روزنامه صمت شماره 1395 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1395

روزنامه صمت شماره 1395

روزنامه صمت شماره 1395

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1395‬پیاپی ‪2713‬‬ ‫چهره‬ ‫اوراسیا یک فرصت صادراتی‬ ‫برای کشور‬ ‫‪8‬‬ ‫دولت از تامین خوراک‬ ‫صنعت نسوز حمایت می کند‬ ‫سرمقاله‬ ‫فعالیت مناطق ازاد‬ ‫در چهارچوب اهداف‬ ‫گفت و گو‬ ‫ارزو دارم تمام نقش های‬ ‫کالسیک جهان را بازی کنم‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫و مشکالت توسعه ان‬ ‫ملزومات‬ ‫توسعه اکتشافات‬ ‫اسیب سیاست های‬ ‫مردم پسندانه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫با توجه به روند افزایشی حمله های سایبری و کالهبرداری های اینترنتی‬ ‫حساب های بانکی بیمه می شوند‬ ‫ورود ابزاره��ای نوین به حوزه بانکداری و متنوع ش��دن ابزارهای پرداخت که در س��ال های‬ ‫گذش��ته تحول بزرگی در نظام بانکی و نحوه دسترس��ی مردم به خدمات بانکی ایجاد کرده‪ ،‬در‬ ‫کنار مزیت های زیادش‪ ،‬مش��کالتی را نیز در پی داش��ته و چالش هایی را برای افراد جامعه به‬ ‫وجود اورده است‪ .‬کالهبرداری اینترنتی با روش های مختلف برداشت غیرمجاز از حساب های‬ ‫بانکی افراد‪ ،‬در حالی در سال های اخیر شیوع زیادی پیدا کرده و ضررهای هنگفتی به مال افراد‬ ‫زده که با وجود هشدارهای نهادهای ذی ربط به مردم برای توجه و دقت بیشتر در انجام عملیات‬ ‫بانک��ی و خرید در فض��ای مجازی‪ ،‬همچنان موضوع مربوط به س��رقت اطالعات از کارت های‬ ‫عابربانک و هک اینترنتی حس��اب های بانکی بخشی از اخبار حوادث را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬این شرایط سبب شده اقدام هایی درزمینه افزایش امنیت تراکنش های الکترونیک بانکی‬ ‫در دستور کار نهاد های ذی ربط قرار گیرد و در کنار راه اندازی پروژه رمزهای دوم یکبار مصرف‬ ‫از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬بیمه مرکزی نیز با در دس��تور کار قرار دادن طرحی در صنعت بیمه‪ ،‬به‬ ‫‪11‬‬ ‫دنبال بیمه کردن حساب های بانکی در مقابل سرقت های سایبری باشد‪.‬‬ ‫همراهی سازمان ها و صنعتگران برای نوسازی تاکسیرانی کشور‬ ‫نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جدی شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫الیحه قانون بانکداری‬ ‫در بوته نقد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫جالل ابراهیمی‬ ‫مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه‬ ‫اص��وال مناطق ازاد با بررس��ی و تحقی��ق در حوزه ای از‬ ‫کش��ور تعیین می ش��ود که دارای اس��تعدادهای بالقوه و‬ ‫بالفعل در توس��عه تجارت خارجی باش��ند که در تعامل با‬ ‫اقتصاد داخلی کشور در راستای توسعه گام بردارند‪.‬‬ ‫ای��ن مناطق لزوما باید برای انج��ام امور صنعتی ایجاد‬ ‫شوند یا راه اندازی مناطق صنعتی در انها با اهداف صادرات‬ ‫برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت که این مناط��ق دارای مق��ررات اداری‪،‬‬ ‫حقوقی‪ ،‬مالی و تجاری ویژه هستند و به طور کلی یا قوانین‬ ‫اقتصادی کش��ور در این مناطق اجرا یا بخشی از قوانین و‬ ‫مقرراتی که برای توسعه صادرات و تجارت و صنعت مفید‬ ‫باشد در ان بکار گرفته می شود‪.‬‬ ‫جذب سرمایه خارجی و داخلی در جهت توسعه صادرات‬ ‫از مهم تری��ن اهداف ایجاد مناطق ازاد اس��ت ک��ه با ارائه‬ ‫طرح های تش��ویقی برای توسعه صادرات‪ ،‬تولید با کیفیت‬ ‫باال و قابل رقابت‪ ،‬سرعت بخشیدن به پیشرفت فناوری روز‬ ‫و بکارگیری ان در منطقه و جذب سرمایه گذاری مستقیم‬ ‫خارجی در کنار هموارسازی مسیر تولید و تجارت می تواند‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫برای ایجاد زمینه های سرمایه گذاری نیز می توان با ارائه‬ ‫طرح های تشویقی مانند اعطای زمین و وام های بلند مدت‬ ‫به کس��انی که قص��د فعالیت اقتصادی در ای��ن مناطق را‬ ‫دارند در این مس��یر گام برداشت‪ .‬لحاظ امتیازات مالیاتی‬ ‫برای تولید کنندگان و مستثنا کردن فعاالن مناطق ازاد از‬ ‫پرداخت مالیات بر درامد حاصل از فروش کاال نیز از جمله‬ ‫طرح های تش��ویقی ب��رای صاحبان و مجری��ان طرح های‬ ‫صنعتی و سرمایه گذاران در این مناطق است‪.‬‬ ‫ح��ال باتوجه به وظایف مناط��ق ازاد و عملکرد انها این‬ ‫پرس��ش مطرح می ش��ود که ایا عملکرد ام��ور بین الملل‬ ‫اتاق ه��ای بازرگان��ی ای��ران به عنوان مرکز فع��االن بخش‬ ‫خصوصی نباید در راستای ارتقای فعالیت صاحبان مشاغل‬ ‫و تولید کنن��دگان در حوزه صادرات باش��د و چرا این مهم‬ ‫انجام نمی ش��ود؟چرا تعامالت تج��اری بین المللی افزایش‬ ‫نمی یاب��د؟ ایا امور بین الملل ات��اق بازرگانی ایران دکترین‬ ‫صادراتی مناطق ازاد را در حوزه اتاق های بازرگانی کش��ور‬ ‫و اتاق های مش��ترک اجرایی می کند و هماهنگی های الزم‬ ‫را انجام می دهد؟‬ ‫واقعیت این است که نگاه معاونت امور بین الملل اتاق ها‬ ‫بای��د اس��تفاده از فرصت های تجاری باش��د که برحس��ب‬ ‫نیازهای کش��ورهای هدف و با شناخت نیازهای انها انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬این امر امکان پذیر نیس��ت ج��ز از طریق ارتباطات‬ ‫گس��ترده که انهم با مالقات با رایزن های اقتصادی‪ ،‬ارتباط‬ ‫مس��تمر با س��فارتخانه ها و ارتب��اط با اتاق ه��ای بازرگانی‬ ‫کشورهای هدف محقق می شود‪ .‬به عالوه اینکه باید به این‬ ‫نکته هم توجه داش��ت که مناطق ازاد سکوی پرتاب اقالم‬ ‫صادراتی با نگاه تجمیع این اقالم است چون ورود و خروج‬ ‫بازرگان��ان و صاحبان بنگاه های اقتص��ادی به این مناطق‬ ‫ب��دون نیاز به هیچ گونه روادیدی انجام می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫اعالم ش��رایط حضور در مناطق ازاد و شناس��اندن ان به‬ ‫س��ازمان ها و نهادهای اقتصادی کش��ورها ازجمله وظایف‬ ‫ام��ور بین الملل اتاق بازرگانی ایران اس��ت که متاس��فانه‬ ‫فراموش شده است‪.‬‬ ‫به ع�لاوه اینکه یک��ی از وظای��ف امور بین المل��ل اتاق‬ ‫بازرگانی ای��ران و معاونت های بین الملل اتاق های کش��ور‬ ‫معرفی امتیازات و طرح های تشویقی مناطق ازاد ایران به‬ ‫شرکت های داخلی و خارجی با هدف جذب سرمایه است‪.‬‬ ‫ایا این مهم انجام می شود؟‬ ‫در یک مقایس��ه بین فعالیت مناطق ازاد ایران و ترکیه‬ ‫به عنوان همسایه ایران می توان به این موارد پی برد‪:‬‬ ‫ ای��ا اعضای معاون��ت بازرگانی ات��اق بازرگانی ایران و‬‫معاونت های بازرگانی اتاق های کشور بازدید های دوره ای از‬ ‫مناطق ازاد را در برنامه کاری خود قرار داده اند؟‬ ‫ ایا نشستی با مدیران مناطق ازاد داشته اند؟‬‫ ایا اعضای اتاق های مش��ترک بازرگانی از مناطق ازاد‬‫بازدی��د کرده اند و از طرح های تش��ویقی‪ ،‬امکانات منطقه‪،‬‬ ‫مرزه��ای خروج��ی و واحدهای مس��تقر در انها اطالعاتی‬ ‫دارند؟‬ ‫ ایا اعضای اتاق های بازرگانی کش��ور ب��ا اتحادیه های‬‫تولی��دی و صادرات��ی در موضوع مناط��ق ازاد همایش و‬ ‫نشس��تی داش��ته اند و بالعکس ایا مدیران مناطق ازاد به‬ ‫تعامل با حوزه ه��ای تولید‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و معدنی‬ ‫پرداخته ان��د و مزایای مناطق ازاد را توجیه کرده و توضیح‬ ‫داده اند و در این مس��یر وظیفه معاونت امور بین الملل اتاق‬ ‫که پرداختن به توس��عه صادرات و اگاه��ی دادن و تامین‬ ‫اطالعات صادراتی است انجام شده است؟‬ ‫ ایا اسیب شناسی اقتصادی برای دالیل کندی توسعه‬‫ص��ادرات از مناط��ق ازاد و نبود جذب و جلب س��رمایه و‬ ‫اس��تقرار صنایع صادراتی در مناطق ازاد انجام شده است؟‬ ‫تاکنون معاون��ت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران به این‬ ‫مهم پرداخته یا تحقیقات میدانی در این حوزه انجام داده‬ ‫است؟‬ ‫باید از پیله برون ش��ویم و نگاه تحقیقی به انچه داریم و‬ ‫می توانیم صادر کنیم بیندازیم‪ .‬فقط به موضوع نگاه نکنیم‪،‬‬ ‫ژرف دیدن توجیهی تفسیری را تجربه کنیم و همسونگری‬ ‫با س��ایر نهادهای اقتصادی را در فزون بخش��ی به صادرات‬ ‫جزو اهداف خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫باید با رونق صادرات کمبودهای ارزی کشور را جبران کنیم‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫رون��ق ص��ادرات می توان��د کمبوده��ای ارزی‬ ‫را جب��ران کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ش��رایط کنونی که‬ ‫درامدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی‬ ‫کاهش یافت��ه‪ ،‬باید ب��ا تقویت بخ��ش صادرات‬ ‫غیرنفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در جلس��ه‬ ‫ش��ورای عالی مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی با اش��اره به اهمی��ت موضوع صادرات‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬همه س��ازمان ها و نهادهای کش��ور‬ ‫که در حوزه صادرات مسئولیت دارند باید ضمن‬ ‫حمایت از تاجران و صادرکنندگان کشور‪ ،‬زمینه‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی را بیش از پیش فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫صادرکنندگان در نوک پی��کان جنگ اقتصادی‬ ‫علیه کشورمان هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باوجود همه‬ ‫تحریم ها و فش��ارهای ظالمانه می��زان صادرات‬ ‫کش��ور در ‪ 6‬ماه نخست امس��ال نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬به لحاظ وزنی بیش از ‪۲۲‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته ک��ه بیانگر تالش مجدانه‬ ‫بخش خصوصی و دولتی کشور برای پیروزی در‬ ‫این رویارویی اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی یک��ی از اهداف ایجاد مناطق ازاد را کمک‬ ‫به صادرات کش��ور توصیف و اظهار کرد‪ :‬مدیران‬ ‫مناطق ازاد کشور باید برنامه ریزی ویژه ای برای‬ ‫افزایش ص��ادرات از این مناط��ق انجام دهند تا‬ ‫تع��ادل و ت��وازن الزم میان ص��ادرات و واردات‬ ‫کشور به وجود اید‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اف��زود‪ :‬کش��ورهای همس��ایه‬ ‫اصلی ترین بازارهای محصوالت صادراتی کش��ور‬ ‫هس��تند و به طور حت��م باید مناط��ق ازاد برای‬ ‫حض��ور موث��ر تولی��دات ش��رکت های ایرانی در‬ ‫یارانه های پنهان و اشکار از بودجه ‪ ۹۹‬جدا می شود‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور با بیان اینکه ریالی از فروش‬ ‫نفت در بودجه س��ال اینده لحاظ‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در بودجه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬کل کش��ور ارقام یارانه های‬ ‫اش��کار و پنه��ان از بودج��ه جدا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان برنامه و بودجه کشور‪،‬‬ ‫سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل کش��ور‪ ،‬به ریاس��ت‬ ‫محمدباق��ر نوبخ��ت مع��اون رئیس جمهوری‬ ‫و رئی��س این س��ازمان ب��ا حض��ور معاونان و‬ ‫مدیران و نیز رئیس��ان برخی از س��ازمان های‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اس��تان ها برگزار ش��د‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور در این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬برنامه عمرانی پیش بینی شده در‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور‪ ،‬مبتنی‬ ‫ب��ر منابع حاصل از ف��روش نفت خواهد بود و‬ ‫این منابع به ش��کل اهرمی عم��ل خواهد کرد‬ ‫و ریالی از فروش نفت در بودجه س��ال اینده‬ ‫لحاظ نخواهد شد‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت افزود‪ :‬تغییری‬ ‫که در بودجه س��ال این��ده دنبال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬جدا ک��ردن یارانه ها از‬ ‫بودجه خواهد ب��ود و در کنار ان‪،‬‬ ‫رقم ری��ز یارانه ه��ای پنهان را هم‬ ‫محاس��به خواهی��م کرد ت��ا ارقام‬ ‫بودجه شفاف و روشن باشد تا هم مردم و هم‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی با شفافیت‪،‬‬ ‫بر ان نظارت داش��ته باشند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬کل کش��ور ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن اصالحات س��اختاری تدوین و تنظیم‬ ‫ش��ده و بودجه ش��رکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و‬ ‫موسس��ه های انتفاعی را نیز اوایل هفته اینده‬ ‫ب��ه دولت تقدی��م می کنیم ت��ا تقدیم مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی شود‪ .‬رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودجه کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬در کنار بودجه‬ ‫دوس��االنه‪ ،‬یک برنامه عمرانی دوساالنه و نیز‬ ‫برنامه اشتغال دوساالنه پیش بینی شده که به‬ ‫مبادی ذی ربط تقدیم خواهد شد‪.‬‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬همسایگان‬ ‫جنوبی و کشورهای اس��یای میانه هدف گذاری‬ ‫کنند و دولت نیز در این زمینه اقدام های الزم را‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫رون��ق ص��ادرات می توان��د کمبوده��ای ارزی‬ ‫را جب��ران کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ش��رایط کنونی که‬ ‫درامدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی‬ ‫کاه��ش یافته باید از این فرصت بهره جس��ت و‬ ‫با تقویت بخش ص��ادرات غیرنفتی ارز مورد نیاز‬ ‫کش��ور را تامین کرد‪ .‬جهانگیری ب��ا قدردانی از‬ ‫صادرکنندگان کشور در روز ملی صادرات‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری ک��رد ایین تجلی��ل از صادرکنندگان‬ ‫نمونه کشور به زودی برگزار شود‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه که وزی��ران ام��ور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی‪ ،‬صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬نف��ت‪،‬‬ ‫دادگستری‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫و اس��تانداران خوزس��تان و سیستان وبلوچستان‬ ‫نیز حضور داش��تند‪ ،‬تع��دادی از پیش��نهادها و‬ ‫درخواست های مطرح شده در جلسه مورد بحث‬ ‫و تبادل نظر قرار گرفت و پس از توضیحات دبیر‬ ‫ش��ورای عالی مناطق ازاد تجاری‪ ،‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی با این درخواست ها موافقت شد‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت صورت های مالی سال ‪ ۹۷‬سازمان های‬ ‫مناط��ق ازاد اروند‪ ،‬انزلی‪ ،‬ارس‪ ،‬کیش‪ ،‬قش��م و‬ ‫ماک��و مورد بح��ث و بررس��ی قرار گرف��ت و به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫دولت ایین نامه های ‪ FATF‬را تصویب کرده است‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه ایین نامه های‬ ‫اف ای ت��ی اف در دولت تصوی��ب و ابالغ‬ ‫ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در فرصتی ک��ه داریم با‬ ‫پیگی��ری هم��ه س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫مرتب��ط ب��ا ای��ن موض��وع‪ ،‬اقدام ه��ای‬ ‫دیگ��ری هم انج��ام می ش��ود‪ .‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضلی در س��ی وهفتمین جلسه‬ ‫س��تاد اطالع رس��انی اقتصادی کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به روال معمول جلس��ات گذش��ته در این جلسه هم‬ ‫گزارشی از س��ازمان های اجرایی در زمینه مصوبات‬ ‫اخیر اخذ و اخبار و اطالعات حوزه های اقتصادی در‬ ‫کنار دستور جلسه مطرح شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬رحمانی فضلی با بی��ان اینکه‬ ‫بح��ث بعدی درباره گروه ویژه اقدام مالی بود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نوع پردازش و بیان رس��انه ها درباره تصمیمی‬ ‫که این نهاد در اج�لاس اخیر خود اتخاذ کرده بود‪،‬‬ ‫نگران��ی ایجاد کرد و بی ثبات��ی را القا می کرد‪ .‬ضمن‬ ‫ن این موضوع در رس��انه ها مهم‬ ‫اینک��ه معتقدیم بیا ‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ش��یوه پرداخت نباید به گونه ای باشد که‬ ‫شرایط دشواری را پیش بیاورد‪ .‬وی ادامه داد‪ 4 :‬ماه‬ ‫دیگر وقت داریم‪ .‬ضمن اینکه اقدام هایی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در این ‪ ۴‬م��اه دولت پیگیر‬ ‫تصویب لوایح چهارگانه و دو کنوانسیون‬ ‫است‪ .‬ایین نامه های این قوانین در دولت‬ ‫تصویب و ابالغ و گام های بلندی برداشته‬ ‫ش��ده و در فرصتی که داریم با پیگیری‬ ‫همه سازمان ها و نهادهای مرتبط با این‬ ‫موضوع‪ ،‬اقدام های دیگری هم انجام می ش��ود‪ .‬وزیر‬ ‫کشور افزود‪ :‬مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬شورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت به نوعی‬ ‫درباره موضوع اف ای تی اف‪ ،‬لوایح و کنوانس��یون های‬ ‫مرتبط با ان مسئولیت دارند و باتوجه به اینکه همه‬ ‫این نهادها دلس��وز انقالب هستند و می خواهند در‬ ‫بستر امن‪ ،‬درست و قانونی مسائل و مشکالت داخلی‬ ‫حل شود‪ ،‬در این زمینه جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی تصریح کرد‪ :‬این موضوعی اس��ت‬ ‫که در س��طح قانون گذاری و تصمیم گیری پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این جلسه مقرر شد رسانه ها نسبت به‬ ‫انتش��ار اخبار مرتبط با اف ای تی اف مس��ئوالنه عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اعالم جزئیات و شرایط واگذاری شرکت های دولتی به زودی‬ ‫هیچ بنگاه دولتی بدون مزایده از طریق مذاکره واگذار نمی شود‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬دولت برای جلوگیری‬ ‫از تکرار مش��کالت در ش��رکت های دولتی واگذار‬ ‫شده در فرایند خصوصی سازی‪ ،‬شرایط واگذاری‬ ‫را در هیات عالی واگذاری مورد بازنگری قرار داده‬ ‫که به زودی جزئیات و ش��رایط واگذاری انها اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علی ربیعی در گفت وگو با ایرنا درباره نظم بخشی‬ ‫و شفاف کردن فرایند واگذاری شرکت های دولتی‬ ‫و اص�لاح احتمال��ی روند خصوصی س��ازی گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور عمده تمام ش��رکت های دولتی در زمان‬ ‫واگذاری ش��رایط به نسبت متعادلی داشته اند‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل مش��کالتی ک��ه در روند واگذاری ها وجود‬ ‫داش��ت و همچنی��ن اهلیت نداش��تن خریداران‪،‬‬ ‫برخ��ی از این ش��رکت ها پس از واگ��ذاری دچار‬ ‫مش��کل ش��ده اند؛ بر همین اس��اس دولت برای‬ ‫جلوگیری از تکرار این مشکالت شرایط واگذاری‬ ‫را در «هی��ات عالی واگذاری» مورد بازنگری قرار‬ ‫داده که به زودی جزئیات ان اعالم می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت اظهار کرد‪ :‬روش های جدیدی‬ ‫برای واگذاری ها مانند اجاره به ش��رط تملیک در‬ ‫نظر گرفته شده که در ان اهلیت خریدار به اثبات‬ ‫می رس��د و در مراحل بعد واگ��ذاری نهایی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ربیعی با بی��ان اینکه در واگذاری ها بر «اهلیت‬ ‫خریدار» و «ضمانت اش��تغال نیروها»‬ ‫ازس��وی خری��دار تاکی��د وی��ژه ای‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع ش��رکت ها و‬ ‫بنگاه هایی که ازس��وی دولت به بخش‬ ‫خصوص��ی واگ��ذار می ش��وند‪ ،‬به طور‬ ‫عم��ده از فن��اوری روز دنی��ا عق��ب و‬ ‫زیان ده هس��تند و مشکالتی از جمله‬ ‫مالیات‪ ،‬معوقات کارگری‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬زیان انباش��ته‬ ‫و بده��ی دارند‪ .‬س��خنگوی دولت درب��اره فرایند‬ ‫واگ��ذاری ش��رکت های دولتی گف��ت‪ :‬هیچ بنگاه‬ ‫دولت��ی پیش از برگزاری مزایده‪ ،‬از طریق مذاکره‬ ‫واگذار نمی ش��ود و براس��اس قان��ون باید ابتدا دو‬ ‫مزایده برگزار ش��ود و در صورت نبود مشتری‪ ،‬ان‬ ‫بنگاه می تواند از طریق مذاکره واگذار شود‪ .‬ربیعی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در واگذاری ها بای��د به نوع کاربری‬ ‫زمین های واگذار ش��ده نیز دق��ت کرد و خریدار‬ ‫نمی توان��د از زمین ه��ای ش��رکت ب��رای مقاصد‬ ‫غیرتولیدی استفاده کند‪.‬‬ ‫ربیع��ی مح��دود ب��ودن اختی��ارات مدی��ران‪،‬‬ ‫بهره وری پایین‪ ،‬ش��یوه قیمت گذاری و فاصله ان‬ ‫با نرخ تمام ش��ده‪ ،‬بروکراس��ی فربه و گیج کننده‪،‬‬ ‫تطابق نداش��تن با فناوری ه��ای روز به دلیل نبود‬ ‫حس رقابت‪ ،‬اس��تفاده نکردن از روش های جدید‬ ‫مدیریت��ی و عمر کوتاه مدی��ران را از عوامل مهم‬ ‫در زی��ان ده ش��دن بنگاه ه��ای دولتی‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬س��خنگوی دولت گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تعدادی از ش��رکت های‬ ‫باقیمان��ده در دس��ت دول��ت زیان ده‬ ‫هس��تند؛ اما این ش��رکت ها با اصالح‬ ‫ساختار و باال بردن بهره وری و کارایی‬ ‫خود امکان س��وداور ش��دن ی��ا قرار‬ ‫گرفتن در نقطه سربه س��ر را دارند؛ مس��ئله ای که‬ ‫در صورت تحقق نیافتن واگذاری این شرکت ها به‬ ‫بخش خصوصی در راستای اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی را غیرممکن می کند‪.‬‬ ‫ربیعی درباره توقف و واگذار نشدن شرکت های‬ ‫زیان ده دولتی گفت‪ :‬شرکت های دولتی زیان دهی‬ ‫که به حکم قانون باید در بخش دولتی باقی بمانند‬ ‫با تش��خیص مشترک س��ازمان برنامه و بودجه و‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی به هیات وزیران‬ ‫اعالم می ش��ود‪ .‬برای این دس��ته از ش��رکت ها‪ ،‬از‬ ‫اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا‬ ‫انحالل شرکت و واگذاری اموال باقیمانده استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬شرکت های دولتی‬ ‫زیان ده به طور معمول ابقا می ش��وند؛ یعنی برنامه‬ ‫وی��ژه ای برای انها طراحی می ش��ود که بهره وری‬ ‫انها افزایش پیدا کند تا اماده واگذاری شوند‪ .‬برای‬ ‫واگذاری ش��رکت ها تنها سوددهی مطرح نیست‪،‬‬ ‫عکس روز‬ ‫بلکه ارزش خالص دارایی ها نیز مطرح است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت ب��ا بی��ان اینک��ه بعضی از‬ ‫ش��رکت های با س��وددهی پایی��ن‪ ،‬ارزش دارایی‬ ‫باالیی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت ها ازسوی سازمان‬ ‫خصوصی سازی برای فروش بررسی می شوند‪ ،‬اما‬ ‫ش��رکت های با س��وددهی و ارزش دارایی پایین‪،‬‬ ‫وارد فرایند اصالح ساختار می شوند‪.‬‬ ‫ربیعی با بیان اینکه از ابتدای خصوصی س��ازی‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬ش��رکت های دولتی که س��وددهی باال‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬واگذار ش��ده اند و االن چون در پایان‬ ‫کار اج��رای قان��ون اصل ‪ ۴۴‬هس��تیم و بیش��تر‬ ‫واگذاری ه��ا انج��ام ش��ده‪ ،‬غال��ب ش��رکت های‬ ‫باقیمانده زیان ده هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت‬ ‫برای توانمندسازی بخش خصوصی و فعال کردن‬ ‫ان واگذاری را انجام می دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت همچنین درباره سایر مسیرها‬ ‫در فرایند خصوصی س��ازی ش��رکت های زیان ده‬ ‫دولتی گفت‪ :‬در ماده ‪ ۱۹‬اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫روش های دیگری هم برای ش��رکت های زیان ده‬ ‫پیش بینی ش��ده و تنه��ا راه‪ ،‬واگذاری نیس��ت و‬ ‫بعضی از این ش��رکت ها می توانند منحل شوند که‬ ‫تا به حال هم بعضی از ش��رکت ها مانند ش��رکت‬ ‫ملی حفاری ایران تجزیه و خیلی از انها هم منحل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫بازگشت هزینه ‪ ۲۶‬میلیارد تومانی‬ ‫اینترنت به کاربران‬ ‫بازگشت حیات به گاوخونی‬ ‫عکس‪ :‬ایرنا‬ ‫به دنب��ال اعتراض زائ��ران کربال به نرخ اینترن��ت‪ ،‬وزیر ارتباطات‬ ‫اعالم کرد از اپراتورها می خواهد تا مصارف را در قالب بسته محاسبه‬ ‫و پول های دریافت شده را به زائران بازگردانند‪.‬‬ ‫این وعده از امشب عملی می شود و اپراتورها ‪ ۲۶‬میلیارد تومان‬ ‫تفاوت نرخ اینترنت را که در قالب بس��ته محاسبه شده به کاربران‬ ‫برمی گردانند‪.‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی چند روز پیش وعده داده بود اپراتورها‬ ‫با کسب رضایت سهامداران عمده خود‪ ،‬همه مصارف اینترنت زائران‬ ‫را در قالب بس��ته محاس��به کنند و پول های دریافت شده در قالب‬ ‫اینترنت ازاد را به زائران بازگردانند‪.‬‬ ‫او در توییتر خود نوشت‪ :‬الوعده وفا‪ .‬از امشب بازگشت هزینه های‬ ‫اینترنتی که کاربران در ایام اربعین به طور ازاد استفاده کرده بودند‬ ‫اغاز می شود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬ممنون از همراه اول و ایرانسل که‬ ‫با هماهنگی سهامداران عمده شان این ‪ ۲۶‬میلیارد تومان را به مردم‬ ‫پرداخت می کنند و با پیامک به انها اطالع می دهند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫کش��ورمان در حاشیه بازدید از شعبه دوم پارک‬ ‫عل��م و فن��اوری در جمع خبرنگاران با اش��اره به‬ ‫اخباری که از قول وی درباره امادگی برای س��فر‬ ‫ب��ه ریاض به منظور ح��ل اختالف ها میان ایران و‬ ‫عربستان و رفع سوءتفاهم ها منتشر شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مس��ائل منطقه ای یکی از دو اولویت اساسی نهاد‬ ‫دیپلماس��ی اس��ت و در این راس��تا ما همیشه از‬ ‫امادگ��ی خود برای س��فر به کش��ورهای منطقه‬ ‫مانند عربس��تان س��عودی صحبت کرده ایم‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬انچ��ه ام��روز نیز مطرح می ش��ود‪ ،‬بحث‬ ‫جدیدی نیست و ما براساس رویه ای که داشتیم‪،‬‬ ‫اماده گفت وگو با همس��ایگان ازجمله عربستان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬همزم��ان با تمدید مهل��ت انکارا به‬ ‫کردها برای خروج از ش��مال ش��رق سوریه‪ ،‬وزیر‬ ‫دف��اع این کش��ور تاکید کرد‪ :‬ت��ا وقتی پایبندی‬ ‫به توافق اتش بس ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬عملیات‬ ‫چش��مه صل��ح متوق��ف خواهد بود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫خبرگ��زاری فرانس��ه‪ ،‬خلوص��ی اکار‪ ،‬وزیر دفاع‬ ‫ترکیه تاکید کرد‪ :‬عملیات نظامی در شمال شرق‬ ‫س��وریه به ش��رط پایبندی به توافق امریکایی‪-‬‬ ‫ترکیه ای متوقف خواهد ماند‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫اقدام ه��ای نظامی م��ان را از همان جا که متوقف‬ ‫کرده ایم‪ ،‬از سر خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه پیشین انگلیس معتقد‬ ‫است امریکا بدون پشتوانه منطقی از برجام خارج‬ ‫ش��د و الزم اس��ت که اوال به این توافق بازگردد‬ ‫و ثانیا متوجه اش��تباه خود ش��ود‪ .‬جک اس��تراو‬ ‫اظه��ار کرد برای وی به وضوح روش��ن اس��ت که‬ ‫چون برجام ازسوی باراک اوباما‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫پیشین امریکا امضا شده‪ ،‬ترامپ از ان خارج شد‪.‬‬ ‫او این رفتار ترامپ را شخصی و مایه تاسف خواند‬ ‫و گفت برای عبور از این وضع باید راهی پیدا کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬روزنام��ه نیویورک تایمز با اس��تناد به‬ ‫اظهارات فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان‬ ‫مبنی بر کاهش حدود ‪2‬هزار نفری این نیروها در‬ ‫یک س��ال گذشته‪ ،‬از خروج بی سروصدای امریکا‬ ‫از افغانس��تان خبر داد‪ .‬به نوش��ته ای��ن روزنامه‬ ‫امریکای��ی‪ ،‬اس��کات میلر‪ ،‬به خبرن��گاران گفت‪:‬‬ ‫تعداد نیروهای امریکایی در افغانس��تان در طول‬ ‫یک س��ال گذش��ته کاهش یافت و به حدود ‪۱۳‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬هزار نفر رس��ید؛ به عب��ارت دیگر‪ ،‬از تعداد‬ ‫این نیروها‪2 ،‬هزار نفر کاسته شد‪ .‬مقامات نظامی‬ ‫افغانستانی و امریکایی که خواستند نام شان فاش‬ ‫نش��ود‪ ،‬به نیویورک تایمز گفتن��د‪ ،‬برنامه خروج‬ ‫نیروهای امریکایی از افغانستان تا رسیدن تعداد‬ ‫انه��ا به ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر ادامه خواهد داش��ت؛‬ ‫رقمی ک��ه در پیش نویس تواف��ق اولیه امریکا با‬ ‫طالبان درباره خروج تدریجی نیروهای امریکایی‬ ‫از افغانستان در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬مارک اس��پر‪ ،‬وزیر دف��اع امریکا که‬ ‫دوش��نبه وارد عربستان سعودی شد‪ ،‬با خالد بن‬ ‫س��لمان‪ ،‬معاون وزیر دفاع این کشور دیدار کرده‬ ‫است‪ .‬اسپر و بن سلمان به بررسی روابط دوجانبه‬ ‫و همکاری اس��تراتژیک و نظامی موجود میان دو‬ ‫کش��ور و نیز چالش ها‪ ،‬تهدیدها و مسائل امنیتی‬ ‫و دفاعی مش��ترک پرداختند‪ .‬دو طرف همچنین‬ ‫درباره برخی از پرونده های مورد اهتمام مشترک‬ ‫ک��ه در راس��تای امنیت‪ ،‬ثبات و دف��اع از منافع‬ ‫مش��ترک علیه هرگونه تهدیدی اس��ت‪ ،‬بحث و‬ ‫رایزنی کردند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬نیویورک تایم��ز فاش ک��رد که دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمه��وری امری��کا تمای��ل دارد‬ ‫گ��روه کوچکی از نیروهای امریکایی را در ش��رق‬ ‫س��وریه به منظور مبارزه با داعش‪ ،‬حفظ کند‪ .‬به‬ ‫نوش��ته این روزنامه در صورت موافقت ترامپ با‬ ‫ادامه حضور صدها نظامی در ش��رق سوریه‪ ،‬این‬ ‫دومین بار از اغاز س��ال جاری میالدی اس��ت که‬ ‫رئیس جمهوری امریکا دس��تور ویژه خود درباره‬ ‫عقب نش��ینی کامل نیروهای امریکایی از سوریه‬ ‫را در عمل لغو می کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ه گ��زارش ماینچینی ش��ینزو ابه‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر ژاپن دس��تور داد که نیروی دفاعی‬ ‫ای��ن کش��ور در خلیج فارس مس��تقر ش��وند اما‬ ‫تاکی��د کرد این حضور ربط��ی به ائتالف دریایی‬ ‫خلیج ف��ارس به ابتکار امریکا ندارد و ژاپن به طور‬ ‫مس��تقل نیروی خود را به این منطقه اعزام کرده‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر شینزو ابه در حال تالش برای‬ ‫کاهش تنش میان ایران و امریکا اس��ت و تاکید‬ ‫کرده هیچ چیزی نباید این تالش ها را نابود کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬فرماندهی س��تاد عملیات مش��ترک‬ ‫ع��راق‪ ،‬هرگون��ه موافق��ت ب��ا انتق��ال نیروهای‬ ‫امریکای��ی ب��ه اقلی��م کردس��تان ع��راق پس از‬ ‫خروج از س��وریه ب��رای باقی ماندن در خاک این‬ ‫کش��ور را رد کرد‪ .‬به دنبال انتش��ار اخبار مربوط‬ ‫ب��ه انتقال صدها دس��تگاه نظامی و نیروی رزمی‬ ‫امری��کا به ش��مال عراق پس از عقب نش��ینی از‬ ‫خاک س��وریه‪ ،‬فرماندهی ستاد عملیات مشترک‬ ‫عراق روز گذش��ته در اطالعی��ه ای تاکید کرد با‬ ‫این جابه جایی تنها به طور موقت موافقت شده و‬ ‫این موافقتنامه ش��امل باقی ماندن این نیروها در‬ ‫خاک عراق نیست‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫فعالیت مناطق ازاد‬ ‫در چهارچوب اهداف‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫درباره یک شایعه‬ ‫مسافران این پرواز‬ ‫برای خود چای ریختند!‬ ‫مترو تهران‬ ‫شلوغ تر شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫همراهی سازمان ها و صنعتگران برای نوسازی تاکسیرانی کشور‬ ‫نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جدی شد‬ ‫‹ ‹ناوگان فرسوده حمل ونقل شهری‬ ‫ در ابت��دای ای��ن‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ایین نامه مرتض��ی ضامنی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت‪:‬‬ ‫در حوزه نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی و تاکسیرانی تفاهمنامه هایی از‬ ‫سال ‪ ۹۴‬بین س��ازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬خودروس��ازان و‪ ...‬امضا‬ ‫شد‪ .‬طرح نوس��ازی ‪ ۹۰‬هزار تاکسی فرس��وده اغاز شد‪ .‬در نهایت‪،‬‬ ‫موفق ش��دیم ‪ ۷۵‬هزار تاکس��ی فرس��وده را خارج و حدود ‪ ۶۴‬هزار‬ ‫خودرو را جایگزین انها کنیم‪ .‬او با اش��اره به مشکالت تولید افزود‪:‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ خودروها بی��ن ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۱۰‬درص��د و کافی نبودن‬ ‫تس��هیالت بانکی‪ ،‬همچنین مش��کالت تولید با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود کش��ور‪ ،‬روند نوس��ازی را کن��د کرد‪ .‬مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫تاکس��یرانی ش��هری کش��ور با بیان اینکه در پایه گازس��وز کردن‬ ‫تاکس��ی ها برخی مش��کالت فنی وجود داش��ت که ب��ا همکاری‬ ‫ایران خودرو رفع ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬باید پیمایش این تاکس��ی ها به ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر می رس��ید که انجام و امروز بخشی از انها تحویل شد‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬درخواس��تی که اتحادیه تاکس��یرانی ش��هری کش��ور از‬ ‫ایران خودرو دارد این است که تمرکز روی تولید این خودروها برای‬ ‫نوس��ازی تاکسی ها بیشتر ش��ود‪ .‬ضامنی با اش��اره به خدماتی که‬ ‫ایران خودرو در طرح اولیه خود برای نوس��ازی حوزه تاکس��یرانی‬ ‫اسقاط بر اساس تفاهمنامه ای که ایران خودرو‬ ‫ ‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬خودرو‬ ‫داشت و طرح کلید به کلید برای نخستین بار در کشور اجرا اما برای‬ ‫مدتی متوقف ش��د و درحال حاضر با همکاری متقابل می توان این‬ ‫ط��رح را ادامه داد‪ .‬وی گفت‪ :‬تنها راه نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی‬ ‫همین طرح است و در این راستا در تهران و مشهد تسهیالت با سود‬ ‫‪ ۴‬درص��د تامین ش��ده ام��ا رانندگان ب��از هم با توج��ه به وضعیت‬ ‫درامدش��ان نمی توانند باق��ی پول را تامین کنن��د و می توان باقی‬ ‫هزینه ها را با همکاری صندوق کارافرینی مهر پرداخت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تاکس��یرانی شهری کشور خاطرنش��ان کرد‪ :‬اهمیت این‬ ‫موض��وع با اماری که وجود دارد بیش��تر مش��خص می ش��ود زیرا‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۵۰‬هزار تاکسی فرسوده در کشور فعالیت دارند که‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬این عدد به ‪ ۱۹۲‬هزار تاکس��ی می رسد و این امار‬ ‫‹ ‹زمینه قاچاق سوخت در کشور‬ ‫در ادام��ه نشس��ت‪ ،‬محس��ن دالوی��ز‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف‬ ‫سوخت با اشاره به فرهنگ مصرف گرایی‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬میل به مصرف گرایی در‬ ‫کشور مبحثی تاریخی است و برای غلبه‬ ‫ب��ر ان و محقق ش��دن توس��عه‪ ،‬باید به‬ ‫خودباوری برس��یم و توس��عه هم باید‬ ‫مبتنی بر مولفه های بومی باش��د‪ .‬او با اشاره به تاکیدات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب بر باور ملی‪ ،‬افزود‪ :‬مصرف گرایی و نیازافرینی برای مصرف‬ ‫باید اصالح ش��ود‪ .‬در این راستا صنعت خودرو به ویژه گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو می توان��د گام بزرگ��ی بردارد‪ .‬در صنع��ت دفاعی به‬ ‫موفقیت های بزرگی با اس��تفاده از فناوری های برجس��ته دس��ت‬ ‫یافته ایم و همین موفقیت را می توانیم با متخصصان و مهندس��ان‬ ‫صنع��ت خ��ودرو تکرار کنیم‪ .‬فرام��وش نکنیم توس��عه با فرهنگ‬ ‫مصرفی محقق نمی ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف‬ ‫س��وخت در بعد مصرف به اماری اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬امار و ارقام ‬ ‫نگران کننده ای در حوزه مصرف س��وخت داری��م‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۳‬برابر متوس��ط جهان و ‪ ۵‬برابر کشورهای پیشرفته‬ ‫شدت مصرف انرژی دارد‪ .‬به طور تقریبی در شبکه حمل ونقل کشور‬ ‫‪ ۱.۵‬برابر متوسط جهان مصرف سوخت داریم‪ .‬دالویز ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫این امر را با فرهنگ س��ازی و اصالح قیمت ها پیگیری کنیم‪ .‬قاچاق‬ ‫حدود ‪ 15‬میلیارد دالر سوخت و حدو د ‪ ۷۴‬تا ‪ ۷۷‬میلیارد دالر یارانه‬ ‫س��وخت وقتی با هم جمع شود عدد بزرگی است که در این شرایط‬ ‫چگونه می توان انتظار توس��عه داشت؟ بودجه عمومی دولت ‪۴۰۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان اس��ت در حالی که ح��دود ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان یارانه فقط برای انرژی می پردازیم‪ .‬او همچنین با اش��اره به‬ ‫تفاوت قیمتی س��وخت در ایران و کش��ورهای همس��ایه ادامه داد‪:‬‬ ‫زمانی که یک لیتر بنزین در کش��ور ما با کش��ور همس��ایه ‪۱۴‬هزار‬ ‫تومان تفاوت دارد چرا انتظار داریم قاچاق رخ ندهد؟ بس��تر قاچاق‬ ‫فراهم اس��ت‪ .‬چرا باید متوس��ط مصرف س��وخت جهان تا ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی) به ‪ ۴.۱‬برس��د اما توجهی به این امر‬ ‫نداشته باش��یم تا در روند مصرف س��وخت تجدید نظر کنیم‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت پرسیده ش��ود هدف گذاری صنعت خودرو ما کجاست؟ ‪۶۰‬‬ ‫درصد الودگی هوا مربوط به ش��بکه حمل ونقل کشور است‪ .‬معادل‬ ‫حدود ‪ ۳۲۰‬میلیون بشکه نفت در شبکه ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫کش��ور س��وخت مصرف می ش��ود‪ .‬در این راس��تا صنعت خودرو و‬ ‫خودروسازان چه کمکی می توانند بکنند؟ دالویز با بیان اینکه یکی‬ ‫از راهکارها نوس��ازی ناوگان حمل ونقل کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬باید به‬ ‫انجام و تس��ریع این امر کمک ش��ود زیرا منجر به کاهش سوخت و‬ ‫ذخیره انرژی و کاهش الودگی زیست محیطی و نیز سالمت جامعه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت قرض الحسنه به فرسوده ها‬ ‫اصغ��ر نورال��ه زاده‪ ،‬مدیرعامل صندوق‬ ‫کارافرین��ی مه��ر ک��ه ب��رای پرداخت‬ ‫تس��هیالت ب��رای نوس��ازی ن��اوگان‬ ‫حمل ونق��ل تاکس��ی ب��ا ایران خودرو‬ ‫هم��کاری دارد در ادامه نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫چون تاکس��ی خودروی کار است تامین‬ ‫مال��ی خودروهای نو با فرس��وده ضمن‬ ‫نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل‪ ،‬منجر به اش��تغالزایی در کش��ور هم‬ ‫می شود‪ .‬از طرفی‪ ،‬چون درامد رانندگان تاکسی باال نیست صندوق‬ ‫کارافرینی مه��ر تالش می کند تا در تامین مال��ی مورد نیاز‪ ،‬کمک‬ ‫کرده و س��همی در نوسازی تاکسی های فرسوده ایفا کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫از این رو‪ ،‬با پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه به صاحبان تاکسی با‬ ‫هماهنگی ش��هرداری تهران همکاری خ��ود را اغاز کرده ایم‪ .‬ضمن‬ ‫انکه این تامین مالی در شرایط اقتصادی که کشور قرار دارد کمکی‬ ‫به صنعت خودرو است و منابع نقدینگی را به خودروساز و قطعه ساز‬ ‫تزریق می کن��د‪ .‬نوراله زاده در پایان هم اظهار امیدواری کرد تا روند‬ ‫نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی تس��ریع شود تا ضمن کمک به کاهش‬ ‫بررسی گزارش مقدماتی هیات تفحص از خودروسازی ها‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی از بررس��ی‬ ‫گ��زارش مقدمات��ی هی��ات تحقی��ق و تفح��ص‬ ‫از خودروس��ازی ها در کمیس��یون صنای��ع‬ ‫و مع��ادن پ��س از بازگش��ایی مجل��س خب��ر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان در گفت وگو با خانه ملت درباره‬ ‫س��خنان رئیس بانک مرکزی مبنی بر فشل بودن‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه در س��ال گذشته ‪۴‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان نقدینگی به خودروس��ازان‬ ‫پرداخت ش��د اما این رقم برای تسویه بدهی انها‬ ‫به قطعه س��ازان کافی نبود‪ .‬بنابراین‪ ،‬مش��کالت‬ ‫صنعت خودرو پابرجا ماند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اساس تصمیم گیری ها‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی باید ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان نقدینگی به‬ ‫خودروسازان پرداخت می کرد که این امر محقق‬ ‫نشد‪ ،‬افزود‪ :‬رئیس بانک مرکزی باید برای تامین‬ ‫اعتبارات موردنیاز خودروس��ازان تالش بیشتری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رضی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د وضعی��ت‬ ‫خودروس��ازی ها‪ ،‬می��زان بده��ی انه��ا و ادعای‬ ‫انه��ا مبنی ب��ر زیان ه��ای میلی��اردی م��ورد‬ ‫ارزیابی ق��رار گیرد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬زیان انباش��ته‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬بدهی های قبل��ی‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫دس��توری و‪ ...‬مانع س��اماندهی صنع��ت خودرو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید دالیلی‬ ‫که وضعی��ت کنونی صنعت خ��ودرو را رقم زده‪،‬‬ ‫مورد بررس��ی قرار گی��رد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫پس از بازگش��ایی مجل��س‪ ،‬گ��زارش مقدماتی‬ ‫هی��ات تحقی��ق و تفحص از خودروس��ازی ها در‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن بررس��ی و ارزیابی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خصوصی سازی صنعت خودرو‪ ،‬راه پیشرفت‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره خصوصی س��ازی صنعت خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت کش��ور توسعه یافته ای‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬محصوالت م��ا کیفی باش��ند‪،‬‬ ‫متناس��ب ب��ا پیش��رفت دنی��ا پیش��رفت کنیم‬ ‫و م��راودات بین الملل��ی داش��ته باش��یم بای��د‬ ‫خصوصی سازی به درستی محقق شود‪.‬‬ ‫اس��داله قره خان��ی الوس��تانی در گفت وگ��و با‬ ‫خبرخودرو درباره موانع تحقق خصوصی س��ازی‬ ‫صنعت خودرو گفت‪ :‬خصوصی س��ازی در کشور‬ ‫ما به دالی��ل گوناگون‪ ،‬تجربه موفقی نداش��ته و‬ ‫این مس��ائل روی افرادی که قصد ورود به حوزه‬ ‫خصوصی س��ازی را دارند تاثیر گذاشته است‪ .‬اگر‬ ‫بخش��ی از س��هام در دس��ت دولت یا به صورت‬ ‫سهام عدالت باش��د و قرار باشد بخش خصوصی‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد س��هام را خریداری کند‪،‬‬ ‫در این صورت دارنده س��هام ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫دارای اختیار نیس��ت و نمی توان��د تصمیم گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬درب��اره دو خودروس��از ب��زرگ‬ ‫کش��ور می ت��وان گفت ک��ه برای س��ال ها بحث‬ ‫خصوصی س��ازی انها مطرح ب��وده اما در مراحل‬ ‫نهای��ی به دالی��ل مختلف اجتماعی ی��ا به دلیل‬ ‫تمایل نداش��تن دولت و وج��ود رانت و تراکنش‬ ‫مالی ب��االی این ح��وزه تحقق نمی یاب��د‪ .‬دولت‬ ‫تمایل چندانی به از دس��ت دادن دو خودروس��از‬ ‫بزرگ کشور ندارد‪.‬‬ ‫قره خان��ی الوس��تانی درب��اره مزای��ای‬ ‫خصوصی س��ازی صنعت خودرو اظه��ار کرد‪ :‬اگر‬ ‫قرار است کشور توس��عه یافته ای داشته باشیم و‬ ‫محصوالت ما کیفی باشند و متناسب با پیشرفت‬ ‫دنیا پیش��رفت کنیم و مراودات بین المللی داشته‬ ‫باش��یم باید خصوصی س��ازی به درس��تی محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بخش خصوصی واقعی کشور ما با انعطافی که‬ ‫دارد می تواند به خوبی با ش��رکت های بزرگ دنیا‬ ‫ارتباط برق��رار کند و مب��ادالت خوبی در زمینه‬ ‫امتیازات انجام ش��ود اما اگر با بخش دولتی وارد‬ ‫این گونه تعامالت ش��ویم با توجه به چارچوب ها‬ ‫موفقیت��ی مانند موفقیت ه��ای بخش خصوصی‬ ‫محقق نخواهد ش��د و برخی از امتیازات بزرگ از‬ ‫دست خواهد رفت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬سه شنبه‪ ۳۰ ،‬مهر ایین امضای تفاهمنامه‬ ‫ی بر اساس مصوبه ماده‬ ‫نوسازی حمل ونقل عمومی و تحویل تاکس ‬ ‫‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و تس��هیالت قرض الحس��نه‬ ‫در محل س��اپکو برگزار ش��د‪ .‬در این ایین با حضور مرتضی ضامنی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور‪ ،‬محسن پورسیداقایی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان حمل ونقل و ترافیک تهران‪ ،‬محس��ن دالویز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهینه سازی مصرف س��وخت‪ ،‬علیرضا قنادان‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی تهران‪ ،‬اصغر‬ ‫نوراله زاده مدیرعامل صن��دوق کارافرینی مهر‪ ،‬مهدی جمالی نژاد‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور شهری و روستایی وزیر کشور‪ ،‬فرشاد‬ ‫مقیمی مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو و جمعی از مدیران‬ ‫کش��وری و خودرویی کلید خودروهای نو جایگزین تاکس��ی های‬ ‫فرسوده به صاحبان خودرو تحویل داده شد‪.‬‬ ‫برای س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬تعداد ‪ ۲۴۲‬هزار تاکسی یعنی معادل ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫ناوگانی که درحال حاضر فعال هس��تند‪ ،‬خواهد رسید‪ .‬ضامنی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی نیاز به عزم و همت جمعی‬ ‫دارد ت��ا فراین��د ادامه پی��دا کند و ش��اهد کاهش الودگ��ی هوا و‬ ‫محیط زیست کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬میلیون سفر با تاکسی‬ ‫علیرضا قن��ادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‪ ،‬در ادامه‬ ‫امارهایی که در حوزه تاکسیرانی اعالم‬ ‫ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تهران ح��دود ‪۸۰‬هزار‬ ‫تاکسی فعالیت دارند که بخش مهمی از‬ ‫حمل ونقل ش��هری را برعهده دارند‪ .‬بر‬ ‫اساس قانون ‪ ،‬سن فرسودگی تاکسی ‪۱۰‬‬ ‫س��ال در نظر گرفته شده و سپس باید اسقاط ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫متوسط سن ناوگان حمل ونقل تهران ‪ ۷‬سال است‪ .‬تا پایان سال ‪۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬هزار خودرو در سن فرسودگی قرار داشت و این رقم با ورود‬ ‫به س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۳۵‬هزار خودرو افزایش می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬از این رو‪،‬‬ ‫نیاز به همکاری و همراهی تمام نهادهای مربوط است تا فصلی جدید‬ ‫در نوس��ازی این ناوگان اغاز ش��ود‪ .‬این مسئله ضمن کمک به رونق‬ ‫تولید و توس��عه‪ ،‬به ارائه خدمات و رضای��ت مردم هم می انجامد که‬ ‫روزانه حدود ‪ ۴‬میلیون سفر با تاکسی انجام می شود‪ .‬قنادان در ادامه‬ ‫به س��ن فرسودگی ون ها هم اشاره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۷‬هزار خودرو‬ ‫در تهران مربوط به ون است که همگی در سن فرسودگی و باالی ‪۱۰‬‬ ‫س��ال قرار دارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬یکی از نیازهای شهرداری در امر تامین و‬ ‫نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل عموم��ی در این بخش(ون) اس��ت‪.‬‬ ‫مذاکراتی با ایران خودرو انجام شده تا طرح نوسازی که مدتی متوقف‬ ‫شده بود دوباره با مدیریت جدید ایران خودرو اغاز شود‪ .‬او همچنین‬ ‫با بیان اینکه تاکس��ی‪ ،‬خودرو کار برای صاحبان ان به شمار می رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای نوس��ازی این تاکس��ی ها و افزای��ش ظرفیت تولید باید‬ ‫راهکارهای موثری دیده شود زیرا تاکسی وسیله ای برای امرار معاش‬ ‫خانواده های زیادی است‪ .‬قنادان افزود‪ :‬پرداخت نرخ باالی خودروها‬ ‫در توان صاحبان تاکس��ی نبوده از این رو‪ ،‬بر اس��اس مذاکرات انجام‬ ‫شده‪ ،‬برای نخستین بار‪ ،‬تسهیالتی از محل ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید رقابت پذیر برای نوسازی تاکسی ها در حال تامین است‪.‬‬ ‫الودگی هوا و سوخت‪ ،‬در امر ارتقای اشتغالزایی کمک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم امادگی ایران خودرو برای نوسازی‬ ‫فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو سخنران بعدی این نشست‬ ‫ب��ود که رم��ز موفقیت عبور از ش��رایط‬ ‫بحران��ی را ه��دف مش��ترک و همدلی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬روند تحویل جایگزینی‬ ‫تاکس��ی های فرس��وده با نو برای مدتی‬ ‫کند ش��ده بود‪ .‬موض��وع در چند هفته‬ ‫اخیر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی مشکالت جزئی‬ ‫باعث این امر ش��ده که رفع ش��دند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه نوسازی‬ ‫خودروهای سنگین هم ایران خودرو جلسه های گوناگونی داشت و‬ ‫جمع بندی ش��د تا براورد ش��ود این خودروساز چه خدماتی در این ‬ ‫زمینه می تواند داش��ته باشد‪ .‬همچنین در حوزه نوسازی اتوبوس ها‬ ‫کارگروهی تش��کیل ش��ده ک��ه هفت��ه ای ‪ ۵‬اتوبوس از س��وی این‬ ‫خودروساز به مشتریان تحویل شود‪ .‬او با اشاره به امار باالی ون های‬ ‫فرس��وده گفت‪ :‬وجود این تعداد ون فرس��وده‪ ،‬تکلیف ما را به عنوان‬ ‫خودروساز دوچندان می کند‪ .‬بر اساس تفاهمنامه ای که با شهرداری‬ ‫داشته ایم به زودی ون های جدید با موتور‪ EF ۷‬برای نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل کشور به بازار عرضه خواهد شد‪ .‬مقیمی همچنین با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۲۵۰‬هزار ون را می توانیم با ش��رایط گذش��ته تحویل دهیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت ایران خودرو برای توس��عه حمل ونقل عمومی کشور‬ ‫اماده است و ان را اعالم کرده ایم‪ .‬وی همچنین با لزوم تقویت ناوگان‬ ‫حمل ونقل مینی بوس رانی کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ ۱۰۰ :‬مینی بوس ارین‬ ‫اماده تحویل اس��ت و این تعداد قابل افزایش تا ‪ ۲۰۰‬مینی بوس نیز‬ ‫هست‪ .‬همچنین مقیمی در پایان ایین امضای تفاهمنامه نوسازی‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل عموم��ی و اغاز تحویل تاکس��ی ب��ه اتحادیه‬ ‫تاکس��یرانی شهری کش��ور در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان‬ ‫رئیس بانک مرکزی درباره صنعت خودرو هم گفت‪ :‬به فش��ل بودن‬ ‫صنع��ت خ��ودرو معتقد نیس��تم و اج��ازه دهید این مس��ائل را در‬ ‫جلس��ه هایی کوچک تر حل وفصل کنیم‪ .‬صنع��ت خودرو صنعتی‬ ‫اس��ت که اگر امروز در کش��ور فعالیت نداش��ته باشد دست کم ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر برای تامین نیازمندی های ب��ازار باید هزینه کنیم تا‬ ‫بتوانیم تشنگی بازار را رفع کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئولیتخودروسازان‬ ‫محس��ن پورسیداقایی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ته��ران با بیان اینکه باید به مردم خدمت ش��ود و رضایت انها جلب‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی امری ساده نیست‪،‬‬ ‫در عین حال پیچیده اس��ت‪ .‬این ناوگان به مردم خدمات می دهد و‬ ‫نباید به عنوان کار تجاری برای نوسازی و سوداوری به ان نگاه شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر از مردم می خواهیم که با خودر و شخصی تردد نداشته‬ ‫باشند باید این ناوگان بتواند خدمات مناسبی به اقشار جامعه بدهد‪.‬‬ ‫ناوگان حمل ونقل خدماتی اجتماعی است و باید نهادهای مختلف‬ ‫با هم همراه و هماهنگ باش��ند تا نوس��ازی خودروها محقق ش��ود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬نقش مه��م در تامین منابع مال��ی ان برعهده بانک ها‬ ‫و صندوق های مالی اس��ت ک��ه درحال حاضر ش��اهد تحوالتی در‬ ‫همکاری ه��ای بین نهادی هس��تیم و امیدواریم ب��ا همکاری همه‬ ‫بخش ه��ای مرتبط کار نوس��ازی ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی به‬ ‫سرانجام مطلوب برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک‬ ‫تهران با اش��اره به نقش خودروس��ازان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو به‬ ‫عنوان صنعت ملی کشور باید کمک کند‬ ‫ت��ا گره از الودگی ه��وا و معضل ترافیک‬ ‫کالنشهرها باز شود‪ .‬سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬خودرو برای نوس��ازی تحویل شد‬ ‫ی که این امار امروز ‪ ۵۰۰‬خودرو است و تا پایان سال نیز قرار‬ ‫در حال ‬ ‫اس��ت به ‪۱۰‬هزار خودرو افزایش پیدا کند‪ .‬او گفت‪ :‬پس از روند کند‬ ‫نوس��ازی که در برخی سال ها فقط به ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬خودرو ختم شد‪،‬‬ ‫انقالبی جدید در حال رخ دادن در ناوگان حمل ونقل عمومی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تحویل یک ه��زار اتوبوس ب��رای جایگزینی خبر‬ ‫مسرت بخشی است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در حوزه مینی بوس هم کشور نیاز‬ ‫ب��ه خودرو دارد زیرا در برخی بخش های ش��هری نیاز به جابه جایی‬ ‫مسافر با اتوبوس نیست و با مینی بوس به ویژه در اوج ترددها می توان‬ ‫ل و نقلی داش��ت‪ .‬پورسیداقایی در پایان سخنان خود‬ ‫خدمات حم ‬ ‫اظهار امیدواری کرد با همکاری ایران خودرو معضل ش��هر در حوزه‬ ‫خودرویی هر چه سریع تر حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نهادها پای کار باشند‬ ‫در پای��ان این ایین‪ ،‬مهدی جمالی نژاد‪،‬‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و‬ ‫روس��تایی وزی��ر کش��ور گف��ت‪ :‬بحث‬ ‫الودگ��ی ه��وا و معض��ل ترافی��ک‬ ‫کالنشهرها س��ال ها مطرح بوده اما کار‬ ‫خاصی در این باره انجام نشده است‪ .‬اگر‬ ‫ش��هری س��بز می خواهیم باید این دو‬ ‫مش��کل را رفع کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬رفع این مش��کالت ه��م نیاز به‬ ‫بسترس��ازی دارد و بسیاری از نهادها باید پای کار باشند و با تعامل‪،‬‬ ‫برنامه ها برای نوس��ازی و اصالح مصرف سوخت پیگیری شود و به‬ ‫س��رانجام رس��اند‪ .‬جمالی نژاد گفت‪ :‬امارهای اعالم ش��ده درباره‬ ‫خودروه��ای فرس��وده در بخش های مختلف س��واری و س��نگین‬ ‫نگران کننده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید طرح نوسازی با سرعت بیشتری‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫پرسش و پاسخ درباره یک شایعه‬ ‫صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و مشکالت‬ ‫توسعه ان‬ ‫ماشااهلل قاسمی نژاد ‪-‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‬ ‫خبر‬ ‫سرگردانی مردم‬ ‫و تعمیرکاران در جاده‬ ‫قطعات تقلبی و بی کیفیت‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫قطع��ات تقلبی‪ ،‬نبود قطعات یدک��ی و مراجعه‬ ‫دیرهن��گام اف��راد ب��ه مراک��ز تعمی��ر به دلی��ل‬ ‫گران��ی قطعات‪ ،‬س��رگردانی مردم و ش��کایت از‬ ‫تعمیرکاران را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬علیرضا‬ ‫نیک ائی��ن در گفت وگ��و با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫اصلی تری��ن چالش های حال حاضر تعمیرکاران‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬قطعات تقلبی‪ ،‬نبود قطعات یدکی و‬ ‫توزیع نش��دن انها‪ ،‬همراه با تغییرات ایجاد شده‬ ‫در سیس��تم خودروه��ا باعث س��رگردانی مردم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو‬ ‫افزود‪ :‬چالش دیگر افت کار تعمیرکاران‪ ،‬مراجعه‬ ‫نک��ردن به موقع م��ردم به دلی��ل گرانی قطعات‬ ‫یدکی و درخواست تعمیرات غیراستاندارد است‬ ‫که باعث ش��کایت ها بس��یاری به اتحادیه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نیک ائی��ن درباره وضعی��ت تامین لوازم‬ ‫یدکی مورد نیاز تعمیرکاران گفت‪ :‬نبود قطعات‬ ‫اصل��ی خودروهای چینی باع��ث مراجعه مکرر‬ ‫به تعمیرگاه ها ش��ده‪ ،‬به ط��وری که این قطعات‬ ‫به عن��وان مثال تا مس��افت های ‪ ۵۰‬هزار تا ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار کیلومتر پاس��خگو نیس��ت و مراجعه های‬ ‫مک��رر خری��داران و ارزبری زی��ادی را به همراه‬ ‫داشته است‪ .‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو‬ ‫بیش��ترین مراجعه ب��ه تعمی��رکاران را به دلیل‬ ‫مش��کالت سیس��تم تعلیق و فرمان دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬علت ان ش��رایط خیابان ها و جاده هاست‬ ‫که باعث تعمیرات غیراس��تاندارد به عنوان نمونه‬ ‫در سیستم جلوبندی می شود که با فاصله ‪ ۶‬ماه‬ ‫به جای‪ ۲‬س��ال مراجعه مک��رر صاحبان خودرو‬ ‫ب��ه تعمیرگاه ها و اعتراض نس��بت به مکانیک ها‬ ‫را به دنب��ال داش��ته و اقدام در راس��تای اصالح‬ ‫خیابان ه��ا را می طلب��د‪ .‬نیک ائین با اش��اره به‬ ‫فروش الس��تیک های دست دوم در تعمیرگاه ها‬ ‫و مشکالت ناش��ی از ان گفت‪ :‬تاریخ الستیک و‬ ‫استاندارد مصرف ان و دقت به تناسب الستیک‬ ‫خریداری ش��ده با فصل خاص و لغزندگی معابر‬ ‫ن بودن صرف نکاتی اس��ت که‬ ‫بدون توجه به ارزا ‬ ‫هنگام خرید باید مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تنها شرکتی‬ ‫هستیم که در ان‬ ‫تمام تعهدات با‬ ‫مبلغ پیش فروش‬ ‫قبلی تحویل‬ ‫مشتریان شده‬ ‫است‬ ‫این شرکت با‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تومان باتری های‬ ‫موتورسیکلت های‬ ‫خود را با نو‬ ‫تعویض می کند‬ ‫‹ ‹با ما تماس بگیرید‬ ‫نخس��ت در زمین��ه ن��رخ باید گف��ت‪ ،‬به ط��ور معمول‬ ‫تولیدکنن��دگان و بازرگان��ان ب��ا افزای��ش قیمت ها‪ ،‬نرخ‬ ‫محصوالت خود را با هر قیمتی که خریداری کرده باشند‪،‬‬ ‫ روزام��د می کنند زی��را معتقدند برای خری��د و جایگزین‬ ‫کاالها باید مبلغ روز ان را بپردازند‪.‬‬ ‫اما در ادامه برای ش��نیدن پاس��خ این شرکت‬ ‫به‬ ‫س��راغ مدیرعامل ان رفت و موضوع را پیگیری کرد‪ .‬رحیم‬ ‫خداپس��ند درباره نحوه قیمت گذاری محصوالت این برند‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ازمان مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز از ما اس��ناد و‬ ‫م��دارک الزم را درخواس��ت کرد که م��دارک الزم به این‬ ‫سازمان ارائه شد‪ .‬در این راستا‪ ،‬تمام جزئیات درباره تاریخ‬ ‫حم��ل بارها و هزینه های پرداخت ش��ده به همراه اس��ناد‬ ‫خریدها و پیش فروش ها ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬وقتی ش��رایط‬ ‫فعالیت سخت می شود و برخی توان ماندن ندارند یا اینکه‬ ‫زمانی که تقلب ش��ده و کاالهایی در گمرک دپو می ش��ود‬ ‫برخ��ی به این موضوع ها روی می اورند که فضا را اش��فته‬ ‫کرده تا توجه ها را به س��مت بخش دیگری معطوف کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحویل موتورس��یکلت های پیش فروش شده‬ ‫به صاحبان شان همزمان با عرضه موتورسیکلت های جدید‬ ‫بود؛ در نتیجه خریدار موتورس��یکلت خود را با نرخ قبلی و‬ ‫‪ ۳۵‬میلی��ون تومان دریافت می کرد درحالی که نرخ روز ان‬ ‫پس از ‪ ۳‬ماه‪ ۷۰ ،‬میلیون تومان شده بود‪.‬‬ ‫ق��درت خرید مردم کاهش پی��دا کرده و برخ��ی تولیدکنندگان با‬ ‫کاهش نرخ محصوالت شان به دنبال حفظ بازار هستند اما این امر در‬ ‫نهایت منجر به کاهش سرمایه انها شده و برخی برای مقابله با ان با‬ ‫فروش اقساطی سعی در حفظ بازار دارند‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬تنها ش��رکتی هستیم که تمام تعهدات با‬ ‫مبلغ پیش فروش قبلی تحویل مشتری شده است‪ .‬ممکن‬ ‫است نرخ موتورسیکلتی درحال حاضر در بازار ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫تومان باش��د اما در پیش فروش چند ماه پیش ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان پیش فروش ش��ده بود و با یک سوم پرداخت قرارداد‬ ‫قطعی بس��ته و با وجود ‪ ۳‬برابر ش��دن نرخ محصول با نرخ‬ ‫قبلی تحویل مشتری شد‪.‬‬ ‫در نام��ه ارس��الی ب��ه دفت��ر روزنامه ضمن بی��ان اینکه‬ ‫‪90‬درصد برند های موتورس��یکلت در اختیار این ش��رکت‬ ‫است اعالم شده برای واردات به عنوان نمونه وسپا اسپرینت‬ ‫‪۱۲۵‬سی س��ی (واردات به ش��کل س��ی کی دی و مونتاژ در‬ ‫داخل) کویرموتور مبلغ ‪ ۳۰۵۰‬یورو را برای پرداخت سود و‬ ‫عوارض گمرکی به گمرک اعالم کرده که با نرخ یورو حدود‬ ‫‪ ۳۹‬میلیون تومان می شود اما نرخ فروش شرکت حدود ‪۷۵‬‬ ‫میلیون تومان بوده و در سایت باما ‪ ۷۳‬میلیون تومان نرخ‬ ‫خورده در نتیجه سود حاصل از ان حدود ‪ ۳۶‬میلیون تومان‬ ‫است‪ .‬یا وسپا جی تی اس ‪ ۲۴۹‬سی سی این شرکت با اعالم‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰۵۰‬یورو به گمرک برای پرداخت س��ود و عوارض‬ ‫گمرکی که با نرخ یورو حدود ‪ ۳۹‬میلیون تومان می ش��ود‪،‬‬ ‫در شرکت با نرخ ‪ ۱۵۶‬میلیون تومان قیمت گذاری شده و‬ ‫در سایت باما ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان ارائه شده در نتیجه سود‬ ‫حاصل از ان حدود ‪ ۱۱۷‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬درباره نرخ‬ ‫این محصول در س��ایت باما که از س��وی خبرنگار‬ ‫بررس��ی ش��د قیمتی اعالم نش��ده و عنوان شده «تماس‬ ‫بگیری��د»‪ .‬درب��اره برخ��ی از مدل های وس��پا به جای نرخ‬ ‫محص��ول ام��ده «تم��اس بگیرید»‪ .‬خداپس��ند ضمن رد‬ ‫ادع��ا ی در اختیار داش��تن ‪90‬درصد برند های کش��ور در‬ ‫پاسخ به مسئله دریافت ارز دولتی و افزایش نرخ محصوالت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در برهه ای تمام واحدهای تولیدی ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی دریافت می کردند‪ .‬توجه کنید که نرخ تمام کاالی‬ ‫ش��رکت ها پله ای باال امد که ای��ن هم مربوط به نرخ ارز از‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تا ‪ ۸ ،۷ ،۶ ،۵‬و‪ ...‬هزار تومانی بود‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫ش��رکت نرخ محصوالتی که با نرخ های متفاوت خریداری‬ ‫و مونتاژ ش��ده بود را با یکدیگر جمع ش��ده و میانگین ان‬ ‫را ب��رای قیمت گذاری محص��ول در نظر گرفته بود‪ .‬چراکه‬ ‫بازار کش��ش افزایش نرخ را ن��دارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ممکن‬ ‫ب��ود محصولی با دالر ‪ ۸‬ه��زار تومانی و دیگری با دالر ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان خریداری ش��ده باشد که میانگین این دو عدد‬ ‫می ش��ود ‪ .۹۵۰۰‬درحال حاضر که تمام محصوالت با دالر‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تومان مونتاژ می شود و بازار تقاضا کم شده است‪.‬‬ ‫تمام محصوالت فعلی این ش��رکت با دالر ‪ ۱۱‬هزار تومانی‬ ‫بوده و محصوالت با نرخ دالر قبل به فروش رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫فقط تعدادی موتورس��یکلت کاربراتوری با پالک خرمشهر‬ ‫موجود اس��ت که خریدار ندارد و مربوط به خریدهای قبل‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن امر هم مح��دود به واحد ما نمی ش��ود و تمام‬ ‫واحده��ای فعال در صنعت موتورس��یکلت تعدادی از این‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری را در انبار خود دارند‪.‬‬ ‫وقتی که با فعاالن بازار موتورس��یکلت گفت وگو می شود‬ ‫عنوان می کنند هنوز به دلیل نرخ پایین تر و همچنین نحوه‬ ‫اس��تفاده اسان تر از موتورس��یکلت های کاربراتوری‪ ،‬مردم‬ ‫راغب به خرید انها هس��تند‪ .‬خداپسند در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬پالک موتورس��یکلت های کاربراتوری در انبار ما برای‬ ‫ابادان‪ ،‬خرمشهر و بندرعباس است که البته بازار تقاضایی‬ ‫ه��م ندارد‪ .‬موتورس��یکلت های کاربراتوری پالک تهران یا‬ ‫س��ایر اس��تان ها فروش رفت��ه و فقط موتورس��یکلت های‬ ‫این ش��هرها در انبار دپو ش��ده اس��ت‪ .‬پایان س��ال تولید‬ ‫کاربراتوری ها‪ ،‬موتورس��یکلت ها بین ش��هرهای گوناگون‬ ‫تقس��یم ش��د و بای��د تولیدکننده مش��خص می کرد چه‬ ‫تعداد موتورس��یکلت برای هر بازار قرار اس��ت‪ ،‬ارسال کند‬ ‫و به این ترتی��ب پالک همان ش��هر از س��وی پلیس راهور‬ ‫دریافت می کرد‪ .‬این مس��ئله را ما پیش بینی نکرده بودیم‬ ‫ک��ه هوای خرمش��هر با ریزگردها الوده می ش��ود و فروش‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی را تحت ش��عاع ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ناچاریم هر از چندگاهی باتری‪ ،‬الستیک و‪...‬‬ ‫این موتورسیکلت ها را تعویض کنیم‪ ۳ .‬سال است که این‬ ‫موتورسیکلت ها در انبار ما است‪.‬‬ ‫خداپس��ند در پاسخ به این پرس��ش که عنوان می شود‬ ‫موتورس��یکلت ‪ ۳‬هزار یورویی را کویرموتور ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫تومان معامله می کند‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ خارجی موتورسیکلت ها‬ ‫مش��خص اس��ت و از ‪ ۴‬هزار یورو به باالس��ت‪ .‬نرخ ‪ ۲‬هزار‬ ‫یورویی برای نوع چینی موتورس��یکلت برند مادر یا ممکن‬ ‫است برای موتورسیکلت با سوخت یورو ‪ ۲‬باشد درحالی که‬ ‫موتورس��یکلت های ما با س��وخت یورو ‪ ۴‬اس��ت‪ .‬قیمت ها‬ ‫جهانی است‪ .‬امروز تولیدکنندگان ناگزیر هستند برای دور‬ ‫زدن تحریم موتورس��یکلت را به عنوان مثال‪ ،‬از ‪ ...‬به ‪ ...‬و از‬ ‫انجا به ‪ ...‬و از این کش��ور به ایران بیاورند‪ .‬که این امر ‪۳۰‬‬ ‫درص��د هزینه محصوالت را افزایش می دهد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫در ‪ ...‬در ح��ال راه ان��دازی یک خط تولید اس��ت که بتواند‬ ‫تحریم ها را دور بزند‪ .‬ضمن اینکه هزینه های داخل کش��ور‬ ‫هم باال رفته اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر شاس��ی را پیش تر‬ ‫تردد ‪۷‬میلیون موتورسیکلت فرسوده در خیابان ها‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کارگ��روه صنایع اس��قاط از ت��ردد بیش از‬ ‫‪۷‬میلیون موتورس��یکلت فرس��وده در کش��ور خب��ر داد و با بیان‬ ‫اینکه اس��قاط موتورسیکلت های فرسوده برای مراکز اسقاط صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ ،‬از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت خواست علت‬ ‫ممنوعیت اسقاط موتورسیکلت در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران‬ ‫را اعالم کند‪.‬‬ ‫س��یدابراهیم مناجاتی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بی��ان اینکه در‬ ‫ش��رایط فعلی بازار‪ ،‬صاحبان موتورس��یکلت هایی ک��ه «هنوز راه‬ ‫می روند»‪ ،‬حاضر به فروش انها برای اس��قاط نیس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫براساس قانون‪ ،‬اسقاط ‪ ۷‬موتورسیکلت به اندازه اسقاط یک خودرو‬ ‫ارزش دارد؛ یعنی با اس��قاط ‪ ۷‬موتورس��یکلت می توان یک گواهی‬ ‫اس��قاط دریافت کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬دولت نرخ گواهی‬ ‫اس��قاط خودرو را ‪۲‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار توم��ان تعیین کرده و با‬ ‫توجه به اینکه اس��قاط ‪ ۷‬موتورسیکلت معادل اسقاط یک خودرو‬ ‫است‪ ،‬باید برای اسقاط هر موتورسیکلت حدود ‪۳۵۰‬هزار تومان به‬ ‫مراکز اسقاط داده شود‪ .‬این در حالی است که فروشندگان خودرو‬ ‫اس��قاطی خود را کمتر از ‪ ۶‬میلیون تومان و موتورسیکلت فرسوده‬ ‫خود را کمتر از ‪ ۲‬میلیون تومان به مراکز اسقاط نمی فروشند‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬هزار تومان می خریدیم درحال حاضر ان را به نرخ ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار تومان خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توس��عه فعالیت ه��ا نمی توانیم در بازار‬ ‫محصوالت خود ریس��ک کنیم زیرا با کوچک ترین اشتباه‬ ‫برند نابود می ش��ود‪ .‬حتی پیش از تحریم‪ ،‬پژو فرانس��ه به‬ ‫ما پیش��نهاد همکاری تولید موتورس��یکلت در ایران را داد‬ ‫و م��ا هزینه زیادی برای اموزش نیروها کردیم اما ش��روع‬ ‫تحری��م ش��رکت های خارجی مانند کاوازاکی با کش��ور ما‬ ‫قطع همکاری کردند‪.‬هزینه س��نگینی روی خط تولید این‬ ‫مدل کرده بودیم یک س��رمایه گذاری ‪ ۴.۵‬میلیارد دالری‬ ‫با ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۳۰‬هزار موتورسیکلت‪ ،‬درحالی که‬ ‫فق��ط ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۳‬هزار موتورس��یکلت در ای��ن خط تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری بدون استفاده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫برای موفقیت در هر امری باید دید شروع کار‬ ‫با چه اهداف و برنامه هایی اغاز ش��ده و در ادامه‬ ‫چقدر از ان اهداف محقق شده است‪ .‬ایا در ادامه‬ ‫مس��یر روند ناصواب اصالح شده یا دیوار کج به‬ ‫حال خود رها ش��ده و ادامه یافته است‪ .‬زنجیره‬ ‫تامین تولید‪ ،‬برای تامین نظر س��ازندگان مکلف‬ ‫هس��تند یک سلسله از مولفه ها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬قطعه سازان حوزه موتورسیکلت‬ ‫مل��زم به رعایت ش��اخص هایی در امر کیفیت و‬ ‫استاندارد هستند که البته درصد استانداردهای‬ ‫اجباری قطعات موتورسیکلت نسبت به خودرو‬ ‫بسیار کمتر اس��ت‪ .‬الزام استانداردها زمینه ساز‬ ‫راه ان��دازی واح��د تحقیق و توس��عه می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن درصده��ا در واحده��ای تولی��د صنعتی‬ ‫موتورس��یکلت و قطعات ان مش��خص نیست و‬ ‫هر واح��دی مبلغی را به این امر اختصاص داده‬ ‫اما به طور معمول کارخانه قطعه سازی که دارای‬ ‫تنوع محصول اس��ت ح��دود ‪ ۵‬درصد از فروش‬ ‫خود را به این امر اختصاص می دهد‪ .‬در این باره‬ ‫نیاز است تولیدکنندگان سرمایه گذاری بیشتری‬ ‫داش��ته باش��ند تا بتوانند خود را با فناوری روز‬ ‫جهان بروزرسانی کنند‪ .‬هر چه در بخش تحقیق‬ ‫و توس��عه فعال تر عمل شود به همان نسبت در‬ ‫ام��ر تولید محصوالت باکیفیت و فناوری ش��ده‬ ‫موفق تر خواهیم بود‪ .‬صنعت موتورسیکلت هنوز‬ ‫به معنای واقعی به س��وی داخلی سازی قطعات‬ ‫حرکت نکرده و الزم اس��ت تولیدکنندگان برای‬ ‫حمای��ت از ظرفیت های موج��ود داخلی به این‬ ‫س��و حرکت کنند‪ .‬ورود انواع موتورس��یکلت ها‬ ‫کمک��ی به پیش��رفت و توس��عه نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫مش��کالت بس��یاری را ب��رای مصرف کنن��ده‬ ‫به دنب��ال دارد‪ .‬بارها عنوان ش��ده حرکت تنوع‬ ‫موتورس��یکلت برعکس داخلی سازی است و به‬ ‫کم��ا رفتن این امر باعث ضعف در خدمات پس‬ ‫از فروش قطعات ان خواهد شد‪ .‬امری که امروز‬ ‫در بازار موتورسیکلت شاهد ان هستیم‪ .‬در کنار‬ ‫صنعتگران‪ ،‬اگ��ر مدیران دولتی مربوطه نگاهی‬ ‫که به صنعت خودرو کش��ور دارند برای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت نیز اعمال کنند می توان امیدوار‬ ‫بود فرصت های ش��غلی در کشور از بین نرفته و‬ ‫برعکس زمینه اشتغال فراهم تر شود‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫چن��د روز پی��ش نام��ه ای به دفت��ر موسس��ه فرهنگی‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫ارس��ال ش��د که حاک��ی از نقدهایی به‬ ‫عملکرد یکی از فعاالن صنعت موتورس��یکلت کش��ور بود‪.‬‬ ‫در ای��ن نام��ه ضمن اش��اره به انحصار بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫برندهای موتورس��یکلت های موجود کشور به یک شرکت‪،‬‬ ‫نس��بت به اقدام های مالی این س��ازنده در بازار انتقادهای‬ ‫تندی ش��ده اس��ت‪ .‬در نامه ارس��الی به دفتر روزنامه امده‬ ‫«همان طور که می دانید تعداد موتورسیکلت شماره گذاری‬ ‫ش��ده در کش��ور و گردش مالی ان مانند خودرو اس��ت و‬ ‫ابعاد اتفاق وحش��تناکی که رخ داده به قدری بزرگ اس��ت‬ ‫ک��ه می توان گفت یکی از بزرگ ترین مفاس��د اقتصادی از‬ ‫ابتدا تاکنون به ش��مار می رود‪ .‬ش��رکت یکتازسیکلت کویر‬ ‫ب��ا نام اختصاص��ی کویر اقدام به انحصار بیش��تر برندهای‬ ‫موتور کرده که فهرس��ت ان در سایت خود شرکت موجود‬ ‫و پیوس��ت شده است‪ .‬نکته قابل تامل‪ ،‬بررسی مبلغ اظهار‬ ‫ش��ده به گمرک براساس س��ایت متعلق به گمرک و مبلغ‬ ‫فروش شرکت یا سایت های مشابه باما است که سود تا ‪۹۰‬‬ ‫میلیون (تومان) را برای یک موتورس��یکلت نشان می دهد‬ ‫و جال��ب اس��ت چون انحصار ‪ ۹۰‬درصد برندها در دس��ت‬ ‫یک نفر اس��ت و براس��اس قیمت گذاری شده‪ ،‬مردم به این‬ ‫باور رس��یده اند که نرخ موتورس��یکلت خارجی بین ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون (تومان) است در حالی که نرخ موتورسیکلت‬ ‫وس��پا ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۲۰۰‬میلیون (تومانی) به گمرک ‪ ۲‬و ‪ ۳‬هزار‬ ‫یورو اعالم می ش��ود که برابر نرخ جهانی اس��ت و براساس‬ ‫ارز مبادله ای با احتس��اب گم��رک و کرایه‪ ،‬بین ‪ ۲۵‬تا ‪۳۸‬‬ ‫میلیون (تومان) می شود‪ .‬سود حاصل شده با توجه به تعداد‬ ‫موتورس��یکلت شماره گذاری شده برای هر سال چند هزار‬ ‫میلیارد تومان می شود و جالب تر اینکه تا چندی پیش ارز‬ ‫دولتی هم می گرفته اند‪.‬‬ ‫این ش��رکت برای پوش��ش موضوع‪ ،‬یک س��وله مونتاژ‬ ‫تحت ن��ام تولید موتورس��یکلت برقی نیز ایج��اد کرده که‬ ‫ضمن یدک کش��یدن نام تولیدکننده مس��ائل مالیاتی ‪۱۲‬‬ ‫ش��عبه خود را فقط در یک س��ال از این س��ود باداورده در‬ ‫منطقه ‪ ۱‬و ‪ ۳‬تهران به دست اورده و با سوءاستفاده از امتیاز‬ ‫منطقه محروم مسئله مالیاتی خود را حل می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫جا دارد نرخ اعالمی در دو س��ایت گمرک و فروش شرکت‬ ‫مقایس��ه شود و به عنوان حق الناس موضوع مالیات نداده و‬ ‫گران فروش��ی و تخصص ارز و فس��اد به این کالنی بررسی‬ ‫شود پیش از اینکه پول های کثیف وارد مراکز تصمیم گیری‬ ‫و بروز فساد شوند‪.‬‬ ‫بررس��ی تعداد کارخانه تولیدی تعطیل ش��ده در همین‬ ‫زمینه با توجه به افزایش تعداد موتورسیکلت شماره گذاری‬ ‫شده‪ ،‬بررسی این حجم از سود چند هزار میلیاردی داخل‬ ‫یا خارج کشور‪ ،‬قابل تامل است»‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به گفته عضو هیات رئیس��ه کارگروه صنایع اسقاط‪ ،‬مراکز اسقاط‬ ‫باید برای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده حدود ‪۲‬میلیون تومان‬ ‫هزین��ه کنند‪ ،‬ام��ا گواهی اس��قاط ان را حدود ‪۴۰۰‬ه��زار تومان‬ ‫بفروشند که این مسئله باعث می ش��ود اسقاط موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده صرفه اقتصادی نداش��ته باش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نبود صرفه‬ ‫اقتص��ادی در ای��ن صنعت باعث تعطیلی مراکز اس��قاط و بیکاری‬ ‫کارگران ش��ده اس��ت‪ .‬مناجاتی با بیان اینکه دولت باید راهکاری‬ ‫ب��رای ایجاد انگی��زه در صاحب��ان خودروها و موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده برای فروش وسیله نقلیه اسقاطی انها ارائه دهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مش��کل بعدی این اس��ت که با توجه ب��ه ممنوعیت واردات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬خری��داری برای گواهی اس��قاط وجود ندارد‪ .‬براس��اس‬ ‫مصوبه دولت‪ ،‬اسقاط خودروهای فرس��وده وظیفه تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان خودرو است ؛ به طوری که براساس مصوبه دولت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۷‬خودروسازان باید ‪۳۰‬درصد از تولیدشان را جایگزین‬ ‫خودروهای فرسوده کنند‪ ،‬اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است‪.‬‬ ‫همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کاال‪،‬‬ ‫به ازای واردات هر خودرو‪ ۴ ،‬تا ‪ ۸‬خودرو سواری فرسوده را از رده‬ ‫خارج می کردند‪ ،‬اما پ��س از ممنوعیت واردات خودرو گواهی های‬ ‫در ش��کایتی ک��ه از ای��ن برن��د ش��ده عن��وان ش��ده‬ ‫موتورسیکلت ها در قالب سی بی یو وارد می شود‪ .‬خداپسند‬ ‫در این ب��اره گفت‪ :‬تمام محصوالت این ش��رکت در گمرک‬ ‫مورد بازرس��ی قرار گرفته و انجین ها برای تست برداشته و‬ ‫پلمب شده است‪ .‬از دیگر نقدها این بود که کاوازاکی ‪۳۰۰‬‬ ‫را به ج��ای ‪ ۳۵۰‬می اوری��م‪ .‬کویرموتور نمایندگی این برند‬ ‫در ایران اس��ت مگر می تواند تخلف کند‪ .‬ش��رکت با ‪۵۰۰‬‬ ‫نیرو انسانی ماهانه ‪ ۴‬میلیارد پرداختی دارد و با این حجم‬ ‫از نیرو و پرداختی نمی تواند تخلف کند‪ .‬اگر اش��تباه کنیم‬ ‫خط تولید می خوابد و در مدت کوتاهی تعطیل می شویم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اگر از تم��ام واحدهای تولی��دی درباره تعداد‬ ‫نیروهای مش��غول به کارشان پرسش شود‪ ،‬به طور معمول‬ ‫اعالم می کنند تعدیل نیرو داش��ته اند اما شرکت ما نه تنها‬ ‫تعدیل نیرو نداش��ت ه بلکه افزایش نیرو هم داش��ته ایم و در‬ ‫ح��ال حاضر تعداد نیروهای م��ا از ‪ ۲۰۰‬نفر به حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر رس��یده است‪ .‬نمایندگی ها را به نمایشگاه خود تبدیل‬ ‫کردیم چون با نمایندگی هزینه ها برگش��ت داده نمی شد‬ ‫و به این ترتیب س��عی کردیم مس��ائل مالی خود را در بازار‬ ‫مدیری��ت کنیم‪ .‬هم��ه اینها یعنی هزین��ه و با یک خطا و‬ ‫اشتباه‪ ،‬این هزینه ها و برند خود را از بین نمی بریم‪.‬‬ ‫وی درباره س��ود این ش��رکت گفت‪ :‬س��االنه بین ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫میلی��ارد تومان مالیات می پردازیم‪ .‬طبیعی اس��ت که این‬ ‫ش��رکت س��ود دارد که این مبلغ مالیات می پردازد این در‬ ‫حالی است که برخی از واحدهای موتورسیکلت شاید ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان هم مالیات پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫خداپس��ند همچنین اعالم کرد‪ :‬شرکتی با جعل مدارک‬ ‫برخی موتورس��یکلت هایی که این برن��د نمایندگی انها را‬ ‫در کش��ور دارد را وارد کرده که البته درحال حاضر از سوی‬ ‫دولت در گمرک توقیف شده است‪ .‬تمام این مسائل باعث‬ ‫ش��ده توسعه برندی برای بعضی سخت باشد‪ .‬واقعیت این‬ ‫اس��ت که یکی س��رمایه اش را در تولید می ریزد و دیگری‬ ‫هزینه خرید ویال می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار با فروش اقساطی‬ ‫خداپس��ند با اش��اره به فروش اقساطی ‪ ۱۴‬ماهه و بدون‬ ‫سود‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و برخی با‬ ‫کاهش نرخ محصوالت شان به دنبال حفظ بازار هستند‪ .‬این‬ ‫امر در نهایت منجر به کاهش سرمایه شده و معقول نیست‪.‬‬ ‫شرکت ما سعی کرد با فروش اقساطی بازار محصوالت خود‬ ‫را حفظ کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬توانس��تیم به حیات خود ادامه‬ ‫دهیم و حتی برای ‪ ۴‬سال اینده هم برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر بازار موتورسیکلت برقی در‬ ‫دست شرکت ما است درحالی که سایر شرکت ها هم تولید‬ ‫موتورسیکلت برقی دارند و چرایی این امر به خدمات پس‬ ‫از ف��روش برمی گردد‪ .‬باتری موتورس��یکلت برقی در بازار‬ ‫حدود ‪ ۳.۵‬میلیون تومان است‪ .‬پس از دوره ضمانت وقتی‬ ‫نیاز به تعویض داش��ته باش��د این ش��رکت با ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫توم��ان باتری های موتورس��یکلت های خود را با نو تعویض‬ ‫می کند‪ .‬مدعی نیس��تیم بهترین هستیم تالش داریم بهتر‬ ‫شویم‪ .‬خداپسند در پایان گفت‪ :‬شرکت در گذشته سود و‬ ‫زیان خود را در پایان سال براورد می کرد اما درحال حاضر‬ ‫با ش��رایط اقتصاد کشور این مسئله ماهانه بررسی می شود‬ ‫تا براس��اس نتیجه سود و زیان حرکت کم خطرتری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اسقاط تولیدی در مراکز اسقاط خودرو نیز بی مشتری ماند‪.‬‬ ‫بروزرسانی تعهدات معوق‬ ‫‪۷‬محصول پرتیراژ ایران خودرو‬ ‫مناجاتی در ادامه یکی دیگر از مش��کالت اسقاط موتورسیکلت های‬ ‫فرسوده را ممنوعیت اسقاط این وسیله نقلیه در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫تهران اعالم کرد و گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که اس��قاط وسایل نقلیه‬ ‫س��نگین مانن��د کامیون در تهران ممنوعیتی ن��دارد‪ .‬این مقام صنفی‬ ‫همچنین از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت خواست علت ممنوعیت‬ ‫اسقاط موتورسیکلت در شعاع ‪ ۱۲۰‬کیلیومتری تهران را اعالم کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه کارگروه صنایع اس��قاط در پایان خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر حدود ‪۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار خودرو فرس��وده و ‪ ۷‬تا‬ ‫‪۸‬میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور تردد می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس ماده ‪ ۱۱‬ایین نامه فن��ی ماده دو الیحه‬ ‫هوای پاک که در شهریور سال ‪ ۱۳۹۷‬به تصویب هیات وزیران رسیده‪،‬‬ ‫شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک موتورسیکلت‬ ‫است و موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند‪ .‬اما اسفند‬ ‫س��ال گذشته هیات وزیران با به تعویق انداختن ماده مربوط به اسقاط‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری موافقت کرده و سرنوش��ت اجرای این‬ ‫طرح هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫تعهدات معوق برخی از محصوالت پرتیراژ ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو در نیمه دوم ابان امس��ال بروزرس��انی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬پای��گاه اطالع رس��انی گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو در اطالعی��ه ای اع�لام کرد‪:‬‬ ‫پس از ارس��ال دعوتنامه های خودروه��ای پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫اس ال ایک��س‪ ،‬پ��ژو ‪ ۴۰۵‬دوگانه س��وز‪ ،‬پ��ژو پ��ارس‬ ‫اتوماتی��ک‪ ،‬پژو پارس دوگانه س��وز‪ ،‬دن��ا پالس‪ ،‬رانا و‬ ‫س��مند ال ایکس‪ EF ۷‬و تکمیل باقیمان��ده وجوه از‬ ‫س��وی مشتریان‪ ،‬تعهدات خودروهای یادشده تا نیمه‬ ‫دوم ابان بروزرسانی می شود‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده اس��ت که شرکت ایران خودرو‬ ‫تمام تالش خود را می کند تا تعهدات خود را به موقع‬ ‫ایفا کند به همین منظور و متناسب با افزایش سرعت‬ ‫جم��ع اوری خودروه��ای ک��ف‪ ،‬تحوی��ل خودروهای‬ ‫مشتریان نیز سرعت بیشتری خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت اسقاط موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫چهارشنبه‬ ‫طال هست‬ ‫اما کم است‬ ‫اول ابان ‪ 1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫‪ 5‬اولویت کمیسیون‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور در پنجمین همایش و نمایشگاه دیرگداز اعالم کرد‪:‬‬ ‫دولت از تامین خوراک صنعت نسوز‬ ‫حمایت می کند‬ ‫‹ ‹به دنبال احیای صنعت نسوز‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی (ایمی��درو) در پنجمی��ن نمایش��گاه و همایش صنعت‬ ‫دیرگداز عنوان کرد‪ :‬اتفاق مهمی که در صنعت نس��وز روی داده‬ ‫این است که این صنعت صددرصد خصوصی است و دولت در این‬ ‫حوزه سرمایه گذاری نکرده و این موضوع به نوبه خود یک رویداد‬ ‫کم نظیر یا حتی بی نظیر است‪ .‬خداداد غریب پور در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بخش خصوصی ما توانمند اس��ت؛ به گونه ای که ‪۹۵‬درصد‬ ‫نیاز نسوز کشور را بخش خصوصی تامین می کند‪ .‬این صنعت در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۸‬و همزمان با صنعت س��یمان در کشور شکل گرفت‬ ‫اما موضوع قابل توجه این است که صنعت سیمان به یک صنعت‬ ‫دولتی تبدیل شد اما صنعت نسوز از سوی بخش خصوصی شکل‬ ‫گرفت‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به اینکه یکی از مش��کالت‪ ،‬تامین‬ ‫مواداولیه است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬منیزیت و دولومیت از مواد اولیه‬ ‫نس��وز به ش��مار می روند که در این زمینه باید بگویم در سازمان‬ ‫ایمیدور سرمایه گذاری در منیزیت در دستورکار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫غریب پور ادامه داد‪ :‬همچنین قرار اس��ت با توس��عه اکتشافات‬ ‫منیزیت‪ ،‬دولومیت و بوکس��یت از صنعت دیرگداز حمایت کنیم‪.‬‬ ‫از این رو قرار اس��ت نشس��تی با انجمن صنعت نسوز برگزار کنیم‬ ‫ک��ه هدف ان رونق ‪ ۷۰‬واحد تولیدی این صنعت اس��ت که مواد‬ ‫اولیه ان از معادن کوچک تامین ش��ود‪ .‬در بخش معادن کوچک‬ ‫‪ ۳۳‬معدن با مشارکت بخش خصوصی فعال شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت صنعت‬ ‫نس��وز در کش��ور عنوان کرد‪ :‬اکنون ‪ ۷۰‬واحد تولیدی نس��وز در‬ ‫کشور با ظرفیت ‪۷۰۰‬هزار تن وجود دارد که حدود ‪۵۰۰‬هزار تن‬ ‫‹ ‹حمایت شرکت ملی مس از نسوز داخلی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع م��س ایران نی��ز در پنجمین‬ ‫نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز عنوان کرد‪ :‬ظرفیت شرکت‬ ‫مس تا پایان س��ال به ‪۴۰۰‬هزارتن می رسد‪ .‬البته این ظرفیت در‬ ‫اینده با راه اندازی کارخانه ‪۱۰۰‬هزارتنی در سونگون به ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫اردش��یر سعدمحمدی ادامه داد‪ :‬قرار است به زودی ذخایر مس‬ ‫در سونگون را به قطعیت رسانده و ذخایر مس را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اکنون ذخایر مس کشور حدود ‪۳۴.۵‬میلیون تن است و در رتبه‬ ‫هشتم جهان قرار داریم که امیدواریم رتبه هفتم را کسب کنیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ما سیس��تم های تولیدکننده نسوز را بر اساس‬ ‫کیفیت شناس��ایی ک��رده و انها را مورد بررس��ی قرار می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت یاری رسان صنعت نسوز‬ ‫علی حس��ین زاویه‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد‬ ‫نس��وز در پنجمین نمایشگاه و همایش صنعت دیرگداز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬صنعت نس��وز تنها صنعتی است که در بسیاری از صنایع‬ ‫ازجمله فلزات‪ ،‬فوالد‪ ،‬نفت و گاز و پتروش��یمی و‪ ...‬کاربرد دارد‬ ‫و به صورت کامل ازس��وی بخش خصوصی اداره می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگرچه ممکن اس��ت کیفیت نس��وز عالی نباشد اما‬ ‫مش��کلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬زاویه با اش��اره به مشکالت‬ ‫صنعت نس��وز عنوان کرد‪ :‬یکی از مهم ترین مش��کالت صنعت‬ ‫نس��وز تهیه مواد اولیه اس��ت که با توجه به اینکه این صنعت‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬از دولت انتظار داریم که در تامین مواد اولیه‬ ‫ان کمک کند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬س��ازمان ایمیدور و ش��رکت‬ ‫تهی��ه و تولید مواد معدنی ق��ول داده اند در تامین مواد اولیه به‬ ‫ما یاری برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذوب اهن اماده بازیافت نسوز‬ ‫معاون خرید ش��رکت ذوب اهن اصفهان همچنین در همایش‬ ‫نس��وز عنوان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۵۰‬ماده نسوز در ذوب اهن استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬محمدجعف��ر صالحی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تا‬ ‫سال ‪ ،۸۳‬بیش از ‪۳۰‬درصد نسوز مورد استفاده ذوب اهن وارد‬ ‫می شد‪ ،‬اما امروز این میزان به کمتر از ‪۲‬درصد رسیده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بیشترین مصرف مواد نسوز ذوب اهن با ذوب کنورتوری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬روز گذش��ته پنجمین همایش و نمایش��گاه‬ ‫صنع��ت دیرگداز در هتل المپیک ته��ران با حضور رئیس هیات‬ ‫عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو)‬ ‫افتتاح ش��د‪ .‬در این نمایشگاه ‪ ۳۵‬مقاله از پژوهشگران ارائه شد و‬ ‫‪۱۵‬س��خنران نیز به ارائه مطالب خود پرداختند‪ .‬مواد اولیه‪ ،‬نقشه‬ ‫راه و بومی س��ازی ان‪ ،‬بازیافت‪ ،‬اقتصاد و محیط زیست‪ ،‬نواوری و‬ ‫تحقیق و توسعه محورهای اصلی این همایش بودند‪.‬‬ ‫این ظرفیت مش��غول فعالیت هستند و مابقی ان خالی است که‬ ‫امیدواریم این واحدها بتوانند با تمام ظرفیت کار کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته غریب پ��ور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام های‬ ‫مناسبی برای صنعت نسوز انجام داده است؛ ازجمله اینکه تعرفه‬ ‫واردات منیزیت و بوکس��یت از س��وی وزارتخانه کاهش یافته و‬ ‫از س��وی دیگر از واردات نس��وز به داخل پیش��گیری شده است‪.‬‬ ‫درحقیق��ت ای��ن وزارتخانه با این صنعت همراهی خود را نش��ان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به بحث اموزش و پژوهش در صنعت‬ ‫دیرگداز عنوان کرد‪ :‬در سازمان ایمیدرو تمرکز اموزش بر بخش‬ ‫خصوصی اس��ت و این سازمان اماده است نیازهای اموزشی این‬ ‫بخش را با کمک دانشگاه ها تامین کند‪ .‬در زمینه پژوهش هم این‬ ‫امادگی را اعالم می کنیم‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر‬ ‫اینکه در سازمان ایمیدرو تمرکز بر حمایت بخش خصوصی است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪۱۸ :‬طرح پژوهش��ی نیازمحور با همکاری دانشگاه ها‪،‬‬ ‫جه��اد دانش��گاهی و مراکز علمی در حال اج��را داریم‪ .‬غر یب پور‬ ‫همچنین افزود‪ :‬س��ازمان ایمیدرو ‪۵۰‬درصد بودجه پژوهش ها و‬ ‫‪۶۰‬درصد بودجه اموزشی را افزایش داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در اتاق‬ ‫فکر معدن پس از مذاکره با بخش خصوصی‪ ،‬در صدد فعال سازی‬ ‫ستاد زنجیره فوالد هستیم تا مسائل این زنجیره همچون عوارض‪،‬‬ ‫تامین خوراک‪ ،‬چالش ها و‪ ...‬برطرف شود‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی مس ‪۹۵‬درصد نس��وز داخل��ی و ‪۵‬درصد خارجی‬ ‫استفاده می کند که البته قصد داریم این ‪۵‬درصد را نیز از داخل‬ ‫تامی��ن کنیم‪ .‬ما با ش��رکت های خارجی نی��ز همکاری داریم اما‬ ‫امروز تمایل داریم که صددرصد با شرکت های داخلی کار کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران با اش��اره به میزان‬ ‫مصرف نس��وز در داخل کش��ور عنوان کرد‪ :‬در ‪۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۹۸‬می��زان مصرف ش��رکت ملی مس ‪۱۰۲‬ه��زار و ‪۷۰۰‬تن اجر‬ ‫نسوز و بیش از ‪۵‬میلیون تن جرم نسوز است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در ادامه یاداور شد‪ :‬توجه به زمان تحویل مواد‬ ‫نس��وز بسیار اهمیت دارد و واحدهای نس��وز باید در زمان مقرر‬ ‫ان را تحویل دهند ‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پور‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام های مناس��بی‬ ‫برای صنعت نس��وز انجام داده اس��ت؛ ازس��ویی تعرفه واردات منیزیت‬ ‫و بوکس��یت کاه��ش یافته و از س��وی دیگ��ر از واردات نس��وز به داخل‬ ‫پیشگیری شده است‬ ‫اس��ت و امیدواری م کیفیت تولید این م��واد افزایش پیدا کند و‬ ‫مواد نس��وز برای کنورتور را تا ‪۵۰‬درصد کاهش دهیم‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪۴۰ ،‬هزار تن ماده نسوز با بهای ‪۴۰۰‬میلیارد تومان موردنیاز‬ ‫ذوب اهن اس��ت و بازار خوبی برای صنعت نسوز کشور به شمار‬ ‫می رود‪ .‬صالحی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ما مدافع جلوگیری از‬ ‫خام فروشی و اماده حمایت از تولید داخل و رونق تولید هستیم‪.‬‬ ‫همچنین تالش می کنیم تمام نیازمان را از داخل تامین کنیم و‬ ‫از کسانی که توان تامین مواد نسوز موردنیاز ذوب اهن را دارند‪،‬‬ ‫اس��تقبال می کنیم‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬زمان بندی برای تامین مواد‬ ‫دیرگداز مهم است زیرا در غیر این صورت منجر به توقف تولید‬ ‫می ش��ود که قابل جبران نیست و تعهدات ذوب اهن در مقابل‬ ‫مشتریان را به مخاطره می اندازد‪.‬‬ ‫مع��اون خرید ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان عن��وان کرد‪ :‬از‬ ‫تولیدکنندگان نس��وز می خواهیم در زمان مقرر مواد را تحویل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫صالحی یاداور ش��د‪ :‬ذوب اهن از طرح های بازیافت نسوز نیز‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نسوز‪ ،‬یک صنعت بومی‬ ‫همچنی��ن دبی��ر علمی پنجمین نمایش��گاه و همایش صنعت‬ ‫دیرگداز در ایین گشایش این همایش عنوان کرد‪ :‬این همایش‬ ‫در ‪۳‬محور اساس��ی ازجمله مواد اولیه‪ ،‬نقش��ه راه و بومی سازی‬ ‫ان‪ ،‬بازیافت‪ ،‬اقتصاد و محیط زیست‪ ،‬نواوری و تحقیق و توسعه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫محمد باوند وندچالی ادامه داد‪ :‬صنعت نس��وز در ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته پیش��رفت قابل توجهی داش��ته و به یک صنعت بومی‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در زمینه پژوهش و اموزش‬ ‫این صنعت نیازمند رشد بیشتری است و درخواست ایجاد رشته‬ ‫مهندسی نسوز در دانشگاه ها و مراکز عالی را داریم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫ن بین الملل‬ ‫معد ‬ ‫تجارت‬ ‫تحلیلگران گلدمن ساکس می گویند‬ ‫یادداشت‬ ‫ملزومات‬ ‫توسعه‬ ‫اکتشافات‬ ‫طال هست اما کم است‬ ‫رضا جدیدی‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه‬ ‫سازمان زمین شناسی‬ ‫س��ازمان زمین شناسی در حوزه کشف ذخایر‬ ‫معدنی و اکتش��افی از س��ازمان های فعال کشور‬ ‫اس��ت اما ما در حفاری ه��ای عمیق کار چندانی‬ ‫نکرده ای��م؛ بنابراین انتظار می رود ایمیدرو برای‬ ‫اکتش��افات عمقی در مرحله اکتش��اف تفصیلی‬ ‫ورود کند‪ .‬ما هم به عنوان سازمان زمین شناسی‬ ‫بای��د فق��ط در مرحل��ه پی جویی‪ ،‬اکتش��اف و‬ ‫شناس��ایی مواد معدنی ورود کنیم‪ .‬البته سازمان‬ ‫زمین شناس��ی تاکنون تا عم��ق ‪ ۱۰۰‬متر پیش‬ ‫رفت��ه و ای��ن کار را انجام داده اس��ت‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫از انجایی ک��ه بخش خصوصی قدرتمندی داریم‬ ‫که می تواند در معادن س��رمایه گذاری و حتی در‬ ‫مرحل��ه اکتش��اف تفصیلی ه��م ورود پیدا کند‪،‬‬ ‫مهم اس��ت که بخش خصوصی هم به اکتشافات‬ ‫عمق��ی ورود کند‪ .‬در این بین ازانجایی که تعداد‬ ‫پروژه های اکتش��افی عمقی در کشور کم است‪،‬‬ ‫انتظ��ار داریم که دول��ت وظیفه حاکمیتی خود‬ ‫را انج��ام ده��د‪ .‬از کارهایی که دولت می تواند بر‬ ‫عهده بگیرد این اس��ت ک��ه تولید اطالعات پایه‬ ‫زیس��ت محیطی به منظور کاهش ریس��ک ورود‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و کم��ک به کاهش ریس��ک‬ ‫نق��اط تاری��ک و مبهم بخ��ش خصوصی را جزو‬ ‫اولویت ه��ای خود بداند‪ .‬از انجایی که س��ازمان‬ ‫زمین شناسی این توانایی را دارد که نیازمندی ها‬ ‫را در اختی��ار بخ��ش خصوصی ق��رار دهد و این‬ ‫بخش نیازمند اطالعات پایه اس��ت‪ ،‬به تخصیص‬ ‫اعتب��ارات مناس��ب نیاز دارد‪ .‬البت��ه در برنامه ‪۴‬‬ ‫س��اله نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی که‬ ‫مدیران بخش معدن در دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و س��ازمان زمین شناسی در ان حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬بر تحوالتی تاکید شد که نکات مثبتی‬ ‫ه��م داش��ت‪ .‬در ای��ن برنامه‪ ،‬وظای��ف ایمیدرو‪،‬‬ ‫سازمان زمین شناسی‪ ،‬معاونت معدنی وزارتخانه‪،‬‬ ‫بخش خصوصی و دانشگاه مشخص شد‪.‬‬ ‫برگردان‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمبود فلز‬ ‫زرد‪ ،‬یکی از‬ ‫اصلی ترین‬ ‫دالیلی است‬ ‫که باعث گرانی‬ ‫ان در سراسر‬ ‫جهان شده‪ ،‬به‬ ‫طوری که بسیاری‬ ‫مواقع در جایگاه‬ ‫پول واحد‬ ‫شناخته می شود‬ ‫پژوهش��گران از پایان ذخایر قابل استخراج طال تا ‪ ۲‬دهه‬ ‫اینده خبر می دهند‪ ،‬در نتیجه برای اکتش��اف منابع جدید‬ ‫باید ب��ه راهکارهای جدید اندیش��ید و فناوری های نو را به‬ ‫کار گرف��ت‪ .‬عالوه بر کمبود ذخایر طال و ضعف فناوری‪ ،‬فقر‬ ‫ی هستند‬ ‫قوانین و کاهش تعداد معادن جدید‪ ،‬عوامل دیگر ‬ ‫ک��ه از احتمال کاهش تولید طال در اینده خبر می دهند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬طال از نادرترین عناصر‬ ‫معدنی جهان است‪ .‬این فلز گرانبها حدود ‪ ۰.۰۰۳‬از هر یک‬ ‫میلیون بخش پوس��ته زمین را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ب��ه این معنا که اگر پوس��ته زمین را به ی��ک میلیون بخش‬ ‫تقس��یم کنیم‪ 3 ،‬هزارم از هر بخش را طال تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ب��رای درک بهتر‪ ،‬اگر این مقدار را به یک دوره زمانی تبدیل‬ ‫کنیم‪ ،‬با یک دقیقه در هر ‪ ۲‬سال برابری می کند‪ ،‬طال از این‬ ‫هم نایاب تر اس��ت‪ .‬از یک جنبه دیگر اگر همه ‪۱۸۶‬هزار تن‬ ‫طالی استخراج شده در سطح جهان را از شمش های فورت‬ ‫ناکس امریکا تا جواهر جش��ن های عروسی در هند و ماسک‬ ‫دفن شده فرعون توت عنخ امون در نظر بگیریم و این حجم‬ ‫ط�لا را در مکعبی به ابعاد ‪۲۰‬متر و نی��م ذوب کنیم‪ ،‬حجم‬ ‫ان با محدوده یکی از اس��تخرهایی که در بازی های المپیک‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬برابری می کند‪ .‬کمبود فل��ز زرد‪ ،‬یکی‬ ‫از اصلی ترین دالیلی اس��ت که باعث گرانی ان در سراس��ر‬ ‫جهان ش��ده‪ ،‬به طوری که بس��یاری مواق��ع در جایگاه پول‬ ‫واحد ش��ناخته می شود‪ ،‬در حالی که پول را می توان همواره‬ ‫چاپ کرد اما با وجود تالش های بس��یار کیمیاگران‪ ،‬امکان‬ ‫دوباره سازی طال وجود ندارد‪ .‬تنها راه به دست اوردن طالی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬حفر معادن و اس��تخراج کانی بیشتر است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) تحلیلگران موسسه‬ ‫گلدمن س��اکس در پاس��خ به این پرس��ش که تا چه زمانی‬ ‫امکان اس��تخراج ذخایر طال وجود دارد‪ ،‬پاسخ دادند‪ :‬فقط تا‬ ‫‪ ۲۰‬سال دیگر امکان بهره برداری از ذخایر شناخته شده طال‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته کلمه «شناخته شده» در اینجا قابل توجه‬ ‫اس��ت و اگر نظر تحلیلگران گلدمن س��اکس درست باشد و‬ ‫اخرین قطعه شناخته شده طال هم در سال ‪۲۰۳۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۱۴‬خورش��یدی) اس��تخراج ش��ود‪ ،‬به معن��ای پایان‬ ‫استخراج فلز زرد نیست‪ .‬در واقع اکتشافات همانند همیشه‬ ‫ادام��ه خواه��د یافت اما به نظر می رس��د پ��س از ان تاریخ‬ ‫دیگر نمی توان به راحتی گذش��ته به ذخایر طال دسترس��ی پیدا کرد زیرا‬ ‫ذخایر قابل دس��ترس تمام ش��ده اند‪ .‬دیگر روزهایی که زی��ر پای یک نفر‬ ‫کلوخه ای می لغزید و تکه طالی بزرگی زیر ان یا بس��تر رودخانه ای جا خوش‬ ‫کرده بود گذشته است‬ ‫هزینه باالت��ری بطلبد‪ .‬این احتمال نیز م��ی رود که تمایل‬ ‫س��یری ناپذیر بش��ر برای این فلز گرانبها روزی او را به فضا‬ ‫بفرس��تد‪ ،‬همان طور که باراک اوباما چند سال پیش قانونی‬ ‫را به امضا رس��اند و بر اساس ان اجازه استخراج مواد معدنی‬ ‫تجاری موجود بر ماه و س��یاره های دیگر را صادر کرد‪ .‬گفته‬ ‫می شود بس��یاری از سیاره های نزدیک به زمین دربردارنده‬ ‫فلزهای گرانبها و سایر مواد معدنی هستند که ارزش انها به‬ ‫تریلیون ها دالر می رس��د‪ .‬انچه به یقین می دانیم این است‬ ‫که اس��تخراج طال از ابتدای دهه ج��اری میالدی به صورت‬ ‫پیمانکاری انجام می ش��ود‪ .‬س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) ش��اید نقطه اوج این فرایند بود‪ .‬در فصل دوم‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی نیز میزان عرضه طالی معدنی کمتر از‬ ‫میزان عرضه ان در همین بازه زمانی در سال ‪۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫‪ 5‬اولویت کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬در دومین جلس��ه کمیس��یون‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق بازرگان��ی ایران که با‬ ‫موض��وع اخبار و اطالع��ات روز حوزه معادن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬اعالم اهداف و اولویت کمیسیون در دور نهم‬ ‫و تعیین کارگروه های کمیسیون در سالن جلسه های‬ ‫این مجموعه برگزار شد بر همراستا بودن انجمن های‬ ‫معدنی و ادغام انها تاکید ش��د‪ .‬در این جلسه‪ ،‬اعضای‬ ‫کمیس��یون مع��دن ات��اق بازرگان��ی ایران ب��ه بیان‬ ‫دیدگاه ه��ای خود پرداختند و ب��ا یکدیگر تبادل نظر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹‬نشست تخصصی در سال ‪۹۸‬‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی اتاق بازرگانی ایران در جلس��ه کمیس��یون‬ ‫معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن و مدیران بخش های مرتبط با حوزه معدن‬ ‫در دوره گذش��ته حضور موثری داش��تند‪ .‬کمیسیون‬ ‫در دوره گذش��ته‪ ،‬اولویت هایی ازجمله زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫اصالح قانون معادن‪ ،‬نرم افزار محاس��به حقوق دولتی‬ ‫و‪ ...‬را در دس��تور کار خود قرار داد‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫این دوره تعداد اعضا افزایش یافته و به ‪ ۳۵‬نفر رسیده‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ ۲۶ :‬نشس��ت تخصصی از سوی کمیسیون‬ ‫معدن و صنایع معدنی در دوره گذش��ته برگزار ش��د‬ ‫ک��ه با وجود تعطیل��ی اتاق ‪ ۹‬نشس��ت تخصصی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬برگزار شده است‪ .‬شکوری با اشاره به اینکه‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی در دوره هش��تم‬ ‫به عنوان کمیس��یون برتر انتخاب ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫نرم اف��زار حقوق دولت��ی معادن‪ ،‬تدوین اس��تراتژی‬ ‫توسعه صنعتی و معدنی‪ ،‬طرح احیای معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬طرح اصالح قانون معادن کش��ور‪ ،‬تدوین‬ ‫اس��تراتژی مدیریت منابع اب و طرح زنجیره فوالد از‬ ‫اولویت های کمیسیون معدن و صنایع معدنی در سال‬ ‫گذشته بود‪ .‬رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران درباره نخس��تین جلسه اتاق فکر‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به انتقاد وارد ش��ده ب��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ای��ن باره که چ��را از نظر بخش‬ ‫خصوصی استفاده نمی شود‪ ،‬قرار شد این اتاق فعال تر‬ ‫ش��ود‪ .‬گفتنی است رئیس کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق ایران در اتاق فکر وزارتخانه در کنار رئیس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو‪ ،‬معاون وزیر‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫و‪ ....‬حضور دارد‪ .‬به تازگی نخستین جلسه اتاق فکر با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با موضوع بررسی‬ ‫وضع عوارض و خروج دولت از نرخ گذاری دس��توری‬ ‫فوالد و مس��ائل حوزه س��رب و روی برگزار شد‪ .‬او در‬ ‫پایان درباره اهمیت تشکیل کنفدراسیون اظهار کرد‪:‬‬ ‫یک بار پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون معدن داده شد‬ ‫که تشکل های معدنی را در یک جا جمع کنیم‪ .‬البته‬ ‫مشکالت روزمره را خواهیم داشت و باید سعی کنیم‬ ‫این ایرادها را حل کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ بخش معدن زیر ذره بین‬ ‫س��جاد غرق��ی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره به ‪۵‬‬ ‫اولویت در نظر گرفته ش��ده برای س��ال جاری گفت‪:‬‬ ‫کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در سال جاری ‪ ۵‬اولویت را برای پیگیری در نظر دارد‪.‬‬ ‫این ‪ ۵‬مورد عبارتند از تنقیح قوانین و مقررات حوزه‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج‪ ،‬تدوین سند حکمرانی بهینه‬ ‫بخش معدن با رویکرد توازن زنجیره‪ ،‬برندینگ حوزه‬ ‫ی در‬ ‫معدن و صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬حمایت از نواور ‬ ‫کس��ب وکارهای نوین در حوزه معادن و تدوین طرح‬ ‫توس��عه پایدار معادن کوچک مقی��اس‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫با بیان اینکه ایجاد سند حکمرانی‪ ،‬نقش تشکل های‬ ‫بخش خصوصی را در حوزه معدن مشخص می کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر بخش معدن به ش��دت زیر‬ ‫ذره بین است و ما نیازمندیم که بخش معدن را برای‬ ‫رفع سوءبرداشت ها به خوبی به جامعه معرفی کنیم‪.‬‬ ‫غرقی تاکید کرد‪ :‬س��ازمان دادن به بخش خصوصی‬ ‫که به صورت کارامد پیش برود مس��ئله مهمی است‬ ‫که باید به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹به حرف کارشناسان گوش دهیم‬ ‫حسن حس��ینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫س��رب و روی ایران نیز در این نشس��ت با بیان اینکه‬ ‫انچ��ه ما به عنوان فعال معدنی گرفتار ان هس��تیم‪،‬‬ ‫عوارض و حقوق دولتی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کسانی که‬ ‫در بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی فعالیت می کنند‬ ‫متوجه ش��ده اند مش��کالتی وج��ود دارد‪ .‬در قانون‪،‬‬ ‫پنج��ره واح��د داریم و وزارتخانه بای��د ان را اجرایی‬ ‫کند‪ .‬باید بدانیم بدون کار کارشناسی و توجه به نظر‬ ‫کارشناس��ان هیچ کاری به نتیجه مطلوب نمی رسد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور بیان کرد‪:‬‬ ‫هرچند تا امروز اقداماتی انجام شده اما فهرستی که‬ ‫تهیه ش��ده با قانون رفع موانع تولید همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه در این قانون نوشته ش��ده اگر چیزی از‬ ‫معدن اس��تخراج ش��د و تغییر فیزیکی نداشت ماده‬ ‫خام اس��ت؛ بنابراین مش��خص اس��ت که کنسانتره‬ ‫سرب یا روی دیگر خام نیست‪ .‬موضوع ارزش افزوده‬ ‫هم همین گونه اس��ت‪ .‬ما سنگی که ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫نم��ی ارزد را به کارخانه می بری��م و با تغییر و اعمال‬ ‫فرایندهای��ی روی ان‪ ،‬ارزش ان را ب��ه ‪ ۱۰‬میلی��ون‬ ‫تومان می رس��انیم‪ .‬چطور می ت��وان گفت این ماده‬ ‫معدنی خام است؟ حسینقلی در پایان با ابراز تاسف‬ ‫از اینکه گاهی ش��خصی عمل می ش��ود اظهار کرد‪:‬‬ ‫گاهی رفتارها در موسس��ه ها و س��ازمان های دولتی‬ ‫قانونی نیست و بیشتر شاهد رفتار کینه ای‪ ،‬شخصی‬ ‫و دلبخواهانه هستیم که خوشایند و سازنده نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند دانش‬ ‫س��یدامیر پرهام موس��وی‪ ،‬کارش��ناس مسئول‬ ‫معاون��ت امور مع��ادن و صنایع معدنی با اش��اره به‬ ‫لزوم داش��تن دان��ش کافی ب��رای بخش خصوصی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیلی که باعث ش��ده اس��ت تا‬ ‫ام��روز بخش خصوصی در مش��ورت دادن به دولت‬ ‫خ��وب پیش نرود‪ ،‬مجهز نبودن این بخش به دانش‬ ‫کافی در حوزه کاری خود بوده است‪ .‬پرهام موسوی‬ ‫با تاکی��د بر لزوم همراه ب��ودن انجمن های مختلف‬ ‫معدن��ی ادامه داد‪ :‬مس��ئله دیگر‪ ،‬تع��دد انجمن ها‪،‬‬ ‫خانه ها و کمیسیون هاس��ت که باید همراستا باشند‪،‬‬ ‫در امت��داد ه��م حرکت کنند و نظر ش��ان یکس��ان‬ ‫باش��د اما متاسفانه انها یکدیگر را خنثی می کنند و‬ ‫نظرش��ان با هم همراه نیست‪ .‬او با اشاره به وضعیت‬ ‫خبره��ا در کانال ه��ای خبری گف��ت‪ :‬نمونه بارز ان‬ ‫را می ت��وان در کانال های معدن��ی دید‪ .‬گویا بخش‬ ‫عم��ده ای از معادن فراموش ش��ده و به نظر می اید‬ ‫که اخبار حول وحوش واحدهای سنگ اهن‪ ،‬فوالد و‬ ‫مس می چرخد‪ ،‬درحالی که معادن سنگ گرانیت از‬ ‫ل شده اند و هیچ کس نمی گوید چرا‬ ‫س��ال ‪ ۸۵‬تعطی ‬ ‫تعطیل هستند‪.‬وی با بیان اینکه کمیسیون باید فراتر‬ ‫از چن��د موضوع ماده معدنی به همه معادن بپردازد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی از س��رفصل هایی که شاید بتوان به‬ ‫ان پرداخت‪ ،‬اسیب شناس��ی مواد معدنی اس��ت که‬ ‫چندین سال است به ان بهایی داده نشده است‪.‬‬ ‫بود‪ ،‬همچنین در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی تولید جهانی طال‬ ‫پس از ‪ ۸‬سال رشد پیاپی‪ ۳ ،‬درصد کاهش پیدا کرد‪ .‬موسسه‬ ‫داده های علمی تامس��ون رویترز نیز اعالم کرد که در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) تع��داد پروژه های‬ ‫جدید و گس��ترده ای که در استخراج طال روی کار می ایند‪،‬‬ ‫نسبت به سال پیش کاهشی بود و به طور کلی طالی معدنی‬ ‫به س��متی در حرکت بود که س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی را با یک‬ ‫س��یر نزولی ادام��ه دار اغاز کرد‪ .‬در واق��ع دیگر نمی توان به‬ ‫راحتی گذش��ته به ذخایر طال دسترسی داشت‪ .‬ذخایر قابل‬ ‫دس��ترس‪ ،‬تمام شده اند و دیگر روزهایی که زیر پای یک نفر‬ ‫کلوخه ای می لغزید و تکه طالی بزرگی در زیر ان و در بستر‬ ‫رودخانه ای جا خوش کرده بود گذش��ته است؛ اتفاقی که در‬ ‫س��ال ‪۱۸۴۸‬میالدی (‪ ۱۲۲۷‬میالدی) برای جیمز مارشال‬ ‫افت��اد و باعث جل��ب توجه همه به ذخایر ط�لای کالیفرنیا‬ ‫در امریکا ش��د‪ .‬در زمان حاضر‪ ،‬اکتش��اف ذخایر طال هر روز‬ ‫چالش برانگیزتر می ش��ود و ابزار و فناوری های پیچیده تری‬ ‫را طلب می کند؛ فناوری هایی مانند تصویربرداری ‪ ۳‬بعدی‬ ‫لرزه ای‪ ،‬حفاری هدایتی و گراویمتری (وزن سنجی رسوبی)‬ ‫هوابرد‪ .‬مسئله دیگر این اس��ت که شمار سال هایی که بین‬ ‫کش��ف یک ذخیره اساسی طال و تولید طال وجود دارد‪ ،‬رو به‬ ‫افزایش است‪ .‬زیاد شدن فاصله زمانی به دلیل موانعی است‬ ‫که در مس��یر براوردهای مربوط به امکان س��نجی‪ ،‬انطباق‬ ‫با محیط و دریافت مجوزها و س��ایر مش��کالت این چنینی‬ ‫وجود دارد؛ در واقع همه مراحلی که باید پیش از اس��تخراج‬ ‫یک قطعه طال انجام ش��ود‪ .‬هم اکنون متوس��ط زمان مجاز‬ ‫برای ش��روع و پایان اس��تخراج معدن ب��رای معادن طال در‬ ‫جهان حدود ‪ ۲۰‬س��ال اس��ت‪ ،‬اگرچه بسته به تصمیم های‬ ‫نظام قضایی می تواند گاهی بیش��تر هم باشد‪ .‬همین مسئله‬ ‫گویای یک ضعف است که نیاز به اصالح سیاست جهانی در‬ ‫حوزه اس��تخراج معدنی را مهم می کند‪ .‬هم��ه اینها به این‬ ‫معناس��ت به یقین به س��مت و س��ویی در حرکت هستیم‬ ‫که اکتشافات طال کمتر از گذش��ته شود‪ .‬اکتشافات جدید‬ ‫طال در س��ال ‪۱۹۹۵‬میالدی (‪ ۱۳۷۴‬خورش��یدی) به اوج‬ ‫رس��ید و هزینه اکتشافات ‪ ۲۰‬س��ال بعد یعنی سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی ب��ه باالترین حد خود صعود کرد‪ .‬در همین س��ال‬ ‫میانگی��ن نرخ طال ب��ه ‪۱۶۰۰‬دالر در هر اونس رس��ید‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی بس��یاری از س��رمایه گذاران روی فلز زرد‪،‬‬ ‫امیدوارند تولیدکنندگان هر چه بیشتر بر اکتشافات تمرکز‬ ‫کنن��د‪ .‬گ��ری گلدبرگ‪ ،‬مدیر ش��رکت معدن��ی امریکایی‬ ‫«نیومونت مانینگ» نیز در گفت وگو با ماینینگ در این باره‬ ‫گفت شرکت او به عنوان دومین شرکت بزرگ تولیدکننده‬ ‫طالی جهان یکی از معدود ش��رکت هایی است که به تازگی‬ ‫اقدام به ساخت معادن جدید کرده است؛ یکی از این معادن‬ ‫«پ��روژه مریان» در س��ورینام در امریکای جنوبی و دیگری‬ ‫پ��روژه «النگ کانیون» در ایالت نوادا در غرب امریکاس��ت‪.‬‬ ‫گلدب��رگ در ادامه توضیح می دهد به دلیل کاهش ش��مار‬ ‫مع��ادن جدید طال پیش بینی می ش��ود عرضه ان از س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ت��ا ‪ ۲۰۲۱‬می�لادی (‪ ۱۳۹۸‬ت��ا ‪ ۱۴۰۰‬میالدی) با‬ ‫کاهش ‪۷‬درصدی نسبت به سال های گذشته روبه رو باشد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫تکالیف نهاد ها‬ ‫برای ارتقای نماگر‬ ‫شروع کسب وکار‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫زیرساخت اطالعات‬ ‫محور‪ ،‬حلقه گمشده‬ ‫هتلداری نوین در ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی در نشست با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد‬ ‫از اجبار در واردات گندم تا فرصت طالیی اوراسیا‬ ‫نشس��ت دیروز هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران خبرهای خوبی به همراه نداش��ت و گذشته از‬ ‫انچ��ه گزارش های بین الملل��ی از وضعیت ایران خبر‬ ‫م��ی داد‪ ،‬گزارش ه��ای داخلی نیز حاک��ی از وضعیت‬ ‫نامطل��وب برخی بخش های اقتصادی اس��ت‪ .‬مهمان‬ ‫نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهادکش��اورزی بود که به بیان‬ ‫اقدام های وزارتخانه متبوع خود و همچنین اماری از‬ ‫تولید برخی محصوالت کشاورزی پرداخت‪.‬‬ ‫حجتی ضمن اینکه از اجبار واردات گندم در سال‬ ‫جاری به دلی��ل کمبود این محصول خب��ر داد که از‬ ‫رشد تولید زعفران‪ ،‬سیب و مرکبات نیز گفت و تاکید‬ ‫کرد باید تدبیری برای صادرات بیشتر این محصوالت‬ ‫اندیشید‪.‬‬ ‫اق��ای وزیر همچنین با اش��اره ب��ه اینکه صادرات‬ ‫کش��ور وضعی��ت خوبی ن��دارد و عضو هی��چ پیمان‬ ‫منطقه ای و جهانی نیس��تیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بهتر اس��ت‬ ‫در زمینه از ظرفیت های پیمان اوراسیا استفاده کنیم‪.‬‬ ‫جذابی��ت برای صادرات ایجاد می کند اما وقتی مازاد‬ ‫تولی��د داریم دره��ای عراق ب��ه روی صادرکنندگان‬ ‫ایرانی بسته است‪.‬‬ ‫وزی��ر جهادکش��اورزی تصریح کرد‪ :‬ص��ادرات ما‬ ‫وضعیت خوبی ندارد و ما عضو هیچ پیمان منطقه ای‬ ‫و جهانی نیس��تم؛ بنابراین بهتر است از ظرفیت های‬ ‫پیم��ان اوراس��یا که از ‪ ٥‬اب��ان عملیاتی می ش��ود‪،‬‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مرغ منجمد سالم تر از مرغ تازه است‬ ‫حجت��ی اظهارکرد‪ :‬درهای جهان به روی کاالهای‬ ‫همه کشورها باز اس��ت‪ ،‬اما در کشور ما بسته است؛‬ ‫از س��وی دیگ��ر کش��ورهای جه��ان معتقدند مرغ‬ ‫منجمد س��الم تر اس��ت‪ ،‬اما در ایران این پذیرش را‬ ‫نداریم‪ ،‬چراکه مرغ منجمد را براساس نیاز و خواسته‬ ‫مشتری بس��ته بندی نکرده ایم‪ ،‬پس یخ زدایی از مرغ‬ ‫کامل هم برای خانوارها س��خت است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ما فرهنگ تازه خ��وری و مصرف مرغ گرم‬ ‫را داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۱۶‬میلیون تومان یارانه به هر‬ ‫ایرانی‬ ‫در ابتدای این نشست‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫گفت‪ :‬سازمان برنامه اعالم کرده ‪ ۱۳۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان یارانه اش��کار و پهنان پرداخت می ش��ود که‬ ‫سهم هر نفر ساالنه ‪ ۱۶‬میلیون تومان است در حالی‬ ‫که این پول در چرخه اقتصاد کش��ور نیست و یارانه‬ ‫غیرعادالنه‪ ،‬غیرهدفمند و فسادانگیز را توزیع می کند‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری افزود‪ :‬هم اکنون فصل تدوین‬ ‫بودجه بوده و انتظار ما از دولت این است که دست در‬ ‫جیب بانک مرکزی نکند‪ ،‬بلکه از طریق کاهش هزینه‬ ‫دول��ت‪ ،‬اصالح یارانه ها و اصالح بودجه ش��رکت های‬ ‫دولتی این منابع را تامین کند‪.‬‬ ‫وی از کاه��ش ‪ ١٠‬رتبه ای ش��اخص رقابت پذیری‬ ‫ای��ران در س��ال جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫پیش بین��ی صن��دوق بین المللی پول رش��د ایران به‬ ‫منفی ‪ ۹.۵‬درصد می رس��د‪ .‬خوانس��اری با اش��اره به‬ ‫کاه��ش ‪ ١٠‬رتبه ای ش��اخص رقابت پذیری ایران در‬ ‫س��ال جاری اظهارکرد‪ :‬براس��اس پیش بینی صندوق‬ ‫بین المللی پول‪ ،‬رش��د ای��ران به منف��ی ‪ ٩.٥‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه براس��اس‬ ‫قانون برنامه شش��م مقرر ش��د وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی در پایان ش��هریور گزارش��ی از ش��اخص‬ ‫رقابت پذیری اقتصاد ایران ارائه دهد اما هنوز این کار‬ ‫انجام نشده‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز ما مطلع نیستیم این گزارش‬ ‫اماده ش��ده یا خیر‪ ،‬اما هفته گذش��ته مجمع جهانی‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬گ��زارش رقابت پذیری را برای س��ال جاری‬ ‫میالدی اعالم کرده که براس��اس ان از ‪ ۱۱۲‬مضمون‬ ‫و ‪ ۱۰۳‬ش��اخص‪ ،‬رتبه ایران ب��ا ‪ ۱۰‬درجه کاهش به‬ ‫‪ ۹۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۰‬رتبه ای��ران ‪ ۶۲‬بوده اما‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قیمت مرغ نیمایی ‪ ۲۶‬هزار تومان است‬ ‫کش��ورهای جه��ان معتقدند مرغ منجمد س��الم تر اس��ت‪ ،‬اما در‬ ‫ایران این پذیرش را نداریم‪ ،‬چراکه مرغ منجمد را براساس نیاز‬ ‫و خواس��ته مشتری بس��ته بندی نکرده ایم‪ ،‬پس یخ زدایی از مرغ‬ ‫کامل هم برای خانوارها سخت است‬ ‫اکنون ‪ ۳۷‬کش��ور از ما جلوت��ر امده اند ضمن اینکه‬ ‫ضعیف تری��ن رتبه ه��ا در ح��وزه کارایی ب��ازار کار‪،‬‬ ‫وضعی��ت اقتصاد کالن‪ ،‬ب��ازار محص��والت و پویایی‬ ‫نهاده��ا بوده ک��ه رتبه ما در این ش��اخص ها ‪ ۱۳۰‬تا‬ ‫‪ ۱۴۰‬به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫خوانس��اری با بیان اینکه صن��دوق بین المللی پول‬ ‫گزارش رش��د اقتصادی جهان در سال جاری را اعالم‬ ‫کرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رش��د اقتصاد جه��ان با کاهش ‪۰.۶‬‬ ‫درص��دی معادل ‪ ۳‬درصد پیش بینی ش��ده اما ایران‬ ‫روند نزولی و منف��ی ‪ ۹۵‬درصد را تجربه خواهد کرد‬ ‫در حالی که بانک جهانی همین شاخص را منفی ‪۸.۷‬‬ ‫درصد پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگان��ی ایران گفت‪ :‬در‬ ‫ادامه تورم پیش بینی ش��ده برای س��ال ‪ ۹۸‬را معادل‬ ‫‪ ۳۸‬درصد‪ ،‬سال ‪ ۹۹‬معادل ‪ ۲۹‬درصد و سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معادل ‪ ۲۲.۷‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در صورت تداوم محدودیت های‬ ‫ناشی از صادرات نفت همچنان رکود تورمی استمرار‬ ‫خواه��د داش��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬محدود ش��دن توان‬ ‫بانک ها در تشکیل فعالیت های اقتصادی به طور قطع‬ ‫بیکاری را افزایش داده و نرخ فقر را نیز باالتر خواهد‬ ‫برد‪ ،‬ضمن اینکه دولت امسال با کسری بودجه باالیی‬ ‫روبه رو خواهد ش��د و برای تامین کسری ها باید یا از‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی بهره بگیرد یا توزیع اوراق‬ ‫مشارکت و قرضه را ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�اورزان گندم به دول�ت نفروختند‪،‬‬ ‫ناچاریم وارد کنیم‬ ‫وزیر جهادکش��اورزی با بیان اینکه امس��ال گندم‬ ‫وارد خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال جاری خرید گندم‬ ‫با کاهش روبه رو ش��د‪ ،‬از ای��ن رو دولت تصمیم دارد‬ ‫گن��دم مورد نیاز خود را وارد کند‪ .‬محمود حجتی در‬ ‫نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان‬ ‫اینک��ه در هیچ دوره ای در حوزه اب و خاک به اندازه‬ ‫دولت یازدهم و دوازدهم سرمایه گذاری نشده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش از‪ ۲‬میلیون هکتار از اراضی ابیاری مکانیزه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه امس��ال گندم‬ ‫وارد خواهی��م کرد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با وج��ود اینکه تولید‬ ‫گندم امس��ال افزایش یافته‪ ،‬اما نتوانستیم به میزان‬ ‫کافی گندم را با نرخ تضمینی خریداری کنیم‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته با وجود خشکسالی گسترده‪ ،‬توانستیم حدود‬ ‫ی��ک میلیون تن گندم بیش��تر از س��ال پیش از ان‬ ‫خریداری کنیم‪ ،‬اما امس��ال در برخی استان ها حتی‬ ‫به اندازه کشت ابی هم به ما گندم نفروختند‪ .‬به گفته‬ ‫حجتی‪ ،‬اگرچه تولید گندم امسال افزایش داشت اما‬ ‫خرید تصمینی از کشاورزان در سراسر کشور کاهش‬ ‫یافت؛ ضمن اینکه اس��تان های غربی و ش��مال غرب‬ ‫کش��ور گندم بس��یار کمی را به ما فروختند؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که در خوزس��تان با ان س��یل ویرانگر‬ ‫امس��ال توانستیم بیشتر از سال قبل گندم خریداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وقتی نرخ جو به در داخل کشور‬ ‫ب��ه کیلویی ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪۱۹۰۰‬توم��ان و خارج مرزها به‬ ‫کیلوی��ی ‪ ۳۴۰۰‬تومان هم می رس��د‪ ،‬ف��روش گندم‬ ‫ازس��وی کش��اورزان به دولت کاه��ش می یابد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬زمان��ی ارزش جو کمتر از ارزش گندم بود وقتی‬ ‫کشاورز می بیند ارزش جو بیش از گندم است‪ ،‬تمایل‬ ‫به فروش گندم ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید زعفران به ‪ ۵۰۰‬تن رسید‬ ‫وی با بیان اینکه تولید زعفران از ‪ ٣٥٠‬تن در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬به ‪ ٥٠٠‬تن رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬تولید سیب ایران‬ ‫به ‪ ٤‬میلیون تن و مرکبات به ‪ ٤.٥‬میلیون تن رسیده‬ ‫ک��ه نگرانی درباره انها وج��ود دارد و باید صادرات را‬ ‫رونق داد‪.‬‬ ‫‹ ‹از فرصت اوراسیا استفاده کنیم‬ ‫حجت��ی ب��ا اش��اره رفتارهایی که کش��ور عراق با‬ ‫محص��والت صادراتی ایران در مقاطع گوناگون دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورهایی همچون عراق‪ ،‬مدام در صادرات‬ ‫کااله��ای ایرانی محدودیت ایج��اد می کنند؛ این در‬ ‫حالی اس��ت این کش��ور به دلیل مناب��ع ارزی کامال‬ ‫دست به نقد اس��ت اما حتی کشاورز ایرانی براساس‬ ‫س��یگنال عراقی ها محصول م��ی کارد؛ به ویژه اینکه‬ ‫وقت��ی کمب��ود کاال داریم عراق درهای خ��ود را باز‬ ‫می کند و با توجه به منابع ارزی‪ ،‬خرید خوب کرده و‬ ‫اسیب سیاست های مردم پسندانه‬ ‫ذخایر استراتژیک و بهبود کیفیت اردهای‬ ‫تولی��دی در واحدهای صنف��ی و صنعتی‬ ‫الزم اس��ت اما به دلیل حساسیت بر مسئله‬ ‫خودکفای��ی در این زمین��ه مقاومت هایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫کش��ورهای ب��زرگ و توس��عه یافته در‬ ‫جه��ان مث��ل المان و فرانس��ه ع�لاوه بر‬ ‫ص��ادرات میلیون ه��ا تن گندم‪ ،‬بخش��ی‬ ‫ه��م وارد می کنن��د‪ .‬در واق��ع این کش��ورها گندم با‬ ‫کیفی��ت پایین تر را صادر و گندم ب��ا کیفیت باالتر را‬ ‫برای اختالط با گندم خودشان وارد می کنند‪ .‬چنین‬ ‫رویه ای در ایران دنبال نمی شود و بیش از همه چیز به‬ ‫خودکفایی عالقه داریم و بسیاری از سطح زیرکشت‬ ‫به گندم اختص��اص یافته درحالی که ممکن اس��ت‬ ‫کش��اورزان ترجیح بدهند با توجه به سیاس��ت های‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی غالت دیگری کشت کنند‪.‬‬ ‫ایران س��االنه ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬میلیون ت��ن انواع غالت وارد‬ ‫می کن��د درحالی که می توان س��هم غالت دیگر را در‬ ‫واردات کاه��ش و ان را در داخل کش��ت کرد‪ ،‬به ویژه‬ ‫غالتی که کشت ان با توجه به اقلیم کشور ما به صرفه‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ال زراعی جاری‪ ،‬با مش��کالتی هم��راه بود اما‬ ‫متاس��فانه وزارت جهادکش��اورزی از بعض��ی از این‬ ‫موضوع ه��ا ب��رای تعیین نرخ پایه کاالهای اساس��ی‬ ‫با توج��ه به نظر خود اس��تفاده می کند‪ .‬در ش��ورای‬ ‫اقتصاد هم��ه عوامل اثرگذار دیده می ش��ود و خوب‬ ‫نیست یک وزارتخانه ساز جداگانه ای از این شورا زده‬ ‫و به دو دس��تگی دامن بزند‪ .‬بهتر اس��ت همه وزیران‬ ‫حرف های خود را در شورای اقتصاد بزنند و وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی اگر حرف منطقی داشته باشد‪ ،‬با توجه به‬ ‫احترامی که به ایش��ان گذاشته می شود‪ ،‬به طور حتم‬ ‫ش��نیده خواهد ش��د‪ .‬اگر یک وزیر از شورای اقتصاد‬ ‫بیرون می اید درحالی که انچه مد نظر او بوده تصویب‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬نباید ان را نقطه ضعف شورای اقتصاد‬ ‫بداند و بگوید اگر س��ال اینده تولید یک محصول کم‬ ‫شود‪ ،‬به دلیل بی توجهی به حرف ما بوده است‪ .‬من این‬ ‫رویه در وزارت جهادکش��اورزی را نمی پسندم و فکر‬ ‫می کنم بهتر است همه وزیران از سیاست های کالن‬ ‫اقتصادی دولت پیروی کنند‪ .‬بررسی کارنامه وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی نشان می دهد هرجا عوامل عقالیی‬ ‫و اقتصادی دیده شده و یک تصمیم درست اقتصادی‬ ‫به اجرا گذاش��ته ش��ده‪ ،‬عملکرد این وزارتخانه قابل‬ ‫دفاع بوده‪ ،‬از جمله توس��عه کش��ت گلخانه ای که به‬ ‫مطلوبیتی بیش از انچه مورد انتظار بود‪ ،‬رس��یده اما‬ ‫دود ستگی‪ ،‬چنددستگی و اجرای سیاست های مردم‬ ‫پسندانه و مقطعی به کل کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫در خرید اینترنتی اصل بر بی اعتمادی است‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران گفت‪ :‬نه تنها در بحث فروشگاه های‬ ‫اینترنتی‪ ،‬بلکه در کل فضای مجازی شهروندان باید اصل را بر نبود اعتماد بگذارند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬محمدعلی اسفنانی با بیان اینکه امکان شناسایی همه مدعیان‬ ‫فروشگاه های اینترنتی وجود ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما فروشگاه هایی را مجاز می دانیم‬ ‫که مجوز الزم را از اتحادیه فروش��گاه های اینترنتی دریافت کرده باشند‪ .‬اسفنانی‬ ‫افزود‪ :‬گفته ما این اس��ت که اگر برای مردم محرز باش��د که فروش��گاه اینترنتی‬ ‫در سال جاری‬ ‫خرید گندم از‬ ‫کشاورزان با‬ ‫کاهش روبه رو‬ ‫شد‪ ،‬از این رو‬ ‫دولت تصمیم‬ ‫دارد گندم‬ ‫مورد نیاز خود‬ ‫را وارد کند‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا مرتضوی‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫اردس�ازان‪ :‬امسال حدود ‪ ۸‬میلیون تن‬ ‫گندم از کشاورزان خریداری شده است‪.‬‬ ‫می��زان مصرف گن��دم در کش��ور ما ‪۱۱‬‬ ‫میلی��ون تن و میزان ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۴‬میلیون تن است‪ .‬گندم‬ ‫م��ورد نیاز برای مصرف از محل کش��ت و‬ ‫ذخایر اس��تراتژیک در امسال قابل تامین‬ ‫اس��ت و مقداری هم از میزان مصرف بیشتر داریم اما‬ ‫به طور معمول میزان ذخایر استراتژیک را به کمتر از‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن نمی رس��انیم‪ .‬زمانی ک��ه میزان ذخایر‬ ‫اس��تراتژیک از این میزان کمتر شود‪ ،‬از محل واردات‬ ‫یا خرید از داخل کش��ور‪ ،‬س��طح ذخایر افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬با توجه به این مس��ئله بهتر اس��ت تا پیش از‬ ‫شروع فصل برداشت یعنی اردیبهشت سال ‪۳.۵ ،۹۹‬‬ ‫میلیون تن گندم از س��وی شرکت بازرگانی یا بخش‬ ‫خصوصی خریداری ش��ود‪ .‬بهتر است گندم مورد نیاز‬ ‫را در زمان مناسب خریداری کنیم که به نظر من ابان‬ ‫و اذر امس��ال است‪ .‬البته چه بهتر که واردات گندم را‬ ‫تا بهمن امس��ال برای بخش خصوص��ی ازاد کنیم تا‬ ‫ب��رای رفع نیاز بخش های صنعتی کش��ور گندم وارد‬ ‫کن��د‪ .‬واردات گندم با توجه به کاه��ش میزان تولید‬ ‫به دلیل وقوع س��یل در اغاز سال جاری برای جبران‬ ‫حجت��ی در ادام��ه اظهارکرد‪ :‬ام��روز دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی باید به کاالهای اساسی اختصاص یابد‪ ،‬چراکه‬ ‫این ارز به دست مصرف کننده می رسد‪ ،‬البته سازمان‬ ‫حمایت می گوید اگر مرغ به نرخ نیمایی باش��د‪ ،‬نرخ‬ ‫ان به ‪۲۶‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬من امروز دیگر مس��ئول تامین نیستم‪،‬‬ ‫فقط مس��ئول تولید هستم؛ یعنی از ‪ ۲‬مرداد امسال‪،‬‬ ‫من دیگر مس��ئول تامین نیستم‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه برخی به م��ا می گویند گوش��ت ‪ ۲‬دالری وارد‬ ‫کنید‪ ،‬ه��ر کجا گوش��ت ‪ ۲‬دالری هس��ت‪ ،‬تاجران‬ ‫برون��د و وارد کنند و به قیمت‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان‬ ‫بفروشند؛ چراکه به شخصه استرالیا را بازدید کرده ام‬ ‫که در انجا نرخ گوش��ت ‪ ۷‬دالر و در مغولس��تان ‪۵‬‬ ‫دالر اس��ت‪ ،‬هیچ جای جهان گوشت ‪ ۲‬دالری وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در بحث کود و س��م‪ ،‬وضعیت‬ ‫لجام گسیخته ای داشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬خیلی تالش کردیم‬ ‫تا این وضعیت را س��امان ببخش��یم یعنی در مرحله‬ ‫نخست وضعیت س��موم وارداتی را ساماندهی کنیم‬ ‫و در مرحل��ه بعد‪ ،‬حد و حدود ان را تا انجایی که به‬ ‫سالمت اسیب نرساند‪ ،‬رعایت کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬البته ممکن اس��ت‬ ‫تخلف هایی از سوی برخی کش��اورزان در این حوزه‬ ‫انجام شود که به طور قطع باید با انها برخورد شود؛ اما‬ ‫تولیدات لبنی کشور هیچ مشکلی ندارد و امروز شیر‬ ‫و محصوالت کش��اورزی ما براس��اس استانداردهای‬ ‫بین المللی به کشورهای دیگر صادر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با چینی ه��ا توافق کردیم به جای انکه‬ ‫محص��والت ابزی ما به ویتنام قاچاق ش��ود و از انجا‬ ‫به چین برود‪ ،‬مس��تقیم به ان کشور صادر شود و در‬ ‫مقابل از انها کاالهای مورد نیاز را خریداری کنیم‪.‬‬ ‫فروش��گاهی معتبر و مجوزدار است‪ ،‬ایرادی ندارد و می توانند خرید کنند‪ ،‬منتها‪،‬‬ ‫چون باالی ‪ ۹۰‬درصد فروشگاه های اینترنی شناخته شده نیستند‪ ،‬اولویت اهتراز‬ ‫از خرید اینترنتی اس��ت‪ ،‬مگر دالیل اعتبار فروشگاه برای خریدار به اثبات رسیده‬ ‫باش��د‪ .‬وی همچنین فروش��گاه های مجوزدار را معتبر ش��مرد و گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫فروش��گاه های فاقد مجوز قابل رصد و نظارت نیس��تند‪ ،‬چون س��رور انها خارج از‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اوراسیا یک فرصت‬ ‫صادراتی برای کشور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬اوراسیا‬ ‫فرصتی اس��ت که ما صادرات م��ان را تقویت‬ ‫کنی��م‪ .‬رضا رحمانی در گفت وگ��و با ایلنا‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا با ورود ما‬ ‫به اتحادیه اوراسیا و وضع تعرفه ترجیحی برای‬ ‫تع��دادی از کاالها‪ ،‬صنایع��ی در معرض خطر‬ ‫قرار می گیرند و برنامه وزارتخانه برای حمایت‬ ‫از انها چیست‪ ،‬گفت‪ :‬خطری در کار نیست و‬ ‫این یک فرصت برای کشور است‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬امتیاز ‪ ۵۰۲‬قلم کاال‬ ‫به ما داده ش��ده و ما هم امتیاز ‪ ۳۶۰‬قلم کاال‬ ‫را به انها داده ایم‪ .‬این کاالها را با دقت بس��یار‬ ‫انتخاب کرده ایم و بیش��ترین امتیازی که داده‬ ‫شده برای کاالهای کشاورزی یا تولیدات مازاد‬ ‫صنعتی در حوزه های پتروش��یمی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این اقالم فقط کاالهای تولیدی ان‬ ‫کشور هستند و غیر از این نمی تواند وارد شود‪.‬‬ ‫این گونه نیست که هر کش��وری بخواهد کاال‬ ‫وارد کن��د‪ .‬رحمانی تصریح ک��رد‪ :‬امتیازهایی‬ ‫که به انها دادیم مربوط به کاالهایی است که‬ ‫واردات انها را داریم یعنی پیش از ان از جای‬ ‫دیگ��ری وارد می کردی��م‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادامه داد‪ :‬ت�لاش می کنیم فرصت‬ ‫بیش��تری را ایجاد کنیم و به دلی��ل انکه تازه‬ ‫می خواهد راه اندازی شود‪ ،‬فرصتی است که ما‬ ‫صادرات م��ان را تقویت کنیم‪ .‬اتحادیه در حال‬ ‫توس��عه اس��ت و غیر از ‪ ۵‬کش��وری که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کش��ورهای مه��م دیگری مث��ل هند و‬ ‫تایلند در حال مذاکره برای وارد شدن هستند‬ ‫و معتقدم باید این را یک فرصت تلقی کنیم‪.‬‬ ‫صادرات کاال‬ ‫از منطقه ازاد اروند به‬ ‫‪ ۶۴۰‬میلیون دالر رسید‬ ‫معاون س��رمایه گذاری و توس��عه کس��ب و‬ ‫کار منطقه ازاد اروند گفت‪ :‬در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری صادرات کاال از منطقه ازاد اروند‬ ‫به ‪ ۶۴۰‬میلیون دالر رس��ید که در مقایس��ه‬ ‫ب��ا م��دت مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫رشد داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدعلی‬ ‫موس��وی در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه‬ ‫میزان صادرات بندرهای ابادان‪ ،‬خرمش��هر و‬ ‫مرز تجاری ش��لمچه در ‪ ۶‬ماه س��ال گذشته‬ ‫را ‪ ۲۸۱‬میلی��ون دالر عن��وان ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫می��زان ترانزیت کاال از منطق��ه ازاد اروند در‬ ‫ای��ن مدت بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیون دالر بوده که‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ‪۸۰۰‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪ .‬معاون سرمایه گذاری‬ ‫و توسعه کس��ب وکار منطقه ازاد اروند عمده‬ ‫ص��ادرات کاال از منطق��ه ازاد ارون��د را انواع‬ ‫روغن ه��ای صنعتی‪ ،‬محص��والت مصنوعی و‬ ‫فلزی‪ ،‬شیالت‪ ،‬خرما‪ ،‬خش��کبار و محصوالت‬ ‫پایین دستی پتروش��یمی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫مقصد صادرات کاال بیش��تر کشورهای عراق‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬چین‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬نیوزلند‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬موس��وی ارزاوری را یک��ی از‬ ‫مزیت های ورود گردش��گران ب��ه منطقه ازاد‬ ‫اروند دانس��ت و گفت‪ :‬در کنار دو مقوله کاال و‬ ‫خدمات ورود گردشگران به منطقه ازاد اروند‬ ‫موجب ارزاوری می شود که در حال گسترش‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬به منظ��ور حمای��ت از‬ ‫صادرکنن��دگان کاال و تولیدکنن��دگان کاال‬ ‫در منطق��ه ازاد اروند ضمن ارائه بس��ته های‬ ‫اموزش��ی تخصصی رایگان ی��ا یارانه ای ثبت‬ ‫سفارش برای این واحدها حذف شده است‪.‬‬ ‫موس��وی گف��ت‪ :‬ب��رای حمای��ت از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و صادرکنن��دگان کاال و واحدهای‬ ‫تولیدی مجوز بهره برداری انها از یک سال به‬ ‫‪ 5‬سال صادر می شود‪.‬‬ ‫وی تسهیل ورود و خروج ارزی از مشکالت‬ ‫صادرکنندگان عنوان ک��رد و گفت‪ :‬با تعریف‬ ‫سامانه ای در مناطق ازاد مشکل نقل و انتقال‬ ‫ارزی تسهیل ش��د و صادرکنندگان می توانند‬ ‫ارز صادراتی خود را وارد کشور کنند‪.‬‬ ‫موسوی حمایت از صنایع دانش بنیان را از‬ ‫دیگر برنامه های منطقه ازاد اروند برش��مرد و‬ ‫گفت‪ :‬تقویت تشکل ها و اتحادیه های صادراتی‬ ‫یکی از راهبردی مهم صادرات در منطقه ازاد‬ ‫اروند است‪.‬‬ ‫وی توس��عه زیرس��اخت های صادرات��ی و‬ ‫راه های ارتباطی با کشورهای همسایه از جمله‬ ‫اقدام ه��ا و راهبردهای اساس��ی م��ا در بخش‬ ‫صادرات منطقه ازاد اروند عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تس��هیل در رویه ها و بخشنامه های صادرات و‬ ‫پایش قوانین مخل در زمینه صنایع تولیدی و‬ ‫فعاالن اقتصادی از جمله راهبردی است که در‬ ‫راستای روان سازی تجاری و رونق کسب و کار‬ ‫در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست کمیسیون «تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» بررسی شد‬ ‫تکالیف نهاد ها برای ارتقای نماگر شروع کسب وکار‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازمان امور‬ ‫مالیاتی بازرسی‬ ‫میدانی را حذف‬ ‫کرده و به نتایج‬ ‫استعالم سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫و سازمان ثبت‬ ‫اکتفا می کند‬ ‫در هش��تمین نشس��ت کمیس��یون «بهبود محیط‬ ‫کس��ب وکار و رفع موانع تولید ات��اق بازرگانی تهران»‬ ‫وضعیت نماگر ش��روع کس��ب وکار در شاخص سهولت‬ ‫انجام کس��ب وکار بانک جهانی مورد بررس��ی و ارزیابی‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬در این نشس��ت ک��ه با حضور بیش��تر‬ ‫نماین��دگان نهاد ه��ای مس��ئول در ح��وزه نماگر اغاز‬ ‫کسب وکار برگزار شده بود‪ ،‬راهکارهایی برای بهبود این‬ ‫نماگر مهم و اثرگذار در فضای کسب وکار ارائه شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشس��ت‪ ،‬منیژه طبیبی‪ ،‬معاون مرکز‬ ‫ملی پایش محیط کس��ب و کار وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی با اش��اره به اینکه بانک جهانی از ‪16‬سال پیش‬ ‫انتشار گزارش ارزیابی انجام کسب وکار کشور ها را اغاز‬ ‫کرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این گزارش برای نخس��تین بار در سال‬ ‫‪ 2003‬میالدی (‪ 1382‬شمس��ی) با ارزیابی ‪ ۵‬شاخص‬ ‫و بررس��ی ‪ 133‬کشور ارائه ش��د‪ .‬اخرین گزارش بانک‬ ‫جهانی که مربوط به س��ال جاری میالدی اس��ت‪11 ،‬‬ ‫شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه این ش��اخص به یک س��نجه‬ ‫بین الملل��ی تبدیل ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچ��ه ایرادهایی به‬ ‫این س��نجه وارد شده‪ ،‬اما ماده ‪ 22‬قانون برنامه ششم‪،‬‬ ‫دولت را مکلف کرده س��االنه ‪ 10‬پله رتبه ایران در این‬ ‫شاخص را بهبود ببخشد‪ .‬مرکز ملی پایش محیط کسب‬ ‫و کار که در وزارت اقتصاد مس��تقر است‪ ،‬هر سال پس‬ ‫از انتشار گزارش جدید بانک جهانی‪ ،‬رتبه ایران را مورد‬ ‫توجه قرار داده و در کنار تحلیل وضعیت ایران‪ ،‬وظایف‬ ‫هر نهاد برای ارتقای شاخص را طی گزارش هایی معین‬ ‫می کن��د‪ .‬در واقع چنانچه هم��ه نهاد ها وظایف خود را‬ ‫به خوبی ایفا کنند‪ ،‬جایگاه ایران دست کم به میزان ‪70‬‬ ‫رتبه ارتق��ا پیدا می کند‪ .‬این وظایف و الزامات ش��امل‬ ‫اص�لاح فرایندها و اصالح قوانین می ش��ود‪ .‬البته نباید‬ ‫فراموش کنیم بهبود ش��اخص‪ ،‬لزوم��ا به معنای بهبود‬ ‫فضای کسب و کار نخواهد بود‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬مرکز ملی پایش محیط کس��ب و کار‬ ‫‪ 34‬اصالحیه ب��رای اصالح ارزیابی ها ب��ه بانک جهانی‬ ‫ارس��ال کرده که ‪ ۴‬اصالحی��ه از انها مورد پذیرش این‬ ‫نه��اد بین المللی ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬طبیبی همچنین‬ ‫از تدوی��ن الیحه ای برای ارائ��ه تکالیف نهاد ها در قبال‬ ‫شاخص انجام کس��ب و کار در وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی خبر داد که پس از تصویب ان در هیات وزیران‬ ‫از طری��ق هیات مقررات زدایی ب��ه نهاد ها ابالغ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ محی�ط کس�ب و کار ایران در اینه بانک‬ ‫جهانی‬ ‫پ��س از این توضیح��ات مقدمات��ی‪ ،‬نوبت ب��ه ارائه‬ ‫گزارشی درباره نماگر شروع کسب وکار شاخص سهولت‬ ‫انجام کس��ب وکار بانک جهانی رس��ید‪ .‬بهاره هاشم لو‪،‬‬ ‫کارش��ناس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت‬ ‫ام��ور اقتصاد و دارایی با اش��اره به اینکه نماگر ش��روع‬ ‫کسب وکار به عنوان یکی از ‪ 10‬نماگر شاخص سهولت‬ ‫انجام کس��ب وکار‪ ،‬تعداد مراحل‪ ،‬زمان‪ ،‬هزینه و حداقل‬ ‫س��رمایه مورد نیاز را برای تاسیس رسمی یک شرکت‬ ‫با مس��ئولیت مح��دود با اندازه کوچک یا متوس��ط در‬ ‫بزرگ ترین شهر تجاری هر کشور اندازه گیری می کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزیابی های بانک جهانی نش��ان می دهد تعداد‬ ‫مراحل ش��روع کس��ب و کار در ای��ران از ‪ ۸.۵‬به ‪۱۰.۵‬‬ ‫مرحله و زمان از ‪۱۵.۵‬به ‪ ۷۲.۵‬روز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫او دلی��ل عمده افزایش زمان در گزارش کس��ب وکار‬ ‫س��ال جاری میالدی را به س��ازمان های ام��ور مالیاتی‪،‬‬ ‫س��ازمان ثبت ش��رکت ها و س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫نسبت داد و گفت‪ :‬اطالع رسانی به سازمان امور مالیاتی‬ ‫درباره ش��روع فعالیت های اقتصادی‪ ،‬دریافت تاییدیه و‬ ‫دریاف��ت کد اقتصادی‪ ،‬همچنی��ن دریافت دفاتر پلمب‬ ‫شده حس��ابداری پس از تاریخ ثبت نام شرکت و رزرو‪،‬‬ ‫ثبت و پرداخت هزینه ثبت ش��رکت در س��ازمان ثبت‬ ‫شرکت ها منجر به طوالنی شدن این فرایند شده است‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬مرحله ثبت نام کارگران در سازمان تامین‬ ‫ اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان‬ ‫در اداره کار و دریافت کد کارگاه اس��باب طوالنی شدن‬ ‫این فرایند را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫الزامی بودن دریافت گواهی عدم سوءپیش��ینه برای ش��روع یک کسب‬ ‫وکار در ایران منجر به این مسئله شده که یک مرحله ‪ 7‬تا ‪ 10‬روزه با هزینه‬ ‫‪ 200‬هزار ریالی به زمان شروع کسب وکار در ایران افزوده شود‬ ‫‹ ‹ تنزل از جایگاه ششم به نوزدهم در «منا»‬ ‫ هاش��م لو درباره جایگاه ایران در نماگر شروع کسب‬ ‫وکار توضیح داد‪ :‬ایران در این نماگر در میان ‪ 20‬کشور‬ ‫منطقه منا در رتبه نوزدهم قرار گرفته در حالی که سال‬ ‫گذشته جایگاه ایران‪ ،‬رتبه ششم منطقه بوده است‪.‬‬ ‫او نهاد های��ی مانن��د اداره کل ثب��ت ش��رکت ها و‬ ‫موسسه های غیرتجاری‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی کشور‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫بانک مرکزی را به عنوان مهم ترین نهاد های مسئول در‬ ‫حوزه نماگر شروع کسب وکار معرفی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس مرکز ملی پایش محیط کس��ب و‬ ‫کار در ادام��ه با اش��اره به جزئیات فرایندهای ش��روع‬ ‫کس��ب وکار گف��ت‪ :‬الزامی بودن دریاف��ت گواهی عدم‬ ‫سوءپیشینه برای شروع یک کسب وکار در ایران منجر‬ ‫به این مس��ئله ش��ده که یک مرحله ‪ 7‬ت��ا ‪ 10‬روزه با‬ ‫هزینه ‪ 200‬هزار ریالی به زمان ش��روع کس��ب وکار در‬ ‫ایران افزوده ش��ود‪ .‬براساس تصویب نامه هیات وزیران‪،‬‬ ‫امکان اس��تعالم برخط و الکترونیکی گواهی نداش��تن‬ ‫ سوءپیشینه برای نهاد های اجرایی تصریح شده است‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه دریافت گواهی عدم سوءپیشینه بر اساس‬ ‫دو بخش��نامه داخلی در س��ازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور است‪ ،‬می تواند با دس��تور و ابالغ رئیس سازمان‬ ‫ثبت اسناد و امالک کشور حذف شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مرحله رزرو یک نام منحصر به فرد برای‬ ‫ش��رکت‪ ،‬به طور کامال الکترونیکی و در لحظه ازس��وی‬ ‫اداره ثب��ت ش��رکت ها و موسس��ه های تج��اری انجام‬ ‫نمی ش��ود و در عمل ‪ 3‬تا‪ 4‬روز به طول می انجامد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که بسترهای الزم برای رزرو نام شرکت‬ ‫در لحظ��ه و به ص��ورت برخط در ایران فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫ هاش��م لو همچنی��ن توضیح داد‪ :‬مدت زم��ان ‪ 55‬روزه‬ ‫برای مرحله اطالع رسانی به سازمان امور مالیاتی درباره‬ ‫شروع فعالیت های اقتصادی‪ ،‬دریافت تاییدیه از سازمان‬ ‫و دریافت کد اقتص��ادی و مرحله ثبت نام برای مالیات‬ ‫ارزش افزوده به دلیل برخط نب��ودن تمامی این مراحل‬ ‫اس��ت‪ .‬حال انکه‪ ،‬براس��اس هماهنگی های بین نهادی‬ ‫انجام شده‪ ،‬مرحله ثبت شرکت و پیش ثبت نام مالیاتی‬ ‫و دریافت کد رهگیری از س��ازمان امور مالیاتی به طور‬ ‫همزمان از طری��ق درگاه الکترونیکی ثبت ش��رکت ها‬ ‫انج��ام خواهد ش��د و این س��امانه ‪ 11‬اس��فند ‪1397‬‬ ‫رونمایی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه وجود فیزیکی‬ ‫دفاتر پلمب شده حسابداری علت اصلی طوالنی شدن‬ ‫زم��ان این مرحله معادل ‪ 14‬روز ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حذف دریافت فیزیکی دفات��ر می تواند منجر به بهبود‬ ‫قابل توجهی در رتبه و امتیاز این نماگر ش��ود‪ .‬هاشم لو‬ ‫همچنین درب��اره زمان بر بودن مرحله ثبت نام کارگران‬ ‫در س��ازمان تامین اجتماعی و دریاف��ت کد کارگاهی‬ ‫ک��ه مدت زم��ان ‪ 13‬روز برای ان درنظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬علت اصلی این ام��ر برخط نبودن‬ ‫مراحل ان اس��ت‪ .‬در این ارتب��اط هماهنگی الزم برای‬ ‫مرحله ثبت و در حال حاضر عملیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬او‬ ‫در ادام��ه اثرات اجرایی ش��دن اقدام های انجام ش��ده و‬ ‫راهکارهای پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسب وکار‬ ‫را مورد اشاره قرار داد و گفت‪ :‬در صورت اجرایی شدن‬ ‫اقدام های اصالحی مورد اش��اره و با فرض ثبات عواملی‬ ‫مانند روش شناس��ی بان��ک جهانی و تعداد و ش��رایط‬ ‫کش��ورها‪ ،‬رتبه کل شاخص س��هولت انجام کسب وکار‬ ‫ایران به ‪ 120‬ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود ش�اخص کس�ب و کار باید ملموس‬ ‫باشد‬ ‫پ��س از ارائه ای��ن گزارش‪ ،‬مرتض��ی ادب‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ثبت ش��رکت ها و موسسه های غیرتجاری سازمان ثبت‬ ‫اس��ناد و امالک کشور‪ ،‬با اش��اره به اینکه باید از توجه‬ ‫صرف به اعداد و ش��اخص پرهیز ک��رد‪ ،‬گفت‪ :‬در ماده‬ ‫‪ 22‬قانون برنامه ششم توس��عه‪ ،‬دولت موظف شده دو‬ ‫ش��اخص رقابت پذیری بین الملل��ی و حقوق مالکیت را‬ ‫ارتقا ببخشد و الزم است که این موارد به طور یکپارچه‬ ‫در مس��یر ارتقا قرار گیرد‪ .‬پژوهش ارائه ش��ده ازسوی‬ ‫مرکز ملی پایش کس��ب و کار باید با متغیرهای واقعی‬ ‫کش��ور گره بخ��ورد و اتاق بازرگانی بای��د بگوید که در‬ ‫ص��ورت اصالح فرایندها وضعیت کدام بخش از اقتصاد‬ ‫بهبود پیدا می کند‪ .‬ادب در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫با بیان اینکه بهبود شاخص باید برای بازرگانان حقیقی‬ ‫و حقوقی ملموس باشد‪ ،‬پیش��نهاد ایجاد یک کارگروه‬ ‫مش��ترک میان اتاق بازرگانی تهران و مرکز ملی پایش‬ ‫ش��اخص کسب و کار را برای بهبود محیط کسب و کار‬ ‫و شاخص مطرح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف بازرس�ی میدانی ازس�وی سازمان‬ ‫امور مالیاتی‬ ‫در ادامه س��عید توتونچ��ی نیز که ب��ه نمایندگی از‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود‪،‬‬ ‫با بیان اینکه بار اقتصاد سیاس��ی در چند دهه گذشته‬ ‫بر فرمول‪ ،‬منطق و دان��ش اقتصادی در ایران چربیده‪،‬‬ ‫بزرگ ترین مسئله اقتصاد ایران را کمبود سرمایه گذاری‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬باید تالش کنیم این مس��ئله را‬ ‫حل کنیم؛ البته افزایش ورود س��رمایه به اقتصاد ایران‬ ‫مستلزم برقراری امنیت سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫او س��پس از ضرورت ارائه اطالعات درس��ت ازسوی‬ ‫فع��االن اقتصادی ب��ه مراجع بین المللی س��خن گفت‬ ‫و در ادام��ه به اقدام های س��ازمان ام��ور مالیاتی برای‬ ‫بهبود ش��اخص شروع کس��ب و کار اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫با ایجاد پنجره واحد که یک س��ازکار تکنیکی سنگین‬ ‫و مش��ترک میان برخی نهادها از جمله س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی و س��ازمان تامین اجتماعی بوده‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫گشایش��ی در زمینه کاهش زمان و هزینه شروع کسب‬ ‫وکار حاصل شود‪.‬‬ ‫توتونچ��ی در ادامه از ادغام فراین��د ثبت نام مالیات‬ ‫ارزش افزوده و مالیات عملکرد خبر داد و گفت‪ :‬سازمان‬ ‫امور مالیاتی بازرس��ی میدانی را حذف کرده و به نتایج‬ ‫اس��تعالم سازمان تامین اجتماعی و سازمان ثبت اکتفا‬ ‫ می کند‪ .‬در واقع س��عی می کنیم کمترین مراجعه را به‬ ‫مودی داش��ته باش��یم‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬باال بودن هزینه‬ ‫مبادله یک چالش عمده است و سیاست گذاری ها باید‬ ‫در جهت کاهش این هزینه باشد‪.‬‬ ‫هوم��ن حاجی پور‪ ،‬معاون کس��ب وکار اتاق بازرگانی‬ ‫تهران هم در این نشس��ت گف��ت‪ :‬ای کاش این امکان‬ ‫فراهم می ش��د مدی��ران دولت��ی در موقعی��ت فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬فراینده��ای ش��روع کس��ب و کار را طی‬ ‫ می کردن��د تا دریابند این فع��االن تا چه حد در ارتباط‬ ‫با نهاد های دولتی دچار چالش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور کد کارگاهی به طور الکترونیکی‬ ‫راحله س��ادات حس��ینی‪ ،‬نماین��ده س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی نیز در ادامه مباحث این نشست‪ ،‬به اقدام های‬ ‫این سازمان برای بهبود شاخص کسب و کار اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از ابتدای س��ال ‪ 1394‬بازرس��ی و اختصاص‬ ‫ک��د کارگاه��ی به طورالکترونی��ک از س��وی س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی اغاز ش��ده است و فرایند ‪ 15‬روزه در‬ ‫نیم روز انجام می شود‪ .‬هدف از این اقدام اصالت سنجی‬ ‫کارفرمای��ان و بیمه ش��دگان ب��ا اطالع��ات اداره ثبت‬ ‫ش��رکت ها و ثبت احوال است‪ .‬البته کارفرمایان به این‬ ‫ط��رح اقبالی نش��ان نداده اند‪ .‬همچنین ب��ا وجود انکه‬ ‫بازرسی دفاتر از ‪ 10‬سال به یک سال کاهش پیدا کرده‪،‬‬ ‫باز هم کارفرمایان از ارائه دفاتر خود امتناع می کنند‪.‬‬ ‫علی اصغر اژدری‪ ،‬مدیر دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت‬ ‫و معدن مرکز پژوهش های مجلس نیز با تاکید بر اینکه‬ ‫با اقتصاد باید به زبان اقتصاد سخن گفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫به دنبال اجرای ماده ‪ 22‬قانون برنامه ششم هستیم باید‬ ‫محت��وای ان را درک کنیم؛ ای��ن ماده نمی گوید دولت‬ ‫برای ارتقای رتبه ایران با نهادهای بین المللی چانه زنی‬ ‫کند یا روش شناس��ی انها را زیر سوال ببرد؛ حال انکه‬ ‫اساس��ا‪ ،‬رتبه مهم نیس��ت‪ ،‬انچه حائ��ز اهمیت به نظر‬ ‫ می رسد‪ ،‬جهت گیری اس��ت‪ .‬اگر میانگین همه نمرات‬ ‫ایران در این گزارش های بین المللی روبه تنزل اس��ت‪،‬‬ ‫این را بپذیریم و در راستای بهبود ان تالش کنیم‪.‬‬ ‫در مسیر توسعه بازارهای صادراتی هستیم‬ ‫رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق‬ ‫بازرگانی تهران معتقد اس��ت با وجود فش��ارها و س��ختی های‬ ‫تج��ارت خارجی به ویژه صادرات غیرنفت��ی‪ ،‬امار افزایش وزنی‬ ‫صادرات در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نش��ان از تالش صادرکنندگان برای توسعه سهم در‬ ‫بازارهای صادراتی دارد‪.‬‬ ‫ص��ادرات س��ال ‪ ۹۸‬ایران با انک��ه در پیچ تن��د تحریم ها و‬ ‫محدودیت ه��ای عجیب و بدی��ع ایاالت متح��ده امریکا دچار‬ ‫مش��کل ش��ده اما همچنان به راه خود ادامه می دهد‪ .‬هرچند‬ ‫روند صادرات در نیمه نخس��ت امسال ش��تاب سال گذشته را‬ ‫ن��دارد و امارها از کاهش ارزش دالری صادرات ‪ ۶‬ماه امس��ال‬ ‫در مقایس��ه با سال گذشته حکایت دارد اما بازارهای صادراتی‬ ‫باوجود کوچک ش��دن ان ‪ ،‬از سوی صادرکنندگان ایرانی خالی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫نگاهی به امار صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخس��ت امسال‬ ‫حاکی از کاهش حدود ‪ ۱۰‬درصدی از حیث ارزشی در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه س��ال گذشته اس��ت اما حجم صادرات در این‬ ‫مدت از نظر وزنی نس��بت به ‪ ۶‬ماه س��ال گذش��ته‪ ،‬رش��د ‪۲۲‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کمیس��یون تسهیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در تحلیل این امار‪ ،‬نرخ پایه های صادراتی‬ ‫نس��بت به انچه در سال های گذش��ته برقرار بوده‪ ،‬واقعی شده‬ ‫اس��ت و این اتف��اق منجر به ان ش��ده باوج��ود افزایش وزنی‬ ‫صادرات در ‪ ۶‬ماه امس��ال‪ ،‬از نظر ارزشی برای صادرات‪ ،‬کاهش‬ ‫به ثبت برسد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی افزود‪ :‬نرخ های پای ه صادراتی کاالها در گذشته‬ ‫چندان با واقعیت س��ازگار نبود اما از س��ال گذشته و به دنبال‬ ‫دس��تور های مربوط به تعه��د ارزی‪ ،‬این نرخ ها تا حدود زیادی‬ ‫واقعی ش��ده و این در حالی است که براساس شیوه نامه دولت‪،‬‬ ‫نرخ های پایه صادرات��ی طی هر دو ماه باید مورد بازنگری قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران همچنین‬ ‫معتقد اس��ت رش��د وزنی صادرات ‪ ۶‬ماه امس��ال در مقایسه با‬ ‫نیمه نخس��ت س��ال گذش��ته‪ ،‬گویای این واقعیت اس��ت که‬ ‫حض��ور صادرکنن��دگان در بازارهای صادراتی پررنگ تر ش��ده‬ ‫اس��ت و فعاالن اقتصادی تالش می کنند ع�لاوه بر ماندگاری‬ ‫در بازارهای صادراتی‪ ،‬در مس��یر توس��عه ای��ن بازارها نیز گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫او در همین باره به گزارش روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫در ات��اق ایران مبنی بر بازگش��ت ‪ ۷۱‬درصدی ارز صادراتی به‬ ‫چرخه اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬این امار نشان می دهد‬ ‫هجمه ها علیه صادرکنندگان‪ ،‬غیرواقعی است و صادرکنندگان‬ ‫به تعهدات خود پایبند بوده اند‪.‬‬ ‫رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران‪ ،‬یک��ی از موانع جدی‬ ‫لو انتقال‬ ‫پی��ش روی ص��ادرات غیرنفتی کش��ور را س��ختی نق ‬ ‫پول و افزای��ش هزینه های ان به ویژه در ارتب��اط با بازار عراق‬ ‫و افغانس��تان عنوان کرد و گفت‪ :‬در س��ال های گذشته به دلیل‬ ‫نبود مسئله رفع تعهد ارزی‪ ،‬مبادالت پولی میان صادرکنندگان‬ ‫ایرانی با بازار عراق و افغانس��تان از طریق صرافی ها امکان پذیر‬ ‫بود اما پس از بخش��نامه بانک مرک��زی درباره رفع تعهد ارزی‬ ‫از س��وی صادرکنندگان‪ ،‬فرایند جابه جایی پول سخت تر شده‬ ‫ است‪.‬‬ ‫الهوتی از احتمال توافق هایی میان ایران و دو کش��ور عراق‬ ‫و افغانستان برای ایجاد کانال های مالی خبر داد که در صورت‬ ‫لو انتق��االت پولی میان دو‬ ‫اجرایی ش��دن ان‪ ،‬می تواند گره نق ‬ ‫طرف را تا حدود زیادی باز کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‹ ‹راه حلی برای رزروهای لغوشده‬ ‫وی درباره صرفه اقتصادی خدمات ارائه ش��ده‬ ‫ب��ه هتل ه��ا و اژانس های مس��افرتی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با بکارگیری زیرس��اخت های اطالعات محور در‬ ‫هتلداری فرایند انس��انی حذف می شود و این از‬ ‫هزینه های مش��تریان می کاهد‪ .‬به عالوه‪ ،‬هتل ها‬ ‫می توانند ظرفیت ها و نرخ های واقعی و لحظه ای‬ ‫خود را منتشر کنند‪ .‬این دو عامل دست به دست‬ ‫ه��م می دهند تا درامد هت��ل افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بررس��ی های ما نشان می دهد که در صورت نبود‬ ‫فناوری های زیرس��اختی‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫از رزرو انجام ش��ده در وبس��ایت ها لغو می ش��ود‪.‬‬ ‫دلی��ل ان اس��ت ک��ه در نب��ود ای��ن فناوری ها‪،‬‬ ‫وب س��ایت مجبور می ش��ود به صورت انسانی با‬ ‫هتل تعامل داشته باشد و بر سر راه این نوع تعامل‬ ‫موان��ع زیادی وجود دارد‪ .‬به عنوان نمونه ممکن‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ش�اپور پش�ابادی‪ :‬همانط��ور ک��ه از عنوان‬ ‫«نمایش��گاه بین المللی هت��ل‪ ،‬میهمان نوازی و‬ ‫صنایع وابس��ته» پیداست‪ ،‬یکی از بازیگران مهم‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬شرکت های فعال در حوزه صنایع‬ ‫وابس��ته به گردش��گری و هتلداری هس��تند‪ .‬در‬ ‫حاشیه برگزاری این نمایشگاه که ایین گشایش‬ ‫ان ‪ ۲۹‬مه��ر برگزار ش��د‪ ،‬ب��ا مدیرعامل یکی از‬ ‫ش��رکت های خالقی که در ای��ن حوزه به خوبی‬ ‫عمل کرده است‪ ،‬به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت فع��ال در ح��وزه‬ ‫زیرس��اخت و اطالع��ات فن��اوری گردش��گری‬ ‫درب��اره ضری��ب نفوذ فناوری ه��ای روز در حوزه‬ ‫گردشگری کش��ور گفت‪ :‬این فناوری ها پیشینه‬ ‫حدود ‪۱۵‬س��اله دارد اما در کشور هنوز به شکل‬ ‫سنتی عمل می ش��ود‪ .‬نوع ارتباط و تعامل مردم‬ ‫با اژانس های مس��افرتی و گردش��گری و ش��یوه‬ ‫تعام��ل اژانس ها با فروش��ندگان و هتل ها هنوز‬ ‫هم س��نتی است‪.‬حمید عس��گری ازاد با اشاره به‬ ‫فعالیت ه��ای صورت گرفت��ه در این حوزه افزود‪:‬‬ ‫ت�لاش می کنیم این س��اختار قدیم��ی را تغییر‬ ‫دهی��م‪ .‬ما نمی خواهیم چی��ز جدیدی را اختراع‬ ‫کنیم بلکه روندهای جهانی که هنوز به کشورمان‬ ‫راه نیافته است را شبیه سازی و اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫اس��ت زمان مناسبی برای ارتباط با هتل نباشد‪،‬‬ ‫خط تلفن هتل اش��غال باش��د‪ ،‬نوع روابط هتلدار‬ ‫و اژانس انطور که باید و ش��اید خوب و س��ازنده‬ ‫نباش��د و هتل‪ ،‬بعضی اژانس ها را به اژانس های‬ ‫دیگر ترجیح دهد‪ .‬چرا رزرو لغو می شود؟ مسافر‬ ‫رزرو ک��رده‪ ،‬اژانس هم رزرو را گرفته و هتل هم‬ ‫جا دارد اما به خاطر نبود زیرساخت مناسب‪ ،‬کار‬ ‫مختل می ش��ود‪ .‬برای همین اس��ت که ارائه این‬ ‫زیرس��اخت برای هتل ها جذابی��ت دارد چون به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬فروش انجام شده تضمین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت دریایی از اطالعات‬ ‫وی در ادامه یکی دیگر از فواید این زیرساخت‬ ‫را تش��ریح کرد و گفت‪ :‬درنظر بگیرید یک هتل‬ ‫ممکن است ‪ ۴۰۰‬اتاق (در ‪ ۵‬مدل مدل گوناگون)‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به این ترتیب ماتریکسی عظیم از‬ ‫اطالعات به دس��ت می اید‪ .‬ه��ر کدام از اژانس ها‬ ‫نرخ خاص خ��ود را دارند‪ .‬نرخ اتاق در فصل های‬ ‫و روزه��ای خ��اص س��ال تغییر می کن��د‪ .‬هتل‬ ‫ه��م ممکن اس��ت نرخ خود را تغیی��ر دهد‪ .‬رزرو‬ ‫یک س��ری از اتاق ها هم ممکن اس��ت لغو ش��ود‪.‬‬ ‫انس��ان نمی توان��د این حجم ب��زرگ اطالعات را‬ ‫مدیریت کند‪ .‬فناوری کار را اسان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال گرم بازار‬ ‫وی درب��اره اس��تقبال صنع��ت هتل��داری از‬ ‫فناوری های زیرس��اختی گفت‪ :‬اس��تقبال بسیار‬ ‫خوب بوده اس��ت‪ .‬ماهیت کار به گونه ای اس��ت‬ ‫که به بازاریابی ما نیاز ندارد‪.‬وی با اش��اره به ارائه‬ ‫این فناوری به گروه هتل های پارسیان از ابتدای‬ ‫شهریور گفت‪ :‬در حال پیاده سازی سیستم برای‬ ‫گروه هتل های ایرانگردی و ‪ ۶۰‬هتل زیرمجموعه‬ ‫ان هس��تیم‪ .‬بس��ترهای نرم اف��زاری خدمات ما‬ ‫به ص��ورت ابری‪ ،‬بارگ��ذاری می ش��ود بنابراین‬ ‫تجهی��زات خاص��ی در هتل نصب نمی ش��ود‪ .‬از‬ ‫هتل ها هزینه ابتدایی نمی گیریم‪ .‬هزینه در ازای‬ ‫هر تراکن��ش موفقی که ثبت می ش��ود دریافت‬ ‫می ش��ود‪ .‬در واقع بس��ته ب��ه متغیرهایی مانند‬ ‫اندازه هتل حدود ‪۳‬درصد از هر تراکنش موفق را‬ ‫دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه حل�ی برای مدیری�ت خانه های‬ ‫مسافر‬ ‫وی درب��اره اقامتگاه ه��ای موس��وم ب��ه خانه‬ ‫مس��افر اظهار کرد‪ :‬مدیری��ت اقامتگاهایی که از‬ ‫جنس خانه مس��افر هستند و در کشور راه اندازی‬ ‫می ش��وند‪ ،‬سخت است و این موضوع باعث شده‬ ‫سیاس��ت گذاری مربوط به انه��ا هنوز به صورت‬ ‫قطع��ی انجام نش��ود‪ .‬یکی از دالیل این مش��کل‬ ‫ان اس��ت که هیچ س��ویچ تبادل اطالعاتی وجود‬ ‫ن��دارد که ظرفی��ت اینگونه اقامتگاه ه��ا در انجا‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬سرویس��ی که ما تعری��ف کرده ایم‬ ‫می تواند زمینه فعالیت روشن و شفاف این مراکز‬ ‫و نی��ز زمینه کنترل دقیق فعالیت انها ازس��وی‬ ‫اداره هایی مانند اداره اماکن را فراهم کند‪.‬‬ ‫حمید عسکری ازاد درباره مهم ترین مشکالت‬ ‫و موان��ع پی��ش روی فعاالن ای��ن صنعت گفت‪:‬‬ ‫چه خ��وب اس��ت که دولت کم��ک کند و بعضی‬ ‫قوانین دست وپاگیر را از میان بردارد‪ .‬شرکت های‬ ‫کوچک��ی مانن��د ما که ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬کارمند داریم‬ ‫هزینه های سرباری که بابت امور مربوط به نیروی‬ ‫انسانی (برای نمونه بیمه) پرداخت می کنیم‪ ،‬زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ماهانه ح��دود ‪۵۰‬میلیون تومان صرف هزینه‬ ‫بیمه نیروه��ا می کنیم‪ .‬نیروهای ش��رکت هایی‬ ‫مانن��د ما متخصص هس��تند و بیش از ‪ ۸‬میلیون‬ ‫حق��وق می گیرند‪ .‬در این ش��رایط پرداخت این‬ ‫هم��ه هزینه بیمه‪ ،‬ش��رایط را س��خت می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت های خالق��ی مانن��د م��ا با ای��ن هزینه‬ ‫می توانند نیروی انس��انی بیش��تری اس��تخدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حمایت از ش��رکت های خالق و نواور کش��ور‬ ‫نیز کمک کننده خواهد بود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫عدل افرینان ماندگار هدف این ش��رکت را انتقال‬ ‫فناوری های حوزه گردشگری خواند و گفت‪ :‬روی‬ ‫فناوری های بین المللی مربوط به زیرساخت های‬ ‫هتلی ک��ه به نوعی با فناوری ه��ای اطالعات در‬ ‫ارتباط هس��تند‪ ،‬تمرکز کرده ایم‪ .‬حدود ‪ ۵‬سال‪،‬‬ ‫سیس��تم های زیرس��اختی ک��ه گروه های هتلی‬ ‫بزرگ کش��ور مانند هتل پارسیان‪ ،‬برای مدیریت‬ ‫هت��ل نی��از دارند را ارائه می کردیم‪ .‬از س��ال ‪۹۳‬‬ ‫احس��اس کردیم خال دیگری هم در کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬مهمان ه��ای خارج��ی نمی توانس��تند در‬ ‫وبس��ایت های مطرحی مانن��د بوکینگ دات کام‬ ‫ک��ه گردش��گران به ط��ور معم��ول در انجا امور‬ ‫مرب��وط ب��ه رزرو را انج��ام می دهن��د را انج��ام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫دلیل ان بود که هتل های ایرانی در ان پورتال ها‬ ‫دیده نمی شدند‪ .‬بعد از رصد این حوزه به این نتیجه‬ ‫رس��یدیم که حلقه گمش��ده این ماجرا از جنس‬ ‫فناوری است‪ .‬به فناوری نیاز بود که سیستم های‬ ‫مدیریت هتل ها و سیستم های فروش خارجی که‬ ‫به صورت انالین فعالیت می کنند را به هم وصل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه زیرساخت خدمات انالین‬ ‫حمی��د عس��کری ازاد در ادام��ه گف��ت‪ :‬م��ا‬ ‫زیرس��اخت خدم��ات انالین را ارائ��ه می کنیم و‬ ‫درواقع با ش��رکت های فروشنده ای مانند اسنپ‪،‬‬ ‫علی باب��ا و بوکین��گ دات کام رقاب��ت نمی کنیم‪.‬‬ ‫انه��ا ب��رای فروش انالی��ن خدم��ات هتل ها به‬ ‫زیرس��اخت نرم افزاری نیاز دارند‪ .‬در حوزه بانکی‬ ‫هم همین گونه عمل می ش��ود‪ .‬ب��ه این معنا که‬ ‫بانک های گوناگون با سرویس��ی مانند شاپرک به‬ ‫زیرس��اختی که برای خدمت رس��انی انالین نیاز‬ ‫اس��ت دسترسی پیدا می کنند‪ .‬روی حوزه سویچ‬ ‫تبادل اطالعات تمرکز کرده ایم‪ .‬از سال ‪ ۹۳‬توسعه‬ ‫نرم افزاری این فاز کار را ش��روع کردیم‪ .‬بیش��تر‬ ‫فناوری های مربوط به «س��ویچ تبادل اطالعات»‬ ‫امریکایی یا انگلیس��ی هستند‪ .‬این فناوری ها در‬ ‫اختیار ایران گذاشته نمی شود یا نرخ های زیادی‬ ‫طلب می شود‪ .‬این نیاز باعث شد در زمینه تولید‬ ‫این زیرساخت‪ ،‬سرمایه گذاری کنیم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫اواخر سال ‪ ۹۷‬به مرحله بهره برداری رسیدیم‪ .‬در‬ ‫جریان اجرای ازمایشی که با مشارکت تعدادی از‬ ‫هتل ها انجام ش��د توانستیم ‪۳۰‬هزار رزرو داشته‬ ‫لّهای ایرانی را به اژانس های داخلی‬ ‫باشیم و هت ‬ ‫وصل کنیم‪ .‬ام��کان جدیدی که ارائه کردیم هم‬ ‫ب��رای هتل ها و هم برای اژانس ها بس��یار جذاب‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬فرایند‬ ‫انس��ان محوری ک��ه بین طرف ها وجود داش��ت‬ ‫به طورکامل حذف ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دیگر برای‬ ‫اط�لاع از ظرفی��ت هتل به اس��تعالم نیاز نبود و‬ ‫اژانس ها تغیراتی که در رزروها انجام می دادند را‬ ‫به صورت انالین برای هتل ها ارس��ال می کردند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب ب��ه تولیدکننده سیس��تم های‬ ‫زیرساختی این حوزه تبدیل شدیم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫تنها شرکتی هستیم که این خدمات را در طیف‬ ‫وس��یع ارائه می کنیم‪ .‬البته شرکت های دیگری‬ ‫هم هس��تند که به تازگی اغاز به کار کرده اند و با‬ ‫ی��ک یا دو هتل کوچک کار می کنند‪ .‬به هر حال‬ ‫نوع فعالیت ما بسیار گسترده است و در این حوزه‬ ‫خوب پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫اختصاص تسهیالت‬ ‫به صنایع سازگار‬ ‫با محیط زیست‬ ‫خبر‬ ‫زیرساخت اطالعات محور‪ ،‬حلقه گمشده هتلداری نوین در ایران‬ ‫معاون رئیس جمهوری مطرح کرد‬ ‫رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬از‬ ‫تخفیف ویژه ش��رکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی به صنایع سازگار با محیط زیست‬ ‫ب��ه منظ��ور حض��ور در نمایش��گاه ها‬ ‫ابرازخرسندی کرد‪.‬‬ ‫عیس��ی کالنتری‪ ،‬درب��اره ن��گاه ویژه به‬ ‫بحث محیط زیست در برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫گف��ت‪ :‬خوش��بختانه ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگاه های کش��ور در چند سال گذشته‬ ‫با محدودیت های زیس��ت محیطی همس��و‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری ب��ه این نکته بارز‬ ‫در زمان مدیرعامل جدید این شرکت اشاره‬ ‫ک��رد و اف��زود‪ :‬در این دوره نیز تس��هیالت‬ ‫مناسبی برای صنایع سازگار با محیط زیست‬ ‫به منظور حضور در نمایشگاه های گوناگون‬ ‫در نظر گرفته شده که امیدواریم این روش‬ ‫ادامه یابد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬رئیس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت با حض��ور در مح��ل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ای��ران به همراه‬ ‫بهمن حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی ایران به بازدید از‬ ‫هجدهمین نمایشگاه تاسیسات ساختمان و‬ ‫تجهیزات سرمایشی و گرمایشی پرداخت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫معافیت مالیاتی هتلداران پیگیری می شود‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی هت��ل‪ ،‬میهمان نوازی و‬ ‫صنایع وابسته از ‪ 2‬روز پیش در محل شهر افتاب‬ ‫درحال برگزاری است‪.‬‬ ‫جهانبخ��ش محبی نیا‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی درحاشیه‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در گفت و گ��و ب��ا‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫گردش��گری از واژه های مدرنیته اس��ت و توسعه‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬بندره��ا‪ ،‬تفرجگاه ها و هتل ها ازجمله‬ ‫مظاه��ر توس��عه گردش��گری اس��ت‪ .‬هنرصنعت‬ ‫گردش��گری ان اس��ت که م��ردم را متقاعد کند‬ ‫عوای��د و منافع رونق و توس��عه این صنعت برای‬ ‫انه��ا خواهد ب��ود و گردش��گر‪ ،‬محترم ش��مرده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی یکی از دالیل توس��عه نیافتن گردش��گری‬ ‫را مس��اله فرهنگی دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬در کنار‬ ‫تمامی زیرساخت هایی که برای رونق گردشگری‬ ‫الزم اس��ت باید در مباحث فرهنگی نیز اقدام های‬ ‫اجرایی بزرگی انجام ش��ود‪ .‬ای��ن نماینده مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه بزرگ ترین‬ ‫دغدغ��ه در وض��ع کنون��ی ان اس��ت ک��ه برای‬ ‫فرهنگ ایران و شناسایی ان ظرفیت سازی نشده‬ ‫اس��ت‪،‬افزود‪ :‬صنعت گردش��گری نیازمند هویت‬ ‫اس��ت و هویت ملی و ایرانی با فرهنگ و تاریخی‬ ‫غنی‪ ،‬یکی از ظرفیت های مهم برای شناسایی ان‬ ‫و ترغیب گردشگران به بازدید از ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض سنگین مالیاتی‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬جمش��ید حمزه زاده‪ ،‬رئیس‬ ‫جامع��ه هتل��داران کش��ور در گفت وگو با‬ ‫ضم��ن بیان اینکه صنعت هتلداری یکی از عوامل‬ ‫بهبود و توس��عه صنعت گردش��گری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت گردشگری در کشور اکنون با چالش های‬ ‫جمشید حمزه زاده‬ ‫محمدرئوف قادری‬ ‫بسیاری ازجمله هزینه های س��رمایه ای و جاری‪،‬‬ ‫کاهش مسافر‪ ،‬تحمیل عوارض سنگین مالیاتی و‬ ‫ده ها مشکل دیگر روبه رو است‪.‬‬ ‫حمزه زاده همچنین اظهار کرد‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫در گذش��ته ب��ا عنوان های متفاوتی برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ه��ر ح��ال برای توس��عه گردش��گری‬ ‫کش��ور باید امکان��ات و تجهیزات و داش��ته های‬ ‫ای��ن صنعت را معرفی کنیم‪ ،‬بنابراین در ش��رایط‬ ‫کنونی برگزاری این نمایشگاه اقدام مثبتی است‪.‬‬ ‫به وس��یله نمایش��گاه‪ ،‬هتلداران با تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت یا نرم افزارهای مربوط اش��نا می شوند‪.‬‬ ‫هم��ه این عوامل درنهایت س��بب ارتقای خدمات‬ ‫ارائه شده می شود و عالوه بر این به نوعی حمایت‬ ‫از تولید داخل است‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری سزاوار معافیت مالیاتی‬ ‫جهانبخش محبی نیا در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ایا دغدغه معافی��ت مالیاتی هتلداران‬ ‫به س��رانجام خواهد رسید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در کش��ور معافیت مالیاتی تاحدی اصالت و ذات‬ ‫خود را از دست داده اس��ت‪ .‬درنهایت تاسف باید‬ ‫گف��ت که س��مت و س��وی معافی��ت مالیاتی در‬ ‫جهانبخش محبی نیا‬ ‫بعض��ی موارد‪ ،‬متوج��ه حرفه ه��ا و خدماتی بوده‬ ‫که برای مملکت ضرورت نداش��ته است‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر که بحث گردش��گری و توج��ه به صنعت‬ ‫هتلداری به عنوان پایه صنعت گردشگری مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید گف��ت یکی از حوزه های��ی که به جد‬ ‫ب��ه ای��ن معافیت ها نی��از دارد صنع��ت هلتداری‬ ‫اس��ت و ما این موضوع را ب��ا اثرگذاران اقتصادی‬ ‫درمیان خواهیم گذاش��ت‪ .‬امروز در این نمایشگاه‬ ‫ای��ن پی��ام را گرفت��م و ترجمه و عمل ب��ه ان را‬ ‫تاحدی که برایم مقدور باش��د‪ ،‬ب��رای خود تعهد‬ ‫می دانم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ان�دک ای�ران از صنع�ت‬ ‫گردشگری‬ ‫در همین ح��ال محمدرئوف قادری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نمایشگاه بین المللی شهرافتاب با اشاره به جایگاه‬ ‫ایران در صنعت گردشگری جهان گفت‪ :‬در ایران‬ ‫با وجود قرار گرفتن در فهرس��ت ‪ ۱۰‬کشور دارای‬ ‫جاذبه گردشگری باال‪ ،‬این صنعت نتوانسته سهم‬ ‫مناسبی را در اقتصاد ایفا کند‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و صنعتی‬ ‫تمرکز ویژه ای بر اقتصاد گردشگری می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬درگاه ورود به کسب وکار جهانی است‬ ‫مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی‬ ‫ج��م با اش��اره به حضور این ش��رکت در نمایش��گاه‬ ‫دوس��لدروف الم��ان گفت‪ :‬ش��رکت ها ب��ا حضور در‬ ‫رویدادهای بین المللی اخری��ن یافته های خود را در‬ ‫معرض نمایش می گذارند؛ چراکه حضور در نمایشگاه‪،‬‬ ‫درگاه ورود به کس��ب و کار جهانی اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمدرضا س��عیدی افزود‪ :‬در نمایشگاه ‪۲۰۱۹‬‬ ‫المان پارادایم ها‪ ،‬مفاهیم‪ ،‬جهت گیری ها‪ ،‬محصوالت‪،‬‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬فراینده��ا و فناوری ه��ای جدید در این‬ ‫رویداد به اش��تراک گذاشته شده و عرصه ای مناسب‬ ‫ب��رای عقد قرارداده��ا و همچنین تجدی��د عهدها و‬ ‫پیمان ها مهیا می ش��ود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫مش��تریانی هستند که سخن می گویند و صدای شان‬ ‫دقیق شنیده می شود‪ ،‬انها ایرادهای شرکت را یافته و‬ ‫بیان می کنند؛ این موضوعی است که به ندرت از درون‬ ‫شرکت به گوش می رسد و رفع نقایص پس از نمایشگاه‬ ‫وظیفه اصلی هر شرکتی است‪ .‬سعیدی با بیان اینکه‬ ‫در رویدادهای نمایشگاهی در کنار فرصت های جدید‬ ‫تهدیدهایی نیز وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬نمایشگاه اینه تمام‬ ‫نمای ش��رکت است و صورت و س��یرت شرکت را به‬ ‫نمایش می گذارد‪ .‬هوشمندی شرکت کنندگان در این‬ ‫است که دست به بهبود و اصالح خود بزنند و از فرصت‬ ‫پی��ش امده برای یافتن و جلب مش��تریان‪ ،‬بازارها و‬ ‫تامین کنندگان جدید اس��تفاده کنند‪ .‬وی ادام ه داد‪:‬‬ ‫فناوری ه��ا و روندهای در حال ظهور‪ ،‬در نمایش��گاه‬ ‫خودنمایی می کند‪ .‬سعیدی با تاکید بر اینکه نواوری‬ ‫مرکز همه تحوالت در شرکت های حاضر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انه��ا ک��ه یادگیری مداوم را در دس��تورکار خود قرار‬ ‫داده اند محصوالت جدیدتری عرضه کرده اند‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی جم نمایشگاه گستره ای برای به‬ ‫رخ کشیدن قابلیت های جدید شرکت کنندگان است‪.‬‬ ‫وی بااشاره به اهمیت محیط زیست در دنیای کنونی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬حفظ محیط زیس��ت پیام اصلی نمایشگاه‬ ‫از س��وی شرکت های پیشرو است که بر توسعه پایدار‬ ‫صنعت پالس��تیک تاکید دارد و فناوری های اینده بر‬ ‫مدار این رویکرد می چرخد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫مترو شیراز نمایشی از توان مهندسی متخصصان ایرانی‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان فارس‪ ،‬پروژه مترو شیراز و به ویژه‬ ‫روند اجرای پروژه ایس��تگاه وکیل را نمایشی از توان مهندسی‬ ‫متخصصان ایرانی در شیراز دانست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬ای��ت اهلل لطف اهلل دژکام ضمن‬ ‫بازدید از پروژه ایس��تگاه وکیل در خط یک مترو شیراز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انچ��ه در این بازدی��د دیدم نمایش��ی از توانمندی های فنی و‬ ‫هنرمندی های ویژه گروه های مهندس��ی ش��یراز اس��ت که در‬ ‫س��اخت این ایستگاه قطارشهری به کار گرفته شده است‪ .‬امام‬ ‫جمعه ش��یراز افزود‪ :‬تالش مجموعه مترو ش��یراز در س��اخت‬ ‫ایس��تگاه مترو بازار وکیل با وجود معماری زیبا و س��ختی های‬ ‫اجرایی ان را ارج می نهیم‪.‬‬ ‫خط یک مترو شیراز که مرحله یک ان بیش از ‪ ۵‬سال پیش‬ ‫و مرحله دوم ان دو س��ال پیش راه اندازی ش��د‪ ،‬در مس��یری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری مسابقات شرکت های اب و فاضالب کشور در اصفهان‬ ‫‪ ۲۴‬کیلومت��ری روزان��ه بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هزار مس��افر را جابه جا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایستگاه وکیل که در محدوده بازار وکیل قرار گرفته‪ ،‬اخرین‬ ‫ایس��تگاه خط یک مترو شیراز به شمار می رود که روند ساخت‬ ‫ان به دلیل قرار داش��تن در مح��دوده بافت تاریخی و فرهنگی‬ ‫و یکی از مراکز مهم اقتصادی و گردش��گری شیراز و همچنین‬ ‫تاثیرپذیری ترافیکی منطقه و ویژگی های فنی این محدوده‪ ،‬به‬ ‫ش��یوه ای خاص اجرایی شد و بدون ایجاد مزاحمت روی سطح‬ ‫زمین‪ ،‬کار حفاری و ساخت گالری و ایستگاه به طور زیرزمینی‬ ‫تداوم یافت‪.‬‬ ‫در طراح��ی المان ها و نمای داخلی این ایس��تگاه‪ ،‬تلفیقی از‬ ‫معماری مدرن و سنتی به کار گرفته شده که در نوع خود ان را‬ ‫در کشور کم نظیر جلوه خواهد داد‪.‬‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬ناظ��ر برگزاری مس��ابق ه مهارت های فنی‬ ‫و تخصص��ی بهره برداری ش��رکت های اب و فاضالب کش��ور‬ ‫در اصفه��ان گفت‪ :‬این دوره از مس��ابقه ها به بهترین ش��کل‬ ‫ممکن و به طور عینی و واقعی در اس��تان اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬علی اکبر پورقاس��می ضمن‬ ‫بی��ان این مطلب اعالم کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته در دیگر‬ ‫استان ها مس��ابقه های مربوط به مهارت های فنی و تخصصی‬ ‫در س��الن های سرپوش��یده برگزار می ش��د که این امر بیانگر‬ ‫غیرواقع��ی ب��ودن محیط برای انجام مس��ابقه ها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای س��نجش واقعی مهارت ش��رکت کننده در‬ ‫مسابقه های مهارت های فنی و تخصصی باید زمینه های مورد‬ ‫نیاز فراهم ش��ود که خوشبختانه ابفا استان اصفهان توانست‬ ‫با ایجاد س��ایت دائمی اموزش مهارت این امکان فراهم کند‪.‬‬ ‫پورقاس��می ایجاد سایت دائمی اموزش در اصفهان را مزیتی‬ ‫برای این اس��تان برشمرد که دیگر اس��تان ها از ان برخوردار‬ ‫نیس��تند و بیان کرد‪ :‬این دوره از مس��ابقه ها در فضایی کامال‬ ‫واقعی برگزار می ش��ود به طوری که نصب انشعاب و تعمیرات‬ ‫خطوط لوله در حالی انجام می ش��ود که اب در شبکه جریان‬ ‫دارد‪ .‬وی س��طح علمی و تخصصی ش��رکت کنندگان را قابل‬ ‫توجه برش��مرد و اظهارکرد‪ :‬با بررس��ی های انجام شده به این‬ ‫نتیجه رس��یدیم که شرکت کنندگان از نظر علمی و تخصصی‬ ‫از س��طح باالیی برخوردار هس��تند و رقابت تنگاتنگی با هم‬ ‫دارند‪ .‬ناظر بر مسابقه مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری‬ ‫ت اب و فاضالب کشور در اصفهان با بیان اینکه گروه های‬ ‫شرک ‬ ‫ش��رکت کننده در مس��ابقه ن��کات ایمن��ی را به خوبی رعایت‬ ‫کردند‪،‬گفت‪ :‬گروه های ش��رکت کننده در این مس��ابق ه نکات‬ ‫ایمنی را به خوبی رعایت کردند اما نبود ماش��ین اتش نش��انی‬ ‫در محل برگزاری مسابقه شاید تنها نقطه ضعف برگزاری این‬ ‫دوره از مس��ابقه ها در اس��تان اصفهان بود‪ .‬پورقاسمی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬نظم و انضباط در برگزاری این مس��ابقه مثال زدنی بود‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه گروه ها در س��اعت های مقرر ب��ا رعایت ضوابط‬ ‫مس��ابقه را ش��روع می کردن��د‪ .‬وی تهیه مس��تند محورهای‬ ‫گوناگون مس��ابقه مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری را‬ ‫ضروری برش��مرد و عنوان کرد‪ :‬پیش��نهاد می شود از برترین‬ ‫گروه هایی که در کوتاه ترین زمان ممکن و به طور کامل علمی‬ ‫و تخصص��ی محوره��ای گوناگون مس��ابقهرا انجام می دهند‪،‬‬ ‫مس��تندی تهیه ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬مسند تهیه شده را می توان‬ ‫به عنوان فیلمی اموزش��ی در اختیار تمام��ی بهره برداران در‬ ‫سطح کشور قرار داد‪.‬‬ ‫امکان نگهداری زعفران در انبار بورس «سحرخیز»‬ ‫فرزاد سحرخیز‪ ،‬عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر انبار بورس س��حرخیز مخصوص نگهداری زعفران نگین و ‬ ‫پوش��ال اس��ت‪ .‬انبار زعفران پوشال این شرکت بزرگ ترین انبار زعفران پوشال‬ ‫ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس متقاضیان می توانند با اس��تفاده از انبارهای بورس زعفران‬ ‫س��حرخیز‪ ،‬زعفران خود را به محلی امن و در محیطی براس��اس استانداردهای‬ ‫روز جهان��ی نگه��داری و در هر زمان بدون مراجعه‪ ،‬نس��بت به فرو ش ان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی گروه ش��رکت های س��حرخیز‪،‬‬ ‫فرزاد س��حرخیز با بیان اینکه ظرفیت کلی انبارهای ش��رکت س��حرخیز ‪ ۷‬تن‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬برای راحتی تحویل زعفران ازسوی سپرده گذاران امکان ایجاد کد‬ ‫بورسی کارگزاری در محل انبار برای سپرده گذاران زعفران فراهم شده است‪.‬‬ ‫در محل انبار اموزش چگونگی انجام معامالت بورس نیز به س��پرده گذاران‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬خرید و حمایت مس��تمر گروه سحرخیز در تابلوی معامالت از‬ ‫نمادهای نگین و پوش��ال و اس��تفاده از اعتبار برند س��حرخیز در زمان فروش‬ ‫سفر مدیران ایدرو و ایمیدرو به خراسان جنوبی‬ ‫نشس��ت ستاد توس��عه شهرس��تان نهبندان به ریاست محمدصادق‬ ‫معتمدی��ان‪ ،‬اس��تاندار خراس��ان جنوب��ی و جمعی از مدی��ران کل و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬اس��تاندار خراسان جنوبی در‬ ‫این نشس��ت بر جذب و ترغیب س��رمایه گذاران بوم��ی و غیربومی در‬ ‫شهرس��تان نهبندان تاکید کرد و از س��فر مدیران ایدرو و ایمیدرو در‬ ‫روزهای اینده برای بررسی میدانی و مذاکره درباره انجام سرمایه گذاری‬ ‫در شهرستان نهبندان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدصادق معتمدیان با اش��اره به ارزش��مند بودن سفر سال های‬ ‫پیش رهبر معظم انقالب به این اس��تان و دس��تور صدور سند توسعه‬ ‫شهرستان نهبندان گفت‪ :‬با گذشت حدود ‪ ۱۴‬سال از سفر رهبر معظم‬ ‫انقالب به این شهرس��تان و با وجود تهیه سند توسعه ان‪ ،‬متاسفانه در‬ ‫سال های گذش��ته اقدام شایع و ملموسی درباره رفع محرومیت از این‬ ‫شهرس��تان انجام نشده است؛ بنابراین باید مدیران استانی و شهرستان‬ ‫به اجرایی شدن سند توسعه شهرستان توجه ویژه ای داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حرکت در مسیر توسعه شهرستان نهبندان که از مطالبات‬ ‫گذش��ته رهبر معظم انقالب اس��ت‪ ،‬اکنون برای ما یک تکلیف شرعی‬ ‫ش��ده و باید مدیران شهرس��تان به ویژه فرماندار شهرس��تان با رایزنی‪،‬‬ ‫پیگیری‪ ،‬ج��ذب اعتب��ارات‪ ،‬هم افزایی و هماهنگی با س��ایر نهادهای‬ ‫اجرایی تخصصی و بر پایه برنامه های اجرایی مش��خص و پروژه محوری‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫فرمان��دار نهبن��دان ه��م در ای��ن نشس��ت گزارش��ی از وضعیت و‬ ‫میزان پیش��رفت اقدام های و س��ند توس��عه شهرس��تان ارائ��ه کرد و‬ ‫مدیران نهاد ه��ای تخصصی از جمله وزارتخانه های راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬جهادکشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و بنیاد مس��کن گزارش��ی از اقدام های اجرایی و برنامه های پیش روی‬ ‫مجموعه خود در راستای اجرای سند توسعه شهرستان نهبندان را بیان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫زعفران س��پرده گذاری شده‪ ،‬از جمله مزیت های تحویل زعفران به انبار بورس‬ ‫سحرخیز است‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات مدیره گروه ش��رکت های زعفران س��حرخیز‪ ،‬اموزش و‬ ‫مش��اوره کاش��ت‪ ،‬داشت و برداشت و اعمال تخفیف شهریه ثبت نام در دانشگاه‬ ‫علمی کارب��ردی س��حرخیز برای س��پرده گذاران زعفران و وابس��تگان از دیگر‬ ‫مزیت های تحویل زعفران به انبار بورس سحرخیز است‪.‬‬ ‫همچنین عالوه بر امکان مراجعه حضوری برای سهولت کار‪ ،‬امکان نوبت دهی‬ ‫انالین برای تعیین س��اعت و روز مش��خص تحویل زعفران به انبار فراهم است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره گروه شرکت های زعفران سحرخیز با بیان اینکه حضور‬ ‫زعفران در بورس کاال‪ ،‬موجب افزایش ش��فافیت در معامالت می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارتقای اس��تانداردهای نگهداری و امنیت زعفران‪ ،‬فروش انالین و صرفه جویی‬ ‫در زمان و هزینه های فرایند فروش و زمینه س��ازی برای حضور زعفران ایران‬ ‫در بورس ه��ای خارج��ی‪ ،‬از دیگر ویژگی های مثبت عرض��ه زعفران در بورس‬ ‫کاال است‪.‬‬ ‫اجرای مراحل نهایی تصفیه خانه شماره ‪ ۲‬شیراز‬ ‫اس��تاندار فارس در حاش��یه بازدید از روند تکمیل‬ ‫تصفیه خانه ش��ماره ‪ ۲‬ش��یراز عنوان کرد‪ :‬در دولت‬ ‫تدبی��ر و امی��د پروژه ه��ای زی��ادی از جمله خطوط‬ ‫جمع اوری فاضالب و تصفیه خانه در زمینه بهداشتی‬ ‫کردن محیط زیس��ت ش��هروندان در ش��یراز و سایر‬ ‫شهرستان های استان در حال اجراست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬عنایت اهلل رحیمی در‬ ‫حاش��یه بازدید از روند تکمیل تصفیه خانه ش��ماره‪۲‬‬ ‫ش��یراز عنوان کرد‪ :‬در دولت تدبیر و امید پروژه های‬ ‫زی��ادی از جمل��ه خط��وط جم��ع اوری فاض�لاب و‬ ‫تصفیه خانه در زمینه بهداش��تی کردن محیط زیست‬ ‫شهروندان در شیراز و سایر شهرستان های استان در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به پ��روژه تصفیه خانه دوم ش��یراز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با بهره برداری از این پروژه جمعیت‬ ‫زیرپوش��ش در ش��هر ش��یراز به بیش از یک میلیون‬ ‫نفر می رسد‪.‬‬ ‫نماین��ده عالی دولت در اس��تان فارس با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه مراح��ل نهایی س��اخت ای��ن تصفیه خانه‬ ‫در حال اجراس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در س��اخت ای��ن پروژه از‬ ‫فناوری ه��ای روز جهان بهره گرفته ش��ده و یکی از‬ ‫پیشرفته ترین تصفیه خانه های استان و کشور به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رحیمی اب��راز امیدواری کرد ک��ه اقدام های فنی‪،‬‬ ‫فیزیکی و س��ازه ای باقیمانده این پروژه تا پایان ابان‬ ‫انجام شود و پروژه به مرحله راه اندازی و بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫استاندار فارس با اشاره به هزینه های صرف شده در‬ ‫ای��ن پروژه‪ ،‬انتظارات مردم و اهمیت تصفیه فاضالب‬ ‫در جلوگی��ری از ایج��اد اثرات س��وء ب��رای محیط‬ ‫زیست‪ ،‬پروژه تصفیه خانه شماره ‪ ۲‬شیراز را ضروری‬ ‫و از پروژه ه��ای دارای اولوی��ت در اس��تان و کش��ور‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بهره ب��رداری از این پروژه موجب‬ ‫افزایش ضریب زندگی سالم و بهداشتی در شهر شده‬ ‫و رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫رحیم��ی همچنی��ن با بی��ان اینک��ه مکاتبه ها و‬ ‫رایزنی هایی از سوی مدیریت ارشد استان با سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور انجام ش��ده افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫پیگیری ه��ا مق��رر ش��د پروژه های دارای پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی ب��االی ‪ ۷۰‬درصد تامین اعتبار ش��ود تا در‬ ‫اسرع وقت به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با توجه به روند افزایشی حمله های سایبری و کالهبرداری های اینترنتی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ورود ابزاره��ای نوین در ح��وزه بانکداری و‬ ‫متنوع ش��دن ابزارهای پرداخ��ت در حالی در‬ ‫سال های گذشته تحول بزرگی در نظام بانکی‬ ‫و نحوه دسترسی مردم به خدمات بانکی ایجاد‬ ‫کرده که در کنار مزیت های زیادش‪ ،‬مشکالتی‬ ‫را نیز در پی داشته و چالش هایی را برای افراد‬ ‫جامعه به وجود اورده است‪.‬‬ ‫کالهبرداری اینترنتی با روش های مختلف‬ ‫برداش��ت غیرمجاز از حساب های بانکی افراد‪،‬‬ ‫در حالی در س��ال های اخیر شیوع زیادی پیدا‬ ‫ک��رده و ضررهای هنگفتی به م��ال افراد زده‬ ‫که ب��ا وجود هش��دارهای نهاده��ای ذی ربط‬ ‫ب��ه مردم برای توجه و دقت بیش��تر در انجام‬ ‫عملی��ات بانک��ی و خرید در فض��ای مجازی‪،‬‬ ‫همچنان موضوع مربوط به س��رقت اطالعات‬ ‫از کارت ه��ای عابربان��ک و ه��ک اینترنت��ی‬ ‫حساب های بانکی بخش��ی از اخبار حوادث را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مالباختگان در این نوع از کالهبرداری های‬ ‫مالی بیش��تر از طریق فیش��ینگ‪ ،‬کپی کردن‬ ‫کارت بانکی با اس��کیمر‪ ،‬برداشت اینترنتی و‪...‬‬ ‫ب��ه دام کالهبرداران می افتند‪ .‬میزان س��رقت‬ ‫اینترنت��ی حس��اب های بانکی(فیش��ینگ) در‬ ‫ماه های اخیر در حالی رش��د زیادی کرده که‬ ‫قربانیان این نوع سرقت ها‪ ،‬امیدی به بازگشت‬ ‫پول های خود ندارند‪.‬‬ ‫می��زان کالهبرداری ه��ای اینترنت��ی و‬ ‫فیشینگ(سایت های جعلی) در ماه های اخیر‪،‬‬ ‫به ویژه فصل تابس��تان جهش زیادی داش��ته‬ ‫و به وضعی��ت ناگواری رس��یده به طوری که‬ ‫یک چهارم (‪ ۲۵‬درصد) فیش��ینگ یک س��ال‬ ‫منتهی به تی ر در نخس��تین ماه فصل تابستان‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫در این نوع کالهبرداری ها‪ ،‬افراد س��ودجو با‬ ‫به دس��ت اوردن اطالعاتی مانند نام کاربری‪،‬‬ ‫گذرواژه‪ ،‬اطالعات حس��اب بانکی و‪ ...‬از طریق‬ ‫جعل یک وب س��ایت‪ ،‬پیامک و نشانی ایمیل‪،‬‬ ‫در چش��م برهم زدن��ی اقدام ب��ه خالی کردن‬ ‫حس��اب های بانک��ی اف��راد می کنند‪ .‬ش��مار‬ ‫قربانی��ان فیش��ینگ در حالی رو ب��ه افزایش‬ ‫اس��ت که به دلیل ماهیت ای��ن نوع تخلف ها‪،‬‬ ‫شناس��ایی عامالن س��خت و پیچی��ده بوده و‬ ‫همچنی��ن بازگرداندن پول س��رقت ش��ده به‬ ‫قربانیان نیز ب��ه طور تقریبی محال و ناممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫این شرایط س��بب شده تا اقدام هایی درباره‬ ‫افزایش امنیت تراکنش های الکترونیک بانکی‬ ‫در دستور کار نهاد های ذی ربط قرار گیرد و در‬ ‫کنار راه اندازی پروژه رمزهای دوم یکبار مصرف‬ ‫از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬بیمه مرکزی نیز با در‬ ‫دستور کار قرار دادن طرحی در صنعت بیمه‪،‬‬ ‫به دنب��ال بیمه کردن حس��اب های بانکی در‬ ‫مقابل سرقت های سایبری باشد‪.‬‬ ‫حساب های بانکی بیمه می شوند‬ ‫ب��ه نظر می رس��د تا پایان امس��ال‪ ،‬طرح و م��دل مربوط به‬ ‫بیمه حس��اب های بانکی در مقابل فیشینگ به تایید برسد و‬ ‫احتمال دارد سال اینده اجرایی شود‬ ‫‹ ‹بیمه حساب ها تا سال اینده‬ ‫غالمرض��ا س��لیمانی‪،‬‬ ‫رئی��س کل بیم��ه‬ ‫مرکزی در گفت وگو با‬ ‫ایرن��ا از طراحی مدلی‬ ‫برای پوش��ش بیمه ای‬ ‫حس��اب های بانکی در‬ ‫مقاب��ل حمله ه��ای‬ ‫سایبری و فیش��ینگ خبر داد و گفت‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد تا پایان امسال‪ ،‬طرح و مدل مربوط به‬ ‫بیمه حساب های بانکی در مقابل فیشینگ به‬ ‫تایید برس��د و س��ال اینده اجرایی شود‪ .‬وی‬ ‫درب��اره بیم��ه حس��اب های بانک��ی در مقابل‬ ‫تهدیده��ای فض��ای مج��ازی و حمله ه��ای‬ ‫فیشینگ‪ ،‬افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۵‬پیشنهادی با‬ ‫عنوان «پوش��ش بیمه امنیت فضای مجازی»‬ ‫مطرح ش��د که ق��رار بود در قالب ش��یوه نامه ‬ ‫«تدوین و عرضه محص��والت بیمه ای جدید»‬ ‫تنظیم و از طریق یکی از شرکت های بیمه به‬ ‫بیمه مرکزی ارسال ش��ود که تاکنون اقدامی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫در خ��رداد ‪ ۱۳۹۸‬نخس��تین کنفرانس بیمه‬ ‫ریس��ک های فض��ای مج��ازی در ای��ران ب��ا‬ ‫هدف بررس��ی و عملیاتی ک��ردن طرح بیمه‬ ‫ریس��ک های فض��ای مجازی(ریس��ک های‬ ‫سایبری) برگزار شد‪ .‬محورهای این کنفرانس‬ ‫ش��امل‪ ،‬چالش ه��ا و فرصت های ارائ��ه بیمه‬ ‫ریس��ک های فض��ای س��ایبری‪ ،‬نق��ش بیمه‬ ‫ریس��ک های فضای س��ایبر در تامین امنیت‬ ‫تج��ارت الکترونیک‪ ،‬بررس��ی موانع حقوقی و‬ ‫کاربردی ارائ��ه بیمه نامه ریس��ک های فضای‬ ‫سایبری‪ ،‬بررسی چالش های ورود شرکت های‬ ‫بیمه گ��ر به عرص��ه بیمه ریس��ک های فضای‬ ‫س��ایبری و تاثی��ر متقابل بیمه ریس��ک های‬ ‫فضای س��ایبر در نظام بانک��داری الکترونیک‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه پیچیدگی ای��ن نوع بیمه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جزئیات این پوش��ش‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫خسارت های مربوط به این حوزه‪ ،‬مخاطرات و‬ ‫چالش های مشترک بین بیمه گر و بیمه گذار‪،‬‬ ‫نرخ گ��ذاری ان و فاکتوره��ای موث��ر بر نرخ‪،‬‬ ‫ح��دود تعهدات بیمه گ��ر‪ ،‬بازاریابی خاص این‬ ‫رش��ته و نحوه نظارت بر این بیمه نامه نیازمند‬ ‫بررسی های دقیق و با دریافت امار و اطالعات‬ ‫مربوطه از پلیس فتا خواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرکزی ب��ه ویژگی های‬ ‫حمله های فیش��ینگ اش��اره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از انج��ام مطالعات الزم‪ ،‬در حال طراحی‬ ‫مدل پوش��ش بیمه ای حس��اب های بانکی در‬ ‫مقاب��ل این نوع حمله ها هس��تیم‪ .‬س��لیمانی‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د تا پایان امس��ال‪ ،‬طرح‬ ‫و مدل مربوط به بیمه حس��اب های بانکی در‬ ‫مقابل فیشینگ به تایید برسد و احتمال دارد‬ ‫سال اینده اجرایی شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس طرح��ی که در صنع��ت بیمه در‬ ‫دس��ت اج��را ق��رار دارد‪ ،‬ریس��ک هایی مانند‬ ‫بانک��داری دیجیت��ال‪ ،‬امنی��ت داده ه��ا‪ ،‬عدم‬ ‫قطعیت تراکنش ه��ا‪ ،‬کالهبرداری های بانکی‬ ‫و فیش��ینگ زیر پوش��ش بیمه ق��رار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این ط��رح‪ ،‬ش��رکت های بیمه با‬ ‫بانک ها ق��رارداد امضا می کنند ک��ه از طریق‬ ‫ان مشتریان بانک ها زیر پوشش بیمه خدمات‬ ‫بانکی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ان ط��ور ک��ه کارشناس��ان ای��ن ح��وزه‬ ‫می گوین��د راه اندازی بیم��ه خدمات بانکداری‬ ‫می توان��د ت��ا حد زی��ادی ریس��ک های پیش‬ ‫روی صنع��ت بانک��داری را پوش��ش داده و‬ ‫امنی��ت تراکنش های بانک��ی را افزایش دهد‬ ‫ام��ا به ش��رط انکه ای��ن بیمه نامه به ش��کل‬ ‫جام��ع و با فراهم کردن بس��ترهای الزم ارائه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت تراکنش ها‬ ‫محمدقاسم س��وهانی‪ ،‬کارشناس بیمه در این‬ ‫باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه با توجه‬ ‫به ورود فناوری های جدید در حوزه بانکداری‬ ‫و به دنبال ان افزایش روش های کالهبرداری‬ ‫و برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی‪،‬‬ ‫ای��ن تقاضا از س��وی جامعه وج��ود دارد که‬ ‫نهادی امنیت این تراکنش ها را تا حدی تامین‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬در تمامی کشورها بیمه ها در کنار‬ ‫س��ایر نهاد های ذی ربط مسئولیت تامین این‬ ‫امنیت را برعهده دارند و این حرکتی است که‬ ‫ش��رکت های بیمه در داخل کشور می خواهند‬ ‫ش��روع کنند ک��ه می تواند ی��ک گام به جلو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫س��وهانی با بیان اینکه‬ ‫ش��رکت های بیم��ه با‬ ‫روزامد کردن خدمات‬ ‫بیم��ه ای و منطب��ق‬ ‫ک��ردن پوش��ش های‬ ‫بیم��ه ای با نیاز جامعه‪،‬‬ ‫می توانن��د ه��م زمینه‬ ‫رش��د صنعت بیمه را فراهم کنند و هم گامی‬ ‫ب��رای رفع مش��کالت جامعه بردارن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫صدور چنی��ن بیمه نامه هایی‪ ،‬اقدام درس��تی‬ ‫است و به طور قطع اجرایی کردن ان با توجه‬ ‫به پیچیدگی هایی که دارد یک عزم و جسارت‬ ‫جدی از سوی ش��رکت های بیمه و همچنین‬ ‫حمایت دولت می خواهد‪.‬‬ ‫وی معتقد است ایجاد چنین بیمه نامه هایی‬ ‫نیازمند ی��ک برنامه ریزی دقیق و درس��ت از‬ ‫سوی ش��رکت های بیمه و بیمه مرکزی است‬ ‫که در نهایت بتواند در جامعه کارامد باش��د‪،‬‬ ‫ن��ه اینکه بیمه نامه ای ایجاد ش��و د اما به دلیل‬ ‫جام��ع نبودن ان‪ ،‬ان طور ک��ه باید اثرگذاری‬ ‫نداش��ته باشد و س��رانجام مورد استقبال قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه س��وهانی‪ ،‬در این بی��ن‪ ،‬نقش‬ ‫دول��ت‪ ،‬بیم��ه مرک��زی‪ ،‬ش��رکت های بیمه‪،‬‬ ‫بانک ها‪ ،‬اس��تارت اپ ها و‪ ...‬بس��یار مهم است‬ ‫و ب��ا هم��کاری همه ای��ن بخش ه��ا این نوع‬ ‫بیمه نامه ه��ا می توانن��د موثر واقع ش��وند‪ .‬اگر‬ ‫بدون کنترل شرایط و درنظر گرفتن بستر ها‪،‬‬ ‫این اقدام عملیاتی ش��ود‪ ،‬ش��اید در نهایت در‬ ‫زمان بروز خسارت اختالف هایی بین بیمه گر و‬ ‫بیمه گذار ایجاد شود‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم است قبل‬ ‫از هر موضوع دیگری‪ ،‬ابعاد این مشکل به طور‬ ‫کامل بررسی ش��ود تا در زمان بروز خسارت‪،‬‬ ‫نارضایتی افراد را به وجود نیاورد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫به دلیل روش های جدید کالهبرداری‪ ،‬ش��اید‬ ‫این امر امکان پذیر نباش��د که همه این موارد‬ ‫زیر پوش��ش بیمه قرار گیرد و در بندهای این‬ ‫بیمه نامه اورده ش��ود که در ای��ن زمینه باید‬ ‫بررس��ی بیش��تری ش��ود ک��ه در نهایت یک‬ ‫بیمه نام��ه جامع و ماندگاری ایج��اد و به بازار‬ ‫عرضه شود‪.‬‬ ‫س��وهانی معتق��د اس��ت ب��ا ورود بیمه نامه‬ ‫حس��اب های بانکی ب��ه بازار‪ ،‬که نی��از جامعه‬ ‫اس��ت و ش��اید خیلی پیش تر ه��ا باید چنین‬ ‫بیمه نامه ای ایجاد می ش��د‪ ،‬می توان با بخشی‬ ‫از ریس��ک های موجود در صنعت بانکداری را‬ ‫پوش��ش داد و امنیت تراکنش ها را تامین کرد‬ ‫و این یک ضرورت تلقی می شود‪ .‬اما این مهم‬ ‫زمانی می تواند کارامد باش��د که این بیمه نامه‬ ‫به شکل جامع و کامل ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک گام رو به جلو‬ ‫علیرض��ا ش��اهرخ‪،‬‬ ‫کارش��ناس حوزه بانک ‬ ‫نی��ز در ای��ن ب��اره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه بیمه کردن‬ ‫حس��اب های بانکی در‬ ‫مقاب��ل حمله ه��ای‬ ‫س��ایبری و کالهبرداری ه��ای اینترنت��ی یک‬ ‫اقدام رو به جلو اس��ت که در دستور کار بیمه‬ ‫مرک��زی ق��رار گرفته اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬چنین‬ ‫بیمه نامه هایی در تمام دنیا هس��ت و کشور ما‬ ‫ه��م به ان نیاز دارد‪ .‬ام��ا موضوع مهم در این‬ ‫زمینه این اس��ت که در سایر کش��ورها ‪ ،‬ابتدا‬ ‫زیرساخت ها به شکل مناس��ب در حوزه ارائه‬ ‫ی و امنی��ت تراکنش های بانکی‬ ‫خدم��ات بانک ‬ ‫ایج��اد ش��ده و در نهای��ت از طری��ق بیمه ها‬ ‫اطمینان و ارامش را برای مش��تریان به وجود‬ ‫اورده اند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه م��ا هنوز در ای��ن زمینه‬ ‫دچ��ار ضعف هایی هس��تیم و هن��وز اگاهی و‬ ‫فرهنگ س��ازی مناس��بی را در این زمینه در‬ ‫جامعه انجام نداده ایم که بتوانیم بخشی از این‬ ‫امنیت را از س��مت بانک ها و جامعه به وجود‬ ‫اوری��م‪ ،‬افزود‪ :‬با در نظر گرفتن این ش��رایط و‬ ‫ب��ا وجود افزای��ش کالهبرداری ها و روش های‬ ‫متنوع س��رقت از حس��اب های بانکی ‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت که ای��ن موضوع بار مالی زی��ادی را به‬ ‫بیمه ها تحمیل کند و در زمان بروز خس��ارت‬ ‫مشکالتی را به وجود اورد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت‪ :‬وجود چنین‬ ‫بیمه نامه هایی در کش��ور ضروری است اما به‬ ‫ش��رط انکه پیش از این یک امنیت نسبی در‬ ‫زیرس��اخت های بانکی ایجاد و به افراد جامعه‬ ‫برای اس��تفاده از خدمات بانکی اطالع رسانی‬ ‫کافی شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬در تراکنش ه��ای بانکی که به‬ ‫ص��ورت انالین و ارقام باالیی انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫ما نتوانسته ایم بر اساس استاندارد هایی که در‬ ‫دنیا وجود دارد‪ ،‬عمل کنیم و محدودیت هایی‬ ‫را در این بخش به وجود اوریم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ض��روری اس��ت ابت��دا چنی��ن‬ ‫اقدام های��ی انج��ا م و س��پس ب��ا هم��کاری‬ ‫ش��رکت های بیم��ه‪ ،‬امنی��ت خاط��ری برای‬ ‫دارندگان حس��اب های بانکی ایجاد ش��ود‪ .‬ما‬ ‫هن��وز نیاز داری��م در این ح��وزه اطالعاتی را‬ ‫در اختیار افراد جامعه ق��رار دهیم تا درنهایت‬ ‫از دارندگان حس��اب های بانکی سوءاس��تفاده‬ ‫مالی نشود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الیحه قانون بانکداری در بوته نقد‬ ‫محم�د ربیع زاده‪-‬کارش�ناس بان�ک‪:‬‬ ‫قان��ون پولی و بانکی کش��ور مصوب ‪ ۱۳۵۱‬و‬ ‫قان��ون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ‪۱۳۶۲‬‬ ‫تاکن��ون به عن��وان قوانین پایه ب��ازار پول بر‬ ‫محی��ط حقوقی نظام بانکی کش��ور س��یطره‬ ‫داش��ته و بر سرنوشت اقتصادی کشور اثرگذار‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫از قرار این دو قانون در یک قانون با عنوان‬ ‫طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران ادغام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از اه��داف اصل��ی ای��ن طرح می ت��وان به‬ ‫مواردی همچون بروزرسانی قوانین پایه نظام‬ ‫بانک��ی به منظ��ور تحقق بانکداری اس�لامی‪،‬‬ ‫اس��تقالل و افزایش کارام��دی بانک مرکزی‬ ‫برای توس��عه اقتصادی کش��ور و تاثیرگذاری‬ ‫بر متغییره��ای کالن اقتصادی به ویژه کنترل‬ ‫ت��ورم از طریق اصالح س��اختار بانک مرکزی‬ ‫و اص�لاح قوانین مرتب��ط با ش��یوه تجهیز و‬ ‫تخصیص منابع و اصالح نظام بانکی و نظارت‬ ‫و کنترل بر بانک ها و موسس��ه های اعتباری و‬ ‫انواع کسب و کارهای مرتبط با بازار پول اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬در این طرح مجمع عمومی و ش��ورای‬ ‫پ��ول و اعتبار حذف ش��ده و هی��ات عالی به‬ ‫عن��وان باالترین رکن بانک مرکزی ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ش��کل و ماهیت حقوقی (رابطه‬ ‫داین و مدیون و وکیل و موکل) س��پرده های‬ ‫بانکی و نح��وه دریافت و پرداخت تغییر کرده ‬ ‫و بح��ث چالش برانگیز جریم��ه تاخیر و وجه‬ ‫التزام جنبه قانونی یافته است‪.‬‬ ‫همچنین در این طرح الزام هایی برای ایجاد‬ ‫شفافیت و اجتناب از تعارض منافع در بانک ها‬ ‫و بانک مرکزی تعریف ش��ده است‪ .‬شناسایی‬ ‫بازار پول‪ ،‬نقش ش��ورای فقهی‪ ،‬تاسیس بانک‬ ‫توس��عه‪ ،‬تحوالت در هی��ات انتظامی از دیگر‬ ‫ویژگی های این طرح است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ضم��ن بررس��ی دقیق ت��ر طرح‬ ‫بانک��داری‪ ،‬نکاتی در راس��تای بهب��ود طرح‬ ‫یادشده ارائه می شود‪:‬‬ ‫در ای��ن طرح‪ ،‬هیات عال��ی باالترین مرجع‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬وض��ع مق��ررات و نظ��ارت‬ ‫بر حس��ن اجرای قوانی��ن در بانک‬ ‫مرکزی خواهد ش��د‪ .‬تناس��بی بین‬ ‫س��ختگیری ها و محدودیت ه��ای‬ ‫شدید قانونی درباره اعضای هیات و‬ ‫جبران خدمت انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫بی توجه��ی ب��ه فناوری های نوین‬ ‫به ویژه بانکداری دیجیتالی و سکوت‬ ‫قانون درباره پول های مجازی و حضور نیافتن‬ ‫افراد متخصص فناوری در ترکیب هیات عالی‬ ‫و کمیته های «سیاس��ت گذاری پولی و ارزی»‬ ‫و «مقررات گ��ذاری و نظ��ارت بانکی» در این‬ ‫طرح هر گونه کسب وکار در بازار پول کشور از‬ ‫جمله ابزارهای پرداخت منوط به مجوز بانک‬ ‫مرکزی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع مش��کالت زی��ادی ب��رای‬ ‫کس��ب و کارها از جمله خدمات��ی مانند کیف‬ ‫پول دیجیت��ال‪ ،‬پرداخ��ت الکترونیکی خرد‪،‬‬ ‫سرویس های انتقال ارزی خرد‪ ،‬انواع تجهیزات‬ ‫و نرم افزاره��ای پرداخت‪ ،‬انواع س��رویس های‬ ‫انتقال وجه و بس��یاری خدم��ات جدید دیگر‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬تجهیز منابع بانکی‬ ‫به حساب های جاری‪ ،‬قرض الحسنه‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری عام و سرمایه گذاری‬ ‫خ��اص و تخصیص مناب��ع به ‪ ۳‬نوع‬ ‫تسهیالت (قرض الحسنه‪ ،‬تسهیالت با‬ ‫نرخ س��ود معین و تسهیالت با نرخ‬ ‫سود نامعین) محدود شده است‪.‬‬ ‫محدودیت در ابزاره��ای جذب و تخصیص‬ ‫مناب��ع و ت��داوم سیاس��ت س��لب اختی��ار از‬ ‫هیات مدی��ره بانک ه��ا و در بخش تس��هیالت‬ ‫به حداقل رس��اندن عقود مشارکتی و افزایش‬ ‫عق��ود مبادل��ه ای و احتم��ال ش��دت گرفتن‬ ‫تس��هیالت صوری با حذف فروش اقس��اطی‬ ‫و گس��ترش عقد مرابحه از جمله نگرانی های‬ ‫تصویب طرح است‪.‬‬ ‫تاس��یس و اداره موسس��ه های اموزش��ی و‬ ‫پژوهش��ی مرتبط با وظایف بان��ک مرکزی و‬ ‫نظ��ام بانکی(بدون اعطای م��درک تحصیلی)‬ ‫چه ضرورتی دارد تا در یک قانون پایه چنین‬ ‫محدودیتی برای کارکن��ان نظام بانکی ایجاد‬ ‫ش��ود؟ در حالی که کارکن��ان نهاد های دیگر‬ ‫از ارتباط بین موسس��ه های اموزش��ی خود با‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری و اعطای‬ ‫مدارک تحصیلی رس��می برای ادامه تحصیل‬ ‫کارکنان و ارائه به مراجع قانونی برون سازمانی‬ ‫بهره برداری می کنند‪.‬‬ ‫در طرح جدید ب��ا لحاظ نقش اصلی رئیس‬ ‫کل در تمام��ی کمیته ه��ا و ش��ورای فقهی و‬ ‫ش��یوه انتخ��اب و عزل او در هی��ات عالی که‬ ‫در عم��ل در اختی��ار کامل قوه مجریه اس��ت‬ ‫همچن��ان رابطه بانک مرکزی ب��ا قوه مجریه‬ ‫مانند سایر نهاد های دولتی خواهد بود‪.‬‬ ‫ریاس��ت ش��ورای فقهی مش��خص نبوده و‬ ‫اینکه مصوبه های ش��ورای فقه��ی الزم الرعایه‬ ‫اس��ت ایا با اقتدار مطلقی که طرح قانونی به‬ ‫هیات عالی داده در تناقض نیست و در اینده‬ ‫تع��ارض ایجاد نخواهد ک��رد؟ هیات انتظامی‬ ‫بیشتر چهره قضایی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫در ط��رح بای��د تدبی��ری ب��رای حمای��ت‬ ‫از مدی��ران باتجرب��ه و حرف��ه ای اندیش��یده‬ ‫ش��ود‪ .‬در بند ‪ ۳‬قس��مت « ث» امده اس��ت‪:‬‬ ‫رئیس جمه��وری می توان��د در ط��ول دوره ‪۴‬‬ ‫س��ال ریاس��ت جمهوری‪ ،‬حداکث��ر یک عضو‬ ‫غیراجرای��ی را تغییر دهد‪ .‬ایا به اس��تناد این‬ ‫بن��د رئیس جمه��وری می توان��د نماینده قوه‬ ‫قضاییه را تغییر دهد؟‬ ‫با وج��ود تجربه ه��ای تلخ در زمین��ه انواع‬ ‫وثیقه ه��ای بانک��ی‪ ،‬ط��رح ارائه ش��ده درباره‬ ‫ق��رارداد الزم االجراء و تقویت ان به نحوی که‬ ‫جایگزین بیشتر وثیقه ها شود ساکت است‪.‬‬ ‫درب��اره نرخ س��ود س��پرده ها و تس��هیالت‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود هیات اجرای��ی فقط نرخ‬ ‫حداقل و حداکثر را در یک کریدور مش��خص‬ ‫ک��رده و اختیار کامل نرخ ه��ا در این کریدور‬ ‫به هی��ات مدیره یا مجم��ع عمومی هر بانک‬ ‫محول شود‪.‬‬ ‫در طرح نظام ارزی کش��ور شناور مدیریت‬ ‫ش��ده اعالم ش��ده و در تبصره ان پیش بینی‬ ‫تعلیق ان امده اس��ت که پیش��نهاد می شود‬ ‫شناور ازاد نیز به تبصره اضافه شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹ثبت نشان تجاری بانک کارافرین‬ ‫در سیستم بین المللی مادرید‬ ‫اخبا ر‬ ‫نش��ان تجاری بان��ک کارافرین در سیس��تم‬ ‫بین الملل��ی مادری��د به ثبت رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بان��ک کارافرین‪ ،‬این بانک موفق‬ ‫به ثبت نش��ان تج��اری خود در سیس��تم ثبت‬ ‫جهانی برند مادرید شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬با‬ ‫توجه به گسترش دامنه فعالیت های بین المللی‬ ‫بانک کارافرین‪ ،‬ثبت نشان تجاری این بانک در‬ ‫سیس��تم بین المللی مادرید‪ ،‬با هدف حضور در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬انجام فرایندهای ارزش گذاری‬ ‫نام و نش��ان تج��اری‪ ،‬دریافت اس��تانداردهای‬ ‫ط و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی‬ ‫مربو ‬ ‫از نام و نشان تجاری در سطح جهانی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬موافقتنامه مادری��د که بیش از یک قرن‬ ‫از تاس��یس ان می گذرد‪ ،‬نوعی ش��یوه نامه برای‬ ‫ممنوعیت کاالهای دارای نش��ان تجاری جعلی‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاض ر ‪ ۸۵‬کشور از جمله ایران از‬ ‫‪ ۵‬قاره مختلف عضو کنوانسیون مادرید هستند‬ ‫و بیش از یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار عالمت تجاری‬ ‫در ان به ثبت رسیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمتی دیگر از بیمه تعاون‬ ‫بیمه تکمیلی درمان انف��رادی بیمه تعاون‬ ‫اعالم کرد‪ :‬هیچ وقت نگران هزینه های درمانی‬ ‫خود نباشید‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫بیم��ه تعاون‪ ،‬با تهی��ه این بیمه نام��ه‪ ،‬هم از‬ ‫پوش��ش های درمانی اس��تفاده کنی��د و هم‬ ‫بیمه نامه حوادث برای خودتان و هم بیمه نامه‬ ‫اتش س��وزی منزلت��ان را به رای��گان دریافت‬ ‫کنید‪ .‬برای کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت‬ ‫ای��ن محص��ول ب��ه ش��عب و نمایندگی های‬ ‫سراس��ر کشور مراجعه کرده یا با شماره تلفن‬ ‫‪ ۰۲۱-۴۲۰۸۶‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش ف�از دوم توس�عه ی�ک‬ ‫شرکت تولیدی‬ ‫در جریان س��فر رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به اس��تان بوش��هر‪ ،‬فاز دوم‬ ‫توسعه شرکت پارس ابزیان رسول با تسهیالت‬ ‫بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِن��ا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫بان��ک صنع��ت و مع��دن‪ ،‬ای��ن ش��رکت ب��ا‬ ‫تس��هیالت س��رمایه ثابت ‪ ۶۲‬میلیارد ریال و‬ ‫تس��هیالت س��رمایه در گردش ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال از سوی بانک یاد شده مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفت‪ .‬ش��رکت پارس ابزیان رس��ول در‬ ‫زمینه فراوری‪ ،‬بس��ته بندی و صادرات ابزیان‬ ‫(ان��واع ماهی و میگو و دیگ��ر ابزیان دریایی)‬ ‫فعال اس��ت و محصوالت تولی��دی خود را به‬ ‫کش��ورهای خارجی نیز ص��ادر می کند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت هم اکنون دارای ‪ ۵‬سردخانه بزرگ و‬ ‫‪ ۸‬تونل انجماد با ظرفیت هر کدام ‪ ۵‬تن است‬ ‫که برای ‪ ۳۶۰‬نفر (‪ ۶۰‬نفر مستقیم و ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫به صورت فصلی) شغل به وجود اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�روش اوراق گواه�ی س�پرده‬ ‫مدت دار در بانک سینا‬ ‫بانک سینا با مجوز بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬اوراق گواهی سپرده مدت دار‬ ‫ویژه سرمایه گذاری (عام) یک ساله با نام عرضه‬ ‫می کند‪ .‬بر اساس گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫سینا‪ ،‬فروش این اوراق به صورت الکترونیکی‬ ‫از طریق س��امانه سیما از یکشنبه ‪ ۲۸‬مه ر در‬ ‫تمامی ش��عب این بانک اغاز ش��ده و تا پایان‬ ‫روز کاری ش��نبه ‪ ۴‬ابان ادامه دارد‪ .‬نرخ سود‬ ‫علی الحس��اب اوراق س��االنه ‪ ۱۸‬درصد و در‬ ‫مقاط��ع ماهانه نیز قابل پرداخت اس��ت‪ .‬این‬ ‫گزارش می افزاید‪ :‬بازخرید پیش از سررس��ید‬ ‫اوراق با نرخ س��ود ‪ ۱۰‬درصد ساالنه در شعب‬ ‫بانک امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ‪ ۱۸‬ه�زار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران از‬ ‫پیش بین��ی پرداخ��ت ‪ ۱۸‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫تس��هیالت ب��ه ‪ ۲‬میلیون نفر تا پایان س��ال ‪۹۸‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحس��نه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬مرتضی اکبری با بیان اینکه این بانک‬ ‫ابت��دای امس��ال یک هدف گذاری ب��رای اعطای‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬مورد تس��هیالت بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته ما یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مورد تسهیالت‬ ‫پرداخ��ت کردی��م که بیش از ‪ ۱۳‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان بود‪ .‬از ابتدای سال از هدف گذاری مان هم‬ ‫جلوتر رفتیم به طوری که در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫حدود ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت به‬ ‫‪ ۹۶۰‬هزار نفر پرداخت کردیم‪ .‬وی درباره رش��د‬ ‫منابع بانک افزود‪ :‬از ابتدای س��ال منابع بانک ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته و معوقه ها هم مثل گذش��ته‬ ‫در س��طح همان یک درصد باقی مانده اس��ت که‬ ‫این امر باعث می شود که وصولی های پیش بینی‬ ‫می کنی��م که در ‪ ۶‬م��ا ه دوم عملکرد ما بهتر هم‬ ‫بش��ود به ط��وری که تا پایان س��ال بتوانیم به ‪۲‬‬ ‫میلی��ون نفر حدود ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر اقتصاد در بازدید از توانمندی های حوزه فناوری اطالعات بانک ملت تاکید کرد‪:‬‬ ‫بانک ملت در حوزه ریسک‪ ،‬پیشتاز نظام بانکی است‬ ‫وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی ب��ا همراهی‬ ‫مدیرعام��ل و اعضای هیات مدی��ره بانک ملت‬ ‫از توانمندی ه��ای این بان��ک در حوزه فناوری‬ ‫اطالعات بازدید ک��رد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملت‪ ،‬فرهاد دژپسند در این بازدید اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک مل��ت به عنوان یک��ی از بانک های‬ ‫خصوصی ش��ده و پیشتاز در پذیرش ریسک‪ ،‬با‬ ‫استمرار و افزایش تالش های علمی و پژوهشی‬ ‫و فعالیت های نواورانه‪ ،‬می تواند بستری مناسب‬ ‫برای اجرای کارامد سیاس��ت های پولی و مالی‬ ‫کشور فراهم سازد‪ .‬وی با اشاره به اشنایی خود‬ ‫با فعالیت های این بانک از س��ال های گذش��ته‪،‬‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬یکی از ویژگی های ش��اخص بانک‬ ‫ملت در نظام بانکی کشور این است که همیشه‬ ‫در حوزه ریسک پذیری پیش��تاز بوده و هست‪.‬‬ ‫دژپس��ند ب��ا تاکید بر این نکته ک��ه بانک ملت‬ ‫ریش��ه و پایه های ق��وی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫ویژگی باعث ش��ده اس��ت که این بانک بتواند‬ ‫فعالیت ها و کارهای شاخصی را انجام دهد و در‬ ‫راهی که در پیش گرفته اس��ت شاخص باشد و‬ ‫در عین حال‪ ،‬انتظارات و توقعات بیرونی را هم‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این نکت��ه که بان��ک ملت در‬ ‫زمینه کاهش هزینه ها‪ ،‬تعدیل ش��عب‪ ،‬اعطای‬ ‫تس��هیالت و‪ ...‬بس��یار خوب عمل کرده است و‬ ‫این موارد جزو نق��اط قوت این بانک خصوصی‬ ‫ش��ده به ش��مار می رود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بانک ملت‬ ‫در زمینه فناوری اطالعات و بانکداری دیجیتال‬ ‫رتبه خوبی دارد و ش��رکت های زیرمجموعه ان‬ ‫به جایگاهی رسیده اند که می توانند مورد توجه‬ ‫رقبا قرار گیرند‪ .‬دژپس��ند با اشاره به این نکته‬ ‫که بانکی در مس��یر بلوغ است که هم ابزارها و‬ ‫روش ه��ا و هم خدمات بانک��ی را نو کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بانک��داری هوش��مند فقط ابزارها‪ ،‬نوین‬ ‫نمی شوند بلکه خدمات نیز تغییر پیدا می کنند‬ ‫و نو می ش��وند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬رابطه انسان و‬ ‫خدمات بانکی و فناوری ها کامال تغییر می کند‪.‬‬ ‫دژپس��ند ادامه داد‪ :‬بانکداری هوش��مند‪ ،‬بسیار‬ ‫فراتر از بانکداری دیجیتال اس��ت و فقط ابزارها‬ ‫و فناوری نیس��ت که در ان تغییر می کند‪ ،‬بلکه‬ ‫سرویس ها و خدمات به مشتریان و میزان رابطه‬ ‫انسان با نظام بانکی نیز تحول پیدا می کند‪ .‬وی‬ ‫با بیان این نکته ک��ه بانک ملت با وصل کردن‬ ‫خ��ود به مناب��ع علمی‪ ،‬دانش��گاه های داخلی و‬ ‫خارج��ی می تواند خود را بیمه کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن موض��وع از دو راه امکان پذیر اس��ت یکی‬ ‫ارتباط مستمر با دانشگاه ها و استفاده از بهترین‬ ‫نتایج علمی و پژوهش��ی انه��ا و دیگر برگزاری‬ ‫دوره های اموزش��ی ب��رای کارکنان در خارج از‬ ‫کشور‪ .‬دژپس��ند تاکید کرد‪ :‬بانک ملت با عمل‬ ‫به این توصیه ها در اینده ای نزدیک‪ ،‬مثال زدنی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراح�ی ‪ ۲۳‬کالن پروژه و ‪ ۱۲۶‬پروژه‬ ‫در زمینه بانکداری دیجیتال‬ ‫محم��د بیگدلی‪ ،‬مدیرعامل بانک ملت نیز در‬ ‫سخنانی با اشاره به تش��کیل کمیته ای در این‬ ‫بانک برای تهیه نقش��ه راه بانکداری دیجیتال‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬زیرس��اخت های موردنظ��ر برای‬ ‫اس��تقرار این نوع بانکداری پیش بینی ش��ده و‬ ‫برای ‪ ۶‬س��تون اصلی بانکداری دیجیتال‪ ،‬پروژه‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی از طراح��ی ‪ ۲۳‬کالن پروژه و ‪ ۱۲۶‬پروژه‬ ‫در زمینه بانک��داری دیجیتال خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫اموزش این نوع بانکداری نیز در سطح مدیران‬ ‫بانک ملت در زمین��ه فناوری اطالعات و بانکداری دیجیتال‬ ‫رتب��ه خوبی دارد و ش��رکت های زیرمجموعه ان به جایگاهی‬ ‫رسیده اند که می توانند مورد توجه رقبا قرار گیرند‬ ‫و کارکنان صف و ستاد بانک شروع شده است و‬ ‫تا پایان اذر ‪ ،‬نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک‬ ‫ملت به عنوان نخستین بانک در کشور‪ ،‬رونمایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ بیگدل��ی در عین حال پ��روژه ‪ Core۲‬را از‬ ‫یکی از زیرساخت های اصلی بانکداری دیجیتال‬ ‫در بانک ملت خواند و یاداور ش��د‪ :‬فاز نخس��ت‬ ‫این پروژه با ‪ ۲۰‬محصول به بهره برداری رسیده‬ ‫اس��ت و در س��ال ‪ ۹۹‬به صورت کامل عملیاتی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک مل��ت به تدوین‬ ‫چتر حمایت بانک ملی بر سر صادرات کشور‬ ‫حمای��ت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها‬ ‫و خدم��ات یکی از ‪ ۲۴‬فرمان رهبر معظم انقالب‬ ‫در سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران‪ ،‬صادرات‬ ‫موتور محرکه اقتصاد کش��ور اس��ت که می تواند‬ ‫ب��ا تقویت ظرفیت های تولی��د و همچنین ایجاد‬ ‫ظرفیت های جدی��د‪ ،‬ضمن باال بردن تقاضا برای‬ ‫نی��روی کار و ب��ه تعبیری ایجاد اش��تغال و کاه��ش بیکاری‪،‬‬ ‫مس��یری روشن برای تنوع بخشی به اقتصاد و همچنین کاهش‬ ‫نوسان های اقتصادی ترسیم کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬صادرات جایگاه مهمی در اقتصاد ایران دارد و تاکید‬ ‫بر ان در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقالب‬ ‫به عنوان چراغ راه و مس��یر توسعه کش��ور نیز مبین همین امر‬ ‫است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬بانک ملی ایران به عنوان بازوی حمایتی‬ ‫اقتصاد کشور که همواره در تامین مالی پروژه های بزرگ کشور‪،‬‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به اشتغال پایدار پیشگام‬ ‫ب��وده‪ ،‬با افزای��ش نقش افرینی خود در اعطای تس��هیالت نیز‬ ‫قدم ه��ای محکمی را در جهت افزایش ت��وان تولیدکنندگان و‬ ‫رونق صادرات برداشته است‪.‬‬ ‫همچنین تمرکز بر احیا و بازگش��ت بنگاه های‬ ‫تولی��دی بح��ران زده ب��ه چرخه تولی��د از دیگر‬ ‫اقدام ه��ای مه��م بانک مل��ی ایران در راس��تای‬ ‫حمای��ت از تولیدکنن��دگان و همچنی��ن بخش‬ ‫صادرات کشور است و در سال های گذشته چرخ‬ ‫تولید صدها واحد از این بنگاه ها با تسهیالت این‬ ‫بانک دوباره به گردش درامده است‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران در س��ال گذش��ته هم به منظ��ور رونق بازار‬ ‫کس��ب وکار بیش از ‪ ۲‬هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوس��ط‬ ‫را تامین مالی کرده اس��ت که تعدادی از این بنگاه ها در بخش‬ ‫صادرات فعال بوده اند‪.‬‬ ‫این بانک در نیمه نخست امسال نیز بیش از یک هزار و ‪۷۷۶‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت به بخش صادرات تخصیص داده است‬ ‫تا س��همی در رسیدن به هدف واالی جهش صادرات در کشور‬ ‫و حضور صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین در سال گذشته نیز بانک ملی ایران بیش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۹۵‬میلیارد ریال تسهیالت به بخش صادرات پرداخته است‬ ‫تا بتواند نقش��ی موثر در تاب اوری اقتص��ادی و رونق صادرات‬ ‫کشور در شرایط جنگ اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫س��ند چش��م انداز اف��ق ‪ ۱۴۰۰‬بان��ک ملت در‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬این سند‬ ‫ک��ه به عن��وان راهنمایی برای پیش��برد اهداف‬ ‫بان��ک ملت مطرح اس��ت‪ ،‬در ‪ ۹‬مح��ور تدوین‬ ‫شده که یکی از انها بانکداری دیجیتال است و‬ ‫خوشبختانه بانک ملت بر اساس برنامه حرکت‬ ‫کرده و به نتایج خوبی هم دست یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این نکته که از روز نخس��ت‬ ‫تصدی مس��ئولیت مدیریت عاملی بانک ملت‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی را در اولوی��ت کاری خ��ود ق��رار‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬این شفاف س��ازی‬ ‫نتایج خوب��ی را برای این بانک در پی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ب��ا بیان ای��ن نکته ک��ه بانک ملت‬ ‫در دو س��ال گذش��ته‪ ،‬هیچ گون��ه س��ود واهی‬ ‫را شناس��ایی نکرده اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬حتی‬ ‫در بح��ث تس��عیر ن��رخ ارز نیز اجازه تس��عیر‬ ‫دارایی های ارزی را که در دسترس نبوده است‬ ‫نداده ایم‪.‬‬ ‫بیگدل��ی تصریح کرد‪ :‬این بانک در دو س��ال‬ ‫گذش��ته حتی ی��ک روز هم اضافه برداش��ت از‬ ‫منابع بانک مرکزی نداش��ته اس��ت و در حوزه‬ ‫فن��اوری اطالعات نیز حرف نخس��ت را در بین‬ ‫بانک ه��ای کش��ور می زند‪ .‬بیگدل��ی همچنین‬ ‫گزارش��ی از عملکرد این بانک در بحث منابع‪،‬‬ ‫مص��ارف‪ ،‬مطالبات معوق‪ ،‬ف��روش امالک مازاد‬ ‫و‪ ...‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬کشور مبنای جهت گیری نظام بانکی است‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره بان��ک دی در س��فر به‬ ‫شهر س��اوه ضمن بازدید از گروه صنعتی بوتان‬ ‫و گروه صنعتی صفا چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬کش��ور‬ ‫را مبن��ای جهت گیری نظ��ام بانکی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک‬ ‫دی‪ ،‬در این دیدار س��هم دینی‪ ،‬ضمن بازدید از‬ ‫بخش های مختلف گروه صنعتی بوتان و اشنایی‬ ‫با دس��تاوردهای این ش��رکت گفت‪ :‬با توجه به اینکه مسائل‬ ‫اقتصادی در سال های اخیر به حربه ای برای فشار دشمنان به‬ ‫اقتصاد ایران تبدیل ش��ده‪ ،‬تالش و دستاوردهای شرکت های‬ ‫تولیدی مانند بوتان دریچه امیدبخش��ی در رونق تولید داخلی‬ ‫و گذر از تحریم ها روی کشور گشوده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک دی با اشاره به شرایط کنونی کشور‬ ‫ب��ه لزوم همکاری و تعامل همه بخش های اقتصادی برای حل‬ ‫مشکالت تاکید کرد و گفت‪ :‬به دلیل بانک محور بودن اقتصاد‬ ‫کش��ور هر زمانی که موضوع رونق تولید مطرح می شود‪ ،‬نقش‬ ‫بانک ه��ا مورد توجه ق��رار می گیرد اما عالوه ب��ر نقش افرینی‬ ‫بانک ها به عنوان بازوی پرتوان اقتصادی باید همه سازمان ها و‬ ‫نهادها برای تحقق این مهم گام در میدان عمل بگذارند‪ .‬سهم‬ ‫دینی با اش��اره به اینکه نق��ش بانک ها در رونق‬ ‫تولی��د را می ت��وان در دو رویک��رد خرد و کالن‬ ‫بررس��ی کرد‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬در رویکرد کالن‪،‬‬ ‫جنبه منافع ملی که در سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫ام��ده‪ ،‬مدنظر اس��ت و در رویک��رد خرد‪ ،‬منافع‬ ‫نظ��ام بانکی و به طور مش��خص منافع هر بانک‬ ‫مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک ه��ا زمان��ی در انج��ام وظیفه خ��ود برای‬ ‫توس��عه اقتصادی و تولی��د‪ ،‬کارا و اثربخ��ش خواهند بود که‬ ‫رویک��رد خ��رد به طور کامل در مس��یر رویکرد کالن کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره بانک دی با تاکید بر اینکه بر اس��اس‬ ‫برنامه چش��م انداز ‪ ۲۰‬س��اله افق ‪ ،۱۴۰۴‬ایران باید به جایگاه‬ ‫اول اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری اس��یای جنوب غربی و منطقه‬ ‫اس��یای میانه‪ ،‬قفقاز‪ ،‬خاورمیانه و کش��ورهای همسایه دست‬ ‫یابد‪ ،‬گفت‪ :‬این چش��م انداز‪ ،‬مبنای تنظیم سیاس��ت های کلی‬ ‫برنامه ه��ای ‪ ۵‬س��اله کش��ور اس��ت و افق جهت گی��ری کلی‬ ‫فعالیت های کش��ور و نظام بانکی را در ابعاد مختلف مشخص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۹۷‬درصدی سود خالص هر سهم شرکت بیمه «ما»‬ ‫ش��رکت بیمه «ما» در ‪ ۶‬ما ه نخست امسال‪ ،‬سود خالص هر‬ ‫س��هم خود را ‪ ۹۷‬درصد افزایش داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه «ما»‪ ،‬شرکت بیمه «ما» با نماد معامالتی «ما»‪ ،‬اطالعات‬ ‫و صورت های مالی میان دوره ای ‪ ۶‬ما ه منتهی به ‪ ۳۱‬ش��هریور ‬ ‫‪ ۹۸‬را منتش��ر کرد که بر اساس ان‪ ،‬سود خالص هر سهم این‬ ‫ش��رکت بیمه خصوصی‪ ،‬ب��ا ‪ ۹۷‬درصد رش��د از ‪ ۲۱۴‬ریال به‬ ‫ازای هر س��هم در پایان اس��فن د ‪ ۹۷‬به ‪ ۴۲۱‬ریال به ازای هر‬ ‫سهم در پایان ‪ ۶‬ما ه نخست امسال رسیده است‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬سود انباش��ته بیمه «ما» در پایان سال مالی گذشته‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن تغییرات محسوس در حجم معامالت‬ ‫و نرخ اوراق تسهیالت مسکن در روزهای اخیر را نشانه استقبال‬ ‫متقاضیان از گشایش جدید ایجادشده در بازار اوراق تسهیالت‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م رحیمی انارکی در گفت وگو با پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪ ،‬درباره ‪ ۳‬اولویت کاری و در دست اجرای بانک‪ ،‬خطاب‬ ‫به مشتریان بانک مس��کن و فعاالن بخش مسکن و ساختمان‬ ‫گزارش داد‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی ابت��دا درباره اخرین وضعیت طرح راه اندازی‬ ‫بازارگاه الکترونیکی مسکن گفت‪ :‬این طرح ابتدای امسال برای‬ ‫ایجاد مسیر الکترونیکی عرضه و فروش انواع مصالح ساختمانی‬ ‫موردنی��از انبوه س��ازان و س��ایر س��ازندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ساختمان در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت‪ .‬در این طرح‬ ‫بانک مسکن بستر الکترونیکی برای مالقات تولیدکننده مصالح‬ ‫س��اختمانی و سازندگان مس��کن در فضای مجازی برای انجام‬ ‫معامله با هم ایجاد می کند ضمن انکه تامین مالی برای خرید‬ ‫اعتباری مصالح س��اختمانی از سوی س��ازنده ها را نیز بر عهده‬ ‫می گیرد تا بخش��ی از نیاز انبوه س��ازان ب��ه بودجه نقدی برای‬ ‫‪ ۳۱۴‬میلی��ارد و ‪ ۷۷۷‬میلیون ری��ال بوده که با‬ ‫‪ ۹۴‬درصد رش��د به ‪ ۶۱۱‬میلیارد و ‪ ۷۹۶‬میلیون‬ ‫ریال در پایان ش��هریو ر ‪ ۹۸‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬س��ود خالص این شرکت بیمه ای‬ ‫در این ‪ ۶‬ماه‪ ۹۷ ،‬درصد بیش��تر شده و از ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۴۳‬میلیون ریال در پایان س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ب��ه ‪ ۶۳۱‬میلیارد و ‪ ۳۰۴‬میلی��ون ریال در پایان‬ ‫فصل تابس��تان ارتقا پیدا کرده است‪ .‬سود عملیاتی بیمه «ما»‬ ‫در این مدت ‪ ۱۲۴‬درصد رشد داشته و در مدت ‪ ۶‬ماه از ‪۲۷۱‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۴۵۴‬میلیون ریال ب��ه ‪ ۶۰۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۸۴‬میلیون ریال رس��یده است‪ .‬این گزارش‬ ‫حاکی است‪ ،‬جمع دارایی های شرکت بیمه «ما»‬ ‫نی��ز ‪ ۱۸‬درصد بیش��تر ش��ده و در حالی که در‬ ‫پایان سال گذش��ته این رقم ‪ ۱۸.۰۹۰‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون ریال بوده در پایان شهریو ر امسال به‬ ‫‪ ۲۱.۳۴۴‬میلی��ارد و ‪ ۳۱۵‬میلیون ریال افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬درامد حق بیمه این ش��رکت بیمه نیز ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫رش��د داشته و از ‪ ۱.۶۲۱‬میلیارد و ‪ ۴۸‬میلیون ریال به ‪۲.۸۰۷‬‬ ‫استقبال مشتریان از گشایش جدید در اوراق مسکن‬ ‫تامین نهاده های ساختمانی از طریق امکان خرید‬ ‫غیرنق��دی و اعتباری‪ ،‬برطرف ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک مس��کن با بیان اینکه بازارگاه الکترونیکی‬ ‫مسکن در ش��رایط فعلی کمک قابل مالحظه ای‬ ‫به تولیدکنندگان و س��ازندگان س��اختمان های‬ ‫مس��کونی خواهد کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مطالعات مربوط‬ ‫ب��ه راه اندازی این بازارگاه به پایان رس��یده و در‬ ‫مراحل اولیه تاس��یس قرار داریم ام��ا به دلیل اینکه‪ ،‬این طرح‬ ‫یر ود‪ ،‬عوامل ط��راح و راه انداز‬ ‫ی��ک کار نو و بدیع به ش��مار م ‬ ‫در بانک مس��کن مشغول پایش و شناسایی نقاط کور احتمالی‬ ‫هس��تند تا پس از شروع به کار این بازار‪ ،‬بهره برداران که همان‬ ‫تولیدکنندگان مصالح و سازنده ها هستند از هر حیث به مشکل‬ ‫یا مانع ناشی از نقص یا ضعف کارکرد بازارگاه برنخورند‪ .‬انارکی‬ ‫فعالی��ت روان و موثر بازارگاه الکترونیکی مس��کن را مس��تلزم‬ ‫رعای��ت کامل همه ابع��اد پیدا و پنهان طرح از جمله مس��ائل‬ ‫حقوقی‪ ،‬فنی‪ ،‬اجرایی و مالی عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن در ادامه افزود‪ :‬بازارگاه الکترونیکی‬ ‫مسکن در فاز نخست تعداد مشخصی از پرمصرف ترین مصالح‬ ‫س��اختمانی در ساخت وس��ازهای مس��کونی را‬ ‫عرض��ه خواهد ک��رد‪ .‬از همین رو‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫در بانک مس��کن کار تحقیق برای دس��ته بندی‬ ‫مصال��ح س��اختمانی و شناس��ایی گروه ه��ای‬ ‫پرمص��رف در این بازار را اغاز کرده اند‪ .‬همچنین‬ ‫ان دس��ته از مصال��ح س��اختمانی ک��ه هزین��ه‬ ‫خری��د انها ب��رای س��ازنده ها در تناژ ی��ا تیراژ‬ ‫باال‪ ،‬س��نگین اس��ت نیز در اولویت عرضه در این بازارگاه قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫انارکی درباره دومین دس��تور کار بانک مس��کن گفت‪ :‬بانک‬ ‫مسکن در راستای اجرای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن‪،‬‬ ‫ظرفیت ها و منابع در دسترس خود برای تامین مالی پروژه ها را‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک مسکن با بخش های مختلف‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و س��ازم ان ها یا نهادهایی که مسئول‬ ‫اجرای بخشی از طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن هستند‬ ‫همچون ش��رکت بازافرینی شهری‪ ،‬ش��رکت عمران شهرهای‬ ‫جدید‪ ،‬بنیاد مس��کن و‪ ...‬تفاهمنامه های��ی را برای تامین مالی‬ ‫امض ا می کند تا س��ازکار پرداخت تسهیالت ساخت مسکن در‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۹۵‬میلیون ریال رس��یده است‪ .‬شرکت بیمه «ما»‬ ‫در ‪ ۶‬ما ه امس��ال ‪ ۱.۷۵۳‬میلیارد و ‪ ۳۹۸‬میلیون ریال خسارت‬ ‫پرداخته که در مقایس��ه با خسارت پرداختی ‪ ۱.۱۱۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۱۹۹‬میلیون ریالی پایان سال گذشته‪ ۵۸ ،‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬بیمه «ما» در ‪ ۶‬ما ه امسال‪ ۷۱۰ ،‬میلیارد و ‪ ۲۹۴‬میلیون‬ ‫ریال از عملیات بیمه ای خود س��ود به صورت ناخالص کس��ب‬ ‫کرده که این رقم در پایان س��ال گذشته ‪ ۳۷۰‬میلیارد و ‪۷۶۲‬‬ ‫میلی��ارد ریال بوده و حاکی از ‪ ۹۲‬درصد رش��د در این زمینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر بخش مش��خص شود‪ .‬انارکی اظهار امیدواری کرد که سهم‬ ‫بخش مس��کن و ساختمان از پرداخت تسهیالت در کل شبکه‬ ‫بانک��ی به ‪ ۲۰‬درص��د افزایش پیدا کند تا از این طریق س��ایر‬ ‫بانک ها نیز در حمایت مالی و اعتباری از این بخش مش��ارکت‬ ‫الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن سومین دس��تور کار بانک را بهبود‬ ‫سبد تس��هیالت خرید مس��کن عنوان کرد و درباره ان گفت‪:‬‬ ‫گشایش اخیر در پرداخت اوراق تسهیالت خرید مسکن باعث‬ ‫ش��ده خریداران واحدهای مسکونی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال ساخت نیز‬ ‫همچون خریداران واحدهای با س��ن بنای پایین تر‪ ،‬مش��مول‬ ‫استفاده از این تسهیالت شوند و بتوانند سقف تسهیالت اوراق‬ ‫را من��وط به رعایت نس��بت الزم با ارزش کارشناس��ی ملک از‬ ‫بانک دریافت کنند‪.‬‬ ‫با این گشایش بازار عرضه جدیدی به روی متقاضیان خرید‬ ‫مس��کن باز می شود که واحدهای ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال ساخت است‪.‬‬ ‫اما تحرک در بازار معامالت خرید مسکن فقط به واحدهای ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬س��ال ساخت محدود نمی شود بلکه اثر زنجیره ای ان در‬ ‫نهایت باعث تحرک در بازار نوسازها خواهد شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫شوخی هایی که اسیب جدی به هواپیما می زند‬ ‫مسافران این پرواز برای خود چای ریختند!‬ ‫اکرم امینی‪« :‬ما پیاده نمی شیم‪« ،»...‬پولمون‬ ‫رو پ��س بدی��ن‪ »...‬این فقط یک س��وی ماجرای‬ ‫واکنش های مسافران به تاخیر پرواز نجف‪-‬تهران‬ ‫ایران ای��ر در روزهای اخیر اس��ت‪ .‬در ویدئویی که‬ ‫از این واکنش ها در فضای مجازی منتش��ر شده‪،‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینکه برخی مس��افران درب��اره جای‬ ‫نشس��تن خود با مهمانداران چک وچانه می زنند‪،‬‬ ‫برخی مسافران ازادانه در هواپیما می چرخند‪ ،‬به‬ ‫بخش ویژه مهمانداران می روند و برای خود چای‬ ‫(یا شاید نوشیدنی دیگری) می ریزند!‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نخس��تین بار نیست که‬ ‫در واکنش به تاخیر یک پرواز‪ ،‬مسافران از هواپیما‬ ‫پیاده نمی ش��وند یا دس��ت به رفتارهای عجیب و‬ ‫غریب می زنند‪ .‬در سال های گذشته نیز ویدئویی‬ ‫منتش��ر ش��د که در ان برخی مسافران یک پرواز‬ ‫به دلیل تاخیر‪ ،‬با مهمانداران درگیر شده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم پیگیری از راه های قانونی‬ ‫یک کارشناس دادگستری در صنعت هوانوردی‬ ‫می گوی��د تاخی��ر در انج��ام پ��رواز‪ ،‬مس��ئله ای‬ ‫حذف نش��دنی از حمل ونق��ل هوای��ی‪ ،‬به ویژه در‬ ‫شرایط تحریم است‪.‬‬ ‫علیرضا بحیرایی در پاسخ به‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رای انج��ام یک پرواز دس��ت کم ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬گروه‪ ،‬از‬ ‫مراقبان پرواز تا عملیات فرودگاهی نقش دارند و‬ ‫تالش کارکنان این بخش ها این اس��ت که برنامه‬ ‫زمانی تعیین شده را رعایت کنند اما گاهی تاخیر‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گاه��ی‪ ،‬چند دقیق��ه مانده به‬ ‫پرواز‪ ،‬عیب یک قطعه مشخص می شود یا شرایط‬ ‫اب و هوای��ی مبدا یا مقصد برای پرواز نامناس��ب‬ ‫تش��خیص داده می ش��ود‪ .‬گرچه روال عادی این‬ ‫اس��ت که در چنین شرایطی‪ ،‬بالفاصله هواپیمای‬ ‫جایگزین اعزام ش��ود ام��ا درحال حاضر‪ ،‬وضعیت‬ ‫بیش��تر ایرالین ه��ا از نظر تع��داد هواپیما خوب‬ ‫نیس��ت و نمی توانند به سرعت هواپیما جایگزین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بحیرایی افزود‪ :‬واکنش��ی مانند پیاده نشدن از‬ ‫هواپیم��ا‪ ،‬جز اینکه باعث ش��ود پ��رواز بعدی نیز‬ ‫تاخیر بخورد و به مسافران دیگر نیز خسارت وارد‬ ‫شود‪ ،‬نتیجه ای ندارد و این عمل نه از نظر قانونی‬ ‫و نه اخالقی درست نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هیچ ایرالینی از تاخیر در پرواز‬ ‫استقبال نمی کند زیرا به ضرر خودش است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخی مشکالت‪ ،‬ناخواسته به ایرالین تحمیل‬ ‫و موجب بروز تاخیر می شود‪ .‬اگر تاخیر زیاد باشد‬ ‫و توضیحی به مسافران داده نشود‪ ،‬انها می توانند‬ ‫هر نوع ش��کایتی که بابت تاخیر از ایرالین دارند‬ ‫را به نماینده س��ازمان هواپیمایی کشوری مستقر‬ ‫در فرودگاه ها اعالم کنند‪ .‬این سازمان نیز موظف‬ ‫است شکایت مسافران را پیگیری کند‪.‬‬ ‫کارش��ناس‬ ‫ای��ن‬ ‫دادگس��تری در صنعت‬ ‫هوان��وردی اف��زود‪ :‬هر‬ ‫خسارتی که در اثر تاخیر‬ ‫ب��ه مس��افران وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬قابل پیگیری‬ ‫است؛ به عنوان مثال اگر‬ ‫مس��افری به دلیل تاخیر‪ ،‬قرار کاری را از دس��ت‬ ‫بدهد می تواند با ارائه سند‪ ،‬ادعای خسارت کند و‬ ‫ش��رکت هواپیمایی موظف است جبران خسارت‬ ‫ک��رده و ح��ق و حق��وق او را ب��ه ش��یوه قانونی‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫بحیرایی با بیان اینکه مس��افران باید شیوه های‬ ‫غیرعقالن��ی اعتراض به تاخی��ر را کنار بگذارند و‬ ‫به منظور کس��ب اگاهی بیش��تر درب��اره حقوق‬ ‫مس��افر در زمان تاخیر مطالع��ه کنند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫متاسفانه بسیاری از مردم اگاهی حقوقی پایینی‬ ‫دارند و با قوانین اش��نایی کافی ندارند‪ .‬یا برخی‪،‬‬ ‫پیگی��ری الزم را برای دریافت ضرر و زیان ش��ان‬ ‫انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬وقتی تاخیر طوالنی‪ ،‬به مسافران‬ ‫یک پرواز اس��یب وارد کرده‪ ،‬همه انها باید با هم‬ ‫حقوق ش��ان را از مب��ادی و به ش��یوه های قانونی‬ ‫پیگی��ری کنند و ایرالین هم موظف اس��ت زیان‬ ‫وارده را جب��ران کن��د اما به ط��ور معمول‪ ،‬وقتی‬ ‫مسافران به مقصد می رسند‪ ،‬همت و اراده جمعی‬ ‫در پیگی��ری مس��ئله را ندارن��د و به حرکت هایی‬ ‫مانن��د پیاده نش��دن از هواپیم��ا رو می اورند که‬ ‫دست اخر نتیجه ای هم ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ هوانوردی متولی ندارد‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان برندین��گ و صنع��ت‬ ‫هوانوردی نیز با تاکید بر ضعف فرهنگ هوانوردی‬ ‫در کشور‪ ،‬می گوید‪ :‬اتفاقی مانند انچه در ویدئوی‬ ‫بیان ش��ده رخ داده‪ ،‬ناشی از این است که صنعت‬ ‫هوانوردی به حال خود رها شده است‪.‬‬ ‫داوود ربیع��ی در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از مس��ائل مربوط به فرهنگ هوانوردی‬ ‫برای مردم مش��خص و روشن نشده و خود مردم‬ ‫نیز چنین مسائلی را پیگیری نمی کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا یاداوری اینکه نخس��تین بار نیس��ت که‬ ‫چنی��ن اتفاق��ی می افت��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫ش��نیده ها‪ ،‬کرو این پرواز چند ساعتی در هواپیما‬ ‫بوده اند اما وقتی مسافران پیاده نشدند‪ ،‬انها پرواز‬ ‫را ت��رک ک��رده و هواپیما را به حراس��ت فرودگاه‬ ‫تحویل داده اند‪ .‬پرسش مهم در زمینه این رویداد‬ ‫این اس��ت که مراقب��ت و محافظت از هواپیما در‬ ‫چنین مواقعی با کیست؟ ایا این کار وظیفه سپاه‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی یا حتی حراس��ت ایرالین است؟‬ ‫البته به نظر می رس��د نیروه��ای امنیتی نیز برای‬ ‫اینک��ه هیچ گونه برخوردی به وجود نیاید دخالت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اضافه کرد‪ :‬دردناک تر از اینکه‬ ‫هیچ کسی مسئولیت هواپیما را برعهده نمی گیرد‪،‬‬ ‫رفتار خود مسافران است که با خنده و خوشحالی‬ ‫از کارهای نادرست خود فیلم می گیرند!‬ ‫ربیعی با بی��ان اینکه به طور قطع باید با چنین‬ ‫رفتارهایی برخورد شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فرهنگ سازی‬ ‫و اموزش رفتار درست در پرواز یا در زمان تاخیر‪،‬‬ ‫مسئله ای نیست که یکی‪ ،‬دوروزه به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه رفت وامد ازادانه مسافران‬ ‫ب��ه بخش ه��ای گوناگ��ون هواپیما می توانس��ت‬ ‫اسیب رس��ان باشد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما مشکل تاریخی‬ ‫و فرهنگ��ی در برخ��ورد ب��ا ام��وال دولتی و ملی‬ ‫داریم و به نظر می رس��د ش��یوه درست اعتراض را‬ ‫نمی دانیم‪.‬‬ ‫ربیعی با اش��اره به کوتاهی برخی ایرالین ها در‬ ‫شفاف س��ازی علت تاخیر به مس��افران گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های اخیر همه مشکالت صنعت هوانوردی‬ ‫را گ��ردن تحری��م انداخته ایم‪ ،‬در حالی که برخی‬ ‫مس��ائل و مشکالت ما ناش��ی از نبود برنامه ریزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینک��ه درحال حاضر وضعیت صنعت‬ ‫هوان��وردی به گونه ای اس��ت که به نظر می رس��د‬ ‫رها ش��ده‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر فقط فرهنگ‬ ‫هوانوردی ما مش��کل ن��دارد‪ .‬برنامه ریزی نیز رها‬ ‫ش��ده و هماهنگی ه��ای الزم در این زمینه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ازسوی دیگر هیچ کس واکنش مطلوبی به‬ ‫اتفاق های این صنعت نشان نمی دهد‪ .‬گویا نوعی‬ ‫بی تفاوت��ی در صنعت هوان��وردی به وجود امده و‬ ‫همه مس��ئوالن فقط دوست دارند شعار و گزارش‬ ‫عملکرد بدهند‪ .‬همه منتظر می نشینند تا اتفاقی‬ ‫بیفتد و بعد واکنشی نشان دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت‬ ‫هوان��وردی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫همزم��ان با برجام و خیز‬ ‫ای��ران ب��رای خری��د‬ ‫هواپیماه��ای نو‪ ،‬نامه ای‬ ‫ب��ه رئی��س س��ازمان‬ ‫هواپیمایی نوشتم و از او‬ ‫خواستم به عنوان متولی اصلی صنعت هوانوردی‬ ‫کشور‪ ،‬حاال که قرار است هواپیما وارد کشور شود‪،‬‬ ‫کارگروه فرهنگ هوانوردی را تش��کیل دهد اما از‬ ‫ان زم��ان تاکن��ون‪ ،‬نام��ه م��ن در دبیرخانه این‬ ‫س��ازمان مان��ده و هن��وز پیگی��ر وضعی��ت ان‬ ‫یادداشت‬ ‫کس��انی که دارند در هواپیما می چرخن��د و برای خود چای‬ ‫می ریزند‪ ،‬نمی دانند چه اسیبی ممکن است به اموال عمومی‬ ‫بزنند‪ ،‬اس��یبی که می تواند به مس��افران پ��رواز بعدی وارد‬ ‫شود‬ ‫هستم!‬ ‫او با ی��اداوری اینکه ترویج فرهنگ هوانوردی‪،‬‬ ‫متول��ی می خواه��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬واضح اس��ت که‬ ‫ایرالین ه��ا در این زمینه اقدام نمی کنند زیرا انها‬ ‫فقط به درامد خود فکر می کنند؛ بنابراین به نظر‬ ‫می رس��د سازمان باید در این زمینه اقدام کند اما‬ ‫به این مسئله بی تفاوت هستند‪.‬‬ ‫ربیعی ب��ا بیان اینک��ه درحال حاضر در فضای‬ ‫بی تفاوتی نس��بت به وضعی��ت صنعت هوانوردی‬ ‫دست و پا می زنیم و هیچ کس احساس مسئولیت‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بی تفاوتی ب��رای صنعت‬ ‫هوانوردی مانند س��م اس��ت و می تواند منجر به‬ ‫س��انحه ش��ود‪ ،‬به همین دلیل شاهد این هستیم‬ ‫ک��ه در مواردی مانند ویدئ��وی مورد بحث‪ ،‬همه‬ ‫چیز به خنده و ش��وخی گرفته می شود‪ ،‬درحالی‬ ‫ک��ه کس��انی که دارن��د در هواپیم��ا می چرخند‬ ‫و ب��رای خ��ود چ��ای می ریزن��د‪ ،‬نمی دانند چه‬ ‫اس��یبی ممکن اس��ت به اموال عموم��ی بزنند‪،‬‬ ‫اس��یبی که می تواند به مسافران پرواز بعدی وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس توس��عه صنع��ت هوانوردی‬ ‫توضیح داد‪ :‬بخش��ی از این اتفاق ها ش��اید به این‬ ‫دلیل باش��د که حقوق مسافران پروازها هیچ وقت‬ ‫به درستی رعایت نشده است‪ .‬سازمان هواپیمایی‬ ‫ش��یوه نامه هایی در این زمینه می دهد که ان قدر‬ ‫تبصره دارد که مس��افر گیج می ش��ود و نمی داند‬ ‫چه باید بکند‪ .‬طبیعی اس��ت که در زمان تاخیر‪،‬‬ ‫ایرالین موظف اس��ت ب��ا مس��افران در تعامل و‬ ‫ارتباط باشد و گزارش دهد که چرا پرواز با تاخیر‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬البته تعامل باید دوطرفه باشد‬ ‫و مردم هم باید صبوری کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا ی��اداوری اینک��ه در پرواز م��ورد بحث‪،‬‬ ‫بعد از چند س��اعت که از پیاده نش��دن مسافران‬ ‫می گ��ذرد‪ ،‬کرو پرواز از هواپیما پیاده می ش��وند‬ ‫و هواپیم��ا را تحویل حراس��ت می دهن��د‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن کار درس��ت بوده زی��را کرو در ان زمان‬ ‫مس��ئولیت پروازی نداش��ته اس��ت‪ .‬بعد از پیاده‬ ‫ش��دن کرو‪ ،‬برخی مسافران ازادانه در بخش های‬ ‫گوناگ��ون هواپیم��ا چرخی��ده و از کارهای خود‬ ‫فیل��م گرفته ان��د و پرس��ش ما نیز همین اس��ت‬ ‫ک��ه مس��ئولیت هواپیم��ا در چنی��ن مواقعی‪ ،‬با‬ ‫حراست‪ ،‬س��پاه یا حتی نیروی انتظامی فرودگاه‬ ‫اس��ت؟ گویا هنوز در این زمینه اتفاق نظر وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تاثیر بعد خانوار بر نوع مسکن ملکی‬ ‫حام�د قدوس�ی‪-‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫داده ه��ای امری��کا را ن��گاه می کنم که‬ ‫رابط��ه بین «درام��د‪ ،‬ان��دازه خانوار و‬ ‫نرخ واحد مس��کونی خانوار» را نش��ان‬ ‫می ده��د‪ .‬وقتی دق��ت می کنیم الگوی‬ ‫قابل توجهی به دست می اید‪:‬‬ ‫الف) برای خانواده های با درامد باال‪،‬‬ ‫هرچه تعداد اعضای خانواده بیش��تر می شود‪،‬‬ ‫قیمت مس��کن باالتر می رود که نشان می دهد‬ ‫خان��وار خان��ه بزرگ ت��ری تهیه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫خانواده های با جمعیت بیش��تر نیز محتمل تر‬ ‫است که در شهرهای ارزان تر ساکن باشند‪.‬‬ ‫ب) برای خانواده های با درامد پایین‪ ،‬رابطه‬ ‫تعداد اعضا و قیمت واحد مس��کونی‪ ،‬شکل ‪U‬‬ ‫معک��وس دارد‪ .‬وقتی تع��داد اعضا از یک به ‪2‬‬ ‫یا ‪ 3‬می رس��د‪ ،‬قیمت مسکن باالتر می رود که‬ ‫طبیعی اس��ت زیرا به احتمال زیاد‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫ازدواج و بچه دار شدن است اما وقتی تعداد اعضا‬ ‫از ‪ ۳‬نفر بیش��تر می شود‪ ،‬قیمت مسکن شروع‬ ‫ب��ه پایین رفت��ن می کند؛ یعن��ی خانواده های‬ ‫پرجمعیت با درامد کم‪ ،‬در خانه های ارزان تری‬ ‫ساکن هستند‪ .‬چون درامد را کنترل کرده ایم‪،‬‬ ‫فرض اصلی می تواند این باش��د که در سطوح‬ ‫پایین درامد‪ ،‬خانوار مجبور اس��ت‬ ‫س��هم بزرگ تری از درامد خود را‬ ‫ص��رف تامین نیازه��ای پایه اعضا‬ ‫(مانند تغذیه‪ ،‬بهداشت و اموزش)‬ ‫کند‪ ،‬در نتیجه مبلغ کمتری برای‬ ‫خرید مس��کن باقی می ماند‪ .‬چون‬ ‫هزینه ه��ای پای��ه از جایی به بعد‪،‬‬ ‫به طور نسبی به سقف می رسند‪ .‬در درامد باال‬ ‫این اثر قوی نیس��ت اما برای درامدهای پایین‬ ‫می تواند جدی باشد‪.‬‬ ‫در بیش��تر کشورهای جهان‪ ،‬مسکن (به ویژه‬ ‫در ش��هرهای ب��زرگ) ن��رخ رش��د بلندمدت‬ ‫قابل قبول��ی داش��ته اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه در‬ ‫کشورهایی که وام‪ ،‬سهم قابل توجهی از هزینه‬ ‫مس��کن را تامین می کند‪ ،‬خانوارها به اصطالح‬ ‫خرید اهرمی (‪ )Leverage‬روی مسکن دارند‬ ‫و ممکن اس��ت از هر ‪ 10‬واحد ارزش مسکن‪،‬‬ ‫فق��ط یک واحد را از پس ان��داز پرداخت کرده‬ ‫باش��ند‪ .‬ب��ه خاطر خری��د اهرم��ی‪ ،‬وقتی نرخ‬ ‫مس��کن در منطقه رش��د می کند‪ ،‬سودی که‬ ‫نصی��ب صاحبخانه ها می ش��ود ممکن اس��ت‬ ‫خیلی بزرگ تر از س��رمایه گذاری اولیه باش��د‪،‬‬ ‫زی��را همه افزای��ش نرخ به جی��ب صاحبخانه‬ ‫م��ی رود و چیزی نصیب بان��ک ارائه دهنده وام‬ ‫مسکن نمی شود‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د ترکیب این دو مکانیس��م‬ ‫(س��رمایه گذاری نس��بی بزرگ تر روی مسکن‬ ‫از س��وی خانواده ه��ای ثروتمندتر‪+‬رش��د نرخ‬ ‫مسکن) بخش��ی از نابرابری درامد و گسترش‬ ‫ان را توضیح می دهد که فکر می کنم در ایران‬ ‫هم کمابیش صادق است‪.‬‬ ‫طبقه های متوس��ط و ثروتمن��د که صاحب ‬ ‫خانه یا زمین شهری بزرگ تر در مناطق شهری‬ ‫ایران بودند‪ ،‬در ‪ ۲۵‬س��ال گذشته برنده اصلی‬ ‫افزایش نرخ زمین در کش��ور بوده اند؛ تا جایی‬ ‫که حتی جابه جای��ی طبقاتی اقتصادی مهمی‬ ‫برای بعضی از خانوارها رخ داده است‪ .‬این نوع‬ ‫مشاهدات برخی را به این جمع بندی می رساند‬ ‫که منافع ناش��ی از رش��د نرخ زمین شهری را‬ ‫تحت مقررات دراورن��د؛ به عنوان مثال مالیات‬ ‫س��نگینی روی ان وض��ع کنن��د‪ .‬البته برخی‬ ‫افراد دیگر استدالل می کنند که سرمایه گذاری‬ ‫روی زمین و مس��کن‪ ،‬مانند هر سرمایه گذاری‬ ‫ریس��کی دیگری اس��ت و نباید در ان مداخله‬ ‫کرد‪ .‬به هرحال موضوعی است که همچنان باز‬ ‫و داغ است‪.‬‬ ‫برخورد با بهره برداری از پروژه های نیمه کاره‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬باتوج��ه به وضعیت‬ ‫بودج��ه و اعتب��ارات دولتی‪ ،‬نبای��د پروژه های ناقص‬ ‫ازس��وی مدیران وزارت راه و شهرس��ازی و نهادهای‬ ‫تاب��ع به بهره ب��رداری برس��د و برخورد ب��ا این گونه‬ ‫پروژه ه��ا باید در دس��تور کار قرار گی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد اسالمی در‬ ‫ایین اغاز به کار یازدهمین همایش و نمایشگاه قیر‪،‬‬ ‫اسفالت و ماش��ین االت اظهار کرد‪ :‬هرگاه از تکنیک‬ ‫و مصالح اس��تاندارد در روس��ازی استفاده شد‪ ،‬شاهد‬ ‫اج��رای یک پروژه باکیفیت بوده ای��م؛ بنابراین نباید‬ ‫اج��ازه اس��تفاده از مواد نامرغوب در روس��ازی راه ها‬ ‫داده ش��ود‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر اینکه‬ ‫باید در زمینه فرایندهای طراحی و س��اخت‪ ،‬اقدامی‬ ‫جدی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬نیازمند تبدیل راه ها به برندهای‬ ‫مشخصی هس��تیم که در صورت برخورداری از دوام‬ ‫و کیفیت باال به نام همان برند ثبت و ماندگار ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به ش��رایط فعل��ی بودجه و اعتبار‪،‬‬ ‫نبای��د پروژه های ناقص ازس��وی مدیران وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و نهادهای تابع به بهره برداری برس��د و‬ ‫باید نظارت و برخورد با این گونه پروژه ها در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد‪ .‬اسالمی بر استفاده از الگوهای متفاوت‬ ‫در راهس��ازی تاکید کرد و گف��ت‪ :‬باتوجه به افزایش‬ ‫حج��م رفت وامده��ا و ترانزی��ت که بیانگ��ر افزایش‬ ‫تقاضا ب��رای ظرفیت جابه جایی اس��ت باید ظرفیت‬ ‫راه ها توس��عه یابد‪ .‬این عض��و کابینه دولت دوازدهم‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬برخورداری از رویکرد علمی و اس��تفاده‬ ‫هوش��مندانه از مناب��ع در زمینه راهس��ازی و اصالح‬ ‫رویکرده��ا باید مدنظر قرار گیرد و برای اینکه نهضت‬ ‫تغییر شکل گرفته و انقالبی در زیرساخت ایجاد شود‬ ‫باید همه دس��ت اندرکاران دس��ت به دست یکدیگر‬ ‫دهند‪ .‬اسالمی با اشاره به رونمایی از نقشه پهنه بندی‬ ‫قیر براس��اس عملکرد بی��ان کرد‪ :‬بخش کارفرمایی و‬ ‫پیمانکاری باید متعهد ش��وند که براس��اس این الگو‬ ‫رفتار کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت ها و پاالیشگاه ها باید‬ ‫نس��بت به قابلیت تجهیزات و کارامدی انها حساس‬ ‫باشند و به تجهیزات مطلوب مجهز شوند‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۱۱‬درصد حمل ونقل کشور ریلی است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کش��ور گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۹‬درصد حمل ونقل‬ ‫کشور‪ ،‬جاده ای و حدود ‪ ۱۱‬درصد ریلی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬خیراهلل خادمی‬ ‫در برنام��ه گفت وگوی ویژه خبری با اش��اره به اینکه‬ ‫طول ش��بکه ریلی کشور در چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬قرار‬ ‫اس��ت به ‪ ۲۵‬هزار کیلومتر برس��د‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ 900‬کیلومتر زیرساخت ریلی در کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬خادمی افزود‪ :‬به طور تقریبی همه ازادراه ها را با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی ساختیم و با عوارضی که‬ ‫وضع می شود س��رمایه گذار بخش خصوصی بهره مند‬ ‫می ش��ود اما در زمینه ریلی‪ ،‬چنین ش��رایطی وجود‬ ‫ندارد و این مشکلی برای جذب سرمایه های داخلی و‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬تنها راهی که برای ما باقی مانده این‬ ‫اس��ت که از فاینانس های داخلی و خارجی اس��تفاده‬ ‫کنیم که در این زمینه اقدام های خوبی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجموع اعتباری که در سال برای توسعه‬ ‫شبکه ریلی داده می شود حدود ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬خادم��ی اضافه کرد‪ :‬ب��ا منابع مال��ی کنونی‪،‬‬ ‫می توانیم س��االنه فقط حدود ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۵۰‬کیلومتر‬ ‫راه ریلی بسازیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫اعالم نتایج نخستین بررسی فصلی درباره طرح های ترافیکی‬ ‫خبر‬ ‫حمل ونقل عمومی معلوالن‬ ‫در مشهد رایگان شد‬ ‫الیحه ارائه خدمات حمل ونقل عمومی رایگان‬ ‫برای معلوالن در مشهد تصویب شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در هفتا دو پنجمین جلسه‬ ‫علنی ش��ورای اسالمی ش��هر مشهد الیحه ارائه‬ ‫خدم��ات حمل ونق��ل عموم��ی رای��گان برای‬ ‫معلوالن به تصویب رسید‪.‬‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫ ‬ ‫متن مصوبه به این‬ ‫«م��اده واح��ده‪ :‬ش��هرداری مش��هد مقدس‬ ‫مکلف اس��ت در راس��تای اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده‬ ‫‪ ۵‬قان��ون حمای��ت از حقوق معل��والن‪ ،‬بند ‪۲۷‬‬ ‫منشور حقوق و مسئولیت های شهرنشینی شهر‬ ‫مشهد‪ ،‬ایجاد رفاه برای معلوالن جسمی حرکتی‬ ‫و تس��هیل در ارائه خدم��ات حمل ونقل عمومی‬ ‫درون ش��هری(اتوبوس و قطار ش��هری) به انها‪،‬‬ ‫ب��رای هر فرد با معلولیت درجه ش��دید و خیلی‬ ‫شدید‪ ۶۰ ،‬سفر رایگان در هر ماه درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۱‬س��فرهای رای��گان اختصاص یافته‬ ‫برای معلوالن در هر ماه‪ ،‬قابلیت ذخیره و انتقال‬ ‫به ماه های دیگر را ندارد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۲‬در صورت استفاده افراد غیرمشمول‬ ‫از تس��هیالت این مصوبه‪ ،‬در نوبت نخست برای‬ ‫مدت ‪ ۶‬ماه و در نوبت دوم‪ ،‬اعطای تسهیالت به‬ ‫صورت دائمی لغو خواهد شد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۳‬ش��هرداری مش��هد مقدس مکلف‬ ‫است‪ ،‬نس��بت به پیگیری دریافت اعتبار الزم از‬ ‫دول��ت‪ ،‬بر اس��اس مفاد تبص��ره ‪ ۲‬ماده ‪ ۵‬قانون‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن‪ ،‬اقدام و گزارش ان را‬ ‫همزمان با ارسال لوایح تفریغ بودجه‪ ،‬به شورای‬ ‫اسالمی شهر ارائه کند‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۴‬ش��هرداری مش��هد مقدس مکلف‬ ‫اس��ت بار مالی اجرای مصوبه را در الیحه اصالح‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و لوای��ح بودجه س��االنه‬ ‫منعکس کند‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۵‬ش��هرداری مش��هد مقدس مکلف‬ ‫است نس��بت به اطالع رس��انی جامع در زمینه‬ ‫مصوبه‪ ،‬اقدام و گزارش ان را حداکثر تا ‪ ۳‬ماه از‬ ‫تاریخ ابالغ قانونی این مصوبه به شورای اسالمی‬ ‫شهر ارسال کند»‪.‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متوسط سرعت‬ ‫در معابر داخل‬ ‫‪ ۲‬محدوده(طرح‬ ‫ترافیک و زوج‬ ‫و فرد پیشین)‬ ‫در ساعت های‬ ‫اجرای طرح‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد‬ ‫نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال‬ ‫گذشته افزایش‬ ‫داشته است‬ ‫نخس��تین گزارش فصلی از نتای��ج ترافیکی اجرای‬ ‫ط��رح کاهش و کنترل الودگی هوا در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫از افزایش ‪ ۷‬درصدی س��رعت متوس��ط خودروها و‬ ‫افزایش ‪ ۸.۵‬درصدی استفاده از مترو خبر می دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬گزارش های استخراج ش��ده در‬ ‫زمینه نتایج طرح کنترل الودگی هوا نش��ان می دهد‬ ‫این طرح توانس��ته بر کاهش ترافیک در معابر ش��هر‬ ‫به ویژه در محدوده های ترافیکی موثر باش��د‪ ،‬سرعت‬ ‫متوسط حرکت خودروها را افزایش دهد و بر افزایش‬ ‫میزان استفاده از مترو تاثیر مثبت بگذارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬از ابتدای تی��ر ‪ ۹۸‬طرح‬ ‫مح��دوده کنت��رل الودگی هوا جایگزی��ن طرح زوج‬ ‫یا فرد پیش��ین ش��د و ب��ه این منظ��ور دوربین های‬ ‫پالک خ��وان در مب��ادی ورودی و خروجی محدوده‬ ‫کنترل الودگی هوا نص��ب و ضوابط مصوب تردد در‬ ‫محدوده بیان شده‪ ،‬اعمال شد‪.‬‬ ‫ش��رکت کنترل ترافیک تهران پس از گزارش های‬ ‫ماهان��ه ای که در پایان تیر و م��رداد ‪ ۹۸‬درباره تاثیر‬ ‫اجرای این طرح بر ترافیک معابر ش��هر منتشر کرد‪،‬‬ ‫اکنون به مقایسه وضعیت ترافیکی معابر شهر تهران‬ ‫در ‪ ۳‬ماه ابتدایی اجرای این طرح با مدت زمان مشابه‬ ‫سال گذش��ته پرداخته و با بررسی تغییرات میانگین‬ ‫س��رعت در معابر ش��ریانی ش��هر و همچنین تعداد‬ ‫مس��افران مترو‪ ،‬پیش و پس از اجرای طرح‪ ،‬نش��ان‬ ‫داده که این طرح تا چه اندازه توانسته است بر بهبود‬ ‫وضعیت ترافیکی شهر موثر باشد‪.‬‬ ‫در گزارش��ی که به طور مشترک از سوی سازمان‬ ‫حمل ونق��ل و ترافیک‪ ،‬ش��رکت کنترل کیفیت هوا و‬ ‫ش��رکت کنترل ترافیک تهیه ش��ده‪ ،‬در بخش مربوط‬ ‫به ترافیک معابر‪ ،‬وضعی��ت عمومی ترافیک و به ویژه‬ ‫میانگین سرعت در معابر شریانی شهر تهران و تعداد‬ ‫مس��افران مترو‪ ،‬در ‪ 3‬ماه ابتدایی اجرای طرح(فصل‬ ‫تابستان) در محدوده طرح ترافیک‪ ،‬بین ‪ ۲‬محدوده‪،‬‬ ‫مح��دوده طرح کنترل الودگی ه��وا و همچنین کل‬ ‫ش��هر در مقایسه با مدت مش��ابه سال پیش مقایسه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مترو تهران شلوغ تر شد‬ ‫ش��اهد افزای��ش ‪ ۸.۵‬درصدی تعداد مس��افران مترو هس��تیم‬ ‫ک��ه نش��ان می دهد اجرای طرح کاهش توانس��ته اس��ت به میزان‬ ‫قابل توجه��ی بر انتقال س��فرها از خودرو ش��خصی ب��ه حمل ونقل‬ ‫عمومی تاثیر بگذارد‬ ‫در بررس��ی انجام شده مش��خص می شود متوسط‬ ‫س��رعت معاب��ر در مح��دوده کنت��رل الودگ��ی هوا‬ ‫در تابس��تان ‪ ۹۸‬نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه س��ال‬ ‫پی��ش‪ ،‬در س��اعت اج��رای ط��رح افزایش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گزارش ک��ه با رص��د دوربین های‬ ‫کنت��رل ترافی��ک در دوره م��ورد بررس��ی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تهیه ش��ده‪ ،‬متوسط س��رعت در معابر داخل‬ ‫‪ ۲‬محدوده(ط��رح ترافی��ک و زوج و ف��رد پیش��ین)‬ ‫اخرین وضعیت مناطق زلزله زده هرمزگان‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری‬ ‫هرمزگان ضمن تش��ریح اخرین وضعیت مناطق‬ ‫زلزله زده این استان گفت‪ :‬کانون اصلی زلزله غرب‬ ‫اس��تان در شهرستان بس��تک بود که شدت این‬ ‫زمین لرزه در ‪ ۵‬شهرستان دیگر نیز احساس شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬زمین لرزه ‪ ۵.۶‬ریش��تری حوالی‬ ‫ظهر دوشنبه غرب استان هرمزگان را لرزاند‪ .‬رضا‬ ‫مدرس در حاشیه س��تاد پیشگیری هماهنگی و‬ ‫فرماندهی عملیات پاس��خ به بحران با فرمانداران‬ ‫شهرستان های معین و هم جوار با ویدئوکنفرانس‬ ‫افزود‪ :‬کانون این زمین لرزه منطقه کوهس��تانی و‬ ‫بدون س��کنه در حوالی شهرس��تان بستک بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تاکنون هیچ گونه خسارت‬ ‫جان��ی و مالی ناش��ی از زلزله اعالم نش��ده و تنها‬ ‫گزارش هایی از اس��یب های جزئ��ی به خانه های‬ ‫روستایی که بافت فرس��وده داشته اند‪ ،‬اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور عمرانی اس��تانداری‬ ‫هرمزگان با بیان اینکه ستاد بحران شهرستان در‬ ‫شهرستان های معین منطقه زلزله زده برگزارشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬همزمان در ‪ ۶‬شهرستان پارسیان‪،‬‬ ‫بندرلنگ��ه‪ ،‬بندر خمی��ر‪ ،‬بس��تک‪ ،‬بندرعباس و‬ ‫میناب به ریاس��ت فرمانداران جلسه ستاد بحران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت جابه جایی خانه های «منبع اب» اهواز‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر اهواز با اش��اره به اخرین‬ ‫روند جابه جایی خانه های در معرض خطر منطقه‬ ‫«منبع اب» گفت‪ :‬جابه جایی این خانه ها در حد‬ ‫تعیین زمین بوده و کار اجرایی هنوز انجام نشده‬ ‫است‪.‬س��ید محسن موس��وی زاده در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬با اش��اره به نزدیک بودن فصل بارندگی و‬ ‫حادثه ریزش کوه و مش��کالتی که منطقه منبع‬ ‫اب ش��هر اهواز در سال های گذشته با ان روبه رو‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ب ه منظ��ور جابه جایی‬ ‫خانه های در معرض خطر و اس��کان ‪ ۸۱۱‬خانوار‬ ‫منبع اب‪ ،‬حدود ‪ ۳۲‬هکتار زمین از س��وی اداره‬ ‫کل مس��کن و شهرسازی خوزس��تان در منطقه‬ ‫س��پیدار جنب مجموع��ه تاالرها درنظ��ر گرفته‬ ‫ ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ش��هرداری اهواز‬ ‫در ای��ن زمینه فق��ط وظیفه زیرس��ازی زمین را‬ ‫برعهده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تس��طیح و اماده سازی زمین‬ ‫از سوی شهرداری اهواز و ساخت خانه ها با کمک‬ ‫استانداری خوزستان و اداره مسکن و شهرسازی‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬درحال حاضر نیز منتظر جذب‬ ‫سرمایه گذار هستیم تا کار اغاز شود‪.‬عضو شورای‬ ‫ش��هر اهواز ادامه داد‪ :‬س��ال گذشته ساکنان ‪۱۵‬‬ ‫خان��ه در معرض خطر منبع اب جابه جا ش��دند‬ ‫و به ش��هر رامی��ن انتقال یافتن��د و خانه های در‬ ‫خطر انها تخریب ش��د‪ .‬موس��وی زاده بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر نیز ب��رای حدود ‪ ۱۰۰‬خانه پرخطر‬ ‫منبع اب‪ ،‬مجوز کمیس��یون م��اده ‪ ۱۰۰‬دریافت‬ ‫شده تا تخریب ش��وند اما با توجه به اینکه هنوز‬ ‫مکانی ب��رای جابه جایی و اس��کان صاحبان این‬ ‫خانه ها پیش بینی نش��ده‪ ،‬هنوز برای تخریب این‬ ‫خانه ها اقدام نشده است‪.‬‬ ‫محتمل ترین خطر تهدیدکننده تهران‬ ‫رئیس س��ازمان پیش��گیری و مدیریت بحران‬ ‫شهر تهران گفت‪ :‬اقدام های خوبی برای بافت های‬ ‫فرس��وده در حال انجام است اما کافی نیست‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمد کرمی محمدی در نشس��ت‬ ‫تخصصی بهس��ازی لرزه ای نسبی ساختمان ها با‬ ‫بیان اینکه زلزله محتمل ترین خطر تهدیدکننده‬ ‫تهران است‪ ،‬گفت‪ :‬سامانه تخمین سریع خسارت‬ ‫و تلفات زلزله ش��هر تهران در حال اماده س��ازی‬ ‫است‪ .‬این سامانه به دلیل سنسورهای نصب شده‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف ش��هر ته��ران می تواند‬ ‫به سرعت‪ ،‬میزان خسارت و تلفات را تخمین بزند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین س��امانه هش��دار س��ریع‬ ‫وقوع زلزله نیز در دس��ت اجراس��ت که می تواند‬ ‫فقط چند ثانیه پیش از رس��یدن زلزله به ش��هر‬ ‫ته��ران وقوع زلزله را خبر ده��د‪ .‬وی افزود‪۱۳۰ :‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن ته��ران و حومه(مترو)‬ ‫از پرداخ��ت حقوق کارگ��ران خط ‪ ۶‬مت��رو تهران تا‬ ‫هفت��ه اینده خبر داد و گفت‪ :‬به زودی حقوق کارگران‬ ‫خطوط ‪ ۴ ،۳‬و ‪ ۷‬نیز پرداخت خواهد ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��هر نوش��ت‪ ،‬علی امام با بیان اینکه ت��ا هفته اینده‬ ‫حقوق کارگران خط ‪ ۶‬مترو پرداخت می ش��ود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تعداد کارگران خط ‪ ۶‬مترو تهران بیش از هزار نفر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دکل مخابراتی بزرگ ارتباطی در س��طح ش��هر‬ ‫تهران قرار است نصب ش��ود که ارتباط پایدار را‬ ‫بعد از وقوع زلزله تامین می کند‪ ،‬این س��امانه در‬ ‫مراح��ل طراحی اولیه قرار دارد و از س��ال اینده‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪ .‬کرمی محم��دی ادامه داد‪:‬‬ ‫ته��ران ‪ ۱۳‬رود دره بزرگ دارد که ظرفیت وقوع‬ ‫س��یالب دارند‪ ،‬درنتیجه سامانه دیگری با عنوان‬ ‫س��امانه پیش بینی و هش��دار س��یالب تهران در‬ ‫دس��ت طراحی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۸‬ایس��تگاه هواشناس��ی باهدف تشخیص وقوع‬ ‫ب ش��ده و قرار‬ ‫س��یالب در ارتفاع��ات تهران نص ‬ ‫اس��ت ‪ ۱۰‬ایس��تگاه دیگر نیز نصب شود‪ .‬کرمی‬ ‫محمدی گفت‪ :‬یکی دیگر از مشکالت شهر تهران‬ ‫موضوع فروریزش و فرونشست است که در تهران‬ ‫ک باره رخ‬ ‫فروریزش اهمیت بیشتری دارد زیرا ی ‬ ‫نصب ‪ ۴۸‬اسانسور در مترو تهران‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره حقوق کارگران سایر خطوط مترو‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬به دنبال تامین مناب��ع مالی برای پرداخت‬ ‫حقوق کارگ��ران خطوط ‪ ۴ ،۳‬و ‪ ۷‬هس��تیم‪ .‬به زودی‬ ‫حقوق کارگران این خطوط نیز پرداخت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫امام درباره نصب ‪ ۴۸‬اسانسور در ایستگاه های قدیمی‬ ‫مت��رو گف��ت‪ :‬مناقصه تولید و نصب ‪ ۴۸‬اسانس��ور در‬ ‫حال برگزاری اس��ت‪ .‬امیدواریم تا بعد از اعالم نتیجه‬ ‫می دهد و به تاسیسات شهری اسیب های زیادی‬ ‫وارد می کند‪.‬رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت‬ ‫بحران ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬از میان ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫نفر جمعیت شهرنشین کل کشور ‪ ۱۹‬میلیون نفر‬ ‫در محله های حاشیه نشین هستند‪.‬‬ ‫کرمی محمدی خاطرنشان کرد‪ :‬در تهران ‪۴.۵‬‬ ‫میلیون نف��ر در مناطقی زندگی می کنند که اگر‬ ‫زلزله ای با قدرت ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬ریش��تر به وقوع بپیوندد‬ ‫این اف��راد زیر اوار خواهند ماند‪.‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه ‪ ۱.۹‬میلیون نفر از ش��هروندان تهران در‬ ‫باف��ت فرس��وده زندگ��ی می کنند‪ ،‬اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫ام��روز ‪ ۲.۹‬میلیون نفر از جمعیت ش��هر تهران‬ ‫در منطقه ای ساکن هس��تند که ناپایداری دارد‪،‬‬ ‫یعنی ‪ ۵۰‬درصد بلوک موردنظر مس��کونی بافتی‬ ‫ناپایدار دارد‪.‬‬ ‫مناقصه‪ ،‬نصب این تعداد اسانسور تا پایان امسال انجام‬ ‫شود‪ .‬امام با بیان اینکه این اسانسورها در خطوط ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫مترو نصب خواهند شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قرار است این ‪۴۸‬‬ ‫اسانسور در ایس��تگاه های دارای مکان ویژه اسانسور‬ ‫نصب ش��وند‪ .‬در برخی ایس��تگاه ها به علت مشکالت‬ ‫تملک‪ ،‬مکان ویژه اسانس��ور دیده نشده است و امکان‬ ‫ایجاد چاله اسانسور را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫در س��اعت های اج��رای ط��رح ح��دود ‪ ۶‬درص��د‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال گذش��ته افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن می��زان متوس��ط این ش��اخص بین ‪۲‬‬ ‫محدوده ترافیکی نیز نس��بت به دوره مش��ابه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ح��دود ‪ ۷‬درص��د و در کل ش��هر حدود ‪۳.۵‬‬ ‫درص��د افزایش یافت��ه که به معن��ای کاهش عمومی‬ ‫ترافیک در معابر شهر تهران است‪.‬‬ ‫ش��اخص دیگری که بر اس��اس ان می ت��وان تاثیر‬ ‫اجرای طرح کاهش بر بهبود ترافیک از طریق کاهش‬ ‫اس��تفاده از خودرو شخصی را س��نجید‪ ،‬تغییر تعداد‬ ‫مسافران مترو است‪.‬‬ ‫بر اساس براورد کلی این شاخص‪ ،‬تعداد سفرهای‬ ‫انجام شده با مترو که از داده های مربوط به بلیت های‬ ‫الکترونیک به دست امده است‪ ،‬در ساعت اجرای طرح‬ ‫در داخ��ل مرزهای محدوده کنت��رل الودگی هوا در‬ ‫تابس��تان ‪ ۱۳۹۷‬برابر با ‪ ۳۹‬میلی��ون و ‪ ۱۵۸‬هزار و‬ ‫‪ ۱۹۱‬سفر بوده که این میزان در مدت مشابه امسال‬ ‫ب��ا ‪ ۷.۵‬درصد افزایش ب��ه ‪ ۴۲‬میلیون و ‪ ۱۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۸۴‬سفر رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه میزان این ش��اخص در‬ ‫تابس��تان س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬در کل محدوده شهر‬ ‫تهران به ترتیب برابر ‪ ۹۴‬میلیون و ‪ ۴۶۲‬هزار و ‪۵۶۳‬‬ ‫و ‪ ۹۹‬میلیون و ‪ ۴۴۳‬هزار و ‪ ۷۳۸‬س��فر بوده اس��ت؛‬ ‫یعنی در کل ش��هر نیز با ‪ ۵.۵‬درصد افزایش تقاضای‬ ‫اس��تفاده از مترو در تابس��تان ‪ ۹۸‬نسبت به تابستان‬ ‫‪ ۹۷‬روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫نکته دارای اهمیت ان اس��ت که در فضای بین ‪2‬‬ ‫محدوده‪ ،‬ش��اهد ‪ ۸.۵‬درصد افزایش تعداد مسافران‬ ‫مترو هستیم که نش��ان می دهد اجرای طرح کاهش‬ ‫توانس��ته است به میزان قابل توجهی بر انتقال سفرها‬ ‫از خودرو شخصی به حمل ونقل عمومی تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ‪ ۲‬طرح «ترافی��ک» و «کنترل الودگی‬ ‫هوا» (زوج و فرد پیش��ین یا حلقه دوم طرح ترافیک)‬ ‫در محدوده مرکزی ش��هر تهران اجرا می شود‪ .‬شرط‬ ‫ورود به ای��ن محدوده ها که مالکان خودروها جریمه‬ ‫نش��وند‪ ،‬ورود ب��ه س��امانه ‪ my.tehran.ir‬و ثبت‬ ‫مشخصات خودرو است‪.‬‬ ‫ط��رح کنت��رل الودگی هوا از ش��مال ب��ه بزرگراه‬ ‫همت‪ ،‬از ش��رق ب��ه بزرگراه امام عل��ی‪ ،‬از جنوب به‬ ‫بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه های نواب و چمران‬ ‫محدود اس��ت‪ .‬همچنین طرح ترافیک از ش��مال به‬ ‫خیابان مطهری‪ ،‬از جنوب به خیابان ش��وش‪ ،‬از غرب‬ ‫به خیابان کارگر و از س��مت ش��رق ب��ه خیابان های‬ ‫شریعتی و ‪ ۱۷‬شهریور محدود است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اول ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1395‬‬ ‫پیاپی ‪2713‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت وگوی‬ ‫با بهروز بقایی به بهانه ساخت مستند «باتشکر از خانواده رجبی»‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بهروز بقایی برای بس��یاری از مخاطبان سینما و تئاتر‬ ‫و تلویزیون تنها یک اس��م نیست‪ ،‬او یک خاطره جمعی‬ ‫برای نسلی است که در میانه دهه ‪ ۷۰‬تلویزیون برایشان‬ ‫مامن و همدم خوبی بود و با س��ریال ها و مجموعه های‬ ‫تلویزیونی او زندگی کردند‪.‬‬ ‫بقایی هم��واره هم��کاری نزدیکی با بی��ژن بیرنگ و‬ ‫مسعود رسام داشته که از ان جمله می توان به مجموعه‬ ‫تلویزیونی «همس��ران»‪« ،‬سرزمین سبز»‪« ،‬خانه سبز»‪،‬‬ ‫«قط��ار اب��دی»‪« ،‬نوعی دیگ��ر»‪« ،‬دنیای ش��یرین» و‬ ‫«دنیای شیرین دریا» اشاره کرد‪ .‬از اخرین فعالیت های‬ ‫تلویزیون��ی بهروز بقایی می توان کارگردانی س��ری دوم‬ ‫مجموع��ه «بازه��م زندگ��ی» را نام ب��رد‪ .‬وی همچنین‬ ‫در یکی از قس��مت های س��ری نخس��تین این مجموعه‬ ‫با عنوان «جناب مس��تطاب اش��پری» با ش��رکت نجف‬ ‫دریابندری و همسرش فهیمه راستکار‪ ،‬به موضوع کتاب‬ ‫مستطاب اشپزی (نوشته نجف دریابندری) می پرداخت‬ ‫در یک گزارش طنز به کندوکاو در ابگوشت فروشی های‬ ‫تهران پرداخت‪.‬‬ ‫به��روز بقایی اب��ان ‪ ۱۳۸۸‬پیش از حض��ور در اجرای‬ ‫نمایش «هملت با ساالد فصل» دچار عارضه قلبی شده‬ ‫و در بیمارس��تان بستری ش��د‪ .‬او ساعتی پیش از شروع‬ ‫اجرا و در اتوبان کرج به تهران دچار سکته قلبی و مغزی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با بهروز بقایی به بهانه س��اخت مس��تند «با تشکر از‬ ‫خان��واده رجب��ی» که نگاه��ی به زندگی حرف��ه ای این‬ ‫هنرمند اس��ت گفت وگوی��ی انجام دادیم ک��ه در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €اق�ای بقایی از اح�وال ای�ن روزهای تان برای‬ ‫ما بگویید؟ مدتی به واس�طه بیماری کم کار ش�ده‬ ‫بودید و حاال خوش�بختانه به فعالیت های حرفه ای‬ ‫بازگشته اید‪ .‬به تازگی چه کارهایی انجام می دهید؟‬ ‫خوش��بختانه حالم بهتر اس��ت و ب��رای یک همکاری‬ ‫مش��ترک در روی صحن��ه ب��ردن یک نمای��ش با اقای‬ ‫زنجان پور مشغول مذاکره هستم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در دهه ه�ای ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬فعالیت ه�ای‬ ‫هنری مس�تمر و خوبی داش�تید‪ .‬به وی�ژه در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬تلویزی�ون و مجموعه ه�ای نمایش�ی ان با نام‬ ‫بهروز بقایی گره خورده ب�ود‪ .‬امروز جای نوعی از‬ ‫س�ریال های امیدوارانه که شما می ساختید خیلی‬ ‫خالی اس�ت‪ .‬فک�ر می کنید دلیل ان چیس�ت که‬ ‫امروز این جنس از اثار در تلویزیون کمرنگ شده‬ ‫و مجموعه ها به سمت خشونت رفته است؟‬ ‫فکر می کنم اش��کال و اش��تباه در مدیریت است‪ .‬این‬ ‫اش��تباه ها به سیس��تم کاری در تلویزیون اس��یب های‬ ‫زیادی زده و متاس��فانه اش��تباه ها م��دام در حال تکرار‬ ‫اس��ت و اراده ای برای جلوگیری از این اشتباه ها نیست‪.‬‬ ‫نمی شود دقیق گفت مشکل کجاست اما از انجا که این‬ ‫روزها تلویزیون به س��مت و س��وی متفاوتی نس��بت به‬ ‫دهه های گذشته رفته‪ ،‬می توان حدس زد که به طورکلی‬ ‫تلویزیون از خط مش��ی پیش��ین خود فرسنگ ها فاصله‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬نتیجه ان هم این است که مجموعه های‬ ‫نمایش��ی با خش��ونت و افراط در نمایش خشم ساخته‬ ‫می ش��ود و خب��ری از کارهای امیدبخ��ش در تلویزیون‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫€ €جالب اینجاست اثاری که در ان مقطع ازسوی‬ ‫ش�ما و همکاران ت�ان با همان رویک�رد امیدبخش‬ ‫ساخته می ش�د با استقبال خوب مردم هم روبه رو‬ ‫ب�ود و در واقع امتحان خودش را پس داده اس�ت‪.‬‬ ‫ش�ما پ�س از ان کارها باز هم طرح های مش�ابهی‬ ‫ارائه دادید؟ نظر مدیران تلویزیون چه بود؟‬ ‫عم��ده فعالیت های خود را در تلویزیون با مش��ارکت‬ ‫اقای بیژن بیرنگ و زنده یاد مس��عود رسام انجام دادم؛‬ ‫یعنی تهیه کننده تمام اثاری که کارگردانی کردم این دو‬ ‫عزیز بودند‪ .‬پس از ان زمان اقای رس��ام و بیرنگ دچار‬ ‫انقباض شرایط شدند و کسی کاری به انها پیشنهاد نداد‬ ‫و در نتیجه کاری با ان سبک و سیاق ارائه ندادم‪.‬‬ ‫€ €با تهیه کننده های دیگری هم صحبت کردید؟‬ ‫نتیجه ای داشت؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که ان جنس کارها را تنها با بیژن‬ ‫ارزو دارم تمام نقش های نایاب نمایش های کالسیک در تاریخ تئاتر‬ ‫جه��ان را بازی کنم؛ از اتللو و مرغ دریایی چخوف گرفته تا بس��یاری‬ ‫دیگ��ر از نقش های ماندگار در این عرصه‪ .‬اما فرصت و ش��انس ان‬ ‫هیچ وقت فراهم نشد‬ ‫بیرنگ و مسعود رس��ام می شود ساخت‪ .‬از لحاظ فکری‬ ‫هیچ تهیه کننده ای را نتوانس��تم پیدا کنم که به فضای‬ ‫ذهنی من نزدیک باش��د‪ .‬ضمن اینک��ه تهیه کننده های‬ ‫جدید توقع های خودشان را هم داشتند که در چارچوب‬ ‫کاری من تعریفی نداشت و برای همین امکان همکاری‬ ‫فراهم نشد‪.‬‬ ‫€ €در ط�ول این س�ال هایی که فعالیت ش�ما در‬ ‫تلویزیون متوقف ش�د کارهایی خارج از تلویزیون‬ ‫انجام دادید؟‬ ‫من در همان س��ال ها درگیر بیماری شدم و نتوانستم‬ ‫فعالیتی داش��ته باشم تا اینکه سال گذشته یک تئاتر را‬ ‫با یک گروه جوان روی صحنه بردیم‪ .‬در فیلم سینمایی‬ ‫ب��ه وقت خماری با محمدحس��ین لطیفی هم همکاری‬ ‫داشتم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه اتفاقی افت�اد که پس از بیم�اری و خوب‬ ‫ش�دن حال تان تلویزیون دیگر با ش�ما کار نکرد؟‬ ‫ش�ما یک جورایی فرزند تلویزیون هستید‪ .‬دلیل‬ ‫خاصی داشت؟‬ ‫م��ن طرح های��ی را به تلویزی��ون ارائ��ه دادم‪ .‬یکی از‬ ‫طرح هایم درباره یک دختر روستایی بود که با تمام فراز‬ ‫و نش��یب ها زندگی خودش را می س��ازد و قهرمان است‬ ‫اما دیگر تلویزیون این دس��ت طرح ها را نمی پس��ندد و‬ ‫نوعی دیگری از کار را قبول و اعتقاد داشتند نمی توانیم‬ ‫طرح��ی را قبول کنیم که یک دختر روس��تایی تبدیل‬ ‫به ی��ک قهرم��ان می ش��ود و نمی توانیم ج��واب زن و‬ ‫بچه های مان را بدهیم!‬ ‫€ €در طول روزهایی ک�ه درگیر بیماری بودید از‬ ‫طرف تلویزیون توجهی به ش�ما ش�د؟ مدیران به‬ ‫شما سر زدند؟‬ ‫م��ن هیچ توقعی از هیچ کس ندارم‪ .‬اما متاس��فانه در‬ ‫ط��ول روزه��ای درگیری ب��ا بیماری از س��وی مدیران‬ ‫تلویزیون س��کوت محض بود‪ .‬اهالی تئاتر به من کمک‬ ‫کردند اما از سوی تلویزیون هیچ کمک و همراهی نبود‪.‬‬ ‫البته هیچ انتظاری هم نداشتم‪.‬‬ ‫€ €این وظیفه مدیران تلویزیون اس�ت که هوای‬ ‫هنرمندان را داشته باشد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬اما نمی توان کسی را مجبور کرد به خاطر بیماری‬ ‫من را همراهی کند‪.‬‬ ‫€ €متاسفانه این رویکرد عجیب و ناراحت کننده‬ ‫است‪ .‬به تازگی فرزاد فره وشی مستندی از زندگی‬ ‫حرفه ای ش�ما با نام «با تش�کر از خانواده رجبی»‬ ‫س�اخته اس�ت‪ .‬چه ش�د تصمیم گرفتی�د جلوی‬ ‫دوربی�ن مس�تند بروید و از زندگ�ی حرفه ای تان‬ ‫بگویید؟‬ ‫من فرزاد فره وشی را از زمان ساخت مجموعه «روزنه‬ ‫ابی» که به زندگی شاهین سرکسیان اختصاص داشت‪،‬‬ ‫می شناختم‪ .‬در طول ساخت مستند روزنه ابی من هم‬ ‫درباره شاهین سرکس��یان صحبت کردم و در مراوداتم‬ ‫با فرزاد فره وش��ی متوجه شدم او به کارش تسلط کافی‬ ‫دارد‪ .‬در نتیج��ه وقتی به من پیش��نهاد کرد می خواهد‬ ‫مس��تندی از زندگی من بس��ازد باعث خوش��حالی من‬ ‫ش��د‪ .‬من از فرزاد فره وش��ی ممنونم که با س��اخت این‬ ‫مس��تند به من انگیزه و نش��اط داد که بتوانم دوباره به‬ ‫فعالیت های حرفه ای امیدوار باشم‪.‬‬ ‫€ €اس�م بامزه ای هم ب�رای مس�تند زندگی تان‬ ‫انتخاب کردید؛«با تش�کر از خانواده رجبی»‪ .‬این‬ ‫اس�م پیش�ینه ای هم دارد‪ .‬کمی از انتخاب اسم و‬ ‫خاطرات ان روزگار بگویید؟‬ ‫خان��ه خانواده اقای رجبی جای��ی بود که من تمامی‬ ‫کارهایم را در مقام کارگردان در ان خانه س��اختم‪ .‬من‬ ‫نخس��تین کارم را در ان خان��ه کارگردانی کردم‪ .‬همان‬ ‫خانه معروفی که در سریال «خانه سبز» و «همسران»‬ ‫و دیگر کارها مخاطبان به یاد دارند‪.‬‬ ‫€ €پیش از شما هم گروه های دیگری در ان خانه‬ ‫کار کرده بودند؟‬ ‫نه‪ .‬برادر اقای مس��عود رسام یعنی اقای مهران رسام‬ ‫که مدیر تولید بودند این خانه را برای س��اخت س��ریال‬ ‫«همس��ران» پیدا کردند و ان خانه ش��د لوکیشن ثابت‬ ‫تمامی کارهایی که با زوج دوست داشتنی بیژن بیرنگ و‬ ‫زنده یاد مسعود رسام کار کردم‪.‬‬ ‫€ €هنوز هم با اقای رجبی و خانواده اش در تماس‬ ‫هستید؟‬ ‫متاس��فانه ارتباطی نداشتم و به واسطه ساخت همین‬ ‫مس��تند بهانه خوبی ش��د و دوباره با اقای رجبی دیدار‬ ‫کردیم‪ .‬پیش از اینکه به ان خانه سر بزنیم نمی دانستیم‬ ‫هنوز در ان خانه هس��تند یا نه یا حتی چطور می شود‬ ‫پیدای ش��ان کرد‪ .‬اما خوش��بختانه هنوز در همان خانه‬ ‫زندگ��ی می کنند و با اینکه گذر زمان س��ن و س��ال را‬ ‫تغیی��ر داده ام��ا هنوز اق��ای رجبی و خان��واده محترم‬ ‫ایش��ان که بسیار هنر دوست بودند در کنار هم زندگی‬ ‫می کنن��د‪ .‬من خاطرات خوبی را در ان محله و ان خانه‬ ‫داشتم‪ .‬قدر افرادی همچون اقای رجبی انطور که باید‬ ‫و ش��اید دیده نشد‪ .‬اقای رجبی جزو افرادی هستند که‬ ‫نمی توان در این روزگار نمونه شان را به راحتی پیدا کرد‪.‬‬ ‫€ €شاید بس�یاری از خوانندگان ما ندانند شروع‬ ‫فعالیت های ش�ما از تئاتر بوده است و برای همین‬ ‫با خط مش�ی و تفکر ش�اهین سرکس�یان اش�نا‬ ‫بودید‪ .‬چطور با سرکسیان اشنا شدید؟‬ ‫من به واس��طه تاریخ و اشنایی با فعالیت ها و خدمات‬ ‫سرکس��یان او را می ش��ناختم‪ .‬من در ان مقطع افتخار‬ ‫شاگردی شاهین سرکسیان را نداشتم‪ .‬پایمردی شاهین‬ ‫در کاری ک��ه انج��ام می داد برایم ب��ا ارزش بود و برای‬ ‫همین برایش احترام خاصی قائل هستم‪.‬‬ ‫€ €نخس�تین کاری که در تئاتر انج�ام دادید در‬ ‫چند سالگی بود؟‬ ‫از نخستین تجربه تئاتری ام سال های زیادی گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نوجوان ب��ودم و در اداره فرهنگ و هنر اس��تان‬ ‫گی�لان نمایش «پیک نی��ک در میدان جن��گ» را کار‬ ‫کردیم‪ .‬چند س��ال بعد که وارد دانش��گاه شدم با اقای‬ ‫رکن الدین خسروی نمایش «لبخند با شکوه اقای گیل»‬ ‫را کار کردم‪ .‬من در ان نمایش نقش س��یاهی لش��کر را‬ ‫داش��تم و پس از ان با اقای خسروی همکاری های مان‬ ‫ادامه پیدا کرد و بعدش با محمد صالح عال اش��نا شدم و‬ ‫کار در تئاتر را خیلی جدی تر ادامه دادم‪.‬‬ ‫€ €به تازگی بزرگداشتی برای شما به همت مجله‬ ‫بخارا برگزار و به واسطه فعالیت های شما در زمینه‬ ‫ش�عر قدردانی شد‪ .‬این طبع ش�عر از کجا امده و‬ ‫چند وقت است مشغول این طبع ازمایی هستید؟‬ ‫هر کس��ی که کار هنری را تجربه کرده باشد دوره ای‬ ‫شعر را هم تجربه کرده است‪ .‬این دوره شاید دیر و زود‬ ‫شده باش��د اما سوخت و سوز ندارد‪ .‬این دوره برای من‬ ‫در دوران دبیرس��تان پی��ش امد و البت��ه در ان مقطع‬ ‫ش��عرهای بزرگان را کپی می کردم اما این طبع ش��عر‬ ‫را رها نکردم و در ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬س��الگی این روحیه در من‬ ‫پخته تر شد و اشعار خودم را می سرودم‪.‬‬ ‫€ €ش�عرهای تان تبدیل به دفتر ش�عر هم ش�د؟‬ ‫چاپ هم کردید؟‬ ‫انقدر که ش��عرهایم پخش و پال و نامرتب اس��ت که‬ ‫هیچ وقت چاپ نش��دند‪ .‬اگر بتوانم همه ش��ان را پیدا و‬ ‫جمع و جور کنم خیلی دوست دارم که انها راچاپ کنم‪.‬‬ ‫€ €ارزوی�ی ک�ه در زندگ�ی حرف�ه ای خودت�ان‬ ‫همواره دوست داشتید براورده شود‪ ،‬چیست؟‬ ‫ارزو دارم تمام نقش های نایاب نمایش های کالسیک‬ ‫در تاریخ تئاتر جهان را بازی کنم؛ از اتللو و مرغ دریایی‬ ‫چخوف گرفته تا بسیاری دیگر از نقش های ماندگار در‬ ‫این عرصه‪ .‬اما فرصت و شانس ان هیچ وقت فراهم نشد‪.‬‬ ‫€ €کدامی�ک از نقش ه�ای مان�دگار را در ط�ول‬ ‫فعالیت های حرفه ای تان کار کردید؟‬ ‫در ب��اغ البالوی انتوان چخوف ب��ازی کردم که اقای‬ ‫بهمن زرین پور ان را کارگردانی کردند‪ .‬یک نمایشنامه‬ ‫از برش��ت را به کارگردانی فرهاد مجدابادی کار کردم‪.‬‬ ‫البته هم��ه این کاره��ا را من کارگردانی نک��ردم‪ .‬دلم‬ ‫می خواهد هم کارگردانی و هم بازی کنم‪.‬‬ ‫بازی علیرضا خمسه‬ ‫در یک فیلم کمدی‬ ‫خانه خانواده‬ ‫اقای رجبی‬ ‫جایی بود که من‬ ‫تمامی کارهایم‬ ‫را در مقام‬ ‫کارگردان در‬ ‫ان خانه ساختم‪.‬‬ ‫من نخستین‬ ‫کارم را در ان‬ ‫خانه کارگردانی‬ ‫کردم‪ .‬همان‬ ‫خانه معروفی‬ ‫که در سریال‬ ‫«خانه سبز» و‬ ‫«همسران»‬ ‫و دیگر کارها‬ ‫مخاطبان به یاد‬ ‫دارند‬ ‫بلیت ‪ ۳۵۰‬هزار تومانی کنسرت «شیلر» در تهران‬ ‫یکی از مدیران برگزاری کنس��رت گروه المانی «ش��یلر» درباره‬ ‫نحوه قیمت گذاری بلیت دور تازه اجراهای این مجموعه بین المللی‬ ‫در تهران توضیحاتی را ارائه داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬گروه المانی ش��یلر به سرپرستی کریستوفر فون‬ ‫دیلن که س��ال ‪ ،۹۶‬میزبان ح��دود ‪۲۴‬هزار مخاطب در ایران بود‪،‬‬ ‫ابان امس��ال با اجرای قطع��ات البوم جدید «صب��ح دم» در تاالر‬ ‫وزارت کشور به مدت ‪ ۲‬شب روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫این گروه موس��یقی قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه ‪ ۱۶‬و‬ ‫‪ ۱۷‬ابان امس��ال در سالن وزارت کش��ور تهران با اجرای منتخبی‬ ‫از قطعات مط��رح و البوم جدید خود روی صحنه برود و در ادامه‬ ‫برگزاری تور کنس��رت اروپا‪ ،‬تازه ترین کنس��رت خ��ود را در ایران‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫براساس برنامه ریزی هایی که انجام شده بلیت های قیمت گذاری‬ ‫شده برای این کنسرت با یک افزایش حدود ‪ ۱۵‬درصدی نسبت به‬ ‫کنس��رت های قبل از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان تا ‪ ۳۵۰‬هزار تومان است‪ .‬با‬ ‫این توضیح که بلیت های ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬هزار تومان برای ردیف های‬ ‫نخس��ت س��الن پیش بینی ش��ده که به ترتیب جایگاه سالن‪ ،‬این‬ ‫قیمت ها کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مهدی کاش��ی که به همراه مصطفی کبیری مدیریت برگزاری‬ ‫کنسرت گروه المانی «ش��یلر» به سرپرستی کریستوفرفون دیلن‬ ‫در ته��ران را بر عهده دارد در پاس��خ به پرسش��ی درباره افزایش‬ ‫بلیت دور جدید این کنس��رت ها گف��ت‪ :‬به طور طبیعی نرخ بلیت‬ ‫در ش��رایطی با این ارقام تعیین شده که نرخ یورو نسبت به زمان‬ ‫برگزاری کنس��رت های قبلی افزایش زیادی داش��ته و این افزایش‬ ‫نرخ نوس��ان هایی در هزینه ها به همراه داشته که کار را برای ثابت‬ ‫نگه داشتن نرخ بلیت سخت کرده است‪ .‬ضمن اینکه عالقه مندان‬ ‫موسیقی می دانند نحوه پرداخت دستمزد به گروه های خارجی در‬ ‫برگیرنده شرایط ویژه ای است که پرداخت برپایه یورو و دالر یکی‬ ‫از این شرایط است‪.‬‬ ‫کاش��ی ادام��ه داد‪ :‬ناچار بودی��م برای اینکه بتوانیم بخش��ی از‬ ‫هزینه ه��ای مربوط به گ��روه را پرداخت کنیم نس��بت به افزایش‬ ‫نرخ بلیت‪ ،‬ان را حدود ‪ ۱۵‬درصد باالتر اعالم کنیم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که برگزاری کنسرت با وجود افزایش قیمت بلیت هواپیما و‬ ‫ترانس��فر را به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که تماشاگر با افزایش‬ ‫ناگهان��ی نرخ بلیت روبه رو نش��ود‪ .‬هرچند بلیت های ‪ ۳۰۰‬تا ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تومان فقط دربرگیرنده صندلی محدودی در ردیف های جلو‬ ‫است و واقعا ناگزیر به تعیین این نرخ بودیم‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬مجموعه ما جدا از دغدغه هایی که‬ ‫ب��رای انجام پروژه ه��ای فرهنگی هنری دارد‪ ،‬در ح��وزه برگزاری‬ ‫کنس��رت هم فعالیت می کند که توجه به مباح��ث اقتصادی نیز‬ ‫بخش��ی از ان اس��ت‪ .‬اما به طور حتم انچه برای م��ا اولویت دارد‬ ‫تالش برای حضور گروه های صاحب موقعیت جهانی در ایران برای‬ ‫اجرای برنامه اس��ت؛ بنابراین در این شرایط از بسیاری هزینه های‬ ‫خ��ود صرف نظر کردیم تا بتوانی��م میزبان مخاطبان ب��ا دور تازه‬ ‫کنسرت های گروه «ش��یلر» باشیم‪ .‬مطمئن باشید انگیزه ما برای‬ ‫ابراهیم اب��ادی که در‬ ‫بیمارس��تان بس��تری‬ ‫اس��ت وضعیت جسمی‬ ‫وخیمی دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ای��ن بازیگ��ر‬ ‫سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون‬ ‫که حدود ‪ ۱۰‬روز اس��ت‬ ‫در یکی از بیمارس��تان های تهران بس��تری ش��ده‬ ‫شرایط جسمانی خوبی ندارد و براساس پیگیری ها‬ ‫از بیمارس��تان و یکی از اشنایان وی‪ ،‬حالش وخیم‬ ‫بوده و س��طح هوش��یاری اش پایین امده اس��ت‪.‬‬ ‫ابراهیم ابادی متولد س��ال ‪ ۱۳۱۳‬است که نخست‬ ‫در رش��ته هنر زیر نظر استادانی همچون علی اصغر‬ ‫گرمس��یری به تحصیل پرداخت‪ ،‬بعد به شهر پراگ‬ ‫رف��ت و مدرک تحصیلی کارگردانی تئاتر را گرفت‪.‬‬ ‫او در تمام س��ال های فعالیت حرفه ای خود عالوه بر‬ ‫فعالی��ت در تئاتر‪ ،‬در فیلم ها و س��ریال های زیادی‬ ‫بازی کرد که به فیلم های «عطر کافور عطر یاس»‪،‬‬ ‫«توکیو بدون توقف» و «صد س��ال به این سال ها»‬ ‫می توان اش��اره ک��رد و س��ریال های مختارنامه»‪،‬‬ ‫«پاورچین»‪« ،‬ش��ب دهم» و «معصومیت از دست‬ ‫رفته» از جمله اثار ش��ناخته شده وی در تلویزیون‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫انج��ام ی��ک کار فرهنگی در کنار توجه ب��ه مباحث اقتصادی این‬ ‫حوزه از نقش مهم تری برخوردار است و به طور قطع اگر مخاطبان‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ بلیت هستند این اطمینان را داشته باشند که‬ ‫ای��ن افزایش کمرنگ نرخ بلیت فقط به دلی��ل افزایش هزینه های‬ ‫ما بوده است‪.‬‬ ‫کریستوفر فون دیلن که پس از اجرای ‪ ۵‬شب کنسرت در تهران‪،‬‬ ‫قطعه «برلین‪ -‬تهران» را س��اخت و این اثر را برای نخستین بار در‬ ‫اس��فند ‪ ۹۶‬در ‪ ۳‬ش��ب در ایران اجرا کرد‪ ،‬اوایل امسال تازه ترین‬ ‫البوم گروه شیلر با نام «صبح دم» (‪ )MORGENSTUND‬را‬ ‫در همکاری با هنرمندان ایرانی منتش��ر کرد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که اعضای گروه شیلر قرار است در کنسرت ایران منتخبی از اثار‬ ‫برترش��ان را به همراه قطعات البوم جدیدش��ان با نام «صبح دم»‬ ‫(‪ )MORGENSTUND‬به طور اینسترومنتال اجرا کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که کریستوفر فون دیلن به همراه ارکستر خود و با‬ ‫حضور تکنسین صدا‪ ،‬نور و بک الینر روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫با پیوستن علیرضا خمسه و نسیم ادبی فهرست‬ ‫بازیگ��ران فیلم س��ینمایی «مالقات ب��ا جادوگر»‬ ‫ب��ه کارگردانی حمی��د بهرامی��ان و تهیه کنندگی‬ ‫حمید اعتباریان تکمیل ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫«مالقات ب��ا جادوگر» از حضور بازیگرانی همچون‬ ‫مان��ی حقیقی‪ ،‬امیرمهدی ژوله و هس��تی مهدوی‬ ‫بهره برده اس��ت و بهرام بهرامیان کارگردان سینما‬ ‫به عن��وان بازیگر افتخاری در نخس��تین س��اخته‬ ‫ب��رادرش حض��ور دارد‪ .‬فیلمنامه این اثر ازس��وی‬ ‫امیرمهدی ژوله نوش��ته ش��ده‪ ،‬در خالصه داستان‬ ‫«مالقات با جادوگر» امده است‪« :‬جناب سرهنگ‬ ‫ب��رادری کن ما رو بگی��ر‪ ،‬من از خجالتت در میام! »‬ ‫امیر شریعت و س��پیده مرادپور دیگر بازیگران این‬ ‫فیلم هس��تند‪« .‬مالقات با جادوگر»در ژانر کمدی‬ ‫س��اخته می شود و سازندگان ان به تازگی از جنوب‬ ‫کشور برای ادامه فیلمبرداری به تهران بازگشتند‪.‬‬ ‫سریال «کرگدن»‬ ‫به شبکه نمایش خانگی‬ ‫می اید‬ ‫صادق یاری تهیه کنن��ده گفت پخش مجموعه‬ ‫‪ ۲۶‬قسمتی «کرگدن» پس از صدور پروانه نمایش‬ ‫از سوی وزارت ارشاد اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬س��ریال«کرگدن» ب��ه‬ ‫نویس��ندگی مش��ترک مه��رداد کورش نی��ا و‬ ‫علی اصغری و کارگردانی کیارش اس��دزاده در ژانر‬ ‫اجتماعی و اکشن به زودی به شبکه نمایش خانگی‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫ص��ادق ی��اری تهیه کننده س��ریال «کرگدن»‬ ‫درباره وضعیت پخش این س��ریال از شبکه نمایش‬ ‫خانگ��ی گفت‪ :‬درحال حاضر منتظ��ر صدور پروانه‬ ‫نمایش از س��وی وزارت ارشاد هستیم و هر زمان به‬ ‫ما اعالم کنند پخش سریال اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فیلمب��رداری این کار طبق روال‬ ‫ع��ادی جلو می رود و تا حدودی به روزهای انتهایی‬ ‫فیلمب��رداری نزدیک می ش��ویم‪ .‬درباره س��اخت‬ ‫فصل های بعدی این س��ریال عنوان کرد‪ :‬استقبال‬ ‫مخاطبان موجب می شود به فکر ساخت فصل های‬ ‫بعدی نیز باش��یم‪ .‬اما فعال منتظر پخش س��ریال و‬ ‫بازخورد مخاطبان هستیم‪.‬‬ ‫نمایش انیمیشن های‬ ‫کانون در هنر و تجربه‬ ‫‪ 7‬عن��وان از پویانمایی های کانون پرورش فکری‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان روز اول ابان در باش��گاه فیلم‬ ‫هنر و تجربه برای عالقه مندان به نمایش گذاش��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬روزی کالغی»‪« ،‬کشاورز و‬ ‫ربات»‪« ،‬بارون میاد جرجر»‪« ،‬قصه های یه خطی‬ ‫‪ ۱‬و ‪« ،»۲‬صف��ر» و «روباهی که به دنبال صدا رفت»‬ ‫عنوان پویانمایی های تولید س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪۱۳۹۰‬‬ ‫کانون است که روز چهارشنبه اول ابان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در بخش چش��م انداز انیمیشن های کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان باشگاه فیلم هنر و تجربه‬ ‫اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫این برنامه چهارش��نبه اول ابان ‪ ١٣٩٨‬س��اعت‬ ‫‪۲۱‬در س��الن شمار ه سه پردیس سینمایی چارسو‬ ‫تهران‪ ،‬ساعت ‪ ۱۹‬در پردیس سیتی سنتر اصفهان‬ ‫ساعت ‪ ۲۰‬در هنر شهر افتاب شیراز برگزار می شود‪.‬‬ ‫یاداوری می ش��ود ورود تمام��ی عالقه مندان برای‬ ‫تماشای این انیمیشن ها ازاد است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫ارزو دارم تمام نقش های کالسیک جهان را بازی کنم‬ ‫حال ابراهیم ابادی‬ ‫خوب نیست‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اول ابان ‪ 24 - 1398‬صفر ‪ 23 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1395‬پیاپی ‪2713‬‬ ‫به تماشای برج ‪۶۰‬وجهی ‪۶۰۰‬ساله بسطام بیا‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬دولت کره جنوبی از راه اندازی ‪ 16‬کمپ ترک اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه خبرداد‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫جایگاه کودکان را جدی بگیریم‬ ‫بنکس��ی‪ ،‬هنرمند خیابانی انگلی��س مغازه انالین‬ ‫خ��ود را راه ان��دازی ک��رده و اث��ارش را از این طریق‬ ‫به فروش می رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از رس��انه امریکایی بیزنس‬ ‫اینس��ایدر‪ ،‬این هنرمند برای نخس��تین بار اسباب و‬ ‫اثاثی��ه خانگی مانند قالیچه و لی��وان را در کنار اثاری‬ ‫مانن��د جلیقه ضدگلوله ای که اس��تورمزی‪ ،‬خواننده‬ ‫انگلیسی در جشنواره گالستونبری بر تن کرد‪ ،‬در این‬ ‫مغازه عرضه می کند‪.‬‬ ‫متقاض��ی حض��ور در جش��نواره بودند‪ .‬ش��عار امس��ال‬ ‫جش��نواره «ک��ودک‪ ،‬تئات��ر‪ ،‬طبیعت» بود و س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت ‪ ۴‬کار محیط زیس��تی را انتخاب خواهد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫‪ ۴‬جای��زه‪ ،‬حوزه هنری اس��تان همدان یک جایزه‪ ،‬مرکز‬ ‫ملی استیج کانون تئاتر کودک و نوجوان خانه تئاتر هم ‪۴‬‬ ‫جایزه در این جشنواره جدا از جوایز اصلی اهدا می کنند‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی جش��نواره بیست وشش��م تئاتر کودک‬ ‫و نوج��وان اظه��ار کرد‪ ۳ :‬گ��روه از قم‪ ،‬ی��زد و هرمزگان‬ ‫به عنوان ‪ ۳‬گروه برگزیده دانش اموزی و ‪ ۳‬نقال برگزیده‬ ‫بنکسی مغازه انالین زد‬ ‫این مغازه با هدف محافظت از نشان تجاری بنکسی‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬سال گذشته بنکس��ی با یک شرکت‬ ‫تبلیغاتی به دلیل تالش برای مصادره لقب این هنرمند‬ ‫برای فروش اجناس ب َِرند‪ ،‬به مشکل برخورد‪.‬‬ ‫کاالهای عرضه شده در این فروشگاه به طور متنوع‬ ‫قیمت گذاری ش��ده اند‪ ،‬به طوری که برخ��ی از اثار با‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۲‬دالر به فروش می رود و بهای برخی نیز ‪۶۴۳‬‬ ‫دالر تخمین زده شده اس��ت‪ .‬خریداران باید نخست‬ ‫مش��خصات خود را ثبت و با پاس��خ به این پرسش که‬ ‫دانش اموزی در جشنواره حضور دارند‪ .‬همچنین امسال‬ ‫پیش از جش��نواره کارگاه اموزش��ی برای کارگردان ها‬ ‫و فع��االن تئاتر کودک ازس��وی کانون پ��رورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از رضا بابک در جشنواره بیست وششم تئاتر‬ ‫کودک و نوجوان قدردانی و همزمان با این تجلیل از یک‬ ‫کتاب رونمایی می شود‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی جش��نواره بیست وشش��م تئاتر کودک و‬ ‫نوجوان اظهار کرد‪ :‬امس��ال افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی امار‬ ‫به وی��ژه در بخش اثار ک��ودک و نوجوان داریم‪ .‬در بخش‬ ‫عکس نیز نمایش��گاهی از اثار خانم اختر تاجیک برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قن��اد در ادامه این نشس��ت یاداور ش��د‪ :‬از مدیران و‬ ‫مس��ئوالن خواس��تارم کودکان را ک��ودک نبینند زیرا‬ ‫همین کودکان در اینده در جشنواره های فجر‪ ،‬سینما و‬ ‫تلویزیون حضور خواهند داش��ت‪ .‬باید جایگاه کودکان را‬ ‫ج��دی بگیریم‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬اگر دبیر چندین‬ ‫دوره در جش��نواره حضور داشته باش��د قادر خواهد بود‬ ‫ضعف های خود را برطرف کند‪.‬‬ ‫«ایا هنر اهمیت دارد؟»‪ ،‬ثابت کنند که ربات نیستند‪.‬‬ ‫بنکسی نام مس��تعار هنرمند گرافیتی‪ ،‬فعال و منتقد‬ ‫سیاسی‪ ،‬کارگردان و نقاش انگلیسی است‪ .‬اثار هنری‬ ‫وی ب��ا محتوای سیاس��ی و اجتماع��ی در خیابان ها‪،‬‬ ‫دیوارها و پل ها به تصویر درامده است‪ .‬وی هنرمندی‬ ‫است که اغلب به محنت مهاجران و اوارگان در اثارش‬ ‫می پردازد و در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬پرتره استیو جابز‪ ،‬رئیس‬ ‫فقید ش��رکت اپل را بر دیوار یک اردوگاه پناهجویان‬ ‫در شهر کاله فرانسه به تصویر کشید‪.‬‬ ‫چه موزه ای برویم؟‬ ‫چه سریالی ببینیم؟‬ ‫موزه رضا عباسی میزبان میراث فرهنگی هند‬ ‫پخش سریال «مالصدرا» حسن فتحی از تلویزیون‬ ‫نمایش��گاه «میراث فرهنگی هند در ایران»‬ ‫به مناسبت هفتادمین س��الگرد برقراری روابط‬ ‫دیپلماتیک ایران و جمهوری هند در موزه رضا‬ ‫عباسی گشایش می یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪« ،‬نمایش��گاه می��راث‬ ‫فرهنگ��ی هند در ایران» از اثار هنری گنجینه موزه رضا عباس��ی‪ ،‬نمایش��گاه‬ ‫عکس یادمان های فرهنگی هند در حاشیه سواحل خلیج فارس‪ ،‬مجموعه عکس‬ ‫داریوش اکبرزاده و نمایش��گاه نقاش��ی هند از نگاه ک��ودک و نوجوان در ایران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬این نمایشگاه چهارشنبه‪ ،‬اول ابان با حضور سفیر هند‪ ،‬هیات‬ ‫همراه و مدیرکل میراث فرهنگی تهران در موزه رضا عباس��ی گشایش می یابد‬ ‫و تا دو هفته بعد‪ ۱۵ ،‬ابان فعال اس��ت‪ .‬موزه رضا عباس��ی در خیابان شریعتی‪،‬‬ ‫نرسیده به پل سیدخندان‪ ،‬ش��ماره ‪ ۸۹۲‬قرار دارد‪ .‬عالقه مندان برای اطالعات‬ ‫بیشتر می توانند با شماره تلفن ‪ ۸۸۵۳۵۱۳۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫مجموعه تلویزیونی «روش��ن تر از خاموشی» به‬ ‫کارگردانی حس��ن فتحی از شبکه ‪ 4‬سیما پخش‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مجموعه تلویزیونی‬ ‫«روش��ن تر از خاموش��ی» در ‪ ۳۵‬قس��مت ب��ه‬ ‫تهیه کنندگی حسن بشکوفه از اول ابان روی انتن‬ ‫شبکه ‪ 4‬س��یما می رود‪ .‬این مجموعه که از محتوایی تاریخی‪ ،‬علمی بهره می برد‪ ،‬به‬ ‫زندگی فیلس��وف نام اور اسالم‪ ،‬مالصدرا می پردازد‪ .‬حسین یاری در نقش مالصدرا‪،‬‬ ‫کتایون ریاحی در نقش همسر مالصدرا‪ ،‬محمود پاک نیت در نقش شاه عباس‪ ،‬علی‬ ‫نصیری��ان در نقش میردام��اد و بهاره رهنما‪ ،‬محمد علی کش��اورز‪ ،‬فریماه فرجامی‪،‬‬ ‫جمشید مشایخی‪ ،‬فخری خوروش‪ ،‬ژاله علو‪ ،‬علی سلیمانی‪ ،‬محمود عزیزی‪ ،‬رسول‬ ‫نجفیان و عنایت بخش��ی برخی از نقش های این س��ریال را ایفا می کنند‪ .‬هم اکنون‬ ‫سریال تاریخی «امیرکبیر» از شبکه ‪ 4‬سیما در حال پخش است که اخرین قسمت‬ ‫از این مجموعه ‪ ۳۰‬ابان س��اعت ‪24‬روی انتن می رود‪ .‬از اول ابان هر ش��ب س��ریال‬ ‫«روشن تر از خاموشی» از این شبکه پخش و روز بعد ساعت ‪ ۱۸‬بازپخش می شود‪.‬‬ ‫چه تئاتری ببینیم؟‬ ‫‪ ۳‬نمایش تازه در راه «شهرزاد»‬ ‫‪ ۳‬نمای��ش ت��ازه از ‪ ۸‬ابان و بعد از ایام ش��هادت‬ ‫در «پردی��س تئاتر ش��هرزاد» روی صحنه خواهد‬ ‫رفت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نمای��ش «ان دیگری»‬ ‫به کارگردانی س��مانه زندی نژاد از تاریخ یادش��ده‪،‬‬ ‫هر شب س��اعت ‪ ۱۹‬در س��الن «ارکیده» پردیس‬ ‫تئاتر ش��هرزاد اجرا خواهد شد‪ .‬نویسندگی «ان دیگری» برعهده ارمین جوان بوده و‬ ‫تازه ترین نمایش سمانه زندی نژاد بعد از نمایش «اگه بمیری» به شمار می رود‪« .‬ازاده‬ ‫صمدی» بازیگر اصلی این نمایش اس��ت و تمرین های این گروه نمایش��ی از مدت ها‬ ‫پیش اغاز شده است‪ .‬همچنین از سوی دیگر نمایش «هرملین؛ دیوانه اسکاندیناوی»‬ ‫به نویس��ندگی و کارگردانی بهزاد وزیری اجراهای خود را از تاریخ ‪ ۸‬ابان در س��الن‬ ‫«گالی��ل» پردیس تئاتر ش��هرزاد اغ��از خواهد کرد‪ .‬این نمایش به داس��تان زندگی‬ ‫«اریک هرملین» شاعر و فیلسوف می پردازد‪ .‬همچنین نمایش «باگ» به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی محمدرضا اریان از ‪ 8‬ابان به مدت ‪ 15‬ش��ب در سالن «صنوبر» پردیس‬ ‫ش��هرزاد روی صحنه خواهد رفت‪ .‬این نمایش مضمون��ی اجتماعی دارد و یک گروه‬ ‫جوان این اثر نمایش��ی را صحنه خواهند برد‪ .‬براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫نمایش «باگ» هر شب ساعت ‪ ۱۸‬در پردیس شهرزاد اجرا خواهد شد‬ ‫چه فیلمی ببینیم؟‬ ‫«خانه پدری» کیانوش عیاری اکران می شود‬ ‫پس از ح��دود یک دهه و از ام��روز فیلم «خانه‬ ‫پدری» ب��ه کارگردان��ی کیانوش عی��اری اکران‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم «خانه پدری»‬ ‫به کارگردان��ی کیانوش عیاری پس از نزدیک یک‬ ‫دهه‪ ،‬از اول ابان در س��ینماهای سراس��ر کش��ور‬ ‫روی پرده می رود‪ .‬غالمرضا فرجی‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش در گفت وگو‬ ‫با رسانه ها با تایید این مطلب گفت‪« :‬این فیلم پیش تر هم در برنامه اکران بود و قرار‬ ‫است از چهارشنبه‪ ،‬اول ابان در سینماهای کشور اکران شود‪ ».‬گویا اصالحاتی جزئی‬ ‫در این فیلم انجام شده و با رده بندی سنی باالی ‪ ۱۵‬سال اکران خواهد شد‪ .‬ماجرای‬ ‫«خانه پدری» در یک خانه قدیمی رخ می دهد که داس��تانی را از اواخر دوره قاجار تا‬ ‫اواخر دهه ‪ ۷۰‬در چند اپیزود روایت می کند‪ .‬این فیلم چند سال پیش به دلیل وجود‬ ‫یک صحنه خش��ن با مش��کالتی در اکران روبه رو و در روز اول اکران عمومی از پرده‬ ‫پایین کشیده شد‪ .‬در این فیلم ناصر هاشمی (نقش جوانی) و مهدی هاشمی (نقش‬ ‫میانسالی و پیری) شخصیت اصلی این فیلم با نام محتشم را که روایت زندگی اش از‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۸۰‬سالگی به تصویر کشیده شده‪ ،‬بازی می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگی و هنری‪ ،‬اردوها و فضاهای پرورشی وزارت اموزش‬ ‫و پ��رورش درباره برنامه های هفته کتاب این س��ازمان گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫هفته کتاب ‪ ۵۰‬هزار نمایش��گاه کتاب در ‪ ۵۰‬هزار مدرسه برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬عل��ی رمضانی درباره برنامه های این س��ازمان با‬ ‫هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در بیس��ت وهفتمین دور ه هفت ه کتاب‬ ‫گفت‪ :‬با هماهنگی های انجام شده سومین جشنواره دانایی و توانایی در‬ ‫ایام هفته کتاب برگزار می ش��ود و با مکاتبات انجام ش��ده تالش خواهد‬ ‫ش��د هفته کتاب و کتابخوانی در تمامی مدرس��ه های کش��ور با شور و‬ ‫نشاط برپا شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برگزاری جشن اهدای کتاب به کتابخانه های مدرسه ها‬ ‫ازس��وی اولیای دانش اموزان و برگزاری طرح ملی ‪ ۵۰‬هزار نمایش��گاه‬ ‫کت��اب در ‪ ۵۰‬هزار مدرس��ه از دیگر برنامه ه��ای اداره فرهنگی و هنری‬ ‫اردوها و فضاهای پرورشی در هفت ه کتاب است‪.‬‬ ‫بیس��ت وهفتمین دوره هفت ه کتاب جمهوری اس�لامی ایران با شعار‬ ‫«حال خوش خواندن» از تاریخ ‪ ۲۳‬تا ‪ ۳۰‬ابان در سراس��ر کش��ور برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگهی بازرگانی از شبکه کودک‬ ‫حذف شد‬ ‫مدیر شبکه کودک اعالم کرد برنامه های این شبکه از اول ابان و از این‬ ‫پس بدون تبلیغات بازرگانی روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد سرشار‪ ،‬مدیر شبکه کودک با اعالم این خبر‬ ‫در توضیحاتی در صفح ه شخصی خود اورده است‪ :‬بنا به مصوبه شورای‬ ‫معاونان س��ازمان صدا وسیما و دس��تور معاون سیما‪ ،‬پخش اگهی های‬ ‫بازرگانی از شبکه کودک متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در توضیحاتی اورده اس��ت‪ :‬ش��بکه کودک یک گام بلند دیگر را‬ ‫برای بهتر شدن و نزدیک تر شدن به الگوی رسانه‪-‬مربی برمی دارد و ان‬ ‫شبکه کودک بدون تبلیغات بازرگانی است‪.‬‬ ‫تبلیغات بازرگانی یکی از چالش هایی اس��ت که همیش��ه در کیفیت‬ ‫برنامه های تلویزیون مطرح بوده که بیشترین اسیب تبلیغات تلویزیون‬ ‫بر مخاطب کودک اس��ت و اثرات ان می تواند مخرب باشد و پیش از این‬ ‫بارها درباره تاثیرات سوء تبلیغات روی باورهای خردساالن به تلویزیون‬ ‫هشدار داد ه شده بود‪.‬‬ ‫معرفی اثار مهم نویسندگان مشرق‬ ‫زمین در «‪ ۱۰۰۱‬کتاب»‬ ‫«‪ ۱۰۰۱‬کت��اب» نوش��ته اش��تفان وایدنر با هدف معرف��ی اثار مهم‬ ‫نویسندگان برجسته کشورهای گوناگون مشرق زمین در المان منتشر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به تازگی کتاب «‪ ۱۰۰۱‬کتاب» نوش��ته اش��تفان‬ ‫وایدن��ر ‪ Stefan Weidner‬در ‪ ۴۰۰‬صفحه در المان منتش��ر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این کتاب به تاثیر اثار نویس��ندگان ش��رقی بر ادبیات جهان‬ ‫توجه شده است‪.‬‬ ‫نویسندگان شرقی نقش زیادی در شکل گیری ادبیات جهان دارند‪ .‬در‬ ‫واقع ادبیات جهان بدون اثار ابن عربی‪ ،‬حافظ‪ ،‬یونس امره و سایر شاعران‬ ‫ق زمین ناقص است‪.‬‬ ‫و نویسندگان بزرگ مشر ‬ ‫اش��تفان وایدنر‪ ،‬اسالم ش��ناس‪ ،‬نویس��نده و مترجم المانی در کتاب‬ ‫ق زمین سعی‬ ‫«‪ ۱۰۰۱‬کتاب» از طریق داس��تان ها‪ ،‬تاریخ و اشعار مشر ‬ ‫دارد خوانندگان را با این بخش مهم از ادبیات جهان اشنا کند‪ .‬او در این‬ ‫کتاب تالش کرده با نگاهی متفاوت‪ ،‬ادبیات ش��رقی را مورد بررسی قرار‬ ‫دهد و در این راس��تا‪ ،‬حتی نویس��ندگان کمتر شناخته شده را نیز از یاد‬ ‫نبرده اس��ت‪ .‬خواندن این کتاب برای کس��انی که می خواهند با ادبیات‬ ‫شرقی اشنا شوند‪ ،‬مفید است‪ .‬همچنین این کتاب گنجینه ای مهم برای‬ ‫ق زمین به شمار می رود؛‬ ‫همه عالقه مندان و کارشناس��ان ادبیات مش��ر ‬ ‫کسانی که شاید فرصت مطالعه اثار نویسندگان مهم کشورهای مختلف‬ ‫مشرق زمین را ندارند‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫تئودور‪ :‬وقتی از شکست زانوهات‬ ‫به زمین کش��ید و ش��ونه هات خم‬ ‫ش��د‪ ،‬بدون این تنه��ا فرصتیه که‬ ‫می تون��ی کمی اس��تراحت کنی‪،‬‬ ‫چون ایستادن خوده خوده جنگه‬ ‫نمایی از فیلم افسانه خزان‬ ‫اعتراض تهیه کنندگان سینما به‬ ‫وزیر ارشاد درباره بیمه هنرمندان‬ ‫ش��ورای عالی تهیه کنن��دگان‬ ‫س��ینمای ایران با اعالم «وضعیت‬ ‫غیرقاب��ل قبول بیم��ه هنرمندان»‬ ‫نامه ای سرگش��اده خطاب به وزیر‬ ‫ارشاد نوشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در مت��ن‬ ‫نامه س��ید ضی��اء هاش��می‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای عالی تهیه کنندگان س��ینمای ایران خطاب به دکتر سیدعباس صالحی‪،‬‬ ‫وزیر ارش��اد امده اس��ت‪« :‬متاس��فانه صندوق اعتب��اری هن��ر در زمینه درمان‬ ‫هنرمندان‪ ،‬امسال را به یکی از بدترین سال ها بدل کرده‪ ،‬به گونه ای که هنرمندان‬ ‫برای استفاده از بیمه تکمیلی (بیمه سرمد) کامال زمین گیر شده و قادر نیستند‬ ‫از بدیهی ترین خدمات درمانی متعارف بهره بگیرند‪ ،‬این در حالی است که فلسفه‬ ‫وج��ودی صندوق اعتباری هنر نه فقط حمای��ت از هنرمندان بلکه حفظ قدر و‬ ‫منزلت رفیع اجتماعی انهاست‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه هنوز از عمر بیمه تکمیلی مشارالیه ‪ 8‬ماه باقی است‪ ،‬مستدعی‬ ‫اس��ت درباره رفع این ستم اش��کار که کاهنده ارج و قرب هنرمندان در محضر‬ ‫افکار عمومی است‪ ،‬دستورات الزم را صادر کنید‪».‬‬ ‫به نام ایران‪ ،‬به کام لندنی ها!‬ ‫ح��راج اث��ار هن��ری م��درن و‬ ‫معاصر خاورمیان��ه «بونامز» لندن‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۳ ،‬اکتبر (اول ابان) با‬ ‫ارائه ‪ ۷۳‬اثر از هنرمندان کشورهای‬ ‫خاورمیانه برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا بیشترین اثار‬ ‫ارائه ش��ده در این حراج بین المللی‬ ‫به کشور مصر با ‪ ۲۵‬اثر تعلق دارد و سپس ایران با ‪ ۱۷‬اثر از ‪ ۱۵‬هنرمند در رتبه‬ ‫بعدی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫کش��ورهای لبنان‪ ،‬س��وریه‪ ،‬عراق‪ ،‬مراکش‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لبنان‪ ،‬سودان‪،‬‬ ‫الجزیره و پاکستان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫از میان اثار ارائه ش��ده هنرمندان ایرانی‪ ،‬اثر منوچهر یکتایی باعنوان «زندگی‬ ‫در یک قاب» نه تنها گران ترین اثر ایرانی‪ ،‬بلکه گران ترین اثر این حراجی اس��ت‬ ‫که قرار اس��ت با نرخ ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار دالر (‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار پوند) چکش زده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اثر «درختان» سهراب س��پهری نیز یکی دیگر از گران قیمت ترین اثار هنری‬ ‫ارائه ش��ده در این دوره از جراح بونامز اس��ت که قرار اس��ت با نرخ کمینه ‪ ۹۷‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار دالر به فروش گذاشته شود‪.‬‬ ‫در سال های اخیر نقاشی های سهراب سپهری با قیمت های باالیی در حراج های‬ ‫داخلی و خارجی به فروش رسیده اند و حتی یکی از اثار این هنرمند در نهمین‬ ‫دوره از حراج تهران رکورد گران قیمت ترین نقاشی تاریخ هنر ایران را شکست‪.‬‬ ‫از دیگ��ر هنرمندان ایرانی که در این حراج بین المللی حضور دارند می توان به‬ ‫حسین زنده روی اشاره کرد‪ .‬اثر بدون عنوان این هنرمند با نرخ ‪ ۷۷‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫دالر چکش زده می شود‪ .‬همچنین اثری از محمد احصایی با عنوان «ذکراهلل» با‬ ‫نرخ ‪ ۶۴‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار دالر به فروش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫اث��ر بدون عنوان دیگ��ری از محمد احصایی با نرخ ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۹‬هزار دالر در این‬ ‫حراج عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫در حراج هنر خاورمیانه بونامز‪ ،‬اثری از منیر فرمانفرمائیان باعنوان «ستاره ها»‬ ‫با نرخ پایه ‪ ۵۲‬تا ‪ ۷۷‬هزار دالر ارائه شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن اث��اری از ناصر عصار ب��ا نرخ ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬ت��ا ‪ ۱۰‬هزار دالر‪ ،‬رضا‬ ‫درخشانی با عنوان «گل و بلبل» با نرخ ‪ ۱۹‬تا ‪ ۳۲‬هزار دالر‪ ،‬مارکو گریگریان با‬ ‫دو اثر به قیمت های ‪ ۹‬تا ‪ ۱۳‬هزار دالر و ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۶‬هزار دالر‪ ،‬مسعود عربشاهی‬ ‫باعنوان «هندسه مقدس» و نرخ ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۹‬هزار دالر در این دوره از جراح بنامز‬ ‫ارائه شده اند‪.‬‬ ‫اثر «هفت سین» از لیلی متین دفتری با نرخ ‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۹‬هزار دالر‪ ،‬اثر پرتره از‬ ‫مهدی ویش��کایی با نرخ ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۳‬هزار دالر‪ ،‬خودنگاره ای از خسرو حسن زاده با‬ ‫نرخ ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۷‬هزار و ‪ ،۷۰۰‬اثر «رس��تم در زمس��تان» از فریدون او و‬ ‫اثری از حسام ابریشمی با نرخ ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬هزار دالر از دیگر اثار هنرمندان ایرانی‬ ‫است که در حراج بنامز ارائه می شود‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫پیشنهادهای روز‬ ‫‪ ۵۰‬هزار مدرسه‬ ‫میزبان نمایشگاه کتاب‬ ‫اتفاق روز‬ ‫نشس��ت رس��انه ای بیست وشش��مین جش��نواره‬ ‫بین المللی تئاتر ک��ودک و نوجوان با حضور مجید قناد‪،‬‬ ‫دبیر این دوره از جشنواره برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت خبری بیست وششمین‬ ‫جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان سه ش��نبه‪ ۳۰ ،‬مهر در‬ ‫سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫مجید قناد‪ ،‬احمدرضا احس��انی مدیرکل ارشاد استان‬ ‫هم��دان و مهدی قلع��ه‪ ،‬دبیر اجرایی جش��نواره در این‬ ‫نشست حضور داشتند‪.‬‬ ‫قن��اد در ابتدای نشس��ت گفت‪ :‬کودک یک س��اله ما‬ ‫‪۲۶‬س��اله شده و امسال هم با همه سختی ها تا االن کارها‬ ‫به خوب��ی انجام و امار اثار خردس��ال‪ ،‬کودک‪ ،‬نوجوان و‬ ‫خیابانی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بدانید اگر کاری در این موقعیت انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اسان نیست‪.‬‬ ‫س��پس مهدی قلع��ه‪ ،‬دبیر اجرایی جش��نواره به ارائه‬ ‫گزارش��ی از رون��د برگزاری جش��نواره بیست وشش��م‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬در ای��ن دوره اثاری از ‪ ۳۱‬اس��تان‪،‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫برج کاشانه‪ ،‬بنایی بلند با معماری‬ ‫زیب��ا‪۶۰ ،‬وجهی و نق��ش و نگارها و‬ ‫گچ بری های زیبا جنوب شهر بسطام‬ ‫در شرق اس��تان سمنان را اراسته و‬ ‫هر اهل هنری را با معماری اصیل و‬ ‫زیبای ایرانی اشنا می کند‪.‬‬ ‫بنای تاریخی برج کاش��انه بسطام‬ ‫در جنوب ش��هر بس��طام و مجاورت مسجد جامع این ش��هر‪ ،‬براساس کتیبه سر در‬ ‫ورودی اش‪ ،‬س��ال ‪ ۸۰۰‬هجری قمری ساخته ش��ده و دقت و ظرافتی که در ساخت‬ ‫این بنا به کار رفته هر تماشاگری را شیفته می کند‪.‬‬ ‫برخ��ی از شرق شناس��ان از جمله اندره گ��دار بر این گمان اند که ای��ن بنا از اثار‬ ‫غازان خ��ان مغ��ول و نام اصلی ان غازانه بوده که به مرور زمان و بدون توجه به اصل‬ ‫ان کاشانه نامیده شده‪ ،‬اما به عقیده اهالی بسطام‪ ،‬این برج اتشکده زردشتیان پیش‬ ‫از اسالم بوده است‪.‬‬ ‫در دوره های بعد از اس�لام‪ ،‬از این برج برای دیده بانی بس��طام اس��تفاده می شد و‬ ‫باتوجه به اسلوب ساختمان و عوامل دیگر‪ ،‬این بنا به رصدخانه نیز شباهت دارد‪.‬‬ ‫بلندای این برج از درون ‪ ۲۴‬متر و از بیرون نزدیک ‪ ۲۰‬متر اس��ت‪ .‬ش��کل خارجی‬ ‫ان چند ضلعی منتظم ‪۳۰‬ضلعی اس��ت و در باالی ان دو حاش��یه از اجرهای بزرگ‬ ‫وجود دارد که روی ان مطالبی نوشته شده و در ضلع جنوب غربی اش روی یک اجر‬ ‫کلمه بسم اهلل الرحمن الرحیم با خط ثلث جلی دیده می شود‪.‬‬ ‫اجرهای��ی که در قس��مت باالی این برج ب��ه کار رفته با اجرهای س��اختمان برج‬ ‫متفاوت اس��ت و این حاکی از ان است که س��قف ان به مرور زمان فرو ریخته و در‬ ‫دوره های بعدی تعمیراتی در ان انجام شده است‪ .‬د ِر ورودی برج داخل مسجد جامع‬ ‫و مجاور محراب مسجد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش از ورود به برج کاش��انه‪ ،‬داالن کوچکی وج��ود دارد که ‪ 3‬طرف ان گچ بری‬ ‫ش��ده و در اطراف و باالی داالن‪ ،‬ایهالکرس��ی و در دو ط��رف دیگر عباراتی به زبان‬ ‫عربی به چشم می خورد‪.‬‬ ‫در وس��ط این برج نیز چاه عمیقی وجود دارد‪ .‬برای رس��یدن به باالی برج کاشانه‬ ‫بای��د از پله ه��ای کوچک و راهروی تاری��ک داخل ان عبور کرد‪ ،‬ام��ا در باالی برج‬ ‫می توان زیبایی های شهر بسطام را از ارتفاع به نظاره نشست‪.‬‬ ‫برج کاش��انه بس��طام با نام برج ارامگاهی نزدیک مس��جد جامع با جلوه و شکوه‬ ‫مثال زدنی در ‪ ۱۵‬دی ‪ ۱۳۱۰‬با شماره ‪ ۶۹‬به ثبت اثار ملی ایران رسیده است‪.‬‬ ‫ایرانشناسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!