روزنامه صمت شماره 1399 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1399

روزنامه صمت شماره 1399

روزنامه صمت شماره 1399

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫حل مشکالت اقتصادی کشور‬ ‫در گرو رونق تولید است‬ ‫حض��رت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی صبح دیروز و در‬ ‫اس��تانه ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬روز ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی در دیدار هزاران نفر از‬ ‫دانش اموزان و دانشجویان سراسر کشور «رونق تولید» را کلید حل مشکالت‬ ‫اقتصادی مردم از جمله گرانی‪ ،‬تورم و کم ش��دن ارزش پول ملی خواندند و‬ ‫افزودند‪ :‬نباید همچنان که مدتی بیهوده منتظر برجام ماندیم حاال در انتظار‬ ‫اقدامات اروپایی ها یا مسائل دیگر معطل بمانیم بلکه باید به داخل دل ببندیم‬ ‫‪2‬‬ ‫و همه توان را برای رونق تولید به کار گیریم‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1399‬پیاپی ‪2717‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫صندوق بین المللی پول و‬ ‫چشم انداز اقتصادی ایران‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫نوگرایی در صنعت‬ ‫برای در جا نزدن‬ ‫منافع زنجیره ای‬ ‫ایجاد کنیم‬ ‫چه کسی گفته‬ ‫دولت باید خانه بسازد؟‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫خیز بلند ایمیدرو برای‬ ‫پوشش یکپارچه اکتشاف‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نرخ باالی قطعات‬ ‫بازار دست دوم ها را داغکرد‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫بررسی تحوالت اخیر در عراق و تاثیر ان بر تجارت با ایران‬ ‫بارسنگین اعتراض‬ ‫گویی پیامدهای جنگ صدام با ایران هنوز هم درس عبرتی برای کش��ورهای منطقه نشده‬ ‫و انها نمی دانند این جنگ و نزاع ها که س��ود گروهی منفعت طلب را به دنبال دارد‪ ،‬جز ذلت و‬ ‫بدبختی برای یک ملت مظلوم اورده ای ندارد‪ .‬این روزها باز هم این نااگاهی ها و ندانس��تن ها‬ ‫در منطقه اش��وب به پا کرده و کش��ور عراق بیش از ‪۱۵‬روز است که با تظاهرات و اعتراض های‬ ‫گوناگون روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬انچه مردم عراق می خواهند استقالل تمام و کمال کشورشان‬ ‫اس��ت؛ به دور از اس��تعمار هیچ کشور و حزبی‪ .‬جدا از مش��کالت سیاسی و اسیب هایی که این‬ ‫اعتراض ها به یک کشور می زند (متاسفانه تاکنون در اعتراض های مردمی و ناارامی ها در عراق‬ ‫شمار کشته ش��دگان به حدود‪ ۲۵۰‬نفر هم رسیده است‪ ).‬در این چالش ها وضعیت اقتصادی‬ ‫دومین هواپیمای فالیت چک در راه ایران‬ ‫خیال فرودگاه ها بابت ایمنی راحت شد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫و مس��ائل مربوط به ان نیز از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و در این میان ایران نیز به عنوان‬ ‫ش��ریک مهم تجاری عراق دچار چالش هایی شده که باید هرچه سریع تر انها را بررسی کرد و‬ ‫در رفع این مشکالت کوشید‪ .‬براساس پیش بینی ها اگر این تظاهرات و مسائل امنیتی در عراق‬ ‫‪7‬‬ ‫ادامه دار باشد‪ ،‬ممکن است مبادالت تجاری ایران با این کشور را دچار خلل کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫اختالف ملت ایران با دولت امریکا از ‪ ۲۸‬مرداد و قبل ان بود‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫صن��دوق بین المللی پ��ول در جدیدترین گزارش از «چش��م انداز‬ ‫اقتصادی جهان» گذری نه چندان کوتاه و به نوعی با رویکردی خاص‬ ‫به اقتصاد ایران در س��ال جاری و اینده داش��ته که بخش عمده ای از‬ ‫اماره��ا و ارقام ارائه ش��ده ازس��وی این نهاد ب��ا اظهارنظرهای ملی و‬ ‫دیگ��ر اظهارنظرهای بین المللی مغایرت های فاحش��ی دارد‪ .‬صندوق‬ ‫بین المللی پول پیش بینی اش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران‬ ‫در س��ال جاری میالدی را ‪ ۳.۵‬درصد نس��بت به گزارش پیشین خود‬ ‫کاهش داده است‪ .‬این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود که در ماه‬ ‫گذشته میالدی منتشر شد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در‬ ‫سال جاری میالدی را منفی ‪ ۹.۵‬درصد پیش بینی کرده که این رقم‬ ‫در مقایسه با پیش بینی قبلی ‪ ۳.۵‬واحد درصد کاهش دارد‪ .‬در صورت‬ ‫تحقق این پیش بینی‪ ،‬اقتصاد ایران در س��ال جاری میالدی بدترین‬ ‫س��ال خود را در س��ال های پس از جنگ تحمیلی سپری خواهد کرد‪.‬‬ ‫در دور پیش��ین تحریم ها نیز اقتصاد ایران ش��رایط دشواری را تجربه‬ ‫کرد‪ ،‬اما پایین ترین نرخ رشدی که برای اقتصاد ایران ثبت شد‪ ،‬مربوط‬ ‫به ‪ ۷‬س��ال پیش بود که در ان س��ال اقتصاد ایران ‪ ۷.۷‬درصد نس��بت‬ ‫به س��ال قبل از ان کوچک تر ش��ده بود‪ .‬بد نیست بدانید که این نهاد‬ ‫بین المللی دلیل تعدیل قابل توجه پیش بینی خود در زمینه نرخ رشد‬ ‫تولید ناخالص داخلی ایران را تاثیرات ناش��ی از تش��دید تحریم های‬ ‫امریکا عنوان کرده اس��ت‪ .‬در این باره صاحب نظران داخلی س��کوت‬ ‫ک��رده و س��هم واقعی این تاثیرات را در اقتص��اد ملی ایران ارزیابی یا‬ ‫اعالم نظر کارشناس��ی نکرده اند‪ ،‬این درحالی است که در مقابل ارائه‬ ‫و تفسیر این گونه گزارش های رسمی بین المللی‪ ،‬الزم است مقامات‪،‬‬ ‫اس��تادان و صاحب نظران اقتصادی به قول معروف وارد گود ش��وند و‬ ‫تحلیل ها و تفس��یرهای ارائه ش��ده را مورد ارزیابی دقیق کارشناسی‬ ‫و اقتص��ادی ق��رار دهند‪ .‬در این زمینه الزم به توضیح اس��ت که تاثیر‬ ‫عوامل دیگری مانند خودتحریمی داخلی نیز دست کم از تحریم های‬ ‫خارجی ندارد و به طور غیرمس��تقیم به عنوان عوامل بازدارنده موجب‬ ‫کاهش نرخ رشد ناخالص داخلی ایران شده و حتی تاثیرات شدیدتری‬ ‫از تحریم های بین المللی دارد‪ .‬عالوه بر این در گزارش جدید صندوق‬ ‫بین المللی پول‪ ،‬نرخ رشد اقتصاد ایران در سال اینده میالدی نیز صفر‬ ‫درصد پیش بینی شده که در قیاس با پیش بینی اعالم شده در گزارش‬ ‫پیش��ین ‪ ۰.۲‬واحد درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬این صندوق همچنین‬ ‫نرخ تورم در ایران را برای س��ال ج��اری میالدی معادل ‪ ۳۵.۷‬درصد‬ ‫پیش بینی کرده که در مقایسه با رقم ان در سال گذشته میالدی ‪۵.۲‬‬ ‫واحد درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬ب��ا این حال صندوق بین المللی‬ ‫پول پیش بینی کرده نرخ تورم در س��ال اینده میالدی کاهش یابد و‬ ‫به ‪ ۳۱‬درصد برسد‪ .‬این در شرایطی است که امارهای داخلی تفاوت‬ ‫فاحشی با این گزارش دارد اما در ‪ 2‬هفته ای که از انتشار این گزارش‬ ‫می گذرد‪ ،‬شاهد هیچ گونه واکنشی ازسوی مقامات مسئول در وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی نبوده ایم‪ .‬س��کوت مقامات‬ ‫ایرانی یا ناش��ی از یک سیاس��ت اقتصادی‪ ،‬اجرایی اس��ت یا می تواند‬ ‫مش��غله شدید فکری برای رفع مسائل و مشکالت داخلی تلقی شود‪.‬‬ ‫به هر حال تداوم این گزارش ها و انعکاس مستقیم و غیرمستقیم انها‬ ‫در محافل حرفه ای یا رسانه ای کشور می تواند اثرات سوء و زیانباری را‬ ‫برای اقتصاد ایران رقم بزند؛ به عنوان مثال نرخ بیکاری ایران در سال‬ ‫گذشته میالدی نیز ازسوی صندوق بین المللی پول ‪ ۱۴.۵‬درصد اعالم‬ ‫ش��ده و این نهاد بین المللی پیش بینی کرده بود نرخ بیکاری در سال‬ ‫جاری و اینده میالدی به ترتیب به ‪ ۱۶.۸‬و ‪ ۱۷.۴‬درصد افزایش یابد‪،‬‬ ‫این در ش��رایطی است که رئیس جمهوری در اخرین اظهارنظر خود‬ ‫نرخ بیکاری در س��ال جاری را ‪ ۱۰.۵‬درصد و در س��ال اینده کمتر از‬ ‫ان اعالم کرده است‪ .‬این مغایرت های فاحش اماری نهادها و مسئوالن‬ ‫داخلی با نهادهای بین المللی صاحب نفوذ و اثرگذار می تواند بر جریان‬ ‫اعتمادس��ازی بین مردم و مسئوالن خدشه وارد اورد که به نوبه خود‬ ‫رابطه مس��تقیم و اثرگذار را به رابطه غیرمس��تقیم و غیرمفید مبدل‬ ‫می سازد‪ .‬بیان دالیل وجود این گونه مغایرت ها باتوجه به شاخص های‬ ‫اقتصادی ملموس که ازس��وی بانک مرکزی ارائه می ش��ود می تواند‬ ‫حض��ور فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی اقتصاد را تقویت‬ ‫کند چراکه در ادامه حیات و مس��یر فعالیت خود دچار س��ردرگمی یا‬ ‫ابهام نخواهند ش��د‪ .‬س��ازمان های اقتصادی و رس��می کشور مسئول‬ ‫هس��تند تا به محض انتش��ار و ورود اطالعات ناموزون و غیرمعقول‪ ،‬از‬ ‫طریق رس��انه های رسمی وارد عمل شوند و به شفاف سازی اطالعات‬ ‫اماری پایه ای اقتصاد کشور بپردازند‪ .‬این کمترین وظیفه ای است که‬ ‫نهادهای مسئول در مقابل مردم و سازمان های مسئول در برنامه های‬ ‫زیربنای��ی اقتص��ادی کش��ور دارند‪ .‬بد نیس��ت بدانید ک��ه صندوق‬ ‫بین المللی پول تراز حس��اب جاری ایران در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫را مع��ادل ‪ ۴.۱‬درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده و پیش بینی‬ ‫کرده در سال جاری و اینده میالدی این رقم به ترتیب به منفی ‪۲.۷‬‬ ‫و منفی ‪ ۳.۴‬درصد برس��د‪ .‬در شرایطی که کشور درصدد تامین مالی‬ ‫بنگاه های اقتصادی ایران و بازار سرمایه با رویکرد جایگاه‪ ،‬چالش ها و‬ ‫راهکارهاس��ت‪ ،‬ضرورت دارد با نگاهی به نظام تامین مالی در اقتصاد‬ ‫ایران و س��ایر کشورهای جهان‪ ،‬ساختار بازار سرمایه در اقتصاد ایران‬ ‫را مورد مطالعه جدی قرار داد تا تنفس بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫که می توانند س��قف ‪ ۸۰‬درصد از اقتصاد کش��ور را اداره کنند مختل‬ ‫نش��ود‪ .‬امروزه روش های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در‬ ‫ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته‪ ،‬شرایطی را ایجاد کرده که‬ ‫ض��رورت دارد ضعف های مقرراتی‪ ،‬نهادی‪ ،‬س��اختاری و اجرایی بازار‬ ‫س��رمایه شناس��ایی و از ناهمگرایی مقرراتی و استانداردهای روز بازار‬ ‫س��رمایه جلوگیری شود‪ .‬در نهایت باید گفت تحلیل گزارش صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول فرصت طالیی برای طرح پیش��نهادهای اصالحی و‬ ‫معرفی ابزارهای مالی جدید برای حل مش��کالت دس��ت به گریبان‬ ‫بخش خصوصی اس��ت که می تواند در قالب بس��ته های سیاس��تی‪-‬‬ ‫حمایتی به ویژه برای ش��رکت های کوچک و متوس��ط ارائه ش��ود و‬ ‫ش��رایط ناموزون ارائه ش��ده ازس��وی صندوق را مرتفع و نقطه امید را‬ ‫برای فعاالن حوزه های گوناگون اقتصاد تقویت کند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی صبح دیروز و در استانه ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬روز‬ ‫ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی در دیدار هزاران‬ ‫نفر از دانش اموزان و دانشجویان سراسر کشور‪،‬‬ ‫نسل جوان پرتوان‪ ،‬پرنشاط و پرانگیزه را نعمتی‬ ‫بزرگ و ذخیره ای ارزشمند برای ایران خواندند‬ ‫و با اش��اره به اس��تمرار خصومت عمیق امریکا‬ ‫با ملت ایران از کودت��ای ‪ ۱۳۳۲‬تاکنون تاکید‬ ‫کردن��د‪ :‬امریکای گرگ صفت البته ضعیف تر اما‬ ‫وحش��ی تر و وقیح تر ش��ده اس��ت و در مقابل‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با دف��اع مقتدرانه و‬ ‫منع مس��تدل مذاکره‪ ،‬راه نف��وذ و ورود مجدد‬ ‫امریکا به کش��ور را س��د کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی همچنین «رونق‬ ‫تولید» را کلید حل مشکالت اقتصادی مردم از‬ ‫جمله گرانی‪ ،‬تورم و کم ش��دن ارزش پول ملی‬ ‫خواندن��د و افزودند‪ :‬نبای��د همچنان که مدتی‬ ‫بیهوده منتظ��ر برجام ماندیم ح��اال در انتظار‬ ‫اقدامات اروپایی ها یا مسائل دیگر معطل بمانیم‬ ‫بلک��ه باید به داخ��ل دل ببندیم و همه توان را‬ ‫ب��رای رونق تولی��د به کار گیری��م‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی با اشاره به اینکه حل مشکالت‬ ‫اقتصادی کش��ور در گ��رو رونق تولید اس��ت‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬من اقتصاددان نیستم اما اقتصاددان ها‬ ‫به صورت اجماعی‪ ،‬در س��خنان و اظهارنظرهای‬ ‫خود ش��عار س��ال را تایید کردند زیرا اشتغال‪،‬‬ ‫ثروت ملی‪ ،‬رفاه عمومی و حتی پیشرفت علمی‬ ‫به واس��طه رونق تولید به وجود می اید‪ .‬حضرت‬ ‫ای��ت اهلل خامنه ای تاکید کردند‪ :‬کاهش فش��ار‬ ‫به مردم و حل مش��کالتی همچون گرانی‪ ،‬تورم‬ ‫و کم ارزش ش��دن پول ملی تنها ب��ا اهتمام به‬ ‫موضوع تولید ملی امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫ایش��ان با اشاره به سخنان چندی پیش وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مبنی بر اینکه هر جا‬ ‫یک واحد صنعتی در استانه تعطیلی قرار بگیرد‪،‬‬ ‫به کمک ان می رویم‪ ،‬گفتند‪ :‬این سخنان‪ ،‬عالی‬ ‫و خرس��ندکننده اس��ت و حاال بای��د پای این‬ ‫قول بایس��تند و دیگر مسئوالن نیز همین گونه‬ ‫عم��ل کنند‪ .‬حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای با‬ ‫انتق��اد از رویکرد «منتظ��ر خارجی ها ماندن»‬ ‫گفتن��د‪ :‬یک م��دت معطل برج��ام بودیم‪ ،‬یک‬ ‫مدت دیگر هم معطل دس��تور رئیس جمهوری‬ ‫امریکا ب��رای تمدی��د مهلت های س��ه ماهه ای‬ ‫بودیم که متاس��فانه در برجام گذاشته اند و یک‬ ‫مدت هم معطل بمانیم ب��رای رئیس جمهوری‬ ‫فرانس��ه و برنامه های فرانسوی ها‪ ،‬در حالی که‬ ‫این انتظارها‪ ،‬س��رمایه گذار و فعال اقتصادی را‬ ‫دچار بالتکلیفی می کند و کش��ور را به رکود و‬ ‫عقب ماندگی می کشاند‪ .‬ایشان تاکید کردند‪ :‬این‬ ‫انتظارها را رها کنی��د‪ .‬البته نمی گویم رابطه ها‬ ‫را قط��ع کنید بلکه می گوی��م به خارجی ها دل‬ ‫نبندی��د و فقط به داخ��ل دل ببندید‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای به سخنان یکی از استانداران‬ ‫درب��اره انعقاد ‪ ۹۰‬هزار میلی��ارد تومان قرارداد‬ ‫در اس��تان طی چند ماه اشاره کردند و گفتند‪:‬‬ ‫این نشان دهنده بخش کوچکی از ظرفیت های‬ ‫بی شمار اس��تان ها اس��ت که باید روی همین‬ ‫ظرفیت ها متمرکز شد و انها را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫ایش��ان یکی دیگر از راه ه��ای رونق تولید را‬ ‫جلوگیری از واردات کاالهای دارای تولید داخل‬ ‫دانس��تند و افزودند‪ :‬عده ای هس��تند که حیات‬ ‫و ثروت باداورده ش��ان وابس��ته به واردات است‬ ‫اما واردات زائد و بی رویه موجب ورشکس��تگی‬ ‫تولید داخل و بیکار ماندن جوانان خواهد ش��د؛‬ ‫بنابراین عالج واقعی مش��کالت این اس��ت که‬ ‫دولت و مجلس‪ ،‬برای عملیاتی و اجرایی شدن‬ ‫سیاست های صحیح ابالغی‪ ،‬برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای کودتای ‪ ۲۸‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬را سراغاز دشمنی اشکار شیطان بزرگ‬ ‫با مل��ت ایران خواندند و افزودند‪ :‬امریکایی ها با‬ ‫ان کودت��ا‪ ،‬حت��ی به دولت مصدق ک��ه به انها‬ ‫اعتماد کرده بود رحم نکردند و با ساقط کردن‬ ‫دولت ملی‪ ،‬دولتی وابس��ته‪ ،‬فاس��د و دیکتاتور‬ ‫را روی کار اوردن��د و به این ش��کل بزرگ ترین‬ ‫دش��منی ممک��ن را در حق ملت ای��ران انجام‬ ‫ِ‬ ‫دادند‪ .‬رهب��ر معظم انقالب با ی��اداوری برخی‬ ‫اقدام های امریکایی ها در ‪ ۴۱‬س��ال گذش��ته از‬ ‫جمله تهدید‪ ،‬کودتا‪ ،‬تحریم‪ ،‬تحریک قومیت ها‪،‬‬ ‫تجزیه طلبی‪ ،‬اش��وب طلبی‪ ،‬محاصره اقتصادی‪،‬‬ ‫نف��وذ و روش های دیگر تاکی��د کردند‪ :‬انها در‬ ‫ای��ن م��دت هرچه بل��د بودند و می توانس��تند‬ ‫علیه نهادهای برخاس��ته از انقالب به ویژه اصل‬ ‫جمهوری اسالمی توطئه و اقدام کردند که البته‬ ‫ما هم در مقابل هر کاری توانستیم کردیم و در‬ ‫موارد زیادی حریف را به گوشه رینگ بردیم‪.‬‬ ‫حضرت ای��ت اهلل خامنه ای «س��د کردن راه‬ ‫نفوذ مجدد سیاسی و تسلط دوباره امریکایی ها‬ ‫بر ایران» را مهم ترین پاس��خ جمهوری اسالمی‬ ‫در مقاب��ل توطئه ه��ای حاکم��ان واش��نگتن‬ ‫برش��مردند و تاکید کردند‪ :‬منع مکرر مذاکره با‬ ‫امریکا یکی از ابزارهای مهم بستن راه ورود انان‬ ‫به ایران عزیز است‪.‬‬ ‫ایش��ان با اش��اره به تکبر و خوی استکباری‬ ‫امری��کا خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬امریکایی ه��ا که‬ ‫ب��رای مذاکره با س��ران کش��ورها بر س��ر انها‬ ‫منت می گذارند‪ ،‬سال هاس��ت ب��رای گفت وگو‬ ‫ب��ا مقامات ایران اصرار می کنن��د اما جمهوری‬ ‫اس�لامی امتناع می کند که تحمل این مسئله‬ ‫برای دش��منان ملت خیلی س��خت است‪ ،‬زیرا‬ ‫ب��ه جهانیان ثاب��ت می کند در دنی��ا حکومتی‬ ‫وجود دارد ک��ه قدرت غاصبان��ه و دیکتاتوری‬ ‫بین الملل��ی امریکا را قبول ندارد و زیر بار حرف‬ ‫زور نمی رود‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب مذاکره با امریکا را حقیقتا‬ ‫بی نتیجه برش��مردند و تاکید کردند‪ :‬برخی که‬ ‫مذاک��ره با امریکا را اّ‬ ‫حلل مش��کالت می دانند‪،‬‬ ‫صددرصد اش��تباه می کنند و هیچ نتیجه ای از‬ ‫گفت وگو ب��ا امریکایی ها حاصل نخواهد ش��د‪،‬‬ ‫چراکه انها یقینا و قطعا هیچ امتیازی نخواهند‬ ‫داد‪ .‬ایش��ان در همی��ن زمینه ای��ن واقعیت را‬ ‫ی��اداوری کردن��د که ط��رف مقابل‪ ،‬نشس��تن‬ ‫مقامات ایرانی پش��ت میز مذاک��ره را به معنای‬ ‫ب��ه زان��و دراوردن جمهوری اس�لامی می داند‬ ‫و از اص��رار بر مذاکره این ه��دف را دارد که به‬ ‫جهانی��ان بگوید فش��ار حداکث��ری و تحریم ها‬ ‫سرانجام نتیجه داد و ایرانی ها به زانو درامدند‪.‬‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای افزودن��د‪ :‬اگر‬ ‫مس��ئوالن جمه��وری اس�لامی س��اده لوحی‬ ‫می کردن��د و ب��ه مذاکره می رفتند‪ ،‬از فش��ارها‬ ‫و تحریم ه��ا هیچ چیزی کم نمی ش��د‪ ،‬بلکه راه‬ ‫برای طرح رسمی توقعات و تحمیل های جدید‬ ‫امریکایی ها باز می شد‪.‬‬ ‫ح��د توقف‬ ‫ایش��ان با طرح این پرس��ش که‬ ‫ّ‬ ‫خواس��ته ها و توقعات امریکا از ایران کجا است‪،‬‬ ‫گفتن��د‪ :‬انها فع�لا می گوین��د در منطقه فعال‬ ‫نباش��ید‪ ،‬ب��ه جبهه مقاومت کم��ک نکنید‪ ،‬در‬ ‫برخی کش��ورها حضور نداشته باش��ید و توان‬ ‫دفاعی و تولید موش��ک خود را متوقف کنید و‬ ‫بعد از این خواسته ها خواهند گفت از قوانین و‬ ‫حدود دینی دست بردارید و بر موضوع حجاب‬ ‫اسالمی نیز تاکید نکنید؛ بنابراین خواسته های‬ ‫امریکا هیچ گاه تمامی ندارد‪.‬‬ ‫امریکا به دنبال اشفته سازی منطقه است‬ ‫امریکا با سبک س��ری به دنبال اشفته س��ازی‬ ‫منطقه است تا اگر در منطقه موفق به تسلط بر‬ ‫نفت نشد در یک ماجراجویی دیگر اوضاع را به‬ ‫نحوی اش��فته سازد تا بتواند به نیت شوم خود‬ ‫برس��د‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی الریجانی در‬ ‫نطق پیش از دس��تور جلسه علنی روز گذشته‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در ظاهر اقای‬ ‫ترامپ متوجه نیس��ت که خاک و نفت س��وریه‬ ‫متعلق به دولت و ملت س��وریه اس��ت و امریکا‬ ‫حق ندارد با تجاوز به خاک این کشور و تصرف‬ ‫میدان های نفتی‪ ،‬قصد غارت ان را داشته باشد‪.‬‬ ‫الریجانی با اش��اره به فرا رسیدن ‪ 13‬ابان‪ ،‬روز‬ ‫ملی مبارزه با اس��تکبار جهانی‪ ،‬روز دانش اموز‬ ‫و تسخیر النه جاسوس��ی امریکا در سال ‪ ۵۸‬و‬ ‫همچنین سالروز تبعید امام (ره) به‬ ‫ترکیه‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن روز نماد هویتی‬ ‫انقالب اس�لامی در مب��ارزه با ظلم‬ ‫و استکبار اس��ت و عمق تفکر ملت‬ ‫ایران نس��بت به اس��تقالل کشور را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬وی گف��ت‪ :‬در ‪۴۰‬‬ ‫سال گذشته دولت های گوناگون در‬ ‫امریکا برای بازگشت سلطه خود بر ملت ایران‪،‬‬ ‫راه های متنوعی را برگزیده اما هیچ گاه به اهداف‬ ‫خود دس��ت نیافته ان��د؛ گرچه خس��ارت هایی‬ ‫ب��ه کش��ور وارد کرده ان��د‪ .‬موف��ق نش��دن‬ ‫رئیسان جمهوری گوناگون امریکا به استقامت‪،‬‬ ‫پایداری و درک عمیق ملت بزرگ ایران مرتبط‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫مقامات امریکا تحریم های گوناگونی‬ ‫را علیه ملت ایران روا داشتند؛ البته‬ ‫انها با گستاخی همه این جنایت ها‬ ‫را ب��ه ن��ام دوس��تی و حمای��ت از‬ ‫مردم ای��ران تبیین کردن��د و نکته‬ ‫مهم این اس��ت که م��ردم عزتمند‬ ‫م��ا چون هیچ صداقت��ی در گفتار و‬ ‫کردار س��ردمداران امریکا نمی دیدند‪ ،‬در مقابل‬ ‫دسیس��ه های انها ایس��تادگی کردن��د‪ .‬گاهی‬ ‫کس��انی بودند که یا به دلیل نداش��تن شناخت‬ ‫کافی یا ساده اندیش��ی‪ ،‬تبلیغات دولت امریکا را‬ ‫مورد توجه قرار دادند و دچار خس��ارت ش��دند‬ ‫اما خوش��بختانه امروز امری��کا رئیس جمهوری‬ ‫دارد که زحمت همه را برای نشان دادن چهره‬ ‫واقعی و کریه سیاست های کاخ سفید کم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬الریجانی گفت‪ :‬بیان شفاف پنهان ترین‬ ‫سیاس��ت های کاخ س��فید از ویژگی ه��ای‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا اس��ت‪ .‬به تازگی هنگام‬ ‫اعالم مرگ سرکرده گروهک تروریستی داعش‪،‬‬ ‫ترام��پ گف��ت‪« :‬ما در س��وریه فق��ط به دنبال‬ ‫نفت هس��تیم؛ نظامیان امریکا در مناطق نفتی‬ ‫س��وریه می مانند و اگر کس��ی خواست به انجا‬ ‫بیاید با انها مقابله می کنند‪ .‬اگر هم کس��ی امد‬ ‫و خواس��ت نفت را بخرد ب��ا او معامله می کنم‪.‬‬ ‫نفت مهم اس��ت‪ .‬جنگ کردها و ترکیه اهمیتی‬ ‫ندارد» این س��خنان ش��رم اور ازس��وی رئیس‬ ‫رژیمی س��روده شده که دائم نگران حقوق بشر‬ ‫در کشورهایی است که مستقل می اندیشند‪.‬‬ ‫اساس تغییرات شهری را شهروندان قرار دهیم‬ ‫وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات گفت‪ :‬اگر‬ ‫اش��تراک گذاری داده ها در حوزه هوشمندسازی‬ ‫شهر اتفاق نیفتد‪ ،‬انحصار رخ می دهد و وضعیتی‬ ‫ش��بیه وضعیت ش��رکت های ارزش افزوده رقم‬ ‫می خورد؛ شرکت هایی که حتی یک نفر از مردم‬ ‫نام یک کدام از انها را نمی داند اما ادعا می کنند‬ ‫‪ ۳۰‬هزار شغل ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی در‬ ‫کارگاه تخصصی ش��هرهای هوشمند در رویداد‬ ‫جایزه جهانی خش��ت طالیی ته��ران گفت‪ :‬اگر‬ ‫اساس تغییرات شهری را شهروندان قرار دهیم‪،‬‬ ‫پیش��رفت قابل توجه��ی رخ خواه��د داد‪ .‬مردم‬ ‫در ش��هرها به ش��هرداری ها مالیات‬ ‫می دهند تا خدم��ات خوبی دریافت‬ ‫کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوج��ه به اینکه‬ ‫ترند شهرنش��ینی در جهان در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬کالنش��هرهای ما نیز‬ ‫در ح��ال بزرگ تر ش��دن هس��تند و‬ ‫مشکالت شهرنش��ینی در حوزه های‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬ترافیک‪ ،‬الودگی‪ ،‬دفع پس��ماندها‬ ‫و مشکالت زیس��ت محیطی مسائلی هستند که‬ ‫مردم با ان دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫اذری جهرم��ی بی��ان ک��رد‪ :‬ام��روز ب��دون‬ ‫هوشمندس��ازی نمی توان کالنش��هرهایی مانند‬ ‫عکس روز‬ ‫ته��ران‪ ،‬اصفهان و مش��هد را کنترل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر ارتباطات اش��اره ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫هر روز ش��هرداری نتوان��د وضعیت‬ ‫الودگ��ی‪ ،‬ترافیک و مس��ائلی از این‬ ‫دس��ت را رویت کن��د‪ ،‬مدیریت کور‬ ‫خواهد بود‪ .‬فناوری به اس��م اینترنت‬ ‫اش��یا امده تا بتواند این مس��ائل را پیاده سازی‬ ‫کن��د‪ .‬فناوری بی��گ دیتا برای تحلی��ل داده ها‬ ‫امده اس��ت؛ تمام این ها باید ب��ه خروجی برای‬ ‫بهب��ود زندگی م��ردم تبدیل ش��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر پروژه ای اج��را می کنیم که در زندگی‬ ‫م��ردم تفاوتی ایج��اد نمی کن��د در واقع مالیات‬ ‫مردم را از بین برده ایم‪ .‬باید همیش��ه از خودمان‬ ‫بپرسیم نتیجه برنامه ای که در حال پیاده سازی‬ ‫ان هستیم چیست‪ .‬اذری جهرمی افزود‪ :‬ارزش‬ ‫افزوده واقعی این اس��ت که داده های ش��هری را‬ ‫ب��از بگذاریم تا جوان ها بتوانند از ان خلق ثروت‬ ‫کنن��د‪ .‬اگر دیتاه��ا در اختیار گ��روه خاص قرار‬ ‫بگی��رد‪ ،‬منجر ب��ه رضایت مردم نمی ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫اش��تراک داده ها به ش��کل اصولی انجام نش��ود‬ ‫اتفاقی شبیه اتفاقی که در خدمات ارزش افزوده‬ ‫رخ داد‪ ،‬به وقوع می پیوندد که ساالنه اعداد بسیار‬ ‫بزرگی در ان رد و بدل می شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫«هیات منصفه» پشتوانه رسیدگی به جرایم‬ ‫سیاسی و مطبوعاتی‬ ‫روستای دردشت رودبار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمدج��واد حش��متی در ایین معارفه و تحلیف اعضای هی��ات منصفه مطبوعات گفت‪:‬‬ ‫خوش��حالیم که نظام جمهوری اس�لامی الیحه ای را که تصویب کرد موضوع هیات منصفه را‬ ‫در ان پیش بینی کرد‪ .‬ما مشکلی که در جامعه داریم محجوریت قانون است و متاسفانه قانون‬ ‫در بسیاری از سازمان ها مورد بی مهری قرار می گیرد و باید به ان توجه شود که خوشبختی‬ ‫جامعه به اجرای درست مقررات و قانون است و در تمام حوزه ها باید به قانون رجوع کنیم تا‬ ‫بتوانیم مشکالت را به موقع رفع کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس کل دادگستری استان تهران‬ ‫افزود‪ :‬هیات منصفه یک پشتوانه خوب برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و به‬ ‫تشخیص جرم کمک می کند و الزمه ان حضور هیات منصفه در جلسه دادگاه است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هیات منصفه دو وظیفه دارد؛ یکی اینکه در تشخیص جرم اظهارنظر کند و دیگری اینکه ایا‬ ‫مستحق تخفیف است که این موضوع نیاز به اشراف دارد‪ .‬رئیس کل دادگستری استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬در اصل ‪ ۱۶۸‬قانون اساس��ی (رس��یدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با‬ ‫حضور هیات منصفه در محاکم دادگس��تری انجام می شود‪ .‬شیوه انتخاب‪ ،‬شرایط‪ ،‬اختیارات‬ ‫هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسالمی معین می کند‪ ).‬مطرح‬ ‫ش��د که تعدادی دانش��مند هرچند مجتهد نباشند برای جلوگیری از اشتباه قاضی الزم است‬ ‫و این اعضا برای اطمینان بخشی ارای محاکم حضور دارند و این را به فال نیک می گیریم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان در جریان‬ ‫سفر به هند‪ ،‬بیانیه مشترکی را با همتای خود صادر‬ ‫و بر حمایت از توافق هس��ته ای تاکید کرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که انتظار می رود در استانه گام چهارم‬ ‫برجام��ی‪ ،‬طرف های غربی در کن��ار حمایت های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬گامی ملموس و عینی برای نجات توافق‬ ‫هسته ای بردارند‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬دولت محافظه کار «بوریس جانس��ون»‬ ‫نخس��ت وزیر انگلیس ب��ه پنهان کاری و منتش��ر‬ ‫نکردن گ��زارش محرمان��ه درباره خط��ر دخالت‬ ‫مس��کو در فرایندهای سیاس��ی این کشور متهم‬ ‫ش��د‪ .‬دومینیک گریو‪ ،‬رئیس کارگ��روه اطالعات‬ ‫و امنی��ت پارلمان انگلیس‪ ،‬انتش��ار این گزارش را‬ ‫پیش از برگزاری انتخابات سراسری دارای اهمیت‬ ‫خواند‪ ،‬زیرا به گفته او «حاوی اطالعات مهمی برای‬ ‫رای دهندگان انگلیس است»‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬راب مک ایر‪ ،‬س��فیر انگلیس در ایران با‬ ‫انتش��ار پیام ویدئویی در صفحه ش��خصی خود در‬ ‫اینس��تاگرام گف��ت‪ :‬خروج امری��کا از برجام ضربه‬ ‫بزرگ��ی ب��ه تفاهمنامه برج��ام وارد کرده اس��ت؛‬ ‫نمی ت��وان تاثی��ر تحریم ها را برطرف ک��رد اما ما با‬ ‫حس��ن نیت در ح��ال همکاری با ایران هس��تیم تا‬ ‫راه هایی را پیدا کنیم که بتوان وضعیت را بهتر کرد‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ضمن‬ ‫تایید ارس��ال متن کامل نامه ط��رح «پویش صلح‬ ‫هرمز» رئیس جمهوری اس�لامی ایران به س��ران‬ ‫کش��ورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس و عراق‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن امر نش��ان دهنده جدی��ت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و اهمیت دادن به کشورهای منطقه‬ ‫در تامین ثب��ات و امنیت در منطق��ه خلیج فارس‬ ‫است‪ .‬سید عباس موسوی اضافه کرد‪ :‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز به زودی‬ ‫نام��ه ای در این زمینه خطاب به دبیر کل س��ازمان‬ ‫ملل متحد ارسال خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مع��اون رئیس جمه��وری پیش��ین‬ ‫امری��کا در س��خنانی با اذعان ب��ه تقویت موقعیت‬ ‫رئیس جمه��وری س��وریه‪ ،‬گف��ت دونال��د ترامپ‬ ‫به دنبال تصرف میدان های نفتی س��وریه به سبک‬ ‫داعش اس��ت‪ .‬ج��و بایدن اظهار ک��رد‪ :‬گمان نکنم‬ ‫ترامپ سیاست خارجی داشته باشد‪ ،‬روسیه را نگاه‬ ‫کنید که مواضعش در منطقه را تقویت کرده و بشار‬ ‫اس��د نیز موقعیتش را تقویت کرده است‪ .‬همه چیز‬ ‫وارونه شده و ما در انجا تنها شده ایم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬همزم��ان ب��ا اینک��ه ی��ک گ��روه‬ ‫بین المللی از کارشناس��ان نتایج انتخابات ریاست‬ ‫جمه��وری بولیوی را بررس��ی می کنند‪ ،‬مخالفان‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ن کش��ور از وی خواس��تند‬ ‫از ق��درت کناره گی��ری کن��د؛ انتخابات��ی که بار‬ ‫دیگر رئیس جمه��وری کنونی بولی��وی پیروز ان‬ ‫ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش اسوش��یتدپرس‪ ،‬معترضان از‬ ‫رئیس جمهوری خواس��ته اند تا دوش��نبه استعفا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬فرمانده نیروهای «سوریه دموکراتیک»‬ ‫باوجود اینکه اعتمادی به روس��یه و س��وریه ندارد‪،‬‬ ‫انتخاب «خط مشی سیاس��ی» را ضروری دانست‪.‬‬ ‫مظلوم عبدی گفت‪ :‬مذاکرات به طور غیرمس��تقیم‬ ‫از طریق مس��کو به عنوان هم پیمان دولت س��وریه‬ ‫انجام ش��دند اما ما هرگز بخشی از توافقنامه ای که‬ ‫ش��امل حمایت از مرد م و ازادی سیاسی‪ ،‬مدیریتی‬ ‫و فرهنگی انها نباشد‪ ،‬نخواهیم بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دیمیت��ری م��دودف‪ ،‬نخس��ت وزیر‬ ‫روس��یه در مصاحبه با روزنامه بانکوک پست گفت‪:‬‬ ‫به تازگ��ی ش��اهد تالش های امریکا ب��رای تقویت‬ ‫نفوذش در جنوب ش��رق اس��یا از جمل��ه از طریق‬ ‫ارتقای مفهوم یک منطقه هند‪-‬اقیانوسیه ازاد و باز‬ ‫هستیم‪ .‬براساس طرح های انها‪ ،‬این استراتژی باید‬ ‫جایگزین فرمت معمول همکاری اسیا‪-‬اقیانوسیه‬ ‫ش��ود‪ .‬ما خواس��تار حفظ نظام کنون��ی روابط بین‬ ‫دولتی موثر هستیم که پایه و اساس اسه ان است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزی��ر خارجه پیش��ین امری��کا بدون‬ ‫اشاره ای مستقیم به تحقیقات استیضاح با رهبری‬ ‫دموکرات ه��ا علیه دونالد ترام��پ بر لزوم همکاری‬ ‫جمهوری خواهان و دموکرات ها در راستای منافع‬ ‫ای��االت متحده تاکید کرد‪ .‬ب��ه گزارش خبرگزاری‬ ‫رویترز‪ ،‬رکس تیلرس��ون‪ ،‬در ایی��ن بنیاد یوکراس‬ ‫در هوس��تون تگزاس با تاکید بر «گفتمان مدنی و‬ ‫متفکرانه» گفت‪ :‬ش��دت طغیان سیاسی کنونی در‬ ‫حد دوران جنگ داخلی اس��ت و باید نگران کشور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مش��اور رئیس جمه��وری پیش��ین‬ ‫افغانس��تان گفت‪ :‬تبادل اس��یران طالبان و امریکا‬ ‫موض��وع جدیدی نیس��ت ام��ا بزرگ نمایی ان در‬ ‫وضعیت کنونی می تواند شروع دوباره مذاکره صلح‬ ‫را مخابره کند‪ .‬محمدهاش��م عصمت اللهی با بیان‬ ‫اینک��ه تبادل زندانی ها تاثی��ر خاصی بر روند صلح‬ ‫افغانس��تان نخواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از ظاهر قضیه‬ ‫پیداس��ت که تبادل اس��یران در ظاهر یک رایزنی‬ ‫سیاسی برای شروع فرایند صلح افغانستان به شمار‬ ‫می رود اما واقعیت این اس��ت که موج سواری های‬ ‫این چنین��ی تاثیر خاصی بر حص��ول نتیجه درباره‬ ‫صلح افغانس��تان ن��دارد؛ چراکه همچن��ان گزینه‬ ‫«حکومت موقت» مطرح است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫حل مشکالت اقتصادی کشور در گرو رونق تولید است‬ ‫صندوق بین المللی پول‬ ‫و چشم انداز اقتصادی‬ ‫ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫داخلی سازی فناوری‬ ‫با‬ ‫مهندسی معکوس‬ ‫خیال فرودگاه ها بابت‬ ‫ایمنی راحت شد‬ ‫جایگاه مهم‬ ‫خواهرخواندگی‬ ‫شهرها در دیپلماسی‬ ‫افزایش استفاده از الستیک های کار کرده در بازار‬ ‫مدتی است خبرهای مبنی بر استفاده از قطعات استوک‬ ‫و کارکرده زیاد شده اس��ت‪ .‬برخی صاحبان خودرو اعالم‬ ‫می کنند اس��تفاده از قطعات دس��ت دوم باکیفیت‪ ،‬بهتر‬ ‫از قطعات نو بی کیفیت اس��ت‪ .‬پیش ت��ر یکی از رانندگان‬ ‫تریلر به‬ ‫گفته ب��ود «قطعات کارکرده اصل خیلی‬ ‫بهت��ر از قطعات بی کیفیت نو اس��ت‪ .‬در بین این قطعات‪،‬‬ ‫محصوالتی وجود دارد که فقط یک تا دو سال در اروپا کار‬ ‫کرده است و راننده ایرانی حدود ‪ ۵‬سال دیگر بدون مشکل‬ ‫می تواند از انها اس��تفاده کند‪ ،‬البته به شرط اینکه قطعات‬ ‫اصل ب��وده و از کیفیت باالیی برخوردار باش��ند؛ بنابراین‬ ‫اس��تفاده از قطعات استوک مس��ئله بدی نیست‪ ».‬اما در‬ ‫برخی قطعات (ایمنی و فوق ایمنی) مانند تایر اس��تفاده از‬ ‫کاالهای دست دوم میزان خطرپذیری را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫برخ��ی تعمی��رکاران خودرو دلی��ل این مس��ئله را گران‬ ‫بودن الس��تیک می دانند و عن��وان می کنند بازار تایرهای‬ ‫کارک��رده حتی در فضای مج��ازی و فروش های اینترنتی‬ ‫هم داغ تر اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که تایرهای دولتی‬ ‫در بی��ن رانندگان توزیع می ش��ود و مدیران و فعاالن این‬ ‫صنعت عنوان می کنند بازار به لحاظ عرضه کمبودی ندارد‪.‬‬ ‫شاید دلیل روی اوردن مردم به خرید تایرهای دست دوم‬ ‫مس��ئله نرخ انها باش��د و باید دید ایا واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه می توانند قیمت ها را رقابت پذیر کنند؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدی��ران و فعاالن صنعت تایر عنوان می کنن��د بازار به لحاظ عرضه‬ ‫کمب��ودی ندارد‪ .‬ش��اید دلی��ل روی اوردن مردم ب��ه خرید تایرهای‬ ‫دس��ت دوم نرخ انها باش��د و در این ش��رایط باید دید ایا واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه می توانند قیمت ها را رقابت پذیر کنند؟‬ ‫‹ ‹بازار تایر کمبودی ندارد‬ ‫ش��اید برخی متقاضیان نتوانند از تایرهای دولتی استفاده‬ ‫کنند و خدمات دهی در این بخش ضعیف باش��د یا اینکه‬ ‫رانندگان مهارت کافی برای استفاده از سامانه های مجازی‬ ‫برای ثبت نام و دریافت حواله تایر دولتی را نداشته باشند‬ ‫ک��ه این امر هم س��بب ش��ود صاحبان خودرو به س��راغ‬ ‫استفاده از تایرهای کارکرده بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت رقابتی و بازار‬ ‫به نظر می رس��د یکی از دالیل بازار داغ قطعات استوک‬ ‫و تایره��ای کارک��رده نرخ این محصوالت باش��د‪ .‬حال در‬ ‫این ش��رایط چگونه می توان به نرخ رقابتی رسید؟ سعید‬ ‫تقوای��ی‪ ،‬مدیرعام��ل مرک��ز تحقیقات صنایع الس��تیک‬ ‫ه��م ضمن تایی��د فروش تایرهای دس��ت دوم از س��وی‬ ‫فروشگاه های تایر‪ ،‬درباره این موضوع که واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه چقدر می توانند روی کاهش قیمت ها و رقابتی‬ ‫ش��دن نرخ محصوالت تاثیر داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫به دلیل پایین ب��ودن قدرت خرید مصرف کننده‪ ،‬صاحبان‬ ‫خ��ودرو از تایرهای خ��ودرو خود تا صاف ش��دن اج انها‬ ‫اس��تفاده می کنند و مبادرت ب��ه تعویض تایرها نمی کنند‬ ‫که به طور قطع این مسئله مخاطراتی را در جامعه به وجود‬ ‫م��ی اورد‪ .‬او اف��زود‪ :‬عرضه تایرهای دس��ت دوم منطقی‬ ‫نیست زیرا هیچ اطمینانی نسبت به ایمنی و سالمت این‬ ‫تایرها وجود ندارد‪ .‬اما در این میان وظیفه تولیدکنندگان‬ ‫چیست؟ یکی از مهم ترین کارهایی که واحدهای تحقیق و‬ ‫توسعه(‪ )R&D‬در جهان انجام می دهند کاهش نرخ تمام‬ ‫شده محصوالت است‪ .‬این روزها باید دغدغه صنعتگر این‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو ضمن بیان اینکه اکنون زمان‬ ‫بازنشستگی خودروهایی همچون پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید اجازه داد محصوالت جدید در یک دوره مشخص جایگزین‬ ‫محصوالت قدیمی ش��وند‪ .‬موضوع ضرورت بازنشستگی پراید‬ ‫و پژو ‪ ۴۰۵‬از چند س��ال پیش مطرح بود ام��ا در ابتدای ابان‬ ‫امس��ال‪ ،‬س��رانجام برنام��ه زمان بن��دی این موضوع از س��وی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به طور رس��می اعالم ش��د‪ .‬در‬ ‫این رزمینه ش��هرام ازادی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه‬ ‫نصیرالدین طوس��ی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند‬ ‫تاکنون بیشترین سهم تولید گروه خودروسازی سایپا به پراید‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت خودروسازان تس��هیالت بانکی دریافتی را‬ ‫عادالنه میان ش��رکت های قطعه ساز توزیع نکردند و این اعتبارات‬ ‫فق��ط به قطعه س��ازان زیرمجموعه خودروس��ازان رس��ید‪ .‬محمد‬ ‫حس��ینی در گفت وگو با خانه ملت درباره پرداخت تس��هیالت به‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر چه قطعه س��ازان داخلی در س��ال های‬ ‫گذش��ته توانس��تند بسیاری از قطعات مورد نیاز تولید خودرو را در‬ ‫کش��ور بومی کرده و در داخل تولید کنند اما بدقولی خودروسازان‬ ‫در پرداخ��ت بدهی ها‪ ،‬مطالبات انه��ا را به ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬نماینده مردم تفرش‪ ،‬اش��تیان و فراهان در مجلس‬ ‫باش��د که نرخ تمام ش��ده خود را با حفظ کیفیت‪ ،‬اضافه‬ ‫کردن اس��تانداردهای جدید و ویژه به محصول و‪ ...‬رقابتی‬ ‫کنند‪ .‬این مدرس دانش��گاه با اشاره به گرانی گوشی های‬ ‫تلف��ن همراه در ابتدای س��اخت و عرضه گفت‪ :‬زمانی که‬ ‫گوش��ی همراه امد نرخ باالیی داش��ت اما امروز در جهان‬ ‫نرخ انها بس��یار کاه��ش یافته زیرا واحده��ای تحقیق و‬ ‫توسعه به سمت رقابتی ش��دن قیمت ها پیش رفته اند‪ .‬از‬ ‫این رو با وجود ویژگی ها و قابلیت های زیادی که گوش��ی‬ ‫ تلفن همراه دارد نرخ ان نس��بت به گذش��ته بسیار کمتر‬ ‫است‪ .‬البته کاهش نرخ این محصول در جهان مدنظر است‬ ‫ن��ه ایران زیرا در کش��ور ما با افزایش ن��رخ ارز و‪ ...‬روبه رو‬ ‫هستیم که نرخ ان را کاهش نداده است‪ .‬مدیرعامل مرکز‬ ‫تحقیقات صنایع الستیک با بیان اینکه فضای کسب وکار‬ ‫در کش��ور ثبات ندارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬هنگامی که مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز به دس��ت تولیدکننده نرس��د دغدغ�� ه تولید را‬ ‫بیش��تر می کند اما این امر هم نبای��د مانعی برای تحقیق‬ ‫و توس��عه و تولید بر اس��اس نرخ رقابتی ش��ود‪ .‬تقوایی با‬ ‫اش��اره به وظای��ف واحدهای تحقیق و توس��عه در زمینه‬ ‫افزایش کیفیت و کاهش نرخ تمام شده محصوالت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکننده باید گروهی را در واحد تحقیق و توسعه خود‬ ‫تعریف کند که مسئولیتش مطالعه برای نواوری و کاهش‬ ‫نرخ کاالها باشد‪ .‬خرید‪ ،‬چرخ تولید را می چرخاند و منجر‬ ‫به ادامه فعالیت ها و بیکار نش��دن کارگران می ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع برای رون��ق تولید باید بازار تقاضا هم رونق داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫داود سعادتی نژاد‬ ‫سعید تقوایی‬ ‫پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬با خودروهای جدید جایگزین شوند‬ ‫تعلق داشته اما در هر صورت این شرکت نیز با برنامه ریزی هایی‬ ‫که در این زمینه انجام داده است‪ ،‬برای ارائه محصوالت جدید‬ ‫اعالم امادگی کرده؛ بنابراین زمان بازنشس��تگی پراید و پژو و‬ ‫ت باالتر فرا رس��یده‬ ‫به ویژه جایگزینی انها با محصوالت باکیفی ‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت سایپا این برنامه جایگزینی را در نظر‬ ‫گرفته و از نظر فنی‪ ،‬مش��کل خاصی وج��ود ندارد و با افزایش‬ ‫تیراژ تولید روی محصوالت فعلی‪ ،‬این هدف محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫خودروهای س��اینا و تیبا با افزایش تیراژ تولید به دلیل اینکه از‬ ‫س��طح کیفیت باالتری برخوردار هس��تند‪ ،‬می توانند جایگزین‬ ‫مناسبی برای پراید باشند‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روی پلتفرم های محصوالت جدید که در دس��ت توس��عه‬ ‫هس��تند‪ ،‬می توان ارتقای س��طح فن��اوری و کیفیت را محقق‬ ‫ک��رد و فقط فرصتی می خواهد برای اینکه براس��اس یک دوره‬ ‫مش��خص‪ ،‬تیراژ محصوالت قدیمی کاهش و محصوالت جدید‬ ‫جایگزین ش��وند‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی تاکید کرد‪ :‬اگر در وضعیت فعلی محصولی مانند پراید‬ ‫از خط تولید خارج ش��ده و محص��والت دیگری جایگزین این‬ ‫خودرو ش��وند که دارای س��طح فناوری باالتری باش��ند‪ ،‬باعث‬ ‫می ش��ود گروه خودروسازی سایپا تغییراتی روی تولیدات خود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫قطع شرکت سایپا به این موضوع فکر کرده تا جایگزینی برای‬ ‫پراید داشته باشد؛ بر این اساس توسعه محصوالت جدید را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده که این محصوالت از ابتدای س��ال‬ ‫اینده به بازار عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫ازادی ش��رایط فعل��ی را از ه��ر لحاظ مناس��ب برای حذف‬ ‫پراید از خط تولید گروه خودروس��ازی س��ایپا دانست و گفت‪:‬‬ ‫به هرحال باید این اتفاق می افتاد و اکنون زمان مناس��بی برای‬ ‫حذف پراید اس��ت و زیان حاصل از ح��ذف این خودرو از خط‬ ‫تولید خودروسازان را می توان با افزایش تولید سایر خودروهای‬ ‫این گروه خودروسازی جبران کرد‪.‬‬ ‫این خودروس��ازان در ارتباط بودند‪ ،‬رسید‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به صحبت های‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی مبنی بر اصرار خودروس��ازان به دریافت‬ ‫تسهیالت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تسهیالت پرداختی در سال گذشته با هدف‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده تولید و س��اماندهی ب��ازار خودرو بود حال‬ ‫انکه این امر محقق نش��د و طلب قطعه س��ازان هنوز باقی اس��ت‪.‬‬ ‫حس��ینی اضافه کرد‪ :‬با افزایش نرخ ارز خودروس��ازان محصوالت‬ ‫تولی��دی خ��ود را ب��ا قیمت های جهانی مقایس��ه ک��رده و مطرح‬ ‫کردند خودروهای داخلی بس��یار ارزان هس��تند در حالی که این‬ ‫ذهنیت اشتباه است زیرا درامدها در ایران ریالی است و نمی توان‬ ‫هزینه ها را براس��اس دالر پرداخت کرد‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از روند قیمت گذاری خودرو به‬ ‫پیش فروش خودروسازان اشاره و ادامه داد‪ :‬پیش فروش خودرو باید‬ ‫با برنامه باشد تا خودروسازان بتوانند به ان عمل کنند‪ .‬در صورت‬ ‫جمع اوری نقدینگی و تحویل داده نشدن ان به تولید‪ ،‬تورم ایجاد‬ ‫می ش��ود‪ .‬حس��ینی با تاکید بر اینکه باید هزینه های سربار تولید‬ ‫خودرو اصالح ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر تمام قطعات خودرو براساس‬ ‫دانش شرکت های دانش بنیان و با تکیه به تخصص متخصصان در‬ ‫داخل تولید می شد نرخ خودرو کاهش چشمگیری پیدا می کرد زیرا‬ ‫حامل های انرژی مانند اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪ ...‬در ایران بسیار ارزان است‪.‬‬ ‫توزیع ناعادالنه تسهیالت بانکی بین قطعه سازان‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازان‬ ‫موجب ش��د این ش��رکت ها نتوانند تعهدات خود به بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫و‪ ...‬را پرداخت کنند به همین دلیل در س��ال گذش��ته مقرر ش��د؛‬ ‫بان��ک مرک��زی خط اعتب��اری افزون بر ‪ ۴‬هزار میلی��ارد تومان در‬ ‫اختیار خودروس��ازان قرار دهد تا این اعتبارات میان قطعه س��ازان‬ ‫توزیع ش��ود و قطعه س��ازان نیز با اصالحات الزم نرخ تمام ش��ده‬ ‫تولی��د را کاه��ش دهند ت��ا روند تحویل خودرو اصالح ش��ود‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس دهم اظهار کرد‪ :‬خودروس��ازان تسهیالت دریافتی‬ ‫را بین تمام ش��رکت های قطعه سازی توزیع نکردند و این اعتبارات‬ ‫تنها به قطعه س��ازان زیرمجموعه خودروسازان و شرکت هایی که با‬ ‫سهیل یزدان بخش‪/‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن قطعه سازان کشور‬ ‫کیفیت و استاندارد از مولفه های مورد تاکید‬ ‫در صنعت خودرو است‪ .‬سال هاست قطعاتی در‬ ‫ایران تولید می ش��ود که این قطعات مربوط به‬ ‫خودروهای از رده خارج ش��ده جهان اس��ت و‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬س��ال از عمر انها می گذرد؛ بنابراین‬ ‫ای��ن خودروها از نظر اس��تاندارد جهانی و نرخ‬ ‫ت��وان رقابت در بازار مصرف را ندارند‪ .‬این یک‬ ‫روند طبیعی اس��ت که به دلیل فرسوده شدن‬ ‫قالب ها و تجهیزات ش��اهد افت کیفیت برخی‬ ‫محصوالت باش��یم‪ .‬اگر درحال حاضر به دنبال‬ ‫این باش��یم که یک تحول بنیادین در صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اتف��اق بیفتد‪ ،‬نخس��ت باید به‬ ‫موضوع طراحی ورود کرده و یک خودرو جدید‬ ‫را از ابت��دا ت��ا انتها در کش��ور طراحی و تولید‬ ‫کنیم‪ .‬به هر حال مردم از صنعت خودرو کشور‬ ‫پس از سال ها فعالیت انتظار دارند خودروهای‬ ‫جدی��د به بازار ارائه کن��د‪ ،‬ضمن اینکه با ورود‬ ‫فعاالن صنعت خودرو کشور به عرصه طراحی‪،‬‬ ‫کیفی��ت محص��والت ارتقا پی��دا می کند‪ .‬در‬ ‫زمینه طراحی های جدی��د خودرویی می توان‬ ‫گف��ت تا ح��دود ‪۶۵‬درصد قطع��ات خودروها‬ ‫که پلتفرم مش��ترک دارند‪ ،‬یکس��ان هستند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ۲ ،‬تا ‪ ۳‬خودرو به لحاظ قطعات‬ ‫یک نوع خودرو به ش��مار می رون��د که این امر‬ ‫ک بس��یاری به ورود خودروهای جدید به‬ ‫کم ‬ ‫بازار می کند‪ .‬از این رو تحول و تحقیق و توسعه‬ ‫به معنای واقعی را باید در طراحی پلتفرم دید‪،‬‬ ‫پلتفرمی ک��ه بتوان چند مدل خودرو روی ان‬ ‫پیاده کرد‪ .‬به این ترتیب خودروهایی با کیفیت‬ ‫روز تولید خواهد ش��د که ضعف تیراژ را هم از‬ ‫بی��ن می برد؛ بالیی که ب��ه لحاظ تنوع مدل ها‬ ‫گریبانگیر خودروس��ازی و قطعه س��ازی کشور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همت باید در راس��تای نوگرایی‬ ‫صنعت باشد درغیر این صورت درجا می زنیم‪.‬‬ ‫قیمت باتری خودرو‬ ‫افزایش نمی یابد‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بنابر این گزارش داغ ش��دن بازار قطعات دست دوم به‬ ‫نرخ انها برمی گردد و این معضل باید از س��وی واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه و ب��ا تولید محصوالت با ن��رخ رقابتی‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬ک��م کاری واحدهای تحقیق و توس��عه در‬ ‫صنای��ع گوناگون داخلی منجر به نبود نواوری و خالقیت‬ ‫در کاالها شده که این مسئله را باید در کنار رعایت نشدن‬ ‫استانداردهای جدید قرار داد‪ .‬به عنوان مثال‪ ۳ ،‬استاندارد‬ ‫از استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی مربوط به تایر‬ ‫اس��ت که مشخص نیس��ت چه زمانی الزم االجرا خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬یکی از کارشناس��ان صنعت تایر پیش تر به‬ ‫اعالم کرده بود در مرحله مطالعه استانداردها قرار دارند و‬ ‫ممکن است یکی از این موارد سه گانه سال اینده محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نوگرایی‬ ‫در صنعت‬ ‫برای‬ ‫در جا نزدن‬ ‫رئی��س اتحادیه باتری س��ازان کش��ور اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬دلیل ثبات قیمت ها در ب��ازار باتری این‬ ‫اس��ت که میزان عرضه بیش از تقاضا اس��ت و‬ ‫با این وضعیت در نیمه دوم س��ال نیز مش��کل‬ ‫خاصی وجود نخواهد داشت زیرا عالوه بر عرضه‬ ‫مناسب‪ ،‬کیفیت محصوالت نیز افزایش یافته و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬مصرف در نیمه دوم سال کمتر از‬ ‫نیمه نخست است‪ .‬تقی علی اکبری در گفت وگو‬ ‫با خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬قیمت باتری افزایش‬ ‫نداش��ته و به طور تقریبی ثاب��ت بوده و حتی با‬ ‫مق��داری کاهش نی��ز توام بوده؛ ب��ه عبارتی از‬ ‫فروردی��ن ک��ه قیمت باتری درص��دی افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬ش��اهد افزایش قیمت دوب��اره نبوده ایم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه باتری س��ازان کشور گفت‪ :‬دلیل‬ ‫ثبات قیمت ها در بازار باتری این است که میزان‬ ‫عرضه بیش از تقاضا اس��ت و با این وضعیت در‬ ‫نیمه دوم سال نیز مشکل خاصی وجود نخواهد‬ ‫داش��ت زیرا عرضه مناس��ب و از سویی مصرف‬ ‫در نیمه دوم س��ال کمتر از نیمه نخست است؛‬ ‫بنابراین قیمت باتری در نیمه دوم س��ال ممکن‬ ‫است ثابت باشد یا کاهش یابد اما افزیش نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬علی اکبری گفت‪ :‬باالترین میزان مصرف‬ ‫باتری در طول س��ال‪ ،‬خرداد تا شهریور است و‬ ‫اکنون با س��پری شدن تابس��تان مصرف باتری‬ ‫کاهش خواهد یافت و برای زمس��تان‪ ،‬مشکلی‬ ‫نداریم زیرا هم میزان تولیدات باال اس��ت و هم‬ ‫کیفی��ت باتری ها افزایش یافت��ه و به طور کلی‬ ‫درحال حاض��ر در حوزه بات��ری چالش خاصی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه باتری س��ازان کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر تولیدات داخلی حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد نیاز داخل را پوشش می دهد‪ .‬علی اکبری‬ ‫در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در نشست های که با‬ ‫کارخانه ها تولید کننده داشتیم مقرر شد باتری‬ ‫فرس��وده را از مش��تری دریافت نکنن��د‪ ،‬البته‬ ‫درحال حاض��ر نیز باتری فرس��وده با قیمت روز‬ ‫از مش��تری خریداری می ش��ود و به این شکل‬ ‫نیست که باتری فرسوده به طور رایگان از سوی‬ ‫شرکت های مربوط دریافت شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫داود سعادتی نژاد‪ ،‬رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک‬ ‫ی اوردن مردم به اس��تفاده‬ ‫و روغ��ن در این باره که ایا رو ‬ ‫از تایره��ای دس��ت دوم ممک��ن اس��ت به دلی��ل کمبود‬ ‫عرضه باش��د‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬بازار تای��ر کمبودی ندارد‬ ‫و تایر در بازار فراوان اس��ت‪ .‬ش��اید یک��ی از دالیل اینکه‬ ‫صاحبان خودرو به اس��تفاده از الس��تیک های دست دوم‬ ‫ب��رای خودروهای خود روی اورده اند به این برگردد که به‬ ‫تایرهای دولتی و حواله خرید انها دسترسی پیدا نکرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین ممکن است یک راننده تریلر که نیاز‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰‬الس��تیک دارد برای ‪ ۴‬عدد از انه��ا حواله دولتی‬ ‫دریافت کند (به دلیل س��اعت کاری کمتر) اما برای باقی‬ ‫الس��تیک های مورد نیازش به س��راغ تایره��ای کارکرده‬ ‫برود‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک و روغن در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که رانندگان تاکسی چقدر ممکن‬ ‫اس��ت از تایرهای دست دوم استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه‬ ‫تاکسیرانی شهری کشور به طور مرتب الستیک های مورد‬ ‫نی��ازش را با حواله دولتی دریافت می کند و مش��کلی در‬ ‫ن زمینه وجود ندارد‪ .‬تمام تولیدکنندگان در حال تالش‬ ‫ای ‬ ‫هس��تند تا با همکاری مدیران دولت��ی تایرهای مورد نیاز‬ ‫ب��ا نرخ دولتی به دس��ت صاحبان خودرو برس��د‪ .‬تایرهای‬ ‫تاکس��ی و وانت به اندازه کافی در کش��ور موجود اس��ت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به لحاظ عرضه تایر انواع خودرو س��واری و‬ ‫سنگین کمبودی در بازار داخل مشاهده نمی شود‪ .‬حتی با‬ ‫واردات تایرهای اندازه ‪ ۱۶‬به باال (الس��تیک های سنگین)‬ ‫سعی ش��ده کمبودی در این بازار نباش��د‪ .‬انواع تایرهای‬ ‫س��واری خارجی هم در بازار موجود است‪ .‬با توجه به این‬ ‫مش��اهدات نباید کمبودی در تولید و عرضه وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬سعادتی نژاد در پاس��خ به این پرسش که نر خ تایر‬ ‫چقدر در اس��تفاده از تایره��ای کارکرده تاثیر دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‹ ‹الگوی مصرف تغییر کرد‬ ‫گفتن��ی اس��ت پیش ت��ر محمدرض��ا مالک��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصادی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدکی ب��ه صمت گفته بود‪ ،‬پس از اینک��ه نرخ ارز تغییر‬ ‫کرد و مولفه های اقتصادی در کش��ور جابه جا شدند نرخ‬ ‫محصوالت ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر ش��د‪ .‬در ادامه این مسئله‪ ،‬الگوی‬ ‫مص��رف هم تغییر ک��رد و در بازار لوازم یدکی اس��تفاده‬ ‫از قطع��ات دس��ت دوم و اس��توک افزای��ش یاف��ت‪ .‬اگر‬ ‫پیش تر صاحب خودرویی از فالن برند اس��تفاده می کرد‬ ‫درحال حاضر با ش��رایط فعلی تامین و پرداخت هزینه ان‬ ‫برایش س��خت ش��ده اس��ت‪ .‬یک راه حل این است که از‬ ‫برندهای متفرقه اس��تفاده کند‪ .‬ی��ا به دلیل نوع قوانین و‬ ‫چین��ش بازار تامین و توزیع داخل‪ ،‬اطمینان نمی کند که‬ ‫ی این‬ ‫حتما کاالی مناس��بی بتواند تهیه کند ترجیح بعد ‬ ‫اس��ت که کاالی دست دوم اما از همان برند معروف تهیه‬ ‫کند‪ .‬باورش این اس��ت این قطعه با وجود اینکه کارکرده‬ ‫اس��ت از نویی ک��ه از کیفیتش اگاه نیس��ت و اطالعاتی‬ ‫ندارد‪ ،‬بهتر کار می کند و قیمتش هم مناسب تر است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نرخ باالی قطعات‪ ،‬بازار دست دوم ها را داغ کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫داخلی سازی فناوری با مهندسی معکوس‬ ‫روند پرداخت تسهیالت‬ ‫کند است‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در روزهای پایانی مهر سال جاری‪ ،‬نشست اجرای نظام‬ ‫اموزشی دانشگاه های ماموریت گرای جهان(دانشگاه های‬ ‫نسل چهارم) برگزار و قرار شد در این راستا ایران و المان‬ ‫در حوزه دانش��گاه صنایع و معادن ب��ا یکدیگر همکاری‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬دانش��گاه صنایع و معادن در سال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫برای اموزش های حرفه ای و کاربردی تاس��یس ش��د اما‬ ‫در ادامه روند اموزش مرسوم سایر دانشگاه ها را در پیش‬ ‫گرف��ت‪ .‬هدف از هم��کاری ایران و الم��ان مهارت افزایی‬ ‫دانش اموختگان این دانشگاه است‪.‬‬ ‫در ادام��ه توانمن��د کردن دانش��گاه صنای��ع و معادن‬ ‫و چابک س��ازی ان‪ ،‬برنامه های��ی در دس��تورکار مدیران‬ ‫ان ق��رار دارد ک��ه بخش��ی از ان مرب��وط ب��ه فناوری و‬ ‫مهندس��ی معکوس برای رس��یدن به این دانش ها است‪.‬‬ ‫در همین زمینه معاون دانش��گاه صنای��ع و معادن ایران‬ ‫از برنامه ریزی برای مهندس��ی معک��وس ‪ ۱۲۰۰‬فناوری‬ ‫خارج��ی که تاکنون به ش��کل وارداتی ب��ه ایران می امد‪،‬‬ ‫خبر داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی فناوری‬ ‫سیدمهدی امینی‬ ‫وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫با داشتن‬ ‫استراتژی‬ ‫مشخص‬ ‫برنامه های‬ ‫راهبردی‬ ‫خود را برای‬ ‫پیوستن به موج‬ ‫چهارم انقالب‬ ‫صنعتی تدوین‬ ‫کرده است‬ ‫پ��س از ش��روع تحریم نوع��ی س��ردرگمی در صنایع‬ ‫گوناگ��ون در زمین��ه تولی��د به وجود امد اما با گذش��ت‬ ‫چن��د ماه ثبات نس��بی برقرار ش��د و نوع��ی همت ملی‬ ‫برای داخلی س��ازی نیازمندی ها در کش��ور شکل گرفت‪.‬‬ ‫دانشگاه ها سهم مهمی در بومی سازی و روزامدی دانش‬ ‫فنی دارند و با محدودیت های بین المللی به نظر می رسد‬ ‫تعامل صنعت و دانشگاه وارد مرحله جدیدی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��یدمهدی امینی‪ ،‬مش��اور اجرایی‬ ‫معاون��ت ام��وزش پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و معاون دانش��گاه صنایع و معادن ایران‬ ‫در شش��مین همای��ش بین المللی کنترل اب��زار دقیق و‬ ‫اتوماسیون که در دانشگاه کردس��تان برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نهضت س��اخت داخل به عنوان ایده وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اجرایی ش��ده و وزارت متبوع توانسته در سال‬ ‫‪ ٩٨‬ح��دود ‪ ١٢٠٠‬فناوری وارداتی را شناس��ایی و برای‬ ‫مهندس��ی معکوس انها از طریق پژوهشگران طرح تاپ‬ ‫(توانمند س��ازی تولید و توسعه اشتغال پایدار) و نخبگان‬ ‫کش��ور اقدام کند‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به دیگر اقدام ‬ ‫معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری درباره داخلی س��ازی‬ ‫فناوری های مورد نیاز کشور اظهار کرد‪ :‬در اقدامی دیگر‬ ‫‹پرداخت ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید‬ ‫در هرمزگان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان از پرداخت ‪ ۶۵۹‬میلیارد ریال تسهیالت رونق‬ ‫تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی اس��تان از ابتدای امس��ال تاکنون خبر داد و گفت‪۱۴۰ :‬واحد‬ ‫تولیدی در س��ال جاری برای دریافت این تس��هیالت ثبت نام کرده اند که این درخواست ها براساس‬ ‫ضوابط تعیین ش��ده بررسی و ارزیابی می شوند‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬خلیل قاسمی افزود‪ :‬هرمزگان از‬ ‫ابتدای سال جاری تاکنون رتبه ‪ ۹‬پرداخت تسهیالت در برنامه تولید و اشتغال را در کشور به دست‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬قاس��می درباره گردش کار دریافت تس��هیالت رونق تولید اظهار کرد‪ :‬متقاضی باید‬ ‫نخس��ت درخواس��ت خود را در س��امانه بهین یاب ثبت کند و پس از ان در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هرمزگان تشکیل پرونده دهد‪ ،‬سپس پرونده در کارگروه بررسی تسهیالت مورد ارزیابی قرار‬ ‫گرفته و در نهایت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان بررسی و تصویب می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت گفت‪ :‬تولی��د محصوالت مهم صنعتی‬ ‫و معدن��ی رو ب��ه بهب��ود اس��ت و امیدواریم این‬ ‫رون��د تا پایان س��ال به ش��رایط بهتری برس��د‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرندی اف��زود‪ :‬از بین‬ ‫کاالهای تولیدی که در کل کشور تولید می شود‬ ‫‪ ۴۲‬محصول به عنوان منتخب به طور دقیق رصد‬ ‫و پایش می ش��ود که ای��ن محصوالت مهم ترین‬ ‫تولیدات صنعتی و معدنی کشور بوده و بیشترین‬ ‫تاثی��ر را در این بخ��ش دارد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬از‬ ‫میان این ‪ ۴۲‬محصول منتخب در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۲۶‬محصول رش��د تولید را تجربه کرده‬ ‫و ‪ ۱۶‬محصول نیز روند کاهش��ی داش��ته است‪.‬‬ ‫زرندی گفت‪ :‬در این مدت لوازم خانگی ش��امل‬ ‫تلویزیون‪ ،‬یخچال و فریرز و ماش��ین لباسشویی‬ ‫با ‪ ۱۲۰۵.۴‬هزار دس��تگاه‪ ۶.۶ ،‬درصد رشد تولید‬ ‫داش��ته اند‪ .‬معاون طرح و برنامه ادامه داد‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت امس��ال انواع سواری با ‪ ۳۴۸.۱‬هزار‬ ‫دس��تگاه ‪ ۳۵.۲‬درصد کاهش تولید داشت ه است‪.‬‬ ‫زرن��دی همچنین گفت‪ :‬از ابتدای س��ال تا پایان‬ ‫ش��هریور‪ ،‬بیش از ‪ ۲۹۰۰‬واحد جدید صنعتی به‬ ‫بهره برداری رسید که برای ایجاد ان بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری و حدود ‪۴۷‬‬ ‫هزار نفر اش��تغال مستقیم ایجاد شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تعداد ‪۵۰‬‬ ‫طرح س��رمایه گذاری خارجی صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاری با موضوع سرمایه گذاری ‪ ۷۶۲.۶‬میلیون‬ ‫دالر ب��ه تصویب هیات س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬معاون طرح و برنام��ه وضعیت‬ ‫تسهیالت نظام بانکی به بخش صنعت و معدن را‬ ‫مطلوب ندانست و گفت‪ :‬یکی از مهم ترین منابع‬ ‫در اختی��ار وزارتخانه در قالب تس��هیالت برنامه‬ ‫تولید و اش��تغال (تبصره ‪ )۱۸‬اس��ت که تا پایان‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۸‬تعداد ‪ ۱۰۱۶‬واحد به بانک های‬ ‫عامل معرفی که از این تعداد ‪ ۲۷‬واحد تسهیالت‬ ‫خ��ود را به ارزش ‪ ۲۳۹.۴‬میلیارد تومان دریافت‬ ‫کرده اند‪ .‬زرن��دی تاکید کرد‪ :‬این روند وضعیت‬ ‫مطلوبی را نشان نمی دهد و باید سرعت پرداخت‬ ‫تسهیالت به تولید با سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نهضت س��اخت داخل به عنوان ایده وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اجرایی شده و وزارتخانه متبوع توانسته در سال ‪ ٩٨‬حدود ‪١٢٠٠‬‬ ‫فناوری وارداتی را شناسایی و برای مهندسی معکوس انها از طریق‬ ‫پژوهشگران طرح تاپ و نخبگان کشور اقدام کند‬ ‫معاونت اموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به منظ��ور جلوگیری از خروج ارز از کش��ور تا‬ ‫پایان امس��ال ‪ ٢٠‬فناوری ارزبر کشور را شناسایی و برای‬ ‫مهندسی معکوس انها برنامه ریزی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام پیاده سازی نسل چهارم دانشگاه‬ ‫در ادام��ه ای��ن همای��ش‪ ،‬مع��اون دانش��گاه صنایع و‬ ‫معادن با اش��اره به انق�لاب صنعتی چهارم به عنوان یکی‬ ‫از رویداده��ای اجتناب ناپذی��ر و پیش روی جهان و ایران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬انق�لاب صنعتی چهارم تغییرات ش��گرفی‬ ‫را در تمام��ی بخش های اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و اجتماعی‬ ‫جهان و ناگزیر کش��ورمان به همراه خواهد داشت و این‬ ‫انقالب بس��یار س��ریع تر و پرش��تاب تر از انقالب صنعتی‬ ‫اول تا سوم اس��ت؛ بنابراین یکی ازمهم ترین چالش های‬ ‫‹‪۱۹۲‬میلیارد تومان تسهیالت بانکی‬ ‫در قزوین پرداخت شد‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان قزوین گفت‪ :‬امس��ال ‪۱۹۲‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت در قالب رونق تولید‪ ،‬بازسازی‪ ،‬نوسازی و بند الف تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬پرداخت شده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬سعید نبیل همچنین در نشست کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید از ثبت نام ‪ ۲۳۵‬تسهیالت در سامانه بهین یاب امسال‬ ‫خب��ر داد که تاکنون ‪۲۱‬مورد تس��هیالت ب��ه مبلغ ‪ ۵۷‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در استان قزوین پرداخت شده است‪ .‬دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫اس��تان قزوین همچنین با اشاره به ثبت نام ‪ ۲۹۵‬درخواست تسهیالت در سامانه‬ ‫بازس��ازی و نوسازی افزود‪ :‬در استان قزوین تاکنون تعداد ‪ ۳۳‬مورد تسهیالت به‬ ‫مبلغ ‪ ۸۴‬میلیارد تومان پرداخت شده است که در پرداخت رتبه ‪ ۳‬کشور هستیم‪.‬‬ ‫پیش روی کش��ور به شمار امده و مقتضی است تمهیدات‬ ‫الزم را اندیش��یده و ش��رایط را برای ورود به این عرصه‬ ‫اماده کنیم‪ .‬امینی در ادامه با تش��ریح انتظارات جهانی‬ ‫از چهارمین انقالب صنعتی اظهار کرد‪ :‬س��ونامی انقالب‬ ‫صنعت��ی چه��ارم اقتص��اد کش��ورهایی را ک��ه زمینه را‬ ‫برای رویارویی و اس��تفاده درس��ت از ه��وش مصنوعی‪،‬‬ ‫‪ ،iot‬فضای س��ایبری و سیس��تم ها فراهم نکنند درخود‬ ‫خواه��د بلعید‪ ،‬چراکه در اقتصاد اینده کش��اورزی بدون‬ ‫خاک‪ ،‬اتومبیل بدون راننده و هوش��مند‪ ،‬اینترنت اشیاء‪،‬‬ ‫کارخانه های هوشمند‪ ،‬ساختمان های هوشمند‪ ،‬پزشکی‬ ‫و وکالت اینترنتی و هوش��مند و‪ ...‬جای کسب و کارهای‬ ‫س��نتی را خواهند گرفت و پیش بینی می شود طول عمر‬ ‫افراد به باالی ‪ ١٠٠‬س��ال برسد‪ .‬مشاور اجرایی معاونت‬ ‫اموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به پیش بینی های ای��ن وزارتخانه درباره انقالب‬ ‫صنعتی چهارم گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫داشتن استراتژی مش��خص برنامه های راهبردی خود را‬ ‫برای پیوستن به موج چهارم انقالب صنعتی تدوین کرده‬ ‫و به دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تمامی ارکان‬ ‫وزارت متبوع موظف به پیاده سازی این برنامه ها شده اند‪.‬‬ ‫معاون دانشگاه صنایع و معادن در ادامه با اشاره به نقش‬ ‫دانش��گاه در انقالب صنعتی چهارم گفت‪ :‬دانش��گاه های‬ ‫نس��ل چهارم به عنوان دانش��گاه های مس��ئولیت پذیر در‬ ‫خدمت جامع��ه بوده و با تربی��ت متخصصان حرفه ای و‬ ‫مهارتی موتور پیشران توسعه به شمار می روند‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬دانشگاه صنایع و معادن ایران با ابالغ وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان هاب اموزشی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫و فناوران��ه وزارت متبوع برای وصل تمامی دانش��گاه ها‪،‬‬ ‫پژوهش��گاه ها‪ ،‬پارک های عل��م و فناوری‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان و جامعه نخبگانی به صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ور براساس الگوی دانش��گاه های نسل چهارم جهان‬ ‫ش��رایط را فراهم ک��رده و اماده همراهی ب��ا برنامه های‬ ‫مهارتی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری(عتف) است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫تهدید تحریم ها‬ ‫فرصتی برای خود باوری‬ ‫صنعت نسوز‬ ‫مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور در گفت وگو با‬ ‫چین‬ ‫پیشتاز معدنکاری‬ ‫در اب‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ایمی��درو تاکنون تم��ام اطالعات ماهواره ای مورد نیاز خود را در کش��ور‬ ‫تهیه می کرده اما با تفاهمنامه ای که با س��ازمان فضایی کش��ور امضا کرد‪،‬‬ ‫دریچ��ه ای تازه به روی داده های زمین شناس��ی با دق��ت باالتر پیش روی‬ ‫ایمیدرو گشوده شد‬ ‫€ €س�ازمان فضایی کش�ور چه کمکی به بهبود روند‬ ‫اکتشافی می کند؟‬ ‫سازمان فضایی کل کشور‪ ،‬متولی کارهای ماهواره ای کشور‬ ‫اس��ت یعنی جدا از اینکه این س��ازمان به دنبال ماهواره های‬ ‫اختصاصی اس��ت و تمام اطالعات ماه��واره ای را جمع اوری‬ ‫می کند‪ ،‬برای اکتش��اف کانس��ارها و ش��ناخت م��واد معدنی‬ ‫مختلف نیاز داریم طول موج های ماهواره ای که این س��ازمان‬ ‫در بانک اطالعاتی بومی دارد را بررسی کنیم و دریابیم کدام‬ ‫مناطق‪ ،‬مستعد چه مواد معدنی هستند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در این تفاهمنامه به این مهم دس��ت یافتیم‬ ‫که ایمیدرو باید به سازمان فضایی کشور در ارتقای داده های‬ ‫بانک طول موج های کش��ور کمک کند و از ان طرف هم انها‬ ‫در تحلیل و تفسیر داده ها و استفاده از رزولوشن های مختلف‬ ‫تصاویر ماهواره ای به ما کمک می کنند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خبر داد‬ ‫خیز بلند ایمیدرو برای پوشش یکپارچه اکتشاف‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬علی اصغرزاده‪ ،‬مدیر اکتش��افات سازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫در حاش��یه همایش اکتش��افات که چندی پیش برگزار شد‪،‬‬ ‫در گفت وگ��وی اختصاصی با‬ ‫به دسترس��ی های تازه‬ ‫و ام��کان پیش��رفت جدی��د در تحلی��ل و بررس��ی داده های‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی ک��ه به م��دد تصاویر‬ ‫ماه��واره ای برای ایران به دس��ت می ایدو از مس��یر همکاری‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان‬ ‫فضایی کشور محقق خواهد شد اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ادامه گفت و گوی‬ ‫با اصغر زاده را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در مس�یر اکتش�افات معدن�ی ب�ا تکیه ب�ر تجربه‬ ‫گذش�ته ایمی�درو در ح�دود ‪۳۰۰‬ه�زار کیلومتر مربع‬ ‫اکتشافات انجام ش�ده‪ ،‬در این راستا چه موفقیت هایی‬ ‫به دست امده و چه امکاناتی فراهم شده است؟‬ ‫یکی از الیه های مهم اطالعاتی‪ ،‬اطالعات ماهواره ای اس��ت‬ ‫که یکی از الیه های هفتگانه اکتشافی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ایمی��درو تاکنون تم��ام اطالع��ات ماهواره ای م��ورد نیاز‬ ‫خود را در کش��ور انجام م��ی داده اما ب��ا تفاهمنامه ای که با‬ ‫سازمان فضایی کشور ‪ -‬س��ازمانی تخصصی و فنی در زمینه‬ ‫عکس��برداری ماهواره ای است و دسترسی کاملی به اطالعات‬ ‫ماهواره ای با رزولوشن های مختلف و دقت های باال دارد‪ -‬امضا‬ ‫ک��رد‪ ،‬دریچه ای تازه به روی داده های زمین شناس��ی با دقت‬ ‫باالتر پیش روی ایمیدرو گش��وده شد‪ .‬در حقیقت با امضای‬ ‫این تفاهمنامه می خواستیم از توان این سازمان برای بهبود و‬ ‫ارتقای کیفیت تصاویر ماهواره ای زمین استفاده کنیم‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه کمک می کند تا سطح مطالعات ماهواره ای‬ ‫کشور در زمینه اکتشاف را ارتقا دهیم و با کمک این اطالعات‬ ‫کانسارهای جدیدی را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫€ €اس�تفاده از اطالعات ماهواره ای ت�ا چند درصد به‬ ‫افزایش پهنه های معدنی خواهد انجامید؟‬ ‫ما ‪ ۷‬الیه اکتش��افی مهم داریم که ه��ر کدام از این الیه ها‬ ‫به داشتن اطالعات بیش��تر کمک می کند‪ .‬می توانیم بگوییم‬ ‫یک هفتم اطالعات می تواند به دسترسی به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫اطالعات کیفی و خوب منجر شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫€ €س�ازمان فضایی کش�ور در پروژه پیشین اکتشاف‬ ‫ایمیدرو نیز حضور داشت؟‬ ‫خیر‪ .‬نخس��تین بار اس��ت که س��ازمان فضایی کشور با ما‬ ‫کارمش��ترک انجام می دهد‪ .‬در اکتش��افات پیش��ین ایمیدرو‬ ‫از ماهواره ه��ا اس��تفاده کردی��م اما از کمک ه��ای تخصصی‬ ‫این س��ازمان بهره نبرده بودیم‪ .‬ح��اال می خواهیم در زمینه‬ ‫داده های ماهواره ای‪ ،‬اطالعات خود را ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫€ €ه�دف ب�ه عم�ق ب�ردن اکتش�افات ب�ا داده های‬ ‫ماهواره ای تحقق می یابد؟‬ ‫خیر؛ داده های س��ازمان فضایی کش��ور س��طح را پوشش‬ ‫می دهد و ش��امل عمق نمی شود‪ .‬با این حال هرچه اطالعات‬ ‫سطح بیشتر و دقیق تر باش��د در تحلیل این داده ها در عمق‬ ‫بیشتر به ما کمک می کند‪.‬‬ ‫€ €برای اکتش�افات عمقی در ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر دوم‪،‬‬ ‫چه برنامه هایی دارید؟‬ ‫یکی از اطالعاتی که ما در ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر برنامه بعدی‬ ‫ایمیدرو به شدت به ان نیاز داریم اطالعات ژئوفیزیک هوایی‬ ‫است‪ .‬در اطالعات ژئوفیزیک هوایی با سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور و همچنین سازمان انرژی اتمی برای‬ ‫تولید و کسب این اطالعات همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫€ €وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اش�اره ک�رده بودند‬ ‫که کش�ورهای افریقایی به عمق ‪ ۲۰۰‬متر در اکتشافات‬ ‫دس�ت یافتند‪ .‬ما چ�ه عمقی را در اکتش�افات در نظر‬ ‫داریم؟‬ ‫ما در حفاری ها به رکورد ‪ ۲‬هزار متر رس��یده ایم؛ در ایران‬ ‫مرکزی و استان یزد و به طور دقیق تر انومالی ‪ ۲۱‬حفاری در‬ ‫دس��ت اقدام داریم که ماده معدنی را در عمق ‪ ۲‬هزار متری‬ ‫می گیریم‪ .‬این یک رکورد در کش��ور به ش��مار می رود و برای‬ ‫نخس��تین بار است که در کش��ور تا عمق ‪ ۲‬هزار متر حفاری‬ ‫اکتش��افی شده است؛ رکورد پیش��ین هم متعلق به ایمیدرو‬ ‫در معدن س��نگان بود که به ‪ ۱۲۰۰‬متر رس��یدند‪ .‬از این رو‬ ‫معتقدم ما وارد اکتشافات عمیق شده ایم و فقط باید ان را در‬ ‫سطح کشور توسعه دهیم‪.‬‬ ‫€ €مجموع حفاری های ایمیدرو در ‪۲۷۵‬هزار کیلومتر‬ ‫اکتشافات پیشین چقدر است؟‬ ‫در ‪ ۵‬س��ال گذشته نزدیک به ‪ ۷۰۰‬هزار متر حفاری انجام‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫€ €ای�ا به تم�ام پهنه های قابل اکتش�اف دسترس�ی‬ ‫دارید؟‬ ‫خی��ر‪ .‬در ای��ن زمین��ه از وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درخواس��ت کردیم که پهنه ه��ای باقی مانده را ب��ه ایمیدرو‬ ‫واگذار کند‪ .‬اگر اجازه اکتش��اف پهنه های باقی مانده را بدهد‪،‬‬ ‫کل اکتشافات کشور یکپارچه می شود و یک میلیون مترمربع‬ ‫مساحت ایران زیر پوشش فعالیت های اکتشافی ایمیدرو قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اگ��ر وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مج��وز الزم را صادر‬ ‫کند کل یک میلیون کیلومتر مربع قابل اکتش��اف را پوشش‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫فعاالن حوزه دیرگداز در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫منافع‬ ‫زنجیره ای‬ ‫ایجاد کنیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کردند‬ ‫تهدید تحریم ها‪ ،‬فرصتی برای خود باوری صنعت نسوز‬ ‫سارا اصغری‪ :‬صنعت نسوز یکی از صنایعی است‬ ‫که به صورت صد درصدی ازس��وی بخش خصوصی‬ ‫اداره می ش��ود‪ ،‬از این رو این صنعت توانسته به طور‬ ‫کام��ل خود را بومی س��ازی و بیش از ‪۹۰‬درصد نیاز‬ ‫داخل را تامین کند‪ .‬صنایعی چون فوالد و مس جزو‬ ‫صنایع پرمصرف نس��وز هستند که حدود ‪۹۰‬درصد‬ ‫نیاز خود را به وس��یله تولیدکنندگان داخلی تامین‬ ‫می کنند‪ .‬فعاالن این حوزه معتقدند‪ ،‬صنعت نس��وز‬ ‫به خوبی نیاز انها را تامین می کند‪.‬‬ ‫مجید محمودی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫یک��ی از مش��کالت زنجی��ره ف��والد ان‬ ‫اس��ت که منافع بخش ه��ای گوناگون به هم‬ ‫گ��ره نخورده و در یک راس��تا ق��رار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سنگ اهنی ها که در باالدست این زنجیره‬ ‫ق��رار دارند‪ ،‬اقدام به ص��ادرات می کنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که واحدهای تولیدی در پایین دس��ت‬ ‫نیازمند س��نگ اهن هس��تند‪ .‬این معادن به‬ ‫دالیل سود بیشتر تمایل به صادرات دارند‪.‬‬ ‫دول��ت ب��رای رف��ع این مش��کل عوارض‬ ‫‪۲۵‬درص��دی را برای صادرات س��نگ اهن‬ ‫اعم��ال کرده ک��ه البته با اعتراض و فش��ار‬ ‫بخش معادن روبه رو شده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که بای��د معادنی که‬ ‫صادرات انج��ام می دهند را از زنجیره فوالد‬ ‫ج��دا کنیم؛ چراکه معادن��ی که برای داخل‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬جزو زنجیره فوالد هس��تند‬ ‫و بخش��ی ک��ه ص��ادر می کنند‪ ،‬ج��زو این‬ ‫زنجی��ره ق��رار نمی گیرند؛ بنابراین س��نگ‬ ‫اهن نخس��تین بخش زنجیره فوالد قلمداد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫البته باید یک تع��ادل قانونی در زنجیره‬ ‫ف��والد ایجاد ک��رد که منافع تم��ام زنجیره‬ ‫لحاظ شود و به یک نسبت تمام بخش های‬ ‫ف��والد بتوانند منتفع ش��وند ن��ه اینکه نفع‬ ‫و ض��رر یک بخ��ش در مقابل ض��رر بخش‬ ‫دیگ��ری قرار گی��رد و در برابر ه��ر قانونی‬ ‫موضع گیری کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در وضع قوانین‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بای��د تم��ام بخش ها در‬ ‫زنجی��ره فوالد را درنظر بگیرد تا س��ود یک‬ ‫بخش ب��ه زیان بخش دیگر نباش��د و تمام‬ ‫زنجی��ره تولی��د به ی��ک نس��بت از قوانین‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرسیوم تشکیل دهند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اس�تفاده ‪۹۵‬درصدی فوالد مبارکه از‬ ‫نسوز داخلی‬ ‫ای��رج مختارپ��ور‪ ،‬مدیر‬ ‫تعمیرات نس��وز ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه درب��اره‬ ‫مصرف نسوز این شرکت‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫شرکتی اس��ت که به طور‬ ‫تقریب��ی تمام زنجیره تولید فوالد را در اختیار دارد‪،‬‬ ‫از ای��ن رو در این زنجیره کوره های بس��یاری وجود‬ ‫دارد ک��ه نیاز به نس��وز دارن��د‪ .‬از ابتدای خط تولید‬ ‫فوالد‪ ،‬کوره های اهک‪ ،‬گندله سازی و اهن اسفنجی‬ ‫با دمای باالی هزار درجه س��انتیگراد کار می کنند‪.‬‬ ‫هر کوره ای که به دمای باالی ‪۷۵۰‬س��انتیگراد نیاز‬ ‫داشته باشد‪ ،‬به نسوز نیز احتیاج خواهد داشت‪.‬‬ ‫مختارپور در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه چه میزان نس��وز مص��رف می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت فوالد مبارکه در ابت��دای راه اندازی‬ ‫ب��ه ازای تولی��د هر تن ف��والد ‪۳۰‬کیلوگرم نس��وز‬ ‫مصرف می کرد اما با توجه به فعالیت مش��ترکی که‬ ‫بین ش��رکت فوالد مبارکه با تولیدکنندگان نس��وز‬ ‫و همچنی��ن مراکز پژوهش��ی و دانش��گاهی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬به تدریج این مصرف کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال‪ ۹۷‬ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫میزان مصرف نس��وز خود را ب��ه ‪۷.۶‬کیلوگرم برای‬ ‫ه��ر تن ف��والد کاهش داده‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫میانگین مص��رف جهان حدود ‪۱۵‬کیلوگرم به ازای‬ ‫ایرج مختارپور‪ :‬صنعت نس��وز تنها صنعتی اس��ت که از ابتدای‬ ‫راه اندازی به صورت خصوصی اداره شده و صنعتی که به صورت‬ ‫خصوصی اداره ش��ود‪ ،‬در زمینه روزامد کردن فناوری و دانش‬ ‫خود سرامد خواهد بود‬ ‫تولید هر تن فوالد اس��ت‪ .‬البته در ژاپن رکوردهای‬ ‫باالت��ری نی��ز وجود دارد‪ .‬بنابرای��ن این ظرفیت در‬ ‫ش��رکت وج��ود دارد که به س��مت کاهش مصرف‬ ‫نس��وز بیشتری س��وق پیدا کند‪ .‬مختارپور در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ابتدای راه اندازی شرکت بین‬ ‫‪ ۷۵‬ت��ا ‪۸۰‬درصد نس��وز از خارج تامین می ش��د اما‬ ‫درحال حاض��ر با اقدام های انجام ش��ده‪ ،‬قادر ش��ده ‬ ‫‪۹۵‬تا ‪۹۶‬درصد نسوز موردنیاز خود را از داخل تهیه‬ ‫کن��د‪ .‬این درصد اندک نس��وز خارج��ی نیز مواد و‬ ‫قطعاتی است که فناوری تولید انها در ایران موجود‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مدی��ر تعمیرات نس��وز ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬البته ب��ا توجه به تحریم ه��ا‪ ،‬گام های‬ ‫مهمی برای تولید این نس��وزهای خارجی برداشته‬ ‫ش��ده و هم اکن��ون نیز بخش��ی از این نس��وزها در‬ ‫حال بومی س��ازی هس��تند‪ .‬مختارپور در پاس��خ به‬ ‫چین پیشتاز معدنکاری در اب‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬رئیس س��ازمان‬ ‫بس��تر اب های بین المللی (‪International‬‬ ‫‪ )Seabed Authority‬خب��ر داده ک��ه‬ ‫احتمال دارد چین نخس��تین کشوری باشد که‬ ‫بهره برداری از مواد معدنی موجود در بستر دریا‬ ‫را عملیات��ی می کند‪ .‬این اتف��اق در صورتی رخ‬ ‫می دهد که در س��ال اینده‪ ،‬قوانین بین المللی‬ ‫مربوط به استخراج این ذخایر تصویب شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که عالوه بر چین ش��رکت ها و‬ ‫کشورهای زیادی متقاضی در اختیار گرفتن این‬ ‫فرصت بوده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از رویت��رز‪،‬‬ ‫تو جو برای اس��تخراج مواد معدنی بستر‬ ‫جس�� ‬ ‫دریا مانند اجرامی ک��ه کلوخه های چند فلزی‬ ‫نامی��ده می ش��وند و دربردارنده نی��کل‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫کبالت و منگنز هس��تند به دلی��ل تقاضا برای‬ ‫محصوالتی مانند تلفن های هوش��مند و باتری‬ ‫خودروهای برقی افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع کش��ورهای تولیدکننده این محصوالت به‬ ‫دنبال منابع متنوعی ب��رای تامین مواد معدنی‬ ‫نام برده هستند‪.‬‬ ‫س��ازمان بس��تر اب های بین الملل��ی تاکنون‬ ‫‪ ۳۰‬ق��رارداد ب��ا دولت ه��ا‪ ،‬نهادهای پژوهش��ی‬ ‫و ش��خصیت های حقیق��ی برای اکتش��اف این‬ ‫ذخای��ر امضا کرده که ‪ ۵‬م��ورد از انها به چین‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬چین بیشترین شمار قراردادها‬ ‫را در مقایسه با س��ایرین دارد‪ .‬این سازمان که‬ ‫کنوانس��یون ملل متحد در زمینه حقوق دریاها‬ ‫ان را ب��رای مدیریت منابع زیر اب برقرار کرده‪،‬‬ ‫قصد دارد قوانین استخراج مواد معدنی از بستر‬ ‫دریا را تا ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) سال اینده تصویب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مایکل لوج‪ ،‬دبیرکل س��ازمان بس��تر اب های‬ ‫بین المللی که چندی پیش به چین سفر کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬در این باره به رویترز می گوید‪ :‬به باور من‬ ‫چین می تواند از نخس��تین گزینه هایی باش��د‬ ‫که اس��تخراج را اغاز می کند‪ .‬تقاضا برای مواد‬ ‫معدنی موجود در بستر دریا باال و رو به افزایش‬ ‫است و در زمینه بازار مصرف چشمگیر برای ان‬ ‫هیچ تردیدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر چی��ن‪ ،‬کش��ورهای دیگ��ری نیز‬ ‫متقاض��ی بهره ب��رداری از این ذخایر هس��تند‪،‬‬ ‫از جمل��ه بلژیک‪ ،‬انگلیس‪ ،‬المان و لهس��تان و‬ ‫همچنین کش��ورهایی از خاورمیانه‪ .‬با این حال‬ ‫هیچ کشوری تاکنون نش��ان نداده که می تواند‬ ‫بهره برداری از این ذخایر را به صورتی که از نظر‬ ‫اقتصادی به صرفه باشد‪ ،‬عملیاتی کند‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که هنوز بر س��ر ان توافقی‬ ‫نشده‪ ،‬ایجاد تناس��ب بر سر پرداخت های مالی‬ ‫به س��ازمان بس��تر اب های بین المللی است که‬ ‫مقر ان در جامائیکا اس��ت‪ .‬متقاضیان باید برای‬ ‫استخراج مواد معدنی در بستر دریا در خارج از‬ ‫اب های ملی‪ ،‬حق امتیاز ان را به عنوان نهادی‬ ‫ک��ه س��ازماندهی و کنترل تم��ام فعالیت های‬ ‫مرتب��ط ب��ا م��واد معدن��ی در بس��تر اب های‬ ‫بین المللی را بر عهده دارد‪ ،‬پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ل��وج در این باره می گوی��د‪ :‬تمرکز ما بر حق‬ ‫امتیازی اس��ت ک��ه مبتنی ب��ر ارزش کانی در‬ ‫مرحله اس��تخراج محاس��به می ش��ود‪ .‬متوسط‬ ‫امتی��از ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد اس��ت ک��ه در طول زمان‬ ‫افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬در صورت تصویب قوانین فقط‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال طول می کشد که مجوزهای الزم‬ ‫برای شروع اس��تخراج از اعماق اب و بر اساس‬ ‫پیش نویس کنونی به دست اید‪.‬‬ ‫در همین راستا گفتنی است شرکت کانادایی‬ ‫ناتیل��وس مینِرال��ز نیز پیش ت��ر در تکاپو برای‬ ‫اس��تخراج تپه های زیراب بود تا به ذخایر مس‬ ‫و ط�لای موجود در اب ه��ای ملی پاپواگینه نو‬ ‫در اقیانوس ارام دس��ت یاب��د اما حدود ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫پیش و اوایل س��ال جاری میالدی با مشکالت‬ ‫مالی روبه رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکاری در عم�ق یک تا ‪ ۳‬هزار‬ ‫متری اقیانوس‬ ‫معدنکاری در اب های عمیق‪ ،‬فرایند دستیابی‬ ‫به مواد معدنی است که در بستر اقیانوس انجام‬ ‫می شود‪ .‬س��ایت های معدنکاری در اقیانوس به‬ ‫طور معمول در حوال��ی کلوخه های چندفلزی‬ ‫بزرگ یا منافذ حرارتی فعال یا خاموش در عمق‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬متری زمین قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬این منافذ رس��وبات سولفیدی کروی‬ ‫بزرگی ایجاد می کنند که دربردارنده نقره‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬منگنز‪ ،‬کبالت و روی هستند‪ .‬این رسوبات‬ ‫با اس��تفاده از پمپ های هیدرولیک (وابسته به‬ ‫نی��روی محرکه اب) ب��رای ف��راوری از اعماق‬ ‫گوناگون به س��طح اورده می شوند‪ .‬با این حال‬ ‫این صورت از معدنکاری مانند صورت های دیگر‬ ‫ان نیز با مقاومت گروه های مدافع محیط زیست‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫مقال��ه ای ک��ه نش��ریه «فش��ار و بازیاب��ی‬ ‫اکوسیس��تم اب��ی» در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۷۹‬خورش��یدی) با عنوان «ارزیابی ریسک‬ ‫محیطی فعالیت انس��انی در اعماق اب» منتشر‬ ‫کرده اس��ت انواع رس��وبات در بستر اقیانوس و‬ ‫متوسط عمقی که این رسوبات در انها قرار دارد‬ ‫و مواد معدنی موجود در رسوبات را به شرح این‬ ‫جدول تشریح می کند‪.‬‬ ‫انواع رسوبات‬ ‫متوسط عمق‬ ‫مواد معدنی موجود‬ ‫کلوخه های چندفلزی‬ ‫‪۴‬هزار تا ‪۶‬هزار متر‬ ‫نیکل‪ ،‬مس‪ ،‬کبالت و منگنز‬ ‫پوسته های منگنزی‬ ‫‪ ۸۰۰‬تا ‪۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫بیشتر کبالت و کمی وانادیوم‪ ،‬مولیبدن و پالتین‬ ‫رسوبات سولفیدی‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬تا ‪۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬متر‬ ‫مس‪ ،‬سرب و روی و کمی طال و نقره‬ ‫این پرس��ش که فناوری واحده��ای تولیدی تا چه‬ ‫ان��دازه روزامد ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت نس��وز تنها‬ ‫صنعتی اس��ت ک��ه از ابتدای راه ان��دازی به صورت‬ ‫خصوصی اداره ش��ده اس��ت‪ ،‬از ای��ن رو صنعتی که‬ ‫ب��ه صورت خصوصی اداره ش��ود‪ ،‬در زمینه روزامد‬ ‫ک��ردن فن��اوری و دانش خود س��رامد خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر حدود ‪۹۵‬درصد نس��وز در داخل تولید می شود‪،‬‬ ‫درحقیقت بخش خصوصی این تحقق را امکان پذیر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما اگر بخش��ی از این نسوزها از خارج‬ ‫تهیه می ش��ود‪ ،‬به این دلیل اس��ت که برخی از مواد‬ ‫اولیه این نس��وزهای خاص در داخل موجود نیست‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر از محدودیت ها‬ ‫به درستی استفاده شود‪ ،‬می توانند تبدیل به فرصت‬ ‫ش��وند‪ .‬تحریم ها از این دس��ت محدودیت هاست و‬ ‫صنع��ت فوالد و صنعت نس��وز از این محدودیت ها‬ ‫نهایت استفاده را برده اند‪.‬‬ ‫همچنین ج��واد مرادی‪،‬‬ ‫کارشناس واحد تعمیرات‬ ‫نسوز ش��رکت صنایع ملی‬ ‫مس ایران درباره استفاده‬ ‫نس��وز در صنعت مس در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از نظ��ر مصرف مواد‬ ‫نس��وز‪ ،‬صنعت فوالد در ردیف نخس��ت ق��رار دارد و‬ ‫میزان مصرف نس��وز در صنعت مس نسبت به فوالد‬ ‫کمتر اس��ت‪ .‬از انج��ا که واحدهای م��س کوره های‬ ‫کمتری دارند از مواد نسوز کمتری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مرادی در ادامه توضیح داد‪ :‬به طورکلی صنعت فوالد‬ ‫ب��رای ه��ر تن فوالد نیاز ب��ه ‪۱۸‬کیلو نس��وز دارد‪ ،‬اما‬ ‫صنعت مس ب��ه حدود ‪۹‬کیلو برای تولید هر تن مس‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬به عبارت دیگر به اندازه نصف صنعت فوالد‪،‬‬ ‫صنعت مس به نس��وز نیاز دارد‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که صنعت مس ای��ران در قیاس با میانگین‬ ‫جهانی چه میزان نس��وز اس��تفاده می کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت مس در ایران حدود ‪ ۳‬تا ‪۳.۵‬کیلو از کشورهای‬ ‫پیش��رفته مانند المان و ژاپن نس��وز را مورداستفاده‬ ‫ق��رار می دهد‪ .‬درمجم��وع تمام��ی کوره های فلش‪،‬‬ ‫الکتریکی‪ ،‬کنتاکتور و اندس��ازی بیشترین مصرف را‬ ‫دارن��د‪ ،‬اما در کوره های کنتاکتور ش��رکت ملی مس‬ ‫نرخ نسوز برابر با کش��وری مانند ژاپن است‪ .‬از این رو‬ ‫چندان از کش��ورهای پیشرفته جهان عقب نیستیم‪.‬‬ ‫کارش��ناس واحد تعمیرات نسوز شرکت صنایع ملی‬ ‫م��س ایران در ادامه درباره میزان مصرف نس��وزهای‬ ‫داخلی توضیح داد‪ :‬تا ‪۱۰‬سال پیش حدود ‪۶۰‬درصد‬ ‫مواد نس��وز موردنیاز خود را از خارج تامین می کردیم‬ ‫اما این میزان درحال حاضر به ‪ ۹۰‬تا ‪۹۵‬درصد رسیده‬ ‫است‪ .‬مرادی در پاسخ به این پرسش که ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد‬ ‫نس��وزهای خارج��ی قابل جایگزینی با نس��وزهای‬ ‫داخلی نیس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برخی نس��وزها خاص‬ ‫هستند و تولیدکنندگان داخلی هنوز نتوانسته اند به‬ ‫فناوری تولید انها دست پیدا کنند‪ .‬برای نمونه برخی‬ ‫کوره ه��ای دوار که در عملیاتی مس مات را تبدیل به‬ ‫مس بلیستر می کنند‪ ،‬در انها منفذهایی برای دمش‬ ‫هوا تهویه ش��ده اس��ت تا خلوص ذوب را باال ببرد‪ ،‬از‬ ‫این رو به نس��وزهای خاص نیاز دارند که شرکت های‬ ‫داخلی به تولید ان دست نیافته اند؛ چون این کوره ها‬ ‫ت بیش��تر نیاز‬ ‫به نس��وزهایی با کیفیت باالتر و مقاوم ‬ ‫دارند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که ایا برای تولید‬ ‫این نس��وزها مش��کل مواد اولیه وجود ن��دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشکل نس��وزهای خاص‪ ،‬فناوری تولید است‪ .‬البته‬ ‫مواد اولیه ای که کشورهای اروپایی استفاده می کنند‬ ‫از منابع خالص تر و با کیفیت باالتری تامین می شود‪.‬‬ ‫اما در کل در تولید این نسوزها فرایند و فناوری تولید‬ ‫تاثیر بیش��تری دارد‪ .‬کارشناس واحد تعمیرات نسوز‬ ‫ش��رکت صنایع ملی مس ایران با اش��اره به ش��رایط‬ ‫تحریم ه��ا عنوان کرد‪ :‬از قبل درخواس��ت هایی برای‬ ‫نسوز داشتیم که باید از خارج تامین می شد‪ ،‬از این رو‬ ‫برخ��ی قرارداده��ای خارجی ب��ه دلی��ل تحریم ها‬ ‫نیمه کاره رها ش��د و ما نیز سعی کردیم بخشی از این‬ ‫نس��وزها را از داخل تامین کنیم‪ .‬م��رادی با تاکید بر‬ ‫اینکه تحریم ها س��بب خودباوری ما در زمینه صنعت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر واحده��ای داخلی تالش‬ ‫بیشتری انجام دهند‪ ،‬همین ‪ ۵‬درصد نسوز خارجی را‬ ‫نی��ز می توانند در داخ��ل تولید کنن��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر ش��رکت های تولیدکننده با‬ ‫شرکت های مصرف کننده هماهنگ باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫بس��تر مناسبی را برای رشد فراهم کنند‪ .‬شرکت های‬ ‫تولیدکننده بیشتر به حجم فروش توجه دارند‪ .‬البته‬ ‫برخی نس��وزها ممکن اس��ت مصرف کمتری داشته‬ ‫باش��ند بنابراین مجبور به واردات هستیم‪ .‬کارشناس‬ ‫واحد تعمیرات نس��وز شرکت صنایع ملی مس ایران‬ ‫در ادامه عنوان کرد‪ :‬البته اگر واحدهای تولید نسوز با‬ ‫یکدیگر کنسرسیوم تشکیل دهند و فناوری های شان‬ ‫را در اختیار هم قرار دهند‪ ،‬می توانند بس��یار موفق تر‬ ‫عم��ل کنن��د‪ .‬ای��ن درحالی اس��ت که بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های نسوز در ایران جزیره ای عمل می کنند‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه بیش��تر ش��رکت های کوچک ب��ا ایجاد‬ ‫کنسرسیوم با ش��رکت های بزرگ می توانند کارهای‬ ‫بزرگی انجام دهند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫تهران میزبان‬ ‫‪ ۵۰‬نمایشگاه صنعتی‬ ‫تا پایان سال‬ ‫تشدید برخورد‬ ‫با نانوایان متخلف‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫بررسی تحوالت اخیر در عراق و تاثیر ان بر تجارت با ایران‬ ‫‹ ‹خل�ل در تج�ارت در ص�ورت ت�داوم‬ ‫تظاهرات‬ ‫در همی��ن باره رئیس اتاق مش��ترک ایران و عراق با‬ ‫تایید بر این موضوع‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرط تجارت‪ ،‬برقراری‬ ‫محسن جالل پور‬ ‫تحلیلگر اقتصادی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امنیت است و اگر امنیت برقرار نباشد‪ ،‬حمل ونقل دچار‬ ‫مش��کل می ش��ود و مس��ائل اقتصادی تحت تاثیر قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫یحیی ال اس��حاق در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر مشکلی در مراودات تجاری با عراق نداریم‬ ‫و با وجود همه مشکالت داخلی این کشور‪ ،‬در اقلیم های‬ ‫گوناگون در حال تبادل کاال با انها هستیم و مسیرهای‬ ‫تج��اری ما با عراق قفل نیس��ت و بس��ته بودنی هم در‬ ‫کار نیس��ت و برنامه های تجاری ما کم و بیش در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬براساس پیش بینی ها اگر این تظاهرات‬ ‫و مس��ائل امنیتی در عراق ادامه دار باش��د‪ ،‬ممکن است‬ ‫مب��ادالت تجاری را دچ��ار خلل کند چراکه منابع مالی‬ ‫کاه��ش یافته و امنیت رفت و امد ها و حمل ونقل نیز از‬ ‫بین خواهد رفت با این حال امیدواریم هرچه زودتر این‬ ‫موضوع حل و فصل شود‪.‬‬ ‫ال اس��حاق ادام��ه داد‪ :‬به واس��طه احتیاط هایی که از‬ ‫سوی صادرکنندگان وجود دارد و کاال را نمی فرستند و‬ ‫کم و بیش ش��اهد این موضوع هستیم خوشبختانه این‬ ‫رویکرد فراگیر نیس��ت و مش��کل حادی در این زمینه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمزمه تعویق‬ ‫از نگاه��ی دیگر برخی معتقدند این اعتراض ها اگرچه‬ ‫بار س��نگینی را به جا خواهد گذاشت اما تجارت ایران با‬ ‫عراق را که به طور عمده از طریق مرزها انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫تهدید نمی کند‪.‬‬ ‫رضا رضازاده‪ ،‬رایزن بازرگانی پیش��ین ایران در عراق‬ ‫دراین ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬تجارت ایران و عراق تجارت‬ ‫مرزی اس��ت و خوشبختانه تاکنون مرزهای ما مشکلی‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬البته بخش��ی از این مراودات که مربوط به‬ ‫تخلیه اقالم اساسی از طریق بندر ام قصر بصره می شود‬ ‫ممکن اس��ت با مش��کالتی برای نقل و انتقال به بخش‬ ‫مرکزی عراق روبه رو ش��وند و برهمین اساس بازرگانان‬ ‫با احتیاط بیشتری فعالیت می کنند که باعث تاخیر در‬ ‫تخلیه بار می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تاکنون گزارش��ی مبنی بر اختالل‬ ‫در مرزه��ا نداش��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به ه��ر حال اعتراض ها‬ ‫و تظاه��رات در هر کش��وری تاثیر خود را بر تجارت ان‬ ‫کشور هم خواهد گذاشت و این موضوع غیرقابل اجتناب‬ ‫است‪ .‬در این شرایط به ویژه حضور شرکت ها و برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها ممکن است با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد ارز صادرات ایران در جیب ‪ ۴‬درصد‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ای��ران با اش��اره ب��ه وج��ود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫صادرکننده رس��می در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد کل صادرات ایران ازس��وی‬ ‫‪ ۴۰۰‬شرکت انجام می شود که ساالنه‬ ‫صادرات��ی بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬افروز بهرامی با اشاره به‬ ‫تعداد شرکت های صادرکننده رسمی در کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ ۱۰‬هزار صادرکننده‬ ‫رس��می در کشورمان ثبت ش��ده اما نکته قابل‬ ‫توجه انجاس��ت که از میان این تعداد‪ ،‬فقط یک‬ ‫شرکت در ایران وجود دارد که ساالنه صادراتی‬ ‫بیش از یک میلیارد دالر دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین تعداد صادرکنندگانی که س��االنه‬ ‫خداحافظ‬ ‫رئیس‬ ‫بار سنگین اعتراض‬ ‫براس��اس پیش بینی ها اگ��ر تظاهرات و مس��ائل امنیتی در عراق‬ ‫ادامه دار باشد‪ ،‬ممکن است مبادالت تجاری را دچار خلل کند‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر صادرات‬ ‫دارند‪ ۸۰ ،‬شرکت است و ‪ ۴۰۰‬شرکت‬ ‫در ای��ران وج��ود دارند ک��ه صادرات‬ ‫س��االنه ای بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون دالر‬ ‫دارن��د‪۹۰ .‬درص��د صادرات کش��ور‬ ‫ازسوی صادرکنندگانی اتفاق می افتد‬ ‫که ساالنه صادراتی معادل ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫دالر و بیشتر دارند‪.‬‬ ‫بهرامی گفت‪ :‬این امار نشان می دهد از میان‬ ‫‪ ۱۰‬هزار صادرکننده رسمی کشور‪ ،‬تعداد بسیار‬ ‫کمی‪ ،‬صادرات ب��االی ‪ ۱۰‬میلیون دالر دارند و‬ ‫این تعداد بسیار کم‪ ،‬حجم عمده صادرات کشور‬ ‫را انجام می دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی در چنین ش��رایطی باید به سمت‬ ‫توانمندس��ازی ش��رکت های صادرات��ی حرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس مس��ائل عراق‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫نمایشگاه بین المللی عراق در بغداد با حضور شرکت های‬ ‫خارجی برگزار ش��ود که برخی زمزمه های حاکی از به‬ ‫تعویق افتادن این رویداد بزرگ اس��ت‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫بزرگ ترین رویداد عراق است که هرسال برگزار می شود‬ ‫و به طور معمول بیش از ‪۴۰‬شرکت خارجی در ان حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رض��ازاده با اش��اره به اینک��ه به نظر می رس��د ایران‬ ‫کمتری��ن تاثیر را از این ح��وادث خواهد گرفت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت های ایرانی مس��تقر در عراق بس��یار کم‬ ‫هستند و شاید تعداد انها به انگشتان دو دست هم نرسد‪.‬‬ ‫رایزن بازرگانی پیش��ین ایران در عراق در واکنش به‬ ‫اینکه برخی می خواهند مسبب این اعتراض ها در عراق‬ ‫را ایران بدانند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تمام این صحبت ها زیر س��ر‬ ‫کسانی است که می دانند منافع ایران در عراق تضمین‬ ‫ش��ده اس��ت و حاال س��عی در برهم زدن ان دارند‪ .‬این‬ ‫دوره بهترین دوره ای است که هم رئیس جمهوری و هم‬ ‫نخست وزیر عراق با ایران تعامل بسیار خوبی دارند‪ .‬من‬ ‫به ش��خصه ارتباطات حسنه اقای المهدی‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫ع��راق را ب��ا ای��ران دیده بودم و هر زم��ان وقت مالقات‬ ‫می خواستیم به سرعت اجازه ان داده می شد و همکاری‬ ‫خوبی برقرار بوده و هست‪.‬‬ ‫‹ ‹مرزهای ایران و عراق بسته نیست‬ ‫این نگرانی ها در حالی مطرح می ش��ود که سرپرست‬ ‫گمرک مرز چذابه با اش��اره به مش��کالت پیش امده در‬ ‫عراق‪ ،‬تردد مسافران را ممنوع اعالم کرد و افزود‪ :‬با این‬ ‫وجود صادرات انواع کاال به عراق دچار اخالل نش��ده و‬ ‫رون��د ان به طور عادی ادامه دارد‪ .‬علی فرهودی به مهر‬ ‫گف��ت‪ :‬روند صادرات در مرز چذابه عادی اس��ت و مانع‬ ‫ج��دی برای تردد کامیون های حامل کاالهای صادراتی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬پنجش��نبه هفته گذش��ته ‪ ۲۴۰‬کامیون و‬ ‫روز شنبه نیز بیش از ‪ ۲۰۰‬کامیون حامل انواع کاالهای‬ ‫صادراتی تولید ش��ده به سمت کش��ور عراق صادر شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت گمرک چذابه یک��ی از موانع مهم صادراتی‬ ‫از مرز چذابه در ماه های گذش��ته را محدودیت در تناژ‬ ‫کامیون ه��ا عن��وان کرد و گفت‪ :‬همزمان با بازگش��ایی‬ ‫م��رز تج��اری پس از اربعین‪ ،‬س��ختگیری های کش��ور‬ ‫عراق در این زمینه تا حدود بس��یار زیادی برطرف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان‪ ،‬مدیرکل گمرک اس��تان کرمانشاه‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه فعالیت تجاری هیچ م��رزی بین ایران و‬ ‫عراق از جمله مرز خس��روی متوقف نش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫روزان��ه ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬کامی��ون در مرزهای ایران و عراق‬ ‫ب��ار را به کامیون های عراقی تحویل می دهند در بعضی‬ ‫از مرزها همچون مهران و ش��لمچه حمل یک س��ره به‬ ‫عراق نیز انجام می ش��ود‪ .‬خلیل حی��دری در گفت وگو‬ ‫با تس��نیم با اع�لام اینکه روزانه ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬کامیون در‬ ‫مه��ران حمل یک س��ره به ع��راق را انج��ام می دادند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬این بخش از تجارت که حمل یک س��ره‬ ‫انج��ام می ش��ود در م��ر ز مهران تا اطالع بع��دی برقرار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی شدید عراق به ایران‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬محمدعلی نادب یکی از صادرکنندگان‬ ‫کاالی ایرانی به عراق به‬ ‫گفت‪ :‬با اینکه عراق زیر‬ ‫فش��ارهایی قرار دارد که تجارت با ایران را کاهش دهد‬ ‫اما وابستگی شدید انها به ایران چنین امکانی را در حد‬ ‫صفر باقی می گذارد‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون با مشکلی‬ ‫در م��راودات تجاری با عراق روبه رو نش��دیم چراکه این‬ ‫مش��کل داخل��ی و ارتباط��ی به ما ن��دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫سیس��تم اداری عراق فاس��د است و مردم از این شرایط‬ ‫و تبعیض های��ی که وجود دارد به س��توه امده اند‪ .‬بابت‬ ‫هر کاری باید رش��وه بدهند تا کارهای شان پیش برود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه شرایط اشتغال بسیار اسف بار و بیکاری در‬ ‫این کش��ور زیاد است‪ .‬نادب گفت‪ :‬تبعیض بر قشرهای‬ ‫گوناگون در عراق حاکم است و برخی در بهترین شرایط‬ ‫زندگی می کنن��د و برخی هم به نان شب ش��ان محتاج ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده و صادرکننده سیس��تم های تهویه‬ ‫مطب��وع ک��ه در همی��ن تح��والت اخی��ر و تظاهرات‪،‬‬ ‫محمول��ه ای به عراق صادر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬مرز عراق نه باز‬ ‫بودنش به معنای باز بودن کامل است و نه بسته بودنش‬ ‫به معنای بسته بودن واقعی‪ .‬این تحوالت شاید هزینه ها‬ ‫را بیشتر کند اما ما با مشکلی روبه رو نشدیم و به تازگی‬ ‫باری به عراق فرستادیم‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪ :‬عراقی ها س��عی می کنن��د در مراودات‬ ‫تجاری با هیچ مش��کلی روبه رو نش��وند و این در حالی‬ ‫است که ازس��وی امریکا نیز فشار زیادی برانها تحمیل‬ ‫ش��ده تا مراودات اقتصادی خود با ایران را محدود کنند‬ ‫اما وابستگی عراق به ایران بیش از اینهاست که بخواهد‬ ‫مس��ائل تجاری را تحت ش��عاع قرار دهد‪ .‬حتی با اینکه‬ ‫به لحاظ مالی نقل و انتقال دالر تحریم هستیم اما ما با‬ ‫ی��ورو و دینار کار می کنیم و حتی در محموله جدیدی‬ ‫که به عراق فرستادم برای بخش اخر درخواست دریافت‬ ‫دالر ک��ردم که پرداخت هم ش��د‪ .‬البته ناگفته نماند در‬ ‫جابه جایی پول و حمل ونقل کاال چون ممکن اس��ت در‬ ‫حجم باال انجام ش��ود‪ ،‬س��پاه حمایت خوبی دارد و اگر‬ ‫این کمک ها نبود ش��اید ص��ادرات ایران به عراق به این‬ ‫میزان نبود‪.‬‬ ‫یحیی ال اسحاق‬ ‫رضا رضازاده‬ ‫محمدعلی نادب‬ ‫برقراری تسهیالت گمرکی برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری از‬ ‫تس��هیالت گمرکی برای ‪ ۵۰‬درصد شرکت های‬ ‫دانش بنیان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری در بازدید از‬ ‫گمرک شهید رجایی با حضور در مقر ایکس ری‬ ‫کامیون��ی ای��ن گم��رک از نزدی��ک در جریان‬ ‫رون��د اس��کن کامیون ها و کانتینره��ای تجاری‬ ‫قرارگرفت‪.‬‬ ‫وی ضم��ن قدردان��ی از خدم��ات گمرک در‬ ‫توسعه علم و فناوری‪ ،‬گفت‪ :‬ما امروز برای تشکر‬ ‫و قدردان��ی از فع��االن گمرک اینجا هس��تیم و‬ ‫اینکه بگوییم بیش از ‪۵۰‬درصد شرکت های ما با‬ ‫گمرک کار می کنند و زیر پوشش تسهیالت ویژه‬ ‫گمرک قرار گرفته ان��د و همه از فعالیت گمرک‬ ‫راضی هس��تند‪ .‬وی با اب��راز رضایت از عملکرد‬ ‫گم��رک‪ ،‬افزود‪ :‬حاضریم برای رفع مش��کالت و‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫گویی پیامدهای جنگ صدام با ایران هنوز هم درس‬ ‫عبرتی برای کشورهای منطقه نشده و انها نمی دانند این‬ ‫جنگ و نزاع ها که سود گروهی منفعت طلب را به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬جز ذلت و بدبختی برای یک ملت مظلوم اورده ای‬ ‫ن��دارد‪ .‬این روزها باز هم این نااگاهی ها و ندانس��تن ها‬ ‫در منطق��ه اش��وب به پا کرده و کش��ور ع��راق بیش از‬ ‫‪۱۵‬روز است با تظاهرات و اعتراض های گوناگون روبه رو‬ ‫ش��ده است‪ .‬انچه مردم عراق می خواهند استقالل تمام‬ ‫و کمال کشورش��ان است‪ ،‬به دور از استعمار هیچ کشور‬ ‫و حزبی‪ .‬جدا از مش��کالت سیاس��ی و اس��یب هایی که‬ ‫این اعتراض ها به یک کش��ور می زند (متاسفانه تاکنون‬ ‫در اعتراض ه��ای مردم��ی و ناارامی ها در عراق ش��مار‬ ‫کشته ش��دگان به حدود‪ ۲۵۰‬نفر هم رسیده است‪ ).‬در‬ ‫این چالش ها وضعیت اقتصادی و مس��ائل مربوط به ان‬ ‫نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و در این میان ایران‬ ‫نیز به عنوان شریک مهم تجاری عراق دچار چالش هایی‬ ‫شده که باید هرچه سریع تر انها را بررسی کرد و در رفع‬ ‫این مشکالت کوشید‪.‬‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬خبرگزاری اسپوتنیک روسیه خبری از‬ ‫محمدهاشم العانی‪ ،‬وزیر بازرگانی عراق‪ ،‬منتشر کرد که‬ ‫براساس ان العانی اعالم کرده ادامه یافتن اعتراض ها در‬ ‫عراق منجر به تاخیر در تخلیه بار برنج و مواد غذایی در‬ ‫بندر ام قصر شده است‪ .‬وی تاکید کرده بستن بندرهای‬ ‫جنوب از س��وی تظاهرکنندگان تاثیر منفی بر واردات‬ ‫ن باید به انبارهای‬ ‫مواد غذایی می گذارد که در قالب کوپ ‬ ‫وزارتخانه منتقل شوند و به این ترتیب روند قرار گرفتن‬ ‫کاالهای کوپنی در دس��ت ش��هروندان با تاخیر روبه رو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬العانی همچنی��ن اظهارکرده که تخلیه بار‬ ‫چندی��ن کش��تی حامل ب��ار برنج و دیگ��ر اقالم غذایی‬ ‫متعلق به وزارت بازرگانی کش��ور عراق به دلیل بس��ته‬ ‫بودن بندرها با تاخیر روبه رو شده و این روند هزینه های‬ ‫هنگفتی را روی دس��ت این کش��ور می گ��ذارد چراکه‬ ‫وزارتخانه مربوط قراردادهایی با ش��رکت ها و کشتی ها‬ ‫منعق��د کرد ه و بای��د در وقت مقرر تخلی��ه و بارگیری‬ ‫کش��تی ها انجام ش��ود‪ .‬وزی��ر بازرگانی ع��راق تصریح‬ ‫کرده وزارتخانه از خواس��ته های قانونی تظاهرکنندگان‬ ‫حمایت کرده و با همکاری کارگروه وزارتی در راس��تای‬ ‫پاس��خگویی به خواسته های معترضان اقدام می کند‪ ،‬از‬ ‫این رو عاجزانه از تظاهرکنندگان خواسته منافع ملت را‬ ‫به خطر نیندازند چراکه این کشتی ها حامل مواد غذایی‬ ‫برای رفع نیاز شهروندان عراقی هستند‪.‬‬ ‫این مس��ئله در حالی از سوی کشور عراق اعالم شده‬ ‫که در این وضعیت ایران هم دچار چنین نگرانی ش��ده‬ ‫به نحوی که حمید حس��ینی‪ ،‬دبیر اتاق مشترک ایران‬ ‫و ع��راق نی��ز در واکنش به تح��والت اخیر در تظاهرات‬ ‫عموم��ی عراق اظهار کرد‪ :‬با ت��داوم تظاهرات در عراق‪،‬‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده درباره ص��ادرات و واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی‪ ،‬تجهیزات مهندس��ی و اموزش��ی به‬ ‫کش��ور عراق با مشکالتی روبه رو ش��ده و تجارت با این‬ ‫کش��ور همس��ایه تنها به تجارت لب مرزی و س��نتی‪،‬‬ ‫منحصر خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه تجاری هم‬ ‫شاهد تاثیرپذیری قابل توجهی از تظاهرات بر مناسبات‬ ‫بازرگانی بین دو کشور ایران و عراق هستیم‪ .‬همان گونه‬ ‫ت های ایرانی‪ ،‬باری را از مرزهای مهران‬ ‫که امروز‪ ،‬شرک ‪‎‬‬ ‫و چذاب��ه به دلیل نگرانی از تحوالت عراق به نقاط هدف‬ ‫این کشور ارسال نکردند‪ .‬البته وضعیت مناسبات تجاری‬ ‫با عراق در مرزهای خس��روی و ش��لمچه بهتر است‪ .‬در‬ ‫مجموع پس از تظاهرات در عراق‪ ،‬شاهد کاهش صادرات‬ ‫از ایران به این کش��ور هستیم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به واسطه‬ ‫ناامنی شهرهای مرزی و مسیرها و محورهای مواصالتی‬ ‫در خاک عراق‪ ،‬بازرگانان عراقی نیز جانب احتیاط را در‬ ‫تجارت خود با ایران در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسائل در حوزه های فناوری با گمرک همکاری‬ ‫مطلوب داشته باشیم‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل اکبرپ��ور‪ ،‬ناظ��ر گمرکات اس��تان‬ ‫هرم��زگان و مدیرکل گمرک ش��هید رجایی نیز‬ ‫در ای��ن دیدار گفت‪ :‬گمرک در راس��تای اجرای‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب تسهیالت ویژه ای به‬ ‫شرکت های دانش بنیان می دهد‪.‬‬ ‫اکبرپور با تاکید ب��ر اینکه نهایت تالش خود‬ ‫را در خدمت رسانی به ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫داش��ته و داریم و در راس��تای خدمت به چرخه‬ ‫تولید داخلی از هیچ تالش��ی فروگذار نیس��تیم‬ ‫اف��زود‪ :‬براس��اس فرامی��ن رهبر معظ��م انقالب‬ ‫مبن��ی بر اهمیت ویژه ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫و فرمایش��ات معظم ل��ه مبنی ب��ر اینکه «فقط‬ ‫اقتصاد دانش بنیان می تواند چرخه علم تا ثروت‬ ‫را تکمیل کند» یا اینکه شرکت های دانش بنیان‬ ‫را از بهترین مظاهر اقتص��اد مقاومتی می دانند‪،‬‬ ‫تس��هیالت وی��ژه ای در اختی��ار این ش��رکت ها‬ ‫ق��رار می دهی��م‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اف��زون بر ‪۱۷۰‬‬ ‫ش��رکت دانش بنیان ب��ا گمرک ش��هید رجایی‬ ‫کار می کنن��د ک��ه بی��ش از ‪ ۱۳۲۷‬اظهارنام��ه‬ ‫متعل��ق به انها ب��وده و در فرایند ه��ای کاری و‬ ‫تش��ریفات گمرکی بیش��ترین همکاری را با انها‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره س��امانه جام��ع امور‬ ‫گمرک��ی گفت‪ :‬ب��ا وجود س��امانه جام��ع امور‬ ‫گمرکی بروکراس��ی هایی که بین گمرک و دیگر‬ ‫س��ازمان های همجوار و ذی ربط وجود داش��ت‬ ‫به واس��طه پنجره واحد از بی��ن رفت و صاحبان‬ ‫کاال و تاج��ران و بازرگان��ان ضم��ن حذف کاغذ‬ ‫در کمتری��ن زمان ممک��ن کاالی خود را به طور‬ ‫قانونی ترخیص می کنند‪.‬‬ ‫محمدمهدی بهکیش ک��ه از مدت ها پیش‬ ‫در ت�لاش بود ریاس��ت کارگ��روه ایرانی اتاق‬ ‫بازرگانی بین المللی را به دیگری تحویل دهد‪،‬‬ ‫س��رانجام استعفا داد و جای خود را به محمد‬ ‫خزاعی سپرد‪.‬‬ ‫وقت��ی ای��ن خب��ر را ش��نیدم ه��م خیلی‬ ‫خوش��حال ش��دم و ه��م افس��وس خ��وردم‪.‬‬ ‫خوش��حالی ام از این جهت ب��ود که مردی پر‬ ‫تالش س��رانجام مجال ارامش و اس��تراحت‬ ‫پیدا کرد و افس��وس خوردم که اتاق ایران به‬ ‫معنای واقعی دانش��مندی گرانبها را از دست‬ ‫داد‪ .‬واقعیت این است که دکتر بهکیش یکی‬ ‫از مع��دود مدیرانی بود که دوس��ت داش��تم‬ ‫هیچ وقت بازنشستگی اش را نبینم‪.‬‬ ‫او را از اواسط دهه ‪ ۷۰‬به واسطه نوشته هایش‬ ‫در روزنامه اطالعات می شناس��م‪ .‬در دهه ‪۸۰‬‬ ‫نظره��ا و موضع گیری های ایش��ان را به طور‬ ‫مش��خص در روزنام��ه دنیای اقتص��اد دنبال‬ ‫ک��ردم و از اوایل دهه ‪ ۹۰‬افتخار ش��اگردی و‬ ‫همکاری ایشان را دارم‪ .‬دکتر بهکیش انسانی‬ ‫دل سوخته‪ ،‬استادی محترم و اقتصاددانی اهل‬ ‫نظر اس��ت ک��ه وجودش برای هر س��ازمان و‬ ‫ساختاری نعمت به ش��مار می اید‪ .‬به یاد دارم‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬در هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران تصمیم گرفتیم ش��ورایی مش��ورتی‪،‬‬ ‫متشکل از اقتصاددانان و تکنوکرات ها تشکیل‬ ‫دهیم‪ ،‬افراد زیادی به نخس��تین نشست این‬ ‫ش��ورا دعوت ش��دند که دکت��ر بهکیش هم‬ ‫جزو مهمان��ان بود‪ .‬دقیقا ی��ادم مانده که در‬ ‫انتهای می��ز‪ ،‬مردی خوش تیپ نشس��ته بود‬ ‫که چهره ای اشنا داشت و به شکلی معنی دار‬ ‫س��کوت کرده بود‪ .‬با دقت گ��وش می کرد و‬ ‫یادداشت برمی داشت و از باالی فریم عینکش‬ ‫به جمعیت نگاه می کرد‪ .‬من تازه به عضویت‬ ‫هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درامده بودم‬ ‫و زیاد با چهره افراد اش��نا نبودم‪ .‬از کناری ام‬ ‫پرس��یدم ان مرد که انتهای س��الن نشسته و‬ ‫کت وشلوار س��ورمه ای دارد‪ ،‬کیست؟ «گفت‪:‬‬ ‫دکتر بهکیش را نمی شناسی؟» تازه فهمیدم‬ ‫اقتصاددانی که بیش از ‪ ۲۰‬سال نظراتش را با‬ ‫عالقه دنبال کرده ام در چندمتری من نشسته‬ ‫و به زودی نوبتش می رسد که صحبت کند‪.‬‬ ‫سرانجام نوبت به دکتر بهکیش رسید که در‬ ‫چند دقیقه توفان��ی‪ ،‬نظرهای تند و تیزی در‬ ‫نقد بخ��ش خصوصی مطرح کرد که به مذاق‬ ‫خیلی ها خوش نیامد‪ .‬پیش از ایشان‪ ،‬افرادی‬ ‫درباره لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی‬ ‫س��خن گفته و بعضی ه��ا هم معتق��د بودند‬ ‫ات��اق ایران باید از منافع اعضای خود بیش��تر‬ ‫دفاع کند و نگذارد سیاس��ت ها به زیان بخش‬ ‫خصوصی تمام شود‪ .‬حتی یک نفر با صراحت‬ ‫به هیات رئیسه طعنه زد که ما شما را انتخاب‬ ‫کرده ای��م که از منافع اعضای اتاق دفاع کنید‬ ‫نه اینکه حرف های روشنفکرانه بزنید‪.‬‬ ‫نوبت که به دکتر بهکیش رس��ید‪ ،‬سری از‬ ‫تاسف تکان داد و نخستین جمله اش این بود‬ ‫که ش��ما چطور خود را فعال بخش خصوصی‬ ‫می دانید که طرفدار رانت و حمایت هستید؟‬ ‫گفت‪ :‬شما دارید مناسبات اقتصاد رفاقتی را‬ ‫دنبال می کنید؛ چطور راضی می شوید از نفوذ‬ ‫اتاق اس��تفاده کنید و منابع را به سمت خود‬ ‫بکش��انید؟ چرا شریک دولت ش��ده اید؟ چرا‬ ‫درباره فس��اد‪ ،‬ناکارامدی و سیاست های غلط‬ ‫دولت موضع نمی گیرید؟‬ ‫ارام و ش��مرده و متین و شیوا سخن گفت‬ ‫اما نظراتش تند و اتش��ین ب��ود و خیلی ها را‬ ‫معترض کرد‪ .‬پس از نشست به سویش رفتم‬ ‫و دس��تش را به گرمی فشردم و به خاطر ان‬ ‫موضع تحس��ینش کردم‪ .‬از ان روزها بیش از‬ ‫‪ ۸‬س��ال می گ��ذرد و من که خود را ش��اگرد‬ ‫ایش��ان می دانم‪ ،‬همواره س��عی کردم در راه‬ ‫اس��تاد گام بردارم‪ .‬بهکیش مرد بزرگی است‪.‬‬ ‫معدود افرادی داستان زندگی اش را می دانند‬ ‫و کمتر کسی را سراغ دارم که دلی به بزرگی‬ ‫دل او داشته باشد‪ .‬زندگی اش بی نهایت دشوار‬ ‫بوده و روزگار س��ختی را پشت سر گذاشته اما‬ ‫همچنان مثبت اندیش است و امیدوار‪.‬‬ ‫برای دکتر بهکیش گرامی ارزوی سالمتی‬ ‫و ش��ادکامی دارم و امیدوارم دکتر خزاعی که‬ ‫س��ال ها نماینده ای��ران در مجامع بین المللی‬ ‫بوده و ریاست سازمان سرمایه گذاری خارجی‬ ‫را هم برعهده داش��ته‪ ،‬در کارگروه ایرانی اتاق‬ ‫بازرگانی بین المللی موفق و موید باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫جزئیات قانون‬ ‫صندوق مکانیزه فروش‬ ‫براساس قانون صندوق مکانیزه فروش که دیروز‬ ‫از س��وی رئیس مجلس به دولت ابالغ ش��د‪ ،‬مقرر‬ ‫شده در مدت یک س��ال کارتخوان ها و درگاه های‬ ‫پرداخت با همکاری بانک مرکزی و س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی س��اماندهی شود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬دیروز‬ ‫قان��ون صندوق مکانی��زه فروش از س��وی رئیس‬ ‫مجل��س ب��ه دولت ابالغ ش��د‪ .‬براس��اس صندوق‬ ‫مکانیزه فروش حرف و مش��اغل حقیقی براساس‬ ‫فراخوان س��ازمان امور مالیاتی مکلف می ش��وند‬ ‫نس��بت به نصب صندوق فروش اق��دام کنند‪ .‬این‬ ‫قانون مش��تمل بر ‪ ۲۹‬ماده اس��ت‪ .‬براس��اس مفاد‬ ‫ان مودیان و مش��موالن موظف هستند اطالعات‬ ‫حس��اب بانکی‪ ،‬کارتخ��وان و درگاه های پرداخت‬ ‫خ��ود را به س��ازمان ام��ور مالیاتی اع�لام کنند‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس م��اده ‪ ۱۱‬این قان��ون‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی مکلف اس��ت ب��ا همکاری س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی در راس��تای س��اماندهی کارتخوان های‬ ‫بانک��ی و درگاه ه��ای پرداخ��ت اق��دام کن��د‪.‬‬ ‫درحال حاضر براس��اس فراخوان سازمان مالیاتی‬ ‫پزش��کان و پیراپزشکان مش��مول نصب صندوق‬ ‫ش��ده اند‪ .‬همچنین ‪ ۵۰‬حرف و مش��اغل دیگر نیز‬ ‫به تازگی مش��مول فراخوان شدند که به تدریج در‬ ‫حال انجام تکالیف خود هستند‪.‬‬ ‫تحریم هایی که صادرات‬ ‫فوالد را افزایش داد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از شکس��ت‬ ‫سیاس��ت تحریم فوالد و صنای��ع معدنی ایران در‬ ‫س��ال ‪ ٩٨‬خبر داد و گفت‪ :‬ص��ادرات فوالد تا پایان‬ ‫امس��ال به ‪ ١٢‬میلیون تن می رسد‪ .‬جعفر سرقینی‬ ‫در گفت وگو ب��ا مهر‪ ،‬با بیان اینک��ه تحریم ایاالت‬ ‫متحده امری��کا در حوزه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫شکست خورده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگرچه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پیش بین��ی کرده بود که صادرات‬ ‫فوالد در س��ال جاری به ‪ ١٠‬میلیون تن برس��د؛ اما‬ ‫امار ثبت شده نشان می دهد در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫جاری‪ ،‬بیش از ‪ ۶‬میلیون تن فوالد از کش��ور صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬حتی اگر با روند تولید فوالد در نیمه نخست‬ ‫امس��ال هم پی��ش برویم‪ ،‬صادرات ف��والد ایران تا‬ ‫پایان س��ال ب��ه ‪ ١٢‬میلیون تن خواهد رس��ید که‬ ‫رقم��ی فراتر از پیش بینی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صادرات بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫براس��اس برنامه باید به ‪ ۹‬میلیارد دالر برس��د؛ در‬ ‫حال��ی که طبق برنامه‪ ،‬پیش بینی می ش��ود انچه‬ ‫محقق ش��ود بس��یار باالتر از هدف گذاری باش��د‪.‬‬ ‫س��رقینی از رش��د صادرات مس خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در کنار رش��د صادرات ف��والد‪ ،‬صادرات مس‬ ‫هم ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزایش داش��ته اس��ت؛ ضمن‬ ‫اینک��ه در مجموع‪ ،‬صادرات معدن و صنایع معدنی‬ ‫به ‪ 1‬میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫قاچاق لوازم خانگی دست‬ ‫دوم با برچسب ‪۲۰۱۹‬‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۴۰۰‬میلیارد کشفیات‬ ‫قاچاق لوازم خانگی داش��تیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬افراد‬ ‫کاالی لوازم خانگی دس��ته دوم را وارد می کنند‬ ‫و روی ان برچس��ب ‪ ۲۰۱۹‬می زنند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬حمیدرض��ا دهقانی نیا گفت‪ :‬حجم قاچاق‬ ‫در بازه زمانی خاص به امار کل سال تعمیم داده‬ ‫می ش��ود که این روند از نظر من و کارشناس��ان‬ ‫این حوزه درست نیست‪ .‬سخنگوی ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز افزود‪ :‬قانونگذار‪ ،‬ستاد مرکزی‬ ‫مبارزه با قاچاق را به عنوان مرجع رسمی بررسی‬ ‫و امار قاچاق در کش��ور اعالم کرده؛ بنابراین اگر‬ ‫هر نهاد یا ش��خصیت حقیق��ی و حقوقی از روی‬ ‫دغدغه اماری اعالم کند‪ ،‬قابل اس��تناد نیست‪.‬‬ ‫دهقانی نیا تصریح کرد‪ :‬براساس امار رسمی در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال ‪ ۹۷‬و ‪ ،۹۸‬دومین کشفیات ما در‬ ‫حوزه مبارزه با قاچاق به لوازم خانگی معطوف به‬ ‫ارزش ان بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال بوده اس��ت‪ .‬این امار نش��ان می دهد لوازم‬ ‫خانگی در رده دوم اقالم کشف شده قاچاق قرار‬ ‫گرفته و از سویی س��تاد مبارزه با قاچاق وظیفه‬ ‫خ��ود را به انجام رس��انده اس��ت‪ .‬قاچ��اق لوازم‬ ‫خانگی وجود دارد اما نه با ان ش��دتی که برخی‬ ‫اعالم می کنن��د‪ .‬وی با بیان اینکه ام��ار و ارقام‬ ‫رابطه مستقیمی میان قاچاق و کشفیات نشان‬ ‫نمی دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬میلیارد کش��فیات قاچاق لوازم خانگی‬ ‫داشتیم‪ .‬بخش��ی از قاچاق ورودی لوازم خانگی‬ ‫مبنی بر این اس��ت که افراد کاالی لوازم خانگی‬ ‫دس��ته دوم را از کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫وارد می کنند و روی ان برچسب ‪ ۲۰۱۹‬می زنند‬ ‫و م��ا چنی��ن مواردی را در س��طح بازار ش��اهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تشدید برخورد با نانوایان متخلف‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تمام واحدهای‬ ‫نانوایی مکلف به‬ ‫نصب نرخنامه‬ ‫متحدالشکل‬ ‫تهیه شده از‬ ‫سوی اتحادیه‬ ‫نانوایان‪ ،‬در‬ ‫معرض دید‬ ‫عموم هستند‬ ‫مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه تمام واحدهای نانوایی‬ ‫مکلف به نصب نرخنامه متحدالشکل تهیه شده از سوی‬ ‫اتحادی��ه نانوایان‪ ،‬در معرض دید عموم هس��تند‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬از دیروز هرگونه ع��دول از وزن چانه‪ ،‬قیمت های‬ ‫مصوب و نصب نکردن نرخنامه‪ ،‬تخلف به شمار امده و با‬ ‫متخلفان برخورد قانونی انجام شده و ضمن قطع سهمیه‬ ‫ارد واحدهای متخلف‪ ،‬پرونده تخلف گران فروشی برای‬ ‫اعم��ال قان��ون به س��ازمان تعزیرات حکومتی ارس��ال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به دنبال انتشار گزارشی درباره رعایت نشدن نرخ های‬ ‫جدی��د اعالمی نان از س��وی برخ��ی نانوایی ها که ‪۲۴‬‬ ‫مهر منتش��ر شد‪ ،‬س��یدداود موس��وی‪ ،‬معاون نظارت‬ ‫ب��ر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و اقتصادی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در‬ ‫گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دنب��ال ابالغ مصوبه‬ ‫کارگ��روه ملی س��اماندهی گندم‪ ،‬ارد و نان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حمایت در بخشنامه های گوناگون نظارتی‪ ،‬مراتب را به‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها و اتاق اصناف‬ ‫ای��ران مبنی بر ضرورت تش��دید اقدام ه��ای کنترلی و‬ ‫بازرسی در راس��تای صیانت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و برخورد با تخلفات احتمالی‪ ،‬ابالغ و مراتب در دستور‬ ‫کار مراجع یادشده قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس مفاد بخش��نامه یادشده‪ ،‬اولویت‬ ‫پخت و عرضه با نان ساده بوده و پخت نان با افزودنی ها‬ ‫یا وزن متفاوت فقط با تقاضای مش��تری انجام خواهد‬ ‫ش��هروندان عزی��ز از طری��ق تلف��ن ‪ ،۱۲۴‬اپلیکیش��ن های‬ ‫موج��ود و س��امانه اطالع رس��انی ن��رخ کاال و خدمات به نش��انی‬ ‫"‪ ۱۲۴ .ir‬می توانن��د نس��بت ب��ه ثب��ت ش��کایت خ��ود اق��دام‬ ‫کنند‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته این مقام مسئول‪ ،‬تمام واحدهای نانوایی‬ ‫مکل��ف به نصب نرخنامه متحدالش��کل تهیه ش��ده از‬ ‫س��وی اتحادیه نانوایان‪ ،‬در معرض دید عموم هس��تند‬ ‫و از ‪۱۲‬اب��ان هرگونه ع��دول از وزن چانه‪ ،‬قیمت های‬ ‫مصوب و نصب نکردن نرخنامه‪ ،‬تخلف به شمار امده و با‬ ‫متخلفان برخورد قانونی انجام شده و ضمن قطع سهمیه‬ ‫ارد واحدهای متخلف‪ ،‬پرونده تخلف گران فروشی برای‬ ‫به کاربس��تن قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال‬ ‫خواهد شد‪ .‬موسوی با بیان اینکه تاکنون در قالب طرح‬ ‫ویژه بازرس��ی و نظارت بر عملکرد واحدهای خبازی از‬ ‫س��وی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران با‬ ‫همکاری بازرس��ان اتاق اصناف حدود ‪ ۴‬هزار بازرس��ی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پرونده واحدهای متخلف نیز‬ ‫تنظیم ش��ده و اقدام های نظارتی در قالب بازرسی های‬ ‫مش��ترک به ط��ور روزانه ادامه داش��ته و گش��ت های‬ ‫مش��ترک بازرس��ی با حضور س��ایر نهاد ه��ای مرتبط‬ ‫همچنان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مع��اون نظ��ارت بر کااله��ای مصرفی و ش��بکه های‬ ‫توزیعی و اقتصادی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد ک��ه‬ ‫ای��ن ط��رح نظارت��ی تا رس��یدن ب��ه مرحل��ه ارامش‬ ‫همچن��ان ادامه خواهد داش��ت و ش��هروندان عزیز از‬ ‫طری��ق تلفن ‪ ،۱۲۴‬اپلیکیش��ن های موجود و س��امانه‬ ‫اطالع رس��انی ن��رخ کاال و خدم��ات ب��ه نش��انی ‪.ir‬‬ ‫‪ ۱۲۴‬می توانن��د نس��بت به ثبت ش��کایت خ��ود اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دوم مهر ن��رخ جدید انواع‬ ‫نان اعالم شد و براس��اس تصمیم کارگروه تنظیم بازار‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬بربری با ارد ‪ ۸۳۰‬تومانی به نرخ ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬س��نگک ب��ا ارد ‪ ۸۱۵‬تومانی‪ ،‬ب��ه نرخ ‪۱۲۰۰‬‬ ‫توم��ان‪ ،‬تافتون با ارد ‪ ۸۲۰‬تومانی‪ ،‬به نرخ ‪ ۵۵۰‬تومان‬ ‫و لواش ب��ا ارد ‪ ۸۲۰‬تومانی به نرخ ‪ ۳۰۰‬تومان عرضه‬ ‫می شود‪ .‬به دنبال این تصمیم‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان تهران طرح های نظارتی برای بازرسی‬ ‫تخلفات واحدهای نانوایی را اغاز کرد و ش��نبه گذشته‬ ‫نیز این س��ازمان اعالم کرد که همه نانوایی های استان‬ ‫تهران بازرسی خواهند شد‪.‬‬ ‫گره ارزی در ترخیص خودروهای دپو شده‬ ‫ان طور که دبیر ش��ورای عالی مناط��ق ازاد می گوید‪ ،‬برخی‬ ‫مس��ائل ارزی از مهم تری��ن گره ه��ای ترخی��ص خودروه��ای‬ ‫دپو ش��ده به ش��مار می رود ام��ا رایزنی هایی درب��اره ترخیص‬ ‫خودروهایی که پیش از مقررات جدید وارد ش��ده و مشکلی از‬ ‫این نظر ندارند‪ ،‬در حال انجام اس��ت اما در زمینه خودروهایی‬ ‫ک��ه پس از محدودیت های ارزی و ثبت س��فارش وارد ش��ده و‬ ‫ممنوعی��ت دارند‪ ،‬وضعیت متفاوت اس��ت‪ ،‬چراک��ه ورود انها‬ ‫به کش��ور ممنوع خواهد ب��ود‪ .‬مرتضی بان��ک در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره اینکه خودروهای دپو شده در مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی مدت هاس��ت درگیر حواشی بوده و ایا در این زمینه‬ ‫از سوی مناطق مش��کلی وجود دارد؟ این گونه توضیح داد که‬ ‫در مجموع کاالها یا خودروهای وارد ش��ده به مناطق ازاد یک‬ ‫نوع دپو کاال به ش��مار می روند و ای��ن کاالها پس از اینکه وارد‬ ‫می ش��وند با انجام مقررات گمرکی به تدریج از مناطق خارج و‬ ‫به س��رزمین اصلی می رود که این هیچ ایراد قانونی نداش��ته و‬ ‫تنها از مسیر این مناطق چه خودرو و چه هر کاالی دیگر مورد‬ ‫نیازی وارد می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی درباره خودروها و البته برخی اقالم کاالیی دیگر‬ ‫دپوش��ده محدودیت هایی در زم��ان ورود انها پیش از مقررات‬ ‫مرب��وط به ثبت س��فارش یا ش��رایط ارزی و پ��س از ان وجود‬ ‫دارد؛ به ط��وری که برخی از این خودروها براس��اس مقررات و‬ ‫رویه های داخلی وارد و دپو ش��دند‪ ،‬اما برخی دیگر به ش��رایط‬ ‫جدید برخورد کردند که مربوط به تغییر سیاس��ت های ارزی و‬ ‫محدودیت های ثبت س��فارش است‪ .‬در این حالت تعارضی بین‬ ‫بخش��ی از کاالهایی که پیش از محدودیت های ثبت س��فارش‬ ‫و ارزی وارد ش��دند و انهای��ی ک��ه پس از این مق��ررات بودند‬ ‫ایجاد ش��د که برای س��رمایه گذاران تا حدی مشکل ساز شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد با اش��اره ب��ه حدود ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫خودرو دپو ش��ده ای که بخش��ی از ان تحویل و بخش��ی دیگر‬ ‫در مناط��ق در گمرکات باقی مانده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬تعدادی از این‬ ‫خودروها ک��ه پس از وضع مقررات جدید بنا به ش��رایط ویژه‬ ‫کش��ور و محدودیت ه��ای ثبت س��فارش و ارزی موج��ود وارد‬ ‫شده اند به نظر می رس��د باید تعیین تکلیف شوند چون اساسا‬ ‫ورود انها به کشور مردود و ممنوع است‪ .‬اما در رابطه با انهایی‬ ‫که پیش از محدودیت ها وارد شدند باید تشریفاتی انجام شده‬ ‫و مطابقت مقررات ترخیص انها انجام شود‪ .‬بانک با بیان اینکه‬ ‫دول��ت و گمرک به دنبال حل وفصل موض��وع خودروهایی که‬ ‫مش��کل مقرراتی نداش��ته و وارد ش��ده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫بین نظر بانک مرکزی در مورد تامین ارزی و تطابق با ش��رایط‬ ‫ارزی قابل توجه اس��ت به ه��ر حال س��رمایه گذارانی که قرار‬ ‫اس��ت خودروهای خود را ترخیص کنند باید رویه های قانونی‬ ‫وگمرکی را ط��ی کنند‪ ،‬از این رو این مس��ئله باید بین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک و بانک مرکزی حل شود‪.‬‬ ‫سایه سنگین تولیدات زیرپله ای بر صنایع غذایی ایران‬ ‫رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫محصوالت صنایع غذایی ایران را مش��مول مالیات کرد‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه بر محص��والت غذای��ی تولید ش��ده در اصن��اف و تولیدات‬ ‫زیرپله ای‪ ،‬نظارتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران‪،‬‬ ‫کاوه زرگران با اش��اره به مش��ارکت باالی صنایع غذایی ایران در‬ ‫برنامه کاهش مصرف نمک‪ ،‬ش��کر و چربی در محصوالت صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬کاهش مصرف انها ازس��وی مردم را مس��تلزم تمرکز بر‬ ‫فرهنگ سازی و اشنایی قش��رهای گوناگون با مخاطرات مصرف‬ ‫باالی مواد غذایی پر نمک‪ ،‬چرب و با قند باال دانست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه گزارش س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل‬ ‫متحد از گسترش گرسنگی در جهان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬فائو روند‬ ‫گرس��نگی در جهان را صعودی اع�لام کرده‪ ،‬به طوری که تعداد‬ ‫افراد گرس��نه جهان از ‪ ۸۱۱‬میلیون نفر در سال ‪ 1396‬به ‪۸۲۰‬‬ ‫میلیون نفر در سال ‪ 1397‬افزایش یافته که این امر‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫ل��زوم بازنگری در رویک��رد مبارزه با فقر غذایی و گرس��نگی در‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره‬ ‫به اینکه امار رو به افزایش گرس��نگی بیش��تر در کش��ورهای با‬ ‫درامد متوس��ط و کشورهایی که رش��د اقتصادی در انها متوقف‬ ‫ش��ده است گزارش شده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬نابرابری درامدی در‬ ‫بیشتر کش��ورهایی که با مشکل گسترش فقر و گرسنگی دست‬ ‫به گریبان هس��تند‪ ،‬در حال افزایش است؛ به طوری که رویارویی‬ ‫با ش��رایط رکود اقتصادی را برای فقرا س��خت تر از گذشته کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زرگران در ادامه با اش��اره به امار ‪ ۶۷۰‬میلیون نفری س��ازمان‬ ‫خواربار و کشاورزی ملل متحد از تعداد افراد بالغ چاق در جهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ترکیبی از رژیم های غذایی ناسالم و بی تحرکی نرخ‬ ‫ابت�لا به چاقی در جهان را نه تنها در کش��ورهای توس��ع ه یافته‪،‬‬ ‫بلکه در کش��ورهای کم درامد نیز افزایش داده اس��ت؛ به طوری‬ ‫که چاقی و گرس��نگی به طور همزمان در این کش��ورها به چشم‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫دبی��رکل کان��ون انجمن ه��ای صنایع غذای��ی ایران ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه شهرنش��ینی تاثی��رات قابل توجه��ی ب��ر ع��ادات غذایی‬ ‫م��ردم جهان داش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم ام��روز زمان کمتری را‬ ‫ب��رای اماده کردن غ��ذا در خانه صرف می کنن��د و از رژیم های‬ ‫غذای��ی عمده فیبردار و گیاهی به س��مت رژیم های سرش��ار از‬ ‫ش��کر‪ ،‬چربی‪ ،‬نمک‪ ،‬گوش��ت و س��ایر محصوالت حیوانی روی‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫وی رژیم های غذایی ناس��الم را مهم ترین عامل ریسک ابتال به‬ ‫بیماری ه��ای غیرواگیردار چون بیماری های قلبی و عروقی اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در کش��ورهای گوناگ��ون برنامه های متعددی برای‬ ‫کنترل عوامل ریس��ک ابتال به بیماری ه��ای غیرواگیردار به اجرا‬ ‫گذاش��ته و در کشور ما نیز به پیروی از سازمان جهانی بهداشت‬ ‫برنامه کاهش میزان نمک‪ ،‬چربی و ش��کر در فراورده های غذایی‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫زرگ��ران ب��ا تاکید بر مش��ارکت باالی صنایع غذای��ی ایران با‬ ‫برنام��ه کاه��ش میزان نم��ک‪ ،‬ش��کر و چرب��ی در فراورده های‬ ‫غذای��ی‪ ،‬کاه��ش اس��ید چ��رب تران��س مارگاری��ن از ‪ ۱۰‬به ‪۲‬‬ ‫درص��د‪ ،‬کاه��ش می��زان نم��ک در رب گوجه فرنگ��ی از ‪ ۲‬ب��ه‬ ‫‪ ۱.۵‬درص��د و کاه��ش ‪ ۱۰‬درص��دی قن��د نوش��ابه های گازدار‬ ‫را از نمونه ه��ای اج��رای ای��ن برنام��ه در صنایع غذای��ی ایران‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه صنایع غذایی ایران درباره استفاده‬ ‫از برچس��ب نش��انگرهای رنگی تغذیه ای در محصوالت تولیدی‬ ‫بیش��ترین همراهی را با سیاس��ت گذاران بخش س�لامت کشور‬ ‫داش��ته‪ ،‬استفاده از ریزمغذی ها چون ویتامین های ا و دی‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫اهن و اس��ید فولیک در محصوالت صنایع غذایی را از اقدام های‬ ‫صنایع غذایی ایران در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دبی��رکل کان��ون انجمن ه��ای صنایع غذای��ی ایران ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه صنعت غذای ایران عالوه بر اجرای بخش��نامه ها‪ ،‬فراتر از‬ ‫ایین نامه ه��ای نظارتی عمل کرده‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تولیدات صنعت‬ ‫غذای ایران امروز مایه افتخار هس��تند و به کش��ورهای گوناگون‬ ‫جهان صادر می شوند‪.‬‬ ‫زرگران کاهش مصرف قند‪ ،‬نمک و چربی در کشور را نیازمند‬ ‫تمرکز بر فرهنگ س��ازی و اش��نایی مردم ب��ا مخاطرات مصرف‬ ‫باالی انها دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬با وجود اجرای سیاست کاهش‬ ‫میزان نمک‪ ،‬ش��کر و چربی در محص��والت صنایع غذایی ایران‬ ‫همچن��ان ش��اهد مصرف باالی ای��ن محصوالت در س��فره های‬ ‫ایرانی هس��تیم‪ ،‬د ر حالی که در کش��ورهایی که در اجرای طرح‬ ‫کاه��ش مصرف نمک‪ ،‬چربی و ش��کر موفق عم��ل کرده اند این‬ ‫ط��رح به ط��ور بلندمدت اج��را می ش��ود و از دوران مدرس��ه به‬ ‫نح��وی اموزش داده می ش��ود ک��ه نیازی به نمکدان در س��فره‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه بی��ش از ‪ ۱۳۹۰۰‬واحد صنایع‬ ‫غذایی از س��ازمان غذا و داروی ایران مج��وز دریافت کرده اند و‬ ‫بیشترین نظارت بر انها وجود دارد‪ ،‬عملکرد این واحدها را باعث‬ ‫افتخار و سربلندی توصیف و تاکید کرد‪ :‬مخاطرات غذایی کشور‬ ‫ما متفاوت از کشورهای پیشرفت است‪ ،‬با وجود افزایش چشمگیر‬ ‫تولید محصوالت کش��اورزی در کش��ور باید تمرکز بیش��تری بر‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت کش��اورزی انجام ش��ود‪ ،‬چراکه عمده‬ ‫پایش ها بر محصوالت تولیدی صنعت غذا متمرکز شده در حالی‬ ‫که تولید غذا از مزرعه تا سفره مراحل گوناگونی را طی می کند‪.‬‬ ‫زرگ��ران تاکید کرد‪ :‬نمی توانیم محصوالت صنایع غذایی ایران‬ ‫را مش��مول مالیات کنیم در حالی که بر محصوالت غذایی تولید‬ ‫ش��ده در اصناف و تولیدات زیرپله ای نظارتی انجام نمی شود که‬ ‫در نهایت س��بب س��وق پیدا کردن مصرف کنندگان به س��مت‬ ‫محصوالت این واحدها خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اشاره بر اینکه‬ ‫صنایع غذایی ایران امروز با مش��کالت بسیاری دست به گریبان‬ ‫اس��ت بر لزوم گس��ترش نظارت بر تمامی حلقه های زنجیره غذا‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بیش از ‪ ۳۰۰‬واحد صنایع غذایی ایران‬ ‫طرح نشانگرهای رنگی تغذیه ای را به طور داوطلبانه اجرا کردند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬صنایع غذایی ایران از ایین نامه هایی که باعث ارتقای‬ ‫سالمت جامعه ش��وند استقبال می کند‪ ،‬اعتقاد داریم محصوالت‬ ‫غذایی را ابتدا خانواده خود ما مصرف می کند پس باید بیشترین‬ ‫نظارت ها روی ان انجام شود‪.‬‬ ‫دولت به کاالهای لوکس ارز نمی دهد‬ ‫مش��اور وزیر صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه دولت به‬ ‫ی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬امضاهای طالیی‬ ‫کاالهای لوکس ارز اختص��اص نم ‪‎‬‬ ‫شرایط اقتصاد را بدتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬گلنار نصراللهی‪ ،‬مشاور امور‬ ‫صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در برنامه تیتر امشب شبکه‬ ‫خب��ر گفت‪ :‬محدودیت ه��ای بین المللی ایج��اب می کند واردات‬ ‫کاالها اولویت بندی شود؛ به ویژه اینکه شرایط خاص کشور ما در‬ ‫مقایس��ه با کشورهایی که ایران از انها واردات دارد‪ ،‬قابل مقایسه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه محدودیت های خ��اص‪ ،‬بهینه مصرف‬ ‫کردن ارز در اولویت است؛ بر این اساس؛ برای کاالهای مصرفی و‬ ‫لوکس در شرایط فعلی نباید ارزی تخصیص یابد‪.‬‬ ‫نصرالله��ی اف��زود‪ :‬ب��رای کاالهایی ک��ه تولید داخ��ل داریم‪،‬‬ ‫محدودی��ت واردات��ی داریم؛ بنابرای��ن‪ ،‬مصرف بهین��ه ارز‪ ،‬یکی‬ ‫از دالی��ل محدودی��ت واردات برخ��ی کااله��ا اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه در گ��ردش ریالی تامین اس��ت و هیچ نگرانی نیس��ت؛‬ ‫ضم��ن اینکه امضاهای طالیی ش��رایط را بد می کند و نباید رایج‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعی�ت واردات ب�ه نیت رون�ق تولید محکوم‬ ‫است‬ ‫همچنین حس��ین سالح ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ه��م گفت‪ :‬قانون گذار ممنوعیت ها را ممنوع کرده اس��ت؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که تصمیم محدودیتی واردات به نیت رونق تولید و‬ ‫سرکوب تقاضای ارز اشتباه است‪.‬‬ ‫س�لاح ورزی با بیان اینکه راهبرد محدودیتی‪ ،‬شکست خورده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ما یک مصداق حمای��ت از تولید داریم مث��ل خودرو اما‬ ‫نتوانس��تیم کیفیت را ارتقا دهیم‪ .‬اگر بازار طالب کاالیی باشد در‬ ‫صورت محدودیت‪ ،‬قاچاق می ش��ود‪ .‬نایب رئی��س اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬دولت باید برخ��ی از نیازها را بر عهده بازار بگذارد و‬ ‫ایجاد ممنوعیت جوابگو نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل قاچاق به موازات محدودیت واردات‬ ‫س��عید باستانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم گفت‪:‬‬ ‫اگر تولید داخل حمایت ش��ود کاالی مشابه نباید وارد شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تصمیم محدودیت واردات راهبرد درس��تی است اما قاچاق‬ ‫کنترل نمی ش��ود‪ .‬با ایجاد محدودیت وارداتی خیلی از شرکت ها‬ ‫به رونق برگشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم‬ ‫سیدمحمدرضا مرتضوی‪ ،‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هم گفت‪ :‬مدیریت بر منابع ارزی در شرایط تحریم الزم و ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از منظر تولید در ش��رایط خ��اص محدودیتی‪،‬‬ ‫کاالهای��ی که در کش��ور تولید می ش��ود نباید از واردات اس��یب‬ ‫ببیند‪.‬‬ ‫در ش��رایط تحریم در خیلی از صنایع موفقیت هایی به دس��ت‬ ‫اوردیم‪ .‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬منابع محدود‬ ‫ارز نباید به سمت واردات کاالهای با کیفیت پایین برود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تهران میزبان ‪ ۵۰‬نمایشگاه صنعتی تا پایان سال‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫براس��اس سیاس��ت گذاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ‪۲‬سال اینده باید ‪۱۰‬میلیارد دالر از کاالهای‬ ‫وارداتی در داخل کش��ور تولید ش��ود که نیاز به دانش‬ ‫فنی و فناوری دارد‪.‬‬ ‫در این زمینه درحال حاضر حرکت واحدهای تولیدی‬ ‫ب��رای نفوذ در بازارهای صادرات��ی جدید مورد حمایت‬ ‫دول��ت ق��رار دارد زیرا این واحدها به اش��تغال کش��ور‬ ‫کم��ک می کنند‪ .‬پیش ت��ر در فرمایش��ات رهبر معظم‬ ‫انقالب و رئیس جمهوری نیز بر ایجاد و حفظ اش��تغال‬ ‫به عنوان یکی از اولویت های اصلی کش��ور تاکید ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بخ��ش صنع��ت در ایجاد اش��تغال و رف��ع نیازهای‬ ‫کش��ور اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬از این رو باید تالش کرد تا‬ ‫واحدهای صنعتی فعال کشور با حداکثر ظرفیت تولید‬ ‫کنند و از انجایی که بس��یاری از این واحدها به بخش‬ ‫خصوص��ی تعلق دارن��د‪ ،‬برگ��زاری رویدادهای صنعتی‬ ‫ازجمله نمایشگاه می تواند بستری برای عرضه طرح های‬ ‫نوین صنعتی انها باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران گفت‪ :‬از ابتدای س��ال بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬نمایش��گاه در حوزه ه��ای گوناگ��ون صنعت��ی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری در نمایش��گا ه بین المللی تهران برگزار‬ ‫ش��ده و نگاه نمایش��گاه بین المللی تقویت کسب و کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران‪ ،‬با اش��اره به برگزاری‬ ‫‪ ۴‬نمایش��گاه متن��وع صنع��ت ب��رق‪ ،‬مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬لجس��تیک زنجیره تامین و ریتیل شو در محل‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران گفت‪ :‬این رویداد نشان‬ ‫دهنده تحقق اهداف رونق تولید در بخش های صنعتی‬ ‫و معدنی در کش��ور در س��ال جاری است‪ .‬رویکرد کلی‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های ایران تقویت کسب و‬ ‫کار و ایج��اد فرصت های جدید همکاری میان صاحبان‬ ‫صنایع و تولیدکنندگان برتر در کشور است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از ابت��دای س��ال ج��اری بی��ش از ‪۵۰‬‬ ‫نمایش��گاه در حوزه های صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تجاری در‬ ‫محل نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار شده و تا‬ ‫پایان س��ال بیش از ‪۵۰‬رویداد صنعتی و نمایش��گاهی‬ ‫دیگر برگزار می ش��ود که ‪ ۱۰۰‬نمایشگاه بی سابقه است‬ ‫و نش��ان دهنده ایجاد فرصت های جدید برای گسترش‬ ‫حج��م تعامالت و رونق تولید و همچنین کس��ب و کار‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫حسین زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬در سال «رونق تولید»‬ ‫به دنبال برگزاری نمایش��گاه های موثر و پررونق هستیم‬ ‫و خوش��بختانه مش��ارکت و استقبال گس��ترده داخلی‬ ‫و خارج��ی از این نمایش��گاه های متنوع نش��ان دهنده‬ ‫اقدام��ات اثرگ��ذار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫کاهش اث��ار تحریم های ظالمانه در حوزه های گوناگون‬ ‫تولید کشور است‪.‬‬ ‫رویکرد ویژه اقتصادی ایران در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی‬ ‫دبیر س��تاد اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی گفت‪ :‬در این دوره از اکس��پو ت�لاش خواهیم کرد‬ ‫رویکرد اقتصادی در پاویون ایران را پررنگ تر از دوره های قبل داشته باشیم‪.‬‬ ‫اریا مجیدی‪ ،‬دبیر س��تاد اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی گفت‪ :‬از نخس��تین دوره اکس��پو که‬ ‫ایران به دس��تور امیرکبیر در ان حضور داش��ت تا امروز هم��واره رویکرد اقتصادی در‬ ‫اکسپوهای گوناگون مطرح بوده و در ادامه مسیر‪ ،‬رویکردهای فرهنگی هم به اکسپوها‬ ‫اضافه شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬مجی��دی ادام��ه داد‪ :‬م��ا امادگ��ی ب��رای حض��ور در‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬را در اب��ان س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه دوب��ی اع�لام کردی��م و خوش��بختانه پاوی��ون ای��ران در ورودی‬ ‫بخ��ش اختص��اص یافته به موض��وع حرک��ت در کنار مکزیک و فرانس��ه و در ج��ای خوبی انتخاب ش��د‪ .‬در‬ ‫ادام��ه ب��ا برگزاری یک مس��ابقه ب��ا حض��ور داوران مطرح از جامع��ه معم��اران و با جهت گیری ه��ای متنوع‬ ‫از می��ان طرح ه��ای رس��یده به س��تاد اکس��پو ی��ک طرح ب��ه عنوان ط��رح منتخب ب��رای س��اخت انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مجیدی ادامه داد‪ :‬این دوره اکس��پو به دلیل اینکه برای نخس��تین بار در خاورمیانه برگزار می شود برای ما و‬ ‫کش��ورهای همس��ایه اهمیت ویژه ای دارد‪ ،‬ضمن اینکه سیاست ما به نوعی حمایت از این اکسپو است و این را‬ ‫به طرف اماراتی نیز اعالم کرده ایم‪.‬‬ ‫دبیر ستاد اکسپو افزود‪ :‬جنبه اقتصادی این اکسپو برای ایران می تواند ویژه باشد‪ .‬در این دوره تالش خواهیم‬ ‫کرد رویکرد اقتصادی در پاویون ایران را پررنگ تر از دوره های قبل کنیم‪ .‬در این اکس��پو نیز براس��اس قوانین‬ ‫اکسپو ‪۲۰‬درصد از فضای پاویون می تواند به فضای تجاری اختصاص پیدا کند اما با توجه به محدودیت این فضا‬ ‫یک سری فرصت های اقتصادی نیز پیش بینی کرد ه و روی سایت اکسپو قرار داده ایم و عالقه مندان می توانند در‬ ‫این سایت این فرصت ها را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫مجیدی ادامه داد‪ :‬ما در س��تاد ملی اکس��پو کارگروه های تخصصی از وزارتخانه ها و س��ازمان های گوناگون را‬ ‫داریم که این کارگروه های تخصصی وظیفه تهیه و تدوین محتوای پاویون در بخش های علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و هنری را برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه در میان کشورهای حاضر در اکسپو که بعضی هنوز در مرحله طراحی و حتی انتخاب‬ ‫زمین قرار دارند‪ ،‬در شرایط به نسبت خوبی قرار داریم و به زودی با معرفی پیمانکار‪ ،‬ساخت پاویون ایران شروع‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬تا فروردین ‪ ۱۳۹۹‬به جمع بندی خوبی از پاویون ایران خواهیم رس��ید و امیدواریم حضور بخش‬ ‫خصوصی نیز در این دوره پررنگ تر از دوره های قبل باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ای��ران تاکید ک��رد‪ :‬با این روند روز به روز از وابس��تگی‬ ‫به اقتص��اد تک محصولی فاصله خواهی��م گرفت و این‬ ‫امر مس��تلزم توجه جدی به ظرفیت های تولید داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه بین المللی واردات چین با مش��ارکت‬ ‫‪۱۵۰‬کش��ور از سراس��ر جه��ان ازجمله جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران از ‪ ۱۴‬اب��ان س��ال ج��اری در ش��انگهای برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬بی��ش از ‪3‬هزار ش��رکت در این دوره از‬ ‫نمایش��گاه حضور دارن��د که بیش از یک هزار ش��رکت انها‬ ‫برای نخس��تین بار اس��ت که در بازار چین‪ ،‬تولیدات خود را‬ ‫به عرضه می گذارند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه بین المللی شامل ‪3‬بخش کشورها‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و مجم��ع اقتص��ادی «هونگ چیائو» اس��ت ک��ه درمجموع‬ ‫‪۶۴‬کش��ور و ‪ 3‬س��ازمان بین الملل��ی در بخ��ش نمایش��گاه‬ ‫جامع کش��ورها ب��ه منظور نش��ان دادن ظرفیت‪ ،‬وضعیت و‬ ‫موفقیت های خود در زمینه تجارت و سرمایه گذاری شرکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در بخش شرکت ها نیز بیش از ‪ 3‬هزار شرکت از ‪۱۵۰‬کشور‬ ‫‹ ‹اثرگ�ذاری گم�رک نمایش�گاه در رش�د‬ ‫صنعتی‬ ‫حس��ین زاده نمایش��گاه های پرمخاط��ب را گامی در‬ ‫مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی و کمک به رونق تولید‪،‬‬ ‫توسعه بازرگانی و تعامالت تجاری در کشور دانست‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬هدایت منابع و جهت دهی اصولی به‬ ‫س��رمایه ها و حتی روند س��رمایه گذاری ها در کشور‪ ،‬با‬ ‫توجه به اثر گذاری باالی نمایش��گاه های برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫تبلور عین��ی یافته و در تحقق اقتص��اد بدون نفت این‬ ‫نمایشگاه ها اهمیت بیش از پیش خود را نشان می دهند‪.‬‬ ‫افتت��اح گمرک اختصاصی نمایش��گاه بین المللی کار‬ ‫بزرگی بود که توانس��تیم در زمان تحریم های کش��ور‪،‬‬ ‫نقش بس��یار موث��ری در ایج��اد فضای مناس��ب برای‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه و حضور ش��رکت های خارجی یا‬ ‫شرکت در نمایش��گاه های بین المللی در سایر کشورها‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫کمیس��ر ژنرال اکسپو ایران افزود‪ :‬با افتتاح این طرح‪،‬‬ ‫متقاضی��ان ترخیص کاال در نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫دیگ��ر نی��ازی به درگی��ری در گمرکات کش��ور ندارند‬ ‫و ب��ه این وس��یله مش��ارکت ش��رکت های خارجی در‬ ‫نمایشگاه های کشور بهبود پیدا می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط کاالهای انها با س��رعت بیش��تری‬ ‫ترخیص شده و نیازی به درگیری با بروکراسی گمرکی‬ ‫کش��ور ندارند و همین موضوع باعث کاهش نارضایتی‪،‬‬ ‫کنت��رل کاال و بهب��ود کیفی��ت برگزاری نمایش��گاه ها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حسین زاده با اش��اره به حضور چشمگیر شرکت های‬ ‫فع��ال تولی��دی و صنعت��ی در ‪ ۴‬نمایش��گاه همزم��ان‬ ‫که نس��بت به س��ال گذش��ته به طور کامل افزایشی و‬ ‫با اس��تقبال بس��یار خوب همراه بوده‪ ،‬افزود‪ :‬ما ش��اهد‬ ‫رویداد های کم نظیر و مثبتی در حوزه تجارت و صنعت‬ ‫کشوریم که البته در این راستا فرصت های نمایشگاهی‬ ‫هم با اقبال گس��ترده تولیدکنندگان روبه رو ش��ده و در‬ ‫عم��ل به کارامدی و رونق کس��ب و کار ه��ای فناورانه‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش نمایش��گاهی‪ ،‬تحقق‬ ‫اهداف رونق تولید را به طور کامل مس��ئوالنه و اثر گذار‬ ‫دنبال خواهیم کرد و تا پایان سال جاری روند برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های متنوع در کشور با جدیت تداوم خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫درواق��ع تقوی��ت و گس��ترش تب��ادالت تج��اری‪،‬‬ ‫زمینه س��ازی ب��رای س��رمایه گذاری و ب��ه نمای��ش‬ ‫گذاش��تن اخری��ن قابلیت ه��ای فن��ی‪ ،‬مهندس��ی و‬ ‫نواوری ه��ای جدید که به نوع��ی پیونددهنده صنعت‪،‬‬ ‫فناوری و دانش��گاه اس��ت‪ ،‬در این نمایش��گاه ها دنبال‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در پایان اظهار ک��رد‪ :‬ما به دنبال انتقال‬ ‫دانش به وس��یله نمایش��گاه ها هس��تیم و هر ش��رکت‬ ‫صادرات محوری که مزیت رقابتی الزم را داش��ته باشد‪،‬‬ ‫می تواند به واس��طه نمایشگاه کاالهای خود را از کشور‬ ‫خارج و در نمایشگاه های بین المللی حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫در واقع ه��دف نهایی ارتقای کیفیت نمایش��گاه ها و‬ ‫درنتیجه توس��عه صادرات غیرنفتی و فناوری در داخل‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده‬ ‫به دنبال انتقال‬ ‫دانش به وسیله‬ ‫نمایشگاه ها‬ ‫هستیم و‬ ‫هر شرکت‬ ‫صادرات محوری‬ ‫که مزیت‬ ‫رقابتی الزم‬ ‫را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫به واسطه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫کاالهای خود را‬ ‫از کشور خارج و‬ ‫در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی‬ ‫حضور پیدا کند‬ ‫نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور ایران برگزار می شود‬ ‫جهان حضور دارند و اقالمی مانند کاالهای روزمره با فناوری‬ ‫جدید‪ ،‬خودرو‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬لوازم پزشکی و دارو‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫تجملی‪ ،‬تجارت خدماتی‪ ،‬خوراک و محصوالت کشاورزی را‬ ‫به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫تعداد شرکت کنندگان این بخش از نمایشگاه بیش از دوره‬ ‫نخست نمایش��گاه خواهد بود و مساحت محل نمایشگاه نیز‬ ‫با ‪2‬برابر افزایش به ‪۳۰‬هکتار رسیده و میانگین مساحت هر‬ ‫کدام از غرفه های این نمایش��گاه به ‪۹۳‬مترمربع می رسد که‬ ‫در مقایس��ه با دوره نخست نمایشگاه‪۲۰ ،‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۵۰‬شرکت حاضر در این نمایشگاه یا جزو ‪۵۰۰‬‬ ‫شرکت برتر جهان یا در صنف خود پیشتاز و مطرح هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تعداد فراورده ه��ا و فناوری ه��ای جدید که قرار‬ ‫اس��ت در این نمایشگاه رونمایی شود‪ ،‬بیشتر از دوره نخست‬ ‫نمایشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود در ‪۱۵‬س��ال اینده چی��ن ‪۳۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد دالر کاال و ‪۱۰‬هزار میلیارد دالر خدمات وارد کند‪.‬‬ ‫اهمیت این نمایش��گاه به حدی اس��ت که شی جین پینگ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری خلق چین در ایین گش��ایش ان ش��رکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بازرگان��ان ایرانی س��ال گذش��ته به دالیلی در نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه واردات ش��انگهای حضور نداش��تند اما امس��ال‬ ‫‪۱۵‬ش��رکت ایرانی حضور دارند و رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران در ایین گشایش نمایشگاه شرکت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بازار چین بس��یار عظیم اما رقابت در ان س��خت اس��ت‪.‬‬ ‫بازرگانان ای��ران باید با تمام توان ت�لاش کنند فرصت های‬ ‫بازرگان��ی را مغتنم بش��مارند‪ ،‬به ویژه اینکه ب��ر اثر تاثیرات‬ ‫ناش��ی از تحریم های امریکا‪ ،‬برخی از بازرگان چینی نسبت‬ ‫ب��ه هم��کاری اقتصادی و تج��اری با ایران ش��ک و تردید و‬ ‫بازرگانان ایرانی نیز نس��بت به برخی مش��کالت بر س��ر راه‬ ‫همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور گله دارند‪.‬‬ ‫دومین نمایش��گاه بین المللی واردات چین ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۹‬ابان‬ ‫در شانگهای برگزار می شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خش��کبار‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬زعفران‪ ،‬فناوری و صنایع و خدمات‬ ‫وابس��ته ‪ ۲۸‬اب��ان تا ‪ ۱‬اذر س��ال جاری در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫به عن��وان نخس��تین رویداد تج��اری بخش‬ ‫خشکبار‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬زعفـران‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫صنای��ع و خدمات وابس��ته ایران به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مصطفی بیگ��ی‪ ،‬مدیر پروژه نمایش��گاه‬ ‫خش��کبار گف��ت‪ :‬این نمایش��گاه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب��ا عن��وان ‪INTFOODEX‬‬ ‫‪International Nature`s Taste‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹ Food Exhibition‬برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راس��تای هرچه تخصصی تر‬ ‫ش��دن فض��ای برگ��زاری و بهره گی��ری و‬ ‫استفاده هرچه بیشتر مشارکت کنندگان این‬ ‫نمایش��گاه با حمایت و سیاست گذاری دفتر‬ ‫هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی و ‪ ۵‬تشکل اتحادیه‬ ‫صادرکنن��دگان خش��کبار ایران‪ ،‬ش��ورای‬ ‫ملی زعفران ای��ران‪ ،‬اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫گیاهان دارویی و فراورده های غذایی ایران‪،‬‬ ‫انجمن پس��ته ایران‪ ،‬انجم��ن خرمای ایران‬ ‫با مش��ارکت و هم��کاری بنگاه های نمونه و‬ ‫صادراتی کش��ور و سایر تشکل های ذی ربط‬ ‫ملی و اس��تانی‪ ،‬با رویک��ردی تجاری همراه‬ ‫حض��ور ش��رکت های داخل��ی و خارجی و‬ ‫بازدی��د مقامات و هیات های خارجی برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیگی عنوان کرد‪ :‬از شرکت های عالقه مند‬ ‫دعوت می ش��ود در صورت تمایل به حضور‬ ‫در این رویداد بزرگ در اسرع وقت به وسیله‬ ‫ورود به سایت ‪INTFOODEX.COM‬‬ ‫نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫حضور ناشران برتر در‬ ‫نمایشگاه کتاب اصفهان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان اصفهان با اشاره به اغاز‬ ‫نمایش��گاه کتاب ای��ن اس��تان از ‪ ۱۸‬ابان ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪۵۰۰‬ناشر برتر از سراسر کشور‬ ‫در نمایش��گاه کتاب اصفهان حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا و به نقل از ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی اصفه��ان‪ ،‬علی‬ ‫یارمحمدیان با بیان اینکه نمایش��گاه کتاب‬ ‫اصفهان به م��دت ‪ 6‬روز و تا ‪ 23‬ابان ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬ویژگی مهم‬ ‫نمایش��گاه کتاب امس��ال‪ ،‬حضور بس��یاری‬ ‫از ناش��ران مطرح و برجس��ته کش��ور است‬ ‫تا نیازهای مخاطب��ان و عالقه مندان کتاب‬ ‫در اصفه��ان ب��ه بهتری��ن ش��کل برط��رف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ‪۹‬هزارمترمربع‬ ‫فض��ای نمایش��گاهی در قالب ‪ 4‬س��الن به‬ ‫نمایش��گاه کتاب اصفه��ان اختصاص یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تمام امکانات ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان‬ ‫در اختی��ار متولیان ام��ر و نهاد های اجرایی‬ ‫مرتب��ط با موضوع کت��اب و کتابخوانی قرار‬ ‫گرفته تا این نمایشگاه که ویترین فرهنگی‬ ‫اس��تان به ش��مار می رود به بهترین ش��کل‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی اصفهان با تاکید بر اینکه ترویج‬ ‫فرهن��گ مطالع��ه و افزای��ش اگاهی ه��ای‬ ‫عمومی و تخصصی مردم از مهم ترین اهداف‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کتاب به شمار می رود‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬نمایش��گاه اصفه��ان عالوه بر‬ ‫مس��ئولیت های ذاتی خود در حوزه کس��ب‬ ‫و کار‪ ،‬تج��ارت و اقتص��اد‪ ،‬مس��ئولیت های‬ ‫فرهنگ��ی و اجتماعی نیز برعه��ده دارد که‬ ‫تالش می کند با هماهنگی نهاد های فرهنگی‪،‬‬ ‫برگزاری نمایش��گاه کتاب و نمایشگاه هایی‬ ‫از ای��ن دس��ت به ای��ن مس��ئولیت ها عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی س��اعت بازدی��د از نمایش��گاه کتاب‬ ‫اصفهان را از ‪ ۹‬صبح تا ‪ ۸‬ش��ب عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬به منظور اس��تفاده تمامی قشرها از‬ ‫نمایشگاه کتاب‪ ،‬ساعت کاری این نمایشگاه‬ ‫یک س��ره از صبح تا شب تعیین شد تا مانند‬ ‫س��ال گذشته بیشترین میزان بازدید از این‬ ‫نمایشگاه شکل گیرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران خبر داد‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫بین المللی خشکبار‬ ‫و صنایع وابسته‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سومین جشنواره طالی سرخ در دهق برگزار شد‬ ‫ تدوین امارنامه اصفهان‬ ‫با ‪ ۴۲۰۰‬داده اطالعاتی‬ ‫بهروز راعی‪ -‬ش��هردار اصفهان از تهیه و‬ ‫تدوین امارنامه شهر اصفهان برای یازدهمین‬ ‫س��ال متوالی خبر داد و گفت‪ :‬این امارنامه با‬ ‫همکاری ‪ ۶۰‬س��ازمان و در قالب ‪ ۴۲۰۰‬داده‬ ‫اطالعاتی تهیه شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬قدرت اهلل‬ ‫نوروزی در نخس��تین نشست س��االنه امار و‬ ‫برنامه ریزی در مدیریت ش��هری که با حضور‬ ‫رئیس مرکز امار ایران‪ ،‬اعضای شورای شهر‪،‬‬ ‫نمایندگانی از کالنشهرها و جمعی از مدیران‬ ‫ش��هری و استانی در حوزه امار و برنامه ریزی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬این نشس��ت برای‬ ‫نخس��تین بار در این س��طح برگزار می ش��ود‬ ‫و قرار اس��ت با ارائه نظر های کارشناس��ی در‬ ‫حوزه امار و برنامه ریزی‪ ،‬امکانی فراهم شود تا‬ ‫شهرداری ها بتوانند بر اساس واقعیات اماری‪،‬‬ ‫راه درس��ت را ب��رای خدمت رس��انی بهتر به‬ ‫شهروندان پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نبود برنامه ریزی سبب‬ ‫بی نظمی و فاصله گرفتن از اهداف می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ریزی‪ ،‬اساس همه اقداماتی است‬ ‫که در یک سازمان اجرایی می شود و ما را به‬ ‫مدیریت شایسته می رساند‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفه��ان بی��ان ک��رد‪ :‬ش��هر از‬ ‫مصنوعات شکل گرفته و بشر چنان در ایجاد‬ ‫این مصنوع��ات دخالت دارد که باید با توجه‬ ‫به موضوع های سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‪،‬‬ ‫برنامه ه��ا را تدوی��ن کرد تا بت��وان خدمات‬ ‫بهتری به مردم ارائه داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه اگر ش��هر را به‬ ‫عن��وان یک موجود پیچی��ده مدیریت کنیم‪،‬‬ ‫باید برنامه داش��ته باش��یم و اصلی ترین پایه‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬امار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هرداری‬ ‫اصفهان در سال های گذشته برنامه ریزی های‬ ‫خوب��ی در این عرص��ه انج��ام داده و تالش‬ ‫می کند به س��وی برنامه ریزی مدرن حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نوروزی اف��زود‪ :‬برنامه ریزی می تواند منابع‬ ‫مهم ش��هر را به ط��ور موثر هدای��ت کند‪ .‬ما‬ ‫نمی توانیم بدون برنام��ه‪ ،‬کیفیت خدمات را‬ ‫افزایش و هزینه را کاهش دهیم و از فرصت ها‬ ‫به نحو شایسته استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برنامه ریزی بر اساس امار‪،‬‬ ‫منافعی همچون تحول س��ازمانی را به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای داشتن یک نظام‬ ‫اماری دقیق باید تصویر درس��ت از جایی که‬ ‫قرار داریم و مسیریابی نقطه ای که قرار است‬ ‫به ان دست پیدا کنیم‪ ،‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفه��ان تصریح ک��رد‪ :‬معاونت‬ ‫برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری‬ ‫اصفهان در این مسیر کمک های خوبی کرده‬ ‫و همگرای��ی مطلوبی در ش��هرداری اصفهان‬ ‫و س��ازمان های خدمات رس��ان ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نخس��تین برنامه های‬ ‫ش��هری در اصفهان ش��امل ط��رح اصفهان‬ ‫‪ +۲۲‬در س��ال ‪ ۷۵‬و بع��د از ان برنامه س��ال‬ ‫‪ ،۸۵‬س��ال ‪ ۹۰‬و ‪۹۵‬بوده و هم اکنون در حال‬ ‫اجرای طرح اصفه��ان ‪ ۱۴۰۰‬و تدوین برنامه‬ ‫اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رویکرد‬ ‫ای��ن برنامه س��نجش پذیری و نتیجه محوری‬ ‫اس��ت؛ چراکه ش��ورای پنجم ش��هر اصفهان‬ ‫و مدیری��ت ش��هری برنامه خود را براس��اس‬ ‫شاخص سنجش پذیری ارائه کرده است‪.‬‬ ‫نوروزی فاز نخس��ت طرح اصفهان ‪۱۴۰۵‬‬ ‫را ش��ناخت و درب��اره تجزیه و تحلیل ش��هر‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪ :‬در این بخش‪ ،‬ش��هر از‬ ‫نگاه متخصصان و نخبگان موردبررس��ی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از تهیه و تدوی��ن امارنامه‬ ‫ش��هر اصفهان برای یازدهمین س��ال متوالی‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬این امارنامه با همکاری ‪۶۰‬‬ ‫نه��اد و در قالب ‪ ۴۲۰۰‬عنوان اطالعاتی تهیه‬ ‫شده است‪ .‬همچنین زیرساخت های اطالعات‬ ‫مکانی نیز در قالب سند جامع «اس دی ای»‬ ‫در حال تهیه اس��ت ک��ه تفاهمنامه ان بین‬ ‫ش��هرداری اصفهان و س��ازمان ها و نهاد های‬ ‫مرتبط به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفه��ان کاه��ش هزینه ها برای‬ ‫همه نهاد های مش��ارکت کننده در تهیه این‬ ‫س��ند را از مزای��ای ان عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫نشس��ت امروز هم می تواند سنگ بنایی برای‬ ‫تدوی��ن برنامه ریزی مبتنی بر امار باش��د تا‬ ‫ش��هرداری ها با پیچیدگی حوزه ش��هری در‬ ‫راستای خدمات رسانی به مردم و اداره ارزان‬ ‫شهر گام های موثری بردارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه رس��یدن به شهر زیست پذیر‬ ‫و افزای��ش کیفی��ت خدم��ات‪ ،‬ش��کل گیری‬ ‫نشس��ت های اینچنین��ی و گفت وگوه��ا در‬ ‫حاشیه ان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهمن راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استان های‬ ‫خراسان شمالی‪،‬‬ ‫جنوبی و رضوی‬ ‫با سهم ‪۹۵‬‬ ‫درصدی از‬ ‫تولید زعفران‪،‬‬ ‫بیشترین میزان‬ ‫تولید را به‬ ‫خود اختصاص‬ ‫داده اند‬ ‫معاون اس��تاندار اصفهان و فرماندار ویژه شهرس��تان‬ ‫نجف اب��اد از ظرفیت بالقوه این شهرس��تان در کش��ت‬ ‫زعفران خبر داد و گفت‪ :‬منطقه مهردشت این شهرستان‬ ‫به وی��ژه ش��هر دهق و روس��تاهای حومه ان بیش��ترین‬ ‫زمین های زیر کش��ت زعفران در شهرس��تان را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مجتبی‬ ‫راعی افزود‪ :‬برای ارتقای کمی و کیفی کش��ت زعفران و‬ ‫حفظ جایگاه کش��ور در تولید و عرضه صادراتی زعفران‪،‬‬ ‫حدود ‪۳‬س��ال است که جشنواره ای در ابان ماه و هنگام‬ ‫برداش��ت گل زعفران باعنوان طالی سرخ در شهر دهق‬ ‫برگ��زار می ش��ود که در این جش��نواره‪ ،‬ضمن تجلیل از‬ ‫کش��اورزان نمونه این بخش‪ ،‬راهکارهای توسعه کمی و‬ ‫کیفی و اخرین دس��تاوردهای علمی در توسعه کشت و‬ ‫مکانیسم های برداشت و فروش بررسی و اعالم می شود‪.‬‬ ‫راعی افزود‪ :‬س��ومین جش��نواره طالی سرخ زعفران‬ ‫در ش��هر دهق در روستای تاریخی دماب از توابع بخش‬ ‫مهردش��ت در شهرس��تان نجف اباد با حضور استاندار و‬ ‫مدی��ران و کارشناس��ان دفتر گیاه��ان دارویی و زینتی‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی برگزار شد‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫بیش از ‪۹۰‬درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود‬ ‫ب��ا توجه به روند خشکس��الی های اخیر‪ ،‬زعفران‪ ،‬کش��ت جایگزین‬ ‫مناسبی برای زمین های شهرستان نجف اباد به شمار می رود‬ ‫که اصفهان سهم ‪5‬درصدی از تولید زعفران را در کشور‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬وی با اشاره به لزوم مدیریت‬ ‫بهره برداری از منابع اب و خاک کشور گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫روند خشکس��الی های اخیر‪ ،‬زعفران‪ ،‬کش��ت جایگزین‬ ‫مناس��بی برای زمین های شهرس��تان نجف اباد به شمار‬ ‫می رود‪ .‬راعی با اش��اره به کش��ت محص��ول زعفران در‬ ‫نزدیک به ‪۱۸۰‬هکتار از زمین های شهرس��تان نجف اباد‬ ‫و اشتغال بیش از ‪۲۵۰‬بهره بردار به کشت زعفران گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬هکتار از این زمینه ها در س��ال جدید و در راس��تای‬ ‫توسعه کمی کشت زعفران زیر کشت رفته است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به کمیت و کیفیت محصول زعفران این شهرستان‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۱۲۰‬هکتار کش��ت محص��ول زعفران بارده در‬ ‫این شهرستان‪ ،‬ش��اهد باالترین حجم برداشت محصول‬ ‫به نس��بت میانگین کش��وری هس��تیم‪ .‬معاون استاندار‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬میزان کش��ت زعفران در کش��ور افزون بر‬ ‫سومین دوره فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان جنوبی‬ ‫مصطف�ی مالئ�ی‪ -‬س��ومین دوره فعالیت‬ ‫انجم��ن حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫مرک��ز اس��تان خراس��ان جنوب��ی ب��ا حضور‬ ‫عل��ی ته��وری‪ ،‬مع��اون بازرس��ی و حمای��ت‬ ‫از مصرف کنن��دگان س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت خراس��ان جنوب��ی اغ��از‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬علی‬ ‫ته��وری با اش��اره ب��ه اینکه فراین��د انتخابات‬ ‫هی��ات مدی��ره و ب��ازرس انجم��ن براس��اس‬ ‫شیوه نامه های سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و اساسنامه شهرستانی انجام‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای قانون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان‪ ،‬انتخاب��ات انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان شهرس��تان بیرجند در‬ ‫مرداد سال ‪ ۹۸‬در محل سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان برگزار شد‪ .‬به دنبال برگزاری‬ ‫انتخاب��ات و با توجه به پای��ان فعالیت انجمن‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان و لزوم‬ ‫تشکیل انجمن های جدید شهرستانی‪ ،‬فرایند‬ ‫انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن حمایت‬ ‫مرکز استان انجام و انجمن شهرستان بیرجند‬ ‫تشکیل شد و فعالیت خود را اغاز کردند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن دوره علیرض��ا‬ ‫ی��ادگاری‪ ،‬محم��ود کیان��ی خلی��ران و علی‬ ‫حاجی پور به ترتیب به عنوان رئیس‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫و خزانه دار انجمن و اقایان علی س��رگل زایی و‬ ‫ج��واد دهقانی به عنوان اعضای اصلی و صادق‬ ‫یادگاری به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند‬ ‫که در نشس��تی اعتبارنامه ه��ا و پروانه فعالیت‬ ‫انجمن به رئیس انجمن اعطا شد‪.‬‬ ‫معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان‬ ‫جنوب��ی تاکید کرد‪ :‬برگ��زاری انتخابات هیات‬ ‫مدی��ره و ب��ازرس دیگر شهرس��تان ها درحال‬ ‫پیگیری اس��ت و پس از تش��کیل دست کم ‪۳‬‬ ‫انجمن شهرس��تانی‪ ،‬انتخاب��ات هیات مدیره و‬ ‫بازرس انجمن استان خراس��ان جنوبی برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صد هزار هکتار اس��ت که اس��تان های خراسان شمالی‪،‬‬ ‫جنوبی و رضوی با س��هم ‪ ۹۵‬درصدی از تولید زعفران‪،‬‬ ‫بیشترین س��هم تولید را به خود اختصاص داده اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬استان اصفهان با نزدیک به ‪ ۸۰۰‬هکتار سطح زیر‬ ‫کشت زعفران‪ ،‬رتبه چهارم را پس از استان های خراسان‬ ‫در تولید زعفران دارد و شهرس��تان نجف اباد رتبه سوم‬ ‫اس��تان را در زمینه تولی��د زعفران به خ��ود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬راعی در ادامه با اش��اره به تالش های انجام‬ ‫ش��ده در این شهرستان در جهت برندس��ازی و ارتقای‬ ‫کم��ی و کیف��ی تولید محصول زعف��ران و بهره گیری از‬ ‫روش جدید بس��ته بندی برای عرضه جهانی و بازاریابی‬ ‫بین المللی گف��ت‪ :‬امیدواریم با برگزاری جش��نواره های‬ ‫گوناگ��ون و اموزش کش��اورزان و بهره برداران‪ ،‬ش��اهد‬ ‫رون��ق جدی تری در این بخش مهم اقتصاد ملی کش��ور‬ ‫باش��یم؛ چراکه عالوه بر ایجاد اش��تغال و سرمایه گذاری‬ ‫مطمئن‪ ،‬موجب تقویت گردشگری شده و بخش فروش‬ ‫نیز بازارهای تجاری بکری دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫چین و هندوستان رقیبان ایران در تولید زعفران هستند‬ ‫و کش��اورزان ایرانی باید در برندس��ازی و تجاری سازی‬ ‫محصوالت خود بیشتر تالش کنند‪.‬‬ ‫معاون اس��تاندار اصفهان و فرماندار ویژه شهرس��تان‬ ‫نجف اب��اد بر ضرورت معرفی جاذبه های س��رمایه گذاری‬ ‫در این شهرس��تان و معرفی قابلیت ه��ای موجود تاکید‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬امیدواریم با بهره گی��ری از توان نخبگان‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬همت کارشناس��ان سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫و بهره برداران ‪ ،‬ش��اهد ارتقا و تقویت کش��ت علمی این‬ ‫محصول باشیم‪.‬‬ ‫راعی به دیگ��ر مزیت های تولید زعف��ران این منطقه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬زعفران تولیدی در منطقه مهردشت‬ ‫اصفه��ان کمترین افت و بیماری های گیاهی را داش��ته‬ ‫که مرهون طبیعت‪ ،‬اب و هوا و خاک حاصلخیز است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن معرف��ی توانمندی ه��ا و جاذبه ه��ای‬ ‫گردش��گری منطقه و برگزاری نمایش��گاه کتاب کودک‬ ‫را از دیگ��ر برنامه ه��ای جنب��ی ای��ن جش��نواره اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تدوین اطلس مشاغل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان‬ ‫علیرضا راشکی‪ ،‬سرپرست شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان سیس��تان و بلوچس��تان از تدوین اطلس مشاغل‬ ‫صنعتی و معدنی شرکت شهرک های صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچس��تان خبر داد و گفت‪ :‬این طرح با مشاوره دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از سیس��تان و بلوچستان وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۶۰‬درصد کار اطلس مشاغل صنعتی انجام‬ ‫شده است‪.‬سرپرس��ت شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫یاد اور ش��د‪ :‬اما با توجه به ظرفیت اس��تان در خصوص‬ ‫مبحث معادن که اس��تان را به رنگی��ن کمانی از معادن‬ ‫متن��وع تبدیل کرده اس��ت‪ ،‬نقش مع��ادن و تدوین این‬ ‫اطل��س صنایع وابس��ته به معادن نی��ز از اهمیتی زیادی‬ ‫دارد‪.‬راش��کی خاطرنشان کرد‪ :‬در این خصوص نشست با‬ ‫معاون معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شده‬ ‫که قرار ش��ده اس��ت این معاونت از هیچ کمکی در ارائه‬ ‫اطالعات برای تدوین اطلس یادشده در بخش معادن نیز‬ ‫فرو گذار نکند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این در این نشست‬ ‫قرار ش��د‪ ،‬با توجه به اتمام ذخایر معدنی موجود شهرک‬ ‫صنعت��ی کامبوزیا‪ ،‬منطقه جدید دیگری که دارای ارزش‬ ‫افزوده باش��د به صاحبان صنایع مس��تقر در این شهرک‬ ‫معرفی تا جه��ت بهره برداری اقدام و از تعطیلی احتمالی‬ ‫این دسته از واحد ها نیز جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان بیان کرد‪:‬‬ ‫همچنین با همکاری معاون معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬با توجه به ظرفیت های منطقه قرار ش��د ناحیه‬ ‫صنعتی معدنی جانمایی‪ ،‬مطالعه و امکان سنجی شود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد‬ ‫«مالیات» از پرچالش ترین مباحث اقتصادی بخش خصوصی‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی ف��ارس گف��ت‪ :‬اصلی ترین چال ‬ ‫ش‬ ‫فع��االن اقتص��ادی بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬مش��کالت مالیاتی‬ ‫اس��ت و ب��ه ای��ن دلی��ل نشس��ت های منظم��ی در جهت‬ ‫رف��ع ای��ن مش��کالت در ات��اق بازرگان��ی ف��ارس برگ��زار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از فارس‪ ،‬جمال رازقی در کمیس��یون‬ ‫صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس که با حضور فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تولید کنندگان و صنعتگران اس��تان در این اتاق‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬از ابان ماه جاری نشس��ت های این‬ ‫کارگ��روه پیگی��ری و به صورت منظم ه��ر دو هفته یک بار‬ ‫برگزار خواهد شد و همچنین به دنبال رفع مشکالت مالیاتی‬ ‫فعاالن اقتصادی استان به طور کارشناسی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان امور مالیاتی اس��تان باید در سالی که‬ ‫به رونق تولید نام گذاری ش��ده‪ ،‬از بخش تولید حمایت ویژه‬ ‫کرده و نورافکن های مالیاتی خود را به مکان هایی بتاباند که‬ ‫تا امروز کمتر موردتوجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رازقی با بی��ان اینکه تولید کنندگان س��ربازان خط مقدم‬ ‫نبرد با اس��تکبار هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه نیز اتاق‬ ‫بازرگان��ی فارس امادگ��ی دارد برای شناس��ایی زمینه های‬ ‫مغفول مانده مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استان همکاری‬ ‫افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت کرمانشاه‬ ‫محسن دارابی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان کرمانشاه از افزایش‬ ‫‪ ۲۰۰‬درص��دی حج��م س��رمایه گذاری‬ ‫در بخ��ش صنعت در ‪ 4‬ماه س��ال جاری‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬این درحالی اس��ت که‬ ‫در استان کرمانش��اه در بخش طرح های‬ ‫صنعت��ی و پروانه ه��ای بهره ب��رداری‬ ‫س��رمایه گذاری باالی��ی ص��ورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عمومی‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬داراب��ی با بیان ای��ن مطلب‬ ‫اف��زود‪ :‬در ‪ ۴‬م��اه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫‪ ۱۹۷‬ج��واز و ط��رح صنعت��ی زمین��ه‬ ‫اش��تغال مس��تقیم ب��رای ‪ ۴۲۲۰‬نف��ر‬ ‫در اس��تان کرمانش��اه را فراه��م خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در ‪ ۴‬م��اه‬ ‫نخس��ت س��ال ج��اری در ح��وزه صدور‬ ‫پروانه ه��ای بهره ب��رداری ‪ ۲۱‬جواز صادر‬ ‫ش��ده و درمجم��وع ب��ا س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۴۶۰۶۲۰‬میلیون ریالی زمینه اش��تغال‬ ‫مس��تقیم ب��رای ‪ ۲۸۲‬نفر فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان کرمانش��اه در پایان یاداور ش��د‪:‬‬ ‫هم اکنون در استان کرمانشاه ‪ ۹۷۱‬پروانه‬ ‫بهره برداری وجود دارد که زمینه اشتغال‬ ‫مستقیم برای ‪ ۳۱۰۶۶‬نفر را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بس��یاری از مشکالت فعاالن اقتصادی در بخش‬ ‫مالیات ملی است و ما نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی‬ ‫وظیف��ه خود می دانیم ب��ا بهره گیری از ابزاره��ای گوناگون‬ ‫حقوق بخش خصوصی را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر این باوریم که مالی��ات یکی از راه های‬ ‫اداره کشور است اما متاسفانه عدالت مالیاتی در کشور وجود‬ ‫ندارد و مش��خص نیست س��هم مالیات بر اساس چه معیار و‬ ‫سنجشی مشخص می شود‪.‬‬ ‫رازقی ب��ا بیان اینک��ه متاس��فانه در س��ال های متمادی‬ ‫اقتص��اد کالن کش��ور بر اس��اس نفت پایه ریزی ش��ده بود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هم اینک بیشترین میزان مالیات کشور از بخش‬ ‫تولید دریافت می ش��ود اما در روند مالیات س��تانی در کشور‬ ‫ب��ه جای حمایت از تولید‪ ،‬بیش��ترین فش��ار ب��ر تولید وارد‬ ‫می ش��ود و بخش های بزرگ اقتصاد کش��ور معاف از مالیات‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت فعاالن بخش خصوصی اس��تان پرسش ها‬ ‫و م��وارد موردنظر خ��ود پیرامون موضوع مالی��ات را مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اهداف مشترک پلیس و شرکت برق استان گلستان‬ ‫حمی�د میرزاعلی‪ -‬پیش��گیری از سرقت تجهیزات و‬ ‫انرژی برق از اهداف مش��ترک پلیس گلس��تان و شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان در دیدار‬ ‫ب��ا فرماندهی انتظامی اس��تان با بیان ای��ن مطلب گفت‪:‬‬ ‫لزوم سرکشی مداوم از مالخران‪ ،‬برخورد جدی با سارقان‬ ‫تجهیزات شبکه ها و تاسیسات برق‪ ،‬گشت مشترک پلیس‬ ‫و ش��رکت توزیع نیروی برق از مواردی اس��ت که به انها‬ ‫باید توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از گ��رگان‪ ،‬علی اکبر نصیری افزود‪:‬‬ ‫تاکن��ون فرماندهی انتظامی اس��تان هم��کاری خوبی با‬ ‫نهادهای خدمات رس��ان به ویژه شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫در سراس��ر استان داش��ته که همواره مورد قدردانی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن ش��رکت امادگ��ی ای��ن را دارد‬ ‫نق��اط تاری��ک و خطرافری��ن از منظ��ر پلیس گلس��تان‬ ‫در سراس��ر اس��تان را مجه��ز ب��ه روش��نایی معاب��ر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به شناس��ایی نق��اط الوده به س��رقت‬ ‫تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق در استان اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دنبال این هس��تیم که با همراهی و مش��ارکت نیروی‬ ‫انتظام��ی و بکارگیری نیروهای خبره و متخصص با طر ‪‎‬ح‬ ‫برنامه‪‎‬های متناسب با نقاط الوده از سرقت تجهیزات برق‬ ‫جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل توزیع نیروی برق گلستان با معاون‬ ‫هماهنگی و پیگیری امور استان های دفتر رئیس جمهوری‬ ‫در محل ریاست جمهوری دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫علی اکب��ر نصی��ری در توضی��ح این دیدار گف��ت‪ :‬باید‬ ‫پیگیری مصوبات سفر ریاس��ت جمهوری و هیات همراه‬ ‫به گلستان در حوزه برق انجام شود تا بخشی از مشکالت‬ ‫مردم در استان رفع شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه برق گلستان سهم چشمگیری‬ ‫در مصوبات این س��فر داش��ته که با تخصیص ان‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از مش��کالت استان در حوزه زیرساخت های توزیع‬ ‫برق رفع خواهد ش��د‪ .‬نصیری گفت‪ :‬س��یل ابتدای سال‬ ‫نی��ز بی��ش از ‪ ۳۰‬میلیارد توم��ان به ش��بکه های توزیع‬ ‫برق اس��تان خس��ارت وارد کرد که باید به ان توجه ویژه‬ ‫ش��ود‪ .‬در ادام��ه علی اصغ��ر احمدی‪ ،‬مع��اون هماهنگی‬ ‫و پیگی��ری ام��ور اس��تان های دفت��ر رئیس جمه��وری‬ ‫گف��ت‪ :‬در صدد ان هس��تیم که اعتبارات تصویب ش��ده‬ ‫به ص��ورت کام��ل تخصیص پی��دا کند؛ چراک��ه برخی از‬ ‫مش��کالت مردم گلس��تان در حوزه انرژی ب��رق برطرف‬ ‫ش��ود‪ .‬وی در ادام��ه افزود‪ :‬این معاونت مس��اعدت های‬ ‫ویژه ای در زمینه اعتبارات بخش انرژی برق در گلس��تان‬ ‫انجام داده که به زودی محقق می شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫رشد نرخ طال و سکه در پی افزایش نرخ اونس جهانی‬ ‫بازار فلز زرد همچنان بی رونق است‬ ‫ب��ازار طال و س��که در حالی پ��س از مدت ها ثبات‬ ‫قیم��ت‪ ،‬از ابت��دای هفت��ه روند صع��ودی را در پیش‬ ‫گرفت��ه که این بازار همچنان ب��ا رکود عمیقی روبه رو‬ ‫اس��ت و خرید و فروش��ی در این بازار انجام نمی شود‪.‬‬ ‫بازار س��نتی طال و س��که‪ ،‬سال گذش��ته نوسان های‬ ‫ش��دید قیمتی را تجربه و هر روز ی��ک رکورد جدید‬ ‫را ثب��ت می کرد اما پس از فروکش ک��ردن التهاب ها‬ ‫در ب��ازار ارز‪ ،‬این بازار نیز ارام گرفت و قیمت س��که‬ ‫از کانال ‪ ۵‬میلیون تومان به تدریج به کانال ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬این روند که با کاهش بیشتر نرخ ارز و‬ ‫قرار گرفتن در ماه های محرم و صفر ادامه داش��ت‪ ،‬در‬ ‫نهایت وارد فاز رکود عمیق ش��د که این شرایط سبب‬ ‫شد س��که وارد کانال ‪ ۳‬میلیون تومان شود و نرخ هر‬ ‫گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز به زیر ‪ ۴۰۰‬هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫اما از ابتدای هفته‪ ،‬س��که بار دیگر کانال عوض کرد و‬ ‫با صعودی شدن قیمت ها‪ ،‬وارد کانال ‪۴‬میلیون تومان‬ ‫ش��د و نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز به باالی ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹قیمت طال و سکه چند؟‬ ‫طال و س��که ابتدای هفته را با افزایش نرخ اغاز کرد‬ ‫و در ادامه این روند‪ ،‬روز گذش��ته نیز نرخ طال و سکه‬ ‫همچنان رشد کرد و به این ترتیب‪ ،‬نرخ هر سکه تمام‬ ‫به��ار ازادی به ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۵‬هزار تومان رس��ید که‬ ‫افزایش��ی نزدیک به ‪ ۸۵‬هزار تومان را نس��بت به روز‬ ‫ش��نبه نشان می دهد‪ .‬این ش��رایط در حالی است که‬ ‫هفته گذش��ته س��که در کانال ‪ ۳‬میلی��ون تومان قرار‬ ‫گرفته بود‪ .‬بهای نیم س��که نیز روز گذشته با رشد ‪۴۰‬‬ ‫هزار تومان از ‪ ۲‬میلیون و‪ ۴۰‬هزار تومان به ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰‬هزار تومان و بهای ربع سکه نیز به یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۸۰‬هزار تومان رسید‪ .‬سکه گرمی نیز با رشد ‪ ۴‬هزار‬ ‫تومان به ‪ ۸۴۰‬هزار تومان رسید‪ .‬افزایش نرخ طال در‬ ‫بازار در ش��رایطی رقم خورد که نرخ طال در بازارهای‬ ‫جهانی نیز با رش��د روبه رو است‪ .‬به این ترتیب هر گرم‬ ‫طالی ‪ ۱۸‬عیار در بازار ‪ ۴۱۰‬هزار تومان فروخته ش��د‬ ‫که نسبت به روز ش��نبه رشدی معادل ‪ ۵‬هزار تومان‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫بازار طال و س��که‪ ،‬از لحاظ میزان خریدوفروش و حجم معامالت چندان‬ ‫مطلوب نیست و همچنان درگیر رکود و بی رونقی است‬ ‫تغییرات نرخ سکه در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫قیمت سکه طرح جدید در شهریور سال گذشته نسبت به شهریور ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۵.۴‬درصد کاهش و در ‪ ۶‬ماهه‬ ‫‪ ۹۸‬نسبت به ‪ ۶‬ماهه ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۵۸‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار بانک مرکزی‪ ،‬متوس��ط نرخ فروش یک س��که تمام بهار ازادی طرح قدیم در بازار تهران در‬ ‫ش��هریور س��ال جاری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۰‬هزار تومان بود که در مقایسه با ماه گذشته ‪ ۱.۷‬درصد کاهش و نسبت‬ ‫به ماه مش��ابه س��ال گذشته ‪ ۲.۸‬درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬همچنین کمترین و بیشترین نرخ فروش سکه‬ ‫یادشده در ماه یادشده به ترتیب ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۵۷‬هزار تومان و ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۲۱‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ فروش یک س��که تمام بهار ازادی طرح جدید در ش��هریور ‪ ۱۳۹۸‬در بازار تهران ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان بود که در مقایسه با ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ‪ ۲.۶‬درصد و ‪۵.۴‬‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬همچنین کمترین و بیشترین نرخ فروش سکه یادشده در ماه یادشده به ترتیب‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۱‬هزار تومان و ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۹۰‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در بازار تهران‪ ،‬متوس��ط نرخ فروش یک سکه تمام بهار ازادی با طرح قدیم‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۹۷‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان و با طرح جدید ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۳۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان بود که نس��بت به‬ ‫ش یافته است‪ ،‬در حالی که نرخ سکه در‬ ‫دوره مش��ابه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ترتیب ‪ ۶۳.۴‬درصد و ‪ ۵۸.۱‬درصد افزای ‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست سال جاری روند نزولی را طی کرده است‪ .‬متوسط نرخ سکه طرح جدید در مردادماه ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۳‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬توم��ان‪ ،‬تیرماه ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۴۷۰‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تومان‪ ،‬خردادماه ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬اردیبهشت ماه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان و در فروردین ماه ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۷۹۸‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی بازار جهانی طال‬ ‫این شرایط در حالی بر بازار داخلی طال و سکه حاکم‬ ‫شده که بهای اونس طال در بازار جهانی به عنوان یکی‬ ‫از عوام��ل اصلی و مه��م در جهت دهی نرخ ها در بازار‬ ‫داخلی طال و س��که با رشد روبه رو شده و عاملی است‬ ‫برای رشد قیمت ها در این بازار‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫روز گذشته بهای اونس طال در بازارهای جهانی با رشد‬ ‫‪ ۱۷‬دالری به حدود ‪ ۱۵۱۵‬دالر افزایش یافت‪ .‬ان طور‬ ‫ک��ه بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی‬ ‫کرده است‪ ،‬نرخ هر اونس طال در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫ب��ه بی��ش از ‪ ۱۶۰۰‬دالر خواهد رس��ید‪ .‬بانک جهانی‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ ،‬با توجه به ادام��ه نا اطمینانی های‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی‪ ،‬س��رمایه گذاران انتظار دارند که‬ ‫روند صعودی نرخ طال در ماه های اینده نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫بانک جهانی پیش بینی کرد‪ ،‬نرخ طال در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫می�لادی با ‪ ۵.۶‬درصد رش��د به بی��ش از ‪ ۱۶۰۰‬دالر‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬کاهش رشد اقتصادی جهان از یک سو‬ ‫و افزایش نا اطمینانی های سیاس��ی و تجاری می تواند‬ ‫‪ ۲‬عامل مه��م برای ادامه روند صع��ودی نرخ طال در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی باش��د‪ .‬نرخ طال در ‪ ۳‬ماه سوم‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی با رش��د ‪ ۱۲.۶‬درصدی روبه رو‬ ‫شده و به باالترین سطح خود در سال گذشته رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتقاد تحلیلگ��ران بانک جهانی‪ ،‬نرخ طال با‬ ‫تاثیر از رشد تقاضای فیزیکی‪ ،‬کاهش نرخ بهره فدرال‬ ‫رزرو امریکا و خرید از سوی بانک های مرکزی جهان‪،‬‬ ‫با افزایش روبه رو ش��ده و این روند ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫بانک جهانی پیش بینی کرده که نرخ نقره نیز در سال‬ ‫اینده با ‪ ۴.۹‬درصد رشد به ‪ ۱۹‬دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬انچه فعاالن ای��ن بازار در‬ ‫دالیل این رش��د نرخ عنوان می کنن��د اینکه در کنار‬ ‫عام��ل مهم رش��د طالی جهانی‪ ،‬افزایش نس��بی نرخ‬ ‫دالر در روز گذش��ته نیز باعث ش��د ک��ه قیمت ها در‬ ‫بازار داخلی طال و س��که افزایش یابد‪ .‬دراین بین انچه‬ ‫فعاالن این بازار بر ان تاکید می کنند‪ ،‬رکودی اس��ت‬ ‫که این بازار همچنان با ان روبه رو است و حتی پایان‬ ‫مح��رم و صفر و همچنین رش��د قیمت ها در این بازار‬ ‫نتوانسته بازار را از رکود خارج کند و تقاضای بیشتری‬ ‫را به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار طال همچنان بی رونق‬ ‫ابراهی��م محمدولی‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهر در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه بازار طال و س��که در‬ ‫حالی در مدت اخیر یک روند با ثبات را طی کرده اما‬ ‫چند روزی اس��ت با نوس��ان نرخ روبه رو است و رشد‬ ‫نرخ ها را تجرب��ه می کند افزود‪ :‬یکی از عوامل اثرگذار‬ ‫بر رش��د قیمت‪ ،‬افزایش اونس جهانی طال بوده که از‬ ‫‪۱۴۹۰‬دالر به ‪ ۱۵۱۵‬دالر رس��یده و درنهایت بر بازار‬ ‫داخلی طال و سکه تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬البته باید قبول کنیم ک��ه بازار داخلی با‬ ‫وج��ود تغییرات زیاد اونس جهانی طال‪ ،‬خیلی ملتهب‬ ‫نش��د و نوسان ش��دید را تجربه نکرد که این موضوع‬ ‫به اقدام��ات اصالحی برمی گردد که در مدت اخیر در‬ ‫بازار ارز و سکه ایجاد شده است‪ .‬درحال حاضر اقتصاد‬ ‫کش��ور طوری مدیریت ش��ده که بازار ارز کشور یک‬ ‫ روند کم نوس��ان را تجربه کند و تمام اینها بر کاهش‬ ‫التهابات بازار طال و سکه تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ر این موضوع هم تاکید ک��رد که بازار طال و‬ ‫س��که‪ ،‬از لحاظ میزان خریدوفروش و حجم معامالت‬ ‫چن��دان مطلوب نیس��ت و این ب��ازار همچنان درگیر‬ ‫رک��ود و بی رونقی اس��ت‪ .‬این بازار نی��از به رونق دارد‬ ‫و الزم اس��ت در این راس��تا اقدامات مناسبی از سوی‬ ‫مس��ئوالن انجام شود‪ .‬الزم اس��ت در راستای افزایش‬ ‫قدرت خرید مردم اقدام شود و شرایط اقتصادی کشور‬ ‫همچنان رو به بهب��ودی حرکت کند تا در نهایت‪ ،‬در‬ ‫مردم انگیزه خرید طال افزایش یابد‪.‬‬ ‫محمدول��ی ب��ه م��ردم توصیه ک��رد اگ��ر پولی در‬ ‫اختیار دارند و می خواهند ان را در بازار طال و س��که‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ ،‬بهتر اس��ت مصنوعات طال را از‬ ‫واحدهای صنفی دارای پروانه کس��ب خریداری کنند‬ ‫تا ضمن س��رمایه گذاری در این حوزه و کس��ب سود‪،‬‬ ‫زمین��ه رونق این بازار را که نق��ش مهمی در تولید و‬ ‫اشتغال کشور دارد نیز فراهم اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای خرید طال کم است‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬رئیس کمیس��یون تخصصی‬ ‫طال و جواه��ر نیز در گفت وگو با‬ ‫درباره دالیل‬ ‫افزایش نرخ طال و س��که در بازار دیروز گفت‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ اونس جهانی طال از یک س��و و رش��د نسبی نرخ‬ ‫دالر از س��وی دیگر باعث شد بازار داخلی طال و سکه‬ ‫نی��ز از این تغییرات تاثیر بپذی��رد و پس از یک دوره‬ ‫باثبات‪ ،‬بار دیگر دچار نوسان شود تا یک روند صعودی‬ ‫را ط��ی کند‪ .‬ب��ه گفته او اونس ط�لا و دالر از عوامل‬ ‫مهمی هس��تند که همواره بر نرخ طال و سکه در بازار‬ ‫داخل��ی تاثیر می گذارن��د و هرگونه تغییری در این ‪۲‬‬ ‫عام��ل می تواند جهت قیمتی طال و س��که را در بازار‬ ‫داخلی تغییر دهد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ن��رخ اونس جهانی درحال حاضر به‬ ‫عدد ‪ ۱۵۱۵‬دالر رس��یده و رشدی معادل ‪ ۱۷‬دالر را‬ ‫تجربه کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این ش��رایط در حالی است‬ ‫که ن��رخ ارز پس از پای��ان تعطیالت با نوس��ان هایی‬ ‫روب��ه رو ش��د و درحالی ک��ه کاه��ش ن��رخ را تجربه‬ ‫می کرد‪ ،‬دیروز بار دیگر صعودی ش��د و دالر به عنوان‬ ‫ن��رخ مرجع س��ایر کاالها‪ ،‬به ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫کش��تی ارای ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه این رش��د نرخ‬ ‫درحالی اس��ت که ما هیچ گونه تقاض��ای مازادی را در‬ ‫بازار ش��اهد نیس��تیم و این بازار همچن��ان در رکود‬ ‫به س��ر می برد‪ ،‬افزود‪ :‬تقاضا هیچ گونه اثری بر رش��د‬ ‫قیمت ه��ا نداش��ته چراکه در مدت اخی��ر تغییری در‬ ‫خریدوفروش ه��ا و معامالت بازار رخ نداده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬پیش بینی می ش��د پس از ایام محرم و صفر‪،‬‬ ‫تقاض��ا در این ب��ازار افزایش یابد و رک��ود عمیق این‬ ‫بازار تا حدی برطرف ش��ود اما ای��ن پیش بینی هنوز‬ ‫محقق نش��ده و عرضه و تقاضا همچنان مانند گذشته‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه روند قیمتی طال در بازار جهانی‬ ‫و به دنبال ان بازار داخلی به مس��ائل سیاس��ی که در‬ ‫جهان اتفاق می افتد برمی گردد و نمی توان پیش بینی‬ ‫دقیقی از اینده این بازارها داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما با توجه‬ ‫به وضعیت فعلی‪ ،‬به نظر می رس��د قیمت ها در همین‬ ‫محدوده با نوس��ان جزئی باق��ی بماند و اونس جهانی‬ ‫و قیمت های داخلی طال و س��که دچار تغییر ش��دید‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫ابراهیم محمدولی‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫تحلیل‬ ‫زهرا کاویانی‪ -‬کارشناس اقتصاد‪ :‬نرخ ارز در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫روند کاهشی در پیش گرفته‪ ،‬در حالی که نرخ ارز در مهر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫مقادیر کم س��ابقه ای را تجربه کرد و به ارقام ‪ ۱۷‬هزار تومان در‬ ‫س��امانه سنا نزدیک ش��د و با وجود کاهش در پاییز‪ ،‬دوباره در‬ ‫اسفند روند افزایشی در پیش گرفت اما از ابتدای سال روند کم‬ ‫و بی��ش کاهش��ی را ادامه داده و هم اکن��ون در ابان ‪ ،۱۳۹۸‬هر‬ ‫دالر در س��امانه نیما حدود ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان و در س��امانه‬ ‫سنا حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان معامله می شود‪ .‬در این شرایط ممکن‬ ‫اس��ت این پرس��ش مطرح شود که چرا با وجود رشد منفی نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬رش��د شاخص نرخ مصرف کننده همچنان مثبت بوده و در‬ ‫ابان ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به اسفند ‪ ،۱۳۹۷‬شاخص نرخ مصرف کننده‬ ‫در حدود ‪ ۱۰‬درصد رش��د را نشان می دهد؟ برای پاسخ به این‬ ‫پرسش‪ ،‬الزم است به چند نکته توجه کنیم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کاه�ش نیافتن نرخ ارز در س�امانه نیما‪ :‬نخس��تین‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش این اس��ت که هر چند نرخ ارز در بازار‬ ‫ازاد کاهش یافته اما واردات رس��می کش��ور با نرخ سامانه نیما‬ ‫انجام می ش��ود و اتفاقا در بازه زمان��ی فروردین تا ابان ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫نرخ ارز در س��امانه نیما افزایش داش��ته‪ ،‬به طوری که از ‪۸۴۰۰‬‬ ‫تومان در ‪ ۵‬فروردین به ‪ ۱۰۶۰۰‬تومان در ‪ ۴‬ابان رس��یده که‬ ‫گذر نرخ ارز و نااطمینانی‬ ‫حدود ‪ ۲۶‬درصد رش��د را نش��ان می دهد‪ ،‬نرخ ارز در‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۸‬حتی به ‪ ۱۱۵۰۰‬تومان نیز رسیده بود؛‬ ‫بنابراین واردات رسمی کشور که با نرخ ارز در سامانه‬ ‫نیما انجام می شود‪ ،‬در این بازه زمانی با افزایش ریالی‬ ‫بهای ارز روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کاهش شاخص نرخ در برخی زیرگروه های‬ ‫ش�اخص نرخ مصرف کننده‪ :‬با وج��ود ادامه روند‬ ‫افزایش شاخص نرخ مصرف کننده‪ ،‬برخی زیرگروه های کاالیی‬ ‫ک��ه تاثیر بیش��تری از نرخ ارز می گیرن��د‪ ،‬در این بازه زمانی در‬ ‫برخ��ی ماه ها رش��د منفی را تجربه کرده ان��د‪ .‬برای نمونه گروه‬ ‫کاالهای بادوام که بیشترین تاثیر را از نرخ ارز می پذیرند‪ ،‬پس‬ ‫از رش��د قابل توجه در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬در مهر برای س��ومین ماه‬ ‫پیاپی‪ ،‬نرخ تورم منفی را به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫ش��اخص کاالهای بادوام نسبت به ش��اخص کل کاال‪ ،‬رابطه‬ ‫بیش��تری با نرخ ارز داش��ته و ب��ا افزایش نرخ ارز در ش��هریور‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بیش��ترین نرخ تورم ماهانه را ثبت کرده‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫این شاخص تنها در این ماه ‪ ۲۱.۷‬درصد رشد داشته است‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬با کاهش نرخ ارز‪ ،‬ش��اخص این گروه نیز روند کاهش��ی‬ ‫گرفته و در ‪ ۳‬ماه گذشته همواره با رشد منفی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫همچنین رش��د ش��اخص نرخ مصرف کننده در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬بیش��تر از ناحیه شاخص کاال بوده و شاخص‬ ‫خدمت متناسب با ان رشد نکرده است؛ بنابراین در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کاهش نرخ ارز موجب کاهش شاخص‬ ‫کاال به ویژه کاالهای بادوام ش��ده اما شاخص خدمت‬ ‫در حال تعدیل با شاخص کاال بوده و موجب افزایش‬ ‫ش��اخص کل شده است؛ بنابراین اثر کاهش نرخ ارز‬ ‫بر شاخص کاال به خوبی نمایان است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تورم به عنوان یک پدیده پولی‪ :‬هر چند نرخ ارز یکی از‬ ‫عوامل مهم توضیح دهنده نرخ تورم بوده و تاثیر زیادی بر شاخص‬ ‫ن��رخ مصرف کنن��ده چه از جنبه انتظارات تورم��ی و چه از جنبه‬ ‫شاخص نرخ تولیدکننده دارد اما باید توجه کرد که افزایش شدید‬ ‫ش��اخص نرخ مصرف کننده در سال ‪ ،۱۳۹۷‬تنها متاثر از افزایش‬ ‫نرخ ارز نبوده و در حقیقت واکنش قیمت ها به رشد چندین ساله‬ ‫نقدینگی بوده‪ ،‬به طوری که نقدینگی انباش��ت شده در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬تا ‪ ۱۳۹۷‬به وس��یله افزایش س��هم شبه پول از نقدینگی به‬ ‫طور متناسب روی تورم تخلیه نشده بود و بنابراین فارغ از موضوع‬ ‫اثر افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت ها‪ ،‬انتظار افزایش قابل توجه‬ ‫شاخص نرخ مصرف کننده در سال ‪ ۱۳۹۷‬وجود داشت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬گ�ذر ن�رخ ارز و نااطمینانی‪ :‬گذر نرخ ارز بر ش��اخص‬ ‫نرخ تولیدکننده با گذش��ت زم��ان رخ می دهد‪ .‬زمانی که نرخ‬ ‫ارز تغییر می کند‪ ،‬تا زمانی که این تغییر نرخ بر ش��اخص نرخ‬ ‫تولیدکننده و پس از ان بر شاخص نرخ مصرف کننده منعکس‬ ‫ش��ود‪ ،‬نیازمند گذر زمان اس��ت که این مدت بس��ته به شرایط‬ ‫اقتصاد کالن می تواند متفاوت باشد‪ .‬زمانی که نوسانات نرخ ارز‬ ‫باالست‪ ،‬افزایش نرخ ارز سریع تر روی شاخص نرخ تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده منعکس می شود‪ ،‬در حالی که با کاهش نرخ ارز‬ ‫انتظ��ار می رفت نرخ تورم به ویژه نرخ تورم تولیدکننده کاهش‬ ‫یابد اما این اتفاق به دلیل نااطمینانی موجود در محیط اقتصاد‬ ‫کالن رخ نداده است‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد با وجود انکه نرخ تورم مصرف کننده‬ ‫روند کاهش��ی در پیش گرفته اما چنین روندی برای نرخ تورم‬ ‫تولیدکننده مش��اهده نمی ش��ود‪ .‬از مهم تری��ن دالیل این امر‪،‬‬ ‫همان طور که اش��اره شد‪ ،‬می توان به افزایش نرخ ارز در سامانه‬ ‫نیما و وجود نااطمینانی در اقتصاد اش��اره کرد‪ .‬محیط اقتصاد‬ ‫کالن ایران همچنان در ش��رایطی نیست که به تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن اطمین��ان را بدهد که نرخ ه��ای تورم باال دوب��اره تجربه‬ ‫نخواهند شد‪.‬‬ ‫یک مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی‪ ،‬از اغاز‬ ‫پرداخت ه��ای بانکی ب��دون کارت خبر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن روش با اس��تفاده از ‪ QR‬کد‬ ‫می توان بدون وجود کارت بانکی‪ ،‬مبلغ خرید‬ ‫را پرداخت کرد‪.‬‬ ‫محمدمهدی صادق در یک نشس��ت خبری‬ ‫در جمع خبرنگاران از اغاز پرداخت های بانکی‬ ‫بدون حضور کارت در شبکه بانکی کشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از این پس مش��تریان نظام بانکی‬ ‫می توانن��د بدون همراه داش��تن کارت بانکی‬ ‫خ��ود فقط با اس��تفاده از یک ک��د ‪ ۲‬بعدی یا‬ ‫همان ‪ QR‬کد‪ ،‬خرید خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی گفت‪:‬‬ ‫بر این اس��اس مش��تریان نظام بانکی با نصب‬ ‫یک اپلیکیش��ن مشخص که مشابه ان نیز در‬ ‫دس��تگاه کارتخوان پذیرنده به ثبت رس��یده‪،‬‬ ‫بدون حضور کارت بانکی خود می توانند خرید‬ ‫را انج��ام دهند‪ ،‬به نحوی که خریدار با همراه‬ ‫داش��تن تلفن همراه و به وسیله اپلیکیشن در‬ ‫بخش خرید ‪ ،QR‬کد تولید ش��ده از س��وی‬ ‫کارتخوان را اس��کن و با انتخاب کارت بانکی‬ ‫م��ورد نظ��ر و لمس گزینه پرداخ��ت‪ ،‬فرایند‬ ‫خرید خود را تکمیل کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ای��ن روش‪ ،‬پرداخت با یک‬ ‫بارکد ‪ ۲‬بعدی در فروش��گاه انجام می ش��ود و‬ ‫در قالب ان اطالعات کارت بانکی وارد شده و‬ ‫با رمز دوم و ‪ CVV۲‬در گوش��ی موبایل‪ ،‬یک‬ ‫تولید بارکد انجام می ش��ود که با ان پرداخت‬ ‫عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر کارمزد تراکنش ها از س��وی‬ ‫بان��ک مرکزی اصالح ش��ود به نظر می رس��د‬ ‫پذیرنده ه��ا و مردم تمایل زیادی به اس��تفاده‬ ‫از روش ه��ای نوین پرداخت خواهند داش��ت‬ ‫ام��ا تاکنون بان��ک مرک��زی در زمینه تغییر‬ ‫کارمزدها به نتیجه ای نرسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می ش��ود چنانچه‬ ‫کارمزده��ا اص�لاح ش��وند ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تراکنش ه��ا به ابزاره��ای نوین تغییر خواهند‬ ‫یاف��ت اما چنانچه بانک مرکزی در این زمینه‬ ‫به جمع بندی نرسد و نظام کارمزدها را تغییر‬ ‫ندهد ممکن اس��ت ش��رایط به شکل دیگری‬ ‫پیش برود و پذیرنده ها و مردم با فرهنگ سازی‬ ‫و اطالع رسانی به سمت استفاده از روش هایی‬ ‫مانند ‪ QR‬کد‪ ،‬سوق داده شوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکن��ون حدود ‪۵‬‬ ‫درص��د پذیرندگان یک��ی از بانک های بزرگ‬ ‫کش��ور از روش ‪ QR‬کد استفاده می کنند که‬ ‫سیاس��ت گذاری های بان��ک مرکزی می تواند‬ ‫تعداد انها را بیشتر کند اما باید توجه کرد که‬ ‫هنوز جمع بندی تغییر کارمزدها از سمت بانک‬ ‫مرکزی انجام نش��ده اما شرکت های پرداخت‬ ‫پیگیر این موضوع هستند و امید می رود بتوان‬ ‫با عملیاتی کردن ان‪ ،‬روش های بیشتری را در‬ ‫شبکه بانکی به کار گرفت که منجر به کاهش‬ ‫هزینه ها و افزایش بهره وری نظام بانکی شود‪.‬‬ ‫وی در زمینه تس��ویه با پذیرندگان مبتنی بر‬ ‫روش ‪ QR‬کد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تسویه برای‬ ‫پذیرندگان دس��تگاه های کارتخوان مبتنی بر‬ ‫روش ‪ QR‬کد خوان مش��ابه ش��اپرک اس��ت‬ ‫که البته در حال مذاکره برای تس��ویه انالین‬ ‫مبتن��ی بر کیف پول هس��تیم‪ ،‬ب��ه نحوی که‬ ‫پ��س از انجام تراکنش‪ ،‬کیف پول پذیرنده نیز‬ ‫انالین ش��ارژ ش��ود اما باید توجه کرد اجرای‬ ‫ای��ن روش مالحظ��ات قانونی خود را دارد که‬ ‫در صورت برطرف کردن مسائل به لحاظ فنی‬ ‫این امکان به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اس��تفاده از روش‬ ‫مبتن��ی ب��ر ‪ QR‬کد برای کس��ب و کارهایی‬ ‫که تعداد مش��ترکان زیادی دارن��د می تواند‬ ‫بس��یار موثر باشد چراکه به طور همزمان این‬ ‫امکان وجود دارد که تعداد زیادی افراد از یک‬ ‫دس��تگاه کارتخوان به طور همزمان استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صادق گف��ت‪ :‬در مرحله کنونی پیش بینی‬ ‫می کنی��م تعداد تراکنش ه��ای بانکی موجود‬ ‫ب��ا روش ‪ QR‬ک��د جایگزین ش��ود و به مرور‬ ‫میزان اس��تفاده از ای��ن روش افزایش یابد اما‬ ‫ب��ه هر ح��ال پذیرنده ها و م��ردم باید به طور‬ ‫همزمان این اطمینان را حاصل کنند که این‬ ‫روش برای انها بهره وری باالتری دارد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬یکسان سازی ‪ QR‬کدها به وسیله‬ ‫نهاده��ای مختلف در حال پیگیری اس��ت که‬ ‫امیدواریم به س��رانجام برسد اما درحال حاضر‬ ‫امکان اتصال کیف پول مجموعه های مختلف‬ ‫پرداخ��ت الکترونیک وج��ود دارد و در عمل‬ ‫تجمیع��ی رخ داده اما یکسان س��ازی کدها و‬ ‫صدور ‪ QR‬کدها به ش��کل استاندارد از سوی‬ ‫نهاده��ای مختلف از جمله ش��اپرک در حال‬ ‫پیگیری اس��ت ک��ه امیدواری��م در اینده رخ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز پرداخت های بانکی‬ ‫بدون کارت‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹بیم�ه معل�م در مس�یر تکام�ل‬ ‫خدمت رسانی به بیمه شدگان‬ ‫اخبار‬ ‫باتوج��ه ب��ه فراوانی تع��داد بیمه ش��دگان در‬ ‫ق��رارداد ح��وادث تحصیل��ی مش��تمل ب��ر ‪۱۴‬‬ ‫میلی��ون دانش اموز‪ ،‬بیمه معلم در مس��یر تکامل‬ ‫خدمت رس��انی به بیمه شدگان‪ ،‬تس��هیل در ارائه‬ ‫خدمت را در دستور کار قرار داده است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیم��ه معلم‪ ،‬عباس معینی‪ ،‬معاون‬ ‫فنی اش��خاص بیمه معلم در استانه ‪ 13‬ابان (روز‬ ‫دانش اموز) با تش��ریح ش��یوه خدمت رسانی این‬ ‫شرکت به جامعه بزرگ دانش اموزان‪ ،‬از بازنگری‬ ‫قرارداد در قالب تس��هیل در خدمت رس��انی خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬فرم های اعالم خسارت بازبینی‬ ‫و یکس��ری داده ها اضافه ش��ده ک��ه برمبنای ان‬ ‫خدمت رس��انی با س��رعت عمل بیش��تری انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬هزینه ها و غرامت به حس��اب‬ ‫ش��ماره شبا مشخص ش��ده در فرم اعالم خسارت‬ ‫واریز می ش��ود که درواق��ع با این ام��ر از مراجعه‬ ‫دوباره اولیای دانش ام��وزان جلوگیری و در وقت‬ ‫و هزینه ایاب و ذهاب انان صرفه جویی می ش��ود‪.‬‬ ‫مع��اون فنی بیمه های اش��خاص بیم��ه معلم در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬با دریافت ش��ماره تلفن همراه اولیای‬ ‫دانش ام��وزان (در فرم اعالم خس��ارت) اطالعات‬ ‫مربوط به می��زان پرداخت خس��ارت و بیمه نامه‬ ‫پیامک می ش��ود تا زیان دی��دگان از زمان و میزان‬ ‫خسارت پرداختی مطلع باش��ند‪ .‬معینی با اشاره‬ ‫به بازنگری بیمه معلم در خدمت رس��انی باتوجه‬ ‫به گس��تردگی دانش اموزان در بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫واحد اموزشی در سراسر کشور عنوان کرد‪ :‬تحویل‬ ‫مدارک خس��ارت ها به ش��عب‪ ،‬باجه ها و ش��بکه‬ ‫فروش (بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬نمایندگ��ی) بیمه معلم‬ ‫تس��ری یافته تا دسترس��ی بیمه شدگان به مراکز‬ ‫خدمت رس��انی بیمه معلم افزایش یابد‪ .‬این مقام‬ ‫مس��ئول در بیمه معلم با اشاره به دیگر اقدام های‬ ‫بیمه معلم در راس��تای بازبینی و افزایش کیفیت‬ ‫خدمات رسانی بیمه معلم به دانش اموزان سراسر‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در راستای س��نجش عملکرد بیمه‬ ‫معلم‪ ،‬رضایت سنجی گسترده ای در سطح کشور‬ ‫در زمینه خدمات ارائه شده انجام شد که براساس‬ ‫نظرس��نجی ها رضایت ‪ ۸۰‬درص��دی وجود دارد‬ ‫ک��ه امیدواریم بتوانیم با تداوم تس��هیل خدمات‪،‬‬ ‫رضای��ت باالت��ر از ‪ ۸۰‬درصدی را کس��ب کنیم‪.‬‬ ‫معاون فنی بیمه های اشخاص بیمه معلم در ادامه‬ ‫به بازبینی قرارداد دانش اموزی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫غرامت فوت ناش��ی از حادثه به ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬هزینه های پزشکی ناشی از حادثه‬ ‫و همچنین جراحی های بیمارستانی هر کدام به ‪2‬‬ ‫ش یافته اس��ت‪ .‬معینی یاداور‬ ‫میلیون تومان افزای ‬ ‫شد‪ :‬بیمه مس��ئولیت کارکنان اموزش وپرورش و‬ ‫دانش ام��وزان و اماکن متعلق به اموزش وپرورش‬ ‫و همچنین اردوهای اموزش��ی و اردوهای راهیان‬ ‫نور نیز در زمره خدمات بیمه معلم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ی�اداوری رویداده�ای روزمره با‬ ‫تقویم همراه بانک سینا‬ ‫با اس��تفاده از تقویم همراه بانک سینا‪ ،‬می توان‬ ‫رویداده��ا و برنامه های روزمره را مدیریت کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬در راستای ارائه‬ ‫خدمات مطل��وب بانکی به هموطنان‪ ،‬قابلیت ها و‬ ‫امکانات گوناگونی به نس��خه نرم افزار همراه بانک‬ ‫سینا افزوده شده که از ان جمله می توان به تقویم‬ ‫اشاره کرد‪ .‬با استفاده از این قابلیت‪ ،‬کاربران همراه‬ ‫بانک س��ینا می توانند خدم��ات بانکی خود مانند‬ ‫پرداخت اجاره خانه‪ ،‬اقس��اط تسهیالت خودرو و‬ ‫مس��کن‪ ،‬پس انداز و س��ایر رویداده��ا را در تقویم‬ ‫درج کند تا در موع��د مقرر این رویدادها از طریق‬ ‫ارس��ال پیام به انها یاداوری ش��ود‪ .‬نسخه همراه‬ ‫بانک س��ینا از پایگاه اینترنتی این بانک به نشانی‬ ‫‪ https: //sinabank.ir‬قاب��ل دریافت و نصب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نس�خه جدید موبایلت در دسترس‬ ‫قرار گرفت‬ ‫نس��خه الیت (‪ )PWA‬جدید اپلیکیش��ن‬ ‫موبایل��ت ب��ا قابلیت های جدید در دس��ترس‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬گروه‬ ‫توس��عه دهنده اپلیکیش��ن موبایل��ت با هدف‬ ‫بهبود خدمات رس��انی به کاربران‪ ،‬قابلیت های‬ ‫جدیدی به نسخه الیت (‪ )PWA‬این نرم افزار‬ ‫اضاف��ه کرد و این نس��خه را در اختیار کاربران‬ ‫قرار داد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نسخه الیت (‪)PWA‬‬ ‫اپلیکیشن موبایلت‪ ،‬تمامی قابلیت های موجود‬ ‫در نسخه اصلی این اپلیکیشن اعم از داشبورد‪،‬‬ ‫انتق��ال وجه‪ ،‬مدیری��ت کارت ه��ای بانکی و‬ ‫س��پرده ها‪ ،‬پرداخت تمام��ی قبوض خدماتی‬ ‫و خرید ش��ارژ و س��ایر خدم��ات را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬گفتنی اس��ت کاربرانی که از بستر ‪iOS‬‬ ‫اس��تفاده می کنند برای بهره برداری از نسخه‬ ‫یادش��ده نیاز به دانلود و نصب این اپلیکیش��ن‬ ‫ندارن��د و می توانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه ادرس‬ ‫‪ http://app.mobillet.ir‬از طری��ق‬ ‫مرورگ��ر ‪ Safari‬تلفن همراه خود‪ ،‬از خدمات‬ ‫موبایلت اس��تفاده کنند؛ فراین��دی که باعث‬ ‫می شود‪ ،‬کاربران خدمات پایدارتری را نسبت‬ ‫به نسخه های نصبی دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صرافی توسعه صادرات‪:‬‬ ‫امادگی ارائه خدمات صرافی در اغلب کشورهای جهان را داریم‬ ‫شرکت صرافی توسعه صادرات به عنوان یک‬ ‫صراف��ی دولتی تمام��ی فعالیت های خود را در‬ ‫چارچوب مقررات س��امانه نیم��ا انجام می دهد‬ ‫و امادگ��ی دارد در اغلب کش��ورهای جهان با‬ ‫ابزارهای متناسب‪ ،‬خدمات نقل وانتقال ارز را به‬ ‫مشتریان ارائه کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک توس��عه‬ ‫ص��ادرات ای��ران‪ ،‬محس��ن بوالحس��نی در‬ ‫جم��ع صادرکنندگان کاش��ان ضمن تش��ریح‬ ‫فعالیت های ش��رکت صرافی توس��عه صادرات‪،‬‬ ‫با اش��اره به اینکه این صراف��ی در حوزه عراق‬ ‫امکانات خوبی را برای ارائه به صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان فراهم کرده‪ ،‬گفت‪ :‬صرافی توسعه‬ ‫صادرات به طور تقریبی در همه شهرهای مهم‬ ‫عراق چه در اقلیم و بخش مرکزی این کش��ور‪،‬‬ ‫دفتر کارگزاری دارد و اماده است دینار و دالر‬ ‫را به ش��کل نقدی یا به شکل حواله های دیناری‬ ‫در حس��اب های تراس��تی ب��دون محدودی��ت‬ ‫دریافت‪ ،‬تبدیل و به حساب ها منتقل کند‪.‬‬ ‫بوالحس��نی افزود‪ :‬خوش��بختانه در امارات‪،‬‬ ‫ترکی��ه و به تازگ��ی در افغانس��تان مش��کل و‬ ‫محدودیت��ی در دریاف��ت ارز به ش��کل نق��دی‬ ‫و حوال��ه ای وج��ود ن��دارد و کارگ��زاران ما در‬ ‫حجم ه��ای میلیون��ی ارز را دریافت و پرداخت‬ ‫می کنند و به این ترتیب عالوه بر رفع نیاز ارزی‬ ‫فع��االن اقتصادی ب��رای واردات‪ ،‬منافع حاصل‬ ‫از صادرات نیز به کش��ور منتقل می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬صراف��ی توس��عه ص��ادرات در چین و‬ ‫هنگ کن��گ نیز خدمات ارائ��ه می دهد و دلیل‬ ‫تف��اوت ن��رخ انتق��ال ارز در ای��ن کش��ورها با‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬منبعی است که ارز موردنیاز‬ ‫صرافی از ان تامین می ش��ود؛ اگر امکان تامین‬ ‫ارز از س��امانه نیما برای صرافی وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬ارز ازاد در تراستی ها ارائه می شود و تنها‬ ‫هزینه جابه جایی حداقلی ش��امل وجوه انتقالی‬ ‫می ش��ود که بسته به کش��ور موردنظر‪ ،‬عددی‬ ‫بین ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬در هزار است‪.‬‬ ‫اگ��ر منب��ع تامی��ن ارز صراف��ی‪ EIH ،‬ی��ا‬ ‫کونلون بان��ک چی��ن باش��د‪ ،‬کارمزده��ای ان‬ ‫متف��اوت اس��ت و در مقطع فعل��ی بین ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۳‬درص��د برای ارزه��ای یادش��ده خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل صرافی توس��عه ص��ادرات در ادامه‬ ‫گف��ت‪ :‬ت�لاش صراف��ی بر ای��ن مهم اس��توار‬ ‫اس��ت که حت��ی در مقاطع کاه��ش عرضه ارز‬ ‫نی��ز‪ ،‬ارز موردنیاز مش��تریان بان��ک را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه درحال حاضر عرض��ه بر تقاضا‬ ‫پیش��ی گرفته و صرافی خدمات خود را بدون‬ ‫محدودیت به مشتریان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫فرایند اعتباری بانک کشاورزی سیستمی می شود‬ ‫تسهیل شرایط سرمایه گذاری در طرح های توسعه صنعت ابفا‬ ‫ق��رارداد عاملی��ت صنع��ت اب و فاض�لاب با‬ ‫حضور وزیران تعاون و نیرو در ساختمان ستادی‬ ‫وزارت تعاون به امضای مهدیان‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫توس��عه تع��اون و حمیدرضا جانب��از‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مهندس��ی اب و فاضالب کشور رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫ق��رارداد عاملیت بانک توس��عه تعاون و ش��رکت‬ ‫مادر تخصصی مهندس��ی اب و فاضالب کشور به منظور تسهیل‬ ‫ش��رایط سرمایه گذاری در طرح های توسعه و کارافرینی صنعت‬ ‫ابفای کش��ور منعقد شد‪ .‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در جلس��ه انعق��اد قرارداد عاملیت در محل این‬ ‫وزارتخانه گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون در حمایت از کسب وکارهای‬ ‫خرد و متوس��ط س��رامد اس��ت و با حمایت بانک از کارافرینان‬ ‫تعاونی و خصوصی صنعت ابفا بیش از ‪ ۲۳۵۰۰‬فرصت ش��غلی‬ ‫در این حوزه ایجاد خواهد شد‬ ‫ش��ریعتمداری خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه توسعه و کارافرینی‬ ‫صنع��ت اب و فاضالب کش��ور با بهره من��دی از ظرفیت بند الف‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه به تایید صندوق توس��عه ملی و سازمان‬ ‫برنام ه و بودجه رسیده و باتوجه به کارامدی بانک توسعه تعاون‬ ‫در عاملیت طرح های توسعه ای‪ ،‬این بانک به عنوان‬ ‫موسسه عامل برگزیده شده است‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬باتوجه به تجربه حمایت‬ ‫بانک توس��عه تعاون از برخی مش��اغل مرتبط با‬ ‫صنعت ابفا‪ ،‬عملکرد این بانک می تواند در تکمیل‬ ‫و تقویت زنجیره صنعت اب و فاضالب کشور موثر‬ ‫واقع ش��ود‪ .‬رضا اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو نیز در این‬ ‫برنامه گفت‪ :‬انعقاد این قرارداد عاملیت یک واقعه مهم است که‬ ‫زمینه اش��تغال در ‪ 6‬بخش ارتقای کیفی اب‪ ،‬ترویج اس��تفاده از‬ ‫کاهنده های مصرف اب‪ ،‬ایجاد کسب وکار بهره برداری سامانه ها‬ ‫و تصفیه خانه ه��ای ابف��ا‪ ،‬کاهش هدررف��ت اب‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫ابفای روس��تایی و ابرس��انی با تانکر را فراهم می کند‪ .‬اردکانیان‬ ‫افزود‪ :‬س��رانه موردنیاز ایجاد اشتغال در صنعت ابفا ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت و با عاملیت بانک توس��عه تعاون در اجرای بند الف‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه امس��ال منجر به اش��تغالزایی ‪۲۳۵۰۰‬‬ ‫نفر خواهد ش��د‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمرکز اصلی صنعت اب‬ ‫ف ش��ده و این‬ ‫معطوف به مدیریت بهره برداری و مدیریت مصر ‬ ‫حوزه ها در کنار مدیریت تامین منابع اب‪ ،‬نقشی استراتژیک پیدا‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫صراف��ی امادگی دارد در ص��ورت ارائه ثبت‬ ‫س��فارش و گواهی ثبت اماری از بانک مرکزی‬ ‫ازسوی مش��تریان‪ ،‬در صورتی که محل تامین‬ ‫ارز ان نیما باش��د‪ ،‬در کمترین زمان ممکن ارز‬ ‫موردنیاز مشتری را تامین کند‪.‬‬ ‫بوالحس��نی تصری��ح ک��رد‪ :‬به ط��ور تقریبی‬ ‫نقل وانتق��ال با اغلب کش��ورها انجام می ش��ود‬ ‫و اگ��ر در م��وارد خ��اص به دلی��ل مق��ررات‬ ‫س��ختگیرانه ورود و خروج ارز در کش��ورهایی‬ ‫ازجمل��ه بن��گالدش و برخ��ی جمهوری ه��ای‬ ‫اس��تقالل یافته روس��یه و‪ ...‬مش��کلی وج��ود‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬هماهنگی ه��ای الزم برای رفع‬ ‫نیاز مش��تریان از ش��یوه های گوناگ��ون انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬صادرکنندگان ‪3‬‬ ‫محل رس��می برای ایفای تعهد ارزی دارند که‬ ‫ش��امل ‪ ۲۰‬درصد اسکناس‪ ۳۰ ،‬درصد واردات‬ ‫از مح��ل ص��ادرات و ‪ ۵۰‬درص��د در قالب نیما‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از انجایی ک��ه بانک توس��عه ص��ادرات ایران‬ ‫ب��ا ه��دف ارائ��ه خدم��ات ارزان و س��ریع به‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬ملزم ب��ه رعایت ن��رخ ترجیحی‬ ‫در س��ود تس��هیالت اس��ت‪ ،‬صراف��ی نی��ز در‬ ‫ص��ورت خری��د ارز از نیم��ا‪ ،‬ماب��ه ازای ان را‬ ‫بای��د با نرخ حداقل��ی به صادرکنن��دگان ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صراف��ی ب��ا ب��ه کمترین می��زان رس��اندن‬ ‫کارمزد و حذف حواش��ی این ه��دف را دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بوالحس��نی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬باتوجه به‬ ‫افزای��ش عرضه ارز‪ ،‬صرافی ای��ن امکان را دارد‬ ‫که ارزهایی را که در عراق یا س��ایر کش��ورها‬ ‫به ش��کل اس��کناس دریافت می کند‪ ،‬با اعمال‬ ‫تخفیف ه��ای الزم و ابزارهای متنوع و نرخ های‬ ‫بهت��ر خریداری کند‪ .‬کارم��زد در این حوزه در‬ ‫عراق کمتر از یک و در افغانس��تان ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫درب��اره ‪ ۳۰‬درص��د ارز مورد اس��تفاده برای‬ ‫واردات از محل منابع صادرات‪ ،‬به دلیل نزدیکی‬ ‫نرخ ها به نرخ بازار صرافی تنها به عنوان صرافی‬ ‫عامل ارز ش��ما را دریافت و با تایید بانک عامل‬ ‫ب��ه ذی نفع منتق��ل می کن��د و در ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫باقیمانده براساس مقررات دولت برای بازگشت‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات و تامی��ن نی��از ارزی‬ ‫کش��ور از محل صادرات غیرنفتی‪ ،‬تالش داریم‬ ‫ب��ا کمترین اختالف ای��ن ارز را از صادرکننده‬ ‫خریداری کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت صراف��ی توس��عه ص��ادرات به دلیل‬ ‫وابستگی به بانک توسعه صادرات به عنوان یک‬ ‫بانک ‪ ۱۰۰‬درصد دولتی این اطمینان خاطر و‬ ‫ضمانت را برای مشتری فراهم کرده که در هر‬ ‫‪ 3‬شکل از بازگشت عواید حاصل از صادرات در‬ ‫بیشتر کشورهای جهان‪ ،‬خدمات متناسب را به‬ ‫فعاالن اقتصادی عرضه کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک کش��اورزی در همایش مدیران‬ ‫ش��عب ای��ن بانک به موانع و چالش ه��ای پیش روی‬ ‫عملکرد مالی نظام بانکی پرداخت و راهکارهای بهبود‬ ‫عملک��رد مال��ی بانک را با تاکید ب��ر وصول مطالبات‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک کش��اورزی‪،‬‬ ‫خدارحم��ی در این همایش ضمن قدردانی از مدیران‬ ‫شعب برای دستیابی بانک به عملکردی اثربخش‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫بانک کش��اورزی بیش از پیش در حمایت از تولید بخش کشاورزی‬ ‫نقش افرین و در پیش��برد اهداف اقتصادی کشور اثرگذار باشد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به این مطلب که روند مثبتی در بانک ش��روع شده که باید‬ ‫دامنه دارتر و گس��ترده تر شود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬تسهیالت پرداختی بانک‬ ‫کش��اورزی تا پایان مهر ‪ ۹۸‬در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۲۲.۲‬درصد رشد داشته و میزان سپرده های بانک نیز در این مقطع‬ ‫نس��بت به مقطع مش��ابه سال گذش��ته با ‪ ۲۳.۴‬درصد رشد همراه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن عملک��رد مطلوب در کن��ار موفقیت هایی مانن��د عبور مبلغ‬ ‫س��پرده های بانک از م��رز هزار هزار میلیارد ریال‪ ،‬کاهش ریس��ک‬ ‫اعتباری‪ ،‬کاهش وضعیت اضافه برداش��ت و رش��د درامدهای بانک‪،‬‬ ‫عملکردی قابل قبول برای این بانک در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫را نوید می دهد‪ .‬خدارحمی در ادامه س��خنان خود به‬ ‫تش��ریح محورهای عمده برنامه بهبود عملکرد بانک‬ ‫در س��ال جاری پرداخت و رئوس ان را شامل کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درص��دی مطالبات غیرج��اری با تاکید بر وصول‬ ‫مطالبات مع��وق و مش��کوک الوصول‪ ،‬بهبود ترکیب‬ ‫مناب��ع س��پرده ای با تاکی��د بر افزایش س��هم مانده‬ ‫حس��اب های جاری‪ ،‬قرض الحس��نه پس انداز و سپرده کوتاه مدت و‬ ‫نیز افزایش پیش پرداخت ضمانتنامه‪ ،‬گش��ایش اعتبارات اس��نادی‪،‬‬ ‫کارت هدی��ه و‪ ،...‬ف��روش امالک مازاد در حد ‪ 2‬برابر عملکرد س��ال‬ ‫‪ ،۹۷‬جابه جای��ی و ادغام ش��عب زی��ان ده ش��هری و تجدید نظر در‬ ‫قراردادهای خدمات مربوط به پایانه های فروش‪ ،‬ش��تاب و ش��اپرک‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی همچنین با تاکید ب��ر اینکه فرایند‬ ‫اعتباری در بانک باید سیس��تمی و از روال سنتی خارج شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��بکه بانکداری ش��رکتی‪ ،‬ش��بکه نظارت بر طرح ها و س��ایر‬ ‫ش��بکه های عملکردی باید فعال شوند‪ .‬اداره کل اعتبارات بانک باید‬ ‫به تمام طرح های استان اشراف داشته باشد و اداره نظارت بر طرح ها‬ ‫باید برای طرح های راکد‪ ،‬راهکار اصالحی ارائه دهد‪.‬‬ ‫رتبه نخست بانک سپه در پرداخت تسهیالت و فروش امالک مازاد‬ ‫مدیر شعب منطقه فارس از کسب رتبه نخست بانک سپه در‬ ‫رشد پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی‪ ،‬کاهش مطالبات‬ ‫معوق و افزایش فروش امالک مازاد در استان در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک سپه‪ ،‬سعید منصوریان‬ ‫طبائی با اعالم این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬بانک س��په از ش��هریور سال‬ ‫گذش��ته تا پایان ‪ 6‬ماه نخست امس��ال بیش از ‪ ۳۰‬هزار مورد‬ ‫تس��هیالت به مبل��غ ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد ریال به فعاالن‬ ‫اقتصادی استان فارس پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رش��د ‪ ۴۰‬درصدی پرداخت تسهیالت بانک‬ ‫س��په در اس��تان فارس در ‪ 6‬ماه نخست امس��ال در مقایسه با‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک سپه در میزان‬ ‫درص��د تس��هیالت پرداختی در نیمه نخس��ت‬ ‫امسال در بین بانک های استان رتبه نخست را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اهمیت افزایش منابع بانک ها‬ ‫در ب��اال رفتن توان تس��هیالت دهی انها‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بانک سپه به منظور کمک به تحقق اهداف‬ ‫و سیاس��ت های اقتصادی دولت در استان فارس‬ ‫از محل فروش امالک مازاد‪ ،‬جذب س��پرده و وصول مطالبات‪،‬‬ ‫مناب��ع خ��ود را افزایش داد ت��ا با تخصیص ان ب��ه واحدهای‬ ‫تولیدی به رونق تولید و اشتغالزایی در استان کمک کند‪.‬‬ ‫مدیر ش��عب منطقه فارس از کاه��ش ‪ ۳۶‬درصدی مطالبات‬ ‫معوق بانک س��په در اس��تان در ‪ 6‬ماه امسال خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫مجموعه کارکنان این بانک در اس��تان با تالش‬ ‫جمعی مس��تمر و تعامل درس��ت ب��ا بدهکاران‬ ‫توانس��ت در ‪ 6‬ماه نخست امس��ال ‪ ۳۳۶‬میلیارد‬ ‫ری��ال مطالب��ات معوق را وصول کن��د و در این‬ ‫زمینه بین بانک های اس��تان فارس رتبه نخست‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬بانک س��په با درک درس��ت‬ ‫سیاست های کالن دولت‪ ،‬به منظور افزایش نقدینگی در شعب‬ ‫اس��تان فارس ب��ا برگ��زاری ‪ ۷‬مرحله مزایده فروش در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ۱۹ ،‬ملک از امالک تملیکی مازاد خود به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۱‬میلیارد ریال را فروخت و در بین بانک های اس��تان به‬ ‫لحاظ تعداد امالک فروخته شده در سال جاری رتبه نخست را‬ ‫اغاز فصل جدید ارائه کارت اعتباری بانک ملی‬ ‫کارت ه��ای اعتباری بانک ملی ایران به منظور افزایش‬ ‫قدرت خرید طبقه متوس��ط در شعبه های منتخب ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران‪،‬‬ ‫کارت های اعتباری در قالب عقد مرابحه با ‪ 3‬محور جعاله‪،‬‬ ‫خرید کاال و تامین نیازهای اساس��ی قابل دریافت است‪.‬‬ ‫می��زان اعتبار ای��ن کارت ها به انتخاب و نیاز مش��تری تا‬ ‫سقف ‪ ۵۰‬میلیون تومان و نرخ سود تسهیالت ان مطابق‬ ‫ن شده است‪.‬‬ ‫ابالغ شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ‪ ۱۸‬درصد تعیی ‬ ‫دریافت کنندگان کارت های اعتباری بانک ملی ایران برای اس��تفاده‬ ‫از ان در عموم فروش��گاه ها‪ ،‬مراکز خرید و فروشگاه های‬ ‫اینترنت��ی محدودیت��ی ندارند‪ .‬درخواس��ت کارت های‬ ‫اعتباری بانک ملی ایران هم اکنون در شعبه های منتخب‬ ‫با ارائه م��دارک الزم امکان پذیر اس��ت‪ ،‬اما پس از مدتی‬ ‫همه ش��عبه های بانک امکان ارائه این کارت ها را خواهند‬ ‫داشت‪ .‬مزیت رقابتی کارت های اعتباری بانک ملی ایران‬ ‫این است که سود و اقساط مشخص شده برای بازپرداخت‬ ‫تنها به میزان اعتبار مصرف ش��ده از کارت تعلق می گیرد و این کارت ها‬ ‫دارای خاصیت گردشی هستند‪.‬‬ ‫فروش هوشمندانه مدیران استانی و ستادی بسترهای افزایش سوداوری‬ ‫در فرایند بیمه گری را در ‪ 6‬ماه نخست امسال محقق کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬مجید مشعلچی فیروزابادی‪ ،‬مدیرعامل بیمه‬ ‫کوثر در دومین نشس��ت تخصصی مدیران س��تادی و استانی این شرکت‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۸‬ضمن بیان این مطلب تصری��ح کرد‪ :‬تفویض اختیار‪ ،‬کنترل‬ ‫خس��ارت‪ ،‬مدیریت ریسک و شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های استانی‬ ‫موجب افزایش سود بیمه گری شرکت شده است‪.‬‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬فروش این تعداد ملک‬ ‫مازاد در یک سال‪ ،‬در ‪ 3‬سال گذشته در منطقه فارس بی سابقه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬منصوری��ان طبائی افزود‪ :‬برنامه ری��زی و رایزنی ها‬ ‫الزم ب��رای ادام��ه روند کاهش امالک تملیک��ی مازاد و تبدیل‬ ‫انها به نقدینگی برای تزریق به س��رمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولی��دی در دس��تور کار بان��ک س��په در منطقه ف��ارس قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیر ش��عب منطقه فارس با اشاره به نقش صنعت و معدن‬ ‫در توسعه اقتصادی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پرداخت تسهیالت بانک‬ ‫س��په در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته در بخش های صنعت و معدن‪ ،‬کش��اورزی و بازرگانی‬ ‫به ترتیب ‪ ۳۰ ،۸۴‬و ‪ ۲۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫تالش بیمه سرمد برای سرعت بخشیدن به پرداخت خسارت ها‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره بانک ص��ادرات به اتفاق‬ ‫رئیس هیات مدیره بیمه س��رمد به منظور نظارت‬ ‫بر ش��یوه ارائ��ه خدمات بیمه ای به مش��تریان‪ ،‬با‬ ‫مدیر کانون بازنشس��تگان بانک صادرات اس��تان‬ ‫اصفهان دیدار و گفت وگو کردند‪.‬پرویز مقدس��ی‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدی��ره بانک صادرات و نایب رئیس‬ ‫هیات مدیره بیمه س��رمد در این جلسه‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اهمیت جایگاه بازنشس��تگان این بانک‪ ،‬ارائه خدمات شایسته‬ ‫و پرداخت خس��ارت ها در کوتاه ترین زمان ممکن به انان را مورد‬ ‫تحقق سوداوری فرایند بیمه گری ازسوی بیمه کوثر‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افزایش س��وداوری در سرمایه گذاری بسترهای افزایش‬ ‫س��رمایه شرکت و قبول اتکایی در اینده نزدیک را برای شرکت مهیا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزایش رضایت مش��تری‪ ،‬مسئولیت پذیری و ایجاد رقابت سالم را از‬ ‫دستاوردهای کوتاه مدت تفویض اختیار برشمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه‬ ‫بازار‪ ،‬شناس��ایی و بهره من��دی از ظرفیت های موج��ود‪ ،‬ایجاد صورت های‬ ‫مالی و عملکردی اس��تانی و درنهایت س��وداوری و مدیریت پروری از دیگر‬ ‫توجه قرار داد و گفت‪ :‬جایگاهی که بانک صادرات‬ ‫کس��ب ک��رده‪ ،‬نتیجه ت�لاش بازنشس��تگان در‬ ‫دوره های گذش��ته اس��ت‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬توجه‬ ‫مضاعف به انان در دس��تور کار بیمه س��رمد قرار‬ ‫دارد‪ .‬کاتب نیز در این دیدار‪ ،‬از تسهیل در استفاده‬ ‫از مراکز طرف قرارداد بیمارستانی و پاراکلینیکی‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬بیمه س��رمد تم��ام تالش خود‬ ‫را برای س��رعت در پرداخت خس��ارت ها از طریق اعطای تنخواه‬ ‫مستقل به شعب و پاسخگویی ‪۲۴‬ساعته به کار گرفته است‪.‬‬ ‫دس��تاوردهای تفویض اختیار اس��ت‪.‬مدیرعامل بیمه کوثر ب��ا بیان اینکه‬ ‫س��هولت و تس��ریع در ارائه خدمات‪ ،‬دقت در عملکرد با کنترل و نظارت‬ ‫و نیز اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های نیروی انس��انی از اهداف اجرایی‬ ‫تفویض اختیار است‪ ،‬گفت‪ :‬با ایجاد سامانه های هوشمند مدیریتی‪ ،‬تشکیل‬ ‫ش��وراهای فنی و غیرفنی در اس��تان ها‪ ،‬افزایش تعامل میان مدیران ستاد‬ ‫و سرپرس��تی ها و تقویت خودکنترلی کارکنان‪ ،‬نظارت و کنترل در شرکت‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دومین هواپیمای فالیت چک در راه ایران‬ ‫خیال فرودگاه ها بابت ایمنی راحت شد‬ ‫دومی��ن هواپیمای فالیت چک در راه ایران اس��ت؛‬ ‫این یعنی تنها هواپیمایی که درحال حاضر بار بازرسی‬ ‫تجهیزات فرودگاهی را به دوش می کش��د‪ ،‬سبک تر و‬ ‫روند انجام این بازرسی ها تسهیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫وقتی جت فالکن ‪ ۲۰۰۰‬سازمان‬ ‫هواپیمایی اس��فند ‪ ۹۲‬در کیش س��قوط کرد و همه‬ ‫‪ ۴‬سرنش��ین خود را با کام مرگ فرس��تاد‪ ،‬تامین یک‬ ‫هواپیم��ای فالیت چک دیگر تبدیل به دغدغه ای برای‬ ‫صنعت حمل ونقل هوایی کشور شد‪.‬‬ ‫بعد از این حادثه‪ ،‬هواپیماهای اجاره ای از کشورهای‬ ‫دیگر به کمک حوزه بازرس��ی فرودگاهی کش��ورمان‬ ‫امدن��د تا س��رانجام اوایل س��ال ‪ ۹۵‬ی��ک هواپیمای‬ ‫کینگ ای��رای ‪ ۳۵۰‬از کش��ورهای اروپایی خریداری و‬ ‫وارد کشور ش��د‪ .‬مدیران صنعت فرودگاهی می گویند‬ ‫نداش��تن فالیت چک ملکی و خرید خدمات مربوط به‬ ‫بازرس��ی فرودگاهی از کش��ورهای دیگر‪ ،‬در سال های‬ ‫گذشته هزینه های زیادی به ایران تحمیل می کرد اما‬ ‫باوج��ود هواپیماهای ملکی در این حوزه‪ ،‬هم هزینه ها‬ ‫کاهش می یابد و هم مالحظات امنیتی رعایت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی مرک�ز تخصص�ی بازرس�ی‬ ‫فرودگاهی‬ ‫براساس قانون‪ ،‬انجام بازرسی دستگاه های ارتباطی‬ ‫و ناوبری هوایی مس��تقر در فرودگاه ها و ایستگاه های‬ ‫هوان��وردی از وظایف حاکمیتی س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری است اما باتوجه به مش��کالتی که تحریم بر‬ ‫س��ر راه این س��ازمان گذاش��ته بود و مانع خرید این‬ ‫هواپیمای اس��تراتژیک می ش��د‪ ،‬در سال های گذشته‬ ‫مس��ئوالن تصمیم گرفتند مسئولیت کار را به شرکت‬ ‫فرودگاه ه��ا و ناوبری هوای��ی ایران به عن��وان متولی‬ ‫صنعت فرودگاهی کشور واگذار کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کار با حمایت عباس اخون��دی‪ ،‬وزیر وقت راه‬ ‫و شهرس��ازی در س��ال ‪ ۹۵‬اتفاق افتاد ک��ه عالوه به‬ ‫کم��ک به رون��د خرید هواپیم��ای فالیت چک‪ ،‬منجر‬ ‫به ایجاد مرکز بازرس��ی فرودگاهی ش��د ت��ا با امدن‬ ‫هواپیمای بازرس��ی به کش��ور‪ ،‬از صفر تا صد عملیات‬ ‫مربوط به بازرس��ی فرودگاهی به دست ایرانی ها و زیر‬ ‫نظر این مجموعه انجام ش��ود‪ .‬برای تحقق این هدف‬ ‫مرک��ز اموزش های فنون و خدم��ات هوایی با قدمتی‬ ‫‪۷۷‬س��اله تبدیل به نخستین مرکز بازرسی فرودگاهی‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دومی�ن فالیت چ�ک ملک�ی وارد ایران‬ ‫می شود‬ ‫اکرم امینی‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه گس��تردگی صنعت‬ ‫هوان��وردی ای��ران‪ ،‬وجود یک هواپیم��ای فالیت چک‬ ‫کافی نب��ود و باید فالیت چک دیگری تهیه می ش��د‪،‬‬ ‫ازاین رو نسبت به خرید فالیت چک دوم از المان اقدام‬ ‫کردیم که قطعات یدکی و اف ای اس خریداری و وارد‬ ‫کشور ش��ده اما هنوز هواپیما را وارد کشور نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬این هواپیما به نرخ ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫ی شده است‪.‬‬ ‫دالر خریدار ‬ ‫‹ ‹وجود دس�ت کم ‪ ۲‬فالیت چک ضروری‬ ‫است‬ ‫یک کارش��ناس هوانوردی می گوید باتوجه به اینکه‬ ‫فالیت چک بخش��ی از زنجیره یک پرواز ایمن اس��ت‪،‬‬ ‫وجود دس��ت کم ‪ ۲‬فرون��د از این هواپیما در کش��ور‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫روح اهلل فالح تبار در پاس��خ ب��ه‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫هواپیمای فالیت چک بخشی مهم از شبکه حمل ونقل‬ ‫هوایی ایمن اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬پهناوری ای��ران و وجود‬ ‫فرودگاه ه��ا و دس��تگاه های کمک ناوب��ری گوناگون‪،‬‬ ‫موضوع مدیریت مکان یابی‪ ،‬اس��تقرار و بررس��ی های‬ ‫دوره ای این دستگاه ها را به مسئله ای مهم برای کشور‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کش��ورهای عضو سازمان بین المللی‬ ‫هوانوردی (ایکائو) براساس کنوانسیون شیکاگو متعهد‬ ‫ب��ه اج��رای بندهای ضمای��م مرب��وط ازجمله انکس‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۱۴‬و س��ند ‪ ۸۰۷۱‬درب��اره بررس��ی مس��یرها‪،‬‬ ‫شیوه نامه های ورودی و خروجی پروازها‪ ،‬کالیبراسیون‬ ‫تجهیزات و س��امانه ها هستند تا تحقق ناوبری هوایی‬ ‫ایمن‪ ،‬کارامد و موثر را تضمین کنند‪ .‬این مس��ئله در‬ ‫سایه دقت دستگاه های ناوبری که منوط به چک های‬ ‫دوره ای هواپیم��ای فالیت چک اس��ت‪ ،‬محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فالح تبار افزود‪ :‬به طورمعمول کشورها برای ازمون‪،‬‬ ‫کالیبره کردن و عملیاتی نگه داش��تن تجهیزات کمک‬ ‫ناوبری ‪ ۲‬روش خرید خدمت بازرسی از سایر کشورها‬ ‫ی��ا اس��تفاده از هواپیمای فالیت چک ملک��ی را به کار‬ ‫‪ ۶۰‬درصد عوارض الکترونیکی ازادراه ها پرداخت نشد‬ ‫دبی��ر کارگروه ش��رکت های س��رمایه گذار در ازادراه ها‬ ‫گفت‪ :‬هنوز ‪ ۶۰‬درصد افرادی که از ازادراه ها عبور کرده اند‬ ‫ع��وارض الکترونیکی خ��ود را پرداخ��ت نکرده اند که این‬ ‫ناهماهنگی موجب ش��ده روند پیوستن ازادراه های جدید‬ ‫به این طرح کند شود‪ .‬به گزارش ایرنا باوجود انتظار برای‬ ‫پیوس��تن ازادراه های بیشتر به طرح پرداخت الکترونیکی‬ ‫عوارض ازادراهی‪ ،‬خبری از اجرای این طرح در ازادراه های‬ ‫پرتردد و ترافیک نیس��ت‪ .‬اکنون در نیمه دوم س��ال قرار‬ ‫داریم و بهترین زمان است تا برای نیمه نخست سال اینده‬ ‫که تعداد س��فرها افزایش می یاب��د ازادراه های جدیدی را‬ ‫در برنامه پرداخت عوارض الکترونیکی قرار دهیم‪ .‬خدایار‬ ‫خاشع در این زمینه گفت‪ :‬وصول نشدن عوارض ازادراهی‬ ‫موجب شده روند پیوستن ازادراه های جدید به این طرح‬ ‫کند شود‪ .‬وی گفت‪ :‬پس از اجرای این طرح در ‪ ۴‬ازادراه‬ ‫ق��رار ب��ود ‪ ۶‬ازادراه دیگر به این ط��رح بپیوندند اما هنوز‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د افرادی که از ازادراه ه��ا عبور کرده اند عوارض‬ ‫الکترونیکی خود را پرداخت نکرده اند‪ .‬خاشع گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی مایل ب��ه اجرای این ط��رح در ازادراه هایی که‬ ‫با هزینه خود س��اخته‪ ،‬اس��ت اما این پرسش مطرح است‬ ‫ک��ه چه تضمینی وجود دارد تا مردم و مس��افران به موقع‬ ‫عوارض الکترونیکی خود را پرداخت کنند؟ خاش��ع اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬اجرای این طرح نیاز به قوانین حمایتی دارد‪ .‬بخش‬ ‫خصوص��ی با وام بانکی و پرداخت هزینه های زیادی اقدام‬ ‫فالیت چک در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬کارکنان مجموعه‬ ‫فالیت چ��ک ت�لاش ش��بانه روزی می کنند ت��ا همه‬ ‫دس��تگاه های ناوبری کش��ور را عملیات��ی نگه دارند و‬ ‫در نبود هواپیمای دوم‪ ،‬مشکل خاصی مشاهده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به ساخت راه ها می کند و تنها راه بازگشت سرمایه دریافت‬ ‫به موقع عوارض ازادراهی است‪ .‬وی گفت‪ :‬انتظار این است‬ ‫که مش��ابه مصوبه ای که برای پرداخت عوارض خودرو به‬ ‫ش��هرداری وجود دارد‪ ،‬طرحی نیز برای پرداخت عوارض‬ ‫ازادراهی تصویب ش��ود تا با حمای��ت قانونی از این طرح‪،‬‬ ‫تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح افزایش‬ ‫یابد‪ .‬وی دلیل اجرا نش��دن این طرح در ازادراه پردیس‪-‬‬ ‫تهران را نبود قوانین باالدس��تی برای بازگش��ت س��رمایه‬ ‫بخش خصوصی دانس��ت و گفت‪ :‬تردد در ازادراه پردیس‬ ‫در حال افزایش اس��ت و ض��رورت دارد با اطمینان خاطر‬ ‫بخ��ش خصوصی از پرداخت پول عوارض ازس��وی مردم‪،‬‬ ‫هرچ��ه زودتر ای��ن ازادراه به طرح پرداخ��ت الکترونیکی‬ ‫عوارض ازادراهی بپیوندد‪.‬‬ ‫می بندن��د که روش خرید خدمت از س��ایر کش��ورها‬ ‫به دلی��ل تعداد دس��تگاه ها و چک ه��ای دوره ای انها‪،‬‬ ‫مس��تلزم رایزنی ه��ای تخصصی و سیاس��ی و صرف‬ ‫هزینه های کالن مالی اس��ت و برای کشور دغدغه ای‬ ‫دائم��ی ب��ه هم��راه خواهد داش��ت؛ بنابرای��ن خرید‬ ‫هواپیمای فالیت چک به صرفه تر است‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت خری��د هواپیم��ای فالیت چ��ک‪،‬‬ ‫اقدام��ی زیرس��اختی و حیات��ی ب��وده و نب��ود ان‬ ‫به معن��ی معط��ل مان��دن چک ه��ای دوره ای صدها‬ ‫دس��تگاه ناوبری‪ ،‬روش��نایی فرودگاه ها و موانع هوایی‬ ‫اس��ت که ایمنی پروازها وابس��ته ب��ه عملیاتی بودن‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس هوانوردی با تاکی��د بر الزامی بودن‬ ‫وجود فالیت چک در فرودگاه های کش��ور‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫دست کم ‪ ۲‬هواپیمای فالیت چک باید در کشور باشد‬ ‫تا بتوانیم به س��امانه های ناوبری به گونه ای رس��یدگی‬ ‫کنیم که درباره قابلیت های این دستگاه ها برای تامین‬ ‫ایمنی پرواز‪ ،‬اطمینان الزم وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫فالح تبار با اش��اره به دشواری های رسیدگی به همه‬ ‫فرودگاه ها با داش��تن فقط یک هواپیمای فالیت چک‬ ‫گف��ت‪ :‬به هرحال خ��ود ای��ن هواپیما نیاز ب��ه تعمیر‬ ‫و س��رویس های دوره ای دارد و در ای��ن زم��ان بای��د‬ ‫هواپیم��ای دیگری ب��رای پوش��ش فرودگاه ها وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بررسی ایمنی تعداد زیاد فرودگاه های‬ ‫موجود در کشور که هر کدام دست کم ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬دستگاه‬ ‫ناوب��ری دارند که بای��د در زمان بندی ه��ای گوناگون‬ ‫بررس��ی ش��وند‪ ،‬با یک هواپیما کار ساده ای نیست‪ .‬او‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬از سوی دیگر در شرایط خاص این امکان‬ ‫وجود دارد که هواپیما به هر دلیل‪ ،‬عملیاتی نباش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن امکان وج��ود دارد که دس��تگاه های‬ ‫مختل��ف در فرودگاه ها به ویژه فرودگاه های بین المللی‬ ‫به طور همزمان بررس��ی شوند؛ بنابراین باید دست کم‬ ‫دو فروند از این هواپیماها در کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫فالح تب��ار اضافه ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر که فقط یک‬ ‫‹ ‹چرا فالیت چ�ک دوم زودتر خریداری‬ ‫نشد؟‬ ‫با توجه به ضرورت وجود بیش از یک فالیت چک در‬ ‫کش��ور‪ ،‬در زمان راه اندازی مرکز بازرسی فرودگاهی‪،‬‬ ‫عب��اس اخون��دی‪ ،‬وزی��ر وق��ت راه و شهرس��ازی از‬ ‫مدیرعامل وقت ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی‬ ‫خواس��ت تا برای خرید دومین و سومین فالیت چک‬ ‫اقدام شود‪ .‬مدیرعامل پیشین این شرکت می گوید در‬ ‫مسیر خرید دومین هواپیمای فالیت چک‪ ،‬سنگ اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫رحمت اله مه ابادی با اشاره به جوسازی برخی رسانه ها‬ ‫و جلوگی��ری از ورود دومی��ن هواپیم��ای فالیت چک‬ ‫ازسوی تحریم کنندگان گفت‪ :‬ما قصد خرید هواپیمای‬ ‫فالیت چک دوم را بعد از خرید نخس��تین فالیت چک‬ ‫(کینگ ایر که در سال ‪ ۹۵‬خریداری شد) داشتیم‪ ،‬اما‬ ‫با ایجاد برخی فشارها و اطالع یافتن تحریم کنندگان‪،‬‬ ‫دیگ��ر ام��کان خری��د هواپیم��ای دوم فراه��م‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مش��کالت ایجاد ش��ده برای صنعت‬ ‫فرودگاه��ی در نب��ود هواپیم��ای فالیت چ��ک و‬ ‫دش��واری های خری��د هواپیمای ملکی گف��ت‪ :‬از نظر‬ ‫ایمن��ی پ��رواز‪ ،‬وج��ود هواپیمای فالیت چک بس��یار‬ ‫ضروری است و نبود فالیت چک می توانست به اختالل‬ ‫جدی در حمل ونقل هوایی و تعطیلی فرودگاه ها منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته او‪ ،‬فالیت چکی که در زمان مدیریت او‬ ‫خریداری ش��د‪ ،‬مدرن ترین هواپیمای فالیت چک دنیا‬ ‫است و با کرو ایرانی پرواز می کند‪.‬‬ ‫ل ش��ده و‬ ‫دان��ش فنی این هواپیما به کش��ور منتق ‬ ‫تعمیر و اورهال ان به دس��ت متخصصان داخلی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه در نبود فالیت چک ما مش��کالت‬ ‫زیادی در فرودگاه ها داش��تیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در گذشته‪،‬‬ ‫هواپیمای فالیت چک با قیمت های سنگین از پاکستان‬ ‫و‪ ...‬برای چک تجهیزات فرودگاهی و ناوبری و‪ ...‬اجاره‬ ‫می ش��د‪ ،‬درحالی که این موضوع مورد انتقاد مسئوالن‬ ‫امنیتی کشور هم بود‪.‬‬ ‫روح اهلل فالح تبار‬ ‫سیاوش امیرمکری‬ ‫رحمت اله مه ابادی‬ ‫گروه هایی که از ثبت نام مسکن ملی معاف هستند‬ ‫مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی برنامه طرح اقدام‬ ‫ملی ساخت و عرضه مسکن‪ ،‬مقرر شده ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واحد در بافت های فرسوده ساخته شود‬ ‫که بیش��تر انها خودمالکی هستند و نیازی‬ ‫نیست که در سامانه موردنظر برای مشارکت‬ ‫در این طرح ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫محم��د پژمان در گفت وگو ب��ا ایلنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای س��اخت واحدهای خودمالکی در‬ ‫بافت های فرسوده‪ ،‬شرکت بازافرینی شهری‬ ‫و دولت‪ ،‬تسهیالتی ارائه می کنند تا مشوقی‬ ‫برای مشارکت مردم در این طرح باشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به‬ ‫گ��روه دیگ��ری از متقاضی��ان و مخاطب��ان‬ ‫مس��کن ملی که معاف از ثبت نام در سامانه‬ ‫ای��ن طرح و برنامه هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫خودمالکی ها افرادی که در گروه جابه جایی‬ ‫س��کونتگاه برای رف��ع مخاط��رات طبیعی‬ ‫هس��تند‪ ،‬نیازی به ثبت نام در سامانه ندارند‪.‬‬ ‫جابه جایی س��اکنان چند نقطه در دس��تور‬ ‫کار قرار دارد؛ برای مثال س��اکنان واحدهای‬ ‫نزدیک رودخانه خرم اب��اد یا منبع اباد اهواز‬ ‫باید جابه جا ش��وند که اسکان این دسته هم‬ ‫در طرح اقدام ملی پیش بینی ش��ده اس��ت؛‬ ‫بنابراین الزامی برای ثبت نام این دو گروه در‬ ‫سامانه طرح اقدام ملی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در چند نقط��ه از زمین های متعلق به‬ ‫ش��رکت بازافرینی نسبت به ساخت مسکن‬ ‫ملی اقدام می ش��ود که واگ��ذاری واحدهای‬ ‫س��اخته شده در این زمین ها باید در سامانه‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به تعیین تکلیف‬ ‫زمین ه��ای تص��رف ش��ده و س��اکنان این‬ ‫محدوده ها اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از زمین های‬ ‫دولت در مناطقی م��ورد تصرف قرار گرفته‬ ‫و ای��ن زمین ها هنوز رس��میت ندارند‪ .‬برای‬ ‫کنترل ش��رایط کس��انی که در ان محدوده‬ ‫س��کونت دارن��د در صورت تایی��د برخی از‬ ‫موضوع��ات به تص��رف انها رس��میت داده‬ ‫می شود؛ بنابراین این افراد برای دستیابی به‬ ‫مس��کن ملی در این محدوده باید در سامانه‬ ‫ثبت نام کنند و اگر دارای شرایط الزم بودند‬ ‫در طرح مشارکت داده می شوند‪.‬‬ ‫پژم��ان با بی��ان اینکه بای��د در تصرف ها‬ ‫بازنگری شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورت رسمیت‬ ‫داده ش��دن به تصرف ها‪ ،‬نسبت به پرداخت‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت‪ ،‬پروانه رایگان و سایر‬ ‫تس��هیالت به س��اکنان این منطقه ها اقدام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سال های پیش در ارزیابی طرح مسکن مهر‪،‬‬ ‫اصلی ترین و بزرگ ترین اس��یب طرح مسکن‬ ‫مهر را این مس��ئله بیان کردم‪« :‬ایجاد توقع و‬ ‫انتظ��ار در جامعه مبنی بر اینکه دولت موظف‬ ‫است مسکن ملکی مناسب در اختیار همه قرار‬ ‫دهد»‪ .‬در ان زمان اعالم کردم این بزرگ ترین‬ ‫اس��یب است زیرا ممکن اس��ت باقی مسائل و‬ ‫مش��کالت گوناگون مس��کن مهر‪ ،‬زمانی حل‬ ‫ش��ود اما این فاجعه به ای��ن زودی ها برطرف‬ ‫نمی ش��ود! وقتی اقای اخوندی‪ ،‬وزیر پیشین‬ ‫راه و شهرس��ازی مس��کن مه��ر را نق��د کرد‪،‬‬ ‫نخس��تین صدای اعتراض ازس��وی نمایندگان‬ ‫مجلس بلند ش��د که «پس جایگزین مس��کن‬ ‫مهر چه؟! » این همان فاجعه ای است که اشاره‬ ‫کرده بودم‪ .‬این روزها نیز در مقایسه طرح اقدام‬ ‫ملی مس��کن و مسکن مهر سخنان تاسف باری‬ ‫ش��نیده می ش��ود و کار به جایی رسیده که از‬ ‫مس��کن مهر تمجید می شود و برخی ها ارزوی‬ ‫برگش��ت به همان طرح را دارن��د؛ طرحی که‬ ‫حت��ی یک نکته مثب��ت درب��اره ان نمی توان‬ ‫گفت‪ .‬درباره طرح جدید س��اخت مس��کن نیز‬ ‫ارزیابی بنده این است که هدف از اعالم چنین‬ ‫طرحی‪ ،‬فقط پاسخگویی به همین انتظارهای‬ ‫بیجا در زمینه مس��کن از دولت است؛ اقدامی‬ ‫که از س��ر ناچاری و برای خالی نبودن عریضه‬ ‫در نبود منابع مالی مطرح می ش��ود وگرنه اگر‬ ‫کس��ی ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان (براس��اس شرایط‬ ‫اعالم ش��ده درباره طرح اقدام ملی مسکن) در‬ ‫شهرهای کوچک پول داشته باشد‪ ،‬چه نیازی‬ ‫ب��ه ورود به ب��ازی ثبت نام در ط��رح و‪ ...‬دارد؟‬ ‫مگر سهم نرخ زمین در شهرهای کوچک و زیر‬ ‫‪ ۲۵‬ه��زار نفر جمعیت (ج��ز برخی که ویژگی‬ ‫ویالیی برای کالنشهرنشینان دارد) چقدر است‬ ‫ک��ه نیاز به چنین طرح هایی باش��د؟ امیدوارم‬ ‫منط��ق تدوین کنن��دگان چنی��ن طرحی نیز‬ ‫همین باشد که در نهایت بگویند ما خواستیم‬ ‫اما کس��ی ثبت نام نکرد! بلکه این گونه بتوان از‬ ‫شر بزرگ ترین اسیب مسکن مهر خالص شد!‬ ‫سامانه امالک و اسکان‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی ضم��ن تاکی��د ب��ر‬ ‫برنامه محوری به جای تقاضامحوری از راه اندازی‬ ‫سامانه امالک و اسکان ازسوی این وزارتخانه خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬محمد اسالمی بیان کرد‪:‬‬ ‫باید س��اماندهی اساسی در امار و اطالعات ثبتی‬ ‫در وزارتخانه راه و شهرس��ازی انجام شود؛ به این‬ ‫ معنا مواردی که به طور دس��تی در س��امانه های‬ ‫گوناگون وارد می ش��ود عالوه بر یکپارچه ش��دن‬ ‫باید مکانیزه و هوشمند شود‪ .‬عضو کابینه دولت‬ ‫دوازده��م گفت‪ :‬اگ��ر س��رانه ها و امارها واقعی‪،‬‬ ‫به روز و درس��ت باش��ند مصوبه های شورای عالی‬ ‫شهرس��ازی و معماری ایران‪ ،‬طرح جامع مسکن‬ ‫و دیگر طرح های راهسازی و حمل ونقل براساس‬ ‫تقاضای واقعی و رو به رشد خواهند بود و برنامه ها‬ ‫براساس نیازهای واقعی در دستور کار قرار خواهند‬ ‫گرفت و در عین حال شاهد رشد کمی و کیفی در‬ ‫تمامی حوزه ها خواهیم بود‪ .‬اس�لامی خطاب به‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬شرکت فرودگاه ها و‬ ‫ف��رودگاه امام خمینی(ره) اعالم کرد‪ :‬باید تالش‬ ‫بیشتری ازسوی سازمان ها و شرکت ها برای ثبت‬ ‫اطالعات اماری در سامانه امار وجود داشته باشد‬ ‫و این کار باید هرچه زودتر انجام و اطالعات و امار‬ ‫به س��امانه امار وزارتخانه منتقل و به روزرس��انی‬ ‫ش��ود ت��ا به طور جام��ع مورد بهره ب��رداری قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره راه اندازی‬ ‫س��امانه امالک و اسکان و اهمیتی که این سامانه‬ ‫برای ثبت امار دقیق خانه های خالی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درس��ت است که قانون گذار به درستی وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی را ب��رای راه اندازی س��امانه امالک‬ ‫و اس��کان انتخ��اب نکرده زی��را تمامی اطالعات‬ ‫راه اندازی سامانه در اختیار این وزارتخانه نیست‬ ‫و کاری فراوزارتخانه ای به شمار می رود اما باتوجه‬ ‫ب��ه اینکه قانون این تکلی��ف را برعهده وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی گذاش��ته‪ ،‬باید هرچ��ه زودتر این‬ ‫کار ازس��وی وزارت راه و شهرس��ازی با همکاری‬ ‫س��ایر نهادها و وزارتخانه های مرتبط انجام شود‪.‬‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬امیدواریم تحولی که در ساختار‬ ‫امار و برنامه ریزی در وزارتخانه راه و شهرس��ازی‬ ‫ایجاد شده ادامه یابد و بتوان تراز وزارتخانه را در‬ ‫ارائه امار و اطالعات درست به تراز برنامه محوری‬ ‫حداکثری برسانیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در روزهای گذش��ته مس��ئوالن صنع��ت هوانوردی‬ ‫کش��ور از خرید دومین هواپیمای فالیت چک و ورود‬ ‫تجهیزات ان به کشور خبر داده و اعالم کرده اند خود‬ ‫هواپیما نیز به زودی وارد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری هوایی ایران‪ ،‬س��یاوش امیرمکری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این ش��رکت با بیان اینکه حجم کار در مرکز وارس��ی‬ ‫پروازی و خدمات هوایی ش��رکت بس��یار باالست و با‬ ‫یک هواپیمای فالیت چک ب��ا محدودیت هایی روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬هواپیمای فالیت چک از نیازهای حوزه‬ ‫هوانوردی کش��ور به ش��مار می رود و ب��رای ازمون و‬ ‫کالیبره کردن دستگاه های ناوبری موردنیاز است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براس��اس مقررات‪ ،‬در طول س��ال‬ ‫بای��د تجهیزات هوانوردی ب��ا هواپیماهای فالیت چک‬ ‫م��ورد بازرس��ی ق��رار گیرند‪ ،‬اف��زود‪ :‬پس از س��قوط‬ ‫هواپیم��ای فالیت چک در کیش‪ ،‬در ‪ ۲‬مرحله به دلیل‬ ‫نب��ود ای��ن هواپیما مجبور ب��ه اج��اره فالیت چک از‬ ‫کش��ورهای خارجی شدیم و در ادامه نسبت به خرید‬ ‫ان اقدام کردیم‪.‬‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۲‬هواپیمای فالیت چک باید در کش��ور باش��د تا بتوانیم به‬ ‫س��امانه های ناوبری به گونه ای رسیدگی کنیم که درباره قابلیت های این‬ ‫دستگاه ها برای تامین ایمنی پرواز‪ ،‬اطمینان الزم وجود داشته باشد‬ ‫یادداشت‬ ‫چه کسی گفته‬ ‫دولت باید‬ ‫خانه بسازد؟‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در چهارمین دوره جایزه جهانی خشت طالیی عنوان شد‬ ‫جایگاه مهم خواهرخواندگی شهرها در دیپلماسی‬ ‫مقام ه��ای حاض��ر در چهارمین دوره جایزه جهانی خش��ت‬ ‫طالی��ی‪ ،‬بر اهمی��ت قراردادهای خواهرخواندگی ش��هرها در‬ ‫ش��کل گیری دیپلماس��ی ش��هری تاکید کردند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬پیروز حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران در چهارمین دوره جایزه‬ ‫جهانی خش��ت طالیی با بیان اینکه تا دهه ‪ ٣٠‬در ایران فقط‬ ‫یک کالنش��هر داش��تیم و امروز با ‪١۵‬کالنشهر یا شهرهایی در‬ ‫استانه کالنشهر شدن روبه رو هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در دهه ‪ ٣٠‬نسبت‬ ‫جمعیت ش��هری به روس��تایی کشور ‪ ٣٠‬به ‪ ٧٠‬بود و بر اساس‬ ‫اخرین سرشماری های رسمی‪ ،‬این نسبت برعکس شده است‪.‬‬ ‫این اتفاق با اهنگی کندتر در جهان نیز در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه مجموعه تهران و‬ ‫ری حدود چند هزار س��ال پیش��ینه‬ ‫دارد‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬ام��روز جمعیت‬ ‫ش��هری تفاوت بس��یاری کرده و در‬ ‫جه��ان نیز ب��ه همین ش��کل بوده و‬ ‫بس��یاری از مشکالت ان شبیه به هم‬ ‫اس��ت که ازجمله می توان به الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬تغییر اب وهوا و ترافیک اشاره کرد‪ .‬شهردار تهران با اشاره‬ ‫به برخی مشکالت کالنشهرهای جهان همچون حاشیه نشینی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬جهان با مواردی ازجمله بحث انرژی‪ ،‬هوشمند سازی‬ ‫و‪ ...‬روبه رو اس��ت‪ .‬او بابیان اینکه جایزه جهانی خش��ت طالیی‬ ‫را برای افزایش کیفیت ش��هر درنظر گرفتیم و امس��ال با شعار‬ ‫ش��هرهای هوش��مند‪ ،‬تاب اوری و زیست پذیری این مسابقه را‬ ‫اج��را کردی��م‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬امیدواریم با ن��گاه جدیدی که در‬ ‫مدیری��ت تهران دنبال می ش��ود‪ ،‬این فرص��ت را برای افزایش‬ ‫کیفی��ت زندگی در اختیار تهران و باقی ش��هرهای ایران قرار‬ ‫دهیم و از تجربه مفید دیگر کشورها نیز بهره ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه خواهرخواندگی در دیپلماسی شهری‬ ‫محس��ن هاش��می‪ ،‬رئیس ش��ورای‬ ‫اسالمی شهر تهران نیز در چهارمین‬ ‫دوره جای��زه جهانی خش��ت طالیی‬ ‫گف��ت‪ :‬دیپلماس��ی ش��هری یکی از‬ ‫ش��یوه های دیپلماسی عمومی است‪.‬‬ ‫سیاس��ت خارجی ما از دو راه مسائل‬ ‫را دنبال می کند؛ یک راه دیپلماس��ی‬ ‫کالس��یک اس��ت‪ ،‬یعنی مذاکره هایی که از سوی دیپلمات ها‬ ‫معاون ش��هردار تهران گفت‪ :‬ب��ه منظور حفظ‬ ‫و صیانت از میراث س��بز پایتخ��ت‪ ،‬امکان صدور‬ ‫پروانه برای امالک با ماهیت خانه باغ فراهم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلن��ا‪ ،‬عبدالرض��ا گلپایگانی افزود‪:‬‬ ‫پیش از این براس��اس مصوبه اس��فند ‪ ۹۶‬شورای‬ ‫اس�لامی ش��هر تهران‪ ،‬ص��دور هرگون��ه پروانه‬ ‫انج��ام می ش��ود و وزارت خارج��ه در ان تبح��ر دارد و دوم‬ ‫دیپلماس��ی عموم��ی اس��ت که ب��رای منافع عموم��ی مردم‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ابع��اد گوناگون دیپلماس��ی عمومی می توان‬ ‫دیپلماسی رس��انه ای‪ ،‬مدنی و شهری را از متعارف ترین موارد‬ ‫مطرح کرد‪ .‬دیپلماسی رسانه ای همان استفاده از افکار عمومی‬ ‫و استفاده از رسانه های داخلی و خارجی است که تاثیر زیادی‬ ‫در جامعه های گوناگون دارد‪ ،‬به ویژه امروز که با ورود پرقدرت‬ ‫فضای مجازی تاثیر دیپلماس��ی رسانه ای بیشتر شده است‪ .‬در‬ ‫دیپلماس��ی مدنی‪ ،‬ان جی او ها و س��من ها هستند که با تهییج‬ ‫افکار عمومی می توانند از جامعه مدنی اس��تفاده خوبی کنند‪.‬‬ ‫سومین شیوه نیز دیپلماسی شهری است‪.‬‬ ‫رئیس شورای ش��هر خاطرنشان کرد‪ :‬دولت ها سیاست های‬ ‫وی��ژه ای دنبال می کنند که در تطابق با دیپلماس��ی یا اهدافی‬ ‫نیست که شهرها دنبال می کنند‪ .‬ممکن است اختالف هایی در‬ ‫ایده و روش با دولت های محلی و مرکزی وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه نظر ش��هردار مس��لمان لندن با دولت متبوع و‬ ‫حزب حاکم متفاوت است اما اثربخشی خود را هم دارد‪.‬‬ ‫هاش��می ادام��ه داد‪ :‬م��ا ک��ه ام��روز از نظر جهان��ی مورد‬ ‫بی رحمانه تری��ن تحریم ه��ای غیرقانونی هس��تیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫از دیپلماس��ی ش��هری برای احقاق حق خود استفاده کنیم و‬ ‫صدای مان را به جهان برس��انیم ام��ا وزارت خارجه تاکنون از‬ ‫این امر اس��تفاده نکرده اس��ت‪ .‬ما در نشست های هم اندیشی‬ ‫با وزارت خارجه این مس��ئله را مطرح کردیم و خواس��تیم که‬ ‫وزارت خارجه پیام هایی را از ش��وراهای شهر به سایر کشورها‬ ‫بفرس��تد و س��عی کند ای��ن تحریم غیرقانون��ی را به جهانیان‬ ‫بشناس��اند‪ .‬بنابراین ما قابلیت فراوانی در دیپلماس��ی شهری‬ ‫داریم و خواس��ته من این اس��ت که وزارت خارجه و مقام های‬ ‫دولت از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه از ظرفیت خواهرخواندگی ش��هرها می توان‬ ‫در دیپلماس��ی شهری اس��تفاده کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تهران با ‪ ۲۷‬شهر‬ ‫جهان ارتباط خواهرخواندگی دارد و ش��هرهای ما می توانند با‬ ‫‪۱۰۰‬ش��هر در جهان خواهرخوانده شوند تا در حوزه تجهیزات‬ ‫ش��هری و مدیریت ش��هر‪ ،‬فضای یک جانبه علی��ه ما را از بین‬ ‫ببرند‪ .‬مدیریت ش��هری نیز این امادگ��ی را دارد که در زمینه‬ ‫تامین منافع کشور این حوزه را فعال کند و با ایجاد ارتباطات‬ ‫مصوبه خانه باغ عملیاتی شد‬ ‫س��اختمانی در امالک با نوعیت ب��اغ یا مزروعی‬ ‫ممنوع اعالم شد و مصوبه خانه باغ پس از تصویب‬ ‫نهای��ی در ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری‪،‬‬ ‫جایگزین مصوبه برج باغ شد‪.‬‬ ‫معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری تهران‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس این مصوبه‪ ،‬امکان صدور پروانه‬ ‫بین المللی در حوزه ش��هری مس��یر جدیدی را برای پیش��برد‬ ‫اهداف کشور بگشاید‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر اضافه ک��رد‪ :‬در حوزه هوش��مندی و‬ ‫هوشمند س��ازی در شهر تهران برنامه های ویژه ای در مدیریت‬ ‫ش��هری تهران اغاز شده که س��امانه «تهران من» یکی از این‬ ‫محورهاست‪ .‬البته در حوزه تاب اوری‪ ،‬به ویژه افزایش مقاومت‬ ‫ش��هری در برابر س��وانح و مدیریت بحران مانند زلزله و س��یل‬ ‫نیاز اس��ت که بیش��تر توجه کنیم و اقدام های عملی در حوزه‬ ‫نوس��ازی بافت های فرسوده و مدیریت بحران انجام دهیم‪ .‬در‬ ‫حوزه زیس��ت پذیری ش��هری می توانیم از الگوی تی اودی در‬ ‫حمل ونق��ل عمومی و مدیریت پس��ماند اس��تفاده کنیم و ان‬ ‫را س��رلوحه فعالیت های ش��هری قرار دهیم تا بتوانیم شهری‬ ‫زیست پذیر داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرها زنده هستند‬ ‫در ای��ن برنام��ه همچنی��ن مه��دی‬ ‫جمالی ن��ژاد‪ ،‬رئی��س س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ها گفت‪ :‬چرا‬ ‫ب��ا س��اخت ه��زاران فرهنگس��را و‬ ‫کلینیک روانشناسی و مرکز مشاوره‪،‬‬ ‫هنوز اس��یب های اجتماع��ی از بین‬ ‫نرفته و ما گرفتار مشکالت هستیم؟‬ ‫یک دلیل این امر این اس��ت که ش��هرهای ما بر اس��اس علم‬ ‫س��اخته ش��ده‪ ،‬درحالی که علم پایین ترین درج��ه از دانش و‬ ‫معرفت است‪ .‬وی افزود‪ :‬در دوره ای‪ ،‬معماری کشور زبانزد بود‬ ‫ام��ا حاال کمت��ر فکر می کنیم و کمتر همه جوانب موضوع ها را‬ ‫می بینیم؛ چراکه زمانی بحث ش��هر خالق‪ ،‬شهر تاب اور‪ ،‬شهر‬ ‫زیس��ت پذیر و‪ ...‬مطرح بود اما همه این مس��ائل و توجه به انها‬ ‫نسخ ه شفابخشی برای شهرها نبوده و نیستند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه جای پرس��ش اس��ت که چ��را باوجود این‬ ‫همه پروژه‪ ،‬پل و‪ ...‬هنوز هم حال ش��هرهای مان خوب نیست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یادمان رفته که شهر زنده است و روح و کالبد دارد‬ ‫و اگ��ر همه جوانب ان را درنظر نگیریم نمی توانیم مش��کالت‬ ‫را برط��رف کنیم‪ .‬رئیس س��ازمان ش��هرداری ها بابیان اینکه‬ ‫ش��هرهای اسالمی‪ ،‬مصداق کاملی از شهرهای ایده ال هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ش��هرهای اسالمی همه صفات انسانی و الهی درنظر‬ ‫گرفته ش��ده و باید به جای مدیران ش��هری‪ ،‬به دنبال حکیمان‬ ‫زمین هایی که رای باغ دارند‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس ضوابط ت��ازه که با رویکرد‬ ‫حفاظت فعال تهیه ش��ده اس��ت‪ ،‬تراکم و سطح‬ ‫اش��غال نسبت به گذش��ته کاهش یافته و امکان‬ ‫بهره برداری ه��ای متنوع‪ ،‬متناس��ب ب��ا موقعیت‬ ‫امالک و درخواست مالکان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫محرومیت ابادانی ها از خدمات شهری‬ ‫فرمان��دار اب��ادان ضم��ن انتقاد از عملکرد ش��ورا‬ ‫و ش��هرداری و وضعیت نابس��امان خدمات ش��هری‬ ‫گف��ت‪ :‬مردم ابادان از بدیهی ترین خدمات ش��هری‬ ‫بی بهره ان��د‪ .‬ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬س��ید زین العابدین‬ ‫موسوی با اشاره به شرایط نابسامان خدمات شهری‬ ‫ابادان از اعضای شورای شهر خواست هرچه زودتر به‬ ‫مشکالت ورود کرده و در زمینه رفع انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫جم��ع اوری زبال��ه‪ ،‬الیروب��ی و خ��روج اب های‬ ‫س��طحی‪ ،‬بهب��ود و افزای��ش س��رانه فضای س��بز‪،‬‬ ‫اس��فالت معابر‪ ،‬جلوگیری از سد معبر‪ ،‬نخاله برداری‬ ‫رئی��س پلی��س پایتخت گف��ت‪ :‬پلی��س نظر‬ ‫مش��ورتی خود را در زمین��ه بهبود طرح ترافیک‬ ‫جدید به ش��ورا اعالم ک��رده و امیدواریم ش��ورا‬ ‫یک طرفه عمل نکند‪ .‬س��ردار حسین رحیمی در‬ ‫گفت وگو با مهر درب��اره اخرین اظهارنظر پلیس‬ ‫درب��اره طرح ترافیک بیان ک��رد‪ :‬پلیس با کلیات‬ ‫طرح ترافیک جدید مش��کلی ندارد اما به برخی‬ ‫جزئی��ات و نحوه اج��رای ان ایرادهای��ی وارد و‬ ‫و جلوگی��ری از دپ��و زباله‪ ،‬بهب��ود وضعیت مبلمان‬ ‫شهری‪ ،‬تسهیل گره ترافیکی و جمع اوری سگ های‬ ‫ولگ��رد‪ ۹ ،‬خدمت و انتظار اولیه مردم از ش��هرداری‬ ‫بود که از سوی فرماندار ویژه شهرستان ابادان عنوان‬ ‫ش��د‪ .‬موس��وی با تاکید بر اینکه نقاط زیادی از شهر‬ ‫ممل��و از زباله اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انباش��ت اب های‬ ‫سطحی صدای مردم را دراورده است‪ .‬چه مسئله ای‬ ‫وج��ود دارد که ش��هرداری نمی توان��د ‪ ۶۹‬کیلومتر‬ ‫کانال خروج اب های س��طحی را مدیریت کند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ابادان ش��هری کم باران است‪ ،‬بنابراین‬ ‫نظر پلیس درباره طرح ترافیک‬ ‫انها را به ش��ورای ش��هر اعالم کرده است‪ .‬سردار‬ ‫رحیمی تصریح کرد‪ :‬ش��ورا می خواهد یک طرفه‬ ‫عمل کند اما پلیس نظرش را مکتوب اعالم کرده‬ ‫و امیدواریم با این نظرها موافقت ش��ود تا بتوانیم‬ ‫وضعیت ترافیکی بهتری در معابر پایتخت داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬اصل طرح مشکلی ندارد‬ ‫ام��ا ایرادهایی در ش��یوه اج��رای ان وجود دارد‬ ‫که نظرمان را درباره انها اعالم کرده ایم‪ .‬س��ردار‬ ‫اب های س��طحی زیادی ن��دارد اما همین مقدار کم‬ ‫نیز به میزان زیادی برای مردم دردس��ر ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬باوجود اینکه ابادان ش��هری مسطح است و‬ ‫مسیر کانال ها به داخل رودخانه می رود‪ ،‬اگر هم اب‬ ‫رودخانه باال بیاید‪ ،‬کانال های دفع اب های س��طحی‬ ‫نمی توانند پاس��خگو باشند‪ .‬موسوی با انتقاد شدید‬ ‫از وضعیت فضای سبز ابادان یاداور شد‪ :‬سرانه فضای‬ ‫س��بز باوجود نیزارها افزایش یافته اس��ت‪ .‬چرا برای‬ ‫ریشه کنی نیزارها کاری انجام نمی دهید؟ چرا اجازه‬ ‫می دهید فضای سبز ابادان تبدیل به پارکینگ شود؟‬ ‫محمدرضا مهماندار‪ ،‬رئیس پلیس راهور پایتخت‬ ‫پیش تر گفته بود در روزهای ابتدایی اجرای طرح‬ ‫ترافیک جدید‪ ،‬شاهد کاهش ترافیک در محدوده‬ ‫ط��رح و افزایش ط��رح در خیابان های منتهی به‬ ‫طرح (یعنی خارج از طرح) بوده ایم اما چند روزی‬ ‫که از اغاز این طرح گذش��ت‪ ،‬به جز خیابان های‬ ‫خ��ارج از ط��رح‪ ،‬در محدوده ط��رح ترافیک هم‬ ‫شاهد افزایش ترافیک بوده ایم‪.‬‬ ‫حال درختان چهارباغ خوب است؟‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان پارک ه��ا و فضای س��بز‬ ‫ش��هرداری اصفهان ب��ا تاکید بر اینک��ه درختان‬ ‫چهارباغ در عملیات عمرانی محور میانی اس��یب‬ ‫ی ندیده اند‪ ،‬گفت‪ :‬چرا اجازه دادید به خاطر‬ ‫ج��د ‬ ‫عب��ور مت��رو از چهارب��اغ در بی��ش از ‪۲۰۰‬متر‬ ‫مساحت‪ ،‬درختان این محور بریده شود؟‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬فروغ مرتضایی ن��ژاد گفت‪:‬‬ ‫ما دقیقه به دقیقه باالی س��ر س��ازمان نوس��ازی‬ ‫و بهس��ازی ش��هرداری اصفه��ان در عملی��ات‬ ‫ابراهه س��ازی محور میانی هستیم و همواره برای‬ ‫انها ش��یوه نامه می فرس��تیم و اجازه نداده ایم که‬ ‫درختی در عملیات عمرانی قطع شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در عملی��ات عمران��ی از بخش هایی خاک‬ ‫برداشته و در قسمت های دیگر گذاشته می شود‪.‬‬ ‫به خاطر اختالف ارتفاع‪ ،‬ریشه برخی درخت ها از‬ ‫خاک بیرون امده اما این ریش��ه ها با پالس��تیک‬ ‫پوشانده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرروز صبح درباره وضعیت درختان‬ ‫این محور گ��زارش می خواه��م و عکس های ان‬ ‫در گوش��ی تلفن همراه من موجود اس��ت‪ .‬پروژه‬ ‫تمام شده و ما خواسته بودیم که حائلی یک متر و‬ ‫‪ ۶۰‬سانتی متری برای حفاظت از ریشه درخت ها‬ ‫درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مرتضایی ن��ژاد تاکی��د ک��رد‪ :‬نمی گوی��م ک��ه‬ ‫درختان هیچ اس��یبی ندیده اند‪ .‬به هرحال بحث‬ ‫ابراهه س��ازی تصمیمی اس��ت که بی��ن میراث‬ ‫فرهنگ��ی و ش��هرداری گرفته ش��ده ام��ا هنگام‬ ‫انجام ای��ن عملیات‪ ،‬کمترین اس��یب ممکن به‬ ‫درخت ها رسیده اس��ت‪ .‬ما می توانیم چند ماه یا‬ ‫یک س��ال بع��د‪ ،‬وضعیت این درخت ه��ا را رصد‬ ‫کنی��م و ببینیم چه اتفاقی می افت��د اما پیش از‬ ‫این ‪۲۰۰‬متر در ‪۴‬الین‪ ،‬همه درخت های چهارباغ‬ ‫بری��د ه ش��ده ب��ود و هیچ کس هیچ چی��ز نگفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز اصفهان‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ما خطر کردیم و ده ها درخت چنار‬ ‫‪ 20‬س��اله را برای جایگزین شدن ان درخت های‬ ‫بریده ش��ده به چهارباغ اوردیم و تاکید کردیم که‬ ‫عم��ق کمتر از ‪۲‬متر برای کاش��ت این درخت ها‬ ‫ب��ه ما ندهن��د‪ .‬درنهایت ای��ن درخت ها در عمق‬ ‫یک متر و ‪۸۰‬س��انتی متری‪ ،‬با هزینه میلیاردی و‬ ‫چالش های بس��یار روی بام مترو کاش��ته شد تا‬ ‫چهارب��اغ دوباره چهارباغ ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫که چنین دقتی به خرج داده ایم‪ ،‬اجازه نمی دهیم‬ ‫که خطری درختان چهارباغ را تهدید کند‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت در عملیات عمرانی درخت های این محور‬ ‫اس��یب دیده باشند اما این اسیب جدی نیست و‬ ‫تاکید می کنم که اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫ته��ران با ‪ ۲۷‬ش��هر جه��ان ارتب��اط خواهرخواندگی دارد و ش��هرهای ما‬ ‫می توانند با ‪۱۰۰‬ش��هر در جهان خواهرخوانده شوند تا در حوزه تجهیزات‬ ‫شهری و مدیریت شهر‪ ،‬فضای یک جانبه علیه ما را از بین ببرند‬ ‫ش��هری باش��یم تا انها بتوانند با در نظر گرفتن همه جوانب و‬ ‫ابعاد وجودی شهرها‪ ،‬مشکالت را حل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵۰۰‬ق�رارداد خواهرخواندگ�ی ش�هرها در‬ ‫جهان‬ ‫عباس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه نیز در این همایش گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬ق��رارداد‬ ‫خواهرخواندگ��ی می��ان ش��هرهای‬ ‫گوناگون جهان منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با گس��ترش دیپلماس��ی‪،‬‬ ‫دیگ��ر مح��دود ب��ه مقول��ه جنگ و‬ ‫صل��ح نیس��تیم‪ ،‬بلک��ه موضوع هایی مانند توس��عه انس��انی و‬ ‫تعامل انس��انی‪ ،‬فقرزدایی و مقابله با چالش های جهانی مانند‬ ‫تروریس��م و محیط زیس��ت زیر چتر دیپلماسی قرار دارند‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬درگذش��ته نه چندان دور دیپلماس��ی در انحصار‬ ‫دولت ها بود اما امروز کنش��گران وارد عرصه دیپلماسی شدند‪.‬‬ ‫دیپلماسی نوین پدیده مدرن در بستر جامعه جهانی و مکمل‬ ‫دیپلماس��ی سنتی است‪ .‬دیپلماسی س��نتی به تنهایی قادر به‬ ‫مقابله با چالش ها نیس��ت‪ .‬امروز با تعداد زیادی از کنش��گران‬ ‫سیاسی روبه رو هستیم و در داخل و جهان‪ ،‬افکار عمومی مردم‬ ‫اهمی��ت زی��ادی دارد‪ .‬او بابیان اینکه بی��ش از ‪ ۲۵۰۰‬قرارداد‬ ‫خواهرخواندگی میان ش��هرهای گوناگون جهان منعقد شده‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬تاکنون ‪۱۴۱‬ق��رارداد خواهرخواندگی میان تهران‬ ‫با س��ایر ش��هرهای جهان منعقد شده که به جز ‪ 2‬قرارداد بقیه‬ ‫مربوط به ‪۴۰‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬دیپلماس��ی ش��هری می تواند سازکار مناسبی‬ ‫برای رس��اندن پیام عدالت طلبی و ازادگ��ی ملت بزرگ ایران‬ ‫ب��ه جهانیان باش��د و انج��ام پروژه ه��ا در قال��ب قراردادهای‬ ‫خواهرخواندگ��ی و دیگ��ر دیپلماس��ی ها مانند ابتکار خش��ت‬ ‫طالیی تهران و همکاری ه��ای مردمی در حوزه های گوناگون‬ ‫می تواند در تقویت و تحکیم صلح و دوستی و مصالح مشترک‬ ‫بشری نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1399‬‬ ‫پیاپی ‪2717‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از حضور هنرمندان و شرکت های تولید موسیقی در جشنواره های جهانی‬ ‫موسیقی ایرانی و راه حل هایی برای جهانی شدن‬ ‫نس��ل جدید پدیده های موس��یقی کش��ور یکی پس‬ ‫از دیگری از راه می رس��ند وارام ارام خودش��ان را نشان‬ ‫می دهند‪ .‬پدیده هایی که انگار سوای البوم بیرون دادن‪،‬‬ ‫اهداف بزرگ تر و جدی تری هم در ذهن شان دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در کنار حضور پدیده های جدید‬ ‫در عرصه موس��یقی پ��اپ هنوز ه��م هنرمندان مطرح‬ ‫موس��یقی س��نتی ایران��ی در جهان حرف های��ی برای‬ ‫گفتن دارند‪ .‬همین هفته گذش��ته بود که کیهان کلهر‬ ‫جای��زه برترین هنرمند موس��یقی ‪ 2019‬را از ان خود‬ ‫کرد و هنگام دریافت جایزه‪ ،‬این نش��ان را به محمدرضا‬ ‫شجریان تقدیم کرد‪ .‬هنرمندان جوان موسیقی پاپ نیز‬ ‫چند سالی است با حضور مستمر خود در جشنواره های‬ ‫مطرح موسیقی جهان حرف هایی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫انها حاال که ش��رایط به ویژه در زمینه موس��یقی پاپ‬ ‫نسبت به س��ال های گذش��ته تغییر کرده و ستاره های‬ ‫زیادی در این زمین��ه داریم‪ ،‬می خواهند وارد رقابت در‬ ‫سطح موسیقی جهانی شوند‪ .‬ممکن است داخل کشور‬ ‫تعداد خیلی کمی از اهالی موس��یقی و مخاطبان اس��م‬ ‫انها را ش��نیده باش��ند اما خیلی از ش��رکت های بزرگ‬ ‫جهان این روزها دنبال پدیده های موس��یقی پاپ ایران‬ ‫هس��تند‪ .‬حتی بعض��ی از انها با ای��ن چهره های جوان‬ ‫قرارداد همکاری هم بسته اند‪.‬‬ ‫ام��ا ب��ه واقع راه حل جهانی ش��دن موس��یقی ایرانی‬ ‫چیست؟ چه مولفه هایی موسیقی ایران را در جهان بهتر‬ ‫معرفی می کند؟ ایا جشنواره هایی همچون وومکس که‬ ‫به تازگ��ی جایزه هنرمند برتر س��ال ‪ 2019‬را به کیهان‬ ‫کله��ر اهدا کرده می تواند به اعتبار و کیفیت موس��یقی‬ ‫ایرانی کمک کند؟‬ ‫‹ ‹راه جهانی شدن موسیقی‬ ‫اردوان جعفری��ان‪ ،‬مدیر موسس��ه پردیس موس��یقی‬ ‫معاصر درباره جش��نواره موس��یقی وومکس بیان کرد‪:‬‬ ‫جش��نواره وومکس ‪ ۲۵‬سال اس��ت در حوزه موسیقی‬ ‫جهانی در المان‪ ،‬براساس تمرکز روی موسیقی جهانی و‬ ‫ک پایه گذاری شده است‪ .‬این جشنواره در ‪ ۲۵‬سالی‬ ‫فول ‬ ‫که تاسیس شده‪ ،‬سعی کرده شرکت های موسیقی فعال‬ ‫در حوزه موس��یقی جهانی را گرد هم بیاورد و هر سال‬ ‫نیز در یک کش��ور اروپایی برگزار شده است‪ .‬جشنواره‬ ‫وومکس در حوزه صنعت موس��یقی برگزار می شود و با‬ ‫دیگر جش��نواره های موسیقی متفاوت است‪ .‬این رویداد‬ ‫هر س��ال از افرادی که به یک برند در حوزه موس��یقی‬ ‫جهانی تبدیل ش��ده اند‪ ،‬استفاده می کند و شاید سکوی‬ ‫پرتابی برای این هنرمندان نیز بوده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یکی از اهمیت های این رویداد برندسازی‬ ‫در حوزه موس��یقی جهانی است و هنوز هم هنرمندان‬ ‫بزرگ جهان در ان ش��رکت می کنند‪ .‬امسال نیز ایران‬ ‫تا حدودی حضور پررنگی داش��ت و در س��ر خط ماجرا‬ ‫اهدای جایزه هنرمند موس��یقی س��ال به کیهان کلهر‬ ‫(نوازنده کمانچ��ه) بود‪ .‬روزنامه نگاران حوزه موس��یقی‬ ‫نق��ش زی��ادی در اعطای ای��ن جایزه به اس��تاد کلهر‬ ‫داش��تند‪ .‬ما باید در اینده چنین جایزه ای داشته باشیم‬ ‫که حوزه رس��انه نیز بتواند برای اعطای چنین جایزه ای‬ ‫به هنرمندان موثر باشد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده موس��یقی دربار ه حض��ور گروه های‬ ‫گوناگون موس��یقی ایرانی در این رویداد گفت‪ :‬کنسرت‬ ‫خنیاگران مهر در این رویداد شرکت کرد و واکنش های‬ ‫خوبی داشت و به طور مس��تقیم نیز از تلویزیون فنالند‬ ‫پخش ش��د‪ .‬همچنین گروهی به نام «معروف» ایرانی از‬ ‫فنالند نیز شرکت کرد‪.‬‬ ‫جعفری��ان با بیان اینکه ناش��ران موس��یقی از س��ال‬ ‫‪ 1384‬به بعد کم و بیش در این جش��نواره تنها در حد‬ ‫غرفه حضور داشته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال به دلیل اینکه‬ ‫موس��یقی ایرانی در چند حوزه منتخب شد فرصتی بود‬ ‫که موسیقی کالسیک و فولک ما به جهان معرفی شود‪.‬‬ ‫در ‪ ۵‬دوره دولت ه��ای قبل��ی‪ ،‬دولت هرگز ن��ه توانایی‬ ‫فنی ش��رکت در چنین رویدادی را داش��ت و نه درک‬ ‫درستی از بازاریابی موسیقی در حوزه صنعت‪ ،‬همچنین‬ ‫خروجی انهایی که س��ال های گذشته شرکت کرده اند‬ ‫مطلقا صفر بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در ایران تنها بع��د نظارتی داریم‬ ‫اما حمایت نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راهی که حوزه موس��یقی‬ ‫می تواند در حوزه جهانی موس��یقی به شکوفایی برسد‪،‬‬ ‫س��پرده ش��دن کار به بخ��ش خصوص��ی و حمایت از‬ ‫انهاس��ت؛ چون دولت مش��کالت زی��ادی دارد و اصال‬ ‫به برندس��ازی موس��یقی ایرانی در جهان فکر نمی کند‪.‬‬ ‫برای این امر به یک سیاس��ت میان مدت نیاز داریم که‬ ‫موسیقی ایرانی را برند کند‪ .‬موسیقی ایرانی جایگاه خود‬ ‫را در حوزه صنعت موس��یقی از دس��ت داده است‪ ،‬باید‬ ‫ای��ن امر را بپذیریم و به فکر درمان باش��یم‪ .‬اگر اجرا یا‬ ‫دستاوردی در موسیقی خارج از ایران می بینیم به دلیل‬ ‫شایستگی شخصی خود هنرمند بوده است‪ .‬اصوال دولت‬ ‫نباید برگزارکننده کنسرت باشد اما باید جاده صاف کن‬ ‫بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫جعفریان ادامه داد‪ :‬باید نقش دولت به جای ش��رکت‬ ‫به حمایتی تبدیل ش��ود و اگر این گونه نباشد همچنان‬ ‫مدیران گردش��گر را خواهیم داشت‪ .‬سال هایی را به یاد‬ ‫دارم که تنها مدیران دولتی شرکت کرده اند‪ .‬باید با یک‬ ‫برنامه چند س��اله س��رمایه گذاری کنند و از بخش های‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هم��ه بای��د تالش کنند موس��یقی ایران دوباره برند ش��ود‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی نیز نباید‪ ،‬به دنبال منافع شخصی خود باشد‪ .‬اگر دولت کار‬ ‫را به بخش خصوصی بسپارد‪ ،‬بخش خصوصی به دلیل منافع شخصی‬ ‫خود هم که شده برای این امر تالش خواهد کرد‬ ‫خصوصی خروج��ی بخواهند‪ .‬بای��د بپذیریم گروه های‬ ‫موس��یقی که در چارچوب قوانین ایران فعال هستند را‬ ‫برای شرکت در این جشنواره ها حمایت کرد‪.‬‬ ‫جعفری��ان همچنی��ن درباره مجمع جهانی یونس��کو‬ ‫توضیح داد‪ :‬یک نهاد غیردولتی اس��ت و به طور تقریبی‬ ‫‪ ۱۷۰‬کشور عضو ان هستند‪ ،‬البته برخی کشورها بیش‬ ‫از یک عضو دارند‪ .‬وظیفه این مجمع توس��عه موسیقی‬ ‫در حوزه های گوناگون اس��ت‪ .‬پروژه های گوناگونی را با‬ ‫هم��کاری دولت ه��ا انجام می دهد و ‪ ۵‬ه��دف از جمله‬ ‫ایجاد موقعیت مناس��ب‪ ،‬تساوی در موقعیت اجرا و‪ ...‬را‬ ‫مدنظر قرار داده است‪ .‬ایران در ‪ ۱۲‬سال گذشته عضوی‬ ‫در این مجمع نداش��ته است‪ .‬البته خانه موسیقی عضو‬ ‫بود اما عضویت انها لغو ش��د‪ .‬این مجمع هیچ بعد مالی‬ ‫ن��دارد اما توانایی جلب نظرات و اسپانس��رهایی را برای‬ ‫اتفاقات موسیقی دارد‪ .‬در این بخش یونسکو با همکاری‬ ‫نهادهای گوناگون و دولت ها‪ ،‬فعالیت های موس��یقی را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬امیدواریم در س��ال های اینده همدلی را‬ ‫بین حوزه دولتی و این مجمع داشته باشیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این مجمع اکنون به ما پیش��نهاد داده ‬ ‫نشس��ت بعدی هیات مدیره مجم��ع را که حدود ‪ ۹‬نفر‬ ‫هس��تند‪ ،‬در ایران داشته باش��یم‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد‬ ‫می تواند نوید جهانی تر کردن موس��یقی ایرانی باش��د‪.‬‬ ‫همچنین به ما پیش��نهاد دادند ایران عضو هیات مدیره‬ ‫ش��ود‪ .‬ما اکنون عضو مجمع جهانی موس��یقی یونسکو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او در پای��ان صحبت های خود اظه��ار کرد همه باید‬ ‫ت�لاش کنند موس��یقی ایران دوباره برند ش��ود‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی نیز نباید به دنبال منافع ش��خصی خود باشد‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت کار را ب��ه بخش خصوصی بس��پارد‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی به دلیل منافع ش��خصی خود هم که ش��ده‬ ‫ب��رای این ام��ر تالش خواه��د کرد‪ .‬یک��ی از افت های‬ ‫موس��یقی ایران در س��طح جهانی جانش��ین نداش��تن‬ ‫اس��تادان موس��یقی ایرانی در حوزه جهانی است؛ البته‬ ‫چون موس��یقی ایران تاریخ چند هزار ساله دارد با یک‬ ‫وقفه ‪ ۲۰‬س��اله اسیب نخواهد دید؛ به همین دلیل باید‬ ‫در حوزه جهانی برای هنرمن��دان خود بازاریابی کنیم‪.‬‬ ‫دول��ت باید به نقطه ای برس��د که تنه��ا نقش حمایتی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به شنید ه شدن موسیقی ایران‬ ‫موس��یقی ایرانی به واس��طه غنای خود در زمینه ها و‬ ‫دس��تگاه های گوناگون همواره م��ورد توجه هنرمندان‬ ‫جهان بوده اس��ت‪ .‬همکاری های بین المللی هنرمندان‬ ‫ایران��ی همچ��ون کیهان کله��ر یکی از دس��تاوردهای‬ ‫ثمربخشی موسیقی ایرانی است‪.‬‬ ‫امیر عب��اس ستایش��گر‪ ،‬مدیر موسس��ه پ��رده هنر‬ ‫موسیقی درباره تجربه حضور خود در جشنواره جهانی‬ ‫موس��یقی وومکس گف��ت‪ :‬با حضور در انج��ا دیدم که‬ ‫ناشران و مدیران سطح باال به راحتی در دسترس بودند‬ ‫و توانستم با انها اشنا شوم‪ .‬از سویی توانستیم کارهای‬ ‫خود را به ناشران انها معرفی کنیم تا در کشور خود به‬ ‫فروش برسانند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اتفاقی که در وومکس برای ناش��ران رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬دیده شدن در فضای جهانی صنعت موسیقی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ما متوجه می ش��وید ک��ه کارهای ت��ان باید‬ ‫اس��تانداردهایی داشته باش��د تا با شما همکاری کنند؛‬ ‫ب��ه همین دلیل حدود ‪ ۶۰‬درصد اثار تولیدی در داخل‬ ‫کش��ور امکان حضور در انجا را ندارند‪ .‬یکی از کارهای‬ ‫این جش��نواره پخش جهانی اثار اس��ت‪ .‬من به واسطه‬ ‫حضور در این جشنواره کارهایم بیشتر در خارج از ایران‬ ‫به فروش می رود‪ .‬یکی دیگر از فایده های حضور در این‬ ‫رویداد‪ ،‬این اس��ت که می توانید کنسرت های خارجی را‬ ‫که در انجا می بینید و به نظرتان با سیاس��ت های شما‬ ‫همخوانی دارد را به ایران بیاورید‪.‬‬ ‫ستایش��گر اضافه کرد‪ :‬از س��وی دیگر چون اجراهای‬ ‫ضعی��ف در انجا راهی ن��دارد اجرای انه��ا در ایران بار‬ ‫مثبت موسیقایی خواهد داشت‪ .‬در کل اگر کاری انجام‬ ‫شود ناشران انجام داده اند نه مدیران‪ .‬امسال هیچ مدیر‬ ‫دولتی به وومکس نیامد و هزینه را به ناش��ران دادند تا‬ ‫به وومکس بروند‪.‬‬ ‫س��ال گذشته این اتفاق نیفتاد؛ ش��اید چون معاونت‬ ‫هنری مدیر خوبی نداشت‪ .‬سال گذشته هزینه کافی به‬ ‫ما ندادند با این حال غرفه را به اسم ایران گرفتیم گرچه‬ ‫می توانس��تیم این کار را نکنیم‪ .‬در انجا همه غرفه ها به‬ ‫اسم کش��ورها است و کم پیش می اید کسی خصوصی‬ ‫کار کند‪ .‬کش��ورها می ایند و هنرمندان خود را معرفی‬ ‫می کنند‪ .‬امس��ال توانس��تیم یک غرفه داشته باشیم و‬ ‫هنرمندان و کارهای خود را معرفی کنیم و بخش��ی از‬ ‫این امر که انجام شد به دلیل کمک دولت بود‪ .‬امیدوارم‬ ‫بتوانیم س��ال دیگر ناشران بیش��تری ببریم و روی اثار‬ ‫منتشر شده کار کنیم تا به سطح بین المللی برسیم‪.‬‬ ‫ستایشگر در پایان درباره قانون ‪ ۱۰‬درصد کنسرت ها‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که جامعه موس��یقی متوجه این امر ش��د‬ ‫به طور تقریبی به قانون تبدیل ش��ده بود و همه فعاالن‬ ‫موس��یقی نس��بت به ان اعتراض کردند‪ .‬نشستی را در‬ ‫تقدیم نشان هنرمند برتر سال ‪ 2019‬در جشنواره وومکس به کیهان کلهر‬ ‫وزارت ارشاد نیز برگزار کردیم اما به سمت توافقی پیش‬ ‫نرفت‪ .‬اکنون پرداخت نکردن این پول غیرقانونی است‪.‬‬ ‫برخ��ورد ما با این موضوع همگرایی بوده و امروز نیز که‬ ‫با ان موافق نیس��تیم با دفتر موسیقی تعامل داشته ایم‪.‬‬ ‫خبری به ما رس��یده که این امر از الیحه برنامه بودجه‬ ‫سال اینده برداشته شده است‪ .‬باید خوشحال باشیم که‬ ‫اعتراض های ما ش��نیده شده اس��ت‪ .‬امیدواریم این امر‬ ‫تجربه ش��ده باش��د که از روز اول مسائل به طور صنفی‬ ‫پیش رود‪ .‬اگر این امر صحت نداشته باشد اماده هستیم‬ ‫تا هر واکنشی را نشان دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اسیب شناسی حضور‬ ‫اسیب شناس��ی حض��ور هنرمن��دان موس��یقی در‬ ‫جشنواره های جهانی البته می تواند به بهبود این حضور‬ ‫کمک ش��ایانی کند‪ .‬حمیدرضا حسن پور (نوازنده تار و‬ ‫س��ه تار) در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به روند حضور‬ ‫هنرمندان موس��یقی در عرصه ه��ای بین المللی گفت‪:‬‬ ‫موضوع ارتباط موسیقی ایران و کشورهای دیگر را باید‬ ‫اسیب شناس��ی کنیم‪ .‬جهانی شدن به معنی شناساندن‬ ‫موس��یقی ایرانی به دیگر کشورهاست‪ .‬وقتی موسیقی‬ ‫ایرانی در کشوری دیگر ارائه می شود چه تغییراتی دارد؟‬ ‫و ایا این تغییرات وارد موسیقی ایران و اجراهای گروه ها‬ ‫می شود یا نه؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه جش��نواره هایی که در‬ ‫عرص��ه جهان��ی وج��ود دارد و ایرانیان اکن��ون در ان‬ ‫ش��رکت می کنند‪ ،‬باید گفت کمتر گ��روه ایرانی به این‬ ‫جش��نواره ها رفته اس��ت که از فضای جش��نواره تاثیر‬ ‫نگرفته باشد‪ ،‬برای مثال وقتی نوازندگان در کشورهای‬ ‫ترکیه و گرجس��تان به اجرا می پردازند موسیقی شبیه‬ ‫این کشورها را اجرا کرده و همان اجرا را نیز وارد کشور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمن��د موس��یقیدان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایا‬ ‫جش��نواره های خارج��ی صالحی��ت داوری موس��یقی‬ ‫ایرانی را دارند؟ اکنون جش��نواره هایی در خارج برگزار‬ ‫می ش��ود که مخاطب هم در انتخاب اثار نظر می دهد‪،‬‬ ‫مخاطب غیرایرانی که ش��ناختی نسبت به موسیقی ما‬ ‫ندارد فقط حرکات نمایش��ی س��ر و پرت��اب دف به هوا‬ ‫را می بین��د و به اجرای م��ا امتیاز می دهد و گروهی که‬ ‫حرکات نمایش��ی بیش��تری دارد و ریتم های پرحرکت‬ ‫اجرا می کند در جش��نواره مقام می اورد و این ناش��ی‬ ‫از انتخاب مخاطب نااش��نا با موس��یقی اصی��ل ایرانی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تمام��ی گروه های��ی که در‬ ‫جشنواره های مطرح شده حضور دارند سعی می کنند با‬ ‫توجه به فضای مخاطب و جش��نواره به اجرای موسیقی‬ ‫بپردازند‪ .‬در این زمینه دو موضوع وجود دارد‪ ،‬نخس��ت‬ ‫اینکه ما برای ارائه موس��یقی ایرانی از ریتم ها و فواصل‬ ‫و موسیقی مناطق بهره می گیریم که این کل موسیقی‬ ‫ما نیست و دوم انکه موسیقی که در دیگر کشورها اجرا‬ ‫می شود شاید موسیقی باشد که اصالت ندارد‪.‬‬ ‫حس��ن پور گف��ت‪ :‬تکلیف م��ا با مخاط��ب ان طرف‬ ‫مش��خص نیس��ت‪ ،‬مخاط��ب موس��یقی برخ��ی از‬ ‫مناط��ق ایران را دیده اس��ت و تنها این نوع موس��یقی‬ ‫پرهیج��ان را به عن��وان موس��یقی ایران م��ی پذیرد و‬ ‫مکتب های دیگر را نمی پس��ندد‪ .‬بس��یاری از نوازندگان‬ ‫م��ا تحت تاثی��ر جش��نواره ها‪ ،‬ح��رکات نمایش��ی را به‬ ‫اجرای داخل کش��ور خود نی��ز منتقل می کنند‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د موس��یقی ایرانی ظرفیت های بس��یاری برای‬ ‫حض��ور و رقاب��ت در بازار جهانی را دارد‪ .‬ش��رط بقا در‬ ‫رقاب��ت با برندهای مطرح و موس��یقی های غربی توجه‬ ‫به این ظرفیت هاس��ت‪ .‬هر س��اله تعداد زی��ادی اثر در‬ ‫عرصه موس��یقی تولی��د و پخش می ش��وند و این مهم‬ ‫با توجه به زیرس��اخت ها و ش��رایط تکنیک��ی در ایران‬ ‫یک اتفاق خوب اس��ت‪ .‬اتفاقی که می تواند کش��ورهای‬ ‫دیگر جهان را نس��بت به موس��یقی ایرانی خوشبین تر‬ ‫و راه های کس��ب موفقیت در عرصه ه��ای بین المللی را‬ ‫هموارتر کند‪.‬‬ ‫اردوان جعفریان‬ ‫امیر عباس ستایشگر‬ ‫حمیدرضا حسن پور‬ ‫دبیرخانه چهل و نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم رش��د‪ ،‬اس��امی ‪ ۸۵‬اثر ایرانی در کنار ‪۵۷‬‬ ‫فیلم از ‪ ۲۵‬کش��ور جه��ان را به عنوان منتخب‬ ‫هیات ه��ای انتخ��اب ای��ن دوره در بخش های‬ ‫پویانمــایی‪ ،‬مس��تندهای علمی و اموزش��ی‪،‬‬ ‫مستند‪ ،‬داس��تانی کوتاه‪ ،‬داس��تانی بلنـــــد‪،‬‬ ‫بخ��ش جنب��ی ( منتخب جش��نواره فیلم های‬ ‫اموزش��ی المان) و همچنین اثار ساخته شده‬ ‫ازس��وی معلمان و دانش اموزان فیلمساز اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وحید گلس��تان‪ ،‬دبیر‬ ‫جش��نواره با اش��اره به انتخاب این اثار از بین‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۶۰۰‬فیلم ارائه ش��ده‪ ،‬یاداورش��د‪:‬‬ ‫اس��امی فیلم ها از ح��دود ‪ ۱۰‬روز پیش به طور‬ ‫تقریب��ی نهایی ش��ده بودند و این��ک همزمان‬ ‫با اغ��از ماه ربیع االول اعالم می ش��وند‪ .‬در این‬ ‫مدت کار ترجم��ه‪ ،‬زیرنویس و دوبله فیلم های‬ ‫خارجی به سرعت انجام شد تا مشکلی در زمینه‬ ‫اماده سازی فیلم ها نداشته باشیم‪.‬‬ ‫گلس��تان درب��اره فضای عموم��ی فیلم های‬ ‫جش��نواره رش��د امس��ال گفت‪ :‬با وجود همه‬ ‫دش��واری های تحمی��ل ش��ده ب��ه کش��ور که‬ ‫جش��نواره هم از اس��یب های ان در امان نبود‪،‬‬ ‫ماموریت داش��تیم جش��نواره رش��د امس��ال‬ ‫را ب��ا حداکث��ر انطباق ب��ا برنامه درس��ی ملی‬ ‫برگزارکنی��م؛ لذا فراین��د انتخاب ضمن توجه‬ ‫به تناس��ب فیلم ها با اقتضای سنی مخاطبان و‬ ‫طراحی اموزشی پیوست شده که امری تازه در‬ ‫این دوره به ش��مار می رود‪ ،‬با حساسیت نسبت‬ ‫به کیفیت هنری و اموزش��ی فیلم ها انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ح��اال ک��ه انتخاب ه��ای نهایی را‬ ‫می بینم‪ ،‬به نظرم در فیلم های جش��نواره رشد‪،‬‬ ‫امس��ال پیوند خوبی بین دانش اموزان با فیلم‬ ‫اموزش��ی ایج��اد خواهد ش��د و ی��ک فرصت‬ ‫یادگیری اثربخش را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫امس��ال فیلم های تحسین ش��ده ای در این‬ ‫رویداد حضور دارند از جمله در بخش پویانمایی‪:‬‬ ‫«زری‪ ،‬زری‪ ،‬کاکل زری» (مهی��ن جواهریان)‪،‬‬ ‫«سیم ششم» (بهرام عظیمی)‪« ،‬اخرین سفر»‬ ‫(هریس��تینا بلوسووا – ازبکستان)‪ ۴۰۰« ،‬مایل‬ ‫بر س��اعت» (کار گروهی – فرانسه)؛ در بخش‬ ‫مس��تندهای علمی و اموزش��ی‪« :‬جای خالی‬ ‫دوست» (محمدعلی طالبی)‪« ،‬حافظ و گوته»‬ ‫(فرشاد فرشته حکمت)‪« ،‬اقیانوس شما چقدر‬ ‫ابی است؟» ( جو پیشوتا – امریکا)‪« ،‬هوشیاری‬ ‫چیس��ت؟» (دایانا گرادیناری – انگلیس)؛ و در‬ ‫بخ��ش فیلم های کوتاه داس��تانی «س��ور بز»‬ ‫(س��عید زمانیان)‪« ،‬شمش��یر چوبی» (سوسن‬ ‫سالمت – بهزاد علوی)‪« ،‬کاپیتان کینسیس»‬ ‫(کارلوس خوفره – اسپانیا)‪« ،‬مرا غافلگیر کن!»‬ ‫(سیمون موک – اتریش) و‪...‬‬ ‫اس��امی کامل فیلم های منتخب جشنواره از‬ ‫س��وی این دبیرخانه به اطالع خواهد رس��ید و‬ ‫در سایت رسمی جشنواره قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫امسال چهل و نهمین جش��نواره بین المللی‬ ‫فیلم های علمی اموزش��ی و تربیتی رشد از ‪۲۴‬‬ ‫اب��ان تا اول اذر ابتدا در ته��ران بزرگ و دیگر‬ ‫شهرس��تان های استانو س��پس از ‪ ۲‬اذر تا ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ،۱۳۹۸‬در س��ایر استان ها ازسوی‬ ‫دفتر انتش��ارات و فناوری اموزش��ی س��ازمان‬ ‫پژوهش و برنامه ریزی اموزشی وزارت اموزش‬ ‫و پرورش برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫«فصل قاصدک»‬ ‫در امریکا جلو دوربین رفت‬ ‫فــیلمبـــ��رداری‬ ‫فیل��م س��ینمایی‬ ‫«فص��ل قاص��دک»‬ ‫به کارگردان��ی مریم‬ ‫پیربن��د ک��ه از ‪ ۳‬ماه‬ ‫پی��ش در امریکا وارد‬ ‫مرحل��ه پیش تولی��د‬ ‫شده بود شروع شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬فصل‬ ‫قاص��دک» ک��ه در ‪ ۸‬لوکیش��ن در کالیفرنی��ا‬ ‫فیلمبرداری می شود داستان خانواده ای ایرانی‬ ‫است که در شهر لس انجلس درگیر ماجراهایی‬ ‫می ش��وند و برای حل انها ه��ر کدام از اعضای‬ ‫خانواده ناچار باید در ابتدا با مسائل خود روبه رو‬ ‫ش��وند‪ .‬فیلمنامه این اثر نوش��ته مریم پیربند‬ ‫اس��ت که برنده جایزه بزرگ فیلمنامه نویس��ی‬ ‫جش��نواره «اکش��ن ان فیل��م» ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بازیگ��ران ایرانی این فیلم گوه��ر خیراندیش‪،‬‬ ‫حمی��د رازی‪ ،‬رضا موس��وی‪ ،‬نیم��ا جعفری و‬ ‫بازیگ��ران غیرایران��ی فیل��م‪ ،‬رودی یانگ بالد‪،‬‬ ‫اسکار توری‪ ،‬دانیل بالدوین‪ ،‬ویکی دالی‪ ،‬سعید‬ ‫بدریا‪ ،‬ایان الیر‪ ،‬ش��انون م��وری‪ ،‬ارین میراکل‪،‬‬ ‫انابل مونرو و مایکل مینو هستند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ ۱۴۲‬فیلم‬ ‫از ایران و جهان‬ ‫در جشنواره فیلم رشد‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 6 - 1398‬ربیع االول ‪ 4 - 1441‬نوامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1399‬پیاپی ‪2717‬‬ ‫‪ ۱۳‬ابان و ‪ ۳‬واقعه بزرگ در ایران‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نشست رسانه ای دهمین جشنواره سراسری «جوان ایرانی» برگزار شد‬ ‫اهمیت کارتون و کاریکاتور در پیشرفت کشور‬ ‫و حوزه هنری برمبنای این تاکیدات اولویت اصلی خود‬ ‫را بر توجه ویژه به جوانان قرار داده است‪ .‬در بجنورد به‬ ‫شایستگی ارزیابی دقیقی از این مباحث انجام و موضوع‬ ‫جوان ایرانی برای جش��نواره امسال انتخاب شده است‪.‬‬ ‫از دیگر تالش های این بخش راه اندازی سایت تخصصی‬ ‫کارتون م��گ و رادیوکارتون در بجنورد اس��ت که توجه‬ ‫بسیاری از هنرمندان این حوزه را جلب کرده است‪.‬‬ ‫عباس ناصری‪ ،‬دبیر هنری جش��نواره نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون جشنواره ای در حوزه کارتون و کاریکاتور نبوده‬ ‫که موضوع ان جوانان باشد و انتخاب این موضوع برای‬ ‫ما به دلیل نداشتن ارشیو کار سختی بود اما خوشبختانه‬ ‫موسسه سپهر سوره هنر مثل هر سال مشارکت خوبی‬ ‫در این زمینه داشت‪ .‬در دوره گذشته چهره استاد جواد‬ ‫علیزاده موضوع بخش کاریکاتور بود و از ایشان قدردانی‬ ‫نیز ش��د‪ .‬امس��ال چهره اس��تاد بهمن عبدی برای این‬ ‫بخش انتخاب شده و در ایین معرفی برگزیدگان مورد‬ ‫قدردانی هم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش کارتون ب��ا موضوع جوان‬ ‫ایران��ی ‪ ۴۴۳‬و در بخ��ش کاریکات��ور ‪ ۱۶۰‬اث��ر از ‪۲۴‬‬ ‫استان دریافت کردیم که ازسوی ‪ 5‬داور و ‪ 3‬کمک داور‬ ‫ارزیابی ش��دند‪ .‬کم��ک داوران جش��نواره از برگزیدگان‬ ‫مس��ابقه چلگی بودند که داوران را همراهی کردند‪ .‬در‬ ‫مجموع ‪ ۱۶۰‬هنرمند در این رویداد ش��رکت کرده اند و‬ ‫در نهایت ‪ ۱۹‬هنرمند از ‪ ۱۳‬اس��تان شنبه‪ ۱۸ ،‬ابان در‬ ‫بجنورد معرفی می ش��وند‪ .‬در بخش جنبی این رویداد‬ ‫نیز ورک شاپ ترامپیسم با حضور هنرمندان برگزیده و‬ ‫استادان مدعو برگزار می شود‪.‬‬ ‫وحید نمازی‪ ،‬دبیر اجرایی جشنواره سراسری کارتون‬ ‫و کاریکات��ور جوان ایرانی نیز بیان کرد‪ :‬با درک اهمیت‬ ‫تصویر و شناخت زبان کارتون و کاریکاتور و ویژگی های‬ ‫منحصر به فرد این هنر‪ ،‬باید بگوییم مردم نگاه تیزبین‪،‬‬ ‫نکته سنج و دغدغه مند این هنر را دوست دارند‪ .‬کارتون‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫چه کنسرتی برویم؟‬ ‫شازده کوچولو به چاپ سیزدهم رسید‬ ‫کنسرت گروه المانی «شیلر» در تهران‬ ‫کتاب ش��ازده کوچولو با ترجمه ابوالحسن‬ ‫نجفی در نشر نیلوفر به چاپ سیزدهم رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ش��ازده کوچولو یا‬ ‫شهریار کوچولو یا شاهزاده کوچولو‪ ،‬داستانی‬ ‫اث��ر انت��وان دو س��نت اگزوپری اس��ت که‬ ‫نخس��تین بار در تابستان سال ‪ ۱۳۲۲‬در نیویورک منتشر شد‪ .‬این کتاب به‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬زبان و گویش ترجمه ش��ده و با فروش بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫نس��خه‪ ،‬یکی از پرفروش ترین کتاب های تاریخ به شمار می رود‪ .‬کتاب شازده‬ ‫کوچولو «خوانده شده ترین» و «ترجمه شده ترین» کتاب فرانسوی زبان جهان‬ ‫اس��ت و به عنوان بهترین کتاب قرن ‪ ۲۰‬در فرانسه انتخاب شد ه است‪ .‬از این‬ ‫کتاب به طور متوسط ساالنه یک میلیون نسخه در جهان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫این کتاب در سال ‪ ۲۰۰۷‬میالدی (‪1386‬خورشیدی) نیز به عنوان کتاب سال‬ ‫فرانسه برگزیده شد‪ .‬در این داستان سنت اگزوپری به شیوه ای سوررئالیستی‬ ‫به بیان فلس��فه خود از دوست داشتن و عشق و هس��تی می پردازد‪ .‬در این‬ ‫داس��تان سنت اگزوپری از دیدگاه یک کودک که از سیارکی به نام ب ‪۶۱۲‬‬ ‫امده‪ ،‬پرسش��گر پرسش های بسیاری از ادم ها و کارهای شان است‪ .‬انتشارات‬ ‫نیلوفر کتاب ش��ازده کوچولو را با ترجمه ابوالحسن نجفی در ‪ ۱۱۷‬صفحه با‬ ‫نرخ ‪ ۱۸۵۰۰‬تومان به چاپ سیزدهم رساند ه است‪.‬‬ ‫کنس��رت گروه موسیقی المانی «ش��یلر» در روزهای ‪ ۱۶‬و‬ ‫‪ ۱۷‬ابان با اجرای قطعاتی از البوم «صبح دم» در س��الن وزارت‬ ‫کشور برگزار خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫گروه «شیلر» در‬ ‫س��بک موس��یقی الکترونیک کار می کند و پیش از این نیز در‬ ‫ابان ‪ ۹۶‬در ایران روی صحنه رفته است‪ .‬این گروه با نوازندگان‬ ‫و خوانن��دگان گوناگونی در دنیا کار کرده و لزوم��ا اعضای ثابتی ندارد‪ .‬همچنین این‬ ‫گروه بیشتر به خاطر سبک موسیقی خود شناخته شده است‪ .‬گروه موسیقی «شیلر»‪،‬‬ ‫البوم «صبح دم» را به سرپرس��تی و اهنگسازی کریس��توفر فون دایلن‪ 2 ،‬فروردین‬ ‫امسال ازسوی کمپانی «سونی موزیک» در برلین رونمایی و به شکلی جهانی منتشر‬ ‫کرد‪ .‬این البوم تابستان سال ‪ ۹۷‬ساخته شد و در ان پیروز ارجمند با نوازندگی دف و‬ ‫نی‪ ،‬پویا سرایی با نوازندگی سنتور در قطعات «برلین‪-‬تهران» و «عشق»‪ ،‬یلدا عباسی‬ ‫با نوازندگی دوتار و موس��یقی مقامی خراسانی و نیلوفر پارسا با دکلمه غزلی از حافظ‬ ‫در قطعه «دروازه طالیی» حضور داش��تند‪ .‬این کنسرت سومین اجرای این گروه در‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬همچنین نشست خبری کنسرت گروه «ش��یلر» سه شنبه‪ ۱۴ ،‬ابان در‬ ‫سالن وزارت کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫چه نمایشی ببینیم؟‬ ‫از پوستر نمایش «دیوار دریا» رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫نویس��نده و کارگردان‬ ‫ای��ن اث��ر‪ ،‬روزبه زیوری اس��ت‪ .‬در این نمایش‬ ‫محمدعلی فرازی و سارا تقدسی به ایفای نقش‬ ‫می پردازند‪« .‬دیوار دریا» روایت دوار افرینش‬ ‫انسان هایی اس��ت که خواسته یا ناخواس��ته‪ ،‬پا به دنیایی پرپیچ وخم به وسعت‬ ‫زندگی می گذارند؛ دنیایی مملو از کش��ف ناش��ناخته ها که همواره چالش هایی‬ ‫بس گریزناپذیر ان را همراهی می کنند‪.‬‬ ‫فروش اینترنتی بلیت نمایش «دیوار دریا» در سایت تیوال انجام می شود‪ .‬این‬ ‫نمایش از ‪ 13‬تا ‪ 30‬ابان ‪ ،‬هر روز جز ش��نبه ها س��اعت ‪ ۱۷:۳۰‬به مدت ‪ 40‬دقیقه‬ ‫در تماشاخانه استاد جمشید مشایخی واقع در خیابان انقالب‪ ،‬ضلع شمال غرب‬ ‫چهارراه ولیعصر‪ ،‬جنب داروخانه‪ ،‬شماره ‪ ۱۴۷۸‬روی صحنه خواهد بود‪.‬‬ ‫«هزارتو» متاثر از سینمای اصغر فرهادی‬ ‫هزارتو نخس��تین تجربه کارگردانی امیرحسین‬ ‫تراب��ی یک فیل��م اجتماعی با الیه های��ی از زندگی‬ ‫ادم های جامعه است‪.‬‬ ‫این فیلم اجتماعی در اکران پاییزه سینماها روی‬ ‫پ��رده رفت و تالش دارد با جمعی از بازیگران مطرح‬ ‫مخاطبان را به سینماها بکشاند‪.‬‬ ‫نخستین فیلم بلند سینمایی امیرحسین ترابی تحت تاثیر سینمای اصغر فرهادی‪،‬‬ ‫مانند بس��یاری از اثار چند س��ال اخیر سینمای ایران با محوریت کودک ساخته شده‬ ‫است‪ .‬کودکی که یا در ابتدای فیلم از دنیا می رود یا در مرکز دایره ای قرار می گیرد که‬ ‫ادم ها قرار است پیرامون ان اتفاق های گوناگونی را رقم بزنند‪.‬‬ ‫کارگردان در نخس��تین اثرش س��عی ک��رده ریتم اثر را حفظ کن��د و با بکارگیری‬ ‫تعلیق های گوناگون‪ ،‬کنجکاوی تماشاگر را برانگیزد‪ .‬ترابی در فیلم خود تالش دارد به‬ ‫ابعاد گوناگون شخصیت های انسان در موقعیت های پیچیده بپردازد‪.‬‬ ‫ش��هاب حس��ینی‪ ،‬س��اره بیات‪ ،‬غزال نظر‪ ،‬فریبا جدیکار‪ ،‬علیرضا ثانی فر‪ ،‬شیرین‬ ‫یزدان بخش‪ ،‬مریم معصومی و پژمان جمشیدی بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫فیلم «جوکر» س��اخته «تاد فیلیپس» مجموع فروش جهانی خود را‬ ‫پس از چند هفته اکران به رقم فراتر از انتظار ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر رساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود ریپورتر‪ ،‬فیلم ابرقهرمانی «جوکر»‬ ‫از زم��ان اغاز اک��ران در پاییز از رکوردهای زیادی عب��ور کرده و با گذر‬ ‫از «ددپ��ول» (‪ ۷۸۳‬میلیون دالر) هم اکن��ون پرفروش ترین فیلم تاریخ‬ ‫س��ینما با درجه سنی بزرگسال (‪ )R‬است و پیش بینی می شود در پایان‬ ‫اکران به فروش ‪ ۹۵۰‬میلیون دالر یا حتی یک میلیارد دالر دست یابد‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم که «واکین فینیکس» نقش اصلی ان را بازی کرده تا امروز‬ ‫بیش از ‪ ۲۸۹.۵‬میلیون دالر در سینماهای امریکا و ‪ ۶۰۳.۳‬میلیون دالر‬ ‫در گیشه بین الملل (سایر کشورها غیر از امریکا) فروخته است‪.‬‬ ‫«جوکر» که با هزینه ‪ ۶۰‬میلیون دالری س��اخته ش��ده با احتس��اب‬ ‫هزینه های بازاریابی تاکنون دست کم سود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری را برای‬ ‫کمپانی برادران وارنر و دی س��ی به ارمغان اورده اس��ت‪ .‬این فیلم با گذر‬ ‫از فروش «م��رد عنکبوتی ‪ ۸۹۵( »۳‬میلی��ون دالر)‪ ،‬هم اکنون در رتبه‬ ‫سیزدهم پرفروش ترین فیلم های ابرقهرمانی سینما قرار دارد‪.‬‬ ‫«لیدی گاگا» در ماجرای‬ ‫یک قتل خانوادگی‬ ‫«لیدی گاگا» خواننده معروف پاپ به پروژه ساخت فیلم ماجرای قتل‬ ‫«مائوریزیو گوچی» نوه مالک کمپانی گوچی به تهیه کنندگی «ریدلی‬ ‫اسکات» پیوست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از هالیوود ریپورتر‪« ،‬لی��دی گاگا» پس از‬ ‫نخس��تین تجربه بازیگری خود در فیلم «س��تاره ای متولد شده است»‬ ‫ک��ه نامزدی جایزه اس��کار بازیگ��ری را برای او به ارمغ��ان اورد‪ ،‬در یک‬ ‫فیلم جدید در نقش همسر «مائوریزیو گوچی» نوه به قتل رسیده مالک‬ ‫پیشین کمپانی معروف «گوچی» بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫«لیدی گاگا» در نقش «پاتریزیا رجیانی» همسر «مائوریزیو گوچی»‬ ‫بازی می کند که به نقش داشتن در قتل همسرش محکوم شد‪.‬‬ ‫«ریدلی اس��کات» به همراه همسرش «جیانینا اسکات» تهیه کننده‬ ‫ای��ن فیلم خواهد بود و به احتمالی کارگردان��ی ان را نیز برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫«ریدلی اسکات» سال هاست ساخت این پروژه سینمایی را در سر دارد‬ ‫و در بره��ه ای نیز قرار بود «انجلین��ا جولی» نقش «پاتریزیا رجیانی» را‬ ‫بازی کند‪« .‬لیدی گاگا» برای بازی در فیلم «ستاره ای متولد شده است»‬ ‫به کارگردانی «بردلی کوپر» نامزد اس��کار بازیگری شد و توانست جایزه‬ ‫اسکار بهترین ترانه اصلی را نیز دریافت کند‪.‬‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪:‬‬ ‫ابداع و پیش��رفت س��رویس های مجازی در دهه های اخیر‬ ‫سرعت چشمگیری داش��ته است‪ .‬این سرعت در برخی مواقع‬ ‫به قدری باال است که پیش از انکه سود و زیان روانشناختی یک‬ ‫پدیده مجازی بررس��ی شود‪ ،‬فراگیر می شود و استفاده نکردن‬ ‫از انها را غیرمحتمل می کند‪ .‬البته س��رعت پیشرفت فناوری‬ ‫تنها دلیل این اتفاق نیس��ت و شاید سوداوری اقتصادی برای‬ ‫س��ازمان های بزرگ‪ ،‬از ان هم مهم تر باش��د‪ .‬به هرحال‪ ،‬موضوع این مقاله سبب شناس��ی‬ ‫این پدیده ها نیس��ت‪ ...‬نمونه ای از این پدیده های بس��یار متداول‪ ،‬گرفتن عکس از خود به‬ ‫کمک دوربین تلفن همراه و به اش��تراک گذاش��تن انها در ش��بکه های مجازی است که‬ ‫در ایران به سِ ��لفی شهرت دارد و در واقع همان اس��می است که در انگلیسی هم استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬پژوهش های زیادی نش��ان می دهد گرفتن این گونه عکس ها برای ما خوشایند‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما برای مخاطبان جذابیت زیادی ندارد! در نظرسنجی دانشگاه مونیخ‪ ۸۲ ،‬درصد‬ ‫ش��رکت کنندگان اظهار کردند ترجیح می دهند تصاویر دیگری به جز سِ ��لفی مش��اهده‬ ‫کنند‪ .‬پژوهش دانش��گاه واشنگتن نش��ان می دهد افرادی که به طور مرتب از خود سِ لفی‬ ‫منتش��ر می کنند‪ ،‬در نگاه مخاطبان ش��ان افرادی با موفقیت کمتر‪ ،‬عزت نفس پایین تر و‬ ‫در مجموع دوست نداش��تنی تر ارزیابی می شوند؛ در حالی که افرادی که عکس های شان‬ ‫را به طور عادی منتش��ر می کنند (یعنی عکسی که ازسوی فرد دیگری از انها گرفته شده)‬ ‫در نگاه مخاطبان مثبت تر ارزیابی می ش��وند و همه این ها در حالی است که باوجود اینکه‬ ‫افراد تمایل ندارند س��لفی ها را تماشا کنند‪ ۷۷ ،‬درصدشان گرفتن سلفی را دوست دارند!‬ ‫پارادوکس جالبی اس��ت! شاید تحلیل پدیده سلفی بدون در نظر گرفتن اینکه شبکه های‬ ‫مج��ازی در مجموع چه تاثیرات مثب��ت و منفی ای بر روان ما دارند‪ ،‬بحثی ناقص باش��د؛‬ ‫ت زمانی که هر فرد به عنوان تفریح در ش��بکه های مجازی‬ ‫به عنوان مثال می دانیم که مد ‬ ‫می گذراند‪ ،‬با عزت نفس و افس��ردگی رابطه دارد‪ .‬به هرحال‪ ،‬همان طور که در ابتدا اش��اره‬ ‫ش��د‪ ،‬فراگیری اس��تفاده از این ابزارها به قدری زیاد است که اثرگذاری یافته های علمی را‬ ‫کم رنگ می کند‪ .‬در این ش��رایط تنها توصیه روانش��ناختی ای که در استفاده از این ابزارها‬ ‫می توان کرد‪ ،‬حفظ تعادل اس��ت! انتش��ار سلفی جش��ن فارغ التحصیلی فرزندمان‪ ،‬ثبت‬ ‫خاطره دیدار عزیزی که پس از س��ال ها او را مالقات کرده ایم‪ ،‬به اش��تراک گذاش��تن یک‬ ‫رخداد مهم با دوس��تان مان و‪ ...‬عالی اس��ت و جریان غالب عصر مدرن؛ اما با در نظر گرفتن‬ ‫کمیت و کیفیت این س��لفی ها‪ ،‬از خود بپرس��ید که چرا قصد دارم این تصویر را منتش��ر‬ ‫کنم؟ اگر پاس��خ هایی این چنینی دادید‪« :‬چون همه ای��ن کار را می کنند‪ ...‬چون دیگران‬ ‫باید از حال من خبر داشته باشند‪ ...‬چون همه باید بدانند که من چقدر خوشحالم‪ ...‬چون‬ ‫می خواهم به دیگران نشان دهم که چه زندگی خوب و موفقی دارم و‪ »...‬ان وقت شاید شما‬ ‫هم در گروه قربانیان فناوری باشید و جزو افرادی که چالش های مهم تر زندگی و روان خود‬ ‫را‪ ،‬در پشت صورت های خندان و تظاهرهای پوشالی‪ ،‬پنهان کرده اند‪.‬‬ ‫شانزدهمین کانون خانه تئاتر تشکیل شد‬ ‫ش��نبه‪ 11 ،‬ابان دس��تیاران کارگردان خان��ه تئاتر‪ ،‬پس از‬ ‫رای گیری اساسنامه‪ ،‬به طور مس��تقل از کارگردانان به عنوان‬ ‫کانونی جدید معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��الن مهین اسکویی ش��نبه‪ 11 ،‬ابان‪،‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۷‬میزبان کانون دستیاران کارگردان بود‪.‬‬ ‫در این ایین فعاالن اصناف های گوناگون تئاتر (دس��تیاران‬ ‫کارگردان‪ ،‬مدیران صحنه‪ ،‬مدیران اجرا و منش��ی های صحنه)‬ ‫حضور داشتند‪ .‬براس��اس اطالع رسانی پیشین‪ ،‬حضور در این ایین محدودیتی نداشته و‬ ‫تمامی افراد در بخش های مرتبط به تئاتر امکان ش��رکت در مجمع و رای گیری اساسنامه‬ ‫را داشتند‪ .‬در این ایین از مجموع ‪ ۴۱‬نفر حاضر و ‪ 8‬نفر وکالتی‪ 49 ،‬رای موافق و صفر رای‬ ‫مخالف به ثبت رسید‪ .‬براین اساس‪ ،‬کانون دستیاران کارگردانان به طور مستقل اغاز به کار‬ ‫کرده و تعداد انجمن و کانون های خانه تئاتر را به ‪ ۱۶‬عدد رساند‪ .‬پیش از این نیز در خبرها‬ ‫گفته ش��ده بود جلسه اساسنامه تنظیم شده کانون دس��تیاران کارگردان به رای مجمع‬ ‫عمومی گذاش��ته خواهد شد و با کسب اکثریت ارا‪ ،‬این کانون به شکل رسمی و مستقل از‬ ‫کانون کارگردانان‪ ،‬فعالیت خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫اجرای «دیوار دریا» در تماشاخانه مشایخی‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«جوکر» ‪ ۹۰۰‬میلیون دالری شد‬ ‫اسیب شناسی سلفی‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫نشست رسانه ای دهمین جشنواره سراسری کارتون و‬ ‫کاریکاتور «جوان ایرانی» صبح روز گذشته‪ ،‬یکشنبه ‪۱۲‬‬ ‫ابان در سالن امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت‬ ‫سید مسعود ش��جاعی طباطبایی‪ ،‬مدیر مرکز هنرهای‬ ‫تجس��می حوزه هنری بیان کرد‪ :‬کارت��ون و کاریکاتور‬ ‫هنرهایی بین المللی و قابل فهم برای عموم هستند‪ .‬این‬ ‫هنرها به واس��طه برخورداری از طنز قابلیت های زیادی‬ ‫برای انتقال مفاهیم دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره فعالیت جش��نواره کارت��ون و کاریکاتور‬ ‫خراس��ان ش��مالی که در دوره دهم با محوریت «جوان‬ ‫ایرانی» برگزار می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬عباس ناصری و وحید‬ ‫نمازی در ‪ ۱۰‬دوره گذشته تالش بی وقفه و دلسوزانه ای‬ ‫برای پیشبرد این رویداد داش��ته اند‪ .‬خراسان شمالی و‬ ‫ش��هر بجنورد امروزه به دنبال ای��ن تالش ها به یکی از‬ ‫مناطق جدی در حوزه کارتون و کاریکاتور تبدیل شده‬ ‫و امی��دوارم بعد از این‪ ،‬در عرصه بین الملل نیز ش��اهد‬ ‫اتفاق های جدی ازسوی هنرمندان باشیم‪.‬‬ ‫ش��جاعی طباطبای��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برگ��زاری‬ ‫جشنواره ها در ش��هرهای دیگر و تمرکززدایی از تهران‬ ‫باعث می شود هنرمندانی که حرفی برای گفتن دارند اما‬ ‫فضایی نمی یابند‪ ،‬بیشتر و بهتر دیده شوند‪ .‬سیاست های‬ ‫حوزه هنری برگرفته از فرمایشات رهبر معظم انقالب و‬ ‫تاکیدات ش��ان بر مباحث سیاسی و اجتماعی روز است‪.‬‬ ‫همانطور که بیانیه گام دوم انقالب ایشان متوجه جوانان‬ ‫مس��تعد و کوشا و اینده سازان کشور است؛ جوانانی که‬ ‫در جنگ تحمیلی به اسطوره های مقاومت تبدیل شدند‬ ‫و کاریکاتور زبانی رس��انه ای دارد و هنوز هم میدان دار‬ ‫و بیان کنن��ده دغدغه ه��ای م��ردم اس��ت‪ .‬با توج��ه به‬ ‫ظرفیت های اس��تانی امس��ال همت را بر این گذاشتیم‬ ‫که جشنواره ای جریان س��از با موضوعی شاخص برگزار‬ ‫کنی��م‪ .‬البته نگاه مان فقط جش��نواره ای نب��وده و این‬ ‫رویداد را به عنوان فرایند مدنظر داشته و داریم‪.‬‬ ‫نمازی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ت�لاش کرده ایم در ترکیب‬ ‫هی��ات داوری در ه��ر دوره انتخاب ه��ای متنوع��ی‬ ‫داش��ته باش��یم و از جوانان هم در کنار استادان کمک‬ ‫گرفته ایم‪ .‬اضافه ش��دن بخش کاریکاتور به جش��نواره‬ ‫هم از اتفاق های مهم در دوره های گذش��ته بود‪ .‬رویداد‬ ‫چلگ��ی نیز فرص��ت دیده ش��دن را ب��رای هنرمندان‬ ‫ج��وان فراهم می کند و با حمایت های��ی مانند نقد اثار‬ ‫و امتیازده��ی و حضور در جلس��ات داوری برگزیدگان‬ ‫ان س��عی کردی��م کمک��ی به معرف��ی جوان��ان کرده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫نمازی عنوان کرد‪ :‬همچنین س��عی کردیم قالب های‬ ‫دیگر رسانه ای مانند موش��ن گرافی را نیز درگیر کنیم‪.‬‬ ‫در بخش موس��یقی هم قطع��ه ای مختص جوان ایرانی‬ ‫تولی��د ش��د و همزمان با ایین پایانی در ‪ ۱۵‬اس��تان از‬ ‫جمله قم‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬یزد‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬س��منان و‪ ...‬نمایش��گاه هایی از اثار‬ ‫منتخب برگزار می شود‪.‬‬ ‫دهمین جشنواره سراسری کارتون و کاریکاتور جوان‬ ‫ایرانی ش��نبه‪ ۱۸ ،‬اب��ان از س��اعت ‪ ۱۸‬در تاالر حافظ‬ ‫شهرداری بجنورد برگزیدگان خود را معرفی می کند‪.‬‬ ‫روز ‪ ۱۳‬ابان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با اس��تکبار نام گذاری شده یاداور ‪ 3‬واقعه‬ ‫مهم در تاریخ معاصر ایران اس��ت که در ‪ 3‬دوره گوناگون رخ داده‪ ،‬به همین دلیل این روز‬ ‫در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۱۳ ،۱۳۴۳‬ابان ‪ ۱۳۵۷‬که روز دانش اموز‬ ‫نام گرفت و تسخیر النه جاسوسی در ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۱۳۵۸‬عنوان این ‪ 3‬واقعه تاریخی است که‬ ‫نمی توان هیچ یک را از نظر اهمیت به دیگری اولی تر دانست چراکه هر کدام در دوره وقوع‬ ‫تاثیرگذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده اند‪.‬‬ ‫تبعید امام خمینی به ترکیه ‪ ۱۳‬ابان ‪۱۳۴۳‬‬ ‫کابینه اس��داهلل علم در ‪ 13‬مهر س��ال ‪ ،۱۳۴۲‬به دستور شاه‪ ،‬پیش��نهاد امریکا مبنی بر‬ ‫اعط��ای مصونیت قضایی به اتباع امریکایی را در قالب ی��ک الیحه قانونی در هیات دولت‬ ‫تصویب کرد‪.‬‬ ‫چندی بعد این خبر به حضرت امام رسید و ایشان را به خروش و فریاد واداشت‪ ،‬به طوری‬ ‫که در ‪ ۴‬ابان ‪ ۱۳۴۳‬ایشان در نطقی تاریخی به رسوایی این اقدام ننگین پرداختند‪.‬‬ ‫در ش��ب ‪ ۱۳‬ابان ‪ ،۱۳۴۳‬صدها کماندو به همراه مزدوران س��اواک به منزل امام در قم‬ ‫حمله ور شدند‪ ،‬ایشان را دستگیر و به تهران منتقل کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی‬ ‫ایش��ان را به ترکیه تبعید کردند‪ .‬این س��راغار هجرتی بود که ‪ ۱۴‬سال بعد پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی را به بار اورد‪.‬‬ ‫روز دانش اموز ‪ ۱۳‬ابان ‪۱۳۵۷‬‬ ‫در حال��ی که انقالب اس�لامی م��ردم ایران به رهب��ری امام خمین��ی (ره) به روزهای‬ ‫سرنوشت سازی نزدیک می شد همه قشرهای مردم ایران از زن و مرد و پیر و جوان‪ ،‬سعی‬ ‫در ایفا کردن نقش تاریخی خود و عمل به تکلیف الهی داشتند‪ .‬در این میان دانش اموزان‬ ‫و نوجوانان شور و حال دیگری داشتند‪.‬‬ ‫صبح روز ‪ ۱۳‬ابان ‪ ،۱۳۵۷‬دانش اموزان در حالی که مدرسه ها را تعطیل کرده بودند‪ ،‬به‬ ‫سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانند‪.‬‬ ‫در این هنگام تیراندازی اغاز ش��د و جوانان و نوجوانان بی گناه‪ ،‬یکی پس از دیگری‪ ،‬در‬ ‫خون خود غلتیدند‪ .‬در این روز ‪ ۵۶‬نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند‪.‬‬ ‫به خاطر گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانش اموز‪ ،‬این روز در تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫به نام روز دانش اموز نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫تسخیر النه جاسوسی ‪1358‬‬ ‫در ابت��دای انقالب و زمان حکومت دولت موقت با هدف وادار کردن امریکا به اس��ترداد‬ ‫ش��اه و اموال ملت ایران‪ ،‬دانشجویان تصمیم به اشغال سفارت امریکا گرفتند‪ .‬دانشجویان‬ ‫از دانشگاه های تهران‪ ،‬پلی تکنیک‪ ،‬صنعتی شریف‪ ،‬شهید بهشتی و‪ ...‬گرد هم امدند و در‬ ‫یک راهپیمایی تا سفارت امریکا از دیوارهای سفارت باال رفته و باوجود مقاومت محافظان‬ ‫و امریکایی ها‪ ،‬سفارت را به تصرف کامل خود دراوردند‪.‬‬ ‫ام��ام خمینی (ره) نی��ز در پیامی این حرک��ت را انقالب دوم و بزرگ ت��ر از انقالب اول‬ ‫نامیدند‪ .‬این حرکت دانشجویان معترض‪ ،‬خشم امریکایی ها را برانگیخت و انها که ناتوان‬ ‫از درک ملتی اس��تقالل طلب و ازادی خواه بودند‪ ،‬دس��ت ب��ه اقدام هایی علیه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران زدند‪.‬‬ ‫و این گونه روز ‪ ۱۳‬ابان برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد‪.‬‬ ‫تقویم تاریخ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!