روزنامه صمت شماره 1394 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1394

روزنامه صمت شماره 1394

روزنامه صمت شماره 1394

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تصمیم ‪ FATF‬کامال سیاسی است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1394‬پیاپی ‪2712‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫توسعه‬ ‫میوه تحقیق‬ ‫چالش های‬ ‫بازار مس‬ ‫لزوم توسعه مبتنی بر‬ ‫حذف حمل ونقل‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫کاهش ‪۷۵‬درصدی هزینه ‬ ‫اکتشاف با دانش بنیان ها‬ ‫گزارش های روز‬ ‫چرا حراج های بین المللی‬ ‫برای اقتصاد هنر مهم است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ساختار اقتصادی صادرات محور نیست‬ ‫در جهان امروز‪ ،‬تجارت خارجی حرف نخس��ت را می زند‪ ،‬به نحوی که بر س��ر ان‬ ‫جنگ ها رخ می دهد و کشورها شمشیر را برای هم از رو می بندند که نمونه ان امریکا‬ ‫و چین است‪ .‬این روزها که تجارت خارجی به ویژه صادرات برای کشورهای گوناگون‬ ‫جهان از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬در صورت بروز مش��کالت خارجی دست کم‬ ‫نبای��د به معض�لات داخلی دامن زد‪ .‬ایران یکی از همین کشورهاس��ت که اگرچه با‬ ‫ی‬ ‫تحریم ها و محدودیت های بس��یاری در تجارت خارجی روبه رو و بازارهای صادرات ‬ ‫ان محدود به چند کش��ور همس��ایه و اطراف شده اما متاس��فانه چالش های داخلی‬ ‫دارد که موانع و مش��کالت صادرات را بیش��تر می کند‪ .‬متاسفانه با اینکه سال هاست‬ ‫بر ضرورت ایجاد مس��یر اس��ان و شفاف برای صادرات غیرنفتی تاکید شده‪ ،‬هنوز هم‬ ‫صادرکنندگان با چالش های و مشکالت جدی روبه رو هستند که مانع رشد و توسعه‬ ‫می ش��ود‪ .‬در گام نخس��ت باید باور به صادرات را نهادینه و س��اختار اقتصادی کشور‬ ‫را صادرات محور کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تخصیص ارزهای سه گانه‬ ‫و دردسر های صنعتگر‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫«تنظیم بازار» دست صادرکنندگان‬ ‫فوالد را باز گذاشت‬ ‫ حال خوش گوادر‬ ‫حاصل فراموشی چابهار‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بررسی چالش های صادرات غیرنفتی‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشکلی به نام «قانون حمل‬ ‫با ناوگان خارجی»‬ ‫روز گذش��ته کنفرانس بین المللی یک جانبه گرای��ی و حقوق بین الملل با حضور‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه و محمود علوی‪ ،‬وزیر اطالعات در دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبایی برگزار ش��د‪ .‬محمدجواد ظریف در حاش��یه نخس��تین کنفرانس‬ ‫یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل در جمع خبرنگاران درباره هش��دار اف ای تی اف‬ ‫به جمهوری اس�لامی ایران اظهار کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران در قوانین داخلی‬ ‫خ��ود مبارزه با پولش��ویی را به عنوان یک ضرورت و ه��دف دنبال می کند‪ .‬تصمیم‬ ‫اف ای تی اف‪ ،‬تصمیمی کامال سیاس��ی اس��ت که با ان مخالف هستیم؛ اما به خاطر‬ ‫منافع ملی خودمان تمام اقدام های الزم را برای مبارزه با تامین مالی تروریس��م و‬ ‫‪2‬‬ ‫مقابله با پولشویی انجام دا ده ایم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مشکلی به نام «قانون‬ ‫حمل با ناوگان خارجی»‬ ‫علی صادقی همدانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫‪ ۲۹‬مه��ر در تقویم م��ا به نام روز ملی صادرات نام گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با تاکید ب��ر اینکه حمایت از صادرکنندگان در س��ال رونق‬ ‫تولید یک وظیفه است‪ ،‬اسیب شناسی و تالش برای رفع مشکالت‬ ‫صادرکنندگان در دس��تور کار دولت قرار دارد‪ .‬هدف این نوش��تار‬ ‫بررسی یکی از مش��کالت قانونی بخش حمل ونقل کشور است که‬ ‫موج��ب تحمیل هزینه های اضافی به بازرگانان می ش��ود و همواره‬ ‫مانعی بر سر راه صادرات و واردات بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی‬ ‫مصوب مجلس ش��ورای اس�لامی س��ال ‪« ۱۳۷۳‬کاالهایی که در‬ ‫صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیرایرانی وارد کشور می شوند‬ ‫مش��مول پرداخ��ت عوارضی به میزان ‪ ۱۰‬درص��د کل کرایه حمل‬ ‫کاالی موردحم��ل ازس��وی صاحب کاال خواهند ب��ود که در زمان‬ ‫صدور مجوزهای حمل کاال ازسوی وزارت راه و ترابری دریافت و به‬ ‫حساب خزانه واریز می شود‪».‬‬ ‫درباره این قانون و ش��یوه اجرای ان در کش��ور مالحظاتی وجود‬ ‫دارد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از مت��ن م��اده قانونی این گونه مس��تفاد می ش��ود که هدف‬ ‫قانون گ��ذار حمایت از ن��اوگان حمل ونقل داخل��ی در برابر ناوگان‬ ‫حمل ونقل خارجی بوده است‪.‬‬ ‫حمایت از ن��اوگان حمل داخلی در صورتی که اصولی و منطقی‬ ‫باش��د مورد تایید و پذیرش عمومی به ویژه خود بازرگانان کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا این ناوگان حمل داخلی هس��تند که در شرایط سخت‬ ‫جن��گ یا تحری��م تجارت کش��ور را همراهی می کنن��د‪ .‬اما به نظر‬ ‫می رس��د این ماده قانونی منطقی نیس��ت و نیاز ب��ه متمم در این‬ ‫زمینه احساس می شود‪.‬‬ ‫حالتی را تصور کنید که ناوگان حمل داخلی به هر دلیل ممکن‬ ‫مانند فرس��ودگی‪ ،‬نرخ حمل بس��یار زیادی را به ب��ازرگان داخلی‬ ‫پیشنهاد کند‪.‬‬ ‫ای��ا ان بخ��ش از گرانی ن��رخ حمل که ناش��ی از فقدان قدرت‬ ‫رقاب��ت ن��اوگان داخلی با ناوگان های خارجی اس��ت باید ازس��وی‬ ‫بازرگان داخلی تحمل شود؟ و اگر بازرگان تصمیم گرفت از ناوگان‬ ‫خارجی که نرخ پایین تر‪ ،‬کیفیت خدمات باالتر یا ریس��ک کمتری‬ ‫دارد برای حمل محموله خود استفاده کند باید به میزان ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ارزش فاکتور کرایه حمل جریمه شود!؟ اساس اعمال جریمه‪ ،‬تنبیه‬ ‫به منظور جلوگیری از ارتکاب فعل خطا است‪.‬‬ ‫در این حالت خطا قابل انتس��اب به بازرگان داخلی نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫عبارت از نبود قابلیت رقابت ناوگان حمل داخلی است‪ .‬این دریافت‬ ‫جریم��ه از ب��ازرگان تنها ناوگان حمل داخلی را نس��بت به ارتقای‬ ‫قدرت رقابتی خ��ود بی تفاوت می کند‪ .‬وضعیت فعلی ناوگان حمل‬ ‫کش��ور این موضوع را تایید می کند‪ ،‬چراکه این روند در گذر زمان‬ ‫باعث شده قدرت رقابتی ناوگان داخلی به قدری اُفت کند که حتی‬ ‫باوج��ود جریمه ‪ ۱۰‬درصدی هم اس��تفاده از ناوگان حمل خارجی‬ ‫برای بازرگان داخلی اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صرف نظر از ایرادهایی که به خود قانون یادش��ده وارد است‪،‬‬ ‫اج��رای ناقص این قانون نیز مش��کالت بس��یاری را به وجود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬متن م��اده قانون��ی به صراحت تاکید می کن��د‪« :‬در صورت‬ ‫وجود ن��اوگان ایرانی» ع��وارض ‪ ۱۰‬درصدی باید پرداخت ش��ود‪.‬‬ ‫نقاط بس��یاری در جهان وجود دارند که ن��اوگان حمل داخلی در‬ ‫انه��ا خدماتی ارائ��ه نمی دهند‪ ،‬زیرا به دلیل حج��م کم تجارت ان‬ ‫مناط��ق با ایران حضوری در ان بخش ه��ا ندارند؛ به طور مثال‪ ،‬اگر‬ ‫بازرگانی قصد داشته باشد کاالیی را از بندر الیزابت افریقای جنوبی‬ ‫ب��ه بندرعباس حمل کند‪ ،‬هیچ ناوگان حم��ل داخلی توانایی ارائه‬ ‫خدمات به وی را ندارد‪ ،‬زیرا حضور ناوگان داخلی در انجا اقتصادی‬ ‫نیس��ت؛ بنابراین ب��ازرگان داخلی چاره ای جز اس��تفاده از ناوگان‬ ‫خارجی ندارد‪ .‬نکته عجیب ان اس��ت که حت��ی در این حالت هم‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور بازرگان را مکلف به‬ ‫پرداخت عوارض ‪ ۱۰‬درصدی می کند؛ واال اجازه ترخیص کاال به او‬ ‫داده نمی ش��ود‪ .‬عملکرد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در‬ ‫این زمینه به هیچ وجه منطقی نیست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حتی با پذیرش دو نقیصه یادشده‪ ،‬مشکل سومی وجود دارد‬ ‫که نیازمند اصالح اس��ت؛ عوارض تعیین ش��ده و دریافتی ازس��وی‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در بسیاری از اوقات از ‪۱۰‬‬ ‫درصد مبلغ فاکتور حمل صادر ش��ده ازسوی ناوگان حمل خارجی‬ ‫بیشتر می ش��ود و هنگامی که دلیل این موضوع از تصمیم گیران و‬ ‫مدیران مربوط پرس��یده می ش��ود‪ ،‬چنین عنوان می کنند که این‬ ‫عوارض به وس��یله س��امانه نرم افزاری متمرکز در پایتخت محاسبه‬ ‫می شود و ما نقشی در تعیین ان نداریم؛ به طور نمونه درباره فاکتور‬ ‫حم��ل ‪ ۵۴۰۰‬یورویی که ازس��وی ناوگان حم��ل دریایی خارجی‬ ‫صادر ش��ده‪ ،‬انتظار می رود ‪ ۵۴۰‬یورو عوارض حمل با ناوگان حمل‬ ‫خارجی دریافت ش��ود‪ ،‬اما س��ازمان راهداری ان را ‪ ۱۸۳۷‬یورو به‬ ‫اضاف��ه ‪ ۳۵۰‬هزار ریال تعیین و دریافت می کند‪ .‬مبنای محاس��به‬ ‫س��ازمان راهداری نرخ تعرفه ای است که بازرگانان اطالع دقیقی از‬ ‫شیوه تعیین ان و نسبت و چگونگی ارتباط ان با نرخ ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫رونق تولید مس��تلزم تسهیل صادرات محصول و واردات نهاده ها‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬حذف موانع غیرضروری صادرات و واردات باید‬ ‫سرلوحه کار تصمیم سازان دولتی قرار گیرد‪ .‬یکی از حوزه هایی که‬ ‫مانعی برای تجارت ازاد و روان کشور ایجاد کرده‪ ،‬حوزه حمل ونقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫اص�لاح قانون تردد وس��ایل نقلیه خارجی و نیز اصالح ش��یوه‬ ‫اجرای ان می تواند در تقویت تجارت و روان تر ش��دن مسیر گسیل‬ ‫محصوالت تولید داخل به کشورهای خارجی کمک شایان توجهی‬ ‫کند‪ .‬کمترین اقدامی که باید انجام شود الحاق یک متمم به قانون‬ ‫یادش��ده اس��ت‪ ،‬به نحوی که به موجب ان در م��واردی که ناوگان‬ ‫حمل داخلی خدماتی ارائه نمی دهند تاجر ملزم به پرداخت عوارض‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی نشود‪.‬‬ ‫تصمیم ‪ FATF‬کامال سیاسی است‬ ‫روز گذشته کنفرانس بین المللی یک جانبه گرایی‬ ‫و حقوق بین الملل ب��ا حضور محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه و محمود علوی‪ ،‬وزیر اطالعات‬ ‫در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد‪.‬‬ ‫این کنفرانس با حضور استادان حقوق بین الملل‬ ‫از کشورهای ایتالیا‪ ،‬هند‪ ،‬روسیه‪ ،‬فنالند‪ ،‬لهستان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬مقدونیه و افغانستان‬ ‫و ب��ا ارائ��ه ‪ ۲۶‬س��خنرانی علمی برگزار ش��د و ‪۴‬‬ ‫میزگرد تخصصی نیز با عنوان های «توسعه حقوق‬ ‫بین الملل و چندجانبه گرایی»‪« ،‬یک جانبه گرایی‬ ‫و حقوق بین الملل اقتصادی»‪« ،‬چندجانبه گرایی‬ ‫و این��ده نظم بین الملل» و نیز «یک جانبه گرایی و‬ ‫سرنوش��ت صلح و امنیت بین الملل» از برنامه های‬ ‫جانبی این کنفرانس یک روزه بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمدجواد ظریف در حاشیه نخستین کنفرانس‬ ‫یک جانبه گرای��ی و حق��وق بین المل��ل در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره هشدار اف ای تی اف به جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران اظه��ار کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولش��ویی‬ ‫را به عن��وان یک ضرورت و ه��دف دنبال می کند‪.‬‬ ‫تصمی��م اف ای ت��ی اف‪ ،‬تصمیمی کامال سیاس��ی‬ ‫است که با ان مخالف هستیم؛ اما به خاطر منافع‬ ‫مل��ی خودمان تمام اقدام های الزم را برای مبارزه‬ ‫با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام‬ ‫دادیم‪ .‬وزیر امور خارجه‪ ،‬تصویب ایین نامه مبارزه‬ ‫ب��ا پولش��ویی در دولت و قوه قضایی��ه را گام مهم‬ ‫ن ایین نامه‬ ‫ایران در این زمینه برشمرد و گفت‪ :‬ای ‬ ‫قانون مفصل و کاملی است و امیدوارم با همگرایی‬ ‫داخلی و اقدام های بعدی‪ ،‬بهانه از دس��ت کسانی‬ ‫ک��ه منافع ایران را دنب��ال نمی کنند و مخالف ما‬ ‫هستند‪ ،‬گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور روحان�ی در اجالس س�ران‬ ‫عدم تعهد‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬ظریف‬ ‫با اش��اره به س��فر روز چهارش��نبه خود به باکو و‬ ‫حض��ور رئیس جمه��وری در اجالس‬ ‫س��ران عدم تعهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نشست‬ ‫اجالس س��ران عدم تعهد در س��طح‬ ‫س��ران روز جمع��ه برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫اج�لاس کارشناس��ی اغ��از ش��ده و‬ ‫اجالس وزیران از روز چهارشنبه اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس جمهوری نیز در این‬ ‫اج�لاس حضور می یابند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از اعضای فعال عدم تعهد اس��ت و‬ ‫برای ما عدم تعهد یک جنبش بسیار مهم به شمار‬ ‫م��ی رود ک��ه در برابر یک جانبه گرایی ایس��تاده و‬ ‫سیاست های ایران در واقع همسو با سیاست های‬ ‫عدم تعهد اس��ت‪ .‬وزیر ام��ور خارجه گفت‪ :‬حضور‬ ‫ای��ران ب��ه خاطر عضویت در عدم تعهد اس��ت که‬ ‫چندی پی��ش ایران ریاس��ت ان را عهده دار بود‪،‬‬ ‫همین ط��ور فرصتی خواهد بود ت��ا درباره اوضاع‬ ‫بین المللی و منطقه ای و ش��رایط س��وریه و سایر‬ ‫موضوعات با همکاران به تبادل نظر بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز تصمیم نهایی نگرفته ایم‬ ‫ظریف در پاس��خ به پرسشی درباره گام چهارم‬ ‫ای��ران در واکنش ب��ه متعهد نبودن اروپا به برجام‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هنوز تصمیم نهایی برای نوع اقدامی‬ ‫که برای گام چهارم برخواهیم داشت نگرفته ایم و‬ ‫زمانی که در شورای عالی امنیت ملی این تصمیم‬ ‫اتخاذ ش��ود ان را اع�لام می کنیم و اگر اروپایی ها‬ ‫نتوانن��د تا ان زمان به تعهدات خود عمل کنند ما‬ ‫گام چهارم را برمی داریم‪ .‬وزیر امور خارجه درباره‬ ‫تح��والت اخیر لبنان نیز گفت‪ :‬ما همواره در کنار‬ ‫مردم منطقه بوده ایم و معتقد هستیم ضمن اینکه‬ ‫امنیت‪ ،‬ارامش و ثبات حفظ می ش��ود باید نیازها‬ ‫و خواس��ته های بحق انها م��ورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫امیدواری��م دولت لبنان و احزاب لبنانی باتوجه به‬ ‫خواسته های مردم در ساختن لبنان بهتر و ابادتر‬ ‫موفق تر باشند و ما همواره در کنار مردم‪ ،‬دولت و‬ ‫مسئوالن لبنانی بوده ایم‪.‬‬ ‫رسیدگی به سهل انگاری نهاد ها در مبارزه با قاچاق‬ ‫رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬گفت‪ :‬در جلس��ه اخیر س��تاد‬ ‫مرکزی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز‬ ‫مقرر شد با سازمان هایی که نتوانند‬ ‫مطابق با برنام��ه ابالغی به وظایف‬ ‫خود عمل کنند‪ ،‬براساس ضوابط و‬ ‫مقررات مربوط برخورد شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت کش��ور‪ ،‬بیس��ت وهفتمین‬ ‫جلس��ه س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و‬ ‫ارز روز گذش��ته ب��ا حضور وزیر کش��ور برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬پس از پایان این جلس��ه‪ ،‬عل��ی مویدی‬ ‫خرم اب��ادی‪ ،‬رئی��س س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق‬ ‫کاال و ارز ب��ا حض��ور در جمع خبرن��گاران به‬ ‫تش��ریح مصوبات جلس��ه پرداخت و گفت‪ :‬در‬ ‫این جلس��ه ‪ 5‬دستور بررسی ش��د که در ابتدا‬ ‫اقدام های برجسته انجام شده در این ایام مورد‬ ‫م��رور و بازخوانی قرار گرفت و دس��تور بعدی‬ ‫نیز رس��یدگی به موضوع س��امانه ها و مس��ائل‬ ‫پیرامون انها بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گزارش سامانه ها مشخص شد‬ ‫بعضی از نهادها مانند هواپیمایی کشوری‪ ،‬ناجا‪،‬‬ ‫بخش��ی از وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برابر‬ ‫با برنامه ابالغی اق��دام کرده اند که‬ ‫تالش انها در خور قدردانی و تشکر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما متاس��فانه برخ��ی دیگر‬ ‫از س��ازمان ها هنوز برابر ب��ا برنامه‬ ‫حرکت نکرده اند‪.‬‬ ‫رئیس س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز با‬ ‫اش��اره به تاکید ریاس��ت جمهوری ب��ر تحقق‬ ‫برنامه ها‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬سازمان هایی مانند‬ ‫گمرک‪ ،‬بخش��ی هایی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و جهادکش��اورزی و همچنین وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تع��اون و رف��اه اجتماعی تا ام��روز موفق‬ ‫ب��ه اجرای برنام��ه ابالغی نش��ده اند و باید این‬ ‫عقب ماندگی را جبران کنند‪.‬‬ ‫مویدی خرم ابادی با اشاره به حضور نماینده‬ ‫رئیس جمهوری و وزیر کش��ور در این جلس��ه‬ ‫افزود‪ :‬مقرر ش��د ای��ن نهادها در اس��رع وقت‬ ‫ب��ه اقدام ها و تکالیف خود عم��ل کنند‪ ،‬وگرنه‬ ‫براس��اس ضواب��ط و مق��ررات مربوط ب��ا انها‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹‹تبدی�ل چندجانبه گرایی به‬ ‫یک ضرورت‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه همچنین در‬ ‫سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی‬ ‫یک جانبه گرایی و حقوق بین الملل با‬ ‫بیان اینکه چندجانبه گرایی در جامعه‬ ‫بین الملل��ی به یک ض��رورت تبدیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در دنیای امروز م��ا نه تمام واقعیت‬ ‫در غ��رب اتفاق می افتد و نه غ��رب می تواند همه‬ ‫تصمیم ها را برای تحوالت جهانی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫ظری��ف اف��زود‪ :‬چندجانبه گرای��ی یک انتخاب‬ ‫نیس��ت‪ ،‬یک ضرورت اس��ت‪ .‬دولت ها ذاتا نسبت‬ ‫ب��ه حاکمی��ت خود ب��ا خس��ت عم��ل کردند و‬ ‫می کنند و اگر نیاز دولت ها به حل مس��ائل خود با‬ ‫چندجانبه گرایی نبود هیچ گاه چندجانبه گرایی پا‬ ‫نمی گرفت‪ .‬وزیر امور خارجه ادامه داد‪ :‬دولت ها به‬ ‫این نتیجه رس��یدند نه می توانند مشکالت خود را‬ ‫به تنهایی حل وفصل کنند و نه می توانند به تنهایی‬ ‫مانع اقدام های هنجارش��کنانه دیگران ش��وند‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل به چندجانبه گرای��ی روی اورده اند‬ ‫که نیاز قطعی کش��ورهای جهان بوده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬زمان��ی چندجانبه گرایی را بدون فکر‬ ‫می پذیری��م‪ .‬اگر امکان��ات چندجانبه مانند تلفن‬ ‫نبود نمی توانس��تیم جزئی تری��ن روابط عادی را‬ ‫برقرار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی ت�وان یکجانب�ه ب�رای جه�ان‬ ‫تصمیم گرفت‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه‬ ‫ام��روز در جهان همه اتفاق ها نه در غرب می افتد‬ ‫و ن��ه غ��رب می تواند ب��رای جهان مس��یر تعیین‬ ‫کند‪ ،‬یکجانب��ه عمل کردن را حتی برای دولت ها‬ ‫غیرممکن دانس��ت و گفت‪ :‬دولت ه��ا نمی توانند‬ ‫یکجانبه برای جهان تصمیم بگیرند چون دولت ها‬ ‫انحص��ار خود در تصمیم گیری ه��ای جهانی را از‬ ‫دست داده اند‪ .‬وزیر امور خارجه تصریح کرد‪ :‬ابزار‬ ‫و مراکز قدرت متکثر شده اند‪ .‬مرکز قدرت از غرب‬ ‫تغییر کرده و از انحصار اقتصادی خارج شده است‪.‬‬ ‫ام��روز فردی با تلفن هم��راه کوچک پیام هایی به‬ ‫جهان مخابره می کند که جهان را حرکت می دهد‪.‬‬ ‫ظریف خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر همه دولت های‬ ‫جهان دور هم جمع ش��وند ب��از هم بدون حضور‬ ‫سایر ذی نفعان نمی توانند تصمیم بگیرند‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت و تحلیل و خوش بینی نیس��ت که هیچ‬ ‫دولت��ی به تنهایی نمی توان��د منافع خود را تامین‬ ‫کن��د و جلوی خطرها را بگیرید‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫برای نمونه به حادثه ‪ ۱۱‬س��پتامبر امریکا اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دولت امریکا که همه ان را قدرقدرت‬ ‫می دانن��د و هزین ه نظام��ی اش به تنهایی ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫‪ ۱۰‬کش��ور بعدی یعنی ‪ ۶۰۰‬میلیارد دالر است و‬ ‫بعد از او چین‪ ،‬عربستان و روسیه هر کدام به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۶۰‬میلیارد دالر در حوزه نظامی هزینه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬بعد از ‪ ۱۱‬س��پتامبر نتوانس��ت امنیت‬ ‫مردم خود را تامین کند‪ .‬رئیس نهاد دیپلماس��ی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬س��ازمان ها و بازیگ��ران غیرحکومتی‬ ‫نه تنها می توانند تخریب امنیت بلکه ایجاد امنیت‬ ‫کنند‪ .‬دولتی مانن��د امریکا از تامین امنیت مردم‬ ‫خود ناتوان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازی با حاصل جمع صفر‬ ‫ظری��ف با بیان اینک��ه بازی با حاصل جمع صفر‬ ‫امروز در جهان غیرممکن اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازی‬ ‫با حاصل جمع صفر یعنی بتوانید با هزینه دیگران‬ ‫ب��رای خود منفع��ت بخرید‪ .‬حت��ی در صفرترین‬ ‫ب��ازی ک��ه جنگ باش��د پیروز و شکس��ت خورده‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تالش برای حاصل بازی جمع به‬ ‫اضافه صفر‪ ،‬به منفی می انجامد؛ ترامپ می گوید ‪۷‬‬ ‫تریلیون دالر در منطقه ما هزینه کردند ایا امریکا‬ ‫امروز احساس امنیت بیشتری می کند؟ اگر چنین‬ ‫بود اقای ترامپ نمی گفت مردم امریکا از گذش��ته‬ ‫ناخشنودند‪.‬‬ ‫تاکید دولت بر ضرورت تصویب لوایح اف ای تی اف‬ ‫علی ربیعی در نشست هفتگی خود‬ ‫ب��ا خبرنگاران درباره بیانیه اخیر گروه‬ ‫ویژه اقدام مال��ی و اخرین مهلت این‬ ‫نهاد به ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه گذشته‬ ‫دولت این موضوع در دس��تور کار قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬دول��ت به رایزنی ه��ای خود‬ ‫ادام��ه خواه��د داد‪ .‬دولت هم��واره از‬ ‫زاوی��ه تقویت منافع ملی بر ضرورت تصویب لوایح‬ ‫«اف ای تی اف»تاکید دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��خنگوی دولت اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن لوایح مختص ایران نیس��ت‪ .‬توصیه هایی به‬ ‫کش��ورهای جهان با هدف مبارزه با پولش��ویی و‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریس��م اس��ت و بیش��تر‬ ‫کش��ورهای جهان هم به ان ملحق شدند و به طور‬ ‫قطع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از‬ ‫اهداف جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت خاطرنش��ان کرد‪ :‬منتقدان‬ ‫مثال های بس��یار س��اده ای می زنند ک��ه اینها در‬ ‫پالرم��و یا اف ای تی اف وج��ود ندارد و فکر می کنم‬ ‫دالیل��ی که تا ح��اال در این زمینه مطالعه ش��ده‬ ‫دالیلی نیست که ما بخواهیم به خاطر ان خود را‬ ‫به فهرست سیاه ببریم‪.‬‬ ‫ربیعی یاداور شد‪ :‬با تصویب نشدن‬ ‫این لوایح ما در فهرست سیاه قرار می‬ ‫گیری��م و نظام بانکی م��ا در خارج از‬ ‫کشور تعطیل می شود‪ .‬حتی کشورها‬ ‫ب��ا ما همراهی نخواهن��د کرد و اعالم‬ ‫کرده اند اگر ما در فهرس��ت سیاه قرار‬ ‫بگیری��م وضعیت ما در انتقال پول دچار مش��کل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رایط ما با ‪ 4 ،3‬س��ال‬ ‫پیش متفاوت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه پیوستن به‬ ‫اف ای تی اف و س��ایر کنوانسیون ها دولت مطالعه‬ ‫کرده و منافع ملی را در ان دیده است‪ .‬ما نپیوستن‬ ‫به این ها را مغایر با منافع ملی می دانیم و امیدواریم‬ ‫با همفکری و صحبت هایی که خواهیم کرد مانع از‬ ‫خودتحریمی دوباره کشور شویم‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت تصریح ک��رد‪ :‬باید بدانیم که‬ ‫این موضوع برای اقتصاد کش��ور پیامدهایی دارد‪.‬‬ ‫باید متوجه باش��یم که فارغ از تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫س��ایر تبادالت تجاری و مالی ما با مش��کل جدی‬ ‫روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫باید به حاکمیت ارضی سوریه احترام گذاشت‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور‬ ‫خارجه به همراه رئیس جمهوری به باکو به منظور‬ ‫شرکت در اجالس عدم تعهد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��خنگوی نهاد دیپلماسی با‬ ‫اش��اره به اینکه فرستاده ویژه دولت چین فردا به‬ ‫ایران س��فر می کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ما برنامه پویش‬ ‫صلح امید را به کشورهای ذی ربط ارسال کردیم‬ ‫و امیدواری��م ب��ه ان بپیوندن��د‪ .‬ش��اهد حمله به‬ ‫نفتکش ایرانی بودیم که فکر می کنیم پش��توانه‬ ‫دولتی دارد و ما گزارش��ی به س��ازمان ملل ارائه‬ ‫کردیم‪ .‬عباس موسوی با اشاره به تحوالت سوریه‬ ‫و تهاجم ترکیه به ش��مال این کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫ضم��ن درک دغدغ��ه ترکیه باید ب��ه حاکمیت‬ ‫ارضی س��وریه احترام گذاش��ته ش��ود‪ .‬طرح ها و‬ ‫توافق ه��ای گوناگونی در ای��ن زمینه وجود دارد‬ ‫ک��ه رجوع ب��ه ان چاره کار اس��ت‪ .‬س��خنگوی‬ ‫عکس روز‬ ‫وزارت ام��ور خارجه خاطرنش��ان کرد‪ :‬حاکمیت‬ ‫ملی و تمامیت ارضی س��وریه باید ازس��وی همه‬ ‫کشورهای منطقه محترم شمرده شود‪ .‬نگرانی ها‬ ‫باید با مکانیسم های مسالمت امیز پیگیری شود‪.‬‬ ‫ما توافق ادانا را میان ترکیه و س��وریه داریم که‬ ‫دو کشور باید به این توافق برگردند‪.‬‬ ‫موس��وی درب��اره اخرین تح��والت مربوط به‬ ‫اج��رای گام چه��ارم تصری��ح ک��رد‪ :‬گام چهارم‬ ‫طراحی شده است‪ .‬برخی از مواردی که به تازگی‬ ‫ازس��وی س��ازمان انرژی اتمی اعالم شد‪ ،‬شامل‬ ‫همین مس��ائل اس��ت‪ .‬موارد دیگری هم هس��ت‬ ‫که در مرحله تصمیم گیری اس��ت‪ .‬امیدواریم کار‬ ‫به مرحله چهارم نکش��د و ش��اهد گام و تحوالت‬ ‫ویژه ای ازس��وی کش��ورهای باقیمانده در برجام‬ ‫باش��یم‪ ،‬وگرنه ایران اماده برداش��تن گام چهارم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫بازگشت ‪ ۹۵‬درصد ارز پتروشیمی ها به کشور‬ ‫اغاز صید ماهی استخوانی در دریای خزر‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه بیش از ‪ ۹۵‬درصد پتروشیمی ها در بازگرداندن ارز بسیار خوب عمل‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها چند شرکت بازی درمی اورند که به سازمان های نظارتی معرفی شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬بیژن نامدار زنگنه با بیان اینکه صادرات پتروش��یمی ها و بازگش��ت ارز‬ ‫حاصل از این صادرات به کش��ور به خوبی انجام می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عنوان کسی که ازسوی‬ ‫رئیس جمهوری مس��ئولیت کنترل ش��یوه بازگشت ارز شرکت های پتروشیمی را برعهده دارم‪،‬‬ ‫ی در بازگرداندن ارز بس��یار خوب عمل‬ ‫باید بگویم بیش از ‪۹۵‬درصد ش��رکت های پتروش��یم ‬ ‫می کنند‪ .‬وزیر نفت با بیان این مطلب ادامه داد‪ :‬تنها چند شرکت به اصطالح بازی درمی اورند‬ ‫که برای پیگیری به س��ازمان های نظارتی معرفی ش��ده اند اما پتروش��یمی های بزرگ و اصلی‬ ‫مانند هلدینگ خلیج فارس‪ ،‬هلدینگ پارس��یان و هلدینگ تاپیکو خیلی خوب عمل می کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره پرداخت نش��دن ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان بودجه به ش��هرداری ها برای تهیه‬ ‫قی��ر اظه��ار کرد‪ :‬وزارت نفت با واریز این میزان بودجه به خزانه کش��ور وظیفه خود را به خوبی‬ ‫انجام داده و شهرداری ها باید به دنبال تخصیص این بودجه براساس قانون برنامه بودجه امسال‬ ‫باشند و از اینجا به بعد در حیطه وظایف وزارت نفت نیست‪ .‬زنگنه خاطرنشان کرد‪ :‬وظیفه ما‬ ‫واریز پول از مجرای مشخصی به حساب خزانه کل کشور بود که این وظیفه انجام شده است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫در دنیای امروز چندجانبه گرایی یک ضرورت است‬ ‫ایرنا‪ -‬عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با‬ ‫تایید نظر معاون حقوق��ی رئیس جمهوری درباره‬ ‫الیحه پالرمو تاکید کرد‪ :‬رئیس جمهوری می تواند‬ ‫الیحه پالرمو را ابالغ کند‪ .‬س��ید محمد صدر درباره‬ ‫اخرین وضعیت بررس��ی لوایح پالرمو و سی اف تی‬ ‫در مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت‪ :‬مدت ها‬ ‫اس��ت که این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام مطرح نشده اند‪ .‬تنها در یک مقطع این مسئله‬ ‫مطرح شد و پرسش هایی درباره سی اف تی و پالرمو‬ ‫به وجود امد‪ .‬اکنون پاسخ این پرسش ها امده است‬ ‫اما هنوز در مجمع تش��خیص مصلحت نظام مطرح‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به هیچ وجه نباید به کارگرانی که در چارچوب‬ ‫قانون اعتراض های رس��می‪ ،‬مدنی و صنفی خود را‬ ‫به خاطر دستمزد و سایر حقوق شان ابراز می کنند‪،‬‬ ‫تعرض و برخورد قضایی با انها انجام ش��ود‪ .‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری درباره اخری��ن وضعیت پیگیری‬ ‫پرونده کارگران بازداش��تی هفت تپه و رایزنی های‬ ‫انجام ش��ده با قوه قضاییه درباره پرونده انها گفت‪:‬‬ ‫هماهنگی خوب��ی بین قوه قضایی��ه و نمایندگان‬ ‫اس��تانی این قوه و وزارت کار در س��طوح گوناگون‬ ‫به وجود امده تا پیگیر مطالبات کارگران باشیم‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬علی اصغر زارعان‪ ،‬دستیار ویژه رئیس‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬مدار ثانویه راکتور در‬ ‫ح��ال بازطراحی اراک تا ‪ ۲‬هفت��ه اینده راه اندازی‬ ‫می ش��ود و تا سال اینده تس��ت های سرد و تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬راکتور اراک به طور کامل راه اندازی خواهد‬ ‫ش��د که اقدام��ی اقتدارافری��ن و کاری جهادی و‬ ‫عملیاتی است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬خبرگزاری رس��می چی��ن گزارش کرد‬ ‫امریکا نتوانس��ته باوج��ود تحریم ها و فش��ارهای‬ ‫حداکثری روند رش��د صنعت نفت ایران را متوقف‬ ‫کند‪ .‬شینهوا می نویس��د‪ :‬این کشور کماکان برای‬ ‫رش��د صادرات غیرنفتی از یک سو و پیشبرد رشد‬ ‫صنعت نفت در تالش است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬منابع دیپلماتیک اروپایی اعالم کرده اند‬ ‫اگر بوریس جانسون‪ ،‬نخس��ت وزیر انگلیس نتواند‬ ‫تواف��ق جدید برکس��یت را به تایی��د مجلس عوام‬ ‫برساند‪ ،‬مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تا‬ ‫فوریه س��ال اینده میالدی (بهمن و اسفند) تمدید‬ ‫خواهند کرد‪ .‬نش��ریه تایمز در گزارشی نوشت این‬ ‫تاخیر به طور شناور خواهد بود‪ .‬به این معنی که اگر‬ ‫توافق برکس��یت به تایید پارلمان رس��ید‪ ،‬انگلیس‬ ‫مختار است اتحادیه اروپا را زودتر ترک کند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا‬ ‫درباره سیاس��ت های دونالد ترام��پ در قبال ایران‬ ‫ابراز نگران��ی کرد‪ .‬به گزارش دیلی میل‪ ،‬جو بایدن‪،‬‬ ‫مع��اون پیش��ین دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫فعلی امری��کا و نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری‬ ‫اینده این کش��ور در انتقاد از سیاس��ت های ترامپ‬ ‫در قب��ال ای��ران گفت‪ :‬او یک س��ال دیگر در پیش‬ ‫دارد‪ .‬می تواند به راحتی ما را درگیر جنگی تصادفی‬ ‫با ای��ران کند‪ .‬او بدون اینکه درک��ی از عملکردش‬ ‫داشته باشد‪ ،‬می تواند ما را وارد یک درگیری کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬ویلیام برنز‪ ،‬قائم مقام وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا در دوران ریاس��ت جمهوری باراک اوباما در‬ ‫گفت وگو با ش��بکه سی بی اس در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره تصمی��م رئیس جمهوری کش��ورش برای‬ ‫خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه‪ ،‬به انتقاد‬ ‫از این تصمیم پرداخت و گفت‪ :‬برندگان این اقدام‪،‬‬ ‫ایران و اسد بوده اند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬روزنام��ه انگلیس��ی ایندیپندن��ت در‬ ‫گزارش��ی به بررس��ی خروج نیروهای امریکایی از‬ ‫سوریه پرداخت و نوشت‪ :‬خروج نیروهای امریکایی‬ ‫از س��وریه فرصتی برای ایران اس��ت تا حوزه نفوذ‬ ‫خود را گس��ترش دهد‪ .‬نیروه��ای هم پیمان ایران‬ ‫می توانند قدرت بیش��تری داش��ته باشند و امکان‬ ‫فعالیت بیشتری پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬یک روزنام��ه لبنانی با اش��اره به ورود‬ ‫روس��یه به موضوع بحران موجود در لبنان نوشت‪:‬‬ ‫مسکو مخالف استعفای سعد حریری‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫لبنان اس��ت‪ .‬روزنامه الجمهوریه ب��ه نقل از منابع‬ ‫دیپلماتیک با اعالم این مطلب افزود‪ :‬سعد حریری‬ ‫یک پیام شفاهی از رهبری روسیه دریافت کرده که‬ ‫در ان ضمن اش��اره به اوضاع دشوار لبنان و منطقه‪،‬‬ ‫با استعفای حریری مخالفت و اعالم شده استعفای‬ ‫او را گزینه خوبی نمی داند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر دفاع مل��ی ترکی��ه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ارتش ترکیه هیچ گونه س�لاح ش��یمیایی‪ ،‬مهمات‬ ‫و تجهیزات پرت��اب ان را در اختیار ندارد‪ .‬خلوصی‬ ‫اکار‪ ،‬وزیر دفاع ملی ترکیه در س��خنانی در واکنش‬ ‫به اتهام کاربرد س�لاح ش��یمیایی در شمال شرق‬ ‫س��وریه گفت‪ :‬ارتش ما یک گِرم مواد ش��یمیایی و‬ ‫تس��لیحات مربوط به ان را ندارد؛ ن��ه مهمات و نه‬ ‫تجهیزات پرتاب ان را‪ .‬چنین س�لاحی را در انبار و‬ ‫فهرست خود نیز نداریم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬ژاپن اخبار مربوط‬ ‫به طرح مش��ترک ژاپن و فرانس��ه برای اعطای وام‬ ‫‪ ۱۸‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالری ب��ه ایران را رد‬ ‫کرد‪ .‬یوشیهید سوگا‪ ،‬سخنگوی دولت ژاپن در این‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬چنین چیزی نیس��ت‪ .‬این گزارش ها با‬ ‫واقعیت مطابقت ندارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫موفقیت سایپا‬ ‫در توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی‬ ‫وقتی سازنده‬ ‫نمی سازد‬ ‫حال خوش گوادر‬ ‫حاصل فراموشی چابهار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در نشست خبری مشترک انجمن خودروسازان و انجمن قطعه سازان کشور موانع و مشکالت صنعت خودرو و قطعه بررسی شد‬ ‫تخصیص ارزهای سه گانه و دردسر های صنعتگر‬ ‫پاسخ فعاالن حوزه خودرو به رئیس کل بانک مرکزی‪ :‬هر نهاد وظیفه مشخصی دارد‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬دیروز دوش��نبه ‪ ۲۹‬مهر نشس��ت‬ ‫مشترک انجمن خودروسازان کشور و انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی برای بررسی موانع و مشکالت صنعت‬ ‫خودرو و قطعه در محل هتل المپیک برگزار ش��د‪ .‬این نشس��ت‬ ‫خب��ری با حضور احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫ایران‪ ،‬داود میرخانی رشتی مش��اور همین انجمن‪ ،‬مازیار بیگلو‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‪ ،‬شاپور‬ ‫س��امعی نایب رئیس انجمن‪ ،‬مرتضی مرتض��وی رئیس انجمن‪،‬‬ ‫فرهاد به نیا سخنگوی انجمن‪ ،‬حمید کشاورز مدیرعامل کروز و‬ ‫برخی مدیران قطعه ساز دیگر برگزار و نسبت به افزایش نرخ مواد‬ ‫اولیه و تعیین دستوری نرخ محصول نهایی گالیه و انتقاد شد‪.‬‬ ‫س��وءمدیریت در خودروسازی ها بوده که در نهایت این وضعیت‬ ‫را به بار اورده است‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان س��خنان خود گفت‪ :‬امید اس��ت با اصالح روند‬ ‫فعالیت مشکالت رفع شود و شاهد زیان خودروسازی نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جابه جایی پول بدون ضمانت‬ ‫‹ ‹کاهش کیفیت و کمبود نقدینگی‬ ‫‪ ،‬احمد نعمت بخش‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور با‬ ‫اش��اره به کاهش تیراژ خودرو در نیمه‬ ‫نخست سال گفت‪ :‬امار تولید در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال حدود ‪۳۵‬درصد افت‬ ‫داشته که تمام دالیل چنین رخدادی‬ ‫به قیمت گذاری دستوری برمی گردد‪.‬‬ ‫اگ��ر به روند این امر در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال گذش��ته نگاه��ی بیندازید‬ ‫مش��اهده می کنید که عملکرد ش��ورای رقاب��ت منجر به چنین‬ ‫وضعیتی و زیان انباشته خودروسازان شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته قیمت گذاری خودرو به سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار‬ ‫محول شد و در حال حاضر خودرو با زیان در حال فروش است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با س��رکوب مالی خودروس��ازی ‪ ۷‬ت��ا ‪۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان زیان س��ال گذش��ته به خودروس��ازان تحمیل شد‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن خودروس��ازان ایران تصریح کرد‪ :‬اضافه شدن ‪ ۴‬تا ‪۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان زیان انباش��ته در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫خودروسازی ها‪ ،‬منجر به این شد که خودروسازان حدود ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار شوند‪.‬‬ ‫نعمت بخش با بیان اینکه براس��اس قانون اصل ‪ ۴۴‬ماده ‪ ۹۰‬و‬ ‫نیز ماده ‪ ۱۰۱‬برنامه پنجم توسعه دولت باید زیان خودروسازان‬ ‫را بپردازد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬براس��اس این دو ماده اگر نرخ هر کاالیی‬ ‫از س��وی دولت کمتر از نرخ تمام ش��ده و واقعی تعیین شود باید‬ ‫دول��ت کمک زیان بپ��ردازد که تا امروز مبلغی پرداخت نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو با اشاره به سخنان عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫س بان��ک مرکزی درباره صنعت خودرو گفت‪ :‬جای تاس��ف‬ ‫رئی ‬ ‫دارد رئی��س بانک مرکزی به عنوان عض��وی از دولت از وضعیت‬ ‫ن��رخ خودروها اگاه نیس��تند و نمی دانند خودروس��از با زیان در‬ ‫حال تولید و فروش اس��ت‪ .‬اگر صنعت خودرو تعطیل شود ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪۱۵‬میلیارد دالر ارز از کشور خارج می شود‪ .‬ایا وی تضمینی برای‬ ‫مدیریت خروج این مقدار ارز از کشور دارد‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در ادامه به نرخ چند براب��ری مواد اولیه در چند‬ ‫س��ال گذش��ته اش��اره کرد و افزود‪ :‬دلیل گرانی نرخ تمام شده‬ ‫خودرو به این برمی گردد که ورق فوالد از اوایل سال ‪ ۹۵‬از ‪۱۸۰۰‬‬ ‫به ‪۶۷۵۰‬تومان در سال ‪۹۷‬؛ مس از کیلویی ‪۱۸‬به ‪۶۵‬هزار تومان‬ ‫و فوالدالومینیوم نیز از کیلویی ‪ ۲۸۰۰‬به ‪ ۹۰۵۰‬تومان رس��ید‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این‪ ،‬نرخ ارز از ح��دود ‪۳‬هزار تومان ب��ه ‪۹‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش نرخ حمل ب��ار هم گفت‪ :‬هزینه حمل‬ ‫کاال از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬تا س��ال ‪ ۳ ،۹۸‬برابر شده است‪ .‬یا یکی از‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز کاتالیس��ت که پیش تر ‪۳۰۰‬هزار تومان بود‬ ‫درحال حاضر به ‪۲‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬تمام این دالیل‬ ‫منجر به زیان خودروس��ازان و بدهی انها به قطعه س��ازان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬قطعه س��ازان هم با کمبود نقدینگی نمی توانند تولید و‬ ‫تامین قطعه داشته باشند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ه لحاظ کیفیت هم که م��ردم ناراضی از خودروها‬ ‫هس��تند به مش��کالت مالی برمی گردد که قطعه س��از به دلیل‬ ‫کمبود نقدینگی ناچار باید از کیفیت محصوالت کم کند‪.‬‬ ‫نعمت بخش در پایان پیش��نهاد کرد‪ :‬دولت باید تعرفه واردات‬ ‫خ��ودرو را به ‪۲۵‬درصد کاهش دهد عددی که برای پیوس��تن به‬ ‫سازمان تجارت جهانی (‪ )WTO‬الزامی است اما قیمت گذاری‬ ‫دستوری را هم از صنعت خودرو حذف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن غیرکارشناسی همتی‬ ‫در ادامه نشست‪ ،‬داود میرخانی رشتی‪،‬‬ ‫مش��اور انجمن خودروس��ازان کشور‬ ‫گفت‪ :‬از زمانی ک��ه صنعت خودرو در‬ ‫کش��ور ش��کل گرفت؛ یعنی از حدود‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۴۴‬مس��ئله قیمت گذاری‬ ‫خودروه��ا مطرح بود و همیش��ه نرخ‬ ‫خودرو از سوی دولت کنترل و نظارت‬ ‫می شد اما تعیین نرخ به گونه ای بود که تولیدکننده سود کند و از‬ ‫محل سود به توسعه فعالیت خود بپردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محمود خیامی‪ ،‬نخس��تین فع��ال صنعت خودرو و‬ ‫صاحب ایران ناس��یونال با ‪۱۰‬میلیون تومان سرمایه این صنعت‬ ‫را راه اندازی کرد اما در پایان فعالیت‪ ،‬س��رمایه او به ‪۱۵۰‬میلیون‬ ‫تومان رس��ید و از محل سود به راه اندازی واحدهای دیگر تولید و‬ ‫اشتغالزایی اقدام کرده بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پس از انقالب ش��یوه کنت��رل نرخ خودروها ادامه‬ ‫یافت و به س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫واگذار ش��د اما س��ود متعارف و عادالنه برای تولیدکننده در نظر‬ ‫گرفته نشد‪ .‬در برهه ای شورای اقتصاد تصویب کرد نرخ خودروها‬ ‫در حاشیه بازار تعیین و مابه التفاوت نرخ کارخانه و بازار به خزانه‬ ‫دولت واریز شود‪ .‬در مدت ‪ ۱۰‬سالی که قیمت گذاری در حاشیه‬ ‫بازار تعیین می ش��د با وجود افزایش ت��ورم اما نرخ خودرو دارای‬ ‫منحنی پایدار با کمترین افزایش نرخ بود‪.‬‬ ‫مش��اور انجمن خودروسازان کشور با اشاره به اتفاق های دوره‬ ‫دولت نهم و دهم گفت‪ :‬تعیین نرخ خودروها از س��وی س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان زیر نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصوالت بود‪ .‬قرار ش��د قیمت ها اصالح ش��ود و شاهد افزایش‬ ‫‪۲۰‬درصدی قیمت ها باش��یم اما چون این امر همزمان با ش��ب‬ ‫عید بود برای اینکه به مردم ش��وک وارد نش��ود سازمان حمایت‬ ‫اعالم کرد ‪۶‬درصد پیش از س��ال افزایش می یابد و ‪۱۴‬درصد در‬ ‫اردیبهش��ت سال بعد اجرایی می شود‪۶ .‬درصد افزایش یافت اما‬ ‫افزایش ‪۱۴‬درصدی محقق نشد‪ .‬این روند قیمت گذاری پایین تر‬ ‫از نرخ تمام ش��ده ادامه یافت و ضرر خودروسازی را افزایش داد‪.‬‬ ‫در دولت نهم و دهم نشست های گوناگون با بانک ها برگزار شد و‬ ‫قرار بود تسهیالتی پرداخت و نرخ خودرو ازاد شود اما اغاز نشده‬ ‫لغو شد(‪ ۲‬روز پس از اجرا)‪.‬‬ ‫میرخانی رشتی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تعیین نرخ‬ ‫به شورای رقابت واگذار شد و برنامه این شورا افزایش پلکانی بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قرار بود هر ‪ ۳‬ماه نرخ خودرو درصدی افزایش یابد که این‬ ‫امر هم محقق نشد‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی اف��زود‪ :‬وقتی ‪۷‬ه��زار نیروی اس��تخدامی‬ ‫کارخانه ای با امضای این نماینده و ان نماینده است منجربه این‬ ‫می شود که نیروی مازاد هم به این زیان انباشته دامن بزند‪ .‬با این‬ ‫امر چگونه انتظار بهره وری از تولید می توان داشت؟‬ ‫عضو انجمن خودروسازان کشور با اشاره به ماشین االت تولید‬ ‫و کیفیت محصوالت گفت‪ :‬برای ارتقای کیفیت باید ماشین االت‬ ‫و تجهیزات سخت افزاری نوسازی و بروزرسانی شود‪ .‬با سرکوب‬ ‫قیمت ها پولی برای سرمایه گذاری روی تجهیزات سخت افزاری‬ ‫نمی ماند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬زیان انباش��ته تولیدکنن��ده یعنی نقدینگی در‬ ‫دست دالل ها می چرخد و نتیجه بدهی ‪۲۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫خودروساز به قطعه ساز است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تفاوت نرخ کارخانه‬ ‫و ب��ازار بین ‪ ۵‬تا ‪۲۰‬میلیون تومان اس��ت ک��ه این رقم هر کس را‬ ‫وسوسه می کند که وارد بازار خودرو شود‪.‬‬ ‫میرخان��ی ه��م با اش��اره به س��خنان رئیس بان��ک مرکزی‪،‬‬ ‫ان را غیرکارشناس��ی خوان��د و گف��ت‪ :‬باید از وی پرس��ید ایا از‬ ‫قیمت گذاری ها اطالعی دارند که سخن به ناصواب می گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه ساز از کیفیت نمی کاهد‬ ‫مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی در‬ ‫ادام��ه س��خنان اعض��ای انجم��ن‬ ‫خودروس��ازان ای��ران عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫قطعه س��از مل��زم به رعای��ت کیفیت‬ ‫محصوالتش اس��ت و این مس��ئله را‬ ‫وظیف��ه خ��ود می دان��د؛ بنابرای��ن‬ ‫صنعتگران این حوزه در هر ش��رایطی کیفیت ها را رعایت کرده و‬ ‫حتی در ش��رایط بحرانی فعل��ی و با وجود کمب��ود نقدینگی از‬ ‫کیفیت قطعات کم نکر ده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از مش��کالت تعیین قطعات مورد نیاز فقط‬ ‫به کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی برنمی گردد و مس��ئله‬ ‫تحریم ها هم مطرح است؛ یعنی حتی اگر منابع مالی تامین شود‬ ‫برای خرید قطعات مانند قطعات الکترونیکی مشکالت تحریمی‬ ‫داریم‪ .‬مشکالت بخش��ی از خودروهایی که تجاری نمی شوند و‬ ‫کمبود قطعات دارند به این موضوع برمی گردد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مش��کالت مال��ی صنع��ت خ��ودرو مرب��وط به یک‬ ‫فرایند چند دهه ای اس��ت که ناشی از قیمت گذاری دستوری و‬ ‫ش��اپور س��امعی‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی سخنران بعدی این نشست‬ ‫خب��ری ب��ود که با اش��اره به مس��ائل‬ ‫گمرکی و ارزی گفت‪ :‬در حوزه گمرک‬ ‫ب��ا ش��روع تحریم‪ ،‬مس��ئوالن دولتی‬ ‫به ویژه مع��اون اول رئیس جمهوری با‬ ‫دس��توراتی که به س��ازمان گمرک ابالغ کردند‪ ،‬برای ترخیص‬ ‫کاالها تس��هیالت خاص درنظر گرفته ش��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬برای‬ ‫ترخی��ص محصوالت الزم نبود تمام مبلغ پرداخت ش��ود‪ ۵۰ .‬تا‬ ‫‪۶۰‬درص��د هزینه پرداخت‪ ،‬کاالها ترخیص و در ادامه با تس��ویه‬ ‫کامل باقی محصوالت از کمرگ خارج می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر زمان تس��ویه سررس��ید ش��ده اما‬ ‫قطعه س��ازان به دلیل مشکالت نقدینگی قادر به تسویه نیستند‬ ‫بنابراین صنعتگران درخواس��ت دارند این مهلت تمدید شده و با‬ ‫گرفتن تعهد کاالها ترخیص شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در ادامه با اش��اره به مشکالت ارزی صنعتگران گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر تولیدکننده با ‪ ۳‬ارز نیمایی‪ ،‬اشخاص و ازاد روبه رو‬ ‫ی انها با هم زیاد نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫اس��ت که تف��اوت قیمت ‬ ‫امروز(دوش��نبه ‪ ۲۹‬مهر) نرخ ارز نیمایی حدود ‪۱۰۹۶۰‬تومان‪،‬‬ ‫ارز اش��خاص ‪ ۱۱۱۰۰‬ت��ا ‪۱۱۱۵۰‬توم��ان و ن��رخ ارز ازاد ه��م‬ ‫‪۱۱۳۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬تف��اوت چندانی بین نرخ ای��ن ‪ ۳‬نوع ارز‬ ‫وجود ندارد اما بانک مرکزی برای کنترل و نظارت اجازه استفاده‬ ‫از ارز ازاد ب��ه صنعتگر نمی دهد و این موضوع مسئله س��از برای‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬برای گرفتن ارز نیمایی که به طور معمول‪ ،‬دالر‬ ‫و یورو نیس��ت و بیشتر یوان چین است یک تا ‪ ۱.۵‬ماه زمان الزم‬ ‫است‪ .‬اگر این زمان را به زمانی که نیاز است تا کاالها از یک کشور‬ ‫به ایران برسد که گاهی چند ماه طول می کشد اضافه کنیم شاهد‬ ‫اتالف وقت زیادی در این باره خواهیم بود درحالی که تولید نباید‬ ‫تعطیل و خودروها تجاری و به بازار عرضه شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضمن انکه گرفتن ارز اش��خاص سخت تر است‬ ‫زی��را تولیدکننده باید یک صادرکننده پیدا کند و به او اطمینان‬ ‫کن��د و هزینه ارز او را پیش پیش بپردازد تا بین ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬هفته ارز از‬ ‫سوی صرافی ها جابه جا شود‪ .‬گفتنی است باید براساس مبلغ ‪۱.۵‬‬ ‫درصد هم در ارز نیمایی و هم اشخاص به صرافی ها باید بپردازیم‪.‬‬ ‫س��امعی با بیان اینک��ه گرفتن فاکتور ب��رای جابه جایی پول‬ ‫ه��م ‪ ۲‬ماه زمان می برد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر ب��ه هر دلیلی پس از پرداخت‬ ‫هزینه‪ ،‬ارزی پرداخت نشود هیچ ضمانتی برای پیگیری موضوع‬ ‫وجود ندارد‪ .‬از این رو تولیدکنندگان حوزه خودرو بارها پیشنهاد‬ ‫داده اند واردات خودرو ازاد ش��ود زیرا به لحاظ قیمتی خودروها‬ ‫خارجی و داخلی مش��تریان خاص خ��ود دارند اما به صنعتگران‬ ‫اجازه دهند با ارز ازاد ادامه فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلیف صنعتگران را مشخص کنید‬ ‫فره��اد به نی��ا‪ ،‬س��خنگوی انجم��ن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در ادامه با انتقاد به نگاه های‬ ‫موجود نسبت به صنعت خودرو گفت‪:‬‬ ‫اگر هیات دولت‪ ،‬بانک مرکزی و س��ایر‬ ‫مدی��ران می خواهن��د صنعت خودرو‬ ‫فعالیت نداش��ته باش��د بای��د به طور‬ ‫ش��فاف بیان کنند تا تولیدکنندگان تکلیف سرمایه های خود را‬ ‫بدانند‪ .‬عملکردهای حاضر در راستای حمایت از دومین صنعت‬ ‫کشور نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬صنعت خودرو با ‪۷۰۰‬هزار نیروی شاغل مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم فعالی��ت دارد که به ازای هر ش��غل ‪۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در این صنعت سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک مرکزی وظیفه مش��خصی دارد‪ .‬این نهاد باید‬ ‫به کنترل تورم‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و‪...‬‬ ‫بپردازد‪ .‬حال پرس��ش این اس��ت که این نهاد در حوزه خود چه‬ ‫عملکردی داشته است؟‬ ‫به نی��ا در ادام��ه به اماری در این زمینه اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫پایان س��ال ‪ ۹۲‬کل گردش نقدینگی یا پول مازاد در بازار حدود‬ ‫‪۶۷۰‬هزار میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫وی خطاب به همتی اظهارکرد‪ :‬این رقم در نیمه نخس��ت سال‬ ‫‪ ۹۸‬به ‪۲‬هزار هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬بدهی دولت به‬ ‫بانک مرکزی نیز در سال ‪ ۹۳‬حدود ‪۱۱۳‬هزار میلیارد تومان بود‬ ‫که در پایان س��ال ‪ ۹۷‬به ‪۳۱۳‬هزار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬ایران‬ ‫دارای ‪ ۹۰۰‬موسس��ه بانکی و مالی ب��ا گردش ‪۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت در حالی که همین امار در کش��ور کانادا با ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫دالر با ‪ ۲۰‬بانک ثبت ش��ده است‪ .‬در این باره رئیس بانک مرکزی‬ ‫باید سخن بگویند و پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬چرا تسهیالت ارزی ‪۸۴۴‬میلیون یورویی که مقرر شد‬ ‫به صنعت خودرو تزریق شود‪ ،‬محقق نشده است؟‬ ‫به نی��ا گفت‪ :‬اگر نظر ب��ه ادامه فعالیت صنعت خودرو کش��ور‬ ‫اس��ت بای��د موانع تولید برطرف ش��ود‪ .‬با وجود ای��ن موانع باید‬ ‫گف��ت در واقع به دنبال داخلی س��ازی‪ ،‬ارتقای کیفیت و طراحی‬ ‫پلتفرم نیس��تیم‪ .‬باید بانک مرکزی تس��هیالت با بهره پایین به‬ ‫تولیدکننده بدهد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای‬ ‫خودرویی اظهارک��رد‪۴۵ :‬درصد نرخ خودرو مربوط به وجوهات‬ ‫دولت��ی بوده و ‪۵۵‬درصد هزینه تولیدکننده اس��ت‪ .‬اگر به دنبال‬ ‫کاهش نرخ خودرو هس��تیم دولت بای��د وجوهات خود را از نرخ‬ ‫خودرو کم کند‪.‬‬ ‫به نی��ا در پای��ان خطاب به رئی��س قوه قضاییه ه��م گفت‪ :‬در‬ ‫فاصل��ه ای که مدیری��ت جدید این قوه کار خود را ش��روع کرده‬ ‫ش��اهد عملکرد خوبی از این قوه بوده ایم اما ش��رایط به گونه ای‬ ‫ش��ده که مدیران جدید صنعتی ش��هامت و ابتکار عمل زیادی‬ ‫ندارن��د و نوعی نبود امنیت ب��رای صاحبان صنایع به وجود امده‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواریم با درایت مدیریت قوه قضایی��ه با اطمینان به‬ ‫مدیرانی که در فضایی سالم فعالیت دارند فضا را به سوی ارامش‬ ‫هدایت کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روز یکشنبه ‪ ۲۸‬مهر‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس‬ ‫بانک مرکزی با حض��ور در اتاق بازرگانی ایران به صنعت خودرو‬ ‫انتق��اد کرده و گفته ب��ود‪ ،‬من با موضوع تامی��ن نقدینگی برای‬ ‫خودروس��ازان مخالف بودم اما س��ال گذش��ته برای نشان دادن‬ ‫حس��ن نیت خود مقرر کردیم ‪۴‬ه��زار میلیارد توم��ان در قالب‬ ‫ریال��ی و بی��ش از ‪ ۸۴۰‬میلیون یورو در قالب ال س��ی خارجی به‬ ‫خودروس��ازان پرداخت ش��ود تا پس از یک س��ال این مبلغ را یا‬ ‫در قالب ارزی یا ریالی پس دهند‪.‬همتی با انتقاد از خودروسازان‬ ‫اف��زوده ب��ود‪ ،‬در قبال این تصمیم بانک مرکزی‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫اعالم کردند ما حاضر به پذیرش ریس��ک تغییر نرخ ارز در س��ال‬ ‫اینده نیستیم‪ .‬این مبلغ که یک سال در بانک کونلون چین برای‬ ‫انها تخصیص داده ش��ده بود دس��ت نخورده باقی ماند تا اینکه‬ ‫صرف موارد دیگری ش��د‪ .‬جالب اینجاست که خودروسازانی که‬ ‫قیمت های شان را هر روز باال می برند حاضر نبودند ریسک تغییر‬ ‫نرخ ارز را قبول کنند اما پرس��ش اصلی این است که این فرایند‬ ‫خودروس��ازی فشل را تا کجا باید ادامه دهیم؟ خودروسازان ‪۴۰‬‬ ‫س��ال است به ما می گویند در ش��رایط حساسی هستند اما این‬ ‫شرایط چه زمانی قرار است اصالح شود؟‬ ‫توسعه‪ ،‬میوه تحقیق‬ ‫یادداشت‬ ‫خلخالی‪-‬عض�و‬ ‫ابوالفض�ل‬ ‫هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫ارتب��اط مراکز علم��ی و تولید یکی از‬ ‫مولفه های انکارناپذی��ر در دنیای مدرن‬ ‫است‪ .‬این تعامل رشد و توسعه را در بخش‬ ‫صنعت و اقتصاد هر کش��ور رقم می زند و‬ ‫منج��ر به پیش��رفت حوزه ها می ش��ود‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو از جمل��ه صنایع مهمی اس��ت که‬ ‫کشورهای صنعتی روی ان سرمایه گذاری هنگفتی‬ ‫می کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مطالعه و تحقیق بس��تری‬ ‫برای توس��عه اس��ت و اگر این امر در هر مجموعه ای‬ ‫به معنای واقعی تعریف ش��ود نیازهای پژوهش��ی را‬ ‫پوش��ش می دهد و هر تولیدکننده می داند‬ ‫گام بعدی چیست‪.‬‬ ‫تحقی��ق و توس��عه حلق��ه گمش��ده‬ ‫برخ��ی صنای��ع داخل��ی اس��ت در حالی‬ ‫که در برخ��ی حوزه ها مانن��د صنایع نانو‪،‬‬ ‫موش��ک و پزشکی به دلیل اهمیت تحقیق‬ ‫و توس��عه پیش��رفت های خوب��ی ب��رای‬ ‫کش��ور رقم خورده اس��ت‪ .‬وضعی��ت نامطلوب امروز‬ ‫برخ��ی صنایع از جمله خودرو و قطعه س��ازی نتیجه‬ ‫سیاست گذاری های نادرست بوده است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت ک��ه نبای��د تحقی��ق‬ ‫و توس��عه ص��وری و ب��رای توجی��ه کاره��ا باش��د‬ ‫ی��ا تنه��ا ب��رای ارائ��ه گ��زارش‪ ،‬م��ورد توج��ه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫امروز صنای��ع خودرویی جهان بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد‬ ‫درامده��ای خ��ود را ب��ه بخ��ش تحقیق و توس��عه‬ ‫اختص��اص داده ان��د و این رقم ت��ا ‪۳۰‬درصد نیز قابل‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬ما در صنایع خود چه درصدی را برای‬ ‫ای��ن امر اختصاص داده ایم؟ چقدر از این اعداد عملی‬ ‫می شود و چند درصد کاغذی باقی می ماند؟‬ ‫الزم اس��ت برای توس��عه صنعتی ضم��ن در نظر‬ ‫گرفت��ن زیرس��اخت ها نس��بت ب��ه مراک��ز علمی و‬ ‫پژوهش��ی نیز توجه بیشتری اعمال شود اگر به دنبال‬ ‫پیشرفت و خودکفایی هستیم‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۹‬محصول در مرحله سوم پیش فروش مهرماه ایران خودرو‬ ‫ایران خودرو به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان و بازار‪ ،‬پیش فروش برخی‬ ‫از محصوالت خود را با موعد تحویل سال ‪ ۹۹‬در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایران خودرو پژو ‪ ۴۰۵‬بنزینی اس ال ایکس‪ ،‬سمند ال ایکس سال‬ ‫بنزینی‪ ،‬س��مند ال ایکس با موتور ای اف‪ ،۷‬پژو پارس س��ال‪ ،‬پژو‪۲۰۶‬تیپ‪،۲‬‬ ‫پ��ژو ‪۲۰۶‬صندوق دار‪ ،‬پارس ال ایکس‪ ،‬دناپالس و دنا معمولی با موعد تحویل‬ ‫شهریور و مهر س��ال ‪ ،۹۹‬محصوالت پیشنهادی ایران خودرو در مرحله سوم‬ ‫طرح پیش فروش مهر است‪.‬‬ ‫این طرح با اعمال محدودیت های��ی از جمله برخورداری از گواهینامه‪ ،‬هر‬ ‫کد ملی یک خودرو و خرید نکردن از ایران خودرو و سایپا در ‪ ۱۸‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫ام��کان ثبت ن��ام فقط برای افراد باالی ‪ ۱۸‬س��ال و تنظیم نش��دن صلح نامه‬ ‫به منظور بهره مندی مشتریان واقعی به اجرا گذاشته می شود‪ .‬سود مشارکت‬ ‫نیز بس��ته به نوع محصول از ‪ ۱۵.۵‬تا ‪۱۷.۵‬درصد و سود انصراف نیز از ‪۱۲.۵‬‬ ‫تا ‪۱۴.۵‬درصد متغیر است‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای ثبت نام‪ ،‬از ساعت ‪ ۱۱‬امروز سه شنبه‪ ۳۰‬مهر ‪۹۸‬‬ ‫به س��ایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی ‪esale.ikco.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫تحریم در مقابل تالش ملی خودروساز ایرانی خلع سالح شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫واردات قطعات خودرو‬ ‫در انحصار ‪ ۶‬نفر است‬ ‫عض��و هیات رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که واردات قطعات تنها‬ ‫در اختی��ار ‪ ۵‬ی��ا ‪ ۶‬نفر‬ ‫است نایاب شدن برخی‬ ‫قطعات در بازار‪ ،‬امر دور از انتظاری نیس��ت چراکه‬ ‫انحصار‪ ،‬فساد ایجاد می کند‪.‬سیدجواد حسینی کیا‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت درباره نایاب شدن قطعات‬ ‫الکترونیک��ی خ��ودور‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجا ک��ه واردات‬ ‫قطعات تنها در اختیار ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬نفر اس��ت نایاب شدن‬ ‫برخ��ی قطعات در بازار امر دور از انتظاری نیس��ت‬ ‫چراکه انحصار‪ ،‬فساد ایجاد می کند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در برخی موارد قطعه وارد کش��ور می شود اما افراد‬ ‫از توزیع ان خ��ودداری می کنند در واقع مافیاهای‬ ‫قدرت‪ ،‬واردات را در اختیار دارند اما با هدف افزایش‬ ‫نرخ از عرضه به بازار خ��ودداری می کنند‪.‬نماینده‬ ‫مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫وزارت دفاع برای کاهش واردات قطعه وارد میدان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه خودرو از حدود ‪۱۲۰۰‬‬ ‫قطعه تش��کیل ش��ده که ‪ ۴۷۱‬قطع��ه ان وارداتی‬ ‫اس��ت اما وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به دنبال‬ ‫بومی س��ازی این قطعات اس��ت‪.‬عضو هیات رئیسه‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره کیفیت ارائه خدم��ات پس از فروش‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای راحتی مش��تریان باید نمایندگی هایی‬ ‫که خدمات پ��س از فروش بهت��ری ارائه می کنند‬ ‫شناس��ایی ش��ده تا با معرفی انها به م��ردم زمینه‬ ‫بهبود عملکرد نمایندگی های ارائه کننده خدمات‬ ‫پس از فروش نیز فراهم شود‪ .‬حسینی کیا در پایان‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬کیفیت ارائه خدمات پ��س از فروش‬ ‫در برخ��ی نمایندگی ها مناس��ب اس��ت اما بعضی‬ ‫از این ش��رکت ها هنوز نتوانسته اند رضایت نسبی‬ ‫مشتریان را کسب کنند‪.‬‬ ‫صرفه جویی‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون دالری‬ ‫با تولید قطعات خودرو‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ن شرقی گفت‪ :‬تولید ساالنه بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫اذربایجا ‬ ‫هزار تن قطعات خودرو در این اس��تان حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشور به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حبیب امین زاده افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬می��زان تولید قطعات خودرو‪ ،‬س��االنه حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار ت��ن قطعات تراکتور نیز از این اس��تان به‬ ‫خ��ارج از کش��ور صادر می ش��ود‪.‬وی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان این اس��تان در زمان کنون��ی غیر از‬ ‫صنایع خودروس��ازی‪ ،‬توان تولید و تامین قطعات‬ ‫صنایعی مانند نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬صنایع ریلی‬ ‫و س��ایر قطعات صنایع ماشین س��ازی و تجهیزات‬ ‫را دارند‪.‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬با وجود تولید ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫قطع��ات تراکتور و ‪ ۳۰‬درصد انواع قطعات خودرو و‬ ‫وس��ایل نقلیه سبک و سنگین کشور در اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬توانمندسازی قطعه س��ازان استان برای‬ ‫ورود بیش��تر به بازار تامین قطعات صنایع وابسته‬ ‫به مجموعه نفت‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬صنایع ریلی و سایر‬ ‫قطعات صنایع ماشین س��ازی و تجهیزات ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫امی��ن زاده ادام��ه داد‪ ۶۰۰ :‬کارگاه و کارخان��ه‬ ‫قطعه س��ازی و تولی��د متنوع ل��وازم یدکی زمینه‬ ‫اش��تغال حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر را فراهم کرده که تنها‬ ‫بخش��ی از این ظرفیت در مس��یر تامی��ن و تولید‬ ‫قطع��ات خودرویی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به وجود‬ ‫زیرس��اخت های الزم دو صنعت خودرو و قطعه در‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬با تکیه بر نیروهای بومی و مطالعات‬ ‫انج��ام ش��ده‪ ،‬ظرفیت الزم برای تبدیل اس��تان به‬ ‫قطب س��وم تولید خودرو در کش��ور وج��ود دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫شرقی با بیان اینکه خودروسازی در کشور صنعتی‬ ‫اس��تراتژیک به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬بنیان بسیاری‬ ‫از واحده��ای تولی��دی بر اس��اس قطعه س��ازی و‬ ‫خودروسازی استوار بوده و بر همین مبنا این استان‬ ‫توان تولید ‪۷۰‬درصدی قطعات مورد نیاز خودرو در‬ ‫کش��ور را داراست‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته با‬ ‫وجود مشکالت ناشی از تحریم ها‪ ،‬رتبه قطعه سازی‬ ‫در این اس��تان به عدد ‪ ۷‬رس��یده که فرسوده بودن‬ ‫ماشین االت‪ ،‬کمبود نقدینگی‪ ،‬پرداخت نشدن به‬ ‫موقع مطالبات از طرف خودروس��ازان‪ ،‬پایین بودن‬ ‫حاش��یه س��ود و باال بودن نرخ به��ره بانکی موجب‬ ‫کاهش رتبه استان شده است‪ .‬امین زاده گفت‪ :‬برای‬ ‫عبور از این مش��کالت و کمک به رونق قطعه سازی‬ ‫در حال مذاکره با ش��رکت های بزرگ تامین قطعه‪،‬‬ ‫تس��هیل و رف��ع موانع تولید‪ ،‬اعطای تس��هیالت و‬ ‫ترغیب خودروسازان استانی مبنی بر تامین قطعات‬ ‫از ظرفیت بومی و درون اس��تانی و رفع محدودیت‬ ‫قطعه سازی برای صنعت خودرو هستیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موفقیت سایپا در توسعه بازارهای صادراتی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خدمات پس‬ ‫از فروش‬ ‫به عنوان یکی‬ ‫از اصلی ترین‬ ‫مزیت های‬ ‫رقابتی‬ ‫محصوالت‬ ‫صادراتی سایپا‪،‬‬ ‫نقش مهمی در‬ ‫موفقیت های‬ ‫صادراتی این‬ ‫گروه داشته و‬ ‫دارد‬ ‫حفظ رتبه اول‬ ‫صادرات خودرو‬ ‫کشور در چند‬ ‫سال گذشته‪،‬‬ ‫سوداوری‬ ‫در صادرات‪،‬‬ ‫صادرات با برند‬ ‫ایرانی و خدمات‬ ‫پس از فروش‬ ‫گسترده از‬ ‫دستاوردهای‬ ‫سایپا به شمار‬ ‫می رود‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا با تیم مدیریتی جدید خود‪،‬‬ ‫همزمان با تالش برای پایان دادن به مشکالت باقی مانده از‬ ‫سال های پیش‪ ،‬به ویژه در زمینه تولید و تحویل خودروهای‬ ‫معوق‪ ،‬به روزهای پس از بحران تحریم ها نیز می اندیشد و‬ ‫از توسعه بازار و تقویت شاهرگ حیاتی فروش در روزهای‬ ‫پس از بحران غافل نش��ده اس��ت‪ .‬این گروه خودروس��ازی‬ ‫در برنامه ریزی ه��ای اس��تراتژیک خ��ود‪ ،‬عالوه ب��ر اجرای‬ ‫پروژه های توس��عه محصول و تالش برای حفظ و افزایش‬ ‫س��هم خ��ود از بازار داخلی‪ ،‬به ح��وزه راهبردی صادرات و‬ ‫حضور بیشتر در بازارهای جهانی نیز توجه جدی دارد‪.‬‬ ‫تحریم ها و محدودیت های بین المللی هر چند ابتدا سایپا‬ ‫را مانند س��ایر بخش های اقتصادی کشور با چالش روبه رو‬ ‫کرد اما رویکرد مدیران جدید سایپا با تکیه بر توان داخلی‬ ‫در راستای بی اثر کردن تحریم ها‪ ،‬به تقویت بنیادهای تولید‬ ‫در این گروه خودروس��ازی منجر ش��د تا با توانی بیش��تر و‬ ‫اطمینان بخش تر‪ ،‬گام در مسیر تحول بگذارند‪.‬‬ ‫سایپا پیشینه قابل قبولی در حوزه صادرات داشته و اینک‬ ‫با اجرای برنامه های اصالحی در بیش��تر فرایندها‪ ،‬از جمله‬ ‫صادرات و با بهره بردن از زیرس��اخت های موجود‪ ،‬حضور‬ ‫در بازاره��ای جهانی و رونق صادرات را به عنوان یک اقدام‬ ‫ضروری در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��روه خودروس��ازی در س��ال ‪ ۱۳۷۷‬ب��ا طی��ف‬ ‫گسترده ای از محصوالت متنوع در زمینه خودرو‪ ،‬قطعات و‬ ‫خدمات وابسته‪ ،‬فعالیت های خود در عرصه صادرات را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬در زمین��ه توضیح چگونگی و زمان اغاز فعالیت های‬ ‫صادراتی این گروه‪ ،‬گفتنی است که تا پیش از سال ‪۱۳۷۹‬‬ ‫اسنادی درباره صادرات محصوالت شرکت سایپا به برخی‬ ‫از کش��ورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس موجود‬ ‫ت اما امار مشخصی از میزان صادرات در دست نیست‪،‬‬ ‫اس ‬ ‫در نتیجه صادرات به شکل موردی و غیرعلمی و همچنین‬ ‫غیرسیس��تماتیک و ب��ه طور عمده در تی��راژ پایین انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما از س��ال ‪ ۱۳۷۹‬تا کنون که صادرات در سایپا‬ ‫شکل سیستماتیک به خود گرفته و در استراتژی های این‬ ‫مجموع��ه جای��گاه و اهمیت خود را پیدا ک��رده‪ ،‬این گروه‬ ‫موفق به ارس��ال بیش از ‪ ۲۳۷‬هزار دس��تگاه از محصوالت‬ ‫خود به بازارهای هدف شده است‪ .‬حفظ رتبه اول صادرات‬ ‫خودرو کشور در چند سال گذشته‪ ،‬سوداوری در صادرات‪،‬‬ ‫صادرات با برند ایرانی و خدمات پس از فروش گسترده در‬ ‫خارج از کشور با وجود تحریم های بین المللی‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫دستاوردهای سایپا در این زمینه است‪ .‬سایپا تنها شرکت‬ ‫خودروس��از در ایران اس��ت که ‪ ۸‬بار به عنوان صادرکننده‬ ‫نمونه و ‪ ۲‬بار به عنوان صادرکننده ممتاز کشور در صنعت‬ ‫خودرو کشور انتخاب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوداوری و صادرات تحت برند سایپا‬ ‫صادرات س��ایپا همواره با درنظر گرفتن دو اصل سوداور‬ ‫ب��ودن صادرات و صادرات با ن��ام و برند ایرانی خود‪ ،‬انجام‬ ‫ش��ده که تداوم و پافش��اری بر رعایت این اصول موجبات‬ ‫رشد و شکوفایی و توسعه فعالیت های صادراتی این گروه در‬ ‫بازارهای هدف را فراهم کرده است‪ .‬صادرات خودرو عالوه بر‬ ‫ارزاوری‪ ،‬پایداری کسب وکار صادراتی‪ ،‬افزایش سوداوری‪،‬‬ ‫س��بب ایجاد زمینه های صادرات خدمات فنی و مهندسی‬ ‫ب��ا ارزش افزوده باال‪ ،‬برخ��ورداری از معافیت های تعرفه ای‬ ‫و مالیات��ی و همچنین حمایت های ناش��ی از تولید موجب‬ ‫ارتقای برخی از مزیت های رقابتی محصوالت در بازارهای‬ ‫صادراتی می شود‪ .‬به دنبال این موضوع گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا با اتخاذ درس��ت روش های نوین بازاریابی و فروش‬ ‫و تج��ارت بین المل��ل و فعالیت های صادرات��ی نظام مند‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی خ��ود را در جهت اس��تفاده از این فرصت ها‬ ‫انجام داده که یکی از نتایج ان اس��تمرار صادرات ش��رکت‬ ‫پ��س از خب��ر حذف برخ��ی قطع��ات و اپش��ن ها از برخی‬ ‫خودروه��ای صفر کیلومت��ر داخلی‪ ،‬فعاالن صنع��ت خودرو و‬ ‫قطعه می گویند که کس��ری منابع مالی قطعه سازان و افزایش‬ ‫بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان‪ ،‬تامین برخی قطعات را‬ ‫با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪ .‬چندی است که موضوع حذف‬ ‫برخ��ی از قطعات در خودروهای صفر کیلومتر داخلی از جمله‬ ‫ک��روز کنترل‪ ،‬رینگ الومینیومی و تعدادی دیگری از قطعات‪،‬‬ ‫خبرساز شده است‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخ��ش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان در این باره‬ ‫به ایس��نا گفت‪ :‬دو عامل س��بب ش��ده که برخ��ی قطعات در‬ ‫خودروهای صف��ر کیلومتر حذف ش��وند‪ .‬درحال حاضر حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد تومان بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان‬ ‫وجود دارد که معادل همین رقم از س��ال گذشته تاکنون زیان‬ ‫خودروسازان نیز بوده است‪ .‬زمانی که پول قطعه سازان پرداخت‬ ‫نمی شود‪ ،‬انها نیز تمایلی به ارائه قطعه به خودروسازان ندارند‪.‬‬ ‫ص��ادرات س��ایپا هم��واره با در نظر گرفت��ن دو اصل س��وداور بودن‬ ‫صادرات و صادرات با نام و برند ایرانی‪ ،‬انجام شده که تداوم و پافشاری‬ ‫بر رعایت این اصول موجبات رش��د و ش��کوفایی و توسعه فعالیت های‬ ‫صادراتی این گروه در بازارهای هدف را فراهم کرده است‬ ‫سایپا با وجود بی ثباتی شرایط سیاسی در بیشتر بازارهای‬ ‫هدف در سال های اخیر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های رقابتی محصوالت سایپا‬ ‫گروه خودروسازی سایپا به عنوان بزرگ ترین صادرکننده‬ ‫خودرو در س��ال های اخیر‪ ،‬ب��ا وجود محدودیت ها‪ ،‬تمامی‬ ‫تالش خود را برای توسعه بازارهای صادراتی با بهره گیری‬ ‫از مزیت ه��ای رقابت��ی محصوالت خ��ود همچون مصرف‬ ‫س��وخت اقتصادی‪ ،‬نرخ رقابتی‪ ،‬گس��تردگی خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬نرخ مناس��ب قطعات یدکی و اس��تفاده گسترده‬ ‫از محصوالت صادراتی س��ایپا در ناوگان عمومی بازارهای‬ ‫هدف‪ ،‬امیدوار اس��ت امس��ال نیز بتواند به واسطه دستیابی‬ ‫ب��ه اه��داف برنامه ریزی ش��ده خود‪ ،‬جایگاه ای��ن گروه در‬ ‫کارزار ص��ادرات کش��ور را حفظ کرده و بهبود بخش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اقدام ها و فعالیت های انجام شده‪ ،‬سایپا تا کنون به‬ ‫س��وریه‪ ،‬عراق‪ ،‬مصر‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬الجزایر‪ ،‬سودان‪ ،‬لیبی‪ ،‬یمن‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬بالروس‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫اوکراین‪ ،‬سنگال‪ ،‬نیجر‪ ،‬نیجریه‪ ،‬کامرون‪ ،‬ساحل عاج و غنا‬ ‫صادرات داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات قطعات منفصله و ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش‬ ‫صادرات قطعات منفصله نس��بت ب��ه خودروهای کامل‬ ‫ثبات و اس��تمرار بیش��تری دارد چراکه ص��ادرات قطعات‬ ‫منفصل��ه زمینه س��از ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی‬ ‫اس��ت ک��ه از ارزش افزوده باالیی برخ��وردار بوده و موجب‬ ‫ایجاد دانش جدید در سازمان می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ایجاد‬ ‫ش��بکه فروش و خدمات پس از فروش در بازارهای هدف‬ ‫صادراتی به عنوان یکی از پیش شرط های ورود به بازار است‬ ‫که در مراحل اولیه مطالعات بازار به ان پرداخته می ش��ود‪.‬‬ ‫همان طور که اش��اره ش��د‪ ،‬اهمیت این موضوع تا انجاست‬ ‫ک��ه «خدم��ات پس از فروش به عنوان یک��ی از اصلی ترین‬ ‫مزیت های رقابتی محصوالت صادراتی سایپا‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در موفقیت های صادراتی این گروه داشته و دارد ‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار فعلی محصوالت سایپا‬ ‫تونس‪ :‬بر اس��اس اس��تراتژی های تدوین شده‪ ،‬صادرات‬ ‫قطع��ات پلتفرمی و بدنه ای محصوالت خانواده پراید و تیبا‬ ‫ب��ه تونس به منظور بازطراحی جزئی و مونتاژ محصول در‬ ‫دستور کار قرار دارد که به همین منظور‪ ،‬تا کنون اقدام هایی‬ ‫مانند ارس��ال نمونه محصول تیبا و س��ایپا‪ ۱۱۱‬به ش��کل‬ ‫‪SKD‬صفر و انجام بررسی های فنی و امکان سنجی تولید‪،‬‬ ‫اعزام تیم فنی مهندس��ی سایپا برای بررسی امکان مونتاژ‬ ‫محصوالت در تونس و اموزش مونتاژ در سطح ‪SKD‬صفر‪،‬‬ ‫بازطراحی قطعاتی همچون سپر جلو‪ ،‬جلوپنجره‪ ،‬چراغ جلو‬ ‫و عق��ب و برخی دیگر از قطعات بدن��ه ای و اجرای فرایند‬ ‫دریافت همولوگیشن کشور تونس انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫افریق��ای جنوبی‪ :‬در این بازار نیز پروژه ای برای صادرات‬ ‫خودرو کوییک و بازطراحی خودرو به ش��کل فرمان راست‬ ‫برای ارائه به بازارهای افریقای جنوبی‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬موزامبیک‪،‬‬ ‫نامیبیا و زامبیا تدوین ش��ده است که از اقدام های اجرایی‬ ‫ان می ت��وان ب��ه انج��ام مذاکرات فنی و تجاری و ارس��ال‬ ‫یک خ��ودرو کوییک ب��ا گیربکس اتوماتیک ب��رای انجام‬ ‫بررسی های فنی و امکان سنجی اجرای پروژه اشاره کرد‪.‬‬ ‫اذربایجان‪ :‬گروه خودروس��ازی س��ایپا از س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫در کش��ور اذربایج��ان به ش��کل پیوس��ته حض��ور مداوم‬ ‫و موفقیت امی��ز داش��ته و عوامل��ی همچون ن��رخ رقابتی‬ ‫و مص��رف پایی��ن س��وخت محصوالت ش��رکت س��ایپا‪،‬‬ ‫ت پایین به واسطه همسایگی‬ ‫هزینه های لجستیکی به نسب ‬ ‫با این کش��ور به عالوه ارائه خدمات پس از فروش مناسب‪،‬‬ ‫موج��ب مقبولی��ت محصوالت اقتصادی ش��رکت س��ایپا‬ ‫در ب��ازار اذربایج��ان ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر ‪ ۳‬هزار‬ ‫دس��تگاه از محصوالت س��ایپا در بازار اذربایجان در حال‬ ‫ت��ردد هس��تند که بخ��ش قابل توجهی از انه��ا در ناوگان‬ ‫تاکس��یرانی این کش��ور ب ه کار گرفته ش��ده است‪ .‬شرکت‬ ‫سایپا در نظر دارد با حفظ و ارتقای مزیت های رقابتی خود‬ ‫و نی��ز معرفی محصوالت جدید‪ ،‬تا ‪ ۵‬س��ال اینده صادرات‬ ‫حذف برخی قطعات و اپشن ها از خودروها‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز این مشکالت عاملی شده تا برخی‬ ‫از قطعات در خودروهای صفر کیلومتر حذف ش��وند‪ .‬درس��ت‬ ‫اس��ت که فعال این قطعات تاثیری در ایمنی خودرو ندارند اما‬ ‫ممکن است تعداد این قطعات در اینده اضافه شود تا جایی که‬ ‫تولید خودرو را با مشکل روبه رو کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫انچه صحت دارد این اس��ت که پول قطعه ساز به موقع پرداخت‬ ‫نمی ش��ود و قطعه ساز در هزینه ها با مشکل روبه رو است که ما‬ ‫نیز مرتب این موضوع را پیگیری می کنیم اما اینکه قطعه سازان‬ ‫تامی��ن تعدادی قطع��ات را به دلیل مس��ائل مالی قطع کنند‪،‬‬ ‫تایید نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل مش��کالت مالی توان قطعه سازان کاهش‬ ‫پیدا کرده و با این روند کل کار تعطیل خواهد شد‪ ،‬نه اینکه به‬ ‫دلیل مش��کالت مالی تعدادی از قطعات تولید و تامین نشوند‪.‬‬ ‫اگر پول قطعه س��از پرداخت ش��ود‪ ،‬تامین تمام قطعات انجام‬ ‫خواهد ش��د اما در غیر این ص��ورت همان طور که پیش از این‬ ‫نیز هشدارها در این زمینه داده شده‪ ،‬تولید متوقف می شود‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز در این زمینه معتقد است ‬ ‫تعدادی از قطعات اپش��ن هس��تند و خودروهای مجهز به این‬ ‫اپش��ن ها نرخ باالتری دارند که بسته به نظر و بودجه مشتری‬ ‫است اما اینکه مشتری خودر و اپشن دار بخواهد اما خودروساز‬ ‫و قطعه س��از به دلیل تحریم ها‪ ،‬کس��ری قطعات و مش��کالت‬ ‫کس��ری نقدینگی نتوانن��د این نیاز را پاس��خ دهند‪ ،‬موضوعی‬ ‫جداست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ممکن اس��ت حذف برخی قطعات اپش��نال‬ ‫مش��کل خاصی پیش نیاورد‪ .‬در برخی خودروها ممکن اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬کروز کنترل به دلیل مشکالت کمبود نقدینگی‬ ‫نتواند از س��وی خودروس��از تامین ش��ود و او نیز مجبور است‬ ‫خود به کش��ور اذربایج��ان را تا ‪۱۰‬هزار خ��ودرو افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫سوریه‪ :‬با پایان دوران جنگ در سوریه و شروع بازسازی‬ ‫و احیای اقتصادی این کش��ور‪ ،‬س��ایپا توانست در ماه های‬ ‫پایان��ی س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬س��ایت تولی��دی خود را در ش��هر‬ ‫حمص احیا کرده و ارس��ال پک ه��ای تولیدی محصوالت‬ ‫پرطرف��دار خود در این بازار(س��ایپا‪ ۱۳۱‬و س��ایپا‪ )۱۳۲‬را‬ ‫از س��ر بگیرد‪ .‬همچنین محصوالت��ی همچون تیبا و تیبا‪۲‬‬ ‫در ش��رکت سیویکو(سایپاس��وریه) ب��ه جرگه محصوالت‬ ‫تولیدی وارد ش��د‪ .‬با افزایش تقاضا و نیاز بازار س��وریه به‬ ‫محصوالت جدید‪ ،‬س��ایپا در نمایش��گاه بین المللی دمشق‬ ‫‪۱۳۹۸( ۲۰۱۹‬خورشیدی) اقدام به رونمایی از محصوالت‬ ‫جدید اتوماتیک خود(ساینا و کوییک) کرد که با استقبال‬ ‫گس��ترده مش��تریان بالقوه روبه رو شد‪ .‬س��ایپا برنامه دارد‬ ‫در س��ال های اینده‪ ،‬انواع محصوالت تجاری خود ش��امل‬ ‫وانت های س��بک و س��نگین را در سایت س��وریه خود به‬ ‫تولید برساند‪.‬‬ ‫عراق‪ :‬گروه خودروس��ازی سایپا از سال ‪ ۱۳۸۲‬صادرات‬ ‫خ��ودرو را ب��ه عراق اغاز کرده اس��ت‪ .‬برند س��ایپا در بازار‬ ‫ع��راق به دلیل ارزان بودن نرخ قطعات یدکی‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫اسان مشتری به محصوالت و قطعات‪ ،‬وجود تعمیرگاه ها و‬ ‫ش��بکه گسترده خدمات پس از فروش در بیشتر شهرهای‬ ‫عراق و نیز مصرف پایین بنزین خودروهای تولید ش��رکت‬ ‫سایپا‪ ،‬به سرعت گسترش و معتبر شد به طوری که بسیاری‬ ‫از تاکس��ی داران عراقی ترجیح به خرید خودر و سایپا ‪۱۳۱‬‬ ‫و جایگزین��ی ان با محصوالتی مانند کیا‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬رنو و‪...‬‬ ‫کردن��د‪ .‬ظرفیت های موج��ود در بازار خودرو عراق موجب‬ ‫راه ان��دازی خ��ط تولی��د خودروهای تیب��ا و پراید ‪ ۱۳۱‬در‬ ‫این کش��ور ش��د‪ .‬امروزه بیش از ‪۱۶۰‬هزار دس��تگاه انواع‬ ‫خودروهای تولیدی گروه خودروس��ازی سایپا در عراق در‬ ‫حال تردد است که عمده انها در سیستم ناوگان تاکسیرانی‬ ‫ب ه کار گرفته ش��ده اند‪ .‬با وجود مشکالت مختلف در مسیر‬ ‫صادرات خودرو به کشور عراق مانند تغییر قوانین و مقررات‬ ‫و تعرفه های گمرکی و تغییر استانداردها و نیز تحریم های‬ ‫یک جانبه امریکا علیه شرکت های خودروساز ایرانی‪ ،‬گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا درنظر دارد با معرفی محصول اکونوم‬ ‫مجهز به گیربکس اتوماتیک به بازار عراق‪ ،‬در س��ال اینده‬ ‫بتوان��د به فروش ‪ ۵‬هزار دس��تگاهی خ��ودرو در این بازار‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫لبنان‪ :‬گروه خودروسازی سایپا در ‪ ۲‬دهه گذشته با هدف‬ ‫گس��ترش بازارهای صادراتی اقدام به مذاکره با طرف های‬ ‫فعال در بازار لبنان کرد که این امر در نهایت منجر به عقد‬ ‫ق��رارداد همکاری فروش و خدمات پس از فروش با یکی از‬ ‫متقاضیان موجود در بازار بس��یار استراتژیک و رقابتی این‬ ‫کش��ور در بهمن ‪ ۱۳۹۴‬ش��د و به دنبال ان‪ ،‬به عنوان تنها‬ ‫خودروس��از در س��طح خاورمیانه موفق به عرضه و فروش‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬دستگاه از انواع محصوالت خودروهای سواری‬ ‫و تجاری در بیش از ‪ ۱۰‬مدل شد‪.‬‬ ‫رون��د هم��کاری با نمایندگ��ی لبنان با س��رمایه گذاری‬ ‫تقریب��ی ‪ ۴.۵‬میلی��ون دالری برای نمایش��گاه ‪ ۸‬طبقه ای‬ ‫و ایج��اد ‪ ۸‬نمایندگ��ی ف��روش و خدمات پ��س از فروش‬ ‫محصوالت گروه س��ایپا در نقاط مختلف لبنان و همچنین‬ ‫تبلیغات گسترده تلویزیونی‪ ،‬رادیویی‪ ،‬بیلبورد‪ ،‬شبکه های‬ ‫اجتماعی و نیز مش��ارکت در نمایشگاه اختصاصی صنعت‬ ‫خودرو جمهوری اسالمی ایران در بیروت اغاز شد‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا درنظر دارد با حفظ و ارتقای‬ ‫مزیت ه��ای رقابتی خود و نیز معرفی محصوالت جدید‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۳‬سال اینده‪ ،‬صادرات خود به لبنان را تا سقف ‪۱۰‬میلیون‬ ‫دالر افزایش دهد‪.‬‬ ‫این اپش��ن را حذف کند‪ ،‬اما برای خودر و دیگر موجود باشد و‬ ‫خودرو به ان مجهز شود‪.‬‬ ‫محبی نژاد تصری��ح کرد‪ :‬اما اینکه کس��ری قطعات به دلیل‬ ‫کس��ری نقدینگی وجود دارد‪ ،‬یک واقعیت غیرقابل انکار است‬ ‫و ما موضوع را تایی��د می کنیم‪ .‬درحال حاضر تامین قطعات به‬ ‫دو دلیل با مش��کل روبه رو اس��ت‪ .‬عالوه بر کس��ری نقدینگی‪،‬‬ ‫مش��کالت ناش��ی از اصالح نرخ قطع��ات نیز تاثیرگ��ذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان ب ه دلیل حذف‬ ‫ش��ورای رقابت در تعیین نرخ خودروها هس��تند موضوعی که‬ ‫مورد تایید برخی از فعاالن بازار خودرو نبوده و ان را منجر به‬ ‫افزای��ش غیرمنطقی قیمت ها در بازار خودرو می کند؛ امری که‬ ‫چند ماه قبل تجربه ش��د‪ .‬در این راس��تا هم برخی نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی مخالف این امر بوده و بر قیمت گذاری‬ ‫شورای رقابت در طرح ساماندهی بازار خودرو تاکید دارند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫«تنظیم بازار» دست‬ ‫صادرکنندگان فوالد را‬ ‫باز گذاشت‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با مدیر عامل کنسرسیوم اکتشافی پایا مطرح شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کسب وکار استارت اپی و دانش بنیانی به فعالیتی گفته‬ ‫می ش��ود که بر پایه فناوری های نوین ش��کل می گیرد‪ .‬با‬ ‫توجه به ش��رایطی که بر اقتصاد کش��ور حکمفرماس��ت‪،‬‬ ‫بس��یاری از تجهیزات بر ما تحمیل ش��ده و ش��رکت های‬ ‫بازرگان��ی نمی توانند برای واردات تجهیزات اقدامی انجام‬ ‫دهند‪ .‬درنتیجه نقش ش��رکت های دانش بنیان با توجه به‬ ‫توانایی ه��ا و علم و دانش��ی که دارند کلیدی اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت ها می توانند با ساخت‪ ،‬نگهداری و تعمیر تجهیزاتی‬ ‫ک��ه در صنایع وجود دارد به رفع مش��کالت تولید کمک‬ ‫کنن��د‪ .‬ازانجایی که برای تولید ش��رایط دش��واری ایجاد‬ ‫شده و به سختی می توان این بخش را روی پا نگه داشت‪،‬‬ ‫دانش بنیان ها می توانند کمک موثری به این بخش کنند‪.‬‬ ‫با استفاده از فناوری های مدرن و مواد خام در شرکت های‬ ‫دانش بنیان می توانیم محصوالتی را تولید کنیم که دارای‬ ‫ارزش افزوده بسیار باال هستند‪ .‬در واقع تبدیل مواد خام به‬ ‫مواد باارزش افزوده مزیتی است که شرکت های دانش بنیان‬ ‫دارند‪ .‬در ش��رایطی که اقتصاد ما وابس��ته به درامدهای‬ ‫نفت��ی اس��ت و با توجه به تحریم ها و ضع��ف ما در تامین‬ ‫قطع��ات و م��واد اولیه در صنایع و مع��ادن‪ ،‬اهمیت دادن‬ ‫به دانش بنیان ها می تواند راه گریزی برای رش��د اقتصادی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫درب��اره این موضوع با عل��ی یزدانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مدیری��ت اکتش��اف منابع معدنی پایا و مش��اور‬ ‫معدنی ش��رکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫(میدکو) گفت وگو کرده است که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت حمای�ت از اس�تارت اپ های معدنی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫حمای��ت از اس��تارت اپ های معدن��ی حرکت جدیدی‬ ‫اس��ت که در عرصه معدن ش��روع شده اس��ت‪ .‬قرار است‬ ‫در نیمه دوم س��ال جاری همایش های��ی در قالب حضور‬ ‫اس��تارت اپ های معدنی در بخش اکتشاف و بهره برداری‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬کسانی که در اس��تارت اپ ها و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان فعالیت می کنند افراد خوش فکری هس��تند‬ ‫که می توانند دانش خود را در اختیار ش��رکت های معدنی‬ ‫ق��رار دهند‪ .‬ب��ه دلیل محدودیت مناب��ع و هزینه بر بودن‬ ‫بخش اکتش��اف و معدن‪ ،‬این اف��راد می توانند با تعامل با‬ ‫این ش��رکت ها توان و ظرفیت فکری شان را برای اکتشاف‬ ‫بخش معدن به کار ببرند‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی فعاالن حوزه اس�تارت اپ باور دارند که‬ ‫فضا برای شان فراهم نیست‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫به هرحال اغاز کار اس��ت و نباید عجله کنند‪ .‬امیدواریم‬ ‫در اینده ای نزدیک همکاری این متخصصان با سازمان ها‬ ‫و حوزه های مختلف معدنی بیش��تر ش��ود‪ .‬انچه در جهان‬ ‫در حال اتفاق افتادن اس��ت اینکه اس��تفاده از دانش روز‬ ‫می توان��د هزینه ه��ا را تا ‪ ۷۵‬درصد کاهش دهد یعنی یک‬ ‫فعالیت ‪ ۱۰‬میلیون دالری را می توان با ‪ ۲.۵‬میلیون دالر‬ ‫به سرانجام رساند‪ .‬از نظر سرعت عمل هم می توان سرعت‬ ‫دستیابی به منابع را بیش از ‪ ۲۰‬برابر افزایش داد‪ .‬درنتیجه‬ ‫نقش استارت اپ ها با استفاده از ابزارها و تجهیزات جدید‬ ‫می تواند بس��یار موثر باش��د‪ .‬ازانجایی که نقش معدن در‬ ‫رشد اقتصادی پایه است‪ ،‬به عنوان منابع پایدار و خدادادی‬ ‫می تواند با برنامه ریزی جامع جایگزین مناس��بی در کنار‬ ‫نفت و تامین منابع مالی کشور باشد؛ بنابراین در این حوزه‬ ‫باید به استارت اپ ها بیشتر بها داد‪.‬‬ ‫€ €اهمیت تفاهمنامه ای که بین ایمیدرو و سازمان‬ ‫فضایی در حوزه حمایت از اس�تارت اپ های معدنی‬ ‫امضاشده چه بوده است؟‬ ‫بی��ن ایمی��درو و س��ازمان فضای��ی در ح��وزه حمایت‬ ‫از اس��تارت اپ های معدن��ی و اس��تفاده از امکان��ات و‬ ‫ظرفیت های سازمان فضایی کشور برای توسعه اکتشافات‬ ‫و منابع معدن کشور چندی پیش تفاهمنامه ای امضا شد‪.‬‬ ‫ش��رکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا و کنسرسیوم‬ ‫متش��کل از ‪ ۱۲‬ش��رکت بزرگ معدنی و صنایع معدنی از‬ ‫س��ال گذش��ته اغاز به کار کرد‪ ،‬باهدف توسعه اکتشاف در‬ ‫س��طح کالن ش��کل گرفت و با ترکیب ی��ک هیات مدیره‬ ‫‪ ۷‬نف��ره اغ��از به کار ک��رد‪ .‬انچه از روز نخس��ت به صورت‬ ‫روزانه در جلسه های کارشناسی مطرح کردیم این بود که‬ ‫تمام س��اختار‪ ،‬ایین نامه ها و افتتاح حس��اب ها انجام شود‪.‬‬ ‫این شرکت و پهنه ای که به وسعت ‪ ۶۰‬هزار کیلومترمربع‬ ‫به این ش��رکت واگذار شده در ‪۷‬استان اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫نواوری‪ ،‬مسیر گریزناپذیر برای کسب و کار اینده است‬ ‫شش��مین کنفرانس بین المللی استیل پرایس با‬ ‫رویکرد «زنجیره فوالد‪ :‬نواوری و فرصت های پنهان»‬ ‫با حض��ور خ��داداد غریب پور مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬علی‬ ‫محمدی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان و سایر‬ ‫مسئوالن صنعت فوالد و معدن کشور‪ ۲۱ ،‬مهر ‪۹۸‬‬ ‫در سالن اجتماعات هتل استقالل تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬بهمن‬ ‫تجلی زاده‪ ،‬معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزستان‬ ‫که از س��خنرانان این ایین بود‪ ،‬در راستای نواوری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نواوری مس��یر گریزناپذیر برای کس��ب‬ ‫و کار این��ده اس��ت و تمام ش��رکت ها و بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی تولیدی و خدماتی موف��ق و پایدار را به‬ ‫سوی خود می خواند‪ .‬وی افزود‪ :‬نواوری‪ ،‬اکتشاف و‬ ‫اختراع نیس��ت بلکه یک فرایند قابل برنامه ریزی و‬ ‫ناشی از خواست و اراده است‪ .‬بر این اساس نواوری‬ ‫را با هر شرایطی در هر سازمانی می توان برنامه ریزی‬ ‫کرد‪ .‬تجل��ی زاده گفت‪ :‬نواوری محصول رویاپردازی‬ ‫استراتژی های بلندپایه نیس��ت؛ همچنین استفاده‬ ‫از الزام��ات‪ ،‬محص��والت و تجهی��زات فناوری های‬ ‫نرم افزاری و س��خت افزاری پیشرفت نیست؛ نواوری‬ ‫محصول یک ش��بکه مدیریت خودمختار اس��ت که‬ ‫می تواند موازنه و تعادل ایجاد کند‪ .‬بر اساس تعریف‬ ‫ش��ومپیتر‪ ،‬نواوری معرفی محصوالت‪ ،‬ش��یوه های‬ ‫تولید‪ ،‬شناسایی بازارها‪ ،‬منابع مواد اولیه‪ ،‬امکانات و‬ ‫شیوه های جدید سازماندهی تجارت است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ماتریس ن��واوری‪ ،‬یک محور ان‪ ،‬فناوری و‬ ‫محور دیگر‪ ،‬بازار است‪ .‬اگر با فناوری کنونی در بازار‬ ‫موجود ابتکار داش��ته باشیم‪ ،‬نواوری تدریجی اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬همچنی��ن در نواوری بنیادی‪ ،‬فناوری های‬ ‫نو در بازار جدید به کار گرفته می ش��وند‪ .‬در نواوری‬ ‫گسس��ته نیز در زم��ان کوتاهی فن��اوری دگرگون‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تجلی زاده در ادامه تصریح کرد‪ :‬نواوری براس��اس‬ ‫ماهیت به ‪ ۴‬گروه تقسیم بندی می شود‪ :‬نواوری در‬ ‫محص��ول‪ ،‬نواوری در فرایند‪ ،‬نواوری در بازاریابی و‬ ‫نواوری در سازمان‪ .‬همچنین در فرایند کامل عرضه‬ ‫ی��ک محصول ‪ ۱۰‬روش نواوری را بر اس��اس منابع‬ ‫درونی و بیرونی سازمان می توان تعریف کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بعد پوزیشنی نواوری می توان‬ ‫گفت روشی است که دریابیم چگونه خود را در نزد‬ ‫مشتری جا بیندازیم‪ .‬وقتی ما پیشنهاد ارزش را در‬ ‫نواوری تعریف می کنی��م‪ ،‬قصد داریم یک نیاز بازار‬ ‫را برطرف کنیم‪ .‬این پیشنهاد ارزش باید به درستی‬ ‫تعریف ش��ود که یک تجربه مطلوب برای مش��تری‬ ‫ایجاد کند و در ذهن مش��تری‪ ،‬تصویری مثبت پس‬ ‫از خرید کاال و محصوالت به وجود اید‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی فوالد خوزس��تان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ماتریس بازار‪ ،‬بر اس��اس اینکه بازار ش��ما بازار‬ ‫یا محصول فعلی باش��د یا بازار اینده به ‪ ۲‬قس��مت‬ ‫تقسیم می ش��ود‪ .‬هر چه استراتژی ما در نواوری از‬ ‫س��طح پایین تری برخوردار باشد‪ ،‬میزان ریسک ما‬ ‫نیز بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫تجل��ی زاده درباره منابع بروز نواوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی ه��ا‪ ،‬مطالعه بازار‪ ،‬اندیش��ه نو‪ ،‬تقاضاهای‬ ‫جدید‪ ،‬مسائل و عیب یابی ها و‪ ...‬از منابع بروز نواوری‬ ‫در سازمان هاست‪ .‬وی در توصیف نسل های نواوری‬ ‫گفت‪ :‬در نس��ل نخست تحقیقات‪ ،‬موضوع بازاریابی‬ ‫مهم اس��ت؛ نس��ل دوم بر اس��اس نیاز بازار تعیین‬ ‫می شود و ویژگی نسل سوم نواوری‪ ،‬تلفیق و ترکیب‬ ‫تحقیق و توس��عه در تمام مراحل ان است‪ .‬در نسل‬ ‫چهارم‪ ،‬صرفه جویی در زمان و اثار مثبت اقتصادی‬ ‫حاصل از ان مورد توجه ویژه قرار گرفته و به دنبال‬ ‫ان بر فشرده س��ازی فرایند نواوری تاکید می شود؛‬ ‫نسل پنجم‪ ،‬تاکید بر عناصر و عوامل محیطی است‬ ‫و در نس��ل اخر نیز تاکید بر شبکه سازی و نواوری‬ ‫مبتنی بر شبکه تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫معاون ف��روش و بازاریابی با اش��اره به غربالگری‬ ‫طرح ه��ا در مدیری��ت ن��واوری اظهار ک��رد‪ :‬فوالد‬ ‫خوزس��تان در این راس��تا از ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۹۲۸‬طرح‬ ‫پیش��نهادی‪ ۶۸۸ ،‬طرح را به مرحله اجرا رس��انده‬ ‫اس��ت؛ از می��ان ‪ ۱۴۵‬طرح ‪ QC‬پیش��نهادی ‪۱۲‬‬ ‫ط��رح و از ‪ ۲۴۸‬طرح ‪ WIT‬پیش��نهادی ‪ ۵۱‬طرح‬ ‫اجرا ش��د‪ .‬همچنین در این ش��رکت‪ ،‬مدل فرهنگ‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬ش��امل ‪ ۱۲‬ویژگی اس��ت که در ‪ ۴‬گونه‬ ‫فرهنگی تقسیم شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫سری ‪ ۵۶‬هزار شامل ‪ ۸‬استاندارد مشتمل بر اصول‬ ‫واژگان‪ ،‬مدیریت نواوری ابزارها‪ ،‬روش های مشارکت‬ ‫و ارزیاب��ی مدیری��ت ن��واوری ابزاره��ا و روش های‬ ‫مدیریت مالکیت معنوی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫تجل��ی زاده در پای��ان س��خنان خود اف��زود‪ :‬این‬ ‫استانداردها در بخش مطالعات بازار فوالد خوزستان‬ ‫در حال ترجمه و هماهنگی با اداره اس��تاندارد برای‬ ‫پیاده سازی و ثبت ان به نام فوالد خوزستان است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬شش��مین کنفرانس استیل پرایس‬ ‫با س��خنرانی مس��ئوالن و فعاالن صنع��ت فوالد و‬ ‫معدن و همچنین نشست های تخصصی نمایندگان‬ ‫شرکت های بزرگ تولیدی کشور عصر ‪ ۲۱‬مهر ‪۹۸‬‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کسانی که در‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫و شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫فعالیت‬ ‫می کنند افراد‬ ‫خوش فکری‬ ‫هستند که‬ ‫می توانند دانش‬ ‫خود را در اختیار‬ ‫شرکت های‬ ‫معدنی‬ ‫قرار دهند‬ ‫اهمیت نقش‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫در معدن‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ -‬تحلیلگر‬ ‫بین المللی حوزه معدن و فوالد‬ ‫مع��ادن را نباید با اینکه چقدر ذخیره دارند‪ ،‬مقایس��ه‬ ‫کنی��م بلکه باید ماهیت ه��ر کدام از انها را به رس��میت‬ ‫ش��ناخت و برای انها ح��ق رای مس��اوی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫وضعیت کشورهایی ازجمله اس��ترالیا و افریقای جنوبی‬ ‫که معادن غنی و توانمند دارند به طور کامل با ما متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��رای نمون��ه افریق��ای جنوبی ک��ه بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده زغال س��نگ جهان اس��ت‪ ،‬قوانینی دارد که‬ ‫واحده��ای مختلف معدنی در ان حق رای مش��ابه دارند‪.‬‬ ‫در این کش��ور معادن را مقایسه ذخیره ای نمی کنند که‬ ‫هر یک به ازای ذخیره خود حق رای داش��ته باشند بلکه‬ ‫ب��ه ازای هر واحد معدنی یک ح��ق رای برای انها در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬این اق��دام مثبتی برای رش��د معادن و‬ ‫بخش خصوصی اس��ت و باعث می شود بخش خصوصی‬ ‫در کشورهای دیگر انگیزه پیدا کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در ایران این گونه نیس��ت‪ .‬برای نمونه از حدود ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تن ذخیره قطعی سنگ اهن کمتر از ‪۱۰‬درصد در اختیار‬ ‫بخش خصوصی ق��رار دارد‪ .‬درنتیجه در تصمیم گیری ها‬ ‫هم س��هم کمی دارد و به عنوان یک واحد مساوی در نظر‬ ‫گرفته نمی ش��ود‪ .‬البته در بسیاری از کشورها‪ ،‬انجمن ها‬ ‫فقط در دس��ت بخش خصوصی نیس��تند بلکه تلفیقی از‬ ‫بخ��ش خصوصی و دولتی هس��تند‪ .‬وقت��ی یک انجمن‪،‬‬ ‫تلفیقی از اینها باشد یعنی زیر چتر اتاق بازرگانی و وزارت‬ ‫صنایع یا فوالد ان کش��ور ق��درت می گیرد اما ما در ایران‬ ‫شاهد چنین چیزی نیستیم‪ .‬بارها شنیده ایم که مسئوالن‬ ‫گفته اند از تشکل های بخش خصوصی‪ ،‬حمایت می کنیم‬ ‫و مش��ورت می گیریم اما همیشه این طور نیست و گاهی‬ ‫اوقات تصمیم های اس��تراتژیک بدون مشورت تشکل ها‬ ‫گرفته می شود‪ .‬این در حالی است که اگر پیشنهاد بخش‬ ‫خصوصی اجرایی نشود‪ ،‬کمکی به رشد معادن نکرده ایم؛‬ ‫بنابراین باور دارم که باید به تشکل ها قدرت دهیم‪ ،‬دولت‬ ‫ه��م باید از نظر انها اس��تفاده و نظر انها را درصورتی که با‬ ‫ضوابط منطبق باشد‪ ،‬عملیاتی کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش ‪۷۵‬درصدی هزینه اکتشاف با دانش بنیان ها‬ ‫اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬هرمزگان و خراسان جنوبی‬ ‫اغ��از ب��ه کار کرده اس��ت‪ .‬تمام محدوده ه��ا در چارچوب‬ ‫قوانین و ضوابط ثبت ش��ده و مش��خص هس��تند‪ .‬تاکنون‬ ‫به چندین اس��تان س��فر کرده ای��م‪ ،‬تفاهمنامه ها با حضور‬ ‫ریاس��ت س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مربوط‬ ‫امضاش��ده است‪ .‬تا پایان ش��هریور‪ ،‬فاز شناسایی به پایان‬ ‫رس��ید‪ .‬در فاز پی جویی و اکتش��اف عمومی و تفصیلی نیز‬ ‫پیش بینی می کنیم تا پایان اذر بتوانیم گزارش های مان را‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ایمیدرو و سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها برای دریافت پروانه های‬ ‫اکتشاف ارائه دهیم‪.‬‬ ‫€ €هدف اصلی تش�کیل این کنسرسیوم‪ ،‬کمک به‬ ‫بخش خصوصی بوده است؟‬ ‫بله‪ ،‬چالش جدی که فراروی صنعت اکتش��اف اس��ت‪،‬‬ ‫موضوع اکتش��اف کانس��ارهای عمیقی اس��ت که به طور‬ ‫عموم��ی بخش خصوصی با توان مالی ک��م قادر به انجام‬ ‫ان نیس��ت‪ .‬قبول ریس��ک باال در بخش اکتشاف‪ ،‬یکی از‬ ‫اهداف اصلی تش��کیل کنسرسیوم است که حاکمیت ان‬ ‫را پذیرفته اس��ت‪ .‬به دلیل تعامل نزدیک بین ‪ ۱۲‬شرکت‪،‬‬ ‫دول��ت و ایمیدرو تصمیم گرفته ایم کار مش��ارکتی انجام‬ ‫دهیم‪ .‬در این مسیر با استفاده از روش های نوین و فاصله‬ ‫گرفت��ن از روش های س��نتی هزینه ها را کاهش می دهیم‬ ‫و می توانی��م بهره وری و س��رعت عم��ل را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫م��ا فعالیت های این کنسرس��یوم را در ‪۳‬ف��از کوتاه مدت‪،‬‬ ‫میان مدت و بلندمدت طراحی کرده ایم‪.‬‬ ‫در فاز نخست‪ ،‬اطالعات ‪ ۱۳‬محدوده معدنی جمع اوری‬ ‫می ش��ود‪ .‬ف��از ‪ ۲‬عملیات صحرایی ش��امل محدوده های‬ ‫ظرفی��ت دار ت��ا پایان اب��ان انجام خواهد ش��د‪ .‬در فاز ‪،۳‬‬ ‫عملی��ات صحرای��ی نهایی برای دریافت پروانه اکتش��اف‬ ‫انجام می ش��ود ‪ .‬با توجه به ش��ناخت موج��ود‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می کنیم بتوانیم به حدود ‪۱۳۲‬محدوده اکتش��افی دست‬ ‫پی��دا کنیم و عملیات اکتش��افی در ‪ ۵‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫را انجام خواهیم داد ‪ .‬بقیه وس��عت‪ ۶۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫را نیز برای واگذاری به بخش خصوصی ازاد می کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیریت صنعت قراضه‬ ‫به سبک المانی ها‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«تنظیم بازار» دست صادرکنندگان فوالد را باز گذاشت‬ ‫چالش های‬ ‫بازار مس‬ ‫مجید دیانت‬ ‫کارشناس مس‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید ‪ ۳‬هزار تن شمش‬ ‫الومینیوم در جاجرم‬ ‫مدیر مجتمع الومینای ای��ران گفت‪ :‬نیمه‬ ‫نخست س��ال جاری‪ ،‬حدود ‪3‬هزار تن شمش‬ ‫الومینیوم در کارخانه الومینای جاجرم تولید‬ ‫شد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬امیر ترادل‪ ،‬مدیر مجتمع‬ ‫الومینای ایران گفت‪ :‬در این مدت‪۱۱۷ ،‬هزار‬ ‫ت��ن از این محصول تولید ش��د ک��ه ‪۵‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت��ن کمتر از برنامه هدف گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬تردال افزود‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در این واحد تا پایان سال جاری‬ ‫بای��د ‪۲۴۰‬هزار تن پودر الومینا تولید ش��ود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬نیمی از بوکس��یت موردنیاز شرکت‬ ‫الومینای ایران در واحد شهرس��تان جاجرم‪،‬‬ ‫از معدن تاش استان سمنان برداشت و تامین‬ ‫می شود‪ .‬به گفته تردال‪۱۰۲ ،‬هزار تن الومینا‪،‬‬ ‫‪۸۰۰‬هزار تن الف��ا الومینا و ‪۵‬هزار و ‪۸۰۰‬تن‬ ‫هیدرات فروخته شده است‪.‬‬ ‫بازگشت فوالدسازان‬ ‫دماوند به مدار تولید‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری‬ ‫مازن��دران گف��ت‪ :‬در راس��تای عملیات��ی‬ ‫ک��ردن دس��تور اس��تاندار مبنی ب��ر احیای‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل ش��ده با‬ ‫پیگیری ه��ای مجدانه اس��تانداری و چندین‬ ‫نشس��ت کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫اس��تان‪ ،‬کارخانه فوالسازان دماوند در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی بندر امیراباد پس از ‪ ۶‬س��ال‬ ‫تعطیلی‪ ،‬مش��کالتش برطرف ش��د و به مدار‬ ‫تولید بازگش��ت‪.‬به گزارش معدن نامه‪ ،‬حسن‬ ‫خیریانپ��ور گف��ت‪ :‬این واح��د صنعتی دارای‬ ‫ظرفیت رس��می ‪۷۲۵‬هزار ت��ن تولید میلگرد‬ ‫فوالد اس��ت ک��ه ح��دود ‪۳۳۰‬نفر اش��تغال‬ ‫مستقیم دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن واحد ب��ه دلیل پ��اره ای‬ ‫مش��کالت از ش��هریور س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تعطیل‬ ‫ش��ده بود که با طرح این مس��ائل و مشکالت‬ ‫در کارگ��روه تس��هیل و رفع موان��ع تولید و‬ ‫پیگیری های ج��دی اس��تانداری و همکاری‬ ‫نهاد های اجرایی مشکالت برطرف و کارخانه‬ ‫یادش��ده به م��دار تولی��د و فعالی��ت دوباره‬ ‫بازگشت‪.‬‬ ‫خیریانپور همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬در چند‬ ‫ماه گذش��ته نیز کارخانه فوالدسازان امیراباد‬ ‫با حدود ‪۱۲۰‬نفر اش��تغال پس از چند س��ال‬ ‫تعطیل��ی احیا ش��د و فعالیت خود را ازس��ر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹در بازار ازاد رقابت معنا پیدا می کند‬ ‫زمان��ی که دولت دس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان را چه در‬ ‫ب��ازار داخلی و چه در بازار‬ ‫صادراتی باز نگه دارد‪ ،‬هم‬ ‫کش��ف قیمت ه��ا عادالنه‬ ‫خواهد بود و هم شرکت ها‬ ‫ق��درت رقابت پذی��ری به‬ ‫ن را پیدا خواهند کرد‪ .‬این مطلب را‬ ‫معن��ای واقعی ا ‬ ‫ثم�ن رحیمی راد‪ :‬وس��ایل الکترونیکی از مواد‬ ‫مختلف زیادی تش��کیل شده اند‪ .‬بازیافت این مواد‬ ‫هن��ری بزرگ اس��ت و فناوری تبدیل ت��ا انجایی‬ ‫پیش��رفته که به طور تقریبی هر چیزی را می توان‬ ‫بازیافت کرد‪ .‬در کش��ورهایی که مقررات رسمی و‬ ‫نظارت دولتی موث��ر برای زباله های صنعتی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬نه تنها س�لامتی افراد به خطر می افتد بلکه‬ ‫تجارت ب��ا زباله به عرصه ای برای سوءاس��تفاده از‬ ‫کار کودکان و افراد محروم تبدیل می شود‪ .‬شرکت‬ ‫المانی « ِرموندیس» مجموعه ای است که بازیافت‬ ‫اب��زار الکترونیک��ی را ب��ا اس��تفاده از فناوری های‬ ‫روز ب��ه طور اتوماتیک انج��ام می دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از دویچه وله‪ ،‬رایان��ه‪ ،‬جارو برقی‪،‬‬ ‫بخاری‪ ،‬توس��تر‪ ،‬یخچال‪ ،‬فری��زر و میلیون ها لوازم‬ ‫الکتریکی در سراسر جهان هر روز روانه سطل های‬ ‫زبال��ه می ش��وند‪ .‬در اروپ��ا‪ ،‬همه تجهی��زات برقی‬ ‫باید بازیافت ش��وند و هزین��ه این بازیافت بر عهده‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬در واقع ای��ن هزینه هنگام‬ ‫خرید به عهده مشتری است اما بازیافت دوباره این‬ ‫وسایل برقی کهنه که زحمت فراوان دارد به عهده‬ ‫شرکت هایی مانند رموندیس است‪ .‬این شرکت در‬ ‫شهر لونن المان قرار گرفته و در مقابل ان‪ ،‬کوهی‬ ‫به ارتفاع ساختمان شرکت باال رفته است‪ .‬این کوه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫این روزها توان تولید کاهش یافته و به دنبال‬ ‫ای��ن موضوع بس��یاری از بازاره��ا دچار رکود‬ ‫شده اند که بازار مس از جمله این بازارهاست‪.‬‬ ‫تولید تفاوت چندانی با قبل نداشته و صادرات‬ ‫نیز با قوانین دس��ت وپاگیر دولتی باال نیست‪.‬‬ ‫در ای��ن میان کاهش اختالف ن��رخ ارز ازاد و‬ ‫نیمایی جذابی��ت بازار را از بین برده اس��ت؛‬ ‫چراکه سال گذشته اختالف نرخ دالر نیمایی‬ ‫و ازاد تنه��ا محرک بازار به ش��مار می رفت و‬ ‫خری��داران بیش��تر برای دپو ک��ردن و از بیم‬ ‫افزایش نیافتن نرخ اقدام به خرید می کردند‪،‬‬ ‫اما با نزدیک شدن نرخ ارز ازاد به نیمایی بازار‬ ‫هم دچار رکود ش��ده اس��ت‪ .‬هرچند تقاضای‬ ‫س��ال گذش��ته کاذب ب��ود‪ ،‬ام��ا هم اکنون با‬ ‫توجه به ش��رایط بازار می توانیم مدعی شویم‬ ‫که تقاضای هفتگی کاتد مس واقعی ش��ده و‬ ‫خریداران براس��اس نیاز خود خرید می کنند‪.‬‬ ‫البته عرضه ها در بورس کاال نیز به طور کامل‬ ‫ش��فاف ش��ده اند و از این لحاظ کمبودی در‬ ‫بازار وجود ندارد‪ .‬رکود بازار نیز ناشی از رکود‬ ‫تورمی اس��ت‪ ،‬البته این موضوع در بلندمدت‬ ‫نگران کننده است‪ .‬بنابراین واحدهای صنعتی‬ ‫نیازمن��د حمایت های دولت هس��تند‪ ،‬به ویژه‬ ‫در زمینه قوانین باید به ثبات الزم برس��ند تا‬ ‫بتوانند در بلندمدت برنامه ریزی داشته باشند‪.‬‬ ‫اگر قوانی��ن و نظارت ها به صورت یکدس��ت‬ ‫اعمال ش��ود‪ ،‬درنهایت س��ود ان به صنعت و‬ ‫بازار برمی گردد‪ .‬در کل اگر قوانین به ش��کل‬ ‫یکسان اعمال ش��ود و دولت در بازار دخالتی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬تقاضا راه خود را به درستی پیدا‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬در زمینه صادرات نیز باید مس‬ ‫را ب��ه صورت ارزش افزوده بیش��تر صادر کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو دولت باید بتواند در زمینه صادرات‬ ‫جذابیت های الزم را ایجاد کند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‪ :‬تصمیم های کارگروه تخصصی تنظیم‬ ‫بازار ف��والد پس از کش وقوس های ف��راوان به تایید‬ ‫کارگروه تنظیم بازار رسید و ازسوی معاون بازرگانی‬ ‫داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دبیر کارگروه‬ ‫تنظیم بازار ابالغ ش��د‪ .‬هفته گذش��ته عباس قبادی‬ ‫تصمیم ه��ای کارگروه تخصصی تنظیم بازار فوالد که‬ ‫به تایید اعضای کارگروه تنظیم بازار دولت رسیده را‬ ‫ابالغ کرد‪ .‬این تصمیم ها ش��امل مقررات جدید برای‬ ‫عرضه ش��مش فوالدی‪ ،‬خریداران ش��مش فوالدی و‬ ‫عرضه و صادرات محصوالت فوالدی است‪ .‬مهم ترین‬ ‫قسمت این بخش��نامه‪ ،‬ازادی نوردکاران از قیدوبند‬ ‫مجوزهای صادراتی اس��ت‪ .‬البته در این بخش��نامه‬ ‫صادرات مقاطع فوالدی از س��وی واحدهای نوردی‪،‬‬ ‫نی��از به دریافت مجوز ندارد‪ .‬نوردکارانی که ش��مش‬ ‫موردنیاز خ��ود را از بورس کاال خریداری نمی کنند‪،‬‬ ‫محدودیتی برای ص��ادرات محصوالت تولیدی خود‬ ‫نخواهند داش��ت‪ .‬ص��ادرات لوله و پروفی��ل تا زمانی‬ ‫که تناس��ب نرخ ان با ورق گرم رعایت ش��ود‪ ،‬نیاز به‬ ‫دریاف��ت مجوز ندارد‪ .‬خریداران ش��مش فوالدی در‬ ‫ب��ورس کاال محدود نش��ده و ش��امل همه واحدهای‬ ‫ن��وردی و تامین کنن��دگان مالی که ب��ا کارخانه های‬ ‫ن��وردی قرارداد دارند‪ ،‬می ش��ود‪ .‬خریداران ش��مش‬ ‫ف��والدی از بورس کاال موظف ب��ه عرضه محصوالت‬ ‫تولیدی خ��ود معادل ‪۶۰‬درصد ش��مش دریافتی از‬ ‫بورس کاال ش��ده اند‪ .‬تولیدکنندگان شمش فوالدی‬ ‫مجازند مازاد بر کف عرضه خود را بدون نیاز به مجوز‬ ‫صادر کنند‪ .‬کف عرضه ش��مش فوالدی به طور ‪۳‬ماه‬ ‫بررس��ی و در ص��ورت لزوم محدودی��ت صادراتی به‬ ‫میزان رعایت نکردن کف عرضه اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫فره��اد منف��رد‪ :‬اگر قرار اس��ت بس��تری فراهم باش��د‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت تولیدکننده در بس��تر ازاد قرار گیرد و در این‬ ‫شرایط هیچ تولیدکننده ای حق ندارد مشکالت خود را گردن‬ ‫مصوبات و دولت بیندازد‬ ‫فرهاد منفرد‪ ،‬کارشناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫عن��وان و در ادامه اظهار کرد‪ :‬این بخش��نامه جدید‬ ‫دول��ت که دس��ت تولیدکنندگان را بازتر گذاش��ته‪،‬‬ ‫درحقیق��ت خب��ر خوبی ب��رای واحده��ای فوالدی‬ ‫به شمار می رود؛ چراکه تا پیش از این بخشنامه های‬ ‫گوناگونی از سوی دولت سبب ایجاد محدودیت هایی‬ ‫برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولیدکنندگان فوالد‬ ‫که حجم بیش��تر تولید انها به منظور صادرات انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اگر با محدودیت هایی روبه رو شوند‪ ،‬مزیت‬ ‫رقابتی انها از دست می رود‪ .‬از سوی دیگر با دخالت‬ ‫دولت کشف نرخ واقعی در بورس کاال انجام نمی شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ای��ن قوانین جدید نیز به نف��ع نوردکاران‬ ‫خواه��د بود‪ .‬به نظر می رس��د با ای��ن قانون جدید به‬ ‫ش��رط اینکه دچار تغییر نشود‪ ،‬تولیدکنندگان دیگر‬ ‫محدودیت های قبل را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫منف��رد در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬از این رو اگر قوانین‬ ‫‹ ‹قوانین ازادانه برای صادرات بیشتر‬ ‫همچنین درباره بخشنامه‬ ‫جدید تنظی��م بازار فوالد‬ ‫زکریا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق‬ ‫و توس��عه فوالد ناب تبریز‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬طبیعی است‪،‬‬ ‫هر ان��دازه محدودیت در‬ ‫بازار کمتر باشد به همان اندازه بازار برای تولیدکننده‬ ‫و مصرف کننده روان تر خواهد بود‪.‬‬ ‫نایبی با اشاره به بخشنامه جدید تنظیم بازار فوالد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به نظر می رس��د بخش��نامه جدید برای‬ ‫مدیریت صنعت قراضه به سبک المانی ها‬ ‫از زباله های کهنه الکتریکی مثل میکس��ر‪ ،‬مسواک‬ ‫برق��ی و دس��تگاه قهوه و المپ و قطع��ات موتور و‬ ‫ماش��ین االت گوناگون ایجاد ش��ده است‪ .‬هر یک‬ ‫از این دس��تگاه ها از صدها قل��م اهن‪ ،‬مس‪ ،‬فوالد‬ ‫و چ��دن‪ ،‬روی و برن��ج و الومینیوم و انواع مختلف‬ ‫پالس��تیک و بسیاری قطعات مختلف دیگر ساخته‬ ‫شده اند‪ .‬مواد االینده نیز در میان انها فراوان است‪.‬‬ ‫فق��ط زمانی می توان اینه��ا را بازیافت کرد که این‬ ‫قطع��ات قراضه از هم جدا ش��وند‪ .‬در کارخانه ویژه‬ ‫بازیافت ش��رکت رموندیس‪ ،‬تمام محصوالت کهنه‬ ‫و قراضه روی تس��مه نقاله به یک اتاق می روند‪۴ .‬‬ ‫رشد تولید فوالدسازان ایران فراتر از جهان‬ ‫بررس��ی امار تولید فوالد کش��ور نشان می دهد در‬ ‫دوره ‪ ۱۳۹۱ -۹۷‬رش��د ‪۷۲‬درص��دی تولی��د تحقق‬ ‫یافته که به طور متوس��ط س��االنه بیش از ‪۱۰‬درصد‬ ‫بوده است؛ درحالی که حدود ‪ ۶۵‬کشور جهان رشدی‬ ‫کمتر از ایران را به ثبت رس��انده اند که در دامنه های‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد بوده اس��ت‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فوالدسازان‬ ‫کشور درحالی در سال گذش��ته میزان تولید خود را‬ ‫به حدود ‪۲۵‬میلیون تن رس��اندند ک��ه ظرفیت این‬ ‫بخش ‪۳۵‬میلیون تن بود و امس��ال هدف ‪۴۰‬میلیون‬ ‫تنی پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬یکی از‬ ‫موضوع های موردتوجه در بخش فوالد‪ ،‬سرانه مصرف‬ ‫است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی‬ ‫در جهان به ش��مار می رود و امارهای موجود گویای‬ ‫ان است که در س��ال ‪۲۰۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۷‬سرانه‬ ‫مصرف ف��والد ای��ران ح��دود ‪۲۰۱‬کیلوگ��رم بوده‬ ‫و با مقایس��ه نس��بت به متوس��ط این رقم در منطقه‬ ‫خاورمیانه که ‪۱۸۰‬کیلوگرم اس��ت‪ ،‬تف��اوت خود را‬ ‫نشان می دهد‪.‬همچنین س��ال های اغازین فعالیت‬ ‫دول��ت یازدهم‪ ،‬یکی از دغدغه ه��ای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تامین ساالنه ‪ ۵‬تا ‪۷‬میلیون تن فوالد‬ ‫ب��ود که باید از کش��ورهای (روس��یه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬چین‬ ‫و‪ )...‬تامین می ش��د‪ ،‬اما امروز جمهوری اس�لامی از‬ ‫صادرکنن��دگان این فلز راهبردی اس��ت‪ ،‬به گونه ای‬ ‫ازادانه باش��د‪ ،‬شرکت ها و تولیدکنندگان با تکیه بر‬ ‫توان خود وارد رقابت خواهند ش��د‪ .‬از سوی دیگر با‬ ‫توجه به کش و قوس قوانینی که تولیدکنندگان در‬ ‫چند س��ال گذش��ته با ان درگیر بوده اند‪ ،‬اگر دچار‬ ‫نقص��ی ه��م ب��وده ان را به گردن مصوب��ات دولت‬ ‫انداخت ه و مصوبات را س��د راه خود قلمداد کرده اند‬ ‫که با این بخش��نامه جدید ای��ن بهانه از انها گرفته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته اگر قرار اس��ت بستری فراهم‬ ‫باش��د‪ ،‬بهتر اس��ت تولیدکننده در بس��تر ازاد قرار‬ ‫گی��رد و در این ش��رایط هی��چ تولیدکننده ای حق‬ ‫ندارد مش��کالت خ��ود را گردن مصوب��ات و دولت‬ ‫بیندازد‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد در ادامه تاکید کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫تولیدکنندگان با مس��ائل برون سازمانی بسیاری در‬ ‫کش��ور روبه رو هستند‪ ،‬امیدوارم این مصوبات دست‬ ‫تولیدکنندگان را باز نگه دارد و اگر این قوانین برای‬ ‫برخی تولیدکنندگان خوش��ایند است‪ ،‬برای برخی‬ ‫دیگرچالشایجادنکند‪.‬همچنینامیدوارماینقوانین‬ ‫از یک ثبات نسبی برخوردار باشد تا تولیدکنندگان‬ ‫بتوانند براس��اس ان برنامه ریزی بلندمدتی داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫منفرد همچنین یاداور ش��د‪ :‬این بخش��نامه در ‪۳‬‬ ‫ت��ا ‪۴‬ماه اینده اثار خود را برجای خواهد گذاش��ت‪،‬‬ ‫از ای��ن رو بای��د جس��ت وجو کنی��م ک��ه در صورت‬ ‫بازگذاشتن دست تولیدکننده اوضاع به چه سمت و‬ ‫سویی خواهد رفت‪.‬‬ ‫اگر با این ش��رایط به ‪۳۰‬درصد بهبود نیز دس��ت‬ ‫پیدا کنیم‪ ،‬باید از شاخ و برگ دادن به قوانین دست و‬ ‫پاگیر جدید بپرهیزیم و اگر به بهبود ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫رس��یدیم‪ ،‬در این ش��رایط است که تولیدکنندگانی‬ ‫که مزی��ت رقابتی دارند‪ ،‬جای��گاه واقعی خود را در‬ ‫بازار خواهند داشت و تولیدکنندگانی که این جایگاه‬ ‫را ندارند دیگر بهانه گیری از انها س��لب خواهد ش��د‬ ‫و بای��د به فکر راه چاره ای ب��رای رقابت پذیری خود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بازار ازاد بس��تر ارام��ی ایجاد خواهد‬ ‫ک��رد و نباید با قوانین متع��دد امکان برنامه ریزی را‬ ‫از تولیدکننده گرفت‪ .‬به نظر می رسد در این شرایط‬ ‫تولیدکنن��ده خود را با ب��ازار هماهنگ خواهد کرد‪.‬‬ ‫امیدواریم در این ش��رایط تولیدکنن��دگان جایگاه‬ ‫واقع��ی خ��ود را پیدا کنند و دولت نیز از تغییر دادن‬ ‫قوانین متعدد بپرهیزد‪.‬‬ ‫ک��ه انتظار می رود امس��ال افزون ب��ر ‪۱۱‬میلیون تن‬ ‫صادرات ثبت شود‪.‬در واقع در ‪۷‬سال گذشته‪ ،‬ایران از‬ ‫یک کش��ور وارد کننده محصوالت فوالدی‪ ،‬تبدیل به‬ ‫صادر کننده شده و روند صدور محصوالت این بخش‬ ‫به گونه ای است که تا افق‪ ۱۴۰۴‬پیش بینی صادرات‬ ‫‪۲۰‬میلی��ون تنی موردانتظ��ار اس��ت‪.‬امروز جایگاه‬ ‫ایران در بین ‪ ۶۵‬فوالدس��از جهان در رده های دهم و‬ ‫یازدهم اس��ت‪ ،‬این درحالی است که در اوایل دهه‪۹۰‬‬ ‫کش��ور جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫تازه ترین امارهای س��ال جاری گویای ان اس��ت که‬ ‫در ش��هریورماه صادرات واحدهای ب��زرگ فوالدی‬ ‫کش��ور به ‪۵۸۴‬هزار و ‪۵۲۰‬تن رس��ید که در مقایسه‬ ‫با ش��هریور‪ ۹۷‬رشد ‪۶۰‬درصدی را نشان می دهد و در‬ ‫واقع جهش صادراتی به ثبت رسید و مجموع عملکرد‬ ‫‪۶‬ماه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫نیز از رشد ‪۳‬درصدی صادرات حکایت دارد‪ .‬اطالعات‬ ‫منتشر شده ‪۱۱‬واحد فوالدساز بزرگ کشور در دوره‬ ‫‪۶‬ماهه سال جاری هم ‪ ۳‬میلیون و ‪۴۸۸‬هزار و ‪۸۶۷‬تن‬ ‫اس��ت و از این رقم یک میلی��ون و یک هزار و ‪۳۷۸‬تن‬ ‫به فوالد خوزس��تان اختص��اص دارد‪ .‬اقالم صادراتی‬ ‫دوره ‪ ۶‬ماهه ش��امل ش��مش (اس��لب‪ ،‬بیلت و بلوم)‪،‬‬ ‫اهن اس��فنجی و تولیدات فوالدی ازجمله میلگرد و‬ ‫ورق فوالدی است‪.‬‬ ‫کارگر در جلوی نوار نقاله هس��تند که با س��رعت‬ ‫و مهارت‪ ،‬قطعات را برحس��ب اندازه و جنس ش��ان‬ ‫ج��دا می کنن��د و درون ی��ک ظرف فل��زی بزرگ‬ ‫می ریزن��د‪ .‬مدیرعامل این ش��رکت ب��ه دویچه وله‬ ‫توضی��ح می ده��د‪ :‬کارگران‪ ،‬مواد االین��ده را جدا‬ ‫می کنند و گاه تکه های باارزش مانند گوشی همراه‬ ‫را کنار می گذارند‪ .‬در مرحله نخست‪ ،‬انواع مختلف‬ ‫باتری ه��ا‪ ،‬مواد االین��ده‪ ،‬خازن ه��ا و تخته مدارها‬ ‫و کابل های مس��ی در جعبه های جداگانه تقس��یم‬ ‫و ب��رای فعالیت ب��ه ش��رکت های تخصصی دیگر‬ ‫فرستاده می ش��وند‪ .‬کارگران حدود یک سوم مواد‬ ‫را در هم��ان ابتدا از یکدیگ��ر جدا می کنند‪.‬پس از‬ ‫مرتب س��ازی اولیه‪ ،‬سایر قسمت های دستگاه های‬ ‫الکتریک��ی به صورت قطعات درش��ت درمی ایند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب باتری ها و م��واد االینده و خازن ها‬ ‫جلوی چشم می ایند و در طبقات جداگانه گذاشته‬ ‫می ش��وند‪ .‬اجناس باقی مانده م��واد بدون االینده‬ ‫هس��تند که در یک اس��یاب غول پیکر به تکه های‬ ‫کوچک و ریز تبدیل می ش��وند‪.‬این اسیاب به طور‬ ‫مرتب قس��مت های مختل��ف را از هم جدا می کند‪.‬‬ ‫قطعات متصل کننده‪ ،‬پالستیک از فلز و پیچ از ورق‬ ‫فلزی جدا می شود اما هنوز این مواد مختلف به طور‬ ‫دقیق از هم جدا نشده اند و میلیاردها قطعه مختلف‬ ‫کوچک با هم هستند‪ .‬در مرحله بعد‪ ،‬قطعات فلزی‬ ‫و پالستیکی از ‪ ۲‬راه جداگانه عبور می کنند‪ .‬بخش‬ ‫اصلی این ش��بکه با تاباندن اش��عه مادون قرمز کار‬ ‫می کند‪ .‬ماشین‪ ،‬انبوه زباله را به وسیله اشعه لیزر با‬ ‫سرعت بس��یار باال پرتاب می کند‪ .‬مواد گوناگون با‬ ‫وجود تراکم شدید به دقت شناسایی و ارزیابی و ثبت‬ ‫اطالعات مربوط به مواد با سرعتی سرسام اور انجام‬ ‫می شود‪.‬تش��خیص و تفکیک م��وادی مانند مس‪،‬‬ ‫الومینی��وم و فلزات اهن��ی از غیراهنی حتی انواع‬ ‫مختلف الیاژها چنان با سرعت انجام می شود که با‬ ‫چشم قابل دیدن نیست‪ .‬به گفته کارشناسان‪ ،‬این‬ ‫تحریک صادرات است‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری‬ ‫‪۳.۵‬میلیون تن صادرات به ثبت رسیده و در ‪۶‬ماه دوم‬ ‫اگر همین میزان را به ثبت برساند به ‪ ۷‬میلیون تن‬ ‫صادرات فوالد خواهیم رسید‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫برای سال جاری صادرات ‪۹‬میلیون تنی برنامه ریزی‬ ‫ش��ده بود و ممکن است ‪۲‬میلیون تن از برنامه عقب‬ ‫بمانیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بخشنامه های متعددی که در نیمه‬ ‫نخست سال جاری اعمال شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه تولیدکنندگان فوالد در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫ج��اری با محدودیت های��ی در زمینه عرضه‪ ،‬فروش‬ ‫و ص��ادرات روبه رو بوده اند‪ ،‬ش��اهد کاهش صادرات‬ ‫بوده ایم و با این بخش��نامه جدید به نظر می رس��د‬ ‫که ش��اهد افزایش صادرات در کش��ور در نیمه دوم‬ ‫سال باشیم‪.‬‬ ‫مدی��ر تحقیق و توس��عه فوالد ن��اب تبریز ادامه‬ ‫داد‪ :‬ت��ا پیش از این باید تولیدکنندگان بخش��ی از‬ ‫تولی��دات خود را در ب��ورس کاال عرضه می کردند و‬ ‫پس از ان امکان صادرات داشتند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که بیش��تر ش��رکت ها عرضه چندانی در بورس کاال‬ ‫نداش��تند‪ ،‬اما دچ��ار محدودیت هایی برای صادرات‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫نایب��ی در ادام��ه با اش��اره به بخش��نامه هایی که‬ ‫س��ال گذشته و در نیمه نخس��ت سال جاری صادر‬ ‫ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ان زمان مخالفت های بسیاری‬ ‫برای این بخشنامه ها وجود داشت و تولیدکنندگان‬ ‫معتقد بودند که این بخش��نامه ها کارشناسی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین این بخش��نامه ها مخالفت های گروهی را‬ ‫به دنبال داش��ت‪ ،‬اما این بخشنامه جدید که دست‬ ‫تمام تولیدکنندگان را باز گذاش��ته است با مخالفت‬ ‫گروه خاصی روبه رو نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه کمبودی برای تامین مواد‬ ‫اولی��ه در حوزه صنعت فوالد وج��ود ندارد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تولی��د فوالد در کش��ور م��ازاد اس��ت و اگر‬ ‫بخواهی��م جایگاه جهانی خ��ود را حفظ کنیم‪ ،‬باید‬ ‫به س��مت صادرات بیشتر برویم و در این راستا باید‬ ‫محدودیت ها برداشته شود‪.‬‬ ‫دس��تگاه با چنان دقت��ی کار می کند که در انتهای‬ ‫فراین��د ت��ا ‪۹۹‬درصد مواد فلزی خالص به دس��ت‬ ‫می اید‪.‬الیاژه��ای مختلف م��س‪ ،‬اهن‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫پالس��تیک و فلزات غیراهنی در قس��مت دیگری‬ ‫انب��ار و به عنوان مواد ب��اارزش به صنعت فلزکاری‬ ‫عرضه می ش��وند‪ .‬ش��رکت بازیافت از همین راه به‬ ‫درامد می رس��د و همچنین با ب��اال رفتن نرخ فلز‪،‬‬ ‫سود بیشتری کس��ب می کند‪ .‬یکی از کارشناسان‬ ‫محیط زیس��ت ش��رکت می گوید درامد حاصل از‬ ‫عملیات بازیافت‪ ،‬کل هزینه های نیروی انس��انی و‬ ‫فناوری مربوط را جبران می کند و برای ش��رکت ها‬ ‫س��وداور اس��ت‪ .‬او همچنی��ن بر ض��رورت نظارت‬ ‫دول��ت در زمینه گ��رداوری و بازیافت زباله تاکید‬ ‫می کند تا اطراف و حومه شهرها به زباله دان تبدیل‬ ‫نش��ود‪ .‬گفتنی است المان از واردکنندگان بزرگ‬ ‫قراض��ه جهان نیز به ش��مار می اید‪ .‬ع�لاوه بر ان‪،‬‬ ‫مدیریت زباله و ضایعات در این کشور از جمع اوری‬ ‫و دفع مواد زائد اغاز می شود و مدیریت حرفه ای ان‬ ‫ادامه پیدا می کند تا جایی که در س��ال های اخیر‪،‬‬ ‫هدف المان از سیاست های اتخاذ شده در مدیریت‬ ‫ضایعات‪ ،‬دس��تیابی به اقتصادی مبتنی بر بازیافت‬ ‫اس��ت که باع��ث صرفه جویی مناب��ع و کاهش اثار‬ ‫نامطلوب بر محیط زیست می شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫معافیت مالیاتی‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫حذف نمی شود‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫معافیت از مالیات‬ ‫ارزش افزوده بستر‬ ‫رونق هتلداری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بررسی چالش های صادرات غیرنفتی‬ ‫ساختار اقتصادی‪ ،‬صادرات محور نیست‬ ‫زهرا طهران�ی‪ :‬در جهان امروز‪ ،‬تجارت خارجی‬ ‫ح��رف نخس��ت را می زند‪ ،‬به نحوی که بر س��ر ان‬ ‫جنگ ه��ا رخ می دهد و کش��ورها شمش��یر را برای‬ ‫ه��م از رو می بندن��د ک��ه نمون ه ان امری��کا و چین‬ ‫اس��ت‪ .‬این روزها در حالی تجارت خارجی و به ویژه‬ ‫صادرات برای کش��ورهای گوناگون جهان از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت که در صورت بروز مشکالت‬ ‫خارجی دس��ت کم این اس��ت که نباید به معضالت‬ ‫داخلی دامن زد‪ .‬ایران یکی از همین کشورهاس��ت‬ ‫که اگرچه با تحریم ها و محدودیت های بس��یاری در‬ ‫تج��ارت خارجی روبه رو ش��ده و بازارهای صادراتی ‬ ‫ان محدود به چند کش��ور همس��ایه و اطراف شده‬ ‫است اما متاسفانه چالش های داخلی دارد که موانع‬ ‫و مشکالت صادرات را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫بیش از ‪۱۰‬س��ال اس��ت در تقویم کشور یک روز‬ ‫به ن��ام صادرات اختصاص یافته و هر س��ال ‪۲۹‬مهر‬ ‫ایین «روز ملی صادرات» را با حضور مقامات دولتی‬ ‫و خصوصی کشور برگزار می کنند اما امسال به دالیل‬ ‫مبهم و غیرشفاف این ایین به تعویق افتاد و درباره‬ ‫زمان برگزاری ان برخی از ‪ ۵‬اذر می گویند و برخی‬ ‫دیگر از ‪ ۲۰‬ابان؛ اما هنوز زمان قطعی برگزاری این‬ ‫ایین مش��خص نیست‪ .‬به هرحال چنین روزی را در‬ ‫تقویم داریم تا مسئوالن و غیرمسئوالن یادشان نرود‬ ‫باید به س��رعت برای توسعه اقتصاد و در واقع نجات‬ ‫ان‪ ،‬صادرات غیرنفتی را گسترش دهند‪.‬‬ ‫متاس��فانه با اینکه سال هاس��ت بر ضرورت مسیر‬ ‫اس��ان و ش��فاف برای صادرات غیرنفتی تاکید شده‬ ‫اما هنوز هم صادرکنندگان با چالش های و مشکالت‬ ‫جدی روبه رو هستند که مانع رشد و توسعه می شود‪.‬‬ ‫در گام نخس��ت بای��د باور به ص��ادرات را نهادینه و‬ ‫ساختار اقتصادی کشور را صادرات محور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر کشورهای همسایه‬ ‫رئیس کل س��ازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران با بیان اینکه‬ ‫اقتص��ادی‬ ‫س��اختار‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬صادرات محور‬ ‫نب��وده‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولی��د‬ ‫صادرات محور در کشورمان‬ ‫هن��وز موض��وع جدی��دی‬ ‫اس��ت‪ .‬حمید زادبوم با حضور در برنامه گفت وگوی‬ ‫ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به‬ ‫تغییرات نرخ ارز در سال گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه این تغییرات‪ ،‬برنامه ریزی شده نبود و در یک‬ ‫فراین��د زمان��ی اتف��اق نیفت��اده بود‪ ،‬ش��وکی به‬ ‫صادرکننده ها و واردکننده ها و شرایط ویژه قیمتی‬ ‫را نیز به مواد اولیه و تامین ان وارد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ظرفیت صادراتی در بخش‬ ‫رقابت پذیر تولید در کش��ورمان‪ ،‬بس��یار کم است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬از برنامه س��وم توسعه جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران‪ ،‬صادرات‪ ،‬محور اصل��ی بوده و هدف گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬زادبوم گفت‪ :‬اولویت ما در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫از نظر بازار‪ ،‬کش��ور های همس��ایه و شریکان مهم‬ ‫اس��ت و از نظ��ر کاال‪ ،‬اولویت ب��ا بخش هایی مانند‬ ‫دانش بنیان ها‪ ،‬خدمات‪ ،‬دارو و تجهیزات پزش��کی‪،‬‬ ‫کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬ش��یرینی و ش��کالت‪ ،‬فرش‬ ‫ماش��ینی و زعفران اس��ت که ارزش افزوده باالتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹از اث�ار مثب�ت جه�ش ن�رخ ارز در‬ ‫صادرات استفاده نشد‬ ‫رئیس کمیسیون معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران نی��ز با‬ ‫حض��ور در ای��ن برنام��ه‬ ‫گفت‪ :‬کاهش ارزش پول‬ ‫ملی‪ ،‬ابزاری برای توسعه‬ ‫صادرات اس��ت ام��ا این‬ ‫توس��عه صادرات اتفاق نیفتاد‪ .‬بهرام شکوری افزود‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در بخش ه��ای گوناگون از جمله‬ ‫صنعت حدود ‪ ۶‬درصد رشد منفی داشته و در بخش‬ ‫کش��اورزی هم با رش��د منفی روبه رو بودیم‪ .‬این به‬ ‫سیاس��ت گذاری های دول��ت در س��ال ‪ ۹۷‬مرتبط‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه دولت‪ ،‬نرخ دستوری‬ ‫‪ 4200‬تومانی را برای دالر تعیین کرد و این موضوع‬ ‫اث��رش را گذاش��ت و اج��ازه ن��داد تولیدکنندگان‬ ‫بتوانند از اثار مثبت افزایش نرخ ارز برای توس��عه‬ ‫صادرات اس��تفاده کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با شروع‬ ‫فعالی��ت اقای همت��ی به عنوان رئی��س کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬رش��د مثبتی در برخی بخش ها ایجاد شد‪.‬‬ ‫م��ا به عن��وان تولیدکننده و صادرکنن��ده از دولت‬ ‫می خواهیم موانع ایجاد نکند اما بستر را اماده کند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون معادن و صنای��ع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران افزود‪ :‬برای رقابت ب��ا جهان باید‬ ‫سهمیه کاالی همراه‬ ‫مسافر مناطق ازاد تعیین شد‬ ‫گمرک فهرس��ت‪۸۴۹‬ردیف تعرفه مجاز به ورودوخ��روج از محدوده‬ ‫مناطق ازاد باعنوان کاالی همراه مسافر و خرده فروشی و سقف سهمیه‬ ‫مجاز مس��افری هر منطقه و سقف سهمیه مجاز مسافری برای واردات‬ ‫پوشاک را ابالغ کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علی وکیلی‪ ،‬مدیرکل مرکز واردات‬ ‫و امور مناطق ازاد و ویژه در بخش��نامه ای ب��ه تمامی گمرکات اجرایی‬ ‫موضوع «تعیین سهمیه و فهرست کاالی همراه مسافر مناطق ازاد» را‬ ‫ابالغ کرد‪ .‬در این بخشنامه که ‪ ۲۲‬مهر صادر شده‪ ،‬امده است‪ :‬موضوع‬ ‫تعیین میزان سهمیه کل کاالی همراه مسافر و خرده فروشی‪ ،‬همچنین‬ ‫میزان سهمیه مجاز ورود پوشاک (لباس‪ ،‬کیف و کفش) به هر منطقه‪،‬‬ ‫مربوط به س��ال ‪ ۹۸‬به همراه فهرست ‪ ۸۴۹‬ردیف تعرفه کاالهای مجاز‬ ‫به ورود یا خروج از محدوده مناطق ازاد با عنوان کاالی همراه مسافر و‬ ‫خرده فروشی برای اطالع و اقدام الزم با رعایت مفاد صورتجلسه کارگروه‬ ‫تعیین سهمیه و فهرست کاالی همراه مسافر مناطق ازاد‪ ،‬دریافت ثبت‬ ‫سفارش و رعایت کامل مقررات ارسال می شود‪.‬‬ ‫هم وزن انها شویم و زیرساخت ها از جمله نرخ بهره‬ ‫پایی��ن و حمل ونق��ل ریلی و دریایی را اماده کنیم‪.‬‬ ‫اقای شکوری گفت‪ :‬وضع عوارض صادراتی موجب‬ ‫می ش��ود صادرکنندگان داخلی بازار های صادراتی‬ ‫خود را دست بدهند؛ بنابراین همه دست اندرکاران‬ ‫صادراتی کشور باید تالش کنند تا صادرات توسعه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرکنن�ده نیازمن�د حمایت عملی‬ ‫اقتصادی‬ ‫علی محمد شریعتی مقدم‪،‬‬ ‫کمیس��یون‬ ‫رئی��س‬ ‫کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫اتاق بازرگان��ی نیز در این‬ ‫برنامه گف��ت‪ :‬به دلیل نیاز‬ ‫کمتر بخش کش��اورزی به‬ ‫ارز‪ ،‬ای��ن بخ��ش از‬ ‫نوس��ان های ارز اس��یب کمتری دید‪ ،‬اما بیشترین‬ ‫اس��یب این بخش از تغییرات مکرر ش��یوه نامه ها‪،‬‬ ‫بخشنامه ها و مقررات بود‪ .‬وی با بیان اینکه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬برای صادرات‪ ،‬برنامه ریزی نداش��تیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذش��ته هیچ وقت برنامه ریزی‬ ‫برای توس��عه صادرات نداشتیم و باید از فرصت ها‪،‬‬ ‫بهت��ر اس��تفاده کنی��م‪ .‬ش��ریعتی مقدم گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های گذش��ته و به ویژه در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‬ ‫بیشترین نوسان را در شیوه نامه ها به ویژه در بخش‬ ‫کش��اورزی داشتیم‪ .‬از یک س��و تولید محصوالت‬ ‫کش��اورزی با امنیت غذایی گره خورده و از س��وی‬ ‫دیگ��ر بیش��ترین مزی��ت صادراتی م��ا در بخش‬ ‫کشاورزی اس��ت‪ .‬رئیس کمیس��یون کشاورزی و‬ ‫صنایع غذایی اتاق بازرگانی گفت‪ :‬س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران یکی از بازیگران عرصه اقتصادی است‬ ‫و بخش تصمیم گیر در سطح کالنتر و راهبردی باید‬ ‫به موضوع صادرات‪ ،‬توجه جدی تر داشته باشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه در ‪ ۲۳‬س��ال گذش��ته متاس��فانه‬ ‫نوس��ان های زیادی در بخش صادرات داش��ته ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از دولت و تصمیم گیران می خواهیم صادرات‬ ‫را در اولویت قرار دهند تا از این فرصت اس��تفاده و‬ ‫اقتص��اد منهای نفت را هدف گذاری و عملی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کش��اورزی و صنایع غذایی اتاق‬ ‫بازرگان��ی گفت‪ :‬صادرکننده به دنبال یارانه و جایزه‬ ‫و هدی��ه نیس��ت‪ ،‬بلک��ه نیازمند حمای��ت عملی‬ ‫اقتص��ادی اس��ت‪ .‬ش��ریعتی مقدم با بی��ان اینکه‬ ‫ظرفیت های بی ش��ماری در داخل کش��ور داریم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬درامد های ناش��ی از واحد های دامپروری‪،‬‬ ‫صنایع کشاورزی و تبدیلی و گردشگری می توانند‬ ‫جایگزین درامد های نفتی شوند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در یک سال و نیم گذشته‪ ،‬صادرکنندگان ما خون‬ ‫دل خوردن��د از اینک��ه ارز وارداتی ما ارزان تر از ارز‬ ‫صادراتی بوده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این شرایط حدود ‪۲۰‬‬ ‫ه��زار کیلوگرم زعف��ران تولید کش��ورمان به طور‬ ‫غیرمستقیم به افغانستان قاچاق و به نام این کشور‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقررات دست و پاگیر حذف شود‬ ‫عض��و هی��ات رئیس��ه‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫برگزاری ایی��ن روز ملی‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫معتقدی��م در روز مل��ی‬ ‫صادرات به جای اینکه ایین چند س��اعته ای برگزار‬ ‫و تعریف و تمجید شده و لوح تقدیر به صادرکنندگان‬ ‫اعطا شود‪ ،‬بهتر است از انها حمایت عملی و جدی‬ ‫کنیم‪ .‬سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مهم ترین اقدام دولت در این مس��یر‬ ‫می تواند حذف بخشی از مقررات و قوانین دست و‬ ‫پاگیر که مانع حرکت صادرکننده است‪ ،‬باشد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در گام بعدی بانک ها باید منابع خود را‬ ‫به س��مت واحده��ای تولی��دی صادرات مح��ور‬ ‫جهت دهی کنند‪ .‬ضمن اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نی��ز باید نظارت جدی ب��ر تولید کاالی‬ ‫کیف��ی و صادرات مح��ور داش��ته باش��د چراک��ه‬ ‫درغیراینصورت منابع ما هرز می رود‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس‪ ،‬دول��ت همچنین باید واحدهای‬ ‫نیمه فع��ال را فع��ال کند و واحده��ای فعال را نیز‬ ‫ب��ا طرح های توس��عه ای رش��د ده��د‪ .‬در واقع این‬ ‫م��وارد می توان��د هدیه روز ملی صادرات باش��د نه‬ ‫اینکه فقط به لوح تقدیر و س��خنرانی بسنده شود‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا تاکید کرد‪ :‬مهم این است که بتوانیم‬ ‫از صادرات حمایت عملی و جدی داش��ته و کاری‬ ‫کنیم که تولیدکننده به تولید صادراتی خود بیش‬ ‫در روز مل��ی صادرات به ج��ای اینکه ایین چند س��اعته ای‬ ‫برگزار و تعریف و تمجید شده و لوح تقدیر به صادرکنندگان‬ ‫اعطا شود‪ ،‬بهتر است از انها حمایت عملی و جدی کنیم‬ ‫از پیش اهتمام ورزد‪ .‬وی با اشاره به حدف مقررات‬ ‫دس��ت وپاگیر اظهارکرد‪ :‬بخشی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و همچنین کمیسیون های مجلس‬ ‫بحث و بررس��ی و برخی حذف شده که قانون رفع‬ ‫موانع تولید نیز در همین راس��تا اس��ت اما اینها باز‬ ‫هم کافی نیس��ت و باید موانع را شناسایی و مسیر‬ ‫فع��االن اقتصادی را تس��هیل کنی��م‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از مهم ترین اقدام هایی که به طور جدی‬ ‫در دس��تور کار قرار دارد‪ ،‬صدور مجوزها در اس��رع‬ ‫وقت است که س��رمایه گذار به اسانی فعالیت خود‬ ‫را اغاز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مانعی به نام تعهد ارزی‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‬ ‫بجن��ورد نیز در این باره با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه اقتصاد‬ ‫ایران ان گون��ه که باید و‬ ‫ش��اید صادرات مح��ور‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪:‬‬ ‫هرچند نمی ت��وان گفت‬ ‫به هیچ عنوان س��اختار صادرات��ی نداریم اما با رفع‬ ‫مشکالت می توان این روند را بهبود بخشید‪ .‬محمد‬ ‫صمدی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالتی مانند تعهد‬ ‫ارزی و سیاس��ت های ارزی که از س��ال گذش��ته‬ ‫براقتصاد چنبره زده باعث کند ش��دن حتی توقف‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور شده و این در حالی است‬ ‫که بارها و بارها نسبت به این موضوع انتقاد کردیم‬ ‫و خواستار رفع ان بودیم که البته تا حدودی اصالح‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬س��رمایه در گردش‬ ‫واحده��ای صادرات��ی یک��ی دیگ��ر معض�لات‬ ‫صادرکنندگان است که باید تسهیالت به این بخش‬ ‫را به اسانی فراهم کرد‪ .‬ضمن اینکه تحریم ها و تورم‬ ‫باال نیز مش��کالت عمده ای هس��تند که بر س��رراه‬ ‫توس��عه ص��ادرات وج��ود دارد و ت��وان رقابت را از‬ ‫صادرکنندگان گرفته اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫بجنورد همچنین با بیان اینکه بیش��ترین صادرات‬ ‫محصوالت خراسان شمالی به کشورهای افغانستان‬ ‫و هند بوده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عمده محصوالت صادراتی‬ ‫این اس��تان نی��ز در بخش تولیدات پتروش��یمی‪،‬‬ ‫کشاورزی و انواع پالستیک است‪ .‬به گفته صمدی‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت خراسان شمالی نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته به لحاظ ریالی ‪ ۲۹.۴‬درصد و‬ ‫از لح��اظ وزن��ی ‪ ۳۸.۵‬درص��د کاه��ش دارد‪.‬‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬مالزی‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬انگلیس و س��وریه از کشورهای‬ ‫متقاضی محصوالت خراس��ان ش��مالی هستند که‬ ‫بیشترین صادرات به کشورهای افغانستان با ‪۲۹.۵‬‬ ‫درصد و هند با ‪ ۲۵.۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصتی استثنایی برای تاجران ایرانی است‬ ‫نماینده بازرگانی اتاق ایران و روس��یه مس��تقر در مس��کو‪،‬‬ ‫عضوی��تای��راندراتحادی��هاقتصادیاوراس��یامتش��کلاز‬ ‫چندین همس��ایه ش��مالی ایران را فرصتی اس��تثنایی پیش‬ ‫روی تاجران و ش��رکت های ایرانی برای گس��ترش صادرات‬ ‫غیرنفتی ایران دانست‪.‬‬ ‫مهدی ازادواری در گفت وگو با ایرنا در مسکو با بیان این‬ ‫مطلب به تاجران و شرکت های خصوصی ایران توصیه کرد‬ ‫با ارائه تحلیل از اینده بازار و شرایط پیش روی تجارت میان‬ ‫ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬نقشه راه‬ ‫تجاری بلندمدتی را برای باالبردن سوداوری خود و در نهایت‬ ‫باالبردن تراز تجاری کشورمان ترسیم کنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬ایجاد تسهیالت جدید و حذف قوانین دست‬ ‫و پا گیر برای تاجران و س��رمایه گذاران یکی از اهداف این‬ ‫توافقنامه تجاری بوده و توسعه روابط تجاری ایران و اتحادیه‬ ‫اوراسیا را در اینده می توان شاهد بود‪.‬‬ ‫ازادواری در ادامه به منابع سرش��ار نفت و گاز‬ ‫در ایران و همچنین فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫مشترک مناسب و پر بازده در ایران اشاره و اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیاهمباشناختبیشترازفرصت هایتجاریو‬ ‫سرمایه گذاریموجوددرایرانبتوانندفعالیت های‬ ‫اقتصادی خود با ایران را توسعه دهند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫یک فرصت اس��تثنایی برای توس��عه فعالیت های اقتصادی‬ ‫کشورهای عضو در ایران نیز به شمار می اید‪ ،‬افزود‪ :‬با پیوستن‬ ‫ایرانبهایناتحادیه‪،‬کشورهایروسیه‪،‬ارمنستان‪،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫بالروس و قرقیزس��تان با ایران بر س��ر واردات صدها کاال از‬ ‫ای��ران ب��ا تعرفه ه��ای ترجیحی یا برخ��ی کاالها نیز با تعرفه‬ ‫صفر به توافق رسیده اند‪.‬‬ ‫نماینده اتاق ایران و روسیه در مسکو تصریح کرد‪ :‬با عضویت‬ ‫درای��ناتحادی��ه‪،‬امتیازه��ایگمرکیمتنوعیاز‬ ‫کشورهای شمالی دریافت و فرصت حضور تجاری‬ ‫انها به بازار ایران نیز فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ازادواریب��ااش��ارهب��های��نموض��وعکه‪۵۰۲‬‬ ‫قل��م کاال در بخ��ش م��واد غذایی‪ ،‬م��واد مصرفی‬ ‫شیمیایی‪ ،‬محصوالت ساختمانی‪ ،‬صدور خدمات‬ ‫فنی مهندس��یومحصوالتکش��اورزیازس��وی‬ ‫اتحادیه اوراس��یا و ‪ ۳۶۰‬قلم کاالی ایرانی هم در وضعیتی‬ ‫مشابه قرار می گیرند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در مجموع کل اقالم مشمول‬ ‫در موافقتنامه به ‪ ۸۲۶‬قلم کاال می رسد که تعرفه های واردات‬ ‫و صادرات انها گاه تا ‪ ۱۰۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬دولت دکتر حس��ن روحانی س��ال ‪ ۹۵‬به‬ ‫همس��ایگانش��مالیکهاتحادی هاقتصادیباعنواناوراس��یا‬ ‫تش��کیل داده بودند پیش��نهاد داد تهران نیز به جمع انها‬ ‫بپیوندد‪ ،‬پیش��نهادی که به واس��طه جایگاه ایران در منطقه‬ ‫بالفاصله با استقبال انها روبه رو شد و پس از دو سال مذاکره‬ ‫فشرده و ارزیابی کم و کیف اقالم و میزان تعرفه های ترجیحی‬ ‫بین این کشورها‪ ،‬سرانجام اردیبهشت سال گذشته به ثمر‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫با پیوس��تن ایران به این اتحادیه‪ ،‬کش��ورهای روس��یه‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬بالروس و قرقیزس��تان با ایران بر‬ ‫س��روارداتصده��اکاالازای��رانب��اتعرفه ه��ایترجیحییا‬ ‫گاه صفر به توافق رس��یدند و این مس��ئله فرصتی تازه برای‬ ‫صادرکنندگان با س��ابقه‪ ،‬جوان و حتی توانمند ایرانی برای‬ ‫توسعه بازار خود و رشد صادرات غیرنفتی ایران فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به عبارت س��اده تر‪ ،‬ایران با عضویت در اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا امتیازهای گمرکی متنوع و خاصی از کش��ورهای‬ ‫شمالی دریافت کرده و این کشورها نیز فرصتی برابر برای‬ ‫حضور در بازار ایران یافته اند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پیامک جعلی‪ ،‬این بار‬ ‫برای عوارض گمرکی‬ ‫ورود تلفن همراه‬ ‫سوء استفاده کنندگان از بی اطالعی مسافران‪،‬‬ ‫افزای��ش عوارض گمرک��ی واردات تلفن همراه‬ ‫مس��افری را بهان��ه کرده ان��د و پیامک��ی با این‬ ‫عن��وان ب��رای انها ارس��ال می کنند که گمرک‬ ‫ای��ران اعالم کرده که این پیامک جعلی اس��ت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬به تازگی برای مقابله با قاچاق‬ ‫تلفن همراه به کش��ور و سوءاستفاده از واردات‬ ‫گوش��ی همراه مس��افری‪ ،‬مع��اون فنی گمرک‬ ‫خب��ر داد که حق��وق و ع��وارض ورودی تلفن‬ ‫هم��راه از این به بعد با نرخ ارز س��نا محاس��به‬ ‫می شود‪ .‬این تصمیم در شرایطی گرفته شد که‬ ‫میلیون ه��ا زائر ایرانی ب��رای ایین اربعین‪ ،‬عازم‬ ‫کربال ش��ده اند و به احتمال زیاد از ابالغیه جدید‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بی خبر باشند‪.‬‬ ‫ای��ن ب��ار سوء اس��تفاده کنندگان از بی اطالعی‬ ‫مسافران‪ ،‬افزایش عوارض گمرکی واردات تلفن‬ ‫همراه مس��افری را بهانه کرده ان��د و پیامکی با‬ ‫این عنوان برای انها ارس��ال می کنند‪« :‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش ن��رخ گمرکی تلفن همراه شناس��ه‬ ‫دس��تگاه ش��ما به مبل��غ ‪ ۶‬هزار تومان ش��امل‬ ‫اصالحیه گمرکی خواهد ش��د‪ .‬لطفا نس��بت به‬ ‫پرداخت گمرکی و جلوگیری از قطع شدن تلفن‬ ‫هم��راه خود اقدام کنید‪ .‬اخرین مهلت پرداخت‬ ‫قانون��ی ‪ ۹۸.۷.۳۱‬از طری��ق لین��ک‪http: // :‬‬ ‫‪ »irica.run‬خواه��د بود‪ .‬گمرک ایران در این‬ ‫زمینه اع�لام کرده که پیامک پرداخت عوارض‬ ‫گمرکی اضافی برای تلفن همراه‪ ،‬جعلی اس��ت؛‬ ‫بنابراین مس��افران از مراجعه به سایت یادشده‬ ‫و پرداخ��ت هرگون��ه هزین��ه اضاف��ی در انجا‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫دوره اموزشی‬ ‫رایگان برای‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫مدی��رکل دفت��ر توس��عه ص��ادرات خدمات‬ ‫و محص��والت دانش بنی��ان از برگ��زاری دوره‬ ‫اموزش��ی مق��ررات ص��ادرات و واردات وی��ژه‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مستقر در پارک های‬ ‫علم و فناوری استان های تهران و البرز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬محمود اسکندری اظهارکرد‪ :‬در راستای‬ ‫توانمند س��ازی ش��رکت های دانش بنیان برای‬ ‫ورود و مان��دگاری در بازارهای هدف صادارتی‪،‬‬ ‫دوره اموزش��ی مقررات صادرات و واردات ویژه‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مستقر در پارک های‬ ‫عل��م و فناوری اس��تان های ته��ران و البرز در‬ ‫محل س��ازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این دوره اموزش��ی رایگان نکات‬ ‫تخصص��ی و الزم مرتب��ط با فراین��د صادرات و‬ ‫واردات در قال��ب س��ر فصل ه��ای اصل��ی این‬ ‫حوزه ش��امل ثبت س��فارش در سامانه ثبتارش‬ ‫و سامانه جامع تجارت‪ ،‬تامین منشا ارز‪ ،‬سامانه‬ ‫نیم��ا (معام�لات و مب��ادالت ارزی)‪ ،‬دریافت‬ ‫کارت بازرگان��ی و مطالب دیگ��ری در این باره‪،‬‬ ‫ازس��وی ناصری‪ ،‬رئیس گ��روه تنظیم مصوبات‬ ‫دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات تدری��س‬ ‫ش��ود‪ .‬گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در این دوره اموزش��ی‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬نفر از کارشناس��ان تجارت خارجی‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مستقر در پارک های‬ ‫علم و فناوری دانش��گاه تهران‪ ،‬دانشگاه صنعتی‬ ‫ش��ریف‪ ،‬دانش��گاه تربی��ت مدرس‪ ،‬دانش��گاه‬ ‫بهشتی‪ ،‬دانش��گاه ازاد اسالمی‪ ،‬پردیس تهران‬ ‫و پ��ارک عل��م و فناوری اس��تان الب��رز حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ورود سازمان حمایت‬ ‫به تعیین نرخ ازمون های‬ ‫سازمان سنجش‬ ‫براساس مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬نرخ‬ ‫تعرفه ازمون های وزارت علوم و وزارت بهداشت از‬ ‫س��وی سازمان سنجش‪ ،‬براساس نرخ مورد توافق‬ ‫س��ازمان حمایت تعیین ش��د‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫به دنب��ال مصوب��ه اخیر کارگروه تنظی��م بازار‪ ،‬از‬ ‫این پس نرخ تعرفه ازمون های س��ازمان سنجش‬ ‫وزارت علوم و وزارت بهداشت‪ ،‬با تعرفه مورد توافق‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫تعیین ش��ود‪ .‬براس��اس این گ��زارش‪ ،‬در بند ‪۱۳‬‬ ‫مصوب��ه کارگروه تنظیم بازار امده‪« :‬نامه ش��ماره‬ ‫‪ ۳۷۰/۹۸/۴۴۹۶۸‬مورخ ‪ ۱۸‬مهر سال ‪ ۹۸‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره‬ ‫اعمال نرخ تعرفه ازمون های وزارت علوم و وزارت‬ ‫بهداش��ت ازسوی سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫مط��رح و مقرر ش��د نرخ های تعرف��ه مورد توافق‬ ‫س��ازمان حمایت و نهاد مرب��وط به عنوان مصوبه‬ ‫کارگروه تنظیم بازار مالک اقدام قرار گیرد‪».‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‪:‬‬ ‫معافیت مالیاتی مناطق ازاد حذف نمی شود‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک‪ :‬به دوستان‬ ‫دولتی تاکید‬ ‫می کنم با توجه‬ ‫به شیوه نامه‬ ‫وزیر اقتصاد‪،‬‬ ‫ارکان دولت‬ ‫باید از الیحه‬ ‫دفاع کرده و‬ ‫اظهارنظر شخصی‬ ‫نداشته باشند‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی مناطق ازاد و وی��ژه اقتصادی با‬ ‫انتقاد از اظهارنظر بعضی مس��ئوالن دولتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫موضوع حذف معافیت های مالیاتی مناطق ازاد در هیچ‬ ‫محفل رسمی دولتی و قانون گذاری مطرح نیست و در‬ ‫قانون منطقه ازاد‪ ،‬بازه زمانی ‪ ۲۰‬س��اله برای معافیت‬ ‫مالیاتی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫سال هاست مناطق ازاد و ویژه اقتصادی برای جذب‬ ‫س��رمایه گذار مش��وق هایی در نظر گرفته اند که یکی‬ ‫از انه��ا معافیت از پرداخت مالیات اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫به تازگ��ی با انتقاد برخ��ی افراد دولتی همراه ش��ده و‬ ‫ع��ده ای خواهان ح��ذف معافیت ها هس��تند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬محمدعلی دهقان دهنوی‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد با‬ ‫بیان اینکه در حال حاضر با اظهارات انتقادی مبنی بر‬ ‫موثر نبودن معافیت ها روبه رو هستیم‪ ،‬راهکار را اصالح‬ ‫مس��یر کنونی دانسته که از نظر او این اصالح می تواند‬ ‫شامل حذف معافیت ها باشد‪.‬‬ ‫اما نوک تیز انتقادها به طور مشخص معافیت مناطق‬ ‫ازاد از پرداخت مالیات ارزش افزوده را نش��انه گرفته و‬ ‫به تازگی پای این موضوع به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫نیز کشیده شده؛ عمده منتقدان این معافیت معتقدند‬ ‫اج��رای الیحه کنون��ی باعث کاهش درام��د دولت در‬ ‫شرایط فعلی شده و بستر بروز فساد را نیز فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل برخی اف��راد در مجلس و حتی‬ ‫دولت‪ ،‬مصرانه به دنبال ح��ذف معافیت مناطق ازاد از‬ ‫پرداخت مالیات ارزش افزوده هستند‪.‬‬ ‫مرتضی بانک‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی در این زمینه به ایرنا توضیح داد‪ :‬مالیات یک‬ ‫موضوع محوری درباره مناطق ازاد اس��ت‪ .‬مناطق ازاد‬ ‫اگ��ر وجود دارد و اگر قانونی به ن��ام منطقه ازاد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مهم تری��ن عنصر مناط��ق ازاد‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫و معافیت ه��ای گمرکی اس��ت که ای��ن موضوع نه در‬ ‫اینجا ک��ه در همه جهان وج��ود دارد‪ .‬اینکه فردی یا‬ ‫کارشناس��ی موضوع ح��ذف معافیت ه��ای مالیاتی از‬ ‫مناطق ازاد را مطرح می کند‪ ،‬نش��ان می دهد از مفهوم‬ ‫و قانون منطقه ازاد هیچ اش��راف و اطالعی ندارد‪ .‬اصال‬ ‫خیلی بعید و عجیب اس��ت که کارشناسان متخصص‬ ‫مربوط به اقتصاد و حوزه‍ های اقتصادی‪ ،‬این صحبت ها‬ ‫را مطرح کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه موضوع ح��ذف معافیت های‬ ‫مالیات��ی مناطق ازاد در هیچ محفل رس��می دولتی و‬ ‫قانون گذاری مطرح نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در قانون منطقه‬ ‫ازاد بازه زمانی ‪ ۲۰‬س��اله برای معافیت مالیاتی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که این معافیت ه��ای مالیاتی پس از ‪۲۰‬‬ ‫سال کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مش��اور اقتص��ادی رئیس جمه��وری با بی��ان اینکه‬ ‫معافیت مالیاتی از منظر قانونی جزو ضرورت هاس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬معافیت های مالیاتی در بس��یاری از‬ ‫کشورها دائمی هستند و شاید کمترین مدت معافیت‬ ‫معافیت های مالیاتی در بسیاری از کشورها دائمی هستند و شاید‬ ‫کمترین مدت معافیت برای ایران است اما در حال حاضر این قانون‬ ‫مصوب کشور است و اگر قرار بر حذف ان باشد‪ ،‬دیگر وجود منطقه‬ ‫ازاد معنایی دارد‬ ‫برای ایران اس��ت اما در حال حاضر این قانون مصوب‬ ‫کشور اس��ت و اگر قرار بر حذف ان باشد‪ ،‬دیگر وجود‬ ‫منطقه ازاد معنایی دارد‪.‬‬ ‫بان��ک تصری��ح ک��رد‪ :‬مناط��ق ازاد ب��رای ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذاری ها ایجاد می ش��وند و معافیت ها‪ ،‬یکی‬ ‫از مش��وق های الزم ب��رای ایج��اد س��هولت در جذب‬ ‫سرمایه گذاری به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به معافیت مالی��ات ارزش افزوده اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برخ��ی اف��راد خودش��ان را کارش��ناس معرفی‬ ‫می کنند‪ ،‬اما درباره معافیت مالیات ارزش افزوده نکاتی‬ ‫می گویند که مش��خص اس��ت موضوع ها را باهم خلط‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�را دولتی ه�ا خلاف لوای�ح اظهارنظر‬ ‫می کنند؟‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬وقتی نظامی براس��اس‬ ‫معافیت مناطق ازاد از مالیات ارزش افزوده ایجاد شده‬ ‫و سرمایه گذار و فعال اقتصادی با اعتماد به این معافیت‬ ‫فعالیت��ش را اغاز کرده‪ ،‬تغییر ای��ن موضوع اعتماد را‬ ‫خدشه دار می کند‪ .‬بانک با بیان اینکه موضوع معافیت‬ ‫در الیح��ه تصویب ش��ده وج��ود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬برخی‬ ‫دوس��تان دولتی خ�لاف الیحه اظهارنظر ک��رده یا در‬ ‫از دس��ت رفتن جایگاه تولید محصول پنبه باعث ش��ده تا‬ ‫ایران به یک کشور واردکننده پنبه تبدیل شود‪ .‬پنبه یکی از‬ ‫مهم ترین گیاهان زراعی در ایران اس��ت‪ ،‬اما سطح زیرکشت‬ ‫ان از ‪ ۴۰‬درص��د محصوالت صنعت��ی‪ ،‬به کمتر از ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫رس��یده است‪ .‬از دست رفتن جایگاه این محصول باعث شده‬ ‫ای��ران به یک کش��ور واردکنن��ده پنبه تبدیل ش��ود‪ .‬اگرچه‬ ‫عوامل زیادی در کاهش س��طح زیرکشت این محصول نقش‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬اما مهم ترین عامل ان را می توان از دس��ت دادن‬ ‫جذابی��ت اقتصادی این محصول دانس��ت‪ .‬باالتر بودن هزینه‬ ‫تولید این محصول نس��بت به متوس��ط جهانی و کشورهای‬ ‫همس��ایه از یک س��و و کاهش نس��بت قیمتی این محصول‬ ‫نس��بت به گندم‪ ،‬باعث کمتر شدن سود خالص این محصول‬ ‫ش��ده و در نهای��ت انگیزه کش��اورزان برای ق��رار دادن این‬ ‫محصول در الگوی کش��ت از دس��ت رفته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫وی واگ��ذاری امور به بخش خصوصی را به مصلحت کل کش��ور‬ ‫دانس��ت و نتایج حاص��ل از بی اعتمادی ب��ه بخش خصوصی را در‬ ‫ناکامی های اقتصادی که امروز کش��ور به ان گرفتار ش��ده‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ .‬قره خانی با بی��ان اینکه بخش خصوصی از توان مهندس��ی‬ ‫و اداره بهت��ر امور‪ ،‬کارامدتر از دولت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برای تفس��یر‬ ‫و توجی��ه اینک��ه چرا بخ��ش خصوص��ی در دنیای ام��روز نقش‬ ‫تعیین کننده در سرنوش��ت کش��ورها دارد‪ ،‬کافی است گریزی به‬ ‫توافقنامه برجام بزنیم که با وجود امضای ان از س��وی دولت های‬ ‫اروپایی‪ ،‬ناکام بوده اس��ت چراکه دولت های اروپایی تاکید می کنند‬ ‫ش��رکت های اروپایی تابع سیاس��ت های دولت ها نیستند و منافع‬ ‫حضور در بازار امریکا را قربانی همکاری با ایران در شرایط تحریم‬ ‫نمی کنند‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس افزود‪ :‬اگر ما در‬ ‫ایران به بخش خصوصی اجازه می دادیم که در حوزه نفت و انرژی‪،‬‬ ‫به طور واقعی ورود پیدا کند و این شرکت ها به عقد قرارداد تجاری‬ ‫با ش��رکت های خارجی از اروپا اق��دام و تضامین و تعهدات کافی‬ ‫نی��ز دریافت می کردند‪ ،‬امروز با عقب نشس��تن دولت های اروپایی‬ ‫در برج��ام‪ ،‬بخش خصوصی این کش��ورها گریبان دولت های خود‬ ‫را می گرفت و هش��دار می داد که در صورت قطع همکاری با ایران‬ ‫متحمل اس��یب های جدی خواهند ش��د و از این رو نمی توانند با‬ ‫بان��ک با بی��ان اینکه قانون مناط��ق ازاد در مجلس‬ ‫تصویب ش��ده و نمی ش��ود یک روزه ان را حذف کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درب��اره الیحه مالیات ارزش افزوده ما براس��اس‬ ‫مصوب��ات و الیح��ه دولت معتقد هس��تیم معافیت در‬ ‫مناطق ازاد ادامه خواهد داشت‪ .‬در مجلس هم صحبت‬ ‫کرد ه و افراد را نس��بت به این موضوع متقاعد کرده ایم‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت بخواهد الیحه را اصالح کند باید از مجلس‬ ‫بخواهد الیحه به انجا بازگردد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اصل مشارکت جمعی در دولت ادامه‬ ‫داد‪ :‬مجلسی ها ممکن است پیشنهادهایی بدهند و این‬ ‫پیش��نهادها هم نباید مغایر با الیحه باشد‪ ،‬اما ازسوی‬ ‫ارکان دول��ت ام��کان ندارد با هی��چ الیحه ای مخالفت‬ ‫شود‪ .‬اصل مش��ارکت جمعی در دولت اگر خدشه پذیر‬ ‫باش��د مش��کالت زیادی برای کش��ور به وجود اورده و‬ ‫انسجام دولت را از بین می برد‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس جمه��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برخی‬ ‫اظهارنظرهای سطحی و غیرکارشناسی شنیده می شود‬ ‫که بیش��تر به مطرح کردن مس��ائل شخصی شباهت‬ ‫دارد‪ .‬اینکه در دول��ت هرکس نظر خودش را بی توجه‬ ‫به الیحه ها بگوید‪ ،‬یک نوع انارش��ی س��اختاری ایجاد‬ ‫می کند که دولت با ان مخالف است‪.‬‬ ‫به گفت��ه بانک‪ ،‬بارها رئیس جمه��وری در واکنش به‬ ‫برخی افراد که بدون توجه به مسئولیت شان اظهارنظر‬ ‫کرده اند‪ ،‬هشدار داده و برخورد هم کرده است‪.‬‬ ‫تحریم ها همراهی کنند‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس با‬ ‫اش��اره به اینکه تجارت فراورده های نفتی کش��ور به این دلیل از‬ ‫موفقیت نس��بی برخوردار است که از س��ال ها پیش اجازه حضور‬ ‫بخ��ش خصوصی به این عرصه داده ش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ ۸ :‬واحد‬ ‫پاالیش��گاهی در منطقه س��یراف به ش��رکت هایی واگذار شده که‬ ‫وابس��ته به دولت هستند و بار دیگر ش��اهد بی اعتمادی دولت به‬ ‫بخش خصوصی هس��تیم‪ .‬قره خانی س��پس با تاکید بر اینکه نیاز‬ ‫به بازمهندس��ی در بخش اجرایی کش��ور ضروری است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بره��ه ای از زمان که کش��ور از حیث بین المللی با گش��ایش هایی‬ ‫روب��ه رو می ش��ود‪ ،‬وزارت نف��ت برای اج��رای پروژه ه��ای داخل‬ ‫کش��ور بالفاصله به س��راغ ش��رکت های خارجی می رود و این در‬ ‫حالی اس��ت که در زمان تحری��م و تنگناها نیز وزارت نفت حاضر‬ ‫نیست هزینه های تحمیل شده به بخش خصوصی را متقبل شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت‪ :‬در مجلس قانونی در‬ ‫ارتباط با استفاده از سرمایه های بخش داخلی با تنفس خوراک از‬ ‫طریق صندوق توسعه ملی وضع کرده است اما دولت ایین نامه ای‬ ‫ب��رای ان تدوین کرده که منجر به محدودیت بیش��تر برای بخش‬ ‫خصوصی شده است و به طور قطع شرکت ها تمایلی به ورود به این‬ ‫عرصه را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫پنبه تولید پنبه‪ ،‬زده شد‬ ‫س��ایت خبری اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬همین ام��ر در نهایت‬ ‫می��زان خودکفایی این محصول را به ‪ ۵۰‬درصد کاهش داده‬ ‫است‪ .‬این عوامل در سال ‪ ۱۳۹۷‬منجر به صرف ‪ ۱۴۲‬میلیون‬ ‫دالر ب��رای واردات این محصول ش��ده که مع��ادل ریالی ان‬ ‫‹ ‹انارشی ساختاری‬ ‫مجل��س صحبت می کنن��د که با هیچ روی��ه قانونی و‬ ‫ساختاری هماهنگی ندارد؛ بنابراین به دوستان دولتی‬ ‫تاکید می کنم با توجه به شیوه نامه وزیر اقتصاد‪ ،‬ارکان‬ ‫دولت بای��د از الیحه دفاع کرده و اظهارنظر ش��خصی‬ ‫نداش��ته باشند‪ .‬دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد و ویژه‬ ‫اقتصادی در پاس��خ به انتقاده��ای برخی افراد توضیح‬ ‫داد‪ :‬اینکه منابع نفتی ما باید ذخیره شود و از درامدی‬ ‫دیگر اس��تفاده کنیم‪ ،‬موضوع درست و بحقی است اما‬ ‫ما یک ساختار اقتصادی داریم که این ساختار می گوید‬ ‫مالیات باید دریافت شود‪ ،‬نفت باید تولید شود‪ ،‬صنعت‬ ‫باید در این حوزه ها فعالیت کند و مناطق ازاد هم باید‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬این مقام مسئول با اعتقاد به اینکه‬ ‫س��اختار اقتصادی کش��ور نمی تواند براساس حوادث‬ ‫تغییر کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نمی ش��ود ی��ک روز صبح بیدار‬ ‫ش��ویم بگوییم مقررات بانک مرکزی باید تغییر کند و‬ ‫یک روز دیگر بخواهیم وظایف وزارت اقتصاد را حذف‬ ‫کنیم؛ همه اینها روندی دارد که باید طی ش��ود‪ .‬وی‬ ‫درباره پیامدهای حذف این معافیت بیان کرد‪ :‬با حذف‬ ‫معافیت مالی��ات ارزش افزوده‪ ،‬اعتماد س��رمایه گذاران‬ ‫و فع��االن اقتصادی از بین می رود‪ ،‬قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاال ب��رای صادرات افزایش می یابد‪ ۹ ،‬درصد به میزان‬ ‫با بخش خصوصی واقعی‪ ،‬تحریم ها به سراغ مان نمی امد‬ ‫نماین��دگان بخ��ش خصوص��ی در نشس��ت خود که ب��ا حضور‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی همراه بود‪ ،‬به‬ ‫مسئله اجازه ندادن دولت ها به بخش خصوصی برای نقش افرینی‬ ‫در ح��وزه نفت و ان��رژی پرداختند و از واگذاری پاالیش��گاه ها به‬ ‫ش��به دولت انتقاد کردند‪ .‬س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز‬ ‫معتق��د بود دولت باید ارتباط خود با بخش خصوصی را براس��اس‬ ‫الزامات روز‪ ،‬دوباره تعریف و تبیین کند‪.‬‬ ‫نهمین نشس��ت کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با حضور س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس برگزار شد‬ ‫و او نی��ز همصدا با فع��االن اقتصادی‪ ،‬از اینک��ه دولت ها در ایران‬ ‫اج��ازه قدرت یافتن به بخش خصوصی نداده اند‪ ،‬انتقاد کرد و نجات‬ ‫اقتصاد کشور را در توجه و میدان دادن به بخش خصوصی دانست‪.‬‬ ‫اس��داله قره‪‎‬خانی انچه به عنوان خصوصی سازی در صنعت نفت و‬ ‫انرژی کشور اتفاق افتاده را فاجعه امیز عنوان کرد و بر این روایت‬ ‫صحه گذاش��ت که در قالب خصوصی س��ازی‪ ،‬بخ��ش عمده ای از‬ ‫پاالیش��گاه های کشور به بخش های وابس��ته به دولت و حاکمیت‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬او در همین باره به واگذاری ها در سیراف در‬ ‫جنوب کش��ور اشاره کرد و به گفته وی‪ ،‬بیشتر پاالیشگاه های این‬ ‫منطقه به غیر بخش خصوصی واگذار شد ه است‪.‬‬ ‫سرمایه در گردش فعاالن اقتصادی اضافه می کند‪ .‬اینها‬ ‫موضوع هایی که نظام مناطق ازاد را دچار خدشه کرده‬ ‫و سیاست ها و اهداف را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۱۴۵۳‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه به‬ ‫محدودیت های ارزی و مش��کالت ناش��ی از تحریم‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫می شود اوال‪ ،‬توسعه پژوهش ها در راستای کاهش مصرف اب‬ ‫و افزایش عملکرد در واحد سطح انجام شود و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫انگیزه اقتصادی کش��اورزی و سوداوری این محصول تقویت‬ ‫شده و همچنین سیاست های تعرفه ای مناسب درباره واردات‬ ‫پنبه اتخاذ شود‪ .‬در همین راستا تکمیل زنجیره ارزش تولید‬ ‫پنیه دراستان های عمده تولیدکننده و بهبود فناوری صنایع‬ ‫پایین دستی نیز راهگشا خواهد بود‪ 2 .‬سال پیش بیش از ‪۷۴.۳‬‬ ‫میلیون تُن وش پنبه در جهان تولید شده که کشورهای هند‬ ‫با ‪ ،۱۸.۵‬چین با ‪ ،۱۷.۱‬امریکا با ‪ ،۱۲‬پاکستان با ‪ ،۵.۷‬برزیل‬ ‫با ‪ ،۳.۸‬ازبکس��تان با ‪ ،۲.۹‬ترکیه با ‪ ،۲.۴۵‬استرالیا با ‪ ۲.۱۵‬و‬ ‫مکزیک با یک میلیون تُن‪ ۱۰ ،‬کشور بزرگ تولیدکننده این‬ ‫محصول به شمار می روند‪ .‬در ایران نیز‪ ،‬سطح زیر کشت پنبه‬ ‫لغو معافیت ‪ ۸۰‬دالری‬ ‫واردات گوشی مسافری‬ ‫مع��اون فنی گم��رک ایران از لغ��و معافیت‬ ‫‪ ۸۰‬دالری واردات گوش��ی مس��افری خب��ر‬ ‫داد گف��ت‪ :‬از ای��ن پ��س ع��وارض ورودی‬ ‫تلفن مس��افری براس��اس نرخ س��نا محاسبه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��بکه اطالع رسانی شبکه خبر‪،‬‬ ‫مه��رداد جم��ال ارونق��ی گفت‪ :‬پی��ش از این‬ ‫مس��افران از معافیت ‪ ۸۰‬دالری واردات گوشی‬ ‫استفاده می کردند اما به دلیل سوء استفاده های‬ ‫انجام شده این معافیت حذف و به گمرک ابالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی گمرک ای��ران اف��زود‪ :‬برای‬ ‫تجارت رس��می گوشی تلفن همراه و نظام مند‬ ‫کردن توس��عه تجارت این کاال‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در نظر گرفت حقوق ورودی‬ ‫گوشی مس��افری را به ‪ ۲۶‬درصد افزایش دهد‬ ‫و معافیت ‪ ۸۰‬دالری ارزش گوش��ی مس��افری‬ ‫وارداتی حذف کند‪.‬‬ ‫از حدود ‪ 40‬درصد از س��طح زیر کش��ت کل نباتات صنعتی‬ ‫در ‪ ۴‬دهه گذشته به حدود ‪ ۱۳‬درصد در سال ‪ ۱۳۹۶‬رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال زراع��ی ‪ ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶‬میزان س��طح زیر‬ ‫کشت پنبه ‪ ۷۴.۸۵۰‬هکتار بوده که به ترتیب در استان های‬ ‫خراس��ان رض��وی (‪۳۰‬درصد)‪ ،‬ف��ارس ‪ ۲۱‬درصد گلس��تان‬ ‫(‪۱۶‬درصد) و سایر اس��تان ها کشت شده است‪ .‬میزان سطح‬ ‫زیرکش��ت دیم این محصول هم حدود یک درصد بوده است‬ ‫(دفتر ط��رح پنبه وزارت جهادکش��اورزی‪ )۱۳۹۸ ،‬ازاین رو‪،‬‬ ‫ای��ن محص��ول دارای نیاز ابی باال بوده و کش��ت دیم ان در‬ ‫کشور به طور تقریبی مقدور نیست؛ چراکه میزان بارش ها در‬ ‫اقلیم ایران کفاف تامین اب مورد نیاز برای یک هکتار از این‬ ‫محص��ول را نمی دهد‪ .‬نیاز ابی این محصول به طور متوس��ط‬ ‫‪ ۱۵۰۰۰‬مترمکعب در هکتار است که ‪ ۲.۳‬برابر گندم و ‪۱.۲۵‬‬ ‫برابر شلتوک است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫نخستین نمایشگاه بین المللی هتل‪ ،‬میهمان نوازی و صنایع وابسته اغاز بهکار کرد‬ ‫معافیت از مالیات ارزش افزوده بستر رونق هتلداری‬ ‫جمشید حمزه زاده‪ ،‬رئیس جامعه هتلداران ایران‬ ‫در ایین گش��ایش این نمایش��گاه گفت‪ :‬معافیت از‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده را از ماه های قبل‪ ،‬از س��وی‬ ‫مجلس شورای اسالمی پیگیری کرده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن بن��د در خالل اص�لاح قوانی��ن مالیاتی که‬ ‫هم اکنون در دس��تور کار مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬مطرح اس��ت‪ .‬متاس��فانه این موضوع در‬ ‫کمیس��یون اقتصادی دس��تخوش تغیی��رات و در‬ ‫نهایت مقرر ش��د به جای همه هتل ها‪ ،‬فقط هتل ها‬ ‫و مراک��ز اقامت��ی ‪ ۳‬و کمتر از ‪ ۳‬س��تاره از پرداخت‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده مع��اف ش��وند‪ .‬در نتیج��ه‬ ‫پیگیری های رئیس��ان و ش��خصیت های گوناگون‬ ‫جامعه هتلداران‪ ،‬این موضوع برای بررس��ی دوباره‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه بین الملل��ی هت��ل‪،‬‬ ‫میهمان ن��وازی و صنای��ع وابس��ته ب��ا برخی از‬ ‫مدی��ران و مقامات ش��رکت ها در ای��ن حوزه به‬ ‫گفت وگو نشس��تیم‪ .‬محسین امیری‪ ،‬مدیرفروش‬ ‫ش��رکت پیش��گام تن اس��ای به عن��وان یکی از‬ ‫ش��رکت کنندگان این نمایش��گاه درباره تولید و‬ ‫ارائ��ه تجهی��زات هتلداری و وضعی��ت رقابت در‬ ‫این ب��ازار گفت‪ :‬این بازار به ط��ور کامل رقابتی‬ ‫اس��ت‪ .‬تعداد رقیبان زیاد اس��ت و بعضی از انها‬ ‫صاحب س��بک هس��تند‪ .‬در این بازار کسی برنده‬ ‫می شود که بتواند از لحاظ کیفیت و مدل حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باشد‪ .‬مصرف کنندگان داخلی‬ ‫صنعت هتلداری ما به برندهای خارجی و کیفیت‬ ‫باالیی ک��ه عرضه می کنند‪ ،‬عادت کرده اند و این‬ ‫جای خوش��حالی دارد چون کیفی��ت کار را باال‬ ‫می برد‪ .‬مجموعه تن اس��ای جزو ‪۵‬برندی اس��ت‬ ‫ک��ه ظرفیت و ت��وان به انجام رس��اندن این کار‬ ‫را دارد‪ .‬وی درب��اره بازاره��ای خارجی تولیدات‬ ‫این ش��رکت گفت‪ :‬به کشورهای عراق‪ ،‬امارات و‬ ‫گرجستان صادرات داشته ایم‪ .‬در چشم انداز خود‬ ‫کشور های حوزه خلیج فارس را هم مدنظر داریم‬ ‫و رایزنی های مان را شروع کرده ایم‪ .‬با کشور های‬ ‫حاشیه ش��مال مانند ارمنس��تان‪ ،‬گرجس��تان و‬ ‫‹ ‹معافیت از مالیات ارزش افزوده‬ ‫‹ ‹بهره برداری مناس�ب از گردشگری و‬ ‫هتلداری‬ ‫همچنی��ن جهانبخش محبی نی��ا‪ ،‬نماینده حوزه‬ ‫انتخابیه میاندواب‪ ،‬شاهین دژ و تکاب و نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫بسته کامل تجهیزات هتلداری‪ ،‬الزمه رونق گردشگری‬ ‫ی کرده ایم‪ .‬البته همه‬ ‫تاجیکس��تان و‪ ...‬نیز رایزن ‬ ‫اینه��ا نیازمن��د حمایت اس��ت‪ .‬وی درب��اره نوع‬ ‫حمایتی ک��ه بای��د از این صنعت ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همانطور که در ابتدا بیان ش��د‪ ،‬اگر این بستر را‬ ‫فراهم نکنیم نمی توانیم جن��س باکیفیت تولید‬ ‫کنیم‪ .‬تولیدکننده باید مواد باکیفیت تهیه کند و‬ ‫تا زمانی که ش��رایط الزم فراهم نشود‪ ،‬نمی تواند‬ ‫به تمام انتظارات پاسخ دهد‪.‬‬ ‫امیری در پاس��خ به این پرسش که مهم ترین‬ ‫مشکالت و چالش های این حوزه چیست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تشکل های صنفی باید بازارهای هدف را به‬ ‫تولیدکنندگان معرفی کنند و به تولیدکنندگان‬ ‫قوی و توانمند توجه داش��ت ه باشند‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫موضوع هایی که باید موردتوجه قرار گیرد تامین‬ ‫مواد اولیه است‪ .‬وی در ارزیابی وضعیت و جایگاه‬ ‫کنون��ی این صنع��ت گفت‪ :‬محص��والت چینی‬ ‫قابلی��ت رقابت ب��ا محصوالت م��ا را ندارند‪ .‬مبل‬ ‫اس��تیل ما در خاورمیانه ح��رف اول را می زند و‬ ‫مبل های راحتی ما با تولیدکنندگان ترک رقابت‬ ‫می کند‪ .‬صادرات و حمل ونقل ازجمله مهم ترین‬ ‫مش��کالتی اس��ت که با ان روبه رو هس��تیم‪ .‬چه‬ ‫خوب می ش��ود اگر دولت در این زمینه یارانه ای‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬تولیدکنن��دگان داخلی با وجود‬ ‫انک��ه ش��رایط به مرات��ب س��خت تری دارند‪ ،‬به‬ ‫خوبی با تولیدکنن��دگان ترکیه رقابت می کنند‪.‬‬ ‫ایا تحریم ها به ویژه تحریم های یک سال گذشته‬ ‫بر فعالیت این حوزه تاثیر س��وئی گذاشته است‬ ‫مدیرفروش ش��رکت تن اس��ای در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا تحریم ه��ا به وی��ژه تحریم های‬ ‫یک سال گذشته بر فعالیت این حوزه تاثیر سوئی‬ ‫گذاش��ته است اظهار کرد‪ :‬تحریم ها از یک جهت‬ ‫اثار س��وء و از جهتی دیگر اثار مثبتی داش��ته‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شاپورپش�ابادی‪ :‬روز گذش��ته نخستین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی هتل‪ ،‬میهمان نوازی و صنایع‬ ‫وابس��ته با حضور محمدرئوف ق��ادری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی ش��هر افت��اب‪ ،‬جهانبخش‬ ‫محبی نی��ا‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و جمش��ید حمزه زاده‪،‬‬ ‫رئیس جامعه هتلداران ایران در سایت نمایشگاهی‬ ‫ش��هر افتاب اغاز به کار کرد‪ .‬در این نمایش��گاه که‬ ‫از ‪ 29‬مهر تا ‪ 2‬ابان درحال برگزاری اس��ت‪ ،‬ش��مار‬ ‫زی��ادی از ش��رکت های فعال در ح��وزه هتلداری و‬ ‫صنعت گردشگری‪ ،‬محصوالت و خدمات خود را به‬ ‫نمایش می گذارند‪ .‬براساس برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده روز نخست این نمایشگاه به همایش فعاالن و‬ ‫اهالی صنعت هتلداری کشور اختصاص داشت‪ .‬روز‬ ‫دوم به دانشگاه ها‪ ،‬استادان دانشگاه ها و دانشجویان‬ ‫رش��ته های گردش��گری و هتلداری اختصاص دارد‬ ‫و ب��رای این روز‪ ،‬برنامه ها و مس��ابقه های گوناگونی‬ ‫درنظ��ر گرفت��ه ش��ده اس��ت‪ .‬در روز س��وم نیز از‬ ‫برترین ه��ای صنعت هتلداری و بخش های متفاوت‬ ‫ان قدردانی می ش��ود‪ .‬در کنار این موارد نمایشگاه ‬ ‫صنعت هتلداری کش��ور به مدت ‪ ۳‬روز دایر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به کمیس��یون اقتصادی مجلس برگشت داده شده‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه با طرح درخواستی از نمایندگان‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی و به وی��ژه نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه که در این ایین حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خواهش م��ن از نمایندگان مجلس‬ ‫ان اس��ت که فعاالن صنعت گردش��گری کش��ور را‬ ‫همراهی کرده و در راس��تای توس��عه گردش��گری‬ ‫کش��ور و ح��ل موانع پیش روی ای��ن صنعت کمک‬ ‫کنن��د‪ .‬حم��زه زاده بااش��اره به اینکه بدون ش��ک‬ ‫برگزاری اینگونه نمایش��گاه ها به توسعه گردشگری‬ ‫کش��ور کمک خواهد کرد‪،‬گفت‪ :‬خوشبختانه امروز‬ ‫افزون ب��ر ‪۹۰‬درصد تجهیزات هتلداری در کش��ور‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن ایی��ن گفت‪ :‬هتلداری و گردش��گری جزو‬ ‫مظاهر زندگی مدرن است‪ .‬کشور به همان اندازه که‬ ‫به بیمارستان‪ ،‬راه‪ ،‬اماکن تفریحی‪ ،‬کارخانه و‪ ...‬نیاز‬ ‫دارد به هتلداری هم نیاز دارد‪ .‬همه کش��ورها حتی‬ ‫کشورهای در حال توسعه از گردشگری و هتلداری‬ ‫بهره ه��ا برده ان��د‪ .‬انها برای مان��دگاری این حوزه‪،‬‬ ‫ایین های بس��یاری برگزار کرده ان��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ما نخستین نمایشگاه این حوزه را برگزار‬ ‫می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬البته برگزاری دوره نخست این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬اقدام بسیار مهمی است اما می توانست‬ ‫خیل��ی پیش تر انجام ش��ود‪ .‬جهانبخ��ش محبی نیا‬ ‫افزود‪ :‬نمایش��گاه باید منش��ا خلق ایین و گفت وگو‬ ‫و باالت��ر از ان گفتمان باش��د تا به اولویت جامعه و‬ ‫برنامه ریزان تبدیل ش��ود‪ .‬وی با طرح این پرس��ش‬ ‫که ایا در کش��وری مانند ایران باید کمبود مس��افر‬ ‫داشته باشیم؟‪،‬گفت‪ :‬ما نتوانسته ایم سیاست گذاری‬ ‫عمومی مربوط به صنعت گردش��گری و هتلداری را‬ ‫تدوی��ن کنیم‪ .‬محبی نیا در ادام��ه به بیان موضوع‬ ‫معافیت هتل ها از مالی��ات ارزش افزوده پرداخت و‬ ‫گف��ت‪ :‬الیحه ای که به مجل��س می اید باید موجب‬ ‫گش��ایش کار ش��ود‪ .‬به هر حال گس��تره مشکالت‬ ‫اجتماع��ی و اقتص��ادی بس��یار اس��ت ام��ا حوزه‬ ‫گردش��گری ه��م نقش تکیه گاه را ب��ازی می کند و‬ ‫باید به ان پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان س�رایی در خدم�ت رون�ق‬ ‫گردشگری‬ ‫وی در ادام��ه به نحوه اس��تفاده از تاریخ و غنای‬ ‫فرهنگی ایران برای رونق گردشگری کشور پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬به هر ح��ال چنگیزخانی بوده که به ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬تحریم ها باعث ش��ده نتوانیم برخی مواد‬ ‫اولیه را وارد کنیم یا با نرخ باالیی واردات داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬این موضوع در نهایت باعث ش��ده است‬ ‫ن��رخ نهایی در بازار افزای��ش یابد‪ .‬بهترین چوب‬ ‫مورداس��تفاده این صنعت چوب راش گرجستان‬ ‫است و از انجا تهیه می شود‪ .‬وی در پایان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬محص��ول باکیفیت ایرانی نرخ تمام ش��ده‬ ‫باالی��ی دارد و این موض��وع باید جابیفتد که اگر‬ ‫یک ایران��ی می خواهد جن��س باکیفیت داخلی‬ ‫تهیه کن��د‪ ،‬باید هزین ه ان را هم بپردازد؛ ش��ما‬ ‫می توانید ب��ا قیمت های به مرات��ب پایین تر هم‬ ‫کاال پی��دا کنی��د‪ .‬مبلمان هایی وج��ود دارد که‬ ‫ن هس��تند و برای کسانی‬ ‫کیفیت نداش��ته و ارزا ‬ ‫که توان هزینه بیش��تری ندارند‪ ،‬تولید می شود‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت ش��رکت تن اس��ای نیز گفت‪:‬‬ ‫پیش��گام تن اس��ای گروه بزرگی است که حدود‬ ‫امده اس��ت‪ .‬بد نمی شود اگر داس��تان های مربوط‬ ‫ب��ه او را اش��اعه دهیم‪ .‬بد نمی ش��ود اگ��ر به عنوان‬ ‫نمونه بگوییم که این ش��خص در فالن محل‪ ،‬زمین‬ ‫خورده‪ ،‬بد نمی شود اگر در این باره داستان سرایی‬ ‫و تبلیغ��ات کنیم‪ .‬به عن��وان یک نمونه دیگر‪ ،‬ایران‬ ‫مهد عرفان و تصوف اس��ت اما نتوانسته ایم عرفان و‬ ‫عارف��ان بزرگی مانند عطار نیش��ابوری را به جهان‬ ‫معرف��ی و به صنعت گردش��گری خود کمک کنیم‪.‬‬ ‫وقت��ی ابن س��ینا‪ ،‬ذکریای رازی‪ ،‬س��عدی‪ ،‬حافظ و‬ ‫موالنا و جنگل و کویر ما صاحب گفتمان نیس��تند‪،‬‬ ‫مشخص است که با کمبود مسافر روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال در صنعت پلی اتان فعالیت دارد‪ .‬از ‪۱۵‬‬ ‫س��ال پیش کم کم به صنعت س��رویس خواب یا‬ ‫تش��ک ورود کردیم‪ .‬در مرحله نخس��ت تشک و‬ ‫بعد از حدود ‪۱.۵‬سال مبلمان و سرویس خواب را‬ ‫تولید کردیم‪ .‬تنها برندی هستیم که با ‪۱۲۰‬هزار‬ ‫متر فضا و ‪۶۰‬هزار متر سوله پکیج کامل هتلی را‬ ‫اماده می کنیم؛ از اسفنج که مواد اولیه ان است‬ ‫و در تش��ک استفاده می ش��ود تا سرویس خواب‬ ‫و مبلم��ان را تولید و ارائ��ه می کنیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بسیاری از هتل ها راغب هستند وقتی محصولی‬ ‫را خریداری می کنند با یک برند طرف باش��ند و‬ ‫ب��رای نمونه پکیج ان را یکج��ا خریداری کنند‪.‬‬ ‫ما این ظرفی��ت را داریم ک��ه ان پکیج کامل را‬ ‫ارائه کنیم‪ .‬می توانیم از مبل‪ ،‬باکس کافی تیبل و‬ ‫صندل��ی و میز گرفته تا میز ناهارخوری و هرچه‬ ‫در صنعت هتلداری نیاز است را تولید کنیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫استان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۰۰‬هکتار‬ ‫از اراضی شهرک های‬ ‫صنعتیکرمانشاه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫کرمانش��اه گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۲۹۴‬هکت��ار از اراضی‬ ‫ش��هرک های صنعتی کرمانشاه در اختیار واحدهای‬ ‫صنعتی ب��ه بهره برداری رس��یده اس��ت‪.‬به گزارش‬ ‫‪،‬بیژنکردستانیدرجمعخبرنگاران‪،‬ازوجود‬ ‫‪ ۲۱‬شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کرمانشاه خبر‬ ‫داد‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه مس��احت کل اراض��ی در‬ ‫اختی��ار ش��هرک های صنعت��ی ‪ ۲‬ه��زار و ‪۳۱۷‬‬ ‫هکت��ار اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬از ای��ن می��زان ی��ک هزار‬ ‫و ‪ ۴۵۷‬هکت��ار وارد مرحل��ه عملیات��ی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬از اراضی عملیاتی شده نیز‬ ‫‪ ۹۰۱‬هکتار ان زمین صنعتی است و هم اکنون ‪۲۹۴‬‬ ‫هکت��ار از اراضی صنعتی در اختیار واحدها قرار دارد‪.‬‬ ‫ی وس��عت اراضی که در اختی��ار طرح های صنعتی‬ ‫و ‬ ‫در حال س��اخت اس��ت را نیز ‪ ۲۷۴‬هکتار اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنین از اغاز امس��ال تاکنون بیش از ‪ ۷۲‬قرارداد‬ ‫واگذاری اراضی به متقاضیان بس��ته ش��ده و وسعت‬ ‫اراض��ی واگذار ش��ده نیز ‪ ۳۰‬هکتار بوده که بیش��تر‬ ‫ان مرب��وط به ش��هرک صنعتی زاگرس کرمانش��اه‬ ‫است‪.‬وی با ‪ ۲‬میلیون نفر جمعیت دارای بیش از یک‬ ‫هزار واحد صنعتی و تولی��دی با بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر‬ ‫اشتغالزایی است‪.‬‬ ‫تخفیف برای واردات‬ ‫از امارات‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬تخفیف واردات از امارات به ‪ ۳‬بندر در هرمزگان‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪،‬‬ ‫خلیل قاس��می بیان کرد‪ :‬امکان واردات کاال از مبدا‬ ‫امارات با استفاده از معافیت تخفیف ‪ ۱۵‬و ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫سود بازرگانی در استان هرمزگان از بنادر بندرلنگه‪،‬‬ ‫جاس��ک و هرمز فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫تخفیف ه��ا برای بنادر لنگه و جاس��ک به میزان ‪۲۰‬‬ ‫درصد و ب��رای هرمز به میزان ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬وی‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬این معافیت وارداتی در راس��تای‬ ‫توس��عه بنادر کوچ��ک مقیاس و همچنی��ن ایجاد‬ ‫اشتغال در این بنادر است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس خبر داد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی ف��ار ‬ ‫س‬ ‫گف��ت‪ :‬ف��ارس در برپای��ی نمایش��گاه دارای رتب��ه دوم کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان فارس‪ ،‬س��ید محمود موس��وی ‬ ‫ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬غرفه‪ ۷۰ ،‬برند با موضوع‬ ‫خرما که از این تعداد ‪ ۵۹‬درصد از استان فارس و ‪ ۳۸‬درصد از سایر‬ ‫شهرستان ها و نیز حضور کشورهای‪ ،‬تونس و چند هیات خارجی و‬ ‫بازرگانی در نمایشگاه بین المللی شیراز نشان از اهمیت این حرکت‬ ‫اقتصادی در کش��ور به ویژه اس��تان فارس است‪ .‬موسوی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته ‪ ۴۰‬هیات خارجی از نمایشگاه بین المللی شیراز‬ ‫دیدن کردند که امس��ال پیش بینی می ش��ود این تعداد به ‪ ۸۰‬هیات‬ ‫خارجی برس��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذش��ته ‪ ۵۰‬عنوان ایجاد‬ ‫شده و امسال با برنامه ریزی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موفق‬ ‫شدیم بعد از تهران با ‪ ۶۹‬عنوان دومین رتبه را در برپایی نمایشگاه‬ ‫به خود اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫فارس دارای رتبه دوم کشور در برپایی نمایشگاه‬ ‫‹ ‹نمایشگاه بین المللی خرما در شیراز‬ ‫موسوی همچنین از برگزاری نمایشگاه بین المللی خرما در شیراز‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد بستری مناسب‬ ‫برای تبادل اندیشه و تجربه ها و بهره گیری از جدیدترین فناوری ها‬ ‫و علوم روز کش��اورزی در این حوزه‪ ،‬کمک به افزایش و رونق تولید‬ ‫و همچنین تس��هیل امر بازاریابی و ارائه مس��تقیم و بدون واس��طه‬ ‫محصوالت و خدمات و ارتقای س��طح فراوری و صنعت بس��ته بندی‬ ‫ای��ن محص��ول و معرف��ی فعاالن برتر عرصه تولید و فراوری خرما به‬ ‫بازدیدکنندگان داخلی و خارجی نمایش��گاه برای فروش و صادرات‬ ‫بیش��تر و درنهایت توس��عه بازار اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ابتکار‬ ‫برگزاری نمایش��گاه خرما س��ال گذشته برای نخستین بار در فارس‬ ‫رق م زده شد‪ ،‬از حضور ‪ ۷۰‬شرکت کننده در سالن حافظ به مساحت‬ ‫‪ ۶‬هزار مترمربع و رشد ‪ ۴۵‬درصدی این عنوان نسبت به سال گذشته‬ ‫خبر داد و گفت‪ ۶۰ :‬درصد مشارکت کنندگان این نمایشگاه را فعاالن‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه غذا و دارو‬ ‫اولویت معاونت علمی ریاست جمهوری‬ ‫معاون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری و‬ ‫رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫و حمای��ت از فعاالن در حوزه غذا و دارو به ویژه‬ ‫داروهای دامی از اولویت های جدی این معاونت‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ورنا س��تاری روز گذش��ته در ایین‬ ‫رونمایی از داروی جدید ش��رکت داروس��ازی‬ ‫نص��ر فریمان افزود‪ :‬با توجه به باال بودن میزان‬ ‫واردات و وابس��تگی در حوزه داروهای دامی و‬ ‫غذا ضرورت دارد س��رمایه گذاری در این حوزه‬ ‫مورد حمایت بیش��تر قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫حوزه داروه��ای دام و طیور حوزه ای فوق العاده‬ ‫درامدزاس��ت و هر گونه فعالی��ت در این حوزه‬ ‫می توان��د به به��ره وری اقتصادی منجر ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به ضرورت‬ ‫حل مشکالت ش��رکت های داروس��ازی گفت‪:‬‬ ‫شرکت داروسازی نصر فریمان جزو شرکت های‬ ‫مهم در کش��ور اس��ت و می تواند موجب رشد‬ ‫اقتصادی در فریمان ش��ود‪ .‬در پایان این ایین‬ ‫از داروی نانوامولوس��یون تزریقی دامی طوالنی‬ ‫اثر ویتامین ‪ AD۳E‬تولید ش��رکت داروسازی‬ ‫نصر فریمان از س��وی مع��اون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری رونمایی شد‪ .‬شرکت داروسازی‬ ‫نصر در شهرستان فریمان با ‪ ۳۳‬هزار مترمربع‬ ‫مس��احت یکی از بزرگ تری��ن تولید کنندگان‬ ‫داروهای اس��تریل تزریقی در ای��ران و منطقه‬ ‫خاورمیانه است که هم اکنون بیش از ‪ ۲۸۰‬نفر‬ ‫نیروی انس��انی دارد‪ .‬هم اینک ‪ ۵۸‬محصول در‬ ‫این ش��رکت تولید و عرضه می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری و رئیس بنی��اد ملی نخبگان‬ ‫که دوش��نبه به منظور شرکت در نشست ملی‬ ‫فناوری و اقتصاد دانش بنیان اس��تان خراس��ان‬ ‫رضوی به مشهد سفر کرد درچارچوب این سفر‬ ‫ی��ک روزه ضمن دیدار با تولیت اس��تان قدس‬ ‫رضوی از ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در‬ ‫ش��هرک صنعتی توس و مرکز رش��د فرهنگی‬ ‫وابس��ته به پارک فناوری خراس��ان دیدن کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تع��دادی از طرح ه��ای ح��وزه‬ ‫خدمات شهری مشهد را افتتاح و رونمایی و از‬ ‫روند ساخت کارخانه نواوری مشهد بازدید کرد‪.‬‬ ‫شهرس��تان فریمان در فاصل��ه ‪ ۷۷‬کیلومتری‬ ‫مشهد قرار دارد‪.‬‬ ‫و تولیدکنندگان این حوزه از استان فارس تشکیل داده اند و بقیه از‬ ‫استان های تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬اذربایجان شرقی و غربی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬بوشهر‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬کرمان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬یزد و همچنین دو شرکت از‬ ‫کشورهای پاکستان و تونس حضور مستقیم دارند‪ .‬موسوی ادامه داد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و پرورش دهن��دگان نخل‪ ،‬خرما و فراوری کنندگان‬ ‫محصوالت خرما‪ ،‬ارائه دهندگان خدمات ازمایشگاهی‪ ،‬سردخانه ای و‬ ‫محل نگهداری و موسسه ه ا و نهادهای متولی اموزش‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان تجهیزات و لوازم بس��ته بندی‪ ،‬ماش��ین االت خطوط‬ ‫تولید و سورتینگ در این نمایشگاه شرکت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های جانبی نمایشگاه‬ ‫وی افزود‪ :‬همزمان با برگزاری این نمایشگاه بیش از ‪ ۱۵‬کارگاه‬ ‫اموزشی‪ ،‬همایش و سمینار با موضوع های مختلف ازجمله فرایند‬ ‫و قوانین صادرات خرما‪ ،‬مدیریت محصول‪ ،‬توس��عه ارقام تجاری و‬ ‫بازارپسند‪ ،‬فناوری های نوین بسته بندی‪ ،‬بهداشت و سیب سالمت‪،‬‬ ‫پخت محصوالت سنتی خرما‪ ،‬فراوری و توسعه اقتصادی با همکاری‬ ‫س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان فارس و اتاق بازرگانی‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی اس��تان فارس برگزار می ش��ود‪ .‬مدیرعامل نمایشگاه‬ ‫بین المللی فارس تصریح کرد‪ :‬در این نمایش��گاه رایزنان بازرگانی‬ ‫ای��ران و کش��ورهای پاکس��تان‪ ،‬عم��ان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬افریق��ای جنوبی‪،‬‬ ‫روسیه و افغانستان حضور دارند و برگزاری نشست های تخصصی‬ ‫ب��ا تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان خرما و محصوالت وابس��ته به‬ ‫ان می پردازند‪ .‬موس��وی افزود‪ :‬در ایام برگزاری دومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی خرما و صنایع وابسته عالوه بر هیات هایی که در قالب تور‬ ‫صنعتی از مدیران استان های هرمزگان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬بوشهر و کرمان از‬ ‫نمایشگاه بازدید می کنند هیات های تجاری بین المللی از کشورهای‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬تونس‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عمان و‬ ‫فرانسه در نمایشگاه حاضر شده و به مذاکره با مشارکت کنندگان‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫مانور سراسری زلزله و مقابله با حوادث نشت گاز‬ ‫مانور سراسری شرکت گاز اس��تان البرز در ایستگاه‬ ‫تقلیل فش��ار گاز شهرس��تان فردیس برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین تقی نژاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اس��تان البرز با اعالم رضای��ت از عملکرد نیروهای‬ ‫ش��رکت کننده در مان��ور بح��ران گفت‪ :‬ای��ن مانور در‬ ‫راس��تای ایجاد و ارتقای توانمندی نیروهای عملیاتی‬ ‫شرکت گاز استان و س��ازمان ها و نهادهای امداد رسان‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن مانور ب��ا فرضیه وقوع‬ ‫زلزله‪ ،‬بروز نش��ت گاز و اتش سوزی در ایستگاه ‪CGS‬‬ ‫( تقلیل فش��ار گاز) و مقابله با س��ارقان احتمالی برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬تقی نژاد افزود‪ :‬در این مانور که با حضور نیروهای‬ ‫پدافند غیرعامل‪ ،‬امداد و بهره برداری‪ ،‬نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫اتش نش��انی و اورژانس و هالل احمر برگزار شد‪ ،‬افراد با‬ ‫شبیه سازی حادثه به تمرین اقدام های الزم در شرایط‬ ‫اضطراری شامل اتش نشانی ‪ ،‬امداد و نجات مصدومان‪،‬‬ ‫دس��تگیری سارقان‪ ،‬قطع گاز‪ ،‬کنترل فشار و تعمیرات‬ ‫ایستگاه و حفاظت فیزیکی پرداختند‪.‬‬ ‫بهره مندی از ظرفیت دانش بنیان ها در توسعه گیالن‬ ‫اس��تاندار گیالن رویکرد توس��عه در این اس��تان را‬ ‫س��بزابی و برپایه کشاورزی‪ ،‬گردشگری و صنایع پاک‬ ‫دانس��ت و تاکیدک��رد‪ :‬بای��د در این زمین��ه از ظرفیت‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان استفاده شود‪.‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫ارس�لان زارع با بیان اینکه در این مس��یر به طور قطع‬ ‫انچه مهم اس��ت اج��رای برنامه های علم��ی‪ ،‬مدون و‬ ‫سیاس��ت های راهبردی اقتص��ادی از جمله راهبردی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی ب��وده که مورد تاکی��د رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و ریاس��ت جمهوری اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬به همین‬ ‫منظ��ور در گیالن ‪۱۹‬پروژه اقتصاد مقاومتی و ‪ ۵۳‬زیر‬ ‫پروژه مصوب شده است‪.‬وی با اشاره به اینکه بخشی از‬ ‫این پروژه ها در حوزه کشاورزی‪ ،‬فناوری و شرکت های‬ ‫دانش بنیان بوده و دولت نیز در این زمینه حمایت های‬ ‫الزم را انج��ام می ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رویکرد توس��عه‬ ‫استان رویکرد سبزابی بر پایه کشاورزی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع پاک بر مبنای حفظ محیط زیست است‪.‬استاندار‬ ‫گیالن با تاکید بر بهره مندی از شرکت های دانش بنیان‬ ‫به عنوان یکی دیگر از اولویت های توسعه استان‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ ۲۸ :‬درصد اشتغال گیالن در بخش کشاورزی است‬ ‫که س��هم این بخش در تولید ناخالص داخلی ‪۱۷.۹۵‬‬ ‫درصد اس��ت و باید برای افزایش سهم اشتغال و تولید‬ ‫ناخالص داخلی این بخش بهره وری و کارامدی فعاالن‬ ‫ای��ن بخش را افزایش دهیم‪ .‬باید از ابزارها و مولفه های‬ ‫علم��ی ب��رای به��ره وری بیش��تر اس��تفاده کنیم‪.‬وی‬ ‫همچنین با اش��اره به کمک های بالعوض ‪ ۸۵‬درصدی‬ ‫دولت در زمینه اجرای طرح ابیاری نوین تحت فش��ار‬ ‫در راس��تای افزایش ب��ازده اب‪ ،‬افزود‪ :‬نهادهای متولی‬ ‫اقدام ه��ای الزم را انج��ام دهند تا ضم��ن پایداری این‬ ‫میزان از اش��تغال زمینه بهبود معیشت‪ ،‬اقتصاد بخش‬ ‫کشاورزی نیز فراهم شود‪ .‬زارع با بیان اینکه برای تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی نیازمند روحیه جهادی‪ ،‬تفکر انقالبی‬ ‫با نگاه به توان داخلی در بخش های مختلف هستیم تا‬ ‫با استفاده از ظرفیت ها بتوانیم زمینه صادرات را فراهم‬ ‫کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اس��تان گی�لان تقویت صادرات‬ ‫غیرنفت��ی مهم ترین رویکرد ب��ا تاکید بر صنایع پاک و‬ ‫توسعه گردشگری است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دالر باز هم عقب نشینی کرد‬ ‫سرمایه گذاری در بازار ارز دیگر عایدی ندارد‬ ‫‹ ‹در شرایط ثبات نسبی هستیم‬ ‫به گفت��ه عبدالناصر همتی‪ ،‬با اقدام های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫اکنون روند برگش��ت ارز روان اس��ت و در سامانه نیما‬ ‫عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و نزدیک یک میلیارد دالر‬ ‫تقاضا از عرضه کمتر اس��ت که این خبر خوبی اس��ت و‬ ‫اگر صادرکنندگان مشکلی برای فروش ارز در نیما دارند‬ ‫باید نرخ ارز پیشنهادی را پایین تر بیاورند تا تقاضا برای‬ ‫ان پیدا شود‪.‬‬ ‫همت��ی با اش��اره به نقش فعاالن اقتص��ادی در ثبات‬ ‫ایجاد ش��ده در کش��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون در ش��رایط‬ ‫ثبات نس��بی هس��تیم و ارامش��ی بر بازار حاکم شده و‬ ‫تالش بانک مرکزی این است که در حد توان خود برای‬ ‫رفع مشکالت فعاالن اقتصادی اقدام کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۷‬ما ه امس��ال بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر تامی��ن ارز ب��رای واردات کاالهای اساس��ی و مواد‬ ‫اولیه تولید داشتیم که در این شرایط‪ ،‬یکی از افتخارات‬ ‫بزرگ کشور است و اگر این روند را ادامه دهیم به یکی‬ ‫از پیروزی های بزرگ در تنظیم اقتصاد کشور می رسیم‪.‬‬ ‫همت��ی درباره واردات بدون انتقال ارز نیز تاکید کرد‪:‬‬ ‫این موضوع چندین بار در محافل و جلس��ه های مختلف‬ ‫مطرح ش��ده و با ان مخالفت کرده ام‪ ،‬اعالم کرده ایم که‬ ‫در این باره باید منشا ارز را برای بانک مرکزی مشخص‬ ‫کنن��د و تایی��د بگیرند اما حاضر نیس��تند ای��ن کار را‬ ‫انجام دهند چرا که منش��ا این ارزه��ا صرافی های دوبی‬ ‫و صرافی های تهران اس��ت و خارج از تنظیم و مدیریت‬ ‫بانک مرکزی فشار بر بازار ارز وارد می کند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط ارام‬ ‫فعلی و مدیریتی که بر بازار ارز حاکم شده نباید ما را به‬ ‫این اش��تباه بیندازد که توطئه دشمنان تمام شده و این‬ ‫جمله که تحریم به اوج رسیده به معنای برداشته شدن‬ ‫فشارها نیس��ت‪ ،‬بلکه فشارها در حداکثر خود همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫همتی‪ :‬اکنون روند برگشت ارز روان است و در سامانه نیما عرضه‬ ‫بر تقاضا پیش��ی گرفت��ه و نزدیک یک میلی��ارد دالر تقاضا از عرضه‬ ‫کمتر است که این خبر خوبی است‬ ‫ای��ن ش��رایط در حالی بر ب��ازار ارز حاکم اس��ت که‬ ‫صاحب نظران اقتصادی معتقدند سیاس��ت های کاهش‬ ‫ن��رخ ارز بای��د همچن��ان پیگیری ش��ود و ن��رخ ارز به‬ ‫محدوده های پایین تری برس��د‪ .‬در این راستا تاکید این‬ ‫صاحب نظران این است که با شرایط ایجاد شده نگهداری‬ ‫ارزهای خانگی به ضرر صاحبان انها تمام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تاکیدش��ان این اس��ت که برای بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی و تقوی��ت ارزش پول ملی در پی کاهش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بای��د ارزهای خانگی وارد چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫شوند و این یک ضرورت است‪.‬‬ ‫‹ ‹به سمت واقعی شدن‬ ‫غالمعل��ی جعف��رزاده ایمن ابادی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنام��ه و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با ایبنا با اش��اره به وضعیت ب��ازار ارز در‬ ‫ماه های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬ن��رخ ارز درگیر حباب جغرافیایی‬ ‫اس��ت که اکنون در کشور ما مشاهده می شود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم رش��ت در مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫نرخ ارز برای واقعی ش��دن باید به س��مت ‪ ۸‬هزار تومان‬ ‫حرکت کند‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ ارز بیش از این افزایش نخواهد‬ ‫یافت زیرا بازار کششی نداشته و نمی تواند این حجم از‬ ‫تالطم را تحمل کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه علت مقاومت‬ ‫نرخ ارز برای نشکس��تن حباب ان سودجویی برخی از‬ ‫این تالطم قیمتی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم باید بدانند‬ ‫که نرخ ارز خواه ناخواه درگیر کاهش خواهد شد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬س��رمایه گذاری در بازار ارز عایدی برای انها نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫پایان دادن به نگهداری ارز خانگی نرخ ان را به ش��دت‬ ‫کاه��ش خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬م��ردم باید بدانند که با وارد‬ ‫کردن ارزهای خانگی به بازار جلوی ضرر بیشتر خود را‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ساماندهی نرخ ارز‬ ‫نیازمند همکاری همه به صورت زنجیر وار اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تقویت ارزش پول ملی نیز در همین راستا شدنی است‪.‬‬ ‫جعفرزاده ایمن ابادی با بیان اینکه ثبات نس��بی ارز در‬ ‫ماه اینده نیز ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حتم‬ ‫همکاری م��ردم برای پایان دادن ب��ه نگهداری ارز این‬ ‫روند ثبات قیمتی را با کاهش نرخ ها همراه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی و ثبات ارزی‬ ‫کامران ن��دری‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این باره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره اقدام ه��ای مثبت بانک‬ ‫مرکزی در راستای کاهش نرخ ارز در مدت اخیر گفت‪:‬‬ ‫بازار ارز در حالی در ماه های گذش��ته نوس��ان زیادی را‬ ‫تجربه کرده و ش��اهد رشدهای ش��دید قیمتی بوده که‬ ‫پایان مهلت بخشودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی جرایم مالیاتی‬ ‫مع��اون مالیات ه��ای مس��تقیم س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیات��ی کش��ور گف��ت‪ :‬اخری��ن فرصت‬ ‫بهره مندی از بخش��ودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی جرایم‬ ‫قابل بخش��ش‪ ،‬پای��ان مهر اس��ت و در صورت‬ ‫پرداخ��ت نک��ردن‪ ،‬بدهی مالیاتی قطعی ش��ده‬ ‫و برخورداری از تس��هیالت یاد ش��ده ت��ا پایان‬ ‫امس��ال‪ ،‬این امکان در سال اینده فراهم نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪ ،‬نادر‬ ‫ی عن��وان کرد‪ :‬ب��رای حمای��ت از فعاالن‬ ‫جنت�� ‬ ‫اقتصادی به ویژه فع��االن اقتصادی عرصه تولید‪،‬‬ ‫ان دسته از مودیانی که بدهی های مالیاتی خود‬ ‫را ت��ا پایان مه ر امس��ال پرداخ��ت کنند‪ ،‬مودی‬ ‫خوش حساب تلقی شده و با رعایت مقررات ماده‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدتی اس��ت بازار ارز دیگر مثل گذش��ته پرالتهاب و‬ ‫هیجانی نیست و از تقاضای زیادی که در این بازار وجود‬ ‫داش��ت خبری نیس��ت‪ .‬پس از پایان یافتن دوره رونق‬ ‫بازار ارز‪ ،‬نوس��ان های شدید ارز در ماه های گذشته‪ ،‬این‬ ‫ش��رایط را سبب شد که ریس��ک معامالت در این بازار‬ ‫به ش��دت افزایش یابد و زمینه خروج تع��داد زیادی از‬ ‫دالالن و فع��االن از این بازار را فراه��م کند و از میزان‬ ‫فعالیت ش��ان در این بازار بکاهد‪ .‬وضعیتی که در نهایت‬ ‫باعث ش��ده تا ای��ن روزها بازار ارز به یک ثبات نس��بی‬ ‫دس��ت پیدا کند و قیمت ها تا حدی تعدیل شد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬دالری که س��ال گذش��ته موفق به فتح قله ‪۱۹‬‬ ‫هزار تومانی شده بود؛ مدتی است روی محدوده نرخ ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان قرار گرفته و هر روز بخش��ی از ارزش خود‬ ‫را از دس��ت می دهد‪ .‬دیروز نیز همچون روزهای اخیر‪،‬‬ ‫دالر ب��از هم ب��ا افت نرخ روبه رو ش��د و در صرافی های‬ ‫بانک��ی به نرخ ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تومان به فروش رس��ید‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬صرافی های بانک��ی دالر را به نرخ ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان خریداری می کنند اما بیشتر فعاالن‬ ‫بازار پیش��نهادی باالتر از ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان برای‬ ‫خرید دالر پیش��نهاد نمی دهند‪ .‬گزارش ه��ا از بازار ارز‬ ‫نش��ان می دهد وضعیت بازار با ثبات است و بازارساز با‬ ‫ه��دف کاهش فاصله میان بازار و صرافی های بانکی‪ ،‬در‬ ‫پی کاهش نرخ خرید و فروش در بازار نس��بت به اعالم‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬تومانی قیمت ها در صرافی های بانکی است‪.‬‬ ‫در این بین برخی عامل نزولی شدن نرخ حواله درهم‬ ‫را در اف��ت دالر دخیل می دانن��د و برخی معتقدند که‬ ‫بهبود روابط ارزی امارات با ایران و ازاد ش��دن بخش��ی‬ ‫از پول های بلوکه ش��ده ایران زمینه اف��ت اخیر نرخ ارز‬ ‫را موجب ش��ده اس��ت‪ .‬اما در این بین عده ای از فعاالن‬ ‫بازار هس��تند که عنوان می کنند نوس��ان های بس��یار‬ ‫محدود نرخ دالر در ماه های اخیر موجب شده که توجه‬ ‫نوس��ان گیران از بازار دور شود و سوداگران دیگر تمایل‬ ‫زیادی برای حضور در این بازار نداش��ته باش��ند و این‬ ‫خود عاملی برای افت نرخ ارز در بازار ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫این می��ان رئیس کل بانک مرکزی ن��گاه کالن تری به‬ ‫ت عرضه ارز در‬ ‫وضعیت جدید بازار ارز دارد و معتقد اس ‬ ‫س��امانه نیما از تقاضا پیشی گرفته و همین عامل ثبات‬ ‫قیمت های بازار ازاد است‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۱‬قان��ون مالیات های مس��تقیم‪ ۱۰۰ ،‬درصد‬ ‫از جرای��م مالیاتی قابل بخش��ش انه��ا را مورد‬ ‫بخشودگی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بدیهی اس��ت ب��ه موجب‬ ‫بخشنامه تکمیلی که از اغاز سال ‪ ۱۳۹۹‬به مورد‬ ‫اجرا گذاشته خواهد شد‪ ،‬این سازمان‪ ،‬اداره های‬ ‫کل ام��ور مالیاتی را مکلف کرده اس��ت چنانچه‬ ‫مودی��ان مورد نظر‪ ،‬ب��رای پرداخ��ت بدهی های‬ ‫قطعی تا پایان مهلت تعیین شده اقدام نکنند‪ ،‬در‬ ‫زمره مودیان خوش حس��اب تلقی نخواهند شد‪.‬‬ ‫معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬در سال ‪ ،۱۳۹۹‬جرایم‬ ‫مالیاتی در هیچ ش��رایطی قابل بخشش نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر بخش��ی از اقدام های مثبت بانک مرکزی‬ ‫سبب شده تا سرانجام نرخ ارز تعدیل شود و روند نزولی‬ ‫به خود بگیرد و تنش ها در این بازار کاهش یابد‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه در کنار سیاس��ت گذاری های بانک‬ ‫مرک��زی در ح��وزه ارزی‪ ،‬رکود ایجاد ش��ده در اقتصاد‪،‬‬ ‫کاه��ش انگی��زه س��رمایه گذاری در بازارها‪ ،‬کم ش��دن‬ ‫تنش ه��ا و‪ ...‬از عوام��ل موثر دیگری هس��تند که باعث‬ ‫شده تا نرخ ارز روند کاهشی به خود بگیرد و یک ثبات‬ ‫نس��بی را نسبت به گذش��ته تجربه کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫این بی��ن به جز موضوع مهم کاهش ن��رخ ارز‪ ،‬موضوع‬ ‫مهم تر ماندگاری و تداوم این ش��رایط اس��ت که بسیار‬ ‫دارای اهمیت است‪ .‬در این مسیر دولت و بانک مرکزی‬ ‫باید با همکاری یکدیگر اقدام های مناس��بی را در حوزه‬ ‫ارزی و اقتصادی کش��ور اجرا کنند تا بلکه نتایج حاصل‬ ‫ش��ده در بازار ارز تداوم یابد‪ .‬ندری کنترل حجم باالی‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬مهار نرخ تورم‪ ،‬یکسان س��ازی نرخ ارز و‪ ...‬را‬ ‫از فاکتورهای مهمی دانس��ت که می تواند زمینه تداوم‬ ‫ثبات ایجاد ش��ده در بازار ارز را فراهم کند و افزود‪ :‬مهار‬ ‫رشد نقدینگی در کنار کنترل تورم مسئله بسیار مهمی‬ ‫است که نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارد‬ ‫تا س��رانجام اثار مثبت ان در اقتصاد نمایان شود‪ .‬برای‬ ‫تحقق این مهم باید اصالحات ساختاری در بخش بانکی‬ ‫و اقتصادی کش��ور رقم بخ��ورد و منابع به جای حرکت‬ ‫به سمت فعالیت های غیر مولد‪ ،‬در بخش مولد کشور جا‬ ‫خ��وش کند تا زمینه رونق اقتصادی را فراهم اورد‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معتقد اس��ت که درحال حاضر ظرفیت های‬ ‫اقتصادی برای کاهش بیشتر نرخ ارز وجود دارد که باید‬ ‫از ان به عنوان یک ابزار کنترلی استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری سیاست های کاهش نرخ دالر‬ ‫سیدکاظم دلخوش‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز در گفت وگو با ایبِنا با بیان اینکه‬ ‫ن��رخ ارز باید باز هم کاه��ش یابد‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه با‬ ‫ش��رایط فعلی پول ملی ما در بدترین وضعیت به نسبت‬ ‫ارز قرار دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬باید سیاس��ت های کاهش نرخ‬ ‫دالر پیگیری شود‪ .‬نماینده مردم صومعه سرا در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقالب‬ ‫تاکی��د ویژه ب��رای در نظر گرفتن پ��ول منطقه ای برای‬ ‫مبادالت داشته اند‪ ،‬افزود‪ :‬در نظر گرفتن پول واحد میان‬ ‫کش��ورهای مختلف می تواند ما را از وابس��تگی به دالر‬ ‫و ی��ورو دور کرده تا به این ترتیب س��اماندهی بازار رخ‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نبای��د از تحریم ها و فش��ارهای‬ ‫روز ب��ه روز ان غاف��ل ش��ویم‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬تش��دید‬ ‫ش��اخص بورس دیروز در حالی که در ساعات‬ ‫اغازین به کانال ‪ ۲۹۹‬هزار واحدی نیز س��قوط‬ ‫ک��رد‪ ،‬در ادامه و با رش��د ‪ ۷۸۶‬واحدی در پایان‬ ‫معامالت به ‪ ۳۰۲‬هزار و ‪ ۱۷۷‬واحد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬ام��ار معام�لات بورس‬ ‫نش��ان می ده��د ک��ه ش��اخص های ب��ورس در‬ ‫پای��ان دادوس��تدهای دی��روز با نوس��ان مواجه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بر اس��اس امارهای معامالتی‪ ،‬دیروز بیش��تر‬ ‫ش��اخص های بورس با رش��د مواجه ش��دند به‬ ‫طوری که شاخص کل با ‪ ۷۸۶‬واحد رشد معادل‬ ‫‪ ۰.۲۶‬درصد به ‪ ۳۰۲‬هزار و ‪ ۱۷۷‬واحد‪ ،‬شاخص‬ ‫نرخ «وزنی ‪ -‬ارزشی» با ‪ ۲۱۱‬واحد افزایش معادل‬ ‫‪ ۰.۲۶‬درصد به ‪ ۸۱‬هزار و ‪ ۲۱۲‬واحد‪ ،‬ش��اخص‬ ‫تحریم ها متاس��فانه خود معضلی برای تزلزل در ارزش‬ ‫واقعی پول ملی هم ش��ده اس��ت‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجل��س ده��م‪ ،‬با اینک��ه بی توجهی به ن��رخ دالر همه‬ ‫ب��ازار را را می تواند دس��تخوش تغیی��رات منفی کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت باید تالش کند ن��رخ دالر را به نرخ اولیه‬ ‫خود بازگردان��د تا پیامدهای ان ب��رای اقتصاد کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫دلخوش ادامه داد‪ :‬با س��اماندهی ب��ازار ارز‪ ،‬وضعیت‬ ‫نقدینگی در کش��ور نی��ز به ثباتی منطقی می رس��د و‬ ‫وضعی��ت از تالطم فعلی دور خواهد ش��د‪ .‬این نماینده‬ ‫م��ردم در مجلس ده م با تاکید بر اصالح وضعیت پولی‬ ‫و بانکی در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬وضعی��ت رخ داده در اقتصاد‬ ‫کشور از پیامدهای نوسان های ارزی در برهه اخیر بوده‪،‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬باید س��از کاری برای بهب��ود وضعیت فراهم‬ ‫شود‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫یاداور شد‪ :‬سیاست گذاری و ریل گذاری در مسیر بهبود‬ ‫اقتصادی باید اغاز ش��ود و هر کدام از مولفه ها جداگانه‬ ‫باید مورد رسیدگی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال انتظار رشد نرخ ارز نیست‬ ‫میث��م رادپور‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این ب��اره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه بازار ارز این روزها در‬ ‫حالی به ارامش نس��بی رسیده اس��ت که بخشی از به‬ ‫وجود امدن این شرایط به عامل کاهش تقاضای تجاری‬ ‫و س��فته بازی در حوزه ارز برمی گ��ردد‪ ،‬گفت‪ :‬در مدت‬ ‫اخی��ر به دلیل نوس��ان های به وجود ام��ده در بازار ارز و‬ ‫افت قیمت ها‪ ،‬بخش زیادی از تقاضای داللی از این بازار‬ ‫کم شده و محدودیت های تحریم باعث شده تا تقاضای‬ ‫تج��اری هم در این ب��ازار کاهش یابد که این عوامل اثر‬ ‫خ��ودش را ب��ر بازار ارز گذاش��ت و قیمت ها را تا حدی‬ ‫تعدیل کرد‪ .‬ضمن اینکه اثار تورمی جهش ارزی و تاثیر‬ ‫ان بر کل اقتصاد در یکی دو س��ال گذشته‪ ،‬باعث شده‬ ‫قدرت خرید مردم به ش��دت کم شود و این موضوع نیز‬ ‫بر کاهش انگیزه خرید در تمامی بازارها از جمله ارز اثر‬ ‫خودش را بگذارد‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه البته در همین ش��رایط ما به دلیل‬ ‫محدودیت ه��ای ناش��ی از ص��ادرات نفتی‪ ،‬ب��ا کاهش‬ ‫درامدهای ارزی روبه رو هستیم که این موضوع می تواند‬ ‫تا حدی برای حوزه ارزی کش��ور نگران کننده باش��د و‬ ‫س��مت عرضه ارز را کم کند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در این زمینه‬ ‫اگر قرار است در بلند مدت ما اثار کاهش قیمت ها را در‬ ‫حوزه ارزی داشته باشیم باید سمت عرضه ارز را تقویت‬ ‫کنیم و این موضوع مهمی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس‪ ،‬با تمامی ای��ن اوصاف‪ ،‬به‬ ‫دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضاها‪ ،‬فعال‬ ‫انتظار رش��د بیشتر نرخ ارز وجود ندارد اما در بلند مدت‬ ‫نمی توان به شکل دقیق گفت که این روند ادامه خواهد‬ ‫داش��ت زی��رل اینده این بازار وابس��ته ب��ه فاکتورهای‬ ‫دیگری در اقتصاد اس��ت و باید طرف عرضه ارز تقویت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رشد لرزان تاالر شیشه ای‬ ‫کل «هم وزن» با ‪ ۱۶۶۸‬واحد افت معادل ‪۲.۰۳‬‬ ‫درص��د به ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۴۲۵‬واحد‪ ،‬ش��اخص نرخ‬ ‫«هم وزن» ب��ا ‪ ۱۱۱۶‬واحد اف��ت‪ ،‬معادل ‪۲.۰۳‬‬ ‫درص��د به ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۸۲۶‬واحد‪ ،‬ش��اخص ازاد‬ ‫ش��ناور با ‪ ۴۶‬واحد کاهش‪ ،‬معادل ‪ ۰.۰۱‬درصد‬ ‫به ‪ ۳۴۲‬هزار و ‪ ۳۱۲‬واحد‪ ،‬ش��اخص بازار اول با‬ ‫‪ ۱۴۳۰‬واحد صعود معادل ‪ ۰.۶۵‬درصد به ‪۲۲۰‬‬ ‫هزار ‪ ۲۴۲‬واحد و ش��اخص ب��ازار دوم با ‪۲۲۳۹‬‬ ‫واح��د کاهش معادل ‪ ۰.۳۶‬درصد‪ ،‬به ‪ ۶۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۹‬واحد رسید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬دی��روز ‪ ۶‬نم��اد «ف��والد با‬ ‫‪ ۳۸۳‬واح��د‪ ،‬فمل��ی ب��ا ‪ ۲۸۹‬واحد‪ ،‬ش��بندر با‬ ‫‪ ،۲۱۷‬پ��ارس ب��ا ‪ ۱۸۲‬واح��د‪ ،‬تاپیک��و با ‪۱۳۱‬‬ ‫واح��د‪ ،‬کگل با ‪ ۱۲۳‬واحد» رش��د‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫یادداشت‬ ‫ماهیت بازار‬ ‫رشد به همراه‬ ‫اصالح است‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی‬ ‫کامران ندری‬ ‫سیدکاظم دلخوش‬ ‫میثم رادپور‬ ‫تاثیر مثبت را بر ش��اخص کل ب��ورس بر جای‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال نگاهی ب��ه امارهای معامالتی‬ ‫دیروز بازار سهام مشخص می کند سهام نمادهای‬ ‫«فاذر‪ ،‬غش��ان‪ ،‬اسیا‪ ،‬غس��الم‪ ،‬البرز‪ ،‬سهگمت و‬ ‫ما» بیش��ترین افزایش نرخ و نمادهای «حفاری‪،‬‬ ‫ونوی��ن‪ ،‬ثنوس��ا‪ ،‬چفیب��ر‪ ،‬س��مازن‪ ،‬غگرجی و‬ ‫کسعدی» بیشترین کاهش نرخ را در بازار سهام‬ ‫رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬در پایان دادوس��تدهای دیروز‬ ‫بورس‪ ،‬در ‪ ۳۰۰‬هزار نوبت معامالتی‪ ۳ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۱۲‬میلیون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۵۹‬میلیارد تومان در ب��ورس معامله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیشتر فعاالن بازار سرمایه به خوبی می دانند‬ ‫که س��رمایه گذاری در بورس عالوه بر استفاده از‬ ‫مناف��ع ان‪ ،‬به تولید ملی نی��ز کمک می کند و‬ ‫این کار ارزش��مندی اس��ت‪ .‬هر سهامداری چه‬ ‫حرفه ای و چه غیرحرفه ای که به بازار مالی وارد‬ ‫می ش��ود باید بداند این ب��ازار نه تنها به اقتصاد‬ ‫کمک می کند و باعث کاهش تورم می شود‪ ،‬بلکه‬ ‫بهترین بازار برای س��رمایه گذاری های کوچک‬ ‫به ش��مار اید‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که بازارهای‬ ‫موازی همچون مس��کن‪ ،‬طال و ارز و‪ ...‬جذابیت‬ ‫خود را از دست داده اند و سرمایه گذاری در انها‬ ‫ضمن اس��یب زدن به اقتصاد کشور‪ ،‬به افزایش‬ ‫تورم هم دامن می زند‪.‬‬ ‫اما در چند روز گذشته در بازار سرمایه شاهد‬ ‫درگی��ری بی��ن دو طی��ف فعاالن ب��ازار بودیم‪.‬‬ ‫نخس��تین دسته انهایی بودند که سهام خود را‬ ‫در صف ه��ای خرید بازار نقد کردند و گروه دوم‬ ‫انهایی بودند که به امید صعود بیش��تر بازار در‬ ‫این سهام ماندند‪ .‬اما یادمان باشد که فعاالن بازار‬ ‫این روزها را زیاد دیده اند و قصه همان پس��رک‬ ‫واکسی در بازار شکل گرفت‪.‬‬ ‫«کارین��ا» یکی از اس��تادان بورس نیویورک‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬داستانی را تعریف می کند‪ :‬در‬ ‫یکی از خیابان های فقیرنشین نیویورک در حال‬ ‫قدم زدن بودم‪ .‬این عادت فصلی من بود‪ ،‬گاهی‬ ‫کمک های��ی به اف��راد نیازمند می ک��ردم‪ .‬ناگاه‬ ‫پسرک واکسی را در ان طرف خیابان دیدم‪ ،‬نزد‬ ‫او رفتم تا کفش هایم را واکس بزند‪ .‬روی صندلی‬ ‫لم داده بودم و در حالی که س��یگار می کشیدم‬ ‫از پس��رک پرس��یدم‪« :‬درامدت چطور است؟‬ ‫راضی هس��تی؟» پاسخ داد‪« :‬بد نیست‪ ،‬خدا را‬ ‫ش��کر کمی پس انداز دارم‪ .‬حدود ‪ ۵۰۰‬دالر که‬ ‫می خواهم همه اش را سهام بخرم تا بیشتر شود‪.‬‬ ‫این روزها همه دارند سهام می خرند‪ ».‬لحظه ای‬ ‫ب��ه فکر فرورفتم‪ .‬واکس کفش هایم تقریبا تمام‬ ‫ش��ده بود‪ .‬ایستادم و یک اسکناس ‪ ۱۰۰‬دالری‬ ‫به پس��رک دادم‪ .‬گف��ت‪« :‬اقا من این همه پول‬ ‫خ��رد ندارم‪ ».‬لبخن��دی زدم و گفتم‪« :‬بقیه اش‬ ‫مال خودت‪ .‬فقط قول بده که فعال سهام نخری‬ ‫و در حال��ی که نگاهش به رفتن من خش��کیده‬ ‫بود از او دور ش��دم‪ ».‬فردای ان روز تمام س��هام ‬ ‫خود را فروختم‪ .‬و ریزش سنگین سها م از هفته‬ ‫بعد شروع ش��د و من بسیار خوشحال بودم که‬ ‫توانس��ته بودم عالئم ای��ن ریزش را از زبان یک‬ ‫پسرک واکسی دریافت کنم‪.‬‬ ‫ت این روزهای بازار س��رمایه هم تحت‬ ‫قیم�� ‬ ‫تاثیر پول پسرک واکسی یعنی اخرین پول هایی‬ ‫که ممکن اس��ت وارد این بازار ش��ود باال رفت و‬ ‫نفس های اخرش را کش��ید‪ .‬یکی از نشانه های‬ ‫پایان یک روند صعودی همین است‪ .‬اینکه مردم‬ ‫عادی به ش��دت برای ورود به بازار اشتیاق دارند‬ ‫و احس��اس می کنند از پول بیشتر جا مانده اند‬ ‫و رش��دهای چش��مگیری در این��ده‪ ،‬در انتظار‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬با توجه به افت ش��دید سهم های‬ ‫کوچک و متوس��ط در چند روز گذشته‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد بس��یاری از نمادها در منطقه‬ ‫اش��باع فروش قرار گرفته اند و ش��اخص نیز به‬ ‫نقطه حمایت معتبر رسیده و کم کم باید منتظر‬ ‫افزایش تقاضا در این محدوده بود‪.‬‬ ‫س��هامدارانی که توانستند قبل از اصالح بازار‬ ‫خارج شوند یا حجم سهام خود را کاهش دهند‪،‬‬ ‫باهوش تر عمل کردند اما بیش��تر س��هامداران‬ ‫نتوانس��تند س��ود خود را ذخی��ره کنند و حاال‬ ‫از نظر س��هامداران جامان��ده نیز فروش در این‬ ‫منطق��ه توجی��ه ن��دارد و در صورت برگش��ت‬ ‫احتمال��ی بازار بدترین اتف��اق ممکن خروج در‬ ‫کف قیمت ها است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬در بازار سرمایه اگر قصد ورود دارید‬ ‫فکر یک ش��به و بدون زحمت و پرداخت هزینه‬ ‫پولدار ش��دن را از سر به در کنید‪ .‬اگرچه امکان‬ ‫وقوع یک ش��به پولدار ش��دن هم وجود دارد اما‬ ‫س��رمایه گذاری در بورس تنه��ا از راه تحلیل و‬ ‫صبر است که به سرانجام می رسد‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین عوامل‪ ،‬بیشتر کارشناسان و‬ ‫تحلیلگران بازار اذعان دارند که امید هنوز هم در‬ ‫برگشت بازار وجود دارد و با اشاره به گزارش های‬ ‫‪ ۶‬ماهه ش��رکت ها که بیشتر گزارش های خوبی‬ ‫روانه کدال خواهن��د کرد‪ ،‬معتقدند در صورتی‬ ‫ک��ه مدیران حقوقی و س��ازمان ب��ورس صنایع‬ ‫پیش��رو مح��ور را م��ورد حمای��ت ق��رار دهند‬ ‫ش��اخص به س��مت روند متعادل صعودی خود‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫توصیه به س��هامداران این است که تا مجامع‬ ‫س��ال اینده س��هامداری کنن��د و در صف های‬ ‫فروش‪ ،‬سرمایه خود را نابود نکنند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹حمایت از کارافرینی‪ ،‬ماموریت‬ ‫اصلی بانک کارافرین‬ ‫اخبار‬ ‫مع��اون امور بانک��ی بان��ک کارافرین در‬ ‫بازدید از شعبه پاسداران‪ ،‬بر ضرورت حمایت‬ ‫از کارافرینان و صاحبان کسب وکارهای خرد‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫کارافری��ن‪ ،‬در جریان بازدی��د مدیرعامل و‬ ‫مدیران ارش��د این بانک از شعبه پاسداران‪،‬‬ ‫مس��عود عزم��ی ماموریت اصل��ی بانک ها را‬ ‫حمای��ت از صاحبان کس��ب وکارهای خرد‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬بانک ه��ا باید ش��رایط را‬ ‫فراهم کنند تا کارافرینان و س��رمایه گذاران‬ ‫بتوانند در یک محیط مناسب و با قوت قلب‬ ‫بیشتری به فعالیت بپردازند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫دشواری های کسب وکارهای خرد در شرایط‬ ‫کنون��ی اقتص��اد کش��ور افزود‪ :‬الزم اس��ت‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬منابع‪ ،‬امکانات‪ ،‬موانع و مشکالت‬ ‫این بخش را شناس��ایی و در راستای تقویت‬ ‫ان برنامه ری��زی کنی��م‪ .‬عزم��ی در بخ��ش‬ ‫دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬بانک کارافرین‬ ‫در این راس��تا اعطای تس��هیالت خرد را در‬ ‫دس��تور کار خ��ود ق��رار داده اس��ت‪ .‬طرح‬ ‫کارافرینی از جمله اقدام های ما در راستای‬ ‫حمایت از کارافرینان در س��ال گذشته بوده‬ ‫که با استقبال خوبی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از نمایندگان برتر بیمه‬ ‫سرمد یزد‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه س��رمد‪ ،‬از نمایندگان‬ ‫و کارگزار برتر اس��تان یزد به لحاظ کس��ب‬ ‫باالتری��ن می��زان ف��روش‪ ،‬قدردان��ی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه س��رمد‪،‬‬ ‫عل��ی ملک ثابت نمایندگ��ی ‪ ،۱۳۷۳‬مهدی‬ ‫دهقان مهرجردی نمایندگی ‪ ۱۷۵۰‬و احمد‬ ‫معتمدراد نمایندگ��ی ‪ ۱۴۶۱‬به ترتیب اول‬ ‫تا س��وم ش��دند و کارگزاری رس��می بیمه‬ ‫زندگی خوب کویر ایرانیان به عنوان کارگزار‬ ‫برتر معرفی ش��د‪ .‬در ادامه این ایین‪ ،‬مهدی‬ ‫مهدوی با نمایندگان اس��تان یزد گفت وگو‬ ‫ک��رد و از نزدی��ک از مس��ائل و مش��کالت‬ ‫پی��ش روی انه��ا اگاهی یافت و ب��رای رفع‬ ‫موانع موجود‪ ،‬راهکاره��ای الزم را ارائه داد‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬مدیرعامل بیمه سرمد‬ ‫در سفر به استان یزد‪ ،‬با مدیران ارشد بانک‬ ‫ص��ادرات و جمعیت هالل احمر این اس��تان‬ ‫نیز دی��دار کرد و س��طح رضایت مندی انها‬ ‫را از خدمات بیمه س��رمد‪ ،‬مورد ارزیابی قرار‬ ‫داد ک��ه خوش��بختانه‪ ،‬همگ��ی انها رضایت‬ ‫حداکث��ری خ��ود را از خدم��ات بیم��ه ای‬ ‫ارائه شده‪ ،‬اعالم کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه حاف�ظ‪ ،‬س�رعت فراین�د‬ ‫پرداخت خسارت را افزایش داد‬ ‫ش��رکت بیم��ه حاف��ظ‪ ،‬ب��رای ارتق��ای‬ ‫رضایت مندی مشتریان‪ ،‬تسریع در پرداخت‬ ‫خس��ارت های جاری و مع��وق زیان دیدگان‬ ‫را در دس��تور کار خ��ود قرار داده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش روند ب��ورس ام��روز‪ ،‬عملکرد بیمه‬ ‫حاف��ظ در فراین��د پرداخت خس��ارت در ‪۶‬‬ ‫ ما ه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬رش��د بیش از ‪ ۷۹‬درصدی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬رئیس هیات مدیره‪ ،‬محمود‬ ‫دودانگ��ه در گردهمای��ی اخی��ر ب��ا مدیران‬ ‫ب اعالم کر د رویکرد‬ ‫ستادی و رئیسان ش��ع ‬ ‫افزایش س��رعت پرداخت خس��ارت از ‪ ۳‬ما ه‬ ‫چهارم س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در دستور کار مدیریت‬ ‫و مجموعه عوامل ش��رکت بیمه حافظ بوده‬ ‫و این مهم با جدیت تمام‪ ،‬اس��تمرار خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پست بانک از بانک های فعال در‬ ‫توسعه اشتغال مناطق روستایی‬ ‫فرمان��دار شهرس��تان س��راب در نشس��ت‬ ‫مش��ترک با اس��ماعیل صادقی‪ ،‬مدیر ش��عب‬ ‫پس��ت بانک اس��تان اذربایجان شرقی ضمن‬ ‫قدردان��ی از خدم��ات ای��ن بان��ک در مناطق‬ ‫روستایی و بخش اشتغال پایدار روستایی گفت‪:‬‬ ‫این بانک یکی از بانک های محرک اش��تغال در‬ ‫مناطق روستایی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪،‬‬ ‫ای��رج ثقفی اف��زود‪ :‬این بانک ب��ا ارائه خدمات‬ ‫متن��وع بانک��ی در روس��تاها‪ ،‬تب��ادل مالی را‬ ‫به خوب��ی انج��ام داده و مردم روس��تاها نیز با‬ ‫کمتری��ن هزین��ه‪ ،‬خدمات بانک��ی را در محل‬ ‫زندگی خود دریافت می کنند‪ .‬همچنین در این‬ ‫نشس��ت صادقی با ارائه گزارشی از روند سرانه‬ ‫خدمات بانکی در روس��تاها از سوی پست بانک‬ ‫ای��ران و نح��وه بهره مندی مناطق روس��تایی‬ ‫و مح��روم از خدمات بانکی به ویژه گس��ترش‬ ‫خدمات بانکی به صورت الکترونیک در راستای‬ ‫نیاز مناطق یادش��ده تاکید کرد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫پس از پایان این جلس��ه مدیر ش��عب استان با‬ ‫حضور در شعبه سراب از نزدیک در جریان امور‬ ‫شعبه قرار گرفت و ضمن بررسی وضعیت شعبه‬ ‫و تبادل نظر با کارکنان شعبه‪ ،‬رهنمودهای الزم‬ ‫درباره نقاط ضعف و قوت شعبه ارائه کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرپرست اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن خبر داد ‬ ‫پرداخت‪ ۱۱۴‬میلیارد تومان تسهیالت به بافت های فرسوده‬ ‫سرپرس��ت اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک‬ ‫مسکن از پرداخت ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۲۹‬مورد تسهیالت‬ ‫مشارکت مدنی به بافت فرسوده سراسر کشور از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری بانک مس��کن‪-‬‬ ‫هیبن��ا‪ ،‬رضا صالحی ش��هرابی‪ ،‬سرپرس��ت اداره‬ ‫کل تس��هیالت تبص��ره ای بانک مس��کن با بیان‬ ‫اینک��ه از اغاز س��ال تا ‪ ۲۰‬مهر امس��ال‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۴‬واحد مس��کونی در بافت فرس��وده برای‬ ‫دریافت تسهیالت مشارکت مدنی به شعب بانک‬ ‫مس��کن در سراسر کشور معرفی شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از مجموع واحدهای معرفی شده تاکنون‪ ۴ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۹‬واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ارزش ریالی تس��هیالت منعقد‬ ‫ش��ده برای واحدهای مسکونی واقع در محدوده‬ ‫بافت فرسوده معادل ‪ ۲۵۶‬میلیارد و ‪ ۷۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬ه��زار توم��ان بوده که از ای��ن رقم تا ‪۲۰‬‬ ‫مهر امس��ال‪ ،‬رقمی معادل ‪ ۱۱۴‬میلیارد و ‪۸۸۷‬‬ ‫میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫صالح��ی با تاکی��د بر انکه یک��ی از مهم ترین‬ ‫سیاس��ت های اعتب��اری بانک مس��کن امس��ال‬ ‫حمای��ت از تولی��د و عرض��ه مس��کن ارزان در‬ ‫بافت ه��ای فرس��وده درون ش��هرها ب��ا ه��دف‬ ‫کمک به جریان نوس��ازی و بازافرینی ش��هری‬ ‫در قال��ب اجرای طرح اقدام تولید ملی مس��کن‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این وجود در س��ال جاری‬ ‫‪ ۳‬دلی��ل عمده منجر به کاهش تمایل متقاضیان‬ ‫بافت فرس��وده برای دریافت تس��هیالت ش��ده‬ ‫اس��ت؛ نخست پرداخت نش��دن یارانه نرخ سود‬ ‫تس��هیالت پرداختی در س��ال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۷‬از‬ ‫سوی دولت بوده است به طوری که در سال های‬ ‫گذش��ته تسهیالت پرداخت ش��ده به متقاضیان‬ ‫ساخت وس��از در بافت فرس��وده با نرخ سود ‪۱۸‬‬ ‫یکی از مهم ترین سیاست های اعتباری بانک مسکن امسال‬ ‫حمایت از تولید و عرضه مسکن ارزان در بافت های فرسوده‬ ‫درون ش��هرها با هدف کمک به جریان نوس��ازی و بازافرینی‬ ‫شهری در قالب اجرای طرح اقدام تولید ملی مسکن است‬ ‫درص��د ب��وده که بن��ا بود نیمی از نرخ س��ود در‬ ‫قال��ب یارانه از س��وی دولت به س��ازندگان اعطا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ام��ا تاکن��ون یارانه نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت بافت فرس��وده که در س��ال های ‪۹۴‬‬ ‫تا ‪ ۹۷‬پرداخت ش��ده‪ ،‬به متقاضیان داده نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همین موضوع منجر به استقبال نکردن‬ ‫برخی از متقاضیان به دریافت این نوع تسهیالت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬خواس��ته س��ازندگان و‬ ‫تولیدکنندگان مس��کن در بافت های فرس��وده‬ ‫ی گذشته‪ ،‬اجرای مصوبه دولت‬ ‫در طول س��ال ها ‬ ‫مبنی بر پرداخت یارانه نرخ سود تسهیالت برای‬ ‫تبدیل ش��دن تسهیالت نوسازی به تسهیالت با‬ ‫نرخ س��ود تک رقمی بوده و چ��ون این اتفاق در‬ ‫س��ال های اخیر رخ نداد‪ ،‬انگیزه تولیدکنندگان‬ ‫مسکن کاسته شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مدل های جدید پرداختی‬ ‫به طور احتمالی وابس��تگی تس��هیالت به یارانه‬ ‫دولت حذف می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مذاکراتی با‬ ‫بان��ک مرکزی و س��ازمان برنام��ه و بودجه برای‬ ‫پرداخت تس��هیالت مش��ارکت مدن��ی در بافت‬ ‫فرس��وده در ح��ال انجام اس��ت ت��ا از این پس‬ ‫پرداخت تس��هیالت بدون نیاز به پرداخت یارانه‬ ‫از سوی دولت انجام شود‪.‬‬ ‫وی عام��ل دیگر کاهش اس��تقبال متقاضیان‬ ‫بافت فرس��وده به دریافت تس��هیالت مشارکت‬ ‫مدنی را سقف تسهیالت دانست و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به افزایش هزینه های ساخت وساز به ویژه در یک‬ ‫سال گذشته‪ ،‬سقف تس��هیالت مشارکت مدنی‬ ‫ویژه بافت فرس��وده تفاوتی با هزینه ساخت یک‬ ‫واحد مس��کونی پیدا ک��رده و همین امر موجب‬ ‫ش��ده ت��ا برخ��ی از متقاضیان ب��ه دریافت این‬ ‫تسهیالت نس��بت به سال های گذشته استقبال‬ ‫زیادی نشان ندهند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک‬ ‫مس��کن همچنی��ن اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه افزایش‬ ‫هزینه ه��ای ساخت وس��از و توجه وی��ژه دولت‬ ‫و بانک مس��کن برای حمای��ت از تولید و عرضه‬ ‫مس��کن در بافت فرس��وده‪ ،‬مذاکرات اولیه ای با‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی برای افزایش س��قف تسهیالت‬ ‫مش��ارکت مدنی در بافت فرس��وده انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سومین عامل به مشکالت برخی‬ ‫از متقاضیان برای انعقاد قرارداد با بانک مس��کن‬ ‫برای دریافت تس��هیالت بازمی گردد‪ .‬وی در این‬ ‫باره توضیح داد‪ :‬برخی از متقاضیان برای دریافت‬ ‫تس��هیالت عالوه ب��ر مش��کالتی همچون بدهی‬ ‫مع��وق بانک��ی و‪ ...‬پیش از ‪ ۲۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی پروژه‪ ،‬برای بس��ته ش��دن ق��رارداد به‬ ‫ش��عب بانک مراجعه می کنند این در حالی است‬ ‫که پروژه های ساختمانی برای دریافت تسهیالت‬ ‫مشارکت مدنی باید حداقل به مرحله ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی رسیده باشند‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال‪ ،‬از انج��ا ک��ه بخ��ش عمده‬ ‫پروژه های س��اختمانی محدوده بافت فرس��وده‪،‬‬ ‫از طریق تجمیع چند پالک انجام می ش��وند‪ ،‬به‬ ‫دلی��ل زمان بر ب��ودن فرایند تجمیع پالک ها‪ ،‬به‬ ‫طور معمول زمان دریافت تس��هیالت مشارکت‬ ‫مدنی از بانک طوالنی می شود‪.‬‬ ‫بانک صادرات ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۵۵‬مورد وام قرض الحسنه مشاغل خانگی پرداخت‬ ‫بانک صادرات ایران در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪۴۵۵‬‬ ‫م��ورد و بیش از ‪ ۵۲۷‬میلیارد ریال وام قرض الحس��نه مش��اغل خانگی‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬این بانک در راس��تای‬ ‫عمل به مس��ئولیت اجتماعی و حمایت از بخش ه��ای نیازمند جامعه‪،‬‬ ‫تامین مالی قرض الحس��نه راه اندازی مش��اغل خانگی را همچنان ادامه‬ ‫می دهد به نحوی که در ‪ ۶‬ماه نخست امسال به معرفی شدگان نهادهای‬ ‫حمایتی‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۴۵۵‬مورد وام قرض الحس��نه به ارزش ‪ ۵۲۷‬میلیارد‬ ‫ریال پرداخته است‪ .‬معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی(ره) ‪۷۴۰‬‬ ‫مورد‪ ،‬کارافرینان مورد حمایت س��ازمان بهزیس��تی هزار و ‪ ۲۱‬مورد و‬ ‫معرفی ش��دگان وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ه��زار و ‪ ۶۹۴‬مورد‬ ‫از وام مش��اغل خانگی بانک ص��ادرات ایران برخوردار ش��ده اند‪ .‬توجه‬ ‫و حمای��ت از مش��اغل خانگی در قالب برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی در‬ ‫س��ال های گذش��ته تاکنون‪ ،‬در دس��تور کار بانک ص��ادرات ایران قرار‬ ‫بهترین تجهیز منابع‪ ،‬وصول مطالبات است‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی با اش��اره ب��ه ضرورت‬ ‫اعمال ش��فافیت در زمین��ه طبقه بندی وصول مطالبات‬ ‫چالش های این حوزه را تش��ریح ک��رد و افزود‪ :‬با بهبود‬ ‫نس��بت مطالبات جاری و کاهش مطالب��ات غیر جاری‬ ‫می توان به رفع این چالش ها کمک کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی و همکاری ه��ای بین الملل‬ ‫بان��ک کش��اورزی‪ ،‬روح ال��ه خدارحم��ی در همای��ش‬ ‫منطق��ه ای وص��ول مطالبات این بانک با تاکید ب��ر ضرورت افزایش و‬ ‫بهب��ود درامدها و کاهش هزینه های بانک و نقش وصول مطالبات در‬ ‫تحقق برنامه های تدوین شده در این زمینه گفت‪ :‬با تکیه بر مطالبات‬ ‫غیر ج��اری‪ ،‬نمی ت��وان به درامدزای��ی بانک کمک ک��رد و نرخ موثر‬ ‫درامدی نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه باید پاس��خگوی نهاد های نظارت��ی در زمینه‬ ‫طبقه بندی دارایی ها و عملکرد مالی بانک باش��یم‪ ،‬بر ضرورت اصالح‬ ‫رون��د وصول مطالبات تاکید کرد و گفت‪ :‬در امهال بدهی مش��تریان‬ ‫ارزیابی دوباره از وضعیت مالی مش��تری و نیز وضعیت بازار و صنعت‬ ‫موردتوجه و تاکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک کش��اورزی با تاکید دوباره بر ش��فافیت در زمینه‬ ‫وصول مطالبات با هدف حل مش��کالت این ح��وزه تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫تجدیدنظر اساسی در نحوه پیگیری مطالبات معوق انجام شود‪.‬‬ ‫خدارحمی جدیت و تغییر نگرش و تفکر در وصول مطالبات را مورد‬ ‫تاکید قرار داد و گفت‪ :‬انتظار می رود گروه بیش��تری از‬ ‫کارکن��ان مدیریت ها و ش��عب بر ای��ن موضوع تمرکز و‬ ‫توجه داش��ته باشند و مطالبات بانک را بر اساس قوانین‬ ‫وصول کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در مواقعی که الزام و تکلیف قانونی‬ ‫داشته باش��یم بدهی مش��تریان را امهال خواهیم کرد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مهلت دادن های مکرر و بدون توجیه حتی‬ ‫ب��ه ضرر بدهکار تمام خواهد ش��د و به همین دلی��ل باید از تمدید و‬ ‫امهال مکرر بدهی اجتناب کرد‪.‬‬ ‫خدارحمی تدوین خط مش��ی برای بهب��ود فرایند وصول مطالبات‪،‬‬ ‫رعایت بهداش��ت اعتباری‪ ،‬اگاهی رس��انی به مشتری هنگام پرداخت‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬بررس��ی اعتب��ار ضام��ن‪ ،‬اب�لاغ و پیگی��ری رویه ه��ا و‬ ‫خط مش��ی های جدید و‪ ...‬را از ش��اخص های مه��م و تعیین کننده در‬ ‫تحقق برنامه های وصول مطالبات برشمرد و با بیان اینکه تجهیز منابع‬ ‫در ازای پرداخت تس��هیالت روش نادرستی است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نظم و‬ ‫دق��ت در اج��رای برنامه های وصول‪ ،‬بانک را به اه��داف خود نزدیک‬ ‫می کند ضمن اینکه با وصول به موقع مطالبات تجهیز منابع نیز ممکن‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به همراهی و مدارا با مشتریان بدهکار در‬ ‫ح��د امکان افزود‪ :‬هدف از وصول مطالبات تعطیلی واحدهای تولیدی‬ ‫نیس��ت بلکه پیگیری قانونی مطالبات قانونی بانک باهدف شفافیت و‬ ‫پاسخگویی به نهادهای نظارتی است‪.‬‬ ‫داش��ته است‪ .‬از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون این بانک ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۳۰۳‬مورد‬ ‫وام قرض الحس��نه مش��اغل خانگی افزون بر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫پرداخته است‪ .‬حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور‬ ‫در حالی در س��ال های متمادی از س��وی بانک صادرات ایران پیگیری‬ ‫می شود که در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬نیز بیش از ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۷۵۴‬مورد‬ ‫وام قرض الحس��نه بیش از ‪ ۱۳۸‬ه��زار میلیارد ریال به مناطق محروم و‬ ‫نیازمند کشور پرداخت شده است‪.‬‬ ‫حمایت از تالش تجارت نو برای ورود ایران به بازارهای جهانی‬ ‫دبی��ر کل س��ندیکای بیمه گ��ران‬ ‫حمای��ت خ��ود را از س��رمایه گذاری‬ ‫شرکت های فعال صنعت بیمه در یک‬ ‫شرکت عمانی اعالم و از مدیران عامل‬ ‫خواس��ت هرچه زودتر درباره این مهم‬ ‫تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اری��ا‪ ،‬محمدکریم��ی‬ ‫ک��ه به تازگی این س��مت را برعهده گرفته اس��ت با‬ ‫قدردانی از پیش��گامی تجارت نو در شروع و هدایت‬ ‫مذاک��رات بین طرف ها گف��ت‪ :‬صنعت بیمه با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت ه��ای بالقوه موج��ود نیازمن��د تعامل با‬ ‫کش��ورهای دیگر اس��ت که برگزاری جلسه بررسی‬ ‫فض��ای همکاری بازار بیمه ایران و عمان به میزبانی‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬زمینه رقم خوردن اتفاق های خوب در‬ ‫اینده را فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی ای��ران و عمان را دوس��ت روزهای س��خت و‬ ‫در عی��ن ح��ال برادرخوان��ده عنوان و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫وقت��ی مقامات دو کش��ور مراودات بس��یاری با هم‬ ‫دارند بجاس��ت ک��ه تاج��ران و دیگر اقش��ار مردم‬ ‫نیز با عمانی ها تعامالت بیش��تری داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫دبیرکل س��ندیکای بیمه گران دع��وت به همکاری‬ ‫از س��وی عمان را حرکتی هوشمندانه‬ ‫عن��وان ک��رد و اف��زود‪ :‬ای��ران دارای‬ ‫ظرفیت های بسیاری است که می تواند‬ ‫برای این ش��رکت مش��ارکتی پرفایده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬صنعت بیمه کشور‬ ‫در دنیا ش��ناخته ش��ده اما ب��ه دلیل‬ ‫مش��کالت‪ ،‬مدتی اس��ت که کمرنگ ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بای��د چنین فرصت هایی مغتنم ش��مرده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کریمی از مدیران عامل خواست موضوع مشارکت‬ ‫در ش��رکت عمان��ی را ب��ا س��هامداران و اعض��ای‬ ‫هیات مدی��ره مطرح و نتیجه مذاکرات را به س��رعت‬ ‫اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم حمایت س��ندیکا و بیمه مرکزی از‬ ‫این س��رمایه گذاری اظه��ار کرد‪ :‬درنتیج��ه رایزنی‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تج��ارت نو و تیم هم��راه با طرف‬ ‫عمانی در ان کشور‪ ،‬زمینه تحقق این رویداد تا حد‬ ‫زیادی فراهم شده است‪ ،‬امیدوارم دوستان ما شریک‬ ‫خوبی برای عمان و انها نیز ش��رکای قابلی برای ما‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خوشامدگویی بیمه ملت به استارت اپ ها‬ ‫بیمه ملت به عنوان نخس��تین ش��رکت بیم��ه الکترونیکی‬ ‫ت خالقیت را همراه با‬ ‫در صنع��ت بیمه‪ ،‬همواره درصدد اس�� ‬ ‫فناوری های نوین چاشنی کسب وکار خود کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه ملت‪ ،‬به��روز ارمان مهر‪،‬‬ ‫رئیس اداره توسعه همکاری های نواورانه بیمه ملت با اشاره‬ ‫به تغییرات ناش��ی از گسترش اس��تفاده از اینترنت‪ ،‬توسعه‬ ‫تلفن های همراه هوش��مند‪ ،‬تغییر ذائقه مش��تریان و تمایل‬ ‫انها برای دریافت خدمات انالین و ظهور اس��تارت اپ ها در‬ ‫کش��ور از همگامی بیمه ملت با ای��ن تغییرات گفت‪« :‬ما در‬ ‫بیمه ملت همواره تالش مان بر مبنای توس��عه کسب وکار در‬ ‫فضای دیجیتال است‪.‬‬ ‫توسعه ای که امروز نیاز بیمه گذاران و دغدغه انها به شمار‬ ‫می ای��د‪ .‬از این جهت اداره توس��عه همکاری ه��ای نواورانه‪،‬‬ ‫در طول چند ماه اخیر‪ ،‬فعالیت خود را در راس��تای توس��عه‬ ‫زیرس��اخت و بسترس��ازی برای فعالیت بیش��تر در این فضا‬ ‫و تس��هیل ش��رایط برای همکاری با کس��ب وکارهای نوپا و‬ ‫استارت اپ ها اغاز کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره توسعه همکاری های نواورانه‪ ،‬با‬ ‫دعوت از استارت اپ های همسو‪ ،‬برای همکاری‬ ‫با بیمه ملت در توضیح بیشتر افزود‪ :‬اتفاق هایی‬ ‫که در فضای کس��ب وکار رخ داده‪ ،‬فرصت های‬ ‫مناسبی را برای بیمه گران به وجود اورده است‪.‬‬ ‫فرصت های��ی ک��ه م��ا در اداره توس��عه‬ ‫همکاری ه��ای نواوران��ه درص��دد اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های ایجاد شده هستیم‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬بخش��ی از توس��عه صنعت بیمه در گرو توسعه‬ ‫همکاری با نابیمه گران (‪ )Non Insurer‬اتفاق خواهد افتاد‬ ‫و گزارش های موسسه های بین المللی مانند ‪Capgemini‬‬ ‫نیز موید این ادعاست‪.‬‬ ‫دریافت انالین خدمات در هر ساعت از شبانه روز خواست‬ ‫مشتریان کس��ب وکارها است و بیمه گزاران صنعت بیمه نیز‬ ‫از ان مس��تثنا نخواهند بود‪ .‬از این رو‪ ،‬ارائه وب سرویس های‬ ‫صدور بیمه نامه که در ان بیمه گذاران بتوانند به صورت ‪۲۴‬‬ ‫س��اعته س��رویس های بیمه ای خود را دریاف��ت کنند اقدام‬ ‫ارزش��مندی برای خل��ق تجرب��ه جدید برای‬ ‫مش��تریان اس��ت که می تواند موجب توس��عه‬ ‫صنعت بیمه شود‪.‬‬ ‫ارمان مهر تصریح کرد‪ :‬تفاوت ما با بس��یاری‬ ‫از ش��رکت ها در صنع��ت بیمه این اس��ت که‬ ‫دارای سیستم بیمه گری مستقل و پیشرفته ای‬ ‫هس��تیم که امکان پاس��خ به تغییرات بازار و‬ ‫نیاز مش��تریان را فراه��م کرده و به راحت��ی می تواند تمامی‬ ‫وب سرویس های موردنیاز را در کمترین زمان ارائه کند‪.‬‬ ‫با توجه به س��رعت ب��االی تغییرات درخواس��ت ها و نیاز‬ ‫مشتریان‪ ،‬داشتن سیستم بیمه گری چابک یکی از الزام های‬ ‫پاسخ به نیاز مشتری و کسب سهم بیشتری از بازار است‪.‬‬ ‫ارمان مهر افزود‪ :‬مهم ترین دلیلی که باعث ایجاد این مزیت‬ ‫ش��ده وجود زیرساخت پیشرفته فناوری اطالعات در شرکت‬ ‫و داشتن سیس��تم جامع بیمه گری مستقل است؛ سیستمی‬ ‫ک��ه از ابتدای تاس��یس بیمه ملت از س��وی بنیان گذاران با‬ ‫درایت و دوراندیش��ی و داشتن چش��م انداز روشنی از اینده‬ ‫صنعت بیم��ه پایه گذاری و روی ان س��رمایه گذاری ش��ده‬ ‫اس��ت‪« .‬ارائ��ه خدم��ات انالی��ن و اس��ان و از بی��ن بردن‬ ‫واسطه ها و حذف بروکراس��ی» یکی از الزام های همکاری با‬ ‫استارت اپ ها است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ان گف��ت‪ :‬درحال حاضر بیمه گ��زاران موظف‬ ‫هستند برای اس��تفاده از خدمات شرکت های بیمه فرم های‬ ‫عری��ض و طویلی را پ��ر کنند‪ .‬فضای دیجیت��ال با توجه به‬ ‫قابلیت ه��ای خ��ود می توان��د موجب تس��هیل ای��ن روند و‬ ‫ سرعت بخش��ی به فرایندها ش��ود و تجربه جدی��دی از ارائه‬ ‫خدمات انالین برای مشتری بر جای بگذارد‪ .‬‬ ‫ارمان مه��ر با اع�لام امادگی بیمه ملت ب��رای همکاری با‬ ‫اس��تارت اپ ها تصریح ک��رد‪« :‬همه اس��تارت اپ ها در کنار‬ ‫کس��ب وکار و خدم��ات و محصوالتی که به مش��تریان خود‬ ‫ارائه می دهند‪ ،‬می توانند محصوالت بیمه ای را نیز در س��بد‬ ‫محص��والت و کاالی خود قرار بدهند‪ .‬بیمه ملت هم با ایجاد‬ ‫بس��ترهای الزم محصوالت بیمه ای را به صورت وب سرویس‬ ‫در اختیار انها قرار می دهد‪ .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫به پرسش «باالخره این دو بندر رفیقند یا رقیب؟» پاسخ می دهد‬ ‫حال خوش گوادر حاصل فراموشی چابهار‬ ‫محمدرحیم رهنما‬ ‫استاد دانشگاه فردوسی مشهد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چینی ها بیش از ‪ ۱۰‬سال است که در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری‬ ‫کرد ه و در ای��ن بندر حضور دارند‪ ،‬بااین حال چابهار مزیت هایی نس��بت‬ ‫به گوادر دارد؛ به عنوان مثال چابهار از تحریم معاف اس��ت اما متاس��فانه‬ ‫ت مطلوبی در این بندر داشته باشند‬ ‫هندی ها نتوانسته اند فعالی ‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬اگر دولت برای توس��عه بندر چابهار اقدام‬ ‫نکند‪ ،‬به طورقطع در اینده ای نزدیک از توس��عه بندرهای‬ ‫همسایه ها و افزایش سهم این مناطق در مبادالت تجاری‬ ‫غافلگیر خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد ضعیف هندی ها در چابهار‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان نیز مانند‬ ‫نماینده این ش��هر معتقد اس��ت بندر گ��وادر رقیب بندر‬ ‫چابهار اس��ت؛ به ویژه اینکه چینی ها فعالیت خوبی در ان‬ ‫دارند اما هندی ها به عنوان ش��ریک تجاری ایران در بندر‬ ‫چابهار‪ ،‬برنامه های توسعه بندر را به خوبی پیش نبرده اند‪.‬‬ ‫غ�لام س��رور نوتی زهی در پاس��خ ب��ه‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه به نظر می رس��د چینی ها در گوادر خوب کار کرده‬ ‫و می کنن��د‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وقتی دو بندر در نزدیکی یکدیگر‬ ‫هس��تند‪ ،‬به طورقطع رقیب هم هس��تند و ش��کی در این‬ ‫نیس��ت که بندری موفق تر است که زیرساخت و امکانات‬ ‫بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬هندی ها نتوانس��ته اند انتظاری که در‬ ‫زمینه توسعه چابهار داشتیم را براورده کنند‪ .‬حضور انها‬ ‫در چابهار بسیار کمرنگ است و اقدام های انها برای تحقق‬ ‫برنامه های توسعه ای بندر کافی نیست‪.‬‬ ‫نوت��ی زهی ادام��ه داد‪ :‬البته زیرس��اخت های تخلیه و‬ ‫بارگیری و لجستیکی بندر از گذشته بهتر شده و در حال‬ ‫تکمیل شدن است‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی زاهدان گفت‪ :‬انتظار ما این است‬ ‫که چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوس��ی کشور باتوجه به‬ ‫ویژگی ه��ای خاص جغرافیایی و نی��ز معافیت از تحریم‪،‬‬ ‫بیشتر در برنامه های کالن کشور دید ه شود و فعالیت های‬ ‫اقتصادی در ان رونق یابد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬مسئوالن کشور باید اقدام های توسعه ای‬ ‫بیش��تری در این بندر انجام و توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقلی به ویژه خط اهن را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫نوتی زهی با انتقاد از مشکالت حمل ونقلی بندر چابهار‬ ‫اضافه کرد‪ :‬زیرساخت های انبارداری و نگهداشت کاال نیز‬ ‫در بندر چابهار ضعیف است‪.‬‬ ‫اگر قرار به اس��تفاده از ظرفیت های بندر چابهار است‪،‬‬ ‫باید امکانات و زیرس��اخت ها را توس��عه دهیم و امادگی‬ ‫ب��رای جابه جایی و تخلیه حجم ب��االی بار در این بندر را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های چابهار بیشتر است‬ ‫البته این همه ماجرا نیست و ایده رقابت چابهار با گوادر‪،‬‬ ‫مخالفانی نیز دارد‪ .‬یک عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران‬ ‫و پاکس��تان برتری های چابهار را بس��یار بیشتر از گوادر‬ ‫دانسته و معتقد است بندر گوادر در حد و اندازه ای نیست‬ ‫که رقیب چابهار باش��د‪ .‬به باور وی مشکل چابهار‪ ،‬غفلت ‬ ‫تاریخی دولت ها از توسعه ان است‪.‬‬ ‫محمود تهی دس��ت در پاسخ به‬ ‫گفت‪ :‬چینی ها‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬س��ال اس��ت ک��ه در بندر گوادر پاکس��تان‬ ‫سرمایه گذاری کرد ه و در این بندر حضور دارند‪ ،‬بااین حال‬ ‫چابهار مزیت هایی نس��بت به گ��وادر دارد؛ به عنوان مثال‬ ‫چابه��ار از تحری��م معاف اس��ت اما متاس��فانه هندی ها‬ ‫ت مطلوبی در این بندر داش��ته باشند‬ ‫نتوانس��ته اند فعالی ‬ ‫و اهداف برنامه ریزی ش��ده را به درستی و با سرعت محقق‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬اگر هندی ها در ‪ 2‬س��الی که به چابهار‬ ‫امده ان��د به خوبی در این بندر کار می کردند و خود ایران‬ ‫نی��ز منابع مالی خوبی برای توس��عه این بندر دس��ت وپا‬ ‫می ک��رد‪ ،‬به طورقطع اکنون وضعیت بس��یار بهتری را در‬ ‫زمینه عملیات بندری و تجاری در چابهار شاهد بودیم‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان ادامه‬ ‫داد‪ :‬بندر گوادر پاکس��تان هنوز زیرس��اخت های جاده ای‬ ‫کامل��ی ن��دارد و کاالهایی که از این بندر به افغانس��تان‬ ‫ارس��ال می شود‪ ،‬باید مسیر ‪ ۲۰۰‬کیلومتری را طی کند‪،‬‬ ‫به جاده های ایران وصل ش��ود و از ش��بکه راه های کشور‬ ‫ما عبور کند‪.‬‬ ‫او با یاداوری اینکه بندر گوادر باوجود فعالیت چینی ها‬ ‫هن��وز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫بندر چابهار نیز هنوز جای کار زیادی برای توسعه دارد و‬ ‫رس��یدن ان به حالت ایده ال‪ ،‬مستلزم این است که خود‬ ‫ما برای توس��عه این بندر بیش��تر دل بس��وزانیم و منتظر‬ ‫خارجی ها نمانیم‪.‬‬ ‫تهی دس��ت با بیان اینکه به تعداد انگش��تان دو دست‪،‬‬ ‫بندری مش��ابه چابهار در جه��ان نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫بن��در در کنار موقعیت مناس��ب جغرافیای��ی و اتصال به‬ ‫اقیانوس‪ ،‬همه زیرس��اخت های حمل ونقل��ی را دارد و از‬ ‫این نظر بر گوادر پاکس��تان برتری دارد‪ .‬زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقل��ی موجود در ایران‪ ،‬بس��یار بهتر از بندر گوادر‬ ‫محمود تهی دست‬ ‫غالم سرور نوتی زهی‬ ‫تخفیف ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫بندری برای صادرات‬ ‫‹ ‹مشکل چابهار بی توجهی خود ماست‬ ‫این فعال حوزه اقتصادی با بیان اینکه خود ما از توسعه‬ ‫چابهار غفلت کرده ای��م‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر خود ایران منابع‬ ‫پول��ی و مال��ی داخل��ی را در این منطقه س��رمایه گذاری‬ ‫می ک��رد و معط��ل هندی ه��ا نمی ماند‪ ،‬خیل��ی زودتر از‬ ‫این ها بندر به بازدهی می رسید‪ .‬هندی ها خیلی در مسیر‬ ‫فعالیت ش��ان در این بندر کند هس��تند و شاید چینی ها‬ ‫رقیبی برای انها باشند؛ نه بندر گوادر برای چابهار‪.‬‬ ‫او با یاداوری این نکته که ما می توانستیم با برنامه ریزی‬ ‫درست از منابع چینی ها برای توسعه بندر چابهار استفاده‬ ‫کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این کار را نکردیم و امروز وضعیت بندر‬ ‫چابهار مطلوب نیس��ت اما بندر گ��وادر در حد و اندازه ای‬ ‫نیس��ت که بخواهد رقیبی برای چابهار باش��د‪ .‬چابهار هم‬ ‫از نظ��ر زیرس��اختی و ژئوپلتی��ک و ه��م از نظر وضعیت‬ ‫عم��ق بندر و دسترس��ی به اب ‪ ،‬بر گ��وادر برتری دارد اما‬ ‫معلوم نیس��ت چرا این قدر دیر به فکر توس��عه این بندر‬ ‫افتاده ایم‪ .‬عقب ماندگی های این بندر به عملکرد خودمان‬ ‫بازمی گردد‪ .‬اگر به توسعه این بندر اهمیت داده شده بود‪،‬‬ ‫اکنون این بندر می توانست جایگاهی باالتر از بندر شهید‬ ‫رجایی در تجارت دریایی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫علیم یارمحمدی‬ ‫ساز کار حضور سازندگان ایرانی در سوریه‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬برخی ش��رکت های ایرانی در‬ ‫س��وریه چه پیش از جنگ داخلی و چه بعد از ان با مشکالت‬ ‫حقوقی و قراردادی روبه رو شده بودند که بیشتر این شرکت ها‬ ‫مسائل شان حل شده و امیدواریم باتوجه به شکل گیری رابطه‬ ‫بانک��ی و تمهیدی که م��ا اتخاذ کردیم تا بانک های س��وریه‬ ‫ضمانتنامه ه��ای بانکی ایران را بپذیرند‪ ،‬دیگر دلیلی بر حضور‬ ‫نیافتن شرکت ها نباشد‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی در گفت وگو با ایلنا درباره اخرین تحوالت‬ ‫مربوط به حضور ایران در بازس��ازی سوریه گفت‪ :‬ما به عنوان‬ ‫رئیس کمیس��یون مش��ترک ایران و س��وریه‪ ،‬تمهیدات را با‬ ‫محوریت بخ��ش خصوصی در نظر گرفته ای��م‪ .‬اتاق بازرگانی‬ ‫مش��ترک تشکیل ش��ده و این اتاق مش��ترک‪ ،‬س��اختمانی را‬ ‫در دمش��ق خریداری کرده و مس��تقر شده اس��ت‪ .‬نخستین‬ ‫نمایش��گاه تخصصی که در دمش��ق برگزار شد با حضور فعال‬ ‫شرکت های ایرانی بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت های ما مذاکره ه��ای مفصلی انجام‬ ‫داده ان��د و م��ا نیز با وزی��ران مربوط چه در ته��ران و چه در‬ ‫دمش��ق‪ ،‬بارها مذاکره داشتیم‪ .‬زمینه برای حضور شرکت های‬ ‫عمرانی در سوریه فراهم است‪.‬‬ ‫امیدواریم مذاکره های خودشان نیز جواب بدهد تا بتوانند‬ ‫بس��یار قوی تر و س��ریع تر از گذش��ته در پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫سوریه حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تعدادی از ش��رکت های ما در س��وریه چه‬ ‫پیش از جنگ داخلی و چه بعد از ان با مش��کالت حقوقی و‬ ‫قراردادی روبه رو شده بودند و پیگیری انها روال روانی نداشت‬ ‫که بیش��تر این شرکت ها مسائل شان حل ش��ده و امیدواریم‬ ‫باتوجه به ش��کل گیری رابطه بانکی و تمهیدی که ما در پیش‬ ‫گرفتی��م تا بانک های س��وریه ضمانتنامه ه��ای بانکی ایران را‬ ‫بپذیرند‪ ،‬دیگر دلیلی بر حضور نیافتن شرکت ها نباشد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬شرکت ها باتوجه به خصوصی‬ ‫ب��ودن به مناب��ع مالی نیاز دارند که ازس��وی خود انها تامین‬ ‫می شود و منابع عمرانی را هم دولت سوریه فراهم می کند‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۲۰‬هزار تن ریل ایرانی تا پایان سال‬ ‫معاون راه اهن ش��رکت ساخت و توسعه زیرساخت ها از تحویل‬ ‫گرفتن حدود ‪ ۲۰‬هزار تن ریل ملی برای ساخت خطوط ریلی در‬ ‫دست اجرا خبر داد و گفت‪ :‬در قرارداد نخست با شرکت ذوب اهن‬ ‫ب��رای س��اخت و تحویل ‪ ۱۵‬هزار تن ری��ل ملی توافق کرده بودیم‬ ‫که باتوجه به ادامه داش��تن مذاکره‪ ،‬این عدد می تواند تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن برای یک سال نیز افزایش یابد‪ .‬عباس خطیبی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اواخر سال گذشته شرکت ذوب اهن در مناقصه‬ ‫ما حضور یافت و قرارداد ‪ ۱۵‬هزار تن ریل ملی ‪ UIC۶۰‬را منعقد‬ ‫کردیم و امس��ال س��اخت ان اغاز ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه شرکت‬ ‫ذوب اهن از س��ال های گذشته‪ ،‬بسترهای تولید ریل ملی را فراهم‬ ‫کرده بود‪ ،‬افزود‪ :‬تا امروز دو محموله از ریل ملی شامل ‪ ۱۳۰۰‬تن‬ ‫را تحویل گرفتیم که برای خط ریلی اس��تانه‪-‬میانه مورد استفاده‬ ‫قرار گرفت‪ .‬معاون راه اهن ش��رکت ساخت و توسعه زیرساخت ها‬ ‫با اش��اره به اینکه مناقصه جدی��دی برای خط ریلی میانه‪-‬اردبیل‬ ‫برگزار کرده ایم تا بخش��ی از ریل این پروژه را از این محل تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر مش��کلی در این زمینه به وجود نیاید و ضمن‬ ‫انعقاد قرارداد جدید بتوانیم هزینه موردنیاز ش��رکت ذوب اهن را‬ ‫برای تولید ریل ملی پرداخت کنیم‪ ،‬امس��ال تا حدود ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫می توانیم ریل از این ش��رکت تحویل بگیریم‪ .‬البته س��االنه به ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن ریل نیاز داریم که این میزان برای راه اندازی حدود ‪۴۲۰‬‬ ‫کیلومتر راه اهن مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت حل برخی‬ ‫س��خنرانی دونال��د کالتروپ درب��اره ‪ ۷‬اصل‬ ‫برای س��اختن ش��هرهای بهت��ر را در اینترنت‬ ‫ن��گاه می کردم‪ .‬این فیلم کوتاه را که ش��هریور‬ ‫‪ 2‬س��ال پیش روی یوتی��وب امده‪ ،‬حدود ‪۳۵۰‬‬ ‫ن دیده اند‪ .‬مهم ترین‬ ‫هزار نفر در سراس��ر جه��ا ‬ ‫بحث مطرح ش��ده در این فیلم گذار از ‪TOD‬‬ ‫(توس��عه مبتن��ی ب��ر حمل ونق��ل عمومی) به‬ ‫‪( TED‬توس��عه مبتنی بر ح��ذف حمل ونقل)‬ ‫اس��ت‪ .‬دانش برنامه ریزی شهری‪ ،‬بسیار سریع‬ ‫در حرک��ت اس��ت ام��ا ما همچن��ان در مرحله‬ ‫ارائ��ه منابع ‪ TOD‬در کش��ور هس��تیم‪ .‬هنوز‬ ‫‪ TOD‬ب��ه دانش عمومی در مجمع های علمی‬ ‫م��ا تبدی��ل نش��ده و متولی مش��خصی ندارد‪.‬‬ ‫م��ا همچنان درگی��ر تهیه طرح ه��ای جامع و‬ ‫تفصیلی به روش س��نتی هستیم‪ .‬هنوز هم اگر‬ ‫خط ریلی نیاز است‪ ،‬بیشتر با نگاه غیربرنامه ای‬ ‫و فنی ان را می س��ازیم‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫برنامه ریزی ش��هری در جهان به سمت ‪TED‬‬ ‫حرکت کرده اس��ت‪ .‬در س��خنرانی بیان شده‪،‬‬ ‫کالت��روپ می گوید‪« :‬در چی��ن تا عرض ‪ ۶‬متر‬ ‫خیابان‪ ،‬به مس��یر دوچرخه و پیاده ها اختصاص‬ ‫داده ش��ده است» (من هم شاهد این مسئله در‬ ‫ش��هرهای چین بوده ام) اما ما حاشیه خیابان ها‬ ‫را ب��ه پارکین��گ موقت تبدیل ک��رده و دنبال‬ ‫درامد حاصل از توقف خودرو و ایجاد فضا برای‬ ‫اطمینان دادن به خودرو س��واران در زمینه پیدا‬ ‫کردن جای پارک در حاش��یه خیابان هستیم و‬ ‫خواس��ته یا ناخواس��ته‪ ،‬ترافیک و الودگی را در‬ ‫داخل و مرکز ش��هر تشدید می کنیم‪ .‬پیشنهاد‬ ‫من این اس��ت که ش��هرداری ها از درامد پارک‬ ‫حاش��یه ای خیابان ه��ا ک��ه نق��ش مهم��ی در‬ ‫جذب خودروس��واران به داخل ش��هر و افزایش‬ ‫ترافیک و انتش��ار الودگی دارد‪ ،‬دس��ت بردارند‬ ‫و حاش��یه خیابان ها را به جای پارکینگ ش��دن‬ ‫برای خودروها‪ ،‬به مس��یر دوچرخ��ه و پیاده ها‬ ‫اختص��اص دهن��د‪ .‬باتوجه به متوس��ط فاصله‬ ‫محل کار و زندگی در ش��هرهایی مانند مش��هد‬ ‫ک��ه ح��دود ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬کیلومتر اس��ت‪ ،‬به تدریج‬ ‫فرهنگ دوچرخه س��واری عمومی می شود‪ .‬این‬ ‫نوع اقدام ها در توسعه پایدار شهری بسیار موثر‬ ‫اس��ت و با انجام انها‪ ،‬گامی واقعی برای حرکت‬ ‫از ‪ TOD‬به سوی ‪ TED‬برداشته می شود‪.‬‬ ‫مش��کالت‪ ،‬از تولید داخل اس��تقبال می کنیم‪ .‬خطیبی اعالم کرد‪:‬‬ ‫خ ریل هایی که از منابع خارجی‬ ‫نرخ تمام شده ریل ملی نسبت به نر ‬ ‫تامین می کردیم‪ ،‬ارزان تر اس��ت اما انچه بیش از این اهمیت دارد‬ ‫این است که بدون نیاز به تخصیص و انتقال ارز در شرایط تحریمی‬ ‫کنونی ریل موردنیازمان تامین می شود‪ .‬البته در ابتدای راه تولید‬ ‫و س��اخت ریل ملی هس��تیم و امیدواریم روزی به جایی برسیم که‬ ‫در این زمینه خودکفا شویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت‪:‬‬ ‫ارتق��ای ظرفی��ت بندره��ا‪ ،‬تامی��ن تجهیزات‬ ‫موردنی��از برای ص��ادرات غیرنفت��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫به��ره وری در عملی��ات کااله��ای صادراتی و‬ ‫اعطای تخفیف مناسب برای رقابت پذیر کردن‬ ‫محصوالت صادراتی از راهبردهای س��ازمان در‬ ‫توسعه صادرات است‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬محمد راس��تاد‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬باتوجه به اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اقالمی که به کش��ور وارد یا صادر می ش��ود‪ ،‬با‬ ‫حمل ونق��ل دریایی انجام می ش��ود‪ ،‬بندرهای‬ ‫تج��اری کش��ور ازنظ��ر فراهم ک��ردن زمینه‬ ‫مبادالت تجاری کشور و به طور خاص صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬اهمیت بس��زایی دارن��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بخش عم��ده ای از ظرفی��ت بندرهای تجاری‬ ‫کشور به صادرات غیرنفتی اختصاص داده شده‪،‬‬ ‫به طوری که در س��ال گذش��ته و امسال‪ ،‬به طور‬ ‫تقریب��ی میزان ص��ادرات غیرنفتی ازنظر وزنی‬ ‫‪ ۲‬براب��ر واردات غیرنفتی ب��وده که از بندرهای‬ ‫ج شده است‪ .‬راستاد‬ ‫تجاری کش��ور وارد و خار ‬ ‫افزود‪ :‬س��ازمان بنادر و دریانوردی سازکارهای‬ ‫تش��ویقی وی��ژه ای برای ص��ادرات غیرنفتی از‬ ‫بندره��ا در نظر گرفت��ه که ازجمله ان می توان‬ ‫ب��ه اعط��ای ‪ ۲۵‬درص��د تخفیف ب��ه حقوق و‬ ‫عوارض کش��تی ها باهدف ارتقای رقابت پذیری‬ ‫محصوالت صادراتی کشور اشاره کرد‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با اعمال س��ازکارهای تشویقی شاهد این‬ ‫هس��تیم که حجم قابل توجهی از ورود و خروج‬ ‫کشتی ها به بندرهای کشور به صادرات غیرنفتی‬ ‫اختصاص پیدا کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی درباره سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در بندرها اظهار کرد‪ :‬امس��ال شاهد‬ ‫انعقاد بزرگ ترین قرارداد سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در بندر ش��هیدرجایی بوده ایم‪ .‬البته‬ ‫این مسئله در سایر بندرهای کشور دنبال شده‬ ‫و در این زمینه س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی که فقط برای صادرات غیرنفتی‬ ‫بوده‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۵۶‬میلی��ارد دالر کجا‪ ۸۵ ،‬میلیون دالر کجا؟ اولی رقم‬ ‫س��رمایه گذاری چینی ها در بندر گوادر پاکستان و دومی‬ ‫رق��م س��رمایه گذاری هندی ها در بندر چابهار اس��ت که‬ ‫البته دومی هنوز محقق نشده است! چینی ها سال هاست‬ ‫فعالی��ت در بندر گوادر در ‪ ۱۴۰‬کیلومتری چابهار را اغاز‬ ‫کرده ان��د ت��ا از این نم��د کالهی برای توس��عه تجارت و‬ ‫ترانزیت خود ببافند و ایران نیز سال هاس��ت منتظر رونق ‬ ‫گرفتن بندر چابهار با روپیه های هندی است‪ .‬باوجود این‬ ‫اختالف در میزان س��رمایه گذاری و اقدام های توسعه ای‪،‬‬ ‫دو ن��گاه کام ً‬ ‫ال متفاوت ب��ه وضعیت گوادر و چابهار وجود‬ ‫دارد؛ برخ��ی ای��ن دو را رقیب هم می دانند‪ ،‬برخی مکمل‬ ‫و رفیق!‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬بندر گوادر پاکس��تان در س��واحل‬ ‫مکران در فاصله حدود ‪ ۵۳۳‬کیلومتری از بندر کراچی و‬ ‫‪۱۲۰‬کیلومتری از ساحل ایران واقع شده است‪ .‬بنا به امار‬ ‫منتشرشده در رسانه های تخصصی‪ ،‬چین در بیش از یک‬ ‫دهه گذش��ته سرمایه گذاری بزرگی در بندر گوادر داشته‬ ‫و در س��ال ‪ ۲۰۱۵( ۹۶‬می�لادی) متعهد به ‪۱.۶۲‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری در این بندر شده است‪.‬‬ ‫برخی مس��ئوالن از جمله وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫می گوین��د «چابه��ار و گ��وادر دو بندر هم اف��زا و مکمل‬ ‫هستند؛ نه دو بندر رقیب» این جمله را با مضمونی مشابه‬ ‫برخی سیاس��ت مداران دیگر ازجمله سفیر پیشین ایران‬ ‫در افغانس��تان نیز تکرار کرده اند‪ .‬اما این مسئله مخالفانی‬ ‫نی��ز در میان اهالی سیاس��ت دارد‪ .‬به عن��وان نمونه یکی‬ ‫از نمایندگان زاهدان در مجلس ش��ورای اسالمی معتقد‬ ‫اس��ت باوجود اقدام های توس��عه ای برای بن��در چابهار و‬ ‫س��رمایه گذاری هندی ها در این بندر‪ ،‬باید نگران فعالیت‬ ‫چینی ها در گوادر باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علیم یارمحمدی با اشاره به رقابت‬ ‫ایران و پاکستان در توسعه بندری گفت‪ :‬هند برای توسعه‬ ‫زیرس��اخت های بندر چابهار‪ ،‬اقدام به سرمایه گذاری ‪۸۵‬‬ ‫میلی��ون دالری در این منطق��ه کرده و این روند در حال‬ ‫اجرا و عملیاتی ش��دن اس��ت اما روند اجرای پروژه های‬ ‫توسعه ای در این منطقه کند است و در مقابل کشورهای‬ ‫همس��ایه به س��رعت به دنبال اجرای برنامه های ش��ان در‬ ‫زمینه توسعه بندری هستند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ش��رایط کنونی پاکس��تان تمام تمرکز خود را بر‬ ‫توسعه بندر گوادر گذاشته و در این میان برخی کشورها‬ ‫مانند چین سرمایه گذاری کالنی در این زمینه داشته اند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ده��م بیان کرد‪ :‬چین در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۵۶‬میلیارد دالر سرمایه گذاری برای توسعه بندر‬ ‫گوادر پاکستان انجام داده و به نظر می رسد در مدت زمان‬ ‫کوتاهی به اهدافش در این بندر خواهد رسید‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫پاکس��تان اس��ت‪ ،‬همچنین امنیتی ک��ه در جاده های ما‬ ‫وجود دارد در پاکستان نیست‪ .‬البته مشکالت ریلی داریم‬ ‫و باید هرچه زودتر این بندر به راه اهن هم متصل شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی زاهدان با بیان اینکه‬ ‫گوادر بعد از طی حدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتر مس��افت زمینی به‬ ‫چابهار وصل می ش��ود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما باید تالش کنیم که‬ ‫چینی ها هم عالقه مند به اس��تفاده از شبکه حمل ونقلی‬ ‫ایران ش��وند و به تدریج زمینه حضورش��ان در چابهار نیز‬ ‫فراهم شود‪ ،‬اگر چنین اتفاقی بیفتد هر دو بندر می توانند‬ ‫برای کش��ور ما درامد داشته باشند و فعالیت بندر گوادر‬ ‫برای ما حالت برد‪-‬برد خواهد داش��ت‪ .‬تحقق این مسئله‬ ‫بستگی به نوع تفکر و نگاه مدیران ما به این بندر دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��یر گوادر برای رس��یدن به کویته در مرز‬ ‫مشترک با ایران و بعد ارسال کاال به افغانستان‪ ،‬با ناامنی ها‬ ‫و ش��رایطی روبه رو است که موجب شده این بندر ان طور‬ ‫که بایدوشاید رشد نکند‪.‬‬ ‫تهی دست ادامه داد‪ :‬شرایط و برخی مشکالتی که امروز‬ ‫در تنگ��ه هرمز وج��ود دارد در بندر چابهار وجود ندارد و‬ ‫ای��ن بندر می تواند به یکی از بندرهای هاب منطقه برای‬ ‫سوخت رسانی به کشتی ها تبدیل شود‪ .‬می توانیم بخشی‬ ‫از نف��ت ای��ران را از این بندر توزیع کنیم و کش��ورهایی‬ ‫مانند عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬روس��یه و کشورهای اسیای میانه نیز‬ ‫می توانند ب��رای توزیع برخی کاالهای خود از مزیت های‬ ‫این بندر بهره ببرند‪ .‬همه این مسائل بستگی به این دارد‬ ‫که ما چگونه برنامه ریزی و کشورها را عالقه مند کنیم تا از‬ ‫امکانات بندری ما در این منطقه استفاده کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم توسعه‬ ‫مبتنی بر حذف‬ ‫حمل ونقل‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مسئوالن از بی مسئولیتی پیمانکار مترو اهواز گالیه دارند‬ ‫هوشمند سازی شهرها‬ ‫با ایجاد مراکز نواوری‬ ‫خبر‬ ‫معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با‬ ‫تاکید بر اینکه فعالیت ه��ای دانش بنیان باید‬ ‫محور همه تح��والت جامعه قرار گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تهران ظرفی��ت باالیی برای تبدیل ش��دن به‬ ‫شهر هوش��مند دارد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سورنا‬ ‫ستاری در ایین بهره برداری از ‪ ۵‬مرکز نواوری‬ ‫در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان کرد‪ :‬زمانی‬ ‫گروه ه��ای فن��اوری ب��ه دنبال س��رمایه گذار‬ ‫بودن��د اما اکنون با راه ان��دازی مراکز نواوری‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران به س��راغ گروه های فناوری‬ ‫می رون��د‪ .‬وی با بی��ان اینک��ه امادگی داریم‬ ‫از راه ان��دازی مراک��ز نواوری در دانش��گاه ها‬ ‫حمایت کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حالی که مراکز‬ ‫نواوری دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر ب ه طور‬ ‫کامل راه اندازی نش��ده‪ ،‬فضای ان پر ش��ده و‬ ‫این موضوعی اس��ت که باید به ان بها دهیم‪.‬‬ ‫س��تاری با تاکید بر اینکه بای��د فعالیت های‬ ‫دانش بنی��ان ‪ ،‬محور هم��ه ام��ور جامعه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬توس��عه فعالیت های‬ ‫دانش بنیان در کش��ور باید ب ه گونه ای باش��د‬ ‫که هم��ه اتفاق های اجتماع��ی و فرهنگی ما‬ ‫و تح��والت اجتماعی در ای��ن حوزه رخ دهد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری مراکز‬ ‫نواوری را متحول کننده چهره شهرها دانست‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬تهران ظرفیت باالیی در‬ ‫جذب واحدهای فناوری دارد‪.‬‬ ‫تکمیل دیوار معموالن ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد تومان نیاز دارد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اب منطقه ای لرس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬برای تکمی��ل دیواره حفاظتی ش��هر‬ ‫س��یل زده معموالن در اس��تان لرس��تان ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬رض��ا میرزایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۵‬میلی��ارد تومان از محل اعتبارات اس��تانی‬ ‫برای س��اخت دیواره حفاظتی شهر معموالن‬ ‫اختص��اص داده ش��د اما تکمیل ای��ن پروژه‬ ‫دست کم ‪ ۱۵‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی کل تخصیص سال ‪ ۹۸‬این پروژه را ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تومان بیان کرد و افزود‪ :‬پیمانکار طرح‬ ‫تاکنون از ظرفیت و توان مالی خود اس��تفاده‬ ‫کرده و هیچ گونه مبلغی به وی پرداخت نشده‬ ‫ی که اعتبار پروژه ب ه طور ‪۱۰۰‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال ‬ ‫درصد تامین ش��ود‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه دیوار س��احلی‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقه ای لرستان بیان کرد‪ :‬هم اکنون دیواره‬ ‫حفاظتی معموالن به کارفرمایی ش��رکت اب‬ ‫منطقه ای لرس��تان در دس��ت ساخت است و‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در س��یل ‪ ۱۲‬فروردین امس��ال‬ ‫بخش��ی از خانه های مس��کونی که در بس��تر‬ ‫سیالبی و حریم رودخانه قرار داشتند به طور‬ ‫کامل تخریب شدند‪ .‬همچنین پل ابراهیم اباد‬ ‫که شهر معموالن را به روستای ابراهیم اباد و‬ ‫منطقه امیران کوشکی وصل می کند‪ ،‬تخریب‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت اب منطقه ای بالفاصله‬ ‫پس از فروکش کردن سیل‪ ،‬نسبت به تعیین‬ ‫حد بس��تر و حریم رودخانه کشکان در شهر‬ ‫معموالن اقدام کرد و نقش��ه حریم و بستر در‬ ‫اختیار نهادهای ذی ربط ازجمله بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی برای بازس��ازی‪ ،‬جابه جایی و‬ ‫نوسازی واحدهای مسکونی قرار داده شد‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۶۱‬باغ قم سبز است‬ ‫مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز‬ ‫ش��هرداری قم گفت‪ ۷۱ :‬باغ در حریم شهری‬ ‫قم شناس��ایی و برای هرکدام شناس��نامه ای‬ ‫تهیه شده که ‪ ۶۱‬باغ سبز و ‪ ۱۰‬باغ هم خشک ‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پیام جوادیان با‬ ‫اشاره به چالش های حوزه توسعه فضای سبز‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه مطالعات توسعه فضای سبز‬ ‫ش��هر قم برای دستیابی به س��رانه استاندارد‬ ‫انجا م ش��ده است‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها‬ ‫و فضای س��بز ش��هرداری قم با بیان اینکه بر‬ ‫اساس نقشه های قدیمی شهر ‪ ۱۲‬هزار هکتار‬ ‫ب��اغ در اطراف ش��هر قم بوده که در ش��رایط‬ ‫فعلی‪ ،‬بر مبنای اخرین نتایج شناس��نامه دار‬ ‫ک��ردن باغ ها‪ ،‬مس��احت باغ های ش��هر ‪۱۳۴‬‬ ‫هکتار اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۷۱ :‬باغ در حریم شهری‬ ‫قم شناس��ایی و برای هرکدام شناس��نامه ای‬ ‫تهی�� ه ش��ده که ‪ ۶۱‬ب��اغ به طور س��بز و ‪۱۰‬‬ ‫باغ هم خش��ک شده اس��ت‪ .‬جوادیان یکی از‬ ‫برنامه های عمده در توس��عه فضای س��بز را‬ ‫توس��عه فضای س��بز جنگلی و کمربند سبز‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬طرح جامع کمربند س��بز‬ ‫ش��هر قم در حال انجام است که با این طرح‬ ‫ظرفیت های اطراف شهر مشخص شده‪ ،‬منابع‬ ‫ابی تعیین می شود و اولویت انها برای توسعه‬ ‫فضای سبز نیز تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیشرفت‬ ‫فیزیکی فاز‬ ‫نخست در بخش‬ ‫سیویل (عملیات‬ ‫عمرانی پروژه)‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫است‪ ،‬البته‬ ‫پیشرفت‬ ‫فیزیکی کل‬ ‫پروژه با هزینه‬ ‫‪ ۶۹۰‬میلیارد‬ ‫تومان حدود‬ ‫‪ ۲۸‬درصد است‬ ‫پروژه قطار ش��هری در اه��واز در حالی این روزها د ر‬ ‫توق��ف و رکود به س��ر می برد که در ‪ ۱۲‬س��الی که از‬ ‫کلنگ زن��ی این پ��روژه می گ��ذرد‪ ،‬مجموع پیش��رفت‬ ‫ که بر اس��اس‬ ‫فیزیک��ی ان ‪ ۳۰‬درصد ب��ود ه در حالی ‬ ‫ی عالی ترافیک کشور‪ ،‬قرار بود فاز نخست‬ ‫مصوبه شورا ‬ ‫این پروژه تا س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به بهره برداری برسد‪ .‬اکنون‬ ‫اختالف میان پیمانکار و کارفرمای مترو اهواز باال گرفته‬ ‫و بنا بر گزارش رس��انه های محل��ی‪ ،‬زمان پرداخت ‪۱۸‬‬ ‫م��اه حقوق معوقه کارگران ای��ن پروژه نیز همچنان در‬ ‫ابهام است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫طرح مترو اهواز در س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫پس از ‪ ۸‬س��ال مطالعه به تصویب رسید‪ .‬در این طرح‬ ‫ساخت ‪ ۴‬خط مترو به طول تقریبی ‪ ۴۶‬کیلومتر در نظر‬ ‫گرفته شد ه و در زمان تصویب قرار شده تا سال ‪ ۹۲‬به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫خط یک مترو اهواز از نیروگاه زرگان در شمال شرقی‬ ‫اهواز اغاز می ش��ود و پ��س از عبور از میدان های اصلی‬ ‫ش��هر به منطقه بقایی در جنوب غربی اهواز می رس��د‪.‬‬ ‫طول خط یک بر اس��اس مصوبه شورای عالی ترافیک‬ ‫کش��ور ‪ ۲۳‬کیلومتر و ش��امل ‪ ۲۴‬ایس��تگاه است‪ .‬این‬ ‫مت��رو در برخی بخش ه��ا از روی زمی��ن عبور خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬پیش بینی ش��ده خط یک مترو اهواز در س��اعت‬ ‫اوج تقاضا ‪ ۱۴‬هزار مس��افر را در س��اعت جابه جا کند‪.‬‬ ‫فاز نخس��ت این پروژه از فرودگاه تا مصال با ‪ ۶‬ایستگاه‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫خط ‪ ۲‬قطار ش��هری اهواز با ‪ ۲۰‬کیلومتر طول و ‪۲۱‬‬ ‫ایس��تگاه از ش��مال منطقه کیان پارس تا جنوب شرق‬ ‫اهواز(دانش��گاه نفت) امتداد می یابد‪ .‬مطالعات این خط‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬در شورای عالی ترافیک تصویب و گام‬ ‫مطالعات ان از سال ‪ ۱۳۹۰‬اغاز شده است اما با تاخیر‬ ‫طوالنی در خط یک این پروژه‪ ،‬معلوم نیست شهروندان‬ ‫تا چند س��ال دیگر باید منتظر باشند تا خط دوم مترو‬ ‫اهواز هم به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫سومین خط‪ ،‬مترو شمال غربی این شهر را به جنوب‬ ‫شرقی متصل می کند و چهارمین خط قطار شهری در‬ ‫غرب اهواز ساخته می شود‪ .‬بر اساس مصوبه دولت‪ ،‬قرار‬ ‫بود مرکز اس��تان خوزستان تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪۷۰‬‬ ‫کیلومتر مترو داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز مترو به یک میلیارد دالر‬ ‫مدیرعامل س��ازمان قطار ش��هری اهواز با اش��اره به‬ ‫پیش��رفت فیزیکی ‪ ۷۰‬درصدی فاز نخست(بخش��ی از‬ ‫خط یک) در بخش عمرانی گفت‪ :‬اولویت ما فاز نخست‬ ‫و بخش��ی از فاز دوم است زیرا پرسفرترین بخش پروژه‬ ‫مترو اهواز‪ ،‬فاز نخس��ت و بخ��ش قابل توجهی از فاز ‪۲‬‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬شهرام شاهین زاده چند روز پیش‬ ‫در جلس��ه بررسی پروژه مترو اهواز اظهار کرد‪ :‬عملیات‬ ‫اجرای��ی پروژه مترو اهواز در س��ال ‪ ۸۵‬در ‪ ۲‬قرارداد به‬ ‫مبلغ ‪ ۷۹۰‬میلیون دالر از س��وی شرکت کیسون کلید‬ ‫خورد و پروژه در روال اجرا به ‪ ۴‬فاز تقسیم بندی شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال حاضر ب��رای تکمیل پروژه‬ ‫مترو اه��واز یک میلیارد دالر اعتبار نیاز اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وقتی سازنده نمی سازد‬ ‫‹ ‹احتمال خلع ید پیمانکار‬ ‫صحبت های مفصلی در ش��ورای س��ازمان قطار شهری با نمایندگان‬ ‫ش��رکت کیس��ون داش��تیم‪ .‬یا این قرارداد در روزهای اینده فسخ‬ ‫می شود یا اینکه شرکت کیسون تعهد جدی اجرایی ملموسی می دهد‬ ‫و کار را به سرانجام می رساند‬ ‫یکی از مش��کالت موج��ود برای ارزیاب��ی دقیق اعتبار‬ ‫موردنیاز این پروژه‪ ،‬ش��ناور بودن نرخ ارز اس��ت اما اگر‬ ‫ن��رخ ‪ ۱۱‬هزار تومان را براورد کنی��م برای تکمیل فاز‬ ‫نخس��ت این پروژه با درنظر گرفتن ن��اوگان‪ ،‬به هزار و‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلی��ارد تومان اعتبار نیاز داری��م‪ .‬اولویت ما فاز‬ ‫نخست و بخشی از فاز دوم است‪.‬‬ ‫شاهین زاده تصریح کرد‪ :‬پیشرفت فیزیکی فاز نخست‬ ‫در بخش س��یویل (عملیات عمرانی پ��روژه) حدود ‪۷۰‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬البته درمجموع‪ ،‬پیش��رفت فیزیکی کل‬ ‫پ��روژه با هزینه ‪ ۶۹۰‬میلی��ارد تومان حدود ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬کل این مبلغ ب ه جز ‪ ۱۰‬میلیارد تومان وجه نقد‬ ‫ن شده است‪.‬‬ ‫از سوی شهرداری‪ ،‬از سوی دولت تامی ‬ ‫مدیرعامل س��ازمان قطار ش��هری اه��واز بیان کرد‪:‬‬ ‫در مقاطع مختلف‪ ،‬پروژه قطار ش��هری اهواز س��رعت‬ ‫داشته و یا متوقف ش��ده است‪ .‬اخرین وقفه این پروژه‬ ‫کمتر از دو س��ال و مربوط به س��ال ‪ ۹۴‬بود و منجر به‬ ‫این ش��د که استاندار وقت به س��وی فسخ پیمان برود‬ ‫و درنهایت برحس��ب گزارش وزیر کش��ور در سال ‪،۹۴‬‬ ‫نامه ای با امضای وزیر کشور خطاب به اقای جهانگیری‬ ‫ارس��ال و عنوان ش��د که نبود اراده کاف��ی در پیمانکار‬ ‫برای تحرک بخش��یدن به طرح‪ ،‬مشهود است و به نظر‬ ‫می رس��د تغییر پیمانکار با رعایت مقررات ذی ربط تنها‬ ‫راه حل باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ورود اس��تاندار جدید به خوزستان‪،‬‬ ‫تکمیل شبکه فاضالب تهران تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ ۷۵ :‬درصد ش��بکه فاضالب در تهران‬ ‫اجرایی ش��ده و تا ‪ ۵‬س��ال اینده تکمیل می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬رض��ا اردکانی��ان با حضور در ش��ورای‬ ‫ش��هر ته��ران اف��زود‪ :‬بخش��ی از پارک چیتگ��ر با اب‬ ‫تصفیه ش��ده ش��هری ابیاری می ش��ود که این موضوع‬ ‫قابل قبول نیس��ت‪ .‬وزیر نیرو همچنین درباره ایجاد دو‬ ‫تصفیه خان��ه در مناطق ‪ ۴‬و ‪ ۲۲‬تهران افزود‪ :‬مدل این‬ ‫دو تصفیه خانه به زودی عملیاتی می ش��ود‪ .‬اردکانیان با‬ ‫بیان اینکه با توجه به مس��ئله کم ابی شهرس��تان ری‪،‬‬ ‫پروژه س��اماندهی اب های س��طحی ب��رای ری در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫مشکل کمبود اب در ری نیز حل شود‪ .‬مسئوالن شهر‬ ‫ری تقاضای اختصاص س��ه یازدهم اب را دارند که این‬ ‫موضوع‪ ،‬زیاد و بیش��تر از انتظار اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫موض��وع دکل های ب��رق در تهران و هم��کاری خوب‬ ‫وزارت نیرو با شهرداری‪ ،‬از حل شدن مشکالت مربوط‬ ‫ب��ه دکل های برق خبر داد و بیان ک��رد‪ :‬تالش ما این‬ ‫از فروش اوراق مش��ارکت اقدام کند‪ .‬بند ‪ ۲‬هرگز انجام‬ ‫نشد و از اسفند ‪ ۹۶‬این پروژه دیگر کار نکرد‪.‬‬ ‫در ابان همان سال جلسه شورای سازمان قطار شهری‬ ‫تش��کیل و از سوی استاندار خوزستان هیات ‪ ۳‬نفره ای‬ ‫منصوب ش��د تا اختالف پیمانکار و ش��هرداری اهواز را‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫شاهین زاده بابیان اینکه بیشترین موارد اختالفی بین‬ ‫ش��هرداری اهواز و شرکت کیس��ون در زمینه عملیات‬ ‫مازاد بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هی��ات ‪ ۳‬نفره موضوع‬ ‫را بررس��ی کردند و درنهایت نتیجه گزارش این هیات‬ ‫این شد که بیش از ‪ ۹۵‬درصد ادعاهای شرکت کیسون‬ ‫وجاهت قانونی ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان قطار شهری اهواز بیان کرد‪ :‬نظر‬ ‫ای��ن هیات ‪ ۳‬نفره این بود که ب��ا این وضعیت قرارداد‪،‬‬ ‫پیمانکار نمی تواند ادامه کار را انجام دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این‬ ‫مذاکره ها ادامه پیدا کرد و منجر به صورتجلس��ه جدید‬ ‫در مرداد سال گذشته شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این مصوبه ‪ ۵‬بند دارد‪ .‬بند یک ان‬ ‫مربوط به ارجاع اختالف به شورای عالی فنی کشور بر‬ ‫اساس قوانین و ضوابط مربوط‪ ،‬از سوی دو طرف دنبال‬ ‫و اجرا شد‪ .‬بر مبنای بند ‪ ۲‬این مصوبه‪ ،‬شرکت کیسون‬ ‫بای��د بالفاصله ب ه موازات انجام و ارجاع کار به ش��ورای‬ ‫ عالی فنی‪ ،‬عملیات اجرایی پ��روژه را در کارگاه ها اغاز‬ ‫کند‪ .‬بر اساس بند ‪ ۳‬این مصوبه نیز باید شهرداری اهواز‬ ‫ی تامین منابع مالی مناسب برای ادامه کار‬ ‫به سرعت برا ‬ ‫شامل تهاتر زمین‪ ،‬امالک‪ ،‬مستندات و نقدینگی حاصل‬ ‫با توجه به اینکه مسئوالن شهری اهواز‪ ،‬بی توجهی و‬ ‫بی مسئولیتی پیمانکار را عامل اصلی توقف و پیشرفت‬ ‫کند پ��روژه قطار ش��هری می دانند‪ ،‬احتم��ال خلع ید‬ ‫پیمانکار وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬موسی شاعری‪ ،‬شهردار اهواز شامگاه‬ ‫یکش��نبه در جم��ع خبرن��گاران در محل اس��تانداری‬ ‫خوزس��تان گف��ت‪ :‬صحبت ه��ای مفصلی در ش��ورای‬ ‫س��ازمان قطار ش��هری با نمایندگان ش��رکت کیسون‬ ‫داشتیم‪ .‬یا این قرارداد در روزهای اینده فسخ می شود‬ ‫یا اینکه ش��رکت کیسون تعهد جدی اجرایی ملموسی‬ ‫می دهد و کار را به سرانجام می رساند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تصمیم نهایی در روزهای اینده‬ ‫اعالم می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ گونه سفارش��ی برای فسخ‬ ‫نشدن قرارداد شرکت کیسون به شهرداری اهواز نشده‬ ‫و این مس��یر را ادامه می دهیم‪ ،‬م��ا برای حفظ حقوق‬ ‫مردم بهترین تصمیم را می گیریم‪.‬‬ ‫ش��هردار اهواز بیان کرد‪ :‬قرارداد پروژه قطار ش��هری‬ ‫اهواز نکته های پیچیده ای دارد و نمی توان احساس��ی و‬ ‫باعجله درب��اره ان تصمیم گیری کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬مراحل‬ ‫قانونی را با قاطعیت طی کردیم‪.‬‬ ‫ش��اعری در زمین��ه مرجع رس��یدگی ب��ه اختالف‬ ‫شهرداری اهواز و شرکت کیسون بیان کرد‪ :‬در قرارداد‬ ‫اولیه مرجع داوری اتاق بازرگانی پاریس بود اما پس از‬ ‫تمدید قرارداد شرکت کیسون پذیرفت که شورای عالی‬ ‫فنی به عنوان داور انتخاب شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما به دنبال تضییع حقوق شرکت کیسون‬ ‫نیس��تیم‪ ،‬این پیمانکار ادعایی دارد که بر مبنای ارزش‬ ‫دالر و س��ود بانک��ی ک م و زیاد می ش��ود که برای حل‬ ‫ی عالی فنی رس��یدگی‬ ‫این اختالف مس��ئله در ش��ورا ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این مس��ئله ربطی به اصل ق��رارداد ندارد و‬ ‫ت وضعیتی از ش��هرداری اهواز‬ ‫ش��رکت کیس��ون صور ‬ ‫طلبکار نیست‪.‬‬ ‫ش��هردار اهواز با اش��اره به اینکه قرارداد بسته شده با‬ ‫کیس��ون خوب نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت کیسون با‬ ‫ادعای معرفی فاینانس��ور موفق به برنده ش��دن در این‬ ‫پروژه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کیسون چه می گوید؟‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��رکت کیس��ون در نامه ای مدعی‬ ‫ش��ده از ‪ ۱۰‬مه��ر امادگی خ��ود را ب��رای فعال کردن‬ ‫پروژه قطار ش��هری اهواز از ‪ ۲۰‬مه��ر اعالم کرده و در‬ ‫همین مدت فهرست مدیران ارشد شرکت برای حضور‬ ‫در پ��روژه را تحوی��ل داده اس��ت و از ‪ ۲۰‬مهر مدیران‬ ‫ارشد ش��رکت و مدیران و کارشناس��ان پروژه در اهواز‬ ‫حضورداشته و در جلسه های مختلف با مدیرعامل قطار‬ ‫شهری اهواز و کارشناسان ان سازمان‪ ،‬اولویت های فاز‬ ‫ی��ک موردنظر کارفرما را تبیی��ن و جبهه های کاری را‬ ‫برای شروع عملیات اجرایی مشخص کرده اند‪.‬‬ ‫حال باید منتظر بمانیم و ببینیم ایا حضور کیس��ون‬ ‫در قطار شهری اهواز ادامه می یابد یا خیر‪...‬‬ ‫سیل زدگان خراسان شمالی نگران بارش های پاییزی‬ ‫است که دکل های بیشتری از سطح زمین‪ ،‬جمع اوری‬ ‫و ش��بکه فش��ار ضعیف به کابل خودنگهدارنده تبدیل‬ ‫شود‪ .‬امیدواریم تا پایان امسال این موضوع به سرانجام‬ ‫برس��د‪ .‬وزیر نیرو با بیان اینکه از سال ‪ ۹۶‬تاکنون ‪۹۷‬‬ ‫درصد خدمات در بخش برق ب ه طور غیرحضوری انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در این زمین��ه ‪ ۵۰۰‬هزار تردد‬ ‫در ش��هر تهران حذف ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین از صادر‬ ‫ش��دن ‪ ۳۰‬میلیون قبض برق کاغذی جلوگیری ش��ده‬ ‫که ب��ا چنین اقدام��ی ‪ ۴۰‬میلیارد توم��ان از هزینه ها‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬اردکانیان درباره فرونشست زمین‬ ‫در تهران خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکن��ون هیچ نهادی برای‬ ‫فرونشس��ت زمین‪ ،‬شرح وظایفی مشخص نکرده و این‬ ‫فرصت خوبی اس��ت که برای بحران فرونشست زمین‬ ‫در ش��هر تهران‪ ،‬کارگروهی میان ش��هرداری و وزارت‬ ‫نیرو تش��کیل شود‪ .‬درخواس��ت من از اعضای شورای‬ ‫ش��هر این است که در تش��کیل این کارگروه همکاری‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫بارش باران س��نگین در چن��د روز پایانی‬ ‫س��ال گذشته سبب ش��د ابگرفتگی مهمان‬ ‫ناخوانده ن��وروزی مردم روس��تاهای مرزی‬ ‫شهرس��تان در خراس��ان ش��مالی باشد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬بارش س��نگین در چند روز‬ ‫پایانی سال گذشته و فروردین و اردیبهشت‬ ‫امس��ال سبب ش��د تا بس��یاری از خانه های‬ ‫روس��تایی شهرس��تان راز و ج��رگالن دچار‬ ‫اس��یب ی��ا تخریب ش��وند‪ ۷ .‬م��اه از زمان‬ ‫بارش ه��ای سیل اس��ا در ای��ن شهرس��تان‬ ‫می گذرد‪ .‬بعد از وقوع سیل وعده های زیادی‬ ‫مبنی بر بازسازی خانه های سیل زدگان پیش‬ ‫از فصل س��رما داده شد اما حاال فصل سرما‬ ‫ی که‬ ‫در این شهرس��تان اغاز ش��ده در حال ‬ ‫هنوز ساخت بس��یاری از خانه ها اغاز نشده‬ ‫اس��ت یا ساخت وساز در مراحل ابتدایی قرار‬ ‫دارد‪ .‬نوروز محمد درخشان‪ ،‬دهیار روستای‬ ‫یکه صعود در شهرستان راز و جرگالن با اشاره‬ ‫به اینکه این روستا دارای ‪ ۵۳۷‬خانوار است‪،‬‬ ‫گفت‪ ۱۳۲ :‬خانه روس��تایی بر اثر بارش های‬ ‫ش��دید باران حادثه دیدند که باید بازسازی‬ ‫ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬تخریب خانه ها سبب شد‬ ‫ت��ا برخی خانواده ها از واحد مس��کونی خود‬ ‫کوچ کرده و در خانه بس��تگان خود مستقر‬ ‫ش��وند یا اینکه خانه ای را اجاره کنند‪ .‬برخی‬ ‫نیز در همان خانه های اس��یب دیده در حال‬ ‫ادامه زندگی هستند‪ .‬درخشان با بیان اینکه‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۷‬ماه‪ ،‬فقط ‪ ۳‬واحد مسکونی‬ ‫تکمیل شده و تحویل داده شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ ۶ :‬خانه به مرحله س��اخت س��قف و ‪۲۰‬‬ ‫خانه به مرحله ساخت ستون رسیده است و‬ ‫تعدادی از خانه ها نیز در مرحله عقد قرارداد‬ ‫با بانک برای ازادس��ازی تسهیالت موردنیاز‬ ‫برای اغاز ساخت وساز هس��تند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تعدادی از سیل زدگان نگران باران های‬ ‫پاییزی هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��قف و دیوار‬ ‫خانه برخی از س��یل زدگان اسیب دیده بود‬ ‫ک��ه اقدام به بازس��ازی انها با پالس��تیک و‬ ‫کاهگل کرده بودن��د و در همان مکان ادامه‬ ‫زندگی دادند‪ ،‬اما به نظر می رس��د این سقف‬ ‫و دیوارها توان مقاوم��ت در برابر بارش های‬ ‫پاییزی را نداش��ته باش��ند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی دیگر از مش��کالتی که سیل زدگان این‬ ‫روس��تا با ان روبه رو هس��تند این اس��ت که‬ ‫اقس��اط تس��هیالت بانکی دیر ازاد می شود‪.‬‬ ‫عل��ی روحانی‪ ،‬معاون بازس��ازی و نوس��ازی‬ ‫منازل روستای بنیاد مسکن خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬پرونده تشکیل‬ ‫و ب��رای عقد قرارداد و اعطای تس��هیالت به‬ ‫بانک فرس��تاده شده اما فقط‪ ۹۶۰‬پرونده در‬ ‫بانک به مرحله عقد قرار رسیده است‪.‬‬ ‫بالتکلیفی حمل ونقل اینترنتی بار‬ ‫مش��اور مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫با اش��اره ب��ه ابالغ ش��یوه نامه نظ��ارت بر چگونگ��ی فعالیت‬ ‫ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر با امضای وزیران کشور‬ ‫و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬در همین زمینه ش��هرداری‬ ‫تهران با تپس��ی به عنوان نخستین ش��رکت مسافربر اینترنتی‬ ‫قرارداد همکاری بست و قراردادهای مشابه نیز به زودی با دیگر‬ ‫شرکت ها امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫علی پیرحس��ینلو در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه در این‬ ‫ش��یوه نامه شرایط راننده ها‪ ،‬خودروهای فعال و ضوابط فعالیت‬ ‫شرکت ها مشخص شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مهم ترین تحولی که با‬ ‫ابالغ این ش��یوه نامه رخ می دهد این اس��ت که نوع رابطه این‬ ‫ش��رکت ها با شهرداری ها مشخص می شود و ضوابط ترافیکی‪،‬‬ ‫االیندگی و فرس��ودگی ن��اوگان و‪ ...‬برای ش��رکت های فعال‬ ‫مبنای عمل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پیرحسینلو در پاسخ به این پرسش که ایا امکان تجدیدنظر‬ ‫در ای��ن ش��یوه نامه وج��ود دارد یا خی��ر‪ ،‬گفت‪ :‬ه��ر قانون و‬ ‫ایین نامه ای امکان تغییر‪ ،‬تحول‪ ،‬اصالح و تکمیل دارد و ممکن‬ ‫است نکته هایی تاکنون دیده نشده باشد یا مسائلی وجود دارد‬ ‫که تصمیم گیران درباره انها به نتیجه و اجماع نرس��یده باشند‬ ‫که ممکن است در اینده اضافه یا اصالح شود‪.‬‬ ‫وی درباره ضوابط حمل ونقل اینترنتی بار و کاال گفت‪ :‬یکی‬ ‫از نق��اط ابهام درباره این ش��یوه نامه همین اس��ت که فقط به‬ ‫ضوابط حمل ونقل مس��افر با خودرو پرداخته است‪ .‬هرچند در‬ ‫جاهایی از این ش��یوه نامه ب ه طور کلی از وسایل نقلیه صحبت‬ ‫ش��ده ام��ا در بن��د و تبصره هایی هم از ل��زوم ثبت ‪ VIN‬که‬ ‫ویژه خودروها اس��ت‪ ،‬صحبت ش��ده است‪ .‬موضوع حمل ونقل‬ ‫بار و کاال در این ش��یوه نامه مسکوت مانده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه در مصوبه ابتدایی هیات وزیران در س��ال ‪ ،۹۵‬درباره لزوم‬ ‫س��اماندهی ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر‪ ،‬به تعیین‬ ‫ضوابط در این حوزه اشار ه شده بود‪.‬‬ ‫پیرحس��ینلو با بیان اینکه چنین مواردی می تواند به عنوان‬ ‫ایده ه��ای تکمیل��ی و اصالحی مطرح باش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬از نظر‬ ‫ش��هرداری ته��ران‪ ،‬تدوین ضوابط برای جابه جایی هوش��مند‬ ‫مس��افر‪ ،‬اولویت و فوریت داش��ت و به همین دلیل اکنون که‬ ‫این مهم س��اماندهی ش��ده‪ ،‬تمام تالش خود را برای کمک به‬ ‫توسعه و تسهیل هوشمند سازی این حوزه ها و رفع دغدغه های‬ ‫بخ��ش خصوصی فعال متمرکز خواهیم کرد‪ .‬وی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫در این ش��یوه نامه تاکید ش��ده است که ش��هرداری ها ورودی‬ ‫به قیمت گ��ذاری نخواهند داش��ت‪ ،‬هرچند ضواب��ط کلی در‬ ‫قیمت گذاری همچون زمان‪ ،‬مسافت اوج ترافیک و‪ ...‬مشخص ‬ ‫شد ه که رعایت ان بر عهده شرکت ها است‪.‬‬ ‫پیرحس��ینلو تاکید ک��رد‪ :‬در ضوابط قانونی فعل��ی‪ ،‬اختیار‬ ‫ش��رکت های فعال در حوزه تاکس��یرانی اینترنتی برای تعیین‬ ‫نرخ س��لب نشده و نمی شود‪ ،‬فقط یک قید در شیوه نامه مورد‬ ‫تاکید قرار گرفته و ان این است که اگر نرخ اعالم شده از سوی‬ ‫یک شرکت مس��افربر اینترنتی برای مسیر و زمان مشخص از‬ ‫نرخ مصوب برای تاکس��ی های تلفنی بیشتر باشد‪ ،‬این موضوع‬ ‫باید پیش از سفر به اطالع کاربر برسد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 30‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 22‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1394‬‬ ‫پیاپی ‪2712‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه در کریستیز لندن با ‪ ۳۹‬اثر ایرانی برگزار می شود‬ ‫چرا حراج های بین المللی برای اقتصاد هنر مهم است؟‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه کریستیز درحالی‬ ‫‪ ۲۳‬اکتب��ر (اول ابان) در خانه حراج کریس��تیز در لندن‬ ‫برگزار می شود که ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬اثار این حراج به هنرمندان‬ ‫ایرانی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با فرارس��یدن فصل دوم حراج های‬ ‫بین المللی در سال جاری میالدی‪ ،‬حراج کریستیز ‪۱۱۴‬‬ ‫اث��ر از هنرمن��دان مدرن و معاص��ر خاورمیانه را روز ‪۲۳‬‬ ‫اکتبر (اول ابان) در محل این خانه حراج در لندن چکش‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره از ح��راج هنرمن��دان خاورمیانه‪ ،‬اثاری‬ ‫از هنرمندان کش��ورهایی همچون ای��ران‪ ،‬مصر‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫مراک��ش‪ ،‬الجزای��ر‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لبنان‪ ،‬فلس��طین‪ ،‬ع��راق و‪...‬‬ ‫چک��ش خواهند خ��ورد و ایران با داش��تن ‪ ۳۹‬اثر از ‪۲۲‬‬ ‫هنرمن��د ایرانی‪ ۴۰ ،‬درصد از اثار ای��ن حراج را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اما در میان نامداران هن��ر خاورمیانه‪ ،‬اثر بدون عنوان‬ ‫منی��ر فرمانفرمائیان با نرخ پای��ه ‪ ۲۴۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار پوند‬ ‫گران تری��ن اثر این دوره از حراج اس��ت‪ .‬در جایگاه دوم‬ ‫گران ترین اثار این حراج نیز تابلو «عشق» فرهاد مشیری‬ ‫با نرخ پایه ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار پوند قرار داد‪ .‬جایگاه سوم‬ ‫به اثری از محمود سعید‪ ،‬هنرمند فقید مصری با نرخ پایه‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۵۰‬هزار پوند اختصاص داد و در جایگاه چهارم‬ ‫و پنجم نیز اثاری از فرهاد مشیری و ایمان بعلبکی با نرخ‬ ‫پایه ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار پوند قرار دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬فرهاد مشیری و مارکو گریگوریان نیز‬ ‫هر کدام با ‪ ۵‬اثر‪ ،‬بیشترین اثار را در میان هنرمندان این‬ ‫دوره حراج هنر خاورمیانه کریستیز دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳۹‬اثر هنرمندان ایرانی‬ ‫در ای��ن دوره از حراج هنر م��درن و معاصر خاورمیانه‬ ‫اثاری از هنرمندان نامدار ایران همچون سهراب سپهری‪،‬‬ ‫بهم��ن محصص‪ ،‬منوچه��ر یکتایی‪ ،‬رضا درخش��انی و‪...‬‬ ‫در کنار هنرمندان جوانی همچون‪ ،‬افش��ین پیرهاشمی‪،‬‬ ‫رکنی حائری زاده‪ ،‬ساسان بهنام بختیار‪ ،‬پویا اریان پور و‪...‬‬ ‫ارائه شده که نشان از حضور پر قدرت هنر ایران در سطح‬ ‫بین المللی دارد‪.‬‬ ‫اث��ر ب��دون عن��وان (بال ه��ای فروهر زرتش��ت) منیر‬ ‫فرمانفرمائی��ان با نرخ پایه ‪ ۲۴۰‬ه��زار تا ‪ ۴۰۰‬هزار پوند‬ ‫گران تری��ن اثر این دوره حراج کریس��تیز اس��ت‪ .‬فرهاد‬ ‫مشیری هم عالوه بر اثر «عشق» که از مجموعه کوزه های‬ ‫این هنرمند است و با نرخ ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار پوند‪ ،‬دومین‬ ‫اثر گران نرخ حراج است؛ ‪ ۴‬تابلو «‪ »۸N۶۱۹VT‬با نرخ‬ ‫پای��ه ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار پوند‪ ،‬اثر «‪ »۱۵۹۷YTA‬و تابلو‬ ‫«معرف��ت» (دانش) هر کدام با نرخ پایه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫پوند و اثر «اهلل طالیی» با نرخ ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار پوند در این‬ ‫دوره حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه کریستیز دارد‪.‬‬ ‫از س��هراب سپهری نیز ‪ ۲‬اثر در این حراج عرضه شده‬ ‫ک��ه اثر بدون عنوان این هنرمند به نرخ پایه ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار پوند و اثر «به ی��اد صادق هدایت» او به نرخ ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزار پوند چکش خواهند خورد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این حراج ‪ ۲‬اثر از نصراهلل افجه ای عرضه‬ ‫برگزاری حراج های مطرح در ایران و در منطقه از جمله حراج تهران‬ ‫و کریستیز می تواند به ارتقای سطح کیفی اثار هنرمندان کمک کند‬ ‫و از س��ویی می تواند بازار رقاب��ت در عرصه اقتصاد ازاد را تقویت‬ ‫ببخشد‬ ‫ش��ده که اثر بدون عنوان این هنرمند به نرخ پایه ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬هزار پوند و اثر «و ان یکاد» این هنرمند خوش��نویس‬ ‫با نرخ ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬هزار پوند چکش خواهد خورد‪ .‬محمد‬ ‫احصایی هنرمند باس��ابقه نقاشی خط نیز در این حراج ‪۲‬‬ ‫اث��ر بدون عنوان دارد که ه��ر دوی این اثار با نرخ ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬هزار پوند چکش خواهند خورد‪.‬‬ ‫پ��س از این هنرمندان ش��ناخته ش��ده در حراج های‬ ‫بین المللی‪ ،‬هدیه شفیعی هنرمند جوان ایرانی قرار دارد‬ ‫ک��ه ‪ ۲‬اثر «انتقال ‪ »۷‬با ن��رخ پایه ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار پوند و‬ ‫«صفحه ‪ »۲۵۷۵۰‬با نرخ پایه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار پوند چکش‬ ‫خواهند خورد‪.‬‬ ‫اثر بدون عنوان افش��ین پورهاشمی نیز در این دوره از‬ ‫حراج کریستیز با نرخ ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار پوند عرضه می شود‬ ‫و مجس��مه ژاره تباتبایی نی��ز با نرخ ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار پوند‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫اث��ر «قبل از نام» عل��ی بنی صدر با نرخ پایه ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫هزار پوند؛ ‪ ۲‬اثر رضا درخش��انی «ش��کار به رنگ قرمز و‬ ‫سبز» با نرخ پایه ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار پوند و «سری مینیاتور‪،‬‬ ‫سری فارس��ی» به نرخ ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬هزار پوند؛ تابلو «هنوز‬ ‫زندگی» بهمن محصص با نرخ پایه ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬هزار پوند؛‬ ‫اثر «پارس��یک ش��ماره ‪ »۳‬تیمو ناصری با نرخ پایه ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬ه��زار پوند؛ ‪ ۲‬اثر از رضا ارام��ش با عنوان «اقدام‬ ‫‪ »۱۰۵‬با ن��رخ پایه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬هزار پوند و «اقدام ‪ »۹۷‬با‬ ‫نرخ ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار پوند؛ ‪ ۳‬اثر منوچهر یکتایی‪ ،‬اثر بدون‬ ‫عن��وان (گیاه گوجه فرنگی) با ن��رخ پایه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫پون��د‪ ،‬اثر بدون عنوان (زندگی) ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬هزار پوند و‬ ‫تابلو «ظرف میوه»‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار پوند؛ عکس بدون عنوان‬ ‫ش��یرین نشاط ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬هزار پوند و تابلو نقاشی ابستره‬ ‫فی��روزه ای و ابی جعفر روح بخش ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۸‬هزار پوند‬ ‫از دیگر اثاری هس��تند ک��ه در این حراج هنر خاورمیانه‬ ‫کریستیز عرضه می شوند‪.‬‬ ‫از مارکو گریگوریان هنرمند فقید ایرانی ارمنی نیز در‬ ‫این حراج ‪ ۵‬اثر ارائه شده که با قیمت های پایه ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫هزار پوند‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۲۰‬هزار پوند‪ ۲ ،‬اثر هر کدام با نرخ پایه‬ ‫‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۸‬هزار پوند و یک طراحی ب��ا نرخ ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬هزار‬ ‫پوند چکش خواهند خورد‪ ۲ .‬اثر بدون عنوان از اردش��یر‬ ‫محص��ص با نرخ پایه ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬هزار پوند و ‪۷‬تا ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پوند؛ اثر بدون عنوان پوریا اریان پور با نرخ ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫پوند‪ ،‬اثر «ش��کوفه کامل ‪ »۳‬ساسان بهنام بختیار با نرخ‬ ‫پای��ه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار پوند؛ تابلو «هنر کجاس��ت؟»رکنی‬ ‫حائ��ری زاده با نرخ پایه ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬ه��زار پوند و تابلو «من‬ ‫و ت��و» فرهاد کوهان با نرخ پایه ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬هزار پوند س��ایر‬ ‫اثار هنرمندان ایرانی در حراج مدرن و معاصر خاورمیانه‬ ‫کریس��تیز اس��ت که ‪ ۲۳‬اکتبر (اول ابان) در خانه حراج‬ ‫کریستیز در لندن عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حراج کریستی و حواشی ان‬ ‫حراج کریس��تی و حواشی ان هنوز مهم ترین بحث در‬ ‫حوزه بازار هنر اس��ت‪ .‬علیرضا س��میع اذر‪ ،‬مدیر پیشین‬ ‫موزه هنرهای معاصر و مشاور فعلی حراج کریستی دوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬گفته می ش��ود او مهم ترین ف��رد در انتخاب اثار‬ ‫ایرانی و پیش��نهاددهنده اصلی اث��ار ایرانی به این حراج‬ ‫اس��ت‪ .‬خود س��میع اذر هم این موضوع را تایید می کند‬ ‫و البت��ه تاکید دارد ک��ه فقط در حد مش��اوره به حراج‬ ‫کریستی و هنرمندان ایرانی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫س��میع اذر درباره نح��وه انتخاب اثار ب��رای ورود به‬ ‫این حراجی گفت‪ :‬حراجی کریس��تی ش��امل گروه های‬ ‫گوناگون��ی اس��ت‪ ،‬مث�لا هن��ر معاص��ر‪ ،‬هنر اس�لامی‪،‬‬ ‫ایتالیایی‪ ،‬فرانس��وی یا اثار بعد از جنگ جهانی یا حراج‬ ‫امپرسیونیست ها‪ ،‬هنر چین و شرق اسیا‪ .‬در این حوزه ها‬ ‫هر اثری را که ش��انس فروش و متقاضیانی برای فروش‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬به حراج گذار ارائه می کنند و به هیچ عنوان‬ ‫به دنبال این نیستند که س��بک سلیقه ها گرایش هنری‬ ‫خاصی را در مس��یر حراج تحمی��ل کنند چون انها یک‬ ‫مس��یر اقتصادی را از جریان هنر دنب��ال می کنند و هر‬ ‫چیزی را که در ان حوزه متقاضی برایش وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬ارائه می کنند‪.‬‬ ‫به گفته س��میع اذر چگونگی خری��د یا فروش یک اثر‬ ‫هنری در این حراجی کامال مشخص است و روی سایت‬ ‫ان نیز وجود دارد‪ ،‬هر کسی می تواند از طریق روش های‬ ‫گوناگونی که پیش بینی شده‪ ،‬اثار خود را به این حراجی‬ ‫ارائ��ه کند‪ .‬هر چند برخی گالری دارها ‪ ،‬مجموعه دارها یا‬ ‫ارائه کنندگان اثار به دلی��ل همکاری طوالنی مدت با این‬ ‫حراجی ه��ا روش ه��ای بهتری را برای معرف��ی اثار پیدا‬ ‫می کنند‪ ،‬اما این بدان معنی نیست که هر کسی فرصت‬ ‫معرف��ی اث��رش را به تنهایی به این حراج��ی ندارد‪ .‬تنها‬ ‫می توان گفت از طریق بعضی از حراج ها کار با س��هولت‬ ‫بیشتری انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حراجی های بین الملل�ی و تقویت اقتصاد‬ ‫هنر‬ ‫هیرو شیخ االسالمی‪ ،‬هنرمند نقاش در پاسخ به‬ ‫با اشاره به نقش حراج های منطقه ای در رونق اقتصاد هنر‬ ‫می گوید‪ :‬برگزاری حراج های مطرح در ایران و در منطقه‬ ‫از جمله حراج تهران و کریستیز می تواند به ارتقای سطح‬ ‫کیفی اثار هنرمندان کمک کند و از سویی می تواند بازار‬ ‫رقابت در عرصه اقتصاد ازاد را تقویت ببخشد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند نقاش در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫می توان از طریق فعالیت حرف��ه ای زندگی یک هنرمند‬ ‫را تامی��ن کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ی��ک هنرمند به ویژه در زمینه‬ ‫نقاشی تالش کند اثاری که خلق می کند فضایی متفاوت‬ ‫و از نظر بصری برای مخاطب تازگی داشته باشد می تواند‬ ‫به طور حرفه ای در این عرصه فعالیت کند و امورات خود‬ ‫را بگذراند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نقش گالری دارها در رونق اقتصاد هنر‬ ‫و فعالی��ت حرفه ای هنرمندان گف��ت‪ :‬گالری دارها نقش‬ ‫اساسی در پیشرفت هنرهای تجسمی در بازار هنر دارند‪.‬‬ ‫در واق��ع نقش اصلی گالری ها به عنوان پل ارتباطی میان‬ ‫هنرمندان و مخاطبان معرفی اثار انها ست و از این منظر‬ ‫هر ق��در بر میزان و کیفیت فعالی��ت گالری دارها افزوده‬ ‫شود می توان امیدوار بود هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی‬ ‫ج��ای خود را در زندگ��ی مردم باز کند‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫هنرمند بدون حضور گالری ه��ای تاثیرگذار نمی تواند با‬ ‫مخاطبان خود در ارتباط باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جیب گالری دارها را پر می کنند‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬نیلوفر وجدان��ی‪ ،‬هنرمند نقاش در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه وجود حراجی ها انگیزه‬ ‫زی��ادی به هنرمن��دان نمی دهد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از نظر من‪ ،‬کار‬ ‫حراجی های هنری بیش از انکه معرفی هنرمند باش��د‪،‬‬ ‫این است که اثاری خاص و فاخر از هنرمندان صاحب نام‬ ‫را به خری��داران ارائه کنند و به این ترتیب بر رونق بازار‬ ‫هنر بیفزاید‪ .‬معرفی هنرمند در واقع بهتر اس��ت از سوی‬ ‫گالری ها و از طریق برگزاری نمایشگاه های هنری (‪Art‬‬ ‫‪ )Fair‬انجام شود‪.‬‬ ‫وی نقش رش��د اقتصاد هنر در کیفی��ت اثار هنری را‬ ‫مهم ارزیابی کرد و افزود‪ :‬فکر می کنم مس��ئله فروش اثر‬ ‫هنری مهم است‪ .‬یک هنرمند قرار است از راه هنر زندگی‬ ‫کن��د‪ ،‬بنابراین فعالیت در بازاری فعال از نظر فروش اثار‬ ‫هنری به طور حتم برای هر هنرمندی می تواند مطلوب تر‬ ‫از بازاری باش��د که در ان کسی طالب اثار هنری نیست‪.‬‬ ‫اما این مس��ئله از نظر من یک نکته بسیار مهم‪ ،‬و باز هم‬ ‫تکرار می کنم «بسیار مهم» دارد و ان اینکه‪ ،‬کار هنرمند‬ ‫نباید تحت تاثیر س��لیقه ب��ازار قرار گی��رد‪ .‬لحظه ای که‬ ‫هنرمند برای فروش بهتر‪ ،‬براساس سلیقه خریداران کار‬ ‫کند‪ ،‬لحظه ای است که ان هنرمند از نظر من مرده است‬ ‫و خالقیت‪ ،‬ش��ور و منحصر به فرد ب��ودن کار هنری اش‬ ‫از بی��ن می رود‪ .‬در ایران‪ ،‬در چند س��ال گذش��ته و پس‬ ‫از رکودی طوالنی در بازار هنر‪ ،‬دوباره ش��اهد رونق هنر‬ ‫هستیم و من از این اتفاق خوشحال هستم‪.‬‬ ‫وجدانی نق��ش گالری دارها در توس��عه اقتصاد هنر را‬ ‫مهم دانس��ت و گفت‪ :‬به طور حتم رون��ق بازار هنر امروز‬ ‫ای��ران‪ ،‬تا حد زیادی به دلی��ل فعالیت های گالری داران و‬ ‫مجموعه داران اثار هنری است‪ .‬البته ایرادها و کاستی های‬ ‫زی��ادی هم وجود دارد اما به طور کلی می توانم بگویم که‬ ‫این افراد در چند س��ال گذشته چه در زمینه حمایت از‬ ‫هنرمن��دان جوان و چه در زمینه رونق بخش��ی به بخش‬ ‫اقتص��ادی بازار هنر بس��یار خ��وب کار کرده اند و من به‬ ‫اینده اثار هنری ایران بسیار خوشبین هستم‪.‬‬ ‫علیرضا سمیع اذر‬ ‫هیرو شیخ االسالمی‬ ‫فریدون جیرانی‪ ،‬کارگردان‪ ،‬نویس��نده و منتقد‬ ‫سینما ‪ 28‬مهر از بیمارستان مرخص شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬یاشار جیرانی فرزند این هنرمند با تایید این‬ ‫مطلب گف��ت‪ :‬پدر طب��ق تایید پزش��ک معالج از‬ ‫بیمارس��تان مرخص ش��د‪ .‬به گفت�� ه وی فریدون‬ ‫جیران��ی طبق نظر پزش��ک تا چن��د روز اینده در‬ ‫خانه استراحت خواهد کرد‪ .‬این کارگردان که فیلم‬ ‫«اش��فتگی» را به زودی بر پرده س��ینماها خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬هفته گذشته به دلیل عوارض سکته مغزی‬ ‫در بیمارستان بستری شده بود‪.‬‬ ‫جشنواره تونسی میزبان‬ ‫«قصر شیرین»‬ ‫جش��نواره بین المللی فیلم «کارتاژ» در کش��ور‬ ‫تونس دو فیلم «زمانی یک زن» و «قصر ش��یرین»‬ ‫را در برنامه نمایش خود قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ ‪ ،‬فیلم س��ینمایی «زمانی یک‬ ‫زن» به تهیه کنندگی ازیت��ا موگویی و کارگردانی‬ ‫جلی��ل اکبری صح��ت و فیل��م «قصرش��یرین»‬ ‫س��اخته رض��ا میرکریم��ی در بخش «س��ینمای‬ ‫اس��یا» جش��نواره فیلم «کارتاژ» تونس به نمایش‬ ‫گذاشته می شوند‪« .‬زمانی یک زن» به نویسندگی‬ ‫محمد رحمانیان که پخش بین الملل ان را سازمان‬ ‫س��ینمایی حوزه هنری برعهده دارد‪ ،‬روایتگر چند‬ ‫جست وجو اس��ت‪ ،‬جس��ت وجوهایی که ادم های‬ ‫قصه را به ش��ناخت دیگری از خود و جهان پیرامون‬ ‫می رس��اند‪ .‬این فیلم در ‪ ۳‬کشور کنیا‪ ،‬کانادا و ایران‬ ‫فیلمبرداری ش��ده و غزل شاکری و پژمان هادوی‬ ‫ب��ه همراه چن��د بازیگ��ر خارجی در ان ب��ه ایفای‬ ‫نقش می پردازند‪ .‬کمپانی تولید این فیلم ش��رکت‬ ‫اریا پرس��یس و فیلم محصول موسسه رسانه های‬ ‫تصویری اس��ت‪ .‬فیلم «قصرش��یرین» پیش از این‬ ‫جوایز بهترین فیل��م‪ ،‬بهترین کارگردانی و بهترین‬ ‫بازیگر مرد را از جش��نواره فیلم ش��انگهای‪ ،‬جایزه‬ ‫بهتری��ن فیل��م از جش��نواره بین المللی ش��رق و‬ ‫غ��رب اورنب��ورگ و همچنین دو جای��زه بهترین‬ ‫کارگردان��ی و بهتری��ن فیلم از ن��گاه منتقدان در‬ ‫جش��نواره فیلم های هنری «باتومی» گرجستان‬ ‫ش��د را دریافت کرده و در سیزدهمین دوره جوایز‬ ‫س��ینمایی اسیاپاسیفیک نیز در ش��اخه بهترین‬ ‫فیلمنامه (محس��ن قرایی و محمد داوودی) نامزد‬ ‫کس��ب جایزه اس��ت‪ .‬جش��نواره بین المللی فیلم‬ ‫«کارتاژ» نخستین و مهم ترین جشنوار ه سینمای‬ ‫عرب و افریقا اس��ت و از قدیمی ترین جشنواره های‬ ‫فعال در قاره افریقا به ش��مار می اید‪ .‬این جشنواره‬ ‫که از س��ال ‪ 1345‬بنیان گذاش��ته شد‪ ،‬با حمایت‬ ‫کارگروه��ای متش��کل از وزارت فرهنگ تونس و‬ ‫نخبگان صنعت س��ینما هدایت و اجرا می شود که‬ ‫در اصل برای گردهمایی اثار کش��ورهای افریقایی‬ ‫و عرب تاس��یس ش��ده است‪ .‬این جش��نواره پس‬ ‫از انقالب تونس در س��ال ‪ 1390‬با رونق بیش��تری‬ ‫برگزار و پیش بینی می شود در اینده نزدیک به یکی‬ ‫از مراک��ز مهم برای همکاری ه��ای اروپا و افریقا در‬ ‫صنعت سینما تبدیل شود‪ .‬جایزه اصلی جشنواره‪،‬‬ ‫تانیت طالیی اس��ت که با الهام از الهه فنیقی تانیت‬ ‫نام گذاری ش��ده است‪ .‬جش��نواره بین المللی فیلم‬ ‫«کارت��اژ» از ‪ ۲۶‬اکتبر تا ‪ ۲‬نوامبر (‪ ۴‬تا ‪ ۱۱‬ابان) در‬ ‫شهر کارتاژ کشور تونس برگزار می شود‪.‬‬ ‫«طالق» طالبی‬ ‫به تلویزیون رسید‬ ‫نیلوفر وجدانی‬ ‫س��ریال «طالق» به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫ابوالقاس��م طالبی ک��ه پیش تر اعالم ش��ده بود در‬ ‫ش��بکه نمایش خانگ��ی عرضه خواهد ش��د‪ ،‬برای‬ ‫پخ��ش از تلویزیون کلید خورد‪ .‬ب��ه گزارش مهر‪،‬‬ ‫س��ریال «طالق» به کارگردانی ابوالقاس��م طالبی‬ ‫چندی است وارد تولید و تصویربرداری شده است‪.‬‬ ‫طالبی س��ال گذشته درباره این س��ریال گفته بود‬ ‫که از خرداد س��ال ‪ ۹۵‬مش��غول تحقیق و نگارش‬ ‫فیلمنامه یک س��ریال با نام موق��ت «طالق» بوده‬ ‫اس��ت که داس��تانی به روز دارد‪ .‬طالبی پیش از این‬ ‫تاکی��د کرده ب��ود این مجموعه را ب��رای تلویزیون‬ ‫تولید نمی کند و برای ارائه در شبکه نمایش خانگی‬ ‫کلید خواهد زد‪ .‬حاال قرارداد این س��ریال که مدتی‬ ‫است فرایند تولید ان اغاز شده به عنوان یک پروژه‬ ‫«الف فاخر» در س��یمافیلم ثبت شده است و برای‬ ‫تلویزیون ساخته می شود‪ .‬این سریال در حدود ‪۳۵‬‬ ‫قسمت ساخته می شود و خود طالبی تهیه کنندگی‬ ‫ان را برعهده دارد‪ .‬ابوالقاس��م طالبی در این سال ها‬ ‫بیش��تر در سینما فعالیت داشته است اما دو سریال‬ ‫خاطره انگیز با نام های «به کجا چنین ش��تابان» و‬ ‫«بازگش��ت پرستوها» را داشته اس��ت که یکی در‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬و دیگری در دهه ‪ ۸۰‬س��اخته ش��ده است‬ ‫و حاال این س��ومین سریال اوس��ت که در دهه ‪۹۰‬‬ ‫برای سیما ساخته می شود‪ .‬پیش تولید این سریال‬ ‫در س��کوت خبری انجام شد و در سکوت هم کلید‬ ‫خورد و به دلیل س��وژه حساس ان هنوز اطالعاتی‬ ‫چندانی از ان در دست نیست‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫‪ 10‬هنرمند‬ ‫در مرحله‬ ‫پایانی سومین‬ ‫جایزه هنر‬ ‫معاصر ویستا‬ ‫س��ومین جایزه هنر معاصر ویستا همچون سال های‬ ‫پیش با هدف شناخت و معرفی ایده های برتر در عرصه‬ ‫هنرهای تجس��می‪ ،‬در مراحل پایانی برگزاری سومین‬ ‫دوره پیاپی خود قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در تازه ترین خب��ر ‪ ۱۰‬هنرمند‬ ‫راه یافت��ه به مرحله نهایی این جایزه ‪ 30‬میلیون تومانی‬ ‫و نیز هیات داوری معرفی ش��دند‪ .‬برگزاری نمایشگاهی‬ ‫از ‪ ۱۰‬ط��رح برگزیده برتر و به دنب��ال ان فراهم کردن‬ ‫ام��کان اجرا و تحق��ق ایده برگزیده نخس��ت در فضای‬ ‫گالری ویس��تا ک��ه در ادامه داوری و قضاوت از س��وی‬ ‫داوران میان ش��مار بس��یاری طرح و ایده ارسالی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬بر این مهم گواهی می دهد که بانیان این جایزه‬ ‫جایگاه و اهمیت بی بدیل فرایند ایده پردازی و س��ازکار‬ ‫تولید اندیشه منجر به کنش خالقانه در قالب اثر هنریی‬ ‫معاصر را ارج می نهند‪ ،‬و رشد و ارتقای این رکن اساسی‬ ‫ش��کوفایی هنر این سرزمین‬ ‫در کمک به ادامه حیات و‬ ‫ِ‬ ‫را ارزو دارند‪.‬‬ ‫جای��زه هن��ر معاصر ویس��تا امیدوار اس��ت همچون‬ ‫گذشته در تحقق ‪ ۳‬هدف اساسیی خود‪ ،‬یعنی شناسایی‬ ‫و معرفی طرح های برتر و نواورانه در هنر معاصر ایران‪،‬‬ ‫اهمی��ت بخش��یدن به نگارش ط��رح و ای��ده هنری و‬ ‫پروپ��وزال و بیانیه هنرمند و فراین��د تولید اثر و برنامه‬ ‫ریزیِ اجرایی و براورد بودجه‪ ،‬و تولید محتوا و انعکاس‬ ‫رس��انه ایی طرح های برتر به منظور پربار کردن گنجینه‬ ‫محتوایی و غنای فرهنگی‪ ،‬موفق عمل کرده باشد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬در س��ومین دوره از جایزه هنر معاصر‬ ‫ویس��تا‪ ،‬هیات انتخاب مرکب از نازگل انصاری نیا‪ ،‬رزیتا‬ ‫شرف جهان‪ ،‬پریسا پهلوان‪ ،‬حمید سوری‪ ،‬بهنام کامرانی‬ ‫و بهرن��گ صمدزادگان‪ ،‬ب��ا در نظر گرفت��ن معیارها و‬ ‫ارزش هایی همچون معاصر بودن‪ ،‬پشتوانه نظری‪ ،‬امکان‬ ‫اج��را‪ ،‬و وجود ظرفیت های فرهنگی‪ ،‬ایده های ارس��الی‬ ‫در قالب طرح های پیش��نهادی را مورد بررسی و داوری‬ ‫قرار دادند‪.‬‬ ‫موض��وع این دوره از مس��ابقه ازاد اعالم ش��ده بود و‬ ‫ش��رکت کنندگان می توانس��تند طرح های پیشنهادیی‬ ‫خود را جدا از هر محدودیتی در انتخاب رس��انه اجرایی‬ ‫با هر موضوعی برای شرکت در مسابقه به گالری ویستا‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫در س��ومین دوره‪ ،‬به دنبال فراخوانن منتشر شده در‬ ‫مجموع ‪ 187‬طرح پیش��نهادی به دست هیات انتخاب‬ ‫رس��ید‪ ،‬که پس از چندین نشس��ت مطالعه و بررس��ی‬ ‫دقیق کارشناس��انه و گفت وگو درب��اره انها‪19 ،‬طرح از‬ ‫میان انها انتخاب‪ ،‬و از هنرمندانن شرکت کننده دعوت‬ ‫ش��د به طور جداگانه در حضور داوران از طرح های خود‬ ‫دفاع کرده و ایده پیشنهادی شان را توجیه کنند‪.‬‬ ‫اسامی این منتخبان عبارت است از‪ :‬اولدوز نبی زاده‪،‬‬ ‫ایمان جس��می‪ ،‬ایسا رشیدی‪ ،‬حمیدرضا ازاد‪ ،‬ساناهین‬ ‫بابا جانیانس‪ ،‬س��میرا رحبانی‪ ،‬شانا عبدالهیان و احسان‬ ‫علیزاده‪ ،‬کلثوم صالحی‪ ،‬و هوفر حقیقی‪.‬‬ ‫گفتنی است هر چند از طرح های پیشنهادی در تمام‬ ‫رش��ته ها و رس��انه های هنریی معاصر همچون نقاشی‪،‬‬ ‫عکاسی‪ ،‬حجم و مجس��مه‪ ،‬ویدئو ارت‪ ،‬چیدمان و‪ ...‬در‬ ‫جایزه هنر ویس��تا اس��تقبال ش��ده و امکان راه یافتن‬ ‫ب��ه داوری را پیدا می کنند‪ ،‬به لحاظ اماری بیش��ترین‬ ‫طرح ها در رش��ته و رس��انه چیدمان(اینستالیشن) ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فریدون جیرانی‬ ‫از بیمارستان مرخص شد‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 30‬مهر ‪ 23 - 1398‬صفر ‪ 22 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1394‬پیاپی ‪2712‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫انتقال ‪ ۳۰۰۰‬سند تاریخی نفتی به تهران‬ ‫‹ ‹‪ ۲۵‬میلی�ون س�ند تاریخ�ی نفت�ی در‬ ‫کشور شناسایی شده اند‬ ‫مدی��ر موزه ها و مرکز اس��ناد صنع��ت نفت خبر داد‬ ‫‪ 3‬هزار س��ند نفتی و مرتبط با صنعت نفت در اس��تان‬ ‫ق��دس رضوی شناس��ایی و برای مرم��ت‪ ،‬نگهداری و‬ ‫حفاظت و مطالعه به تهران منتقل شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اکبر نعمت اللهی توضیح می دهد‪:‬‬ ‫به دنب��ال ایجاد مرکز اس��ناد در وزارت نف��ت‪ ،‬یکی از‬ ‫تالش ه��ای مرکز اس��ناد‪ ،‬جمع اوری اس��ناد قدیمی‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬در داخل و خارج ان س��ازمان اس��ت‪ .‬ما‬ ‫پیگیری بازگش��ت اس��ناد نفتی یا مرتبط به نفت را از‬ ‫س��ازمان های مرتبطی که ممکن است این اسناد را در‬ ‫سازمان های خود داشته باشند‪ ،‬انجام می دهیم‪.‬‬ ‫او نهادهای دولتی مانن��د وزارت امور خارجه‪ ،‬مرکز‬ ‫اس��ناد انقالب اس�لامی‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫اس��تان قدس رضوی را از جمله سازمان هایی می داند‬ ‫که وجود اس��نادی در زمینه نفت در انها ممکن اس��ت‬ ‫و ادامه می دهد‪ :‬در رایزنی با این س��ازمان ها قرار ش��د‬ ‫مالکیت این اس��ناد را به صنعت نفت بدهند؛ بنابراین‬ ‫بررس��ی اولیه ازس��وی کارشناسان س��ندی انجام و با‬ ‫اماده س��ازی انها‪ ،‬این اسناد روی نظام اسنادی ما قرار‬ ‫گرفته و نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫نعمت اللهی با بیان اینکه این اسناد به مناسبت های‬ ‫گوناگ��ون و براس��اس موضوع های خ��اص به نمایش‬ ‫درمی ایند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬به احتمالی این ‪ 3‬هزار سند هر‬ ‫کدام دارای موضوعات گوناگونی هس��تند؛ بنابراین از‬ ‫بین انها اسناد مناسب انتخاب می شوند تا اماده سازی‬ ‫و از طریق اینترنت به پژوهشگران عرضه شوند‪.‬‬ ‫مدی��ر موزه ها و مرکز اس��ناد صنعت نف��ت با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه درحال حاضر اس��ناد منتقل ش��ده در مرکز‬ ‫اس��ناد صنعت نفت قرار دارد و قرار اس��ت بررسی های‬ ‫کارشناس��انه روی انه��ا انجام ش��ود‪ ،‬ادام��ه می دهد‪:‬‬ ‫کارشناس��ان ما در اس��تان قدس این ‪ 3‬هزار سند را در‬ ‫این مرحله شناس��ایی کرده اند و باز هم تالش می کنند‬ ‫تا اگر سندی موجود باشد‪ ،‬در اختیارمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫او همچنین با اشاره به پیگیری های کارشناسان این‬ ‫مرکز از مجلس ش��ورای اسالمی برای شناسایی اسناد‬ ‫مربوط به صنعت نفت در ان نهاد‪ ،‬بیان می کند‪ :‬در حال‬ ‫رایزنی با مجلس هستیم تا فهرست انها نیز اماده شود‪.‬‬ ‫همچنین یک توافقنامه بین ما امضا شده تا همه اسناد‬ ‫نفتی در مجلس را مکتوب و منتشر کنیم‪.‬‬ ‫نعمت اللهی با اش��اره به شناسایی و انتقال یکسری‬ ‫س��ند تاریخی با موضوع نف��ت از وزارت امور خارجه به‬ ‫مرکز اسناد نفت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬تاکنون در چند بخش‬ ‫مختل��ف‪ ،‬چندهزار س��ند در وزارت ام��ور خارجه نیز‬ ‫شناسایی و به مرکز اسناد صنعت نفت منتقل شده اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه درحال حاضر حدود ‪ ۲۵‬میلیون برگ‬ ‫س��ند در مرکز اس��ناد صنعت نفت ای��ران جمع اوری‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬در مرحله نخس��ت شناسایی‪،‬‬ ‫جمع اوری و اماده س��ازی اس��ناد انجام می ش��ود که‬ ‫ب��ا توجه به حجم کار‪ ،‬بس��یار وس��یع خواه��د بود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر به مرور اطالعات وارد س��ایت مرکز اسناد‬ ‫می ش��ود تا برای همه پژوهشگران قابل رویت باشد‪ .‬با‬ ‫اماده سازی اسناد‪ ،‬انها هم به نمایش گذاشته می شوند‬ ‫و به طور حرفه ای و استاندارد نگهداری خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اس��ناد و موزه صنع��ت نفت همچنین‬ ‫درب��اره پیش��ینه اس��ناد به دس��ت امده توضی��ح‬ ‫می ده��د‪ :‬ای��ن اس��ناد دوره قاج��ار‪ ،‬پهل��وی اول و‬ ‫پهل��وی دوم و همچنی��ن اوای��ل انقالب اس�لامی را‬ ‫شامل می ش��وند‪ .‬حتی اس��نادی در اختیار داریم که‬ ‫متعل��ق به زم��ان رواج نفت در منطقه خراس��ان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعمت الله��ی «ورود نف��ت»‪« ،‬ش��رکت های ایرانی‬ ‫خ��ارج فعال در منطق��ه»‪« ،‬همکاری ه��ای نفتی با‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫کش��ورهای همجوار اس��تان»‪« ،‬وارد ک��ردن نفت از‬ ‫کش��ورها»‪« ،‬توزیع فراورده های نفت��ی در منطقه»‪،‬‬ ‫«مراودات داخلی بین نفت و مجموعه سازمان های ان‬ ‫زمان»‪« ،‬امارهای مورد نیاز منطقه»‪« ،‬اسنادی درباره‬ ‫قراردادهای منعقد ش��ده با اس��تان قدس رضوی» و‬ ‫«مکاتبات اداری قدیمی» را از جمله موضوعات مرتبط‬ ‫با اس��ناد منتقل شده به مرکز اسناد و موزه صنعت نفت‬ ‫عنوان می کند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجلس یاداوری محترمانه ‪ -‬میدان بزرگ تاریخی اصفهان‬ ‫‪ -2‬عهده دار تولید برق کشور ‪ -‬رنج ها و گرفتاری‬ ‫‪ -3‬موی چهره مردان ‪ -‬دارای فام ‪ -‬تهدید و ترساندن لفظی‬ ‫‪ -4‬لحظه کوتاه ‪ -‬پنهان از چشم ‪ -‬پل مشهور راه اهن سراسری کشور‬ ‫ دوست و همدم‬‫‪ -5‬پول تایلند ‪ -‬مشاهیر ‪ -‬اندکی رطوبت‬ ‫‪ -6‬اشاره تاکیدی به دور ‪ -‬باخت در شطرنج‬ ‫‪ -7‬ابر سفید ‪ -‬باد همراه برف‬ ‫‪ -8‬نماد الغری ‪ -‬کاله الف ‪ -‬گشوده ‪ -‬عدد جزء قران‬ ‫‪ -9‬پیام نگار ‪ -‬دلیری و توانایی‬ ‫‪ -10‬اسب زین کرده بدون سوار ‪ -‬در حال تندروی‬ ‫‪ -11‬تاکس��ی پرظرفیت ‪ -‬گل کرش��مه ‪ -‬چش��می که دور را نمی بیند‬ ‫ مادربزرگ‬‫‪ -12‬س��وره کوتاهی در قران ‪ -‬ای خدای ما ‪ -‬س��بزی رنگین با ریش��ه‬ ‫خوراکی ‪ -‬تایید انگلیسی‬ ‫‪ -13‬ثبت کنن��ده لحظ��ات ‪ -‬زم��ان ب��ازی در ورزش بوک��س ‪ -‬فل��ز‬ ‫الوده کننده هوا‬ ‫‪ -14‬نوعی پارچه پشمی ضخیم و پرزدار ‪ -‬کتاب خاطرات گردشگر‬ ‫‪ -15‬بیننده ورزشگاهی ‪ -‬شهر ارامگاه کمال الملک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫گ س‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ش ش‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫همایون ش��جریان و علیرضا قربانی در صفحات شخصی خود در‬ ‫فضای مجازی از انتش��ار البومی مش��ترک خب��ر دادند‪ .‬به گزارش‬ ‫البوم مش��ترک همایون ش��جریان و علیرض��ا قربانی به نام‬ ‫«افسانه چشم هایت» به اهنگسازی مهیار علیزاده ‪ ۱۹‬ابان رونمایی‬ ‫و منتشر می ش��ود‪ .‬نخستین خبرها از تولید البوم مشترک علیرضا‬ ‫قربانی و همایون ش��جریان ب��ه مرداد ‪ ۱۳۹۳‬برمی گ��ردد و به نظر‬ ‫می رسد پس از ‪ 5‬سال این وعده محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫انتصاب اعضای هیات علمی جایزه‬ ‫«جالل»‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در احکامی جداگانه اعضای هیات‬ ‫علمی دوازدهمی��ن دوره جایزه ادبی «جالل ال احمد» را منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫پس از پیش��نهاد هیات امن��ای جایزه ادبی‬ ‫«جالل ال احمد»‪ ،‬س��یدعباس صالحی در احکامی‪ ،‬محمدس��رور‬ ‫موالیی‪ ،‬منیژه ارمین‪ ،‬حجت االسالم محمدعلی مهدوی راد‪ ،‬شهریار‬ ‫عباسی‪ ،‬حمیدرضا شاه ابادی‪ ،‬مریم برادران‪ ،‬مجید قیصری و مهدی‬ ‫قزلی را به عنوان اعضای هیات علمی دوره دوازدهم این رویداد ادبی‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاهی از‬ ‫عکس های پیاده روی اربعین‬ ‫«موج عش��ق» نمایش��گاه عکس های منتخب رس��انه های کشور‬ ‫از ایی��ن پیاده روی اربعین اس��ت که برای نخس��تین بار به نمایش‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی فرهنگس��رای رس��انه‪،‬‬ ‫راهپیمای��ی میلیونی اربعین با حضور عاش��قان اباعبداهلل الحس��ین‬ ‫از سراس��ر جه��ان برگزار ش��د و جمعیتی افزون ب��ر ‪ ۳‬میلیون نفر‬ ‫از هموطنان مان در این ایین باش��کوه ش��رکت کردند‪ .‬رس��انه های‬ ‫کشورمان در بازتاب خبری این ایین باشکوه‪ ،‬تالش بسیاری کردند‬ ‫و از انج��ا که عکس به عن��وان یکی از مهم تری��ن قالب های خبری‬ ‫نقش بس��یار مهمی در بازتاب اخبار اربعین دارد‪ ،‬برپایی نمایش��گاه‬ ‫موج عشق که تالشی است برای پاسداشت زحمات رسانه ها به ویژه‬ ‫عکاس��ان برگزار خواهد شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬این نمایشگاه از‬ ‫‪ ۳۰‬مهر تا ‪ ۶‬ابان از س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬در فرهنگس��رای ارس��باران‬ ‫برگزار خواهد ش��د و عالقه مندان می توانند برای بازدید از این اثار‬ ‫به این فرهنگسرا به نشانی سیدخندان خیابان جلفا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫هوشنگ مرادی کرمانی در بین‬ ‫نامزدهای کتاب کودک سوئد‬ ‫امس��ال در بین نامزدهای اعالم ش��ده‬ ‫برای کس��ب جایزه استرید لیندگرن ‪۲۰‬‬ ‫نویسنده بریتانیایی‪ ۱۳ ،‬نویسنده سوئدی‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬نویس��نده اس��ترالیایی‪ ۱۱ ،‬نویسنده‬ ‫امریکایی و ‪ ۱۰‬نویس��نده از کش��ور ایران‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبنا ب��ه نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫نویسندگان بریتانیا امسال بیشترین سهم نامزدهای اولیه گران ترین‬ ‫جایزه کتاب کودک کشور سوئد را داشتند‪ ..‬هیات برگزارکننده این‬ ‫جایزه معتبر سوئدی ‪ ۲۳۷‬نویسنده را به عنوان نامزدهای اولیه اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬امسال در بین اس��امی نامزدهای اعالم شده‪ ،‬نام ‪۱۰‬‬ ‫نامزد از کشور ایران از جمله شورای کتاب کودک‪ ،‬فرهاد حسن زاده‪،‬‬ ‫مهدی حاجوندی‪ ،‬جمش��ید خانیان‪ ،‬کتابخانه سیار ایران‪ ،‬هوشنگ‬ ‫مرادی کرمانی‪ ،‬س��ازمان با من بخوان‪ ،‬فرش��ید شفیعی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شمس و علی اصغر سیدابادی دیده می شود‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪249‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪248‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اشامیدنی شیرین گازدار غیرمفید ‪ -‬اسایش و رفاه کامل‬ ‫‪ -2‬در خود فرو رفتن از سرما ‪ -‬غیرقابل رویت ‪ -‬ناامید و محروم‬ ‫‪ -3‬پس��وند شایس��تگی ‪ -‬خم زلف ‪ -‬نت س��وم در موس��یقی ‪ -‬س��ازمان هواپیمایی‬ ‫مسافربری ارتش‬ ‫‪ -4‬حیف و افسوس ‪ -‬اسم گذاری ‪ -‬قسمت ته برگ از دسته چک باقیمانده‬ ‫‪ -5‬صف��ت و م��زاج ادم های تندخو ‪ -‬بازیگر جانش��ین در صحنه های دش��وار فیلم ‪-‬‬ ‫خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -6‬درشت تر از ماسه ‪ -‬حرف همراهی ‪ -‬زمخت و خشن‬ ‫‪ -7‬واحد فشنگ ‪ -‬فراموشکار‬ ‫‪ -8‬زیرکان ‪ -‬نقاش کتاب ارژنگ‬ ‫‪ -9‬خیلی متجدد و خواهان تازگی ‪ -‬درجه ورزش رزمی‬ ‫‪ -10‬سهولت و اسانی ‪ -‬پوستین و جبه ‪ -‬از صفات یزدان پاک‬ ‫‪ -11‬روی تاریک زمین ‪ -‬کش��ور پادش��اهی در جنوب شرقی اسیا با مرکز پنوم پن ‪-‬‬ ‫عشق و عالقه وافر‬ ‫‪ -12‬حکم بازداشت ‪ -‬مبتدی و نااگاه ‪ -‬جوان در کالم حکیم طوس‬ ‫‪ -13‬معروف ترین س��تاره دنباله دار ‪ -‬نوعی ش��یرینی ‪ -‬می گیرند تا پرواز کنند ‪ -‬هر‬ ‫بخش از کتاب‬ ‫‪ -14‬پیشگاه اتاق ‪ -‬مهارت داشتن در کاری ‪ -‬زینت چهره‬ ‫‪ -15‬عصیان ‪ -‬منظومه ای از امیرخسرو دهلوی‬ ‫البوم مشترک شجریان و قربانی‬ ‫ابان می اید‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫هیروشی‪ :‬وقتی مادرم را به کوهستان‬ ‫بردم تا در تنهایی بمیردگفت فرزندانت‬ ‫نی��ز با تو این کار را خواهند کرد‪ .‬حال که‬ ‫فرزندی ندارم می دانم به خاطر عش��قی‬ ‫که در دل به من داشت دعا کرد تا خداوند فرزندی ب ه من ندهد‪.‬‬ ‫مدیر غرفه ملی ایران در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت به‬ ‫ارزیابی حضور کشورمان در این نمایشگاه پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫هفتادویکمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫کتاب فرانکفورت یکش��نبه‪ ۲۸ ،‬مهر به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫قادر اش��نا‪ ،‬مدیر غرفه ملی ایران با اشاره به دستاوردهای‬ ‫حضور جمهوری اس�لامی ایران در این نمایشگاه گفت‪ :‬با‬ ‫فعالیت های��ی که در غرفه ملی ایران انجام ش��د‪ ،‬مقدمات‬ ‫جهانی شدن بیش از ‪ 100‬عنوان کتاب از اثار ایرانی فراهم شد‪ .‬این کتاب ها در قالب‬ ‫طرح گرنت (طرح حمایت از ترجمه و انتشار اثار ایرانی) مورد مذاکره قرار گرفتند و‬ ‫نتیجه ان در ایام بعد از نمایشگاه مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬عالوه بر فعالیت های بخش گرنت‪ ،‬ناش��ران خصوصی و تش��کل های نشر‬ ‫قرار مالقات هایی داشتند که با نهایی شدن امار‪ ،‬اخبار ان اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫اشنا درباره فعالیت های غرفه ملی ایران در ایام نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت‪:‬‬ ‫ناشران در این ایام حضور فعالی داشتند و از کتاب های چاپ شده به زبان های فارسی‬ ‫رونمایی کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگی بیان کرد‪ :‬ما در این ایام از ‪ ۲۰‬عنوان‬ ‫کتاب در موضوع های گوناگون رونمایی کردیم که بس��یار مورد استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫از ان جمله کتاب «انس��ان ‪۲۵۰‬ساله» شامل فرمایشات رهبر معظم انقالب به زبان‬ ‫المانی بود که به موضوع امامان شیعه می پرداخت‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کتاب دیگر «حافظ بهاءالدین خرمشاهی» بود که به دلیل ارتباط حافظ و‬ ‫گوته و معرفی حافظ در المان‪ ،‬به زبان المانی ترجمه و رونمایی شد‪.‬‬ ‫اش��نا در ادام��ه گف��ت‪ :‬در ایام نمایش��گاه کت��اب فرانکفورت با برخی رئیس��ان‬ ‫نمایش��گاه های کتاب خارجی دیدار داش��تیم که از ان جمل��ه می توان به مالقات با‬ ‫مسئوالن نمایشگاه های دهلی نو‪ ،‬بولونیا‪ ،‬شانگهای‪ ،‬فرانکفورت‪ ،‬پکن‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ترکیه‬ ‫و الیپزیک اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیر غرف��ه ملی ایران در نمایش��گاه کتاب فرانکفورت اظهار کرد‪ :‬براس��اس این‬ ‫مالقات ها قرار ش��د هنرمندان و تصویرگران ایرانی در نمایش��گاه کتاب بولونیا غرفه‬ ‫هنر داش��ته باشند و در نمایش��گاه کتاب شانگهای‪ ،‬قفس��ه ای به معرفی کتاب های‬ ‫ایرانی اختصاص داده شود‪ .‬رئیس نمایشگاه کتاب الیپزیک برای حضور در نمایشگاه‬ ‫کتاب ایران ابراز عالقه کرد و قرار ش��د جمهوری اس�لامی ایران هم به طور متقابل‬ ‫در نمایش��گاه کتاب الیپزیک ش��رکت کند‪ .‬نتیجه مالقات با رئیس نمایشگاه کتاب‬ ‫فرانکفورت این بود که قول مساعد دادند تا صدور روادید ناشران برای حضور در دور‬ ‫بعدی نمایشگاه تسهیل شود و هماهنگی های الزم نیز با بخش فرهنگی وزارت امور‬ ‫خارجه المان در این زمینه به عمل امد‪.‬‬ ‫اش��نا با اش��اره به «مزاحمت هایی که هرس��ال منافقین برای غرف��ه ایران ایجاد‬ ‫می کردند» گفت‪ :‬امس��ال با مذاکراتی که با مس��ئوالن نمایش��گاه کتاب فرانکفورت‬ ‫داش��تیم و براس��اس هماهنگی ه��ا و اقدام هایی که انجام ش��د‪ ،‬برای نخس��تین بار‬ ‫نتوانستند مزاحمت یا خللی در روند فعالیت های غرفه ملی ایران ایجاد کنند‪.‬‬ ‫او در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬حضور و همکاری رای��زن فرهنگی ایران در برلین و‬ ‫سرکنس��ولگری ایران در فرانکفورت باعث ش��د ش��رایط حضور ما در این نمایشگاه‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسس��ه نمایش��گاه های فرهنگی همچنین درباره استفاده از نمادهای‬ ‫شهر یزد در طراحی غرفه ملی ایران گفت‪ :‬یزد سال گذشته به عنوان پایتخت کتاب‬ ‫ایران انتخاب ش��د‪ .‬ما برای اینکه این ش��هر را در رقابت های جهانی پایتخت کتاب‬ ‫وارد کنیم از نمادهای این ش��هر در طراحی غرفه اس��تفاده کردیم که این باعث شد‬ ‫توج��ه بازدیدکنن��دگان زیادی ب��ه غرفه ملی ایران جلب ش��ود و حتی با ان عکس‬ ‫یادگاری بگیرند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نمایش��گاه کتاب فرانکفورت یک جش��نواره فرهنگی هنری است که هر‬ ‫سال ناشران زیادی در ان شرکت می کنند و حضور ناشران ایرانی به معرفی فرهنگ‬ ‫کش��ورمان و تعامالت فرهنگ��ی کمک خواهد کرد‪ .‬هفتادویکمین نمایش��گاه کتاب‬ ‫فرانکفورت عصر یکشنبه‪ ۲۸ ،‬مهر به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫کتابخوانی فضیلت نیست‪ ،‬یک ضرورت است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایین افتتاح هفدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب تبریز با بی��ان اینکه کتاب‬ ‫و کتابخوان��ی ی��ک ضرورت اس��ت ب��ر اهمیت اس��تفاده‬ ‫از س��رمایه های اجتماع��ی ب��رای ورود به ح��وزه کتاب و‬ ‫کتابخوانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبن��ا ایین افتت��اح هفدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی کتاب تبریز پیش از ظهر دوش��نبه‪ ۲۹ ،‬مهر با‬ ‫حضور سیدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در محل برپایی این رویداد‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره به اهمیت نمایش��گاه بین المللی کتاب تبریز بیان کرد‪ :‬اس��تان‬ ‫اذربایجان شرقی از دیرباز با اندیشه و ادب نسبت قوی و محکمی دارد‪ .‬اگر به گذشته‬ ‫مراجعه کنیم‪ 2 ،‬نماد بزرگ این شهرس��تان و اس��تان یعنی «مقبره الشعرا» از هزار‬ ‫سال پیش‪ ،‬ملک الشعرای دوزبانه ایران شهریار عزیز یا رب رشیدی به عنوان نمادی از‬ ‫دانشگاه جامع ایران اسالمی می درخشند‪.‬‬ ‫ب و کتابخوانی بیان کرد‪ :‬کتاب و کتابخوانی‬ ‫صالحی با اشاره به اهمیت مقوله کتا ‬ ‫یک فضیلت نیست‪ ،‬بلکه یک ضرورت است‪ .‬هم برای اینکه جامعه عالم داشته باشیم‬ ‫که علم‪ ،‬گوهر زیست انسان است و هم برای اینکه یک شهروند خوب داشته باشیم‪،‬‬ ‫اگاهی های الزم برای یک زندگی انس��انی و هم برای اینکه انسان سالمی باشیم؛ در‬ ‫هر س��ه بخش‪ ،‬حرف های زیادی وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای کتاب و کتابخوانی‬ ‫در شرایط فعلی از زاویه های گوناگون عوامل تهدید کنند ه وجود دارد؛ نخست‪ ،‬رقیبان‬ ‫کتاب که بیش از گذشته وارد میدان شده اند؛ به عنوان مثال میانگین مصرف اینترنت‬ ‫در کشور ‪ ۱۹۶‬دقیقه و البته در برخی استان ها‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬دقیقه است؛ عالوه بر‬ ‫این با میانگین تماشای ‪ ۷۲‬دقیقه ای تلویزیون در کشور کتاب غریب است‪.‬‬ ‫صالح��ی در بی��ان دیگ��ر عوامل تهدیدکنن��ده کتاب بی��ان ک��رد‪ :‬دومین عامل‬ ‫تهدیدکننده کتاب نظام اموزش��ی ماس��ت‪ .‬مدرس��ه کتابخوانی را وس��عت نداده و‬ ‫ن کردن ذهن را اموزش می دهد که البته سریع هم خالی می شود‪.‬‬ ‫نمی دهد‪ ،‬بلکه انبا ‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باتوجه به حجم زیاد کتاب های درس��ی‪ ،‬بدون اینکه فرصت مطالعات‬ ‫ازاد را به کودکان و نوجوانان بدهیم‪ ،‬کودکان و نوجوانان را از کتابخوانی دلزده و دور‬ ‫می کنیم‪ .‬فرزندان ما با کتاب‪ ،‬غریبه اند‪ .‬متاس��فانه نظام اموزش و پروش ما نتوانسته‬ ‫بین فرزندان ما با کتابخوانی اشتی برقرار کند‪.‬‬ ‫صالحی گفت‪ :‬مصرف ‪ ۱۹۶‬دقیقه ای اینترنت و تماشای ‪ ۷۲‬دقیقه ای تلویزیون در‬ ‫مقابل مطالعه متمرکز ‪ ۱۳‬دقیقه ای در روز‪ ،‬زنگ هش��دار است‪ .‬اگر می گوییم کتاب‬ ‫ش��هروند خوب می س��ازد‪ ،‬انسان س��الم تربیت و جامعه را عالم می کند‪ ،‬پس باید به‬ ‫خطر و اسیب ها و تهدیدها توجه کنیم‪ .‬به گفته صالحی‪ ،‬بیش از یک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار کتاب در ‪ ۴۰‬سال انقالب تولید شده است‪ .‬حدود ‪ ۸۰‬درصد انها تالیفی هستند‬ ‫که رقم قابل توجهی اس��ت‪ .‬در حوزه ادبیات حدود ‪ ۲۵۰‬هزار عنوان و درحوزه دین‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار عنوان کتاب به چاپ رسیده و در سایر علوم عملی و کودک و نوجوان نیز‬ ‫کتاب های زیادی منتشر شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬می ت��وان از صرف ‪ ۱۶۹‬دقیقه وقت روزان��ه در فضای مجازی به عنوان‬ ‫فض��ای باز به نف��ع کتابخوانی اس��تفاده کرد‪ .‬س��رمایه های اجتماعی نی��ز از دیگر‬ ‫فرصت هاست‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫براوردی از حضور ایران‬ ‫در نمایشگاه کتاب فرانکفورت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!