روزنامه صمت شماره 1393 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1393

روزنامه صمت شماره 1393

روزنامه صمت شماره 1393

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫قدردانی روحانی از مهمان نوازی عراقی ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1393‬پیاپی ‪2711‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره ‬ ‫معیار سنجش درجه‬ ‫توسعه یافتگی‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪ ۷۱‬درصد ارز صادراتی‬ ‫به کشور بازگشت‬ ‫راز ارامش این روزهای‬ ‫اقتصاد ایران چیست؟‬ ‫مدال افتخار‬ ‫در جنگ اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ایران در پیامی به رئیس جمهوری و نخس��ت وزیر ع��راق‪ ،‬با قدردانی از‬ ‫تالش همه مردم‪ ،‬مس��ئوالن‪ ،‬علما به ویژه مقام مرجعیت برای تامین امنیت کامل و مهمان نوازی از‬ ‫زائران اربعین حس��ینی‪ ،‬گفت‪ :‬این گردهمایی بیش از پیش نشان داد که اربعین فقط یک مناسبت‬ ‫تقویمی نیس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬در متن پیام حس��ن روحانی به برهم صالح‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری و عادل عبدالمهدی‪ ،‬نخس��ت وزیر عراق امده اس��ت‪« :‬اینجانب الزم می دانم از همه‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬علما به ویژه مقام مرجعی��ت که با تامین امنیت کامل و مهمان ن��وازی از زائران‪ ،‬از هیچ‬ ‫کوشش��ی دریغ نکردند‪ ،‬صمیمانه قدردانی و تش��کر نمایم‪ .‬همچنین تالش م��ردم متدین و فداکار‬ ‫عراق و موکب داران عزیز ان کشور که خالصانه و سخاوتمندانه پذیرای میلیون ها زائر ایرانی و دیگر‬ ‫کشورهای اسالمی بودند‪ ،‬شایسته نهایت تجلیل و قدردانی است‪».‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صادرات‬ ‫نیازمند تغییر اندیشه‬ ‫‪3‬‬ ‫یک تصمیم مهم‬ ‫در چنبره تعلل‬ ‫‪6‬‬ ‫صادرات قطعه با واسطه‬ ‫فرصت سوزی با صادرات مواد خام معدنی‬ ‫دست صادرات زیر ساتور مشکالت‬ ‫کار شاق صادرات‬ ‫صادرات با ارج نهادن به تولید محقق می شود‬ ‫لزوم تامین نیازهای‬ ‫ریلی از داخل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬و‪9‬‬ ‫تعهد ارزی‪ ،‬دغدغه اصلی صادرکنندگان‬ ‫حمایت بانکی از تولید صادراتی‬ ‫صادرات ریلی در دست انداز‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تجارت هنر‪ ،‬بهترین راه مقابله با تحریم‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫سردبیر‬ ‫در بح��ث تجارت به طور کل��ی دو گزینه واردات و صادرات‬ ‫نق��ش بس��یار مهمی ایف��ا می کنند‪ .‬در جهان ام��روز درجه‬ ‫توس��عه یافتگی یک کشور رابطه مس��تقیمی با حجم روابط‬ ‫تجاری بین المللی ان کش��ور دارد‪ .‬با بکارگیری اس��تراتژی‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬کش��ورها می توانند به رشد تولید ملی و در‬ ‫نتیجه افزایش اش��تغال دس��ت یابند‪ .‬اقتصاد ایران نیز از این‬ ‫قاعده مستثنا نیست؛ به ویژه در شرایط تحریم به باور بسیاری‬ ‫تکیه بر صادرات غیرنفتی و ارزاوری می تواند گذرگاهی امن‬ ‫برای عبور از تحریم به شمار رود‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه انتظ��ار می رفت اقتصاد ایران در س��ال ‪۹۷‬‬ ‫باتوجه به اج��رای برجام و افزایش تعامالت جهانی‪ ،‬روزهای‬ ‫بهتری را نسبت به سال پیش از ان تجربه کند‪ ،‬نوسانات نرخ‬ ‫ارز در کنار بازگشت تحریم های امریکا معادالت اقتصادی را‬ ‫ب��ر هم زد‪ .‬نوس��انات بازار ارز گرچه ب��ر همه ارکان اقتصادی‬ ‫سایه انداخت اما مهم ترین تاثیر ان بر صادرات و واردات بود‬ ‫تا انجا که واردات با کاهش ارزشی ‪22‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ 96‬همراه شد و این روند کاهشی در سال ‪ ۹۸‬هم ادامه یافت‪.‬‬ ‫باوج��ود کاه��ش ارزش��ی واردات‪ ،‬امار ص��ادرات با تغییر‬ ‫چندان��ی هم��راه نب��ود‪ .‬هرچند ای��ن خبر در نگاه نخس��ت‬ ‫خبر خوبی به نظر می رس��د اما به ب��اور تحلیلگران اقتصادی‪،‬‬ ‫مهم ترین دلیل ثبات ارزش صادرات نه حفظ س��هم ایران در‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی بلکه باال رفتن ن��رخ ارز بوده که در کنار‬ ‫افزایش نس��بی نرخ محصوالت پتروش��یمی و میعانات گازی‬ ‫در جهان‪ ،‬محقق ش��ده است‪ .‬در این بین تحریم های امریکا‪،‬‬ ‫تصویب نش��دن لوای��ح پالرمو و تاخیر در پیوس��تن ایران به‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی (اف‪.‬ای‪.‬تی‪.‬اف) و تعلل اروپا در تدوین‪،‬‬ ‫تصویب و اجرایی سازی سازکار مالی ارتباط با ایران از جمله‬ ‫عوامل��ی ب��ود که اجازه نداد صادرات ای��ران به نقطه مطلوب‬ ‫خود دست پیدا کند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به موارد یادش��ده فعاالن این ح��وزه بر این باورند‬ ‫که برای توس��عه ص��ادرات غیرنفتی با چند چالش اساس��ی‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫براس��اس مطالع��ات «پایش فضای کس��ب وکار در اجرای‬ ‫قانون سیاس��ت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی» که ازسوی‬ ‫اتاق بازرگانی انجام شده‪ ،‬مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی‬ ‫و صادراتی کش��ور‪ ،‬تامین منابع مالی است‪ ،‬به طوری که نرخ‬ ‫پول گران‪ ،‬نرخ بهره بانکی باال و سقف اعتبارات بانکی محدود‬ ‫موجب شده سهم صادرات از کل اعتبارات اختصاصی محدود‬ ‫باشد‪ .‬براساس این بررسی‪ ،‬نظام مالیاتی کشور دومین چالش‬ ‫تولید و صادرات کش��ور اس��ت و پرداخ��ت ‪ ۹‬درصد مالیات‬ ‫ارزش افزوده ازس��وی تولیدکننده داخلی‪ ،‬قدرت رقابت او را‬ ‫در بازاره��ای بین المللی پایین می اورد‪ .‬مش��کل بعدی تولید‬ ‫و صادرات کش��ور نظام تامین اجتماعی اس��ت و این بخش‬ ‫مهم تری��ن چالش بعد از بخش تامین مالی به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫چراکه با پرداخت ‪ ۲۳‬درصد حق بیمه کارگر ازسوی کارفرما‬ ‫در عمل هزینه های تولید و صادرات افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نظ��ام گمرکی هم به نوبه خود مش��کالتی را برای صادرات‬ ‫کش��ور ایجاد می کند؛ چنانچه سامانه جامع تجارت و قطع و‬ ‫وصل سامانه ها به دلیل نبود زیرساخت های الزم چالش هایی‬ ‫را برای صادرکنندگان به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫عضو نبودن در س��ازمان تجارت جهانی هم مشکل دیگری‬ ‫در بخش صادرات به ش��مار می رود‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کشورهای عضو این سازمان یا از پرداخت تعرفه های گمرکی‬ ‫معاف هستند یا تعرفه های ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬درصدی می پردازند که در‬ ‫مقاب��ل تعرفه های ‪ ۲۰‬درص��دی ما برای صادرات کاال به یک‬ ‫کشور به شدت هزینه صادرات را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به دلیل تحریم ها و برقرار نش��دن روابط بانکی‬ ‫ایران با بانک های بزرگ‪ ،‬صادرکنندگان برای وارد کردن پول‬ ‫حاصل از صادرات به کش��ور گاهی مجبور هس��تند از طریق‬ ‫صرافی ها اقدام کنند که این کار هزینه بازگشت پول را برای‬ ‫انه��ا افزایش می دهد‪ .‬به عالوه اینکه در داخل کش��ور هزینه‬ ‫تبدیل ارز به ریال در ش��بکه بانکی ما از ش��بکه صرافی بسیار‬ ‫گران تر است و سیاست نرخ توافقی که بانک مرکزی براساس‬ ‫ان عمل می کند نیز غیررقابتی است‪.‬‬ ‫ب��اال بودن کرایه حم��ل کاالهای صادراتی از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت ک��ه موجب گ��ران تمام ش��دن محص��ول و صادرات‬ ‫در ای��ران می ش��ود و درنهای��ت ب��ه کاه��ش ق��درت رقابت‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫صادرکنندگان بر این باورند که دولت می تواند با پرداخت‬ ‫مش��وق های صادرات��ی به رقابتی ش��دن ص��ادرات کمک و‬ ‫ش��رایطی را ایج��اد کند تا صادرکننده ب��ا اعمال تخفیف در‬ ‫مناقصه های بین المللی برنده شود‪.‬‬ ‫و در نهایت اینکه در همه جا سیاس��ت در خدمت اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که در کش��ور ما به طور معمول‬ ‫هزینه ه��ای ناش��ی از تصمیم های سیاس��ی را بخش اقتصاد‬ ‫می پردازد‪ .‬باتوجه به تمام موارد یادش��ده در ش��رایط فعلی‬ ‫توس��عه ص��ادرات غیرنفتی تنها در صورتی محقق می ش��ود‬ ‫ک��ه همدلی و همکاری بس��یار باالیی بی��ن دولت‪ ،‬مجلس‪،‬‬ ‫نه��اد قضای��ی‪ ،‬حاکمیت و بخش خصوصی حکمفرما ش��ود؛‬ ‫صادراتی که با تکیه بر کاالهای ایرانی می تواند فشار تحریم ها‬ ‫بر اقتصاد را کاهش دهد و ایران را در برابر فشارهای خارجی‬ ‫و نوسانات داخلی ارز مقاوم کند‪.‬‬ ‫بدون ش��ک از طریق توسعه صادرات است که اقتصاد ما با‬ ‫اقتصاد جهانی پیوند می خورد و از طریق اقتصاد جهانی است‬ ‫که می توانیم خودمان را به جهانیان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی گف��ت از ‪ 21‬فروردین‬ ‫س��ال گذشته و زمان ابالغ سیاست های جدید ارزی‬ ‫تا ‪ 31‬اردیبهش��ت امس��ال ‪ ۷۱‬درص��د ارز صادراتی‬ ‫به کش��ور بازگش��ته اس��ت‪ .‬عبدالناص��ر همتی در‬ ‫چهارمین جلس��ه هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫مدت یادشده صادرکنندگان کشور ‪ ۴۵‬میلیارد یورو‬ ‫ارز وارد کش��ور کردن��د‪ ،‬اما با توافق��ی که با کارگروه‬ ‫بازگش��ت ارز صادراتی داشتیم مقرر شد گمرک ‪۲۰‬‬ ‫درصد پایه های صادراتی را پایین تر محاسبه کند که‬ ‫در نتیجه صادرات یادشده به ‪ ۳۵‬میلیارد یورو کاهش‬ ‫می یاب��د‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با در نظ��ر گرفتن ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫یورو دیگر که در حقیقت صادرات ریالی بود‪ ،‬می توان‬ ‫گفت ‪ ۷۱‬درص��د ارز صادراتی در مدت یادش��ده به‬ ‫کشور بازگشته است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی گفت‪:‬‬ ‫امروز روند بازگش��ت ارز به کش��ور روان شده و حتی‬ ‫عرضه ارز از تقاضای ان پیش��ی گرفته است‪ .‬میزان‬ ‫تقاض��ای ارز نزدیک یک میلیارد دالر کمتر از عرضه‬ ‫ان اس��ت زیرا با نرخی که صادرکنن��دگان برای ارز‬ ‫قرار داده اند‪ ،‬واردکنندگان حاضر به خرید نیس��تند‬ ‫و صادرکنن��دگان باید نرخ را تعدی��ل کنند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه ب��ا تبریک به تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان کاال و خدمات گفت‪ :‬موفقیت امروز در‬ ‫حفظ نظام جمهوری اس�لامی و ثبات کشور مدیون‬ ‫فعالیت شماست و هدفی که دشمنان به ویژه امریکا‬ ‫در نابودی جمهوری اس�لامی با فروپاشی اقتصادی‬ ‫کش��ور داشتند محقق نش��د‪ .‬همتی افزود‪ :‬امروز در‬ ‫ش��رایط ثبات نس��بی و ارامش بازار به س��ر می بریم‬ ‫و بان��ک مرک��زی در ح��دی که ت��وان و اختیار دارد‬ ‫به دنبال حل مش��کالت است؛ هرچند در این زمینه‬ ‫محدودیت های��ی داریم که در برخ��ی موارد قادر به‬ ‫اعالم انها نیستیم‪ .‬وی درباره سامانه نیما اظهار کرد‪:‬‬ ‫اصرار بانک مرکزی این اس��ت که صادرکنندگان هر‬ ‫ط��ور که راحت هس��تند ارز را به چرخ��ه اقتصادی‬ ‫بازگردانن��د‪ ،‬ن��ه اینکه به ط��ور حت��م ان را به بانک‬ ‫مرکزی بدهند یا از طریق س��امانه نیما وارد کش��ور‬ ‫کنند‪ .‬همت��ی گفت‪ :‬صادرکنن��دگان می توانند ارز‬ ‫صادراتی خود را به طور نقدی به کش��ور وارد یا صرف‬ ‫ثبت س��فارش کاالها و ماش��ین االت مورد نیاز خود‬ ‫کنند‪ .‬رئیس کل بان��ک مرکزی در عین حال یاداور‬ ‫شد‪ :‬برخی خواهان مهلت بیشتر برای بازگشت ارز به‬ ‫داخل کشور هستند و ما نیز در عوض می خواهیم که‬ ‫ب��ه بانک مرکزی مهلت بدهند تا بتواند ارز در اختیار‬ ‫واردکنندگان ق��رار دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬زمانی س��االنه‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیارد دالر صادرات نفتی داش��تیم و هر‬ ‫رویکردهای کالن بودجه ‪۹۹‬‬ ‫زمان ک��ه اراده می کردیم می توانس��تیم از ان برای‬ ‫انج��ام امور تخصیص بدهیم‪ ،‬اما ام��روز نمی توانیم‪.‬‬ ‫همتی هش��دار داد‪ :‬شرایط ارام فعلی و مدیریت بازار‬ ‫ارز و پ��ول نباید ما را به اش��تباه بین��دازد که توطئه‬ ‫دش��منان به پایان رس��یده بلکه ام��روز تحریم ها به‬ ‫اوج خود رس��یده و در همی��ن نقطه اوج باقی مانده و‬ ‫دش��منان با تمام قوا در حال ادامه دادن ان هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز بانک مرک��زی کمتر به دنبال انجام‬ ‫عملیات و بیش��تر به دنبال مدیریت به ویژه از طریق‬ ‫شبکه های غیرتحریمی است و یاد گرفته ایم تجارت‬ ‫بدون تحری��م انجام دهیم‪ .‬در ‪ 7‬ماه گذش��ته بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر تامین کااله��ای وارداتی انجام‬ ‫دادیم‪ ،‬در حالی که صادرات نفت ایران به شدت افت‬ ‫کرده و این مهم یک پیروزی بزرگ در تنظیم اقتصاد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫چه گام هایی باید برای خروج از رکود اقتصادی برداشته شود؟‬ ‫براس��اس گزارش بانک جهانی‪ ،‬اقتصاد ایران از‬ ‫س��ال اینده میالدی از رکود خارج می شود و نرخ‬ ‫رشد مثبت اقتصادی را تجربه می کند‪ ،‬اما ازسوی‬ ‫دیگ��ر همچنان ت��ورم ‪ ۲۰‬درصدی در س��اختار‬ ‫اقتصاد ملی باقی خواهد ماند‪ .‬نکته مهمی که در‬ ‫این زمینه باید به ان اشاره شود‪ ،‬این است که چه‬ ‫گام هایی باید برداشته شود تا در عمل نیز اقتصاد‬ ‫ایران از رکود خارج و تولید کاالها و محصوالت در‬ ‫بنگاه های داخل��ی افزایش یابد تا رونق واقعی در‬ ‫صحنه اقتصاد ایران متبلور شود‪ .‬ان طور که بانک‬ ‫جهانی در گ��زارش جدید خ��ود از اقتصاد ایران‬ ‫اعالم ک��رده‪ ،‬در صورتی که ایران بتواند میانگین‬ ‫صادرات روزانه نیم میلیون بشکه نفت فعلی خود‬ ‫را حفظ کند‪ ،‬در سال اینده از رکود خارج خواهد‬ ‫شد و به رشد ‪ ۰.۵‬درصدی دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل فضای کسب وکار‬ ‫مهدی پازوکی‪ ،‬اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی در گفت وگو با فرارو با اشاره به گزارش‬ ‫بان��ک جهانی پیرام��ون خروج اقتص��اد ایران در‬ ‫س��ال اینده میالدی از رکود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به گزارش های نهادهای بین المللی و کارشناسان‬ ‫مس��تقل‪ ،‬اقتصاد ایران در ‪ 2‬س��ال اینده از رکود‬ ‫خارج می ش��ود و نرخ رش��د مثب��ت اقتصادی را‬ ‫تجربه خواهد کرد‪ .‬اما برای خروج عملی از رکود‬ ‫اقتصادی باید ‪ ۳‬گام اساسی برداشته شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه می گوید‪ :‬اگر می خواهیم‬ ‫در عمل نیز اقتصاد کش��ور از رکود خارج شود و‬ ‫به سوی رونق حرکت کند‪ ،‬باید فضای کسب وکار‬ ‫موجود در کش��ور تس��هیل ش��ود و بهب��ود یابد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ای��ن فض��ا به هیچ عنوان مس��اعد‬ ‫نیس��ت و برای درس��ت ک��ردن این اوض��اع باید‬ ‫مجموعه حاکمیت متش��کل از قوای سه گانه وارد‬ ‫عمل شوند و ش��رایط را بهبود ببخشند‪ .‬پازوکی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه اگر فضای کس��ب وکار کش��ور‬ ‫مساعد باش��د‪ ،‬می توان حجم سرمایه گذاری ها را‬ ‫در اقتص��اد ملی افزایش داد‪ ،‬گف��ت‪ :‬به طور کلی‬ ‫در چنی��ن فضایی هزینه مبادل��ه و تجارت نیز با‬ ‫کاهش چش��مگیری روبه رو خواهد ش��د که این‬ ‫ام��ر نیز درنهایت می تواند زمینه س��از بازگش��ت‬ ‫رونق به صحنه اقتصاد کش��ور باشد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه گام های بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در نخس��تین گام باید ش��فافیت بر تم��ام ارکان‬ ‫اقتص��اد ایران حکمفرما ش��ود‪ .‬در چنین فضایی‬ ‫اس��ت ک��ه نقش قوه قضاییه بس��یار مهم اس��ت‬ ‫که باید در راس��تای مبارزه با فس��اد گام بردارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر مبارزه با پولش��ویی نیز از اهمیت‬ ‫بس��زایی برخوردار اس��ت‪ ،‬چراکه اگر می خواهیم‬ ‫در فضای شفاف با دیگر کشورها رابطه اقتصادی‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬باید کنوانس��یون های بین المللی‬ ‫در ای��ن زمین��ه را نیز بپذیری��م‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در فضای ش��فاف اقتصادی اس��ت که هیچ گونه‬ ‫فساد و رانتی ایجاد نمی ش��ود و می توان ازسوی‬ ‫دیگر حجم س��رمایه گذاری ها را چه داخلی و چه‬ ‫خارج��ی افزایش داد‪ ،‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫این زمینه باید گام های جدی برداش��ته ش��ود تا‬ ‫فضای اقتصادی کش��ور به سوی شفافیت حرکت‬ ‫کند‪ .‬این استاد دانشگاه گام دوم در جهت بهبود‬ ‫فض��ای کس��ب وکار را ایجاد ش��رایطی به منظور‬ ‫رقابت س��الم بین بنگاه های اقتصادی دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه در سال های اخیر با شکل گیری‬ ‫ش��رکت های خصولتی که نتیجه خصوصی سازی‬ ‫غلط هستند‪ ،‬هرگونه قدرت رقابت در بین بخش‬ ‫خصوصی از بین رفته‪ ،‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫گذشته شرکت های دولتی نسبت به شرکت های‬ ‫خصولتی که درحال حاضر وجود دارند‪ ،‬از حساب‬ ‫و کتاب بهتری برخوردار بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹ شرکت های دولتی سودده‬ ‫پازوک��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا اس��م‬ ‫خصوصی س��ازی ش��رکت های دولتی س��ودده را‬ ‫اختصاصی س��ازی کردند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت هایی مانند‬ ‫هپکو‪ ،‬نیشکر هفت تپه و‪ ...‬به هیچ عنوان خصوصی‬ ‫نشدند‪ ،‬بلکه به بدترین شکل ممکن به اشخاصی‬ ‫ک��ه هیچ گونه صالحیتی ب��رای اداره این بنگاه ها‬ ‫نداش��تند‪ ،‬اعطا ش��دند و انه��ا نیز بالی��ی را که‬ ‫امروز ش��ما در این کارخانه ها مش��اهده می کنید‪،‬‬ ‫بر س��ر کارگ��ران و وضعیت تولید این دس��ت از‬ ‫بنگاه ها اوردند؛ از س��وی دیگر به دلیل اینکه هیچ‬ ‫بهره وری در بنگاه های واگذار شده وجود نداشت‪،‬‬ ‫وضعیت تولید انها روز به روز بدتر شد‪ .‬در چنین‬ ‫فضایی هیچ گونه سرمایه گذاری انجام نخواهد شد؛‬ ‫بنابرای��ن بنگاه به س��وی ورشکس��تگی و تعطیلی‬ ‫حرک��ت می کن��د و وضعیتی ک��ه ام��روز بر این‬ ‫شرکت های به اصطالح خصوصی شده حاکم است‪،‬‬ ‫نیز محصول همین چرخه معیوب و فش��ل است‪.‬‬ ‫این اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی با‬ ‫اش��اره به اینکه اگر خصوصی سازی به درستی در‬ ‫ایران انجام می شد‪ ،‬امروز شاهد این همه گرفتاری‬ ‫در ح��وزه اقتصاد نبودیم‪ ،‬گفت‪ :‬نمونه های موفق‬ ‫خصوصی سازی در کشورهایی مانند کره جنوبی‬ ‫و ژاپن وجود دارد که این بنگاه ها توانس��ته اند با‬ ‫ش��ریکان خارجی خود جوینت ش��وند و زمینه‬ ‫انتق��ال دانش و فناوری را فراه��م اورند و از این‬ ‫طریق بهره وری خود را افزایش دهند تا به وسیله‬ ‫ان بتوانند بازارهای صادراتی را قبضه کنند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کشور ما چنین اتفاقی روی‬ ‫نداد‪ ،‬چراکه ابتدایی ترین بستر برای انجام چنین‬ ‫اقدام هایی فضای کسب وکار مناسب است که به‬ ‫هیچ وجه وجود ندارد؛ بنابراین ش��ما نمی توانید‬ ‫انتظار جذب سرمایه گذاری را در چنین اوضاعی‬ ‫داشته باش��ید که بتوان به پشتوانه ان بهره وری‬ ‫را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نفی هرگونه انحصار‬ ‫پازوک��ی نف��ی هرگون��ه انحصار را س��ومین‬ ‫گام برای بهبود ش��رایط کس��ب وکار به منظور‬ ‫خ��روج اقتصاد از رک��ود عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫باید ب��ا هرگونه انحص��ار در بخش های دولتی‪،‬‬ ‫خصوص��ی و خصولت��ی مبارزه و فض��ا را برای‬ ‫ایج��اد رقابت ‪ ۱۰۰‬درصدی فراهم کرد‪ ،‬زیرا در‬ ‫هر بخش��ی که انحصار شکل می گیرد‪ ،‬به دنبال‬ ‫ان فس��اد ایجاد خواهد شد و رقابت نیز از بین‬ ‫خواهد رفت‪ .‬این اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی با تاکید بر اینکه انحصار مانند س��م‬ ‫برای اقتصاد کشور بسیار مضر است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا زمانی که ازس��وی دول��ت و حاکمیت امنیت‬ ‫سرمایه گذاری و سرمایه گذار در کشور تضمین‬ ‫نش��ود‪ ،‬ش��ما نمی توانید انتظار بهبود داش��ته‬ ‫باش��ید‪ .‬درحال حاضر هزاران نف��ر وجود دارند‬ ‫ک سپرده گذاری‬ ‫که س��رمایه های خود را در بان ‬ ‫کرده اند و س��ود خوبی نیز بدون هیچ دردس��ر‬ ‫و زحمتی دریافت می کنند و کس��ی نیز کاری‬ ‫به کارش��ان ن��دارد؛ اما وقتی ی��ک کارافرین و‬ ‫فعال اقتصادی تصمیم می گیرد کس��ب وکاری‬ ‫راه اندازی کن��د‪ ،‬ان زمان اس��ت که مصائبش‬ ‫شروع می شود‪ .‬از اداره مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫وزارتخانه ه��ای گوناگ��ون و‪ ...‬به انحای مختلف‬ ‫به او فش��ار می اورند و وی را گرفتار بروکراسی‬ ‫می کنند‪ .‬پازوکی اضافه کرد‪ :‬تا زمانی که چنین‬ ‫وضعیتی در نظام اقتصادی ایران حاکم باش��د‪،‬‬ ‫ش��ما نباید توقع ایجاد رونق اقتصادی داش��ته‬ ‫باشید‪ ،‬بلکه برای عملی کردن چنین موضوعی‬ ‫بای��د گام های عمل��ی که به انها اش��اره کردم‪،‬‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫و باز هم قانون‬ ‫ج�واد وجدانیان‪ ،‬کارش�ناس اقتصاد‪ :‬در‬ ‫ضرورت قانون و قانون گذاری همین قدر کافی‬ ‫اس��ت که بگوییم نظ��ام قانون گذاری‪ ،‬پاش��نه‬ ‫اشیل یک کشور است‪ .‬اگر قانون نباشد یا باشد‬ ‫اما کارا و اثربخش نباش��د «سنگ روی سنگ‬ ‫بند نمی شود»‪ .‬خوشبختانه دولت فعلی باوجود‬ ‫هم��ه محدودیت ها از جمل��ه دولت هایی بوده‬ ‫که تالش کرده تا حد امکان قانونمدار باش��د و‬ ‫اصالح��ات قانونی انجام دهد‪ .‬با این وجود هنوز‬ ‫خالهای قانونی بس��یاری به چشم می خورد‪ .‬در‬ ‫همین راستا و برای رفع اسیب های قانونی و در‬ ‫راستای اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی‪ ،‬سیاست های‬ ‫کل��ی نظ��ام قانون گ��ذاری در ‪۱۷‬‬ ‫بند ابالغ ش��د‪ .‬عالوه ب��ر ابالغ این‬ ‫سیاس��ت ها‪ ،‬راهنمای عمومی عمل‬ ‫ه��م برای قوای س��ه گانه مش��خص‬ ‫شد‪ .‬برای اجرای موفق سیاست های‬ ‫کلی نظام قانون گذاری‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫چالش های قانونی شناس��ایی شود‪.‬‬ ‫اینکه چرا قوانین در پیشبرد برنامه های توسعه‬ ‫موثر واقع نمی ش��وند‪ ،‬مهم ترین موضوعی است‬ ‫که بای��د به ان توجه ش��ود‪ .‬در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش باید گفت قوانین مورد نی��از یا وجود‬ ‫دارند یا وجود ندارند‪ .‬اگر موضوعی نیاز به قانون‬ ‫داشته باشد و برای ان قانونی نباشد‬ ‫بی هیچ تردیدی سبب ایستایی یک‬ ‫نظام می شود‪ ،‬مانند امایش سرزمین؛‬ ‫موضوعی ک��ه ارتباطی مس��تقیم با‬ ‫توسعه کش��ور دارد اما قانون مدونی‬ ‫ب��رای ان وجود ن��دارد‪ .‬اما اگر برای‬ ‫یک موضوع مش��خص‪ ،‬قوانین مورد‬ ‫نیاز وجود داش��ته باش��د اما بی تاثیر باشد‪ ،‬این‬ ‫قوانین یا بد تصویب شده اند یا بد اجرا می شوند‬ ‫یا اصال بر ان نظارت نمی شود یا ترکیبی از این‬ ‫موارد‪ .‬مثل قان��ون هدفمندی یارانه ها که بدون‬ ‫توجه به پیش نیاز ان یعنی شناسایی دهک های‬ ‫درامدی تصویب ش��ده و بدون پرداخت س��هم‬ ‫بخش تولید اجرا می شود‪ .‬یا مثالی دیگر الیحه‬ ‫جدید قانون تجارت که به تازگی تصویب ش��د و‬ ‫قرار است به نظام تجاری کشور ابالغ و اجرا شود‪.‬‬ ‫یک طرف این قان��ون یعنی بخش خصوصی به‬ ‫این الیحه معترض است و تصویب ان را درمان‬ ‫هیچ دردی نمی داند‪ .‬باتوجه به تمام موارد‪ ،‬وضع‬ ‫قانون و قانون گذاری به راستی ایجاب می کرد که‬ ‫سیاست های کلی نظام قانون گذاری با تاکید بر‬ ‫مس��ئولیت ها ابالغ شود که ش��د‪ .‬امید است با‬ ‫ابالغ این سیاس��ت ها‪ ،‬نظام قانون گذاری به بلوغ‬ ‫الزم برسد تا بتواند به سرمنزل مقصود راه یابد‪.‬‬ ‫راز ارامش این روزهای اقتصاد ایران چیست؟‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬فرض کنید‬ ‫در ابتدای س��ال جاری «ماش��ین زمان» در اختیار‬ ‫داش��تیم ک��ه به وس��یله ان می توانس��تیم وقایع‬ ‫سیاس��ی و دیپلماس��ی ‪ 6‬ماه این��ده را پیش بینی‬ ‫کنیم‪ .‬به طور مثال می توانس��تیم پیش بینی کنیم‬ ‫که ایران یک کش��تی انگلیس��ی را توقیف می کند‪،‬‬ ‫پهپاد امریکایی را می زند‪ ،‬کش��تی های تجاری در‬ ‫فجیره منفجر می ش��وند‪ ،‬پاالیشگاه نفت ارامکو در‬ ‫عربس��تان با حمله موشکی حوثی ها از کار می افتد‬ ‫و‪ ...‬ان وق��ت از هر کس می پرس��یدیم باوجود این‬ ‫هم��ه تنش فکر می کنید وضعیت اقتصادی چگونه‬ ‫خواهد بود و به طور مثال نرخ ارز چه تغییری خواهد‬ ‫ک��رد؟ به احتمالی نظرش این ب��ود که چون فضای‬ ‫بین المللی بسیار ملتهب است‪ ،‬به طور قطع نرخ ارز‬ ‫با جهش روبه رو خواهد ش��د‪ .‬حاال در عالم واقعیت‬ ‫می بینی��م که همه این اتفاق ه��ا رخ داده اما اوضاع‬ ‫ارام به نظر می رسد و نرخ ارز به عنوان حساس ترین‬ ‫متغیر اقتصادی به تحوالت سیاس��ی نه تنها جهش‬ ‫نکرده که به نوعی با کاهش روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬راز‬ ‫ارامش این روزهای اقتصاد ایران چیس��ت؟ برخی‬ ‫معتقدن��د اقتصاد ای��ران در یکی‪ ،‬دو ماه گذش��ته‬ ‫به «ارامش» رس��یده اس��ت‪ .‬در ادبیات اقتصادی‬ ‫ارامش تعریفی ن��دارد اما «ثبات اقتصادی» دارای‬ ‫تعریف مش��خص اس��ت و به وضعیتی‬ ‫گفته می ش��ود ک��ه در ان متغیرهای‬ ‫اقتصادی مانند نقدینگ��ی‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز و‪ ...‬دچار نوس��ان های شدید نشوند‬ ‫و قاب��ل پیش بینی باش��ند‪ .‬همین طور‬ ‫سیاس��ت های پولی و مال��ی دولت هم‬ ‫منجر ب��ه اتفاق ه��ای نگران کننده در‬ ‫اینده نشود؛ مانند «پولی کردن کسری بودجه» که‬ ‫معنی اش بروز تورم در اینده اس��ت‪ .‬پس انچه این‬ ‫روزها مش��اهده می کنیم‪ ،‬ثب��ات اقتصادی به ماهو‬ ‫ثبات نیست‪ .‬چون یک بررسی ساده نشان می دهد‬ ‫جز نرخ ارز که در یکی دو ماه گذش��ته‪ ،‬نوسان های‬ ‫ش��دید را تجربه نک��رده‪ ،‬بقیه متغیره��ا وضعیتی‬ ‫نگران کننده داشته اند‪ .‬به طور مثال در همین مدت‬ ‫نرخ رش��د نقدینگی بی��ش از ‪ ۲۵‬درصد بوده و پایه‬ ‫پولی همچنان در حال افزایش اس��ت و این مقادیر‬ ‫هنوز به تورم تبدیل نش��ده اس��ت‪ .‬هرچند مقامات‬ ‫دولتی بارها گفته اند کس��ری بودجه را با برداشت از‬ ‫منابع بانکی جبران نمی کنند اما محتمل اس��ت که‬ ‫دولت در ماه های اینده کس��ری ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی اش را از محلی جبران کند که تورم بیشتری‬ ‫به اقتصاد تحمیل خواهد کرد‪ .‬پس واضح اس��ت که‬ ‫اقتصاد ایران به ثبات نرسیده اما قدری از التهاباتش‬ ‫کم شده است‪ .‬از ان طرف تجربه جهش‬ ‫ارزی سال گذش��ته به ما یاد داد که اگر‬ ‫بازار ارز ناارام ش��ود‪ ،‬ناارامی به اقتصاد‬ ‫منتقل می شود‪ .‬حال پرسش این است‬ ‫ک��ه اگر بازار ارز ارام باش��د‪ ،‬می تواند به‬ ‫اقتصاد سیگنال ارامش بدهد؟ هرچند‬ ‫زود است در این زمینه قضاوت کنیم اما‬ ‫در ظاهر پاسخ مثبت است‪ .‬به این دلیل که با نوسان‬ ‫نداشتن نرخ ارز در چند ماه گذشته‪ ،‬دیگر متغیرهای‬ ‫اقتصادی که به ط��ور معمول اثرپذیری باالیی از ان‬ ‫دارن��د فع�لا ارام گرفته ان��د‪ .‬اکنون می ش��ود این‬ ‫پرسش را مطرح کرد که باوجود این همه اتفاق های‬ ‫دله��ره اور از جمله تحریم بانک مرک��زی‪ ،‬چرا نرخ‬ ‫ارز دچار نوس��ان شدید نشده است؟ به نظر می رسد‬ ‫باوجود تش��دید ظاهری اختالف ها‪ ،‬رفتار امریکا در‬ ‫برابر ای��ران تغییر کرده و از ش��دت خصومت میان‬ ‫دو کش��ور کاسته شده اس��ت‪ .‬دکتر بهکیش معتقد‬ ‫اس��ت بهبود نس��بی در ای��ن وضعی��ت‪ ،‬هیجان را‬ ‫ت��ا ح��دودی از بازار ارز گرفته و ب��ه عرضه و تقاضا و‬ ‫عوامل طبیعی بازار اج��ازه داده تا کار خود را دنبال‬ ‫کنند‪ .‬عده دیگری از اقتصاددانان معتقدند بازار ارز‬ ‫در ماه های گذشته به شدت کوچک و کم عمق شده‬ ‫و احتمال شکل گیری موج های بزرگ از بازار گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به قول دکتر غنی نژاد محدودیت هایی‬ ‫ک��ه از جهات گوناگون ب��ر بازار ارز تحمیل ش��ده‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ارزی یا پولی نیست‪ ،‬بلکه سیاست‬ ‫پلیس��ی است و سیاست پلیسی فقط در کوتاه مدت‬ ‫جواب می دهد و ارامش ایجاد می کند‪ .‬برخی دیگر‬ ‫از اقتصاددانان از جمله دکتر نیلی معتقدند س��قف‬ ‫نرخ ارز در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به نرخ��ی که پیش از‬ ‫این بحران وجود داش��ت‪ ،‬بیش از ‪ 4‬برابر شده است‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق برای نخس��تین بار در اقتص��اد ایران رخ‬ ‫داده ک��ه نرخ ارز نس��بت به مق��دار متناظر با ‪PPP‬‬ ‫یا «برابری ق��درت خرید» ‪ overshoot‬کرده و به‬ ‫نزدیک ‪ 2‬برابر ان رس��یده و در ای��ن فاصله زیاد‪ ،‬به‬ ‫نسبت ماندگار شده است‪ .‬بعضی دیگر هم معتقدند‬ ‫کیفیت سیاس��ت گذاری در برخ��ی حوزه ها به ویژه‬ ‫حوزه ارزی‪ ،‬به تدریج بهتر شده است‪ .‬سرکوب های‬ ‫بازار و جلوگیری از بازگش��ت ارز صادراتی با قیمتی‬ ‫که در بازار ش��کل گرفته بود‪ ،‬موانعی ایجاد می کرد‬ ‫که به تدریج این سیاس��ت ها کنار گذاشته شد‪ .‬البته‬ ‫اوایل امس��ال بازار ثانویه ارز هم شکل گرفت که این‬ ‫موضوع نیز یکی از دالیل مهم ارام ش��دن بازار ارز در‬ ‫نیمه نخست سال است و اینجا پرسش مهم دیگری‬ ‫پی��ش می اید؛ این وضع تا چ��ه زمانی ادامه خواهد‬ ‫یافت؟‬ ‫بودجه ‪ ،۹۹‬با افق دوساله و با رویکرد قطع وابستگی‬ ‫مس��تقیم بودجه به نفت تدوین می شود که اصالحات‬ ‫س��اختاری ان در چهار مح��ور «درامدزایی پایدار»‪،‬‬ ‫«هزینه ک��رد کارا»‪« ،‬ثب��ات در اقتص��اد‪ ،‬توس��عه و‬ ‫عدال��ت» و «اصالح��ات نهادی نظ��ام بودجه ریزی»‬ ‫دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد بلندمدت بودجه‬ ‫دو اقدام اصل��ی برای تقویت تولید ناخالص داخلی‪،‬‬ ‫اص�لاح نظام مالیاتی و اصالح نظام یارانه پنهان انرژی‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت بعد از کش وقوس های فراوان در بودجه‬ ‫امس��ال تصمیم به اصالح نظام یارانه ای گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫یارانه ه��ای پنهان انرژی هر س��ال ‪ ۹۸۷‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان برای کش��ور هزینه دارد‪ ،‬در حال��ی که عواید‬ ‫ان بی��ش از همه‪ ،‬به ثروتمندترین قش��رهای جامعه‬ ‫می رس��د؛ بنابراین با اجرای بس��ته اصالح نظام یارانه‬ ‫پنهان انرژی عالوه بر احیای رشد اقتصادی بلندمدت‪،‬‬ ‫یاران��ه پنهان حامل های ان��رژی به تدریج کاهش پیدا‬ ‫می کند و عوای��د حاصل از ان برای پوش��ش ناترازی‬ ‫بودج��ه‪ ،‬حمای��ت از خانواره��ای نیازمن��د و بنگاه ها‬ ‫در قال��ب برنامه ه��ای موجود و س��رمایه گذاری های‬ ‫زیرس��اختی استفاده می ش��ود‪ .‬در بحث مالیات‪۴۰ ،‬‬ ‫درصد جمعیت کش��ور از مالیات معاف هستند و برای‬ ‫فرار مالیاتی نیز امارهای گوناگونی از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اعالم می ش��ود‪ .‬از ط��رف دیگر‪ ،‬نظام‬ ‫مالیاتی مهم ترین ابزار سیاس��ت گذاری در حکمرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل در بس��ته اصالح نظام مالیاتی‬ ‫ب��ه اصالح پایه ه��ای مالیات��ی‪ ،‬کاهش ن��رخ مالیات‬ ‫بر درامد ش��رکت ها همزمان با افزای��ش نرخ مالیات‬ ‫بر کاال و خدم��ات‪ ،‬افزایش پوش��ش مالیاتی‪ ،‬کاهش‬ ‫معافیت های گس��ترده مالیاتی و عوارض گمرکی که‬ ‫منجر به س��وءتخصیص نهادها و مخل رش��د هستند‪،‬‬ ‫توجه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد کوتاه مدت بودجه‬ ‫اقتصاد ایران در س��ال گذش��ته ب��رای دومین بار از‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬تاکنون‪ ،‬دچار رش��د منفی هم��راه با تورم‬ ‫ش��د‪ .‬اصلی ترین علت این اتفاق‪ ،‬بازگشت تحریم های‬ ‫اقتصادی و محدودی��ت در فروش نفت بود‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬اهمیت قطع وابستگی بودجه به نفت بیش از‬ ‫همیشه عیان شده ‪ ،‬به همین دلیل یکی از رویکردهای‬ ‫کوتاه مدت بودجه‪ ،‬قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای‬ ‫به مناب��ع حاصل از صادرات نف��ت‪ ،‬بازنگری در روش‬ ‫تعیین س��هم دولت از درام��د نفتی‪ ،‬ارتقای حاکمیت‬ ‫شرکتی ش��رکت ملی نفت و سرمایه گذاری در بخش‬ ‫باالدس��تی نفت و گاز از محورهای بسته «اصالح نظام‬ ‫مالی��ه نفت و گاز» اس��ت که بخش��ی از ان در بودجه‬ ‫س��ال اینده دنبال خواهد شد‪ .‬همچنین برای پاسخ به‬ ‫تکانه های اقتصاد‪ ،‬پیاده س��ازی نظام مدیریت ناترازی‬ ‫بودجه از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد‪،‬‬ ‫حرکت به س��مت تخصیص بهینه منابع‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی م��ورد نیاز با کمترین هزینه‪ ،‬افزایش درامدهای‬ ‫پایدار‪ ،‬افزایش سهم درامدهای پادچرخه ای در پاسخ‬ ‫به تکانه ه��ای نفتی‪ ،‬ایجاد س��امانه تضامین و کنترل‬ ‫تعهدات دولت در بودجه س��ال اینده لحاظ می شود‪.‬‬ ‫بازتعریف نقش صندوق توس��عه ملی در توسعه کشور‬ ‫و توجه به نوس��ان گیری درامد دولت از دیگر مواردی‬ ‫اس��ت که موجب ثب��ات کل اقتصاد خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫بس��ته ها می تواند در کوتاه مدت به افزایش تاب اوری‬ ‫اقتص��اد و قطع وابس��تگی مس��تقیم بودج��ه به ویژه‬ ‫اعتبارات هزینه ای به نفت منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکرد پیشرفت متوازن‬ ‫سیاس��ت های حمایت��ی در بودج��ه‪ ،‬تاکن��ون‬ ‫نتوانس��ته اند به اهداف عدالت محور برس��ند تا جایی‬ ‫که براس��اس اخرین گزارش مرکز ام��ار ایران‪ ،‬دهک‬ ‫دهمی ها در کل کش��ور به طور میانگی��ن ‪ ۱۴.۵‬برابر‬ ‫ده��ک اولی ها در ه��ر ماه هزینه می کنن��د‪ .‬علت این‬ ‫مس��ئله در نگاهی کالن‪ ،‬ضعف اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫مناسب در سیاست گذاری بوده است‪ .‬در بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬که با افق دوس��اله تدوین ش��ده ‪ ،‬اس��تفاده از ابزار‬ ‫نظام مالیاتی‪ ،‬اصالح س��اختارهای حمایت اجتماعی‬ ‫از جمل��ه اس��تقرار نظام چندالیه تامی��ن اجتماعی و‬ ‫اصالح در نظام بازنشستگی رویکرد اصلی دولت برای‬ ‫پیش��رفت متوازن طبقات گوناگون اجتماعی است‪ .‬با‬ ‫همین هدف‪ ،‬اصالح نظام پرداخت یارانه های مستقیم‬ ‫و ح��ذف یارانه دهک های باالی درام��دی در بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬به عنوان یکی از برنامه های اولویت دار دولت‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی نیز به تازگی اعالم ک��رده در مرحله‬ ‫نخست حدود ‪ ۱۷۰‬هزار خانوار یعنی ‪ ۷۰۰‬هزار نفر از‬ ‫قشرهای متمکن از نظام پرداخت یارانه های مستقیم‬ ‫حذف خواهند ش��د‪ ،‬اما مجلس ب��ه دولت اختیار داده‬ ‫که برای حذف یارانه ‪ 3‬دهک باالی درامدی که شامل‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون نفر می شود‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رویک�رد اصلاح س�اختار دول�ت در‬ ‫بودجه‬ ‫در بودج��ه س��ال اینده‪ ،‬اجرای بس��ته «مدیریت و‬ ‫مولدس��ازی دارایی های دولت» یک��ی از راهکارهای‬ ‫کالن به منظ��ور ارتق��ای کیفیت حکمران��ی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬برای اجرای این بسته سازمان های‬ ‫دولتی برای اجاره‪ ،‬بهادارس��ازی یا مولدسازی امالک‬ ‫مازادشان اقدام می کنند‪ .‬برای انجام این کار‪ ،‬مدیریت‬ ‫واح��د و متمرکزی در وزارت اقتصاد تش��کیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫معیار سنجش‬ ‫درجه‬ ‫توسعه یافتگی‬ ‫‪ ۷۱‬درصد ارز صادراتی به کشور بازگشت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫صنایع تبدیلی‬ ‫حلقه گمشده‬ ‫سیب اهر‬ ‫مشهد‬ ‫در مسیر‬ ‫پیاده مدار شدن‬ ‫صادرات ریلی در‬ ‫دست انداز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعتگران با تشریح راهکار دور زدن تحریم و حفظ بازارهای بین المللی عنوان کردند‬ ‫‹ ‹فرصت های صادراتی‬ ‫ن��ادر روان یک��ی از‬ ‫و‬ ‫تولیدکنن��دگان‬ ‫تامین کنندگان قطعات‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی درباره‬ ‫ص��ادرات قطع��ات ب��ه‬ ‫بازاره��ای بین المللی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه قیمت ارز افزایش پیدا کرده و‬ ‫این امر سبب شده تولید نسبت به واردات مزیت‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬به طور طبیعی بای��د صادرات افزایش‬ ‫یابد اما برای اس��تفاده از چنی��ن موقعیتی الزم‬ ‫است برنامه ریزی شده و زیرساخت ها فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ش��روع تحریم ه��ا‪ ،‬صادرات قطعه‬ ‫تا ح��دودی ادامه دارد اما بیش��ترین میزان این‬ ‫صادرات به ش��رکت های همس��ایه و کشورهای‬ ‫همج��وار محدود می ش��ود‪ .‬همچنی��ن در تولید‬ ‫برخ��ی اقالم مانند م��واد اولیه‪ ،‬کش��ور به لحاظ‬ ‫نیروی کار و انرژی ارزان‪ ،‬مزیت نسبی داشته در‬ ‫نتیجه قیمت تمام شده برخی قطعات نسبت به‬ ‫رقیبان خارجی و حتی چینی ها‪ ،‬پایین تر است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه در ادام��ه به برخی‬ ‫مش��کالت موجود در امر تولید و صادرات اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بخش��ی از فناوری ه��ای موجود در‬ ‫صنای��ع داخلی مربوط به دهه های پیش اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه از دیگر مش��کالت ما در حوزه قطعه‬ ‫این اس��ت که قطعات داخلی وی��ژه خودروهایی‬ ‫به عنوان مثال اگر ش��رکت ولوو بخواهد قطعات‬ ‫مورد نیازش را به قطعه س��ازان ایرانی س��فارش‬ ‫دهد هزین ه تولید ان بسیار پایین می اید‪.‬‬ ‫اکبرپورپای��دار درب��اره فعالی��ت قطعه س��ازان‬ ‫تبری��زی در تولی��د قطعات س��نگین و ارزاوری‬ ‫انها خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیش��تر صادرات در بخش‬ ‫قطعات نیمه ساخته و ریخته گری است اما درباره‬ ‫ماشین االت کش��اورزی صادرات متنوع تر بوده و‬ ‫سفارش از سوی صنعتگران ترکیه برای دریافت‬ ‫این قطعات ب��اال بوده و البت��ه ارزاوری انها هم‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد کشور به نسبت مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار خاورمیانه برای قطعه سازان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬تولی��د ب��رای تامین‬ ‫نیازهای داخل اغاز ش��د اما ب��ا انقالب صنعتی‬ ‫و افزای��ش تی��راژ‪ ،‬تولیدکنن��دگان کش��ورهای‬ ‫گوناگون به ویژه کشورهای صنعتی به فکر توسعه‬ ‫و گس��ترش بازارهای خ��ود‪ ،‬فرات��ر از بازارهای‬ ‫داخل��ی افتادند و بخش��ی از کشورگش��ایی ها و‬ ‫استعمار قرن بیس��تم به این موضوع برمی گردد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬انگلیس هند را اشغال کرد و هند‬ ‫مس��تعمره انگلیس و ب��ازار مصرفی بزرگی برای‬ ‫محصوالت صنعتی این کش��ور شد‪ .‬امروز شیوه‬ ‫بازاریاب��ی متفاوت ش��ده و صنعتگران با کیفیت‬ ‫باالت��ر و خدمات پ��س از فروش بهت��ر‪ ،‬به دنبال‬ ‫توس��عه بازارهای خود هس��تند‪ .‬البت��ه رقابت و‬ ‫باقی مان��دن در بازار بین المللی بس��یار س��خت‬ ‫ش��ده و هر برندی ممکن اس��ت با کوچک ترین‬ ‫اش��تباه جای خود را به دیگ��ری بدهد‪ .‬برخی از‬ ‫کشورهای کمتر توس��عه یافته برای ماندن حتی‬ ‫حاضر هس��تند در بازار قیمت محصوالت شان را‬ ‫پایین تر از قیمت تمام شده اعالم کنند تا بتوانند‬ ‫ب��ه حیات خود ادامه دهند ک��ه البته این راهکار‬ ‫معقولی نیس��ت‪ ،‬هرچند در کوتاه مدت می تواند‬ ‫تاحدودی پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کشور از جمله صنایعی‬ ‫هس��تند که به دنب��ال گس��ترش بازارهای خود‬ ‫فعالی��ت دارند و تعیین ه��دف ‪۶‬میلیارد دالری‬ ‫ب��رای صادرات قطع��ه تا اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در همین‬ ‫راس��تا بوده اس��ت‪ .‬ش��روع تحریم ه��ا از مرداد‬ ‫س��ال گذش��ته تا حدودی برنامه ه��ای صادراتی‬ ‫بخش ه��ای گوناگون را بهم زد؛ از این رو در این‬ ‫ش��رایط برخی با روش های تهاتر سعی در حفظ‬ ‫بازار خ��ود دارند و برخی نیز به دلیل مش��کالت‬ ‫ناگزیر به توقف صادرات محصوالت خود شده اند‪.‬‬ ‫صادرات قطعه با واسطه‬ ‫بیش��ترین می��زان ص��ادرات در بخش قطعات نیمه س��اخته و‬ ‫ریخته گری اس��ت اما درباره ماش��ین االت کش��اورزی صادرات‬ ‫متنوع ت��ر بوده و س��فارش از س��وی صنعتگ��ران ترکیه برای‬ ‫دریافت این قطعات باال است‬ ‫بوده که از زمان تولید انها سال ها گذشته است؛‬ ‫بنابرای��ن انچه در داخل تولید می ش��ود قابلیت‬ ‫صادرات نداش��ته و صنعتگر برای ش��رکت های‬ ‫خارجی براساس س��فارش انها قطعه ها را تولید‬ ‫و تامین کند‪.‬‬ ‫روان با بیان اینکه ایران در تولید برخی قطعات‬ ‫مانند سوپاپ‪ ،‬بوش موتور و پرس های متالورژی‬ ‫پودر(سیستمی اس��ت که دنده را به شکل پودر‬ ‫تولید می کند) بس��یار قوی است‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات‬ ‫این قطعات به مقصد ترکیه‪ ،‬افغانس��تان و به ویژه‬ ‫ع��راق که خودروهای داخل��ی ما مانند پراید هم‬ ‫به این کش��ورها صادر می شود‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه در تولید قطعات ماش��ین االت کش��اورزی‬ ‫مانن��د تراکت��ور هم قطعه س��ازان کش��ور فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی‬ ‫درباره افق ‪ ۱۴۰۴‬صنعت قطعه مبنی بر صادرات‬ ‫‪۶‬میلی��ارد دالری قطعه هم گف��ت‪ :‬با روند فعلی‬ ‫شدنی نیس��ت چراکه ماشین االت مورد استفاده‬ ‫در این صنعت قدیمی بوده و نتوانسته ایم فناوری‬ ‫خود را در این بخش روزامد کنیم‪.‬‬ ‫روان در پاس��خ به این پرس��ش که اگر کشور‬ ‫تحریم نمی ش��د ایا این افق دست یافتنی بود یا‬ ‫خیر‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به زیرساخت ها و ماشین االت‬ ‫قدیم��ی که داریم‪ ،‬خیر‪ ،‬زی��را تحریم وضعیت را‬ ‫برای صادرات به لحاظ قیمت ارز بهتر کرده است‬ ‫و تولید نسبت به واردات صرفه اقتصادی بیشتری‬ ‫دارد؛ تحریم هم فرصت داخلی س��ازی قطعات را‬ ‫فراه��م ک��رد و هم فرص��ت واردات با ممنوعیت‬ ‫محصوالتی که در داخل تولید می شوند را از بین‬ ‫برد‪ .‬اگر بتوانیم از موقعیت تحریم استفاده کرده‬ ‫و تهدیدها را ب��ه فرصت تبدیل کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫بخش��ی از اهداف تعریف ش��ده برای این افق را‬ ‫محقق کنی��م‪ ،‬وگرنه در حالت ع��ادی هر زمان‬ ‫تحریم ها برداشته ش��ده این بخش واردات بوده‬ ‫که گسترش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫روان در پایان اظهارک��رد‪ :‬تولیدکننده داخلی‬ ‫بای��د از این فرصت اس��تفاده کند و ب��ا افزایش‬ ‫کیفیت محص��والت خود‪ ،‬رضایت مش��تریان را‬ ‫جل��ب کند که وقتی تحریم ه��ا برطرف و دوباره‬ ‫در ها باز شد رغبت به خرید محصوالت داخلی از‬ ‫سوی متقاضیان بیشتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطع�ات ماش�ین االت کش�اورزی و‬ ‫بازارهای همسایه‬ ‫تبریز یکی از قطب های‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور در‬ ‫ح��وزه خ��ودرو و‬ ‫ماش��ین االت صنعتی و‬ ‫کشاورزی است‪ .‬در ادامه‬ ‫یون��س اکبرپورپای��دار‪،‬‬ ‫رئیس انجمن سازندگان‬ ‫قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه های صنعتی و خودرو‬ ‫تبری��ز در گفت وگ��و با‬ ‫درب��اره صادرات‬ ‫قطعات خودرویی‪ ،‬صنعتی و کشاورزی گفت‪ :‬در‬ ‫ص��ادرات قطعات صنعتی و کش��اورزی موفق تر‬ ‫عمل کرده ایم زی��را خرید قطعات از ایران صرفه‬ ‫اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬فعالی��ت کارخانه های تبریز در حوزه‬ ‫ماش��ین االت کش��اورزی از جمله تراکتورسازی‬ ‫سبب ش��ده قطعه سازان به توانمندی های باالیی‬ ‫دس��ت پیدا کنند و همین امر منجر به موفقیت‬ ‫در صادرات قطعات این ماش��ین االت به ترکیه‪،‬‬ ‫افغانستان و سایر کشورهای همسایه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نیروی انسانی و انرژی ارزان قیمت‬ ‫ت تمام شده رقابتی باشد‪ ،‬ضمن‬ ‫سبب شده قیم ‬ ‫اینکه شاخص های اس��تاندارد جهانی نیز در این‬ ‫قطعات و ماش��ین های کشاورزی رعایت شده که‬ ‫به طور معمول مربوط به اس��تانداردهای اروپایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه عنوان کرد‪ ۳ :‬ش��رکت‬ ‫در ترکی��ه فعالیت دارند که قطع��ات را از ایران‬ ‫خریداری کرده و ب��ا مونتاژ انها‪ ،‬محصول نهایی‬ ‫را به نام تراکتور کش��ور خودش��ان به بازار عرضه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه ه��ای صنعتی و خ��ودرو تبریز در ادامه‬ ‫با اش��اره به تفاوت قطعات خودرو و ماشین االت‬ ‫کش��اورزی و صنعتی گف��ت‪ :‬در قطعات تراکتور‬ ‫تیراژ تولید ما پایین اس��ت و روند تولید بیش��تر‬ ‫با نیروی انس��انی و سنتی است که در کل جهان‬ ‫هم همین گونه اس��ت‪ .‬این رویکرد سبب می شود‬ ‫قیمت تمام ش��ده قطعات باال باش��د اما به دلیل‬ ‫وج��ود نیروی انس��انی و انرژی ارزان در کش��ور‬ ‫تولید این قطعات و ماش��ین االت به صرفه است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع حت��ی درباره قطع��ات خودروهای‬ ‫سنگین هم صدق می کند‪.‬‬ ‫اکبرپورپای��دار در توضی��ح بیش��تر درباره این‬ ‫موضوع اظهارکرد‪ :‬تولید قطعاتی که نیروی انسانی‬ ‫و ساعت های بیشتری را درگیر می کند‪ ،‬در ایران‬ ‫به صرفه است‪ .‬در این میان‪ ،‬چون بیشتر قطعات‬ ‫خودروهای س��واری به ط��ور اتوماس��یون تولید‬ ‫ش��ده و خط تولید انها رباتیک اس��ت‪ ،‬نرخ انها‬ ‫در کشورهای صنعتی بسیار رقابتی است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه کیفیت انها هم در سطح مطلوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نبود ماشین االت روز سبب شده تولید‬ ‫قطعات خودروهای سواری در ایران رقابتی نباشد‬ ‫و به همین دلیل ه��م ما مزیتی در صادرات این‬ ‫قطعات(خودروهای سواری) نداریم‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماش��ین و‬ ‫مجموعه ه��ای صنعت��ی و خودرو تبری��ز با بیان‬ ‫اینکه بیش��تر صادرات در ح��وزه قطعات مربوط‬ ‫به ماش��ین االت کش��اورزی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در‬ ‫خودروه��ای س��نگین ه��م همین گونه اس��ت و‬ ‫در ادامه عباس سلیمیان‬ ‫یک��ی از تولیدکنندگان‬ ‫س��وپاپ موت��ور خودرو‬ ‫س��واری و س��نگین‪،‬‬ ‫و‬ ‫موتورس��یکلت‬ ‫ماش��ین االت کشاورزی‬ ‫ضمن اش��اره به ادامه دار‬ ‫بودن صادراتش‪ ،‬ب��ه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در حوزه‬ ‫صادرات‪ ،‬قطع��ات به بازار ل��وازم یدکی ایتالیا و‬ ‫افغانستان ارسال می شود و البته در حال مذاکره‬ ‫برای ورود به بازار عراق هم هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ب��ا وجود‬ ‫مدل های خودرویی متفاوت چگونه این ش��رکت‬ ‫به تامین قطعات بازار لوازم یدکی این کش��ورها‬ ‫می پ��ردازد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از این ش��رکت ها خود‬ ‫صادرکنن��ده هس��تند ضمن انکه م��ا می توانیم‬ ‫به راحتی هر س��وپاپی را برای فیات یا پژو تولید‬ ‫و تامین کنیم‪.‬‬ ‫سلیمیان درباره تامین قطعات برای خط تولید‬ ‫خودروس��ازان جهانی افزود‪ :‬با توجه به مشکالت‬ ‫مربوط به مراودات بانکی این امر ش��دنی نیست‪،‬‬ ‫ضمن اینکه خودروس��ازان ب��رای تامین قطعات‬ ‫خود قراردادهای بزرگ می بندند‪ .‬البته مش��کل‬ ‫بانکی و جابه جایی پول برای قطعات لوازم یدکی‬ ‫ه��م وجود دارد اما صنعتگ��ر ایرانی به جای پول‬ ‫قطعات یدکی ماش��ین االت را خریداری کرده یا‬ ‫پول را با واسطه یک یا چند کشور دیگر جابه جا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬تولیدکننده برای عبور از شرایط‬ ‫س��خت ناگزیر باید راهکارهای جدید پیدا کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ش��رکت ما با ‪ ۷۰۰‬نیرو نمی تواند‬ ‫تی��راژ خود را کاهش ده��د در نتیجه صادرات را‬ ‫به طور چمدانی و به واس��طه کش��ور دوبی انجام‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا دول��ت ام��ارات در این باره س��ختگیزی‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از درام��د تجاری این‬ ‫کش��ور به واس��طه فعالی��ت ایرانی ها اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫فعالیت تاجران ایرانی کاهش پیدا کند بخشی از‬ ‫نیروی کار انها بیکار خواهد ش��د در نتیجه سود‬ ‫این امر س��بب شده س��ختگیری نداشته باشند‪.‬‬ ‫برخی صنعتگران ایرانی مبادرت به تاسیس یک‬ ‫ش��رکت در امارات کرده اند تا بتوانند تحریم ها را‬ ‫دور بزنند‪.‬‬ ‫س��لیمیان معتقد اس��ت اگر تحری��م به وجود‬ ‫نمی ام��د قطعه س��ازان ایران��ی می توانس��تند‬ ‫بزرگ تری��ن قطعه س��از در خاورمیان��ه باش��ند‪.‬‬ ‫پیش تر قطعه س��ازان زیادی به فرانس��ه و س��ایر‬ ‫ش��رکت های خودروس��از جهان��ی قطع��ه صادر‬ ‫می کردن��د‪ .‬به عن��وان مث��ال‪ ،‬س��یتروئن ب��ا ما‬ ‫ق��رارداد بس��ت و نمونه ها مورد تایی��د انها قرار‬ ‫گرف��ت و قرار بود بی��ن یک تا ‪۲‬میلی��ون تیراژ‬ ‫داش��ته باش��یم و بخش��ی از انها به بازار تونس‬ ‫برود اما با ش��روع تحریم ها این قرارداد را فس��خ‬ ‫کردند‪ .‬امیدواریم مش��کالت حل و وضعیت بهتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تولیدکنندگان قطعات خاص‬ ‫مهدی خلیل��ی از دیگر‬ ‫فعاالن صنعت قطعه که‬ ‫در حوزه س��اخت ستون‬ ‫فرم��ان‪ ،‬پیش تر یکی از‬ ‫صادرکنن��دگان قطعات‬ ‫خ��ودرو به کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی و امریکایی بود‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫گفت‪ :‬برخی در حوزه بازار‬ ‫لوازم یدکی خ��ودرو مانند لنت ترمز‪ ،‬ش��مع و‪...‬‬ ‫فعالی��ت دارند که صادرات با مش��کالت کمتری‬ ‫ادام��ه دارد ام��ا تحری��م کار را ب��رای بعضی که‬ ‫تامین کننده قطعات اصلی هستند‪ ،‬بسیار سخت‬ ‫کرده است‪ .‬پیش از تحریم ما برای خودروسازان‬ ‫جهانی تامین قطعه داش��تیم و حدود یک دهه‪،‬‬ ‫قطعات س��تون فرمان را به فرانسه و برزیل صادر‬ ‫می کردیم‪ .‬تحریم های جدید بیشتر مشکالتی را‬ ‫در ش��بکه بانک��ی به وجود اورده اس��ت و امکان‬ ‫تبادل مالی وجود ن��دارد؛ بنابراین درحال حاضر‬ ‫حدود یک س��ال اس��ت که صادرات مان متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال توسعه کار و افزایش قطعات‬ ‫ب��رای صادرات بودیم ک��ه کار از بدنه فرمان قرار‬ ‫ب��ود به ص��ادرات ش��فت اصلی فرم��ان (یکی از‬ ‫قطعات جعبه فرمان) برسد‪ ،‬نمونه ها ساخته شد‬ ‫و در حال گرفت��ن تاییدیه ها بودیم که تحریم ها‬ ‫کار را متوقف کرد‪.‬‬ ‫خلیلی ب��ا بیان اینکه این قطع��ه تا ‪۹۰‬درصد‬ ‫با اس��تانداردهای بین المللی داخلی سازی شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با بخش��ی از پول ص��ادرات‪ ،‬قطعات مورد‬ ‫نی��از را وارد می کردی��م ام��ا به دلیل مش��کالت‬ ‫بانک��ی درحال حاض��ر ادام��ه این روند ش��دنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه در زمین��ه تولید س��تون فرمان‬ ‫تولیدکنن��ده محدود در جه��ان فعالیت دارند و‬ ‫شناخته شده هس��تند که این امر محدودیت ما‬ ‫را بیشتر می کند‪ .‬برای قطعات عمومی تر ممکن‬ ‫است این مشکالت و محدودیت ها وجود نداشته‬ ‫باش��د و راحت تر بتوانند برای صادرات تحریم ها‬ ‫را دور بزنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به دنبال حفظ بازارهای خارجی‬ ‫خود هس��تیم و مذاکراتی با چین شده تا به این‬ ‫کشور صادرات داش��ته باشیم چراکه هزینه های‬ ‫تولی��د م��ا پایین ت��ر از انهاس��ت‪ .‬خلیلی گفت‪:‬‬ ‫صادرات جذاب و تولیدکننده به دنبال گس��ترش‬ ‫بازار خود اس��ت‪ .‬در ‪ 10‬س��ال گذش��ته ماهانه‬ ‫ش��اید یک تا ‪ ۲‬کامیون محص��ول به اروپا صادر‬ ‫می کردیم‪ .‬در ش��رایط تحریم هم به دنبال راهی‬ ‫برای ادامه یافتن ان هستیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات‪ ،‬نیازمند تغییر اندیشه‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪ ،‬عض�و هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‪ :‬سال هاست مدیران‬ ‫کشور به ویژه در صنعت خودرو دم از صادرات‬ ‫و ل��زوم توجه ب��ه ان می زنند اما درس��ت در‬ ‫زمان��ی ک��ه ب��ه ارز غیرنفتی احتی��اج داریم‪،‬‬ ‫مش��خص می ش��ود پایه های صادرات��ی ما در‬ ‫تولیدات و کاالهای صنعتی بسیار سست است‪.‬‬ ‫البته صنعت خودرو کش��ور در مقاطعی دارای‬ ‫صادرات معنی دار و موفقی بوده است و به ویژه‬ ‫در زمین��ه قطعات خ��ودرو توانمندی هایی از‬ ‫خود نشان داده ایم‪ .‬اما چرا این موضوع به یک‬ ‫جریان دائمی روبه رو رش��د در کش��ور تبدیل‬ ‫نش��ده اس��ت؟ برای درک این موضوع باید به‬ ‫برخی مسائل تاریخی اشاره کنیم‪.‬‬ ‫نخس��تین مولفه الزم برای صادرات موفق‪،‬‬ ‫تولی��د محصول صادرات محور با قابلیت عرضه‬ ‫در بازاره��ای جهان��ی اس��ت‪ .‬برای داش��تن‬ ‫محصول قابل صادرات‪ ،‬چند شرط الزم است؛‬ ‫نخس��ت اینکه بای��د روی طراح��ی و نواوری‬ ‫محص��والت تولی��دی س��رمایه گذاری کرد‪ .‬با‬ ‫کپی کردن و کاهش قیمت ها‪ ،‬نمی توانیم بازار‬ ‫پایداری را برای خود به دس��ت اوریم‪ .‬هر چند‬ ‫س��اختار قیمت های فعل��ی در صنعت و دیگر‬ ‫بخش های اقتص��ادی اج��ازه نمی دهد مزیت‬ ‫قیمتی هم برای مشتری ایجاد کنیم‪ .‬واقعیت‬ ‫این است که با فرایندهای فعلی تولید و توجه‬ ‫نکردن به عوامل بهره وری‪ ،‬فقط در زمینه هایی‬ ‫ک��ه دولت یارانه زی��ادی روی انرژی می دهد‪،‬‬ ‫دارای مزی��ت صادراتی مبتنی بر هزینه کمتر‬ ‫هس��تیم‪ .‬اما ایا واقعا توان صادرات مبتنی بر‬ ‫مزیت های نس��بی دیگری را نداریم؟ واقعیت‬ ‫این اس��ت که در این ‪ ۳۰‬س��الی که به عنوان‬ ‫یک شاگرد در این صنعت کار می کردم‪ ،‬شاهد‬ ‫موفقیت های موقتی بسیار چشمگیری بوده ام‬ ‫و برخ��ی صادرکنن��دگان نمون��ه را از نزدیک‬ ‫می شناختم‪ .‬پس ضمن تایید اینکه می توانیم‬ ‫صادرکننده باشیم‪ ،‬این پرسش مطرح می شود‬ ‫که چرا صادرکنن��دگان صنعتی در بلندمدت‬ ‫نتوانستند به عنوان یک صادرکننده بمانند؟‬ ‫یکی از دالیل ان نیاز نداش��تن به صادرات‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در این س��ال ها ش��اهد دو دسته‬ ‫مدی��ر موفق ب��وده ام؛ مدی��ران صنعتی بخش‬ ‫خصوص��ی و بخ��ش دولت��ی‪ .‬مدی��ران بخش‬ ‫خصوصی به طور معم��ول وقتی درامد خوبی‬ ‫از صنع��ت به دس��ت می اورن��د‪،‬‬ ‫پول ش��ان را به سمت ساخت وساز و‬ ‫دیگر س��رمایه گذاری هایی که کسب‬ ‫پول در انها راحت تر اس��ت‪ ،‬می برند‪.‬‬ ‫ن��واوری در صنعت دارای ریس��ک‬ ‫فراوان اس��ت‪ .‬اصوال س��ود تولید در‬ ‫بلندم��دت خیلی کمت��ر از بازرگانی‬ ‫ب��وده و نتیجه اش این اس��ت ک��ه تولید یک‬ ‫کار موقت برای کارافرینان بزرگ ما به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬اما درب��اره مدیران دولت��ی‪ ،‬اندک‬ ‫مدی��ران دولتی ک��ه در مقطع��ی در صادرات‬ ‫موفق می ش��وند‪ ،‬ب��ه دو بال دچار می ش��وند‪:‬‬ ‫برخی به دلیل توانمندی در پس��ت های باالتر‬ ‫گمارده می ش��وند‪ .‬برخی نیز مورد حس��ادت‬ ‫واقع ش��ده و افرادی که دارای روابط سیاس��ی‬ ‫ن انها می شوند‪ .‬در هر‬ ‫باالتری هستند‪ ،‬جایگزی ‬ ‫دو صورت‪ ،‬به طور معم��ول مدیران جایگزین‪،‬‬ ‫مهارت ه��ا و اراده الزم برای ادامه صادرات که‬ ‫فرایندی سخت و کامال رقابتی است را ندارند‬ ‫و به تدری��ج از حوزه صادرات خارج می ش��وند‬ ‫یا اصوال به دالیل سیاس��ی با ضرر به صادرات‬ ‫ادامه می دهند‪ .‬بماند حتی در بهترین شرایط‬ ‫اگر یک مدیر دولتی برای چند سال‬ ‫در یک پس��ت بماند‪ ،‬به طور معمول‬ ‫به خ��ود غ��ره ش��ده و موفقیت در‬ ‫صادرات را یک موهبت الهی دانسته‬ ‫و موض��وع تحقی��ق و توس��عه و در‬ ‫نهایت ن��واوری را در موفقیت های‬ ‫خود بی تاثیر می داند‪ ،‬غافل از اینکه‬ ‫بازاره��ای صادراتی پویا هس��تند و رقابت در‬ ‫انها ش��رط الزم اس��ت و بدون نواوری دائمی‬ ‫نمی ت��وان جایگاه خ��ود را در بازار حفظ کرد‪.‬‬ ‫ام��ا نکته بع��دی‪ ،‬ان هم در صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫این اس��ت که صادرات فعالیت��ی حرفه ای در‬ ‫بازارهای��ی به ش��دت رقابتی و محافظت ش��ده‬ ‫ازس��وی دولت ها اس��ت‪ .‬انها که ادعا می کنند‬ ‫بازاره��ای جهان��ی به روی تم��ام خودروها یا‬ ‫حتی قطعات به طور کامل باز است‪ ،‬یک دروغ‬ ‫بزرگ به م��ردم می گویند‪ .‬هیچ کش��وری در‬ ‫جهان نداریم که دارای خودروس��ازی باشد و‬ ‫به نوع��ی از صنعت خود محافظت نکند‪ .‬البته‬ ‫روش ها در قرن بیس��ت و یکم خیلی پیچیده‬ ‫هستند‪ .‬تعرفه ساده ترین مکانیسم محافظتی‬ ‫است که البته بس��یاری از کشورهای صنعتی‬ ‫در ظاه��ر درب��اره ان کوت��اه امده ان��د‪ .‬امروز‬ ‫انواع موانع غیرتعرف��ه ای مانعی برای ورود به‬ ‫بازارهای گوناگون است‪ .‬همچنین کشورها در‬ ‫اتحادیه های تجاری گوناگون ش��رکت کرده و‬ ‫در بسته های پیش��نهادی مجموع منافع خود‬ ‫را به بیش��ینه می رس��انند‪ .‬اگر کش��وری بازار‬ ‫خودرو خ��ود را می ده��د‪ ،‬در ازای ان‪ ،‬مجوز‬ ‫صادرات کاالی خود را به کشور مبدا می گیرد‪.‬‬ ‫در بس��یاری از م��وارد هم که این بده بس��تان‬ ‫بین اقتصاد و سیاس��ت خواهد ب��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬یک امتیاز تجاری می دهد و یک امتیاز‬ ‫سیاس��ی می گیرد؛ بنابراین وقتی می خواهیم‬ ‫ب��ه صادرات فک��ر کنیم‪ ،‬ان هم ب��ه صادرات‬ ‫صنعتی مانند خودرو و قطعات ان‪ ،‬باید دارای‬ ‫دیپلماسی فعال اقتصادی باشیم‪ .‬بدون چنین‬ ‫فرایندی‪ ،‬امکان ندارد صادرات پایدار ش��کل‬ ‫بگی��رد‪ .‬بمان��د ک��ه در جنگ تج��اری امریکا‬ ‫و چی��ن و البته در س��ایه ان اروپا‪ ،‬مش��اهده‬ ‫می کنیم که موضوع فراتر از این حرف هاست‪.‬‬ ‫کش��وری مانند امریکا که خود داعیه تجارت‬ ‫ازاد جهان��ی را دارد و به نوع��ی راهب��ر نظ��ام‬ ‫تجاری فعلی در سطح بین المللی است‪ ،‬امروز‬ ‫که جایگاه خود را در خطر می بیند‪ ،‬به راحتی‬ ‫زی��ر تمام تعه��دات خود می زن��د‪ .‬همان طور‬ ‫که ش��اهد هس��تیم امری��کا ب��رای حمایت از‬ ‫تولی��د داخلی خ��ود‪ ،‬انواع ترفنده��ا را به کار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬البته در چنین حالتی‪ ،‬دیگران‬ ‫هم س��اکت نمی مانند و در ح��د توان خود به‬ ‫ضدحمله می پردازند‪ .‬اگر کسی چنین تفکری‬ ‫در ذه��ن دارد ک��ه می توان با داش��تن کاالی‬ ‫خوب‪ ،‬بدون دیپلماسی فعال و موفق‪ ،‬صادرات‬ ‫پایدار داش��ت‪ ،‬کافی است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫این زمین��ه موضوع هواوی را به یاد بیاورد‪ .‬هر‬ ‫چند داش��تن کاالی مناس��ب و رقابتی شرط‬ ‫الزم اس��ت اما به طور قطع امروز ش��رط کافی‬ ‫داش��تن چنین دپیلماس��ی اس��ت‪ .‬بد نیست‬ ‫بدانی��د در همی��ن وضعیت فعلی ک��ه ظاهر‬ ‫خودروس��ازان ما کاالی خاصی برای صادرات‬ ‫ی‬ ‫ندارند‪ ،‬قطعه سازان ما دارای چنین توانمند ‬ ‫هس��تند اما همچنان در هزارتوی خروج کاال‬ ‫از کش��ور خودمان و ورود کاال به کش��ورهای‬ ‫مبدا و بازاره��ای ان دچار چالش های فراوانی‬ ‫هس��تند که جز با دس��ت توانمند دیپلماسی‬ ‫برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫استان ها‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫تنظیم بازار بازگشایی‬ ‫مدرسه ها در‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ن اظهار ک��رد‪ :‬طی طرح‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تا ‬ ‫توزیع دفات��ر دانش اموزی و نوش��ت افزار که به‬ ‫دلیل تنظیم بازار در ایام بازگش��ایی مدرس��ه ها‬ ‫انج��ام ش��د ه انواع نوش��ت اف��زار و دفت��ر برای‬ ‫مص��رف دانش اموزان اس��تان و با ن��رخ تنظیم‬ ‫ب��ازار تخصیص یافته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬نادر میرشکار افزود‪:‬‬ ‫کل تعداد انواع دفت��ر تحصیلی تخصیص یافته‬ ‫در این طرح‪ ،‬ش��امل تعداد ی��ک میلیون و ‪۶۴۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۲‬دفتر اس��ت که از این تعداد افزون بر‬ ‫یک میلیون ‪ ۳۵۰‬ه��زار دفتر جذب و در چرخه‬ ‫توزیع در سطح استان قرار گرفته است‪ .‬میرشکار‬ ‫در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬توزیع نوش��ت افزار‬ ‫در س��طح اس��تان بر اس��اس اعالم امار اموزش‬ ‫و پ��رورش و ابالغ توزیع در قالب س��تاد تنظیم‬ ‫بازار شهرس��تان های تابع انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬برای توزیع نوش��ت افزار در‬ ‫سطح اس��تان تعداد ‪ ۲۰‬مباش ر( که بنر این طرح‬ ‫و قیمت ه��ا در مراک��ز فروش برای شناس��ایی‬ ‫هم استانی ها نصب است ) درنظر گرفته شد ه که‬ ‫س��همیه ها برای توزیع در ‪ ۳‬مرحله انجام ش��ده‬ ‫که مرحله س��وم همچنان ادامه دارد‪ .‬میرشکار‬ ‫اعالم داش��ت‪ :‬هم اس��تانی های عزیز می توانند‬ ‫گزارش های خود را درباره تخلف های اقتصادی‬ ‫از جمل��ه گران فروش��ی‪ ،‬کم فروش��ی و تقلب‪،‬‬ ‫احت��کار‪ ،‬انباره��ای بی نام و نش��ان و‪ ...‬از طریق‬ ‫تماس تلفنی با شماره ‪ ۱۲۴‬ستاد خبری سازمان‬ ‫در طول شبانه رو ز( ازساعت ‪ ۶‬صبح تا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ )۱۹‬پاس��خگویی اپراتور و از ساعت ‪ ۱۹‬به بعد از‬ ‫طریق تلفن پیامگیر یا با حضور در محل سازمان‬ ‫به حوزه ستاد خبری به صورت حضوری و کتبی‬ ‫گزارش های خود را تحویل دهند‪ .‬پس از دریافت‬ ‫گزارش انها‪ ،‬بازرس��ان این س��ازمان به سرعت‬ ‫اقدام به بررسی و اعالم نتیجه گزارش ( متخلف‪-‬‬ ‫غیرمتخلف) کرده و پس از ان در تماس با شاکی‬ ‫نتیجه گزارش اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل خبرداد‬ ‫راه اندازی شهرک مشترک صنعتی ایران – اذربایجان در اردبیل‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت‪ :‬با همکاری وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار اس��ت ش��هرک مشترک صنعتی‬ ‫ایران‪-‬اذربایجان در نقطه مرزی اس��تان اردبیل راه اندازی شود‬ ‫تا توسعه تولید و اشتغال را در این مناطق مرزی شاهد باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا کریمی در جمع خبرنگاران با اش��اره‬ ‫به همسایگی اس��تان اردبیل با اذربایجان و تقویت دیپلماسی‬ ‫اقتص��ادی اظه��ار کرد‪ :‬ما با داش��تن فرصت ه��ای صادراتی با‬ ‫کشورهای همسایه نباید با انباشت محصوالت کشاورزی نظیر‬ ‫ب زمینی در اس��تان روبه رو باشیم‬ ‫سیر‪ ،‬س��یب درختی و سی ‬ ‫ت��ا از این محل کش��اورزان متضرر نش��وند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬هرچند توس��عه صنای��ع اس��تان از صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط به س��مت صنایع بزرگ اس��ت اما این استان در یک‬ ‫محرومی��ت تاریخ��ی‪ ،‬از صنایع مادر و زیربنای��ی محروم بوده‬ ‫و ض��رورت دارد ک��ه دول��ت ای��ن محرومیت تاریخ��ی را رفع‬ ‫کن��د‪ .‬نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر‪ ،‬نمین و س��رعین در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی را در این‬ ‫اس��تان با اقتصاد غالب کشاورزی یاداور شد و بیان کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫شهرک مش��ترک صنعتی ایران و اذربایجان در منطقه مرزی‬ ‫نمین‪ ،‬مشگین ش��هر یا بیه س��وار از ضرورت هاس��ت که انتظار‬ ‫می رود تمام اهالی اس��تان از این زیرس��اخت بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫کریم��ی بیان ک��رد‪ :‬در هفته ه��ای اینده با س��فر دوباره وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به استان اردبیل و بازدید از شمال این‬ ‫اس��تان و حضور در کشور اذربایجان امیدواریم بستر ایجاد این‬ ‫شهرک مشترک مرزی فراهم اید تا یک تحول و تحرک جدی‬ ‫در این خطه از کشورمان رخ دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید دستور الزم را در تسریع عمل برای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت ش��هرک ها و نواحی صنعتی جدی��د فراهم کند و‬ ‫به نوعی به توانمندس��ازی صنعتی در این اس��تان کمک شود‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان اس��تان اردبیل تصریح کرد‪ :‬در استان‬ ‫فارس ‪ ۲۰۰‬مجوز صنعتی بی نام صادر شده تا به تناسب حضور‬ ‫کاهش تعرفه ریلی برای صنعتگران سیستان و بلوچستان‬ ‫کاه��ش تعرفه حمل ونق��ل ریلی ب��رای صنعتگران‬ ‫مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان اعم��ال می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از‬ ‫سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬سرپرست شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی سیس��تان و بلوچستان ضمن بیان این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس مذاکره و تفاهم ب��ا اداره کل راه اهن‬ ‫جنوب ش��رق قرار ش��د تعرفه حمل ونق��ل ریلی برای‬ ‫صنعتگران مس��تقر در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان تا میزان حمل ونقل جاده ای‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ .‬علیرضا راش��کی اف��زود‪ :‬این میزان‬ ‫کاهش ب��دون در نظر گرفتن حجم ی��ا وزن خاصی با‬ ‫همکاری اداره کل راه اهن جنوب شرق اعمال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬قرار ش��د ب��ا مذاکره اداره کل‬ ‫راه اهن جنوب ش��رق ب��ا هیات مدیره در ف��از دوم با‬ ‫توجه به اس��تقبال انج ام ش��ده میزان دیگری تخفیف‬ ‫اعمال شود تا حمل ونقل ریلی برای واحد های تولیدی‬ ‫با قیمت��ی پایین تر از حمل ونقل جاده ای در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬سرپرست شرکت شهرک های صنعتی سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ی��اد اور ش��د‪ :‬در این نشس��ت پیرامون‬ ‫ظرفیت ش��هرک صنعتی زاه��دان در زمینه تولیدات‬ ‫مورد نیاز راه اهن و ش��بکه ریلی کشور بحث و بررسی‬ ‫شد‪ .‬راش��کی ادامه داد‪ :‬قرار شد در زمینه ادوات ریلی‬ ‫ازمایش های اس��تاندارد و بررس��ی ا پیرامون کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی ریلی از جمله فنر‪ ،‬کلیپس و س��ایر‬ ‫اقالمی که در ش��هرک صنعتی زاهدان میرجاوه تولید‬ ‫می ش��ود اعمال و پس از مطمین شدن از کیفیت انها‪،‬‬ ‫خرید از واحد های یادش��ده انجام شود‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫همچنین بنا بر پیش��نهاد شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫سیتان و بلوچستان و استقبال اداره کل راه اهن جنوب‬ ‫شرق مطالعات الزم و نقشه برداری ها در زمینه خطوط‬ ‫فرعی ریلی برای ش��هرک صنعتی زاهدان میرجاوه در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬این مجوزهای اماده در اختیار سرمایه گذاران‬ ‫قرار گیرد‪ .‬انتظار می رود در استان اردبیل نیز چنین مجوزهای‬ ‫بی نام��ی صادر ش��ود تا به مح��ض حضور س��رمایه گذاران در‬ ‫کمترین زم��ان انها بتوانند فعالیت خود را اغاز کنند‪ .‬کریمی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬شایس��ته نیس��ت ما س��رمایه گذاران را ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫س��ر بدوانیم یا انها را در حوزه س��رمایه گذاری و بخش تولید‬ ‫و اش��تغال س��رخورده کنیم که به نظر می رسد در این بخش‬ ‫س��هولت کار موردنظر قرار گیرد‪ .‬وی همچنین خواستار نصب‬ ‫دس��تگاه ایکس ری پیشرفته در گمرک اردبیل و بیله سوار شد‬ ‫تا مشکالت صادرکنندگان رفع شود‪.‬‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در شیراز‬ ‫دومین نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در محل برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بین المللی شیراز از ‪ ۲۳‬مهر برگزار شد‪ .‬مجری برگزاری‬ ‫این نمایشگاه با اشاره به این مطلب که نمایشگاه خرما و صنایع وابسته‬ ‫به منظور معرفی انواع محصوالت خرما و توس��عه فراوری این محصول‬ ‫با هدف اش��نایی با اخرین دس��تاوردهای صنعتی در این حوزه برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این نمایش��گاه با حضور تعداد زی��ادی از تولید کنندگان و‬ ‫ بازرگانان‪ ،‬همچنین شرکت های توانمند صنعتی داخلی در زمینه تولید‬ ‫انواع محصوالت فراوری ش��ده از خرما برپا شد که فرصت مغتنمی بود‬ ‫تا ش��رکت های فعال در این حوزه دس��تاوردها و محصوالت خود را در‬ ‫معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬جواد مرادپور با تاکید بر این مطلب که‬ ‫ش��رکت های فع��ال در این حوزه می توانند در این نمایش��گاه با در نظر‬ ‫گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت‪ ،‬فعالیت ها‬ ‫و نواوری های ا ینده خود را هدایت کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬رونق تولید‪،‬‬ ‫حمای��ت از فعاالن داخلی به ویژه تولید کنندگان محصوالت مختلف از‬ ‫خرما و صنایع مرتبط مهم ترین رویکرد برگزاری این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در این دوره نمایش��گاه‪ ،‬بیش از ‪ ۸۵‬مشارکت کننده‬ ‫در ‪ ۶۰۰۰‬هزار متر مربع فضا با ‪ ۲۲۰‬غرفه نمایش��گاهی حضور یافتند‪.‬‬ ‫مرادپور خاطرنش��ان کرد‪ :‬همزمان با این نمایش��گاه هیات های تجاری‬ ‫نو‬ ‫از کشورهای پاکس��تان‪ ،‬هند‪ ،‬عمان‪ ،‬روسیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬ترکمنستا ‬ ‫تونس حضور داشت‪.‬‬ ‫وی با ی��اداوری این مطلب که رایزنان و دبی��ران میزهای اقتصادی‬ ‫کش��ورهای پاکستان‪ ،‬اندونزی و روس��یه نیز از این نمایشگاه بهره مند‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬همزمان با دومین نمایش��گاه بین المللی خرما با‬ ‫همکاری س��ازمان جهاد کش��اورزی ف��ارس در محل س��الن برگزاری‬ ‫همایش های اتاق بازرگانی ش��یراز کالس های اموزش��ی با موضوع های‬ ‫اصل��ی در حوزه های باغبان��ی‪ ،‬صادرات‪ ،‬مدیریت محصول‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫فراوری‪ ،‬توس��عه اقتصادی و ارقام تجاری‪ ،‬همچنین فناوری های نوین‬ ‫برای شرکت کنندگان در این نمایشگاه برگزار شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شرکت کنندگان این نمایشگاه از استان های فارس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬کرمان‪ ،‬تهران‪ ،‬اذربایجان ش��رقی و غربی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬سیستان و بلوچستان و یزد بودند‪.‬‬ ‫افزایش صادرات کاالهای غیرنفتی از هرمزگان‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان هرمزگان‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۱۵‬میلی��ارد و ‪ ۲۶۳‬میلیون دالر‬ ‫کاالی غیرنفتی از گمرکات اس��تان صادر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫بندرعباس‪ ،‬خلیل قاسمی‪ ،‬هدف گذاری امسال صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفت��ی از اس��تان هرمزگان را ‪ ۱۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬تاکنون در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۱۲۲‬درصد این‬ ‫هدف گذاری تحقق پیدا کرده است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت هرمزگان اظهار کرد‪ :‬صادرات در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۱۵‬میلی��ارد و ‪ ۲۶۳‬میلیون دالر بوده که ‪ ۱۴۵‬درصد در مقایس��ه‬ ‫با س��ال گذشته رشد داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬عمده ترین این کاالها‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬پلیمرهای اتیلن‪ ،‬قیر نفت‪ ،‬کودهای معدنی و شیمیایی‬ ‫است که به چین‪ ،‬امارات‪ ،‬تایلند‪ ،‬هند‪ ،‬عمان و غنا صادر شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫دست صادرات‬ ‫زیر ساتور مشکالت‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫شهری که برای معدن‬ ‫جا باز کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪ 5‬ماه نخست سال صادرات سنگ اهن ‪ 43‬درصد رشد داشت‬ ‫ش��غلی‪ .‬درباره اهمیت صادرات مواد معدنی و وضعیت ان در‬ ‫کشور با کارشناسان این حوزه گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش فرصت های شغلی‬ ‫رضا علی��زاده‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره اهمیت صادرات مواد معدنی کشور به‬ ‫گفت‪ :‬صادرات به عنوان منبع مهم درامد کشور و جزو‬ ‫بخش هایی اس��ت که باعث می شود توان مالی کشور تقویت ‬ ‫ش��ود و ارزاوری‪ ،‬افزایش و تورم کاه��ش پیدا کند‪ .‬درنتیجه‬ ‫بهتری��ن روش برای ایجاد درامد کش��ور‪ ،‬رون��ق صادرات و‬ ‫واردکردن ارز حاصل از ان به کشور است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره ل��زوم اجتناب از خام فروش��ی اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫صادرات محص��والت معدنی باید محصوالت را فراوری کنیم‬ ‫تا به شکل خام صادر نشوند‪ .‬وقتی مواد معدنی به شکل ماده‬ ‫خام صادر می ش��ود فرصت های ش��غلی و ارزش افزوده ان از‬ ‫ج و به کش��ور دیگر وارد می شود‪ .‬در این روند‪،‬‬ ‫دس��ت ما خار ‬ ‫منابع ملی و ثروت های کشور را به نازل ترین نرخ می فروشیم‬ ‫و از بین می بریم‪.‬‬ ‫علی��زاده با تاکی��د بر اینکه س��هم‬ ‫نس��ل های این��ده را به ن��رخ مفت‬ ‫می فروش��یم و از کش��ور خ��ارج‬ ‫می کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی ماده خام‬ ‫را ص��ادر می کنی��م درواق��ع صدها‬ ‫فرصت ش��غلی را دودس��تی تقدیم‬ ‫کشور دیگر کرده و راحت ترین راه را‬ ‫انتخاب می کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به امار‬ ‫صادرات مواد معدنی کشور اظهار کرد‪ :‬میزان تناژ صادرات ما‬ ‫نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما میزان درامد ارزی از‬ ‫ان محل کمتر شده است‪ .‬این مسئله دالیل مختلفی دارد که‬ ‫باید بررسی شود‪ .‬یک مورد اینکه ممکن است نسبت به سال‬ ‫گذشته ماده خام بیشتری صادر کرده باشیم‪ .‬البته به طورقطع‬ ‫نمی توان نظر داد و در حال بررسی این موضوع هستیم‪.‬‬ ‫علیزاده ب��ا مثالی درب��اره صادرات س��نگ اهن گفت‪ :‬اگر‬ ‫صادرات س��نگ اهن که بیش��ترین صادرات خام مواد معدنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬صادرات مواد معدنی‪ ،‬منبع مهم درامد‬ ‫کش��ور است و می تواند به ارزاوری و کاهش تورم کمک کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تجربه ای که از ص��ادرات مواد خام معدنی داریم‪،‬‬ ‫این عمل از سوی اهالی صنعت و فعاالن اقتصادی مورد تایید‬ ‫قرار نمی گیرد‪ .‬برای همین پیش بینی ش��ده بود که سال ‪۹۸‬‬ ‫می��زان ‪ ۸‬درصد عوارض برای مواد خام معدنی در نظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬البته قیمت های بازار جهانی بر این رقم تاثیر گذاشت و‬ ‫ان را به ‪ ۲۵‬درصد رساند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش کامودیت��ی‪ ،‬صادرات س��نگ اهن در‬ ‫‪ ۵‬م��اه ابتدای س��ال ج��اری جه��ش ‪ ۴۳‬درصدی داش��ت‬ ‫و ب��ه ‪ ۷.۸۶‬میلی��ون ت��ن رس��ید که دول��ت را مجب��ور به‬ ‫اعم��ال ع��وارض ‪ ۲۵‬درص��دی ص��ادرات ب��رای مدیری��ت‬ ‫موض��وع ک��رد‪ .‬در م��رداد ب��ه تنهای��ی ‪ ۱.۷۹۸‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اه��ن از ای��ران صادر ش��د که جه��ش ‪ ۹۶‬درصدی‬ ‫س��االنه دارد‪ .‬محصول صادراتی سنگ اهن در حال تغییر از‬ ‫کنس��انتره به گندله است‪ ،‬به گونه ای که در مرداد ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫وزن صادرات مربوط به گندله بوده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر در‬ ‫م��رداد ‪ ۷۵۱‬هزار تن معادل ‪ ۴۲‬درص��د حجم کل صادرات‬ ‫متعل��ق به گندله بود و ‪ ۵۴۸‬ه��زار تن معادل ‪ ۳۰‬درصد کل‬ ‫حجم صادرات مربوط به س��نگ اهن دانه بندی و ‪ ۴۹۹‬هزار‬ ‫تن مربوط به کنسانتره بوده است‪.‬‬ ‫مح��رک ص��ادرات‪ ،‬وج��ود اختالف زی��اد بی��ن نرخ های‬ ‫صادرات��ی و داخلی س��نگ اه��ن بوده و با توج��ه به کنترل‬ ‫ن��رخ فوالد داخل��ی‪ ،‬دولت به دنبال مح��دود کردن صادرات‬ ‫س��نگ اهن کش��ور و ایجاد تع��ادل عرضه‪-‬تقاض��ای داخل‬ ‫کش��ور است‪ .‬گزارش ش��ده که برخی واحدهای گندله سازی‬ ‫و تولید اهن اس��فنجی بزرگ کشور به دلیل کمبود خوراک‬ ‫به صورت محدود فعال هستند که به عنوان یک چالش عمده‬ ‫برای کل زنجیره فوالد کشور عمل می کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ص��ادرات م��واد خ��ام معدنی در‬ ‫کوتاه م��دت و بلندم��دت‪ ،‬اس��یب های زی��ادی از بعد فنی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و اجتماع��ی به جامعه وارد می کند که ‪ ۵‬اس��یب‬ ‫مشهود ان عبارتند از اثر محدودکننده بر مبادالت تجاری‪ ،‬اثر‬ ‫کاهشی بر ثروت ملی‪ ،‬اثر نامطلوب بر حیات صنایع تکمیلی‪،‬‬ ‫اثر کاهن��ده بر ارزش افزوده و اثر نامناس��ب ب��ر فرصت های‬ ‫فرصت سوزی با صادرات مواد خام معدنی‬ ‫رضا علیزاده‪ :‬تناژ صادرات بخش معدن نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫داش��ته اما میزان درامد ارزی حاصل از ان کمتر ش��ده است‪ .‬وقتی ماده‬ ‫خام را صادر می کنیم در واقع صدها فرصت ش��غلی را دو دس��تی تقدیم‬ ‫کشور دیگر و راحت ترین راه را انتخاب می کنیم‬ ‫کشور را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬با این روال ادامه پیدا کند‬ ‫تا ‪ ۲۰‬س��ال دیگر واحدهای تولیدی داخلی را دچار مش��کل‬ ‫می کند یعنی به روزی می رس��یم که ب��رای تامین مواد اولیه‬ ‫نیازمند خارجی ها می شویم و معادن رو به تعطیلی می روند؛‬ ‫بنابرای��ن درباره مواد معدنی باید س��عی کنی��م تا جایی که‬ ‫می توانی��م صادرات ماده خام را محدود کنیم و س��عی کنیم‬ ‫در داخل کشور زنجیره تولید را کامل کنیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اش��اره ب��ه اهمیت به��ره ب��ردن از فرصت های ش��غلی و‬ ‫فوالد هرمزگان در جمع ‪۲۰‬شرکت بزرگ بورسی و فرابورسی‬ ‫مجموعه فروش و بازاریابی شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان همواره با بکارگیری رویکردهای‬ ‫بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار‪،‬‬ ‫در راس��تای جل��ب نظر مش��تریان و ارائه‬ ‫محصوالت بر اس��اس نیاز ب��ازار‪ ،‬اهداف و‬ ‫برنامه های خود را تدوین می کند‪.‬‬ ‫مه��دی ش��کری زاده‪ ،‬مدی��ر ف��روش و‬ ‫بازاریاب��ی ش��رکت ف��والد هرم��زگان در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا روابط عمومی این ش��رکت‪،‬‬ ‫تامین حداکث��ری نیاز داخ��ل‪ ،‬ارزاوری و‬ ‫رش��د درامد پایدار را مهم ترین استراتژی‬ ‫ای��ن ح��وزه برش��مرد و عملک��رد ‪ ۶‬ماهه‬ ‫فوالد هرمزگان در حوزه فروش را تش��ریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €با در نظرگرفتن ش�عار رونق تولید‬ ‫ک�ه از س�وی رهب�ر معظم انقلاب به‬ ‫عنوان نقشه راه سال ‪ ۹۸‬عنوان شده‪،‬‬ ‫نقش حوزه فروش ف�والد هرمزگان در‬ ‫تحقق ای�ن ش�عار را چگون�ه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫ای��ن مجموع��ه در س��ال ج��اری نیز در‬ ‫راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫مبنی ب��ر رونق تولی��د صنای��ع داخلی‪ ،‬با‬ ‫رویک��رد تامین حداکثری نی��از نوردکاران‬ ‫داخل��ی و اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت های‬ ‫خال��ی انها‪ ،‬توانس��ته اس��ت س��هم قابل‬ ‫توجه نیاز مش��تریان ب��ازار داخل را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۳‬درصدی فروش محصول تختال‬ ‫در بازار در ‪ ۶‬ماه ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬گواه این‬ ‫مطلب ب��وده که البته این امر باعث رش��د‬ ‫‪ ۸۶‬درصدی کسب درامد‪ ،‬نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته شده است‪.‬‬ ‫یکی از اهداف اس��تراتژیک واحد فروش‬ ‫و بازاریابی در افق ‪ ، ۱۳۹۸-۱۴۰۰‬توس��عه‬ ‫ص��ادرات به بازاره��ای جهان��ی و افزایش‬ ‫ف��روش داخل��ی و خارج��ی ب��ا گرایش به‬ ‫محصوالت ویژه است‪.‬‬ ‫€ €همانگونه که می دانیم کش�ور ما در‬ ‫تحریم های حداکثری و ظالمانه امریکا‬ ‫قرار گرفته است؛ عملکرد واحد فروش‬ ‫و بازاریاب�ی فوالد هرمزگان در تقابل با‬ ‫این شرایط ویژه چگونه بوده است؟‬ ‫با توجه به اهمیت صادرات محصول تختال‬ ‫شرکت به بازارهای جهانی و لزوم تامین ارز‬ ‫مورد نیاز کش��ور‪ ،‬با وجود محدودیت های‬ ‫بین الملل��ی در بازاره��ای جهانی‪ ،‬ضرورت‬ ‫ایجاب می کند به طور مستمر از نوسانات و‬ ‫تحوالت پیچیده در بازارهای جهانی غفلت‬ ‫نک��رده و پیش بینی هایی ب��رای رویارویی‬ ‫ب��ا این موقعیت ها در نظر گرفته ش��ود که‬ ‫در این زمینه دس��تاوردهای بزرگی حاصل‬ ‫ش��ده است؛ به گونه ای که در ‪ ۶‬ماه ابتدای‬ ‫سال جاری با رش��د درامدی ‪ ۴۷‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫به طور کل��ی مدیریت فروش و بازاریابی‬ ‫ش��رکت در ‪ ۶‬ماه ابتدای س��ال ب��ا اتخاذ‬ ‫اقداماتی از جمله تدوین برنامه ریزی جامع‬ ‫فروش و شناس��ایی درست بازارهای هدف‪،‬‬ ‫کارنام��ه موفق��ی را ارائه ک��رده که باعث‬ ‫روند صعودی ف��روش در بازارهای داخلی‬ ‫و صادراتی شده است و نتیجه فعالیت های‬ ‫انجام ش��ده با عرضه بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫محص��ول تختال به بازارهای مصرف‪ ،‬منتج‬ ‫به رش��دی معادل ‪ ۳‬درص��د میزان فروش‬ ‫نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته و نیز‬ ‫رشد ‪ ۶۳‬درصدی درامد کسب شده نسبت‬ ‫به همان مدت مشابه شده است‪.‬‬ ‫از دیگر رویکردهای انجام ش��ده در ‪ ۶‬ماه‬ ‫ابتدای سال جاری‪ ،‬تامین پایدار محصوالت‬ ‫وی��ژه ب��ا انالیز و ابع��اد خاص م��ورد نظر‬ ‫مش��تریان بوده که منجر به کاهش میزان‬ ‫واردات محصوالت مشابه شده و خودکفایی‬ ‫ارزی و رونق صنایع داخلی را در پی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €بخش�ی از ماموری�ت اس�تراتژیک‬ ‫واحد فروش و بازاریابی ش�رکت فوالد‬ ‫هرم�زگان‪ ،‬کس�ب درام�د پای�دار و‬ ‫ارتقای مداوم رضایت مش�تریان است‪.‬‬ ‫تا چه اندازه در تحقق این هدف موفق‬ ‫بوده اید؟‬ ‫دس��تاوردهای به دس��ت امده در زمینه‬ ‫فروش محصول تختال با توجه به شفافیت‬ ‫تعیین نرخ و مکانیسم و قیمت گذاری منظم‬ ‫و همچنین نتایج مطلوب عملکرد ش��رکت‬ ‫در زمینه کسب درامد پایدار و سوداوری و‬ ‫رضایت مش��تریان در بازار داخل باعث شد‬ ‫شرکت فوالد هرمزگان در جمع ‪ ۲۰‬شرکت‬ ‫ب��زرگ و برت��ر بورس��ی و فرابورس��ی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫انچ��ه به وضوح در چش��م انداز ش��رکت‬ ‫ف��والد هرم��زگان متصور اس��ت‪ ،‬توس��عه‬ ‫بازاره��ای صادراتی‪ ،‬حف��ظ و تامین پایدار‬ ‫نیازه��ای ن��وردکاران داخل��ی‪ ،‬بازاریاب��ی‬ ‫محصوالت ب��ا ارزش افزوده باالتر‪ ،‬توس��عه‬ ‫محصوالت جدی��د و تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫با رویکرد توس��عه خطوط تولید به س��مت‬ ‫محصوالت نهایی اس��ت که مطالعات برای‬ ‫شناس��ایی نیاز بازار انجام ش��ده اس��ت و‬ ‫ای��ن روند نیز به طور مس��تمر ب��ه منظور‬ ‫ارزیابی بازارهای بالقوه و بالفعل و برداشتن‬ ‫گام های��ی در راس��تای حمای��ت از صنایع‬ ‫داخلی‪ ،‬رونق تولید و توسعه بازار به وسیله‬ ‫عرضه محصول تختال موردنیاز بازار انجام‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫ارزش اف��زوده ای که در فراوری مواد معدن��ی به کار می رود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نبای��د این فرصت را به کش��ورهای دیگر تقدیم‬ ‫کنیم‪ .‬چرا جوان های ما نتوانند از این فرصت بهره مند شوند و‬ ‫کشور نتواند از این سود سرشار که حاصل ارزش افزوده تبدیل‬ ‫مواد مختلف معدنی است‪ ،‬بهره مند شود؟‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده مواد معدنی‬ ‫محمدعل��ی ابوطالبی‪ ،‬کارش��ناس معدن نی��ز درباره اهمیت‬ ‫صادرات مواد معدنی و تاثیر ان بر رش��د اقتصادی کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬ص��ادرات مواد معدنی می تواند نقش مهمی در‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند‪ ،‬مشروط بر اینکه مواد‬ ‫معدنی مازاد بر نیاز داخل باشد‪ .‬اما اگر مواد معدنی موردنیاز‬ ‫داخل باش��د باید بتوانیم ارزش افزوده ای برای ان ایجاد کنیم‬ ‫تا به رشد تولیدات کمک بیشتر شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معدن درب��اره اهمیت فراوری در رش��د‬ ‫ص��ادرات گفت‪ :‬ه��ر ماده ای که بیش��تر روی ان کار ش��ده‬ ‫باش��د و ارزش افزوده بیش��تری تولید کرده باشد می تواند با‬ ‫نرخ بیش��تری در بازارهای بین المللی ارائه ش��ود‪ .‬واحدهایی‬ ‫که برای توس��عه خود به ارز نیاز دارند مجبور هس��تند برای‬ ‫تامی��ن نیاز خود چنی��ن کاری کنند‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬درواقع‬ ‫مواد معدنی مشابه نفت هستند‪ ،‬همان قدر که نیاز داریم نفت‬ ‫صادر کنیم به همان نس��بت هم به صادرات مواد معدنی نیاز‬ ‫داریم و هر چه بیش��تر از خام فروش��ی دوری کنیم به س��ود‬ ‫اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫ابوطالبی با اشاره به عوارض صادراتی‬ ‫ک��ه به تازگی بر م��واد معدنی وضع‬ ‫ ش��ده‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬عوارض��ی که‬ ‫به تازگی ب��ر صادرات م��واد معدنی‬ ‫گذاش��ته ش��ده‪ ،‬روی صادرات تاثیر‬ ‫منف��ی داش��ته و در اثر ان ش��اهد‬ ‫کاهش صادرات مواد معدنی هستیم‪.‬‬ ‫برای نمونه با توجه به ارتباطی که با صادرکنندگان سنگ اهن‬ ‫دارم می دانم به خاطر این عوارض‪ ،‬صادرات س��نگ اهن رو به‬ ‫کاهش گذاش��ته و فعاالن این حوزه با مشکل روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫هرچند این عوارض هنوز اجرایی نش��ده اما بر صادرات مواد‬ ‫معدنی تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫این نوعی اعتراض و دل نگرانی فعاالن س��نگی اس��ت چراکه‬ ‫‪ ۲۵‬درصد به هزینه های ش��ان افزوده شده است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫واحدهای معدنی که برای طرح های توس��عه خود به ارز نیاز‬ ‫داش��تند دیگر نمی توانند فعالیت کنن��د‪ .‬به عالوه اینکه تمام‬ ‫واحده��ای فوالدی مطرح می کنند که م��ا در داخل به مواد‬ ‫معدن��ی نی��از داریم یعن��ی صادرکنندگان س��نگ اهن باید‬ ‫موافقت واحدهای فوالدی را دریافت کنند که کار دش��واری‬ ‫است؛ بنابراین صادرکننده نمی تواند فعالیت کند و باید سراغ‬ ‫فعالیت دیگری برود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با زیر ساخت های فعلی‪ ،‬رونق صادرات صنایع معدنی محقق نمی شود‬ ‫یادداشت‬ ‫یک تصمیم‬ ‫مهم‬ ‫در چنبره تعلل‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬برای معادن زغال س��نگ کشور‬ ‫س��ال پر حادثه ای به ش��مار می رود‪ .‬باز هم در‬ ‫حادثه ای دیگر عصر پنجش��نبه‪ ۲۵ ،‬مهر‪ ،‬معدن‬ ‫سامان کاوش طبس دچار حادثه شد و این بار ‪۲‬‬ ‫کارگر جان خود را از دس��ت دادند‪ .‬این کارگران‬ ‫که مشغول کار در یکی از کارگاه های این معدن‬ ‫بودند با ریزش ان در زیر خاک مدفون شدند‪ .‬پس‬ ‫از حادثه تلخ معدن زغال سنگ زمستان یورت در‬ ‫گ��رگان ک��ه اردیبهش��ت ‪ ۹۶‬رخ داد و بر اثر ان‬ ‫‪ ۴۳‬هموط��ن جان خود را به ش��کل فجیعی از‬ ‫دس��ت دادند‪ ،‬مسئوالن‪ ،‬وعده های زیادی برای‬ ‫ن کردن معادن زغال س��نگ‬ ‫س��اماندهی و ایم ‬ ‫که ریس��ک بروز حوادث در انه��ا باالتر از دیگر‬ ‫معادن اس��ت‪ ،‬دادند اما همان طور که پیش بینی‬ ‫می ش��د این وعده ها در س��طح کمرنگی جامه‬ ‫عمل پوش��یدند‪ .‬البته اق��دام مثبت دولت در ‪۲‬‬ ‫مرحله افزایش نرخ زغال سنگ و مبنا قرار دادن‬ ‫نرخ ش��مش فوالد برای نرخ گذاری زغال سنگ‬ ‫می توانست به افزایش درامد معادن زغال سنگ‬ ‫بینجامد و منجر به افزایش ایمنی در ان شود اما‬ ‫این گونه نشد و افزایش درامد به افزایش ایمنی‬ ‫نینجامید‪ .‬از دیگر س��و پس از حادثه زمس��تان‬ ‫یورت قرار شد پایگاه های ایمنی و بازرسی معادن‬ ‫زغال س��نگ کشور ایجاد شوند که به ظاهر‪ ،‬این‬ ‫اتفاق رخ نداده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن زغال سنگ‬ ‫کشور اوایل مهر سال جاری در نامه ای به معاون‬ ‫ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬از ایجاد پایگاه های چهارگانه‬ ‫گالیه کرده و نس��بت به رخ دادن مش��کالت و‬ ‫ح��وادث در این معادن هش��دار داده بود‪ .‬با این‬ ‫حال اکن��ون دولت باید گ��زارش دهد که روند‬ ‫ایج��اد ای��ن پایگاه ها چگونه طی ش��ده و چرا با‬ ‫وجود ‪ ۲.۵‬سال از وعده ایجاد این پایگاه ها‪ ،‬هنوز‬ ‫ش��اهد تشکیل ان نیستیم‪ .‬مسئوالن ذی ربط و‬ ‫مدیران معادن زغال س��نگ باید ش��فاف پاسخ‬ ‫دهن��د که ب��رای ایمنی معادن خود دس��ت کم‬ ‫در این ‪ ۲‬س��ال چه کرده اند‪ .‬البته نباید از نظر‬ ‫دور داش��ت که معادن زغال سنگ در بین دیگر‬ ‫معادن از ریسک باالیی در بروز حادثه برخوردار‬ ‫اس��ت و از ط��رف دیگر مع��ادن طبس از ایمنی‬ ‫بیشتری نسبت به معادن دیگر زغال سنگ کشور‬ ‫برخوردار هس��تند و حتی بازدید کارشناسان از‬ ‫معدن حادثه دیده بر رعایت مسائل ایمنی صحه‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬با این حال به صرف اینکه می دانیم‬ ‫معادن زغال س��نگ حادثه خیز هستند می توان‬ ‫جامه مس��ئولیت را دراورد و پاسخگو نبود؟ ایا‬ ‫خدای ناکرده فاجعه ای دیگر به وس��عت معدن‬ ‫زمستان یورت باید رخ دهد تا همه مسئوالن به‬ ‫ارائه گزارش های عجوالنه تنظیم ش��ده بسنده‬ ‫کنن��د و ب��از تا حادثه ای دیگ��ر خداحافظ؟ این‬ ‫چرخه باطل باید جایی قطع شود‪.‬‬ ‫ص��ادرات ب��ه عنوان موت��ور مح��رک تولید‬ ‫هم��واره یک��ی از معیارهای س��نجش اقتصاد‬ ‫به ش��مار می رود که غفل��ت از ان می تواند اثار‬ ‫س��وئی از نظر اقتصادی به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی در کشور جزو صنایعی است که‬ ‫از قابلیت باالی صادراتی برخوردار بوده و حتی‬ ‫می تواند جایگزینی برای صادرات نفت باشد‪ ،‬از‬ ‫این رو باید برای تس��هیل صادرات ان بیش از‬ ‫پیش همت گماش��ت و زمینه های صادرات ان‬ ‫را مهیا کرد‪.‬‬ ‫هرچن��د تحریم ها محدودیت ه��ای صادراتی‬ ‫ب��رای صنایع معدنی ایجاد و مس��یر توس��عه‬ ‫صادرات را پیچیده و پرخطر کرده است‪ ،‬اما به‬ ‫معنای به صفر رساندن صادرات نیست و برخی‬ ‫صادرکنن��دگان بی��ش از انک��ه از تحریم های‬ ‫خارج��ی گالیه مند باش��ند‪ ،‬قوانی��ن صادراتی‬ ‫را بازدارن��ده می پندارن��د و معتقدن��د‪ ،‬قوانین‬ ‫صادراتی در کش��ور چن��دان انگی��زه ای برای‬ ‫صادرات ایجاد نمی کنند‪.‬‬ ‫دست صادرات زیر ساتور مشکالت‬ ‫‹ ‹انتقال پول‬ ‫خ��وروش‪،‬‬ ‫احم��د‬ ‫مدیرعام��ل فوالد کویر‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت سعی‬ ‫دارد به صادرات کمک‬ ‫بیش��تری کن��د ام��ا با‬ ‫وجود تحریم ه��ا موانع‬ ‫بس��یاری برای صادرات در کش��ور ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو ای��ن روزه��ا صادرکنندگان با‬ ‫مشکالتی در زمینه انتقال پول روبه رو هستند‬ ‫که باید برای ان چاره اندیش��ی شود‪ .‬خوروش‬ ‫در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موض��وع دیگر در‬ ‫زمین��ه حمل ونقل اس��ت؛ چراک��ه هزینه های‬ ‫حمل به ش��دت افزایش پیدا ک��رده و چندین‬ ‫برابر شده است‪ .‬حمل ونقل ریلی ما پاسخگوی‬ ‫صادرات نیس��ت‪ .‬هزینه حمل ونقل جاده ای نیز‬ ‫به ش��دت افزایش یافته است‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫اش��اره به قوانی��ن داخلی در زمین��ه صادرات‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬قوانینی که دول��ت برای صادرات‬ ‫وض��ع می کن��د‪ ،‬باید انگی��زه بیش��تری برای‬ ‫صادرکنندگان ایجاد کند‪ ،‬این درحالی اس��ت‬ ‫که برخی قوانی��ن در زمینه صادرات داریم که‬ ‫بیشتر دس��ت وپای صادرکنندگان را می بندد‪.‬‬ ‫برای نمونه صادرات فوالد را مشروط به تامین‬ ‫واحدهای پایین دس��ت کرده است‪ .‬البته با این‬ ‫موضوع ک��ه در وهله نخس��ت تولیدکنندگان‬ ‫داخلی تامین شود‪ ،‬مخالفتی نداریم‪ ،‬اما مشکل‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه در زنجی��ره ف��والد ت��وازن‬ ‫صددرص��دی برقرار نیس��ت‪ ،‬از ای��ن رو دولت‬ ‫مجبور به دخالت می شود که این دخالت منجر‬ ‫ب��ه ضرر و زیان خواهد ش��د‪ .‬ای��ن مدیرعامل‬ ‫فوالدی عنوان کرد‪ :‬البته در زنجیره فوالد بهتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬ص��ادرات را ب��ه س��مت محصوالتی با‬ ‫ارزش افزوده بیشتر ببریم‪ .‬خوروش در پاسخ به‬ ‫احم��د خ��وروش‪ :‬قوانینی ک��ه دولت برای ص��ادرات وضع‬ ‫می کن��د‪ ،‬باید انگیزه بیش��تری در صادرکنندگان ایجاد کند‪،‬‬ ‫این درحالی است که برخی قوانین در زمینه صادرات بیشتر‬ ‫دست وپای صادرکنندگان را می بندد‬ ‫این پرسش که هم اکنون مشوق های صادراتی‬ ‫قابل توجهی وج��ود دارد؟ عنوان کرد‪ :‬با عنوان‬ ‫جوای��ز صادرات��ی قوانین��ی مط��رح ش��ده اما‬ ‫صادرکنن��دگان مش��وقی دریاف��ت نمی کنند‪.‬‬ ‫برخ��ی مراک��ز وام هایی ب��ا بهره ه��ای پایین‬ ‫می پردازند‪ ،‬ام��ا این وام ها چن��دان قابل توجه‬ ‫نیس��تند‪ .‬وی در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬دولت اگر‬ ‫قصد اس��تمرار در صادرات را داشته باشد باید‬ ‫در عم��ل از ص��ادرات حمای��ت کن��د؛ چراکه‬ ‫نمی ش��ود دولت صندوق توسعه صادرات ایجاد‬ ‫کن��د‪ ،‬ام��ا در عمل صادرکنن��دگان از حمایت‬ ‫برخ��وردار نباش��ند‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫صادرکنن��دگان ارز خود را ب��ه چرخه اقتصاد‬ ‫کش��ور بازمی گردانند‪ ،‬از این رو دولت در مقابل‬ ‫ان باید از صادرکنندگان حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات سیاس�ت های ثاب�ت‬ ‫می طلبد‬ ‫همچنی��ن افش��ین‬ ‫مقت��در‪ ،‬مدیرکارخان��ه‬ ‫الومینیوم پارس درباره‬ ‫موان��ع و مش��کالت‬ ‫صادرات در کش��ور در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬این روزها‬ ‫بزرگ ترین مشکلی که در زمینه صادرات وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بازگشت ارز به کشور است‪ .‬در داخل نیز‬ ‫قوانین بازگش��ت ارز متعدد اس��ت‪ .‬برای نمونه‬ ‫اعالم می کنن��د که صادرکنن��دگان ‪۳۰‬درصد‬ ‫اس��کناس بگیرند و مابقی ان را در سامانه نیما‬ ‫بازگردانند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به تازگی با‬ ‫نزدیک ش��دن نرخ ارز ازاد به نیمایی وضعیت‬ ‫ش��فاف تر شده اس��ت‪ ،‬اما موضوع ان است که‬ ‫درحال حاض��ر که ن��رخ ارز نیمایی ب��ه ازاد تا‬ ‫ای��ن ان��دازه نزدیک ش��ده‪ ،‬پس چ��ه اصراری‬ ‫ب��ه بازگش��ت ارز صادرات��ی ب��ه س��امانه نیما‬ ‫است؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ه��م اصرار به بازگش��ت ارز‬ ‫ب��ه س��امانه نیما وج��ود دارد؛ چ��را این همه‬ ‫بروکراسی وجود دارد‪ .‬در کل مشکل این است‬ ‫که در زمینه صادرات سیاست های ثابتی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مقت��در در ادامه عن��وان کرد‪ :‬مش��کل دوم‬ ‫در زمینه ص��ادرات ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مربوط می ش��ود که بای��د با حمایت‬ ‫از برگ��زاری نمایش��گاه های بین الملل��ی از‬ ‫تولی��دات ایران��ی ب��رای ص��ادرات حمای��ت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به اینک��ه امروز به‬ ‫دلی��ل ن��رخ ارز ص��ادرات توجیه پذیر اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یارانه های ان��رژی ب��ه کارخانه ها داده‬ ‫می ش��ود و می توان��د س��بب کاه��ش ن��رخ‬ ‫تمام شده ش��ود‪ ،‬اما قوانین صادراتی گاه حتی‬ ‫در تناق��ض با یکدیگ��ر از س��وی دولت اعالم‬ ‫می ش��ود که کار را برای صادرکنندگان مشکل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این مدیرعامل در حوزه الومینیوم در پاس��خ‬ ‫به این پرسش که ایا در زمینه حمل ونقل برای‬ ‫ص��ادرات با مش��کلی روبه رو نیس��تیم‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��رای جابه جای��ی مواد معدن��ی ممکن‬ ‫اس��ت در زمینه زیرساخت ها با مشکلی روبه رو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اما قرار نیست که خام فروشی‬ ‫کنی��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید محص��والت نیم��ه نهایی‬ ‫ی��ا نهای��ی را صادر کنی��م ام��ا در کل به نظر‬ ‫نمی رس��د که در زمین��ه حمل ونقل مش��کل‬ ‫زیادی داش��ته باش��یم یا حمل ونق��ل ما گران‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مقت��در در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬سیاس��ت های‬ ‫صادرات بیش��تر از س��وی بانک مرکزی تغییر‬ ‫و صادرکنندگان را دچار س��ردرگمی می کند؛‬ ‫چراک��ه صادرکنندگان نمی دانند با ارزی که به‬ ‫ص��ورت نقدی دریافت می کنند چه کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫قوانین مدام در حال تغییر است‪ .‬این بازگشت‬ ‫ارز به س��امانه نیما به نقدینگی شرکت ها فشار‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه وضعیت‬ ‫مش��وق های صادرات��ی چگونه اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برخی شیوه نامه ها برای تشویق بیشتر به‬ ‫صادرات اس��ت اما در عمل اجرایی نمی شود یا‬ ‫اگر اجرایی ش��ود‪ ،‬تاثیر کمی بر صادرات دارد‪،‬‬ ‫از ای��ن رو چندان انگیزه ای برای صادرات ایجاد‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت پذیری صادراتی‬ ‫علی حسین زاویه‪ ،‬دبیر‬ ‫صنف��ی‬ ‫انجم��ن‬ ‫کارفرمایی صنعت نسوز‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره مهم ترین‬ ‫موانع صادرات��ی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم ترین چالش‬ ‫صادراتی این اس��ت که نرخ تمام شده تولید در‬ ‫کش��ور باالس��ت و این موضوع س��بب می شود‬ ‫قدرت رقابت پذی��ری در زمینه صادرات کاهش‬ ‫پیدا کند؛ چراکه بسیاری از مواد اولیه تولیدات‬ ‫وارداتی هستند‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در جه��ان رقابت تنگاتنگ��ی در زمینه صادرات‬ ‫وجود دارد و کش��ورها با کاهش نرخ تمام شده‬ ‫این رقاب��ت را پیش می برند‪ ،‬ام��ا در ایران این‬ ‫رقاب��ت چن��دان معنایی ندارد‪ .‬زاوی��ه در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع دیگر ان است که باید‬ ‫از خام فروشی در کشور بپرهیزیم و مواد معدنی‬ ‫را ص��ادر نکنیم‪ .‬باید روی مواد اولیه در کش��ور‬ ‫س��رمایه گذاری و با ارزش افزوده بیشتر اقدام به‬ ‫صادرات کرد‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫صادرات وزارت امورخارجه می تواند نقش مهمی‬ ‫را برعهده داشته باش��د‪ .‬این وزارتخانه می تواند‬ ‫یک اتاق اقتصادی داش��ته باشد که با همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت زمینه های‬ ‫ص��ادرات بیش��تر را فراه��م کنند‪ .‬یعن��ی ابتدا‬ ‫شرایط را وزارت امورخارجه مهیا کند تا سپس‬ ‫ب��ا هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫صادرکنندگان بتوانند به راحتی صادرات داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫جابه جایی یک شهربزرگ برای گریز از فرونشست زمین‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ :‬کِرونا‪ ،‬شمالی ترین‬ ‫شهر س��وئد‪ ،‬در چاله هایی که نزدیک به نیم قرن‬ ‫است برای استخراج سنگ اهن حفر می شود‪ ،‬فرو‬ ‫م��ی رود‪ .‬در واکنش به این اتفاق‪ ،‬مقامات محلی و‬ ‫شرکت دولتی که بهره برداری از ذخایر این منطقه‬ ‫را ب��ر عهده دارد‪ ،‬قصد دارند با پروژه ای این ش��هر‬ ‫کوچک را به منطقه ای در ‪ ۳‬کیلومتری ش��رق ان‬ ‫منتقل کنند‪ .‬این پ��روژه بیش از یک میلیارد دالر‬ ‫هزینه داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال ش�هری ک�ه ادامه ی�ک معدن‬ ‫است‬ ‫ب��ه نق��ل از‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ماینینگ_تکنولوژی‪«،‬لوس��ووارا‪ -‬کِرونووارا‪-‬‬ ‫ل ِکی ای بی) ش��رکت‬ ‫اکتیب�لاگ» یا به اختصار (ا ِ ‬ ‫دولتی معدنکار سوئدی است‪ .‬این شرکت در چند‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬روزگار خوش��ی را به دلیل تولید و‬ ‫س��وددهی استخراج س��نگ اهن کشور پشت سر‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬س��ود ان از ‪ ۵۱۲.۹‬میلیون دالر‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) به‬ ‫‪ ۵۶۳.۲‬میلی��ون دالر در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫رسید و رقم تولید سنگ اهن ان از ‪ ۲۵.۷‬میلیون‬ ‫تن در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی) به‬ ‫‪۲۶.۹‬میلیون تن در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی رشد کرد‪.‬‬ ‫ل ِکی ای ب��ی با ی��ک چالش‬ ‫ای��ن روزه��ا ام��ا ا ِ ‬ ‫روبه روس��ت؛ بیش��تر کانی فراوری ش��ده در این‬ ‫ش��رکت از معدنی اس��تخراج می شود که زیر شهر‬ ‫کوچ��ک کِرونا ق��رار دارد‪ .‬کرون��ا در ‪ ۱۰۰‬مایلی‬ ‫(حدود ‪ ۱۶۰‬کیلومتری) ش��مال مدار شمالگان و‬ ‫در منطق��ه ای قرار گرفته که یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫و خالص ترین ذخایر س��نگ اهن را در خود جای‬ ‫داده اس��ت‪ .‬همچنین معدن کرون��ا‪ ،‬بزرگ ترین و‬ ‫مدرن ترین معدن زیرزمینی س��نگ اهن جهان به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬حدود نیم قرن گذشته‪ ،‬پروژه های‬ ‫منتهی ش��ده به اس��تخراج و فراوری ‪ ۱.۸‬میلیارد‬ ‫تن کانی س��نگ اهن‪ ،‬منجر به توس��عه اقتصادی‬ ‫چش��مگیر در ای��ن منطقه ش��ده اما این توس��عه‬ ‫ح��اال بقای ش��هر را تهدید می کن��د؛ کِرونا امروز‬ ‫در خط��ر فرو رفتن در ش��کاف هایی قرار دارد که‬ ‫معدنکاری در زمین منطقه به وجود اورده و راهکار‬ ‫ل ِکی ای بی ب��رای رویارویی با این چالش‪ ،‬جابه جا‬ ‫اِ ‬ ‫کردن شهر است‪.‬‬ ‫این ش��رکت می گوید باید کِرون��ا ‪ ۳‬کیلومتر به‬ ‫ش��رق برود و برای این کار ساختمان های جدیدی‬ ‫خواهد س��اخت تا یک ش��هر مدرن و جدید برای‬ ‫س��اکنان ان ایجاد کند‪ .‬اجزای ساختمان هایی که‬ ‫اهمی��ت تاریخی ویژه ای دارند را نیز جداس��ازی و‬ ‫در منطقه جدید مونتاژ می کند‪ .‬این پروژه بیش از‬ ‫یک میلیارد دالر هزینه خواهد داشت‪ .‬با این حال‬ ‫هنوز ابهام هایی وج��ود دارد‪ .‬برای نمونه اینکه ایا‬ ‫ش��هر جدید حال و هوای کرونای کنونی را خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫‹ ‹معدن‪ ،‬عامل شکل گیری شهر کرونا‬ ‫تاریخچه این شهر کوچک و معدن کرونا ارتباط‬ ‫تنگاتنگی با یکدیگر دارند‪ .‬اغاز این ارتباط به دهه‬ ‫‪ ۱۸۹۰‬میالدی (‪ ۱۲۶۹‬خورش��یدی) برمی گردد؛‬ ‫زمانی که ‪ ۷‬خانه برای اس��کان کارگرانی س��اخته‬ ‫ش��د که در ان س��ال ها ذخایر کرونا را اس��تخراج‬ ‫می کردند‪ .‬تا پایان س��ال گذشته میالدی در دی‬ ‫شهری که برای معدن جا باز کرد‬ ‫بر کیفیت زندگی انها تاثیرگذار اس��ت‪ .‬بیوکِنوال‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬ال کی ای بی در س��ال گذشته‬ ‫میالدی ‪ ۲۶.۹‬میلیون تن س��نگ اهن تولید کرد‬ ‫و این رقم در مقایس��ه با تولید ان در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی کاهش��ی بود‪ .‬ش��رکت در این سال ‪۲۷.۲‬‬ ‫میلیون تن س��نگ اهن تولید کرده بود‪ .‬این روند‬ ‫کاهش��ی در صورت استمرار می تواند برای شهری‬ ‫که به درامدهای معدن متکی اس��ت‪ ،‬نگران کننده‬ ‫باشد و همچنین باعث ش��ود اعتباری که شرکت‬ ‫در ‪ ۱۳۰‬سال گذش��ته نزد مشتریانش پیدا کرده‪،‬‬ ‫خدشه دار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان کار تا ‪ ۱۶‬سال دیگر‬ ‫تاریخچه شهر کوچک کرونا و معدن ان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی حدود ‪ ۱۰‬درصد جمعیت این‬ ‫شهر در استخدام شرکت ال کی ای بی بودند و مردم‬ ‫محلی س��اکن در این منطقه همواره پش��توانه ای‬ ‫ب��رای تامین نی��روی کار مورد نی��از در معدن به‬ ‫شمار می امدند‪ .‬در همین حال جمعیت ساکن در‬ ‫کرونا از ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۸۲‬نفر در سال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۳‬خورشیدی) به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۲۴‬نفر در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی) رش��د کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خبر مربوط به ایده جابه جایی شهر برای نخستین‬ ‫بار در س��ال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی (‪ ۱۳۸۳‬خورشیدی)‬ ‫اعالم ش��د و رابطه اشاره ش��ده بین شهر و معدن‬ ‫باعث شد مقامات کشوری از همکاری و پشتیبانی‬ ‫معدنکاران و مقامات محلی در این اقدام برخوردار‬ ‫ش��وند یا دس��ت کم اهمیت جابه جایی ساکنان را‬ ‫درک کنند‪ .‬پژوهش��ی که شرکت رسانه ای «سیفو‬ ‫کانتار» در س��وئد انجام داد و در س��ال گذشته به‬ ‫پایان رس��اند‪ ،‬نش��ان می دهد ‪ ۸۰‬درصد ساکنان‬ ‫ش��هر از این جابه جایی حمای��ت می کنند‪ .‬با این‬ ‫حال این جابه جایی در میان افکار عمومی کرونا به‬ ‫هیجان زدگی شماری و البته ناراحتی شماری دیگر‬ ‫انجامیده است‪ .‬برخی از اینکه مجبورند منطقه ای‬ ‫را که سال ها در ان زندگی می کرده اند ترک کنند‪،‬‬ ‫احساس خوبی ندارند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال فردریک بیوکِنوال‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫ال کی ای بی‪ ،‬همزیس��تی معدن و شهر را پدیده ای‬ ‫شایسته توجه می داند و در این باره می گوید‪ :‬انچه به‬ ‫توسعه شهرهایی مانند کرونا و مالمبِرگِت در سوئد‬ ‫انجامید‪ ،‬معدنکاری بود و این گونه شهرها تا ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال اینده به استخراج سنگ اهن و مس متکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از انجا که زندگی جامعه محلی در کرونا به این‬ ‫مع��دن گره خورده‪ ،‬هر گونه اختالل در کار معدن‬ ‫ق��رار اس��ت جابه جایی ش��هر تا س��ال ‪۲۰۳۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۱۴‬خورش��یدی) به پایان برس��د و تا‬ ‫ان س��ال عالوه بر اینکه باید ساختمان های محل‬ ‫زندگی ساکنان ساخته شده باشد‪ ،‬ساختمان هایی‬ ‫مانن��د خانه «یالمار الندبوم» ه��م به محل جدید‬ ‫برده می ش��ود‪ .‬الندبوم‪ ،‬زمین ش��ناس و شیمیدان‬ ‫س��وئدی‪ ،‬نخس��تین مدیرعام��ل ال کی ای ب��ی‬ ‫ب��ود‪ .‬او را ب��ه عن��وان بنیان گذار ش��هر کرونا نیز‬ ‫می شناسند‪.‬‬ ‫الندب��وم در س��ال ‪ ۱۹۲۶‬می�لادی (‪۱۳۰۵‬‬ ‫خورش��یدی) ف��وت ک��رد و خان��ه او موزه ش��د‪.‬‬ ‫دیگ��ر جابه جایی جال��ب توجه در ش��هر‪ ،‬مربوط‬ ‫ب��ه جداس��ازی اج��زا و س��رهم بندی و س��اخت‬ ‫دوباره کلیس��ای گوتیک کرونا می ش��ود؛ سازه ای‬ ‫که تمام ان از چوب اس��ت و قرار ش��ده در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۶‬می�لادی (‪ ۱۴۰۵‬خورش��یدی) جابه ج��ا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صادرات با ارج نهادن‬ ‫به تولید محقق می شود‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫تعهد ارزی‪ ،‬دغدغه‬ ‫اصلی صادرکنندگان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تحلیلی بر عملکرد دولت و تاجران در شرایط جنگ اقتصادی‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬در زم��ان تحریم ها از کمتری��ن گرفته تا‬ ‫ش��دیدترین ان‪ ،‬این صادرکنندگان بخش خصوصی بودند که‬ ‫همچنان در خط مقدم جنگ اقتصادی ایس��تادند و ارزاوری‬ ‫برای کش��ور را بی��ش از پیش افزایش دادند ام��ا در مقابل با‬ ‫انها چه کردن��د؟ حمایت ها چه بود و به کجا رس��ید؟ زمانی‬ ‫مش��وق های صادراتی انگیزه کافی و الزم برای هر صادرکننده‬ ‫بود اما چند سالی است نه تنها خبری از هیچ مشوقی نیست‪،‬‬ ‫بلکه راه ناهموارتر می شود و تاریک! سال گذشته و تا حدودی‬ ‫چند ماه نخست امسال سخت ترین سال صادراتی و حتی برای‬ ‫اقتصاد کشور بود چراکه سیاست های ارزی جدیدی وضع شد‬ ‫ت تا جایی پیش‬ ‫که با انتقادهای بس��یار همراه بود؛ این سیاس ‬ ‫رفت که س��رانجام حرف بخش خصوصی را ش��نیدند و به ان‬ ‫عم��ل کردند؛ البته پس از چندین ماه مذاکره و نقد و بحث و‬ ‫بررسی‪ .‬صادرکنندگان در حالی از سیاست ارزی دولت مبنی‬ ‫بر الزام بازگش��ت ارز صادراتی در زمان مش��خص و ان هم در‬ ‫شرایط سخت تحریم گالیه مند بودند که حاال و در این لحظه‬ ‫بس��یاری از انها معتقدند س��رانجام بانک مرکزی وارد مذاکره‬ ‫شده و شرایط بهتری رقم خورده است‪.‬‬ ‫از ش��واهد و قرائن پیداس��ت که وضعی��ت صادرکنندگان‬ ‫تا ح��دودی بهتر ش��ده ک��ه البته ای��ن بهبود فقط نس��بت‬ ‫ب��ه س��ال گذش��ته حس می ش��ود چراک��ه چندی��ن و چند‬ ‫مش��کل و معض��ل دیگر وج��ود دارد ک��ه فعل ص��ادرات را‬ ‫ب��ه کاری ش��اق تبدی��ل ک��رده اس��ت؛ ان هم در ش��رایط‬ ‫س��خت کنونی ک��ه از ان با عن��وان «جنگ اقتص��ادی» یاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل دولت و بخش خصوصی‬ ‫براساس امار وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور در ‪ ۱۸‬ماه گذش��ته معادل ‪ ۶۱‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که ‪ ۲۷‬میلیارد دالر ان در س��امانه نیما ثبت شده‪ ،‬یعنی‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬درصد ارز صادراتی به کش��ور بازگش��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین باره وزارت اقتصاد دیروز طی اطالعیه ای اعالم کرد رفع‬ ‫تعهد ارزی به مفهوم الزام صادرکنندگان به بازگش��ت کل ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات نبوده و بانک مرکزی براس��اس مقررات‪،‬‬ ‫تعدیالت��ی در این زمینه در نظر می گی��رد‪ .‬مهم ترین تعدیل‪،‬‬ ‫بخش��ی از ارز حاصل از صادرات اس��ت ک��ه صادرکننده الزام‬ ‫کار شاق صادرات‬ ‫خورد که بارقه امید را در دل صادرکنندگان روشن کرد‪ .‬دولت‬ ‫و بانک مرکزی نباید با ابزار تجربه های تلخ و از دس��ت دادن‬ ‫فرصت ها‪ ،‬به تدابیری درست برسند‪ ،‬بلکه باید با ابزار مشورت‬ ‫با صادرکنندگانی شناس��نامه دار (و ن��ه بدهکار به بانک ها) به‬ ‫ن رهایی‬ ‫تدابیری ارزش��مند دست پیدا کنند تا کشور از بحرا ‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫این صادرکننده ممتاز خش��کبار کشور گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫بان��ک مرکزی صادرکنندگان را خیلی ازار داد و برخی بازارها‬ ‫را هم از دس��ت دادیم‪ .‬هرچند س��ال س��ختی را پش��ت سر‬ ‫گذراندیم اما امس��ال ش��رایط بهتر اس��ت و درک متقابل رخ‬ ‫داده و موضوع بازگشت ارز نیز چالش جدی به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارنامه ‪ ۹۸‬با کاهش بسته می شود؟‬ ‫صادرکنن��دگان نه تنه��ا س��ربازان جنگ اقتص��ادی‪ ،‬بلکه افس��ران و حتی‬ ‫قهرمانان ملی هستند‪ .‬اگر صادرات را با رشته های ورزشی گوناگون مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬صادرکننده در مقیاس المپیک وارد بازار جهانی می شود‬ ‫به بازگش��ت ان ندارد و درحال حاضر این س��هم برای بیشتر‬ ‫صادرکنندگان ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‪ .‬به طور طبیعی‪ ،‬با احتس��اب‬ ‫ای��ن تعدیالت‪ ،‬درصد رفع تعهد ارزی از درصد بازگش��ت ارز‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫ن حاج کاظمیان‪ ،‬صادرکننده‬ ‫محمدامی ‬ ‫ممتاز کش��ور نیز با تاکی��د بر اینکه‬ ‫شرایط نسبت به س��ال گذشته بهتر‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خوش��بختانه بانک‬ ‫مرکزی ب��ا صادرکنندگان حرفه ای و‬ ‫صادرکنندگانی ک��ه وام دار بانک های‬ ‫ایرانی نیستند‪ ،‬مشاوره و مذاکره کرد‬ ‫و نتایج خوبی حاصل شد‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ال گذش��ته بان��ک مرک��زی با‬ ‫وی ب��ه‬ ‫صادرکنندگان��ی مش��ورت می ک��رد که به نوع��ی بزرگ ترین‬ ‫بده��کاران بانک��ی هم بودند اما در ‪ ۳ ،۲‬ماه گذش��ته به دلیل‬ ‫مشاوره درس��ت با صادرکنندگان اصیل که البته فقط بخشی‬ ‫از این حرف و نظرها را اجرا کردند‪ ،‬شرایط بسیار بهتر شده و‬ ‫نرخ ارز هم پایین امده است‪.‬‬ ‫حاج کاظمیان تاکید کرد‪ :‬هرچند از سیاست های ارزی بانک‬ ‫مرکزی بسیار دلخور هس��تم اما استوار ایستاده ام‪ .‬به هرحال‬ ‫امسال س��رانجام با مش��ورت با صادرکنندگان شناسنامه دار‪،‬‬ ‫برخی تدابیر مطلوب اندیش��یده ش��د و اتفاق های خوبی رقم‬ ‫امار گمرک گواه این اس��ت که حجم تجارت خارجی ایران‬ ‫در نیمه نخست سال‪۴۲ ،‬میلیارد و ‪ ۱۶۹‬میلیون دالر بوده که‬ ‫از ای��ن میزان‪ ۲۱ ،‬میلیارد و ‪ ۲۲۱‬میلیون دالر س��هم واردات‬ ‫و ‪ ۲۰‬میلی��ارد و ‪ ۹۴۸‬میلیون دالر س��هم صادرات اس��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬ت��راز تجاری نیز منفی ‪ ۲۷۳‬میلیون دالر و به س��ود‬ ‫واردات است‪.‬‬ ‫در نیم��ه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬صادرکنن��دگان توانس��ته اند‬ ‫‪۷۰‬میلی��ون و ‪ ۹‬ه��زار تن کاال ب��ه ارزش ‪ ۲۰‬میلیارد و ‪۹۴۸‬‬ ‫میلیون دالر صادر کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫از نظر وزنی رش��د ‪ ۲۲.۵‬درصدی داش��ته اما از نظر ارزشی با‬ ‫اف��ت ‪ ۱۰.۵‬درصدی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬واردکنندگان نیز در‬ ‫این مدت ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۵۶۷‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۲۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۲۱‬میلی��ون دالر از بازارهای جهان به ایران وارد کرده اند‪.‬‬ ‫س��ال گذشته وزن کاالهای وارد شده ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن بوده و ارزش انها ‪ ۲۲‬میلی��ارد و ‪ ۴۵۹‬میلیون دالر ثبت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬وزن واردات رشد کمتر از نیم درصدی‬ ‫داش��ته اما ارزش ان با افت حدود ‪ ۵.۵‬درصدی روبه رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارزیاب��ی این امارها همچنین نش��انگر این اس��ت که برای‬ ‫رس��یدن به صادرات ح��دود ‪۶۰‬میلیارد دالری ک��ه تا پایان‬ ‫س��ال هدف گذاری شده‪ ،‬کمتر از نیمی از راه را رفته ایم‪ .‬حال‬ ‫بای��د دید کارنامه تجارت خارجی س��ال ‪ ۹۸‬ب��ا افت صادرات‬ ‫بس��ته خواهد ش��د یا در این ‪۵‬ماه باقیمانده گشایشی حاصل‬ ‫می شود؟‬ ‫رئیس کمیس��یون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫تاکید براینکه به هدف گذاری امس��ال نخواهیم رس��ید‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪۲۰‬درص��د رش��د در وزن ص��ادرات و حدود‬ ‫‪۱۰‬درص��د در ارزش صادرات��ی ب��ا کاهش روبه رو ش��دیم که‬ ‫به دلیل تغییرات نرخ پایه کاالهای صادراتی در امارها ش��اهد‬ ‫افت ارزش صادرات هستیم‪.‬‬ ‫جمش��ید نفر در گفت وگو با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه افزایش‬ ‫عجیب و غریب ن��رخ ارز پیش بینی‬ ‫می شد با رشد ارزش صادراتی روبه رو‬ ‫باش��یم؛ اما انچه باعث شد این رشد‬ ‫محق��ق نش��ود‪ ،‬تصمیم ه��ای‬ ‫خلق الساعه و بخشنامه های گوناگون‬ ‫بود‪ .‬ضمن اینکه بیش��تر صادرکنندگان گیج و گمراه شدند و‬ ‫برخی صادرکنندگان بزرگ و محترم از ترس مشکالت بعدی‪،‬‬ ‫فعل ص��ادرات را کنار گذاش��تند ک��ه باعث ایج��اد خلل در‬ ‫صادرات شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدوارم دولتمردان پس از این هم بیشتر به‬ ‫نظرهای کارشناسی بخش خصوصی توجه داشته باشند و اگر‬ ‫بخشنامه ای را صادر می کنند که نیاز به دیدگاه های تخصصی‬ ‫دارد با صاحب نظران ان حوزه در میان بگذارند چراکه بسیاری‬ ‫از مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫تاکید بر اینکه صادرکنندگان نه تنها سربازان جنگ اقتصادی‪،‬‬ ‫بلکه افس��ران و حتی قهرمانان ملی هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫ص��ادرات را با رش��ته های ورزش��ی گوناگون مقایس��ه کنیم‪،‬‬ ‫صادرکننده در مقی��اس المپیک وارد بازار جهانی می ش��ود؛‬ ‫ب��ازاری ‪۸‬میلیارد نفری که برای ورود به ان بهترین ها انتخاب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گفته نفر‪ ،‬انچه دولتمردان باید به ان توجه داشته باشند‪،‬‬ ‫این اس��ت که قهرمانان ملی را برای مس��ابقه ها و رقابت های‬ ‫ب��زرگ اقتصادی اماده کنند نه اینکه س��نگ جلوی پای انها‬ ‫بیندازند به طوری که وقتی به مس��ابقه می رس��ند‪ ،‬خس��ته و‬ ‫تسلیم رقیبان باشند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در میزگرد‬ ‫با حضور فعاالن حو‬ ‫صادرات با ارج نهادن ب‬ ‫اموزش برای تولید و صاد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬صنعت کفش در ایران قدمتی طوالنی دارد‪ .‬چکمه کشف شده همراه نخستین‬ ‫مرد نمکی در کشور‪ ،‬مربوط به ‪ 400‬سال پیش از میالد مسیح(ع) است‪ .‬چکمه‪‎‬ای چرمی که فرم و‬ ‫شکل دوخت ان حکایت از تبحر کفاشان ان دوره دارد‪ .‬اما چه شد که با وجود این پیشینه طوالنی‬ ‫در صنعت کفش جایگاهی در بازار کفش جهان نداریم به‪‎‬طوری‪‎‬که ترکیه بسیار جلوتر از ما حرکت‬ ‫می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫یک�ی از بازاره�ای بک�ری که صنع�ت کفش ای�ران در اختیار دارد بازار بزرگ روس�یه اس�ت و‬ ‫سال‪‎‬هاست مدیران این صنعت در حال مذاکره برای راهیابی به این بازار هستند که البته هنوز هم‬ ‫در این زمینه راه به‪‎‬جایی نبرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫در میزگردی با حضور علیرضا جعفری رئیس مرکز بازاریابی و فروش چرم و کفش ایران در‬ ‫روس�یه‪ ،‬رضا دبیریان عضو هیات‪‎‬مدیره اتحادیه صنف کفاشان دست‪‎‬دوز تهران‪ ،‬محمد اسکندری‬ ‫تولیدکننده کفش دست دوز و روح اهلل هادوی نیا کارشناس و مشاور بازاریابی به واکاوی چرایی نبود‬ ‫چرخه صادرات در صنعت کفش پرداخته که در ادامه می‪‎‬خوانید‪.‬‬ ‫€ €تولی�د ب�دون ص�ادرات‪ ،‬اه�داف م�ورد‬ ‫نظر صنای�ع را تامی�ن نمی کند‪ .‬چ�را ایران با‬ ‫وجود پیشینه چندین س�اله نتوانسته در امر‬ ‫صادرات موفق عمل کند؟‬ ‫علیرضا جعفری‪ :‬هر کش��وری به دنبال توسعه‬ ‫بازار خود برای درامدزایی بیش��تر است‪ .‬در کشور ما‬ ‫هدف صدور مجوز و افزایش امار در این حوزه اس��ت‪.‬‬ ‫روش و الگوی تولید در کش��ور ما غلط پی‪‎‬ریزی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی نانوایی در کشورهای اروپایی قرار است‬ ‫کار خود را ش��روع کند پیش از ان ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال‬ ‫دوره های منابع انسانی و مالی را می گذراند‪ .‬در ایران‬ ‫وقتی فردی به واس��طه اینکه سابقه ای در یک پست‬ ‫تخصصی داشته‪ ،‬می خواهد خط تولیدی راه اندازی‬ ‫کند‪ ،‬نخس��تین گام اشتباه برداشته می شود‪ .‬ضمن‬ ‫انک��ه در بدنه دولت به معنای واقع��ی در هر حوزه و‬ ‫صنعتی‪ ،‬کارش��ناس وجود ندارد‪ .‬به این ترتیب همه‬ ‫در یک چرخه غلط می افتند و پیش می روند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای موف��ق تولیدکنن��ده ب��ا اموزش‬ ‫دوره ه��ای مدیری��ت منابع مالی و انس��انی در واقع‬ ‫از اخ��ر‪ ،‬فعالیت خود را ش��روع می کن��د‪ ،‬در نتیجه‬ ‫هزینه های تولید و س��ربار کاهش می یابد و به دنبال‬ ‫ان دولت نیز از صنعتگر حمایت می کند‪.‬‬ ‫تا زمانی ک��ه هدف صدور مجوز و ب��اال بردن امار‬ ‫است و برای کمترین میزان تولید هم پروانه فعالیت‬ ‫صادر می ش��ود درحالی که نباید اج��ازه داد تولید به‬ ‫این ش��یوه شروع ش��ود‪ ،‬ش��اهد هزینه های سربار‬ ‫خواهیم بود‪ .‬وقتی به عنوان بخش خصوصی از بخش‬ ‫دولتی مطالبه گری می کنیم‪ ،‬می گوییم چرا به ما وام‬ ‫نمی دهند‪ .‬اگر وام هم داده‏شود به دلیل همان چرخه‬ ‫غلط معوق می ش��ود‪ ،‬معوق که شد خانه و اموال فرد‬ ‫مصادر ش��ده و در ادامه معضالت اجتماعی را دامن‬ ‫می‏زند‪ .‬مشکالتی که امروز کشور درگیر انهاست‪.‬‬ ‫تولیدکننده ورشکس��ت می شود چون با شیوه‪‎‬ای‬ ‫غلط ش��روع کرده اس��ت‪ .‬به عنوان‪‎‬مث��ال‪ ،‬پیش تر‬ ‫خریدوفروش در ب��ازار از جمله بازار کفش اعتباری‬ ‫بود و افراد با یک دس��ته چک فعالیت تولیدی خود را‬ ‫در کارگاهی ش��روع می کردند‪ .‬دریک بازار اعتباری‪،‬‬ ‫بدهی روی بدهی انباش��ته و پس از ‪ ۱۰‬سال تبدیل‬ ‫به یک معضل می شود‪ .‬امروز که خریدوفروش نقدی‬ ‫شده مش��کالت ان خود را نشان می‪‎‬دهند؛ بنابراین‬ ‫بس��یاری از چرخه تولید و بازار حذف شده اند چون‬ ‫تولیدکنن��ده‪ ،‬مس��ائل مالی را نمی دان��د در نتیجه‬ ‫نمی تواند محاس��به درس��تی از قیمت تمام‪‎‬ش��ده‬ ‫محصوالتش داش��ته باش��د؛ بنابراین تش��کل ها و‬ ‫اتحادیه ها باید برای صدور مجوز سازکار قوی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تولید ما نس��بت به اندازه های جهانی ناچیز است‬ ‫و در این مقیاس نمی توانیم صادرات داش��ته باشیم‬ ‫و در کش��ورهای ه��دف بازاریابی کنی��م‪ .‬برخالف‬ ‫اینکه هم��ه معتقدند قیمت کفش در ای��ران ارزان‬ ‫است من می گوییم اتفاقا قیمت تمام شده کفش در‬ ‫ایران بسیار باالس��ت چون هزینه های تولید کفش‬ ‫در کش��ور باالست‪ .‬حتی تامین مواد اولیه هم نیاز به‬ ‫مدیریت و سازکار دارد تا در نهایت هزینه ها سرشکن‬ ‫شود‪ .‬قیمت تمام‪‎‬ش��ده پایین و کیفیت باال رقابت را‬ ‫امکان پذیر و به رونق بازار داخل کمک می کند ‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ای��ن‪ ،‬بازار صادراتی محصول را توس��عه می دهد‪.‬‬ ‫نمونه بارز ان ترکیه اس��ت ک��ه بخش صنعت ان در‬ ‫دوره ای از بخش صنعت ما عقب تر بود اما امروز بسیار‬ ‫جلوتر از کشور ما در حال حرکت و پیشرفت است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی فرار مالیاتی دارد و در نشس��ت ها‬ ‫به طور معم��ول تولیدکنندگان این درخواس��ت را‬ ‫دارند که مالیات ارزش‪‎‬افزود ‪‎‬ه انها بخش��یده شود‪ .‬در‬ ‫تمام کش��ورهای جهان مالیات ارزش افزوده وجود‬ ‫دارد‪ .‬ضم��ن اینکه مالی��ات ارزش‪‎‬اف��زوده در ایران‬ ‫مبلغ کمی اس��ت‪ .‬امروز اگر تولیدکننده ما بخواهد‬ ‫در یکی از کش��ورهای صنعتی تولید کند‪ ،‬نمی تواند‬ ‫چون سازکار درس��ت تولید را نمی داند‪ .‬حاال در این‬ ‫چرخ��ه غلط هم همه غر می زنن��د که چرا وضعیت‬ ‫این گونه است؟‬ ‫€ €براس�اس انچ�ه عن�وان کردی�د ب�رای‬ ‫ی صنعت�ی‬ ‫راه ان�دازی ی�ک واح�د تولی�د ‬ ‫بای�د س�رمایه زیادی وجود داش�ته باش�د تا‬ ‫اتحادیه ه�ای مربوط مجوز ص�ادر کنند‪ .‬حال‬ ‫پرسش این است که ایا بخش خصوصی کشور‬ ‫چنین نقدینگی دارد؟‬ ‫جعف�ری‪ :‬وقتی نمی توانیم تولی��د کنیم‪ ،‬لزومی‬ ‫ن��دارد به زور ای��ن کار را ش��روع کنی��م‪ .‬می‪‎‬توان با‬ ‫س��ازکاری س��رمایه گذاران را جذب کار کرد‪ .‬امروز‬ ‫کاهش سودهای بانکی بسیاری از صاحبان سرمایه‬ ‫را ترغی��ب کرده تا سرمایه ش��ان را وارد فعالیت های‬ ‫صنعتکنند‪.‬برایتشویقافرادبایدطرحتوجیه پذیر‬ ‫داشته باشیم‪ .‬افراد باید سرمایه های خود را یکپارچه‬ ‫کنند تا کار بزرگی انجام ش��ود و در ادامه کارگاه های‬ ‫کوچک تح��ت حمایت مجموعه های بزرگ فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €صنعتگرانتمایلزیادیبهمجموعه سازی‬ ‫ندارند چراکه مدیریت ای�ن مجموعه ها جای‬ ‫س�وال دارد و کس�ی حاضر به انج�ام این کار‬ ‫جمع�ی نیس�ت‪ .‬همچنین برخی ه�م عنوان‬ ‫می کنن�د در ایران اش�تغالزایی در واحدهای‬ ‫کوچک و خرد است‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬این را نمی پذیرم که واحدهای کوچک‬ ‫اش��تغالزا هس��تند زیرا دوره فعالیت سنتی گذشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن انکه هزینه های س��ربار را باال می برد‪.‬‬ ‫مدل استاندارد کار و تجارت‪ ،‬مدل بین المللی است‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬در حوزه ص��ادرات کفش اماری‬ ‫ارائه می دهم که همه چیز در ان نهفته است‪ .‬واردات‬ ‫روسیه بین سال های ‪ 91‬تا ‪92‬خورشیدی ‪۴‬میلیارد‬ ‫و ‪۷۱۰‬میلیون دالر بوده که از این مبلغ فقط ‪ ۶۴‬دالر‬ ‫مربوط به واردات از ایران اس��ت ‪.‬روس��یه از سال ‪92‬‬ ‫تا ‪ 93‬نیز‪۳‬میلیارد و ‪۳۰‬میلیون دالر واردات داش��ته‬ ‫ک��ه ‪۱۲۳‬دالر ان مربوط ب��ه واردات از ایران بوده‪ ،‬از‬ ‫س��ال ‪ 93‬تا ‪ 94‬این عدد به ‪۲‬میلیارد و ‪۶۸۰‬میلیون‬ ‫دالر رسیده که سهم ایران ‪۱۵‬هزار و ‪۶۰۰‬دالر است‪.‬‬ ‫در فاصل��ه ‪ 94‬تا ‪ 95‬واردات روس��یه به ‪۳‬میلیارد و‬ ‫‪۴۲۰‬میلیون دالر می رس��د که ‪۱۸‬هزار و ‪۴۲۰‬دالر‬ ‫واردات از ایران به ثبت رس��یده و در نهایت بین سال‬ ‫‪ 95‬تا ‪ 96‬واردات این کش��ور ‪۴‬میلیارد و ‪۲۰‬میلیون‬ ‫دالر بوده که س��هم ایران فقط ‪۴۰‬ه��زار و ‪۸۰۰‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬این یعن��ی فاجعه که هم بخ��ش خصوصی‬ ‫مقصر ان اس��ت و هم بخش دولت��ی‪ .‬هیچ توجیهی‬ ‫ندارد کش��وری که چرم‪ ،‬پتروشیمی و‪ ...‬دارد در یک‬ ‫ی خود سهم‬ ‫بازار ‪۴‬میلیارد دالری ان هم در همسایگ ‪‎‬‬ ‫ناچیزی داشته باشد‪.‬‬ ‫محمد اسکندری‪ :‬به عنوان یک تولیدکننده به‬ ‫برخی نکات مطرح ش��ده نقد دارم؛ به ویژه به بخش‬ ‫مالی��ات ارزش‪‎‬افزوده زیرا بیش��ترین مالی��ات را در‬ ‫کش��ور تولیدکننده پرداخت می کند‪ .‬مشکل تولید‬ ‫از همین جا ش��روع می ش��ود‪ .‬نمی توانیم از صادرات‬ ‫صحبت کنیم اما از مش��کالت تولی��د حرفی نزنیم‪.‬‬ ‫وقتی من تولیدکننده در تولید داخلی خود مانده ام‬ ‫و گرفتار مشکالت زیادی هستم‪ ،‬چگونه از صادرات‬ ‫صحبت کن��م‪ .‬گاهی فق��ط به دنبال پی��اده کردن‬ ‫الگوهای اروپایی هس��تیم درحالی که هر کشوری‪،‬‬ ‫نیازه��ای خ��ودش را دارد‪ .‬حتی قانون اساس��ی هر‬ ‫کشوری براس��اس اداب‪ ،‬رسوم و فرهنگ ان کشور‬ ‫نوش��ته می شود‪ .‬از صادرات صحبت و تولیدکننده را‬ ‫نقد می کنید‪ ،‬درحالی که بار کفش من تولیدکننده‬ ‫که س��فارش از داخل داش��ته ام‪ ،‬مدت ها در گمرک‬ ‫مان��د و ناگزی��ر محصوالتم را ‪۳۰‬درص��د زیرقیمت‬ ‫قرارداد تحوی��ل دادم‪60 .‬درصد مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫ما از چرم گرفته تا مواد شیمیایی‪ ،‬وارداتی است‪.‬‬ ‫اقای جعفری به مالیات ارزش افزوده اشاره کردید‬ ‫ایا این امر به درس��تی در ایران اجرا می شود؟ مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده یعنی وقت��ی کف��ش و کاالی نهایی‬ ‫به دس��ت مصرف کننده رس��ید‪ ،‬ان را بپ��ردازد‪ .‬در‬ ‫ایران هیچ کس به اندازه تولیدکننده مالیات پرداخت‬ ‫نکرده است‪ .‬کسی که معامله های میلیونی روی ملک‬ ‫انج��ام می دهد‪ ،‬چق��در مالی��ات پرداخت می کند؟‬ ‫صادرات بدون تولید چه معنایی دارد؟ ایا بستر برای‬ ‫صادرات اماده است؟‬ ‫باید براس��اس بضاع��ت خود صحب��ت کنیم‪ ،‬نه‬ ‫ایده ال ها‪ .‬ای��ا من تولیدکننده نمی خواهم صادرات‬ ‫داش��ته باش��م؟ ضم��ن اینک��ه کارهای خ��وب در‬ ‫کارگاه های کش��ور تولید می‪‎‬شود‪ ،‬نه در کارخانه ها‪.‬‬ ‫مش��کل صادرات کجاس��ت؟ نخس��تین مش��کل‬ ‫صادرات‪ ،‬تامین مواد اولیه تولید اس��ت‪ .‬ایا مواد اولیه‬ ‫وج��ود دارد که من تولیدکنن��ده بتوانم محصوالت‬ ‫مورد نیاز خ��ود را بدون درنظ��ر گرفتن قیمت انها‬ ‫خریداری کنم؟‬ ‫ص��ادرات را به‪‎‬درس��تی نمی‪‎‬شناس��یم‪ .‬حتی ان‬ ‫صادرکننده هم نمی‪‎‬داند‪ .‬کس��ی که سفارش کفش‬ ‫می‪‎‬دهد یک ق��رارداد کلی می بندد و پیش پرداخت‬ ‫می ده��د که تولیدکننده مواد اولی��ه مورد نیاز خود‬ ‫را تهیه کند و پس از تولید محصول را صادر می کند‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه گالی��ه بس��یاری از تولیدکننده ها این‬ ‫اس��ت که مواد اولیه نیس��ت‪ .‬حتی با قیمت باال هم‬ ‫تولیدکنن��ده برای ادامه حیات واحد خود ان را تهیه‬ ‫می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه امپکس از تاجیکستان و قزاقستان‬ ‫بازدیدکننده داش��تم‪ .‬کفش می خواستند اما وقتی‬ ‫م��ن تولیدکننده م��واد اولیه ندارم ک��ه تولید کنم‬ ‫چطوری می توانم متعهد ش��وم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بازار‬ ‫کش��ور همیشه در نوسان اس��ت‪ .‬امروز با یک قیمت‬ ‫قرارداد بس��ته می‪‎‬ش��ود‪ ،‬کار که ش��روع می‪‎‬ش��ود‬ ‫قیمت‪‎‬ها تغییر می‪‎‬کند‪ .‬با چه تضمینی تولیدکننده‬ ‫وارد چنین ریسکی شود؟‬ ‫روح‪‎‬اهلل هادوی نیا‪ :‬در بحث صادرات با گفته‪‎‬های‬ ‫اق��ای جعفری در امر اموزش کامال موافق هس��تم‪.‬‬ ‫با توجه به پیش��ینه فعالیتم در ام��ر تولید‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫صادرات و مش��ارکت با تولیدکنندگان خارجی‪ ،‬باید‬ ‫گفت نخست اموزش بدهیم سپس در این زمینه ها‬ ‫از فع��االن بخواهیم کارهایی را انجام دهند‪ .‬در کانادا‬ ‫وقتی قرار است کاری را شروع کنند‪ ،‬دو ماه اموزش‪،‬‬ ‫ان هم اموزش اصولی‪ ،‬الزامی است‪.‬‬ ‫در یکی از نمایش��گاه‪‎‬های مسکو ‪ ۱۸‬نفر از ایرانیان‬ ‫ش��رکت داش��تند ان هم در یک غرفه که ‪۸0‬درصد‬ ‫کفش ها ان ش��بیه هم بود‪ .‬در ایران همه از هم تقلید‬ ‫می کنن��د‪ .‬همان‪‎‬ج��ا گفتم حض��ور ‪ 3‬تولیدکننده‬ ‫ه��م کفایت می‪‎‬کرد‪ .‬ک��دام نمایش��گاه اختصاصی‬ ‫جمهوری اسالمی در جهان نتیجه داده است؟‬ ‫مدل��ی ک��ه ب��رای ص��ادرات انتخ��اب می کنیم‬ ‫نادرس��ت ترین و پرهزینه تری��ن مدل اس��ت چرا؟‬ ‫هم��ه دنبال دایرکت‪‎‬مارکت هس��تند و می خواهند‬ ‫محصول‪‎‬شان را به طور مستقیم به خریدار بفروشند‪.‬‬ ‫چند کش��ور به طور مس��تقیم تولیدات‪‎‬شان را صادر‬ ‫می کنند؟ متاس��فانه ما کفش فروش��ی را کفاش��ی‬ ‫می بینیم و این گونه است که به مشکل برمی‪‎‬خوریم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬بای��د ببینیم مزیت م��ان در چه‬ ‫بخش هایی اس��ت؟ تم��ام کش��ورهای جهان روی‬ ‫مزیت‪‎‬های��ی که دارن��د‪ ،‬کار می کنند‪ .‬درحال‪‎‬حاضر‬ ‫سوئیس یک داروی ضدس��رطان تولید می‪‎‬کند که‬ ‫هم‪‎‬قیمت سمند ایران است‪ .‬ما باید مزیت‪‎‬های تولید‬ ‫خود را شناسایی کنیم‪ .‬صنعت کفش کشور به اندازه‬ ‫‪ 100‬چاه نفت می‪‎‬تواند ارزاوری داشته باشد‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬صنعتگ��ر کار خود را بلد اس��ت اما‬ ‫برخی عملکردها اجازه توس��عه فعالیت هایش را به‬ ‫او نمی‪‎‬دهد‪ .‬ب��ه تولیدکننده ای مثل من که از ایتالیا‬ ‫ی��ا ترکیه چن��د نمونه کفش زنانه ب��رای الگوگیری‬ ‫می اورد اما در ف��رودگاه مهراباد جلو او را می گیرند‬ ‫چگونه خ��رده می‏گیری��د که چرا ص��ادرات ندارد‪.‬‬ ‫تولیدکننده هم می‪‎‬داند باید برای رش��د‪ ،‬بازارش را‬ ‫توس��عه دهد اما موانع اجازه فعالیت گس��ترده را به‬ ‫او نمی‪‎‬دهند‪ .‬در این ش��رایط چگونه از اموزش حرف‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫هادوی نی�ا‪ :‬اقای ایروانی حتی برای اس��تخدام‬ ‫فروشنده‪ ۴ ،‬ماه انها را اموزش می داد سپس امتحان‬ ‫می گرف��ت این در حالی اس��ت که پس از گذش��ت‬ ‫سال‪‎‬ها از ان زمان‪ ،‬این امر هنوز هم نه در امر تولید و‬ ‫نه در فروش دیده نمی‪‎‬ش��ود‪ .‬مطالعه الگوهای کاری‬ ‫افراد موفق در هر صنعتی‪ ،‬یک اصل اس��ت‪ .‬در شروع‬ ‫هر کاری‪ ،‬بدون نگاه به گذش��ته و اینده نمی‪‎‬توانیم‬ ‫ب��ه موفقیت مورد انتظار دس��ت بیابیم‪ .‬تاکید من بر‬ ‫اموزش هم همین است که ایروانی در زمان خودش‬ ‫که سال‪‎‬ها از ان می‪‎‬گذرد‪ ،‬هلدینگ بازاریابی داشت‬ ‫که ‪ 4‬ش��رکت زیر نظر ان بودند و فعالیت می‪‎‬کردند‪.‬‬ ‫اموزش مهم است چه برای تولید و چه برای بازاریابی‬ ‫و صادرات‪.‬‬ ‫به یک��ی از تولیدکنن��دگان موتوره��ای هواپیما‬ ‫گفتند چرا موتور هواپیما این قدر گران است؟ گفت‬ ‫چقدر اس��ت؟ گفتند مگر نمی دانید؟ گفت مگر باید‬ ‫بدانم؟ یعنی من‪ ،‬تولیدکننده هستم و مدیر استخدام‬ ‫کردم تا قیمت موتور را دربیاورد و با س��ود موردنظر‬ ‫من بفروش��د‪ .‬ما در صنعت برای تولید و فروش و نیز‬ ‫صادرات چه استراتژی داریم؟ اتحادیه صنف کفاشان‬ ‫دست‪‎‬دوز چرا نباید مشاور داشته باشد؟‬ ‫کشورها به سوی تجارت الکترونیک رفته‪‎‬اند‪ .‬ما در‬ ‫دیجیتال مارکتینگ ب��رای صنایع کفش چه کاری‬ ‫کرده‪‎‬ایم؟ ف��رض کنید همین امروز یک مش��تری‬ ‫داش��تیم که ‪۳۰‬هزار جفت کفش زیره چرم بخواهد‬ ‫ایا زیرس��اخت ان در کشور فراهم است؟ واحدهای‬ ‫کوچک مقیاس��ی که ب��ا ‪ ۵۰‬کارگر فعالی��ت دارند‬ ‫چ��ه کار بزرگی می توانند ارائ��ه دهند‪ .‬این کارگاه‏ها‬ ‫به نوع��ی همیش��ه گرفتار مش��کالت تولی��د و بازار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬اق��ای هادوی‪‎‬نیا ما داری��م درباره‬ ‫صنعتی صحبت می کنیم که از دمپایی پالس��تیکی‬ ‫گرفته تا کفش‪‎‬هایی که دست کم ‪۴‬هزار دالر قیمت‬ ‫دارد در ان تولی��د می‪‎‬ش��ود‪ .‬نبای��د کلی گویی کرد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین ضعف ما این اس��ت که همه می‪‎‬خواهیم‬ ‫بارم��ان را روی دوش دیگ��ری بگذاریم‪ .‬کس��ی که‬ ‫می خواهد در امر صادرات وارد ش��ود باید س��رمایه‬ ‫بی��اورد و از تولیدکننده بخواهد تولید کند‪ ،‬نه اینکه‬ ‫ب��ه تولیدکننده بگوید تولید کن و به من بده تا صادر‬ ‫کنم‪ ،‬سودم را برمی‪‎‬دارم و باقی پول را به شما می‪‎‬دهم‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده با خرید اعتباری مواد اولیه مورد نیاز را‬ ‫خری��داری و محص��ول را در تیراژ باال تولید کند و در‬ ‫اختیار بازاریاب قرار دهد که ان را بفروشد و سود خود‬ ‫را بردارد و در نهایت پولی که به تولیدکننده می‪‎‬دهد‬ ‫باید هزینه بدهی مربوط به خرید مواد اولیه‪‎‬شود‪ .‬این‬ ‫که صادرات نیست‪.‬‬ ‫من با اموزش ‪۱۰۰‬درصد موافقم اما شاهد هستیم‬ ‫برخی تولیدکنندگان بدون تحصیالت دانش��گاهی‬ ‫هم با عملکردشان ‪۸۰‬درصد صنعت کفش را متحول‬ ‫کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬نکته همین‪‎‬جاس��ت‪ .‬ای��ن تولیدکننده‬ ‫چگونه موفق ش��ده سرانجام از یک دانشی بهره برده‬ ‫است‪ .‬یعنی باز هم از دانش اکادمیک استفاده کرده‬ ‫در واق��ع این تولیدکنن��ده از مدل های صادراتی که‬ ‫شناخته توانسته به یک مدل مطلوب برسد‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬بله‪ ،‬بحث تولیدکنن��دگان هم این‬ ‫اس��ت که دانش‪‎‬اموختگان دانشگاهی باید به معنای‬ ‫واقعی وارد تعامل با بخش صنعت ش��وند‪ .‬در واقعیت‬ ‫چه اتفاق��ی افتاده اس��ت؟ ایده ال ها ب��ا بضاعت ها‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬تولیدکننده‪‎‬ای که اقای اسکندری اشاره‬ ‫کردند‪ ،‬بدون تحصیالت دانش��گاهی در این صنعت‬ ‫بس��یار موفق عمل کرده چون از مدل علمی درست‬ ‫پیروی کرده‪ ،‬درحالی‪‎‬که بخش س��نتی این صنعت‬ ‫برای خرید ماشین االت جدید به او خرده می‪‎‬گرفتند‬ ‫و معتقد بودند این روش در ایران جواب نمی دهد اما‬ ‫او از صنع��ت کفش ایتالیا کپی ب��رداری کرد و موفق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه در بح��ث صادرات بی��ن صنعتگران‬ ‫و فعاالن ح��وزه بازاریابی اعتماد وج��ود ندارد‪ .‬یک‬ ‫بازاریاب نمی‪‎‬تواند مطمئن باش��د برای همان مدلی‬ ‫که هزین��ه کرده و به تولیدکننده س��فارش داده در‬ ‫زم��ان مقرر هم��ان کفش را ب��ا تیراژ توافق ش��ده‬ ‫تحوی��ل بگیرد‪ .‬یا تولیدکنن��ده اعتماد نمی‪‎‬کند که‬ ‫محصول��ش را در اختیار یک ب��ازرگان قرار دهد‪ .‬اما‬ ‫من فع��ال بازارهای صادرات��ی می دانم که می‪‎‬توانم‬ ‫ب��ه تولیدکننده ترک(ترکیه) اعتم��اد کنم و اگر به‬ ‫تولیدکننده ترک س��فارش هزار جفت از یک کفش‬ ‫را بده��م همان کفش را در زمان مقرر به من تحویل‬ ‫می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫هادوی نیا‪:‬مادرصنعتکفشمشکلبازارشناسی‬ ‫داریم‪ .‬بازاریابی یعنی شناس��ایی نیازهایی که پاسخ‬ ‫داده نشده است‪ .‬چه کسی روی این موضوع در حوزه‬ ‫صنعت کار کرده است؟ تولیدکننده برای تولید انبوه‬ ‫و افزایش تیراژ ماش��ین االت جنگ جهانی دوم را به‬ ‫کش��ور می‪‎‬اورد‪ .‬درحالی‪‎‬که در جن��گ جهانی دوم‬ ‫تقاضا زیاد بود ام��ا عرضه کم‪ ،‬امروز عرضه در جهان‬ ‫مازاد تقاضاست‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬در این ش��رایط اگر می خواهیم تولید را‬ ‫اغ��از کنیم باید فرایند تولی��د و فروش هر دو بر پایه‬ ‫درست باش��د تا خروجی خوبی داشته باشیم وگرنه‬ ‫تولیدکننده نمی‪‎‬تواند درحالی‪‎‬که در تامین نقدینگی‬ ‫واح��د تولیدی خود دچار مش��کل ش��ده‪ ،‬به‪‎‬دنبال‬ ‫صادرات محصوالتش باشد‪.‬‬ ‫در ایران یک موضوعی به غلط جاافتاده و این گونه‬ ‫عنوان می‪‎‬ش��ود که «از تولید به مصرف»‪ .‬این روش‬ ‫نس��خه علمی ندارد‪ .‬تولید و فروش دو موضوع جدا از‬ ‫هم هس��تند‪ .‬دنیای فروش با دنی��ای تولید متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر کس��ی بخواهد در ه��ر دو زمینه فعالیت‬ ‫داشته باشد باید س��رمایه گذاری هنگفتی کند و دو‬ ‫گونه دپارتم��ان با عنوان تولید و فروش به طور مجزا‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬امروز چه کس��ی کارگاهی با ‪ ۵‬کارگر‬ ‫راه‪‎‬اندازی می‪‎‬کند؟‬ ‫هادوی نیا‪ :‬با این شیوه نباید به صادرات فکر کرد‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬به تولید هم نبای��د فکر کرد‪ .‬واحدهای‬ ‫ک باید تحت حمای��ت واحدهای بزرگ تر قرار‬ ‫کوچ ‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫€ €در مجموعه‪‎‬س�ازی‪ ،‬بزرگ تری�ن چالش‬ ‫کش�ور‪ ،‬نبود روحی�ه کار جمع�ی و مدیریت‬ ‫مجموعه است‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬اگر به ان س��مت حرکت نکنیم شرایط‬ ‫ام��روز در بخش تولید و ص��ادرات بدون تغییر ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اتحادیه صنف کفاشان دست‪‎‬دوز امار‬ ‫دقیقی درباره واحدهای صنعتی تعطیل ش��ده دارد‪.‬‬ ‫ای��ا دلیل تعطیلی انها همه ب��ه تحریم برمی‪‎‬گردد؟‬ ‫بسیاری از انها مشکالت داخلی داشته‪‎‬اند‪ .‬دوره بازار‬ ‫س��نتی به پایان رسیده اس��ت‪ .‬تا امروز تولیدکننده‬ ‫به ش��یوه خرید اعتباری جلو رفته ک��ه با برخورد به‬ ‫موانع��ی همچون تحری��م و الزام به خری��د نقدی‪،‬‬ ‫اشکال‪‎‬ها و مشکالت کار نمایان شده است‪.‬‬ ‫€ €اقای جعفریان از صادرات شروع کردند و‬ ‫مش�کالت و دالیل نبود فعالیت های صادراتی‬ ‫در صنعت کفش بررس�ی ش�د‪ .‬وی در این‪‎‬باره‬ ‫نقدهای خود را بیان کرده و اقای اس�کندری‬ ‫به عن�وان تولیدکنن�ده به انها پاس�خ دادند‪.‬‬ ‫جن�اب هادوی‪‎‬نیا ب�ر اموزش تاکی�د کردند‪.‬‬ ‫حال پرس�ش این اس�ت ک�ه اتحادی�ه صنف‬ ‫کفاشان دست‪‎‬دوز تهران در بیشتر دوره‪‎‬های‬ ‫امپکس(نمایش�گاه چرم‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش و لوازم‬ ‫جانب�ی) کارگاه‪‎‬ه�ای اموزش�ی با مدرس�ان‬ ‫خارج�ی برگزار ک�رده‪ ،‬خروجی ای�ن دوره ها‬ ‫چه بود؟‬ ‫رض�ا دبیریان‪ :‬همان‪‎‬طور که هم��کاران گفتند‬ ‫ام��وزش رس��می باید همراه ب��ا کار و در دل صنعت‬ ‫باشد‪ .‬امروز مدیران باالدست کشوری به این نتیجه‬ ‫رس��یده اند که مدارک دانشگاهی که به دست بیش‬ ‫از میلیون ه��ا ج��وان به عن��وان دانش‪‎‬اموخته داده‬ ‫می‪‎‬شود‪ ،‬کارایی ندارد‪.‬‬ ‫چند س��ال پیش یک��ی از مدیران از ما خواس��ت‬ ‫نمونه‪‎‬ای از کفش‪‎‬های دس��ت‪‎‬دوز خود را ارائه دهیم‬ ‫تا پ��س از تایید برای صادرات اقدام ش��ود‪ .‬مقدمات‬ ‫کار فراهم ش��د‪ .‬در این صنعت از تولیدکننده خیلی‬ ‫ضعیف تا خیلی قوی فعالیت دارند‪ .‬حتی محصوالت‬ ‫تولیدکنندگان قوی به‪‎‬لحاظ کیفی قابل تش��خیص‬ ‫از نمونه های خارجی نیس��ت به‪‎‬طوری‪‎‬که گاهی این‬ ‫باره��ا از س��وی پلیس به نام کف��ش خارجی توقیف‬ ‫می‪‎‬ش��وند‪ .‬به‪‎‬هر روی ‪ 10‬ت��ا ‪ ۲۰‬تولیدکننده ممتاز‬ ‫دعوت ش��دند‪ .‬به یاد دارم در ان مقطع بازار کش��ور‬ ‫در رکود س��نگینی به‪‎‬س��ر می‪‎‬ب��رد‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫امدند‪ .‬نشست های گوناگونی برگزار و کار شروع شد‪.‬‬ ‫مرحله به مرحله کار پیش رفت‪ .‬کفش‪‎‬ها مورد تایید‬ ‫قرار گرفت و دو س��ال متوالی در نمایش��گاه روسیه‬ ‫ش��رکت کردیم‪ .‬تمام این کارها ب��ا دقت‪ ،‬زحمت و‬ ‫هزینه انجام ش��د‪ .‬به مرحله پایانی رسید و کفش ها‬ ‫تایید شده و سفارش کار دادند‪.‬‬ ‫€ €این سفارش کار برای بازار روسیه بود؟‬ ‫دبیریان‪ :‬بله‪ .‬تنها بازاری که برای ما خیلی جالب‬ ‫بود‪ ،‬بازار روس��یه بود‪ .‬نوس��ان های ارزی زیاد شد و‬ ‫تولیدکننده ناگزیر بود با ارز ازاد مواد اولیه خریداری‬ ‫و کفش س��فارش شده را تولید کند‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫پذیرفتند زیرا عنوان ش��د معام�لات با دالر نخواهد‬ ‫ب��ود و با ی��ورو انجام می‪‎‬ش��ود‪ .‬حت��ی صنعتگران‬ ‫مب��ادالت تهاتری را هم پذیرفتن��د یعنی قرار بود به‬ ‫ازای کفشی که برای روسیه می فرستادند مواد اولیه‬ ‫دریافت کنند‪ .‬اما حمایت های الزم انجام نش��د و کار‬ ‫به‪‎‬سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫هادوی نیا‪ :‬یک پرسش دارم؛ چند برند ایتالیایی‬ ‫کفش تولی��د می کنند؟ فقط جیوک��س(‪)Geox‬‬ ‫دارای ‪ ۲۸۵‬ش��عبه در خ��ود ایتالی��ا اس��ت‪ .‬ه��ر‬ ‫تولیدکنن��ده‪‎‬ای که ب هد‪‎‬نبال صادرات اس��ت اگر در‬ ‫بازار کشور خود قوی نباش��د کاری از پیش نخواهد‬ ‫برد‪ .‬حتی معتقد به تش��کیل کنسرسیوم صادراتی‬ ‫نیس��تم‪ ،‬چرا؟ به‪‎‬عنوان‪‎‬مثال‪ ،‬چنین کنسرسیومی‬ ‫با ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان س��رمایه‪‎‬گذاری تش��کیل‬ ‫شود‪ ،‬وقتی شب عید س��فارش کفش داده می‪‎‬شود‬ ‫ام��ا تولیدکننده پاس��خ می ده��د درحال‪‎‬حاضر اگر‬ ‫ش تحویل دهم‪،‬‬ ‫پول نقد هم بپردازی‪ ،‬نمی‪‎‬توانم کف ‬ ‫کنسرس��یوم هم کاری از پیش نمی‪‎‬ب��رد‪ .‬او ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫برای خریداران خود در طول سال کفش تامین کرده‬ ‫و برای شب عید هم انها ارجحیت دارند‪.‬‬ ‫ب��رای صادرات باید همه امور ب��ا یکدیگر و به طور‬ ‫هماهن��گ مورد توج��ه قرار گیرن��د؛ مجموعه‪‎‬ای از‬ ‫عوامل در کنار هم برای بازاریابی پاسخگو است‪.‬‬ ‫یک دهه اس��ت اعالم می‪‎‬کنم ای��ن صنعت نیاز به‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫وزه تولید و صادرات کفش مطرح شد‬ ‫ به تولید محقق می شود‬ ‫درات امری ضروری است‬ ‫عکس ها‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کنسرس��یوم دارد اما تشکیالتی که دو برند داخلی ان‬ ‫را تاسیس کنند؛ در دو سطح محصوالت لوکس در حد‬ ‫کفش‪‎‬های ایتالیایی و دیگری کفش‪‎‬هایی برای طبقه‬ ‫متوس��ط و رو ب��ه پایین‪ .‬هر کدام مش��تری خودش را‬ ‫دارد‪ .‬پیش‪‎‬تر فروشگاه داشتم پزشک می‪‎‬امد و کفش‬ ‫زیره چرم می‪‎‬خواست و ‪ ۳‬جفت سفارش می‪‎‬داد‪ .‬وقتی‬ ‫درباره طرح ان می‪‎‬پرسیدم‪ ،‬پاسخ می‪‎‬داد جراح هستم‬ ‫و س��اعت‪‎‬ها در اتاق عمل می‪‎‬ایس��تم؛ بنابراین راحتی‬ ‫کفش و زیره چرم ان برایم مهم است‪.‬‬ ‫برندهایی در کشور فعالیت دارند که وقتی مشتری‬ ‫کفش انها را می پوشد‪ ،‬حاضر به دراوردن انها نیست‪.‬‬ ‫با این حال برای فروش و توس��عه بازار نیاز به تخصص‬ ‫داریم‪ .‬در بخشی از فعالیت هایم از مشتری می‪‎‬خواستم‬ ‫تا کفش��ی را امتحان کند حتی اگ��ر الزم ندارد‪ .‬پس از‬ ‫امتح��ان به‪‎‬راحتی ان اذعان و ان را خریداری می کرد‪.‬‬ ‫در واق��ع این هنر من به عنوان یک مش��اور اس��ت که‬ ‫مش��تری را ترغی��ب به خری��د کنم‪ .‬حتی پیش��نهاد‬ ‫رنگ های دیگر برای هماهنگ ش��دن با لباسش را هم‬ ‫می دادم‪ .‬به این ترتیب ‪ ۳‬جفت کفش می خرید و البته‬ ‫راض��ی هم بود‪ .‬از این‪‎‬رو این ضرب المثل که «مش��ک‬ ‫ان اس��ت که خود ببوید نه انکه عطار بگوید» برای امر‬ ‫بازاریابی پاسخگو نیست زیرا مشک ان است که ببوید‬ ‫و عط��ار نیز بگوید‪ .‬چند درصد تولیدکنندگان را مردم‬ ‫می‪‎‬شناس��ند؟ یکی از برندهای کفش ایتالیا با قیمت‬ ‫بس��یار باال ‪ ۹۰‬فروشگاه در جهان دارد‪ .‬در هر فروشگاه‬ ‫هم بیشتر از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬مدل عرضه نمی کند‪.‬‬ ‫جعف�ری‪ :‬برای صادرات به مشاوران متخصص نیاز‬ ‫داریم اما در اتحادیه صنف کفاش��ان دس��ت‪‎‬دوز جای‬ ‫چنین مشاورانی خالی است‪ .‬یکی از حلقه های گمشده‬ ‫ما در صنعت حضور این مشاوران در بخش بازاریابی و‬ ‫صادرات است‪ .‬اتحادیه اصناف باید در زمینه اموزش‪،‬‬ ‫از نظر و تجربه این مشاوران کمک بگیرد‪.‬‬ ‫بازار روس��یه بسیار گس��ترده اس��ت و در این بازار‬ ‫ب�لاروس‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬ویتن��ام‪ ،‬ایتالیا و‪ ...‬حض��ور دارند‪.‬‬ ‫فروش��نده روس به این راحتی از تولیدکننده خارجی‬ ‫محصول��ی را خری��داری نمی کن��د‪ .‬تولیدکنن��ده‬ ‫ایران��ی باید ب��ا تالش به این ب��ازار ورود کن��د‪ .‬به این‬ ‫بازار خ��اص باید با انرژی ورود کرد‪ ،‬انرژی که ش��امل‬ ‫وقت و س��رمایه اس��ت‪ .‬تولیدکننده ایرانی باید به این‬ ‫ترتیب بین ای��ن کفش ها که به ش��دت درگیر رقابت‬ ‫هس��تند‪ ،‬محصوالت��ش را معرف��ی کن��د و به فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫متاس��فانه تصور تولیدکننده داخلی از بازار روسیه‬ ‫مانند بازار س��نتی ایران اس��ت؛ اینکه ماهی ‪ ۵‬جفت‬ ‫کفش می برد و به او نش��ان می دهد و ش��اید ‪ ۵‬سری از‬ ‫ان سفارش داده شود‪ .‬فروشنده ایرانی با همان عینک‬ ‫می خواهدواردبازارروسیهشوددرحالی‪‎‬کهبازارروسیه‬ ‫تحت تاثیرفعالیتیکسلسلهفروشگاه هایزنجیره ای‬ ‫اس��ت و هر برندی ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬فروشگاه زنجیره ای در‬ ‫اختیار دارد؛ از انالین‪‎‬ش��اپ تا فروشگاه های معمولی‪.‬‬ ‫سال ها نیاز است تا یک تولیدکننده در نمایشگاه های‬ ‫تخصصی نه اختصاصی به معرفی خود بپردازد و اعالم‬ ‫حضور کند تا کم کم فروش��نده روس به او محصولی را‬ ‫سفارش دهد‪.‬‬ ‫س��فارش گذاری روس ها با ما متفاوت اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫فروش��گاهی روی تولیدکنن��ده ای س��رمایه گذاری‬ ‫می کند و س��فارش می دهد اگر صنعتگر محصوالت را‬ ‫به‪‎‬موقع نرساند‪ ،‬فروشگاه بسیار متضرر می شود‪ .‬زمان‬ ‫برای رس��اندن محصوالت در بازاره��ای بزرگ مانند‬ ‫روسیه بس��یار مهم است‪ .‬البته این‪‎‬گونه هم نیست در‬ ‫مدت زمان کوتاه محصولی را سفارش دهند و بخواهند‪.‬‬ ‫برنده��ای جهان همیش��ه برای یک س��ال بعد خود‬ ‫سفارش کار می دهند‪ .‬تمام فروشندگان سفارش های‬ ‫فصل به فصل دارند ام��ا در تعداد زیاد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫یکی از فروش��ندگان روس درباره تیراژ یکی از برندی‬ ‫ایرانی پرسید و عنوان کرد برای سال اینده می خواهم‬ ‫ش کنم‪ .‬دس��ت باال را گرفته و گفتیم تیراژ‬ ‫ثبت‪‎‬سفار ‬ ‫این کاال در این برند ‪۶۰‬هزار تا است‪ .‬می‪‎‬دانید پاسخش‬ ‫چه بود؟ ما بیش از ‪۲۰۰‬هزار تا سفارش می دهیم‪.‬‬ ‫برای ورود به هر بازاری باید نخس��ت خواس��ته‪‎‬ها و‬ ‫س��لیقه ان بازار را شناخت‪ .‬به عنوان‪‎‬مثال‪ ،‬کفش‪‎‬های‬ ‫چرمی روس ها به ضخامت یک پارچه است درحالی‪‎‬که‬ ‫این نوع چرم را ایرانیان قبول ندارند‪.‬‬ ‫کارهای ما در بحث صادرات بیش��تر نمایشی برای‬ ‫گرفتن یارانه و‪ ...‬اس��ت‪ .‬از این حالت های نمایشی کار‬ ‫مثبتی بیرون نمی‪‎‬اید‪ .‬ایرانیان چنین روحیه ای دارند‬ ‫که اگر سرما بخورند از پزشک می خواهند قرصی به انها‬ ‫بدهد که یک روزه خوب ش��وند نگاه ما به صادرات هم‬ ‫همین‪‎‬گونه اس��ت که فکر می کنیم یک شبه صادرات‬ ‫داشته باشیم‪ .‬هر کاری برای رسیدن به موفقیت شیوه‬ ‫خودش را دارد‪.‬‬ ‫کف��ش ایرانی مش��کل کیفیت ن��دارد‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫جمعی��ت ‪۱۴۴‬میلیون نفری روس��یه هم همه کفش‬ ‫الکچری نمی پوش��ند‪ .‬تمام تولیدکنن��دگان ایرانی‬ ‫می توانند در این بازار حضور داش��ته باشند به شرطی‬ ‫که قان��ون و راهکار ورود به این بازار را بدانند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬یک تاجر افغان‪ ،‬به نام برندی با چند تولیدکننده‬ ‫ترکیه قرارداد بسته که کفش ها را برای او تولید و تامین‬ ‫می کند و انها را در بازار روس��یه می فروش��د؛ بنابراین‬ ‫تولیدکنن��ده خودش مس��تقیم نمی توان��د وارد کار‬ ‫صادرات شود‪ .‬در این ش��رایط الزم است تولیدکننده‬ ‫و تاجر اعتماد یکدیگر را جلب کنند‪.‬‬ ‫صادرات ایران شکل نمی گیرد مگر اینکه بسیاری از‬ ‫مسائل در داخل کشور حل نشود‪ .‬یکی از پیشکسوتان‬ ‫صنعت معتقد بود مدل صادرات را باید کنار گذاشت و‬ ‫روی مدل واردات کار کرد‪ .‬چرا؟ چون ایران کش��وری‬ ‫نفت‪‎‬خیز اس��ت و فقط واردات و دالل��ی در ان جواب‬ ‫می دهد‪ .‬ب��ه خودروهایی که ب��االی ‪2‬میلیارد تومان‬ ‫قیم��ت دارن��د ن��گاه کنید حت��ی ی��ک تولیدکننده‬ ‫هم صاح��ب انها نیس��ت‪ .‬در همین صن��ف هر کس‬ ‫واردکننده اس��ت دارای موقعیت مالی عالی و هر کس‬ ‫که تولیدکننده است در شرایط نامطلوب قرار دارد‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬در واقع به س��خن م��ن به عنوان یک‬ ‫تولیدکنن��ده رس��یدید که محیط تولی��د در ایران بر‬ ‫ام��ر صادرات تاثی��ر زیادی دارد‪ .‬این گونه نیس��ت که‬ ‫تولیدکنن��ده برای صادرات اموزش ندیده باش��د‪ .‬در‬ ‫واقع بس��تر برای اموزش تولیدکننده فراهم نیس��ت‪.‬‬ ‫تمام وقت تولیدکننده ص��رف دغدغه های مربوط به‬ ‫حاش��یه تولید می‪‎‬شود‪ .‬تولیدکننده وضعیتی دارد که‬ ‫فرزندش به او می گوید اگر به جای ابزار و ماش��ین االت‬ ‫تولید‪ ،‬خودرو خریده بود‪ ،‬موفق تر بود‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی‪ ،‬کس��ی ک��ه در کار تولید مانده‬ ‫عاش��ق است و به نوعی الوده ان ش��ده که هنوز مانده‬ ‫اس��ت‪ ۳ .‬دهه اس��ت در این صن��ف فعالیت می کنم و‬ ‫برای تولید حرف ها دارم‪ .‬بستر برای تولید بیمار است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬سال اس��ت که تولیدکننده معترض است که نوع‬ ‫بیمه‪ ،‬پرداخت تسهیالت بانکی‪ ،‬شیوه دریافت مالیات‬ ‫و نگرش به تولید همه اشتباه است‪ .‬کدام تولیدکننده‬ ‫می گوید نباید مالیات پرداخت کرد؟ گالیه صنعتگر از‬ ‫روش های پرداخت ان است‪ .‬تولیدکننده باور دارد که‬ ‫باید مالیات ارزش افزوده بپردازد اما دولت در هر مرحله‬ ‫از تولید‪ ،‬ارزش افزوده جداگانه ای دریافت می کند که‬ ‫این روند تولید را با چالش های بسیاری روبه رو می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫م��ا هم با همتایان خارجی ارتب��اط داریم و به‪‎‬دنبال‬ ‫توس��عه فعالیت ه��ای خود هس��تیم‪ .‬در ای��ن زمینه‬ ‫با چن��د تولیدکنن��ده از ترکیه هم��کاری داریم‪ .‬انها‬ ‫واحدهای ش��ان را توس��عه داده و عن��وان کردن��د که‬ ‫دولت شان اعالم کرده هر قدر تجهیزات و ماشین االت‬ ‫نی��از دارند‪ ،‬تهیه کنند و دول��ت ‪۵۰‬درصد هزینه ها را‬ ‫در قال��ب وام بالعوض به انها می پ��ردازد و ‪۵۰‬درصد‬ ‫هم با وام کم بهره پرداخت می‪‎‬ش��ود‪ .‬حاال در کشور ما‬ ‫می گوییم حمایت از تولید‪ ،‬اما چگونه؟‬ ‫اقای جعفری من کفاش هس��تم و اهمیت صادرات‬ ‫را خ��وب می فهمم‪ .‬محصول خ��ودم را برای صادرات‬ ‫می دهم و پای محصولم ایس��تاده ام‪ .‬اما برای صادرات‬ ‫باید از س��رمایه در گردش تولیدکننده حمایت شود‪.‬‬ ‫این گونه نیس��ت ک��ه تولیدکننده با س��ال ها تجربه‬ ‫کاربل��د نباش��د چنانکه ما هم برای ص��ادرات ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪۴۰۰‬ه��زار جفت در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬مدل با تاجران ترک قرارداد‬ ‫بس��ته ایم‪ .‬تمام مشکالت این خال(صادرات) را مربوط‬ ‫ب��ه تولیدکنن��ده ندانیم‪ .‬صنعتگر ب��رای فعالیتش به‬ ‫محیط��ی ارام نی��از دارد و اینک��ه بس��تر تولید برای‬ ‫تولیدکننده باید فراهم باشد‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬اتفاقا س��خن من و شما یکی است و حرف‬ ‫ما این است که چرخه نادرست است‪.‬‬ ‫هادوی نی�ا‪ :‬اقای اس��کندری‪ ،‬مبلغ فروش ش��ما‬ ‫ساالنه چقدر است؟‬ ‫اس�کندری‪ :‬زیاد‪ .‬فک��ر می‪‎‬کنم از ابت��دای تولید‬ ‫تاکنون باالی ‪2‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫هادوی‪‎‬نی�ا‪ :‬س��االنه به‪‎‬طور متوس��ط ‪۵۰‬میلیون‬ ‫تومان در نظ��ر بگیرید‪ .‬اقای دبیریان در اتحادیه چند‬ ‫فع��ال دارای مجوز از تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬مش��هد و اصفهان‬ ‫عضو هستند؟‬ ‫دبیری�ان‪ :‬فکر می کن��م بیش از ‪۶‬ه��زار نفر عضو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫هادوی نی�ا‪ :‬اگ��ر هر عض��وی ‪۵۰‬میلی��ون تومان‬ ‫بپردازد و صنعتگر فکر کند این مبلغ را گم کرده است‪.‬‬ ‫وقتی این مبلغ جمع ش��ود ب��رای راه اندازی صادرات‬ ‫کارهای بس��یاری می ت��وان کرد‪ .‬با همی��ن مبلغ ایا‬ ‫نمی توان ‪ ۳‬برابر از صندوق توس��عه ملی پول گرفت؟‬ ‫با همین س��رمایه حتی می توان کنسرسیوم صادراتی‬ ‫تش��کیل داد که ب��رای پیش بردن کارها الزم اس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان مدی��ران ان نباش��ند‪ .‬در ادامه چند‬ ‫فروشگاه در روسیه هم می‪‎‬توان رهن کرد‪.‬‬ ‫دبیریان‪ :‬اقای هادوی نیا‪ ،‬س��خنان شما ایده‪‎‬ال ما‬ ‫اس��ت اما حرف ما از بضاعتی اس��ت که داریم‪ .‬پس از‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال ایا به اندک سفارش��ی رسیده ایم یا خیر؟‬ ‫همان روس��یه با وجود بازار بزرگ��ی که دارد ایا در این‬ ‫صنعت فهرستی از خواسته های خود را به طرف ایرانی‬ ‫داده است؟‬ ‫جعفری‪ :‬من این کار را انجام می دهم‪.‬‬ ‫دبیریان‪ :‬حاصل ‪ ۳‬سال زحمت بی نتیجه ماند‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬پیش تر به رئیس اتحادیه صنف کفاش��ان‬ ‫دست‪‎‬دوز هم گفتم اگر تولیدکننده ایرانی تولید نکرد‪،‬‬ ‫نمونه های سفارش شده را به من بدهید تولید می کنم‬ ‫و اجازه نمی دهم کار روی زمین بماند‪.‬‬ ‫هادوی نی�ا‪ :‬درحال حاضر به ای��ن دلیل که حجم‬ ‫س��رمایه گذاری مورد نیاز باالست هیچ کس به تنهایی‬ ‫نمی توان��د در این ب��اره کار بزرگ��ی انج��ام ده��د اما‬ ‫‪۵۰‬میلیون تومان برای تولیدکننده مبلغی نیس��ت و‬ ‫می تواند پایه تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی باشد‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬این گفته ها و نظرها عملیاتی نمی ش��ود‬ ‫چون باور نیست‪.‬‬ ‫هادوی نی�ا‪ :‬ضمن انکه تا چند برن��د قوی داخلی‬ ‫نداشته باشیم نمی توان کاری از پیش برد‪ .‬اندیشمند‬ ‫خارجی می گوید «جهانی فکر کن محلی عمل کن»‪.‬‬ ‫کدام برند داخلی دارای ‪ ۲۵۰‬فروشگاه است؟‬ ‫اس�کندری‪ :‬فرش ه��ای ایرانی را هی��چ بافنده ای‬ ‫ص��ادر نکرد‪ .‬ش��ما که این دانش را داری��د و از ظرافت‬ ‫در امر بازاریابی برخوردار هس��تید و می توانید کاالها‬ ‫را با س��ود بفروشید‪ ،‬بدانید که کاالی مطلوب در ایران‬ ‫کم نیس��ت‪ .‬برای تحقق ص��ادرات باید تولیدکننده را‬ ‫درک کرد‪ ،‬نمی توان فقط محصول تولیدی او را گرفت‬ ‫و پس از فروش پول ان را داد‪ .‬تولیدکننده هنر تولید و‬ ‫بازاریاب هنر فروش را دارد‪ .‬در کشور ما در بخش بزرگ‬ ‫علیرضا جعفری‬ ‫محمد اسکندری‬ ‫روح‪‎‬اهلل هادوی‪‎‬نیا‬ ‫رضا دبیریان‬ ‫بین سال های‬ ‫‪ 95‬تا ‪ 96‬سهم‬ ‫ایران از بازار‬ ‫روسیه فقط ‪۴۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬دالر‬ ‫بوده که‬ ‫بسیار ناچیز‬ ‫است‬ ‫تمام‬ ‫زمان و‬ ‫انرژی‬ ‫تولیدکننده‬ ‫صرف‬ ‫دغدغه های‬ ‫حاشیه تولید‬ ‫می‪‎‬شود‬ ‫مدیریت از‬ ‫اجزای پازل‬ ‫صنعت کشور‬ ‫نیست در نتیجه‬ ‫بازاریابی و‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫استراتژیک برای‬ ‫ان معنایی ندارد‬ ‫تمام کشورهایی‬ ‫که در زمینه‬ ‫صادرات‬ ‫موفق بوده اند‬ ‫به‪‎‬دلیل حمایت‬ ‫دولت های شان‬ ‫بوده‬ ‫است‬ ‫تولید‪ ،‬صنعتگر دغدغه هایی غی��ر از تولید دارد‪ .‬اقای‬ ‫افغانی که جناب جعفری مثال زدند و ما هم ایش��ان را‬ ‫ش به تولیدکنندگان ترکیه‬ ‫می شناسیم به راحتی کف ‬ ‫سفارش می دهد و در بازار روسیه می فروشد‪ .‬صنعتگر‬ ‫ترک مانند همکار ایرانی اش دغدغه های دیگری ندارد‬ ‫و انرژی و زمانش فقط برای تولید اس��ت که با شرایطی‬ ‫که تولیدکننده ایرانی دارد بسیار متفاوت است‪ .‬به زبان‬ ‫صنف کفاشان بگویم برای صادرات مرد این کار را پیدا‬ ‫نکردیم‪.‬‬ ‫برخی ب��دون ش��ناخت تولید‪ ،‬از ام��وزش ندیدن‬ ‫تولیدکنندگان و‪ ...‬می گویند درحالی که صنعتگر تمام‬ ‫توانمندی ه��ای الزم را در اختیار دارد‪ .‬در یک کارخانه‬ ‫ک��ه ‪ ۷۰‬قل��م کاال در ان مورد اس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫ب��رای کمتری��ن و کوچک ترین قس��مت ه��م به یک‬ ‫مدیریت کالن نیاز است‪ .‬مدیریت را در چه مولفه هایی‬ ‫می بینیم؟ در رشته تحصیلی دانشگاهی؟ نه این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬مدیریت این اس��ت که بتوانید کارخانه ای را‬ ‫با تمام مش��کالتش بگردانید ب��ا کارگرانی که گرفتار‬ ‫هس��تند و کرایه خانه ش��ان عقب افت��اده و‪ . ...‬خالصه‬ ‫اینک��ه مدیریت یک واحد صنعت��ی تخصص خودش‬ ‫را می طلبد‪ .‬در حالی که مدی��ران دولتی تولیدکننده‬ ‫و مش��کالت انها را فراموش کرده اند بهتر اس��ت خود‬ ‫م��ا تولیدکنندگان تم��ام تقصیرهای نداش��تن بازار‬ ‫صادراتی را به گردن تولیدکننده نیندازیم‪.‬‬ ‫در یک��ی از نشس��ت ها تولیدکنندگان ب��ا اعضای‬ ‫اتاق بازرگانی که در اتحادیه برگزار ش��د‪ ،‬اعضای اتاق‬ ‫امارهایی اع�لام کردند که چین ف�لان قدر صادرات‬ ‫دارد و ترکی��ه نیز بهمان قدر‪ .‬گفت��م وقتی امار اعالم‬ ‫می کنید‪ ،‬این امار با کدام زیرس��اخت ها محقق شده‬ ‫است؟ در همان نشس��ت اعالم کردند تولید کفش در‬ ‫کش��ور ‪۶۰‬درصد ش��امل فنر‪ ،‬تکسون(تکسون برای‬ ‫کفی کفش اس��تفاده می شود و رویه چرم کفش برای‬ ‫کارکش��ی ابتدا به تکس��ون متصل و در نهایت به زیره‬ ‫وصل می ش��ود)‪ ،‬چس��ب‪ ،‬قدک و‪ ...‬وابسته است‪ .‬این‬ ‫ضعف کش��ور نیست زیرا ایتالیا زیره برای تولید کفش‬ ‫را از اس��پانیا تامی��ن می کند‪ ،‬ترکیه ه��م همین طور‪.‬‬ ‫این بده بس��تان اگر در دنیای تجارت نباشد کار پیش‬ ‫نمی رود‪ .‬اس��تقالل اقتص��ادی به این معنی نیس��ت‬ ‫ک��ه صفر تا صد ی��ک محصول در داخل تولید ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ما در کارخانه ای ‪ ۲۰‬دس��تگاه ایتالیایی‬ ‫داری��م که تم��ام دینام های انها المانی اس��ت‪ .‬از برند‬ ‫س��خن می گویی��م درحالی که به بس��تر تولید توجه‬ ‫نمی شود و با این حال به تولیدکننده داخلی می گوییم‬ ‫چرا نمی توانید برندسازی کنید‪.‬‬ ‫جعفری‪ :‬اگر بستر فراهم نیست اجباری وجود ندارد‬ ‫که یک روند اش��تباه را ادامه دهیم‪ .‬چند دوره کفاشان‬ ‫ایرانی در نمایش��گاه روسیه شرکت کرده اند‪ ،‬پس اگر‬ ‫کفش ایرانی برای تاجر روس سود داشت به طور قطع‬ ‫به سراغ ان امده بود‪ .‬من سخن اقای اسکندری را قبول‬ ‫دارم‪.‬بله‪،‬زیرساخت هافراهمنیست‪.‬بارهافعاالنبزرگ‬ ‫را برای ایجاد جوینت‪‎‬ونچر به ایران دعوت کرده ایم که‬ ‫از کارخانه ها و بازارهای کفش بازدید کنند اما دلیل این‬ ‫تاجران خارجی برای همکاری اقدام نکردن نبود همان‬ ‫زیرساخت هاست‪ .‬با شرایطی که در کشور داریم نباید‬ ‫انتظاری از دولت و بخش های دولتی داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫به جای اینکه س��ند را برای دریافت تسهیالت در گرو‬ ‫بانک بگذاریم و التماس کنیم؛ همان مبلغ را در اختیار‬ ‫یک س��رمایه گذار بگذاریم و با یکدیگر حجم زیادی از‬ ‫سرمایه جمع کرده و مجموعه تولیدی بزرگ راه اندازی‬ ‫کنی��م تا بتوانیم با همکاری و تعامل با قدرتمندان این‬ ‫صنعت‪ ،‬کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫تجربه ی��ک صادرکنن��ده موفق ایران��ی در بخش‬ ‫لبنی��ات را بگویم‪ .‬این تولیدکننده ب��رای ورود به بازار‬ ‫مسکو نخس��ت دفتری دایر و به نیازسنجی بازار اقدام‬ ‫ک��رد‪ .‬اینکه چند درص��د مردم مس��کو پنیر مصرف‬ ‫می کنند‪ ،‬چند درصد کره و‪ . ...‬دو کارشناس دانمارکی‬ ‫هم به کار گرفت و در نهایت توانس��ت بخشی از بازار را‬ ‫در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫پیش ت��ر هم با اتحادیه صنف کفاش��ان دس��ت‪‎‬دوز‬ ‫ت ش��د‪ .‬قرار نیست تولیدکننده خودش‬ ‫تهران صحب ‬ ‫صادرات داش��ته باشد‪ .‬از او باید در تولید حمایت کرد‪.‬‬ ‫چند نفر از تولیدکنندگان قدرتمندان را باید گزینش‬ ‫کرد و چند صنعتگر کوچک تر را پش��ت انها قرار داد و‬ ‫با یک س��رمایه جمعی وارد بازارهای جهانی شد‪ .‬این‬ ‫مجموعه می تواند س��فارش کار دهد و مواد مورد نیاز‬ ‫تولیدکننده را با س��رمایه ای که در اختیار دارد تهیه و‬ ‫تامین کند و قراردادهای محکم ببندد‪ .‬تاکید می کنم با‬ ‫پول کم تولید و صادرات شدنی نیست‪ .‬با ‪۵۵۰‬میلیون‬ ‫دالر در ترنول(گ��ردش مال��ی) ‪۲۶۰‬میلی��ارد دالری‬ ‫روس��یه در بخش صادرات به این کش��ور‪ ،‬ایران با ‪۰.۲‬‬ ‫درص��د رتبه ‪ ۵۷‬را دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬خارجی ها به‬ ‫ایرانی ها اعتماد ندارند زیرا بدقولی کرده و س��فارش ها‬ ‫را سر موقع به انها نرسانده اند‪.‬‬ ‫هادوی نی�ا‪ :‬در تمام کش��ورهای جهان مجموعه‬ ‫عوامل تش��کیل یک پازل را می دهند تا کار جلو برود‪.‬‬ ‫مدیریت از اجزای پازل صنعت کشور نیست در نتیجه‬ ‫بازاریابی و برنامه ریزی اس��تراتژیک برای ان معنایی‬ ‫ندارد‪ .‬مش��کل ما این اس��ت که علم را در فعالیت های‬ ‫صنعتی خود دخالت نمی دهیم‪ .‬برای رفع این مشکل‬ ‫راهکار این اس��ت؛ برنامه ریزی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نظارت‪ ،‬کنترل و‬ ‫اصالح‪ .‬ایا ش��ده تولیدکننده ای ای��ن کار را انجام داده‬ ‫اما موفق نشده باشد؟ شرکتی در سوئد ‪۶‬میلیارد یورو‬ ‫صادرات در حوزه مبل به چین دارد‪ .‬کش��وری که خود‬ ‫بازارهای جهان��ی را در اختیار دارد‪ .‬چگونه توانس��ته‬ ‫است؟‬ ‫اسکندری‪ :‬تولید ایرانی در سطح جهانی است اگر‬ ‫موانع تولید حذف شود‪ .‬در یکی از کارگاه‪‎‬های اموزشی‬ ‫امپکس مدرس��ی از ایتالیا دعوت ش��ده بود‪ .‬در مقابل‬ ‫پرس��ش های تولیدکنندگان فهمید با سطح باالیی از‬ ‫اموزش تجربی روبه رو است‪ .‬ممکن است تولیدکننده‬ ‫مدرک لیسانس نداشته باشد اما در عمل موضوع های‬ ‫زیادی اموخت ه اس��ت‪ .‬همین مدرس بازدیدی از بازار‬ ‫کفش ایران داش��ت و پرسید این کفش ها تولید ایران‬ ‫اس��ت؟ با پاس��خ مثبت فهمید که باید سرفصل‪‎‬های‬ ‫درس خ��ود را تغیی��ر ده��د‪ .‬دان��ش تولی��د در ایران‬ ‫حت��ی همان هایی که به طور س��نتی فعالیت دارند از‬ ‫کش��ورهای دیگر جهان عقب نیس��ت‪ .‬البته طراحی‬ ‫مقوله دیگری است‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باشیم صادرات خرما با کفش متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچه ب��ه محصولی ب��ا ارزش افزوده بیش��تر‬ ‫می رس��یم‪ ،‬صادرات سخت تر می شود‪ .‬به عنوان‪‎‬مثال‪،‬‬ ‫وضعیت صادرات پوشاک با کفش متفاوت است‪ .‬کفش‬ ‫سلطان پوشاک از نظر فنی و دشواری کار است‪ .‬کفش‬ ‫دست دوز مثل فرش دستباف است که زحمتش زیاد‬ ‫و تولید ان اندک است‪.‬‬ ‫€ €با تمام این مش�کالت‪ ،‬راهکار رس�یدن به‬ ‫صادرات مورد نظر چیست؟‬ ‫جعفری‪ :‬مدلی که من با توجه به شرایط کشور به ان‬ ‫رسیدم (چون دولت نمی تواند و منابع مالی در اختیار‬ ‫ن��دارد که به ای��ن کار اختصاص دهد) این اس��ت که‬ ‫س��رمایه داران داخلی یک کنسرسیوم بزرگ تشکیل‬ ‫بدهند و با تعامل شریکان خارجی مانند ایتالیا در یک‬ ‫واح��د بزرگ بیش از ‪۲۰۰‬هزار جفت کفش در س��ال‬ ‫تولید و صادر کنند‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬تنها درخواس��تی که تولیدکننده از‬ ‫دولت دارد این است که کاری به فرایند تولید نداشته‬ ‫باشد و وعده ندهد‪ .‬تولیدکننده خودش می‪‎‬داند چگونه‬ ‫ادامه حیات بدهد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانید وقت��ی تولیدکننده ب��رای وام‬ ‫اقدام می کند (تجربه خودم را می گویم) کارمند بانک‬ ‫می گوید چین هن��وز صنعت کفش ایران را زمین گیر‬ ‫نکرده است؟ برای ما پرداخت وام توجیه زیادی ندارد‪.‬‬ ‫اول متوجه منظورش نشدم بعدها فهمیدم منظورش‬ ‫ای��ن بوده ک��ه وام به تولید کننده با فالن درصد س��ود‬ ‫ب��رای بانک منفعت کمتری دارد‪ ،‬نس��بت به اینکه ان‬ ‫پ��ول را به تاجری برای واردات بدهد‪ .‬در س��ال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫کارگاه خ��ودم را به کارخان��ه تبدیل کردم درحالی که‬ ‫شاید اگر همین مبلغ را در کار دیگری سرمایه گذاری‬ ‫کرده بودم‪ ،‬س��ود بیش��تری کس��ب می‪‎‬ک��ردم‪ .‬من‬ ‫حرف های ریش��ه ای تری درب��اره تولی��د دارم‪ .‬امروز‬ ‫کسی که مبادرت به خرید زمینی در شهرک صنعتی‬ ‫با فالن قیم��ت می‪‎‬کند انتظ��ار دارد ا ن زمین هنگام‬ ‫فروش گران‪‎‬تر ش��ده باشد‪ .‬این تفکر تولید را در نطفه‬ ‫خف��ه می کند‪ .‬در بحث تولید‪ ،‬س��ود معنا ندارد‪ .‬به نام‬ ‫تولید و توس��عه یک شهرک صنعتی درست می کنیم‬ ‫درحالی که امروز شاهد هستیم ‪۹۰‬درصد شهرک های‬ ‫صنعتی کش��ور زمین گیر هس��تند‪ .‬بهترین شهرک‬ ‫صنعتی‪ ،‬عباس اباد اس��ت؛ یعنی تمام تولیدکنندگان‬ ‫دانش ندارند و راه تولید را بلد نیس��تند؟ زیرساخت ها‬ ‫نامناس��ب است‪ .‬اگر در یک روس��تا زمینی خریداری‬ ‫شود پس از مدت کوتاهی قیمت ان چند برابر می‪‎‬شود‬ ‫یا اگر خودرویی خریداری می شود دو برابر سود خواهد‬ ‫داش��ت که نش��ان می دهد زیرس��اخت ها برای رشد‬ ‫تولید فراهم نیس��ت‪ .‬در این شرایط تولیدکننده مدام‬ ‫با خودش درگیر اس��ت‪ .‬در کش��ور ما پزشکان در امر‬ ‫ساخت وساز فعالیت دارند‪ .‬چرا؟‬ ‫جعف�ری‪ :‬ی��ک معض��ل فرهنگ��ی اتف��اق افتاده‬ ‫ک��ه اقتصاد م��ا را با چالش روبه رو ک��رده و نمی گذارد‬ ‫در ام��ر ص��ادرات فعالیت‪‎‬های جدی ش��کل بگیرد و‬ ‫ان ه��م بدعهدی و بدقولی های چند س��ال گذش��ته‬ ‫اس��ت که اعتماده��ا را از بین برده اس��ت‪ .‬بروز چنین‬ ‫مشکالتی سبب شده نه سرمایه گذاری به امر صادرات‬ ‫ورود کند و نه کنسرس��یومی در این زمینه تش��کیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬واقعیت ها را باید دید‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫صنعت رشد کند باید یک سلس��له از فرایندها تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دبیری�ان‪ :‬ما همه چیز داریم و هی��چ چیز نداریم‪.‬‬ ‫در بحث صادرات تمام کش��ورهایی که موفق بوده اند‬ ‫به‪‎‬دلی��ل حمایت دولت های ش��ان بوده اس��ت‪ .‬چین‬ ‫پیشرفت کرد چون دولت حامی فعاالن اقتصادی بود‪.‬‬ ‫بهترین برندهای جهان از س��وی چین عرضه می شود‬ ‫چون با تسهیالت دولتی و با قیمت رقابتی محصوالت‬ ‫خود را تولید می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫دول��ت می گوید رون��ق تولید اما به حواش��ی تولید‬ ‫مانند بیمه‪ ،‬مالیات و مش��کالت کاری توجهی ندارد‪.‬‬ ‫به عنوان‪‎‬نمون��ه در بح��ث بیم��ه صنعتگر ت��ا ‪ ۵‬نیرو‬ ‫‪۱۰‬درص��د بیمه را می پ��ردازد که ‪۲۰۰‬ه��زار تومان‬ ‫می ش��ود و نفر شش��م باید ‪۶۰۰‬هزار توم��ان بپردازد‪.‬‬ ‫دول��ت محدودی��ت ایج��اد می کن��د و کارافرین هم‬ ‫حمایت نمی شود‪.‬‬ ‫اس�کندری‪ :‬عل��م اقتصاد برای تمام کش��ورهای‬ ‫جهان یکسان اس��ت و از زیرساخت گرفته تا تولید به‬ ‫همه با یک نگاه توجه می ش��ود‪ .‬برای تولیدکننده ای‬ ‫که گرفتار مشکالت روزمره شده و در تامین مواد اولیه‬ ‫و نقدینگی مشکالتی دارد چگونه از صادراتی صحبت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫برخ��ی تولیدکنن��دگان در کنار ام��ر تولید‪ ،‬خرید‬ ‫و ف��روش زمی��ن انجام می دهن��د چراکه رش��د این‬ ‫ی ان بس��یار بیش��تر از تولید است‪.‬‬ ‫بخش و س��وداور ‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال پی��ش من ی��ک زمین در روس��تای خودم‬ ‫خری��داری ک��ردم که ام��روز قیمت ان به ان��دازه ‪۱۵‬‬ ‫سالی که تولید داشته ام‪ ،‬افزایش یافته است‪ .‬فراموش‬ ‫نکنی��م س��ود کاره��ای دیگر به ج��ز تولید بیش��تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تعهد ارزی‪ ،‬دغدغه اصلی صادرکنندگان‬ ‫بیکاری معلمان زبان‬ ‫صحت ندارد‬ ‫مباحثی که پیرامون بیکار ش��دن معلمان و‬ ‫دبیران زبان انگلیس��ی گفته می ش��ود‪ ،‬صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫طرح حذف انگلیس��ی از مدرسه ها‪ ،‬شایعه ها‬ ‫و نگرانی های��ی را درباره احتمال بیکار ش��دن‬ ‫معلم��ان زب��ان ایج��اد ک��رده اس��ت‪ .‬حمایت‬ ‫می��رزاده‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون ام��وزش و‬ ‫تحقیقات مجلس در پاس��خ به خبرنگار‬ ‫در ای��ن زمینه اظهار کرد‪ :‬چی��زی به نام طرح‬ ‫حذف انگلیس��ی از برنامه درس��ی مدرسه های‬ ‫کش��ور وجود ندارد‪ .‬نام ای��ن طرح رفع انحصار‬ ‫از زب��ان انگلیس��ی در مدرسه هاس��ت‪ .‬رف��ع‬ ‫انحص��ار به معنای ان اس��ت ک��ه زمینه برای‬ ‫تدری��س زبان های دیگر و نی��ز زبان های اقوام‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬مباحثی که پیرامون بیکار شدن‬ ‫معلمان و دبیران زبان انگلیس��ی گفته می شود‬ ‫صحت ندارد چون همان طور که گفته شد زبان‬ ‫انگلیسی حذف نمی شود‪ .‬از طرف دیگر به نظر‬ ‫می رسد که این طرح اگر در کمیسیون اموزش‬ ‫مطرح ش��ود هم در انجا و هم در صحن علنی‬ ‫مجلس رد خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هزینه و شرایط‬ ‫صدور مجوز برای‬ ‫کسب وکارهای انالین‬ ‫همه مش��اغلی که جزو مشاغل صنفی باشند‬ ‫را می توان به صورت انالین دایر کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬شرایط عضویت در این‬ ‫اتحادیه را تش��ریح کرد‪ .‬رضا الفت نسب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر ش��غلی را می توان به صورت اینترنتی‬ ‫دایر کرد‪ .‬براساس ماده ‪ ۸۷‬ایین نامه‪ ،‬متقاضی‬ ‫ابتدا باید یک وب س��ایت دایر کن��د‪ ،‬همزمان‬ ‫برای دریافت نماد اعتبار الکترونیک تقاضا دهد‬ ‫و مراحل الزم برای دریافت جواز کسب را طی‬ ‫کند‪ .‬وب سایت باید امکان صدور فاکتور و سبد‬ ‫خرید داش��ته و محصوالت عرضه ش��ده در ان‬ ‫قانونی باش��د‪ .‬در صورت وجود این ش��رکت ها‪،‬‬ ‫مج��وز کس��ب وکار حداکثر در م��دت ‪ ۱۵‬روز‬ ‫صادر می شود‪ .‬درحال حاضر مقدار ورودی برای‬ ‫س��ال نخس��ت‪۸۰۰ ،‬هزار تومان است‪ .‬ساالنه‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تومان هم باید به عنوان حق عضویت‬ ‫پرداخت شود‪ .‬از دولت خواسته ایم مبلغ ورودی‬ ‫از کس��ب وکارهای نوپایی ک��ه ماهیت حقیقی‬ ‫دارند و کمتر از ‪۵‬نفر هستند دریافت نشود که‬ ‫البته هنوز پاسخی به ما داده نشده است‪.‬‬ ‫الفت نس��ب در پاس��خ این پرسش که برای‬ ‫راه اندازی کس��ب وکار انالی��ن به دفتر و فضای‬ ‫فیزیکی هم نیاز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه فقط به‬ ‫وب سایت مجوز می دهد‪ .‬خوشبختانه ایین نامه‬ ‫به خوبی تعدیل ش��ده و فقط اقامتگاه متقاضی‪،‬‬ ‫مالک قرار می گیرد‪ .‬وب سایت ها به طور مستمر‬ ‫مورد نظ��ارت قرار می گیرند‪ .‬هم��ه انها ماهی‬ ‫یک ب��ار ارزیابی می ش��وند‪ .‬نوع دیگ��ر نظارت‪،‬‬ ‫تصادفی است‪ .‬یعنی به صورت تصادفی تعدادی‬ ‫از انه��ا را تعیین می کنن��د و نظارت حضوری‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬در ‪۱.۵‬س��ال گذش��ته حدود‬ ‫‪۳‬هزار تخلف داش��ته ایم که همه انها بررس��ی‬ ‫شد ه اس��ت‪ .‬درحال حاضر همه کسب وکارهای‬ ‫بزرگ و شناخته ش��ده از دیج��ی کاال گرفته تا‬ ‫اسنپ‪ ،‬دیوار‪ ،‬شیپور‪ ،‬نت برگ و‪ ...‬عضو اتحادیه‬ ‫هس��تند‪ .‬اتحادیه درحال حاضر ‪۱۲۰۰‬عضو در‬ ‫سراسر کشور دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ه دنبال نوس��انات ارزی س��ال گذش��ته‪ ،‬دولت از‬ ‫«تعهد ارزی» به عنوان اهرمی برای تضمین بازگش��ت‬ ‫ارز حاصل از صادرات اس��تفاده کرد اما به نظر می رسد‬ ‫ک��ه بس��یاری از اهالی اصناف و صنایع این س��ازکار را‬ ‫«ضدصادرات» می دانند‪.‬‬ ‫می توان گفت در دو سال گذشته‪ ،‬موانع و چالش های‬ ‫صادرات تا حد زیادی تغییر کرده اس��ت‪ .‬اقتصاد ایران‬ ‫با تحریم و دش��واری های ناش��ی از ان بیگانه نیس��ت‪،‬‬ ‫بااین حال اوج گرفتن تحریم ‪ ،‬اهالی صنعت و اتحادی هّها‬ ‫و تش��کل های مربوط را با موان��ع جدیدی روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به بهانه روز ملی ص��ادرات با تکیه بر گفت وگوهایی‬ ‫ک��ه ب��ا اهال��ی صنع��ت و اتحادیه ه��ا‪ ،‬انجمن ه��ا و‬ ‫تش��کل های صنف��ی انه��ا انج��ام داده ای��م‪ ،‬مهم ترین‬ ‫موان��ع صادرات��ی را بررس��ی کرده ای��م‪ .‬انه��ا روی‬ ‫موضوع ه��ای گوناگون��ی دس��ت گذاش��ته اند اما بیش‬ ‫از هم��ه‪ ،‬سیاس��ت های ارزی و در راس انها سیاس��ت‬ ‫تعه��د ارزی و نیز ممنوعیت های صادراتی را برجس��ته‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در گذش��ته صادرات و افزایش حداکث��ری امار ان‪،‬‬ ‫نش��انه بارز توانمندی و شکوفایی اقتصاد کشور درنظر‬ ‫گرفته می ش��د اما تالطم و نوسانات ارزی سال گذشته‬ ‫برای نخس��تین بار این فرضیه را مطرح کرد که «مثبت‬ ‫بودن صادرات‪ ،‬مش��روط اس��ت و هر ن��وع صادراتی را‬ ‫نمی توان به فال نیک گرفت»‪.‬‬ ‫‹ ‹دع�وای اصل�ی‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬تعهد ارزی‬ ‫حسن حسینقلی‬ ‫محمدهادی کمالیان‬ ‫حسین زجاجی‬ ‫دولتم�ردان‬ ‫و‬ ‫یکی از زیرس��اخت های مهم صادرات‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫ش��بکه بانکی جهان��ی برای نقل وانتقال مالی اس��ت‪ .‬با‬ ‫خروج امریکا از توافق برجام و به دنبال ان محدود شدن‬ ‫دسترس��ی تولیدکنن��دگان‪ ،‬تاج��ران و صادرکنندگان‬ ‫ایران��ی به خدمات مال��ی بین المللی‪ ،‬سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتص��ادی کش��ور و در درجه نخس��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و بانک مرکزی به اندیش��یدن تدابیری‬ ‫مانند تعهد ارزی رواور ده اند‪.‬‬ ‫دولت با این تمهید می خواهد مطمئن ش��ود که ارز‬ ‫حاصل از صادرات به کش��ور بازمی گردد اما این تدبیر‪،‬‬ ‫ف��ارغ از فواید مثبتی که برنامه ری��زان کالن اقتصادی‬ ‫برای ان متصور هس��تند‪ ،‬به یکی از دغدغه های اصلی‬ ‫اهالی صنعت و اتحادیه ها تبدیل ش��ده است‪ .‬به اعتقاد‬ ‫برخی از انان این تصمیم به معنی نوعی بی اعتمادی به‬ ‫فعاالن عرصه تولید و صادرات است‪ ،‬با تشویق صادرات‬ ‫و صادرکنن��ده در تض��اد بوده و در عم��ل ضدصادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن نمونه بهنام عزیزاده‪ ،‬رئیس انجمن کاش��ی‬ ‫به عنوا ‬ ‫و س��رامیک دراین باره گفت‪ :‬به واسطه تحریم ها و نبود‬ ‫زیرس��اخت بانکی مناس��ب‪ ،‬به صورت ریال��ی صادرات‬ ‫می کردیم اما در حال حاضر به خاطر بسته جدید ارزی‬ ‫و الزام شرکت ها به تعهد ارزی‪ ،‬مشکالت بسیاری برای‬ ‫شرکت ها ایجاد شده اس��ت‪ .‬شرکت ها تمایلی به تعهد‬ ‫ارزی ندارن��د تولیدکنندگان به دنبال فرار نیس��تند اما‬ ‫بحث این است که تعهد ارزی امکان پذیر نیست؛ ممکن‬ ‫است روی کاغذ «ارزاور» باشد اما واقع بینانه نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل کربنات سدیم س��منان هم نظر مشابهی‬ ‫داش��ت‪ ،‬مرتضی اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬البته عم��ده چالش م��ا برگردان��دن ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات و فروش محصول اس��ت‪ .‬این کار بس��یار‬ ‫دش��وار اس��ت زیرا تعداد بانک هایی ک��ه حاضرند با ما‬ ‫همکاری کنند انگشت ش��مارند و بانک های داخلی هم‬ ‫تحریم هستند‪ .‬تعه د ارزی کار را برای تولیدکنندگانی‬ ‫که صادرات دارند دش��وار کرده اس��ت‪ .‬برگرداندن ارز‬ ‫صادراتی به درون شبکه و تعهد ارزی بدون شک تاثیر‬ ‫بدی روی صادرات می گذارد‪.‬‬ ‫صادرات نه تنها برای کش��اورزان مفید خواه��د بود بلکه ارزاوری‬ ‫ب��ه دنبال م��ی اورد‪ .‬عالوه بر این تاج��ران و بازرگانان ما به س��ختی‬ ‫توانس��ته اند به بازارهای خارجی وارد ش��وند و س��هم خود را پیدا‬ ‫کنند‬ ‫حسین ش��جاعی‪ ،‬نایب رئیس دوم اتحادیه تجهیزات‬ ‫پزش��کی هم بعد دیگری از مش��کل ارز را تشریح کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بس��یاری از همکاران ما ارز دولتی گرفته اند اما‬ ‫پشیمان هستند و می گویند حاضریم تمام ارزی را که‬ ‫دریافت کرده ایم تحویل بدهیم‪ ،‬فقط ارز خودمان را (به‬ ‫صورت ریالی) به ما برگردانند‪ .‬فرایند توزیع را به شدت‬ ‫سخت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت دنبال سازکار دیگری باشد‬ ‫در این زمینه حس��ین زجاجی‪ ،‬دبیر انجمن شیش��ه‬ ‫ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وقتی نرخ دالر‬ ‫از ‪۴‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان به ‪۱۰‬هزار تومان می رسد یا باید‬ ‫ن��رخ داخلی باال برود یا تعهد ارزی کم ش��ود‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاق نیفتد‪ ،‬صادرات ش��کل نادرست و غیرعادی پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در مجموع به نظر می رس��د که اهالی صنعت کشور‬ ‫نظر مس��اعدی به تعه��د ارزی ندارن��د و ان را یکی از‬ ‫موانع اصلی صادرات می دانند‪ .‬بس��یاری از انها فرایند‬ ‫اختص��اص ارز را ناعادالنه و کند می دانند و خواهان ان‬ ‫هس��تند که دولت برای کسب اطمینان از بازگشت ارز‪،‬‬ ‫مکانیس��م دیگری غیر از پیمان س��پاری ارزی درپیش‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫به دنبال نوسانات ارزی دو سال گذشته‪ ،‬اتفاق دیگری‬ ‫رخ داد‪ .‬کاه��ش ارزش پول ملی انگیزه تولیدکنندگان‬ ‫برای صادرات را به ش��دت افزای��ش داد‪ .‬البته کمی بعد‬ ‫مش��خص ش��د که این نوع ص��ادرات مثب��ت نخواهد‬ ‫ب��ود چ��ون کاهش عرضه در داخل کش��ور به س��رعت‬ ‫ت��ورم ایجاد می کند‪ .‬معضل دیگ��ر ان بود که این نوع‬ ‫صادرات بیش��تر به مواد غذایی‪ ،‬می��وه و تره بار و مواد‬ ‫اولیه صنایع (به ویژه انهایی که به صنعت بس��ته بندی‬ ‫مربوط می ش��د و افزایش قیمت شان به طور مستقیم بر‬ ‫نرخ تمام شده بسیاری از محصوالت موردنیاز شهروندان‬ ‫تاثیر می گذاش��ت) مربوط می شود‪ .‬به این ترتیب چالش‬ ‫دیگری ایجاد ش��د‪ .‬ایا در ش��رایط کنونی ک��ه بازار به‬ ‫سرعت با کمبود روبه رو می شود‪ ،‬صادرات هر محصولی‬ ‫را باید به فال نیک گرفت؟‬ ‫پاسخ دولتی ها به این پرسش منفی بود و در بازه های‬ ‫زمانی گوناگون‪ ،‬صادرات بعض��ی اقالم را ممنوع اعالم‬ ‫کردند‪ .‬این تصمیم با مخالفت اتحادیه ها و تش��کل های‬ ‫مربوط روبه رو شد‪.‬‬ ‫ن نمون��ه مقیم��ی‪ ،‬رئیس پیش��ین اتحادیه‬ ‫به عن��وا ‬ ‫سازندگان و فروشندگان نایلون و پالستیک اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشکل تراشی برای صادرات باعث شد که وضعیت تولید‬ ‫در صنف پالستیک بی نهایت بد باشد‪.‬‬ ‫ممنوعیت صادراتی باعث ش��د که حتی کارخانه های‬ ‫مهم و مطرحی که برن��د بودند و صادرات قابل توجهی‬ ‫داشتند‪ ،‬با مشکل روبه رو شوند‪.‬‬ ‫حسن حسینقلی‪ ،‬دبیر اتحادیه صادرکنندگان سرب‬ ‫و روی هم نظر مشابهی داشت و گفت‪ :‬با عنوان کنترل‬ ‫بازار داخلی‪ ،‬جلوی صادرات شمش سرب و روی گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬براس��اس قوانین جدید‪ ،‬ما ملزم به عرضه‬ ‫در بورس هس��تیم‪ .‬البته درک می کنی��م که اولویت با‬ ‫تامین نیازهای داخلی اس��ت اما در ‪ ۱۲‬س��ال گذشته‬ ‫بازار همیشه به درس��تی تنظیم شده و تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‪ ،‬نی��از بازار را تامین کرده اند و ش��مش روی به‬ ‫هیچ عنوان وارد نشده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه راه ح��ل پیش��نهادی خ��ود را اینگونه‬ ‫بی��ان کرد و گفت‪ :‬راه حل ان اس��ت ک��ه به واحدهای‬ ‫تولیدکننده اجازه دهند ‪۵۰‬درصد شمش تولیدی خود‬ ‫را بدون مجوز صادر کنند و اگر در بورس عرضه کردند‬ ‫و خری��داری وجود نداش��ت‪ ،‬اجازه صادرات بیش��تر را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ت��ورم لجام گس��یخته محصوالت خوراک��ی و غذایی‬ ‫باعث شد دولتمردان به طور مستمر بر فهرست اقالمی‬ ‫که ممنوعیت ص��ادرات دارند بیفزاین��د و این اقدام با‬ ‫مخالف��ت صادرکنندگان روبه رو ش��د‪ .‬بس��یاری از انها‬ ‫ای��ن تصمیم را یکی از مصادیق «خودتحریمی» عنوان‬ ‫ن نمونه اکبر یاوری‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه‬ ‫کرده اند‪ .‬به عنوا ‬ ‫اتحادی��ه میدان ه��ای می��وه و تره ب��ار دراین ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬صادرات نقش��ی در افزایش نرخ نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید به این نکته مهم توجه کرد که سطح زیر کشت‬ ‫س��یب زمینی در ه��ر س��ال‪۱۸۰ ،‬هزار هکتار اس��ت و‬ ‫تولیدکنن��دگان ما حدود ‪ ۵‬میلیون تن تولید می کنند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر تولید ما ‪۵‬میلی��ون تن و مصرف داخلی‬ ‫‪۳.۵‬میلیون تن است‪۱.۵ .‬میلیون تن مازاد را باید صادر‬ ‫کرد‪ .‬اگر یادتان باش��د در س��ال های قبل کار به جایی‬ ‫رسید که کشاورزان مجبور به دفن محصول خود شدند‬ ‫یا ان را ب��ه رایگان و جلوی در خان هّ های مردم‪ ،‬به انها‬ ‫تحویل می دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر سریع قوانین‪ ،‬کابوس صادرکننده‬ ‫رئیسان اتحادیه ها و اهالی صنعت‪ ،‬دولت و در راس ان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را به تصمیم گیری های‬ ‫ش��تابزده‪ ،‬تصویب ایین نامه ها و شیوه نامه های انی و به‬ ‫بازی نگرفتن تاجران و تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫متهم کردند‪.‬‬ ‫ی��اوری در تکمیل این بخش از س��خنان خود گفت‪:‬‬ ‫صادرات نه تنها برای کش��اورزان مفید خواهد بود بلکه‬ ‫ارزاوری ب��ه دنب��ال م��ی اورد‪ .‬عالوه بر ای��ن تاجران و‬ ‫بازرگانان ما به س��ختی توانسته اند به بازارهای خارجی‬ ‫وارد شوند و سهم خود را پیدا کنند و عقب نشینی انها‬ ‫باعث می ش��ود که کشورهای دیگر بازار انها را تصاحب‬ ‫کنند و ما از گردونه رقابت خارج شویم‪.‬‬ ‫محمدهادی کمالیان‪ ،‬رئیس اتحادیه فرش ماشینی‬ ‫هم دراین باره گفت‪ :‬اگر درهای صادرات باز شود تعادل‬ ‫بیش��تری در بازار ایجاد می ش��ود‪ .‬وضعیت صادرات بد‬ ‫نیست‪ .‬البته به خاطر مشکالتی که در زمینه هایی مانند‬ ‫بازگرداندن ارز به وجود امده‪ ،‬دشواری هایی ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬گرفتن پول حاصل از ص��ادرات و نیز تهیه مواد‬ ‫اولیه و وارد کردن ان به کش��ور ب��رای صادرکنندگان‬ ‫س��خت ش��ده اس��ت‪ .‬تحریم روی میزان صادرات نیز‬ ‫تاثیر گذاش��ته است‪ .‬س��رعت تغییر قوانین و مقررات‬ ‫مرب��وط به صادرات برخی کااله��ا‪ ،‬گاهی به حدی بود‬ ‫که صادرکنندگان را وادار به واکنش های تندتری کرد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین اکبری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن ملی‬ ‫خرمای ایران به دنبال ممنوع ش��دن صادرات خرمای‬ ‫ای��ران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صادرات ما به‬ ‫بازار عراق و پاکس��تان کم ش��ده بود که ان هم با ابالغ‬ ‫بخش��نامه ممنوعیت صادرات‪ ،‬قطع شد‪ .‬این بخشنامه‬ ‫ضرری زیادی برای صادرکنندگان به بار اورد و ما علیه‬ ‫این تصمیم گیران‪ ،‬دعوی حقوقی خواهیم داش��ت‪ .‬این‬ ‫چ��ه تصمیمی اس��ت؛ ترامپ وقتی تصمی��م به تحریم‬ ‫می گی��رد از دو ماه قب��ل اعالم می کند اما مس��ئوالن‬ ‫کش��ور امروز تصمیم می گیرند و ف��ردا اجرا می کنند‪.‬‬ ‫صادرکنن��ده قرارداد بس��ته و باید بارش را بفرس��تد؛‬ ‫تکلیف او با باری که در گمرک مانده چیست؟‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫رشد صادرات غیرنفتی‪ ،‬هدفی که قابل تحقق است‬ ‫حمایت بانکی از تولید صادراتی‬ ‫‹ ‹شناسایی مزیت های نسبی صادرات‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫با بیان‬ ‫این باره در گفت وگو با‬ ‫اینک��ه صادرات بدون حمایت س��ایر‬ ‫بخش ه��ا نمی تواند رش��د کند و این‬ ‫حمایت ها در ش��رایط تحریم و وجود‬ ‫محدودیت ه��ا‪ ،‬بی��ش از ه��ر زمان‬ ‫دیگری احساس می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫بخش ه��ای مهم اقتصادی که می تواند نقش اثرگذاری در این‬ ‫حوزه داش��ته باش��د نظام بانکی است‪ .‬از انجا که بانک ها نقش‬ ‫مهم��ی در حوزه تامین مالی و نق��ل و انتقال حواله های ارزی‬ ‫دارند‪ ،‬تس��هیل فرایند تامین مالی و نق��ل و انتقال های ارزی‬ ‫می توان��د در نهایت به نفع صادرکنندگان تمام ش��ود و زمینه‬ ‫رشد صادرات را در کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اصالح ساختار تامین مالی‬ ‫ی��اور دش��تبانی‪ ،‬مدرس دانش��گاه و‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این‬ ‫ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه در ایران به دلی��ل بانک پایه‬ ‫بودن نظام تامی��ن مالی‪ ،‬بخش های‬ ‫مختل��ف اقتصاد از جمله صادرات‪ ،‬به‬ ‫نظام بانکی وابستگی زیادی دارند اما‬ ‫این در حالی است که بانک ها به دالیل زیادی در تامین و رفع‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زهره محسنی ش�اد‪ :‬تاکید بر توس��عه ص��ادرات‪ ،‬به ویژه‬ ‫ص��ادرات غیر نفت��ی به عنوان یک اس��تراتژی مه��م‪ ،‬از جمله‬ ‫روش های دستیابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره‬ ‫ب��ه منزل��ه یکی از راهبرده��ای محوری اقتص��اد ایران مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬این سیاس��ت عالوه بر خ��ارج کردن اقتصاد کش��ور از‬ ‫حال��ت تک محصولی‪ ،‬منجر به بهبود تراز پرداخت های ارزی و‬ ‫افزایش قدرت مزیت نس��بی رقابتی کشور در بازارهای جهانی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اهمیت این موضوع زمانی بیش��تر احساس می شود‬ ‫که در ش��رایط تحریم‪ ،‬صادرات نفت ایران با محدودیت هایی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از اس��تراتژی های مهم در توسعه‬ ‫صادرات کش��ور‪ ،‬افزای��ش صادرات غیر نفتی اس��ت که اینک‬ ‫به عنوان یکی از برنامه های مهم توس��عه اقتصادی کشور مورد‬ ‫تاکید قرار گرفته و ضرورت دارد تا به صورت جهش��ی رش��د‬ ‫کند‪ .‬برای دستیابی به این هدف‪ ،‬شناخت و میزان تاثیرگذاری‬ ‫عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی می تواند بسیار بااهمیت باشد‪.‬‬ ‫یکی از همین عوامل اثرگذار بر رش��د صادرات غیر نفتی‪ ،‬بحث‬ ‫تامین منابع مالی و کاهش هزینه مبادالت اقتصادی است که‬ ‫بای��د مورد توجه قرار گیر د در حالی بخش��ی از ایجاد رونق در‬ ‫صادرات غیرنفتی وابسته به حمایت بانک ها و نهادهای تامین‬ ‫منابع در کشور است که کارشناسان تاکید می کنند این رونق‬ ‫می تواند با حمایت های مالی بانک ها محقق ش��ود اما به شرط‬ ‫انکه پیش نیازهای این امر فراهم شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در این زمینه بانک ها می توانند با شناس��ایی‬ ‫و رتبه بن��دی اعتب��اری مش��تریان‪ ،‬ان دس��ته از تولی��دات‬ ‫صادرات مح��وری که دارای مزیت اقتص��ادی و صادراتی برای‬ ‫کش��ور هس��تند را حمایت کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک ها باتوجه‬ ‫ب��ه محدودی��ت منابعی که با ان روبه رو هس��تند‪ ،‬می توانند با‬ ‫بررس��ی دقیق ت��ر‪ ،‬پروژه ها و محصوالت��ی را حمایت کنند که‬ ‫مزیت رقابتی برای حضور در منطقه را دارند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬بی ش��ک حمایت از بخش صادرات‬ ‫و فراه��م ک��ردن زمینه رش��د این بخش با وج��ود تحریم ها و‬ ‫محدودیت های فعلی‪ ،‬کاری سخت است اما به هر حال نمی توان‬ ‫در همین ش��رایط س��خت هم از نقش مهم بانک ها غافل شد‪.‬‬ ‫بانک ها باید به دنبال راهکارهایی باشند تا صادرکنندگان را در‬ ‫نقل و انتقال پول شان و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کمک‬ ‫کنند‪ .‬صادقین در عین حال تامین مالی مناسب و تسهیل نقل‬ ‫و انتق��ال پول را از اولویت ه��ای نظام بانکی در بخش صادرات‬ ‫عنوان کرد و یاداور شد‪ :‬نظام بانکی می تواند با تنظیم نرخ بهره‪،‬‬ ‫تثبیت رش��د اقتصادی‪ ،‬کنترل نقدینگی‪ ،‬هدایت نقدینگی به‬ ‫ت و‪ ...‬بخش های صادرات محور را‬ ‫س��مت بخش های دارای مزی ‬ ‫حمایت کند و گامی در راستای رشد صادرات غیرنفتی بردارد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬نظام های مالی ما باید ش��رایطی را به‬ ‫وجود اورند که شرکت های صادرات محور‪ ،‬بر اساس مزیت های‬ ‫رقابتی و ورودشان به بازارهای جدید و هدف صادراتی‪ ،‬تامین‬ ‫مالی ش��وند‪ .‬با این کار می توان با یک تیر چند نش��ان زد‪ .‬هم‬ ‫بخش های مزیت دار به ش��کل دقیق تر مشخص می شوند‪ ،‬هم‬ ‫مش��کل تامین مالی و نقدینگی ش��ان رفع می ش��ود و هم این‬ ‫موض��وع یک اطمینان خاط��ری را به صادرکنندگان کش��ور‬ ‫خواهد داد که مورد حمایت قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫این نیاز دچار ضعف هستند‪ ،‬افزود‪ :‬نبود ابزارهای مالی متنوع‪،‬‬ ‫نااگاهی از چگونگی بکارگیری این گونه ابزارها‪ ،‬محدودیت های‬ ‫ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی و بانکی و به طور خالصه‬ ‫نبود نظام تامین مالی ساختارمند‪ ،‬از جمله این عوامل هستند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این موضوع که رفع این معضل نیازمند اصالح‬ ‫ساختار تامین مالی از طریق نظام بانکی کشور است و این مهم‬ ‫جز در س��ایه همکاری نهادهای مختلف با نظام بانکی محقق‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬در این مسیر نهادهایی‬ ‫همچون س��ازمان توس��عه تجارت و صندوق ضمانت صادرات‬ ‫باید س��طح همکاری و تعامل ش��ان را با بانک ها‪ ،‬مانند تعامل‬ ‫با بانک توس��عه صادرات‪ ،‬گس��ترش و تعمیق دهند‪ .‬بی تردید‬ ‫این تعامل زمینه س��از اگاهی بانک ه��ا از معضالت و نیازهای‬ ‫تولیدکنن��دگان صا درات محور خواه��د بود‪ .‬او در عین حال به‬ ‫حضور نیافتن و فعالیت نهادهای خصوصی در امر تامین مالی‬ ‫بخش صادرات و حمایت از تولیدات صادرات محور اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬متاس��فانه در این بخش نی ز مانند بس��یاری از حوزه ها‬ ‫و بخش ه��ای اقتصادی‪ ،‬فربه بودن و درجه تمرکز باالی دولت‬ ‫در امور‪ ،‬بس��یار به چش��م می خورد‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه به اتکای‬ ‫ش��دید بخش صادرات کش��ور به منابع دولتی و تامین مالی از‬ ‫راه نظام بانکی حرکت هرچه بیش��تر به س��مت تامین مالی از‬ ‫راه بازار س��رمایه ضروری است‪ .‬این کارشناس در همین حال‬ ‫بر بکارگیری ابزارهای مالی اس�لامی(صکوک) به ویژه مضاربه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫دشتبانی در ادامه یاداور شد‪ :‬مسئله دیگر برخی تناقض هایی‬ ‫اس��ت که در سیاس��ت های اقتصادی تدوین شده و در سطوح‬ ‫مختلف اجرایی و نهادی و اسیب ان به تولید‪ ،‬به ویژه تولیدات‬ ‫صادرات محور دیده می ش��ود‪ .‬مصداق بارز این موضوع احیای‬ ‫پیمان سپاری ارزی( بخشنامه ابان بانک مرکزی‪ )۹۷‬و تناقض‬ ‫ان ب��ا م��اده ‪ ۱۳‬قانون صادرات و واردات اس��ت‪ .‬موضوعی که‬ ‫ب��ه دلیل اجباری بودن فروش ارز حاص��ل از صادرات موجب‬ ‫کاه��ش انگی��زه صادرکنندگان ش��ده و در بح��ث حمایت از‬ ‫تولیدات صادرات محور در تضاد است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ب��ه دالیل مترت��ب بر این بخش��نامه دولت‬ ‫می��ان صادرکنندگان تبعیض قائل ش��ده از این رو‪ ،‬س��هم به‬ ‫اصطالح کی��ک تامین مالی صادرات به صورت ناعادالنه میان‬ ‫صادرکنندگان توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫نظام ه��ای مال��ی م��ا باید ش��رایطی را ب��ه وج��ود اورند که ش��رکت های‬ ‫صادرات محور‪ ،‬بر اساس مزیت های رقابتی و ورودشان به بازارهای جدید‬ ‫و هدف صادراتی‪ ،‬تامین مالی شوند‬ ‫این کارشناس در ادامه بر لزوم توجه دولت و نهادهای مربو ‬ ‫ط‬ ‫به حمایت از سمت تقاضا تاکید کرد و گفت‪ :‬حمایت از سمت‬ ‫تقاض��ا یعنی افزایش تقاضا از طریق بازارس��ازی با اقدام هایی‬ ‫مانن��د اعط��ای وام ریالی و ارزی به خریداران خارجی اس��ت‪.‬‬ ‫هر چند ای��ن موضوع از طریق قرارداده��ای فاینانس خارجی‬ ‫ت ام��ا به دلیل‬ ‫م��ورد توجه و در دس��تور کار قرار گرفته اس�� ‬ ‫وجود شرایط تحریمی در اقتصاد ایران پذیرش اعتبار از سوی‬ ‫خریدارن خارجی به سهولت امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫دولت باید کش��ورهای هدفی را که خارج از بحث تحریم بوده‬ ‫و ازادانه تر می توانند عمل کنند را شناسایی کرده و تسهیالت‬ ‫وی��ژه ای برای صادرکنندگان کاال به این گونه کش��ورها در نظر‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها در اولویت حمایت‬ ‫بهن��ام ملک��ی از دیگر کارشناس��ان‬ ‫اقتصاد نیز در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه کش��ور ما دارای‬ ‫ظرفیت های اقتصادی زیادی اس��ت‬ ‫که توجه به انها می تواند ضمن تامین‬ ‫نی��از داخل��ی کش��ور‪ ،‬زمینه رش��د‬ ‫صادرات غیرنفتی را در کشور فراهم‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬ما درحال حاضر در بخش تولید‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و‪ ...‬مزیت های زیادی داریم که می توان با تمرکز بر این بخش ها‬ ‫زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد‪ .‬سیاست گذاران حوزه‬ ‫اقتصادی کشور باید برنامه ریزی درست و دقیقی داشته باشند‬ ‫و فعاالن این بخش ها را تشویق به تولید محصوالتی کنند که‬ ‫برای اقتصاد کشور بازدهی باالیی دارد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬برای دس��تیابی به رشد اقتصادی‬ ‫پایدار ما باید تمرکزمان بر بخش های های تک‪ ،‬نواور و تولیدات‬ ‫صنعتی دانش بنیان باش��د و با تس��هیل شرایط و حمایت های‬ ‫مالی از این بخش ها زمینه افزایش صادرات و رش��د مس��تمر‬ ‫اقتصاد کشور را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ملکی تاکید کرد‪ :‬در این زمینه باید یک برنامه ریزی مشخص‬ ‫وجود داش��ته باش��د که ان دس��ته از تولیداتی که می تواند به‬ ‫ص��ادرات کم��ک کند و اقتصاد کش��ور را ارتق��ا دهد حمایت‬ ‫بیشتری از انها شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در این زمینه توجه و تمرکز به تولید های تک‪،‬‬ ‫دانش بنیان و تولیدات غیرس��نتی موضوع دارای اهمیتی است‬ ‫که با حمایت مالی بانک ها و تس��هیل ش��رایط فعالیت ش��ان‬ ‫می توان انتظار داشت که نقش مهمی در رشد و توسعه صادرات‬ ‫غیر نفتی کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹برنامه های بانک س�ینا برای افزایش‬ ‫سهم بازار و ارتقای جایگاه‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعام��ل بانک س��ینا مهم تری��ن برنامه ها و‬ ‫فعالیت ه��ای این بانک را تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬ایمانی مدیرعامل بانک‬ ‫س��ینا با بی��ان انکه ای��ن بانک اکن��ون در جایگاه‬ ‫قابل قب��ول و مناس��بی در نظام بانکی ق��رار دارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��اخصه اصلی درباره خدمات‬ ‫بانک��ی‪ ،‬تس��هیل و تس��ریع در ارائ��ه خدمات به‬ ‫منظور جلب رضایت مش��تریان و هموطنان است‬ ‫و ب��ا برنامه هایی که به تدریج در بانک س��ینا اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬مس��یر تحقق بهینه و مطلوب ان را‬ ‫میس��ر می س��ازیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بانک سینا در نظام‬ ‫بانکی به عنوان بانکی بدون حاش��یه و خوش��نام با‬ ‫کارکن��ان نجی��ب‪ ،‬متعهد و متخصص ش��ناخته‬ ‫می ش��ود که این امتیاز و موفقیتی مهم و قابل اتکا‬ ‫یر ود‪ .‬از این لحاظ ب��ه خود می بالیم و‬ ‫به ش��مار م ‬ ‫ب��ا یاری تمام��ی کارکنان بانک ک��ه موفقیت ها و‬ ‫دس��تاوردهای اخیر مرهون زحمات ایشان است‪،‬‬ ‫برای کسب موفقیت های بیش��تر تالش خواهیم‬ ‫ک��رد‪ .‬مدیرعامل بانک س��ینا بیان ک��رد‪ :‬امروز با‬ ‫توجه به کاهش حاش��یه س��ود بانک ه��ا و هزینه‬ ‫باالی پول در جذب س��پرده ه��ا‪ ،‬درامدهای بانک‬ ‫فقط به اعطای تس��هیالت متک��ی نخواهد بود و بر‬ ‫این اساس‪ ،‬بانک سینا از طریق ترویج فعالیت های‬ ‫غیرحض��وری و خدمات غیرمش��اع و کارمزدی‪،‬‬ ‫با تقوی��ت ظرفیت ها و قابلیت ه��ای موجود همه‬ ‫ت��وان خود را بر بهبود جایگاه خ��ود در نظام پولی‬ ‫و مالی کش��ور خواهد گذاش��ت‪ .‬ایمانی با اشاره به‬ ‫ماموریت بنیاد مس��تضعفان به عنوان س��هامدار‬ ‫عمده بانک س��ینا مبنی بر حمایت از قشر محروم‬ ‫و کمتربرخ��وردار جامعه اظهار کرد‪ :‬بانک س��ینا‬ ‫با برنامه ری��زی و سیاس��ت گذاری های عمده‪ ،‬در‬ ‫راس��تای حمایت و ی��اری این قش��ر از جامعه که‬ ‫اگرچ��ه ممکن اس��ت ب��ه لحاظ معیش��تی دچار‬ ‫مشکالتی باشند اما به لحاظ روحی‪ ،‬معنوی و تقوا‬ ‫سرامد جامعه به شمار می روند‪ ،‬بنیاد مستضعفان‬ ‫را در ایف��ای کامل ای��ن ماموریت همراهی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین با اش��اره به رهنمودهای رهبر‬ ‫معظ��م انقالب در س��ال های اخی��ر در حمایت از‬ ‫تولید داخلی و تقویت اقتصاد مقاومتی گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار در کشور از عمده راهکارهایی است‬ ‫که می تواند به رونق و ش��کوفایی اقتصادی کمک‬ ‫کند‪ ،‬راهی که بانک س��ینا در اعطای تس��هیالت‬ ‫اش��تغالزایی به مناطق روس��تایی پیم��وده‪ ،‬اثار و‬ ‫نتایج خوبی به همراه داشته که با تداوم ان و اعطای‬ ‫تس��هیالت خرد به واحده��ای تولیدی و صنعتی‪،‬‬ ‫می توان ش��اهد زمینه های اثرگذاری بیشتر بانک‬ ‫در کمک به شکوفایی اقتصادی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری نخس�تین روی�داد‬ ‫پیش شتاب دهی انالین کشوری‬ ‫مدیرعامل شرکت توس��عه خدمات کارافرینی‬ ‫مس��کن از برنامه ری��زی ب��رای برگ��زاری رویداد‬ ‫پیش ش��تاب دهی انالین موس��وم به «ناواتک» با‬ ‫همکاری ش��رکت فن��اوری اطالع��ات ناواکو خبر‬ ‫داد‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬حمید ی��اری در گفت وگو با‬ ‫پایگاه خبری بانک مس��کن‪-‬هیبن ا ب��ا بیان اینکه‬ ‫ناواتک‪ ،‬نخس��تین رویداد پیش شتاب دهی انالین‬ ‫کش��وری اس��ت که به همت دو ش��رکت توس��عه‬ ‫خدم��ات کارافرینی مس��کن و ناواکو که متعلق به‬ ‫بانک مسکن هس��تند‪ ،‬برگزار می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن رویداد ب��ا هدف کمک به تم��ام افراد خالق و‬ ‫عالقه من��د به اکوسیس��تم اس��تارت اپی کش��ور‬ ‫ب��دون محدودیت زمان و مکان برگزار می ش��ود و‬ ‫مقصود ش��رکت کارافرینی از برگزاری این رویداد‪،‬‬ ‫توزیع یکس��ان منابع انباش��ته بخ��ش اموزش در‬ ‫سراس��ر کش��ور و نیز کمک به جذب سرمایه گذار‬ ‫و تجاری س��ازی محصوالت اس��تارت اپی اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توس��عه خدم��ات کارافرینی‬ ‫مس��کن با بی��ان اینکه برن��دگان این روی��داد‪ ،‬در‬ ‫نهای��ت از فرایند ش��تاب دهی انالی��ن برخوردار‬ ‫می ش��وند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬صاحب��ان ایده در ‪۴‬‬ ‫حوزه ش��امل حمل ونقل (تس��هیل خدمات پارک‬ ‫حاشیه ای‪ ،‬پرداخت افالین در کاربردهای شهری‪،‬‬ ‫پذیرندگ��ی در حمل ونق��ل ج��اده ای)‪ ،‬پرداخت‬ ‫(خدمات ارزش افزوده ب��ر پایه کیف پول‪ ،‬خدمات‬ ‫ارزش اف��زوده باش��گاه مش��تریان‪ ،‬پرداخت های‬ ‫غیرتماسی‪ ،QR Code ،‬پردازش تصویر‪ ،‬اینترنت‬ ‫اش��یا )‪ ،‬بازارس��ازی(تحلیل داده بان��ک مس��کن‪،‬‬ ‫تعریف خدمات بر پایه نیاز مش��تری‪ ،‬امن س��ازی‬ ‫اطالعات برای ایجاد دسترس��ی به استارت اپ ها)‬ ‫و س��پرده گذاری و تس��هیالت دهی (بهبود‬ ‫خدمات مرتبط با تس��هیالت‪ ،‬شناسایی مشتری‪،‬‬ ‫اعتبارس��نجی) باید برای شرکت در این رویداد در‬ ‫زمانی که به زودی اعالم خواهد شد‪ ،‬ثبت نام کرده و‬ ‫درمرحلهبعدبرایایده پردازیوتیم سازیمتناسب‬ ‫با محور ایده خود اقدام کنند‪ .‬یاری ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫مرحله ارزیابی اولیه ایده ها بر اساس شاخص های از‬ ‫پیش تعیین ش��ده از سوی داوران انجام خواهد شد‬ ‫و گروه هایی که دارای ش��رایط باش��ند وارد مرحله‬ ‫«پیش ش��تاب دهی» به شکل انالین شده و به این‬ ‫شکل از پشتیبانی و خدمات شرکت توسعه خدمات‬ ‫کارافرینی برخورد می شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشست تخصصی معرفی خدمات بانک توسعه صادرات در اراک برگزار شد‬ ‫تعامل بیشتر با صادرکنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در نشس��ت تخصصی بانک توس��عه صادرات‬ ‫ایران در اراک چگونگی خدمات و حمایت های‬ ‫این بانک از صادرات غیرنفتی تشریح شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک توس��عه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬حبیب احم��دی‪ ،‬مدیر امور ش��عب‬ ‫و بازاریاب��ی ای��ن بان��ک گفت‪ :‬ه��دف اصلی از‬ ‫برگزاری نشس��ت های تخصصی و مش��اوره ای‬ ‫مس��تمر در اس��تان های مختلف‪ ،‬تعامل بیشتر‬ ‫ب��ا صادرکنندگان و تولیدکنندگان و ش��نیدن‬ ‫دیدگاه ه��ای فعاالن اقتص��ادی و بهره گیری از‬ ‫این دیدگا ه ها در ارتقای عملکرد بانک است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اس��تان مرکزی‪ ،‬قطب‬ ‫صنعت��ی ای��ران و پایتخ��ت مفاخر و مش��اهیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان مرکزی با قرار گرفتن در‬ ‫کریدور حمل ونقل بین المللی و داش��تن صنایع‬ ‫م��ادر و ‪ ۲۷۰۰‬واحد صنعت��ی و ذخایر معدنی‪،‬‬ ‫ظرفیت ه��ای صادرات��ی خوب��ی در بخش های‬ ‫صنعتی و خدمات و صنایع تبدیلی کش��اورزی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫احم��دی افزود‪ :‬بی��ش از یک میلی��ارد دالر‬ ‫صادرات از اس��تان مرکزی انجام شده و بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬بانک توس��عه صادرات امادگی کامل‬ ‫دارد ب��ه عنوان حامی مالی صادرات‪ ،‬متناس��ب‬ ‫با رش��د صادرات استان و ظرفیت های یاد شده‪،‬‬ ‫حج��م تس��هیالت اعطایی و خدم��ات خود به‬ ‫صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان اس��تان را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫احم��دی ضمن تبری��ک ‪ ۲۹‬مه��ر‪ ،‬روز ملی‬ ‫صادرات اظهار کرد‪ :‬خرسندیم که همواره بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درص��د صادرکنن��دگان نمونه ملی و ‪۸۰‬‬ ‫درصد صادرکنندگان نمونه استانی از مشتریان‬ ‫بانک توس��عه صادرات هس��تند و هدف گذاری‬ ‫بان��ک پوش��ش حداکث��ری صادرکنن��دگان‬ ‫استان هاست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه دلیل خاص بودن مش��تریان‬ ‫بان��ک‪ ،‬س��طح انتظ��ارات انه��ا نیز باالس��ت‪،‬‬ ‫خوش��بختانه کارکنان بانک توسعه صادرات با‬ ‫برخورداری از تخصص کافی و تحصیالت عالی‬ ‫مرتب��ط پاس��خگوی انتظارات بحق مش��تریان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫احم��دی گف��ت‪ :‬عملکرد خوب ش��عبه اراک‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران موجب ارتقای رتبه‬ ‫ش��عبه از درجه یک به ممتاز در س��ال جاری‬ ‫ش��د که نتیجه ان افزایش ‪ ۵۰‬درصدی س��قف‬ ‫اعتباری ش��عبه ب��ود به گونه ای ک��ه در زمینه‬ ‫تسهیالت رتبه هشتم‪ ،‬ضمانتنامه ها رتبه سوم‪،‬‬ ‫اعتبارات اسنادی و بروات وارداتی رتبه نخست‪،‬‬ ‫ال س��ی داخلی رتبه چه��ارم و حواله های ارزی‬ ‫رتبه سوم را در بین استان های مختلف به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بانک توس��عه ص��ادرات‬ ‫ای��ران امادگ��ی دارد تس��هیالت مورد نی��از‬ ‫جامع��ه صادراتی اس��تان مرک��زی را از منابع‬ ‫صندوق توس��عه ملی و مناب��ع بانک به صورت‬ ‫تلفیق��ی و ب��ا نرخ ه��ای ترجیح��ی تامی��ن‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حبیب احمدی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک توسعه‬ ‫صادرات بر اس��اس رسالت تعریف شده‪ ،‬امادگی‬ ‫خ��ود را ب��رای کمک ب��ه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور و رفع چالش ه��ای صادرکنندگان و در‬ ‫نهایت افزای��ش مبادالت تجاری کش��ور اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫احم��دی س��قف ش��عبه را مان��ع پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت به صادرکنندگان ندانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫ت�لاش م��ا بر ای��ن اصل اس��توار اس��ت که به‬ ‫ط��ور مس��تقیم و در کمتری��ن زم��ان ممکن‬ ‫تس��هیالت مورد نیاز صادرکنندگان را از طریق‬ ‫ارکان اعتب��اری مرکز و همکاران ش��عب اعطا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گفته حبیب احمدی‪ ،‬مدیریت ارشد بانک‬ ‫ب��ا تعامل و اعم��ال سیاس��ت گذاری های خود‬ ‫توانست با تامین منابع از طریق صندوق توسعه‬ ‫ملی و خط��وط اعتباری بانک مرکزی‪ ،‬در چند‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬حجم تسهیالت اعطایی بانک را‬ ‫از ‪ ۸۹۰۰‬میلیارد ریال به ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نتیجه این نشس��ت های تخصصی‬ ‫و راهکار های مطرح شده در سیاست گذاری های‬ ‫کالن بان��ک لحاظ خواهد ش��د‪ ،‬ضم��ن اینکه‬ ‫مدیریت ارش��د بانک تاکید وی��ژه ای بر تعامل‬ ‫بان��ک ب��ا صادرکنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫صادرات محور کشور دارند‪.‬‬ ‫ترغیب مردم برای سرمایه گذاری در بیمه های عمر‬ ‫رئی��س کل بیمه مرک��زی در دومین همای��ش بیمه عمر و‬ ‫اتیه ش��رکت بیمه پاسارگاد اظهار کرد‪ :‬نهاد ناظر در چند سال‬ ‫گذش��ته بیمه ه��ای زندگی را به عنوان یک اصل اس��تراتژیک‬ ‫و هدف گذاری توس��عه ای‪ ،‬در راس برنامه ه��ای خود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی و ام��ور بین الملل‬ ‫بیمه مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی با تشریح وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور به اهمیت جذب سرمایه های خرد مردم از سوی صنعت‬ ‫بیمه اش��اره کرد و گفت‪ :‬صنعت بیمه با درک حساس��یت های‬ ‫موجود باید زمینه های تش��ویقی را فراهم کن��د تا مردم برای‬ ‫سرمایه گذاری در رشته هایی مانند بیمه عمر و پس انداز ترغیب‬ ‫ش��وند‪ .‬وی به ضرورت پیوند هرچه بیشتر صنعت بیمه‪ ،‬بانک‬ ‫و نهاده��ای پول��ی مالی تاکید کرد و افزود‪ :‬س��رمایه های خرد‬ ‫مردم در تعیین مناسبات اقتصادی نقش ویژه ای دارد و فعاالن‬ ‫حوزه بیمه های زندگ��ی می توانند در جذب این‬ ‫سرمایه ها نقش اساسی را ایفا کنند‪ .‬سلیمانی با‬ ‫اش��اره به این مطلب که درحال حاضر چشم انداز‬ ‫اقتص��اد رفتاری در حوزه مال��ی رفتاری و حتی‬ ‫«بیمه رفتاری» از تئوری مطلوبیت نیز پیش��ی‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬نوع نگاه کالن‬ ‫اقتصادی درصد ریس��ک گریزی و ریسک پذیری‬ ‫ی��ک جامع��ه را تعیین می کند و طبیعی اس��ت که در منطقه‬ ‫زیان‪ ،‬میزان ریس��ک پذیری باال رفته و زمینه های ترغیب برای‬ ‫تهیه بیمه های درازمدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اثار منفی یک واحد زیان به مراتب بیش از‬ ‫اثار مثبت یک واحد منفعت است و شرکت های بیمه در هنگام‬ ‫طراحی و عرضه محصوالت بیمه عمر به مس��ئله ارزش افزوده‬ ‫نقش افرینی بانک صادرات در بخش تراکنش های تاثیرگذار‬ ‫پایان مهر اخرین مهلت کشاورزان برای پرداخت بدهی بانکی‬ ‫اخری��ن مهلت کش��اورزان برای‬ ‫پرداخ��ت بدهی بانک��ی‪ ،‬پایان مهر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪،‬‬ ‫معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی‬ ‫بانک کش��اورزی خراس��ان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس تبصره ‪ ۱۶‬قانون‪،‬‬ ‫پایان مهر اخرین مهلت کشاورزان برای پرداخت‬ ‫بدهی بانکی بودجه‪ ،‬سود و جریمه وام های کمتر‬ ‫از یک میلیارد ریال‪ ،‬به شرط پرداخت اصل بدهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدالحسینی با بیان اینکه تاکنون ‪ ۲۸۰‬نفر در‬ ‫اس��تان با ‪ ۴۸‬میلیارد ریال از این مزیت بهره مند‬ ‫ش��دند‪ ،‬افزود‪ :‬کش��اورزان تا پایان‬ ‫مهر مهلت دارند با مراجعه به شعب‬ ‫بانک و با پرداخ��ت اصل بدهی‪ ،‬از‬ ‫پرداخت سود و جریمه معاف شوند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه ‪ ۶۷‬درصد ‪۷۱‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار سهم استان در‬ ‫اجرای این طرح جذب ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح ش��امل بدهکارانی می شود که سررسید‬ ‫وام انها پیش از سال ‪ ۹۵‬است‪.‬‬ ‫معاون بانک کش��اورزی استان همچنین گفت‪:‬‬ ‫نیمه نخس��ت امس��ال ‪ ۱۰‬هزار مورد تس��هیالت‬ ‫بانکی ب��ه ارزش ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال به‬ ‫متقاضیان پرداخت شد‪.‬‬ ‫بیمه نامه و ظرفیت سازی سرمایه ای و پس اندازی‬ ‫ان توجه ویژه ای داش��ته باشند‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از بیمه‬ ‫پاس��ارگاد به عن��وان پرچمدار رش��د بیمه های‬ ‫زندگ��ی در کش��ور یاد کرد و گف��ت‪ ۶۰ :‬درصد‬ ‫از پرتف��وی ای��ن ش��رکت به بیمه ه��ای زندگی‬ ‫اختصاص دارد و در مجموع ‪ ۲۰‬درصد از پرتفوی‬ ‫بیمه های زندگی در کشور در اختیار شرکت پاسارگاد است که‬ ‫توسعه هر چه بیش��تر این امر‪ ،‬توجه به تقویت زیرساخت های‬ ‫موجود را می طلبد‪.‬‬ ‫ی عالی بیمه‪ ،‬پرتفوی بیمه ای در سال ‪ ۱۳۹۷‬را‬ ‫رئیس شورا ‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۴‬هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۴.۵‬درص��د پرتفوی صنعت بیم��ه درحال حاضر به‬ ‫بیمه ه��ای زندگی اختص��اص دارد و ش��رکت های بیمه برای‬ ‫جبران این عقب ماندگی باید مس��یر توس��عه بیمه های عمر را‬ ‫با روش های گوناگون از جمله گس��ترش بیمه ه��ای انفرادی‪،‬‬ ‫هموارت��ر کنن��د‪ .‬وی ابراز امی��دواری کرد که با شفاف س��ازی‬ ‫عملکرد و هدف گذاری کارامد‪ ،‬چش��م انداز برنامه ششم توسعه‬ ‫اقتص��ادی کش��ور در حوزه صنع��ت بیمه از مس��یر بیمه های‬ ‫زندگی‪ ،‬تحقق یابد‪.‬‬ ‫وی بر ض��رورت تربیت اکچوئرهای حرفه ای در صنعت بیمه‬ ‫تاکی��د ک��رد و افزود‪ :‬س��وداوری صنعت بیم��ه در گرو تعامل‬ ‫این صنعت با بیمه گذاران اس��ت و با تکیه بر تجهیز س��ازمان‬ ‫فروش‪ ،‬توسعه بیمه های اختیاری و همچنین تشکیل بازارهای‬ ‫ثانویه می توان به همگانی سازی صنعت بیمه در کشور امیدوار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بو کارهای‬ ‫مش��تریان و کس�� ‬ ‫بزرگ‪ ،‬ب��ه بانک صادرات به عنوان‬ ‫پذیرنده حساب خود اعتماد ویژه ای‬ ‫دارن��د و ای��ن نش��ان از اطمینان‬ ‫خاطری اس��ت که مشتریان شبکه‬ ‫بانکی به این بانک دارند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫جایگاه بانک صادرات از این منظر‬ ‫مهم اس��ت که کیفیت تراکنش های تاثیرگذار و‬ ‫اثربخش را به خوبی مدیریت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش اریا‪ ،‬بر اساس جدیدترین گزارش ها‬ ‫از ام��ار و عملکرد ش��بکه پرداخ��ت الکترونیک‬ ‫کشور در شهریور امسال بیش از ‪ ۲.۳۰۰‬میلیون‬ ‫تراکن��ش به ارزش ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۵‬میلیارد ریال‬ ‫در شبکه شاپرک انجام شده است‬ ‫ک��ه در س��هم ابزاره��ای پذیرش‬ ‫ش��بکه پرداخ��ت الکترونی��ک ب��ا‬ ‫س��هم بیش از ‪ ۸۷‬درصدی از کل‬ ‫شبکه‪ ،‬همچنان بیشترین سهم به‬ ‫دس��تگاه های کارتخوان اختصاص‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫داده ها‪ ،‬تراکنش های شهریور ‪۱۳۹۸‬به نسبت ماه‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬هم از نظر تعدادی و هم از‬ ‫نظر ریالی رش��د داشته که اگرچه بخشی از رشد‬ ‫ارزش ریال��ی تراکنش ها ناش��ی از تورم در مدت‬ ‫مورد بررسی بوده اس��ت‪ ،‬اما عوامل مهم دیگری‬ ‫نیز در این موضوع تاثیرگذار بوده که از ان جمله‬ ‫می توان به رش��د و توسعه کیفی و کمی ابزارهای‬ ‫مختل��ف پرداخ��ت الکترونیک��ی‪ ،‬افزایش رغبت‬ ‫عمومی به استفاده از شیوه های مختلف پرداخت‬ ‫الکترونیک و نیز افزایش اعتماد و رضایت از شبکه‬ ‫پرداخت و س��رویس دهندگان این بس��تر اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان نقش و جایگاه برخی از بازیگران‬ ‫ای��ن ح��وزه نقش��ی تاثیرگ��ذار و دارای اهمیت‬ ‫وی��ژه ای اس��ت‪ ،‬از جمل��ه بانک ص��ادرات که بر‬ ‫اس��اس تازه ترین امار با کس��ب سهم مبلغی ‪۱۱‬‬ ‫درصدی از س��هم بازار پذیرندگی رتبه ‪ ۳‬از سهم‬ ‫بازار پذیرندگی در میان مجموع بانک های کشور‬ ‫را کسب کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران‪:‬‬ ‫از مدیران ریسک پذیر باید حمایت شود‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه «ریس��ک» جزو‬ ‫مهم��ی از فعالیت بانکداری اس��ت‪ ،‬حمایت کاف��ی از مدیران‬ ‫ریسک پذیر نظام بانکی را خواستار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬محمد رضا حس��ین زاده در دیدار مدیران نظام‬ ‫بانکی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تاکید بر قدرت‬ ‫کم نظیر بانک ها برای حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬اظهار ‬ ‫کرد‪ :‬تکالیف بسیار زیادی برای کمک به توسعه کشور برعهده‬ ‫بانک ها گذاش��ته ش��ده و به طور تقریبی هیچ پروژه زیربنایی‬ ‫نیست که یک یا چند بانک در ان مشارکت نداشته باشند‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬در مواقع بحرانی و به وی��ژه بالیای طبیعی‪ ،‬این بانک ها‬ ‫هستند که به کمک مردم می شتابند و در ادامه‬ ‫نیز با ارائه کمک های نقدی‪ ،‬پرداخت تسهیالت‬ ‫یا مس��اعدت در بازپرداخت تس��هیالت پیشین‪،‬‬ ‫االم انها را کاهش می دهن د اما در مواقعی دیده‬ ‫ش��ده که همی��ن اقدام های بانک ه��ا و حمایت‬ ‫از تولید و اش��تغالزایی با برخوردهایی از س��وی‬ ‫نهادهای قانونی مواجه شده است‪.‬‬ ‫به گفته حس��ین زاده‪ ،‬این روش باعث کاهش ریسک پذیری‬ ‫مدیران بانکی خواهد ش د در حالی که تصمیم گیری در شرایط‬ ‫بحران��ی‪ ،‬اقتضائات خاص خ��ود را دارد‪ .‬مدیرعامل بانک ملی‬ ‫نمایشگاه عکس «محرم ایران زمین» در ایوان انتظار‬ ‫بانک ایران زمین با همکاری معاونت هنری‬ ‫س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به‬ ‫مناسبت اربعین حس��ینی‪ ،‬نمایشگاه عکس‬ ‫«محرم ایران زمین» را در ایوان انتظار برگزار‬ ‫می کن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بانک‬ ‫ایران زمین‪ ،‬نمایشگاه عکس سوگواره «محرم‬ ‫ایران زمین» با هدف اشاعه فرهنگ عاشورایی‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۲۴‬مهر در نگاه گذر ایوان انتظار ایستگاه مترو‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫میدان ولیعصر(عج) گش��ایش یا فت‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۵۵‬اثر منتخب سوگواره «محرم‬ ‫ایران زمی��ن» از ‪ ۴‬دوره مربوط به س��ال های‬ ‫‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۸‬به عن��وان اثار برگزیده به نمایش‬ ‫درامده است‪ .‬عالقه مندان برای بازدید از این‬ ‫نمایش��گاه می توانند تا ‪ ۹‬ابان به ایوان انتظار‬ ‫ایستگاه متروی میدان ولیعصر(عج) مراجعه‬ ‫ای��ران همچنین با اش��اره به نام گذاری امس��ال‬ ‫ب��ه عن��وان «رونق تولی��د» و نق��ش بانک ها در‬ ‫اج��رای ان‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬همه بای��د تالش کنیم‬ ‫ه��دف این ش��عار محقق ش��و د چراک��ه «رونق‬ ‫تولی��د» ی��ک اق��دام همه جانب��ه را می طلبد و‬ ‫نمی ت��وان ان را فقط از ی��ک یا چند نهاد انتظار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با تاکید‬ ‫بر لزوم رعایت نرخ س��ود س��پرده ها و تس��هیالت‪ ،‬به موضوع‬ ‫بنگاهداری بانک ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬البته واقف هستیم که‬ ‫خیلی از این بنگاه ها تحمیلی است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫درویشیان با بیان اینکه در واگذاری بنگاه ها نیز اشکال هایی در‬ ‫قان��ون داریم که با همکاری مجلس‪ ،‬انه��ا را پیگیری خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وجود فس��ادهایی که کم و بیش اعالم می شود‪،‬‬ ‫بیشتر ناشی از ایرادهای ساختاری است‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور ش��د که رویکرد س��ازمان بازرسی کل‬ ‫کشور در دوره جدید پیشگیری‪ ،‬اصالح فرایندها و نیز حمایت‬ ‫و صیانت از مدیران خدوم و ش��جاع اس��ت‪ .‬تعدادی از مدیران‬ ‫عامل بانک های دولتی و خصوصی نیز که در این جلسه حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬دیدگاه های خود را بیان کردند‪.‬‬ ‫بیمه نوین رتبه یک توانگری مالی را کسب کرد‬ ‫بر اس��اس اع�لام بیم��ه مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬بیمه نوین برای س��ومین س��ال پیاپی‪ ،‬رتبه یک‬ ‫توانگری مالی را کس��ب کرد‪ .‬به گ��زارش اریا‪ ،‬با توجه‬ ‫به پیاده س��ازی ارزیابی صحیح ریسک و اجرای فرایند‬ ‫کسب پرتفوی سوداور‪ ،‬نسبت توانگری مالی این شرکت‬ ‫‪ ۱۳۷‬درصد و در سطح یک از سوی بیمه مرکزی تایید‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در راستای اجرای‬ ‫ماده ‪ ۶‬ایین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسه های‬ ‫بیمه(شماره ‪ ،)۶۹‬بر پایه بررسی ها و کنترل انجام شده‬ ‫از سوی بیمه مرکزی و بر اساس صورت های مالی بیمه‬ ‫نوین در سال ‪ ،۹۷‬نسبت توانگری این شرکت برای سال‬ ‫‪ ۹۸‬س��طح یک اعالم و تایید شده است‪ .‬استمرار بیمه‬ ‫نوین در کس��ب عالی ترین سطح توانگری موسسه های‬ ‫بیمه از س��ال ‪ ۹۶‬تاکنون ب ه طور پیاپی‪ ،‬دستاوردهایی‬ ‫همچون سوداوری‪ ،‬رشد معنادار پرتفوی پایدار بیمه ای‬ ‫و ارتقای سهم این شرکت در بازارهای مالی را در پی داشته است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کامل نبودن شبکه ریلی و کمبود ناوگان ارسال کاال با قطار را از توجیه انداخت‬ ‫صادرات ریلی در دست انداز‬ ‫سید ابوالفضل موسوی‪-‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شبکه ریلی ایران باید کامل باشد‬ ‫رئی��س کان��ون سراس��ری انجمن ه��ای حمل ونق��ل‬ ‫بین المللی ایران معتقد اس��ت کامل نبودن شبکه داخلی‬ ‫و نیز اتصال های ریلی خارجی از مهم ترین موانع صادرات‬ ‫ریلی ایران است‪.‬‬ ‫مس��عود دانش��مند در پاسخ به‬ ‫با انتقاد از کامل‬ ‫و منظم نبودن ش��بکه ریلی کش��ور گفت‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫باید فکری برای اتصال راه اهن اینچه برون به شبکه ریلی‬ ‫می ش��د تا اس��تفاده از ان به صرف ه باش��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫قطارها از اینچه برون به گرگان می روند و ازانجا باید از پل‬ ‫ورس��ک عبور کنند‪ ،‬درحالی که این مسیر برای حمل بار‬ ‫اقتصادی نیست و پل ورسک هم مشکالت خود را دارد‪.‬‬ ‫دانشمند با اشاره به گسترده و کامل نبودن شبکه ریلی‬ ‫بیان کرد‪ :‬به دلیل همین کمبودها‪ ،‬ترانزیت ریلی مطلوبی‬ ‫نداریم‪ .‬درحال حاضر کاال با قطار از روس��یه به جمهوری‬ ‫اذربایجان و س��پس تا اس��تارا اورده می شود اما از استارا‬ ‫و انزل��ی هنوز اتصال ریلی ندارند؛ بنابراین کاالها باید در‬ ‫رش��ت یا اس��تارا تخلیه و بار کامیون ش��وند که این کار‪،‬‬ ‫دشواری ها و هزینه های خود را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع تراش�ی خط�وط یک خط�ه در مس�یر‬ ‫صادرات‬ ‫رئی��س کان��ون سراس��ری انجمن ه��ای حمل ونق��ل‬ ‫بین المللی ایران با اش��اره به یک خطه بودن بخش بزرگی‬ ‫از ش��بکه ریلی ایران به عنوان یکی دیگر از موانع صادرات‬ ‫ریلی کش��ور گفت‪ :‬در ریل های یک خطه‪ ،‬س��رعت قطار‬ ‫پایین تر و س��یر قطار کمتر اس��ت زیرا اولویت در ش��بکه‬ ‫ریلی با قطارهای مس��افری اس��ت و در خطوط یک خطه‪،‬‬ ‫قطار باری باید متوقف بماند تا قطار مسافری عبور کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا یاداوری اینک��ه بهره برداری کام��ل از راه اهن‬ ‫شمال‪-‬جنوب می تواند به رشد صادرات ریلی کمک کند‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هم زمان با این کار بای��د راه اهن بندرعباس‪-‬‬ ‫رشت دوخطه شود‪.‬‬ ‫دانشمند با تاکید بر لزوم تامین و تکمیل زیرساخت های‬ ‫ریل��ی برای افزایش رقابت پذیری این بخش با حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای گفت‪ :‬درحال حاضر مجم��وع هزینه های مادی‬ ‫و زمان��ی حم��ل ب��ار با کامی��ون ارزان ت��ر از حمل ریلی‬ ‫تا وقتی ش��بکه ریلی را به طور کامل توسعه ندهیم و بیشتر خطوط‬ ‫راه اهن را دوخطه و اصالح نکنیم و تا زمانی که شبکه ریلی کشور به‬ ‫کشورهای همسایه متصل نباشد‪ ،‬مش��کالت صادرات ریلی به قوت‬ ‫خود باقی است‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال کارخان��ه الومینیوم اراک با راه اهن‬ ‫به بندرعباس و بندر بوش��هر متصل اس��ت اما بیش��تر بار‬ ‫ای��ن کارخانه با کامیون به بندرها ارس��ال می ش��ود زیرا‬ ‫درحال حاض��ر هزینه و زم��ان حمل بار با کامیون ارزان تر‬ ‫و سریع تر است‪.‬‬ ‫دبیر کل خانه اقتصاد ایران یاداور ش��د‪ :‬تا وقتی شبکه‬ ‫ریل��ی را به ط��ور کامل توس��عه ندهیم و بیش��تر خطوط‬ ‫راه اه��ن را دوخطه و اصالح نکنیم و تا زمانی که ش��بکه‬ ‫ریلی کشور به کشورهای همسایه متصل نباشد‪ ،‬مشکالت‬ ‫صادرات ریلی به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫‹ ‹شلمچه‪-‬بصره در اولویت ساخت باشد‬ ‫او ب��ا بیان اینکه س��اخت خط اهن ش��لمچه‪-‬بصره از‬ ‫اولویت های اتصال ش��بکه ریلی به همس��ایگان و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت ها برای توس��عه صادرات ریلی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر ‪ ۳۲‬کیلومتر خط اهن بین ش��لمچه تا بصره ساخته و‬ ‫شبکه ریلی ایران به بصره متصل شود‪ ،‬می توانیم کاال را از‬ ‫ایران به عراق فرستاده و در بصره‪ ،‬بغداد‪ ،‬االماره‪ ،‬موصل‪،‬‬ ‫کرک��وک و نج��ف توزیع کنیم‪ .‬با اتص��ال ریلی به بصره‪،‬‬ ‫توزیع ریلی کاال در همه این شهرها قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫دانش��مند اضافه کرد‪ :‬باتوجه ب��ه اتصال ریلی عراق به‬ ‫سوریه با ساخت این ‪ ۳۲‬کیلومتر‪ ،‬خط اهن ما می تواند تا‬ ‫سوریه و مدیترانه برود‪ .‬درواقع با این کار هم از راه ترکیه‬ ‫و هم از عراق و سوریه به مدیترانه دسترسی ریلی خواهیم‬ ‫داشت که این اتفاق مطلوبی است‪.‬‬ ‫رئی��س کان��ون سراس��ری انجمن ه��ای حمل ونق��ل‬ ‫بین المللی ایران ادامه داد‪ :‬اس��تفاده از مسیر ریلی ترکیه‬ ‫برای صادرات‪ ،‬دشواری های خاص خود را دارد‪ .‬این مسیر‬ ‫طوالنی اس��ت و مش��کل عبور از دریاچه وان را هم داریم‪.‬‬ ‫درواقع باید کاال یک بار تخلیه و در کشتی قرار داده شود تا‬ ‫از دریاچه وان عبور کند و در ادامه دوباره وارد قطار شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت صادرات ریلی از مرز میرجاوه‬ ‫گفت‪ :‬در مرز ایران و پاکستان نیز مشکالتی برای صادرات‬ ‫ریلی داریم‪ .‬درحال حاضر قطار از زاهدان به میرجاوه و از‬ ‫انجا تا کویته پاکس��تان م��ی رود‪ .‬البته چون حجم بار در‬ ‫این مسیر کم است‪ ،‬حمل ریلی کاال را ضمیمه قطارهای‬ ‫مسافری می کنند و قطار باری جدا و مستقل در این مسیر‬ ‫نداریم‪ .‬برای توس��عه عبور ریلی کاال در این مرز‪ ،‬باید این‬ ‫مسیر دوخطه و قطارهای باری از مسافری جدا شود‪.‬‬ ‫دبی��ر کل خانه اقتصاد ایران یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کش��ورهای جنوب خلیج فارس‪ ،‬عربستان‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫بحرین و دیگر کش��ورهای منطقه همگی درحال توس��عه‬ ‫ش��بکه داخل��ی و اتصال ریلی خارجی خود هس��تند‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی ما درگیر مش��کالتی مانند کمبودهای‬ ‫ش��بکه ریلی داخلی و تجهیزاتی هستیم که قدرت رقابت‬ ‫خارج��ی را از ما گرفته اس��ت‪ .‬توس��عه ریلی ما به کندی‬ ‫انجام می شود و از سوی دیگر واگن های مناسب حمل بار‬ ‫و واگن کشند ه به میزان کافی نداریم که همین مسائل بر‬ ‫مشکالت صادرات ریلی افزوده است‪.‬‬ ‫دانش��مند با بی��ان اینک��ه درحال حاضر از م��رز ریلی‬ ‫س��رخس اس��تفاده بهتری از دیگر مرزهای ریلی کش��ور‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات ریلی ایران به دیگر کش��ورها حال وروز چندان‬ ‫خوبی ندارد و به جز مرز سرخس که بار حدود ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫صادرات ریلی کشور را به دوش می کشد‪ ،‬از ظرفیت دیگر‬ ‫مرزهای ریلی کش��ور برای صادرات و نیز واردات به خوبی‬ ‫اس��تفاده نمی ش��ود‪ .‬کارشناس��ان و متصدی��ان تجارت‬ ‫و بازرگان��ی کش��ور می گوین��د ظرفیت ص��ادرات ایران‬ ‫بس��یار بیش��تر از وضعیت فعلی اس��ت و برخی کمبودها‬ ‫و مش��کالت‪ ،‬مانع تحقق همه ظرفیت ها و اهداف در این‬ ‫زمینه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫صادرات ریلی کاال از ایران به دیگر‬ ‫کش��ورها درحال حاضر از مرزهای اینچه برون‪ ،‬سرخس و‬ ‫لطف اباد خراس��ان رضوی با ترکمنس��تان‪ ،‬مرز میرجاوه‬ ‫سیستان وبلوچستان با پاکستان‪ ،‬مرز استارا در اذربایجان‬ ‫ب��ا جمهوری اذربایجان‪ ،‬م��رز رازی اذربایجان با ترکیه و‬ ‫مرز جلفا با جمهوری خودمختار نخجوان انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫صادرات ریلی به برخی بازارهای مهم ایران از جمله عراق‬ ‫نیز به دلیل نبود اتصال ریلی‪ ،‬تاکنون محقق نشده است‪.‬‬ ‫لزوم تامین‬ ‫نیازهای ریلی‬ ‫از داخل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از مش��کالت استفاده از این مرز‬ ‫این است که واگن های ایرانی نمی توانند به روسیه بروند و‬ ‫فقط واگن های روس با استفاده از این مرز به ایران می ایند‬ ‫و این مس��ئله‪ ،‬مش��کالتی ایجاد می کند‪ .‬درحال حاضر ما‬ ‫به واگن هایی که از روس��یه‪ ،‬ترکمنس��تان و قزاقس��تان‬ ‫می ایند‪ ،‬محدود هس��تیم و فقط از این واگن ها می توانیم‬ ‫برای ارسال بار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود واگن‪ ،‬مانع صادرات‬ ‫انچ��ه دبیر کل خان��ه اقتصاد ایران درباره مش��کالت‬ ‫واگن ه��ای حمل بار می گوید‪ ،‬ازس��وی مدیرکل راه اهن‬ ‫خراس��ان رضوی نیز تاییدش��ده و او هم کمبود واگن را‬ ‫از دالیل محقق نش��دن همه ظرفیت های صادرات ریلی‬ ‫کشور می داند‪.‬‬ ‫محمدهادی ضیایی مهر با اش��اره به مش��کالت موجود‬ ‫در زمینه تامین واگن های مناسب حمل بار به کشورهای‬ ‫همس��ایه ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از مش��کالت اصلی در‬ ‫صادرات ریلی به کش��ورهای همسایه و اسیای مرکزی از‬ ‫مرزهای ریلی خراسان رضوی‪ ،‬کمبود واگن است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر حم��ل باره��ای ایران به‬ ‫اس��یای مرکزی با اس��تفاده از واگن هایی انجام می شود‬ ‫که از ترکمنستان‪ ،‬کاالهای این کشور یا بارهای ترانزیتی‬ ‫را ب��ه ایران می اورند‪ .‬این واگن ها پس از تخلیه بارش��ان‬ ‫در بندرعباس یا مش��هد‪ ،‬در بازگش��ت به ترکمنس��تان‪،‬‬ ‫محموله های صادراتی ایران و خراسان رضوی را بارگیری‬ ‫و به اسیای مرکزی منتقل می کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه اه��ن خراس��ان رض��وی با بی��ان اینکه‬ ‫واگن ه��ای مناس��ب حمل بار به اس��یای میانه‪ ،‬گاهی با‬ ‫درخواس��ت ایران‪ ،‬ازس��وی این کش��ورها‪ ،‬خالی به ایران‬ ‫فرستاده می شوند تا کاالهای ایران را حمل کنند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬مش��کل این روند این اس��ت که گاهی این کشورها‬ ‫واگن مازاد در اختیار ندارند یا کاالی صادراتی ما بیش از‬ ‫واگن های واردشده به کشور است؛ بنابراین برای صادرات‪،‬‬ ‫معطل می مانیم‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫محمدهادی ضیایی مهر‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی از کم هزینه تری��ن و‬ ‫ایمن تری��ن ش��یوه های حمل ونق��ل در همه‬ ‫جای جهان است‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از این ش��یوه‪ ،‬ب��ار بزرگی از‬ ‫ترافی��ک ج��اده ای به ش��بکه ریل��ی منتقل‬ ‫می شود که این مس��ئله هم کاهش ترافیک‬ ‫و تص��ادف و هم کاهش مصرف س��وخت را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه شش��م توس��عه و تکلیف‬ ‫ای��ن برنامه مبنی بر اینکه س��هم راه اهن در‬ ‫جابه جای��ی کاال تا پایان ای��ن برنامه باید به‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د کل ام��ار حمل کاال در کش��ور‬ ‫برس��د‪ ،‬باید برای حمایت از تولید داخلی در‬ ‫صنعت ریل��ی‪ ،‬افزایش ترانزیت کاال و کمک‬ ‫به صادرات ریلی تالش ش��ود‪ .‬براساس امار‬ ‫درحال حاضر از زیرساخت های ریلی موجود‬ ‫در کش��ور اس��تفاده بهینه نمی ش��ود‪ ،‬نیمی‬ ‫از ظرفی��ت موجود مغفول مان��ده و فقط از‬ ‫نیمی از این ظرفیت اس��تفاده می شود‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که استاندارد جهانی استفاده‬ ‫از ظرفیت های ریلی ‪ ۷۰‬درصد است و شاهد‬ ‫این مسئله هستیم که در بسیاری از کشورها‬ ‫بیشترین حمل بار با استفاده از خطوط ریلی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫مس��ئوالن راه اه��ن اع�لام کرده ان��د اگر‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی درست در بهره برداری‬ ‫از ش��بکه ریلی داشته باش��یم‪ ،‬حمل کاال با‬ ‫ش��بکه ریلی باید س��االنه بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن باش��د و در اینده نزدیک به ‪ ۷.۵‬میلیون‬ ‫تن برسد‪.‬‬ ‫درحال حاضر کشورمان از زیر ساخت های‬ ‫ریلی مناس��بی برخوردار اس��ت‪ ،‬با این حال‬ ‫ب��رای افزای��ش حمل ونقل ریلی الزم اس��ت‬ ‫ای��ن زیرس��اخت ها توس��عه یاب��د‪ .‬یک��ی از‬ ‫پیش نیازهای این توسعه‪ ،‬تامین ریل است‪.‬‬ ‫در گذش��ته بیش��تر ریل مورد نی��از ایران‬ ‫از کش��ورهای خارج��ی تامی��ن می ش��د اما‬ ‫درحال حاضر تولیدکنندگان کشورمان اعالم‬ ‫می کنن��د تولید ریل در ایران ب��ه اندازه نیاز‬ ‫راه اه��ن انجام می ش��ود و انه��ا می توانند با‬ ‫صنعتگ��ران خارجی رقابت کنن��د؛ بنابراین‬ ‫نگاه مان برای تامین ریل باید به تولید داخلی‬ ‫باشد‪ .‬البته در زمینه تولید لکوموتیو و واگن‬ ‫هنوز فاصله زیادی با دیگر کشورها داریم‪ ،‬با‬ ‫این حال باید ب��رای کاهش واردات و تامین‬ ‫نیاز از داخل تالش کنیم‪.‬‬ ‫در این زمین��ه‪ ،‬تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫ریلی باید خی��ال مصرف کنندگان را از بابت‬ ‫کیفیت و ایمنی تولید خود راحت کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن دول��ت باید برحمای��ت خود از‬ ‫صنعت بیفزاید‪.‬‬ ‫ایران پیگیر اتصال ریلی به عراق‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن کشور گفت‪ :‬در ‪ ۲‬مرز‬ ‫شلمچه و خسروی طرح اتصال ریلی به عراق را اجرا‬ ‫می کنیم‪ .‬به گزارش مهر س��عید رسولی در شلمچه‬ ‫با اش��اره به اینکه ‪ 2‬پایانه جدید نیز ساخته خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬مقدمه اجرای طرح اتصال ش��لمچه به‬ ‫بصره فراهم شده که امید می رود عملیات اجرایی ان ‬ ‫که شامل ساخت حدود ‪ ۳۲‬کیلومتر خط و یک پل‬ ‫است‪ ،‬انجام شود‪ .‬با ساخت این قطعه به طور پیوسته‬ ‫م��ا می توانیم زائران را از ایران ب��ه عراق و برعکس‬ ‫جابه جا کنیم‪.‬رسولی اظهار کرد‪ :‬تامین مالی اجرای‬ ‫این پ��روژه در قالب فاینانس اس��ت و منابع ان در‬ ‫ی ش��ده‬ ‫هیات وزیران و بنیاد مس��تضعفان پیش بین ‬ ‫است‪.‬مدیرعامل شرکت راه اهن تصریح کرد‪ :‬هزینه‬ ‫اجرای این پ��روژه درگذش��ته ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫براورد شده که باید به نرخ روز محاسبه شود‪.‬‬ ‫واکنش های غم انگیز به موفقیت «نشاط»‬ ‫انجام نخس��تین پرواز با ‪ ۲‬خلبان زن‪ ۲۲ ،‬مهر‬ ‫امس��ال را به تاریخ��ی به یادماندن��ی در صنعت‬ ‫هوانوردی ایران تبدیل کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬دوش��نبه هفته گذش��ته‬ ‫کاپیتان نشاط جهانداری در صفحه شخصی خود‬ ‫در اینس��تاگرام‪ ،‬عکس��ی از خود و کاپیتان دوم‬ ‫پرواز در کاکپیت هواپیما منتش��ر کرد و نوشت‪:‬‬ ‫«امروز دوش��نبه‪ ۲۲ ،‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬یک روز خاص‬ ‫و فراموش نش��دنی در صنع��ت هوان��وردی ایران‬ ‫است‪ ،‬برای نخستین بار هدایت هواپیما به دست‬ ‫‪ 2‬بان��وی خلبان انجام ش��د؛ خلبان اول‪ :‬نش��اط‬ ‫جهانداری‪ ،‬خلبان دوم‪ :‬فروز فیروزی»‬ ‫انتش��ار خب��ر انج��ام پرواز ب��ا ‪ 2‬خلب��ان زن‪،‬‬ ‫واکنش های مثبت و منفی زیادی به دنبال داشت‪.‬‬ ‫در زیر متن منتش��ر شده ازس��وی جهانداری در‬ ‫اینس��تاگرام برخ��ی کامنت ه��ای ناراحت کننده‬ ‫جنس��یت زده مانند «اگه مس��افران مطلع بودن‪،‬‬ ‫پ��رواز نمی کردن» ی��ا «اوه اوه چپ نکنن خوبه»‬ ‫گذاش��ته ش��د‪ .‬ش��اید همین واکنش های منفی‬ ‫و ناراحت کننده‪ ،‬علت حذف این پس��ت ازس��وی‬ ‫جهانداری از صفحه اینستاگرامش بوده باشد‪.‬‬ ‫جهانداری ‪ ۲۹‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬در فرودگاه مهراباد با‬ ‫دریافت چهارمین خط سردوش��ی ازسوی خلبان‬ ‫ش��کرابی به عنوان دومین بانوی کاپیتان معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬گفته می ش��ود جهانداری بعد از ش��هرزاد‬ ‫شمس‪ ،‬دومین زن ایرانی است که کاپیتانی یک‬ ‫هواپیمای مس��افربری را برعهده دارد‪ .‬این خلبان‬ ‫که ‪ ۲۹‬ساله اس��ت‪ ،‬نخستین پروازش را به شهر‬ ‫نجف و بیشترین پروازها را به مشهد داشته است‪.‬‬ ‫جهانداری در صفحه شخصی اش نوشته است‪:‬‬ ‫«همین که وارد دانشکده خلبانی شدم‪ ،‬خیلی ها‬ ‫متعجب شدند و می گفتند این حرفه پسرانه است‬ ‫و به درد تو نمی خورد‪ .‬این رفتار عجیب انها برای‬ ‫من به ظاهر مانع ایجاد می کرد اما من به عش��قم‬ ‫ایمان داشتم و کار خودم را می کردم‪ .‬معتقدم هر‬ ‫کس��ی در هر رشته ای هر چقدر تالش کند‪ ،‬مایه‬ ‫بگذارد و زحمت بکش��د به طور قطع نتیجه اش را‬ ‫می بیند‪ .‬موفقیت به جنسیت هیچ ارتباطی ندارد‪،‬‬ ‫البته طبیعی اس��ت که مردم با دیدن یک خلبان‬ ‫زن تا حدودی شگفت زده و متعجب می شوند‪».‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان از موانع و الزام های توجه به عابران پیاده می گویند‬ ‫اخبار‬ ‫چرا پل های عابرپیاده‬ ‫یزد مکانیزه نمی شود؟‬ ‫سخنگوی شورای شهر یزد گفت‪ :‬شهرداری‬ ‫ی��زد درحال حاضر توان مال��ی مکانیزه کردن‬ ‫همه پل های عابرپیاده یزد را ندارد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا قم��ی در گفت وگ��و ب��ا مهر با‬ ‫اش��اره به اینکه ش��عار ش��ورای پنجم ش��هر‬ ‫یزد پیاده محوری اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫درخواست های مردم‪ ،‬مکانیزه کردن پل های‬ ‫عابر پیاده در سطح شهر است‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬ش��هرداری درحال حاضر‬ ‫ب��رای مکانیزه کردن همه پل ه��ای عابرپیاده‬ ‫بضاعت مالی ندارد و به نظر می رس��د باید از‬ ‫روش های دیگری در این زمینه استفاده کرد‪.‬‬ ‫قم��ی بی��ان ک��رد‪ :‬امن س��ازی معاب��ر و‬ ‫خیابان ها و پیاده راه س��ازی در س��طح شهر از‬ ‫اقدام هایی است که می توان برای تحقق شعار‬ ‫پیاده محوری در سطح شهر انجام داد‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای ش��هر یزد تاکید کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن ط��رح دوچرخه های هوش��مند و‬ ‫اشتراکی در س��طح شهر یزد پیش بینی شده‬ ‫که به زودی ش��اهد بهره برداری از ان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ۲۲ ،‬ایستگاه در محدوده بافت‬ ‫تاریخی یزد پیش بینی شده که با بهره برداری‬ ‫از ان‪ ،‬امکان توسعه دوچرخه سواری در سطح‬ ‫ش��هر به ویژه مح��دوده باف��ت تاریخی فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مانع تاریخی پیش پای‬ ‫روگذر اسالم اباد غرب‬ ‫اس��تاندار کرمانشاه گفت‪ :‬در زمینه ساخت‬ ‫پل روگذر اسالم اباد غرب که بخشی از مشکل‬ ‫ترافیکی ساکنان این شهر را کاهش می دهد‪،‬‬ ‫تابع قانون و مقررات هستیم‪.‬‬ ‫هوش��نگ بازوند در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫قرار ش��د مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی‬ ‫اس��تاندار کرمانش��اه در این زمینه جلسه ای‬ ‫تش��کیل دهد و از همه ذی نفعان دعوت کند‬ ‫که در چارچوب قانون کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫تپ��ه تاریخی «چغاگاوانه» اس�لام اباد غرب‬ ‫که مربوط ب��ه دوران پیش از ایران باس��تان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اکن��ون ب��ه دلی��ل س��اخت روگذر و‬ ‫ساخت وسازهای اطراف ان در معرض تخریب‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫الیه ه��ای اولی��ه این محوط��ه تاریخی که‬ ‫تیر ‪ ۱۳۴۸‬به عنوان اثر ملی به ثبت رس��یده‪،‬‬ ‫تاکنون اثار بسیار گرانبهایی از دوران پیش از‬ ‫ورود اریایی ها و ایالم باس��تان به فالت ایران‬ ‫کشف شده است‪ .‬در ضلع غربی تپه چغاگاوانه‬ ‫و فاصل��ه ح��دود ‪ ۴۰‬متری ان می��دان امام‬ ‫خمینی(ره) واقع شده که شهرداری به منظور‬ ‫ایجاد پل روگذر‪ ،‬وس��ط میدان و بخش��ی از‬ ‫بلوارهای شمالی و جنوبی ان را تخریب کرده‬ ‫و در حال خاکبرداری است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری استان کرمانشاه‬ ‫در زیر محلی که ش��هرداری ب��رای ایجاد پل‬ ‫انتخ��اب کرده‪ ،‬اثار تاریخ��ی وجود دارد و در‬ ‫حفاری های اخیر نیز بقایای اس��تخوان انسان‬ ‫کشف ش��ده‪ ،‬به همین دلیل میراث فرهنگی‬ ‫مخالف ساخت این پل است‪.‬‬ ‫افزایش مهاجرت معکوس‬ ‫به روستاهای زنجان‬ ‫مدی��رکل ام��ور روس��تایی و ش��وراهای‬ ‫اس��تانداری زنجان گف��ت‪ :‬مهاجرت معکوس‬ ‫به روس��تاهای اس��تان افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫محمدرضا هادوی در گفت وگو با ایس��نا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۹۳۵‬روستا در سطح استان‬ ‫وجود دارد که ‪ ۷۳۵‬روس��تا دارای ش��ورا بوده‬ ‫و ‪ ۶۵۸‬پ��اره از این روس��تاها دارای دهیاری‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۵۲‬روستا‬ ‫در اس��تان خالی از سکنه است که بسیاری از‬ ‫این روستاها به دلیل دشوارگذر بودن‪ ،‬کاهش‬ ‫جمعی��ت جوان روس��تا یا نداش��تن امکانات‬ ‫رفاهی مانند اب لوله کش��ی‪ ،‬گاز‪ ،‬ش��بکه برق‬ ‫و‪ ...‬خالی از س��کنه شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫بسیاری از مواردی که روستاها خالی از سکنه‬ ‫شده اند‪ ،‬به دلیل این بود که رساندن امکانات‬ ‫رفاهی به این روستاها نه برای دولت و نه برای‬ ‫م��ردم بومی ان منطقه صرفه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫به همین دلیل این روس��تاها تخلیه می شود‪.‬‬ ‫هادوی با اش��اره به افزایش مهاجرت معکوس‬ ‫به روس��تاها تصریح کرد‪ :‬باال رفتن هزینه های‬ ‫زندگی شهری عامل اصلی بازگشت روستاییان‬ ‫به روس��تای محل زندگی خود است‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ان رونق کشاورزی و افزایش ارزش محصوالت‬ ‫کشاورزی دلیلی بر افزایش مهاجرت معکوس‬ ‫به روستاهای استان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشهد در مسیر پیاده مدار شدن‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از ابتدای‬ ‫زمستان امسال‬ ‫برای رانندگانی‬ ‫که وارد حریم‬ ‫پیاده راه ها‬ ‫و مسیرهای‬ ‫دوچرخه‬ ‫می شوند‬ ‫جریمه های‬ ‫سنگین اعمال‬ ‫خواهد شد‬ ‫پیاده روی اس��ان‪ ،‬امن و بی دغدغه در محیط ش��هر‬ ‫تا پیش از گس��ترش خودرومح��وری‪ ،‬امری طبیعی و‬ ‫عادی برای ش��هروندان بود اما با گسترش شهرنشینی‬ ‫مدرن این مهم به س��رعت م��ورد غفلت قرار گرفت به‬ ‫ ط��وری که اکنون خودرومداری در ش��هر جای ان را‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس‪ ،‬اغراق نیس��ت اگر اعت��راف کنیم‬ ‫هم اکنون در بیش��تر نقاط ش��هرها به دلی��ل انبوهی‬ ‫تعداد خودروها‪ ،‬در اولویت قرار گرفتن پدیده ترافیک‬ ‫ش��هری و افراط در توج��ه به خیابان های اس��فالته‪،‬‬ ‫رعای��ت حقوق عابران پیاده به عن��وان حقی طبیعی و‬ ‫مسلم‪ ،‬به حاشیه رفته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ش��هر ایده ال محیطی اس��ت که‬ ‫در فض��ای ان همزم��ان با خودرومح��وری به موضوع‬ ‫حمل ونق��ل پ��اک و پیاده محوری نی��ز توجه و امنیت‬ ‫سفر برای عابران پیاده و دوچرخه سواران تضمین شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر گفته کارشناس��ان عم��ران و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫گس��ترش پیاده راه ها و مس��یرهای دوچرخه س��واری‬ ‫عالوه بر کاهش الودگی های زیس��ت محیطی منجر به‬ ‫افزایش نش��اط و پویایی در شهرها می شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫کارشناسان این حوزه به این نتیجه رسیده اند که باید‬ ‫فرهنگ پیاده مداری دهه های گذش��ته‪ ،‬نه تنها دنبال‬ ‫بلکه تقویت شود تا شهری پویا و زنده داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شهر باید پیاده مدار باشد‬ ‫رئیس کمیس��یون حقوقی ش��ورای اس�لامی شهر‬ ‫مش��هد گف��ت‪ :‬خودرومح��وری و پیاده م��داری نافی‬ ‫یکدیگر نیستند و در ش��هر به هر دو مورد باید توجه‬ ‫شود‪ ،‬نباید خودروها به حریم پیاده راه تجاوز کنند‪.‬‬ ‫محسن حسینی پویا افزود‪ :‬خودرو محوری موضوعی‬ ‫نیست که بتوان در سطح استان و شهرستان از شدت‬ ‫ان ک��م کرد بلک��ه باید با تصمیم های کش��وری و در‬ ‫سطح ملی برای کمرنگ شدن این موضوع اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��االنه ح��دود ‪ ۱۰‬درص��د‬ ‫اس��تفاده کنندگان از اتوبوس های درون شهری کاهش‬ ‫و اس��تفاده کنندگان از خودروهای ش��خصی افزایش‬ ‫می یابن��د‪ .‬تا زمان��ی که نرخ بنزین کمت��ر از نرخ اب‬ ‫باش��د و عوارض س��وخت اصالح نش��ود‪ ،‬روزبه روز بر‬ ‫تعداد خودروها اف��زوده و خیابان ها تبدیل به توقفگاه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫حس��ینی پویا تصریح کرد‪ :‬ش��هرداری نی��ز باید به‬ ‫موض��وع پیاده راه س��ازی و ایج��اد مس��یرهای وی��ژه‬ ‫دوچرخه اهتمام داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون حقوقی شورای اسالمی مشهد با‬ ‫اش��اره به اینکه ایس��تگاه های دوچرخه در سطح شهر‬ ‫مشهد پاسخگوی نیازها نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قرارداد فعلی‬ ‫ایستگاه های دوچرخه اشتباه محض بود‪.‬‬ ‫حس��ینی پویا افزود‪ :‬هدف این قرارداد فقط تبلیغات‬ ‫و س��وداوری پیمان��کار اس��ت و به کیفی��ت و کمیت‬ ‫ایستگاه ها توجهی نشده است‪.‬‬ ‫پیمانکار به جای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری به‬ ‫فکر س��وداوری اس��ت و هدف نهایی از راه اندازی این‬ ‫ایستگاه ها محقق نشده است‪.‬‬ ‫حس��ینی پویا ب��ا بیان اینک��ه به دنب��ال اصالح این‬ ‫ق��رارداد هس��تیم و امیدواری��م ه��ر چ��ه زودتر این‬ ‫قرارداد تعیین تکلیف ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تکمیل ش��بکه‬ ‫دوچرخه س��واری و اتصال ش��بکه پیاده و دوچرخه به‬ ‫حمل ونقل عمومی از دیگر برنامه های ما است‪.‬‬ ‫سیاس��ت فعلی ایجاد پیاده راه و ایس��تگاه های دوچرخه سیاس��ت‬ ‫اش��تباهی اس��ت‪ ،‬با س��اخت پیاده راه از مس��احت فضای س��بز کم‬ ‫می ش��ود و برای س��اخت مس��یرهای دوچرخ��ه نیز فض��ای پیاده راه‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫‹ ‹لزوم تلفیق مسائل فرهنگی و ترافیکی‬ ‫رئیس اداره اموزش و ترافیک پلیس راهور خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬سیاس��ت فعلی ایجاد پی��اده راه و ایجاد‬ ‫ایس��تگاه های دوچرخه سیاس��ت اش��تباهی است‪ ،‬با‬ ‫س��اخت پیاده راه از مس��احت فضای سبز کم می شود‬ ‫و برای ساخت مسیرهای دوچرخه نیز فضای پیاده راه‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫س��رهنگ علیرضا رحیمی افزود‪ :‬مس��یرهای فعلی‬ ‫دوچرخه نیز مس��یرهای نامناسبی است و بستر الزم‬ ‫برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تحقق این مهم باید مس��ائل‬ ‫فرهنگی و ترافیکی تلفیق ش��ود که متاسفانه همیشه‬ ‫نوعی مقاومت در مقابل فرهنگ درست وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته در مش��هد به طور‬ ‫میانگین ب��رای هر خودرو حدود ‪ ۶‬برگه جریمه صادر‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده از قوه جبریه در ش��رایط فعلی‬ ‫جوابگو نیست و باید با فرهنگ سازی امور را پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۰‬سال بی توجهی به پیاده روها‬ ‫رئیس اداره اموزش و مش��ارکت فرماندهی انتظامی‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ ۴۰ :‬سال است که در شهرسازی‬ ‫به مس��یرهای دوچرخه و پیاده راه توجه نشده است و‬ ‫تغییر این فرایند یک شبه امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫س��رهنگ کی��وان س��عادت اف��زود‪ ۵۰ :‬درص��د‬ ‫دوچرخه س��واران را بانوان می توانند ش��امل شوند اما‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای حضور این قش��ر در ش��هر‬ ‫فراهم نیست و فرهنگ سازی الزم نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ش��رایط فعلی ش��هر برای‬ ‫دوچرخه س��واران ام��ن نیس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬باید با‬ ‫فرهنگ س��ازی و تکمیل زیرس��اخت ها محیطی امن‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پویش عابر پیاده در مشهد‬ ‫مدیر اجرایی پروژه خط عابر پیاده شهرداری مشهد‬ ‫گفت‪ :‬پویش عابر پیاده به طور ازمایش��ی در نقاطی از‬ ‫شهر اغازشده و به تدریج به کل شهر تسری می یابد‪.‬‬ ‫س��ینا عطایی افزود‪ :‬در راس��تای اجرایی شدن این‬ ‫پویش‪ ،‬س��فیرانی نیز اموزش های الزم را برای ترویج‬ ‫پیام این پویش فراگرفته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته برای نهادینه کردن این پویش‬ ‫کار فرهنگی کافی نیس��ت و در س��ایر بخش ها مانند‬ ‫بخش عمرانی نیز باید اقدام هایی انجام شود‪.‬‬ ‫عطایی تصریح کرد‪ :‬عاب��ران پیاده باید حقوق خود‬ ‫را بدانند تا ضم��ن رعایت قانون از تضییع حقوق انها‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید با پش��توانه مهندس��ی‪ ،‬اقدام‬ ‫فرهنگ��ی را در ای��ن زمینه پی��ش ب��رد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی نیز نباید به بهانه اتمام اقدام های‬ ‫عمرانی متوقف شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ارائه اموزش های الزم به تاکسیرانان‬ ‫و اتوبوسرانان برای ترویج این پویش افزود‪ :‬شهرداری‬ ‫اگ��ر بخواهد پیامی ب��رای مردم بفرس��تد باید الگوی‬ ‫رفتاری صحیح داشته باشد‪.‬‬ ‫عطایی افزود‪ :‬اموزش‪ ،‬اثربخش��ی‪ ،‬ترویج‪ ،‬تش��ویق‬ ‫و تنبیه راهبردهای اصلی این پویش هس��تند و برای‬ ‫تغیی��ر رفت��ار در این ح��وزه نیازمند کم��ک همگان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم همراهی ش�هروندان ب�ا طرح های‬ ‫شهری‬ ‫کارشناس ترافیک شهری گفت‪ :‬بر اساس مطالعات‬ ‫جامع حمل ونقل مش��هد در ساعات اولیه صبح حدود‬ ‫‪ ۸۰‬تن گازهای سمی و کربن ناشی از فعالیت وسایل‬ ‫موتوری تولید می شود و ‪ ۲۰۰‬هزار لیتر بنزین مصرف‬ ‫می ش��ود‪ .‬هومن ش��اداب مهر افزود‪ :‬ش��هر پایدار باید‬ ‫بتواند محیط زیس��ت را حفظ کند و مشارکت مردم از‬ ‫مهم ترین عوامل تحقق شهر پایدار است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بس��یاری از طرح های ش��هرداری ها‬ ‫در مرحل��ه اج��را با مقاوم��ت مردم روبه رو می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید مردم در تهیه طرح ها سهیم باشند‪ .‬باید‬ ‫طرح ها و پروژه ها به مردم اطالع رس��انی و بر اس��اس‬ ‫نظر مردم اصالح ش��ود‪ .‬ش��اداب مهر تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫نهادینه س��ازی فرهنگ رعایت حق تقدم عابر پیاده و‬ ‫ترویج حمل ونقل پاک باید ش��رایط و زیرساخت های‬ ‫الزم نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح خیابان کامل‬ ‫معاون هماهنگی و نظارت بر حمل ونقل ش��هرداری‬ ‫با اش��اره به انجام مطالعات اجرای طرح خیابان کامل‬ ‫در هس��ته مرکزی مش��هد گفت‪ :‬در ص��ورت دریافت‬ ‫مصوبه های الزم‪ ،‬این طرح امس��ال در هسته مرکزی‬ ‫ش��هر اجراش��ده و مشهد به عنوان نخس��تین شهر در‬ ‫کشور پیشرو در اجرای این طرح خواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضی جمش��یدی افزود‪ :‬از ابتدای فصل زمستان‬ ‫امس��ال ب��رای رانندگانی که وارد حری��م پیاده راه ها و‬ ‫مس��یرهای دوچرخه می ش��وند جریمه های س��نگین‬ ‫اعمال خواهد ش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ساخت پارکینگ‬ ‫دوچرخه در سطح شهر و توسعه خطوط اتوبوس های‬ ‫تندرو و خطوط دوچرخه س��واری نیز در دستور است‪،‬‬ ‫البته مش��کالت بودجه ای وجود دارد که امیدواریم با‬ ‫اصالح بودجه به این مهم توجه شود تا برنامه ها عملیاتی‬ ‫شود‪ .‬مشهد که دومین کالنشهر بزرگ ایران به شمار‬ ‫می رود ‪ ۳۲۸‬کیلومترمربع مس��احت دارد‪ .‬مس��احت‬ ‫بزرگراه های کالنش��هر مش��هد حدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫خیابان ه��ای ش��ریانی درج�� ه ی��ک ‪ ۱۳۴‬کیلومت��ر‪،‬‬ ‫خیابان های ش��ریانی درج��ه دو ‪ ۲۵۸‬کیلومتر و طول‬ ‫معابر محلی نیز ‪ ۲۳۱‬کیلومتر اس��ت‪ .‬همچنین مشهد‬ ‫‪ ۹۶‬تقاطع غیرهم سطح‪ ،‬دوربرگردان و زیرگذر دارد‪.‬‬ ‫گودبرداری در گود بی توجهی‬ ‫رئیس گ��روه تخصص��ی عمران س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان اس��تان زنجان تاکید ک��رد‪ :‬فاز صف��ر پروژه های‬ ‫س��اختمانی به مطالعات و شناسایی خاک مربوط می شود که‬ ‫متاسفانه این کار در همه پروژه ها انجام نمی شود‪ .‬نوع خاک و‬ ‫سخت و نرم بودن ان در گودبرداری خیلی مهم است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمود بزرگمهر یاداور شد‪ :‬بیش از یک‬ ‫سال اس��ت که در نقشه س��اختمان هایی که زیرزمین منفی‬ ‫یک و منفی دو دارد‪ ،‬نقش��ه سازه نگهبان طراحی می شود تا‬ ‫گودبرداری ایمنی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫این مس��ئول‪ ،‬اش��نا ب��ودن پیمان��کار به مس��ائل مربوط‬ ‫ب��ه گودب��رداری در مرحل��ه اجرا را مه��م دانس��ته و افزود‪:‬‬ ‫س��اختمان هایی که تعیین مجری برای انها الزامی است‪ ،‬باید‬ ‫مدیر بهزیس��تی شهرس��تان ش��یراز گفت‪ :‬فقط ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫نیازه��ای یک معلول نابینا در ش��یراز برطرف ش��ده و چنین‬ ‫فردی ب��رای انجام بیش از ‪ ۸۵‬درصد امور ش��خصی‪ ،‬نیازمند‬ ‫حضور دیگران است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حمید اذرمی بیان کرد‪ :‬یکی از مشکالتی که‬ ‫از گذش��ته تاکنون با ان روبه رو بوده ایم‪ ،‬بی توجهی به مسائل‬ ‫و مشکالت این قشر از جامعه است قشری که تحصیلکرده اما‬ ‫موردتوجه نیست‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬طراحی شهری ما مناسب برای نابینایان است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کمیته مناسب س��ازی شیراز با تشکیل جلسه های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ش��رایط و قوانین��ی وض��ع ک��رده که در راس��تای‬ ‫در زمان گودبرداری‪ ،‬مجری را در جریان کار بگذارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه مجریان س��اختمان بای��د دارای‬ ‫صالحیت مجری از س��ازمان نظام مهندسی ساختمان باشند‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬دانش فنی مجریان و انجام ازمایش های مربوط نیز‬ ‫دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬شیب خاک در مراحل گودبرداری به نرمی‬ ‫و سختی خاک بستگی دارد که بدون اطالع از وضعیت خاک‬ ‫نمی توان اقدام به گودبرداری کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬بر اس��اس ایین نامه حفاظتی کارگاه های‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬کارگران ملزم به استفاده از لوازم ایمنی هستند‬ ‫و برخ��ی پروژه ه��ا باید مث��ل تعیین ناظر معم��اری‪ ،‬عمران‪،‬‬ ‫تاسیس��ات و‪ ...‬مس��ئول ایمنی داش��ته باش��ند ک��ه با همه‬ ‫ایین نامه های حفاظتی و مباحث گودبرداری و ضرایب ایمنی‬ ‫کارگاه اشنا باشد‪.‬‬ ‫رئیس گ��روه تخصص��ی عمران س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان اس��تان زنجان با بیان اینکه نظام مهندس��ی برای‬ ‫پروژه هایی که از مس��ئول ایمنی اس��تفاده می کنند‪ ،‬تخفیف‬ ‫می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مس��ئول ایمنی خطرها را بررسی کرده و‬ ‫راه��کار می دهد و در صورت رعایت نکردن مقررات و ضوابط‪،‬‬ ‫در نامه ای به شهرداری خواستار تعطیلی کارگاه می شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه کارفرما موظف ب��ه تامین تجهیزات‬ ‫ایمن��ی در کارگاه اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگ��ر کارفرما برای خرید‬ ‫تجهیزات ایمنی اقدام نکند‪ ،‬صورتجلس��ه ای برای اقدام الزم‬ ‫تنظیم می شود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬استفاده از لوازم ایمنی برای‬ ‫غفلت از مناسب سازی شیراز برای نابینایان‬ ‫مناسب سازی شهری برای نابینایان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس مصوبه ای��ن کمیته‪ ،‬فقط زمانی مجوز‬ ‫پایان کار برای افراد صادر می ش��ود ک��ه عالوه بر تکمیل مفاد‬ ‫قانون��ی‪ ،‬برای مناسب س��ازی ب��رای معلوالن نی��ز اقدام کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر بهزیس��تی ش��یراز با بی��ان اینک��ه نح��وه جانمایی‬ ‫ایس��تگاه های اتوبوس یکی دیگر از مش��کالت نابینایان است‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬قرارگیری ایستگاه های اتوبوس های شهری پشت‬ ‫جدول ها‪ ،‬مش��کالت مختلفی برای نابینایان ب��ه وجود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اذرمی افزود‪ :‬دسترسی نداشتن به مناطق تفریحی شهری‪،‬‬ ‫مناسب س��ازی نشدن مجموعه های ورزش��ی و درنظر گرفتن‬ ‫رمپ های نامناس��ب برای نابینایان ازجمله مشکالتی است که‬ ‫این افراد در جامعه با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫مدیر بهزیس��تی شهرس��تان ش��یراز گفت‪ :‬بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫معل��ول نابینا در شهرس��تان ش��یراز زندگی می کنن��د‪ ،‬البته‬ ‫برخ��ی از این اف��راد تک معلولی نبوده و دچ��ار معلولیت های‬ ‫دوگانه اند‪.‬‬ ‫حمید اذرمی با اش��اره به فعالیت ه��ای اجتماعی نابینایان‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬نابینای��ان در شهرس��تان ش��یراز نس��بت ب��ه‬ ‫تحصیالت تکمیلی و دانش��گاهی اقدام ک��رده و دارای مدرک‬ ‫دانش��گاهی هستند اما همچنان عموم مردم با نگاه ترحم امیز‬ ‫کارگران باید فرهنگ س��ازی ش��ود‪ .‬با اجب��ار کاری از پیش‬ ‫نمی رود و کارگران باید با میل و اگاهی از لزوم رعایت مقررات‬ ‫ملی ساختمان از لوازم ایمنی استفاده کنند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول‪ ،‬نداش��تن مه��ارت الزم ب��رای کارگران‬ ‫س��اختمانی را از دیگ��ر چالش ه��ای صنع��ت ساخت وس��از‬ ‫عن��وان کرده و افزود‪ :‬کارگران س��اختمانی در زمینه تخریب‬ ‫س��اختمان‪ ،‬کارت مهارت ندارند و گاهی ب��ا انجام اقدام های‬ ‫غیراصولی‪ ،‬حادثه ای اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫بزرگمه��ر ضم��ن تاکید بر رعای��ت مقررات ساخت وس��از‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پش��ت برگه های ساختمانی موارد ایمنی به‬ ‫ج شده و‬ ‫ط و رنگ های ویژه در ‬ ‫ش��کل تصویری با اشکال مربو ‬ ‫برای تشویق عموم ارائه می شود‪.‬‬ ‫ب��ا انه��ا برخ��ورد می کنند ک��ه موج��ب رنجش ای��ن افراد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درباره مش��کالت جامعه نابینایان اظه��ار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به مشکالت معیش��تی تامین کاغذ خط بریل و عصای سفید‬ ‫در کن��ار نی��از ب��ه رایانه های ویژه ب��رای تحصیل و وس��ایل‬ ‫کمک اموزش��ی ازجمله مش��کالتی اس��ت که این افراد با ان‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫اذرمی درباره اش��تغال این افراد گفت‪ :‬با توجه به مش��کل‬ ‫جس��مانی انها‪ ،‬نهادهای دولتی از ج��ذب این افراد خودداری‬ ‫می کنند‪ ،‬البته بر اس��اس قانون بای��د ‪ ۳‬درصد جذب افراد به‬ ‫نابینایان اختصاص یابد که این مهم نیز اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 29‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 22‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫پیاپی ‪2711‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫تجارت هنر‪ ،‬بهترین راه مقابله با تحریم‬ ‫صادرات محصوالت فرهنگی و هنری یکی از ابزارهای‬ ‫مهم برای رش��د اقتصاد کشور اس��ت‪ .‬در شرایطی که‬ ‫ای��ران در حوزه فروش نفت و تحریم های ظالمانه دچار‬ ‫نقصان هایی اس��ت‪ ،‬توجه به صادرات غیرنفتی و به ویژه‬ ‫صادرات محص��والت فرهنگی و هنری می تواند راهکار‬ ‫مناسبی برای برون رفت از شرایط فعلی به شمار اید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اهمیت و نقش بازارهای جدید در‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر‪ ،‬نقش مهمی در توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ورها دارد‪ .‬توس��عه محصوالت فرهنگ��ی و هنری‬ ‫نیازمن��د کارافرینی دیجیتال در عرصه فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫شبکه س��ازی و هم افزایی ذی نفع��ان صنعت فرهنگ و‬ ‫هن��ر‪ ،‬تبادل نظر بخش خصوصی و دولت در این حوزه‪،‬‬ ‫گس��ترش اقتصاد تولی��د محتوا در بس��تر دیجیتال و‬ ‫توسعه اکوسیس��تم کارافرینی ایران و درنهایت توسعه‬ ‫بازار فرهنگ و هنر ایران است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که صادرات محصوالت فرهنگی‬ ‫و هنری ایرانی به بازار جهانی وضعیت مناسبی ندارد و‬ ‫امارها از کاهش صادرات خبر می دهند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در حوزه صنایع دستی با رش��د اندکی روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫به طوری که یکی از مس��ائلی که صادرات را با مش��کل‬ ‫روبه رو کرده‪ ،‬محدود بودن بازار به چند کش��ور منطقه‬ ‫است که این نوع بازاریابی پایدار نخواهد بود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جشنواره ای برای صادرات‬ ‫محمود اس��کندری‪ ،‬مدیرکل دفتر توس��عه صادرات‬ ‫خدم��ات و محص��والت دانش بنیان س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ای��ران با بی��ان اینکه محص��والت فرهنگی و‬ ‫هنری ظرفیت باالی صادرات��ی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫منک��ر تاثی��رات مثبت ص��ادرات محص��والت هنری و‬ ‫فرهنگی ش��د‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬تاثیر ف��روش و حضور‬ ‫فیلم سینمایی «فروشنده» س��اخته اصغر فرهادی در‬ ‫رویدادهای بین المللی و اکران ان در برخی کشورهای‬ ‫جهان‪ ،‬نش��ان می دهد به راحتی می توانیم از این مسیر‬ ‫به وابستگی کشور به فروش نفت پایان بدهیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬معرفی محصوالت فرهنگی و اشنایی کشورهای‬ ‫دیگ��ر با انها بر غن��ای فرهنگی کش��ورمان تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬برای نمونه‪ ،‬عراق بازار خوبی است‬ ‫اما پایدار نیست‪ .‬در واقع کاالها و محصوالت فرهنگی و‬ ‫هن��ری ایرانی نیازمند تنوع در بازار منطقه ای و جهانی‬ ‫و یافتن بازارهای جدید است‪ .‬با توجه به مسئله مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬پرس��ش این اس��ت که بازارهای جدی��د برای‬ ‫محصوالت و کاالهای فرهنگی و هنری ایرانی ش��امل‬ ‫چ��ه مواردی می ش��ود؟ ای��ن بازارها در ایران و س��ایر‬ ‫کش��ورها به چه سمتی حرکت می کند و چه تغییراتی‬ ‫در بازارهای موجود ایجاد ش��ده اس��ت؟ بنابراین هدف‬ ‫این پژوهش‪ ،‬بررس��ی و شناسایی ویژگی های بازارهای‬ ‫جدی��د کاالها و محصوالت فرهنگ��ی ایرانی در ایران و‬ ‫سایر کشورها و شناس��ایی تغییرات بازارهای موجود و‬ ‫ارائه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه بازارهای جدید‬ ‫مطابق با استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برگزاری جش��نواره تصویر صادرات‬ ‫ازسوی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به گس��تردگی صنایع خالق و صادرات محور در کشور‬ ‫که می توانند به رش��د و توس��عه صادرات کمک کنند‪،‬‬ ‫نیاز به ایجاد بس��تری در قالب یک جشنواره که بتواند‬ ‫توانمندی ه��ای این حوزه را بیش از پیش نمایان کند‪،‬‬ ‫احساس می شد‪ .‬از این رو تصمیم گرفتیم تمامی صنایع‬ ‫خ�لاق را در قال��ب چتر بزرگی که «جش��نواره تصویر‬ ‫صادرات» نام دارد‪ ،‬گردهم اورده تا بتوانیم نس��بت به‬ ‫هرکدام از انها افق دید بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫اس��کندری در ادامه گفت‪ :‬جشنواره تصویر صادرات‬ ‫یک نمونه از برگزاری جشنواره هاس��ت که مانند ان را‬ ‫در زمینه سینما می توان با جشنواره فیلم فجر مقایسه‬ ‫کرد‪ .‬جشنواره فیلم فجر تالش می کند تمامی تولیدات‬ ‫یک ساله سینمای ایران را در قالب یک رویداد ‪۱۰‬روزه‬ ‫معرف��ی کند‪ .‬ما نی��ز تالش می کنیم ب��ا برگزاری این‬ ‫جش��نواره در تمامی حوزه ها شامل هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫موسیقی‪ ،‬رس��انه های دیجیتال‪ ،‬نشر و کتاب و سینما‬ ‫بس��تری را فراهم کنیم تا تولیدات یک ساله هرکدام از‬ ‫انها امکان بروز یابند‪ ،‬تبادل ش��وند و درنهایت صادرات‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت برگزاری چنین جشنواره ای‬ ‫اف��زود‪ :‬این جش��نواره به ما دید درس��تی از چگونگی‬ ‫تعامل صادراتی با جهان می دهد‪ .‬درواقع می توان گفت‬ ‫جش��نواره تصویر صادرات در راس��تای رش��د صادرات‬ ‫غیرنفتی و دور شدن از وابستگی کشور به فروش نفت‬ ‫نقش مهمی را در اینده ایفا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به سواد رسانه در صادرات‬ ‫توجه به ح��وزه تبلیغات و اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫رس��انه ای در پیشبرد اهداف اقتصادی و صادراتی یکی‬ ‫از نکته های مهمی است که این روزها کمتر به ان توجه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سعید تقی پور‪ ،‬روزنامه نگار پیشکسوت و مدیرمسئول‬ ‫روزنامه جهان اقتصاد با اشاره به نقش مهم رسانه ها در‬ ‫توس��عه صادرات گفت‪ :‬واقعی��ت تلخی در زمینه تولید‬ ‫در کشور وجود دارد؛ اینکه متاسفانه تولیدکنندگان ما‬ ‫تمام انرژی و اس��تعداد و دانش خود را فقط تا پش��ت‬ ‫سهم اقتصاد خالق در اقتصاد ملی به گستردگی ان صنعت بستگی‬ ‫دارد‪ .‬ص��ادرات موس��یقی در دو بخ��ش خدم��ات و کاال خواهد بود‪.‬‬ ‫ص��ادرات در این حوزه به ویژه در بخش موس��یقی های خاص و فاخر‬ ‫در مقایسه با بقیه بخش ها نزدیک به صفر است‬ ‫در کارخان��ه دارند و پس از انکه محصول تولید ش��د‪،‬‬ ‫هیچ گونه اموزش��ی نسبت به ارائه محصول و چگونگی‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬فروش و صادرات را فرانگرفته اند‪ .‬همین امر‬ ‫باعث می شود در بسیاری از موارد تولیدات غیرنفتی ما‬ ‫که سال ها در قبضه کشورمان بود‪ ،‬به راحتی به نام دیگر‬ ‫کشورها صادر ش��ود‪ .‬فرش و گلیم و کاالهای هنری و‬ ‫فرهنگ��ی همگی ارزش صادراتی دارند اما به دلیل نبود‬ ‫اموزش در جذب مش��تری ادامه حیات انها با مش��کل‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ .‬به نظر جشنواره تصویر صادرات‪ ،‬باید‬ ‫توجه خود را به موضوع اموزش معطوف کرده تا بتوانیم‬ ‫در این زمین��ه تولیدکنندگان محص��والت فرهنگی و‬ ‫هنری را بیشتر با بازار هدف اشنا کنیم‪.‬‬ ‫تقی پ��ور در ادام��ه گفت‪ :‬نکته مهم دیگر این اس��ت‬ ‫که تولید محصوالت فرهنگی نیازمند زیرس��اخت های‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ .‬اگر ای��ن زیرس��اخت ها در حوزه های‬ ‫گوناگون شامل سینما‪ ،‬موس��یقی و چاپ و نشر ایجاد‬ ‫و فراهم نش��ود‪ ،‬نمی توان توقع داش��ت هنرمندان این‬ ‫عرصه با نمونه های خارجی رقابت کنند‪ .‬باید بس��تری‬ ‫فراهم ش��ود که هر کاالیی متناسب با نیازهای فرهنگ‬ ‫و جغرافیایی کش��ورهای گوناگون جهان تولید شود و‬ ‫محصوالت ایران��ی بتوانند در هر نقطه ای از این جهان‬ ‫بازار هدف خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز تکلیف موس�یقی در کشور مشخص‬ ‫نیست‬ ‫هنر و صادرات ان به کشورهای دیگر مانند کاالهای‬ ‫تجاری نیازمند س��ازکار قانونی متفاوتی اس��ت‪ .‬توجه‬ ‫به ظرفیت های هنر در امر ص��ادرات یکی از نکته های‬ ‫مغفول مان��ده در ح��وزه هنرهایی مانند موس��یقی و‬ ‫سینماست‪.‬‬ ‫کامبیز روش��ن روان‪ ،‬اهنگساز با بیان اینکه دولت در‬ ‫زمینه فعالیت های هنری و موسیقی و توجه به صادرات‬ ‫اقدامات خوبی انجام داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحالم که‬ ‫دول��ت س��رانجام به این نتیجه رس��یده ک��ه می تواند‬ ‫موس��یقی را به تمام جه��ان صادر کن��د‪ ،‬هرچند این‬ ‫اقدام ‪ ۴۰‬سال دیرتر انجام می شود‪ .‬پس از ‪۴‬دهه هنوز‬ ‫تکلیف موس��یقی در کشور مش��خص نیست‪ .‬مشخص‬ ‫نیست جایگاه این هنر در کشور کجاست‪ .‬وقتی چنین‬ ‫باش��د‪ ،‬هیچ مدیری جرات برنامه ریزی برای موس��یقی‬ ‫ندارد‪ .‬این بزرگ ترین مش��کلی است که ما امروز با ان‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از زمان��ی که یک هنرجوی موس��یقی‬ ‫از هنرس��تان فارغ التحصیل می ش��ود تا زمانی که وارد‬ ‫دانشگاه خواهد شد‪ ،‬هیچ ضابطه کاری ندارد‪ .‬نتیجه اش‬ ‫تربی��ت تعدادی معلول هنری اس��ت که هیچ فایده ای‬ ‫برای کش��ور ندارن��د‪ .‬موس��یقی زبان مش��ترک همه‬ ‫کشورهای جهان اس��ت‪ .‬همه بی واسطه می توانند این‬ ‫هنر را درک کنند‪ .‬این همان ویژگی است که می تواند‬ ‫موسیقی را به کاالیی پرمصرف تبدیل کند‪.‬‬ ‫روش��ن روان تاکید کرد‪ :‬دنیای امروز به دنبال کیفیت‬ ‫اس��ت‪ .‬باید ببینیم جای کیفیت موسیقی در کشورمان‬ ‫کجاس��ت‪ .‬بررسی اینها نش��ان می دهد در این سال ها‬ ‫دچار سقوط فرهنگی ش��ده ایم‪ .‬برای اینکه بتوانیم در‬ ‫جهان س��رمان را باال نگه داریم و موسیقی ارزشمندی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬باید سراغ اتاق فکر برویم؛ اتاق فکری که‬ ‫بدون غرض فکر کند و تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند اف��زود‪ :‬گروه های پاپ از کش��ور ما به‬ ‫دیگر مناطق جهان می روند و اجراهای بس��یاری دارند‬ ‫و درامدزایی هم می کنند‪ ،‬اما انواع دیگر موس��یقی ما‬ ‫برای صادر ش��دن این توانایی را دارند‪ .‬برای این کار به‬ ‫برنامه ریزی بلندمدت ملی نیازمندیم‪ .‬س��ازهایی داریم‬ ‫که در س��طح جهانی قابل عرضه هستند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صادرات «ساز» از تجارت های بزرگ جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹می توانی�م در عرص�ه هن�ر تولید داش�ته‬ ‫باشیم‬ ‫عبدالحسین مختاباد‪ ،‬خواننده و اهنگساز نیز با بیان‬ ‫اینک��ه ص��ادرات در عرصه هنر اس��ان و در عین حال‬ ‫پرس��ود اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی صنعتگ��ری بخواهد وارد‬ ‫عرصه صادرات ش��ود‪ ،‬دشواری های بس��یاری پیش رو‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬اما در کشورهای دیگر تاجران کمترین‬ ‫مش��کل برای صادرات را دارند‪ .‬م��ن به عنوان هنرمند‬ ‫وقت��ی می خواهم هنرم را به جه��ان معرفی کنم‪ ،‬باید‬ ‫تلویزی��ون خودمان کارهای ما را نش��ان دهد‪ .‬اگر صدا‬ ‫و س��یما این کار را انجام نمی دهد‪ ،‬بگذارد ش��بکه های‬ ‫خصوصی تلویزیونی ایجاد شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بیش��تر ش��رکت های تولید موسیقی یا‬ ‫ورشکس��ته شدند یا کارش��ان را رها کردند و رفتند‪ .‬ما‬ ‫کشور صنعتی نیستیم‪ ،‬کشور در حال توسعه هستیم و‬ ‫تولید چندانی نداریم‪ ،‬اما می توانیم در عرصه هنر تولید‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جنب�ه مثب�ت تحریم ه�ا پرداخت�ن ب�ه‬ ‫صادرات موسیقی است‬ ‫س��یدعباس عظیمی‪ ،‬مدیرعامل موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکسوت با اشاره به لزوم توجه به صادرات محصوالت‬ ‫هنری در روزگار تحریم ها گفت‪ :‬جنبه مثبت تحریم ها‬ ‫پرداختن به صادرات موس��یقی است‪ .‬فکر می کنم تنها‬ ‫تجارتی اس��ت که با فوت صاحب اثر‪ ،‬ارزش س��هام ان‬ ‫اث��ر باال می رود‪ .‬می ش��ود روی این تج��ارت کار کرد و‬ ‫ب��ه درامدزایی باالیی رس��ید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫بین المللی می تواند س��االنه میزب��ان هنرمندان عرصه‬ ‫موس��یقی باشد تا اثارشان را در ان ارائه کنند‪ .‬موسسه‬ ‫هنرمندان پیشکس��وت با ‪۸۰۰‬هنرمند پیشکسوت پای‬ ‫کار این حرکت است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده موسیقی ‪ ۸۰۰‬درصد است‬ ‫پی��روز ارجمند‪ ،‬اهنگس��از و نوازنده با بی��ان اینکه‬ ‫صادرات موس��یقی یک اتفاق خوب برای کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی صحبت از صنایع خالق و صادرات می شود‪،‬‬ ‫یعنی با موضوعی تخصصی س��روکار داریم‪ .‬ما حدود ‪۷‬‬ ‫س��ال در اتاق بازرگانی روی انچه امروز تش��کیل شده‬ ‫کار کردیم‪ .‬اگر قرار است کارگروه ها شکل بگیرد‪ ،‬بیش‬ ‫از انچه به موسیقیدانان نیاز داریم‪ ،‬نیازمند متخصصان‬ ‫اقتصادی هستیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬زمانی که در دفتر موس��یقی وزارت‬ ‫ارش��اد بودم با تس��هیلگری ک��ه ایجاد ک��ردم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫موس��یقی را رونق دادم‪ .‬سهم اقتصاد خالق در اقتصاد‬ ‫ملی به گس��تردگی ان صنعت بس��تگی دارد‪ .‬صادرات‬ ‫موس��یقی در دو بخ��ش خدم��ات و کاال خواه��د بود‪.‬‬ ‫صادرات در این حوزه و به ویژه در بخش موس��یقی های‬ ‫خاص و فاخر در مقایسه با بقیه بخش ها نزدیک به صفر‬ ‫است‪ .‬این رقم در اقتصاد کالن نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫ارجمند همچنین گفت‪ :‬اگر بخواهیم به کنوانسیون‬ ‫برن وارد ش��ویم‪ ،‬باید س��االنه حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫ب��ه کش��ورهای دیگر پرداخ��ت کنی��م‪ .‬در عین حال‬ ‫ما مش��کالت فقهی ه��م داری��م‪ .‬پس وارد ش��دن به‬ ‫کنوانسیون برن تا حدودی غیرممکن است‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند ادامه داد‪ :‬ما بخ��ش ارزاوری را داریم‪.‬‬ ‫وقتی من در وزارت ارش��اد بودم محدودیت موس��یقی‬ ‫راک و مت��ال برداش��ته ش��د‪ .‬از خروج ‪۱۵‬ه��زار نفر از‬ ‫مخاطب��ان برای رفتن ب��ه کنس��رت های راک و متال‬ ‫در ترکی��ه جلوگی��ری کردیم‪ .‬کنس��رت های خارجی‬ ‫در کش��ور ش��کل گرف��ت و از خ��روج ارز جلوگی��ری‬ ‫کردی��م‪ .‬ارزش اف��زوده موس��یقی ح��دود ‪۸۰۰‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موتور محرک صنعت موس��یقی رس��انه ها‬ ‫هستند‪ .‬انفعال رسانه ها موجب محرک نبودن موسیقی‬ ‫شده است‪ .‬زیرس��اخت هایی برای توسعه و رونق وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬مش��کل ص��ادرات ما ارتب��اط با جهان اس��ت‪.‬‬ ‫رایزن های فرهنگی در ایران تاحدودی منفعل هستند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬مش��کل م��ا فقه��ی نیس��ت‪ .‬کمترین‬ ‫مشکالت ما علما و فقها هستند‪ .‬مشکل اصلی ما بخش‬ ‫صنعت موس��یقی اس��ت‪ .‬موس��یقیدانانی که ‪ ۴۰‬سال‬ ‫موسیقی زندگی شان بوده اما امروز باز هم غر می زنند‪.‬‬ ‫ترکیه در عرصه موسیقی الگویی بسیار موفق و فرهنگ‬ ‫ان هم به ما نزدیک است‪.‬‬ ‫محمود اسکندری‬ ‫سعید تقی پور‬ ‫‹ ‹موسیقی بدون حمایت حاکمیت پیشرفت‬ ‫نمی کند‬ ‫علی اکبر صفی پور‪ ،‬مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به‬ ‫توجه کشور به هنرهای خالق تاکید کرد‪ :‬دو سال پیش‬ ‫به مناسبتی به کره جنوبی رفتیم‪ .‬در سخنرانی یکی از‬ ‫مس��ئوالن کره جنوبی گفت که سال هاست جهان کره‬ ‫جنوبی را با صنعتش می شناسد‪ ،‬اما می خواهیم از این‬ ‫پس کره جنوبی را با فرهنگ ان بشناسند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬هن��ر و صنایع خالق ای��ران باید راهی‬ ‫به خارج از کش��ور پیدا کنند‪ .‬در همکاری با ارکس��تر‬ ‫ایتالیایی‪ ،‬تمام هزینه های ارکستر ایتالیا را شرکت های‬ ‫ایران��ی مقی��م ایتالیا پرداخ��ت کردند‪ .‬م��ن به همان‬ ‫ش��رکت ها مراجع��ه ک��ردم و گفت��م ب��رای ارکس��تر‬ ‫سمفونیک تهران هم همین هزینه را بدهید‪ .‬جواب شان‬ ‫جالب بود‪ .‬به من گفتند ما اگر برای ارکس��تر ایتالیایی‬ ‫هزین��ه می کنیم‪ ،‬از مالیات مان کم می ش��ود‪ ،‬اگر برای‬ ‫شما هزینه کنیم‪ ،‬چگونه جبران می شود‪.‬‬ ‫او بی��ان کرد‪ :‬چطور می ش��ود م��ا حمایت صنعت و‬ ‫تجارت را در ایران داش��ته باشیم تا چنین رخدادهایی‬ ‫بیش��تر ش��کل بگیرد‪ .‬هیچ جای جهان موسیقی بدون‬ ‫حمای��ت حاکمی��ت نمی تواند پیش��رفت کن��د‪ .‬تمام‬ ‫اجراه��ای خارج��ی در ایران از س��وی س��فارتخانه ها‬ ‫حمای��ت می ش��وند‪ ،‬حتی اگ��ر بلیت فروش��ی در ان‬ ‫کنس��رت هم مطرح باش��د‪ .‬س��فارتخانه های م��ا ایا از‬ ‫اجراهای موسیقی در کش��ورهای دیگر جهان حمایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کامبیز روشن روان‬ ‫عبدالحسین مختاباد‬ ‫«دوچ» به جشنواره فیلم‬ ‫بمبئی راه یافت‬ ‫فیل��م س��ینمایی «دوچ» ب��ه کارگردانی امیر‬ ‫مش��هدی عباس در بخ��ش رقابت��ی فیلم ه��ای‬ ‫کودک و نوجوان در بیس��ت ویکمین جش��نواره‬ ‫بین الملل��ی فیل��م بمبئی به نمای��ش درمی اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬فیلم «دوچ» در بخش رقابتی‬ ‫فیلم های کودک و نوجوان از سوی هیات داوران‬ ‫کودکان و نوجوانان برای گروه سنی ‪ ۵‬تا ‪۱۷‬سال‬ ‫در این رویداد سینمایی به روی پرده می رود‪ .‬در‬ ‫این فیلم ثریا قاس��می‪ ،‬کوروش سلیمانی‪ ،‬شیوا‬ ‫خس��رومهر‪ ،‬سروش جمشیدی‪ ،‬کوروش زارعی‪،‬‬ ‫حس��ین عباسی‪ ،‬عباس ابوالحسنی‪ ،‬محمدامین‬ ‫احمدی و امیرمحم��د محمدی به نقش افرینی‬ ‫پرداخته ان��د و داس��تان درب��ار ه نوجوانی به نام‬ ‫غالمرضاس��ت که عالقه به دوچرخه سواری دارد‬ ‫و دوس��ت دارد با دوچرخه اش مس��ابقه بدهد و‬ ‫جایزه به دس��ت اورد‪ ،‬اما به دلیل مشکالت مالی‪،‬‬ ‫توانایی تهیه دوچرخه را ندارد‪ .‬او برای به دس��ت‬ ‫اوردن دوچرخه مسیری جالب را انتخاب می کند‬ ‫و انتخ��اب این راه اتفاق های متفاوتی را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬هاش��م مرادی به عنوان مدیر فیلمبرداری‪،‬‬ ‫نوید فرح مرزی طراح گریم‪ ،‬احمد سعادت بخت‪،‬‬ ‫ط��راح صحن��ه و لب��اس و رضا کش��اورز‪ ،‬مدیر‬ ‫صداب��رداری در این پروژه هم��کاری می کنند‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی«دوچ» به تهیه کنندگی کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش از این در‬ ‫بخش مسابقه پنجاه ونهمین جشنواره فیلم زلین‬ ‫و بخش مسابقه فیلم بلند برای کودکان جشنواره‬ ‫«دش��ی یتکو» اوکراین شرکت کرده بود‪ .‬بیست‬ ‫و یکمین جشنواره فیلم مومبای (بمبئی) از ‪۲۵‬‬ ‫مه��ر تا ‪ ۲‬اب��ان ‪ ۱۷( ۱۳۹۸‬تا ‪ ۲۴‬اکتبر ‪)۲۰۱۹‬‬ ‫در هندوستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫«جیمز پترسون»‬ ‫صدرنشین پرفروش ها‬ ‫سیدعباس عظیمی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫مهم ترین راهکارهای افزایش حضور موثر و فرهنگی‬ ‫هنرمندان عرصه موسیقی در جهان‪ ،‬اصلی ترین موانع‬ ‫عرض��ه محص��والت موس��یقایی و تولی��دات هنری و‬ ‫فرهنگی در زمینه موسیقی در جهان‪ ،‬شیوه ها و سازکار‬ ‫گسترش تولیدات موس��یقایی و فعالیت های هنری در‬ ‫زمینه های متنوع مرتبط با هنر فاخر موس��یقی ایرانی‬ ‫در کش��ورهای جهان‪ ،‬مهم ترین و موثرترین راهکارها‪،‬‬ ‫موان��ع‪ ،‬الگوها و ش��یوه های کمک به توس��عه فعالیت‬ ‫هنرمندان موسیقی در سطح بین المللی‪ ،‬مناسب ترین‪،‬‬ ‫فرهنگی ترین و س��وداورترین کشورها در سطح جهان‬ ‫برای صادرات تولیدات موس��یقایی و حضور هنرمندان‪،‬‬ ‫بهترین الگوهای صادرات اثار هنری‪ ،‬فرهنگی و ملی در‬ ‫جهان و تالش برای ایجاد فرصت های تولید مشترک با‬ ‫کشورهای برتر صاحب هنر در جهان می تواند به عنوان‬ ‫الگوهای جدید در توسعه صادرات غیرنفتی موردتوجه‬ ‫قرار گیرد؛ ام��ری که تا پیش از این کمتر به ان توجه‬ ‫شده اس��ت و ش��اید در اینده بتوان به عنوان پشتوانه‬ ‫فکری و علمی به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫فیلمبرداری فیلم سینمایی «جنایت بی دقت»‬ ‫به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی نگار‬ ‫اس��کندرفر به پایان رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫پروانه س��اخت این فیلم در خرداد س��ال جاری‬ ‫صادر شد و بالفاصله با شروع پیش تولید و پیوستن‬ ‫گروه بازیگران به پروژه‪« ،‬جنایت بی دقت» مقابل‬ ‫دوربی��ن علیرضا برازنده رفت‪.‬این فیلم مضمونی‬ ‫مرتبط با س��ینما دارد و درباره تماشاگرانی است‬ ‫که قبل از ش��روع اکران فیلمی درباره ان حرف‬ ‫می زنند و با شروع نمایش بر پرده سینما‪ ،‬ماجرا‬ ‫شکل جدیدی به خود می گیرد‪ .‬نسیم احمدپور و‬ ‫شهرام مکری مانند دو فیلم قبلی این کارگردان‪،‬‬ ‫فیلمنامه را نوش��تند و قرار اس��ت بالفاصله پس‬ ‫از فیلمبرداری مراحل فنی ان اغاز ش��ود‪ .‬البته‬ ‫این تنها تش��ابه «جنایت بی دقت» با پروژه های‬ ‫قبل��ی این کارگردان نیس��ت‪ .‬امیر اثباتی در این‬ ‫فیلم هم مدیر طراحی و مش��اور کارگردان است‪.‬‬ ‫بازیگران��ی از فیلم های قبل��ی مکری هم در این‬ ‫اث��ر حضور دارند و بازیگران جدیدی به واس��طه‬ ‫این فیلم به س��ینما معرفی شده اند که ابوالفضل‬ ‫کاهان��ی‪ ،‬راضی��ه منصوری وگلن��وش قهرمانی‬ ‫ازجمل��ه انها هس��تند‪ .‬بابک کریمی‪ ،‬س��یاوش‬ ‫چراغی پور‪ ،‬محمد س��اربان‪ ،‬فریبا کامران‪ ،‬بهزاد‬ ‫دورانی‪ ،‬عادل یراقی‪ ،‬الهه بخشی‪ ،‬معصومه بیگی‪،‬‬ ‫محمود بهرازنیا‪ ،‬امیر شاملو‪ ،‬مینا درودیان‪ ،‬کیانا‬ ‫منتجبی‪ ،‬سعید نادری‪ ،‬محمدحسین محمدیان‪،‬‬ ‫ص��دف عمویی‪ ،‬حامد محم��ودی‪ ،‬محمد ربانی‪،‬‬ ‫محمدرضا جنگی‪ ،‬داوود بنی اسد‪ ،‬محمدحسین‬ ‫قشمی و‪ ...‬از دیگر بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫پیروز ارجمند‬ ‫علی اکبر صفی پور‬ ‫در جدیدترین فهرس��ت کتاب های داس��تانی‬ ‫پرفروش نش��ریه نیویورک تایمز ن��ام اثار جدید‬ ‫ن جیمز‬ ‫نویس��ندگان پرفروش همیشگی همچو ‬ ‫پترس��ون و الین هیلدربرند به چشم می خورد‪.‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪« ،‬نوزدهمین کریسمس » عنوان‬ ‫جدیدترین اثر جیمز پترس��ون و ماکسین پائترو ‬ ‫است که در نخستین هفته حضورش در فهرست‬ ‫رمان های پرف��روش نش��ریه نیویورک تایمز در‬ ‫ن «نوزدهمین‬ ‫رتبه نخست قرار گرفته است‪.‬رما ‬ ‫کریسمس» نوزدهمین جلد از سری داستان های ‬ ‫« کلوب قتل زنان » و کاراگا ه « لیندزی باکس��ر»‬ ‫این دو نویسنده به شمار می رود‪ .‬ماکسین پائترو‪،‬‬ ‫نویس��نده امریکایی اس��ت که در نگارش سری‬ ‫رمان ه��ای «کل��وب قتل زنان» با « پترس��ون»‬ ‫همکاری می کند‪« .‬پترس��ون» به طور میانگین‬ ‫سالی ‪ ۱۴‬کتاب منتشر می کند و نام او به عنوان‬ ‫نخس��تین نویس��نده ای که یک میلی��ون جلد از‬ ‫اثارش در قالب دیجیتال به فروش رسیده‪ ،‬ثبت‬ ‫ن «حل نش��ده » و «هجدهمین‬ ‫ش��ده است‪ .‬رما ‬ ‫ادم ربایی» از دیگر اثار «پترس��ون» هستند که‬ ‫در س��ال جاری به فهرس��ت رمان های پرفروش‬ ‫این نشریه را ه یافته اند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از توجه به صادرات محصوالت خالق در کشور‬ ‫پایان فیلمبرداری‬ ‫فیلم شهرام مکری‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 29‬مهر ‪ 22 - 1398‬صفر ‪ 21 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1393‬پیاپی ‪2711‬‬ ‫مسعود دهشور ‪ /‬س�ردبیر کل‪ :‬خواب بود‪ .‬بیدار شد‪.‬‬ ‫بیدار نشده بود‪ ،‬خواب می دید که بیدار است‪ .‬خوابزده شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گمان می کرد بیدار اس��ت‪ .‬گمان می کرد‪ ،‬پس بیدار بود‪.‬‬ ‫همی��ن که گمان کنی یعنی بیدار هس��تی‪ .‬گمان از جنس‬ ‫بیداری است‪.‬‬ ‫ش��اید بیدار باش��د‪ .‬از ش��اید تا باش��یدن راهی پرفراز و‬ ‫نشیب است که باید پیمود‪ .‬بذر «شاید» میوه «باشد» می دهد با شکیبایی‪ ،‬پشتکار و‬ ‫هوشیاری؛ اب و افتاب مدام به پای دانه می افتند تا بروید‪ ،‬تا باشد‪.‬‬ ‫خیال می کرد بیدار اس��ت‪ .‬اما خواب بود‪ .‬خیال از جنس بیداری اس��ت‪ .‬پس بیدار‬ ‫اس��ت‪ .‬همین که خیال کنی و خیال بپرورانی یعنی هستی‪ ...‬خواب یا بیدار‪ ،‬اهمیتی‬ ‫ندارد‪« .‬چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی»‬ ‫در خواب بود که روح از کالبدش گریخت و ناگهان بیدار ش��د‪ ...‬اما بی روح‪ .‬بی روح‬ ‫اما بیدار! شگفتا یگانگی ضد ها؟ برای شدن باید از پیشانی روح عرق رنج چکه کند‪...‬‬ ‫همان گونه که عطر عرق بهار نارنج روح مرده را بیدار می کند‪.‬‬ ‫در خ��واب بود ش��اید هم در بیداری که ش��نید همه خوابیم‪ ،‬وقت��ی مردیم‪ ،‬بیدار‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬پرتقال های نارس با رنگ مصنوعی خود را به بازار رساندند‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫«عشق اعلی» در ان سوی مرزها‬ ‫نمایش عش��ق اعلی‪ ،‬کاری از گ��روه فرهنگی هنر‬ ‫هومهر‪ ،‬در شهر «لوبلین» لهستان اجرا شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از ‪ ۲۷‬مهر نمایش «عشق اعلی» و‬ ‫ویژه برنامه هایی باعنوان «تجلی حقیقت» با موضوع‬ ‫نهضت عاشورا ازسوی هنرمندان بوشهری در صومعه‬ ‫دومینیکن ش��هر لوبلین لهس��تان روی صحنه رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خالصه داس��تان نمایش عش��ق اعلی این است که‬ ‫خولی‪ ،‬یکی از س��ربازان یزید‪ ،‬سر مبارک امام حسین‬ ‫(ع) را به س��مت کاخ یزید می برد که ش��ب هنگام به‬ ‫صومعه ای می رس��د و اتفاق هایی بین راهب صومعه و‬ ‫خولی رخ می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش احمدرض��ا قربانی در نقش راهب و‬ ‫مه��دی ضیغمی نژاد در نقش خولی ظاهر ش��دند‪ .‬از‬ ‫دیگ��ر عوام��ل این نمای��ش مهدی جالل��ی طراح و‬ ‫کارگ��ردان‪ ،‬عباس بارونی طراح ف��رم نمایش‪ ،‬کریم‬ ‫ابادی اهنگس��از‪ ،‬یحیی حمیدی‪ ،‬علیرضا دریانورد‪،‬‬ ‫محمود شمش��یری‪ ،‬سید محمدحس��ین سیدزاده و‬ ‫اریو انصاری نوازندگان ان هستند‪.‬‬ ‫مهدی جاللی مدیر فرهنگ��ی هنری گروه هومهر‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به اینکه مردم لهستان کاتولیک هستند‪،‬‬ ‫این نمایش با بهره گیری از نش��انه ها و مشترکات بین‬ ‫اسالم و مسیحیت اجرا شده و هدف از اجرای ان ایجاد‬ ‫همبستگی‪ ،‬صلح‪ ،‬سالمت و مهربانی است‪.‬‬ ‫اجرای ایین موسیقایی نمایشی «افتاب مهر»‬ ‫در دومی��ن برنام��ه ط��رح تجلی حقیق��ت‪ ،‬ایین‬ ‫موس��یقایی نمایشی تعزیت حس��ینی با نام «افتاب‬ ‫مهر» ازسوی گروه هومهر در شهر لوبلین اجرا شد‪.‬‬ ‫کریم اب��ادی‪ ،‬طراح برنامه افتاب مه��ر در این باره‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این برنامه یک ایین سنتی بوشهری است‬ ‫که ازس��وی هنرمندان گروه هومهر با استفاده از گروه‬ ‫کر اجرا ش��د‪ ،‬به این دلیل که بوش��هری ها از کودکی‬ ‫نوحه خوان��ی را اغاز می کنند و از انجا که س��ینه زنی‬ ‫یک اپرا اس��ت و قابلیت اجرا دارد‪ ،‬به جای اس��تفاده از‬ ‫س��از ویژگی نمایش برای امتداد حس صحنه و انتقال‬ ‫مفهوم استفاده می شود‪.‬‬ ‫گروه هومهر از ش��نبه‪ ۲۷ ،‬مه��ر به مدت یک هفته‬ ‫در دانش��گاه ورش��و‪ ،‬ش��هرداری لوبلین‪ ،‬موزه اسیا و‬ ‫پاسفیک ورشو‪ ،‬مرکز فرهنگی پراگا در ورشو و صومعه‬ ‫دومینیکن شهر لوبلین برنامه های نمایش‪ ،‬عزاداری‬ ‫سنتی بوشهر‪ ،‬نوحه خوانی‪ ،‬مرثیه خوانی و سینه زنی‬ ‫را اجرا خواهد کرد‪.‬‬ ‫رمان «ملت عشق» سریال می شود‬ ‫کمپانی «نتفلیکس» به تازگی از س��اخت س��ریال هایی با اقتباس از اثار نویسندگان‬ ‫مشهوری مانند «الیف شافاک» و «فردریک بکمن» خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از بوکس��لر‪ ،‬کمپانی «نتفلیکس » اعالم کرد ساخت سریال‬ ‫ترک زبانی را با اقتباس از رمان پرفروش ملت عشق اثر الیف شافاک‪ ،‬نویسنده ترکیه ای‪،‬‬ ‫در دس��تور کار خود قرار داده است‪ .‬این کمپانی همچنین از برنامه ساخت سریال هایی‬ ‫با اقتباس از رمان های «افراد مضطرب» نوش��ته فردریک بکمن ‪ ،‬نویس��نده س��وئدی و‬ ‫«تیل» رمان المانی زبان نوشته «دانیل کلمان» خبر داد‪ .‬معاون کمپانی «نتفلیکس»‬ ‫بیان کرد‪« :‬پس از دستیابی به موفقیت در ساخت سریال های اقتباس شده در ژانر علمی‬ ‫تخیلی و عاش��قانه‪ ،‬این کمپانی به دنبال ساخت سریال در تمامی ژانرها است‪ ».‬معاون‬ ‫کمپانی «نتفلیکس» افزود‪« :‬این کمپانی به هیچ عنوان قصد ندارد با ساخت سریال های‬ ‫اقتباسی‪ ،‬برای جذب مخاطب با ناشران کتاب به رقابت بپردازد بلکه ناشران را به عنوان‬ ‫همکاران خود در مسیر تکمیل پروژه های سریالی می شناسد‪».‬‬ ‫رمان ملت عش��ق که باعنوان «چهل قانون عشق» نیز ش��ناخته می شود‪ ،‬به زندگی‬ ‫انس��ان امروز در غرب و نیز رابطه ش��مس و موالنا در قرن هفتم اشاره می کند‪ .‬این رمان‬ ‫توانست عنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه و یکی از پرفروش ترین کتاب های بازار‬ ‫ایران را در زمان انتشارش به دست اورد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ص‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ش ش‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫د‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪247‬‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هنری که به درختان جان بخشید‬ ‫«اندری��ا گاندین��ی»‪ ،‬مجسمه س��از ‪۲۲‬‬ ‫س��اله ای اس��ت که با تبدیل ک��ردن کنده‬ ‫درختان س��طح ش��هر به یک اث��ر هنری به‬ ‫شهرت رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از رویترز‪ ،‬گاندینی‬ ‫خلق مجس��مه های چوبی از کند ه درختان‬ ‫خشکیده را از ‪ ۵‬سال گذشته و در شهر «رم»‬ ‫اغاز کرد‪« .‬رم» به عنوان یکی از سرس��بزترین شهرهای اروپا که بیش از‬ ‫‪ ۳۱۳‬هزار درخت را در پارک ها و خیابان های خود جای داده‪ ،‬ش��ناخته‬ ‫می شود‪ .‬این هنرمند بیان کرد‪ « :‬من از زمانی که کودک بودم کار ساخت‬ ‫مجس��مه های چوبی را در گاراژ اغاز کردم‪ .‬سپس تصمیم گرفتم کنده ‬ ‫درختی که در خیابان قرار داش��ت را بتراش��م و این اغاز پروژه س��اخت‬ ‫مجس��مه از کنده های درختان ش��هر « رم» بود‪ ».‬گاندینی افزود‪« :‬یک‬ ‫هفته طول می کش��د تا یک مجسمه ساخته شود‪ ،‬سپس این اثر به همه‬ ‫ت مکانی این مجس��مه های چوبی را‬ ‫تعل��ق دارد‪ ».‬این هنرمند‪ ،‬موقعی ‬ ‫در وب س��ایت خود مشخص می کند‪ .‬حاال این مجسمه ها به جاذبه های‬ ‫گردشگری ش��هر تبدیل شده اند‪ .‬حتی راهنماهای تورهای گردشگری‬ ‫ی را در دستور کار خود قرار داده اند‪ .‬اما‬ ‫نیز بازدید از این مجسمه های چوب ‬ ‫خالف محبوبیت باالی اثار هنری گاندینی بین مردم شهر و گردشگران‪،‬‬ ‫مقامات « رم» از دیدن این مجس��مه ها در سطح شهر چندان خوشحال‬ ‫نیستند‪ .‬با اینکه هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت تراشیدن و حکاکی روی‬ ‫درختان خشکیده این شهر وجود ندارد‪ ،‬پلیس «رم» بارها گاندینی را از‬ ‫کار کردن در مناطق تاریخی شهر منع کرده است‪.‬‬ ‫شهر «کن» میزبان «درساژ»‬ ‫و «بنفشه های افریقایی»‬ ‫انجمن هنر هفتم در ش��هر کن فرانسه برنامه ویژه ای را با نام «تمرکز‬ ‫روی سینمای ایران» برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این برنامه که ‪ ۲۴‬اکتبر ( ‪ ۲‬ابان) در ش��هر کن‬ ‫فرانس��ه برگزار می شود‪ ،‬ابتدا فیلم «بنفش��ه افریقایی» از ساعت ‪6:30‬‬ ‫بعدازظهر روی پرده می رود و پس از ان فیلم «درساژ» دیگر فیلم ایرانی‬ ‫نمایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫در فیلم «بنفش��ه افریقایی» به کارگردانی مونا زندی حقیقی‪ ،‬فاطمه‬ ‫معتمداریا‪ ،‬رضا بابک و سعیداقاخانی نقش های اصلی را ایفا کرده اند‪ .‬در‬ ‫فیلم «درساژ» به کارگردانی پویا بادکوبه هم علی مصفا‪ ،‬شبنم مقدمی‪،‬‬ ‫هوشنگ توکلی‪ ،‬علیرضا ثانی فر‪ ،‬علیرضا اقاخانی‪ ،‬سیامک ادیب‪ ،‬جالل‬ ‫فاطمی‪ ،‬لویی س��یفی‪ ،‬یس��نا میرطهماس��ب‪ ،‬باس��ط رضایی‪ ،‬به افرید‬ ‫غفاریان‪ ،‬ش��ایان فصیح زاده‪ ،‬رامبد مطلبی و ن��گار مقدم بازی کرده اند‪.‬‬ ‫پخش بین المللی فیلم «درساژ» و «بنفشه افریقایی» را نسرین میرشب‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪248‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رئیس نمایشگاه کتاب بولونیا با حضور در غرفه ملی ایران در نمایشگاه‬ ‫کتاب فرانکفورت از اینکه کافه هنر این نمایش��گاه به هنرمندان ایرانی‬ ‫اختصاص پیدا خواهد کرد‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫الن��ا پازولی در دی��دار با قادر اش��نا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به موضوع نمایشگاه کتاب بولونیا‬ ‫که یکی از معتبرترین نمایش��گاه های کتاب کودک اس��ت پرداخت‪ .‬او‬ ‫ضمن تاکید بر همکاری های بین نمایش��گاهی قول داد که در نمایشگاه‬ ‫کت��اب تهران حضور پیدا کند‪ .‬النا پازولی و قادر اش��نا همچنین درباره‬ ‫حض��ور تصویرگران و هنرمندان ایرانی در کافه هنر بولونیا توافق کردند‬ ‫و قول همکاری مس��اعد دادند‪ .‬کافه هنر نمایش��گاه بولونیا قرار اس��ت‬ ‫اعتب��ار فرهنگ و هنر ایران و دس��تاوردهای تصویرگری کتاب کودک‬ ‫را به نمایش بگذارد‪ .‬نمایش��گا کتاب بولونیا برای نخس��تین بار ‪ ۵۶‬سال‬ ‫پیش برگزار شد و بزرگ ترین رویداد جهان در زمینه کتاب و محصوالت‬ ‫چندرسانه ای کودکان است‪ .‬این نمایشگاه به دلیل تاکید بر تصویرگری‬ ‫کتاب کودک شهرت دارد‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز‬ ‫گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫االیزا‪ :‬تفکرت هم باید مثل‬ ‫اسلحه ت مخفی باشه‪ ،‬اونم تا‬ ‫وقتی که نفهمیدی اس��لحه‬ ‫حریفت پره یا خالی‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪:‬‬ ‫به ن��درت اف��رادی را می بینیم که ش��غل یا حرف��ه انها‪ ،‬از‬ ‫نظر خودش��ان ش��غل یا حرفه ای ایده ال باشد‪ .‬بسیاری از ما‪،‬‬ ‫سال های زیادی را در جست وجوی شغلی رویایی می گذرانیم‬ ‫که خوشبختی و رضایت درونی ما را تضمین کند‪ .‬به احتمالی‬ ‫این تجربه را داش��ته اید که حرفه ای را اغاز کرده اید و ش��ک‬ ‫نداش��تید که بهترین و مناسب ترین شغل دنیاست اما خیلی‬ ‫زود فهمیدید که با انتظارهای شما فاصله دارد‪ .‬بالفاصله در راستای جست وجو و انتخاب‬ ‫شغلی دیگر گام برداشته اید و درنهایت باز هم به احساس رضایت درونی نرسیده اید‪.‬‬ ‫پیش از پرداختن به اینکه چگونه می توان از این تله شناختی رها شد‪ ،‬نگاهی کوتاه‬ ‫می کنیم به چند دلیل این باور اش��تباه‪ .‬هنگامی که ظرفیت های ش��غلی را بررس��ی‬ ‫می کنیم‪ ،‬مهم ترین عامل تصمیم گیری‪ ،‬پردازش اطالعات اس��ت‪ .‬اطالعاتی که درباره‬ ‫یک حرفه کس��ب می کنیم‪ ،‬بر نوع نگاه مان به ان ش��غل تاثیر می گذارد‪ .‬برداش��ت های‬ ‫اولیه ما‪ ،‬قضاوت کلی درباره یک ش��غل را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬یعنی با مش��اهده‬ ‫نخستین نشانه های رضایت بخش بودن ان شغل‪ ،‬از ابعاد دیگر ان چشم پوشی می کنیم‪.‬‬ ‫این فرایند روانش��ناختی که در فارس��ی به قضاوت قالبی ترجمه می شود‪ ،‬در نخستین‬ ‫چالش ها تغییر مسیر می دهد‪ ،‬یعنی بعد از مدتی‪ ،‬فقط ایرادها را می بینیم و حتی انگیزه‬ ‫اولی��ه را فراموش می کنی��م‪ .‬دلیل دیگری که می توان مطرح کرد‪ ،‬حکایت ضرب المثل‬ ‫معروف در ادبیات فارسی است‪ :‬مرغ همسایه غاز است! از همکاران خود می شنوید که‬ ‫در س��ازمان رقیب ش��ما‪ ،‬شرایطی وجود دارد که خیلی از انچه اکنون دارید بهتر است‪.‬‬ ‫ش��غل خود را رها می کنید‪ ،‬با زحمت فراوان و حقوق کمتر به اس��تخدام سازمان دیگر‬ ‫درمی ایید و پی می برید که باز هم راضی نیس��تید‪ .‬و اما راه حل چیس��ت؟ ا نچه تمایز‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬شغل شما نیست‪ ،‬نگرش شما به ان شغل است‪ .‬اگر فکر می کنید که در‬ ‫شغل فعلی انگیزه کافی ندارید‪ ،‬این نشان دهنده اعتقاد شماست؛ نه بد بودن ان حرفه!‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬لذت بردن از کار‪ ،‬یک تصمیم و انتخاب اس��ت‪ .‬ش��اید با ایجاد تغییراتی‬ ‫جزئ��ی در کارهایی که ریش��ه در عادت یا روزمرگی دارن��د‪ ،‬بتوانید انگیزه های خود را‬ ‫ش��کوفا کنید‪ .‬اش��تباه اغلب ما این اس��ت که زندگی را به دو بخش کار و فراغت تقسیم‬ ‫کرده ایم‪ ،‬در حالی که اگر کار را هم بخشی از زندگی مان بدانیم‪ ،‬می توانیم ان را دوست‬ ‫بداریم و حتی عاشق ان شویم! چقدر مهم است که واقعا به کارمان عشق بورزیم؟ به نظر‬ ‫شما‪ ،‬ایا باخ موسیقی را دوست داشت؟ توانایی ها و ارزش های واقعی خود را ‪-‬نه انچه‬ ‫خانواده و جامعه مناسب می داند‪ -‬به شخص ه یا با کمک حرفه ای شناسایی کنید‪ ،‬ان گاه‬ ‫پی خواهید برد که شغل های زیادی وجود دارند که به طور نسبی‪ ،‬اما رضایت بخش‪ ،‬با‬ ‫ارزش های زندگی ش��ما سازگار هستند‪ .‬و کالم پایانی اینکه در بلندمدت‪ ،‬تنها با انجام‬ ‫کار مورد عالقه است که می توانیم احساس رضایت خاطر پیدا کنیم؛ بنابراین به کاری‬ ‫که اکنون به ان مش��غولید عش��ق بورزید و در عین حال برای اینده برنامه ریزی کنید‪.‬‬ ‫دست یافتن به رضایت درونی‪ ،‬درک و دریافت همین لحظه ای است که در انیم‪.‬‬ ‫رونمایی از ترجمه المانی‬ ‫اشعار حافظ در برلین‬ ‫ترجمه المانی دیوان حافظ به تصحیح اس��تاد بهاء الدین خرمش��اهی به مناس��بت‬ ‫دویستمین سالگرد انتشار دیوان غربی شرقی«یوهان گوته» رونمایی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬این دیوان را مجتبی حس��ینی به زبان المانی‪ ،‬ترجمه و انتش��ارات «شمع و مه»‬ ‫چاپ کرده است‪ .‬در ایین رونمایی از این اثر فاخر در حاشیه برپایی نمایشگاه کتاب‬ ‫برلین‪ ،‬توماس اوگر (اس��تاد پیش��ین ایران شناس��ی در دانشگاه برلین) در سخنانی با‬ ‫اش��اره به تاثیر عمیق حافظ بر اثار گوته‪ ،‬اش��عاری از دیوان این ش��اعر نامی المانی را‬ ‫خواند‪ .‬وی به ترجمه بخش��ی از اثار حافظ ش��یرازی به قلم پروفس��ور گیزال کرافت‪،‬‬ ‫اسالم ش��ناس المانی نیز اش��اره و ابیاتی از این اش��عار را قرائت کرد‪ .‬توماس اوگر با‬ ‫اشاره به تاثیر فرهنگی شاعران بزرگ ایران بر جوامع بین المللی از درج شعر سعدی‬ ‫بر سر در سازمان ملل یاد کرد‪.‬‬ ‫لزوم توجه به مجسمه ها‬ ‫و المان های شهری تهران‬ ‫رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای اسالمی شهر تهران بر لزوم توجه‬ ‫به المان ها و مجس��مه های ش��هری تهران تاکید کرد و گفت‪ :‬مدیریت شهری تهران‬ ‫پس از انقالب ان گونه که باید در حفظ و نگهداری المان ها و مجس��مه های ش��هری‬ ‫موفق نبوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدجواد حق شناس در نشست شورای شهر‬ ‫تهران با تاکید بر اهمیت توسعه و نگهداری مجسمه های مفاخر هنری‪ ،‬ادبی و علمی‬ ‫کشور در تهران گفت‪ :‬المان های شهری از مصداق های بارز بکارگیری هنر و فرهنگ‬ ‫در کالبد و میراث ش��هر اس��ت که در ابعاد گوناگون زیباشناختی‪ ،‬معنایی و کارکردی‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬المان ها و مجس��مه های شهر باید بازتابی از ارزش ها و‬ ‫نگرش های فرهنگی و اجتماعی جامعه و همچنین دربرگیرنده ارزش های هنری الزم‬ ‫باشند و به درستی در شهر جانمایی شوند‪ .‬در عین حال این تازه های هنری به مثابه‬ ‫میراث هنری ش��هر ب ه مرور زمان نیاز به محافظت و نگهداری دارند‪ .‬عضو ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬به نظر می رس��د مدیریت شهری تهران پس از انقالب اسالمی‬ ‫ان گونه که باید در توس��عه و حفظ و نگهداری المان ها و مجس��مه های شهری موفق‬ ‫نبوده و در اصل هیچ گاه راهبرد معین و مدونی در این حوزه به کار گرفته نشده است‪.‬‬ ‫حق شناس تاکید کرد‪ :‬هنوز هم زیباترین‪ ،‬خاطر ها نگیزترین و اثرگذارترین مجسمه ها‬ ‫و المان های ش��هر تهران میراثی اس��ت که پیش از انقالب در شهر به جا مانده است و‬ ‫متاس��فانه حتی در مراقبت و نگهداری همین میراث ارزش��مند نیز هیچ راهبرد قابل‬ ‫اتکایی به چشم نمی خورد‪ .‬انتظار می رود تدوین راهبرد مشخص برای توسعه و حفظ‬ ‫و نگهداری مجس��مه ها و المان های ش��هری به عنوان بخشی از راهبرد هنری شهر در‬ ‫دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بعضی اوقات ‪ -‬پیشینیان‬ ‫‪ -2‬کتابی نوشته صادق چوبک ‪ -‬ایین های سنتی‬ ‫‪ -3‬شیر خوراکی عرب ‪ -‬شهری در شمال غربی استان یزد ‪ -‬خنده اور نشاط امیز‬ ‫‪ -4‬غنچه شگفت ش��ده ‪ -‬از زندان های مس��عود سعدسلمان ‪ -‬سنگ اسمانی ‪ -‬عقاید‬ ‫و نظریه ها‬ ‫‪ -5‬مه��ره ای در ش��طرنج ‪ -‬برگزی��ده و دان��ای خردمن��د ‪ -‬از جهت ه��ای چهارگانه‬ ‫جغرافیایی ‪ -‬تیر کوتاه پیکاندار‬ ‫‪ -6‬موسیقی بدون کالم ‪ -‬پیش از موعد مقرر‬ ‫‪ -7‬نقره نیکلی ‪ -‬پیش نام سرمربی سابق تیم فوتبال گل گهر سیرجان‬ ‫‪ -8‬عظیم و کالن ‪ -‬پایان نامه تحصیلی ‪ -‬حرف انتخاب ‪ -‬ناپذیرفته‬ ‫‪ -9‬نوعی اتومبیل باری ‪ -‬از ساخته های رسول مالقلی پور کارگردان فقید کشورمان‬ ‫‪ -10‬قارچ فاس��دکننده غذا ‪ -‬ش��یمیدان اس��کاتلندی که موفق به استخراج بنزین و‬ ‫نفت سفید شد‬ ‫‪ -11‬طول بدن ‪ -‬بلدرچین ‪ -‬شادمانی ‪ -‬خانه پشت به افتاب‪ ،‬کرکس هم معنی می دهد‬ ‫‪ -12‬نش��انه اله��ی ‪ -‬م��ادر جنوبی ‪ -‬جس��م معدنی با کاربرد طب��ی ‪ -‬افزایش حجم‬ ‫برنج پخته‬ ‫‪ -13‬پیونددهنده ‪ -‬فال نیک ‪ -‬قاعده و روش‬ ‫‪ -14‬نمایندگی کسی را پذیرفتن ‪ -‬داستانی از اونوره دوبالزاک‬ ‫‪ -15‬روشنگر راه اتومبیل در سفر شبانه ‪ -‬لقب ارش پهلوان حماسی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬دارای توانایی یا امکان از میان برداشتن دشواری ها ‪ -‬کنایه از ثروت پایان ناپذیر‬ ‫‪ -2‬ضمیر غایب ‪ -‬عالم به علم جبروت و ملکوت ‪ -‬موسس سلسله ماد‬ ‫‪ -3‬هر نوع سخن غیرجدی ‪ -‬ذوق ذاتی ‪ -‬تکان و جنبش ‪ -‬دودمان و سالله‬ ‫‪ -4‬کشوری در قاره افریقا با مرکز لیبرویل ‪ -‬پلیس سری المان نازی‪ -‬بستانکاری‬ ‫‪ -5‬بنیانگذار سوئیسی صلیب سرخ ‪ -‬از مقدمات مسابقات کشتی و وزنه برداری‬ ‫ الی جامه‬‫‪ -6‬زائوترسان خیالی ‪ -‬گل سرما ‪ -‬مظهر نرم پذیری‬ ‫‪ -7‬نشانه های اعداد ‪ -‬خوراکی شیرین‬ ‫‪ -8‬جنگل کوچک ‪ -‬پناهگاه‬ ‫‪ -9‬صیاد موش ‪ -‬جیوه‪ ،‬سیماب‬ ‫‪ -10‬گرم و سوزان ‪ -‬درخت انگور ‪ -‬مخفف هستم‬ ‫‪ -11‬اس��تعداد فهم و دریافت‪ -‬پزش��ک دانشمند انوشیروان ساسانی که به امر او‬ ‫کلیله و دمنه را از هندوستان اورد ‪ -‬عظیم ترین سرزمین جنگلی دنیا‬ ‫‪ -12‬قسمت عقب زین اسب ‪ -‬حس شامه ‪ -‬عقل باختگی‬ ‫‪ -13‬گون��ه ای اش��عه ‪ -‬رودی در غرب روس��یه ‪ -‬حوضچ��ه ای در حمام ‪ -‬حیوان‬ ‫رام نشدنی‬ ‫‪ -14‬گرفتار شدن ‪ -‬متکبر و خودخواه‪ -‬اوای دهن کجی‬ ‫‪ -15‬از جاذبه ه��ای زیبای شهرس��تان چالوس که تله کابین ان معروف اس��ت‪-‬‬ ‫کلیسایی در محله جلفای اصفهان مربوط به دوره صفوی‬ ‫کافه هنر نمایشگاه بولونیا‬ ‫به نام هنرمندان ایرانی‬ ‫چهارراه انتخاب شغل‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫خوابزدگان‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!