روزنامه صمت شماره 1396 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1396

روزنامه صمت شماره 1396

روزنامه صمت شماره 1396

‫سالروز رحلت جانسوز پیامبر امین حضرت محمد مصطفی صلوات اهلل علیه‬ ‫و شهادت امام حسن مجتبی علیه السالم را تسلیت می گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اجازه ندهیم اتهام پولشویی به نظام بانکی ما بچسبد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1396‬پیاپی ‪2714‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری ارزش‬ ‫پول ملی چگونه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت؟‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری در جلس��ه هیات دولت گفت‪ :‬افتخار ما این اس��ت که با تروریست ها و فساد می جنگیم و مقابله‬ ‫می کنیم‪ .‬نباید اجازه دهیم که اتهام پولشویی در نظام بانکی مان به ما بچسبد و این به زیان کشور است‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬حس��ن روحانی تصریح کرد‪ :‬باید در مجامع و کنوانسیون های جهانی در مسیر تحقق‬ ‫منافع کش��ور و روان س��ازی مبادالت مالی و بانکی اقدام کرد و در این مسیر شعار‪ ،‬کارساز نیست‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬افتخار ما این است که با تروریست ها و فساد می جنگیم و مقابله می کنیم؛ بنابراین نباید اجازه دهیم که اتهام‬ ‫پولشویی در نظام بانکی مان به ما بچسبد و این به زیان کشور است‪ ،‬البته درباره ‪ FATF‬که برخی به ان حساسیت‬ ‫دارند سخنی نمی گویم‪ ،‬اما چرا یک عده در مقابل ‪ ۴‬الیحه ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده‪ ،‬مانع تراشی‬ ‫می کنند و جلوی دولت و مجلس ایس��تاده اند‪ .‬این گونه اقدام ها به نفع کش��ور نیست‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪ :‬باید‬ ‫روابط خود را با جهان روان کنیم‪ ،‬به گونه ای که بتوانیم کاالهای خود را صادر و بازارهای کشورها را فتح کنیم‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫واسطه ای از جنس‬ ‫حاکمیت بین بانک ها و‬ ‫معادن هستیم‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک ها برمحور غیر تولیدی ‪ -‬توسعه ای می چرخند‬ ‫صنعت گوشه رینگ بانک ها‬ ‫بانک ها و‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فریاد بلند صادراتی ها از نظام بانکی‬ ‫بانک حالل مشکالت اقتصاد‬ ‫‪11‬‬ ‫بانکداری و ظرفیت های اقتصادی در عرصه هنر‬ ‫‪4‬‬ ‫فرابخشی‬ ‫و اثربخشی‬ ‫خال شناختی‬ ‫در فضای تجاری‬ ‫اولویت های ریلی‬ ‫روی زمین ماند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توقف ساخت وساز پشت دیوار بلند تسهیالت‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫به قول پایگاه خبری گسترش نیوز‪ ،‬افزایش ارزش پول‬ ‫ملی مسئله ای است که این روزها مورد بحث قرار گرفته‬ ‫و رئیس جمهوری در نشس��ت خبری خ��ود بار دیگر بر‬ ‫این موضوع تاکید و اعالم کرد ه نرخ ارز از سال گذشته‬ ‫تاکنون روند کاهش��ی داشته و به سمت تعادل حرکت‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین براس��اس امار بانک مرکزی مهر‬ ‫امس��ال نسبت به مهر سال گذشته حدود ‪ ۴۰‬درصد به‬ ‫ارزش پول ملی افزوده شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ای��ن امار را در حالی به نقل از بانک‬ ‫مرک��زی ارائه کرده که دکتر همتی نیز در گزارش��ی بر‬ ‫این موضوع صحه گذاش��ته و اعالم کرده نسبت به یک‬ ‫سال پیش‪ ،‬پول ملی ‪ ۴۰‬درصد تقویت‪ ،‬رشد تورم مهار‬ ‫و طلیعه رش��د اقتصادی اشکار ش��ده است‪ .‬البته مردم‬ ‫به ویژه قش��رهای ب��ا درامدهای پایی��ن و حقوق ثابت‪،‬‬ ‫سختی زیادی را تحمل کرده و می کنند؛ اما این روزها‪،‬‬ ‫طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیش��ه اش��کار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ارزش پ��ول ملی هر کش��وری را به نس��بت نرخ طال‬ ‫یا س��ایر ارزهای جهانی می س��نجند و باتوجه به سهم‬ ‫ب��االی دالر در اقتصاد جهانی و ذخیره ارزی کش��ورها‪،‬‬ ‫ب��رای تعیین ارزش پول ملی کش��ورها‪ ،‬به طور معمول‬ ‫ن��رخ برابری ان با دالر را م��ورد ارزیابی قرار می دهند‪،‬‬ ‫به همین دلیل بانک مرکزی هم در بررس��ی های خود‬ ‫می گوی��د از مهر س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ک��ه ن��رخ ارز ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫توم��ان بوده ت��ا مهر ‪ ۱۳۹۸‬که ح��دود ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫ش��ده‪ ،‬ارزش پول ملی بیش از ‪ ۴۰‬درصد تقویت ش��ده‬ ‫اس��ت؛ به عبارت دیگر می توان گف��ت در طول این یک‬ ‫س��ال شاهد کاهش ‪ ۴۰‬درصدی نرخ ارز بوده ایم و همه‬ ‫ای��ن وضعیت بی نظی��ر به دلیل وجود بان��ک مرکزی و‬ ‫به طور حتم ریاس��ت عالیه ان که در همین ایام سکان‬ ‫هدایت بانک را به دس��ت گرفته ان��د پیش امده و تحت‬ ‫تاثی��ر اقدام های بانک مرکزی ازجمله کنترل صرافی ها‪،‬‬ ‫س��امانه س��نا و نیما‪ ،‬ممنوعیت صادرات ریالی‪ ،‬کنترل‬ ‫واردات بدون انتقال ارز‪ ،‬محدودیت تراکنش های بانکی‪،‬‬ ‫جمع اوری چک های تضمینی در گردش‪ ،‬محدودسازی‬ ‫کارت خوان ه��ا در خارج از کش��ور و خیل��ی اقدام های‬ ‫اشکار و نهان‪ ،‬به تدریج نر خ ارز از ‪ ۱۹‬هزار تومان در مهر‬ ‫‪ ۹۷‬به زیر ‪ ۱۲‬هزار تومان در مهر امسال کاهش یافت‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری!‬ ‫این بانک مرکزی هم عجب اعجوبه ای ش��ده اس��ت؛‬ ‫خودش��ان می برند‪ ،‬خودش��ان می دوزند و خودشان به‬ ‫تن خلق اله می کنند و اب از اب هم در دل ش��ان تکان‬ ‫نمی خورد‪.‬‬ ‫واقعا این داستان را جنابعالی هم باور کرده اید؟‬ ‫ارز ‪ ۷‬تومانی را به مرور به ‪ ۷۰‬تومان و ‪ ۷۰۰‬تومان و‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬تومان و ‪ ۱۹‬هزار تومان رساندند که می توانست‬ ‫و می توان��د ‪ 70‬ه��زار توم��ان ه��م بش��ود و میلیون ها‬ ‫دالر‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی رانتی ه��م در اختیار این و ان قرار‬ ‫دادند که حساب ان از دست خودشان و قوه قضاییه هم‬ ‫در رفته و حاال همان ارز ‪ 3 ،2‬هزار تومانی که یک شبه‬ ‫ب��ا اع�لام معاون اول تی��ر خالص را به مل��ت مظلوم و‬ ‫گرفتار وارد کرد و باعث خوشحالی سرمایه داران بخش‬ ‫خصوصی و خصولتی و صرافان و ارزفروشان و مطلعین‬ ‫این تصمیم ش��د و چند روزه به ‪۲۰‬هزار تومان رسید را‬ ‫به ده ه��ا دلیل گوناگون ‪ ۴۰‬درصد در ب��ازار ازاد ارزان‬ ‫ک��رده و بانک مرکزی همچنان به دخالت در این بازار و‬ ‫خرید و فروش ارز در خیابان فردوس��ی مشغول است و‬ ‫ان را نشانه بهار اقتصادی و افزایش ارزش ریال می داند؟‬ ‫چند هزار درصد کاه��ش ارزش ریال در بازار جهانی‬ ‫به چش��م رئیس بانک مرکزی نمی اید اما ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫افزای��ش ارزش ری��ال که ازس��وی کارشناس��ان خود‬ ‫ان بانک محاس��به می ش��ود را در ب��وق و کرنا و اعالم‬ ‫غیرواقعی می کنید؟‬ ‫البته در این شرایط سخت و پیچیده که با فروش ارز‪،‬‬ ‫باید منابع ریالی پرداخت حقوق و دس��تمزد و یارانه ها‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬بدون ش��ک یکی از عوامل امیدوارکننده‬ ‫در ای��ن میان ثب��ات نرخ ارز در کان��ال ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫در ماه های گذش��ته است که می توانست ازسوی دولت‬ ‫و بان��ک مرکزی به خیلی بیش��تر از ‪ ۱۹‬هزار تومان هم‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬البته این ثب��ات ‪ ۱۱‬هزار تومانی در کنار‬ ‫سایر اقدام ها مانند کنترل نقدینگی می تواند کشور را به‬ ‫سمت کاهش نرخ تورم سوق دهد؛ به ویژه که نشانه های‬ ‫کاهش تورم درحال حاضر نیز به چشم می خورد و نبود‬ ‫قدرت خرید در مردم‪ ،‬نرخ مسکن را به عنوان موثرترین‬ ‫اب��زار در اقتصاد متوقف کرده و براس��اس گزارش مرکز‬ ‫امار نرخ تورم نقطه ای ش��هریور ‪ ۱۳۹۸‬در مقایس��ه با‬ ‫ماه پیش چند واحد درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫معمول این نرخ همراستا با تورم ساالنه است و می تواند‬ ‫چش��م انداز کاهش نرخ تورم را ب��رای ماه های اینده به‬ ‫ده ها ش��رط و الزام دیگر ک��ه مهم ترین انها‪ ،‬اراده بانک‬ ‫مرکزی و دولت برای کنترل قیمت ها و کاهش نرخ ارز‬ ‫در بازار ازاد و جلوگیری از افزایش قیمت های دولتی و‬ ‫مهار طمع ورزان بخش خصوصی و رشد دانایی مشاوران‬ ‫اقتصادی و جلوگیری از رانت های خاص اس��ت‪ ،‬بهبود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫اختالف نرخ سوخت به ویژه بنزین در داخل با‬ ‫کشورهای همسایه سود باالیی را از محل قاچاق‬ ‫ان ایج��اد می کند؛ به طوری ک��ه قاچاق هر لیتر‬ ‫بنزین ت��ا ‪ ۱۵‬هزار تومان س��وداوری دارد‪ .‬این‬ ‫موضوع ناشی از پرداخت ساالنه هزاران میلیارد‬ ‫تومان یارانه پنهانی است که دولت به طور جدی‬ ‫به دنبال اصالح ان در بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬است‪.‬‬ ‫براساس اخرین اعالم نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ساالنه حدود ‪ ۱۳۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بابت یارانه های پنهان و اش��کار پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این در شرایطی اس��ت که امار سال‬ ‫گذشته حاکی از ان است که تا مرز ‪ ۱۰۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان به یارانه های پنهان اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬یارانه های پنهان به طور عمده در س��وخت‪،‬‬ ‫کااله��ای اساس��ی و دارو پرداخ��ت می ش��ود؛‬ ‫به ط��وری که بیش از ‪ ۶۰۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫ب�� ه حوزه انرژی‪ ،‬نفت و مش��تقات ان اختصاص‬ ‫دارد که از این رقم نیز حدود ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بابت یارانه بنزین پرداخت می شود‪.‬‬ ‫اختالف نرخ س��وخت بین ایران و کشورهای‬ ‫همسایه موضوعی اس��ت که همواره مورد توجه‬ ‫کارشناس��ان و مس��ئوالن به ویژه در دولت قرار‬ ‫دارد؛ چراکه موجب قاچاق س��وخت و هدررفت‬ ‫یارانه ای می ش��ود ک��ه دولت س��االنه برای این‬ ‫بخش پرداخت و در نتیجه ان هزینه س��نگینی‬ ‫ب��ه اقتصاد ایران تحمیل می کند‪ ،‬اما هنوز اتفاق‬ ‫خاصی برای اصالح این روند رخ نداده است‪.‬‬ ‫اطالعات دریافتی ایسنا درباره وضعیت توزیع‬ ‫سوخت نشان می دهد که پایین بودن نرخ نسبی‬ ‫بنزی��ن در داخ��ل منجر به افزای��ش مصرف ان‬ ‫ش��ده و درحال حاضر ثروتمن��دان و دهک های‬ ‫نوبخت‪ :‬س��االنه حدود ‪ ۱۳۰۰‬هزار میلیارد تومان بابت‬ ‫یارانه های پنهان و اشکار پرداخت می شود‬ ‫باال ‪ ۲۳‬برابر س��ایر دهک ها یارانه بنزین دریافت‬ ‫می کنند و از سویی دیگر پایین بودن نرخ نسبی‬ ‫این س��وخت در ایران در مقایس��ه با کشورهای‬ ‫همسایه منجر به قاچاق ان می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ود قاچ�اق س�وخت ب�ه ترکی�ه‪،‬‬ ‫ترکمنستان و جمهوری اذربایجان‬ ‫براساس این اطالعات‪ ،‬س��ود قاچاق بنزین از‬ ‫ایران به ترکیه در هر لیتر ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۰۵‬تومان‬ ‫است‪ .‬نرخ بنزین در ترکیه به ‪ ۱.۲۳‬دالر می رسد‬ ‫که برمبنای ریالی حدود ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۶۰۵‬تومان‬ ‫است؛ در نتیجه در مقایسه با نرخ ‪ ۱۰۰۰‬تومانی‬ ‫بنزین در ایران‪ ،‬سود قاچاق ان ‪ ۱۵‬هزار و ‪۶۰۵‬‬ ‫تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫در قاچ��اق بنزین ب��ه جمه��وری اذربایجان‪،‬‬ ‫س��ود هر لیتر به ‪ 5‬هزار و ‪ ۳۴۵‬تومان می رسد؛‬ ‫زیرا ن��رخ هر لیتر از این س��وخت در جمهوری‬ ‫اذربایجان ‪ ۴۷‬سنت است که معادل ریالی ان ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۵‬تومان است و در نتیجه اختالف نرخ‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۴۵‬تومانی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫درباره گازوئیل نیز به این ترتیب اس��ت که در‬ ‫ترکیه نرخ ه��ر لیتر گازوئیل ‪ ۱.۱۲‬دالر اس��ت‬ ‫و مع��ادل ریال��ی ان به ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۱۲۰‬تومان‬ ‫می رس��د که سود ناشی از قاچاق ان در هر لیتر‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۲۰‬تومان می شود‪.‬‬ ‫همچنین س��ود قاچ��اق هر لیت��ر گازوئیل به‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬باتوجه به نرخ ‪ ۴۳‬س��نتی ان که‬ ‫معادل ریالی ان ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۶۵‬تومان اس��ت‪۴ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۵‬تومان می شود‪.‬‬ ‫اختالف نرخ بین سوخت در ایران و کشورهای‬ ‫منطقه موضوعی است که حدود ‪ ۱۰‬سال پیش‬ ‫و در قانون هدفمن��دی یارانه ها مورد توجه قرار‬ ‫گرفت تا این روند اصالح شود؛ بر این اساس در‬ ‫قانون مطرح ش��ده که باید ن��رخ فروش داخلی‬ ‫بنزین‪ ،‬نف��ت گاز‪ ،‬نفت کوره‪ ،‬نفت س��فید و گاز‬ ‫مایع و س��ایر مش��تقات نفت با لح��اظ کیفیت‬ ‫حامل ها و احتس��اب هزینه های مربوط به تدریج‬ ‫تا پایان برنامه پنج س��اله پنجم توس��عه کمتر از‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د نرخ تحویل روی کش��تی (فوب) در‬ ‫خلیج فارس نباشد‪.‬‬ ‫با این وجود در این سال ها در دفعاتی محدود‬ ‫دولت ها نس��بت به اصالح نرخ حامل های انرژی‬ ‫اق��دام کردند اما در چند س��ال اخیر باتوجه به‬ ‫ش��رایط خاص اقتصادی این اقدام انجام نشد؛ با‬ ‫این حال دولت در س��ال گذش��ته و سال جاری‬ ‫باتوجه به الزام اصالح پرداخت یارانه های پنهان‬ ‫و کاه��ش هزینه در این بخش برنامه هایی را مد‬ ‫نظ��ر قرار داده که در صورت موافقت مجلس ان‬ ‫را در دس��تور کار قرار خواه��د داد‪ .‬البته تاکید‬ ‫ش��ده این به معنی افزایش نرخ س��وخت برای‬ ‫دهک های گوناگون نیس��ت و پیش از این تاکید‬ ‫بر اصالح س��اختار اختصاص یارانه به دهک های‬ ‫باال بوده اس��ت‪ .‬براس��اس گفته رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬منابع ناش��ی از اصالح س��اختار‬ ‫پرداخت یارانه های پنهان می تواند یکی از منابع‬ ‫جایگزین نفت در بودجه باشد‪.‬‬ ‫اصالحاتی که باید در اقتصاد انجام داد‬ ‫تیم�ور رحمان�ی‪ ،‬عض�و هی�ات علم�ی‬ ‫دانش�کده اقتصاد دانشگاه تهران‪ :‬سال ها و‬ ‫دهه های طوالنی است که نرخ حامل های انرژی‬ ‫و در راس انه��ا بنزین تبدیل به یک دش��واری‬ ‫برای سیاست گذاری و حتی حکمرانی در کشور‬ ‫ما شده است‪ .‬بر این باورم که ما اقتصادخوانده ها‬ ‫بس��یار در این موضوع مقصریم‪ .‬کمیاب هستند‬ ‫کسانی که باور داشته باشند بنزین ارزان نیست‬ ‫و کمیاب هستند کس��انی که باور داشته باشند‬ ‫قیمت گذاری کنونی بنزین حرکت در مسیر خیر‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان کس��ی که اصول علم اقتصاد را‬ ‫ی��اد گرفته ام‪ ،‬تنها می توانم بگویم که طرح هایی‬ ‫که ارائه ش��ده اند‪ ،‬مایه دلسردی هستند‪ ،‬به این‬ ‫دلی��ل که پدیده ای س��اده را انچنان پرپیچ وخم‬ ‫کرده ان��د که نه��اد سیاس��ت گذاری را نیز دچار‬ ‫س��ردرگمی کرده اند‪ .‬برای انک��ه بتوانیم اندکی‬ ‫به روش��ن ش��دن موض��وع کمک کنی��م‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت که به ابعاد گوناگون این موضوع اش��اره‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪ -1‬فرام��وش نکنیم بنزین یک کاال اس��ت و‬ ‫مانن��د هر کاالیی عرضه‪ ،‬تقاضا و نرخ دارد‪ .‬انچه‬ ‫ما انجام داده ایم‪ ،‬ان اس��ت که ب��ا اعطای یارانه‬ ‫نرخ این کاال را بس��یار پایین ت��ر از نرخ تعادلی‬ ‫بازار تعیی��ن کرده ایم؛ بنابراین اگر نرخ بنزین را‬ ‫اصالح کنیم‪ ،‬در واق��ع یارانه ان را کم می کنیم‬ ‫نه اینکه نرخ تعادلی بازار را افزایش داده باشیم‪.‬‬ ‫اقتصادخوانده ها خیلی س��اده باید برای مردم و‬ ‫محسن جالل پور‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪۸۰« :‬‬ ‫میلیارد دالر س��رمایه خارجی بع��د از برجام وارد‬ ‫ای��ران کردیم که کمتر از ‪ ۵‬میلیارد دالر ان جذب‬ ‫ش��د‪ .‬اگر همه این مقدار جذب شده بود هیچ کس‬ ‫نمی توانس��ت م��ا را تحریم کن��د‪ ».‬ای��ن نکته را‬ ‫محمدجواد ظریف در جمع��ی مطرح کرده‪ ،‬اما به‬ ‫دالیل جذب نشدن این مقدار سرمایه اشاره نکرده‬ ‫است‪ .‬دست بر قضا در همان روزهایی که برجام به‬ ‫تایید کش��ورهای مذاکره کننده با ایران رسید‪ ،‬در‬ ‫کسوت ریاست اتاق بازرگانی ایران با بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫هیات خارجی مالقات داشتم‪.‬‬ ‫ام��ا چرا ای��ن مقدار س��رمایه به اقتص��اد ایران‬ ‫جذب نش��د؟ بعد از وقوع بح��ران مالی که اقتصاد‬ ‫جهان را درگیر رکودی فراگیر کرد‪ ،‬جهت حرکت‬ ‫س��رمایه های جهانی تغییر کرد‪ .‬به طور مش��خص‬ ‫کش��ورهای بریک (برزیل‪ ،‬روس��یه‪ ،‬هندوستان و‬ ‫چین) ک��ه در دوره ای‪ ،‬ج��زو گزینه های مطلوب‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری بودن��د دچ��ار مش��کالتی‬ ‫ش��دند‪ .‬در همین مقطع‪ ،‬وق��وع انقالب در خیلی‬ ‫از کشورهای عربی‪ ،‬بس��یاری از کشورهای رقیب‬ ‫ای��ران را در وضعی��ت نااطمینانی ق��رار داد و این‬ ‫می توانست بهترین فرصت برای جلب سرمایه های‬ ‫خارجی ازس��وی ایران باشد‪ .‬در ان مقطع به دنبال‬ ‫برگ��زاری انتخاباتی پرش��ور‪ ،‬س��رمایه اجتماعی‬ ‫س��اختار سیاس��ی در ایران باال رفته و ش��عارهای‬ ‫رئیس جمهوری مبنی بر حل مناقش��ه هسته ای و‬ ‫سیاس��ت گذاران توضی��ح دهن��د که‬ ‫اصالح نرخ بنزین امری اجتناب ناپذیر‬ ‫و معل��ول تغیی��رات عمومی قیمت ها‬ ‫اس��ت‪ .‬هنگام��ی که س��طح عمومی‬ ‫قیمت ه��ا افزای��ش می یاب��د اما نرخ‬ ‫بنزی��ن ب��دون تغیی��ر می مان��د‪ ،‬در‬ ‫اصل ای��ن معنی را می رس��اند که به‬ ‫اش��تباه به ش��کل تصنعی نرخ را پایین تر از نرخ‬ ‫مبتن��ی بر عوامل بنیانی تعیین کننده ان تعیین‬ ‫کرده ای��م و اکن��ون در ح��ال تصحیح اش��تباه‬ ‫خود هستیم‪ .‬طبیعی اس��ت که تصحیح اشتباه‬ ‫س��ختی و درد و رن��ج دارد ام��ا اجتناب ناپذی��ر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬می گوین��د اصالح نرخ بنزین س��بب تورم‬ ‫می شود‪ .‬علم اقتصاد یک علم تجربی است و هر‬ ‫ادعایی که در ان مطرح می ش��ود‪ ،‬باید برای ان‬ ‫شواهد اماری تهیه شود‪ .‬از سال ‪ ۱۳۵۰‬تاکنون‪،‬‬ ‫یعنی در مدت ‪ ۴۸‬س��ال تنها ‪ ۶‬س��ال تورم زیر‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د ب��وده که البته اگر هم��ه انها را هم‬ ‫ب��ه صفر یا ‪ ۱۰‬درصد گ��رد کنیم‪ ،‬به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫گرد می ش��وند‪ ،‬این در حالی اس��ت که در این‬ ‫‪ ۴۸‬سال‪ ،‬تنها در سال های معدودی افزایش نرخ‬ ‫بنزین داشته ایم‪.‬‬ ‫ت��ورم مزمن و ب��االی اقتصاد ای��ران محصول‬ ‫نات��رازی موج��ود در اقتصاد (از جمل��ه ناترازی‬ ‫ناش��ی از یارانه بنزین) اس��ت که در نهایت خود‬ ‫را به شکل رشد باالی نقدینگی نمایان می سازد‬ ‫ک��ه در تم��ام ای��ن ‪ ۴۸‬س��ال با نرخ‬ ‫باال ادامه داشته اس��ت؛ بنابراین این‬ ‫ادع��ا که اصالح ن��رخ بنزین منجر به‬ ‫تورم یا تش��دید تورم می شود‪ ،‬ادعای‬ ‫قابل اعتنایی نیست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بسیاری از مخالفت ها با اصالح‬ ‫نرخ بنزین مبتنی بر این ادعا اس��ت‬ ‫که س��بب اس��یب به دهک های پایی��ن جامعه‬ ‫و به اصطالح س��بب تش��دید نابرابری می ش��ود‪.‬‬ ‫واقعا وزن غالب ش��واهد پژوهش��ی نشان دهنده‬ ‫ان نیس��ت که س��هم بنزین در س��بد مصرفی‬ ‫خانواره��ای دهک ه��ای پایین به گونه ای اس��ت‬ ‫که اصالح نرخ بنزین فش��ار اصلی خود را بر این‬ ‫دهک ه��ا می اندازد‪ ،‬چراکه درص��د قابل توجهی‬ ‫از جمعی��ت این دهک ها فاقد اتومبیل هس��تند‬ ‫و براس��اس ش��واهد دهک ه��ای میان��ی ممکن‬ ‫اس��ت بیشتر متاثر ش��وند و با اصالح نرخ بنزین‬ ‫بیش��ترین یارانه از دهک های باال س��لب خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬پایی��ن بودن ن��رخ بنزین س��بب افزایش‬ ‫ش��دید مس��افرت های ب��ا اتومبی��ل ش��خصی‬ ‫نامتناس��ب ب��ا ظرفیت جاده های ایران ش��ده و‬ ‫همین موضوع در تشدید تصادف ها و هزینه های‬ ‫سرسام اور جانی و مالی ان نقش کلیدی داشته‬ ‫و هزینه ه��ای زیس��ت محیطی سرس��ام اوری به‬ ‫ب��ار اورده اس��ت‪ .‬در واق��ع‪ ،‬پایین نگه داش��تن‬ ‫ن��رخ بنزین عامل کلی��دی در ایجاد تقاضا برای‬ ‫ناکامی ‪ ۸۰‬میلیارد دالری در پسابرجام‬ ‫تعامل با جهان ایران را در اس��تانه یک‬ ‫تحول اساس��ی قرار داده ب��ود‪ .‬فرایند‬ ‫مذاکرات هس��ته ای که با تابوش��کنی‬ ‫همراه بود و پ��س از نزدیک به ‪ 4‬دهه‬ ‫وزیران خارجه ایران و امریکا را سر یک‬ ‫میز نش��انده بود‪ ،‬مزید بر علت ش��د و‬ ‫نگاه جهانیان را نس��بت به ایران تغییر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫امیدها به شدت تقویت شده بود؛ بنابراین طبیعی‬ ‫بود ک��ه بعد از برج��ام موجی از س��رمایه گذاران‬ ‫خارجی مشتاق سرمایه گذاری در ایران باشند‪ .‬اما‬ ‫سرمایه گذار خارجی به ‪ ۱۰‬دلیل از ورود به اقتصاد‬ ‫ایران ترسید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬بع��د از برج��ام اقتصاد ایران ظرفیت رش��د‬ ‫داشت‪ ،‬اما فضای سرمایه گذاری مهیا نبود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در حال��ی ک��ه س��رمایه گذاران خارجی ما‬ ‫را رص��د می کردن��د‪ ،‬منافع مل��ی را قربانی منافع‬ ‫گروه��ی کردیم و به ج��ای پیام همگرای��ی‪ ،‬پیام‬ ‫واگرایی دادیم‪.‬‬ ‫‪ -۳‬رقیبان سیاسی دولت سناریوهای گوناگونی‬ ‫را اج��را کردند تا ای��ن پیام را ب��ه جامعه جهانی‬ ‫بدهند که بخش��ی از س��اختار سیاسی ایران فعال‬ ‫عالقه به بهبود رابطه با جهان ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دول��ت غفلت کرد و در ب��اد برجام خوابید و‬ ‫گام موث��ری برای اصالحات س��اختاری و رقابتی‬ ‫کردن اقتصاد برنداشت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬دولت نتوانس��ت نظام حقوقی را‬ ‫متقاعد به بازنگری در قوانین و مقررات‬ ‫کن��د‪ .‬یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های‬ ‫س��رمایه گذار خارجی‪ ،‬کیفیت مناسب‬ ‫دفاع از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬هی��چ اقدامی ب��رای اصالح نظام‬ ‫بانک��ی و ب��ازار س��رمایه نکردیم‪ .‬بانک ه��ا و بازار‬ ‫س��رمایه م��ا هنوز هم ق��ادر ب��ه تطبیق پذیری با‬ ‫بانک های بین المللی نیستند‪.‬‬ ‫ن روزه��ا بس��یاری از افرادی که ش��رایط‬ ‫‪ -۷‬ا ‬ ‫اقتصاد ایران را رصد می کردند نس��بت به افزایش‬ ‫فعالیت های رانت جویانه و تش��دید فساد ناشی از‬ ‫سیاس��ت گذاری هش��دار دادند‪ .‬خیلی از نهادهای‬ ‫بین المللی هم چنی��ن روزهایی را برای اقتصاد ما‬ ‫پیش بینی کرده بودند‪ ،‬اما خودمان غفلت کردیم‪.‬‬ ‫‪ -۸‬به ط��ور معم��ول انتظ��ار ای��ن اس��ت ک��ه‬ ‫بخش خصوصی شفاف تر از بخش دولتی و عمومی‬ ‫ش خصوصی ایران هم‬ ‫عمل کند‪ ،‬اما متاسفانه بخ ‬ ‫دست کمی از دولت نداشته و ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬در دهه ه��ای اخی��ر کیفی��ت نامطل��وب‬ ‫سیاست گذاری در ایران منجر به ایجاد حفره های‬ ‫عمیق رانت و فساد شده است‪ .‬این حفره ها میدان‬ ‫عم��ل را ب��رای فعالیت های ناس��الم مهی��ا کرده‬ ‫و کارافرین��ان واقع��ی را به حاش��یه رانده اس��ت‪.‬‬ ‫سرمایه گذار خارجی نشانه این عارضه را در گنگ‬ ‫اتومبیل های بس��یار کم کیفیت شده که به معنی‬ ‫هدردادن منابع جامعه است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬نکت��ه دیگر انکه برخ��ی ادعا می کنند اگر‬ ‫نرخ بنزین اصالح شود‪ ،‬باید حقوق و دستمزدها‬ ‫نیز متناس��ب با ان اصالح شود تا سبب کاهش‬ ‫رفاه شهروندان نش��ود‪ .‬کسی که اقتصاد خوانده‬ ‫می دان��د که دس��تمزد نی��ز نوعی نرخ اس��ت و‬ ‫ب��ازاری ب��رای تعیی��ن ان وج��ود دارد؛ گرچه‬ ‫دخالت دولت به ش��دت این بازار را مختل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین می دانیم که مداخله دولت و قوانین‬ ‫نامناس��ب کار در ایران س��بب شده کارمندان و‬ ‫کارکنان در مقایس��ه با بهره وری خود دستمزد‬ ‫بسیار باالتری دریافت کنند‪ .‬البته این به معنی باال‬ ‫بودن حقوق و دستمزدها نیست بلکه به معنی باال‬ ‫بودن حقوق و دستمزدها در مقایسه با بهره وری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مطل��ب پایان��ی اینکه اصالح ن��رخ بنزین‬ ‫یکی از بس��یار اصالحاتی است که اقتصاد ایران‬ ‫ب��رای ج��ا نمان��دن از رقابت س��خت و بی رحم‬ ‫حاک��م بر اقتص��اد جهان��ی درحال حاض��ر باید‬ ‫انجام دهد‪ .‬اگر ای��ن اصالحات که همگی نوعی‬ ‫نات��رازی در اقتصاد ایجاد کرده اند‪ ،‬انجام نش��ود‬ ‫سیاس��ت گذاری پولی بهینه به عنوان ابزار اصلی‬ ‫مدیریت کوتاه مدت اقتصاد و بسترس��از ثبات و‬ ‫به دنبال ان رش��د بلندم��دت اقتصاد موضوعیت‬ ‫خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫و مبه��م بودن جریان ه��ای مال��ی و ترازنامه های‬ ‫ناشفاف بنگاه ها می بیند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬حتی اگر نیمی از مش��کالت اش��اره شده‬ ‫وجود نمی داش��ت‪ ،‬باز هم نق��ش دولت در اقتصاد‬ ‫ای��ران یک عنصر بازدارنده اس��ت ت��ا پیش برنده؛‬ ‫زیرا این نقش طوری تعریف شده که سرمایه گذار‬ ‫خارج��ی می دان��د حت��ی اگر ب��ا بخش خصوصی‬ ‫ایران پیمان های س��فت و س��خت ببندد‪ ،‬روزی از‬ ‫رفتارهای غیرقابل پیش بینی برخی سیاست گذاران‬ ‫ضربه خواهد خورد‪ .‬سرمایه گذاران خارجی متوجه‬ ‫شدند س��رمایه گذاری و رش��د اقتصادی در ایران‬ ‫به طور عمده وابس��ته به درامدهای نفتی اس��ت و‬ ‫س��هم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه در ایران‬ ‫به طور تقریبی هیچ اس��ت‪ .‬متوجه شدند گرچه در‬ ‫بخش هایی از ساختار سیاسی ایران میل به ترمیم‬ ‫رابط��ه با جه��ان وجود دارد‪ ،‬ام��ا همچنان برخی‬ ‫معتقدند نفع ساختار سیاسی ایران در بهبود رابطه‬ ‫با جهان نیس��ت‪ .‬متوجه ش��دند تخصیص بهینه‬ ‫منابع در ایران مخدوش اس��ت و سرمایه به جای‬ ‫اینکه در همه بخش ها جریان داشته باشد‪ ،‬گرفتار‬ ‫انحصار گردش در بخش ها و طبقاتی خاص است‪.‬‬ ‫به این ترتیب ما که دوران طالیی پیوستن به روند‬ ‫جهانی شدن یعنی فاصله سال های اواخر دهه ‪۹۰‬‬ ‫میالدی تا س��ال ‪1387( ۲۰۰۸‬خورشیدی) را از‬ ‫دس��ت داده بودیم‪ ،‬باز هم یک فرصت طالیی تر را‬ ‫از دست دادیم‪.‬‬ ‫ایا رکود اقتصادی‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬تکرار می شود؟‬ ‫پیش بینی های صندوق بین المللی پول و بانک‬ ‫جهانی‪ ،‬بیش از یک س��ال اس��ت که درباره رکود‬ ‫اقتصادی در جهان هش��دار می دهند‪ ،‬اما برخی‬ ‫از تحلیل ها نش��ان می دهد انچه اتفاق افتاده‪ ،‬نه‬ ‫یک رکود فنی بلکه تنها رکود رش��د بوده اس��ت‪.‬‬ ‫از سال گذشته تاکنون‪ ،‬تمام گزارش های جهانی‬ ‫درب��اره درگیر ش��دن جهان در رک��ودی بزرگ‬ ‫هش��دار می دهند‪ .‬اخرین هش��دار نیز مربوط به‬ ‫گزارش صندوق بین المللی پول می ش��ود‪IMF .‬‬ ‫در گزارش چش��م انداز اقتصادی امسال میالدی‬ ‫می نویس��د‪« :‬اقتصاد جهانی در حال کند ش��دن‬ ‫است‪ .‬رش��د اقتصادی در سال جاری میالدی به‬ ‫‪ ۳‬درص��د‪ ،‬یعنی پایین ترین میزان رش��د بعد از‬ ‫بحران مالی ‪ ۱۱‬سال پیش (‪ )۲۰۰۸‬می رسد‪ .‬در‬ ‫ان دوره زمانی‪ ،‬جهان در حال رشد هماهنگ بود‪.‬‬ ‫این کاهش رشد‪ ،‬پیامد افزایش موانع تجاری‪ ،‬باال‬ ‫رفتن نااطمینانی و بی ثباتی ژئوپلتیکی و تجاری‪،‬‬ ‫فشارهای کالن اقتصادی در برخی از اقتصادهای‬ ‫نوظه��ور و عوامل س��اختاری مانند رش��د پایین‬ ‫به��ره وری و جمعیت س��الخورده در اقتصادهای‬ ‫توس��عه یافته است‪ ».‬پیش از این‪ ،‬دیوید مالپاس‪،‬‬ ‫رئیس بانک جهانی نیز گفته بود‪« :‬رشد اقتصادی‬ ‫قوی تر برای کاهش فقر و بهبود اس��تانداردهای‬ ‫زندگ��ی ض��روری اس��ت‪ .‬نیروی مح��رک فعلی‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬ضعیف باقی مان��ده‪ ،‬در حالی که میزان‬ ‫بده��ی افزایش و رش��د س��رمایه گذاری کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این ش��رایط به ویژه در کش��ورهای‬ ‫در ح��ال توس��عه‪ ،‬انها را از رس��یدن به انچه که‬ ‫ظرفیت��ش را دارند‪ ،‬دور نگ��ه می دارد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل انجام اصالحات س��اختاری در بس��یاری از‬ ‫کش��ورها ضروری و حتی اورژانس��ی است‪ .‬تنها‬ ‫راه پیش��رفت کش��ورهای در حال توسعه‪ ،‬بهبود‬ ‫محیط کس��ب وکار و جذب سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫انه��ا همچنین نیاز به مدیریت بدهی های ش��ان‬ ‫دارند که به رقم بس��یار باالیی رسیده است‪ ».‬اما‬ ‫تحلیلگران سی ان ان معتقدند این رکود‪ ،‬چندان‬ ‫عجی��ب و بحرانی نیس��ت‪ .‬س��ی ان ان بیزینس‬ ‫می نویسد‪« :‬اقتصاد جهان به اهسته ترین سرعت‬ ‫رش��د خود در ‪ 3‬سال اخیر رسیده است‪ .‬اقتصاد‪،‬‬ ‫در مس��یر ثبات قرار دارد ام��ا نیروی محرک ان‬ ‫ش��کننده و با ریس��ک های حیاتی روبه رو است‪.‬‬ ‫تج��ارت و س��رمایه گذاری بین المللی ضعیف تر‬ ‫از ان چیزی اس��ت که برای امس��ال پیش بینی‬ ‫می ش��د‪ .‬فعالیت ه��ای اقتص��ادی در بیش��تر‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته به ویژه در منطقه یورو‬ ‫و اقتصاده��ای بزرگ نوظهور‪ ،‬از س��ال گذش��ته‬ ‫کمتر و اهس��ته تر ش��ده‪ ،‬اما همه رکودها شبیه‬ ‫این نیس��تند‪ .‬گاه��ی اقتصاد می توان��د از میان‬ ‫همین رکود هم رش��د کن��د‪ .‬در حقیقت‪ ،‬برخی‬ ‫از اقتصاددان ه��ا باور دارند ک��ه اکنون جهان در‬ ‫رک��ود فرو رفته و بس��یاری از مردم حتی متوجه‬ ‫این مس��ئله هم نش��ده اند‪ ».‬براساس انچه گفته‬ ‫شد درحال حاضر‪ ،‬گرچه رشد اقتصاد دچار رکود‬ ‫شد ه اما فعالیت های اقتصادی با رکودی که باعث‬ ‫از بین رفتن انها ش��ود‪ ،‬در سطح گسترده روبه رو‬ ‫نش��ده اند‪ .‬براس��اس تحلیل س��ی ان ان بیزینس‪،‬‬ ‫ش��رایط رکود رشد‪ ،‬زمانی است که رشد اقتصاد‬ ‫از رون��د معمول ان پایین تر اس��ت و کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬روند رش��د‪ ،‬نرخ میانگین رشد است که‬ ‫بیکاری و تورم را در سطح پایداری نگه می دارد‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینکه رک��ود اخیر تولی��د در امریکا‬ ‫به دلیل جنگ تجاری‪ ،‬چشم انداز اقتصادی جهان‬ ‫ت شعاع قرار داده است‪ .‬اوضاع اقتصادی این‬ ‫را تح ‬ ‫کشور به عنوان بزرگ ترین اقتصاد‪ ،‬به اقتصاد همه‬ ‫جهان سرایت می کند‪ .‬اما رکود کنونی که همه از‬ ‫ان صحبت می کنند‪ ،‬اصال ش��بیه رکود ‪ 10‬سال‬ ‫پیش نیس��ت‪ .‬سی ان ان می نویسد‪« :‬برای امریکا‬ ‫رکود رشد از هیچ نظر شبیه سال ‪)1387( ۲۰۰۸‬‬ ‫نخواهد بود‪ .‬ان زمان امریکا وارد دوره رکود فنی‬ ‫شد‪ ،‬اما حاال با این وضعیت فاصله زیادی دارد‪».‬‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی ایران هم ب��ه انچه که در‬ ‫بیشتر کشورهای جهان می گذرد‪ ،‬شباهت دارد‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پ��ول در جدیدترین گزارش‬ ‫خود‪ ،‬پیش بینی کرده رشد اقتصاد جهان در سال‬ ‫ج��اری میالدی‪ ،‬منفی ‪ ۹.۵‬درصد خواهد بود اما‬ ‫در س��ال اینده میالدی به صفر می رس��د‪IMF .‬‬ ‫در تحلیل خ��ود از بهبود اوضاع اقتصادی جهان‬ ‫در س��ال این��ده میالدی نیز از ای��ران نام می برد‬ ‫و می نویس��د‪« :‬پیش بینی می ش��ود رشد اقتصاد‬ ‫جهان در سال ‪1399( ۲۰۲۰‬خورشیدی) بهبود‬ ‫یابد و به ‪ ۳.۴‬درصد برس��د‪ .‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫رش��د اقتصادهای توس��عه یافته از ‪ ۳.۹‬درصد در‬ ‫سال جاری میالدی به ‪ ۴.۶‬درصد در سال اینده‬ ‫برس��د‪ .‬حدود نیمی از این رش��د در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به دلیل بهبود اوضاع یا کم عمق ش��دن رکود در‬ ‫بازارهای نوظهوری مانند ترکیه‪ ،‬ارژانتین و ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش دیگر نیز بر اث��ر بهبود وضعیت در‬ ‫اقتصادهایی مانند برزیل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬هند‪ ،‬روس��یه‬ ‫و عربس��تان اس��ت که رش��د انها در سال جاری‬ ‫میالدی نسبت به سال گذشته کند شده است‪».‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ارزش پول ملی‬ ‫چگونه ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت؟‬ ‫سود قاچاق هر لیتر بنزین به کشورهای همسایه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫ی با اش��اره به تحلیل های سطحی از سوی‬ ‫اسالم ‬ ‫برخی افراد در جامعه علیه صنعت خودرو‪ ،‬خواستار‬ ‫ارائه نقد منصفانه‪ ،‬س��ازنده از مجاری مناس��ب و‬ ‫جلوگیری از ایجاد فضای هیجانی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬محمدرضا نجفی ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫خودروس��ازان نیز باید ظرفی��ت پذیرش انتقاد و‬ ‫ایجاد بهبود و اصالح امور خود را داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحلیلگران و افراد نقدکننده صنعت خودرو‬ ‫باید به گون��ه ای عمل کنند که با برخی جریانات‬ ‫همراه نش��ده و کار را ب ه ش��کل اصولی و مبنایی و‬ ‫برای اباد کردن زیرساخت های کشور دنبال کنند‬ ‫تا در نهایت مردم‪ ،‬دولت و حاکمیت و همه کسانی‬ ‫که به نوعی ذی نفعان صنعت خودرو هستند از این‬ ‫اقدام ها بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‬ ‫باید چند شرکت‬ ‫کنسرسیومی‬ ‫در حوزه‬ ‫زنجیره ارزش‬ ‫کارخانه سازی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫که بتوانند‪،‬‬ ‫زنجیره ساخت‬ ‫تجهیزات و‬ ‫ماشین سازی‬ ‫را به شکل‬ ‫هم افزا پیگیری‬ ‫و زنجیره‬ ‫کارخانه سازی را‬ ‫با تکمیل تمام‬ ‫فرایندها کامل‬ ‫کنند‬ ‫یکی از تهدیدهای هر صنعتی در بخش ماش��ین االت‬ ‫و تجهیزات س��خت افزاری ان اس��ت‪ .‬نبود ماش��ین االت‬ ‫تولید را عملیاتی نمی کند ضمن انکه روزامد نش��دن ان‬ ‫هزینه های زمانی و ان��رژی را برای واحدهای صنعتی در‬ ‫پی دارد‪ .‬همچنین تجهیزات اس��تاندارد تولید استاندارد‬ ‫را ب ه دنبال دارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کشورهای صنعتی برای انجام فعالیت های‬ ‫صنعتی نخس��ت روی ح��وزه تولید و تامی��ن تجهیزات‬ ‫س��خت افزاری تمرکز کرده اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬یکی از فعاالن‬ ‫صنعت قطعه عنوان کرده بیشترین تسهیالت با نرخ بهره‬ ‫پایی��ن که منجر به بهبود عمق س��اخت داخل خودروها‬ ‫در ک��ره جنوبی ش��ده‪ ،‬مربوط به تامین این تس��هیالت‬ ‫برای ماش��ین االت صنعتی بوده اس��ت‪ .‬در همین راستا‪،‬‬ ‫سرپرست معاونت صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫صنعت ماشین سازی را هویت یک کشور و پیشران توسعه‬ ‫صنعتی عنوان کرد و گفت‪ :‬زنجیره ارزش کارخانه سازی‬ ‫یک��ی از مباحثی اس��ت ک��ه باید مرکز س��اخت داخل‪،‬‬ ‫ماشین سازی و تجهیزات به ان توجه بیشتری کند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صنعت خودرو کشور‬ ‫منصفانه نقد شود‬ ‫‪3‬‬ ‫نوسازی تجهیزات صنعتی و توسعه ساخت داخل‬ ‫تولید ‪ ۴‬خودرو‬ ‫متوقف می شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از توقف تولید ‪۴‬‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ۹۸‬و اغاز س��ال ‪ ۹۹‬خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصالح ساختار و ساماندهی صنعت خودرو یکی از‬ ‫برنامه ه��ای جدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به توقف تولی��د ‪ ۴‬محصول‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬تولید پ��ژو ‪ GLX ۴۰۵‬بنزینی تا‬ ‫پایان امسال متوقف می شود‪ .‬وی همچنین با بیان‬ ‫اینکه تولید ‪ ۳‬نوع پراید در ماه های اینده متوقف‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬تولید این ‪ ۳‬محصول نیز در دی‬ ‫‪ ،۹۸‬اردیبهشت و تیر ‪ ۹۹‬متوقف خواهد شد‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارتقای کیفیت و افزایش‬ ‫رضای��ت م��ردم را از مهم ترین دالیل این تصمیم‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬باید تالش کنیم در کنار افزایش‬ ‫کم��ی خودروها‪ ،‬کیفیت انها نی��ز افزایش یابد و‬ ‫در این راس��تا حذف برخ��ی محصوالت می تواند‬ ‫راهگش��ا باش��د‪ .‬رحمانی همچنی��ن از جایگزین‬ ‫شدن خودروهای جدید به جای محصوالتی که از‬ ‫رده خارج می شوند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫بانک ها برمحور‬ ‫غیرتولیدی ‪ -‬توسعه ای‬ ‫می چرخند‬ ‫توقف ساخت وساز‬ ‫پشت دیوار بلند‬ ‫تسهیالت‬ ‫«خانه باغ»‬ ‫در استانه اجرا‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی و صرفه جویی ارزی‬ ‫هر س��طح از فناوری ک��ه در صنایع تعریف می ش��ود‬ ‫مس��تلزم ماش��ین االت ان فناوری ب��رای تولید و عمق‬ ‫ساخت داخل محصوالت اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬مهدی‬ ‫صادقی نیارکی با اشاره به ضرورت توسعه و تعمیق ساخت‬ ‫داخل صنایع کش��ور گفت‪ :‬به دلیل اهمیت و سهمی که‬ ‫توسعه س��اخت داخل در اشتغالزایی و صرفه جویی ارزی‬ ‫می تواند نصیب کش��ور کند‪ ،‬این بخش به مرکز س��اخت‬ ‫داخل ارتقا یافته است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ادامه با اش��اره به اج��رای قانون حداکثر توان‬ ‫تولی��د داخل و حمای��ت از کاالهای ایران��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر این قانون به طور اثربخش��ی اجرا شود‪ ،‬ساخت داخل‬ ‫معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند و تجمیع تقاضا‬ ‫محقق می ش��ود و به این ترتیب بر اساس تجمیع تقاضا‪،‬‬ ‫توجیه فنی و اقتصادی برای بس��یاری از رشته ها در امر‬ ‫ساخت داخل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫او بی��ان کرد‪ :‬اجرای این قان��ون بر مبنای ابالغیه وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این مرکز تفویض ش��ده است‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای صنعتی ب��رای انجام فعالیت ه��ای صنعتی‬ ‫نخس��ت روی ح��وزه تولید و تامی��ن تجهیزات س��خت افزاری تمرکز‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ب��رای مث��ال‪ ،‬یکی از فع��االن صنعت قطعه عن��وان کرده‬ ‫بیشترین تسهیالت با نرخ بهره پایین که منجر به بهبود عمق ساخت‬ ‫داخل خودروها در کره جنوبی شده‪ ،‬مربوط به تسهیالت ماشین االت‬ ‫صنعتی بوده است‬ ‫و به نظر می رس��د در شرایط کنونی بس��یاری از کاالها‬ ‫به ویژه در حوزه ماشین س��ازی و تجهیزات سخت افزاری‬ ‫توجیه ساخت داخل دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرسیوم‬ ‫صادقی نیارک��ی صنع��ت ماشین س��ازی را هویت یک‬ ‫کشور و پیشران توس��عه صنعتی عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫بخش��ی از صنایع ماشین سازی و تجهیزات به روز امدی‪،‬‬ ‫بروزرسانی‪ ،‬بازسازی و نوسازی نیازمند هستیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاونت صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به اینکه تولید ماشین االت و تجهیزات‬ ‫هویت یک کش��ور اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مباحثی که در‬ ‫معاونت ام��ور صنایع پیگیری می ش��ود‪« ،‬زنجیره ارزش‬ ‫کارخانه سازی» مشابه ش��رکت ساخت صنعت است که‬ ‫در گذشته ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫او بی��ان کرد‪ :‬ما باید چند ش��رکت کنسرس��یومی در‬ ‫حوزه زنجیره ارزش کارخانه س��ازی داش��ته باش��یم که‬ ‫بتوانن�� د زنجیره س��اخت تجهی��زات و ماشین س��ازی را‬ ‫به ش��کل هم افزا پیگیری و زنجیره کارخانه س��ازی را با‬ ‫تکمیل تمام فرایندها کامل کنند‪ .‬سرپرست معاونت امور‬ ‫صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬زنجیره‬ ‫ارزش کارخانه سازی یکی از مباحثی است که باید مرکز‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬ماشین س��ازی و تجهیزات ب��ه ان توجه‬ ‫بیشتری کند‪ .‬صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬ایران جزوه رتبه های نخست فارغ التحصیالن‬ ‫رشته فنی و مهندسی در جهان است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مزیت در‬ ‫طراحی و مهندسی به وس��یله فارغ التحصیالن ظرفیتی‬ ‫برای این حوزه به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫کارشناس��ان صنعتی معتقدند اولوی��ت ارتقای تولید‪،‬‬ ‫نوسازی و به سازی تجهیزات سخت افزاری است و بخشی‬ ‫از رش��د و توسعه مربوط به این بخش بوده که با ارتقای‬ ‫فناوری ماشین االت صنعتی محصوالت تولیدی هم رشد‬ ‫و تعالی مورد انتظار را خواهند داشت‪.‬‬ ‫نیاز صنعت به ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش‬ ‫مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫توماناست‪ .‬بهگزارشایرنا‪،‬احمدتشکینیافزود‪:‬نسبتتسهیالتسرمایهدرگردش‬ ‫اعطایی به تس��هیالت س��رمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت و معدن در دوره‬ ‫‪ ۱۳۹۳-۹۶‬ب ه طور متوس��ط حدود ‪ ۷۵‬درصد بوده اس��ت‪.‬وی بی��ان کرد‪ :‬این بدان‬ ‫مفهوم است که نزدیک به ‪ ۷۵‬درصد از سرمایه در گردش موردنیاز این بخش در دوره‬ ‫یادش��ده‪ ،‬از سوی نظام بانکی تامین ش��ده است‪ .‬تشکینی ادامه داد‪ :‬نسبت یادشده‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۵۷‬درصد کاهش یافته که نشان می دهد ‪ ۵۷‬درصد از سرمایه در‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو اع�لام ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خودروهای ترخیص ش��ده از گمرک و به طور کلی‬ ‫خودروهای خارجی بازاری ندارند و بازار این دسته‬ ‫از خودروها در رکود مطلق به سر می برد‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به خروج دالالن از ب��ازار خودرو و نیز توان‬ ‫محدود مردم برای خرید خودروهای خارجی‪ ،‬بازار‬ ‫این دس��ته از خودروها در رکود است و اکنون تنها‬ ‫بازار خودروهای داخلی تا حدی مشتری دارد‪.‬‬ ‫نعمت اهلل کاشانی نسب در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درباره وضعیت بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬بازار خودرو‬ ‫همچنان بی مش��تری است و در رکود به سر می برد‬ ‫و تنها تح��ول روزهای اخیر بازار خ��ودرو‪ ،‬افزایش‬ ‫گردش موردنیاز بخش صنعت و معدن در س��ال یادشده‪ ،‬از سوی نظام بانکی تامین‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬عمده دلیل این کاهش ان است که سال گذشته‬ ‫میزان تسهیالت اعطایی ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬اما هزینه های تولید ‪ ۶۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این مس��ئول گفت‪ :‬س��رمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال ‪ ۱۳۹۸‬برای‬ ‫حفظ وضع موجود ‪ ۳۶۱‬هزار میلیارد تومان براورد ش��ده که نیازمند پشتیبانی نظام‬ ‫بانکی برای تامین این حجم از منابع با هدف حفظ تولید و اشتغال کشور است‪ .‬سرمایه‬ ‫در گردش اعطایی به بخش صنعت و معدن در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال معادل ‪ ۴۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫بازار سرد خودروهای وارداتی‬ ‫نرخ برخی خودروهای تولیدی کارخانجات س��ایپا‬ ‫و ایران خودرو بوده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این افزایش‬ ‫قیم��ت‪ ،‬رفته رفته فروک��ش خواهد ک��رد و دلیل ‬ ‫منطقی ب��رای افزایش نرخ اخیر وج��ود ندارد زیرا‬ ‫تولی��د خودروس��ازان کاه��ش نیافت��ه‪ ،‬همچنین‬ ‫دالل ب��ازی در بازار خودرو وج��ود ندارد که موجب‬ ‫افزایش نرخ خودرو در روزهای اخیر ش��ده باش��د‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار خودرو ادام��ه داد‪ :‬البت��ه نظارت‬ ‫کافی از س��وی تمام نهاده��ای ذی ربط وجود دارد؛‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو نیز‬ ‫ب��ه نوبه خود نظ��ارت کافی و لحظ��ه ای روی بازار‬ ‫دارد‪ .‬کاشانی نسب درباره برخی مطالب مطرح شده‬ ‫درباره حض��ور دالالن در بازار گف��ت‪ :‬خالف انچه‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ب��ا بیان اینکه با نظر وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برنامه ری��زی برای خ��روج محصوالت خانواده پرای��د از مدار تولید را از نخس��تین روزهای‬ ‫حضورش در س��ایپا در دستور کار این گروه خودروسازی قرار داده است‪ ،‬افزود‪ :‬از بهمن سال‬ ‫گذش��ته برنامه ریزی دقیق برای پایان دادن به تولید این محصول اغاز شد و از ابتدای امسال‬ ‫نیز با افزایش تدریجی س��هم سایر محصوالت س��ایپا این برنامه را به مرحله اجرا دراوردیم‪،‬‬ ‫اما برای جلوگیری از وارد شدن التهاب به بازار این موضوع را در ان زمان رسانه ای نکردیم‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬س��یدجواد س��لیمانی اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه به دلیل تحریم های‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬تولید خودروس��ازان کاهش یافت و این کاهش تولید ب��ه همراه ایجاد تقاضای‬ ‫کاذب ناش��ی از کاه��ش ارزش پول ملی‪ ،‬بازار خودرو را با نابس��امانی مواج��ه کرد؛ از این رو‬ ‫برای جلوگیری از التهاب بیشتر‪ ،‬برنامه کاهش و توقف تولید پراید رسانه ای نشد‪ ،‬اما فرایند‬ ‫اجرایی ان را با جدیت دنبال کردیم‪ .‬س��لیمانی اف��زود‪ :‬تولید فعلی پراید تا اتمام تعهدات در‬ ‫تاریخ های اعالم شده و تحویل خودروهای ثبت نامی انجام خواهد شد؛ بنابراین هموطنانی که‬ ‫در طرح های پیش فروش و فروش فوری این محصول ثبت نام کرده اطمینان داشته باشند که‬ ‫هیچ مشکلی در تحویل خودروهای انان پیش نخواهد امد و تمامی محصوالت فروخته شده‪،‬‬ ‫تحویل انها خواهد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه توقف عرضه پراید به بازار داخلی را در ماه های‬ ‫گذش��ته و در جلسات غیرعلنی مختلف با مدیران ارش��د کشور و اعضای محترم کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کردیم که این عزیزان نیز در گفت وگو با رسانه ها‬ ‫به ان اش��اره داش��ته اند‪ ،‬همین موضوع نشان می دهد س��ایپا برای توقف تولید این محصول‬ ‫برنامه داشته است‪ .‬سلیمانی در ادامه گفت‪ :‬مهمترین نکته در اجرای برنامه کاهش و توقف‬ ‫تولید خودرو پراید‪ ،‬موضوع جایگزینی محصوالت در خطوط تولید و البته بازار است که این‬ ‫بخش از برنامه نیز به طور کامل در حال اجراست و محصوالت تیبا‪ ،‬کوییک و ساینا جایگزین‬ ‫محصوالت خانواده پراید شده و می شوند و برای پراید هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫توس��عه محصوالت روی پلتفرم های جدید و اختصاصی سایپا انجام خواهد شد که به زودی‬ ‫جزئیات ان را اعالم می کنیم‪ .‬س��لیمانی در ادامه زمان توقف تولید مدل های سواری خانواده‬ ‫گفته می ش��ود بازار هیچ خودرویی از جمله خودرو‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬در دس��ت دالالن نیست‪ ،‬در واقع مدتی‬ ‫اس��ت که هیچ داللی در بازار خ��ودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو درب��اره اس��تقبال م��ردم از خودروه��ای‬ ‫ترخیص شده از گمرک گفت‪ :‬این خودروها و به طور‬ ‫کلی خودروهای خارجی درحال حاضر بازاری ندارد‬ ‫و بازار این دسته از خودروها در رکود مطلق است‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬با توجه به خروج دالالن از بازار خودرو و نیز‬ ‫توان محدود مردم برای خرید خودروهای خارجی‬ ‫بازار این دس��ته از خودروها در رکود به سر می برد و‬ ‫درحال حاضر تنها بازار خودروهای داخلی تا حدی‬ ‫مشتری دارد‪.‬‬ ‫پراید در بازار داخلی را اعالم کرد و گفت‪ :‬همان گونه که وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هم اعالم کردند تولید پراید مدل‪ ۱۳۲‬تا پایان دی ماه ‪ ،۹۸‬پراید مدل‪ ۱۱۱‬تا پایان اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۹‬و پراید مدل‪ ۱۳۱‬تا پایان تیرماه ‪ ۹۹‬به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی یکی از ش��اخص های تعیین این زمان بندی‪ ،‬تعداد خودروهای معوق و میزان‬ ‫تقاضای موجود در بازار برای هر یک از مدل های پراید است‪.‬‬ ‫س��لیمانی در پایان گفت‪ :‬محصوالت خانواده پراید به دلیل مصرف پایین س��وخت‪ ،‬قیمت‬ ‫رقابتی و هزینه پایین نگهداری‪ ،‬استهالک پایین و خدمات پس از فروش ارزان در مقایسه با‬ ‫محصوالت سایر خودروسازان‪ ،‬در برخی بازارهای صادراتی گروه خودروسازی سایپا متقاضی‬ ‫دارد که به همین دلیل تولید محدود این خودرو برای صادرات ادامه خواهد داشت و با قیمت‬ ‫بسیار باالتر از قیمت فروش این خودروها در ایران به فروش می رسد‪ .‬مدیرعامل سایپا با بیان‬ ‫اینکه محصول پراید به طور متوس��ط با قیمت حدود ‪ ۷‬هزار دالر در بازارهای صادراتی عرضه‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه ریزی ش��ده تجهیزات و خطوط فعلی تولید محصوالت سواری پراید‪،‬‬ ‫پس از توقف تولید در ایران به کشورهای مقصد صادراتی منتقل شود‪.‬‬ ‫از بهمن ماه پارسال‬ ‫برنامه ریزی برای پایان‬ ‫تولید پراید اغاز شد و از‬ ‫اول امسال با افزایش سهم‬ ‫بقیه محصوالت این برنامه‬ ‫را اجرا کردیم‪.‬‬ ‫تیب�ا‪ ،‬کویی�ک و س�اینا‬ ‫جایگزین پراید می شوند‬ ‫و هی�چ جایگزین�ی‬ ‫دیگری وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از التهاب‬ ‫بازار این موضوع را در ان‬ ‫زمان رسانه ای نکردیم‪.‬‬ ‫تولید فعلی پراید تا اتمام‬ ‫تعه�دات در تاریخ ه�ای‬ ‫اعلام ش�ده و تحوی�ل‬ ‫خودروه�ای مردم انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مشتریان مطمئن باشند‬ ‫هیچ مشکلی در تحویل‬ ‫خودروه�ای ان�ان پیش‬ ‫نخواهد امد‪.‬‬ ‫توس�عه محص�والت ب�ر‬ ‫روی پلت فرم های جدید‬ ‫و اختصاصی سایپا انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برنامه ما این است‪ :‬تولید پراید‬ ‫م�دل ‪ 132‬تا پایان دی ماه ‪،98‬‬ ‫پرای�د م�دل‪ 111‬ت�ا پای�ان‬ ‫اردیبهش�ت‪ 99‬و پرای�د مدل‬ ‫‪ 131‬تا پایان تیرماه‪ 99‬است‬ ‫خ�ط تولی�د پرای�د را ب�ه‬ ‫بازاره�ای صادراتی منتقل‬ ‫می کنیم تا هر خودرو را‬ ‫‪7‬هزار دالر‬ ‫بفروشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک ها برمحور غیرتولیدی ‪ -‬توسعه ای می چرخند‬ ‫‹ ‹تعهدات دردسرساز‬ ‫در ادامه بهرام ش��هریاری‬ ‫یکی از کارشناسان صنعت‬ ‫خودرو درب��اره انتظارات‬ ‫بانکی به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫جهان تسهیالت برمبنای‬ ‫چند مولفه پرداخت شده‬ ‫و نخس��ت براورد می شود‬ ‫کدام مناطق محروم تر و کدام توسعه یافته تر هستند‪.‬‬ ‫متناس��ب ب��ا این امر و ان اه��داف‪ ،‬قوانین تدوین یا‬ ‫اصالح می ش��ود زیرا این کش��ورها به دنبال توس��عه‬ ‫متوازن هس��تند‪ .‬به طور معمول در کشور ما این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬همه چیز یکپارچه است انها که از توسعه و‬ ‫پیشرفت عقب مانده اند‪ ،‬محروم در همان نقطه باقی‬ ‫می مانند‪ .‬بیشترین کاری که در این حوزه (پرداخت‬ ‫تس��هیالت) انجام می ش��ود این اس��ت که در برخی‬ ‫اس��تان ها مانند سیستان وبلوچس��تان بهره را چند‬ ‫درصد کمتر در نظر می گیرند‪ .‬او افزود‪ :‬رشد متوازن‬ ‫اث��رات مثب��ت زی��ادی در کل فراین��د اقتص��ادی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و صنعت��ی کش��ور دارد‪ .‬اما اثرات رش��د‬ ‫نامتوازن‪ ،‬بس��یار اس��ت که یکی از انها خالی شدن‬ ‫شهرهای محروم و نیز شهرهای مرزی از سکنه بوده‬ ‫‹ ‹تسهیالت و کاهش ریسک‬ ‫ش��هاب علی ع��رب‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن قطعه س��ازان قم از‬ ‫دیگر کارشناسان صنعتی‬ ‫اس��ت که درباره انتظارات‬ ‫بانک��ی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫گفت‪ :‬چند س��ال‬ ‫پی��ش مذاکراتی با یکی از‬ ‫ش��رکت های خارجی داشتیم که در نهایت منجر به‬ ‫انعقاد قرارداد شد‪ .‬این قرارداد در بحث گازسوز کردن‬ ‫خودروها بود‪ .‬طرف ایتالیایی با انعقاد قرارداد معادل‬ ‫مبلغ ان را از بانک ایتالیایی تسهیالت دریافت کرد‪.‬‬ ‫با این تسهیالت تمام مواد اولیه مورد نیاز خود را برای‬ ‫تولید محصول خریداری و با ارامش محصوالت را در‬ ‫چن��د نوب��ت تولی��د ک��رد و ب��ه ط��رف ایران��ی‬ ‫فروخت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ران ب��ا توج��ه ب��ه ن��رخ مواد‬ ‫اولی��ه ای که همیش��ه روند صعودی داش��ته‪ ،‬خرید‬ ‫یکج��ا مواد اولیه م��ورد نیاز‪ ،‬تولید را ب��ا تیراژ برای‬ ‫تولیدکنن��ده تضمین می کن��د و با افزایش قیمت ها‬ ‫واحده��ای صنعتی متضرر نمی ش��وند‪ .‬دیگر اینکه‬ ‫کیفی��ت محص��ول را باال می برد زی��را تمام محموله‬ ‫از یک ش��رکت خریداری می شود و یک دست است‪.‬‬ ‫روندی که در تمام کش��ورهای جهان انجام می شود‬ ‫و باعث موفقیت و توس��عه ش��رکت های تولید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬دبیر انجمن قطعه سازان قم تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ایران اگر اعتبار ریالی یا ارزی برای شرکت ها در نظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬به تولید کمک می کند و ریسک پذیری‬ ‫تولی��د را کاه��ش می ده��د ضمن اینک��ه منجر به‬ ‫افزای��ش کیفیت محصوالت می ش��ود‪ .‬تولیدکننده‬ ‫دیگر دغدغه ای غیر از تولید نخواهد داش��ت و زمان‬ ‫و ان��رژی خود را فقط برای تولید باکیفیت و تحویل‬ ‫به موقع می گذارد‪ .‬علی عرب در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چگونه باید تضمین کرد از این تسهیالت استفاده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬نابس��امانی پولی در اقتصاد‬ ‫کش��ور مش��کالتی را برای بخش صنعت ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬با وجود مشکالت تحریم‪ ،‬نقدینگی‬ ‫ش یافت بدون اینکه این‬ ‫به طور افسارگس��یخته افزای ‬ ‫افزایش نقدینگی ناش��ی از رش��د کیف��ی اقتصاد و‬ ‫متناس��ب با اندازه ان باشد‪ .‬منبع این نقدینگی نه از‬ ‫محل تولید و ارزش افزوده که متاثر از واردات‪ ،‬مسکن‬ ‫و‪ ...‬بود که س��بب ش��د این پول پرقدرت به جامعه‬ ‫تزریق ش��ود‪ .‬این امر باع��ث افزایش تورم در جامعه‬ ‫شد و در همین دهه با اغاز مشکالت تحریم‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگ��ی در واحدهای صنعتی نمود پیدا کرد‪ .‬این‬ ‫روند در نیمه دوم این دهه‪ ،‬با کاهش ارزش ریال‪ ،‬روند‬ ‫صعودی به خود گرفت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نیاز صنعتگران به‬ ‫نقدینگ��ی برای تامین منابع مورد نیاز خود در قالب‬ ‫تس��هیالت افزایش یافت ک��ه نتیجه نوعی ولنگاری‬ ‫مالی در حوزه اقتصاد کش��ور بود‪ .‬برخی اقتصاددانان‬ ‫معتقدن��د صنعتگ��ر باید س��رمایه الزم را در اختیار‬ ‫داش��ته باشد تا به س��وی تولید حرکت کند‪ ،‬چراکه‬ ‫وابس��تگی به تس��هیالت بانکی به افزایش ریس��ک‬ ‫تولید می انجامد‪ .‬س��یدمحمد بحرینیان در این باره‬ ‫ب��ه‬ ‫گفته بود‪ ،‬برخ��ی اقتصاددانان معتقدند‬ ‫اقتص��اد ما بانک محور اس��ت و ای��ن بانک محوری را‬ ‫نوعی ضعف برای تامین مالی صنعت کشور می دانند‬ ‫و پیشنهاد انها استقالل منابع سرمایه گذاری صنعت‬ ‫از تسهیالت بانکی و مراجعه به بازار سرمایه است‪ .‬در‬ ‫مقابل باید از این نوع اقتصاددانان درخواس��ت کرد با‬ ‫استدالل بگویند درحال حاضر کدام یک از اقتصادها‬ ‫در جهان بانک محور نیستند؟ ایا بانک محوری برای‬ ‫تامین مالی صنعت در کشورهای گوناگون یک ضعف‬ ‫به ش��مار م��ی رود؟ امریکا و انگلیس س��رمایه محور‬ ‫هستند اما المان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و تایوان و‬ ‫بس��یاری دیگر از اقتصادهای مهم جهان بانک محور‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬اقتصاد سنگاپور نه تنها بانک محور‬ ‫اس��ت‪ ،‬بلک��ه کمک ه��ای گوناگونی حت��ی به طور‬ ‫بالع��وض به بخش صنعت می ده��د‪ .‬امارهای بانک‬ ‫مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته شرق اسیا‬ ‫نش��ان می دهد سهم تسهیالت نظام بانکی حتی دو‬ ‫برابر تولید ناخالص داخلی(‪ )GDP‬ان کشورها بوده‬ ‫و دیگر اینکه سهم صنعت از کل مانده تسهیالت گاه‬ ‫به ‪۵۰‬درصد هم می رسد‪ .‬تعجب اور است که از زمان‬ ‫ش��روع تحریم ها‪ ،‬س��هم صنعت از مانده تسهیالت‬ ‫بانک��ی از ح��دود ‪۲۸‬درص��د در س��ال ‪ ۸۵‬به حدود‬ ‫‪۱۸‬درصد در س��ال ‪ ۹۵‬کاهش یافته و از س��ال ‪۹۵‬‬ ‫به این س��و بانک مرکزی دیگر هیچ اماری منتش��ر‬ ‫نک��رده اس��ت‪ .‬توجه کنید که کش��ور تحریم کننده‬ ‫نی��ز به طور صریح اعالم کرده هدف اصلی اش بخش‬ ‫تولیدی ایران است‪ .‬متاسفانه دولت ها این موضوع را‬ ‫درک نکردن��د‪ ،‬چراکه ناکارامدی و اهلیت نداش��تن‬ ‫حرف��ه ای‪ ،‬ناتوانی در اینده نگری و نداش��تن راهبرد‬ ‫توس��عه منسجم از سوی بس��یاری از تصمیم گیران‬ ‫اقتصادی در بخش های اجرایی و تقنینی به چش��م‬ ‫می خ��ورد‪ .‬به گفته بحرینی��ان‪ ،‬کره جنوبی وام های‬ ‫یاران��ه ای‪ ،‬مش��وق های صادرات��ی و در نهایت منع‬ ‫واردات را برای حمایت از صنعت خودرو در دس��تور‬ ‫کار خ��ود ق��رار داد که امروز در ب��ازار جهانی مطرح‬ ‫است‪ .‬صنعت خودرو ایران ناکارامد است‪ ،‬اما ایا این‬ ‫صنع��ت به ذات ناکارام��د بوده یا اینکه از بیرون این‬ ‫ناکارامدی به ان تحمیل شده است؟‬ ‫به این مش��کالت باید معضالت تس��هیالت ارزی‬ ‫را ه��م اضافه ک��رد که انرژی و زم��ان را از صنعتگر‬ ‫می گی��رد‪ .‬ش��اپور س��امعی‪ ،‬نایب رئی��س انجم��ن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی در‬ ‫نشس��ت خبری هفته گذش��ته انجمن عنوان کرده‬ ‫ب��ود‪ ،‬درحال حاض��ر تولیدکنن��ده ب��ا ‪ ۳‬ارز نیمایی‪،‬‬ ‫اش��خاص و ازاد روبه رو اس��ت که تفاوت قیمتی انها‬ ‫ب��ا هم زیاد نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه ن��رخ ارز نیمایی‬ ‫ح��دود ‪۱۰۹۶۰‬توم��ان‪ ،‬ارز اش��خاص ‪ ۱۱۱۰۰‬ت��ا‬ ‫‪۱۱۱۵۰‬تومان و ن��رخ ارز ازاد هم ‪۱۱۳۰۰‬تومان در‬ ‫هفته گذشته بوده است‪ .‬تفاوت چندانی بین نرخ این‬ ‫‪ ۳‬نوع ارز وجود ندارد اما بانک مرکزی برای کنترل و‬ ‫نظارت اجازه استفاده از ارز ازاد به صنعتگر نمی دهد‬ ‫و این موضوع مسئله س��از برای تولید ش��ده است‪ .‬او‬ ‫توضی��ح داده بود که برای گرفتن ارز نیمایی به طور‬ ‫معمول‪ ،‬دالر و یورو نیست و بیشتر یوان چین است‬ ‫و برای گرفتن این تس��هیالت ی��ک تا ‪ ۱.۵‬ماه زمان‬ ‫الزم اس��ت‪ .‬اگر این زمان را به زمانی که نیاز است تا‬ ‫کاالها از یک کشور به ایران برسد که گاهی چند ماه‬ ‫طول می کش��د اضافه کنیم شاهد اتالف وقت زیادی‬ ‫در این باره خواهیم بود درحالی که تولید نباید تعطیل‬ ‫و خودروها تجاری و به بازار عرضه شوند‪ .‬ضمن انکه‬ ‫گرفتن ارز اش��خاص سخت تر است زیرا تولیدکننده‬ ‫باید یک صادرکننده پیدا کرده و به او اطمینان کند‬ ‫و هزین��ه ارز او را پیش پی��ش بپ��ردازد تا بین ‪ ۲‬تا ‪۴‬‬ ‫هفته ارز از سوی صرافی ها جابه جا شود‪ .‬گفتنی است‬ ‫باید براس��اس مبلغ ‪۱.۵‬درصد ه��م در ارز نیمایی و‬ ‫هم اش��خاص به صرافی ها بای��د بپردازیم‪ .‬اگر به هر‬ ‫دلیلی پس از پرداخت هزینه‪ ،‬ارزی پرداخت نش��ود‬ ‫هیچ ضمانتی برای پیگیری موضوع هم وجود ندارد‪.‬‬ ‫و پدیده مهاجرت اپیدمی می شود‪ .‬شهریاری با اشاره‬ ‫به تاس��یس ش��رکت های اس��تارت اپ گفت‪ :‬برای‬ ‫توسعه‪ ،‬شرکت های استارت اپ برای کمک به تولید‬ ‫راه اندازی می شود محصوالت با فناوری همراه شوند‪.‬‬ ‫اس��تارت اپ ها در کش��ورهای صنعتی ب��ا توجه به‬ ‫قوانینی که در این کشورها حاکم است بانک ها ملزم‬ ‫ب��ه همراه��ی انها هس��تند‪ .‬اما در کش��ور ما چنین‬ ‫رویکردی وجود ندارد و از ش��رکت های استارت اپ‬ ‫فقط اس��می ش��نیده می ش��ود ضمن اینکه برنامه‬ ‫منسجمی برای چنین فعالیت هایی در کشور تدوین‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬این کارشناس در بخش��ی دیگری از‬ ‫س��خنان خود به س��رمایه ثابت و سرمایه در گردش‬ ‫واحدهای صنعتی و کمک بانک ها اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫سرمایه در گردش تمام واحدهای تولیدی صنعتی در‬ ‫هم��ه جای جهان از طریق گردش بانکی اس��ت‪ ،‬نه‬ ‫س��رمایه شخصی‪ ،‬اما در کش��ور ما این گونه نیست‪.‬‬ ‫قوانین به گونه ای تدوین ش��ده که س��رمایه گذار به‬ ‫ناچار س��رمایه در گردش را در سرمایه ثابت معطوف‬ ‫کن��د و این باعث حبس ش��دن س��رمایه و س��بب‬ ‫عقب ماندگ��ی واحدهای تولیدی می ش��ود‪ .‬در تمام‬ ‫کش��ورهای جهان بانک ها سرمایه ثابت صنعتگر را با‬ ‫تسهیالت بلندمدت و بهر ه کم می دهند‪ .‬بازپرداخت‬ ‫این تس��هیالت در کشور ما از سوی بانک ها حداکثر‬ ‫‪ ۵‬س��اله با سود باال اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫برای سرمایه ثابت بخشی داده می شود و مبلغ واقعی‬ ‫پرداخت نمی ش��ود‪ .‬اگر تولیدکننده «ا» تومان نیاز‬ ‫داش��ته باش��د هن��گام پرداخت تس��هیالت عنوان‬ ‫می ش��ود هزینه تامی��ن زمین و س��اختمان با خود‬ ‫صنعتگر است و انها(بانک ها) فقط بخشی از مبلغ را‬ ‫در قال��ب وام برای ماش��ین االت پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫ضمن انکه تاکید می شود طرح صنعتی باید حداکثر‬ ‫‪ ۳‬ساله به بهره برداری برسد که در هیچ جای جهان‬ ‫چنی��ن عملک��ردی وجود ندارد‪ .‬ای��ن فعال صنعت‬ ‫قطع��ه اضافه کرد‪ :‬وقتی س��رمایه ثابت تولیدکننده‬ ‫کامل نمی ش��ود ناگزیر است از س��رمایه در گردش‬ ‫مبل��غ مورد نیازش را تامین کن��د که در ادامه برای‬ ‫خری��د مواد اولیه مورد نیاز به مش��کل برمی خورد و‬ ‫نقدینگ��ی برای خرید کم می اورد‪ .‬همچنین بانک ها‬ ‫با پرداخت بخش��ی از تسهیالت سرمایه ثابت‪ ،‬تعهد‬ ‫می گیرن��د که دیگر از انها تقاضای تس��هیالت برای‬ ‫س��رمایه در گ��ردش نش��ود‪ .‬ش��هریاری در ادام��ه‬ ‫معضالت نظام بانکی کش��ور ب��رای تولید‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫گذش��ته صنعتگر نزد بانک ها اعتبار حس��اب جاری‬ ‫داش��ت حتی اگر پولی در حسابش نبود می توانست‬ ‫م��واد اولیه اش را خریداری کن��د‪ .‬برای اینکه به این‬ ‫روند صورت شرعی داده شود به حد اعتباری تبدیل‬ ‫ش��د‪ .‬مش��کل این بخش این است که صنعتگر برای‬ ‫ای��ن حد اعتباری باید فاکت��ور ارائه دهد درحالی که‬ ‫ممکن است این مبلغ برای پرداخت حقوق کارگران‪،‬‬ ‫پرداخت برخی قسط ها و هزینه قبض ها شود‪ .‬همین‬ ‫فاکتور یکی از چالش های تولید با بانک ها اس��ت‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه معمول این است که سرمایه در گردش‬ ‫باید ساالنه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬بار در شرکت گردش داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی خودروس��از یک س��ال پول محصوالت‬ ‫قطعه س��از را نمی پ��ردازد چگونه می تواند س��رمایه‬ ‫خودش را گردش دهد ضمن اینکه س��ود تسهیالت‬ ‫را بپردازد‪ .‬در این ش��رایط نتیجه این می شود که هر‬ ‫ماه صنعتگر هزینه ثابتی دارد درحالی که مبلغی وارد‬ ‫گردش مالی خود نکرده و تولید به موقع انجام نشده‬ ‫اما س��ر ماه س��ود بانک را باید بپردازد‪ .‬ضمن انکه از‬ ‫س��وی بانک و شرکت بیمه برای فاکتورهای صوری‬ ‫که ناگزیر برای دریافت س��رمایه در گردش صنعتگر‬ ‫مجبور به ارائه ش��ده حق بیمه طلب می شود‪ .‬با این‬ ‫رون��د چگون��ه می توان انتظار رونق تولید و توس��عه‬ ‫داشت‪ .‬شهریاری در پایان گفت‪ :‬مشکل اصلی نظام‬ ‫بانک��ی در برخورد با تولی��د و تولیدکننده به اجرای‬ ‫قوانی��ن برمی گردد‪ .‬بنابراین برنامه ای برای توس��عه‬ ‫نداریم در بیراهه ها می رویم و در بخش��نامه ها غوطه‬ ‫می خوریم‪ .‬نمی دانیم چه زمانی باید به کجا برس��یم‪.‬‬ ‫زمانی نرخ ارز بسیار باال می رود و زمانی دیگر پایین‬ ‫می اید این ش��دت نوس��ان ارزی صنعتگر را به مرز‬ ‫ورشکستگی می رساند‪ .‬درحالی که برخی شرکت های‬ ‫کاغ��ذی و صوری ایجاد می کنند و وام می گیرند اما‬ ‫چ��ون برنام��ه تولی��د ندارند پ��ول هرز م��ی رود و‬ ‫شرکت های واقعی تولیدکننده از گرفتن وام محروم‬ ‫می شوند و به تعطیلی می رسند‪.‬‬ ‫برخ��ی اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ما بانک محور اس��ت و این‬ ‫بانک مح��وری را نوع��ی ضعف ب��رای تامین مالی صنعت در کش��ور‬ ‫می دانند و پیش��نهاد انها استقالل منابع سرمایه گذاری صنعت از‬ ‫تس��هیالت بانکی و مراجعه به بازار سرمایه است‪ .‬در مقابل باید از‬ ‫این اقتصاددانان درخواست کرد با استدالل بگویند درحال حاضر‬ ‫کدام یک از اقتصادها در جهان بانک محور نیست؟‬ ‫بهینه ش��ود و توسعه محقق شده و سرمایه ملی هرز‬ ‫ن��رود‪ ،‬گفت‪ :‬در این ب��اره به هر حال سیس��تم های‬ ‫نظارت��ی وظیفه کنترل و نظ��ارت در پرداخت وام ها‬ ‫و تس��هیالت را دارند و این گونه نیست که وام بدون‬ ‫مطالع��ه و تحقیق پرداخت ش��ود‪ .‬اگر چنین اتفاقی‬ ‫بیفتد از ضعف شبکه بانکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظارات بانکی صنعتگران‬ ‫در ادامه ارش محبی نژاد‪،‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازان کشور هم به‬ ‫گف��ت‪ :‬در‬ ‫کش��ورهایی ک��ه اقتصاد‬ ‫تورم��ی دارن��د فرمول ها‬ ‫متفاوت از س��ایر کشورهاست‪ .‬کشورهایی که درصد‬ ‫تورم باال دارند و نوسان های نرخ ارز زیاد است مانند‬ ‫ایران و ترکیه‪ ،‬تولیدکننده با چالش بس��یار سرمایه‬ ‫در گ��ردش روب��ه رو می ش��ود زیرا ی��ک دفعه نرخ‬ ‫نهاده ه��ای تولید افزایش پی��دا می کند درحالی که‬ ‫سرمایه تولیدکننده به ارزش پول ملی کشور وابسته‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فردی دارایی خود را به تبدیل‬ ‫به سرمایه می کند‪ ،‬به ویژه سرمایه در گردش و به ویژه‬ ‫در صنعت��ی مانند قطعه س��ازی که محصول تولید و‬ ‫تامی��ن و به موقع تحویل می ش��ود ام��ا دوره وصول‬ ‫مطالب��ات ‪ ۷‬ی��ا ‪ ۸‬م��اه اس��ت‪ .‬به این مش��کل نرخ‬ ‫نهاده های تولید را که ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر شده هم باید اضافه‬ ‫کرد‪ .‬در چنین کش��ورهایی نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫س��رمایه گذار تامین نقدینگی کند به ویژه در بخش‬ ‫سرمایه در گردش‪ .‬شاید در زمینه سرمایه ثابت این‬ ‫باش��د ک��ه ب��ه همان نس��بت زمین و س��اختمان و‬ ‫ماش��ین االت و‪ ...‬ب��ه میزان نوس��ان های ن��رخ ارز و‬ ‫نهاده های تولید افزایش یابد و دارایی س��رمایه گذار‬ ‫زیاد می شود اما در سرمایه در گردش به ویژه در حوزه‬ ‫قطعه که مطالبات بلندمدت اس��ت و فروش ها نسیه‬ ‫منجربه این می شود که روزبه روز سرمایه در گردش‬ ‫افراد از ارزش واقعی دورتر و کمتر شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی اگر‬ ‫ی��ک تولیدکننده بخواهد با تیراژ س��ال قبل فعالیت‬ ‫داش��ته باش��د به س��رمایه در گردش بیشتری نیاز‬ ‫دارد؛ بنابرای��ن انتظار این اس��ت ک��ه نظام بانکی به‬ ‫اندازه کس��ری س��رمایه در گردش تامین مالی کند‬ ‫و نظام بانکی کش��ور با تورمی ک��ه داریم نباید خود‬ ‫را با اس��تانداردهای نظ��ام بانکی اروپایی و امریکایی‬ ‫و نی��ز ژاپنی مقایس��ه کند‪ .‬با به��ره بانکی ‪۱۸‬درصد‬ ‫و تورم ‪ ۲‬رقمی و همچنین نوس��ان ش��دید نرخ ارز‬ ‫که از س��ال گذش��ته تا ابتدای سال جاری به بیش ‪۴‬‬ ‫برابر رس��ید شده افتخار بانک مرکزی که ارزش پول‬ ‫مل��ی را ‪۴۰‬درصد تقویت کرده اس��ت‪ .‬اما باید توجه‬ ‫داش��ته باشیم نرخ ارز به ‪ ۱۹‬تا ‪۲۰‬هزار تومان رسید‬ ‫و سپس این افزایش به حدود ‪۱۱‬هزار تومان کاهش‬ ‫پی��دا کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬انتظار از اقتصاد کالن کش��ور‬ ‫این اس��ت که فردی که تمام دارایی خود را در تولید‬ ‫سرمایه گذاری می کند با سرمایه در گردش از سوی‬ ‫بانک ها حمایت شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد در ادامه به دو انتظار دیگر تولیدکنندگان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در چنین شرایطی نظام بانکی ما‬ ‫می توان��د اصل بدهی تولیدکننده را فریز کند و فقط‬ ‫بهره را بگیرد و از این جلوگیری کند که تولیدکننده‬ ‫مدام وام ها را نو و کهنه کنیم‪ .‬در واقع مراحل اضافه‬ ‫بروکراس��ی اداری را برای جلوگیری از اتالف زمان و‬ ‫انرژی باید حذف کرد‪ .‬چون در این میان تولیدکننده‬ ‫دوباره درگیر گواهی دارایی و مالیاتی و‪ ...‬می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین در شرایطی که اقتصاد کشور دارد به شکل‬ ‫انقباضی عمل نکنند تا رونق تولید فدای باقی عوامل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بانک ها و صنعت خودرو‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی‪ ،‬عض�و هیات علم�ی‬ ‫دانش�گاه علم و صنعت‪ :‬در چند روز گذش��ته‬ ‫رئیس محترم بانک مرکزی درباره صنعت خودرو‬ ‫س��خنانی بیان کردند ک��ه از چند منظر قابل تامل‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش مهم سخنان ایش��ان این جمله بود‬ ‫که«خودروسازان ‪ ۴۰‬س��ال است به ما می گویند‬ ‫در ش��رایط حساسی هس��تند اما این شرایط چه‬ ‫زمانی قرار است اصالح شود؟» البته حق با ایشان‬ ‫اس��ت‪ .‬اما به نظر شما چه کس��ی باید پاسخگوی‬ ‫این پرس��ش باش��د؟ مدی��ران خودروس��ازی ها؟‬ ‫مدیران قطعه س��ازی ها؟ مدیران فوالدسازی ها یا‬ ‫پتروشیمی ها؟ یا سیاستمداران و دولتی ها؟‪ ...‬واقعا‬ ‫چه کسی مس��ئول وضعیت حساس کنونی است‬ ‫که ‪ ۴۰‬سال است همچنان ادامه دارد‪ .‬ما ‪ ۴۰‬سال‬ ‫است تصمیم گرفته ایم مستقل باشیم و روی پای‬ ‫خودمان بایس��تیم‪ .‬این حرکت که در جهان نمونه‬ ‫است‪ ،‬هزینه دارد‪ .‬برای موفقیت در راهی که کمتر‬ ‫کسی در ان قدم نهاده الزم است دست به نواوری‬ ‫و حرکت جهادی بزنی��م‪ .‬اما به ظاهر راه حل هایی‬ ‫ک��ه برای بهبود وضعیت اقتصاد و صنعت کش��ور‬ ‫ارائ��ه کرده ای��م‪ ،‬خیلی کارامد و پاس��خگو نبوده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫من اقتصاددان نیس��تم اما ب��ر مبنای مطالعات‬ ‫نظ��ر اقتصاددانان متوجه ش��ده ام در ایران به طور‬ ‫تقریب��ی هی��چ صنعت پایه ای به ج��ز نفت‪ ،‬مزیت‬ ‫جدی برای رقابت جهانی ندارد‪ .‬حتی وقتی درباره‬ ‫سرمایه گذاری های بزرگ در صنعت نفت صحبت‬ ‫می کنیم‪ ،‬چش��م مان به خارجی هاست‪ .‬به عبارتی‬ ‫ما بیش��تر انچه کسب کرد ه بودیم را به نوعی خرج‬ ‫کرده ایم‪ .‬با توجه به پایین بودن س��طح بهره وری‬ ‫در عم��ل ن��ه فوالدس��ازی ما و نه پتروش��یمی و‬ ‫نه خودروس��ازی م��ا هیچ کدام ب��دون یارانه ها و‬ ‫تعرفه های دولت��ی نمی توانند در یک بازار به طور‬ ‫کامل ازاد س��ر پای خود بایس��تند‪ .‬برای بررس��ی‬ ‫چرای��ی این موضوع نیازمند نوش��تن کتاب هایی‬ ‫هس��تیم‪ .‬در این نوش��تار کوت��اه می خواهم فقط‬ ‫ب��ه ی��ک موضوع و ان ه��م بخش��ی از رفتارهای‬ ‫بانکی و مالی خودروس��ازان و البته بانک ها و بانک‬ ‫مرکزی اش��اره کنم‪ .‬نخست از ایراد خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان شروع می کنم‪ .‬تجربه من می گوید‬ ‫س��اختار این صنعت از حدود ‪ ۵۰‬سال پیش غلط‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬یک��ی از مهم ترین تحوالت‬ ‫تاریخ��ی در س��اختار مالی این صنع��ت‪ ،‬به اواخر‬ ‫ده��ه ‪ ۶۰‬بازمی گردد که به خودروس��ازان اجازه‬ ‫دادن��د ب��ا پیش فروش خودروها به م��ردم‪ ،‬به طور‬ ‫مس��تقیم از دس��ت م��ردم پ��ول محصول��ی که‬ ‫تولی��د نکرده اند را بگیرند تا در توس��عه محصول‬ ‫و کارخانه س��رمایه گذاری کنن��د‪ .‬با این روش در‬ ‫عم��ل خودروس��ازان به پولی ب��ه ظاهر کم هزینه‬ ‫ب��دون نظارت بانک مرکزی دس��ت یافتند‪ .‬وقتی‬ ‫صنعتگری پول را از مشتری یک یا دو سال زودتر‬ ‫دریافت کرد و پول زیادی در دستش بود‪ ،‬لزومی به‬ ‫مدیریت دقیق مالی و مدیریت پروژه برای سر وقت‬ ‫انجام شدن نمی بیند‪ .‬وقتی حجم پول کسب شده‬ ‫بیش از حجم مصرفی در سرمایه گذاری مورد نظر‬ ‫اس��ت‪ ،‬صنعتگر به این فک��ر می افتد که در جای‬ ‫دیگ��ری س��رمایه گذاری کن��د‪ .‬وقتی‬ ‫بانک��ی بهره باالتری بابت این پول به او‬ ‫بدهد یا اینک��ه بتواند در خرید زمین و‬ ‫ساخت وس��از واردشده و سود بیشتری‬ ‫کس��ب کند‪ ،‬به طور طبیع��ی پول را از‬ ‫چرخه س��رمایه گذاری و توسعه صنعت‬ ‫خ��ارج ک��رده و ان را در چرخه بانک و‬ ‫مس��کن به کار می گیرد‪ .‬در کش��ور وقتی به موعد‬ ‫تحوی��ل محصول می رس��یم‪ ،‬کارخان��ه دار خیلی‬ ‫راحت می تواند تحویل کاال به مش��تری را به هزار‬ ‫و یک بهانه درس��ت و غلط‪ ،‬به تعویق بیندازد‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی کمت��ر کارافرینی‪ ،‬ان قدر همت‬ ‫دارد ک��ه بتواند جلوی وسوس��ه اس��تفاده از این‬ ‫پول باداورده را بگیرد و س��ر تعهدات واقعی خود‬ ‫بایس��تد‪ .‬نتیجه اش این می ش��ود که خودروس��از‬ ‫می ش��ود بانکدار و َم اّلک‪ .‬کار در دهه ‪ ۷۰‬تا جایی‬ ‫پی��ش رفت که همین کارافرینان صنعتی اقدام به‬ ‫تاسیس بانک ‪ ،‬صندوق های قرض الحسنه‪ ،‬تعاونی‬ ‫و ش��رکت های لیزینگ کردند‪ .‬بانک های دیگر هم‬ ‫ک��ه زمینه را خوب دیدند وارد این بازی ش��دند و‬ ‫خودروس��ازی و دیگر بنگاه های همانند را تاسیس‬ ‫کردند‪ .‬بدین ترتیب بانک ها به س��مت بنگاهداری‬ ‫و خرید زمین و ساخت وس��از متمایل ش��دند‪ .‬این‬ ‫مجموعه همیش��ه خود را گرفتار توس��عه نش��ان‬ ‫می دهد چراکه این توس��عه و بده بستان هاست که‬ ‫به انه��ا اجازه می دهد پول را این گونه به چرخش‬ ‫دراورده و س��ود ناش��ی از چرخش پول را به جیب‬ ‫خ��ود بگذارن��د‪ .‬چنین کارافرین��ان و بانکدارانی‪،‬‬ ‫دغدغه های حرف��ه ای را به تدریج کنار‬ ‫گذاش��ته و به دنب��ال وام دادن و وام‬ ‫گرفتن می افتند و نتیجه اش می ش��ود‬ ‫اقتص��اد فعلی ما‪ .‬در چنی��ن اقتصادی‬ ‫نه خودروس��از‪ ،‬خودروس��از است و نه‬ ‫بانک��دار‪ ،‬بانکدار‪ .‬ام��ا این چرخه تا کجا‬ ‫پی��ش م��ی رود؟ این چرخه ب��رای بقا‬ ‫خ��ود یک ورودی می خواه��د چراکه خود چرخه‬ ‫مصرف کننده س��رمایه است‪ .‬در ایران ورودی این‬ ‫چرخه‪ ،‬پول نفت اس��ت‪ .‬ت��ا وقتی پول نفت وجود‬ ‫دارد همه س��رمایه داران در این چرخه خوشحال‬ ‫هس��تند‪ .‬حداکثر ناراحتی انها این اس��ت که چرا‬ ‫تنوع محصوالت باال نیس��ت که ان را هم با ش��یر‬ ‫واردات کنت��رل می کنند‪ .‬اما دردس��رها از جایی‬ ‫اغاز می شود که درامد نفت کاهش می یابد‪ .‬اینجا‬ ‫معلوم می ش��ود نه بانکدار کار اصلی اش را درست‬ ‫انج��ام داده و نه صنعتگر‪ .‬ناگهان معلوم می ش��ود‬ ‫ده ه��ا بانک و صن��دوق قرض الحس��نه و صندوق‬ ‫بازنشس��تگی در لب��ه پرت��گاه ورشکس��تگی قرار‬ ‫گرفته اند و بانک مرکزی ناچار می ش��ود پول چاپ‬ ‫کن��د‪ .‬پول چاپ ک��ردن همان و تورم ‪۵۰‬درصدی‬ ‫ک��ه از جی��ب م��ردم م��ی رود‪ ،‬هم��ان‪ .‬در چنین‬ ‫حالتی معلوم می ش��ود خودروساز و قطعه ساز که‬ ‫ادعای ‪۹۵‬درصد داخلی س��ازی می کنند‪ ،‬به شدت‬ ‫وابس��تگی ارزی دارن��د و به ای��ن روز می افتند که‬ ‫مش��اهده می کنیم‪ .‬البته اوض��اع این طور که من‬ ‫نش��ان دادم بد نیس��ت و این طور نیست که تمام‬ ‫کارافرین��ان ما وارد این چرخه ش��ده باش��ند اما‬ ‫واقعیت این اس��ت که این چرخه نادرس��ت تولید‬ ‫ث��روت به طور معنا داری در بخش صنعتی کش��ور‬ ‫حاکم اس��ت‪ .‬اما چه باید کرد؟ ژاپن که دهه ‪۸۰‬‬ ‫می�لادی مق��ام دوم اقتصاد جهان را داش��ت‪ ،‬در‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬با بحران بزرگی روبه رو ش��د که تا امروز‬ ‫نتوانسته نتایج ناگوار ان را به درستی برطرف کند‬ ‫و دیگر جایگاه قبلی را در این ‪ ۳۰‬س��ال به دس��ت‬ ‫نیاورده اس��ت و با اوضاع فعلی به نظر نمی رس��د‬ ‫که به این زودی ها بتواند جایگاه قبلی را به دس��ت‬ ‫اورد‪ .‬پل گروکمن‪ ،‬نوبلیست اقتصاد کتابی دارد که‬ ‫در ان ادعا می کند بانک جهانی حدود یک س��ال‬ ‫پی��ش از بحران بزرگ دهه ‪ ۹۰‬در ژاپن به ‪ ۳‬بانک‬ ‫ب��زرگ ژاپن و دولت ان اخطاره��ای الزم را برای‬ ‫دس��ت برداش��تن از تکرار چرخه غلط بورس بازی‬ ‫داخلی داده بود اما انها مغرور از موفقیت ها‪ ،‬به کار‬ ‫خ��ود تا روزی که این امپرات��وری دوباره از تخت‬ ‫به زیر امد‪ ،‬ادامه دادند‪ .‬پیش��نهاد من این اس��ت‬ ‫ک��ه ب��ه جای اینک��ه این روزها از وکی��ل و وزیر و‬ ‫رئیس‪ ،‬از مجلس و وزراتخانه های راه و بهداش��ت‬ ‫و بانک مرکزی و دیگر نهادها‪ ،‬به خودروس��ازی ها‬ ‫حمله کنند و خودروس��ازی ها هم به جای تولید و‬ ‫تمرک��ز روی خودکفایی و نواوری به دفاع از خود‬ ‫مشغول باشند‪ ،‬همه دست به دست هم بدهند و بر‬ ‫مبنای علم و دانش با ش��جاعت با واقعیت روبه رو‬ ‫ش��وند‪ .‬واقعیت این است که چرخه های نادرستی‬ ‫در صنایع ما شکل گرفته که در اینجا تنها بخشی‬ ‫از یک��ی از انها را توضی��ح دادم‪ .‬چرخه های حاکم‬ ‫به گون��ه ای عمل می کنند که در مجموع بهره وری‬ ‫سرمایه گذاری منفی و در حال بلعیدن منابع کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز باید در صنعت خودرو به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین منابع توس��عه ای کش��ور و البته هنوز‬ ‫به عن��وان یک��ی از چاه های ویل س��رمایه‪ ،‬به یک‬ ‫جراحی بزرگ دس��ت بزنیم و تکلیف این بیمار رو‬ ‫به موت را روشن کنیم‪ .‬اگر قصد نجات داریم باید از‬ ‫ضربه زدن بیشتر به ان اجتناب کرده و با یک گروه‬ ‫قوی یا برنامه ریزی جامع‪ ،‬جراحی را اغاز کنیم‪ .‬در‬ ‫جراحی هم باید مراقب بیمار باشیم و خون تزریق‬ ‫کرده و مراقب عالئم حیاتی او باشیم‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫بعضی از وکالی مجلس‪ ،‬وزیران و مدیران معتقدند‬ ‫بهتر است این صنعت را جمع کنیم (مانند انچه از‬ ‫سخنان رئیس کل بانک مرکزی برداشت می شود)‬ ‫و در نهایت حقوق بیکاری ‪۴۰۰ ۳۰۰،‬صدهزار نفر‬ ‫را از محل بیمه تصادفاتی که به قولی وزیر بهداشت‬ ‫در صورت نبود این صنعت وجود نداشت‪ ،‬بدهیم‪.‬‬ ‫نمی دانم‪ ،‬ش��اید هم این افراد درس��ت می گویند‪.‬‬ ‫این دس��ته از افراد معتقدند اگر صنعت خودرو را‬ ‫تعطی��ل کنیم‪ ،‬واردکنندگان ما می توانند مملکت‬ ‫را اباد کرده و خودروهای لوکس ایمن و کم مصرف‬ ‫‪۵‬میلی��ون تومانی در اختی��ار همگان قرار دهند و‬ ‫انه��ا جایگزین پرای��د و پژو کنن��د‪ .‬هرچند همه‬ ‫می دانند که واردکنندگان تا وقتی می توانند مردم‬ ‫را به ظاهر راضی نگه دارند که پول نفتی برای خرج‬ ‫کردن باشد‪ .‬یاداوری می کنم وقتی صنعت خودرو‬ ‫متوق��ف ش��د‪ ،‬توقف فقط منحصرب��ه این صنعت‬ ‫نخواهد بود و بخش مهمی از این بانک ها و خیلی‬ ‫از بازیگران این اقتصاد‪ ،‬ورشکسته خواهند شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫حرکت جدی دولت و بخش‬ ‫خصوصی به سمت کاهش‬ ‫ارزبری صنعت فوالد‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در گفت وگو با‬ ‫صنعت‬ ‫گوشه رینگ بانک ها‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫واسطه ای از جنس حاکمیت بین بانک ها و معادن هستیم‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬یک��ی از انتقادهایی که همواره از س��وی‬ ‫معدنکاران مطرح می ش��ود این است که پروانه بهره برداری انها‬ ‫به عنوان وثیقه از س��وی بانک قابل قبول نیس��ت و بانک به انها‬ ‫وام پرداخ��ت نمی کند‪ .‬این در حالی اس��ت که در قانون معادن‪،‬‬ ‫مطرح ش��ده که بانک ها موظف هستند پروانه های بهره برداری را‬ ‫به عن��وان وثیقه دریافت کنند اما این مهم هرگز اجرایی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بن��ا به گفته کارشناس��ان‪ ،‬برای رش��د مع��ادن کوچک‬ ‫مهم ترین تس��هیالتی که می توان در نظر گرفت این اس��ت که‬ ‫پروانه بهره برداری معادن از سوی بانک ها به عنوان وثیقه پذیرفته‬ ‫ش��ود و صاحبان معادن به جای اینکه ب��رای دریافت وام مجبور‬ ‫ش��وند سند ملکی‪ ،‬سپرده های بانکی و هر چیز دیگری را وثیقه‬ ‫کنن��د بتوانند پروانه بهره برداری معدن خ��ود را به عنوان وثیقه‬ ‫بگذارن��د‪.‬‬ ‫دراین باره با فرید دهقانی‪ ،‬مدیرعامل صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫€ €صندوق بیمه س�رمایه گذاری فعالیت های معدنی چه‬ ‫کارکردی دارد؟‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی بر اس��اس‬ ‫م��اده ‪ ۳۱‬قان��ون معادن به منظ��ور حمایت از مع��ادن کوچک‬ ‫ل ش��ده اس��ت‪ .‬کارکرد این صندوق در‬ ‫بخش خصوصی تش��کی ‬ ‫ابتدا پوش��ش ریسک س��رمایه گذاری در بخش اکتشاف بود؛ در‬ ‫واقع به این دلیل که س��رمایه گذاری در بخش اکتش��اف بس��یار‬ ‫پر ریس��ک اس��ت و بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری‬ ‫در این حلقه ندارد و همچنین توس��عه بخش معدن از اکتش��اف‬ ‫ش��روع می ش��ود و به عنوان حلقه نخست توس��عه بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی مطرح می ش��ود‪ ،‬حاکمی��ت صندوقی را برای‬ ‫پوش��ش ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف به وجود اورد‬ ‫اما امروز کارکرد این صندوق افزایش یافته و بیشتر از گذشته به‬ ‫دغدغه های معدنکار توجه می کنیم‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از مش�کالتی ک�ه معدن�کاران ب�ا ان روبه رو‬ ‫هس�تند این اس�ت که بانک پروانه بهره برداری انها را به‬ ‫عن�وان وثیقه قبول نمی کند‪ .‬صن�دوق در این زمینه چه‬ ‫تسهیالتی برای معدندار در نظر گرفته است؟‬ ‫ما س��عی کرده ایم دسترسی معدنکاران و فراوری کنندگان به‬ ‫منابع بانکی را تس��هیل کنیم‪ .‬با توجه به اینکه تمام دارایی های‬ ‫معدنی‪ ،‬ش��امل ماش��ین االت مش��غول به کار در سایت معدن و‬ ‫پروانه بهره برداری معدن اس��ت و کل سرمایه معدنکار در بخش‬ ‫خصوص��ی همی��ن ‪ ۲‬مورد اس��ت و این دارایی ه��ا از نظر بانکی‬ ‫قابل قبول نیس��تند‪ ،‬صندوق ورود می کند‪ .‬ما برای اینکه مشکل‬ ‫را حل کنیم طرح توس��عه یا طرح فراوری را بررس��ی می کنیم و‬ ‫پ��س ازان بیمه نامه اعتباری یا ضمانتنامه بانکی را به بانک ارائه‬ ‫می دهیم‪ .‬در واقع پروانه بهره برداری را ترهین برمی داریم و بانک‬ ‫در زمینه وثیقه هیچ کاری با معدندار ندارد‪ .‬در این روند‪ ،‬گزارش‬ ‫فنی‪ ،‬اقتص��ادی و پیش فاکتورهایی که تهیه و تایید می کنیم را‬ ‫بانک می پذیرد‪ .‬به عبارتی ما تمام اموری که در زمینه اخذ منابع‬ ‫از بانک انجام می شود را بر عهده می گیریم و معدنکار دیگر طرف‬ ‫بانک نیست‪ .‬البته از معدنکار می خواهیم موارد اعتباری‪ ،‬مالی و‬ ‫چک برگشتی را که بر اساس عرف بانک و مصوبه شورای پول و‬ ‫اعتبار و بانک مرکزی اس��ت‪ ،‬لحاظ کند‪ .‬با این کارکرد‪ ،‬صندوق‬ ‫ما دسترسی معدنکاران به منابع مالی بانک را تسهیل می کند‪.‬‬ ‫€ €بان�ک با چه دالیل قانع کنن�ده ای پروانه بهره برداری‬ ‫معدن را به عنوان وثیقه قبول نمی کند؟‬ ‫قانون صراحت دارد و تصریح کرده که بانک ها موظف هستند‬ ‫پروانه ه��ای بهره برداری را به عنوان وثیقه قبول کنند اما بانک ها‬ ‫ب��ه دالیل حقوقی ای��ن امر را نمی پذیرند‪ .‬از نظر حقوقی بانک ها‬ ‫اس��تدالل هایی دارند که شاید برای انها قابل قبول باشد اما برای‬ ‫معدنکار این طور نیست‪ .‬برای نمونه یک مورد حقوقی این است‬ ‫که بانک مطرح می کند انچه به عنوان وثیقه گذاش��ته می ش��ود‬ ‫عین ان باید باقی بماند‪ .‬شما یک زمین را برای وثیقه می گذارید‬ ‫و ش��رایط مانند چاردیواری زمین محفوظ است اما وقتی پروانه‬ ‫بهره ب��رداری را به عن��وان وثیقه می گذارید ه��ر لحظه از میزان‬ ‫ماده معدنی کاس��ته می ش��ود؛ بنابرای��ن ارزش وثیقه نزد بانک‬ ‫به ط��ور م��داوم کاهش پیدا می کند‪ .‬اس��تدالل های دیگری هم‬ ‫وجود دارد که از نظر بانک منطقی اس��ت‪ .‬البته باید بدانیم کار‬ ‫بانک واس��طه گری مالی اس��ت و به این دلیل که منابع ان برای‬ ‫دیگران بوده و فقط واسطه ای بین سپرده گذاران و دریافت کننده‬ ‫تسهیالت اس��ت‪ ،‬سوداوری و کاهش ریسک ان در اولویت قرار‬ ‫دارد‪ .‬به دلیل این مشکل‪ ،‬صندوق ما برای ارائه تسهیالت‪ ،‬واسط‬ ‫بین بانک و معدنکار ش��ده است‪ .‬دراین بین شورای عالی معادن‬ ‫ب��ه ما این اختی��ار را داده که به عنوان یک بخش حاکمیتی‪ ،‬این‬ ‫مسئولیت را قبول و نقش واسط را ایفا کنیم‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از مش�کالت معدن�کار‪ ،‬پذی�رش ریس�ک‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف و فراوری است‪ .‬صندوق‬ ‫چگونه می تواند به این حوزه کمک کند؟‬ ‫م��ا ای��ن مس��ئله را ه��م مدیریت می کنی��م و ب��ه معدنکار و‬ ‫فراوری کنن��ده‪ ،‬ای��ن پیغ��ام را می دهیم که می توانیم ریس��ک‬ ‫چرخ ه تجاری شان را پوشش دهیم؛ بنابراین ریسک را از معدنکار‬ ‫می گیریم و خودمان مس��ئولیت را قب��ول می کنیم‪ .‬برای نمونه‬ ‫اگر فرد در بخش اکتش��اف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان س��رمایه گذاری‬ ‫کرده باش��د و به کانه نرس��د بر اس��اس ان کارکرد صندوق بیمه‬ ‫می تواند تا ‪ ۸۰‬درصد مبلغ را به او برگرداند‪ .‬اگر فرد‪ ،‬محدوده ای‬ ‫را اکتش��اف کند که به کان ه برس��د اما اگر در حلقه نخس��ت به‬ ‫ماده معدنی مش��خصی نرس��د‪ ،‬ان محدوده را از فرد می گیریم‬ ‫و هزین��ه را ب��ه او برمی گردانیم‪ .‬در بعد دیگ��ر‪ ،‬اگر انها با کمک‬ ‫معاون��ت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از محل وجوه‬ ‫اداره ش��ده و کمک های فنی اعتباری بخواهند منابع الزم برای‬ ‫اکتش��اف را اس��تفاده کنند‪ ،‬باز صندوق ورود می کند و ما تمام‬ ‫‪5‬‬ ‫کاره��ای بیمه نامه اعتباری و س��رمایه گذاری را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫ب��رای فراوری هم نس��بت به محص��ول و چرخه های تجاری که‬ ‫می تواند بر بازار تاثیر بگذارد‪ ،‬مدیریت ریس��ک انجام می دهیم‪.‬‬ ‫کسی که می خواهد یک واحد فراوری را ایجاد کند طرح فراوری‬ ‫را به ما می دهد س��پس‪ ۳۰‬درصد نقدینگی مورد نیاز را خودش‬ ‫تهی��ه کرده و ‪ ۷۰‬درصد بقی��ه را می تواند با بیمه نامه ما از بانک‬ ‫تس��هیالت دریافت کند‪ .‬الزم است به ما مراجعه کند زیرا بانک‪،‬‬ ‫مح��ل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول نمی کند‪ ،‬درحالی که‬ ‫ما معدن و محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه برمی داریم و بیمه‬ ‫را تحویل می دهیم تا بتوانند تسهیالت را اخذ کنند‪.‬‬ ‫€ €برای اینکه معدنکار درخواست کننده تسهیالت شود‬ ‫چه شرایطی باید داشته باشد؟‬ ‫تمام ش��رایط دریافت تس��هیالت و بیمه نامه برای اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فراوری روی س��ایت ایران میکو وجود دارد‪ .‬به طور‬ ‫تقریبی تمام معدنکاران بخش خصوصی می توانند مراجعه کنند‬ ‫و از ش��رایط عادالنه و س��هل گیرانه ان بهره ببرند‪ .‬برای تس��هیل‬ ‫ای��ن کار برخ��ی ش��رایط را نیز در نظر گرفته ایم‪ ،‬نخس��ت اینکه‬ ‫کل خدمات را انالین کرده ایم و الزم نیس��ت متقاضیان به تهران‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬همچنین در هر اس��تان میز صندوق گذاش��ته ایم‬ ‫که نظام مهندس��ی معدن هر استان مسئول ان است و در برخی‬ ‫استان ها ازجمله یزد‪ ،‬اذربایجان غربی و خراسان رضوی نیز شعبه‬ ‫و نمایندگی داریم که هر کدام از اس��تان ها ‪ ۵‬اس��تان مجاور خود‬ ‫را پوش��ش می دهد‪ .‬ب��رای نمونه برای کاهش ریس��ک در حوزه‬ ‫اکتش��اف شرایط این گونه است که فرد باید از ما بیمه نامه بخرد‪،‬‬ ‫طرح اکتشافی خود را مطرح کند و پله به پله داده ها را به ما ارائه‬ ‫دهد تا در هر مرحله ریس��ک او کاهش پیدا کند‪ .‬در انتها اگر به‬ ‫کانه نرس��ید بر اساس قرارداد عمل می شود‪ .‬مبلغ ان هم متفاوت‬ ‫و بر اس��اس مبلغ خرید بیمه نامه اس��ت که بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۳‬درصد‬ ‫ی است که فرد می خواهد انجام دهد‪ .‬درنتیجه‬ ‫مبلغ سرمایه گذار ‬ ‫مبلغ برای مواد معدنی مختلف متفاوت است‪ ،‬البته اطالعات ریز‬ ‫ان در س��ایت صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫اورده شده است‪.‬‬ ‫€ €مجموع�ه ش�ما از س�ال ‪ ۸۰‬فعالی�ت خ�ود را اغ�از‬ ‫ک�رده اس�ت‪ .‬چرا پس از ‪ ۱۸‬س�ال هنوز بی�ن معدنکاران‬ ‫شناخته شده نیست؟‬ ‫متاسفانه اشنایی فعاالن معدنی با مجموعه ما خیلی کم است‪،‬‬ ‫وقتی از بیشتر معدنکاران هم پرسیدیم در عمل بازخوردی از انها‬ ‫نگرفتیم؛ بنابراین متوجه ش��دیم که باید انها را بیشتر با صندوق‬ ‫و خدمات ان اشنا کنیم‪ .‬در همین راستا کارگاه های اموزشی را‬ ‫تشکیل دادیم و سخنرانی های زیادی انجام دادیم‪ .‬دلیل دیگری‬ ‫که باعث شد ما را نشناسند این بود که این مجموعه ابتدا خیلی‬ ‫کوچک بود و با ‪ ۱۰‬میلیارد تومان س��رمایه به وجود امد‪ .‬ش��اید‬ ‫این میزان هزینه در سال ‪ ۱۳۸۰‬سرمایه خیلی خوبی برای بخش‬ ‫معدن بود اما از ان زمان تا سال ‪ ۹۲‬سرمایه ما افزایش پیدا نکرد‬ ‫و دول��ت نه��م و دهم برای ان بودج��ه ای در نظر نگرفت‪ .‬پس از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬س��رمایه به ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان رس��ید و در س��ال‬ ‫ج��اری به ‪ ۱۴۳‬میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت‪ .‬با تالش های‬ ‫مجموعه مدیریتی ایمیدرو و همکاران س��عی می کنیم تا انتهای‬ ‫س��ال‪ ،‬این س��رمایه را به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان برسانیم چراکه اگر‬ ‫ظرفیت ما در بخش معدن کم باشد نمی توانیم کاری انجام دهیم‬ ‫و اگر ظرفیت بخش معدن با داش��ته ها همخوانی نداش��ته باشد‬ ‫نمی توانیم فعال شویم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫انتظار صنایع معدنی از بانک ها چیست؟‬ ‫یادداشت‬ ‫فرابخشی‬ ‫و اثربخشی‬ ‫علیرضا شهیدی‪-‬رئیس سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد پایگاه امداد و نجات‬ ‫در حوزه زغالی طبس‬ ‫پای��گاه ام��داد و نجات تخصص��ی معادن زغال‬ ‫س��نگ در ح��وزه زغالی پروده طب��س راه اندازی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما از‬ ‫مرکز خراس��ان جنوبی‪ ،‬ای��ن پایگاه جزو ‪ ۴‬پایگاه‬ ‫ام��داد و نجات در ‪ ۴‬منطقه زغال خیز برای ایجاد‬ ‫پایگاه امداد و نجات در حوزه زغالی طبس اس��ت‬ ‫که عالوه بر طبس‪ ،‬در کرمان و البرزهای ش��رقی‬ ‫و مرکزی س��اخته و تجهیز می ش��ود‪ .‬عسکری با‬ ‫اش��اره به اینکه جانمایی پایگاه امداد و نجات در‬ ‫منطق��ه زغالی پروده طبس انجام ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬تا‬ ‫چند ماه این��ده با مناقصه و تعیین پیمانکار‪ ،‬این‬ ‫طرح اجرا خواهد ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬با راه اندازی این‬ ‫پای��گاه و تجهیز ان به امکانات و تجهیزات جدید‪،‬‬ ‫روند امدادرسانی در هنگام بروز حوادث در معادن‬ ‫زغال سنگ تسریع می شود‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬حس��اب صنایع بزرگ در گرفتن‬ ‫تس��هیالت و انتظ��ارات بانکی این صنایع‪ ،‬با س��ایر‬ ‫صنایع کمی متفاوت اس��ت‪ .‬این صنایع مادر به طور‬ ‫معم��ول ب��رای خرید تجهیزات یا خ��وراک اولیه به‬ ‫تسهیالت ارزی نیاز دارند و گرفتن تسهیالت ارزی‪،‬‬ ‫چالش های ویژه خود را دارد‪.‬‬ ‫بانک ه��ا دوس��ت دارن��د ب��ا صنایع ب��زرگ کار‬ ‫کنن��د و حت��ی خود به س��راغ این صنای��ع رفته اند‬ ‫ت��ا ب��ا عق��د تفاهمنامه های��ی در س��طوح کالن‪،‬‬ ‫مناف��ع بان��ک خود را نی��ز تضمین کنن��د‪ .‬این نوع‬ ‫ق��رارداد از پیچیدگی ه��ای بیش��تری برخ��وردار‬ ‫اس��ت اما وضعیت همیش��ه ان طور که می خواهند‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در این بین صنایع فوالدی اسیب پذیری بیشتری‬ ‫دارن��د‪ .‬برخی معتقدند ک��ه صنایع کوچک نه مانند‬ ‫صنای��ع بزرگ نفتی و پتروش��یمی‪ ،‬امکان صادرات‬ ‫مواد خام و کسب درامدهای ارزی را دارند نه مانند‬ ‫بخ��ش تجارت‪ ،‬امکان واردات کاال با ارزهای نفتی و‬ ‫تزریق انها به بازار را و همین مسئله سبب شده است‬ ‫در هر بحران اقتصادی به اصطالح مرغ عزا و عروسی‬ ‫ش��وند‪ ،‬به ط��وری که به صورت متداول نخس��تین‬ ‫تکانه های اقتصادی بر صنایع کوچک وارد می شود‪.‬‬ ‫با این حال ضرب المثل «هر که بامش بیش برفش‬ ‫بیشتر» در زمینه صنایع بزرگ بیشتر صدق می کند‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نشان می دهد افزایش نرخ ارز در سال‬ ‫گذش��ته سبب شده است نیاز واحدهای تولیدی به‬ ‫نقدینگ��ی ‪ ۳‬براب��ر افزایش یابد‪ ،‬در حالی که در این‬ ‫س��ال‪ ،‬س��هم بخش صنعت از کل تسهیالت کاهش‬ ‫یافته بود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال فع��االن عرصه تولید معتقدند بخش‬ ‫عم��ده ای از تس��هیالت ص��رف اس��تمهال وام های‬ ‫گذش��ته می شود و در عمل‪ ،‬منابع مالی جدیدی به‬ ‫تولید تزریق نمی شود‪.‬‬ ‫این موضوع س��بب می ش��ود واحدهای تولیدی‬ ‫برخالف امارهای روی کاغذ که نش��ان دهنده رشد‬ ‫تس��هیالت اس��ت‪ ،‬از دریافت منابع مال��ی محروم‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫صنعت گوشه رینگ بانک ها‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫کش��ور ب��ا توجه به سیاس��ت های موج��ود برای‬ ‫تولی��د اطالعات پایه علوم زمین به عنوان وظیفه‬ ‫حاکمیت��ی همواره در سیاس��ت های جدید خود‬ ‫توان سرزمینی و اصول منطبق بر امایش سرزمین‬ ‫را موردنظر قرار داده است‪ .‬سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کشور در حوزه اکتشاف مواد‬ ‫معدنی با نگاه حاکمیتی سعی کرده در یک برنامه‬ ‫سیستماتیک منظم‪ ،‬اطالعات مورد نیاز اکتشاف‬ ‫را در مرحل��ه شناس��ایی و پی جویی ضمن تولید‪،‬‬ ‫م��ورد تحلیل های مختل��ف و مطالعات تکمیلی‬ ‫ق��رار ده��د‪ .‬همچنین س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور وظیفه دارد الیه های‬ ‫اطالعاتی جدی��د از جمله مطالع��ات ژئوفیزیک‬ ‫هوای��ی‪ ،‬فناوری های روز در زمینه اکتش��اف و‪...‬‬ ‫که در س��ال های اخیر در چرخه اکتشافات کشور‬ ‫تولید ش��ده را به منظور کاهش ریسک اکتشافات‬ ‫در اختی��ار بخ��ش خصوص��ی متقاض��ی ق��رار‬ ‫ده��د‪ .‬ضم��ن تاکی��د ب��ر اینکه ضروری اس��ت‬ ‫ای��ن س��ازمان از شناس��ایی و پی جوی��ی م��واد‬ ‫معدنی به س��وی اکتش��افات تفصیل��ی و عمیق‬ ‫حرک��ت کند‪ .‬م��ا باید به مرحل��ه بهره برداری از‬ ‫مع��ادن در کوتاه تری��ن زم��ان دس��ت یابیم و در‬ ‫اص��ل کاه��ش زمان تبدیل کانس��ار به معدن هر‬ ‫چه بیش��تر م��ورد بازنگری جامع ق��رار گیرد‪ .‬با‬ ‫توجه به اس��تانداردهای موج��ود بین المللی‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که زمان تبدیل کانس��ار به معدن حداکثر‬ ‫تا ‪ ۱۰‬سال پس از فاز شناسایی است اما در ایران‪،‬‬ ‫این زمان بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۱۲۰‬س��ال طول می کش��د‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب این موض��وع باید دوب��اره مورد‬ ‫بازنگری و بررس��ی قرار گی��رد‪ .‬نکته دیگری که‬ ‫بای��د به ان اش��اره کرد ل��زوم توجه بیش از پیش‬ ‫ب��ه افزایش بازده��ی در بهره ب��رداری از معادن‪،‬‬ ‫روزامدک��ردن روش ه��ا و تجهی��زات اس��تخراج‬ ‫و ف��راوری اس��ت‪ .‬ع�لاوه ب��ر رف��ع دغدغه های‬ ‫تصمیم س��ازان کش��ور مبن��ی بر جلوگی��ری از‬ ‫خام فروش��ی مواد معدنی بر اس��اس رهنمودهای‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬مورد یاد شده موجب پررنگ‬ ‫ش��دن نقش معدن در تولید ناخالص ملی خواهد‬ ‫شد‪ .‬س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور به عنوان س��ازمانی حاکمیتی در مس��یر‬ ‫کاه��ش ریس��ک و معرفی محیط های مس��تعد‬ ‫ب��رای حضور بخش خصوص��ی حرکت می کند و‬ ‫از س��ویی وضعیت و مزیت های رقابتی هر استان‬ ‫را از لح��اظ وجود م��واد معدنی فلزی و غیرفلزی‪،‬‬ ‫عناصر اس��تراتژیک‪ ،‬رخ��داد مخاطرات طبیعی‪،‬‬ ‫ژئوتوریس��م و ژئوپ��ارک و همچنی��ن پروژه های‬ ‫عمران��ی کالن‪ ،‬زیرس��اختی و جانمایی ه��ای‬ ‫ش��هری‪ ،‬م��ورد مطالع��ه و پایش ق��رار می دهد‬ ‫ک��ه این تحلیل ها در دس��ترس هم��گان خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬یاداوری این نکته ضروری اس��ت که تمام‬ ‫اطالع��ات مرب��وط به مطالعات پای��ه علوم زمین‬ ‫در پای��گاه مل��ی داده ه��ای علوم زمی��ن کش��ور‬ ‫موجود اس��ت و مس��تنداتی که به عنوان نقش��ه‬ ‫راه علوم زمین و معدن تهیه ش��ده‪ ،‬با تحلیل های‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫و اص��ول حاک��م ب��ر امای��ش س��رزمین منطبق‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس شایس��ته است‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی عالقه مند ب��ه فعالیت در عرصه معادن‬ ‫کش��ور و همچنی��ن تصمیم س��ازان بخش های‬ ‫زیربنای��ی و عمرانی کش��ور از این اطالعات بهره‬ ‫ببرن��د و تمرک��ز خ��ود را بر اکتش��افات عمقی‪،‬‬ ‫تفصیلی و بهره برداری مناسب و ایجاد روش های‬ ‫ روز و فناور در فراوری مواد معدنی معطوف کنند‬ ‫که البته تحقق این امر مستلزم ایجاد یکپارچگی‬ ‫در مدیریت بخش های مختلف کشور برای بخش‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک ها تا زمانی که می خواهند به صنایع تسهیالت بدهند‬ ‫به دنبال ایجاد روزنه ای برای ارتباط با صنایع بزرگ هستند‬ ‫اما پس از بستن قرارداد‪ ،‬با روش دیگری صنایع را گرفتار‬ ‫مشکالت عدید ه می کنند‬ ‫‹ ‹اسب شان که از رودخانه گذشت‪...‬‬ ‫برخی مدیران صنایع برای‬ ‫اینک��ه گرفت��ار دوزخ‬ ‫مش��کالت بانکی نش��وند‬ ‫سعی می کنند کمتر سراغ‬ ‫بانک ه��ا برون��د و مناب��ع‬ ‫ارزی و ریال��ی خ��ود را‬ ‫مبنای توسعه قرار دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان علی حاتمی‪ ،‬مدیرعامل فوالد تنبور‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بیان ای��ن مطلب افزود‪:‬‬ ‫بانک ها تا زمانی که می خواهند به صنایع تسهیالت‬ ‫بدهند به دنبال ایجاد روزنه ای برای ارتباط با صنایع‬ ‫بزرگ هس��تند اما پس از بس��تن ق��رارداد‪ ،‬با روش‬ ‫دیگری صنایع را گرفتار مشکالت عدید ه می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به همین دلیل تا جایی که بتوانیم‪ ،‬از‬ ‫بانک ها تسهیالت نمی گیریم چون معتقدیم بانک ها‬ ‫خوش استقبال و بدبدرقه اند‪.‬‬ ‫این مدیرعامل فوالدی که ش��رکتش در ش��رایط‬ ‫تحری��م قطع��ه تولید می کند ادامه داد‪ :‬چند س��ال‬ ‫پی��ش از بانک صنعت و معدن برای خرید تجهیزات‬ ‫ذوب‪ ،‬تس��هیالت ارزی دریافت کردیم و بر اس��اس‬ ‫توافق قرار شد اقساط ان را به نرخ مرجع یعنی نرخ‬ ‫روز اخذ تسهیالت به بانک برگردانیم‪ .‬در این زمینه‬ ‫قرارداد هم بس��تیم که ‪ ۳۰‬درصد مبلغ تس��هیالت‬ ‫دریافت��ی را به صورت ریال��ی بپردازیم که ما فوری‬ ‫پرداخت کردیم و مقرر شد بقیه ان را هم به صورت‬ ‫ریال��ی پرداخت کنی��م و براى تحقق این امر منتظر‬ ‫اقدام بعدى بانک ماندیم اما برای این موضوع ‪ ۲‬سال‬ ‫ما را س��ر دواندند و در نهایت اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬خبر‬ ‫دادند که بر اس��اس نرخ ازاد ارز باید ان را پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت فوالدی اظهار کرد‪ :‬نکته‬ ‫جالب این اس��ت که ‪ ۳۰‬درصدی که ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬س��ال‬ ‫پی��ش پرداخت کردیم را عینا به حس��اب مى اورند‬ ‫اما وام شان را به نرخ ارز ازاد از ما مطالبه مى کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یعنی ما برای خرید برخی تجهیزات‬ ‫م��ورد نیاز کارخان��ه در س��ال ‪ ۸۸۵ ،۹۳‬هزار یورو‬ ‫تسهیالت گرفتیم که اکنون با جریمه و سود و نرخ‬ ‫روز بای��د ‪ ۲‬میلی��ون یورو به ن��رخ ازاد بازگردانیم و‬ ‫در پاس��خ به اعتراض های ما ه��م می گویند همین‬ ‫است که هست‪.‬‬ ‫حاتمی در ادامه افزود‪ :‬متاس��فانه به همین دلیل‬ ‫حس��اب های هیات مدیره و ش��رکت را مس��دود و‬ ‫مش��کالت زی��ادی برای م��ا ایجاد کردن��د‪ .‬حاتمی‬ ‫افزود‪ :‬در این زمینه هر چه از طرف مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬هیات دولت و کارگروه رفع موانع تولید به‬ ‫بانک نامه بردیم گوش ش��ان به این حرف ها بدهکار‬ ‫نیس��ت و حاضر نیس��تند ش��رایط تولید را در نظر‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک طرفه کاهگل کردن دیوار‬ ‫س��عید ش��جری‪ ،‬ی��ک‬ ‫کارش��ناس بانکی در این‬ ‫زمین��ه ب��ه مش��کالت و‬ ‫چالش ه��ای بانک ها برای‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت به‬ ‫وی��ژه تس��هیالت ارزی‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫درخواس��ت تس��هیالت به بانک‪ ،‬بس��ته به سطح و‬ ‫مرجع تصمیم گیرنده متفاوت اس��ت و از خود شعبه‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫ش��عبه مرکزی بانک در استان‪ ،‬هیات مدیره بانک‬ ‫عام��ل در ته��ران و حتی بانک مرک��زی باید در این‬ ‫زمین��ه تصمیم گیری کنن��د و از انجا که چند الیه‬ ‫نظارتی بر عملکرد بانک ها برای پرداخت تسهیالت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به ویژه تس��هیالت ارزی که در ش��رایط‬ ‫تحریم از حساسیت ویژه ای برخوردار است و به غیر‬ ‫از بازرس��ان دوره ای بانک ها حتی پای سازمان های‬ ‫نظارتی مانند واحد بازرس��ی کل کشور نیز به میان‬ ‫می اید و بانک ها باید با دقت بیشتر به ارائه تسهیالت‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫بازرس��ان س��الی یکی دو ب��ار به ط��ور رندوم به‬ ‫ش��عبه ای‪ ،‬مراجعه و پرونده ها را بررسی می کنند و‬ ‫در این موارد بسیار سختگیری می شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه حقوق ادامه داد‪ :‬به همین دلیل‬ ‫باید دید وقتی واحد تولیدی از عملکرد بانک گالیه‬ ‫می کن��د چه مس��تنداتی دارد و ای��ا در بخش خود‬ ‫توانس��ته به وظایفی که در قرارداد امده‪ ،‬به درستی‬ ‫عمل کند یا خیر‪ .‬ممکن است در شرایط تغییر نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬درخواس��ت کننده تس��هیالت نتوانسته باشد به‬ ‫تعهدات خود به خوبی عمل کند‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت هیچ بانکی نمی تواند خالف قانون‬ ‫و بخش��نامه های داخلی رفتار کند یا تصمیم بگیرد‬ ‫وگرنه باید به باالدس��ت خود ی��ا واحدهای نظارتی‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس بانکی اظهار کرد‪ :‬البته در شرایطی‬ ‫که بانک مرکزی باید مجوز را ارائه کند و گش��ایش‬ ‫ارزی انجام دهد‪ ،‬ممکن است با پایان یافتن سهمیه‬ ‫ارزی ک��ه ب��ه واردات یک کاالی خاص از کش��وری‬ ‫خ��اص اختص��اص داده‪ ،‬روب��ه رو ش��ود و نتواند با‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ارزی موافقت کن��د و اقدامی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش افزود‪ :‬در صورتی‬ ‫که واحد تولیدی از پیگیری تسهیالت منصرف شده‬ ‫باشد باید هر چه زودتر تصمیم خود را به بانک اعالم‬ ‫کند تا به مشکالت بعدی برخورد نکند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بانک��ی در ادامه اف��زود‪ :‬با این‬ ‫حال همواره دس��ت مش��تریان بانک برای مراجعه‬ ‫به قوه قضاییه باز اس��ت و اگر محق باش��ند‪ ،‬دادگاه‬ ‫علی��ه بان��ک حکم می دهد و ش��اکی را به حق خود‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫در ایین رونمایی از سامانه جامع بومی سازی زنجیره فوالد مطرح شد‪:‬‬ ‫حرکت جدی دولت و بخش خصوصی به سمت کاهش ارزبری صنعت فوالد‬ ‫گروه مع�دن‪ :‬ایین رونمایی و بهره برداری از‬ ‫س��امانه جامع بومی س��ازی زنجیره اهن و فوالد‬ ‫با حضور جمعی از مدیران زنجیره فوالد کش��ور‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای س�تاد زنجیره فوالد از سوی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬میزان‬ ‫ارزبری در زنجیره فوالد از ‪ ۱۰۰‬دالر به ‪ ۷۵‬دالر‬ ‫در هر تن رس��یده و توجه به ساخت داخل‪ ،‬این‬ ‫میزان ارزبری را بیش از این کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پ��ور ک��ه در ایی��ن رونمایی و‬ ‫بهره ب��رداری از «س��امانه جام��ع بومی س��ازی‬ ‫زنجیره اهن و ف��والد» در جمع مدیران زنجیره‬ ‫فوالد کشور س��خن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬نیاز حتمی‬ ‫و ض��روری کش��ور در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬توجه به‬ ‫ظرفیت های داخلی با محوریت «ساخت داخل»‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن ایی��ن ک��ه رئی��س انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد نیز در ان حضور داش��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در راس��تای اهتمام به بهره مندی از توان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬رونمایی از این س��امانه‪ ،‬هم افزایی بین‬ ‫تامین کنن��ده و مصرف کنن��ده در صنعت فوالد‬ ‫کشور را بیش از پیش محقق خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو با بیان اینکه این‬ ‫طرح می تواند به دیگر صنایع تس��ری پیدا کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در نقطه اغاز فعالیت این س��امانه‪ ،‬انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد و ایمی��درو می توانند با‬ ‫ارائ��ه اطالعات مرتبط با نیازها و دس��تاوردهای‬ ‫ش��رکت ها در س��اخت تجهیزات داخلی‪ ،‬شرایط‬ ‫را برای ایجاد ی��ک بانک اطالعاتی جامع در این‬ ‫سامانه فراهم کنند‪.‬‬ ‫غریب پور با اش��اره به استراتژی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مبنی بر ممنوعیت وارد ش��دن‬ ‫تجهیزات مش��ابه ساخت داخل‪ ،‬افزود‪ :‬طرح های‬ ‫جام��ع مس‪ ،‬س��رب و روی‪ ،‬الومینیوم و طال در‬ ‫حال تهیه است و که در این طرح ها‪ ،‬داخلی سازی‬ ‫تجهیزات دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ‪ ۶‬میلیون تن فوالد‬ ‫وی با اش��اره به احیای س��تاد زنجی��ره فوالد‬ ‫کش��ور از س��وی ایمیدرو اظهار کرد‪ :‬این س��تاد‬ ‫دوب��اره فعال خواهد ش��د که به حت��م‪ ،‬انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد یک��ی از مهره های کلیدی‬ ‫ان خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش با اش��اره به رشد تولید در‬ ‫زنجیره فوالد عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری‪ ،‬صادرات فوالد به ‪ ۶‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫غریب پ��ور اف��زود‪ :‬همچنین در ‪ ۸‬ماهه س��ال‬ ‫جاری میالدی‪ ،‬رش��د تولید ف��والد جهانی ‪۴.۵‬‬ ‫درصد بود‪ ،‬در حالی که رشد تولید این محصول‬ ‫در ایران در این مدت‪ ،‬حدود ‪ ۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو ساالنه ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬میلیون تن در زنجیره فوالد رش��د داشته ایم و‬ ‫در س��ال جاری تولید فوالد به حدود ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد با رونمای��ی از این‬ ‫س��امانه و تس��ری ان به دیگر حلقه های زنجیره‬ ‫محصوالت معدنی همچون سیمان‪ ،‬مس‪ ،‬نساجی‬ ‫و‪ ...‬بیش از پیش شاهد موفقیت های ملی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالعات زنجیره فوالد‪ ،‬یکپارچه شد‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران‪ ،‬گف��ت‪ :‬با راه اندازی س��امانه جامع‬ ‫زنجی��ره اهن و ف��والد‪ ،‬اطالعات ای��ن حوزه که‬ ‫پیش تر جزیره ای بود‪ ،‬به صورت یکپارچه درامد‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬در ایین رونمایی از س��امانه‬ ‫جامع بومی س��ازی زنجیره اهن و فوالد ایران که‬ ‫ب��ا حضور خداداد غریب پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو و جمعی از مدیران و فعاالن حوزه فوالد‬ ‫برگزار شد‪ ،‬خبر داد‪ :‬با توجه به استقبال مطلوب‬ ‫تولیدکنن��دگان و تامین کنندگان ماش��ین االت‬ ‫و مصرف کنن��دگان در حوزه فوالد از نخس��تین‬ ‫جش��نواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با رویکرد‬ ‫بومی سازی و حمایت از تولید داخل که ‪ ۱۷‬دی‬ ‫سال گذشته به مدت ‪ ۴‬روز در تهران برگزار شد‪،‬‬ ‫در سال جاری نیز دومین دوره نمایشگاه یادشده‬ ‫در ‪ ۲۳‬دی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه راه ان��دازی س��امانه جامع‬ ‫بومی س��ازی زنجی��ره اهن و ف��والد گفت‪ :‬پیش‬ ‫از این تولیدکنندگان ماش��ین االت‪ ،‬فوالدسازان‬ ‫و س��ایر فع��االن این حوزه به ط��ور جزیره ای به‬ ‫جم��ع اوری اطالع��ات تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫می پرداختن��د که ب��ا راه اندازی این س��امانه به‬ ‫اطالعات جامع و یکپارچه در این زمینه دس��ت‬ ‫می یابی��م‪ .‬همچنین وجود تحریم ه��ا و افزایش‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬لزوم داش��تن اطالع��ات جامع قطعات‬ ‫و ماش��ین االت بومی سازی ش��ده یا مورد نیاز را‬ ‫بیشتر مورد توجه قرار می دهد‪.‬‬ ‫سبحانی افزود‪ :‬با ثبت اطالعات تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی در ای��ن س��امانه‪ ،‬خری��داران می توانند‬ ‫راحت ت��ر نیازهای خ��ود را شناس��ایی و انها را‬ ‫تامی��ن کنند‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬س��امانه یادش��ده‬ ‫ب��ه تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��رای شناس��ایی‬ ‫ماش��ین االت و قطعات بومی سازی نشده کمک‬ ‫می کند تا به س��رمایه گذاری و بومی س��ازی انها‬ ‫بپردازند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در واقع این سامانه میان‬ ‫تولیدکننده و مصرف کنن��ده ارتباط موثر برقرار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از اقدامات انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد برای بومی س��ازی و حمایت از تولید داخل‬ ‫را تاس��یس صندوق پژوهش و نواوری‪ ،‬عنوان و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این صندوق با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان و مشارکت های فوالدی برای‬ ‫بومی سازی و کمک به استارت اپ ها تشکیل شده‬ ‫تا بتوان نواقص و کاس��تی های قطعات مورد نیاز‬ ‫در داخل کش��ور را برطرف کرد و به خودکفایی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن ف��والد ایران به‬ ‫س��امانه ‪ SPX‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬این س��امانه‬ ‫ش��رکت ها را ارزیابی ک��رده و در ان ضعف ها را‬ ‫شناس��ایی می کن��د تا بت��وان توانمندس��ازی و‬ ‫استانداردس��ازی را در س��اخت داخل انجام داد‪،‬‬ ‫اگرچه این س��امانه با س��امانه جامع بومی سازی‬ ‫زنجی��ره اهن و ف��والد موازی نب��وده و در واقع‬ ‫مکمل یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از س��امانه جام��ع بومی س��ازی‬ ‫زنجیره اه��ن و فوالد می توان در س��طح ملی و‬ ‫در حوزه های مختلف اس��تفاده کرد و ان را مورد‬ ‫بهره ب��رداری قرار داد تا بانک اطالعاتی جامع در‬ ‫اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی س�ازی در خدم�ت کاه�ش‬ ‫وابستگی فوالد به واردات‬ ‫سیدرسول خلیفه سلطانی‪ ،‬دبیر انجمن فوالد‪،‬‬ ‫در حاشیه ایین رونمایی و بهره برداری از سامانه‬ ‫جامع بومی سازی زنجیره اهن و فوالد به‬ ‫گف��ت‪ :‬فوالد کش��ور ی��ک زنجیره اس��ت که از‬ ‫استحصال معدنی تا تولید کنسانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اس��فنجی‪ ،‬فوالدسازی‪ ،‬ریخته گری و نورد گرم و‬ ‫س��رد ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬حلقه اس��ت‪ .‬اینها داد و ستدهایی‬ ‫در خ��ود دارند یعنی یک حلقه برای حلقه دیگر‬ ‫تامین کننده است و برای دیگری مصرف کننده و‬ ‫همه اینها در این زنجیره شکل می گیرند و دارای‬ ‫ارزش می شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالتی که در برابر تحریم‬ ‫داریم اظهار ک��رد‪ :‬تنها ‪ ۷۵‬دالر از هر ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫ارزش کاالیی فوالد متعلق به واردات اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با این حال باید در ش��رایط تحریم هم‬ ‫این ‪ ۷۵‬دالر را به س��مت تامین از داخل س��وق‬ ‫دهیم و به صفر برس��انیم‪ .‬البته این عدد نس��بت‬ ‫به گذشته بسیار کم بوده و نشان دهنده اقدامات‬ ‫بومی سازی متعدد در سال های گذشته است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن فوالد در ادامه با تاکید بر اینکه با‬ ‫این حال موضوع بومی سازی‪ ،‬یک فرایند متفرقه ‬ ‫اس��ت و همه ش��رکت ها با همه تالش شان‪ ،‬یک‬ ‫کار متفرق��ه و پراکنده انجام دادن��د اظهار کرد‪:‬‬ ‫به همین دلیل باید س��اختاری ش��کل بگیرد که‬ ‫اگر پدیده تامین از داخل را مطرح کنیم بهترین‬ ‫تامین کننده داخلی خود را نشان بدهد‪.‬‬ ‫ی��ک تامین کنن��ده ک��ه بهترین اس��ت باید‬ ‫بازارش بزرگ ش��ود و تبدیل به برند شود یعنی‬ ‫به صادرات دس��ت یاب��د‪ .‬پ��س تامین کننده ای‬ ‫ک��ه پیچیده ترین تجهیزات را تولی��د کرده باید‬ ‫به ح��دی توانایی پیدا کند ک��ه صادرکننده هم‬ ‫باش��د‪ .‬خلیف��ه س��لطانی با بی��ان اینکه برخی‬ ‫بازاره��ای اطراف به ای��ران روی می اورند گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ای��ران در حال پیوس��تن به‬ ‫اوراسیاس��ت و در حقیقت همه اینه��ا بازارهای‬ ‫ما به ش��مار می روند‪ ،‬باید در تولید فوالد بتوانیم‬ ‫این��ده بزرگ تری را به لح��اظ تامین داخل رقم‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ف��والد در ادامه تاکید کرد‪ :‬فوالد‬ ‫یک پیش��ران اس��ت و بای��د ط��وری گام بردارد‬ ‫که حج��م زیادی از صنای��ع و تامین کنندگان و‬ ‫اصحاب صنعت را با خود همراه کند‪ .‬از زمانی که‬ ‫فوالد مبارکه به تولید رسیده‪ ،‬بسیاری از تولیدات‬ ‫کشور‪ ،‬ساخت داخل شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره اینکه‬ ‫عملک��رد این س��امانه چه تفاوتی با اپلیکیش��ن‬ ‫ف��والدی که به تازگی رونمایی ش��ده دارد گفت‪:‬‬ ‫اپلیکیشن فوالد بر حسب تقاضای متقاضی به او‬ ‫امکان پیدا کردن اطالعات واحدهای مورد نظر را‬ ‫می دهد اما سامانه جامع بومی سازی زنجیره اهن‬ ‫و فوالد‪ ،‬یک س��اختار ارتباطات��ی جامع و کامل‬ ‫بین تمام تولیدکنندگان و تامین کنندگان است‪.‬‬ ‫این سامانه نوتیفای می کند یعنی اگر امروز یک‬ ‫شرکت وارد این س��امانه شود یک نوتیفیکیشن‬ ‫برای همه ارسال می ش��ود که همه مطلع شوند‬ ‫فالن شرکت هم به این سامانه وارد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اپلیکیش��ن ف��والد اطالعاتی را در‬ ‫اختی��ار فرد قرار می دهد که نس��بت به ان تعهد‬ ‫وی��ژه ای ن��دارد؛ تنها ی��ک س��ری اطالعات در‬ ‫اختی��ار متقاضی قرار می دهد و ف��رد به ارزیابی‬ ‫ای��ن اطالعات می پردازد اما در این س��امانه طی‬ ‫مراحلی‪ ،‬اطالعات ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در تایید اطالعات وارد ش��ده به‬ ‫این س��امانه‪ ،‬کارشناسانی از شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اقدام به ارزیاب��ی می کنند و با همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬انجمن‬ ‫فوالد و ش��رکت شهرک های صنعتی‪ ،‬این سامانه‬ ‫به طور رایگان اطالعات مورد نیاز تامین کنندگان‬ ‫یا تولیدکنندگان را در اختیارش��ان قرار می دهد‬ ‫چرا که همه س��اختارها از گذش��ته وجود دارد و‬ ‫فقط نیاز به همکاری و هماهنگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک اطالعاتی‬ ‫در ایین رونمایی از سامانه بومی سازی زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬ایرج فخری نجف ابادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ایریسا‪ ،‬گفت‪ :‬شبکه جامع و یکپارچه از نیازهای‬ ‫ض��روری زنجی��ره فوالد ب��ود که ام��روز محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نجف اب��ادی افزود‪ :‬س��اختار کدینگ از همان‬ ‫زمان ش��کل گیری ف��والد مبارکه ایجاد ش��د و‬ ‫امروزه بانک اطالعاتی بزرگی از تولیدکنندگان و‬ ‫همچنین سازندگان تجهیزات این زنجیره داریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این اطالعات وجود دارد و نیاز‬ ‫است انها را تجمیع کنیم و به اشتراک بگذاریم‪.‬‬ ‫نجف اب��ادی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ام��وزش و‬ ‫پش��تیبانی های الزم را انج��ام خواهی��م داد‬ ‫و پش��تیبانی س��امانه نی��ز ‪۲۴‬س��اعته خواه��د‬ ‫ب��ود‪.‬در پای��ان ای��ن ایی��ن‪ ،‬س��امانه جام��ع‬ ‫بومی س��ازی زنجی��ره اه��ن و فوالد به نش��انی‬ ‫‪ www.LRM.steeliran.org‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫ترغیب بخش خصوصی‬ ‫برای حضور فعال تر‬ ‫در بندر چابهار‬ ‫‪ 4‬ابان ‪ 1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫دوبی چقدر از اکسپو‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬سود می برد؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫فریاد بلند صادراتی ها از نظام بانکی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹دغدغه فراموش شده در بانک ها‬ ‫‹ ‹عملکرد صفر بانک ها‬ ‫محمدرضا فرش��چیان‪ ،‬صادرکننده ممتاز کش��ور در‬ ‫واکنش ب��ه چالش ه��ای صادراتی با نظ��ام بانکی و در‬ ‫پاس��خ به اینکه بانک ها در راس��تای حمایت از صادرات‬ ‫چ��ه اقدام هایی انج��ام می دهند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬من یک‬ ‫درخواست دارم ‪ ،‬ش��ما از بانک ها بپرسید برای صادرات‬ ‫چه می کنند؟‬ ‫نایب رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عملکرد بانک های کش��ور در قبال‬ ‫صادرات صفر اس��ت چراکه فقط به بنگاه های نامتعارف‬ ‫تبدیل ش��ده اند که به دنبال سود باال هستند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بانک ها نشسته اند ببینند وام به چه شخص حقیقی‬ ‫و حقوق��ی بدهند و با چند درصد بیش��تر س��ود کنند‪.‬‬ ‫بانک های ایرانی در داخل و خارج کشور هیچ گونه کمک‬ ‫و حمایتی از صادرات و هیچ خدماتی در این زمینه ارائه‬ ‫نمی دهند‪ .‬فرشچیان تاکید کرد‪ :‬بانک ها در این حمایت‬ ‫نه فقط از نوع تسهیالت‪ ،‬بلکه در بخش خدماتی که باید‬ ‫ارائه دهند نیز عملکرد خوبی ندارند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫بخ��ش هجینگ صادراتی که صادرکننده بتواند ارز اتی‬ ‫خود را روی ن��رخ امروز تثبیت کند‪ ،‬هیچ اقدامی انجام‬ ‫نشده‪ .‬در نتیجه برای صادرکننده هیچ دغدغه ای مهم تر‬ ‫از رفع نگرانی ناشی از تغییرات غیرقابل پیش بینی نرخ‬ ‫ارز نیست‪ .‬این صادرکننده ممتاز کشور ادامه داد‪ :‬مورد‬ ‫بعدی دریافت وام های کوتاه مدت برای خرید کاالس��ت‬ ‫ک��ه در نظام بانکی ما تعریفی ندارند‪ .‬همچنین اس��ناد‬ ‫خال شناختی‬ ‫در فضای تجاری‬ ‫بانک ها حاضر نیس��تند خودشان را در مشکالت کالن اقتصادی کشور‬ ‫سهیم بدانند و فکر می کنند این تولیدکننده است که باید تاوان تحریم‬ ‫و مشکالت اقتصادی را بدهد‪ .‬انها خود را تافته جدابافته می دانند‬ ‫صادرات��ی که تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬مشکل اساسی این اس��ت که اقدام هایی به عنوان‬ ‫مبادالت بین المللی صادراتی در بانک ها تعریف نش��ده‪،‬‬ ‫در حالی که باید تکنیکی نه برای تسهیالت‪ ،‬بلکه برای‬ ‫خدمات دهی به صادرکنندگان تعریف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نورچشمی ها ‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن‬ ‫نباتی ایران با تاکید بر اینکه صادرات روغن نباتی ممنوع‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت می گوید روغن خام وارداتی ارز‬ ‫مرج��ع می گی��رد و روغن نباتی نمی تواند صادر ش��ود؛‬ ‫یعن��ی اگر به گمرک بروید و بگویی��د روغن می خواهم‬ ‫صادرکنم‪ ،‬بازداشت می ش��وید! عبدالرحیم گلستانی به‬ ‫گف��ت‪ :‬در بخ��ش تامین مواد اولی��ه با توجه به‬ ‫اینک��ه یوان چین وجود دارد‪ ،‬بانک ه��ا نمی توانند یورو‬ ‫در اختیار ما قرار دهن��د و ما با ‪۱۵‬درصد تفاوت نرخ از‬ ‫دالالن و صرافی ها و‪ ...‬به س��ختی پول را حواله می کنیم‬ ‫تا کاالیی که می خواهیم به دس��ت مان برسد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن می��ان بانک مرکزی مقصر اس��ت که فقط‬ ‫نورچش��می های خود را هدایت می کنند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بانک ها عوامل نیستند و فقط مجری هستند‪.‬‬ ‫به گفته رئی��س اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫روغن نباتی ایران‪ ،‬ارز هم در کش��ور کم است و اگر هم‬ ‫اختصاص یابد فقط برای نورچشمی هاس��ت‪ .‬وقتی برای‬ ‫ورود موق��ت هم می خواهیم اق��دام کنیم با هفت خوان‬ ‫و مش��کالتش روبه رو می شویم‪ .‬گلس��تانی با بیان اینکه‬ ‫ت��وان رقابت با دیگر کش��ورها را نداری��م‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫براس��اس بررس��ی که داش��تم‪ ،‬مالزی روغن تولیدشده‬ ‫بسته بندی شده را به وزن ‪۱۴‬کیلو و ‪۴۰۰‬گرم در هر تن‬ ‫به نرخ ‪۷۴۰‬دالر به افغانس��تان می فروشد اما من روغن‬ ‫را ‪۶۲۰‬دالر وارد می کن��م و با احتس��اب هزینه حمل و‬ ‫نگهداری‪۴۰ ،‬درصد تعرفه گمرک��ی و حدود ‪۱۸‬درصد‬ ‫ماب��ه تفاوت ارزی (جابه جایی ارز ی��وان با یورو) حدود‬ ‫‪۹۰۰‬دالر و با بس��ته بندی می ش��ود ‪ ۱۲۰۰‬دالر‪ .‬در این‬ ‫شرایط پرس��ش این است که چگونه می توانیم با روغن‬ ‫‪ ۷۲۰‬دالری مالزی رقابت کنیم؟‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مشتری افغانستانی روغن ایرانی‬ ‫محس��ن احتش��ام یکی دیگر از صادرکنندگان ممتاز‬ ‫کش��ور و رئیس ات��اق بازرگانی بجنورد نیز با اش��اره به‬ ‫اینکه خدم��ات اجتماع��ی در بانک ها فراموش ش��ده‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بانک ها بیش��تر مواقع نگاه س��لیقه ای دارند‬ ‫و به س��ود خودش��ان عم��ل می کنند و دغدغ��ه واقعی‬ ‫تولی��د و صادرات را ندارن��د‪ .‬وی در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم ترین مش��کالت‪ ،‬نقل و انتقال‬ ‫پول اس��ت که بس��یار به س��ختی انجام ش��ده و روز به‬ ‫روز هم س��خت تر می شود‪ .‬در برگش��ت پول حاصل از‬ ‫صادرات نیز این مش��کالت بس��یار محس��وس اس��ت‪.‬‬ ‫احتش��ام با اشاره به مشکل س��رمایه درگردش واحدها‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این مش��کل به همراه باال بودن نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت همچن��ان برقرار اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه حل‬ ‫نکردن مش��کالت واحدهای تولی��دی صادرات محور از‬ ‫دید کارشناس��ی تخصص و فنی نیز پابرجاس��ت‪ .‬هنوز‬ ‫ندیدم نظام بانکی مش��کالت را درم��ان کند بلکه انچه‬ ‫در این نظام ش��اهد ان بوده ایم این اس��ت که با مسکن‬ ‫به طور مقطعی حل ش��ان می کند نه اینک��ه تولید را راه‬ ‫بیندازن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬مهم ترین موضوع این اس��ت که‬ ‫بازاریاب��ی بانک ها مبتنی بر بازاریابی اجتماعی نیس��ت‪.‬‬ ‫خدم��ات اجتماعی در بانک ها فراموش ش��ده اس��ت و‬ ‫بانک ها فقط به فکر س��ود هس��تند و کاری ندارند این‬ ‫س��ود از کجا می اید؛ حتی اگر صنعتگ��ر و صادرکننده‬ ‫هم س��ودی نبرد‪ .‬به گفته این صادرکننده ممتاز کشور‪،‬‬ ‫بانک ها حاضر نیس��تند خودش��ان را در مشکالت کالن‬ ‫اقتصادی کش��ور س��هیم بدانن��د و فک��ر می کنند این‬ ‫تولیدکننده اس��ت که بای��د تاوان تحریم و مش��کالت‬ ‫اقتصادی را بدهد‪ .‬انها خود را تافته جدابافته می دانند‪.‬‬ ‫محمدرضا فرشچیان‬ ‫عبدالرحیم گلستانی‬ ‫محسن احتشام‬ ‫یادداشت‬ ‫نظ��ام بانکی ایران مدت هاس��ت در مس��یر اصالح در‬ ‫تو امد است اما نتیجه ای از ان حاصل نشده‪ .‬اصالحی‬ ‫رف ‬ ‫که هم نیاز خود بانک هاس��ت و هم س��ود ان به اقتصاد‬ ‫کش��ور می رس��د چراکه بدون نظام بانک��ی مقتدر هیچ‬ ‫اقتصادی توس��عه نمی یابد‪ .‬به دلیل همین اصالح نشدن‬ ‫نظام بانکی اس��ت که بخش های گوناگون اقتصاد کشور‬ ‫از جمله صادرات با چالش های بس��یاری روبه رو هستند‬ ‫ک��ه توان رقابت را از انها گرفته اس��ت‪ .‬رقابتی که جزو‬ ‫ماهی��ت اصل��ی صادرکننده اس��ت و ب��ا حمایت بانکی‬ ‫می تواند س��رعت گام هایش را بیش��تر کند اما متاسفانه‬ ‫فریادهایی از دست نظام بانکی ایران دارند که امیدوارند‬ ‫در اصالح نظام بانکی این موارد هم دیده شود‪.‬‬ ‫را بیش از روغن مالزی قبول دارد و حاضر اس��ت با نرخ‬ ‫بیش��تر هم ان را از ما خری��داری کند‪ ،‬افزود‪ :‬حتی اگر‬ ‫روزی دوب��اره به من امتی��از صادرات را بدهن��د؛ با ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی باش��د می توانم رقابت کن��م اما با چنین‬ ‫هزینه ها و نظام کلی نظام بانکی نمی توانیم کار صادراتی‬ ‫انج��ام دهیم‪ .‬در واقع هرکس��ی در امر صادرات بخواهد‬ ‫گام��ی ب��ردارد نمی توان��د کاری کند مگر کس��انی که‬ ‫بخواهند تقلب کرده و غیرقانونی کار کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مجتبی عندلیب اذر‬ ‫مدرس کارافرینی‬ ‫قانون تجارت کشور ما که چارچوب فعالیت بنگاه های‬ ‫اقتصادی را تعیین می کند‪ ،‬فرسوده‪ ،‬قدیمی و ناکارامد‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی گویی کسی جرات حرکت و‬ ‫اصالح ان را ندارد یا هر حرکتی برای اصالح این قانون‪،‬‬ ‫از انجا که بدون مطالعه و ارزیابی الزم از مدل های موفق‬ ‫و شکست خورده در دیگر کشورها انجام می شود‪ ،‬محل‬ ‫سوال است‪ .‬به نظر می رسد دست اندرکاران در این زمینه‬ ‫از وضع موجود راضی هس��تند یا حوصله و قدرت ورود‬ ‫به این عرصه را ندارند‪ .‬با توجه به این مسئله‪ ،‬ما از نظر‬ ‫قانونی در شناخت انحصار‪ ،‬محدودیت و ممنوعیت ان‬ ‫در کل فضای تجاری کش��ور مش��کل داریم‪ ،‬برای نمونه‬ ‫هیچ قانونی زمینه انحصار خودروس��ازان یا اپراتورهای‬ ‫مخابرات را در کش��ور ما محدود نمی کند چه برس��د به‬ ‫استارت اپ ها‪ .‬فلسفه شکل گیری استارت اپ‪ ،‬حل یک‬ ‫مس��ئله و رفع یک نیاز اس��ت‪ .‬یک استارت اپ می تواند‬ ‫معضل حمل ونقل کش��ور را حل کند و با توجه به توان‬ ‫لجس��تیکی که در اختیار گرفته عالوه بر حمل مس��افر‬ ‫به حوزه های حمل غذا‪ ،‬بار و مرس��والت دیگر هم وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬اس��تفاده از ظرفی��ت در هم��ه جوانب ممکن در‬ ‫فض��ای اقتصادی کش��ور را نمی ت��وان لزوما به انحصار‬ ‫طلبی یک کسب وکار نوپا نسبت داد‪ .‬در شرایطی چنین‬ ‫کس��ب وکارهایی قدرت می گیرند دیگر س��ازمان های‬ ‫مس��ئول ناکارامد بوده و به درس��تی عمل نکرده اند‪ .‬اگر‬ ‫زمانی درباره عملکرد انحصاری یک استارت اپ تردیدی‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬باید ان را در اتحادیه کسب وکارهای نوپا حل‬ ‫و فصل کرد اما در اصل‪ ،‬کار استارت اپی یعنی شناخت‬ ‫خالها و اس��تفاده از ظرفیت ها برای حضور بیش��تر‪ .‬باید‬ ‫پذیرفت که فضای کس��ب وکار در کش��ور ما تغییر کرده‬ ‫است؛ بنابراین باید مشکالت در این اکوسیستم جدید‬ ‫را از راه خود حل کرد‪ .‬ایجاد متولی برای استارت اپ ها‬ ‫موضوعیتی ندارد و به نظر می رس��د مراجعی به عنوان‬ ‫تشخیص دهنده مسائل این حوزه وارد عمل شده اند که‬ ‫در جای اصلی خود کارامد نبوده اند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫لزوم تقویت برند‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس کل‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران در دیدار صمیمانه‬ ‫ب��ا کارکنان و مدیران این س��ازمان بر لزوم تقویت‬ ‫برند سازمان توسعه تجارت ایران و فرماندهى واحد‬ ‫تجارت خارجی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬حمید زادبوم در نشست صمیمانه با کارکنان‬ ‫و مدیران این س��ازمان با اش��اره به اینکه سازمان از‬ ‫لحاظ نیروی انس��انی متخصص غنی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در چند سال گذشته در شرایطی قرار گرفتیم‬ ‫برند س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران ت��ا حدودی‬ ‫م��ورد بی مه��ری و تضعیف قرار گرف��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫برای بازگش��ت ب��ه دوران اوج نیازمند همکاری و‬ ‫مش��ارکت تمام اجزای سازمان هستیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نوک پیکان تحریم ها به س��مت تج��ارت خارجی‬ ‫کش��ور نش��انه رفته‪ ،‬بنابراین‪ ،‬کارکنان و مدیران‬ ‫س��ازمان باید با اولویت قراردادن ‪ ۳‬اصل انس��جام‬ ‫داخلی‪ ،‬تش��کل گرایی و قانون مداری‪ ،‬پش��تیبان‬ ‫صادرکنندگان در این جنگ نابرابر باشند‪ .‬زادبوم با‬ ‫اش��اره به ضرورت تغییر در ساختار کنونی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران که خواس��ته وزیر صنعت‪ ،‬و‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬بخش هایی‬ ‫همچون امور رایزنان بازرگانى‪ ،‬رویدادهای تجاری‬ ‫و دبیرخانه ش��ورای عالی ص��ادرات باید به گونه ای‬ ‫طراحی ش��ود تا به طورکامل ت��ری بتوانند به امور‬ ‫محوله رسیدگی کنند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تاکید ک��رد‪ :‬همه باید ب��ا توجه به نقش‬ ‫کلیدی س��ازمان در توسعه صادرات غیرنفتی و در‬ ‫نظر داش��تن اهمیت وظایف خود‪ ،‬ام��ور را به نحو‬ ‫احس��ن و با ش��فافیت به انجام برس��انیم‪ .‬زادبوم با‬ ‫اش��اره به فعالیت های مربوط ب��ه روز ملی صادرات‬ ‫گفت‪ ۶ :‬کارگروه به طور ش��بانه روزی و با مشارکت‬ ‫حداکث��ری ام��ور مرتبط ب��ا روز ملی ص��ادرات را‬ ‫براس��اس برنامه ریزی به بهترین شکل به سرانجام‬ ‫رس��اندند ک��ه نمونه موفق��ی از هم��کاری اجزا و‬ ‫بخش های گوناگون سازمان به شمار می رود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۵‬هزارنماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی‬ ‫صادر شده است‬ ‫اعط��ای نم��اد اعتم��اد الکترونیک��ی ب��ه‬ ‫کس��ب وکارهای الکترونیکی ازس��وی این مرکز از‬ ‫اسفند سال ‪ ۹۸‬شروع شد و در مجموع تاکنون ‪55‬‬ ‫هزار مجوز ب��رای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬فردوس حاتمی‪ ،‬مدیر اجرایی‬ ‫نماد اعتم��اد الکترونیکی (ای نماد) مرکز توس��عه‬ ‫تجارت الکترونیکی در گفت وگو با شاتا اظهار کرد‪:‬‬ ‫نماد اعتماد الکترونیکی یک نش��ان دولتی اس��ت‬ ‫ک��ه فقط به فعالیت ه��ای الکترونیکی قانونمند در‬ ‫فضای مجازی که صاحب امتیاز ان احراز صالحیت‬ ‫ش��ده اعطا می ش��ود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه یکی‬ ‫ازکارکردهای نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت‬ ‫صاح��ب و محل فعالیت کس��ب و کار الکترونیکی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬هنگام انجام خرید اینترنتی‪ ،‬شناخت‬ ‫هوی��ت صاحب امتیاز فروش��گاه های الکترونیکی‬ ‫ک��ه در فضای مجازی کس��ب وکار دارند به خریدار‬ ‫کم��ک می کند تا خرید خود را با اعتماد بیش��تری‬ ‫انجام دهد‪ .‬داش��تن نماد اعتم��اد الکترونیکی این‬ ‫اطمین��ان خاطر را ب��ه مصرف کنندگان می دهد تا‬ ‫با اعتماد بیشتری از کس��ب وکارهای الکترونیکی‬ ‫خرید کنند‪ .‬حاتمی با اش��اره ب��ه گزارش تجارت‬ ‫الکترونیکی س��ال ‪ ،۹۷‬توضیح داد‪ :‬تعداد کس��ب‬ ‫وکاره��ای الکترونیکی که در قالب وب س��ایت به‬ ‫ارائ��ه کاال و خدمت می پردازند ح��دودا ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫واحد براورد ش��ده و تاکنون مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک��ی ‪ ۸۱‬درص��د از فعالیت ه��ای مجازی‬ ‫را ب��ا اعطای نماد اعتماد الکترونیکی شناس��ایی و‬ ‫ساماندهی کرده است‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی (ای نماد)‬ ‫مرک��ز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی اف��زود‪ :‬از‬ ‫س��ال گذش��ته به کس��ب وکارهای فعال در حوزه‬ ‫پیام رس��ان های مجاز نیز نماد اعتماد الکترونیکی‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬تا س��ال گذش��ته ب��رای دریافت یا‬ ‫تمدی��د اعتبار نم��اد تعرفه ای پرداخت نمی ش��د‪.‬‬ ‫ام��ا از خ��رداد امس��ال پرداخت مبل��غ ‪ ۵۷۱‬هزار‬ ‫توم��ان برای دریافت یا تمدید اعتب��ار نماد الزامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حاتم��ی یاداور ش��د‪ :‬مدت اعتبار نم��اد اعتماد‬ ‫الکترونیکی دو س��ال اس��ت در حالی است که این‬ ‫اعتبار در گذش��ته یک س��اله ب��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شرط خاصی ندارد‬ ‫و تمام��ی کس��ب وکارهایی که فعالی��ت قانونمند‬ ‫دارن��د می توانند لوگوی نم��اد اعتماد الکترونیکی‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن یاداور ش��د‪ :‬گرفتن لوگوی نماد‬ ‫ب��رای دریافت درگاه پرداخت الزامی اس��ت و یکی‬ ‫از ش��رط های دریاف��ت درگاه پرداخت‪ ،‬ارائه مجوز‬ ‫نماد است‪ .‬کسب وکارهای الکترونیکی دارای نماد‬ ‫به طور فصلی و دوره ای مورد نظارت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ترغیب بخش خصوصی برای حضور فعال تر در بندر چابهار‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشس��ت بررسی راهکارهای توس��عه چابهار با حضور‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در امور بازرگانی برگزار ش��د‪ .‬مدرس خیابانی در‬ ‫این نشس��ت بر ترغیب و تش��ویق بخش خصوصی برای‬ ‫حضور فعال تر در این بندر تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در این نشست که محسن صالحی نیا‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬س��یدرضا‬ ‫مفی��دی مدیرکل دفتر حمل ونقل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نمایندگانی از ایمیدرو‪ ،‬س��ازمان اس��تاندارد‪،‬‬ ‫س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی و کش��تیرانی نیز حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬راهکارهای توسعه این بندر در حوزه صادرات‬ ‫و واردات کااله��ا م��ورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت و‬ ‫تصمیم های الزم نیز گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه بندرهای جنوبی با توسعه چابهار‬ ‫روی تسهیل‬ ‫فرایندهای‬ ‫گمرکی و تسهیل‬ ‫و تسریع در‬ ‫قوانین مرتبط‬ ‫با صادرات و‬ ‫واردات در‬ ‫منطقه چابهار‬ ‫باید کار شود‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب بر توسعه سواحل‬ ‫مک��ران و چابهار اظهار کرد‪ :‬توس��عه مت��وازن بندرهای‬ ‫جنوبی ایران از لحاظ امنیتی و استراتژیکی حائز اهمیت‬ ‫است و از ابتدای قبول مسئولیت قائم مقامی امور بازرگانی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت روی رونق بندر چابهار‬ ‫به عنوان یک بندر اس��تراتژیک تجاری در کنار بندرهای‬ ‫ام��ام خمین��ی(ره)‪ ،‬ش��هید رجایی و خرمش��هر تاکید‬ ‫داش��تم‪ .‬مدرس خیابانی با اش��اره به برخی ظرفیت های‬ ‫بن��دری چابهار برای پهلوگیری کش��تی ها‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وج��ود ‪ ۵‬اس��کله بی نظیر ب��ا ظرف��ت ‪ ۸.۵‬میلیون تن‬ ‫بارگیری س��االنه در فاز نخست با ابخوری ‪ ۱۴.۵‬در ‪۱۶‬‬ ‫مت��ر و پهلوگیری همزمان ‪ ۵‬کش��تی از مزیت های این‬ ‫بندر اس��ت و با پهلوگیری کشتی ها‪ ،‬موضوع فعال سازی‬ ‫انبارهای این منطقه و هدایت بخش خصوصی به سمت‬ ‫انبارسازی نیز قوت می گیرد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه تراکم بار و کاالهای اساس��ی در‬ ‫بن��در امام خمینی(ره) به لح��اظ امنیتی نیز قابل قبول‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چابهار می تواند جایگزینی اس��تراتژیک‬ ‫برای این موضوع باش��د و در زمان جنگ نیز به واس��طه‬ ‫امنی��ت این بندر کش��تی ها چابهار را ب��رای پهلوگیری‬ ‫و تخلی��ه ب��ار انتخ��اب کردند ک��ه به واس��طه ان حتی‬ ‫انبارهای طریق القدس راه اندازی ش��د که درحال حاضر‬ ‫باید ب��رای صادرات بخش��ی از مواد معدنی کش��ور از طریق بندر‬ ‫چابهار برنامه ریزی کنیم تا کشتی هایی که در این بندر پهلو می گیرند‬ ‫به اصطالح دو سر بار شوند‬ ‫نی��ز بای��د ای��ن انباره��ا را برای ش��رایط جدی��د فعال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلی�ه بی�ش از ‪ ۲۸۰‬ه�زار ت�ن کااله�ای‬ ‫اساسی در بندر چابهار‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‬ ‫با اعالم اینکه بیش از ‪ ۲۸۰‬هزار تن کاالهای اساسی در‬ ‫بندر چابهار تخلیه ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬هم ش��رکت پشتیبانی‬ ‫ام��ور دام و هم ‪ GTC‬را مکلف ب��ه تخلیه بارهای خود‬ ‫در این بندر اس��تراتژیک کرده ای��م و بخش خصوصی را‬ ‫نی��ز برای حضور فعال تر در این بندر ترغیب و تش��ویق‬ ‫کنی��م‪ .‬مدرس خیابان��ی با بیان اینکه چابه��ار تنها بندر‬ ‫اقیانوس��ی ایران و کریدور شرق به شمار می رود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید روی صادرات بخش��ی از مواد معدنی کش��ور‬ ‫از طریق بندر چابهار برنامه ریزی ش��ود تا کش��تی هایی‬ ‫که در ای��ن بندر پهلو می گیرند به اصطالح دو س��ر بار‬ ‫اجرای پیمان همکاری های ایران با اوراسیا‬ ‫موافقتنامه همکاری اقتصادی میان ایران و اتحادیه‬ ‫اوراس��یا از امروز به طور رسمی عملیاتی می شود و با‬ ‫این اتفاق ایران می تواند ‪ ۵۰۲‬کاال را با تعرفه بسیار‬ ‫کم یا صفر به ‪ ۵‬کش��ور بالروس‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫ارمنستان و قرقیزستان صادر کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایت خبری ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫در واق��ع در روزهای��ی که تحریم ه��ای امریکا علیه‬ ‫کش��ورمان به اوج رس��یده و به اعتقاد کارشناس��ان‬ ‫مهم ترین راه دور زدن تحریم ها صادرات محصوالت‬ ‫و تولی��دات غیرنفتی اس��ت‪ ،‬ش��روع همکاری های‬ ‫مش��ترک ای��ران ب��ا پیمان نام��ه اوراس��یا می تواند‬ ‫فرصت��ی طالیی به ش��مار رود و ب��ازاری با جمعیت‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬میلیون نفری را پی��ش روی ایران قرار‬ ‫ده��د‪ .‬البته برای اس��تفاده از این فرصت اقتصادی‬ ‫نکت��ه مهم ب��ه اعتقاد کارشناس��ان این اس��ت که‬ ‫دول��ت بس��ترهای الزم ب��رای حضور ق��وی بخش‬ ‫خصوص��ی به عنوان موت��ور محرک تولید و صادرات‬ ‫را ایجاد کرده و با تش��کیل کمیسیون های مشترک‬ ‫با همکاری و مش��ارکت فع��االن بخش خصوصی و‬ ‫نهادهای مرتبط با فعاالن بخش خصوصی همچون‬ ‫اتاق های بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی زمینه‬ ‫توس��عه صادرات محصوالت گوناگون و حضور قوی‬ ‫در ای��ن کش��ورها را فراهم کند‪ .‬تجربه س��ال های‬ ‫گذش��ته به وی��ژه در دوره تحریم اقتص��ادی قطر از‬ ‫س��وی برخی کشورهای حوزه خیلج فارس همچون‬ ‫عربس��تان و همچنین تحریم های کش��ور روسیه از‬ ‫س��وی برخی کش��ورهای اروپایی پس از اختالفات‬ ‫روسیه با اوکراین نشان می دهد ایران در فرصت های‬ ‫به وج��ود امده اقتصادی به دلیل نبود هماهنگی ها و‬ ‫زیرس��اخت های الزم نمی توان��د موف��ق عمل کند‪.‬‬ ‫توافقنام��ه همکاری ه��ای مش��ترک در ش��رایطی‬ ‫شروع می شود که رئیس جمهوری چند هفته پیش‬ ‫در اخرین اجالس اوراس��یا ش��رکت و در ارتباط با‬ ‫همکاری مش��ترک اقتصادی مذاکرات گسترده ای‬ ‫را انجام داد‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانی��ان‪ ،‬وزی��ر نیرو که از س��وی دولت‬ ‫مسئول رس��یدگی به اجرایی شدن این موافقتنامه‬ ‫هس��ت‪ ،‬در حاشیه نشس��ت هیات دولت گفت‪ « :‬به‬ ‫موجب این تفاهمنامه حدود ‪ ۸۴۰‬قلم کاال مشمول‬ ‫تعرف��ه ترجیحی خواهد ش��د و ای��ن یعنی تعرفه ها‬ ‫تخفی��ف پی��دا کرده و تعرفه تع��دادی از کاالها هم‬ ‫صفر خواهد شد‪ .‬ایران می تواند بیش از ‪ ۵۰۰‬کاال را با‬ ‫تعرفه های مخفف یا صفر صادر کند و صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬قلم هم برای س��ایر کش��ورها در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ ».‬اتحادیه اقتصادی اوراسیا (‪)EAEU‬‬ ‫از ‪5‬سال پیش طی توافقی میان کشورهای بالروس‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬ارمنستان و قرقیزستان تاسیس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس پیمان این اتحادیه‪ ،‬تعرفه‬ ‫گمرک��ی در تج��ارت کاالیی بین اعض��ای ان صفر‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس امار مرکز تج��ارت بین المللی از‬ ‫تجارت کش��ورهای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬در‬ ‫مجموع‪ ،‬صادرات تمامی کش��ورهای عضو اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا در س��ال گذشته میالدی نسبت‬ ‫به ‪4‬س��ال پیش به کش��ورهای عضو افزایش یافته و‬ ‫به نظر می رسد کشور ارمنستان بیشترین سود را از‬ ‫پیوس��تن به اتحادیه اقتصادی اوراس��یا کسب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات کاالیی ارمنستان طی این مدت به‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه بیش از ‪ ۳‬برابر ش��ده که‬ ‫بی��ش از هر چیز به دلیل رش��د قابل توجه صادرات‬ ‫ارمنس��تان به کش��ور روسیه بوده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫اخری��ن اطالعات تجاری س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا با مجم��وع بازار مصرف‬ ‫‪ ۱۸۱‬میلیون نف��ری و تولید ناخالص داخلی حدود‬ ‫‪ ۱.۹‬تریلی��ون دالری‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۴۸‬میلیارد دالر به‬ ‫جه��ان صادرات داش��ته و ‪ ۳۱۸.۵‬میلیارد دالر کاال‬ ‫نیز از جهان وارد کرده اس��ت‪ .‬در میان کش��ورهای‬ ‫اتحادی��ه‪ ،‬فدراس��یون روس��یه بیش��ترین می��زان‬ ‫جمعی��ت‪ ،‬تولید ناخال��ص داخلی و حجم تجارت با‬ ‫جهان را داش��ته است‪ .‬بیشترین نرخ تورم متعلق به‬ ‫کشور قزاقستان با ‪ ۶‬درصد و بیشترین نرخ بیکاری‬ ‫نیز متعلق به کش��ور ارمنستان با ‪ ۱۸.۱‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬کشور قرقیزستان با تورم ‪ ۱.۵‬درصدی و تولید‬ ‫ناخالص داخلی ‪ ۸.۱‬میلی��ارد دالری‪ ،‬کمترین نرخ‬ ‫تورم و تولید ناخالص داخلی و کشور بالروس با ‪۰.۸‬‬ ‫درصد کمترین نرخ بیکاری را داش��ته اند‪ .‬براساس‬ ‫امارهای مرکز تجارت بین المللی‪ ،‬در س��ال گذشته‬ ‫میالدی فقط حدود ‪ ۰.۳‬درصد از واردات کشورهای‬ ‫عضو اوراس��یا از ایران بوده اس��ت و با فرصت ایجاد‬ ‫ش��ده این عدد می تواند بسیار رشد داشته باشد‪ .‬در‬ ‫میان کش��ورهای عضو این اتحادیه‪ ،‬س��هم ایران در‬ ‫تامی��ن نیاز وارداتی کش��ور ارمنس��تان (حدود ‪۵.۶‬‬ ‫درصد) بیش از سایر کشورها بوده و حدود ‪ ۴‬درصد‬ ‫صادرات کاالیی این کشور به ایران بوده است‪ .‬مهدی‬ ‫س��نایی‪ ،‬سفیر ایران در فدراس��یون روسیه چندی‬ ‫پی��ش در رش��ته توییت��ی درباره اهمی��ت اتحادیه‬ ‫اوراس��یا و فرصت ه��ای اقتص��ادی ان ب��رای ایران‬ ‫نوش��ت‪« :‬در صورت برنامه ریزی درس��ت‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا فرصتی تاریخی ب��رای افزایش‬ ‫صادرات کش��ورمان به چند کش��ور منطقه را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‬ ‫گامی بلند در مسیر توسعه همکاری های منطقه ای‬ ‫و تجاری با همسایگان شمالی و تحقق یکی از اهداف‬ ‫اصلی سیاست های کالن است‪ ».‬موافقتنامه منطقه‬ ‫تج��اری ازاد میان ایران و اوراس��یا پس از ‪ ۳‬س��ال‬ ‫مذاک��ره فش��رده ایران با دبیرخانه ای��ن اتحادیه در‬ ‫مسکو حاصل شده است‪.‬‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوای صنعتی شرق کشور از طریق چابهار‬ ‫محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در این نشست بر اطالع رسانی و هماهنگی‬ ‫برای صادرات محصوالت ش��رکت ها و واحدهای تولیدی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی شرق کشور از‬ ‫طریق بن��در چابه��ار و همچنین ص��ادرات محصوالت‬ ‫پتروشیمی جاسک از طریق این بندر تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل فرایندهای گمرکی‬ ‫محمدسعید اصل س��عیدی پور«مدیرکل توافقنامه ها و‬ ‫توس��عه بازار سازمان بنادر و دریانوردی» نیز با اشاره به‬ ‫برگزاری همایش توس��عه چابهار از سوی این سازمان و‬ ‫با حضور ‪ ۱۷‬کش��ور در سال گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روی‬ ‫تسهیل فرایندهای گمرکی و تسهیل و تسریع در قوانین‬ ‫مرتب��ط با ص��ادرات و واردات در منطقه چابهار باید کار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترغی�ب معدن�داران ش�رق کش�ور ب�رای‬ ‫انتقال بار خود از بندر چابهار‬ ‫در ادامه این نشس��ت امی��ر صباغ «مدی��ر اقتصادی‬ ‫و توس��عه س��رمایه گذاری ایمی��درو» نی��ز ب��ا تاکید بر‬ ‫ترغی��ب معدن��داران ش��رقی ب��رای انتقال ب��ار خود به‬ ‫ج��ای بندر ام��ام خمین��ی(ره) از بن��در چابه��ار‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مس��یر ص��ادرات مواد معدنی کش��ور افغانس��تان‬ ‫از س��مت گوات��ر پاکس��تان بای��د ب��ه س��مت چابه��ار‬ ‫بیای��د‪ .‬در ای��ن نشس��ت‪ ،‬همچنین س��یدرضا مفیدی‬ ‫«مدی��رکل دفتر حمل ونق��ل وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت» درباره صادرات محصوالت پلنت خودروس��ازی‬ ‫نیش��ابور که در شرق کشور واقع شده از طریق چابهار و‬ ‫ترانزیت محصوالت ایران خودرو خراسان از این کریدور‬ ‫مطالبی را ارائه کرد‪ .‬نماینده شرکت کشتیرانی نیز روی‬ ‫اعمال معافیت های منطقه ازاد چابهار برای کشتی هایی‬ ‫که از طریق بندر چابهار صادرات انجام می دهند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی است موارد مطرح شده در این نشست پس‬ ‫از جمع بن��دی در قالب مصوبات ش��ورای توس��عه بندر‬ ‫چابهار ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫همایش پایش اهداف و برنامه های عملیاتی فوالد خوزستان برگزار شد‬ ‫همایش پایش اه��داف و برنامه های عملیاتی فوالد‬ ‫خوزستان در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬با حضور محمدعلی‬ ‫وکیل��ی عضو هیات رئیس��ه و نماینده م��ردم تهران در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬علی محمدی مدیرعامل‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره‪ ،‬مدیران عامل شرکت های تابعه و‬ ‫سایر مسئوالن شرکت فوالد خوزستان روز چهارشنبه‬ ‫اول اب��ان ماه ‪ ۹۸‬در تاالر طوبی واقع در فرهنگس��رای‬ ‫دویست دستگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬در اغاز‬ ‫این همایش‪ ،‬مهران عباس زاده‪ ،‬مدیر استراتژی و تعالی‬ ‫سازمانی با خوشامدگویی به مهمانان‪ ،‬در راستای تبیین‬ ‫اهداف و برنامه های گروه فوالد خوزس��تان س��خنرانی‬ ‫ک��رد‪ .‬در ادامه محمدعلی وکیلی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫و نماین��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬راه مبارزه با فساد‪ ،‬هوشمند سازی تمامی اضالع‬ ‫اقتصاد است و در این میان‪ ،‬عملکرد فوالد خوزستان در‬ ‫اشتغالزایی و کمک به رفع محرومیت قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحریم ها ما را وادار کرد نگاه کالن اقتصادی‬ ‫خ��ود را تغییر دهیم‪ .‬تحوالت��ی که در قیمت ارز اتفاق‬ ‫افتاد برای اقتص��اد مضر‪ ،‬اما برای ارزش گذاری دارایی‬ ‫بنگاه ه��ا تاثیرگذار بود‪ .‬به همی��ن دلیل تراز واردات و‬ ‫صادرات به سود صادرات در حال مثبت شدن است‪.‬‬ ‫وکیلی درب��اره مولفه های‬ ‫تاثیرگ��ذار بر ی��ک بنگاه‬ ‫اقتصادی اذعان کرد‪ :‬فقط‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د مولفه ه��ای‬ ‫تاثیرگ��ذار ب��ر بنگاه ه��ا و‬ ‫ش��رکت های صنعت��ی‬ ‫اقتصادی بوده و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫دیگر مولفه های غیراقتصادی و بیرونی است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬چن��د متغی��ر راهبردی مهم و تاثیرگذار بر صنعت‬ ‫کش��ور وجود دارد؛ نخس��ت اینکه در مجلس تصویب‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید به دلیل نام گذاری س��ال به نام‬ ‫«رونق تولید»تس��ریع شود؛ دوم ایجاد وفاق مدیریتی‬ ‫است‪ .‬سوم شفافیت سازی تکلیف و حقوق در کار است‪،‬‬ ‫اگر برای هر فرد در س��ازمان و جامعه توازنی از تکلیف‬ ‫و حقوق وجود داش��ته باش��د‪ ،‬امنیت افرین است‪ .‬راه‬ ‫دیگر مبارزه با فساد از راه هوشمندسازی اضالع اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬شفاف س��ازی‪ ،‬نفاق را از بین‬ ‫می برد‪ .‬انچه س��رعت توسعه را در دیگر کشورها پیش‬ ‫ب��رده‪ ،‬رفع نفاق اس��ت‪ .‬وکیلی اف��زود‪ :‬هر گامی که در‬ ‫تکمیل زنجیره باالدستی و پایین دستی فوالد برداشته‬ ‫می شود‪ ،‬کمک به چرخه و زنجیره اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اس�لامی در پایان‬ ‫س��خنان خود خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در دنیا بخش��ی از‬ ‫هزینه ه��ای که بنگاه های اقتصادی در حوزه اجتماعی‬ ‫صرف می کنند‪ ،‬برای ارتقای کارامدی و ماندگاری خود‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم خوزس��تان باید خود را در موفقیت های‬ ‫فوالد خوزس��تان شریک بدانند و به این شرکت افتخار‬ ‫کنند‪ .‬این مجموعه بزرگ صنعتی در کمک رس��انی به‬ ‫مناط��ق مح��روم‪ ،‬روس��تاهای اط��راف‪ ،‬کم��ک ب��ه‬ ‫سیل زدگان‪ ،‬ارائه خدمات درمانی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫همچنین اش��تغالزایی همواره پیشتاز بوده و این توجه‬ ‫ویژه به مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن همایش علی محم��دی‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫فوالد خوزستان گفت‪ :‬با عنایت خداوند متعال و تالش‬ ‫هم��کاران‪ ،‬بس��یاری از اهدافی که برای س��ال جاری‬ ‫مشخص شده بود‪ ،‬تحقق یافته و در تولید شمش‪ ،‬اهن‬ ‫اسفنجی و گندله توانستیم براساس برنامه پیش برویم‪.‬‬ ‫این دستاورد حاصل زحمات کارکنان فوالد خوزستان‬ ‫و شرکت های تابعه است که جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تامین مواد اولیه فوالد خوزس��تان‬ ‫اذع��ان ک��رد‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬ش��رکت ها و بخش های‬ ‫تامین کنن��ده اقدام های خوبی انجام داده اند‪ .‬همچنین‬ ‫در زمین��ه پای��داری مواد از ‪ ۳‬ماه گذش��ته با همکاری‬ ‫ش��رکت فوالد ریل به پایداری مناس��بی رس��یده ایم و‬ ‫عملکرد شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد‬ ‫در تولید کنس��انتره و کسب رکوردهای پی درپی قابل‬ ‫تقدیر است‪ .‬در شرکت صنعت فوالد شادگان نیز معادل‬ ‫‪ ۸۳‬درصد از برنامه ها تحقق یافته است‪.‬‬ ‫محمدی با اش��اره به مش��کالت ناش��ی از تحریم ها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود چالش های پیش رو و تحریم ها در‬ ‫تحقق برنامه های سال رونق تولید‪ ،‬موفقیت های بزرگی‬ ‫به دس��ت امد که مرهون زحمات و تالش شبانه روزی‬ ‫مسئوالن و کارکنان گروه فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صادرات چشمگیر محصوالت شرکت‬ ‫افزود‪ :‬باوجود تحریم ه��ای ظالمانه‪ ،‬در حوز ه صادرات‬ ‫توانس��تیم گام های موثری برداریم‪ .‬در هفته جاری نیز‬ ‫شرکت فوالد خوزستان از سوی سازمان توسعه تجارت‬ ‫کشور به عنوان صادرکننده برتر کشور انتخاب شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان با اشاره به سیاست های‬ ‫این ش��رکت در نیم ه دوم سال جاری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اولویت اول برنامه های فوالد خوزستان تثبیت وضعیت‬ ‫موج��ود و تحقق کام��ل اهداف برنامه های س��ال ‪۹۸‬‬ ‫اس��ت‪ .‬اولویت دوم تمرکز بر تولید محصوالت خاص با‬ ‫ارزش افزوده باالتر به شمار می رود که عمده نیاز شرکت‬ ‫فوالد اکسین است‪ .‬به دنبال تملک سهام فوالد اکسین‬ ‫نیز هس��تیم و امیدواریم این امر با توافقنامه ای که در‬ ‫وزارت کار انجام ش��ده تا پایان س��ال بحث تملک این‬ ‫ش��رکت به پایان برسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اولویت بعدی ما‬ ‫در برنامه ه��ای ‪ ۶‬ماه دوم س��ال جاری‪ ،‬تکمیل زنجیره‬ ‫ارزش در باالدس��ت برای تامین پایدار کنسانتره مورد‬ ‫نیاز گروه فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬تس��ریع در اجرای طرح های توسعه‪،‬‬ ‫کمیته فنی هیات مدیره‪ ،‬پروژه اسلب عریض‪ ،‬مگامدول‬ ‫اهن اسفنجی‪ ،‬پست برق ‪ ،۴۰۰‬افزایش ظرفیت تولید‬ ‫در سناباد از ‪2 . 5‬میلیون به ‪ ۵‬میلیون تن و افتتاح پروژه‬ ‫فوالدسازی فوالد شادگان از دیگر موضوعاتی می باشد‬ ‫ک��ه با جدی��ت در حال پیگیری اس��ت‪ .‬وی همچنین‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه سیاس��ت های شرکت های تابعه‪ ،‬با‬ ‫توجه به نقش حاکمیت فوالد خوزستان تقاضا می شود‬ ‫مانند گذشته‪ ،‬سیاست های هماهنگ و همسو در همه‬ ‫حوزه ه��ا همچون منابع انس��انی‪ ،‬مالی‪ ،‬تولید و فروش‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان درب��اره فعالیت های‬ ‫ش��رکت در ح��وزه مس��ئولیت های اجتماع��ی گفت‪:‬‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی تنها رس��یدگی به مناطق‬ ‫مح��روم و ارائه خدمات اموزش��ی‪ ،‬درمانی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫تامین معیش��ت مردم نیست و یکی از سیاست های ما‬ ‫حمایت از صنایع داخل اس��تان اس��ت که در زنجیره‬ ‫پایین دس��ت ف��والد ق��رار دارند‪ .‬اگر قرار اس��ت فوالد‬ ‫خوزس��تان به سوداوری برسد‪ ،‬باید شرکت های داخل‬ ‫استان نیز به سوداوری برسند‪ .‬به همین دلیل نمایشگاه‬ ‫بومی سازی فوالد خوزستان برای شناسایی و استفاده از‬ ‫توانایی سازندگان داخلی برای تامین بخشی از قطعات‬ ‫مورد نیاز این شرکت برپا شد‪ .‬بر همین اساس قرار شد‪،‬‬ ‫س��همیه ای که فوالد خوزس��تان به شرکت های داخل‬ ‫استان می دهد‪ ،‬به عنوان سهمیه این شرکت در بورس‬ ‫لحاظ شود‪ .‬وی با بیان اهمیت نیروی انسانی در فوالد‬ ‫خوزستان خاطرنشان کرد‪ :‬نیروی انسانی سرمایه اصلی‬ ‫س��ازمان به ش��مار می رود و نیاز اس��ت که دیده شوند‪.‬‬ ‫بنابراین درخواست می شود مسئوالن فوالد خوزستان‬ ‫ب��ا نیروهای زیرمجموعه خود تعامل مناس��ب و خوبی‬ ‫داشته باشند چراکه این امر در بهره وری سازمان تاثیر‬ ‫بسزایی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان در پایان س��خنان خود‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با برقراری فوق العاده بدی اب و هوا و مناطق‬ ‫جنگی (موضوع ماده ‪ ۱۱۲‬قانون برنامه شش��م توسعه)‬ ‫به صورت اختیاری موافقت ش��ده و از اول مهرماه برای‬ ‫کارکنان محاسبه و در حقوق انها لحاظ می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در اغاز این همایش سعید قاسم زاده‪،‬‬ ‫قائم مقام شرکت صنعت فوالد شادگان‪ ،‬محمدحسین‬ ‫مولوی زاده مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه‬ ‫فراگیر س��ناباد و مهران خرم نیا مع��اون برنامه ریزی و‬ ‫توسعه فوالد خوزستان گزارشی از اقدامات و پیشرفت‬ ‫پروژه های در حال انجام‪ ،‬ارائه کردند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫گزارش ویژه‬ ‫از امارهای اقتصادی بزرگ ترین نمایشگاه جهان‬ ‫دوبی چقدر از اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬سود می برد؟‬ ‫دوبی پس از ‪ ۶‬س��ال اماده سازی و حدود ‪8‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه گذاری‪ ،‬فق��ط یک س��ال دیگ��ر تا اغاز‬ ‫اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬فاصل��ه دارد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬خطوط‬ ‫راه اهن گس��ترش یافته اند‪ ،‬هتل های جدیدی در حال‬ ‫افتتاح هستند و غرفه های ملی بسیار دیدنی با شور و‬ ‫هیاهوی زیادی اغاز به کار می کنند‪.‬‬ ‫از زمان نمایش��گاه بزرگ قرن ‪۱۹‬میالدی‪ ،‬اکسپوها‬ ‫از نظر حوزه ها و مقیاس بس��یار گس��ترده تر شده اند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۲۰۲۰‬دوبی با موضوع جس��ورانه «ارتباط‬ ‫ذهن ه��ا‪ ،‬خلق این��ده» در مکانی به وس��عت حدود‬ ‫‪۴۰۰‬هکت��ار برپ��ا خواهد ش��د‪ .‬برگزارکنن��دگان این‬ ‫نمایشگاه انتظار دستاوردهای بلندمدتی از این رویداد‬ ‫دارند و به همین دلیل پیش بینی می کنند که تا سال‬ ‫‪۲۰۳۱‬میالدی‪ ،‬س��ود اقتصادی ناشی از ان به بیش از‬ ‫‪۳۳‬میلیارد دالر برسد و باعث ایجاد بیش از ‪۹۰۰‬هزار‬ ‫شغل شود‪.‬‬ ‫دوب��ی درنظ��ر دارد‪ ،‬با طرح ه��ای جاه طلبانه مانند‬ ‫تبدی��ل منطقه نمایش��گاه ‪ ۲۰۲۰‬به مس��کن پایدار‪،‬‬ ‫‪۸۰‬درصد زیرساخت های اکسپو را دوباره مورداستفاده‬ ‫قرار دهد‪ .‬نواوری ها در زمینه زندگی پایدار می توانند‬ ‫به هدفی ارزش��مند و منطقی برای اکس��پوها تبدیل‬ ‫شوند که در استان ه قرن سوم فعالیت خود قرار دارند‪.‬‬ ‫جنیفر مینر از کارشناسان صنعت نمایشگاهی در این‬ ‫زمین��ه می گوید‪ :‬این رویدادها به ج��ای اینکه محلی‬ ‫برای عرضه و تماش��ای فناوری باشند‪ ،‬باید مدل هایی‬ ‫واقعی برای سبک زندگی ما ارائه کنند‪ .‬پروژه ساخت‬ ‫اکس��پو تاکنون (گزارش اواخر ماه اکتبر ‪ - 2019‬مهر‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬با بودجه پیش بینی ش��ده ‪۶.۲‬میلیارد یورویی‬ ‫تطابق داش��ته و با انکه برخی شهرها هنوز از مزایای‬ ‫بلندمدت چنین نمایش��گاه هایی بهره مند نش��ده اند‪،‬‬ ‫دوبی امیدوار اس��ت که اس��تثنا باش��د‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫پیش بین��ی می کنند ک��ه این نمایش��گاه بتواند تولید‬ ‫ناخالص داخلی امارات را ‪۱.۵‬درصد افزایش دهد‪.‬‬ ‫ش��ان وورس��تر از دفتر مش��اوره مالی «ارنست اند‬ ‫یان��گ» می گوید‪ :‬م��ا برای ‪۲۵‬میلی��ون بازدید برنامه‬ ‫داریم‪ .‬این تعداد یعنی تمام جمعیت کش��وری مانند‬ ‫استرالیا در یک دوره ‪۶‬ماهه از یک مکان بازدید کنند‪.‬‬ ‫انتظار ما تا این حد بلندپروازانه است‪.‬‬ ‫€ €پایایی و میراث اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در برپایی یک نمایش��گاه ب��زرگ بین المللی فقط‬ ‫موفقیت اجرا مطرح نیست‪ ،‬مهم ان است که از ان چه‬ ‫به جا می ماند‪ .‬پایا ب��ودن‪ ،‬از ابتدا بخش مهمی از این‬ ‫پروژه بوده اس��ت‪ .‬میراث نمایشگاه ‪ ۲۰۲۰‬از ابتدا در‬ ‫این پروژه بوده و برای استفاده از فضای نمایشگاه پس‬ ‫از برگزاری‪ ،‬برنامه ریزی شده و قرار است ‪۸۰‬درصد از‬ ‫این بنا به شهرک هنری ‪ ۲۰۲۰‬تبدیل شود‪.‬‬ ‫خالد ش��رف‪ ،‬مدیر رواب��ط تجاری اکس��پو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫می گوید‪ :‬انچه می س��ازیم درواقع مجموعه ای اس��ت‬ ‫ب��رای میزبانی ی��ک رویداد مهم‪ .‬اما بع��د از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬این مجموعه به ش��کل فضایی درمی اید‬ ‫برای میزبانی اس��تارت اپ ها و ش��رکت های کوچک و‬ ‫بزرگ تا نوعی فضایی شبیه سیلیکون ولی بسازد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه در یک منطقه ازاد تجاری س��اخته‬ ‫شده تا حضور و فعالیت شرکت های خارجی را تسهیل‬ ‫کند‪ .‬برنامه «اکسپو الیو» با بودجه ‪۹۰‬میلیون یورویی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫نیوزیلند امیدوار به توسعه صادرات در دوبی‬ ‫بهره تجاری ش��رکت کنندگان در نمایشگاه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬در چیست؟ باید ‪۱۹۲‬شرکت در این نمایشگاه حاضر شوند‪.‬‬ ‫نیوزیلند برای دیده ش��دن در این نمایش��گاه چه برنامه ای دارد؟ در این زمینه یورونیوز‪ ،‬مصاحبه ای با کالیتون‪ ،‬کمیسر‬ ‫ژنرال نیوزلند انجام داده که نشان می دهد ورود به حوزه نمایشگاه های اسیایی و تجارت در این منطقه چقدر اهمیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹با چه نگاه و هدفی در این رویداد حضور پیدا کردید؟‬ ‫ما خود را خالق و نواور می دانیم‪ .‬برای مس��ائل به دنبال راه حل هایی هس��تیم که برای جهان خوب باشد‪ .‬این خواسته‬ ‫را داشتیم که ارزش های مردم بومی نیوزلند یعنی مائوری ها در کانون پیام ما باشد‪ .‬کشور ما فقط درپی حفظ زیست بوم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه ما زیس��ت بوم و مردم را در پیوند ژرف با یکدیگر می دانیم و اگر مراقب هم باش��یم برای نسل های اینده هم‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�ارات دهمین ش�ریک بزرگ تجاری شماس�ت‪ .‬چط�ور می خواهید این رابط�ه تجاری را‬ ‫تقویت کنید و پیش ببرید؟‬ ‫امارات نه فقط برای محصوالتی که اینجا می فروشیم بلکه برای صادرات ما به شمال افریقا و اسیای میانه و اروپا اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین رشد و توسعه ان برای مان مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش عمده صادرات تان را محصوالت لبنی‪ ،‬گوشت و نوشیدنی تشکیل می دهد‪ .‬برای توسعه‬ ‫صادرات خود به دنبال چه صنایع و فناوری هایی هستید؟‬ ‫صنعت فیلم س��ازی بس��یار قوی داریم‪ .‬همچنین مایل هستیم که شاهد رشد در بخش های ای تی‪ ،‬بهداشت و اموزش‬ ‫و فناوری باش��یم و نمی خواهیم به دیگر بخش ها کم کنیم‪ .‬اما ب ه دنبال این هس��تیم که دیگر بخش ها را هم تقویت کنیم‪.‬‬ ‫معتقدیم نیوزیلند راه حل های شگفت انگیزی برای مشکالت دارد که نه فقط برای ما که برای جهان هم خوب است‪ .‬اینها‬ ‫مواردی است که ما به این اکسپو می اوریم‪.‬‬ ‫از پروژه های��ی حمایت می کند ک��ه هدف انها تقویت‬ ‫پایایی ب��وده و با ش��عار نمایش��گاهی «پیوند اذهان‪،‬‬ ‫افرینش اینده» هماهنگ هستند‪.‬‬ ‫دوب��ی با تمام توان تالش دارد تا س��اخت مجموعه‬ ‫نمایش��گاهی ‪ ۲۰۲۰‬تمام ش��ود‪ ،‬در حالی که همزمان‬ ‫می خواهد در راستای توسعه پایدار حرکت کند‪.‬‬ ‫€ €فرصتی برای اثرگذاری در اینده منطقه‬ ‫ریم‪ ،‬فرزند ابراهیم الهاش��می وزی��ر دولت در امور‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی و مدیر کل اکس��پو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی تصری��ح می کند‪ :‬امارات متحده عربی مش��تاق‬ ‫افتتاح نمایشگاه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی است‪.‬‬ ‫وی می افزای��د‪ :‬روزی اس��ت ک��ه ب��ر کل منطقه و‬ ‫فرزن��دان‪ ،‬جوان��ان و س��المندان و همچنین دولت ها‬ ‫و م��ردم ان تاثیر خواهد گذاش��ت‪ .‬الهاش��می اظهار‬ ‫می کند‪ :‬هرگز این فرصت را نداشته ایم تا دستاوردها‪،‬‬ ‫فرهنگ ها‪ ،‬میراث فرهنگ��ی و ارزوها و رویاهای خود‬ ‫را روی یک بس��تر جهانی مانند نمایشگاه به جهانیان‬ ‫نشان دهیم‪.‬‬ ‫ریم الهاش��می این اظهارات را‬ ‫در جریان یک نشست خبری‬ ‫ک��ه در هت��ل العن��وان در‬ ‫مارین��ای دوبی برگزار ش��د‪،‬‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه می گوی��د‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه را فرصت��ی ب��رای‬ ‫تعام��ل جوانان مان با جهان و همچنین نش��ان دادن‬ ‫س��ایر مناطق جه��ان به وس��یله رس��انه های جهانی‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫سعید قربانی‬ ‫کارشناس‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬بنابراین نخس��تین کلمه شعار ما‬ ‫در مرک��ز بنای عظیم قرار خواه��د گرفت که میزبان‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬نام قدیمی دوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫احم��د الخطی��ب‪ ،‬مدی��ر ارش��د توس��عه و تحویل‬ ‫نمایش��گاه اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی به خبرگزاری امارات‬ ‫«وام» می گوید‪ :‬کار اصلی ساخت وس��از در این سایت‬ ‫به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می کند‪ :‬زیرساخت ها ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫تکمیل شده اند؛ ازجمله ایستگاه هایی که منبع تغذیه‬ ‫کل سایت را شامل می شوند‪.‬‬ ‫€ €سود دوبی از اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬چقدر است؟‬ ‫انتظار می رود‪ ،‬اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی که س��ال بعد‬ ‫افتتاح خواهد ش��د‪ ،‬بتواند ‪۱۲‬میلی��ون بازدیدکننده‬ ‫داش��ته باش��د و ح��دود ‪ ۳۰‬میلیارد یورو ب��ه اقتصاد‬ ‫امارات کمک کند‪ .‬حدود ‪ ۱۹۰‬کش��ور در این رویداد‬ ‫‪۶‬ماهه شرکت خواهند کرد و ‪ ۸۰‬کشور نیز غرفه های‬ ‫خود را در این مجموعه طراحی و بنا می کنند‪.‬‬ ‫€ €ساختن گنبدی شفاف برای همه‬ ‫به تازگی و پس از چند سال ساخت وساز‪ ۸۰۰ ،‬گروه‬ ‫س��ازنده برای ماموریت خاصی یعنی سوارکردن گنبد‬ ‫عظی��م این مجموعه ک��ه بنای اصلی اکس��پو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫خواهد ب��ود‪ ،‬گردهم امدند‪ .‬این گنب��د ‪۱۳۰‬متر پهنا‬ ‫و ‪ ۶۷‬مت��ر بلن��دا دارد‪ .‬گرچه طرح ای��ن گنبد عظیم‬ ‫که بیش از ‪۷۰۰‬هزار مترمکعب حجم دارد‪ ،‬جس��ورانه‬ ‫اس��ت اما ب��رای س��اخت ان از زندگی روزم��ره ایده‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬گ��وردون جی��ل‪ ،‬معمار امریکای��ی درباره‬ ‫فض��ای زی��ر گنبد این پ��روژه می گوید‪ :‬هن��گام ارائه‬ ‫طرح پروژه‪ ،‬اینجا را به عنوان فضای عمومی نمایشگاه‬ ‫تعریف کردیم‪ .‬درنظر گرفتن یک باغ‪ ،‬داخل فضایی با‬ ‫این ابعاد‪ ،‬بسیار خاص و نادر است‪ .‬این فضا تجربه ای‬ ‫‪۳۶۰‬درجه دارد؛ چراکه گنبد تا حدودی شفاف است‪،‬‬ ‫چون از فایبرگالس س��اخته ش��ده و ن��ور از ان عبور‬ ‫می کند‪ .‬نکته ای وج��ود دارد اینکه فناوری این طرح‪،‬‬ ‫خاص اس��ت و چنین کاری پیش از این انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصتی‬ ‫بزرگ به نام‬ ‫گردشگری‬ ‫تجاری‬ ‫انتظار می رود‬ ‫اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی که سال‬ ‫اینده افتتاح‬ ‫خواهد شد‪،‬‬ ‫‪۱۲‬میلیون‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫داشته باشد‬ ‫و حدود ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد یورو‬ ‫به اقتصاد‬ ‫امارات کمک کند‬ ‫گردشگری تجاری نوعی گردشگری است‬ ‫که در ان براس��اس تعریف س��ازمان جهانی‬ ‫گردش��گری (‪ )UNWTO‬اف��راد به منظور‬ ‫تجارت یا به دالیل حرفه ای و ش��غلی به دیگر‬ ‫مناطق س��فر می کنند‪ .‬انجم��ن همایش ها و‬ ‫گردهمایی های بین المللی (‪ )ICCA‬تعریف‬ ‫کامل ت��ری از گردش��گری تج��اری را ارائ��ه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫گردش��گری تجاری مجموعه فعالیت هایی‬ ‫اس��ت که منت��ج به ارائ��ه خدم��ات و فراهم‬ ‫کردن زمینه س��فر ب��رای میلیون ه��ا نفر به‬ ‫منظور مشارکت در نمایش��گاه ها‪ ،‬نشست ها‪،‬‬ ‫رویدادهای تجاری‪ ،‬همایش ها و گردهمایی ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها به اهمی��ت این نوع‬ ‫گردش��گری و نقش ان در توس��عه اقتصادی‬ ‫خ��ود پی برده اند و به همین دلیل با برگزاری‬ ‫همایش های گوناگون و برپایی نمایشگاه های‬ ‫متن��وع از این ظرفیت ب��ه خوبی و به صورت‬ ‫حرفه ای استفاده می کنند‪ .‬تاثیرات اقتصادی‬ ‫گردش��گری تجاری ه��م از نظ��ر مالی و هم‬ ‫از نظ��ر محتوای��ی قاب��ل اندازه گیری اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمونه ی��ک کنفران��س بین المللی با‬ ‫‪۱۰۰۰‬مش��ارکت کننده ی��ک میلی��ون یورو‬ ‫درامد خواهد داش��ت‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۶‬بلگراد‬ ‫پایتخ��ت صربس��تان میزب��ان ‪ ۵۰۰‬همایش‬ ‫ملی و بین المللی با ‪۳۵۰۰۰‬مش��ارکت کننده‬ ‫بود که براس��اس امار منتش��ر شده رسمی از‬ ‫سوی ‪ ICCA‬درامد حاصل از این همایش ها‬ ‫ح��دود ‪۳۰‬میلی��ون یورو ب��وده اس��ت‪ .‬بنابر‬ ‫اظهارات تخصصی سازمان جهانی گردشگری‬ ‫‪۳۰‬درصد از گردش��گران بین المللی به دلیل‬ ‫حض��ور در نشس��ت ها و گردهمایی ها س��فر‬ ‫می کنند و ب��ه دلیل ماهیت موضوع‪ ،‬این نوع‬ ‫گردش��گران بیشتر از گردش��گرانی که برای‬ ‫گذران اوقات فراغت به مس��افرت می روند در‬ ‫کشورهای مقصد هزینه می کنند‪.‬‬ ‫تع��داد رویدادهای تجاری س��ال به س��ال‬ ‫در ح��ال افزایش اس��ت و به همین نس��بت‬ ‫فرصت های منحصربه ف��رد اقتصادی در حال‬ ‫افزایش خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ران نی��ز نبای��د از ای��ن قاعده مس��تثنا‬ ‫باش��د‪ .‬کش��ور بای��د ه��م دوش و هم ت��راز با‬ ‫جوام��ع بین المللی ب��ا برنامه ری��زی کوتاه و‬ ‫بلندم��دت و ایج��اد بس��ترهای الزم این نوع‬ ‫گردشگری پرسود را توسعه دهد و با افزایش‬ ‫برگ��زاری نشس��ت های تج��اری‪ ،‬همایش ها‬ ‫و نمایش��گاه ها در س��طح ملی و بین المللی و‬ ‫تمرکز بر زیرس��اخت های الزم از فرصت های‬ ‫موج��ود در صنع��ت ‪MICE (Meetings،‬‬ ‫‪Incentives،‬‬ ‫‪Conferences or‬‬ ‫‪Congresses or Conventions،‬‬ ‫‪)Exhibitions‬ب��ه صورت حرفه ای بهره مند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیش بینی بازدید میلیونی از پاویون ایران در اکسپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های بین المللی با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده برای حضور قدرتمند و موثر‬ ‫ایران در نمایشگاه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬امارات گفت‪ :‬اکسپو یکی‬ ‫از پرمخاطب ترین رویدادهای جهان است و چند میلیون‬ ‫بازدیدکننده‪ ،‬می توانند مخاطب غرفه ایران باشند‪.‬‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده ب��ا اش��اره ب��ه س��اخت ‪ ۳۱‬مرکز‬ ‫نمایشگاهی در سراسر کشور در سال های پس از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی اظهار کرد‪ :‬امروز ایران در جایگاهی قرار‬ ‫گرفته که بیشترین تعداد برگزاری نمایشگاه ها را در میان‬ ‫کشورهای خاورمیانه دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر نقش پررن��گ نمایش��گاه ها در رونق‬ ‫اقتصادی و تعامالت تجاری خارجی گفت‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫برنامه شش��م‪ ،‬رش��د ‪۲۱.۶‬درصدی ص��ادرات پیش بینی‬ ‫ش��ده که با توجه به این هدف گ��ذاری‪ ،‬نمی توان از نقش‬ ‫پررنگ نمایش��گاه ها ب��رای تحقق این هدف غافل ش��د؛‬ ‫چراکه نمایش��گاه ها در خط مقدم توسعه صادرات کشور‬ ‫ق��رار دارند و رونق ص��ادرات بدون تکیه بر نمایش��گاه ها‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫کمیس��ر ژن��رال ایران اف��زود‪ :‬ما ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تمرکز بر‬ ‫کشورهای همس��ایه و دو کشور چین و هند را‬ ‫در دستورکار خود قرار داده‪ ،‬برنامه ریزی دقیقی‬ ‫برای حضور هدفمند در نمایشگاه های خارجی با‬ ‫محوریت کشورهای همسایه و کشورهای هدف‬ ‫داشته ایم و عالوه بر ان به دنبال توسعه برگزاری‬ ‫نمایشگاه های داخلی و انجام فعالیت های زیربنایی و رفع‬ ‫موانع هستیم و این ‪ ۳‬موضوع‪ ،‬خطوط مشی اصلی شرکت‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با اش��اره به هدف گذاری نمایش��گاه های‬ ‫ایران برای حضور و مش��ارکت در منطقه اوراس��یا گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه ای��ران و اعض��ای اوراس��یا عالقه مندن��د تا‬ ‫همکاری ه��ای اقتص��ادی خ��ود را توس��عه دهن��د و ما‬ ‫برنامه های ویژه ای برای حضور نمایش��گاهی خود در این‬ ‫منطقه داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی ایران‬ ‫با تش��ریح برخی اقدامات انجام ش��ده در بخش توس��عه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های داخلی با هدف حمایت‬ ‫از تولید داخل گفت‪ :‬با توجه به ش��عار امس��ال‬ ‫و ل��زوم حمای��ت از تولیدات داخل��ی‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های «تقاضامحور» را متناسب با نیاز‬ ‫تولیدکنندگان و صنعت کش��ور اغ��از کردیم تا‬ ‫ب��ا نمایش توانمندی های داخ��ل‪ ،‬بتوانیم زمینه‬ ‫را ب��رای رون��ق تولی��دات داخلی و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های موجود در کش��ور فراهم کنی��م و از واردات‬ ‫بکاهیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همچنی��ن ب��ا برنامه ریزی ویژه‪ ،‬س��عی در‬ ‫حمایت از اس��تارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان داریم‬ ‫و بر اس��اس این برنامه ریزی ها‪ ،‬شاهد افزایش ‪۴۰‬درصدی‬ ‫این شرکت ها در ‪۹۰‬نمایشگاه تقویمی سال جاری هستیم‪.‬‬ ‫حس��ین زاده ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه بر این‪ ،‬ب��ا توافق انجام‬ ‫ش��ده می��ان ش��رکت نمایش��گاه ها و معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمه��وری‪ ،‬تخفیف ه��ا و یارانه هایی به‬ ‫شرکت های دانش بنیان و اس��تارت اپ ها ارائه خواهد شد‬ ‫و برای برگزاری هر نمایش��گاهی‪ ،‬سالن ویژه ای به منظور‬ ‫ط زیست‬ ‫تخفیف نمایشگاه تهران به صنایع سازگار با محی ‬ ‫کالنتری از تخفیف ویژه ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی به صنایع‬ ‫سازگار با محیط زیست به منظور حضور در نمایشگاه ها ابرازخرسندی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫درباره نگاه ویژه به بحث محیط زیست در برگزاری نمایشگاه ها گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه های کشور در چند سال گذشته خود را با محدودیت های‬ ‫زیست محیطی همسو کرده اند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری به این نکته بارز در زمان مدیرعامل جدید این ش��رکت‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬در این دوره نیز تس��هیالت مناس��بی برای صنایع سازگار با‬ ‫محیط زیست به منظور حضور در نمایش��گاه ها درنظر گرفته شده که امیدواریم‬ ‫این روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با حضور در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران به همراه بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی ایران ب��ه بازدید از هجدهمین نمایش��گاه‬ ‫تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی پرداخت‪.‬‬ ‫حضور ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت اپی متناسب‬ ‫ب��ا موضوع ان نمایش��گاه درنظ��ر گرفته ایم ت��ا با معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای نخبگان داخلی‪ ،‬زمینه را برای اس��تفاده‬ ‫حداکث��ری از توانایی ه��ای ش��رکت های داخل��ی فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران با بیان‬ ‫اینکه در برگزاری نمایش��گاه های داخلی‪ ،‬سعی در معرفی‬ ‫محصوالت ایران��ی برای صادرات به کش��ورهای خارجی‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای نمایش��گاه های تخصصی خود با‬ ‫هماهنگی رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای گوناگون‪،‬‬ ‫تالش کرده ایم دس��ت کم ‪ ۱۰‬هیات تج��اری خارجی در‬ ‫زم��ان برگزاری نمایش��گاه های داخلی ما حضور داش��ته‬ ‫باشند تا با توانمندی های ایران در بخش های متعدد اشنا‬ ‫ش��وند و زمینه توس��عه صادرات در بخش های گوناگون‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اع�لام خبر اغاز ب��ه کار دوباره گمرک‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران گفت‪ :‬در س��ال های گذشته‪،‬‬ ‫گمرک نمایش��گاه بین الملل��ی غیرفعال ش��ده بود که با‬ ‫همکاری وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و گمرک کشور‪،‬‬ ‫گمرک نمایش��گاه دوباره فعال ش��د و درحال حاضر ورود‪،‬‬ ‫خروج و ترخیص کاالهای سرمایه ای شرکت های خارجی‬ ‫که برای حضور در نمایش��گاه به ایران می ایند‪ ،‬به ش��دت‬ ‫تسهیل شده است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در بخ��ش دیگری از س��خنانش با اش��اره‬ ‫ب��ه برنامه ریزی های گس��ترده انجام ش��ده ب��رای حضور‬ ‫قدرتمند ایران در نمایش��گاه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬امارات گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه مذاکرات س��ازنده ای با طرف اماراتی انجام‬ ‫شده و ایران در زون «تحرک» و در یکی از بهترین نقاطی‬ ‫که اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬برگزار می ش��ود‪ ،‬صاحب غرفه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ایران‪ ،‬در طراحی غرفه کش��ورمان در نمایش��گاه اکس��پو‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬سعی ش��ده تمامی جاذبه های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫توانمندی ها و جذابیت ایران معرفی شود و مخاطبان این‬ ‫نمایش��گاه بتوانند در همان مح��ل ویزای ورود به ایران و‬ ‫بلیت پرواز به ایران را تهیه و به ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫نمایشگاه دستاورد های صنعت هسته ای برگزار شد‬ ‫چه��ل و هش��تمین نمایش��گاه تخصص��ی دس��تاورد های صنعت‬ ‫هس��ته ای کشور در دانشگاه بین المللی ش��هید باهنر کرمان افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬چه��ل و هش��تمین نمایش��گاه تخصصی‬ ‫دس��تاورد های صنعت هسته ای کش��ور در فضایی به مساحت هزار‬ ‫و ‪۲۰۰‬مترمربع و در ‪ ۲۰‬غرفه و ‪3‬بخش کلی مرور چرخه س��وخت‬ ‫هسته ای‪ ،‬نیروگاهی و کاربرد های صنعت هسته ای در صنایع مختل‬ ‫در دانشگاه بین المللی شهید باهنر کرمان اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫چه��ل و هش��تمین نمایش��گاه تخصص��ی دس��تاورد های صنعت‬ ‫هس��ته ای کشور صبح ها از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬و عصر ها از ساعت ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬برای بازدید عموم باز است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که از س��وی س��ازمان انرژی اتم��ی و با همکاری‬ ‫دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شده‪ ،‬از ‪ ۱‬ابان ماه به مدت ‪۴‬روز‬ ‫اماده بازدید عموم است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫استان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد در بوشهر عنوان شد‪:‬‬ ‫نوسان کیفیت‪ ،‬بازار صادرات کاالی ایرانی را تهدید می کند‬ ‫مدی��رکل دفتر ارزیابی کیفیت کااله��ای صادراتی و وارداتی‬ ‫سازمان استاندارد گفت‪ :‬نوسان کیفیت در برخی کاالهای ایرانی‬ ‫منجر به از دست رفتن بخشی از بازار صادراتی انها شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از بوشهر‪ ،‬تقی تقی پور در همایش بزرگداشت‬ ‫روز جهانی استاندارد در بوشهر افزود‪ :‬استمرار نداشتن کیفیت‬ ‫خوب برخی کاالهای ایرانی باعث ش��د بخش��ی از بازار انها در‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس‪ ،‬افغانستان و سی ای اس از دست‬ ‫ب��رود زیرا بازار را برای بازه بلندمدت در نظر نگرفتیم‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬روزی که کاالهای جمهوری اس�لامی ایران به کشورهای‬ ‫س��ی ای اس صادر شد‪ ،‬بسیار مورد استقبال قرار گرفت اما این‬ ‫روند اس��تمرار نیافت‪ .‬تقی پور ادامه داد‪ :‬س��ودهای کوتاه مدت‬ ‫راهبرد مناسبی برای هدف ما نیست‪ .‬تولید باید عاری از تقلب‬ ‫ش��ود تا مصرف کننده از کیفیت ان اطمینان یابد که تحقق ان‬ ‫در س��ایه رعایت استاندارد اس��ت‪ .‬از این رو استاندارد در حوزه‬ ‫تولید باید جدی گرفته ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در تدوین و تنظیم‬ ‫اس��تانداردها نظرهای نهایی مصرف کنندگان لحاظ می شود و‬ ‫همین امر باعث ش��ده تا اس��تانداردهای تدوین ش��ده به طور‬ ‫جدی مورد توجه باش��د‪ .‬تقی پور بیان کرد‪ :‬استاندارد را باید به‬ ‫عنوان مطالبه بخواهیم نه وظیفه تا تولیدکننده و واردکننده از‬ ‫ان استفاده کنند‪ .‬مطالبه استاندارد باید در بطن جامعه رسوخ‬ ‫کند و از دانش اموزان مدرس��ه ای گرفته تا مصرف کننده نهایی‬ ‫با فرهنگ استاندارد اشنایی پیدا کنند‪ .‬مدیرکل دفتر ارزیابی‬ ‫کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی س��ازمان اس��تاندارد ادامه‬ ‫داد‪ :‬فناوری به سرعت در حال گسترش است و چنانچه همگام‬ ‫و همراه با ان نباشیم از قافله تولید و تجارت عقب می مانیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تولیدی که صادرات محور نباش��د پایدار نیست‪ .‬در‬ ‫این زمینه باید به سمتی برویم که تولید پایدار شود و استاندارد‪،‬‬ ‫زبان مش��ترک مصرف کننده و تولیدکننده باشد‪ .‬تقی پور بیان‬ ‫کرد‪ :‬اس��تاندارد‪ ،‬مزاحم تولید داخل نیس��ت بلکه مشاور امین‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت و برای پیش��برد اهداف خود باید تمرکز‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اس��تاندارد‪ ،‬حلقه واسط تولید و اشتغال پایدار‬ ‫و صادرات اس��ت که نش��ان از اهمیت و جایگاه استاندارد دارد‪،‬‬ ‫به طوری که فتح بازارهای جهانی با اس��تمرار تولید باکیفیت و‬ ‫استاندارد تحقق یافتنی است‪ .‬تقی پور اظهار کرد‪ :‬در این زمینه‪،‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد تالش می کند ‪ ۳‬ضلع تولید‪ ،‬صادرات و‬ ‫اش��تغال به همگامی و همراهی الزم برای رس��یدن به وضعیت‬ ‫پایدار دس��ت پیدا کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬در این زمینه‪ ،‬شیوه نامه ای‬ ‫برای بخش صادرات ترس��یم شده تا چنانچه کاالهای صادراتی‬ ‫ایران مشمول استاندارد اجباری هستند‪ ،‬بر اساس نیاز مشتری‬ ‫خارج از کشور و موارد توافق ان خریدار باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی فارس‪:‬‬ ‫مالیات از پرچالش ترین مباحث اقتصادی بخش خصوصی است‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی فارس گفت‪ :‬مش��کالت مالیاتی از‬ ‫پرچالش ترین بخش ه��ای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی‬ ‫است و به این دلیل جلسه های منظمی برای رفع مشکالت‬ ‫در اتاق بازرگانی فارس برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬جمال رازقی در کمیس��یون‬ ‫صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس که با حضور فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تولیدکنندگان و صنعتگران اس��تان در این اتاق‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از ابان س��ال جاری جلسه های این‬ ‫کارگروه پیگیری می ش��ود و به طور منظم هر ‪ ۲‬هفته یک‬ ‫بار برگزار خواهد شد‪ .‬رفع مشکالت مالیاتی فعاالن اقتصادی‬ ‫استان را نیز به طور کارشناسی دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان امور مالیاتی استان باید در سالی که به‬ ‫نام رونق تولید نام گذاری شده‪ ،‬از بخش تولید حمایت ویژه‬ ‫کند و نورافکن های مالیاتی خود را به مکان هایی بتاباند که‬ ‫تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رازقی ب��ا بیان اینکه تولیدکنندگان س��ربازان خط مقدم‬ ‫نبرد با اس��تکبار هس��تند اظهار کرد‪ :‬در این زمینه نیز اتاق‬ ‫بازرگان��ی فارس امادگ��ی دارد برای شناس��ایی زمینه های‬ ‫مغفول مالیاتی با سازمان امور مالیاتی استان همکاری کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنع��ت و رونق تولید ات��اق بازرگانی‬ ‫فارس افزود‪ :‬بسیاری از مشکالت فعاالن اقتصادی در بخش‬ ‫شهرک صنعتی قادراباد‪ ،‬اماده جذب سرمایه گذار‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی فارس در‬ ‫بازدید از ش��هرک صنعتی غیردولت��ی پدیده های نواور‬ ‫صنع��ت قادراب��اد گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی غی��ر دولتی‬ ‫قادراباد‪ ،‬اماده جذب س��رمایه گذار و واگذاری زمین به‬ ‫متقاضیان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی فارس‪ ،‬احد فتوحی در نشس��تی‬ ‫ب��ا س��رمایه گذار این ش��هرک صنعت��ی اف��زود‪ :‬پروانه‬ ‫بهره برداری این ش��هرک صنعتی صادر ش��ده و با توجه‬ ‫ب��ه وجود زیرس��اخت ها‪ ،‬این ش��هرک صنعت��ی‪ ،‬اماده‬ ‫واگ��ذاری زمی��ن به متقاضیان اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ظرفیت های ش��هر قادراباد در بخ��ش صنایع تبدیلی و‬ ‫تکمیلی کشاورزی به عنوان مزیت اصلی منطقه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این ش��هرک صنعتی با هدف ایجاد زیرس��اخت استقرار‬ ‫صنایع و جذب سرمایه گذار در شهر قادراباد شهرستان‬ ‫خرمبید‪ ،‬راه اندازی ش��ده و می تواند بستر مناسبی برای‬ ‫توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کند‪.‬‬ ‫فتوح��ی تصریح کرد‪ :‬زیرس��اخت هایی نظیر ش��بکه‬ ‫برق و اب این ش��هرک صنعتی غیردولتی نیز از س��وی‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه مجوز تاس��یس ش��هرک صنعتی‬ ‫غیردولت��ی نواوران صنعت قادراباد از س��وی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ف��ارس در زمینی به مس��احت‬ ‫‪۱۲‬هکت��ار‪ ،‬صادر و عملی��ات اجرایی زیرس��اخت ها در‬ ‫این ش��هرک صنعت��ی نیز انجام ش��ده گف��ت‪ :‬تاکنون‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی ح��دود ‪۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫برای زیرساخت ها هزینه کرده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ف��ارس در ادامه با بی��ان اینکه‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬مجاز است نسبت به صدور مجوز تاسیس‬ ‫و بهره برداری شهرک های صنعتی برای بخش خصوصی‬ ‫و تعاون��ی اق��دام کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این زمین��ه‪ ،‬صدور‬ ‫مجوز برای ایجاد و توس��عه ش��هرک صنعتی خصوصی‬ ‫پ��س از پایان مطالعات امکان س��نجی فنی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫زیس��ت محیطی در چارچوب طرح های توسعه و عمران‬ ‫به وسیله س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران و شرکت های استانی تابع انجام می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬شهرک های صنعتی غیر دولتی از تمام‬ ‫مزای��ای قانونی ش��هرک های صنعتی دولت��ی برخوردار‬ ‫خواهند شد‪ .‬فتوحی افزود‪ :‬واحدهای تولیدی مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی غیر دولتی در مناطق کم برخوردار‬ ‫و کمترتوس��عه یافته از معافیت ه��ای م��اده ‪ ۱۳۲‬قانون‬ ‫مالیات های مس��تقیم برخوردار خواهند شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود‪ :‬بانک های عامل‬ ‫نیز موظف هستند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین‬ ‫در ش��هرک های صنعتی غیر دولتی را همردیف اس��ناد‬ ‫رسمی بپذیرند و تسهیالت اعتباری و حقوقی مربوط به‬ ‫اسناد رسمی را در این زمینه اعمال کنند‪.‬‬ ‫مالیات ملی است و ما نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی‬ ‫وظیف��ه خود می دانیم ب��ا بهره گی��ری از ابزارهای مختلف‪،‬‬ ‫حق��وق بخش خصوص��ی را دنبال کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر‬ ‫این باوریم که مالیات‪ ،‬یکی از راه های اداره کش��ور است اما‬ ‫متاس��فانه عدالت مالیاتی در کش��ور وجود ندارد و مشخص‬ ‫نیست سهم مالیات بر اساس چه معیار و سنجشی مشخص‬ ‫می شود‪ .‬رازقی با بیان اینکه متاسفانه در سال های متمادی‪،‬‬ ‫اقتصاد کالن کشور بر اساس نفت پایه ریزی شده بود عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هم اینک بیشترین میزان مالیات کشور از بخش تولید‬ ‫اخذ می ش��ود اما در روند مالیات س��تانی در کشور به جای‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬بیش��ترین فش��ار بر تولید وارد می شود و‬ ‫بخش های بزرگ اقتصاد کشور‪ ،‬از مالیات معاف می شوند‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬فعاالن بخش خصوصی استان پرسش ها و‬ ‫موارد مورد نظر خود را درباره مالیات مطرح کردند‪.‬‬ ‫واگذاری مسئولیت به بانوان فارس به شرط اعالم امادگی‬ ‫استاندار فارس گفت‪ :‬اگر بانوانی در مجموعه‬ ‫وزارت کش��ور ب��رای پذیرش مس��ئولیت های‬ ‫کالن اع�لام امادگی کنند و ش��رایط الزم را‬ ‫داشته باشند‪ ،‬حکم انها صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از ف��ارس‪ ،‬عنای��ت اهلل‬ ‫رحیم��ی در دیدار با بانوان اعضای ش��وراهای‬ ‫ف��ارس‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همه اف��راد جامعه باید به‬ ‫نق��ش زن��ان در جامعه بها دهند تا این قش��ر‬ ‫بیشتر از گذشته موثر باشد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به نقش افرینی زن��ان از ابتدای‬ ‫تاریخ اس�لام در جامعه ایرانی‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد‬ ‫در پیروزی جمهوری اسالمی نیز نقش ویژه ای‬ ‫را ایفا کرده اند و در ‪ ۸‬سال جنگ تحمیلی هم‬ ‫اقدامات فاخری به ثمر رساندند‪.‬‬ ‫استاندار فارس ادامه داد‪ :‬معتقدیم که زنان‪،‬‬ ‫بس��یار توانمند و متخلق به ویژگی هایی نظیر‬ ‫مدیریت‪ ،‬تدبیر و برنامه ریزی هستند‪.‬‬ ‫رحیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��کالت حوزه‬ ‫زن��ان با مش��ارکت زنان و اقدامات مس��ئوالن‬ ‫ف می شوند‪ ،‬البته اگر زنان با حقوق خود‬ ‫برطر ‬ ‫اش��نا باش��ند‪ ،‬به دنبال احقاق حق خودشان‬ ‫خواهند بود‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬فقر‪ ،‬طالق‪ ،‬بیکاری‬ ‫و اعتیاد از معضالتی اس��ت که در جامعه زنان‬ ‫دیده شده و اس��یب زیادی به انها وارد کرده‬ ‫است‪ .‬در حوزه فقر مالی‪ ،‬موضوع توانمندسازی‬ ‫زنان موردنظر دولت و حاکمیت است و در این‬ ‫راس��تا نیز برنامه ریزی و اقدامات مناس��بی در‬ ‫جریان است‪.‬‬ ‫اس��تاندار ف��ارس همچنی��ن تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫اعتب��ارات مختلفی از ‪ ۳‬مح��ل مختلف برای‬ ‫پارک بانوان در نظر گرفته شده و به فرمانداران‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬شهرس��تان تکلیف شده تا بخشی‬ ‫از ای��ن اعتبارات را به پ��ارک بانوان اختصاص‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رحیمی به نرخ بیکاری در فارس نیز اش��اره‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬ن��رخ بیکاری در فارس به کمتر‬ ‫از ‪ ۷‬درصد رسیده است‪ .‬در شهرستان خرامه‪،‬‬ ‫نرخ بیکاری از ‪ ۳۷‬درصد به کمتر از ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته او درحال حاضر بیش از هزار سازمان‬ ‫مردم نهاد در فارس در حال فعالیت هستند که‬ ‫مش��ارکت این انجمن های غیردولتی‪ ،‬از سوی‬ ‫خود مردم منجر به حل مشکالت انها خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اس��تاندار فارس در زمینه طرح هایی که‬ ‫قرار است به بهره برداری برسد نیز یاداور شد‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد توم��ان پروژه اماده‬ ‫بهره برداری در س��فر اخیر رئیس جمهوری به‬ ‫استان فارس وجود دارد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بانک حالل مشکالت اقتصاد‬ ‫مشکالت بخش مولد کشور گویا تمامی ندارد؛ بخشی که اگر‬ ‫خوب کار کند و مورد حمایت قرار بگیرد‪ ،‬می تواند چرخ اقتصاد‬ ‫را راحت تر به گردش دراورد و زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور‬ ‫را فراهم کند‪ .‬در فهرست طوالنی مشکالت بخش تولید و صنعت‬ ‫کشور‪ ،‬همواره مشکالت بانکی در صدر قرار دارند؛ از پرداخت‬ ‫نش�دن به موقع تسهیالت گرفته تا نرخ های باالی سود بانکی‪،‬‬ ‫تضامین سختگیرانه‪ ،‬فرایند طوالنی پرداخت تسهیالت و‪ ...‬که‬ ‫همه اینها س�بب می شود تا منابع موردنیاز این بخش به راحتی‬ ‫به دستش نرسد و همواره سختی های زیادی را تحمل کند‪ .‬ان‬ ‫ه�م در اقتصاد بانک محور ما که بانک نقش کلیدی ایفا می کند‬ ‫و تا حمایت های بانکی نباش�د‪ ،‬امکان رونق تولید و صنعت در‬ ‫کش�ور فراهم نخواهد ش�د‪ .‬به عبارتی‪ ،‬بانک به عنوان یکی از‬ ‫مناب�ع مهم تامین اعتبار بخش ه�ای مختلف اقتصاد‪ ،‬می تواند‬ ‫با مدیریت و تخصیص درس�ت منابع‪ ،‬در راس�تای تامین مالی‬ ‫واحدهای تولیدی و اقتصادی چه از لحاظ سرمایه در گردش و‬ ‫چه از لحاظ توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری های جدید‪ ،‬گامی‬ ‫در راس�تای بقا و رونق فعالیت های اقتص�ادی بردارد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫پرداخت تس�هیالت یکی از ابزارهای مهم در بحث تامین مالی‬ ‫فعالیت ه�ای مختلف اقتصادی اس�ت که بکارگیری درس�ت و‬ ‫بهینه جریان این تس�هیالت می تواند سرانجام زمینه افزایش‬ ‫سرمایه گذاری و رشد و توسعه فعالیت های تولیدی را به همراه‬ ‫اورد و باعث اش�تغالزایی در کش�ور ش�ود‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫انتظار تولیدکنندگان این اس�ت تا بانک ها شرایط الزم را برای‬ ‫فعالیت ش�ان فراهم کنند و نگاه حمایتی شان نیز به این بخش‬ ‫افزایش یابد اما این انتظار که غیرمعقول هم نیست‪ ،‬در شرایطی‬ ‫اس�ت که خود بانک ها نیز با مش�کالت زیادی روبه رو هستند و‬ ‫زمانی ک�ه پای صحبت بانکداران می نش�ینیم‪ ،‬درمی یابیم که‬ ‫فهرس�ت مش�کالت این بخش هم دس�ت کمی از بخش تولید‬ ‫ندارد‪ .‬تنگناهای ش�دید مالی‪ ،‬انباشت مطالبات معوق‪ ،‬افزایش‬ ‫بدهی دولت به بانک ها‪ ،‬بلوکه ش�دن بخ�ش زیادی از منابع در‬ ‫حوزه های مختلف‪ ،‬تقاضای زیاد تسهیالت و‪ ...‬از جمله مواردی‬ ‫اس�ت که باعث ش�ده تا بانک ها نیز توان کافی برای حمایت از‬ ‫بخش پیشران اقتصاد نداشته باشند‪ .‬در این بین‪ ،‬کارشناسان‬ ‫معتقدند برای اینکه از بخش واقعی اقتصاد حمایت شود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه باید نگاه ویژه ای به تولید داش�ت‪ ،‬باید در راس�تای رفع‬ ‫مش�کالت نظام بانکی به عنوان یک�ی از بخش های اثرگذار نیز‬ ‫گام های اساسی برداشته شود‪ .‬در این زمینه تاکید کارشناسان‬ ‫این اس�ت که ضمن انجام اصالحات در س�اختار نظام بانکی و‬ ‫اقتصادی کش�ور‪ ،‬باید هرچه سریع تر زمینه بازگشت مطالبات‬ ‫معوق بانک ها و بدهی های دولت به بانک ها فراهم شود‪ .‬عالو بر‬ ‫ان‪ ،‬افزایش س�رمایه بانک ها با هدف افزایش توان اعتباردهی‬ ‫بانک ها در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫بانک ها نیازمند اصالح ساختار‬ ‫احمد حاتمی یزدی‪ ،‬کارش��ناس ح��وزه بانک در این باره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بانک ها با وجود نقش‬ ‫مهم شان در بخش اقتصاد کشور‪ ،‬نتوانسته اند در این حوزه‬ ‫وظیفه شان را به خوبی انجام دهند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها با تجهیز‬ ‫و تخصی��ص مناب��ع می توانند از فعالیت ه��ای اقتصادی و‬ ‫بنگاه هایی که نیازمند منابع هس��تند حمایت کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که منابع بانک ها به دست بخش واقعی اقتصاد‬ ‫نمی رسد و بخش های تولید و صنعت همواره نسبت به عملکرد بانک ها‬ ‫گالیه مند بوده اند‪.‬‬ ‫او معقتد است این ضعف در نظام بانکی فقط تقصیر بانک ها نیست‬ ‫و ایراد اصلی در س��اختار اقتصادی و حوزه بانکی کش��ور است که باید‬ ‫تغیی��ر کن��د‪ .‬اینکه دول��ت و مجلس در زمان کس��ری بودجه‪ ،‬تالش‬ ‫می کنند این کس��ری را از محل مناب��ع بانکی جبران کنند یا بانک ها‬ ‫را ملزم به پرداخت تس��هیالت تکلیفی و بدون توجیه می کنند‪ ،‬خود‬ ‫ی��ک عام��ل اثرگذار در به وجود امدن این مش��کالت اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫حاتمی ی��زدی‪ ،‬بان��ک مرکزی درحال حاضر اس��تقالل الزم را ندارد و‬ ‫همی��ن موضوع نظ��ارت و تصمیم گیری های بانک مرکزی را در حوزه‬ ‫بانک ها تحت الشعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ش��رایط س��بب ش��ده تا وام های خرد و کالنی‬ ‫که بانک ها ملزم به پرداخت ان می ش��وند‪ ،‬گاه به دلیل توجیه ناکافی‬ ‫طرح ها و پروژه ها در نهایت به بدهی تبدیل شود و به دنبال ان میزان‬ ‫مطالبات بانک ها را افزایش دهد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بانک ها درحال حاضر با‬ ‫حجم باالیی از بدهی و معوقه ها روبه رو هس��تند که باید از‬ ‫س��وی دولت‪ ،‬پیمانکاران و‪ ...‬به نظ��ام بانکی بازگردد اما به‬ ‫دلیل ساختار معیوب اقتصادی‪ ،‬این چرخه به درستی حرکت‬ ‫نمی کند و در نهایت بانک ها باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه این عوامل در کنار موضوع‬ ‫تحریم ها سبب شده نظام بانکی و در کل اقتصاد کشور دچار‬ ‫مش��کالت زیادی شود و بانک ها هم نتوانند به تعهدات شان‬ ‫در قبال وظایفی که برعهده ش��ان قرار دارد عمل کنند‪ ،‬یاداورش��د‪ :‬ما‬ ‫به ش��دت نیازمند اصالح نظام بانکی کش��ور هستیم و تا زمانی که این‬ ‫س��اختار در بانک ها اصالح نش��ود نمی توان انتظار داش��ت که بانک ها‬ ‫بتوانن��د از بخ��ش تولید و صنعت و در کل بخش مولد اقتصاد حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بانک ها درحال حاضر از یک مش��کل عمده‬ ‫با عنوان «عدم کفایت س��رمایه» رنج می برند که این موضوع به شدت‬ ‫عملکرد بانک ها را مختل کرده است‪ .‬باید قبول کنیم که بانک های ما‬ ‫سرمایه کافی در اختیار ندارند که بتوانند از بخش مولد کشور حمایت‬ ‫کنند‪ .‬هیچ زمانی س��رمایه بانک ها متناس��ب با رشد اقتصادی یا تورم‬ ‫موجود در کشور رشد نکرده است و فقط بانک ها توانسته اند بخشی از‬ ‫کمبود سرمایه ش��ان را از محل تجدد ارزیابی دارایی شان جبران کنند‬ ‫که این موضوع هم نمی تواند خیلی کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫حاتمی یزدی معتقد اس��ت که کافی نبودن سرمایه بانک ها‪ ،‬ریسک‬ ‫فعالیت این بخش را افزایش داده و همین امر س��بب ش��ده تا بانک ها‬ ‫ایجاد شیوه های نوین تامین مالی‬ ‫نتوانند خدماتی که موردانتظار فعاالن اقتصادی است را تامین کنند‪.‬‬ ‫بانک ها درحال حاضر با بدهی های انباش��ته زیادی روبه رو هس��تند و‬ ‫معوقه های باالی این بخش باعث ش��ده تا بانک ها هر روز ضعیف تر و‬ ‫گالیه بخش واقعی اقتصاد از عملکرد نظام بانکی بیشتر شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه درحال حاضر طرح ه��ای زیادی در بانک مرکزی و‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی با هدف اصالح این وضعیت‪ ،‬روی میز‬ ‫مان��ده که اگر تصویب ش��وند و به اجرا دراین��د می توانند در رفع این‬ ‫مش��کالت موثر واقع شوند‪ ،‬افزود‪ :‬قانون بانکداری ما نیازمند اصالح و‬ ‫تغییر است و این موضوع باید هرچه سریع تر پیگیری شود‪ .‬تعلل در این‬ ‫بخش جز اینکه به بخش اقتصاد اسیب بزند نتیجه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بانک مرکزی یک قانون به نسبت جامعی را با اتفاق نظر صاحب نظران‬ ‫حوزه بانکی و اقتصادی تدوین کرده که هنوز با گذش��ته س��ال ها در‬ ‫مجلس بررسی و تصویب نشده است که این جای تامل دارد‪.‬‬ ‫او ب��ه نظارت ضعی��ف بانک مرکزی بر عملک��رد بانک ها انتقاد کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬بانک مرکزی در ح��وزه سیاس��ت گذاری ها و نظارت ها باید‬ ‫مس��تقل عمل کند تا بتواند با بانک های متخلف برخورد جدی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته حاتمی یزدی‪ ،‬به طور قطع اگر الیحه بانکداری اصالح شود‪،‬‬ ‫س��رمایه بانک ها افزایش یابد‪ ،‬تکلیف بدهی دولت و س��ایر بخش ها به‬ ‫بانک ها مش��خص ش��ود‪ ،‬در کنار نظارت بیشتر بانک مرکزی می توان‬ ‫امیدوار بود بانک ها هم بتوانند انتظارات بخش واقعی اقتصاد را براورده‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫الی��اس حضرت��ی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در این‬ ‫باره با تاکید بر اینکه اس��تفاده از روش های‬ ‫نوین تامی��ن مالی بخش تولی��د امروزه در‬ ‫کش��ورهای مختل��ف در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه امروزه مش��کل‬ ‫نخست بسیاری از واحدهای تولیدی منابع‬ ‫مالی واحدهای تولیدی اس��ت‪ ،‬باید برای تامین منابع‬ ‫انها فکری شود‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به مش��کالتی که برای بانک ها در حوزه‬ ‫تامی��ن مالی واحدهای تولیدی به وجود امده باید این‬ ‫وابستگی بخش تولیدی کاهش یابد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه‬ ‫روی دیگر س��که تس��هیالت دهی بانک ها به واحدهای‬ ‫تولیدی مش��کالت این واحدها و ناتوانی در بازگرداندن‬ ‫منابع است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معوقه های بانکی در این حوزه‬ ‫موض��وع مهم دیگری اس��ت که عالوه بر اینکه ش��بکه‬ ‫بانکی را با مش��کل روبه رو ک��رده‪ ،‬موجب بروز اختالل‬ ‫در واحدهای تولیدی نیز شده است‪.‬‬ ‫حضرت��ی ب��ا بیان اینک��ه در ادامه مش��کالت پیش‬ ‫روی ش��بکه بانک��ی نقدینگی بس��یار نی��ز دغدغه ای‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برای رفع نیازهای مالی‬ ‫واحدهای تولیدی چند راه حل مطرح است؛‬ ‫یکی این اس��ت که همچنان به بانک ها برای‬ ‫تسهیالت دهی فشار بیاوریم که بانک ها توان‬ ‫تامی��ن این حجم از نیاز واحدهای تولیدی را‬ ‫ندارن��د‪ .‬این نماینده م��ردم در مجلس دهم‪،‬‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اینک��ه راه حل دوم ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت مالی واحدهای تولیدی دور کردن مولفه ها‬ ‫از اقتصاد محور بودن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید اقتصاد کش��ور‬ ‫بازار محور شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با بازار محور ش��دن اقتصاد‪ ،‬بازار مالی‬ ‫در تامی��ن نقدینگی و نیازهای مالی واحدهای تولیدی‬ ‫سهیم خواهد شد که اکنون این سهم حدود ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫بوده و برای اقتصاد ایران کم اس��ت‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجل��س دهم‪ ،‬با بیان اینکه کش��ورهایی که اقتصاد‬ ‫انها به س��مت بازارمحور حرک��ت کرده اند بورس قوی‬ ‫و وس��یعی دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های زی��ادی اکنون‬ ‫وارد بورس ش��ده اند و اکنون بخش��ی از نیازهای مالی‬ ‫واحده��ای تولی��دی از طریق بورس تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالم ‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬باید به س��مت ابزارهای نوین تامین مالی‬ ‫برای خالصی از بانک محور بودن اقتصاد حرکت کنیم‪.‬‬ ‫لزوم خروج بانک ها از بنگاهداری‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارشناس حوزه بانک ‬ ‫در ای��ن ب��اره در گفت وگ��و با‬ ‫معتقد است در حالی انتقادهای زیادی‬ ‫به عملکرد بانک ه��ا در حوزه اقتصادی‬ ‫کش��ور می ش��ود ک��ه بخش��ی از این‬ ‫مش��کالت به س��اختار اقتصادی کشور‬ ‫برمی گ��ردد و بخش دیگر‪ ،‬مش��کالتی‬ ‫است که در درون بانک ها وجود دارد‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه یک��ی از ویژگی ه��ای بانک‪،‬‬ ‫خلق پول اس��ت و اگر به این ویژگی توجه نشود‬ ‫می تواند مشکل ساز شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این خلق پول‬ ‫مبتنی بر تعهداتی است که به طور عمده بانک به‬ ‫سپرده گذاران می دهد‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬بان��ک س��پرده اف��راد را نگه��داری‬ ‫می کن��د و متعه��د می ش��ود ک��ه ب��ه مح��ض‬ ‫درخواس��ت س��پرده گذار‪ ،‬ای��ن پ��ول را ب��ه وی‬ ‫برگردان��د‪ .‬ای��ن ش��رایط در حال��ی اس��ت ک��ه‬ ‫بان��ک ای��ن مناب��ع جمع اوری ش��ده را ص��رف‬ ‫تسهیالت دهی به سایر بخش های مختلف اقتصاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ن��دری اف��زود‪ :‬در این بین‪ ،‬بانک ب��رای اینکه‬ ‫بتواند ب��ه تعهداتش در مقابل س��پرده گذاران و‬ ‫تس��هیالت گیرندگان عمل کند‪ ،‬باید دارایی های‬ ‫مناس��ب با ای��ن بدهی ه��ا ایج��اد و در پرتفوی‬ ‫خودش نگهداری کند‪ .‬اما این در ش��رایطی است‬ ‫که متاس��فانه بانک های ما دارایی های‬ ‫مناسبی را در س��بد پرتفوی شان قرار‬ ‫نمی دهند که متناسب با تعهدات شان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه بی توجهی‬ ‫مدیران بانک ها به این موضوع از جمله‬ ‫دالیل به وجود امدن این شرایط است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د مدیران بانکی توجه کافی‬ ‫به ترکیب س��بد دارایی های شان ندارند یا گاهی‬ ‫زیر نفوذ سهامداران ش��ان ب��دون توجه به منافع‬ ‫بانک‪ ،‬مبادرت به خرید دارایی هایی می کنند که‬ ‫به نفع بانک نیست‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬این شرایط در حالی‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی نظارت کافی بر عملکرد‬ ‫بانک ه��ا در ای��ن ح��وزه ن��دارد و از ای��ن بابت‬ ‫بخش��ی از منابع بانک ها در جایی سرمایه گذاری‬ ‫ش��د ه که نقدش��وندگی ان خیلی راحت نیست‬ ‫و مناب��ع بانک ه��ا در ای��ن بخ��ش قف��ل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ب��رای بهبود ای��ن وضعیت‬ ‫نیاز اس��ت ک��ه بانک مرک��زی اقت��دار و قدرت‬ ‫بیش��تری داشته باشد تا بتواند جلوی این مسائل‬ ‫و مش��کالت را بگیرد و منابع بانک ها به دس��ت‬ ‫بخش واقعی اقتصاد برسد‪ ،‬افزود‪ :‬بی تردید جذب‬ ‫س��پرده ها در بانک ها و خرید دارایی های مناسب‬ ‫می توان��د درنهای��ت زمینه اعطای تس��هیالت به‬ ‫بخش های اقتص��ادی را فراهم کن��د‪ .‬اما این در‬ ‫حالی اس��ت که بخ��ش زیادی از ای��ن منابع به‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه بانک ها داده ش��ده یا‬ ‫در بخش��ی سرمایه گذاری ش��ده که خیلی برای‬ ‫اقتصاد کش��ور س��وداور نیس��ت و فق��ط باعث‬ ‫بلوکه ش��دن منابع بانک ها در این بخش ها ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معتق��د اس��ت این ش��رایط‬ ‫س��بب ش��د ه بخش بزرگی از اقتصاد کش��ور که‬ ‫از بنگاه های کوچک و متوس��ط تشکیل می شود‬ ‫از تس��هیالت و امکان��ات بانک محروم باش��ند و‬ ‫به راحتی به منابع بانکی دسترسی نداشته باشند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬برای بهبود این شرایط نیاز است‬ ‫ گام های محکمی در راس��تای اصالح نظام بانکی‬ ‫برداشته ش��ود تا بانک ها بتوانند عملکرد بهتری‬ ‫در حوزه اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ن��دری‪ ،‬اگ��ر بخواهی��م در ام��ر‬ ‫تس��هیالت دهی به بانک ها نم��ره دهیم‪ ،‬بانک ها‬ ‫در ای��ن حوزه نمره قابل قبول��ی نخواهند گرفت‬ ‫و ای��ن موضو ع باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در این‬ ‫ت بانک ها از بحث بنگاهداری‬ ‫راس��تا‪ ،‬ضروری اس ‬ ‫و ش��رکتداری خارج شوند و به وظیفه اصلی شان‬ ‫یعنی بانکداری بپردازند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گامی در راستای ازادسازی منابع بلوکه شده بانک ها‬ ‫حس�ن م�رادی‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتصاد‪ :‬بخش تولید و صنعت کشور‬ ‫در حالی درگیر مشکالت زیادی است‬ ‫ک��ه چالش های بانک��ی در صدر این‬ ‫مشکالت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فع��االن این بخ��ش انتظارش��ان‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه از س��مت بانک ه��ا‬ ‫حمایت ش��وند و بانک ها نگاه وی��ژه ای به انها‬ ‫داش��ته باش��ن د اما زمانی که به بانک مراجعه‬ ‫می کنن��د و درخواس��ت وام ش��ان را روی میز‬ ‫بانک ها ق��رار می دهند‪ ،‬با س��ختگیری هایی از‬ ‫س��وی این بخش روبه رو می ش��وند که این امر‬ ‫فراین��د دریافت تس��هیالت را طوالنی می کند‬ ‫ی��ا هزین��ه وام را ب��اال می برد ک��ه نتیجه این‬ ‫بروکراس��ی های طوالنی هم این می ش��ود که‬ ‫برخ��ی از متقاضی��ان از دریاف��ت وام منصرف‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬تا ح��دی چالش به وجود‬ ‫امده میان بخش تولید و بانک‪ ،‬به مش��کالتی‬ ‫برمی گردد ک��ه در خود نظام بانکی‬ ‫وج��ود دارد و مان��ع از عملک��رد‬ ‫بهت��ر بانک ه��ا در ح��وزه اقتصادی‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر بانک ه��ا‬ ‫خود با چالش های��ی از جمله بحث‬ ‫بنگاه��داری و ش��رکتداری روبه رو‬ ‫هس��تند که این امر س��بب شده تا‬ ‫منابع ش��ان در این بخش قفل ش��ود و نتوانند‬ ‫ان طور که بای��د نیاز بخش ه��ای اقتصادی را‬ ‫پاسخ دهند‪.‬‬ ‫در این بین انتظار این اس��ت که در شرایط‬ ‫فعل��ی که اقتص��اد دچار مش��کل اس��ت و از‬ ‫محدودیت ه��ای زیادی رن��ج می برد‪ ،‬یک عزم‬ ‫جدی ایجاد شود تا بانک ها از بحث بنگاهداری‬ ‫خارج شوند و هرچه س��ریع تر اموال مازادشان‬ ‫ب��ه فروش برس��د‪ .‬باید بپذیریم ک��ه نگهداری‬ ‫ش��عب مازاد بانک ها هزینه باالی��ی به بانک ها‬ ‫تحمی��ل می کند و نی��روی انس��انی زیادی را‬ ‫می طلب��د‪ ،‬در حال��ی که به��ره وری بانک ها به‬ ‫می��زان هزینه های��ی که این بخ��ش دربردارد‪،‬‬ ‫نیس��ت و ای��ن موضوعی اس��ت ک��ه عملکرد‬ ‫بانک ه��ا را در اقتص��اد تحت تاثی��ر ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خرید ملک و امالک از س��وی بانک ها سبب‬ ‫ش��ده بانک ه��ا به ج��ای بانکداری به س��مت‬ ‫بنگاهداری حرکت کنن��د که این موضوع باید‬ ‫به طور ریش��ه ای حل ش��ود زیرا بخش زیادی‬ ‫از مناب��ع بانک ه��ا در این بخش بلوکه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راس��تا ضرورت دارد تا بانک مرکزی‬ ‫به ش��دت پیگیر این موضوع باشد و بانک ها را‬ ‫ملزم به ف��روش اموال مازادش��ان کند تا بلکه‬ ‫این مس��ائل در بانک ها کمتر ش��ود‪ .‬بی تردید‬ ‫اگر این امر به طور کامل محقق شود‪ ،‬می تواند‬ ‫باعث توانمندی و تحول در نظام بانکی شود و‬ ‫بانک از محل این منابع ازادشده‪ ،‬اقدام به ارائه‬ ‫تس��هیالت به بخش اقتصاد که نیازمند منابع‬ ‫است‪ ،‬کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹ال�زام دریاف�ت شناس�ه انالین‬ ‫شهاب برای مشتریان حقوقی‬ ‫در راس��تای اجرای قان��ون اصالح قانون‬ ‫مبارزه با پولش��ویی و بخشنامه اخیر بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬بانک ها از‬ ‫ارائه خدمات به حس��اب های فاقد شناسه‬ ‫ش��هاب مش��تریان حقیقی و حقوقی منع‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫بر اس��اس بخشنامه بانک مرکزی و پس از‬ ‫غیرفعال ش��دن حس��اب های فاقد شناسه‬ ‫هویت س��نجی الکترونیکی بانکی (ش��هاب)‬ ‫مش��تریان حقیق��ی در بانک مل��ی ایران‪،‬‬ ‫حس��اب های فاقد شناسه شهاب مشتریان‬ ‫حقوق��ی نیز در این��ده ای بس��یار نزدیک‬ ‫غیرفعال خواهند شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬بنا بر الزام اخیر بانک مرکزی‪،‬‬ ‫ضرورت دارد مشتریان حقوقی فاقد شناسه‬ ‫ش��هاب‪ ،‬به سرعت به ش��عب بانک مراجعه‬ ‫و ضمن ارائه مس��تندات و مدارک ثبتی و‬ ‫هویتی‪ ،‬ب��رای تکمیل و دریافت شناس��ه‬ ‫شهاب خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬انجام این امر برای مش��تریان‬ ‫حقیق��ی نیز دوباره در دس��تور کار بانک ها‬ ‫ب��وده و الزم اس��ت تمام��ی مش��تریان از‬ ‫دریافت شناسه شهاب حساب خود‪ ،‬اگاه ب‬ ‫اشند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری دوره اموزش�ی‬ ‫بیمه های زندگی در بیمه سرمد‬ ‫دوره اموزش��ی بیمه ه��ای عم��ر و‬ ‫سرمایه گذاری برای نمایندگان شعب شرق‬ ‫و مستقل مرکزی استان تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بیمه س��رمد‪،‬‬ ‫مهن��از معین زاده‪ ،‬مدی��ر بیمه های زندگی‬ ‫و هانی��ه راس��تکار‪ ،‬کارش��ناس این حوزه‬ ‫تدری��س ای��ن دوره اموزش��ی را بر عه��ده‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫دوره اموزش��ی بیمه ه��ای زندگ��ی ب��ا‬ ‫هماهنگی های انجام ش��ده از سوی مدیران‬ ‫ش��عب شرق و مس��تقل مرکزی‪ ،‬بیمه های‬ ‫زندگی و س��رمایه انس��انی در محل سالن‬ ‫اموزش ش��عبه شرق اس��تان تهران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پژمان نریمانی‪ ،‬مدیر س��رمایه انس��انی‬ ‫بیمه سرمد‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی را‬ ‫در ارتقای دانش نمایندگان و بروزرس��انی‬ ‫دانش بیمه ای انه��ا‪ ،‬ضروری عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تعیین بازاره��ای هدف برای فروش‬ ‫و توس��عه بیمه نامه ه��ای عم��ر‪ ،‬نی��از ب��ه‬ ‫همت بیش��تر نماین��دگان در امر اموزش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۴۲‬درصدی درامدهای‬ ‫مشاع بانک ایران زمین‬ ‫ام��ار عملک��رد ‪ ۶‬ماه بان��ک ایران زمین‬ ‫نش��ان داد که جمع درامدهای مشاع این‬ ‫بانک خصوصی با ‪ ۴۲‬درصد رش��د روبه رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اریا‪ ،‬بان��ک ایران زمین که با‬ ‫نماد بورسی «وزمین» و با سرمایه ‪۴.۰۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریالی در ب��ورس فعالیت می کند‪،‬‬ ‫اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای ‪۶‬‬ ‫ماه منتهی به ‪ ۳۱‬شهریور امسال را منتشر‬ ‫ک��رد که بر اس��اس ان‪ ،‬جم��ع درامدهای‬ ‫مش��اع ای��ن بان��ک از ‪ ۱۱.۵۲۷‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۸۳‬میلی��ون ریال در پایان تابس��تان ‪۹۷‬‬ ‫به ‪ ۱۶.۳۵۱‬میلی��ارد و ‪ ۸۲۱‬میلیارد ریال‬ ‫در پایان تابس��تان امس��ال افزای��ش یافته‬ ‫ک��ه رش��دی ‪ ۴۲‬درص��دی را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این ام��ار‪ ،‬بان��ک ایران زمین‬ ‫در ‪ ۶‬م��اه امس��ال‪ ۵۰۰ ،‬میلی��ارد و ‪۷۳۳‬‬ ‫میلیارد ریال نیز درامد غیرمش��اع کس��ب‬ ‫کرده و درامد ان از محل کارمزدها هم به‬ ‫‪ ۱۹۶‬میلیارد و ‪ ۲۸۳‬میلیارد ریال رس��یده‬ ‫که نس��بت ب��ه رقم ‪ ۱۷۶‬میلی��ارد و ‪۴۷۸‬‬ ‫میلیارد ریالی پایان ش��هریور سال گذشته‪،‬‬ ‫رش��دی ‪ ۱۱‬درص��دی را به همراه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ود حاص��ل از س��رمایه گذاری ها و‬ ‫س��پرده گذاری های بان��ک ایران زمین نیز‬ ‫رشدی ‪ ۵۸‬درصدی را رقم زده و از ‪۸.۸۸۸‬‬ ‫میلیارد و ‪۳۵۱‬میلیون ریال در پایان ‪ ۶‬ماه ‬ ‫سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۴.۰۰۲‬میلیارد و ‪ ۶۹۲‬میلیون‬ ‫ری��ال در پایان ش��هریور امس��ال رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بان��ک ایران زمی��ن همچنی��ن توانس��ته‬ ‫اس��ت جمع دارایی های خود را در پایان ‪۶‬‬ ‫ماه امس��ال نس��بت به پایان سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۷‬درص��د بیش��تر کن��د و ان را از رق��م‬ ‫‪ ۳۰۱.۹۶۶‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۵‬میلی��ون ریال‬ ‫به ‪ ۳۲۱.۷۱۸‬میلیارد و ‪ ۶۲۴‬میلیون ریال‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد‬ ‫تحقق نیاز ارزی کشور از مسیر صادرات غیرنفتی‬ ‫همزم��ان ب��ا تش��دید تحریم ه��ا و کاه��ش‬ ‫درامده��ای نفت��ی این ب��اور وجود داش��ت که‬ ‫صادرات غیرنفتی ظرفیت تامین نیاز ارزی کشور‬ ‫را دارد و خوش��بختانه با بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات به کش��ور این امر تا ح��د قابل توجهی‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک توس��عه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬عل��ی صالح ابادی با اش��اره به برابری‬ ‫ظرفیت های صادراتی کاشان با یک استان گفت‪:‬‬ ‫با بررس��ی های کارشناس��ی و اعالم نیاز جامعه‬ ‫صادراتی کاش��ان ش��عبه بانک توس��عه صادرات‬ ‫با همراهی اتاق بازرگانی کاش��ان ‪ ۳‬س��ال پیش‬ ‫گشایش یافت و عملکرد مطلوب شعبه کاشان در‬ ‫این مدت نش��ان می دهد سیاست تاسیس شعبه‬ ‫در این ش��هر درست بوده اس��ت‪ .‬صالح ابادی از‬ ‫عملکرد همکاران ش��عبه کاشان قدردانی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شعبه در جذب مشتری خوب عمل کرده‬ ‫و توانس��ته در این مدت کوتاه در رتبه مناس��ب‬ ‫عملکردی در بین ش��عب بانک توس��عه صادرات‬ ‫قرار بگیرد و به دلیل جذب مش��تریان خوش��نام‬ ‫و خوش س��ابقه در عرص��ه تولی��د و ص��ادرات‪،‬‬ ‫محدودیت سقف ندارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر مشتری بانک از رتبه اعتباری‬ ‫باال برخوردار باش��د از تسهیل در حوزه وثیقه ها‬ ‫برخ��وردار خواهد ش��د و در این راس��تا قرارداد‬ ‫الزم االجرا‪ ،‬چک و سفته می تواند جایگزین وثیقه‬ ‫ملکی ش��ود؛ این تصمیم برعهده کمیته اعتباری‬ ‫بوده و همان طور که اش��اره شد پیشینه مشتری‬ ‫در نوع وثیقه نقش تعیین کننده دارد‪.‬‬ ‫صالح ابادی اظهار کرد‪ :‬گردش حساب مشتری‬ ‫بر رسوب س��رمایه در بانک برتری دارد؛ گردش‬ ‫حس��اب مش��تریان در بانک به مثابه زنده بودن‬ ‫بنگاه های مربوط اس��ت و از انجا که نقش بانک‬ ‫توس��عه صادرات در حمایت از صادرکنندگان با‬ ‫صندوق ها متفاوت است‪ ،‬انتظار می رود بخشی از‬ ‫گردش حساب مشتریان در بانک توسعه صادرات‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران‬ ‫درباره اهمیت رتبه بندی در بانک گفت‪ :‬مشتریان‬ ‫در دو سطح‪ ،‬سامانه اعتبارسنجی بانک و سامانه‬ ‫اعتبارسنجی ایرانیان در خارج از بانک رتبه بندی‬ ‫می شوند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬هر مشتری نزد بانک دو‬ ‫رتبه دارد که در تصمیم گیری بانک نقش مهمی‬ ‫ایفا می کند‪ .‬اگر مشتری رتبه ‪ A‬را کسب کند از‬ ‫درصد تخفیف ویژه در نرخ سود بهره مند خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬صالح اب��ادی با اش��اره به طیف نرخ س��ود‬ ‫س��پرده های بانک توس��عه صادرات‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫تس��هیالت ما از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۸‬درصد را ش��امل و با‬ ‫توجه به منبع تسهیالت‪ ،‬نرخ تسهیالت مشخص‬ ‫می شود و به دنبال سیاست های صندوق توسعه‬ ‫ملی مقرر ش��ده است تسهیالت تلفیقی صندوق‬ ‫توسعه ملی و بانک توس��عه صادرات با میانگین‬ ‫نرخ ‪ ۱۴.۵‬درصد به فعاالن اقتصا د حوزه صادرات‬ ‫اعط��ا ش��ود‪ .‬وی درباره تناس��ب اس��ناد خزانه‬ ‫اس�لامی با ارزش اس��می ای��ن اوراق گفت‪ :‬در‬ ‫صورت همزمان بودن سررسید تسهیالت بانک و‬ ‫اسناد خزانه می توان ارزش اسمی اسناد خزانه را‬ ‫به عنوان معیار محاسبه ارزش اسناد برای وثیقه‬ ‫درنظر گرفت‪ .‬صالح ابادی در ادامه گفت‪ :‬مبنای‬ ‫مب��ادالت در عراق دینار و دالر اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬‬ ‫پولی که ب��ه عراق منتقل می ش��ود باید یکی از‬ ‫دو ارز دینار و دالر باش��د و باید س��ازکار ویژه ای‬ ‫در زمینه تبادل ضمانتنامه با این کشور طراحی‬ ‫جزئیات وام ‪ ۲۰۰‬میلیونی بانک مسکن‬ ‫بانک مس��کن با تصویب یک ط��رح‪ ،‬امکان جدید‬ ‫ب��رای س��پرده گذاری کوتاه م��دت عادی ب��ه همراه‬ ‫دریافت تس��هیالت حداکث��ر ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی را‬ ‫برای مش��تریان خود فراهم کرد‪ .‬ب��ه گزارش پایگاه‬ ‫خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬این بانک با هدف تجهیز‬ ‫بهینه منابع و تخصیص هدفمند اعتبارات‪ ،‬طرحی با‬ ‫عنوان طرح «‪۲‬و‪ »۱‬را به تصویب رسانده است که بر‬ ‫اساس ان‪ ،‬همزمان با سپرده گذاری با حداقل سپرده مشخص‪ ،‬در ازای‬ ‫درصدی از مبلغ سپرده‪ ،‬تسهیالت میان مدت (حداکثر ‪ ۵‬ساله) به فرد‬ ‫سپرده گذار پرداخت می شود‪.‬‬ ‫بر اساس جزئیات طرح «‪۲‬و‪ ،»۱‬حداقل مبلغ الزم برای سپرده گذاری‬ ‫در این طرح ‪ ۱۰‬میلیون تومان تعیین شده است و سقف تسهیالتی که‬ ‫یک فرد با تش��کیل حساب در قالب طرح «‪۲‬و‪ »۱‬می تواند همزمان با‬ ‫سپرده گذاری‪ ،‬از بانک مسکن دریافت کند نیز معادل ‪ ۸۵‬درصد میزان‬ ‫س��پرده و تا حداکثر ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان است؛ به این معنا که هرچه‬ ‫مبلغ سپرده از ‪ ۲۳۵‬میلیون تومان بیشتر باشد‪ ،‬ان فرد بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان نمی تواند دریافت کند‪ .‬محمدحس��ن مرادی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫مدیرعام��ل بیمه اس��ماری تاکید کرد ک��ه دریافت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده باعث از بی��ن رفتن جذابی��ت بیمه های زندگی‬ ‫خواهد ش��د زیرا بیمه گذاران سرمایه گذاری در این رشته را با‬ ‫سایر بازارهای مالی مقایسه می کنند‪.‬‬ ‫علیرض��ا یزدان دوس��ت در گفت وگو با ایبِن��ا درباره دریافت‬ ‫مالیات ارزش افزوده از بیمه های زندگی و مقایس��ه بیمه گذاران‬ ‫از سرمایه گذاری در این رش��ته بیمه ای با سایر بازارهای مالی‬ ‫مانند س��ود بانکی‪ ،‬طال‪ ،‬مسکن و‪ ...‬اظهار کرد‪ :‬دریافت مالیات‬ ‫ارزش افزوده می تواند باع��ث کاهش جذابیت بیمه های زندگی‬ ‫ش��و د زیرا به هر حال بیمه گذاران نه تنها این موضوع را با نرخ‬ ‫طرح و برنامه بانک مس��کن با تشریح ابعاد مختلف شرایط‬ ‫س��پرده گذاری و تس��هیالتی طرح «‪۲‬و‪ »۱‬به پایگاه خبری‬ ‫بانک مس��کن‪-‬هیبنا اعالم ک��رد‪ :‬در این طرح‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫سپرده گذاری به شکل نرخ سود علی الحساب ساالنه معادل‬ ‫‪ ۲‬درصد اس��ت که مانند سایر سپرده های کوتاه مدت عادی‬ ‫محاسبه و به حساب مشتریان پرداخت می شود‪ .‬همچنین‬ ‫نرخ س��ود تس��هیالت نیز رقمی برابر با یک درصد س��االنه‬ ‫اس��ت‪ .‬مرادی با بیان اینکه در طرح «‪۲‬و‪ ،»۱‬سپرده گذار می تواند نرخ‬ ‫ط را همزمان دریافت کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سود سپرده گذاری و تسهیالت مربو ‬ ‫تسهیالتی که در چارچوب طرح «‪۲‬و‪ »۱‬به مشتریان پرداخت می شود‪،‬‬ ‫تس��هیالت مرابحه اس��ت به این معنا که یک کاال ی��ا خدمات با نرخ‬ ‫مشخص فروخته می شود و اقساط ان از خریدار دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫م��رادی تصریح کرد‪ :‬تس��هیالت مرابحه برای خری��د کاال همچون‬ ‫مسکن‪ ،‬خودرو و‪ ...‬و همچنین خرید خدمات همچون سفرهای زیارتی‬ ‫و سیاحتی‪ ،‬شهریه مدرسه یا دانشگاه و مواردی از این دست پرداخت‬ ‫می ش��ود که تس��هیالت گیرنده الزم اس��ت در هر ماه برای پرداخت‬ ‫اقساط معین تسهیالت اقدام کند‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۴۳۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت به تعاونگران استان مرکزی‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل بانک‬ ‫توس��عه تعاون گف��ت‪ :‬در ط��ول ‪ ۱۹‬ماه‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۳۰۰‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫از س��وی این بانک به تعاون گران و فعاالن‬ ‫اقتصادی اس��تان مرکزی پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بانک‬ ‫توس��عه تعاون‪ ،‬حجت اهلل مهدیان‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدی��ره و مدیرعامل بانک توس��عه تع��اون که در‬ ‫قالب هیاتی از مدیران ارش��د وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی در اس��تان مرکزی حضور پیدا کرده است‪ .‬در‬ ‫جلس��ه اقتصاد مقاومتی این اس��تان که با حضور محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬سید علی‬ ‫اقازاده‪ ،‬استاندار استان مرکزی برگزار شد‪ ،‬حضور یافت‬ ‫و در حاشیه جلسه به خبرنگاران گفت‪ :‬استان مرکزی با‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬واحد صنعتی از ظرفیت باالی اقتصادی و تولیدی‬ ‫برخوردار است و در رتبه ششم شاخص کسب وکار را در‬ ‫بین اس��تان های کش��ور تصاحب کرده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کاهش جذابیت بیمه های زندگی با دریافت مالیات ارزش افزوده‬ ‫سود بانکی بلکه با سایر بازارهای سرمایه گذاری‬ ‫نیز مقایس��ه می کنن��د‪ .‬وی در عین حال گفت‪:‬‬ ‫البته در صنعت بیمه هیچ کس��ی معتقد به قابل‬ ‫مقایس��ه بودن بیم��ه زندگی با س��ایر بازارها از‬ ‫ن رو بسیار امیدوار‬ ‫جمله سود بانکی نیست‪ .‬از ای ‬ ‫هس��تیم که نمایندگان مجلس با حذف مالیات‬ ‫ارزش افزوده از صنعت بیمه و در تمامی رشته ها‬ ‫موافقت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه اس��ماری خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ران جزو‬ ‫کش��ورهایی که از نظر فرهنگ بیمه ای توس��عه یافته هستند‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه بیمه تعاون به ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تع��اون اعالم ک��رد که این‬ ‫ش��رکت با کسب مجوز از بیمه مرکزی‪ ،‬سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی سرمایه خود را از ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان افزایش می دهد‪.‬‬ ‫یون��س مظلوم��ی با بی��ان اینکه تم��ام حق‬ ‫تقدم ه��ای بیم��ه تعاون ب��رای افزای��ش با نرخ‬ ‫مناسب به فروش رفته است‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش سرمایه بیمه تعاون‬ ‫از دو محل اورده نقدی و س��ود انباش��ته و اندوخته س��رمایه‬ ‫افزایش یافته اس��ت و تنها ثبت ان نزد س��ازمان بورس باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه تعاون با اشاره به استقبال خوب‬ ‫سرمایه گذاران از حق تقدم س��هام این شرکت بیمه ای‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که این حق تقدم با نرخ خوبی به فروش رفته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در تحلیل اوضاع شرکت های بیمه در بورس گفت‪ :‬برداشت من‬ ‫این اس��ت که با توجه به اینکه در بقیه صنایع‪ ،‬نرخ سهام باال‬ ‫رفته و فقط نرخ بیمه ها پایین مانده بود‪ ،‬س��هم این شرکت ها‬ ‫نیز با رشد خوبی همراه شد‪ .‬مظلومی با تاکید بر این نکته که‬ ‫استقبال بهتر از سهام تعدادی از شرکت های بیمه نیز به دلیل‬ ‫ش��ود؛ کارگزاری های صرافی توسعه صادرات در‬ ‫ش��هرهای مختلف عراق عملکرد خوبی در حوزه‬ ‫نق��ل و انتقال ه��ای مالی داش��ته و ام��اده ارائه‬ ‫خدمات به فعاالن اقتصادی در عراق است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر س��رعت در ارائ��ه خدمات به‬ ‫مش��تریان گفت‪ :‬فاصله زیادی بین ستاد و شعبه‬ ‫در بانک توسعه صادرات نیست و در موارد خاص‬ ‫در کمتری��ن زمان ممکن مش��کالت مش��تریان‬ ‫مطاب��ق مقررات پیگی��ری می ش��ود؛ نمونه های‬ ‫زیادی از تصویب و ابالغ مصوبه در کمتر از چند‬ ‫ساعت در بانک توسعه صادرات داریم که با هدف‬ ‫تسریع خدمت رس��انی به جامعه صادراتی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��ید جواد س��اداتی نژاد‪ ،‬نماینده کاش��ان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست اظهار‬ ‫وضعیت دارایی ه��ا‪ ،‬مطالبات‪ ،‬نقدینگی و ذخایر‬ ‫انها است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سرمایه گذاران بیمه بیشتر‬ ‫بلوکه ای هستند و سهام شرکت های بیمه برای‬ ‫س��هامداران خرد در کوتاه م��دت زیاد جذابیت‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی در عی��ن حال س��هام ش��رکت های‬ ‫بیم��ه را در بلندمدت دارای س��ود خوبی برای‬ ‫س��هامداران خوان��د و اضافه کرد‪ :‬ب��رای مثال‪،‬‬ ‫چنانچه س��رمایه گذاری در س��ال گذشته س��هم شرکت بیمه‬ ‫تع��اون را خریداری ک��رده بود با توجه به افزایش س��رمایه و‬ ‫حق تقدم س��هام‪ ،‬در مدت یک سال بازدهی سهام وی حدود‬ ‫‪ ۴‬برابر شده بود‪.‬‬ ‫به گفته مظلومی‪ ،‬در خرید س��هام شرکت های بیمه بیشتر‬ ‫بای��د به ترازنامه‪ ،‬واقعی بودن ذخای��ر و اوضاع دارایی های انها‬ ‫نگاه کرد‪ ،‬افزود‪ :‬س��وداوری از مح��ل عملیات بیمه گری برای‬ ‫س��هامدار خرد زیاد جذابیت ندارد زیرا از این محل زیاد سود‬ ‫تولید نمی ش��ود و سود شرکت های بیمه بیشتر از محل خرید‬ ‫دارایی ها‪ ،‬اس��تفاده از اندوخت��ه و تجدید ارزیابی برای افزایش‬ ‫سرمایه به دست می اید‪.‬‬ ‫امیدواری کرد که نتیجه این جلسه برای فعاالن‬ ‫اقتصادی که در شرایط سخت تحریم ‪ ،‬با شجاعت‬ ‫ایس��تاده و س��نگر تولید را حفظ کرده اند‪ ،‬مفید‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کاشان با برخورداری از خوشنام ترین‬ ‫صنعتگران کش��ور‪ ،‬ش��هری مهم و تاثیرگذار در‬ ‫صنعت کشور است که در عرصه های بین المللی‬ ‫نی��ز توان خود را ثابت کرده اند‪ .‬نماینده کاش��ان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬فرش‪،‬‬ ‫فوالد و اسانس نقاط قوت صنعتی کاشان هستند‬ ‫و با توج��ه به عملکرد درخش��ان این صنایع در‬ ‫س��ال های متمادی‪ ،‬ضروری اس��ت که حمایت‬ ‫همه جانب��ه از انها انجام ش��ود‪ .‬س��اداتی نژاد از‬ ‫عملکرد بانک توس��عه صادرات ایران در ش��رایط‬ ‫حال حاضر‪ ،‬ب��رای حمایت از جامع��ه صادراتی‬ ‫کش��ور قدردان��ی ک��رد و گفت‪ :‬س��هم کاش��ان‬ ‫در س��بد صنعت کش��ور باالس��ت و برنامه ریزی‬ ‫بلندم��دت ب��رای حمای��ت از صادرکنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان صادرات مح��ور ای��ن منطقه به‬ ‫طور قطع نتای��ج قابل توجه��ی را در پی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محمد جعف��ر م��زده‪ ،‬عضو هیات مدی��ره بانک‬ ‫توس��عه صادرات نیز در ادامه این جلس��ه گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد می ش��ود به منظور دستیابی به نتیجه‬ ‫بهتر از این گونه جلس��ه ها از کارشناسان صندوق‬ ‫توس��عه ملی‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات و س��ایر‬ ‫نهاده��ای مرتبط دعوت می ش��ود‪ .‬در پایان این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬کارشناس��ان و مدیران ارش��د بانک و‬ ‫صرافی توس��عه صادرات پاسخگوی پرسش های‬ ‫صادرکنن��دگان در حوزه ه��ای مختل��ف اعم از‬ ‫موضوع های مرتبط با نقل و انتقال ارز‪ ،‬چگونگی‬ ‫ارزیابی وثیقه ها‪ ،‬اعتبارس��نجی و نرخ تسهیالت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫محسوب نمی ش��ود‪ .‬در سال های گذشته قدرت‬ ‫خری��د جامعه به دلیل افزایش نرخ تورم‪ ،‬کاهش‬ ‫یافته و همزمان ش��رکت های بیمه نیز به دالیل‬ ‫تورم��ی ناچار هس��تند در برخی رش��ته ها حق‬ ‫بیمه های خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫یزدان دوس��ت اف��زود‪ :‬اگ��ر ‪ ۹‬درص��د مالیات‬ ‫ارزش افزوده حذف نش��ود‪ ،‬ش��اید در س��ال های‬ ‫اینده در بسیاری از رشته های غیراجباری شاهد کاهش فروش‬ ‫بیمه نامه باش��یم‪ .‬وی گفت‪ :‬درحال حاضر می بینیم که با وجود‬ ‫اجباری بودن بیمه ش��اخص ثالث‪ ،‬بخش��ی از وس��ایل نقلیه و‬ ‫بانک توسعه تعاون متناسب با مزیت های‬ ‫اقتصادی استان نسبت مصارف به منابع را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬وی تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک توسعه تعاون در سال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫را افزون بر ‪ ۴۳۰۰‬میلیارد ریال اعالم کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬هماهنگی الزم ب��رای همکاری‬ ‫بان��ک با نهادهای بخش��ی ب��رای اعطای‬ ‫تس��هیالت از محل تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه امسال انجام‬ ‫ش��ده است و منابع تس��هیالتی مناسبی از این محل در‬ ‫استان مرکزی مصرف خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل بان��ک توس��عه‬ ‫تع��اون همچنین در ایین کلنگ زنی س��اختمان کانون‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی این استان گفت‪ :‬فاز جدید‬ ‫طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری اغاز شده و اراده‬ ‫بانک توس��عه تعاون بر این است تعهدات خود را به طور‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی و با باالترین اثربخشی و اشتغالزایی انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫همچنین درصد بسیار باالیی از موتورسیکلت ها فاقد بیمه نامه‬ ‫هس��تند‪ .‬دلی��ل این موضوع نیز ارتباط مس��تقیمی با س��طح‬ ‫درامدی مردم و حداقل حقوق و دستمزد دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه اسماری توضیح داد‪ :‬باید توجه داشته باشیم‬ ‫که رش��ته ثالث تنها رش��ته اجباری در کش��ور است و پلیس‬ ‫می توان��د رانندگان فاقد بیمه نامه را جریمه کند اما به هر حال‬ ‫یک فرد از هر طریق ممکن تالش کرده تا یک خودرو یا وسیله‬ ‫نقلی��ه برای خود خریداری کند ولی حق بیمه ان ش��اید برابر‬ ‫ب��ا یک ماه از حداقل حقوق باش��د و این موضوع باعث کاهش‬ ‫رغبت مردم به خرید بیمه نامه باشد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۹‬درصدی سود خالص شرکت بیمه اسیا‬ ‫اطالع��ات و صورت ه��ای مالی می��ان دوره ای ‪۶‬‬ ‫ماهه شرکت بیمه اس��یا منتشر شد که بر اساس‬ ‫ان‪ ،‬سود خالص این شرکت بزرگ بیمه خصوصی‪،‬‬ ‫‪ ۲۹‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری نقدینه‪ ،‬ش��رکت بیمه‬ ‫اسیا که با سرمایه ‪ ۲.۳۰۰‬میلیارد ریالی و با نماد‬ ‫اسیا در بورس اوراق بهادار فعال است‪ ،‬موفق شده‬ ‫تا جمع دارایی های خود را در پایان شهریور امسال نسبت به پایان‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۱‬درصد رشد دهد و مبلغ ان را از ‪ ۵۴.۵۷۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۵۱‬میلی��ارد ریال به ‪ ۶۵.۸۵۴‬میلی��ارد و ‪ ۷۶۲‬میلیون ریال‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار منتشرش��ده‪ ،‬درامد حق بیمه ش��رکت بیمه‬ ‫اس��یا در پایان ‪ ۶‬ما ه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ۳۳ ،‬درصد بیشتر ش��ده و از ‪ ۱۷.۴۷۶‬میلیارد و ‪۹۵۴‬‬ ‫میلیون ریال به ‪ ۲۳.۳۰۷‬میلی��ارد و ‪ ۹۷۸‬میلیون ریال افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬همچنین خس��ارت پرداختی این شرکت بیمه نیز‬ ‫در پای��ان ش��هریور ‪ ۳۳ ،۹۸‬درصد افزایش یافت��ه و از ‪۱۰.۴۰۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۹۳۴‬میلیون ریال به ‪ ۱۳.۸۴۱‬میلیارد و ‪ ۳۶۱‬میلیون‬ ‫ریال رس��یده است‪ .‬بیمه اس��یا در پایان تابستان‬ ‫امسال نسبت به پایان تابستان سال گذشته‪ ،‬سود‬ ‫عملیات��ی خود را ‪ ۴۵‬درصد بیش��تر ک��رده و این‬ ‫سود را از مبلغ ‪ ۲۷۵‬میلیارد و ‪ ۴۴۷‬میلیون ریال‬ ‫ب��ه ‪ ۳۹۹‬میلیارد و ‪ ۲۱۵‬میلی��ون ریال ارتقا داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سود خالص این شرکت بیمه خصوصی شده نیز‬ ‫‪ ۲۹‬درص��د جهش پیدا ک��رده و از مبل��غ ‪ ۳۲۲‬میلیارد و ‪۱۹۹‬‬ ‫میلیون ریال در پایان ش��هریو ر امس��ال به ‪ ۴۱۵‬میلیارد و ‪۸۰۳‬‬ ‫میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬بیمه اس��یا سود انباشته پایان دوره خود را در‬ ‫پایان مقطع یادش��ده‪ ۱.۳۸۸ ،‬میلیارد و ‪ ۷۴‬میلیون ریال اعالم‬ ‫کرده که نسبت به سود ‪ ۸۱۰‬میلیارد و ‪ ۶۵۸‬میلیارد ریالی پایان‬ ‫‪ ۶‬ما ه ‪ ۹۷‬رشدی ‪ ۷۱‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬سود خالص‬ ‫هر س��هم بیمه اسیا نیز بر اساس امار منتشرشده‪ ،‬از ‪ ۱۴۰‬ریال‬ ‫در پایان تابستان سال گذشته به ‪ ۱۸۱‬ریال در پایان فصل گرم‬ ‫امسال افزایش یافته که نش��ان دهنده رشدی معادل ‪ ۲۹‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫انبوه سازان از دغدغه های بانکی شان می گویند‬ ‫‹ ‹وعده ها عملیاتی نمی شود‬ ‫نایب رئیس انجمن صنفی انبوه س��ازان استان تهران می گوید‬ ‫بانک ه��ا ب��ه وعده هایی که به تولیدکنندگان مس��کن درزمینه‬ ‫میزان وام و نرخ سود بانکی می دهند‪ ،‬عمل نمی کنند‪.‬‬ ‫ایرج رهبر در گفت وگو با‬ ‫در تشریح دغدغه های بانکی‬ ‫انبوه سازان بیان کرد‪ :‬مبلغ تسهیالتی که به طورمعمول بانک ها‬ ‫اع�لام می کنند که در زمینه ساخت وس��از به انبوه س��ازان ارائه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬چن��دان واقعیت ندارد و رقمی که اعالم می ش��ود با‬ ‫رقمی که در عمل داده می شود‪ ،‬یکسان نیست‪.‬‬ ‫رهبر ادامه داد‪ :‬علت این مس��ئله برای ما روشن نیست‪ ،‬شاید‬ ‫بانک ها ازنظر تامین منابع مالی مشکالتی دارند‪ .‬در مواردی نیز‬ ‫ارائه تسهیالت بافاصله زمانی زیادی از درخواست انجا م می شود‬ ‫یا اصال انجام نمی ش��ود‪ .‬نایب رئیس انجمن صنفی انبوه س��ازان‬ ‫تهران افزود‪ :‬یکی دو س��ال پیش‪ ،‬خود بانک ها پیشنهاد کردند‬ ‫که تس��هیالت با س��ود ‪ ۱۸‬درصد به انبوه سازان داده شود اما در‬ ‫عمل اجرا نشد و این وام به کمتر از ‪ ۵‬درصد تقاضاها داده شد‪.‬‬ ‫او معتقد است باید اعتمادسازی در این زمینه بیشتر شود زیرا‬ ‫س��رمایه گذار به امید همین تس��هیالتی که وعده ان داده شده‪،‬‬ ‫وارد کار می ش��ود اما به طورمعمول تس��هیالت وعده داده شده‬ ‫پرداخت نمی ش��ود یا س��ودهایی در حد ‪ ۲۵‬درصد از انبوه ساز‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬این روند منجر به ناتوانی انبوه س��از در فراهم‬ ‫کردن منابع مالی برای پروژه و طوالنی شدن روند اجرای پروژه‬ ‫می ش��ود‪ .‬طوالنی ش��دن نیز به معنای افزایش هزینه هاس��ت و‬ ‫می تواند منجر به توقف پروژه شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن صنفی انبوه س��ازان ته��ران با بیان اینکه‬ ‫در ش��رایط فعلی و باتوجه به وضعیت تس��هیالت دهی بانک ها‪،‬‬ ‫انبوه س��ازان نمی توانند ش��رایط را پیش بینی و با اعتماد کامل‬ ‫کار را ش��روع کنند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بخش��ی از بدقولی انبوه سازان‬ ‫در زمین��ه پیش فروش ها و وعده هایی ک��ه درباره زمان تحویل‬ ‫خانه ها می دهند به همین مس��ئله مربوط می شود‪ .‬انبوه سازان‬ ‫روی تس��هیالت بانک��ی حس��اب می کنند اما وقت��ی این وام ها‬ ‫عملیاتی نمی ش��ود و نمی توانند هزینه ها را تامین کنند‪ ،‬کارها‬ ‫به تاخیر می افتد و نمی توانند جوابگوی متقاضی باش��ند و این‬ ‫مسئله چالش هایی بین متقاضی و سازنده ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت اندک است‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان کشور معتقد است میزان‬ ‫تس��هیالتی که بانک ها به بخش تولید می دهند‪ ،‬پاسخگوی نیاز‬ ‫انان نیست‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاج��ت در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫تس��هیالت بانکی باید تس��هیل کننده فرایند تولید باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اکرم امینی‪ :‬کاهش حدود ‪ ۷۰‬درصدی معامالت مس��کن و‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصدی صدور پروانه س��اختمانی‪ ،‬از س��ایه انداختن‬ ‫رکود بر صنعت و بازار مسکن خبر می دهد‪ .‬انبوه سازان می گویند‬ ‫کمبود نقدینگی و گرانی ساخت وس��از‪ ،‬ازجمله دالیل بروز این‬ ‫وضعیت اس��ت و گرچه در چنین ش��رایطی‪ ،‬تس��هیالت بانکی‬ ‫می تواند دست ش��ان را بگی��رد اما دیوار این تس��هیالت بلند و‬ ‫تضمینی برای دریافتش نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رکود بازار‬ ‫مسکن‪ ،‬گرانی مصالح و کاهش قدرت نقدینگی سازندگان‪ ،‬بازار‬ ‫ساخت وس��از را نیز از س��که انداخته و سرعت اجرای پروژه های‬ ‫س��اختمانی را گرفت��ه اس��ت‪ .‬براس��اس برخ��ی خبرها‪ ،‬حجم‬ ‫قابل توجهی از واحدهای مس��کونی اماده عرضه به بازار به دلیل‬ ‫نب��ود تقاضای موثر برای خرید‪ ،‬به فروش نرفته و این مس��ئله‪،‬‬ ‫مشکالت مالی انبوه سازان و سازندگان مسکن را دوچندان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن بان��ک مس��کن به عن��وان بانک تخصص��ی حوزه‬ ‫ساخت وساز‪ ،‬از ارائه برخی تسهیالت به انبوه سازان خبر داده اند؛‬ ‫به عنوان مثال براس��اس اعالم محمدحسن علمداری‪ ،‬مدیر امور‬ ‫اعتباری بانک مس��کن‪ ،‬سقف تسهیالت بدون سپرده ساخت به‬ ‫ش��کل سنتی س��ازی در تهران‪ ،‬مراکز استان و شهرهای بزرگ‪،‬‬ ‫شهرهای کوچک و سایر مناطق شهری‪ ،‬به ترتیب ‪ ۹۰‬میلیون‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون‪ ۷۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۰‬میلیون تومان است و درصورتی که‬ ‫انبوه س��ازان از روش های نوین و منطب��ق با صرفه جویی انرژی‬ ‫برای ساخت وس��از اس��تفاده کنند به این س��قف ها ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان افزوده می شود‪.‬‬ ‫به گفته علمداری‪ ۲۰ ،‬درصد از تسهیالت بدون سپرده ساخت‬ ‫مس��کن باید از محل خرید اوراق تهیه ش��ود اما اگر سازندگان‬ ‫حرفه ای از فناوری نوین استفاده کنند و متراژ مصوب واحدهای‬ ‫مس��کونی جدید را در پروژه رعایت کنند‪ ،‬نیازی به خرید اوراق‬ ‫نیست و ‪ ۱۰۰‬درصد مبلغ تسهیالت‪ ،‬بدون سپرده به انها تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫باوج��ود چنین طرح هایی انبوه س��ازان انتقادهایی از میزان و‬ ‫شیوه تخصیص این تسهیالت دارند‪.‬‬ ‫توقف ساخت وساز پشت دیوار بلند تسهیالت‬ ‫یکی دو سال پیش‪ ،‬خود بانک ها پیشنهاد کردند که تسهیالت با سود ‪۱۸‬‬ ‫درصد به انبوه سازان داده شود اما در عمل اجرا نشد و این وام به کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬درصد تقاضاها داده شد‬ ‫کرد‪ :‬سال هاس��ت در زمینه تولید مس��کن‪ ،‬از منابعی که بانک‬ ‫مس��کن در زمینه تسهیالت دهی به حوزه ساخت وساز و تقویت‬ ‫قدرت نقدینگی تعریف کرده‪ ،‬اس��تفاده می ش��ود و دولت های‬ ‫مختلف‪ ،‬سیاس��ت ورزی و برنامه ریزی های مشخصی در زمینه‬ ‫پرداخت این تس��هیالت داش��ته اند اما مسئله این است که این‬ ‫تسهیالت کافی و نتیجه بخش نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به ویژه در یکی دو س��ال گذشته‪ ،‬باتوجه به کاهش‬ ‫ارزش پول ملی و کاهش قدرت نقدینگی در حوزه تولید و خرید‬ ‫مسکن‪ ،‬ارزش این تسهیالت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫پورحاجت ادامه داد‪ :‬در ش��رایط فعلی‪ ،‬میزان تس��هیالتی که‬ ‫ش��بکه بانکی پرداخت می کند‪ ،‬متناسب با هزینه های تولید در‬ ‫کشور و گره گشای مشکالت مالی بخش تولید نیست و در میزان‬ ‫ان باید تجدیدنظر اساسی شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه دولت در حوزه بازافرینی ش��هری یا بحث‬ ‫ساخت وس��از در بافت فرس��وده و س��کونتگاه های غیررسمی‪،‬‬ ‫تس��هیالت یارانه ای عرضه می کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نرخ سود بانکی‬ ‫تسهیالتی که بانک ها به ساخت وساز می دهند ‪ ۱۸‬درصد است‬ ‫اما دولت برای تش��ویق بخش تولید و ساکنان بافت فرسوده در‬ ‫راستای نوسازی و بازافرینی این مناطق‪ ،‬سود بانکی تسهیالت‬ ‫ای��ن مناطق را ب��ه ‪ ۹‬درصد کاهش داد‪ .‬پورحاجت با بیان اینکه‬ ‫میزان تس��هیالت بازافرینی در بافت فرسوده‪ ،‬درحال حاضر در‬ ‫تهران ‪ ۵۰‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این مبلغ به هیچ وجه‬ ‫کافی نیس��ت و این رقم در حالی به بافت فرسوده داده می شود‬ ‫که چه ازنظر اقتصادی‪ ،‬چه فرهنگی و چه اجتماعی‪ ،‬بازس��ازی‬ ‫بافت فرس��وده باید موردتوجه ویژه دولت قرار گیرد‪ .‬وی معتقد‬ ‫اس��ت تس��هیالتی که دولت به عنوان سیاست تش��ویقی برای‬ ‫بازافرینی بافت های فرسوده در نظر گرفته‪ ،‬اثرگذاری خود را از‬ ‫ت داده و هیچ گره گشایی در این زمینه نداشته است‪ .‬دبیر‬ ‫دس�� ‬ ‫کانون سراسری انبوه سازان کشور با تاکید بر اینکه درحال حاضر‬ ‫میزان تس��هیالت یارانه ای و غیریارانه ای پاسخگوی نیاز بخش‬ ‫تولید نیست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬باید شورای پول و اعتبار‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و نمایندگان مجلس‪ ،‬برنامه ریزی مشخصی در این‬ ‫زمینه داش��ته باش��ند تا پرداخت تس��هیالت یارانه ای در حوزه‬ ‫بازافرینی مورد بازنگری اساس��ی ق��رار گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نظام‬ ‫بانکی باید دست کم ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد هزینه های تولید را فراهم‬ ‫کند تا تولید مس��کن تسهیل ش��ود‪ .‬این تسهیالت به طورقطع‬ ‫باید با سازکار مشخصی در قالب فروش اقساطی بلندمدت برای‬ ‫خریداران ارائه ش��ود که متاس��فانه اکنون در این زمینه ضعف‬ ‫داریم‪ .‬پورحاجت در پاس��خ به این پرس��ش که ایا مش��کالت و‬ ‫گرفتاری های دریافت تس��هیالت بانکی‪ ،‬بر بدقولی س��ازندگان‬ ‫در تحویل پیش فروش ها نیز تاثیر دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش فروش هایی‬ ‫که درحال حاضر در کشور انجام می شود‪ ،‬از اساس دچار مشکل‬ ‫اس��ت و قانون پیش فروش که برای تسهیل خرید خانه تصویب‬ ‫شد‪ ،‬موانع مختلفی برای تولید ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه پیش ف��روش ابزاری ب��رای تقویت قدرت‬ ‫نقدینگ��ی بخش تولید اس��ت که موجب می ش��ود بخش��ی از‬ ‫پول های س��رگردان و مضر برای اقتصاد‪ ،‬تبدیل به سرمایه مولد‬ ‫ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سازکاری که برای پیش فروش ساختمان در‬ ‫کشور دیده اند به گونه ای است که مانع گرفتن تسهیالت می شود‬ ‫و این مسئله ارتباطی با دیر تحویل دادن واحدهای ساخته شده‬ ‫ندارد‪ .‬دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان کش��ور یاداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاضر قدرت نقدینگی س��ازندگان و خریداران به شدت‬ ‫کاهش پیدا کرده و همین مس��ئله‪ ،‬موجب کمبود تولید و افت‬ ‫شدید معامالت مسکن شده است‪.‬‬ ‫اولویت های ریلی روی زمین ماند‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدحس�ین رضایی�ان ‪ -‬کارش�ناس‬ ‫حمل ونق�ل ریل�ی‪ :‬پرهزین ه ب��ودن طرح های‬ ‫ریلی از یک س��و و کمبود منابع مالی از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬از مهم ترین مس��ائلی است که در تشریح‬ ‫دالیل عقب ماندگی حمل ونقل ریلی به ان اشاره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر عالوه بر منابع مالی که دولت‬ ‫برای توسعه زیرساخت های ریلی صرف می کند‪،‬‬ ‫س��رمایه بزرگ��ی از بودجه ه��ای غیردولتی نیز‬ ‫به این بخش جذب ش��ده اس��ت‪ .‬البته استفاده‬ ‫نش��دن از برخی منابع مالی دیگر در این زمینه‬ ‫جای س��وال دارد؛ به عنوان مث��ال تاکنون برای‬ ‫جذب مشارکت های غیردولتی اعم از بخش های‬ ‫عمومی مانند استان قدس‪ ،‬سپاه و بقیه نهادها‬ ‫و نی��ز بودجه های مردمی‪ ،‬ت�لاش قابل توجه و‬ ‫کافی نشده است‪.‬‬ ‫از جمله انتقاد هایی که می توان به نوع مصرف‬ ‫منابع مالی مح��دود حوزه ریلی کرد‪،‬‬ ‫ساخت و بهره برداری برخی طرح های‬ ‫بدون توجیه اس��ت؛ به عن��وان مثال‬ ‫در ‪ 2‬سال گذش��ته طرح هایی مانند‬ ‫راه اه��ن تهران‪-‬هم��دان و راه اه��ن‬ ‫کرمانش��اه به بهره برداری رسیدند که‬ ‫طرح هایی بی نتیجه بوده اند‪ ،‬به طوری‬ ‫که درحال حاضر ب��اری روی خط اهن تهران‪-‬‬ ‫همدان حمل ونقل نمی ش��ود و کارشناسان هم‬ ‫موافق این طرح نبودند‪.‬‬ ‫اجرای این طرح ها درحالی بوده که طرح های‬ ‫اولوی��ت دار روی زمی��ن مانده اس��ت؛ به عنوان‬ ‫نمونه طرح اتصال ش��بکه ریل��ی ایران به عراق‬ ‫در قالب خط اهن ش��لمچه‪-‬بصره و طرح اتصال‬ ‫ایران‪-‬افغانس��تان ک��ه ح��دود ‪ ۱۰‬س��ال از ان‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬باوجود س��وداوری زی��اد و اهمیتی‬ ‫که دارند‪ ،‬هنوز اجرایی نش��ده اند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که هزینه اجرایی این طرح ها از‬ ‫هزینه طرح هایی که ب��ه بهره برداری‬ ‫رسیده اند‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫این غفلت ه��ا در حالی رخ می دهد‬ ‫که حمل ونقل ریلی کشور هنوز فاصله‬ ‫زیادی تا اقتصادی شدن دارد‪ .‬گزارش‬ ‫اتحادیه بین الملل��ی راه اهن های دنیا‬ ‫ک��ه ای��ران هم عضو ان اس��ت نش��ان می دهد‬ ‫کش��ورمان در بهره وری لکوموتی��و و واگن های‬ ‫باری حدود یک س��وم میانگین جهانی عملکرد‬ ‫دارد‪ .‬در به��ره وری زیرس��اخت نی��ز عملک��رد‬ ‫ایران ح��دود یک پنجم میانگی��ن جهانی بوده‬ ‫است‪ .‬براس��اس این امار و باتوجه به طرح های‬ ‫اجرا ش��ده و طرح ه��ای روی زمین مانده حوزه‬ ‫ریلی‪ ،‬به نظر می رس��د روش های تصمیم گیری‬ ‫در زمینه طرح ه��ای حمل ونقل ریلی به اصالح‬ ‫ساختار نیاز دارد‪.‬‬ ‫گام دوم اقدام ملی مسکن در سیستان وبلوچستان‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد حدود ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در سراسر کشور در شرایط‬ ‫گوناگون اماده سازی قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد اس�لامی در حاشیه‬ ‫جلس��ه هیات دولت در پاسخ به این پرسش که‬ ‫طرح اقدام ملی مس��کن تاکن��ون چگونه پیش‬ ‫رفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به برنامه ریزی که شده‬ ‫در زمینه نیازس��نجی این کار در مدار اجرا قرار‬ ‫گرفت��ه و ح��دود ‪ ۱۸۰‬هزار واحد مس��کونی در‬ ‫سراس��ر کشور در ش��رایط گوناگون اماده سازی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کرمان ثبت نام برای این واحدها‬ ‫به طور ازمایشی درحال انجام است تا غربالگری‬ ‫ش��ود و کس��انی که مس��کن و زمی��ن ندارند و‬ ‫تاکن��ون از تس��هیالت دولتی در حوزه مس��کن‬ ‫اس��تفاده نکردند‪ ،‬در فهرس��ت بمانند‪ .‬اسالمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬گام دوم ای��ن ط��رح ازمایش��ی در‬ ‫سیستان وبلوچستان اجرا می شود و پس از ان به‬ ‫سایر ش��هرها تسری می یابد‪ .‬همچنین برخی از‬ ‫واحدها را برای ساخت وس��از به بخش خصوصی‬ ‫واگذار می کنیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در گذشته‬ ‫در برخی از اس��تان ها واحدهایی تولید شده که‬ ‫اکنون متقاضی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در گذشته‬ ‫با این مش��کالت روب��ه رو بودیم ک��ه خانه هایی‬ ‫ساخته شده اما متقاضی ندارد و باید جلو روندی‬ ‫که در گذشته وجود داشته گرفته شود‪ .‬اسالمی‬ ‫درباره مذاکرات وزارت راه و شهرسازی با وزارت‬ ‫نفت برای تامین سوخت کم سولفور اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما در ناوگان کش��تیرانی باید سوخت کم سولفور‬ ‫مصرف کنی��م‪ .‬مذاکرات با وزارت نفت همچنان‬ ‫در حال پیگیری است و این موضوعی نبوده که‬ ‫یک شبه به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر م��ا ش��رکت مل��ی نفتکش و‬ ‫پتروش��یمی را داری��م که طرح ازمایش��ی را با‬ ‫ش��رکتی دانش بنی��ان پیگیری کرده ان��د و ان‬ ‫شرکت موفق شده سوخت کم سولفور تولید کند‬ ‫که از ان حمایت می کنیم و باید برای خریداری‬ ‫ان اقدام کنیم که انجام می شود‪.‬‬ ‫امادگی ‪ ۱۷‬کشور برای سرمایه گذاری در بندر چابهار‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در‬ ‫همایشی که برای جذب سرمایه گذاران خارجی‬ ‫به منظور توس��عه بندر چابهار برگزار ش��د‪۱۷ ،‬‬ ‫کشور خارجی اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬حسین مدرس خیابانی در‬ ‫حاشیه شورای توس��عه بندر چابهار اظهار کرد‪:‬‬ ‫بی��ش از هر چیز هدف از توس��عه بندر چابهار‪،‬‬ ‫جهش اقتصادی اس��تان سیستان وبلوچستان از‬ ‫محل رونق بندر چابهار است و ما درحال حاضر‬ ‫با همکاری ‪ 2‬ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام و‬ ‫بازرگان��ی دولت��ی در ح��ال تخلیه بخش��ی از‬ ‫کاالهای اساسی مورد نیاز کشور در بندر چابهار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه برنام��ه ‪۱۰‬بندی توس��عه‬ ‫بندر چابهار‪ ،‬راه ان��دازی کارخانه فراوری برنج‪،‬‬ ‫ساخت کش��تارگاه‪ ،‬س��اخت مخزن های تخلیه‬ ‫روغن و اماده س��ازی سیلو با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن را برخی از ای��ن برنامه برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بن��در چابه��ار ‪ ۸.۵‬میلی��ون تن‬ ‫ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال دارد و باتوجه به‬ ‫دسترس��ی این بندر به اقیانوس و ابخور خوبی‬ ‫که برای کشتی ها طراحی شده می تواند پذیرای‬ ‫کش��تی های با ظرفی��ت بی��ش از ‪ ۸۰‬هزار تن‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر تخلی��ه و بارگیری کاال در‬ ‫بن��در چابهار هیچ محدودیت و کس��ری از نظر‬ ‫امکانات نس��بت به سایر بندرها ندارد و به دنبال‬ ‫ان هس��تیم که به سرعت دس��ت کم ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از ظرفی��ت ‪ ۸.۵‬میلیون تن��ی این بندر را فعال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی در ح��ال حاض��ر مزیت ه��ا و‬ ‫تخفیف هایی در انبارداری‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‬ ‫و هزینه ه��ای کش��تیرانی ب��رای کاالهای بندر‬ ‫چابهار در نظر گرفته ش��ده و در همایش��ی که‬ ‫برای جذب س��رمایه گذاران خارج��ی به منظور‬ ‫توس��عه بن��در چابهار برگزار ش��د‪ ۱۷ ،‬کش��ور‬ ‫خارجی برای س��رمایه گذاری در این بندر اعالم‬ ‫امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫تالش تهران‬ ‫برای هوشمند شدن‬ ‫ش��هردار تهران گفت‪ :‬با حمایت معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری می توانیم‬ ‫کنترل و مدیریت شهر را در شرایط مختلف‬ ‫هوشمند کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬پی��روز حناچی در ایین‬ ‫بهره برداری از بنیاد ملی کارافرینی محتوای‬ ‫دیجیتال گفت‪ :‬با زیرساخت های موجود در‬ ‫ش��هرداری و فعالیت ش��ورای فناوری این‬ ‫نهاد‪ ،‬فضای بیش��تری را برای کس��ب وکار‬ ‫در حوزه ه��ای دیجیت��ال فراه��م می کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��ا حمای��ت معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری می توانیم کنترل و‬ ‫مدیریت ش��هر را در شرایط مختلف به طور‬ ‫هوشمند انجام دهیم‪.‬‬ ‫شهردار تهران با اشاره به وجود رصدخانه‬ ‫شهری در تهران گفت‪ :‬این رصدخانه وظیفه‬ ‫تولید و پاالیش اطالعات دیجیتال و تبدیل‬ ‫انها به نقش��ه های مختل��ف را برعهده دارد؛‬ ‫رصدخان��ه ای که ب��ا ان برنامه ه��ای اینده‬ ‫را نی��ز پی��ش می بریم‪ .‬به ط��ور طبیعی‪ ،‬در‬ ‫اختی��ار داش��تن این حج��م از اطالعات در‬ ‫کن��ار چالش های��ی که ش��هرداری تهران با‬ ‫انه��ا روبه رو اس��ت‪ ،‬می تواند فض��ا را برای‬ ‫ش��رکت های استارت اپی فعال در این حوزه‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫حناچ��ی ادامه داد‪ :‬مردم تهران در س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬در یک نظرسنجی اعالم کردند الودگی‬ ‫و ترافی��ک دو مش��کل اصلی تهران اس��ت‪.‬‬ ‫اگر اکنون این پرس��ش مطرح ش��ود‪ ،‬شاید‬ ‫مش��کالت اقتصادی در صدر فهرست باشد‪،‬‬ ‫اما مسائل اجتماعی و اقتصادی در سال ‪۹۶‬‬ ‫بعد از الودگی و ترافیک بود‪.‬‬ ‫خیز ‪ ۱۰‬هزار تاکسی‬ ‫برای نوسازی‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران تاکید کرد‪ :‬تامین ‪ ۱۰‬هزار تاکس��ی‬ ‫تا پایان امس��ال‪ ،‬انقالبی بزرگ در نوسازی‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل عمومی کش��ور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محس��ن پورس��یداقایی‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی و تحویل تاکس��ی ها بر‬ ‫اس��اس ماده ‪ ۱۲‬قان��ون رفع موان��ع تولید‬ ‫رقابت پذیر با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان‬ ‫عمومی کشور‪ ،‬اقدامی مهم و البته پیچیده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اس��اس تفاهمنامه تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۰‬هزار تاکسی از سوی ایران‬ ‫خودرو به منظور نوسازی ناوگان تاکسیرانی‬ ‫کشور تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران با بیان اینکه سال‬ ‫گذش��ته فقط ‪ ۶۰۰‬تاکسی به تهران تحویل‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ ۶۰ :‬تاکس��ی‬ ‫جدید به شهرداری تهران تحویل داده شد و‬ ‫قرار است این تعداد به ‪ ۵۰۰‬دستگاه برسد‪.‬‬ ‫عمر ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ساختمان های تهران‬ ‫کمتر از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫مع��اون وزی��ر کش��ور و رئیس س��ازمان‬ ‫مدیری��ت بحران کش��ور گف��ت‪ :‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد س��اختمان های ته��ران کمتر از ‪۴۰‬‬ ‫س��ال عمر دارند‪ ،‬این امار نشان می دهد که‬ ‫این س��اختمان ها در ‪ ۲‬دهه گذشته ساخته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اسماعیل نجار با‬ ‫بی��ان اینکه در ارتقای ایمنی س��اختمان ها‬ ‫نقش مصالح و نظارت دارای اهمیت اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این ش��رایط باید به مس��ئله‬ ‫ایمن��ی و رعای��ت اس��تاندارد مصال��ح در‬ ‫ساخت وسازها توجه کنیم و این بی توجهی‬ ‫موجب می شود که ساختمانی با عمر کم در‬ ‫برابر زلزله اسیب ببیند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بای��د ساخت وس��ازها‬ ‫در کش��ور ب��ه گونه ای انجام ش��ود که یک‬ ‫س��اختمان دست کم ‪ ۸۰‬س��ال عمر کند و‬ ‫همچنین تا ‪ ۱۰۰‬سال دوام داشته باشند و‬ ‫در کشورهای جهان و حتی کشور خودمان‬ ‫س��اختمان هایی داریم که با قدمت بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال همچنان فعال هستند‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان مدیریت بحران کش��ور‬ ‫ادامه داد‪ :‬راهکارهای مختلفی برای کاهش‬ ‫خس��ارت در زمان زلزله داری��م که یکی از‬ ‫این راهکارها بحث اموزش است که متولی‬ ‫اصلی ان صدا و سیما است‪.‬‬ ‫نجار خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اقدام های‬ ‫مناس��ب که در حوزه اموزش انجام ش��ده‪،‬‬ ‫س��هم اموزش در بحران ح��دود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫است که باید ارتقا پیدا کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد‬ ‫«خانه باغ» در استانه اجرا‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اعطا‬ ‫مصوبه خانه باغ‬ ‫که در شورای‬ ‫پنجم به تصویب‬ ‫رسید‪ ،‬از‬ ‫هفته اینده به‬ ‫جریان می افتد‬ ‫سخنگوی شورای ش��هر تهران گفت‪ :‬مصوبه خانه‬ ‫باغ که طرح ان در شورای پنجم به تصویب رسید از‬ ‫هفته اینده به جریان می افتد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علی اعطا در نشس��ت خبری بیان‬ ‫کرد‪ :‬در چند هفته گذشته بحث طرح تفصیلی منطقه‬ ‫‪ ۲۲‬در جریان است و پس از طرح موضوع در کمیته‬ ‫فنی شورای عالی شهرس��ازی و معماری‪ ،‬در شورای‬ ‫ش��هر با اش��اره به بند ‪ ۳۴‬ماده ‪ ۸۰‬قانون ش��وراها‪،‬‬ ‫مقرر ش��د طرح هادی تفصیلی پی��ش از تصویب به‬ ‫تایید شورای شهر برس��د و نظر کمیسیون ها مطرح‬ ‫ش��ود به همین منظور جلس��ه ای تشکیل و مجموعه‬ ‫پیش��نهادها برای طرح تفصیل��ی منطقه ‪ ۲۲‬اماده و‬ ‫بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫اعط��ا به یک��ی از مس��ائلی که در این ط��رح قرار‬ ‫اس��ت بررس��ی ش��ود‪ ،‬اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مس��ائل ‪( TOD‬توس��عه مبتنی بر حمل ونقل) است‬ ‫که در ای��ن منطقه ان طور که باید توس��عه نیافته و‬ ‫بای��د حمل ونقل عمومی در منطقه ‪ ۲۲‬بر مبنای این‬ ‫مسئله بازنگری شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی شورای شهر تهران با اش��اره به اجرای‬ ‫مصوبه خانه باغ از هفته اینده گفت‪ :‬مصوبه خانه باغ‬ ‫که در شورای پنجم به تصویب رسید‪ ،‬از هفته اینده‬ ‫به جریان می افتد‪ .‬زیرساخت های اجرای این مصوبه‬ ‫از س��وی معاونت شهرسازی فراهم شده و مالکان باغ‬ ‫می توانن��د از هفته اینده مس��ائل مرب��وط به خود را‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بررسی الیحه مالیات ارزش افزوده‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬تا م��اده ‪ ۲۷‬این‬ ‫الیحه در صحن مجلس بررس��ی ش��ده و با توجه به‬ ‫اختالف نظرها به کمیسیون اقتصادی بازگشته است‪.‬‬ ‫م��اده ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬ای��ن الیحه نیز که به طور مش��خص‬ ‫بر حوزه ش��هری اثر گذاشته‪ ،‬به کمیسیون اقتصادی‬ ‫بازگشته است‪.‬‬ ‫اعط��ا گف��ت‪ ۳ :‬مطالبه اصل��ی در زمین��ه مالیات‬ ‫ ارزش اف��زوده داری��م‪ .‬مجموعه ش��وراها انتظار دارند‬ ‫اختیار وضع عوارض از شوراها گرفته نشوند‪ .‬این یکی‬ ‫از اختیارهای اصلی شوراها است که در قانون شوراها‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬با سلب این اختیار شوراها را از‬ ‫حیز انتفاع ساقط می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده نکته‬ ‫دوم در حال بررس��ی در این الیحه است‪ .‬ان گونه که‬ ‫پیش م��ی رود با تصویب این الیح��ه‪ ،‬مالیاتی که در‬ ‫ته��ران دریافت می ش��ود ب��رای ش��هروندان تهرانی‬ ‫صرف نمی شود بلکه برای شهرهای دیگر نیز مصرف‬ ‫می ش��ود و این نوع قانون گذاری مدیریت شهری را با‬ ‫مشکل روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��ورای ش��هر تهران افزود‪ :‬مورد سوم‬ ‫نوع معافیت هایی است که در این طرح درنظر گرفته‬ ‫شده است و مدیریت ش��هری را با مشکالتی روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اعطا در پاسخ به پرسشی در زمینه گزینشی بودن‬ ‫پایتخت تبدیل به ش��هری با ساختمان های ناهنجار شده که حاصل‬ ‫ارائه مجوزهای غیرقانونی کارشناسی یا تخلف است‬ ‫ورود اطالعات به س��امانه ش��فافیت و درج نش��دن‬ ‫مسافرت ش��هردار به اروپا در این سامانه اظهار کرد‪:‬‬ ‫سامانه شفافیت به س��ازکار جدی تری در شهرداری‬ ‫نیاز دارد‪ .‬شهرداری باید برای این سامانه یک سازکار‬ ‫بین بخشی پیش بینی کند تا روزامد شدن این سایت‬ ‫به موقع باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ازکار مش��خص بین بخشی برای‬ ‫درج اطالعات در س��امانه شفافیت وجود ندارد تا این‬ ‫س��امانه را تبدیل به مرکزی کند ک��ه بتواند به موقع‬ ‫اطالعات را دریافت کرده و در اختیار شهروندان قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در ورود‬ ‫اطالعات به سامانه شفافیت‪ ،‬برخورد گزینشی وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬البته مقاومت هایی در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اعطا با بیان اینکه ش��ورای ش��هر پنجم فقط برای‬ ‫دو م��ورد واگذاری مصوبه داش��ته‪ ،‬با اش��اره به این‬ ‫دو مورد گف��ت‪ :‬یک مورد برای م��وزه خانم درودی‬ ‫و دیگری زمین ش��ورای عالی اس��تان ها است‪ .‬پیش‬ ‫از این رویه ای بوده و با وجود قانون ش��هرداری ها‪ ،‬به‬ ‫دریافت مجوز از شورا توجه نمی شده اما در این دوره‬ ‫سختگیری شد و موضوع در حال پیگیری است‪ .‬اگر‬ ‫کشف یک هکتار زمین خواری در فامنین‬ ‫فرمانده انتظامی شهرس��تان فامنین همدان از کشف زمین خواری‬ ‫یک هکتار زمین خبر داد‪.‬‬ ‫س��رهنگ علی حس��ن حیدری در گفت وگو با مهر اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫پی کس��ب خبری مبنی بر اینکه یک هکتار از زمین ها ملی واقع در‬ ‫یکی از روس��تاهای شهرستان فامنین از سوی یکی از اهالی به طور‬ ‫غیرقانونی تصرف شده و زیر کشت رفته‪ ،‬پس از شناسایی این فرد با‬ ‫همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان فامنین‪ ،‬به اتهام زمین خواری‬ ‫دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بنا بر نظر کارشناسان رسمی منابع طبیعی‬ ‫ارزش ای��ن زمین ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال براورد ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬متهم با‬ ‫تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد‪.‬‬ ‫در دیدار مدیران ش��هرداری گرگان ب��ا اعضای انجمن‬ ‫معل��والن توانمن��د همت بر پیگی��ری مطالبه ه��ا و حل‬ ‫مشکالت معلوالن گرگان تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رامبد رضاپ��ور‪ ،‬رئیس انجمن معلوالن‬ ‫توانمند همت اظهار کرد‪ :‬این انجمن از سال ‪ ۸۱‬و با هدف‬ ‫تامین نیازهای معلوالن جسمی و حرکتی به بهره برداری‬ ‫رس��یده و تاکنون توانس��ته بخش زیادی از خواس��ته ها و‬ ‫اهداف اساسنامه را اجرایی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انجم��ن درحال حاض��ر ‪ ۷۵۰‬پرون��ده از‬ ‫پرونده های س��ازمان بهزیس��تی را زیر پوش��ش قرار داده‬ ‫و تاکن��ون بیش از ‪ ۲‬ه��زار نفر زیر پوش��ش انجمن قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ن افراد خدماتی که در گذش��ته‬ ‫از بهزیس��تی دریاف��ت می کردن��د را از انجم��ن دریافت‬ ‫خواهن��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با عنوان م��ددکار و بخش خصوصی‬ ‫روی پرونده ه��ای این افراد نظ��ارت می کنیم و رابط بین‬ ‫مددجویان و سازمان هستیم‪.‬‬ ‫رضاپور اضافه کرد‪ :‬عالوه بر ان ‪ ۸۰۰‬عضو ثابت معلوالن‬ ‫جس��می و حرکت��ی هم داریم که ش��ریکان ما در انجمن‬ ‫سرنوشت مسکن سیل زدگان گلستان چه شد؟‬ ‫همچنی��ن فرمانده انتظامی شهرس��تان فامنین از کش��ف هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی حس��ن حیدری گفت‪ :‬ماموران انتظامی شهرستان‬ ‫هن��گام کنترل خودروهای عبوری در محور فامنین به تهران به یک‬ ‫وانت نیسان مشکوک شدند و ان را متوقف کردند‪ .‬در بازرسی از این‬ ‫خودرو‪ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬لیتر گازوئیل قاچاق کش��ف و یک متهم در این‬ ‫زمینه پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی شهرس��تان فامنین گفت‪ :‬پلیس ب��ا تمام توان‬ ‫و بکارگی��ری حداکثری امکانات خود با پدیده ش��وم قاچاق مبارزه‬ ‫خواهد کرد و ش��هروندان نیز می توانند اطالع��ات خود را در زمینه‬ ‫قاچاق کاال با شماره تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس گزارش دهند‪.‬‬ ‫راه اندازی پارک معلوالن در گرگان‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬وی از اعضای ش��ورای شهر و شهردار‬ ‫و مدیران شهرداری خواس��ت که در زمینه مناسب سازی‬ ‫مبلمان تالش بیشتری کنند تا استانداردها به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫محمدمهدی کمال غریبی‪ ،‬سرپرست سازمان حمل ونقل‬ ‫و بار و مسافر شهرداری گرگان نیز گفت‪ :‬سال گذشته ‪۲۰‬‬ ‫اتوبوس شهری مناسب سازی شده‪ ،‬خریداری شد و خرید‬ ‫اتوبوس های جدید با استانداردهای الزم را مد نظر داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اس��تفاده معلوالن از اتوبوس ها رایگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ ۳ :‬هزار و ‪ ۱۴۲‬تاکسی در سطح شهر داریم‬ ‫که س��عی خواهیم ک��رد برای رانن��دگان انها کالس های‬ ‫اموزشی برخورد مناسب با معلوالن را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫غریبی همچنین از پیگیری برای گرفتن مصوبه شورای‬ ‫ترافیک برای حمل ونقل ویلچر در صندوق عقب تاکسی ها‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫سیدمحمد مرتضوی‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر گرگان‬ ‫ه��م گفت‪ :‬در دوره جدید مدیریت ش��هری تالش ش��ده‬ ‫که در زمینه شهر انس��ان محور و موضوع های مختلف ان‬ ‫گام هایی برداشته شود‪.‬‬ ‫امالک برای واگذاری به شورا ارائه شود حتی ممکن‬ ‫است شورای ش��هر با انها مخالفتی نداشته باشد اما‬ ‫باید تشریفات قانونی طی می شد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای ش��هر تهران درباره مطالبه های‬ ‫مردم از راه تماس با شماره های ‪ ۱۳۷‬و ‪ ۱۸۸۸‬گفت‪:‬‬ ‫امار قابل مالحظه ای از نارضایتی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫موضوع ها پیگیری می شود و شورا نظارت هایی انجام‬ ‫می ده��د‪ ،‬البت��ه ممکن اس��ت برخی موان��ع وجود‬ ‫داش��ته باش��د که نتوان به درخواس��ت مردم پاسخ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش��ترین تماس ه��ا درباره خدمات‬ ‫ش��هری اس��ت و با س��رعت به این مطالبه ها پاس��خ‬ ‫داده می شود اما گاهی ش��کایت به گونه ای است که‬ ‫نمی ت��وان کاری برای مردم انج��ام داد‪ ،‬به طور مثال‬ ‫شخصی شکایت دارد که چرا ساختمان نزدیک محل‬ ‫س��کونت من اجازه س��اخت ‪ ۶‬طبقه داشته و من ‪۵‬‬ ‫طبقه بیشتر مجوز ندارم‪.‬‬ ‫س��خنگوی شورای ش��هر تهران درباره اینکه گفته‬ ‫می شود تخلف هایی در ساخت وساز در مناطق ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫به وقوع پیوسته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شورای شهر پیگیر‬ ‫نظارت بر این موضوع هاس��ت‪ ،‬البته ما نمی توانیم به‬ ‫طور مستقیم برخی مشکالت را حل کنیم و مجلس‬ ‫باید ورود کند‪.‬‬ ‫اعط��ا گفت‪ :‬قانونی که به موضوع حریم برمی گردد‬ ‫نیاز به اصالحی��ه دارد‪ .‬درحال حاض��ر تداخل حریم‬ ‫تهران با اطراف را داریم که باید وضعیت ان مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی‬ ‫درب��اره رعایت نش��دن ط��رح تفضیل��ی و جامع در‬ ‫ساخت وس��ازها اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر ش��هرداری‬ ‫با دقت زیادی پروانه ها را صادر می کند و بیش��ترین‬ ‫مش��کل تهران‪ ،‬باف��ت ناهمگون ان اس��ت‪ .‬پایتخت‬ ‫تبدیل به شهری با س��اختمان های ناهنجار شده که‬ ‫حاصل ارائه مجوزهای غیرقانونی کارشناسی یا تخلف‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه درحال حاض��ر مجوزه��ا ب��ا‬ ‫س��ختگیری های ش��ورای ش��هر و ش��هرداری ارائه‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اخرین مجرای این نوع تخلف ها‬ ‫را به ش��دت کنت��رل کرده ایم و ص��دور پروانه اکنون‬ ‫مشکل بزرگی ندارد‪.‬‬ ‫اعطا در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه مالکان‬ ‫برج ب��اغ اگر ملک ش��ان را به خانه ب��اغ تبدیل کنند‪،‬‬ ‫چه مش��وق هایی ب��رای انه��ا ارائه می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تراکمی که به ملک این افراد تعلق می گیرد پایین تر‬ ‫از ح��د تراکم معمولی اس��ت و عوارض ب��رای انها یا‬ ‫صفر یا بس��یار پایین در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه تراکم صادرش��ده کم اس��ت‪ ،‬بیش��تر برای‬ ‫مال��ک و س��رمایه گذار تخری��ب و نوس��ازی به صرفه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اس��تاندار گلستان گفت‪ ۸۰ :‬درصد واحدهای مسکونی‬ ‫احداثی خسارت دیده از سیل گلستان تا شروع فصل سرما‬ ‫به مالکان تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬هادی حق ش��ناس اظهار کرد‪ :‬بیش از‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد مسکونی احداثی تکمیل و تحویل داده‬ ‫شد و هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد در مرحله پس از سقف(گچ کاری‪،‬‬ ‫دیوارچینی‪ ،‬پنجره و‪ )...‬قرار دارد که در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫حق شناس با بیان اینکه از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫احداثی در مناطق س��یل زده ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد پی کنی‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می شود تا پایان اذر و شروع‬ ‫فصل س��رما بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد واحده��ا تحویل مالکان‬ ‫وی افزود‪ :‬در کمیس��یون عمران ش��ورا جلسه ای برای‬ ‫مناسب سازی مبلمان و معابر برگزار کردیم و سعی می کنیم‬ ‫مشکالت این حوزه به حداقل برسد‪ .‬مرتضوی با بیان اینکه‬ ‫پیگیری می کنیم تا س��الن ورزشی در اختیار معلوالن قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬جایگاه معلوالن در حمل ونقل کمتر دیده شده‬ ‫و باید به دنبال این باش��یم که بیش از گذشته به این امر‬ ‫توجه کنیم‪ .‬مرتضی فاضلی عارف‪ ،‬معاون عمرانی شهردار‬ ‫گرگان هم گفت‪ :‬س��عی شده که ورودی پاساژها و اداره ها‬ ‫اصالح و ب��رای ورود افراد دارای معلولیت مناسب س��ازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مناسب س��ازی معابر برای ت��ردد معلوالن و‬ ‫اصالح رمپ ها هم در دس��تور کار است‪ .‬عبدالرضا دادبود‪،‬‬ ‫ش��هردار گرگان نیز اظهار کرد‪ :‬نیازهای شهر زیاد است و‬ ‫باید تالش کنیم تا فضای ش��هری را ب��رای جامعه هدف‬ ‫اماده کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اقدام هایی در زمینه مناسب سازی‬ ‫معاب��ر و ارائه خدمات ب��ه معلوالن انجام ش��ده اما کافی‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سرویس های بهداشتی سطح‬ ‫ش��هر‪ ،‬معابر‪ ،‬رمپ ها و‪ ...‬در حال اصالح است و پارک ویژه‬ ‫معلوالن را هم به زودی خواهیم ساخت‪.‬‬ ‫ش��ود‪.‬وی با اشاره به اتمام تعمیر و مقاوم سازی واحدهای‬ ‫مسکونی خاطرنشان کرد‪ ۹۰۰ :‬پرونده مناطق شهری در‬ ‫بانک ها باقی مانده اند که مالکان برای عقد قرارداد مراجعه‬ ‫نکرده ان��د و از مردم می خواهی��م هرچه زودتر به بانک ها‬ ‫ب��رای عقد ق��رارداد و دریافت تس��هیالت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار گلستان تاکید کرد‪ :‬به همه کسانی که در سیل‬ ‫خانه های ش��ان تخریب ش��ده و در حری��م رودخانه یا در‬ ‫محدوده طرح تفصیلی یا بافت فرسوده قرار دارند‪ ،‬زمین‬ ‫واگذار می شود و اس��تان به هیچ وجه اجازه ساخت وساز‬ ‫در حریم رودخانه ها را نخواهد داد تا دوباره در سیل های‬ ‫بعدی متحمل خسارت شوند‪.‬‬ ‫افزایش ساعت‬ ‫خدمات رسانی رایگان مترو مشهد‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری از افزایش ساعت خدمات رسانی‬ ‫خطوط قطار شهری در ایام پایانی ماه صفر و سرویس دهی رایگان این سامانه‬ ‫در سالروز شهادت امام رضا(ع) به عزاداران رضوی خبر داد‪.‬‬ ‫وحی��د مبین مقدم در گفت وگو با مهر‪ ،‬با اش��اره ب��ه خدمات دهی خطوط‬ ‫قطار ش��هری در ایام رحلت پیامبر(ص) و امام حسن مجتبی(ع) اظهار کرد‪:‬‬ ‫خدمات دهی خطوط یک و دو قطارش��هری مشهد در ‪ ۴‬ابان مصادف با شب‬ ‫رحلت پیامبر اکرم (ص) و ش��هادت امام حس��ن مجتبی (ع) از ساعت ‪ ۶‬صبح‬ ‫اغاز و با یک س��اعت افزایش در انتهای ش��ب تا س��اعت ‪ ۲۳‬انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن خدمات دهی این س��امانه در ‪ ۵‬ابان مصادف ب��ا روز رحلت پیامبر‬ ‫ک ساعت افزایش در ابتدای‬ ‫اکرم (ص) و ش��هادت امام حسن مجتبی (ع) با ی ‬ ‫روز از ساعت ‪ ۶‬اغاز شده و تا ساعت ‪ ۲۲‬ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خدمات رس��انی خطوط یک و دو قطارش��هری مش��هد در‬ ‫‪ ۶‬ابان ‪ ،‬همزمان با ش��ب ش��هادت امام رضا(ع) افزود‪ :‬در ش��ب شهادت امام‬ ‫هش��تم(ع) خدمات دهی مترو از س��اعت ‪ ۶‬صبح اغاز ش��ده و با یک ساعت‬ ‫افزایش در انتهای ش��ب تا س��اعت ‪ ۲۳‬ادامه دارد‪ .‬خدمات دهی این س��امانه‬ ‫ک س��اعت افزایش‬ ‫در ‪ ۷‬اب��ان مصادف با س��الروز ش��هادت امام رضا(ع) با ی ‬ ‫در ابتدای روز از س��اعت ‪ ۶‬اغاز ش��ده و تا س��اعت ‪ ۲۲‬به طور رایگان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 26‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1396‬‬ ‫پیاپی ‪2714‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از سرمایه گذاری بانک هادر تولید و خرید اثار هنری‬ ‫بانکداری و ظرفیت های اقتصادی در عرصه هنر‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تبدیل ای��ده‪ ،‬هنر وخالقیت به پ��ول‪ ،‬محور اصلی‬ ‫«اقتص��اد فرهنگ و هنر» اس��ت‪ .‬اگ��ر زمانی فروش‬ ‫اث��ار هنری و تجس��می در ایران ب��ه دایره محدودی‬ ‫از س��رمایه داران ی��ا خریدار دولتی محدود می ش��د‪،‬‬ ‫ام��روز ام��ا در جری��ان برگ��زاری حراج ه��ای بزرگ‬ ‫هنری طیف وس��یع تر و متنوع ت��ری به جرگه طالبان‬ ‫این اث��ار پیوس��ته اند‪ .‬البته خبرس��ازی اقتصاد هنر‬ ‫همچنان در دس��ت صنعت سینماس��ت و ب��ازار اثار‬ ‫تجس��می و ترس��یمی در قالب حراج های خصوصی‬ ‫عمر بسیارکوتاهی دارد اما همین عمر کوتاه پیشرفت‬ ‫قابل توجهی را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬گس��ترش خریداران اثار هنری‬ ‫از توانگران سنتی و عالقه مند به هنر به سرمایه داران‬ ‫ج��وان‪ ،‬هنرمن��دان‪ ،‬ورزش��کاران و البت��ه بانک های‬ ‫خصوصی نکت��ه قابل توجه حراج های داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫این تنوع خریداران نکته مثبتی اس��ت که در صورت‬ ‫گس��ترش روز افزون می تواند چرخ های اقتصاد هنر را‬ ‫در کش��ور به حرکت دراورده و مانع خروج س��رمایه‬ ‫از کش��ور ش��ود‪ .‬اگرچه در این گونه س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫تنه��ا عالقه ش��خصی و ذوق هنری مطرح نیس��ت و‬ ‫س��ود حاصل از ان نیز معیار مهمی در نگاه خریداران‬ ‫است‪.‬از همین رو است که حضور بانک های خصوصی‬ ‫در جری��ان حراج ه��ای داخل��ی پررنگ ت��ر اس��ت و‬ ‫مدی��ران ای��ن بانک ها ترجیح دادند ت��ا بخت خویش‬ ‫را در عرص��ه هن��ر بیازماین��د‪ .‬البته س��رمایه گذاری‬ ‫روی اثار کالس��یک هنر در کش��ورهای توسعه یافته‬ ‫امری ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬هم اکنون در بسیاری از‬ ‫بانک های فرانسه‪ ،‬المان و امریکا اثار هنری می توانند‬ ‫هم س��نگ ط�لا و اوراق مالی‪ ،‬پش��توانه پول��ی قرار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫در ای��ران نیز از یک ده ه گذش��ته‪ ،‬ظهور بانک های‬ ‫خصوص��ی و همچنی��ن اگاه��ی مس��ئوالن ان از‬ ‫ارزش بازار هنر موجب ش��ده ت��ا بانک های خصوصی‬ ‫س��ردمداران خری��د اثار هنری ش��وند و ب��رای خود‬ ‫موزه های اختصاصی از اثار تجس��می خریداری شده‬ ‫راه بیندازن��د‪ .‬البته در گام بع��دی‪ ،‬این ماجرا از دایره‬ ‫بانک های خصوصی خارج شده و به بانک های دولتی‬ ‫و دیگر سرمایه گذاران خصوصی نیز کشانده و تبدیل‬ ‫به محلی برای س��رمایه گذاری بلندمدت بانک ها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ابقه حضور بانک ها در تولید و خرید‬ ‫اثار هنری‬ ‫نخس��تین بانک هایی که وارد عرصه سرمایه گذاری‬ ‫در محصوالت هنری ش��ده اند‪ ،‬بانک های پاس��ارگاد و‬ ‫اقتصاد نوین هستند‪ .‬بانک پاسارگاد به طور تقریبی از‬ ‫نیمه دوم دهه ‪ ۸۰‬وارد عرصه ش��ده و هم در س��ینما‬ ‫و هم در حوزه هنرهای تجسمی سرمایه گذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��رمایه گذاری در فیلم ه��ای «جدایی نادر از‬ ‫س��یمین»‪« ،‬من دیگو مارادونا هس��تم»‪« ،‬بهمن» و‬ ‫«مرگ ماهی» نمونه های فعالیت این بنگاه در عرصه‬ ‫فرهنگ و هنر اس��ت‪ .‬فعالیت هایی که اگرچه چندان‬ ‫روش��ن نیس��ت و به طور معمول هم با شکس��ت های‬ ‫تجاری روب��ه رو ش��ده اند‪ ،‬موضوع این گ��زارش قرار‬ ‫نگرفته اند‪.‬‬ ‫اما فعالیت ه��ای این مجموع��ه در عرصه هنرهای‬ ‫تجسمی بس��یار قابل تامل اس��ت‪ .‬محور فعالیت های‬ ‫این بانک در حوزه هنرهای تجس��می‪ ،‬اقای غالمرضا‬ ‫نامی است‪ .‬ایشان خود از مجموعه داران باسابقه کشور‬ ‫اس��ت و با اقای غالمحس��ین نام��ی‪ ،‬هنرمند نقاش‪،‬‬ ‫نسبت برادری دارد‪.‬‬ ‫یکی از نخستین تجربه های این مجموعه در عرصه‬ ‫هنرهای تجسمی‪ ،‬س��رمایه گذاری ‪ ۲‬میلیارد تومانی‬ ‫در س��ال ‪ ۸۷‬اس��ت‪ ۵۰۰ .‬میلیون تومان از این مبلغ‬ ‫صرف خرید اثر «پرس��پولیس» از اقای پرویز تناولی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ه گذشته‪ ،‬ظهور بانک های خصوصی و همچنین‬ ‫در ایران از یک ده ‬ ‫اگاه��ی مس��ئوالن ان از ارزش بازار هنر موجب ش��ده بانک های‬ ‫خصوصی سردمداران خرید اثار هنری شوند و برای خود موزه های‬ ‫اختصاصی از اثار تجسمی خریداری شده راه بیندازند‬ ‫‹ ‹بانک ها به جای مل�ک روی اثار هنری‬ ‫سرمایه گذاری کنند‬ ‫پرس��پولیس در ح��راج کریس��تیز دوب��ی‪ ،‬ب��ا نرخ‬ ‫‪ ۲.۸۴۱.۰۰۰‬دالر به فروش می رس��د و س��ودی ‪۵۰۰‬‬ ‫درصدی را عاید بانک می کند‪ .‬پرویز تناولی در همان‬ ‫سال ‪ ۸۷‬در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد‪ ،‬اگرچه‬ ‫از مدیران بانک بابت اهتمام شان نسبت به این حیطه‬ ‫قدردان��ی می کند اما درباره پرداخ��ت نکردن بونوس‬ ‫مبلغی که براس��اس درص��دی از فروش های باال به‬‫هنرمن��د تعلق می گیرد‪ -‬گالیه های��ی را مطرح کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرویز تناولی که اثر «پرسپولیس» وی از سوی بانک‬ ‫پاس��ارگاد در چهارمین حراج بین المللی کریستی به‬ ‫باالترین رقم فروخته ش��د‪ ،‬ابراز امی��دواری کرد این‬ ‫مس��ئله مشوقی برای سرمایه گذاری بانک ها روی اثار‬ ‫هنری به جای ملک و زمین باشد‪.‬‬ ‫پروی��ز تناول��ی‪ ،‬هنرمن��د مجسمه س��از ایرانی که‬ ‫به تازگی یک��ی از اثارش با عنوان «پرس��پولیس» به‬ ‫باالتری��ن رقم در چهارمین حراج کریس��تی در دوبی‬ ‫دست یافت‪ ،‬در گفت وگو با فارس درباره این اثر گفت‪:‬‬ ‫«پرسپولیس» یک اثر حجمی منحصر به فرد در ابعاد‬ ‫بس��یار بزرگ و از جنس برنز بود که حدود ‪ ۳۵‬س��ال‬ ‫پیش ان را س��اخته بودم و دو س��ال پیش به مبلغی‬ ‫بس��یار پایین تر از انچه در کریس��تی فروش رفت‪ ،‬به‬ ‫بانک پاسارگاد ایران فروختم‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��هم هنرمند از اثر فروخته ش��ده در‬ ‫حراج هم توضیح داد‪ :‬به طور معمول مقدار کمی از اثر‬ ‫فروخته شده به هنرمند و خالق اثر نیز تعلق می گیرد‪،‬‬ ‫هر چند این اثر را هنرمند پیش تر فروخته باش��د که‬ ‫البته تصور نمی کنم در ایران چنین باشد‪.‬‬ ‫تناولی با اش��اره به اثار هنرمندان برجس��ته جهان‬ ‫همچون «اندی وارهول» درب��اره تفاوت نرخ اثرش با‬ ‫اث��ار این هنرمندان‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن حراجی اثاری از‬ ‫هنرمندان برجس��ته جهان مانند «اندی وارهول» هم‬ ‫ارائه ش��ده بو د اما چون اثار وارهول در چند ادیش��ن‬ ‫به شیوه س��یلک اسکرین کار ش��ده بود‪ ،‬به رقم های‬ ‫پایین ت��ری نس��بت به اثر من فروش رف��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که اگ��ر اندی وارهول هم یک اث��ر منحصر به فرد از‬ ‫نقاش��ی هایش ارائه می شد می توانست به رقمی بسیار‬ ‫باالت��ر از اثر من یعنی حدود ‪ ۱۰‬میلیون دالر فروخته‬ ‫ش��ود‪ .‬این هنرمند ایرانی در ادامه درباره دست یافتن‬ ‫هنر ایران به جایگاه شایس��ته خ��ود در مراکز هنری‬ ‫جهان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هنوز زود اس��ت هنر ایران در مراکز‬ ‫هنری جهان به جایگاهی که شایسته ان است دست‬ ‫یاب��د ام��ا موفقیت هنرمن��دان ایران��ی در حراج های‬ ‫معتبری چون کریستی در این زمینه بسیار تاثیرگذار‬ ‫خواه��د بود‪.‬وی افزود‪ :‬هنر ایران س��ال ها منزوی بود‬ ‫و ب��ه جایی راه نداش��ت‪ ،‬اما اکنون درها باز ش��ده و‬ ‫هنرمندان ایرانی این فرصت را یافته اند که اثارشان را‬ ‫در مراکز هنری جهان نشان دهند اما به هر حال کمی‬ ‫طول می کش��د تا هنر ایران ب��ه مراکز هنری و معتبر‬ ‫جهان رخنه کند که به طور قطع این اتفاق برای برخی‬ ‫هنرمندان خواهد افتاد‪ .‬تناولی با اشاره به ارزش افزوده‬ ‫اث��ار هنری ابراز امیدواری ک��رد که این اتفاق الگویی‬ ‫برای بانک های دیگر ایران باش��د تا بخشی از سرمایه‬ ‫خ��ود را به جای خری��د ملک و زمی��ن صرف خرید‬ ‫اث��ر هنری کنند‪ .‬همان گونه ک��ه بانک های اروپایی و‬ ‫امریکایی سال ها است چنین عمل می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ها و سرمایه گذاری در تولید فیلم‬ ‫حضور بانک ه��ای خصوصی و س��رمایه گذاری انها‬ ‫در تولی��د فیلم های س��ینمایی‪ ،‬در ش��رایط فعلی که‬ ‫بیشتر س��ینماگران برای ساخت اثارشان با مشکالت‬ ‫اقتصادی دس��ت و پنجه نرم می کنند‪ ،‬می تواند اتفاق‬ ‫خوبی باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬چگونگی مشارکت بانک ها‬ ‫در این امر و تاثیر حضور انها بر س��اختار س��ینمایی‬ ‫کش��ور ش��ایان توجه اس��ت ک��ه می توان��د گره های‬ ‫اقتصادی بسیاری از پروژه های معلق مانده سینمایی‬ ‫را باز کند‪ .‬اهمیت حضور صاحبان سرمایه و بانک های‬ ‫به طور عمده خصوصی در فرایند تولید فیلم‪ ،‬ضرورت‬ ‫ش��نیدن دیدگاه های رئیس��ان بانک ها و مس��ئوالن‬ ‫تصمیم گیر در حوزه س��رمایه گذاری سینما را بیشتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ امی�دوارم ش�اهد حض�ور پررنگ ت�ر‬ ‫بانک ها در سینمای کشور باشیم‬ ‫ج��واد نوروزبیگ��ی از تهیه کنن��دگان س��ینمای‬ ‫کش��ورمان درباره نقش بانک های خصوصی در تولید‬ ‫فیلم های س��ینمایی گفت‪ :‬باید دید حضور بانک های‬ ‫خصوصی در عرصه سینما به وضعیت کنونی فیلم های‬ ‫سینمایی در حوزه تولید‪ ،‬زیرساخت ها و فروش کمک‬ ‫می کن��د یا خی��ر و ایا می توان حضور انه��ا را در این‬ ‫عرصه نظام مند کرد‪ .‬ای��ن تهیه کننده در ادامه گفت‪:‬‬ ‫به طور کلی ش��بکه درام��دی بانک ه��ا را می توان به‬ ‫محل‬ ‫دوش��کل تعریف کرد؛ نخس��ت اینکه بان��ک از‬ ‫ِ‬ ‫بودجه تبلیغات خود برای تولید فیلم ها سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬در این صورت کس��ب سود بانک ها از دو سمت‬ ‫انجا م می ش��ود؛ چراکه از یک سو این حضور در حوزه‬ ‫فرهنگ��ی برای بانک ها جنبه تبلیغی دارد و از س��وی‬ ‫دیگر در اورده اقتصادی فیلم نیز س��هیم خواهد بود‪.‬‬ ‫با این وص��ف این گونه س��رمایه گذاری از هر دو وجه‬ ‫برای بانک ها سود به همراه داشته و متضرر نمی شوند؛‬ ‫چراکه از یک سو در اقدامی فرهنگی مشارکت داشته‬ ‫و از اقتص��اد س��ینما حمایت کرده اند‪ ،‬ع�لاوه بر این‬ ‫تاکنون بیش��تر جنبه تبلیغاتی حضور بانک ها در اثار‬ ‫س��ینمایی نتیجه مثبتی را برای انها به همراه داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده «ملب��ورن» درباره توجی��ه اقتصادی‬ ‫سرمایه گذاری بانک ها در صورت موفقیت امیز نبودن‬ ‫فیلم در فروش گیش��ه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به هر حال بانک ها‬ ‫بر مبنای فیلمنامه و از طریق کارشناس��انی که دارند‬ ‫ظرفی��ت فروش فیل��م را ارزیابی می کنن��د و به طور‬ ‫قطع جوانب گوناگون و البته ش��انیت خود را در نظر‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬به عنوان مث��ال‪ ،‬درباره فیلم‬ ‫«طبقه حس��اس» گروه س��ازنده در میانه تولید قرار‬ ‫داشت که بانک پاسارگاد پیشنهاد مشارکت در تولید‬ ‫را داد‪ .‬از انج��ا که موض��وع ان فیلم فرهنگی و گروه‬ ‫س��ازنده مورد تایید بانک بودند‪ ،‬به حضور در ساخت‬ ‫ان تمایل نش��ان دادند و در نهایت نیز نتیجه مطلوبی‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫نوروزبیگ��ی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اش��نایی‬ ‫و ارتباط من با بانک یادش��ده از زمان س��اخت فیلم‬ ‫«طبقه حس��اس» ب��ود که بانک پاس��ارگاد تمایل به‬ ‫مش��ارکت داش��ت‪ ،‬بنابراین تا جایی ک��ه اطالع دارم‬ ‫حض��ور بانک ها در فراین��د تولید فیلم ه��ا بر مبنای‬ ‫اش��نایی قبلی یا این گونه روابط نیست‪ ،‬دست کم من‬ ‫با چنین روندی در بانک پاس��ارگاد روبه رو نش��دم‪ .‬به‬ ‫اعتقاد من حضور بانک ها سبب می شود فیلم های بهتر‬ ‫و با کیفیت تر س��اخته ش��ود‪ ،‬چراکه گروه سازنده از‬ ‫لحاظ امکانات اقتصادی ازادی عمل بیش��تری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬اساس��ا حضور بانک ه��ا در تولی��د فیلم های‬ ‫سینمایی اتفاق خوبی است و امیدوارم در اینده شاهد‬ ‫حض��ور پررنگ تر و حمایت بیش��تر انها از س��ینمای‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک ه�ا حامی مال�ی فیلم ها هس�تند‪ ،‬نه‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫عب��اس رافع��ی‪ ،‬تهیه کنن��ده‪ ،‬فیلمنامه نوی��س و‬ ‫کارگردان سینما‪ ،‬در زمینه حضور بانک های خصوصی‬ ‫در س��رمایه گذاری فیلم های س��ینمایی گفت‪ :‬حضور‬ ‫بانک ه��ا اگر مس��یر مش��خص و معینی در راس��تای‬ ‫حمایت از س��ینمای ایران داشته باشند‪ ،‬اتفاق خوبی‬ ‫در تولید فیلم های ارزش��مند در س��ینمای کشورمان‬ ‫اس��ت اما متاس��فانه بانک ها به دلیل نداشتن شناخت‬ ‫درس��ت از مقوله سینما فقط به رابطی که تهیه کننده‬ ‫را به بخش رواب��ط عمومی بانک وصل می کند‪ ،‬اکتفا‬ ‫کرده بنابراین به انچه س��ینما و مردم نیاز دارد توجه‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫کارگ��ردان «ازادراه» اظهارکرد‪ :‬ش��نیده ام گروهی‬ ‫در یکی از بانک ها که از تصمیم گیرندگان تولید فیلم‬ ‫هس��تند یک دفتر فیلمس��ازی نیز دارند و فیلم هایی‬ ‫که این گروه تصمیم به تولید ان می گیرند‪ ،‬ازس��وی‬ ‫دفتر یادش��ده تولید می شود و اثار تولید شده به دلیل‬ ‫رانت های��ی که هم��ان گروه دارند‪ ،‬ام��کان حضور در‬ ‫بخش داوری جش��نواره ها را پیدا کرده و از قضا جایزه‬ ‫ گیرندگان‬ ‫هم دریافت می کنن��د‪ .‬با این وصف تصمیم‬ ‫ِ‬ ‫تصوی��ب فیلمنام��ه در ان بان��ک و تولیدکنندگان و‬ ‫ِ‬ ‫ع هستند و این‬ ‫جایزه دهندگان همه در یک دفتر جم ‬ ‫در واقع یک چرخه معیوب است‪.‬‬ ‫رافع��ی در ادامه افزود‪ :‬بای��د گفت حضور بانک های‬ ‫خصوصی و جل��ب نظر انها برای س��رمایه گذاری در‬ ‫تولی��د فیلم‪ ،‬در ه��ر صورت اتفاق خوش��ایندی برای‬ ‫سینماس��ت‪ ،‬حتی اگر این جلب نظر ازس��وی البی ها‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اما به هر طریق چنین چرخه معیوبی به‬ ‫مرور زمان باعث می ش��ود نگاه بانک ها به جای سینما‬ ‫به سمت بخش دیگری از صنعت سوق پیدا کند‪ .‬این‬ ‫چرخ��ه به این دلیل معیوب اس��ت که روابط عمومی‬ ‫بانک ها با هر تهیه کننده قرارداد مادام العمر دارند‪ .‬ان‬ ‫تهیه کنندگان نیز دغدغه که نیاز اصلی و تعادل مالی‬ ‫در ساختار اقتصادی امروز سینما را ندارند‪ .‬در حقیقت‬ ‫تنها با توجه به منفعت ش��خصی دست به تولید فیلم‬ ‫زده و برایشان تفاوتی نمی کند که این فیلم در داخل‬ ‫ایران اکران ش��ود یا خارج از کش��ور به نمایش دراید‬ ‫چراکه منفعت و س��ود این دسته از تهیه کنندگان در‬ ‫تولید فیلم اس��ت ن��ه در توزی��ع ان‪ ،‬در واقع دغدغه‬ ‫فروش فیلم و جذب مخاطب را ندارند‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده س��ینما درباره توجی��ه اقتصادی‬ ‫سرمایه گذاری بانک های خصوصی در تولید فیلم های‬ ‫س��ینمایی گف��ت‪ :‬مبالغی ک��ه بانک ها ب��رای تولید‬ ‫فیلم های س��ینمایی س��رمایه گذاری می کنند‪ ،‬شاید‬ ‫دهم بودجه تبلیغاتی س��االنه انهاس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫یک ِ‬ ‫بازگشت س��رمایه برایش��ان حائز اهمیت نیست‪ .‬این‬ ‫محل بودجه تبلیغات بانک ها انجام‬ ‫سرمایه گذاری ها از ِ‬ ‫می ش��وند و به نوعی حامی مالی فیلم ها هس��تند نه‬ ‫سرمایه گذار‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ن ن�وع س�رمایه گذاری ب�ه بخ�ش‬ ‫خصوصی اسیب زده‬ ‫حس��ن توکل نیا‪ ،‬تهیه کننده سینما نیز درباره نقش‬ ‫بانک های خصوصی در بخش سرمایه گذاری فیلم های‬ ‫س��ینمایی گفت‪ :‬به طور کلی این نوع س��رمایه گذاری‬ ‫سینمای ما را به سمت سینمای دولتی و نیمه دولتی‬ ‫س��وق می دهد و ورود این گونه سرمایه ها به سینمای‬ ‫ما به طور معمول س��بب گران شدن هزینه های اولیه‬ ‫س��اخت فیلم های سینمایی می ش��ود‪ ،‬اما از انجا که‬ ‫چنین سرمایه هایی در سینمای ایران رخنه کرده اند‬ ‫نمی ت��وان ان را نادیده گرف��ت‪ .‬در واقع ورود چنین‬ ‫س��رمایه هایی به س��ینمای کش��ور باعث سفارشی و‬ ‫یکدست شدن فیلم های سینمایی می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره توجی��ه اقتص��ادی حض��ور بانک های‬ ‫خصوصی در تامین بودجه س��اخت فیلم ها اظهارکرد‪:‬‬ ‫گاهی بانک ها مدعی می شوند با هدف فرهنگی به این‬ ‫ح��وزه ورود می کنند این امر به خ��ودی خود مثبت‬ ‫است اما باید به این مس��ئله توجه داشت که بانک ها‬ ‫بودجه های کالنی دارند و به طور طبیعی امکان صرف‬ ‫هزینه هایی را دارند ک��ه تهیه کننده بخش خصوصی‬ ‫ت��وان صرف انه��ا را ندارد‪ .‬این امر زمانی به س��اختار‬ ‫سینمایی کشور اسیب می زند که میانگین دستمزدها‬ ‫به طور بی رویه را باال رفته و بخش خصوصی که توان‬ ‫اقتصادی هم پای بانک ها را ندارد و منزوی می ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬شنیده ها حاکی از این است که بانک ها‬ ‫می توانند این گونه سرمایه گذاری های فرهنگی را وارد‬ ‫حساب های مالیاتی خود کرده و میزان مالیات خود را‬ ‫نفس این گونه‬ ‫بر مبنای این امر کاهش دهند؛ بنابراین ِ‬ ‫س��رمایه گذاری ها فق��ط فرهنگی نب��وده و با اهداف‬ ‫دیگری نیز انجام می شود‪ .‬این گونه سرمایه گذاری های‬ ‫فرهنگ��ی را تا ح��دودی می توان ب��ه بخش فرهنگی‬ ‫ش��هرداری نسبت داد که در مواردی‪ ،‬فیلم های تولید‬ ‫شده با رویکرد مضامین شهری را حمایت می کنند‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده «چند می گیری گریه کنی؟» در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به طورکلی این نوع سرمایه گذاری به‬ ‫سینمای بخش خصوصی و سینمای قصه گو و مردمی‬ ‫اسیب زیادی زده و جبران این صدمه ها بسیار سخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه س��رمایه گذاری نهادهای غیرسینمایی‬ ‫مانند بانک ها یا شرکت های گوناگون به طور عمیق در‬ ‫س��ینمای کش��ورمان رخنه کرده و جدا کردن ان از‬ ‫ساختار اقتصادی سینما اسان نیست‪.‬‬ ‫پرویز تناولی‬ ‫جواد نوروزبیگی‬ ‫عباس رافعی‬ ‫‹ ‹اثر حراج های منطقه ای بر اقتصاد هنر‬ ‫تغییر تدریجی بازار ح��راج اثار هنرمندان ایرانی از‬ ‫حراج کریس��تی دوبی‪ ،‬بونامز و ساتبیز لندن به داخل‬ ‫کش��ور می تواند به روند رشد و سوداوری اقتصاد هنر‬ ‫کم��ک کن��د‪ .‬در این میان نبای��د از برخی ضعف ها و‬ ‫تهدیدها نیز غافل شد‪ .‬ضعف نخست به محدود کردن‬ ‫دایره برگزار کنندگان به افراد یا گروهی خاص است‪ .‬با‬ ‫وجود عملکرد خوب برگزارکنندگان در دوره های اخیر‪،‬‬ ‫انحصاری کردن این موضوع مشارکت نداشتن فعاالن‬ ‫اقتصادی و هنری که خواهان مش��ارکت در برگزاری‬ ‫چنین حراجی هستند خواهد شد‪ .‬نکته بعدی نظارت‬ ‫دقیق بر چگونگی برگزاری و فروش این اثار است که‬ ‫باید به حد اعالی خود باش��د چراکه امکان بس��یاری‬ ‫از فعالیت های غیرقانونی و کس��ب س��ود نامشروع در‬ ‫جری��ان برگزاری حراج محتمل اس��ت‪ .‬تعیین اصالت‬ ‫و ارزش واقعی اثار هم بحث تعیین کننده ای است که‬ ‫باید تو ازس��وی کارشناس��ان زبده و کاربلد به جدیت‬ ‫دنبال ش��ود‪ .‬یکی از جذابیت های تشویقی حراج اثار‬ ‫هن��ری‪ ،‬معافیت مالیاتی در خرید و فروش این اثار و‬ ‫در نتیجه تمایل بخش خصوصی به مش��ارکت است‪.‬‬ ‫اصوال خصوص��ی بودن از ویژگی ه��ای مهم و مثبتی‬ ‫اس��ت که به هیچ وجه نباید با دخالت های دولتی به‬ ‫ان خدش��ه وارد شود‪ .‬گس��ترش حراج اثارهنری به‬ ‫تولیدات ارزان تر موضوع دیگری است که می تواند هم‬ ‫هنرمندان ناشناخته اما مستعد را پشتیبانی کند و هم‬ ‫فضا را برای خریدارانی با امکان مالی کمتر اما همچنان‬ ‫عالقه مند به سرمایه گذاری در این عرصه تشویق کند‪.‬‬ ‫برگزاری حراج های فصلی در مناطق گوناگون کش��ور‬ ‫و گسترش دامنه اثارهنری به صنایع دستی بومی(که‬ ‫گاه اثار چش��منواز و فوق الع��اده ای را با خود دارد) از‬ ‫جمل��ه اقدم هایی اس��ت که می توان��د چرخ های تازه‬ ‫روغن خورده اقتصاد هنر را تندتر به گردش دراورد‪.‬‬ ‫حسن توکل نیا‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 4‬ابان ‪ 27 - 1398‬صفر ‪ 26 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1396‬پیاپی ‪2714‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬پایش مجریان تلویزیون برای استفاده از زبان فارسی به طور جدی انجام می شود‬ ‫انتشار ازاد اطالعات و جلوگیری از حاکمیت فیک ها‬ ‫‹ ‹باید اطالع رسانی پیشدستانه داشته باشیم‬ ‫انتظام��ی با تاکید بر اینکه انتش��ار اطالعات ازس��وی‬ ‫س��ازمان ها و نهادها باید پیشدستانه باشد‪ ،‬افزود‪ :‬بیشتر‬ ‫نظام ها و نهادهای حاکمیتی به این سامانه پیوسته اند اما‬ ‫همچنان اختالل هایی در این زمینه وجود دارد زیرا این‬ ‫امر هنوز در قالب یک فرهنگ در کش��ور نهادینه نشده و‬ ‫ما همه را ترغیب می کنیم که اطالع رس��انی پیشدستانه‬ ‫داشته باش��ند؛ پیش از اینکه مردم درخواست اطالعات‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬با انتش��ار اطالعات سعی می کنیم فضای‬ ‫بانش��اطی ایجاد کنیم که به توسعه س��رمایه اجتماعی‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫انتظام��ی با اش��اره ب��ه اینکه کمیس��یون انتش��ار و‬ ‫دسترس��ی ازاد به اطالعات نهادی فرادستگاهی و وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی رئیس ان است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این کمیس��یون نهادها و س��ازمان های مختلفی مانند‬ ‫وزارت اطالعات‪ ،‬وزارت ارتباطات‪ ،‬س��ازمان برنامه ریزی‬ ‫و‪ ...‬عضو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹وج�ود سوءاس�تفاده ها به معنای قبض‬ ‫اطالعاتی نیست‬ ‫وی افزود‪ :‬همت ما باید این باشد که این قانون منحصر‬ ‫به فرد به ش��کل فرهن��گ در میان مردم نهادینه ش��ود‬ ‫زیرا حاکمیت خود را نس��بت به مردم مس��ئول می داند‪.‬‬ ‫گرچه در حوزه ارائه اطالع��ات اختالل هایی وجود دارد‬ ‫و گاه��ی از این اطالعات سوءاس��تفاده می ش��ود اما این‬ ‫نباید به معنای قبض اطالعاتی باش��د زیرا اجرای قانون‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«سال دوم دانشکده من» در سینماها‬ ‫چه نمایشگاهی برویم؟‬ ‫نقاشی های عباس کیارستمی در گالری گلستان‬ ‫کت��اب «حافظ اندیش��ه؛ نظری به اندیش��ه حافظ همراه با‬ ‫انتقادگونه ای از تصوف» نوش��ته مصطفی رحیمی که در سال‬ ‫‪ ۷۱‬برای نخستین بار منتشر شده بود‪ ،‬به تازگی ازسوی نشر نو‪،‬‬ ‫در شکل و قطع جدیدی بازچاپ و منتشر شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبنا‪ ،‬زندگی نامه ها و اسناد تاریخی برگ مهمی برای شناخت‬ ‫احوال و اقوال ش��اعران و نویسندگان هس��تند که گاه اطالعات کمی از انها موجود‬ ‫است‪ .‬در هر حال عالوه بر این منابع‪ ،‬اثار به جا مانده و متون ادبی نوشته شده ازسوی‬ ‫این بزرگان‪ ،‬راهی اس��ت به ش��ناخت زمانه‪ ،‬اجتماع‪ ،‬تاریخ‪ ،‬جغرافی��ا‪ ،‬افکار و اقوال‬ ‫ایش��ان‪ .‬نویس��نده در ‪ ۳۸‬گفتار یا بخش کتاب‪ ،‬پرده نقش شعر حافظ را کنار می زند‬ ‫تا از ورای ان انس��ان و جهان مطلوب حافظ را بازشناس��د‪ .‬در این میانه معنا و جایگاه‬ ‫یکایک گزاره های ش��عر حافظ در نظام اندیش��ه او به زبانی روش��ن تشریح می شود‪.‬‬ ‫کتاب «حافظ اندیش��ه» نوش��ته مرحوم مصطفی رحیمی که برای نخستین بار در‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۱‬ازسوی انتشارات نور منتشر شده بود‪ ،‬اکنون در ‪ ۳۱۷‬صفحه با شمارگان‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬نسخه و بهای ‪ ۶۰‬هزار تومان‪ ،‬ازسوی نشر نو روانه بازار کتاب شده است‪.‬‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫«مانکن» سهیلی زاده و یک روایت عاشقانه‬ ‫حس��ین س��هیلی زاده از سریال س��ازان موفق‬ ‫تلویزیون اس��ت؛ کارگردانی که به واسطه کارهای‬ ‫پرمخاطب��ش در نیم��ه ده��ه ‪ 80‬و اوایل دهه ‪90‬‬ ‫بینن��دگان زی��ادی را پ��ای تلویزیون کش��اند‪ .‬از‬ ‫دلنوازان تا اوای ب��اران و فاصله ها اثاری بودند که‬ ‫در زمان خود توانس��تند در زمان پخش شان خیابان های شهر را برای ساعتی خلوت‬ ‫کنند‪ .‬سهیلی زاده با فاصله گرفتن از خانه اصلی خود یعنی تلویزیون به سراغ رسانه‬ ‫جدید و پرمخاطب این روزهای مدیوم تصویر رفته و سریال «مانکن» را با انبوهی از‬ ‫چهره های اش��نای سینما و تلویزیون در شبکه نمایش خانگی ساخته است‪ .‬سریال‬ ‫مانک��ن به تهیه کنندگی ایرج محمدی با فیلمنام��ه ای از بابک کایدان یک ملودرام‬ ‫اجتماعی با بستری عاش��قانه است که به نظر می رسد می تواند در قاب جدید شبکه‬ ‫نمای��ش خانگ��ی هم مخاطبان خود را پی��دا کند‪ .‬کاوه و همتا رابطه عاش��قانه ای را‬ ‫اغ��از کرده اند‪ ،‬اما مش��کالت اجتماعی و اقتصادی باعث می ش��ود در این مس��یر با‬ ‫چالش های��ی روبه رو ش��وند‪ .‬مانکن با بازی محمدرضا فروت��ن‪ ،‬مریال زارعی‪ ،‬نازنین‬ ‫بیاتی‪ ،‬امیرحس��ین ارمان‪ ،‬فرزاد فرزین‪ ،‬حسین پاکدل‪ ،‬الهام پاوه نژاد‪ ،‬رضا توکلی‪،‬‬ ‫لیندا کیانی و شبنم قلی خانی یک داستان ملودرام اجتماعی را روایت می کند‪.‬‬ ‫با حضور معاون فضای مجازی س��ازمان صداوس��یما‪ ،‬بنیاد ملی‬ ‫کارافرینی محتوای دیجیتال راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫با حض��ور محمد ش��ریف خانی معاون فضای‬ ‫مجازی س��ازمان صدا وس��یما‪ ،‬رضا رحمانی وزی��ر صنعت معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬س��ورنا س��تاری معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و‬ ‫پیروز حناچی شهردار تهران‪ ،‬بنیاد ملی کارافرینی محتوای دیجیتال‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬شریف خانی در این ایین با اشاره به اهمیت موضوع‬ ‫کارافرین��ی گفت‪ :‬کارافرینی و توجه به مس��ائل اقتصادی‪ ،‬موضوع‬ ‫ثابت هر حرکت و جوشش��ی اس��ت اما در موض��وع «محتوا» عامل‬ ‫اثربخش همان عشق و باور عمیق در تولیدات است که اهمیت دارد؛‬ ‫به عنوان مثال اگر از اس��تاد فرشچیان و اثارش صحبت می کنیم به‬ ‫این دلیل اس��ت که اولویت او بحث تج��اری و اقتصادی نبوده بلکه‬ ‫باور و عشق به کار برای ایشان در درجه نخست اهمیت قرار داشته‬ ‫است‪ .‬در یکی از بخش های این ایین ‪ ۶‬تفاهمنامه همکاری ازجمله‬ ‫تفاه��م میان معاونت فضای مجازی رس��انه ملی و معاونت توس��عه‬ ‫و اش��تغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای توس��عه فعالیت‬ ‫کسب وکارهای حوزه محتوای دیجیتال به امضا رسید‪.‬‬ ‫دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی‬ ‫جوان منصوب شد‬ ‫هومان اس��عدی دبیر چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��یدمجتبی حس��ینی‪ ،‬معاون امور هنری در‬ ‫حکمی هومان اس��عدی را به عنوان دبیر چهاردهمین جشنواره ملی‬ ‫موس��یقی جوان منصوب کرد‪ .‬در نشس��تی با حضور س��یدمجتبی‬ ‫حسینی معاون امور هنری‪ ،‬محمد اله یاری مدیر کل دفتر موسیقی‬ ‫و علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران‪ ،‬حکم دبیری هومان‬ ‫اسعدی اعطا شد‪ .‬حسینی در این نشست گفت‪ :‬جشنواره موسیقی‬ ‫جوان ظرفیت عمده ای دارد و خوش��بختانه توجه به ان بیشتر شده‬ ‫و دامن��ه اجتماعی جش��نواره در دوره اخیر تقویت یافت‪ .‬امیدواریم‬ ‫تاثیر اجتماعی این رویداد بیش��تر و فرصت هایی برای دیده ش��دن‬ ‫هنرمندان جوان و برگزیدگان جشنواره فراهم شود‪ .‬هومان اسعدی‬ ‫از هفتمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان دبیری این جشنواره‬ ‫را به عهده دارد‪.‬‬ ‫زندگی دکتر حسابی‬ ‫در مستند «چشمانی که دید»‬ ‫مستند پرتره ‪ ۶۰‬دقیقه ای «چشمانی که دید» با موضوع زندگی‬ ‫دکتر محمود حسابی در شبکه مستند سیما تولید شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫میالد محمدی‪ ،‬کارگردان مس��تند «چشمانی‬ ‫ک��ه دید» درباره عل��ت پرداختن به زندگی دکتر حس��ابی در این‬ ‫مس��تند گفت‪ :‬دکتر حسابی یکی از ش��خصیت های شناخته شده‬ ‫ایرانی است که همه ما با او از راه کتاب های درسی اشنایی مقدماتی‬ ‫داری��م‪ ،‬اما تاکنون به طور ظریف به او پرداخته نش��ده بود و همین‬ ‫موض��وع من را کنجکاو کرد که بیش��تر درب��اره واقعیت زندگی اش‬ ‫بدانم‪ .‬محمدی درباره چگونگی توافق با خانواده دکتر حسابی برای‬ ‫س��اخت این مستند گفت‪ :‬ما جلسات گوناگونی داشتیم و در ظاهر‬ ‫افراد زیادی به انها برای ساخت مستند مراجعه کرده بودند و به طور‬ ‫طبیعی با نوعی کلیشه با ما برخورد شد‪ ،‬اما سعی کردیم این کلیشه‬ ‫را بشکنیم و به موضوع جدیدی برسیم و این کار خیلی سخت بود و‬ ‫سعی کردیم در دام کلیشه و تکرار نیفتیم‪ .‬محمدی ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫از رس��یدن به جمع بندی این کار را از فروردین ‪ ۹۸‬شروع کردیم و‬ ‫در قالب مصاحبه مقداری بازسازی اتفاق افتاد و پس از ان کار اماده‬ ‫تحویل شد‪ .‬این مستندساز یاداور شد‪ :‬ارشیوهای تصویری دقیق از‬ ‫دکتر حسابی به دست مان رسید و عکس های خوبی از او داشتیم و‬ ‫این یکی از نکات مثبت کار است‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫ترنر(نق��اش)‪ :‬س��عی ک��ن‬ ‫بیش��تر خالق یک اثر باش��ی‬ ‫ت��ا تماش��اگر اون‪ .‬این همون‬ ‫چیزی ه که خداوند می خواد تا‬ ‫احساس تنهایی نکنه‪.‬‬ ‫نمایی از فیلم اقای ترنر‬ ‫خالقان ‪ ۴۰‬اثر عاشورایی تجلیل شدند‬ ‫سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از خالقان ‪ ۴۰‬اثر ماندگار‬ ‫عاشورایی در ایین «چل ه عشق» قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫خالقان ‪ ۴۰‬اثر و س��ند ماندگار عاشورایی‬ ‫در ایین «چله عشق» تجلیل شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین از خالقان ‪ ۴۰‬اثر برجس��ته ای که در گونه های‬ ‫مختلف فرهنگی و هنری مرتبط با واقعه عاشورا ازجمله تالیف‬ ‫و پژوهش‪ ،‬هنرهای تجس��می و ترسیمی‪ ،‬هنرهای دراماتیک‪،‬‬ ‫موس��یقی و ادبیات تولید ش��ده اند در ‪ 5‬بخش قدردانی شد‪ .‬در بخش هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫محمود فرش��چیان‪ ،‬محمدباقر اقامیری‪ ،‬حسین قوللر اغاس��ی‪ ،‬غالمحسین امیرخانی‪،‬‬ ‫علی ش��یرازی و جلیل رس��ولی با حضور هانی��ه گرائیلی مدیرکل حوزه ریاس��ت ‪ ،‬مظفر‬ ‫پاس��دار شیرازی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و سمیه توحیدلو معاون پژوهش‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران قدردانی شدند‪.‬‬ ‫در ادامه با حضور محس��ن هاشمی رفس��نجانی‪ ،‬احمد مسجدجامعی و حجت االسالم‬ ‫سیدمحمود دعایی از علیرضا شجاع نوری‪ ،‬رضا کیانیان‪ ،‬فرامرز قریبیان‪ ،‬علیرضا رئیسیان‪،‬‬ ‫ناصر تقوایی‪ ،‬س��یدداوود میرباقری‪ ،‬بهرام بیضایی‪ ،‬احمدرضا درویش‪ ،‬مهدی فخیم زاده‪،‬‬ ‫عباس کیارس��تمی‪ ،‬علی رفیعی‪ ،‬بهروز غریب پور و محم��د رحمانیان در بخش هنرهای‬ ‫دراماتیک قدردانی شد‪.‬‬ ‫همچنین محمدرضا شجریان‪ ،‬حس��ین علیزاده‪ ،‬لوریس چکناواریان‪ ،‬مجید انتظامی‪،‬‬ ‫صدیقه بحرانی‪ ،‬تورج زاهدی‪ ،‬فردین خلعتبری و حس��ام الدین س��راج در دیگر بخش این‬ ‫ایین که مربوط به بخش موسیقی می شد مورد قدردانی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در این ایین مجید انتظامی‪ ،‬اهنگس��از و موس��یقیدان پس از ‪ 6‬س��ال دوری از رهبری‬ ‫ارکستر‪ ،‬قطعه «روز واقعه» را با همراهی ارکستر سمفونیک تهران در سالن همایش های‬ ‫سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اجرا کرد‪.‬‬ ‫ایران با دو نماینده در مهم ترین جشنواره‬ ‫فیلمبرداری جهان‬ ‫بیس��ت وهفتمین جش��نواره بین المللی فیلم «کمراایمج»‬ ‫لهس��تان میزبان یک مستند و یک فیلم بلند از سینمای ایران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در این رویداد س��ینمایی که از ‪ ۹‬تا ‪۱۶‬‬ ‫نوامبر (‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬ابان) در ش��هر ترونی لهستان برگزار می شود‬ ‫مس��تند «خانه ای برای تو» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم‬ ‫و فیلمب��رداری محمد حدادی در بخش رقابتی اثار مس��تند‬ ‫حضور خواهد داش��ت و فیلم «رونا‪ ،‬مادر عظیم» (محصول مش��ترک ایران و افغانستان)‬ ‫به کارگردانی جمش��ید محمودی و فیلمبرداری کوهیار کالری نیز در بخش «س��ینمای‬ ‫معاصر جهان» روی پرده خواهد رفت‪ .‬بیس��ت وهفتمین جشنواره فیلم «کمراایمج» که‬ ‫مهم ترین رویداد سینمایی جهان با تمرکز بر هنر فیلمبرداری است از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۶‬نوامبر (‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬ابان) در لهستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫افزایش فروش رمان برنده «بوکر»‬ ‫براس��اس امار اعالم ش��ده‪ ،‬در هفته ای که نام «برناردین ا ِواریستو» به عنوان یکی از‬ ‫برندگان جایزه بوکر ‪ ۲۰۱۹‬اعالم ش��د‪ ،‬به طور تقریبی ‪ 6‬هزار نس��خه از رمان «دختر‪،‬‬ ‫زن‪ ،‬دیگر» این نویسنده به فروش رفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از گاردین‪ ،‬باتوجه به امار ارائه ش��ده ازسوی «نیلسن بوک‬ ‫اس��کن» ‪-‬وب س��ایت نظارت بر فروش کتاب ها‪ 5 -‬روز پس از انتخاب «اواریس��تو»‬ ‫به عن��وان یکی از برندگان جایزه بوکر ‪ ،۲۰۱۹‬تعداد نس��خه های فروخته ش��ده رمان‬ ‫«دختر‪ ،‬زن‪ ،‬دیگر» به ‪ 980/5‬رس��یده اس��ت‪ .‬این رقم یعنی ام��ار فروش این کتاب‬ ‫نسبت به هفته گذشته با افزایش ‪340/1‬درصدی روبه رو بوده است‪ .‬در ‪ 5‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫تنها ‪ 391/4‬نسخه از رمان «دختر‪ ،‬زن‪ ،‬دیگر» فروخته شده بود‪.‬‬ ‫این رقم فروش‪ ،‬رمان « دختر‪ ،‬زن‪ ،‬دیگر» را در جایگاه هفتم پرفروش های داستانی‬ ‫بخش جلد سخت (‪ )hard cover‬قرار می دهد‪.‬‬ ‫ن « دختر‪ ،‬زن‪ ،‬دیگر» داس��تان ‪ ۱۲‬ش��خصیت را که بیش��تر انه��ا را زنان‬ ‫در رم��ا ‬ ‫سیاهپوست بریتانیایی تشکیل می دهند‪ ،‬می خوانیم‪.‬‬ ‫جهان کتاب‬ ‫مجموعه ای کمتر دیده ش��ده از نقاشی های‬ ‫عباس کیارستمی در گالری گلستان به نمایش‬ ‫درمی ای��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬لیلی گلس��تان‪،‬‬ ‫مدیر گالری گلس��تان با اع�لام این خبر گفت‪:‬‬ ‫گرداوری این مجموعه زحمات بس��یاری برده‬ ‫و س��ی واندی از نقاشی های عباس کیارس��تمی از مجموعه داران به امانت گرفته‬ ‫ش��ده تا زیر یک سقف مرور شود‪ .‬گلس��تان یاداور شد‪ :‬برگزاری نمایشگاه نقاشی‬ ‫از کیارس��تمی در گالری گلس��تان در ‪ ۴ ،۳‬س��ال پایانی عمر اقای فیلمساز بارها‬ ‫مطرح شد اما ایش��ان همیشه می گفت تعداد کمی نقاشی در خانه دارد و فرصت‬ ‫نشس��تن و نقاش��ی کشیدن برایش فراهم نمی شود و افس��وس بسیار که در نبود‬ ‫او ای��ن ارزو ب��ا کارهای قدیم��ی اش که از اوایل دهه ‪ 60‬تا اوای��ل دهه ‪ 70‬را در بر‬ ‫می گیرد‪ ،‬محقق می ش��ود‪ .‬او گف��ت‪ :‬این رویداد دوهفت��ه ای ‪ 17‬ابان اغاز به کار‬ ‫می کند و اثار برای فروش عرضه نمی ش��ود و کل نمایش��گاه جنبه فروش ندارد‪.‬‬ ‫عباس کیارستمی ‪ 4‬نمایشگاه عکس در گالری گلستان برپا کرده بود و جالب ان‬ ‫است که نخستین تجربه های او در دوره نوجوانی و جوانی در زمینه نقاشی بوده تا‬ ‫جایی که فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا تهران است‪.‬‬ ‫لیلی گلس��تان بیان کرد‪ :‬به مناس��بت این نمایشگاه‪ ،‬نشر نظر همه اثار به نمایش‬ ‫درامده را در یک جلد کتاب منتشر می کند که در نمایشگاه رونمایی می شود‪.‬‬ ‫بازگشت دوباره «حافظ اندیشه» به بازار کتاب‬ ‫بنیاد ملی کارافرینی‬ ‫محتوای دیجیتال راه اندازی شد‬ ‫سینما‬ ‫فیل��م س��ینمایی «س��ال دوم دانش��کده‬ ‫م��ن» به کارگردان��ی رس��ول صدرعاملی از‬ ‫چهارش��نبه‪10 ،‬مهر با س��رگروهی س��ینما‬ ‫اس��تقالل در سینماهای سراسر کشور اکران‬ ‫ شد‪ .‬در این فیلم سینمایی علی مصفا‪ ،‬پدرام‬ ‫شریفی‪ ،‬بابک حمیدیان‪ ،‬ویشکا اسایش‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬نیلوفر خوش خلق‪،‬‬ ‫علی اس��تادی‪ ،‬مریم بوبانی‪ ،‬شیوا خس��رومهر با هنرمندی افشین هاشمی و‬ ‫معرفی س��ها نیاستی و فرشته ارس��طویی به ایفای نقش می پردازند‪« .‬سال‬ ‫دوم دانش��کده من» پی��ش از این با اکران در جش��نواره های معتبر خارجی‬ ‫از جمله جشنواره مسکو‪ ،‬ش��انگهای‪ ،‬اسیاپاسفیک و‪ ...‬با واکنش های مثبت‬ ‫بین المللی روبه رو ش��ده بود‪ .‬همچنین سها نیاستی جایزه بهترین بازیگر زن‬ ‫جش��نواره مسکو را از ان خود کرده اس��ت‪ .‬تهیه کننده «سال دوم دانشکده‬ ‫من» مسعود ردایی است‪.‬‬ ‫چه کتابی بخوانیم؟‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫فرهنگ‬ ‫دبیر کمیس��یون انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه هرق��در نهاد های رس��می اطالعات‬ ‫بیشتری منتش��ر کنند منجر به جلوگیری از حاکمیت‬ ‫فیک ها می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس مردم یاد می گیرند‬ ‫س��واد خود را در این زمینه افزایش دهند و برای کس��ب‬ ‫صح��ت اطالعات به راس��تی ازمایی بپردازن��د و یکی از‬ ‫اهداف کمیس��یون انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات‬ ‫فرهنگ سازی در این حوزه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین انتظامی در نشس��ت‬ ‫هم اندیش��ی ب��ا موسس��ه های خصوص��ی ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات عمومی درباره چگونگی اجرای قانون انتش��ار‬ ‫و دسترس��ی ازاد ب��ه اطالع��ات که با حض��ور جمعی از‬ ‫نمایندگان این موسس��ه ها در وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی برگزار ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تمام س��ازمان های‬ ‫حاکمیتی مش��مول این قانون هستند و برخی کانون ها‪،‬‬ ‫انجمن ها و نهادهایی که به لحاظ قانونی بخش خصوصی‬ ‫به ش��مار می روند‪ ،‬اما خدمات عمومی ارائه می دهند نیز‬ ‫شامل این قانون می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ‪ 2‬س��ال گذشته سامانه این قانون نیز‬ ‫راه اندازی ش��ده که در ان اطالعاتی که مردم می خواهد‬ ‫ثبت می ش��ود زیرا بس��یاری از امار و مقرراتی که جنبه‬ ‫اطالعات دارد باید در دسترس مردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫انتشار و دسترسی ازاد به اطالعات مبنای فرهنگی دارد‬ ‫و نیازمند فرهنگ سازی هم در سطح مسئوالن و مردم و‬ ‫هم در سطح کارمندان اداره ها و سازمان ها است‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات‬ ‫با اش��اره به چگونگی جداس��ازی اطالعات خصوصی و‬ ‫ش��خصی برای انتش��ار ادامه داد‪ :‬برخ��ی از اطالعات که‬ ‫مربوط به حریم خصوصی افراد است نباید منتشر شود؛‬ ‫مانند کد ملی و اس��رار تجاری که جزو اس��تثنائات این‬ ‫قانون به ش��مار می اید اما در بخ��ش دیگر این قانون نیز‬ ‫تاکید شده در جایی که مربوط به سالمت عمومی جامعه‬ ‫است چیزی با عنوان اس��تثنا معنایی ندارد؛ بنابراین در‬ ‫انتشار اطالعات باید متوجه حریم خصوصی و استثنائات‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫انتظامی با بیان اینکه روح قانون انتش��ار و دسترس��ی‬ ‫ازاد به اطالعات این اس��ت که مردم را محرم خود بدانیم‬ ‫افزود‪ :‬در اجرای این قانون حق نداریم از مردم بپرس��یم‬ ‫که اطالعات مورد س��وال خود را ب��رای چه می خواهند‬ ‫زیرا براس��اس این قانون قرار اس��ت حقوق ش��هروندی‬ ‫رعایت ش��ود‪ .‬در بخش��ی از این نشست‪ ،‬انصاری‪ ،‬معاون‬ ‫حقوقی دبیرخانه کمیس��یون انتشار و دسترسی ازاد به‬ ‫اطالعات با اش��اره به رون��د اجرایی این قانون‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫قان��ون درحال حاضر تنها قانون در کش��ور اس��ت که در‬ ‫حوزه شفاف سازی الزم االجرا است و از سال ‪ ۹۵‬وارد فاز‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ 3 :‬دس��ته از موسس��ه ها مش��مول قانون‬ ‫انتشار و دسترس��ی ازاد به اطالعات می شوند که شامل‬ ‫موسس��ه های عموم��ی (در معنای عام)‪ ،‬موسس��ه های‬ ‫خصوص��ی ارائه دهنده خدمات عمومی و موسس��ه های‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سیستان وبلوچستان یکی از مهم ترین استان های کشور‬ ‫در حوزه صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی به شمار می رود؛‬ ‫استانی که نیمی از جمعیت ان روستانشین هستند و بخش‬ ‫اصلی صنایع دس��تی ان در کارگاه های خانگی و روستایی‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سوزن دوزی‪ ،‬خامه دوزی‪ ،‬سیاه دوزی‪،‬‬ ‫پ��روازدوزی‪ ،‬س��که دوزی و این��ه دوزی‪ ،‬حصیرباف��ی‪،‬‬ ‫خولک بافی‪ ،‬سیس بافی‪ ،‬دودنی بافی‪ ،‬س��فال گری‪ ،‬چادربافی‪ ،‬قالی بافی و‪ ...‬از جمله‬ ‫هنرهای س��نتی استان سیستان وبلوچستان اس��ت که برخی از انها نیز سال هاست‬ ‫به دست فراموش��ی س��پرده ش��ده اند؛ گرچه مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی اس��تان سیستان وبلوچس��تان اعالم ک��رده دیگر این اس��تان هنر‬ ‫منسوخ شده ای ندارد و تمامی انها در ماه های اخیر احیا شده یا در حال احیا هستند‪.‬‬ ‫علیرضا جالل زایی درباره برنامه های این س��ازمان در زمینه احیای هنرهای سنتی‬ ‫منسوخ ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو هنر پارچه بافی (جومه بافی) و اهنگ گری (چلنگری) از‬ ‫هنرهای منسوخ شده سیستان وبلوچس��تان هستند که در حدود ‪ 3‬ما ه گذشته احیا‬ ‫ش��ده ان د و همچنان نیز در حال احیا هس��تند‪ .‬به طور کلی تالش ما این بوده که حتی‬ ‫هنرهایی را که ش��اید طرفداران چندانی هم ندارند احیا کنیم و اکنون می توان گفت‬ ‫در سیستان وبلوچستان هیچ هنر منسوخ شده ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬روستانشینی نیمی از جمعیت استان سیستان وبلوچستان (‪۵۱‬‬ ‫درصد) باعث شده صنایع دستی در این استان رونق داشته باشد‪ .‬االن بیشتر بانوان این‬ ‫استان در صنایع دستی به ویژه در حوزه های سوزن دوزی و خامه دوزی کار می کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی اس��تان سیستان وبلوچس��تان همچنین یاداور ش��د‪:‬‬ ‫به منظ��ور بهبود ش��رایط هنرمندان و صنعتگران اس��تان‪ ،‬وضعی��ت بیمه صندوق‬ ‫روس��تاییان و عشایر را تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬پیگیری کرده ایم تا در صورت تامین اعتبار‪،‬‬ ‫بیم��ه تامین اجتماعی انها درس��ت ش��ود‪ .‬همچنین طرح درجه بن��دی کارگاه های‬ ‫فعال در دس��ت اقدام اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬با اموزش و پرورش نیز به توافق رس��یده ایم تا‬ ‫بتوانیم مجموعه ای را باعنوان هنرس��تان صنایع دستی در اس��تان راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر اقدام های اولیه انجام شده و از مهر ماه به طور ازمایشی این کار در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬جالل زایی در ادامه اعالم کرد‪ :‬نمایش��گاه ملی صنایع دس��تی با حدود‬ ‫ی به میزبانی زاهدان در محل نمایش��گاه دائمی برگزار‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۷۰‬غرفه از اول تا ‪ 6‬د ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگیاستانسیستان وبلوچستانهمچنینارائهتسهیالتمشاغل‬ ‫خانگیبههنرمندانفعال‪،‬تسهیالتروستاییبهکارگاه هایفعال‪،‬شناساییصنعتگران‬ ‫برای اعالم امار مشخص و دقیق از تعداد هنرمندان و صنعتگران و برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی را از برنامه های این سازمان به منظور ساماندهی شرایط صنایع دستی استان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫هنرهای منسوخ شده سیستان وبلوچستان‬ ‫احیا شده اند‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!