روزنامه صمت شماره 1392 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1392

روزنامه صمت شماره 1392

روزنامه صمت شماره 1392

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ثبات قدم در مسیر حق به اصالح کشور و دنیا می انجامد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1392‬پیاپی ‪2710‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نیازمند‬ ‫نهادهای توسعه ای کالن نگر‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ هزینه کرد‬ ‫در تحقیق و توسعه‬ ‫تاثیر بازار سنگ بر‬ ‫رشدتولید ناخالص داخلی‬ ‫نگاه صادرات محور‬ ‫در صنعت مبلمان‬ ‫درسی‬ ‫از پرواز‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در اربعین ش��هادت سید و ساالر ش��هیدان‪ ،‬حس��ینیه امام خمینی(ره) میزبان هیات های دانشجویی از سراسر‬ ‫کشور بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی‪ ،‬همنوا با زائران کربالی معلّی فریاد «لبیک یا‬ ‫حسین» سر دادند‪ .‬رهبر معظم انقالب در حضور هیات های دانشجویی و دانشجویان عزادار از سراسر کشور گفتند‪:‬‬ ‫بنده همواره از خداوند متعال مس��الت می کنم که ما و ش��ما را همواره در مسیر مستقیم ثابت قدم بدارد‪ ،‬چراکه اگر‬ ‫شما در این مسیر حق ثابت قدم باشید‪ ،‬کشور و دنیا اصالح و بشریت از منافع ان بهره مند می شود‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در این ایین در سخنان کوتاهی با تشکر از مراسم‬ ‫عزاداری پرشور و باصفای جوانان‪ ،‬خطاب به انان گفتند‪ :‬صفا و نورانیت شما عزیزان بسیار مغتنم است و بنده همواره‬ ‫از خداوند متعال مس��الت می کنم که ما و ش��ما را همواره در مس��یر مستقیم ثابت قدم بدارد‪ ،‬چراکه اگر شما در این‬ ‫مسیر حق ثابت قدم باشید‪ ،‬کشور و دنیا اصالح و بشریت از منافع ان بهره مند می شود‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫هشدار ‪ :FATF‬اگر پالرمو و ‪ CFT‬تا بهمن تصویب نشود‪ ،‬ایران به فهرست سیاه برمی گردد‬ ‫فرصتی دیگر برای استانداردسازی‬ ‫هفته گذشته نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس برگزار شد‪ .‬در پایان نشست یادشده‪،‬‬ ‫این گروه با توجه به تصویب نش��دن لوایح ‪ CFT‬و پالرمو در ایران‪ ،‬دو اقدام تقابلی جدید علیه‬ ‫جمهوری اس�لامی وضع کرد‪ .‬بر اساس اخرین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی اگر تا موعد مقرر ‬ ‫یعنی تا ‪ ۴‬ماه اینده‪ ،‬سرنوش��ت این دو الیحه مش��خص نشود‪ ،‬وضعیت ایران به پیش از خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬باز خواهد گشت و این یعنی حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر از نظر ‪.FATF‬‬ ‫البته در این بیانیه اقدام های مثبت اخیر ایران و پیش��رفت های حاصل در زمینه قانون گذاری‬ ‫از جمله تصویب ایین نامه قانون مبارزه با پولش��ویی تصدیق شده است‪ .‬گروه ویژه اقدام مالی‬ ‫تایی��د می کند ک ه مرداد و دی س��ال گذش��ته ‪ 2‬اصالحیه قانون مبارزه با پولش��ویی و تامین‬ ‫مالی تروریس��م به تصویب نهایی رس��یدند و ‪ ۲‬الیحه کنوانس��یون های پالرمو و تامین مالی‬ ‫تروریسم (‪ )CFT‬در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل الزم برای اجرایی شدن این ‪2‬‬ ‫ن امسال که اجالس بعدی ‪FATF‬‬ ‫کنوانسیون طی نشده است‪ .‬به این ترتیب ایران تا ‪ ۲۷‬بهم ‬ ‫در پاریس برگزار می شود‪ ،‬فرصت دارد تا سرنوشت پالرمو و ‪ CFT‬را مشخص کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫راه های نرفته برای‬ ‫ظرفیت سازی سنگ های تزئینی‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪6‬‬ ‫ترخیص خودروها‬ ‫در انتظار امضای اقای وزیر‬ ‫پای لنگ صادرات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫چالش های فعاالن حوزه حمل ونقل جاده ای‬ ‫و صاحبان کاال تشریح شد‬ ‫‪3‬‬ ‫تکرار ازمون و خطا‬ ‫در قیمت گذاری بلیت قطار‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گفت وگوی ظریف با چاووش اوغلو و الوروف‬ ‫سرمقاله‬ ‫تحوالت سوریه محور گفت وگوی ایران‪ ،‬ترکیه و روسیه‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی در اجالس هفته گذش��ته‪ ،‬ضمن بررس��ی‬ ‫اخرین وضعیت کشورمان‪ ،‬باتوجه به تصویب نشدن دو کنوانسیون‬ ‫پالرم��و و تامی��ن مالی تروریس��م در ایران‪ ،‬دو دس��ته اقدام جدید‬ ‫مقابله ای علیه کشورمان وضع کرد‪ .‬این نهاد بین المللی هشدار داده‬ ‫اگر تا پیش از بهمن اینده این دو کنوانس��یون در کش��ور ما نهایی‬ ‫نش��وند‪ ،‬تمامی اقدام های مقابله ای علیه ایران وضع خواهند ش��د‬ ‫و در عمل وضعیت کش��ورمان به پیش از خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۵‬باز‬ ‫خواهد گشت‪.‬‬ ‫ف��ارغ از تاثیرگذاری تحریم های جدید یا بی تاثیری ان بر اقتصاد‬ ‫ای��ران و روابط اقتصادی در عرص��ه بین الملل‪ ،‬ایران تا امروز انطور‬ ‫که باید قادر به اس��تفاده و بهره برداری از بازارهای مالی بین المللی‬ ‫نبوده است‪ .‬بدیهی است با رفع موانع می توان به بهره برداری ایران‬ ‫از بازارهای مالی بین المللی امیدوار بود‪.‬‬ ‫تحریم های اولیه امریکا و توس��عه ان به تحریم های جدید تا حد‬ ‫بسیار باال و قابل تاملی نظام مالی جهان را از کار کردن با ایران منع‬ ‫ک��رد تا انجا که به وضوح جای خال��ی فعالیت بانک های منطقه ای‬ ‫ی��ا جهانی در ایران نمایان اس��ت‪ .‬به موارد یادش��ده از جمله نبود‬ ‫بانک های منطقه ای و جهانی در ایران‪ ،‬نبود ش��رکت های مهندسی‬ ‫مش��اور بین المللی‪ ،‬مشاوران مالی تراز اول‪ ،‬شرکت های حسابرسی‬ ‫بزرگ و ش��رکت های مش��اوره مدیریت��ی بزرگ در ب��ازار ایران را‬ ‫ه��م اضافه کنید‪ .‬نبود این ش��رکت ها در بازار ای��ران منجر به بروز‬ ‫فاصله و ش��کافی عمیق در فضای کس��ب وکار ایران با واقعیت های‬ ‫روزمره جهانی می شود؛ شکافی که در اقتصاد امروز ایران به وضوح‬ ‫خودنمایی می کند‪ .‬به عالوه اینکه مشکالت سرمایه گذاری در ایران‬ ‫مح��دود نیس��ت و نمی توان بدون در نظر گرفتن تحریم ها مس��یر‬ ‫مشخصی را پیمود‪.‬‬ ‫با این همه در کش��اکش بحران های داخل��ی و خارجی‪ ،‬موضوع‬ ‫کالن تری باعنوان «اینده توسعه ایران» در سیاست های کلی کشور‬ ‫خودنمای��ی می کند که تمرک��ز بر ان گاه��ی نگرانی هایی را برای‬ ‫مسئوالن و مردم به دنبال دارد‪.‬‬ ‫توسعه کش��ورها مبتنی بر ارکانی است که بدون تحقق و وجود‬ ‫انها توس��عه ای ش��کل نخواهد گرفت‪ .‬یکی از مهم ترین این ارکان‬ ‫بهره برداری کامل از ظرفیت های اقتصاد جهانی در کنار حفظ ثبات‬ ‫اقتصاد کالن کش��ور اس��ت‪ .‬بدیهی است که داش��تن میزان باالی‬ ‫پس ان��داز و س��رمایه گذاری نیز از دیگر ضرورت های دس��تیابی به‬ ‫توسعه اقتصادی است‪ .‬در کنار تمام موارد یادشده اجرای مکانیسم‬ ‫بازار ازاد برای تقس��یم منابع و داش��تن حاکمیت متعهد به رشد و‬ ‫توانمند نزد مردم را نیز نباید از قلم انداخت‪.‬‬ ‫امروز با بررس��ی دقیق اقتصاد ایران درمی یابیم بسیاری از موارد‬ ‫یادشده به طور موفق در حال پیگیری نیست و بسیاری از شاخص ها‬ ‫در حال حرکت به س��مت عکس موارد یادش��ده هس��تند‪ .‬نکته ای‬ ‫که در همس��و نبودن برنامه های توس��عه ای کالن ای��ران با ارکان‬ ‫توس��عه جهانی مشاهده می ش��ود‪ ،‬نبود نهادهای توسعه ای هم افزا‬ ‫اس��ت؛ نهادهایی که در تمام کش��ورهای توس��عه یافته و در حال‬ ‫توس��عه بار توس��عه را در کنار تک تک مردم به دوش می کش��ند و‬ ‫نقشی استراتژیک در پیشرفت کشورها دارند‪ .‬برخی وزارتخانه ها در‬ ‫ایران به طور تقریبی با همان مدلی اداره می ش��وند که در دهه ‪۳۰‬‬ ‫خورشیدی اداره می شدند؛ این در حالی است که در دهه های اخیر‬ ‫با بروز انقالب دیجیتال و توس��عه روزاف��زون اطالعات و ارتباطات‬ ‫چاره ای جز حرکت پابه پای اقتصادهای توسعه یافته و توسعه محور‬ ‫نداریم‪ .‬این اجبار فناوری در ش��رایطی برای اقتصاد و توسعه ایجاد‬ ‫شده که بهره وری نیروی انسانی مان هنوز بسیار محدود است‪ .‬هنوز‬ ‫درصدد تقس��یم یا ادغام وزارتخانه ها هس��تیم؛ بدون توجه به این‬ ‫نکته که جدا ش��دن یا ادغام چاره کار نیس��ت و تم��ام این اعمال‬ ‫را انج��ام می دهی��م تا از زیر بار تغییر نگرش فرار کنیم‪ .‬به راس��تی‬ ‫کدام وزارتخانه ایرانی در اولویت هایش به دنبال بهره برداری کامل از‬ ‫ظرفیت های اقتصاد جهانی برای توسعه فعالیت هایش است؟‬ ‫ای��ا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیس��م ب��ازار ازاد برای‬ ‫تخصیص منابع دارد؟‬ ‫ایا برنامه ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟‬ ‫با بررسی وزارتخانه ها می بینیم که همه انها درگیر مسائل روزمره‬ ‫شده اند و یک شکاف عمیق بین برنامه های توسعه ای و فعالیت های‬ ‫روزمره ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به همه این موارد نهادها‪ ،‬س��ازمان های موازی و غیرموازی را هم‬ ‫اضاف��ه کنیم که گاهی خالف جهت هم حرکت می کنند و عملکرد‬ ‫انها درنهایت به محدود شدن توسعه می انجامد‪.‬‬ ‫حال پرسش این است که چه باید کرد؟‬ ‫ایران امروز نیازمند نهادهای توس��عه ای هم افزا و کالن نگر است‪.‬‬ ‫برای تحقق این امر نیز نیاز به توس��عه در بخش نرم افزاری داریم‪.‬‬ ‫انچه که پیش از ایجاد نهادهای توسعه ای اهمیت دارد‪ ،‬شناسایی و‬ ‫حضور افرادی با دیدگاه توسعه در راس تمامی وزارتخانه های کشور‬ ‫و نهادهای تصمیم گیر اقتصاد است‪ .‬با بررسی رشد و شتاب بی نظیر‬ ‫اقتصاد ایران در سال های ‪ ۱۳۴۱‬تا ‪ ۱۳۵۲‬متوجه می شویم حضور‬ ‫افرادی توس��عه گرا و هم هدف نخس��تین گام در ایج��اد نهادهایی‬ ‫توسعه گرا بود‪.‬‬ ‫ویژگی اصلی این افراد توس��عه محور بودن انها‪ ،‬استقالل فکری و‬ ‫قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی است‪ .‬به عنوان یک نمونه‬ ‫در تعیین افراد تاثیرگذار برای پیش��برد هدف توسعه ای فقط بیان‬ ‫این نکته کافی اس��ت که «افرادی که ب��رای این جایگاه ها معرفی‬ ‫می ش��وند باید بتوانند در همان مش��اغل در سایر کشورها مشغول‬ ‫کار ش��وند؛ این یعنی بکارگیری افرادی در کالس جهانی‪ ،‬با دانش‬ ‫جهانی‪».‬‬ ‫در این صورت اس��ت که می توان با حرک��ت هدفمند روی ریل‬ ‫توس��عه و بهره گیری از بازارهای مالی بین المللی‪ ،‬به توس��عه ایران‬ ‫بیش از پیش امیدوار بود‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف و مولود چ��اووش اوغلو‪،‬‬ ‫وزی��ران خارج��ه ایران و ترکی��ه‪ ،‬در گفت وگوی‬ ‫تلفن��ی اخری��ن تحوالت منطقه به ویژه ش��مال‬ ‫س��وریه را بررس��ی کردند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ای��ران در ادامه‬ ‫رایزنی ه��ای خود با مقامات کش��ورهای منطقه‪،‬‬ ‫ب��ا مولود چ��اووش اوغل��و‪ ،‬همتای ت��رک خود‬ ‫درب��اره اخری��ن تحوالت منطقه به وی��ژه اوضاع‬ ‫ش��مال س��وریه تلفن��ی گفت وگ��و و تبادل نظر‬ ‫کرد‪ .‬وزیر ام��ور خارجه همچنین در تماس های‬ ‫تلفن��ی جداگانه با وزیران خارجه عراق‪ ،‬روس��یه‬ ‫و س��وریه درباره اخری��ن تحوالت منطقه به ویژه‬ ‫اوضاع ش��مال سوریه گفت وگو و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫این گفت وگوها به ویژه با مقامات سایر کشورهای‬ ‫منطقه ادامه خواهد یافت‪ .‬محمدجواد ظریف در‬ ‫روزهای اخیر در توییتی درباره تهاجم به ش��مال‬ ‫س��وریه خواس��تار پایان تهاجم به س��وریه شد و‬ ‫تصری��ح ک��رد‪« :‬ضرورت حال حاضر این اس��ت‬ ‫که تهاجم به داخل س��وریه پایان یابد و به همه‬ ‫محمدجواد ظریف‬ ‫مولود چاووش اوغلو‬ ‫نگرانی ها در چارچوب توافق ادانا رسیدگی شود‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬ضروری اس��ت ک��ه اصول بنیادی‬ ‫حق��وق بین الملل بشردوس��تانه به ط��ور کامل‬ ‫رعایت شود؛ تمایز قائل شدن میان غیرنظامیان و‬ ‫جنگجویان و ممنوعیت تحمیل اسیب غیرالزم‪».‬‬ ‫همچنین وزیر امور خارجه کشورمان با الوروف‪،‬‬ ‫همت��ای روس خود درب��اره موضوع حمله ترکیه‬ ‫به ش��مال شرق س��وریه تلفنی گفت وگو کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر دو طرف در این گفت وگو خواس��تار‬ ‫گفت وگوی مقامات دولتی س��وریه با دولتمردان‬ ‫ترکیه و همچنین با کردها برای بازگشت ثبات در‬ ‫این کشور شدند و از امادگی تهران و مسکو برای‬ ‫سرگئی الوروف‬ ‫تسهیل در اغاز این مذاکرات خبر دادند‪ .‬همچنین‬ ‫وزیران خارجه ایران و روسیه بر دستیابی به ثبات‬ ‫دائمی در ساحل شرقی فرات با تکیه بر تمامیت‬ ‫ارضی س��وریه به کمک گفت وگوی دیپلماتیک‬ ‫می��ان تمامی طرف ه��ای درگیر تاکی��د کردند‪.‬‬ ‫ترکی��ه چهارش��نبه‪ ۱۷ ،‬مه��ر در عملیاتی با نام‬ ‫«چش��مه صلح» به بخش های کردنشین شمال‬ ‫شرق س��وریه حمله کرد‪ .‬رئیس جمهوری ترکیه‬ ‫این اق��دام نظام��ی را عملیات علی��ه گروه های‬ ‫تروریس��تی حزب کارگ��ران کردس��تان ترکیه‬ ‫(پ‪ .‬ک‪ .‬ک) و یگان ه��ای مداف��ع خل��ق (ی‪ .‬پ‪.‬‬ ‫گ) بیان کرد‪ .‬س��ازمان مل��ل متحد در بیانیه ای‬ ‫گ��زارش داد تخمین زده می ش��ود حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار غیرنظامی در مناطق محل درگیری حضور‬ ‫داش��ته باش��ند که نی��از به محافظ��ت و کمک‬ ‫دارند‪ .‬تاکنون ش��ماری از کش��ورهای اروپایی از‬ ‫جمله فرانس��ه‪ ،‬فنالند‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬المان و جمهوری‬ ‫چک فروش س�لاح به ترکی��ه را به حالت تعلیق‬ ‫دراورده ان��د‪ .‬در اخری��ن تح��والت مرب��وط به‬ ‫بحران در ش��مال س��وریه‪ ،‬مای��ک پنس‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری امری��کا و رجب طیب اردوغان‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری ترکی��ه پنجش��نبه ش��ب در‬ ‫کنفران��س خبری از تواف��ق ترکیه و امریکا برای‬ ‫برقراری اتش بس در ش��مال سوریه خبر دادند‪.‬‬ ‫مظلوم عبدی‪ ،‬فرمانده کل نیروهای دموکراتیک‬ ‫س��وریه (قسد) هم پنجشنبه شب به طور رسمی‬ ‫اعالم کرد این گروه توافق اتش بس اعالم ش��ده‬ ‫ازسوی ترکیه و امریکا را می پذیرد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که رس��انه ها روز جمعه از نقض اتش بس‬ ‫موقت در مناطق کردنش��ین شمال سوریه خبر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫سیاست های امریکا موجب به هم ریختگی حقوق بین الملل شده است‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت‪:‬‬ ‫سیاست های امریکا نظامات حقوق بین الملل را‬ ‫در لبه پرتگاه قرار داده و موجب به هم ریختگی‬ ‫و ناامنی در این نظامات ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره اخب��ار و رس��انه های گروهی مجلس‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی در حاش��یه برگزاری اجالس اتحادیه‬ ‫بین المجالس جهانی (‪ )IPU‬در جمع کارکنان‬ ‫س��فارت ای��ران در صربس��تان با بی��ان اینکه‬ ‫سیاس��ت های امریکا یک��ی از لبه ه��ای پرتگاه‬ ‫ب��رای حقوق و نظامات بین الملل اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امری��کا وقعی به نظام��ات بین المللی نمی نهد و‬ ‫به تعهدات بین المللی کاری ندارد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ای��ن رفتاره��ا در صحن��ه‬ ‫معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه با بیان اینکه‬ ‫اروپ��ا از دادن هزین��ه ب��رای ادامه حی��ات برجام‬ ‫خ��ودداری می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬انتظار داری��م اروپا‬ ‫به منظ��ور بازس��ازی اعتماد واقع��ا هزینه کند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬پنجمین دور رایزنی های سیاس��ی‬ ‫ایران و سوئد ازسوی سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون‬ ‫سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و خانم «انیکا‬ ‫سودر» قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد در تهران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬دو ط��رف در ای��ن دور از رایزنی ها‬ ‫مهم ترین مسائل و تحوالت بین المللی و همچنین‬ ‫روابط دو کش��ور را مورد بح��ث و تبادل نظر قرار‬ ‫دادند‪ .‬خانم س��ودر با تبیین اراده سیاس��ی سوئد‬ ‫برای اس��تمرار و فعال نگه داش��تن همکاری های‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت‪ :‬اماراتی ها در‬ ‫حل مسائل با ایران پیش قدم شدند‪ .‬ایران به دنبال‬ ‫روابط خوب با س��ایر کش��ورهای منطقه است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر شاهد تغییر ادبیات ازسوی عربستان‬ ‫سعودی هستیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمود واعظی‬ ‫در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان‬ ‫س��منان که در استانداری برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫قرارگیری سمنان در مسیر سوق الجیشی تهران‪-‬‬ ‫مش��هد‪ ،‬همچنین کریدور شمال‪-‬جنوب و نقش‬ ‫این استان در ترانزیت کاال و تردد مسافران‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برقی کردن مسیر ریلی گرمسار‪-‬اینچه برون‬ ‫و تهران‪-‬مشهد از برنامه های در دست اقدام دولت‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه خالف ان چیزی که تصور‬ ‫بین المللی اش��فتگی ایج��اد کرده و‬ ‫فقط هم به ایران منوط نمی ش��ود‪،‬‬ ‫بلکه امریکا بس��یاری از گفت وگوها‬ ‫و معاه��دات را زیرپا می گذارد‪ .‬حال‬ ‫اگر این بی تعهدی را بقیه نیز داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬چ��ه سرنوش��تی در انتظار‬ ‫بشریت خواهد بود؟ الریجانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امریکا نتیجه سال ها مذاکره برای جلوگیری‬ ‫از مسابقه تسلیحاتی را نادیده گرفت و به راحتی‬ ‫از معاه��ده ب��ا روس ها عبور ک��رد و ان را زیرپا‬ ‫گذاشت و نتیجه انکه شاهد مسابقه تسلیحاتی‬ ‫بسیار خشن در سطح جهان هستیم‪ .‬این اتفاق‬ ‫مسئله س��اده ای نیست‪ .‬همچنین توافق با اروپا‬ ‫و چین را هم به ن��وع دیگری برهم‬ ‫زدند و توافق هس��ته ای ایران نمونه‬ ‫دیگری از بی تعهدی امریکاست‪ .‬علی‬ ‫الریجانی همچنی��ن در بدو ورود به‬ ‫فرودگاه مهراباد در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬اجالس اتحادیه بین المجالس‬ ‫جهانی (‪ )IPU‬موضوعات گوناگونی‬ ‫را در کارگروه ه��ا و اجالس اصلی پیگیری کرد‪.‬‬ ‫موضوع و ش��عار این اج�لاس چگونگی عمل به‬ ‫تعهدات بین المللی و احترام به استقالل کشورها‬ ‫بود؛ به ویژه انکه بس��یاری از کشورها به رفتارها‬ ‫و به ه��م ریختگی ک��ه امریکا در نظ��ام جهانی‬ ‫ایجاد کرده انتقاد داش��تند و نظرهای خوبی را‬ ‫اروپا برای حیات برجام هزینه نمی کند‬ ‫دوجانبه و حل مس��ائل مبتالبه اعالم کرد‪ :‬س��وئد‬ ‫هماهن��گ با اتحادیه اروپا از حفظ و اجرای برجام‬ ‫ک��ه متضم��ن منافع و اثار مثب��ت به ویژه امنیتی‬ ‫برای تمامی طرف ها اس��ت‪ ،‬حمایت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫س��وئد کماکان امیدوار است برجام بتواند به یُمن‬ ‫تالش های اروپا برای منتفع ساختن ایران و تداوم‬ ‫همکاری ایران‪ ،‬به حیات خود ادامه دهد‪ .‬عراقچی‬ ‫ب��ا قابل قب��ول و رو به رش��د خوان��دن تعامالت و‬ ‫همکاری ه��ای دو کش��ور در عرصه های دوجانبه‪،‬‬ ‫منطقه ای و بین المللی‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران باوجود خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‬ ‫و فشار حداکثری سعی کرد همچنان پنجره های‬ ‫تعامل و دیپلماس��ی را باز نگاه دارد اما متاس��فانه‬ ‫اروپا فقط به حمایت های سیاس��ی اکتفا کرده و از‬ ‫دادن هزینه برای ادامه حیات این توافق خودداری‬ ‫می کن��د‪ .‬عراقچی افزود‪ :‬تصمی��م ایران مبنی بر‬ ‫انتخ��اب رویک��رد مقاومت حداکث��ری و فعال در‬ ‫برابر فش��ار حداکثری در واکنش به سیاست های‬ ‫غیرقابل قبول امریکا اس��ت‪ .‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫ام��ور خارج��ه تداوم اج��رای یکجانب��ه برجام را‬ ‫توجیه پذیر ندانس��ت و اظهار کرد‪ :‬ایران مصمم به‬ ‫برداش��تن گام های بعدی کاهش تعهدات است و‬ ‫این تصمیم تا تامین ش��رایط مورد نظر و براورده‬ ‫شدن منافع اقتصادی ایران از برجام تغییر نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از اروپا انتظار داریم مواضع سازنده‬ ‫اتخاذ و به منظور بازسازی اعتماد واقعا هزینه کند‪.‬‬ ‫اماراتی ها در حل مسائل با ایران پیش قدم شدند‬ ‫می شود‪ ،‬نس��بت به اس��تان سمنان‬ ‫بی مهری ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬همگان فکر‬ ‫می کنند به خاط��ر رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫به اس��تان سمنان امتیاز ویژه ای داده‬ ‫می ش��ود که در واقع چنین نیس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس جمه��وری ادامه‬ ‫داد‪ :‬در کنار تحریم ها جنگ تبلیغاتی‬ ‫و روانی گس��ترده ای ازسوی دشمنان علیه ایران‬ ‫اس�لامی راه افت��اد که مثلث ش��کل دهی به انها‪،‬‬ ‫امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیس��تی و برخی کش��ورهای‬ ‫منطقه بودند‪ .‬دش��منان به گون��ه ای برنامه ریزی‬ ‫کردن��د که نه تنها روی اف��کار عمومی بلکه روی‬ ‫رهب��ران جهان نیز تاثیر بگذارند و به دنیا بگویند‬ ‫که ایران نمی تواند در مقابل فش��ارها‬ ‫دوام بی��اورد‪ .‬واعظی گفت‪ :‬درس��ت‬ ‫اس��ت که س��ال ‪ ،۹۷‬س��ال دشواری‬ ‫ب��رای دولت و م��ردم بود و این جنگ‬ ‫و تبلیغ��ات روانی به مراتب از جنگ و‬ ‫مقابله اقتصادی سختی های بیشتری‬ ‫داش��ت‪ ،‬ب��رای مثال تلقین ش��رایط‬ ‫نامناسب سبب می شد سرمایه گذاران برای ورود‬ ‫ب��ه ای��ران محتاط عمل کنند اما خوش��بختانه با‬ ‫برنامه ریزی هایی که انجام شد مردم و کشورهای‬ ‫منطقه قبول کردند که جنگی در کار نیست و این‬ ‫یک دستاورد بزرگ برای ما بود‪ .‬واعظی با اشاره به‬ ‫اینکه امروز ش��رایط بین الملل به مراتب از گذشته‬ ‫عکس روز‬ ‫در س��خنرانی های خود مطرح کردند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬از این جهت اجالس امسال‪ ،‬اجالس خوب‬ ‫و روزام��دی ب��ود و موضوعات دیگ��ری مانند‬ ‫محیط زیس��ت در کارگروه های دیگر مورد بحث‬ ‫و بررسی قرار گرفتند‪ .‬رئیس مجلس بیان کرد‪:‬‬ ‫به نظر می رسید بس��یاری از مقامات کشورها از‬ ‫متعهد نبودن امریکا به توافق هس��ته ای ناراضی‬ ‫و عالقه مند به همکاری ه��ای اقتصادی با ایران‬ ‫هستند اما ممکن است روش کار متفاوت باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برخی از ح��وادث در مناطقی مانند‬ ‫س��وریه و عراق نیز مورد انتقاد بود و عالقه مند‬ ‫بودند ریشه این حوادث ازسوی ایران شرح داده‬ ‫شود و ایران نظر خود را در این باره بیان کند‪.‬‬ ‫مع��اون سیاس��ی وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان‬ ‫در ادام��ه درب��اره اخرین وضعی��ت منطقه افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه منطقه در نتیجه سیاست ها و رفتارهای‬ ‫غلط و اش��تباه برخی از کنش��گران شاهد تشدید‬ ‫تنش ه��ا و بحران ها و به مخاط��ره افتادن ثبات و‬ ‫امنیت اس��ت‪ .‬امنیت در منطقه غیرقابل تقس��یم‬ ‫اس��ت‪ .‬ازادی کشتیرانی و امنیت انرژی باید برای‬ ‫همه باش��د‪ .‬ایران برای این منظور تاکنون طرح ها‬ ‫و پیش��نهادهایی ارائه کرده که اخرین انها ابتکار‬ ‫صلح هرمز با تکیه بر کشورهای منطقه و مبتنی بر‬ ‫اصل «عدم مداخله و تجاوز» است‪ .‬عراقچی افزود‪:‬‬ ‫از تمامی کش��ورها از جمله سوئد دعوت می کنیم‬ ‫برای پیشبرد این ابتکار همکاری کنند‪.‬‬ ‫بهتر است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ما به صراحت اعالم کرده ایم‬ ‫که با همه کشورها دوست هستیم و با همسایگان‬ ‫ارتب��اط داری��م؛ بنابراین امروز رواب��ط به ارامی‬ ‫تغییر کرده است‪ .‬ما به دنبال ارتباط با کشورهای‬ ‫اس��یایی‪ ،‬اسالمی و‪ ...‬هستیم و گام به گام به این‬ ‫س��مت حرکت می کنیم‪ .‬امروز کشورهای منطقه‬ ‫و جه��ان می دانن��د که امری��کا به دنب��ال منافع‬ ‫خودش اس��ت و نمی توان به ان تکیه کرد‪ .‬وی به‬ ‫موضوعات منطقه ای اشاره کرد و افزود‪ :‬اماراتی ها‬ ‫در ح��ل مس��ائل با ایران پیش قدم ش��دند‪ .‬ایران‬ ‫به دنبال روابط خوب با س��ایر کش��ورهای منطقه‬ ‫اس��ت و از سوی دیگر شاهد تغییر ادبیات ازسوی‬ ‫عربستان سعودی هستیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایین اربعین نمایش دوستی‪ ،‬همبستگی و‬ ‫اتحاد دنیای اسالم است‬ ‫کورس اسبدوانی پاییزه اق قال‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به روابط مستحکم دو کشور و دو ملت‬ ‫ای��ران و عراق‪ ،‬بر نقش ایین معنوی راهپیمای��ی اربعین در افزایش تفاهم و‬ ‫دوستی دو کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬حضور میلیون ها عاشق امام حسین (ع)‬ ‫از مذاهب و ادیان و کش��ورهای گوناگ��ون در یک مقطع زمانی کوتاه نمایش‬ ‫دوس��تی‪ ،‬همبستگی و اتحاد دنیای اس�لام است‪ .‬جهانگیری در دیدار با لوی‬ ‫الیاس��ری‪ ،‬اس��تاندار نجف اش��رف‪ ،‬با قدردانی از مراجع بزرگ تقلید نجف و‬ ‫مقامات عراقی در میزبانی از بیش از ‪ ۳‬میلیون زائر ایرانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میزبانی‬ ‫از این تعداد زائر باتوجه به برخی کاستی ها در زیرساخت ها کار دشواری است‬ ‫و دولت و مردم ایران از مهمان نوازی دولت و ملت عراق تش��کر می کنند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه دولت ایران برای رفع مش��کالت و موان��ع برگزاری بهتر ایین‬ ‫راهپیمای��ی اربعین از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت در‬ ‫ایینی با این عظمت کاستی هایی نیز وجود داشته باشد اما روند خدمت رسانی‬ ‫هر س��ال بهتر ش��ده است‪ .‬اس��تاندار نجف نیز در این دیدار با اشاره به اینکه‬ ‫مردم عراق و ش��هر نجف افتخار می کنند که میزبان زائران امام حس��ین (ع)‬ ‫به ویژه زائران ایرانی و معاون اول رئیس جمهوری ایران هستند‪ ،‬گفت‪ :‬اربعین‬ ‫نقش بس��زایی در تحکیم روابط دو کش��ور و دو ملت ایفا ک��رده و باید برای‬ ‫ارتقای مناسبات دو کشور از همه ظرفیت ها بهره گرفت‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫نیازمند نهادهای‬ ‫توسعه ای کالن نگر‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ید حس��ن نصراهلل‪ ،‬دبیر کل حزب اهلل‬ ‫لبنان ب��ا تاکید بر اینکه ما اس��تعفای دولت را تایید‬ ‫نمی کنی��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬همه باید مس��ئولیت پذیر‬ ‫باش��ند و از تسویه حساب های ش��خصی خودداری‬ ‫کنند زیرا این اقدام لبنان را از نظر امنیتی و سیاس��ی‬ ‫به سمت نامعلومی سوق می دهد‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬س��یده فاطمه حس��ینی‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات پارلمان��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران در‬ ‫ صد وس��ی ویکمین اجالس اتحادی��ه بین المجالس‬ ‫جهانی (‪ )IPU‬از تصویب و الحاق پیش��نهاد ایران به‬ ‫قطعنامه مص��وب این اجالس درباره مقابله با پدیده‬ ‫ریزگردها و بیابان زایی خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دس��تیار اجرایی وزیر دفاع پیشین امریکا‬ ‫گفت تصمیم شتاب زده ترامپ برای خروج از سوریه‬ ‫و پایان دادن به پشتیبانی از کردها‪ ،‬پیام بی اعتمادی‬ ‫به متحدان مان در منطقه فرستاد و اگر به جای سران‬ ‫سعودی بودم‪ ،‬هرچه زودتر با ایران مذاکره می کردم‪.‬‬ ‫ژن��رال بازنشس��ته رابرت ج��ی گارد خ��ارج کردن‬ ‫سربازان امریکایی از س��وریه را «شتابزده» توصیف‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این کار پیامدهایی فراتر از س��وریه برای‬ ‫روابط امریکا و غرب اسیا خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��ید عباس موسوی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه اقدام تروریستی در مسجدی در استان‬ ‫ننگرهار افغانس��تان را که منجر به کش��ته و زخمی‬ ‫ش��دن ده ها تن از نمازگزاران ش��د‪ ،‬محک��وم کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی نهاد دیپلماس��ی ضمن تسلیت به دولت‬ ‫و ملت افغانس��تان به ویژه خانواده قربانیان این اقدام‬ ‫وحشیانه با انان ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��ید عمار حکیم در پیام��ی با تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه منطقه بح��ران زده ما به ش��دت نیازمند‬ ‫تالش ه��ای جدی برای کاه��ش بحران ها و تنش ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتکار عمل عمران خان‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬ب��رای وس��اطت میان ته��ران و ریاض و‬ ‫کاس��تن و پای��ان دادن به تنش میان این دو کش��ور‬ ‫مسلمان و نشاندن انها پشت میز مذاکره در راستای‬ ‫کاس��تن از تهدیدها و تنش ه��ای منطقه حمایت و‬ ‫قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس��ان کارگروه ه��ای پارلمانی س��ه‬ ‫کش��ور انگلیس‪ ،‬المان و فرانس��ه به همراه پارلمان‬ ‫اروپ��ا و مجلس نمایندگان امریکا روز جمعه با صدور‬ ‫بیانیه ای مش��ترک‪ ،‬حمالت دولت ترکیه به ش��مال‬ ‫سوریه را محکوم کردند‪ .‬در این بیانیه امده است این‬ ‫اقدام‪ ،‬حمله نظامی و خالف قوانین بین المللی است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن بیانیه تصریح ش��ده عملیات نظامی‬ ‫ترکیه موجب رنج ساکنان محلی و فرار اجباری انها‬ ‫از منطقه و همچنین گس��ترش بی ثباتی در سوریه و‬ ‫مناطق همسایه شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬قاس��م محب علی‪ ،‬مدیرکل پیش��ین‬ ‫خاورمیانه وزارت امور خارجه با بیان اینکه مناسبات‬ ‫ایران و امارات همواره حس��اس بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫تحرک ها و تالش های گفته ش��ده برای بهبود روابط‬ ‫ازس��وی اماراتی ها واقعیت داشته باشد‪ ،‬به طور حتم‬ ‫می تواند مورد اس��تقبال ایران ق��رار بگیرد‪ .‬کاهش‬ ‫تشنج در منطقه‪ ،‬حرکت به سمت صلح‪ ،‬حل و فصل‬ ‫اختالف ها از طریق مذاکره و دیپلماسی در چارچوب‬ ‫منافع ملی ایران قرار دارد و هیچکس بیش تر از ایران‬ ‫از صلح در منطقه سود نمی برد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر امور خارجه بحری��ن با طرح ادعایی‬ ‫علی��ه ایران گف��ت ایران بای��د ب��رای اقداماتش در‬ ‫منطقه مس��ئول دانس��ته ش��ود‪ .‬به گزارش روزنامه‬ ‫الشرق االوس��ط‪ ،‬ش��یخ خالد بن احم��د ال خلیفه‪،‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه بحرین در گفت وگو با این روزنامه‬ ‫با اش��اره به نقش قطر در انچ��ه جلوگیری از راهکار‬ ‫بحران یمن عنوان ش��ده‪ ،‬مدعی شد قطر همواره در‬ ‫اجرای نقش��ش در یم��ن در رویارویی با اراده ملتش‬ ‫برای متوقف کردن تمامی مداخله های خارجی [در‬ ‫قطر] از جمله تالش ایران برای برانگیختن درگیری‪،‬‬ ‫شکست خورده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر امور خارجه امریکا که به سرزمین های‬ ‫اش��غالی رفت��ه ب��ه مح��ور ضدایرانی دی��دارش با‬ ‫نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی اش��اره کرد‪ .‬مایک‬ ‫پمپئ��و‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه امریکا پ��س از دیدار با‬ ‫بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی‬ ‫در توییترش نوش��ت‪ :‬نتانیاهو و من نشستی سازنده‬ ‫درباره تالش ها در راستای مقابله با تاثیر بد حکومت‬ ‫ای��ران و همچنین رویدادهای منطقه ای و مس��ائلی‬ ‫دیگری در زمینه امنیت اسرائیل داشتیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ژاپن اعالم کرد ب��ه ائتالف امریکایی در‬ ‫خلیج فارس نمی پیوندد ام��ا تصمیم دارد نیروهای‬ ‫نظامی به تنگه هرمز بفرس��تد‪ .‬به گ��زارش رویترز‪،‬‬ ‫ژاپن اع�لام کرده تصمیم دارد به جای پیوس��تن به‬ ‫ائتالف امریکایی که با ادعای محافظت از کشتیرانی‬ ‫در ابراه ه��ای خاورمیانه تش��کیل ش��ده‪ ،‬نیروهای‬ ‫نظامی خود را به تنگه هرمز بفرستد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬حس��ین امیرعبداللهیان‪ ،‬دستیار رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل در صفحه‬ ‫ش��خصی خود در توییتر نوش��ت‪ :‬در اجرای برجام‪،‬‬ ‫هیچ امیدی به اروپا نیس��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫بین امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانس��ه و المان بر سر تضعیف‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران توافق و تقسیم کار واقعی‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬اینس��تکس هم موتور محرکه ای‬ ‫ندارد‪ .‬ایران نیازمند اقدامی است که فضای تروریسم‬ ‫اقتصادی تحریم به طور اساسی تغییر کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫ضرورت مجوززدایی‬ ‫به جای مقررات زدایی‬ ‫در فضای کسب وکار‬ ‫تکرار ازمون و خطا‬ ‫در قیمت گذاری‬ ‫بلیت قطار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫هزینه کرد‬ ‫در تحقیق‬ ‫و توسعه‬ ‫ترخیص خودروها در انتظار امضای اقای وزیر‬ ‫‹ ‹مدیران میانی به دنبال حل مشکل‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو درباره‬ ‫وضعی��ت فعلی خودروه��ای دپو در گمرکات کش��ور گفت‪:‬‬ ‫انجم��ن هنوز برای ترخیص ح��دود ‪ ۵‬هزار خودرو باقیمانده‬ ‫نتوانس��ته زمانی دوباره دریافت کند‪ .‬براساس قانون گمرک‬ ‫اگ��ر واردکنن��دگان قانون��ی را رعایت نکرده و قب��ض انبار و‬ ‫سهیل یزدان‪‎‬بخش‪ ،‬عضو هیات‪‎‬مدیره‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی‬ ‫‹ ‹پیشنهاد انجمن برای واردات بدون انتقال ارز‬ ‫براس��اس قانون گمرک اگر واردکنن��دگان قانونی را رعایت نکرده و‬ ‫قبض انبار و اظهارنامه ها را تمدید نکرده باشند‪ ،‬گمرک می تواند این‬ ‫خودروها را با طی کردن مراحل قانونی به سازمان جمع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی تحویل دهد‬ ‫اظهارنامه ه��ا را تمدید نکرده باش��ند‪ ،‬گم��رک می تواند این‬ ‫خودروها را با طی کردن مراحل قانونی به سازمان جمع اوری‬ ‫و ف��روش اموال تملیکی تحوی��ل دهد‪ .‬او افزود‪ :‬انجمن با این‬ ‫س��ازمان مذاکراتی داشته و نظر مدیریت سازمان این نیست‬ ‫که ای��ن اموال و دارایی ها به س��ازمان جم��ع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی تحویل داده ش��ود‪ .‬جمشید قسوریان جهرمی‬ ‫معتقد اس��ت این خودروها جزء دارایی ها و اموال مردم است‬ ‫که به دلیل برخی سیاست ها در گمرکات کشور دپو شده اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نظر مع��اون فنی و ام��ور گمرکی هم همین‬ ‫اس��ت که اموال باید به دست صاحبانش برسد‪ .‬در این زمینه‬ ‫تالش هایی انجام شده و مس��ئوالن گمرکی هم مذاکراتی با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته اند اما براس��اس قانون‪،‬‬ ‫طی فرایندی پ��س از زمانی که در قانون امده اگر محصولی‬ ‫از گمرک ترخیص نشود می توانند ان (خودرو) را به سازمان‬ ‫جم��ع اوری و ف��روش ام��وال تملیکی معرفی کنن��د‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نگاه مدیران میانی‬ ‫گره گشایی از این مشکل است‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره مکاتبه هایی‬ ‫با اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول ریاست جمهوری از طریق‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجا م ش��ده و پیش��نهادها هم‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسل به ایات عظام برای ترخیص خودروها‬ ‫دادفر با بیان اینکه موضوع از س��وی انجمن از طریق ایات‬ ‫عظام ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬انجمن اگر برای پیگیری موضوع به‬ ‫سراغ ایات عظام رفته برای گالیه بوده زیرا وقتی نهاد اجرایی‬ ‫ک��ه مکلف به رتق وفتق امور مردم اس��ت در فرایند کار بنابر‬ ‫مس��تندات موج��ود به وظایف اجرایی خ��ود در موقع معین‬ ‫عمل نمی کند‪ ،‬رویه این اس��ت که افراد به س��راغ علما بروند‬ ‫و مش��کل را از طریق انه��ا پیگیری کنن��د‪ .‬او گفت‪ :‬انجمن‬ ‫راه حل دیگری ندارد زیرا مکاتبه با نهادهای مربوط از معاون‬ ‫اول تا وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده و مشکل حل‬ ‫نشده در حالی که مش��کل حاد و پیچیده ای هم نیست‪ .‬رفع‬ ‫این مسئله خود منجر به حل معضالت بسیاری در این زمینه‬ ‫می ش��ود‪ ۲ .‬تا ‪ ۳‬هزار پرونده قضایی ش��اکیانی اس��ت که در‬ ‫انتظار تحویل خودروها هس��تند‪ .‬از س��وی دیگر با ترخیص‬ ‫خودروها نمایندگی ها به تعهدات خود عمل کرده و بسیاری‬ ‫مرور عملکرد تولید انواع خودرو س��واری در ‪ ۵‬ماه نخس��ت سال‬ ‫‪ ۸۹‬نش��ان می دهد در فروردین‪ ،‬تولید به کمترین میزان رس��یده‬ ‫و در مرداد‪ ،‬نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ ۸۴‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬تولید خودرو کشور در سال ‪ ۸۹‬با‬ ‫فراز و فرودهای بس��یاری روبه رو بوده اس��ت‪ .‬م��روری بر عملکرد‬ ‫خودروس��ازان در ای��ن مدت نش��ان می دهد تولید ان��واع خودرو‬ ‫س��واری‪ ،‬در فروردین ‪ ۸۹‬به کمترین مقدار خود در ‪ ۵‬ماه گذشته‬ ‫رس��یده و در مقابل‪ ،‬در اردیبهش��ت اندکی افزایش داشته‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تولی��د در خرداد ‪ ۸۹‬نیز دوباره روند کاهش��ی را‬ ‫از پرونده های قضایی بسته می ش��ود‪ .‬همان طور که وقتی ‪۶‬‬ ‫هزار خودرو ترخیص ش��د مشکل بسیاری از پرونده ها رفع و‬ ‫مختومه اعالم ش��ده است‪ .‬این مقام صنفی یاداور شد‪ :‬وقتی‬ ‫تمام خودروها ترخیص شود‪ ،‬می توان به راحتی تشخیص داد‬ ‫ک��دام نمایندگی هزینه از مردم گرفت��ه اما خودرویی به انها‬ ‫تحویل نداده اس��ت در نتیجه باید ب��ا این گونه نمایندگی ها‬ ‫برخورد قانونی ش��ود‪ .‬اساس کار این است که مشکل مردم و‬ ‫معضل شرکت ها برطرف شده و از حجم پرونده های قضایی و‬ ‫شبه قضایی مانند تعزیرات کاسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تالشی که هنوز نتیجه نداده است‬ ‫دادف��ر با بیان اینک��ه انجمن برای ترخی��ص خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده خارجی‪ ،‬فراین��د الزم را طی کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نگاه معاون اول ریاست جمهوری و مشاور اقتصادی وی مثبت‬ ‫است‪ .‬شهرام شیرکوند‪ ،‬پیش نویس مصوب شده را برای وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارسال کرده و در ادامه عباس تابش‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫هم نظر مس��اعد و بر پیش نویس ارس��الی اصالحاتی داشت‪.‬‬ ‫مش��اوران وزیر ه��م در جریان پیش نویس هس��تند و ان را‬ ‫با انج��ام اصالحاتی به اطالع وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رس��انده اند‪ .‬او در ادام��ه افزود‪ :‬وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫نمی تواند درباره پیش نویس اق��دام عملی انجام دهد و ان را‬ ‫امض��ا کند زیرا این ام��ر جزء وظایف وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت‪ .‬رضا رحمانی باید این پیشنهاد را برای اسحاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬معاون اول ریاست جمهوری ارسال کند‪ .‬می توان‬ ‫گفت وجود یک تضاد درونی مسئله را پیچیده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت مهل��ت مصوبه هی��ات دولت ک��ه در ‪ ۹۷‬به‬ ‫تصوی��ب رس��ید ‪ ۴‬ماه بود با ترخیص نش��دن بخ��ش زیادی‬ ‫از خودروه��ا این زم��ان ‪ ۲‬ماه دیگر تمدید ش��د‪ .‬البته به دلیل‬ ‫مش��کالت اداری و روند کند انجام مراح��ل اداری این امر‪ ،‬در‬ ‫ادامه مهلت ‪ ۲‬ماهه دیگری هم داده ش��د‪ .‬در نهایت با ترخیص‬ ‫نشدن حدود ‪ ۵‬هزار خودرو‪ ،‬پیش نویس ترخیص خودروهای‬ ‫باقیمان��ده در گمرک از س��وی مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫مصوب ش��د و در انتظار دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫فراز و فرودهای تولید خودروهای سواری‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬در این میان در تیر میزان تولید این محصول‬ ‫نسبت به خرداد تغییر چندانی نداشته و در سطح ‪ ۲۶‬هزار خودرو‬ ‫باق��ی مانده اما در مرداد با کاه��ش ‪ ۱.۹۲‬درصدی‪ ،‬به ‪ ۲.۴۴‬هزار‬ ‫خودرو رس��یده که نسبت به مرداد سال گذشته حدود ‪ ۸۴‬درصد‬ ‫کاهش را نش��ان می دهد‪ .‬موضوع اما در تولید انواع وانت‪ ،‬اندکی‬ ‫متفاوت بوده اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬مروری بر عملکرد خودروس��ازان در‬ ‫تولید انواع وانت نش��انگر ان اس��ت که پ��س از انکه در فروردین‬ ‫‪ ۸۹‬تولی��د ای��ن نوع خودرو به کمترین می��زان تولید خود در یک‬ ‫س��ال گذشته رسیده‪ ،‬در اردیبهشت ‪ ۸۹‬با افزایش روبه رو بوده اما‬ ‫که‬ ‫در ادام��ه دادف��ر در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش‬ ‫نمایندگی های��ی ک��ه موفق ب��ه ترخیص خودروها ش��ده اند‬ ‫مشکلی در پرداخت مابه التفاوت ارزی نداشتند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫خریداران موضوع را پذیرفته اند‪ .‬قانونی بود که اجرا ش��د و هر‬ ‫خودرویی که ترخیص ش��د‪ ،‬خری��دار مابه التفاوت ارزی ان را‬ ‫ه��م پرداخت ک��رد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه ب��ه افزایش قیمت ها‬ ‫مردم متضرر نش��دند و شاید سود هم کردند‪ .‬نمایندگی ها هم‬ ‫در کالن موضوع س��ود کمی داش��تند اما حدود ‪ ۲‬سال است‬ ‫فع��االن این حوزه کس��ب وکاری ندارند و ای��ن صنف در حال‬ ‫تعطیلی اس��ت‪ .‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو با اش��اره‬ ‫به برخ��ی نقدها در راس��تای اصرار واردکنن��دگان برای رفع‬ ‫ممنوعی��ت واردات‪ ،‬گفت‪ :‬البته برخی به نقل از انجمن عنوان‬ ‫می کنند که افراد به دنبال واردات هس��تند اما این گونه نیست‬ ‫و در شرایط فعلی اقتصاد کشور واردکنندگان به دنبال این امر‬ ‫نیس��تند چون اصل بر حفظ اقتصاد ملی است‪ .‬همه بازرگانان‬ ‫می دانند منابع ارزی دولت محدود است‪ .‬اما در این باره انجمن‬ ‫پیشنهادهایی برای حفظ کسب وکار این صنف و جلوگیری از‬ ‫تعطیلی ان داشت‪ .‬دادفر در این زمینه به ‪ ۷‬پیشنهاد ارائه شده‬ ‫اش��اره کرد و با بیان خالصه ای از انها افزود‪ :‬نخس��ت می توان‬ ‫بدون خروج ارز از کش��ور با اس��تفاده از سرمایه ایرانیان خارج‬ ‫از کش��ور خودرو وارد کرد‪ .‬پیشنهاد دیگر اس��تفاده از دارایی‬ ‫صاحبان بنگاه های داخلی (ش��رکت های نمایندگی) اس��ت‪.‬‬ ‫مورد س��وم اس��تفاده از اعتبار بانکی اس��ت که امکان گرفتن‬ ‫ان ب��رای ش��رکت های نمایندگی وج��ود دارد‪ .‬روش چهارم‬ ‫اعتباری است که شرکت های مادر در اختیار نمایندگان شان‬ ‫در ای��ران قرار می دهند‪ .‬همچنی��ن واردات خودروهای برقی‬ ‫و هیبرید پیش��نهاد دیگری اس��ت که فقط ب��رای حمل ونقل‬ ‫عمومی اس��تفاده شوند‪ .‬او افزود‪ :‬این خودروها ضمن نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل شهری و خروج تاکسی های بنزینی فرسوده‬ ‫منج��ر به کاهش الودگی هوا می ش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬در این باره‬ ‫ش��رکت های واردکننده هم اقدام به لیزینگ کرده و با اقساط‬ ‫بلندم��دت خودروها را واگذار می کنن��د‪ .‬از ذخیره بنزینی که‬ ‫در این بحث محقق می ش��ود امکان جب��ران خروج ارز وجود‬ ‫دارد زیرا متوس��ط ایست رانندگی ‪ ۲۰‬کیلومتر در شهر تهران‬ ‫یک س��اعت و ‪ ۳۰‬دقیقه اس��ت‪ .‬مصرف بنزین در این زمان با‬ ‫ورود خودروهای هیبرید در ناوگان تاکسیرانی صفر می شود‪.‬‬ ‫انجم��ن واردکنندگان خودرو در این زمینه موضوع را تضمین‬ ‫شده پیش می برد‪ .‬همچنین وقتی خودرویی تبدیل به کاالی‬ ‫عمومی می شود تعمیر ان و اشنایی با فناوری ان افزایش پیدا‬ ‫کرده و در این میان اشتغالی هم برای تعمیرکاران خودروهای‬ ‫هیبریدی خواهیم داشت‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه این موضوع با ش��هرداری تهران هم مطرح‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬انها اعالم کردند باتری این نوع خودروها بس��یار‬ ‫گران اس��ت در حالی ک��ه باتری خودروه��ای هیبرید و برقی‬ ‫دس��ت کم ‪ ۱۰‬س��ال ضمانت تعویض دارد‪ .‬وقتی این رویکرد‬ ‫گس��ترش پیدا کند خود به یک یک الگو برای خودروس��ازان‬ ‫داخلی تبدیل می شود‪ .‬دادفر ششمین پیشنهاد را هم استفاده‬ ‫از ارزهای بلوکه شده عنوان کرد و افزود‪ :‬موضوعی را مسئوالن‬ ‫سیاس��ی اقتصادی ژاپن و کره جنوبی داش��تند اینکه ارزهای‬ ‫ناشی از فروش نفت در کشورشان بلوکه شده که با بخشی از ان‬ ‫می توان خودرو وارد کرد‪ .‬پیشنهاد اخر هم واردات خودروهای‬ ‫هیبرید و برقی دس��ت دوم بود‪ .‬راهکارهای زیادی وجود دارد‬ ‫که بدون انتقال ارز واردات خودرو داشته باشیم تا کسب وکاری‬ ‫تعطیل نش��ود زیرا احیای انها هزینه سنگینی به دنبال دارد و‬ ‫تورم زا است‪.‬‬ ‫دوباره در خرداد کاهش را تجربه کرده و به ‪ ۵‬هزار خودرو رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬پس از انکه در تیر ‪ ۸۹‬تولید وانت با افزایش‬ ‫‪ ۲۲‬درصدی نس��بت به خرداد حدود ‪ ۱.۶‬هزار خودرو همراه شده‬ ‫که باالترین رقم از ابتدای س��ال ‪ ۸۹‬تاکنون اس��ت اما در مرداد با‬ ‫حدود ‪ ۴.۰۴‬درصد کاهش به ‪ ۷.۳‬هزار خودرو رس��یده که نس��بت‬ ‫به مقدار مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬کاهش حدود ‪ ۸۱‬درصدی را به‬ ‫ثبت رس��انده است‪ .‬امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که مبنای‬ ‫گزارش معاونت بررس��ی های اقتصادی ات��اق بازرگانی تهران نیز‬ ‫ق��رار گرفته حکای��ت از ان دارد که تولید اتوب��وس‪ ،‬مینی بوس و‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی‬ ‫مهدی میراشرفی‬ ‫جمال ارونقی‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫ون پس از انکه در تیر ‪ ۸۹‬بیش��ترین میزان خود را طی یک س��ال‬ ‫گذشته تجربه کرده‪ ،‬با یک روند نزولی تا فروردین ‪ ۸۹‬روبه رو شد‬ ‫و به ‪ ۴۰۱‬خودرو رسید؛ سپس تا خرداد ‪ ۸۹‬روند صعودی را طی‬ ‫کرده و به ‪ ۲۸۱‬خودرو رسیده است‪ .‬در تیر میزان تولید این کاال‬ ‫با کاهش ‪ ۵۱‬درصدی نس��بت به خرداد حدود ‪ ۵۵۱‬هزار خودرو‬ ‫بوده و پس از ان در مرداد همچنان به روند نزولی خود ادامه داده‬ ‫و با کاهش ‪ ۸.۵‬درصدی نسبت به ماه قبل به ‪ ۶۴۱‬خودرو رسیده‬ ‫که نس��بت به مقدار مشابه س��ال گذشته رشد منفی ‪ ۷۶‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫اینده ایران خودرو‬ ‫از فعال بودن مرکز تحقیقات می گذرد‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو‬ ‫در بازدی��د از مرک��ز تحقیق��ات‪ ،‬طراح��ی و‬ ‫تکوی��ن محص��ول گف��ت‪ :‬پژوهش ه��ای خود‬ ‫را در زمین��ه طراح��ی محص��والت این��ده‪،‬‬ ‫عرضه خودروه��ای جدید و متناس��ب با ذائقه‬ ‫مش��تریان و افزای��ش عم��ق داخلی س��ازی‬ ‫محصوالت با مشارکت شرکت های دانش بنیان‬ ‫و نیروه��ای نخب��ه ای��ن مراکز ادام��ه خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در این‬ ‫بازدی��د و در جم��ع مدیران مرک��ز تحقیقات‪،‬‬ ‫ طراحی و تکوی��ن محصول افزود‪ :‬با فعال بودن‬ ‫این مرکز اینده ایران خودرو تضمین می شود و‬ ‫هم��ه مدیران با تالش ش��بانه روزی برای جلب‬ ‫رضایت ذی نفعان گام بردارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مرک��ز تحقیق��ات ایران خودرو با‬ ‫توجه به نیروهای نخبه ان باید پیش��رو باشد و‬ ‫باید دقت کرد که تنها راه نجات صنعت خودرو‬ ‫اهمیت به تحقیق و توس��عه است و همگی باید‬ ‫در این مسیر مصمم باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو بر ارتقای‬ ‫کیفی عرضه محصوالت جدید این ش��رکت در‬ ‫سال جاری تاکید کرد و گفت‪ :‬حرکت در مسیر‬ ‫بکارگی��ری خالقیت و نواوری ه��ای منطبق بر‬ ‫نیاز مشتریان و بازار در اولویت های کاری مرکز‬ ‫تحقیقات قرار گیرد‪.‬‬ ‫در امر راه ان��دازی و فعالیت واحد تحقیق‬ ‫و توس��عه یک تفاوت بنیادی��ن بین ایران و‬ ‫کش��ورهای صنعتی وجود دارد‪ .‬در کش��ور‬ ‫م��ا در صنعت خودرو‪ ،‬ن��رخ قطعات در یک‬ ‫فرایند خاص و براس��اس تجزی��ه و تحلیل‬ ‫قیمت ه��ا تعیین می ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب‪،‬‬ ‫قطعه س��از اطالع��ات الزم درب��اره قطع��ه‬ ‫موردنظر خود را به خودروساز ارائه می کند‬ ‫و براس��اس ن��رخ تمام ش��ده قیمت گذاری‬ ‫نهایی انجام می شود‪.‬‬ ‫در مقابل در کش��ورهای صنعتی این گونه‬ ‫مرس��وم اس��ت که به عنوان نمونه‪۵ ،‬درصد‬ ‫درام��د حاص��ل از ف��روش خ��ود را ب��رای‬ ‫فعالیت ه��ای مرب��وط به تحقیق و توس��عه‬ ‫در نظ��ر می گیرند که در تجزی��ه و تحلیل‬ ‫قیمت ها هم لحاظ می شود‪.‬‬ ‫این امر سبب می ش��ود شرکت ها موظف‬ ‫باش��ند بودج��ه خاص��ی را در تحقی��ق و‬ ‫توس��عه خ��ود هزین��ه کنن��د و هر س��ال‬ ‫تح��والت و دس��تاوردهایی را ک��ه از طریق‬ ‫این واحد کس��ب می کنند به خودروسازان‬ ‫ارائ��ه کنن��د‪ .‬در ای��ن حالت قطعه س��از در‬ ‫ن��وک پی��کان فن��اوری ق��رار می گی��رد و‬ ‫به طور مرتب با همکاری خودروس��از واحد‬ ‫خ��ود را بروزرس��انی ک��رده و روزامد نگه‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫در کش��ور ما روش کار این گونه است که‬ ‫خودرو نخس��ت از س��وی خودروس��از وارد‬ ‫شده س��پس در روند داخلی سازی‪ ،‬قطعات‬ ‫ان س��اخته می ش��وند‪ .‬به ط��ور معمول هم‬ ‫خودروی��ی که تولید انها در کش��ور ما اغاز‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۵‬س��ال از عمر تولید‬ ‫ان در کش��ور م��ادر گذش��ته اس��ت‪ .‬حتی‬ ‫خودروهای��ی مانند پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬یا ‪ ۳۰۱‬که‬ ‫به تازگی وارد ایران ش��ده اند‪ ،‬چندین س��ال‬ ‫از تولید انها در اروپا گذش��ته است‪ .‬همیشه‬ ‫این فاصله را برای تولید و ورود خودروها به‬ ‫داخل کشور داریم‪.‬‬ ‫در نهایت با ورود این خودروها به کش��ور‬ ‫پس از خروج از خط تولید خودروساز مادر‪،‬‬ ‫خودروساز ما از قطعه س��از می خواهد روی‬ ‫قطعات کار کند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه تا چند س��ال طول می کشد‬ ‫تا برخی قطعات بومی س��ازی شود؛ بنابراین‬ ‫همیش��ه فاصل��ه زی��ادی با قطع��ات روز و‬ ‫فن��اوری تولی��د در جه��ان داری��م‪ .‬البت��ه‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی دوباره با همان روش به‬ ‫تحقیق و توسعه روی قطعات می پردازند تا‬ ‫اجزای انها را برای داخلی سازی بشناسند و‬ ‫بتوانند این قطعات را تولید کنند‪.‬‬ ‫قطعه س��از ایران��ی ناگزی��ر اس��ت بنا بر‬ ‫قابلیت ه��ا و ظرفیت های��ی ک��ه در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تغییراتی در م��واد اولیه بدهد‬ ‫و در نهایت باتوجه به ش��رایط مجبور است‬ ‫تغییرات��ی هم در فراین��د تولید ایجاد کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه قطعه س��از وارد فرایند طراحی‬ ‫و تحقی��ق و توس��عه ب��ا یک تاخی��ر زمانی‬ ‫قابل توجه می شود‪ .‬این همان فاصله فناوری‬ ‫اس��ت که بین ما و کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫به وجود می اید‪.‬‬ ‫هزینه تحقیق و توس��عه در صنعت قطعه‬ ‫کش��ور باالس��ت‪ .‬ما هم مانند کس��انی که‬ ‫سورس قطعه هستند قطعه را می سازیم اما‬ ‫اتفاق��ی که در این میان برای ما می افتد در‬ ‫تفاوت با سازنده نخست و مادر است و اینکه‬ ‫تیراژ در کش��ور ما پایین است‪ .‬اگر نسبتی‬ ‫درنظر بگیریم قطعه ساز ایرانی بیشتر از انها‬ ‫در حال هزینه کرد برای امر تحقیق و توسعه‬ ‫نسبت به تیراژ است‪.‬‬ ‫ب��ه این دلی��ل ما ی��ک عقب ماندگی در‬ ‫سرمایه گذاری فناوری نسبت به انها داریم‪.‬‬ ‫ضمن انکه به طور نسبی بیشتر در تحقیق و‬ ‫توسعه سرمایه گذاری می کنیم اما در سطح‬ ‫کالن اگر عدد مطلق هزینه ش��ده در ایران‬ ‫و کش��ورهای صنعتی مقایسه شود‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول به دلیل کوچکی صنعت ما این رقم‬ ‫خیلی کمتر است‪.‬‬ ‫در این باره باید تالش شود تیراژها افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬اگر افق ترسیم شده ‪ ۱۴۰۴‬کشور‬ ‫درباره رش��د تولی��د خودرو و اینک��ه ایران‬ ‫دس��ت کم ‪۳‬میلی��ون تولید خودرو داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬تعریف ش��ود‪ ،‬می توان امی��دوار بود‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخ��ش افزایش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به حدود ‪ ۵‬هزار خودرو دپو در گمرکات کشور عنوان کرد‬ ‫خبرها حاک��ی از احتمال واگ��ذاری خودروهای مانده در‬ ‫گمرک به س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ماه از پایان اخرین مهلت دولت برای ترخیص خودروهای‬ ‫دپو گذشته اس��ت و خودروها در فرایند واگذاری به سازمان‬ ‫جمع اوری و فروش اموال تملیکی هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫چندی پیش مهدی میراشرفی‪ ،‬رئیس کل گمرک اعالم کرد‬ ‫خودروهای دپو در گمرکات کشور ممکن است متروک اعالم‬ ‫شوند‪ .‬وی البته هیچ توضیحی درباره سرنوشت خودروها پس‬ ‫از متروک ش��دن ارائه نداده اس��ت اما انچه به تازگی مهرداد‬ ‫جمال ارونقی‪ ،‬معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره‬ ‫سرنوش��ت خودروهای دپو ش��ده مطرح کرده‪ ،‬واگذاری این‬ ‫خودروها به سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی است‪.‬‬ ‫ماجرای حدود ‪ ۱۳‬هزار خودرو دپو ش��ده در گمرک از ‪ ۲‬سال‬ ‫پیش اغاز ش��د که به دالیل گوناگون از جمله تغییر شرایط و‬ ‫نرخ ارز یا تخلف در ثبت س��فارش‪ ،‬ترخیص انها متوقف شد؛‬ ‫تا اینکه ‪ ۱۶‬دی س��ال گذشته براساس مصوبه دولت قرار شد‬ ‫این خودروها در بازه زمان��ی ‪ ۴‬ماهه مراحل قانونی ترخیص‬ ‫را ط��ی کنند‪ .‬ای��ن مصوبه از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در بهمن همان س��ال ابالغ شد اما در این زمان تعداد‬ ‫بسیار کمی از این خودروها ترخیص شدند‪ .‬در فرصتی دوباره‬ ‫هم تعداد دیگری از این خودروها از گمرک خارج ش��دند اما‬ ‫همچنان بیش از ‪ ۴‬هزار خودرو بالتکلیف در گمرکات کشور‬ ‫دپو هستند‪.‬‬ ‫به گفت��ه مع��اون فن��ی و امور گمرک��ی از زمان��ی که این‬ ‫خودروها اظهار شده و تش��ریفات گمرکی را انجام می دهند‬ ‫اگر تا یک ماه بعد ترخیص نش��وند‪ ،‬گمرک براساس مقررات‬ ‫گمرک��ی انها را مت��روک اعالم می کند ک��ه در این حالت به‬ ‫س��ازمان جم��ع اوری و فروش اموال تملیک��ی اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬جمال ارونق��ی تصریح کرده س��ازمان جم��ع اوری و‬ ‫فروش ام��وال تملیکی درباره فروش یا هرگونه اقدام دیگری‬ ‫ب��رای خودروهای دپوش��ده ک��ه متروکه اعالم می ش��وند‪،‬‬ ‫تصمیم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫با وضعیت موجود و اینک��ه برای ترخیص خودروهای دپو‬ ‫ش��ده و تعیین تکلیف انه��ا تصمیمی گرفته نش��ده‪ ،‬با گذر‬ ‫زم��ان صاحب��ان خودروهای دپو ش��ده از دس��تیابی به انها‬ ‫دورتر می ش��وند و مشخص نیس��ت سرنوشت این خودروها‬ ‫چ��ه خواهد ش��د‪ .‬در این ب��اره اعضای هیات مدی��ره انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو حتی گفت وگویی با ایت اهلل محمدعلی‬ ‫موحدی کرمان��ی‪ ،‬نایب رئی��س مجل��س خب��رگان رهبری‬ ‫داشتند‪ .‬به گزارش س��ایت انجمن واردکنندگان خودرو وی‬ ‫در این مذاکره بر ترخیص این خودروها در اس��رع وقت تاکید‬ ‫داش��ت‪ .‬او عنوان کرده اگر خودرویی بدون مش��کل قضایی‬ ‫باش��د‪ ،‬چنانچه دولت اجازه ترخی��ص ندهد و دلیل موجهی‬ ‫هم برای ان اعالم نکرده باش��د‪ ،‬مرتکب خالف ش��رع بَین و‬ ‫تضییع حقوق مردم شده و ضامن ضرر و اسیب هایی است که‬ ‫به خودروهای دپو شده در گمرک در زمان توقیف غیرشرعی‬ ‫وارد شده که باید پس از محاسبه ضرر و زیان وارد شده و کسر‬ ‫انها از حقوق گمرکی‪ ،‬بالفاصله اجازه ترخیص را بدون تعیین‬ ‫مهلت صادر کند‪ .‬ب��ا این وجود همچنان خودروها بالتکلیف‬ ‫در گمرک رها شده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معلوالن در بن بستی‬ ‫به نام شهر‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫ظرفیت های استان بوشهر‬ ‫در تولید و صادرات‬ ‫ضرورت مجوززدایی به جای مقررات زدایی در فضای کسب وکار‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا وفایی یگانه‬ ‫چرا قانونی که در‬ ‫اجرا به موانعی‬ ‫برمی خورد‬ ‫مشکل ساز‬ ‫می شود؟ چون‬ ‫راهکاری برای‬ ‫رفع موانع‬ ‫ندیدیم و‬ ‫پیامدهای ان‬ ‫تصمیم را درنظر‬ ‫نگرفتیم‬ ‫هادی ابوی‬ ‫فضای‬ ‫کسب وکار برای‬ ‫فارغ التحصیالن‬ ‫و کارافرینان‬ ‫مهیا نیست‬ ‫یک اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر حذف موانع پیش‬ ‫روی کارافرین��ان گفت‪ :‬جزیره ای عمل کردن نهاد ها‬ ‫و نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرایند کس��ب وکار‬ ‫و کاهش زمان صدور مجوزها موجب ش��ده تا نه تنها‬ ‫فضای کسب وکار در کشور بهبود نیابد بلکه مشکالت‬ ‫بسیاری نیز برای صاحبان کسب وکار ایجاد شود‪.‬‬ ‫رضا وفایی یگانه در گفت وگو با ایسن ا دلیل طوالنی‬ ‫ش��دن فرایند صدور مجوزهای کسب وکار را توسعه‬ ‫نیافتن دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫در بیش��تر جاها ص��دور مجوزهای مان بای��د به این‬ ‫س��مت برود که به ش��کل کامال الکترونیکی و بدون‬ ‫حضور فیزیکی افراد انجام شود؛ اگر این امر از طریق‬ ‫توس��عه دول��ت الکترونیک��ی انجام ش��ود‪ ،‬ارتباطات‬ ‫چهره به چه��ره از بین می رود‪ ،‬مفس��ده های احتمالی‬ ‫اقتصادی کمتر می ش��ود و کار با سرعت باال و هزینه‬ ‫کمتر پیش می رود‪.‬‬ ‫وی نبود شفافیت را دلیل دیگر این مسئله دانست‬ ‫و گفت‪ :‬قرار شد بر اساس قانون اصل ‪ ۴۴‬هیات هایی‬ ‫برای مقررات زدایی تش��کیل شود تا مقرراتی که الزم‬ ‫نیس��تند یا باید ب��ا هم تجمیع ش��وند‪ ،‬در وهله اول‬ ‫شناس��ایی و در وهله دوم تا جای امکان حذف شوند‬ ‫اما متاسفانه این کار انجام نشده است‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد‪ :‬در برخی موارد‬ ‫دلیل حذف نش��دن مقررات زائد و دست وپاگیر شاید‬ ‫این باش��د که منافع نهاد های اجرایی ایجاب می کند‬ ‫که این قانون حذف نش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یک نهاد‬ ‫اجرای��ی مجوزی صادر می کند ک��ه ان مجوز محلی‬ ‫برای تامین بودجه ان نهاد است و چون بودجه کشور‬ ‫کاه��ش پیدا کرده‪ ،‬این مجوز راهی برای تامین مالی‬ ‫بودجه ان سازمان یا نهاد به شمار می رود‪.‬‬ ‫وفایی یگان��ه افزود‪ :‬در واقع حذف نش��دن مقررات‬ ‫زائد فقط به این دلیل نیس��ت که فردی در سازمانی‬ ‫دنب��ال مفس��ده اقتصادی و گرفتن مج��وز و امضای‬ ‫طالیی اس��ت بلک��ه این مجوز راهی ب��رای بقای ان‬ ‫سازمان است‪ .‬بنابراین ‪ ،‬حذف کردن ان مجوز سخت‬ ‫می ش��ود چون این نهاد به س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫مراجع��ه می کند و می گوی��د مجوز مرا حذف کن اما‬ ‫قبل ان مش��کل تامین مالی مرا حل کن‪ ،‬ولی چون‬ ‫بودجه کشور محدود است‪ ،‬به ان نهاد اجازه می دهند‬ ‫مجوز را صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدد مجوزها و موانع فضای کسب وکار‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد تعدد مجوزه��ا را از دیگر‬ ‫مشکالت موجود عنوان کرد و گفت‪ :‬متاسفانه گاهی‬ ‫برای راه اندازی یک فعالیت و کس��ب وکار‪ ،‬باید ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬مجوز مختلف را بگیریم در حالی که می توان همه‬ ‫انه��ا را تجمیع کرد و از س��وی دیگر فرایند دریافت‬ ‫این مجوزها به قدری طوالنی می شود که ناخوداگاه‬ ‫به سمت مفسده های اقتصادی پیش می رود‪.‬‬ ‫وفایی یگانه درباره راهکار ساماندهی مقررات زائد و‬ ‫حذف بروکراس��ی های اداری گفت‪ :‬برای هم افزایی و‬ ‫ساماندهی مجوزهای کسب وکار‪ ،‬هیات های مختلفی‬ ‫ایجاد شده که از جمله انها هیات مقررات زدایی است‬ ‫اما این هیات ها به دالیلی نتوانسته اند راهگشا باشند‪،‬‬ ‫از جمله اینکه هیاتی در یک وزارتخانه فقط زورش به‬ ‫وزارتخانه خودش رسیده و از عهده دیگر وزارتخانه ها‬ ‫برنیامده بنابراین‪ ،‬این کار به مشکل خورده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نبای��د درامد نهاد های اجرایی از‬ ‫مح��ل ارائه و صدور مجوز باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی دولت‬ ‫تامین مالی ش��رکت زیرمجموع��ه خودش را برعهده‬ ‫بگیرد‪ ،‬سازمان یا نهاد دولتی دیگر برای تامین بودجه‬ ‫به صدور مج��وز تکیه نمی کند اما وقت��ی این اتفاق‬ ‫نمی افتد و کمکی به بودجه ان نهاد نمی ش��ود راهی‬ ‫جز ای��ن نمی ماند که اجازه صدور مج��وز را به نهاد‬ ‫اجرای��ی بدهیم‪ ،‬در حالی که باید نگاه ما بلندمدت و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در جری��ان‬ ‫سفر به اس��تان بوشهر‬ ‫از مجتمع کشتارگاهی‬ ‫صنعتی طی��ور ضامن‬ ‫اه��و در شهرس��تان‬ ‫گن��اوه بازدی��د کرد و‬ ‫در جریان مهم ترین مس��ائل و مش��کالت ان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬این کشتارگاه صنعتی در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۲۰‬هزار مترمربع و با زیربنای‬ ‫‪ ۸‬هزار مترمربع قرار دارد‪ .‬تاکنون برای راه اندازی‬ ‫این مجتمع ‪ ۲۶‬میلیارد تومان هزینه ش��ده که ‪۵‬‬ ‫میلیارد تومان ان ب ه صورت تسهیالت بوده است‪.‬‬ ‫تامین اعتبارات و تس��هیالت الزم برای تکمیل و‬ ‫راه ان��دازی نهایی‪ ،‬مهم ترین مس��ئله این مجتمع‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در پایان‬ ‫برنامه های این س��فر در محل اس��تانداری بوشهر‬ ‫در جلس��ه با فعاالن اقتصادی این اس��تان شرکت‬ ‫می کن��د‪.‬در ادامه این س��فر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به شهرس��تان دیلم رفت و از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ش��مال استان بوشهر بازدید کرد و برای‬ ‫حل مش��کالت ای��ن منطقه ویژه ق��ول پیگیری‬ ‫داد‪.‬منطقه ویژه اقتصادی ش��مال اس��تان بوشهر‬ ‫در شهرس��تان دیلم به مس��احت ‪ ۳‬ه��زار و ‪۹۰۰‬‬ ‫هکتار ق��رار دارد که از مزیت های مهمی در حوزه‬ ‫تامین خوراک صنایع پتروشیمی و پایین دستی و‬ ‫زیرساختی برخوردار است‪.‬این منطقه مصوبه های‬ ‫الزم را گرفت��ه و زیرس��اخت های ان نیز از لحاظ‬ ‫اب و برق و‪ ...‬پیش بینی ش��د ه و فقط تاییدیه های‬ ‫محیط زیس��ت مانده است که وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ن ب��اره قول پیگیری داد‪.‬همچنین‬ ‫و تجارت در ای ‬ ‫متقاضیان برای س��رمایه گذاری و شروع فعالیت‬ ‫تولیدی در ای��ن منطقه اعالم امادگ��ی کرده اند‬ ‫و پیش بین��ی می ش��ود این منطقه ب��رای بیش از‬ ‫‪۱۰‬هزار نفر ش��غل به وجود اورد‪.‬این منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی یکی از ‪ ۹‬منطقه ویژه اقتصادی کش��ور‬ ‫اس��ت که در عرصه صنایع کوچک و پتروش��یمی‬ ‫فعالی��ت می کند‪.‬منطقه ویژه اقتصادی ش��مال‬ ‫اس��تان بوش��هر در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬مصوب مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ش��د و عملیات اجرای��ی و زیر‬ ‫بنایی در این منطقه ویژه از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اغاز که‬ ‫با اس��تقبال مردم خونگرم شهرستان دیلم روبه رو‬ ‫ش��د‪.‬همچنین در ادامه این س��فر رض��ا رحمانی‬ ‫از کارگاه متمرک��ز قالیباف��ی روس��تای «چه��ار‬ ‫روستایی» در شهرستان گناوه بازدید کرد‪ .‬وی در‬ ‫ای��ن بازدید ضمن صحبت با متصدیان و قالیبافان‬ ‫این کارگاه‪ ،‬از نزدیک در جریان مهم ترین مسائل‬ ‫و مش��کالت انها قرار گرفت‪.‬حدود ‪ ۵۰‬نفر در این‬ ‫کارگاه مش��غول به کار هس��تند و از ریسندگی تا‬ ‫باف��ت گلیم‪ ،‬گبه‪ ،‬فرش و تابلو فرش در این کارگاه‬ ‫به صورت متمرکز و غیرمتمرکز انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از‬ ‫واحد تولیدی پویا ش��یمی برازجان در گفت وگو با‬ ‫خبرنگاران درباره خوشه خرما‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برازجان‬ ‫یکی از قطب های خرمای کش��ور است و موضوع‬ ‫اصلی در اینجا موضوع خوشه خرما است‪.‬او با اشاره‬ ‫به ثبت جهانی شدن خرمای برازجان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اولویت این است که خوش��ه خرمای برازجان که‬ ‫تکمیل ش��ده توس��عه یابد و روی بس��ته بندی و‬ ‫فراوری محصوالت ان سرمایه گذاری انجام شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکید بر ضرورت‬ ‫توج��ه به موضوع ص��ادرات خرم��ا در این خطه‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬خرمای اس��تان بوش��هر و برازجان در‬ ‫کش��ورهای مختلف تقاضا و مش��تری دارد و این‬ ‫اس��تان ظرفیت الزم برای برگزاری میز صادرات‬ ‫خرما را نیز داراست‪ .‬رحمانی با بیان اینکه خرمای‬ ‫ما در جهان ش��هره است‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم توسعه‬ ‫خوش��ه خرما بر اقتصاد منطقه تاثیر بگذارد‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه مشترک ستاد‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و ش��ورای گفت وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی اس��تان بوش��هر هم عنوان کرد‪:‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی ش��مال اس��تان موقعیتی‬ ‫ نظیر است و موضوع زیست محیطی‬ ‫بی نظیر و کم ‬ ‫را دنب��ال و پیگی��ری می کنیم‪ .‬رحمان��ی درباره‬ ‫موض��وع صادرات این اس��تان نیز افزود‪ :‬اس��تان‬ ‫بوش��هر می تواند در حوزه ص��ادرات به قطر معین‬ ‫باش��د‪ ،‬اتاق بوشهر مس��ئولیت صادرات به قطر را‬ ‫بپذیرد و میز قطر را خودتان در همین استان اداره‬ ‫کنی��د‪ .‬او با اعالم اینک��ه در صادرات از هر حرکتی‬ ‫به عنوان هماهنگ کننده حمایت می کنیم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬صادرات به قطر در شان وضعیت فعلی کشور‬ ‫نیس��ت و با توجه به در پیش ب��ودن جام جهانی از‬ ‫این ظرفیت باید اس��تفاده ش��ود‪ .‬وضعیت استان‬ ‫از این می تواند بهتر باش��د ام��ا باید از ظرفیت ها با‬ ‫تعامل و هماهنگی اس��تفاده کرد‪ .‬رحمانی درباره‬ ‫ترخیص کااله��ای مانده در گمرک نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫نباید مانعی برای ترخیص کاالهایی که بر اس��اس‬ ‫قانون امده و بعدا ممنوع شده ایجاد شود و درباره‬ ‫خودروه��ا هم (در ص��ورت ورود بر پای��ه قانون و‬ ‫استانداردها و رعایت الزام ها) همین منوال است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خود صرف نظر می کنند‪.‬‬ ‫نب��ود هماهنگی و انس��جام و نی��ز وجود مصوبه های هم پوش��ان و‬ ‫موازی دلیل ناکامی هیات های مقررات زدایی در سال های اخیر بوده‬ ‫است‪ .‬با توجه به انکه بیشتر مشکالت در حوزه کسب وکار ناشی از‬ ‫فرایند پیچیده و ناکارامد نظام مجوزدهی اس��ت‪ ،‬بهتر است به جای‬ ‫مقررات زدایی به دنبال مجوززدایی باشیم‬ ‫‹ ‹دلیل تس�خیر بازارهای جهانی از سوی‬ ‫چین‬ ‫میان مدت باش��د و به این جمع بندی برسیم که اگر‬ ‫فضای کسب وکار راه بیفتد پولی که دنبالش هستیم‪،‬‬ ‫در ادامه از محل مالیات ها جبران می شود و با گردش‬ ‫چ��رخ اقتصاد‪ ،‬این پول در ازای صدور مجوز از محل‬ ‫مالیات ها به دست می اید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬جزی��ره ای عمل کردن نهادها و نبود‬ ‫عزم و اراده برای تغییر فرایند کس��ب وکار و کاهش‬ ‫زمان صدور مجوز موجب ش��ده تا فضای کسب وکار‬ ‫در کش��ور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکالتی را برای‬ ‫صاحبان کسب وکار ایجاد کند‪.‬‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬این امر تا به امروز انجام نشده و ادبیات‬ ‫مقررات زدایی به شیوه ای که در دیگر کشورها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در ایران وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬کارشناسان بر‬ ‫ای��ن باورن��د که نب��ود هماهنگ��ی و انس��جام و نیز‬ ‫وجود مصوبه های همپوش��ان و م��وازی دلیل ناکامی‬ ‫هیات ه��ای مقررات زدای��ی در س��ال های اخیر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به انکه بیش��تر مش��کالت در حوزه‬ ‫کسب وکار ناش��ی از فرایند پیچیده و ناکارامد نظام‬ ‫مجوزدهی است‪ ،‬بهتر است به جای مقررات زدایی به‬ ‫دنبال مجوززدایی باشیم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه وضعیت فضای‬ ‫کس��ب وکارها از زم��ان اجرای قانون اص��ل ‪ ۴۴‬بدتر‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه از سال ‪ ۱۳۸۷‬که قانون‬ ‫اجرایی سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬تصویب شد‪ ،‬شرایط‬ ‫فضای کس��ب وکار روزب��ه روز بدتر ش��ده و این قابل‬ ‫توجیه نیس��ت‪ .‬وقتی قانونی را تدوین می کنیم‪ ،‬باید‬ ‫ب��ه پیامدهای ان توجه کنیم و ب��رای پیامدهای ان‬ ‫راهکار داشته باشیم‪.‬‬ ‫وفایی یگان��ه تصریح کرد‪ :‬چرا قانون��ی که در اجرا‬ ‫ب��ه موانعی برمی خورد مشکل س��از می ش��ود؟ چون‬ ‫راهکاری ب��رای رفع موانع ندیدی��م و پیامدهای ان‬ ‫تصمی��م را در نظ��ر نگرفتی��م‪ .‬هنگام تدوی��ن قانون‬ ‫باید می نوش��تیم که ب��ا حذف مج��وز‪ ،‬بودجه فالن‬ ‫نهاد قطع می ش��ود و جایگزینی برای درامد ان نهاد‬ ‫پیش بینی می کردیم ام��ا از بودجه نهاد غافل بودیم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬درست است که امروز‬ ‫ب��ر بهبود فضای کس��ب وکار‪ ،‬تس��هیل امور و حذف‬ ‫مقررات زائ��د تاکید داریم اما قوانین��ی که در میانه‬ ‫راه به مشکل برمی خورند‪ ،‬به طور عمد ه کارایی الزم‬ ‫را ندارن��د و منطبق بر واقعی��ات اقتصادی ما تدوین‬ ‫نشده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬با وج��ود تالش ق��وای مقننه‬ ‫و مجری��ه برای شناس��ایی قوانین و مق��ررات مخل‬ ‫ه��ادی اب��وی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تاکی��دات رهب��ر معظم انق�لاب در اص�لاح فضای‬ ‫کسب وکار کش��ور گفت‪ :‬اینکه رهبری نسبت به این‬ ‫مس��ئله دغدغه دارند و گزارش های��ی که وی رویت‬ ‫می کنن��د نش��ان می دهد فض��ای کس��ب وکار برای‬ ‫کارافرینان مساعد نیست و این فضا به قدری سخت‬ ‫و گران شده که دیگر هیچ کسی حتی تولیدکننده و‬ ‫کارافرین دستش به کار نمی رود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه ما راه اندازی کسب وکار و‬ ‫اش��تغال را گران کرده ایم و شرایط کار را به گونه ای‬ ‫رقم زده ایم که اگر کس��ی بخواهد ب��رای ایجاد یک‬ ‫کار مجوزی بگیرد باید فراز و نش��یب های فراوانی را‬ ‫طی کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد‪ :‬تعدادی‬ ‫از نیروه��ای جوان تحصیلکرده بعد از فارغ التحصیلی‬ ‫ طرح و ای��ده ای را در ذهن می پرورانن��د تا به تولید‬ ‫برس��انند اما وقتی می خواهن��د ایده خود را عملیاتی‬ ‫کنن��د با مق��ررات و قوانین دس��ت وپاگیر بس��یاری‬ ‫روبه رو می ش��وند و برای تبدیل ایده به محصول باید‬ ‫از س��ازمان ها و نهادهای مختلف اعم از ش��هرداری‪،‬‬ ‫دارایی‪ ،‬اداره بهداش��ت و‪ ...‬مجوز داش��ته باش��ند در‬ ‫حال��ی که هر کدام از این کارها مدت ها زمان می برد‬ ‫و این گونه می ش��ود که افراد از پیگیری طرح و ایده‬ ‫‹ ‹وضعی�ت کس�ب وکارها از س�ال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫تاکنون‬ ‫‹ ‹قوانی�ن دس�ت وپاگیر؛ از ط�رح ایده تا‬ ‫تولید‬ ‫اب��وی گفت‪ :‬اگر امروز چین به یک غول اقتصادی‬ ‫تبدیل شده و تولیداتش تمام دنیا و بازارهای امریکا‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬اسیا و خاورمیانه را گرفته به این دلیل بوده که‬ ‫فضای کس��ب وکار را برای مردم خود اس��ان کرده و‬ ‫قوانین زائد را برداشته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در انجا بخش��ی از محل س��کونت‬ ‫افراد ش��اغل به کارگاه تبدیل ش��ده و بخش��ی دیگر‬ ‫دفتر قبول و پذیرش سفارش��ات است و فرد در کنار‬ ‫خانه خود مش��غول تولید و فروش محصول است اما‬ ‫اگر ما بخواهیم چنین کاری را انجام بدهیم مجازات‬ ‫س��نگین تعیی��ن می کنند و از ش��هرداری تا مالیات‬ ‫و دارای��ی هرکدام مانعی بر س��ر راه کارافرین ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�روش کاالی ایرانی باید ی�ک افتخار‬ ‫باشد‬ ‫دبی��رکل کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران‬ ‫با اش��اره ب��ه رواج پدیده فرار مالیات��ی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کسی که می خواهد کسب وکاری راه اندازی کند قبل‬ ‫از اینکه به فکر خط تولید و تامین مواد اولیه و عرضه‬ ‫کاالیش باش��د به این فکر می کند که چطور دارایی‬ ‫و ش��هرداری را دور بزند و فروشش را کم اعالم کند‬ ‫در حال��ی که ف��روش کاالی ایرانی بای��د یک افتخار‬ ‫باش��د و هم��ه نهاد ها و س��ازمان ها کم��ک کنند تا‬ ‫تولید بدون دغدغه در کش��ور ش��کل بگی��رد و افراد‬ ‫خ�لاق ایده های کارافرینی خود را ب��ه ظهور و بروز‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول کارگری گفت‪ :‬امروز دلیل اینکه‬ ‫طرح های اشتغال و کسب وکار به راحتی در پارک های‬ ‫علم و فناوری به اجرا در می اید این اس��ت که قوانین‬ ‫و مق��ررات س��خت حوزه ه��ای بهداش��ت‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتص��اد و ش��هرداری را ندارند و فض��ا را با کمترین‬ ‫مان��ع و دغدغ��ه ای ب��رای تولی��د و کارافرینی مهیا‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب در دیدار اخیر خود با نخبگان‬ ‫و اس��تعدادهای برت��ر علمی بر ل��زوم اصالح فضای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬حذف موازی کاری های غلط و برداشته‬ ‫شدن انحصار و موانع کار تاکید فرمودند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ایش��ان‪ ،‬امروز با توجه به پیش��رفت های‬ ‫علمی دنیا و کس��ب وکارهای جدیدی که تحقق پیدا‬ ‫کرده الزم اس��ت برخی قوانین نوسازی و بروزرسانی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کارخانه های تولید المپ و روشنایی با یک سوم ظرفیت کار می کنند‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان المپ و روش��نایی گفت‪ :‬وقتی‬ ‫نرخ ارز ‪ ۳‬برابر شد‪ ،‬نقدینگی تولیدکنندگان به حداقل رسید‬ ‫و در عم��ل تمام منابعی که ت��ا پیش از برای تهیه مواد اولیه‬ ‫و واردات داش��تند از دست رفت‪ .‬اگر تولیدکننده ای در سال‬ ‫‪ ۴‬بار واردات مواد اولیه داش��ت اکن��ون به ‪ ۲‬بار کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫احم��د محس��نی در گفت وگ��و با ایلن��ا درب��اره وضعیت‬ ‫تولیدکنندگان این صنف و تاثیر نوسان های ارز بر این صنف‬ ‫گفت‪ :‬نوس��ان های ارزی و مشکالت ناشی از ان برای تمامی‬ ‫صنوف وجود دارد و بر زندگی مردم عادی نیز تاثیر گذاش��ته‬ ‫اس��ت چه برس��د به تولیدکنندگان که عمده مواد اولیه انها‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی ن��رخ ارز ‪ ۳‬براب��ر ش��د‪ ،‬نقدینگی‬ ‫تولیدکنندگان به حداقل رس��ید و در عمل تمام منابعی که‬ ‫تا پیش از برای تهیه مواد اولیه و واردات داش��تند از دس��ت‬ ‫رف��ت‪ .‬اگر تولیدکننده ای در س��ال ‪ ۴‬ب��ار واردات مواد اولیه‬ ‫داش��ت اکنون ب��ه ‪ ۲‬بار کاه��ش پیدا کرده اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر مش��کالت ثبت س��فارش‪ ،‬تخصیص ارز و از همه مهم تر‬ ‫گمرکات باعث ش��ده که هیچ گونه برنامه ری��زی برای تولید‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رویه جدید گمرک و کارشناسی کاالها گفت‪:‬‬ ‫تا پیش از این کارشناس گمرک در هر محموله وارداتی و هر‬ ‫حوزه ای مش��خص بود اما از موقعی که کارشناسی سراسری‬ ‫شده مشکالت ما چندبرابر شده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنندگان المپ و روش��نایی با تش��ریح‬ ‫ت در زمینه ارتباط نداش��تن با کارش��ناس گمرک‬ ‫مش��کال ‬ ‫گف��ت‪ :‬در روی��ه جدید دیگر هیچ گونه دسترس��ی به ارزیاب‬ ‫و کارش��ناس نداریم‪ .‬بدین ترتیب ممکن اس��ت کس��ی که‬ ‫تخص��ص او ارزیابی گندم یا م��واد غذایی بوده اکنون ارزیاب‬ ‫کاالی الکترونیک شده است همین نبود تخصص باعث شده‬ ‫ش از اندازه تولید کنند ‬ ‫ک��ه یک روز کمبود بزنند یک روز بی ‬ ‫یا مشخصات فنی و س��ایر موارد متعدد دیگر تطابق نداشته‬ ‫باشد که ناشی از تسلط نداشتن کارشناس در ان حوزه است‪.‬‬ ‫وی درب��اره مش��کالت گمرک گفت‪ :‬در ای��ن مدل ارزیاب‬ ‫سراس��ری ممکن اس��ت کارش��ناس ما در زاهدان باشد‪ .‬این‬ ‫ ارتب��اط نگرفتن و مش��خص نبودن کارش��ناس باعث ش��ده‬ ‫ک��ه فردی در واتس اپ پیغام بدهد ک��ه اگر می خواهید کاال‬ ‫ترخیص شود فالن مبلغ به فالن حساب مشخص واریز کنید‪.‬‬ ‫اگر مبلغ واریز ش��ود معلوم نیس��ت که فرد کار را انجام دهد‬ ‫یا خیر یا اصال واقعی باش��د‪ .‬اگر هم واریز نش��ود امکان دارد‬ ‫که تا مدت ها کاال در گمرک بماند و هیچ مرجع نظارتی هم‬ ‫وجود ندارد که بتوانیم به انجا ش��کایت کنیم‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫انبارداری و دموراژ باعث شده که هزینه ها چندبرابر شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این مس��ابقه ای که اداره ه��ای دولتی برای‬ ‫کس��ب درامد دارند باعث ش��ده که مردم اسیب ببییند در‬ ‫این ش��رایط اقتصادی که تامین نقدینگی س��خت و زمان بر‬ ‫اس��ت گمرک به محض تاخیر در ترخی��ص‪ ،‬کاال را متروکه‬ ‫اعالم می کند و بعد که پول تامین شد باید یک درصد اضافی‬ ‫به حس��اب اموال تملیکی واریز شود‪ .‬این موارد تمام مسائلی‬ ‫است که یک واحد تولیدی را به بحران می رساند‪ .‬ما امروز از‬ ‫تحریم های داخلی بیشتر از خارجی ضربه می خوریم‪.‬‬ ‫محس��نی درباره تخصیص ارز گفت‪ :‬بانک مرکزی یکی از‬ ‫بخش هایی اس��ت که تولیدکنندگان هر صنف با ان مش��کل‬ ‫دارند‪ .‬ما تا پیش از این به شکل یوزانس و اعتباری مواد اولیه‬ ‫خ��ود را وارد می کردیم و حتی معاون اول رئیس جمهوری ما‬ ‫را به این کار تش��ویق می کرد اما از زمانی که قرار ش��د با ارز‬ ‫نیمایی این واردات انجام شود مشکالت اغاز شد؛ با توجه به‬ ‫اینکه دولت مصوبه داده که نرخ ارز با نرخ زمان ثبت سفارش‬ ‫محاسبه شود اما بانک های عامل از اجرای ان طفره می روند و‬ ‫حتی اعالم نمی کنند که با چه نرخ ارزی می خواهند محاسبه‬ ‫کنند و فقط اجراییه می زنند و حساب های تولیدکنندگان را‬ ‫بلوک��ه می کنند‪ .‬اکنون در کش��ور هر صنفی که با یوزانس و‬ ‫اعتباری واردات داشته است به بانک عامل بدهکار است زیرا‬ ‫نمی داند چگونه و با چه نرخی باید ارز خود را تسویه کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هنوز در این کش��ور مصوبه یا بخشنامه هایی‬ ‫صادر می ش��ود ک��ه با قبلی یا بخش��نامه س��ازمان دیگر در‬ ‫تناقض است‪ .‬هنوز نمی توانند دور یک میز جمع شوند و یک‬ ‫تصمیم مشخص بگیرند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در ثبت سفارش سیم‬ ‫رش��ته ای‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نرخ را ‪ ۳۰‬س��نت‬ ‫زده اما گمرک قبول نمی کند و می گوید زیاد اس��ت و ش��ما‬ ‫می خواهید ارز از کشور خارج کنید‪ .‬مگر در این کشور وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متولی و کارشناس تخصصی نیست؟‬ ‫چرا باید دوباره به وزارتخانه مراجعه کرد و جلس��ه گذاش��ت‬ ‫تا یک نفر راضی ش��ود؟ ما این موضوع را در جلس��ه انجمن‬ ‫با مع��اون فنی گمرک مطرح کردی��م و او هم قبول کرد اما‬ ‫کارشناس کار خودش را انجام می دهد‪ ،‬به طور کلی هیچ کس‬ ‫حرف دیگری را قبول ندارد‪.‬‬ ‫محس��نی ب��ا انتق��اد از هزینه های ترخیص گف��ت‪ :‬چرا از‬ ‫ت ارزش افزوده می گیرن��د؟ مگر چیزی به‬ ‫م��واد اولیه مالی��ا ‬ ‫این مواد افزوده شده اس��ت؟ قرار بود از مصرف کننده نهایی‬ ‫ای��ن مالیات اخذ ش��ود اما چ��ون دولت نمی تواند از کس��به‬ ‫مالیات ارزش افزوده بگی��رد و انها نیز به ما می گویند فاکتور‬ ‫رس��می نمی خواهیم چون با دارایی توافقی مالیات پرداخت‬ ‫می کنیم تمام فش��ار ب ر تولیدکننده وارد می ش��ود همین امر‬ ‫باعث ش��ده که امروز کارخانه های ما با یک سوم ظرفیت کار‬ ‫کنند یا مجموعه بزرگی مانند مهتاب خراسان که بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنن��ده المپ رش��ته ای بود به دلیل رکود و نداش��تن‬ ‫حقوق کارگر تعطیل شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫ارتقای کیفی‬ ‫صنعت فوالد با‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫راه های نرفته‬ ‫برای ظرفیت سازی‬ ‫سنگ های تزئینی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در پی حادثه در معدن زغال سنگ طبس‪ ،‬سرقینی خبر داد‬ ‫مشارکت روس ها در ایمن سازی معادن زغال سنگ ایران‬ ‫عصر پنجشنبه‪ ۲۵ ،‬مهر‪ ،‬معدن سامان کاوش طبس دچار حادثه‬ ‫ش��د و بر اثر ان ‪۲‬کارگر جان خود را از دست دادند‪ .‬این کارگران که‬ ‫مش��غول کار در یکی از کارگاه های این معدن بودند با ریزش ان در‬ ‫زیر خاک مدفون شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن زغال سنگ باز هم قربانی گرفتند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زغال سنگ پروده طبس گفت‪ :‬این کارگران‬ ‫که عصر پنجش��نبه‪۲۵ ،‬مهر‪ ،‬مشغول کار در یکی از کارگاه های این‬ ‫معدن بودند با ریزش ان در زیر خاک مدفون شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رمض��ان کریتی ثانی‬ ‫اف��زود‪ :‬در این مجموع��ه فقط همین ‪۲‬‬ ‫کارگر بودند که با کمک و تالش س��ایر‬ ‫کارگران از زیر اوار بیرون کشیده شدند‬ ‫اما ت�لاش ب��رای احیای انها از س��وی‬ ‫امدادگران بی نتیج��ه بود‪ .‬معاون مرکز‬ ‫مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی‬ ‫خراسان جنوبی نیز خبر داد‪ :‬حادثه در ساعت ‪ ۱۳:۳۰‬پنجشنبه در‬ ‫عمق ‪ ۲۰۰‬متری معدن سامان کاوش طبس رخ داد‪.‬‬ ‫علیرضا عباسی افزود‪ :‬به گفته سایر کارگران معدن‪ ،‬این ‪ ۲‬کارگر‬ ‫که به منظور تخریب و پیش��روی ب��ه عمق معدن رفته بودند‪ ،‬دچار‬ ‫حادثه ریزش معدن شدند‪ .‬وی گفت‪ :‬گروه پس از حادثه‪ ،‬با توجه به‬ ‫تاخی��ر کارگران به محل مراجعه می کنند که متوجه ریزش و جان‬ ‫باختن همکاران خود ش��ده و با پیکر بی جان انها روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬غیر از ‪ ۲‬کارگر فوت شده‪ ،‬فرد دیگری در این معدن‬ ‫حضور نداش��ته است‪ .‬گفتنی است حوزه زغال دار طبس با وسعتی‬ ‫افزون بر ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر مربع با ذخیره اکتشافی ‪ ۲‬میلیارد و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیون تن زغال سنگ کک ش��و و زغال سنگ حرارتی در ‪ ۴‬ناحیه‬ ‫پروده‪ ،‬نایبند‪ ،‬مزینو و ابدوغی‪ ،‬یکی از بزرگ ترین ناحیه های زغالی‬ ‫در خاورمیانه اس��ت که از سال ‪ ۱۳۵۷‬عملیات شناسایی و اکتشاف‬ ‫روی ان انجام شده و ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عدم ایمنی‪ ،‬عامل حادثه معدن طبس نبود‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت خراس��ان جنوبی نیز‬ ‫درب��اره این حادثه گفت‪ :‬ب��ا توجه به نظرهای گروه کارشناس��ی‪،‬‬ ‫اس��تانداردهای الزم در مع��دن پروده ‪ ۴‬در ح��د قابل قبول رعایت‬ ‫شده و هیچ موردی دال بر رعایت نشدن ایمنی مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪ ،‬داود ش��هرکی‬ ‫در بازدی��دی ک��ه به همراه رئی��س اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شهرستان طبس‪ ،‬کارشناسان نظام مهندسی و خانه کارگر از محل‬ ‫حادثه داشت با ابراز تسلیت به خانواده های کارگران‪ ،‬پرسنل معدن‬ ‫و جامعه کارگری اف��زود‪ :‬حوادث این گونه در معدن اجتناب ناپذیر‬ ‫است و تالش می شود کاهش یابد‪.‬‬ ‫ش��هرکی با تاکید بر لزوم افزایش سطح‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬اف��زود‪ :‬انچ��ه در بازدید‬ ‫مش��خص ش��د اینک��ه هر چه س��طح‬ ‫اس��تانداردها افزای��ش یاب��د به کاهش‬ ‫حوادث کمک می کند اما کاهش دهنده‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد نخواهد بود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان جنوبی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در همین راس��تا مقرر‬ ‫ش��ده که س��تاد بحران زغال سنگ تشکیل ش��ود تا ضمن تشریح‬ ‫ابعاد حادثه‪ ،‬واحد فنی‪ ،‬اطالعات الزم را در اختیار س��ایر مدیران و‬ ‫مسئوالن فنی و ایمنی معادن فعال در حوزه شهرستان طبس قرار‬ ‫دهد تا از تجربه این حادثه برای کاهش حوادث اس��تفاده شود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر این مقرر ش��د مانوری در زمینه نحوه اطالع رسانی یا‬ ‫حضور در محل حادثه از س��وی گروه های امداد و نجات با محوریت‬ ‫بحران طبس برگزار شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این مانور سطح امادگی‬ ‫و زمان حضور در هنگام حادثه ارزیابی می ش��ود که در صورت لزوم‬ ‫م��واردی را اصالح کنیم یا معادن تجهیزاتی را در این زمینه فراهم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ش��هرکی ب��ا تاکید ب��ر انعکاس نیافت��ن اطالع��ات غیرواقعی و‬ ‫فضاسازی ها‪ ،‬افزود‪ :‬گروه های فنی حاضر از اظهار نظرهای موردی‬ ‫خ��ودداری کنند و اجازه دهند س��ازمان های مرتب��ط یا مجری و‬ ‫حاکمیتی اظهار نظر کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��طح کالن نیز نظر اس��تاندار خراسان جنوبی به‬ ‫عنوان نظر نهایی حادثه بیان می شود؛ از این رو الزم است مجموعه‬ ‫معادن و کارشناس��ان دق��ت کنند که پس از بررس��ی دقیق ابعاد‬ ‫موضوع‪ ،‬نظر فنی را به وس��یله کارگروه بحران ارائه کنند تا بتوانیم‬ ‫اطالعات درست را در اختیار مردم قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده عملی نشده‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ای��ران با انتقاد از اینک��ه تاکنون اتفاق‬ ‫خاصی در حوزه ایمنی معادن زغال س��نگ نیفتاده‪ ،‬گفت‪ :‬چندین‬ ‫بار برای کمک به معادن زغال سنگ درخواست داده ایم اما تاکنون‬ ‫توجهی به این موضوع نشده است‪.‬‬ ‫س��عید صمدی درباره حادث��ه ریزش‬ ‫معدن زغال س��نگ طبس با اش��اره به‬ ‫اینک��ه این مع��دن دولتی ب��وده و زیر‬ ‫پوش��ش ش��رکت تهیه و تولی��د مواد‬ ‫معدنی اس��ت‪ ،‬به تس��نیم اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫پیمان��کار این معدن ش��رکت س��امان‬ ‫کاوش طبس اس��ت اما پیمان��کار این‬ ‫مجموعه یعنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باید پاسخگوی این‬ ‫حادث��ه باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر مس��ئوالن س��ازمان های‬ ‫مختل��ف از جمل��ه وزارت کار به محل مراجعه کرده اند و مش��غول‬ ‫بررس��ی این حادثه هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه هن��وز جزئیات این‬ ‫حادثه مشخص نیست‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود در زمینه ایمنی برای معادن‬ ‫زغال س��نگ اقدامات الزم انجام ش��ود اما متاسفانه هیچ یک از این‬ ‫موضوع ها اجرایی نش��ده اند‪ .‬برای نمون��ه برای تامین چوب معادن‬ ‫باید همکاری الزم انجام می ش��د ام��ا هنوز نیاز چوب معادن تامین‬ ‫نشده است‪ ،‬در حالی که هر تن زغال سنگ ‪ ۴۰‬کیلو چوب نیاز دارد‪.‬‬ ‫صمدی با اش��اره به اینکه در ‪ ۴‬منطقه معدنی نیز باید پایگاه های‬ ‫ام��داد و نجات اس��تقرار پیدا می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن موضوع نیز هنوز‬ ‫اجرایی نشده‪ ،‬عالوه بر این تجهیزات ایمنی معادن نیز هنوز به روز‬ ‫نش��ده اند‪ .‬این موضوع ها عاملی شده تا معادن زغال سنگ مدام در‬ ‫معرض خطر باش��ند و مس��ئوالن به این موضوع بی توجهی نکنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال سنگ ایران تصریح کرد‪ :‬چندین بار برای کمک به‬ ‫معادن زغال سنگ درخواست داده ایم اما اقدامات ایمنی این معادن‬ ‫با توجهی روبه رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمن سازی معادن زغال سنگ ایران‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ایران از ‪ ۳‬ش��رکت‬ ‫روس که پیش��ینه زی��ادی در ایمنی معادن زغال س��نگ دارند‪،‬‬ ‫دعوت کرده که ضمن بازدید از معادن زغال س��نگ کشور‪ ،‬راه حل‬ ‫الزم را ب��ه منظ��ور ایمنی این بخش ارائه دهند‪ .‬ب��ه گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫جعف��ر س��رقینی افزود‪ :‬اولوی��ت نخس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در بهره برداری از معادن کش��ور‪ ،‬حف��ظ ایمنی و جان‬ ‫کارکنان معادن است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬متخصصان روس در بررسی‬ ‫معادن زغال س��نگ‪ ،‬همفکری الزم را با انجمن زغال سنگ ایران‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬نقاط ضعف را مش��خص می کنند و راه حل ایمنی را‬ ‫ارائه می دهند‪.‬‬ ‫س��رقینی ضم��ن ی��اداوری تصمیم‬ ‫کارگروه پشتیبانی زغال سنگ در سال‬ ‫گذش��ته که به ریاس��ت وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس تصمیم این کارگروه در ‪ ۱۵‬دی‬ ‫‪ ،۹۷‬نرخ خرید کنسانتره زغال سنگ از‬ ‫سوی شرکت ذوب اهن بر مبنای ‪۲۶.۵‬‬ ‫درص��د نرخ ش��مش ف��والد خوزس��تان در ب��ورس کاال و بر پایه‬ ‫مش��خصات فنی مندرج در جدول مرب��وط بود که یک ماه جلوتر‬ ‫(اول اذر ‪ )۹۷‬شکل اجرایی گرفت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مش��خصه اجرایی ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ‪ ،‬تامین منابع‬ ‫مالی اس��ت که بهره برداران با افزایش نرخ زغال س��نگ که س��ال‬ ‫گذشته تعیین شد‪ ،‬می توانند در این زمینه گام بردارند اما کفایت‬ ‫نمی کن��د و دولت در ای��ن زمینه ه��م برنامه جداگان��ه ای دارد‪.‬‬ ‫س��رقینی موضوع س��اخت ‪ ۴‬پای��گاه امداد و نج��ات در ‪ ۴‬منطقه‬ ‫زغال خیز کش��ور (طبس‪ ،‬کرمان‪ ،‬البرزهای ش��رقی و مرکزی) را‬ ‫یاداور ش��د و گفت‪ :‬س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران (ایمیدرو) با خرید وس��ایل ایمنی ب��ه بهره برداران‬ ‫مع��ادن کمک زیادی کرده اما کافی نیس��ت‪ .‬معاون امور معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور ش��د‪ :‬امروز‬ ‫مجموع فعاالن در بخش معادن زغال س��نگ بیش از ‪ ۱۷‬هزار نفر‬ ‫هس��تند که چنانچه این اش��تغال از سوی بخش خصوصی فراهم‬ ‫نمی ش��د‪ ،‬دولت توان س��رمایه گذاری را نداشت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫براس��اس شیوه نامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر یک از‬ ‫معادن کشور که حداقل های ایمنی را رعایت نکنند‪ ،‬اجازه فعالیت‬ ‫ندارند اما حادثه خبر نمی کند و الزم اس��ت با رعایت اصول ایمنی‬ ‫و فن��ی‪ ،‬ضریب حادثه و خطر را به صفر یا کمترین س��طح ممکن‬ ‫رس��اند‪ .‬س��رقینی درباره رویه کنترل و نظ��ارت در فعالیت های‬ ‫معدنی توضیح داد‪ :‬فرم ارزیابی ریس��ک که برابر با استانداردهای‬ ‫مورد قبول جهانی اس��ت‪ ،‬ساالنه ‪ ۴‬نوبت با مراجعه کارشناسان به‬ ‫مع��ادن ثبت می ش��ود ک��ه با توجه ب��ه عوامل مختل��ف از جمله‬ ‫گازخیزی به هر یک نمره داده می ش��ود و چنانچه نمره معدنی از‬ ‫حد نصاب پایین تر باشد‪ ،‬تعطیل می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫مشاور جعفر سرقینی در گفت و گو با‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر بازار‬ ‫سنگ بر‬ ‫رشدتولید‬ ‫ناخالص داخلی‬ ‫تشریح کرد‬ ‫راه های نرفته برای ظرفیت سازی سنگ های تزئینی‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫نایب رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫ما باید برای بازاریابی حوزه سنگ در سطح‬ ‫بین الملل فعالیت کرده و سعی کنیم با تدبیر‬ ‫و اخذ سیاست های الزم به بازارهای صادراتی‬ ‫ورود کنیم و خودمان را به جهان نشان دهیم‪.‬‬ ‫انچه برای ما هدف و البته اسیب است‪ ،‬نبود‬ ‫بازارهای صادراتی الزم و رقابت با کشورهایی‬ ‫از جمل��ه چین و ترکیه اس��ت ک��ه به عنوان‬ ‫رقیبان جدی ما ش��ناخته می ش��وند‪ .‬در این‬ ‫بین باید درباره کش��ورهای همسایه و منطقه‬ ‫ی��ک برنامه ریزی جامع انجام دهیم و با تدبیر‬ ‫به پیش برویم‪ .‬البته در این حوزه اقداماتی را‬ ‫انجام داده و اقداماتی را در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫برای نمونه قصد داریم صادرات س��نگ را در‬ ‫یک برنامه ‪۵‬ساله از ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر فعلی به‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر برس��انیم‪ .‬برای رسیدن به این‬ ‫مهم‪ ،‬این صنعت باید مورد حمایت قرار بگیرد‬ ‫چراکه می تواند بیش از این رش��د کند‪ .‬زمانی‬ ‫در صنعت س��نگ های س��اختمانی‪ ،‬اره هایی‬ ‫را وارد می کردی��م اما امروز ماشین س��ازهای‬ ‫داخل��ی‪ ،‬هم��ه نیازمندی ه��ای م��ا را تامین‬ ‫می کنند‪ .‬خوش��بختانه صادرات س��نگ در ‪۵‬‬ ‫س��ال گذشته همواره رو به رشد بوده چنانکه‬ ‫صادرات س��نگ بریده در سال ‪ ۹۷‬نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬به میزان ‪ ۱۴‬درصد رشد کرده اما‬ ‫انچه محل ایراد است اینکه شرایط موجود با‬ ‫داش��ته ها و ظرفیت مان همخوانی ندارد و این‬ ‫موضوع باعث ش��ده تا از نقطه مطلوب فاصله‬ ‫زیادی داش��ته باش��یم؛ بنابراین اگر اندکی از‬ ‫بی مهری ها و کم لطفی ها کاسته شود‪ ،‬صنعت‬ ‫س��نگ یکی از ظرفیت های اثرگذار در تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشور می شود‪ .‬برای حل این‬ ‫مش��کل باید برنامه ریزی کنیم تا به نقطه ای‬ ‫که مورد نظر اس��ت برس��یم و بتوانیم از تمام‬ ‫توانمندی های مان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید پورمقدم‬ ‫فراوری‬ ‫سنگ های‬ ‫قیمتی‪-‬زینتی‬ ‫در کشور بخشی‬ ‫است که کمتر‬ ‫مورد توجه‬ ‫قرارگرفته است‬ ‫س��نگ های معدنی تنوع و تعداد بسیار زیادی در ایران‬ ‫دارند‪ .‬دراین بین س��نگ های قیمت��ی و نیمه قیمتی نیز‬ ‫سهم قابل توجهی در معادن کشورمان به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ ،‬به طوری که از ایران به عنوان بهشت گوهرشناسان‬ ‫یاد می کنند‪ .‬برای نمونه فیروزه نیش��ابور از گران ترین و‬ ‫منحصربه فردترین س��نگ های قیمتی به ش��مار می رود‬ ‫و ش��هرتی جهان��ی دارد‪ .‬پس ازان س��نگ قیمتی عقیق‬ ‫جایگاه بس��یار خوبی در میان س��ایر سنگ های قیمتی‬ ‫در کشورمان دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب ازانجایی که ایران از کش��ورهایی است که‬ ‫ذخایر متنوع و سرشار سنگ های تزئینی دارد می توان با‬ ‫بهره برداری بهینه و پایدار از این ذخایر غنی ضمن ایجاد‬ ‫فرصت های شغلی مناسب در جامعه به صادرات و کسب‬ ‫ن نی��ز فکر کرد‪ .‬برای نمون��ه با راه اندازی‬ ‫درام��د ارزی ا ‬ ‫یک کارگاه با ‪ ۲۵‬میز و چند دس��تگاه می توان به ساخت‬ ‫انواع زیوراالت دس��تی و سنتی مشغول شد و همه توان‬ ‫خود را به کار گرفت تا با خام فروشی این ظرفیت قیمتی‬ ‫در کش��ور مقابله ش��ود و همچنین به زنان بی سرپرست‬ ‫شغل داد و امار بیکاری را کاهش داد‪ .‬دراین باره با مجید‬ ‫پورمقدم‪ ،‬پژوهش��گر و مش��اور معاون��ت معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫€ €وضعیت ایران در ذخایر سنگ چگونه است؟‬ ‫ایران در بخش��ی از منطقه زمین شناس��ی قرار گرفته‬ ‫ک��ه به بهش��ت گوهرشناس��ان معروف اس��ت و یکی از‬ ‫غنی ترین کشورهای جهان از نظر انواع ذخایر سنگ های‬ ‫قیمتی به ش��مار می رود‪ .‬بیش از ‪ ۷۰‬گونه سنگ قیمتی‬ ‫و نیمه قیمتی به جز الماس در کش��ور یافت می ش��ود که‬ ‫ازجمله می توان به اوپال‪ ،‬س��یترین‪ ،‬امیتیس��ت‪ ،‬عقیق‪،‬‬ ‫فیروزه‪ ،‬ژاس��ب‪ ،‬بریل‪ ،‬ان��واع کوارتز‪ ،‬اپی��دوت‪ ،‬گارنت‪،‬‬ ‫کریزوک��وال و تورمالین اش��اره کرد‪ .‬این س��نگ ها انواع‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی را تش��کیل می دهند‪ .‬هم اکنون در‬ ‫‪ ۲۰‬استان کشور گوهرسنگ ها شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫€ €چقدر در کش�ور به فراوری سنگ های قیمتی‬ ‫و زینت�ی اهمیت می دهیم و این حوزه چه اهمیتی‬ ‫دارد؟‬ ‫فراوری سنگ های قیمتی و زینتی کشور بخشی است‬ ‫که کمترین فعالیت در ان انجام می شود و عده معدودی‬ ‫در بخش نگین تراشی و شماری هنرمند در تراش هنری‬ ‫س��نگ ها مشغول فعالیت هستند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫برای این حوزه بازار مصرف بزرگی در کش��ور وجود دارد‬ ‫که همچن��ان نیازمند محصوالت تولیدی اس��ت‪ .‬پایین‬ ‫بودن هزینه های تولید اعم از تجهیزات‪ ،‬اموزش و مکان از‬ ‫عوامل مثبت فعالیت در این حوزه است‪ ،‬همچنین وسعت‬ ‫بکارگیری و اش��تغالزایی همگن حرفه ای و غیرحرفه ای‬ ‫این صنعت به حدی اس��ت که ب��رای نمونه یک کارخانه‬ ‫چین��ی ( ‪ ۳۰۰۰ ،) Gem & Gem‬نی��روی کاری را‬ ‫به طور مس��تقیم مش��غول به کار کرده است یا در تایلند‬ ‫ح��دود ‪ ۱.۵‬میلیون نفر و در هند حدود ‪۳‬میلیون نفر در‬ ‫این صنعت اشتغال دارند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای شناس�ایی و افزایش عمق اکتش�افات‬ ‫حوزه س�نگ چه اقداماتی در کش�ور انجام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫شناخت و استفاده از گوهرسنگ ها در کشورمان قدمتی‬ ‫طوالنی دارد‪ .‬برای نمونه معدن فیروزه نیش��ابور پیشینه‬ ‫فعالیت تاریخی ‪۷۰۰۰‬س��اله و قدمت فعالیت ‪ ۷۰۰‬ساله‬ ‫دارد‪ .‬بخش قابل توجهی از فیروزه ها که در تابوت فراعنه‬ ‫مصر به کار رفته از ایران بوده و همچنین کتاب رکوردهای‬ ‫جهان��ی گینس ایران را بزرگ تری��ن تولیدکننده فیروزه‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬صنعت فوالد ب��ه عنوان یک صنعت مادر‬ ‫و اس��تراتژیک در کش��ور باوجود تحریم ها بیش از هر زمان‬ ‫دیگری نیازمند بومی س��ازی اس��ت که این امر با اس��تفاده‬ ‫از ت��وان و ظرفی��ت ش��رکت های دانش بنی��ان امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش دانش بنیان ها در پیشگیری از خروج ارز‬ ‫درحقیقت ترکیب��ی از تخصص ها‪،‬‬ ‫مهارت ها‪ ،‬دانش فنی و علم در کنار‬ ‫هم صنعت فوالد را ش��کل می دهد‪.‬‬ ‫این تخصص ها و مهارت ها می تواند‬ ‫ترکیب��ی از مدیریت اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫برنامه ریزی مالی تا مدیریت دانش‬ ‫باشد و در حوزه صنعت نیز صنایعی‬ ‫مانند متالورژی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬پلیمر و‪ ...‬را می طلبد‪ .‬طبیعی‬ ‫است‪ ،‬توسعه صنعت فوالد نیازمند همه تخصص ها و دانش‬ ‫فنی مربوط اس��ت ک��ه تحقق ان با همکاری ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫این مطلب را حس��ام ادیب‪ ،‬عضو هیات مدیره یک ش��رکت‬ ‫دانش بنی��ان در حوزه صنعت ف��والد در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد و در ادامه گفت‪ :‬توس��عه صنع��ت فوالد از نظر‬ ‫فناوری‪ ،‬تولید و سرمایه گذاری چندان نمی تواند موردتوجه‬ ‫جه��ان اعالم کرده اما بر اس��اس ان تالش چندانی برای‬ ‫اکتش��افات نشده است‪ .‬به این ترتیب باید تالش بیشتری‬ ‫برای شناسایی و افزایش عمق اکتشافات انجام دهیم‪ .‬در‬ ‫این راستا در زون بستان اباد از منطقه اذربایجان شرقی با‬ ‫شناسایی ذخایر کریزوکوال از خانواده فیروزه می توان رتبه‬ ‫ایران را در جهان ارتقا داد؛ سنگی بسیار زیبا و خوشرنگ‬ ‫در استانی که از نظر فیروزه کوبی در صدر کشور است‪ .‬این‬ ‫ماده معدنی از خانواده س��یلیکات ابدار عنصر مس است‬ ‫با س��ختی ‪ ۴‬و با اش��کال منشوری به رنگ های سبز‪ ،‬ابی‬ ‫و فیروزه ای ک��ه پاراژنز ان کانی های ازوریت و ماالکیت‬ ‫هس��تند‪ .‬از این رو ضمن اطالع رس��انی درباره این ماده‬ ‫معدنی زیبای کشورمان به عنوان کاال و محصوالت معدنی‬ ‫در س��ال حمایت از کاالی ایران��ی‪ ،‬امیدواریم بتوانیم در‬ ‫شناسایی ذخایر بیشتر‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬صادرات‪ ،‬اشتغال و‬ ‫سرمایه گذاری گام های بلندتری برداریم‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه س�نگ کریزوکوال بیش�تر توضیح‬ ‫دهید و بفرمایید چه اهمیتی دارد؟‬ ‫س��نگ کریزوکوال یا فیروزه سیلیکاته‪ ،‬کانی سیلیکات‬ ‫مس و الومینیوم به رنگ سبز و ابی با منشا ثانویه است‬ ‫و با س��ختی متوس��ط و از اکسیداس��یون در مناطقی که‬ ‫مع��ادن مس وجود دارد به صورت خوش��ه انگور یا اجرام‬ ‫عنوان کردند‬ ‫ارتقای کیفی صنعت فوالد با شرکت های دانش بنیان‬ ‫شرکت های دانش بنیان باشد؛ چراکه برای هر سرمایه گذار‪،‬‬ ‫گارانتی یکپارچگی کل فرایند و تجهیزات‪ ،‬کیفیت و کمیت‬ ‫محص��ول و خروجی اهمیت بس��زایی دارد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫گرداوری بخش های گوناگون س��خت افزاری برای توس��عه‬ ‫صنع��ت فوالد نیازمند گ��رداوری متخصصان و تجربه های‬ ‫گران قیمت اس��ت که همراه با ریسک باالیی است‪ ،‬از این رو‬ ‫در بازه ه��ای زمانی کوتاه‪ ،‬نه تنه��ا بازخورد مالی و اقتصادی‬ ‫ندارد بلکه دارای ریس��ک باالیی است‪ ،‬به همین دلیل شاید‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان به توفیق چندان��ی در این حوزه‬ ‫نرسند‪.‬‬ ‫ادیب در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬البته در حوزه های مربوط به‬ ‫بهره برداریازصنایعفوالدونیازهایجانبیکهاینصنعتدارد‪،‬‬ ‫توسعه نقش شرکت های دانش بنیان می تواند بسیار گرانقدر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گردش مالی صنعت فوالد به قدری باالس��ت‬ ‫ک��ه تمرکز روی حوزه ه��ای گوناگ��ون ان می تواند به نفع‬ ‫ش��رکت های ف��والدی و ش��رکت های دانش بنیان باش��د و‬ ‫ب��ه اندازه خود س��بب ایج��اد ارزش اف��زوده در این صنعت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند روی‬ ‫تولی��د فروالیاژه��ا که به ص��ورت عمده وارداتی هس��تند‬ ‫گرد و در بین س��نگ ها ش��کل می گی��رد‪ .‬بعضی مواقع‬ ‫توده ه��ای کریزوک��وال با کوارتز رش��د می کنند و در هم‬ ‫ادغام می ش��وند‪ .‬توده های ای��ن کانی با توده های فیروزه‬ ‫و ماالکیت همراه هستند‪ .‬این کانی خاصیت درمانی نیز‬ ‫دارد چراکه موجب ارامش اعصاب ش��ده و در تس��کین‬ ‫درده��ا موثر اس��ت‪ .‬در مصر باس��تان اعتق��اد بر این بود‬ ‫که ش��خص را از اس��یب های روان��ی محافظت می کند‪.‬‬ ‫کریزوک��وال باع��ث افزای��ش مقاوم��ت بدن می ش��ود و‬ ‫تس��کین دهنده زخم مع��ده و ورم مفاصل‪ ،‬رفع گرفتگی‬ ‫عضالت‪ ،‬عفونت گلو و سم زدایی کبد و تنظیم فشارخون‬ ‫اس��ت و اگر در تماس مداوم با پوس��ت باشد بسیار موثر‬ ‫اس��ت‪ .‬این سنگ عالوه بر طب در جواهرسازی به صورت‬ ‫نگی��ن‪ ،‬فیروزه کوبی‪ ،‬دیوارکوبی و تسبیح س��ازی کاربرد‬ ‫دارد و به صورت تزئینی در کلکس��یون خانه نیز استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ظروف فیروزه کوبی نی��ز از تمام خرده ریزه‬ ‫این س��نگ در تابلوهای فی��روز ه و‪ ...‬بهره می برند‪ .‬امروز‬ ‫این س��نگ به ندرت استخراج می ش��ود و به همین علت‬ ‫ن��رخ باالی��ی دارد‪ ،‬هرچند در طبیع��ت از لحاظ ظاهری‬ ‫س��نگ های ش��بیه این کانی وجود دارد ک��ه می توان به‬ ‫فیروزه‪ ،‬ماالکیت و ازوریت اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €راهکاره�ا و پیش�نهاد ش�ما ب�رای توس�عه‬ ‫سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی چیست؟‬ ‫برگ��زاری رش��ته های گوهرشناس��ی و اج��رای طرح‬ ‫اموزش��ی سنگتراش��ی از راهکارهای توسعه سنگ های‬ ‫قیمت��ی و ایج��اد ش��غل به وی��ژه در اش��تغال خانگ��ی‬ ‫ب��رای خانم های خانه دار و بی سرپرس��ت‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫مردم نهاد‪ ،‬انجمن های خیریه و‪ ...‬اس��ت‪ .‬توس��عه و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬صادرات سنگ فیروزه اذربایجان و شرکت‬ ‫در نمایش��گاه های بین الملل��ی با توجه به دس��تگاه های‬ ‫تراش سنگ فیروزه که خیلی بزرگ و پیچیده نیستند و‬ ‫درعین حال داشتن ابعاد مناسب مانند چرخ خیاطی برای‬ ‫اشتغال خانگی نیز بسیار موثر هستند‪ .‬دراین بین اقدام به‬ ‫ثبت جهانی فی��روزه اذربایجان به عنوان برند بین المللی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه غنی بودن ماده معدنی از م��س با ‪ ۲.۵‬تا ‪۷‬‬ ‫درصد خلوص‪ ،‬خوشرنگ بودن و داشتن نقش و نگارهای‬ ‫زیبا‪ ،‬جایگاه ایران را در جهان ارتقا می بخشد و به سمت‬ ‫ارزش افزوده جهت پیدا می کند‪.‬‬ ‫تمرکز داش��ته باشند‪ .‬طبیعی اس��ت‪ ،‬چنانچه شرکت های‬ ‫دانش بنیان روی حوزه های اینچنینی تمرکز داش��ته باشند‪،‬‬ ‫عوای��د زیادی نصیب هم��ه ذی نفعان در این زنجیره خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬برای نمونه تمرکز روی الکترود گرافیتی یا نسوزهای‬ ‫صنعت فوالد که عمده مواد اولیه ان وارداتی است‪ ،‬می تواند‬ ‫بهتری��ن زمین��ه فعالی��ت ب��رای ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ح��وزه صنعت ف��والد همچنین با اش��اره به‬ ‫ارزش اقتص��ادی ک��ه ش��رکت های دانش بنی��ان ایج��اد‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت‪ ،‬یک ش��رکت دانش بنیان از‬ ‫خ��روج ارز ب��ه مقدار اندکی جلوگیری کن��د اما با اطمینان‬ ‫می ت��وان مدعی ش��د که جلوگیری از خ��روج چند میلیارد‬ ‫تومان یا چند میلیون دالر ارز در س��ال از کش��ور‪ ،‬ازس��وی‬ ‫تمام ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬می توان��د رقم قابل توجهی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ادی��ب در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬چنانچه فارغ از توس��عه‬ ‫کم��ی صنعت فوالد‪ ،‬روی توس��عه کیف��ی ان از نظر ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده تمرکز بیش��تری انجام ش��ود‪ ،‬زمینه حضور‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان بیش��تر خواهد ش��د ک��ه به طور‬ ‫قط��ع منافع بس��یاری نصیب این صنعت و کش��ور خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالدی ها به دانش بنیان ها نیاز دارند‬ ‫حضور ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫صنعت فوالد به ویژه در دوران تحریم‬ ‫بسیار ضروری است‪ .‬اگر در چند سال‬ ‫گذشته ش��اهد اتفاق های خوبی در‬ ‫صنعت ف��والد بودیم‪ ،‬یکی از عوامل‬ ‫ان حضور ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ب��ود‪ .‬ای��ن مطل��ب را محمدمهدی‬ ‫یارجانلی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت صنعتی فوالدی در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬هرچند صنعت فوالد در کش��ور‬ ‫بیش��تر یک صنعت حاکمیتی است و دولت در این صنعت به‬ ‫ص��ورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم حض��ور دارد ام��ا همین‬ ‫شرکت های بزرگ فوالدی برای رشد و توسعه خود هم اکنون‬ ‫به همکاری ش��رکت های دانش بنی��ان نیاز دارند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون تاکید بسیاری بر گسترش و رشد شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان در صنع��ت ف��والد ش��ده و در ای��ن زمین��ه نیز‬ ‫همایش هایی برگزار می ش��ود‪ ،‬ب��رای نمونه با همکاری برخی‬ ‫نهادها مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران یا معاونت دفتر‬ ‫ی همایش هایی برگزار شده‬ ‫رئیس جمهوری با واحدهای فوالد ‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال ح��وزه فوالد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫جش��نواره ملی فوالد که از سوی انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بر حضور شرکت های دانش بنیان تاکید بسیاری‬ ‫شد تا الزامات و نیازهای صنعت فوالد را شناسایی کنند و در‬ ‫جهت ان گام بردارند‪ .‬در حقیقت بومی س��ازی صنعت فوالد‬ ‫به وس��یله شرکت های دانش بنیان محقق خواهد شد‪ .‬از این رو‬ ‫حمای��ت از ای��ن ش��رکت ها بس��یار ض��روری به نظ��ر‬ ‫می رس��د‪ .‬یارجانلی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان درگی��ر هزینه های تحقیق و طراحی هس��تند و‬ ‫هزینه های س��عی و خطا در این شرکت ها باالست‪ ،‬بهتر است‬ ‫ب��ا ش��رکت های ف��والدی تعامل برق��رار کنند تا بخش��ی از‬ ‫هزینه ه��ای انه��ا را واحده��ای ف��والدی متحم��ل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به مش��کالت ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یکی از مشکالت شرکت های دانش بنیان این است‬ ‫که سازکار مناسب تجاری ندارند‪ .‬این فعال حوزه فوالد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان در زمینه بازاریابی و مارکتینگ‬ ‫نیز ضعیف و در نظام توزیع با مشکل روبه رو هستند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در بازار به یک ش��بکه بازاریابی نیاز‬ ‫دارند که هم س��فارش برای انه��ا بگیرد و هم محصول انها را‬ ‫به فروش برساند‪ .‬یارجانلی تاکید کرد‪ :‬حاکمیت به بازار خط‬ ‫نمی دهد‪ ،‬این بازار است که به شرکت ها خط می دهد‪ .‬از این رو‬ ‫به یک بازار ساماندهی شده نیازداریم‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سرگذشت رویدادی‬ ‫تجاری با ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫بازدیدکننده متخصص‬ ‫چالش های تولید‬ ‫و صادرات کفش ایران‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫چالش های فعاالن حوزه حمل ونقل جاده ای و صاحبان کاال تشریح شد‬ ‫پای لنگ صادرات‬ ‫حسن احمدیان‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبل‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ناگزیر به تعیین قیمت‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬مهم ترین اقدامی که دولت باید در تقویت حمل ونقل‬ ‫در کشور انجام دهد‪ ،‬نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل است‬ ‫مواد نفتی‪ ،‬س��یمان و کاالهایی که ارزش انها از کرایه‬ ‫حم��ل کمتر می ش��ود نیز اس��تثنا هس��تند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫ضوابط واردات ناوگان نیز ابالغ شده و در حال برقراری‬ ‫برخی هماهنگی ها با س��ازمان های ذی ربط هس��تیم‪.‬‬ ‫البت��ه واردات در ازای اس��قاط مجاز اس��ت و عالوه بر‬ ‫شرکت های حمل ونقل سایر ش��رکت ها نیز می توانند‬ ‫نسبت به واردات ناوگان اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگان اموزش می بینند‬ ‫ج��واد هدایتی‪ ،‬مدیرکل دفت��ر مطالعات راهبردی و‬ ‫اقتصاد حمل ونقل نیز با اش��اره به اینکه دس��تیابی به‬ ‫نقط��ه بهینه با وجود تضاد منافع میان صاحبان کاال و‬ ‫فعاالن صنعت حمل ونقل دشوار است‪ ،‬نسبت به تداوم‬ ‫این نشست ها اعالم امادگی کرد‪ .‬او ظرفیت های حوزه‬ ‫حمل ونقل را کم نظیر توصیف و عنوان کرد‪ :‬نهاد متولی‬ ‫این حوزه یعنی وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬بیش��تر روی‬ ‫حوزه ساخت وس��از متمرکز اس��ت و حوزه حمل ونقل‬ ‫غریب واقع ش��ده است‪ .‬او با اشاره به تاثیر افزایش نرخ‬ ‫ارز بر افزایش نرخ حمل تاکید کرد‪ :‬عمده کاالهایی که‬ ‫حمل می ش��ود‪ ،‬مواد خام بوده که دارای ارزش افزوده‬ ‫پاییی هس��تند؛ از این رو‪ ،‬گاهی ن��رخ حمل با ارزش‬ ‫کاالیی که حمل می شود‪ ،‬متناسب نیست‪ .‬هدایتی در‬ ‫ادامه از انعقاد تفاهمنامه ای میان س��ازمان راهداری و‬ ‫س��ازمان اموزش فنی وحرفه ای برای اموزش رانندگان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬انچه در این نشس��ت هم اندیش��ی‬ ‫مطرح شد‪ ،‬به پرسش��نامه ای تبدیل شده و در اختیار‬ ‫تشکل های حوزه حمل ونقل قرار خواهد گرفت و پس‬ ‫از جمع بندی نظرهای تشکل ها‪ ،‬نتیجه به عنوان مطالبه‬ ‫مشترک سازمان و اتاق پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ناوگان حمل ونقل را تقویت کند‬ ‫در همی��ن ب��اره‪ ،‬محمدامی��ن حاج کاظمی��ان‪،‬‬ ‫صادرکنن��ده ممتاز کش��ور در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه چالش و دغدغه اصلی ما لجس��تیک است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از دولت انتظار و درخواست داریم روی این‬ ‫بخش و زیرساخت های حمل ونقل سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مش��کل داخلی اس��ت و هیچ‬ ‫ارتباطی به تحریم های خارجی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت باید‬ ‫به سرعت ناوگان حمل ونقل را تقویت و اصالح کند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬من و دیگ��ر صادرکنندگان اموخته ایم و‬ ‫اگاه هس��تیم که چگونه تحریم را دور بزنیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫دول��ت باید کمک کن��د و مهم ترین چال��ش ما یعنی‬ ‫حمل ونقل داخلی و اجرای درست کانال سبز را اصالح‬ ‫کند تا بدون دغدغه بتوانیم مسیر را طی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به حمل ونقل شفاف‬ ‫محمدرضا فرش��چیان یکی دیگ��ر از صادرکنندگان‬ ‫ممت��از کش��ور نیز در ای��ن باره ب��ه‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫موض��وع حمل ونق��ل در حال��ی یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫چالش ه��ای صادرات��ی کش��ور اس��ت که مش��کالت‬ ‫مرب��وط به ان می تواند م��ا را از رقیبان عقب بیندازد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬درباره محصول پس��ته‪،‬‬ ‫ایران ب��ا وجود تولید کیفی ای��ن محصول تا حدودی‬ ‫از امریکا جامانده اس��ت‪ .‬رقیب اصلی ما در بازار پسته‬ ‫امریکا اس��ت و نمی توانیم قیمت های خودمان را باالتر‬ ‫از محص��ول امریکا به فروش برس��انیم چراکه س��ایز‬ ‫محصول امریکا از س��ایز محصول صادراتی ما بزرگ تر‬ ‫است‪ .‬دوم اینکه حمل ونقل امریکا راحت تر و شفاف تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫لو نقل اس��ان و شفاف س��ازی‬ ‫در نتیجه نیاز به حم ‬ ‫در این بخش در کش��ور ضروری اس��ت‪ .‬نایب رئیس‬ ‫انجم��ن صادرکنندگان نمون��ه و برتر ای��ران با تاکید‬ ‫ت در کش��ور‬ ‫براینکه به دلی��ل تحریم ها فرایند ترانزی ‬ ‫قابل پیش بینی نیس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫س��ال گذش��ته زمان حمل ونقل از بندرعباس به بندر‬ ‫هنگ کن��گ ‪ ۱۴‬روز بود اما در س��ال جاری به ‪ ۴۰‬روز‬ ‫افزایش یافته اس��ت؛ بنابراین به دلیل نبود روابط نظام‬ ‫بانک��ی بین المللی و هم��کاری با صادرکنن��ده ایرانی‬ ‫نمی توانی��م ب��ه خریداران خ��ود زمان ه��ای پرداخت‬ ‫تعریف شد ه و مشخصی ارائه کنیم‪.‬‬ ‫کش��ورهای رقی��ب ام��ا کاال را حم��ل می کنن��د و‬ ‫می گویند اس��ناد را از بان��ک بگیرید و بانک هم وثیقه‬ ‫می گذارد و ‪ ۳‬ماه پ��س از ورود کاال مبلغ را بپردازید؛‬ ‫اما ما به دلیل تحریم ها چنین امکانی را نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم نوسازی و بازسازی‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با اشاره به ضعف های زیرساختی ایران در حوزه‬ ‫صادرات به‬ ‫گفت‪ :‬شرایط و مشکالت حمل ونقل‬ ‫هیچ تغییری نس��بت به چند س��ال گذشته نداشته و‬ ‫هنوز با این چالش مهم در تجارت روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه نوس��ازی و بازس��ازی ناوگان‬ ‫فرس��وده مهم ترین و اصلی ترین عام��ل در این بخش‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما عالوه براینکه نیاز به اصالح قوانین‬ ‫داریم الزم است زیرساخت ها نیز به درستی فراهم شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬تحریم ها نیز همچنان وجود دارد و مانع‬ ‫مازادی براین بخش به شمار می رود‪.‬‬ ‫مقیمی با اش��اره به افزای��ش هزینه های حمل ونقل‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به هر حال مس��یر ساده و مستقیم جابه جا‬ ‫شده است و مجبور هستیم برای رساندن کاال به مقصد‬ ‫از جابه جایی وس��یله با تغییر مس��یر استفاده کنیم و‬ ‫به ط��ور طبیعی تخلیه و بارگی��ری دوباره در هر نقطه‬ ‫هزینه بر خواهد بود‪.‬‬ ‫نکته دوم اینکه ابزارهای حمل ونقل ما فرسوده است‬ ‫و به همین دلیل زمان بیش��تری نیز می برد که عامل‬ ‫مهمی در هزینه ها خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬مهم تری��ن اقدامی ک��ه دولت بای��د در تقویت‬ ‫حمل ونقل در کش��ور انجام دهد‪ ،‬نوس��ازی و بازسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی توان رقابت با کشورهای دیگر از‬ ‫جمل��ه ترکیه که در مجاورت ما قرار دارد به طور برابر‬ ‫یا حتی مقایسه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن الزم اس��ت قان��ون برنامه‬ ‫ششم توسعه ازس��وی مسئوالن مربوط حمایت و ابزار‬ ‫و زیرساخت های مرتبط فراهم شود و قوانین تجارت و‬ ‫ترانزیت کشورمان نیز همگام با قوانین سازمان تجارت‬ ‫جهانی در حوزه صادرات حرکت کند‪.‬‬ ‫محمدرضا فرشچیان‬ ‫محمدامین حاج کاظمیان‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‬ ‫ترخیص خودروهای دپو شده‪ ،‬منتظر مصوبه دولت است‬ ‫مدیرعام��ل منطقه ازاد اروند درباره وضعیت ‪ ۲۶۰‬خودرو‬ ‫دپو ش��ده در بندر خرمش��هر گفت‪ :‬ترخیص این خودروها‬ ‫دو س��ال است به تعویق افتاده و منتظر مصوبه دولت است‪.‬‬ ‫اسماعیل زمانی به ایرنا گفت‪ ۲۶۰ :‬خودرو در بندر خرمشهر‬ ‫دپو ش��ده که مش��کل مجوز دارند و دولت باید مجوز ورود‬ ‫به انها بدهد‪ .‬بعضی از این خودروها باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی‬ ‫و بعضی هم س��فارش امریکا هس��تند که ورودشان به کشور‬ ‫ممنوع اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه دو س��ال است خودروها در‬ ‫گمرک دپو ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬از سال گذشته مکاتبات گوناگونی‬ ‫ب��رای ترخیص این کاالها از بندر خرمش��هر انجام دادیم که‬ ‫تاکنون بی نتیجه مانده است‪ .‬حتی همه کارهای انها از جمله‬ ‫امور گمرکی انجام شده بود و در این میان با صدور بخشنامه‬ ‫ممنوعیت ورود خودرو روبه رو شدیم‪ .‬زمانی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫خودروها پیش از صدور بخش��نامه ممنوعی��ت ورود خودرو‬ ‫به کش��ور وارد ش��ده بودند اما به دلیل تفسیرهای گوناگون‬ ‫از بخش��نامه ها‪ ،‬جلوی ترخیص انها گرفته ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫منطقه ازاد اروند از دولت درخواس��ت کرد که برای ترخیص‬ ‫ای��ن خودروها و حل مش��کل مردم‪ ،‬مج��وز مربوط را هرچه‬ ‫س��ریع تر صادر کند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه عمده خودروهای‬ ‫دپو ش��ده مربوط به افراد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این خودروها به طور‬ ‫عمده به دلیل مزیت های منطقه ازاد وارد ش��ده و در نهایت‪،‬‬ ‫پ�لاک منطقه ازاد روی انها نصب می ش��ود‪ .‬در س��فر اخیر‬ ‫واعظی به منطق��ه ازاد اروند‪ ،‬وی مدارک و مکاتبه های ما را‬ ‫همراه خود برد تا در دولت مطرح و مجوز مربوط صادر شود‪.‬‬ ‫مشکالت بانکی‪ ،‬دلیل قطع صادرات دارو از کره به ایران‬ ‫دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره با بیان‬ ‫اینکه مشکالت بانکی باعث قطع صادرات دارو از‬ ‫کره جنوبی به ایران ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دارو و غذا‬ ‫در عمل از مس��یرهای تحریمی معاف هس��تند و‬ ‫مس��ائل بانکی نباید روی واردات این محصوالت‬ ‫تاثیری داشته باشد‪.‬‬ ‫پوی��ا فیروزی درباره وضعیت تجارت با کش��ور‬ ‫ک��ره در ش��رایط کنونی به ایرن��ا گفت‪ :‬بدعهدی‬ ‫بانک ه��ای کره جنوبی به تازگی ص��ادرات دارو و‬ ‫مواد اولیه دارویی را به ایران با مشکل روبه رو کرده‬ ‫و انتظارمان این است که دولت کره با حساسیت‬ ‫ویژه ایی مس��ائل بانکی را برطرف کند‪ .‬دبیر اتاق‬ ‫مشترک بازرگانی ایران و کره درباره حجم واردات‬ ‫دارو از کره‪ ،‬افزود‪ :‬ما از طریق ش��کایت شرکت ها‬ ‫متوجه موضوع ش��ده ایم اما درباره حجم واردات‬ ‫دارو بهتر اس��ت نهادهای ذی ربط و مسئول امار‬ ‫دقی��ق را ارائه کنند‪ .‬فیروزی تصریح کرد‪ :‬باوجود‬ ‫غیرقاب��ل قب��ول بودن کلیت تحری��م‪ ،‬دارو و غذا‬ ‫در عمل از مس��یرهای تحریمی معاف هس��تند و‬ ‫مس��ائل بانکی نباید روی واردات این محصوالت‬ ‫تاثیری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بدون ش��ک مشکالت بانکی‬ ‫روی تج��ارت اثرگذاراس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬با این‬ ‫اوصاف به احتمال زیاد ش��اهد کاهش امار تجاری‬ ‫بین دو کش��ور خواهیم بود و انتظار داریم موانع‬ ‫موجود در حوزه س�لامت‪ ،‬دارو و مواد غذایی که‬ ‫از تحریم معاف هس��تند‪ ،‬به زودی از سوی کره ای‬ ‫پیگیری و رفع شوند‪.‬‬ ‫مبلمان خارجی از چند کش��ور ب��ه ایران وارد‬ ‫می شود؛ بخشی از واردات مبلمان از چین است‬ ‫که کیفی��ت باالیی ندارد و به دلی��ل هزینه زیاد‬ ‫حمل ونقل تا ایران ن��رخ ان برای خریدار ایرانی‬ ‫به صرفه نیس��ت‪ .‬ترکیه دیگر صادرکننده مبل‬ ‫به ایران اس��ت اما با توجه ب��ه ارتقای دانش فنی‬ ‫مبل س��ازان ایرانی و اضافه شدن استادکارهای‬ ‫ت��رک به واحدهای تولیدی در ایران‪ ،‬محصوالت‬ ‫مش��ابه محصول این کش��ور با کیفیت یکسان و‬ ‫نرخ بهت��ر در ایران تولید می ش��ود‪ .‬دیگر گروه‬ ‫صادرکنن��ده مبل به ایران ایتالیا اس��ت که نرخ‬ ‫محصوالت ان بس��یار باالس��ت‪ .‬اگ��ر نرخ مبل‬ ‫ایتالیای��ی را با توجه ب��ه ارزش گذاری مورد نظر‬ ‫انها و حمایت تعرفه ای که ازسوی گمرک انجام‬ ‫می ش��ود در نظر بگیری��م‪ ،‬واردات ان فقط برای‬ ‫دهک های باالی جامعه انجام می ش��ود‪ .‬این نوع‬ ‫مبل در ایران تولید نمی ش��ود که ان را به عنوان‬ ‫رقی��ب مبل ایران��ی در بازار در نظ��ر بگیریم‪ .‬در‬ ‫اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫مبلمان ایران اعالم کردیم هیچ مشکلی با واردات‬ ‫مبل خارجی نداریم‪ ،‬اگر این محصوالت در بازار‬ ‫داخل درست ارزش گذاری شده و گمرک تعرفه‬ ‫‪۵۵‬درصدی را بر واردات ان اعمال کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬نباید از یاد برد که واردات کاالهای لوکس‬ ‫و با کیفیت‪ ،‬می توان��د به اگاهی تولیدکنندگان‬ ‫از طراحی روز جهان‪ ،‬رنگ‪ ،‬فناوری و دانش فنی‬ ‫روز کمک کن��د‪ .‬تولیدکننده ایرانی می تواند در‬ ‫این ش��رایط همگام با تولیدکننده خارجی خود‬ ‫را ارتق��ا دهد‪ .‬بحث نب��ودن و ندیدن محصوالت‬ ‫خاص باعث می ش��ود تولیدکنن��ده ایرانی هم از‬ ‫گردون��ه کار عقب بیفتد درحالی ک��ه نگاه ما به‬ ‫صنعت مبلمان‪ ،‬صادرات محور است و نباید این‬ ‫صنعت را از فرصت برخورد با بهترین محصوالت‬ ‫در جه��ان محروم کنیم‪ .‬زمان��ی که واردات یک‬ ‫محص��ول خارجی را ممن��وع می کنیم‪ ،‬واردات‬ ‫بعضی مواد اولیه ب��رای تولید محصوالت کیفی‬ ‫ه��م مح��دود و ممنوع می ش��ود ک��ه نمونه ان‬ ‫ممنوعی��ت واردات «ام دی اف» های روکش دار‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کاهش قدرت خرید خانوار‬ ‫در یک سال گذشته بر تقاضای داخلی اثر منفی‬ ‫داشت اما خوشبختانه با حمایت تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی ن��رخ محص��والت صنعت مبلم��ان در‬ ‫بیشترین میزان دو برابر شده است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که ن��رخ دالر ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬برابر رش��د کرد‪ .‬تهیه‬ ‫بخش��ی از مواد اولیه از داخ��ل‪ ،‬نرخ حامل های‬ ‫انرژی و نیروی انس��انی و ظرفیت باالی صنعت‬ ‫مبلم��ان ایران از دالیل عمده این میزان افزایش‬ ‫نرخ است‪.‬‬ ‫ایین روز ملی صادرات‬ ‫فردا برگزار نمی شود‬ ‫روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با‬ ‫اعالم خبر تعویق ایی��ن روز ملی صادرات اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مقرر اس��ت با تدابیر انجام شده این ایین در‬ ‫زمان مناس��ب و پس از ماه صف��ر‪ ،‬ایام عزاداری‬ ‫اباعب��داهلل الحس��ین (ع)‪ ،‬رحل��ت پیامبر اکرم‬ ‫(ص)‪ ،‬شهادت امام رضا(ع) و شهادت امام حسن‬ ‫مجتبی (ع) برگزار شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ای��ران‪ ،‬با توجه ب��ه اهمی��ت روز ملی‬ ‫صادرات و لزوم توجه همگانی به مقولۀ صادرات‬ ‫از همراه��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫نق��ش پررنگ ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی ای��ران ب��ه عنوان نماین��دۀ بخش‬ ‫خصوصی تش��کر کرده و اعالم ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫برنامه های س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‪ ،‬به‬ ‫زودی‪ ،‬منطبق با نقشه راه تنظیم بازار‪ ،‬تحوالت‬ ‫مثبت و چش��مگیری را در بخش صادرات شاهد‬ ‫خواهیم بود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تاریخ دقیق برگزاری‬ ‫گرامیداش��ت بیست وس��ومین س��الروز مل��ی‬ ‫صادرات به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مصوبه ستاد تنظیم‬ ‫بازار برای ورق فوالدی‬ ‫براساس مصوبه س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬صادرات‬ ‫انواع ورق فوالدی شرکت فوالد مبارکه تا اطالع‬ ‫بعدی نیاز به هیچ گونه مجوزی ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران‪ ،‬ستاد‬ ‫تنظی��م بازار در مصوبه ای ک��ه به امضای عباس‬ ‫قبادی رس��یده‪ ،‬اعالم کرده ص��ادرات انواع ورق‬ ‫فوالدی فوالد مبارکه تا اطالع بعدی نیاز به مجوز‬ ‫برای صادرات ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬مه��رداد حمدالهی‪ ،‬مع��اون دفتر‬ ‫حمل ونقل کاالی س��ازمان حمل ونقل جاده ای درباره‬ ‫مش��کالت مطرح ش��ده درباره محاس��به کرایه حمل‬ ‫براس��اس تن‪-‬کیلومتر گف��ت‪ :‬ذات تعیین نرخ حمل‬ ‫لو نقل داخلی‬ ‫توافقی اس��ت؛ اما به دلیل انکه نرخ حم ‬ ‫چندین سال افزایش پیدا نکرد‪ ،‬سال گذشته به واسطه‬ ‫مش��کالتی که پدید امد‪ ،‬فنر ان رها ش��د و س��ازمان‬ ‫ناگزیر به سمت تعیین فرمول تن‪-‬کیلومتر رفت‪ .‬البته‬ ‫برای محاسبه کرایه حمل براساس فرمول تن‪-‬کیلومتر‬ ‫شرط هایی تعیین ش��ده؛ از جمله اینکه ناوگان ملکی‬ ‫ش��رکت ها از این فرمول مستثنا شده است‪ .‬همچنین‬ ‫نگاه‬ ‫صادرات محور‬ ‫در صنعت‬ ‫مبلمان‬ ‫یادداشت‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی ک��ه این روزها و در چند س��ال‬ ‫گذش��ته از اهمیت زیادی برخوردار ش��ده‪ ،‬مشکالتی‬ ‫دارد که حل شدنی اس��ت اما گویا تمام شدنی نیست!‬ ‫هرچند از ابتدای انق�لاب تا کنون بر اهمیت صادرات‬ ‫غیرنفتی و توسعه این بخش به طور مداوم تاکید شده‬ ‫اما با بروز و تش��دید تحریم ه��ا و کاهش فروش نفت‪،‬‬ ‫نقش غیرنفتی ها پررنگ تر شده و باید به هر صورت و با‬ ‫همت جمعی صادرات این بخش را تقویت کنیم‪ .‬یکی از‬ ‫مهم ترین مشکالت و چالش های موجود در این بخش‬ ‫نیز حمل ونقل است که تاثیر بسیاری بر میزان و حتی‬ ‫ارزش محصوالت صادراتی می گذارد‪ .‬در این محور هم‬ ‫زم��ان مهم اس��ت و هم کیفی��ت کار‪ ،‬و اگر هر یک از‬ ‫اینها نباشد پای صادرات لنگ می ماند که امروز هم تا‬ ‫حدودی ش��اهد چنین وضعیتی هستیم‪ .‬درهمین باره‪،‬‬ ‫به تازگ��ی فعاالن حوزه حمل ونق��ل‪ ،‬صاحبان کاالهای‬ ‫پرتردد در جاده های کش��ور و مدیرکل دفتر مطالعات‬ ‫راهبردی و اقتصاد حمل ونقل سازمان راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای در نشس��تی س��ه جانبه به میزبانی اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران به تبیین چالش ه��ا و عوامل موثر در‬ ‫مطلوبی��ت مورد انتظار خ��ود پرداختند‪ .‬اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در حالی زمینه برگزاری این نشس��ت سه جانبه‬ ‫را فراهم کرد ک��ه مدیرکل دفتر مطالع��ات راهبردی‬ ‫و اقتص��اد حمل ونق��ل س��ازمان راه��داری و حمل و‬ ‫نقل ج��اده ای طی نامه ای ب��ه اتاق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫خواس��تار برق��راری ارتب��اط میان تش��کل های حوزه‬ ‫حمل ونقل و صاحب��ان کاال از جمله تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان با وزارت یادشده به منظور طراحی نظام‬ ‫م حمل ونقل جاده ای و همچنی��ن اجرای پروژه‬ ‫تنظی�� ‬ ‫«ارتقای رضایتمن��دی ذی نفعان حمل ونقل جاده ای»‬ ‫ش��د‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نمایندگان تشکل های حمل ونقل‬ ‫جاده ای و نمایندگان تش��کل های فعال در حوزه های‬ ‫فراورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و ذوب اهن‪،‬‬ ‫س��یمان‪ ،‬مواد معدنی‪ ،‬محصوالت کشاورزی و خودرو‬ ‫به عنوان مشتریان اصلی حمل ونقل جاده ای به دعوت‬ ‫اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترکی حضور یافتند‬ ‫ت��ا چالش های حوزه فعالیت خود را در حضور نماینده‬ ‫س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای ب��ا یکدیگر‬ ‫در می��ان بگذارن��د؛ به طوری که محاس��به نرخ حمل‬ ‫براس��اس فرمول تن‪-‬کیلومتر‪ ،‬مالی��ات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫اعم��ال سیاس��ت های تعزیراتی‪ ،‬بی ثبات��ی قوانین در‬ ‫ح��وزه حمل و تجارت‪ ،‬مانع تراش��ی در برابر واردات و‬ ‫نوس��ازی ناوگان‪ ،‬توجه نکردن به ام��وزش رانندگان‪،‬‬ ‫ضعف نظارت و حمایت نکردن وزارت راه و شهرسازی‬ ‫لو نقل جاده ای از فعاالن این‬ ‫و سازمان راهداری و حم ‬ ‫صنعت از جمله مس��ائلی بود که حاضران این نشست‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صادرات کیوی‬ ‫از سر گرفته شد‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫در نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران بررسی شد‬ ‫گزارش روز‬ ‫لزوم تدوین سازکار‬ ‫تجارت ایران‬ ‫با اتحادیه اوراسیا‬ ‫در حال��ی ک��ه روابط تج��اری ای��ران و اتحادیه‬ ‫اوراس��یا از اوایل ابان امس��ال وارد مرحله جدیدی‬ ‫می شود‪ ،‬هنوز س��ازکار تجارت ایران با کشورهای‬ ‫ای��ن منطقه از جمله س��ازکار بانکی ان مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬دولت دوازدهم در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ب��ه کش��ورهای تش��کیل دهنده اتحادی��ه‬ ‫اوراس��یا که از همس��ایگان ایران به شمار می روند‬ ‫پیشنهاد پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا را داد که‬ ‫این پیش��نهاد پس از دو سال مذاکره اوایل سال ‪۹۷‬‬ ‫نتیجه داد و در نهایت گام نخست این فرایند یعنی‬ ‫موافقتنامه موق��ت ترتیبات منطق��ه ازاد تجاری‬ ‫ایران با اوراس��یا‪ ۶ ،‬ش��هریور ‪ ۱۳۹۸‬ازسوی سفیر‬ ‫ایران به دبیرخانه اوراسیا تحویل شد‪.‬‬ ‫براین اساس موافقتنامه ترتیبات ترجیحی بین‬ ‫ایران و اوراسیا از ‪ ۵‬ابان ‪ ۱۳۹۸‬اجرایی می شود که‬ ‫با اجرای این موافقتنامه گام های اغازین پیوس��تن‬ ‫به اتحادیه اوراس��یا که ش��امل ‪ ۵‬کش��ور روس��یه‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬بالروس و ارمنس��تان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اغاز می ش��ود‪ .‬اتحادیه اقتصادی اورارسیا‬ ‫(‪ 5)EAEU‬سال پیش و با توافق میان کشورهای‬ ‫ب�لاروس‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬قرقیزس��تان و‬ ‫قزاقس��تان ش��کل گرفت و براس��اس پیم��ان این‬ ‫اتحادی��ه تعرف��ه گمرکی در تج��ارت کاالیی بین‬ ‫اعضای ان صفر است‪.‬‬ ‫به گفته حمید زادبوم‪ ،‬رئیس س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ای��ران ای��ن موافقتنامه ش��امل ‪ ۸۶۲‬قلم‬ ‫کاالس��ت که ‪ ۳۶۰‬قلم ترجیحات اعطایی ایران به‬ ‫اوراس��یا و ‪ ۵۰۲‬قلم هم ترجیحات اعطایی اوراسیا‬ ‫به ایران است‪.‬‬ ‫فع��االن و کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د‬ ‫پیوس��تن به ای��ن اتحادیه فرصت مناس��ب برای‬ ‫اقتصاد و توس��عه صادرات ای��ران فراهم می کند و‬ ‫با توجه به ش��رایط حاکم و فشار تحریم ها مبادالت‬ ‫اقتصادی با کش��ورهای عضو این اتحادیه می تواند‬ ‫در رونق اقتصادی ایران موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ گام های پیوستن ایران به اوراسیا‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در امور بازرگان��ی در گفت وگو با‬ ‫فارس اظهار کرد‪ :‬در گام نخس��ت هدف ما اجرایی‬ ‫کردن تفاهمنامه تعرفه تجارت ترجیحی اس��ت و‬ ‫در مراحل بعد به دنبال پیوس��تن ب��ه این اتحادیه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از یک س��ال از اجرای موافقتنامه‬ ‫موق��ت ترتی��ب منطق��ه ازاد تجاری بی��ن ایران و‬ ‫اتحادیه اوراس��یا باید در ث س��ال باید موافقتنامه‬ ‫تجارت ازاد را مذاکره و امضا کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن هروی��ک یاری جانی��ان‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و ارمنس��تان در گفت وگو با فارس‬ ‫درب��اره تاثیرات مثبت پیوس��تن به این اتحادیه در‬ ‫خصوص توس��عه صادرات گفت‪ :‬پیوستن ایران به‬ ‫اتحادیه اوراس��یا یکی از بزنگاه های تاریخی اس��ت‬ ‫اما تجربه های س��ال های گذش��ته نش��ان داده به‬ ‫هیچ وجه نتوانس��ته ایم از فرصت ه��ای اقتصادی‬ ‫استفاده کنیم و ان طور که شایسته است به جایگاه‬ ‫اقتصادی و واقعی خود دست یابیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬پذیرفته ش��دن به عنوان عضو‬ ‫ناظر یا عضو الحاق��ی در این پیمان های منطقه ای‬ ‫برای ما بس��یار حائز اهمیت است زیرا از این طریق‬ ‫می توانی��م جایگاه خودم��ان را از نظر اقتصادی در‬ ‫بدنه کشورهای دیگر جای دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ سازکار بانکی تدوین شود‬ ‫رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان اظهارکرد‪:‬‬ ‫متاسفانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دو سال‬ ‫گذش��ته با تصمیمات بسیار ش��تابزده و یک شبه‬ ‫اقتصاد بخش خصوصی را دچار چالش کرده است؛‬ ‫بنابراین انتظار می رود در رویارویی با این مس��ائل‬ ‫و برقراری تجارت از طری��ق پیمان های منطقه ای‬ ‫کمی با برنامه تر و با حوصله تر به موضوع ها پرداخته‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬باوجود اینکه قرار است موافقتنامه‬ ‫ترتیبات ترجیحی ایران و اتحادیه اوراسیا از ‪ ۵‬ابان‬ ‫اغاز به کار کند هنوز مشخص نشده شبکه بانکی ما‬ ‫قرار اس��ت با چه مکانیسمی با کشورهای عضو این‬ ‫اتحادی��ه کار کند و س��ازکار دقیقی برای تجارت با‬ ‫این اتحادیه تدوین نشده است‪.‬‬ ‫یاری جانی��ان اف��زود‪ :‬متاس��فانه در س��ال های‬ ‫گذش��ته تجارت ما با افغانس��تان و ع��راق به دلیل‬ ‫اینک��ه رواب��ط تج��اری راحتی ب��ا این کش��ورها‬ ‫داشته ایم و سختگیری های خاصی برای کاالهای‬ ‫صادراتی نداش��ته اند بدنه صادرات ما را تنبل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ظرفیت ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالری‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ظرفیت ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد دالری‬ ‫کش��ورهای عضو اتحادیه اوراس��یا بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫اس��تفاده از این بازار صادراتی باید داد و س��تد بین‬ ‫ایران و کش��ورهای عضو دو طرفه باشد اما با توجه‬ ‫ب��ه برنامه های تجاری هدف ما بیش��تر صادرات به‬ ‫این کشورهاس��ت که این گونه نگرش صادراتی ما‬ ‫را نمی تواند در رس��یدن به اه��داف تجاری موفق‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چالش های تولید و صادرات کفش ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران در زمینه‬ ‫تولید کفش‪،‬‬ ‫جایگاه دوازدهم‬ ‫را در جهان به‬ ‫خود اختصاص‬ ‫داده و ساالنه‬ ‫‪ ۱۷۷‬میلیون‬ ‫جفت کفش در‬ ‫ایران تولید‬ ‫می شود؛ به نحوی‬ ‫که سهم ایران‬ ‫از تولید جهانی‬ ‫‪۰.۸‬درصد‪،‬‬ ‫سهم از صادرات‬ ‫جهانی ‪۰.۰‬‬ ‫درصد و گرایش‬ ‫صادراتی کشور‬ ‫نیز ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫است‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در کمیس��یون صنعت و‬ ‫معدن اتاق بازرگانی تهران با بررس��ی وضعیت تولید و‬ ‫ص��ادرات کفش‪ ،‬درباره چالش های این صنعت و موانع‬ ‫پی��ش روی افزایش تولید‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده بیش��تر‬ ‫و ص��ادرات ان ب��ه بازار کش��ورهای همج��وار بحث و‬ ‫گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬در‬ ‫نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران وضعیت صنعت کف��ش و اینده پیش روی ان‬ ‫ب��ا حضور نمایندگانی از جامع��ه مدیران و متخصصان‬ ‫صنعت و نی��ز متولیان دولتی ای��ن بخش مورد بحث‬ ‫و بررس��ی قرار گرفت‪ .‬کمیسیون صنعت و معدن اتاق‬ ‫بازرگانی تهران در دوره نهم هیات نمایندگان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫بررسی مسائل صنایع بزرگ‪ ،‬وضعیت صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط را نیز در کانون توجه قرار داده است‪ ،‬چنانکه‬ ‫اعضای این کمیس��یون ظرفیت ه��ا و البته چالش های‬ ‫صنعت کف��ش را با‪ ۵۰۰‬هزار نفر اش��تغال و صادرات‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری مورد واکاوی قرار دادند‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست‪ ،‬حسین حقگو‪ ،‬کارشناس این‬ ‫کمیس��یون به مرور مهم تری��ن رخدادها و اخبار حوزه‬ ‫اقتصاد و صنع��ت و معدن پرداخت و از جمله‪ ،‬به نقل‬ ‫قول��ی از رئیس کل بانک مرکزی اش��اره کرد که گفته‬ ‫براساس امارهای منتشر ش��ده‪ ،‬رشد تشکیل سرمایه‬ ‫ناخال��ص در ‪ ۳‬فص��ل نهایی‪ ،‬منفی گزارش ش��ده‪ ،‬به‬ ‫نحوی که زمس��تان سال گذشته رشد تشکیل سرمایه‬ ‫به منفی‪ ۱۰‬درصد رس��یده است‪ .‬حال انکه در برخی‬ ‫سال ها رشد سرمایه گذاری‪ ،‬حتی به رقم ‪ ۳۰‬درصد نیز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫حقگو ادامه داد‪ :‬مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان‬ ‫تهران نیز با اش��اره به مصوبه شورای هماهنگی سران‬ ‫قوا مبنی بر افزایش اختیارات س��ازمان تعزیرات گفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬کار هنوز اجرایی نش��ده اما باید الیحه ای برای‬ ‫افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ صادرکنندگان عمده کفش در جهان‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬علی لش��گری‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره جامع��ه صنعت کفش ایران‪ ،‬با ارائه گزارش��ی‪،‬‬ ‫وضعیت صنعت کفش کش��ور را تبیین کرد‪ .‬او نخست‬ ‫به امارهایی درباره تجارت جهانی کفش اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذشته میالدی‪ ،‬میزان واردات کفش در‬ ‫کش��ورها معادل‪ ۱۱‬میلیارد جفت براورد شده و میزان‬ ‫صادرات نیز ‪ ۱۲.۸‬میلیارد جفت بوده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه چی��ن‪ ،‬ویتنام‪ ،‬المان‪ ،‬بلژیک و‬ ‫ترکیه جزو ‪ ۵‬صادرکننده برتر کفش در جهان به شمار‬ ‫ می رون��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ایتالیا ب��ا ‪ ۴۸.۱۵‬دالر باالترین‬ ‫متوسط نرخ کفش و کنیا با ‪ ۰.۸۶‬دالر پایین ترین نرخ‬ ‫را دارد‪ .‬متوس��ط نرخ کفش صادرات��ی ایران نیز ‪۶.۰۶‬‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬امریکا‪ ،‬المان‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬ژاپن و فرانس��ه نیز‬ ‫در صدر فهرست برترین واردکنندگان کفش در جهان‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫لش��گری س��پس توضیح داد‪ :‬ایران در زمینه تولید‬ ‫کف��ش‪ ،‬جایگاه دوازدهم را در جهان به خود اختصاص‬ ‫داده و ساالنه ‪ ۱۷۷‬میلیون جفت کفش در ایران تولید‬ ‫می ش��ود؛ به نحوی که سهم ایران از تولید جهانی ‪۰.۸‬‬ ‫درصد‪ ،‬س��هم از صادرات جهانی ‪ ۰.۰‬درصد و گرایش‬ ‫صادراتی کش��ور نیز ‪ ۰.۵‬درصد است‪ .‬به گفته او‪ ،‬چین‬ ‫ب��ا تولید ‪ ۱۳۵۲۳‬میلیون جفت کفش در س��ال مقام‬ ‫نخست تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده و سهم‬ ‫ان از تولید جهانی ‪ ۵۷‬درصد اس��ت‪ .‬در عین حال این‬ ‫کش��ور ‪ ۳۴.۹‬درصد س��هم صادرات جهانی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدیره جامع��ه صنعت کفش ایران‬ ‫در ادامه به جای��گاه جهانی ایران از نظر مصرف کفش‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬میزان مصرف کفش در ایران ‪۲۲۷‬‬ ‫میلیون جفت در س��ال براورد ش��ده که س��هم ایران‬ ‫از مص��رف جهانی ‪ ۱.۱‬درصد بوده و س��هم واردات از‬ ‫مصرف نیز ‪ ۲۲.۴‬درصد اس��ت‪ .‬به بیان ساده تر‪ ،‬ضریب‬ ‫مصرف کفش در اروپا و امریکا ‪ ۷‬زوج در سال بوده‪ ،‬اما‬ ‫این ضریب در ایران ‪ ۲‬اس��ت؛ یعنی اگر مردم به جای‬ ‫مص��رف ‪ ۲‬جفت کفش‪ ۳ ،‬جفت مصرف کنند‪ ،‬صنعت‬ ‫کفش کشور رونق می گیرد‪.‬‬ ‫علی لش��گری با بیان اینکه رتبه ای��ران در صادرات‬ ‫جهانی از نظ��ر ارزش ‪ ۹۳‬و در واردات‪ ۶۴ ،‬اس��ت‪ ،‬به‬ ‫توس��عه صادرات بدون برندسازی و حضور در نمایشگاه ها ممکن‬ ‫نیس��ت و باید بپذیریم بنگاه ها توان پرداخت هزینه های حضور در‬ ‫نمایشگاه ها را ندارند‬ ‫معرفی ظرفیت ه��ای صنعت کفش ای��ران در زنجیره‬ ‫ارزش چ��رم و کفش پرداخت و اف��زود‪ :‬صنعت کفش‬ ‫به عنوان یک صنعت پیشران می تواند به توسعه صنایع‬ ‫چ��رم طبیعی‪ ،‬چ��رم مصنوع��ی‪ ،‬تولید زی��ره‪ ،‬صنایع‬ ‫نساجی‪ ،‬شیمیایی و یراق االت کمک کند‪.‬‬ ‫وی در بررس��ی امار صادرات و واردات صنعت کفش‬ ‫کشور به این نکته اشاره کرد که ارزش دالری صادرات‬ ‫از ‪ ۱۲۱‬میلیون دالر در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫دالر در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬رسیده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ارزش صادرات در س��ال های گذشته تا ‪ ۹۲‬میلیون‬ ‫دالر نیز افت کرد‪ .‬همچنین متوسط امار واردات رسمی‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۷‬برابر ‪ ۱۳.۵‬میلیون دالر‬ ‫و متوس��ط امار واقعی در همین مدت ‪ ۳۰۸.۶‬میلیون‬ ‫دالر تخمین زده می شود‪ .‬این تفاوت بدان معناست که‬ ‫در این بازه زمانی‪ ۲۳‬برابر انچه گمرک به طور رس��می‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬قاچاق وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬براس��اس بررس��ی های میدانی‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم و مرتبط با زنجیره ارزش تولید‬ ‫و توزی��ع چرم طبیعی و مصنوعی‪ ،‬انواع کیف‪ ،‬کفش و‬ ‫صنایع وابس��ته معادل ‪ ۵۰۰‬هزار نفر اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫پژوهش ها کارشناس��ی نش��ان می دهد صنعت کفش‬ ‫در می��ان ‪ ۷۱‬رس��ته کاری رتب��ه ‪ ۴‬را لحاظ ظرفیت‬ ‫اشتغالزایی داراست‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬براورد ها ازسهم بنگاه های بزرگ و متوسط‬ ‫در تولید کفش ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد و سهم بنگاه های خرد‬ ‫و کوچک ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد است‪ .‬همچنین استان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬خراس��ان‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬البرز و قزوین جز اس��تان های پیشتاز در تولید‬ ‫کفش به شمار می روند‪.‬‬ ‫لش��گری در ادامه به اولویت ه��ای راهبردی صنعت‬ ‫کف��ش ایران اش��اره کرد و س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫خارجی در جهت حفظ و توسعه سهم بازار داخلی‪ ،‬مد‬ ‫و برندسازی و ایجاد شبکه های توزیع پیشرفته‪ ،‬تقویت‬ ‫خوش��ه های صنعت‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬اطالع رس��انی‬ ‫و تبلیغات هوش��مندانه در راس��تای تش��ویق مردم به‬ ‫اس��تفاده از تولیدات داخلی‪ ،‬ایجاد زیرساخت انسانی‪،‬‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬پژوهش ه��ای‪ ،‬فناوری توانمن��د در صنعت‬ ‫کف��ش و بهره وری و کاه��ش هزینه های تولید و مدت‬ ‫بازپرداخ��ت فروش را ج��زو اولویت ه��ای این صنعت‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه‬ ‫از ‪۴‬س��ناریوی این تشکل با مضامین «توسعه صادرات‬ ‫و ایجاد تقاضا در کش��ور های خارج��ی»‪« ،‬بکارگیری‬ ‫توانمندی های ناشی از صرفه در مقیاس‪ ،‬ریسک پذیری‬ ‫و ایجاد شبکه های توزیع گسترده»‪« ،‬بازیابی بازارهای‬ ‫از دس��ت رفته ملی که به وسیله واردات تسخیر شده»‬ ‫و «توس��عه بنگاه های بزرگ و خوش��ه های صنعتی در‬ ‫صنع��ت کف��ش ایران و افزای��ش تعداد و تن��وع انها»‬ ‫رونمایی کرد و خواس��تار حمایت اتاق بازرگانی تهران‬ ‫از بروزرسانی این سناریو ها شد‪ .‬لشگری یکی از اهداف‬ ‫صنعت کفش را افزایش ارزش افزوده این کاال برشمرد‬ ‫و در عین حال‪ ،‬فشارهای مالیاتی و بیمه ای را چالشی‬ ‫برای توسعه واحد های کوچک و متوسط در این صنعت‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل کاهش متوسط مصرف کفش‬ ‫پس از ان این سخنان‪ ،‬محمدرضا زهره وندی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬این‬ ‫پرس��ش را مطرح ک��رد که این صنعت ب��رای افزایش‬ ‫ارزش افزوده کفش ایرانی چه برنامه ای در دس��تور کار‬ ‫دارد و وضعیت رقابت پذیری صنعت کفش ایران نسبت‬ ‫به سایر کشورها چگونه است‪.‬‬ ‫مری��م خزاعی‪ ،‬معاون بررس��ی های اقتص��ادی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬با اش��اره به اینک��ه کفش یک کاالی‬ ‫مصرف��ی کم دوام اس��ت گفت‪ :‬ضری��ب پایین مصرف‬ ‫کفش در کشور نشان دهنده ان است که سطح درامد‬ ‫س��رانه واقعی ایرانی ه��ا رو به کاهش اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫تقاضای داخلی کفش با کاهش درامد س��رانه‪ ،‬محدود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه کشورهایی مانند ویتنام و چین‬ ‫تولی��د و ص��ادرات خ��ود را از طریق س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی ارتق��ا داده اند از ض��رورت توجه به‬ ‫س��رمایه گذاری داخلی در صنعت کفش ایران س��خن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت حمایت از حضور در نمایشگاه ها‬ ‫هوم��ن حاجی پور‪ ،‬معاون کس��ب و کار اتاق تهران‪،‬‬ ‫نیز با اش��اره به اینکه توسعه صادرات و افزایش ضریب‬ ‫نفوذ کفش ایرانی در بازارها بخش��ی از مش��کالت این‬ ‫صنعت را برطرف می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬توس��عه صادرات‬ ‫بدون برندسازی و حضور در نمایشگاه ها ممکن نیست‬ ‫و باید بپذیریم بنگاه ها توان پرداخت هزینه های حضور‬ ‫در نمایشگاه ها را ندارند و دولت باید در این زمینه انها‬ ‫را مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از س��خنانش گف��ت‪ :‬اتاق با در‬ ‫اختیار داش��تن س��امانه ارتباط با مش��تری (‪)CRM‬‬ ‫ارتباط مس��تقیمی با فعاالن اقتصادی دارد و با اتکا به‬ ‫این امکان‪ ،‬می توان پروژه ای مشترک با تشکل مربوط‬ ‫تعریف کرد تا نقش��ه توپوگرافی صنعت کفش به دست‬ ‫بیاید‪.‬‬ ‫حاجی پور با اشاره به مش��کالت مالیاتی فعاالن این‬ ‫بخ��ش ادام��ه داد‪ :‬ات��اق بازرگانی می توان��د مذاکرات‬ ‫جدی��دی را با س��ازمان ام��ور مالیاتی ب��رای کاهش‬ ‫فش��ار های مالیاتی ب��ر واحد های کوچک اغ��از کند‪.‬‬ ‫البته کاهش این فش��ار ها مس��تلزم ان است که دولت‬ ‫نظام جام��ع مالیاتی را رعایت کند و این گونه نباش��د‬ ‫ک��ه گروهی از کس��ب وکار ها زیر تیغ مالیاتی باش��ند‬ ‫و گروه��ی ازادانه فعالی��ت کنند‪ .‬ضم��ن انکه دولت‬ ‫در اعم��ال ضریب مالیات��ی نباید میان صنف و صنعت‬ ‫تبعیض قائل شود‪ .‬اعمال تحریم ها منجر به دور شدن‬ ‫اقتصاد ایران از درامدهای نفتی و توجه دولتمردان به‬ ‫صنعت و درامدهای مالیاتی ش��ده اس��ت‪ .‬اما چنانچه‬ ‫درامدها شفاف نباشد با مشکل روبه رو خواهیم شد‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشس��ت‪ ،‬مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬معاون امور‬ ‫صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬شایسته‬ ‫بود فعاالن صنعت کفش در این نشست‪ ،‬هدف گذاری‬ ‫این صنعت تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬را تبیین می کردند و اینکه‬ ‫برای دستیابی به این اهداف چه الزاماتی نیاز است‪ .‬او‬ ‫س��پس به ضرورت افزایش ارزش اف��زوده کفش ایرانی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تولید و اش��تغال برای دولت حائز‬ ‫اهمیت است؛ چنانچه مشخص شود تشکل و بنگاه های‬ ‫ح��وزه کفش‪ ،‬چه مس��یری را ب��رای ارزش افرینی در‬ ‫تولی��د ای��ن کاال در پیش خواهند گرف��ت‪ ،‬اقدام هایی‬ ‫ک��ه الزم اس��ت دولت بر عه��ده بگیرد نیز مش��خص‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افس��انه محرابی‪ ،‬مدی��رکل صنایع نس��اجی وزارت‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت هم با اش��اره به اینکه برنامه‬ ‫راهب��ردی صنعت کف��ش در معاونت ط��رح و برنامه‬ ‫وزارتخانه در دست تهیه است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکلی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بحث امار اس��ت‪ .‬تا زمانی که اماری در دس��ت‬ ‫نباشد‪ ،‬هیچ برنامه ای برای توسعه این صنعت نمی توان‬ ‫ارائه کرد‪ .‬تهیه امار براس��اس اظهار بنگاه ها انجام شود‬ ‫و الزم اس��ت‪ ،‬بخش خصوصی در این زمینه به دولت‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از راه اندازی کارگ��روه ملی کفش در‬ ‫سال گذشته خبر داد و اینکه در برخی استان ها مانند‬ ‫اذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬ق��م و تهران ‪ ۳‬ش��هرک صنعتی‬ ‫تخصصی کفش در حال راه اندازی است‪.‬‬ ‫محمد عرب نیز ک��ه از جامعه مدیران و متخصصان‬ ‫صنعت کفش در این نشس��ت حضور یافته بود‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه صنعت کفش ایران‪ ،‬صنعت ضعیفی نیست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن صنع��ت به دلیل برخی تصمیم های اش��تباه‬ ‫دولتی و به دلیل فراینده��ای طوالنی در صدور مجوز‬ ‫نتوانسته خود را روزامد کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سال گذش��ته صادرکنندگان را مجبور‬ ‫کردند که ارز حاصل از صادرات را که در بازار ازاد ‪۱۴‬‬ ‫هزار تومان بود به مبلغ ‪ ۸‬هزار تومان به س��امانه نیما‬ ‫بفروش��ند که این اجبار منجر به توقف صادرات کفش‬ ‫شد‪ .‬تصاحب بازار کشورهای همجوار‪ ،‬منجر به جهش‬ ‫صادرات کفش می ش��ود‪ .‬از این رو الزم اس��ت‪ ،‬دولت‬ ‫مسیر صادرات را هموار کند‪.‬‬ ‫در نهایت پس از طرح این مس��ائل مقرر شد‪ ،‬جامعه‬ ‫مدی��ران و متخصصان صنعت کف��ش چالش های این‬ ‫صنعت را به طور مکتوب به کمیسیون صنعت و معدن‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران ارائه دهد تا کمیس��یون رفع این‬ ‫مسائل را مورد پیگیری قرار دهد‪.‬‬ ‫رشد ‪7‬درصدی سرمایه گذاری خارجی‬ ‫جدیدترین امار منتش��ر شده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نش��ان می دهد در ‪ 5‬ماه نخست امس��ال بیش از نیمی از‬ ‫حجم کل س��رمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاری‪ ،‬به افزایش س��رمایه گذاری برای تولید سیگارت در استان‬ ‫زنجان و گیالن مربوط بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس این‬ ‫امار در ‪ 5‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۳۷‬طرح صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫در هیات س��رمایه گذاری خارجی تصویب شده که نسبت به مدت‬ ‫مشابه در سال گذشته ‪ ۱۵.۶‬درصد افزایش داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫حجم کل س��رمایه گذاری خارج��ی در این طرح ها ‪ ۶۱۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار دالر بوده که نسبت به ‪ 5‬ماه نخست سال گذشته‪۷.۱ ،‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬در این میان بیش از نیمی از حجم کل‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در این طرح ها به افزایش س��رمایه گذاری‬ ‫برای تولید س��یگارت در اس��تان زنجان و گی�لان اختصاص داده‬ ‫ش��ده که مبلغ ان مع��ادل ‪ ۳۱۶‬میلیون و ‪ ۶۴۳‬هزار دالر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس این امار‪ ،‬طرح های تولید مکمل های دارویی و‬ ‫ساخت پاالیشگاه میعانات گازی به ترتیب با حجم سرمایه گذاری‬ ‫‪ ۷۱‬میلی��ون و ‪ ۸۹۲‬هزار دالر و ‪ ۵۰‬میلیون دالر؛ پس از س��یگار‬ ‫بیشترین حجم سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند‪ .‬این ‪۲‬‬ ‫طرح به ترتیب در شهرهای خراسان رضوی و بوشهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫طرح فراوری توتون س��یگارت‪ ،‬تولید کاغذ از کربنات کلس��یم و‬ ‫افزایش س��رمایه گذاری برای تولید انواع فراورده های نوشیدنی به‬ ‫ترتیب با حجم س��رمایه گذاری ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۱۸۸‬هزار دالر‪۲۵ ،‬‬ ‫میلی��ون دالر و ‪ ۲۲‬میلی��ون و ‪ ۸۳۷‬هزار دالر‪ ،‬در ‪ 5‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال در هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشاک در قعر جدول‬ ‫از س��وی دیگر این امار نش��ان می دهد ب��رای طرح های تولید‬ ‫پوش��اک فقط ‪ ۳۰۰‬هزار دالر س��رمایه برای اجرای ان در استان‬ ‫خراسان رضوی در هیات سرمایه گذاری خارجی تصویب شده که‬ ‫کمترین حجم سرمایه گذاری در این امار است‪.‬‬ ‫حجم س��رمایه گذاری در طرح فراوری و بسته بندی محصوالت‬ ‫غذایی (چاش��نی غذا‪ ،‬ادوی��ه و زعفران) نیز معادل ‪ ۳۱۰‬هزار دالر‬ ‫بوده که برای اجرا در اس��تان قم در هیات سرمایه گذاری خارجی‬ ‫تصویب ش��ده که پس از پوش��اک‪ ،‬کمترین سرمایه خارجی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در این میان یکی از طرح هایی که امسال در هیات سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی مصوب ش��ده‪ ،‬تولید جانماز و س��جاده‪ ،‬تسبیح ش��مار و‬ ‫تس��بیح در استان خراسان رضوی است که حجم سرمایه خارجی‬ ‫‪ ۳۱۷‬هزار دالر را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫این امارها نش��ان می دهد اس��تان خراسان رضوی محل اجرای‬ ‫‪ ۸‬ط��رح از میان ‪ ۳۷‬ط��رح صنعتی‪ ،‬پس از ان‪ ،‬اس��تان تهران و‬ ‫اذربایجان ش��رقی ق��رار دارند که به ترتی��ب ‪ 5‬و ‪ ۴‬طرح در انها‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۳‬طرح مصوب در هیات س��رمایه گذاری خارجی در‬ ‫اس��تان زنجان‪ 2 ،‬طرح در هر یک از استان های گیالن‪ ،‬خوزستان‬ ‫و قزوی��ن و در اس��تان های البرز‪ ،‬ق��م‪ ،‬فارس‪ ،‬خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬خراس��ان ش��مالی و اذربایجان غربی هر کدام یک طرح‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از ابعاد برگزاری کیش اینوکس ‪ ۲۰۱۹‬گزارش می دهد‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‪‎‬الملل��ی ب��ورس‪ ،‬بانک‪،‬‬ ‫بیمه و خصوصی س��ازی و شش��مین نمایشگاه معرفی‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری کشور به همراه نشست‪‎‬های‬ ‫تخصصی در قالب رویداد کیش اینوکس ‪ ۲۰۱۹‬از ‪۲۷‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰‬ابان در مرکز نمایش��گاه های بین المللی کیش‬ ‫و مرکز بین الملل��ی همایش‪‎‬های کیش به مدت ‪ ۴‬روز‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این رویداد که از ابعاد ملی و بین المللی مهم ترین‬ ‫رویداد اقتصادی کش��ور به شمار می رود‪ ،‬ضمن معرفی‬ ‫فرصت ه��ای س��رمایه گذاری کش��ور‪ ۳۶۰ ،‬ش��رکت‬ ‫داخلی و خارجی اخرین توانمندی ها و دس��تاوردهای‬ ‫خ��ود را در زمینه های اقتصاد‪ ،‬ب��ورس‪ ،‬بانک و بیمه‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬س��رمایه گذاری و امکان��ات مالی در‬ ‫گستره ‪۲۱‬هزار مترمربع به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫از ابعاد برگزاری این رویداد گزارش می دهد‪:‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر حضور خارجی ها‬ ‫در س��ال ج��اری ب��رای فاینک��س ‪ ۲۰۱۹‬برگزاری‬ ‫‪۲۵‬همایش و نشس��ت تخصصی با محورهای گوناگون‬ ‫معرف��ی فرصت‪‎‬های س��رمایه گذاری در کش��ور و نیز‬ ‫معرفی قابلیت‪‎‬ه��ا و ظرفیت‪‎‬های عظیم در بازار پول و‬ ‫س��رمایه با هدف همگرایی و هم افزایی دست اندرکاران‬ ‫اقتصادی در تقویت توان کش��ور و کاهش وابستگی‪‎‬ها‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫رویداد سال جاری با دو محور اصلی داخلی و خارجی‬ ‫و با حضور مس��ئوالن‪ ،‬مقامات‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫سخنرانان برجسته اقتصادی کشور برگزار می‪‎‬شود‪ .‬در‬ ‫محور داخلی‪ ،‬موضوع رونق تولید و نقش بازار سرمایه‬ ‫در افزای��ش تولید ملی و در محور خارجی‪ ،‬گس��ترش‬ ‫ارتباط تج��اری و اقتصادی با کش��ورهای همس��ایه‪،‬‬ ‫همجوار و ه��دف به عنوان رویکرده��ای اصلی دنبال‬ ‫می‪‎‬شوند‪.‬‬ ‫گس��ترش تعامالت بین المللی بازار س��رمایه‪ ،‬جذب‬ ‫س��رمایه‪ ،‬تمرکز بر راهکارهای تامی��ن مالی پروژه ها‪،‬‬ ‫افزایش تولید داخل‪ ،‬توسعه کارافرینی و رشد صادرات‬ ‫کشور به وس��یله مشارکت بازار سرمایه‪ ،‬توانمند سازی‬ ‫شرکت های بخش خصوصی در رویارویی با چالش های‬ ‫اقتص��ادی پی��ش رو ازجمل��ه محورها و اه��داف این‬ ‫نمایشگاه عنوان شده است‪.‬‬ ‫تقوی��ت ح��وزه فناوری ه��ای دانش بنی��ان‪ ،‬مباحث‬ ‫مربوط ب��ه ارزهای دیجیتال‪ ،‬چگونگ��ی تراکنش های‬ ‫بین الملل��ی در فضای جدید پی��ش رو‪ ،‬تبیین جایگاه‬ ‫مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کش��ور در توسعه تجارت‬ ‫و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی‪ ،‬مدیریت فنی‪-‬‬ ‫حقوقی مراودات بین المللی در س��ایر محدودیت های‬ ‫تجاری‪ ،‬بررسی روش های همکاری بنگاه های کوچک‬ ‫و متوس��ط ایرانی با ش��ریکان خارجی از دیگر اهداف‬ ‫نمایشگاه بین المللی اینوکس کیش است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین مشارکت کنندگان در یک نگاه‬ ‫در این دوره ش��اهد مش��ارکت و همکاری نهادهای‬ ‫تاثیرگ��ذار اقتصادی دولتی و بخش خصوصی کش��ور‬ ‫ازجمل��ه س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار‪ ،‬س��ازمان‬ ‫س��رمایه گذاری و کمک های اقتص��ادی و فنی ایران و‬ ‫سازمان خصوصی سازی هستیم‪.‬‬ ‫دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق ازاد‪ ،‬سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیش‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه کیش‪،‬‬ ‫س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک ه��ای اقتص��ادی و‬ ‫فن��ی ایران‪ ،‬بیمه مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن ایران(ایمیدرو)‪ ،‬معاونت دیپلماس��ی‬ ‫اقتص��ادی وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬ات��اق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمه��وری‪ ،‬صندوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬شرکت عمران ش��هرهای جدید‪ ،‬شرکت‬ ‫صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و بس��یاری از نهادها‬ ‫و س��ازمان های دولت��ی و خصوص��ی از حامی��ان و‬ ‫مشارکت کنندگان در این رویداد هستند‪.‬‬ ‫همچنین انجمن مالی اسالمی ایران‪REDMoney ،‬‬ ‫‪ ۳۰‬کارگاه اموزشی در کیش اینوکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اریا حمیدیان‪ ،‬مدیر برگزاری رویداد کیش اینوکس گفت‪ :‬این رویداد بزرگ نمایش��گاهی در شرایط خاص اقتصادی‬ ‫کشور برگزار می شود‪ .‬با این حال با استقبال بازار پول و سرمایه و بنگاه ها و شرکت های مرتبط با اقتصاد‪ ،‬کسب و کار و‬ ‫نهادهای مالی و بورسی‪ ،‬بیش از ‪۸۰‬درصد نمایشگاه ازسوی شرکت ها پذیرش شده است‪ ۳۰ .‬همایش جانبی و کارگاه‬ ‫نیز در حوزه محتوا با محوریت تامین مالی به وس��یله بازار س��رمایه‪ ،‬معرفی طرح های برتر سرمایه گذاری در مناطق ازاد‬ ‫و ویژه‪ ،‬نقش و جایگاه مناطق ازاد در اکوسیس��تم فناوری و نواوری‪ ،‬روند جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در‬ ‫ابعاد منطقه ای و جهانی‪ ،‬توسعه قوانین ملی و بین المللی سرمایه گذاری‪ ،‬گزارش های انکتاد ‪ ،۲۰۱۹‬تبیین استراتژی و‬ ‫سیاس��ت های کش��ور در گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای همجوار و همسایه‪ ،‬توسعه توان ملی و ساخت داخل با‬ ‫ابزارهای جدید بازار س��رمایه و چند محور دیگر از برنامه های محتوایی طراحی ش��ده و موردتوجه عالقه مندان‪ ،‬مدیران‬ ‫و کارشناس��ان اس��ت‪ .‬با توجه به عزم ملی برای هم افزایی و همگرایی و مقابله با فشارهای اقتصادی خارجی‪ ،‬در صورت‬ ‫حضور سازمان ها با طرح و برنامه مشخص‪ ،‬دستاوردهایی برای شرکت کنندگان قابل انتظار و طبیعی است که اداره ها و‬ ‫سازمان های استان تهران با توجه به جدیت قابل مشاهده‪ ،‬می‪‎‬توانند به خروجی‪‎‬ها و نتایج اثربخشی برسند‪.‬‬ ‫‪ ،Group‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫تهران‪ ،‬پژوهش��کده بانک مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬ش��رکت ‪ ،Capital Intelligence‬انجم��ن‬ ‫ش��رکت های مش��اور س��رمایه گذاری و نظ��ارت ب��ر‬ ‫طرح ها‪ ،‬معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه‪ ،‬شرکت‬ ‫‪ ،Dentons Europe LLP‬ش��رکت فراب��ورس و‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها و س��ازمان ها در نشس��ت ها و‬ ‫همایش ه��ای جانبی روی��داد ‪ KishINVEX‬حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی کشور‪ ،‬برگزاری‬ ‫این روی��داد بزرگ با حضور س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬نخبگان و کارشناسان اقتصادی کشور‪ ،‬فرصت‬ ‫مناس��بی برای هم افزایی و گسترش تعامالت داخلی و‬ ‫بین المللی و نی��ز معرفی فرصت های س��رمایه گذاری‬ ‫کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و صاحب نظ��ران مس��ائل اقتص��ادی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه کیش اینوکس را فرصتی برای شناساندن‬ ‫اقتص��اد ایران ب��ه جهانیان می دانن��د و معتقدند‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه می تواند فرصت خوبی برای شناخت موانع‪،‬‬ ‫زیرس��اخت ها و همچنی��ن شناس��اندن فرصت ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری در کشور باشد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه فرصت ه��ای س��رمایه گذاری کی��ش در‬ ‫سال های گذش��ته امکان تبادل نظر‪ ،‬افزایش اگاهی و‬ ‫شناخت فرصت ها‪ ،‬ظرفیت ها و قابلیت های بخش مالی‬ ‫و چگونگ��ی تامین منابع مالی‪ ،‬شناس��ایی زمینه های‬ ‫گوناگون سرمایه گذاری را فراهم کرده و موجب ارتقای‬ ‫روش ها و فرایندهای اجرایی‪ ،‬افزایش ارتباط و تعامل‬ ‫مخاطبان در جایگاه های گوناگون بازارهای مالی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه کیش اینوک��س با ه��دف بهره مندی از‬ ‫مزایای تج��ارت ازاد بین الملل��ی‪ ،‬ورود و خروج بدون‬ ‫مانع سرمایه ها‪ ،‬انتقال اسان تر فناوری و درنهایت ایجاد‬ ‫منفعت برای کش��ور میزبان برگزار می ش��ود‪ .‬اینگونه‬ ‫نمایش��گاه ها نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورها‬ ‫به وی��ژه مناطق ازاد در نخس��تین مرحله به مخاطبان‬ ‫وجود ساختاری پویا‪ ،‬منعطف و قوانین و مقرراتی سهل‬ ‫و کارا را نش��ان می دهد‪ .‬جزیره کی��ش به عنوان یک‬ ‫منطقه ازاد اقتص��ادی و برخوردار از مزیت های فراوان‬ ‫خدماتی و زیرساختی با جاذبه های بی بدیل گردشگری‬ ‫و اقامت��ی و موقعی��ت ممت��از جغرافیای��ی در اب های‬ ‫خلیج فارس می تواند به عنوان دروازه مبادالت تجاری‪،‬‬ ‫همکاری اقتصادی و تعامالت فرهنگی کشور در سطوح‬ ‫ملی‪ ،‬منطقه ای و جهانی ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به مهم ترین اهداف‬ ‫معرفی قابلیت ه��ای نهادهای مال��ی ‪ ،‬توانمندی ها و‬ ‫دستاوردهای بازار س��رمایه‪ ،‬پول و بیمه کشور‪ ،‬کمک‬ ‫به تشکیل س��رمایه در اقتصاد ملی‪ ،‬افزایش ظرفیت ها‬ ‫ب��رای رقابت بازار پول و س��رمایه کش��ور ب��ا بازارهای‬ ‫مش��ابه منطقه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫طرح های کالن ملی‪ ،‬جلب مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫و س��رمایه گذاران داخلی و خارج��ی‪ ،‬ارائه جدیدترین‬ ‫روش ه��ای تامین مالی برای طرح های س��رمایه گذاری‬ ‫و تبادل اطالعات فنی و تجاری بین س��رمایه گذاران و‬ ‫مجریان طرح های س��رمایه گذاری از مهم ترین اهداف‬ ‫میزبانی و حمایت سازمان منطقه ازاد کیش از برگزاری‬ ‫این رویداد بزرگ است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در ‪ ۵‬س��ال برگزاری این رویداد بیش‬ ‫از ‪۱۴۰۰‬ش��رکت داخل��ی و خارجی حضور داش��ته و‬ ‫حدود ‪۳۸‬هزار مقام مس��ئول‪ ،‬مدیر‪ ،‬صاحب نظر‪ ،‬فعال‬ ‫ب��ازار‪ ،‬کارش��ناس و عالقه مند به ح��وزه اقتصاد از این‬ ‫رویداد بازدید کرده اند‪ .‬برگزاری بیش از ‪ ۱۱۰‬نشس��ت‬ ‫تخصصی و همایش بین المللی‪ ،‬برگزاری بیش از ‪۴۵۰‬‬ ‫مالقات تجاری و عقد بیش از ‪ ۱۷۰‬قرارداد و تفاهمنامه‬ ‫همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی‪ ،‬این رویداد‬ ‫را به یک��ی از بزرگ ترین رویداد های اقتصادی کش��ور‬ ‫و کیفی ترین رویداد جزیره کیش تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین مزیت ها‬ ‫مزایای برگزاری رویداد تخصصی با محوریت ‪۴‬بخش‬ ‫مهم اقتصاد ایران ش��امل بان��ک‪ ،‬بیمه و بورس‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫زیرس��اخت و گردش��گری را می ت��وان به ای��ن ترتیب‬ ‫برشمرد‪:‬‬ ‫ ارائ��ه تصویری از قابلیت ه��ا و ظرفیت های ایران و‬‫شرایط کالن‬ ‫ اشنایی با استراتژی های کسب و کار در پساتحریم‬‫ معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی‬‫ بررسی مسائل س��رمایه گذاران با حضور مسئوالن‬‫و تالش در راس��تای رفع مش��کالت و مشارکت بیشتر‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫ معرفی توانمندی ها و دس��تاوردهای بـازار سرمایه‪،‬‬‫پول و بیمه ای کشـور‬ ‫انتقال تجربه و دانـش بین المللی بـازار سرمایه بـه‬‫نهادهای مالی داخلی‬ ‫ معرف��ی خدم��ات نوین بانکی در ح��وزه بازار پول‬‫کشور‬ ‫ معرفی خدمات نوین بیمه ای در حوزه صنعت بیمه‬‫ شناس��اندن ظرفیت ه��ای بخش انرژی کش��ور به‬‫عنوان یکی از مهم ترین صنایع پیش��رو ش��امل صنایع‬ ‫باالدست و پایین دست‬ ‫ معرف��ی جدیدتری��ن فرصت های س��رمایه گذاری‬‫در پروژه ه��ای کالن مل��ی به وی��ژه طرح ه��ای قاب��ل‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه های گردشگری‪ ،‬زیرساخت و‬ ‫انرژی‬ ‫ شناخت رقیبان و اش��نایی با خدمات‪ ،‬محصوالت‬‫و برنامه های انها‬ ‫ معرف��ی جدیدتری��ن طرح ه��ا و پروژه ه��ای‬‫سرمایه گذاری بخـش خصوصی و جذب سرمایه گذاران‬ ‫جدید‬ ‫ب قانونی پس‬ ‫ اش��نایی با مقررات جدید و چارچو ‬‫از تحریم ها‬ ‫ ارائه جدید ترین مدل ها و الگو های تامین مالی برای‬‫پروژه های سرمایه گذاری‬ ‫ تبادل اطالعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران‪،‬‬‫مجریان طرح های سرمایه گذاری و سرمایه پذیران‬ ‫ شناساندن فضای حاکم بر کشور به سرمایه گذاران‬‫خارج��ی و توصی��ف موقعی��ت اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی کشور‬ ‫ تبادل اطالع��ات و ارتقای هماهنگ��ی و همکاری‬‫بی��ن ش��خصیت های حقیق��ی و حقوق��ی مرتب��ط با‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫ ‪ -‬بروزرس��انی دانش فنی و اش��نایی با دستاوردهای‬ ‫نوین و پیشرفته در حو زه های مرتبط با نمایشگاه‪.‬‬ ‫خبر خوش درباره تلکام‬ ‫در ‪ ۵‬سال‬ ‫برگزاری‬ ‫کیش اینوکس‬ ‫بیش از‬ ‫‪۱۴۰۰‬شرکت‬ ‫داخلی و‬ ‫خارجی حضور‬ ‫داشته و حدود‬ ‫‪۳۸‬هزار مقام‬ ‫مسئول‪ ،‬مدیر‪،‬‬ ‫صاحب نظر‪ ،‬فعال‬ ‫بازار‪ ،‬کارشناس‬ ‫و عالقه مند به‬ ‫حوزه اقتصاد‬ ‫از این رویداد‬ ‫بازدید کرده اند‬ ‫توسعه همکاری های نمایشگاهی ایران و نیوزیلند‬ ‫ایران و نیوزیلند همکاری های تجاری مرتبط با نمایش��گاه ها‬ ‫را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش نیوز بهم��ن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران در دیدار با‬ ‫همیش مک مس��تر‪ ،‬سفیر نیوزیلند در ایران گفت‪ :‬روابط ایران‬ ‫ب��ا نیوزیلند باوجود مس��افت زیاد انها دارای پیش��ینه کهن و‬ ‫تاریخی است‪ .‬وی با تاکید بر تمایل دو کشور در همکاری های‬ ‫نمایش��گاهی افزود‪ :‬ایران و نیوزیلن��د به دلیل حضور موفق در‬ ‫اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی می توانند در این رویداد و اکسپوهای دیگر‬ ‫همکاری های مثبتی داشته باشند‪.‬‬ ‫حس��ین زاده با اشاره به گستردگی فعالیت های کشاورزی در‬ ‫نیوزیلند یاداور شد‪ :‬همکاری دو کشور در زمینه نمایشگاه هایی‬ ‫مانن��د اگروفود می تواند توس��عه یابد‪ .‬عالوه بر ای��ن ما اماده‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های تخصصی نیوزیلن��د در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ه رتب��ه نخس��ت نمایش��گاهی ای��ران در‬ ‫خاورمیانه اش��اره کرد و گفت‪ :‬بس��یاری از کش��ورهای جهان‬ ‫در نمایش��گاه های بین الملل��ی ای��ران دارای پاویون هس��تند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ایران‬ ‫همچنین در این دیدار‪ ،‬تمای��ل خود را برای دیدار و همکاری‬ ‫با همتای نیوزیلندی و همچنین کمیس��ر ژنرال این کشور در‬ ‫اکسپوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی ابراز کرد‪ .‬همیش مک مستر نیز با اشاره‬ ‫به اینکه برای س��ومین بار اس��ت که به عنوان سفیر این کشور‬ ‫در ایران انتخاب شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در زمان ماموریت های خود‬ ‫در ایران چندین بار به منظور بازدید از نمایشگاه های گوناگون‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی ایران حضور یافته ام‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین ش��رکت های نیوزیلندی را در برخی‬ ‫از نمایش��گاه های بین المللی ایران به منظ��ور عقد قراردادهای‬ ‫تجاری همراهی کرده ام‪ .‬سفیر نیوزیلند خاطرنشان کرد‪ :‬روابط‬ ‫تج��اری ایران و نیوزیلند همواره رو ب��ه بهبود بوده و به تازگی‬ ‫محص��والت نیوزیلن��دی مانند قه��وه این کش��ور در بازارهای‬ ‫ایران حضور یافته که مایه خرس��ندی اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برگزاری ‪ ۹۰‬نمایش��گاه بین المللی به صورت س��االنه در محل‬ ‫پاوی��ون ش��رکت های دانش بنی��ان در‬ ‫شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی متالورژی‬ ‫ب��ا حمایت صندوق نواوری و ش��کوفایی برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ش��انزدهمین دوره نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫متالورژی(‪ )IranMetafo ۲۰۱۹‬از ‪ ۸‬تا ‪۱۱‬‬ ‫اذر سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار می شود‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫دارای بخش های اهن و ف��والد‪ ،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫قالب س��ازی‪ ،‬اهنگری و ماشین کاری‪ ،‬فلزات‬ ‫غیراهن��ی‪ ،‬معدن و صنای��ع معدنی‪ ،‬کوره ها‪،‬‬ ‫نسوزها و س��رامیک های صنعتی و پروژه های‬ ‫صنعت و معدن برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه از س��وی صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی پاوی��ون ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫برپ��ا می ش��ود ت��ا ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫ح��وزه ف��والد‪ ،‬فل��زات غیراهن��ی‪ ،‬معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی به ارائ��ه اخرین محصوالت و‬ ‫دستاوردهای خود بپردازند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در این نمایش��گاه شرکت های صنعتی داخلی‬ ‫و بین المللی محص��والت‪ ،‬قابلیت های فنی و‬ ‫نواوری های خود را به بازدیدکنندگان عرضه‬ ‫می کنند و از تعامل با دست اندرکاران صنعت‬ ‫و فرصت های موجود بهره می گیرند‪.‬‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی ایران‪ ،‬فرصت مناس��بی برای‬ ‫شرکت های نیوزیلندی اس��ت که از این نمایشگاه ها به منظور‬ ‫افزایش بازارهای خود بهره مند شوند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول نیوزیلندی با اشاره به مشکالت به وجود‬ ‫امده در همکاری بانک های این کشور با ایران متاثر از تحریم ها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکس��پوی ‪ ۲۰۲۰‬دوبی فرصت مناس��بی است که‬ ‫ب��دون تاثیر تحریم ها بر بانک ها‪ ،‬دو کش��ور هم��کاری خود را‬ ‫به راحتی ادامه دهند‪.‬‬ ‫بیستمین دوره نمایش��گاه تلکام با تصمیم‬ ‫شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫و سندیکای مخابرات ‪ ۲۶‬اذر برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه برگزاری نشس��ت مش��ترک‬ ‫مدی��ران ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران و رئیس��ان سندیکای صنایع‬ ‫مخاب��رات و ب��ا توج��ه به نق��ش پراهمیت و‬ ‫ارزنده ارتباط��ات و فناوری اطالعات در عصر‬ ‫حاض��ر و از س��وی دیگر جای��گاه ویژه و مهم‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه های بین المللی و تبادل‬ ‫اطالع��ات فنی بازرگانی و اش��نایی صاحبان‬ ‫صنای��ع و پژوهش��گران و دس��ت اندرکاران با‬ ‫اخری��ن دس��تاوردهای صنعت��ی و فن��اوری‬ ‫روز جه��ان به منظ��ور معرفی توان توس��عه و‬ ‫ظرفیت کش��ور در زمینه ای��ن صنعت مقرر‬ ‫ش��د‪ ،‬بیستمین نمایش��گاه بین المللی صنایع‬ ‫مخابرات و اطالع رس��انی تلکام ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۹‬اذر‬ ‫همزمان با نمایشگاه پژوهش در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی ایران برگزار شود‪ .‬به‬ ‫گزارش گسترش نیوز‪ ،‬با توجه به هماهنگی ها‬ ‫و هم افزایی ایجاد ش��ده این رویداد تخصصی‬ ‫برگ��زار خواه��د ش��د و اطالع رس��انی و‬ ‫سیاس��ت گذاری و نظارت تشکل های مربوط‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬تل��کام ‪ ۹۸‬با‬ ‫دوره های قبل متفاوت بوده و بار دیگر حمایت‬ ‫از تولید داخل و توس��عه صادرات غیرنفتی و‬ ‫ارتباط دانشگاه و صنعت با حضور شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان و اس��تارت اپ ها جل��وه ویژه ای‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫توانمندی قنادان ایران‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف دارن��دگان قنادی‪،‬‬ ‫ش��یرینی فروش و کافه قن��ادی ته��ران گفت‪:‬‬ ‫دومین نمایش��گاه توانمندی قنادان ایران که‬ ‫در ان ب��ه روش ه��ا‪ ،‬اص��ول‪ ،‬مدل ه��ا‪ ،‬مزه ها‪،‬‬ ‫شکل ها و‪ ...‬در پیدایش انواع شیرینی‪ ،‬شکالت‬ ‫و کیک های قنادان متبحر در کش��ور پرداخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برگزار شد‪ .‬به گزارش گسترش نیوز‬ ‫علی بهرمند افزود‪ :‬در این نمایشگاه محصوالت‬ ‫مرتبط ب��ا قنادی در مجموعه نمایش��گاه های‬ ‫هت��ل المپیک در ضلع غربی ورزش��گاه ازادی‬ ‫و در زمینی به مساحت حدود ‪۳‬هزار مترمربع‬ ‫با ‪۶۰‬غرفه در ‪۳‬س��الن از ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬مهر سال‬ ‫ج��اری ب��ه نمایش گذاش��ته ش��د‪ .‬وی هدف‬ ‫برگزاری نمایشگاه قنادان را رونق تولید‪ ،‬ایجاد‬ ‫بس��ترهای الزم برای خوش��ه صادراتی‪ ،‬ایجاد‬ ‫تعامل و تبادل افکار و اطالعات بین ش��اغالن‬ ‫این صنف در کش��ور برش��مرد‪ .‬بهرمند با بیان‬ ‫اینک��ه بازدید از این نمایش��گاه ب��رای عموم‬ ‫ش��هروندان ازاد اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در بخش‬ ‫محصوالت نهایی ش��کالت‪ ،‬گز‪ ،‬سوهان و انواع‬ ‫ش��یرینی اس��تان تهران و برخی از استان های‬ ‫دیگر ب��ه نمایش درامد‪ .‬وی درب��اره صادرات‬ ‫محص��والت قنادی نیز گف��ت‪ :‬چنانچه معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس سازمان‬ ‫توس��عه تجارت زمین ه صادرات این محصوالت‬ ‫را فراهم کند‪ ،‬برای کش��ور ارزاوری می کنیم‪.‬‬ ‫بهرمند افزود‪ :‬ش��یرینی های خش��ک که برای‬ ‫طوالنی م��دت می توان انه��ا را نگهداری کرد‪،‬‬ ‫قابلیت صادرات دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرگذشت رویدادی تجاری با ‪ ۳۸‬هزار بازدیدکننده متخصص‬ ‫منتظر درخشش‬ ‫دانش بنیان ها در‬ ‫ایران متافو باشید‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫استان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات کیوی از سر گرفته شد‬ ‫هندی ها در قزوین‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‬ ‫یک ش��رکت هن��دی اعالم ک��رد در زمینه تولید‬ ‫انواع لوازم خانگی در قزوین سرمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫ناجاراجو موراریش��تی‪ ،‬نماینده این شرکت هندی‬ ‫در دیدار با اس��تاندار قزوی��ن در زمینه علت انتخاب‬ ‫قزوین در بین استان های ایران برای سرمایه گذاری‬ ‫گفت‪ :‬س��رمایه گذاری در اس��تان قزوین به سختی‬ ‫این کار در پایتخت نیس��ت و ظرفیت های گسترده‬ ‫و شرایط مناس��بی برای س��رمایه گذاری دارد‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ما سرمایه گذاری خود را از سال‬ ‫این��ده می�لادی در قزوین اغاز می کن��د و در مدت‬ ‫‪ ۵‬س��ال تمام فن��اوری این کار را به اس��تان قزوین‬ ‫منتقل خواهد کرد‪ .‬موراریشتی ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫تحریم ها و خالی شدن بازار لوازم خانگی سامسونگ‬ ‫و ال جی در ایران‪ ،‬فرصت خوبی برای سرمایه گذاری‬ ‫در ایران به وجود ام��ده تا با تولید در ایران نیاز بازار‬ ‫این کش��ور را تامین کنیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به همین‬ ‫منظور در س��ال گذشته میالدی‪ ،‬بازار ایران را کامل‬ ‫بررس��ی کردیم و متوجه ش��دیم ب��ازار ال ای دی‪،‬‬ ‫یخچال و ماش��ین لباسش��ویی فرصت خوبی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در این کش��ور اس��ت‪ .‬موراریشتی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��ال اینده‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫را در ای��ران ش��روع می کنیم و به ناچ��ار باید مونتاژ‬ ‫کنیم ت��ا به مرور زم��ان فناوری را به ای��ران انتقال‬ ‫دهی��م‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬بازار ای��ران به اندازه ای‬ ‫قوی است اس��ت که با وجود تمام تحریم ها اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری در ان می کنیم و در کنار ان فروش‬ ‫و خدم��ات پس از ف��روش را نیز در برنامه داریم‪ .‬این‬ ‫س��رمایه گذار هندی در ادامه‪ ،‬خواس��تار تخصیص‬ ‫زمی��ن و معافیت های مالیاتی ش��د‪ .‬موراریش��تی‬ ‫با بی��ان اینکه اگر تحریم ها برداش��ته ش��وند تمام‬ ‫بازارهای اسیای میانه در اختیار ایران خواهند بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فاز نخس��ت تولید شرکت ما در قزوین شامل‬ ‫یخچال‪ ،‬تلویزیون ال س��ی دی و ماشین لباسشویی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ساخت نخستین مدرسه‬ ‫سبز البرز در کرج‬ ‫مدیرکل نوس��ازی‪ ،‬توس��عه و تجهیز مدارس‬ ‫اس��تان البرز از س��اخت نخس��تین مدرسه سبز‬ ‫اس��تان در ش��هر کرج خبر داد‪ .‬محمد دالوریان‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا مه��ر از تبدیل برخ��ی مدارس‬ ‫اس��تان البرز به مدارس س��بز خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫این مهم در دس��تور کار اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ویژگی های این مدرسه ها که مسئولیت های خود‬ ‫را در محافظت از محیط زیست و اکوسیستم ایفا‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��تین ویژگی مدرس��ه های‬ ‫مربوط این است که در زمینه گرمایش کالس ها‬ ‫از پنل های خورش��یدی اس��تفاده می شود که به‬ ‫نحوی صرفه جویی در سوخت های فسیلی است‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان‬ ‫البرز با تاکید بر اینکه اس��تان البرز در بکارگیری‬ ‫مدرس��ه های س��بز چهارمی��ن اس��تان کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نخس��تین مدرس��ه در این زمینه‬ ‫که به مدرس��ه س��بز تبدیل می ش��ود‪ ،‬در ش��هر‬ ‫ک��رج قرار دارد‪ .‬دالوریان گف��ت‪ :‬عالوه بر تفاوت‬ ‫ش��بکه گرمایشی‪ ،‬برتری دیگر این مجموعه های‬ ‫اموزشی نس��بت به بقیه مدرسه ها این است که‬ ‫کنت��رل هوش��مند در زمینه گرمای��ش از جمله‬ ‫پنل ه��ای خورش��یدی اعمال می ش��ود و میزان‬ ‫مصرف انرژی را پایین می اورد‪.‬‬ ‫تغییر زمان برداشت‬ ‫یاقوت سرخ‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان ساوه گفت‪:‬‬ ‫زمان پیش بینی ش��ده برای برداشت یاقوت سرخ‬ ‫ساوه تغییر کرده است‪ .‬حسن شریفی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی سازمان هواشناسی‬ ‫حاک��ی از وقوع بارش های زودهن��گام پاییزه بود‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس به باغ��داران توصیه ش��د به دلیل‬ ‫پیشگیری از خسارت های احتمالی‪ ،‬به محض فعال‬ ‫شدن س��امانه بارشی‪ ،‬اقدام به برداشت زودهنگام‬ ‫محص��والت خود کنند‪ .‬وی بی��ان کرد‪ :‬از انجا که‬ ‫میزان بارش های چند روز گذشته به حدی نبود که‬ ‫بتواند به محصوالت باغی به ویژه انار خسارت وارد‬ ‫کند‪ ،‬به باغداران توصیه می ش��ود در برداشت انار‬ ‫عجله نکنند‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬بنا بر اعالم سازمان هواشناسی‪ ،‬در‬ ‫ن بارندگی موثری در استان مرکزی رخ نخواهد‬ ‫ابا ‬ ‫داد‪ .‬از طرفی میانگین بارش های پاییز سال جاری‬ ‫نس��بت به درازمدت و س��ال گذشته کمتر و دمای‬ ‫هوا نیز ‪ ۱.۵‬درجه گرم تر خواهد ش��د؛ بنابراین به‬ ‫باغداران توصیه می ش��ود برای برداشت انار عجله‬ ‫نکنن��د‪ .‬ش��ریفی در ادام��ه از برداش��ت افزون بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن انار از باغ های شهرس��تان در س��ال‬ ‫ج��اری خبر داد و افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۲‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی س��اوه زیر کش��ت انار است اما سطح زیر‬ ‫کش��ت باغ های موثر و اقتصادی شهرستان افزون‬ ‫بر ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار است‪.‬‬ ‫گروه استان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫با صادرات‬ ‫کیوی زودرس‬ ‫بی کیفیت‪،‬‬ ‫بازارهای‬ ‫صادراتی کشور‬ ‫را از دست‬ ‫می دهند‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی توسعه صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی ازسرگیری صادرات محصول‬ ‫کیوی از ‪ ۱۶‬مهر خبر داد و گفت‪ :‬برابر تصمیم جلس��ه‬ ‫‪ ۲۲‬ش��هریور ‪ ۹۷‬میز ملی ص��ادرات مرکبات و کیوی‬ ‫در اس��تان مازندران که با حضور رئیس (وقت) سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬سازمان های ذی ربط‪ ،‬تشکل ها و‬ ‫اتحادیه های صادراتی و جمعی از صادرکنندگان کیوی‪،‬‬ ‫با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر اس��تاندارد به‬ ‫لحاظ کیفی به ویژه دستیابی به حد مطلوب قند کیوی‬ ‫(دس��ت کم بریکس ‪ )۶.۲‬در بازارهای هدف برگزار شد‪،‬‬ ‫صادرات کیوی از ‪ ۱۵‬تیر تا ‪ ۱۵‬مهر س��االنه بر اس��اس‬ ‫بخش��نامه ‪ ۲۶‬ش��هریور ‪ ۹۷‬از تمام گمرکات خروجی‬ ‫کش��ور ممنوع ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران محمود بازاری افزود‪ :‬این تصمیم‬ ‫ب��ه دلیل رعایت ش��اخص های کیفی محصول کیوی و‬ ‫صیانت از برند این محصول در کش��ور از لحاظ کیفیت‬ ‫در بازارهای هدف گرفته شد ه است‪ .‬بازاری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ه دلیل ظرفیت تقاضای بازارهای اطراف کش��ورمان‪،‬‬ ‫ام��کان ص��ادرات بیش از ارق��ام فعلی وج��ود دارد که‬ ‫نیازمند برنامه ریزی هدفمند صادرکنندگان برای حضور‬ ‫پایدار در بازارها در قالب قراردادهای بلندمدت و ارسال‬ ‫مستمر محصول است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬محص��ول کی��وی به‬ ‫ارزش ‪ ۹۶‬میلی��ون دالر به بازارهای هدف صادر ش��د‬ ‫و مهم تری��ن بازارهای صادراتی ای��ن محصول در زمان‬ ‫حاضر ب��ه ترتیب روس��یه‪ ،‬عراق‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی و افغانستان است‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ بازارهای صادراتی‬ ‫رئیس اتحادیه باغداران اس��تان مازندران می گوید‪ :‬برخی‬ ‫صادرکنن��دگان ب��ا ص��ادرات کی��وی زودرس بی کیفیت‪،‬‬ ‫بازارهای صادراتی کش��ور را از دس��ت می دهند‪ .‬محمدرضا‬ ‫ش��عبانی با اش��اره به اینک��ه درحال حاضر س��االنه بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن کیوی در کش��ور تولید می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬زمان‬ ‫مناسب برداشت کیوی از ابتدای ابان است اما برای صادرات‬ ‫پیش بینی ش��ده که از اواس��ط مهر‪ ،‬کیوی برداشت و صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬در حالی که برخی تاجران برای منافع شخصی خود‬ ‫می��وه کیوی را زودهنگام در م��رداد از باغداران خریداری و‬ ‫صادر می کنند که به دلیل پایین بودن کیفیت این محصول‪،‬‬ ‫صادرات ایران می تواند با مش��کل روبه رو شود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫در ص��ورت رف��ع موانع‪ ،‬س��ود حاص��ل از صادرات کی��وی ان قدر‬ ‫باالست که بسیاری از تاجرانی را که اکنون مشغول واردات هستند‬ ‫به سوی صادرات و ارزاوری برای کشور سوق می دهد‬ ‫میوه رس��یده ی��ا نارس کیوی از لحاظ ش��کل و اندازه یکی‬ ‫اس��ت اما میوه زودرس به دلیل سفت بودن و نداشتن اب و‬ ‫قن��د متعادل برای مصرف تازه خوری و صنایع تبدیلی‪ ،‬قابل‬ ‫مصرف نیست و در مدت ‪ ۱۵‬روز غیرقابل مصرف و نگهداری‬ ‫می شود‪ .‬رئیس اتحادیه باغداران استان مازندران اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��االنه نزدیک به ‪ ۵‬هزار تن کیوی از کشور صادر می شود ‪.‬‬ ‫با برداش��ت و صادرات زودهنگام این میوه غیرقابل مصرف‪،‬‬ ‫ام��کان ص��ادرات نزدیک به ‪ ۳‬هزار تن دیگر دچار مش��کل‬ ‫می شود زیرا کشورهای متقاضی کیوی ایرانی به دلیل پایین‬ ‫ب��ودن کیفیت‪ ،‬این محصول را خریداری نمی کنند و زمانی‬ ‫که بازار از دس��ت برود بیش از پیش تولیدکنندگان متضرر‬ ‫می شوند‪ .‬در عین حال میوه ایرانی به میوه با کیفیت پایین‬ ‫در بازارهای جهانی شناخته می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه صادرکنندگان تاکید کرد از برداش��ت و صادرات‬ ‫بی موق��ع کیوی خ��ودداری کنند‪ .‬به ط��ور معمول تاجران‬ ‫ترکیه ای کیوی ایرانی رسیده و با کیفیت را از دی هر سال‬ ‫فعالیت ‪ ۱۶۰‬واحد صنعتی در شهرک صنعتی بناب‬ ‫فرماندار بناب از تملک و توسعه شهرک صنعتی‬ ‫این شهرس��تان در زمینی به مساحت ‪ ۱۰۰‬هکتار‬ ‫از هفته اینده و واگذاری ان به متقاضیان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬امین رفیعی‪ ،‬در جلس��ه مش��ترک‬ ‫ش��ورای برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی شهرستان‬ ‫بناب که با حضور محمدرضا پورمحمدی‪ ،‬استاندار‬ ‫اذربایجان ش��رقی و جمعی از مدیران کل استان و‬ ‫مدیران واحدهای تولیدی شهرستان برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫تش��ریح پروژه های در دس��ت اقدام این شهرستان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۶۰‬واحد صنعتی در‬ ‫شهرک صنعتی بناب مشغول فعالیت هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در سال جاری برای اجرای طرح های عمرانی‬ ‫اس��تانی و ملی شهرستان بناب‪ ۳۰۰ ،‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار اختص��اص یافته که در قالب ‪ ۶۰‬پروژه اجرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬فرمان��دار بناب همچنی��ن از اجرای‬ ‫اخرین مرحله تکمیل پل روگذر میدان معلم بناب‬ ‫خبر داد و ابراز کرد‪ :‬تاکنون برای تکمیل این پروژه‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است‪ .‬نماینده‬ ‫عالی دولت در شهرس��تان بناب همچنین ساخت‬ ‫ورزش��گاه این ش��هر را از دیگر پروژه های عمرانی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬پروژه استادیوم ‪ ۱۵‬هزار نفری بناب‬ ‫تاکنون پیشرفت ‪ ۸۰‬درصدی داشته است‪ .‬رفیعی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در س��ال جاری از محل ارزش افزوده‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیارد ریال به شهرداری بناب پرداخت شده‬ ‫و در این زمینه از سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون ‪ ۳۱۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال به دهیاری های شهرس��تان پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرماندار بناب‪ ،‬بافت فرسوده و ناکارامد را از‬ ‫دغدغه های این شهرستان دانست و اظهار کرد‪۴۰ :‬‬ ‫درصد واحدهای مسکونی شهرستان بناب فرسوده‬ ‫و ناکارامد هس��تند و ‪ ۴۰‬درصد جمعیت ش��هری‬ ‫در انها س��اکن هس��تند‪ .‬بر این اساس برای احیای‬ ‫بافت های فرسوده این شهر ‪ ۴۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تکمیل فضای ش��هرک صنعتی‬ ‫بناب اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬فضای شهرک صنعتی‪،‬‬ ‫تکمی��ل و به ی��ک چالش جدی تبدیل ش��ده که‬ ‫س��رمایه گذاران به دلیل نبود فضا در این ش��هرک‪،‬‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی س��ایر ش��هرها اقدام به‬ ‫س��رمایه گذاری می کنند‪ .‬به گفت��ه فرماندار بناب‪،‬‬ ‫تمل��ک و توس��عه ش��هرک صنعت��ی در زمینی به‬ ‫مس��احت ‪ ۱۰۰‬هکتار اغاز ش��ده و از هفته اینده‬ ‫عملیات اجرایی تملک و واگذاری ان به متقاضیان‬ ‫ش��روع می ش��ود‪ .‬رفیعی در بخش پایانی به میزان‬ ‫صادرات کاال از این شهرس��تان اشاره و اذعان کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه گذش��ته س��ال جاری‪ ۱۱۵ ،‬میلیون دالر‬ ‫کاال از گم��رک این شهرس��تان به خارج از کش��ور‬ ‫صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وی از افزای��ش وزنی صادرات‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۱۱۰‬میلیون دالر‬ ‫ارزش کااله��ای صادراتی بود که در س��ال جاری‪،‬‬ ‫حجم صادرات ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تن است و از لحاظ‬ ‫وزن��ی ‪ ۴۰‬درصد افزایش نش��ان می دهد‪ .‬فرماندار‬ ‫بناب پیش بینی کرد‪ :‬میزان صادرات از گمرک این‬ ‫شهرستان تا پایان سال جاری به ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۲‬طرح صنعتی در کاشان اغاز شد‬ ‫طرح س��اخت نخس��تین ناحیه صنعتی تخصصی‬ ‫ماهی��ان زینتی کش��ور و ش��هرک صنعتی ش��ماره‬ ‫‪ ۳‬کاش��ان در ایین��ی ب��ا حضور مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و جمعی‬ ‫از مس��ئوالن استانی اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬محمدجواد بگ��ی در ایین اغاز این طرح ها‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین ناحی��ه صنعتی تخصص��ی ماهیان‬ ‫زینتی کشور در کاشان به مساحت ‪ ۴۹‬هکتار و اعتبار‬ ‫اولی��ه ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال به اجرا درمی اید که برای ‪۳‬‬ ‫هزار نفر اشتغالزایی خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان افزود‪ :‬با اجرای‬ ‫ای��ن ط��رح ‪ ۲۰۰‬واحد پرورش ماهی زینتی س��نتی‬ ‫شهرس��تان کاش��ان به واحدهای صنعتی تبدیل و از‬ ‫بافت مس��کونی منطقه راوند خارج می ش��وند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به صادرات ماهیان زینتی کاشان به ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫جه��ان بی��ان کرد‪ :‬مرحله نخس��ت این طرح ش��امل‬ ‫مجموعه تولیدی‪ ،‬نمایشگاهی و فروشگاهی و ‪ ۳‬هزار‬ ‫گون��ه ماهی زینتی خواهد ب��ود‪ .‬بیش از هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫خانوار در شهرستان کاشان در قالب ‪ ۶۰۰‬کارگاه بزرگ‬ ‫و کوچ��ک به پرورش ماهیان زینتی اش��تغال دارند و‬ ‫در مجموع با تولید حدود ‪ ۴۰‬میلیون قطعه ماهی در‬ ‫کنار تامین بخشی از نیازهای بازار داخلی‪ ،‬نیم نگاهی‬ ‫ب��ه صادرات دارند‪ .‬محمدج��واد بگی همچنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شهرک صنعتی شماره ‪ ۳‬کاشان نیز به مساحت‬ ‫‪ ۱۵۱‬هکتار با اعتبار اولیه ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال س��اخته‬ ‫ش��ده و با بهره برداری از این طرح‪ ،‬مجموع مس��احت‬ ‫ش��هرک های صنعتی این شهرستان به حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫هکتار خواهد رس��ید‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به دنبال خروج‬ ‫بخش صنعت شهرس��تان کاشان از شرایط تک قطبی‬ ‫هستیم و بر این اساس‪ ،‬پس از تکمیل طرح‪ ،‬نسبت به‬ ‫اس��تقرار شرکت های دانش بنیان در حوزه های غیر از‬ ‫نساجی در ان اقدام خواهد شد‪ .‬طرح ساخت شهرک‬ ‫صنعتی سوم کاشان که سال ‪ ۱۳۷۲‬برای نخستین بار‬ ‫به تصویب هیات وزیران رس��یده بود‪ ،‬پس از ‪ ۲۶‬سال‬ ‫دوباره در دس��تور کار قرار گرفت‪ .‬اس��تان اصفهان با‬ ‫‪ ۷۰‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی در ‪ ۱۲‬ه��زار هکتار و‬ ‫‪ ۱۲۰‬ه��زار نفر اش��تغال از نظر تع��داد و اراضی مقام‬ ‫نخست را در کشور دارد‪.‬‬ ‫خری��داری و ب��ا عنوان کیوی ترکیه ای به بازار روس��یه وارد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شعبانی گفت‪ :‬پیگیری های معاونت باغبانی وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی دولت یازدهم باعث شد موانع فنی برای صادرات‬ ‫کیوی زودرس رفع ش��ود‪ ،‬به طوری که از لحاظ قرنطینه ای‬ ‫و گم��رک‪ ،‬صادرات کیوی و خ��روج ان از مرزها از ‪ ۲۰‬مهر‬ ‫هر س��ال انجام ش��ود و میوه با کیفیت ایران��ی به بازارهای‬ ‫جهانی عرضه ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از مجموع ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫کیوی تولیدی کشور نزدیک ‪ ۲۰۰‬هزار تن مربوط به استان‬ ‫مازندران است‪ .‬برداشت این محصول یک ماه زمان می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع صادراتی را بردارید‬ ‫قائ��م مقام خانه کش��اورز نیز در این ب��اره گفت‪ :‬کیفیت‬ ‫ظاه��ری و مطلوبی��ت طع��م و عطر کی��وی ایرانی کم نظیر‬ ‫اس��ت و مشتریان خارجی اس��تقبال خوبی از ان می کنند‪.‬‬ ‫به گفته بیابانی؛ س��ال گذش��ته‪ ،‬کیوی ایران به کشورهای‬ ‫واس��طی مانند ترکیه ارس��ال و از انجا با برچسب این کشور‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به بازارهای هدف صادر می ش��د که در س��ال جاری از این‬ ‫اتفاق ها جلوگیری خواهد شد‪ .‬عنایت اهلل بیابانی در گفت وگو‬ ‫ب��ا اقتصادانالین با تاکید بر اینکه کیوی ایران امتیاز بزرگی‬ ‫برای صادرات کش��ور است‪ ،‬خواستار تس��هیل و رفع موانع‬ ‫صادرات��ی این محصول ش��د‪ .‬وی فراهم کردن کانتینرهای‬ ‫سردخانه دار مناسب‪ ،‬حذف قوانین دست و پا گیر و کاهش‬ ‫دخالت دولت را از مواردی دانس��ت که می تواند به تس��هیل‬ ‫صادرات کیوی کمک کند‪ .‬بیابانی معتقد اس��ت؛ در صورت‬ ‫رفع موانع‪ ،‬سود حاصل از صادرات کیوی ان قدر باالست که‬ ‫بس��یاری از تاجرانی را که اکنون مشغول واردات هستند به‬ ‫سوی صادرات و ارزاوری برای کشور سوق می دهد‪.‬‬ ‫قائم مقام خانه کش��اورز با اش��اره به نقش باغداران کیوی‬ ‫در رس��یدن به اهداف یادشده به انها توصیه کرد‪ :‬باغداران‪،‬‬ ‫برداش��ت کیوی را در زمان مناس��ب انجام دهند و از ابیاری‬ ‫بی��ش از نیاز درخت خودداری کنند چراکه کیفیت و زمان‬ ‫نگهداری محصول کاهش می یابد و بر بازار صادراتی اسیب‬ ‫وارد می کن��د‪ .‬بیابان��ی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬ب��ا وجود تمام‬ ‫مزایای عنوان شده برای صادرات کیوی‪ ،‬خواست ما مصرف‬ ‫این محصول در کش��ور اس��ت چراکه کیوی برای سالمتی‬ ‫بس��یار مفید اس��ت و می تواند بخش مهمی از نیاز تغذیه ای‬ ‫جامعه را تامین کند اما متاس��فانه شناخت و استقبال مردم‬ ‫از ان کافی نیست‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫هشدار ‪ :FATF‬اگر پالرمو و ‪ CFT‬تا بهمن تصویب نشود‪ ،‬ایران به فهرست سیاه برمی گردد‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت ‪ CFT‬و پالرمو‬ ‫علیرضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سایر قوانین بین المللی ‪ FATF‬باید استفاده کرد و‬ ‫این موضوع مهمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای رفع موانع جهانی شدن‬ ‫البرت بغزیان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫با توجه به اهمیت تصویب لوایح باقی مانده‬ ‫مرب��وط ب��ه مبارزه ب��ا پولش��ویی و تامی��ن مالی‬ ‫تروریسم‪ ،‬بر این موضوع تاکید کرد که این موضوع‬ ‫می تواند ما را به س��مت اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫پیش ببرد و ما را از فهرست سیاه ‪ FATF‬به شکل‬ ‫دائم��ی خارج کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬اما این در حالی اس��ت‬ ‫که همچنان در تصویب ای��ن لوایح تردید هایی در‬ ‫داخل کشور هست و هنوز بررسی ها در این زمینه‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برای دستیابی به نتایج مطلوب تر‬ ‫باید در این زمینه بحث و بررس��ی بیش��تری انجام‬ ‫و ای��ن فرصت به وجود امده بهره برد ه ش��ود یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬البته به تازگی دولت ایین نامه قانون مبارزه با‬ ‫پولشویی را به نهاد های اجرایی ابالغ کرده است که‬ ‫ایران بتواند از این طریق حس��ن نیتش را در بحث‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریس��م و پولش��ویی نشان‬ ‫دهد و این مهم گامی در مسیر به توافق رسیدن با‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قبول استانداردهای بین المللی‪،‬‬ ‫الزمه حضور ایران در بازارهای بین المللی اس��ت و‬ ‫این مهم باید اتفاق بیفتد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اینکه بگوییم‬ ‫تحری��م‪ ،‬برای ما محدودیت ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫واقع فقط این عامل نیست زیرا اگر این استاندارد ها‬ ‫و قوانین رعایت نش��ود‪ ،‬حتی در ش��رایط برجام و‬ ‫رفع تحریم ه��ا‪ ،‬باز هم ما نمی توانی��م با بانک های‬ ‫دنی��ا مراودات مالی داش��ت ه و در فضای بین المللی‬ ‫حضور موثر داش��ته باش��یم‪ .‬وی با بیان اینکه هر‬ ‫دو اینها‪ ،‬مکمل یکدیگرن��د و باید برای رفع موانع‬ ‫موجود بر س��ر راه تعامل ایران با س��ایر کش��ورها‬ ‫تالش شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬برای بین المللی شدن‪ ،‬باید‬ ‫مطابق با اس��تانداردهای بین الملل��ی رفتار کنیم و‬ ‫ای��ن امر می تواند راه تعام��ل بانک های ما با دنیا را‬ ‫فراه��م اورد‪ .‬به گفته بغزی��ان‪ ،‬تا زمانی که این امر‬ ‫محقق نشود و استانداردها رعایت نشود‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫ادعای بین المللی ش��دن داشته باشیم‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬ایران چند ماه فرصت دارد این مهم را‬ ‫عملیاتی کند و اقدام هایی که برای پیوستن دائمی‬ ‫به ‪ FATF‬نیاز است را هر چه سریع تر انجام دهد‬ ‫که امیدواریم این امر محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت مالی مهم است‬ ‫همچنین عباس ابونوری‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این‬ ‫ باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه پیوس��تن به‬ ‫‪ ،FATF‬شاید نتواند تمامی مشکالت اقتصادی ما را‬ ‫در ش��رایط فعلی رفع و مس��یر مبادالت مالی ما را با‬ ‫تمامی کش��ورها برقرار کند‪ ،‬اما به طور قطع موانع و‬ ‫محدودیت ر ا در این مسیر افزایش نخواهد داد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ FATF‬مس��ئله مهمی اس��ت که اگر ایران نتواند به‬ ‫عضویت دائمی ان دراید‪ ،‬می تواند مشکالت اقتصادی‬ ‫کشور را در شرایط تحریم تشدید کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیوس��تن به ‪ FATF‬در حالی‬ ‫همچن��ان مخالف��ان و موافقانی را با خ��ود همراه‬ ‫کرده اس��ت که در شرایط فعلی تحریم ها‪ ،‬می تواند‬ ‫مزیت های نس��بی را برای اقتص��اد ایران به ارمغان‬ ‫اورد ‪ ،‬افزود‪ :‬برای عضویت در این گروه باید قواعد و‬ ‫قوانین ‪ FATF‬را رعایت کنیم تا بتوانیم با پیوستن‬ ‫به ان‪ ،‬مسیر را برای حضور در بازارهای بین المللی‬ ‫باز کنی��م و مراودات پولی و مالی مان را اس��ان تر‬ ‫انجام دهیم و این شرایطی است که می تواند تاثیر‬ ‫مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬شفافیت مالی و اقتصادی‬ ‫از پیش نیازهای پیوستن به سازمان های بین المللی‬ ‫مالی است و ما باید در این مسیر اصالحات الزم را‬ ‫انجام دهیم و خودمان را به اثبات برسانیم‪.‬‬ ‫ابالغ ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ایین نامه ماده (‪ )۱۴‬الحاقی‬ ‫قانون مبارزه با پولش��ویی را برای اجرا به نهاد های اجرایی‬ ‫ابالغ کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت‪،‬‬ ‫هیات وزیران در جلسه ‪ ۲۱‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬به پیشنهاد شورای‬ ‫ عالی مقابله و پیش��گیری از جرایم پولشویی و تامین مالی‬ ‫تروریس��م و تایید رئیس قوه قضاییه ایین نامه اجرایی ماده‬ ‫(‪ )۱۴‬الحاقی قانون مبارزه با پولش��ویی را تصویب کرد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این ایین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر(ریس��ک)‬ ‫مکلف اس��ت کارگروه های تخصصی اع��م از کارگروه های‬ ‫ارزیابی تهدید‪ ،‬اس��یب پذیری ملی‪ ،‬اس��یب پذیری بخش‬ ‫بانکداری‪ ،‬اس��یب پذیری بخش اوراق بهادار‪ ،‬اسیب پذیری‬ ‫بخش بیمه‪ ،‬اسیب پذیری سایر موسسه های مالی و اعتباری‬ ‫و اسیب پذیری بخش های مشاغل غیرمالی را برای بررسی‬ ‫خطر (ریس��ک) پولش��ویی و تامین مالی تروریسم تشکیل‬ ‫دهد‪ .‬اعض��ای این کارگروه ها ش��امل نمایندگان نهادهای‬ ‫متول��ی نظارت مربوط ب��ه هر ح��وزه‪ ،‬نهادهای ذی صالح‬ ‫و نمایندگان اش��خاص مش��مول زیر نظارت اعم از بخش‬ ‫خصوصی یا عمومی است که از سوی کارگروه ملی ارزیابی‬ ‫خطر(ریسک) تعیین می شود‪.‬‬ ‫همچنین کارگ��روه ملی ارزیابی خطر(ریس��ک) موظف‬ ‫اس��ت با در نظر گرفتن ش��رایط کش��ور و بررسی اسیب ها‬ ‫و تهدیدهای حوزه های اصلی‪ ،‬نس��بت به ارائه توصیه های‬ ‫الزم درباره اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه‬ ‫با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م و تخصیص امکانات‬ ‫موجود مبتنی بر خطر (ریس��ک) های شناسایی ش��ده اقدام‬ ‫و ب��ه نهاد های ذی ربط اب�لاغ کند‪ .‬مرک��ز اطالعات مالی‬ ‫وظیفه دارد ب��ا همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین‬ ‫خطر(ریس��ک) ارباب رجوع در تعامالت کاری با اش��خاص‬ ‫مشمول‪ ،‬نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک)‬ ‫باال اقدام کند و فهرس��ت یادش��ده را با رعایت مالحظات‬ ‫امنیتی و به طور سیس��تمی در اختیار اش��خاص مشمول‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫به این منظور‪ ،‬مرکز اطالعات مالی باید فهرست اشخاص‬ ‫حقوقی دارای ش��یوه فعالیت اقتصادی و س��اختار مالکیت‬ ‫غیرمعمول یا پیچیده‪ ،‬صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد‬ ‫سروکار دارند‪ ،‬اشخاص دارای خطر(ریسک) سیاسی‪ ،‬افراد‬ ‫پرتردد به مناطق پرخطر‪ ،‬اشخاص دارای سابقه محکومیت‬ ‫پولش��ویی ی��ا امنیتی‪ ،‬اش��خاص با خطر(ریس��ک) باال به‬ ‫تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬هم��ه نهاد های اجرای��ی مانند وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫وزارت دادگس��تری‪ ،‬نی��روی انتظامی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬گم��رک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬بان��ک مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران و نهادهای امنیت��ی و اطالعاتی‬ ‫مکلف هستند امکان دسترس��ی مرکز اطالعات مالی را به‬ ‫اطالعات موردنیاز فراهم کنند‪.‬‬ ‫سازمان ثبت احوال کش��ور موظف است در مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫پس از تصویب ای��ن ایین نامه‪ ،‬پای��گاه یکپارچه اطالعات‬ ‫هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند‬ ‫که همواره امکان استعالم انالین و بدون محدودیت اخرین‬ ‫اطالعات پایه هویتی و مرتبطان انها برای اشخاص مشمول‬ ‫فراهم باشد‪.‬‬ ‫وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات مکلف اس��ت با‬ ‫همکاری وزارت کش��ور‪ ،‬در مدت یک سال پس از تصویب‬ ‫این ایین نامه‪ ،‬سامانه نشانی اختصاصی مکان محور اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی را به نحوی راه ان��دازی کند که ضمن‬ ‫استانداردسازی نشانی ها‪ ،‬امکان استعالم و نمایش موقعیت‬ ‫مکانی را روی نقش��ه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در‬ ‫راس��تای اجرای مقررات مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم فراهم اورد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور مکلف هستند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه‬ ‫ملی اش��خاص حقوقی متصل به هر شناس��ه(کد) پستی و‬ ‫همچنین نقش��ه حدنگار امالک کشور را به صورت انالین‬ ‫در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار دهند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت وظیفه دارد با همکاری‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬در مدت یک س��ال پ��س از تصویب این‬ ‫ی معام�لات طال‪ ،‬فلزات و‬ ‫ایین نامه‪ ،‬امکان ثبت سیس��تم ‬ ‫س��نگ های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق س��امانه‬ ‫جامع تجارت فراهم کند‪ .‬همچنی��ن این وزارتخانه مکلف‬ ‫است با همکاری وزارت کشور‪ ،‬گمرک و اتاق اصناف ایران‪،‬‬ ‫در مدت یک سال پس از تصویب این ایین نامه‪ ،‬امکان ثبت‬ ‫ی معامالت خودرو و نیز فرش های گران قیمت را‬ ‫سیس��تم ‬ ‫از طریق س��امانه جامع تج��ارت فراهم کنند‪ .‬پس از ایجاد‬ ‫ی در سامانه موضوع این ماده‪ ،‬تخصیص‬ ‫امکان ثبت سیستم ‬ ‫یا تعویض پالک خودرو از سوی نیروی انتظامی فقط پس‬ ‫از استعالم از این س��امانه و در صورت ثبت معامله خودرو‬ ‫در ان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران و همه تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی خ��ودرو و فرش های گران قیمت موظف هس��تند‬ ‫تمام��ی اطالع��ات مربوط ب��ه خودروها و نی��ز فرش های‬ ‫گران قیم��ت اع��م از واردات��ی ی��ا تولید داخ��ل را مطابق‬ ‫نیازمندی ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در اختیار‬ ‫این نهاد قرار دهند‪.‬‬ ‫س��امانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی شود که‬ ‫زنجی��ره نقل و انتقال های خ��ودرو و جزئیات معامالت ان‬ ‫اعم از مبلغ و طرف های معامله در این سامانه ثبت شود و‬ ‫همه اش��خاص امکان ثبت معامالت خود را در این سامانه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است در مدت‬ ‫یک س��ال پس از تصویب این ایین نام��ه‪ ،‬ضمن راه اندازی‬ ‫سامانه ملی ش��ماره تلفن همراه‪ ،‬بستر الزم را برای تعیین‬ ‫یک ش��ماره تلفن همراه به هر ش��خص حقیقی یا حقوقی‬ ‫اع��م از ایرانی ی��ا خارجی ایج��اد کند و امکان اس��تعالم‬ ‫انالین و بدون محدودیت ان را برای اش��خاص مش��مول‬ ‫فراهم اورد‪ .‬اش��خاص مش��مول باید از شماره تلفن همراه‬ ‫ثبت ش��ده برای شناسایی ارباب رجوع و نیز برقراری ارتباط‬ ‫با اش��خاص(حقیقی یا حقوقی‪ /‬ایرانی یا خارجی) استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف اس��ت با همکاری‬ ‫س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور‪ ،‬در مدت ‪ ۶‬ماه پس‬ ‫از تصویب این ایین نامه‪ ،‬سامانه مکان محور ثبت معامالت‬ ‫امالک و مس��تغالت کشور را به گونه ای راه اندازی کند که‬ ‫برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معامالت‬ ‫مربوط به اموال غیرمنقول‪ ،‬اعم از اینکه دارای سند رسمی‬ ‫یا غیررسمی باشد‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور موظف است پایگاه‬ ‫یکپارچه اطالعات وکالتنامه های رس��می را در یک سال به‬ ‫نحوی س��اماندهی کند که همواره امکان اس��تعالم انالین‬ ‫وضعیت ان برای اش��خاص مشمول فراهم باشد‪ .‬همچنین‬ ‫س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور مکلف است فهرست‬ ‫ان دسته از وکالتنامه ها را که به دالیلی به جز پایان مدت‬ ‫اعتبار ابطال یا تعلیق ش��ده اند‪ ،‬به همراه تاریخ و علت ان‪،‬‬ ‫روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد‪.‬‬ ‫موسس��ه های مال��ی و اعتب��اری و صرافی ه��ا نی��ز باید‬ ‫در اج��رای شناس��ایی ارباب رجوع‪ ،‬فراینده��ا و رویه های‬ ‫شناس��ایی مقتضی (ش��امل شناس��ایی س��اده‪ ،‬معم��ول و‬ ‫مضاعف) را به گونه ای س��اماندهی کنند که هنگام دریافت‬ ‫اطالعات کافی هنگام اغاز تعامل کاری(همچنین در طول‬ ‫تعامل کاری)‪ ،‬امکان ارزیابی خطر(ریسک) برقراری تعامل‬ ‫کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه های شناس��ایی متناسب‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که‬ ‫استانداردها‬ ‫رعایت نشود‪،‬‬ ‫نمی توانیم ادعای‬ ‫بین المللی شدن‬ ‫داشته باشیم‬ ‫برای عضویت‬ ‫در گروه ویژه‬ ‫اقدام مالی باید‬ ‫قواعد و قوانین‬ ‫‪ FATF‬را رعایت‬ ‫کنیم تا بتوانیم‬ ‫با پیوستن به‬ ‫ان‪ ،‬مسیر را‬ ‫برای حضور‬ ‫در بازارهای‬ ‫بین المللی‬ ‫باز کنیم‬ ‫اطالعات بیمه گذاران از حق بیمه های دریافتی‬ ‫مهم تر اس��ت و حف��ظ و صیانت از انه��ا برای هر‬ ‫صنع��ت اس��تمرار حیات را در بر خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫حفظ اطالعات بیمه گذاران در عرصه فعالیت های‬ ‫بیم��ه ای از ارکان ب��ازارداری و بازاریاب��ی بوده و‬ ‫امروزه خود مش��تریان با دسترسی به درگاه های‬ ‫حص��ول خدمات بیم��ه و نحوه ارائه ان از س��وی‬ ‫ش��رکت های بیمه گ��ر نقش رنگی��ن بازاریاب ها‬ ‫را ایف��ا ک��رده و رضایت ی��ا نارضایتی ه��ر فرد از‬ ‫مش��تریان بازتاب گس��ترده ای را در بازار فروش‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬همین امنیت در‬ ‫نگهداش��ت اطالعات از اسباب اعتماد مشتریان و‬ ‫گامی موثر برای دریافت عالقه ها و تامین نیازهای‬ ‫بیمه ای مش��تریان اس��ت‪ .‬در عملیات بازاریابی‬ ‫و ب��ازارداری نی��از اولی��ه ش��ناخت دیدگاه های‬ ‫مشتریان و بررسی دوره ای تغییرات در سلیقه ها‬ ‫و گاه هدایت خواسته غیر ضرور به ضروری انها یا‬ ‫به عبارتی‪ ،‬تعیین اولویت نیازها به عنوان مشاوره‬ ‫از ط��رف بیمه گران بدون دخالت ی��ا انحراف در‬ ‫تامین نظر مشتریان خواهد بود‪ .‬اطالعات حاصل‬ ‫از جم��ع اوری ام��ور مربوط به هر مش��تری الزم‬ ‫است در محلی مناسب نگهداری و برای بررسی و‬ ‫مطالعه پاس��داری شو د چرا که جمع اوری داده ها‬ ‫و اطالعات مشتریان گنجینه ای ارزشمند است و‬ ‫ایجاد امنیت به منزله حفظ مهم ترین دارایی ها و‬ ‫ثروت ش��رکت های بیمه در س��هم بازار موجود یا‬ ‫توسعه بازارهای ا ینده است‪.‬‬ ‫بو کار ب��رای‬ ‫س��عی و هزینه ک��رد ه��ر کس�� ‬ ‫جم��ع اوری داده ه��ا و اطالع��ات نگ��رش بازار‬ ‫ان حرف��ه را تبیین و چراغ این��ده علم بازاریابی‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬مولفه امنیت و حفاظت از داده ها‬ ‫ ش��ده روی انه��ا اطالع��ات‬ ‫و تحلیل ه��ای انجام ‬ ‫گران قیمتی برای بیمه گران در رقابت س��نگین‬ ‫بازار فراهم کرده و چه بس��ا پاش��نه اشیل خروج‬ ‫از بازار‪ ،‬همان امنیت باشد‪.‬‬ ‫چگونگ��ی رویاروی��ی با س��هم ب��ازار و تعیین‬ ‫استراتژی توسعه یا محدود کردن بازارهای محلی‬ ‫و کش��وری و هرگونه اتخاذ تصمیم برای تغییرات‬ ‫ارائه ان به بازارها مس��تلزم‬ ‫ن��وع خدمات یا نحوه ‬ ‫ش��بکه مدون ذخیره و امنیت بوده و بررسی های‬ ‫انجام شده در هر مقطع از تغییرات میدانی بازارها‬ ‫در ردیف دارایی های ویژه اس��ت که دسترسی به‬ ‫انها نیازمند س��ال ها حضور متمادی در بازار بوده‬ ‫و رقیبان جدی��د و قدیم در هر صنعتی می توانند‬ ‫برای دس��تیابی به ان برنامه ویژه و ممتاز داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬امنیت عالوه بر داده ه��ا و اطالعات منتج‬ ‫از انه��ا بای��د به انح��اء مختلف ب��رای درگاه های‬ ‫ورودی و خروجی‪ ،‬کارکنان‪ ،‬واس��طه های تامین‬ ‫خدمات‪ ،‬عملیات برون سپاری شده‪ ،‬فرایندهای‬ ‫تحقیقاتی و دانش مح��ور‪ ،‬تجرب هّهای موفقیت و‬ ‫ناکامی احتمالی و‪ . ..‬موارد نیز سرلوحه اقدام های‬ ‫ش��رکت های بیمه گر باش��د تا بازاری پویا داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عرضه ارز در سامانه نیما‬ ‫بر تقاضا پیشی گرفت‬ ‫رئی��س کل بان��ک‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫س��امانه نیما و پیشی‬ ‫گرفتن عرض��ه ارز بر‬ ‫تقاضای ان‪ ،‬که نقش‬ ‫مهم��ی در ثب��ات این‬ ‫روزه��ای بازار ارز دارد‬ ‫نشانه خوبی است که اتخاذ سیاست های درست‬ ‫صادرات��ی و ارزی می توان��د این رون��د را بهبود‬ ‫بخشد‪ .‬عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی در‬ ‫صفحه اینس��تاگرام خود‪ ،‬افزود‪« :‬کاهش اتکا به‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬متنوع سازی درامدهای ارزی‪،‬‬ ‫تعیین نقش��ه راه برای صادرات کشور و از همه‬ ‫مهم تر ثبات در سیاس��ت ها از اه��م موضوعات‬ ‫سیاست گذاری در کشور است‪ ».‬رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی با بیان اینکه در این راس��تا دو موضوع‬ ‫مهم در جلس��ه روز قبل هیات دولت مطرح شد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪« :‬این دو موضوع شامل توجه بیشتر‬ ‫بو کار و‬ ‫به مس��ئله اص�لاح و ارتقا فضای کس�� ‬ ‫ثب��ات در مقررات صادرات��ی و اجتناب از صدور‬ ‫بخش��نامه های موردی در مقاطع مختلف سال‬ ‫برای منع صادرات با هدف تنظیم بازار اس��ت‪».‬‬ ‫رئیس شورای پول و اعتبار افزود‪ :‬نقشه راه برای‬ ‫رونق صادرات‪ ،‬تعیین کشورهای هدف صادراتی‪،‬‬ ‫مش��خص ک��ردن س��هم هرک��دام از کاالهای‬ ‫صادراتی در س��بد صادراتی و تعیین یک برنامه‬ ‫هدفمند حداقل ‪ ۵‬ساله برای کشورمان اقدامی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬لوایح چهارگانه موس��وم‬ ‫به لوایح ‪ FATF‬ش��امل «اصالح قان��ون مبارزه با‬ ‫تامین مالی تروریس��م»‪« ،‬اصالح قان��ون مبارزه با‬ ‫پولشویی»‪« ،‬پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان‬ ‫ملل متح��د برای مب��ارزه با جرایم س��ازمان یافته‬ ‫فراملی(پالرمو)» و «پیوس��تن ایران به کنوانسیون‬ ‫مقابله با تامین مالی تروریسم(‪ ،»)CFT‬هستند که‬ ‫مدتی است به محل جدل میان موافقان و مخالفان‬ ‫ان بدل شده اند‪ .‬اگرچه با این وجود‪ ،‬اصالح قوانین‬ ‫مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی‬ ‫به تصویب داخلی ایران رسیده اند‪ ،‬اما تکلیف پالرمو‬ ‫و ‪ CFT‬هنوز مش��خص نیست و به دلیل مخالفت‬ ‫ش��ورای نگهب��ان و پافش��اری مجلس ب��ه مجمع‬ ‫تش��خیص مصلح��ت نظام ارجاع ش��ده که مجمع‬ ‫تاکنون نتوانس��ته تصمیمی در این زمینه بگیرد‪ .‬با‬ ‫توجه به فرصت داده ش��ده ب��ه ایران برای تصویب‬ ‫دو الیحه باقی مانده‪ ،‬به نظر می رسد ‪ CFT‬در این‬ ‫میان از شانس بیشتری برای اغاز بررسی و تصویب‬ ‫در مجمع تش��خیص مصلحت نظام برخوردار باشد‬ ‫زیرا با اس��تناد به بند ‪ ۲‬و ‪ ۳‬ماده الحاقی ‪ ۲۵‬مکرر‬ ‫ایین نامه داخلی مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫فرصت یک ساله این نهاد برای بررسی پالرمو پایان‬ ‫یافت��ه و این یعنی حاکمیت نظر ش��ورای نگهبان‪.‬‬ ‫ش��ورای نگهبان پالرمو را رد کرده بود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫برخ��ی اعضای مجمع تش��خیص مصلحت نظام با‬ ‫همراه��ی مس��ئوالن دولتی و نماین��دگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی به دنبال ارجاع این الیحه به هیات‬ ‫حل اختالف قوا هس��تند اما هنوز مش��خص نیست‬ ‫سرنوشت پالرمو چه خواهد شد‪.‬‬ ‫به هر ترتی��ب‪ ،‬ایران ‪ ۴‬ماه دیگر فرصت دارد که‬ ‫خود را با شرایط و قوانین بین المللی کارگروه ویژه‬ ‫اقدام مالی تطبیق دهد و استانداردهای بین المللی‬ ‫را رعایت کند‪ .‬کارشناسان معتقدند با حذف دائمی‬ ‫ایران از فهرس��ت س��یاه ‪ ،FATF‬این مهم عاملی‬ ‫ب��رای تس��هیل مبادالت مال��ی و تجاری با س��ایر‬ ‫کش��ور خواهد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬رعایت استاندارد های‬ ‫بین الملل��ی یک امری ض��روری ب��رای حضور در‬ ‫بازارهای بین المللی به ش��مار می اید که باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ .‬تاکید کارشناس��ان این اس��ت که‬ ‫از فرصت ایجادش��ده برای تصویب لوایح مربوط به‬ ‫مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پذیرش‬ ‫فرصتی دیگر برای استانداردسازی‬ ‫یادداشت‬ ‫هفته گذش��ته نشس��ت گروه ویژه اق��دام مالی‬ ‫در پاریس برگزار ش��د‪ .‬در پایان نشس��ت یادشده‪،‬‬ ‫ای��ن گروه با توجه به تصویب نش��دن لوایح ‪CFT‬‬ ‫و پالرم��و‪ ،‬دو اق��دام تقابلی جدی��د علیه جمهوری‬ ‫اسالمی را وضع کرد‪ .‬گروه ویژه اقدام مالی موسوم‬ ‫ب��ه ‪ FATF‬در اجالس اخیر خود ک��ه در پاریس‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اخرین اقدام های جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در راس��تای اجرای ‪ ۴۰‬توصیه خود را بررسی‬ ‫کرد ‪ .‬در بررس��ی های این گروه‪ ،‬با توجه به تصویب‬ ‫نهایی نش��دن دو الیحه الحاق به کنوانس��یون های‬ ‫بین المللی مقابله با تامین مالی تروریس��م و مقابله‬ ‫با جرائم س��ازمان یافته فراملی در مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬دو دسته اقدام مقابله ای جدید علیه‬ ‫ایران وضع ش��د‪ .‬وضع این دو اق��دام تقابلی جدید‬ ‫علیه جمهوری اسالمی در حالی انجام شد که پیش‬ ‫از این‪ ،‬در جریان اجالس خرداد گذش��ته‪FATF ،‬‬ ‫با توجه به تعیین تکلیف نش��دن ‪ CFT‬و پالرمو در‬ ‫مجمع تش��خیص‪ ،‬یک اقدام مقابل��ه ای علیه ایران‬ ‫وضع ش��ده بود‪ .‬با این حساب جمهوری اسالمی از‬ ‫این پس با ‪ ۳‬دسته اقدام مقابله ای جدید گروه ویژه‬ ‫اقدام مالی روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن نه��اد بین المللی ک��ه هدف خ��ود را ایجاد‬ ‫ش��فافیت در نق��ل و انتقال های مال��ی اعالم کرده‬ ‫است‪ ،‬در بندی جداگانه از بیانیه خود هشدار داده‬ ‫ن امس��ال ‪ ۲‬کنوانسیون‬ ‫که اگر ایران تا قبل از بهم ‬ ‫‪ CFT‬و پالرم��و را نهایی و تصوی��ب نکند‪ ،‬تمامی‬ ‫اقدام های مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت��ی‪ ،‬اگر ت��ا موع��د مقر ر یعن��ی تا ‪۴‬‬ ‫م��اه اینده‪ ،‬سرنوش��ت ای��ن دو الیحه مش��خص‬ ‫نش��ود‪ ،‬وضعیت ای��ران به پیش از خ��رداد ‪۱۳۹۵‬‬ ‫باز خواهد گشت و این یعنی حضور ایران در فهرست‬ ‫کش��ورهای پرخطر از نظ��ر ‪ .FATF‬البته در این‬ ‫بیانیه اقدام های مثبت اخیر ایران و پیش��رفت های‬ ‫حاص��ل در زمین��ه قانون گ��ذاری از جمله تصویب‬ ‫ایین نامه قانون مبارزه با پولش��ویی تصدیق ش��ده‬ ‫است‪ .‬گروه ویژه اقدام مالی تایید می کند ک ه مرداد‬ ‫و دی س��ال گذش��ته ‪ 2‬اصالحیه قانونی مبارزه با‬ ‫پولش��ویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی‬ ‫رسیدند و ‪ ۲‬الیحه کنوانسیون های پالرمو و تامین‬ ‫مالی تروریسم (‪ )CFT‬در مجلس ایران به تصویب‬ ‫رس��یده اما مراحل الزم برای اجرایی ش��دن این ‪2‬‬ ‫کنوانس��یون طی نشده اس��ت‪ .‬به این ترتیب ایران‬ ‫ن امس��ال که اجالس بعدی ‪ FATF‬در‬ ‫تا ‪ ۲۷‬بهم ‬ ‫پاریس برگزار می ش��ود‪ ،‬فرصت دارد تا سرنوش��ت‬ ‫پالرمو و ‪ CFT‬را مشخص کند‪.‬‬ ‫اهمیت امنیت‬ ‫داده ها و‬ ‫اطالعات در‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹فصل نخس�ت هم�کاری ای�ران و‬ ‫عمان درتجارت نو‬ ‫جلس��ه بررس��ی فضای همکاری بازار بیمه‬ ‫ای��ران و عمان ب��ا حضور دبیرکل س��ندیکای‬ ‫بیمه گ��ران‪ ،‬نماین��ده بیمه مرک��زی‪ ،‬یکی از‬ ‫فعاالن صنعت بیمه عمان و جمعی از مدیران‬ ‫عامل ش��رکت های بیمه ای به میزبانی تجارت‬ ‫نو برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بیمه‬ ‫تج��ارت نو‪ ،‬گس��ترش حجم بیم��ه اتکایی در‬ ‫بازاره��ای بین الملل��ی برای واگذاری ریس��ک‬ ‫حوادث بزرگ‪ ۲۳ ،‬مه ر این هم اندیشی را رقم‬ ‫زد که در راس��تای این مهم جزئیات چگونگی‬ ‫سرمایه گذاری ش��رکت های فعال صنعت بیمه‬ ‫در یک ش��رکت عمانی مورد بحث و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در پایان مقرر ش��د پس از کس��ب‬ ‫موافق��ت س��هامداران و هیات مدیره از س��وی‬ ‫مدی��ران عامل‪ ،‬این هم��کاری وارد فاز اجرای‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از س�امانه خدمات بانکی‬ ‫برای نابینایان در بانک اقتصاد نوین‬ ‫در استانه روز عصای سفید‪ ،‬سامانه خدمات‬ ‫بانکی نابینایان که با هدف تس��هیل دسترسی‬ ‫خدمات برای نابینایان طراحی شده‪ ،‬در شعبه‬ ‫می��دان هفت تیر بانک اقتص��اد نوین رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بان��ک اقتصاد‬ ‫نوی��ن‪ ،‬در ایی��ن رونمای��ی این س��امانه که با‬ ‫حض��ور محمد ربی��ع زاده‪ ،‬معاون کس��ب وکار‬ ‫بانک‪ ،‬نمایندگانی از انجمن نابینایان و جمعی‬ ‫از مش��تریان نابینا در ش��عبه میدان هفت تیر‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ربیع زاده ضمن تبریک روز جهانی‬ ‫عصای س��فید به نابینایان‪ ،‬جمعیت ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫نفری روش��ن دالن کشور را پاره ای از تن مردم‬ ‫ای��ران دانس��ت‪ .‬او با اش��اره به رویک��رد بانک‬ ‫اقتصاد نوین در ایفای مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بانک اقتصاد نوی��ن ارائه خدمات بانکی‬ ‫باکیفیت به یکایک افراد جامعه را رسالت خود‬ ‫می داند‪ .‬معاون کس��ب وکار بانک اقتصاد نوین‬ ‫ضمن ابراز خرس��ندی از راه اندازی این سامانه‬ ‫در اس��تانه روز جهان��ی عصای س��فید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم با توسعه این خدمت در سایر شعب‪،‬‬ ‫زمینه برای دسترس��ی هموطنان روش��ن دل‬ ‫ب��ه خدمات بانکی بیش از پیش فراهم ش��ود‪.‬‬ ‫در ادامه علی اکبر جمال��ی‪ ،‬مدیرعامل انجمن‬ ‫نابینایان‪ ،‬ضمن قدردانی از بانک اقتصاد نوین‪،‬‬ ‫ابراز امی��دواری کرد که این س��امانه در تمام‬ ‫بانک های کشور راه اندازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خدم�ات وی�ژه بان�ک مل�ی برای‬ ‫روشندالن‬ ‫بان��ک ملی ایران که هم��واره تالش کرده تا‬ ‫حد امکان خدمات خود را به همه اقشار جامعه‬ ‫به صورت یکس��ان ارائه کن��د‪ ،‬برای هموطنان‬ ‫روش��ندل نیز ش��رایط ویژه خدمت رس��انی را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک ملی ایران‪ ،‬روش��ندالن اگرچ��ه از یک‬ ‫نعمت الهی محروم ش��ده اند ام��ا همه ما باید‬ ‫ت�لاش کنی��م محدودیت ه��ای ناش��ی از این‬ ‫محرومیت برای انها به حداقل ممکن برس��د‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن نیازهای انس��ان امروزی‪،‬‬ ‫ام��کان اس��تفاده از خدمات بانکی اس��ت و به‬ ‫صورت طبیعی نباید هیچ کس به هیچ بهانه ای‬ ‫از دریافت این گونه خدمات محروم باشد‪ .‬بانک‬ ‫ملی ایران در همین راس��تا امکانات ویژه ای را‬ ‫برای ارائه خدمات بانکی به روش��ندالن درنظر‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اکنون ‪ ۱۳‬ش��عبه این بانک در‬ ‫نزدیک��ی مراکز پرتردد ش��هرهای تهران‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬بیرجند‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬مش��هد‪ ،‬ارومی��ه‪ ،‬تبریز‪،‬‬ ‫س��نندج‪ ،‬س��اری‪ ،‬بجنورد‪ ،‬قزوین و اردبیل به‬ ‫باجه ویژه نابینایان مجهز شده تا خدمات ویژه‬ ‫به این هموطنان ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصویب پرداخت ‪ ۷۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت به ‪ ۷۷۹‬طرح تولیدی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست امس��ال پرداخت مبلغ ‪۷۲‬‬ ‫ه��زار میلیارد و ‪ ۴۵۶‬میلیون ریال تس��هیالت‬ ‫به ‪ ۷۷۹‬طرح تولیدی از سوی بانک صنعت به‬ ‫تصویب رسید‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست امس��ال پرداخت مبلغ ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۵۶‬میلیون ریال تسهیالت به ‪۷۷۹‬‬ ‫طرح تولیدی از سوی بانک صنعت به تصویب‬ ‫رس��ید که از این تعداد ‪ ۵۶۲‬طرح با مبلغ ‪۵۱‬‬ ‫ه��زار میلیارد و ‪ ۸۹۸‬میلی��ون ریال به مرحله‬ ‫انعقاد قرارداد رسیده است‪ .‬بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫در مدت یادشده مبلغ ‪ ۲۹‬هزار میلیارد و ‪۶۰۷‬‬ ‫میلیون ریال به ‪ ۵۵۴‬طرح صنعتی و معدنی در‬ ‫اس��تان های مختلف کشور پرداخت شده است‬ ‫و پرداخت به س��ایر طرح هایی ک��ه به مرحله‬ ‫قرارداد برسند نیز بر حسب پیشرفت فیزیکی‬ ‫هر ط��رح و تایی��د مراجع نظارت��ی و مدیران‬ ‫استانی بانک ادامه خواهد یافت‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫طرح های کوچک‪ ،‬متوس��ط و ب��زرگ زیادی‬ ‫تاکنون به اس��تفاده از تسهیالت بانک صنعت‬ ‫و معدن در کش��ورمان به بهره برداری رس��یده‬ ‫و موجب ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه همکاری بانک رفاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح شد‪:‬‬ ‫تمام فعالیت های بانک ها بر حوزه دیجیتال متمرکز شود‬ ‫بانک رفاه کارگ��ران و معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با هدف توسعه زیرساخت های‬ ‫صن��دوق س��رمایه گذاری و ایجاد ش��تاب دهنده‬ ‫در روی��داد «رفاتک چلن��ج» تفاهمنامه همکاری‬ ‫امض��ا کردند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک رفاه‬ ‫کارگ��ران‪ ،‬حس��ین رحمت��ی در روی��داد معرفی‬ ‫نیازهای فناورانه بانک رفاه که با هدف مش��ارکت‬ ‫و همکاری با اس��تارت اپ ها و ش��رکت های نواور‬ ‫ب��ه هم��ت رفاتک (مرکز ن��واوری بان��ک رفاه) و‬ ‫بومرنگ (ش��بکه خدماتی ن��واوری) در باغ کتاب‬ ‫تهران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس کالن روندهایی‬ ‫که در دنیا در صنعت بانکداری اتفاق افتاده است‪،‬‬ ‫ب��ه زودی صنعت بانکداری دچار تحول و تغییرات‬ ‫اساسی خواهد ش��د و با توجه به محدودیت هایی‬ ‫که بانک ها در ارائه برخی خدمات دارند‪ ،‬بخشی از‬ ‫فعالیت های خود را به فین تک ها و اس��تارت اپ ها‬ ‫واگذار خواهند ک��رد‪ .‬عضو هیات مدیره بانک رفاه‬ ‫در روی��داد معرف��ی نیازهای فناوران��ه بانک رفاه‬ ‫گفت‪ :‬ام��روزه باید تمام فعالیت ه��ای بانک ها در‬ ‫حوزه دیجیتال متمرکز ش��ود و بانک های کش��ور‬ ‫مدل کس��ب وکار خ��ود را ب��ر اس��اس بانکداری‬ ‫دیجیت��ال طراحی کنند‪ .‬وی بانک رفاه را متعلق‬ ‫به س��ازمان تامی��ن اجتماعی دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه ‪ ۱۰۰‬درصد س��هام بانک‬ ‫رفاه متعلق به س��ازمانی است که با قشر وسیعی‬ ‫از جامعه در ارتباط است‪ ،‬این بانک به عنوان بانکی‬ ‫اجتماعی شناخته ش��ده و فعالیت های خوبی در‬ ‫زمینه بانکداری اجتماعی دارد و اکنون در موضوع‬ ‫بانکداری اخالقی حضور خوبی را اغاز کرده است‪،‬‬ ‫البت��ه از دیگر ویژگی های بانک رف��اه می توان به‬ ‫سالمت محور بودن ان اشاره کرد که در این بخش‬ ‫ارتباط تنگاتنگی با حوزه بهداشت و درمان داشته‬ ‫و در زمینه ایفای مس��ئولیت های اجتماعی فعال‬ ‫عمل کرده است‪ .‬رحمتی همچنین افزود‪ :‬مدیران‬ ‫بانک عالقه مند ب��ه بهره گیری از افکار و ایده های‬ ‫بخش های مختلف و ظرفیت های برون س��ازمانی‬ ‫هس��تند که به منزله یک رون��د و ابزار جدید در‬ ‫بانک های دنیا مرس��وم اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫بان��ک رفاه در ادامه به مهم ترین چالش های پیش‬ ‫روی استارت اپ ها مانند مقررات و تعدد واحدهای‬ ‫تصمیم گیری اشاره کرد و گفت‪ :‬قوانین و مقررات‬ ‫بای��د تس��هیلگر باش��ند و باع��ث ش��وند صنعت‬ ‫بانکداری با همکاری مجموعه های فعال و توانمند‬ ‫توس��عه یابد و هم جهت با روند نواوری و تحوالت‬ ‫جهان حرکت کند‪.‬‬ ‫علیرضا دلیری‪ ،‬معاون توسعه مدیریت و جذب‬ ‫سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫این رویداد را برگرفته از تفکر عالی مدیریت بانک‬ ‫رفاه برش��مرد و گفت‪ :‬حرکت بانک رفاه در زمینه‬ ‫فعالیت های نوین مبین این امر اس��ت که مدیران‬ ‫بانک معتقدند حوزه فناوری نوین برای رشد بازار‬ ‫پول کشور اثرگذار است‪ .‬دلیری با تاکید بر موضوع‬ ‫رشد خوب بانک ها در بس��تر خدمات الکترونیک‬ ‫افزود‪ :‬یکی از اقدام های برجسته بانک های کشور‪،‬‬ ‫الکترونیکی کردن خدمات است اما نیازی که دنیا‬ ‫احساس کرده‪ ،‬دیجیتالی کردن است‪ ،‬فناوری های‬ ‫مالی و سایر فناوری ها در دنیا طوری رشد می کنند‬ ‫که جایگزین شرکت ها و غول های بزرگ اقتصادی‬ ‫دنیا خواهند شد‪ .‬در چند سال گذشته امار باالیی‬ ‫از خدمات عمومی به مردم در بستر استارت اپ ها‬ ‫ارائه شده اس��ت‪ .‬معاون توسعه مدیریت و جذب‬ ‫سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬یکی از بس��ترهای بس��یار مهمی که‬ ‫بیش��ترین وقت را از انسان می گیرد‪ ،‬فعالیت های‬ ‫ام��روزه باید تم��ام فعالیت های بانک ها بر ح��وزه دیجیتال‬ ‫ متمرک��ز ش��ود و بانک های کش��ور مدل کس��ب وکار خود را‬ ‫بر اساس بانکداری دیجیتال طراحی کنند‬ ‫مال��ی اس��ت‪ ،‬فین تک ها ب��ا فناوری ه��ای مالی‬ ‫به سرعت در کشور رش��د کرده و به تعداد زیادی‬ ‫ارتق��ا یافته اند‪ .‬دلیری در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫نتوانیم تا دو س��ال اینده در نهادهای پولی کشور‬ ‫بس��تر فعالی��ت فین ت��ک را گس��ترش دهیم‪ ،‬به‬ ‫ع از قط��ار در حال حرک��ت جا خواهیم‬ ‫ط��ور قط ‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫اماره��ای جهانی نش��ان دهنده کاهش اقبال به‬ ‫دریافت خدمات مالی اس��ت که مس��تلزم حضور‬ ‫فیزیکی است‪ .‬ویسی‪ ،‬مسئول مرکز نواوری بانک‬ ‫رفاه (رفات��ک) نیز در این روی��داد درباره چگونگی‬ ‫ایجاد این مرکز گفت‪ :‬مرکز نواوری بانک در بهمن‬ ‫قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه‬ ‫لو یکمین مرحله قرعه کش��ی‬ ‫با برگ��زاری چه ‬ ‫حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز بانک سپه‬ ‫‪ ۲۹۵‬برن��ده خوش ش��انس جایزه ی��ک میلیارد‬ ‫ریالی کمک هزینه خرید مسکن مشخص شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په‪ ،‬در‬ ‫این ایین که با حضور نمایندگانی از دادس��تانی‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و عض��و هیات مدیره و جمعی از مدی��ران بانک برگزار‬ ‫ ‬ ‫لو یکمین مرحله قرعه کشی‬ ‫ش��د‪ ،‬برندگان خوش ش��انس چه ‬ ‫حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه مشخص شدند‪.‬‬ ‫بن��ا ب ر این گزارش‪ ،‬تعداد کل جوایز این دوره از قرعه کش��ی‬ ‫حساب ها ‪ ۴۷۶‬هزار و ‪ ۱۴۳‬مورد بود که ‪ ۲۹۵‬جایزه ان مربوط‬ ‫ب��ه کمک هزینه خرید مس��کن (هرکدام به مبل��غ یک میلیارد‬ ‫ری��ال)‪ ۴۹۵ ،‬جایزه کمک هزینه خرید خ��ودر و ایرانی (هرکدام‬ ‫به مبل��غ ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال)‪ ،‬ی��ک هزار و ‪۸۹۵‬‬ ‫جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات (هرکدام‬ ‫ب��ه مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون ری��ال) و ‪ ۴۷۳‬هزار و ‪۴۵۸‬‬ ‫جایزه کمک هزینه خرید صنایع دستی(هرکدام به‬ ‫مبلغ یک میلیون ریال) بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تعداد کل حساب های‬ ‫دارای شرایط قرعه کش��ی‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۹۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۳۱‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن قرعه کش��ی ب�� ر مبن��ای تراکنش ه��ای حس��اب های‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز بانک س��په از پایان شهریو ر ‪ ۹۷‬تا ‪۱۱‬‬ ‫مه��ر ‪ ۹۸‬بوده و ش��رایط اعطای جایزه به برن��دگان‪ ،‬دارا بودن‬ ‫ ‬ ‫حداقل مبلغ ‪ ۲۰۰‬هزار ریال است‪ .‬این گزارش می افزاید تعداد‬ ‫حس��اب های قرض الحس��نه این دوره از قرعه کشی بانک سپه‬ ‫نسبت به دوره قبل ‪ ۲۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ ‪ ۹۶‬گش��ایش یافت و اردیبهشت امسال به صورت‬ ‫مستقل در کنار دانشگاه شریف راه اندازی شد‪ .‬در‬ ‫این مدت ‪ ۱۶۹‬طرح از س��وی مرکز بررسی و ‪۱۰‬‬ ‫طرح تایید شدند که ‪ ۵‬طرح به تایید نهایی رسید‬ ‫و در مرحله عقد قرارداد و جذب سرمایه هستند‪.‬‬ ‫ویس��ی با اش��اره به ای��ن نکته ک��ه مهم ترین‬ ‫س��رمایه ای که بانک رفاه در اختیار استارت اپ ها‬ ‫قرار می دهد بازار بانک اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سرمایه‬ ‫اصل��ی که بانک به اس��تارت اپ ها می دهد اعتبار‪،‬‬ ‫اعتم��اد و بازار بانک هاس��ت و س��رمایه مالی در‬ ‫اولویت بعدی قرار دارد‪ .‬وی در ادامه به خط مشی‬ ‫بانک رفاه در زمینه اس��تارت اپ ها اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سیاس��ت بانک رفاه تزریق پول هوشمند به‬ ‫کسب وکارهای استارت اپی است‪.‬‬ ‫ویس��ی خروجی این رویداد را حل چالش های‬ ‫بانک با اس��تفاده از ایده پردازی دانس��ت و عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬مرکز ن��واوری برای برگزاری ای��ن رویداد‪،‬‬ ‫‪ ۵‬اداره را در بان��ک بررس��ی و تعداد قابل توجهی‬ ‫کامن��ت دریافت کرده اس��ت که از بین مس��ائل‬ ‫مطرح ش��ده ‪ ۳‬طرح انتخاب و ب��رای ارائه راه حل‬ ‫مطرح خواهد ش��د‪ .‬مس��ئول مرکز نواوری بانک‬ ‫ب��ا بی��ان تقوی��م رویدادهای ای��ن مرک��ز افزود‪:‬‬ ‫کس��ب وکارها تا ‪ ۱۰‬ابان فرص��ت دارند ایده های‬ ‫خود را درب��اره نیازهای بانک رف��اه ارائه دهند و‬ ‫مرک��ز رفاتک ت��ا ‪ ۲‬اذر این راهکارها را بررس��ی‬ ‫می کند‪ .‬پس از برگزاری جلسه هایی در این زمینه‬ ‫ی امسال از بین تمام راهکارها‪ ۳ ،‬کسب وکار‬ ‫در د ‬ ‫برای عقد قرارداد انتخاب خواهند ش��د‪ .‬وی اظهار‬ ‫امیدواری کرد که این رویداد بتواند مسائل بنیادی‬ ‫بانک را حل کن د و اینده روشنی را رقم بزند‪.‬‬ ‫نسخه جدید همراه بانک صادرات منتشر شد‬ ‫س��امانه همراه بانک جدید بانک صادرات ایران‬ ‫با نسخه ‪ ۱.۴‬اندرویدی منتشر شد و با ‪ ۴‬قابلیت‬ ‫جدی��د متناس��ب ب��ا فناوری ه��ای روز دنیا در‬ ‫دسترس مشتریان قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نس��خه جدید ک��ه با هدف ایج��اد تجربه‬ ‫متف��اوت ب��رای کارب��ر در درگاه ه��ای مختلف‬ ‫ارائه دهن��ده خدمات بانکی اع��م از نرم افزارهای‬ ‫موبایلی( اندرویدی و ‪ )ios‬و س��امانه های تحت وب پیاده سازی‬ ‫ش��ده‪ ،‬طیف وسیعی از خدمات بانکی مبتنی بر کارت و حساب‬ ‫را ارائه می کند‪.‬‬ ‫مهم ترین تغییرات ایجادش��ده در نس��خه جدید همراه بانک‬ ‫ص��ادرات ای��ران ش��امل کاه��ش پیچیدگی رمز عبور (ش��امل‬ ‫حداق��ل ‪ ۷‬کاراکتر و حداکثر ‪ ۲۰‬کاراکت��ر و ترکیبی از حروف‬ ‫و اع��داد غیر متوال��ی و غیرتکراری)‪ ،‬اف��زودن قابلیت ثبت نام با‬ ‫شناس��ه فراگیر(برای اتباع بیگانه)‪ ،‬اضافه ش��دن‬ ‫زیر فهرس��ت «گ��زارش چک های واگذارش��ده»‬ ‫ب��ه فهرس��ت خدم��ات چ��ک و نمای��ش تعداد‬ ‫حس��اب های بیش��تر در صفح��ه اصلی اس��ت‪.‬‬ ‫همزم��ان نرم افزار همراه بانک ص��ادرات ایران در‬ ‫راس��تای همسویی با پروژه حذف قبوض کاغذی‬ ‫اق��دام ب��ه پیاده س��ازی امکان پرداخ��ت قبوض‬ ‫ارسال ش��ده از طریق سرش��ماره های پیامکی ک��رده که برای‬ ‫اس��تفاده از خدمت یادش��ده‪ ،‬کاربر فقط باید در زیرفهرس��ت‬ ‫شماره های ارس��ال کننده قبض از منوی قبض اقدام به افزودن‬ ‫سرش��ماره های اعالم شده از سوی ش��رکت های خدمات رسان‬ ‫عمومی کند و به محض ارس��ال پیامک حاوی شناس��ه قبض و‬ ‫پرداخت از س��وی شرکت های خدمات رسان‪ ،‬به راحتی می تواند‬ ‫قبوض خود را بپردازد‪.‬‬ ‫هنوز نتوانسته ایم فرهنگ بیمه را ملی کنیم‬ ‫رئی��س هیات مدیره بیم��ه پاس��ارگاد در دومین همایش‬ ‫بیمه ه��ای عم��ر و تامی��ن اتیه ک��ه در محل هت��ل المپیک‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ما با یک فاجعه از نظر‬ ‫توسعه ای مواجه هستیم به دلیل اینکه منابع مالی نزد بیمه ها‬ ‫و بانک ها اجازه ندارند درباره بنگاه س��ازی فکر کنند در حالی‬ ‫که بیمه های زندگ��ی و دیگر حوزه های صنعت بیمه ظرفیت‬ ‫بس��یار باال و توان توس��عه ای بالقوه باالی��ی دارند اما ما هنوز‬ ‫نتوانس��ته ایم فرهنگ بیمه را ملی کنیم و درسطح جامعه این‬ ‫توفیق را پیدا کنیم که مردم بیمه را خوب بشناسند و با بیمه‬ ‫زندگی کنند و البته بیمه عمر و زندگی را هم بخرند و بخشی‬ ‫از خواسته ها و مطالبات بیمه ای شان باشد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬مجید قاسمی افزود‪ :‬در صورت‬ ‫تحق��ق این مهم م��ا می توانیم ه��م نقش بیم��ه را در تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی متمایز کنیم و هم نقش بس��یار مهمی را از‬ ‫طریق منابعی که در بیمه ها هست در بحث توسعه ایفا کنیم‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه توسعه در کشور ما مظلوم است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در ابتدا فکر می کردیم توس��عه یک امر س��خت افزاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬چند س��ال بعد فکر کردیم توسعه یک‬ ‫امر نرم افزاری اس��ت و ام��روز با تجربه هایی که‬ ‫ب��ه دس��ت اوردم می گویم که توس��عه یک امر‬ ‫قلب افزاری است‪ ،‬پشتکار و استمرار و شجاعت‬ ‫می خواهد زیرا موانع سر راه زیاد است و انواع و‬ ‫اقسام موانع را در مقابل توسعه می بینید‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پاس��ارگاد با تاکید بر اینکه‬ ‫تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص در کشورمان نزدیک به صفر‬ ‫و اگ��ر ت��ورم را لحاظ کنیم‪ ،‬منفی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫در نظام بانکی بحث کمبود س��رمایه در گردش اس��ت و همه‬ ‫متمرکز بر این امر ش��ده اند‪ ،‬اما ما باید از توسعه شروع کنیم‪،‬‬ ‫بانک ها باید بنگاه سازی کنند‪ ،‬بنگاهداری یک امر جداست‪.‬‬ ‫قاس��می گف��ت‪ :‬در ژاپن ح��دود ‪ ۸۰‬بانک بزرگ درس��ت‬ ‫کردن��د و کل توس��عه و بنگاه های اقتصادی را ب��ه بانک ها و‬ ‫بیمه س��پردند و ای��ن دو نهاد منبع حرکت توس��عه عظیمی‬ ‫شدند که در این کشور می بینید‪ .‬وی با بیان اینکه توسعه در‬ ‫بانک ها را با عنوان بنگاهداری محدود کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬جی پی‬ ‫مدیریت اثربخش دانش‪ ،‬رمز موفقیت سازمان های امروزی‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت‪:‬‬ ‫دو مولفه س��رعت پرشتاب فناوری و فناوری‬ ‫و موضوع توس��عه و تحقیق‪ ،‬مهم ترین توفیر‬ ‫و تفاوت مدیریت در س��ازمان های گذش��ته‬ ‫و ام��روزی ب��ه ش��مار م��ی رود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک توس��عه تع��اون‪ ،‬عباس‬ ‫نجفی ب��ا تاکید بر ض��رورت تحقق مدیریت‬ ‫دانش در سازمان ها‪ ،‬خلق دانش‪ ،‬تسهیم دانش و بکارگیری‬ ‫دان��ش را مبتنی بر هدف خاص و مش��خص فرایندی امری‬ ‫مهم یاد کرد‪ .‬عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون مدیریت‬ ‫دان��ش را مزیت درون س��ازمانی ب��رای رس��یدن به مزیت‬ ‫ن باره گف��ت‪ :‬مدیران کارامد در هر‬ ‫رقابتی دانس��ت و در ای ‬ ‫سازمان به عنوان مزیت های درون سازمانی به شمار می روند‬ ‫که زمینه س��از مزی��ت رقابتی نیز می ش��وند‪ .‬وی اموزش و‬ ‫برگ��زاری دوره های اموزش��ی کارب��ردی را‬ ‫در تس��هیم و بکارگی��ری دانش‪ ،‬پل ارتباطی‬ ‫ب��رای تبدیل و اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت‬ ‫و قابلیت ه��ای موج��ود ب��رای رس��یدن ب��ه‬ ‫مزیت های رقابتی و توسعه کسب وکار عنوان‬ ‫کرد‪ .‬نجفی همچنین ظرفیت سرمایه انسانی‬ ‫و بهره گی��ری بهینه از این قابلیت بی بدیل را‬ ‫از مهم تری��ن عوامل پیش برنده در اهداف و برنامه های بانک‬ ‫و تحقق اصل رضایتمندی دانست و افزود‪ :‬برنامه منسجم و‬ ‫هدفمند مدیریت مرکز اموزش و پژوهش بانک با استفاده از‬ ‫ظرفیت درون سازمانی‪ ،‬برنامه ای ارزشمند و مبتنی بر یکی از‬ ‫راهبردهای هفت گانه سال ‪ ۹۸‬بانک است و امیدواریم که با‬ ‫اجرای برنامه اموزشی تا پایان سال شاهد اثربخشی کمی و‬ ‫کیفی در همه سطوح باشیم‪.‬‬ ‫مورگان ‪ ۳۸۵۰‬مورد فاند دارد که س��هامداران‬ ‫بنگاه های بزرگ هس��تند ام��ا در ایران بانک ها‬ ‫و بیمه ه��ا اجازه ندارند درباره بنگاه س��ازی فکر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬من در همین جا از رئیس‬ ‫کل بیم��ه مرک��زی تقاض��ا دارم ک��ه در حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری های مالی که بیمه ه��ا بر عهده‬ ‫می گیرن��د و مجاز هس��تند و تکلیف می کنید‪ ،‬بپرس��ید این‬ ‫سرمایه گذاری در توسعه چقدر نقش داشته است‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه باید ریس��ک مناب��ع را نیز در نظ��ر گرفت و‬ ‫س��رمایه گذاری را در جای درس��ت انجام داد‪ ،‬همه اینها جزو ‬ ‫الزام ها س��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬همان طور که اط�لاع دارید‪،‬‬ ‫گروه مالی پاس��ارگاد چن��د هلدینگ مهم دارد که یکی از ان‬ ‫هلدینگ معدنی و صنعتی اس��ت که ح��دود ‪ ۵‬میلیارد دالر‬ ‫در ان سرمایه گذاری ش��ده و ‪ ۳۵‬پروژه تعریف شده دارد که‬ ‫این پروژه ها تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ی��ا ‪ ۱۴۰۰‬به پایان خواهد‬ ‫رس��ید و بیش��تر ان البته هم به بهره برداری رسیده و یکی از‬ ‫ظرفیت های بس��یار غنی است که پشت بیمه زندگی ایستاده‬ ‫و اگر احیانا به لحاظ نوس��ان های بیشتر سیکلی در اقتصاد و‬ ‫به لحاظ تورم و به لحاظ رکود بخواهد منابع ریسک پیدا کند‬ ‫جلوی ریسک این منابع را بگیرد‪.‬‬ ‫قاس��می اف��زود‪ :‬هلدین��گ دیگر گ��روه مالی پاس��ارگاد‬ ‫هلدین��گ انرژی اس��ت ک��ه ‪ ۱۲‬میلی��ارد دالر در ان پروژه‬ ‫تعریف ش��ده و پروژه های بس��یار بزرگی در حال انجام است‬ ‫و حت��ی از پروژه های باالدس��تی که وقتی برای نخس��تین بار‬ ‫در اغاز س��ال ‪ ۹۷‬به امضا رس��ید و وزیر نفت متوجه ش��دند‬ ‫که برای اکتش��اف دو میدان نفتی این هلدینگ انرژی از هیچ‬ ‫کارشناس و مشاوره خارجی هم استفاده نکرده اما در رقابت با‬ ‫خارجی ها به لحاظ فنی برنده شده اظهار کردند که من برای‬ ‫نخستین بار اعالم می کنم که صنعت بیمه ملی شد؛ هلدینگ‬ ‫س�لامت و ای سی تی هلدینگ هایی است که ما در گروه مالی‬ ‫م تضمین هایی ج��دی را فراهم‬ ‫پاس��ارگاد از ای��ن جهت داری ‬ ‫می کنیم برای استحکام برگه های بیمه نامه هایی که معتهدانه‬ ‫به دست متقاضیان انها داده می شود‪.‬‬ ‫گشایش مدرسه بانک تجارت در ایذه‬ ‫ب��ا مش��ارکت بان��ک تج��ارت مدرس��ه دو کالس��ه‬ ‫«امید تجارت» در روس��تای موردفل شهرس��تان ایذه‬ ‫اس��تان خوزس��تان به بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک تج��ارت‪ ،‬در این ایین که با حضور‬ ‫رزازان رئیس هیات مدیره این بانک‪ ،‬احمدی اذر رئیس‬ ‫اداره روابط عمومی و مدیران بانک تجارت خوزس��تان‪،‬‬ ‫معاون فرماندارشهرس��تان ایذه و س��ایر مسئوالن شهر‬ ‫در روس��تای موردفل از توابع شهرس��تان ایذه همراه بود‪ ،‬مدرسه دو‬ ‫کالسه امید تجارت در میان شور و شوق وصف ناپذیر دانش اموزان این‬ ‫روس��تا گشایش یافت‪ .‬رئیس هیات مدیره بانک تجارت در این ایین با‬ ‫ابراز خرس��ندی از حضور در جمع مردم روستای موردفل گفت‪ :‬یکی‬ ‫از ارزش��مندترین اقدام های بانک تج��ارت عالوه بر انجام وظایف ذاتی‬ ‫خود کارنامه درخش��ان در عمل به مسئولیت های اجتماعی است که‬ ‫مهم ترین ان مش��ارکت در ساخت مدرسه در مناطق محروم کشور به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬وی با اش��اره به پروژه های انجام شده و‬ ‫اقدام های بانک در ساخت مد رسه در سایر نقاط کشور‬ ‫افزود‪ :‬مدرس��ه روس��تای موردفل‪ ،‬پنجمین مدرسه ای‬ ‫اس��ت که بانک تجارت در مهر امسال گشایش یافته و‬ ‫امیدواری��م با این اقدام ها گامی هرچند کوچک در رفع‬ ‫محرومیت ها برداش��ته ش��ود‪ .‬رئیس هیات مدیره بانک‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬رویکرد بانک تجارت این است که‬ ‫دانش اموزان مناطق محروم نیز به عنوان اینده سازان ایران در وضعیت‬ ‫بهتری ب��ه ادامه تحصی��ل پرداخت��ه و از حداقل امکانات اموزش��ی‬ ‫موردنیاز بهره مند باشند‪ .‬کردی معاون فرماندار ایذه از اقدام های بانک‬ ‫تجارت در س��اخت مدرس��ه در روس��تای محروم موردفل قدردانی و‬ ‫ ها زمینه س��از رشد و بالندگی نسل‬ ‫اظهار امیدواری کرد که این اقدام ‬ ‫اینده باش��د‪ .‬در این ایین کیف و نوشت افزار از سوی بانک تجارت به‬ ‫دانش اموزان این مدرسه اهدا شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫متولی حمل ونقل ریلی خواستار حذف نظارت بر روند تعیین نرخ خدمات است‬ ‫تکرار ازمون و خطا در قیمت گذاری بلیت قطار‬ ‫‹ ‹شناورسازی نرخ بلیت قطار‬ ‫باتوج��ه به درخواس��ت های پی درپی ش��رکت های‬ ‫بخش خصوصی ریلی‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۲‬با موافقت شرکت‬ ‫راه اهن‪ ،‬نرخ بلیت قطار ش��ناور شده و براین اساس‪،‬‬ ‫ن��رخ بلیت در زمان های کم تقاض��ا‪ ،‬تخفیف می خورد‬ ‫اما در دوران اوج س��فر‪ ،‬به حداکثر مجاز می رسد‪ .‬در‬ ‫ای��ن ش��رایط‪ ،‬متقاضیانی که با برنامه ریزی پیش��ین‬ ‫نس��بت به تهیه بلیت اق��دام کنن��د‪ ،‬هزینه کمتری‬ ‫پرداخ��ت خواهند کرد و با نزدیک تر ش��دن به زمان‬ ‫اوج س��فر و زم��ان حرکت قطار‪ ،‬ای��ن هزینه افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫باوجود خصوصی ش��دن بخش مسافری حمل ونقل‬ ‫ریل��ی و تعیین قیمت ها ازس��وی بخ��ش خصوصی‪،‬‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل ریلی همواره از زیانده بودن‬ ‫بخش مس��افری س��خن می گوین��د و از ن��رخ پایین‬ ‫بلیت قطار ‪-‬ک��ه نهادهای نظارتی مان��ع افزایش ان‬ ‫می ش��وند‪ -‬گالیه دارند‪ .‬گرچه هر چند سال یک بار‬ ‫شاهد افزایش س��قف نرخ بلیت قطارهای مسافری با‬ ‫درخواس��ت شرکت ها هس��تیم اما انها می گویند این‬ ‫افزایش هم��واره کمتر از درخواس��ت و نی��از واقعی‬ ‫انهاست و پاسخگوی هزینه های انها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود نهاده�ای نظارتی ب�ه نرخ گذاری‬ ‫بلیت قطار‬ ‫باتوج��ه به برخ��ی افزای��ش قیمت های خ��ارج از‬ ‫چارچوب بعد از شناورس��ازی نرخ بلیت‪ ،‬ستاد تنظیم‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫قیمت گ��ذاری بلی��ت قطار در س��ال های گذش��ته‬ ‫هم��واره مح��ل چالش ش��رکت های ریل��ی و دولت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ش��رکت های ریلی می گوین��د به عنوان‬ ‫خدمات دهندگان بخش مس��افری بای��د صفر تا صد‬ ‫قیمت گذاری را در دس��ت و اختیار افزایش نرخ بلیت‬ ‫را ‪-‬ب��ه اندازه ای که نیاز انها را برطرف کند‪ -‬داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫راه اه��ن نی��ز به عنوان نه��اد حاکمیت��ی و متولی‬ ‫حمل ونقل ریلی کش��ور‪ ،‬همواره ترم��ز افزایش بیش‬ ‫از ان��دازه نرخ بلیت قطار را کش��یده ت��ا در تعامل با‬ ‫نهادهای نظارتی مانند س��تاد تنظیم بازار و س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان تعادلی‬ ‫بین درخواس��ت های دو طرف برقرار شود‪ .‬اما چالش‬ ‫اصل��ی‪ ،‬همچنان بین س��تادهای نظارت��ی و راه اهن‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫تعیین نرخ بلیت قطار از ابتدای‬ ‫فعالی��ت راه اهن در ایران زیر نظ��ر دولت بود؛ به این‬ ‫ترتیب که نرخ بلیت ازس��وی شرکت راه اهن تعیین و‬ ‫ازسوی وزیر راه و شهرسازی تایید و ابالغ می شد‪ .‬بعد‬ ‫از انقالب‪ ،‬با تشکیل شورای اقتصاد‪ ،‬نرخ گذاری بلیت‬ ‫قطار به این شورا سپرده شد اما بعد از واگذاری بخش‬ ‫ریلی مس��افری به بخش خصوصی‪ ،‬اوضاع تغییر کرد‬ ‫و قیمت گذاری بلیت به ش��رکت های بخش خصوصی‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫با خصوصی س��ازی حمل ونقل مس��افری ریلی و با‬ ‫تصوی��ب قانون دسترس��ی ازاد به ش��بکه حمل ونقل‬ ‫ریلی از اواس��ط س��ال ‪ ۸۴‬نرخ گ��ذاری بلیت قطار به‬ ‫بخش خصوصی سپرده شد‪ .‬در این قانون تاکید شده‬ ‫«بهای بلیت مسافران ازسوی شرکت های حمل ونقل‬ ‫ریلی در هر مسیر و برحسب نوع و درجه واگن‪ ،‬قطار‬ ‫و خدماتی که ارائه می ش��ود‪ ،‬تعیین می شود و پس از‬ ‫تایید هیات مدیره راه اهن‪ ،‬به مرحله اجرا درمی اید‪».‬‬ ‫علیرضا کوشکی جهرمی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫در حوزه مدیریت منابع انسانی‬ ‫این تصور اشتباهی است که اگر قیمت گذاری به دست راه اهن بیفتد‪،‬‬ ‫قیمت ها سر به فلک خواهد کشید‪ .‬افزایش بیش از اندازه نرخ بلیت‪،‬‬ ‫منجر به ریزش مسافر خواهد شد و راه اهن چنین کاری نخواهد کرد‬ ‫ب��ازار (زیرنظ��ر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت) در‬ ‫اواخر سال ‪ ۹۷‬ضمن تصویب کلیات شیوه نامه تعیین‬ ‫نرخ بلیت قطارهای مسافری‪ ،‬مقرر کرد برای روزهای‬ ‫پرتراکم (ایام اوج) س��ازکار و معیار مشخصی تعیین‬ ‫شود تا این شیوه نامه ابالغ شود‪ .‬درواقع ستاد تنظیم‬ ‫بازار معتقد اس��ت هرگونه افزایش بای��د بعد از تایید‬ ‫ش��رکت راه اهن‪ ،‬به س��تاد تنظیم بازار ارائه شود اما‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن می گوید چنین کاری‪ ،‬ش��دنی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹عل�ت مخالف�ت راه اهن با درخواس�ت‬ ‫ستاد تنظیم بازار‬ ‫س��عید رس��ولی در نامه ای که در روزهای اخیر به‬ ‫س��تاد تنظیم بازار نوشته در بیان علت شدنی نبودن‬ ‫این درخواست نوشته است‪ :‬دلیل این مسئله‪ ،‬متفاوت‬ ‫ب��ودن ای��ام اوج تقاضا در مس��یرهای ریلی‪ ،‬متفاوت‬ ‫ب��ودن زمان تقاضای رفت و برگش��ت مس��افران هر‬ ‫مس��یر‪ ،‬چهارفصل بودن کش��ور و تفاوت در اوج سفر‬ ‫در مناطق گوناگون جغرافیایی‪ ،‬نیازمندی متفاوت به‬ ‫اس��تفاده از بازه مجاز افزایش به��ای بلیت باتوجه به‬ ‫کشش بازار و تقاضای سفر در طول سال‪ ،‬حذف ابزار‬ ‫تغییر نرخ به عن��وان مهم ترین ابزار کنترل و تحریک‬ ‫تقاضا در بقیه ایام سال و متفاوت بودن سیاست های‬ ‫بازاریاب��ی هر ش��رکت در اس��تفاده از تم��ام ظرفیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اه��ن می افزای��د‪ :‬افزایش‬ ‫هزینه ه��ا و قیمت ه��ا به وی��ژه ل��وازم و قطعات مورد‬ ‫نی��از وارداتی و ممکن نبودن اس��تفاده از ارز دولتی‪،‬‬ ‫بخ��ش ریل��ی را با مش��کالتی فزاینده روب��ه رو کرده‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال به��ای هر چ��رخ واگن از یک‬ ‫میلیون تومان در س��ال ‪ ،۹۵‬در حال حاضر به حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون تومان افزایش یافت��ه و این مضیقه های‬ ‫عملیات��ی و اجرایی و محدودیت ه��ای مالی‪ ،‬موجب‬ ‫ورشکستگی چند ش��رکت حمل ونقل ریلی مسافری‬ ‫و تمایل نداش��تن سرمایه گذاران به س��رمایه گذاری‬ ‫در این بخش و کاهش ناوگان مس��افری ش��ده است‪.‬‬ ‫ضمن انکه نرخ بلیت قطارها از سال ‪ ۹۵‬تاکنون برای‬ ‫زمان های اوج محدودیتی نداشته و براساس تقاضای‬ ‫سفر تعیین شده است‪».‬‬ ‫او از عب��اس قبادی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار درخواس��ت کرده‬ ‫نرخ بلیت حمل ونقل ریلی مس��افری در ایام پرتقاضا‬ ‫براس��اس روال مشخص شده از سال ‪ ۹۵‬تعیین شود؛‬ ‫یعنی پس از ارائه پیش��نهاد ازسوی شرکت های ریلی‬ ‫و تصوی��ب در هیات مدیره راه اه��ن و تایید وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬نرخ بلیت قطار برای هر س��ال تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ستاد تنظیم بازار کنار بکشد‬ ‫به نظر می رس��د مهم ترین دلیل ارسال نامه ازسوی‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن ب��ه دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار‪،‬‬ ‫درخواست ش��رکت های خصوصی از راه اهن است تا‬ ‫با حذف این س��تاد از مکانیسم قیمت گذاری‪ ،‬امکان‬ ‫افزایش نرخ بلیت قطار در ایام اوج تقاضا وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس حمل ونقل ریلی نیز معتقد اس��ت‬ ‫ستاد تنظیم بازار باید خود را از جریان قیمت گذاری‬ ‫بلیت قطار کنار بکش��د و بگذارد دس��ت اندرکاران و‬ ‫اهالی حوزه در این زمین��ه تصمیم بگیرند و بازار راه‬ ‫خودش را برود‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬هرگونه‬ ‫قیمت گذاری باید تابع عرضه و تقاضا باش��د و تالش‬ ‫برای تنظیم بازار ازسوی هر شخص یا نهادی‪ ،‬محکوم‬ ‫به شکس��ت اس��ت؛ به عنوان مثال وقتی تقاضا برای‬ ‫همکاری حمل ونقلی ایران و ترکمنستان تسهیل می شود‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬در زمینه موان��ع به وجود امده‬ ‫بر س��ر راه توافق ایران و ترکمنس��تان و کاس��تی هایی که برای‬ ‫همکاری های مشترک دو کشور ایجاد شده‪ ،‬توافق شد تا کارگروه‬ ‫مشترکی تشکیل شود و به طور دائمی فعالیت کند تا موانع بر سر‬ ‫ی دو کشور برطرف شود‪.‬‬ ‫راه همکار ‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬محمد‬ ‫ن مش��ترک‬ ‫اس�لامی در حاش��یه پانزدهمین اجالس کمیس��یو ‬ ‫همکاری های اقتصادی ایران و ترکمنستان گفت‪ :‬در این اجالس‬ ‫سند پروتکل این اجالس در زمینه های حمل ونقل‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬نفت‬ ‫و گاز و انرژی امضا شد‪.‬‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬این سند شامل تمامی سرفصل هایی است که‬ ‫می تواند مبنایی برای گس��ترش همکاری ها در زمینه حمل ونقل‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و انرژی باشد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به راه اندازی کارگروه مشترکی‬ ‫بین دو کش��ور برای رف��ع موانع همکاری ه��ای اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫کارگروه مش��ترک در عشق اباد مستقر شده و مسائل را محور به‬ ‫محور و موضوع به موضوع در گفت وگوی مشترک دنبال می کند‪.‬‬ ‫این کارگروه تصمیم های الزم را می گیرد و براس��اس زمان بندی‬ ‫ازسوی رئیسان کمیسیون دو کشور عملیاتی می شوند‪.‬‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت های خصوص��ی دو کش��ور در‬ ‫زمین��ه تب��ادل برق‪ ،‬گاز و ف��والد و مصالح س��اختمانی به توافق‬ ‫رس��یده اند‪ .‬همچنی��ن ارتب��اط هوای��ی و توس��عه حمل ونق��ل‬ ‫دریای��ی و ریل��ی از دیگ��ر م��وارد م��ورد تواف��ق دو کش��ور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی رف��ع موان��ع ترانزیت‪ ،‬موانع منجر به کاه��ش تردد ناوگان‬ ‫ترانزی��ت و حض��ور ش��رکت های ایران��ی در اج��رای پروژه های‬ ‫زیربنایی را از دیگر محورهای گفت وگوی دو کش��ور برش��مرد و‬ ‫افزود‪ :‬در کارگروه کارشناسی مشترک در زمینه موارد بیان شده‪،‬‬ ‫تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬مس��ائل دیگری که مورد گفت وگو و توافق دو‬ ‫کشور قرار گرفت مبادل ه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی است که سرفصل‬ ‫جدیدی از توسعه تعامل را برای دو کشور باز خواهد کرد‪.‬‬ ‫اتوب��وس در ای��ام اربعین ناگهان چندی��ن برابر دیگر‬ ‫روزها می شود‪ ،‬نرخ افزایش می یابد و این روال عادی‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫چرا در چنین ش��رایطی نرخ باید ثابت بماند؟ چرا‬ ‫دولت تالش می کند ن��رخ را ثابت نگه دارد؟ نرخ چه‬ ‫ربط��ی به دولت دارد؟ وقتی برای هر صندلی اتوبوس‬ ‫چند مش��تری وجود دارد‪ ،‬طبیعی اس��ت که نرخ به‬ ‫اندازه ای ب��اال برود که چند متقاضی کنار بکش��ند و‬ ‫فقط یک نفر باقی بماند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اشاره به نامه ارسال شده ازسوی‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن ب��ه س��تاد تنظیم ب��ازار اضافه‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رس��د راه اهن تالش دارد مس��ئولیت‬ ‫قیمت گ��ذاری را به دس��ت بگی��رد تا ش��اید از نمد‬ ‫افزایش نرخ در اوج س��فر‪ ،‬کالهی ب��رای جبران بازار‬ ‫راکد خود ببافد‪.‬‬ ‫او با انتقاد از دخالت س��تاد تنظی��م بازار در زمینه‬ ‫نرخ بلیت قطار افزود‪ :‬این تصور اشتباهی است که اگر‬ ‫قیمت گذاری به دس��ت راه اهن بیفتد‪ ،‬قیمت ها سر به‬ ‫فلک خواهد کشید‪ .‬افزایش بیش از اندازه نرخ بلیت‪،‬‬ ‫منجر به ریزش مس��افر خواهد ش��د و راه اهن چنین‬ ‫کاری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس حمل ونقل ب��ا بیان اینک��ه برای‬ ‫مس��افر قطار‪ ،‬افزایش نرخ بلیت‪ ،‬بدون بهبود خدمات‬ ‫پذیرفتن��ی نیس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ب��رای کنت��رل نرخ‬ ‫بلی��ت قطار‪ ،‬نیازی به س��تاد تنظیم بازار و س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ن��رخ بلی��ت قط��ار باتوجه ب��ه نرخ دیگ��ر مدهای‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬به طور خ��ودکار کنترل می ش��ود و نیاز‬ ‫ب��ه دخالت این نهادها نیس��ت؛ مگر اینک��ه به اجبار‬ ‫بخواهند در این زمینه برای خود‪ ،‬نقشی تعریف کنند‪.‬‬ ‫قصابیان یاداور شد‪ :‬البته راه اهن نیز نهادی دولتی‬ ‫اس��ت که همواره ترمز شرکت ها را برای افزایش نرخ‬ ‫مدنظرشان کشیده است؛ بنابراین بهتر است نه ستاد‬ ‫تنظیم ب��ازار و نه راه اهن دخالت��ی در قیمت گذاری‬ ‫بلیت نداش��ته باش��ند و به طور کلی این کار به بخش‬ ‫خصوصی سپرده شود‪.‬‬ ‫سعید رسولی‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫نوسازی ‪ ۵‬هزار شناور سنتی در شمال و جنوب‬ ‫معاون دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬قرار است‬ ‫‪ ۵‬هزار ش��ناور سنتی در قالب طرح نوس��ازی ناوگان‪ ،‬با ارائه‬ ‫الگوی جدید‪ ،‬در یاردهای ش��مال و جنوب کش��ور ساخته و‬ ‫نوسازی شوند‪.‬‬ ‫جلی��ل اس�لامی در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس با بی��ان اینکه‬ ‫بی��ش از ‪ ۵‬ه��زار ش��ناور س��نتی داری��م‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫مصوب��ه دول��ت برمبن��ای بن��د ‪ ۱۸‬قان��ون اج��ازه واردات‬ ‫کااله��ا ازس��وی ملوان��ان (کااله��ای ملوانی) بن��دی داریم‬ ‫ک��ه طرح نوس��ازی ناوگان س��نتی هم در ان مطرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ح��دود ‪ ۷‬س��ازمان ازجمل��ه وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬نیروی انتظام��ی و‪ ...‬در قالب این‬ ‫بند موظف هس��تند که طرح��ی را بابت نوس��ازی به دولت‬ ‫پیش��نهاد دهند‪ .‬هر کدام از این بخش ه��ا مالحظاتی دارند‬ ‫و س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی هم دبیرخانه ای��ن کارگروه‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون دریایی س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی افزود‪ :‬طرح‬ ‫اولیه ارائه و الگوی ش��ناورهای جایگزین هم مش��خص شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیشنهادها در استانه ارائه به دولت است و در صورت‬ ‫تصویب دولت‪ ،‬مبنای نوس��ازی شناورهای سنتی کشور قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اس�لامی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که در ک��دام یک از‬ ‫یاردهای ش��مال و جنوب کشور نوس��ازی شناورهای سنتی‬ ‫انجام می ش��ود؟ بیان ک��رد‪ :‬یکی از محوره��ای این مصوبه‪،‬‬ ‫ظرفیت ساخت داخل اس��ت و باید طرح به گونه ای باشد که‬ ‫از ظرفیت س��اخت شناور در بندرهای شمالی و جنوبی بهره‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره بروز برخی‬ ‫س��وانح دریایی اظهار کرد‪ :‬امار رسمی درباره سوانح دریایی‬ ‫کش��ور نشان می دهد د ر ‪ ۶‬ماه گذشته میزان سوانح کمتر از‬ ‫مدت مشابه سال های گذشته بوده است ‪.‬‬ ‫انتقال وام مسکن طرح اقدام ملی از سازنده به خریدار‬ ‫تس��هیالت ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی در پایان پروژه قابلیت انتقال‬ ‫به خریداران را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عملیات اجرایی ح��دود ‪ ۱۸۰‬هزار واحد از طرح اقدام ملی تولید‬ ‫و عرضه ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی اغاز ش��ده و وزیر راه و شهرس��ازی وعده داده این‬ ‫طرح به طور کامل در پایان امس��ال شروع شود‪ .‬عملیات اجرایی این برنامه از ‪ ۲۵‬دی‬ ‫سال گذشته در شهرهای جدید کلید خورد و ‪ 5‬شهریور امسال به طور رسمی ازسوی‬ ‫رئیس جمهوری رونمایی شد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت با اجرای کامل این طرح تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار مسکن‬ ‫برای قشرهای متوسط و پایین ساخته شود‪ .‬از این تعداد ‪ ۲۰۰‬هزار واحد در شهرهای‬ ‫جدید و ‪ ۱۰۰‬هزار واحد در بافت فرس��وده س��اخته خواهد ش��د‪ .‬بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی نیز ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در زمینه طرح اقدام ملی گفت‪ :‬منابع تسهیالتی بانک ها برای‬ ‫تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت و پس از ان سازنده می تواند وام‬ ‫بیان شده را به خریداران واگذار کند که این مسئله اثار تورمی ندارد‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی با اش��اره ب��ه روند اجرای طرح ملی مس��کن ازس��وی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی گفت‪ :‬در شرایط کنونی طرح ملی مسکن در حال طراحی و اجرایی شدن‬ ‫است و این پروژه تا پایان امسال به طور کامل عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬طرح ملی مس��کن با هدف خانه دار کردن ‪ ۶‬دهک‬ ‫جامعه طراحی و در حال عملیاتی ش��دن اس��ت‪ .‬تولید مسکن برای دهک های یک و‬ ‫دو ازس��وی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی انجام می شود که در این‬ ‫زمینه‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی به میزان گسترده زمین ارائه کرده است‪.‬‬ ‫چندی پیش مس��افر پ��رواز ایرباس ا‪-۳۰۰‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬س��اعت ‪ 6:35‬تهران به مقصد عس��لویه‬ ‫و هواپیمای��ی ماه��ان بودم که ب��ا حدود ‪۲۸۰‬‬ ‫مسافر‪ ،‬به موقع از فرودگاه برخاست‪.‬‬ ‫کاپیتان که صدایی بسیار گیرا و پخته داشت‪،‬‬ ‫حدود نیم س��اعت بعد از پرواز اعالم کرد هوای‬ ‫فرودگاه مقصد مه الود گزارش شده و امیدوارم‬ ‫تا زمان رسیدن ما‪ ،‬وضعیت دید مطلوب شود‪.‬‬ ‫(باتوجه به ش��رایط جوی مقص��د مه گرفتگی‬ ‫صبحگاهی اتفاقی طبیعی به ش��مار می رود که‬ ‫با باال امدن خورشید از بین می رود)‪.‬‬ ‫بعد از رس��یدن به فرودگاه عس��لویه خلبان‬ ‫برای نش��اندن هواپیما بر زمین تالش کرد اما‬ ‫به طرز دلهره اوری هواپیمای در حال فرود را از‬ ‫زمین بلند و اعالم کرد به علت محدودیت دید‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬دقیق��ه در منطقه پرواز می کن��د و دوباره‬ ‫برای نشستن اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ار دوم نی��ز هواپیما تا نزدی��ک باند فرود‬ ‫ام��د ام��ا در نزدیکی زمین‪ ،‬با وضعیت بس��یار‬ ‫ترس��ناکی‪ ،‬دوباره اوج گرفت و ای��ن بار اعالم‬ ‫شد که مقصد‪ ،‬فرودگاه شهید دستغیب شیراز‬ ‫است‪.‬‬ ‫بع��د از حدود ‪ ۴۵‬دقیقه توق��ف در فرودگاه‬ ‫ش��یراز و سوخت گیری‪ ،‬پرواز حدود ساعت ‪۱۲‬‬ ‫ظهر در عسلویه به زمین نشست‪.‬‬ ‫نکته بسیار جالب این بودکه باوجود همه این‬ ‫نامالیمات و ش��رایط پراضطراب‪ ،‬هیچ مسافری‬ ‫اعتراض نکرد و حتی نشانه های اعتراض مانند‬ ‫«ن��چ»‪« ،‬اه»‪« ،‬وای» و‪ ...‬نیز ش��نیده نش��د و‬ ‫وضعی��ت به گون��ه ای پیش رفت ک��ه در طول‬ ‫مسیر و زمان توقف در فرودگاه شیراز‪ ،‬مسافران‬ ‫حداکثر همکاری را با گروه پرواز داشتند‪.‬‬ ‫این پرس��ش برایم پیش امد ک��ه دلیل این‬ ‫هم��ه هم��کاری‪ ،‬ارام��ش و اعت��راض نکردن‪،‬‬ ‫باوج��ود ش��رایط س��خت‪ ،‬در فرهنگ��ی ک��ه‬ ‫«غ��ر زدن» جزو جدانش��دنی ان اس��ت‪ ،‬چه‬ ‫بود؟‬ ‫به نظر می رسد دالیلی به این شرح بیشترین‬ ‫تاثیر را در همکاری مردم با گروه پرواز داشت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬همه به حرف های خلبان به عنوان کسی‬ ‫که متخصص و دارای اس��تانداردهای حرفه ای‬ ‫برای تصدی این شغل است‪ ،‬احترام می گذارند‬ ‫و او را فصل الخط��اب مس��ائل در ط��ول پرواز‬ ‫می دانند (احترام به تخصص در مسئولیت ها)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خلب��ان ص��دای پخته و گیرایی داش��ت‬ ‫و ب��رای اداره هواپیمای��ی ب��زرگ‪ ،‬به طور حتم‬ ‫پروازهای اموزش��ی بس��یاری را انجام داده بود‬ ‫(تجربه)‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خلبان به طور مرتب گزارش وضعیت را به‬ ‫مسافران ارائه می کرد (تعامل اثربخش)‪.‬‬ ‫‪ -۴‬خلب��ان از لحظه نخس��ت پ��رواز‪ ،‬پخش‬ ‫فیلم های ویدئوی��ی را متوقف و دوربین جلوی‬ ‫هواپیما را فعال کرد تا همه مس��افران ش��اهد‬ ‫وضعیت جوی باشند (شفاف سازی)‪.‬‬ ‫همه این موارد باعث شد باوجود نگرانی های‬ ‫زی��اد جان��ی و کاری‪ ،‬اعتم��اد کام��ل ب��ه‬ ‫تصمیم گیری های کاپیتان ایجاد شود‪.‬‬ ‫ب��ه این موضوع فکر کردم ک��ه اگر بخواهیم‬ ‫در شرکت های خودمان نیز موفق باشیم‪ ،‬اصول‬ ‫مورد استفاده این خلبان بسیار راهگشا خواهد‬ ‫بود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از افرادی استفاده کنیم که تخصص الزم‬ ‫را داشته باشند‪ .‬رعایت استانداردهای حرفه ای‬ ‫برای مش��اغل مدیریتی و حت��ی غیرمدیریتی‬ ‫یک الزام است‪ .‬از س��وی دیگر باتوجه به مدل‬ ‫‪( KSA‬دانش‪ ،‬مهارت و نگرش) صرف داش��تن‬ ‫‪( A‬نگرش مطلوب) ش��اید حداقل ها را پوشش‬ ‫دهی��م و این به ط��ور قطع کاف��ی نخواهد بود‬ ‫(احترام به تخصص و شایسته ساالری)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ب��رای اینک��ه یک نفر در س��طوح باالی‬ ‫مدیریتی باش��د‪ ،‬بهتر اس��ت الیه های پایین تر‬ ‫سازمان را درک کرده باشد (تجربه)‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اگر تصمیمی در زمینه مس��ائل گوناگون‬ ‫سازمان گرفته می شود‪ ،‬به شدت نیازمند تعامل‬ ‫و مشارکت واقعی با زیرمجموعه هستیم؛ حتی‬ ‫اگ��ر زیرمجموعه تاثیرگ��ذاری عملیاتی باالیی‬ ‫نداشته باشد (تعامل موثر)‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در زمینه دستاوردها و بسیاری از مسائل‬ ‫دیگر شفاف سازی کنیم‪ .‬محیط شفاف‪ ،‬فضای‬ ‫ش��ایعه و سوءاس��تفاده را حذف خواهد کرد و‬ ‫ارامش را به دنبال خواهد داشت‪( .‬شفاف سازی)‬ ‫نتیجه این اقدام ها ایجاد اعتماد به مسئوالن‬ ‫ش��رکت ها و س��ازمان ها و اعتماد‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫سرمایه است‪.‬‬ ‫ما هرچه داری��م از مدیریت و هرچه نداریم‬ ‫هم از مدیریت (سوءمدیریت) است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درسی‬ ‫از پرواز‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫فقط ‪ ۳۰‬درصد ساختمان ها اماده پذیرش معلوالن است‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۵‬هزار دوچرخه‬ ‫در راه تهران‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران از ورود ‪ ۵۰۰۰‬دوچرخ��ه دنده ای به‬ ‫ناوگان حمل ونقل پاک شهر خبر داد‪.‬‬ ‫محس��ن پورسیداقایی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫درب��اره وضعیت توس��عه دوچرخه در ش��هر‬ ‫ته��ران با اع�لام اینکه تا پایان س��ال ‪۵۰۰۰‬‬ ‫دوچرخ��ه دن��ده ای ب��ه ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫پ��اک ش��هر اضاف��ه می ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر دوچرخه های بیدود موجود در‬ ‫سطح شهر دنده ای نیس��تند و در مسیرهای‬ ‫سرباالیی دچار مش��کل می شوند اما با امدن‬ ‫دوچرخه های دنده ای‪ ،‬مشکل حل می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در هم��ه پارک های‬ ‫ترافیک‪ ،‬ام��وزش دوچرخه س��واری و عالئم‬ ‫به متقاضیان ارائه می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تقبال‬ ‫بانوان از اموزش های دوچرخه س��واری بیشتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫ته��ران با بیان اینکه دوچرخه س��وارانی که از‬ ‫دوچرخه های اش��تراکی ش��هرداری استفاده‬ ‫می کنن��د بیم��ه هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬مبلغی از‬ ‫ودیع��ه انها ص��رف بیمه این افراد می ش��ود‬ ‫اما ش��هروندانی که از دوچرخه های شخصی‬ ‫استفاده می کنند زیر پوشش بیمه نیستند‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��رکت‬ ‫بی��دود از همان ابتدا ملزم ش��د ب��رای بیمه‬ ‫دوچرخه س��واران اقدام کن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ‪۸‬‬ ‫ماهی که از فعالیت مجموعه بیدود می گذرد‬ ‫فقط یک مورد تصادف داش��تیم که بیمه این‬ ‫فرد را زیر پوشش قرار داد‪.‬‬ ‫اخطار به رودخانه خواران‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد ‬ ‫رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬کس��انی که حریم و بستر رودخانه ها را‬ ‫به اش��خاص واگذار کرده اند‪ ،‬مورد رصد نهاد‬ ‫قضایی خواهند بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬حس��ن نگین تاجی در‬ ‫نشس��ت س��تاد اقتصاد مقاومتی دادگستری‬ ‫اس��تان افزود‪ :‬بعضی از کارخانه های ش��ن و‬ ‫ماسه از بس��تر و حریم رودخانه بشار منتقل‬ ‫ش��دند و برخی هنوز مانده اند و نباید در این‬ ‫زمینه‪ ،‬رفتاری دوگانه داشت‪.‬‬ ‫نگین تاج��ی با بی��ان اینکه در ای��ن زمینه‬ ‫با کس��ی تع��ارف نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫ مجوزهای��ی که غیرقانونی در حریم و بس��تر‬ ‫رودخانه ها به اشخاص واگذار شده‪ ،‬وارد عمل‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال های گذش��ته وقت��ی‬ ‫مج��وز بهره برداری از بس��تر رودخانه بش��ار‬ ‫به کارخانه های ش��ن و ماس��ه داده شد‪ ،‬شهر‬ ‫یاسوج به اندازه فعلی توسعه نیافته بود‪.‬‬ ‫نگین تاجی تصریح ک��رد‪ :‬کارخانه ها اکنون‬ ‫در محدوده نزدیک ش��هر فعالیت می کنند و‬ ‫سبب االیندگی هوای شهر می شوند‪.‬‬ ‫رئی��س کل دادگس��تری کهگیلوی��ه و‬ ‫بویراحمد افزود‪ :‬مس��ئوالن باید هرچه زودتر‬ ‫ای��ن واحده��ای باقی مان��ده را تعیین تکلیف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نگین تاجی اظهار ک��رد‪ :‬افراد نمی توانند به‬ ‫بهانه ادعای مالکیت‪ ،‬حریم و بستر رودخانه ها‬ ‫را م��ورد تصرف ق��رار دهن��د‪ .‬ممنوعیت این‬ ‫موضوع در قانون به صراحت اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬در صورت تصرف حریم و‬ ‫بستر رودخانه‪ ،‬اداره ها و سازمان های ذی ربط‬ ‫باید نسبت به رفع تصرف اقدام کنند‪.‬‬ ‫خداحافظی اصفهان با‬ ‫مد رسه های خشت و گلی‬ ‫اس��تاندار اصفه��ان با اعالم اینکه مدرس��ه‬ ‫فرس��وده نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی مد رس��ه های‬ ‫خش��ت و گل��ی در س��طح اس��تان تعطیل‪،‬‬ ‫بخاری های نفتی حذف و ساخت مد رسه های‬ ‫سبز شروع شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬عباس رضای��ی در ایین‬ ‫بهره ب��رداری از ‪ ۹۳‬پ��روژه اموزش��ی با ‪۴۸۲‬‬ ‫کالس درس در اصفه��ان‪ ،‬ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫بهره برداری از پروژه های اموزش��ی نسبت به‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشته است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ ۱۶ :‬درص��د این پروژه ها به همت‬ ‫خیران و ‪ ۵۸‬درصد‪ ،‬مش��ارکتی ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضای��ی افزود‪ :‬برای نخس��تین بار ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری و دبیرخانه و شورای اجرایی‬ ‫منطقه ویژه علم و فناوری تش��کیل ش��ده و‬ ‫می توان��د در اینده نزدی��ک در ابعاد مختلف‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی موثر‬ ‫واقع شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معلوالن در بن بستی به نام شهر‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی‬ ‫سازمان ها اعالم‬ ‫می کنند برای‬ ‫مناسب سازی‬ ‫ویژه معلوالن یا‬ ‫بودجه ندارند‬ ‫یا امد و شد‬ ‫معلوالن کم است‬ ‫«هی��چ راهی ندارد‪ ،‬ما دیگر خس��ته ش��ده ایم و کم‬ ‫اورده ای��م‪ ،‬مگر اینکه مدیران را از بین معلوالن انتخاب‬ ‫کنن��د وگرنه تا هس��ت‪ ،‬همه راه های ش��هر ب��رای ما‬ ‫بن بست است‪»...‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬این اخرین جمله هایی اس��ت که‬ ‫معلوالن ته هر صحبتی به زبان می اورند؛ تنها امیدشان‬ ‫به گزینه و اینده ای وصل اس��ت که ش��اید اگر مدیری‬ ‫معل��ول در جاهای مختلف مس��ئولیت گرف��ت‪ ،‬بتوان‬ ‫امیدوار ش��د که فک��ری به حال معابر و دیگر ش��رایط‬ ‫معلوالن هم خواهد کرد و در تصمیم گیری ها اندکی به‬ ‫این موضوع توجه شود‪.‬‬ ‫برای درک ش��رایط معابر معلوالن به ویژه در شهری‬ ‫مثل ته��ران کافی اس��ت چند دقیقه چش��مان مان را‬ ‫ببندیم و از یک خیابان یا معبر بگذریم یا منتظر بمانیم‬ ‫تا معلولی قصد رفتن به جایی را داش��ته باش��د‪ ،‬به ویژه‬ ‫فضاهای عمومی‪ .‬تازه اگر به س��ختی توانس��ت از میان‬ ‫جمعیتی که به س��رعت در حال حرکت هس��تند خود‬ ‫را به در ورودی بوس��تان برس��اند‪ ،‬مش��کالتش شروع‬ ‫ت زیرا با مانعی اهنی روبه رو خواهد شد که‬ ‫ش��ده اس�� ‬ ‫ویلچرش قادر به تردد از ان نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹گرفتاری ها همه جا و همیشه هست‬ ‫تردد معلوالن در کوچه‪ ،‬خیاب��ان‪ ،‬پیاده راه‪ ،‬رفتن به‬ ‫اداره ه��ای دولتی و غیردولتی یا فضاهای عمومی مانند‬ ‫بوستان‪ ،‬فضاهای ورزشی‪ ،‬سینما و‪ ...‬برای انها گرفتاری‬ ‫اس��ت؛ خود مسئوالن ش��هری هم بارها به این اعتراف‬ ‫کرده اند و گفته اند که ش��هر مهیای حضور این قشر از‬ ‫جامعه نیست‪.‬‬ ‫حت��ی گاه��ی در فض��ای مج��ازی تصاوی��ر و اخبار‬ ‫دلخراش��ی از معلوالن و نابینایانی منتش��ر می شود که‬ ‫هنگام عبور از خیابان‪ ،‬پل های عابر پیاده یا مترو دچار‬ ‫سانحه شده اند‪.‬‬ ‫بر اساس امار ارائه شده‪ ۱۰ ،‬درصد جمعیت هر شهری‬ ‫را معلوالن و س��المندان تشکیل می دهند که به عنوان‬ ‫بخش��ی از ش��هروندان جامعه باید نیازه��ای انها مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ .‬این در حالی اس��ت که س��هم معلول‬ ‫از زندگی در ش��هرها به ویژه پایتخت محدودیت اس��ت‬ ‫زی��را عده ای بی توجه به نیاز معلوالن‪ ،‬س��اختمان هایی‬ ‫ساخته اند که حتی راه ورودی برای انها ندارد و به نیاز‬ ‫این شهروندان پاسخی نمی دهد‪.‬‬ ‫ش��بکه حمل ونقل عمومی به عنوان یکی از نیازهای‬ ‫اولی��ه معلوالن ب��رای تردد انها در ش��هر با ضعف های‬ ‫بس��یاری روبه رو اس��ت به گون��ه ای ک��ه در مترو‪ ،‬که‬ ‫روزانه هزاران نفر از ان اس��تفاده می کنند‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫ایستگاه ها برای استفاده معلوالن مناسب نیست ‪.‬‬ ‫بر مبن��ای امار‪ ،‬هم اکن��ون ‪ ۱۲۱‬ایس��تگاه مترو در‬ ‫پایتخت فعال اس��ت که حدود ‪ ۱۴۸‬اسانس��ور در انها‬ ‫وجود دارد و بیش��تر اسانسورها نیز در خطوط قدیمی‬ ‫مترو (خطوط ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ) ۵‬تعبیه شده است و خطوط ‪،۳‬‬ ‫‪ ۴‬و ‪ ۷‬با داشتن حدود ‪ ۵۰‬ایستگاه‪ ،‬اسانسور ندارد‪.‬‬ ‫نه تنها در ش��بکه حمل ونقل عمومی بلکه بسیاری از‬ ‫معابر ش��هر نیز برای اس��تفاده معلوالن مناسب نیست ‬ ‫به گونه ای که جدول سازی های نامناسب‪ ،‬وجود پله ها‪،‬‬ ‫‹ ‹نب�ود ایین نامه ه�ای اجرای�ی قوانین در‬ ‫بهزیستی‬ ‫نه تنها س��ینماها بلکه ش��بکه حمل ونقل عمومی نیز برای معلوالن‬ ‫اماده س��ازی نش��ده اس��ت‪ ،‬به طوری که وقتی معلولی می خواهد به‬ ‫مکانی برود مجبور است هزینه ای دوچندان پرداخت کند‬ ‫موانع میله ای‪ ،‬ارتفاع زیاد س��طح خیاب��ان از پیاده رو و‬ ‫س��ایر موارد‪ ،‬مانع حضور معلوالن جس��می و حرکتی‬ ‫در س��طح ش��هر می ش��ود‪ .‬حتی گاهی مغازه داران نیز‬ ‫با ق��راردادن محصوالت ش��ان در پیاده روه��ا چنین بر‬ ‫مشکالت این شهروندان می افزایند‪.‬‬ ‫واقعی��ت روی کاغذه��ا و قوانی��ن این اس��ت که هر‬ ‫معل��ول همانند دیگر ش��هروندان دارای حق اجتماعی‬ ‫و ش��هروندی اس��ت تا بتواند از س��رانه فضای س��بز و‬ ‫مجتمع های فرهنگی و ورزش��ی و حت��ی رفاهی بهره‬ ‫بب��رد‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که بوس��تان ها و پارک ها‪،‬‬ ‫س��اختمان های اداری‪ ،‬مجتمع ه��ای ورزش��ی ب��رای‬ ‫معلوالن مناسب س��ازی نشده است‪ .‬انگار نیازهای اولیه‬ ‫معلوالن دغدغه مس��ئوالن نبوده ی��ا وجود خارجی در‬ ‫شهر نداشته اند‪.‬‬ ‫ب��ر پایه خبرهای منتشر ش��ده از ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫در ه��ر منطقه از تهران فقط ‪ ۲‬بوس��تان برای معلوالن‬ ‫مناسب سازی شده است که این رقم در مقایسه با وجود‬ ‫معلوالن که ‪ ۱۰‬درصد جامعه را تشکیل می دهند امار‬ ‫مناسبی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۹‬درص�د س�ینماهای پایتخ�ت مناس�ب‬ ‫معلوالن نیست‬ ‫پای صحبت منصور برجیان‪ ،‬ناتوان جسمی و حرکتی‬ ‫و یک��ی از اعضای انجمن علم��ی و افرینش های هنری‬ ‫معلوالن ایران نشستیم؛ کسی که در خیابان های تهران‬ ‫با ه��زاران مانع پیش روی خود زندگی کرده اس��ت و‬ ‫خوب می داند قید حضور در چه مکان هایی را باید بزند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬حدود ‪ ۹۹‬درصد سینماها برای معلوالن‬ ‫ت به گونه ای که باید معلوالن در‬ ‫مناسب سازی نشده اس ‬ ‫بند ‪ ۷۰۰‬ساله‪ ،‬محافظ کرمان در برابر سیالب‬ ‫مس��ئول اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان کرمان با اشاره‬ ‫ب��ه کارهای مطالعاتی برای حوزه ابخیز بند مملکت گفت‪ ۲۵ :‬س��ازه‬ ‫برای این بند پیش��نهاد شده است که اجرای انها از خطرپذیری شهر‬ ‫کرمان در برابر سیالب جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رحمت اهلل باقری در کارگاه اموزش��ی و ترویجی‬ ‫دس��ت اندرکاران دولتی فاز دوم پروژه ابخیزداری بند مملکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از دالیل مهاجرت روستاییان به شهر‪ ،‬از دست دادن محور توسعه‬ ‫انها یعنی اب و خاک است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بند مملکت ‪ ۴۳‬هزار هکتار وس��عت و در این محدوده‬ ‫‪ ۵۴‬روستا و ابادی کوچک قرار دارد و مدخل ورودی و باالترین نقطه‬ ‫به سمت کرمان است که این موضوع خطرپذیری سیالب برای کرمان‬ ‫را در پی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با بهره گیری از اعتبارات صندوق توسعه ملی و اهتمام‬ ‫دفتر عمرانی اس��تانداری و ستاد بحران با کار مطالعاتی در حوزه بند‬ ‫مملکت‪ ۲۵ ،‬سازه پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫باق��ری گف��ت‪ :‬در صورت اج��رای ای��ن طرح ها‪ ،‬عالوه ب��ر کاهش‬ ‫خطرپذیری شهر کرمان می توان به دیگر هدف های مطالعه این طرح‪،‬‬ ‫سراسر کشور توزیع شده است‪.‬‬ ‫برجیان می افزاید‪ :‬در این راستا دوره های مختلفی هم‬ ‫برای شهرداران‪ ،‬مهندسان و معماران برگزار کرده ایم تا‬ ‫به طور جدی در این زمینه قدم هایی برداشته شود‪.‬‬ ‫ای��ن معلول جس��می و حرکت��ی می گوی��د‪ :‬بعضی‬ ‫اس��تان ها اقدام به امر مناسب س��ازی کرده اند و بخشی‬ ‫از ش��هر را برای امد و ش��د معلوالن مناسب ساخته اند‬ ‫این در حالی است که در تهران بر اساس اعالم سازمان‬ ‫بهزیس��تی فقط ‪ ۳۰‬درصد س��اختمان ها مناسب سازی‬ ‫شده است و بقیه با استانداردها فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫یعنی تعدیل س��یالب به کرم��ان‪ ،‬تقویت س��فره های اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫جلوگیری از فرس��ایش خاک به عنوان توان اقتصادی منطقه و تولید‬ ‫نیز برسیم‪.‬‬ ‫مس��ئول اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان کرمان با بیان‬ ‫اینکه از این ‪ ۲۵‬سازه‪ ۴ ،‬گور اب و یک مورد پخش سیالب باید اجرا‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از این ‪ ۲۵‬س��ازه‪ ۶ ،‬بند سنگی س��یمانی درنظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫باقری با بیان اینکه کار مطالعاتی همچنان ادامه دارد و امکان افزایش‬ ‫این سازه ها وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است مسئوالن استانی برای اجرای‬ ‫این پروژه ها همکاری کنندکه در صورت اجرایی نش��دن این پروژه ها‪،‬‬ ‫ش��هر کرمان بر اثر بارندگی در معرض خطر سیل قرار می گیرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه بند مملکت یا بند هالکو یکی از شاهکارهای ایرانیان در‬ ‫‪ ۷۰۰‬س��ال پیش است و به عنوان یک دس��تاورد قابل دفاع است که‬ ‫با این ویژگی ها درکش��ور چند مورد بیش��تر نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬این بند ‪۸‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬متر ارتفاع‪ ،‬دارای ‪ ۴۳‬متر طول تاج در باالدس��ت است و دانش‬ ‫‪ ۷۰۰‬سال پیش‪ ،‬این نیاز را برای ساخت ان‪ ،‬که برای رونق کشاورزی‬ ‫و جلوگیری از سیالب مفید است‪ ،‬احساس کرده است‪.‬‬ ‫تو امد‬ ‫راهروه��ا قرار گیرند و این موضوع اختالل در رف ‬ ‫سایر افراد را نیز سبب می شود‪.‬‬ ‫برجیان ادامه می دهد‪ :‬نه تنها س��ینماها بلکه ش��بکه‬ ‫حمل ونقل عمومی نیز برای معلوالن اماده سازی نشده‬ ‫اس��ت به طوری که وقتی معلولی می خواهد به مکانی‬ ‫برود مجبور است هزینه ای دوچندان پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی می گوید ‪ :‬پردیس سینمایی ملت جزو مکان های‬ ‫اندکی اس��ت که برای معلوالن مناسب سازی شده و در‬ ‫س��الن های ان نیز جاهایی برای ق��رار گرفتن ویلچرها‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫عض��و انجمن علمی و افرینش ه��ای هنری معلوالن‬ ‫ایران مناسب سازی شهر برای معلوالن را امری حیاتی‬ ‫عن��وان می کن��د و معتقد اس��ت این ام��ر نه تنها برای‬ ‫معلوالن بلکه برای س��المندان‪ ،‬زن��ان باردار و کودکان‬ ‫نیز ضروری اس��ت ت��ا بتوانند از همه امکانات ش��هری‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ای��ن معلول جس��می و حرکتی‪ ،‬با اش��اره به ش��عار‬ ‫«دس��تم را نگیر‪ ،‬راه��م را هموار س��از» می گوید‪ :‬این‬ ‫شعار انجمن علمی و افرینش های هنری معلوالن ایران‬ ‫اس��ت تا بتوانیم قدم هایی حت��ی هرچند کوچک برای‬ ‫مناسب سازی شهرمان برداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۷۵‬کتاب هایی با عنوان‬ ‫«استانداردهای مناسب سازی بناها و محیط های شهری‬ ‫ویژه اف��راد دارای معلولیت‪ ،‬اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫مناس��ب ب��رای مکان ها و س��اختمان های ش��هری و‬ ‫مناسب س��ازی مس��اجد و مراکز فرهنگی و مذهبی در‬ ‫س��طح کشور» نوش��ته و به چاپ رس��انده ام که حتی‬ ‫ط در‬ ‫از سوی س��ازمان بهزیس��تی برای نهادهای مربو ‬ ‫پرس��تو منصوری‪ ،‬معاون امور توانبخش��ی بهزیستی‬ ‫استان تهران با اش��اره به اینکه در حوزه مناسب سازی‬ ‫ویژه معلوالن قوانینی تصویب ش��ده اس��ت‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫تع��دادی از ای��ن قوانین جدید در حمای��ت از معلوالن‬ ‫و زیرس��اخت های حضورش��ان در جامعه نوش��ته شده‬ ‫اما هنوز ایین نامه های اجرایی ان به دس��ت ما نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون امور توانبخش��ی بهزیس��تی اس��تان تهران‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬در گذش��ته نیز قوانین��ی در این زمینه‬ ‫وجود داش��ته که بر اس��اس ان جلسه های مختلفی در‬ ‫اس��تانداری تهران و در فرمانداری شهرستان ها برگزار‬ ‫مربوط به اجرای ان‬ ‫ ‬ ‫ش��ده است تا با همکاری نهادهای‬ ‫سرعت بخشیم‪.‬‬ ‫معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران تاکید‬ ‫می کند‪ :‬همه سازمان ها موظف هستند برای دسترسی‬ ‫معلوالن ساختمان ها را مناسب سازی کنند حتی ستاد‬ ‫مناسب س��ازی در اس��تان تهران تشکیل ش��ده با این‬ ‫حال هنوز س��اختمان های اداری وجود دارند که برای‬ ‫امد و ش��د معلوالن مناسب نیس��تند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫ش��هرداری تهران اقدام هایی برای مناسب سازی کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید‪ :‬شهرداری فضاها و محیط های شهری‬ ‫را اع�لام کرده که برای حضور معلوالن مناسب س��ازی‬ ‫ش��ده‪ ،‬در این زمینه قرار اس��ت گروهی از استانداری‪،‬‬ ‫کارشناس��ان بهزیستی و س��ازمان های مردم نهاد برای‬ ‫راس��تی ازمایی به این مکان ها مراجعه کنند‪ .‬منصوری‬ ‫می گوی��د‪ :‬ش��هرداری و بس��یاری از نهاده��ا در تالش‬ ‫هس��تند تا ش��هر برای معلوالن مناسب سازی شود اما‬ ‫با اس��تانداردها و جامعه ارمانی که مورد انتظار ماست‬ ‫فاصل��ه زیادی وج��ود دارد‪ .‬وی ادام��ه می دهد‪ :‬برخی‬ ‫س��ازمان ها اعالم می کنن��د برای مناسب س��ازی ویژه‬ ‫معل��والن یا بودج��ه ندارند یا امد و ش��د معلوالن کم‬ ‫است که امسال برنامه ریزی شده است تا اسیب شناسی‬ ‫و اموزش ه��ا در ای��ن زمینه ارائه ش��ود و این قش��ر از‬ ‫جامعه نیز مانند س��ایر افراد بتوانند از خدمات بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬ضمن اینکه مقرر شده است به ساختمان هایی‬ ‫ک��ه مناسب س��ازی را رعای��ت نکنند پای��ان کار داده‬ ‫نش��ود‪ .‬معاون امور توانبخش��ی بهزیستی استان تهران‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬فرهنگ سازمانی باید تقویت شود‬ ‫تا مدیران سازمان ها با احساس مسئولیت اجتماعی به‬ ‫بحث مناسب سازی برای معلوالن برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم تهران‬ ‫معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری تهران با ابالغ‬ ‫بخش��نامه پایش حری��م‪ ،‬از برخورد ج��دی با متخلفان‬ ‫ساخت وس��ازهای غیرمجاز و افزای��ش نظارت به منظور‬ ‫صیانت از حریم شهر تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی معاونت شهرسازی‬ ‫و معماری ش��هرداری تهران‪ ،‬عبدالرضا گلپایگانی گفت‪:‬‬ ‫در راس��تای تحق��ق فرمان ه��ای رهبر معظ��م انقالب‬ ‫و کاه��ش دغدغه ه��ای ایش��ان در زمین��ه تصرف های‬ ‫غیرقانونی از س��وی برخی فرصت طلبان که با اس��تفاده‬ ‫از خاله��ای قانونی و غفلت مس��ئوالن اجرایی‪ ،‬اقدام به‬ ‫ساخت وس��از غیرمجاز در حریم شهر تهران کرده اند و با‬ ‫توجه به ماده ‪ ۱۲‬قانون تعاریف‪ ،‬هرگونه تخلف از احکام‬ ‫موض��وع این قانون‪ ،‬تجاوز به حق��وق عمومی و جرم به‬ ‫ش��مار امده و مرتکبان عالوه ب��ر اعاده وضع و رفع اثر از‬ ‫تخلف ها‪ ،‬به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسالمی‬ ‫محکوم خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این زمینه بر اس��اس تبصره ذیل ماده‬ ‫‪ ۲‬قانون نظارت بر گس��ترش ش��هر تهران‪ ،‬ش��هرداری‬ ‫مکلف است از ساخت بناها و تاسیساتی که بدون پروانه‬ ‫س��اختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده‬ ‫خدمات شهری فعلی تهران ساخته می شود‪ ،‬جلوگیری‬ ‫و در صورت ساخت ان را تخریب کند‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران تاکید کرد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫حفظ و صیانت از زمین های حریم ش��هر و پایش دائمی‬ ‫ان‪ ،‬ش��یوه نامه اجرایی کمیته بررسی ساخت وسازهای‬ ‫غیرمج��از حریم ش��هر ته��ران تهیه و به منظ��ور اجرا و‬ ‫کاهش تخلف های س��اختمانی به مناط��ق دارای حریم‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬افزای��ش نظ��ارت دقیق ب��ر فعالیت ها در‬ ‫حریم با افزایش گش��ت زنی ها‪ ،‬دقت و س��رعت عمل در‬ ‫ارائ��ه گزارش تخلف ه��ا‪ ،‬پیگیری و به نتیجه رس��اندن‬ ‫گزارش ها و مستندسازی فعالیت های انجام شده از جمله‬ ‫اقدام هایی اس��ت که با تشکیل کمیته تخلف ها‪ ،‬اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دولت به شهرداری تهران اتوبوس نداد‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران ضمن گالیه از دولت برای‬ ‫تامین نش��دن اتوبوس های وعده داده شده گفت‪ :‬تا این لحظه‬ ‫حتی یک اتوبوس به شهرداری تهران واگذار نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از پایگاه اطالع رس��انی ش��هرداری تهران‪،‬‬ ‫محسن هاشمی با بیان اینکه در هفته تهران باید به بخش های‬ ‫عمرانی و زیربنایی نیز توجه می ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر فقط به فکر‬ ‫حقوق کارکنان و نگهداش��ت ش��هر باش��یم و برای پروژه های‬ ‫عمرانی اقدامی نکنیم‪ ،‬فلسفه مدیریت شهری زیر سوال می رود‬ ‫و بهب��ودی هم رخ نمی دهد چراکه اس��تهالک زیرس��اخت ها‬ ‫خدمات را به مرور از بین می برد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ناگزیریم پروژه ه��ای عمرانی را دنبال کنیم‪،‬‬ ‫البته امروز مدیریت کش��ور و مردم دچار سختی هستند و باید‬ ‫مش��کالت اقتصادی و رکود ناشی از تورم را نیز درنظر بگیریم؛‬ ‫اگرچه این دلیل نمی ش��ود که بگوییم تمام مش��کالت مان به‬ ‫دلیل تحریم هاس��ت و نمی توانیم وضع فعل��ی را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫باید امیدوارانه با تصمیم های درس��ت‪ ،‬خود را با ش��رایط فعلی‬ ‫وفق دهیم‪ .‬اگر بخواهیم مثل گذشته عمل کنیم نمی توانیم به‬ ‫نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه متاس��فانه از تمام‬ ‫ظرفیت های خود اس��تفاده نمی کنیم‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬مقام های‬ ‫کش��ور از جمله ریاس��ت جمهوری‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬راه و شهرسازی‬ ‫تصمیم گرفتند ‪ ۱۹‬هزار اتوبوس برای ش��هرهای کشور تامین‬ ‫کنند‪ .‬بر اساس استفاده از صندوق توسعه و تامین وزارت نفت‬ ‫قرار ش��د این بستر راه اندازی ش��ود و حدود ‪ ۱۲‬هزار اتوبوس‬ ‫گازس��وز برای کالنشهرها تامین ش��ود‪ .‬تا این لحظه حتی یک‬ ‫اتوبوس هم تامین نش��ده در حالی که بیش از یک سال از ان‬ ‫ت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫زمان گذشته است‪.‬وی افزود‪ :‬وزار ‬ ‫وزارت کشور عالقه مند بودند این کار انجام شود اما وقتی وارد‬ ‫موضوع شدند‪ ،‬تطبیق نداشتن با وضعیت موجود و تفکر نکردن‬ ‫درباره توانمندی های داخلی باعث ش��ده این موضوع هنوز هم‬ ‫حل نشود‪.‬هاش��می عنوان کرد‪ :‬مس��ائل مربوط به حمل ونقل‬ ‫ش��هری که طبقه های پایین جامعه به ان نیاز دارند کم کم به‬ ‫یک مشکل بزرگ تبدیل می ش��وند‪ .‬از مسئوالن دولتی تقاضا‬ ‫دارم رس��اندن اتوبوس ها به ش��هرداری ها را جدی بگیرند‪ .‬وی‬ ‫یاداور شد‪ :‬با توجه به اینکه رهبر انقالب بر تولید داخلی تاکید‬ ‫کردن��د‪ ،‬تولید این اتوبوس ها امکان پذیر اس��ت‪ ،‬البته مس��ائل‬ ‫دیگ��ری نیز برای کمک به ش��هرداری ها مطرح اس��ت‪ ،‬مانند‬ ‫عوارض ارزش افزوده‪ .‬متاسفانه به دلیل الیحه ای که به مجلس‬ ‫رفته س��عی بر این اس��ت که در تعریف‪ ،‬نام عوارض را از روی‬ ‫درامد بردارند و اسم مالیات روی ان بگذارند‪ ،‬با این روش این‬ ‫پول مس��تقیم به خزانه دولت واریز می ش��ود‪ .‬هاشمی افزود‪:‬‬ ‫مجلس توجه نمی کند که بخش��ی از درامد شهرداری ها از راه‬ ‫همی��ن عوارض ارزش افزوده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط رکود‪ ،‬اگر‬ ‫پول به خزانه برود تا دوباره تخصیص داده ش��ود‪ ،‬احتمال دارد‬ ‫این تخصیص اتفاق نیفتد یا تبدیل به یک تخصیص نیمه کاره‬ ‫می شود‪ .‬توقع ما از مجلس و دولت این است که درامد حاصل‬ ‫از عوارض ارزش افزوده برای ش��هرداری ها از بین نرود‪ .‬هاشمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��هردار ته��ران تمام تالش خ��ود را در این زمینه‬ ‫می کن��د و کمیته درامدی ش��هرداری را نیز مدیریت می کند‪.‬‬ ‫همه باید به این فکر باش��ند که حداقل پروژه های عمرانی را با‬ ‫استفاده از نقدینگی بخش خصوصی پیش ببرند‪ .‬باید درامدی‬ ‫واقعی را از راه مشارکت ها ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1392‬‬ ‫پیاپی ‪2710‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫به دنب��ال رش��د فناوری‪ ،‬ش��کل تج��ارت و تعامالت‬ ‫فعالیت ه��ای تجاری با مش��تریان تغییر کرده اس��ت و‬ ‫بس��یاری از کسب و کارها از ش��کل سنتی خود خارج‬ ‫ش��ده اند و فروش اینترنتی کتاب یک��ی از موضوع های‬ ‫جدی صنعت نش��ر اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬گسترش‬ ‫استفاده از اینترنت ازس��وی قشرهای گوناگون جامعه‪،‬‬ ‫ب و کارهای جدیدی ایجاد شوند و در‬ ‫باعث شده کس�� ‬ ‫قال��ب جدیدی به مخاطبان خود خدم��ات ارائه دهند‪.‬‬ ‫یک��ی از این بخش ها‪ ،‬فروش اینترنتی کتاب اس��ت که‬ ‫طی س��ال ها فعالیت در این عرص��ه موافقان و مخالفان‬ ‫زیادی داش��ته اس��ت؛ موضوعی که بهانه ای شده تا در‬ ‫گفت وگو با اهالی نشر درباره ان کمی بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫با واس��طه بوده است‪ ،‬می پرس��م چند روز دیگر خبر‬ ‫می ده��م»‪ ،‬وقت��ی ب��ه او زنگ زدم گفت کس��ی که‬ ‫ای��ن کار را کرده خیلی ناراحت ش��ده و گفته نامی‬ ‫از من نبرید برای من بد می شود‪ .‬وقتی من پیگیری‬ ‫بیش��تری کردم‪ ،‬او عصبانی شد و تلفن را قطع کرد‪.‬‬ ‫من دیگر پیگیر نبودم تا اینکه این اتفاق افتاد و فیلم‬ ‫ب در کشور‬ ‫از وضعیت فروش اینترنتی کتا ‬ ‫اقتصاد نشر بر مدار فناوری‬ ‫‹ ‹محلی برای همه کتاب ها‬ ‫مه��دی عمرانل��و‪ ،‬مدی��ر انتش��ارات اونددان��ش که‬ ‫تجربه های خوبی در عرصه نش��ر بین الملل دارد درباره‬ ‫ف��روش اینترنت��ی کتاب گف��ت‪ :‬من دلی��ل مخالفت با‬ ‫ف��روش اینترنتی کتاب را نمی دانم‪ ،‬زیرا در بس��یاری از‬ ‫مواقع شرایطی پیش می اید که ضرورت ندارد مشتری‬ ‫به خیابان و کتابفروش��ی ب��رود و کتاب مورد عالقه اش‬ ‫را س��فارش بدهد‪ ،‬به ویژه در ش��هری مث��ل تهران که‬ ‫رفت وامد به نقاط گوناگون شهر سخت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه در ای��ن س��ال ها فروش��گاه های‬ ‫کتابفروش��ی که در مقی��اس بزرگی مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند مثل ب��اغ کتاب در تهران زیاد ش��ده اند اما باز‬ ‫هم همه کتاب های منتش��ر شده دران جای نمی گیرد‬ ‫و در این میان به نظر من فروشگاه های اینترنتی کتاب‬ ‫بهترین راهکار برای دسترسی به کتاب به شمار می ایند‪.‬‬ ‫عمرانلو با تاکید بر این نکته که فروش اینترنتی امروز‬ ‫یکی از متداول ترین شیوه های خرید کاالهای گوناگون‬ ‫به ش��مار می ایند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خرید اینترنتی کتاب مثل‬ ‫دیگ��ر کاالها در سراس��ر دنیا به یک ع��ادت و فرهنگ‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت و مردم دیگر وقت صرف نمی کنند‬ ‫تا کتاب را از کتابفروش��ی ها تهیه کنن��د‪ ،‬بلکه ترجیح‬ ‫می دهند یک سامانه و سایت اینترنتی معتبر ان کتاب‬ ‫را برایش��ان به در منزل بیاورد تا اینکه وقت خود را در‬ ‫ترافیک خیابان ها سپری کنند‪.‬‬ ‫وی ام��ا نبود زیرس��اخت های الزم را یک��ی از دالیل‬ ‫موف��ق نبودن فروش اینترنتی کت��اب در ایران می داند‬ ‫و معتقد اس��ت فروش اینترنتی در کش��ور ما ش��اید به‬ ‫استانداردهای الزم نرسید ه است زیرا سایتی که فقط به‬ ‫عکس و نرخ کتاب بس��نده کند نمی تواند در این عرصه‬ ‫موفق باش��د‪ .‬معرفی کامل و دقیق اثر‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫ف��روش‪ ،‬تحویل به موقع و س��الم ب��ودن کتاب از جمله‬ ‫عواملی اس��ت ک��ه می تواند به موفقیت یک فروش��گاه‬ ‫اینترنتی کمک کند‪.‬‬ ‫تجربه ه��ای کش��ورهای گوناگ��ون در زمینه فروش‬ ‫اینترنتی کتاب نشانگر پرسود بودن و بازده بسیار خوب‬ ‫این سایت های اینترنتی است که می تواند روزنه امیدی‬ ‫برای ناشران و کتابفروشان ایرانی باشد‪ .‬مدیر انتشارات‬ ‫اوند دان��ش در این زمین��ه اظهارکرد‪ :‬به ط��ور معمول‬ ‫اختالف نرخ فروش اینترنتی کتاب با کتابفروش��ی ها در‬ ‫ایران یک موضوع جدی در بحث فروش اینترنتی کتاب‬ ‫اس��ت که در این زمینه معتقدم محک��م نبودن قوانین‬ ‫کپی رای��ت یکی از دالی��ل بروز ان اس��ت‪ ،‬زیرا ممکن‬ ‫است فردی کتاب ها را کپی کند و روی سایت انها را با‬ ‫تخفیف خوبی بفروش��د اما اگر قوانین محکمی در این‬ ‫زمینه وجود داشته باشد به طور قطع چنین اتفاق هایی‬ ‫رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫شاید جالب باشد بدانید در کشور المان قانونی وجود‬ ‫دارد ک��ه هیچ کتابفروش فیزیکی و اینترنتی حق ندارد‬ ‫کتاب را با تخفیف عرضه کند‪ ،‬نرخ کتاب ثابت اس��ت و‬ ‫همه ملزم هس��تند کتاب را به نرخ پشت جلد بفروشند‬ ‫و این موضوع از هرگونه رقابت ناس��الم و نابرابر در میان‬ ‫فروش��ندگان جلوگیری می کند؛ قانونی که در کش��ور‬ ‫م��ا وجود ندارد و نبود نظارت درس��ت ب��ر فعالیت این‬ ‫سایت ها هم شاید یکی از دالیل بروز این موضوع باشد‪.‬‬ ‫عمرانلو در ای��ن زمینه گفت‪ :‬اگرچه س��ایت ها برای‬ ‫فعالی��ت تاییدیه دریافت می کنند اما به نظر می رس��د‬ ‫کنترل��ی بر محتوا و چگونگی عرضه این کتاب ها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬این موضوع نکته مهمی است که باید مسئوالن و‬ ‫دست اندرکاران سیاست گذار عرصه فرهنگ به ان توجه‬ ‫ف��روش اینترنتی کتاب منطبق بر ضوابط و مقررات از پیش تعیین‬ ‫شده می تواند یکی از بهترین و موثرترین روش های توسعه فرهنگ‬ ‫مطالعه و کتابخوانی در جامعه ای مثل ایران باشد‬ ‫کنن��د تا باعث رقابت های نابراب��ر و نامتوازن در صنعت‬ ‫نشر نشوند‪ ،‬زیرا چنین موضوع هایی بر روند فعالیت بازار‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫به گفته وی جای برخی از قوانین در کش��ور ما خالی‬ ‫اس��ت و باید در زمینه تخفیف های نامتعارف در سایت‬ ‫فروش کتاب یا اصل بودن کتاب ها همچنین نامناس��ب‬ ‫بودن محتوایی که عرضه می ش��ود دقت ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه می توان تمهیدی اندیش��ید که کتاب دست دوم‬ ‫در خری��د اینترنتی قرار گی��رد و در چرخه فروش قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬کتاب هایی که ارزان تر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹از فروش کتاب حمایت کنیم‬ ‫می ت��وان گفت که کتابفروش��ان یک��ی از گروه هایی‬ ‫هستند که به طور معمول چندان موافق فروش اینترنتی‬ ‫کت��اب نیس��تند‪ .‬این گ��روه بر این عقیده هس��تند که‬ ‫فروشگاه های اینترنتی به نوعی بازار کار انها را گرفته اند‪.‬‬ ‫محمد یراقچی‪ ،‬رئیس کارگروه کتابفروش��ان اتحادیه‬ ‫ناش��ران و کتابفروشان تهران در این زمینه معتقد است‬ ‫ه��ر فروش کتابی که بدون تخفیف باش��د‪ ،‬یک فرصت‬ ‫برای صنعت نش��ر کشور به ش��مار می اید‪ .‬من همیشه‬ ‫گفت��ه ام که تخفیف‪ ،‬کتاب را خفیف می کند‪ .‬هر فروش‬ ‫کتابی ‪-‬فرقی ندارد در کتابفروش��ی یا سایت اینترنتی‪-‬‬ ‫نباید تخفیف نداشته باش��د‪ ،‬به جز یکی دو بار در سال‬ ‫که به مناسبت هایی تخفیف برای فروش در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه ف��روش اینترنتی کتاب‬ ‫گاهی ب��ا تخفیف های بس��یار باال به مخاطب��ان انجام‬ ‫می شود‪ ،‬اس��یب های زیادی به صنعت نشر کشور وارد‬ ‫می کن��د و این اس��یب ها ب��ه زنجیره تولی��د و فروش‬ ‫کت��اب هم وارد می ش��ود‪ .‬همچنین در ذهن مش��تری‬ ‫این تصور ایجاد می ش��ود که همیش��ه بای��د کتاب را با‬ ‫تخفیف خریداری کند‪ .‬ما در برخی مواقع شاهد هستیم‬ ‫تخفیف ها در فروش های اینترنتی نامتعارف هستند که‬ ‫این موضوع مشکالت زیادی به همراه دارد‪.‬‬ ‫یراقچ��ی ب��ا بی��ان اینکه فض��ای اینترنت��ی نیز یک‬ ‫فروشگاه با مختصات و ویژگی های منحصر به فرد خود‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فروش اینترنتی کمک می کند یکس��ری‬ ‫از کتاب ها به نقاط گوناگون در ش��هرها و اس��تان های‬ ‫گوناگ��ون ب��رود و بهره مندی از کتاب برای قش��رهای‬ ‫گوناگون فراهم ش��ود و نبای��د از ان به عنوان تهدید نام‬ ‫برد‪ .‬در گذشته این مش��کل را داشتیم که شرکت های‬ ‫پخش کتاب نمی توانس��تند به مردم شهرهای گوناگون‬ ‫خدم��ات بدهند اما به کمک اینترنت این مش��کل هم‬ ‫برطرف ش��ده است‪ .‬وی مس��ئله اصلی را قانونی بودن‬ ‫فروشگاه ها دانس��ت و یاداور شد‪ :‬بر این باور هستم که‬ ‫فعالیت این فروش��گاه ها باید تابع قوانی��ن و مقررات و‬ ‫به دنبال کس��ب مجوزهای الزم غیر از دس��ت اندرکاران‬ ‫فضای مجازی از س��وی دس��ت اندرکاران صنعت نش��ر‬ ‫مثل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران باشد تا بتوان‬ ‫نظارت بهتر و جامع تری بر فعالیت این کتابفروشی های‬ ‫اینترنتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت از کتابفروش�ان اینترنت�ی حمایت‬ ‫کند‬ ‫یک مدیر فروشگاه اینترنتی کتاب چاپی از «حمایت‬ ‫نکردن از فروش��گاه های اینترنت��ی کتاب» انتقاد کرد و‬ ‫خواستار حمایت دولت در این زمینه شد‪.‬‬ ‫حمید حسینی‪ ،‬مدیر فروشگاه اینترنتی کتاب هافکو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مسئله ما در زمینه چگونگی نهادینه کردن‬ ‫فرهن��گ مطالعه بی��ش از هر چیزی جنب��ه اجتماعی‬ ‫دارد؛ باوجود اینکه رس��انه های گوناگون در کنار رادیو‬ ‫و تلویزی��ون پیوس��ته از پایین بودن س��رانه مطالعه در‬ ‫ایران می نالند‪ ،‬متاس��فانه هیچ کسی از کتابفروشی های‬ ‫اینترنتی که مس��ئولیت جمع اوری و ارس��ال کتاب به‬ ‫دورترین مناطق را بر عهده دارند‪ ،‬حمایت نمی کند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه فروشگاه های اینترنتی کتاب برای‬ ‫معرفی و عرضه کتاب ه��ای خود نیازمند تدارک دیدن‬ ‫انبارهای مملو از کتاب های ناش��ران گوناگون هستند و‬ ‫هیچ حمایتی در این راس��تا از انها نمی ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حالی که س��ال های س��ال اس��ت که ناش��ران‬ ‫س��نتی از یارانه های گوناگون به عنوان مثال تهیه کاغذ‬ ‫ی��ا فروش درصدی از کتاب ها به دولت بهره می برند اما‬ ‫کتابفروش��ی های اینترنتی که مس��ئولیت فراهم کردن‬ ‫کتاب برای مردم در دورترین مناطق کش��ور را بر عهده‬ ‫دارند‪ ،‬مورد حمایت قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مهم ترین موضوعی که دولت می تواند در ان‬ ‫به نوعی از کتابفروشی های اینترنتی حمایت کند‪ ،‬همان‬ ‫مقوله فرهنگ سازی خرید اینترنتی کتاب است‪ .‬چطور‬ ‫اس��ت که به عنوان نمونه‪ ،‬من بای��د هزینه انبار کتاب ها‬ ‫را به تنهای��ی پرداخت کن��م در حالی که دولت و صدا و‬ ‫س��یما با طراحی برنامه های��ی مثل «کتاب باز» فقط به‬ ‫ایجاد شوق مطالعه در مردم می پردازند‪ .‬معرفی کتاب ها‬ ‫به مردم بدون برخورداری از بازوی توانمندی که بتواند‬ ‫ان��واع کتاب ها را در س��ریع ترین زمان به دس��ت مردم‬ ‫برس��اند چه فایده ای دارد‪ .‬در واقع چگونگی تهیه کتاب‬ ‫هیچ وقت مسئله ما نبوده است‪ .‬در حالی که بسیاری از‬ ‫مردم به ویژه در مناطق دوردست برای تهیه کتاب های‬ ‫مورد عالقه شان با مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫حسینی با تاکید بر اینکه یکی از فعالیت های موسسه‬ ‫متبوع��ش تهیه کتاب ه��ای چاپی برای م��ردم مناطق‬ ‫گوناگون به ویژه در مناطق دوردس��ت است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫کتاب های ما در دس��ته بندی های گوناگونی می گنجد و‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬در زمینه فروش اینترنتی انواع کتاب های‬ ‫عمومی و دانش��گاهی کارمان را سامان داده ایم‪ .‬در ابتدا‬ ‫هیچ ناش��ری حاضر به همکاری با ما نبود اما انگیزه ما‬ ‫بسیار بزرگ تر از مشکالت مان بود‪ .‬اکنون به لطف خدا‬ ‫با ناش��ران بس��یاری همکاری می کنیم و ماهانه حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰۰‬جلد کتاب را به دست کتاب دوستان در سراسر‬ ‫ایران و حتی خارج از ایران می رسانیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه پرفروش ترین کتاب های ش��ان در‬ ‫حوزه کتاب های رمان‪ ،‬ادبیات و کس��ب و کار هستند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مخاطبان ما گسترده اند و ما اگر چه کارمان‬ ‫را با فروش کتاب های اندکی اغاز کردیم اما تونسته ایم‬ ‫با هم��ت بچه ها و گروه م��ان به بزرگ ترین فروش��نده‬ ‫اینترنتی کتاب چاپی در ایران تبدیل شویم‪.‬‬ ‫حس��ینی س��پس به مش��کالت تهی��ه کت��اب برای‬ ‫فروش اینترنت��ی در ایران پرداخت و گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫بیش��تر ناش��ران ایرانی نگاه س��نتی را در مقوله کتاب‬ ‫و کتابفروش��ی دنبال می کنند‪ .‬بزرگ ترین مش��کل ما‬ ‫درحال حاض��ر مقوله تامی��ن کتاب و انبارداری اس��ت‪.‬‬ ‫ناشران همکاری نمی کنند و از واگذاری کتاب های شان‬ ‫ب��ه صورت امانی ب��ه ما خودداری می کنن��د‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ما بای��د مبلغ زیادی را برای خرید نقدی کتاب و‬ ‫س��پس انبارداری انها بپردازیم‪ .‬در حالی که اگر ناشران‬ ‫نگاه س��نتی را کنار گذاشته و به طور حرفه ای در جهت‬ ‫تامین کتاب با ما همکاری کنند بس��یاری از مشکالت‬ ‫ما حل خواهد ش��د‪ .‬اما در این میان برخی از ناش��ران‬ ‫هوش��مندانه تر رفتار می کنن��د و از فرصتی که این نوع‬ ‫فروش در کنار فروش فیزیکی و س��نتی برایشان ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬اس��تفاده می کنند‪ .‬او اف��زود‪ :‬البته ما با توجه به‬ ‫ظرفیت هایی که در اختیار داریم امیدواریم بتوانیم روز‬ ‫به روز فرهنگ خرید اینترنتی کتاب را توس��عه بدهیم‪.‬‬ ‫به وی��ژه که این نوع فروش بهتری��ن نوع تهیه کتاب در‬ ‫مناطق دورافتاده اس��ت‪ .‬البته در تهران هم کم نیستند‬ ‫کس��انی که به دالیل گوناگون ب��رای تهیه کتاب مورد‬ ‫عالقه ش��ان در مضیق�� ه هس��تند‪ .‬من دانش��جویانی را‬ ‫می شناس��م که برای تهیه کتاب به ویژه در شهرستان ها‬ ‫با مش��کالت عدیده ای روبه رو هس��تند‪ .‬حسینی افزود‪:‬‬ ‫بزرگ ترین هدف ما گس��ترش فرهن��گ کتابخوانی در‬ ‫ایران است‪ .‬همه ما می دانیم که بسیاری از افراد به دلیل‬ ‫مش��کالت اقتصادی توانایی خرید کت��اب را ندارند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا هم طرحی را در اختیار ش��هرداری قرار‬ ‫دادیم ام��ا این طرح باوجود ف��راز و فرودهایی که طی‬ ‫کرد‪ ،‬ناموفق ماند‪ .‬براس��اس این ط��رح بنا بود با هزینه‬ ‫شخصی با استفاده از وانت های مخصوص‪ ،‬کتابخانه های‬ ‫س��یار ایجاد کنیم و در میدان ه��ای گوناگون و در کنار‬ ‫بوس��تان ها مستقر ش��ود تا مردم بتوانند به طور مجانی‬ ‫این کتاب ها را با اس��تفاده از کارت هایی به عنوان نمونه‬ ‫کارت ملی خود تهیه و پس از مطالعه مرجوع کنند‪ ،‬اما‬ ‫طرح یادشده با وجود همه پیگیری ها به جایی نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫در پای��ان می ت��وان گفت که ف��روش اینترنتی کتاب‬ ‫منطبق بر ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده می تواند‬ ‫یکی از بهترین و موثرترین روش های توس��عه فرهنگ‬ ‫مطالع��ه و کتابخوان��ی در جامعه ای مثل ایران باش��د‪.‬‬ ‫ان هم در ش��رایطی که بیشتر ش��هرها و کالنشهرهای‬ ‫کش��ور درگیر موضوع ترافیک هس��تند و چرخه توزیع‬ ‫در بسیاری از شهرستان ها با مشکل جدی روبه رو است‪.‬‬ ‫ب از طریق اینترنت و ارس��ال ان با پست‬ ‫فروش کتا ‬ ‫یک��ی از بهترین‪ ،‬س��اده ترین و کامل تری��ن روش های‬ ‫در اختیار گذاش��تن کتاب برای دانش��جو یا دانش اموز‬ ‫شهرستان یا روس��تایی است که بتواند در سایه چرخه‬ ‫به نسبت معیوب توزیع و پخش کتاب‪ ،‬به اثار مورد نیاز‬ ‫خود دسترسی داشته باشد‪ .‬اما همان گونه که گفته شد‬ ‫ت این س��ایت ها‬ ‫دقت و نظارت بر زیرس��اخت ها و فعالی ‬ ‫نکته مهمی اس��ت که نباید از ان غافل شد‪ .‬البته هنوز‬ ‫مش��تریان مش��تاق زیادی هس��تند که دوس��ت دارند‬ ‫به راسته خیابان انقالب یا خیابان کریمخان زند بروند و‬ ‫با تورق کتاب ها و گش��ت وگذار در میان دنیای این یار‬ ‫مهربان‪ ،‬کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنند و این کار‬ ‫هنوز هم یکی از لذت بخش ترین بخش های زندگی برای‬ ‫هر فرد عالقه مند به کتاب است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فیلم «مسخره باز»‬ ‫به کارگردانی همایون‬ ‫غن��ی زاده در بخش‬ ‫رقابت��ی جش��نواره‬ ‫ورش��و لهس��تان در‬ ‫‪ ۴‬نوب��ت و با فروش‬ ‫کام��ل بلیت ها روی‬ ‫پرده رفت‪ .‬به گزارش‬ ‫یو پنجمین جش��نواره فیلم ورشو‬ ‫‪،‬س ‬ ‫که از ‪ ۱۹‬مهر اغاز ش��ده‪ ۲۸ ،‬مهر به کار خود‬ ‫پای��ان خواهد داد و ایین اعط��ای جوایز این‬ ‫رویداد رده الف جهان��ی نیز‪ ۲۷ 0‬مهر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫«مسخره باز» با بازی علی نصیریان‪ ،‬صابر ابر‪،‬‬ ‫بابک حمیدیان‪ ،‬رضا کیانیان‪ ،‬داریوش موفق‪،‬‬ ‫محسن حسینی و هدیه تهرانی هم اکنون در‬ ‫س��ینماهای ایران اکران عمومی می ش��ود و‬ ‫عرض��ه و پخش بین المللی ان برعهده محمد‬ ‫اطبایی (مستقل های ایرانی) است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر فیلم «مس��خره باز» ک��ه نماینده‬ ‫ایران در بخش رقابتی جش��نواره ورشو است‬ ‫فیلم «متری ش��یش و نیم» س��اخته سعید‬ ‫روس��تایی نیز در بخش کشف های جشنواره‬ ‫و فیل��م «ف��ردا عب��ور خواهم کرد» س��اخته‬ ‫کارگردان ایرانی‪ ،‬س��پیده فارسی و محصول‬ ‫هلن��د‪ ،‬لوگزامبورگ‪ ،‬یونان و فرانس��ه نیز در‬ ‫بخش مسابقه حضور دارند‪.‬‬ ‫هی��ات داوران ‪ ۵‬نفری جش��نواره ‪ ۳‬جایزه‬ ‫بهترین فیلم ب��ا عنوان جایزه بزرگ ورش��و‪،‬‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی و جایزه ویژه هیات‬ ‫داوران را اعطا ک��رده که جایزه ویژه می تواند‬ ‫به هر ی��ک از عوامل فیلم تعلق بگیرد‪ .‬هیات‬ ‫داوران نتپک و کلیس��ای جهان��ی نیز جوایز‬ ‫مس��تقل خود را در جش��نواره اعطا خواهند‬ ‫کرد‪ .‬سی وپنجمین جشنواره بین المللی ورشو‬ ‫از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۸‬مهر در لهستان برپاست‪.‬‬ ‫‪ ۸‬کارگردان ایرانی‬ ‫در جشنواره سائوپائولو‬ ‫مهدی عمرانلو‬ ‫محمد یراقچی‬ ‫حمید حسینی‬ ‫چهل و س��ومین‬ ‫جش��نواره فیل��م‬ ‫سائوپائولو‪ ،‬مهم ترین‬ ‫روی��داد س��ینمایی‬ ‫امری��کای جنوب��ی‬ ‫میزب��ان ‪ ۸‬کارگردان‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫ایران��ی‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪،‬‬ ‫چهل وسومین جشنواره فیلم سائوپائولو از ‪۱۷‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬اکتبر(‪ ۲۵‬مهر تا ‪ ۸‬ابان) در برزیل برگزار‬ ‫خواهد ش��د و اثاری از ‪ ۸‬کارگردان ایرانی در‬ ‫این رویداد س��ینمایی روی پرده خواهد رفت‪.‬‬ ‫فیلم های «سرخپوست» ساخته نیما جاویدی‪،‬‬ ‫«متری ش��یش و نی��م» به کارگردانی س��عید‬ ‫روستایی و «هزار تو» ساخته امیرحسین ترابی‬ ‫در بخ��ش مس��ابقه «کارگردان ه��ای جدید»‬ ‫این جش��نواره به نمایش گذاش��ته می شوند و‬ ‫فیلم های قصرشیرین رضا میرکریمی‪« ،‬مارگه‬ ‫و مادرش» ساخته محسن مخملباف و محصول‬ ‫ایتالی��ا و انگلس��تان‪« ،‬یک ماه ب��رای پدرم»‬ ‫ساخته مانیا اکبری و داگالس وایت و محصول‬ ‫انگلستان و ایران‪« ،‬تهران‪ :‬شهر عشق» ساخته‬ ‫علی جابر انصاری و محصول (ایران‪ ،‬انگلستان‬ ‫و هلند) و «همچنان که می مردم» از مصطفی‬ ‫س��یاری در بخش چش��م انداز بین المللی این‬ ‫رویداد سینمایی حاضر خواهند بود‪.‬‬ ‫اغاز اکران «اشفته گی»‬ ‫از امروز در اروپا‬ ‫«اش��فته گی» اخرین س��اخته س��ینمایی‬ ‫فریدون جیران��ی از ‪ ٢٨‬مه��ر در اروپا اکران‬ ‫عمومی خود را با حضور مهناز افشار در اوسلو‬ ‫اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ای��ن فیل��م ک��ه در‬ ‫یو هفتمین جش��نواره فج��ر ب��ه نمایش‬ ‫س�� ‬ ‫درام��د به زودی در ای��ران روی پرده می رود‪.‬‬ ‫فری��دون جیرانی‪ ،‬کارگردان اث��ر که قرار بود‬ ‫هم��راه با مهناز افش��ار در اکران های اروپایی‬ ‫حضور داشته باش��د به دلیل شرایط جسمانی‬ ‫نمی تواند در این سفر حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫در فیلم «اش��فته گی» به��رام رادان‪ ،‬مهناز‬ ‫افش��ار‪ ،‬نس��یم ادبی‪ ،‬نازنی��ن صلح جو‪ ،‬علی‬ ‫میالنی‪ ،‬احسان محمدی و مهران احمدی به‬ ‫ایفای نقش پرداخته اند‪ .‬نویس��نده‪ ،‬کارگردان‬ ‫و تهیه کننده این اثر فریدون جیرانی اس��ت‪.‬‬ ‫جیران��ی درب��اره فض��ای فیلم جدی��د خود‬ ‫اینگونه نوشته است‪« :‬اشفته گی» رئالیستی و‬ ‫اجتماعی نیست‪ .‬یک فیلم است درباره عشق‬ ‫وجنای��ت‪ ...‬پخش و اکران جهانی این فیلم بر‬ ‫عهده شرکت «فیلم ویژن» است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫قاچاق فیلم‬ ‫را یک مرجع‬ ‫مناسب‬ ‫بررسی کند‬ ‫تهیه کننده «متری شیش و نیم» معتقد است بهتر‬ ‫اس��ت یک بار برای همیش��ه این ادع��ا (قاچاق فیلم‬ ‫پیش از اکران ان ازسوی گروه های گوناگون) در یک‬ ‫مرجع مناسب مانند اداره اگاهی یا نهاد هایی که قوه‬ ‫قهریه دارند‪ ،‬بررسی ش��ود تا هر چند وقت یک بار و‬ ‫با هر اتفاقی این بحث مطرح نشوند که فیلم ها پیش‬ ‫از اکران رسمی یا در زمان وقوع هر اتفاقی چطور به‬ ‫بیرون نفوذ می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدجمال ساداتیان با بیان اینکه‬ ‫از سامانه الکترونیکی«سما» پیامکی مبنی بر شکایت‬ ‫وزارت ارشاد از او به شماره همراه وی فرستاده شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به دنبال مطرح کردن این صحبت که «ش��ک‬ ‫ندارم «متری ش��یش و نیم» از وزارت ارشاد قاچاق‬ ‫شده» به احتمال زیاد این شکایت مطرح شده است‪.‬‬ ‫در ان پیامک امده که وزارت ارش��اد در دادس��رای‬ ‫فرهنگ و رسانه از من شکایت کرده است‪.‬‬ ‫وی ام��ا درب��ار ه مطرح کردن ای��ن ادعا گفت‪ :‬من‬ ‫ش��هودی در این زمینه دارم‪ .‬پس از نوروز امس��ال‪،‬‬ ‫روزنام��ه ای نشس��تی درب��اره نق��د و بررس��ی فیلم‬ ‫«متری ش��یش و نیم» برگزار کرد که ‪ ۴‬نفر برای ان‬ ‫نشس��ت دعوت ش��ده بودیم‪ .‬پیش از اینکه مصاحبه‬ ‫شروع ش��ود‪ ،‬فرصتی بود و من کنجکاو شدم که هر‬ ‫ک��س فیلم را کج��ا و با چه کیفیتی دیده اس��ت‪ .‬از‬ ‫همه پرس��یدم و پاس��خ دادند‪ ،‬تا نوبت به یک دکتر‬ ‫جامعه شناس رسید که وی گفت «یک نفر دیشب از‬ ‫وزارت ارش��اد فیلم را به خانه من اورد‪ ،‬ان را دیدم‪».‬‬ ‫برای من کنجکاوی پیش امد که او چه کس��ی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی جواب داد «اکنون مرتبط نیس��تم چون‬ ‫بیرون امد‪ ،‬یکی از شهود من او و افرادی بودند که در‬ ‫ان نشست حضور داشتند و می توانند شهادت دهند‪.‬‬ ‫وی از وجودِ ش��کایت قبلی ازس��وی وزارت ارشاد از‬ ‫دیگر تهیه کنندگان در موارد مشابه اظهار بی اطالعی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ش��اید بهترین مرجع‪ ،‬همان‬ ‫نهاد قضایی کش��ور باشد که حرف دو طرف را گوش‬ ‫دهد و به یک جمع بندی برس��د تا ش��بهات برطرف‬ ‫ش��ده و این قضیه به طور کامل حل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫این وجود که شکایت از سوی وزارت ارشاد است‪ ،‬اما‬ ‫معتقدم باید مدارک به طور کامل بررسی شوند‪ .‬چون‬ ‫هر س��و یک ادعا دارند؛ بنابراین باید هر دو طرف در‬ ‫مرجع��ی صالحه مدارک خود را ارائه دهند تا ببینیم‬ ‫حرف یا مستندات کدام یک درست تر است‪.‬‬ ‫نمایش «مسخره باز»‬ ‫در جشنواره ورشو‬ ‫یکشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 28‬مهر ‪ 21 - 1398‬صفر ‪ 20 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1392‬پیاپی ‪2710‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬برای زندگی در تهران خانوار مستاج ر ‪4‬نفره باید درامد ماهانه ‪ 7‬میلیون و ‪500‬هزار تومان داشته باشند‬ ‫«پیاده روی اربعین» در اینه کتاب‬ ‫«پی��اده روی اربعین» که هر س��ال ش��یعیان و‬ ‫معتقدان زیادی را با خود همراه می کند‪ ،‬در قالب‬ ‫کتاب هم نمود داش��ته و برخی از تجربه این سفر‬ ‫نوشته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا برخی از کس��انی که در این‬ ‫س��ال ها در پیاده روی اربعین به سفر کربال و حرم‬ ‫امام حسین (ع) رفته اند خاطرات و دل نوشته های‬ ‫خود از این سفر را در قالب کتاب منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫ن باره داستان نوشته اند‪.‬‬ ‫برخی هم در ای ‬ ‫در ادام��ه نگاه��ی می اندازی��م ب��ه تع��دادی از‬ ‫کتاب های��ی که با موض��وع «پی��اده روی اربعین»‬ ‫منتشر شده اند‪.‬‬ ‫«روایت پیاده روی اربعین‪ :‬روایت مردم شناس��انه‬ ‫و جامعه ش��ناختی از پی��اده روی اربعین» زیر نظر‬ ‫محمدرضا جوادی یگانه و محمد روزخوش منتشر‬ ‫شده اس��ت‪.‬در بخش��ی از مقدمه این کتاب امده‬ ‫اس��ت‪ :‬این گزارش هایی که پیش روی خوانندگان‬ ‫قرار دارد ساختار مشابه و کیفیت یکسانی ندارند‪.‬‬ ‫در الب��ه الی مت��ون با توصیف ه��ا و روایت هایی از‬ ‫میدان تحقیق روبه رو می ش��ویم که تازه و ش��ایان‬ ‫توجهند‪.‬‬ ‫«به س��فارش مادرم‪ :‬بیس��ت و چن��د روایت از‬ ‫ماموریتی خانوادگی در عراق» نوشته سیداحسان‬ ‫حسینی نس��ب مجموعه روایت های��ی از عراق در‬ ‫ایام اربعین اس��ت‪.‬در بخش��ی از ای��ن کتاب امده‬ ‫است‪ :‬در این س��ال ها‪ ،‬مادرم از بین سفرهایی که‬ ‫نمی توانس��ت برود‪ ،‬بیشتر از همه سفر به عراق در‬ ‫ایام اربعین را دوس��ت داشت‪ .‬مادرم زن بااعتقادی‬ ‫است‪ .‬درست همان قدر که من بی اعتقادم‪.‬‬ ‫کتاب «عمود ‪ »۱۴۰۰‬سفرنامه ای است از نجف‬ ‫تا کربال ب��ه روایت علی اکبر واالیی‪.‬در بخش��ی از‬ ‫این کت��اب می خوانیم‪ :‬تا نیمه های ش��ب‪ ،‬فرصت‬ ‫دارم ب��ه بین الحرمین بروم‪ .‬اما در اغاز ش��ب و در‬ ‫دل تاریکی‪ ،‬گذر در بافت س��نتی محله های شهر‬ ‫کربال‪ ،‬برایم تازگی هایی دارد که حس نوستالژیک‬ ‫دیراشنایی را در ذهنم زنده می کند‪.‬‬ ‫«خس بی س��روپا» روایت حمید حس��ام از سفر‬ ‫ب��ه کربال در ایام اربعین اس��ت‪.‬در بخش��ی از این‬ ‫کتاب می خوانیم‪« :‬این راه را‪ ،‬این بهش��ت را‪ ،‬این‬ ‫مدینه فاضله را که تو با این لذت و شوق و میزبانی‬ ‫می پیمایی‪ ،‬عمه س��ادات با زخم پا و ضرب تازیانه‬ ‫و فراق جگرس��وز برادر‪ ،‬ن��ه از نجف تا کربال که از‬ ‫کربال تا شام پیمود‪ .‬پس لحظه لحظه این ثانیه های‬ ‫بی تکرار را از دست نده و مشغول دنیا نشو»‪.‬‬ ‫«اربعین طوبی» نوش��ته سیدمحس��ن امامیان‪،‬‬ ‫روایت زندگی دختری ایرانی است که به همسری‬ ‫تاجری عراقی درامده و حاال داس��تان زندگی خود‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫را در مسیر پیاده روی اربعین از بصره تا کربال برای‬ ‫نوه هایش تعریف می کند‪.‬‬ ‫متن داستان این کتاب ‪ ۴۰‬گام دارد و در هر گام‬ ‫با دس��تمایه قرار دادن داستان زمان حال طوبی و‬ ‫پیاده روی او به س��مت کربال با رجوع به گذش��ته‪،‬‬ ‫نوجوانی‪ ،‬جوانی و میانسالی او که دربردارنده حال‬ ‫و ه��وای بخش هایی از تاریخ معاصر دو س��رزمین‬ ‫ایران و عراق است روایت می شود‪.‬‬ ‫«س��تون ‪ »۱۴۵۳‬نوشته مس��لم ناصری روایتی‬ ‫سیال از گذش��ته به حال و از واقعیت تا خیال در‬ ‫بس��تر پیاده روی اربعین اس��ت‪.‬در برشی از کتاب‬ ‫عنوان شده است‪ :‬دو برادر نگاهی به هم می کنند‪.‬‬ ‫گویی می��ل ندارند چی��زی بگویند‪ .‬گوش��ی ام را‬ ‫درم��ی اورم و می گویم‪« :‬ش��اید بتوانم با او تماس‬ ‫بگیرم ت��ا زودت��ر پیدایش کنی��م‪ ».‬وقتی صفحه‬ ‫گوش��ی را روش��ن می کنم خم می شوند و با ترس‬ ‫ب��ه ان زل می زنند‪ .‬از انها ش��ماره می خواهم که‬ ‫عقب عقب می روند و متوجه می ش��وم که نه تنها از‬ ‫حرف های من چیزی نمی فهمند بلکه ترسیده اند‪...‬‬ ‫«او یاف��ت مرا» نوش��ته رض��ا عیوض��ی درباره‬ ‫پیاده روی اربعین اس��ت که ب��ا بیانی طنز و همراه‬ ‫با م��زاح‪ ،‬حال و هوای زائران و مس��افران مس��یر‬ ‫پیاده روی اربعین را به تصویر می کش��د‪.‬در بخشی‬ ‫از این کتاب امده اس��ت‪ :‬من خودم به این نتیجه‬ ‫رس��یدم که برای رانندگی در شهرهای عراق‪ ،‬تنها‬ ‫بلد بودن دو چیز کافی است‪ :‬راننده اول باید نحوه‬ ‫اس��تفاده از گاز‪ ،‬کالچ‪ ،‬ترمز و فرمان را بلد باش��د؛‬ ‫دوم باید بلد باشد بوق بزند!‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بی هیاهو و فرمانبردار‪ -‬کاخی در تهران که تبدیل به موزه شده است‬ ‫‪ -2‬مدت زمان یا س��اعت معینی برای دیدار‪ -‬بهش��ت و ش��هری در شمال غربی‬ ‫استان خراسان جنوبی‬ ‫‪ -3‬جامه صاف کن ‪ -‬از غزوات صدر اسالم ‪ -‬نان و غذای مانده‬ ‫‪ -4‬خیس و مرطوب‪ -‬تخته شکسته بندی‪ -‬شماره مربعی ‪ -‬بینایی و بیست ویکمین‬ ‫حرف از الفبای فارسی‬ ‫‪ -5‬طعم خوراکی ها ‪ -‬رفیق و مساعدت کننده ‪ -‬بر اعتبار سند می افزاید ‪ -‬افشاگری‬ ‫‪ -6‬اشاره تاکیدی به دور دارد ‪ -‬سرشوی گیاهی‬ ‫‪ -7‬رنج ها و دردها ‪ -‬شمعک داخل بخاری گازسوز‬ ‫‪ -8‬پیشوند شب و روز ‪ -‬الف روی الف ‪ -‬راه فشرده‬ ‫‪ -9‬نوعی اسلحه اتشین ‪ -‬ای خدای ما‬ ‫‪ -10‬ازمودن جامه دوخته شده ‪ -‬پیامبری ملقب به ذوالنون‬ ‫‪ -11‬نیم صدای گریه‪ -‬زمان معلوم ‪ -‬شیپور بزرگ جنگی قدما‪ -‬رنگ اسمان و دریا‬ ‫‪ -12‬شهر و دریاچه ای در ترکیه ‪ -‬مادر جنوبی ‪ -‬کلیدان ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -13‬غیره ‪ -‬منفرد ‪ -‬قوم اسالو‬ ‫‪ -14‬عقیق معروف ‪ -‬از اثار انتوان چخوف‪ ،‬نویسنده نامدار روسی‬ ‫‪ -15‬فیلسوف ایرانی متخلص به اشراق ‪ -‬نام قدیم زنجان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ژ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪246‬‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی اس��کار فهرس��ت ‪ ۳۲‬اثر‬ ‫رقابت کننده در شاخه بهترین انیمیشن این جوایز را با انیمیشن‬ ‫ایرانی «اخرین داستان» اعالم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫انیمیشن‬ ‫«اخرین داس��تان» به کارگردانی و نویس��ندگی اشکان رهگذر‪،‬‬ ‫یک��ی از ‪ ۳۲‬اثر انیمیش��نی خواهد بود که بنا بر اعالم رس��می‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی اس��کار دارای شرایط رقابت‬ ‫در ش��اخه بهترین انیمیشن اس��کار ‪ ۲۰۲۰‬شناخته شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ sky Entertainment ۷‬در کنار استودیو هورخش‬ ‫پخش جهانی انیمیش��ن «اخرین داس��تان» را ب��ر عهده دارند‪.‬‬ ‫این انیمیش��ن برداش��تی ازاد از داس��تان «ضحاک» شاهنامه‬ ‫فردوسی است‪ .‬فرایند س��اخت و پیش تولید انیمیشن «اخرین‬ ‫داس��تان» نزدیک ‪ ۱۰‬س��ال به طول انجامی��د و اکبر زنجانپور‪،‬‬ ‫حامد بهداد‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬پرویز پرستویی‪ ،‬اشکان خطیبی‪ ،‬باران‬ ‫کوثری‪ ،‬حس��ن پورشیرازی‪ ،‬ش��قایق فراهانی‪ ،‬ملیکا شریفی نیا‪،‬‬ ‫بانیپال ش��ومون‪ ،‬روزبه فرخ نعمتی‪ ،‬بیتا فرهی‪ ،‬مجید مظفری‪،‬‬ ‫زهی��ر یاری از مجموع بازیگرانی هس��تند که در این انیمیش��ن‬ ‫صداپیشگی کرده اند‪ .‬موسیقی متن انیمیشین «اخرین داستان»‬ ‫نیز از ساخته های کریستوف رضایی است‪« .‬پرندگان خشمگین‬ ‫‪« ،»۲‬یک روز دیگر از زندگی»‪« ،‬نفرت انگیز»‪« ،‬خانواده ادامز»‪،‬‬ ‫«دور»‪« ،‬بونوئ��ل در هزارتوی الک پش��ت ها»‪« ،‬بچه های دریا»‪،‬‬ ‫«دیلیل��ی در پاری��س»‪« ،‬منجمد ‪« ،»۲‬فون��ان»‪« ،‬قدیمی های‬ ‫گِندی تارتاکوفسکی‪-‬داس��تان های وحش��ی»‪« ،‬چگونه اژدهای‬ ‫خ��ود را تربیت کنیم‪ :‬دنیای پنهان»‪« ،‬من بدنم را گم کرده ام»‪،‬‬ ‫«کالوس»‪« ،‬فیل��م لگ��و‪ :‬بخ��ش دوم»‪« ،‬داس��تان خارق العاده‬ ‫مارون��ا»‪« ،‬لینک گمش��ده»‪« ،‬ن��ه ژا»‪« ،‬مس��افرخانه اوکوکو»‪،‬‬ ‫«پاچاماما»‪« ،‬تبلی��غ»‪ِ « ،‬رزو»‪« ،‬زندگی مخفی حیوانات خانگی‬ ‫‪« ،»۲‬جاس��وس های مخف��ی»‪« ،‬پرس��توهای کاب��ل»‪« ،‬کیک‬ ‫باش��کوه»‪« ،‬برج»‪« ،‬داستان اس��باب بازی ‪« ،»۴‬اپین و ایپین‪:‬‬ ‫خنج��ر گیبون تنها»‪« ،‬زنده ماندن با تو» و «مار س��فید» دیگر‬ ‫انیمیشن های واجد شرایط رقابت در اسکار ‪ ۲۰۲۰‬هستند‪.‬‬ ‫مرمت اثار باستانی‬ ‫تخریب شده ازسوی داعش‬ ‫متخصص��ان امریکای��ی و افغان پ��روژه مرمت اثار باس��تانی‬ ‫افغانس��تان را که ‪ 8‬س��ال پیش ازسوی نیروهای داعش تخریب‬ ‫ش��ده بودند اغ��از کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز‪،‬‬ ‫نظامیان داعش در سال ‪ ۲۰۰۱‬میالدی (‪1380‬خورشیدی) اثار‬ ‫باستانی متعلق به قرن سوم میالدی از جمله دو مجسمه بزرگ‬ ‫بودا و چندین اثر باستانی کوچک تر را که در موزه ملی افغانستان‬ ‫نگهداری می شدند‪ ،‬تخریب کردند‪ .‬حاال موزه ملی افغانستان در‬ ‫قالب یک پ��روژه با حمایت ایاالت متحده قصد دارد تمامی این‬ ‫اثار باس��تانی تکه تکه شده را تا ‪ 3‬سال اینده به یکدیگر متصل‬ ‫کند‪ .‬محمدفهیم رحیمی‪ ،‬مدیر موزه ملی افغانستان در این باره‬ ‫بیان کرد‪« :‬این پروژه برای ما بس��یار اهمیت دارد چراکه مرمت‬ ‫میراث ما‪ ،‬هویت ما و گذش��ته ما به ش��مار می رود‪ .‬ایین بودایی‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬س��ال در افغانستان پیشینه داشته است‪ .‬این مدت‬ ‫زمان بخش اعظمی از تاریخ ما را تشکیل می دهد‪ » .‬سال اشغال‬ ‫این کش��ور ازس��وی ش��وروی در دهه ‪ ،۸۰‬جنگ های داخلی و‬ ‫نزاع علیه طالبان‪ ،‬بخش زیادی از هنر‪ ،‬اثار باس��تانی و معماری‬ ‫افغانس��تان را به نابودی کشانده است‪ .‬همچنین بسیاری از اثار‬ ‫باس��تانی افغانستان در این بین دزدیده و به خارج از این کشور‬ ‫فروخته ش��ده اند‪ .‬ام��ا چندی پیش کارشناس��ان افغان در کنار‬ ‫متخصصان موسس��ه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو با استفاده از‬ ‫عکس های ارش��یوی اثار باستانی این موزه و با کمک تجهیزات‬ ‫و مواد ش��یمیایی که ازسوی گروه موسس��ه شرق شناسی تهیه‬ ‫شده‪ ،‬روند بازس��ازی و مرمت اثار باستانی موزه ملی افغانستان‬ ‫را اغاز کردند‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪247‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انیمیشن ایرانی در میان ‪۳۲‬‬ ‫رقابت کننده اسکار‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ :‬همل��ت‪ :‬ب��ه‬ ‫گورستان بنگر‪ .‬اینجا سرزمین مردگان‬ ‫اس��ت‪ .‬خ��اک کالبدش��ان را بلعیده و‬ ‫روح شان را اسمان‪.‬‬ ‫س��نگ قبرش��ان را بنگ��ر! این��ان‬ ‫پ��س از مرگ نی��ز به یکدیگر حس��د‬ ‫می ورزند‪.‬‬ ‫نمایی از فیلم هملت‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ش ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫گ س‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ژ‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬وسیله نقلیه اسکیموها در مناطق برفی ‪ -‬مجموعه شعری از احمد شاملو‬ ‫‪ -2‬بندگی و عبودیت ‪ -‬جایگزین واژه برای مانور ‪ -‬زاویه ‪90‬درجه‬ ‫‪ -3‬بعد از الفا ‪ -‬سرسرا ‪ -‬گونه صورت ‪ -‬محبوب و دلبر‬ ‫‪ -4‬نظی��ر و ش��بیه ‪ -‬رمق واپس��ین ‪ -‬باد پوس��ت ‪ -‬از ش��رکت های معتبر‬ ‫خودروسازی فرانسه‬ ‫‪ -5‬وجه رایج در کش��ور لهس��تان ‪ -‬ن��ذری در والدت ب��زرگان دین ‪ -‬برابر‬ ‫عامیانه‬ ‫‪ -6‬حرف انتخاب ‪ -‬درون و میان ‪ -‬میوه خشکباری‬ ‫‪ -7‬نرم دلی ‪ -‬رهایی بخش‬ ‫‪ -8‬جزر مقابل مد ‪ -‬تنزل و تقلیل‬ ‫‪ -9‬خسته از تالش ‪ -‬مهرورزی و دوستی‬ ‫‪ -10‬سقف دهان ‪ -‬زدنی ناخواسته ها ‪ -‬بیماری ریوی‬ ‫‪ -11‬ساز دایره ای ضربی‪ -‬عازم و روانه به مقصدی‪ -‬تندروی و ازحد گذشتن‬ ‫‪ -12‬حاجت و نیاز ‪ -‬پیگیری و رصد ‪ -‬زانویی در و پنجره‬ ‫‪ -13‬تازه و نو‪ -‬نقش بازیگر‪ -‬دستگاهی درموسیقی ایرانی‪ -‬از ایین نظامی‬ ‫‪ -14‬در اغاز کارها ‪ -‬جهت دیگر ‪ -‬گیاه تاالب ها‬ ‫‪ -15‬مکتوب خطی ‪ -‬پزشک مخصوص دربار فراعنه مصر‬ ‫‪14‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اش�کان تقی پور‪ ،‬پژوهسگر و مدرس دانشگاه و‬ ‫مدیر موسس�ه خیریه نیک گام�ان‪ :‬در جایگاه فعال‬ ‫حوزه مسئولیت و مشارکت اجتماعی و مسئول سازمانی‬ ‫خوش مشاور‬ ‫مردم نهاد و همچنین قرار گرفتن در نقش‬ ‫ِ‬ ‫و نماینده برای خیرانی بسیار و همچنین مشاوره گیرنده‬ ‫و گاهی مش��اوره دهنده به مدیران نهادهای کمک رسان‬ ‫دولت��ی و غیردولتی در حوزه های س�لامت‪ ،‬اس��ایش‬ ‫و ام��وزش ک��ودکان و نوجوانان مناط��ق کم برخوردار‬ ‫کش��ور‪ ،‬به ط��ور تقریبی تمام عمر مفید از جوانی تاکن��ون را (حدود ‪ 2‬دهه) در‬ ‫مهمان دائمی روس��تاییان مناطق کم برخوردار که‬ ‫س��فر به جای جای کهن دیار‬ ‫ِ‬ ‫کرامت مندترین هم میهنان مان با قلب هایی اکنده از عشق و مهمان نوازی دائمی‬ ‫حتی در شرایط بسیار سخت اقتصادی اند‪ ،‬بوده ام‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع نمی توانم منک��ر فداکاری ها و عاش��قانه هایی که کارشناس��ان‪،‬‬ ‫م��ددکاران و مدیران نهاده��ای کمک رس��ان دولتی‪ ،‬حاکمیت��ی و غیردولتی‪،‬‬ ‫مردم نهاد و گروه های جهادی اعم از دانشجویانی فرهیخته نیک کردار در کاهش‬ ‫االم هم میهنان در گوش��ه گوشه مرز پرگهر‪ ،‬بسیجیان و نظامیان عاشق خدمت‬ ‫در راه محرومیت زدایی از روس��تاهای کهن دیار و بسیاری دیگر هم میهن ایرانی‬ ‫ِ‬ ‫سخت تحریم برای وطن می کنند‪،‬‬ ‫که فردی یا جمعی به ویژه در شرایط کنونی‬ ‫باش��م و همچنین تالش های بسیاری از مدیران ستادی و لطف بی شائبه خیران‬ ‫جای جای میهن و گیتی را باوجود س��لیقه ها و دیدگاه های متفاوت با اش��تراک‬ ‫بر حل مش��کالت هم میهن و استقالل و پیشرفت سرزمین مادری نادیده بگیرم؛‬ ‫اما انچه اینجا به زبان ساده می خواهم بیان کنم هم شادی اور است و هم تلخ‪.‬‬ ‫به لطف وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزشی پزشکی به ایین «شصت وششمین‬ ‫نشست وزیران بهداشت و درمان منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت»‬ ‫با حضور رئیس س��ازمان جهانی بهداشت‪ ،‬رئیس منطقه ای این نهاد بین المللی‬ ‫و وزیران بهداش��ت کش��ورهای منطقه مدیترانه ش��رقی و جمعی از پزشکان و‬ ‫متخصصان حوزه سالمت این کشورها و کشور عزیرمان در سالن اجالس تهران‬ ‫ المللی مرتبط به حوزه سالمت‬ ‫دعوت ش��دم‪ .‬در این ایین با پوشش وس��یع بین‬ ‫ِ‬ ‫جهان��ی‪ ،‬رئیس جمهوری محت��رم و مقام محترم وزارت با تکی��ه بر توانایی های‬ ‫داخلی و برشمردن ان از یک سو و محکومیت جدی تحریم های علیه سالمت و‬ ‫زندگی مردم ایران ازسوی دیگر بسیار خوش سخن گفتند‪.‬‬ ‫در جای��گاه یک ایرانی افتخار کردم باوجود تحریم ها و فش��ارهای بی منطق و‬ ‫کامال ظالمانه امریکا در حوزه س�لامت همچنان پزشکان‪ ،‬پرستاران‪ ،‬داروسازان‪،‬‬ ‫متخصصان تجهیزات پزش��کی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنی��ان و دیگر فعاالن مدنی‬ ‫حوزه س�لامت کش��ور انچنان فعالند که نگذاش��ته اند فش��ار حداکثری امریکا‬ ‫صف ه��ای طوالنی دارو و درمان ایجاد کند‪ .‬هرچند منکر فش��ارهای س��خت به‬ ‫س��بب تحریم ها بر زندگی و س�لامت مردم به ویژه روس��تاییان شدن بی انصافی‬ ‫بزرگی اس��ت اما به طور قطع ه��دف تحریم کنندگان فراتر از این و تصورش��ان‬ ‫ان بود که نهاد س�لامت و دیگر نهادهای اصلی خدمت رسانی اولیه و حیاتی به‬ ‫مردم با تحریم های شان کامال زمین گیر می شوند و به سبب از دست رفتن کامل‬ ‫ش��رایط درمانی و بهداشتی فشار حداکثری شان جواب مورد نظر انها را می دهد‬ ‫که خوش��بختانه باوجود تحمیل فشار بر دولت‪ ،‬سازمان های مردم نهاد و بیماران‬ ‫ان گونه که نیت شیطانی ش��ان بود محقق نش��د و همچنان باوجود کمبودها با‬ ‫تالش بیش��تر و هماهنگی افزون تر سعی بر ان اس��ت که نظام سالمت هرچند‬ ‫ناعادالنه زخم خورده اما به کارایی مستمر خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ریاس��ت محترم جمهوری در بخش��ی از سخنان شان به درس��تی به این نکته‬ ‫بالیدند که اکنون در طول یک شبانه روز ‪ ۱۰‬روستا به شبکه گاز کشور می پیوندد‬ ‫که اگر چنین س��رعتی در روند گازرس��انی که از نتایج ان الودگی کمتر‪ ،‬حفظ‬ ‫بیش��تر محیط زیست و سالمت روستایی اس��ت در جهان بی نظیر نباشد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع کم نظیر است‪.‬‬ ‫به واسطه فعالیت در حوزه توسعه روستایی و محرومیت زدایی از روستا به کمک‬ ‫خیران با انجام فعالیت های زیربنایی مانند س��اخت و تجهیز گسترده مدرسه ها‪،‬‬ ‫روس��تامهدها‪ ،‬مراکز جامع توانبخش��ی‪ ،‬خانه های بهداشت و فعالیت های حوزه‬ ‫مس��کن معلوالن و توانمندس��ازی با امار عمومی و در دسترس نیازها کمابیش‬ ‫اشنایی داشتم‪.‬‬ ‫فردای این برنامه برای بهره برداری از چند طرح زیربنایی روس��تایی خیرمحور‬ ‫و کامال مردم نهاد موسس��ه با تس��هیل گری و تایید و پیشنهاد سازمان بهزیستی‬ ‫کش��ور‪ ،‬اداره کل بهزیس��تی اس��تان و فرمانداری های شهرس��تان های خراسان‬ ‫جنوبی و البته کارشناس��ی دقیق کارشناسان ارشد موسسه‪ ،‬در سفری دو روزه‬ ‫عازم خراس��ان جنوبی شدم‪ .‬در طول مسیر در جاده های استان و در روستاهای‬ ‫ن مناطق گس��ترده یکی از م��واردی که در‬ ‫دوردس��ت م��رزی و کم برخوردار ای ‬ ‫ذهنم بود بررس��ی موضوع پیوستن روس��تاها به شبکه گاز بود که شکر خدا در‬ ‫دورافتاده ترین و کم برخوردارترین روستاها با دیدن لوله کشی های به پایان رسیده‬ ‫در داخل روستاها شادمانی ام افزون شد‪ .‬اما انچه نگذاشت این شادمانی باوجود‬ ‫مش��کالت فراوان مددجویان و روس��تاییان تحقق کامل پیدا کند نکته دیگری‬ ‫بود‪ .‬نیک می دانم که در شرایط سخت تحریم هزینه کالنی چه از لحاظ بودجه‬ ‫ن پروژه بزرگ ملی‬ ‫و چه از لحاظ منابع انس��انی‪ ،‬تخصصی و مدیریتی ب��رای ای ‬ ‫ش��ده اما انچه غم افزاست ان است که گرمای گاز صدها و شاید هزاران کیلومتر‬ ‫راه پیموده تا به درون روس��تا رس��یده اما به فاصله چند مت��ری خانه ها باوجود‬ ‫لوله های پر از گاز‪ ،‬تامین هزینه های لوله کشی گاز در داخل خانه ها برای گرفتن‬ ‫تک ش��عله هایی در خانه های روستایی باتوجه به درامد اندک بیشتر خانواده های‬ ‫روستایی به ویژه مددجویان نهادهای کمک رسان در روستاهای کم برخوردار که‬ ‫در حوزه های دیگر سالمت‪ ،‬اسایش و اموزش هم در مضیقه هستند‪ ،‬امکان پذیر‬ ‫نیست یا بسیار سخت است‪ .‬طرحی با نیت قدرتمن ِد خداپسندانه و بشردوستانه‬ ‫با این بار مالی بزرگ و در این حجم گس��ترده و مدیریت نیک به بار نشس��ته تا‬ ‫روزانه دس��ت کم ‪ 10‬روس��تا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند‪ .‬حال «اب در‬ ‫کوزه» اس��ت اما چون در ظاه��ر ردیف اعتبار و بودجه ای برای لوله کش��ی های‬ ‫درون خانه ها در نظر گرفته نش��ده‪ ،‬بس��یاری از روس��تاییان شریف ما دست کم‬ ‫در روس��تاهای کم برخوردار اس��تان خراس��ان جنوبی که بن��ده بازدید کرده ام‬ ‫«تشنه لبان می گردند» که به طور قطع در روستاهای کم برخوردار شهرستان های‬ ‫دیگر نیز چنین است‪ ...‬مسلما به دلیل اجرای بهینه این طرح بزرگ باید قدردان‬ ‫وزارتخانه ه��ای مربوط و بدنه مدیریتی پروژه و حامیان ان بود اما حیف اس��ت‬ ‫که ش��یرینی این تالش ملی با نگرانی روس��تاییان و قرض و س��ختی لوله کشی‬ ‫مختصر درون خانه ها در ابتدای فصل سرما به کام روستاییانی که کم برخوردارند‬ ‫تلخ ش��ود‪ .‬در جایگاه هم میهنی قدرشناس و عاشق روستا تقاضا دارم که به هر‬ ‫نحو ممکن بااس��تفاده از توانایی های سازمان های مردم نهاد‪ ،‬نهادهای حاکمیتی‬ ‫و گروه ه��ای تخصصی جهادی با برنامه ریزی س��ریع تر و یکپارچه این گام اخر‬ ‫هم تراز با طرح اصلی و درخور ان هوش��مندانه و با هم پوش��انی نیروهای همه ما‬ ‫به حقیقت بپیوندد تا به امید پروردگار زمس��تان امسال خانه ای در روستایی در‬ ‫ایران به این سبب سرد نماند و روسیاهی تحریم و سعی بر تحقیر ملت هزاره ای‬ ‫ب��ر زغال بمان��د‪ .‬البته تا زمان نگارش این مقاله به طرحی که حل این مش��کل‬ ‫را در س��طح ملی و در ادامه طرح اصلی مصوب ش��ده باشد‪ ،‬برخورد نکردم‪ .‬اگر‬ ‫احیانا چنین طرحی ازسوی مسئوالن دیده شده و در دست یا در حال اجراست‬ ‫که بنده بی اطالعم خواهش��مندم به متولیان سالمت و اسایش روستاییان اعالم‬ ‫شود تا بار روانی و دغدغه این موضوع از دوش این عزیزترین هم میهنان مان در‬ ‫روستاها برداشته شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫و این گام اخر‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!