روزنامه صمت شماره 1400 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1400

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1400

روزنامه صمت شماره 1400

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1400‬پیاپی ‪2718‬‬ ‫چهره ها‬ ‫ساخت داخل مهم ترین‬ ‫راهکار حل مشکالت اقتصاد‬ ‫‪2‬‬ ‫به دنبال اشتغالزایی با پرهیز‬ ‫از خام فروشی هستیم‬ ‫سرمقاله‬ ‫استقرار ساختار نوین‬ ‫فناوری در بازار‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫رونق تولید و واردات‬ ‫خودروهای کارکرده تجاری‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫نیازمند قوانین ثابت‬ ‫پیمانکاری‬ ‫دشوار‬ ‫تقویت بخش تولید‬ ‫مهم است‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تقابل انحصار و نظارت‬ ‫در صنعت قطعه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ک مرکزی‬ ‫رشد قدرت ریال به روایت بان ‬ ‫س کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫«ارزش پول ملی ‪ ۲۱‬درصد افزایش یافت»؛ این جمله ای است که رئی ‬ ‫در یادداش��تی در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد‪ .‬عبدالناصر همتی‪ ،‬با یاداوری فضای‬ ‫اقتصادی کشور در بیش از یک سال گذشته‪ ،‬عنوان کرد‪:‬نرخ ارز که امریکایی ها از ان به عنوان‬ ‫ش��اخص مهم تاثیر فش��ار یاد می کردند‪ ،‬از ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۵۰‬تومان در ‪ ۱۳‬ابان س��ال گذشته به‬ ‫‪۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان در ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۹۸‬رسید یعنی ‪ ۲۱‬درصد افزایش قدرت پول ملی‪.‬‬ ‫خبر تقویت ارزش پول ملی در حالی از س��وی رئیس کل بانک مرکزی اعالم ش��ده که پس از‬ ‫نوس��ان های شدید ارزی در بیش از یک سال گذش��ته‪ ،‬ارزش پول ملی تا حدی دچار تزلزل و‬ ‫تنزل شد و این کاهش ارزش ریال‪ ،‬موجبات نگرانی مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه را فراهم‬ ‫اورد‪.‬این ش��رایط تا جایی پیش رفت که مس��ئوالن بانکی و اقتصادی به صرافت افتادند با ارائه‬ ‫برخی راهکارها برای بهبود این وضعیت اقدام کنند‪ .‬کارشناسان بر این باورند که ثبات و امنیت‬ ‫اقتصادی از جمله عواملی است که در افزایش ارزش پول ملی کشورمان موثر خواهد بود و برای‬ ‫بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور و تقویت ارزش پول ملی‪ ،‬افزایش صادرات غیر نفتی‪ ،‬تمرکز‬ ‫ب��ر اقتصاد غیر نفتی‪ ،‬مبارزه با رکود و تورم‪ ،‬کنترل نقدینگی و هدایت منابع به س��مت تولید‪،‬‬ ‫کاهش فضای سفته بازی و‪ ...‬را مورد تاکید قرار می دهند و بر این باورند که این عوامل به شکل‬ ‫‪11‬‬ ‫بنیادی نقش تعیین کننده ای در قدرت ارزش پول ملی دارد‪.‬‬ ‫حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق ازاد از نگاه فعاالن اقتصادی بررسی شد‬ ‫ازادی محصور‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫استقرار ساختار‬ ‫نوین فناوری‬ ‫در بازار‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫س��خن از امار که به میان می اید‪ ،‬ذهن بسیاری‬ ‫از اقتصاددان��ان به س��رعت معطوف ب��ه تحلیل های‬ ‫پیشرفته اقتصادسنجی و پیش بینی روابط غیرخطی‬ ‫در فضای نبود اطمینان یا شناسایی روابط مهم بین‬ ‫متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ ارز‪ ،‬تورم یا نرخ‬ ‫سود بانکی می شود‪.‬‬ ‫اهمیت این دسته روش ها و رویکردهای تکنیکی‬ ‫بر هیچ اقتصاددانی پوش��یده نیس��ت؛ اما درک این‬ ‫موض��وع اهمیت بس��زایی دارد ک��ه در عمل بخش‬ ‫بسیار زیادی از مش��کالت پیچیدگی زیادی ندارند‬ ‫و تنها با بکارگیری مفاهیم س��اده اماری می توان بر‬ ‫طیف گس��ترده ای از مشکالت اقتصادی فائق شد و‬ ‫چه بسا چنین رویکردی اثربخشی به مراتب بیشتری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از خالهایی که در فضای س��نتی کسب وکار‬ ‫کش��ور وجود دارد فق��دان پایگاه داده هایی اس��ت‬ ‫که اطالعات��ی مانند حجم معامالت‪ ،‬متوس��ط نرخ‬ ‫معام�لات و حجم سفارش��ات این��ده در دوره های‬ ‫زمان��ی کوتاه مدت ی��ک‪ ۲ ،‬و ‪ ۶‬ماهه ی��ا دوره های‬ ‫زمان��ی میان مدت یک و ‪ ۲‬س��ال پیش رو را به طور‬ ‫ش��فاف و به ط��ور انالین ب��رای عام�لان اقتصادی‬ ‫ب��ه نمایش بگذارد‪ .‬این خال باعث ش��ده مش��کالت‬ ‫گوناگونی در س��طح مل��ی و اس��تانی به وجود اید؛‬ ‫به نحوی که عرضه کنندگان اع��م از تولیدکنندگان‬ ‫و تاج��ران اطالعات دقیقی از دورنمای س��فارش ها‬ ‫در بلندمدت‪ ،‬میان مدت و حتی کوتاه مدت نداش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬همین موضوع سبب ش��ده در عمل امکان‬ ‫برنامه ریزی از انها گرفته ش��ود و اینده برای ش��ان‬ ‫مبهم و کمتر قابل پیش بینی باشد‪ .‬در چنین فضای‬ ‫نامطمئنی رفتار تولیدکنندگان و تاجران به گونه ای‬ ‫اس��ت که باعث می ش��ود در س��طح کالن‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کش��ور با نامتعادلی های زیادی روبه رو ش��ود؛ یعنی‬ ‫در ی��ک مقطع زمانی که حس می ش��ود کاالیی در‬ ‫بازار کمیاب اس��ت تاجران همگی نسبت به واردات‬ ‫ان اق��دام می کنند و پس از م��دت کوتاهی ناگهان‬ ‫ان کاال به ش��دت در کش��ور فراوانی پی��دا می کند‪.‬‬ ‫این مکانیسم کور س��نتی کسب وکار باعث شده در‬ ‫س��طح خرد کارافرینان‪ ،‬تاج��ران و تولیدکنندگان‬ ‫ب��ا ناپایداری مالی و نوس��ان ش��دید موجودی انبار‬ ‫روبه رو ش��وند و در س��طح کالن تعادل در بازارهای‬ ‫کاال و خدم��ات به هم بریزد‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اگر تاجران و تولیدکنندگان از مقیاس س��فارش ها‬ ‫و تقاض��ای این��ده اطالعات کافی داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫هیچ کدام از این مش��کالت پی��ش نمی اید‪ .‬یکی از‬ ‫پیامدهای منفی این مکانیسم کور سنتی کسب وکار‬ ‫ایجاد زمینه های بالقوه فس��اد اس��ت؛ ب��ه این معنا‬ ‫که ممکن اس��ت دس��ته ای از تاجران ب��رای دوری‬ ‫از ریس��ک عملیاتی س��عی کنند برای خ��ود رانت‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬برخی تصمیم های خاص و غیرمنتظره‬ ‫صاحب��ان امض��ای طالیی همس��و با این دس��ته از‬ ‫تاجران اس��ت‪ .‬اگر پایگاه داده های یادشده به وجود‬ ‫بیای��د تولیدکنندگان‪ ،‬کارافرین��ان و تاجران امکان‬ ‫برنامه ریزی پی��دا می کنند و زمینه ه��ای گوناگون‬ ‫کس��ب وکار س��ازمان یافته می شود‪ .‬پیش��نهاد برای‬ ‫ایجاد چنی��ن پایگاه های داده ای به منزله دخالت در‬ ‫مکانیسم بازار یا تالش برای استقرار نظام اقتصادی‬ ‫مبتنی بر برنامه ریزی نیس��ت؛ بلکه کوشش��ی است‬ ‫برای ارتقای س��طح ش��فافیت و اطالع��ات متقارن‬ ‫عام�لان ب��ازار از وضعی��ت واقعی متغیره��ای بازار‬ ‫ت��ا به انه��ا کمک کند ضمن کاهش دادن ریس��ک‬ ‫سوداوری و درامدی بتوانند برای توسعه طرح های‬ ‫سرمایه گذاری خود برنامه ریزی کنند و از این طریق‬ ‫با عالئمی که از وضعیت اینده بازار دریافت می کنند‬ ‫به س��متی هدایت ش��وند که باع��ث کاهش برهم‬ ‫خوردن تعادالت اقتصادی در س��طح ملی و استانی‬ ‫شود‪ .‬ایجاد چنین پایگاه های داده ای در سطح ملی‬ ‫و اس��تانی کمک می کند ت��ا کاال یا محصولی که در‬ ‫مکانی از کشور مازاد عرضه دارد‪ ،‬به سرعت به مازاد‬ ‫تقاضای مکان دیگر کشور پاسخ دهد و از این طریق‬ ‫ضمن ارتقای خوداتکایی کشور از اسراف و هدررفت‬ ‫بس��یاری از محصوالت به ویژه محصوالت کشاورزی‬ ‫و فس��ادپذیر جلوگیری ش��ود‪ .‬نگرش عامالن بازار‬ ‫و بس��یاری از تصمیم س��ازان به بازار خرید و فروش‬ ‫محصوالت هنوز سنتی است‪ .‬مادامی که این نگرش‬ ‫اصالح نش��ود‪ ،‬به هر میزانی هم که کشور به لحاظ‬ ‫علمی‪ ،‬فنی و تکنولوژی رش��د داش��ته باشد‪ ،‬امکان‬ ‫واکنش متناس��ب به تقاضای بازار در زمان مقتضی‬ ‫ان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تقاض��ا رک��ن تعیین کنن��ده بازار اس��ت و رش��د‬ ‫فن��اوری و علمی الزاما باید متناس��ب با ترجیحات‬ ‫مصرف کنندگان باش��د؛ در غیر این صورت متوقف‬ ‫خواهد شد‪ .‬از این رو به نظر می رسد استقرار ساختار‬ ‫نوین بازار که مبتنی بر ارائه امار لحظه ای معامالت‬ ‫اس��ت حتی بر تالش ها برای رشد فناوری اولویت و‬ ‫تقدم دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری در جلس��ه هی��ات دول��ت‪ ،‬با‬ ‫گرامیداشت فرا رس��یدن ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬سالروز تسخیر‬ ‫الن��ه جاسوس��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۳ :‬ابان از یک س��و‬ ‫یاداور حض��ور فداکارانه دانش ام��وزان در حرکت‬ ‫حق جویی و اس��تقالل طلبی مردم ایران و از سوی‬ ‫دیگ��ر به عنوان روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی‬ ‫نام گذاری شده تا بر بیداری نسل ها نسبت به تاریخ‬ ‫طوالنی مقاومت و مبارزه مردم ایران با نقش��ه ها و‬ ‫طراحی های بیگانگان بیفزاید و عزم و اگاهی نسبت‬ ‫به راه های پیروزی و پیش��رفت پیش روی ملت را‬ ‫باال ببرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دولت‪ ،‬حسن روحانی در این جلسه که‬ ‫ریاس��ت ان را بر عهده داش��ت‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه دولت های مختلف امریکا در طول‬ ‫چند دهه گذش��ته روش های گوناگونی‬ ‫را ازموده ان��د‪ ،‬افزود‪ :‬امریکا در ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫‪ ۱۳۴۳‬به طور مس��تقیم به رژیم ش��اه‬ ‫دس��تور داد امام را تبعید کنند چ��ون امام در ان‬ ‫سخنرانی پرش��ور علیه کاپیتوالسیون فرمودند که‬ ‫منفورترین دولت نزد ملت ایران‪ ،‬دولت امریکاست؛‬ ‫بنابرای��ن ‪ ۱۳‬ابان از ابت��دا یک جریان‬ ‫ضدامریکایی بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امریکا بعد از ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫‪ ۱۳۴۳‬دوب��اره در ‪ ۱۳‬اب��ان ‪ ۱۳۵۷‬در‬ ‫امور داخلی ای��ران و در جریان نهضت‬ ‫انق�لاب اس�لامی مداخله ک��رد و این‬ ‫دخالت ها بود که دانش��جویان خط امام‬ ‫را با احس��اس نگرانی از تکرار توطئه های امریکا و‬ ‫تک��رار ‪ ۲۸‬م��رداد ‪ ۱۳۳۲‬مجبور ب��ه واکنش علیه‬ ‫امریکا کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره به اخری��ن مداخله‬ ‫امریکا که باز هم مقارن با ‪ ۱۳‬ابان بود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ‪ ۱۳‬اب��ان ‪ ۱۳۹۷‬بود ک��ه امریکا بدترین‬ ‫تحریم ه��ا در طول تاری��خ را به ملت ایران تحمیل‬ ‫ک��رد اما به ط��ور قطع در این توطئه هم شکس��ت‬ ‫می خورد و اکنون امریکایی ها به روشنی فهمیده اند‬ ‫که تحریم مس��یر پیروزمندانه ای نیست‪ .‬امیدواریم‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬دانش��جویان و س��ایر ملت با وحدت‬ ‫و همبس��تگی این مس��یر پیروزمندانه را با قوت و‬ ‫قدرت ادامه دهند‪.‬‬ ‫جهانگیری در ایین نکوداشت روز ملی بیمه سالمت‬ ‫بیمه سالمت کانون اصلی عدالت طلبی هر جامعه است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری عدال��ت را نقط��ه‬ ‫اش��تراک تشکیل هر حکومت دانست و گفت‪ :‬بیمه‬ ‫سالمت کانون اصلی عدالت هر جامعه است‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در ایین نکوداش��ت روز ملی‬ ‫«بیمه س�لامت» و اغاز طرح پوشش اجباری بیمه‬ ‫س�لامت همگانی که در سالن اجالس سران برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم ترین اق��دام عدالت در جامعه‬ ‫جهانی‪ ،‬اس��تقرار نظ��ام بیمه ای اس��ت‪ .‬حتی برای‬ ‫جامعه ای که دغدغه س��یل‪ ،‬اتش سوزی یا تصادف‬ ‫دارد‪ ،‬مهم تری��ن راه رفع ای��ن دغدغه نظام بیمه ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری با‬ ‫تاکی��د بر اینکه به دلیل اهمیت و جایگاه س�لامت‪،‬‬ ‫بیمه س�لامت رکن اصلی بیم��ه ای و کانون اصلی‬ ‫عدالت طلبی یک جامعه است‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ جامعه ای‬ ‫نمی توان��د ادع��ای عدالت کن��د‪ ،‬اما بگوی��د برای‬ ‫روزهای رنج مردم جامعه خود فکری نکرده اس��ت؛‬ ‫یعنی فردی در هیچ جای کش��ور نباشد که فرصت‬ ‫حداقلی برای پوش��ش بیمه ای او فراهم‬ ‫نشده باشد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری مهم ترین رس��الت انبیا و‬ ‫ائمه و یکی از ارمان های اصلی انقالب را‬ ‫استقرار عدالت عنوان کرد و گفت‪ :‬هیچ‬ ‫ارمانی مقدس تر از عدالت نیست‪ .‬توسعه‬ ‫و پیش��رفت بدون عدالت محقق نخواهد‬ ‫شد و منافع ملت باید در توسعه عدالت دیده شود‪.‬‬ ‫وی عدال��ت را ایجاد فرصت ه��ای برابر برای همه‬ ‫احاد جامعه توصیف کرد و گفت‪ :‬عدالت را پیچیده‬ ‫نکنید چ��ون عدالت ایجاد فرصت ه��ای برابر برای‬ ‫احاد مردم است‪ .‬فرصت ها را در اموزش برابر کنید؛‬ ‫کس��ی که در مرزها در حال تحصیل است با کسی‬ ‫که در پایتخت تحصیل می کند‪ ،‬برابر است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬فرصت ها‬ ‫را برای همه ملت ایجاد کنید‪ .‬اینطور نباشد عده ای‬ ‫با شایس��تگی هایی که دارند پشت در بمانند و یک‬ ‫سری بدون شایستگی کرسی را بگیرند‪ .‬چرا برخی‬ ‫ساخت داخل مهم ترین راهکار حل مشکالت اقتصاد است‬ ‫در س��ال های اخی��ر تولیدکنن��دگان‬ ‫داخل��ی با چالش ه��ای گوناگونی روبه رو‬ ‫بودن��د که تولی��د در برخ��ی واحدهای‬ ‫صنعتی را متوقف یا تعطیل کرده است‪.‬‬ ‫از س��ال گذش��ته دولت با به کار بس��تن‬ ‫سیاس��ت های حمایتی پولی و تعرفه ای‬ ‫سعی کرده از تولید داخلی حمایت کند‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان پرچمدار‬ ‫حمایت از تولید داخل یکی از ‪ ۷‬محور تبیین ش��ده‬ ‫خود را همزمان با نام گذاری س��ال ‪ ۹۸‬به نام س��ال‬ ‫رونق تولید‪ ،‬حمایت از کاالی تولید داخل و توس��عه‬ ‫ساخت داخل اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬داخلی س��ازی کاالهای خارجی‬ ‫پرمص��رف و ب��ا ارزش افزوده ب��اال‪ ،‬مدیریت واردات‬ ‫کاالهای خارجی‪ ،‬پیگی��ری بهبود کیفیت کاالهای‬ ‫داخلی و ترویج مص��رف کاالها و خدمات داخلی از‬ ‫دیگر محورهای توسعه و تعمیق ساخت داخل است‪.‬‬ ‫ب��ا همکاری ها و تعامالت مس��اعد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با سایر بخش ها از جمله شورای عالی‬ ‫اقتصادی س��ران ق��وا‪ ،‬تاکنون در جه��ت حمایت از‬ ‫تولید داخل و در راس��تای کاهش بروکراس��ی های‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بیمه س�لامت با بیان اینکه‬ ‫به تازگ��ی مش��اهده می کنی��م برخ��ی جریان های‬ ‫سیاس��ی به اش��تباه می گویند بیم��ه رایگان حذف‬ ‫ش��ده‪ ،‬در حالی که بیم��ه رایگان با اقت��دار و توان‬ ‫گذش��ته ادام��ه خواه��د داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امی��دوارم‬ ‫سیاسیون بدون اینکه سیاست را وارد حوزه سالمت‬ ‫کنند‪ ،‬به دنبال رفع مشکالت ان باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬طاهر موهبت��ی در واکنش به‬ ‫اظهاراتی مبنی بر اینکه در اغاز طرح پوش��ش بیمه‬ ‫رای��گان‪ ،‬از انجا که به دوره انتخاب��ات نزدیک بود‪،‬‬ ‫کار راستی ازمایی به درستی انجام نشد و خالف عدد‬ ‫اداری‪ ،‬مصوبات قانونی به تصویب رسیده‬ ‫است‪ .‬در جلسه ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران سه قوه‪ ،‬ممنوعیت ورود‬ ‫کاالهایی که امکان تولید داخلی و تامین‬ ‫نیاز بازار انها وجود دارد تصویب شد و از‬ ‫ای��ن پس این نوع کااله��ا اجازه ورود به‬ ‫کشور را ندارند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی درباره این سیاس��ت ها گفت‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه های مح��وری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رون��ق تولید داخل اس��ت‪ ،‬به همین منظور س��ال‬ ‫گذش��ته دولت توانس��ت با اجرای برنامه های مدون‬ ‫میزان کاالهای وارداتی را در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال پیش از ان ‪ ۳۱‬درصد کاهش دهد و این کاالها‬ ‫از داخل تامین ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬امسال برنامه محوری این وزارتخانه رونق‬ ‫تولید اس��ت و درصددیم با س��اخت داخ��ل نیاز به‬ ‫واردات کاالها را به کمترین میزان ممکن برس��انیم‬ ‫و تا س��ال ‪ ۱۰ ،۱۴۰۰‬میلیارد دالر از س��هم واردات‬ ‫را در داخل کشور بومی سازی کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫س��اخت داخل راهکار اساس��ی و حالل مش��کالت‬ ‫صنعت و به نوعی اقتصاد ماست‪.‬‬ ‫باوجود همه شایستگی ها با ماندن پشت‬ ‫در ب��ه جایگاهی که باید نمی رس��ند اما‬ ‫عده ای بدون شایستگی مراحل پیشرفت‬ ‫را سریع طی می کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬سال ‪ ۹۴‬طرح تحول‬ ‫س�لامت اغاز به کار ک��رد و در مرحله‬ ‫گذش��ته بیمه همگان��ی ‪ ۱۰‬میلیون نفر‬ ‫ثبت نام کردند؛ کار خوبی انجام و همپوشانی حذف‬ ‫ش��د اما برای طبقات ضعیف این پوش��ش اجباری‬ ‫پیش بینی شد‪.‬‬ ‫وی یک��ی از توفیق��ات ط��رح بیمه س�لامت را‬ ‫الکترونیکی کردن پرونده سالمت برای همه برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬یکی از اولویت های دولت هم همین اس��ت‪.‬‬ ‫ث پزشک خانواده هم کمک شود تا طرح‬ ‫باید به بح ‬ ‫سالمت در این دوره هم به خوبی اجرا شود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری پزش��کان را از‬ ‫س��رمایه های اصلی کشور برش��مرد و گفت‪ :‬اگر دو‬ ‫نفر اش��تباه کردند‪ ،‬طوری نشود که جامعه پزشکی‬ ‫کنترل کاالهایی که بدون پرداخت عوارض گمرکی‬ ‫وارد انبارها می شوند‬ ‫وزیر کشور از قوه قضاییه درخواست‬ ‫ک��رد ت��ا کاالهایی که ب��دون عوارض‬ ‫گمرک��ی وارد انبارها می ش��وند را به‬ ‫دقت کنت��رل کند‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪،‬‬ ‫عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی در جم��ع‬ ‫خبرنگاران درباره جلس��ه روز گذشته‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال گفت‪ :‬در‬ ‫این جلسه درباره قاچاق کاال در واحدهای جنوبی‬ ‫که از مس��یر غیرقانونی و گاهی به وسیله گمرک‬ ‫وارد می شود‪ ،‬بحث و نظرات کارشناسی و جامعی‬ ‫ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی و وزارت اطالعات مطرح شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬متاس��فانه بعد از یک سال‬ ‫ک��ه از کاهش ورود کاالی قاچ��اق می گذرد و با‬ ‫وجود کاهش قیمت ارز شاهد کاهش نیافتن نرخ‬ ‫کاالهای داخلی هستیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ش��یوه واردات کاالها باید‬ ‫مورد نظ��ارت جدی ق��رار بگی��رد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در جلس��ه امروز اولویت بندی ه��ا معلوم و تاکید‬ ‫ش��د در حوزه گمرکات نظارت بیش��تری اعمال‬ ‫«سالمت» را سیاسی نکنید‬ ‫‪5‬میلیون نف��ر‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۱‬میلیون نفر‬ ‫زیر پوش��ش بیمه رایگان قرار گرفتند و‬ ‫اکنون که کار تامی��ن بودجه این تعداد‬ ‫به مش��کل خورده‪ ،‬مقرر ش��ده ارزیابی‬ ‫وس��ع انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بن��ده بدون‬ ‫تعلقات سیاس��ی به این پرس��ش پاسخ‬ ‫خواهم داد و امیدوارم سیاس��یون ما نیز‬ ‫بدون اینکه سیاس��ت را وارد حوزه س�لامت کنند‪،‬‬ ‫به دنبال رفع مش��کالت ان باشند‪ .‬نکته مهم فارغ از‬ ‫مباحث سیاس��ی این است که طرح تحول سالمت‬ ‫از س��ال ‪ ۹۳‬و یک سال پس از انتخابات اغاز شد و‬ ‫عکس روز‬ ‫احس��اس کند احترام شان حفظ نشده است‪ .‬جامعه‬ ‫پزش��کی و فرهنگی��ان بزرگ تری��ن اعتب��ار را بین‬ ‫مردم دارند‪ .‬اگر تعدادی پزش��ک مالیات نپرداختند‬ ‫طوری با انان رفتار نش��ود که احس��اس کنند مورد‬ ‫بی احترامی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ام��روز ای��ران ب�� ه اعتبار‬ ‫پزش��کانش در منطقه س��رامد اس��ت و بسیاری از‬ ‫بیماران منطقه به کشور ما مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین درباره دارو و پیش��رفت های‬ ‫حاصل شده در تولید ان در داخل کشور گفت‪۹۷ :‬‬ ‫درصد داروی کش��ور در داخل تولید می شود و این‬ ‫در شرایط ارزی و باتوجه به محدودیت ها کار بزرگی‬ ‫است که انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬امریکایی ها‬ ‫اعالم کردند از اردیبهش��ت ای��ن تحریم ها را اعمال‬ ‫می کنی��م و ما نمی توانس��تیم دس��ت روی دس��ت‬ ‫بگذاری��م؛ بنابراین پی��ش از تحریم ه��ا ‪ 2‬برابر نیاز‬ ‫تجهیزات وارد کردیم‪.‬‬ ‫سیاست های کلی سالمت در اردیبهشت‬ ‫سال ‪ ۹۳‬ابالغ شد‪ .‬همچنین ما در سال‬ ‫دوم برنامه پنجم توسعه قرار داشتیم که‬ ‫براس��اس ان دولت مکلف اس��ت هزینه‬ ‫مردم در حوزه س�لامت را تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش دهد‪ .‬معنای این امر فراهم شدن‬ ‫شرایط برای پوشش همگانی بیمه است‬ ‫که یکی از راه های ان پوش��ش بیمه ای رایگان برای‬ ‫افراد کمتر برخوردار جامعه است‪.‬‬ ‫موهبتی در ادامه اظهار کرد‪ :‬موضوع ارزیابی وسع‬ ‫از ان زم��ان هم مطرح بود‪ ،‬اما م��ا به خوداظهاری‬ ‫ش��ود‪ .‬وزیر کش��ور اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫جلسه تاکید ش��د که استانداران باید‬ ‫ایین نامه مصوب دول��ت را اجرا کنند‬ ‫و نی��روی انتظام��ی دق��ت الزم را در‬ ‫مس��یر انتقال کاالها داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین از ق��وه قضاییه‬ ‫درخواس��ت کردیم کاالهایی که بدون‬ ‫پرداخت عوارض و گمرک وارد انبارها می ش��وند‬ ‫را به ش��دت کنت��رل کنند و باید ه��ر کاالیی که‬ ‫وارد انبار می ش��ود‪ ،‬شناس��نامه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی در ادامه اف��زود‪ :‬اگر در ایین نامه‬ ‫اش��کالی وجود دارد باید باتوجه به شرایط جدید‬ ‫به وی��ژه تغییرات ن��رخ ارز اش��کاالت ان برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور با اش��اره به طرح جامعی که برای‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ط��رح جامع��ی ام��اده و این موض��وع به صورت‬ ‫بین بخش��ی به گون��ه ای ک��ه تمام��ی حوزه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری‪ ،‬مالی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی را در‬ ‫نظر بگیرد‪ ،‬لحاظ شد‪.‬‬ ‫مردم اکتفا کردیم‪ .‬باید با ارزیابی وس��ع نس��بت به‬ ‫اص�لاح وضع موجود اق��دام کنیم‪ .‬البت��ه به تازگی‬ ‫مش��اهده می کنی��م برخی جریان های سیاس��ی به‬ ‫اش��تباه می گویند بیمه رایگان حذف شده است؛ در‬ ‫حالی که این گونه نیس��ت‪ .‬بیمه رای��گان با اقتدار و‬ ‫توان قبل ادامه خواهد داش��ت اما کسانی که تمکن‬ ‫مالی دارند باید خودشان حق بیمه خود را پرداخت‬ ‫کنن��د‪ .‬اف��راد در دهک درام��دی ‪ 4‬نی��ز تنها ‪۵۰‬‬ ‫درصد حق بیمه خود را پرداخت می کنند و س��ایر‬ ‫دهک های درامدی خودشان باید نسبت به پرداخت‬ ‫حق بیمه خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عملیات توقف سرویس های ارزش افزوده اغاز شد‬ ‫برداشت پنبه از مزارع استان گلستان‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫«ش��ب تلخی برای کالهبرداران» این عبارتی اس��ت که محمدجواد اذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات در توییت جنجالی خود نوش��ت‪ .‬او در اقدامی ضربتی‪ ،‬ش��رکت های خدمات ارزش‬ ‫افزوده (‪ )VAS‬را هدف قرار داده و امکان ش��کایت از انها را نیز فراهم کرده اس��ت‪ .‬وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات با انتش��ار توییتی اعالم کرد مردم با اس��تفاده از یک کد دس��توری می توانند مبلغی‬ ‫که ش��رکت های ارزش افزوده از انها کس��ب کرده اند را مش��اهده کنند‪ .‬محمدجواد اذری جهرمی‪،‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این توییت نوشت‪ :‬مردم با استفاده از کد دستوری ‪*۸۰۰*۶#‬‬ ‫می توانند مشاهده کنند شرکت های ارزش افزوده در این چند سال‪ ،‬چه مبلغی از انها کسب کرده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین اعالم کرد کاربران می توانند شکایت خود را از طریق پیامک به شماره ‪ ۸۰۰۷‬و به طور‬ ‫کامال رایگان ارس��ال کنند‪ .‬وزیر ارتباطات پیش از این نیز پایان دادن به تمامی س��رویس های ارزش‬ ‫افزوده را وعده داده بود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با انتشار بیانیه ای برای تمامی‬ ‫اپراتورها‪ ،‬توقف عملی س��رویس های ارزش افزوده را اغاز کرده بود‪ .‬با ش��ماره گیری کد دس��توری‬ ‫اعالم ش��ده ازس��وی وزیر ارتباطات پیغامی داده می ش��ود که می گوید‪ ،‬نتیجه طی ‪ ۲۴‬ساعت اینده از‬ ‫طریق پیامک اطالع رس��انی خواهد ش��د‪ .‬اذری جهرمی در ادامه توییت خود نوشت‪« :‬این کار را برای‬ ‫خانواده نیز انجام دهید‪ ،‬کمکم کنید حقتون رو بگیرم‪».‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫امریکا فهمیده که تحریم مسیر پیروزمندانه ای نیست‬ ‫ایرنا‪ -‬مدیرکل اس��یای غربی وزارت امور‬ ‫خارجه با بیان اینکه بیانیه بروکس��ل می تواند‬ ‫مانیفس��ت صلح در افغانس��تان باش��د‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬میان این مانیفس��ت و انچه در مذاکرات‬ ‫پیشین دنبال می شود‪ ،‬تفاوت معناداری وجود‬ ‫دارد و این مس��ئله موجب می ش��ود که شاید‬ ‫ای��ران در دور بع��دی به ش��کل دیگری رفتار‬ ‫کند‪ .‬سید رسول موسوی در نشست «تحوالت‬ ‫افغانستان‪ :‬نگاهی به ساختارها» که در شورای‬ ‫راهبردی روابط خارجی برگزار ش��د‪ ،‬با اشاره‬ ‫به رویکرد ایران درباره صلح افغانس��تان گفت‪:‬‬ ‫موضع ایران ش��رکت نکردن در نشستی است‬ ‫ت افغانستان در ان‬ ‫که نمایندگان مردم و دول ‬ ‫ش��رکت نکنند‪ .‬معنای این مس��ئله در برخی‬ ‫از جاها ش��رکت نکردن ایران در فرایند صلح‬ ‫تفسیر شده که اشتباه است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��فیر فرانس��ه در ای��ران گفت‪:‬‬ ‫تحریم ه��ا علیه ایران نه تنها ش��رکت های این‬ ‫کشور بلکه شرکت‪‎‬های فرانسوی را هم متضرر‬ ‫می کن��د‪ .‬فیلی��پ تیه ب��و افزود‪ :‬قص��د داریم‬ ‫فعالیت های خود را برای برداش��ته شدن همه‬ ‫تحریم ها علیه ایران ادامه دهیم زیرا این کار به‬ ‫نفع شرکت های ایرانی و فرانسوی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬کنفرانس بین المللی عدم اشاعه‬ ‫(انرژی هسته ای‪-‬خلع س�لاح و عدم اشاعه)‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن کنفرانس ها ب��ا موضوع‬ ‫هس��ته ای اس��ت که قرار اس��ت از ‪ ۱۶‬تا ‪۱۸‬‬ ‫اب��ان با حضور ‪ ۴۰‬کش��ور و ‪ ۲۵۰‬ش��خصیت‬ ‫بین المللی در مس��کو برگزار شود‪ .‬سید عباس‬ ‫عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه‬ ‫برای ش��رکت در کنفران��س بین المللی عدم‬ ‫اشاعه باعنوان «انرژی هسته ای‪-‬خلع سالح و‬ ‫عدم اشاعه» به مسکو سفر می کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬علی اکبر صالحی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫انرژی اتم��ی روز گذش��ته از اقدام های انجام‬ ‫ش��ده در گام های پیشین به ویژه گام سوم در‬ ‫س��ایت نطنز بازدید کرد‪ .‬ای��ن بازید در حالی‬ ‫انجام ش��د که روز ‪ ۱۴‬ابان (ام��روز) ایران در‬ ‫عمل وارد گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای‬ ‫خ��ود در برجام می ش��ود‪ .‬گام س��وم کاهش‬ ‫تعهدات ایران جمعه‪ ۱۵ ،‬شهریور اجرایی شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز‪،‬‬ ‫ویلبور راس‪ ،‬وزی��ر تجارت امریکا گفت دولت‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری این کش��ور‪،‬‬ ‫به اس��یا «کامال متعهد » اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هیات امریکایی حاضر در نشس��ت‬ ‫اتحادیه کش��ورهای جنوب شرق اسیا نسبت‬ ‫به سال های گذشته بسیار کوچک تر بود‪ .‬راس‬ ‫گف��ت‪« :‬دولت ترامپ کام�لا درگیر و متعهد‬ ‫به اوضاع در این منطقه اس��ت»‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪« :‬همچنان به مذاکره بر س��ر توافق های‬ ‫تجاری با کشورهای منطقه ادامه می دهیم»‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬ترکیه نه تنه��ا از مرزهای خودش بلکه‬ ‫از مرزهای ناتو نی��ز محافظت می کند‪ .‬امنیت‬ ‫ترکیه امنی��ت کل اروپا از جمله کش��ورهای‬ ‫عضو ناتوس��ت‪ .‬در ادامه این بیانیه امده است‪:‬‬ ‫ترکی��ه به عنوان اخری��ن دیوار می��ان اروپا و‬ ‫تروریس��م‪ ،‬در خط مقدم با تروریس��م مبارزه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬تولس��ی گابارد‪ ،‬عضو جمهوری خواه‬ ‫مجل��س نمایندگان امریکا و نام��زد انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری اینده‪ ،‬رئیس جمهوری این‬ ‫کش��ور را به غارت نفت سوری ها با استفاده از‬ ‫نظامیان امریکایی متهم کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬اسپوتنیک در گزارشی به تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران پرداخت و نوشت‪ :‬تحریم های‬ ‫تازه در صنایع س��اختمانی نش��ان از شکست‬ ‫سیاست فشار حداکثری بر ایران دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫ایران از تحریم ها به عنوان یک فرصت استفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»‬ ‫تصاویر و ویدئویی منتشر کرد که عقب نشینی‬ ‫کاروان نظامی امریکا از سوریه به سمت عراق‬ ‫را نش��ان می داد‪ .‬خبرگزاری رس��می س��وریه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این کاروان نظامی امریکا از طریق‬ ‫گذرگاه مرزی «الولید» خارج شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ع��ادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫ع��راق در بیانیه ای تاکید ک��رد تظاهرات یک‬ ‫ماه گذش��ته نظام سیاسی کش��ور را تکان داد‬ ‫و قوای س��ه گانه را به بازنگری در مواضع خود‬ ‫واداش��ت‪ .‬نخس��ت وزیر عراق افزود‪ :‬دولت بر‬ ‫بازگش��ت زندگی عادی به کشور‪ ،‬محافظت از‬ ‫تظاهرکنندگان مس��المت جو و حق برگزاری‬ ‫تجمع��ات اعتراض��ی ان��ان در مکان ه��ای‬ ‫مخصوص و جلوگی��ری از تخریب‪ ،‬اتش زدن‬ ‫و تعرض تاکید دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬قطعنامه راهپیمایی یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»‬ ‫صادر ش��د‪ .‬راهپیمایان یوم اهلل ‪ ۱۳‬ابان تاکید‬ ‫کردن��د‪ :‬راهبرد مقاومت فع��ال را یک تکلیف‬ ‫دینی و ارمان تغییرناپذیر انقالب اس�لامی و‬ ‫رسالت انسانی خویش می دانیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪ 1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫پیشرفت در تولید‬ ‫شیشه های هوشمند‬ ‫با فناوری های نوین‬ ‫جزئیات بازسازی‬ ‫مناطق اسیب دیده‬ ‫از سیل و زلزله ‬ ‫پرواز انتونف‬ ‫در غبار‬ ‫صنعتگران‪ :‬واردات انحصاری قطعات از سوی مگاساپالیر ها منطقی است‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹واردات انحصاری و تهدیدهای ان‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان کش��ور در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ای��ا واردات قطع��ات در ایران به ش��کل‬ ‫منطقی در حال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ .‬مکرر یاداور‬ ‫ش��ده ام مسئله ما این است که مشکالت از ریشه بوده‬ ‫و بنی��اد و نحوه ش��کل گیری صنعت قطعه در کش��ور‬ ‫به اش��تباه پی ریزی شده اس��ت‪ .‬از ابتدای این صنعت‬ ‫باید با یک مجموعه بخش��نامه ها و قوانین قطعه سازان‬ ‫توانمن��د با توج��ه ب��ه نیازمندی های داخلی ش��کل‬ ‫می گرفت‪ .‬از ابتدای تش��کیل صنعت قطعه بس��یاری‬ ‫از مس��ائل مانند اقتصاد مقیاس در تولید رعایت نشد‬ ‫زیرا اندازه قطعه س��ازی باید به گونه ای باشد که تولید‬ ‫توجیه اقتصادی داش��ته باش��د‪ .‬وقتی برای یک قطعه‬ ‫تعداد زیادی قطعه س��از شروع به فعالیت کنند و اندازه‬ ‫کارخانه کوچک باشد تولید سوداور نخواهد بود‪.‬‬ ‫رزم خ��واه با اش��اره به تجربه کره جنوب��ی در حوزه‬ ‫واردات قطع��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن کش��ور واردات قطع��ات‬ ‫خودرو را به انجمن قطعه س��ازان خود س��پرده است‪.‬‬ ‫این انجمن کنترل می کن��د که چه قطعاتی در داخل‬ ‫تولید می ش��ود و ایا تیراژ و ظرفیت داخل پاسخگوی‬ ‫نیاز بازار اس��ت ی��ا خیر‪ .‬اگر خیر‪ ،‬اج��ازه واردات داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬چون انجمن درگیر موضوع اس��ت بنابراین‬ ‫مس��ئله کیفی��ت و نرخ قطع��ات کنترل می ش��ود‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب هم قطعه س��از داخلی متضرر نمی ش��ود‬ ‫و ه��م کمب��ودی در ب��ازار رخ نمی دهد ضم��ن اینکه‬ ‫ن��رخ و کیفیت محص��والت هم قابل کنت��رل خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات از مجرای رسمی و غیررسمی‬ ‫امید رضایی از اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نظری متفاوت دارد و‬ ‫در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬براساس قوانین کشوری در‬ ‫حوزه واردات‪ ،‬واردات در راس��تای پروانه بهره برداری و‬ ‫موضوع شرکت ها انجام می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫ش��رکتی تولیدکننده قطعات الکترونیکی اس��ت فقط‬ ‫می تواند قطع��ات الکترونیکی و م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫ای��ن قطع��ه را وارد کند‪ .‬ممکن اس��ت در کنار پروانه‬ ‫بهره برداری ذکر ش��ده باش��د و هرگونه امور بازرگانی‬ ‫که به این معنی است تولیدکننده می تواند قطعاتی که‬ ‫خارج از فهرست الکترونیکی (قطعات تولیدی خودش)‬ ‫را هم می تواند وارد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس سختگیری هایی که برای استفاده‬ ‫از ارز نیمای��ی در کش��ور وجود دارد که این ش��رکت‬ ‫واردکننده قطعه باید نخس��ت مورد تایید خودروس��از‬ ‫باشد به نظر نباید مشکلی وجود داشته باشد‪ .‬همان طور‬ ‫ک��ه می دانی��د ارز نیمایی فقط ب��ه قطعاتی اختصاص‬ ‫می یابد که در پروانه بهره برداری هر تولیدکننده امده‬ ‫باش��د‪ .‬اگر غیر از این باشد ارز نیمایی اختصاص داده‬ ‫نمی ش��ود و ش��رکت باید با ارز ازاد وارد کند که نرخ‬ ‫محصول چندین برابر می ش��ود و قدرت رقابت نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬ضمن اینکه خودروساز براس��اس ارز نیمایی‬ ‫هزینه قطعات را پرداخت می کند نه ارز ازاد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنع��ت قطع��ه تصریح ک��رد‪ :‬پس اگر‬ ‫قطعه سازی بخواهد خارج از موضوع پروانه بهره برداری‬ ‫قطعه ای وارد کند و به خودروس��از بفروشد امکان پذیر‬ ‫نبوده چون نرخ رقابتی نیست‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینکه بخش��ی از قطع��ات با ارز ازاد‬ ‫بدون انتقال ارز خریداری می شود که درحال حاضر هم‬ ‫خیلی س��خت شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این محصوالت نرخ‬ ‫تولید سواری دیزل تکرار یک اشتباه است‬ ‫ حسن کریمی سنجری‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫واردات باید با‬ ‫مگاساپالیرها‬ ‫وشرکت های‬ ‫مورد تایید‬ ‫مسئوالن‬ ‫و مدیران‬ ‫باالدستی باشد‬ ‫امید رضایی‬ ‫براساس‬ ‫قوانین‬ ‫کشوری در‬ ‫حوزه واردات‪،‬‬ ‫واردات در‬ ‫راستای پروانه‬ ‫بهره برداری‬ ‫و موضوع‬ ‫شرکت ها‬ ‫انجام می شود‬ ‫خودروهای ناقص ایران خودرو تا دی ماه صفر می شود‬ ‫امارخودروه��ای ناق��ص ک��ف کارخان��ه‬ ‫ایران خ��ودرو ک��ه تکمی��ل ان از روزه��ای‬ ‫ابتدایی خرداد در دس��تورکار این خودروساز‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬نش��ان می دهد ت��ا پایان ابان به‬ ‫کمت��ر از ‪ ۳۰‬هزار خودرو و در دی امس��ال‬ ‫به صفر خواهد رس��ید‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫فرش��اد مقیم��ی‪ ،‬مدیرعامل گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو با بیان ای��ن مطلب گفت‪ :‬این‬ ‫موفقیت با همدلی و همراهی زنجیره تامین‬ ‫و تالش کارگران خطوط تولید به دست امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اهنگ روبه رش��د تولید‬ ‫و روند کاهش��ی خودروهای دارای کس��ری‬ ‫قطعه اظهارکرد‪ :‬تجاری سازی محصوالت از‬ ‫روزانه ‪ ۱۱۹۰‬خودرو در هفته پایانی مرداد به‬ ‫‪ ۱۵۴۰‬خودرو در هفته نخس��ت ابان رسیده‬ ‫که این روند افزایش��ی تولی��د ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این خودروس��از از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون موفق به تولید ‪ ۲۰۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۷۹‬هزار انواع خودرو س��واری و وانت شده‬ ‫و ب��ا توجه به اینکه رون��د تامین و تولید در‬ ‫این خودروساز ش��تاب گرفته انتظار می رود‬ ‫تعداد تولید روزان��ه تا دی ماه به مرز ‪۲‬هزار‬ ‫خودرو برسد‪.‬‬ ‫مقیمی تاکید کرد‪ :‬اجرای تعهدات معوق و‬ ‫تحویل خودروها در کوتاه ترین زمان ممکن و‬ ‫در نهایت رضایت ذی نفعان هدف اصلی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو است که تمامی تالش و‬ ‫همت مجموعه کارکنان این خودروس��از در‬ ‫مسیر تحقق این هدف قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹روزامد شدن تحویل خودروهای‬ ‫فروش فوری‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خودرو از‬ ‫روند کاهش��ی تعهدات معوق این خودروساز‬ ‫با موعد تحویل سال ‪ ۹۷‬و عرضه خودروهای‬ ‫ثبت نامی خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای امسال تا‬ ‫‪ 12‬اب��ان حدود ‪۲۰۰‬هزار خودرو از تعهدات‬ ‫معوق تحویل مشتریان شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته برخ��ی از تعهدات نیز از‬ ‫س��ال قبل وجود دارند که به دلیل ش��رایط‬ ‫خ��اص اقتصادی کش��ور‪ ،‬خ��ودرو انها قابل‬ ‫تولید و تحویل نیس��ت که پیشنهادهایی به‬ ‫مش��تریان ارائه ش��ده تا در صورت تمایل و‬ ‫رضایت‪ ،‬خودرو مورد نظر تبدیل و با تعیین‬ ‫تکلیف نهایی‪ ،‬خودرو تبدیلی به س��رعت در‬ ‫فهرست تحویل قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقیم��ی یاداور ش��د‪ :‬تعه��دات معوق در‬ ‫فروش ف��وری محصوالت ش��رکت در هفته‬ ‫نخس��ت مهر حدود ‪۳‬هزار و‪ ۶۰۰‬خودرو بود‬ ‫که درحال حاضر این شرکت هیچ گونه تعهد‬ ‫معوقه ای برای فروش فوری محصوالت خود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫موض��وع واردات خودروهای کارکرده مدتی اس��ت‬ ‫نقل رس��انه و برخی نهادهای مربوط شده است‪ .‬مسئله‬ ‫خودروه��ای دس��ت دوم تجاری و س��واری با یکدیگر‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬تفاوتی که بی��ن خودروهای تجاری و‬ ‫س��واری وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که خودروهای تجاری‬ ‫خودروهای کار هس��تند و کس��ی که خودرو س��نگین‬ ‫خریداری می کند به نیت امرارمعاش است‪ .‬خودروهای‬ ‫تجاری در ناوگان لجس��تیک ش��هری و بین ش��هری‬ ‫برای کم��ک به اقتصاد کش��ور و حمل ونقل جاده ای و‬ ‫رفت وامد بین ش��هری مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫در عم��ل جایگزینی برای خودروه��ای تجاری وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ب��ه این معنی که کاری که ی��ک خودرو تجاری‬ ‫انج��ام می دهد در نب��ودش خ��ودرو جایگزین نداریم‬ ‫ک��ه بتواند هم��ان کار را انجام دهد‪ .‬البته ش��بکه ریلی‬ ‫وجود دارد که مس��ئله ای دیگر است‪ .‬اما برعکس برای‬ ‫خودرو س��واری جایگزین وجود دارد‪ .‬کسی که خودرو‬ ‫سواری نداش��ته باش��د‪ ،‬می تواند از ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی مانند اتوبوس و مترو اس��تفاده کند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬اتوبوس ه��ای ش��رکت واحد ی��ا اتوبوس های‬ ‫بین ش��هری نبودش��ان غیرقابل جبران است و بار نبود‬ ‫این گونه خودروها روی ناوگانی دیگر مانند مترو منتقل‬ ‫می شود؛ بنابراین‪ ،‬این تفاوت سبب می شود بازار تقاضا‬ ‫در خودروهای تجاری با خودروهای س��واری متفاوت‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین این تفاوت ی��ک اختالفی را در حوزه‬ ‫تقاضا به وج��ود می اورد‪ .‬طرف تقاضا برای خودروهای‬ ‫تج��اری از س��اختار متفاوتی نس��بت ب��ه خودروهای‬ ‫سواری برخوردار است‪ .‬برای همین نمی توان به راحتی‬ ‫گفت که خودروهای تجاری اگر تولید نش��ود مشکلی‬ ‫به وج��ود نمی اید بلک��ه برعکس بای��د کمبود عرضه‬ ‫انه��ا در ب��ازار به گونه ای جبران ش��ود‪.‬به دلیل کمبود‬ ‫عرضه در س��ال های گذش��ته امار تع��داد خودروهای‬ ‫فرس��وده افزایش یافت‪ .‬برای اتوبوس های شهری سن‬ ‫فرسودگی ‪ ۱۰‬سال اس��ت درحالی که اتوبوس های در‬ ‫ح��ال تردد کش��ور بیش از ‪ ۲‬برابر س��ن دارن��د و هنوز‬ ‫در ح��ال ارائه خدمات هس��تند‪ .‬در کامیون هم همین‬ ‫اس��ت‪ .‬طرف تقاض��ا اتوبوس چون نهاده��ای دولتی و‬ ‫شبه دولتی است انها به محض اینکه به سن فرسودگی‬ ‫می رسند تصمیم می گیرند استفاده نکنند‪ .‬اما در بخش‬ ‫خودروهای س��نگین و تجاری چون طرف تقاضای ان‬ ‫بخش خصوصی است شاهد هستیم حتی خودروهای‬ ‫با عمر بیش از ‪۴۰‬س��ال همچنان در حال فعالیت و کار‬ ‫هستند‪.‬زمانی که طرح نوس��ازی خودروهای فرسوده‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬بحث ح��دود ‪۲۰۰‬هزار خودرو فرس��وده‬ ‫مطرح ش��د که دولت بر اس��اس این امار نوس��ازی این‬ ‫ناوگان را در دس��تورکار قرار داد‪ .‬دولت وعده داده بود تا‬ ‫پایان دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد و قرار بود س��االنه‬ ‫حدود ‪۷۰‬هزار خودرو در ‪ ۳‬سال جایگزین شود‪ .‬اما این‬ ‫امر محقق نشد چون بحث تعرفه ها و کاهش روند تولید‬ ‫پیش امد‪ .‬درواقع دولت بودجه ای برای این امر نداشت‪.‬‬ ‫به هر حال قرار بود ‪۸۰‬درصد نرخ این خودروها از سوی‬ ‫دولت به ش��کل وام پرداخت شود و فقط ‪۲۰‬درصد نرخ‬ ‫خودرو از سوی متقاضی و خریدار پرداخت شود‪ .‬توجه‬ ‫داشته باشیم این مسئله با واردات خودروهای کارکرده‬ ‫حل نمی شود و باید هزینه ای که قرار است برای واردات‬ ‫ان ص��رف ش��ود در خط تولید خودروس��ازان تجاری‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ش��ده تا ضمن رونق تولید با اطمینان‬ ‫بیشتری فعالیت ها ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫تولید محصول جدید‬ ‫در پارس خودرو‬ ‫مدیرعام��ل پارس خ��ودرو گفت‪ :‬م��دل جدیدی از‬ ‫محصول جدید گروه خودروس��ازی س��ایپا در شرکت‬ ‫پارس خ��ودرو تولید و تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬به بازار عرضه‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬علی شیخ زاده اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با وجود اینکه محصول کوئیک به تازگی در گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا تولید و عرضه شده اما با توجه به‬ ‫بازخوردهای مناس��بی که از مشتریان دریافت شده و‬ ‫همچنین تاکید گروه مدیریتی جدید سایپا بر افزایش‬ ‫رضایتمندی مش��تریان‪ ،‬مدل جدی��دی از این خودرو‬ ‫در ش��رکت پارس خودرو تولید خواهد شد‪ .‬شیخ زاده با‬ ‫بیان اینکه این مدل از محصول کوئیک با نام کوئیک ار‬ ‫(‪ )QUIK-R‬نام گ��ذاری ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬از انج��ا که‬ ‫خودرو کوئیک به دلیل شرایط ظاهری مورد استقبال‬ ‫جوان��ان و بانوان قرار گرفت��ه‪ ،‬در مدل جدید تغییراتی‬ ‫در رنگ ه��ای بیرونی و داخلی این خودرو ایجاد ش��ده‬ ‫ت��ا به جذابیت ظاهری ان افزوده ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به دلیل نگاه س��رمایه ای به خودرو در سالیان گذشته‪،‬‬ ‫«س��فید» رنگ غالب در خودروهای کشور بوده است‬ ‫اما گروه خودروس��ازی س��ایپا در ادام��ه روند جدید و‬ ‫تحول گرایی خود تصمیم گرفته تا محصول کوئیک را‬ ‫عالوه بر رنگ های معمول‪ ،‬با مدل های دو رنگ در بدنه‬ ‫خارجی و تریم داخلی نیز تولید و عرضه کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در نامه ای‬ ‫به مصطفی میرس��لیم‪ ،‬موسس ش��رکت تحقیقات‪ ،‬طراحی و تولید موتور ایران‬ ‫خودرو بار دیگر مخالفت خود را با تولید‪‎‬سواری دیزلی اعالم کرد و گفت‪ :‬تولید‬ ‫خودروهای س��واری دیزلی در اروپا اواخ��ر دهه ‪( ۹۰‬اواخر دهه ‪ ۶۰‬و اوایل دهه‬ ‫‪۷۰‬خورش��یدی) و اوایل قرن ‪۲۱‬میالدی (قرن ‪ 14‬خورش��یدی) رواج پیدا کرد‬ ‫که پس از اجرای این تصمیم و به فاصله چند س��ال نخس��تین اثرات منفی این‬ ‫سیاس��ت با الوده شدن هوای بیش��تر شهرهای بزرگ و پرجمعیت در اروپا بروز‬ ‫کرد و امروز تالش ایران خودرو برای تولید س��واری دیزل‪ ،‬تکرار همان اشتباه ‪۳‬‬ ‫دهه پیش اروپ ا است‪.‬‬ ‫ به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬عیس��ی‬ ‫کالنتری با اش��اره به اینکه برای بررسی تولید خودروهای سواری دیزلی‪ ،‬منابع‬ ‫و تجربه های بس��یار خوبی در دسترس است که می توان با درک درست انها در‬ ‫زمینه این موضوع تصمیم گیری کرد‪ ،‬افزود‪ :‬بسیاری از کشورهای اروپایی قوانین‬ ‫محدودکننده ای برای استفاده از خودروهای دیزلی اعمال کرده اند و اشتوتگارت‪،‬‬ ‫دوسلدورف‪ ،‬بروکسل و‪ ...‬نمونه شهرهایی هستند که ورود خودروهای دیزلی به‬ ‫انها ممنوع است و سایر شهرهای بزرگ مانند لندن‪ ،‬رم‪ ،‬مادرید‪ ،‬مونیخ و‪ ...‬هم‬ ‫در س��ال های اینده برنامه ممنوعیت ورود ناوگان خودروهای دیزلی به ش��هرها‬ ‫را در دست اجرا دارند‪.‬‬ ‫ی که سالیان دراز‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این روند نش��ان می دهد کش��ورهای اروپای ‬ ‫تجربه تولید و استفاده از خودروهای دیزلی را دارند‪ ،‬یگانه راه چاره را ممنوعیت‬ ‫تولید و حذف این خودروها از ناوگان شان دیده اند که می تواند به عنوان یک الگو‬ ‫برای دس��تیابی به تجربه کش��ورهای موفق و با کمترین هزینه و بدون ازمون و‬ ‫خطا مورد توجه سیاست گذاران کشور ما قرار گیرد‪.‬‬ ‫کالنتری تاکید کرد‪ :‬نباید از این واقعیت چشم پوشی کنیم که صنعت خودرو‬ ‫در ایران نس��بت به اروپا عقب تر است ‪ ،‬اما با تصمیم های هوشمندانه می توان این‬ ‫فاصله را به ش��دت کاهش داد‪ .‬خودروسازان ما باید با شناخت و ترسیم مسیری‬ ‫که همتایان پیش��رفته تر خود در اروپا پیموده اند‪ ،‬قس��متی از این مس��یر را که‬ ‫به عقیده همان خودروس��ازان اشتباه پیموده ش��ده بود‪ ،‬حذف کنند و با تغییر‬ ‫جهت حرکت به س��مت مس��یری که اکنون خودروسازان مطرح جهان به دنبال‬ ‫ان هس��تند‪ ،‬از فاصله خود نس��بت به انها بکاهند و خود را به مرزهای فناوری‬ ‫نزدیک کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه در تمامی محافل علمی و سیاس��ی به ان اذعان می شود این‬ ‫اس��ت که صنعت خودرو در دنیا به س��مت توس��عه خودروهای برقی و به ویژه‬ ‫هیبریدی در حال حرکت اس��ت‪ .‬به طوری که در س��ال ‪ )۱۳۹۷(۲۰۱۸‬بیش از‬ ‫‪ ۵.۲‬درصد کل تولیدهای خودرو در جهان متعلق به خودروهای برقی بود و این‬ ‫سهم در حال افزایش است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت تصریح کرد‪ :‬حال بهتر بود هزینه ای‬ ‫ک��ه برای توس��عه و طراحی موتورس��واری دیزلی در ان مجموعه انجام ش��د‪،‬‬ ‫برای طراحی و پایه ریزی تولید خودروهای برقی صرف می ش��د که هم به لحاظ‬ ‫صرفه جویی در مصرف سوخت و هم از سایر مناظر محیط زیستی و اینده نگری‬ ‫برای کش��ور مفیدتر اس��ت‪ .‬براس��اس ادعای مدیران پروژه‪ ،‬ح��دود ‪۵۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو برای طراحی و تولید این موتور دیزلی هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬با این مقدار‬ ‫هزینه می توان حدود ‪۸‬هزار خودرو برقی به ناوگان تاکس��یرانی شهرهای بزرگ‬ ‫اضافه کرد که به طور یقین تاثیر مثبتی در کاهش الودگی هوای کالنش��هرها و‬ ‫تضمین کننده محیط زیست نسل های اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس محاسبات ‪ ،‬فایده اقتصادی ناشی از جایگزینی یک خودرو‬ ‫دیزلی س��بک با ی��ک خودرو بنزین��ی براثر کاهش مصرف س��وخت ان حدود‬ ‫‪۱۶۰‬دالر امریکا در س��ال است‪ ،‬در حالی ک ه ضرر اقتصادی ناشی از این تصمیم‬ ‫با توج��ه به افزایش هزینه ه��ای االیندگی و تعمیر و نگهداری‪ ،‬س��االنه حدود‬ ‫‪۱۸۰‬دالر برای یک خودرو است‪ ،‬بنابراین مشاهده می کنیم شاید در ظاهر طرح‬ ‫تولید خودرو س��واری دیزلی به لحاظ اقتصادی مفید باشد اما با بررسی دقیق تر‬ ‫مشاهده می کنیم که نه فقط مفید نیست‪ ،‬بلکه به لحاظ اقتصادی به زیان کشور‬ ‫است‪ .‬همین دلیل هم موجب شد تا شورای عالی اقتصاد با طرح حمایت از تولید‬ ‫خودروهای یادشده مخالفت کند‪.‬‬ ‫باالیی داشته و در بازار ازاد (بازار لوازم یدکی) به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور معتقد است‪ ،‬انحصار واردات قطعات‬ ‫خودرو که عنوان می ش��ود در دس��ت ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ش��رکت‬ ‫شرکت است باید با اسناد اثبات شود زیرا نمی شود در‬ ‫پروانه بهره برداری فعالیت تولیدکننده قطعه ای‪ ،‬واردات‬ ‫تمام قطعات امده باشد‪ .‬به هر حال هر قطعه سازی در‬ ‫حوزه ای خاص فعالیت دارد ممکن اس��ت تولیدکننده ‬ ‫قطعات فلزی‪ ،‬پلیمری‪ ،‬الستیکی و‪ ...‬باشد‪ .‬ممکن است‬ ‫من تولیدکننده در حوزه ریخته گری الومینیوم فعالیت‬ ‫داشته باشم اما قطعات الکترونیکی هم تولید کنم‪ .‬این‬ ‫موضوع س��اده نیست بازرسان به موضوع کامال اشراف‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر واردات قطع��ات انحص��اری در‬ ‫دس��ت چند قطعه س��از درس��ت باش��د به طور قطع‪،‬‬ ‫در پروان��ه بهره ب��رداری ش��رکت ام��ده و در واق��ع‬ ‫مج��وز داده ش��ده و ضم��ن اینکه این قطع��ات برای‬ ‫خط تولید و خودروس��از اس��ت نه بازار ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬یک قطعه س��از ب��رای واردات باید از چند‬ ‫کان��ال (وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫گم��رک) بگذرد‪ .‬در انتها وقتی محصول هم به گمرک‬ ‫می رسد مامور گمرک در سایت جست وجو می کند اگر‬ ‫گرید قطعه س��از در خودروس��ازی منقضی شده باشد‬ ‫اجازه ترخیص داده نمی شود تا قرارداد تمدید شود‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح این موضوع گفت‪ :‬هر صنعتگر برای‬ ‫تامین قطع��ات خط تولید خودروس��از دارای گریدی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال ممکن اس��ت قطعه سازی دارای‬ ‫گری��د ‪ B‬بوده که قراردادش تا ماه مهر بوده باش��د اما‬ ‫محصوالت‪ ،‬ابان به گمرک رسیده است‪ .‬برای ترخیص‬ ‫باید گرید تمدید شود بنابراین سختگیری های زیادی‬ ‫برای واردات انجام می ش��ود و نمی توان به این راحتی‬ ‫گفت واردات انحصاری است مگر اینکه مجوز از سوی‬ ‫نهاده��ای مربوط مانند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫داشته باشد‪ .‬یا اینکه افراد خاص قطعات را از بندرهای‬ ‫خ��اص به ش��کل محرمانه وارد کنند ک��ه بعید به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫رضایی با اش��اره به واردات قطعات و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز تولید از سوی مگاساپالیرها‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره منع‬ ‫قانونی وج��ود ندارد زیرا این مجموعه های بزرگ تنوع‬ ‫محصول زیادی دارند‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫در ای��ران صنعت قطع��ه دارای چنی��ن مجموعه های‬ ‫بزرگی اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬بل��ه‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یکی‬ ‫از قطعه س��ازان داخلی از قطعات تزریقی داش��بورد تا‬ ‫ای یو س��ی تولید و مونتاژ می کند‪ .‬برخی قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور ب��ا زیرمجموعه ه��ای خ��ود فعالیت وس��یعی‬ ‫دارن��د‪ ،‬گروه های��ی ب��زرگ که ب��ه یک نام ش��ناخته‬ ‫می شوند‪ .‬رضایی در پایان گفت‪ :‬سختگیری هایی که‬ ‫ب��رای واردات و اختصاص ارز به ان در کش��ور به ویژه‬ ‫در یک س��ال گذش��ته به وجود امده واردات کاالها را‬ ‫به ش��کل غیررس��می توجیه پذیر نمی کن��د؛ بنابراین‬ ‫نمی تواند به این سادگی رانتی شکل بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹واردات از سوی مگاساپالیرها‬ ‫محس��ن رزم خ��واه از انجمن قطعه س��ازان کش��ور‬ ‫در این ب��اره ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬واردات قطع��ات در‬ ‫دس��ت چن��د قطعه س��از بزرگ ه��م می توان��د خوب‬ ‫باش��د و ه��م بد زی��را اگ��ر نظ��ارت و مدیریتی روی‬ ‫این امر نباش��د این مس��ئله به چالش��ی بزرگ تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬منحص��ر ش��دن واردات قطع��ه به چند‬ ‫قطعه س��از خوب اس��ت زیرا با وجود مگاس��اپالیرها و‬ ‫قطعه س��ازان بزرگ‪ ،‬قطع��ات واردات��ی دارای صاحب‬ ‫خواهند ب��ود و در صورت برخورد با مش��کل می توان‬ ‫پیگی��ری ک��رد که قطعه از س��وی چه ش��رکتی وارد‬ ‫ش��ده است‪ .‬ضمن اینکه واردات از طریق چند شرکت‬ ‫مح��دود در زمینه اس��تاندارد کیفی‪ ،‬قطع��ات را قابل‬ ‫اعتمادتر می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وقتی در حجم باالیی‬ ‫خرید انجام ش��ود نرخ ان کاهش پیدا کرده و قیمت ها‬ ‫رقابتی خواهند بود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ادام��ه داد‪ :‬اما جنبه منفی‬ ‫این موضوع سودجویی اس��ت که ممکن است در این‬ ‫زمینه ش��کل گیرد و مصرف کنن��ده را بی اعتماد کند؛‬ ‫بنابراین باید واردات با مگاس��اپالیر و شرکت های مورد‬ ‫تایید مسئوالن و مدیران باالدستی باشد‪.‬‬ ‫در این باره مجموعه قوانین و مقرراتی باید از س��وی‬ ‫نهادهای مرتبط تصویب و اجرا ش��ود تا نظارت وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در این انحصار ممکن اس��ت اش��کال هایی‬ ‫ وجود اید که باید نظارت دقیق وجود داشته باشد و‬ ‫به ‬ ‫با متخلفان برخورد جدی شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس می گوید از‬ ‫انجایی که واردات قطعات فقط در اختیار‪۵‬یا ‪ ۶‬نفر است نایاب شدن‬ ‫برخ��ی قطع��ات در بازار امر دور از انتظاری نیس��ت چراکه انحصار‪،‬‬ ‫فساد ایجاد می کند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫رونق تولید‬ ‫و واردات‬ ‫خودروهای‬ ‫کارکرده تجاری‬ ‫تقابل انحصار و نظارت در صنعت قطعه‬ ‫دوره ای اعالم شد برای اینکه مشکل کمبود قطعه در‬ ‫صنعت خودرو وجود نداشته باشد ضمن انکه مدیریت‬ ‫شود تا قطعاتی که در داخل تولید می شوند وارد نشوند‬ ‫بهتر اس��ت مسئله واردات قطعات به خود قطعه سازان‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬اما برخی کارشناسان با اشاره به موضوع‬ ‫انحصار و مشکالتی که ممکن است در این بستر شکل‬ ‫بگیرد ان را منطقی ندانس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برخی‬ ‫از اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مدتی اس��ت اعالم می کنند واردات قطعات‬ ‫خ��ودرو منحصربه چند قطعه س��از خاص ش��ده و این‬ ‫انحصار منجربه رانت و فساد در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس می گوید از انجایی که واردات‬ ‫قطع��ات تنها در اختیار‪ ۵‬یا ‪ ۶‬نفر اس��ت نایاب ش��دن‬ ‫برخی قطعات در بازار امر دور از انتظاری نیست چراکه‬ ‫انحصار‪ ،‬فساد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت درباره نایاب ش��دن‬ ‫قطع��ات الکترونیک��ی خ��ودرو‪ ،‬گفته ب��ود‪ ،‬در برخی‬ ‫موارد قطعه وارد کش��ور می شود‪ ،‬اما افراد از توزیع ان‬ ‫خودداری می کنند در واقع مافیا های قدرت‪ ،‬واردات را‬ ‫در اختی��ار دارند‪ ،‬اما با ه��دف افزایش نرخ از عرضه به‬ ‫بازار خودداری می کنند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که واگذاری واردات قطعات‬ ‫ب��ه قطعه س��ازان ب��زرگ یک فرص��ت اس��ت یا یک‬ ‫تهدید؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫کوتاه در باب‬ ‫علم نوین‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫متمایز‬ ‫رضا منصوری‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫در نب��ود اجتم��اع علمی‪ ،‬رابطه دانش��گران‬ ‫و پژوهش��گران ب��ا جامعه و با بخش سیاس��ی‬ ‫کش��ور بی واسطه می شود‪ .‬در نبود این واسطه‪،‬‬ ‫اختالل ه��ای رفت��اری ناخوش��ایندی می��ان‬ ‫دانش��گران و نا دانش��گران و مدی��ران جامع��ه‬ ‫روی می دهد که فرایند رش��د علم را در جامعه‬ ‫نابس��امان می کن��د‪ .‬به ویژه در کش��وری مانند‬ ‫ای��ران که س��ابقه نوعی علم پیش��امدرن دارد‪،‬‬ ‫ب��ه روال ه��ا و فرهنگ ان در ط��ول چند صد‬ ‫س��ال خ��و گرفته و روال های عل��م نوین را هم‬ ‫نمی شناسد‪ .‬به همین دلیل توجه به علت های‬ ‫مجموعه این نابسامانی ها‪ ،‬یا سندرم‪ ،‬در تعیین‬ ‫سیاست های علمی کشوری مانند ایران حیاتی‬ ‫است و بی توجهی به شرایط نبود اجتماع علمی‬ ‫در ایران به سیاس��ت های نا مناسب می انجامد‪.‬‬ ‫وجود همین س��ندرم در کش��ور ما اس��ت که‬ ‫سیاس��ت گذاری عل��م و فن��اوری را در ایران از‬ ‫کشورهای صنعتی متمایز می کند؛ نکته ای که‬ ‫ما در تاریخ مدرن خودمان از ان غافل بوده ایم‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در کش��وری ک��ه اجتماع علمی هنوز‬ ‫ش��کل نگرفت��ه اس��ت نمی ت��وان همان گونه‬ ‫سیاست گذاری کرد که در یک کشور صنعتی‪.‬‬ ‫توجه بی واس��طه ب��ه نابس��امانی ها‪ ،‬و اقدام به‬ ‫دف��ع بی واس��طه انها‪ ،‬بدون توج��ه به عوارض‬ ‫ناش��ی از نب��ود اجتماع علم��ی‪ ،‬اثار مضحکی‬ ‫در کش��ور ما داش��ته اس��ت از جمله پیشنهاد‬ ‫ادغ��ام دو دانش��گاه صنعتی ش��ریف و اصفهان‬ ‫به منظ��ور نتیجه بهت��ر در رتبه بندی جهانی‪،‬‬ ‫مضحک��ه ‪ ISI‬و ضریب تاثی��ر در ارزیابی های‬ ‫علوم انس��انی همزمان با تقبیح ان‪ ،‬دانشمندان‬ ‫‪ISI‬یی‪ ،‬پیش بینی مقام چهارم ش��دن ایران در‬ ‫علم جهانی‪ ،‬پدیده گسترده انتحال و چگونگی‬ ‫مقابله با ان با وضع قانونی در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬پیش��نهاد هایی منسوخ برای اسالمی‬ ‫ک��ردن علوم‪ ،‬ادعای موجود بودن همه علوم در‬ ‫نوش��تارهای دوره اس�لامی‪ ،‬انتظار از دانشگاه‬ ‫ب��رای حل مش��کل صنعت و همزم��ان تعیین‬ ‫بودجه دانشگاه بر مبنای سرانه دانشجو‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از‬ ‫‪۴‬فراورده پروبیوتیک‬ ‫نسل جدید دارویی‬ ‫از ‪ ۴‬ف��راورده پروبیوتیک نس��ل جدید دارویی‬ ‫شرکت دانش بنیان زیست تخمیر با حضور سورنا‬ ‫ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫رونمایی شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در این ایین که در‬ ‫پارک فناوری پردیس برگزار شد‪ ،‬ایرج حریرچی‬ ‫معاون کل وزیر بهداش��ت‪ ،‬محمدرضا شانه س��از‬ ‫رئی��س س��ازمان غذا و دارو و مه��دی صفاری نیا‬ ‫رئیس پ��ارک فناوری پردیس حضور داش��تند‪.‬‬ ‫فومن الکت توپالس‪ ،‬پایلوشات‪ ،‬الکتوگام و رژی‬ ‫الکت توپالس؛‪ ۴‬فراورده پرو بیوتیک نسل جدید‬ ‫دارویی هستند که رونمایی شدند‪ .‬پرو بیوتیک ها‬ ‫نسل جدید سلول هایی هستند که قابلیت اتصال‬ ‫به س��لول های خاصی از بدن را دارند‪ .‬پایلوشات‬ ‫از داروهای ردیف پایلوپس برای کاهش جمعیت‬ ‫هلیکوباکتریپلوری در جوامع با ش��یوع باال مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬ژری الکت تو پالس نیز‬ ‫ویژه س��المندان تولید شده است‪ .‬سحر بهمنی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنی��ان در پارک‬ ‫فن��اوری پردی��س در ای��ن ایین گف��ت‪ :‬مفتخر‬ ‫هس��تیم محصوالت دارویی پروبیوتیک را در این‬ ‫ش��رکت به تولید برس��انیم که جزو فراورده های‬ ‫دارویی به شمار می رود‪ .‬وی افزود‪ :‬پروبیوتیک ها‪،‬‬ ‫فراورده های��ی هس��تند ک��ه بیش از ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اس��ت وارد بازار و نظام س�لامت کشور شده اند‪.‬‬ ‫بهمن��ی اظهار کرد‪ :‬پروبیوتیک ها برای س�لامت‬ ‫سیستم بدن مورد استفاده قرار می گیرند‪ ،‬از این‬ ‫فراورده ها می ت��وان برای بیماری های مربوط به‬ ‫دس��تگاه گوارش‪ ،‬مخاط دهان‪ ،‬دس��تگاه تنفس‬ ‫فوقانی‪ ،‬زخم معده در بزرگس��االن و کودکان و‪...‬‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬وی با بیان اینکه توانس��تیم این‬ ‫فراورده ها را در کش��ور بومی سازی کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر نمونه های موجود در کش��ور از نرخ‬ ‫باالیی برخوردار هستند اما توانستیم انها را در این‬ ‫ش��رکت تولید کنیم‪ .‬به گفته وی از پروبیوتیک ها‬ ‫عالوه بر سیس��تم گوارشی در بیماری های نقص‬ ‫ایمن��ی و الرژی��ک می توان اس��تفاده کرد‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه از ای��ن فراورده ها در پیش��گیری از‬ ‫بسیاری بیماری ها استفاده می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫پروبیوتیک ها عالوه بر این شرکت در شرکت های‬ ‫دیگر نیز می تواند صرفه جویی زیادی برای کشور‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیشرفت در تولید شیشه های هوشمند با فناوری های نوین‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شیش��ه های نوین هوش��مند در صنعت ساختمانی‬ ‫تغیی��رات قابل توجه��ی را به وج��ود اورده اس��ت‪.‬‬ ‫شیش��ه های ضدافتاب‪ ،‬ضدانعکاس‪ ،‬خودتمیزشونده و‬ ‫ضداتش نمونه ای از شیش��ه های هوشمند هستند که‬ ‫موجب صرفه جویی در انرژی و ایمنی بیشتر شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه های ضدافتاب‬ ‫تقاضا برای‬ ‫استفاده از‬ ‫نانو پوشش های‬ ‫ضداثر انگشت‬ ‫در محصوالت‬ ‫مصرفی مانند‬ ‫شیشه های‬ ‫ساختمان‪،‬‬ ‫سیستم های‬ ‫ردیابی خودروها‬ ‫و‪ ...‬در حال‬ ‫گسترش است‬ ‫مفهوم شیش��ه های ضدافتاب در س��اختمان‪ ،‬به این‬ ‫معناست که این شیش��ه ها می توانند از جذب گرمای‬ ‫نامطلوب ناش��ی از تشعش��ع پرتوهای نور پیش��گیری‬ ‫کنند‪ .‬شیش��ه کنترل کننده انرژی یا شیشه کم گسیل‪،‬‬ ‫شیشه ای است که انتقال حرارت بسیار کمتری نسبت‬ ‫به شیش��ه معمول��ی دارد و مانند ی��ک عایق حرارتی‬ ‫ش��فاف عمل می کند‪ .‬با توجه به اینکه حدود یک سوم‬ ‫انرژی یک س��اختمان از طریق پنجره ها هدر می رود‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل تالش برای کاه��ش مصرف انرژی در‬ ‫س��اختمان ها روی پنجره ها نیز متمرکز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫شیش��ه های کنترل کنن��ده انرژی با کنت��رل همزمان‬ ‫انتقال انرژی از طریق رسانش و تابش‪ ،‬شیشه را تبدیل‬ ‫به عنصری فوق العاده موثر برای کاهش مصرف انرژی‪،‬‬ ‫افزایش روشنایی و دید ساختمان و زیبایی نما می کند‪.‬‬ ‫این نوع شیشه ها ایده ساختمانی با پنجره هایی بزرگ‬ ‫را عمل��ی می کند که نور و زیبای��ی اطراف را به داخل‬ ‫ساختمان می اورد‪.‬‬ ‫شیش��ه های الکتروکرومیک‪ ،‬شیشه های هوشمندی‬ ‫هستند که در اثر قرار گرفتن در یک محدوده ظرفیت‬ ‫مخصوص دچار تغییر رنگ بازگشت پذیر می شوند‪ .‬در‬ ‫شیش��ه های الکتروکرومی��ک با فش��ار دادن یک کلید‬ ‫و برق��راری مقدار اندکی جریان الکتریکی‪ ،‬شیش��ه از‬ ‫حالت ش��فاف خارج ش��ده و تیره می ش��ود و با فشار‬ ‫دکمه ای دیگر به وضعیت قبلی باز می گردد‪.‬‬ ‫در نوع��ی دیگ��ر از شیش��ه های الکتروکرومی��ک‬ ‫که بیش��تر به عن��وان جداکننده در فضاه��ای درونی‬ ‫ساختمان به کار برده می شوند‪ ،‬از الیه نازک کریستال‬ ‫مایع بین شیشه ها استفاده می شود‪ .‬با گذراندن جریان‬ ‫الکتریس��یته از فیلم‪ ،‬کریس��تال مایع شیش��ه شفاف‬ ‫می ش��ود و با قطع جریان‪ ،‬کریس��تال ها با جهت گیری‬ ‫تصادفی خ��ود در فضا موجب پخش ک��ردن نور و در‬ ‫نتیجه مات ش��دن شیش��ه می ش��وند؛ بنابراین با این‬ ‫سیس��تم می توان در گرمایش و سرمایش و نورپردازی‬ ‫فضاها صرفه جویی های قابل مالحظه ای انجام داد‪.‬‬ ‫یک��ی از ویژگی ه��ای شیش��ه های الکتروکرومی��ک‬ ‫قابلیت تنظیم رنگ انها اس��ت به ط��وری که می توان‬ ‫با تنظیم مقدار جریان ش��دت تیرگی رنگ شیش��ه را‬ ‫تنظیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ شیشه های ضدانعکاس‬ ‫نانوپوشش های‬ ‫ضداثر انگشت‬ ‫قابلیت استفاده‬ ‫در بسیاری‬ ‫از تجهیزات‬ ‫را دارند‬ ‫در پ��اره ای از کاربرده��ای معماری‪ ،‬انع��کاس نور از‬ ‫شیش��ه ها‪ ،‬عاملی نامطل��وب تلقی ش��ده و از کیفیت‬ ‫زیبایی ش��ناختی و اس��ایش حرارتی فضا می کاهد‪ .‬با‬ ‫کمک فناوری نانو می توان از شیش��ه های ضدانعکاس‬ ‫برای کاربردهایی که انعکاس نور پایین و عبور باال الزم‬ ‫است‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫منبع الهام این فناوری مطالعه دقیق چشم شب پره ها‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بررسی قرنیه چشم ش��ب پره ها که بیشتر‬ ‫در شب فعال هس��تند‪ ،‬حکایت از وجود ساختاری در‬ ‫چش��م این موجودات دارد که انع��کاس نور را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬ویژگی ضدبازتاب چشم شب پره به واسطه یک‬ ‫الگوی ش��ش ضلعی از برجس��تگی های کوچک است‪.‬‬ ‫فاصله بین این برجستگی ها به قدری کوچک است که‬ ‫مانند یک تک الی��ه در مقابل برخورد تابش نور عمل‬ ‫ی به شب پره کمک می کند در شب‬ ‫می کند و این ویژگ ‬ ‫در برخ��ی کاربردهای معماری‪ ،‬انعکاس نور از شیش��ه ها‪ ،‬عاملی نامطلوب‬ ‫ی ش��ده و از کیفیت زیبایی شناختی و اسایش حرارتی فضا می کاهد‪ .‬با‬ ‫تلق ‬ ‫کمک فناوری نانو می توان از شیشه های ضدانعکاس برای کاربردهایی که‬ ‫انعکاس نور پایین و عبور باال الزم است‪ ،‬استفاده کرد‬ ‫به راحتی ببیند بدون اینکه بازتاب چشم او شکارچیان‬ ‫را از وجودش اگاه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاربرد شیشه های ضدانعکاس‬ ‫شیش��ه های ضدانعکاس کاربردهای گوناگونی دارند‬ ‫ک��ه از ان جمل��ه می توان به اس��تفاده انه��ا در نمای‬ ‫خارجی فروش��گاه های تجاری و ویتری��ن مغازه ها‪ ،‬در‬ ‫فضای داخلی که بازت��اب نور مزاحم دید و نورپردازی‬ ‫مناسب اس��ت‪ ،‬مثل موزه ها یا نمایش��گاه های اشیای‬ ‫ارزشمند‪ ،‬ماشین ها‪ ،‬عینک ها‪ ،‬گوشی های تلفن همراه‪،‬‬ ‫دوربین ها و‪ ...‬نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹نانو پوشش های ضداثر انگشت‬ ‫نانو پوش��ش های ش��فاف ضداثر انگشت‪ ،‬کاربرد انها‬ ‫در س��طوح استلس استیل‪ ،‬پالس��تیک و شیشه است‪.‬‬ ‫این نوع نانو پوش��ش ها برای س��طوحی تزئینی مانند‬ ‫سطوح داخل ماشین‪ ،‬سطوح داخل خانه و ساختمان‪،‬‬ ‫و پنل های شیشه ای لمسی استفاده می شود‪.‬‬ ‫برای ح��ذف اث��ر انگش��ت روغنی روی س��طوحی‬ ‫مانند شیش��ه‪ ،‬پنجره‪ ،‬صفحات لمسی‪ ،‬صفحه نمایش‬ ‫دس��تگاه های الکترونیکی و فناوری مبتنی بر صفحات‬ ‫لمسی که نیازمند تمیز کردن سطوح است‪ ،‬برای نشان‬ ‫دادن صفحه ای کامال تمیز و غیرحساس به اثر انگشت‪،‬‬ ‫نانو پوش��ش های ضداثر انگشت بس��یار مناسب است‪.‬‬ ‫نیازهای برای تمیزکاری سطوح استنلس استیل بسیار‬ ‫وس��یع اس��ت‪ .‬تعداد تولیدکننده های نانو پوشش های‬ ‫ضداثر انگش��ت برای س��طوح فلزی و صفحات لمسی‬ ‫رو به افزایش است‪.‬‬ ‫هر س��اله تقاضا برای اس��تفاده از این نوع پوشش ها‬ ‫برای محصوالت مصرفی همانند شیشه های ساختمان‪،‬‬ ‫سیس��تم های ردیابی خودروه��ا‪ ،‬خودپردازهای پول‪،‬‬ ‫گوش��ی های هوش��مند‪ ،‬تبلت و رایانه های لمسی‪ ،‬در‬ ‫حال گسترش است‪.‬‬ ‫از انجایی که این گونه دس��تگاه ها با تماس انگش��ت‬ ‫روی صفحه نمایش عمل می کنند‪ ،‬اثر انگشت به شکل‬ ‫نامطلوب��ی ب��ر روی صفحات نمایش باق��ی می مانند و‬ ‫گاهی اثراتی از عرق‪ ،‬لوازم ارایشی و بهداشتی و چربی‬ ‫نیز بر صفحه باقی می ماند‪ .‬وجود این گونه ناخالصی ها‬ ‫روی صفحات نمایش س��بب وضوح کمتر‪ ،‬مانع دید و‬ ‫ایجاد الودگی باکتریایی روی صفحات تمیز می کند‪.‬‬ ‫فراتر از زیبایی ش��ناختی‪ ،‬اثر انگش��ت در ش��رایطی‬ ‫مانند زیر نور خورش��ید می تواند مانع دید فرد ش��ود‪.‬‬ ‫این مش��کل زمانی که پوش��ش های چند الیه اپتیکی‬ ‫روی صفحات مس��ی به کار گرفته شده بیشتر مشاهده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این حالت وجود اثر انگش��ت باعث ایجاد‬ ‫لکه ه��ای اب��ی رنگ ناخواس��ته بر صفحات ش��ده که‬ ‫باعث ناخوانا ش��دن صفحات می شود‪ .‬برای کاربردهای‬ ‫نظامی و پزش��کی‪ ،‬اثر انگشت می تواند تاثیر بسزایی بر‬ ‫خوان��ا بودن در نور محیط دارد که یکی از نگرانی های‬ ‫مه��م در ای��ن صنای��ع اس��ت‪ .‬در نتیجه تقاض��ا برای‬ ‫پوشش های ضداثر انگش��ت به عنوان موادی با قابلیت‬ ‫خود تمیزشوندگی‪ ،‬تمیزش��وندگی راحت برای بهبود‬ ‫زیبایی ش��ناختی و بهبود زمان نگهداری‪ ،‬رو به افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های نانوپوشش ها‬ ‫ب��رای اطمینان از اینکه صفحه نمایش دس��تگاهای‬ ‫لمس��ی دارای خاصی��ت ضداثر انگش��تی باش��د باید‬ ‫صفح��ات دارای خاصی��ت اب گری��زی و روغن گریزی‬ ‫باش��د‪ .‬بس��یاری از پوش��ش های روغن گریزی که در‬ ‫دستگاهای تلفن همراه استفاده می شوند بر پایه فلورو‬ ‫پلمیرها هس��تند که ویژگی اب گریزی و روغن گریزی‬ ‫دارند‪ .‬اگرچ��ه این ویژگی ها مش��کالت دیگری را نیز‬ ‫به وجود می اورند‪.‬‬ ‫برخی از مزیت ها نانو پوش��ش های ضداثر انگشت به‬ ‫شرح ذیل هستند‪:‬‬ ‫• افزایش طول عمر محصول (ماندگاری)؛‬ ‫• بهبود امنیت (مان��ع الودگی هایی که باعث ایجاد‬ ‫تیرگی ها یا مهار عملکردهای نوری می شود)؛‬ ‫بکارگیری ظرفیت های دانش بنیانی در گذار از اقتصاد نفت پایه به نفع پایه‬ ‫رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمه��وری گفت‪ :‬تقوی��ت مراکز ن��واوری‪ ،‬ش��تاب دهنده ها و تحریک بخش‬ ‫خصوصی برای س��رمایه گذاری در حوزه فناوری و نواوری در کنار دانش��گاه ها‬ ‫و پارک های علم و فناوری کش��ور از جمله رویکردهای این معاونت برای گذار‬ ‫از اقتصاد نفت پایه کش��ور به اقتصاد مبتن��ی بر نواوری‪ ،‬فناوری و علم(اقتصاد‬ ‫نفع پایه) است‪.‬‬ ‫اسماعیل قادری فر در گفت وگو با ایرنا درباره دیدار جامعه نخبگان کشور با‬ ‫رهبر معظم انقالب و تاکید ایش��ان بر امیدافرینی بین جامعه نخبگان کش��ور‬ ‫درب��اره فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این راس��تا‬ ‫افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب نس��ل جوان را به عنوان پیشقراول و پیشران نواوری‬ ‫و تحق��ق بیانیه گام دوم انقالب می شناس��ند و به ط��ور طبیعی با این رویکرد‬ ‫تکلیف نسل جوان و به ویژه جامعه استعدادهای برتر و جامعه نخبگانی کشور‬ ‫که به طور عمده در س��نین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۵‬س��الگی هستند و نسل اینده ساز کشور‬ ‫را تش��کیل می دهند‪ ،‬مضاعف شده و باید این جوانان هر چه بیشتر در جریان‬ ‫تقویت بنیه علمی و فناوری کشور که در حقیقت پیشران اقتصاد مقاومتی هم‬ ‫هست‪ ،‬نقش خود را ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬خوشبختانه برای تحقق این رویکرد و این نگاه‪ ،‬معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬حساب ویژه ای برای این حوزه باز کرده و نکته مهم‬ ‫این است که ما در پلتفرم ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان امروز شاهد‬ ‫این هس��تیم که از خانواده ‪ ۴۶۰۰‬ش��رکت دانش بنیان احراز صالحیت شده و‬ ‫جمع بیش از ‪ ۶‬هزار اس��تارت اپ یا کس��ب و کار نوپایی که در کش��ور وجود‬ ‫دارند عمده انها جوانانی هستند که فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر کشور یا‬ ‫فارغ التحصیالن ایرانی هستند که در کشورهای معتبر جهان تحصیل کرده اند‬ ‫و درحال حاضر به کش��ور بازگش��ته و کس��ب و کار خودش��ان را چه در قالب‬ ‫شرکت های دانش بنیان و چه در بخش زیست بوم استارت اپی ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫قادری فر افزود‪ :‬در این سال ها وظیفه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫و به دنبال ان دولت نیز این بوده است که حمایت همه جانبه و موثری را برای‬ ‫ب و کار برای ای��ن افراد فراهم کن��د و این امر‬ ‫تس��هیل و بهبود فضای کس�� ‬ ‫سبب ش��ده خوشبختانه در موضوع بازارس��ازی برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫و رفع موانع کس��ب و کاری برای انها توفیقات خوبی را ش��اهد باشیم و از این‬ ‫منظ��ر کارنامه دولت در حمایت از حوزه اقتص��اد دانش بنیان و حوزه نواوری‬ ‫و فن��اوری به نظر خیلی از محافل علمی کش��ور کارنامه قابل قبول و موفقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز توس��عه فناوری ه��ای راهب��ردی معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری ادامه داد‪ :‬ما برای اینکه بتوانیم این جریان را به یک جریان‬ ‫تاثیرگذارتر تبدیل کنیم‪ ،‬وظیفه داریم جریان اقتصاد دانش بنیان را به منظومه‬ ‫اقتصاد کالن کش��ور وصل کنیم‪ ،‬به این معنی ک��ه اقتصاد دانش بنیان کم کم‬ ‫بتواند از یک اقتصاد خرد به یک اقتصاد کالن تبدیل ش��ود و به نوعی بتوانیم‬ ‫ظرفیت ه��ای دانش بنیان��ی را در همه بنگاه های بزرگ اقتص��ادی‪ ،‬تولیدی و‬ ‫صنعتی کش��ور به خدمت بگیریم تا از این منظر بتوانیم ش��اهد گذار کشور از‬ ‫اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر نواوری‪ ،‬فناوری و علم و به تعبیری شاهد گذار‬ ‫اقتصاد نفت پایه به اقتصاد نفع پایه باشیم‪ .‬وی گفت‪ :‬رسالت دانشگاه ها و مراکز‬ ‫علمی کش��ور و پارک ه��ای علم و فن��اوری در گذار از ای��ن منظومه به عنوان‬ ‫دانش��گاه های نسل سوم و چهارم که از انها به عنوان دانشگاه های کارافرین و‬ ‫حتی دانشگاه های تمدن ساز یاد می شود‪ ،‬نقش برجسته ای است‪.‬‬ ‫قادری فر اظهار کرد‪ :‬تقویت مراکز نواوری‪ ،‬شتاب دهنده ها و تحریک بخش‬ ‫خصوصی برای س��رمایه گذاری در حوزه فناوری و نواوری برای شکل گیری و‬ ‫مقاوم شدن اقتصاد دانش بنیان یکی از رویکردهای مهمی است که در معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در چارچوب برنامه ها و ابزارهای سیاستی‬ ‫ک��ه داری��م از ان حمایت خواهیم کرد و ان را به عن��وان برنامه های راهبردی‬ ‫پیش از گذشته و به ویژه در ‪ ۲‬سال پایانی خدمت دولت دوازدهم پی خواهیم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫• برخ��وردار از ویژگی های اضافی مانند ضدانعکاس‪،‬‬ ‫ضدمه‪ ،‬ضدخش و انتی باکتریال؛‬ ‫• کاه��ش اس��تفاده از مواد ش��وینده مض��ر (دارای‬ ‫خصوصیت خود تمیزشوندگی)‪.‬‬ ‫نشان داده شده که نانو پوشش ها‪ ،‬کارایی و کیفیت‬ ‫الیه های شیشه ای را افزایش می دهند و باعث افزایش‬ ‫عملکرد و زیبایی شناختی نیز می شود‪ .‬نانو پوشش های‬ ‫ضداث��ر انگش��ت قابلی��ت اس��تفاده برای بس��یاری از‬ ‫تجهیزات را دارند‪ .‬اینها برای س��طوح فلزی و س��طوح‬ ‫فلزی با زبری کم‪ ،‬مناسب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیشه های خودتمیزشونده فوتوکاتالیستی‬ ‫فوتوکاتالیس��ت ها واکنش های ش��یمیایی را در زیر‬ ‫تابش نور س��رعت می بخش��ند‪ .‬این درباره تجزیه مواد‬ ‫ارگانیکی مانن��د چربی ها‪ ،‬روغن ی��ا حتی میکروب ها‬ ‫نیز صدق می کند‪ .‬درباره معمول ترین فوتوکاتالیس��ت‬ ‫مورد اس��تفاده ‪ ،TiO۲‬عملکرد کاتالیس��تی به شکل‬ ‫قابل توجهی در مقیاس نانو بهبود می یابد‪.‬‬ ‫نانو ‪ TiO۲‬دارای س��طح ویژه بسیار‪ ،‬حجم تخلخل‬ ‫باال و اندازه حفرات ب��زرگ‪ ،‬فعالیت زیاد و چگالی کم‬ ‫اس��ت‪ .‬این ویژگی ها س��طح در دسترس و انتقال جرم‬ ‫برای ج��ذب س��طحی الودگی های ارگانی��ک را زیاد‬ ‫می کن��د و از انج��ا ک��ه واکنش های فوتوکاتالیس��تی‬ ‫بس��ته به واکنش های شیمیایی روی سطح دارد‪ ،‬باعث‬ ‫عملکرد فوتوکاتالیس��تی بهتری می ش��ود‪ .‬نانو ‪TiO۲‬‬ ‫نور را در محدوده ماورا بنفش جذب می کند اما جذب‬ ‫بس��یار ناچیزی در محدوده مرئ��ی دارد‪ .‬این خاصیت‬ ‫ان را تبدی��ل ب��ه مولفه ای برای محافظت س��طوح از‬ ‫تخریب توس��ط ‪ UV‬تبدیل می کن��د‪ .‬کاربردهای ان‬ ‫در زمینه خودتمیزش��وندگی‪ ،‬ضدم��ه‪ ،‬ضدمیکروبی و‬ ‫ی��ا پاک کنندگی ب��ا اب اس��ت‪ .‬در محیط های داخلی‬ ‫س��اختمان‪ ،‬بیشتر سطوح‪ ،‬مانند س��رامیک ها‪ ،‬شیشه‬ ‫پنج��ره یا کاغذ به مرور زمان توس��ط م��واد ارگانیک‬ ‫مانند روغن‪ ،‬غبار و دود پوش��یده و کثیف می ش��وند‪.‬‬ ‫پوش��ش های نانو ‪ TiO۲‬ش��فاف می توانند به طوری‬ ‫باش��ند که هیچ تاثیر عینی بر روی رنگ یا ش��فافیت‬ ‫زیر الیه نداشته باش��ند‪ .‬اما می توانند مواد ارگانیک را‬ ‫به محض نشس��تن تجزیه کنند‪ .‬به منظور دستیابی به‬ ‫ویژگی فوتوکاتالیستی در محیط های داخلی که به طور‬ ‫معمول نور ‪ UV‬کمی دارن��د‪ ،‬طیف جذب ‪ TiO۲‬را‬ ‫می توان با دوپ کردن کمی تغییر داد‪.‬‬ ‫برج فناوری هرمز به بهره برداری رسید‬ ‫ب��رج فناوری هرمز با حض��ور معاون علمی و‬ ‫فن��اوری رئیس جمهوری و اس��تاندار هرمزگان‬ ‫ب��ه بهره ب��رداری رس��ید‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از‬ ‫بندرعباس‪ ،‬با حضور سورنا ستاری معاون علمی‬ ‫و فن��اوری رئیس جمه��وری و فری��دون همتی‬ ‫اس��تاندار هرمزگان‪ ،‬بهره برداری از برج فناوری‬ ‫هرمز در بندرعباس اغاز ش��د‪ .‬معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری در ایین گش��ایش این‬ ‫برج فناوری هرمز‪ ،‬س��اخت چنین پروژه هایی را‬ ‫زمینه ساز به وجود امدن شرکت های دانش بنیان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬به طور قطع با راه اندازی برج‬ ‫فناوری هرمز در اینده نزدیک اتفاق های خوبی‬ ‫با حض��ور بخش خصوصی در این اس��تان رقم‬ ‫خواهد خورد‪ .‬س��تاری در حاش��یه بهره برداری‬ ‫از ای��ن مرکز فناوری‪ ،‬حمای��ت جدی از فعاالن‬ ‫بخ��ش فن��اوری و ش��رکت های دانش بنیان را‬ ‫مورد تاکید قرار داد‪ .‬فریدون همتی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬همفک��ری و اجتماع ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان در یک مکان را در تحقق توس��عه‬ ‫پایدار استان هرمزگان بس��یار اثرگذار برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬ارتباط واحدهای تولیدی در بخش های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬خدمات و‬ ‫شرکت های دانش بنیانی که در پارک و برج علم‬ ‫و فناوری مستقر هستند‪ ،‬بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫علی فتی‪ ،‬رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان‬ ‫نیز در ایین گش��ایش برج فن��اوری هرمزگان‪،‬‬ ‫ضم��ن قدردانی از اس��تاندار هرمزگان و معاون‬ ‫علمی فناوری رئیس جمهوری در زمینه تسهیل‬ ‫امور مربوط به راه اندازی این برج فناوری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این ساختمان چند منظوره به نوعی محل تالقی‬ ‫صنعت و دانشگاه است که در همین راستا‪ ،‬یک‬ ‫طبق��ه از این برج فناوری ب��ه صنایع اختصاص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫فت��ی اضافه کرد‪ :‬ات��اق مذاک��رات‪ ،‬کتابخانه‬ ‫تخصص��ی کارافرین��ی و نمایش��گاه دائم��ی‬ ‫محصوالت دانش بنی��ان از دیگ��ر امکانات این‬ ‫برج است‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان‪،‬‬ ‫ضمن تمجید از اعم��ال برخی معافیت ها برای‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬تحقق این معافیت ها‬ ‫را ناش��ی از پیگی��ری معاون علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری عنوان کرد‪ .‬فتی‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬ح��دود ‪ ۲۸۰‬میلیون دالر برای توس��عه‬ ‫شرکت های دانش بنیان مرتبط با گمرک در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫برج فن��اوری «هرمز» به عن��وان زیرمجموعه‬ ‫پارک عل��م و فناوری هرم��زگان در ‪ ۹‬طبقه و‬ ‫با ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۵۳‬مترمربع زیربنا س��اخته شده و‬ ‫دارای ‪ ۶۴‬واحد اداری‪ ۴ ،‬واحد کارگاهی‪۴۰۰ ،‬‬ ‫متر فضای کار اشتراکی‪ ۳۵۰ ،‬متر فضای ستاد‬ ‫پارک و س��الن همایش با ظرفیت ‪ ۷۰‬نفر است‬ ‫که با اعتبار ‪۷۰‬میلیارد ریالی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫پای خودرو های برقی‬ ‫به معادن باز می شود‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت وگو با‬ ‫‹ ‹رشد اشتغال در حوزه معدن‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪ :‬به ط��ور عمده‬ ‫مع��ادن در اط��راف‬ ‫روس��تاها قرار دارند که‬ ‫بیش��تر معادن کوچک در این حوزه محسوس‬ ‫به دنبال اشتغالزایی با پرهیز از خام فروشی هستیم‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫اینکه ممکن است فعاالن معدنی از روستایی ها‬ ‫استفاده نکنند‪ ،‬گفت‪ :‬موظف هستیم بر اساس‬ ‫شرایط اس��تخدام عمل کنیم‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫هم تابع قانون کار عمل می کند؛ بنابراین جای‬ ‫نگرانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از ‪ ۹۰‬درصد معادن در ش�عاع‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتری روستاها قرار دارند‬ ‫خ��داداد غریب پور‪ :‬س��ال گذش��ته افزون بر ‪ ۹‬میلی��ارد دالر از‬ ‫مجموع حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات غیر نفتی به بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی اختصاص داشت‬ ‫هس��تند‪ .‬در این حوزه ‪ ۵۰۴‬معدن را شناسایی‬ ‫کرده ای��م و برای بی��ش از ‪ ۱۰۰‬معدن راهکار‬ ‫عملیاتی داریم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬هم��ه می دانیم اگر در اطراف‬ ‫روس��تای کوچکی برای نمون��ه یک معدن گچ‬ ‫س��نگ فعال ش��ود‪ ،‬هم مردم روس��تا در انجا‬ ‫مشغول به کار می شوند و هم هزینه های معدن‬ ‫و مش��کالتی که ممکن اس��ت معدن��کار با ان‬ ‫روبه رو باشد‪ ،‬کمتر می شود‪.‬‬ ‫غریب پور اش��تغالزایی حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی را ‪ ۷۰۰‬هزار نفر به طور مستقیم عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬س��ال گذشته افزون بر ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر از مجموع حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غی��ر نفتی به بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫اختصاص داش��ت‪ .‬این رقم افزون بر ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫صادرات کشور را شامل می شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو درباره اهمیت‬ ‫توج��ه به ارزش افزوده م��واد معدنی در داخل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬نزدیک به ‪۱۰۲‬‬ ‫ظرفیت معدنی شناس��ایی ش��د که این تعداد‬ ‫فقط در اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬مرکزی و زنجان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از این تعداد‪ ۳۶ ،‬معدن با ظرفیت‬ ‫اش��تغال ‪ ۷۰۰‬نف��ر قابلی��ت فعال س��ازی پیدا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در این بین طرح احیا‪ ،‬فعال س��ازی و توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک مقی��اس ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫طرح های اقتصاد مقاومتی در حال اجراست تا‬ ‫به توسعه اشتغال در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس برنامه فعال س��ازی ‪۵۰۰‬‬ ‫معدن با امکان اشتغال ‪ ۲۵‬هزار نفر در دوره ‪۵‬‬ ‫ساله پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫ت��ا کنون ‪ ۱۰‬مع��دن در چارچوب طرح یاد‬ ‫شده فعال شده اند و برای استان های دیگر نیز‬ ‫برنامه ری��زی به منظور حضور اعضای ش��ورای‬ ‫هماهنگی تدارک دیده ش��ده ت��ا تصمیم های‬ ‫الزم در محل با هدف تس��ریع در اقدام گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫موضوع مهم این اس��ت که ب��ا توجه به امار‬ ‫پایین اش��تغال در استان هایی مانند کردستان‬ ‫و سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬فعال س��ازی معدن‬ ‫می توان��د به ایجاد اش��تغال و رون��ق اقتصادی‬ ‫در ان منطق��ه کم��ک کند‪ .‬در ای��ن زمینه با‬ ‫مسئوالن مربوط گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫صادرات فوالد‬ ‫با وجود تحریم به‬ ‫‪ 12‬میلیون تن می رسد‬ ‫کشور و تاثیر این مهم در رونق اشتغال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش ما در بخش معدن و صنایع معدنی این‬ ‫اس��ت که سراغ خام فروشی نرویم و محصوالت‬ ‫ب��ا ارزش افزوده تولید کنی��م‪ ،‬هر چند در یک‬ ‫سال گذشته خیلی کم توانستیم از خام فروشی‬ ‫فاصله بگیریم اما سعی مان این است که در این‬ ‫مسیر گام برداریم‪.‬‬ ‫غریب پور درباره این پرس��ش که تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری اموزش��ی و پژوهش��ی ایمی��درو با‬ ‫دانش��گاه های مختلف کش��ور چ��ه تاثیری بر‬ ‫رشد اش��تغال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مفاد تفاهمنامه ها از‬ ‫جمله تفاهمنامه با دانشگاه امیرکبیر‪ ،‬بر مبنای‬ ‫گس��ترش تولید و اشتغال اس��ت و امیدواریم‬ ‫بتوانیم در حوزه های یاد ش��ده‪ ،‬از ظرفیت های‬ ‫دانشگاه و متخصصان ان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫س��میه خلوصی‪ ،‬مدیر‬ ‫برنامه ری��زی و نظارت‬ ‫راهب��ردی ایمیدرو نیز‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬توسعه‬ ‫بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ی��ک ال��زام‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬اجتماع��ی و‬ ‫سیاس��ی اس��ت زیرا قابلیت توس��عه متوازن و‬ ‫محرومیت زدای��ی در مناطق مختلف کش��ور را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه جایگزینی مع��ادن در نقاط‬ ‫مختلف کش��ور گفت‪ :‬چون معادن در نزدیکی‬ ‫روس��تاها و مناط��ق کمتر توس��عه یافته قرار‬ ‫دارن��د و سیاس��ت صنعتی کش��ور ب��ر مبنای‬ ‫توس��عه متوازن است تا تمام استان ها و نواحی‬ ‫از ان تاثی��ر بگیرند‪ ،‬س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫معدن می تواند این سیاست را محقق کند‪ .‬اگر‬ ‫بتوانیم ظرفیت های معدنی را در نقاط مختلف‬ ‫کشور شناسایی کنیم و معادن را توسعه دهیم‬ ‫می توانیم به توسعه کشور نیز کمک کنیم‪.‬‬ ‫مدی��ر برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی‬ ‫ایمیدرو ادامه داد‪ :‬مزیت معدن نسبت به سایر‬ ‫بخش های اقتصادی این اس��ت که در نزدیکی‬ ‫روستاها قراردارد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۰‬درص��د مع��ادن در ش��عاع ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتری روس��تاها قرار دارند و با توسعه انها‬ ‫می توانیم شاهد توسعه اقتصادی و اجتماعی در‬ ‫روس��تاها باشیم‪ .‬خلوصی درباره ایجاد اشتغال‬ ‫در حوزه معدن گفت‪ :‬توسعه اقتصادی فقط در‬ ‫خود معدن یک به چهار اشتغال ایجاد می کند‬ ‫یعن��ی به ازای هر یک نفر اش��تغال در معدن‪،‬‬ ‫به اندازه ‪ ۴‬برابر به واس��طه خدماتی که ایجاد‬ ‫می ش��ود در سایر رش��ته ها و صنایع جانبی از‬ ‫جمله بازرگانی‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬تعمیر ماشین االت‬ ‫و فروش اش��تغال ایجاد می ش��ود؛ بنابراین اگر‬ ‫بتوانیم معدن را در نقاط مختلف کشور توسعه‬ ‫دهی��م می توانی��م به ایج��اد اش��تغال متوازن‬ ‫در کش��ور کمک کنی��م‪ .‬او در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چه کاری برای استان های معدنی‬ ‫و کمت��ر برخوردار کش��ور انجام ش��ده‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیس��تان و بلوچس��تان و کردستان جزو‬ ‫استان های معدنخیز ایران هستند که ایمیدرو‬ ‫به شدت روی حوزه اکتشاف انها سرمایه گذاری‬ ‫ک��رده و ظرفیت ه��ای خوبی را نیز شناس��ایی‬ ‫کرده است‪ .‬برای نمونه در کردستان‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫از ‪ ۲‬سال گذش��ته‪ ،‬در ‪ ۲‬شرکت در حوزه های‬ ‫اکتشاف و توسعه صنعت فوالد‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫کرده است‪ .‬خلوصی ادامه داد‪ :‬فعالیت معدنی‬ ‫به گونه ای نیس��ت که ام��روز تصمیم بگیریم و‬ ‫فردا نتیجه دهد‪ .‬در واقع فعالیتی زمان بر است‬ ‫و بای��د درب��اره ان مطالعه ک��رد‪ .‬از انجایی که‬ ‫معادن به زیرس��اخت وابسته هستند‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫پی��رو سیاس��ت گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت روی تمام حوزه ه��ای مناطق محروم‬ ‫بیش از سایر مناطق متمرکز شده است‪ .‬مدیر‬ ‫برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی ایمیدرو در‬ ‫پایان اظهار کرد‪ :‬ما در تمام طرح های توس��عه‬ ‫خراس��ان جنوبی و سیس��تان و بلوچس��تان و‬ ‫تمام طرح هایی که در کش��ور اج��را می کنیم‬ ‫فعالیت ه��ا را پیگری می کنیم و تمرکز فعالیت‬ ‫اکتش��افی خود را در استان های معدنخیز قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جعفر سرقینی عنوان کرد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫زنجیره‬ ‫فوالد نیازمند‬ ‫قوانین ثابت‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات فوالد تا پایان س��ال به ‪۱۲‬میلیون تن خواهد‬ ‫رسید‪ .‬این مطلب را جعفر سرقینی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت عنوان کرد‪ .‬صادرات فوالد همان اندازه‬ ‫که به مس��ائل خارجی گره خورده‪ ،‬به مس��ائل و قوانین‬ ‫داخل کش��ور نیز مربوط اس��ت‪ .‬البت��ه تحریم های چند‬ ‫مرحله ای امریکا در ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته در حوزه فلزات‬ ‫و به یژه فوالد در کوتاه مدت با مش��کالتی همراه شد‪ ،‬اما‬ ‫کارشناس��ان فوالد معتقدند‪ ،‬هرچند اهداف صادراتی با‬ ‫وجود تحریم ها محقق ش��ده اما انچه صادرات را دشوار‬ ‫می کند‪ ،‬قوانین داخلی اس��ت که اگ��ر قوانین داخلی به‬ ‫ش��کل حمایتگرانه عم��ل کند‪ ،‬حتی می ت��وان بیش از‬ ‫اهداف درنظر گرفته شده‪ ،‬صادرات داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین ثابت می خواهیم‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معدنی ها باالدست فوالدس��ازان قرار دارند‬ ‫و فوالدس��ازان محص��والت میان��ی را تولید‬ ‫می کنن��د‪ .‬ن��وردکاران نی��ز در پایین دس��ت‬ ‫ای��ن زنجیره هس��تند‪ .‬زنجیره ف��والد باید به‬ ‫گون��ه ای در ه��م تنیده قرار گیرن��د که تمام‬ ‫منافع انها در یک راس��تا پیش برود‪ ،‬نه اینکه‬ ‫مناف��ع یک بخ��ش از زنجی��ره در تعارض با‬ ‫بخش دیگر ق��رار بگیرد‪ .‬بنابرای��ن زمانی که‬ ‫مصوبه ای ازس��وی دولت جاری می شود‪ ،‬یک‬ ‫بخ��ش از زنجی��ره را منتفع ک��رده و به نظر‬ ‫می رس��د بخش دیگر این زنجیره را ناخشنود‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫البته دولت باید پس از تصویب بخش��نامه‬ ‫ضعف انها را بررسی کرده و برای ان «فرایند‬ ‫بهب��ود» تعریف کند؛ زیرا اگ��ر فرایند بهبود‬ ‫برای بخشنامه های دولتی تعریف شود‪ ،‬شاهد‬ ‫اتفاق های��ی مانند متعارض ش��دن منافع در‬ ‫زنجیره فوالد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫زمانی که قوانین برای یک بخش خوشایند‬ ‫و برای بخش دیگر ناخوش��ایند باش��د‪ ،‬برای‬ ‫تغیی��ر و همچنی��ن حف��ظ ان با فش��ارهای‬ ‫بس��یاری روبه رو می ش��ود و ممکن است در‬ ‫نهایت منجر به تغییر ان ش��ود که این تغییر‬ ‫قوانین‪ ،‬بر پیکره تولید فوالد کشور ضربه های‬ ‫ب��دی وارد می کن��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫دولت نباید خ��ود را درگیر تغییرات چندباره‬ ‫قوانی��ن کند؛ چراکه ممکن اس��ت این تغییر‬ ‫قوانین به دلیل هم راستا نبودن منافع زنجیره‬ ‫فوالد در یک دور باطل قرار گیرند؛ دوری که‬ ‫به هیچ عنوان به ص�لاح این زنجیره نخواهد‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر قوانین ثبات‬ ‫الزم را داشته باشند‪ ،‬تولیدکنندگان ازادانه تر‬ ‫در بازار حضور خواهند داش��ت و به دنبال ان‬ ‫شاهد ثبات و ارامش در بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫صادرات فوالد با وجود تحریم به ‪ 12‬میلیون تن می رسد‬ ‫‹ ‹شکست تحریم ها با صادرات فوالد‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫حسین بهمنی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از شکست سیاست‬ ‫تحری��م فوالد و صنای��ع معدنی ایران در س��ال‪ ٩٨‬خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬صادرات فوالد تا پایان س��ال جاری به ‪١٢‬‬ ‫میلیون تن می رس��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬جعفر س��رقینی با‬ ‫بیان اینکه تحریم امریکا در حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫شکست خورده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت پیش بینی کرده بود که صادرات فوالد در سال‬ ‫ج��اری به ‪ ١٠‬میلی��ون تن برس��د اما امار ثبت ش��ده‬ ‫نش��ان می دهد که در ‪ 6‬ماه ابتدای س��ال جاری‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪۶‬میلیون تن فوالد از کش��ور صادر شده است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬حتی اگر با روند تولید فوالد در نیمه نخست‬ ‫سال جاری هم پیش برویم‪ ،‬صادرات فوالد ایران تا پایان‬ ‫س��ال به ‪١٢‬میلیون تن خواهد رسید که رقمی فراتر از‬ ‫پیش بینی انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق فکر صادراتی‬ ‫حس��ین بهمن��ی‪ ،‬فع��ال حوزه ف��والد درب��اره صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪۱.۵‬سال گذشته بازار محصوالت به دلیل در اولویت قرار‬ ‫گرفتن تامین به وس��یله بازار داخل ت��ا حدی با افزایش‬ ‫تقاضا روبه رو ش��ده اما باید از موض��وع صادرات به هیچ‬ ‫عنوان غافل نشد؛ چراکه زمانی که تقاضای داخلی واقعی‬ ‫ش��ود‪ ،‬نیاز به صادرات محصوالت فوالدی بیش از پیش‬ ‫احساس خواهد شد‪ .‬بهمنی در ادامه عنوان کرد‪ :‬قوانین‬ ‫حس��ین بهمنی‪ :‬سازمان توسعه تجارت ایران باید به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫انجام دهد که ش��رایط صادرات بیش از پیش فراهم ش��ود و در این راستا‬ ‫می تواند اتاق های فکر گوناگونی را ایجاد کند‬ ‫صادراتی باید تس��هیل کننده صادرات باشند‪ .‬برای نمونه‬ ‫صادرات به عراق که ب��رای صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫بسیار مناسب به ش��مار می رود‪ ،‬با بروکراسی های اداری‬ ‫بسیاری همراه اس��ت‪ ،‬این در حالی است که دولت باید‬ ‫قوانین را برای صادرات تس��هیل کرده تا تولیدکنندگان‬ ‫راحت تر به صادرات بپ��ردازد‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫این روزها صادرات حتی به کشورهای همسایه و منطقه‬ ‫نیز برای صادرکنندگان با دش��واری هایی همراه ش��ده‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که اگر این بازاره��ای صادراتی را از‬ ‫دس��ت بدهیم‪ ،‬کشورهایی چون ترکیه و چین در کمین‬ ‫هس��تند تا به س��رعت جای ما را در منطقه از ان خود‬ ‫ کنند‪ .‬این فعال حوزه فوالد در ادامه با اش��اره به اینکه‬ ‫باید س��ازمان های متولی صادرات توجه بیشتری به این‬ ‫امر داش��ته باشند و در این راستا برنامه ریزی هدفمندی‬ ‫انجام دهند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬س��ازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫پای خودرو های برقی به معادن باز می شود‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ -‬توسعه خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬پای این تولیدات را به معادن جهان باز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت های کاترپیالر در امریکا و ا ِپیروک و‬ ‫ولوو در سوئد‪ ،‬نخستین مجموعه هایی هستند که‬ ‫ماش��ین االت معدنی را تولید و رونمایی کرده اند و‬ ‫از باتری ه��ای لیتیوم‪-‬یون به جای موتور احتراقی‬ ‫برای حرکت اس��تفاده می کنند‪ .‬این دس��تاورد به‬ ‫کاه��ش هزینه هایی انجامیده که معدنکاران صرف‬ ‫س��وخت و تهویه معادن می کنند و همچنین تاثیر‬ ‫چشمگیری در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و‬ ‫گرم شدن زمین دارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫تکراری است اگر بگوییم خودروهای برقی در دهه‬ ‫گذش��ته یا حتی پی��ش از ان‪ ،‬انقالبی در صنعت‬ ‫خ��ودرو ایجاد کردن��د‪ .‬حضور خودروه��ای برقی‬ ‫روزب��ه روز پررنگ ت��ر می ش��ود و ع�لاوه ب��ر رواج‬ ‫خودروهای ش��خصی و تاکس��ی های برقی‪ ،‬دولت ‬ ‫انگلی��س ب��ر اتوبوس ه��ای برقی س��رمایه گذاری‬ ‫می کن��د‪ .‬از اینه��ا که بگذری��م‪ ،‬ورود کامیون های‬ ‫معدن��ی ‪-‬انرژی موردنیاز ب��رای حرکت و حمل را‬ ‫از بات��ری تامین می کنند‪ -‬به عرصه ماش��ین االت‬ ‫برقی‪ ،‬رویدادی جذاب و منحصر به فرد در صنعت‬ ‫خودروهای برقی به شمار می اید‪ .‬این ماشین ها در‬ ‫مقایس��ه با همتایان خود که با موتور احتراقی کار‬ ‫می کنند‪ ،‬گاز گلخانه ای کمتری منتشر می کنند و‬ ‫شرکت های معدنی با استفاده از انها این توانمندی‬ ‫را پی��دا می کنن��د که از هزینه های س��وخت خود‬ ‫بکاهند‪ .‬دیگر مزیت این ماش��ین ها ان اس��ت که‬ ‫اس��تفاده از انه��ا هزینه هایی مانن��د تهویه را کم‬ ‫می کند و در بسیاری موارد کار را با کیفیت بهتری‬ ‫نسبت به کامیون های دیزلی که از همان استاندارد‬ ‫برخوردارند‪ ،‬انجام می دهند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال گفتنی اس��ت در ش��رایطی که‬ ‫بیشتر ماش��ین های جدید با باتری های لیتیوم یون‬ ‫انرژی موردنیاز را تامین می کنند‪ ،‬نیاز به استخراج‬ ‫لیتیوم رشد روزافزون پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ار‪۱۷۰۰‬ایکس ای در کاترپیالر‬ ‫کاترپی�لار‪ ،‬ش��رکت صنایع س��نگین امریکایی‬ ‫ک��ه در زمین��ه طراح��ی و توس��عه‪ ،‬مهندس��ی و‬ ‫س��اخت‪ ،‬بازاریابی و فروش موتورهای درون س��وز‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات س��نگین فعالیت می کند‬ ‫و به عن��وان بزرگ تری��ن س��ازنده ماش��ین االت‬ ‫عمران��ی جه��ان ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬در اوری��ل‬ ‫(فروردین‪-‬اردیبهش��ت) از «ار‪۱۷۰۰‬ایک��س ای»‬ ‫‪ R۱۷۰۰XE‬رونمای��ی کرد‪ .‬این ماش��ین معدنی‬ ‫ب��ا بات��ری لیتیوم یون حرکت می کن��د و مجهز به‬ ‫ام ای سی‪ ۵۰۰-‬است؛ ام ای سی‪ ۵۰۰-‬شبکه شارژر‬ ‫ان‪-‬بوردی است که امکان شارژ سریع و ان بورد را‬ ‫برای باتری ها فراه��م می اورد‪ .‬کاترپیالر می گوید‬ ‫ار‪۱۷۰۰‬ایک��س ای هزینه های تهویه را کم می کند‬ ‫چون گرما و گرد و غبار کمتری ایجاد می شود؛ در‬ ‫نتیجه از نیاز به ش��بکه های تهوی��ه هوا در معدن‬ ‫کاس��ته می ش��ود و در پی این دستاورد‪ ،‬بخشی از‬ ‫هزینه های پروژه حذف می شود‪.‬‬ ‫در جریان ازمایش ار‪۱۷۰۰‬ایکس ای‪ ،‬کاترپیالر‬ ‫دریاف��ت که این ماش��ین در مقایس��ه با محصول‬ ‫مش��ابهش‪ ،‬ار‪ ۱۳۰۰‬ت��ا ‪ ۱۰‬برابر ان��رژی کمتری‬ ‫را مص��رف و تا ‪ ۸‬برابر گرمای��ش کمتری را ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬کاترپیالر تا کنون ‪ ۳۵۰‬حق ثبت اختراع‬ ‫برای محصوالتی داش��ته که با نیروی برق حرکت‬ ‫می کنند‪ .‬بولدو ِزر خزنده دی‪۶‬ایکس ای و لودرچرخ‬ ‫‪ِ ۹۸۸‬کی ایکس ای از این محصوالت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تاوردهای اِپی�روک و ول�وو در‬ ‫سوئد‬ ‫شرکت س��وئدی ا ِپیروک که در تولید تجهیزات‬ ‫معدن��ی در ا ِس��تکهلم‪ ،‬پایتخ��ت س��وئد فعالیت‬ ‫می کند‪ ،‬از ماش��ین های برقی رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت از نخس��تین نمونه از این محصوالت‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) پرده‬ ‫برداش��ت و در نوامب��ر ‪( ۲۰۱۸‬اذر‪-‬دی ‪ )۱۳۹۷‬از‬ ‫دومین نس��ل ماش��ین های برقی ویژه معدنکاری‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬محصوالت این شرکت شامل کامیون‬ ‫معدن��ی «ام ت��ی ‪۴۲‬باتری» اس��ت‪ .‬ای��ن کامیون‬ ‫بزرگ ترین محصول از نوع خود در بازار به ش��مار‬ ‫می ای��د و ظرفیت حمل ‪ ۴۲‬تن بار را دارد‪ .‬همانند‬ ‫محصول کاترپیالر از باتری لیتیوم یون برای حرکت‬ ‫تغذیه می کند و در مقایس��ه با ماشین های مشابه‬ ‫که س��وخت دیزلی دارند‪ ،‬بار را با سرعت بیشتری‬ ‫جابه جا خواهد کرد‪ .‬ام ت��ی‪ ۴۲‬هیچ گاز گلخانه ای‬ ‫مضری مانند اکس��ید نیتروژن و مونوکسید کربن‬ ‫منتشر نمی کند و اجزای کمتری در ساخت ان به‬ ‫کار رفته اس��ت‪ .‬در نتیجه نیاز به سرویس ماشین‪،‬‬ ‫کمتر می ش��ود و در پی این دستاورد از هزینه های‬ ‫حمل ونقل کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫دیگر ماش��ین برقی موج��ود در ناوگان اپیروک‪،‬‬ ‫«اس��کوپترام ای اس تی ‪ »۱۰۳۰‬نام دارد؛ لودری با‬ ‫ظرفی��ت حمل ‪ ۱۰‬تن که س��رعت ان همزمان به‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتر در ساعت می رسد‪ .‬به طور کامل برقی‬ ‫اس��ت و نسبت به دستگاه مش��ابه خود با سوخت‬ ‫دیزلی‪ ۷۰ ،‬درصد انرژی کمتری را مصرف می کند‪.‬‬ ‫در همین امتداد ش��رکت خودروس��ازی ولوو در‬ ‫سوئد نیز در سال های اخیر از شماری از نمونه های‬ ‫اولی��ه ماش��ین های معدنی‪ ،‬رونمایی ک��رده که با‬ ‫باتری لیتیوم ی��ون کار می کنند‪ .‬کامیون باربر «اچ‬ ‫ایک��س ‪ »۲‬ک��ه ارتق��ا یافته «اچ ایکس‪ »۱‬اس��ت‪،‬‬ ‫نمونه ای از این ماشین هاس��ت و نصف سوختی را‬ ‫مصرف می کند که همتای دیزلی ان می س��وزاند‪.‬‬ ‫دیگر محصول ولوو «ال ایکس‪ »۱‬نام دارد که نمونه‬ ‫اولیه یک لودر چرخی هیبریدی برقی است‪ .‬صدها‬ ‫ساعت ازمایش ش��ده است که در مصرف سوخت‬ ‫نس��بت به مشابه دیزلی ‪ ۵۰‬درصد مصرف کمتری‬ ‫دارد و در میزان کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای‬ ‫نیز ‪ ۳۵‬درصد گاز کمتری منتشر می کند‪.‬‬ ‫ولوو همچنین با همکاری شرکت هایی مانند ت ِلیا‬ ‫و اریکسون به دنبال توسعه یک شبکه ‪۵‬گیگی در‬ ‫تجهیزات خود در ش��هر ا ِسکیلستونای سوئد است‬ ‫تا در نهایت بتواند در تولید ماش��ین های کنترل از‬ ‫راه دور و توس��عه عملیات معدنی خودکار توانمند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت نمونه ه��ای اولی��ه را در مع��دن‬ ‫ویکان کروس در حوالی ش��هر گوت ِنبِرگ ازمایش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این معدن متعلق به شرکت سوئدی‬ ‫ا ِسکانسکاست‪ .‬ا ِسکانسکا یک ازمایش ‪۱۰‬هفته ای‬ ‫را پشت س��ر گذاش��ته تا معدن وی��کان کروس را‬ ‫تبدیل به نخس��تین معدن عاری از گاز گلخانه ای‬ ‫کن��د؛ در نتیجه ای��ن تالش ه��ا در نوامبر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫(اب��ان‪-‬اذر ‪ )۱۳۹۷‬کاه��ش ‪۹۸‬درصدی انتش��ار‬ ‫کربن‪۷۰ ،‬درصدی هزینه های انرژی و ‪۴۰‬درصدی‬ ‫هزینه ه��ای عملیات��ی در ویکان ک��روس گزارش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫باید به گونه ای برنامه ریزی انجام دهد که شرایط صادرات‬ ‫بیش از پیش فراهم شود و در این راستا می تواند اتاق های‬ ‫فکر گوناگونی را ایجاد کند تا این اتاق ها بتوانند به صورت‬ ‫هدفمند معرف مناسبی برای شرکت های ایرانی به شمار‬ ‫روند‪.‬‬ ‫بهمن��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫ص��ادرات بیش��تر نیازمن��د برپای��ی نمایش��گاه های‬ ‫گوناگ��ون اس��ت ک��ه اگ��ر چنی��ن نمایش��گاه هایی‬ ‫از س��وی دول��ت حمای��ت ش��ود‪ ،‬تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان ایرانی می توانند ب��ا هزینه های پایین تر‬ ‫توانایی ه��ای خ��ود را در س��طح بین الملل��ی نش��ان‬ ‫دهن��د‪ .‬وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬دول��ت باید بیش از‬ ‫پیش به امر صادرات توجه داشته باشد؛ چراکه هم برای‬ ‫کش��ور ارزاوری خواهد داشت و هم محل درامدی برای‬ ‫تولیدکنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن درباره صادرات زکریا نایب��ی‪ ،‬مدیر تحقیق و‬ ‫توس��عه فوالد ناب تبریز در گفت وگ��و با‬ ‫عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برای صادرات بیش��تر در وهله نخست باید قوانین‬ ‫داخل��ی باثباتی را ب��رای صادرات تدوین ک��رد؛ چراکه‬ ‫ب��ازار صادراتی بیش از ه��ر بازار دیگری نی��از به ثبات‬ ‫دارد‪ .‬خریداران و فروش��ندگان باید مطمئن ش��وند که‬ ‫دس��ت کم در یک س��ال با قوانین ثابتی روبه رو هستند‬ ‫تا براس��اس ان برنامه ریزی منس��جمی داش��ته باشند‪.‬‬ ‫نایبی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬اگر قوانی��ن صادراتی ایران‬ ‫از ثبات الزم برخوردار نباش��د‪ ،‬کش��ورهای همسایه در‬ ‫کسب بازارهای جهانی جایگزین ما خواهند شد‪ .‬از انجا‬ ‫که بازار صادراتی به اس��انی به دست نمی اید‪ ،‬باید به هر‬ ‫قیمتی این بازارها را حفظ کرد‪.‬‬ ‫نایب��ی با تاکید ب��ر اینکه اگر قوانی��ن صادراتی ثبات و‬ ‫امنیت الزم را داش��ته باشند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با ثبات قوانین‬ ‫در داخل سرمایه گذاری بیش��تری انجام می شود‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل متغیر بودن قوانی��ن‪ ،‬برخی تولیدکنندگان تمایل‬ ‫دارند در کش��ورهای هدف س��رمایه گذاری کنند و این‬ ‫موضوع نمی تواند مطلوب باش��د؛ چراک��ه باید در داخل‬ ‫سرمایه گذاری و نتیجه ان را صادر کرد‪ .‬این کارشناس‬ ‫ف��والد در ادامه با بیان اینکه اه��داف صادراتی فوالد‪ ،‬با‬ ‫کش��ورهای همس��ایه که متاث��ر از تحریم ه��ای امریکا‬ ‫نیس��تند‪ ،‬محقق خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم فراتر‬ ‫از اه��داف تحقق ش��ده و به صورت ثاب��ت در بازارهای‬ ‫بین المللی حضور داشته باشیم‪ ،‬باید برای صادرکنندگان‬ ‫مزیت های صادراتی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بودجه کش��ور را بای��د از درامدهای‬ ‫نفتی جدا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید به صورت هدفمند روی‬ ‫صادرات غیرنفتی تمرکز داشته باشد‪.‬‬ ‫نایبی گفت‪ :‬در این راس��تا حدود نیم��ی از این بودجه‬ ‫نفتی را می توان با ص��ادرات فراورده های معدنی تامین‬ ‫کرد که بدون ش��ک این امر نیازمند هدف گذاری و کار‬ ‫کارشناس��ی برای صادرات بیشتر در این حوزه است که‬ ‫با ای��ن برنامه ریزی این هدف دور از دس��ترس نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫فرار مالیاتی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی کارت های‬ ‫بازرگانی اجاره ای‬ ‫برای امضای قراردادهای‬ ‫ریلی با ذوب اهن اصفهان‬ ‫اماده ایم‬ ‫حضور ‪ ۲۷۵‬شرکت‬ ‫داخلی و خارجی در‬ ‫متافو ‪ ۲۰۱۹‬قطعی شد‬ ‫حذف مالیات ارزش افزوده در مناطق ازاد از نگاه فعاالن اقتصادی بررسی شد‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫عکس‪ :‬چابهار‬ ‫فلسفه ایجاد مناطق ازاد درجهان این است که مکانی ساخته شود‬ ‫که از مالیات معاف باش��د و در مقابل هیچ گونه یارانه ای هم شامل‬ ‫ل انها نشود؛ یعنی نرخ بنزین و برق در این مناطق براساس نرخ‬ ‫حا ‬ ‫بین المللی است‬ ‫‹ ‹نابودی مناطق ازاد‬ ‫‹ ‹ضربه جانفرسا ‬ ‫دبیرکل انجمن س��رمایه گذاران و کارافرینان کیش‬ ‫گفت‪ :‬به تازگی متوجه شده ایم الیحه اصالح مالیاتی از‬ ‫سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای‬ ‫اسالمی تقدیم شده و از میان صفحات زیاد این الیحه‪،‬‬ ‫ش��اه بیت اصلی موضوع حذف معافیت مالیاتی مناطق‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫محس��ن قریب در گفت وگو ب��ا‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه س��رمایه گذاران و فعاالن‬ ‫اقتصادی از ابتدا به عنوان یک میثاق کلی براساس این‬ ‫اصل معافیت به مناطق ازاد کشور امدند تا بتوانند از‬ ‫این تسهیالت قانونی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫تهران ‪ ۲۰۰۰‬قنادی مازاد دارد‬ ‫رئی��س اتحادیه قنادان تهران با اش��اره به کاه��ش حداقل ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫فروش شیرینی با باالرفتن قیمت ها‪ ،‬گفت‪ :‬در طول این مدت تعداد زیادی‬ ‫از قنادی های تهران بس��ته ش��ده اند‪ .‬علی بهره مند در گفت وگو با تسنیم‪،‬‬ ‫در واکنش به تاثیر گران ش��دن نرخ ش��یرینی بر میزان فروش قنادی های‬ ‫پایتخت اظهارکرد‪ :‬با توجه به اینکه با گران ش��دن قیمت ها‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫م��ردم کاهش می یافت‪ ،‬در اتحادیه قنادان تهران تالش کردیم‪ ،‬قیمت ها را‬ ‫به گونه ای تعدیل کنیم که قدرت خرید شیرینی برای مردم کاهش نیابد و‬ ‫این در شرایطی بود که برخی از اعضا خواستار قیمت هایی باالتر از نرخ های‬ ‫فعلی بودند‪ .‬رئیس اتحادیه قنادان تهران ادامه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی در‬ ‫تعامل با سازمان حمایت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتیم قیمت ها را به گونه ای افزایش دهیم که فش��ار کمتری به مشتریان‬ ‫وارد شود اما با این وجود فروش نسبت به سال های قبل حداقل ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شرایط حصر اقتصادی و تحریم ها‬ ‫ک��ه مناطق ازاد می توانند تاثی��ر مثبتی در رفع موانع‬ ‫تحری��م بگذارند‪ ،‬ط��رح این موضوع ب��ه یکباره ضربه‬ ‫جانفرس��ایی به بدنه مناطق ازاد وارد می کند و ممکن‬ ‫اس��ت بس��یاری از فعاالن اقتصادی را بر ادامه فعالیت‬ ‫در این مناطق م��ردد کند و حضور افراد جدید را هم‬ ‫از بین ببرد‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن س��رمایه گذاران و کارافرینان کیش‬ ‫با اش��اره به اینکه این الیحه به هی��چ وجه مورد نظر‬ ‫مناط��ق ازاد کش��ور و فعاالن اقتص��ادی این مناطق‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نکته ظریفی که در این الیحه به‬ ‫ان اش��اره شده این اس��ت که در مناطق ازاد موضوع‬ ‫معافیت مالیاتی مناطق ازاد را داریم اما در این الیحه‬ ‫معافیت مالیاتی برداش��ته ش��ده و موضوع بخشودگی‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬در اینجا واژه بخش��ودگی به معنای ان‬ ‫است که از این پس دیگر معافیت مالیاتی نداریم و بنا‬ ‫به نظر دولت میزان درصد بخشودگی تغییر می کند‪.‬‬ ‫قریب در پایان گفت‪ :‬بیشتر فعاالن اقتصادی منطقه‬ ‫ازاد کی��ش با ای��ن موضوع موافق نیس��تند و همگی‬ ‫اعالم می کنند که با طرح این موضوع در صحن علنی‬ ‫مجلس مخالف هس��تیم و به زودی نظرهای خود را در‬ ‫رسانه های عمومی مطرح خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالف قانون‬ ‫دبیرکل خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه دریافت‬ ‫مالیات ارزش افزوده در مناطق ازاد خالف اصل قانون‬ ‫مالیات ارزش افزوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصوال هر فردی‬ ‫به میزان کاری که انجام می دهد و ایجاد ارزش افزوده‬ ‫دارد بای��د مالیات پرداخت کند چون از امکانات داخل‬ ‫کشور استفاده می کند‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند به‬ ‫گفت‪ :‬دولت می گوید من‬ ‫فضای کس��ب و کار برای ش��ما فراهم می کنم پس با‬ ‫ش��ما شریک هس��تم‪ .‬اورده من فضایی است که شما‬ ‫در ان کس��ب و کار می کنید و اورده شما هم سرمایه‬ ‫و نی��روی کار؛ بنابرای��ن بابت انج��ام کار باید مالیات‬ ‫پرداخت کنید‪ .‬این درحالی است که این مالیات برای‬ ‫فعالیتی است که داخل ایران انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مناط��ق ازاد را از لحاظ جغرافیایی‬ ‫داخل کش��ور و از لح��اظ مرزهای گمرک��ی خارج از‬ ‫کش��ور می دانیم‪ .‬میان ای��ن دو فرق اس��ت؛ بنابراین‬ ‫مناطق ازاد خارج از مرزهای گمرکی اس��ت و مالیاتی‬ ‫نباید پرداخت کند‪.‬‬ ‫دبیرکل خان��ه اقتصاد ایران گفت‪ :‬فلس��فه مناطق‬ ‫ازاد درجهان این اس��ت که مکانی ساخته شود که از‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬همچنین در طول این مدت تعداد‬ ‫زیادی از قنادی های تهران بس��ته ش��ده اند و این در حالی است که تعداد‬ ‫افرادی که از صنف ما می روند بیش��تر از تعدادی ورودی های صنف شده و‬ ‫این یعنی صنف قنادی ها در حال کوچک تر ش��دن است‪ .‬بهره مند با انتقاد‬ ‫از بی توجهی به حریم صنفی در قوانین فعلی گفت‪ :‬متاسفانه رعایت نشدن‬ ‫حریم صنفی خس��ارت های جبران ناپذیری به صنف ما وارد کرده و با توجه‬ ‫به اینکه قانون به صراحت اعالم کرده که حریم صنفی مطرح نیس��ت‪ ،‬گاه‬ ‫در یک خیابان مش��اهده می کنیم که چندین قنادی در کنار هم مش��غول‬ ‫فعالیت هس��تند و همین امر باعث شده این واحدها با مشکالت گوناگونی‬ ‫برای تامین هزینه های خود روبه رو شوند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در صورت رعایت‬ ‫حریم صنفی‪ ،‬تهران حدود ‪ ۱۰۰۰‬قنادی نیاز دارد و به طور تقریبی ‪۲۰۰۰‬‬ ‫قنادی‪ ،‬اضافه بر نیاز در تهران مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مالیات معاف باش��د و در مقابل هیچ گونه یارانه ای هم‬ ‫ش��امل حال شان نمی شود یعنی نرخ بنزین و برق نرخ‬ ‫بین المللی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته دانش��مند‪ ،‬معافی��ت مالیاتی و بس��یاری‬ ‫تفاوت ها نس��بت به س��رزمین مادر به این دلیل است‬ ‫ک��ه تولی��دات و فعالیت اقتص��ادی در ای��ن مناطق‬ ‫رقابت پذی��ر باش��د‪ .‬ح��ال اینکه در پاس��خ برخی که‬ ‫می گویند سال هاس��ت این معافیت انجام شده و حاال‬ ‫باید حذف شود‪ ،‬باید گفت این دلیل منطقی نیست و‬ ‫هیچ ارتباطی به عملکرد انها ندارد کمااینکه ‪۱۰۰‬سال‬ ‫از ان گذشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دوبی به عنوان منطقه ازاد فعالیت می کند‬ ‫و اگ��ر می خواهیم کاال و خدمات خودمان را در رقابت‬ ‫با دوبی قرار دهی��م باید فضا را نیز مانند دوبی کنیم‪.‬‬ ‫ام��ا ما در مناطق ازاد ایران بنزی��ن و برق و‪ ...‬با یارانه‬ ‫می دهیم و بعد می گوییم مالیات بگیریم‪ .‬در حالی که‬ ‫این درس��ت نیس��ت و باید هیچ گونه یارانه ای ندهیم؛‬ ‫بنابراین اگر می خواهیم فضای رقابتی اقتصادی ایجاد‬ ‫کنیم باید به این م��وارد توجه کنیم نه اینکه تمایزها‬ ‫را از بین ببریم‪.‬‬ ‫ناصر اخوندی‬ ‫‹ ‹قاچاق کاال در سایه معافیت مالیاتی‬ ‫سیداحس��ان حس��ینی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در‬ ‫یادداش��تی اظه��ار کرد‪ :‬وس��عت زیاد مناط��ق ازاد و‬ ‫استقرار نیافتن گمرکات در حد فاصل سرزمین اصلی‬ ‫و مناطق ازاد باعث شده حجم واردات و قاچاق از این‬ ‫مناطق افزایش یابد؛ در نتیجه ضرورت دریافت مالیات‬ ‫ارزش افزوده برای شفاف س��ازی جری��ان کاال بیش از‬ ‫پیش اهمیت می یاب��د‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر میزان‬ ‫ص��ادرات کاال از مناطق ازاد ایران حدود ‪ ۰.۵‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال بوده در حالی که می��زان واردات از این‬ ‫مناطق به ‪ ۲‬میلیارد دالر در س��ال می رسد‪ .‬براوردها‬ ‫از حج��م قاچاق کاال نیز س��االنه حدود ‪۲‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ .‬حسینی تصریح کرد‪ :‬با توجه به انچه گفته شد‬ ‫کارکرد مناطق ازاد در ایران از صادرات کاال به واردات‬ ‫انها تغییر کرده که این موضوع به دلیل نظارت نداشتن‬ ‫بر جریان کاالها و خدمات است‪ .‬در این راستا‪ ،‬دریافت‬ ‫مالیات ارزش افزوده می تواند کمک بزرگی به شفافیت‬ ‫زنجی��ره تولید کاالها و خدمات کرده و رصد اطالعات‬ ‫موج��ود در این ح��وزه را امکان پذیر کن��د‪ .‬در نتیجه‬ ‫معافی��ت مالی��ات ارزش افزوده در مناط��ق ازاد باعث‬ ‫تشدید حجم واردات و قاچاق به کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در مجموع معافیت مالیات ارزش افزوده‬ ‫در مناط��ق ازاد نه تنها به تولید کمک نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫هزینه ه��ای تولیدکنن��ده را نیز افزای��ش می دهد‪ .‬از‬ ‫دیگر نتایج این معافیت ها‪ ،‬تبعیض مالیاتی نس��بت به‬ ‫مصرف کنندگان س��ایر مناطق کشور است‪ .‬همچنین‬ ‫شناسایی نشدن جریان کاال و افزایش میزان واردات و‬ ‫قاچاق در مناطق ازاد و کس��ری بودجه دولت از دیگر‬ ‫پیامدهای منفی معافیت ای��ن مالیات در مناطق ازاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫محسن قریب‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫رضا مسرور‬ ‫رونق تولید الزمه حمایت از صادرات غیرنفتی‬ ‫رایزن بازرگانی پیش��ین جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در عمان گفت‪ :‬برای رونق بخش��ی به تولید کشور‪،‬‬ ‫حمای��ت از توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬عباس عبدالخانی با تاکید بر لزوم برداش��تن‬ ‫گام های اجرایی در تحقق رونق تولید به عنوان شعار‬ ‫امسال اظهار کرد‪ :‬تقویت و تحکیم زیرساخت های‬ ‫تج��اری‪ ،‬تسهیل س��ازی تج��ارت خارج��ی به ویژه‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬تش��ویق حضور بنگاه ها و‬ ‫موسس��ه های تجاری در کشورهای هدف‪ ،‬حمایت‬ ‫از پاویون ه��ای ملی در نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫تخصصی و همچنین پشتیبانی از رایزنان بازرگانی‬ ‫در کش��ورهای ه��دف صادرات��ی و بازارهای دیگر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬بر بهبود چرخه تولید داخلی کشور تاثیر‬ ‫قابل توجهی خواهد داشت‪ .‬رایزن بازرگانی پیشین‬ ‫کشورمان در لبنان اضافه کرد‪ :‬محصوالت بسیاری‬ ‫در کش��ور با کیفیت و بسته بندی مناسب و رقابتی‬ ‫تولید می شود که نیازمند حمایت همه جانبه دولت‬ ‫از صادرات هس��تند تا با راهکارهای تخصصی و به‬ ‫بهترین ش��کل در بازارهای ه��دف نفوذ پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬یک��ی از مهم تری��ن راهکارهای‬ ‫حضور در بازارهای هدف‪ ،‬ثبت شرکت و اقدام هایی‬ ‫مانند مونتاژ کاال و صادرات مجدد است‪.‬‬ ‫چرخه مال��ی معیوب بین جامعه پیمانکاری‪ ،‬دولت‬ ‫و بانک ه��ا زمین��ه بروز مش��کالت بس��یاری را برای‬ ‫ش��رکت ها فراهم کرده اس��ت‪ .‬بانک ها در این شرایط‬ ‫مطالبات خ��ود را از جامعه پیمانکاری طلب می کنند‬ ‫که ای��ن جامعه خود از طلبکاران دولت اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫ت�لاش کرده برای به چرخ��ش در امدن بازار بدهی از‬ ‫انتش��ار اوراق کمک بگیرد اما برای کمک این اقدام به‬ ‫جامعه پیمانکاران‪ ،‬بای��د به دنبال اثرگذاری کامل ان‬ ‫بود‪ .‬این اوراق در شرایطی که ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد پایین تر‬ ‫از قیم��ت به فروش رود و با تاخیر چندس��اله پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬به طور واقعی زیان جامعه پیمانکاری را جبران‬ ‫نمی کن��د و پیمانکار فقط ب��ه ‪ 5‬تا ‪ 10‬درصد مطالبات‬ ‫خود می رسد‪.‬‬ ‫این وضعی��ت‪ ،‬ش��رکت های پیمانکار ایران��ی را از‬ ‫چرخه اقتصاد خارج می کند چراکه این ش��رکت ها در‬ ‫فش��ار بین بانک ها و دولت قرار می گیرند درحالی که‬ ‫بای��د هزینه های جاری خود مثل حق��وق کارگران را‬ ‫ه��م بپردازن��د‪ .‬زمانی که امکان دریاف��ت اعتبار برای‬ ‫ش��رکت های پیمانکاری فراهم نشود‪ ،‬انها نمی توانند‬ ‫ب��ه کار ادام��ه دهند‪ .‬اس��یب جدی حضور نداش��تن‬ ‫ش��رکت های پیمان��کار بخش خصوص��ی در بخش‬ ‫خدم��ات فنی مهندس��ی‪ ،‬کاهش میزان ص��ادرات‪،‬‬ ‫افزایش قیمت تمام شده طرح های عمرانی ملی برای‬ ‫دولت و در نهایت برای مردم است‪.‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا به تازگی برای افزایش فش��ار‬ ‫اقتص��ادی به م��ردم ایران بخش عمران کش��ور را هم‬ ‫تحری��م کرده اس��ت‪ .‬پیش از این بخ��ش خصوصی و‬ ‫ش��رکت های پیمانکاری در این بخ��ش برای فعالیت‬ ‫برون مرزی اذیت می شد‪ .‬امکان جابه جایی پول وجود‬ ‫نداش��ت و اس��تفاده از خطوط کش��تیرانی و راه های‬ ‫زمینی برای جابه جایی کاالی ایرانی و اس��تفاده از ان‬ ‫در پروژه های خارجی محدود است‪.‬‬ ‫هی��چ قدرت خارجی نمی تواند ت��وان فنی و دانش‬ ‫پیمان��کاران ایران��ی را از بین ببرد‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫الزم است دولت اهتمام بیشتری به خرج دهد تا فراهم‬ ‫کردن امکانات مالی‪ ،‬تدارکات و ماشین االتی که برای‬ ‫تهیه ان به خارج وابس��ته هس��تیم‪ ،‬مث��ل بلدوزرها و‬ ‫ماش��ین االت س��نگین‪ ،‬برای ش��رکت های پیمانکار‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫شانگهای میزبان محصوالت‬ ‫«های تک»‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ریاس��ت‬ ‫کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬در استانه سفر‬ ‫خود به چین به همراه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫که به دعوت ش��ی جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری چین‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬از نمای��ش محص��والت با فن��اوری باال و‬ ‫دانش بنیان ایرانی در پاویون ملی ایران در نمایشگاه‬ ‫واردات چی��ن خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬حمید زادبوم با اشاره‬ ‫ب��ه چین به عن��وان دومی��ن اقتصاد ب��زرگ جهان‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براس��اس سیاست های اخیر کشور چین‬ ‫مبنی بر توس��عه واردات‪ ،‬از مهم ترین ماموریت های‬ ‫نمایش��گاه واردات چین معرفی محصوالت خارجی‬ ‫به طور رسمی و ساختارمند است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه نقش پررنگ ایران در یک دهه گذش��ته در بازار‬ ‫چی��ن و افزایش ص��ادرات کاالهای ب��ا ارزش افزوده‬ ‫ایرانی به این کش��ور‪ ،‬با دو پاویون ملی و تجاری در‬ ‫دومین نمایش��گاه واردات چین حضور پیدا کردیم‪.‬‬ ‫زادبوم ادامه داد‪ :‬در پاویون تجاری کاالهای سنتی و‬ ‫در پاویون ملی ظرفیت های جدید ایران در تولیدات‬ ‫با فناوری باال و دانش بنیان معرفی می شوند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیدار ب��ا بازرگانان ایرانی مقیم ش��انگهای‪،‬‬ ‫مالقات با کمیس��یون بازرگانی شانگهای‪ ،‬مالقات با‬ ‫وزیر کش��اورزی بالروس‪ ،‬ش��رکت در ایین گشایش‬ ‫نمایش��گاه واردات چین‪ ،‬ش��رکت در ایین گشایش‬ ‫پاویون ملی ایران و بازدید از پاویون تجاری بخشی از‬ ‫برنامه های سفر ‪۳‬روزه وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫هیات همراه به چین خواهد بود‪.‬‬ ‫صدور دستور ترخیص‬ ‫خودروهای دپو شده‬ ‫دس��تور ترخیص ‪ ۱۰۴۸‬خودرو پروانه ش��ده مانده‬ ‫در گمرک صادر ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا با دس��تور وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معادن و تجارت ب��رای ترخیص خودروهای‬ ‫دارای پروانه دپوش��ده در گمرک‪ ،‬معاون فنی گمرک‬ ‫ایران اعالم ک��رد صاحبان این کااله��ا می تواند برای‬ ‫تحوی��ل خودروهای خود اقدام کنن��د‪ .‬این خودروها‬ ‫همان هایی هستند که در مدت تعیین شده نتوانستند‬ ‫مجوز ترخیص دریافت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹فعاالن اقتصادی را نباید مایوس کرد‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان تجاری صنعتی منطق��ه ازاد‬ ‫انزلی نی��ز دراین باره گفت‪ :‬معافیت ه��ای مالیاتی در‬ ‫مناطق ازاد حذف نمی ش��ود و نباید فعاالن اقتصادی‬ ‫را مای��وس کرد‪ .‬رضا مس��رور به ایرن��ا گفت‪ :‬موضوع‬ ‫حذف معافیت ه��ای مالیاتی‪ ،‬طرحی فاقد اس��تدالل‬ ‫منطقی اس��ت‪ .‬فلس��فه ایجاد مناط��ق ازاد بر مبنای‬ ‫جذب س��رمایه گذاری بوده و یکی از مشوق های اصلی‬ ‫در این راس��تا معافیت های مالیاتی است از این جهت‬ ‫قان��ون مناطق ازاد در ایران مانن��د دیگر مناطق ازاد‬ ‫جهان بر معافیت های مالیاتی تاکید دارد‪ .‬مطرح شدن‬ ‫این گونه اظهارنظرها درباره حذف مالیات مناطق ازاد‬ ‫ج��ز مایوس کردن فعاالن اقتص��ادی و ایجاد رکود در‬ ‫فضای سرمایه گذاری‪ ،‬خروجی دیگری به همراه ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محمد امیرزاده‪ ،‬صادرکننده نمونه‬ ‫خدمات فنی مهندسی کشور‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به گفته اخوندی‪ ،‬مناطق ازاد خودگردان هس��تند‪،‬‬ ‫هیچ بودج��ه ای از دولت دریافت نمی کنند و با همین‬ ‫فعالیت ها بحث ایج��اد ابادانی‪ ،‬زیرس��اخت ها‪ ،‬رونق‪،‬‬ ‫تولید و ایجاد اشتغال را انجام می دهند‪.‬‬ ‫اخوندی با بیان اینکه حذف مشوق ها باعث نابودی‬ ‫مناطق ازاد می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به شرایطی حاکم‬ ‫در کشور با شیب تندی شاهد خروج سرمایه گذاری از‬ ‫مناطق ازاد خواهیم بود بدین معنا که عالوه بر توقف‬ ‫سرمایه گذاری جدید سرمایه گذارانی هم که اکنون در‬ ‫ای��ن مناطق حضور دارند س��رمایه های خود را از این‬ ‫مناطق خ��ارج می کنند و دیگر مناط��ق ازاد معنی و‬ ‫مفهومی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی منطقه ازاد کیش خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برداشته شدن این معافیت ها بسیاری از شغل ها را در‬ ‫این مناطق دچار خطر می کند چراکه دیگر نمی توانند‬ ‫به فعالیت های تجاری و عادی خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫پیمانکاری‬ ‫دشوار‬ ‫ازادی محصور‬ ‫برخ��ی می گویند وقت ان رس��یده «مناطق خیلی‬ ‫ازاد» کشور را که سال هاست از معافیت های گوناگون‬ ‫مالیاتی بهره مند هس��تند از این مزی��ت جدا کنیم و‬ ‫راهی برای توس��عه انها بیابیم‪ .‬برخی دیگر اما منتقد‬ ‫چنین رویکردی هستند و می گویند نباید این فرصت‬ ‫را از انها گرفت چراکه با چنین اقدامی سرمایه گذاری‬ ‫در این مناطق با چالش روبه ر و می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫به نظر می رس��د به جای حذف معافی��ت مالیاتی باید‬ ‫خط مشی مناطق ازاد کشور را مانند مناطق مشابه در‬ ‫کشورهای دیگر بی هیچ یارانه بخشی حمایتی در نظر‬ ‫گرفت تا به طور مستقل عمل کنند نه اینکه در حرف‬ ‫ازاد باشند اما در عمل محصور‪.‬‬ ‫چن��دی پیش الی��اس حضرتی‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اس�لامی از بررسی احتمال‬ ‫معافیت مناط��ق ازاد از مالیات ارزش افزوده خبر داده‬ ‫و گفته بود‪ :‬در نشس��تی م��واد ارجاعی الیحه مالیات‬ ‫ارزش افزوده از صحن علنی مورد بحث و بررس��ی قرار‬ ‫گرفت که یکی از مواد ارجاعی به کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس‪ ،‬ماده ‪ ۹‬این الیحه درباره معافیت های مالیاتی‬ ‫بود که در این باره برخی از اعضای کمیسیون معتقدند‬ ‫باید از بخش های گوناگون ذکر شده در الیحه از جمله‬ ‫مناطق ازاد حمایت شود و این بخش ها شامل معافیت‬ ‫مالیاتی ش��وند ام��ا تعداد دیگر از اعضای کمیس��یون‬ ‫معتقدند تمام معافیت های مالی��ات ارزش افزوده باید‬ ‫لغو شود تا درامدهای مالیاتی کشور افزایش یابد‪ ،‬حال‬ ‫اگر دولت به دنبال حمایت از بخش��ی اس��ت می تواند‬ ‫به طور مستقیم از ان بخش حمایت مالی کند تا انکه‬ ‫در قالب حمایت‪ ،‬بخش یا بخش هایی از مالیات معاف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫درحال��ی برخی بر این باورند یکی از دالیل فرارهای‬ ‫مالیاتی در کش��ور‪ ،‬موضوع معافی��ت مالیاتی مناطق‬ ‫ازاد است‪ ،‬معاون اقتصادی سازمان منطقه ازاد کیش‬ ‫دی��روز در اظهارنظ��ری اعالم کرد که بای��د ابزارهای‬ ‫کنترلی داشته باشیم و بر مسائل منطقه نظارت کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به دلیل فعالیت س��امانه مالیاتی جامع در‬ ‫مناطق ازاد بحث ف��رار مالیاتی در این مناطق صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ناص��ر اخون��دی معتقد اس��ت یک��ی از تفاوت های‬ ‫مناطق ازاد و س��رزمین اصل��ی معافیت های مالیاتی‬ ‫اس��ت و ح��ذف مش��وق های مالیات��ی باع��ث خروج‬ ‫س��رمایه گذاران از این مناطق و ناب��ودی مناطق ازاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی به پیامدهای حذف مالیات ارزش افزوده‬ ‫مناط��ق ازاد و معافیت های مالیات��ی برای افرادی که‬ ‫اقدام به س��رمایه گذاری در این مناطق کرده اند اشاره‬ ‫و بی��ان کرد‪ :‬هزینه ه��ای س��رمایه گذاری در مناطق‬ ‫ازاد به مراتب باالتر از س��رزمین اصلی اس��ت و یکی‬ ‫از انگیزه های س��رمایه گذاران داخلی و خارجی همین‬ ‫معافیت های مالیاتی اس��ت که به جای سرمایه گذاری‬ ‫در س��رزمین اصلی اق��دام به س��رمایه گذاری در این‬ ‫مناطق می کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۳۸۴‬هزار تن کاال در بندر‬ ‫دیر تخلیه و بارگیری شد‬ ‫رئیس اداره بنادر و دریانوردی بندر دیر اس��تان‬ ‫بوش��هر گفت‪ :‬در ‪ ۷‬ماه نخست امسال ‪ ۳۸۴‬هزارتن‬ ‫کاال در این بندر تخلیه و بارگیری ش��ده که نسبت‬ ‫به مدت مشابه س��ال گذشته بارگیری ‪ ۵۳‬و تخلیه‬ ‫‪ ۱۲۳‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬فرهاد کاظمی‬ ‫در گفت وگ��و با ایرنا اف��زود‪ :‬تره ب��ار‪ ،‬موادمعدنی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و لبنیاتی عمده کاالهایی اس��ت که از‬ ‫بندر دیر به مقصد کشورهای قطر و کویت بارگیری‬ ‫و صادر شده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬با تالش کارکنان‬ ‫این اداره صادرات س��رعت بیش��تری گرفته و این‬ ‫بن��در در این زمینه پیش��رو اس��ت‪ .‬کاظمی درباره‬ ‫طرح توسعه بندر دیر گفت‪ :‬امسال برای سهولت در‬ ‫امر تخلیه و بارگیری ‪ ۲۰۰‬متر توسعه اسکله به طور‬ ‫رمپ با اس��تاندارد روز انجام و س��اختمان باسکول‬ ‫تکمیل ش��ده که گمرک می توان��د پس از انتقال به‬ ‫س��اختمان جدید از ان اس��تفاده کند‪ .‬رئیس اداره‬ ‫بن��ادر و دریانوردی بندر دیر ادامه داد‪ :‬برای کاهش‬ ‫ترافیک ش��ناورها‪ ،‬اسکله روستای الی شمالی در ‪۵‬‬ ‫کیلومتری غرب دیر با ظرفیت ‪۸۰‬شناورتجاری در‬ ‫نظر گرفته شده اس��ت که شناورها می توانند پس از‬ ‫تخلیه به ان مکان منتقل ش��وند و ایستگاه سوخت‬ ‫ب��رای انه��ا در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تس��طیح محوطه کانتینری برای رونق و تش��ویق‬ ‫امر ص��ادرات در اولوی��ت کار این اداره ق��رار دارد‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۲۰‬کش��تی مش��غول صادرات هستند و‬ ‫شناورهای چوبی هم به این امر تشویق می شوند‪.‬‬ ‫‪ ۹۴۰‬نانوایی متخلف‬ ‫به تعزیرات معرفی شدند‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬از ابت��دای مهر ‪ ۹۴۰‬واح��د نانوایی‬ ‫متخل��ف با بیش از ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۳۶۲‬میلیون ریال‬ ‫تخلف روی وزن و نرخ نان شناس��ایی و به تعزیرات‬ ‫حکومت��ی معرفی ش��دند‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬یداهلل‬ ‫صادقی اظهارکرد‪ :‬از ابتدای مهر امس��ال نرخ جدید‬ ‫نان در تهران و شهرس��تان ها از س��وی استانداری‬ ‫تهران ابالغ ش��د و بر همین اساس همه نانوایی های‬ ‫اس��تان بازرسی ش��ده یا به مرور می شوند‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران با‬ ‫بیان اینکه از ابتدای مهر امسال ‪ ۶۰‬درصد واحدهای‬ ‫صنفی نانوایی اس��تان مورد بازرسی قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای مه��ر ‪ ۹۴۰‬واحد نانوایی متخلف با‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۶۲‬میلیون ریال تخلف روی‬ ‫وزن و نرخ نان شناس��ایی و ب��ه تعزیرات حکومتی‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬وی با بیان اینکه بی��ش از ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحد خبازی در اس��تان تهران فعال است که‬ ‫از این تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬واحد مورد بازرس��ی قرار‬ ‫گرفته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیشترین تخلف مشاهده شده‬ ‫در نانوایی ها گران فروشی و کم فروشی در وزن چانه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬صادقی تصریح کرد‪ :‬نظارت و بازرسی‬ ‫بر واحدهای صنفی به ویژه نانوایی ها تا دستیابی به‬ ‫نرخ و وزن چانه ه��ای ابالغی ادامه دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫شهرندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی‬ ‫ش��امل گرانفروشی‪ ،‬کم فروشی‪ ،‬تقلب و‪ ...‬مراتب را‬ ‫از طریق س��امانه ‪ ۱۲۴‬به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تهران گزارش دهند‪.‬‬ ‫تمایل واردکنندگان به‬ ‫خرید ارز از صادرکنندگان‬ ‫بررس��ی های اماری در سامانه نیما حکایت از ان‬ ‫دارد ک��ه اکنون حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر مازاد ارزی در‬ ‫س��امانه نیما وجود دارد که در واقع‪ ،‬س��رریز ارزی‬ ‫است که صادرکنندگان به این سامانه فروخته اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬اخرین امارهای ثبت ش��ده در‬ ‫س��امانه نیما حکایت از ان دارد که از اول فروردین‬ ‫امس��ال تا دوش��نبه ‪ ۱۳‬ابان ‪ ،۹۸‬مجموع معامالت‬ ‫ف��روش ارز صادراتی در س��امانه نیم��ا ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۶۸‬میلی��ون ی��ورو بوده ک��ه در مقابل‪ ،‬مجموع‬ ‫معامالت خرید ارز بابت واردات نیز ‪ ۸‬میلیارد و ‪۳۴۶‬‬ ‫میلیون یورو بوده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬بررسی های‬ ‫اماری در س��امانه نیما حکایت از ان دارد که اکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬میلیارد دالر مازاد ارزی در س��امانه نیما‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در واقع‪ ،‬س��رریز ارزی اس��ت که‬ ‫صادرکنن��دگان به این س��امانه فروخته اند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس ان گونه ک��ه مقامات مس��ئول می گویند‪،‬‬ ‫ارز صادراتی به خوبی توانس��ته در ماه های گذشته‬ ‫نیازهای وارداتی کش��ور را تامی��ن کند و اکنون به‬ ‫غیر از ارزی که از س��وی دولت به کاالهای اساس��ی‬ ‫ب��رای واردات اختصاص می یاب��د‪ ،‬مابقی نیازهای‬ ‫ارزی کش��ور از مح��ل ص��ادرات تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫محم��د الهوتی‪ ،‬عضو کارگروه ارزی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران درباره میزان ارزی‬ ‫که در س��امانه نیما وارد شده گفت‪ :‬صادرکنندگان‬ ‫براساس امارهای رسمی‪ ،‬افزون بر ‪ 10‬میلیارد یورو‬ ‫ارز تحویل س��امانه نیما داده اند که بر این اس��اس‪،‬‬ ‫به دلیل نزدیک��ی نرخ ارز بازار ازاد با س��امانه نیما‪،‬‬ ‫بسیاری از واردکنندگان ترجیح می دهند ارز خود‬ ‫را مستقیم از صادرکنندگان خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰۰۰‬کارت بازرگانی اجاره ای باطل شده است‬ ‫فرار مالیاتی ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومانی کارت های بازرگانی اجاره ای‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه افزون بر ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان براورد‬ ‫فرار مالیاتی کارت های بازرگانی اجاره ای اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این کار باعث ش��ده به کش��ور نیز اس��یب وارد شود و‬ ‫واردات بی حس��اب و کتاب و ب��دون نظارت را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس به نقل از روابط عمومی پایش‪ ،‬در‬ ‫این برنامه موضوع «نقش کارت های بازرگانی اجاره ای‬ ‫در قاچاق کاال»‪ ،‬بررسی شد‪ .‬علی اکبر کریمی‪ ،‬نماینده‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عدم قرائت تحقیق‬ ‫و تفحص درباره قاچاق در صحن مجلس امری نادرست‬ ‫بود و قابل دفاع نیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به علت اینکه برخی‬ ‫نهاد ه��ا به اطالعات گزارش انتقاد داش��تند‪ ،‬قرار ش��د‬ ‫هی��ات تحقیق و تفحص گ��زارش را تدقیق و به هیات‬ ‫رئیسه ارائه کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قاچاق پدیده تلخی در کش��ور اس��ت که‬ ‫به نظر می رس��د عزم��ی برای جلوگیری از ان نیس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس براورده��ا بیش از ‪ ۲۵‬میلیارد دالر در س��ال‬ ‫حجم قاچاق بوده اس��ت‪ .‬نخس��تین منشا اصلی قاچاق‬ ‫سیاست های دولت است‪ .‬منشا دوم نیز سودجویی های‬ ‫انجام شده در این مسیر است‪.‬‬ ‫کریمی با بی��ان اینکه بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد قاچاق از‬ ‫مبادی رس��می کشور انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬راهکار های‬ ‫طراح��ی ش��ده ب��رای واردات باعث قاچاق کاالس��ت‪.‬‬ ‫سیاس��ت های دولت زمینه اصل��ی فراهم کردن قاچاق‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ادام��ه داد‪ :‬در بجث قاچاق کاال‬ ‫به اتاق بازرگانی نیز انتقادهایی وارد اس��ت زیرا مرجع‬ ‫ص��دور کارت بازرگانی اتاق ب��وده و تایید ان با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬مشکلی که وجود دارد‬ ‫پاس کاری این دو نهاد درباره کارت های بازرگانی است‪.‬‬ ‫کارت ه��ای بازرگانی اجاره ای و یکبارمصرف نتیجه این‬ ‫ناهماهنگی شده است‪ .‬در گذشته همین مشکل باعث‬ ‫شده به افرادی غیربازرگان‪ ،‬کارت گرفته شده و از انها‬ ‫سوءاستفاده شود‪.‬‬ ‫کریمی با تاکید بر اینک��ه افزون بر ‪ ۱۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان براورد فرار مالیاتی کارت های بازرگانی اجاره ای‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬این کار باعث شده به کشور نیز اسیب وارد‬ ‫ش��ود و واردات بی حس��اب و کتاب و ب��دون نظارت را‬ ‫به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫این نماین��ده مجلس بیان کرد‪ :‬براس��اس اظهارنظر‬ ‫دول��ت میزان قاچاق کاهش پی��دا کرده اما این کاهش‬ ‫به دلیل افزایش نرخ ارز اس��ت ک��ه دیگر قاچاق صرفه‬ ‫اقتص��ادی ن��دارد‪ .‬درحال حاضر با توجه ب��ه نرخ ارز ما‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ورود ذرت الوده به کشور را تکذیب کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود ذرت الوده به کشور‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران این موضوع را تکذیب کرد‪ .‬براس��اس اعالم این س��ازمان به ایسنا‪ ،‬تمام محموله‬ ‫ذرت ‪ ۳۵۰‬ه��زار تنی وارد ش��ده به کش��ور‪ ،‬از نظر کیفی مش��کلی نداش��ته و حائز‬ ‫استانداردهای الزم بوده است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ح��دود ‪ ۱۲۰‬ه��زار ت��ن ذرت وارد بندر امام (ره) ش��د ک��ه با انجام‬ ‫ازمایش های گوناگون از س��وی سازمان ملی استاندارد‪ ،‬وجود سم افالتوکسین باال در‬ ‫این محموله اثبات شده و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد‪.‬‬ ‫‪ 12‬مرداد امسال نیز رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که رئیس جمهوری‬ ‫مرج��ع ص��دور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی ب��وده و تایید ان با وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��ت‪ .‬در این میان مش��کلی که وج��ود دارد‬ ‫پ��اس کاری ای��ن دو نهاد درب��اره کارت ه��ای بازرگانی اس��ت‪ .‬کارت های‬ ‫بازرگانی اجاره ای و یکبارمصرف نتیجه این ناهماهنگی است‬ ‫قاچ��اق معکوس داریم؛ یعنی کااله��ا به طور قاچاق به‬ ‫خارج از مرز ها صادر می ش��ود که این مسئله نیز ناشی‬ ‫از سیاس��ت گذاری غل��ط دولت اس��ت‪ .‬کریمی گفت‪:‬‬ ‫زمانی اعالم ش��د افرادی که تا سقف یک میلیون دالر‬ ‫صادرات دارند از پیمان س��پاری ارزی معاف هس��تند‪.‬‬ ‫همی��ن افراد با دریاف��ت کارت بازرگانی به صادرکننده‬ ‫تبدی��ل ش��دند‪ .‬ام��ا ای��ن اف��راد هیچ گونه بازگش��ت‬ ‫ارزی نداش��ته اند که باعث متضرر ش��دن کش��ور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود‪ :‬دولت‬ ‫بابت تصمیمات اش��تباهی که می گیرد هیچ هزینه ای‬ ‫پرداخت نمی کند اما بخش خصوصی این گونه نیس��ت‪.‬‬ ‫به همین خاطر وضعیت اقتصادی کش��ور وخیم ش��ده‬ ‫است‪ .‬سیاس��ت های دولت می تواند منشا اصلی قاچاق‬ ‫باش��د‪ .‬به عن��وان مثل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی منش��ا رانت و‬ ‫فس��اد اس��ت که این تصمیم نظر رئیس جمهوری بوده‬ ‫‹ ‹ف�رار مالیات�ی از س�وی اعض�ای ات�اق‬ ‫بازرگانی اندک است‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬حس��ین س�لاح ورزی‪ ،‬نای��ب‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی در برنام��ه پای��ش گف��ت‪:‬‬ ‫کارت بازرگان��ی مج��وزی ب��رای مبادرت ص��ادرات و‬ ‫واردات کاالس��ت ک��ه به طور مش��ترک ازس��وی اتاق‬ ‫بازرگان��ی و وزارت صنع��ت ‪ ،‬مع��دن و تج��ارت صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کس��انی که با این کارت اقدام ب��ه واردات می کنند؛‬ ‫یعنی از مبادی رس��می ای��ن کار را انج��ام می دهند‪،‬‬ ‫ورود ذرت الوده به کشور صحت ندارد‬ ‫دستور توقف واردات ذرت های الوده به کشور و برخورد قضایی با متخلفان را صادر و‬ ‫تکلیف کرده اگر این محموله مرجوع نشود‪ ،‬باید امحا شود‪.‬‬ ‫با این وجود دو روز پیش امیر خجس��ته‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی در یک برنامه تلویزیونی گفت در مجموع ‪ ۵۰۰‬هزار تن ذرت در استان‬ ‫خوزستان وجود داشته که از این مقدار‪ ۳۵۰ ،‬هزار تن که استاندارد ان از سوی وزارت‬ ‫بهداش��ت و سازمان ملی استاندارد تایید شده به کشور وارد شده‪ ،‬اما ‪ ۱۴۰‬هزار تن از‬ ‫این محموله براس��اس ازمایش های انجام ش��ده الوده به سم افالتوکسین هستند که‬ ‫هنوز در انبار نگهداری می شود‪.‬‬ ‫البته این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرده بود که این پرونده در دس��ت اقدام‬ ‫چابکی عملیاتی در جنگ تحریمی‬ ‫در حاش��یه معارفه مدیرکل دفاتر ادغام ش��ده‬ ‫خدم��ات اطالعات تج��اری و برنامه ری��زی امار‬ ‫و پژوهش های تجاری س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫از رویکردی جدید برای چابک س��ازی و متناسب‬ ‫کردن س��اختار سازمان در ش��رایط کنونی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬حمی��د زادب��وم در ایی��ن معارفه عباس‬ ‫خالقی تب��ار‪ ،‬مدی��ر کل جدید دفاتر ادغام ش��دۀ‬ ‫خدم��ات اطالعات تج��اری و برنامه ری��زی امار‬ ‫و پژوهش ه��ای تج��اری‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫جنگ تحریمی بی سابقه بر ملتی مقاوم که جنگ‬ ‫تحمیلی را پشت سر گذاشته است‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫متناسب با این فشارها‪ ،‬تغییراتی را برای مقابله با‬ ‫دشمن انجام داد‪.‬‬ ‫هوشیاری کارشناس��ان سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران در ای��ن برهه حس��اس از مقاومت ملی بر‬ ‫این امر صحه گذاش��ته که این س��ازمان به عنوان‬ ‫اصلی ترین متولی تجارت خارجی که نوک پیکان‬ ‫تحریم ها به س��وی اوس��ت‪ ،‬باید با چابک سازی و‬ ‫ایجاد تغییرات دشمنان را ناکام و به توسعه ملی‬ ‫کشور بیش از پیش یاری رسانند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در رویک��رد جدی��د ب��ا توج��ه به‬ ‫تجربه های سالیان سال در سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران فرصتی فراهم امده تا با توجه به اقتضائات‬ ‫زمان و مزیت های سازمان توسعه تجارت ایران به‬ ‫شکلی ویژه‪ ،‬حوزه تجارت خارجی کشور بازنگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریمی در پایان گفت‪ :‬بیش��ترین حج��م قاچاق در‬ ‫کش��ور را قاچاق سوخت تش��کیل می دهد‪ .‬این شرایط‬ ‫زمانی که وجود دارد باعث خروج س��وخت از مرزهای‬ ‫کش��ور می ش��ود‪ .‬به گونه ای که قاچاقچیان به نام حالل‬ ‫گازوئیل از مرز خارج می کنند‪.‬‬ ‫ش��ده و پویات��ر و کارامدت��ر از قبل طی مس��یر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫زادبوم در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬توجه‬ ‫به نیروی انس��انی را از اولویت های مدیریتی خود‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬با تقس��یم کار و ن��گاه به اصل‬ ‫بهره وری‪ ،‬باید رابطه منطقی و پایداری بین کاال و‬ ‫بازار به عنوان دو مفهوم اساسی در تجارت خارجی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ریاس��ت‬ ‫کل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران‪ ،‬از رایزنان‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬دبیرخان��ه ش��ورای عالی ص��ادرات و‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی به عنوان بخش های مهم‬ ‫س��ازمان یاد کرد که ب��ا ایجاد تغیی��رات جزئی‬ ‫در ساختار س��ازمان شاهد اثربخش��ی و کارایی‬ ‫مضاعف ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ب��ه این نکته هم اش��اره می کند که برخی‬ ‫بروکراس��ی های موجود در سامانه نیما و معطلی‬ ‫ک��ه واردکنندگان بابت دریافت ارز دارند‪ ،‬س��بب‬ ‫ش��ده روند کند پیش رود؛ بنابراین برای سرعت‬ ‫گرفت��ن کار‪ ،‬تمای��ل واردکنندگان ب��ه خرید ارز‬ ‫صادراتی اس��ت؛ ضمن اینکه نقل و انتقاالت هم‬ ‫راحت تر انجام می شود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬به هر حال همچنان س��امانه نیما‬ ‫محلی ب��رای تامین ارز مورد نیاز واردات کش��ور‬ ‫اس��ت و از این رو‪ ،‬بانک مرک��زی هم با توجه به‬ ‫اولویت هایی که از س��وی نهادهای مسئول اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زمینه را برای تخصی��ص ارز مورد نیاز‬ ‫واردکنندگان فراهم می اورد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه قاچ��اق از مب��ادی غیر رس��می انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس توافق انجام شده با سازمان امور‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬هر صادر کنن��ده هنگام ص��ادرات‪ ۴ ،‬درصد‬ ‫مالیات ب��ر عملکرد پرداخت می کن��د‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ف��رار مالیاتی از س��وی اعض��ای ات��اق بازرگانی اندک‬ ‫اس��ت‪ .‬این بدهی مالیاتی مربوط به س��ال های گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی ادامه داد‪ :‬دولت ش��رایطی برای‬ ‫دریاف��ت کارت بازرگان��ی در نظ��ر گرفته اس��ت‪ .‬اتاق‬ ‫بازرگانی به عنوان یک پیش��خوان عمل می کند‪ .‬اینکه‬ ‫پیش ت��ر برای اف��راد غیر کارت صادر ش��ده مربوط به‬ ‫اشکال قانونی بوده که درحال حاضر رفع شده است‪.‬‬ ‫سالح ورزی در پایان افزود‪ :‬درحال حاضر چیزی به نام‬ ‫کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد اما برخی از‬ ‫افراد کارت بازرگانی خ��ود را اجاره می دهند که کاری‬ ‫غیرقانونی به ش��مار می رود‪ .‬تاکنون نی��ز ‪ ۲‬هزار کارت‬ ‫بازرگانی اجاره ای باطل شده است‪.‬‬ ‫درباره اس��تفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای اتاق‬ ‫بازرگانی مسئول نیس��ت و باید نهادهایی دولتی اجازه‬ ‫همچین کاری را ندهند‪.‬‬ ‫متاسفانه باوجود اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی‬ ‫نیس��ت اما نهاد های دولت��ی و قضای��ی در این زمینه‬ ‫اقدامی انجام نداده اند‪.‬‬ ‫است و کار را پیگیری می کنیم‪ ،‬اگر اطالعات ما متقن شود به مردم اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی در فضای مجازی مطالبی منتشر شد که به مردم هشدار می داد‬ ‫از مص��رف محصوالتی که با ذرت تهیه می ش��ود خودداری کنن��د زیرا ذرت الوده به‬ ‫افالتوکسین وارد کشور شده اما سازمان ملی استاندارد اعالم کرد سالمت تمام ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تن ذرت وارد ش��ده به کشور از س��وی این سازمان تایید شده است و نگرانی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ذرت محصولی اس��ت که برای خوراک دام و خوراک انسان در محصوالتی همچون‬ ‫ذرت حجیم ش��ده مصرف می ش��ود و اگر ذرت الوده به مصرف دام ش��یری و پرواری‬ ‫برسد‪ ،‬شیر و گوشت دام نیز الوده به ان سموم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پیش بینی‬ ‫از وضعیت برگزاری نمایشگاه متالورژی تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه ها می توانند فرصت مناسبی برای توسعه‪،‬‬ ‫ترویج و پیش��رفت متالورژی باشند‪ ،‬چراکه هر صنعتی‬ ‫ک��ه بخواهد در مع��دن و صنایع معدن��ی فعالیت کند‬ ‫راهش به متالورژی می افتد‪ .‬رویداد بین المللی متالورژی‬ ‫(ایران متافو) ازجمله مهم ترین نمایشگاه هایی است که‬ ‫اکنون به عنوان یک برند ملی مطرح اس��ت و هر س��ال‬ ‫نمایندگانی از کشورهای جهان در ان حضور دارند‪.‬‬ ‫در این دوره نمایش��گاه تاکنون حضور ‪ ۲۹۰‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی و ‪ ۴۷‬ش��رکت خارج��ی قطعی ش��ده و حدود‬ ‫‪ ۵۰‬مجموعه نی��ز به دلیل کمبود فض��ای برگزاری در‬ ‫فهرست انتظار قرار دارند‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری‬ ‫این رویداد و اثربخش��ی ان ب��رای دیگر صنایع گزارش‬ ‫می دهد‪:‬‬ ‫‹ ‹پیوند صنایع نفتی محکم تر می شود‬ ‫الیاژی که برای س��اخت لوله های حمل نفت ساخته‬ ‫می شود‪ ،‬قطعاتی که برای اکتشاف و استحصال نفت به‬ ‫کار برد ه می ش��ود‪ ،‬سیمانی که برای حفاری ها استفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬همه و همه بخش��ی از ارتباطی است که بین‬ ‫صنعت نف��ت و متالورژی وج��ود دارد‪ .‬اگر ریخته گری‬ ‫ایران توس��عه یابد‪ ،‬اگر فناوری ساخت تجهیزات فلزی‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬اگر کیفیت فوالد باال برود‪ ،‬اطمینان خاطر‬ ‫مهندس��ان نفت را در بکارگیری کاالی ایرانی بیش��تر‬ ‫می کند و دلگرمی برای توس��عه صنایع معدنی و نفتی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫حضور نفتی ها در نمایشگاه متالورژی می تواند ارتباط‬ ‫بین صنعت نفت و متالورژی را بیش��تر کند‪ .‬در ارتباط‬ ‫دو س��ویه بی��ن بخش ه��ای گوناگون صنع��ت نیازها و‬ ‫توانمندی ه��ا با هم رو در رو می ش��وند و کاالیی جدید‬ ‫با کیفیت دلخواه تولید می شود‪ .‬معایب محصوالت رفع‬ ‫می شود و نتیجه ان کیفیت‪ ،‬توانمندی و توسعه است‪.‬‬ ‫در این زمینه حس��ن بهرام نی��ا‪ ،‬نماینده مردم نهاوند‬ ‫و عض��و کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫پای��ه اقتصاد ایران نفت اس��ت همچنان نف��ت یکی از‬ ‫بخش های اقتصاد ما است و باید در تقویت این صنعت‬ ‫مادر بکوشیم‪ .‬ارتقای س��طح کیفی تجهیزات می تواند‬ ‫در زمینه های اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬توزی��ع و صادرات‬ ‫تاثیر گذار باشد و پیشرفت در صنعت نفت در اشتغال و‬ ‫اقتصاد نیز تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫مع��دن‪ ،‬صنایع معدن��ی و متال��ورژی در تمامی صنایع‬ ‫تاثیر گذار هس��تند‪ .‬صنعت نفت نیز از این امر مس��تثنا‬ ‫نیس��ت‪ .‬هر گونه توس��عه و پیش��رفت در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی و متالورژی ب��ر صنعت نفت نیز تاثیر‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫بهرام نیا در پاسخ به این پرسش که ایا به نظر شما به‬ ‫عنوان عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاهی با موضوع متال��ورژی می تواند بر‬ ‫ارتقای صنعت نفت کش��ور تاثی��ر مثبت بگذارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاهی ب��ا موضوع متالورژی پیش��رفت‬ ‫را برای صنایع معدنی کش��ور به ارمغ��ان خواهد اورد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به اینک��ه صنعت نف��ت ما از صنع��ت فوالد‬ ‫گروه های شش گانه حاضر در متافو‬ ‫اه��ن و ف��والد (مواد اولی��ه و مواد معدنی‪ ،‬فوالد خ��ام و الیاژ های اهن‪ ،‬کارخانه های اه��ن و فوالد‪ ،‬تجهیزات و‬‫ماشین االت صنایع فوالد‪ ،‬انواع محصوالت فوالدی)‬ ‫ریخته گری‪ ،‬قالب سازی‪ ،‬اهنگری و ماشین کاری (انواع روش های ریخته گری‪ ،‬قالب سازی و انواع قالب ها‪ ،‬اهنگری‬‫و فورج‪ ،‬ماشین کاری و دریلینگ‪ ،‬ابکاری و پوشش دهی‪ ،‬جوشکاری و تجهیزات جوش‪ ،‬انواع روش های برشکاری)‬ ‫فلزات غیراهنی(الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬سرب‪ ،‬روی و انواع فلزات گرانبها شامل طال‪ ،‬نقره‪ ،‬پالتین و تیتانیوم‪ ،‬اکتشاف‬‫و استخراج فلزات غیراهنی‪ ،‬فراوری فلزات و تولید محصوالت فلزی غیراهنی)‬ ‫ معدن و صنایع معدنی (مواد معدنی فلزی و غیر فلزی‪ ،‬انواع زغال سنگ و کک‪ ،‬مشاوره و ژئوتکنیک‪ ،‬اکتشاف‪،‬‬‫حفاری و استخراج‪ ،‬انواع تجهیزات معدن‪ ،‬ماشین االت سنگین‪ ،‬کانه ارایی و فراوری‪ ،‬پیمانکاری معادن)‬ ‫کوره ها‪ ،‬نس��وزها و س��رامیک های صنعتی (انواع کوره های صنعتی‪ ،‬س��رامیک ها‪ ،‬نسوز های شکل دار و بی شکل‪،‬‬‫عایق ها و مواد الیافی‪ ،‬قطعات و تجهیزات نسوز)‬ ‫پروژه ه��ای صنع��ت و معدن (ان��واع پروژه های معدنی‪ ،‬صنایع ف��والد و فلزات غیراهن��ی‪ ،‬پروژه های نیروگاهی‪،‬‬‫پروژه های راهس��ازی و عمرانی‪ ،‬تکمیل پروژه و طرح های توس��عه ای‪ ،‬پروژه های پژوهشی صنعتی‪ ،‬سرمایه گذاری و‬ ‫تامین مالی پروژه‪ ،‬خدمات پیمانکاری‪ ،‬بیمه‪ ،‬مشاوره و‪)...‬‬ ‫پیشرفته تر است‪ ،‬حضور نفتی ها در نمایشگاه متالورژی‬ ‫باعث ارتقای صنایع معدنی نیز می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایع باید پویا باشند و متناسب با فناوری‬ ‫روز پی��ش بروند‪ .‬ازاین رو حضور در نمایش��گاه می تواند‬ ‫انگیزه بیشتری را برای صنعتگران و فعاالن معدنی ایجاد‬ ‫کند و مخترعان و نخبگان نیز از این نمایشگاه ایده های‬ ‫جدیدی برای تولید محصوالت جدید می گیرند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با توجه به اینکه صنعت یک زنجیره اس��ت‬ ‫و صنای��ع ما به هم پیوس��ته اند‪ ،‬می توانن��د روی هم اثر‬ ‫مثبت بگذارند‪ .‬به گونه ای که معدن می تواند در نمایشگاه‬ ‫صنعت نفت با موضوع هایی همچون ریخته گری شرکت‬ ‫کن��د و تاثیر گذار باش��د‪ .‬در نمایش��گاه متال��ورژی نیز‬ ‫صنعت نفت می تواند تاثیر گذار باشد‪ .‬باید گفت صنعت‬ ‫یک زنجیره به هم پیوس��ته اس��ت و ارتب��اط انها با هم‬ ‫در نمایش��گاهی همچون ایران متاف��و ‪ ۲۰۱۹‬می تواند‬ ‫محکم تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ها روزامد باشد‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس و نماینده مردم س��اوه نیز در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ران در صنعت فوالد در بین ‪ ۸‬کش��ور‬ ‫برجسته جهان قرار دارد و باید تولید را توسعه دهد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ها محل عرضه فناوری روز و توانمندی های‬ ‫صنعت��ی اس��ت‪ .‬در نمایش��گاه متال��ورژی ش��رکت ها‪،‬‬ ‫کارخانه ها و تولید کنندگان داخلی از اخرین دستاوردها‬ ‫و توانمندی ه��ای خ��ود در صنع��ت و صنای��ع معدنی‬ ‫رونمایی می کنند و محصوالت خود را به معرض نمایش‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید نمایشگاه ها روز به روز پیشرفت‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬پیشرفت باید در صنعت نمایشگاهی روزامد‬ ‫باش��د‪ .‬ام��روز در مع��دن و صنایع معدنی خوب اس��ت‬ ‫سوژه های نمایشگاه های معدنی و صنایع معدنی توسعه‬ ‫پی��دا کنند‪ .‬یعنی اگر تا کنون فقط محصوالت واحد های‬ ‫ش گذاش��ت ه می ش��د‪،‬‬ ‫تولی��دی در نمایش��گاه ها به نمای ‬ ‫امروز محصوالتی که ازس��وی شرکت های داخلی تولید‬ ‫نمی شود به نمایش گذاشته شود‪ .‬این به نمایش گذاشتن‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و تولیدکننده ه��ای بومی را از‬ ‫نیاز های ش��رکت های داخل��ی اگاه می کند و به گونه ای‬ ‫یک فراخوان برای تولید و تشویق به بومی سازی است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان اینکه‬ ‫نمایش��گاه متالورژی در این زمینه فعالیت هایی داشته ‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بای��د نمایش��گاه هایی همچون ای��ران متافو که‬ ‫ت می کن��د‪ ،‬در زمینه‬ ‫ب��ا یک عملک��رد جدی��د فعالی�� ‬ ‫رس��انه ای ک��ردن فعالیت ه��ای خ��ود نیز ق��دم بردارد‬ ‫ت��ا ش��رکت های دانش بنی��ان و تولیدکنن��د ه قطعات و‬ ‫تجهی��زات ایرانی بتوانند در توس��عه و تامین نیاز ها گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاویون ویژه در اختیار استارت اپ ها‬ ‫امسال صاحبان معادن و صنایع معدنی با موضوع های‬ ‫ف��والد‪ ،‬فل��زات غیراهن��ی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬قالب س��ازی‪،‬‬ ‫اهنگ��ری‪ ،‬مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬صنایع س��رامیک و‬ ‫نس��وز ها‪ ،‬ش��یرهای صنعتی در این نمایش��گاه حضور‬ ‫می یابن��د و اخری��ن دس��تاوردهای خ��ود را به معرض‬ ‫نمای��ش می گذارن��د‪ .‬برگزاری کارگاه ها و نشس��ت های‬ ‫تخصصی نیز ازجمله حاشیه های این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫عبدالکری��م جالل��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت نمانگ��ر‬ ‫و برگزارکنن��ده نمایش��گاه متاف��و ب��ه‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫ش��انزدهمین دوره این نمایشگاه با حضور ‪ ۲۳۵‬شرکت‬ ‫داخلی و ‪ ۴۰‬شرکت خارجی ‪ ۸‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬در سالن های‬ ‫‪ ۱۳ ،۱۰ ،۱۱ ،۱۲ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵‬و ‪ ۲۷‬در مح��ل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش ‪۴۰‬درصدی فضای اختصاص‬ ‫داده ش��ده به نمایشگاه نسبت به سال گذشته افزود‪ :‬در‬ ‫این دوره از برگزاری این رویداد با استقبال قابل توجهی‬ ‫از شرکت کنندگان روبه رو خواهیم بود‪ .‬این نکته را باید‬ ‫گف��ت که باوج��ود تحریم هایی که در ح��وزه فلزات در‬ ‫سال های گذشته داش��تیم خوشبختانه روند رو به رشد‬ ‫امیدبخشی را داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمانگر با اشاره به حضور شرکت های‬ ‫خارجی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های تجاری از کش��ورهای‬ ‫ثبت نام ‪ ۶۵۰‬شرکت برای حضور در نمایشگاه چاپ تهران‬ ‫‪ ۶۵۰‬ش��رکت داخلی و خارجی برای حضور‬ ‫تو شش��مین نمایشگاه بین المللی چاپ‬ ‫در بیس ‬ ‫و بسته بندی تهران ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫احمد ابوالحس��نی‪ ،‬مدیر اتحادیه لیتوگرافان‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا ایبن��ا عن��وان کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫همزمان با بیست و شش��مین تجرب��ه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی چ��اپ و بس��ته بندی‬ ‫ته��ران ‪ ۶۵۰‬ش��رکت داخل��ی و خارجی فعال‬ ‫در ح��وزه چ��اپ و نش��ر و بس��ته بندی برای‬ ‫حضور در این روی��داد ثبت نام و اعالم امادگی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال چاپخانه داران و فعاالن‬ ‫بخش های گوناگون این صنعت در داخل کشور‬ ‫برای حضور در این نمایش��گاه استقبال خوبی‬ ‫کرده اند و نس��بت به سال گذش��ته ‪۲۰‬درصد‬ ‫رشد داشته ایم‪.‬‬ ‫ابوالحس��نی ب��ا بیان اینکه اکن��ون با کمبود‬ ‫جا روبه رو هس��تیم‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکن��ون از میان‬ ‫ثبت نامی ه��ا توانس��ته ایم فق��ط ‪ ۶۰‬درص��د‬ ‫شرکت ها را در ‪ ۱۰‬س��الن و فضایی به وسعت‬ ‫‪ ۲۱‬هزارمترمربع جانمایی کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به تع��داد ثبت نامی ها‬ ‫‪۱۲‬ه��زار مترمرب��ع کمبود فضا داری��م که در‬ ‫این زمینه مش��غول رایزنی با مس��ئوالن محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران هستیم‬ ‫ت��ا بتوانیم س��الن های بیش��تری را در اختیار‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫مدی��ر اتحادیه لیتوگرافان با اش��اره به پایان‬ ‫زمان ثبت نام برای حضور در نمایشگاه‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در تالش��یم دو سالن دیگر برای نمایشگاه‬ ‫چاپ تهران بگیریم تا تمام ثبت نام کنندگان را‬ ‫در نمایشگاه جانمایی کنیم‪.‬‬ ‫بیست وششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و‬ ‫بسته بندی تهران ‪ ۸‬تا ‪ ۱۱‬اذر ‪ ۱۳۹۸‬در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان و ترکیه در این رویداد شرکت دارند‪.‬‬ ‫جاللی درباره برنامه های جانبی نمایش��گاه ایران متافو‬ ‫گف��ت‪ :‬در حاش��یه این روی��داد کارگاه های اموزش��ی‬ ‫و همایش��ی برگ��زار خواه��د ش��د و ب��ه ش��رکت های‬ ‫اس��تارت اپ دانش بنی��ان پاویون وی��ژه اختصاص داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در رویداد متافو ‪ ۲۰۱۹‬تمامی گروه های‬ ‫کاالیی از معدن تا محصول نهایی حضور دارند‪ .‬همچنین‬ ‫همه تش��کل هایی که در حوزه ه��ای گوناگون متالورژی‬ ‫هستند شامل ‪ ۲۰‬بخش ازجمله انجمن تولید کنندگان‬ ‫فوالد‪ ،‬انجمن سندیکای صنایع الومینیوم و ریخته گری‬ ‫با ما همکاری می کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬با توجه به وضعیت‬ ‫تحریم ها شرکت کنندگان خارجی کاهش پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمانگر و مدیر ش��انزدهمین دوره‬ ‫از نمایش��گاه بین المللی متالورژی (ایران متافو ‪)۲۰۱۹‬‬ ‫همچنی��ن اظه��ار کرد‪ :‬نمایش��گاه ایران متاف��و یکی از‬ ‫قدیمی تری��ن‪ ،‬بزرگ ترین و معتبر ترین نمایش��گاه هایی‬ ‫اس��ت که در حوزه فلزات در ایران برگزار می ش��ود‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه زنجیره کاملی از مع��دن تا تولید نهایی را در‬ ‫خود دارد‪ .‬در این زمین��ه یک هدف گذاری اصلی داریم‬ ‫مبنی بر اینکه در شرایط تحریم ها به سمت شرکت هایی‬ ‫که می توانند در بومی سازی و داخلی سازی کمک کنند‪،‬‬ ‫برویم و به توانمندی های داخلی‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫و استارت اپ ها توجه ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه راز برند ش��دن‬ ‫متالورژی در بی��ن صاحبان صنایع ف��والدی‪ ،‬معدنی و‬ ‫صنایع وابسته چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صادقانه بگویم حرفه ای‬ ‫کار کرده ایم‪ ،‬بس��یار اتفاق افتاده که در ش��رایط سخت‬ ‫قرار گرفته ایم‪ .‬نمایش��گاه برای م��ا فقط یک بیزینس و‬ ‫منبع درامد نیس��ت‪ ،‬گاهی پیش امده ب��رای برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه ضرر س��نگینی نیز متحمل شده ایم اما‬ ‫از کیفیت این نمایش��گاه کم نکرده ای��م‪ .‬همه چیز ها بر‬ ‫اس��اس اس��تاندارد هایی ک��ه تعریف کرده ای��م‪ ،‬اجرایی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫پیشکس��وت صنعت نمایش��گاهی افزود‪ :‬برای اجرای‬ ‫بهتر‪ ،‬نمایشگاه متالورژی خود را با نمایشگاه های معتبر‬ ‫نمایشگاه متالورژی جهان مقایسه کرده و سنجیده ایم و‬ ‫سعی کرده ایم از کیفیت نمایشگاه کم نکنیم و خودمان‬ ‫را به سطح معتبر های جهانی رسانده ایم و خوشحالیم که‬ ‫در حال رشد هستیم‪ .‬ما در همه این سال ها در چارچوب‬ ‫استاندارد های جهانی فعالیت کرده و سطح نمایشگاه را‬ ‫باال نگه داشته ایم‪.‬‬ ‫جالل��ی در پای��ان ب��ه پیش بین��ی درب��اره مق��ام‬ ‫افتتاح کنن��ده نمایش��گاه پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در ایین‬ ‫گش��ایش این نمایش��گاه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اگر فرصت داش��ت ه باشد‪ ،‬گش��ایش را انجام می دهد در‬ ‫غی��ر این صورت یک��ی از معاونان ح��وزه وزارتخانه این‬ ‫کار را ب��ر عه��ده می گی��رد‪ .‬البته وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به ط��ور قطع از نمایش��گاه بازدی��د خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ایران متافو امسال از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۱‬اذر در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه صنایع بوم��ی پدافند‬ ‫غیرعامل‪ ۱۸ ،‬تا ‪ ۲۱‬ابان ماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه صنایع بوم��ی پدافند‬ ‫غیرعامل با هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و س��ازمان پدافند غیرعامل کشور برپا‬ ‫می شود‪ .‬امسال شش��مین نمایشگاه پدافندی‬ ‫با ارائ��ه محصوالت پدافند حوزه هس��ته ای و‬ ‫معرفی محص��والت دانش بنی��ان و همچنین‬ ‫محصوالت در حوزه پدافند زیستی و کالبدی‬ ‫در ‪۱۲۵‬غرفه نمایش��گاه ارائه می شود‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه ح��دود ‪ ۲۰۰‬ش��رکت دانش بنیان‬ ‫حض��ور خواهند داش��ت و محص��والت بومی‬ ‫موردتایید در ان ارائه می شود‪ .‬این نمایشگاه با‬ ‫هدف معرفی و شناسایی توانمندی های صنایع‬ ‫بومی و ش��رکت های دانش بنیان و فناورانه در‬ ‫حوزه های پدافند س��ایبری‪ ،‬پدافند زیس��تی‪،‬‬ ‫پدافند ش��یمیایی‪ ،‬پدافند پرتوی��ی‪ ،‬از ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬ابان ماه در س��الن های ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار‬ ‫می ش��ود و مجری برگ��زاری این نمایش��گاه‬ ‫شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو خواهد بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حضور ‪ ۲۷۵‬شرکت داخلی و خارجی در متافو ‪ ۲۰۱۹‬قطعی شد‬ ‫برگزاری ششمین‬ ‫نمایشگاه صنایع بومی‬ ‫پدافند غیرعامل‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنعت برق‬ ‫به کار خود پایان داد‬ ‫حسن بهرام نیا‬ ‫محمدرضا منصوری‬ ‫عبدالکریم جاللی‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق‬ ‫ای��ران‪ ،‬در ایینی با حضور معاون برق و انرژی‬ ‫وزیر نی��رو‪ ،‬مدیرعامل توانیر‪ ،‬رئیس س��اتبا و‬ ‫برخی مدیران و مس��ئوالن در صنعت برق‪ ،‬با‬ ‫معرفی غرفه های برتر و برگزیدگان این دوره‪،‬‬ ‫به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق‬ ‫ایران‪ ،‬یکش��نبه در ایینی ب��ا حضور همایون‬ ‫حائ��ری معاون ب��رق و انرژی وزی��ر نیرو و با‬ ‫معرفی و قدردانی از برگزیدگان این دوره‪ ،‬پایان‬ ‫یاف��ت‪ .‬حائری‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور برق و‬ ‫انرژی در این ایین گفت‪ :‬ش��رایط امروز کشور‬ ‫و افزایش نرخ ارز بهترین فضا برای اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای صادراتی و توس��عه صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بحث صادرات‪ ،‬باید بنگاه ها و شرکت های‬ ‫فعال از نگاه مدیریتی و فنی هم افزایی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬در این رویکرد رقابت های منفی باید‬ ‫کنار گذاشته شود؛ چراکه باعث لطمه خوردن‬ ‫روند صادرات می شود‪.‬‬ ‫حائری ادام��ه داد‪ :‬نواوری و ارتقای فناوری‬ ‫کلید موفقیت هر اقتصاد و صنعتی است و در‬ ‫توس��عه صادرات برق نی��ز باید به این موضوع‬ ‫توجه ویژه ای کرد‪ .‬مطالع��ه بازار های هدف و‬ ‫شناس��ایی ظرفیت های این بازار ها گام بعدی‬ ‫در توسعه صادرات است‪.‬‬ ‫با شناخت نیاز بازار های هدف می توان برای‬ ‫صادرات برنامه ریزی کرد‪ .‬نوزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی صنعت ب��رق ایران‪ ،‬با قرائت بیانیه‬ ‫پایانی هیات داوران به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫مت��ن بیانی��ه کارگ��روه فن��ی نوزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی برق ایران که ازس��وی‬ ‫عبدالصاحب ارجمند‪ ،‬رئیس هیات داوران این‬ ‫نمایشگاه قرائت ش��د‪ :‬این نمایشگاه‪ ،‬جلوه ای‬ ‫از طرح دس��تاوردها‪ ،‬نواوری ها‪ ،‬بزرگداش��ت‬ ‫موفقیت ه��ا‪ ،‬ارائ��ه خدم��ات موف��ق‪ ،‬تبادل‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬تجربیات و توانمندی های داخلی و‬ ‫همچنین زمینه همکاری با س��ایر کشور های‬ ‫صاحبنام در فناوری ها و خدمات است‪.‬‬ ‫انچ��ه در این نمایش��گاه عرضه ش��د‪ ،‬اینه‬ ‫تمام نمایی از کارنامه و توانمندی کش��ورمان‬ ‫در عرص��ه خدم��ات صنع��ت برق اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن ایی��ن‪ ،‬ش��رکت های برت��ر در ‪ ۳‬بخش‬ ‫ش��رکت های کارفرم��ا‪ ،‬ش��رکت های مش��اور‬ ‫و ش��رکت های پیمان��کاری‪ ،‬تولید کنن��ده و‬ ‫دانش بنیان در این جشنواره معرفی و قدردانی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫توجه جهان به نمایشگاه بین المللی واردات چین‬ ‫کنفران��س تجارت و توس��عه س��ازمان ملل‬ ‫مس��تقر در ژنو‪ ،‬ب��ا اعزام هی��ات نماینده خود‬ ‫در دومین نمایش��گاه بین المللی واردات چین‬ ‫شرکت می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬دبی��ر کل این‬ ‫کنفران��س در مصاحب��ه ای با گروه رس��انه ای‬ ‫چین گفت‪ :‬نمایش��گاه بین المللی واردات چین‬ ‫بس��تری جدید برای صادرات کشورهای جهان‬ ‫ایجاد کرده و مورد اس��تقبال گسترده جهانیان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫موکیس��ا کیتویی اظهار کرد‪ :‬تعداد زیادی از‬ ‫کش��ورها در این دوره از نمایش��گاه بین المللی‬ ‫واردات چی��ن ش��رکت می کنن��د‪ ،‬این نش��ان‬ ‫می دهد که نمایش��گاه س��ال گذش��ته بس��یار‬ ‫موف��ق بوده و چین با ایجاد یک س��کوی ویژه‪،‬‬ ‫فرصت های بیش��تری در اختیار کشورهای در‬ ‫حال رشد قرار داده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط امروزی که اقتصاد جهانی شاهد‬ ‫عوامل نامشخص بسیار است و حمایت گرایی در‬ ‫تجارت و منابع تجاری افزایش یافته‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی واردات چین از اهمیت‬ ‫وی��ژه ای برخوردار بوده و برای کش��ورهای در‬ ‫حال رشد نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بس��یاری از کش��ورهای در حال‬ ‫رش��د ب��رای ورود ب��ه بازارهای عم��ده جهان‬ ‫با محدودیت های��ی روبه رو هس��تند‪ ،‬اما چین‬ ‫ب��ا برگ��زاری نمایش��گاه بین الملل��ی واردات‪،‬‬ ‫محصوالتی از کش��ورهای در حال رشد را وارد‬ ‫می کند که نشان دهنده ارمان تقویت دوستی و‬ ‫همبستگی است‪.‬‬ ‫افزای��ش حمایت گرای��ی به زنجی��ره عرضه‬ ‫جهان اسیب رسانده‪ ،‬اما برخالف ان‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی واردات با ایجاد بس��تری گسترده با‬ ‫س��ود برابر‪ ،‬به تج��ارت چندجانبه کمک کرده‬ ‫و یک نمونه موفق برای سراس��ر جهان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫جایگاه شهرک صنعتی‬ ‫زاهدان میرجاوه‬ ‫بازدید نماینده اکو‬ ‫از ایستگاه راه اهن‬ ‫اینچه برون‬ ‫رحم�ت اهلل میرزاعل�ی‪ :‬در راس��تای‬ ‫تجاری س��ازی کری��دور ریل��ی بین الملل��ی‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان و ای��ران ( ‪) KTI‬‬ ‫نماین��ده دبیر خانه اکو و مش��اور بین المللی‬ ‫پروژه تجاری سازی این کریدور و نمایندگان‬ ‫دفت��ر ام��ور بین الملل��ی راه اه��ن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از ایستگاه راه اهن اینچه برون‪،‬‬ ‫بازدید و جلس��ه ای نی��ز با مدی��ران کل راه‬ ‫اه��ن شمال ش��رق ‪ ،۲‬گم��رک‪ ،‬نماینده های‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬قرنطین��ه و مرزبان��ی اس��تان‬ ‫گلس��تان برگزار کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫گرگان‪ ،‬مدیر کل راه اهن شمال ش��رق ‪ ۲‬در‬ ‫این جلس��ه گفت‪ :‬اداره کل راه اهن ش��مال‬ ‫ش��رق ‪ ۲‬همواره در راستای حمل ونقل ریلی‬ ‫در کریدور ش��مال‪ -‬جنوب گام برداشته و از‬ ‫افزایش مراوده های تج��اری ریلی (صادرات‪،‬‬ ‫ترانزی��ت و واردات ) به وس��یله ای��ن ح��وزه‬ ‫اس��تقبال می کن��د‪ .‬نماینده دبی��ر خانه اکو‬ ‫و مش��اور بین الملل��ی پ��روژه تجاری س��ازی‬ ‫و حاض��ران در ای��ن نشس��ت‪ ،‬ایس��تگاه و‬ ‫پایان��ه اینچه برون را یک��ی از تاثیرگذارترین‬ ‫ایس��تگاه های ریل��ی و تجاری حوزه ش��مال‬ ‫ایران دانس��تند که با استفاده از ظرفیت های‬ ‫ایجاد شده در این منطقه‪ ،‬شرکت های تجاری‬ ‫به نح��و مطل��وب می توانن��د از ظرفیت های‬ ‫ریل��ی در افزای��ش مب��ادالت حمل ونقلی و‬ ‫محموله ها و کاالهای خود استفاده کنند‪ .‬یاد‬ ‫اور می ش��ود این بازدید و جلس��ه به منظور‬ ‫اش��نایی ب��ا فعالیت های این پایان��ه با هدف‬ ‫تب��ادل نظ��ر و همفکری در زمینه تس��هیل‬ ‫مراوده ه��ا و افزای��ش مبادالت تج��اری بین‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنستان و کشورهای ‪ cis‬در محل‬ ‫سالن اجتماعات اینچه برون برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‪:‬‬ ‫برای امضای قراردادهای ریلی با ذوب اهن اصفهان اماده ایم‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬شهرک صنعتی‬ ‫زاهدان میرجاوه یکی از مهم ترین شهرک های‬ ‫صنعتی این استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫علیرض��ا راش��کی اظه��ار کرد‪ :‬این ش��هرک‬ ‫دارای گس��تره ‪ ۹۳۲‬هکتاری اس��ت که ‪۲۲‬‬ ‫درصد گس��تره ‪ ۲۷‬ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫اس��تان را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬از این میزان ‪ ۴۲۶‬هکتار گس��تره فاز‬ ‫عملیاتی و ‪ ۲۸۵‬هکتار زمین صنعتی در این‬ ‫شهرک ایجاد شده اس��ت‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی سیس��تان و بلوچستان‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه‬ ‫عالوه بر دارا بودن امکانات زیربنایی همچون‬ ‫اب‪ ،‬برق و تلفن‪ ،‬راه دسترسی و مرکز کسب‬ ‫و کار نیز دارد‪.‬‬ ‫راش��کی تاکید کرد‪ :‬تاکن��ون ‪ ۴۷۷‬قرارداد‬ ‫واگ��ذاری زمین با صنعتگ��ران و کار افرینان‬ ‫در این ش��هرک امضا شده‪ ،‬در حالی که کل‬ ‫قراردادهای امضا شده در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی اس��تان ‪ ۲۴۹۶‬م��ورد و ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫ان مربوط به ش��هرک یادش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این می��ان ‪ ۱۸۱‬واحد تولیدی‬ ‫در این ش��هرک بهره برداری شده اند که این‬ ‫واحدها با سرمایه گذاری ‪ ۵۱۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫توانسته اند زمینه اشتغال مستقیم ‪ ۴۰۱۴‬نفر‬ ‫را بر اساس ارقام دفتری ایجاد کنند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان اذعان کرد‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که ‪ ۵۶‬واحد مرب��وط به صنایع‬ ‫غذای��ی و اش��امیدنی‪ ۵۱ ،‬واح��د مربوط به‬ ‫صنایع شیمیایی‪ ۲۷ ،‬واحد مربوط به صنایع‬ ‫فل��زی‪ ۱۸ ،‬واحد مربوط به صنایع نس��اجی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬واحد در زمینه سلوزی‪ ۸ ،‬واحد در زمینه‬ ‫خدماتی‪ ۳ ،‬واح��د در زمینه کانی غیر فلزی‬ ‫و ‪ ۳‬واحد در زمین��ه تولید برق و الکترونیک‬ ‫هس��تند‪ .‬راشکی یاداور ش��د‪ :‬تا کنون ‪۱۵۰‬‬ ‫هکتار فضای س��بز مجهز ب��ه ‪ ۱۶۲‬کیلومتر‬ ‫ابیاری قطره ای در این ش��هرک ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬از میان ‪ ۵‬ایس��تگاه‬ ‫اتش نشانی ایجاد شده در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اس��تان یک ایس��تگاه به همراه یک‬ ‫دستگاه ماشین اتش نش��انی در این شهرک‬ ‫اس��تقرار دارد‪ .‬سرپرست شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی سیس��تان و بلوچس��تان گفت‪ :‬عالوه‬ ‫ب��ر این‪ ،‬از می��ان ‪ ۵‬تصفیه خانه ایجاد ش��ده‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان یک‬ ‫تصفیه خان��ه مربوط به این ش��هرک اس��ت‪.‬‬ ‫مهندس راش��کی اف��زود‪ :‬این ش��هرک تنها‬ ‫شهرکی در استان اس��ت که در ان اورژانس‬ ‫مستقر شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خادمی‪ :‬نخستین‬ ‫محموله ریل ملی‬ ‫پس از فراوری‬ ‫انبوه‪ ،‬تحویل‬ ‫و به مقصد‬ ‫کارگاه هایی که‬ ‫باید ریل گذاری‬ ‫شود‪ ،‬ارسال شد‬ ‫خیراهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونقل کش��ور پس از تحویل نخس��تین‬ ‫محموله ریل ملی و ارس��ال ب��ه خطوط اماده ریل گذاری‬ ‫گفت‪ :‬برای امضای قراردادهای دوم و س��وم ریلی با ذوب‬ ‫اهن اصفهان که در س��اخت خطوط دیگر به ان احتیاج‬ ‫داریم‪ ،‬اماده هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬خی��راهلل خادمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پروژه ریل ملی از چند س��ال پیش در دس��تور کار‬ ‫نهاده شد و مسئوالن مختلف بر ان تاکید کردند‪ .‬شرکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان ب��ا نصب تجهیزات م��ورد احتیاج و‬ ‫س��رمایه گذاری مناسب روی ان‪ ،‬سال گذشته به فراوری‬ ‫ازمایشی ریل ملی رسید اما این ریل ها از نوع ‪ U۳۳‬بودند‬ ‫که برای خطوط فرعی از ان استفاده می شود و به همین‬ ‫دلیل درخواست دادیم برای خطوط پرتردد و اصلی‪ ،‬ریل‬ ‫مناسب با استانداردهای بین المللی را به ما تحویل دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای خط��وط اصلی و پرت��ردد احتیاج به‬ ‫ریل ه��ای ‪ UIC۶۰‬با اس��تاندارد ‪ ۶۰E۱‬داش��تیم که با‬ ‫همکاری خوب ‪ ۲‬شرکت‪ ،‬ذوب اهنی ها در فراوری ان از‬ ‫ابتدای س��ال جاری پیروز شدند‪ ،‬در حالی که در گذشته‬ ‫همه این ریل ها از خارج وارد می شدند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناه��ای‬ ‫حمل ونقل کشور با اشاره به واردات ریل از اتریش‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬بلژیک‪ ،‬س��وئد‪ ،‬روسیه و اسپانیا در سال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در ماه های گذش��ته‪ ،‬ازمایش های‬ ‫مختلف مورد احتیاج بر اس��اس استاندارهای بین المللی‬ ‫خطیبی‪ :‬در قرارداد نخس��ت با ش��رکت ذوب اهن برای س��اخت و‬ ‫تحوی��ل ‪ ۱۵‬هزار تن ریل مل��ی‪ ،‬توافق کرده بودیم ک��ه با توجه به‬ ‫ادام��ه مذاکره ها‪ ،‬این عدد می تواند تا ‪ ۵۰‬هزار تن برای یک س��ال‬ ‫نیز افزایش یابد‬ ‫روی این ریل ها انجام شده و شبکه های ازمایشی بسیاری‬ ‫از کشورهای مختلف برای انجام این ازمایش ها خریداری‬ ‫ش��دند‪ .‬همچنین به غیر از مش��اوری که ش��رکت ذوب‬ ‫اه��ن اصفهان ب��رای این ازمایش ها اس��تخدام کرده بود‬ ‫ما نیز مش��اوری برای کنترل کیفیت گرفتیم و بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی‪ ،‬ای��ن ازمایش ها انجام و تایید‬ ‫شدند‪ .‬خادمی بیان کرد‪ :‬نخستین محموله ریل ملی پس‬ ‫از ف��راوری انب��وه‪ ،‬تحویل و به مقصد کارگاه هایی که باید‬ ‫ریل گذاری شود‪ ،‬ارسال شد‪ .‬این کارگاه در مرحله نخست‬ ‫خط ریلی میانه ‪ -‬تبریز است و در مراحل بعدی به مقاصد‬ ‫دیگر نیز‪ ،‬ریل ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره قرارداد ریل ملی که با ش��رکت ذوب اهن‬ ‫امضا ش��ده و قراردادهای اینده که در دس��تور کار است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قرارداد اولیه ما با ش��رکت ذوب اهن ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تن بود که به عنوان نخس��تین محموله حدود ‪ ۲۷۰۰‬تن‬ ‫ان فراوری و تحویل شد‪ .‬البته امیدواریم همواره ریل ملی‬ ‫را برای کش��ور به ارمغان اوریم و به همین دلیل مش��تاق‬ ‫هس��تیم برای خطوط ریل��ی دیگر نیز ب��ا ذوب اهنی ها‬ ‫ق��رارداد امضا کنیم که برای خطوط میانه به اردبیل و در‬ ‫ادامه برای یزد به اقلید و چابهار به زاهدان‪ ،‬اماده امضای‬ ‫قراردادهای دوم و سوم با ذوب اهن هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ریل مورد نیاز از داخل تامین می شود‬ ‫عباس خطیبی‪ ،‬معاون راه اهن شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیرساخت ها و امور زیربناهای حمل ونقل کشور در زمینه‬ ‫بهره گیری از ریل ملی گفت‪ :‬در قرارداد نخست با شرکت‬ ‫ذوب اه��ن برای س��اخت و تحویل ‪ ۱۵‬هزار تن ریل ملی‪،‬‬ ‫توافق کرده بودیم که با توجه به ادامه مذاکره ها‪ ،‬این عدد‬ ‫می تواند تا ‪ ۵۰‬هزار تن برای یک سال نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫عباس خطیبی اظهار کرد‪ :‬از اواخر س��ال گذش��ته این‬ ‫موضوع را پیگیری کردیم تا ریل مورد نیاز کشور در داخل‬ ‫تامین شود‪ .‬در این راستا شرکت ذوب اهن در مناقصه ما‬ ‫حض��ور یافت و قرارداد ‪ ۱۵‬هزار تن ریل ملی ‪ UIC۶۰‬با‬ ‫استاندارد ‪ ۶۰E۱‬را امضا کردیم و در سال جاری‪ ،‬ساخت‬ ‫ان اغاز شده است‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت ذوب اهن از‬ ‫سال های گذشته بسترهای تولید ریل ملی را فراهم کرده‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت‪ ،‬تولید ریل استاندارد را اغاز کرده‬ ‫و ش��رکت ساخت نیز نظارت های خود را به وسیله شرکت‬ ‫مش��اور و ب��ازرس بین المللی که در داخ��ل ایران تاییدیه‬ ‫دارد‪ ،‬در هنگام فرایند تولید اعمال کرد‪ .‬در نهایت تا امروز‬ ‫‪ ۲‬پارت از ریل ملی را تحویل گرفته ایم که برای خط ریلی‬ ‫استانه – میانه مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون راه اهن ش��رکت ساخت و توسعه زیرساخت ها و‬ ‫امور زیربناهای حمل ونقل کش��ور با اشاره به اینکه دوباره‬ ‫مناقصه را برای خط ریلی میانه – اردیبل برگزار کرده ایم‬ ‫تا بخشی از ریل ان را از این محل تامین کنیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر مش��کلی در این زمینه به وجود نیاید و ضمن امضای‬ ‫قرارداد جدید بتوانیم هزینه مورد نیاز ش��رکت ذوب اهن‬ ‫را ب��رای تولی��د ریل ملی پرداخت کنیم‪ ،‬در س��ال جاری‬ ‫ت��ا ح��دود ‪ ۲۰‬هزار ت��ن ریل را می توانیم از این ش��رکت‬ ‫تحویل بگیریم‪ .‬البته تا پایان سال به ‪ ۵۰‬هزار تن ریل نیاز‬ ‫داری��م که این میزان برای راه اندازی حدود ‪ ۴۲۰‬کیلومتر‬ ‫راه اهن مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت حل برخی‬ ‫مش��کالت‪ ،‬از تامین ان به وس��یله تولید داخلی استقبال‬ ‫می کنیم و این توان تولید در شرکت ذوب اهن وجود دارد‪.‬‬ ‫خطیبی اعالم کرد‪ :‬نرخ تمام ش��ده ریل ملی نسبت به‬ ‫نرخ های��ی که از منابع خارج��ی تامین می کردیم‪ ،‬قدری‬ ‫تفاوت دارد و ارزان تر اس��ت اما انچه بیش از این اهمیت‬ ‫دارد اینکه بدون نیاز به تخصیص و انتقال ارز در ش��رایط‬ ‫تحریم کنونی‪ ،‬ریل مورد نیازمان تامین می شود‪.‬‬ ‫برگزاری هفته فرهنگی المان در شیراز‬ ‫ایین گش��ایش رس��می هفته فرهنگی المان در ش��یراز به‬ ‫مناسبت دویستمین سال انتش��ار دیوان غربی ‪ -‬شرقی گوته‪،‬‬ ‫به همت ش��هرداری شیراز و همکاری س��فارت المان در ایران‬ ‫با حضور س��فیر المان در ایران‪ ،‬شهردار و رئیس شورای شهر‬ ‫شیراز و جمعی از ادبا و فرهیختگان المان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزرش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬شهردار شیراز در ایین گشایش‬ ‫این هفته فرهنگی که در ارامگاه لسان الغیب حافظ برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خداباوری‪ ،‬انسان دوس��تی‪ ،‬عشق‪ ،‬صلح‪ ،‬مدارا و زندگی‪،‬‬ ‫نقطه پیوند حافظ ایرانی و گوته المانی است‪.‬‬ ‫حیدر اس��کندرپور خط��اب به حاضران المان��ی و ایرانی در‬ ‫این ایین عنوان ک��رد‪ :‬همه‪ ،‬به حافظ و گوته به دلیل افرینش‬ ‫زیبایی ه��ای مان��دگار ادبی‪ ،‬به پاس اموختن حکمت‪ ،‬عش��ق‬ ‫و زندگی‪ ،‬ارج نهادن به مس��لمانی‪ ،‬همدلی‪ ،‬مدارا‪ ،‬دوس��تی و‬ ‫صل��ح مدیون هس��تیم‪ .‬وی با بیان اینکه ش��یراز در گذر زمان‬ ‫زادگاه فرهیختگان و بزرگانی بوده که هر یک شهره زمانه خود‬ ‫بوده اند‪ ،‬افزود‪ :‬شیراز شهر ادب‪ ،‬فلسفه‪ ،‬حکمت و دانش است‪.‬‬ ‫شهردار شیراز با تکیه بر اثار ادبی گوته‪ ،‬شاعر و ادیب پراوازه‬ ‫المانی گفت‪ :‬شیراز شهر رویایی گوته‪ ،‬شاعر اندیشه ور و حکیم‬ ‫و نویس��نده فرزانه المان و تاریخ ادب جهان است و گوته ‪۲۰۵‬‬ ‫س��ال پیش با شعر حافظ اشنا شد‪ .‬ش��یفتگی گوته به حافظ‬ ‫و تاثیر اش��عارش بر روح حکیمانه او منجر به س��رودن دیوان‬ ‫غربی ‪ -‬شرقی شد‪.‬‬ ‫اس��کندرپور با اشاره به تاثیر حافظ بر گوته خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این تاثیر به گونه ای بود که گوته‪ ،‬حافظ را «ش��اعر ش��اعران»‬ ‫جه��ان می خوان��د و خود را همزاد حافظ می پنداش��ت و نیمه‬ ‫گمش��ده خ��ود را در او می دی��د‪ ،‬با او متحد می ش��د و کمال‬ ‫می یافت‪.‬‬ ‫وی در جوار ارامگاه حافظ عنوان کرد‪ :‬ش��اید امروز حافظ و‬ ‫گوته در کنار هم به ما می نگرند که به پاسداشت ش��ان در این‬ ‫گوشه از بهشت گرد هم امده ایم‪.‬‬ ‫س��فیر الم��ان در ای��ران نیز در ای��ن ایین س��خنانش را با‬ ‫خوان��دن بیت«بیا تا گل برافش��انیم و می در س��اغر اندازیم»‬ ‫حافظ شیرازی به زبان شیرین فارسی اغاز کرد و گفت‪ :‬دنیای‬ ‫برساخته از تفکر خواجه ش��مس الدین محمد حافظ شیرازی‪،‬‬ ‫ش��اعرانه و مبتنی بر دوس��تی و عشق اس��ت و او بود که ‪۲۰۰‬‬ ‫س��ال پیش‪ ،‬گوته‪ ،‬ادیب و شاعر المانی را به مسیر رسیدن به‬ ‫نقطه عطفی در تفاهم ملت ها هدایت کرد‪.‬‬ ‫میش��ائیل جوزف هرمان کلور برش��تولد با بیان اینکه بین‬ ‫حافظ و گوته رابطه خویش��اوندی معنوی برقرار اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫گوت��ه ‪ ۲۰۰‬س��ال پی��ش‪ ،‬ورای مرزه��ای زمانی و کش��وری‪،‬‬ ‫گفتمانی تازه با همزاد تازه یافته خود در شیراز اغاز کرد و این‬ ‫تجربه ادبی‪ ،‬امروز‪ ،‬ایرانی ها و المانی ها را گرد هم اورده است‪.‬‬ ‫س��فیر المان در ایران افزود‪ :‬هفته فرهنگی المان در شیراز‬ ‫به بهانه گذش��ت ‪ ۲‬س��ده از نگارش دیوان غربی‪-‬شرقی گوته‬ ‫برگزار می ش��ود اما موضوع فراتر از این اس��ت چون این دیوان‬ ‫نمادی اس��ت از تساهل‪ ،‬تسامح‪ ،‬نزدیک شدن به هم و پذیرش‬ ‫و درک متقابل‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به اینکه حافظ و گوته فقط ش��اعر‪ ،‬ادیب‬ ‫و فیلس��وف نبودند بلکه بی��ش از هر چی��ز ازاداندیش بودند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انها در چارچوب های تعیین ش��ده و الگوی های ان زمان‬ ‫زندگی نمی کردند‪ ،‬دوراندیش��ی و رواداری ان ‪ ۲‬ش��اعر شامل‬ ‫هم��ه جنبه های زندگی و جامعه می ش��د و فهم حافظ و گوته‬ ‫الگویی برای بش��ریت اس��ت‪ .‬انها به جای مرزبندی چارچوب‬ ‫فکری تعیین شده را می شناختند‪ .‬سفیر المان در ایران با ابراز‬ ‫خش��نودی از شور و شوق شهروندان ش��یرازی برای برگزاری‬ ‫برنامه هفته المان در این ش��هر گفت‪ :‬امیدوارم روابط المان و‬ ‫ایران بیش از پیش تقویت شود و ‪ ۲‬کشور از دوره های پرتالطم‬ ‫به س�لامت گذر کنند و در مس��یر اندیش��ه گوته و حافظ گام‬ ‫برداند‪ .‬برش��تولد همچنین رابطه خواهرخواندگی ش��هر وایمار‬ ‫المان با ش��یراز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در ارتباط ‪۲‬‬ ‫کشور را مثبت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫در ادامه این برنامه‪ ،‬س��فیر المان در ایران با اهدای هدایایی‬ ‫فرهنگی از حیدر اس��کندرپور‪ ،‬شهردار شیراز و سید عبدالرزاق‬ ‫موسوی‪،‬رئیس ش��ورای شهر ش��یراز که در اجرای این برنامه‬ ‫همکاری کرده بودند قدردانی کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است هفته فرهنگی المان در شیراز به مناسبت ‪۲۰۰‬‬ ‫س��الگی دیوان غربی ‪ -‬ش��رقی‪ ،‬حافظ و گوت��ه از ‪ ۹‬تا ‪۱۳‬ابان‬ ‫در شیراز برپا ش��د‪ .‬در این هفته فرهنگی برنامه های مختلفی‬ ‫همچون اجرای موس��یقی کالس��یک‪ ،‬برگزاری نمایشگاه های‬ ‫مختل��ف ادبی‪ ،‬نمای��ش و نقد فیل��م با حضور دونرس��مارک‪،‬‬ ‫کارگ��ردان برن��ده اس��کار المان��ی در زمین��ه ش��عرخوانی و‬ ‫داستان خوانی برگزار شد‪.‬‬ ‫ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان اصفهان‬ ‫بهمن راعی‪ :‬س��ند جامع تبادل اطالعات و خدمات مکانی‬ ‫(‪ )SDI‬به امضای ش��هردار اصفهان و نمایندگان سازمان های‬ ‫اجرایی همچون اس��تانداری اصفهان‪ ،‬ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫استان‪ ،‬شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان‪ ،‬شرکت پست‪ ،‬شرکت مخابرات منطقه اصفهان‪ ،‬اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی استان‪ ،‬نیروی انتظامی اصفهان‪ ،‬اداره کل‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬هدف اصلی ‪ SDI‬این اس��ت‬ ‫که دولت ها‪ ،‬س��ازمان ها و نهادهای اجرای��ی با کمترین هزینه‬ ‫و در کوتاه ترین زمان به داده های مکانی پایه و پردازش ش��ده‪،‬‬ ‫الیه بندی ش��ده و به روز ش��ده دسترس��ی پی��دا کنند‪SDI .‬‬ ‫(زیرس��اخت اطالع��ات مکانی) متش��کل از اطالع��ات مکانی‪،‬‬ ‫فراداده یا متادیتا‪ ،‬کاربران و ابزارهایی است که به طور متقابل‬ ‫در ارتباط اس��ت و امکان اس��تفاده از اطالعات را در یک روش‬ ‫کارامد و انعطاف پذیر فراهم می کند‪.‬‬ ‫این س��ند مجموع��ه ای از فناوری ه��ا‪ ،‬سیاس��ت گذاری ها‪،‬‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬شبکه های دسترس��ی و منابع انسانی الزم برای‬ ‫جم��ع اوری‪ ،‬ذخیره س��ازی و توزیع بهینه داده ه��ا و اطالعات‬ ‫مکانی به منظور کاهش موانع و تسهیل در روند تصمیم گیری‬ ‫و مدیریت در سطوح مختلف شهری‪ ،‬استانی و ملی است‪.‬‬ ‫از مزایای ‪ SDI‬ش��هری می توان به تسهیل در تبادل‪ ،‬ادغام‬ ‫و بکارگی��ری اطالعات مکانی‪ ،‬ارائه خدم��ات نوین و بهینه به‬ ‫کاربران‪ ،‬افزایش امنیت اجتماعی با بکارگیری اطالعات مکانی‬ ‫در مدیری��ت بح��ران‪ ،‬کاه��ش هزینه های م��وازی کاری تولید‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬کاهش هزینه های تهیه و تولید نقش��ه و س��هولت‬ ‫دسترسی انالین سازمان های ذی نفع به اطالعات اشاره کرد‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت تعامل همه سازمان های‬ ‫اجرای��ی و خدمات رس��ان ب��رای تهی��ه س��ند جام��ع ‪SDI‬‬ ‫ش��هری گفت‪ :‬این س��ند‪ ،‬اغاز حرکتی نو برای ارتقای س��طح‬ ‫خدمات رسانی به شهروندان است‪.‬‬ ‫قدرت اهلل نوروزی‪ ،‬با اش��اره به اینکه این سند به امضای ‪۱۱‬‬ ‫گروه می رسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای تهیه این سند‪ ،‬نظر کارشناسان‬ ‫نّهای اجرایی در جلسه های متعدد دریافت شده و این‬ ‫س��ازما ‬ ‫طرح می تواند تحول خوبی در ش��هر اصفه��ان ایجاد کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایجاد زیرس��اخت برای دسترسی اسان به اطالعاتی‬ ‫که هر س��ازمان خدمت رس��ان به ان نی��از دارد و جلوگیری از‬ ‫پراکندگی اطالعات‪ ،‬از مزایای تهیه س��ند جامع ‪ SDI‬شهری‬ ‫است تا خدمات رسانی به شهروندان با هزینه کمتری اجرا شود‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان اف��زود‪ :‬همچنی��ن در مواق��ع بحرانی که‬ ‫حادث��ه ای رخ می ده��د‪ ،‬از این س��ند می توان ب��رای مدیریت‬ ‫رخدادها اس��تفاده کرد‪ ،‬حتی اگر به بخش��ی از مزایای س��ند‬ ‫جامع ‪ SDI‬ش��هری دسترسی پیدا کنیم‪ ،‬امکانات خوبی برای‬ ‫شهروندان و فرایند اداره شهر ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از همه سازمان ها و نهادها درخواست‬ ‫می کنم ب��ه طور جدی این طرح را دنب��ال کنند تا در صورت‬ ‫نیاز‪ ،‬اموزش های الزم به کارکنان انها ارائه شود‪ ،‬گفت‪ :‬همه به‬ ‫ارائه داده ها کمک کنید تا از این امکان ایجاد شده در اقدامات‬ ‫و برنامه ریزی های بعدی به درس��تی استفاده کنیم‪ .‬شهرداری‬ ‫اصفهان به عنوان س��ازمانی که تنوع خدمات رسانی دارد‪ ،‬این‬ ‫نّها در ادامه مس��یر همکاری‬ ‫امادگی را دارد تا با همه س��ازما ‬ ‫کند‪ .‬نوروزی تصریح کرد‪ :‬امضای این س��ند می تواند اغاز یک‬ ‫حرکت نو برای ارتقای سطح خدمات رسانی به همه شهروندان‬ ‫باشد‪ .‬وقتی در نشست های مجمع کالنشهرهای کشور‪ ،‬اقدامات‬ ‫کالنش��هرها مورد ارزیابی ق��رار می گیرد‪ ،‬اقدام��ات و عملکرد‬ ‫اصفهان می درخش��د‪ .‬در این زمینه نیز اصفه��ان این اقدام را‬ ‫شروع کرده و پیشتاز است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفه��ان در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خود‬ ‫افزود‪ :‬با کمک بس��یاری از سازمان های خدمات رسان در حلقه‬ ‫حفاظتی چهارم ش��هر‪ ،‬اتفاق بزرگی در حال وقوع است و اگر‬ ‫تعام�لات نبود‪ ،‬این میزان پیش��رفت قابل توجه که بر اس��اس‬ ‫ج��دول زمان بندی به مردم اعالم می ش��ود‪ ،‬محقق نمی ش��د‪.‬‬ ‫زیرس��اختی همچون س��ند جامع ‪ SDI‬ش��هری برای تسهیل‬ ‫فراینده��ا به ویژه در تعامالت بین س��ازمانی تدوین ش��ده و‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر تعامل بین س��ازمانی وجود‬ ‫نداشته باشد و کار شهرداری برای خدمت رسانی به شهروندان‬ ‫یک روز به تاخیر بیفتد‪ ،‬فشار روحی‪ ،‬روانی و ترافیکی در شهر‬ ‫ایجاد می شود که مشکل ساز خواهد شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ک مرکزی‬ ‫رشد قدرت ریال به روایت بان ‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹وعده رئیس کل محقق شد؟‬ ‫خبر تقوی��ت ارزش پول ملی‬ ‫در حالی از س��وی رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی اعالم ش��ده که‬ ‫پ��س از نوس��ان های ش��دید‬ ‫ارزی در بی��ش از یک س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ارزش پ��ول ملی تا‬ ‫حدی دچار تزلزل و تنزل شد‬ ‫و ای��ن کاه��ش ارزش ریال‪ ،‬موجب��ات نگرانی مردم‬ ‫به ویژه اقش��ار ضعیف جامعه را فراهم اورد‪ .‬از ان سو‬ ‫ب��ا کاهش ارزش پ��ول ملی‪ ،‬بس��یاری از مردم برای‬ ‫حفظ ق��درت خرید خود‪ ،‬تالش کردن��د دارایی های‬ ‫نقدی خود را از ریال به ارز‪ ،‬طال‪ ،‬مس��کن و‪ ..‬تبدیل‬ ‫کنن��د ک��ه همین ش��رایط یک فضای س��وداگری و‬ ‫سفته بازی شدید در اقتصاد کشور به وجود اورد و به‬ ‫مشکالت اقتصادی دامن زد‪.‬‬ ‫این شرایط تا جایی پیش رفت که مسئوالن بانکی‬ ‫و اقتصادی به صرافت افتادند با ارائه برخی راهکارها‬ ‫برای بهبود این وضعیت اقدام کنند‪ .‬دراین بین بانک‬ ‫مرکزی با توجه به نقش اثرگذاری که در حوزه ارزی‬ ‫و اقتصادی کشور دارد‪ ،‬اقدامات اصالحی را در دستور‬ ‫کار قرار داد تا بتواند با کاهش التهابات در حوزه ارزی‬ ‫و تعدیل نرخ دالر که رکوردهای عجیبی را در س��ال‬ ‫گذش��ته ثبت کرده بود‪ ،‬این وضعیت را س��اماندهی‬ ‫کن��د و زمین��ه تقوی��ت ارزش پ��ول مل��ی را فراهم‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫نتیجه این اقدامات هم این ش��د که نرخ دالر پس‬ ‫از مدت ها نوس��ان و التهاب‪ ،‬به تدریج نزولی شد و در‬ ‫نهایت روی کانال ‪ ۱۱‬هزار تومان‪ ،‬با نوس��انات جزئی‬ ‫ثابت ماند‪ .‬این همان ش��رایطی اس��ت که رئیس کل‬ ‫بانک مرک��زی پیش از این به م��ردم وعده داده بود‬ ‫و تاکی��د کرده بود ک��ه هر لحظه بتوانی��م نرخ دالر‬ ‫را پایین ت��ر بیاوری��م و ارزش پ��ول مل��ی را تقویت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تیر س��ال جاری بود که رئی��س کل بانک مرکزی‬ ‫ب��ا حضور در ی��ک برنامه تلویزیون��ی تاکید کرد که‬ ‫رس��یدگی به وضعیت معیش��ت م��ردم‪ ،‬اولویت این‬ ‫روزهای دولت اس��ت و قول می دهم ارزش پول ملی‬ ‫تقویت شود‪ .‬همتی در این برنامه تاکید کرده بود که‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نرخ ارز که امریکایی ها از ان به عنوان ش��اخص مهم تاثیر فش��ار‬ ‫یاد می کردند‪ ،‬از ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۵۰‬تومان در ‪ ۱۳‬ابان سال گذشته به‬ ‫‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬توم��ان در ‪ ۱۳‬اب��ان ‪ ۹۸‬رس��ید یعنی ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫افزایش قدرت پول ملی‬ ‫ترامپ قصد داش��ت با فشار بر حوزه اقتصادی ایران‪،‬‬ ‫ارزش پول ما را پایی��ن بیاورد و اقتصاد ایران را فلج‬ ‫کند‪ .‬این اقدام نیز متمرکز بر بازار ارز کش��ور بود که‬ ‫متاثر از درامدهای نفتی ایران است‪.‬‬ ‫به گفته او هر گاه در کش��ور نرخ ارز افزایش یافته‬ ‫تورم هم مش��اهده شده و حاصل این تورم در زندگی‬ ‫مردم نمایان شده است‪.‬‬ ‫عم��ده ای��ن فش��ار اقتص��ادی ه��م ب��ر طبق��ات‬ ‫پایی��ن جامعه وارد می ش��ود و متاس��فانه کس��انی‬ ‫ک��ه از ش��رایط مال��ی بهت��ری برخ��وردار هس��تند‬ ‫ب��ه م��وازات تورم ه��ا‪ ،‬ش��رایط بهت��ری ه��م پی��دا‬ ‫می کنن��د زیرا اثار تورم بر قش��ر مرف��ه تاثیر مثبت‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ‬ ‫عنوان در باال رفتن نرخ ارز نقشی ندارد افزود‪ :‬هر بار‬ ‫رئیس جمهوری با من تماس گرفتند گفتند «نرخ ارز‬ ‫را پایین بیاورید؛ یه کاری کن بیش��تر بیاید پایین»‪.‬‬ ‫همیش��ه دغدغه رئیس جمهوری این است که ارزش‬ ‫پ��ول ملی حفظ ش��ود و افزایش یاب��د و این مهم با‬ ‫کاهش نرخ ارز محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬قول می دهی��م ارزش پول ملی را‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬ش��رایط رو به بهبود است و روند بهبود‬ ‫را می توان احس��اس کرد‪ .‬این دوره هم تمام خواهد‬ ‫ش��د و اگ��ر بتوانیم ه��ر لحظه ن��رخ دالر را پایین تر‬ ‫می اوریم‪ .‬در حقیقت بانک مرکزی سعی می کند در‬ ‫بازار ارز‪ ،‬اج��ازه اربیتراژ ندهد و از داللی در بازار ارز‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ب��ه هرحال ب��ا اقدام��ات اصالحی بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫درحال��ی نرخ ارز تا حدی کاهش یافته و بخش��ی از‬ ‫ارزش پ��ول ملی ب��ه گفته رئیس کل تقویت ش��ده‬ ‫اس��ت که کارشناس��ان بر این باورند راهکارهایی که‬ ‫می تواند در افزایش ارزش پول ملی کش��ورمان بیش‬ ‫از اینها کمک کننده باش��د‪ ،‬ثبات و امنیت اقتصادی‬ ‫است که باید بر کشور حاکم شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان برای بهتر ش��دن ش��رایط اقتصادی‬ ‫کشور و تقویت ارزش پول ملی‪ ،‬افزایش صادرات غیر‬ ‫نفت��ی‪ ،‬تمرکز بر اقتصاد غیر نفت��ی‪ ،‬مبارزه با رکود‬ ‫و ت��ورم‪ ،‬کنترل نقدینگی و هدایت منابع به س��مت‬ ‫تولی��د‪ ،‬کاهش فضای س��فته بازی و‪ ...‬را مورد تاکید‬ ‫قرار می دهند و بر این باورند که این عوامل به شکل‬ ‫بنی��ادی نقش تعیین کنن��ده ای در قدرت ارزش پول‬ ‫ملی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقوی�ت تولی�د ناخالص داخل�ی‪ ،‬امری‬ ‫ضروری‬ ‫مه��دی رفیعی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد درای��ن ب��اره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اشاره به‬ ‫اظه��ارات رئی��س کل بانک‬ ‫مرک��زی مبنی بر کاهش نرخ‬ ‫دالر و تقویت ارزش پول ملی‬ ‫در یک س��ال گذش��ته تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬کاهش ن��رخ دالر به تنهای��ی نمی تواند مالک‬ ‫افزایش ارزش پول ملی باش��د و در این زمینه عوامل‬ ‫زیادی دخیل است‪ .‬او افزود‪ :‬افزایش ارزش پول ملی‬ ‫باید برای افراد جامعه ملموس باش��د و در این زمان‬ ‫می ت��وان با قطعی��ت گفت ارزش پ��ول ملی افزایش‬ ‫یافته و قدرت خرید مردم باال رفته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬محدودیت های تحریم باعث ش��ده اس��ت‬ ‫عرض��ه و تقاض��ای دالر مح��دوده ش��ود و معامالت‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬ای��ن عوامل را نمی ت��وان عامل تقویت‬ ‫ارزش پول ملی عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای تقویت ارزش پول ملی چند‬ ‫شرط مهم وجود دارد که باید محقق شود افزود‪ :‬یکی‬ ‫از عوامل مه��م در این زمینه‪ ،‬افزایش تولید ناخالص‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬تحریم ها و مش��کالت اقتصادی سبب‬ ‫شده تا تولید ناخالص داخلی در کشور رشد مناسبی‬ ‫نداش��ته باش��د و اقتصاد ب��ا محدودیت هایی روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی از انجایی ک��ه حجم پول در‬ ‫گردش متناس��ب با وضعیت اقتصادی کشور حرکت‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬این موضوع به نقدینگی در کش��ور دامن‬ ‫می زن��د و این یعنی ایجاد ت��ورم و در نهایت کاهش‬ ‫ارزش پول ملی‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه البته بخش��ی از کاهش ارزش پول‬ ‫مل��ی به ضری��ب فزاینده نقدینگی از س��وی بانک ها‬ ‫برمی گردد که در نهایت نقدینگی و تورم را تش��دید‬ ‫می کن��د افزود‪ :‬بنابراین اگر ب��ه دنبال افزایش ارزش‬ ‫پول ملی هس��تیم باید این عوامل به ش��کل بنیادی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد و برای بهبود این شرایط اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که مجموعه اقتصاد‬ ‫باید تقویت ش��ود و رش��د پیدا کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫می ت��وان تولید را افزای��ش داد‪ ،‬نقدینگی را کنترل و‬ ‫تورم را مهار کرد و نرخ ارز را متعادل نگه داشت‪ .‬این‬ ‫شرایط در نهایت قدرت پول ملی را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫رفیعی بر این باور اس��ت که اگ��ر انتظار داریم تولید‬ ‫رونق بگیرد و ارزش پول ملی تقویت شود باید عرضه‬ ‫و تقاض��ای ارز متعادل ش��ود و ای��ن موضوع مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت رشد اقتصادی مستمر‬ ‫علی صادقین‪ ،‬دیگر کارشناس‬ ‫اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه نمی توان منکر‬ ‫این موضوع ش��د ک��ه ارزش‬ ‫پ��ول ملی نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته رشد داشته و تا حدی‬ ‫ریال تقویت شده است افزود‪:‬‬ ‫با توج��ه به جلوگیری از رش��د بی رویه نقدینگی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬کاهش س��رعت گردش پول از س��وی بانک‬ ‫مرکزی و همچنین کاسته شدن شتاب نرخ تورم‪ ،‬در‬ ‫کن��ار اقدام��ات اصالح��ی در ح��وزه ارزی و س��ایر‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی می ت��وان گفت ای��ن اقدامات‬ ‫مناسب بوده و در راستای تقویت ارزش پولی در یک‬ ‫س��ال گذش��ته اتفاق افتاده اند و باید ب��ر انها صحه‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با وجود این ش��رایط‪ ،‬این پرس��ش مطرح‬ ‫می ش��ود که ایا با وجود تقویت ارزش پول ملی‪ ،‬رفاه‬ ‫نس��بی در کشور ایجاد ش��ده و افزایش قدرت خرید‬ ‫در جامعه اتفاق افتاده اس��ت؟ پاسخ به این پرسش‪،‬‬ ‫منفی است‪ .‬به نظر می رس��د در کنار افزایش ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬عوامل دیگری در اقتصاد هستند که زمینه‬ ‫بهبود رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم را به وجود‬ ‫می اورن��د و مهم ترین انها مهار نرخ تورم در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اگرچه دول��ت و بانک مرکزی‬ ‫توانس��ته اند ب��ا برخی اقدامات جلوی ش��تاب رش��د‬ ‫ن��رخ تورم را بگیرند اما هنوز تورم در کش��ور ما زیاد‬ ‫است و این موضوع می تواند برای دهک های پایین و‬ ‫متوسط جامعه و قشر حقوق بگیر‪ ،‬مشکالتی را ایجاد‬ ‫کن��د که باعث افت قدرت خرید این بخش از جامعه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صادقین‪ ،‬عامل مهم دیگر را رش��د اقتصادی کشور‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر قرار است یک رفاه بلندمدت‬ ‫در کش��ور ایجاد ش��ود و قدرت خرید مردم افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬باید رش��د اقتصادی در کشور به شکل مستمر‬ ‫باش��د و در کنار ان س��رمایه گذاری و تولید ناخالص‬ ‫داخلی نیز تقویت شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬صرف اینک��ه با کاهش‬ ‫نرخ دالر بگوییم ارزش پول ملی تقویت ش��ده است‪،‬‬ ‫بی تردید در کنار اصالح نش��دن ش��اخص های اصلی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬همچون تورم‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫نقدینگی و‪ ...‬نمی تواند برای ایجاد رفاه در جامعه کافی‬ ‫باشد و ما نیازمندیم از رشد اقتصادی مستمر برخوردار‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مالحظات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها‬ ‫بان��ک مرکزی برای افزایش س��رمایه بانک ها از محل‬ ‫مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مالحظات خاصی دارند‪.‬‬ ‫فرهاد حنیفی‪ ،‬معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره‬ ‫گفت‪ :‬نکته نخس��ت این اس��ت که از س��وی بانک ها‪،‬‬ ‫دارایی که باید فروخته شود‪ ،‬نمی تواند به عنوان منابع‬ ‫بلندمدت طبقه بندی شود و بانک از ان محل افزایش‬ ‫سرمایه داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬حنیفی ادامه داد‪ :‬نکته‬ ‫دوم اینک��ه این دارایی ها و س��هم ها به طور عمده به پش��توانه پول‬ ‫سپرده گذار خریداری شده است‪ ،‬با توجه به اینکه به طور متوسط‬ ‫فقط ‪ ۵‬درصد منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان س��رمایه تامین‬ ‫شده‪ ،‬ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق‬ ‫به عمده س��پرده گذاران است‪ ،‬در س��رمایه بانک ها منطقی نیست‪.‬‬ ‫در واقع این دارایی‪ ،‬به طور مش��اع بین س��پرده گذار و س��هامدار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مس��ئله س��وم نی��ز دارایی ک��ه بانک‬ ‫باب��ت مطالبات تملی��ک کرده‪ ،‬قابل تجدی��د ارزیابی و‬ ‫بردن به حس��اب س��رمایه نیس��ت چراکه این دارایی با‬ ‫پرداخت دیون ش��خص بدهکار شاید با تغییراتی روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام نظارتی درباره اینکه با این وصف‪ ،‬بانک ها از‬ ‫چه محلی می توانند تجدید ارزیابی دارایی داش��ته و ان‬ ‫را به حساب سرمایه ببرند‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬انچه در سمت راست ترازنامه‬ ‫بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد‪،‬‬ ‫از س��وی بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار بگیرد و‬ ‫به حساب سرمایه برود‪.‬‬ ‫حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه‬ ‫بانک ه��ا از محل تجدید ارزیابی دارایی ه��ا‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مرکزی تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۸‬به همه بانک ها مهلت داده که بر اس��اس ماده ‪۱۶‬‬ ‫و ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید‪ ،‬س��رمایه گذاری ها و دارایی های مازاد‬ ‫و غیرمرتب��ط خ��ود را واگذار کنند و در غیر این صورت مش��مول‬ ‫مجازات های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد‪.‬‬ ‫حرف ما این است که بانک ها باید این دارایی های مشاع را تاکنون‬ ‫به فروش می رس��اندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع‬ ‫صحه گذاشته‪ ،‬تا کنون هم رویه ای که بانک ها به ان عمل کرده اند‪،‬‬ ‫همین بوده است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه دارایی های قابل فروش بانک ها چگونه مشخص‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬دارایی های قابل فروش هر بانک مش��خص است‪.‬‬ ‫برای نمونه اگر بانکی در معدن یا س��هام غیر بانکی سرمایه گذاری‬ ‫کرده‪ ،‬نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و برای به فروش‬ ‫نرفتن ان باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫مع��اون نظارت��ی بانک مرکزی تاکید ک��رد‪ :‬بانک ها از محل های‬ ‫دیگر از جمله مطالبات‪ ،‬س��ود انباش��ته و اورده نقدی و تسعیر ارز‬ ‫می توانند افزایش س��رمایه بدهند و البته افزایش س��رمایه از همه‬ ‫محل های قانونی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫صرف کاهش‬ ‫نرخ دالر‬ ‫بی تردید در کنار‬ ‫اصالح نشدن‬ ‫شاخص های‬ ‫اصلی اقتصاد‪،‬‬ ‫همچون تورم‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫نقدینگی و‪...‬‬ ‫نمی تواند برای‬ ‫ایجاد رفاه در‬ ‫جامعه کافی باشد‬ ‫یادداشت‬ ‫«ارزش پ��ول مل��ی ‪ ۲۱‬درص��د افزای��ش یافت»؛‬ ‫این جمله ای اس��ت ک��ه رئیس کل بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫در یادداش��تی در صفحه اینس��تاگرامی خود منتشر‬ ‫ک��رد‪ .‬عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی‬ ‫با ی��اداوری فضای اقتصادی کش��ور در بیش از یک‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امروز ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۹۸‬است‬ ‫و یک سال از ش��روع جنگ اقتصادی‪ ،‬تحریم بانکی‬ ‫و ص��ادرات نفت ایران از س��وی امریکا می گذرد‪ .‬ان‬ ‫ روزها پیش بینی یک س��ال بعد‪ ،‬مش��کل و تا حدی‬ ‫نگران کننده ب��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬امریکا با ادامه‬ ‫یک س��ال فش��ار حداکثری به ه��دف اصلی خود که‬ ‫فروپاش��ی اقتصاد و در نهایت به زانو دراوردن ایران‬ ‫بود‪ ،‬نرسید‪ .‬رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به‬ ‫کاهش نرخ ارز نوش��ت‪ :‬نرخ ارز که امریکایی ها از ان‬ ‫به عنوان ش��اخص مهم تاثیر فش��ار یاد می کردند‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۵۰‬تومان در ‪ ۱۳‬ابان س��ال گذش��ته به‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان در ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۹۸‬رس��ید یعنی‬ ‫‪ ۲۱‬درصد افزایش قدرت پول ملی‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تورم ناش��ی از تغییر نرخ ارز و اخالل‬ ‫در بخ��ش خارجی اقتصاد‪ ،‬فش��ار زی��ادی به اقتصاد‬ ‫ایران به ویژه اقش��ار با درامد پایین و ثابت وارد کرد‬ ‫و رفاه بخش مهمی از مردم بابت تحریم اس��یب دید‬ ‫که نیاز به ترمیم دارد‪ .‬همتی تصریح کرد‪ :‬در نهایت‬ ‫ثبات نس��بی به اقتصاد برگش��ت و شاخص های مهم‬ ‫اقتصادی همچ��ون تورم و رش��د غیرنفتی به ارامی‬ ‫در مس��یر بهبود قرار گرف��ت‪ .‬وی تاکید کرد از حاال‬ ‫تالش ها در اقتصاد باید بر رشد تشکیل سرمایه ثابت‬ ‫ناخالص داخل��ی و رونق تولید مل��ی‪ ،‬کاهش اتکای‬ ‫بودجه دولت به نفت و ایمن س��ازی اقتصاد نسبت به‬ ‫نوسانات درامدهای نفتی به روند اصالح نظام بانکی‬ ‫کشور متمرکز شود‪.‬‬ ‫تقویت بخش‬ ‫تولید‬ ‫مهم است‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫کارشناس اقتصاد ‬ ‫ارزش پ��ول مل��ی از موضوع ه��ای مهمی‬ ‫اس��ت که همواره ذهن فع��االن اقتصادی‪،‬‬ ‫مردم و مس��ئوالن را به خود مشغول کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرایطی که در بیش از یک سال گذشته‬ ‫بر اقتصاد کش��ور حاکم بود و نوس��ان های‬ ‫شدیدی که در تمام بازارها ایجاد شد‪ ،‬سبب‬ ‫شدند مردم برای حفظ دارایی شان به سمت‬ ‫سرمایه گذاری در بازارهای مختلف از جمله‬ ‫ارز‪ ،‬س��که و‪ ...‬روی اورند که فضای ملتهبی‬ ‫را در اقتصاد به وجود اورد و هر روز از ارزش‬ ‫پول ملی کاست‪.‬‬ ‫اگرچ��ه اقدام��ات اصالح��ی اخی��ر بانک‬ ‫مرک��زی و مس��ئوالن اقتصادی‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫ای��ن التهابات را کم ک��رد و در نهایت باعث‬ ‫بازگشت بخش��ی از ارزش پول ملی شد اما‬ ‫این ش��رایط هن��وز رفاه مناس��ب که مورد‬ ‫انتظار اس��ت را ب��رای افراد جامع��ه ایجاد‬ ‫نک��رده و خیل��ی در زندگی اف��راد ملموس‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ام��ا تحقق اینک��ه چگون��ه و از چه راهی‬ ‫می ش��ود باعث افزایش ق��درت خرید مردم‬ ‫ش��د و ارزش پ��ول مل��ی را تقوی��ت کرد‪،‬‬ ‫بی ش��ک نیازمند سیاست هایی است که در‬ ‫تمام بخش های اقتصادی باید اعمال ش��ود‬ ‫ت��ا نتایج ان در زندگی افراد جامعه ملموس‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایط حال حاضر‪ ،‬اق��دام مهم برای‬ ‫افزای��ش ارزش پول��ی مل��ی‪ ،‬تقویت قدرت‬ ‫خری��د مردم با کاهش ن��رخ کاال و خدمات‬ ‫است‪.‬‬ ‫در م��دت اخیر به دلیل نوس��ان های نرخ‬ ‫ارز و نابس��امانی که در این حوزه ایجاد شد‪،‬‬ ‫نرخ کاالها و خدمات به ش��دت رش��د کرد‬ ‫و ق��درت خرید م��ردم کاهش یافت که این‬ ‫وضعیت باید با اقدامات مناس��ب از س��وی‬ ‫دولت مدیریت شود‪.‬‬ ‫تقوی��ت بخ��ش تولی��د و بهب��ود فضای‬ ‫بو کار از دیگر اقدامات مهمی است که‬ ‫کس ‬ ‫در میان مدت و بلند م��دت بر تقویت ارزش‬ ‫پول ملی تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به عبارت��ی تمام تالش دولت این اس��ت‬ ‫که فض��ای فعالیت برای فع��االن اقتصادی‬ ‫مناسب شود و نرخ ارز را به سمت ثبات هر‬ ‫چه بیشتر سوق دهد‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام��ات می توان��د در نهایت منجر‬ ‫به کاهش قیمت ها در س��طح جامعه ش��ود‬ ‫و ق��درت خرید م��ردم را باال بب��رد که این‬ ‫یعنی حفظ یا ارتقای ارزش پول ملی کشور‪.‬‬ ‫مدیریت نقدینگی در کش��ور از دیگر عوامل‬ ‫مهم و اثر گذاری اس��ت که بر افزایش ارزش‬ ‫پول ملی تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫ما درحال حاضر ب��ا حجم باالی نقدینگی‬ ‫در کش��ور روب��ه رو هس��تیم ک��ه اگ��ر این‬ ‫نقدینگی مدیریت ش��ود لزوما پدیده منفی‬ ‫و بدی تلقی نمی شود‪.‬‬ ‫بی شک مدیریت حجم باالی نقدینگی در‬ ‫کشور و سوق دادن ان به سمت فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی و مولد نه تنها مخرب نخواهد بود‬ ‫بلکه باعث رونق بخش تولید و اقتصاد واقعی‬ ‫کشور می ش��ود و مشکالت بخش تولید هم‬ ‫از این بابت رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر این پول های سرگردان در فعالیت های‬ ‫تولیدی به کار اید می تواند رونق ایجاد کند‬ ‫و از تورم نیز بکاهد‪ .‬این موضوعی اس��ت که‬ ‫به ارتق��ای ارزش پول مل��ی کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سهام عدالت تا پایان سال ‪ ۹۸‬ازاد می شود‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفت‪:‬‬ ‫ازادسازی س��هام عدالت منتظر تصویب‬ ‫الیحه مربوط در مجلس شورای اسالمی‬ ‫اس��ت و س��عی می کنی��م این س��هام تا‬ ‫اخر س��ال در دس��ت مردم ازادس��ازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علیرضا صالح درباره‬ ‫ازادسازی سهام عدالت گفت‪ :‬برای ازادسازی سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬یک الیحه در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫حال بررس��ی و تصویب اس��ت که اگ��ر به تصویب‬ ‫نهایی برسد و تبدیل به قانون شود‪ ،‬ازادسازی انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ازادس��ازی سهام عدالت‬ ‫باید مستند به قانون باشد و با مصوبه مجلس انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی در زمینه شیوه‬ ‫واگذاری س��هام عدالت گفت‪ :‬نخس��ت‬ ‫بای��د مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫بیرون بیاید‪ ،‬این مس��ئله را برای تصویب‬ ‫به هی��ات واگ��ذاری می بریم ت��ا هیات‬ ‫واگذاری در زمینه شیوه ازادسازی سهام‬ ‫عدال��ت تصمیم گیری کند و نمی گذاریم‬ ‫ازادسازی سهام عدالت مشمول مرور زمان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صالح تاکید کرد‪ :‬درباره ش��یوه و نحوه ازادسازی‬ ‫سهام عدالت‪ ،‬هیات واگذاری باید تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره ازادس��ازی س��هام عدالت زودتر بیاید‪ ،‬نحوه‬ ‫ازادس��ازی س��هام عدالت نیز در هی��ات واگذاری‬ ‫مش��خص می ش��ود و س��عی می کنیم تا اخر سال‪،‬‬ ‫سهام عدالت دست مردم ازادسازی شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹ط�رح س�پید بان�ک اقتص�اد نوین‬ ‫راهی بازار مالی شد‬ ‫اخبار‬ ‫بانک اقتصاد نوین با هدف ارائه خدمات متمایز‬ ‫به جامعه پزشکی کشور طرح تسهیالتی سپید‬ ‫را معرف��ی ک��رد‪ .‬به گزارش اخب��ار پولی مالی‪،‬‬ ‫در طرح س��پید‪ ،‬پزش��کان متخصص‪ ،‬عمومی‪،‬‬ ‫دندانپزش��کان و داروس��ازان می توانن��د برای‬ ‫خرید تجهیزات از بس��ته های متنوع تسهیالتی‬ ‫با ش��رایط بسیار اسان بهره مند شوند‪ .‬در طرح‬ ‫تسهیالتی س��پید‪ ،‬بسته های متنوعی براساس‬ ‫مع��دل موجودی س��پرده های قرض الحس��نه‬ ‫جاری و کوتاه مدت مش��تریان طراحی ش��ده و‬ ‫ام��کان بهره مندی از تس��هیالت تا ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫معدل موجودی و س��قف ‪ 8‬میلیارد ریال برای‬ ‫مشتریان فراهم شده است‪ .‬همچنین مدت زمان‬ ‫بازپرداخت این تس��هیالت به خواست متقاضی‬ ‫بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۶۰‬ماه تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بیمه رازی بر خرده فروشی‬ ‫در بستر دیجیتال‬ ‫توسعه خرده فروشی بیمه از طریق کانال های‬ ‫دیجیتال در دس��تور کار بیمه رازی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬مجید بختیاری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بیم��ه رازی در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی با خبرنگاران با اعالم این مطلب از‬ ‫دریافت مجوز افزایش س��رمایه این ش��رکت از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬افزایش س��رمایه شرکت بیمه رازی‬ ‫در دو مرحله انجام می ش��ود؛ در مرحله نخست‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان که‬ ‫در مجم��ع مطرح و پس از رای گیری و تصویب‬ ‫در روز دوشنبه‪ ۱۳ ،‬ابان (روز گذشته) عملیاتی‬ ‫خواهد شد و در مرحله دوم نیز از ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان به ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان که این بار با اختیار‬ ‫هیات مدیره شرکت عملی می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت بیمه رازی با اشاره به اینکه این شرکت‬ ‫نخستین شرکت بیمه خصوصی کشور است که‬ ‫وارد سال شانزدهم فعالیت خود می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از بدو ورود به حوزه بیمه ‪ ۵‬گام اساس��ی شامل‬ ‫ش��ناخت‪ ،‬مش��خص کردن س��طحی از تنظیم‬ ‫اولیه‪ ،‬تعیین ارزش ه��ا و خطوط قرمز‪ ،‬ارزیابی‬ ‫برنامه های ش��رکت و کس��ب س��ود باکیفیت و‬ ‫منطق��ی و پای��دار را تعریف کرده و در دس��تور‬ ‫کار ق��رار داده ای��م‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در یک‬ ‫محیط اقتصادی باید اخالق حاکم باش��د و مبنا‬ ‫ق��رار بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬درصددیم ت��ا بیمه رازی را‬ ‫به عنوان یک الگو در صنعت بیمه کش��ور مطرح‬ ‫کنی��م‪ ،‬ب��ه همین دلی��ل یک گ��روه مدیریتی‬ ‫حرفه ای را در شرکت مستقر کردیم و با تجهیز‬ ‫‪ 4‬دپارتم��ان ازجمل��ه واحد مدیریت ریس��ک‪،‬‬ ‫توس��عه دیجیتال با رویکرد نواوری و خالقیت‪،‬‬ ‫مدیریت حسابرس��ی و مدیریت سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫در تالش��یم که ش��رکت را به جای��گاه واقعی و‬ ‫اهداف موردنظر برس��انیم‪.‬بختیاری با اشاره به‬ ‫ن س��ال‬ ‫وضعی��ت بازدهی بازار س��رمایه از بهم ‬ ‫گذش��ته تاکنون‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر ش��رکتی با‬ ‫تجزی ه و تحلیل مناس��ب وارد این بازار می ش��د‬ ‫می توانست س��ود خوبی کسب کند؛ کما اینکه‬ ‫بیمه رازی در مدت ‪ 6‬ماه س��ودی معادل ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان را از محل سرمایه گذاری در بازار‬ ‫س��رمایه شامل سود س��هام‪ ،‬خرید و فروش و‪...‬‬ ‫به دست اورده است‪.‬وی با بیان این نکته که در‬ ‫حوزه بیمه گری س��عی کرده ایم اسیر هیجانات‬ ‫نش��ویم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در همین راس��تا قراردادهای‬ ‫زی��ان ده را متوقف کرده ای��م که همین موضوع‬ ‫موجب ش��د ترکیب پرتفوی شرکت نیز بهبود‬ ‫یابد‪.‬مدیرعامل بیمه رازی در ادامه افزود‪ :‬در یک‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حجم پرتفوی ثالث موتورسیکلت‬ ‫ش یافته‬ ‫‪ ۷۵‬درصد در ش��رکت بیمه رازی کاه ‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اینکه در ترکیب پرتفوی شرکت‪،‬‬ ‫س��هم بیمه های اتوبوس و مینی بوس نیز کم و‬ ‫هم اکنون ترکیب پرتفوی ثالث معقول تر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش درمان نیز ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد از حجم پرتفوی اصناف که زیان ده‬ ‫ب��ود را دیگر تمدید نک��رده و به جای ان در پی‬ ‫جذب پرتف��وی باکیفیت بوده ای��م‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بیم��ه رازی س��پس به رش��د ‪ ۹۰‬درصدی حق‬ ‫بیمه های اتش س��وزی این شرکت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در رش��ته مسئولیت نیز با رشد ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درص��دی روبه رو بوده ایم و در بخش درمان هم‬ ‫پرتفوی نامطلوب ش��رکت را با پرتفوی سودده‬ ‫جایگزی��ن کرده ای��م‪.‬وی از دریافت مجوز برای‬ ‫‪ 3‬محص��ول در حوزه درمان و مس��ئولیت خبر‬ ‫داد و اظه��ار کرد‪ :‬با نمایندگان مذاکره کرده ایم‬ ‫ک��ه فروش نقد ش��رکت را افزایش دهند که در‬ ‫صورت تحقق این موضوع‪ ،‬نرخ های رقابتی تری‬ ‫را در بازار ارائه خواهیم کرد‪ .‬بختیاری با بیان این‬ ‫نکته که در سوداوری‪ ،‬میزان‪ ،‬کیفیت و پایداری‬ ‫را مد نظر قرار داده ایم تا با تغییرات دچار مشکل‬ ‫نش��ویم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توس��عه خرده فروشی بیمه‬ ‫ان هم از طریق کانال های دیجیتال در دس��تور‬ ‫کار شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خودکفایی در صنعت سیمان با حمایت های بانک ملی‬ ‫صنع��ت س��یمان کش��ور در ‪ 4‬ده��ه اخیر‬ ‫ب��ا حمایت ه��ای همه جانب��ه و پش��تیبانی‬ ‫بی دری��غ بان��ک ملی ایران و ت��وان صنعتگران‬ ‫داخل��ی به انچه هدف گذاری ک��رده بود مانند‬ ‫جلوگی��ری از خام فروش��ی‪ ،‬خودکفای��ی در‬ ‫تولید س��یمان و بومی سازی این صنعت دست‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران‪،‬‬ ‫ظرفی��ت تولید صنعت بومی ش��ده و راهبردی‬ ‫س��یمان در چهل ویکمین سال انقالب اسالمی‬ ‫به همت توان صنعتگران داخلی و با حمایت ها‬ ‫و کمک های بانک ملی ایران با ساخت بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬کارخان��ه و بهره برداری از ‪ ۱۰۰‬خط تولید‬ ‫سیمان در بیشتر اس��تان ها در راستای توسعه‬ ‫زیرساخت های کشور به بیش از ‪ ۱۵‬برابر تولید‬ ‫ابتدای انقالب و ظرفیت ساالنه ‪ ۹۰‬میلیون تن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا کارخانه ه��ا و مجتمع ه��ای‬ ‫تولیدی س��یمان در سرتاسر کشور توانسته اند‬ ‫در سال های گذشته به پشتوانه بانک ملی ایران‬ ‫به صنعتی پیش��رو‪ ،‬پرش��تاب و بومی تبدیل و‬ ‫موجب کاهش خام فروشی و بی نیازی از واردات‬ ‫شده است‪ .‬صنعت س��یمان امروز از مهم ترین‬ ‫صنایع موثر در توسعه کش��ور به شمار می رود‬ ‫و ای��ن کارخانه ها عالوه بر خودکفایی در تولید‬ ‫سیمان و بومی س��ازی ان به دست صنعتگران‬ ‫داخلی با صادرات محصول به خارج از کشور در‬ ‫سال های گذش��ته توانسته اند به ارزاوری برای‬ ‫کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت به عنوان نگین اقتصاد کش��ور با‬ ‫حمایت ه��ای بانک ملی ایران پ��س از ‪ 4‬دهه‬ ‫فعالیت اکنون با ایجاد ‪ ۵۰۰‬هزار فرصت شغلی‬ ‫به طور مستقیم و غیرمستقیم ضمن تامین نیاز‬ ‫بازارهای داخل و خارج‪ ،‬با بهره گیری از فناوری‬ ‫روز دنی��ا و فرات��ر از اس��تانداردهای جهان��ی‪،‬‬ ‫محصولی باکیفیت تولید می کند‪.‬‬ ‫احمد صف��ری‪ ،‬نماینده مردم کرمانش��اه در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و عضو کمیس��یون‬ ‫انرژی مجلس در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی‬ ‫بان��ک ملی ای��ران‪ ،‬در همین ب��اره اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجتمع های تولید س��یمان در استان کرمانشاه‬ ‫برای جلوگیری از خام فروش��ی و اش��تغالزایی‬ ‫توانس��تند با پش��توانه و تامین مالی بانک ملی‬ ‫ای��ران ظرفیت ه��ای تولی��د خ��ود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬موقعی��ت اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب و تخصی��ص مناب��ع‬ ‫و اعتب��ارات بان��ک ملی ایران برای ش��کوفایی‬ ‫ظرفیت های صنعت س��یمان در غرب کشور و‬ ‫خطه کرمانشاه افق روشنی را برای سوداوری و‬ ‫سرمایه گذاری در سال های اینده نوید می دهد‪.‬‬ ‫هدای��ت حاتم��ی‪ ،‬مع��اون هماهنگ��ی امور‬ ‫اقتصادی و توس��عه منابع استانداری کرمانشاه‬ ‫در گفت وگ��و با پایگاه اطالع رس��انی بانک ملی‬ ‫ای��ران اظهار ک��رد‪ :‬بانک ملی ای��ران به عنوان‬ ‫بانک حامی صنعت سیمان کشور‪ ،‬نقش بسیار‬ ‫مهم و تعیین کننده ای در س��اخت و راه اندازی‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولیدی ایف��ا کرده که‬ ‫توانس��ته موجب اش��تغالزایی و ارزاوری برای‬ ‫استان شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سیمان سامان غرب نیز‬ ‫در گفت وگ��و با پایگاه اطالع رس��انی بانک ملی‬ ‫ایران‪ ،‬ظرفیت تولید روزانه س��یمان این واحد‬ ‫تولی��دی را ‪ ۲۰‬هزار تن بی��ان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این کارخانه س��االنه ‪8‬میلیون تن انواع مختلف‬ ‫کلینکر و س��یمان تولید می ش��ود که نیمی از‬ ‫این میزان تولید به کش��ورهای همسایه‪ ،‬حوزه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬افریقا و اوراسیا صادر می شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین عظیمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��یمان مند دش��تی بوش��هر تولید کلینکر و‬ ‫س��یمان فرات��ر از اس��تانداردهای بین الملل��ی‬ ‫و کاه��ش خام فروش��ی را از ویژگی ه��ای این‬ ‫کارخانه بیان کرد و گفت‪ :‬با تالش متخصصان‬ ‫داخل��ی در تکمیل س��بد تولی��د محصوالت و‬ ‫بومی س��ازی س��یمان خروجی‪ ،‬مقاومت انواع‬ ‫س��یمان تولیدی ای��ن کارخان��ه افزایش یافته‬ ‫و مع��دن فع��ال در کن��ار این کارخانه س��بب‬ ‫ش��ده خوراک و م��واد اولیه ای��ن کارخانه در‬ ‫کن��ار ای��ن مجتم��ع ب��زرگ تولی��دی تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن صنع��ت پایه و مه��م با تولید س��االنه‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلی��ون تن محصول تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به‬ ‫پشتوانه و مشارکت های بانک ملی ایران اماده‬ ‫فتح قله های باالتر برای توسعه زیرساخت های‬ ‫کشور است تا کشور به جایگاه نخست صادرات‬ ‫و س��ومین تولیدکنن��ده بزرگ جهان دس��ت‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫کلینکر یک محص��ول فرایندی و جزو یکی‬ ‫از مواد اولیه تولید س��یمان به شمار می رود که‬ ‫به ط��ور معمول ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۲۵‬میلی متر (قطر) دارد‬ ‫و از ح��رارت دادن به س��نگ اهک و الومینیوم‬ ‫سیلیکات (خاک رس) در مرحله کوره سیمان‬ ‫به وجود می اید‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۶۹۸‬هزار میلیارد ریال تسهیالت ازسوی بانک تجارت‬ ‫بانک تجارت در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۶۹۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت پرداخت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬عباس اش��رف نژاد‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک تجارت از افزایش ‪ ۳۴‬درصدی میزان‬ ‫تس��هیالت بانک تجارت در ‪ 6‬ماه نخست ‪ ۹۸‬نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته خبر داد و با اش��اره به امار تسهیالت‬ ‫این بانک به بخش ه��ای گوناگون اقتصاد گفت‪ :‬بانک تجارت‬ ‫در س��ال رونق تولید‪ ،‬حمایت از تولی��د کاالی ایرانی را جزو‬ ‫مهم ترین برنامه های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مانده تسهیالت این بانک تا پایان شهریور‬ ‫امس��ال به عدد ‪ ۶۹۸‬هزار میلیارد ریال رس��یده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تس��هیالت بانک تجارت در مدت مشابه سال گذشته به رقم‬ ‫‪ ۵۲۱‬هزار میلیارد ریال رس��یده بود و مقایس��ه‬ ‫‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال و س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نش��ان‬ ‫از افزای��ش ‪ ۳۴‬درص��دی تس��هیالت این بانک‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اشرف نژاد تالش بانک تجارت در جهت بهبود‬ ‫کیفیت پرتفوی تس��هیالت این بان��ک را مورد‬ ‫اشاره قرار داد و بیان کرد‪ :‬تالش مجموعه شعب‬ ‫و س��تاد بانک تج��ارت بر این بوده که ب��ا افزایش درامدهای‬ ‫کارم��زدی‪ ،‬کاه��ش هزینه پ��ول و هدفمندس��ازی عملکرد‬ ‫بخش اعتباری‪ ،‬ش��رایط بهتری را برای اعطای تس��هیالت به‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی و تولیدی کش��ور فراهم س��ازند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره بانک تج��ارت از اعطای تس��هیالت این بانک‬ ‫سپرده های مردم نزد بانک مهر ایران ‪ ۲۴۰‬هزار میلیارد ریال است‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران مانده‬ ‫سپرده های مردم نزد این بانک را ‪ ۲۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اعالم کرد‪ .‬مرتضی اکب��ری در ایین راه اندازی‬ ‫ش��عبه این بانک در مش��هد گفت‪ :‬مانده تسهیالت‬ ‫ای��ن بانک ‪ ۲۱۰‬هزار میلیارد ریال اس��ت که حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصد سپرده ها در قالب تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫پرداخت می شود و ‪ ۱۰‬درصد دیگر نیز سپرده قانونی‬ ‫است که باید نزد بانک مرکزی باقی بماند‪ .‬وی افزود‪ :‬اعتماد مردم‬ ‫و س��پرده گذاران ب��ه این بانک به دلی��ل فعالیت هایی که در زمینه‬ ‫پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه دارد و روزبه روز این اعتماد در‬ ‫ی که این بانک س��ودی به سپرده های‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ ،‬در حال ‬ ‫خ��ود نمی دهد و در پرداخت تس��هیالت نیز ت��ا ‪ 4‬درصد کارمزد‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ش��فافیت فعالیت های این بانک اظهار کرد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته به یک میلیون و ‪ ۲۳۰‬هزار نفر بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت شد و از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکن��ون نی��ز به یک میلی��ون و ‪ ۲۴۰‬هزار نفر بی��ش از ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت ش��ده که پیش بینی می شود تا‬ ‫پایان سال این میزان به ‪ ۲‬میلیون مورد به مبلغ ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال برسد‪.‬‬ ‫اکبری با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته کمک به معیش��ت‬ ‫به بخ��ش بازرگانی و خدمات کش��ور خبر داد‬ ‫و اضاف��ه ک��رد‪ :‬مانده تس��هیالت بانک تجارت‬ ‫در پایان ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در این بخش‬ ‫به بی��ش از ‪ ۲۷۸‬ه��زار میلیارد ریال رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین به پرداخت تسهیالت این بانک‬ ‫ب��ه بخش صنعت و معدن اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تسهیالت بانک تجارت به مجموعه های صنایع و معادن کشور‬ ‫از مبلغ ‪ ۱۴۱‬هزار میلیارد ریال در پایان ش��هریور سال ‪ ۹۷‬با‬ ‫‪ ۲۰‬درصد افزایش در مدت مشابه سال جاری به نزدیک ‪۱۷۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫عضو هی��ات مدیره بانک تج��ارت در ادام��ه این گفت وگو‬ ‫بیش��ترین س��هم را در پرداخت تس��هیالت داشته‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از ‪ ۲‬س��ال پی��ش تاکنون جهت تس��هیالت‬ ‫ت ش��ده و باتوجه به‬ ‫به س��وی اشتغا لزایی خرد هدای ‬ ‫تصمیم ش��ورای پول و اعتبار در افزایش س��قف وام‬ ‫اش��تغال از ‪ ۲۰۰‬میلیون ب��ه ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال این‬ ‫تسهیالت موثرتر از گذشته عمل می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پرداخ��ت تس��هیالت اش��تغال ب��ا‬ ‫مش��ارکت حوزه های تخصصی از جمله کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬بنیاد برکت‪ ،‬اس��تان قدس رضوی و بس��یج سازندگی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته بی��ش از ‪ ۱۵‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫تس��هیالت قرض الحسنه در زمینه اش��تغال خرد پرداخت شد که‬ ‫این مبلغ در نیمه نخس��ت س��ال جاری به ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫رسیده و تا پایان سال نیز رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مهر ای��ران اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫می��زان معوق��ات این بانک ی��ک درص��د از میانگی��ن بین المللی‬ ‫معوق��ات بانک��ی کمت��ر اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬ای��ن بان��ک از ابتدای‬ ‫امس��ال بانک��داری س��بز به معنای ح��ذف کاغذ در رون��د افتتاح‬ ‫حس��اب‪ ،‬پرداخت تس��هیالت و بازپرداخ��ت را به اجرا گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه این بان��ک در کن��ار ارائ��ه تس��هیالت در‬ ‫زمینه ه��ای گوناگ��ون دیگری نیز با مجموعه ه��ای اقتصادی‬ ‫کش��ور هم��کاری دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت های تش��کیل دهنده‬ ‫س��وپرمارکت مال��ی بانک تج��ارت با فعالی��ت در حوزه هایی‬ ‫مانن��د صراف��ی‪ ،‬کارگ��زاری‪ ،‬بیمه‪ ،‬تامی��ن مالی و باش��گاه‬ ‫مش��تریان همکاری ه��ای گس��ترده ای ب��ا مش��تریان خ��ود‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اش��رف نژاد با اشاره به تس��هیالت بانک در سایر بخش های‬ ‫اقتصاد کشور خاطرنش��ان کرد‪ :‬مانده تسهیالت این بانک به‬ ‫بخش های س��اختمان و مس��کن افزون بر ‪ ۱۵۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬کش��اورزی ‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد ریال و ص��ادرات ‪ 8‬هزار‬ ‫میلیارد ریال شده است‪.‬‬ ‫حمایت بانک صادرات از اسیب دیدگان سیل لرستان‬ ‫بانک صادرات هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫در حمایت از اسیب دیدگان سیل در لرستان‬ ‫پرداخ��ت کرد‪ .‬به گزارش اخب��ار پولی مالی‪،‬‬ ‫امی��ر یوس��فیان‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره بانک‬ ‫صادرات ایران گفت‪ :‬بانک ص��ادرات ایران از‬ ‫ابتدای سال تاکنون ‪ ۱۱۰‬هزار مورد تسهیالت‬ ‫تکلیف��ی اعطا کرده که ب��ه بخش حمایت از‬ ‫اسیب دیدگان سیل استان لرستان با محوریت بخش مسکن‬ ‫ص یافته و در فاز بعد پرداخت وام‬ ‫ه��زار میلیارد ریال تخصی ‬ ‫کش��اورزی را در دس��تور کار خود قرار داده که به سرعت به‬ ‫نتیجه خواهد رسید‪.‬‬ ‫یوسفیان در ایین بهره برداری از ‪ ۲۸‬پروژه بازسازی شده‬ ‫مناطق سیل زده لرستان (از محل کمک های همکاران شاغل‬ ‫و بازنشس��ته بانک ص��ادرات) که با حضور مع��اون عمرانی‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬مدیریت شعب و رئیس��ای حوزه بانک در استان‬ ‫لرستان‪ ،‬اعضای س��تاد خیرین مدرسه س��از بانک صادرات‬ ‫ایران و س��ایر مقامات محلی برگزار ش��د‪ ،‬اب��راز کرد‪ :‬بانک‬ ‫صادرات ایران از ابتدای س��ال تاکنون مشتاقانه به اندازه کل‬ ‫منابع چندین س��اله یک بانک خصوصی‪ ،‬تسهیالت تکلیفی‬ ‫پرداخ��ت کرده‪ ،‬به طوری ک��ه در این مدت ‪ ۱۱۰‬هزار مورد‬ ‫تسهیالت تکلیفی در نقاط مختلف کشور به میزان ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اعطا کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫اس��تان لرس��تان همزمان با توجه به حمایت‬ ‫از اسیب دیدگان از س��یل سال ‪ ،۹۸‬توجه به‬ ‫بنگاه های کوچک و متوس��ط نیز ادامه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این بخش بانک صادرات ایران در استان‬ ‫لرس��تان ‪ 3‬هزار و ‪ ۱۱۳‬مورد تس��هیالت به‬ ‫می��زان ‪ 3‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال تخصیص داده اس��ت‪.‬‬ ‫همزمان در این استان ‪ 2‬هزار مورد وام ازدواج پرداخت شده‬ ‫که نش��ان می دهد سایر بخش های حمایتی نیز از دید بانک‬ ‫صادرات ایران دور نمانده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬توس��عه اقتصادی استان لرستان در دستور کار‬ ‫مدیران بانک صادرات لرس��تان قرار دارد که عموم مردم از‬ ‫مزایای ان بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫باوج��ود اینک��ه درصد س��پرده گذاران قرض الحس��نه به‬ ‫دالی��ل گوناگ��ون در کش��ور کاهش یافته‪ ،‬بان��ک صادرات‬ ‫ای��ران حمایت ه��ای خ��ود را متوق��ف نک��رده‪ ،‬به نحوی که‬ ‫نس��بت مص��ارف قرض الحس��نه بان��ک ص��ادرات ای��ران‬ ‫ب��ه مناب��ع ان ب��ه ‪ ۱۱۰‬درص��د رس��یده‪ ،‬در حال��ی ک��ه‬ ‫ای��ن می��زان در حالت ع��ادی نبای��د از ‪ ۹۰‬درص��د فراتر‬ ‫برود‪.‬‬ ‫بیمه ارمان در ‪ 6‬ماه گذشته خوش درخشید‬ ‫ش��رکت بیمه ارمان صورت ه��ای مالی (حسابرسی نش��ده)‬ ‫میان دوره ای ‪ 6‬ماه منتهی به پایان ش��هریور ‪ ۹۸‬را منتشر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬ش��رکت بیمه ارمان تا س��ال ‪۹۵‬‬ ‫س��ودده بوده اما پس از ان تا پایان سال ‪ ۹۷‬زیان محقق کرد‪.‬‬ ‫با روی کار امدن مدیریت جدید در ‪ 6‬ماه منتهی به ش��هریور‬ ‫امس��ال باوجود کاهش حق بیمه صادره نسبت به دوره مشابه‬ ‫س��ال گذشته ش��رکت ضمن کاهش ذخایر حق بیمه و ذخایر‬ ‫خس��ارت موفق شد سود بیشتری را محقق سازد‪ .‬گفتنی است‬ ‫سود این دوره ‪ ۲.۵‬برابر دوره مشابه سال گذشته بوده است‪ .‬این‬ ‫گزارش می افزاید سیاست شرکت بیمه ارمان در‬ ‫دوره مدیریت جدید افزایش پرتفوی مناس��ب با‬ ‫انعقاد قرارداده��ای گروهی با بیمه گذاران عمده‬ ‫منجر به افزایش حق بیمه صادره شده است‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه ش��رکت بیم��ه ارم��ان در‬ ‫اطالعی��ه ای در س��امانه کدال اع�لام کرده‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت در جهت خروج از مشمولیت ماده ‪۱۴۱‬‬ ‫قان��ون تجارت با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫برنامه افزایش س��رمایه از مبلغ ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال به ‪۲۵۰۰‬‬ ‫تخفیف های گسترده بیمه ایران برای انواع بیمه نامه ها‬ ‫به مناس��بت فرارس��یدن ‪۱۵‬‬ ‫ابان‪ ،‬هش��تاد وپنجمین س��الگرد‬ ‫راه اندازی ش��رکت س��هامی بیمه‬ ‫ایران و تق��ارن مبارک ان با اعیاد‬ ‫پربرکت خجس��ته می�لاد پیامبر‬ ‫اعظم حض��رت محم��د مصطفی‬ ‫(ص) و ام��ام جعف��ر ص��ادق (ع)‬ ‫و س��الروز اغاز امامت حض��رت ولی عصر (عج)‪،‬‬ ‫صدور و عرضه بیمه نامه های مختلف بیمه ایران‬ ‫با ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬درصد تخفیف انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بیمه‬ ‫ای��ران‪ ،‬دریاف��ت ای��ن تخفیف ها‬ ‫هنگام ص��دور بیمه نامه ها از تاریخ‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۴‬ابان ‪ ۹۸‬از طریق سامانه‬ ‫جامع حوادث و واحدهای اجرایی‬ ‫و نمایندگی های بیمه ایران سراس��ر کشور برای‬ ‫بیمه گذاران امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫میلی��ارد ریال از محل مطالب��ات و اورده نقدی‬ ‫س��هامداران را در دس��تور کار خود قرار داده که‬ ‫گزارش توجیهی ان در دس��ت تهیه اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت بیمه ای در این دوره ‪ 6‬ماهه ‪ ۲۲۹‬میلیارد‬ ‫تومان حق بیمه تولید کرد که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫در همین مدت میزان خس��ارت پرداختی ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیارد تومان بوده اس��ت‪ .‬ش��رکت بیمه ارم��ان در دو فصل‬ ‫نخست امس��ال ‪ ۴.۶‬میلیارد تومان س��ود عملیاتی کسب کرد‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه سال پیش ‪ ۱۰۰‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس همین گزارش بیمه ارمان در ‪ 6‬ماه نخس��ت‬ ‫‪ ۹۸‬توانس��ت ‪ ۵.۴‬میلیارد تومان س��ود خالص کس��ب کند که‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۵۵‬درصد افزایش را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬سود خالص برای هر سهم در این گزارش میان دوره ای‬ ‫‪ ۳۶‬ریال شناس��ایی ش��د‪ ،‬در حالی که این رقم در دوره مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ ۱۴‬ریال بود‪ .‬همچنین بیمه ارمان توانس��ت زیان‬ ‫انباشته خود را نس��بت به پایان سال گذشته ‪ ۵‬درصد کاهش‬ ‫دهد و به رقم ‪ ۱۰۳‬میلیارد تومان برساند‪.‬‬ ‫قرعه کشی پنجمین جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک اینده‬ ‫قرعه کش��ی پنجمین جشنواره حس��اب های قرض الحسنه‬ ‫پس ان��داز بان��ک اینده‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش بانک اینده‪،‬‬ ‫ایی��ن قرعه کش��ی جوای��ز پنجمین جش��نواره حس��اب های‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز بانک اینده‪ ۳۰ ،‬مهر امسال‪ ،‬در سالن‬ ‫همای��ش بین الملل��ی کتابخانه ملی‪ ،‬با حض��ور اعضای هیات‬ ‫نظارت بر قرعه کش��ی بانک ها (نمایندگان دادستان کل کشور‬ ‫و بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران)‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران و برخی رئیس��ان ش��عب و مشتریان برگزار و‬ ‫برندگان خوش ش��انس این دوره از قرعه کشی‪ ،‬مشخص شدند‪ .‬در پنجمین‬ ‫دوره از قرعه کش��ی حساب های قرض الحس��نه پس انداز بانک‬ ‫این��ده‪ ،‬به پاس قدردان��ی از نیت خیرخواهانه س��پرده گذاران‬ ‫قرض الحس��نه‪( ۱۰۰ ،‬صد) جای��زه یک میلی��ارد ریالی (صد‬ ‫میلی��ون تومان) کمک هزین��ه خرید واحد مس��کونی و ده ها‬ ‫ه��زار جایزه نفیس و ارزنده دیگر‪ ،‬از جمله‪ ،‬کمک هزینه خرید‬ ‫لوازم خانگی تولید داخلی و صنایع دس��تی‪ ،‬به ارزش میلیاردها‬ ‫ریال‪ ،‬برای سپرده گذاران در نظر گرفته شده بود که با مشخص‬ ‫ش��دن برندگان در این ایین این جوایز به زودی به انها اهدا می شود‪ .‬اسامی‬ ‫اعالم شده‪ ،‬شامل برندگان قطعی جوایز یادشده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫سازمان هواپیمایی از فعالیت هواپیمای اوکراینی در ایران حمایت کرد‬ ‫پرواز انتونف در غبار‬ ‫اکرم امینی‪ :‬با گذش��ت چند هفته از انتش��ار تصاویر پرواز‬ ‫هواپیمای باری با مس��افر در مسیر تهران‪-‬مشهد‪ ،‬واکنش ها و‬ ‫اظهارنظرها در این زمینه همچنان ادامه دارد‪ .‬برخی می گویند‬ ‫باتوجه به اینکه این پرواز زیر نظر سازمان هواپیمایی و با تایید‬ ‫این سازمان انجام شده‪ ،‬به طورقطع قانونی و بدون مشکل بوده‬ ‫است‪ .‬برخی دیگر می گویند براساس شواهد‪ ،‬این هواپیما باری‬ ‫و مسافر سوار کردن ان‪ ،‬اشتباه است‪ .‬به نظر می رسد دنباله دار‬ ‫ش��دن این بحث موجب ش��ده س��ازمان هواپیمایی کشوری‪،‬‬ ‫اعالمیه ای منتش��ر و در ان تاکید کن��د‪« :‬این هواپیما تمامی‬ ‫گواهینامه ه��ای صالحیت پروازی را براس��اس الزام های ایکائو‬ ‫داشته و ممنوعیت پرواز ندارد‪».‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ۱۷ ،‬مهر امس��ال‪ ،‬وقتی حسین بخشایی‪،‬‬ ‫مس��افر پرواز تهران‪-‬مش��هد‪ ،‬ش��رایط عجی��ب و غیرمنتظره‬ ‫هواپیمای شرکت پویاایر را توییت زد‪ ،‬شاید تصور نمی کرد موج‬ ‫واکنش ها به توییت او تا هفته ها ادامه داشته باشد‪ .‬او در همان‬ ‫زمان‪ ،‬جزئیات این هواپیما را که بعد از تاخیر ‪۴‬ساعته به عنوان‬ ‫هواپیمای جایگزین مسافر سوار کرده بود‪ ،‬برای‬ ‫توضیح‬ ‫داد که در گزارشی باعنوان «مورد عجیب پرواز تهران‪-‬مشهد»‬ ‫منتش��ر شد‪ .‬به گفته بخش��ایی‪ ،‬در هواپیمای پویاایر چیزی به‬ ‫اسم پنجره یعنی انچه در هواپیماهای مسافری مرسوم است‪،‬‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬او می گوید همه منابع رس��می نشان می دهد‬ ‫انتون��ف‪ ،‬هواپیمای نظامی باربری ب��وده و در هیچ جای دنیا‪،‬‬ ‫اس��تفاده مس��افری از ان نشده اس��ت‪ .‬اطالعات ویکی پدیایی‬ ‫این هواپیما نیز تاییدکننده این مسئله است و شرکت انتونف‬ ‫تاکنون نوع مسافری این هواپیما را تولید نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا پرواز انتونف حساسیت برانگیز است؟‬ ‫توییت های مس��افر پرواز تهران‪-‬مش��هد موجب شد پرونده‬ ‫خ داده‬ ‫قدیمی یک س��انحه مرگبار که برای انتونف در ایران ر ‬ ‫بود دوباره باز و بحث باری بودن یا نبودن این هواپیما به حاشیه‬ ‫رانده شود‪ .‬در واقع اکنون پرسش اصلی این است‪ :‬پرواز انتونف‬ ‫ممنوع است یا مجاز؟‬ ‫‹ ‹خبرها می گوید پرواز انتونف ممنوع است‬ ‫هواپیم��ای انتون��ف ‪( ۱۴۰‬ایران ‪۱۴۰‬؛ یعنی نس��خه بومی‬ ‫انتونف در ایران) صبح ‪ ۱۹‬مرداد ‪ ۹۳‬با ‪ ۴۸‬سرنش��ین دقایقی‬ ‫بعد از برخاس��تن از فرودگاه مهراباد‪ ،‬دچار س��انحه شد و همه‬ ‫سرنش��ینان خود را به کام مرگ فرستاد‪ .‬اخبار منتشرشده در‬ ‫همان زمان که هنوز نیز در اینترنت قابل مشاهده است‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد بعد از وقوع این سانحه‪ ،‬رئیس جمهوری دستور توقف‬ ‫پرواز انتونف ‪ ۱۴۰‬و ‪ ۷۴‬را صادر کرده است‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری در ان زمان نوشت‪:‬‬ ‫«هیات دولت امروز به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن‬ ‫روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه‪ ،‬وزیران‬ ‫راه و شهرس��ازی و دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح گزارشی‬ ‫از س��انحه سقوط هواپیمای مس��افربری ایران ‪ ۱۴۰‬متعلق به‬ ‫ش��رکت س��پاهان ارائه کردند‪ .‬روحانی از وزیر راه و شهرسازی‬ ‫خواس��ت گزارش کاملی از چگونگی وقوع س��انحه و دالیل ان‬ ‫ارائه کند و تا رس��یدگی کامل‪ ،‬از ادامه پرواز این نوع هواپیما‬ ‫جلوگیری ش��ود و رعایت کامل اس��تانداردهای فنی در همه‬ ‫پروازها مورد تاکید و توجه ویژه قرار گیرد‪».‬‬ ‫همچنی��ن در ان زم��ان‪ ،‬محمدعل��ی ایلخان��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫وقت ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به تاکیدی که دولت بر امنیت پروازهای مسافری دارد‬ ‫رئیس جمهوری هفته گذش��ته پرواز انتونف ‪ ۱۴۰‬را ممنوع و‬ ‫پس از ان نیز دستوری جداگانه مبنی بر ممنوعیت پروازهای‬ ‫مسافری انتونف ‪ ۷۴‬صادر و این نوع هواپیما را از چرخه پرواز‬ ‫خارج کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پویاایر‪ :‬پرواز انتونف هیچ گاه ممنوع نشد!‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پویاای��ر می گوید در همه ‪ ۵‬س��الی که‬ ‫از س��انحه انتونف ‪ ۱۴۰‬می گذرد ای��ن هواپیما در ناوگان این‬ ‫شرکت فعال بوده و ممنوعیت پروازی نداشته است‪.‬‬ ‫کاپیتان محمد محمدی بخش در این زمینه به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫مقام مسئولی که ممنوعیت پرواز انتونف ‪ ۷۴‬را در سال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫اعالم کرده بود‪ ،‬این خبر را در حالی به طور نادرست مطرح کرد‬ ‫که هیچ وظیفه قانونی در این زمینه نداشته است‪ .‬این مسئله‬ ‫از نظر اختیار قانونی‪ ،‬ارتباطی به شرکت فرودگاه ها ندارد و اگر‬ ‫رئیس جمهوری بخواه��د ممنوعیتی برای پرواز انتونف ‪ ۷۴‬یا‬ ‫هر هواپیمای دیگری اعالم کند ان را به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫ارسال و سازمان هواپیمایی کشوری ان را ابالغ می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در همان زمان نیز بررس��ی کردیم و‬ ‫متوجه ش��دیم که شیطنت رسانه ای ازسوی این مقام مسئول‬ ‫سر زده و این خبر صحت ندارد‪ .‬موضوع ممنوعیت پرواز انتونف‬ ‫‪ ۱۴۰‬ب��ا انتونف ‪ ۷۴‬متفاوت اس��ت و هی��چ ممنوعیتی به طور‬ ‫ش��فاهی و کتبی ازس��وی رئیس جمهوری برای انتونف ‪ ۷۴‬به‬ ‫ما ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت هواپیمای��ی پویاایر با بیان اینکه انتونف‬ ‫‪ ۷۴‬حدود ‪ ۵‬س��ال اس��ت که بدون مش��کل برای این شرکت‬ ‫پرواز می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حتی اگر ممنوعیتی برای این هواپیما‬ ‫ابالغ می ش��د که این اتفاق نیفتاده‪ ،‬پس از مدتی توقف پرواز‪،‬‬ ‫ان پرن��ده ب��ا احراز صالحیت از س��ازمان هواپیمایی می تواند‬ ‫پرواز کند‪.‬‬ ‫محمدی بخش تصریح کرد‪ :‬انتونف ‪ ۷۴‬هیچ گاه پروازممنوع‬ ‫نب��وده و با احراز صالحیت پروازی در این مدت برای ش��رکت‬ ‫چ گاه از‬ ‫پویاایر کار کرده اس��ت‪ .‬البته در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته هی ‬ ‫ش��رایط فنی و عملیاتی صادرش��ده ب��رای انتونف ‪ ۷۴‬عدول‬ ‫نکرده ایم و مس��ئله به وجود امده برای مس��افر پرواز مش��هد‪-‬‬ ‫تهران در دس��ت بررسی اس��ت‪ .‬اما نباید خود را از انتونف ‪۷۴‬‬ ‫محروم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ازمان هواپیمایی‪ :‬انتونف ممنوعیت پروازی‬ ‫ندارد‬ ‫گرچه بعد از انتش��ار توییت های بخش��ایی درباره ش��رایط‬ ‫عجی��ب هواپیم��ای پویاایر‪ ،‬برخی رس��انه ها ازجمله‬ ‫و‬ ‫ایسنا‪ ،‬پیگیر مسئله بوده و پاسخ سخنگوی سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری مبنی بر قانونی بودن این پرواز را منتش��ر کردند اما‬ ‫در هفته های گذشته شاهد واکنش رسمی این سازمان نسبت‬ ‫به این خبر نبوده ایم تا اینکه روز یکش��نبه سرانجام اعالمیه ای‬ ‫رسمی ازسوی سازمان هواپیمایی منتشر شد که از این پرواز و‬ ‫هواپیمای یادش��ده‪ ،‬حمایت می کند‪ .‬در این اعالمیه که شامل‬ ‫پاس��خ اداره کل صالحیت پرواز س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫به ش��بهه های ایجادشده درباره صالحیت پروازی این هواپیما‬ ‫اس��ت‪ ،‬امده اس��ت‪ :‬وزیر وقت راه و شهرسازی در ‪۹۳/۱۰/۱۳‬‬ ‫به رئیس وقت س��ازمان هواپیمایی کش��وری ابالغ کرد «پرواز‬ ‫هواپیمای انتونف در صورت تحقق ش��رایط براس��اس ضوابط‬ ‫هوانوردی باید انجام ش��ود‪ .‬در هر حال نام ش��رکت س��ازنده‬ ‫هواپیما نباید مانع پرواز این هواپیما شود»‪ .‬این هواپیما تمامی‬ ‫گواهینامه ه��ای صالحیت پروازی براس��اس الزام های ایکائو را‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی‪ :‬تبدیل هواپیما از باری به مسافری از طرف‬ ‫ما نبوده بلکه ازس��وی ش��رکت سازنده بوده اس��ت‪ .‬البته گفته شده این‬ ‫هواپیما قابلیت باری نیز دارد اما اکنون ویژه حمل مسافر است‬ ‫داشته و ممنوعیت پرواز ندارد‪.‬‬ ‫هواپیم��ای یادش��ده براس��اس گواهینام��ه ن��وع ‪ TC‬و‬ ‫ضمیمه های ان که ازس��وی نهاد هواپیمایی کشوری اوکراین‬ ‫به شماره ‪ TL۰۰۰۹‬صادر شده‪ ،‬قابلیت حمل مسافر تا ‪ ۵۲‬نفر‬ ‫را دارد‪ .‬در کتاب پ��روازی هواپیمای ‪( ۲۰۰-۷۴TK-An‬که‬ ‫به نام ‪ FM‬مش��هور است) حمل مسافر با این هواپیما ازسوی‬ ‫کشور طراح‪ ،‬مجاز شناخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد سخنگوی سازمان هواپیمایی از انتقادها‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید می کند در هیچ ‬ ‫یک از انتقادهای مطرح ش��ده نسبت به موضوع پرواز یادشده‪،‬‬ ‫دلی��ل و مدرک علمی و مس��تند درباره نق��ض مقررات ایکائو‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫رضا جعفرزاده در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه ممنوعیت‬ ‫پرواز انتونف در سال ‪ ۹۳‬از قول رئیس جمهوری اعالم شد‪ ،‬نه‬ ‫به طور رسمی‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که اگر رئیس جمهوری‬ ‫هی��چ گاه پ��رواز انتون��ف ‪ ۷۴‬را ممن��وع نکرده‪ ،‬چ��را در طول‬ ‫سال های گذش��ته هیچ گاه تکذیبیه ای درباره خبر ممنوعیت‬ ‫پرواز این نوع هواپیما منتش��ر نشد‪ ،‬گفت‪ :‬ما هیچ وقت دستور‬ ‫کتبی به وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی مبنی بر‬ ‫چنی��ن ممنوعیتی نداش��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بر فرض اینکه چنین‬ ‫دس��توری هم به طور ش��فاهی داده باشند؛ برای بررسی دالیل‬ ‫سانحه و مقطعی بوده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری یاداور شد‪ :‬وظیفه‬ ‫س��ازمان هواپیمایی به عنوان نه��اد نظارتی و حاکمیتی حوزه‬ ‫هوانوردی‪ ،‬نظارت بر اجرای قوانین حمل ونقل هوایی ابالغ شده‬ ‫از سوی ایکائو است‪ .‬برای دریافت گواهینامه صالحیت پروازی‪،‬‬ ‫هواپیما باید مس��ائلی را رعایت کند‪ .‬این مسائل رعایت شده و‬ ‫هواپیمای انتونف ش��رکت پویاایر بر همین اس��اس چند سالی‬ ‫است که پرواز می کند و فعالیت ان متوقف نشده بود که حاال‬ ‫از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر اینکه تمام��ی هواپیماهای فعال در کش��ور‬ ‫به طورقط��ع گواهینامه ه��ای الزم را از س��ازمان گرفته اند‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چرا به هواپیمای باری‪ ،‬مجوز حمل‬ ‫مس��افر داد ه شده‪ ،‬گفت‪ :‬تبدیل هواپیما از باری به مسافری از‬ ‫طرف ما نبوده بلکه ازس��وی شرکت س��ازنده بوده است‪ .‬البته‬ ‫گفته ش��ده این هواپیما قابلیت باری نی��ز دارد اما اکنون ویژه‬ ‫چ یک از‬ ‫حمل مس��افر اس��ت‪ .‬جعفرزاده با بیان اینک��ه در هی ‬ ‫واکنش ه��ای منفی و انتقادها نس��بت به ای��ن پرواز‪ ،‬به دالیل‬ ‫مس��تندی مبن��ی بر نقض قوانین ایکائو ک��ه منجر به دریافت‬ ‫نش��دن صالحیت پروازی شود‪ ،‬اشاره نشده‪ ،‬گفت‪ :‬انتقادهای‬ ‫مردم��ی به جای خود اما مس��ائلی که موردانتقاد قرار می گیرد‬ ‫باید مبنی بر الزامات دریافت صالحیت پروازی باشد‪ .‬ما دخل‬ ‫و تصرفی در قوانین هوانوردی نداریم و همه چیز برمبنای قانون‬ ‫و استانداردهای پروازی است‪.‬‬ ‫اغاز ریل گذاری راه اهن بستان اباد‪-‬تبریز‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه راه اهن‪ ،‬بندرها و‬ ‫فرودگاه ها در اس��تانه بهره ب��رداری از راه اهن‬ ‫میانه‪-‬بس��تان اباد گف��ت‪ :‬براس��اس برنام��ه‬ ‫ساماندهی کریدورهای شرقی‪-‬غربی و تکمیل‬ ‫هرچ��ه زودتر خط اه��ن میانه‪-‬تبریز‪ ،‬عملیات‬ ‫ریل گذاری راه اهن بستان اباد‪-‬تبریز اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ش��رکت ساخت‬ ‫و توس��عه زیربناهای حمل ونقل کشور‪ ،‬عباس‬ ‫خطیب��ی با تاکید بر تکمی��ل عملیات اجرایی‬ ‫راه اه��ن میانه‪-‬بس��تان اباد گف��ت‪ :‬ب��ه زودی‬ ‫بهره ب��رداری از این مس��یر ریلی را مش��اهده‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن اع�لام این خبر از اغ��از عملیات‬ ‫ریل گذاری حدفاصل بس��تان اباد تا تبریز خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬این مس��یر ریلی در س��اماندهی و‬ ‫افزایش س��رعت ترانزیت داخل��ی و بین المللی‬ ‫کاال و مس��افر نق��ش موث��ری خواهد داش��ت‬ ‫و در هفت��ه ج��اری‪ ،‬عملی��ات باالس��ت ریزی‪،‬‬ ‫تراورس چینی و ریل گذاری در این بخش اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خطیبی با تش��ریح اهمیت این خط ریلی در‬ ‫ترانزیت بین المللی اف��زود‪ :‬اکنون از ‪ ۵‬کریدور‬ ‫مهم در اتصال شرق اس��یا به اروپا‪ ۳ ،‬کریدور‬ ‫مهم از ای��ران عبور می کن��د و راه اهن میانه‪-‬‬ ‫تبری��ز یکی از بخش های مه��م این کریدورها‬ ‫اس��ت که از مرزهای ش��مال ش��رق و جنوب‬ ‫ش��رق کشور تا غرب اس��یا و اروپا امتداد پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه راه اه��ن‪ ،‬بندرها‬ ‫و فرودگاه ه��ا س��اخت راه اه��ن میانه‪-‬تبریز را‬ ‫موجب س��اماندهی و تس��هیل ترانزیت کاال و‬ ‫مسافر دانست و اضافه کرد‪ :‬بهره برداری از این‬ ‫مس��یر ریلی موجب تحول در جابه جایی بار و‬ ‫مس��افر در کریدورهای شرقی‪-‬غربی عبوری از‬ ‫ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫خطیبی تکمیل این بخش از راه اهن میانه‪-‬‬ ‫تبریز را منوط به تامین به موقع اعتبار دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬براس��اس برنامه ریزی ها و هماهنگی با‬ ‫س��ازمان برنامه وبودجه در صورت تامین اعتبار‬ ‫موردنی��از تا پای��ان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ریل گذاری‬ ‫بستان اباد‪-‬تبریز (ایستگاه خاوران) به طول ‪۴۴‬‬ ‫کیلومتر به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام طرح ملی مسکن از ‪ ۱۸‬ابان‬ ‫سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی با بیان اینکه ثبت نام در طرح‬ ‫ملی مسکن از ‪ ۱۸‬ابان اغاز می شود‪ ،‬از اتصال‬ ‫س��امانه اس��تعالم وزارت راه و شهرس��ازی به‬ ‫س��ازمان ثبت برای شناس��ایی خانه دارها خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمود محمود زاده در گفت وگو با مهر درباره‬ ‫ثبت نام متقاضیان دریافت واحد مس��کونی در‬ ‫برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قرار ب��ود این کار از ‪ ۱۵‬ابان اغاز ش��ود‬ ‫که به دلیل تعطیل رس��می بودن چهارش��نبه‪،‬‬ ‫ثبت نام از ش��نبه هفته این��ده‪ ،‬یعنی ‪ ۱۸‬ابان‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره استان هایی که قرار است ثبت نام‬ ‫در انه��ا انج��ام ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجای��ی که‬ ‫س��امانه باید ظرفیت سنجی ش��ود ما از استان‬ ‫سیستان وبلوچستان شروع می کنیم‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت مس��کن وزارت راه و شهرسازی درباره‬ ‫ثبت نام در اس��تان تهران نیز تصریح کرد‪ :‬قرار‬ ‫است به زودی ثبت نام متقاضیان دریافت واحد‬ ‫مس��کونی در ش��هرهای جدید استان تهران را‬ ‫اغاز کنیم اما این ‪ ۱۰‬اس��تانی که قرار اس��ت‬ ‫از ش��نبه اینده ثبت نام متقاضی��ان طرح ملی‬ ‫مسکن در انها اغاز شود‪ ،‬استان های کوچک تر‬ ‫هستند که استان تهران در انها قرار ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه ایا در این س��امانه‪،‬‬ ‫تنها متقاضیانی که مش��مول ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‬ ‫بنی��اد مس��کن می ش��وند‪ ،‬می توانن��د ثبت نام‬ ‫کنن��د ی��ا متقاضیان ط��رح ملی مس��کن در‬ ‫بافت فرس��وده و ش��هرهای جدید نیز باید در‬ ‫همین س��امانه نام نویس��ی کنند؟ بی��ان کرد‪:‬‬ ‫این س��امانه یکپارچه س��ازی ش��ده و باعنوان‬ ‫س��امانه برنامه اقدام ملی‪ ،‬در تاریخ بیان ش��ده‬ ‫به مردم اطالع رس��انی می ش��ود تا همه مردم‬ ‫در ان ثبت ن��ام کنند و فقط یک س��امانه برای‬ ‫نام نویس��ی در ط��رح مل��ی مس��کن خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫ایا در پروژه های مش��ارکتی قرار اس��ت هزینه‬ ‫زمین به طور یکجا از مردم دریافت ش��ود و ایا‬ ‫این موضوع به متقاضیان فش��ار وارد نمی کند؟‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن روش از الگوه��ای مختلف��ی‬ ‫اس��تفاده می کنی��م و در الگوی��ی ک��ه غالب‬ ‫اس��ت‪ ،‬هزینه های زمین بر مردم فشاری وارد‬ ‫نمی کن��د‪ .‬ما الگوهای مختلف و متنوعی داریم‬ ‫و درباره نرخ زمین خیلی فکر و تالش شده این‬ ‫مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫پرفروش ترین اپارتمان های پایتخت‬ ‫خانه های ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬میلیون تومانی با سهم‬ ‫‪ ۱۵.۶‬درص��د از کل معام�لات در مه��ر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بازار مس��کن ش��هر تهران‪ ،‬باالترین تقاضا را بین‬ ‫دامنه های قیمتی به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از نظر ارزش کلی‪ ،‬خانه های‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان��ی‪ ،‬از نظر ارزش هر‬ ‫مترمرب��ع‪ ،‬خانه ه��ای در دامنه قیمت��ی ‪ ۶‬تا ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تومان در ه��ر مترمربع و از لحاظ متراژ‪،‬‬ ‫اپارتمان ه��ای ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬مت��ر در مهر امس��ال‬ ‫بیش��ترین تقاضا را در بازار مسکن شهر تهران به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد خانه ه��ای در گروه‬ ‫قیمت��ی ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬میلی��ون تومان را می توان‬ ‫در مناط��ق ‪ ۹ ،۷‬ت��ا ‪ ۲۱‬و بعض��ی محله های ‪۲‬‬ ‫منطق��ه ‪ ۴‬و ‪ ۸‬پی��دا کرد‪ ،‬با این حال بیش��ترین‬ ‫تراک��م منطقه ای معامالت مل��ک در مهر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ب��ه ترتیب در ‪ ۳‬منطق��ه ‪ ۴ ،۵‬و ‪ ۲‬بوده که به جز‬ ‫منطقه ‪ ۴‬در ‪ ۲‬منطقه دیگر شانس چندانی برای‬ ‫یافتن خانه ه��ای ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬میلی��ون تومانی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بیشترین س��هم معامله واحدهای مسکونی به‬ ‫خانه ه��ای ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬مترمربعی با س��هم ‪۱۴.۲‬‬ ‫درصد اختصاص داشته است‪ .‬واحدهای ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫متر و ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬مترمربع به ترتیب با س��هم های‬ ‫‪ ۱۳.۲‬و ‪ ۱۱.۸‬درص��دی در رتبه ه��ای بعدی قرار‬ ‫دارند‪ .‬براساس اعالم بانک مرکزی در مجموع در‬ ‫این ماه واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از ‪۸۰‬‬ ‫مترمربع ‪ ۵۴.۵‬درصد از معامالت انجام شده را به‬ ‫خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر واحدهای مسکونی باارزش ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۵۰‬میلیون توم��ان با اختصاص ‪ ۱۵.۶‬درصد‬ ‫بیشترین س��هم از معامالت را به خود اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ .‬واحده��ای دارای ارزش ‪ ۴۵۰‬ت��ا ‪۶۰۰‬‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬ت��ا ‪ ۷۵۰‬میلیون تومان نی��ز به ترتیب با‬ ‫اختص��اص س��هم های ‪ ۱۱.۸‬و ‪ ۹.۷‬درص��دی در‬ ‫رتبه های بعدی ق��رار گرفتند‪ .‬در مجموع در این‬ ‫ماه ح��دود ‪ ۵۳.۶‬درصد از معامالت به واحدهای‬ ‫مس��کونی با ارزش کمت��ر از ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان تشریح کرد‬ ‫اخبار‬ ‫اخطار پلیس‬ ‫به موتورسواران‬ ‫رئیس پلیس پایتخت از اجرای طرح جدید‬ ‫پلیس در زمینه رفتار ترافیکی موتورس��واران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬از امروز با موتورس��وارانی که‬ ‫‪ ۸‬مس��ئله را رعایت نکنند‪ ،‬برخ��ورد و اقدام‬ ‫ب��ه اعمال قان��ون‪ ،‬جریمه و توقی��ف و انتقال‬ ‫موتورها به پارکین��گ خواهد کرد‪.‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬سردار حس��ین رحیمی افزود‪ :‬حرکت‬ ‫در جهت مخال��ف در خیابان ه��ا‪ ،‬حرکت در‬ ‫خطوط وی��ژه و حرکت در پی��اده رو‪ ،‬عبور از‬ ‫چراغ قرمز‪ ،‬همراه نداش��تن مدارک‪ ،‬نداشتن‬ ‫پ�لاک‪ ،‬مخ��دوش بودن پ�لاک‪ ،‬حرکت های‬ ‫خطرن��اک و تک چ��رخ زدن ازجمله مواردی‬ ‫است که از امروز (سه شنبه) پلیس به ان توجه‬ ‫ویژه کرده و توقیف و انتقال موتورس��یکلت ها‬ ‫به پارکینگ را در دس��تور کار خواهد داشت‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظام��ی پایتخ��ت ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫موتورسیکلت سواران موارد زیر را انجام دهند‬ ‫فقط ش��امل اعم��ال قانون و جریمه ش��ده و‬ ‫توقیفی در دستور کار نخواهد بود‪ .‬این موارد‬ ‫عبارتند از پوش��اندن پالک با قفل‪ ،‬پوشاندن‬ ‫پالک با طل��ق و‪ ،...‬حمل باره��ای نامتعارف ‪،‬‬ ‫اس��تفاده نکردن از کاله ایمنی اس��تاندارد و‬ ‫ایستادن روی خط عابر پیاده‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه پلیس مخالف استفاده از موتورسیکلت‬ ‫نیس��ت به لزوم قانون مندی این گروه اش��اره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬قانون گریزی که از س��وی برخی‬ ‫موتورس��واران رخ می دهد موجب دل نگرانی‬ ‫مردم و درخواس��ت های مسئوالن شده است‪.‬‬ ‫پلیس مخالف استفاده از موتورسیکلت نیست‬ ‫ام��ا باید موتورس��واران به قوانی��ن و مقررات‬ ‫راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند‪.‬‬ ‫اغاز الیروبی ‪ ۸‬نقطه‬ ‫اضطراری لرستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای لرس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬الیروبی‪ ،‬اصالح مس��یر و س��اماندهی‬ ‫رودخانه های اس��تان در ‪ ۸‬ب��ازه اضطراری و‬ ‫اولویت دار دیگر از هفته گذش��ته اغاز شده و‬ ‫در ‪۸‬بازه کاری دیگ��ر در حال تجهیز کارگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا میرزایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫عملیات الیروبی‪ ،‬اصالح مس��یر و ساماندهی‬ ‫رودخانه کش��کان در محدوده روستای افرینه‬ ‫ت��ا تلمبه خانه ش��رکت نف��ت و همچنین در‬ ‫دونقطه از روس��تای روبند جلگه خلج تا پیچ‬ ‫بابا بهرام و محدوده اردوگاه مالوی که به علت‬ ‫تغییر مس��یر رودخانه کشکان‪ ،‬جاده ارتباطی‬ ‫ع ش��ده‬ ‫خرم اباد به پل دختر به طور کامل قط ‬ ‫بود‪ ،‬اغاز شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عملیات‬ ‫الیروبی در منطقه چمنار دورود و در دو نقطه‬ ‫از شهرس��تان بروجرد در محدوده روستاهای‬ ‫کپ��ر جودکی و اب گرمه نی��ز در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬عملیات س��اماندهی روس��تاهای چم‬ ‫گ��رداب پل دخت��ر در رودخانه س��یمره و ده‬ ‫محس��ن شهرس��تان خرم اباد نیز شروع شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل اب منطقه ای لرستان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬عملی��ات الیروبی و س��اماندهی ‪ ۸‬بازه‬ ‫ن ش��ده تا پیش از فصل زمستان به‬ ‫کاری بیا ‬ ‫پایان می رسند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ل و زلزله ‬ ‫جزئیات بازسازی مناطق اسیب دیده از سی ‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسعود انصاریان‬ ‫تعدادی از‬ ‫روستاییانی که‬ ‫پرونده های انها‬ ‫برای دریافت‬ ‫تسهیالت به‬ ‫بانک ها ارسال‬ ‫ شده‪ ،‬به‬ ‫بانک ها مراجعه‬ ‫نمی کنند و‬ ‫پرونده های‬ ‫انها در بانک ها‬ ‫باقی مانده است‬ ‫مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی خوزستان بابیان‬ ‫اینکه کار تعمیر و ساخت واحدهای اسیب دیده از سیالب‬ ‫تا پایان سال به اتمام می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬تعدادی از روستاییانی‬ ‫ک��ه پرونده های انه��ا برای دریافت تس��هیالت به بانک ها‬ ‫ل شده‪ ،‬به بانک ها مراجعه نکرده اند و پرونده های انها‬ ‫ارسا ‬ ‫در بانک ها باقی مانده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مس��عود انصاریان با اشاره به اخرین‬ ‫وضعیت بازس��ازی مناطق سیل زده خوزستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫در زمان وقوع سیالب در خوزستان ‪۵‬هزار و ‪۴۹۱‬واحد در‬ ‫حال ساخت در استان وجود داشت که باید تخریب و دوباره‬ ‫س��اخته ش��وند‪ .‬همچنین ‪۱۸‬ه��زار و ‪۸۱۵‬واحد تعمیری‬ ‫هس��تند که باید نس��بت به تقویت و بازس��ازی انها اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت از ‪۱۸‬هزار و ‪۸۱۵‬واحد تعمیری‪،‬‬ ‫کار تعمی��ر حدود ‪۱۷‬ه��زار و ‪۷۸‬واحد به طور صددرصدی‬ ‫به پایان رس��یده و باقی مانده واحدها نیز به زودی به پایان‬ ‫خواهند رسید و اکنون روند تعمیرات و کار روی واحدهای‬ ‫باقی مانده ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی خوزس��تان‬ ‫بابی��ان اینک��ه از ‪۵‬ه��زار و ‪۴۹۱‬واحد در حال س��اخت در‬ ‫اس��تان تاکنون کار س��اخت حدود ‪۴‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در مناطق سیل زده اغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبار موردنیاز‬ ‫برای س��اخت و بازسازی واحدهای اسیب دیده در سیالب‬ ‫خوزس��تان در دو مرحله از س��وی دولت ابالغ شد تا مردم‬ ‫بتوانند نسبت به دریافت تسهیالت برای ساخت خانه های‬ ‫خود اقدام کنند و روند س��اخت این واحدها در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹معرف�ی بی�ش از ‪ ۲۷‬ه�زار پرون�ده دریافت‬ ‫تسهیالت به بانک ها‬ ‫انصاری��ان بابی��ان اینک��ه دول��ت در مرحل��ه نخس��ت‬ ‫‪۳۰۰‬میلیارد تومان و در مرحله دوم ‪۲۴۰‬میلیارد تومان را‬ ‫برای کار ساخت و بازسازی خانه های اسیب دیده از سیالب‬ ‫اب�لاغ ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس این اعتبارهای ابالغ ش��ده‬ ‫تاکنون ح��دود ‪۲۷‬هزار و ‪۳۷۸‬پرونده ب��ه بانک ها معرفی ‬ ‫شده و از این تعداد تاکنون ‪۱۹‬هزار و ‪۹۱۵‬پرونده منجر به‬ ‫عقد قرارداد با بانک ها شده اند‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینکه حدود ‪۷‬هزار پرونده همچنان موفق به‬ ‫عقد قرارداد با بانک ها نش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬یک مش��کل که در‬ ‫زمینه روند کار ساخت وس��از واحده��ا وجود دارد‪ ،‬مربوط‬ ‫به پرونده هایی اس��ت که موفق به عق��د قرارداد با بانک ها‬ ‫نش��ده اند و ازاین رو با بانک ه��ا صحبت هایی در این زمینه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬بانک ها باید هرچه سریع تر نس��بت به عقد‬ ‫قرارداد با مردم س��یل زده اقدام کنن��د تا هرچه زودتر این‬ ‫تسهیالت در اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت سیل خوزستان با دیگر استان ها‬ ‫مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی خوزستان بیان‬ ‫کرد‪ :‬جریان س��یل در خوزستان با دیگر استان های کشور‬ ‫متفاوت و گس��تره بسیاری از اس��تان را اب فراگرفته بود‪.‬‬ ‫ت طوالنی یعنی بیش از یک ماه استان درگیر‬ ‫همچنین مد ‬ ‫سیالب بود و ازاین رو شرایط خوزستان با دیگر استان های‬ ‫کش��ور در بحث س��یالب متفاوت است‪ .‬همچنین از زمانی‬ ‫که اب در مناطق سیل زده استان فرونشست و تا زمانی که‬ ‫کار ارزیابی انجام شد‪ ،‬با گرما در خوزستان روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫انصاریان ادامه داد‪ :‬کار ساخت واحدهای در حال ساخت‬ ‫در خوزس��تان دیرتر از دیگر اس��تان های س��یل زده کشور‬ ‫اغاز ش��د زیرا با توجه به ش��رایط متفاوت استان در بحث‬ ‫س��یالب و گرمای موجود در استان امکان کارکردن در ان‬ ‫شرایط و بتن ریزی در ان دما وجود نداشت‪ .‬در این زمینه‬ ‫کف خانه های در حال ساخت در مناطق سیل زده است‪.‬‬ ‫وی در زمینه همکاری ش��بکه بانکی در بحث بازس��ازی‬ ‫مناطق سیل زده افزود‪ :‬همواره با شورای هماهنگی بانک ها‬ ‫در حال ارتباط هستیم و در مرحله ابتدایی ابالغ اعتبارات‪،‬‬ ‫مشکلی وجود نداشت اما در مرحله دوم مشکالتی در بحث‬ ‫نحوه ابالغ اعتبارات از س��وی بانک مرکزی وجود داش��ت‪.‬‬ ‫این مشکل به دلیل ان است که اعتبار ابالغ شده برای ارائه‬ ‫تسهیالت به پرونده های خسارت دیده از سیالب در مرحله‬ ‫نخست در قالب قرض الحس��نه بود اما اعتبارات ابالغ شده‬ ‫در مرحله دوم به طور مش��ارکتی بود و این مس��ئله کار را‬ ‫دچار مشکل کرد‪.‬‬ ‫بالع��وض اختص��اص داده ش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن برای‬ ‫واحدهای تعمیری ‪۱۵‬میلیون تومان تس��هیالت با کارمزد‬ ‫‪۴‬درص��د و ‪۵‬میلیون وام بالعوض درنظر گرفت ه ش��ده و به‬ ‫انها تخصیص داده می ش��ود‪ .‬همچنین س��یمان و میلگرد‬ ‫رای��گان به این واحدها اختصاص پی��دا می کند و می توان‬ ‫گفت که درمجموع کمک بسیار خوبی به مردم می شود تا‬ ‫بتوانند واحدهای اسیب دیده از سیالب را دوباره ساخته و‬ ‫در انها زندگی کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی خوزستان ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخی از روس��تاییان درگذشته در واحدهای مسکونی‬ ‫ن ک��ه می خواهند‬ ‫کوچک��ی زندگ��ی می کردند ام��ا اکنو ‬ ‫خانه های خود را بازسازی کنند یا دوباره بسازند‪ ،‬به دنبال‬ ‫ان هستند در متراژهای باال این کار را انجام دهند‪ ،‬اما این‬ ‫مس��ئله نیازمند هزینه بس��یار و زمان بیشتری است‪ .‬این‬ ‫مس��ئله روی سرعت کار بازس��ازی مناطق سیل زده بسیار‬ ‫اثرگذار است و انتظار داریم تا روستاییان خانه های خود را‬ ‫در قالب ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬متر بس��ازند و به سرعت خانه های خود‬ ‫را تکمیل کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل بنی��اد مس��کن انقالب اس�لامی خوزس��تان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تعدادی از روس��تاییانی ک��ه پرونده های انها‬ ‫برای دریافت تس��هیالت به بانک ها ارس��ال شده است‪ ،‬به‬ ‫بانک ه��ا مراجعه نمی کنند و پرونده ه��ای انها در بانک ها‬ ‫باقی مانده است‪ .‬اینها باید هرچه زودتر برای انجام کارهای‬ ‫بانک در بحث دریافت تس��هیالت مراجع��ه کنند زیرا اگر‬ ‫این پول جذب نش��ود‪ ،‬بازگش��ت خواهد خ��ورد‪ ،‬ازاین رو‬ ‫بای��د تا پایان س��ال هم��ه این اعتبارات ابالغ ش��ده جذب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انصاریان با اش��اره ب��ه همکاری دیگ��ر نهادها در بحث‬ ‫ساخت وساز مناطق اسیب دیده از سیالب بیان کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪۳۰‬هزار تن س��یمان از س��وی بنیاد مستضعفان و با هزینه‬ ‫این بنیاد میان مردم توزیع ش��ده است‪ .‬همچنین بیش از‬ ‫‪۳‬هزار تن میلگرد در اس��تان توزیع ش��ده و در این زمینه‬ ‫برای مناطق نفت خیز‪ ،‬ش��رکت نفت هزینه این میلگردها‬ ‫را تقبل کرده و حدود ‪۲.۵‬تن میلگرد و اهن االت برای هر‬ ‫ساختمان اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای واحدهای در حال س��اخت ‪۴۰‬میلیون‬ ‫تومان تس��هیالت با کارمزد ‪۴‬درص��د و ‪۱۰‬میلیون تومان‬ ‫انصاریان عنوان کرد‪ ۵ :‬س��تاد معین در سراس��ر استان‬ ‫مش��غول کار هس��تند و روند بازسازی در مناطق سیل زده‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬ستاد معین اس��تان فارس در بخش‬ ‫ش��عیبیه شوشتر‪ ،‬ستاد معین اس��تان البرز در شهرستان‬ ‫باوی‪ ،‬س��تاد معین اس��تان هرمزگان در شهرس��تان های‬ ‫کارون و شادگان‪ ،‬ستاد معین استان کرمان در شهرستان‬ ‫حمیدیه و س��تاد معین اس��تان تهران در شهرس��تان های‬ ‫دشت ازادگان و سوسنگرد مستقر هستند‪ .‬همچنین بنیاد‬ ‫مس��کن خوزس��تان در شهرستان اهواز‪ ،‬ش��وش و دزفول‬ ‫مشغول انجام کار بازسازی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر کار بازس��ازی واحدهای مسکونی دو‬ ‫کار دیگر نیز از س��وی بنیاد مس��کن خوزستان در مناطق‬ ‫اسیب دیده از سیالب در حال انجام است‪ .‬مسئله بهسازی‬ ‫معاب��ر روس��تایی یکی از این اقدام هاس��ت ک��ه در مرحله‬ ‫نخست‪ ،‬کار در حدود ‪۱۷‬روستا اغاز شده و به زودی کار را‬ ‫در ‪۷۰‬روستای دیگر اغاز می کنیم‪ .‬این کار در روستاهایی‬ ‫که در حوزه ستادهای معین هستند از سوی ستادها انجام‬ ‫می شود و در دیگر روستاها بنیاد مسکن خوزستان مشغول‬ ‫اجرای پروژه های بهسازی معابر است‪.‬‬ ‫کار س��اخت واحدهای در حال س��اخت در خوزستان دیرتر از دیگر‬ ‫استان های سیل زده کشور اغاز شد زیرا با توجه به شرایط متفاوت‬ ‫استان در بحث سیالب و گرمای موجود در استان امکان کارکردن در‬ ‫ان شرایط و بتن ریزی در ان دما وجود نداشت‬ ‫در چند نقطه اس��تان ش��بانه اقدام به بتن ریزی کردیم تا‬ ‫بتوانیم کار ساخت این واحدها را پیش ببریم اما متاسفانه‬ ‫شرایط دمایی به شکلی بود که با مشکل روبه رو می شدیم‬ ‫و نمی توانستیم در ان زمان کار بتن ریزی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تکمیل بازسازی تا پایان سال‬ ‫وی بابیان اینکه بیش��تر گروه های کاری فعال در استان‬ ‫از استان های باالدست به کمک خوزستان می ایند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اکنون با بهبود دمای هوا در استان و همچنین افزایش‬ ‫تعداد گروه های کاری در مناطق س��یل زده استان در حال‬ ‫انجام ساخت وس��از هس��تیم‪ .‬با توجه به شرایطی که پیش ‬ ‫امده‪ ،‬س��رعت و روند بازس��ازی واحدهای اس��یب دیده از‬ ‫س��یالب خوزس��تان رو به افزایش بوده و بر اس��اس انچه‬ ‫هیات دولت به ما ابالغ کرده است‪ ،‬باید بازسازی خوزستان‬ ‫تا پایان سال جاری به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی خوزستان گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از پرونده های��ی که به بانک ها معرفی ش��ده اند‪،‬‬ ‫اکنون مرحله کرسی چینی انها در مناطق سیل زده به پایان‬ ‫رسیده و برخی از واحدها نیز در مرحله نازک کاری هستند‪.‬‬ ‫بر اس��اس برنامه ای که در دستور کار داریم‪ ،‬امیدواریم کار‬ ‫بازس��ازی واحدهای مس��کونی تا پایان سال به پایان برسد‬ ‫ش گرفته ایم و‬ ‫و رون��د کاری خوب��ی را در این زمینه در پی ‬ ‫جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫انصاریان با اش��اره به عقد قراردادی با دانش��گاه ش��هید‬ ‫چم��ران اهواز برای ایمن س��ازی روس��تاهای اس��تان در‬ ‫بح��ث س��یالب عنوان ک��رد‪ :‬در این زمین��ه مطالعه ای از‬ ‫س��وی دانشگاه ش��هید چمران اهواز در بحث ایمن سازی‬ ‫روستاهای مناطق س��یل زده انجام شده و بر اساس همین‬ ‫مطالعه‪ ،‬واحدهای مس��کونی جدیدی که در حال ساخت‬ ‫انها هستیم در ارتفاعی باالتر از ارتفاع واحدهای گذشته در‬ ‫حال ساخت هستند و می توان گفت که حتی یکی از دالیل‬ ‫کند بودن روند ساخت وس��از واحدها‪ ،‬بحث افزایش ارتفاع‬ ‫‹ ‹برخی از مردم به بانک مراجعه نکردند‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۵‬ستاد معین در سراسر استان‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1400‬‬ ‫پیاپی ‪2718‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫نشست رسانه ای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی برگزار شد‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬درصدی دستمزد در موسیقی بومی‬ ‫نشس��ت رس��انه ای دس��ت اندرکاران دوازدهمی��ن‬ ‫جش��نواره موس��یقی نواحی ایران در دفتر موس��یقی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در این نشس��ت محمد‬ ‫اله ی��اری مدیرکل دفت��ر موس��یقی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و رئیس جش��نواره‪ ،‬محمدرضا علیزاده‬ ‫مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان کرمان‬ ‫و احم��د ص��دری دبیر علمی جش��نواره ضم��ن ارائه‬ ‫گزارش��ی از روند فعالیت های دبیرخانه به پرسش های‬ ‫خبرنگاران پاسخ دادند‪.‬‬ ‫محم��د اله یاری‪ ،‬مدی��رکل دفتر موس��یقی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر دوازدهمین جشنواره‬ ‫موس��یقی نواحی ایران در ابتدای این نشست خبری‬ ‫گف��ت‪ :‬جش��نواره موس��یقی نواح��ی ای��ران یکی از‬ ‫س��ه گانه های ملی دفتر موس��یقی در کنار جش��نواره‬ ‫موس��یقی جوان و جشنواره موس��یقی فجر است که‬ ‫موضوع موس��یقی نواحی در اولوی��ت این رویداد قرار‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه هر حال ان چیزی که الزم می دانم در اینجا‬ ‫ب��ه ان اش��اره کنم برگ��زاری نشس��ت های گوناگون‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری در تهران و کرمان است که‬ ‫واقعا جای قدردانی دارد که اس��تاندار کرمان و معاون‬ ‫هنری وزیر ارش��اد حضور بسیار فعالی در این رویداد‬ ‫داشته و دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکلی در تامین بودجه نخواهیم داشت‬ ‫اله یاری اظهارکرد‪ :‬امی��دوارم مجموعه زحماتی که‬ ‫دوس��تان در این دوره کش��یدند به توس��عه موسیقی‬ ‫نواحی در اس��تان ها و توجه ب��ه هنرمندان این عرصه‬ ‫کم��ک کند‪ .‬به طور قطع ن��گاه ما‪ ،‬ن��گاه رویدادی به‬ ‫جش��نواره موس��یقی نواحی نیس��ت و مایل هستیم‬ ‫ب��ا تش��کیل دبیرخانه دائمی این جش��نواره‪ ،‬ش��اهد‬ ‫اتفاق های موثری در عرصه توجه به موس��یقی نواحی‬ ‫باش��یم‪ .‬امسال ش��اهد افزایش ‪ 50‬درصدی دستمزد‬ ‫گروه های اجرایی هستیم و با اینکه هنوز ردیف بودجه‬ ‫ای��ن دوره تخصیص پیدا نکرده ام��ا رایزنی ها در این‬ ‫ح��وزه ادامه دارد و مطمئن باش��ید در این دوره برای‬ ‫تامین بودجه هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫احمد صدری‪ ،‬دبیر علمی دوازدهمین جشنواره ملی‬ ‫موس��یقی نواحی هم در این نشس��ت خبری با اشاره‬ ‫ب��ه مزیت های برگ��زاری این رویداد مل��ی و تاثیر ان‬ ‫در عرصه موسیقی نواحی گفت‪ :‬دوازدهمین جشنواره‬ ‫موسیقی نواحی ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬ابان در شهر کرمان برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬انچه در این میان می توان به ان اشاره کرد‬ ‫حضور مدیران ارش��د استانی و وزارت ارشاد است که‬ ‫به نوع��ی نویددهن��ده برگزاری هرچه بهتر جش��نواره‬ ‫موس��یقی نواحی در کرمان اس��ت‪ .‬اذر سال گذشته‬ ‫نخستین نشست های شورای سیاست گذاری جشنواره‬ ‫موس��یقی نواحی اغاز ش��د‪ .‬البته تصمیم داشتیم در‬ ‫همان ابت��دا تغییرات��ی در محل برگزاری جش��نواره‬ ‫اعمال کنیم که در این زمینه هم اقدام هایی انجام شد‬ ‫اما با پیگیری های شدیدی که استاندار کرمان داشت‪،‬‬ ‫قانع شدیم که این دوره باز هم در شهر کرمان برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود جدی تر بخش خصوصی به میدان‬ ‫ص��دری در ادامه گفت‪ :‬ما س��ال گذش��ته در حوزه‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی مشکالتی داشتیم اما امسال‬ ‫خوش��بختانه ش��رایط ب��ه گونه ای ش��د ک��ه موضوع‬ ‫منظومه خوان��ی ب��ا محوریت تغزل یک��ی از اولویت ه��ای مهم ما در‬ ‫انتخاب اثار این دوره از جشنواره موسیقی نواحی بوده که از نظر ما‬ ‫تذکری به مخاطب این محتوای موسیقی است‬ ‫گردش��گری موس��یقی در کرم��ان بیش��تر از پی��ش‬ ‫موردتوج��ه قرار گرفته اس��ت‪ .‬به طوری که از س��وی‬ ‫اداره کل میراث و گردش��گری کرمان اقدام هایی برای‬ ‫تهیه بس��ته های گردش��گری در حوزه موسیقی اقوام‬ ‫هنگام برگزاری جش��نواره انج��ام گرفت که به اعتقاد‬ ‫م��ن می توان��د گام موث��ری در راس��تای فعالیت های‬ ‫بعدی در این عرصه باشد‪ .‬امیدوارم بخش خصوصی با‬ ‫جدیت بیش��تری وارد عرصه شود تا بتوانیم با امکانات‬ ‫بیش��تری در خدمت هنرمندان و مخاطبان موسیقی‬ ‫نواحی باشیم‪ .‬از سوی دیگر الزم می دانم از شهرداری‬ ‫کرمان‪ ،‬اداره کل ارش��اد کرمان و س��ایر مجموعه های‬ ‫ش��هر کرمان قدردانی کنم که همراه س��تاد جشنواره‬ ‫بودن��د‪ .‬البت��ه حض��ور اس��تاد محمدرضا درویش��ی‪،‬‬ ‫اس��تاد علی اکبر ش��کارچی و حضور خانم مریم قرسو‬ ‫به عن��وان هنرمندان��ی که در حوزه موس��یقی نواحی‬ ‫تالش های زیادی انجام دادند برای ما فرصت مغتمنی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ص��دری درباره محتوای جش��نواره هم توضیح داد‪:‬‬ ‫منظومه خوانی با محوریت تغ��زل یکی از اولویت های‬ ‫مهم ما در انتخاب اثار این دوره از جشنواره موسیقی‬ ‫نواح��ی بوده که از نظ��ر ما تذکری ب��ه مخاطب این‬ ‫محتوای موس��یقی است که به نوعی معرفت های ادبی‬ ‫و هستی شناختی را در کنار موسیقی مورد توجه قرار‬ ‫داده است‪ .‬البته پس از اعالم این موضوع در فراخوان‬ ‫هنرمندان نسبت به ارسال اثار خود اقدام کرده و پس‬ ‫از عب��ور از فیلت��ر هیات انتخاب در جش��نواره حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دبیر دوازدهمین جش��نواره موسیقی نواحی افزود‪:‬‬ ‫امس��ال به نظر شاهد حضور پررنگ خانم ها در عرصه‬ ‫نوازندگی هس��تیم که به لحاظ اماری نسبت به دوره‬ ‫پیش از افزایش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫در عین حال حضور چند دانش اموخته رش��ته اتنو‬ ‫موزیکلوژی در ش��هر کرمان با مدیریت مریم قرسو در‬ ‫قالب یک پروژه پژوهشی یکی از نکات مهم جشنواره‬ ‫است که در دوره های گذشته شاهد اجرای ان نبودیم‪.‬‬ ‫از مباحث دیگری که سال هاس��ت پیگیر ان هس��تیم‬ ‫و دوست داش��تم در ایام برگزاری جشنواره موسیقی‬ ‫نواحی نیز به ان توجه شود‪ ،‬بحث برگزاری نمایشگاه‬ ‫سازهای موسیقی اقوام ایران است که با همکاری موزه‬ ‫موسیقی ایران در باغ موزه هرندی کرمان برپا می شود‪.‬‬ ‫نسبت به برگزاری یک نمایشگاه عکس هم اقدام هایی‬ ‫انجام دادیم که مس��ئولیت برگزاری این نمایشگاه نیز‬ ‫ازس��وی یک هنرمند در ش��هر ایالم انجام شده و فکر‬ ‫می کن��م یک��ی از اتفاق های خوب ای��ن دوره خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری نمایش��گاه تخصصی سی دی و‬ ‫اثار موس��یقایی مرتبط با موسیقی نواحی نیز فعالیت‬ ‫دیگر این دوره اس��ت که با همکاری موسسه فرهنگی‬ ‫هنری «ماهور» در ش��هر کرم��ان میزبان عالقه مندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایین پایانی جش��نواره نی��ز از کتاب این رویداد‬ ‫ش��امل مقاله ه��ای پژوهش��ی و فعالیت ه��ای دیگ��ر‬ ‫پژوهش��گران رونمای��ی می کنی��م ک��ه می توان��د در‬ ‫برگیرنده یک اتفاق موثر پژوهش��ی باش��د‪ .‬البته طی‬ ‫روزهای برگزاری جش��نواره نشس��ت های پژوهشی را‬ ‫در س��الن مجاور هتل پارس کرمان برپا می کنیم که‬ ‫با محوریت موضوع جشنواره میزبان شرکت کنندگان‬ ‫داخلی و خارجی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دانشجویان موسیقی در جشنواره نواحی‬ ‫مریم قرس��و‪ ،‬مدرس دانشگاه و مدیر بخش پژوهش‬ ‫جشنواره موسیقی نواحی هم در این نشست رسانه ای‬ ‫ضمن ارائ��ه توضیحاتی در بخش پژوهش جش��نواره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امسال با لطف دکتر صدری و سایر اعضای‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری جش��نواره این اتفاق شکل‬ ‫گرف��ت که تعدادی از دانش��جویان موس��یقی در این‬ ‫جشنواره شرکت کنند‪.‬‬ ‫یکی از اهدف مهم ما برای این جشنواره مبتنی بر‬ ‫این اعتقاد است که در یک زمینه مناسب و در جایی‬ ‫که همه استادان موسیقی نواحی حضور دارند بتوانند‬ ‫ی��ک کار علم��ی مهم را انجام دهن��د‪ .‬نکته بعدی که‬ ‫فکر می کنم باید به ان اش��اره ش��ود‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫برای حضور مدیران ش��هر کرمان در تمام فعالیت های‬ ‫جش��نواره است که اقدامی قابل قدردانی برای جریان‬ ‫موس��یقی نواحی به عنوان یک جری��ان هویت بخش‬ ‫فرهنگی است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا علی��زاده‪ ،‬مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی اس��تان کرمان هم در این نشس��ت خبری‬ ‫ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های ستاد اجرایی‬ ‫جش��نواره در ش��هر کرمان گفت‪ :‬امیدواریم امسال با‬ ‫تدابیری که اندیش��یده ش��ده ش��اهد برگ��زاری یک‬ ‫جشنواره تاثیر گذار باش��یم‪ .‬به هر حال استان کرمان‬ ‫از حیث تنوع موس��یقایی ویژگی های خاصی دارد که‬ ‫می تواند برای همه عالقه مندان این عرصه جالب توجه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همین پراکندگی ها خود به خود ویژگی های فرهنگی‬ ‫مناس��بی به این استان داده و امیدوارم میزبان خوبی‬ ‫برای ان باشیم‪ .‬قاطعانه می گویم که در این دوره این‬ ‫کل استان کرمان و نه فقط اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی کرمان در کنار جش��نواره حضور پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬همین که استاندار کرمان با همراهی شهردار و‬ ‫مدیرکل صدا و سیمای اس��تان در کنار دیگر اعضای‬ ‫جش��نواره حض��ور پی��دا می کنند خود نش��ان دهنده‬ ‫اهمی��ت رویدادی چون جش��نواره موس��یقی نواحی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گغت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬این جش��نواره امسال دارای‬ ‫ویژگی هایی اس��ت که از ان جمله می توان به تشکیل‬ ‫یک شورای اجرایی ویژه در استان کرمان به مدیریت‬ ‫اس��تاندار کرمان‪ ،‬اجرای جش��نواره ازس��وی انجمن‬ ‫موس��یقی کرمان با همکاری انجمن موس��یقی ایران‪،‬‬ ‫تش��کیل کارگروه های گوناگون و تخصصی در س��تاد‬ ‫اجرای��ی جش��نواره‪ ،‬محوریت قرار دادن گردش��گری‬ ‫فرهنگی هنری با اولویت موس��یقی نواحی در جریان‬ ‫برگزاری جشنواره با حمایت اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان کرمان‪ ،‬برگزاری‬ ‫تور گردش��گری هنرمندان ش��رکت کننده در منطقه‬ ‫شهداد و اجرای برنامه در این منطقه اشاره کرد‪ .‬ما در‬ ‫طول برگزاری جش��نواره حدود ‪ ۳۰‬اجرا در شهرهای‬ ‫گوناگون استان کرمان را داریم‪.‬‬ ‫در هتل پارس نیز اجراهای ش��بانه ای را داریم که از‬ ‫ساعت ‪ ۲۲‬هر شب میزبان مخاطبان خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫در کاروانس��رای گنجعلی خان کرمان نیز برنامه هایی‬ ‫برای ش��هروندان کرمانی برپا خواهد شد که می تواند‬ ‫اتفاق خوبی باشد‪.‬‬ ‫ما در روز افتتاحیه کاروان ش��ادمانه ای را راه اندازی‬ ‫کردی��م ک��ه جزئی��ات ان در روزه��ای این��ده اعالم‬ ‫می ش��ود‪ .‬ما در این راس��تا پویش «با هم موس��یقی‬ ‫نواح��ی ایران را جهانی کنیم» را راه اندازی کردیم که‬ ‫ازس��وی انجمن موسیقی ایران طراحی شده است‪ .‬در‬ ‫روزهای برگزاری جشنواره نیز شاهد حضور هنرمندان‬ ‫خارجی از کشورهای ترکیه‪ ،‬افغانستان و هلند هستیم‬ ‫که در کنار س��ایر هنرمندان ش��رکت کننده به اجرای‬ ‫برنامه می پردازند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازتاب اکران پیرمردهای‬ ‫ایرانی در جشنواره توکیو‬ ‫دوازدهمین‬ ‫جشنواره‬ ‫موسیقی نواحی‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۹‬ابان‬ ‫در شهر کرمان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫انچه در این‬ ‫میان می توان به‬ ‫ان اشاره کرد‬ ‫حضور مدیران‬ ‫ارشد استانی و‬ ‫وزارت ارشاد‬ ‫است که به نوعی‬ ‫نویددهنده‬ ‫برگزاری هرچه‬ ‫بهتر جشنواره‬ ‫موسیقی نواحی‬ ‫در کرمان است‬ ‫نقاشی های کیارستمی واقعا دیدنی است‬ ‫مجموعه ای از نقاش��ی های عباس کیارستمی برای نخستین بار‬ ‫در گالری گلستان به نمایش درمی اید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشست‬ ‫خبری نمایش��گاه نقاشی های زنده یاد عباس کیارستمی در گالری‬ ‫گلس��تان‪ ،‬در موسس��ه توس��عه هنرهای معاصر برپا ش��د‪ .‬در این‬ ‫نشست لیلی گلستان مدیر گالری گلستان و محمودرضا بهمن پور‬ ‫مدیر نش��ر نظر‪ ،‬به ارائه اطالعاتی درباره نمایشگاه و کتابی که به‬ ‫همین مناسبت منتشر می شود‪ ،‬پرداختند‪.‬‬ ‫لیلی گلس��تان در ابت��دای این نشس��ت با بی��ان اینکه عباس‬ ‫کیارستمی از دوس��تان قدیمی او بوده‪ ،‬گفت‪ :‬ایشان همیشه این‬ ‫افتخار را به من می دادند که نمایشگاه عکس های شان را در گالری‬ ‫گلستان بگذارند و اثار را جای دیگری نبرند‪ .‬نقاشی های ایشان را‬ ‫هم دیده بودم و بارها پیش��نهاد کردم نمایش��گاهی از اثار نقاشی‬ ‫خود برگزار کند اما همیشه می گفت باید فرصت الزم را پیدا کند‬ ‫تا مدتی روی نقاشی وقت بگذارد و کارها را تکمیل کند‪.‬‬ ‫گلس��تان ادام��ه داد‪ :‬پس از رفت��ن کیارس��تمی همچنان ایده‬ ‫برگزاری نمایش��گاه نقاشی های او در ذهنم بود و این موضوع را با‬ ‫فرزندانش احمد و بهمن کیارس��تمی در میان گذاشتم و تصمیم‬ ‫گرفتیم نقاش��ی ها را گرداوری کنیم‪ .‬حدود ‪ ۱۲‬نقاش��ی در خانه‬ ‫خودش��ان موجود بود و باقی را با جس��ت وجو و پرسش از دیگران‬ ‫پیدا کردیم‪ .‬اکنون ‪ ۳۳‬کار در نمایش��گاه و همگی با مدادرنگی و‬ ‫یک تابلو با ابرنگ نقاشی شده است‪.‬‬ ‫مدیر گالری گلستان افزود‪ :‬البته تا شروع نمایشگاه ممکن است‬ ‫تعداد اثار بیشتری به دست ما برسد اما کتاب نمایشگاه چاپ شده‬ ‫و امکان اضافه کردن اثار به ان وجود ندارد و کارها فقط در گالری‬ ‫به نمایش درخواهد امد‪ .‬این تابلوها به صورت امانی دریافت شده‬ ‫و بحث فروش انها وجود ندارد‪ ۳.‬اثر را نیز خارج از کش��ور یافتیم‬ ‫و چون امکان ارس��ال انها وجود نداش��ت‪ ،‬عکس باکیفیت انها را‬ ‫دریافت و چاپ کردیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اهمیت نام کیارس��تمی در نمای��ش این اثار گفت‪:‬‬ ‫نقاشی های کیارس��تمی واقعا دیدنی اس��ت و اگر نام کیارستمی‬ ‫ه��م روی انه��ا نبود‪ ،‬باز هم امکان برگزاری نمایش��گاه از این اثار‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬چون واقعا نقاشی های مدادرنگی خوبی هستند‪ .‬او‬ ‫در دانشگاه نقاشی خوانده بود و پس از انقالب روی نقاشی متمرکز‬ ‫ شد‪ .‬البته چندجا اش��اره کرده بود با توجه به محدودیت هایی که‬ ‫در فیلم سازی پیدا کرده بود‪ ،‬برای امرار معاش نقاشی می کرد‪.‬‬ ‫گلس��تان با اش��اره به کتابی که چندی پی��ش از مجموعه اثار‬ ‫هن��ری خود منتش��ر کرده‪ ،‬گف��ت‪ :‬این کتاب با اس��تقبال خوبی‬ ‫رو به رو ش��د و عده ای از مخاطبان می گفتن��د متن هایی که برای‬ ‫هر اثر نوش��ته ام برای انها جالب اس��ت‪ .‬به نظر من خوب اس��ت‬ ‫که س��ایر مجموعه داران نیز کتابی از اثاری که گرداوری کرده اند‬ ‫منتشر کنند و به همین دلیل از مجموعه دارها خواهش کردم که‬ ‫کارهای ش��ان را کتاب کنند‪ ،‬عده ای پذیرفتند و گفتند خودت بیا‬ ‫این کار را به س��رانجام برس��ان‪ .‬اما برخی هم گفتند نمی خواهیم‬ ‫دیگران بدانند ما چه اثاری را در اختیار داریم‪.‬‬ ‫در ادامه نشس��ت محمودرضا بهمن پور درباره انتش��ار کتاب‬ ‫«داس��تان زندگی پرثمر و با افتخار م��داد عباس» گفت‪ :‬ایده ای‬ ‫که خانم گلس��تان درباره نقاشی های مدادرنگی اقای کیارستمی‬ ‫دادن��د بس��یار خالقانه بود چون ایش��ان کمتر ب��ه عنوان نقاش‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ .‬مجموع��ه ای که ب��ا همت خانم گلس��تان‬ ‫جمع اوری شده‪ ،‬بیانگر عشق کیارستمی به طبیعت است که در‬ ‫فیلم ها و عکس هایش هم دیده ایم‪.‬‬ ‫بهمن پ��ور افزود‪ :‬کیارس��تمی از موضوع های م��ورد عالقه اش‬ ‫عکاسی می کرد و بعدها در سال های ‪ ۵۹‬و ‪ ۶۰‬از روی ان نقاشی‬ ‫می کشید‪ .‬عشق به طبیعت یک سلوک دائمی عباس کیارستمی‬ ‫است و او از کودکی در گندمزارهای اطراف اختیاریه که ان زمان‬ ‫خارج از محدوده شهری تهران بود حضور داشت و خودش گفته‬ ‫گاهی در ان خوابم می برد‪.‬‬ ‫او درباره انتخاب نام کتاب گفت‪ :‬نام کتاب را بهمن کیارستمی‬ ‫پیش��نهاد داد و یاداور کتابی از کیارس��تمی اس��ت که دهه ‪۶۰‬‬ ‫ب��ا موضوع مداد قرمز ازس��وی کانون پرورش فک��ری کودکان و‬ ‫نوجوانان چاپ شده است‪ .‬امیدوارم روزی به همت خانم گلستان‬ ‫کارهای��ی که زنده یاد کیارس��تمی با چوب انجام داده و ش��امل‬ ‫صندوق هایی بزرگ و زیباست هم به نمایش دراید‪.‬‬ ‫مدیر نشر نظر با اشاره به فرایند پیدا کردن اثار نقاشی عباس‬ ‫کیارس��تمی‪ ،‬گفت‪ :‬در مراح��ل جمع اوری کتاب داس��تان های‬ ‫جالبی پیش امد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬متوجه ش��دیم که چون خانمی‬ ‫از قاب یک نقاشی خوشش امده بود‪ ،‬اثری را خریده است و بعد‬ ‫متوجه ش��ده که ان اثر متعلق به عباس کیارس��تمی بوده است‪.‬‬ ‫ش��خص دیگری نیز یک نقاش��ی به ما داد و ما وقتی قاب ان را‬ ‫باز کردیم متوجه ش��دیم یک پرتر ه از خود اقای کیارستمی که‬ ‫به دس��ت فرد دیگری کشیده ش��ده بود نیز پشت نقاشی وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بهمن پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬اقای کیارس��تمی به نقاشی عشق‬ ‫داش��تند و هیچ گاه ادعای��ی هم در این زمینه نداش��تند‪ .‬تمرکز‬ ‫اصلی او روی نقاش��ی در سال های نخست پس از انقالب بود که‬ ‫اجازه فعالیت چندانی نداشتند و به همین خاطر هم روی نقاشی‬ ‫متمرکز ش��دند‪ .‬او حتی روی بشقاب هم نقاشی می کرد و انها را‬ ‫می فروخت‪ .‬در واقع بازگش��ت به نقاش��ی به دلیل شرایط سخت‬ ‫زندگ��ی در ان دوران بوده اس��ت‪ .‬همجواری با ایدین اغداش��لو‬ ‫باعث شد در مقام مقایس��ه خودش با او‪ ،‬نقاشی را جدی نگیرد‪.‬‬ ‫اما در مصاحبه ای گفته اس��ت از میان تمام هنرها اگر فقط یکی‬ ‫حس��ام منظور در نقش حس��ام الدین چلبی‪،‬‬ ‫همنش��ین و ش��اگرد موالن��ا در فیلم «مس��ت‬ ‫عش��ق» ایفای نقش می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫روابط عمومی فیلم «مست عشق» به کارگردانی‬ ‫حس��ن فتحی تصویری از حسام منظور‪ ،‬بازیگر‬ ‫این فیلم را منتشر کرد‪.‬‬ ‫ش��هاب حس��ینی‪ ،‬پارس��ا پیروزف��ر‪ ،‬ابراهیم‬ ‫چلیکول‪ ،‬هانده ارچل‪ ،‬سلما ارگچ‪ ،‬بنسو سورال‪،‬‬ ‫بوراک توزکوپاران و بوران کوزوم سایر بازیگران‬ ‫«مست عش��ق» هس��تند‪ .‬تهیه کننده این فیلم‬ ‫مه��ران برومند اس��ت و فیلمنامه ان را حس��ن‬ ‫فتحی و فرهاد توحیدی نوشته اند‪ .‬داستان فیلم‬ ‫«مست عشق» همزمان با دوران زندگی موالنا و‬ ‫شمس تبریزی اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫در دومین نمایش فیلم «پیرمردها نمی میرند»‬ ‫به کارگردان��ی رضا جمالی در جش��نواره فیلم‬ ‫توکیو‪ ،‬برخی تماشاگران مطرح کردند که برای‬ ‫دومین بار در جش��نواره امس��ال به تماشای این‬ ‫فیلم نشسته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در واپسین روزهای برگزاری‬ ‫جش��نواره فیلم توکیو دومین نمایش فیلم رضا‬ ‫جمالی برگزار ش��د‪ .‬این فیل��م درباره منطقه ای‬ ‫است که ‪ ۴۵‬سال است کس��ی در ان جا نمرده‬ ‫ن عده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از نمایش این فیلم در ‪ ۱۳‬ابا ‬ ‫زیادی از عالقه مندان با تعریف از این فیلم که در‬ ‫بخش رقابتی اسیا جشنواره فیلم توکیو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به نمایش درامده اس��ت‪ ،‬پرسش های گوناگونی‬ ‫درب��اره فیلم مطرح کردند‪ .‬پس از نمایش فیلم‪،‬‬ ‫تماشاگران ژاپنی در صف های منظم ایستادند و‬ ‫با کارگردان عکس و از او امضا گرفتند‪ .‬جشنواره‬ ‫ن ادامه دارد‪.‬‬ ‫فیلم توکیو تا ‪ ۱۴‬ابا ‬ ‫اغاز اکران «مطرب»‬ ‫از چهارشنبه‬ ‫اک��ران فیلم «مطرب» به کارگردانی مصطفی‬ ‫کیایی از چهارش��نبه‪ ۱۵ ،‬ابان ‪ ،‬اغاز می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس پیگیری ه��ا از‬ ‫پخش کننده فیلم (فیلمیران)‪ ،‬این فیلم که قرار‬ ‫بود از چهارش��نبه هفته گذشته‪ ۸ ،‬ابان ‪ ،‬اکران‬ ‫خود را اغاز کند‪ ،‬با برطرف ش��دن مشکالتش‪،‬‬ ‫از چهارش��نبه این هفته‪۱۵ ،‬ابان‪ ،‬و پس از اذان‬ ‫مغرب‪ ،‬اکرانش را اغاز می کند‪.‬‬ ‫ن رواب��ط عمومی پخ��ش فیلمیران در‬ ‫‪ ۶‬اب��ا ‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد «اکران این فیلم به دالیل‬ ‫فنی یک هفته به تعویق افتاد و با برطرف شدن‬ ‫مشکالت فنی اکران ان اغاز خواهد شد‪».‬‬ ‫مطرب یک کمدی اجتماعی است که به چند‬ ‫دهه از زندگی خواننده ای می پردازد که نقش ان‬ ‫را پرویز پرس��تویی بازی می کند‪ .‬در «مطرب»‬ ‫پروی��ز پرس��تویی‪ ،‬الن��از شاکردوس��ت‪ ،‬مهران‬ ‫احمدی‪ ،‬حس��ین امیدی‪ ،‬امین مقدم و محسن‬ ‫کیایی ب��ه ایفای نق��ش می پردازن��د‪ .‬مصطفی‬ ‫کیایی نویس��نده فیلمنامه‪ ،‬حسین جلیلی مدیر‬ ‫فیلمبرداری‪ ،‬مهدی موس��وی ط��راح صحنه و‬ ‫لباس‪ ،‬عباس عباس��ی طراح گریم‪ ،‬امیرنوبخت‬ ‫صدابردار‪ ،‬س��جاد رحیمی مدیر تولید و محمد‬ ‫ابراهیمی مدیر تدارکات این فیلم هستند‪.‬‬ ‫سریال «کتونی زرنگی»‬ ‫کلید خورد‬ ‫را باید انتخاب می کرد‪ ،‬ان هنر نقاشی بوده است‪.‬‬ ‫بهمن پور درباره نشر کتاب های هنری و مشکالت پیرامون ان‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته هنر از شکل سرگرمی خارج شده و‬ ‫به یک موضوع محوری تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬هنرمندان به عنوان‬ ‫کار دوم و س��وم به هنر نمی پردازند و به طور حرفه ای تری به این‬ ‫مقوله نگاه می شود‪ .‬به همین دلیل توسعه گالری ها رخ داده و این‬ ‫اتفاق‪ ،‬در بسیاری از شهرهای کشور با رویکرد هنر معاصر تسری‬ ‫یافت��ه اس��ت؛ بنابراین محصوالت این بخش نیز در این س��ال ها‬ ‫راحت تر مخاطبان خودش��ان را پیدا می کنن��د و انها کتاب های‬ ‫هنری را به دست می اورند‪.‬‬ ‫بهمن پ��ور با بیان اینکه حوزه نش��ر با مش��کالت دغدغه های‬ ‫فراوانی روبه رو اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬با این حال کتاب ه��ای هنری به‬ ‫س��رمایه بیش��تری نیاز دارند‪ ،‬اما هیچ حمایتی ب��رای چاپ انها‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬بحران اصلی که وجود دارد این اس��ت که کتاب های‬ ‫هنری برای تغذیه کتابخانه ها خریداری نمی ش��وند و افرادی که‬ ‫توان خرید انها را ندارند نمی توانند در کتابخانه های عمومی نیز‬ ‫به این کتاب ها دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی های زنده ی��اد عباس کیارس��تمی از ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬ابان در گالری گلس��تان به نش��انی خیاب��ان دروس‪ ،‬خیابان‬ ‫کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫س��ریال تلویزیون��ی «کتون��ی زرنگ��ی» ب��ه‬ ‫کارگردان��ی عل��ی مالقلی پ��ور و تهیه کنندگی‬ ‫محمدرضا شفاه کلید خورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین س��ریال‬ ‫تلویزیون��ی عل��ی مالقلی پور به تهی��ه کنندگی‬ ‫محمدرضا ش��فاه ب��ا پایان پی��ش تولید‪ ،‬جلوی‬ ‫دوربی��ن رفت‪ .‬هدایت هاش��می‪ ،‬افس��انه چهره‬ ‫ازاد‪ ،‬ملیکا ش��ریفی نیا‪ ،‬علی س��لیمانی‪ ،‬محمود‬ ‫جعف��ری‪ ،‬علیرضا جعفری و مصطفی ساس��انی‬ ‫بازیگ��ران اصل��ی و رادمه��ر رزمج��وی و عماد‬ ‫ش��عبانی بازیگران خردسال «کتونی زرنگی» را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬بازیگران دیگری نیز در ادامه‬ ‫مسیر به پروژه خواهند پیوست‪.‬‬ ‫«کتون��ی زرنگ��ی» ی��ک کم��دی پرانرژی‬ ‫ی اس��ت که ن��گارش فیلمنام��ه ان را‬ ‫اجتماع�� ‬ ‫محس��ن ملکی و حس��ین حقیقی در حدود ‪۲۰‬‬ ‫قس��مت برعهده داش��ته اند‪ .‬در خالصه داستان‬ ‫«کتونی زرنگی» امده است‪« :‬اقام همیشه میگه‬ ‫ِزرن��گ ته چاهه‪ ...‬اما نمی دونه اگه من ته چاهم‬ ‫باش��م‪ ،‬کفت ِر چاه��ی ام‪ ،‬باالخره می پ��رم! » این‬ ‫س��ریال در «باشگاه فیلم س��وره» و به سفارش‬ ‫گروه فیلم و س��ریال ش��بکه سه س��یما تولید‬ ‫می شود و براس��اس برنامه ریزی ها قرار است در‬ ‫زمستان امسال روی انتن برود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫حسام منظور‬ ‫در نقش شاگرد موالنا‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 14‬ابان ‪ 7 - 1398‬ربیع االول ‪ 5 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1400‬پیاپی ‪2718‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اغاز هفته تصویرگری در خانه هنرمندان‬ ‫هفت��ه تصویرگری ‪ ۹۸‬با اهدای نش��ان ابان (نش��ان‬ ‫حرف��ه ای تصویرگ��ری) در خانه هنرمن��دان ایران اغاز‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬علی ب��وذری‪ ،‬مدیرعامل انجمن‬ ‫تصویرگ��ران ایران در ایین گش��ایش نمایش��گاه هفته‬ ‫تصویرگ��ری در س��خنانی اظه��ار کرد‪ :‬در ای��ن دوره از‬ ‫نمایش��گاه «ما تصویرگر هس��تیم»‪ ،‬اثار اعضای انجمن‬ ‫تصویرگ��ران ایران با موض��وع «یادداش��ت های روزانه‬ ‫یک تصویرگر» به نمایش و فروش گذاش��ته شده است‪.‬‬ ‫همچنین نمایش��گاهی از اث��ار تصویرگ��ری علی اکبر‬ ‫صادق��ی‪ ،‬کریم نصر و مری��م محمودی مقدم‪ ،‬منتخبان‬ ‫نشان ابان سال گذشته نیز برپا شده است‪.‬‬ ‫ب��وذری درباره برگ��زاری نمایش��گاهی از اثار یکی از‬ ‫هنرمندان قدیمی و پیشکس��وت تصویرگری ایران نیز‬ ‫بیان کرد‪ :‬نمایش��گاهی از اثار محم��د بهرامی‪ ،‬هنرمند‬ ‫تاثیرگذار در تصویرگری با قدردانی از وی در گالری های‬ ‫نامی و بهار خانه هنرمن��دان ایران همزمان با اغاز هفته‬ ‫تصویرگری گشایش یافت‪ .‬این هنرمند تصویرگر با اشاره‬ ‫به برگزاری نشس��ت های تخصصی در هفته تصویرگری‬ ‫گفت‪ :‬از برنامه نظام نامه و تعرفه انجمن رونمایی خواهد‬ ‫ش��د و دومین همایش کتاب های تصوی��ری هم برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین مجمع عمومی انجمن تصویرگران‬ ‫با برنامه پرس��ش و پاس��خ با حضور اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫او درب��اره بخش همای��ش این روی��داد گفت‪ :‬بخش‬ ‫همای��ش کتاب های تصویری هر ‪ 2‬س��ال یک بار برگزار‬ ‫می ش��ود که ‪ 2‬سال پیش دوره نخس��ت ان با استقبال‬ ‫خوبی برگزار شد و کتاب ان هم به چاپ رسید؛ به طوری‬ ‫ک��ه این کت��اب اکنون ج��زو معدود مناب��ع کتاب های‬ ‫تصویری به ش��مار می رود و باتوجه به این تجربه موفق‪،‬‬ ‫امسال دومین دوره ان را برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ب��وذری درباره اهمیت جایزه براتیس�لاوا نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬ای��ن جایزه در س��ال ‪ ۱۳۴۴‬در قالب یک جایزه ملی‬ ‫راه اندازی ش��د و در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬وجهه بین المللی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬ایران نخستین جایزه براتیسالوا را به واسطه فرشید‬ ‫مثقال��ی در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬دریافت کرد‪ .‬ای��ن جایزه جزو‬ ‫قدیمی ترین جوایز تصویرگری در دنیاس��ت که اهمیت‬ ‫زیادی دارد و مورد رصد همه تصویرگران جهان اس��ت‪.‬‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه موسیقی ای گوش کنیم؟‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬داور از کش��ورهای مختلف ان را داوری می کنند‬ ‫و م��ن نیز به عنوان داور در این رخداد بین المللی س��عی‬ ‫کردم از هنر در خاورمیانه صحبت کنم‪ .‬هرچند همیشه‬ ‫اث��ار ایرانی در عرصه تصویرگری پیش��رو بوده اند‪ ،‬با این‬ ‫حال در این جش��نواره ظرفیت های خوب��ی برای برنده‬ ‫ش��دن دارند‪ ،‬چون هنرمندان ایران��ی این عرصه اصول‬ ‫حرف��ه ای را رعای��ت می کنن��د‪ .‬او در پایان با اش��اره به‬ ‫دریافت جایزه براتیس�لاوا ازس��وی حسن موسوی بیان‬ ‫کرد‪ :‬خوشحالم که این جایزه دوباره به ایران امده‪ ،‬چون‬ ‫تصویرگرهای ایرانی بعد از این بیش��تر دیده می شوند و‬ ‫با این جایزه به همه نش��ان می دهیم که چه اس��تحقاقی‬ ‫در تصویرگ��ری و تصویرگ��ران ایران وج��ود دارد‪ .‬هفته‬ ‫تصویرگ��ری ‪ ،۹۸‬از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬اب��ان در خانه هنرمندان‬ ‫ایران دایر است‪.‬‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫البوم «محمد رسول اهلل» منتشر می شود‬ ‫خاطره سازی «رستاک» در تاالر وحدت‬ ‫البوم موس��یقی «محمد رسول اهلل» (ص)‬ ‫ب��ه خوانندگی و اهنگس��ازی پی��ام عزیزی‬ ‫با تنظی��م فردین الهورپور‪ ،‬ب��ه همت مرکز‬ ‫موسیقی حوزه هنری ‪ ۲۰‬ابان در تاالر سوره‬ ‫ح��وزه هن��ری در تهران رونمایی می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫البوم موس��یقی «محمد رس��ول اهلل» ب��ه خوانندگی و‬ ‫اهنگس��ازی پیام عزی��زی و تنظیم فردین الهورپور که به ‪ 4‬زبان فارس��ی‪،‬‬ ‫ُکردی‪ ،‬عربی و ترکی خوانده ش��ده‪ ،‬ازس��وی امید نیک بین در استودیو شهر‬ ‫صدای پارس��یان در تهران صدابرداری شده است‪ .‬پیام عزیزی ‪ ۴‬سال است‬ ‫که مشغول اهنگسازی البوم موسیقی «محمد رسول اهلل» (ص) است که ‪۱۴‬‬ ‫قطعه موسیقایی را شامل می شود که از ان جمله اهنگ «طلع البدر علینا»‬ ‫با ش��عری از شیخ س��ید طاها نقش��بندی با تنظیم فردین الهورپور به زبان‬ ‫عربی با قدمتی ‪ ۱۴۰۰‬ساله که مردم مدینه هنگام ورود مبارک پیامبر اکرم‬ ‫(ص) به این شهر سروده اند و با سرودن این شعر و خواندن این اهنگ از این‬ ‫حضرت استقبال کرده اند‪ ،‬است‪ .‬در البوم موسیقی «محمد رسول اهلل» امید‬ ‫نیک بین صدابرداری‪ ،‬میکس و مس��ترینگ و نظارت ضبط‪ ،‬مهسا شهبازیان‬ ‫ناظر ضبط اشعار ترکی استانبولی و جواد قربانی پور گرافیک این اثر را برعهده‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫گروه موسیقی «رس��تاک» روزهای جمعه‬ ‫ش رو تازه ترین کنس��رت خود را با‬ ‫و ش��نبه پی ‬ ‫اجرای قطعات جدید در ت��االر وحدت تهران‬ ‫برگ��زار می کن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫گروه‬ ‫موس��یقی «رس��تاک» روزه��ای جمعه‪۱۷ ،‬‬ ‫و ش��نبه‪ ۱۸ ،‬ابان تازه ترین کنس��رت خود را به همت موسس��ه «اوای هنر» با‬ ‫اجرای قطعات جدید در تاالر وحدت تهران برگزار می کند‪ .‬در این کنس��رت که‬ ‫به گفته دس��ت اندرکارانش با غافلگیری هایی همراه خواهد بود‪ ،‬گروه رس��تاک‬ ‫مجموعه ای از اثار منتخب گذش��ته را به هم��راه تعدادی از قطعات جدید پیش‬ ‫روی مخاطبان قرار می دهد‪ .‬رپرتوار این برنامه از موس��یقی مناطق اذربایجان‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬گیالن‪ ،‬لرستان‪ ،‬شیراز‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خراسان‪ ،‬کرمان خواهد بود که عمده‬ ‫انها از البوم های «بهار»‪« ،‬میان خورش��یدهای همیش��ه»‪« ،‬س��رنای نوروز» و‬ ‫«همه اقوام من» انتخاب شده اند‪ .‬گروه «رستاک» به سرپرستی سیامک سپهری‬ ‫و خوانندگی فرزاد مرادی و بهزاد مرادی‪ ،‬با حضور اعضای همیشگی گروه‪ ،‬اکبر‬ ‫اس��ماعیلی پور‪ ،‬حامد بلندهمت‪ ،‬دینا دوستی‪ ،‬امید مصطفوی‪ ،‬مجید پوستی‪،‬‬ ‫پریسا اینانلو و عضو جدید گروه یاسمن نجم الدین برای مخاطبانش اجرا خواهد‬ ‫داشت‪ .‬در این کنس��رت هنرمندان مهمان و استادان موسیقی نواحی ایران نیز‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫«زیبا» در خانه هنرمندان اجرا می شود‬ ‫انتشار «تقاطع انقالب» به قلم محمدرضا زائری‬ ‫نمای��ش «زیب��ا» ب��ه کارگردانی خش��ایار‬ ‫خلیل خان��ی در خانه هنرمن��دان روی صحنه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫نمایش��نامه این اثر را یون فوس��ه نوش��ته و‬ ‫محمد حامد ان را به فارسی ترجمه کرده است‪.‬‬ ‫در این نمایش که در س��الن اس��تاد انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه رفته‪،‬‬ ‫پانته ا قدیریان‪ ،‬اریا تحویلدار‪ ،‬مسعود انتظاری‪ ،‬محمدرضا هاشمی‪ ،‬هلن نقی لو و‬ ‫ارمیتا فروزنده به ایفای نقش می پردازند‪ .‬شکوه یکتا نیز در این نمایش نریشن ها‬ ‫را می خواند‪ .‬این تئاتر محصول مشترک موسسه فرهنگی و هنری دی و کمپانی‬ ‫امید ایران است‪.‬‬ ‫در خالص��ه داس��تان ای��ن اث��ر نمایش��ی ام��ده اس��ت‪ :‬خان��واده ای ب��رای‬ ‫گذران��دن تعطی�لات تابس��تان به دهک��ده کودکی پ��در می رون��د و در انجا با‬ ‫اف��راد دهک��ده روب��ه رو می ش��وند‪ .‬مادر خان��واده متوجه اس��راری از گذش��ته‬ ‫می شود‪...‬‬ ‫کیوم��رث مرادی مش��اور کارگ��ردان‪ ،‬لی�لا حکمت نیا درامات��ورژ‪ ،‬جهانگیر‬ ‫الماس��ی مش��اور پروژه و امیرحس��ین نفر و مه��دی نفر تهیه کنن��ده تئاتر زیبا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کتاب «تقاطع انقالب» به قلم محمدرضا زائری منتش��ر شد‪.‬‬ ‫این کتاب در ‪ ۳۲۰‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۰۰۰‬نسخه و نرخ ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫تومان ازسوی نش��ر ارما منتشر شده است‪ .‬ضعف ها و مشکالت‪،‬‬ ‫نقد و پاس��خگویی‪ ،‬انتخابات‪ ،‬حرف هایی با دوستان انقالبی‪۲۲ ،‬‬ ‫بهمن‪ ،‬دروغ های سیاس��ی و بی اعتمادی مردم‪ ،‬دشمن شناسی‬ ‫و رهب��ری از بخش ه��ای گوناگون این کتاب هس��تند‪ .‬در مقدمه کت��اب می خوانیم‪:‬‬ ‫فرارسیدن چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایرانی فرصتی است برای بازخوانی‬ ‫دقیق و عالمانه این تجربه تاریخی بزرگ و سرنوشت س��از که نه تنها در ایران‪ ،‬بلکه در‬ ‫همه جای جهان به ویژه منطقه خاورمیانه همه چیز را تحت شعاع قرار داد‪ .‬اگر انقالب‬ ‫اس�لامی را باوجود عنایات ربوبی و امدادهای غیبی‪ ،‬تجربه ای بش��ری ندانیم‪ ،‬الجرم‬ ‫نمی توانیم به بازشناسی ضعف ها و قوت های ان بپردازیم و کامیابی ها و ناکامی هایش‬ ‫را تحلیل کنیم‪ .‬محمدرضا زائری متولد خرداد ‪ ۱۳۴۹‬در کرمان نویسنده‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫و کارش��ناس و فعال فرهنگی اس��ت‪ .‬از دیگر اثار او می توان به این کتاب ها اشاره کرد‪:‬‬ ‫«بین االحزان»‪« ،‬ضامن اهو»‪« ،‬نصراهلل»‪« ،‬کیمیای عفو»‪« ،‬پدر‪ ،‬پسر‪ ،‬روح القدس»‪،‬‬ ‫«کت��اب مقدس»‪« ،‬مهر خاوران»‪« ،‬حجاب بی حج��اب»‪« ،‬حجاب باحجاب»‪« ،‬باید‬ ‫رفت»‪« ،‬قدم کلیک هایتان بر چش��م»‪« ،‬خبرنگار بدون مرز»‪« ،‬اعترافات»‪« ،‬س��بک‬ ‫زندگی»‪« ،‬گاف فرهنگ» و «دینی که انها می گویند‪ ،‬نه!»‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫پرفورمنسی با محوریت‬ ‫شهر و موسیقی‬ ‫پیمان خازنی‪ ،‬اهنگساز و نوازنده تار از اجرای پرفورمنسی با محوریت‬ ‫شهر و موسیقی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این اهنگس��از دربار ه بس��ترها و چرایی حرکت به‬ ‫سمت چنین اجرایی گفت‪ :‬تلفیق رشته های گوناگون راه حلی خالقانه‬ ‫برای گسترش مرزهای هنر به ویژه توسع ه زبان موسیقی است‪ .‬همیشه‬ ‫از تجربه های جدید اس��تقبال کرده ام‪،‬؛ با ش��نیدن ایده س��از ش��هری‬ ‫«سروستان» با طراحی استیاژ ضیائی‪ ،‬احساس کردم به شکلی متفاوت‬ ‫می توانم به صدادهی جدیدی برسم‪.‬‬ ‫‪‎‬پیمان خازنی تاکید کرد‪ :‬از انجا که ساز شهری یک ساز ه تعامل است‬ ‫و برای اس��تفاده عموم طراحی ش��ده‪ ،‬تامین بخشی از هزینه ها به روش‬ ‫تامین مالی جمعی نیز قابل قبول است‪.‬‬ ‫در توضیح این خبر امده است‪ :‬هدف اصلی از اجرای سازهای شهری‬ ‫در فضاهای عمومی در ایران اشنا کردن شهروندان با صداها و الگوهای‬ ‫ریتمیک و س��ازهای گوناگونی است که ش��اید کمتر در زندگی روزمره‬ ‫شهروندان ایرانی نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫‪‎‬در ای��ن پرفورمن��س پیمان خازنی طرح موس��یقی و نوازندگی تار را‬ ‫برعه��ده دارد که با همکاری گروهی از هنرمن��دان و نوازندگان به اجرا‬ ‫با این س��از ش��هری دس��ت خواهند زد‪ .‬زمان و مکان اجرای این برنامه‬ ‫به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫گرامیداشت پیشکسوتان‬ ‫ادبیات کودک و نوجوان‬ ‫پیشکس��وتان ادبیات کودک و نوجوان در هفته کتاب مورد قدردانی‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫انجم��ن نویس��ندگان ک��ودک و نوج��وان در‬ ‫بیس��ت وهفتمین دوره هفته کتاب به منظور قدردانی از یک عمر تالش‬ ‫مداوم پیشکس��وتان عرصه ادبیات کودک و نوجوان نشستی را باعنوان‬ ‫«گرامیداشت پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوان» برگزار می کند‪.‬‬ ‫ن در محل انجمن‬ ‫این نشس��ت س��اعت ‪ ۱۶‬روز چهارش��نبه‪ 29 ،‬ابا ‬ ‫نویس��ندگان ک��ودک و نوجوان برگزار و در ان از ‪ 3‬نفر از پیشکس��وتان‬ ‫ادبیات کودک و نوجوان قدردانی می شود‪.‬‬ ‫بیس��ت وهفتمین دوره هفت ه کتاب جمهوری اس�لامی ایران با شعار‬ ‫ن در سراسر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫«حال خوش خواندن» از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۳۰‬ابا ‬ ‫کتاب تاریخ موسیقی سنندج‬ ‫روانه بازار نشر شد‬ ‫کتاب موسیقی سنندج ش��امل موسیقی محلی (فولکلور)‪ ،‬موسیقی‬ ‫کالس��یک و اکادمیک و س��ازندگان س��ازها به همت مصطفی زارعی‬ ‫گرداوری و پس از رونمایی روانه بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬بخش نوش��تاری این کتاب به مطالب��ی در زمینه‬ ‫موس��یقی س��نندج‪ ،‬موس��یقی خانقاهی‪ ،‬عرفانی و حماسی‪ ،‬پیدایش‬ ‫موس��یقی کالسیک‪ ،‬ظهور رادیو در س��نندج‪ ،‬کالس های موسیقی در‬ ‫سنندج‪ ،‬تشکیل کاخ جوانان و موسیقی بعد از انقالب اختصاص دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این مطال��ب بیوگرافی هنرمندان نام اور س��نندجی حوزه‬ ‫موس��یقی ش��امل حس��ن کامکار‪ ،‬عباس نیرومند‪ ،‬حس��ن و حس��ین‬ ‫یوس��ف زمانی‪ ،‬غالمعلی رومی‪ ،‬مظهر خالقی‪ ،‬حکمت نوبری‪ ،‬گریش��ا‬ ‫میکائیل زاده‪ ،‬بهاالدین نوروزی و عالالدین باباش��هابی ش��رح داده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��پس عکس هایی از هنرمندان عرصه موسیقی در بخش های‬ ‫کالس��یک‪ ،‬اکادمیک و فولکلور و س��ازندگان االت موسیقی به همراه‬ ‫توضیحاتی در این کتاب درج شده است‪ .‬مصطفی زارعی از سال ‪ ۹۰‬کار‬ ‫گرداوری و پژوهش خود را در زمینه تاریخ موس��یقی شهر سنندج اغاز‬ ‫کرد و بعد از گذشت ‪ 8‬سال موفق به چاپ انچه در این سال ها جمع اوری‬ ‫کرده بود‪ ،‬شد‪ ۲ .‬هزار و ‪ ۵۰۰‬عکس از هنرمندان حوزه موسیقی سنندج‬ ‫ازسوی این پژوهش��گر جمع اوری شده که ‪ ۱۴۴‬عکس در جلد نخست‬ ‫این کتاب منتش��ر شده و قرار اس��ت در جلدهای دیگر این کتاب دیگر‬ ‫عکس ها هم چاپ ش��ود‪ .‬کتاب تاریخ موس��یقی س��نندج در ‪ ۵۰۰‬جلد‬ ‫ازسوی نشر مادیار به نرخ ‪ ۴۰۰‬هزار ریال روانه بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫موافقت شورای ساخت با‬ ‫‪ 2‬فیلمنامه‬ ‫ش��ورای صدور پروانه س��اخت در جلس��ه اخیر خود ب��ا ‪ 2‬فیلمنامه‬ ‫موافقت کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫فیلمنامه های«اوین» به تهیه کنندگی‬ ‫و نویس��ندگی ارش سجادی حسینی‪ ،‬کارگردانی احمد کاوری و «چپ‬ ‫راس��ت مس��تقیم» به تهیه کنندگی منوچهر محم��دی‪ ،‬کارگردانی و‬ ‫نویس��ندگی حامد محمدی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی‬ ‫را اخذ کردند‪.‬‬ ‫کریس��تیز و ساتبیز بیش از ‪ ۴۰‬درصد از سهم کل فروش ‪ ۲۹‬میلیارد دالری اثار‬ ‫هنری در حراجی های سراسر جهان را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از سی ان بی سی‪ ،‬ارزش بازار جهانی هنر در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (‪1397‬خورش��یدی) در حالی به رقم ‪ ۶۷.۴‬میلیارد دالر رس��ید که امریکا‪،‬‬ ‫بریتانیا و چین ‪ ۸۴‬درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارند و بیش از نیمی از این‬ ‫بازار نیز در انحصار امریکاست‪.‬‬ ‫خانه های حراج یکی از مهم ترین محرک های اقتصادی بازار جهانی هنر هس��تند‬ ‫و میزان فروش اثار هنری در این حراجی های عمومی در س��ال گذشته میالدی از‬ ‫م��رز ‪ ۲۹‬میلی��ارد دالر عبور کرد و در این میان ‪ 5‬خان��ه حراج در مجموع نیمی از‬ ‫فروش جهانی هنر را به خود اختصاص دادند و از این ‪ 5‬حراجی نیز مسلما کریستیز‬ ‫و س��اتبیز فاصله زیادی از رقیب��ان دارند و در کنار هم س��هم ‪ ۴۰‬درصدی فروش‬ ‫خانه های حراج دنیا را به خود اختصاص داده اند‪ .‬کریستیز و ساتبیز هر کدام دارای‬ ‫تاریخی غنی هستند‪ .‬ساتبیز در سال ‪ ۱۱۲۳‬خورشیدی به عنوان یک کتابفروشی در‬ ‫لندن کار خود را اغاز کرد و در سال ‪ 1334‬پس از ایجاد دفتری در نیویورک خود‬ ‫را به عنوان نخس��تین حراجی بین المللی اثار هنری معرفی کرد‪ .‬س��اتبیز همچنین‬ ‫نخس��تین خانه حراج بین المللی است که در کشورهای هنگ کنگ‪ ،‬روسیه‪ ،‬هند و‬ ‫فرانس��ه فعالیت کرد و هم اکنون در ‪ ۴۰‬کش��ور جهان دفتر دارد و در ‪ ۱۲‬نقطه دنیا‬ ‫نیز دارای محل برگزاری حراجی است‪ .‬ساتبیز ساالنه ‪ ۲۵۰‬حراجی در بیش از ‪۷۰‬‬ ‫رش��ته گوناگون برگزار می کند‪ .‬حراجی کریستیز نیز از سال ‪ ۱۱۴۵‬خورشیدی در‬ ‫لندن فعالیت خود را اغاز کرد و درحال حاضر در ‪ ۴۶‬کشور دفتر دارد و در ‪ ۱۰‬محل‬ ‫برگزاری حراجی در سراسر جهان ساالنه میزبان افزون بر ‪ ۳۵۰‬حراجی در ‪ ۸۰‬رشته‬ ‫گوناگون است‪ .‬این حراجی چندین رکورد را در فروش اثار هنری جابه جا کرده که‬ ‫مهم ترین ان فروش ‪ ۴۵۰‬میلیون دالری نقاش��ی «س��الواتور موندی» اثر داوینچی‬ ‫اس��ت که گران ترین اثر هنری جهان نام گرفته است‪ .‬کریستیز همچنین رکورددار‬ ‫ف��روش گران ترین مجموعه هنری خصوصی به ارزش افزون بر ‪ ۸۳۵‬دالر متعلق به‬ ‫«پگی و دیوید راک فلر» است‪.‬‬ ‫در این س��ال ها رقابت زیادی میان دو حراجی بزرگ کریس��تیز و س��اتبیز برای‬ ‫رس��یدن به عنوان ش��ماره یک حراجی های هنری دنیا برقرار بوده و از سال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫تاکنون غیر از ‪ 2‬سال میزان فروش ساالنه کریستیز از ساتبیز فراتر رفته است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاهی درباره خیام در فرانسه‬ ‫کتابخانه عموم��ی «مطالعات و میراث» واقع در ش��هر‬ ‫تول��وز فرانس��ه اثاری مرب��وط به رباعیات خیام‪ ،‬ش��اعر و‬ ‫فیلسوف ایرانی را در معرض نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬این نمایش��گاه که عن��وان «زیبایی در‬ ‫چشم » را بر خود دارد با نظارت منیژه نوری‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫اریانا‪ ،‬نگاه های پارس��ی و اودری بونیو‪ ،‬سرپرس��ت میراث‬ ‫مکتوب در کتابخانه عمومی «مطالعات و میراث» واقع در‬ ‫شهر تولوز فرانسه در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه عالوه بر نمایش نس��خه هایی از رباعیات خیام به زبان فارس��ی‬ ‫و فرانس��وی‪ ،‬تابلوهای مینیاتو ر اثار حس��ین بهزاد‪ ،‬نقاش ایرانی و تصویرگری های‬ ‫ادموند دوالک‪ ،‬تصویرگر فرانسوی که با الهام از رباعیات خیام خلق شده در معرض‬ ‫دید عموم بازدیدکنندگان قرار گرفته اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه که از اوایل پاییز اغاز‬ ‫به کار کرده‪ ،‬تاکنون با اس��تقبال بس��یار خوبی ازسوی فرانسوی ها روبه رو شده و تا‬ ‫ش��انزدهم ماه جاری میالدی (‪ 25‬ابان) پذیرای بازدیدکنندگان از سراس��ر جهان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫عینک های اپل و امازون‬ ‫اینده کتابخوانی از پشت شیشه‬ ‫کارشناس��ان می گویند احتمال دارد عینک های جدید‬ ‫ش��رکت های اپل و امازون در اینده ج��ای کتابخوان های‬ ‫الکترونیک را بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از گودایریدر‪ ،‬شرکت اپل و امازون‬ ‫در پروژه های س��اخت ابزارهای فن��اوری جدید خود روی‬ ‫عینک های مخصوصی کار می کنند که گفته می شود سال‬ ‫اینده وارد بازار خواهد ش��د‪ .‬ش��رکت اپل در حال ساخت‬ ‫عینکی به نام ای‪.‬ار (‪ )AR‬اس��ت که قرار است در ماه های‬ ‫نخس��ت سال اینده میالدی وارد بازار ش��ود‪ .‬این عینک یک نمایشگر‪ ،‬سنسورهای‬ ‫دوربین و ابزار اتصال به اینترنت بی س��یم دارد ک��ه به کاربران اجازه می دهد بدون‬ ‫واس��طه از مطالب سایت ها و ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده کنند‪ .‬مسئوالن این‬ ‫ش��رکت امریکایی می گویند عینک های جدید نسبت به عینک های موجود در بازار‬ ‫(‪ )Hololens‬س��بک تر و دارای باتری قوی تری است‪ .‬شرکت امازون نیز در حال‬ ‫کار روی محصول مش��ابهی به نام عینک های اکو فریمز (‪ )Echo Frames‬اس��ت‬ ‫که عالوه بر امکانات دستگاه های مشابه مجهز به میکروفن و اسپیکر است که کاربر‬ ‫می تواند به صورت صوتی با نرم افزار هوشمند الکسا امازون ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫کتابفروشی سیار فرانسوی و‬ ‫دنیای عاشقان کتاب‬ ‫ژاکوس کتابفروشی سیاری راه اندازی کرده که نامش را‬ ‫ادبیات واقعی گذارده و هر روز کارش س��فر به روستاهای‬ ‫کشور فرانسه است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا به نقل از فورتی��ون‪ ،‬ژان ژاکوس مگل‬ ‫ناب ‪ ۴۷‬س��اله در بهار‪ 1394‬شغلش به عنوان مدیر هنری‬ ‫را ره��ا کرد و به ش��غلی روی اورد که خ��ودش می گوید‬ ‫ارزوی دوران کودکی اش است‪ .‬ژاکوس کتابفروشی سیاری‬ ‫راه اندازی کرده که نامش را ادبیات واقعی گذارده و هر روز کارش سفر به روستاهای‬ ‫کش��ور فرانسه اس��ت‪ .‬او می گوید در کتابفروشی کوچکش حدود ‪۳‬هزار جلد کتاب‬ ‫دارد که بیش��تر انه��ا در حوزه ادبیات کودک هس��تند‪ .‬ژاکوس درب��اره انگیزه اش‬ ‫برای راه اندازی این کتابفروش��ی س��یار این بوده که نمی خواسته منتظر مشتری ها‬ ‫و عالقه من��دان به کتاب ش��ود و می خواس��ت خودش به اس��تقبال انه��ا برود‪ .‬این‬ ‫کتابفروش��ی فرانسوی برای راه اندازی شغل جدیدش از شرکت فرانسوی واندرینگ‬ ‫ه��اوس کمک گرفت و یکی از خانه ه��ای متحرک انها را خریداری کرد اما طراحی‬ ‫داخل��ش را خودش انجام داده اس��ت‪ .‬ح��اال او روزها در این خان��ه متحرک کتاب‬ ‫می فروش��د و ش��ب ها نیز در ان استراحت می کند‪ .‬او در ‪ 4‬سال گذشته در بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬روستای شرق فرانسه و بیشتر شهرهای مالهوس‪ ،‬کولمار و استراسبورگ اقامت‬ ‫موقت داش��ته اس��ت‪ .‬او می گوید ممکن است اقامتش در یک روستا بین ‪ 2‬هفته تا‬ ‫‪ 2‬ماه طول بکش��د اما مردم بعضی از روس��تاها بیشتر عالقه مند به کتاب هستند و‬ ‫مجبور است بیشتر در انجا بماند‪.‬‬ ‫به گفته ژاکوس بارها این کتابفروش��ی س��یار ازسوی جشنواره ها و نمایشگاه های‬ ‫کتاب محلی دعوت شده که اتفاق مهمی در زندگی شخصی او به شمار می رود‪ .‬وی‬ ‫می گوید خودش کتاب ها را براساس نویسندگان و ناشران انتخاب می کند و تا کتابی‬ ‫را دوست نداشته باشد ان را به مردم نمی فروشد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫بازار جهانی ‪ ۶۷‬میلیارد دالری هنر‬ ‫در قبضه ‪ 2‬حراجی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1511

روزنامه صمت 1511

شماره : 1511
تاریخ : 1399/02/13
روزنامه صمت 1510

روزنامه صمت 1510

شماره : 1510
تاریخ : 1399/02/10
روزنامه صمت 1509

روزنامه صمت 1509

شماره : 1509
تاریخ : 1399/02/09
روزنامه صمت 1508

روزنامه صمت 1508

شماره : 1508
تاریخ : 1399/02/08
روزنامه صمت 1507

روزنامه صمت 1507

شماره : 1507
تاریخ : 1399/02/07
روزنامه صمت 1506

روزنامه صمت 1506

شماره : 1506
تاریخ : 1399/02/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!