منف��ی اس��ت‪ ،‬چراکه ضم��ن افزایش و‬ ‫توس��عه ابزاره��ای پرداخت‪ ،‬از جمل��ه ابزارهای‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬موبایل بانک‪ ،‬اینترنت بانک و‪ ...‬باید به‬ ‫مقوله امنیت اطالعات هم توجه می کردیم‪ .‬اتفاقی‬ ‫که در این سال ها رخ داده این است که ضعف های‬ ‫س��امانه در حال نمایان ش��دن است و علتش هم‬ ‫این است که متاسفانه در این موضوعات‪ ،‬هر نهاد‬ ‫مال��ی‪ ،‬هر بانک و هر ش��رکتی به ط��ور جداگانه‬ ‫س��رمایه گذاری هایی برای تامی��ن امنیت انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬برخ��ی از بانک ه��ا با ش��رکت هایی‬ ‫خاص کار کرده اند و ان تنظیم گری مناس��ب در‬ ‫این مجموعه ها به درس��تی اتفاق نیفتاده اس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن اگر رگوالتوری و تنظیم گری مناس��بی‬ ‫ب��رای فعالیت این ش��رکت ها‪ ،‬چارچوبی که این‬ ‫شرکت ها باید اطالعات ارائه دهند‪ ،‬امنیت شبکه‬ ‫و اس��تانداردهایی که باید این ش��بکه ها داش��ته‬ ‫باش��ند وجود می داش��ت‪ ،‬بسیار مناس��ب تر بود‪.‬‬ ‫البته این ها اقدام های حاکمیتی هس��تند و انجام‬ ‫چنین کارهایی را نمی توانیم تنها از ش��رکت ها و‬ ‫بانک هایی که خدمات ارائه می دهند انتظار داشته‬ ‫باش��یم؛ بنابراین یکی از مس��ائلی که باید به ان‬ ‫توجه کنیم این اس��ت که امنیت شبکه ها و نحوه‬ ‫ارائه خدمات را اس��تانداردگذاری کنیم‪ ،‬نه اینکه‬ ‫بگوییم عمل فیش��ینگ اتفاق افتاده و بیمه ها هم‬ ‫حاضر هستند حساب های بانکی را بیمه کنند‪ .‬با‬ ‫بیمه حساب های بانکی‪ ،‬فقط هزینه های بیشتری‬ ‫را به مش��تری تحمی��ل خواهیم ک��رد‪ .‬بیمه که‬ ‫رایگان نیس��ت؛ بنابراین اگر بخواهیم به طور کلی‬ ‫به این موضوع نگاه کنیم‪ ،‬االن پاس��خ این نیست‬ ‫که بیمه ها بیایند و مانند بیمه سرقت‪ ،‬حساب های‬ ‫بانکی را در مقابل عمل فیشینگ‪ ،‬بیمه کنند بلکه‬ ‫م��ا بای��د از بانک مرکزی و نهاده��ای تنظیم گر و‬ ‫قانون گ��ذار بخواهیم که امنیت ش��بکه را تامین‬ ‫کرده و تنظیم اس��تانداردهای ناظر بر فعالیت این‬ ‫شرکت ها و ارتقای ان را برعهده بگیرند‪ ،‬نه اینکه‬ ‫حاکمیت اعالم کند حساب های بانکی را در مقابل‬ ‫عمل فیش��ینگ بیمه خواهیم کرد‪ .‬این وضعیت‬ ‫مانند این است که به مردم اعالم کنیم جاده های‬ ‫ما به لحاظ ایمنی دارای مش��کل هس��تند و ما در‬ ‫حال حاضر امکان درس��ت کردن ان را نداریم اما‬ ‫دول��ت تصمیم گرفته یک صندوق بیمه همگانی‬ ‫ایج��اد و اف��راد را در برابر ح��وادث جاده ای بیمه‬ ‫کند‪ .‬در واقع در چنین ش��رایطی اعالم می کنیم‬ ‫ت��وان حل مش��کل را نداریم اما اگ��ر اتفاقی برای‬ ‫ش��خصی رخ داد‪ ،‬بیمه هزینه های وی را پرداخت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این شیوه درست رویارویی با موضوع‬ ‫نیس��ت بلکه شیوه درست رویارویی این است که‬ ‫نه��اد تنظیم گر و سیاس��ت گذار پاس��خ دهد که‬ ‫برای امنیت ش��بکه چه اقدام های��ی انجام داده و‬ ‫برنامه های وی در این زمینه چیس��ت؟ همچنین‬ ‫باید روش��ن ش��ود که پلیس چ��ه همکاری هایی‬ ‫می تواند با بانک مرکزی داش��ته باش��د و س��ایر‬ ‫نهادهای نظارتی چگونه می توانند امنیت ش��بکه‬ ‫را ارتقا دهند؟ به نظر بنده مسئله ما در این زمینه‪،‬‬ ‫امنیت ش��بکه و ارتقای استانداردهاس��ت و اینکه‬ ‫ش��رکت های بیمه را وارد موضوع کنیم تا اگر هم‬ ‫س��رقت یا اتفاقی برای حس��اب مشتری رخ داد‪،‬‬ ‫ان حس��اب بیمه باش��د در واقع انحراف در حل‬ ‫موضوع اس��ت و با این کار تنها هزینه مش��تریان‬ ‫را اضاف��ه می کنیم و ف��ردا بانک ها خواهند گفت‬ ‫اگ��ر می خواهید تراکنش انجام دهید یا حس��اب‬ ‫اینترنت��ی بگیرید باید ف�لان مبلغ هم بابت بیمه‬ ‫حس��اب بانکی ت��ان پرداخ��ت کنید‪ .‬ب��ا این کار‬ ‫هزینه مش��تری را افزایش می دهیم؛ بدون اینکه‬ ‫استانداردها و امنیت شبکه را افزایش داده باشیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹رس�یدگی ف�وری بیمه ای�ران به‬ ‫خسارت زیان دیدگان زلزله اخیر‬ ‫اخبار‬ ‫به دنبال وقوع زلزله بامداد جمعه در شمال‬ ‫غرب کش��ور بیمه ایران برای خدمت رسانی‬ ‫ب��ه بیمه ش��دگان خود در مناط��ق زلزله زده‬ ‫در کوتاه تری��ن زم��ان اعالم امادگ��ی کرد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت بیمه ای��ران ضمن ابراز تاس��ف‬ ‫از مصدومی��ت و ج��ان باخت��ن تع��دادی از‬ ‫هموطنان م��ان در زلزله و اب��راز همدردی با‬ ‫حادثه دی��دگان به مدیران کل بیمه ایران در‬ ‫اس��تان های زلزله زده دستور داد بالفاصله در‬ ‫محل حادثه حاضر شوند و نسبت به ارزیابی و‬ ‫بررسی خسارت های واردشده به بیمه شدگان‬ ‫بیمه ایران اقدام کنند‪ .‬براس��اس اعالم بیمه‬ ‫ایران اذربایجان ش��رقی از نخستین ساعات‬ ‫حادثه زمین لرزه‪ ،‬گروهی از کارشناس��ان در‬ ‫دفت��ر مدیریت بیمه ایران گ��رد هم امده و‬ ‫پس از جم��ع اوری اطالعات بیمه گذاران در‬ ‫منطقه س��اعت ‪ ۵‬بامداد ع��ازم محل حادثه‬ ‫ش��دند‪ .‬تاکنون حدود ‪ ۳۵۰‬واحد مس��کونی‬ ‫دارای بیمه نامه که از زلزله خسارت دیده اند‬ ‫شناسایی شده اند‪ .‬براساس دستور سرپرست‬ ‫بیم��ه ایران به دلیل نزدیکی به فصل س��رما‪،‬‬ ‫کارشناس��ان بیمه ایران‪ ،‬ب��ا حضور در محل‬ ‫حادثه نس��بت به ارزیابی فوری خس��ارت و‬ ‫بالفاصله ارائه چک غرامت به بیمه ش��دگان‬ ‫اقدام می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد خدمات کارتی جدید در‬ ‫بانک کشاورزی‬ ‫بان��ک کش��اورزی در راس��تای توس��عه‬ ‫خدم��ات غیرحضوری و مبتن��ی بر کارت و‬ ‫افزای��ش رضایتمن��دی مش��تریان خدمات‬ ‫جدیدی را به س��بد خدم��ات و محصوالت‬ ‫بانک��داری الکترونیکی خود افزوده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی‪،‬‬ ‫این بانک امکاناتی ش��امل ص��دور کارت با‬ ‫شماره پیش��ین‪ ،‬صدور و فعال سازی کارت‬ ‫در لحظه‪ ،‬اس��تعالم انالین اطالعات کارت‬ ‫از سوییچ‪ ،‬تغییر حس��اب پیش فرض کارت‬ ‫به ط��ور لحظه ای‪ ،‬درخواس��ت رم��ز مجدد‬ ‫کارت به طور لحظه ای و ارتباط‪/‬قطع حساب‬ ‫از کارت به ط��ور لحظ��ه ای را ب��ه خدمات‬ ‫کارتی خود اضافه کرده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ب��ه زودی خدم��ات نوین‬ ‫بیش��تری به خدمات کارتی بانک کشاورزی‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز فعالیت ارزی موسس�ه ملل‬ ‫صادر شد‬ ‫موسس��ه اعتباری ملل موف��ق به دریافت‬ ‫مجوز مرحله نخس��ت عملیات ارزی شد‪ .‬به‬ ‫گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬موسس��ه اعتباری‬ ‫مل��ل همزمان با ت�لاش به منظ��ور ارتقای‬ ‫جایگاه و فعالیت های خود از سطح موسسه‬ ‫اعتب��اری و به منظ��ور افزای��ش درامدهای‬ ‫غیرمش��اع و کارمزدی عالوه بر تنوع بخشی‬ ‫س��بد محصوالت و خدمات ریالی نسبت به‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های اولیه ب��رای ورود به‬ ‫عرصه فعالیت ه��ای ارزی اقدام کرد که در‬ ‫نهایت با فراهم اوردن مدارک و مس��تندات‬ ‫مورد مطالبه مقام ناظر و براوردن الزام های‬ ‫قانون��ی موف��ق ب��ه دریافت مج��وز مرحله‬ ‫نخس��ت عملی��ات ارزی از بان��ک مرک��زی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران شد‪.‬‬ ‫با صدور مجوز مرحله نخست این موسسه‬ ‫به طوررس��می مج��از خواهد بود براس��اس‬ ‫ضواب��ط و مقررات بانک مرکزی نس��بت به‬ ‫خری��د و فروش‪ ،‬نقل و انتقال ارز و عملیات‬ ‫مربوط به حواله ه��ای وارده و صادره داخل‬ ‫کش��ور اقدام کند‪ .‬براس��اس برنامه ریزی و‬ ‫زمان بندی انجام شده دریافت مجوز مراحل‬ ‫بع��دی ارزی نیز به زودی م��ورد پیگیری و‬ ‫اقدام قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش میزان گش�ایش اعتبارات‬ ‫اس�نادی ریال�ی در بان�ک صنع�ت و‬ ‫معدن‬ ‫میزان گش��ایش اعتبارات اسنادی ریالی‬ ‫بانک صنع��ت و معدن ب��رای صنعتگران و‬ ‫تولیدکنن��دگان کش��ور در ‪ ۷‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال ‪ ۱۴۴‬درصد نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بانک‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬وضعیت گشایش اعتبارات‬ ‫اس��نادی ریال��ی ای��ن بانک در پای��ان مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬حاکی از ان است که میزان گشایش‬ ‫اعتبارات یادش��ده که با هدف رونق تولید و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار در کشور انجام شده از‬ ‫اغاز سال به رقمی بیش از ‪ ۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته از رشد ‪ ۱۴۴‬درصدی برخوردار بوده‬ ‫است‪ .‬گفتنی است میزان گشایش اعتبارات‬ ‫اس��نادی ریالی در شعب این بانک در ‪ ۷‬ماه‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۵‬هزار میلیارد و در ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫ان ‪ ۱۶‬هزار میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه دانشگاه امیرکبیر و بانک صنعت و معدن مطرح شد‪:‬‬ ‫حمایت بانکی از استارت اپ ها و شرکت های نوپا‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری بین دانش��گاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر و بانک صنعت و معدن منعقد ش��د‪.‬‬ ‫س��ید احمد معتمدی‪ ،‬رئیس دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر و حس��ین مه��ری‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫صنع��ت و معدن این تفاهمنامه را امضا کردند‪.‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه در ‪ ۴‬بخش به امضا رس��یده و‬ ‫حمای��ت و ارائه تس��هیالت بانک��ی کم بهره به‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬همچنی��ن برگزاری‬ ‫جش��نواره این ش��رکت ها با موضوع و اولویت‬ ‫معدن و ارائه خدمات اموزشی دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر ب��ه کارکنان بان��ک صنعت و معدن‬ ‫از جمل��ه بخش های ان اس��ت‪ .‬براس��اس این‬ ‫تفاهمنامه بانک صنعت و معدن به عنوان بانک‬ ‫عامل داخلی برای قراردادهای مالی (فاینانس)‬ ‫خرید تجهیزات اموزش��ی و پژوهشی دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر انتخاب شد‪.‬‬ ‫سیداحمد معتمدی‪ ،‬رئیس دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر در حاشیه امضای تفاهمنامه دانشگاه‬ ‫صنعت��ی امیرکبیر با بانک صنع��ت و معدن از‬ ‫رس��یدن تع��داد ش��رکت های دانش بنیان زیر‬ ‫پوش��ش این دانشگاه تا پایان س��ال تحصیلی‬ ‫به مرز ‪ ۳۰۰‬ش��رکت خب��ر داد و گفت‪ :‬تقاضا‬ ‫برای ش��رکت های دانش بنیان بس��یار اس��ت‬ ‫و در ص��ورت حمای��ت و ارائ��ه تس��هیالت و‬ ‫فضای مناس��ب تا پایان همین س��ال تحصیلی‬ ‫تع��داد انها به ‪ ۳۰۰‬ش��رکت افزای��ش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت‬ ‫دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعال‬ ‫هس��تند که تعدادی از انها در ‪ 2‬هفته گذشته‬ ‫در ‪ 5‬دانشکده دانشگاه اغاز به کار کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با اش��اره‬ ‫به امضای تفاهمنامه ب��ا بانک صنعت و معدن‬ ‫گفت‪ :‬دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر به منظور‬ ‫حرکت به س��مت دانش��گاه های نس��ل س��وم‬ ‫نیازمن��د همکاری با بانک هاس��ت و از انجا که‬ ‫بانک صنعت و معدن براس��اس ش��رح وظایف‬ ‫و متناس��ب ب��ا نامش در طرح ه��ای صنعتی و‬ ‫معدن��ی همکاری می کن��د‪ ،‬با دانش��گاه ما در‬ ‫زمینه طرح های صنعتی و معدنی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان دانشگاهی همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫معتمدی افزود‪ :‬مهم تری��ن محور تفاهمنامه‬ ‫ب��ا بان��ک صنع��ت و مع��دن‪ ،‬حمای��ت و ارائه‬ ‫بیمه سامان «زنگ بیمه» را در مدرسه های البرز به صدا دراورد‬ ‫بیمه س��امان «زن��گ بیم��ه» را از ‪ ۱۹‬ابان در‬ ‫مدرس��ه های اس��تان الب��رز به ص��دا دراورد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بیمه س��امان‪ ،‬پروژه زنگ‬ ‫بیمه در مدرسه ها همزمان در تهران و استان های‬ ‫سراس��ر کش��ور به منظور توس��عه فرهنگ بیمه‬ ‫و اش��نایی دانش اموزان با خدم��ات بیمه ای و از‬ ‫همه مهم تر انتقال بیمه به خانواده های ایرانی در‬ ‫قالب پروژه ای مش��ترک میان ش��رکت های بیمه‬ ‫کلی��د خورده اس��ت‪ .‬در این ایین که بخش��ی از‬ ‫ان ب��ا حضور احمدرض��ا ضرابیه‪ ،‬مدیرعامل بیمه‬ ‫س��امان و س��االر قاس��می‪ ،‬مدی��ر کل اموزش و‬ ‫پرورش اس��تان البرز در یکی از مدرس��ه های این‬ ‫اس��تان برگزار ش��د به تاثیر اموزش های بیمه ای‬ ‫از س��نین کودکی برای توجه به کارکردهای این‬ ‫مفه��وم در ارتقای کیفیت زندگی نس��ل های بعد‬ ‫تاکید ش��د‪ .‬بر این اس��اس «حضور در مدرسه ها‬ ‫ب��رای انتق��ال مفاهی��م بیم��ه ای به ک��ودکان»‬ ‫به عن��وان مهم تری��ن برنام��ه این طرح اس��ت که‬ ‫در ته��ران ازس��وی بیمه مرکزی و در اس��تان ها‬ ‫ازسوی ش��رکت های بیمه ای اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان بیمه س��امان ماموریت داش��ت که‬ ‫زنگ بیمه را ‪ ۱۹‬ابان امس��ال در اس��تان البرز به‬ ‫ص��دا دراورد‪ .‬چندی پیش با حضور کارشناس��ان‬ ‫معرفی ش��ده ازس��وی ش��رکت های بیم��ه ای در‬ ‫بیمه مرکزی‪ ،‬م��وارد قابل انتقال به دانش اموزان‬ ‫در قال��ب پ��روژه زنگ بیمه در مدرس��ه ها تبیین‬ ‫شد‪ .‬پروژه «زنگ بیمه» که با همراهی بیمه سامان‬ ‫به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ صنعت بیمه‬ ‫اجرایی خواهد ش��د می رود تا نسل های اینده ساز‬ ‫کش��ور را با مقوله مهم بیمه در زندگی اشنا کند‪.‬‬ ‫اجرای برنامه های اموزش��ی ب��رای دانش اموزان‬ ‫ابتدای��ی برنامه ای کوتاه مدت نیس��ت اما به عنوان‬ ‫یکی از نقاط اس��تراتژیک سرمایه گذاری می تواند‬ ‫ضری��ب نفوذ بیمه را در کش��ور ارتقا دهد‪ .‬اجرای‬ ‫نمای��ش بیمه ای‪ ،‬اهدای کت��اب به دانش اموزان و‬ ‫برگزاری مسابقه بیمه ای از مهم ترین فعالیت های‬ ‫این برنامه اس��ت و کارشناس��ان بیم��ه ای با زبان‬ ‫س��اده و کودکان��ه‪ ،‬مفاهی��م بیم��ه ای را ب��رای‬ ‫دانش ام��وزان تبیین خواهند ک��رد‪ .‬در این طرح‬ ‫مدرس��ه های ابتدایی هدف گذاری ش��ده اند و به‬ ‫مرور دانش اموزان با مفاهیم بیمه اش��نا می شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است بیش از ‪ ۸۰‬نفر از کارشناسان بیمه ای‬ ‫از ش��رکت های گوناگ��ون به بیم��ه مرکزی برای‬ ‫اجرای این طرح کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫تسهیالت کم بهره به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫اس��ت که در تمام جهان به منظور تولید نهایی‬ ‫ایده های شان به یک سرمایه گذار خطرپذیر نیاز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به منظور دریافت تس��هیالت‬ ‫فاینان��س (مالی) برای خری��د تجهیزات مورد‬ ‫نیاز دانش��گاه صنعتی امیرکبیر از کش��ورهای‬ ‫خارجی نیاز به یک بانک عامل داخلی داشتیم‬ ‫که براس��اس ای��ن تفاهمنام��ه‪ ،‬حمایت بانک‬ ‫صنع��ت و معدن را نی��ز در این زمینه خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با قدردانی‬ ‫از هم��کاری مدیرعامل بانک صنعت و معدن با‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت‪ :‬مجموعه ای از‬ ‫شرکت های دانش بنیان دانشگاه زیر نظر بانک‬ ‫صنعت و معدن در اینده نزدیک فعال خواهند‬ ‫ش��د که دانش��گاه با این مجموعه مش��ارکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫حس��ین مه��ری‪ ،‬مدیرعامل بان��ک صنعت‬ ‫و مع��دن نیز در س��خنانی اظهار ک��رد‪ :‬بانک‬ ‫صنع��ت و معدن به عنوان ی��ک بانک تخصصی‬ ‫و توس��عه ای رس��الت اجتماع��ی دارد و هدف‬ ‫ان حمای��ت از اس��تارت اپ ها و ش��رکت های‬ ‫نوپ��ا اس��ت و امیدواریم ب��ا حمایت های مالی‬ ‫که انج��ام می دهد‪ ،‬ارزش اف��زوده خوبی برای‬ ‫کش��ور ایجاد کند‪ .‬وی درباره میزان اعتبار در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای ای��ن تفاهمنامه گفت‪:‬‬ ‫ای��ن تفاهمنامه در ‪ 4‬محور امضا ش��ده و قرار‬ ‫اس��ت از هر طرف دو فرد خبره برای هر کدام‬ ‫از بندها پیشنهادهایی اجرایی و عملیاتی ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و مع��دن ادامه‬ ‫داد‪ :‬باتوج��ه به اینکه طرح های��ی که به بانک‬ ‫پیشنهاد می ش��ود‪ ،‬در حوزه معدنی و صنعتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید اطالعات ما در حوزه اموزش به روز‬ ‫شود و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این زمینه‬ ‫می تواند تاثیر بسزایی ایفا کند‪.‬‬ ‫مهری اف��زود‪ :‬در ح��وزه اس��تارت اپ ها که‬ ‫محور این تفاهمنامه است‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال در نظر گرفته ش��د تا تس��هیالت الزم را‬ ‫به ش��رکت هایی که ازسوی دانش��گاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر معرفی می شوند‪ ،‬پرداخت کنیم‪ .‬البته‬ ‫این تسهیالت ارزان قیمت است و بعد از بررسی‬ ‫دانشگاه تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به تنوعی که معادن کشور‬ ‫دارند‪ ،‬دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر با همکاری‬ ‫بان��ک صنعت و مع��دن می توان��د موفق ظاهر‬ ‫ش��ود‪ .‬البته در موضوع تجهیز ازمایش��گاه نیز‬ ‫مبلغ��ی افزون ب��ر ‪ ۱۵۰‬میلیون ی��ورو در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫فروش امالک مازاد بانک شهر سرعت می گیرد‬ ‫معاون پشتیبانی‪ ،‬امالک و ساختمان‬ ‫بانک ش��هر گفت‪ :‬در راس��تای اجرای‬ ‫بخش��نامه های ابالغی وزارت اقتصاد و‬ ‫ام��ور دارایی و توجه به سیاس��ت های‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬فروش امالک مازاد این‬ ‫بانک سرعت می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش اریا‪ ،‬سعید کیانی با بیان‬ ‫اینکه شناس��ایی امالک م��ازاد و همچنین احصای‬ ‫موانع و مشکالت موجود در ملک های تحت مالکیت‬ ‫این بانک در دستور کار قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تالش شده‬ ‫از ظرفیت سرپرس��تی های بانک ش��هر در شهرهای‬ ‫مختلف برای س��رعت بخش��یدن به واگذاری امالک‬ ‫مازاد استفاده شود‪ ،‬به همین منظور‪ ،‬تمامی مراحل‬ ‫مقدمات��ی این کار در حال انجام اس��ت و در صورت‬ ‫ظرفیت و پذیرش بازار و فراهم ش��دن ش��رایط‪ ،‬این‬ ‫واگذاری ها با سرعت بیشتری ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تالش های مس��تمر ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت و موانع موج��ود در فرایند‬ ‫ف��روش امالک م��ازاد‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫جلس��ات مختل��ف و پ��ی در پ��ی با‬ ‫واگذارکنن��دگان ام�لاک ب��ه بان��ک‬ ‫(به ویژه ش��هرداری ها و ش��رکت های‬ ‫تاب��ع انه��ا) برگ��زار ش��ده ت��ا بتوان‬ ‫مش��کالت موجود در ام�لاک واگذار‬ ‫ش��ده را رف��ع ک��رد و واگ��ذاری انه��ا تس��هیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کیانی پیگی��ری حقوقی و قضای��ی به منظور رفع‬ ‫تص��رف از امالک تملیکی ثبت ش��ده در دفاتر مالی‬ ‫بان��ک را از دیگ��ر اقدام های انجام ش��ده عنوان کرد‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬کنترل منظم و مس��تمر ب��ازار فروش‬ ‫امالک و تدوین سیاس��ت های اجرایی در مسیر بازار‬ ‫ه��دف از طریق ایج��اد ارزش افزوده ب��رای امالک‬ ‫مازاد بانک ش��هر نیز در ماه های گذشته انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک تجارت‪:‬‬ ‫در راس��تای جلوگیری از بروز دوباره مشکالت قانونی‪ ،‬بانک‬ ‫تجارت در نظر دارد زیان خود را تا پایان امسال به صفر نزدیک‬ ‫کند‪ .‬به گزارش خبرانالین‪ ،‬امیر مس��عود رزازان‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره بانک تجارت با تش��ریح برنامه ه��ای این بانک در ‪ 6‬ماه‬ ‫دوم س��ال برای خ��روج از زیان‪ ،‬به چگونگی افزایش س��رمایه‬ ‫بانک اش��اره کرد و گفت‪ :‬بانک تجارت در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اقدام‬ ‫به افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیاب��ی دارایی ها به مبلغ‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۸‬هزار و ‪ 665‬میلیارد ریال کرد که از این میزان‪،‬‬ ‫براس��اس مجوز س��ازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ ‪ ۱۷۸‬هزار‬ ‫و ‪ 226‬میلی��ارد و ‪ 127‬میلیون ریال به عنوان س��رمایه ثبتی و‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰‬هزار و ‪ 439‬میلیارد و ‪ 460‬میلیون ریال به سرفصل‬ ‫مازاد تجدی��د ارزیابی دارایی ها منتقل ش��د و در نهایت بانک‬ ‫برای کاهش زیان برنامه داریم‬ ‫تجارت با س��رمایه ای بیش از ‪ ۲۲۳‬هزار و ‪926‬‬ ‫میلیارد و ‪ 127‬میلیون ریال به عنوان بزرگ ترین‬ ‫شرکت بورسی شناخته و از مشمولیت ماده ‪۱۴۱‬‬ ‫اصالحیه قانون تجارت خارج شد‪.‬‬ ‫او درباره برنامه بانک برای کاهش زیان تا پایان‬ ‫امس��ال نیز تصریح کرد‪ :‬در راستای جلوگیری از‬ ‫بروز دوباره مش��کالت قانونی‪ ،‬این بانک براساس‬ ‫انچ��ه که در گ��زارش تفصیلی ‪ ۶‬ماه ‪ ۹۸‬اعالم ک��رد‪ ،‬در نظر‬ ‫دارد زیان خود را تا پایان امس��ال به صفر نزدیک کند‪ .‬به گفته‬ ‫او براس��اس برنامه ریزی ه��ای انج��ام ش��ده ب��رای تحقق این‬ ‫مهم‪ ،‬بانک ضم��ن تداوم اقدام های خود در بهبود س��وداوری‬ ‫بخش های اصلی عملیات که همان مدیریت منابع و مصارف با‬ ‫هدف کاهش هزینه پول و افزایش بازده پرتفوی‬ ‫دارایی ها و افزایش درامدهای کارمزدی اس��ت‪،‬‬ ‫برنامه های مبس��وط دیگری را نیز در دستور کار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از محوره��ای اصل��ی‬ ‫برنامه ها فروش سوداور سرمایه گذاری ها‪ ،‬امالک‬ ‫و دارایی ه��ای ثابت ب��رای رعایت ماده ‪ ۱۶‬و ‪۱۷‬‬ ‫قانون رفع موانع تولید اس��ت و پیش بینی می ش��ود باتوجه به‬ ‫ظرفی��ت موجود در س��رمایه گذاری ها و ام�لاک بانک‪ ،‬فروش‬ ‫برخی از انها تا پایان امس��ال بخش��ی از زیان امسال را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬مح��ور دیگر برنامه های بانک اخذ‬ ‫تجارت نو به بازار دوم فرابورس رفت‬ ‫پرداخت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغال ازسوی بانک مهر ایران‬ ‫مدیرعام��ل بانک مهر ای��ران از پرداخ��ت بیش از‬ ‫‪ ۲‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت قرض الحس��نه در‬ ‫حوزه اش��تغال تا پایان سال خبر داد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫قرض الحس��نه مهر ایران در گفت وگ��و با خبرگزاری‬ ‫صدا و سیما‪ ،‬از پرداخت بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه در حوزه اشتغال تا پایان سال‬ ‫خب��ر داد‪ .‬مرتضی اکب��ری افزود‪ :‬این تس��هیالت در‬ ‫مناطق محروم و کم برخوردار و برای متقاضیان ایجاد شغل پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به تس��هیالت ارائه ش��ده به طرح های بنیاد برکت اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬س��ال گذش��ته برای ‪ ۱۸‬هزار طرح بنیاد برکت‪ ،‬تامین مالی‬ ‫موافق��ت بانک مرک��زی در زمینه واقعی کردن ن��رخ ارز مورد‬ ‫اس��تفاده برای تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬باتوج��ه به وضعیت باز مثب��ت ارزی بانک (حدود ‪۸۸۰‬‬ ‫میلیون یورو) است‪ ،‬چراکه اعالم هرگونه نرخ باالتر از نرخ فعلی‬ ‫تس��عیر ارز‪ ،‬افزایش حقوق صاحبان س��هام از محل شناسایی‬ ‫س��ود در س��رفصل نتیجه مب��ادالت ارزی را به دنب��ال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رزازان خاطرنش��ان کرد‪ :‬عالوه ب��ر این برنامه ها برای کاهش‬ ‫زی��ان بانک‪ ،‬اخذ مجوزهای الزم برای ثبت و انتقال س��رفصل‬ ‫اندوخت��ه مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها که در س��ال گذش��ته‬ ‫امکان ثبت ان در س��رمایه ثبتی بانک فراهم نش��د‪ ،‬در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫انجام ش��د و تاکنون همه این طرح ها تامین مالی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکب��ری با بیان اینکه ‪ ۴۵۰‬ت��ا ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ازطریق بانک قرض الحس��نه مهر ایران و مش��ارکت‬ ‫بنی��اد برک��ت به ای��ن طرح ها اختصاص داده ش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پیش بینی کردیم تا پایان س��ال ‪ ۴۰‬هزار طرح‬ ‫جدی��د بنیاد برکت را تامین مالی کنیم‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه رویکرد بانک قرض الحس��نه مهر ایران از معیش��ت محور به‬ ‫اش��تغال محور تغییرکرده‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون با جدیت بیشتری در بحث‬ ‫اشتغال ورود کرده ایم و با نهادهایی مانند بنیاد برکت‪ ،‬کمیته امداد‪،‬‬ ‫بسیج سازندگی و وزارت کار همکاری داریم‪.‬‬ ‫هیات پذیرش فراب��ورس باتوجه به اعتبار‪،‬‬ ‫پایداری و ش��فافیت مالی بیم��ه تجارت نو به‬ ‫ارتقای این ش��رکت از بازار پای��ه به بازار دوم‬ ‫فراب��ورس رای مثبت داد‪ .‬به گ��زارش روابط‬ ‫عمومی بیم��ه تجارت ن��و در اطالعیه مربوط‬ ‫ب��ه این رویداد ک��ه ‪ ۱۴‬ابان ‪ ۹۸‬در س��امانه‬ ‫کدال منتشر ش��ده‪ ،‬امده است‪ :‬به استحضار‬ ‫می رساند درخواس��ت پذیرش سهام شرکت بیمه تجارت نو‬ ‫(سهامی عام) در فرابورس ایران در جلسه ‪ ۱۴‬ابان ‪ ۹۸‬هیات‬ ‫پذیرش فراب��ورس مطرح و با پذیرش این ش��رکت در بازار‬ ‫دوم فرابورس ایران به طور مشروط موافقت شد‪ .‬گفتنی است‬ ‫مقرر شد پیش از درج نام شرکت در فهرست‬ ‫نرخ های فراب��ورس و اغاز معامالت‪ ،‬اطالعات‬ ‫الزم و تعیین ش��ده ازس��وی این شرکت ارائه‬ ‫ش��ود‪ .‬بیمه تجارت نو مه��ر ‪ ۹۵‬با نماد «بنو»‬ ‫در گ��روه بیمه و صندوق بازنشس��تگی به جز‬ ‫تامی��ن اجتماعی در ب��ازار پایه فرابورس درج‬ ‫و دادوس��تد سهام ان اغاز ش��د‪ .‬حال با ارائه‬ ‫کارنامه درخش��ان مالی در دوره یک س��اله مدیریت جدید‪،‬‬ ‫خرید و فروش سهام این شرکت پس از نهایی شدن مراحل‬ ‫قانونی پذیرش در بازار دوم فرابورس که از اعتبار بیش��تری‬ ‫برخوردار است‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۶‬هزار مورد تسهیالت خرید دین بانک ملی به صاحبان کسب و کار‬ ‫بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال بیش از ‪ ۱۶‬هزار مورد‬ ‫تس��هیالت خرید دین به منظور حمایت از صاحبان کس��ب وکار‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک مل��ی ای��ران‪ ،‬خرید دین‬ ‫تس��هیالتی است که صاحبان کس��ب وکار و بنگاه های اقتصادی‬ ‫می توانن��د با بهره مندی از ان‪ ،‬نقدینگی مورد نیازش��ان را پیش‬ ‫از موعد سررس��ید چک و اوراق تجاری خ��ود تامین کنند‪ .‬این‬ ‫تس��هیالت خدمتی ب��ه اش��خاص حقیقی و حقوقی اس��ت که‬ ‫نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری‬ ‫انها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان‬ ‫موردنیازش��ان اس��ت‪ .‬از ابتدای امس��ال تا پایان‬ ‫ش��هریور تعداد ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۹۹۸‬مورد تس��هیالت‬ ‫خری��د دین ب��ه ارزش ریال��ی ‪ ۳۰‬ه��زار و ‪۷۷۸‬‬ ‫میلیارد ریال ازس��وی بانک مل��ی ایران پرداخت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬خرید دین به منظور ایجاد تسهیالت‬ ‫الزم ب��رای تمامی بخش ه��ای اقتصادی قابل انجام اس��ت و در‬ ‫چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت شیوه نامه ها‬ ‫و ایین نامه های بخش اعتباری از جمله ایین نامه‬ ‫تس��هیالت و تعه��دات کالن‪ ،‬اش��خاص مرتب��ط‬ ‫و همچنی��ن سیاس��ت اعتب��اری س��االنه انج��ام‬ ‫می شود که همه مشتریان بانک در همه بخش ها‬ ‫می توانند از این تس��هیالت اس��تفاده کنند‪ .‬بانک‬ ‫در ای��ن روش‪ ،‬دین مدت دار بده��کار را به کمتر‬ ‫از مبلغ اس��می و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند‬ ‫چک و سفته به طور نقدی از داین و مشتری خریداری می کند؛‬ ‫به این ترتیب مش��تری می تواند زودت��ر از موعد مقرر نقدینگی‬ ‫م��ورد نیاز خود را به دس��ت اورد‪ .‬مالک تعیین س��قف پرداخت‬ ‫تسهیالت خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند‬ ‫عملیات خرید و فروش با در نظر گرفتن حجم حساب ها و اسناد‬ ‫دریافتی اع��م از تجاری یا غیرتجاری ه��ر بنگاه در صورت های‬ ‫مال��ی حسابرس��ی ش��ده ی��ا اظهارنامه ه��ای مالیات��ی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مدیر کل ارتباطات و ناوبری هوایی با تشریح برنامه تجهیز فرودگاه های کشور خبر داد‬ ‫خودکفایی ایران در نصب‪ ،‬تعمیر و راه اندازی تجهیزات هوانوردی‬ ‫اک�رم امین�ی‪ ۲۱ :‬اب��ان (‪ ۱۲‬نوامب��ر) روز جهان��ی‬ ‫الکترونیک هواپیمایی اس��ت‪ .‬این بخش‪ ،‬حلقه ای مهم از‬ ‫زنجیره ایمنی در صنعت هوانوردی اس��ت‪ .‬کارکنان حوزه‬ ‫الکترونیک هواپیمایی و کس��انی ک��ه در زمینه ارتباطات‬ ‫و ناوب��ری هوایی فعالی��ت می کنند‪ ،‬ای��ن اطمینان را به‬ ‫خلبان ها می دهند ک��ه جدایی بین هواپیماها در ترافیک‬ ‫هوایی حفظ شده و در بدترین شرایط اب و هوایی‪ ،‬زمینه‬ ‫فرود ایمن را برای پرنده های اهنی فراهم می کنند‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن فقط یک��ی از وظای��ف فع��االن این بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬اطالعات بیش��تر درب��اره فعالیت ه��ای پیچیده و‬ ‫بس��یار تخصصی الکترونیک هواپیمایی را سیامک بهنام‪،‬‬ ‫مدی��رکل ارتباطات و ناوبری هوایی ش��رکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری هوایی کشور به‬ ‫داده که می خوانید‪ .‬‬ ‫€ € اداره کل ارتباط�ات و ناوب�ری هوای�ی را معرفی‬ ‫کنی�د و توضی�ح کوتاه�ی درباره وظای�ف این بخش‬ ‫بدهید‪.‬‬ ‫اداره کل ارتباط��ات و ناوب��ری هوای��ی ش��امل ‪ ۶‬اداره‬ ‫ام��وزش و تحقیق��ات‪ ،‬مهندس��ی تجهی��زات ارتباط��ی‪،‬‬ ‫مهندسی تجهیزات ناوبری‪ ،‬مهندس��ی تجهیزات راداری‬ ‫و نظارت��ی‪ ،‬مهندس��ی تجهی��زات بازرس��ی و امنیت��ی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و بازرس��ی و ‪ ۲‬واحد مستقل (امور فرکانس و‬ ‫شبکه های مخابرات هوانوردی و پشتیبانی ‪ )CNS‬است‪.‬‬ ‫وظیفه اصلی این اداره کل سایت یابی‪ ،‬تهیه مشخصات‬ ‫فن��ی‪ ،‬پیگیری خرید‪ ،‬نصب‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬نگهداری و تعمیر‬ ‫همه س��امانه های هوان��وردی الکترونیک��ی فرودگاه ها و‬ ‫سایت ها‪ ،‬اموزش پیوس��ته کارشناسان الکترونیک شاغل‬ ‫در س��تاد و اداره ه��ای الکترونی��ک فرودگاه ه��ا و تعیین‬ ‫صالحیت ش��غلی انها و بازرس��ی عملکرد تجهیزات این‬ ‫حوزه اس��ت‪ .‬همچنین اداره های مهندسی الکترونیک در‬ ‫فرودگاه ه��ا به عنوان بازوان توانمند اداره کل در نگهداری‬ ‫س��امانه های هوانوردی مس��تقر در فرودگاه و سایت های‬ ‫هوانوردی مرتبط مس��تقر در مناطق کوهستانی و مرتفع‪،‬‬ ‫نقش مهمی در انجام وظایف این اداره کل دارند‪.‬‬ ‫€ €درب�اره جزئیات عملکرد و وظای�ف این ‪ ۶‬اداره‬ ‫نیز توضیح دهید‪.‬‬ ‫وظیف��ه اداره اموزش و تحقیق��ات‪ ،‬برگزاری و پیگیری‬ ‫دوره های اموزشی و ریتینگ و ساماندهی امور تحقیقاتی‬ ‫و پژوهش��ی اس��ت‪ .‬اداره مهندس��ی تجهیزات ارتباطی‪،‬‬ ‫متولی تمامی س��امانه های ارتباطی از جمله سوئیچینگ‬ ‫ب��رج و اپ��روچ‪ ،‬رکوردره��ا‪ ،‬فرس��تنده‪-‬گیرنده های ثابت‬ ‫و متحرک باند ‪ AM‬و ‪ FM‬و س��امانه ارس��ال اطالعات‬ ‫هواشناس��ی ‪ ATIS‬اس��ت‪ .‬اداره مهندس��ی تجهی��زات‬ ‫ناوبری متولی س��امانه های کم��ک ناوبری ‪ILS، DME،‬‬ ‫‪ DVOR/VOR‬و ‪ NDB‬و س��امانه های نوی��ن ناوبری‬ ‫اس��ت‪ .‬اداره مهندس��ی تجهی��زات راداری و نظارتی نیز‬ ‫متولی س��امانه های رادار و اتوماس��یون‪A-SMGCS، ،‬‬ ‫‪ ADS-B‬و ‪ MLAT‬اس��ت‪ .‬اداره مهندس��ی تجهیزات‬ ‫بازرس��ی و امنیتی تولی گری تجهیزات امنیتی و بازرسی‬ ‫‪ X-ray‬و ‪ Gateway‬را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫اداره برنامه ریزی و بازرسی نیز به تازگی راه اندازی شده‬ ‫و وظیفه بازرسی و بررسی وضعیت تجهیزات ارتباطات و‬ ‫ناوبری هوایی س��تاد و فرودگاه ها‪ ،‬بررسی و تامین منابع‬ ‫تغذیه‪ UPS ،‬و ارتینگ تم��ام فرودگاه ها و نیز محافظت‬ ‫در برابر پرتوهای غیر یون ساز را برعهده دارد‪.‬‬ ‫واحد امور فرکان��س وظیفه دریافت مجوز فرکانس��ی‪،‬‬ ‫مانیتورینگ تمام طیف های فرکانسی هوانوردی و دریافت‬ ‫مج��وز ترخیص تجهی��زات هوانوردی خریداری ش��ده را‬ ‫در نصب‪ ،‬تعمیر و راه اندازی تجهیزات هوانوردی به خودکفایی رس��یده ایم و‬ ‫حتی می توانیم خدمات مهندسی خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم‬ ‫عهده دار است‪ .‬واحد پشتیبانی ‪ CNS‬نیز متولی پیگیری‬ ‫تامی��ن نیازهای تجهیزاتی و پش��تیبانی تم��ام اداره ها و‬ ‫واحدها است‪.‬‬ ‫در مجموع تمرکز اصلی فعالیت های اداره کل ارتباطات‬ ‫و ناوب��ری هوای��ی بر ‪ ۳‬بخ��ش امور کارکن��ان و اموزش‪،‬‬ ‫تجهیزات و سامانه ها و فرایندها و ایین نامه هاست‪.‬‬ ‫€ €ایا اداره کل ارتباطات و ناوبری هوایی نظام نامه‬ ‫مش�خصی در زمین�ه عملکرد بخش ه�ای مختلف‬ ‫دارد؟‬ ‫در حال تدوین نظام نامه ای برای این اداره کل هس��تیم‬ ‫تا در قالب ان‪ ،‬فرایند و ش��رح تمام کارها و وظایف اداره‬ ‫کل جمع اوری و بروزرسانی شود‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت حوزه الکترونیک پ�رواز از نظر نیروی‬ ‫انسانی چگونه است؟‬ ‫در ح��ال حاضر با کمبود نیروی انس��انی در این حوزه‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته نیروی انسانی کافی‬ ‫جذب نش��ده است‪ .‬البته مقدمه تامین ‪ ۱۹۴‬نفر در حوزه‬ ‫عملیات هوانوردی فراهم شده که امیدواریم نیاز این اداره‬ ‫کل نیز از این تعداد فراهم شود‪.‬‬ ‫€ €از نظ�ر تجهی�زات ارتباط�ی و ناوب�ری در چ�ه‬ ‫شرایطی هستیم؟‬ ‫در فرص��ت پس��ابرجام خریده��ای خوب��ی در ح��وزه‬ ‫دس��تگاه های ارتباط��ی و ناوب��ری انجام دادی��م و اکنون‬ ‫مهم ترین تمرکز ما در نوس��ازی تجهیزات ش��امل خرید‬ ‫س��امانه مدیریت یکپارچه کنترل و هدای��ت پرواز یعنی‬ ‫همان اتوماسیون و سوئیچینگ مرکز کنترل فضای کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫در حوزه تامین س��ایر تجهیزات هوانوردی در ش��رایط‬ ‫تحری��م نیز باتوجه ب��ه اینکه رهبر معظ��م انقالب تاکید‬ ‫زی��ادی بر اس��تفاده از ت��وان داخلی دارند‪ ،‬از س��ال های‬ ‫گذش��ته ارتباط خوبی با ش��رکت های دانش بنیان برقرار‬ ‫کرده ای��م‪ .‬به عنوان نمونه برای خرید و نصب س��امانه های‬ ‫ضبط مکالمه های هوانوردی (رکوردرها)‪ ،‬سوئیچینگ برج‬ ‫مراقبت‪ ATIS ،‬و تجهیزات ش��بکه زیرساخت ‪VSAT‬‬ ‫از توان ش��رکت های داخلی اس��تفاده ش��ده و ساخت ‪۵‬‬ ‫برج موبایل ازس��وی یک ش��رکت داخل��ی در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن با انعق��اد قراردادی قرار اس��ت یک ‪DME‬‬ ‫ساخته ش��ده ازسوی یک شرکت داخلی به طور ازمایشی‬ ‫استفاده شود‪ .‬عالوه براین قرارداد پژوهشی ساخت مبدل‬ ‫س��امانه ‪ ADS-B‬و یک رادار ‪ MSSR‬با مد ‪ S‬با یکی از‬ ‫دانشگاه های کشور منعقد شده است‪.‬‬ ‫جلس��ه های کارشناس��ی در س��طح معاون��ت عملیات‬ ‫هوانوردی نیز برای بررس��ی طرح ریموت تاور (کنترل برج‬ ‫مراقبت از راه دور) ارائه ش��ده ازسوی یک شرکت داخلی‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین اقدام های انجام شده در زمینه تامین‬ ‫تجهی�زات و انجام ماموریت ه�ای حوزه ارتباطات و‬ ‫ناوبری هوایی چیست؟‬ ‫از مهم تری��ن اقدام های انجام ش��ده در حوزه ناوبری در‬ ‫یک س��ال گذش��ته می توان به نصب و راه ان��دازی ‪ILS/‬‬ ‫‪ DME‬فرودگاه ه��ای ی��زد و گرگان‪ ،‬نص��ب و راه اندازی‬ ‫‪ DVOR/DME‬فرودگاه های گرگان‪ ،‬رش��ت و نوش��هر‬ ‫و نصب و راه اندازی ‪ DME‬فرودگاه سمنان اشاره کرد‪.‬‬ ‫در حوزه ارتباطی نیز توانس��ته ایم از یک شرکت معتبر‬ ‫المانی ‪ ۲۰۰‬دستگاه فرستنده‪-‬گیرنده را خریداری و انها‬ ‫را جایگزی��ن رادیوهای قدیمی ایس��تگاه های ‪ RCAG‬و‬ ‫سایت های فرس��تنده‪-‬گیرنده فرودگاه ها کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫در این بخش تعداد سکتورهای عملیاتی مرکز کنترل را از‬ ‫‪ ۷‬به ‪ ۱۴‬رس��اندیم‪ .‬سامانه سوئیچینگ برج مراقبت پرواز‬ ‫فرودگاه شیراز نیز نصب و سامانه جدید جایگزین سامانه‬ ‫‪ Frequentis‬با قدمت حدود ‪ ۲۰‬سال شده است‪.‬‬ ‫در ح��وزه رادار هم می توان به نص��ب و راه اندازی رادار‬ ‫تق��رب فرودگاه بندرعباس و نیز نص��ب و راه اندازی رادار‬ ‫‪ TMA‬تهران در سایت کوشک بزم اشاره کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش س��امانه های بازرس��ی نی��ز ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه‬ ‫‪ WTMD‬و ‪ ۱۲۰‬دس��تگاه فلزی��اب دس��تی را ب��رای‬ ‫فرودگاه ه��ای کش��ور خری��داری کرده ایم‪ .‬ضم��ن اینکه‬ ‫با اع��زام ‪ ۲۰۰‬نفر روز ماموریت در س��ال گذش��ته تمام‬ ‫س��امانه های عملیات��ی فرودگاه های عس��لویه و کیش را‬ ‫نگهداری کرده ایم‪.‬‬ ‫اداره برنامه ری��زی و بازرس��ی اداره کل ارتباط��ات و‬ ‫ناوبری هوایی در س��ال گذشته تعداد زیادی از تجهیزات‬ ‫فرودگاه ها را مورد بازرس��ی و ‪ AUDIT‬قرار داد‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته در حوزه اموزش نیز ‪ ۵۹‬دوره تخصصی و عمومی‬ ‫را در قالب حدود ‪ ۴۳‬هزار ساعت برگزار کرده ایم و امسال‬ ‫نیز تا پایان مهر ‪ ۳۵‬دوره در قالب ‪ ۱۵‬هزار ساعت تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €از جزئیات اقدام های جدید در بخش های مرتبط‬ ‫با ارتباطات و ناوبری هوایی بگویید‪.‬‬ ‫در ح��وزه ناوب��ری‪ DVOR/DME ،‬فرودگاه ه��ای‬ ‫کرمان‪ ،‬ابوموسی‪ ،‬بندرلنگه و ایالم‪ DME ،‬فرودگاه های‬ ‫بیرجند‪ ،‬کرمانشاه و اهواز و نیز ‪ ILS/DME‬فرودگاه های‬ ‫ساری‪ ،‬رشت‪ ،‬اهواز و بندرعباس در حال نصب است‪.‬‬ ‫در ح��وزه ارتباط��ی تامی��ن زیرس��اخت های نص��ب‬ ‫س��وئیچینگ ب��رج و اپروچ ف��رودگاه مهراباد و ایس��تگاه‬ ‫فرستنده ان همزمان با بهسازی برج مراقبت اغاز خواهد‬ ‫ش��د و امیدواری��م بتوانیم س��امانه بیان ش��ده را نصب و‬ ‫راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫اداره برنامه ری��زی و بازرس��ی با همکاری یک ش��رکت‬ ‫داخلی در حال نصب و راه اندازی سامانه های حفاظت ‪۲۹‬‬ ‫س��امانه هوانوردی در برابر صاعقه و فراتاخت ولتاژ اس��ت‬ ‫که با اجرای این طرح و اتمام پروژه پیش��ین ش��امل ‪۲۸‬‬ ‫س��ایت هوانوردی‪ ،‬تمام س��امانه های هوانوردی محافظت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تاکن��ون هف��ت ‪ UPS۱۰KVA‬را ب��رای‬ ‫اتاق ه��ای کنت��رل و مانیتورینگ الکترونی��ک فرودگاه ها‬ ‫خریداری کرده ایم که در مرحله تحویل‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫ق��رار دارد و مناقص��ه تامی��ن چه��ار ‪UPS۴۰KVA‬‬ ‫سایت های راداری نیز در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬دس��تگاه ‪ Xray‬نیز خریداری شده و در حال ورود‬ ‫به کش��ور اس��ت که با توزی��ع‪ ،‬نصب و راه ان��دازی انها تا‬ ‫ح��د زیادی نیاز فرودگاه ها به تجهیزات بازرس��ی برطرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €برای تکمیل تجهی�زات تخصصی در اینده چه‬ ‫برنامه ای دارید؟‬ ‫در حوزه ناوبری پیگیر نصب دس��تگاه های \‪DVOR‬‬ ‫‪ DME‬در فرودگاه های سیرجان‪ ،‬شیراز و ارومیه و نصب‬ ‫‪ ILS\DME‬در فرودگاه های مهراباد و امام خمینی (ره)‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در حوزه ارتباطی نیز پیگیر خرید و نصب س��وئیچینگ‬ ‫برج مراقبت پرواز ‪ ۶‬فرودگاه کش��ور و تامین ‪ ۲۰‬کنسول‬ ‫با توان داخلی هس��تیم که مناقصه ان انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین برای س��اخت ‪ ۵‬برج موبایل برنامه ریزی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای اجرای طرح توسعه شبکه ‪ ATN‬مرکز کنترل نیز‬ ‫برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬برنده مناقصه این طرح مشخص‬ ‫ش��ده و در مرحله تحویل تجهی��زات و نصب و راه اندازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خرید سامانه سوئیچینگ برج و اپروچ فرودگاه مشهد و‬ ‫خرید و نوسازی لینک های رادیویی سایت های هوانوردی‬ ‫نیز در مرحله مناقصه قرار دارند‪.‬‬ ‫از برنامه ه��ای اینده تامین رادار نی��ز می توان به نصب‬ ‫رادار تق��رب خریداری ش��ده ب��رای فرودگاه ش��یراز در‬ ‫ارتفاع��ات تنگریز اش��اره ک��رد که گامی مه��م در زمینه‬ ‫پوش��ش رادار جنوب کش��ور اس��ت‪ .‬همچنی��ن در حال‬ ‫اماده سازی مناقصه خرید دو سامانه ‪ A-SMGCS‬برای‬ ‫‪ ۲‬فرودگاه مهم کشور هستیم‪.‬‬ ‫خرید ش��بکه نظارتی ‪ ADS-B‬برای افزایش پوش��ش‬ ‫راداری در دستور کار و مطالعات برای نصب رادار پیشین‬ ‫کوشک بزم در نقطه ای دیگر نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از برنامه ه��ای م��ا پیگیری بروزرس��انی‬ ‫س��ایت های راداری قدیمی اس��ت‪ .‬همچنی��ن در بخش‬ ‫تجهیزات بازرس��ی و امنیتی‪ ،‬برای خریداری ‪ ۵۰‬دستگاه‬ ‫‪ Gate Way‬و خرید تجهیزات با فناوری جدید ‪X-Ray‬‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫€ €درب�اره اخری�ن وضعی�ت اجرای طرح ش�بکه‬ ‫زیرساخت هوانوردی توضیح دهید‪.‬‬ ‫فاز نخست طرح ش��بکه زیرساخت ‪ VSAT‬هوانوردی‬ ‫در س��ال های گذشته اجرا ش��د‪ .‬با اجرای فاز نخست این‬ ‫طرح در مرکز کنترل فضای کشور‪ ،‬سایت های ‪ RCAG‬و‬ ‫رادار فرودگاه ها عالوه بر ارتباط از طریق شبکه زیرساخت‬ ‫مخاب��رات ب��ه مرک��ز کنت��رل‪ ،‬در زمان بروز مش��کل در‬ ‫زیرس��اخت یادشده‪ ،‬از شبکه ماهواره برای ارتباط با مرکز‬ ‫کنترل اس��تفاده خواهند کرد و قطعی ارتباط به کمترین‬ ‫میزان رسیده است‪.‬‬ ‫باتوجه به افزایش سکتورهای مرکز کنترل و راه اندازی‬ ‫س��ایت های جدی��د راداری و ‪ RCAG‬نیازمند توس��عه‬ ‫‪ VSAT‬بودیم که در مرحله انجام مناقصه هستیم‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تخصص�ی الزم در زمینه نصب و تعمیر‬ ‫تجهیزات هوانوردی در کشور وجود دارد؟‬ ‫در نص��ب‪ ،‬تعمی��ر و راه اندازی تجهی��زات هوانوردی به‬ ‫خودکفایی رسیده ایم و حتی می توانیم خدمات مهندسی‬ ‫خ��ود را در اختیار کش��ورهای دیگر قرار دهیم‪ .‬همچنین‬ ‫در برخ��ی موارد‪ ،‬متخصصان اداره کل ارتباطات و ناوبری‬ ‫هوایی کش��ور به کش��ورهای همجوار اعزام و مش��کالت‬ ‫ارتباط بین مرکز کنترل ایران و این کش��ورها را برطرف‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫اسکان غیررسمی؛ راهکار فقیران در غیاب سیاست های درست‬ ‫یادداشت‬ ‫محم�ود اوالد‪ ،‬اقتص�اددان‪ :‬ریحان��ه ب��ا‬ ‫ارزوهایش به زیر خ��اک رفت‪ .‬چندین ریحانه‬ ‫دیگر باید این مس��یر را طی کنند تا ش��اید ما‬ ‫بفهمیم ب��ه تجدیدنظ��ر در روش های مان نیاز‬ ‫مبرم داریم؛ یعن��ی تجدیدنظر در رویکردهای‬ ‫مداخله ای که اثر برعکس دارند‪.‬‬ ‫در ی��ک مه��د ک��ودک‪ ،‬مس��ئوالن از اینکه‬ ‫خانواده ه��ا پ��س از اتم��ام س��اعت کاری مهد‬ ‫کودک‪ ،‬با تاخیر برای بردن فرزندان شان اقدام‬ ‫می کنند‪ ،‬ناراحت بودن��د‪ .‬انها تصمیم گرفتند‬ ‫نظام جریمه تاخیر را در نظر بگیرند و هر کس‬ ‫که از ساعت تعطیلی مهد‪ ،‬دیرتر بیاید‪ ،‬به ازای‬ ‫دقیقه های تاخیر‪ ،‬مشمول جریمه شود‪ .‬نتیجه‬ ‫جالب ب��ود! مدت زمان تاخی��ر والدین افزایش‬ ‫یاف��ت! والدین دیگر به خاط��ر تاخیر در بردن‬ ‫فرزندان خود‪ ،‬دچار شرمندگی و عذاب وجدان‬ ‫نبودند بلکه می پنداش��تند که بابت این تاخیر‪،‬‬ ‫هزینه پرداخت می کنند؛ بنابراین سر فرصت به‬ ‫همه کار خود می رسیدند و با تاخیر بیشتری به‬ ‫سراغ فرزندان خود می امدند؛ یک قاعده گذاری‬ ‫نادرس��ت ب��ه نتیجه ای عک��س انچ��ه انتظار‬ ‫می رفت‪ ،‬ختم ش��د‪ .‬از ای��ن مثال ها در اقتصاد‬ ‫ایران بس��یار وجود دارد‪ .‬یکی از این‬ ‫سیاس��ت های نادرست‪ ،‬سیاست های‬ ‫مرتب��ط با جامعه روس��تایی اس��ت‪.‬‬ ‫سال هاس��ت برنامه ریزان از تاثیرهای‬ ‫نامطل��وب مهاج��رت روس��تاییان به‬ ‫ش��هرها‪ ،‬گس��ترش حاشیه نشینی و‬ ‫خالی شدن روستاها می نالند و برای‬ ‫جلوگیری از این مشکالت‪ ،‬انواع سیاست ها را به‬ ‫کار گرفته اند؛ از سیاست های تجمیع روستاها و‬ ‫خدمات رسانی به تمام روستاها که با هزینه های‬ ‫بسیار سنگین همراه بوده تا سیاست های فعلی‬ ‫اش��تغالزایی روس��تایی! (پول پاش��ی در جامعه‬ ‫روس��تایی برای مجبور کردن انها به ماندن در‬ ‫روس��تا) جالب تر اینکه بیش��تر این سیاست ها‬ ‫ت خورده و منجر ب��ه کاهش مهاجرت‬ ‫شکس�� ‬ ‫از روس��تا به شهر نشده اند‪ .‬اسکان غیررسمی یا‬ ‫حاشیه نشینی در شهرها به سرعت در حال رشد‬ ‫اس��ت و از ‪ ۱۲‬میلی��ون نف��ر در اوایل دهه ‪۸۰‬‬ ‫به بیش از ‪ ۲۰‬میلیون نفر رس��یده و در اینده‬ ‫نزدیک به ‪ ۳۰‬میلیون نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د باید تجدیدنظر اساس��ی در‬ ‫انگاره های ذهنی داشته باشیم‪ .‬یک بار برگردیم‬ ‫و منطق اینکه ب��ا مهاجرت مخالفیم‬ ‫را بش��کافیم‪ .‬چه بس��ا یافته ه��ای‬ ‫جالب��ی به دس��ت اوری��م‪ .‬بفهمی��م‬ ‫اس��کان غیررسمی مس��ئله نیست‪،‬‬ ‫راه حلی اس��ت که فقی��ران در غیاب‬ ‫سیاس��ت های درس��ت یا در شرایط‬ ‫برنامه ریزی نادرست برای حل مسئله‬ ‫سکونت خود‪ ،‬در دسترس��ی ازادانه و همراه با‬ ‫انتخاب به انواع خدمات و باال بردن س��طح رفاه‬ ‫خانواده انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫ش��اید بدانیم که اش��کالی ندارد کل ساکنان‬ ‫روس��تا در شهر یک محله را تشکیل داد ه و در‬ ‫ان س��اکن هس��تند اما در روس��تا هم فعالیت‬ ‫کش��اورزی خ��ود را برقرار دارند (مش��اهده ما‬ ‫در زلزله ورزقان از روس��تاهای ورزقان)‪ .‬ش��اید‬ ‫بفهمیم که مشکل از نوع اندیشه و تفکر ماست‬ ‫که ح��ق انتخاب را برای خ��ود قائلیم اما برای‬ ‫ریحانه ها‪ ،‬نه! ش��اید بفهمیم که سیاس��ت های‬ ‫کنونی م��ا‪ ،‬اجازه توس��عه فعالیت کش��اورزی‬ ‫و نوی��ن ش��دن ان را ه��م نمی ده��د و ارزش‬ ‫فعالیت های کشاورزی و دارایی های کشاورز را‬ ‫در صفر ضرب می کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کلید باغ های تهران در دست شورای شهر‬ ‫افزایش عوارض طرح‬ ‫ترافیک از امروز‬ ‫مع��اون اس��تاندار تهران با اش��اره به تداوم‬ ‫الودگ��ی ه��وا از افزای��ش ع��وارض محدوده‬ ‫طرح ترافیک و نیم بها شدن بلیت حمل ونقل‬ ‫عمومی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد تقی زاده در نشست‬ ‫کارگروه اضطرار الودگی هوای اس��تان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬از دوش��نبه بلیت وس��ایل حمل ونقل‬ ‫عمومی به مدت چند روز نیم بها خواهد شد و‬ ‫ع��وارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر ش��اخص کیفی��ت هوای‬ ‫ته��ران باالت��ر از ‪ ۱۵۰‬رف��ت و در ش��رایط‬ ‫ناس��الم برای همه افراد ق��رار گرفت‪ ،‬احتمال‬ ‫تعطیلی مهدکودک ها و مدرس��ه ها در مقاطع‬ ‫پیش دبستانی و دبستان در ‪ ۳‬روز اینده وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گفته تقی زاده‪ ،‬برای جلوگیری از الودگی‬ ‫بیش��تر ه��وا در ته��ران از فردا ش��ب‪ ،‬ورود‬ ‫کامیون ها به ش��هر ممنوع می ش��ود و پلیس‬ ‫برخ��ورد جدی تری ب��ا خودروه��ای دودزا و‬ ‫موتورسیکلت ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار تهران تصریح کرد‪ :‬توصیه‬ ‫ما به مدرس��ه ها این اس��ت که تا پایان هفته‬ ‫از فعالیت ه��ای بدن��ی و ورزش در فضای باز‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬باتوجه به اینکه الودگی‬ ‫ه��وا در جنوب و غرب اس��تان تهران بیش از‬ ‫سایر مناطق اس��ت‪ ،‬از دوشنبه تا پایان هفته‬ ‫محدودیت هایی برای فعالیت صنایع و معادن‬ ‫در این استان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫راهکارهایی برای‬ ‫کاهش الودگی هوا‬ ‫معاون نظارت و پایش اداره محیط زیس��ت‬ ‫اس��تان تهران با اش��اره به تداوم الودگی هوا‬ ‫در پایتخت گفت‪ :‬با رعایت برخی نکات مانند‬ ‫خ��ودداری از عملی��ات قی��رکاری و عمرانی‬ ‫می توان مانع الوده تر شدن هوا شد‪.‬‬ ‫محمد رس��تگاری در گفت وگو با ایس��نا با‬ ‫اشاره به اینکه الودگی هوا در پایتخت تا پایان‬ ‫هفته ت��داوم دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به ش��هروندان‬ ‫توصیه می ش��ود از هرگونه فعالیتی که منجر‬ ‫به افزایش الودگی هوا می شود ازجمله روشن‬ ‫ک��ردن اتش در معابر‪ ،‬س��وزاندن الس��تیک‪،‬‬ ‫عملیات قیرکاری‪ ،‬عمرانی و‪ ...‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دقت هنگام سوخت گیری‬ ‫و جلوگیری از س��رریز ش��دن بنزین و س��ایر‬ ‫سوخت ها از دیگر توصیه های ما به شهروندان‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ش��هروندان درخواست‬ ‫می کنیم ک��ه تا حد امکان تا پای��ان هفته از‬ ‫وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنند‪.‬‬ ‫معاون نظارت و پایش اداره محیط زیس��ت‬ ‫اس��تان تهران ادامه داد‪ :‬رعایت الگوی مصرف‬ ‫س��وخت و دقت الزم در اس��تفاده از وس��ایل‬ ‫حرارتی مانند ابگرمکن‪ ،‬بخاری و تاسیس��ات‬ ‫گرمایش��ی برای جلوگیری از افزایش بی رویه‬ ‫حرارت در فضاهای مسکونی‪ ،‬تجاری و اداری‬ ‫از دیگر راهکارهایی است که می توان با رعایت‬ ‫ان از الوده تر شدن هوا جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۱۱‬باغ جدید‬ ‫در تهران‬ ‫مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫ش��هر تهران از خرید ‪ ۱۱‬باغ جدید در تهران‬ ‫برای استفاده عموم خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬محمدعل��ی مختاری‬ ‫درباره مش��کل کم ابی در پارک چیتگر گفت‪:‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای اب را برای این پارک باز‬ ‫کرده و مقداری از بدهی به ابفا را ش��هرداری‬ ‫پرداخت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬ش��هرداری نگذاش��ته‬ ‫درختان بوس��تان چیتگر اس��یب ببیند و از‬ ‫پس��اب دریاچه هم برای ابیاری استفاده شده‬ ‫و س��عی کردیم ب��ا اس��تفاده از تانکر هم اب‬ ‫موردنیاز برای درختان را تامین کنیم‪.‬‬ ‫مختاری درب��اره خرید باغ جدید در تهران‬ ‫اظهار کرد‪100 :‬درص��د جریمه های تخریبی‬ ‫درخت��ان و باغ ها در حس��اب جداگانه ای در‬ ‫خزان��ه داری ش��هرداری برای خری��د باغ در‬ ‫مناطق کم برخوردار در نظر گرفته ش��ده و بر‬ ‫همین اساس چند باغ خریداری شد‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬امسال خرید ‪ ۱۱‬باغ در نظر گرفته شده‬ ‫که این باغ ها شناسایی و مقدمه خرید انها در‬ ‫مناطق مختلف فراهم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫شهر تهران از تحویل باغ وثوق الدوله تا بهمن‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد ساالری‬ ‫پرونده هایی که‬ ‫می گویند ملک‬ ‫غیرباغ است اگر‬ ‫مالک اعتراض‬ ‫نکند به شورا‬ ‫نمی اید‪ ،‬در‬ ‫حالی که ممکن‬ ‫است ملکی باغ‬ ‫باشد و بگویند‬ ‫غیرباغ است‬ ‫بررسی پالک های ثبتی از حیث باغ بودن یا باغ نبودن‪،‬‬ ‫پای ثابت دس��تور جلس��ه های شورای ش��هر تهران است‪.‬‬ ‫دستور جلسه ای که برای تعیین تکلیف شهروندان در زمره‬ ‫مهم ترین نشست های شورا به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��اید برخی گمان کنند دستور جلسه‬ ‫بررس��ی «پالک های ثبتی از نظر تش��خیص باغ یا غیرباغ‬ ‫ب��ودن» موضوعی تک��راری در روند برگزاری جلس��ه های‬ ‫ی که‬ ‫صحن ش��ورای اسالمی ش��هر تهران اس��ت‪ ،‬در حال ‬ ‫براساس قانون و اخرین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام در س��ال ‪ ۸۹‬اختیار تش��خیص ب��اغ و غیرباغ بودن‬ ‫پالک های ثبتی به ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا در‬ ‫سراس��ر کش��ور داده ش��ده و در تهران نیز این اختیار به‬ ‫شورای اسالمی ش��هر تهران تفویض شده است‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس‪ ،‬اعضای ش��ورای ش��هر در هر جلس��ه‪ ،‬زمانی را‬ ‫ب��ه بررس��ی و تصویب و تش��خیص باغ یا غیرب��اغ بودن‬ ‫پالک هایی که ازس��وی ش��هرداری تهران به شورای شهر‬ ‫ارائه شده‪ ،‬اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران می گوید ش��هرداری تهران مکلف است همه‬ ‫امالک و زمین هایی را در سطح شهر تهران و در جغرافیای‬ ‫طرح تفصیلی تقاضای صدور پروانه می کنند‪ ،‬برای تعیین‬ ‫نوع ملک از نظر باغ و غیرباغ بودن به کمیس��یون ماده ‪۷‬‬ ‫بفرس��تد و این کمیسیون در مناطق‪ ،‬امالک و زمین هایی‬ ‫را که تا ‪ ۲‬هزار مترمربع مساحت دارند‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫می دهد و از ‪ ۲‬هزار مترمربع به باال نیز ازس��وی س��ازمان‬ ‫بوستان ها و نماینده شورای شهر بررسی می شود‪.‬‬ ‫محمد س��االری افزود‪ :‬البته براس��اس نظر قانون گذار‪،‬‬ ‫نح��وه ساخت وس��از و بهره ب��رداری از باغ های باقیمان��ده پراکنده‬ ‫ش��هر تهران با رویکرد صیانت‪ ،‬محافظت و کمترین بارگذاری ممکن‬ ‫و تعریف بس��ته های تشویقی ش��امل اس��تقرار فعالیت های مجاز و‬ ‫متناسب با فضای باغ های شهر تهران تعیین شد‬ ‫کمیس��یون ماده ‪ ۷‬و کمیس��یون های دیگر فقط باید نظر‬ ‫کارشناسی بدهند و تصمیم نهایی با شورا است‪.‬‬ ‫عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران ادام��ه داد‪ :‬پرونده ها در‬ ‫کمیس��یون تخصصی شورا هم که کمیسیون شهرسازی و‬ ‫معماری است موردبررسی قرار می گیرند و نظر کارشناسی‬ ‫داده می ش��ود و درنهایت در صحن ش��ورا تصمیم نهایی‬ ‫گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫س��االری درب��اره ماهی��ت کار کمیس��یون های ماده ‪۷‬‬ ‫نیز گفت‪ :‬در ایین نامه ش��ورای عالی اس��تان ها به صراحت‬ ‫بیان ش��ده ک��ه کمیس��یون های م��اده ‪ ۷‬فق��ط باید نظر‬ ‫کارشناسی در تعیین باغ یا غیرباغ بودن امالک بدهند که‬ ‫با بازدیدهای میدانی و بررس��ی عکس های هوایی امالک‬ ‫میسر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اشکالی که هم اکنون در فضای کمیسیون های‬ ‫ماده ‪ ۷‬وجود دارد این است که پرونده هایی که می گویند‬ ‫ملک غیرباغ است اگر مالک اعتراض نکند به شورا نمی اید‪،‬‬ ‫در حالی که ممکن اس��ت ملکی باغ باشد و بگویند غیرباغ‬ ‫است‪ .‬در این شرایط مالک هم اعتراض نمی کند و پرونده‬ ‫هم به شورا ارسال نمی شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ته��ران گفت‪ :‬در این زمین��ه نیز در حال‬ ‫مترو تبریز در ایستگاه پایانی خط یک‬ ‫شهردار تبریز از ورود قطار شهری تبریز به ایستگاه‬ ‫پایانی خط یک خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬ای��رج ش��هین باهر بی��ان کرد‪:‬‬ ‫تالش های چندین س��اله مجموعه مدیریت ش��هری‬ ‫و س��ازمان قطار ش��هری تبریز به ثمر نشست و قطار‬ ‫شهری تبریز توانست مسیر ایستگاه ابتدایی تا انتهایی‬ ‫خط یک را طی کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬براس��اس وعده ای که ابتدای امسال‬ ‫به ش��هروندان تبریز مبنی بر اتمام خط یک تا پایان‬ ‫س��ال داده بودی��م‪ ،‬تمام تالش خ��ود را در این حوزه‬ ‫متمرکز کردیم‪.‬‬ ‫شهردار تبریز از تکمیل پروژه قطار شهری به عنوان‬ ‫ایجاد زیرساخت های کاهش ترافیک یاد کرد و افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم ب��ا همراهی دولت بتوانیم خط ‪ 2‬و ‪ 3‬مترو‬ ‫تبریز را نیز با سرعت ساخته و به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪ :‬تابستان امسال شهرداری‬ ‫تبری��ز ‪ ۶۵۰‬میلی��ارد توم��ان اعتب��ار از محل فروش‬ ‫اوراق مش��ارکت به مترو تبریز واری��ز کرد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان از منابع غیرنقدی ش��هرداری در‬ ‫چارچوب بودجه س��ال ‪ ۹۸‬ش��هرداری تبریز به پروژه‬ ‫قطار ش��هری تزریق ش��د که درمجموع هزار میلیارد‬ ‫توم��ان ازس��وی ش��هرداری تبری��ز برای ای��ن پروژه‬ ‫تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫به گفته شهردار تبریز‪ ،‬برخی ایستگاه های خط یک‬ ‫کاستی های جزئی دارند که تا پایان سال رفع می شود‬ ‫و شاهد مسافرگیری خواهیم بود‪.‬‬ ‫خط ی��ک مترو تبری��ز دارای دو پایانه ائل گلی (در‬ ‫ابتدای مس��یر) و الله (در انتهای مس��یر) اس��ت‪ .‬این‬ ‫مسیر به طول ‪ ۱۷.۲‬کیلومتر‪ ،‬در ‪ ۳‬فاز طراحی شده و‬ ‫ش��امل ‪ ۱۸‬ایستگاه و ‪ ۲‬پایانه ابتدایی و انتهایی است‪.‬‬ ‫هر ی��ک از فازهای س��ه گانه خط اول قطار ش��هری‬ ‫تبریز‪ ،‬در قالب ‪ ۶‬ایستگاه مطالعه و اجرا شده و فاصله‬ ‫ایستگاه ها از یکدیگر براس��اس استانداردهای جهانی‬ ‫‪ ۹۰۰‬متر است‪.‬‬ ‫ضرورت ساخت ‪ ۱۷۰۰‬خانه در روستاهای زلزله زده میانه‬ ‫رئیس بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫ارزیاب��ی واحد به واحد از روس��تاهای زلزله زده انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ ۱۷۰۰ :‬واحد مس��کونی در روس��تاهای‬ ‫زلزله زده باید ساخته شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬علیرضا تابش با بیان اینکه ارزیابی‬ ‫خس��ارت های زمین لرزه بامداد جمعه در روستاهایی‬ ‫ک��ه تخریبی داش��تیم‪ ،‬اغاز ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با بررس��ی‬ ‫وضعیت ازس��وی کارشناس��ان بنیاد مسکن مشخص‬ ‫ش��د ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد زلزله زده به تعمیر و ساخت‬ ‫دوباره نیاز دارند‪.‬‬ ‫تابش با اش��اره به اینکه هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫روس��تایی باید در مناطق زلزله زده اذربایجان شرقی‬ ‫ساخته ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش از هزار واحد مسکونی‬ ‫روستایی نیز نیاز به تعمیر و بازسازی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرونده های بنیاد مسکن برای واحدهای‬ ‫ل شده است‪ .‬اواربرداری نیز‬ ‫تخریبی و تعمیری تشکی ‬ ‫از روز یکشنبه اغاز شد‪ .‬پرداخت وام و مبلغ بالعوض‬ ‫نیز همزمان انجام می شود‪.‬‬ ‫رایزنی و نامه نگاری هس��تیم تا از ریاس��ت شورا بخواهیم‬ ‫همه پرونده هایی که موضوع ش��ان تشخیص باغ و غیرباغ‬ ‫است به شورا بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه شورا درباره زمین های کشاورزی‬ ‫رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران گفت‪ :‬نگرانی دوستان در کمیسیون سالمت‬ ‫و محیط زیس��ت این اس��ت که اگر ملکی کشاورزی بود و‬ ‫تش��خیص غیرباغ داده شود در سطح منطقه به ان مجوز‬ ‫بارگ��ذاری می دهن��د؛ بنابراین این پرونده ه��ا نباید مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرند‪ .‬س��االری با طرح این موضوع که اگر‬ ‫امالک کش��اورزی برای بررسی به شورا نیاید‪ ،‬تکلیف شان‬ ‫چه خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬برخی امالک کشاورزی هستند و‬ ‫ش��رایط احصای باغ هم دارند و تاکید ش��ورا این است که‬ ‫پرون��ده همه امالک و زمین ها باید برای تش��خیص باغ یا‬ ‫غیرباغ بودن به شورای شهر ارسال شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسال ‪ ۲۲۹‬پالک ثبتی به شورای شهر‬ ‫س��االری درب��اره تعداد پالک های ثبتی که به ش��ورای‬ ‫شهر ارائه شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دوره پنجم شورای اسالمی‬ ‫ش��هر تهران ‪ ۲۲۹‬پرونده تا یک ماه پیش به شورای شهر‬ ‫ی مانده‬ ‫ارسال شده و ‪ ۶۸‬پرونده نیز از دوره چهارم شورا باق ‬ ‫که جمع تعداد پرونده هایی را که باید بررس��ی ش��وند به‬ ‫‪ ۲۹۶‬رس��انده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه از این تعداد ‪۱۳۷‬‬ ‫پرونده در ماه های گذش��ته در صحن شورای شهر بررسی‬ ‫شد و نتیجه انها به تصویب رسید‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از این تعداد‬ ‫پرون��ده ‪ ۹۳‬مورد رای باغ و ‪ ۳۶‬م��ورد رای غیرباغ گرفته‬ ‫و بقیه حدود ‪ ۲۷‬پرونده در کمیس��یون نظر کارشناس��ی‬ ‫دریافت کرده و در استانه ارسال برای صحن شورا است‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای ش��هر تاکید کرد‪ :‬از انجا که مدارک‬ ‫و مس��تندات الزم وجود نداش��ت برای تعیین تکلیف ‪۲۰‬‬ ‫پرونده از کمیسیون ماده ‪ ۱۲‬قانون زمین شهری استعالم‬ ‫شده و منتظر رای ان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از باغ ها با رویکرد صیانت‬ ‫این عضو شورا همچنین با بیان اینکه با هدف محافظت‬ ‫از باغ های تهران مصوبه برج باغ ها لغو ش��ده و ش��یوه نامه‬ ‫خانه ب��اغ تصویب و ازس��وی ش��ورای عالی شهرس��ازی و‬ ‫معماری کشور ابال غ ش��ده‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به این ترتیب نحوه‬ ‫ساخت وس��از و بهره برداری از باغ ه��ای باقیمانده پراکنده‬ ‫ش��هر تهران ب��ا رویکرد صیان��ت‪ ،‬محافظ��ت و کمترین‬ ‫بارگ��ذاری ممکن و تعریف بس��ته های تش��ویقی ش��امل‬ ‫اس��تقرار فعالیت های مجاز و متناس��ب با فضای باغ های‬ ‫شهر تهران تعیین شد‪.‬‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر تهران در ابتدای فعالیت در‬ ‫پنجمین دوره‪ ،‬مصوبه برج باغ ها را لغو و مصوبه خانه باغ را‬ ‫به جای ان باهدف صیانت از فضای س��بز پایتخت تصویب‬ ‫کردند‪ .‬انها می گویند در فاصله ‪ ۱۰‬س��ال منتهی به سال‬ ‫‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۳۰‬هکتار از باغ های تهران با مصوبه برج باغ ها‬ ‫از بین رفته است‪.‬‬ ‫ساخت ایستگاه های جدید مترو در اصفهان‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان قطار ش��هری اصفهان اخرین وضعیت س��اخت‬ ‫ایستگاه های جدید مترو را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا بنکدار هاشمی در گفت وگو با مهر با اشاره به شتاب ساخت‬ ‫خط ‪ 2‬قطار شهری اصفهان در ش��رایط تحریم های ظالمانه اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��اخت تونل ه��ای مکانیزه و س��ازه های جنبی خط دوم قطار ش��هری‬ ‫حدفاصل ایس��تگاه دارک تا ایس��تگاه امام علی (ع) در خرداد ‪ ۹۶‬اغاز و‬ ‫ی شده که ساخت‬ ‫هزینه کل پروژه بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال پیش بین ‬ ‫ان تاکنون نزدیک ‪ ۱۹‬درصد پیش��رفت داش��ته است‪ .‬این خط شامل ‪۲‬‬ ‫تونل است با قطر داخلی ‪ ۶‬متر که به طور مکانیزه با دستگاه های تی بی ام‬ ‫حفر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ایس��تگاه مت��رو زینبیه گفت‪ :‬عملیات اجرایی س��ازه‬ ‫نگهبانان‪ ،‬خاکبرداری و س��ازه این پروژه از ‪ ۳‬س��ال گذش��ته اغاز شده‬ ‫و پیش��رفت ‪ ۷۰‬درصدی دارد‪ .‬ایس��تگاه زینبیه در خیابان شهید غفاری‬ ‫بدون اعمال محدودیت های ترافیکی و در زیرزمین در حال ساخت است‬ ‫و پیش بینی می شود ساخت ان بیش از ‪ ۵۲۷‬میلیارد ریال هزینه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان قطار ش��هری اصفهان به س��اخت ایستگاه عاشق‬ ‫اصفهانی هم اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬این ایس��تگاه در محدوده چهارراه‬ ‫عاش��ق اصفهانی و پایین تر از زیرگذر عاشق اصفهانی اجرا می شود‪ .‬این‬ ‫بخ��ش با ه��دف کاهش زمان اعم��ال محدودیت ه��ای ترافیکی و برای‬ ‫رفاه حال همش��هریان‪ ،‬در قالب پوش و کند در حال اجرا اس��ت‪ .‬هزینه‬ ‫پیش بینی شده این ایستگاه بیش از ‪ ۲۷۳‬میلیارد ریال و دارای پیشرفت‬ ‫‪ ۶۴‬درصدی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ساخت ایس��تگاه عمان سامانی از اردیبهشت امسال اغاز و‬ ‫ی شده که‬ ‫برای ساخت ان هزینه ای بیش از ‪ ۵۸۵‬میلیارد ریال پیش بین ‬ ‫تاکنون ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫بنکدار هاش��می با اشاره به ایستگاه الله گفت‪ :‬این پروژه در دی سال‬ ‫گذشته شروع به فعالیت کرد‪ .‬عمق ایستگاه از زمین ‪ ۲۴‬متر است و برای‬ ‫ی ش��ده است‪.‬‬ ‫س��اخت ان هزینه ای بیش از ‪ ۱۲۸‬میلیارد ریال پیش بین ‬ ‫ساخت ایستگاه الله پیشرفت ‪ ۳۷‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��رعت انجام فعالیت ها در خط ‪ 2‬قطار ش��هری بیان‬ ‫کرد‪ :‬در یک ماه گذشته بیشترین شتاب حفاری را شاهد بودیم و رکورد‬ ‫حف��اری را در این خط بر جا گذاش��تیم‪ .‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫تا پیش از عید نوروز هر دو دس��تگاه حفار تونل های غربی و ش��رقی به‬ ‫ایستگاه عاشق اصفهانی می رسند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت‪ :‬تاکنون در ‪ 2‬تونل خط‬ ‫دوم قطار شهری اصفهان‪ ،‬نزدیک هزار و ‪ ۶۰۰‬متر رینگ گذاری و ‪ ۲‬هزار‬ ‫ی ش��ده و حجم حفاری مکانیزه این بخش بیش از ‪۸۶‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬متر حفار ‬ ‫هزار مترمکعب است‪ .‬ثبت رکورد ‪ ۲۱‬رینگ حفاری و سگمنت گذاری در‬ ‫شبانه روز معادل حدود ‪ ۳۰‬متر‪ ،‬در کشور بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫لزوم بازنگری در طرح کاهش الودگی هوا‬ ‫زلزله ای به بزرگی ‪ ۵.۹‬ریش��تر ساعت ‪ 2:17‬جمعه‪،‬‬ ‫حوالی ش��هر تَرک در شهرس��تان میانه را لرزاند و در‬ ‫ان ع�لاوه بر روس��تای ورنکش‪ ،‬روس��تاهای ورزقان‪،‬‬ ‫هلمسی‪ ،‬برزریق‪ ،‬اش��تینار‪ ،‬قشالق نیز دچار تخریب‬ ‫ ش��ده اند‪ .‬ای��ن زمین ل��رزه باعث جان باخت��ن ‪ ۵‬نفر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��دت ای��ن زلزله ب ه ح��دی بود که در ش��هرهای‬ ‫مختلف اذربایجان شرقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گیالن و زنجان نیز‬ ‫احساس شد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در تذکری در زمینه طرح کاهش الودگی هوا‬ ‫گفت‪ :‬مسئله الودگی هوا موضوعی فرابخشی است و همه نهادها از جمله‬ ‫ش��هرداری در این زمینه مسئولیت دارند اما مهم است که به طور شفاف‬ ‫درباره الودگی هوا به مردم گزارش داده شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سید ارش حسینی میالنی با بیان اینکه حدود ‪ ۲‬سال‬ ‫است که طرح پیش��نهادی کاهش الودگی هوا ازسوی شهرداری مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این طرح پیش بینی ش��ده که در مدت ‪ ۴‬س��ال با‬ ‫صرف ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان شاخص کیفیت هوا حدود ‪ ۳۰‬واحد بهبود‬ ‫یابد‪ .‬از این میزان‪ ،‬تامین ‪ ۲۵‬درصد از منابع عمومی و باقیمانده از محل‬ ‫تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این عضو شورای اس�لامی شهر تهران ادامه داد‪ :‬باتوجه به محدودیت‬ ‫شدید مالی و فرسودگی هشداردهنده ناوگان اتوبوس‪ ،‬ون و تاکسی الزم‬ ‫است در طرح کاهش الودگی هوا بازنگری فوری شود‪.‬‬ ‫حسینی میالنی خطاب به شهرداری گفت‪ :‬باتوجه به اولویت راهبردی‬ ‫کنت��رل الودگی هوا از ش��هرداری تهران می خواهم ضم��ن بازنگری در‬ ‫فرضیه های طرح یادشده‪ ،‬گزارشی شفاف مبنی بر «عملکرد تامین مالی‬ ‫و پیش��رفت تجهیز ناوگان شرکت واحد‪ ،‬تعویض کاتالیست تاکسیرانی و‬ ‫فیلتر دوده از ش��هریور ‪ ۹۶‬تا شهریور ‪ »۹۸‬و «بهنگام سازی اهداف کمی‬ ‫و بازنگری بودجه مورد نیاز و سازکارهای تامین مالی طرح بیان شده» تا‬ ‫پایان اذر ‪ ۱۳۹۸‬به شورای شهر ارسال کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1403‬‬ ‫پیاپی ‪2721‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫پخش برنامه ای به نام «اعجوبه ها» از ش��بکه ‪ ۳‬تلویزیون‬ ‫که محور و موضوع ان بسیار به یک برنامه امریکایی شباهت‬ ‫دارد ب��از هم این موضوع را مط��رح می کند که تلویزیون تا‬ ‫چه زمانی می خواهد ب��ه کارهای کپی و بدون هویت برای‬ ‫ج��ذب مخاط��ب تن بده��د؟ فقدان جذابی��ت و خالقیت‬ ‫در برنامه س��ازی تلویزیون باعث ش��ده بس��یاری به اینده‬ ‫برنامه سازی در رسانه ملی به دید تردید نگاه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کاهش جذابیت برنامه ها‪ ،‬افت کیفی‬ ‫س��ریال ها‪ ،‬کم ش��دن مخاطبان و موارد دیگر‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫اتفاق هایی اس��ت که در چند س��ال گذش��ته در تولیدات‬ ‫سازمان صدا وس��یما دیده می شود‪ .‬شاید برای گریز از این‬ ‫بحران بود که مدیران سیما تصمیم گرفتند با کپی برداری‬ ‫از برنامه ه��ای محبوب خارجی یا به اصطالح بومی س��ازی‬ ‫و ایرانی��زه کردن انها‪ ،‬برای تلویزیون جذابیتی دس��ت و پا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اگرچه عده ای معتقدند کپی کاری امری عادی در دنیای‬ ‫تلویزیون ها اس��ت و در همه جای جهان ب��ا چنین اتفاقی‬ ‫روبه رو هستیم اما بسیاری دیگر این مسئله را نقصی اساسی‬ ‫برای نهادی بزرگ و گس��ترده مانند صدا و سیما می دانند و‬ ‫تاکید می کنند کپی کاری بیش��تر در شبکه های کوچک و‬ ‫غیرملی با پوشش کم استفاده می شود‪ .‬اما گویا شبکه های‬ ‫داخلی‪ ،‬چندان گوش ش��ان به این انتقادها بدهکار نیست و‬ ‫همچنان بر طبل کپی کاری می کوبند‪ .‬در ادامه چند نمونه‬ ‫از کپی هایی که به تازگی در تلویزیون پخش شده اند را مرور‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹«دورهمی» و تقلید از هندی ها‬ ‫مس��ئله کپی از برنامه ه��ای خارجی تا پی��ش از برنامه‬ ‫«دورهمی» مهران مدیری انچنان جنجال به پا نکرد ه بود‪،‬‬ ‫دست کم به اندازه امروز اش��کار نشده بود‪ .‬نخستین بار که‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬مراحل پیش تولید برنامه «دورهمی» اغاز شد‪،‬‬ ‫به نظ��ر می امد یک برنامه متفاوت و خالقانه قرار اس��ت با‬ ‫س��اختاری به طور کامل جدید نسبت به سایر اثار نمایشی‬ ‫پیشین تلویزیون ساخته شود‪.‬‬ ‫ام��ا پس از ش��روع برنامه معلوم ش��د ک��ه «دورهمی»‬ ‫کپی کامل��ی از یک برنامه پربیننده کش��ور هندوس��تان‬ ‫به ن��ام «‪ »Comedy night with kapil‬اس��ت ک��ه‬ ‫مدت هاس��ت به زب��ان هندی پخ��ش می ش��ود و یکی از‬ ‫پربیننده تری��ن برنامه ه��ای تلویزیون��ی و ُجنگ های طنز‬ ‫شبانه هند است‪.‬‬ ‫«دورهم��ی» به جز مواردی که از لح��اظ دینی‪ ،‬اخالقی‬ ‫و فرهنگ��ی با ما همخوانی ندارد‪ ،‬در س��ایر م��وارد به طور‬ ‫کامل با کپی برداری از ان‪ ،‬برنامه س��اخته شده و حتی این‬ ‫کپی برداری در ش��کل دکور‪ ،‬نحوه نشستن مهران مدیری‬ ‫نیز رعایت شده بود و فقط به نوعی متن فارسی در قالب یک‬ ‫برنامه هندی اجرا می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کی زودتر ُکپی کرد؟‬ ‫رمضان س��ال ‪ ۹۷‬بود که محمدرضا گلزار پس از حضور‬ ‫در برنامه «ماه عسل » احسان علیخانی‪ ،‬اعالم کرد در حال‬ ‫ساخت برنامه ای با هدف ترویج کتابخوانی است و در همین‬ ‫میان هم به این نکته اش��اره کرد ک��ه «برنده باش»‪ ،‬نمونه‬ ‫ایرانی یک مس��ابقه امریکایی اس��ت و او س��عی کرده ان را‬ ‫براساس شرایط کشور بازسازی و به عبارتی ایرانیزه کند‪.‬‬ ‫ام��ا پیش ت��ر از پخ��ش «برنده ب��اش» برنام��ه ای به نام‬ ‫«پنج ستاره» برای نخستین بار در تاریخ ‪ ۱۷‬اسفند‪ ۹۶‬روی‬ ‫انتن تلویزیون رفت‪ .‬کارگردان این برنامه‪ ،‬مصطفی امامی‬ ‫هم هدف این مسابقه را ترویج کتابخوانی اعالم کرد‪ .‬مجری‬ ‫فصل نخست این برنامه اشکان خطیبی و مجری فصل دوم‬ ‫و سوم ان حمید گودرزی بود‪.‬‬ ‫ام��ا جنجال های این مس��ابقه تلویزیونی و موضوع کپی‬ ‫ب��ودن این برنامه ها زمانی اغاز ش��د که حمید گودرزی در‬ ‫صفحه ش��خصی خود کنایه ای به برنامه رقیب زد و نوشت‪:‬‬ ‫نخس��تین نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان پیشکسوت تا‬ ‫‪ ۲۴‬ابان در گالری شماره ‪1‬و ‪ 2‬فرهنگسرای نیاوران دایر است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین نمایش��گاه هنرهای تجس��می‬ ‫هنرمن��دان پیشکس��وت ‪ ۱۷‬ابان از س��وی موسس��ه هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت و ب��ا همکاری بنی��اد افرینش های هن��ری نیاوران و‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران گشایش یافت‪.‬‬ ‫سیدمحمد مجتبی حسینی‪ ،‬معاون امور هنری وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی پس از بازدید از این نمایشگاه گفت‪ :‬مجموعه‪‎‬ای که‬ ‫در گالری ‪ ۱‬و ‪ ۲‬فرهنگسرای نیاوران در معرض دید و داوری عموم‬ ‫عالقه مندان قرار گرفته‪ ،‬بخش��ی از اثار اعضای موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت بوده که با همکاری بنیاد افرینش‪‎‬های هنری نیاوران‬ ‫در معرض نمایش قرار گرفته اس��ت‪ .‬استادان پیشکسوت در واقع با‬ ‫اثارش��ان می‪‎‬توانند انگیزه‪‎‬بخش و راهنمای جوانان در رش��ته‪‎‬ها و‬ ‫عرصه‪‎‬های گوناگون هنری باش��ند و نش��ان بدهند که هنرمندان‬ ‫صاحب کسوت چگونه به افرینش اثار اقدام کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یکی از فعالیت‪‎‬هایی که در اساسنامه موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکسوت به تصریح بیان شده برنامه‪‎‬ریزی و برگزاری رویدادهای‬ ‫هنری متناسب با توان هنرمندان است تا افرینش گری هنرمندان‬ ‫برقرار و مستمر ش��ود‪ .‬این نمایشگاه در ترکیب رشته‪‎‬ها و استادان‬ ‫در الیه‪‎‬های گوناگون برگزار شده و می‪‎‬تواند در رشته‪‎‬های تخصصی‬ ‫ادام��ه پیدا کند و اثار هنرمندان در گالری‪‎‬های گوناگون به گردش‬ ‫دراید‪ .‬همچنین هنرمندان می‪‎‬توانند در زادگاه ش��ان نمایش��گاه‬ ‫داشته باشند چون بسیاری از هنرمندان پیشکسوت ما از شهرهای‬ ‫از وضعیت برنامه سازی در تلویزیون و فقدان برنامه های خالق و نواور‬ ‫جاده بی انتهای کپی کاری در رسانه ملی‬ ‫اگرچ��ه عده ای معتقدند کپ��ی کاری امری عادی در دنی��ای تلویزیون ها‬ ‫اس��ت و در همه جای جهان با چنین اتفاقی روبه رو هس��تیم اما بس��یاری‬ ‫دیگر این مس��ئله را نقصی اساس��ی برای نهادی بزرگ و گس��ترده مانند‬ ‫صدا و سیما می دانند‬ ‫« ما می خواهیم یک برنامه حرفه ای و اس��تاندارد بس��ازیم‬ ‫همه انرژی و توان یک گروه ‪ ۶۰‬نفری این است که شما یک‬ ‫س��اعت از دیدن یک مس��ابقه جذاب لذت ببرید‪ .‬هر کسی‬ ‫می خواد کپی کند‪ ،‬بکند‪ ،‬اما حداقل درست کپی کند‪» .‬‬ ‫ای��ن در حال��ی بود که گلزار حدود ‪ ۲‬ماه پیش از ش��روع‬ ‫برنامه اعالم کرده بود الگوی خود برای س��اخت این برنامه‬ ‫را یک کش��ور غرب��ی قرار داده‪ ،‬اما گ��ودرزی که فصل دوم‬ ‫برنام��ه اش ‪ ۳‬هفت��ه زودتر از «برنده باش» اغاز ش��ده بود‪،‬‬ ‫معتق��د بود؛ برنام��ه «برنده باش» یک کپی دس��ت دوم و‬ ‫سطح پایین از برنامه «پنج ستاره» است در همین میان هم‬ ‫عده ای معتقد بودند این بحث ها تنها یک دعوای رس��انه ای‬ ‫برای تبلیغات برنامه اس��ت و عده ای دیگر هم معتقد بودند‬ ‫ُکپی‪ُ ،‬کپی است فرقی نمی کند چه کسی زودتر ان را انجام‬ ‫داده باش��د و مسئله مهم این است که خالقیت و نواوری در‬ ‫ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تلنت شو ایرانی‬ ‫ام��ا تَب این تقلیدها که تازه در تلویزیون داغ ش��ده بود‪،‬‬ ‫باعث ش��د افراد دیگری هم دس��ت به س��اخت برنامه های‬ ‫به اصط�لاح ت��ازه بزنند‪ .‬یک��ی از ای��ن برنامه ها مس��ابقه‬ ‫استعدادیابی «عصر جدید» احسان علیخانی بود‪ .‬ماجرای‬ ‫فراگیر ش��دن این برنامه استعدادیابی از انجایی شروع شد‬ ‫ک��ه حدود ‪ ۳‬ماه پیش از اغ��از «عصر جدید»‪ ،‬علی فروغی‪،‬‬ ‫مدیر شبکه سه سیما‪ ،‬به برنامه «حاال خورشید» امد و خبر‬ ‫از س��اخت یک برنامه جدید با اجرای احسان علیخانی داد‪.‬‬ ‫خیلی ها منتظر بودند ببینند علیخانی در برنامه جدیدش‬ ‫قرار است چه کاری را انجام دهد؟ هدف این برنامه چیست؟‬ ‫ی برای مخاطبانش خواهد داشت؟ علیخانی‬ ‫و چه غافلگیر ‬ ‫ک��ه با برنامه «ماه عس��ل» لحظه های خ��وب و متفاوتی را‬ ‫برای مخاطبان تلویزیون رقم زده بود‪ ،‬حاال قصد داشت یک‬ ‫برنامه جدید و متفاوت را اجرا کند‪.‬‬ ‫پس از صحبت های مدیر ش��بکه سه درباره برنامه «عصر‬ ‫جدید»‪ ،‬تبلیغاتش ش��روع ش��د که از مردم می خواس��ت‬ ‫ویدئوی اس��تعداد خودشان را در زمینه های گوناگون برای‬ ‫برنامه بفرس��تند‪ ،‬باز هم تا اینجا چیزی مش��خص نبود که‬ ‫می خواهن��د با این ویدئوها چه کاری انجام بدهند؛ از اوایل‬ ‫بهمن ک��ه ویدئوهای تبلیغاتی این برنامه اغاز ش��د‪ ،‬همه‬ ‫متوجه ش��دند با یک مسابقه اس��تعدادیابی طرف هستند‪.‬‬ ‫تا اینجای کار اتفاق عجیبی رخ نداده بود اما پس از ش��روع‬ ‫نخس��تین قس��مت و دیدن دکور و اجرای برنامه مشخص‬ ‫شد سوژ ه س��اخت «عصر جدید» چیزی نبود جز برنامه «‬ ‫استعداد یابی امریکایی» (‪)America’s Got Talent‬‬ ‫که در کشورهای گوناگون جهان با رعایت قانون کپی رایت‬ ‫امتی��از ان خریداری ش��ده و در ش��کل های گوناگون و با‬ ‫دکور های متنوع اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهران غفوریان‪ ،‬استیو هاروی می شود؟‬ ‫حاال پس از به پایان رس��یدن تمام برنامه های یادش��ده‬ ‫خبر از ش��روع برنام��ه ای تازه به نام«اعجوبه ه��ا» با اجرای‬ ‫مهران غفوریان به گوش می رس��د‪ .‬برنام��ه ای که با پخش‬ ‫نخس��تین قسمت ان از موضوع رقابت کودکان برای کشف‬ ‫استعدادهای شان پرده برداشت‪.‬‬ ‫برنامه ای که مانند ان تاکنون در ایران س��اخته نشده اما‬ ‫اس��تیو هاروی‪ ،‬مجری امریکایی‪ ،‬پی��ش از این برنامه ای را‬ ‫ب��ا عنوان «کله گنده های کوچک» (‪)Little Big Shots‬‬ ‫روی انت��ن برده ک��ه موضوع برنامه رقابت ک��ودکان برای‬ ‫کش��ف استعدادشان است‪ .‬عکس های منتشر شده از دکور‬ ‫برنامه ش��باهت زیادی به الگوی امریکایی خود دارد‪ ،‬حاال‬ ‫بای��د منتظر ماند و دی��د ایا «اعجوبه ها» ه��م مانند دیگر‬ ‫برنامه ها فقط یک تقلید بزرگ از«کله گنده های کوچک»‬ ‫است یا در قالب برنامه ها مشابه و قرار است خالقیت تازه ای‬ ‫را در تلویزیون شاهد باشیم!‬ ‫ک پله جلوتر از تلویزیون‬ ‫‹ ‹سینما ی ‬ ‫سیدجواد هاشمی‪ ،‬کارگردان س��ینما که سابقه اجرای‬ ‫برنامه ه��ای تلویزیون��ی دارد‪ ،‬در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬وقتی قرار اس��ت اجرایی انج��ام بدهم که هیچ‬ ‫ربطی به ویژگی های هنری من ن��دارد‪ ،‬ترجیح می دهم از‬ ‫تلویزیون دور شوم‪.‬‬ ‫سیدجواد هاش��می بازیگر‪ ،‬نویسنده و کارگردان درباره‬ ‫دوری از تلویزیون و ترجیحش برای کار در سینما گفت‪ :‬اگر‬ ‫اجرا همان ش��کل اجرای مورد عالقه ام که در «نوسفران»‬ ‫شبکه دو روی انتن می رفت‪ ،‬پیشنهاد شود‪ ،‬نه تنها مخالف‬ ‫نیستم بلکه اس��تقبال هم می کنم چون دوست دارم برای‬ ‫نوجوان ها حرف های جدیدی بزنم و اوقات جذابی را فراهم‬ ‫اورم‪ ،‬نکت��ه ای که این روزها در تلویزی��ون جای ان خالی‬ ‫اس��ت‪ .‬با ای��ن حال وقتی قرار اس��ت اجرای��ی انجام بدهم‬ ‫ک��ه هیچ ربطی ب��ه ویژگی های هنری من ن��دارد‪ ،‬ترجیح‬ ‫می دهم از تلویزیون دور ش��وم‪ .‬چرا فیل��م برای تلویزیون‬ ‫نمی س��ازم به این دلیل که درگیر س��ینما شدم‪ .‬احساس‬ ‫می کنم س��ینما یک پله جلوتر از تلویزیون حرکت می کند‬ ‫و س��ینما از تلویزی��ون ماندگارتر اس��ت چراک��ه وقتی در‬ ‫س��ینما یک کار انجام می دهیم‪ ،‬به ان��دازه یک کارگردانی‬ ‫اس��ت که ده ها کار برای تلویزیون می س��ازد‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫تلویزیون خانه من اس��ت و به این قاب و رسانه عالقه مندم و‬ ‫در ان پرورش پیدا کرده ام‪ .‬با تلویزیون توانس��تیم مخاطب‬ ‫ج��ذب کنیم اما قدری فضا ب��رای برخی از کارها به ویژه در‬ ‫حوزه کودک فراهم نیس��ت‪ .‬هاشمی درباره اجراهای امروز‬ ‫تلویزیون گفت‪ :‬درس��ت است که کمتر خالقیت در طراحی‬ ‫برنامه ها به ویژه مس��ابقه های تلویزیون��ی داریم و همه کپی‬ ‫برابر اصل مس��ابقه های خارجی هستند اما همین که مردم‬ ‫استقبال می کنند‪ ،‬قابل احترام است‪ .‬همین اتفاقی که برای‬ ‫«اخراجی ه��ا» افتاد که انتق��اد می کردند اما پربیننده بودن‬ ‫این اثر را در س��ینمای ای��ران ندیدند‪ .‬مردم را درنظر بگیریم‬ ‫و همس��و با انها حرکت کنیم؛ البته خالقیت و نواوری به کار‬ ‫ببریم هم اتفاق ه��ای بهتری می افتد‪ .‬ام��روز مردم بیش از‬ ‫س��ریال ها‪ ،‬مسابقه های تلویزیونی را می بینند و این اتفاق از‬ ‫یک سو خوب و از سوی دیگر‪ ،‬ضعف و نقص به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تلویزیون از جامعه عقب افتاده است‬ ‫لیل��ی رش��یدی‪ ،‬بازیگ��ر تلویزی��ون که تجربه ب��ازی در‬ ‫مجموعه ه��ای موفقی همچ��ون قصه های تا به ت��ا و خودرو‬ ‫ته��ران ‪ ۱۱‬را دارد با اش��اره به ضع��ف برنامه های تلویزیونی‬ ‫در چند س��ال گذشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬فکر می کنم از یک موقعی‬ ‫به بعد سیاس��ت های تلویزیون در برنامه هایش خیلی تغییر‬ ‫ک��رد و با تلویزی��ون کار کردن و بودن در تلویزیون س��خت‬ ‫ش��د‪ .‬به طور مس��لم اگر برنامه های خوبی برای بچه ها به من‬ ‫پیشنهاد می شد که دوس��ت داشتم‪ ،‬با کمال میل می رفتم‪.‬‬ ‫در کا ر برای بچه ها ادم دلش نمی خواهد در برنامه ای باش��د‬ ‫که متوس��ط اس��ت و دلش می خواهد کاری که برای بچه ها‬ ‫می کند‪ ،‬کار خیلی خوبی باشد‪ .‬وی با بیان اینکه برنامه سازی‬ ‫در تلویزیون هر روز سخت تر و پیچیده تر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫برنامه س��از نیس��تم‪ ،‬تابه حال هم تجرب��ه کار در تلویزیون‬ ‫شب باشکوه هنرهای تجسمی ایران در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫گوناگون طی س��الیان به تهران مهاجرت کرده‪‎‬اند‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫و نمایش��گاه‪‎‬های دیگر در قالب تورهای نمایش��گاهی می‪‎‬تواند در‬ ‫س��طح ایران هم به گردش دربیاید و در نگارخانه‪‎‬ها در معرض دید‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬هنرمندان جوان ما در طول س��ال‪‎‬ها ثابت‬ ‫کرده‪‎‬اند با اس��تعدادها و پیگیری ویژه در مس��یر اموختن هنر گام‬ ‫برمی دارند‪ .‬استقبال چش��مگیری که جوانان از ایین گشایش این‬ ‫نمایشگاه به عمل اورده‪‎‬اند‪ ،‬نشانگر همین موضوع است و به راحتی‬ ‫می‪‎‬توان دی��د تعداد هنرمن��دان جوان بیش از تع��داد هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت اس��ت که در اینجا اثارش��ان به نمایش درامده و این‬ ‫نش��انگر عم��ق ارادت و احترام��ی اس��ت که هنرمن��دان جوان به‬ ‫هنرمندان پیشکسوت خود دارند‪.‬‬ ‫هادی مظفری‪ ،‬مدیرکل هنرهای تجس��می نیز با بیان اینکه در‬ ‫روزگاری که سرعت معرفی هنرمندان جوان با شتاب رخ می دهد‪،‬‬ ‫توجه به هنرمندان پیشکس��وت که عمده انها برای ما ارزش��مند و‬ ‫حائز اعتبار است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همواره نام هنرمندان پیشکسوتان بر‬ ‫تارک هنر ایران می‪‎‬درخش��د‪ .‬ازاین رو برپایی چنین نمایش��گاهی‬ ‫حرکت بسیار ارزشمندی بود و امیدوارم این مسیر ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫سیدعباس عظیمی‪ ،‬مدیرعامل موسس ه هنرمندان پیشکسوت‬ ‫و دبیر نخس��تین نمایش��گاه اثار تجس��می در ایین گشایش این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬ضمن توضیحاتی درب��ار ه چگونگی جم��ع‪‎‬اوری اثار‬ ‫هنرمندان گفت‪ :‬در زمان بس��یار محدودی که داشتیم توانستیم با‬ ‫همت جدی و حمایت هنرمندان چنین نمایشگاهی را با این حجم‬ ‫از نظر تعداد هنرمندان و اثارش��ان برای نخستین بار برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدوارم این نمایش��گاه فرصت بسیار خوبی برای انس و‬ ‫الفت بیشتر هنرمندان باشد ‪.‬‬ ‫عظیمی س��پس با اش��اره به نحو ه چینش و قرارگیری اثار افزود‪:‬‬ ‫سیاس��ت موسسه در نخستین نمایشگاه وحدت و همدلی بوده و به‬ ‫همین دلیل هیچ اثری حذف نش��ده است و به امید خدا در مراحل‬ ‫بعدی نمایشگاه ها موضوعی و تخصصی تر برگزار می شود‪.‬‬ ‫عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهم ضرورت‬ ‫ایجاد بازار بین المللی فروش اثار هنری ایران اشاره و اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫این ایین بهترین فرصت اس��ت که به ضرورت راه اندازی بازار بزرگ‬ ‫هنر ایران اش��اره کنم و امیدوارم دولتمردان برای شکل گیری این‬ ‫بازار که پیامدهای بزرگ فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬گردش��گری و حتی‬ ‫تبلیغاتی در س��طح ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی دارد اقدام کنند و‬ ‫مطمئن هس��تم با ظرفیتی که در تولید اثار در بخش های هنری و‬ ‫نداش��ته ام‪ .‬فکر می کن��م تلویزیون در اینک��ه عقب بماند و‬ ‫برنامه هایش بروزرس��انی نشود‪ ،‬تعمد دارد‪ .‬اگر یک حساب‬ ‫سرانگش��تی کنید‪ ،‬می بینید که چندین س��ال پیش چقدر‬ ‫ما س��ریال ها و برنامه های بهتری در تلویزیون داش��تیم که‬ ‫اکنون نداریم‪ .‬رش��یدی در ادامه به ایسنا اظهارکرد‪ :‬به جای‬ ‫اینکه تلویزیون ما پیش��رفت کند و بهتر شود و سطح سلیقه‬ ‫مردم را باال ببرد و به قول خودش��ان با ماهواره مبارزه کنند‪،‬‬ ‫پسرفت داش��ته است‪ .‬بهتر اس��ت خود تلویزیون هم بدون‬ ‫تعصب ب��ه این موضوع ن��گاه کن��د و در کارهایش تغییری‬ ‫بده��د؛ یعنی ببیند چه اتفاقی افتاده که دیگر س��ریال های‬ ‫به یادماندنی کم ساخته می شود‪ .‬چه اتفاقی افتاده که مردم‬ ‫از تلویزیون دور ش��ده اند‪ .‬به نظرم اگ��ر بخواهند‪ ،‬می توانند‬ ‫تغییری بدهند و س��عی کنند دست کم خودشان را به دنیای‬ ‫امروز نزدیک تر کنند‪ .‬این بازیگر تلویزیون و تئاتر اظهارکرد‪:‬‬ ‫به جای اینکه از برنامه های جاهای دیگر کپی های دست سه‬ ‫و چهار اجرا کنند‪ ،‬برنامه های جذاب تر بس��ازند‪ .‬خودش��ان‬ ‫می گویند مبارزه با ماهواره اما خیلی از برنامه های تلویزیون‬ ‫را می بینیم که کپی کاری از ان برنامه هاس��ت‪ .‬به هرحال ما‬ ‫برنامه سازهای موفق زیاد داریم‪ .‬ای کاش از انها بخواهند کار‬ ‫کنند و شرایط را برای کار کردن انها فراهم کنند که بتوانند‬ ‫برنامه های خوبی داشته باشند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کپی کاری و فقدان اصالت فرهنگی‬ ‫جب��ار اذی��ن‪ ،‬منتق��د س��ینما و تلویزی��ون با اش��اره به‬ ‫برنامه سازی و سرگرمی سازی در تلویزیون به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در اص��ل دو نوع برنامه در عرصه س��رگرمی و مس��ابقه قابل‬ ‫تفکیک اس��ت؛ برنامه های تخصص��ی و برنامه های عمومی‪.‬‬ ‫روش��ن اس��ت که در برنامه های تخصصی باید از کسانی که‬ ‫اه��ل فن هس��تند و در ان امور تخصص دارن��د‪ ،‬بهره گرفت‬ ‫و مجری هم باید کارش��ناس باش��د‪ .‬فرض کنید قرار اس��ت‬ ‫یک مس��ابقه س��ینمایی تولید ش��ود‪ .‬طبیعی است که باید‬ ‫طراحان پرسش ها و مجریان ان از متخصصان سینما باشند‬ ‫و ان را بشناس��ند‪ .‬اگر قرار است کسی برنامه سرگرم کننده‬ ‫و اموزنده ای تولید کند باید از طریق کارشناسان و کاربلدان‬ ‫ان حوزه ان برنامه طراحی و تدوین ش��ود و مهم ترین نقش‬ ‫در این ارتباط را باید مجری داش��ته باش��د؛ به عبارت دیگر‬ ‫مجری باید بیش��تر توانایی اجرا داشته باشد و بتواند ارتباط‬ ‫مناس��بی با مخاطب برقرار کند و از دانش و بینش تخصصی‬ ‫و اجتماعی مناس��ب برخوردار بوده تا کلیت برنامه را به طور‬ ‫ج��ذاب اجرا ک��رده و در نتیجه موفقیت کس��ب کند‪ .‬اذین‬ ‫اف��زود‪ :‬در این زمینه هم برنامه های گوناگونی وجود دارد که‬ ‫مناس��ب خانواده ها و بخش��ی دیگر برای نوجوانان و جوانان‬ ‫است که متاسفانه بیش��تر انها پرسش های سطحی به طور‬ ‫درهم و بهم ریخته است و کمتر جنبه اموزشی دارند و جذاب‬ ‫هس��تند و پرسش های مطرح ش��ده هم بیش از اینکه بازده‬ ‫اموزشی داشته باشند فقط برای وقت گذرانی است‪ .‬به قدری‬ ‫پرس��ش ها پیش پا افتاده است که هرکسی متوجه می شود‬ ‫فقط برای اینکه مردم را به مسابقه جذب کنند طراحی شده‬ ‫در حالی که باید پرس��ش ها به ط��ور اصولی طراحی و به انها‬ ‫جواب داده ش��ود‪ .‬وی در پایان اف��زود‪ :‬نکته پایانی اینکه در‬ ‫بسیاری از این مس��ابقه هایی که برای مردم جنبه سرگرمی‬ ‫دارن��د‪ ،‬ب��رای مخاطبان جوای��زی را در نظ��ر می گیرند که‬ ‫متاسفانه دیده شده که هیچ گاه این جوایز به دست برندگان‬ ‫نرسیده و این معضل بسیار بزرگی برای صدا و سیماست‪ .‬در‬ ‫نهایت باید بگویم از دیدگاه من متاس��فانه برنامه های امروز‬ ‫تلویزی��ون به دلیل کپی برداری نه اصال��ت فرهنگی دارند و‬ ‫ن��ه ارزش های ما در انها پنهان ش��ده و ب��رای پر کردن انتن‬ ‫و سرگرم س��ازی کاذب مخاطب و نش��ان دادن بیالن کاری‬ ‫مسئوالن است‪ .‬متاسفانه این روزها دیگر برنامه های موفقی‬ ‫در حوزه مس��ابقه های تلویزیونی و سرگرمی مانند انچه در‬ ‫دو دهه گذش��ته همچون «مس��ابقه هفته» وجود داش��ت‪،‬‬ ‫نمی بینیم‪.‬‬ ‫سنتی و صنایع دستی داریم‪ ،‬در این شرایط خاص اقتصادی کشور‬ ‫می توان روی درامدهای ارزی و ریالی ان در کنار درامدهای نفتی‬ ‫و مالیات حساب کرد‪.‬‬ ‫عظیم��ی ادامه داد‪ :‬یک��ی از اقدام های عملیاتی ب��رای موضوع‬ ‫اقتص��اد هنر همین بازار هنر اس��ت که می تواند به ط��ور دائمی یا‬ ‫ساالنه مثل نمایشگاه کتاب تهران انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا توج��ه ب��ه ظرفیت های گس��ترد ه موسس��ه هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت برای عهده دار ش��دن مس��ئولیت های پژوهش��ی و‬ ‫ارائ�� ه مش��اوره در زمینه ه��ای تخصصی هنری و هم��کاری برای‬ ‫ش��کل گیری این موضوع‪ ،‬اعالم امادگی ک��رد و گفت‪ :‬با ایجاد این‬ ‫بازار بین المللی می توان ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫برای هنرمندان و جوانان مستعد‪ ،‬اثار هنرمندان ایرانی را به جهان‬ ‫عرضه کرد‪ .‬این رخداد بس��یار مثبت و موث��ر خواهد بود و می تواند‬ ‫ب��ا توجه به عالقه من��دی مردم دنیا ب��ه هنر ایرانی��ان باعث رونق‬ ‫صنعت گردشگری شود و س��وژه ای مشابه گردشگری سالمت در‬ ‫زمینه هنر باش��د‪ .‬عظیمی در ادامه صحبت هایش درباره ضرورت‬ ‫فرهنگ سازی و توصیه به مردم برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون‬ ‫ریس��ک و خرید اثار هنری و تجس��می به عنوان جایگزین مناسب‬ ‫سکه و طال یا امالک اشاره کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر نمایش��گاه در پای��ان صحبت های��ش از تم��ام عوام��ل و‬ ‫دس��ت اندرکاران نمایش��گاه به ویژه فرهنگس��رای نیاوران‪ ،‬موزه‬ ‫هنره��ای معاصر‪ ،‬هتل الله ته��ران و همچنین از همت مثال زدنی‬ ‫هنرمن��دان پیشکس��وت که ب��ا ارائ ه اثارش��ان در م��دت کوتاه و‬ ‫سیدجواد هاشمی‬ ‫لیلی رشیدی‬ ‫جبار اذین‬ ‫انگشت ش��مار حماس��ه ای هنری خل��ق کردند که بای��د در تاریخ‬ ‫فرهنگسرای نیاوران ثبت شود‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫همچنین در ابتدای این برنامه س��یدعباس سجادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فرهنگس��رای نی��اوران‪ ،‬با حضور در جایگاه با بی��ان این مطلب که‬ ‫حضور هنرمندان پیشکس��وت برای فرهنگس��رای نی��اوران اتفاق‬ ‫فرخنده ای است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز نیاوران افتخار میزبانی گنجینه هنر‬ ‫ایران را دارد‪ .‬هر جامعه ای اگر ارزش س��رمایه های انسان را نداند به‬ ‫س��مت اضمحالل می رود‪ .‬باید قدر هنرمندان پیشکسوت کشور را‬ ‫در زمان حضورشان بیشتر گرامی بداریم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬علیرضا محجوب‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تایید س��خنان مدیرعامل موسس��ه هنرمندان پیشکسوت افزود‪:‬‬ ‫چنی��ن طرحی‪ ،‬مبنی ب��ر ایجاد ب��ازار بین المللی ب��رای ارائه اثار‬ ‫هنرمن��دان را ب��ا هم��کاری وزارت ارش��اد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت پیگیری خواهیم کرد‪ .‬این طرح‪ ،‬طرح مهمی اس��ت که‬ ‫ازس��وی موسسه هنرمندان پیشکس��وت ارائه شده و برای اجرایی‬ ‫ش��دن ان تالش می کنیم‪ .‬نخس��تین نمایشگاه هنرهای تجسمی‬ ‫هنرمندان پیشکس��وت ازسوی اس��تاد ارژنگ نژاد‪ ،‬که مسن ترین‬ ‫هنرمن��د حاض��ر در این برنامه بودند‪ ،‬گش��ایش یافت‪ .‬نخس��تین‬ ‫نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان پیشکسوت ازسوی موسسه‬ ‫هنرمندان پیشکس��وت و با حمایت فرهنگس��رای نی��اوران‪ ،‬موزه‬ ‫هنرهای معاصر‪ ،‬هتل الله تهران تا ‪ ۲۴‬ابان در گالری شماره یک و‬ ‫دو در فرهنگس��رای نیاوران دایر بوده و ساعت بازدید عالقه مندان‪،‬‬ ‫از ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬تعیین شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬ابان ‪ 13 - 1398‬ربیع االول ‪ 11 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1403‬پیاپی ‪2721‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫در نشست خبری مدیرعامل خانه کتاب مطرح شد‬ ‫حضور هنرمندان ‪ ۱۰۳‬کشور‬ ‫در جشنواره سیمرغ‬ ‫تعطیلی پاییزه کتاب غیر از تهران‬ ‫نقطه قوت این رویداد فرهنگی به شمار می اید‪.‬‬ ‫مدیرعاملموسسهخانهکتابهمچنیندربارهانتخاب‬ ‫شعار «حال خوش خواندن» برای بیست وهفتمین دوره‬ ‫هفته کتاب جمهوری اس�لامی ایران نیز توضیح داد‪ :‬در‬ ‫شورای سیاست گذاری هفته کتاب‪ ،‬شعارهای زیادی با‬ ‫همکفری اصحاب رسانه جمع اوری و بحث های زیادی‬ ‫درباره ان ش��د و نظر اکثریت بر این بود که شعار «حال‬ ‫خوش خواندن» در سال گذشته حس خوبی در جامعه‬ ‫و بین اصحاب نشر ایجاد کرد و اگر به شعار سال گذشته‬ ‫وفادار باشیم بهتر است‪.‬‬ ‫حس��ینی پور همچنین به نام گ��ذاری روزهای هفته‬ ‫کتاب اش��اره کرد و گفت‪ :‬در سال های گذشته سیاست‬ ‫بر این بود س��ازمان ها و نهادها در طول سال برنامه های‬ ‫ح��وزه کتاب را دنبال و در هفته کت��اب اختتامیه ان را‬ ‫برگ��زار می کردن��د و ما به همان نس��بت روزهای هفته‬ ‫کتاب را نام گذاری می کردیم‪.‬‬ ‫دبیر بیس��ت وهفتمین دوره هفت��ه کتاب جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با اشاره به برگزاری پاییزه کتاب همزمان با‬ ‫این هفته توضیح داد‪ :‬با وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫در تلویزیون چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫پخش فیلم مجید مجیدی همزمان با هفته وحدت‬ ‫شادی با «مطرب» به سینماها بازگشت‬ ‫فیلم «محمد رس��ول اهلل (ص)» س��اخته‬ ‫مجید مجیدی اخر همین هفته به مناس��بت‬ ‫میالد حضرت رس��ول (ص) در ‪ ۲‬قسمت از‬ ‫تلویزیون پخش می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫فیلم «محمد رسول اهلل‬ ‫(ص)» به کارگردانی مجید مجیدی پنجش��نبه و جمعه این هفته از ش��بکه‬ ‫یک سیما روی انتن می رود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت قس��مت اول این فیلم پنجشنبه‪ ۲۳ ،‬ابان ساعت ‪ ۲۲‬و قسمت‬ ‫دوم ان جمعه‪ ۲۴ ،‬ابان ساعت ‪ ۱۶‬روی انتن شبکه یک سیما برود‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «محمد رس��ول اهلل (ص)» را مجید مجیدی در حد فاصل‬ ‫سال های ‪ ۸۹‬تا ‪ ۹۳‬با همراهی چهره های بین المللی کارگردانی کرد‪ .‬ویتوریو‬ ‫اس��تورارو‪ ،‬ای‪.‬ار‪.‬رحم��ان‪ ،‬میلژن ک��رکا کلژاکویچ‪ ،‬مایکل اوکانر و اس��کات‬ ‫ای‪.‬اندرس��ون از مهم ترین سینماگران مطرح حاضر در گروه تولید این فیلم‬ ‫سینمایی بودند‪.‬‬ ‫این فیلم در شهرک سینمایی پیامبر اعظم که در ‪ ۵۵‬کیلومتری شهر قم‬ ‫قرار دارد‪ ،‬ساخته شد‪.‬‬ ‫مصطفی کیایی کارگردان جوان س��ینما با فیلم‬ ‫کمدی مطرب به سینماها امد‪ .‬مطرب بعد از پشت‬ ‫سر گذاشتن حواشی گوناگون سرانجام به روزهای‬ ‫اکران رسید‪.‬‬ ‫فیلم مط��رب ب��ه کارگردان��ی‪ ،‬نویس��ندگی و‬ ‫تهیه کنندگ��ی مصطفی کیایی با حضور بازیگران مش��هور دنیای هنر جلوی دوربین‬ ‫رفت و یک کمدی اجتماعی است که در هفته گذشته با حواشی روبه رو شد‪.‬‬ ‫مط��رب با رویکردی کمدی اجتماعی روایتگر داس��تان زندگی یک خواننده پیش‬ ‫از انقالب اس��ت که حواش��ی پیرامون زندگی او در این فیلم با انتقاد برخی رس��انه ها‬ ‫روبه رو ش��د و بعد از نش��ر خبرهایی نقدگونه درباره داس��تان فیلم‪ ،‬زمان اکران فیلم‬ ‫به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫مطرب یک کمدی اجتماعی است که به چند دهه از زندگی خواننده ای می پردازد‬ ‫که نقش ان را پرویز پرستویی بازی می کند‪.‬‬ ‫تصویرب��رداری فیل��م مطرب در ایران و ترکیه انجام ش��ده و بازیگرانی مانند پرویز‬ ‫پرس��تویی‪ ،‬الناز شاکردوس��ت‪ ،‬مهران احمدی و محسن کیایی در ان به ایفای نقش‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫روزهای پایانی نیمه تاریک ماه در حافظ‬ ‫نمایشگاهی برای سالگرد درگذشت مرتضی ممیز‬ ‫نمای��ش «نیمه تاریک م��اه» به کارگردانی‬ ‫داوود بن��ی اردالن در تاالر حافظ روی صحنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمای��ش «نیمه تاری��ک ماه» اقتباس��ی از‬ ‫فیلم ایتالیای��ی «غریبه های تمام و کمال» به‬ ‫کارگردانی داوود بنی اردالن از ‪ ۲۴‬مهر هر ش��ب س��اعت ‪ 20:3۰‬در تاالر حافظ‬ ‫روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫داس��تان نمایش «نیمه تاریک ماه» که مضمونی روانش��ناختی دارد حکایت‬ ‫چند زوج جوان است که برای شام دور هم جمع می شوند‪ .‬در حالی که همه انها‬ ‫تصورش��ان این اس��ت که زندگی کامل و عاشقانه ای دارند‪ ،‬صاحبخانه ایده ای را‬ ‫مطرح می کند که با عملی ش��دن ان‪ ،‬اتفاق های عجیبی می افتد و تمام تصورات‬ ‫این زوج ها به هم می ریزد‪.‬‬ ‫المیرا دهقانی‪ ،‬بهزاد عمرانی‪ ،‬هانا کامکار‪ ،‬سام کبودوند‪ ،‬حسین کشفی اصل‪،‬‬ ‫نیکی مظفری‪ ،‬جواد موالنیا بازیگران این اثر نمایشی هستند‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی به مناس��بت چهاردهمین سالگرد‬ ‫درگذش��ت مرتض��ی ممی��ز‪ ،‬هنرمند گرافیس��ت‬ ‫جمع��ه هفته جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به مناس��بت چهاردهمین‬ ‫سالگرد درگذش��ت مرتضی ممیز‪ ،‬هنرمند گرافیس��ت جمعه‪ ۲۴ ،‬ابان نمایشگاهی‬ ‫از گزیده ای از پوسترهای این هنرمند فقید در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه همچنین اثاری از جیانپینگ هه‪ ،‬طراح گرافیک از کشور المان‬ ‫نمایش داده می ش��ود‪ .‬همچنین در ایین گشایش این نمایشگاه این هنرمند المانی‬ ‫سخنرانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه چهاردهمین سالگرد درگذش��ت زنده یاد مرتضی ممیز از ‪ ۲۴‬ابان تا ‪۵‬‬ ‫اذر برقرار است‪.‬‬ ‫مرتضی ممیز متولد ‪ ۴‬شهریور ‪ ۱۳۱۵‬بود و در تهران چشم به جهان گشود‪ .‬او طراح‬ ‫گرافیک‪ ،‬تصویرگر و استاد دانشگاه بود‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬فیلم س��ینمایی در بخش مسابقه هشتمین جشنواره جهانی‬ ‫فیلم پارسی برای دریافت غزال طالیی رقابت می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در این دوره فیلم های س��ینمایی «قس��م»‬ ‫(محس��ن تنابن��ده)‪« ،‬ط�لا» (پرویز ش��هبازی)‪« ،‬تخت��ی» (بهرام‬ ‫توکلی)‪« ،‬اس��تیگمات» (مجیدرضا مصطف��وی)‪« ،‬ناگهان درخت»‬ ‫(صفی یزدانیان)‪« ،‬بنفش��ه افریقایی» (مونا زندی)‪« ،‬رضا» (علیرضا‬ ‫معتمدی)‪« ،‬پرورش��گاه» (ش��هربانو س��ادات)‪« ،‬نش��ت» (سوزان‬ ‫ایروانیان)‪« ،‬روزهای نارنجی» (ارش الهوتی)‪« ،‬بی حسی موضعی»‬ ‫(حسین مهکام)‪« ،‬هفت و نیم» (جمشید و نوید محمودی) و «اتاق‬ ‫تاری��ک» (روح اهلل حجازی) در بخش رقابتی فیلم بلند س��ینمایی‬ ‫نمای��ش داده می ش��وند‪ .‬همچنین فیلم س��ینمایی «خانه پدری»‬ ‫ساخته کیانوش عیاری و انیمیشن «پرستوهای کابل» (زابو بریتمن‬ ‫و ایلی��ا گبی مویلک) در بخش نمایش های ویژه روی پرده می روند‪.‬‬ ‫هش��تمین جش��نواره جهانی فیلم پارسی از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬اذر امسال با‬ ‫دبیری امین پلنگی در س��ینما پاالس سیدنی و در ‪ 3‬بخش رقابتی‬ ‫فیلم بلند داستانی‪ ،‬کوتاه و مستند برگزار می شود‪.‬‬ ‫دبیر هشتمین دوره‬ ‫‪ ۱۰‬روز با عکاسان معرفی شد‬ ‫اس��ماعیل عباس��ی‪ ،‬عکاس‪ ،‬نویس��نده و مدرس عکاس��ی دبیر‬ ‫هش��تمین دوره ‪ ۱۰‬روز با عکاس��ان ایران ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫س��یف اهلل صمدیان‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن عکاس��ان ایران در‬ ‫حکمی اس��ماعیل عباسی را به عنوان دبیر هشتمین دوره ‪ ۱۰‬روز با‬ ‫عکاس��ان ایران منصوب کرد‪ .‬انجمن عکاسان ایران هشتمین دوره‬ ‫‪ ۱۰‬روز با عکاس��ان ایران را اذر ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ش�هریار وجدان�ی‪ ،‬روانش�ناس‪ :‬در روانشناس��ی‬ ‫رابط ه مثلثی عنوان رفتاری اس��ت ک��ه در حوز ه روابط‬ ‫بین فردی به وجود می اید‪ .‬ش��اید نام اشنایی نباشد؛ اما‬ ‫با چند مثال اش��نا‪ ،‬موضوع روش��ن می شود‪ :‬بدگویی از‬ ‫رئیس تان نزد یک همکار‪ ...‬پرسیدن احوال یکی از اقوام‬ ‫از مادرت��ان‪ ...‬انتقاد از همس��ر ی��ا خانواده تان زمانی که‬ ‫مشغول گفت وگو با دوس��ت تان هستید‪ ...‬ناراحت بودن‬ ‫ش از حد مشغول یک رابطه عاطفی شده‬ ‫از دوست صمیمی تان به دلیل اینکه بی ‬ ‫است‪ ...‬بحث و شایعه پراکنی درباره یک چهره یا اتفاق شناخته شده برای دوری‬ ‫از س��کوت در یک مکالمه‪ ...‬تمرکز بر کودک تان با هدف ارام نگه داشتن اوضاع‬ ‫زندگی زناشویی‪ ...‬ایراد گرفتن از افراد دیگر نزد مشاور روانشناس و‪ ...‬پژوهش ها‬ ‫نشان می دهد به طورتقریبی تمام افراد دست کم یک بار در روز این مثلث را فعال‬ ‫می کنند‪ .‬این مثلث س��ازی ها بالقوه نه بد هس��تند و نه خوب‪ ،‬اما در حوزه ای که‬ ‫مشغول تحلیل ان هس��تیم‪ ،‬به سادگی یک واکنش به استرس به شمار می روند‪.‬‬ ‫هرچه در طول روز اس��ترس بیشتری تجربه کنید‪ ،‬احتمال اینکه از این مثلث ها‬ ‫استفاده کنید بیشتر خواهد شد‪ .‬این کار به مدیریت استرس کمک می کند‪ ،‬اما‬ ‫بهایی هم دارد‪ :‬تضعیف روابط رودررو با دیگران و پیچیده تر شدن روابطی که از‬ ‫پیش مشکل دار بوده است‪.‬‬ ‫اگ��ر همواره مش��غول غیبت درباره دیگران نزد دوس��تان تان باش��ید‪ ،‬فرصت‬ ‫اش��نایی با باورها و اتفاق های زندگی ان دوس��ت را از دست می دهید‪ ...‬اگر ‪۱۸‬‬ ‫سال فقط بر مسائل فرزند خود تمرکز کنید‪ ،‬هنگامی که او خانه را برای تحصیل‪،‬‬ ‫کار یا ش��روع زندگی خودش ترک کند‪ ،‬حال چندان خوبی نخواهید داشت و‪...‬‬ ‫پس این مثلث ها در کوتاه مدت ارامش��ی موقت و پوشالی ایجاد می کنند که به‬ ‫بهای خامی و ناپختگی در بلندمدت خواهد بود‪.‬‬ ‫درب��اره اینک��ه مثلث ه��ا چگونه در روابط مش��کل دار ش��ما فعال می ش��وند‬ ‫بیندیش��ید‪ .‬می توانید این ‪ 3‬س��وال را از خود بپرس��ید‪ :‬در چه مواقعی می توانم‬ ‫به جای پناه بردن به دیگران‪ ،‬اس��ترس و مش��کالت خودم را مش��اهده و انها را‬ ‫مدیری��ت کنم؟ چگونه می توانم ب��ه جای انتقاد یا فرار از ی��ک نفر‪ ،‬راهی برای‬ ‫روبه رو ش��دن و نزدیکی با او پیدا کنم؟ چه می ش��ود اگر به جای مثلث س��ازی‪،‬‬ ‫تمرکزم را بر این بگذارم که روابطی مس��تقیم (چه خوش��ایند چه ناخوش��ایند)‬ ‫در دایر ه خانوادگی‪ ،‬کاری و دوس��تان ایجاد کنم؟ شناس��ایی مثلث ها و انتخاب‬ ‫اینکه انها را فعال نکنید‪ ،‬گامی بزرگ برای عبور از این تله رفتاری است‪ .‬به طور‬ ‫معمول این مثلث ها بر اثر تکرار و تقویت‪ ،‬تبدیل به رفتاری غیرارادی می شوند‪،‬‬ ‫اما با خودشناس��ی و گرفتن کمک حرفه ای می توانید واکنش خود به استرس ها‬ ‫را انتخاب کنید و این دستاورد‪ ،‬گامی بزرگ در مسیر پختگی روانی شماست‪.‬‬ ‫اسماعیل نظری درگذشت‬ ‫اس��ماعیل نظری‪ ،‬هنرمند پیشکس��وت شنبه شب‪۱۸ ،‬‬ ‫ابان پس از تحمل دوره ای بیماری‪ ،‬در س��ن ‪ ۷۴‬س��الگی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫منیر دارایی‪ ،‬رئیس پیش��ین موزه هنرهای ملی ایران در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا ضمن تایید ای��ن خبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقای‬ ‫نظری از هنرمندان پیشکس��وتی بود که از ‪۱۲‬سالگی وارد‬ ‫عرصه هنر ش��د و زیر نظر اس��تادانی مانند حسین بهزاد‪،‬‬ ‫محمدعلی زاویه و محمد تجویدی کار کرد‪ .‬او هنرمندی بود که در تمام رش��ته های‬ ‫هنری که کار می کرد‪ ،‬سرامد بود‪.‬‬ ‫او همچنین اعالم کرد‪ :‬هنوز زمان برگزاری ایین تش��ییع پیکر این هنرمند فقید‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫زنده یاد اس��ماعیل نظری متول��د ‪ ۱۳۲۴‬در تهران بود که از کودکی در مدرس��ه‬ ‫صنای��ع قدیمه‪ ،‬نخس��تین کانون اموزش هنرهای ملی و س��نتی رش��د کرد و هنر‬ ‫اموخت‪ .‬این هنرمند فقید با بهره گیری از محضر اس��تادانی مانند محمدعلی زاویه‪،‬‬ ‫محم��د تجویدی‪ ،‬عب��داهلل باقری و‪ ...‬مینیات��ور و تذهیب معاص��ر را به خوبی درک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او در رش��ته های مینیاتور‪ ،‬گل و مرغ و تذهیب هنرافرینی می کرد و در تمام این‬ ‫رشته ها به طور حرفه ای فعالیت داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫سینمای ایران مسافر استرالیا شد‬ ‫مثلث روابط!‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫مدیرعامل خانه کتاب در نشست خبری هفته کتاب‬ ‫گفت‪ :‬در هفته کتاب بس��یاری از برنامه های پیش بینی‬ ‫ش��ده برای این هفته در خارج از مرزهای تهران برگزار‬ ‫خواهد ش��د که نقطه قوت این رویداد فرهنگی به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬نشس��ت خب��ری‬ ‫بیس��ت وهفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی‬ ‫ایران یکش��نبه‪ ۱۹ ،‬ابان با حضور نیکنام حس��ینی پور‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل موسس��ه خانه کت��اب و دبیر ای��ن رویداد‬ ‫فرهنگی و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین حس��ینی پور با اشاره به مشارکت‬ ‫‪ ۷۰‬سازمان و نهاد گوناگون در برگزاری بیست وهفتمین‬ ‫دوره هفته کتاب جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬تعداد‬ ‫س��ازمان ها و نهادهای مش��ارکت کننده امسال اصال با‬ ‫دوره های نخس��ت‪ ،‬قابل مقایسه نیس��ت و باوجود همه‬ ‫مشکالت اقتصادی که کش��ور را درگیر خود کرده‪ ،‬این‬ ‫مشارکت چشمگیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بحث مش��کالت اقتصادی‪ ،‬بیش از سایر‬ ‫حوزه ه��ا‪ ،‬حوزه فرهنگ درگیر می ش��ود و نخس��تین‬ ‫بخش��ی ک��ه از س��بد هزین��ه ای م��ردم کن��ار می رود‬ ‫هزینه های فرهنگی اس��ت اما خوشبختانه سازمان ها و‬ ‫نهادها مشارکت قابل توجهی در این رویداد دارند‪.‬‬ ‫حسینی پور تمرکززدایی را رویکرد دیگر هفته کتاب‬ ‫دانست و گفت‪ :‬تمرکززدایی در برنامه ها و فعالیت ها در‬ ‫دوره وزارت دکت��ر صالحی در وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی بسیار جدی گرفته ش��ده و اکنون نیز در هفته‬ ‫کتاب بس��یاری از برنامه های پیش بینی شده برای این‬ ‫هفته در خارج از مرزهای تهران برگزار خواهد ش��د که‬ ‫برای برگزاری این طرح مکاتبات و جلساتی داشتیم اما‬ ‫به دلیل اینکه چشم انداز روشنی از بودجه حوزه فرهنگ‬ ‫وجود ندارد و همچنین تامین نش��دن اعتبار این طرح‪،‬‬ ‫قرار شد طرح پاییزه کتاب برگزار نشود؛ البته ما در پاسخ‬ ‫اس��تدالل کردیم و گفتیم به پول نقد نیازی نیست بلکه‬ ‫باید در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تعهد ایجاد ش��ود اما به دلیل نبود چشم انداز روشن زیر‬ ‫بار تعهد نرفتند‪.‬‬ ‫حسینی پور با بیان اینکه درباره برگزاری پاییزه کتاب‬ ‫با س��ازمان ها و نهادهای گوناگون فرهنگی و اقتصادی‬ ‫برای تامین بخش��ی از هزینه این ط��رح رایزنی کردیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در جلس��ه ای که به تازگی ب��ا معاونت اجتماعی‬ ‫ش��هرداری تهران داشتیم و هماهنگی های انجام شده‪،‬‬ ‫ش��هرداری تهران هزینه برگزاری پاییزه کتاب در شهر‬ ‫تهران را تقبل کرد و ثبت نام از روزگذش��ته اغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به زمان برگزاری ای��ن طرح گفت‪:‬‬ ‫ن با مش��ارکت کتابفروشان‬ ‫پاییزه کتاب از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۳۰‬ابا ‬ ‫تهران با تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی برای همه کتاب ها برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬حس��ینی پور همچنین در پاسخ به پرسش‬ ‫خبرن��گاری درب��اره هزینه های برگ��زاری هفته کتاب‬ ‫گفت‪ :‬ما از پیش��روترین موسس��ه ها در حوزه شفافیت‬ ‫مال��ی بوده ای��م؛ به ویژه در طرح های فصل��ی که میزان‬ ‫یارانه ه��ر کتابفروش را روی س��ایت بارگذاری کردیم‪.‬‬ ‫درباره سایر هزینه ها نیز این کار را انجام داده ایم‪ .‬درباره‬ ‫هفت��ه کتاب نیز این امادگی را داریم که به طور ش��فاف‬ ‫فهرس��ت هزینه ها و میزان کمک به نهادها و انجمن ها‬ ‫را در پای��ان هفت��ه کتاب بعد از جمع بن��دی به اصحاب‬ ‫رسانه اعالم کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون فرهنگ��ی و دانش��جویی وزیر‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬هنرمندانی از ‪ ۱۰۳‬کشور‬ ‫در دهمین جش��نواره هنری و دانشجویی‬ ‫سیمرغ شرکت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫س��یما‬ ‫س��ادات ساالری روز گذش��ته در نشست‬ ‫خب��ری دهمی��ن جش��نواره بین الملل��ی‬ ‫س��یمرغ در وزارت بهداش��ت اظهار کرد‪ :‬این جشنواره در ‪ 5‬بخش‬ ‫هنرهای تجس��می‪ ،‬ادب��ی‪ ،‬فیلم‪ ،‬تئاتر و موس��یقی بی��ن دو گروه‬ ‫دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان وزارت بهداشت برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مجم��وع ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۸۶۶‬اث��ر به دبیرخانه این‬ ‫جش��نواره ارسال شد که بیش��ترین تعداد با ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬اثر در‬ ‫بخش هنرهای تجسمی شامل عکاسی‪ ،‬خوشنویسی و صنایع دستی‬ ‫اس��ت‪ .‬ساالری اضافه کرد‪ ۲۹ :‬هزار و ‪ ۷۶۳‬دانشجوی علوم پزشکی‬ ‫در این جش��نواره ش��رکت کردند که ‪ ۶۳‬درصد ش��رکت کنندگان‬ ‫را تش��کیل می دهند‪ ۹۹۲۵ .‬نفر از کارکنان وزارت بهداش��ت (‪۲۳‬‬ ‫درصد)‪ ۱۰۹۵ ،‬نفر از س��ایر دانش��گاه های کش��ور و ‪ ۴۵۶‬نفر نیز از‬ ‫جامعه پزشکی در این جشنواره شرکت کردند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی ‪ ۱۶۰۰‬اث��ر هنری از ‪ ۱۰۳‬کش��ور گوناگ��ون مانند‬ ‫انگلیس‪ ،‬هند و بلژیک به دبیرخانه این جش��نواره ارس��ال شده که‬ ‫بیش��تر فیلم کوتاه و پویانمایی بودند؛ البته ‪ ۳۵۰‬پوستر نیز در بین‬ ‫اثار خارجی وجود دارد‪.‬‬ ‫ساالری گفت‪ :‬ایین پایانی این جشنواره ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۹‬ابان در پردیس‬ ‫تئاتر تهران در منطقه خاوران برگزار می ش��ود‪ .‬ایین پایانی نخست‬ ‫ب��رای بخش ادبی و تجس��می و ایی��ن پایانی دوم ب��رای معرفی و‬ ‫قدردانی از سایر بخش های این جشنواره است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره هزینه برگزاری این جش��نواره‬ ‫گفت‪ :‬هزینه برگزاری جش��نواره سیمرغ امس��ال هنوز دقیق قابل‬ ‫اعالم نیس��ت اما س��ال گذش��ته حدود ‪ ۴.۲‬میلی��ارد تومان برای‬ ‫برگ��زاری جش��نواره نهم هزینه ش��د و هزینه های جش��نواره دهم‬ ‫به احتمالی حدود ‪ ۲۵‬درصد کاهش می یابد‪ .‬به گفته س��االری ‪۴۰۰‬‬ ‫نفر در این جش��نواره به عن��وان برگزیده نهایی معرفی می ش��وند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬گودرز دیباج داور بخش هنرهای تجس��می‪ ،‬عبدالجبار‬ ‫کاکایی داور بخش ادبی‪ ،‬بابک زرین داور بخش موس��یقی‪ ،‬حسین‬ ‫پارسایی داور بخش تئاتر و محمدمهدی عسگرپور داور بخش فیلم‬ ‫این رویداد هس��تند‪ .‬معاون دانش��جویی وزیر بهداشت گفت‪ :‬هدف‬ ‫از برگزاری این جش��نواره ایجاد فضای پرنش��اط و پرانگیزه در بین‬ ‫دانشجویان علوم پزشکی اس��ت و به دنبال این هستیم که طبیبان‬ ‫جسم کشور در اینده نوازشگر روح مردم هم باشند‪.‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرمس�ئول‪ :‬برای دوس��تی نوش��تم‪:‬‬ ‫«دوس��ت کسی است که انس��ان را نقد کند و اشتباهات ادمی‬ ‫را بگوید‪ ،‬انه��ا که بعد ها می گویند می خواس��تم به تو بگویم‪،‬‬ ‫دوس��ت نادان هس��تند» البته در چند نوبت دیگر نیز نکاتی را‬ ‫ک��ه به نظرم در رفتار دوس��تم غلط بود متذکر ش��ده بودم‪ ،‬اما‬ ‫پاسخ های کلفت او باعث شد براساس عادت سکوت کنم‪.‬‬ ‫من س��ال ها این اخالق (بد یا خوب) را دارم که صریح اللهجه ‬ ‫باش��م و به کسانی که دوست ش��ان دارم ‪ ،‬نکات منفی (به نظر‬ ‫خ��ودم) را بگویم‪ ،‬همین باعث ش��ده بعضی ها ترجیح بدهند که کار خودش��ان را کرده و‬ ‫من را «دیلیت» کنند‪.‬‬ ‫اما موضوع اختالف نظر چگونه ش��کل می گیرد؛ اختالف نظر در بسیاری موارد از جایگاه‬ ‫نگاه شروع می شود‪ .‬به زبان ساده‪ ،‬دو نفر روبه روی هم نشسته اند‪ ،‬پشت سر یکی خورشید‬ ‫در حال غروب کردن و پش��ت س��ر دیگری نورافکن روشن اس��ت‪ ،‬یکی تاریکی می بیند و‬ ‫دیگری روش��نایی یا به طور تمثیلی عدد ‪ ۹‬خارجی در میان ‪ ۲‬نفر نوش��ته ش��ده که یکی‬ ‫ان را ‪ ۶‬می خوان��د و دیگری ‪ ۹‬یا ع��دد ‪ ۸‬خودمان که می تواند برای فرد مقابل مفهوم عدد‬ ‫‪ ۷‬را بدهد‪ .‬به هر حال در بحث اختالف دیدگاه در مس��ائل معمولی بین انس��ان ها‪ ،‬باید به‬ ‫جایگاه فردی‪ ،‬زاویه دید‪ ،‬دانش‪ ،‬تجربه‪ ،‬س��ن‪ ،‬سواد‪ ،‬خانواده‪ ،‬گذشته‪ ،‬جغرافیای زندگی‬ ‫و از همه مهم تر«خرد» افراد توجه کرد‪ .‬بس��یاری از افراد فکر می کنند چون دارای مدرک‬ ‫تحصیلی هستند باسواد تلقی می شوند که چنین نیست‪ .‬سواد و دانش‪ ،‬پوسته است که با‬ ‫سن و سال و تجربه و کار مخلوط می شود و نیاز به گذشت و ایثار دارد و باید با مهر ابیاری‬ ‫ش��ود تا خرد متولد ش��ود‪ .‬این خرد با ارتباطات تکامل می یابد و در روابط عمومی انسان ها‬ ‫خودش را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫زاویه نگاه بحث بس��یار مفصلی اس��ت و در طول تاریخ همواره اهل اندیش��ه درگیر ان‬ ‫بوده اند‪ .‬مولوی بزرگ با داس��تان فیل در تاریکی و قصه «انگور و عنب و ازم و اس��تافیل»‬ ‫بهترین نمونه را سروده تا شاید ما بیدار شویم که نشدیم و حافظ عزیز با غم و غصه فرمود‪:‬‬ ‫جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه‬ ‫چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند‬ ‫گفت��ن یک موضوع و نفهمیدن ان در جامعه جهانی امروز تبدیل به موضوعی س��اده و‬ ‫تکراری ش��ده است‪ .‬دلیل ان هم داشتن تریبون های گوناگون رسمی و مجازی است‪ .‬این‬ ‫موضوع نفهمیدن حرف یکدیگر‪ ،‬به دلیل اختالف زبان نیس��ت‪ ،‬حرکت جامعه غلط است‪.‬‬ ‫حرف شما را پدر‪ ،‬همسر‪ ،‬فرزند‪ ،‬مادر‪ ،‬خواهر‪ ،‬برادر و دوست تان هم گاهی نمی فهمند‪ .‬دور‬ ‫و بر ما مثل یک کودکستان بزرگسال شده که همه با هم حرف می زنند و گریه می کنند و‬ ‫طلبکار هس��تند‪ .‬به نظر من جامعه امروز ما دو گوش خود را از دس��ت داده و یکپارچه زبان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬چندین مقاله درباره زوایای نگاه نوشتم که اگر کسی دوست داشت می تواند‬ ‫سرچ کند‪.‬‬ ‫* این نوش��ته در صفحه اینس��تاگرام ناصر بزرگمهر منتش��ر و در صفحه اخر روزنامه‬ ‫بازنشر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫نقد دوستان‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!