روزنامه صمت شماره 1391 - مگ لند
0

روزنامه صمت شماره 1391

روزنامه صمت شماره 1391

روزنامه صمت شماره 1391

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫اماده ام برای منافع ملت‬ ‫در هر جلسه ای حضور یابم‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر‪2019‬‬ ‫حس��ن روحانی در س��یزدهمین نشس��ت مطبوعاتی خود با اش��اره به سفر‬ ‫اخیرش به س��ازمان ملل گفت‪ :‬در س��فر به سازمان ملل دو پیام رسا به جهان‬ ‫دادیم؛ ایران دنبال صلح در منطقه اس��ت و دنبال ناامنی و اش��وب نیست این‬ ‫پیام در جهان پذیرفته شد و دیگر اینکه گفتیم ما از مذاکره نمی ترسیم و اماده‬ ‫هستیم و حتی امده بودیم که در نیویورک نشست اجالس سران تشکیل شود؛‬ ‫به شرط اینکه اجالس ‪ ۵+۱‬باشد نه برنامه تبلیغاتی برای ترامپ‪ .‬اعالم می کنم‬ ‫اماده هستم در هر جلسه ای که منافع ملت را تامین می کند حضور یابم‪2 .‬‬ ‫ سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1391‬پیاپی ‪ 16 2709‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫توسعه اقتصادی راهی جز‬ ‫ارتقای بخش خصوصی ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫در هر ناهنجاری‪ ،‬پول نقش‬ ‫اصلی را بازی می کند‬ ‫سرمقاله‬ ‫اسیب شناسی سرنوشت‬ ‫ادغام یا انتزاع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت از حل مشکل تاجران در نشست با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد‬ ‫اصالح ‪ ۸۰‬درصد مصوبات بازگشت ارز صادراتی‬ ‫نشس��ت صبحانه کاری فعاالن اقتصادی با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د که در‬ ‫ان فعاالن اقتصادی و نمایندگان تش��کل ها از مهم ترین مش��کالت و دغدغه های خود گفتند‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به توس��عه صادرات‪ ،‬رفع موانع داخلی‪ ،‬ضرورت هماهنگی سیاست های ارزی و‬ ‫تجاری و هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد از مهم ترین موضوع هایی بود که از سوی‬ ‫فعاالن بخش خصوصی به انها پرداخته ش��د‪ .‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس‬ ‫از ش��نیدن نظر فعاالن بخش خصوصی اظهارکرد‪ :‬در ش��رایط جدید بای��د ارتباط تنگاتنگ‬ ‫بی��ن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران برقرار باش��د تا این ارتباط منجر به‬ ‫تصمیم گیری های جدید ش��ود‪ .‬رضارحمانی در این دیدار از حل مشکل تاجران در نشست با‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و تاکید کرد‪ :‬هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعاالن‬ ‫بخش خصوصی ندارد‪ ،‬به ش��رط اینکه این نشس��ت ها منجر به دستورجلس��ه شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ‪ ۸۰‬درصد اصالح شده که‬ ‫‪7‬‬ ‫نتیجه همین نشست های تخصصی بوده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫صادرات ضرورت امروز‬ ‫صنعت‬ ‫معامالت اتی پسته همه‬ ‫مشکالت را حل نمی کند‬ ‫نقش بیمه های زندگی‬ ‫در اقتصاد خانوار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خـوب‪ ،‬بد و زشت اظهارنظرها‬ ‫در هوانـوردی تجـاری‬ ‫‪13‬‬ ‫ماموریت گرایی‪ ،‬ماموریت‬ ‫دانشگاه های جدید‬ ‫‪3‬‬ ‫سایه بحران کمبود سنگ اهن برسر فوالدسازان بزرگ‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در بازدید از موسسه‬ ‫عنوان کرد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اسیب شناسی سرنوشت‬ ‫ادغام یا انتزاع‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در بخش نخس��ت این نوشتار به تازه ترین اخبار و واکنش ها‬ ‫درباره طرح تفکی��ک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن‬ ‫پرداخته و چند پرس��ش اساس��ی مطرح ش��د‪ .‬حال با بررسی‬ ‫پیشینه فرایند ادغام و تفکیک این وزارتخانه به اسیب شناسی‬ ‫سرنوش��ت ادغام یا تفکی��ک به عنوان مرکز سیاس��ت گذاری و‬ ‫اجرای ‪ 3‬بخش مهم اقتصاد کشور می پردازیم‪.‬‬ ‫در فرایند ادغام انجام ش��ده در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬عالوه بر استناد‬ ‫و توجه به اس��ناد باالدستی مانند اصل ‪ 3‬قانون اساسی‪ ،‬اهداف‬ ‫سند چشم انداز‪ ،‬سیاست های کلی نظام‪ ،‬بند «الف» ماده ‪۱۳۷‬‬ ‫قانون برنامه چهارم توس��عه و برخی سیاست های ابالغی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬در زمینه اصالح ساختار و تشکیالت کالن‬ ‫دولت قرار بود با چابک سازی ساختار دولت بیشترین تمرکز بر‬ ‫نقش نظارتی ان در تسهیل امور باشد‪ .‬همچنین باید این نکته‬ ‫را مدنظر داشت که ادغام انجام شده در سال ‪ ۱۳۹۰‬خط پایان‬ ‫فرایند ادغام های پیش��ین بود که با تجمیع دو وزارت صنایع و‬ ‫مع��ادن و بازرگانی در دولت دهم پدی��د امد‪ .‬این وزارت ها نیز‬ ‫ثم��ره ادغام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پیش��ین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پیش ت��ر وزارت صنای��ع ه��م از ادغام وزارت ه��ای صنایع و‬ ‫صنایع س��نگین‪ ،‬ایجاد ش��ده بود‪ .‬گرچه ادغام نش��انه هایی از‬ ‫توس��عه یافتگی در سیاس��ت های اجرایی دولت از منظر شکلی‬ ‫است اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که فرایند ادغام در‬ ‫صورتی که جامع نگر نباش��د نمی تواند تضمینی برای موفقیت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه اجرایی قرار بود با ادغام و یکپارچه سازی‬ ‫تولی��د و تج��ارت‪ ،‬از تضاده��ا و چالش های ح��وزه بازرگانی و‬ ‫بخ��ش صنعت و مع��دن که گاه��ی سیاس��ت های حمایتی و‬ ‫تعرفه ای مجزایی را دنبال می کردند‪ ،‬کاس��ته ش��ود و درنهایت‬ ‫هدفمندس��ازی سیاس��ت های حمایت��ی و تقوی��ت مزیت های‬ ‫تولی��د رقابتی‪ ،‬به توانمندس��ازی بخش خصوص��ی‪ ،‬کاهش و‬ ‫ح��ذف تصدی گری دولت در حوزه بازرگانی و صنعت بینجامد‪.‬‬ ‫همچنین ق��رار بود با تجمیع وظای��ف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬بس��ترهای توس��عه فناوری در صنای��ع‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫رقابت��ی کس��ب وکار‪ ،‬نظارت و توس��عه استانداردس��ازی برای‬ ‫کااله��ای تولی��دی و بهب��ود مراک��ز کنترل کیفی��ت کاالها و‬ ‫خدمات تولید داخل و وارداتی فراهم ش��ود‪ .‬همچنین توس��عه‬ ‫تج��ارت الکترونیک‪ ،‬ایجاد اش��تغال پایدار با توس��عه تولیدات‬ ‫صادرات مح��ور‪ ،‬مدیریت تنظی��م بازار کاال و خدم��ات با نگاه‬ ‫به ظرفیت های ملی تولید‪ ،‬تس��هیل س��رمایه گذاری و تکمیل‬ ‫زنجیره ه��ای تولید و صنایع باالدس��تی از دیگ��ر اهداف ادغام‬ ‫ب��ود‪ .‬تنظی��م تعامالت و روابط تجاری و صنعتی با کش��ورها و‬ ‫س��ازمان های بین المللی و تالش در جهت پیوستن به سازمان‬ ‫جهان��ی تجارت (‪)WTO‬از دیگر اهداف��ی بود که برای تحقق‬ ‫ان ادغام انجام ش��د‪ .‬اما در این س��ال ها خصوصی سازی به طور‬ ‫مناس��بی تحقق نیاف��ت و واگذاری ها هم به ط��ور جدی دنبال‬ ‫نش��د‪ .‬انحص��ار در برخی صنای��ع کماکان ب��ا محوریت دولت‬ ‫اس��تمرار یافت و نظارت عالیه دولت بر عملکرد بازار نیز یکباره‬ ‫رها ش��د‪ .‬فرایند پیوس��تن ایران به س��ازمان تجارت جهانی با‬ ‫محدودیت های امریکا روبه رو شد و جنگ اقتصادی اعالم شده‬ ‫از س��وی ایاالت متحده امریکا نارسایی زنجیره تولید تا مصرف‬ ‫را بیش از پیش اش��کار کرد‪ .‬در نهایت این مس��ئله مطرح شد‬ ‫که راهب��ری ‪ 3‬بخش مه��م صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از توان‬ ‫و قدرت ی��ک وزیر یا وزارتخانه خارج اس��ت؛ موضوعی که در‬ ‫فعالیت وزیران انتخابی نیز تا حدودی قابل توجه بود‪ .‬نخستین‬ ‫وزیر ای��ن وزارتخانه با رویکرد بازرگانی‪ ،‬دومین وزیر با رویکرد‬ ‫صنعتی و س��ومین وزیر نیز در تب وت��اب تعیین تکلیف وظایف‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬س��کان هدایت را به دیگری س��پردند‪ .‬از بدو ورود‬ ‫وزیر چهارم نیز سایه سنگین تفکیک و انتزاع‪ ،‬فضای وزارتخانه‬ ‫را در بر گرفت و ش��رایط بازار داخلی و بازگش��ت تحریم ها نیز‬ ‫بر این مصائب افزود‪ .‬با تحلیل ش��رایط موجود می توان مدعی‬ ‫ش��د انچه با عن��وان ادغام ای��ن وزارتخانه در کش��ور به وقوع‬ ‫پیوس��ت‪ ،‬بیانگر درک��ی غیرعمیق و غیرکارشناس��ی از مفهوم‬ ‫چابک س��ازی و کوچک سازی دولت بود‪ .‬این مسئله در ادغام و‬ ‫تشکیل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سبب جایگاه و میزان‬ ‫تاثیرگذاری مس��تقیم بر جریان تولی��د‪ ،‬تجارت و حتی معاش‬ ‫جامعه مش��هودتر است‪ .‬پیوس��تن به اقتصاد جهانی و افزایش‬ ‫رقابت پذی��ری صنای��ع داخلی ب��دون اصالح و اج��رای قوانین‬ ‫زیربنای��ی‪ ،‬نتیجه ای جز محصور کردن سیاس��ت های بازرگانی‬ ‫و انحراف از اهداف و برنامه ندارد‪ .‬چش��م انداز واقعی از شرایط‬ ‫اقتصاد داخلی و بین المللی و تاثیر مس��تقیم و غیرمستقیم ان‬ ‫ب��ر اقتصاد ای��ران نیز از موضوعاتی بود ک��ه به ان توجه جدی‬ ‫نش��د‪ .‬در مجموع می توان مدعی ش��د انتزاع وزارت س��ه گانه‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بدون لحاظ ش��رایط و لوازم ادغام و‬ ‫کارشناسی نشدن درست اس��یب های موجود‪ ،‬به همان میزان‬ ‫نگران کنن��ده خواهد بود که ادغ��ام نگرانی ایجاد کرد؛ بنابراین‬ ‫الزم اس��ت پیش از ه��ر ادغام و انتزاعی به منظور بسترس��ازی‬ ‫مناس��ب فرایند ادغام و انتزاع براساس چش��م اندازهای واقعی‬ ‫و ش��رایط حاکم بر جری��ان تولید تا مصرف به درک روش��نی‬ ‫از سیاس��ت های کالن کشور دست یافت‪ .‬همچنین نمایندگان‬ ‫محترم ملت در مجلس ش��ورای اس�لامی بیش از اینکه زمان‬ ‫خود را صرف بررسی طرح انتزاع یا ادغام وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت کنند‪ ،‬به کالبدشکافی دقیق و عمیق علت ها و عوامل‬ ‫ناکارامدی و موف��ق نبودن وزارت موجود بپردازند و باتوجه به‬ ‫موفق بودن یا نبودن سیاست های کالن دیگر امکان اجرا شدن‬ ‫یک ادغام و انتزاع را بررسی کنند‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫تقوی��ت روحیه را مهم تری��ن مولفه برای احیای‬ ‫صنع��ت و تولید خواند و تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫ع��ده ای در کش��ور مام��ور از بین ب��ردن روحیه‬ ‫هس��تند و فق��ط ایه یاس می خوانن��د تا روحیه‬ ‫دیگ��ران ک��ه کار می کنند را تضعی��ف کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرن��ا جهانگیری در ایین بهره برداری از‬ ‫‪ 3‬پروژه تولیدی و پژوهش��ی دامی در شهرستان‬ ‫فیروزکوه اظهار کرد‪ :‬اگر روحیه مدیران را خوب‬ ‫نگه داریم بسیاری از مشکالت برطرف می شود و‬ ‫مطمئنم رهبر معظم انقالب و س��ایر مدیران قوا‬ ‫و س��ازمان ها نیز می خواهند که مدیران با روحیه‬ ‫برای سازندگی کش��ور تالش کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مدیران س��الم که‬ ‫در بخش های گوناگون کار می کنند‬ ‫نباید دغدغه ای داشته باشند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید قدر مدیران کشور را بدانیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری در‬ ‫ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت‬ ‫حمایت همه جانب��ه از بخش خصوصی در حوزه‬ ‫تولید و صنعت با بیان اینکه نباید بخش خصوصی‬ ‫کشور متزلزل شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬من خودم هیچ‬ ‫کار خصوصی ندارم و با هیچ بخش خصوصی هم‬ ‫َسر و سِ ر ندارم‪ .‬وی افزود‪ :‬سال ها پیش وقتی وزیر‬ ‫بودم در مس��یری ب��ه مقصد اصفهان‬ ‫در خدم��ت رهبر معظم انقالب بودم‬ ‫ک��ه به ایش��ان گفت��م مدافع بخش‬ ‫خصوص��ی هس��تم؛ هرچن��د ش��ما‬ ‫می دانید خودم هی��چ کار خصوصی‬ ‫ندارم‪ ،‬اما اگ��ر فکر می کنید در دفاع‬ ‫از بخش خصوصی زیاده روی می کنم‬ ‫بفرمایید‪ .‬جهانگیری گفت‪ :‬به طور مبنایی به این‬ ‫نتیجه رس��یده ام که کش��ور برای احیا و توسعه‬ ‫اقتصادی هیچ راهی جز ارتقای بخش خصوصی‬ ‫ندارد و این بخش باید به معنای واقعی میدان دار‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬جهانگیری تصریح کرد‪ :‬مدیرانی را‬ ‫هم که در جنگ اقتصادی کنونی امریکا با ایران‪،‬‬ ‫کشور را اداره کرده اند و در کمتر از ‪ ۲‬سال شرایط‬ ‫را به جایی رسانده اند که بانک جهانی و صندوق‬ ‫بین المللی پ��ول با قاطعیت می گویند صنعت ما‬ ‫راه افت��اده نباید کم اثر جل��وه دهیم‪ .‬جهانگیری‬ ‫همچنین با اشاره به نقش دولت در حل مشکالت‬ ‫و تامین سرمایه در گردش بخش خصوصی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ما بای��د در دولت مش��کالت بخش تولید‬ ‫و خدم��ات کش��ور را ح��ل کنی��م‪ .‬صنایعی که‬ ‫می توانند با سرمایه در گردش اشتغال و صادرات‬ ‫را افزایش دهند باید حمایت شوند و بانک مرکزی‬ ‫وظیفه تامین این سرمایه را دارد‪.‬‬ ‫اماده ام برای منافع ملت در هر جلسه ای حضور یابم‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران روز گذش��ته در‬ ‫شصت وشش��مین اجالس وزیران بهداشت منطقه‬ ‫مدیترانه ش��رقی س��ازمان جهانی بهداشت که در‬ ‫سالن اجالس س��ران برگزار شد‪ ،‬س��خنرانی کرد‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بهداش��ت (‪ )WHO‬یک سازمان‬ ‫تخصصی وابس��ته به س��ازمان ملل متحد است که‬ ‫به عنوان مرجع هماهنگ کننده بهداش��ت عمومی‬ ‫بین المللی عمل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنایت ضدبشری علیه ملت ایران‬ ‫هس��تم در هر جلسه ای که منافع ملت‬ ‫را تامی��ن می کند حضور یاب��م‪ .‬اماده‬ ‫هستم ایستادگی داشته باشم و افتخار‬ ‫می کنم برای ملتم قربانی ش��وم و البته‬ ‫در این راه قربانی ش��دن برای هر کسی‬ ‫افتخار است‪.‬‬ ‫‹ ‹تم�ام ش�اخص ها مس�یر‬ ‫درست را طی می کند‬ ‫به گ��زارش ایرنا روحانی در ای��ن اجالس با بیان‬ ‫اینکه دولت امریکا با اعمال تروریسم اقتصادی علیه‬ ‫ملت ایران مرتکب جنایت ضد بش��ری شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خارج ش��دن از یک توافق یک ننگ برای یک کشور‬ ‫است و این ننگ افزوده تر می شود وقتی مواد غذایی‬ ‫و دارویی هم جزو اقالم تحریمی باشد‪.‬‬ ‫ت یازدهم و دولت‬ ‫رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬دول ‬ ‫دوازده��م هم��ه ت�لاش و افتخارش ای��ن بوده که‬ ‫به عنوان دولت سالمت و دولت محیط زیست باشد‬ ‫و کاری که این دولت برای س�لامت و محیط زیست‬ ‫در این ‪ ۶‬س��ال انجام داده قابل مقایسه با دوره های‬ ‫گذش��ته نیس��ت‪ .‬روحانی افزود‪ :‬اگ��ر تالش دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم برای هوای پاک و سالمت مردم‬ ‫ایران نبود‪ ،‬بنزین های تولید ش��ده از پتروش��یمی‬ ‫میلیون ها بیمار را راهی بیمارستان کرده بود‪ .‬امروز‬ ‫در تمام ش��هرهای بزرگ ایران از بنزین و گازوئیل‬ ‫یورو ‪ ۵‬استفاده می شود و این جلوگیری از الودگی‬ ‫هوا به معنای تضمین سالمت مردم بوده و هست‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬روحانی با‬ ‫تشریح شرایط ماه های گذرانده شده در دولت تدبیر‬ ‫و امید گفت‪ :‬از اغ��از دولت یازدهم در خرداد ‪ ۹۲‬تا‬ ‫دی ‪ ۹۶‬مسیری را طی کردیم که همه شاخص های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬منطقه ای و به ویژه اقتصادی در‬ ‫مسیر درست بود‪ .‬رئیس جمهوری افزود‪ :‬از دی ‪۹۶‬‬ ‫وارد ش��رایط جدیدی ش��دیم‪ .‬کبریت این شرایط‬ ‫ابتدا در داخل و سپس در خارج زده شد و وارد سال‬ ‫‪ ۹۷‬شدیم با شرایط سخت و مشکل‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬هم‬ ‫پیش بینی ه��ای خارجی ها و هم برخی تحلیلگران‬ ‫اقتصادی داخل این بود که س��ال بس��یار س��ختی‬ ‫داریم و سال بسیار سخت تری در سال ‪ ۹۸‬پیش رو‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬امروز قاطعانه می توانیم اعالم کنیم‬ ‫که با هوشمندی‪ ،‬صبر‪ ،‬مقاومت و ایستادگی از این‬ ‫ش��رایط بحرانی یا شبه بحرانی عبور کرده ایم‪ .‬وی با‬ ‫بیان امار ش��اخص های اقتصادی مانند نرخ تورم و‬ ‫بی��کاری‪ ،‬نرخ ارز و مبادالت تجاری یاداور ش��د‪ :‬از‬ ‫اردیبهشت سال ‪ ۹۸‬شاخص های ما مسیر و حرکت‬ ‫درستی را طی می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن حس��ن روحان��ی عصر دوش��نبه در‬ ‫سیزدهمین نشست مطبوعاتی خود با اشاره به سفر‬ ‫اخیرش به س��ازمان ملل گفت‪ :‬در سفر به سازمان‬ ‫ملل دو پیام رس��ا به جهان دادیم؛ ایران دنبال صلح‬ ‫در منطقه اس��ت و دنبال ناامنی و اشوب نیست این‬ ‫پیام در جهان پذیرفته ش��د و دیگ��ر اینکه گفتیم‬ ‫م��ا از مذاکره نمی ترس��یم و اماده هس��تیم و حتی‬ ‫امده بودیم که در نیویورک نشس��ت اجالس سران‬ ‫تشکیل شود؛ به ش��رط اینکه اجالس ‪ ۵+۱‬باشد نه‬ ‫برنامه تبلیغاتی برای ترام��پ‪ .‬اعالم می کنم اماده‬ ‫روحان��ی با اش��اره ب��ه برنامه های این��ده دولت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تالش دولت این اس��ت که در ‪ 2‬س��ال‬ ‫اینده تا پای��ان دولت‪ ،‬دوران ارامش و اس��ایش را‬ ‫دوباره برای مردم در زمینه های اقتصادی و سیاسی‬ ‫فراه��م کنیم‪ .‬امیدواریم در این راه بتوانیم در جهت‬ ‫اس��ایش مردم گام های��ی موفق برداری��م‪ .‬رئیس‬ ‫دول��ت تدبیر و امید افزود‪ :‬البت��ه روال ما در حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه گذش��ته این بود که مس��ائل مهم را روزهای‬ ‫چهارشنبه در جلسات هیات دولت طرح می کردیم‬ ‫و صداوس��یما ه��م در بعضی موارد ما را در انتش��ار‬ ‫‹ ‹پیام ایران در جهان پذیرفته شد‬ ‫‹ ‹باید با صداوسیما بسازیم‬ ‫این س��خنان یاری می کرد و در بعضی‬ ‫موارد هم به احتمالی چون از س��خنان‬ ‫راضی نبودند یاری نمی کرد‪ .‬به هر حال‬ ‫صداوسیما است و ما باید در این ‪ 2‬سال‬ ‫باقیمانده با انها بسازیم‪.‬‬ ‫‹‹جداک�ردن بودج�ه و نف�ت‬ ‫جراحی دقیقی می خواهد‬ ‫موضوع یمن موضوع مهمی اس��ت ک��ه اگر در این‬ ‫زمین��ه اتش بس ایجاد و درنهای��ت به پایان جنگ‬ ‫منتهی ش��ود‪ ،‬یکی از گره ه��ای منطقه ازجمله در‬ ‫روابط ایران و عربستان باز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کلی ب�رای ح�ل اختالف ه�ا ب�ا‬ ‫عربستان نداریم‬ ‫رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫با بیان اینکه باید بودجه جاری س��ال ‪ ۹۹‬را از درامد‬ ‫نفت��ی جدا کرد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬بودجه و نفت دوقلو‬ ‫هس��تند اما جدا کردن انها نیازمند جراحی دقیقی‬ ‫است که اغازش سخت است‪ .‬کشوری که تکیه اش‬ ‫بر نفت اس��ت‪ ،‬وقتی می خواه��د دیگر بر نفت تکیه‬ ‫نکند باید به اوراق‪ ،‬عوارض و مالیات تکیه کند که در‬ ‫ابتدای این کار مش��کالتی ایجاد می شود‪ .‬ما باید در‬ ‫خصوصی س��ازی و واگذاری سهام‪ ،‬حرکت درست‪،‬‬ ‫بادق��ت و حساب ش��ده ای داش��ته باش��یم‪ .‬رئیس‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا افزود‪ :‬باید هم‬ ‫فرار مالیاتی کنترل شود‪ ،‬هم پایه مالیاتی گسترش‬ ‫یابد و هم معافیت های مالیاتی کم ش��ود‪ .‬صادرات و‬ ‫تولید برای ما مهم اس��ت‪ .‬اگر صادرات افزایش یابد‪،‬‬ ‫درامد ارزی ما مثبت می شود‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اظهار کرد‪ :‬ما مش��کلی با حل‬ ‫مسائل منطقه از جمله عربستان از طریق گفت وگو‬ ‫نداری��م اما هدف قرار گرفتن کش��تی ما در دریای‬ ‫س��رخ در حال حاضر مش��کالتی را به وجود اورده‬ ‫که امیدوارم تحقیق��ات ما به زودی به نتیجه نهایی‬ ‫برس��د‪ .‬انچه مسلم اس��ت رژیمی با کمک برخی از‬ ‫کش��ورها این کار را انج��ام داده و حاال چگونه بوده‬ ‫و کی بوده در حال بررس��ی اس��ت و ما بررسی ها را‬ ‫نهای��ی خواهیم ک��رد‪ .‬روحانی در پاس��خ به بخش‬ ‫دوم پرس��ش خبرنگار الجزیره درباره روابط ایران و‬ ‫ام��ارات هم گفت‪ :‬میان ای��ران و امارات در ماه های‬ ‫اخیر ارتباطات��ی وجود دارد و برخی مقامات ایرانی‬ ‫به ام��ارات رفته و برخی مقامات این کش��ور هم به‬ ‫ای��ران س��فر کرده ان��د و روابط ته��ران و امارات در‬ ‫ماه های اخیر بهتر از گذش��ته بوده و روند به سمت و‬ ‫سوی بهبود است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار‬ ‫ش��بکه الجزیره عرب��ی‪ ،‬درباره اه��داف و جزئیات‬ ‫س��فر عمران خان‪ ،‬نخس��ت وزیر پاکستان به ایران‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اهداف س��فر نخس��ت وزیر پاکستان‬ ‫گفت وگ��وی دوجانب��ه درباره مس��ائل منطقه بود‬ ‫و به دلی��ل اینک��ه سه ش��نبه (روز گذش��ته) عازم‬ ‫عربستان اس��ت؛ می خواست نکات مورد نظر ایران‬ ‫را بش��نود‪ .‬خوش��بختانه وی خدم��ت رهبر معظم‬ ‫انق�لاب هم رس��ید و رهب��ر معظم انق�لاب نکاتی‬ ‫را ک��ه مربوط ب��ه کل نظام بود مط��رح کردند و به‬ ‫پرس��ش نخست وزیر پاکستان پاس��خ دادند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه حل مس��ائل منطقه ای برای ایران و‬ ‫نخست وزیر پاکس��تان مهم است‪ ،‬گفت‪ :‬برای حل‬ ‫مس��ائل منطقه ای از جمله روابط ایران و عربستان‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار‬ ‫خبرگ��زاری روس��یه درباره تاثیر حمل��ه ترکیه به‬ ‫س��وریه در روند صلح اس��تانه و تدابی��ر ایران برای‬ ‫جلوگیری از ادامه روند کنونی در ش��مال س��وریه‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما ب��ا حادثه ای در ش��مال س��وریه روبه رو‬ ‫هس��تیم که حادثه خوش��ایندی نیس��ت؛ نه برای‬ ‫منطقه‪ ،‬مردم کرد و دولت س��وریه و نه برای ما‪ .‬همه‬ ‫باید تالش کنیم روند استانه حفظ شود‪.‬‬ ‫روحان��ی اف��زود‪ :‬روند اس��تانه بهترین راه حلی‬ ‫بوده که تاکنون برای س��وریه گام های بسیار مهمی‬ ‫برداش��ته اس��ت؛ بنابرای��ن باید ت�لاش کنیم این‬ ‫روند اس��یب نبیند و ‪ 3‬کش��وری ک��ه به طور عمده‬ ‫مس��ئولیت این روند را برعهده دارن��د‪ ،‬بتوانند کار‬ ‫خودشان را انجام بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹همیش�ه به دنب�ال رواب�ط خ�وب ب�ا‬ ‫همسایگان بوده ایم‬ ‫‹ ‹ش�یوه ترکی�ه در حمل�ه به س�وریه را‬ ‫نمی پذیریم‬ ‫تحریم های اقتصادی‪ ،‬نمونه اشکار نقض حقوق بین الملل‬ ‫رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی ک��ه در‬ ‫صربس��تان به س��ر می ب��رد‪ ،‬در مجم��ع اج�لاس‬ ‫اتحادی��ه بین المجالس جهانی درب��اره موضوعات‬ ‫گوناگونی مانند مس��ائل منطق��ه ای‪ ،‬بین المللی و‬ ‫تحریم های ایران س��خنرانی ک��رد‪ .‬علی الریجانی‬ ‫در ای��ن س��خنرانی با اش��اره به انتخ��اب موضوع‬ ‫اجالس گف��ت‪ :‬جهان ام��روز بیش از گذش��ته در‬ ‫معرض تحوالت س��ریع و پیچی��ده ای قرار گرفته و‬ ‫نظ��ام حقوقی بین المللی‪ ،‬اص��ل چندجانبه گرایی‬ ‫و حقوق بش��ر‪ ،‬با چالش بی س��ابقه ای روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬وی بیان ک��رد‪ :‬اینده نظام‬ ‫حقوق��ی بین المللی و به تب��ع ان‪ ،‬نظم بین المللی‬ ‫ب��ه تعهد و مس��ئولیت پذیری تک ت��ک دولت ها و‬ ‫پارلمان ه��ای انها و تالش جمعی وابس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از اس��یب های جدی‪ ،‬استفاده برخی دولت ها‬ ‫از حربه تحریم اقتصادی است که باعث شده قواعد‬ ‫و تعهدات بین المللی صدمه جدی ببیند‪.‬‬ ‫همچنی��ن رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در حاش��یه ای��ن اج�لاس دیدارهایی ب��ا مقامات‬ ‫کش��ورهای حاضر در اجالس داش��ته که در دیدار‬ ‫با والنتین��ا ماتونیک��و‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫سنای روسیه با تاکید بر پیشرفت های‬ ‫مجموعه گفت وگوهای ایران و روسیه‬ ‫گفت‪ :‬باتوج��ه به رفتاره��ای ناهنجار‬ ‫ترام��پ در صحن��ه بین الملل‪ ،‬رهبران‬ ‫جهان باید به هم اعتماد بیشتری کنند‬ ‫تا از این طریق برخی از خرابکاری های‬ ‫ترامپ در صحنه بین الملل عالج یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکی�د بر توقف نظامی گری در غرب‬ ‫اسیا‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬الریجان��ی در دیدار با‬ ‫«رادک وند راچک» رئیس پارلمان چک نیز حمله‬ ‫نظامی به س��وریه را غیرعاقالنه عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫از ابتدا راه حل ایران برای مس��ئله س��وریه مذاکره‬ ‫سیاسی بود اما برخی کشورها نظر دیگری داشتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیحاتی درباره به نتیجه نرس��یدن‬ ‫توافق هس��ته ای و نقش ترامپ در این مسئله ارائه‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ترام��پ در منطقه بهم ریختگی ایجاد‬ ‫ک��رده و باوجود مذاکره ب��ا اتحادیه اروپا کار مهمی‬ ‫انجام نشده اس��ت‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درب��اره س��وریه معتقد به‬ ‫گفت وگوی سیاسی هستیم اما برخی‬ ‫از کش��ورها راه حل نظام��ی را ترجیح‬ ‫می دهن��د ک��ه ای��ن کار غیرعاقالن��ه‬ ‫خس��ارت بزرگ��ی به دنب��ال دارد‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬برخورده��ای نظام��ی‪،‬‬ ‫تروریس��م را افزای��ش می دهد و نمونه‬ ‫ان در افغانس��تان‪ ،‬عراق و س��وریه اس��ت؛ البته به‬ ‫درخواس��ت دولت عراق و سوریه به انها در سرکوب‬ ‫داعش کمک کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از ظرفیت های کش�ورهای‬ ‫اسالمی‬ ‫الریجانی در دیدار با دبیرکل مجالس کشورهای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬در صورت تش��کیل کارگروه های‬ ‫مجالس کشورهای اسالمی اتحادیه نتایج ملموسی‬ ‫پی��دا خواهد ک��رد و باید از تم��ام ظرفیت های این‬ ‫اتحادیه بهره برد‪ .‬در واقع باید کشورها سازکاری در‬ ‫نظر و از ظرفیت های اقتصادی یکدیگر بهره بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ق��وت پیوندهای اقتصادی کش��ورهای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬بر نامالیمات سیاسی انها نیز تاثیر مثبت‬ ‫می گذارد و دشمنی و رقابت به مشارکت و همکاری‬ ‫تبدیل خواهد شد؛ البته برخی از مشکالت در جهان‬ ‫اسالم به راحتی حل نمی شود چراکه جاهالن اجازه‬ ‫نمی دهند اما باید مس��یر تعامل و گفت وگو را ادامه‬ ‫داد‪ .‬رئی��س مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در مس��ئله فلس��طین اتحادیه مجالس کشورهای‬ ‫اسالمی باید صدای رسای فلسطین باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه ظرفیت های همس�ایگی و‬ ‫منطقه ای‬ ‫دیدار با اس��د قیص��ر‪ ،‬رئیس پارلمان پاکس��تان‬ ‫از دیگ��ر برنامه ه��ای حاش��یه ای الریجان��ی در‬ ‫لو یکمین اجالس اتحادیه بین المجالس‬ ‫ص دو چه ‬ ‫جهان��ی ب��ود‪ .‬در جریان این دی��دار رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه تحرکات کمی میان‬ ‫ایران و پاکس��تان به لحاظ اقتص��ادی وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دو کش��ور در منطقه بای��د از ظرفیت های‬ ‫یکدیگر استفاده بیشتری کنند‪ .‬وی همچنین ابراز‬ ‫امیدواری که مش��کالت مرتبط با منطق ه کش��میر‬ ‫(اختالف میان هند و پاکس��تان بر س��ر کش��میر)‬ ‫هرچه سریع تر برطرف شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫در هر ناهنجاری‪ ،‬پول نقش اصلی را بازی می کند‬ ‫وزیر ارتباطات در حاشیه رونمایی از نخستین‬ ‫اپراتور پستی کشور با اشاره به اینکه کالهبرداران‬ ‫ح��وزه ارزش اف��زوده در حال دوقطبی س��ازی‬ ‫جامعه هستند‪ ،‬گفت‪ :‬کالهبرداران به بهانه سفر‬ ‫زیارتی‪ ،‬اینترنت رای��گان‪ ،‬کمک به امور خیریه‬ ‫و مس��ائل غیراخالقی‪ ،‬مشترک را اغوا می کنند‪.‬‬ ‫پش��ت هر ناهنجاری پول است‪ ،‬این پول از کجا‬ ‫می اید؟ از راه هایی مانند همین ارزش افزوده‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی‬ ‫در حاش��یه رونمایی از نخس��تین اپراتور پست‬ ‫کش��ور درب��اره خدم��ات ارزش اف��زوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 2‬س��ال اس��ت که برای س��اماندهی بازار ارزش‬ ‫اف��زوده در تالش هس��تیم‪ 3 .‬ن��وع خدمات در‬ ‫این بازار تعریف می ش��ود‪ .‬ی��ک نوع خدمات را‬ ‫کس��ب وکارها ارائه می دهند مانند کافه بازار که‬ ‫مبل��غ حاصل از فروش اپلیکیش��ن هایی که در‬ ‫پلتفرمش وج��ود دارد را از طریق قبض موبایل‬ ‫دریافت می کند‪ .‬این ش��یوه اش��کاالتی دارد‪ .‬به‬ ‫این ش��کل که اپراتورها با کسب وکارهای حوزه‬ ‫فناوری اطالعات انحصاری برخورد می کنند‪ .‬هر‬ ‫کس��ی را دوست داشته باشند راه می دهند و هر‬ ‫کسی را که دوست نداشته باشند راه نمی دهند‪.‬‬ ‫این مس��ئله پلی ش��ده که اپراتورها در برخورد‬ ‫با فعاالن فضای مجازی و توس��عه الیه خدمات‬ ‫ش��بکه ملی اطالعات‪ ،‬از انها سهم خواهی کنند‪.‬‬ ‫او درب��اره راهکارهایی که ب��رای پایان دادن به‬ ‫خدم��ات ارزش اف��زوده در ح��ال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با بانک مرکزی مذاکره کردیم و ش��یوه ای‬ ‫ب��ه اس��م دایرکت دبیت را در نظ��ر گرفته ایم تا‬ ‫از طری��ق ان بتوانن��د پول را به طور مس��تقیم‬ ‫بردارند‪ .‬این ش��یوه می توان��د در حوزه اپراتورها‬ ‫نی��ز ادامه پیدا کن��د‪ .‬اپراتورها برای جمع اوری‬ ‫اعانه و نیکوکاری می توانند از این شیوه استفاده‬ ‫کنند‪ .‬بخش بعدی کالهبردارانی هس��تند که با‬ ‫هر ش��یوه ای مخاطب خود را اغوا می کنند تا به‬ ‫دام انها کشیده شوند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫توسعه اقتصادی راهی جز ارتقای بخش خصوصی ندارد‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر بهداشت تاکید کرد تحریم های‬ ‫ظالمانه امریکا و جلوگیری از دسترسی مردم‬ ‫ایران به دارو‪ ،‬تجهیزات پزشکی و مواد غذایی‬ ‫تهدیدی برای سالمت ایرانیان و جنایت علیه‬ ‫بشریت است‪ .‬س��عید نمکی در ایین گشایش‬ ‫اجالس وزیران بهداش��ت کش��ورهای منطقه‬ ‫مدیترانه شرقی در سالن اجالس سران افزود‪:‬‬ ‫از دبیرکل سازمان بهداشت جهانی که در این‬ ‫اجالس حضور دارد‪ ،‬انتظار داریم از مظلومیت‬ ‫کشور ایران که در اوج جنگ ظالمانه اقتصادی‬ ‫می کوش��د بدون عقبگرد در حوزه س�لامت و‬ ‫ارتقای خدمات بهداش��تی ت�لاش کند‪ ،‬دفاع‬ ‫کرده و نگذارد سالمت مردم کشور ما لگدمال‬ ‫عهدشکنی و خودکامگی امریکا شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫از برگزاری ایین رس��می بتن ری��زی واحد ‪۲‬‬ ‫نیروگاه اتمی بوش��هر در اوایل ابان خبر داد‪.‬‬ ‫به��روز کمالوندی اظهار کرد‪ :‬روند پیش��رفت‬ ‫کار در واحد ‪ ۲‬نیروگاه اتمی بوش��هر براساس‬ ‫زمان بندی از پیش تعیین شده و حتی جلوتر‬ ‫از زمان در حال انجام اس��ت و به زودی مردم‬ ‫و رس��انه های گروهی در جریان اخرین اخبار‬ ‫و تحوالت در این زمینه قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬کاظم غریب ابادی اعالم کرد‪ :‬مرکز‬ ‫منطق��ه ای درمان مواد مخدر با همکاری دفتر‬ ‫مقابل��ه ب��ا جرم و م��واد مخدر س��ازمان ملل‬ ‫ب��ه زودی در ای��ران ایجاد می ش��ود‪ .‬نماینده‬ ‫دائم کش��ورمان نزد س��ازمان های بین المللی‬ ‫در وی��ن اظه��ار کرد‪ :‬هدف از این یادداش��ت‬ ‫تفاهم‪ ،‬فراهم اوردن چارچوبی برای تس��هیل‬ ‫همکاری های دوجانبه است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مع��اون علمی وفن��اوری‬ ‫رئیس جمه��وری در جری��ان بازدی��د از چند‬ ‫واحد تولیدی دانش بنیان در ش��هرک صنعتی‬ ‫کاس��پین قزوین در جمع خبرن��گاران گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان کشور با هدف مقابله‬ ‫با تحریم های ظالمانه امریکا س��اخت کاالهای‬ ‫تحریم��ی را ه��دف خود قرار داده اند‪ .‬س��ورنا‬ ‫ستاری با اشاره به فعالیت های ‪ ۴۶۰۰‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در کش��ور گفت‪ :‬قانون حمایت از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان به طور کامل در حال‬ ‫اجرا و پیاده سازی است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهوری‬ ‫در حاشیه س��فر خود به کرمانشاه اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرحی که ازس��وی نمایندگان برای تعطیلی‬ ‫پنجش��نبه ها تهیه ش��ده بود ب��رای دریافت‬ ‫نظر بی��ن س��ازمان های اجرایی توزیع ش��د‪.‬‬ ‫حس��ینعلی امیری ب��ا بیان اینک��ه این طرح‬ ‫موافقان و مخالفانی داش��ت که هر کدام برای‬ ‫خود اس��تدالل هایی می اوردن��د‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ط��رح در نهایت در هیات دول��ت مطرح و به‬ ‫رای گذاش��ته ش��د که اعضای هیات دولت به‬ ‫ان رای مخالف دادند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬راب م��ک ایر‪ ،‬س��فیر انگلیس در‬ ‫تهران با انتش��ار دو تصویر از جلسه صبح روز‬ ‫گذش��ته هماهنگی ایران و رئیس��ان مشترک‬ ‫کارگ��روه «مدرن س��ازی راکت��ور تحقیقاتی‬ ‫خنداب» در حساب ش��خصی خود در توییتر‬ ‫نوشت‪ :‬همکاری های غیرنظامی هسته ای یکی‬ ‫از مهم تری��ن منفعت های برجام ب��رای ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬خوش��حالیم از اینکه میزبان پروفسور‬ ‫رابی��ن گرایمز ب��ه همراه هیات��ی از بریتانیا و‬ ‫چین ب��رای گفت وگوهای فن��ی درباره پروژه‬ ‫مدرن سازی راکتور اراک هستیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬پارلم��ان انگلیس ب��ا نطق ملکه‬ ‫الیزاب��ت دوم که در ان به لوایح پیش��نهادی‬ ‫دولت محافظه کار «بوریس جانسون» ازجمله‬ ‫برنام��ه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اش��اره‬ ‫کرد‪ ،‬گشایش یافت‪.‬‬ ‫جرم��ی کوربی��ن‪ ،‬رهبر ح��زب مخالف دولت‬ ‫انگلیس سخنان ملکه این کشور درباره برنامه‬ ‫دول��ت جدید بوری��س جانس��ون را مضحک‬ ‫خوان��د و گفت‪ :‬در ان هیچ اش��اره ای به رکود‬ ‫اقتصادی و مش��کالت معیش��تی مردم نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزیر خارجه فرانس��ه از اتحادیه اروپا‬ ‫خواس��ت ضم��ن محکومیت تهاج��م نظامی‬ ‫ترکیه علیه س��وریه‪ ،‬موض��ع محکمی درباره‬ ‫صادرات اس��لحه به این کش��ور اتخ��اذ کند‪.‬‬ ‫ژان ای��و لودری��ان پیش از نشس��ت با وزیران‬ ‫خارجه اتحادیه اروپ��ا در لوکزامبورگ‪ ،‬درباره‬ ‫پیامده��ای حم�لات ترکیه هش��دار داد و بر‬ ‫ضرورت تش��کیل جلس��ه ائت�لاف بین المللی‬ ‫برای مقابله با داعش تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬همزمان با اینکه ان��کارا به دلیل‬ ‫حمله نظامی اش به شمال سوریه با فشارهای‬ ‫ش��دیدی روب��ه رو ش��ده‪ ،‬انگلی��س تمام��ی‬ ‫مجوزه��ای صادرات تس��لیحات ب��ه ترکیه را‬ ‫بررس��ی می کند‪ .‬روزنامه فایننشیال تایمز در‬ ‫گزارش��ی نوش��ت‪ :‬در حالی این بررسی ها در‬ ‫حال انجام اس��ت که وزیران انگلیس��ی صدور‬ ‫مجوزهای جدید برای فروش س�لاح به ترکیه‬ ‫را به حالت تعلیق دراورده اند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خـوب‪ ،‬بد و زشت‬ ‫اظهارنظرها‬ ‫در هوانـوردی تجـاری‬ ‫روزگاری شهریار‬ ‫میوه تهران‬ ‫را تامین می کرد‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫قدم کارخانه ها‬ ‫در ‪150‬کیلو متری‬ ‫تهران روی چشم!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دانشگاه صنایع و معادن براساس دانشگاه های نسل چهارم احیا می شود‬ ‫‹ ‹راه اندازی دوباره یک دانشگاه تخصصی‬ ‫‪ ،‬در ابت��دای‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫نشس��ت ب��رات قبادی��ان‪ ،‬مع��اون‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫دانش��گاه صنایع و معادن در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۲‬برای اموزش های حرفه ای و‬ ‫کاربردی تاسیس ش��د اما در ادامه‬ ‫روند اموزش مرس��وم سایر دانشگاه ها را در پیش گرفت‪ .‬در‬ ‫ادامه وزارت علوم عنوان کرد باید دانش��گاه های وابس��ته به‬ ‫نهاده��ای اجرایی ب��ه وزارت علوم محول ش��وند‪ .‬تمام این‬ ‫دانش��گاه ها به وزارت علوم محول شدند و فقط دو دانشگاه‬ ‫صنایع و معادن و نیز صنعت و نفت باقی ماندند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دانش��گاه صنایع و معادن فراز و نش��یب های‬ ‫زی��ادی در ای��ن زمین��ه داش��ت و در نهایت ب��ا امدن رضا‬ ‫رحمانی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان ش��د چرا‬ ‫در ح��وزه اموزش و تربیت نیروهای مهارت محور با توجه به‬ ‫نیازهای صنعت و معدن از دانشگاه صنایع و معادن با تغییر‬ ‫نظام اموزشی ان براس��اس دانشگاه های نسل چهارم یعنی‬ ‫ماموریت گرا استفاده نشود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬مطالعات زیادی در این حوزه انجام ش��د و‬ ‫در نهایت به مدل دانش��گاه های المان رس��یدیم‪ .‬با استفاده‬ ‫از الگوهای اموزشی و تربیتی این کشور می توانیم به تربیت‬ ‫مدیران این حوزه ها بپردازیم‪ .‬این امر می تواند هم به ش��کل‬ ‫اموزش رسمی باشد که به دریافت مدرک ختم شود و هم با‬ ‫بهره جستن از دوره هایی باشد که منجر به ارتقای بهره وری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قبادیان با اشاره به فعالیت دانشگاه های علمی کاربردی در‬ ‫کش��ور که با همین هدف راه اندازی ش��ده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫دسته از دانش��گاه ها از مسیر خود خارج شدند و نتوانستند‬ ‫موفق عمل کنند‪ .‬در ادامه رس��یدیم به مدلی که بخشی از‬ ‫اموزش در دانشگا ه و بخش��ی از ان در بنگاه های اقتصادی‬ ‫به دانش��جو ارائه ش��ود‪ .‬این مدل یکی از بهترین مدل هایی‬ ‫ب��ود که در مطالعات خود برای ارتقای بهره وری در صنایع و‬ ‫معادن به ان رسیدیم و مدلی المانی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��یوه روش��ی مشارکتی برای اموزش‬ ‫و تربیت نیروی انس��انی متخصص اس��ت از این رو نوسازی‬ ‫و حیات دوباره دانش��گاه صنایع و معادن در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مطرح ش��د‪ .‬به این ترتیب قرار شد دانشگاه‬ ‫اموزش خود را با دو بخش رس��می و نیز برگزاری دوره های‬ ‫کوتاه م��دت و غیررس��می دوباره فعالیت خ��ود را اغاز کند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه در بخش اموزش های پیش��ین هم بخش های‬ ‫مهارتی این اموزش ها مدیون مدل های المانی اس��ت‪ .‬تمام‬ ‫ماشین االتی که برای اموزش در دانشگاه های فنی وحرفه ای‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد‪ ،‬المانی است‪ .‬اگر این دانشگاه ها‬ ‫از مس��یر اصلی خود خارج نمی ش��دند ام��روز متخصصانی‬ ‫داش��تیم که براس��اس تقاضا تربیت ش��ده بودن��د و فاصله‬ ‫اموزش های تئوری و عملی پر شده بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در بخش اموزش و‬ ‫پژوهش گفت‪ :‬المان در حوزه تعامل دانشگاه و صنعت بسیار‬ ‫کار ک��رده و م��ا می خواهیم با کمک دانش��گاه های المان و‬ ‫تجربه هایی که دانشگاه شیراز در همکاری با این دانشگاه ها‬ ‫داشت ه طرح مورد نظر خود را در تربیت نیروهای تقاضامحور‬ ‫به ثمر برسانیم‪.‬‬ ‫قبادیان با بیان اینک��ه امیدواریم ما هم همراه با تغییرات‬ ‫دانش��گاهی در مس��یر انقالب چهارم صنعتی حرکت کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بخش های اموزش رس��می و دوره های کوتاه مدت‬ ‫غیررسمی قرار است با کمک س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) و س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) جلو برویم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایده های نو در اموزش‬ ‫در ادام��ه عل��ی خاکی صدی��ق‪،‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫گفت‪ :‬امروز این موضوع مطرح است‬ ‫که برای راه اندازی دوباره دانش��گاه‬ ‫صنای��ع و معادن چه کاری می توان‬ ‫کرد؟ در گذش��ته ش��اهد گسترش‬ ‫بی رویه دانشگاه ها در نظام اموزش‬ ‫عال��ی بودی��م‪ .‬این موضوع از حدود ‪ ۶‬س��ال پیش تعدیل و‬ ‫سعی شد تاس��یس دانشگاه ها و روند اموزشی انها با هدفی‬ ‫که دنبال می شد به ریل اصلی خود برگردند؛ از این رو برای‬ ‫راه اندازی و تاسیس دانشگاه حالت انقباضی در پیش گرفته‬ ‫ش��د زیرا دانش��گاه هایی که با هدف مهارت پروری از سوی‬ ‫دانش��گاه های نهاد های اجرایی راه اندازی شده بودند همان‬ ‫مسیر دانشگاه های رسمی گذشته را در پیش گرفته بودند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حالی که ه��دف از راه اندازی انها یک ایده‬ ‫جدی��د و ام��وزش را وارد مرحله جدید ک��ردن بود‪ .‬هدف‬ ‫مهارت افزایی در زمینه های خاص مورد نیاز یک صنعت بود‬ ‫که این گونه نشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امروز با مطالعاتی که نهاد های مربوط داشتند‬ ‫کارهای مقدماتی با ایده های خوبی در حال پیگیری است و‬ ‫تمرکز روی اموزش دیجیتال و ورود این فناوری در اموزش‬ ‫است‪ .‬انقالب چهارم صنعتی در راستای فناوری و دیجیتال‬ ‫می تواند در راس��تای مهارت افزایی به صنایع و معادن کشور‬ ‫کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫خاکی صدی��ق در پایان گفت‪ :‬اه��داف و برنامه هایی که از‬ ‫س��وی معاونت اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارائه ش��ده امیدوارکننده اس��ت اگر بتوانیم‬ ‫از انها با روش های جدید و ابزار دیجیتال بهره برداری کنیم‬ ‫در بحث مهارت افزایی گام بزرگی برداشته ایم‪ .‬تاکید وزارت‬ ‫عل��وم ب��ر ‪ ۳۰‬درصد اموزش ه��ا در راس��تای مهارت افزایی‬ ‫اموزش ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام جدید اموزش در کشور‬ ‫سیدمهدی امینی‪ ،‬قائم مقام معاونت‬ ‫ام��وزش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و معاون اجرایی دانش��گاه‬ ‫صنای��ع و معادن در ادامه نشس��ت‬ ‫درب��اره س��یر تحولی ام��وزش در‬ ‫دانش��گاه ها گ��ف‪ :‬نس��ل نخس��ت‬ ‫دانش��گاه ها اموزش گ��را بودند‪ ،‬در‬ ‫نس��ل دوم این امر روی پژوهش ها متمرکز و در نس��ل سوم‬ ‫دانش��گاه ها کارافرین گرا ش��د و امروز در نسل چهارم شاهد‬ ‫دانشگاه های ماموریت گرا در جهان هستیم‪ .‬در نسل چهارم‬ ‫دانش��گاه ها ماموریت دارند براس��اس نیازها و برای رفع انها‬ ‫نیروی متخصص و مهارت محور تربیت کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به س��یر رون��د انقالب های صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین انقالب صنعتی‪ ،‬اب و نیروی بخار را برای‬ ‫تولی��د مکانی��زه در اوایل قرن هجدهم می�لادی به کار برد‪.‬‬ ‫انقالب دوم برای رسیدن به تولید انبوه‪ ،‬نیروی برق در قرن‬ ‫بیس��تم میالدی را به کار گرفت‪ .‬انقالب سوم برای دستیابی‬ ‫به تولید خودکار از الکترونیک و فناوری اطالعات بهره برد‪.‬‬ ‫اکن��ون درانقالب چهارم که بر پایه انقالب س��وم بنا ش��ده‪،‬‬ ‫همزمان امور مربوط به اموزش و تربیت دانشجو را پیگیری‬ ‫می کنند‪ .‬دانشجو ‪۵۰‬درصد زمانش را در دانشگاه می گذراند‬ ‫و ‪۵۰‬درص��د هم به ش��کل حضوری و فیزیکی در ش��رکت‬ ‫صنعتی‪.‬‬ ‫صفوی در ادامه با اش��اره به صنعتگران گفت‪ :‬شرکت ها و‬ ‫بنگاه های اقتصادی کشور باید در این زمینه مشارکت جدی‬ ‫داش��ته باش��ند و نیازها و مش��کالت خود را عنوان کنند تا‬ ‫بتوانیم در دانشگاه صنایع و معادن انها را پیگیری و برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹انعطاف پذیری اموزشی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ :‬دیروز سه ش��نبه ‪۲۳‬مهر‪ ،‬نشس��ت‬ ‫اج��رای نظ��ام اموزش��ی دانش��گاه های ماموریت گ��رای‬ ‫جهان(دانش��گاه های نس��ل چهارم) با حضور برات قبادیان‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬علی خاکی صدیق قائم مقام وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری‪ ،‬سیدمهدی امینی قائم مقام معاونت اموزش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و معاون اجرایی دانش��گاه صنایع‬ ‫و معادن‪ ،‬س��یدعلی اکبر صفوی از دانش��گاه شیراز و مجری‬ ‫تش��کیل کارگروه مش��ترک ایران و المان ب��رای راه اندازی‬ ‫دانشگاه صنایع و معادن‪ ،‬اریک شوپ استاد و صاحب کرسی‬ ‫در دانش��گاه س��دن المان و رالف زونتاگ معاون اموزش��ی‬ ‫دانش��گاه علمی و کاربردی به همراه نمایندگان س��ازمان ها‬ ‫و تشکل های فنی مهندسی در حوزه صنعت و معدن برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬هدف از همکاری ایران و المان در راستای راه اندازی‬ ‫دوباره دانش��گاه صنای��ع و معادن با محوریت اجرای نس��ل‬ ‫چهارم نظام اموزشی (ماموریت گرا) و مهارت افزایی است‪.‬‬ ‫ماموریت گرایی‪ ،‬ماموریت دانشگاه های جدید‬ ‫در نظام اموزش دانش��گا ه صنایع و معادن دو ماموریت دیده شده است؛‬ ‫یکی اموزش و دیگری پژوهش و مسائل فناورانه‪ .‬در زمینه اموزش نیز دو‬ ‫شیوه اموزش رسمی و غیررسمی داریم‪ .‬در حوزه اموزش رسمی براساس‬ ‫مدل مهندسی حرفه ای المان برای تربیت نیروی انسانی اقدام می کنیم‬ ‫انقالب دیجیتال و موضوع های س��ایبری و هوش مصنوعی‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫امینی با بیان اینکه مشکل ما در انقالب صنعتی این است‬ ‫که صنعتگران کشور همچنان به شیوه سنتی به دنبال تولید‬ ‫انبوه هس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با راه اندازی دوباره دانشگاه صنایع‬ ‫و معادن به دنبال این هس��تیم تا براس��اس نی��از بنگاه های‬ ‫اقتصادی نیروی مورد نیاز تربیت ش��ود تا در جامعه ش��اهد‬ ‫زایش اشتغال باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نظام اموزش دانشگا ه صنایع و معادن دو‬ ‫ماموریت دیده ش��ده است؛ یکی اموزش و دیگری پژوهش‬ ‫و مس��ائل فناورانه‪ .‬در زمینه اموزش نیز دو ش��یوه اموزش‬ ‫رسمی و غیررسمی داریم‪ .‬در حوزه اموزش رسمی براساس‬ ‫مدل مهندس��ی حرفه ای المان برای تربیت نیروی انس��انی‬ ‫اقدام می کنیم و الگوهای این کشور را در این دانشگاه پیاده‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬در این نظام‪ ،‬دانش��جو ‪ ۳۰‬درصد زمان خود را‬ ‫صرف اموزش مسائل تئوریک خواهد کرد و ‪۷۰‬درصد باقی‬ ‫صرف امور پژوهش��ی و کاربردی در صنعت و معدن خواهد‬ ‫ش��د؛ بنابراین زمان اموزش‪ ،‬دانشجو بین دانشگاه و صنعت‬ ‫تقسیم بندی شده و دانش��جو مقاطع گوناگون را می تواند با‬ ‫موفقیت بگذراند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام معاونت اموزش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اف��زود‪ :‬در حوزه اموزش های غیررس��می‪ ،‬میان رش��ته ای ها‬ ‫و چند رش��ته ای ها مدنظر است که در کش��ور کمتر از این‬ ‫ش��یوه اموزش بهره برده ایم‪ .‬اموزشی تلفیقی در چند رشته‬ ‫مهندسی اس��ت که برای رفع نیازها در دانشگاه های جهان‬ ‫را ها ندازی شده اند‪.‬‬ ‫مع��اون اجرایی دانش��گاه صنایع و معادن ب��ا بیان اینکه‬ ‫ی کارایی ام��وزش برنامه داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫برای ارتقا ‬ ‫این بس��تر دانشگاه ها با اموزش��گاه ها و پژوهشگاه ها ارتباط‬ ‫می گیرند تا اموزش حرفه ای را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫امینی با اشاره به اموزش های کوتاه مدت هم گفت‪ :‬هدف‬ ‫توانمندس��ازی افراد در تولید و عرضه محصول است‪ .‬گاهی‬ ‫نیروی انس��انی علم الزم را در اختی��ار دارد اما با حرفه اش‬ ‫اشنایی ندارد و تولید می کند اما فروش ندارد یا اینکه ارزش‬ ‫تولیدش به اندازه ارزش عرضه اش نیس��ت؛ بنابراین اموزش‬ ‫نیروی حرفه ای در تولید و توانمندس��ازی در عرضه از دیگر‬ ‫اهداف ما در دانشگاه صنایع و معادن است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬راه اندازی دانشگاه صنایع و معادن و تربیت‬ ‫نیروه��ای توانمن��د از طرح های اولوی��ت دار وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در معاونت اموزش وزارتخانه است‪ .‬به دنبال‬ ‫این هس��تیم تا کارهای پژوهشی کشور به طور هدفمند در‬ ‫دانشگاه پیگیری ش��وند تا بتوانیم به رفع نیازها و مشکالت‬ ‫صنایع و معادن کش��ور بپردازیم‪ .‬پیش تر پژوهش ها بیشتر‬ ‫کتابخان��ه ای بود که برای صنایع کارب��ردی نبودند از این رو‬ ‫یکی از اهداف ما در دانش��گاه صنایع و معادن بهره ور کردن‬ ‫طرح ها و پژوهش های ملی است‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬یکی از الزامات کشور پیوستن به دانشگاه های‬ ‫نسل چهارم جهان است از این رو به دنبال پیاده سازی طرح‬ ‫ماموریت گرایی در دانش��گاه صنایع و معادن هستیم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب شبکه اموزش��ی در این دانشگاه ماموریت گرا خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تربیت برای شغل های اینده‬ ‫س��یدعلی اکبر صفوی از دانش��گاه‬ ‫ش��یراز و مجری تش��کیل کارگروه‬ ‫مش��ترک ای��ران و الم��ان ب��رای‬ ‫راه اندازی دانش��گاه صنایع و معادن‬ ‫بر اساس دانش��گاه های نسل چهارم‬ ‫در ادامه این نشست به اتفاق های نو‬ ‫در جه��ان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬از‬ ‫کارهایی که در روند اموزش��ی جهان در حال انجام اس��ت‬ ‫تربیت دانش اموزان برای ش��غل هایی است که وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین محیط کار بر اساس ملیت ها‪ ،‬تجربه های گوناگون‬ ‫و‪ ...‬طرح ریزی خواهد ش��د و در واقع در تعریف این فضا به‬ ‫سمت رفع نیازهای فعلی و اینده حرکت می شود‪.‬‬ ‫او در ادامه به دس��ته بندی دانشگاه های المان پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬دسته ای از دانشگاه ها در این کشور مانند دانشگاه های‬ ‫رسمی ما روی اموزش متمرکز هستند‪.‬‬ ‫دس��ته دوم ک��ه بی��ش از ‪ ۳‬ده��ه قدمت دارن��د همان‬ ‫دانشگاه های علمی حرفه ای هستند‪ .‬نوع سوم دانشگاه ها در‬ ‫این کش��ور مربوط به همین نسل چهارم هستند که جالب‬ ‫اس��ت این دانش��گاه ها ‪۹‬هزار قرارداد با شرکت های صنعتی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در این دس��ته سوم اگر سرفصلی نوش��ته می شود همراه‬ ‫با ش��رکت های صنعتی اس��ت و دانش��گاه و صنعت به طور‬ ‫اریک شوپ از دانشگاه سدن المان‬ ‫س��خنران بعدی ب��ود ک��ه درباره‬ ‫وضعی��ت ام��وزش در دانش��گاه ها‬ ‫گفت‪ :‬گفته می شود شرکت ها باید‬ ‫م��دت طوالنی صبر کنند تا بتوانند‬ ‫از تحصی�لات رس��می دانش��گاه ها‬ ‫استفاده کنند زیرا نیروهای تربیت‬ ‫ش��ده در دانشگاه ها نیاز به یک تا ‪ ۲‬س��ال زمان دارند تا با‬ ‫تمرین و ام��وزش‪ ،‬اموخته های تئوریک خ��ود را کاربردی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا در الم��ان بی��ن تحصیالت رس��می‬ ‫یو حرفه ای ها ارتباط برقرار کردیم تا جامعه‬ ‫دانشگاهی و فن ‬ ‫ما از جامعه اطالعاتی به سوی یک جامعه دانشی پیش برود‪.‬‬ ‫وی درباره تفاوت ای��ن دو جامعه توضیح داد‪ :‬اطالعات را‬ ‫می توانیم با مطالعه اسناد موجود به دست بیاوریم اما دانش‬ ‫اطالعاتی اس��ت که باید جمع اوری شده و به شکل کاربردی‬ ‫ارائه شوند‪ .‬باید بتوانیم با مدیریت دانش را درست ارائه و ان‬ ‫را به شکل مدیریت یادگیری پیشنهاد دهیم‪.‬‬ ‫شوپ یاداور شد‪ :‬یادگیری فقط این نیست که به دانشگاه‬ ‫برویم‪ .‬یادگیری به این معناست که بتوان خود را با اجتماع‬ ‫و مس��ائل جامعه خود وفق داد‪ .‬باید بتوانی��م خودمان را با‬ ‫محیطی که در حال متحول ش��دن اس��ت‪ ،‬وفق دهیم‪ .‬نیاز‬ ‫است خود را از فضای تئوری به سوی عملی و برعکس پویا‬ ‫نگه داریم و این یعنی تعامل دانش��گاه با صنعت در محیطی‬ ‫بیرونی و واقعی‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه س��دن المان با اش��اره ب��ه تفاوت‬ ‫دانش��گاه های ایران و کش��ورش گفت‪ :‬تفاوت نظا م اموزش‬ ‫م��ا و ش��ما در زمینه بهره وری و اس��تاندارد اس��ت‪ .‬باید از‬ ‫مدل های کسب وکار استاندارد و بهره وری برخوردار باشیم و‬ ‫در مقابل تغییراتی که در اینده رخ می دهد‪ ،‬انعطاف پذیری‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬الزم است از حالت منفرد به سمت مشارکت‬ ‫و یادگی��ری جمعی حرکت کنیم‪ .‬نیاز اس��ت از مهارت های‬ ‫سخت افزاری به سوی مهارت های نرم افزاری برویم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پیش تر نواوری و خالقیت ها داخل سازمان ها‬ ‫و ش��رکت های صنعتی انجام می شد اما درحال حاضر جهان‬ ‫به این س��و رفته که ان را فراتر از محیط بس��ته ش��رکت و‬ ‫بنگاه داش��ته باشد؛ بنابراین ضروری است نگاه ما به نواوری‬ ‫و خالقیت فراتر از محیط کسب وکار خود باشد‪.‬‬ ‫شوپ با اشاره به مدیران صنایع برای هدایت فضای کار به‬ ‫این س��مت و سو گفت‪ :‬رهبران صنعتی باید حمایت کنند و‬ ‫نخس��ت نیازهای بنگاه های خود و انچه به ان احتیاج دارند‬ ‫را شناسایی کنند تا در ادامه بتوانند نیروهایی با مهارت های‬ ‫را الزم جذب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت یادگیری مهارت های دیجیتال‬ ‫رال��ف زونت��اگ‪ ،‬معاون اموزش��ی‬ ‫دانش��گاه علمی و کاربردی هم در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬ب��رای اینکه در صنایع‬ ‫به��ره وری تحت کنترل باش��د باید‬ ‫به س��وی دیجیتال��ی ش��دن و‬ ‫مهارت ام��وزی در ای��ن حوزه برای‬ ‫ح��ل مس��ائل حرک��ت کنی��م‪.‬‬ ‫مهارت ه��ای قدیم��ی تغیی��ر ک��رد ه و امور جدی��د نیاز به‬ ‫مهارت های��ی با پای��ه دیجیتال دارند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬باید افراد‬ ‫بتوانند یادگیری دیجیتال را برای حل مسائل دنبال کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات ضرورت امروز صنعت‬ ‫ارش محبی نژاد‪-‬دبی�ر انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگ�ن‬ ‫نیرومحرک�ه و قطعه س�ازان کش�ور‪ :‬مس��ئله ص��ادرات‪ ،‬بخ��ش‬ ‫جدایی ناپذیر صنایع کش��ور اس��ت از جمله صنعت خودرو‪ .‬به طور قطع‬ ‫برای این امر یک سلس��له مقدمات و پیش نیازها الزم اس��ت‪ .‬مهم ترین‬ ‫پیش نیاز صادرات در حوزه خودرو و قطعه‪ ،‬احیا و اعتالی قطعه س��ازی‬ ‫و بحث وام ها یا تس��هیالت ارزی و مالی با بهره رقابت پذیر اس��ت‪ .‬مسئله‬ ‫دیگر‪ ،‬ارتقای فناوری از یک س��و و انتقال دانش فنی برای تولید قطعات‬ ‫روزامد و مورد تایید بازار جهانی اس��ت‪ .‬هر خودروسازی زنجیره تامین‬ ‫بزرگ دارد البته این مجموعه ریزتر شده و مگاساپالیرها یا تیر نیم هایی‬ ‫در سطح بین الملل را تشکیل داده اند‪ .‬براساس محاسبات تحقق صادرات‬ ‫صنعت خودرو ش��امل خودرو و قطعه می تواند جایگزین کاالهای نفتی‬ ‫ش��ود و ارزاوری بزرگی برای کش��ور به دنبال داشته باشد‪ .‬تحقق چنین‬ ‫امری توجه مس��ئوالن از جمله دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی و نیز‬ ‫سیاس��ت گذاران صنع��ت خ��ودرو را می طلبد تا با توجه بیش��تر به این‬ ‫حوزه پر ظرفیت سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی کالن داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاران باید حمایت همه جانبه داشته باشند تا بتوان به اهداف‬ ‫صادراتی خود دست یافت‪ .‬در شرایط امروز باید بازارهای فرامرزی داشت‬ ‫و با تولید و تامین محصوالت باکیفیت و استانداردهای جهانی و نیز نرخ‬ ‫تمام شده رقابتی جای پای خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرد‪ .‬این‬ ‫امر ش��دنی است به شرط همراهی تمام نهادها و متصدیان سیاست گذار‬ ‫صنعتی‪ .‬حمایت مادی و معنوی راهگشای این امر است که باید از سوی‬ ‫مدیران دولتی تدوین ش��ود‪ .‬مدیریت برای داخلی س��ازی محصوالت و‬ ‫خودکفایی حداکثری است با موفقیت در این حوزه و افزایش تیراژ باید‬ ‫فراتر از بازار داخل به دنبال بازارهای فرامرزی باشیم‪.‬‬ ‫ابالغ محورهای ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد‬ ‫در راس��تای تحقق سیاس��ت های کلی نظ��ام اداری‬ ‫ابالغ شده از س��وی رهبر معظم انقالب درباره اهمیت‬ ‫ارتقای س�لامت نظام اداری و ارزش ه��ای اخالقی در‬ ‫ان‪ ،‬مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو محورهای‬ ‫اساس��ی ارتقای س�لامت نظام اداری و مقابله با فساد‬ ‫در این خودروس��از را در ‪ ۳‬سرفصل پیشگیری‪ ،‬نظارت‬ ‫و س��نجش و پایش میزان سالمت و فساد اداری ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اپکوپرس‪ ،‬در این ش��یوه نامه که با هدف‬ ‫ارتقای رضایت مندی و اعتماد مردم و ایجاد ش��فافیت‬ ‫در اقدام ه��ا و تصمیم گیری ه��ا و در نهای��ت حاکمیت‬ ‫قانون‪ ،‬عدالت و سالمت در تعامالت‪ ،‬روابط و اقدام های‬ ‫انجام شده در س��طح گروه صنعتی ایران خودرو جاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬فرش��اد مقیمی تصریح کرده اس��ت‪ :‬وجود یک‬ ‫ش��بکه توانمن��د‪ ،‬قانونمدار و عاری از فس��اد و تخلف‪،‬‬ ‫زمینه س��از توس��عه صنعت��ی ب��وده و در نهایت عامل‬ ‫تعیین کننده ای ب��رای تحقق اهداف و برنامه های گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو به شمار می رود‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬تشکیل کارگروه ارتقای سالمت‬ ‫اداری‪ ،‬شناس��ایی گلوگاه ه��ای اس��یب پذیر‪ ،‬تدوین و‬ ‫اجرای راه حل اصالحی برای ان‪ ،‬بازرسی های مستمر‪،‬‬ ‫تمهیدات الزم برای دریافت گزارش ها و ش��کایت های‬ ‫مردم��ی و رس��یدگی به موق��ع ب��ه ان‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫مشارکت جامعه مدنی در امر نظارت و مراقبت از جمله‬ ‫مهم ترین بندهای عنوان ش��ده در بخش پیشگیری و‬ ‫نظارت است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تعیی��ن س��نجه و ش��اخص اندازه گیری‬ ‫س�لامت و فس��اد‪ ،‬تحلیل یافته ه��ا و تعری��ف برنامه‬ ‫اصالحی و بهب��ود فرایندها و تعیی��ن میزان موفقیت‬ ‫گروه صنعتی در ارتقای س�لامت اداری نسبت به سال‬ ‫قبل یا سال پایه از موارد مطرح شده در محور سنجش‬ ‫و پایش میزان سالمت و فساد اداری است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تبدیل‬ ‫کشاورزی‬ ‫سنتی به‬ ‫صنعتی با پول‬ ‫روزگاری شهریار میوه تهران را تامین می کرد‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۱۴‬بانک تعاون و کش��اورزی ایران در‬ ‫گوش��ه ای از حیاط بانک ملی به طور رسمی گشوده‬ ‫ش��د‪ ،‬البته این بان��ک در ان زمان بان��ک فالحتی و‬ ‫صنعتی نامیده می ش��د‪ .‬برای اینکه اهمیت این اقدام‬ ‫را در یابیم‪ ،‬باید اش��اره کنیم که در ان روزگار بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مردم کشور‪ ،‬در روستاها و از راه کشاورزی‬ ‫زندگی می کردند و بقیه هم کم و بیش زندگی ش��ان‬ ‫مس��تقی م به تولیدات کش��اورزی بس��تگی داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با توجه به انکه کش��اورزی‪ ،‬نقش و جایگاه‬ ‫مهم��ی در اقتصاد ایران داش��ت‪ ،‬ایج��اد بانک تعاون‬ ‫کش��اورزی به عنوان یک موسس��ه مالی و اعتباری‪،‬‬ ‫به منظور تامین نیازمندی های اعتباری کش��اورزان‬ ‫ضرورت داش��ت‪ ،‬البته اگر در سال ‪ ۱۳۱۴‬نزدیک به‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مردم ما کشور در روستاها بودند در دهه ‪۵۰‬‬ ‫این رقم به کمتر از ‪ ۵۵‬درصد رس��ید اما ان ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ی��ک جمعیت ‪ ۱۲‬میلیون نفری را تش��کیل می داد و‬ ‫حال انکه این ‪ ۵۵‬درصد موجود در دهه ‪ ۵۰‬جمعیت‬ ‫به طور تقریبی ‪ ۱۹‬میلی��ون نفری را دربرمی گرفت‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬اگر نس��بت جمعیت روستانشین به‬ ‫جمعیت شهرنش��ین تقلیل هم پی��دا کند به معنای‬ ‫کاهش قدر مطلق جمعیت روستانش��ین نیس��ت‪ .‬از‬ ‫ط��رف دیگر‪ ،‬همین روزنامه ای که مطالعه می ش��ود‬ ‫ن محصول کش��اورزی است‪ .‬صندلی یا مبلی‬ ‫کاغذ ا ‬ ‫که اش��خاص روی ان می نش��ینند اصل و اساس��ش ‬ ‫ محصول کشاورزی است‪ ،‬همین طور است لباسی که‬ ‫مردم به تن می کنند و غذایی که می خورند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫چ��رخ بس��یاری از صنایع دنیا ب��ه کمک محصوالت‬ ‫کش��اورزی می چرخد به همین دلیل بش��ر در هیچ‬ ‫دوره ای از زندگی خود جدا از مسائل کشاورزی نبوده‬ ‫و نخواهد بود‪ .‬از این رو‪ ،‬مس��ائل کش��اورزی و تامین‬ ‫نیازمندی های مال��ی و اعتباری کش��اورزان باید به‬ ‫شکل دقیق و علمی و بنیادین مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫قانون تاس��یس بانک فالحتی و صنعتی در خرداد‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۱۲‬با س��رمایه ‪ ۲۰‬میلیون ریال به ش��کل‬ ‫س��هامی از تصوی��ب مجل��س گذش��ت و در ‪ ۲۵‬تیر‬ ‫همان سال نیز چنان که اشاره شد گشایش یافت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۳۲‬سرمایه بانک چندین برابر شد و عبارت‬ ‫پیش��ه و هنر از نام بانک برداشته شد و این بانک به نام‬ ‫بانک کش��اورزی ایران شناخته شد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۴۱‬با‬ ‫گس��ترش فعالیت های این بانک ن��ام ان نیز به بانک‬ ‫امتیازات کش��اورزی و عمران روس��تایی تغییر یافت‬ ‫اما ‪ ۳‬س��ال بعد در س��ال ‪ ۱۳۴۴‬دوباره ب��ه نام بانک‬ ‫کش��اورزی ایران برگردانده ش��د‪ .‬سپس در حالی که‬ ‫س��رمایه بانک س��یر تصاعدی خ��ود را طی می کرد‪،‬‬ ‫به بانک تعاون کش��اورزی ایران تبدیل شد ‪ ،‬البته در‬ ‫ان زمان گروه هایی این اش��کال را وارد می کردند که‬ ‫چرا باید پول و اعتبار بین کش��اورزان توزیع ش��ود در‬ ‫حالی که این کار برای اس��تقالل اقتصادی کشاورزان‬ ‫ضرورت داش��ت‪ .‬مالکان همچنان در سطح روستاها‬ ‫فعال بودند‪ .‬سلف خران و پیله وران به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی کشاورزان‪ ،‬محصوالت انها را به قیمتی ارزان‬ ‫خریداری می کردند‪ .‬کش��اورزان ب��رای انکه بتوانند‬ ‫نیازمندی های اساس��ی خود را از لح��اظ تهیه بذر و‬ ‫سایر احتیاجات جاری کش��اورزی و حتی گذراندن‬ ‫زندگ��ی روزمره برطرف کنند‪ ،‬نی��از به حمایت مالی‬ ‫داشتند‪ .‬تاس��یس بانک فقط مشکالت کشاورزان را‬ ‫حل نمی کرد بنابراین‪ ،‬فکر تاسیس نخستین شرکت‬ ‫تعاونی روس��تایی در س��ال ‪ ۱۳۳۶‬به وج��ود امد‪ .‬در‬ ‫این راس��تا بانک درصدد توس��عه این ش��یوه برامد و‬ ‫امتی��ازات وی��ژه را در اختیار کش��اورزان قرار داد که‬ ‫مایل به ایجاد شرکت های تعاونی بودند‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫در م��دت کوتاهی ‪ ۹۵۰‬ش��رکت تعاونی روس��تایی‬ ‫پدی��د امد که هم��ه از راهنمایی ها و کمک های فنی‬ ‫و مالی بانک برخوردار بودند‪ .‬با گسترش تعاونی های‬ ‫روس��تایی در س��ال ‪ ۱۳۴۰‬س��ازمان مرکزی تعاون‬ ‫روس��تایی به وج��ود امد که هدایت و سرپرس��تی و‬ ‫توس��عه ش��رکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی‬ ‫را برعهده داش��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی بانک تعاونی‬ ‫کش��اورزی به یک منب��ع اصلی تامی��ن احتیاجات‬ ‫اعتباری ش��رکت ها و اتحادیه های تعاون روس��تایی‬ ‫تبدیل شد‪ .‬بانک برای پرداخت های خود در مصارف‬ ‫اساس��ی و زیربنای��ی مانند حف��ر چاه‪ ،‬ایجاد س��ایر‬ ‫مناب��ع اب‪ ،‬احداث باغ ه��ا و مزرعه های جدید‪ ،‬ایجاد‬ ‫واحده��ای پرورش دام و طیور‪ ،‬توس��عه منابع تامین‬ ‫علوفه و ایجاد صنایع روستایی و غذایی‪ ،‬اولویت های‬ ‫علمی قائل ش��د‪ .‬بدون انکه از نیازمندی های جاری‬ ‫و فصلی کش��اورزان نیز غافل باشد‪ .‬مدیران این بانک‬ ‫نیز افرادی قابل توجه بوده اند‪ .‬قاس��م صوراس��رافیل‬ ‫نخستین مدیر بانک کشاورزی شد‪ .‬وی مدیر روزنامه‬ ‫صوراسرافیل از روزنامه های معروف دوره مشروطه و‬ ‫نیز نماینده مجلس و همچنین دارای س��ابقه وزارت‬ ‫پس��ت و تلگراف بود‪ .‬نفر بعد از او عبدالحس��ین هژیر‬ ‫هم دارای س��ابقه نخس��ت وزیری بود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫گشایش بانک تخصصی برای کشاورزی می توانست‬ ‫برنامه ری��زی برای این حوزه را ب��ه صورت متمرکز و‬ ‫حساب شده امکان پذیر کند‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��هریار در ‪ ۳۶‬کیلومتری جنوب غربی تهران واقع‬ ‫ش��ده است‪ .‬این منطقه در سال ‪ ۱۳۵۱‬از ‪ ۳۰۰‬ابادی‬ ‫تش��کیل ش��ده و از روزی که تهران به ش��کل ش��هر‬ ‫درامده‪ ،‬قس��مت عمده میوه ان را تامین کرده است‪.‬‬ ‫پیش از این ش��هریار از لحاظ انگور شهرت داشت اما‬ ‫به تدریج انگور شهریار جای خود را به میوه هایی دیگر‬ ‫مانند هلو‪ ،‬شلیل‪ ،‬سیب‪ ،‬گالبی و گیالس داد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۱‬انگ��ور میوه ای بود که دیگ��ر پرورش ان برای‬ ‫یک باغدار ساکن شهریار به صرفه نبود زیرا در سراسر‬ ‫کش��ور به طور تقریبی در یک زمان انگور به دس��ت‬ ‫می ام��د و وفور ان یا به اصطالح ب��ازار‪ ،‬کثرت زمینه‬ ‫ان باع��ث پایین امدن نرخ یا مظنه می ش��د‪ .‬به عالوه‬ ‫نمی ت��وان ان را ب��رای مدت طوالنی نگه��داری کرد‪.‬‬ ‫هشدار درباره خاک کشاورزی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۸‬از سوی کارشناسان اعالم ش��د که خطر شن های روان‬ ‫و فرس��ایش خاک و ابریزهای کوه ها و س��دها به ابادی ه��ا و منازل زراعت‬ ‫دامداری ما را تهدی��د می کند و چنانچه اقدامات عاجلی در دو جهت انجام‬ ‫نگیرد مش��کالت بس��یاری به وجود خواه��د امد‪ .‬این اقدام��ات عبارتند از‬ ‫جلوگیری از بوته کنی و از بین بردن پوش��ش س��بز گیاهی و مراتع‪ ،‬چرای‬ ‫بی رویه درکوهس��ارها و زراعت در شیب های تند‪ .‬همچنین اگر اقدامی در‬ ‫زمین��ه تثبیت ش��ن روان و ابخیزداری و حفاظت خ��اک در اینده نزدیک‬ ‫نشود‪ ،‬حتی تجهیز چندین برابر قوای امروزی (دهه ‪ )۴۰‬و صرف هزینه های‬ ‫گزاف هم قادر به تغییر وضع حاضر نخواهد بو د زیرا همان طوری که اش��اره‬ ‫ش��د با مختصر باران و باد خاک زراعتی از بین رفته و باید منتظر گذش��ت‬ ‫قرن ها شد تا طبیعت دوباره خاک از دست رفته را به ما باز گرداند‪.‬‬ ‫قانون اموزش تعمیر کاران تصویب شد‬ ‫هنگامی که یک وس��یله مورد استفاده در خانه ها‪،‬‬ ‫به تعمیر یا تعویض قطعات نیاز پیدا می کند افراد که‬ ‫به تعمیرکار مراجعه می کنند‪ ،‬با مش��کالت بیشتری‬ ‫ل ناراضی می شوند‪ .‬این‬ ‫مواجه ش��ده و به طور معمو ‬ ‫موضوع در گذشته هم وجود داشته است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در سال ‪ ۱۳۴۴‬مقررات کار تعمیرکاران تصویب‬ ‫شد‪ ۱۹ .‬مرداد ‪ ۱۳۴۸‬اعالم شد اداره اقتصاد شهری‬ ‫‪ ۳‬کمیته برای بررسی و تعیین تکلیف پیشه ورانی که‬ ‫خدم��ات فنی عرضه می کنند را فع��ال کرد‪ .‬کمیته‬ ‫اول ن��رخ ابزار یدکی لوازمی را که پیش��ه وران برای‬ ‫انج��ام خدم��ات از انها اس��تفاده می کنن��د تعیین‬ ‫توقیف کاالهای نامرغوب‬ ‫‪ ‬موسس��ه اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعتی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۶‬همزمان با توقیف مقداری دستمال‬ ‫کاغذی نامرغوب و حدود ‪ ۱۰۰۰‬لیتر روغن موتور‬ ‫خارج از اس��تاندارد به تولیدکنندگان اخطار کرد‬ ‫که در صورت تولی��د جنس نامرغوب خط تولید‬ ‫کارخانه انان قطع خواهد ش��د‪ .‬در بازرس��ی های‬ ‫ویژه ای که برای کنترل کیفیت کاالهای مصرفی‬ ‫از طرف��ی انگور نقاط دیگ��ر می تواند مصرف تهران را‬ ‫تامین کند‪ .‬به این لحاظ باغداران ش��هریار با اینکه از‬ ‫لحاظ تولید برای شان ارزان تر تمام می شود و درختان‬ ‫اب کمتری می خواهد‪ ،‬متوجه میوه های دیگر شده اند‪.‬‬ ‫باغ��داران ش��هریار برای اینکه همیش��ه از باغ خود‬ ‫اس��تفاده کنند‪ ،‬میان درختان گالبی‪ ،‬سیب و گیالس‬ ‫درخ��ت هلو و ش��لیل که عمر کمت��ری دارد ولی در‬ ‫عوض زودتر به بار می نش��یند‪ ،‬می کارند‪ .‬نهال هلو در‬ ‫‪ ۳‬سالگی بار می دهد در حالی که سیب و گالبی در ‪۷‬‬ ‫س��الگی و موقعی که یکی دو سال از بار دادن سیب و‬ ‫گالبی گذشت عمر درخت هلو پایان می یابد‪ ،‬پس باغ‬ ‫همیش��ه میوه دارد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۱‬هر شبانه روز ‪۱۰۰‬‬ ‫کامیون میوه شهریار را به تهران می اوردند‪ .‬‬ ‫مش��مول اس��تاندارد اجباری انجام ش��د مقدار‬ ‫قابل توجهی کاالهای خارج از اس��تاندارد و بدون‬ ‫مهر مخصوص را توقیف کردند‪ .‬قبال هم موسس��ه‬ ‫استاندارد تعدادی سرپیچ برق‪ ،‬مقادیری دستمال‬ ‫کاغ��ذی نامرغوب و نزدیک به ‪ ۱۰۰۰‬لیتر روغن‬ ‫موتور خارج از استاندارد از ‪ ۵‬فروشگاه ‪ ۴‬کارگاه و‬ ‫‪ ۳‬کارخانه کشف و توقیف کرده بود‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۴۰‬ش��رکت سهامی توسعه کش��ت دانه های روغنی‬ ‫ب��ه عنوان واحد فع��ال از بخش خصوصی‪ ،‬پس از یک سلس��له‬ ‫بررس��ی ها و مطالعات‪ ،‬برنام��ه ترغیب کش��اورزان را به منظور‬ ‫توسعه کشت دانه های روغنی که زراعت افتابگردان سویا و گل‬ ‫رن��گ بود‪ ،‬را اغاز کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬کش��ت زمین ها با گل‬ ‫افتابگردان رونق یافته بود زیرا به جز در زمین های شور و قلیایی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬کمیته دوم میزان دستمزد و ارزش کار‬ ‫و می��زان معلومات صاحبان مش��اغل را تعیین و در‬ ‫روی پروانه هر کار و کس��ب انها نصب خواهد کرد‪.‬‬ ‫کمیته س��وم به صالحیت اجتماع��ی و اخالقی این‬ ‫قبیل پیشه وران رسیدگی می کند‪ .‬تعمیرکاران لوازم‬ ‫الکتریکی‪ ،‬کلیدس��ازها یا دیگر صاحبان خدمات که‬ ‫ب��ه خانه ها مراجعه می کنن��د از این پس باید دارای‬ ‫گواهینامه صالحیت اخالقی از مراجع دادگس��تری‬ ‫و صالحیت اجتماعی از مراجع انتظامی و صالحیت‬ ‫فنی از کمیس��یون فنی اداره اقتصاد ش��هری همراه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در شهریو ر ‪ ۱۳۵۴‬اعالم ش د خوزستان با تولید ‪۱۳۰‬‬ ‫ه��زار تن خرم��ا باالترین رقم تولید در ای��ران را دارد‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل به منظور تش��ویق و ترغیب صاحبان‬ ‫نخل ها در خوزس��تان‪ ،‬در زمینه تولید هر چه بیش��تر‬ ‫محصول خرما‪ ،‬مراس��می در جزیره مینو برپا ش��د‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت اعالم ش�� د با توجه به ارزش اقتصادی و‬ ‫غذای��ی محصول خرما از ‪ ۲۱‬میلیون نخل که در ایران‬ ‫‪ ‬از س��وی وزارت کش��اورزی و عمران‬ ‫روستایی اعالم ش��د که به منظور تامین‬ ‫مواد اولیه و مصالح ساختمانی مورد نیاز‪،‬‬ ‫پ��ارک صنای��ع مصال��ح س��اختمانی‪ ‬در‬ ‫تابستان س��ال ‪ ۱۳۵۶‬س��اخته می شود‪.‬‬ ‫همچنین تاکید شد که اراضی این پارک‬ ‫در نزدیک��ی ته��ران و در اراضی ورامین‬ ‫قرار گرفته و مقدمات ساخت کارخانجات‬ ‫تولید اجر ماشینی در این منطقه فراهم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬دلیل این اقدام هم ان بوده‬ ‫اس��ت که ایجاد پ��ارک صنای��ع مصالح‬ ‫خرمای خوزستان بهترین در ایران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬قریب به یک سوم ان یعنی ‪ ۷‬میلیون اصله‬ ‫در خوزستان است‪ .‬مقدار تولید خرما در ایران در این‬ ‫س��ال حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن در سال است که چنان که‬ ‫اشاره شد‪ ،‬خرمای خوزستان با قریب به ‪ ۱۳۰‬هزار تن‬ ‫بیشترین تولید ایران را دارد‪ .‬از سال‪ ۱۳۴۰‬کار ‪۱۵‬هزار‬ ‫نخل اغاز شد و این روند ادامه داشت و در سال ‪۱۳۵۴‬‬ ‫سمپاشی متجاوز از یک میلیون و ‪ ۶۵۵‬هزار اصله نخل‬ ‫ترغیب کشاورزان به کشت افتابگردان و عسل‬ ‫این گیاه در همه جا قابل کشت است‪ .‬از ویژگی های ان یکی هم‬ ‫همین اس��ت که در صورت پرورش در محیط مساعد و مراعات‬ ‫فنون صحیح کش��اورزی می توان در س��ال تا ‪ ۲‬بار محصول به‬ ‫ دس��ت اورد‪ .‬افتابگ��ردان از جمله محصول های کش��اورزی بود‬ ‫که خریدار داش��ته و پول ان نیز نقد پرداخت می شد‪ .‬همچنین‬ ‫ام��کان تلفیق تولید افتابگردان با دیگر فعالیت های کش��اورزی‬ ‫پارک صنایع مصالح ساختمانی‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬به طور مثال در زراع��ت افتابگردان‪ ،‬اگر از زنبور‬ ‫عس��ل در مزارع استفاده شود‪ ،‬در حقیقت دو کار مهم و اساسی‬ ‫انجام شده است؛ اول اینکه از پوکی دانه ها جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫زنبور عس��ل ب��ا عالقه زیادی که به گل افتابگ��ردان دارد‪ ،‬برای‬ ‫برداش��تن ش��هد گل ها و ساختن عس��ل روی گل ها می نشیند‬ ‫و ب��ا انجام این عمل س��بب تلقیح گل های افتابگردان ش��ده و‬ ‫س��اختمانی کمک زیادی ب��ه جلوگیری‬ ‫از ضایع شدن خاک های قابل کشاورزی‪،‬‬ ‫مملک��ت خواهد ش��د‪ .‬علت وارد ش��دن‬ ‫وزارت کش��اورزی در برنام��ه زمان بندی‬ ‫رفع ضایعات کارخانه اجر ماشینی تهران‬ ‫هم بر اساس مسئولیت های این وزارتخانه‬ ‫در حفظ و صیانت اراضی کشاورزی دارد‪،‬‬ ‫ل کوره های‬ ‫عنوان ش�� د زیرا به طور معمو ‬ ‫اجرپ��زی را در روی اراض��ی خ��وب‬ ‫کش��اورزی می گذارند که از خاک منطقه‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ابادان و خرمش��هر از طریق ه��وا و زمین از طرف‬ ‫سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‬ ‫سمپاش��ی شد‪ .‬در زمینه صدور خرما برای بسته بندی‬ ‫این محصول طبق اس��تانداردهای بین المللی اقداماتی‬ ‫انجام ش��د و این محص��ول در کارگاه ه��ای جدید در‬ ‫اندازه های قابل پس��ند بازارهای بین المللی‪ ،‬بسته بندی‬ ‫و جهت صادرات اماده شده است‪.‬‬ ‫نتیجه ان بارور ش��دن دانه ها است‪ .‬پس دیگر دانه ها پوک نشده‬ ‫و محصول بیش��تری ب ه دس��ت می اید‪  .‬دوم انک��ه از هر هکتار‬ ‫حداقل ‪ ۱۵‬کیلو عس��ل از افتابگردان ب ه دس��ت می اید که خود‬ ‫محصول خوب و بازارپسندی اس��ت‪ ،‬به همین دلیل کشاورزان‬ ‫هنگام��ی که ‪ ۵‬درصد از گل های مزرعه افتابگردان باز ش��دند‪،‬‬ ‫حداقل یک کندو در هر هکتار قرار می دهند‪ .‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اغاز صادرات رسمی تالک‬ ‫در افغانستان‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در بازدید از موسسه‬ ‫عنوان کرد‬ ‫سایه بحران کمبود سنگ اهن برسر فوالدسازان بزرگ‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬ش��رکت ذوب اهن اصفهان با بیش‬ ‫از ‪۵۰‬سال پیش��ینه در تولید فوالد کشور‪ ،‬این روزها با‬ ‫مشکل تامین مواداولیه یعنی سنگ اهن روبه رو است‪.‬‬ ‫این درحالی است که وجود معادن سنگ اهن در کشور‬ ‫یکی از مزیت های فوالدسازی در ایران به شمار می رود‬ ‫و در صورت تامین نش��دن‪ ،‬ق��درت رقابت پذیری را از‬ ‫واحدهای فوالدی می گیرد‪ .‬شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫از سال گذشته با مشکل تامین سنگ اهن روبه رو بوده‬ ‫و هم اکن��ون واحده��ای بزرگ دیگ��ری را درگیر این‬ ‫مشکل کرده است‪ .‬این مطلب را مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان در بازدیدی که از موسسه مطبوعاتی‬ ‫داشتند‪ ،‬عنوان کرد‪ .‬منصور یزدی زاده در عرصه فوالد‬ ‫مدیری شناخته ش��ده اس��ت که مس��یری ‪۲۵‬ساله از‬ ‫پایین تری��ن رده های فنی و مهندس��ی تا مدیرعاملی‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان را پیموده و در این مس��یر تجارب‬ ‫بس��یاری را در این عرصه به دست اورده است تا عنوان‬ ‫«مرد فوالد سال» برای سال جاری نصیب خود کند‪ .‬در‬ ‫ادامه مشروح این گفت وگو که درباره وضعیت شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان و تامین مواد اولیه این واحد فوالدی‬ ‫است را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €مهم ترین چالش هایی که شرکت ذوب اهن‬ ‫در زمان مدیریت شما با ان روبه رو بود‪ ،‬چیست‬ ‫و کدام یک از این چالش ها رفع شده است؟‬ ‫ش��رکت ذوب اهن‪ ،‬یک مجموع�� ه بزرگ صنعتی‪،‬‬ ‫اقتصادی و تاریخی و قدیمی ترین واحد فوالدی کشور‬ ‫است که به دلیل اهمیت اقتصادی و اجتماعی شرایط‬ ‫ویژه ای دارد‪ .‬البته ش��رکت های فوالدی بزرگی مانند‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان و خراس��ان و‪ ...‬پس از‬ ‫انقالب تاس��یس ش��ده اند و در کنار انها نیز واحد های‬ ‫کوچک فوالدی بس��یاری ایجاد ش��ده اند که هر یک‬ ‫از انها مش��کالتی متفاوت دارند‪ .‬اما شرکت ذوب اهن‬ ‫مش��کالت متفاوتی با س��ایر واحدهای فوالدی کشور‬ ‫دارد‪ .‬این واحد با مسائلی به لحاظ اجتماعی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫اقتصادی و حتی سیاس��ی روبه رو است و درنتیجه در‬ ‫هر مقطعی با مشکالت خاصی دست به گریبان است‪.‬‬ ‫البته از گذش��ته شاهد تالش مدیران این مجموعه در‬ ‫این ش��رکت بوده ایم‪ .‬با این ح��ال دیدگاه هایی وجود‬ ‫دارد به قصد اینکه نش��ان دهد ذوب اهن یک شرکت‬ ‫فرسوده است که مازاد نیرو دارد‪ .‬اما واقعیت این است‬ ‫که اینگونه نیس��ت و ذوب اهن یک ش��رکت فرسوده ‬ ‫به ش��مار نم��ی رود و از لحاظ نیروی انس��انی نیز یک‬ ‫ش��رکت غنی به ش��مار می رود‪ .‬ما باید بتوانیم برخی‬ ‫باوره��ای غلط را از این ش��رکت دور کنیم‪ .‬درس��ت‬ ‫اس��ت که این ش��رکت میزبان ‪۱۴‬هزار نیرو است‪ ،‬اما‬ ‫من عنوان نکرده ام که با نیروی مازاد روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫در بعد نیروی انس��انی به نیروها این تفکر القا شده بود‬ ‫که این ش��رکت فرسوده شده که انگیزه چندانی برای‬ ‫کار کردن نداشتند‪ .‬دیگر چالش های این کارخانه این‬ ‫اس��ت که بانک ها تس��هیالت چندانی به این شرکت‬ ‫نداده اند‪ .‬از لحاظ تامین مواد اولیه نیز مشکالتی دارد‪.‬‬ ‫در کل ش��رایط س��ختی در سال های گذش��ته بر این‬ ‫شرکت حاکم بوده اس��ت اما تالش ها در راستای حل‬ ‫این مش��کالت و چالش هاست و به نتایج مثبتی هم در‬ ‫این زمینه ها رسیده ایم‪.‬‬ ‫€ €از زمان مدیریت شما تاکنون چه مشکالتی‬ ‫در ذوب اه�ن برطرف ش�ده و چ�ه چالش هایی‬ ‫هنوز باقی است؟‬ ‫من از جنس ش��رکت ذوب اهن هس��تم و ‪ ۲۵‬سال‬ ‫پیشینه در این شرکت دارم‪ ،‬از این رو از مشکالت ان به‬ ‫خوبی اگاه هستم‪ .‬در گذر زمان اصالحات خوبی روی‬ ‫ذوب اهن انجام ش��د‪ ،‬به گونه ای که این شرکت به طور‬ ‫کامل نوسازی ش��د و بخش کهنه و فرسوده ندارد و از‬ ‫لحاظ اتوماسیون و کارایی روزامد است‪ .‬از نظر سرمایه‬ ‫نیز ذوب اهن اصفهان افزایش سرمایه داشت و از ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪۳۰۰‬میلیارد تومان ب��ه ‪۶‬هزار و ‪۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫افزایش س��رمایه داد‪ ،‬یعنی ش��اهد رشد ‪۸۵‬درصدی‬ ‫سرمایه بود‪ ،‬قیمت س��هام شرکت نیز زیر ‪۱۰۰‬تومان‬ ‫بود اما هم اکنون به باالی ‪۲۰۰‬تومان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫ازجمل��ه اقداماتی که در این مدت انجام ش��د‪ ،‬ترمیم‬ ‫برند ش��رکت که اس��یب دیده بود و اعتمادسازی در‬ ‫بازار بود‪ .‬ما در این مدت به س��مت تولید محصوالت با‬ ‫ارزش افزوده باالت��ر مانند ریل و تولید ارک‪ ،‬ورق های‬ ‫ل پهن رفتیم‪.‬‬ ‫س��ازه های ف��والدی و تیراهن های ب��ا ‬ ‫همچنی��ن ‪۱۷‬ه��زار میلیارد تومان بدهی ش��رکت را‬ ‫تسویه حساب کردیم‪ .‬البته این اقدامات همه در سایه‬ ‫اعتماد به نیروی انس��انی انجام شد‪ .‬به جرات می توان‬ ‫گفت امروز ذوب اهن در مس��یر درس��تی قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬البته هنوز راه سختی پیش رو دارد‪.‬‬ ‫€ €ایا با گذشت ‪ ۵۰‬سال از تاسیس‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫نیازی به تغییر فناوری ندارد؟‬ ‫فناوری به کار گرفته ش��ده در ذوب اهن‪ ،‬در جهان‬ ‫متداول اس��ت و ‪۸۰‬درصد فوالدسازهای جهان ان را‬ ‫به کار می گیرند‪ .‬درحقیق��ت‪ ،‬این فناوری رایج جهان‬ ‫برای فوالدس��ازی اس��ت‪ .‬حتی روس ها ک��ه گاز هم‬ ‫دارن��د‪ ،‬به همین روش فوالد تولید می کنند و فناوری‬ ‫میدرک��س را ب��ه کار نمی برند‪ .‬البته در کش��ور ما این‬ ‫اس��تدالل وجود دارد که اگر گاز را برای فوالدس��ازی‬ ‫اس��تفاده نکنیم‪ ،‬کش��ورهای دیگ��ر ان را می برند که‬ ‫ممکن است ایده بجایی باشد‪.‬‬ ‫€ €ذوب اه�ن از مزیت ه�ای فوالدس�ازی در‬ ‫کشور چه بهره هایی می برد؟‬ ‫در کش��ور ‪3‬مزیت ب��رای فوالدس��ازی وجود دارد؛‬ ‫گا هن که‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬انرژی ارزان و معادن س��ن ‬ ‫ش��رکت ذوب اهن برای تولید فوالد از هیچ یک از این‬ ‫مزیت ها برخوردار نیست‪.‬‬ ‫€ €عملک�رد صادراتی س�ال گذش�ته و ‪۶‬ماه‬ ‫نخست سال جاری ذوب اهن چگونه بود؟‬ ‫ذوب اهن اصفهان در سال ‪ ۹۶‬صادرات خوبی انجام‬ ‫داد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬نیز صادرات به نسبت خوبی داشت‪،‬‬ ‫اما افزایش چش��مگیری نداش��ت؛ چراکه در سال ‪۹۷‬‬ ‫اتفاق های بس��یاری روی دارد؛ تحریم ش��دیم‪ ،‬بحث‬ ‫بح��ران اب را داش��تیم و موضوع اعتص��اب رانندگان‬ ‫پیش امد‪ .‬البته در س��ال گذش��ته رک��ود تولید را به‬ ‫ثبت رس��انده ایم‪ .‬صادرات امسال ما نیز نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ثابت بوده اما به لحاظ ارزش��ی افزایشی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر یکی از مهم ترین مش�کالت‬ ‫ذوب اه�ن تامین مواد اولیه اس�ت‪ .‬پیش از این‬ ‫م�واد اولی�ه این ش�رکت به چه ش�کلی تامین‬ ‫می ش�د و چرا هم اکنون این مش�کل حاد شده‬ ‫است؟‬ ‫در ‪۱۰‬س��ال گذش��ته در کش��ور در زمین��ه تولید‬ ‫فوالد به ش��دت ظرفیت سازی ش��ده و ظرفیت تولید‬ ‫ف��والد ذوب اهن نیز افزایش یافته اس��ت‪ .‬ایران تا ‪۱۰‬‬ ‫س��ال پیش ی��ک واردکننده فوالد بود ام��ا هم اکنون‬ ‫ب��ه صادرکنن��ده بزرگ فوالد تبدیل ش��د ه اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو نیاز به س��نگ اهن در کش��ور زیاد ش��ده است‪.‬‬ ‫اش��تباهی روی داد و تمام معادن بزرگ خود را درگیر‬ ‫صنای��ع پایین دس��ت و اقدام به فوالدس��ازی کردند‪.‬‬ ‫سیاس��ت هایی که در این راس��تا اتخاذ شده نادرست‬ ‫بوده؛ چراکه واحدهای فوالدی مانند مبارکه و س��ایر‬ ‫فوالدس��ازان به پشتوانه این معادن ایجاد شده اند‪ .‬اگر‬ ‫این معادن نیز بخواهند فوالدسازی کنند‪ ،‬سنگ اهنی‬ ‫ب��رای فوالدس��ازان باقی نخواهن��د مان��د‪ .‬بنابراین‬ ‫معدنی ها نباید به حوزه فوالد وارد می شدند‪.‬‬ ‫€ €معدنی ها نی�ز معتقدند‪ ،‬فوالدی ها نباید در‬ ‫امور معدن وارد ش�وند و بهتر اس�ت کار خود را‬ ‫انجام دهند‪ ،‬ایا این ادعای انها را می پذیرید؟‬ ‫اینگونه نیست‪ ،‬اگر بیشتر معادن سنگ اهن کشور‬ ‫را ببینید شاهد تابلوی شرکت ملی ذوب اهن خواهید‬ ‫بود‪ .‬در همه جای جهان اینگونه است که شرکت های‬ ‫فوالدی برای توسعه معادن می توانند سهامدار معادن‬ ‫ش��وند‪ .‬اما معدنی ها بهتر اس��ت روی توسعه معادن و‬ ‫اکتش��اف های جدید س��رمایه گذاری کنند نه اینکه‬ ‫درامد سرش��ار خود را صرف فوالدس��ازی کنند‪ .‬این‬ ‫عمده ترین مشکل ما در زمینه تامین مواداولیه است‪.‬‬ ‫بنابراین با افزایش تولید و همچنین ورود معدنی ها به‬ ‫فوالدسازی شاهد کمبود سنگ اهن در کشور هستیم‪.‬‬ ‫تا سال گذشته شرکت ذوب اهن با کمبود سنگ اهن‬ ‫روبه رو بود‪.‬‬ ‫€ €در گذش�ته در رس�انه ها عن�وان کردی�د‬ ‫برای خرید نقدی س�نگ اهن از معادن کوچک‬ ‫اماده ای�د‪ ،‬ت�ا به ح�ال معادنی اعلام امادگی‬ ‫کرده اند؟‬ ‫مراجعه هایی انجام ش��ده و موضوع در حال بررسی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما درکل مشکل سنگ اهن یک مشکل حاد و‬ ‫اساس��ی برای واحدهای فوالدسازی است که ممکن‬ ‫اس��ت با کم��ک واحدهای کوچک معدن��ی قابل رفع‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫€ €س�نگ اهنی ها معتقدن�د‪ ،‬اگ�ر قیمت ه�ا‬ ‫جهانی ش�ود به جای ص�ادرات‪ ،‬داخل را تامین‬ ‫خواهند کرد‪ .‬جهانی ش�دن نرخ س�نگ اهن را‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫فوالدس��ازی در ایران با ‪ 3‬مزیت همراه بوده که یکی‬ ‫از انها سنگ اهن فراوان و ارزان است‪ .‬اگر قرار باشد این‬ ‫مزیت ها از بین برود‪ ،‬قدرت رقابت پذیری واحد فوالدی‬ ‫از بی��ن خواه��د رفت‪ .‬این درحالی اس��ت که با همین‬ ‫قیمت ها سود سنگ اهنی ها ‪ ۲‬تا ‪۲.۵‬برابر فوالدسازان‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €اگر زنجیره فوالد ایران به نرخ جهانی باشد‪،‬‬ ‫ایا تولید فوالد رقابتی خواهد بود؟‬ ‫اگ��ر قیمت انرژی ب��ا هدفمن��دی یارانه ها منطقی‬ ‫ش��ود‪ ،‬سنگ اهن نیز قیمت ازاد و جهانی داشته باشد‬ ‫و محصوالت هم فروش ازادانه داش��ته باش��د‪ ،‬رقابتی‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬نه اینکه واحدهای فوالدی س��نگ اهن‬ ‫را ب��ا قیم��ت جهانی خری��داری کنند ام��ا در بورس‬ ‫محصول تولید ش��ده خود را به صورت کنترل شده به‬ ‫فروش برس��انند‪ .‬البته باید یاداور شد که اگر قیمت ها‬ ‫جهانی شود کیفیت ها نیز باید به سمت جهانی شدن‬ ‫برود‪.‬‬ ‫€ €قصد تعامل با سنگ اهنی ها را دارید؟‬ ‫ق��رار ش��د ب��ا س��نگ اهنی ها نشس��تی داش��ته‬ ‫باش��یم و روی ی��ک چارچ��وب تفاه��م کنی��م ت��ا از‬ ‫نی��از ما اگاه ش��وند و تکلی��ف خود را ب��رای صادرات‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫€ €در تامین زغال سنگ به عنوان یکی از مواد‬ ‫اولیه ذوب اهن چه تدابیری اندیش�یده شده و‬ ‫ایا تامین ان با مشکلی روبه رو است؟‬ ‫سال های گذشته بین زغال س��نگی ها و ذوب اهن‬ ‫تنش هایی وجود داش��ت‪ .‬سال گذشته به این تنش ها‬ ‫پایان دادی��م و در دومرحله قیمت ها را ترمیم کردیم‪.‬‬ ‫یک مرحله افزایش نرخ زغال س��نگ را داش��تیم و در‬ ‫گ را تابعی از شمش‬ ‫مرحله دیگر مبنای نرخ زغال سن ‬ ‫خوزس��تان قرار دادیم‪ .‬زغال س��نگی ها از این موضوع‬ ‫اب��راز رضایت کردن��د‪ .‬البته موضوع این اس��ت که ما‬ ‫زغال س��نگی ها را بخشی از ذوب اهن می دانیم‪ .‬حدود‬ ‫‪۱۰‬هزار نفر در معادن زغال سنگ کار می کنند که اگر‬ ‫ذوب اهن نگاه حامی گرایانه ای به انها نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫با مش��کل روبه رو می ش��وند‪ .‬ذوب اهن از گاز استفاده‬ ‫نکرده و انرژی خود را به وس��یله زغال س��نگ تامین و‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درص��د ان را نیز وارد می کند‪ .‬در این‬ ‫شرایط انتظار داریم دیگر دغدغه تامین سنگ اهن را‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫€ €چ�ه طرح های توس�عه ای در دس�ت اقدام‬ ‫دارید؟‬ ‫برای کوره شماره یک برنامه ریزی انجام داده ایم که‬ ‫در نیمه دوم س��ال راه اندازی شود اما مشکل این است‬ ‫که برای راه اندازی ان س��نگ اهن موردنیاز را نداریم‪.‬‬ ‫بحث دوم مربوط به بلوک های کربنی و بوته اس��ت که‬ ‫در حال ساخت است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پایان برداشت و خروج غیرقانونی یک ماده معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار مس‬ ‫در انتظار رونق‬ ‫اغاز صادرات رسمی تالک در افغانستان‬ ‫رضا طاهرزاده‬ ‫فعال حوزه مس‬ ‫ای��ن روزها بازار پایین دس��ت م��س در رکود‬ ‫نسبی به سر می برد‪.‬‬ ‫نرخ ارز و دالر در سال جاری به ثبات رسیده‬ ‫و به دنبال ان بازار مس نیز ثبات را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته تجربه نش��ان داده هر زم��ان بازار ارز با‬ ‫ثبات همراه ش��ود‪ ،‬به دنب��ال خود ارامش را بر‬ ‫ب��ازار حاکم می کن��د که بازار م��س نیز از این‬ ‫موضوع مستثنا نیست‪.‬‬ ‫البته وضعیت عرضه های کاتد مس در بورس‬ ‫کاال منظم ش��ده؛ هرچند گاه��ی این عرضه ها‬ ‫محدود بوده و به پایین دست نمی رسد‪.‬‬ ‫در پایین دست مس به ویژه در زمینه الیاژها‪،‬‬ ‫بازار با کاهش تقاضای شدیدی روبه رو است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که سرمایه در گردش و نقدینگی‬ ‫واحدها افزایش نداشته حتی باوجود تورمی که‬ ‫در ‪۱.۵‬سال گذشته پشت س��ر گذاشته ایم‪ ،‬این‬ ‫نقدینگی نیز کاهش داشته است‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالت اصلی ب��ازار این اس��ت‬ ‫ک��ه دولت هم��واره به ج��ای نظارت ب��ر بازار‪،‬‬ ‫متول��ی ان ش��ده و در زمین��ه قیمت گ��ذاری‬ ‫و قوانی��ن ص��ادرات و واردات ان را کنت��رل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫البت��ه موضوع دیگر ان اس��ت ک��ه دولت با‬ ‫ایین نامه ه��ای گوناگ��ون تولیدکنن��دگان را‬ ‫دچار س��ردرگمی کرده اس��ت که با این قوانین‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان نمی توانن��د‬ ‫برنامه ریزی مناسبی برای خود داشته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کسب درامد از معادن‬ ‫تا ‪ ۲‬برابر درامد نفتی‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران عنوان کرد‪ :‬ایران کش��وری جذاب‬ ‫برای س��رمایه گذاری اس��ت و دلی��ل ان موقعیت‬ ‫وی��ژه در منطقه‪ ،‬دسترس��ی به اب ه��ای ازاد و‪...‬‬ ‫اس��ت‪ .‬پایی��ن بودن دس��تمزد نیروی انس��انی از‬ ‫دیگر جذابیت های س��رمایه گذاری ایران اس��ت‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های کشور اگرچه کم اما مناسب است‬ ‫و این نیز یکی دیگر از جذابیت های سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفیت ه��ای مطل��وب بخ��ش مع��دن و‬ ‫مش��وق های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی‬ ‫و امنیت‪ ،‬از جذابیت های دیگر است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن نام��ه‪ ،‬بهرام ش��کوری افزود‪:‬‬ ‫رتب��ه ایران در بخش معدن ‪ ۵‬اس��ت و یک درصد‬ ‫ذخای��ر معدن��ی جه��ان را در اختیار داری��م که با‬ ‫س��رمایه گذاری جدید افزایش خواهد یافت‪ .‬کمتر‬ ‫از ‪ ۲‬درصد ذخایر ایران اس��تفاده می ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران عنوان کرد‪ :‬معدن مهدی اب��اد نمونه موفق‬ ‫انتقال مدیریت به جای مالکیت بود‪ .‬کنسرس��یوم‬ ‫بخش خصوصی در این معدن برنده ش��د‪ ،‬عوارض‬ ‫برای کنسانتره س��رب و روی باعث غیر اقتصادی‬ ‫ش��دن این پروژه خواهد ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬وظایف و‬ ‫تصدی گری های بس��یاری در حوزه معادن وجود‬ ‫دارد که می ت��وان ان را به بخش خصوصی واگذار‬ ‫ک��رد و اگر موانع در این زمینه برطرف ش��وند تا ‪۲‬‬ ‫برابر درامد نفتی کش��ور می توان از معادن درامد‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اس��تخراج غیرقانونی معادن افغانس��تان‪ ،‬ضعف کنترل‬ ‫دولت ب��ر معادن و بهره برداری ذخایر از س��وی گروه های‬ ‫شورش��ی طالبان و داعش‪ ،‬داس��تانی قدیمی اس��ت‪ .‬این‬ ‫داس��تان اما امروز فصل جدیدی پیدا کرده و وزارت معدن‬ ‫و نفت (پترولیوم) این کش��ور از صدور ‪ ۷۶‬تن سنگ تالک‬ ‫فراوری ش��ده از افغانستان به اردن خبر می دهد‪ .‬نخستین‬ ‫بار اس��ت که تالک که در تولید پودر بچه کاربرد دارد‪ ،‬در‬ ‫داخل افغانستان فراوری شده و به طور رسمی از این کشور‬ ‫اسیای جنوبی و محصور در خشکی صادر می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از بی بی س��ی انگلیسی‪ ،‬والیت‬ ‫ش��رقی ننگرهار در افغانستان دارای معادن تالک است‪ .‬در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت سال گذشته میالدی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫تالک از دل کوه های این منطقه استخراج شد؛ مناطقی که‬ ‫از کنترل دولت دور هستند و طالبان بزرگ ترین سهامدار‬ ‫این تجارت پرس��ود به ش��مار می اید‪ .‬مسیر کامیون هایی‬ ‫ک��ه بار تالک را از مع��ادن ننگرهار حمل می کنند به جای‬ ‫کارخانه های فراوری داخل افغانستان به پاکستان منتهی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در انجا ای��ن مواد با تالک داخل��ی مخلوط و به‬ ‫سراس��ر جهان صادر می ش��ود‪ .‬امریکا بزرگ ترین خریدار‬ ‫تالک از پاکستان است و بیش از ‪ ۴۰‬درصد تالک پاکستان‬ ‫را وارد می کند‪ .‬بازارهای اروپایی جایگاه دوم را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات رسمی تالک به اردن‬ ‫وزارت معدن و‬ ‫نفت (پترولیوم)‬ ‫افغانستان‬ ‫اعالم کرده که‬ ‫این کشور برای‬ ‫نخستین بار‬ ‫‪ ۷۶‬تن سنگ‬ ‫تالک فراوری‬ ‫شده به اردن‬ ‫صادر کرده است‬ ‫با این حال بنا به گزارش��ی که بی بی س��ی منتشر کرده‪،‬‬ ‫وزارت معدن و نفت (پترولیوم) افغانس��تان اعالم کرده که‬ ‫این کش��ور برای نخس��تین بار ‪ ۷۶‬تن سنگ تالک فراوری‬ ‫شده به اردن صادر کرده است‪.‬‬ ‫عابداهلل عربزی‪ ،‬مدیر ش��رکت خصوصی افغانس��تان که‬ ‫س��نگ تالک فراوری شده را به اردن صادر کرده‪ ،‬می گوید‬ ‫برای فروش و بازاریابی تالک افغانس��تان در شمار دیگری‬ ‫از کش��ورهای جهان نیز نمایندگی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬بازاریابی برای تالک افغانستان در انگلیس‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن و اندونزی نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بهار س��ال جاری‪ ،‬موسس��ه‬ ‫بین الملل��ی «گلوبال ویتنِس» گزارش داد درامد طالبان از‬ ‫استخراج و تجارت تالک در ننگرهار در شرق افغانستان در‬ ‫سال به حدود ‪ ۴‬میلیون دالر می رسد و داعش نیز سهمی‬ ‫صدها هزار دالری از این کسب و کار دارد‪ .‬در این گزارش‬ ‫همچنین امده که این گروه ها ساالنه از تمام منابع معدنی‬ ‫افغانستان حدود ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر به دست می اورند‪.‬‬ ‫به گزارش گلوبال ویتنس‪ ،‬تمام تالک اس��تخراج شده در‬ ‫افغانس��تان به پاکستان صادر می ش��ود‪ .‬تا یک سال پیش‬ ‫تاکنون دس��تاورد چشمگیری در این زمینه به دست امده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محاسبات سازمان های جهانی‬ ‫تمام تالک استخراج شده در افغانستان به پاکستان صادر می شود‪.‬‬ ‫تا یک سال پیش روزانه ده ها کامیون بار سنگ تالک به طور مستقیم‬ ‫از دل کوه های ننگرهار از مس��یری که بیش��تر از سوی طالبان کنترل‬ ‫می شد‪ ،‬به پاکستان می رفت‬ ‫روزان��ه ده ها کامیون بار س��نگ تالک به طور مس��تقیم از‬ ‫دل کوه های ننگرهار از مسیری که بیشتر از سوی طالبان‬ ‫کنترل می شد‪ ،‬به پاکستان می رفت‪.‬‬ ‫عربزی می افزاید‪ :‬تالک افغانس��تان در سطح جهان رتبه‬ ‫یک را دارد‪ .‬به گفته او پیش از این سنگ تالک به پاکستان‪،‬‬ ‫منتقل و به نام تالک پاکس��تان از ان کش��ور صادر می شد‪.‬‬ ‫او همچنین از تالش ش��رکت خ��ود برای وارد کردن تالک‬ ‫افغانستان به طور مستقیم به بازارهای جهانی خبر می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنجور از ضعف کنترل دولت‬ ‫وزارت معادن و پترولیوم افغانس��تان پیش از این تایید‬ ‫کرده بود که کنترل نداشتن بر معادن افغانستان باعث شده‬ ‫است طالبان و داعش از این معادن پول به دست اورند‪ .‬حاال‬ ‫مس��ئوالن این وزارت مدعی هستند که تا حد زیادی مانع‬ ‫اس��تخراج غیرقانونی ذخایر معادن تالک شده اند‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم مس��ئوالن این وزارتخانه‪ ،‬حدود ‪ ۳۲‬شرکت کوچک‬ ‫و بزرگ در زمینه اس��تخراج و فراوری تالک در افغانستان‬ ‫فعال هستند‪ .‬عبدالقدیر متفی‪ ،‬سخنگوی وزارت معادن و‬ ‫پترولیوم افغانس��تان می گوید این وزارتخانه تالش می کند‬ ‫با جلب سرمایه گذاران خارجی‪ ،‬صادرات تالک به بیرون از‬ ‫افغانستان را گسترش دهد‪ .‬متفی نیز صدور تالک به اردن را‬ ‫تایید می کند و می گوید اکنون در افغانستان شرکت هایی‬ ‫وجود دارند که قادر به استخراج و فراوری تالک هستند‪.‬‬ ‫او می گوید اس��تخراج و فراوری این ماده در افغانس��تان‬ ‫باعث می شود صدور ان نیز برای افغانستان سوداور باشد‪.‬‬ ‫به گفته متفی‪ ،‬پیش از این تالک افغانس��تان به طور خام‬ ‫صادر می شد و سود ان نیز به جیب سایر کشورها می رفت‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن افغانستان‪ ،‬معادن تالک افغانستان که‬ ‫بیش��تر در والیت های ننگرهار در ش��رق‪ ،‬پروان در شمال‪،‬‬ ‫قندهار در جنوب‪ ،‬کابل در مرکز و پکتیا در جنوب ش��رق‬ ‫افغانستان قرار دارند‪ ،‬از مرغوب ترین انواع تالک هستند‪.‬‬ ‫دولت افغانستان تاکنون ‪ ۱۴۰۰‬منطقه در نقاط مختلف‬ ‫این کش��ور را شناس��ایی کرده که گفته می ش��ود ذخایر‬ ‫گوناگون معدن��ی را در خود جای داده اند‪ .‬مقام های افغان‬ ‫باور دارند تا سال ‪ ۲۰۲۴‬میالدی (‪ ۱۴۰۳‬خورشیدی) حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد درامد افغانس��تان از استخراج معادن این کشور‬ ‫تامین خواهد شد‪ .‬این در حالی است که دولت افغانستان‪،‬‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪ ۲۰۲۴‬می�لادی (‪ ۱۳۹۳‬ت��ا ‪۱۴۰۳‬‬ ‫خورش��یدی) را دهه تحول نامیده بود اما به نظر نمی رسد‬ ‫نرگس نهان‪ ،‬سرپرس��ت کنونی وزارت معادن و پترولیم‬ ‫افغانس��تان در این باره به بی بی س��ی می گوید‪ :‬وقتی مواد‬ ‫معدنی به طور خام به فروش می رسند درامد حاصل از انها‬ ‫بسیار کم است‪ .‬معدنکاری که در افغانستان تالک استخراج‬ ‫می کند می گوید اس��تخراج ی��ک تن تالک ‪ ۱۴‬دالر هزینه‬ ‫دارد‪ ،‬تاجر پاکس��تانی نیز برای هر تن تالک فقط ‪ ۶۰‬دالر‬ ‫پرداخت می کند و ان را در پاکستان به بهای ‪ ۱۶۰‬دالر در‬ ‫هر تن می فروش��د‪ .‬او در پاسخ به پرسش بی بی سی درباره‬ ‫براورد گلوبال ویتنس از درامد ساالنه ‪ ۳۰۰‬میلیون دالری‬ ‫طالبان و صدها هزار دالری داعش از ذخایر تالک ننگرهار‬ ‫توضی��ح می دهد‪ :‬ما نمی گوییم داع��ش و طالبان از تالک‬ ‫افغانس��تان درامدزایی نمی کنند اما حرف ما این است که‬ ‫این ارقام مبالغه امیز هستند چون تالک ان قدر گران نیست‬ ‫که این درامد را ایجاد کند‪ .‬ما از گلوبال ویتنس می خواهیم‬ ‫بگوید بنابر چه محاس��باتی به این ارقام رس��یده است؟ او‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چرا با وجود کم درامد بودن‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده تالک باز هم انها در افغانس��تان‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬می گوید‪ :‬ما کارگروه محافظت از معادن‬ ‫را ایجاد و با شورای امنیت نیز گفت وگو کردیم تا نقشه ای از‬ ‫وضعیت معادن افغانستان به دست اوریم‪ .‬وی می افزاید‪ :‬در‬ ‫پهنه هایی که مش��کل امنیتی وجود ندارد‪ ،‬می توانیم پیش‬ ‫رویم و در مناطقی که مش��کل امنیتی دارند‪ ،‬کار کنیم اما‬ ‫تا وقتی که به این نقش��ه دسترس��ی نداشته باشیم‪ ،‬کاری‬ ‫نمی توانیم انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل فقط تالک نیست‬ ‫فقط تالک نیس��ت‪ ،‬استخراج س��نگ های قیمتی مانند‬ ‫الج��ورد از مع��ادن افغانس��تان‪ ،‬بخ��ش بزرگ��ی از منابع‬ ‫درام��د طالبان را تامین می کن��د و داعش نیز با طالبان بر‬ ‫س��ر دس��تیابی به قلمروی مواد معدنی جنگ دارد‪ .‬بخش‬ ‫دیگر مواد معدنی را نیز این کش��ور برداش��ت کرده و از ان‬ ‫درامدزایی می کند‪.‬‬ ‫ننگرهار‪ ،‬هم مرز پاکستان است‪ .‬این والیت ذخایر غنی‬ ‫تالک‪ ،‬س��نگ مرمر و کرومیت دارد‪ .‬ننگر در مس��یر قاچاق‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬م��واد مخدر و دیگر کاالهای افغانس��تان به‬ ‫پاکس��تان قرار دارد‪ .‬دولت افغانس��تان ام��ا همواره نگران‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی کش��ور در خارج از کنترل ان بوده‬ ‫اس��ت؛ از بدخش��ان در شمال کش��ور گرفته تا ننگرها در‬ ‫شرق ان‪.‬‬ ‫در نشست تدوین سند راهبردی صنعت فلزات گرانبها مطرح شد‬ ‫تشکیل کارگروهی برای رفع مشکالت واردات و صادرات صنعت طال و جواهر‬ ‫نشس��ت تدوین س��ند راهبردی صنعت طال و فلزات گرانبها با‬ ‫حضور عل��ی اقامحمدی رئیس گروه اقتصادی معاونت بررس��ی‬ ‫دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫مه��دی صادقی نیارکی سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و محمدرضا سپهری معاون وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در این نشس��ت نمایندگانی از تش��کل های‬ ‫تخصصی‪ ،‬برخ��ی تولیدکنن��دگان‪ ،‬طراحان و دس��ت اندرکاران‬ ‫زنجیره تولید نیز حضور داش��تند و از یوهانس برگمایر‪ ،‬دبیرکل‬ ‫سازمان جهانی بس��ته بندی (‪ ،)WPO‬برای طراحی بسته بندی‬ ‫طال‪ ،‬جواهر و فلزات گرانبها دعوت شد‪.‬‬ ‫در این نشست که در دفتر معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬درباره سند راهبردی صنعت طال و‬ ‫فلزات گرانبها با اس��تراتژی کلی تولی��د ‪ ۵۰۰‬تنی‪ ،‬صادرات ‪۲۰‬‬ ‫درصدی و اش��تغالزایی جدید ب��رای ‪ ۱۰۰‬هزار نفر تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم استفاده از مشاوره نخبگان‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این جلس��ه با اش��اره به سیاست های‬ ‫حمایت��ی دولت از صنعت فل��زات گرانبها‪ ،‬از تش��کیل کارگروه‬ ‫مش��ترک با حضور نمایندگانی از گم��رک و بانک مرکزی؛ دفتر‬ ‫مقررات صادرات و واردات برای تسهیل فرایند واردات مواد اولیه‬ ‫به کشور خبر داد و گفت‪ :‬با شکل گیری این کارگروه‪ ،‬چالش های‬ ‫موجود این صنعت بررس��ی و تمهیداتی برای تسهیل روند ورود‬ ‫م��واد اولیه در نظر گرفته خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به‬ ‫تدوی��ن پیش نویس اولیه س��ند توس��عه صنعت فل��زات گرانبها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متن تهیه ش��ده نیازمند بازنگری اس��ت و ضروری‬ ‫اس��ت س��ند راهبردی با رویکردهای ارتقای وضعیت و توس��عه‬ ‫صنع��ت طال و جواهر و فلزات گرانبه��ا با همکاری اتاق بازرگانی‬ ‫و اصناف تدوین ش��ود که به عنوان چشم انداز توسعه این صنعت‬ ‫قابلیت اجرایی داشته باشد‪ .‬صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه روی‬ ‫تدوین بندهای س��ند راهبردی صنعت طال و فلزات گرانبها باید‬ ‫بیش��تر کار شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این زمینه از مشاوره نخبگان و‬ ‫کس��انی که در تنظیم این گونه سندهای راهبردی دارای تجربه‬ ‫و دانش هس��تند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬سرپرس��ت معاونت امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬این سند باید منسجم و‬ ‫دربرگیرنده استراتژی‪ ،‬الزامات و اقدامات اجرایی مورد نیاز باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت همگرایی و هم افزایی برای ارائه س�ند‬ ‫راهبردی‬ ‫همچنی��ن علی اقامحم��دی‪ ،‬رئیس گروه اقتص��ادی معاونت‬ ‫بررسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام در این جلسه با بیان ضرورت همگرایی برای ارائه یک مدل‬ ‫مناس��ب در تدوین س��ند راهبردی صنعت طال و فلزات گرانبها‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ارتقای وضعیت در این صنعت یک کار جهادی به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬او ب��ا تاکید بر هماهنگ��ی و هم افزایی ب��ا اتحادیه های‬ ‫اس��تانی‪ ،‬اف��زود‪ :‬موضوع پنجره واحد در ص��دور مجوزهای الزم‬ ‫و خوش��ه بندی و بس��ته بندی در این زمینه‪ ،‬مهم و حائز اهمیت‬ ‫هس��تند و باید پیگیری شوند‪ .‬محمدرضا س��پهری‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی نیز ب��ا معرفی س��ازمان جهانی‬ ‫بسته بندی (‪ )WPO‬گفت‪ :‬ایران اکنون عضو این سازمان است‬ ‫و اتحادیه ها و تش��کل های حوزه طال و جواهر و فلزات گرانبها را‬ ‫باید به این سازمان جهانی وصل کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه ‪ WPO‬در ح��وزه ارائه طرح ه��ای نواورانه‬ ‫بس��ته بندی و اموزش به صنعت طال و جواهر و فلزات گرانبهای‬ ‫کش��ور کمک می کن��د‪ ،‬اف��زود‪ WPO :‬س��االنه نمایش��گاه و‬ ‫مس��ابقه های ویژه ای در این حوزه برگزار می کند که شرکت های‬ ‫ایران��ی در کن��ار همکاری های فن��ی می توانند از انه��ا بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همچنین یوهانس برگمایر‪ ،‬دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی‬ ‫(‪ )WPO‬در این نشس��ت با بیان اینکه اتحادیه ها و تشکل های‬ ‫ط�لا و جواه��ر و فلزات گرانبها به وس��یله انس��تیتو می توانند با‬ ‫‪ WPO‬مرتبط باش��ند‪ ،‬گف��ت‪ :‬صنعت طال و جواه��ر در حوزه‬ ‫بس��ته بندی به ارائ��ه مدل های تطبیقی دیگر کش��ورها بیش از‬ ‫موضو عّهای ابتدایی تر مانند اموزش نیاز دارد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫استاندارد اجباری‪،‬‬ ‫مطالبه ‪ 20‬ساله‬ ‫زنبورداران‬ ‫ صندو ق های‬ ‫خُردمحلی‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رحمانی از حل مشکل تاجران در نشست با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد‬ ‫اصالح ‪ ۸۰‬درصد مصوبات بازگشت ارز صادراتی‬ ‫نشس��ت صبحانه کاری فعاالن اقتص��ادی با وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برگزار ش��د که ط��ی ان فعاالن اقتص��ادی و نمایندگان‬ ‫تشکل ها از مهم ترین مشکالت و دغدغه های خود گفتند‪ .‬ضرورت‬ ‫توجه به توس��عه صادرات‪ ،‬رفع موانع داخل��ی‪ ،‬ضرورت هماهنگی‬ ‫سیاست های ارزی و تجاری و هدایت نقدینگی به سمت بخش های‬ ‫مول��د از مهم تری��ن موضوع هایی ب��ود که از س��وی فعاالن بخش‬ ‫خصوصی به انها پرداخته ش��د‪ .‬در این نشست رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫با بی��ان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بخش خصوصی در‬ ‫تعامل است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با قوانین و مقررات عادی نمی توان شرایط‬ ‫تحریمی که مانند ش��رایط جنگی اس��ت را مدیریت کرد‪ .‬برخی از‬ ‫قوانین و مقرراتی که با شرایط کنونی وفق ندارند باید به طور موقت‬ ‫تعلیق شوند‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی ادامه داد‪ :‬گستردگی توسعه صنعتی بر ابعاد‬ ‫اقتصاد کش��ور توجه به این بخش را به واقع پررنگ تر کرده اس��ت‬ ‫ک��ه باید ان را به عن��وان یک هدف اگاهانه در راس سیاس��ت های‬ ‫اقتص��ادی قرار داد‪ .‬وی ب��ا تاکید بر لزوم و ض��رورت حضور بخش‬ ‫خصوص��ی در تصمیم گیری ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫تصمیم گیران اقتص��ادی خواهان بهبود وضعیت معیش��ت مردم‬ ‫هس��تند باید به دنبال اجرای برنامه ای کامل و جامع با مش��ارکت‬ ‫نخبگان و فعاالن اقتصادی کشور باشند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬اصالحات اقتص��ادی در حمایت از بخش های‬ ‫تولیدی واقعی و خدمات مولد باید به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد‪ .‬او با تاکید بر اینکه سهم صنعت از تسهیالت‬ ‫بانک��ی بای��د ارتقا یابد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬رش��د نقدینگی باید به س��مت‬ ‫تولید بیاید تا به ایجاد ارزش افزوده و اش��تغال کمک کند‪ .‬شافعی با‬ ‫اش��اره به موضوع پیوستن کشورمان به اوراسیا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی باید در تصمیم گیری ها در این زمینه حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹به زودی با همتی نشست خواهیم داشت‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از ش��نیدن نظر‬ ‫فع��االن بخش خصوصی اظهارکرد‪ :‬در ش��رایط جدید باید ارتباط‬ ‫تنگاتن��گ بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران‬ ‫برقرار باشد تا این ارتباط منجر به تصمیم گیری های جدید شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی ن��دارد‪ ،‬به ش��رط اینکه این نشس��ت ها منجر به‬ ‫دستورجلس��ه شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬امس��ال مصوبات بازگشت ارز‬ ‫صادراتی نسبت به س��ال گذشته ‪ ۸۰‬درصد اصالح شده که نتیجه‬ ‫همین نشست های تخصصی بوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینک��ه در چند روز اینده‬ ‫در نشس��ت هایی ب��ا عبدالناصر همتی‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مس��ائل و مش��کالت ارزی تاجران را بررسی خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫واردات بدون انتقال ارز به طور محدود و کنترل شده موافق هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه در ش��رایط جدید باید ارتباط تنگاتنگی بین‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اتاق بازرگانی وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر کاالی��ی در زمانی که ممنوعیت واردات وجود نداش��ته‬ ‫است به کش��ور وارد ش��ده از نظر ما محدودیتی برای ورود ندارد و‬ ‫البت��ه این نظر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز به بانک مرکزی‬ ‫اعالم ش��ده است‪ .‬خوش��بختانه در نشس��ت هایی که با رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی در روزهای اینده برگزار خواهد ش��د‪ ،‬موارد را مطرح‬ ‫می کنیم و به جمع بندی خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر کاالیی در گمرکات زیاد اس��ت ناش��ی از‬ ‫درایت اس��ت؛ به این معنا که ما با پیش بینی کردن شرایط اینده‬ ‫از فع��االن اقتصادی درخواس��ت کرده ایم کااله��ا را بیش از حد‬ ‫نیاز معمول کش��ور وارد کنند تا قدرت تدافعی در شرایط تحریم‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬این عضو کابینه دوازده��م‪ ،‬ازدیاد کاال در‬ ‫گمرکات را بیش��تر مرتبط با کاالهای اساسی دانست و گفت‪ :‬اگر‬ ‫کاالهای اساس��ی و نهاده های تولید در گمرکات به وفور موجود‬ ‫اس��ت‪ ،‬نباید نگاه منفی به ان داش��ت‪ .‬این در ش��رایطی است که‬ ‫برخی کاالهای اساسی را با توجه به شرایط کنونی تولید داخلی‪،‬‬ ‫توزیع نخواهیم کرد که نمونه ان برنج است‪ .‬باوجود انکه واردات‬ ‫به منظ��ور ذخیره احتیاطی انجام ش��ده اما اج��ازه توزیع در بازار‬ ‫داخل داده نخواهد ش��د‪ .‬رحمانی ب��ه اختالف نظر بانک مرکزی‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ح��وزه واردات بدون انتقال‬ ‫ارز اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬اگر واردات بدون انتقال ارز به صورت‬ ‫محدود و کنترل ش��ده انجام ش��ود ازنظر ما ایرادی ندارد‪ .‬وی از‬ ‫فعاالن اقتصادی درخواس��ت کرد با هماهنگی اتاق بازرگانی هر‬ ‫م��اه ی��ا حداکثر دو ماه یک ب��ار گرد هم ایند تا در نشس��ت های‬ ‫مش��ترک با وزیر و معاونان وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت مسائل‬ ‫را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬اماره��ای بانک مرکزی‬ ‫نش��ان می دهد تس��هیالت پرداخت ش��ده به بخش صنعت ‪۲۷‬‬ ‫درصد بوده که اگر تمدید بازپرداخت این وام ها را از ان کم کنیم‪،‬‬ ‫این سهم به ‪ ۱۸‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬بای��د ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫واردات را تبدی��ل به س��اخت داخلی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬فهرس��ت این‬ ‫کاالها در رش��ته های گوناگون مش��خص اس��ت و کار گروه های‬ ‫گوناگونی را در این زمینه تشکیل داده ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬از ‪ 10‬میلیارد دالری که‬ ‫برای ساخت داخلی در نظر گرفته شده‪ ۲.۴ ،‬میلیارد دالر مربوط‬ ‫به معدن و صنایع معدنی اس��ت و بر این اس��اس‪ ،‬باید رونق تولید‬ ‫را مدنظ��ر قرار داد‪ ،‬چراکه باید برخی زنجیره ها را راه اندازی کرد؛‬ ‫این در شرایطی است که با توجه به اینکه ساخت داخلی‪ ،‬راهبرد‬ ‫اعالمی از س��وی رهبر معظم انقالب بوده و سیاس��ت کالن نظام‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬هر وزیری که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬باید این راه را ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬از ای��ن ‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر‬ ‫مرتبط با حوزه خودرو و قطعه س��ازی است که امیدواریم در سال‬ ‫جاری و اینده‪ ،‬این برنامه را به خوبی پیش بریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رحمانی‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۸‬تعداد بخش��نامه ها و مقررات‬ ‫خلق الساعه بس��یار کمتر از سال ‪ ۹۷‬است که این از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرک��زی کامال قابل رصد بوده و‬ ‫مش��هود اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اموال ایران خودرو باید واگذار‬ ‫ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک پارس��یان در ای��ران خودرو س��هام دارد‪ ،‬بر‬ ‫این اس��اس به وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی اع�لام کرده ام یک‬ ‫دفترخان��ه را معرفی کند تا کار انتقال س��هام انجام ش��ود تا این‬ ‫س��هام به عنوان بده��ی ایران خودرو‪ ،‬رفع و رجوع ش��ود؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که وزیر اقتص��اد از موافق��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با واگذاری اموال خودروس��ازان متعج��ب کرده بود‪،‬‬ ‫چراک��ه در دوره های قبلی‪ ،‬وزیر یا بدنه وزارتخانه موافق واگذاری‬ ‫نبودند‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه برخی سیاس��تمداران در جهان معتقد‬ ‫بودند ایران ‪ ۴۰‬س��الگی انقالب خود را نخواهد دید‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫از پیچ س��خت تحریم عبور کرده ایم‪ ،‬البته ما مشکل جدی نداریم‬ ‫و برخی مش��کالتی که وجود دارد‪ ،‬باید حل و فصل ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه هر روز ‪ ۱۰۰‬قلم کاال را به لح��اظ بازار و ‪ ۴۴‬قلم‬ ‫کاال را به لحاظ تولید از جمله فوالد‪ ،‬خودرو‪ ،‬ش��وینده ها‪ ،‬کاشی و‬ ‫سرامیک را کنترل می کنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی از ‪ ۴۴‬قل��م کاال بیش از دو‬ ‫س��وم در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال افزایش تولید داش��ته اند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در برخی کاالها‪ ،‬طرح خودکفایی اجرایی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹از رتبه بن�دی کارت بازرگانی ت�ا تجارت ازاد‬ ‫با اوراسیا‬ ‫همچنی��ن در این نشس��ت‪ ،‬حمید زادبوم‪ ،‬رئیس کل س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت از اغاز رتبه بندی کارت ه��ای بازرگانی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬از سال اینده وارد تجارت ازاد با اوراسیا خواهیم شد که باید از‬ ‫هم اکنون به فکر تعرفه های فهرست مرتبط با ان باشیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ثبت سفارش برای کارت های بازرگانی صادر شده در سال های ‪۹۷‬‬ ‫و ‪ ۹۸‬که واحد تولیدی هم هستند‪ ،‬ازاد است و درصدد هستیم برای‬ ‫تاجران نیز ثبت سفارش را ازاد کنیم‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همچنین از رتبه بندی کارت های بازرگانی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫ه��م اکنون در حال رتبه بندی کارت های بازرگانی با همکاری اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هستیم تا بتوانیم رتبه بندی تاجران را اعمال کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬اگر رتبه بندی کارت های بازرگانی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫می توان محدودیت ها یا مشوق هایی را درباره ان به کار بست‪ .‬رئیس‬ ‫کل س��ازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫درباره تعرفه ترجیحی با اوراس��یا نی��ز گفت‪ :‬طیف موافق و مخالف‬ ‫گس��ترده ای در حوزه اوراسیا و تعرفه های ترجیحی مرتبط با ایران‬ ‫با کش��ورهای عضو این اتحادیه وجود دارد‪ ،‬در حالی که ما از ‪ ۵‬ابان‬ ‫که موعد اجرایی ش��دن این توافقنامه است‪ ،‬نمی توانیم به مدت ‪۶‬‬ ‫ماه در تعرفه ها تغییری ایجاد کنیم و پس از ان این اجازه به ما داده‬ ‫ش��ده است‪ .‬البته باید توجه داش��ت تجارت ازاد با این کشورها را از‬ ‫یک س��ال اینده اغاز خواهیم کرد که بر این اساس ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫کاالها را باید برای تجارت با این کشورها ازاد اعالم کرده و ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درص��د انها را نیز خارج از ان نگه داریم؛ پس باید از هم اکنون روی‬ ‫ترکیب فهرست کاالیی برای یک سال بعد‪ ،‬کار کنیم‪ .‬زادبوم اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به هر ح��ال مذاکره برای اعمال تعرفه ترجیحی با کش��ورها‬ ‫بسیار سخت است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬درباره مجوزهای‬ ‫نمایشگاهی‪ ،‬اصالحاتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اعمال‬ ‫ش��ده و از دو کارگروه موجود برای این موضوع‪ ،‬یک کارگروه منحل‬ ‫ش��ده و کارگروه دوم هم در حال اصالح و بازس��ازی است؛ بنابراین‬ ‫از اتاق بازرگانی برای عضویت در این کارگروه درخواس��ت خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬ضمن اینکه کار را به اتاق بازرگانی می سپاریم نه تشکل ها که‬ ‫منافع گروهی خود را در ان ببینند‪.‬‬ ‫احمدرض�ا فرش�چیان‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس�یون کش�اورزی و صنایع‬ ‫تبدیل�ی ات�اق بازرگان�ی تهران‪:‬‬ ‫صادرات پسته ایرانی مثل دیگر اقالم‬ ‫کش��اورزی و صنعتی ای��ران درگیر‬ ‫مسائل تحریم است‪ .‬بیشتر مشتریان‬ ‫پس��ته ایرانی به دلیل محدودیت های‬ ‫پرداخت با مش��کل روبه رو شده اند‪ .‬ارامش بازار‬ ‫پسته صادراتی ایران‪ ،‬نتیجه احتیاط طرف های‬ ‫خارج��ی خری��دار به دلی��ل مس��ائل مربوط به‬ ‫تحریم هاست‪.‬‬ ‫درصد کمی از پس��ته در کشورهای گوناگون‬ ‫پس از فراوری صادر می ش��ود چراکه مشتریان‬ ‫بیش��تر طالب خرید پسته فله هستند؛ بنابراین‬ ‫ایران هم مثل دیگر فروش��ندگان بزرگ پسته‬ ‫در جه��ان از جمل��ه ترکی��ه و امریکا‬ ‫محص��ول خ��ود را به طور فل��ه صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ش��رایط اقلیمی به‬ ‫کش��ت پس��ته اس��یب زد و محصول‬ ‫کم بود‪ .‬امس��ال به دلیل بارندگی های‬ ‫خ��وب اغاز س��ال انتظار از برداش��ت‬ ‫بیشتر محصول قوت گرفته با این حال به دلیل‬ ‫بعض��ی تغیی��رات اب و هوای��ی‪ ،‬تولید پس��ته‬ ‫ایران��ی‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰‬درص��د افت خواه��د کرد و‬ ‫بعید اس��ت به بیش از ‪ ۱۷۰‬ت��ا ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رشد قابل توجه نرخ پسته در سال ‪ ،۹۷‬عالوه‬ ‫بر کاهش کش��ت‪ ،‬ناش��ی از افزایش نرخ ارز بر‬ ‫روند عرض��ه و تقاضای این محص��ول هم بود‪.‬‬ ‫پسته یک کاالی صادراتی بوده و نوسان نرخ ارز‬ ‫بر نرخ این محصول در بازار داخل اثرگذار است‪.‬‬ ‫ضمانت��ی برای عرضه ارزان‪ ،‬نه درباره پس��ته و‬ ‫نه برای دیگر خش��کبار مثل خرما و کش��مش‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫راه اندازی معامالت اتی پس��ته در بورس کاال‬ ‫نمی تواند همه مشکالت عرضه و صادرات پسته‬ ‫را حل کند اما یک گزینه در کنار دیگر روش ها‬ ‫برای فروش پسته است‪.‬‬ ‫پس��ته یک کاالی صادراتی و تخصصی است‬ ‫و ش��رایط تولید و عرض��ه ان با توجه به عوامل‬ ‫متع��دد در زمان ه��ای گوناگون متغیر اس��ت‪.‬‬ ‫عرضه پس��ته در بورس کاال بی ضرر اس��ت اما‬ ‫بعید به نظر می رس��د بتواند تغییر قابل توجهی‬ ‫در شرایط تولید و عرضه ایجاد کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معامالت اتی پسته همه مشکالت را حل نمی کند‬ ‫حمایت از شرکت های صادرکننده محصوالت نانویی به بازار عراق‬ ‫خبر‬ ‫مدیر دفتر همکاری های تجاری ایران و عراق‬ ‫خدمات لجستیکی‪ ،‬مطالعه بازار و بازاریابی را از‬ ‫جمله خدمات ارائه ش��ده از سوی این دفتر به‬ ‫شرکت های ایرانی صادرکننده محصول به این‬ ‫کشور دانست و گفت‪ :‬شیشه های کنترل کننده‬ ‫انرژی و نس��اجی و جوراب ه��ای انتی باکتریال‬ ‫ش��ده با نان��و فن��اوری بیش��ترین محصوالت‬ ‫نانوی��ی ایرانی اس��ت که به بازار ع��راق عرضه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫کاوه دلیری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬بازار کشور‬ ‫عراق را فرصتی مناسب برای عرضه محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان توصیف کرد و افزود‪ :‬این کش��ور‬ ‫بنا به دالیلی چون جنگ نیازهای بس��یاری در‬ ‫حوزه هایی چون نساجی‪ ،‬تصفیه اب و‪ ...‬دارد و‬ ‫درصدد تامین انها است‪.‬‬ ‫وی در اختی��ار داش��تن دان��ش فن��ی و دارا‬ ‫بودن مرز مش��ترک طوالنی با کش��ور عراق را‬ ‫از جمل��ه مزیت های ایران برای برطرف س��ازی‬ ‫نیازهای این کش��ور دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫از س��وی دیگر عمر صادرات فن��اوری به پایان‬ ‫رس��یده و درحال حاضر موضوع تولید در عراق‬ ‫و س��رمایه گذاری های مش��ترک مطرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلی��ری با بی��ان اینکه بر این اس��اس تولید‬ ‫محص��ول در کش��ور عراق در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در س��ال های گذشته برخی‬ ‫محصوالت بی کیفیت ایرانی صادر ش��ده و این‬ ‫امر موجب ش��د تا وجه نادرستی از محصوالت‬ ‫ایرانی به بازارهای بین المللی ارائه ش��ود؛ از این‬ ‫رو ب��ه کاالی ایران��ی در بازاره��ای بین المللی‬ ‫خدشه وارد شده است‪ .‬مدیر مرکز فناوری های‬ ‫پیش��رفته ای��ران و ع��راق ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫محصوالت پیشرفته دانش بنیان ایرانی می تواند‬ ‫بس��یاری از نیازهای بازار عراق را برطرف کند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬استفاده از فناوری نانو موجب ارتقای‬ ‫کیفیت و عملکرد محصوالت دانش بنیان ایرانی‬ ‫شده است‪ ،‬ضمن انکه این فناوری موجب شده‬ ‫تا دیدگاه ها نسبت به برند ایرانی تغییر کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما به دنبال اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت هس��تیم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫محص��والت «های تک» باید بدانند که مس��ئله‬ ‫قیمت گ��ذاری در عراق موضوع بس��یار مهمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن انکه طرف های عراقی نیز به طور‬ ‫کامل ب��ازار ایران را می شناس��ند و قیمت های‬ ‫محصوالت ایرانی را می دانند‪.‬‬ ‫دلی��ری با بیان اینکه اعتقاد ما بر این اس��ت‬ ‫که ب��ازار عراق ادامه ب��ازار ایران اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر این اس��اس ما پس از به فروش رساندن‬ ‫محص��والت دانش پای��ه ایران��ی به این کش��ور‬ ‫بای��د به فک��ر تولید محصوالت خ��ود در عراق‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی راه ان��دازی دفتر همکاری ه��ای علمی و‬ ‫تجاری فناوری نانوی ایران در عراق را راهکاری‬ ‫در این زمینه دانست و افزود‪ :‬این دفتر از ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذش��ته فعالیت خود را اغاز کرده اس��ت و هر‬ ‫خدمت تجاری که شرکت های دانش بنیان فعال‬ ‫در حوزه نانو نیاز داش��ته باش��ند‪ ،‬از طریق این‬ ‫دفتر به انها ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫سهم اشتغال روستایی به ‪ ۲۵‬درصد رسید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صادرات گیاهان دارویی‬ ‫مرتعی به ‪۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫رسید‬ ‫مدیرکل دفتر امور مرتع س��ازمان جنگل ها‪،‬‬ ‫مرات��ع و ابخی��زداری کش��ور ارزش ص��ادرات‬ ‫گیاه��ان داروی��ی وحش��ی داخ��ل مرات��ع و‬ ‫جنگل های کش��ور را حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ترحم بهزاد در حاشیه همایش‬ ‫رئیس��ان مرات��ع اداره های کل مناب��ع طبیعی‬ ‫شمال کشور (خراسان شمالی‪ ،‬گلستان‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫منطقه س��اری و نوشهر) در ساری همچنین از‬ ‫رش��د ‪ ۳‬برابری ارزش صادرات گیاهان دارویی‬ ‫در س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته خبر داد‪ .‬وی گیاه��ان دارویی مرتعی‬ ‫(وحش��ی) صادراتی را ش��امل گل گاوزبان‪ ،‬گل‬ ‫وشا‪ ،‬کتیرا‪ ،‬گلرنگ‪ ،‬سبالن و گونه های دیگری‬ ‫معرف��ی کرد که تعداد انها به بیش از ‪ ۷۰‬مورد‬ ‫می رس��د‪ .‬بهزاد وضعیت مناس��ب جوی س��ال‬ ‫زراعی گذشته را عامل اصلی در افزایش میزان‬ ‫برداش��ت گیاه��ان دارویی مرتع��ی اعالم کرد‬ ‫و توضیح داد‪ :‬در نیمه نخس��ت امس��ال هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تن انواع گیاهان دارویی در مراتع کش��ور‬ ‫برداشت شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور مرتع س��ازمان جنگل ها و‬ ‫مراتع کشور با اعالم اینکه حدود ‪ ۸‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫گون��ه از گیاهان دارویی در ای��ران وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۲ :‬هزار و ‪۳۰۰‬گونه از این تعداد گیاهان‬ ‫داروی��ی مرتعی و ه��زار و ‪ ۷۲۸‬گونه از گیاهان‬ ‫داروی��ی تولیدی در مرتع کل کش��ور نیز بومی‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون برای شناسایی‬ ‫‪ ۷۰‬گون��ه از گیاهان دارویی مرتعی کالس های‬ ‫اموزشی برای مرتعداران برگزار شد‪.‬‬ ‫براس��اس اماره��ای جهان��ی اکن��ون میزان‬ ‫تج��ارت جهانی گیاهان داروی��ی بیش از ‪۱۰۷‬‬ ‫میلیارد دالر است که براساس پیش بینی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬این رقم تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی به بیش‬ ‫از ‪ ۴۵۰‬میلی��ارد دالر افزای��ش خواه��د یافت‪.‬‬ ‫گزارش های رس��می کش��ور هم نشان می دهد‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۱۵۴‬هزار و ‪۴۶۷‬‬ ‫کیلوگ��رم انواع گیاهان داروی��ی در قالب ‪۲۰۹‬‬ ‫شرکت تعاونی بخش کش��اورزی با اشتغالزایی‬ ‫‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۸۸۰‬نفر در کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫می خواستند اب خزر را‬ ‫به دریاچه ارومیه‬ ‫منتقل کنند‬ ‫مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی گف��ت‪ :‬در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬می خواس��تند که اب خزر‬ ‫را ب��ه دریاچ��ه ارومیه منتقل کنن��د‪ .‬همزمان‬ ‫نشس��ت هایی با انجم��ن علوم ابی��اری امریکا‬ ‫برگزار ش��د که در این نشست ها گفتند که ‪۲۰‬‬ ‫س��ال است متوجه ش��ده ایم که انتقال اب بین‬ ‫حوزه ای بزرگ ترین اشتباه ما بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عباس کشاورز در نشست‬ ‫تخصصی نقد و بررس��ی عملکرد س��تاد احیای‬ ‫دریاچ��ه ارومیه که در دانش��گاه ارومیه برگزار‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬قصد‬ ‫داشتند که ‪ ۱۰‬میلیارد مترمکعب اب از دریای‬ ‫خزر به دریاچ��ه ارومیه منتقل کنند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل نشس��تی ب��ا انجمن علوم ابی��اری امریکا‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه امریکا در زمینه انتقال‬ ‫اب بین حوض��ه ای تجربه های بس��یاری دارد‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در یکی از نشس��ت ها با انجمن‬ ‫علوم ابی��اری امریکا ب��ه ابعاد موض��وع انتقال‬ ‫اب بین حوض��ه ای پرداخته ش��د که رئیس این‬ ‫انجمن گفت ‪ ۲۰‬سال است که فهمیده ایم این‬ ‫کار بزرگ تری��ن اش��تباه ما بوده اس��ت‪ .‬پس از‬ ‫نشست ها و بررسی های فراوان با انتقال اب خزر‬ ‫به دریاچه ارومیه مخالفت کردیم البته نه به این‬ ‫دلیل که دنبال احی��ای دریاچه ارومیه نبودیم‪،‬‬ ‫بلکه به دلیل اینکه متوجه ابعاد موضوع شدیم‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر جهادکش��اورزی‪ ،‬انتقال‬ ‫اب بی��ن حوض��ه ای به جز مصرف ش��رب باید‬ ‫ممنوع ش��ود‪ ،‬البت��ه درباره مصرف ش��رب هم‬ ‫انتقال اب نخس��تین راه حل نیس��ت‪ .‬کش��اورز‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهاد نخست من برای احیای دریاچه‬ ‫ارومی��ه این بود ک��ه در ‪۳ ،۲‬س��ال زراعت در‬ ‫حوض��ه دریاچه ارومیه را متوق��ف کنیم‪ .‬تولید‬ ‫کش��اورزی ارومیه بیش از ‪ ۹۰۰ ،۸۰۰‬میلیون‬ ‫دالر نیس��ت ام��ا نج��ات جمعی��ت‪ ،‬پای��داری‬ ‫سرزمین و ارزش های سیاس��ی به لحاظ اینکه‬ ‫ارومیه ش��هری مرزی است‪ ،‬قابل مقایسه با این‬ ‫هزینه نیست اما پیشنهاد من پذیرفته نشد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه دست اندازی بر طبیعت اگر از حد‬ ‫تحمل ان خارج ش��ود بس��یار پر هزینه خواهد‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از راهکارهای بسیار مهم‬ ‫برای احیای دریاچه ارومیه کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫مصرف اب در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صندوق های ُخرد محلی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی ربیعی‬ ‫اصغر نوراله زاده‬ ‫س��خنگوی دولت با اش��اره به اینکه س��هم اشتغال‬ ‫روس��تایی درحال حاض��ر به ‪ ۲۵‬درص��د افزایش یافته‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تا پای��ان دولت ‪ ۹۰‬درصد روس��تاهای کش��ور‬ ‫گازرسانی می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬عل��ی ربیع��ی در همای��ش مل��ی‬ ‫«صندوق های خُ رد محلی» که به مناسبت روز جهانی‬ ‫زن روس��تایی در ح��ال برگزاری اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫نیازمند گفت وگوی بیش��تر درباره فقر هس��تیم چراکه‬ ‫فقرا در دورانی مانند رشد اقتصادی یا تحریم‪ ،‬زحمات‬ ‫بیش��تری را متحمل می شوند و اگر از دهک های پایین‬ ‫در این شرایط مراقبت نکنیم‪ ،‬زندگی دشواری خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته جوایز نوبل‬ ‫به کس��انی اهدا ش��ده که درباره فقر مطالعه کرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت گذاری های معطوف ب��ه فقرزدایی باید‬ ‫مداوم باش��د که ما در دولت تدبیر و امید‪ ،‬این سیاست‬ ‫را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با اش��اره به اینکه دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم تالش های زیادی را در این زمینه انجام داده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در زمینه بهبود و تقویت زیرساخت های روستایی‬ ‫اقدام های بسیار قابل توجهی انجام شده از جمله اینکه‬ ‫ت��ا پایان دولت بیش از ‪ ۹۰‬درصد روس��تاها دارای گاز‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنی��ن در زمین��ه برق تا پای��ان دولت‬ ‫روستاها باالی ‪ ۱۰‬خانوار را پاسخگو خواهیم بود‪.‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬درباره اب اش��امیدنی هنوز راه طوالنی‬ ‫در پیش داریم اما هر هفته چند روس��تا را زیرپوش��ش‬ ‫اب اش��امیدنی قرار می دهیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫دولت تدبیر و امید به منظور فقرزدایی‪ ،‬توانمندس��ازی‬ ‫را انتخ��اب کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬هدف گذاری ما در این زمینه‬ ‫جوامع محلی بوده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با بیان اینکه باوجود فشار و تلخی‬ ‫که بر زندگی مردم وارد است‪ ،‬ما نخواستیم این مسائل‬ ‫و فشارهای ناشی از دوران تحریم را مطرح و کام جامعه‬ ‫را تلخ کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت ‪ ۱۸‬ماه تلخ این فشارها‬ ‫را تحمل کرده اس��ت و خوشبختانه در بیش از ‪ ۲۰‬ماه‬ ‫اینده شرایط رو به بهبود خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش دفترچه بیمه روستاییان ‪ ۴‬برابر شد‬ ‫ربیعی با بیان اینکه دولت در بحث فقر زیرس��اختی‪،‬‬ ‫اقدام های زیادی انجام داد‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه فقر سالمت‬ ‫اقدام ه��ای خوب��ی انج��ام ش��د و ارزش دفترچه بیمه‬ ‫روستاییان را در مرحله نخست‪ ۴ ،‬برابر افزایش دادیم و‬ ‫در مراحل بعدی‪ ،‬این رشد بیشتر بود؛ اینها اقدام هایی‬ ‫است که نشد بیان شود و بلندگویی هم نداریم که این‬ ‫مسائل را بیان کند‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬در بحث فقر اموزش نیز اقدام هایی‬ ‫انجام ش��ده و در حال انجام است‪ .‬در این راستا تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مدرس��ه ها با س��ازه های ضعیف و مدرس��ه ها با‬ ‫بخاری نفتی تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬صن��دوق خ��رد محل��ی در روس��تاها‪ ۱۸ ،‬صن��دوق در‬ ‫شهرس��تان ها و یک صندوق در اس��تان کردس��تان ایجاد ش��ده که‬ ‫سرمایه این صندوق ها ‪ ۶۰‬میلیارد تومان است‬ ‫س��خنگوی دول��ت با اش��اره به اینکه سیاس��ت های‬ ‫درست مبتنی بر درامدزایی از طریق ایجاد اشتغال در‬ ‫روستاها‪ ،‬یکی از راهکارهای فقرزدایی است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬صندوق خرد محلی در روستاها‪ ۱۸ ،‬صندوق در‬ ‫شهرس��تان ها و یک صندوق در استان کردستان ایجاد‬ ‫شده که سرمایه این صندوق ها ‪ ۶۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫ربیعی ادامه داد‪ :‬ما در اس��تان هایی مانند سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬کردستان‪ ،‬خراسان جنوبی و شمالی باید در‬ ‫این زمینه تبعیض مثبت قائل شویم‪.‬‬ ‫ربیعی با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد ‪۳۰۰۰‬‬ ‫گروه ‪ ۱۵‬نفری به عنوان گروه های «خودیار» تش��کیل‬ ‫داده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬هزار صندوق اعتباری خرد‬ ‫ازسوی نیروهای خودیار در استان ها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت تاکید ک��رد‪ :‬باید در ای��ن زمینه‬ ‫به س��مت ایج��اد پنجره واحد برویم و ای��ن منابع باید‬ ‫هم افزایی ایجاد کنند‪ .‬ربیعی با اشاره به اینکه میانگین‬ ‫سهم اشتغال روستایی در سال های گذشته ‪ ۰.۳‬درصد‬ ‫بوده‪ ،‬گفت‪ :‬امروز س��هم اشتغال روستایی به ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫مدیرعامل صن��دوق کارافرینی امید گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬صن��دوق خرد ایجاد ش��ده و ‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫ب��ه ‪ ۶۰‬هزار عضو این صندوق تس��هیالت اعطا ش��ده‬ ‫است‪ .‬اصغر نوراله زاده نیز در همایش ملی صندوق های‬ ‫خرد محلی که به مناس��بت روز جهانی زن روس��تایی‬ ‫در مجموع��ه تالش با همت وزارت جهادکش��اورزی و‬ ‫صندوق کارافرینی امید برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬تا سال ‪۹۶‬‬ ‫فقط ‪ ۶۰۰‬صندوق خرد محلی در کشور وجود داشت و‬ ‫هم اکنون به ‪ ۱۸۰۰‬صندوق رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس ‪ ۱۰‬هزار صندوق اعتباری خودیار‬ ‫در استان ها‬ ‫فرنگ��ی در حجم ه��ای متفاوت از تاری��خ ابالغ این نام��ه تا مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱‬ب��ا رعایت س��ایر ضوابط و مق��ررات مربوط بالمانع‬ ‫اس��ت‪ .‬در ضمن صادرات کاالی فوق مشمول مفاد ماده ‪ ۱۱‬مکرر‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیست‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬پیش تر به دلیل نوسان های ارزی و افزایش نرخ‬ ‫رب گوجه فرنگی صادرات ان ممنوع ش��ده بود و همچنین با شروع‬ ‫فصل سرما و کاهش تولید و افزایش نرخ گوجه فرنگی و محصوالت‬ ‫ان به احتمال زیاد صادرات ان دوباره ممنوع اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵۶‬درصد مواد اولیه دارویی در ایران‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مواد شیمیایی دارویی‬ ‫و بس��ته بندی دارویی با تاکید بر اینک��ه تحریم ها تاثیری در تولید‬ ‫مواد اولیه دارویی نداش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬تخمین زده می شود حدود‬ ‫‪ ۵۶‬تا ‪ ۶۰‬درصد مواد اولیه دارویی در داخل کش��ور تولید می شود‪.‬‬ ‫محمدباق��ر تحویل زاده در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر دارو‬ ‫ممکن اس��ت به چندین ماده نیاز داش��ته باشد اما به ماده موثر یا‬ ‫اصلی برای تولید یک دارو‪ ،‬ماده اولیه گفته می شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫تاکید کرد که تاکنون نیاز کارخانه های داروسازی کامال تامین شده‬ ‫و در م��واردی این واحدها بیش از نیاز خود نیز مواد اولیه دریافت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬به گفته عضو هیات مدیره اتحادی��ه تولیدکنندگان مواد‬ ‫ش��یمیایی دارویی و بسته بندی دارویی‪ ،‬تحریم ها تاثیری در تولید‬ ‫مواد اولیه دارویی نداشته و فقط باعث ایجاد برخی دردسرها برای‬ ‫انها ش��ده اس��ت‪ .‬تحویل زاده همچنین از افزایش تولید مواد اولیه‬ ‫دارویی در بس��یاری از کارخانه ها نس��بت به سال گذشته خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬صادرات مواد اولیه دارویی درحال حاضر ناچیز اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬جدیدترین امار منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت (صمت) نشان می دهد در ‪۵‬ماه نخست امسال ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون عدد داروی انس��انی تولید ش��ده که نسبت‬ ‫به تولید ‪ ۱۴‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیونی این محصول در مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته‪ ۱۷.۵ ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫عراق در حال ورود به باشگاه غول های نفتی جهان‬ ‫عراق در حال اماده ش��دن برای ورود به باش��گاه غول های نفتی‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬این کش��ور که تا چندی پیش جنگ داخلی امانش‬ ‫را بریده بود‪ ،‬حاال به مکانی امن برای س��رمایه گذاران نفتی جهان‬ ‫درامده و ش��رکت های اس��تخراج کننده و تولیدگ��ر نفت از ایاالت‬ ‫متحده و اروپا و ش��رق اس��یا‪ ،‬تولید نفت در این کشور را به رکورد‬ ‫تازه ای رسانده اند‪.‬‬ ‫ان گونه که رئیس کمیس��یون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫با اس��تناد به گزارش تازه اژانس بین المللی انرژی اعالم کرد‪ ،‬تولید‬ ‫نفت عراق در ماه ش��هریور امسال به رکورد ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۷۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز رسیده است‪ .‬به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬رضا پدی��دار با بیان اینک��ه در حال به حداکثر رس��اندن‬ ‫تولیدات نفت خود اس��ت و زیربناهای صادرات��ی افزایش تولیدات‬ ‫‹ ‹حمای�ت ب�رای ارتق�ای توانمن�دی زنان‬ ‫روستایی‬ ‫رس��یده و ‪ ۱۹۰‬هزار شغل در روس��تاها ایجاد شده که‬ ‫س��هم زنان روستایی ‪ ۴۰‬درصد اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از‬ ‫مجموع اش��تغال های ایجاد ش��ده نیز س��هم زنان ‪۳۷‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت با اش��اره ب��ه اینکه نظ��ام بانکی‬ ‫نمی توان��د تامی��ن مالی خُ ��رد کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬باید از‬ ‫صندوق های خرد محلی در این زمینه بهره برد و اقدام‬ ‫به ایج��اد این صندوق ها کرد‪ .‬ربیع��ی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫صندوق های کارافرینی‪ ،‬برگش��ت داده نش��دن وام های‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیونی‪ ،‬صفر بوده است‪.‬‬ ‫صادرات محدود رب گوجه فرنگی از سر گرفته شد‬ ‫قائم مقام وزیر در ام��ور بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از بالمان��ع ب��ودن ص��ادرات رب گوجه فرنگی خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ف��ارس قائم مقام وزیر در ام��ور بازرگان��ی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از بالمانع بودن صادرات رب گوجه فرنگی خبر داد‪ .‬حسین‬ ‫مدرس خیابان��ی در این نامه اورده اس��ت‪ :‬به اس��تناد تصمیم های‬ ‫گرفته ش��ده کارگ��روه مدیریت ص��ادرات م��ورخ ‪۱۳۹۸/۰۵/۲۷‬‬ ‫موضوع مصوبه نهمین نشس��ت ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫مورخ‪ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷‬وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬ص��ادرات رب گوجه‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پایش ها نش��ان می دهد ای��ن صندوق ها‬ ‫موفق بودند و باید نهادسازی برای کار زنان روستایی و‬ ‫عشایری ادامه یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید اظهارکرد‪ :‬تالش‬ ‫می کنی��م صندوق های خرد محلی در اینده‪ ،‬بانک پذیر‬ ‫ش��وند و معتقدم همانطور که انسان مسیر رشد را طی‬ ‫می کند کس��ب و کارها نیز اینطور هستند و امیدواریم‬ ‫این نهادهای کوچک‪ ،‬بارور شوند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در بخش بازار رس��انی نیز تالش‬ ‫کردیم با همکاری وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫این بخش را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫نوراله زاده تاکید کرد‪ :‬صندوق های خرد محلی نشان‬ ‫داد که با اعداد کوچک می توان کارهای بزرگ انجام داد‬ ‫و در واقع ب��ا تامین های کوچک اقدام های بزرگ انجام‬ ‫داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ابتدا ‪ ۱۵‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫به اعضای صندوق که ‪ ۳۰‬نفر بودند پرداخت ش��د و در‬ ‫س��ال های بعد این می��زان افزایش یافت و به ‪ ۲۰‬و ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید گفت‪ :‬با همکاری‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی هم اکنون ‪ ۳‬هزار تسهیلگر در‬ ‫کش��ور فعالیت می کنند و ب��ه اعضا اموزش می دهند و‬ ‫امیدواریم با س��ازکار فعالیت های نوی��ن‪ ،‬اموزش های‬ ‫مجازی را فعال کنیم و از راه دور اموزش های تکمیلی‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫را نیز فراهم کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬براساس هدف گذاری دولت عراق‪،‬‬ ‫این کشور تا پایان سال اینده میالدی تولید نفت را به ‪ ۶.۲‬میلیون‬ ‫بش��که در روز افزایش خواهد داد و تا ‪ 4‬سال دیگر نیز سقف تولید‬ ‫نفت در این کشور به ‪ ۹‬میلیون بشکه در روز می رسد‪ .‬عضو هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران در عی��ن حال به گزارش دیگری‬ ‫اش��اره کرد که حکایت از کاهش میزان تولیدات نفت اوپک که به‬ ‫گفته وی‪ ،‬طی دست کم ‪ ۱۷‬سال گذشته بیشترین میزان کاهش را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬به گفته پدیدار‪ ،‬امارها نشان می دهد میزان تولیدات‬ ‫نف��ت کش��ورهای اوپک به ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۴۸۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫رس��یده و این در حالی اس��ت که دبیرکل این سازمان بزرگ نفتی‬ ‫به تازگی اعالم کرده گزینه کاهش بیشتر تولید نفت به میزان ‪۱.۲‬‬ ‫میلیون بشکه در روز روی میز کشورهای عضو اوپک قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۸۰۰‬صندوق خرد محلی داریم‬ ‫در ادامه این همایش مش��اور وزیر جهادکش��اورزی‬ ‫در ام��ور زن��ان و مدی��رکل دفتر توس��عه فعالیت های‬ ‫کشاورزی زنان روس��تایی و عشایری گفت‪ :‬پیام اصلی‬ ‫روز جهانی زن روس��تایی‪ ،‬حمایت از انها برای ارتقای‬ ‫توانمندی هاس��ت و حکمرانان مخاطبان اصلی این روز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فروغ الس��ادات بنی هاشم افزود‪ :‬در برنامه ریزی ها باید‬ ‫جایگاه زنان روستایی و عشایری مشخص باشد و تالش‬ ‫ش��ود دسترس��ی انها به خدمات اموزشی‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫بازار عرضه محصوالت افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دو ده��ه از فعالیت صندوق های خرد‬ ‫محلی می گ��ذرد و در ای��ن مدت نهاد ه��ای گوناگون‬ ‫همکاری می کنند که نش��ان از اثربخش��ی و کارامدی‬ ‫این پروژه است‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر جهادکشاورزی در امور زنان تاکید کرد‪:‬‬ ‫هرجا همکاری باشد فعالیت های بزرگی انجام می شود‬ ‫و این صندوق های خرد محلی نش��ان دادند که در این‬ ‫مسیر موفق هستند‪.‬‬ ‫بنی هاش��م گفت‪ :‬برای نخس��تین بار زنان روس��تایی‬ ‫به عنوان سهامدار مطرح می شوند و با توجه به اینکه وام‬ ‫دادن به زنان از نظر قانونی مشکل ندارد این امر موجب‬ ‫می شود این صندوق ها در اینده تبدیل به بانک شوند‪.‬‬ ‫قیمت سیب صنعتی ‪ ۸۰۰‬تومان تعیین شد‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬کارگروه تنظیم بازار با پیش��نهاد‬ ‫ارائه ش��ده در راس��تای حمای��ت از تولیدکنندگان س��یب درختی‬ ‫موافقت کرد‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدرضا‬ ‫کالمی با اع�لام این مطلب افزود‪ :‬کارگروه تنظی��م بازار در پنجاه‬ ‫و چهارمی��ن نشس��ت خ��ود مصوبات��ی را در راس��تای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان سیب درختی داشت‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬براس��اس این مصوبه مقرر ش��د در راستای حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان س��یب درختی و صنایع تبدیلی‪ ،‬س��ازمان تعاون‬ ‫روس��تایی ط��رح خری��د حمایتی س��یب صنعتی ب��رای مصارف‬ ‫کارخانه ها را به گونه ای تدوین کند که امکان خرید سیب از کشاورز‬ ‫با نرخ مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اضافه ک��رد‪ :‬در قالب این طرح س��یب‬ ‫درخت��ی با نرخ مناس��ب جمع اوری ش��ده و با حداکث��ر ظرفیت‪،‬‬ ‫فراوری خواهد شد‪.‬‬ ‫کالمی گفت‪ :‬دولت در راستای حمایت از باغدار و مدیریت بازار‪،‬‬ ‫با تامین تس��هیالت برای جمع اوری س��یب و تعیین مابه التفاوت‪،‬‬ ‫به گون��ه ای اقدام کند ک��ه نرخ خرید حدود ‪ ۸۰۰‬تومان به دس��ت‬ ‫باغدار برسد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬وزارت جهادکشاورزی و سازمان تعاون‬ ‫روس��تایی موظف ش��دند با هماهنگی با صنایع مربوط با استقرار‬ ‫مراک��ز خرید حمایتی در کارخانه ها‪ ،‬نس��بت ب��ه جمع اوری مازاد‬ ‫س��یب صنعتی به طوری که به طور مس��تقیم به کارخانه ها منتقل‬ ‫شود‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت همچنین درباره تصمیم های گرفته ش��ده‬ ‫ب��رای تنظیم بازار میوه ش��ب عید نیز گفت‪ :‬س��تاد تنظیم بازار از‬ ‫همین حاال به مس��ئله ورود کرده تا در ایام پرمصرف س��ال یعنی‬ ‫روزهای پایانی سال مشکلی از این بابت ایجاد نشود‪ .‬کالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��تاد تنظیم بازار با تصویب طرح ذخیره س��ازی میوه در ایام‬ ‫پایانی سال مقرر کرد کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و حضور نهادهای اجرایی ذی ربط تش��کیل شود تا نسبت‬ ‫به تعیین اس��تاندارد خرید‪ ،‬نرخ کف میوه‪ ،‬حداکثر نرخ مورد توافق‬ ‫و همچنی��ن تدوین متن موافقتنامه هم��کاری در این زمینه اقدام‬ ‫کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در این راس��تا پیش بینی شده از ظرفیت بخش‬ ‫خصوصی برای اجرای این برنامه حداکثر استفاده انجام شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان درباره نرخ خرید میوه به منظور‬ ‫ذخیره سازی شب عید نیز بیان کرد‪ :‬در قالب طرح خرید شب عید‬ ‫نیز منافع باغدار مورد توجه است و پیش بینی شده حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تن سیب درختی ممتاز و حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار تن پرتقال تامسون‬ ‫و والنسیای کیفی در قالب این طرح خریداری کند‪.‬‬ ‫روزانه ‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر غذا هدر می رود‬ ‫س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد (فائو) در گزارش��ی اعالم‬ ‫ک��رد روزانه حدود ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد دالر مواد غذایی پی��ش از این که به‬ ‫فروشگاه ها برس��ند‪ ،‬از بین می رود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬فائو در گزارشی با‬ ‫استناد به امار ‪3‬سال پیش اعالم کرد ساالنه حدود ‪ ۱۴‬درصد از کل مواد‬ ‫غذایی تولید شده از بین می رود‪ .‬نگهداری در محیط خنک و زیرساخت‬ ‫ب��ه کاهش ضررها کمک خواهد کرد اما برای مقابله با این مش��کل‪ ،‬به‬ ‫اطالع��ات مفصل درباره زنجی��ره تامین نیاز اس��ت‪ .‬از بین رفتن مواد‬ ‫غذایی به دلیل س��همی که در افزایش گازهای گلخانه ای دارد و با توجه‬ ‫به اینکه بیش از ‪ ۸۲۰‬میلیون نفر در جهان هر روز گرسنگی می کشند‪،‬‬ ‫مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته اس��ت‪ .‬س��ران جه��ان وعده داده اند‬ ‫تالش کنند اتالف مواد غذایی در س��طح فروشگاه ها و مصرف را تا سال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ 1409‬شمس��ی) نصف کرده و می��زان ضرر در تولید‬ ‫مواد غذایی را کم کنند‪ .‬ش��رکت ها نی��ز تالش می کنند کارامدی را در‬ ‫صنعت غذایی بهبود ببخشند‪ .‬چو دانگ یو‪ ،‬مدیرکل فائو در این گزارش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از بین رفتن مواد غذایی فشار غیرضروری بر محیط زیست و‬ ‫منابع طبیعی که برای تولید مورد اس��تفاده قرار گرفته اند‪ ،‬وارد می کند‬ ‫و ب��ه معنای ان اس��ت که منابع ابی و خاکی ه��در رفته اند و الودگی و‬ ‫گازهای گلخانه ای بدون هیچ هدفی ایجاد ش��ده اند‪ .‬براساس گزارش‬ ‫فائ��و‪ ،‬مصرف کنندگان نیز میزان زیادی مواد غذایی اس��راف می کنند‪.‬‬ ‫حداکثر ‪ ۳۷‬درصد محصوالت دامی و یک پنجم از میوه ها و صیفی جات‬ ‫پس از خریداری ش��دن از بین می روند‪ .‬کش��ورهای ثروتمند س��طح‬ ‫باالتری از اس��راف را به دلیل عمر مفید مح��دود یا برنامه ریزی ضعیف‬ ‫مصرف دارند در حالی که کش��ورهای فقیر به طور معمول با مش��کالت‬ ‫جوی و زیربنایی دست و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫استاندارد اجباری‪ ،‬مطالبه ‪ 20‬ساله زنبورداران‬ ‫صنع��ت و کس��ب وکار پ��رورش عس��ل از دو معضل‬ ‫اساسی رنج می برد؛ استاندارد اجباری و بیمه زنبورداران‪.‬‬ ‫استاندارد اجباری مطالبه ای ‪20‬ساله است که هنوز حل‬ ‫نشده است‪ .‬کسب وکار و صنعت زنبورداری کشور در چه‬ ‫شرایطی به سر می برد؟ مهم ترین مشکالت و چالش های‬ ‫فراروی زنبورداران کش��ور چیست؟پاسخ این پرسش ها‬ ‫را از رئیس پیش��ین اتحادیه زنبورداران و رئیس کنونی‬ ‫کانون علم‪ ،‬فن و بازار پرورش زنبورعسل جویا شدیم که‬ ‫در ادامه می اید‪.‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تولید عسل بیشتر از سال گذشته‬ ‫عفت رئیس��ی س��رحدی درباره میزان تولید عسل در‬ ‫سال جاری به‬ ‫گفت‪ :‬در مجموع‪ ،‬تولید عسل در‬ ‫مقایسه با سال قبل بیش��تر بوده و از طرفی هزینه های‬ ‫مواد اولیه و نیروی کار به شدت افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی که اختالف زی��ادی بین پول ایران و‬ ‫ارزهای خارجی وجود دارد از دولت انتظار داش��تیم که‬ ‫زمینه را فراهم کند تا محصول زنبورداران کشور‪ ،‬امکان‬ ‫حضور در بازارهای جهانی و رقابت با محصوالت مش��ابه‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫عفت رئیسی سرحدی‬ ‫‹ ‹استانداردسازی؛ مطالبه ‪۲۰‬ساله ‬ ‫س��رحدی در ادامه ب��ه مهم ترین مش��کل زنبورداران‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬متاس��فانه مانع بزرگی بر سر صادرات‬ ‫این محصول وجود دارد‪ .‬عس��ل ایران استاندارد نیست‪.‬‬ ‫اس��تاندارد از نوع تشویقی اس��ت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫استاندارد بودن برای کش��ورهایی که قصد خرید عسل‬ ‫ای��ران را دارند‪ ،‬اهمیت بس��یاری دارد‪ .‬اس��تاندارد کف‬ ‫کیفیت اس��ت نه حداکثر کیفیت و مرغوبیت‪ .‬متاسفانه‬ ‫باوج��ود تالش ه��ای ف��راوان اتحادی��ه زنب��ورداران و‬ ‫نشست هایی که از سال ها قبل با مسئوالن سازمان ملی‬ ‫استاندارد داشتیم‪ ،‬نتوانستیم این موضوع را به سرانجام‬ ‫برس��انیم‪ .‬از خانم پیروزبخت‪ ،‬رئیس سازمان استاندارد‬ ‫قول گرفتیم استاندارد اجباری عسل تدوین شود اما کار‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬در پژوهشکده اس��تاندارد هم نشست های‬ ‫کارشناس��ی خوبی برگزار شد اما این نشست ها هم یک‬ ‫سال اس��ت که برگزار نمی شود‪ .‬به هرحال نباید به بهانه‬ ‫انکه در صورت اجباری ش��دن استاندارد عسل‪ ،‬عده ای‬ ‫بیکار می شوند سالمت مردم را به خطر انداخت‪ .‬وظیفه‬ ‫سازمان استاندارد ان است که سالمت محور بودن کاالی‬ ‫داخلی ی��ا خارجی را در اولویت قرار دهد‪ .‬اش��تغالزایی‬ ‫دغدغه مهمی اس��ت اما جز وظایف این سازمان نیست‪.‬‬ ‫یکی از درخواست های مهم ما از وزیران جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬بهداشت و درمان همین بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات عسل ایران به بهای ناچیز‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬این موضوع باعث ش��ده که عسل‬ ‫صادر ش��ده از ایران به کمتری��ن قیمت‪ ،‬راهی بازارهای‬ ‫جهانی شود‪ .‬به نتیجه رس�اندن موضوع استاندارد‬ ‫ت ان‪،‬‬ ‫عس�ل کار سختی نیس�ت چون زیرس�اخ ‬ ‫که عس�ل خ�وب و مرغوب و نیز ازمایش�گاه های‬ ‫مناس�ب و دقیق اس�ت‪ ،‬وج�ود دارد‪ .‬اتحادیه هم‬ ‫یک ازمایشگاه بس�یار خوب دارد‪ .‬در این شرایط‬ ‫پرسش من این است که چرا موضوع استاندارد به‬ ‫نتیجه نمی رسد؟‬ ‫‹ ‹دلیل یا بهانه؟‬ ‫وی ب��ا تش��ریح دالی��ل و توجیه های س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد و نهادهای دیگر گف��ت‪ :‬یکی از توجیه ها ان‬ ‫اس��ت که زیرس��اخت ها اماده نیس��ت‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که زیرساخت موردنیازی که از ان صحبت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چیس��ت‪ ،‬گفت؟ اس��تنباط انها این است که‬ ‫عده ای عس��ل دست س��از می س��ازند‪ .‬در گذش��ته نبود‬ ‫ازمایشگاه را بهانه می کردند اما این بهانه اکنون معنایی‬ ‫ندارد‪ .‬در همه استان های کشور ازمایشگاه های خوب و‬ ‫مجهزی برای بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی عسل‬ ‫وجود دارد‪ .‬بهانه دیگر نبود نیروی کنترل کننده اس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا واقعیت ان اس��ت که کارشناس��ان در اتحادیه های‬ ‫اس��تانی و کشوری می توانند کنترل و نظارت را به خوبی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیسی سرحدی در پاسخ به این پرسش که زنبورداری‬ ‫چقدر س��رمایه نی��از دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذش��ته ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪۳۰‬میلیون تومان س��رمایه کافی ب��ود اما نرخ تورم و‬ ‫افزایش هزینه ها باعث شده این سرمایه به شدت افزایش‬ ‫یابد‪ .‬درحال حاضر دس��ت کم باید ‪ ۲۰۰‬کندو داش��ت تا‬ ‫پرورش زنبورعسل به صرفه باش��د و یک خانواده بتواند‬ ‫به وس��یله ان ارتزاق کند‪ .‬نرخ هر کندو ‪۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬به نظر من دستکم به ‪۱۰۰‬میلیون تومان سرمایه‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬کشور ما چهارفصل بوده و این مزیت بزرگی‬ ‫برای پرورش زنبورعسل است‪.‬‬ ‫از طرف��ی زنبورداری یکی از راه های مهم حفظ ذخایر‬ ‫گیاهی و کش��اورزی اس��ت‪ .‬به خاطر نقش اساس��ی که‬ ‫زنب��ورداری در حفظ اکوسیس��تم و گرده افش��انی دارد‪،‬‬ ‫دولت باید از این حرفه حمایت کند‪ .‬زنبور عس��ل ‪ ۴۶‬تا‬ ‫‪۷۰‬درصد باعث جلوگیری از پوک شدن دانه های روغنی‬ ‫مانند افتابگردان و کلزا می شود و ضریب تولید این نوع‬ ‫دانه ها را به ش��دت باال می برد‪ .‬این قضیه درباره باغ های‬ ‫سیب و پرتقال و سردرختی های دیگر هم صادق است و‬ ‫بهره وری را تا ‪۹۰‬درصد افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹شغلی طاقت فرسا بدون پوشش بیمه ای‬ ‫رئیسی سرحدی در ادامه به یکی از موضوع های مهمی‬ ‫که جامعه زنبوردار کش��ور با ان روبه رو است اشاره کرد‬ ‫زنب��ورداری ش��غلی پرزحم��ت و طاقت فرساس��ت اما بس��یاری از‬ ‫زنب��ورداران امنیت ش��غلی ندارند‪ .‬این حرفه را باید جزو مش��اغل‬ ‫سخت و زیان اور به شمار اورد‬ ‫و گفت‪ :‬موض��وع دیگر بیمه تامین اجتماعی زنبورداران‬ ‫است‪ .‬زنبورداری ش��غلی پرزحمت و طاقت فرساست اما‬ ‫بس��یاری از زنبورداران امنیت ش��غلی ندارند‪ .‬این حرفه‬ ‫را باید جزو مش��اغل سخت و زیان اور به شمار اورد‪ .‬کار‬ ‫زنبورداران به مراتب سخت تر از کار عشایر و روستائیان‬ ‫است‪ .‬بیمه یک خواست حداقلی است و زنبورداران هم‬ ‫مانند روستائیان‪ ،‬باغداران و قشرهای دیگر باید از بیمه‬ ‫و دیگر خدمات و حمایت های دولت بهره مند شوند‪ .‬باید‬ ‫توجه کرد که زنبوردار تنها نیست و چند نیرو در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬در دوره ریاس��ت جمه��وری محمد خاتمی تالش‬ ‫زیادی ش��د تا چادر زنبورداری‪ ،‬کارگاه به ش��مار اید اما‬ ‫متاس��فانه اعضای این «چ��ادر‪-‬کارگاه» از بیمه محروم‬ ‫هس��تند‪ .‬این واقعیات را در نشس��تی ک��ه هفت ه قبل با‬ ‫اقای��ان جهانگی��ری‪ ،‬حجتی‪ ،‬ش��ریعتمداری و رحمانی‬ ‫داشتیم‪ ،‬به عنوان نماینده زنبورداران مطرح کردم‪.‬‬ ‫‹ ‹در مدرسه ها عسل توزیع شود‬ ‫رئیس پیش��ین اتحای��ه زنب��ورداران و رئیس کنونی‬ ‫کان��ون علم‪ ،‬فن و بازار پرورش زنبورعس��ل اظهار کرد‪:‬‬ ‫فرهنگ س��ازی در رویداده��ا‪ ،‬جش��نواره ها و ایین های‬ ‫گوناگون باعث ش��ده س��رانه مصرف ه��ر ایرانی از یک‬ ‫کیلو به حدود یک کیل��و و ‪ ۱۰۰‬گرم افزایش یابد‪ .‬البته‬ ‫س��رانه مصرف هنوز اندک است‪ .‬سرانه مصرف عسل در‬ ‫کشورهایی مانند المان بیشتر از ‪ ۴‬کیلو است‪ .‬پیشنهاد‬ ‫کرده ای��م زمین��ه توزی��ع و بهره مندی عس��ل در میان‬ ‫کودکان دبس��تانی و پیش دبس��تانی فراهم شود‪ .‬امکان‬ ‫تغذیه کودکان با عسل مرغوب وجود دارد‪ .‬در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته در ابمیوه ‪ ،‬ش��ربت‪ ،‬صنایع اشپزی و حتی‬ ‫نوشابه های گازدار از عسل استفاده می شود اما در کشور‬ ‫ما از عس��ل فقط برای صبحانه اس��تفاده می شود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که در حالت ایده ال‪ ،‬عسل باید بدون نان‬ ‫و اقالم دیگر مصرف ش��ود‪ .‬به هرحال در شرایط کنونی‬ ‫مازاد تولید زیادی داریم و باید به وسیله استانداردسازی‬ ‫نسبت به صادرات بیشتر و بهتر این محصول اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فریادی که شنیده نشد‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬غفلت از این واقعیت علمی س��بب‬ ‫می ش��ود در کش��ور انطور که باید و شاید به زنبورداری‬ ‫بها داده نش��ود چون تصور می ش��ود که کار زنبور عسل‬ ‫فقط تولید عس��ل است‪ .‬در کش��ورهایی مانند ترکیه و‬ ‫حتی کش��ورهای حاش��یه خلیج ف��ارس‪ ،‬کندوها را به‬ ‫مناطق مصنوعی ساخته ش��ده منتقل می کنند تا اندک‬ ‫گیاهانی که دارند بهبود یابد‪ .‬کش��ور ما وضعیت اقلیمی‬ ‫بس��یار خوبی دارد اما رونق این حرفه مستلزم ان است‬ ‫که زمینه صادرات این محصول فراهم ش��ود‪ .‬متاس��فانه‬ ‫محصول زنب��ورداران به کمترین بهای ممکن خریداری‬ ‫وبه وس��یله بازارچه های مرزی صادر می شود‪ .‬در این باره‬ ‫بس��یار سخن گفته ایم اما انچه به گوش نرسید فریاد ما‬ ‫بود‪ .‬در مباحث نوین‪ ،‬زنبورداری یکی از عوامل توس��عه‬ ‫کشاورزی پایدار به شمار می اید اما نمی دانم چرا بعضی از‬ ‫دست اندرکاران چشم خود را روی این واقعیت بسته اند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اقداماتی که می توان در جوامع محلی‬ ‫و اقتصادهای خرد انجام داد گسترش زنبورداری است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه�کاری عمل�ی ب�رای تش�ویق ب�ه‬ ‫زنبورداری‬ ‫س��رحدی با بیان یک��ی دیگر از فواید پ��رورش زنبور‬ ‫عس��ل گف��ت‪ :‬دام و چ��رای بی روی��ه باعث فرس��ایش‬ ‫خاک و پوش��ش گیاهی می شود اما زنبور عسل و عمل‬ ‫گرده افشانی ان احیاگر اس��ت و موجب تکثیر و احیای‬ ‫گونه ه��ای کمیاب دارویی می ش��ود‪ .‬باره��ا گفته ایم که‬ ‫درص��دی از منابع مرب��وط ب��ه واردات دانه های روغنی‬ ‫به توس��عه زنبورداری اختصاص داده ش��ود و ازس��وی‬ ‫اتحادیه ها و تعاونی ها در اختی��ار زنبورداران قرار گیرد‪.‬‬ ‫زنجیره ای کاملی وجود دارد و با حمایت و نظارت دولت‬ ‫می توان به بهترین شکل از ان بهره برداری کرد‪ .‬یکی از‬ ‫س��ازکارهای تش��ویق صنعت زنبورداری همین است‪ .‬از‬ ‫حمایت های حداقلی دریغ می ش��ود‪ .‬زنبوردار بعد از ‪۳۰‬‬ ‫سال کار از هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نیست‪.‬‬ ‫بیمه ش��دن زنبورداری که از مرز ‪ ۵۰‬س��الگی عبور‬ ‫کرده فایده چندانی برای او نخواهد داش��ت اما دست کم‬ ‫نس��ل جدید زنبورداران را دریابیم‪ .‬بیمه‪ ،‬امید و امنیت‬ ‫شغلی را به زنبورداران و خانواده های‬ ‫انها بازگردانید‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ردم گ�ول تبلیغ�ات را‬ ‫نخورند‬ ‫رئی��س کان��ون علم‪ ،‬ف��ن و دانش‬ ‫زنبورعس��ل گف��ت‪ :‬نرخ تمام ش��ده‬ ‫تولید یک کیلو عس��ل ‪۶۰‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬البته نرخ عسل تک گلی ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪۲۰‬درصد بیشتر است‪ .‬طبیعی است‪،‬‬ ‫بعد از بس��ته بندی ‪ ۴۰‬ت��ا ‪۵۰‬درصد‬ ‫به نرخ عس��ل افزوده می شود‪ .‬هزینه‬ ‫بس��ته بندی دس��ت کم ‪۳۰۰‬درص��د‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی البته هستند کسانی که عسل‬ ‫طبیعی دست ساز را که نرخ هر کیلوی‬ ‫ان حدود ‪۱۵‬هزار تومان است به نرخ‬ ‫ب��اال در ب��ازار عرضه می کنن��د‪ .‬نرخ‬ ‫درج ش��ده روی بعضی محصوالتی که‬ ‫در فروشگاه ها و هایپرمارکت ها عرضه‬ ‫می ش��ود ‪ ۸۰‬هزار تومان است اما ‪۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪۵۰‬درصد تخفیف داده می ش��ود‪،‬‬ ‫در تخفیف ه��ای ویژه ‪۲۰‬درصد دیگر‬ ‫تخفیف داده می ش��ود‪ ،‬مگر می شود‬ ‫تولیدکنن��ده به ای��ن مق��دار ناچیز‬ ‫راضی باش��د؟ یک جای کار ایراد دارد‬ ‫و مردم نباید گول این نوع تبلیغات را‬ ‫بخورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولیدکننده واقعی توان‬ ‫حض��ور در فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫ب��زرگ را ن��دارد‪ .‬ب��ازار در کنت��رل‬ ‫تولیدکنندگان واقعی نیست‪ .‬مردم به‬ ‫عنوان مصرف کننده حق دارند کاالی‬ ‫باکیفیت دریافت کنند و این خواسته‬ ‫کم‪ ،‬فقط در صورت استانداردس��ازی‬ ‫عسل محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یک حرفه و ‪ 3‬متولی!‬ ‫وی در تشریح دیگر مشکالت گفت‪:‬‬ ‫عس��ل دست ساز ممکن است کشنده‬ ‫نباش��د ام��ا برای کس��ی ک��ه دیابت‬ ‫دارد ی��ا برای زنان ب��اردار یا کودکان‬ ‫خطرناک اس��ت و در درازمدت باعث‬ ‫دیابت‪ ،‬کب��د چرب‪ ،‬زخ��م معده و‪...‬‬ ‫می شود‪ .‬چه کسی باید به این معضل‬ ‫رس��یدگی کند؟ سازمان دامپزشکی‪،‬‬ ‫غذا و دارو و سازمان استاندارد خود را‬ ‫متولی زنبورداری و امور ان می دانند‪.‬‬ ‫هر ک��دام از انها بایده��ا و نبایدهای‬ ‫خاص خود را دیکته می کنند اما چه‬ ‫نقشی در ارتقای کیفیت عسل دارند؟‬ ‫ایا ت��وان کنترل کیفیت ان را دارند؟‬ ‫متاس��فانه نهادهای نظارت��ی دولتی‬ ‫هس��تند و نیروی الزم برای نظارت کارامد را در اختیار‬ ‫ندارند‪ .‬چرا از سپردن نظارت کیفی به اتحادیه ها امتناع‬ ‫می ش��ود؟ اتحادیه نیرو و کارش��ناس الزم را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬اهالی صنف متخلفان و نواحی الوده را می شناسند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات و ارز موردنیاز‬ ‫وی در پای��ان ب��ه موضوع سیاس��ت های ارزی و تاثیر‬ ‫ان ب��ر دنی��ای پرورش دهندگان زنبور عس��ل پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬در ردیف ه��ای ارزی‪ ،‬برای تامی��ن نهاده ها و‬ ‫مکمل های مربوط به تولید عس��ل‪ ،‬جایی در نظر گرفته‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی است که نرخ فالن دارو از ‪۳‬‬ ‫به ‪۱۲‬هزار تومان رس��یده است‪ .‬بعضی داروها هم تولید‬ ‫داخل نیس��تند و وارد می ش��وند‪ .‬در این شرایط باید ارز‬ ‫الزم ب��رای واردات دارو درنظر گرفته ش��ود و در اختیار‬ ‫تشکل های زنبورداری قرار داده شود چون نرخ این اقالم‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫در همه‬ ‫استان های کشور‬ ‫ازمایشگاه های‬ ‫خوب و مجهزی‬ ‫برای بررسی‬ ‫کیفیت فیزیکی‬ ‫و شیمیایی عسل‬ ‫وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫واقعیت ان است‬ ‫که کارشناسان‬ ‫در اتحادیه های‬ ‫استانی و کشوری‬ ‫می توانند‬ ‫کنترل و نظارت‬ ‫را به خوبی‬ ‫انجام دهند‬ ‫خانه اولی هایی که متقاضی خرید یا پیش خرید‬ ‫مسکن در بافت های ناکارامد هستند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تسهیالت ‪۱۶۰‬میلیون تومانی مسکن زوجین‬ ‫با نرخ سود ‪۶‬درصد استفاده کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬با وج��ود چالش هایی که‬ ‫در مس��یر نوس��ازی بافت ه��ای ناکارامد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفته می ش��ود‪ ،‬تاکنون بیش از ‪۴۵‬درصد‬ ‫پالک های فرسوده تهران نوسازی شده است‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر در محدوده بافت های فرسوده شهر‬ ‫تهران در ‪۵‬درصد سطح بیش از ‪۲۰‬درصد پروانه‬ ‫صادر شده و در کل کشور هم در ‪7‬درصد سطح‬ ‫‪۱۶.۵‬درص��د ص��دور پروانه را به همراه داش��ته‬ ‫و ای��ن نش��ان دهنده تاثیر مثبت سیاس��ت های‬ ‫اتخاذشده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم معاون وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫برنامه این است که ‪۷۵۰‬پروژه در بخش خدمات‬ ‫زیربنای��ی و روبنایی که از قبل ش��روع ش��ده و‬ ‫به طور متوسط دارای پیشرفت ‪۷۰‬درصدی است‬ ‫تا پایان سال به پایان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمتری�ن ن�رخ س�ود بانک�ی در‬ ‫بافت های فرسوده‬ ‫یکی دیگر از اقدامات برای نوسازی بافت های‬ ‫فرس��وده‪ ،‬ارائه تس��هیالت با نرخ س��ود ‪6‬شش‬ ‫درصد اس��ت که کمترین میزان نرخ سود را در‬ ‫بین تسهیالت بانکی دارد‪ .‬به گفته محمد ائینی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت بازافرینی‪ ،‬در صندوق‬ ‫پس انداز مس��کن یکم تمهیدات��ی درنظر گرفته‬ ‫ش��ده تا خانه اولی ها و زوج ه��ای جوان عالوه بر‬ ‫دریافت تس��هیالت ب��ا نرخ ‪۶‬درص��د بتوانند از‬ ‫س��ازندگان واحدهای مس��کونی نیز پیش خرید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ائین��ی با بیان اینکه تا پایان س��ال ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫واح��د مس��کونی در محله های ه��دف ناکارامد‬ ‫ساخته خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار ما این است که‬ ‫با اعطای مناسب بسته های تشویقی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت و ارائه تخفیف در پروانه های ساخت‬ ‫این رقم به ‪۱۳۰‬هزار واحد مس��کونی در س��ال‬ ‫اینده افزایش یابد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درگفت وگوی‬ ‫با رئیس کانون علم‪ ،‬فن و دانش زنبورعسل مطرح شد‬ ‫پیش خرید مسکن‬ ‫در بافت های فرسوده‬ ‫با وام ‪ ۶‬درصدی‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫استان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در بندر انزلی‬ ‫اس��تاندار گیالن با تاکید بر ل��زوم بهره گیری‬ ‫از ظرفی��ت بندره��ای ش��مالی ب��رای صادرات‬ ‫کاال‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ابت��دای دول��ت یازده��م تاکنون‬ ‫حجم س��رمایه گذاری در بن��در انزلی به بیش از‬ ‫‪ ۸۷۰‬میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬ارس�لان زارع در حاش��یه بازدید از مجتمع‬ ‫بندری انزلی با اش��اره به اینکه شرایط و وضعیت‬ ‫اقتص��ادی به دنبال تحریم ه��ای ظالمانه امریکا‬ ‫و هم پیمانان��ش اقتض��ا می کن��د از ظرفیت های‬ ‫داخلی اس��تان ها استفاده بیش��تری شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از ظرفیت های مهم و ارزشمند کشور‪،‬‬ ‫وج��ود دریای خ��زر و بندرهای ش��مال ایران از‬ ‫جمل��ه در گیالن اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه بندر‬ ‫انزلی به واس��طه ظرفیت خوبی که دارد می تواند‬ ‫مولفه مناس��بی برای کاهش مشکالت و تقویت‬ ‫ص��ادرات فراهم کند‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای س��ال های‬ ‫دول��ت یازده��م حجم زیادی س��رمایه گذاری از‬ ‫س��وی دولت و بخش خصوص��ی در این منطقه‬ ‫انجام شده به طوری که این میزان از ‪ ۸۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان تجاوز کرده اس��ت‪ .‬استاندار گیالن با اشاره‬ ‫به اینکه تالش می ش��ود تا این رویکرد اس��تمرار‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه های خوب��ی به ویژه‬ ‫از س��وی س��رمایه گذاران خارج��ی و داخلی این‬ ‫مجتمع بندری در حال ساخت است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با توجه به ظرفیت همس��ایگان ش��مالی و‬ ‫برنام��ه دولت به ویژه در تکمیل کریدور جنوب به‬ ‫ش��مال و پروژه خط ریلی رشت‪-‬انزلی‪-‬کاسپین‬ ‫این ظرفیت چندین برابر خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با بهره برداری از این مسیر ریلی امکان حمل ونقل‬ ‫بار تا ‪ ۱۰‬میلیون تن نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۲۶‬میلیون دالری‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدیرکل گمرک خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امسال ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۱۲۵‬تن صادرات از‬ ‫خراسان شمالی به ارزش ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۵۳۸‬هزار‬ ‫دالر انجام شده است‪ .‬به گزارش گمرک خراسان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬جواد جعفری با اش��اره به بخش واردات‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در ح��وزه واردات ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۳۲‬هزار‬ ‫ت��ن کاال به ارزش ‪ ۱۴‬میلی��ون و ‪ ۱۲۱‬هزار دالر‬ ‫وارد خراس��ان شمالی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬امار‬ ‫صادرات نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪۴۶‬‬ ‫درصد از نظر وزنی و ‪ ۵۷‬درصد از نظر ارزشی رشد‬ ‫داشته است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات‬ ‫شاهد کاهش منفی ‪ ۶‬درصدی هستیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در حوزه واردات متاس��فانه ‪ ۶‬درصد کاهش رشد‬ ‫منف��ی را ب��ه همراه داش��ته ایم ام��ا از نظر ارزش‬ ‫دالری ‪ ۴۰‬درص��د افزای��ش داش��ته ایم‪ .‬جعفری‬ ‫گف��ت‪ :‬انواع پالس��تیک‪ ،‬ک��ود اوره‪ ،‬کریس��تال‪،‬‬ ‫رب گوجه فرنگ��ی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬س��یب و‬ ‫س��یب زمینی عم��ده محصوالتی هس��تند که به‬ ‫کشورهای ترکمنستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عراق و ترکیه‬ ‫صادر شده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬برنج‪ ،‬سوزن‬ ‫ریل‪ ،‬مولد گازی‪ ،‬محصوالت کشورهای چینی نیز‬ ‫عمده محصوالتی اس��ت که از کشورهای ترکیه و‬ ‫روسیه وارد استان شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش سرمایه پاالیشگاه اصفهان تصویب شد‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬نشس��ت مجمع عموم��ی فوق الع��اده صاحبان‬ ‫سهام ش��رکت پاالیش نفت اصفهان (سهامی عام) با دستور جلسه‬ ‫تصمیم گی��ری درباره افزایش س��رمایه و اصالح ماده ‪ ۵‬اساس��نامه‬ ‫مرتبط با میزان س��رمایه و تعداد س��هام این شرکت چهارشنبه ‪۱۷‬‬ ‫مهر برگزار شد‪ .‬در این نشست که حدود ‪ ۶۳.۵۷‬درصد سهامداران‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬با موافقت سهامداران‪ ،‬مصوبه مجمع برای افزایش‬ ‫س��رمایه ش��رکت از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال به ‪ ۵۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫م��ورد تصوی��ب قرار گرف��ت‪ ،‬همچنین با اصالح بند ‪ ۵‬اساس��نامه‬ ‫شرکت‪ ،‬سرمایه ان ‪ ۵۱‬هزار میلیارد ریال معادل ‪ ۵۱‬میلیارد سهم‬ ‫هزار ریالی تعیین شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در ابتدای این‬ ‫نشست‪ ،‬مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گزارشی از وضعیت‬ ‫شرکت و گزارش توجیهی هیات مدیره درباره افزایش سرمایه ارائه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ماموریت اصلی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان تولید و‬ ‫فراورش فراورده های نفتی براساس تعهدات شرکت برای طرف های‬ ‫ذی نفع است‪ .‬مرتضی ابراهیمی دستیابی به توسعه پایدار با اشتیاق‬ ‫به محیط زیس��ت و ایفای مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬حفظ و تداوم‬ ‫تامین خوراک و تولید محصوالت فعلی را از جمله اس��تراتژی های‬ ‫مهم ش��رکت عنوان کرد و افزود‪ :‬راه اندازی واحد تقطیر و گاز مایع‬ ‫‪ ۳‬نیز از اقدام هایی است که در راستای استراتژی های شرکت انجام‬ ‫شده است‪ .‬وی به پیشنهاد اولیه هیات مدیره شرکت درباره افزایش‬ ‫سرمایه از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال به ‪ ۶۴‬هزار میلیارد ریال اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬نخس��ت بنا داش��تیم از محل س��ود انباشته حدود ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و از محل اندوخته طرح های توس��عه ‪ ۲۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال براس��اس پیشنهاد هیات مدیره شرکت درنظر گرفته شود‪ ،‬اما‬ ‫انچه در بورس مطرح شد افزایش سرمایه از ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫ب��ه ‪ ۵۱‬ه��زار میلیارد ریال بود که ‪ ۲۸‬هزار میلیارد ریال ان از محل‬ ‫اندوخته طرح های توسعه و حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال هم از محل‬ ‫سود انباشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام به بهبود و ارتقای کیفیت فراورده ها‬ ‫مدیرعامل پاالیش��گاه اصفهان ال��زام به بهبود و ارتقای کیفیت و‬ ‫رعایت مس��ائل زیست محیطی را ازجمله محور فعالیت های شرکت‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬س��اخت و راه اندازی واحد بنزین س��ازی یکی از‬ ‫پروژه های شرکت پاالیش نفت اصفهان است که باتوجه به الزامات‬ ‫محیط زیست ‪ ،‬باید بنزین پاالیشگاه از حالت معمولی به یورو تبدیل‬ ‫می ش��د و بر همین اساس درسال ‪ ۹۴‬واحد بنزین سازی پاالیشگاه‬ ‫اصفهان راه اندازی شد‪ .‬ابراهیمی همچنین به راه اندازی واحد تقطیر‬ ‫و گاز مای��ع ‪ ۳‬در تیر س��ال جاری اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬امیدواریم‬ ‫راه ان��دازی واح��د تصفیه گازوئیل نیز مانند واحد بنزین س��ازی در‬ ‫راستای بهبود کیفیت محصوالت تولیدی این پاالیشگاه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره برداری از واحد تصفیه گازوئیل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان وعده داد واحد تصفیه‬ ‫گازوئیل پاالیش��گاه اصفهان در نیمه نخست تا پایان سال اینده به‬ ‫بهره برداری برسد و گفت‪ :‬نیمه نخست سال ‪ ۹۹‬شروع به راه اندازی‬ ‫ای��ن واحد خواهیم کرد که تا نیمه دوم س��ال به بهره برداری کامل‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وی همچنین اش��اره ای به میزان سرمایه و ترکیب‬ ‫س��هامداران این ش��رکت کرد و گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۷۷‬میزان سرمایه‬ ‫شرکت ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال بود‪ ،‬که طی سال های گذشته و با افزایش‬ ‫س��رمایه به مبلغ ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال رس��یده و درحال حاضر هم‬ ‫درخواس��ت افزای��ش ان ب��ه مبلغ ‪ ۵۱‬هزار میلیارد ری��ال را داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پاالیش��گاه اصفهان به پروژه های زیس��ت محیطی نیز‬ ‫اشاره ای کرد و گفت‪ :‬از جمله این پروژه ها ایجاد پمپاژ و شبکه پساب‬ ‫تصفیه خانه شاهین ش��هر اس��ت که در بخش صنعت از ان استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬ابراهیمی راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل را از پروژه های‬ ‫در دس��ت اقدام برشمرد و افزود‪ :‬این پروژه برای پاالیشگاه اصفهان‬ ‫به ط��ور تقریبی الزام اور اس��ت و برای واح��د ‪ RHU‬هم باید انجام‬ ‫شود‪ .‬وی با بیان اینکه با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫بشکه گازوئیل در روز تصفیه می شود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬امیدواریم در سال‬ ‫‪ ۹۹‬ای��ن پروژه نیز به طورکامل راه اندازی و عالوه بر تولید س��وخت‬ ‫پاک براس��اس اس��تاندارد یورو‪ ،‬از انتش��ار ‪ ۳۰۰‬تن گوگرد در روز‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫گازوئیل پاالیش��گاه اصفهان ی��ورو ‪ ۴‬و ‪ ۸۰‬درصد گازوئیل معمولی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با راه اندازی این واحد‪ ،‬تمام تولیدات پاالیشگاه‬ ‫اصفهان تبدیل به یورو می شود و در عین حال که می توانیم گوگرد‬ ‫تولیدی را بفروش��یم تا سودی عاید پاالیشگاه شود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬راه اندازی واحد ‪ RHU‬نیز قرار بود از سوی یک شرکت کره ای‬ ‫به نام دایلم اجرا ش��ود که به دلیل تحریم ها این ش��رکت انصراف داد‬ ‫و اکنون با پیمانکار ایرانی قرارداد بس��ته ایم و تا در ‪ ۳ ، ۲‬سال اینده‬ ‫شاهد بهره برداری و تصفیه نفت کوره تولید پاالیشگاه خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی استاندار فارس‪:‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه‬ ‫ایجاد خانه احزاب یکی از مطالبات بحق و از اولویت هاست‪ ،‬از تالش‬ ‫برای راه اندازی این مرکز در اینده نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬س��یداحمد احمدی زاده در نشس��ت‬ ‫حزب ها و تش��کل های سیاس��ی شهرستان ش��یراز گفت‪ :‬باید قبول‬ ‫کنیم جریان ها و شخصیت های سیاسی فارس دارای سابقه سیاسی‬ ‫مفی��د و توانمندی های فراوانی هس��تند که این ام��ر انتظارات را از‬ ‫حزب ه��ای فعال این اس��تان باال می برد‪ .‬احم��دی زاده گفت‪ :‬امروز‬ ‫نماینده عالی دولت به عنوان یک استاندار بومی که با مسائل گوناگون‬ ‫این اس��تان اش��نایی کامل دارد‪ ،‬به همراه مجموعه معاونان‪ ،‬اماده‬ ‫دریافت انتقادها و پیش��نهادها هس��تند؛ بنابراین حزب ها و فعاالن‬ ‫سیاس��ی هم با هدف رس��یدن فارس به توسعه پایدار‪ ،‬باید به صحنه‬ ‫بیاین��د و اج��ازه ندهن��د تخریب جای نقد س��ازنده را بگیرد‪ .‬وی با‬ ‫انتق��اد از برخی رفتارها و نشس��ت های فاقد خروجی برای توس��عه‬ ‫اس��تان فارس و حل مش��کالت مردم‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد داریم حزب ها و‬ ‫جریان های سیاسی مختلف با سلیقه های گوناگون باید هر جا منافع‬ ‫اس��تان ایجاب کند یا در راس��تای پیگیری مطالب��ات مردم بتوانند‬ ‫خانه احزاب شیراز به زودی راه اندازی می شود‬ ‫دور یک میز جمع ش��وند و برای مس��ائل و مش��کالت مطرح ش��ده‬ ‫راه��کار ارائ��ه دهند‪ .‬احمدی زاده با بیان اینک��ه یکی از کارکردهای‬ ‫مه��م حزب ها قانون مداری و نهادینه کردن قانون در جامعه اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حزب ها با گرایش های سیاسی گوناگون در دولت دارای سهم‬ ‫و مس��ئولیت هس��تند و به طور طبیعی باید با برنام��ه اثرگذار برای‬ ‫حل مش��کالت موجود به صحنه بیایند؛ مجموعه مدیریتی استان از‬ ‫حضور و ارائه راهکار ازسوی حزب ها استقبال می کند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫انتظار داریم حزب های سیاس��ی استان با هر گرایش سیاسی بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب اس�لامی را بیش از گذش��ته مورد توجه قرار داده و‬ ‫ضمن بومی س��ازی موضوع ها‪ ،‬متناس��ب با ش��رایط استان برای هر‬ ‫موضوع نشست های تخصصی با هدف بهره برداری حداکثری برگزار‬ ‫کنند‪ .‬رئیس و س��خنگوی س��تاد انتخابات اس��تان فارس با اشاره به‬ ‫اهمی��ت و نقش حزب ها در معرف��ی نامزدهای اصلح و فراهم کردن‬ ‫بس��تر الزم در راس��تای حضور حداکثری مردم در انتخابات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بحث س�لامت و امنیت انتخابات با تمام توان ایس��تاده ایم و در‬ ‫همین زمینه گروه ها و کارگروه های گوناگونی تش��کیل و فعال شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در بحث رقابت سالم نامزدها در چارچوب قانون‬ ‫انجام تشریفات گمرکی در سمنان با مشارکت مردمی‬ ‫مدیرکل گمرک اس��تان س��منان با بیان اینکه‬ ‫تش��ریفات گمرکی با مش��ارکت مردم اس��تان در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکن��ون فرایند گمرکی‬ ‫ده ها کامیون برای اعزام به عراق انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی سعدالدین عصر پنجشنبه‬ ‫در گفت وگ��و با خبرن��گاران ب��ه میزبانی گمرک‬ ‫س��منان‪ ،‬ضمن بی��ان اینک��ه برای نخس��تین بار‬ ‫تش��ریفات گمرکی مش��ارکت های مردمی استان‬ ‫س��منان مس��تقیم از طریق گمرک مرکز اس��تان‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬تاکنون صدور مجوز خروج‬ ‫موقت و تش��ریفات ب��رای بی��ش از ‪ ۱۵۰‬خودرو‬ ‫سواری انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ضم��ن بیان اینکه تش��ریفات گمرکی ده ها‬ ‫کامیون برای حمل امکانات اسکان و تغذیه شامل‬ ‫حمل مواد غذایی و س��ایر اقالم ویژه ایین اربعین‬ ‫از طریق گمرک استان سمنان انجام شده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ای��ن کامیون ه��ا به زودی به س��مت ع��راق اعزام‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک اس��تان س��منان با بیان اینکه‬ ‫مجوزها و تش��ریفات الزم برای ارسال مواد غذایی‬ ‫و کاال گرفت��ه ش��ده‪ ،‬اب��راز ک��رد‪ :‬این م��وارد در‬ ‫نشس��ت هایی با س��تاد عتبات عالیات‪ ،‬استانداری‬ ‫س��منان مطرح و روند تکمیل و ارجاع تش��ریفات‬ ‫قانونی کامل انجام شده است‪.‬‬ ‫س��عدالدین اضاف��ه کرد‪ :‬ارس��ال محصوالت به‬ ‫کش��ور عراق از سراس��ر اس��تان به س��منان نیز‬ ‫برنامه ریزی ش��ده تا از طریق انج��ام روال قانونی‬ ‫به عراق اعزام شود‪.‬‬ ‫و مش��ارکت حداکثری مردم که موضوعی ملی اس��ت انتظار داریم‬ ‫همگان به ویژه حزب های سیاسی در صحنه باشند‪ .‬معاون استانداری‬ ‫فارس همچنین گفت‪ :‬تشکیل خانه احزاب یکی از اولویت های حوزه‬ ‫سیاس��ی اس��ت و با پیگیری های انجام شده‪ ،‬مکانی برای این منظور‬ ‫ازس��وی یکی از نهاد های اجرایی پیش بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬در تالش‬ ‫هس��تیم هرچه سریع تر این مطالبه بحق حزب های فارس را محقق‬ ‫کنیم‪ .‬احمدی زاده همچنین با اشاره به تهیه سند پیشرفت و توسعه‬ ‫ف��ارس بر مبنای اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اولویت های اصلی‬ ‫مدیریت ارش��د استان تحقق رونق تولید و ترغیب سرمایه گذاری با‬ ‫برداش��تن موانع گوناگون مانند بروکراس��ی اداریا س��ت که در این‬ ‫راستا با تشخیص و دستور مستقیم استاندار فارس ‪ ۱۲۸‬مجوز بی نام‬ ‫و اماده س��رمایه گذاری صادر و با اس��تقبال کم نظیر سرمایه گذاران‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬معاون سیاسی استانداری فارس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تاکن��ون بی��ش از ‪ ۳۰‬مج��وز از مجوزهای بی نام صادر ش��ده‪ ،‬به نام‬ ‫متقاضیان س��رمایه گذاری در استان ثبت شده است‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫سیاسی‪ ،‬انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس نیز با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه تا پی��ش از انقالب فعالیت حزب ها در ایران فرمایش��ی و‬ ‫ناکارامد بود‪ ،‬دوران پس از انقالب را به ‪ ۳‬بخش تقسیم و اضافه کرد‪:‬‬ ‫در ساختار سیاسی کشور حزب ها نخست از باال به پایین فعالیت خود‬ ‫را اغاز کردند به نحوی که به نوعی منتظر بودیم دولت برای حزب ها‬ ‫تصمیم بگیرد‪ ،‬اما امروز این موضوع با ش��یبی مالیم از پایین دس��ت‬ ‫اغاز می ش��ود و ش��اهدیم که حزب ها به راحتی نمایندگان مجلس و‬ ‫ش��وراهای اسالمی شهرها را مش��خص و به مردم معرفی می کنند‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬امروز به گواه مس��تندات موجود حزب ها خود تصمیم‬ ‫می گیرند و می گویند که نمایندگان ما چه کسانی هستند‪ ،‬اتفاقی که‬ ‫شاید تا دیروز به این صورت نبود‪ ،‬این مهم حرکت حزب ها به سمت‬ ‫و س��وی نهادینه شدن و رسیدن به جایگاه واقعی خود در چارچوب‬ ‫وظایف ذاتی و قانونی را نشان می دهد‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه‬ ‫با وجود ارتقای جایگاه حزب ها در کشور‪ ،‬تا رسیدن به نقطه مطلوب‬ ‫فاصله بس��یار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اید مش��کالت و اسیب هایی در ادامه‬ ‫مس��یر حزب ها تا رس��یدن به وضعیت ایده ال وجود داشته باشد اما‬ ‫از نخبگان سیاسی حزب ها انتظار داریم با رعایت قواعدفعالیت های‬ ‫سیاس��ی خود‪ ،‬از قدرت گفت وگو نهایت بهره را در راس��تای ارتقای‬ ‫سطح وجودی حزب ها و توسعه سیاسی پایدار ببرند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز و سکه ادامه دارد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫توافق از اتحادیه اروپا خارج شود یا خیر‪ .‬اما دیپلمات ها‬ ‫اظه��ار کرده اند ک��ه اتحادی��ه اروپا خواس��تار دریافت‬ ‫امتیازهای بیشتر از دولت بوریس جانسون است و بعید‬ ‫است این هفته یک توافق کامل به دست اید‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬اس��تیون منوچی��ن‪ ،‬وزیر خزان��ه داری امریکا روز‬ ‫دوشنبه گفت اگر تا ماه دسامبر توافقی تجاری با چین‬ ‫به دست نیاید واشنگتن به طور احتمالی دور جدیدی از‬ ‫تعرفه ها را علیه کاالهای چینی به اجرا خواهد گذاشت ‬ ‫اما اضافه کرد که انتظار دارد توافق تجاری به دست اید‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضا در بازار نیست‬ ‫محمد کشتی ارای‪ ،‬عضو اتحادیه طال و جواهر درباره‬ ‫وضعی��ت بازار طال و س��که در گفت وگو با‬ ‫بیان‬ ‫کرد‪ :‬این روزها با توجه به ایام سوگواری و مذهبی پیش‬ ‫رو‪ ،‬طبیعی اس��ت بازار رونق خاصی ن��دارد و تقاضا به‬ ‫حداقل خود رسیده و بازار در رکود سنگینی قرار گرفته‬ ‫که این یکی از عواملی اس��ت که باعث کاهش قیمت ها‬ ‫نرخ ارز و تورم کنترل‬ ‫شده است‬ ‫در این بازار شده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در کنار ای��ن عامل‪ ،‬افت ‪ ۲۰‬دالری‬ ‫نرخ اونس جهانی طال و تثبیت کاهش نرخ ارز دو عامل‬ ‫اثر گذار دیگری هس��تند که باعث شده اند تا طال و سکه‬ ‫در بازار داخل تحت تاثیر این جریان با کاهش شدید نرخ‬ ‫روبه رو شوند‪ ،‬یاداور شد ‪ :‬اغاز هفته گذشته نرخ سکه در‬ ‫حالی روی ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۵‬هزار تومان قرار داش��ت که‬ ‫با توجه به این شرایط‪ ،‬دیروز به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۷۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته این فعال بازار‪ ،‬این ‪ ۳‬عامل باعث شده تا با افت‬ ‫قیمت ها‪ ،‬حباب سکه تمام بهار ازادی و نیم سکه به صفر‬ ‫برسد و فقط یک حباب کمی را در سکه های خردتر شاهد‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کش��تی ارای با بیان اینکه درحال حاض��ر بازار طال و‬ ‫س��که ب ا رکود شدیدی روبه رو است و انگیزه برای خرید‬ ‫در این بازار به ش��دت کم ش��ده که به نظر می رسد این‬ ‫روند ت��ا پایان ایام س��وگواری ادامه یابد‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫اگر ش��رایط تقاضا و رکود در بازار از بین برود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫بازگشت ش��رایط بازار به روال گذش��ته خواهیم بود و‬ ‫به طور احتمالی یک رونق نس��بی پ��س از این ایام در‬ ‫بازار طال و س��که به وجود اید‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫در بازار تهران‪ ،‬س��که تمام بهار ازادی طرح جدید با نرخ‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۹۷۰‬هزار تومان و س��که تمام بهار ازادی‬ ‫ط��رح قدیم با نرخ ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۶۵‬هزار تومان معامله‬ ‫می شود و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار هم ‪ ۴۰۵‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫تومان ارزش گذاری شده است‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاضر‬ ‫بازار طال و سکه‬ ‫ب ا رکود شدیدی‬ ‫روبه رو است‬ ‫و انگیزه برای‬ ‫خرید در این‬ ‫بازار به شدت‬ ‫کم شده که به‬ ‫نظر می رسد‬ ‫این روند تا‬ ‫پایان ایام‬ ‫سوگواری ادامه‬ ‫داشته باشد‬ ‫فروش افالین و انالین طال نیازمند دریافت مجوز‬ ‫سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی گفت‪ :‬فروش انالین طال از سوی کسب وکارها‬ ‫نیازمند مجوز فروش افالین طال از اتحادیه طالی اس��تان و س��پس مجوز فروش انالین از‬ ‫اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی است‪ .‬رضا الفت نس��ب در گفت وگو با ایبِنا‪ ،‬درباره مجوز‬ ‫ف��روش انالی��ن طال گفت‪ :‬بر اس��اس ماده ‪ ۸۷‬قانون نظام صنفی و ایین نامه اعالم ش��ده‪،‬‬ ‫هر فعالیت در حوزه فضای مجازی نیاز به مجوز از اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی دارد‬ ‫و کس��ب وکارهایی ک��ه قص��د فروش انالین ط�لا را دارند باید از اتحادی��ه مجوز فعالیت‬ ‫بگیرند‪ .‬سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۵‬مجوز صادر و‬ ‫ایین نامه ای را با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اماده کرده ایم و درحال حاضر‬ ‫چندی��ن ماه اس��ت که دراختیار اتاق اصناف ایران برای اب�لاغ قرار دارد و در صورت ابالغ‬ ‫این حوزه قانونمند خواهد ش��د و س��اماندهی می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ ۵ :‬کسب وکاری که‬ ‫هم اکنون مجوز فروش انالین طال از اتحادیه کسب وکارهای مجازی را دارند در عین حال‬ ‫از اتحادیه های طالی اس��تان خود مجوز دریافت کرده اند و به صورت فیزیکی نیز فعالیت‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش بیمه های زندگی در اقتصاد خانوار‬ ‫منصور لطفی‪-‬کارش�ناس ارش�د‬ ‫بیمه ه�ای بازرگانی‪ :‬با نگاهی به الیحه‬ ‫برنامه ‪ ۵‬س��اله ششم توسعه و پیش بینی‬ ‫س��هم ‪ ۷‬درص��د در بخ��ش بیمه ه��ای‬ ‫بازرگان��ی از تولی��د ناخال��ص داخل��ی‬ ‫بس��یاری از تحلیلگ��ران و کارشناس��ان‬ ‫صنع��ت بیمه کش��ور رس��یدن ب��ه این‬ ‫میزان رش��د با ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور و موانع‬ ‫بس��یاری در سر راه ان و مش��کالت درون سیستمی‬ ‫صنعت بیم��ه ان را غیرممکن تلق��ی کرده اند‪ .‬حتی‬ ‫رئیس کل بیم��ه مرکزی ایران در یک مصاحبه اعالم‬ ‫کردند که حداکثر در بهترین ش��رایط رسیدن به ‪۳.۵‬‬ ‫درصد ضریب نفوذ از سوی بازار بیمه منطقی و ممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه تاکید ارتقای کم��ی و کیفی نظام‬ ‫جامع صنعت بیمه در برنامه شش��م‪ ،‬ایجاد تغییراتی‬ ‫در گرو تنوع بخش��ی به خدمات این صنعت با استفاده‬ ‫از ابزار بازار رقابتی در فضای س��الم و بیمه های اتکایی‬ ‫و حتی مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و‬ ‫خارجی در راه رسیدن به شاخص های پیش بینی شده‬ ‫طراحی و تولی��د بیمه نامه های نوین با در نظر گرفتن‬ ‫نیاز یکایک افراد جامعه و وضعیت اقتصادی انهاست‪.‬‬ ‫یکی از موانعی که بر س��ر راه رسیدن به جذب پرتفوی‬ ‫پیش بین��ی ش��ده اس��ت‪ ،‬نگرانی و اعتماد نداش��تن‬ ‫بیمه گذاران به ش��رکت های بیم��ه ایفای تعهدات در‬ ‫بلندم��دت‪ ،‬ورشکس��تگی‪ ،‬یکنواخت بودن ش��رایط‬ ‫بیمه نامه ها‪ ،‬بازی با کلمات در پوش��ش های ارائه شده‬ ‫برای ترغیب انها و سود پیش بینی شده است‪ .‬امروزه‬ ‫بخ��ش زیادی از جمعیت کش��ور تحصیلکرده و اگاه‬ ‫هس��تند ‪ .‬در این دوره مردم نی��ز کمابیش از وضعیت‬ ‫مالی بانک ها و موسس��ه های بیمه خبر دارند‪ .‬انها نیز‬ ‫سخنان مدیران ارش��د نظام های اقتصادی را بررسی‬ ‫و تحلی��ل می کنند‪ .‬وقتی متوج��ه تزلزل در مدیریت‬ ‫و نقای��ص قانون��ی در ی��ک صنعت مالی می ش��وند‬ ‫درنتیجه برای س��رمایه گذاری در ان صنعت س��لب‬ ‫اعتماد می ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬فراهم کردن بس��تر الزم‬ ‫ب��رای ایجاد ش��رایط رش��د و گس��ترش یک صنعت‬ ‫به وی��ژه صنعت بیمه و به طور مش��خص در بیمه های‬ ‫اس��ت و داش��تن ی��ک برنامه‬ ‫ ‬ ‫زندگ��ی عنصر اعتماد‬ ‫اس��تراتژیک محور تغییر اصالح مق��ررات‪ ،‬گرایش به‬ ‫س��مت مش��تری مداری‪ ،‬طراحی محص��والت نوین‬ ‫و‪ ...‬بر پایه نیاز س��نجی یکایک اف��راد جامعه و تعیین‬ ‫ح��ق بیمه مناس��ب با توج��ه به وضعی��ت اقتصادی‬ ‫خان��وار‪ ،‬در پایان حذف مالیات ارزش افزوده می تواند‬ ‫مس��یر رس��یدن به هدف پیش بینی ش��ده در برنامه‬ ‫شش��م توسعه را هموار سازد‪ .‬اس��تادان علم بازاریابی‬ ‫همیش��ه عنوان می کنند که اساس طرح ریزی تولید‬ ‫محصوالت بر نیاز و خواسته مشتریان است‪ .‬این نکته‬ ‫کلیدی ح��اوی پیام مهمی ب��رای مدیران‬ ‫ش��رکت های تولی��دی و تج��اری اس��ت‪.‬‬ ‫ هاس��ت بر مبنای‬ ‫ ‬ ‫ب��ازار بیم��ه در دنیا سال‬ ‫شناس��ایی نیازهای بیمه گذاران به عرضه‬ ‫محص��والت بیم��ه ای می پ��ردازد‪ .‬تمامی‬ ‫محصوالت بیمه که پوش��ش های مورد نیاز‬ ‫انس��ان ها در حوزه فرد و خان��واده در قبال‬ ‫ریس��ک های فوت‪ ،‬پی��ری‪ ،‬از کار افتادگی و بیماری‬ ‫و حادثه را در بر می گیرد‪ ،‬ب��ا عنوان بیمه های زندگی‬ ‫نامیده می ش��ود‪ .‬اما با وجود شباهت های شکلی بین‬ ‫بیمه های عمر اندوخته ساز با بیمه های عمر مستمری‬ ‫و بازنشس��تگی‪ ،‬این محصوالت تفاوت های ماهوی و‬ ‫روش های متفاوت بازاریابی و خدمات دهی با یکدیگر‬ ‫دارند‪ .‬مطالعه و بررس��ی اهداف بیمه گذاران و قصد و‬ ‫نیت انها در مدیریت ریس��ک خان��واده در برابر از کار‬ ‫افتادگ��ی‪ ،‬ف��وت‪ ،‬دریافت مس��تمری و بیماری های‬ ‫مختل��ف در طول م��دت منحنی عمر ی��ک خانوار با‬ ‫توجه به معیش��ت و سبک زندگی‪ ،‬فرهنگ اجتماعی‬ ‫و ش��رایط اقتصادی در هر کش��ور نش��ان می دهد که‬ ‫گروه ه��ای مختل��ف در دهک های درام��دی جامعه‬ ‫ی متفاوتی در تامین پوشش های بیمه زندگی‬ ‫نیازها ‬ ‫دارند‪ .‬پاسخگویی متناسب و مناسب با خواسته های‬ ‫بیمه گذاران ایجاب می کند که بازار بیمه کشورمان به‬ ‫منظور تامین تقاضای پوشش های بیمه ای مورد نیاز‬ ‫ی ب��ه تامین و‬ ‫س��لیقه های مختل��ف بیمه های زندگ ‬ ‫تولی��د محصوالت متن��وع مبادرت کند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫فعلی بازار بیمه‪ ،‬نبود تنوع در این محصوالت و عرضه‬ ‫چن��د محصول س��نتی در بازار یک��ی از عوامل اصلی‬ ‫که موجب محدود و کند ش��دن روند رش��د پرتفوی‬ ‫بیمه های زندگی ش��ده و بازار بیمه برای برون رفت از‬ ‫چنین شرایطی نیازمند تولید و عرضه بیمه نامه های‬ ‫متن��وع زندگی در ش��رایط و الزام های ایین نامه های‬ ‫مرب��وط به هر رش��ته به طور جداگانه اس��ت‪ .‬خالصه‬ ‫انکه وقتی بیمه گذاران در پوش��ش های بیمه ای رفع‬ ‫دغدغه خویش در قبال ریس��ک های موجود و پیش‬ ‫رو را مشاهده کنند و کسانی که نیازمند پوشش بیمه‬ ‫عمر اندوخته سا ز یا به طور جداگانه متقاضی پوشش‬ ‫بیمه مستمری و بازنشستگی هستند این قراردادها را‬ ‫در چارچوب معین و ش��رایط کامال مشخص و متمایز‬ ‫بتوانن��د خریداری کند به طور قط�� ع میزان پرتفوی‬ ‫بیمه های زندگی به نقطه ارمانی خود خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫کش��ورمان از نظر اقتصادی اکنون در ش��رایطی قرار‬ ‫دارد که بس��یاری از نیروهای مس��تعد کار‪ ،‬از بیکاری‬ ‫رن��ج می برند‪ .‬دول��ت و نمایندگان مجل��س بر ایجاد‬ ‫اش��تغال و تاسیس بنگاه های کوچک و متوسط برای‬ ‫ایجاد و گسترش خود اشتغالی و فعال شدن میلیون ها‬ ‫نیروی کار تاکید کرده و پیگیر هس��تند‪ .‬دیگر شرایط‬ ‫اس��تخدام دولتی و ظرفیت جذب نیروهای متقاضی‬ ‫کار در بنگاه های بزرگ وجود ندارد‪ .‬ش��واهد نش��ان‬ ‫می ده��د که بیش��ترین اس��تقبال جوان��ان و بانوان‬ ‫ب��رای ورود به عرصه تولید و اش��تغال با توجه به پاره‬ ‫فرهنگ های مناطق و سبک زندگی فعلی در روستاها‬ ‫و ش��هرهای کوچک کش��ورمان تقاض��ای در بخش‬ ‫خوداش��تغالی و راه ان��دازی کارگاه ه��ای خانوادگی‬ ‫است‪ .‬در مناطق ش��هری و پرجمعیت خود اشتغاالن‬ ‫زیر پوش��ش ط��رح «خویش فرما» س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی ق��رار می گیرند که البته ب��ه دالیل فنی از‬ ‫مزای��ای بیمه بیکاری در این طرح بی بهره هس��تند‪.‬‬ ‫با بررس��ی های انجام شده پوش��ش ها و مزایا و میزان‬ ‫حقوق بازنشستگی پرداختی س��ازمان های بیمه گر‬ ‫اجتماع��ی نش��ان می دهد ک��ه خدم��ات بیمه های‬ ‫بازرگانی می تواند تکمیل کنن��ده خدمات انها و رفاه‬ ‫و اسایش بیش��تر بیمه گذاران در دوران بازنشستگی‬ ‫باش��د‪ .‬از طرفی‪ ،‬در طول چند دهه گذش��ته تاکنون‬ ‫صنعت بیمه بازرگانی در کش��ورمان طرحی مستقل‬ ‫و برنامه ریزی ش��ده ب��رای عرضه پوش��ش بیمه های‬ ‫مس��تمری و بازنشس��تگی که تامین کنن��ده جامع‬ ‫نیازه��ای کارافرینان و خود اش��تغاالن در ش��هرها و‬ ‫روستاها باشد نداشته است و گاه برخی از شرکت های‬ ‫بیم��ه بازرگانی بر اس��اس مف��اد ایین نامه بیمه های‬ ‫زندگ��ی در ص��دد عرض��ه بیمه ه��ای مس��تمری و‬ ‫بازنشس��تگی برامده اند که به دالیل گوناگون موفق‬ ‫نبوده اند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در عرضه بیمه های مستمری‬ ‫ی باید‬ ‫و بازنشستگی از سوی شرکت های بیمه بازرگان ‬ ‫ریسک ورشکس��تگی به میزان صفر کاهش یابد‪ .‬این‬ ‫ام��ر فقط با تصوی��ب قان��ون و ایین نامه های جدید و‬ ‫مشارکت دولت در مدیریت صندوق مستقل در کنار‬ ‫شرکت های بیمه های بازرگانی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫قان��ون فعل��ی بیمه گ��ری و مف��اد ان و روش های‬ ‫کنترل عملیات شرکت های بیمه در مدیریت پرتفوی‬ ‫بیمه های زندگی در شرایط کنونی پاسخگوی عرضه‬ ‫پوشش های مس��تمری و بازنشس��تگی بازرگانی به‬ ‫ی که کش��ورمان‬ ‫طور انبوه نیس��ت‪ .‬در این برهه زمان ‬ ‫بر اساس سیاس��ت های تدوین شده اقتصاد مقاومتی‬ ‫و واقعیت ه��ای موج��ود در ص��دد حل مش��کل موج‬ ‫بی��کاری و افزایش تولید ملی اس��ت‪ .‬بدون تغییرات‬ ‫عنوان ش��ده در قالب شرایط موجود تحقق این برنامه‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬نتیجه اینکه‪ ،‬امروزه اهمیت پوشش ‬ ‫بیمه های زندگی صنعت بیمه بازرگانی و مس��تمری‬ ‫بازنشس��تگی و بیمه های عمر مان��ده بدهکار و زمانی‬ ‫و مس��تمری بازنشستگی بیمه های اجتماعی به طور‬ ‫مکمل برای سیانت از اس��تحکام اقتصاد خانوار و نیز‬ ‫اقتصاد ملی ب��رای همه ش��هروندان جوامع متمدن‬ ‫اثبات شده است‪.‬‬ ‫دارند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬ما فقط به کسب وکارهایی مجوز فروش انالین طال می دهیم که مجوز‬ ‫فعالیت افالین را داش��ته باش��ند‪ .‬الفت نس��ب افزود‪ :‬بر اساس ایین نامه ای که برای فروش‬ ‫انالین طال اماده ش��ده‪ ،‬کس��ب وکاری که قصد فروش انالین طال را دارد یا باید خودش‬ ‫صاحب طالفروش��ی باش��د یا با طالفروش��ی قراردادی ببند د که این موضوع باعث خواهد‬ ‫ش��د تا فضای کس��ب وکار این بخش امن ش��ده و از سرمایه س��رمایه گذاران و شهروندان‬ ‫حراست شود‪.‬‬ ‫س کل بان��ک‬ ‫رئی�� ‬ ‫مرک��زی با اش��اره به‬ ‫اینکه در صورت رشد‬ ‫نک��ردن نقدینگ��ی‪،‬‬ ‫تورم کنترل و شرایط‬ ‫برای بهبود اش��تغال‬ ‫بی��ش از پیش فراهم‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون شاهد کنترل نرخ ارز‬ ‫و تورم هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عبدالناصر همتی در جلس��ه‬ ‫ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫ت�لاش می کنیم تا تهران ب��ه الگویی در زمینه‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی تبدی��ل ش��ود و پروژه ها با‬ ‫سرعت بیشتری به ثمر برسند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه در‬ ‫بخش کش��اورزی ‪ ۶‬درصد رشد مثبت را شاهد‬ ‫هس��تیم و روابط منطقه ای بهب��ود پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امار ه��ا از لحاظ صنعتی رش��د‬ ‫مثبت را نش��ان می دهند و ایران برای صادرات‬ ‫برخی محصوالت به کش��ورهای دیگر امادگی‬ ‫کامل دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدام های دولت در راس��تای‬ ‫کاهش فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی‬ ‫امری��کا اظهار کرد‪ :‬ب ه س��بب اقدام های دولت‬ ‫و پیگیری ه��ای بانک مرکزی ش��اهد ثبات در‬ ‫بازار هس��تیم و فشار دش��من نتوانسته بر این‬ ‫ام��ر تاثیر زیادی داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫ش��رایط احی��ا و ب��ار از دوش مردم برداش��ته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی عنوان کرد‪ :‬اکنون‬ ‫ش��اهد کنت��رل نرخ ارز و تورم هس��تیم که در‬ ‫صورت رش��د نکردن نقدینگی‪ ،‬ت��ورم کنترل‬ ‫و ش��رایط ب��رای بهبود اش��تغال بیش از پیش‬ ‫فراهم می ش��ود و هر روز در حال رصد شرایط‬ ‫هس��تیم تا ب��ا ت�لاش و اتکا ب��ه ظرفیت های‬ ‫داخلی بتوانیم به نتیجه موردنظر دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در حالی که یک س��ال گذشته دالر هر روز یک نرخ‬ ‫جدی�� د را تجربه می ک��رد و ب��ه رکوردزنی هایش ادامه‬ ‫می داد‪ ،‬چند ی است این بازار ارام گرفته و روند باثباتی‬ ‫را طی می کند و حتی از چند روز گذشته روند ریزشی‬ ‫را اغاز کرده اس��ت‪ .‬دالر که مدت ها روی نرخ ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومان جا خوش کرده بود‪ ،‬در چند روز گذش��ته‬ ‫ت‬ ‫حت��ی تا نرخ ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬تومان هم کاهش یاف ‬ ‫ا م��ا در نهایت بر مح��دوده ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۵۰‬تومان به‬ ‫ثبات رسید‪.‬‬ ‫ش��واهد نش��ان می دهد صرافی ملی نرخ دالر را برای‬ ‫ف��روش به مردم ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۵۰‬توم��ان و نرخ یورو را‬ ‫‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۵۰‬تومان تعیین کرده اس��ت‪ .‬این شرایط‬ ‫در حالی بر بازار ارز حاکم است که طال و سکه در بازار‬ ‫داخل متاثر از این ش��رایط‪ ،‬روند نزولی به خود گرفت و‬ ‫با افت نرخ طالی جهانی این روند تشدید شد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه بازارها خ��ود را برای مذاک��رات میان‬ ‫انگلی��س و اتحادیه اروپا که سرنوش��ت خروج انگلیس‬ ‫از این اتحادیه را مش��خص خواهد کرد اماده می کنند‪،‬‬ ‫نرخ طال روز سه ش��نبه در سطح پایین تر از ‪ ۱۵۰۰‬دالر‬ ‫تثبیت ش��د و در ب��ازار امریکا نیز ب��ا اندکی کاهش به‬ ‫‪ ۱۴۹۶‬دالر و ‪ ۹۰‬س��نت رس��ید‪ .‬به دنبال امیدواری ها‬ ‫نس��بت به احتمال توافق انگلیس با اتحادیه اروپا بر سر‬ ‫برگزیت قبل از پایان ماه اکتبر‪ ،‬ارزش سهام در بازارهای‬ ‫اسیایی افزایش یافت‪ .‬مقام های انگلیسی و اروپایی قرار‬ ‫است روزهای پنجشنبه و جمعه نشست سرنوشت سازی‬ ‫را برگزار تا مش��خص کنند که ای��ا انگلیس باید بدون‬ ‫انگیزه خرید کم است‬ ‫س کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫رئی ‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹‪ ۹۰‬درصد تخفیف در هزینه های‬ ‫اداری و بیمه گری‬ ‫از ‪۱۵‬مهر تا ‪۱۵‬دی امسال‪ ،‬جشنواره بیمه‬ ‫عمر و س��رمایه گذاری مهرگان بیمه سرمد‬ ‫با اعمال ‪ ۹۰‬درصد تخفی��ف در هزینه های‬ ‫اداری و بیمه گری برگزار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکنا‪ ،‬به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد‪ ،‬این‬ ‫جش��نواره با هدف ترویج فرهنگ بیمه عمر‬ ‫در س��طح کش��ور‪ ،‬افزایش فروش بیمه های‬ ‫زندگ��ی‪ ،‬افزایش تعامل بین نمایندگان عمر‬ ‫و ایجاد انگیزه در ش��بکه فروش برگزار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این گ��زارش می افزاید‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تخفیف ه��ای ویژه در این جش��نواره‪ ،‬امکان‬ ‫بازخری��د بیمه های صادرش��ده در این بازه‬ ‫زمانی تا یک سال‪ ،‬وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسخگویی بانک کارگشاییبه نیازهای‬ ‫فوری و ضروری مشتریان‬ ‫بانک کارگش��ایی در ‪ ۶‬ماه اغاز امس��ال با‬ ‫تخصیص بیش از ‪ ۲۰۲‬هزار مورد تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه‪ ،‬پاس��خگوی نیازهای فوری‬ ‫و ضروری مش��تریان بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران‪ ،‬این بانک‬ ‫از واحده��ای تاب��ع بانک ملی ایران اس��ت‬ ‫که ب��رای رفع نیازهای ض��روری متقاضیان‬ ‫در ازای ترهی��ن ط�لااالت‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫قرض الحسنه اعطا می کند و از ابتدای امسال‬ ‫ت��ا پایان ش��هریو ر ‪ ۲۰۲‬ه��زار و ‪ ۲۵۸‬مورد‬ ‫تسهیالت قرض الحس��نه به ارزش ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳۷‬میلی��ارد ریال و ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۸۹۱‬مورد‬ ‫تس��هیالت جعاله به ارزش ‪ ۲‬ه��زار و ‪۹۰۴‬‬ ‫میلیارد ریال پرداخته است‪ .‬میزان تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه برای هر نفر حداکثر یک سند‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون ریال��ی در ازای ترهی��ن ‪۱۰۰‬‬ ‫گرم طال در هر قرارداد و تس��هیالت جعاله‬ ‫تا س��قف ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال در ازای ترهین‬ ‫‪ ۱۴۳‬گرم طال اس��ت‪ .‬مدت زمان بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت قرض الحسنه و جعاله کارگشایی‬ ‫نیز در یک قسط و حداکثر تا یک سال است‪.‬‬ ‫بانک کارگشایی در س��ال گذشته هم ‪۵۰۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۳۶‬مورد تسهیالت قرض الحسنه به‬ ‫ارزش بیش از ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۱۷۳‬میلیارد ریال‬ ‫و ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۸۷۱‬مورد تس��هیالت جعاله به‬ ‫ارزش ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۴۵۳‬میلیارد ریال پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��عبه مرکزی بانک کارگشایی در‬ ‫میدان محمدیه تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گش�ایش صن�دوق امانات ش�عبه‬ ‫ولنجک بانک ایران زمین‬ ‫صن��دوق امان��ات ش��عبه ولنج��ک بانک‬ ‫ایران زمین با حضور مع��اون عملیات بانکی‬ ‫و جمع��ی از مدی��ران و مش��تریان ش��عبه‬ ‫ولنجک بان��ک ایران زمین گش��ایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین‪،‬‬ ‫هادی قدیمی‪ ،‬مع��اون عملیات بانکی بانک‬ ‫ایران زمین در ایین گشایش این صندوق ها‬ ‫ب��ا بیان این نکته که نگه��داری و محافظت‬ ‫از اش��یای گران قیمت یک��ی از دغدغه های‬ ‫مش��تریان اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده و ب��ه منظور‬ ‫دسترسی مش��تریان به مکان های امن برای‬ ‫نگه��داری اش��یای قیمت��ی‪ ،‬گش��ایش این‬ ‫صندوق ها در دستور کار قرار گرفته است و‬ ‫به زودی در برخی ش��عب دیگر نیز این اقدام‬ ‫ انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫قدیمی پاسخ مناسبت به نیاز مشتریان را‬ ‫از اولویت های بانک ایران زمین عنوان کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ارتباط نزدیک بین مش��تری و بانک‬ ‫می تواند موجبات رضایت مندی مش��تری از‬ ‫دریافت خدم��ت و در حقیقت بهبود تجربه‬ ‫مش��تری را فراه��م کن��د‪ .‬مع��اون عملیات‬ ‫بانکی بانک ایران زمین بعد از گش��ایش این‬ ‫صندوق ه��ا با تعدادی از مش��تریان دیدار و‬ ‫دیدگاه ه��ای انها درباره مس��ائل مختلف را‬ ‫جویا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�عب بانک صادرات سود سهام‬ ‫«پاسا» را پرداخت می کنند‬ ‫س��هامداران حقیقی ش��رکت «ایران یاسا‬ ‫تای��ر و رابر» با نماد «پاس��ا» می توانند برای‬ ‫دریافت سود سهام سال مالی منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اس��فن د ‪ ۱۳۹۷‬به شعب بانک صادرات ایران‬ ‫در سراس��ر کشور مراجعه کنند‪ .‬این بانک از‬ ‫سهامداران حقیقی شرکت «ایران یاسا تایر‬ ‫و رابر» خواس��ته اس��ت از ابتدای روز کاری‬ ‫ک سال‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۸‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬به مدت ی ‬ ‫با مراجعه حضوری به ش��عب بانک صادرات‬ ‫ایران برای دریافت نقدی س��ود س��هام خود‬ ‫ی��ا واریز ان به حس��اب های س��پهری خود‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬پرداخت س��ود ب��ه افراد کمتر‬ ‫از ‪ ۱۸‬س��ال‪ ،‬پ��س از احراز هوی��ت کامل و‬ ‫دریافت کپی شناس��نامه‪ ،‬فقط به ولی(پدر)‬ ‫بالمانع خواهد بود‪ .‬در این اطالعیه همچنین‬ ‫پرداخت س��ود س��هام ب��ه نماین��ده قانونی‬ ‫س��هامدار فقط ب��ه ارائه وکالتنامه رس��می‬ ‫معتبر منوط شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیمه درمان خانواده چه مزایایی دارد؟‬ ‫سهم بیمه سامان در سرانه نظام سالمت‬ ‫نظام س�لامت یک حوزه هزینه بر اس��ت که‬ ‫هیچ یک از کش��ورهای توس��عه یافته و متوسط‬ ‫دنیا نتوانس��ته اند هزینه بهداشت و درمان خود‬ ‫را کاه��ش دهند‪ ،‬البته بس��یاری از کش��ورها‬ ‫توانس��ته اند ان را مدیری��ت و کنترل کنند اما‬ ‫کاهش��ی در هزینه ها رخ ن��داده‪ ،‬در حالی که‬ ‫بودجه انها هر سال رو به افزایش است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه س��امان‪ ،‬ایرج‬ ‫حریرچ��ی‪ ،‬قائم مقام وزارت بهداش��ت چندی‬ ‫پیش اذعان کرده بود س��هم سالمت در کشور‬ ‫م��ا از تولید ناخالص مل��ی‪ ،‬رتبه ‪ ۸۸‬را در دنیا‬ ‫دارد‪ ،‬یعنی تولید ناخالص ملی در کش��ور ما از‬ ‫سرانه سالمت عقب تر است اما در مقابل سرانه‬ ‫هزینه سالمت در ایران‪ ،‬رتبه هشتا دو یکم دنیا‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬هزینه سالمت در ایران به مراتب‬ ‫گران تر از بس��یاری از کش��ور های جهان تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بر اساس تحقیقات کارشناسان‬ ‫نظام س�لامت‪ ،‬هم اکنون س��رانه س�لامت هر‬ ‫ایرانی حدود یک میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫براورد می ش��ود ک��ه از مناب��ع مختلفی مثل‬ ‫بیمه های درمانی‪ ،‬اعتبارات دولتی‪ ،‬بودجه های‬ ‫بخ��ش خصوصی و البت��ه از جیب مردم تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس مطالع��ات موج��ود یک��ی از‬ ‫متورم تری��ن بخش ه��ای هزین��ه س�لامت‬ ‫هزینه های پاراکلینیک اس��ت؛ پاراکلینیک به‬ ‫معن��ای مجموعه خدمات بهداش��تی و درمانی‬ ‫اس��ت مربوط به ناهنجاری ها و مشکالت نهفته‬ ‫در بدن که با معاینه عادی کش��ف نمی شود و‬ ‫مستلزم بررسی های ازمایشگاهی با استفاده از‬ ‫تجهیزات خاص است‪.‬‬ ‫هزینه های پاراکلینیکی در دو بس��ته یا گروه‬ ‫در بیم��ه تکمیلی عرضه می ش��ود‪ :‬هزینه های‬ ‫پاراکلینیک��ی ن��وع ی��ک در بیم��ه تکمیلی و‬ ‫هزینه ه��ای پاراکلینیک��ی ن��وع دو در بیم��ه‬ ‫تکمیلی‪.‬‬ ‫تلفیق این اقدام ها نیز می تواند هزینه ها را تا‬ ‫چندین برابر افزایش دهد و در نتیجه تنها برای‬ ‫تش��خیص یک بیماری یا مش��کل در عملکرد‬ ‫بدن فرد بیمار‪ ،‬ممکن است بخش قابل توجهی‬ ‫از پس انداز او از بین برود‪.‬‬ ‫ش��رکت بیمه سامان با پوش��ش هزینه های‬ ‫این بخش از خدمات درمانی‪ ،‬توانس��ته بخش‬ ‫قابل توجهی از دغدغه بیمه گذارانش را برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محص��ول جدی��د بیم��ه «درم��ان خانواده‬ ‫س��امان» یکی از متفاوت تری��ن و رقابتی ترین‬ ‫محصوالتی اس��ت ک��ه در این زمین��ه به بازار‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫بیم��ه س��امان در طراح��ی محص��ول بیمه‬ ‫درم��ان تکمیلی خانواده ب��ه مولفه هایی مانند‬ ‫کاهش نرخ بیمه نامه با کنترل بیشتر ایتم های‬ ‫ریس��ک و نه کاهش نرخ های فنی‪ ،‬شناساندن‬ ‫بهت��ر بیمه گ��ری و جلب اعتم��اد جامعه‪ ،‬ارائه‬ ‫خرید اقساطی تولیدات ‪ ۱۴‬شرکت داخلی با طرح «همیارسپهر»‬ ‫تعداد شرکت های تولیدی و خدماتی طرف قرارداد با طرح «همیاران‬ ‫س��پهر» بانک صادرات ایران به ‪ ۱۴‬شرکت رسید و متقاضیان می توانند‬ ‫در قالب این طرح از ‪ ۸۱۷‬فروشگاه معتبر در سراسر کشور لوازم خانگی‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬فرش و‪ ...‬اق�لام موردنیاز خود را به صورت قس��طی با‬ ‫شرایط اسان تهیه کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬ش��رکت تولی��دی و خدمات��ی در زمین��ه تولی��د لوازم خانگی‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬فرش‪ ،‬توزیع کننده‪ ،‬مس��افرتی و گردش��گری با انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه با بانک صادرات ایران‪ ،‬ف��روش محصوالت خود را در قالب‬ ‫طرح «همیاران س��پهر» با ش��رایط اسان و اقس��اطی به طور مستقیم‬ ‫به مش��تریان عرضه می کنند‪ .‬تعداد ش��رکت های طرف قرارداد با بانک‬ ‫در قال��ب این ط��رح در اینده نزدی��ک تا ‪ ۳۰‬ش��رکت افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫شرکت های«گروه انتخاب»‪« ،‬پاکشوما»‪ « ،‬نیرو موتور سهند»‪« ،‬ایران‬ ‫شرق نیش��ابور»‪« ،‬فرش زمرد مش��هد»‪« ،‬یاس کوه نورکیش»‪« ،‬فرش‬ ‫مشهد»‪« ،‬ش��اهین موتور قم»‪« ،‬کلور ایرانیان»‪« ،‬کبیرموتور کازرون»‪،‬‬ ‫«رهاورد کاال ایزدی»‪« ،‬متین خودرو زنجان»‪« ،‬جهان همتا س��یکلت»‬ ‫و «افت��اب کل��وت» در قالب طرح «همیاران س��پهر» بان��ک صادرات‬ ‫ایران می توانند تولیدات خود را بدون واس��طه با اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫بان��ک ب��ا نرخ ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۱۸‬درصدی به صورت اقس��اطی ب��ه متقاضیان‬ ‫بفروشند‪ .‬طرح «همیاران سپهر» با انگیزه کمک به تولید و تسهیل فروش‬ ‫اعتباری محصوالت باکیفیت داخلی و باالبردن قدرت خرید مردم از سوی‬ ‫بانک صادرات ایران عملیاتی شده و مورد استقبال هموطنان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در قال��ب ط��رح یادش��ده‪ ،‬این بانک با عق��د قرارداد با ش��رکت های‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی‪ ،‬به مش��تریان دارای ش��رایط انه��ا در قالب عقد‬ ‫مرابحه(اقس��اطی)‪ ،‬کارت اعتباری تا سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال تخصیص‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت های تولیدی و عرضه کنندگانی در این طرح امکان مشارکت‬ ‫دارند که دارای چرخه توزیع متمرکز ش��امل فروشگاه ها و مراکز فروش‬ ‫متعدد باشند‪.‬‬ ‫اعتبار کارت های اعتباری «همیاران س��پهر» ‪ ۳‬ماه بوده و تسهیالت‬ ‫ان حداکثر ‪ ۳۶‬ماهه با نرخ س��ود ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۸‬درصد مورد محاس��به قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫متقاضی��ان می توانن��د ب��رای بهره من��دی از این طرح ب��ا مراجعه به‬ ‫نمایندگی ه��ای ش��رکت طرف قرارداد‪ ،‬مراجعه مس��تقیم به ش��عب یا‬ ‫س��ایت بانک و ش��رکت‪ ،‬ضمن اطالع از ش��رایط برخورداری از مزایای‬ ‫کارت اعتب��اری «همیاران س��پهر»‪ ،‬درخواس��ت خود را ب��ه بانک ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محص��والت ج��ذاب و منحصرب��ه ف��رد برای‬ ‫دهک های مختلف‪ ،‬ش��غل های مختلف‪ ،‬اقشار‬ ‫مختل��ف و اس��تان های مختلف توجه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای تهیه محص��ول «درمان خان��واده» دو‬ ‫معضل بسیار مهم بیمه گذاران ر فع شده است؛‬ ‫نخس��ت اینکه خری��د این بیمه نام��ه منوط به‬ ‫داش��تن بیمه گر پایه نیست و دوم اینکه خرید‬ ‫ان به صورت انفرادی نیز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫همچنی��ن محصوالت متن��وع با قیمت های‬ ‫مختل��ف از مهم تری��ن نق��اط قدرتمن��د بیمه‬ ‫س��امان در تدوی��ن ای��ن محص��ول جدی��د‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بیمه س��امان در طرحی که‬ ‫خری��د ان برای بازه س��نی از ب��دو تولد تا ‪۷۰‬‬ ‫س��الگی امکان پذیر اس��ت توانسته است بخش‬ ‫مهم��ی از ایتم ه��ای به اصط�لاح مزاحم را در‬ ‫خرید بیمه درمان تکمیلی برطرف کند‪.‬‬ ‫خری��د پوش��ش های جدی��د بیم��ه درمان‬ ‫تکمیل��ی ب��ه ص��ورت خانوادگ��ی که ش��امل‬ ‫تخفیف های متعددی خواهد بود در طرح های‬ ‫نس��یم‪ ،‬مهر‪ ،‬س��روش‪ ،‬ش��میم‪ ،‬وصال و عقیق‬ ‫سامان پوشش های متنوعی را دربرمی گیرد که‬ ‫متناسب با نیاز هر یک از اعضای خانواده قابل‬ ‫خریداری است‪.‬‬ ‫همچنی��ن خری��داران بیمه ه��ای عمر بیمه‬ ‫س��امان در این طرح از تخفیف های مناس��بی‬ ‫برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫«بیمه درمان خانواده» که از تابستان امسال‬ ‫ب��ه بازار ام��ده مزایای دیگری ه��م دارد که از‬ ‫ان جمل��ه می توان به تعل��ق نیافتن مالیات به‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬اس��تفاده از طرح های متناس��ب‬ ‫ب��ا نی��از بیم��ه ای و توانمندی مالی ه��ر فرد‪،‬‬ ‫پرداخت هزینه های بس��تری در بیمارس��تان‪،‬‬ ‫پرداخ��ت هزین��ه عمل های جراح��ی خاص‪،‬‬ ‫پرداخ��ت هزینه های تش��خیصی‪ ،‬پاراکلینیکی‬ ‫و هزینه ه��ای جراحی ه��ای س��رپایی‪ ،‬جبران‬ ‫هزینه های زایمان‪ ،‬نازایی و ناباروری‪ ،‬پرداخت‬ ‫هزینه ه��ای دندان پزش��کی‪ ،‬پرداخ��ت هزینه‬ ‫درم��ان عی��وب انکس��اری چش��م و‪ ...‬اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیشتر به‬ ‫منظور خرید بیم��ه تکمیلی خانواده می توانند‬ ‫به س��ایت بیمه سامان یا نمایندگی های ان در‬ ‫سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫جزئیات بخشودگی سود و جرایم تسهیالت بانک مسکن‬ ‫جزئیات بخش��ودگی سود و جرایم‬ ‫تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال‬ ‫بانک مس��کن قزوین تا پای��ان ابان ‬ ‫امسال اعالم شد‪.‬‬ ‫مدیریت شعب بانک مسکن استان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬با توجه به بند ل تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬قانون بودجه سال ‪ ،۹۸‬این بانک‬ ‫می تواند در صورت تسویه یکجا و نقدی باقی مانده‬ ‫از اصل تس��هیالت مشتریان مشمول در چارچوب‬ ‫ضواب��ط و اولویت ه��ای ابالغ��ی بان��ک مرک��زی‬ ‫جمهوری اسالمی برای بخشودگی سود تسهیالت‬ ‫به همراه جرایم انکه از س��وی دولت و بانک تامین‬ ‫می شود‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫اصغر حس��ینی افزود‪ :‬این مس��ئله به شرط ان‬ ‫اس��ت که اصل تس��هیالت دریافتی تا س��قف یک‬ ‫میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان س��ال ‪ ۹۵‬به‬ ‫س��رفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باش��د‪.‬‬ ‫ی اولویت های تس��ویه مطالبات برای بهره مندی‬ ‫و ‬ ‫از بخش��ودگی س��ود و جرایم را در ‪ ۳‬بخش اعالم‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬بخش نخس��ت ش��امل‬ ‫تس��هیالت یاران��ه ای موردحمای��ت‬ ‫دول��ت ب��رای ح��وادث ناگهان��ی‪،‬‬ ‫مس��کن روستایی و اس��یب دیدگان‬ ‫ناش��ی از زلزل��ه اس��ت ک��ه قبل از‬ ‫وقوع زلزله تس��هیالت دریافت کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حس��ینی اضاف��ه کرد‪ :‬بخ��ش دوم مرب��وط به‬ ‫تسهیالت گیرندگانی است که حکم محکومیت انها‬ ‫به دلیل بازپرداخت نکردن اقس��اط قطعی شده و‬ ‫زندانی شده باشند و همچنین مشمول اولویت های‬ ‫ابالغ ش��ده بند یک تا سقف یک میلیارد ریال قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیری��ت ش��عب بانک مس��کن اس��تان قزوین‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تس��ویه مطالبات پرونده هایی که‬ ‫از س��وی بانک روی انها اقدام حقوقی انجام ش��ده‬ ‫و حداکثر تا س��قف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال بدهی بابت‬ ‫اصل تسهیالت وجود داشته باشد نیز شامل بخش‬ ‫سوم هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه اسیا تاکید کرد‬ ‫لزوم مصون سازی نظام مالی و پولی کشور‬ ‫نشست مشترک اعضای کمیته پدافند غیرعامل بیمه اسیا‬ ‫و مدیران ارش��د س��ازمان پدافند غیرعامل کشور با موضوع‬ ‫بررسی و هم اندیش��ی در زمینه وضعیت پدافند غیرعامل در‬ ‫بیمه اسیا تشکیل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه اس��یا‪ ،‬مس��عود بادین‪،‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل بیمه اس��یا در این‬ ‫نشس��ت در اظهاراتی بر اهمیت و ض��رورت پدافند غیرعامل‬ ‫در س��ازمان های اقتصادی تاکید کرد و گفت‪ :‬الزم اس��ت در‬ ‫این حوزه‪ ،‬راهکارهای مصون س��ازی نظام مالی و پولی کشور‬ ‫در برابر تهدیدها و اسیب ها و همچنین بخش های نرم افزاری‬ ‫و س��خت افزاری در زمینه پدافن��د غیرعامل مورد‬ ‫بررس��ی ق��رار گی��رد و در کن��ار ان پژوهش های‬ ‫الزم در زمین��ه اسیب شناس��ی و ارزیاب��ی نهادها‬ ‫و موسس��ه های نظ��ام مالی و اقتصادی کش��ور و‬ ‫طبقه بندی انه��ا از لحاظ اس��یب پذیری در برابر‬ ‫تهدیدهای خارجی و تدوین الگوی مصون س��ازی‬ ‫صنعت بیمه کش��ور در برابر ای��ن تهدیدها انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬داریوندی‪ ،‬معاون زیربنایی س��امان‬ ‫پدافند کش��و ر با قدردانی از فعالیت های ش��رکت بیمه اسیا‬ ‫قدردانی از مشتری وفادار و برنده جایزه طرح کیان بانک پارسیان‬ ‫با حضور مریم وحیدنیا‪ ،‬مدیر روابط عمومی بانک‬ ‫پارس��یان‪ ،‬یکی از اعضای ش��ورای شهر و مدیرکل‬ ‫ام��وزش و پرورش زاب��ل‪ ،‬از مهدی ش��هرکی زاد‪،‬‬ ‫برنده‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی طرح کیان بانک پارسیان‬ ‫در شعبه زابل تجلیل شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک پارس��یان‪ ،‬محمد شیخ ویس��ی‪ ،‬رئیس شعبه‬ ‫بانک پارس��یان زابل در ایین تجلیل از برنده طرح‬ ‫کیان‪ ،‬هدف از گشایش ش��عبه زابل عالوه بر ارائه خدمات مالی به‬ ‫مشتریان را پرداخت تسهیالت به صاحبان کسب وکار و بنگاه های‬ ‫اقتصادی و پرداخت تس��هیالت اشتغالزایی‪ ،‬قرض الحسنه ازدواج‬ ‫و‪ ...‬برش��مرد‪ .‬وی همچنین به محصوالت و طرح های جدید بانک‬ ‫پارس��یان با عنوان «پژواک پارسیان‪ ،‬طرح اعتباری نوید پارسیان‬ ‫وی��ژه فعاالن تجاری» اش��اره کرد و افزود‪ :‬مش��تریان می توانند با‬ ‫س��پرده گذاری و اس��تفاده از این طرح ها از مزایا و‬ ‫تس��هیالت ویژه ان بهره مند ش��وند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫طرح کیان پارس��یان با هدف تش��ویق پذیرندگان‬ ‫دستگاه کارتخوان متصل به حساب بانک پارسیان‬ ‫اجرا شد و بر این اساس‪ ،‬نخستین مرحله قرعه کشی‬ ‫طرح کیان بانک پارسیان نیز دوم بهمن ‪ ۹۷‬برگزار‬ ‫و برنده جایزه بزرگ ‪ ۳‬میلیاردی ریالی کمک هزینه‬ ‫خرید واحد مسکونی معرفی و در ایینی جایزه خود را دریافت کرد‪.‬‬ ‫همچنین قرعه کشی مرحله دوم طرح کیان پارسیان برای معرفی‬ ‫‪ ۱۰‬برنده کمک هزینه خرید خودرو تولید داخلی ‪ ۲‬ش��هریو ر ‪۹۸‬‬ ‫برگزار شد و برندگان خوش شانس از شهرستان های اهواز‪ ،‬مشهد‪،‬‬ ‫خرم اب��اد‪ ،‬زابل‪ ،‬س��اوه و ‪ ۵‬نف��ر از تهران هدایای خ��ود را دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��رای اماده س��ازی و امادگ��ی در پدافن��د‬ ‫غیرعامل‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬دش��من هیچ گاه از‬ ‫پای نمی ش��نید و همواره در حال اس��تفاده‬ ‫از راه ها و مسیرهایی برای نفوذ و ضربه زدن‬ ‫به نظام جمهوری اس�لامی است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ضروری است اسیب پذیری خود را در برابر‬ ‫این حوادث به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حوزه سایبری‪ ،‬ما اسیب پذیرتر هستیم‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬الزم اس��ت د ر این حوزه‪ ،‬اس��یب ها را شناسایی و‬ ‫انها را ر فع کنیم‪.‬‬ ‫داریوندی بر موضوع اموزش در پدافند غیرعامل تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬عموم مردم از مفاهیم و س��اختار پدافند غیرعامل و‬ ‫ضرورت ان اگاه نیس��تند‪ .‬در صورت افزایش س��طح اگاهی‬ ‫عمومی‪ ،‬مردم خود وارد اجرای این امر مهم می شوند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬نیاز اس��ت در زمینه توس��عه ام��وزش پدافند‬ ‫غیرعامل گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این نشس��ت‪ ،‬مدیرکل ح��وزه اقتصادی‬ ‫معاونت زیربنایی س��ازمان پدافند غیرعامل‪ ،‬معاون مدیرکل‬ ‫حراس��ت وزارت امور اقتص��ادی و دارای��ی و اعضای کمیته‬ ‫پدافند غیرعامل بیمه اسیا حضور داشتند‪.‬‬ ‫افزایش توان تسهیالتی بانک با ایجاد ترکیب مناسب منابع سپرده ای‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه‬ ‫تعاون گفت‪ :‬ایجادترکیب مناسب منابع سپرده ای‬ ‫توان تسهیالتی بانک را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫بانک توس��عه تع��اون در جلس��ه ارزیابی عملکرد‬ ‫مدیریت ش��عب اس��تان هم��دان گف��ت‪ :‬تجهیز‬ ‫مناسب منابع سپرده ای شرایط بهتری را برای نقش افرینی بانک‬ ‫در اعطای تس��هیالت به تعاونگران و کارافرینان فراهم می اورد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬واحدهای بانکی الزم اس��ت برای ایجاد ترکیب‬ ‫مناس��بی از منابع س��پرده ای مطاب��ق برنامه ه��ای ابالغی اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مهدیان با بررس��ی عملکرد اس��تان همدان گفت‪ :‬این استان‬ ‫در ایجاد ترکیب مناس��بی از منابع س��پرده ای بر‬ ‫پایه هدف بانک عمل کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬سرانه‬ ‫مانده منابع ش��عب بانک توسعه تعاون در همدان‬ ‫‪ ۳۳۷‬میلیارد ریال اس��ت که به استاندارد متوسط‬ ‫نظام بانکی استان نزدیک شده است‪.‬‬ ‫مهدی��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬نس��بت مصارف به‬ ‫ن می دهد ‬ ‫منابع استان باالتر از ‪ ۱۰۰‬است که نشا ‬ ‫بانک توس��عه تعاون ب��رای حمایت از کارافرین��ان و تعاونگران‬ ‫و ایف��ای تعهدات توس��عه ای در اس��تان هم��دان‪ ،‬اهتمام کافی‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه تعاون ارزش ضمانتنامه‬ ‫صادرش��ده در استان همدان را افزو ن بر ‪ ۶۳۰‬میلیارد ریال اعالم‬ ‫کرد ک��ه حدود ‪ ۲.۴‬درص��د مجموع عملکرد بانک را تش��کیل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫خـوب‪ ،‬بد و زشت اظهارنظرها در هوانـوردی تجـاری‬ ‫امیرحس�ین صراف‪-‬تحلیلگ�ر صنع�ت‬ ‫هوان�وردی‪ :‬مهم تری��ن اخب��ار ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫صنعت هوایی کشور درزمینه جنجال ایجادشده‬ ‫پیرام��ون واگ��ذاری هواپیمایی ای��ران ایرتور به‬ ‫بخش خصوص��ی بود‪ .‬خالص��ه اتفاق ها این بود‬ ‫که یک��ی از نمایندگان مجلس‪ ،‬س��ال ها بعد از‬ ‫این واگذاری‪ ،‬مفس��ده ای در این میان کش��ف و‬ ‫اعت��راض خود را بیان کرده اس��ت‪ .‬او اعتراضش‬ ‫را از راه ه��ای معمول دیده ش��ده در قانون یعنی‬ ‫پیگیری از طریق کارگروه های تخصصی مربوط‬ ‫در مجلس مانند کمیس��یون عمران‪ ،‬کمیسیون‬ ‫ویژه نظارت بر اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی یا‬ ‫حتی طرح س��وال از وزیران مربوط مطرح نکرد‬ ‫بلکه به ایراد سخنرانی ها و مصاحبه های پرهیاهو‬ ‫و جنجالی یا ارسال نامه سرگشاده به عالی ترین‬ ‫مقام قضایی کشور پرداخت‪.‬‬ ‫در این میان برخی رسانه ها نیز با بزرگ نمایی‪،‬‬ ‫براوردهای عجیب و ارزش گذاری تخیلی چندین‬ ‫هزار میلی��ارد تومانی برای این ایرالین‪ ،‬اقدام به‬ ‫تولید اخبار زرد و داستان های عامه پسند کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به پیشینه ایران ایرتور‬ ‫ش��رکت هواپیمای��ی ای��ران ایرتور در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۱‬به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه‬ ‫ایران ای��ر‪ ،‬با هدف توس��عه گردش��گری و انجام‬ ‫توره��ای داخل��ی و خارجی راه اندازی ش��د و تا‬ ‫ت دولتی به شمار می امد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۹‬یک شرک ‬ ‫این شرکت از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۰‬براساس اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی به شرکت تعاونی چندمنظوره‬ ‫هسایار (از زیرمجموعه های وزارت دفاع) واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬به دلیل برگش��ت خوردن ‪ ۴‬چک پرداخت‬ ‫متوالی شرکت بیان ش��ده‪ ،‬قرارداد واگذاری لغو‬ ‫و مزایده دیگری در ‪ ۵‬دی ‪ ۱۳۹۴‬انجام ش��د که‬ ‫به موج��ب ان‪ ،‬این ایرالین ب��ه بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬تاریخچه عملیاتی هواپیمایی ایران‬ ‫ایرت��ور پیش از واگ��ذاری به بخ��ش خصوصی‬ ‫ش��امل ‪ ۳‬سانحه و سقوط منجر به فوت بیش از‬ ‫‪ ۲۷۰‬نفر از هموطنان مان‪ ،‬در کمتر از ‪ ۱۵‬س��ال‬ ‫(بین س��ال های ‪ ۷۱‬تا ‪ )۸۵‬است اما خوشبختانه‬ ‫این ش��رکت پس از واگذاری ه��ا تاکنون حادثه‬ ‫منجر به جرح یا فوت نداشته است‪.‬‬ ‫بررس��ی اولیه صورت های مالی و تراز شرکت‬ ‫در سال ‪( ۱۳۹۲‬موجود و قابل رویت در تارنمای‬ ‫سازمان خصوصی س��ازی) تاییدکننده این نکته‬ ‫است که پیش از واگذاری دوم هم شرکت دارای‬ ‫زیان س��االنه و انباش��ته قابل توجهی بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن صورت های مالی که در تاریخ ‪۹۳/۴/۲۳‬‬ ‫ب��ه تایید و امضای اعض��ای هیات مدیره وقت از‬ ‫شرکت های هسایار‪ ،‬واگن پارس‪ ،‬دیزل سنگین‪،‬‬ ‫مهندسی برق مشانیر و‪ ...‬هم رسیده‪ ،‬امده است‪:‬‬ ‫«ش��رکت ایران ایرتور در س��ال های مالی ‪ ۸۷‬تا‬ ‫‪ ۸۹‬برای خرید ‪ ۱۲‬هواپیمای توپولف (زمین گیر‬ ‫شده به دلیل ممنوعیت پروازی این نوع هواپیما‪،‬‬ ‫به موجب مصوبه ش��ماره ‪ ۱۳۱۳۴‬س��ال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری) و لوازم یدک��ی‬ ‫مربوط‪ ۸۵ ،‬میلیون یورو تس��هیالت از صندوق‬ ‫ذخیره ارزی با نرخ س��ود ‪ ۲‬درصد دریافت کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫‹ ‹هوانوردی دچار خودتحریمی‬ ‫صنع��ت هوان��وردی تج��اری ای��ران بی��ش‬ ‫از تحریم ه��ای بین الملل��ی روزاف��زون‪ ،‬از‬ ‫خودتحریمی های��ی مانن��د بی برنامگی ه��ای‬ ‫منج��ر ب��ه ج��ذب نش��دن س��رمایه مناس��ب‪،‬‬ ‫ناشایست س��االری ها و تبعیض ه��ا در کن��ار‬ ‫بی توجهی به منابع ارزش��مند انسانی متخصص‬ ‫رن��ج می برد‪ .‬در این صنعت مانند س��ایر صنایع‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬تف��اوت اش��کار و فاح��ش درام��د‬ ‫متخصصان داخلی با موارد مشابه در کشورهای‬ ‫ل توسعه (مانند هند) یا توسعه یافته‪ ،‬باعث‬ ‫در حا ‬ ‫مهاجرت روزافزون سرمایه های ارزشمند انسانی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر تعداد ان��دک نیروی‬ ‫انس��انی باقیمانده که در صف نخس��ت مبارزه با‬ ‫تحریم ها هستند‪ ،‬به مشکالت معیشتی ناشی از‬ ‫تورم افسارگسیخته دچارند‪.‬‬ ‫هر انس��ان فهیم و منصفی با اندک شناخت از‬ ‫می��زان تاثیر خطاهای انس��انی در ایمنی هوایی‬ ‫و نی��ز درک مختصر از روانشناس��ی س��ازمانی‪،‬‬ ‫حاشیه س��ازی های سیاسی این چنینی را فارغ از‬ ‫صحت وس��قم موارد مطرح شده‪ ،‬منجر به اسیب‬ ‫رسیدن به احس��اس امنیت شغلی کارکنان این‬ ‫صنع��ت می داند که درنهایت‪ ،‬ایمنی س��فرهای‬ ‫هوای��ی کش��ور را تح��ت تاثی��ر و در خطر قرار‬ ‫خواهد داد‪ .‬در واقع این گونه رفتارهای چندگانه‪،‬‬ ‫جه��ت دار و به ظاهر دلس��وزانه‪ ،‬ع�لاوه بر تاثیر‬ ‫منفی و ایجاد دلسردی در اندک سرمایه گذاران‬ ‫بالقوه و احتمالی‪ ،‬باعث تضعیف روحیه کارکنان‬ ‫و متخصص��ان صنع��ت هوان��وردی و درنهایت‬ ‫افزای��ش خطاهای انس��انی به ویژه در مش��اغل‬ ‫حس��اس‪ ،‬ان هم در ش��رایط تحریم خواهد شد؛‬ ‫بنابراین ش��رط انصاف این اس��ت که اگر هنگام‬ ‫عزیزان کارش��ناس‪ ،‬برن��د ایرالینی را که در‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵‬سال (بهمن ‪ ۱۳۷۱‬تا ‪ ۱۰‬شهریور‬ ‫‪ )۱۳۸۵‬با ‪ ۳‬حادثه جدی منجر به کشته شدن‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰۰‬نفر از هموطنان مان ش��ده با چه‬ ‫معیاری‪ ،‬چند صد میلیارد تومان ارزش گذاری‬ ‫می کنند‬ ‫بس��تن بارمان قصد نداریم ب��اری از دوش مردم‬ ‫یا مس��ئوالن برداریم‪ ،‬دست کم س��نگ انداز هم‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود اف�راد غیرمتخصص به صنعت‬ ‫هوانوردی ممنوع‬ ‫ش��رکت های خدم��ات مس��افربری هوای��ی‬ ‫بزرگ‪ ،‬مجموعه های تجاری‪-‬تخصصی به ش��مار‬ ‫می ایند و بیش��تر انها دارای ساختاری پیچیده‬ ‫و چندبعدی هستند؛ بنابراین هرگونه اظهارنظر‬ ‫در ام��ور چندوجه��ی این چنینی‪ ،‬ش��نیدن نظر‬ ‫گروه های تخصصی از کارشناس��ان خبره اعم از‬ ‫اقتصاددانان‪ ،‬حس��ابداران و حسابرس��ان خبره‪،‬‬ ‫صاحب نظ��ران علوم پروازی و حمل ونقل هوایی‪،‬‬ ‫متخصص��ان مدیری��ت‪ ،‬بازرگان��ی و بازاریابی را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫در امور مهندسی و کارشناسی‪ ،‬ضریب خطا با‬ ‫دهم درصد و حداکثر چند درصد بیان می ش��ود‬ ‫و در ام��ور تخصصی مالی ه��م اختالف ارقام در‬ ‫حساب ها برمبنای ریال است که گاهی چند صد‬ ‫تومان اختالف حس��اب ناقابل موجب صدور بند‬ ‫حسابرس��ی در اسناد مالی ساالنه یک شرکت با‬ ‫گردش مالی ساالنه چند صدمیلیاردی می شود‪.‬‬ ‫ورود عجوالن��ه و ب��دون تحقی��ق نماین��ده‬ ‫مجلس به ح��وزه تخصصی صنع��ت هوانوردی‪،‬‬ ‫ب��دون بهره گی��ری از اطالع��ات کارشناس��ی‬ ‫کمیس��یون های تخصصی مجلس‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫برخ��ی «خودکارش��ناس پنداران همه فن حریف‬ ‫نشریه های زرد» از این اب گل الود ماهی بگیرند‬ ‫و بدون بررس��ی و مقایس��ه حداقل��ی اطالعات‬ ‫اولی��ه مانند تعداد ن��اوگان عملیاتی‪ ،‬کارکنان و‬ ‫تجهیزات یا ارزش برن��د و مجوزها پیش و پس‬ ‫از واگذاری‪ ،‬نسبت به نرخ گذاری های غیرمعقول‬ ‫اق��دام کنن��د تا درنهای��ت به اخت�لاف چندین‬ ‫صدمیلی��اردی با ضریب خطای مضحک چندین‬ ‫هزار درصدی در ارزش گذاری های اولیه برسیم!‬ ‫ب��ه قول ناصر بزرگمهر‪ ،‬مدیرمس��ئول روزنامه‬ ‫«مگر می ش��ود برای بیماری های انسانی‬ ‫به متخصص دامپزش��کی مراجع��ه کرد؟ در این‬ ‫روزگار ک��ه تخصص ح��رف اول را می زند‪ ،‬برای‬ ‫ناراحتی ش��بکیه چش��م به متخصص ش��بکیه‬ ‫و ب��رای ناراحتی عنبیه چش��م به ج��راح عنبیه‬ ‫مراجعه می کنن��د‪ .‬چشم پزش��ک عمومی برای‬ ‫تش��خیص عموم��ی و ش��ماره عین��ک انتخاب‬ ‫می ش��ود‪ .‬دوران دانش ابن س��ینایی گذشته که‬ ‫ی��ک نفر هم نجوم بداند‪ ،‬ه��م درمان کند و هم‬ ‫کشاورزی انجام دهد‪»...‬‬ ‫‹ ‹کمتری�ن تمهی�دات الزم ب�رای‬ ‫خصوصی سازی بی حاشیه و ثمربخش‬ ‫کس��ی منک��ر نق��اط ضع��ف و برخ��ی موارد‬ ‫غیرقابل دف��اع دولت ه��ای پیش��ین و کنونی در‬ ‫زمینه خصوصی سازی شرکت ها و مجموعه های‬ ‫مل��ی نیس��ت‪ .‬همان گونه که چن��د دهه پیش‪،‬‬ ‫ملی سازی های غیراصولی و پیاده سازی نظام های‬ ‫مدیری��ت دولتی در صنایع س��بک و س��نگین‬ ‫مانند تولی��د خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬پوش��اک و‪...‬‬ ‫موجب ورشکس��تگی یا تعطیل��ی مجموعه ها و‬ ‫کارخانه های بزرگی مانند ایران ناس��یونال‪ ،‬ارج‪،‬‬ ‫ازمایش و‪ ...‬شد‪.‬‬ ‫رون��د واگذاری ه��ا به بخش خصوص��ی که از‬ ‫برنامه نخست توسعه (‪ )۱۳۶۸-۱۳۷۲‬اغاز شد و‬ ‫با ابالغ سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫(‪ )۱۳۸۴-۱۳۸۵‬به شکل گسترده ای ادامه یافت‬ ‫هم باوجود نیت خیر مبتک��ران ان‪ ،‬نتایج مورد‬ ‫انتظار و مطلوبی به بار نیاورد و شاید بتوان گفت‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل شکست این سیاست ها‪،‬‬ ‫غفلت از مسئله مهم حقوق مالکیت فردی است‪.‬‬ ‫در ایران نمی توان به شیوه کشورهای پیشرفته‬ ‫صنعت��ی مانند الم��ان یا انگلی��س راهبردهای‬ ‫خصوصی س��ازی کم نقصی را پی��اده کرد چراکه‬ ‫س��اختارها و زیرس��اخت های مالی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫حقوقی مناسب برای انجام بهینه این کار وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬تنها ب��ا مقررات زدایی دولت��ی و تحکیم‬ ‫حقوق مالکیت فردی اس��ت که بخش خصوصی‬ ‫صنعت��ی واقعی به خودی خود پ��ا می گیرد‪ .‬با پا‬ ‫گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه‪،‬‬ ‫بازار س��هام و س��رمایه رقابتی و نیز بازار رقابتی‬ ‫مدیران تشکیل می شود که از این مسیر می توان‬ ‫ب��ه خصوصی س��ازی کامل و درس��ت بنگاه های‬ ‫ت یافت‪ .‬در عمل اما ت��ا وقتی بازار‬ ‫دولتی دس�� ‬ ‫سرمایه واقعی وجود نداشته باشد‪ ،‬ارزش گذاری‬ ‫دارایی ها و س��هام واحدهای صنعتی نیز مبنای‬ ‫درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر‪ ،‬این مهم فقط‬ ‫به روش های اداری و با تصمیم گاهی خودسرانه‬ ‫ی��ک یا چند نفر انج��ام خواهد ش��د و این‪ ،‬راه‬ ‫را ب��رای اعمال نفوذها یا سوءاس��تفاده ها باز نگه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹س�فید و س�یاه خصوصی س�ازی در‬ ‫جهان‬ ‫اگر بخواهیم کارنامه های «س��یاه» و «سفید»‬ ‫در خصوصی سازی های اخیر جهان امروز را باهم‬ ‫مقایسه کنیم می توان به سیر و نتیجه این روند‬ ‫در روسیه و المان اشاره کرد‪.‬‬ ‫المان ش��رقی به عنوان یک تجرب��ه موفق‪ ،‬با‬ ‫رعای��ت پیش نیازهای خصوصی س��ازی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫خ��ود را ب��ر ری��ل کارای��ی س��وار ک��رد اما در‬ ‫ل گذار روس��یه مالحظات‬ ‫مقابل‪ ،‬اقتصاد در حا ‬ ‫خصوصی س��ازی را فراموش ک��رد و این‪ ،‬موجب‬ ‫حاکم شدن رانت و فساد بر صنایع شد‪ .‬مهم ترین‬ ‫درسی که از مقایسه این دو تجربه تلخ و شیرین‬ ‫باید گرفت این اس��ت که خصوصی سازی با همه‬ ‫مزیت های��ی که دارد‪ ،‬مالحظ��ه و پیش نیازهای‬ ‫گسترده ای را نیز می طلبد که ازادسازی مقدمه‬ ‫ان است‪ ،‬اما ازادسازی واقعی چیست؟‬ ‫به طور خالصه ازادسازی یعنی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دولت کوچک شود تا هزینه های باالی ان‬ ‫تخصیص منابع در اقتصاد را مخدوش نکند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نظام حقوقی و قانونی مناس��ب برای حفظ‬ ‫حقوق مالکیت و رفع تعارض ها حاکم شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬سیاس��ت های پولی با مالحظات سیاس��ی‬ ‫تدوین نشود و دولت با دست کاری قدرت خرید‪،‬‬ ‫ث��روت مردم را به طور پنهان و یک ش��به از بین‬ ‫نبرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تج��ارت و بازرگان��ی بین المللی و تحرک‬ ‫مناب��ع اقتصادی بدون محدودی��ت جدی مانند‬ ‫ممنوعیت ه��ای دس��توری یک ش��به ی��ا وضع‬ ‫تعرفه های غیرمتعارف بین کشورها انجام شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬دول��ت در بازار کاال‪ ،‬اعتب��ار و نیروی کار‬ ‫ورود نکند و با مقررات محدودکننده‪ ،‬جلو عمل‬ ‫و تقابل درست عرضه و تقاضا را نگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دفاع ب�د از حقیقت‪ ،‬خطرناک تر از‬ ‫حمله خوب به ان‬ ‫اگ��ر در ش��رایط کنون��ی ه��دف واقع��ی از‬ ‫خصوصی س��ازی را ب��اال ب��ردن ت��وان تولیدی‬ ‫و به��ره وری بنگاه ه��ا بدانی��م‪ ،‬نق��ش اصل��ی‬ ‫سیاست گذاران‪ ،‬پیگیری برای اصالح ساختارها‪،‬‬ ‫بررس��ی زنده ماندن بنگاه و رصد مدیریت موثر‬ ‫متقاضی��ان بعد از خصوصی س��ازی خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین کمترین انتظار از قانون گذاران در این‬ ‫زمینه‪ ،‬مقررات زدایی دولت��ی‪ ،‬طراحی پایه های‬ ‫حقوقی مس��تحکم برای تحکیم حقوق مالکیت‬ ‫ف��ردی‪ ،‬ایجاد یا تصحیح س��ازکارهای بیرونی و‬ ‫درونی کنترل کننده روند خصوصی سازی‪ ،‬پایش‬ ‫میزان به��ره وری یا بهب��ود کارای��ی بنگاه های‬ ‫واگذارشده یا در شرف واگذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬دهه اخیر در صنعت هوایی کش��ورمان‪،‬‬ ‫چندین م��ورد ملی س��ازی یا خصوصی س��ازی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬ایرالین اسمان ‪ ۱۵‬سال پس‬ ‫از خصولتی سازی جنجالی و واگذاری به سازمان‬ ‫بازنشس��تگی کش��وری‪ ،‬در نهایت ب��ه افزایش‬ ‫بهره وری و س��وداوری نرس��یده اس��ت‪ .‬شرکت‬ ‫هواپیمایی قش��م ایر بابت مطالبه دولت از بخش‬ ‫خصوصی به ش��رکت ملی نفت واگذار ش��د و از‬ ‫قرار معلوم‪ ،‬مدتی اس��ت ک��ه به جمع بنگاه های‬ ‫زیان ده دولت پیوس��ته است‪ .‬همچنین در مدت‬ ‫‪ ۱۴‬س��ال وعده های پی درپی‪ ۳ ،‬بار تالش برای‬ ‫خصوصی سازی ایران ایر (بدون اصالح ساختارها‬ ‫یا ایجاد چش��م انداز روشن برای سرمایه گذاران)‬ ‫به شکست انجامید‪.‬‬ ‫ای��ن تنها نمونه های��ی از ضررهای کالن مالی‬ ‫و زیانده��ی بزرگ و پی درپ��ی در صنعت هوایی‬ ‫تجاری کشور اس��ت که با ایجاد بار مالی ساالنه‬ ‫چندین هزار میلیاردی‪ ،‬موجب ایجاد کسری در‬ ‫تخصیص منابع اقتصادی ش��ده ‪ ،‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫حساس��یت مضاع��ف و پایش عملک��رد مدیران‬ ‫و تحقی��ق و تفح��ص کمیس��یون های مربوط و‬ ‫تک تک نمایندگان ملت را می طلبد‪.‬‬ ‫ظریف��ی گفت��ه اس��ت‪« :‬ماهی ها گریه ش��ان‬ ‫دی��ده نمی ش��ود‪ ،‬گرگ ه��ا خوابیدن ش��ان‪،‬‬ ‫عقاب ها سقوط ش��ان و انس��ان ها درون ش��ان‪».‬‬ ‫فرض مان بر حس��ن نیت ای��ن عزیزان و صحت‬ ‫همه مطالب مطرح ش��ده هم که باش��د تناقض‬ ‫رفتاری‪ ،‬اس��تدالل های غیرمس��تند و مبتنی بر‬ ‫نقل قول ه��ای ناموثق یا گزینش��ی‪ ،‬براوردهای‬ ‫غیرکارشناسی و درنهایت‪ ،‬زمان و شیوه پیگیری‬ ‫نامتع��ارف مطالبات‪ ،‬بس��یار ازاردهنده اس��ت؛‬ ‫گویی ش��عور مخاطب فهیم را ه��دف قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬از دکتر شریعتی در این زمینه نقل است‬ ‫که «اگ��ر می خواهید حقیقت��ی را خراب کنید‪،‬‬ ‫خوب به ان حمله نکنید‪ ،‬بد از ان دفاع کنید‪».‬‬ ‫‹ ‹ارزش گذاری ‪ ۵۰۰‬میلی�ارد تومانی‬ ‫برند یا ‪ AOC‬ایرالین های ایرانی‬ ‫متاس��فانه برخ��ی عزیزان که بن��ا به اقتضای‬ ‫ش��غلی باید اشراف و تس��لطی هرچند اندک بر‬ ‫کلیات قوانین جاری و حقوقی کش��ور داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬به ج��ای تکیه ب��ر مس��تندات متقن به‬ ‫نقل قولی گزینشی از س��خنان وزیر پیشین راه‬ ‫و شهرس��ازی با مضم��ون «ارزش حداقل ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی برای برند هر شرکت هواپیمایی‬ ‫ایران��ی» اس��تناد می کنند تا واگ��ذاری یکی از‬ ‫خطوط هوایی زیانده کش��ور به بخش خصوصی‬ ‫را ب��دون کوچک ترین توجه به نتایج به دس��ت‬ ‫امده و نیز وضعیت و عملکرد مثبت کنونی این‬ ‫ایرالین زیر سوال ببرند‪.‬‬ ‫تناقض نخس��ت در ای��ن نقل قول نامس��تند‬ ‫این اس��ت ک��ه در اواخ��ر س��ال ‪ ۹۴‬وزیر وقت‬ ‫راه و شهرسازی ش��رط الزام رسیدن ب ه کفایت‬ ‫س��رمایه را ب��رای راه ان��دازی یا ادام��ه فعالیت‬ ‫ایرالین ه��ا مطرح ک��رد که براس��اس ان‪ ،‬باید‬ ‫کمتری��ن دارای��ی ش��رکت های هواپیمای��ی به‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان برس��د ک��ه درنهایت تنها‬ ‫‪ ۳‬ایرالی��ن امکان براورده س��ازی این ش��رط را‬ ‫داش��تند و باتوجه به س��ن ب��االی هواپیماهای‬ ‫موج��ود و ارزش کم ناوگان‪ ،‬تحقق این ش��رط‬ ‫برای بیشتر شرکت های هواپیمایی مقدور نشد‪.‬‬ ‫حال با علم به این موضوع که برند از دارایی های‬ ‫شرکت به ش��مار می رود‪ ،‬چگونه این تناقض در‬ ‫ارزش گ��ذاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی برای ان در‬ ‫مقابل عدم تکاف��وی ارزش دارایی های خطوط‬ ‫هوایی کش��ور (برای احراز شرط کفایت سرمایه‬ ‫بیان شده) قابل توجیه است؟!‬ ‫دوم اینک��ه «برند» اصطالح رایجی اس��ت که‬ ‫در کس��ب وکار و تجارت کاربرد دارد اما از نظر‬ ‫حقوقی و در قوانین فعلی کشور جایگاهی ندارد‪.‬‬ ‫انچه در قوانین مربوط به ان پرداخته شده «نام‬ ‫ش��رکت» و «نش��ان تجاری» اس��ت که تفاوت‬ ‫ماهوی با هم دارند‪.‬‬ ‫عالمت های تجاری تابع قانون ثبت اختراعات‪،‬‬ ‫طرح ه��ای صنعت��ی و عالئم تج��اری (مصوب‬ ‫‪ )۱۳۸۶‬و مرجع قانونی رس��یدگی به امور ثبتی‬ ‫مربوط هم اداره ثبت عالئم تجاری ایران است‪،‬‬ ‫در حالی که بر نام گذاری ش��رکت و س��ایر امور‬ ‫مربوط‪ ،‬قان��ون تجارت ای��ران (مصوب ‪)۱۳۱۱‬‬ ‫و الیح��ه اصالح��ی قوانین بیان ش��ده (مصوب‬ ‫‪ )۱۳۴۷‬حاکم و نیز رس��یدگی به امور شرکت ها‬ ‫در حیط��ه وظای��ف اداره ثب��ت ش��رکت ها و‬ ‫موسس��ه های غیرتج��اری ایران اس��ت‪ .‬عالمت‬ ‫تج��اری از پرداخت مالیات و ع��وارض معاف و‬ ‫قابل واگذاری به غیر و حتی بعد از فوت مالکان‪،‬‬ ‫قابل انتقال به ورثه است‪ ،‬درحالی که نام شرکت‬ ‫ چنین نیست‪.‬‬ ‫ام��ا تفاوت «برن��د» با «عالم��ت تجاری» در‬ ‫چیست؟ در دنیای امروز تجارت‪ ،‬نشان یا عالمت‬ ‫تجاری‪ ،‬طرحی منحصربه فرد و ثبت ش��ده است‬ ‫که تولیدکنندگان کاال یا ارائه دهندگان خدمات‬ ‫قصد دارند ان را به بازار هدف و مشتریان معرفی‬ ‫کنند؛ اما زمانی که مش��تری ی��ک محصول یا‬ ‫خدمت را مثبت ارزیابی می کند‪ ،‬ان محصول و‬ ‫خدم��ت با تمامی ارکان جانبی به عنوان برند در‬ ‫ذهن مشتری شناخته ش��ده و در حقیقت برای‬ ‫عالمت تجاری مربوط ارزش افزوده ایجادش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به تعبیری ساده تر‪ ،‬عالمت تجاری‪ ،‬ماده‬ ‫اولیه برای ساخت محصولی پیچیده به نام برند‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��مش ‪ ۲۵۰‬گرمی اهن به عنوان ماده‬ ‫اولیه خام با نرخ مبادله ای به طور مثال یک دالر‬ ‫پس از پردازش از سوی اهنگر‪ ،‬ارزش افزوده ای‬ ‫حداکث��ر ‪ ۴‬دالری پیدا می کن��د و نتیجه‪ ،‬نعل‬ ‫اسبی حداکثر ‪ ۵‬دالری خواهد بود‪ .‬همان ماده‬ ‫اولیه را تحویل ساعت س��ازی چیره دست دهید‬ ‫ت��ا محصولی کم نظیر به ارزش نیم میلیون دالر‬ ‫به دست اورید‪.‬‬ ‫‪ ۷‬اب��زار قوی برندس��ازی در اختی��ار مدیران‬ ‫بنگاه های تجاری قرار دارد تا با انها با مشتریان‬ ‫و مخاطب��ان ارتب��اط برق��رار و برن��دی قوی را‬ ‫پیاده س��ازی کنن��د‪ -۱ :‬روابط عموم��ی قوی‪،‬‬ ‫کارام��د و ب��ه روز ‪ -۲‬تبلیغات قوی و اس��تفاده‬ ‫درس��ت از رس��انه ها ‪ -۳‬بازاریابی تخصصی ‪-۴‬‬ ‫بهبود پیوس��ته بس��ته بندی محصوالت یا شیوه‬ ‫ارائه خدمات ‪ -۵‬رویدادسازی و بهره برداری موثر‬ ‫از رخدادهای مل��ی و بین المللی ‪ -۶‬حامی گری‬ ‫(اسپانسرشیپ) و ‪ -۷‬خدمات پس از فروش کاال‬ ‫یا خدمات‪ .‬حتی نتایج یک بررس��ی سرانگشتی‬ ‫و اجمال��ی در می��زان توجه یا س��رمایه گذاری‬ ‫خط��وط هوایی ایران در ام��ور و ابزارهای اصلی‬ ‫برندین��گ به ش��رح یادش��ده‪ ،‬تاییدکننده این‬ ‫نکته اس��ت که متاس��فانه به دلیل وج��ود بازار‬ ‫غیررقابتی رانتی‪ ،‬چیزی به نام برند و برندسازی‬ ‫در صنع��ت هواپیمای��ی تج��اری ای��ران وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در اینجا این پرس��ش ها مطرح می ش��ود که‬ ‫عزی��زان کارش��ناس‪ ،‬برن��د ایرالین��ی را که در‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵‬س��ال (بهمن ‪ ۱۳۷۱‬تا ‪ ۱۰‬شهریور‬ ‫‪ )۱۳۸۵‬با ‪ ۳‬حادثه جدی منجر به کشته شدن‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬نف��ر از هموطنان مان ش��ده با چه‬ ‫معیاری‪ ،‬چند ص��د میلیارد تومان ارزش گذاری‬ ‫می کنن��د؟ مجموع��ه مدیری��ت پیش��ین ایران‬ ‫ایرتور در فاصله ‪ ۹‬س��ال از اخرین سانحه جدی‬ ‫ت��ا زمان واگذاری دوم‪ ،‬چ��ه اقدام ها و هزینه ای‬ ‫ب��رای بهب��ود تصویر ذهن��ی مخاطب��ان انجام‬ ‫داده ان��د که نتای��ج فعالیت های ش��ان در زمینه‬ ‫برندسازی‪ ،‬منجر به اعتالی این چنینی نام برند‬ ‫ش��ده و ارزش افزوده ای چند صدمیلیاردی برای‬ ‫ان ایجاد کرده اس��ت؟ جا دارد نظر و مقایس��ه‬ ‫کارشناسی این عزیزان در زمینه ارزش برند در‬ ‫خصوصی س��ازی اخیر در صنعت هوایی کش��ور‬ ‫یعنی واگذاری شرکت هواپیمایی کارون (نفت)‬ ‫به مبلغ ‪ ۳۴۰‬میلیارد تومان (در اسفند ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫را هم جویا ش��ویم‪ .‬به طورقطع نیاز به یاداوری‬ ‫نیست که خط هوایی یادشده‪ ،‬قدیمی تر از ایران‬ ‫ایرتور ب��وده و در طول مدت فعالیت‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫سانحه جدی نداشته است‪.‬‬ ‫در اینج��ا بی��ان این نکته ضروری اس��ت که‬ ‫براس��اس اطالعات من��درج در تارنم��ای اداره‬ ‫ثبت عالئم تجاری کش��ور‪ ،‬تنها عالمت تجاری‬ ‫ثبت ش��ده ش��امل عبارت «ایران ایرت��ور» (به‬ ‫فارس��ی یا التین) مربوط و متعلق به «ش��رکت‬ ‫تعاونی کارکنان ایران ایرتور (تکا)» به ش��ماره‬ ‫ثب��ت عالئ��م ‪ )۱۳۹۰/۰۳/۳۰( ۱۸۳۷۱۷‬و در‬ ‫طبقه ه��ای بین الملل��ی ‪ ۳۵‬و ‪( ۳۹‬اژانس ه��ای‬ ‫اطالع��ات بازرگان��ی‪ ،‬ترتی��ب دادن توره��ای‬ ‫مس��افرتی) اس��ت و ش��رکت س��هامی خ��اص‬ ‫ای��ران ایرتور ی��ا تاکنون هیچ عالم��ت تجاری‬ ‫مرتبط��ی را در ایران ثبت نک��رده یا در صورت‬ ‫ثبت نس��بت به تمدید پروان��ه ان اقدام نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس موافقتنام��ه و پروتکل‬ ‫مادری��د‪ ،‬ب��رای درخواس��ت ثب��ت بین المللی‬ ‫عالمت تجاری در س��ایر کش��ورها‪ ،‬ابت��دا باید‬ ‫عالمت موردنظر در کش��ور مبدا به ثبت برسد؛‬ ‫بنابراین احتمال ثبت بین المللی عالمت تجاری‬ ‫ای��ران ایرت��ور بدون ثب��ت ملی ان در س��امانه‬ ‫مرکز مالکیت معنوی کش��ور منتفی است‪ .‬حال‬ ‫پرسش این اس��ت‪ :‬برند مجموعه ای که مالکان‬ ‫پیش��ین با بی توجهی‪ ،‬حتی نسبت به پرداخت‬ ‫هزین��ه ان��دک ثبت ی��ا تمدید پروان��ه عالمت‬ ‫تجاری ان اق��دام نکرده اند‪ ،‬چگون��ه به یک باره‬ ‫دارای ارزش��ی میلیاردی شده اس��ت؟! چگونه‬ ‫برخی‪ ،‬بدون بررس��ی چیزی را که درحال حاضر‬ ‫و از لح��اظ حقوقی حتی وج��ود خارجی ندارد‪،‬‬ ‫قیمت گذاری می کنند؟!‬ ‫البت��ه برخ��ی عزی��زان کارش��ناس این گونه‬ ‫توجیه کردند که منظور نماینده مجلس از برند‬ ‫هم��ان ‪ AOC‬ایرالین بوده اس��ت‪ .‬اما چگونه‬ ‫وقت��ی ماهیت و چیس��تی مطلب یا مس��ئله ای‬ ‫را نمی دانی��م‪ ،‬درباره ان اظهارنظر و نس��بت به‬ ‫ارزش گذاری هم اقدام می کنیم؟‬ ‫‪AOC‬ی��ا مج��وز بهره ب��رداری عملیات��ی‪،‬‬ ‫پروانه ای اس��ت که ازسوی س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری صادر می ش��ود‪ .‬براس��اس بند ‪۶-۱۲‬‬ ‫تعرفه ه��ای س��ال ‪ ۱۳۹۴‬خدم��ات س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری‪ ،‬هزین��ه ص��دور مج��وز‬ ‫بهره ب��رداری عملیات��ی ب��رای ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی مس��افری دارای بی��ش از ‪ ۲‬هواپیما‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومان است که اگر حتی هزینه اخذ‬ ‫تاییدیه های جانبی را ‪ ۲‬برابر مبلغ بیان شده در‬ ‫نظر بگیریم درنهایت به مبلغ ‪ ۹۰‬میلیون تومان‬ ‫می رسیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ی��ک کارش��ناس رس��می‬ ‫دادگس��تری در امور صنایع هوایی در گفت وگو‬ ‫ب��ا یکی از رس��انه ها گفت‪« :‬برند ای��ران ایرتور‬ ‫بیش��تر از ‪ ۳۴‬میلی��ارد تومان ارزش داش��ته! و‬ ‫تنها ‪ AOC‬ش��رکت هواپیمایی ایران ایرتور ‪۳‬‬ ‫میلی��ون دالر ارزش دارد»‪ .‬اگر این مبلغ بدون‬ ‫مرج��ع مطابق نظر کارش��ناس محت��رم را هم‬ ‫مالک قرار دهیم‪ ،‬با در نظر گرفتن نرخ متوسط‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬تومانی دالر در بازار ازاد (س��ال ‪ )۹۴‬به‬ ‫ارزش زیر ‪ ۱۰‬میلیارد تومان برای این مجوز (در‬ ‫زمان واگذاری) می رسیم‪.‬‬ ‫البته برخی کارشناسان غیررسمی پا را از این‬ ‫فراتر نهاده و کل مبلغ سرمایه گذاری اولیه برای‬ ‫خرید هواپیم��ای موردنیاز به منظ��ور براوردن‬ ‫ش��روط دریافت مجوز بهره برداری را نیز به نرخ‬ ‫ن ش��ده افزوده اند‪ .‬به این افراد‬ ‫و ارزش مجوز بیا ‬ ‫باید گفت بیشتر ایرالین های داخلی که در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬و ‪ ۹۰‬خورشیدی راه اندازی شده اند‪ ،‬در گام‬ ‫نخس��ت پیش راه ان��دازی و برای احراز ش��رایط‬ ‫دریافت مجوز یادشده با کمترین سرمایه گذاری‬ ‫اولی��ه‪ ،‬نس��بت ب��ه تملی��ک ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۵‬فوکر ‪۵۰‬‬ ‫(هواپیمای ملخی توربوپراپ با ظرفیت متوسط‬ ‫‪ ۴۰‬مس��افر) موجود در کش��ور و مورداستفاده‬ ‫در ش��رکت های هواپیمای��ی قدیمی ت��ر اق��دام‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫بهای دالری این نوع هواپیما بسته به وضعیت‬ ‫بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون دالر است‪ .‬هرچند هواپیمای‬ ‫تملیکی اموال و دارایی های مش��هود شرکت به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬اما اگر حتی براس��اس نظر این‬ ‫عزیزان کل مبلغ س��رمایه گذاری در این بخش‬ ‫را نیز به عن��وان هزینه دریافت مجوز یادش��ده‬ ‫در نظ��ر بگیریم‪ ،‬به جم��ع کل ‪ ۲۵‬میلیون دالر‬ ‫برای خرید ‪ ۵‬هواپیمای فوکر ‪ ۵۰‬می رس��یم‪ .‬با‬ ‫در نظر گرفتن نرخ متوسط ‪ ۳۲۰۰‬تومانی دالر‬ ‫در بازار ازاد (سال ‪ )۹۴‬و براساس همان فرمول‬ ‫ارزش گ��ذاری غیرعرف این کارشناس��ان‪ ،‬برای‬ ‫‪ AOC‬هر ایرالین‪ ،‬دست بسیار باال و درنهایت‬ ‫به مبلغ ‪ ۸۱‬میلیارد تومان می رس��یم؛ نه ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد!!!‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫تاکید مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم کاهش منابع الودگی هوا‬ ‫اخبار‬ ‫امکان بهره برداری پیش‬ ‫از موعد پروژه گیشا‬ ‫شهردار تهران گفت‪ :‬امیدواریم در زمانی که‬ ‫وعده داده بودیم و شاید زودتر پروژه پل گیشا‬ ‫را به بهره برداری برسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬پیروز حناچی صبح‬ ‫دیروز در حاشیه بازدید از پروژه زیرگذر گیشا‬ ‫در جم��ع خبرنگاران گفت‪ :‬با توجه به بازبینی‬ ‫فنی در پروژه و کمتر شدن هزینه ها امیدواریم‬ ‫این پروژه زودتر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن پ��روژه ‪ ۱۲۰‬ه��زار‬ ‫متر مکع��ب خاکب��رداری انجام می ش��ود که‬ ‫تاکن��ون ‪ ۵۰‬درص��د عملیات س��نگین انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬امیدواریم در زمانی که وعده داده‬ ‫بودیم و شاید زودتر این پروژه را به بهره برداری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره پروژه اس��تاد معی��ن گفت‪ :‬این‬ ‫پروژه دشواری های زیادی داشت چراکه تونل‬ ‫چند متر باالتر از تونل مترو و چند متر پایین تر‬ ‫از خیاب��ان ازادی اج��را می ش��د‪ .‬عملی��ات با‬ ‫موفقیت انجام شد و بر اساس وعده ای که داده‬ ‫بودیم در ‪ ۲۲‬بهمن بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫قدم کارخانه ها در ‪150‬کیلومتری تهران روی چشم!‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمبود اتوبوس شهری‬ ‫در اهواز‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر اهواز با اشاره به کمبود‬ ‫اتوبوس در ناوگان شهری اهواز‪ ،‬بر لزوم کمک‬ ‫شرکت های مستقر در خوزستان در خریداری‬ ‫اتوبوس برای ش��بکه حمل ونقل عمومی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رحی��م کعب عمی��ر در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫درب��اره کمب��ود اتوبوس های ناوگان ش��هری‬ ‫اهواز در روزهای اخیر اظهار کرد‪ ۵۰ :‬اتوبوس‬ ‫ب��رای حمل ونقل زائران اربعی��ن به مرز چذابه‬ ‫اعزام ش��ده و اکنون در هر مسیر اهواز یک تا‬ ‫‪ ۲‬اتوبوس برای تردد شهروندان مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه اتوبوس هایی از‬ ‫استان های دیگر برای حمل ونقل زائران اربعین‬ ‫حس��ینی به خوزستان اعزام ش��ده‪ ،‬قرار است‬ ‫ارزیابی انجام شود و اگر تعدادی از اتوبوس های‬ ‫ش��هرداری اهواز در مرز چذابه مورد نیاز نبود‪،‬‬ ‫ای��ن اتوبوس ها به اهواز برگردن��د‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬اتوبوس های شهرداری اهواز تا اربعین‬ ‫در مرز برای جابه جایی زائران اربعین مس��تقر‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫کعب عمی��ر گف��ت‪ :‬ب��ا این وج��ود احتمال‬ ‫دارد تع��دادی از اتوبوس های ش��هرداری اهواز‬ ‫چهارشنبه به اهواز برگردند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر کعب عمیر بی��ان کرده ب��و د اهواز‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۰۰‬اتوب��وس نی��از دارد‪ .‬ب��ا این وجود‬ ‫درحال حاض��ر با توجه به خراب ش��دن برخی‬ ‫اتوبوس ه��ا‪ ،‬تع��داد اتوبوس ه��ای موج��ود در‬ ‫خیابان بین ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۷۰‬دستگاه متغیر است‪.‬‬ ‫با این وضعیت درواقع اکنون در اهواز اتوبوسی‬ ‫برای مردم وجود ندارد‪.‬‬ ‫اعتراض نمایندگان‬ ‫استان های ساحلی‬ ‫به انتقال اب خزر‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از‬ ‫ارائه طرح اس��تیضاح وزیر نیرو به هیات رئیسه‬ ‫مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علی اصغر یوسف نژاد با بیان‬ ‫اینکه طرح اس��تیضاح وزیر نیرو در ‪ ۲۰‬محور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ناتوانی دفاع از انتقال غیرعلمی‬ ‫و غیرکارشناس��ی اب دری��ای خ��زر به فالت‬ ‫مرکزی ایران و صدور مجوز غیرکارشناس��ی از‬ ‫محورهای این استیضاح است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬رعایت نکردن اص��ول حاکم بر امایش‬ ‫سرزمین و اصول حفاظت محیط زیست‪ ،‬صدور‬ ‫مجوز منابع اب بر و توسعه کشاوزی در مناطق‬ ‫کم اب کشور از دیگر محورهای این طرح است‪.‬‬ ‫با وجود مخالفت کمیته فنی اداره کل منابع‬ ‫طبیعی مازندران ب��ا انتقال اب دریای خزر به‬ ‫سمنان‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫‪ ۱۸‬مه��ر در نامه ای به وزیر نیرو با طرح انتقال‬ ‫اب دریای خزر به فالت مرکزی ایران موافقت‬ ‫کرد‪ .‬بر اساس پیش بینی کارشناسان این حوزه‬ ‫طرحی که عالوه بر هزینه س��نگین ان بیش از‬ ‫‪ ۹۲۰۰‬میلی��ارد تومان در ش��رایط نامس��اعد‬ ‫اقتصادی کش��ور س��بب می شود س��الی ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ون متر مکعب اب از دری��ای خزر انتقال‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫عب��ور لوله هایی به قط��ر ‪ ۲‬متر و همچنین‬ ‫‪ ۵‬ایس��تگاه پمپ��اژ در مس��یر ‪ ۱۱‬کیلومتر از‬ ‫جنگل ه��ای هیرکان��ی که ثروت ملی اس��ت‪،‬‬ ‫جز نابودی محیط زیس��ت نتیجه دیگر نخواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مانند بیشتر سال ها‪ ،‬امسال نیز الودگی هوا به پایتخت‬ ‫امد‪ .‬بخش��ی از تقصیر را ش��اید بتوان به گردن مدرسه ها‬ ‫و دانش��گاه ها انداخت که همزمان با پاییز باز می ش��وند و‬ ‫افزایش تردد خودروه��ا را ناگزیر می کنند اما همه ماجرا‬ ‫ای��ن نیس��ت؛ کمبود فضای س��بز از یک س��و و فعالیت‬ ‫کارخانه ه��ا در اطراف تهران از س��وی دیگر‪ ،‬عوامل مهم‬ ‫افزای��ش الودگی هوای ته��ران هس��تند‪ .‬وارونگی دما یا‬ ‫به اصط�لاح وارونگی هوا نیز به عنوان مهمان همیش��گی‬ ‫پایتخ��ت در نیمه دوم س��ال‪ ،‬در راه اس��ت و باید منتظر‬ ‫روزهای الوده تری باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫بر اس��اس اعالم ش��رکت کنترل‬ ‫کیفیت هوای تهران‪ ،‬پایتخت در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫‪ ۲۵‬روز هوای پاک‪ ۱۳۶ ،‬روز هوای سالم و ‪ ۲۴‬روز هوای‬ ‫ناس��الم برای گروه های حس��اس و یک روز هوای ناسالم‬ ‫برای همه افراد داش��ته‪ ،‬در حالی که در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۸‬روز هوای پاک‪ ۱۵۱ ،‬روز هوای سالم و ‪ ۲۷‬روز‬ ‫هوای ناس��الم داش��ته و به نظر می رسد شهروندان تهران‬ ‫در نیمه نخس��ت امس��ال در هوای کمت��ر الوده ای نفس‬ ‫کشیده اند‪.‬‬ ‫مدیریت ش��هری تهران در س��ال های اخیر اقدام های‬ ‫مختلف��ی ب��رای حل مهم ترین مش��کالت ته��ران یعنی‬ ‫ترافیک و الودگی هوا انجام داده است‪ .‬اگرچه این طرح ها‬ ‫منتقدانی دارد اما مجریان شان از انها دفاع کرده و انها را‬ ‫در کاهش الودگی هوای تهران موثر می دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح کاهش الودگی هوا‬ ‫اسماعیل کهرم‬ ‫سیدوحید حسینی‬ ‫محمدعلی کرونی‬ ‫طرح کاهش الودگ��ی هوا یا ‪ ،LEZ‬از جمله اقدام های‬ ‫ش��هرداری تهران برای کاهش الودگی در سال های اخیر‬ ‫اس��ت که در زمان مدیریت شهری پیشین کلید خورد و‬ ‫در مدیریت جدید نیز ادامه یافت‪.‬‬ ‫فاز نخس��ت طرح کاهش از سال ‪ ۹۴‬در محدوده طرح‬ ‫ترافیک و زو ج و فرد و در س��اعت اجرای این طرح یعنی‬ ‫‪ ۶:۳۰‬ت��ا ‪ ۱۹‬به اس��تثنای روزهای تعطیل اجرا ش��د‪ .‬در‬ ‫فاز دوم که در س��ال ‪ ۹۷‬اجرایی ش��د‪ ،‬این طرح به همه‬ ‫مناطق ش��هر تهران گسترش یافت و ‪ ۲۴‬ساعته و شامل‬ ‫هم��ه خودروها اع��م از خودروهای دولت��ی و کامیون ها‬ ‫ش��د‪ .‬مبنای اجرای این طرح‪ ،‬الزام خودروها به داش��تن‬ ‫معاینه فنی اس��ت و برمبنای ان‪ ،‬همه خودروهایی که در‬ ‫خیابان های تهران تردد می کنند‪ ،‬از نظر داش��تن معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬با دوربین و به شکل مکانیزه کنترل می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می گوید‬ ‫ب��ا اجرای طرح کاهش و جریمه خودروهای بدون معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬بس��یاری از خودروها ملزم به مراجعه به این مراکز‬ ‫ش��ده و معای��ب خودرو را ب��ه لحاظ االیندگ��ی برطرف‬ ‫کرده ان��د که دس��تاورد بزرگی برای این طرح به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫به گزارش شهرنوش��ت‪ ،‬سیدوحید حسینی یاداور شد‪:‬‬ ‫تنها بخشی از ناوگان حمل ونقل که به هیچ وجه در طرح‬ ‫‪ LEZ‬قرار نگرفته‪ ،‬موتورسیکلت ها هستند که مشکل انها‬ ‫ریش��ه ای بوده و مقرراتی بر انها حاکم نیس��ت‪ .‬این گروه‬ ‫از وس��ایل نقلیه دارای مجموعه ای از تخلف هس��تند که‬ ‫االیندگی را نیز ش��امل می شود و باید اقدام قانونی جدی‬ ‫درباره انها انجام شود‪.‬‬ ‫حس��ینی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ط��رح ‪ LEZ‬برنامه ای‬ ‫بلندم��دت اس��ت‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬موفقی��ت این ط��رح به‬ ‫متغیرهایی از جمله پاس��خ جامعه ب��ه تنظیم خودروها‪،‬‬ ‫کاهش االیندگی وس��ایل نقلیه و حتی استفاده نکردن از‬ ‫خودروهای شخصی بستگی دارد‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال این ط��رح را اجرا‬ ‫کرده اند‪ ،‬شاهد کاهش االیندگی هوا بوده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬اگر این طرح به طور س��ختگیرانه اجرا‬ ‫شود‪ ،‬به طور حتم اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫شیراز اماده باران باشد‬ ‫حدود ‪ ۷‬ماه از حادثه س��یل شیراز گذشت و با توجه‬ ‫به اینکه در حال ورود به س��ال بارش��ی جدید هستیم‪،‬‬ ‫متولی��ان ام��ر باید ش��هر را اماده بارش کنن��د تا مبادا‬ ‫غافلگیری دوباره کار دست مردم دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬حدود ‪ ۷‬ماه پیش و پس از گذش��ت‬ ‫‪ ۵‬روز از اغاز فروردین‪ ،‬بارش��ی پراکنده س��طح ش��هر‬ ‫ش��یراز را فراگرف��ت و در کمتر از چن��د دقیقه بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی مت��ر باران بارید و س��یلی در دروازه قران و‬ ‫محله های اطراف روانه شد‪.‬‬ ‫پس از بررس��ی های ف��راوان دخل و تص��رف عامل‬ ‫انس��انی ازجمله مهم ترین دالیل س��یل عنوان ش��د‪.‬‬ ‫بهرام پارسایی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی در این زمینه گفت‪« :‬عامل اصلی‪ ،‬دخل‬ ‫و تصرف ش��هرداری ها در مس��یل دروازه قران و مسیل‬ ‫اب در شهرک سعدی بوده است‪».‬‬ ‫با شروع فصل پاییز انتظار می رود شرایط بارندگی در‬ ‫فارس و به ویژه شیراز با سال های گذشته متفاوت باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل بحران استانداری فارس در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس امارهایی که اداره کل هواشناسی ارائه داده‬ ‫است بارش های معمولی در پاییز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رحی��م ازادی اضافه کرد‪ :‬با توج��ه به بارندگی هایی‬ ‫که در سطح استان شاهد هستیم شیوه نامه هایی برای‬ ‫نهادهای اجرایی صادرشده و در اختیار انها قرار گرفته‬ ‫گیاهان سبزینه دار می توانند این دود و الودگی که انسان ها تولید‬ ‫کرده اند را به اکس��یژن تبدیل کنن��د اما درحال حاضر نرخ زمین در‬ ‫تهران ان قدر باال رفته که ش��هرداری نمی تواند زمین بخرد و ان را‬ ‫به بوستان تبدیل کند‬ ‫‹ ‹ح�ذف زوج و فرد و اج�رای طرح کنترل‬ ‫الودگی‬ ‫از اغاز تیر امس��ال ط��رح زوج و فرد در تهران حذف و‬ ‫در همان محدوده‪ ،‬طرحی جایگزین با نام کنترل الودگی‬ ‫هوا اجرا شد‪ .‬بر اساس این طرح‪ ،‬دیگر پالک خودرو معیار‬ ‫تردد در محدوده زوج و فرد نیست بلکه هر خودرو در هر‬ ‫فصل ‪ ۲۰‬روز س��همیه رایگان برای تردد در این محدوده‬ ‫داش��ته و برای ت��ردد بیش از ان‪ ،‬باید ع��وارض پرداخت‬ ‫کن��د‪ .‬این عوارض با توجه به نوع معاینه فنی‪ ،‬س��اعت و‬ ‫میزان ت��ردد متفاوت خواهد بود و هر ف��رد برای اگاهی‬ ‫از میزان بدهی خود و تس��ویه ان باید در س��ایت «تهران‬ ‫من» ثبت نام کند‪.‬‬ ‫برخی اعضای شورای شهر تهران منتقد طرح جایگزین‬ ‫زوج و ف��رد بوده و می گویند این ط��رح منجر به کاهش‬ ‫الودگی هوای تهران نشده و نمی شود‪.‬‬ ‫محمدعلی کرونی‪ ،‬دبیر کمیسیون عمران و حمل ونقل‬ ‫شورای شهر تهران معتقد است هدف طرح جدید‪ ،‬بیشتر‬ ‫ایجاد عدالت در تردد خودروها است و در کنترل الودگی‬ ‫هوا اثرگذاری چندانی ندارد‪ .‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��ورای ش��هر‪ ،‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بررس��ی نقش��ه های ترافیکی نش��ان می دهد بیشترین‬ ‫ترافیک در خارج از محدوده زوج و فرد پخش شده است‪.‬‬ ‫ترافیک های س��نگین در معابر بزرگراهی و محدوده هایی‬ ‫ک��ه درون ط��رح زوج و فرد نیس��تند‪ ،‬رخ می دهد و این‬ ‫تو امد وس��ایل نقلیه در محدوده زوج‬ ‫نش��ان می دهد رف ‬ ‫و فرد دیگر مثل گذش��ته نیس��ت که بخواهیم برای ان‬ ‫محدودی��ت در نظر گرفته و نگران بازگش��ایی و افزایش‬ ‫ترافیک و الودگی هوا در ان باشیم‪.‬‬ ‫کرونی ی��اداور ش��د‪ :‬درحال حاضر بیش��تر االینده ها‬ ‫در س��طح ش��هر‪ ،‬خودروه��ای س��واری نیس��تند‪ ،‬بلکه‬ ‫موتورس��یکلت ها و خودروهای س��نگینی هستند که در‬ ‫طول ش��ب تردد می کنند و بیش��ترین االیندگی تهران‬ ‫در شب اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره این شیوه نامه ها بیان کرد‪ :‬شناسایی‬ ‫نقاط حادثه خیز‪ ،‬کنترل روان اب ها و اب های س��طحی‬ ‫و الیروبی مسیرها از مهم ترین توصیه هایی است که به‬ ‫نهاد های اجرایی شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل بح��ران اس��تانداری فارس اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫مدیری��ت بح��ران اس��تانداری ف��ارس با هم��کاری با‬ ‫فرمانداری های سراس��ر اس��تان برای افزایش امادگی‬ ‫ب��رای ح��وادث ناگهانی اقدام کرده اس��ت‪ .‬او در زمینه‬ ‫پیش بین��ی وضعی��ت بارش ه��ای اس��تان در پاییز و‬ ‫زمستان تاکید کرد‪ :‬بر اس��اس امارهای منتشرشده از‬ ‫سوی سازمان هواشناسی استان فارس در فصل پاییز با‬ ‫بارش های معمولی روبه رو است و تاکنون برای زمستان‬ ‫اس��تان پیش بینی نشده اس��ت‪ .‬ازادی درباره مناطقی‬ ‫ب دیده اند‪ ،‬بیان‬ ‫که در س��یل ‪ ۵‬فروردین شیراز اس��ی ‬ ‫کرد‪ :‬نهادهای مختلفی متولی این مناطق هستند که از‬ ‫جمله انها می توان به اب منطقه ای و ش��هرداری شیراز‬ ‫اشاره کرد‪ .‬یاور ش��ورای شهر شیراز در شهرک سعدی‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬اگر وضعیت باران همچ��ون میزان بارندگی‬ ‫باش��د که در فروردین روی داد ش��اهد سیل در همان‬ ‫مناطق خواهیم بود‪.‬‬ ‫محمدرضا هاجری اضافه کرد‪ :‬اقدام های مناسبی در‬ ‫مناطق س��عدی و حومه روی داده است که از جمله انها‬ ‫می توان به تعریض رودخانه و ایجاد گورابه اشاره کرد‪.‬‬ ‫با وجود برخی اظهارنظرها مبنی بر بی تاثیر بودن طرح‬ ‫جایگزین زوج و ف��رد در کاهش الودگی هوای پایتخت‪،‬‬ ‫گزارش رسمی و مبتنی بر بررسی های علمی که به تازگی‬ ‫از س��وی شرکت کنترل کیفیت هوا منتشر شده از تاثیر‬ ‫مثبت این طرح در کاهش الودگی هوا خبر می دهد‪.‬‬ ‫این گ��زارش ادعا می کند غلظت مونوکس��یدکربن به‬ ‫عنوان یکی از االینده های هوا که ‪ ۹۵‬درصد انتش��ار ان‬ ‫محصول خودروها و ترافیک است‪ ،‬در تابستان ‪ ۹۸‬نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال پیش‪ ،‬در ساعت های میانی و انتهایی‬ ‫اجرای طرح با کاهش روبه رو بوده است‪ .‬همچنین غلظت‬ ‫این االینده در س��اعت های اجرای طرح در ایستگاه های‬ ‫داخل طرح در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۱۳‬درصد نس��بت به‬ ‫دوره مش��ابه س��ال گذشته کاهش داش��ته است‪ .‬میزان‬ ‫این االینده در کل ش��هر نیز نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۷‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم تقوی�ت حمل ونق�ل عموم�ی و دور‬ ‫کردن کارخانه ها‬ ‫مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست می گوید‬ ‫اگر ش��بکه حمل ونقل عمومی تهران تقویت شده‪ ،‬فضای‬ ‫س��بز افزایش یابد و کارخانه جدی��دی در اطراف تهران‬ ‫ایجاد نشود‪ ،‬می توان به کاهش الودگی هوا امیدوار بود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل کهرم در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫الودگی هوای پایتخت در نیمه دوم س��ال به دلیل بروز‬ ‫پدیده اینورژن(وارونگی هوا) به طور حتم افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مس��ئله وارونگی هوا یا اینورژن وقتی‬ ‫اتفاق می افتد که هوا س��رد باش��د‪ .‬درواق��ع هوای باالی‬ ‫س��طح تهران سرد می شود و دود و الودگی که در تهران‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬باال می رود اما الیه هوای س��رد روی ان را‬ ‫می گیرد و مانع خروج ان از شهر می شود‪.‬‬ ‫که��رم ب��ا بیان اینکه اگ��ر دودی در کار نب��وده و هوا‬ ‫این قدر الوده نباش��د‪ ،‬در هوای س��رد االینده ها به زمین‬ ‫برنمی گ��ردد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مهم تری��ن راهکار برای کاهش‬ ‫الودگ��ی هوای تهران در طول س��ال‪ ،‬توس��عه و تقویت‬ ‫حمل ونقل عمومی یعنی اتوبوس��رانی و مترو اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ش��بکه حمل ونقل عمومی مطلوبی داشته باشیم به طور‬ ‫قطع از تعداد خودروهای ش��خصی در خیابان ها کاس��ته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سطح فضای سبز شهر را باید افزایش‬ ‫داد‪ ،‬اف��زود‪ :‬گیاه��ان س��بزینه دار می توانن��د این دود و‬ ‫الودگی که انس��ان ها تولید کرده اند را به اکسیژن تبدیل‬ ‫کنند ام��ا درحال حاضر نرخ زمی��ن در تهران ان قدر باال‬ ‫رفته که ش��هرداری نمی تواند زمین بخرد و به بوس��تان‬ ‫تبدیل کند‪ .‬این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سوئیس‪،‬‬ ‫پش��ت بام خانه ها را تبدیل به فضای سبز کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت از خانه هایی که پش��ت بام را سبز می کنند‪ ،‬مالیات‬ ‫کمتری می گیرد‪ .‬ما نیز باید راه های جدید را برای کاهش‬ ‫الودگ��ی هوا بیازماییم‪ .‬کهرم با بی��ان اینکه طرح زوج و‬ ‫فرد از در خانه از ‪ ۲‬س��ال پیش در فرانس��ه اجرا ش��ده‬ ‫و رعایت نک��ردن ان جریمه های س��نگینی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اج��رای طرح هایی مانند زوج و فرد و طرح های مبتنی بر‬ ‫رعایت معاینه فنی در پایتخت نیز به طور قطع در کاهش‬ ‫الودگی هوا موثر بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای معاینه فنی‬ ‫در کاهش الودگی هوا یاداور ش��د‪ :‬به طور قطع اگر دود‬ ‫و الودگی کمتری در تهران داشته باشیم‪ ،‬اینورژن که از‬ ‫یکی دو ماه دیگر شروع می شود‪ ،‬شدت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس پیشکسوت حوزه محیط زیست با اشاره‬ ‫ب��ه نقش کارخانه های اطراف ته��ران در افزایش الودگی‬ ‫هوا گفت‪ :‬کارخانه های خودروسازی در جاده کرج و سایر‬ ‫کارخانه ه��ای اطراف تهران را نمی توانند به جای دیگری‬ ‫منتقل کنند زیرا هزینه های باالیی الزم دارد اما در دولت‬ ‫اق��ای خاتمی و زمان ریاس��ت خانم ابتکار بر س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬قرار شد از ‪ ۱۵۰‬کیلومتری مرکز‬ ‫تهران(بازار) تاسیسات جدیدی نداشته باشیم‪ .‬این قانون‬ ‫در دولت اقای احمدی نژاد ش��امل اس��تثناهای زیادی و‬ ‫به تدری��ج فراموش ش��د و اکنون هم ب��ه ان بی توجهی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬دلیلی ندارد حدود یک سوم کارخانه های‬ ‫ایران اطراف تهران باشند‪ .‬این تاسیسات‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫تو امد در شهر نیز می شود‪.‬‬ ‫ترافیک و رف ‬ ‫که��رم با اش��اره به اینکه ب��اد قالب ته��ران در جهت‬ ‫جنوب غربی به شمال شرقی می وزد‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد زیادی‬ ‫ساختمان بلندمرتبه در همین مسیر ساخته شده است‪.‬‬ ‫چنین کارهایی است که الودگی هوا دامن می زند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1391‬‬ ‫پیاپی ‪2709‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹حیف است از جوانان حمایت نکنیم‬ ‫لی لی گلستان معتقد است متاسفانه روحیه حمایت‬ ‫از جوانان در میان مدیران گالری ها کم اس��ت و انها‬ ‫بیشتر دل شان می خواهد اثار هنرمندان معروف را به‬ ‫نمایش بگذارند تا فروش بهتری داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر گالری «گلس��تان» در پاس��خ به پرسش��ی‬ ‫درب��اره علت افزایش تعداد نمایش��گاه های هنری کم ‬ ‫و کیفیت و اینکه ایا ای��ن موضوع ارتباطی با کاهش‬ ‫س��طح کیفی اثار هنرمندان دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موافق‬ ‫نیس��تم که سطح کیفی اثار هنری پایین امده است‪.‬‬ ‫ما در تابس��تان نمایش��گاه «‪ ۱۰۰‬اثر ‪ ۱۰۰،‬هنرمند»‬ ‫را داش��تیم که برای ش��رکت در ان بیش از ‪ ۳۰۰‬اثر‬ ‫به دس��تم رس��ید و در انها واقعا کارهای عالی وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬به نظرم کیفیت پایین نیامده‪ ،‬بلکه به خاطر‬ ‫انکه تعداد گالری ها و هنرمندان زیاد ش��ده است‪ ،‬در‬ ‫میان انها اثار بد نیز پیدا می شود‪ .‬در واقع چون تعداد‬ ‫زیاد ش��ده‪ ،‬تعداد نمایش��گاه های خوب و بد نیز زیاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬براس��اس امار وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی درحال حاضر ‪ ۲۲۰‬گال��ری در تهران وجود‬ ‫دارد ک��ه از این می��ان انها فقط ‪ ۲۰‬گالری س��لیقه‬ ‫دارن��د و به هنرهای تجس��می کمک و از ان حمایت‬ ‫می کنند ک��ه امیدوارم این تعداد به ‪ ۴۰‬گالری درجه‬ ‫ی��ک افزایش پیدا کند‪ ۲۰۰ .‬گال��ری باقیمانده الکی‬ ‫هستند و از انجایی هم که کارشان را بلد نیستند‪ ،‬به‬ ‫مرور تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫گلس��تان درباره علت افزایش زیاد گالری ها یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در دولت های نهم و ده��م‪ ،‬فقط به کمیت فکر‬ ‫می کردن��د و به کیفی��ت اهمیت نمی دادن��د و برای‬ ‫همین هم در ان دوران مجوزهای خیلی زیادی برای‬ ‫گالری ها صادر ش��د‪ .‬در واقع دنبال این بودند که چه‬ ‫کس��ی مکان خ��وب‪ ،‬بزرگ و ش��یکی دارد که به ان‬ ‫مجوز بدهند ت��ا بگویند زیرمجموعه م��ا گالری های‬ ‫ش��یک هم وجود دارد‪ .‬البته درحال حاضر تاحدودی‬ ‫جل��و این موضوع گرفته ش��ده اس��ت و خیلی راحت‬ ‫مجوز نمی دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر گالری با بیان اینکه این ‪ ۲۰۰‬گالری کار‬ ‫ان ‪ ۲۰‬گال��ری درجه یک را خ��راب می کنند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انجمن صنفی گالری داران باید بیشتر روی رفتار‬ ‫مدی��ران گالری ها تمرکز کند‪ ،‬چراک��ه به غیر از ‪۲۰‬‬ ‫گالری درجه یک‪ ،‬رفتار س��ایرین بس��یار زشت است‬ ‫و ح��ق جوانان را می خورند و رفتارهای تحقیرامیزی‬ ‫ب��ا هنرمندان جوان و مخاطبان دارند‪ .‬یکی از وظایف‬ ‫انجمن صنفی این اس��ت که به این موضوع رسیدگی‬ ‫کن��د‪ ،‬ام��ا از انجایی ک��ه به تازگی کارش��ان را اغاز‬ ‫کرده اند‪ ،‬هنوز زود است عملکرد انها را قضاوت کنیم‪.‬‬ ‫او همچنین در پاسخ به این پرسش که چقدر روحیه‬ ‫حمای��ت از هنرمندان ج��وان در می��ان گالری داران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه روحیه حمایت‬ ‫از جوانان در میان مدیران گالری ها کم اس��ت و انها‬ ‫بیش��تر دل ش��ان می خواهد اثار هنرمندان معروف را‬ ‫ب��ه نمایش بگذارند تا فروش بهتری داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود ما در گالری «گلس��تان» از همان ابتدا‬ ‫بیانی��ه ای صادر کردی��م که حامی جوانان هس��تیم‪،‬‬ ‫استعدادهای جوان را کش��ف خواهیم کرد و فقط به‬ ‫ادم های معروف بس��نده نمی کنی��م و این کار را هم‬ ‫انج��ام دادیم‪ .‬در حال حاض��ر اگر بخواهیم ‪ ۳۰‬نقاش‬ ‫معروف جوان نام ببریم‪ ،‬به طور حتم ‪ ۲۵‬نفر از انها در‬ ‫گالری گلستان نمایشگاه داشته اند‪.‬‬ ‫گلس��تان اظهار کرد‪ :‬درس��ت اس��ت چرخ گالری‬ ‫بای��د از درامد خودش بچرخد ام��ا من که از جوانان‬ ‫حمای��ت می کنم هم چ��رخ گال��ری ام می چرخد؛ به‬ ‫رونق اقتصاد هنر با کمک جوانان‬ ‫انجمن صنفی گالری داران باید بیش��تر روی رفتار مدیران گالری ها‬ ‫تمرکز کند‪ ،‬چراکه غیر از ‪ ۲۰‬گالری درجه یک‪ ،‬رفتار سایرین بسیار‬ ‫زشت است و حق جوانان را می خورند‬ ‫این دلیل س��عی می کنم اث��ار جوانان را هم با دعوت‬ ‫از مجموع��ه داران بفروش��م و در می��ان انه��ا هم از‬ ‫یک هنرمند معروف نمایش��گاه می گذارم که بیش��تر‬ ‫بفروش��م‪ .‬در مجموع فکر می کنم حیف است جوانان‬ ‫را معرف��ی نکنیم‪ ،‬برخی از ای��ن هنرمندان می گویند‬ ‫بعض��ی گالری ها حتی جواب درخواس��ت انها را هم‬ ‫نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گالری های�ی ک�ه دیوارش�ان را اج�اره‬ ‫می دهند!‬ ‫ی��ک مدیر گال��ری بر این ب��اور اس��ت گالری که‬ ‫دیوارش را اجاره می دهد در واقع به موفقیت و معرفی‬ ‫هنرمن��د توجهی ندارد و بیش��تر برای دریافت هزینه‬ ‫ای��ن کار را انجام می دهد که ن��ام ان را هم نمی توان‬ ‫گالری گذاشت‪.‬‬ ‫رزیتا شرف جهان‪ ،‬مدیر گالری طراحان ازاد درباره‬ ‫وضعیت حمایت گالری ه��ا از هنرمندان جوان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نمی توان تش��خیص داد به طور مش��خص چند‬ ‫درص��د گالری به فروش و چن��د درصد به حمایت از‬ ‫هنرمن��دان اهمیت می دهند اما به طور کلی نمی توان‬ ‫هنرمن��دان ج��وان را در مقاب��ل میزان ف��روش اثار‬ ‫ق��رار داد‪ ،‬چراک��ه مولفه های دیگری نی��ز در فروش‬ ‫تعیین کننده هستند‪.‬‬ ‫در واقع ممکن اس��ت که نرخ اثار هنرمندان جوان‬ ‫پایین باش��د‪ ،‬اما این موض��وع الزاما به معنای کاهش‬ ‫میزان فروش نیست‪.‬‬ ‫او یک��ی از اصلی تری��ن مش��کالت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی توجه به کلیش��ه ها برش��مرد و یاداور شد‪:‬‬ ‫مسئله اصلی الگوهایی است که برای هنرمندان پیش‬ ‫امده اس��ت و اگر گالری دارها به این کلیشه ها تاکید‬ ‫کنند دچار مش��کل خواهیم ش��د‪ .‬کلیشه هایی مانند‬ ‫اینکه برخی هنرمندان تصور می کنند باید اثارش��ان‬ ‫همانند اثاری باش��د که در حراج های ایرانی و داخلی‬ ‫فروش موفقیت امیزی داش��ته اند ی��ا اینکه لزوما باید‬ ‫مهارت های تکنیکی خاصی را به کار ببرند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیرگال��ری ادام��ه داد‪ :‬ای��ن رویکرده��ا که‬ ‫می توانن��د به الگو تبدیل ش��ود‪ ،‬در نهایت همان گونه‬ ‫که اکنون نیز ش��اهد ان هس��تیم منجر به جلوگیری‬ ‫از تجربه گرایی خواهند ش��د‪ .‬در ای��ن میان گالری ها‬ ‫باید به جریان های نو فضا و به کسانی که می خواهند‬ ‫از فض��ای امن هنرهای تجس��می پا فرات��ر بگذارند‪،‬‬ ‫فرص��ت بدهن��د‪ .‬البته ای��ن موضوع بیش��تر وظیفه‬ ‫نهادهای هنری دولتی و غیردولتی است که به ظهور‬ ‫جنبش های نوین هنری کمک کنند‪.‬‬ ‫شرف جهان همچنین درباره این موضوع که برخی‬ ‫گالری ها برای برگزاری نمایش��گاه از هنرمندان جوان‬ ‫ورودی دریاف��ت می کنن��د‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬گالری که‬ ‫دیوارش را اجاره می دهد در واقع به موفقیت و معرفی‬ ‫هنرمن��د توجهی ندارد و بیش��تر برای دریافت هزینه‬ ‫ای��ن کار را انجام می دهد که اس��م ان را هم گالری‬ ‫نمی توان گذاشت‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬فکر می کنم اینک��ه گالری ها نباید‬ ‫از هنرمن��دان ب��رای برگ��زاری نمایش��گاه ورودی‬ ‫دریاف��ت کنند قانون درس��تی باش��د؛ چراکه به هر‬ ‫حال اگر گالری پویا باش��د خ��ودش می داند که چه‬ ‫نمایش��گاهی را برگزار کند که فروش داش��ته باش��د‬ ‫و در ای��ن میان هم ممکن اس��ت موردهایی را قبول‬ ‫کند ک��ه فروش ندارند ام��ا دارای ارزش های دیگری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند مثبت اقتصاد گالری ها‬ ‫ارش س��لطانعلی‪ ،‬مدیر گالری ایده در گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به اینکه اقتصاد هنر مانند هر اتفاق‬ ‫اقتص��ادی دیگری تحت تاثیر نوس��ان ن��رخ ارز بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با این وجود هنوز هم رونق خوبی در این عرصه‬ ‫دیده می ش��ود و ما س��عی می کنیم ب��ا قیمت گذاری‬ ‫مناسب هم خریداران اثار هنری را راضی نگه داریم و‬ ‫هم جایگاه یک اثر هنری را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گف��ت‪ :‬برایند کلی ما از رونق اقتصاد‬ ‫هنر در س��ال ها و حتی روزهای گذش��ته مثبت است‬ ‫و نش��ان می دهد هنوز هم می توان با ایجاد تعادل در‬ ‫نظام عرضه و تقاضا مردم را از هنرهای اصیل و ایرانی‬ ‫بهره مند کرد‪.‬‬ ‫سلطانعلی در ادامه گفت‪ :‬اگر گالری ها تالش کنند‬ ‫کار حرفه ای انجام دهن��د و تنها منافع مقطعی خود‬ ‫را در نظ��ر نگیرن��د می توانند در ش��رایط فعلی نیز با‬ ‫اس��تقبال مخاطب��ان از اث��ار روبه رو ش��وند‪ .‬ما در ‪۳‬‬ ‫نمایش��گاه اخی��ر خود بی��ش از ‪ ۱۰‬اث��ر را به فروش‬ ‫رس��اندیم که از این منظر یک اتفاق خوب در گالری‬ ‫ایده رخ داده است‪.‬‬ ‫برخالف صحبت های س��لطانعلی که معتقد اس��ت‬ ‫ب��ازار ارز و نوس��ان های ان روی اقتصاد هنر تاثیرات‬ ‫منفی گذاش��ته‪ ،‬برخی گالری دارها ن��گاه متفاوتی به‬ ‫این موضوع دارند‪.‬‬ ‫وحید ملک ک��ه مدیریت مجموع��ه نگارخانه های‬ ‫پاسارگاد‪ ،‬ملک‪ ،‬ارت س��نتر و ارت اسپیس را برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬معتقد است باال رفتن نرخ ارز بر رونق بازار هنر‬ ‫و حرفه گالری داری تاثیرات مثبتی گذاش��ته است‪ .‬او‬ ‫در این باره گفت‪ :‬نوس��ان های ارزی کامال به سود هنر‬ ‫تمام شده است‪.‬‬ ‫ما در چند ماه گذش��ته هم شاهد افزایش نرخ اثار‬ ‫بودیم‪ .‬وقتی مش��کل ارزی به وجود می اید‪ ،‬نخس��ت‬ ‫روی پول تاثی��ر می گذارد و پس از ان روی کاالهای‬ ‫س��رمایه ای مانن��د ملک‪ ،‬ط�لا و س��ایر دارایی ها‪ .‬در‬ ‫س��ال هایی که ب��ه هیچ وجه هن��ر را در ایران کاالی‬ ‫س��رمایه ای قلمداد نمی کردند ممکن بود این رش��د‬ ‫دیرتر ش��کل بگیرد‪ .‬به طور معمول تمام نوس��ان های‬ ‫ارزی تاثیرات خود را بین چند ماه تا یک س��ال روی‬ ‫بقیه موارد می گذارند‪.‬‬ ‫ملک اضافه می کند‪ :‬ش��اید افزایش ن��رخ ارز روی‬ ‫م��وارد غیرمنقول و اموال��ی که نمی تواند از کش��ور‬ ‫خارج ش��ود‪ ،‬تاثیر کمتری داشته باشد اما اثار هنری‬ ‫می تواند ارزاوری داشته باش��د؛ یعنی بیرون از ایران‬ ‫با ن��رخ ارزی فروخته ش��ود‪ .‬اکن��ون بهترین فرصت‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاران خارجی اس��ت ک��ه روی هنر‬ ‫ایران س��رمایه گذاری کنند؛ به دلیل اینکه هنوز رشد‬ ‫‪ ۳‬برابری نداشته و وقتی به ارز تبدیل شود دست کم‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری و همچنین ارزش افزوده فروش بیرون‬ ‫از کشور نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بنویس�ید گال�ری‪ ،‬بخوانی�د مکانی برای‬ ‫پول دراوردن!‬ ‫یک هنرمند و مدرس دانشگاه بر این باور است که‬ ‫برخی گالری ها فقط اسم شان گالری است و در عمل‬ ‫کار گال��ری را انجام نمی دهن��د؛ در واقع فقط مکانی‬ ‫برای نمایش اثار هستند و چون باید از ان مکان پول‬ ‫دربیاورند‪ ،‬از هنرمند پول دریافت می کنند‪.‬‬ ‫بهنام کامرانی‪ ،‬هنرمند هنرهای تصویری و مدرس‬ ‫دانش��گاه که کیوریتوری برخی نمایشگاه های هنری‬ ‫را نی��ز بر عهده دارد‪ ،‬درباره نح��وه تعامل گالری ها با‬ ‫هنرمن��دان ج��وان و تازه کار اظهار ک��رد‪ :‬به طور قطع‬ ‫حمایت از هنرمندان جوان وظیفه گالری هاس��ت اما‬ ‫نه ه��ر گالری‪ .‬به طور کلی هدف و رس��الت برخی از‬ ‫گالری ها در معرفی اس��تعدادهای تازه تعریف ش��ده‬ ‫است یا اینکه گالری های دانشجویی هستند و بیشتر‬ ‫اثار هنرمندان جوان را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه درب��اره اینکه برخ��ی از گالری ها برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه از هنرمندان جوان ورودی دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخ��ی از گالری ها فقط‬ ‫اسم شان گالری اس��ت و در عمل کار گالری را انجام‬ ‫نمی دهن��د‪ .‬در واق��ع فقط مکانی ب��رای نمایش اثار‬ ‫هس��تند و چون باید از ان مکان پ��ول دربیاورند‪ ،‬از‬ ‫هنرمند پول دریافت می کنند‪ .‬البته باید به این نکته‬ ‫نیز توجه داشت که به هر حال دریافت هزینه از سوی‬ ‫هنرمند براساس یک توافق دوطرفه انجام می شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه بیان کرد‪ :‬به طور کلی مرسوم‬ ‫اس��ت که گالری ها باید برای معرف��ی هنرمند جوان‬ ‫تالش کنند‪ ،‬نرخ اثار هنرمند را ارتقا و در رویدادهای‬ ‫بین الملل��ی ش��رکت دهند‪ .‬در واقع اگ��ر یک گالری‬ ‫خبره باشد‪ ،‬باید بتواند این خدمات را ارائه دهد‪ .‬البته‬ ‫این جریان کامال دو طرفه اس��ت و به طور طبیعی اگر‬ ‫هنرمندی موفق شود‪ ،‬گالری هم سود بیشتر خواهند‬ ‫برد‪.‬‬ ‫کامرانی یاداور ش��د‪ :‬برخی گالری ها خارج از کشور‬ ‫هنرمن��دان خوب و ج��وان را شناس��ایی و انها را در‬ ‫ی��ک بازار قدرتمند معرفی می کنن��د‪ .‬به طور کلی در‬ ‫کش��ورهای دیگر عالوه بر گالری ها نهادهایی هستند‬ ‫که اثار هنرمندان پیشرو را شناسایی و هنرمند را به‬ ‫بازاره��ای جهانی معرفی می کنن��د‪ .‬این کار در ایران‬ ‫بیشتر ازسوی کیوریتورها و اس��تادان دانشگاه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شکایت دولت‬ ‫از صداوسیما‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه های هنری ع�اری از خالقیت‬ ‫شده اند‬ ‫ی��ک مدی��ر گالری بر این باور اس��ت ک��ه در چند‬ ‫س��ال گذشته بیشتر نمایش��گاه های هنری با نواوری‬ ‫و خالقیت هم��راه نبوده ان��د و موضوع هایی همچون‬ ‫ش��یوه های اموزش��ی و جامعه شناس��ی در ای��ن امر‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین جباری‪ ،‬مدیر گالری «ایده پارس��ی»‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که چقدر گالری داران برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه های هنری عالوه بر احتمال فروش‬ ‫اثار‪ ،‬ب��ه معرفی هنرمندان ج��وان اهمیت می دهند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬انچه شخصا برایم اهمیت دارد این‬ ‫است که خالقیت در تولید اثار هنری وجود داشته و‬ ‫هنرمند کار جدیدی را خلق کرده باشد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که درحال حاضر‬ ‫نمایش��گاه های زیادی برگزار می ش��ود که حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد انه��ا عاری از خالقیت و اث��ار منحصر به فرد‬ ‫هستند‪ .‬من در مقاطع گوناگون هنر تدریس می کنم‬ ‫و براس��اس تجربه ای که در این زمینه دارم به جرات‬ ‫می گوی��م ک��ه دانش��جویان ‪ ۱۰‬یا ‪ ۵‬س��ال پیش با‬ ‫دانش��جویان امروز اصال قابل مقایس��ه نیستند‪ .‬حتی‬ ‫وقتی کارهای خودم را در دوران دانش��جویی می بینم‬ ‫نیز ش��ک می کنم که ایا واقعا این کار من بوده است‬ ‫یا نه؟‬ ‫ای��ن مدی��ر گالری با بی��ان اینکه «کاهش س��طح‬ ‫کیفی اموزش��ی منجر ب��ه کاهش اثار هنری ش��ده‬ ‫است»‪ ،‬تاکید کرد که شیوه اموزش و تعلیم در مراکز‬ ‫اموزش��ی می تواند بر میزان کیفی��ت اثار و خالقیت‬ ‫هنرمند تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫جب��اری همچنی��ن ب��ا بی��ان اینکه «س��طح اثار‬ ‫نمایشگاه های هنری را می توان از بُعد جامعه شناسی‬ ‫نیز مورد بررسی قرار داد»‪ ،‬افزود‪ :‬از زمانی که هنر در‬ ‫جامعه ما افول کرد و به سمت دیگری رفت‪ ،‬بسیاری‬ ‫از هنرمندان از هنر فاصله گرفتند و خانه نشین شدند‬ ‫و ممکن اس��ت سالی یک نمایش��گاه ان هم به اصرار‬ ‫گال��ری داران برگ��زار کنند‪ .‬به هر ح��ال افول هنر از‬ ‫نظر جامعه شناس��ی و دانشگاهی دو بحث مجزا از هم‬ ‫هس��تند ک��ه در کنار هم منجر به این ش��دند که در‬ ‫گالری ها ش��اهد اثاری باش��یم که از کیفیت مطلوبی‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته منظورم این نیس��ت که‬ ‫این اث��ار ارزش نمایش ندارند‪ .‬به ط��ور کلی هیچ اثر‬ ‫هن��ری بد نیس��ت ام��ا واقعیت این اس��ت که برخی‬ ‫از نمایش��گاه ها عاری از خالقیت و نواوری هس��تند‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته اتفاق های��ی افتاده اس��ت که‬ ‫هن��ر ما ان گون��ه که باید و ش��اید پیش��رفت نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه همچنی��ن در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود در پاس��خ به پرسشی مبنی بر علت‬ ‫کاه��ش نمایش��گاه های هن��ری در فصل تابس��تان‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از علت های ای��ن موضوع گرمای‬ ‫هوا اس��ت؛ البته در گذش��ته اصال در فصل تابس��تان‬ ‫نمایش��گاهی برگ��زار نمی ش��د و به ط��ور تقریب��ی‬ ‫‪ ۳ ۲،‬س��ال اس��ت ک��ه گالری ه��ا در این فص��ل باز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جباری یاداور ش��د‪ :‬عواملی همچون افزایش تعداد‬ ‫هنرمندها و گالری ها در چند س��ال گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫گرایش جامعه به س��مت هنر و توجه دانش��گاه ها به‬ ‫ش��اخه های هنری و‪ ...‬دست به دس��ت هم داده اند تا‬ ‫در چند س��ال گذش��ته گالری ه��ا در تابس��تان نیز‬ ‫میزبان نمایش��گاه های هنری باش��ند‪ .‬ب��ا این وجود‬ ‫همچنان در تابس��تان نس��بت به پاییز و زمستان هم‬ ‫تعداد نمایش��گاه ها کمتر و ه��م کیفیت اثار متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ین دهل��وی‪ ،‬چه��ره مان��دگار فرهنگ‬ ‫ایران‪ ،‬رهبر پیش��ین ارکس��تر سمفونیک‪ ،‬خالق‬ ‫اپرای «مانی و مانا» و قطعه س��بکبال‪ ،‬صبح روز‬ ‫گذشته در حالی دارفانی را وداع گفت که عمری‬ ‫تالش و تمرین او در ارتقای موس��یقی کش��ور از‬ ‫او پیش از مرگ اس��طوره ساخته بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬حس��ین دهلوی‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۰۶‬در تهران‬ ‫به دنیا امد‪ .‬او در س��ال ‪ ۱۳۳۹‬از هنرستان عالی‬ ‫موسیقی در رشته اهنگسازی فارغ التحصیل شد‬ ‫و پس از درگذش��ت اس��تاد صبا در سال ‪۱۳۳۶‬‬ ‫رهبری ارکس��تر ش��ماره یک اداره هنرهای زیبا‬ ‫که بعدها «ارکس��تر صبا» نامیده شد به دهلوی‬ ‫واگذار شد‪ .‬دهلوی در زمینه نواوری در موسیقی‬ ‫ایرانی تالش های زیادی کرده است‪ .‬وی عالوه بر‬ ‫س��اخت و تنظیم اثار گوناگون و رهبری ارکستر‬ ‫اثار مکتوب و مرجع مهمی در زمینه موسیقی به‬ ‫رشته تحریر دراورد‪ .‬پیوند شعر و موسیقی اوازی‬ ‫از بارزترین اثار اوس��ت ک��ه حاصل بیش از ‪۴۰‬‬ ‫سال تجربه وی در تلفیق موسیقی با شعر است‪.‬‬ ‫اخرین کوشش دهلوی در زمینه کارهای جمعی‬ ‫موسیقی ملی‪ ،‬پایه گذاری ارکستر مضرابی است‬ ‫که ب��ا همکاری ‪۶۶‬نف��ر از نوازندگان س��ازهای‬ ‫مضرابی ایرانی تش��کیل ش��د و در س��ال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫روی صحنه رفت‪ .‬این اس��طوره موس��یقی ایران‬ ‫صب��ح ‪ ۲۳‬مهر پ��س از مدت ها بیماری و ابتال به‬ ‫الزایمر در س��ن ‪ ۹۲‬سالگی اخرین نت موسیقی‬ ‫زندگی پر افتخار خود را نواخت‪.‬‬ ‫لی لی گلستان‬ ‫رزیتا شرف جهان‬ ‫ارش سلطانعلی‬ ‫بهنام کامرانی‬ ‫مشاور رئیس جمهوری و نماینده قوه مجریه در‬ ‫شورای نظارت بر سازمان صداوسیما‪ ،‬در نامه ای‬ ‫به حجت االس�لام محسنی اژه ای‪ ،‬خواستار الزام‬ ‫صداوسیما به پخش جوابیه دولت ازسوی شورای‬ ‫نظارت ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حس��ام الدین اشنا‬ ‫با اش��اره ب ه امتناع صداوس��یما از پخش جوابیه‬ ‫دول��ت درب��اره اتهام ه��ا و خالف واقع گویی های‬ ‫برنامه پرونده ویژه شبکه سه با موضوع دخترابی‪،‬‬ ‫ب��ا اس��تناد به بن��د ‪« ۳۰‬اساس��نامه س��ازمان‬ ‫صداوسیمای جمهوری اسالمی» خواستار ورود‬ ‫ش��ورای نظارت ب��ه موضوع و الزام صداوس��یما‬ ‫به پخش پاس��خ دولت در براب��ر اصل مطلب در‬ ‫همان ش��بکه س��ه ش��د‪ .‬متهم کردن دولت به‬ ‫اماده نکردن ورزشگاه ها برای حضور زنان‪ ،‬مقصر‬ ‫دانس��تن دولت در خودسوزی دخترابی به دلیل‬ ‫اماده نکردن ورزش��گاه ها ازسوی دولت و حضور‬ ‫نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در برنامه پرونده‬ ‫وی��ژه و غیبت نماین��ده ای از قوه مجریه از موارد‬ ‫مورد اش��کال دولت درباره برنام��ه پرونده ویژه‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که به گفته وزیر ورزش‬ ‫و جوان��ان از یک س��ال و نیم پی��ش تاکنون ان‬ ‫وزارتخانه هرگونه اقدام الزم برای ورود بانوان به‬ ‫ورزش��گاه های کشور را انجام داده است‪ .‬به گفته‬ ‫س��لطانی فر در همه استادیوم های بزرگ فوتبال‬ ‫مانن��د ازادی‪ ،‬نقش جهان اصفه��ان‪ ،‬یادگارامام‬ ‫تبریز‪ ،‬ثامن مش��هد‪ ،‬غدیر اهواز‪ ،‬پارس ش��یراز و‬ ‫س��ایر استادیوم های ‪ ۱۵‬هزار نفری که در مراکز‬ ‫اس��تان ها ساخته شده‪ ،‬امکان پذیرایی از خانم ها‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫اغاز پیش تولید‬ ‫«نون‪ .‬خ ‪»۲‬‬ ‫امیرحسین جباری‬ ‫مهدی فرجی خبر داد که گروه ساخت وس��از‬ ‫دکورهای فصل دوم س��ریال «نون‪ .‬خ» این هفته‬ ‫برای اماده سازی دکورها عازم کرمانشاه خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مهدی فرجی‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫فصل دوم س��ریال «نون‪ .‬خ» به کارگردانی سعید‬ ‫اقاخان��ی درباره روند پی��ش تولید این مجموعه‬ ‫بیان کرد‪ :‬به زودی و تا اواسط ابان سریال را کلید‬ ‫می زنیم و همانطور که پیش از این اعالم ش��ده‬ ‫بود اغاز تصویربرداری از کرمانش��اه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به زودی هم قرارداد و تفاهمنامه‬ ‫با اس��تانداری کرمانش��اه در انجا منعقد و از ان‬ ‫رونمای��ی خواهد ش��د‪ .‬همچنین گروه س��اخت‬ ‫دکور این هفته به کرمانش��اه می روند تا دکورها‬ ‫را در انجا اماده کنند و ساخت وس��ازها را انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬تهیه کننده «ن��ون‪ .‬خ» اظهار کرد‪ :‬پیش‬ ‫تولی��د ما به طور جدی در حال پیگیری اس��ت و‬ ‫متن کار هم همچنان ازسوی دو نویسنده یعنی‬ ‫امی��ر وفای��ی و محمد تنابن��ده در حال نگارش‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن درباره حض��ور بازیگران‬ ‫جدید در س��ریال نس��بت به فصل اول هم بیان‬ ‫کرد‪ :‬بازیگران هنوز همان بازیگران قبلی هستند‬ ‫ام��ا با چهره های جدیدی هم مذاکره داش��ته ایم‬ ‫اما هرگاه به قرارداد و قطعیت رس��یدیم‪ ،‬نام شان‬ ‫اعالم خواهد ش��د‪ .‬فرجی در پای��ان تاکید کرد‪:‬‬ ‫تغییرات��ی هم در ترکیب عوامل پش��ت دوربین‬ ‫داش��تیم که طبیعی اس��ت چراک��ه زمان بندی‬ ‫کارهای شان به زمان بندی ما نمی خورد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫رابطه می��ان گالری ها و هنرمن��دان جوان موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت؛ بحث اهمیت فروش اثار و در عین‬ ‫حال حمای��ت از هنرمندان جوان سال هاس��ت یکی‬ ‫از اصلی تری��ن چالش های جامعه هنرهای تجس��می‬ ‫کشور به شمار می رود‪ .‬اگرچه هنوز هم راه حل چندان‬ ‫مشخصی در این زمینه ارائه نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدت هاس��ت برخ��ی هنرمندان‬ ‫ج��وان گالیه می کنند که بعض��ی گالری ها نه تنها در‬ ‫برگزاری نمایش��گاه از انها حمای��ت نمی کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫حتی پاس��خ ایمیل ها و درخواست های شان نیز داده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در این میان برخی گالری ها برای حل این‬ ‫مش��کل برخالف قانون‪ ،‬برای برگزاری نمایشگاه هایی‬ ‫که ام��کان فروش کمتری دارند‪ ،‬هزین��ه برگزاری یا‬ ‫همان ورودی می گیرند‪.‬‬ ‫این رویکرد نیز بیش��تر این گونه توجیه می شود که‬ ‫با توجه به هزینه های برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬هزینه های‬ ‫گالری یا باید از طریق درصد فروش اثار تامین ش��ود‬ ‫یا اینک��ه از هنرمندانی که اثارش��ان فروش چندانی‬ ‫ندارد‪ ،‬هزینه برگزاری گرفت‪.‬‬ ‫در این میان با توجه به اینکه حمایت از هنرمندان‬ ‫جوان لزوما وظیفه گالری ها نیس��ت‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫ع�لاوه بر ل��زوم توجه نهادهای دولتی به شناس��ایی‪،‬‬ ‫معرف��ی و هنرمندان جوان‪ ،‬باید راه حل اصالح ش��ده‬ ‫دیگری برای تعامل میان گالری ها و هنرمندان جوان‬ ‫در نظر گرفت که دیگر به قول معروف نه سیخ بسوزد‬ ‫و نه کباب!‬ ‫از وضعیت گردش مالی گالری ها و توجه به هنرمندان تازه وارد‬ ‫درگذشت‬ ‫چهره ماندگار موسیقی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 24‬مهر ‪ 17 - 1398‬صفر ‪ 16 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1391‬پیاپی ‪2709‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه پخش سریال های چند فصلی در تلویزیون‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫قانونی که مجوز کنسرت ها را باطل می کند‬ ‫قانون واریز ‪ ۱۰‬درصد درامد بلیت فروشی کنسرت ها‬ ‫به حس��اب خزانه‪ ،‬اعتراض گس��ترده اهالی موسیقی و‬ ‫وعده خانه موسیقی برای ملغی کردن این قانون در سال‬ ‫اینده به ویژه برای موس��یقی های کم درامد‪ ،‬اتفاق هایی‬ ‫است که پیش تر در حوزه موسیقی شاهد بوده ایم‪ .‬اکنون‬ ‫در این گزارش به اخرین اقدام هایی که برای حذف قانون‬ ‫معروف به ‪ ۱۰‬درصد انجام شده‪ ،‬پرداخته ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اردیبهشت امسال اعالم شد مجلس‬ ‫طرح��ی را به تصویب رس��انده که براس��اس ان‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی باید ‪ ۱۰‬درصد از بهای بلیت‬ ‫کنس��رت ها را در تهران و کالنش��هرها به حساب درامد‬ ‫عموم��ی نزد خزانه داری کل کش��ور واری��ز کند که این‬ ‫مصوبه صدای اعتراض اهالی موسیقی را دراورد‪.‬‬ ‫در همان زمان خانه موس��یقی متنی را در اعتراض به‬ ‫این قانون منتش��ر کرد و ان را غیرکارشناسی خواند و از‬ ‫وزیر ارشاد خواست که به هر شکل ممکن برای جلوگیری‬ ‫از اجحاف در حق هنرمندان و فعاالن موسیقی اقدام های‬ ‫الزم را انجام دهد‪ .‬البته برخی از هنرمندان یا مس��ئوالن‬ ‫ه��م پس از تصویب ای��ن قانون این گون��ه عنوان کردند‬ ‫ک��ه اگر بنا به تصویب چنین قانونی ب��ود‪ ،‬باید ان را تنها‬ ‫برای موس��یقی پاپ در نظ��ر می گرفتن��د؛ چراکه انها‬ ‫درامد بیش��تری از برگزاری کنسرت به دست می اورند‬ ‫اما هنرمندان موس��یقی نواحی یا ایران��ی انقدر جامعه‬ ‫اماری باالیی در تعداد تماش��اچیان ندارند که بخواهند‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از درامد خود را نیز به دولت بدهند؛ با این حال‬ ‫عده ای دیگ��ر معتقدند این قانون نباید برای هیچ ژانری‬ ‫از موس��یقی در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬زیرا درنهایت به ضرر‬ ‫فرهنگ و هنر کش��ور خواهد بود و هنرمندان در چنین‬ ‫شرایطی تنها نرخ بلیت کنسرت های خود را باال می برند‬ ‫و افراد کمتری می توانند برای تماش��ای اجرای هنرمند‬ ‫مورد عالقه خود به سالن های کنسرت بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظ�ر ح�ذف ش�دن قان�ون ‪ ۱۰‬درص�د‬ ‫هستیم‬ ‫محمدرض��ا نوربخ��ش‪ ،‬مدیرعام��ل خانه موس��یقی‬ ‫با اش��اره به تالش های خانه موس��یقی ب��رای حذف این‬ ‫قان��ون گفت‪ :‬در چندین نوبت این موضوع را از مجلس و‬ ‫وزارت ارشاد پیگیری کرده ایم و درنهایت قرار شد وزارت‬ ‫ارش��اد از س��ازمان برنامه و بودجه بخواهد که این قانون‬ ‫را از الحاقی��ه بودجه دولت حذف کن��د‪ .‬هنوز منتظریم‬ ‫ک��ه ببینیم این الحاقیه به تصویب می رس��د یا نه؟ برای‬ ‫تنظیم بودجه س��ال اینده نامه داده ایم و از اقای نوبخت‬ ‫و مس��ئوالن وزارت ارش��اد خواس��ته ایم که این قانون را‬ ‫ح��ذف کنند‪ .‬باتوجه به نزدیک ش��دن به پایان ماه صفر‬ ‫و از س��رگیری دوباره کنسرت ها‪ ،‬هنرمندانی که پیش از‬ ‫اغاز ماه های محرم و صفر کنس��رت برگ��زار کرده و ‪۱۰‬‬ ‫درصد از درامد خود را به دولت پرداخت نکرده اند‪ ،‬برای‬ ‫برگزاری دوباره کنس��رت به مشکل برخواهند خورد‪ .‬در‬ ‫همین زمینه فاضل جمشیدی‪ ،‬خواننده که از معترضان‬ ‫جدی قانون ‪ ۱۰‬درصد است و تالش هایی نیز در راستای‬ ‫منحل ش��دن این قان��ون انجام داده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬زمانی‬ ‫ک��ه این قانون در الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬تصویب ش��د‪،‬‬ ‫در ظاه��ر بدون هماهنگی با نهاده��ای مدنی مورد نظر‬ ‫مانند خانه موس��یقی بوده است‪ .‬در پی نامه نگاری هایی‬ ‫که ازس��وی هنرمندان و تش��کل های موسیقی کشور با‬ ‫ریاست کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫انجام ش��ده بود‪ ۲۳ ،‬تیر به دعوت حجت االس�لام احمد‬ ‫مازنی نشس��تی با حضور نمایندگان عضو کمیس��یون‬ ‫فرهنگ��ی و مدی��ران و نمایندگان جامعه موس��یقی در‬ ‫محل مجلس شورای اس�لامی تشکیل شد‪ .‬جمشیدی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ان جلس��ه قرار ش��د وزارت ارش��اد با اقای‬ ‫نوبخت صحبت کند تا در اصالحیه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬در‬ ‫ش��هریور یا مهر‪ ،‬این بند را حذف کنند‪ .‬من در ان جلسه‬ ‫گفتم وقتی در سال از ش��رکت های بزرگ برگزارکننده‬ ‫کنسرت بابت فعالیت های ش��ان مالیات گرفته می شود‬ ‫و ‪ ۹‬درص��د مالیات ارزش افزوده به ن��رخ بلیت ها اضافه‬ ‫می شود‪ ،‬این قانون دیگر چیست؟ چنین کاری مانند این‬ ‫است که از یک بازرگان فرش بابت هر قطعه فرش مالیات‬ ‫بگیرید‪ .‬برخی از دوستان گفتند چون موسیقی ایرانی و‬ ‫کالسیک و نواحی مهجور است‪ ،‬هزینه ‪ ۱۰‬درصد را تنها‬ ‫از فعاالن موسیقی پاپ بگیرید اما این کار درست نیست‪.‬‬ ‫او اظهار ک��رد‪ :‬اگر بخواهند در دریافت هزینه ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫گزینش��ی عمل کنند‪ ،‬پس اگر کس��ی در ژانر موسیقی‬ ‫ایران��ی نیز فروش زیادی داش��ت هم بای��د این هزینه را‬ ‫بپردازد؛ گرچه که این کار درس��ت نیست و سخت است؛‬ ‫بنابراین بهتر است که این قانون برداشته شود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬معادل فارس��ی این کلمه درصدانه است ‪ -‬اس��طوره یونانی و همسر‬ ‫ادیسه‬ ‫‪ -2‬پرتوزا ‪ -‬جلسه مشورتی‬ ‫‪ -3‬خاطر و اندیشه ‪ -‬نوعی تروکاژ در مونتاژ فیلم ‪ -‬از حشرات کوچک‬ ‫‪ -4‬برجس��تگی تایر ‪ -‬س��وخت چوبی ‪ -‬این شهر در استان اردبیل است‬ ‫ حرف نفرت و کراهت‬‫‪ -5‬صدای موتور نامیزان اتومبیل ‪ -‬به دنبال هم و متوالی ‪ -‬خالص و سره‬ ‫‪ -6‬گسترده‪ -‬پرنده ای شهرنشین‬ ‫‪ -7‬پرچم‪ ،‬بیرق ‪ -‬واپسین‬ ‫‪ -8‬باالتری��ن نقط��ه قابل کش��تیرانی در یک رودخانه ‪ -‬واحد ش��مارش‬ ‫سیگار ‪ -‬شماره قرن‬ ‫‪ -9‬پست و فرومایه ‪ -‬ایستگاه راه اهن‬ ‫‪ -10‬چوب خمیرصاف کن ‪ -‬ضربه به توپ ورزشی‬ ‫‪ -11‬واحد کار یا انرژی در دس��تگاه متری ‪ -‬از راه راس��ت منحرف شده‬ ‫ ضربه ای در پینگ پنگ‬‫‪ -12‬زدنی بهانه گیر ‪ -‬برادر به گویش شیرازی ‪ -‬تمام جوانب ‪ -‬عدد دایره‬ ‫‪ -13‬انبار تسلیحات ‪ -‬دانشگاه فرنگی ‪ -‬نیم سال تحصیلی‬ ‫‪ -14‬کاشف نامدار الکل ‪ -‬پایتخت مونته نگرو‬ ‫‪ -15‬وصفی برای رنگ های تند ‪ -‬عنصر شیمیایی فلزی با عدد اتمی ‪94‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫‪3‬‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ژ‬ ‫ی‬ ‫ش س‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪245‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اتوود و اواریستو‬ ‫برندگان جایزه بوکر ‪۲۰۱۹‬‬ ‫م��ارگارت ات��وود ب��ا رم��ان‬ ‫«وصیت نامه ه��ا» و برنادی��ن‬ ‫اواریستو با داس��تان «دختر‪ ،‬زن‬ ‫و دیگ��ران» جایزه بوکر ‪ ۲۰۱۹‬را‬ ‫از ان خود کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬داوران این‬ ‫جایزه به سرپرس��تی پیتر فلورنس با زیر پا گذاش��تن قانون جایزه بوکر‬ ‫ان را به دو نفر اعطا کردند و فلورنس ش��امگاه دوش��نبه در ایین اعطای‬ ‫ان در س��الن گیلدهال لندن دو اث��ر را دو رمانی توصیف کرد که داوران‬ ‫نتوانستند هیچ کدام را بر دیگری برتری دهند‪.‬‬ ‫برن��دگان این جای��زه‪ ۵۰ ،‬هزار پوند جایزه نقدی را به طور مش��ترک‬ ‫ب��ه خانه می برند و افراد حاضر در فهرس��ت کوتاه نی��ز هر کدام ‪2‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬پوند‪.‬‬ ‫ات��وود که پی��ش از این برای رمان ت��رور کور در س��ال ‪ ۱۳۷۹‬برنده‬ ‫جایزه بوکر ش��ده بود در مصاحبه ای گفت این رمان را در پاسخ به سوال‬ ‫خوانندگان درباره سرنوش��ت شخصیت های رمان ندیمه نگاشته است‪.‬‬ ‫وی چهارمین نویس��نده ای اس��ت که جایزه بوکر را برای دومین بار در‬ ‫زندگ��ی خود دریافت می کند‪ .‬جای��زه ادبی بوکر پیش از این به نام بوکر‬ ‫مک کانل در س��ال های ‪ ۱۳۴۸‬تا ‪ ۱۳۸۰‬و در سال های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به نام جایزه من بوکر شناخته می شد‪ .‬این جایزه هر سال به بهترین رمان‬ ‫اصلی نوشته شده به زبان انگلیسی و چاپ شده در انگلیس اهدا می شود‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ز‬ ‫‪4‬‬ ‫حفاری های باستان شناس��ان‬ ‫در منطقه ش��هر پمپئ��ی ایتالیا‬ ‫موجب کشف یک نقاشی دیواری‬ ‫به جامان��ده از نب��رد گالدیاتورها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا ب��ه نقل از‬ ‫روزنامه انگلیس��ی گاردین‪ ،‬این نقاش��ی دیواری ک��ه از گزند باد و باران‬ ‫و دیگر افات زمان در امان مانده‪ ،‬صحنه ای از پایان نبرد بین دو دس��ته‬ ‫متفاوت گالدیاتور اس��ت که یکی از انها پیروز ش��ده و دیگری تس��لیم‪.‬‬ ‫دس��ته و رده هر یک از این گالدیاتورها از روی س�لاح و سپرهای ش��ان‬ ‫مش��خص می شود‪ .‬این اخرین کش��ف در منطقه ‪ ۲۱‬هکتاری ریجیو ‪۵‬‬ ‫در ش��مال منطقه باستان شناسی اس��ت که هنوز امکان بازدید عمومی‬ ‫ان فراهم نیس��ت‪ .‬این نقاش��ی دیواری روی دیوار زی��ر پلکان عمودی‬ ‫مح��ل احتمالی غذاخوری گالدیاتورها کش��ف ش��ده؛ محلی که پاتوق‬ ‫انها بوده است‪.‬‬ ‫شهر و ویرانه های پمپئی در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا‪ ،‬بر اثر اتشفشان‬ ‫کوه وزوو (وزویوس) ‪ ۷۹‬س��ال بعد از میالد مس��یح مدفون شد‪ .‬پمپئی‬ ‫در کنار هرکوالنیوم و بس��یاری از ویالهای اطراف منطقه؛ به طور عمده‬ ‫به ش��کل مخروب��ه و ویران‪ ،‬زیر ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۶‬متر (‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۰‬فوت) خاکس��تر‬ ‫اتشفشانی و خاک ان رفت و به طور کامال اتفاقی در سال ‪ ۱۵۹۹‬میالدی‬ ‫کشف شد‪ .‬ماسیمو اوسانا‪ ،‬مدیر سایت باستان شناسی پمپئی می گوید‪:‬‬ ‫این محل به احتمال زیاد پاتوق گالدیاتورها بوده اس��ت‪ .‬در نزدیکی این‬ ‫محل پاس��گاه های محل اقامت انها قرار دارد و دیوارنوشته های اطراف‬ ‫محل دال بر وجود دنیای گالدیاتورها همین نزدیکی است‪.‬‬ ‫س��ازمان اموزش��ی‪ ،‬علمی و فرهنگی ملل متحد (یونس��کو) در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬اع�لام کرد در صورتی که مقام��ات ایتالیایی برای نگهداری این‬ ‫س��ایت اقدامی درخور انجام ندهند ان را در فهرست میراث فرهنگی در‬ ‫مع��رض خطر قرار خواهد داد‪ .‬از ان زمان اقدام های زیادی در این محل‬ ‫انجام شده که ساالنه ‪ ۴‬میلیون بازدیدکننده دارد‪.‬‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪246‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گ‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬درختی که محصول زیاد داده است ‪ -‬نصیحت‬ ‫‪ -2‬اوای تعجب ‪ -‬خودرو راه های ناهموار ‪ -‬هر چیز زشت و کریه ‪ -‬ترازوی بزرگ‬ ‫و سنگین‬ ‫‪ -3‬رفوزگی ‪ -‬نام پیشین شهر اق قال در استان مازندران ‪ -‬سنگینی اجسام‬ ‫‪ -4‬از دریاهای رنگین ‪ -‬سوره ‪ 24‬قران ‪ -‬منقار پرنده ‪ -‬چاشنی نمک طعام‬ ‫‪ -5‬از اساطیر یونان باستان ‪ -‬فرسودگی تدریجی‬ ‫‪ -6‬طاقت و توان ‪ -‬نت سوم در موسیقی ‪ -‬جام جایزه مسابقات‬ ‫‪ -7‬منحصربه فرد ‪ -‬بخار دهان ‪ -‬موسسه امارگیری جهانی‬ ‫‪ -8‬نقطه ضعف ‪ -‬به همراه بحث انجام می شود‬ ‫‪ -9‬تند و خشمناک ‪ -‬سخن صریح ‪ -‬پسوند تکلم کننده‬ ‫‪ -10‬کاهگل ‪ -‬موجود موهوم ‪ -‬رخت پوستی‬ ‫‪ -11‬تنیس روی میز ‪ -‬فرودگاهی در لندن‬ ‫‪ -12‬سایه گاه ‪ -‬برکت سفره ‪ -‬خرده ها و ریزه های چوب و کاغذ ‪ -‬نشانه صفت عالی‬ ‫‪ -13‬نکوهش و مالمت ‪ -‬درخور و مناس��ب ‪ -‬بس��ته بندی اس��توانه ای ‪ -‬نام پدر‬ ‫حضرت یونس نبی‬ ‫‪ -14‬بوته ای س��یاه که در گندم پیدا می ش��ود ‪ -‬ادمی و انس��ان ‪ -‬وسیله بازی و‬ ‫جنگ ‪ -‬روشنایی کم‬ ‫‪-15‬موقعیت خود را در جایی محکم داش��تن‪ ،‬مفهوم این ترکیب کنایه امیز است‬ ‫‪ -‬سخنی حاوی خبری که به وسیله ای به کسی فرستند‬ ‫کشف نقاشی دیواری از گالدیاتورها‬ ‫در ایتالیا‬ ‫نمایی از فیلم «از فیل کرید»‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫کرید‪ :‬من اونو شکست میدم‬ ‫راک‪ :‬اول باید ببینی شکس��ت چیه‪ .‬شکست یک مرد غرورشه‪ ،‬شکست‬ ‫یک زن عشقشه و شکست یه مبارز امیدشه؛ ببین می خوای چیو شکست‬ ‫بدی‪.‬‬ ‫ویژه برنامه های ایام اربعین حس��ینی با حضور‬ ‫زائ��ران و ارادتمندان اهل بیت علیهم الس�لام در‬ ‫اس��تان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬جمع��ه‪ 26 ،‬مهر مصادف‬ ‫با ش��ب اربعین حس��ینی بعد از نماز مغرب و عشا‬ ‫در مصالی بزرگ ری‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین حس��ین اکبری به سخنرانی و اقای‬ ‫حمیدرضا خادم به مرثیه سرایی می پردازند‪.‬‬ ‫ویژه برنام��ه روز اربعین نیز ش��نبه‪ ۲۷ ،‬مهر از س��اعت ‪ ۱۱‬صب��ح در مصالی بزرگ‬ ‫ری ب��ا قرائت زیارت اربعین ازس��وی حاج احمد زین العابدین فرد و مرثیه س��رایی حاج‬ ‫کاظ��م غفارن��ژاد ت��ا اذان ظهر ادامه می یابد و بع��د از اقامه نماز جماع��ت ظهر و عصر‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین نواب‪ ،‬نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به س��خنرانی‬ ‫خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ش��ام اربعی��ن حس��ینی‪ ،‬ایی��ن س��وگواری ب��ا س��خنرانی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حس��ین اکبری و مرثیه سرایی حاج اکبر رضوی بعد از نماز‬ ‫مغرب و عشا در مصالی بزرگ ری برگزار می شود‪.‬‬ ‫زائران��ی که از زی��ارت کربالی معلی در این ایام جا مانده اند‪ ،‬می توانند صبح ش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬مهر در ایین پیاده روی جاماندگان اربعین حس��ینی در تهران از میدان امام حسین‬ ‫(ع) به س��مت حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی (ع) ش��رکت کنند و در ایین اربعین‬ ‫حس��ینی حضور بهم رسانند و نماز جماعت ظهر اربعین را در حرم حضرت عبدالعظیم‬ ‫(ع) اقامه کنند‪.‬‬ ‫مسیرهای سه گانه دسترسی به حرم برای ایین پیاده روی در تهران به این شرح است‪:‬‬ ‫مسیر شماره یک‪ :‬میدان امام حسین (ع)‪ ،‬خیابان ‪ ۱۷‬شهریور‪ ،‬میدان شوش‪ ،‬خیابان‬ ‫فداییان اسالم‪ ،‬حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)‬ ‫مسیر شماره دو‪ :‬حرم مطهر امام زاده حسن (ع)‪ ،‬خیابان امین الملک‪ ،‬خیابان قزوین‪،‬‬ ‫میدان حق شناس‪ ،‬میدان بهمن‪ ،‬خیابان شهید رجایی‪ ،‬حرم مطهر حضرت عبدالعظیم‬ ‫حسنی (ع)‬ ‫مسیر شماره س��ه‪ :‬مسجد جامع جمهوری‪ ،‬بزرگراه نواب‪ ،‬میدان حق شناس‪ ،‬میدان‬ ‫بهمن‪ ،‬خیابان شهید رجایی‪ ،‬حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)‪.‬‬ ‫گواهینامه شایستگی یک سازمان بین المللی‬ ‫برای محک‬ ‫موسسه خیریه محک در س��ال جاری میالدی به عنوان نخستین سازمان مردم نهاد‬ ‫در جهان گواهینامه سطح سه را از انجمن بین المللی مدیریت پروژه (‪ )IPMA‬کسب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اراسب احمدیان‪ ،‬مدیرعامل موسسه خیریه محک در این باره گفت‪:‬‬ ‫«محک در مس��یر توس��عه کیفی عملکرد خود و در تحقق تعهداتی که به جامعه مدنی‬ ‫ایران دارد‪ ،‬پس از دریافت نش��ان ط�لای انجمن بین المللی مدیریت پروژه (‪)IPMA‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۲۰۱۴‬و ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪1393‬و ‪1397‬خورش��یدی) برای پروژه های‬ ‫برنامه توسعه دوساله محک و مرکز پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز‪ ،‬در سال‬ ‫جاری میالدی نظام مدیریت پروژه خود را در معرض ارزیابی داوطلبانه براس��اس یکی‬ ‫از پیشرفته ترین و سنگین ترین اس��تانداردهای کالس جهانی ‪ IPMA‬که استاندارد‬ ‫دلتا نامیده می شود‪ ،‬قرار داد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬اس��تاندارد دلتا برای ارزیابی و توس��عه شایس��تگی نظام مدیریت پروژه‬ ‫س��ازمان ها طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬این ارزیابی با شناس��ایی دقیق و صادقانه مهم ترین‬ ‫زمینه های توسعه فعالیت های پروژه و اقدام ها برای بهبود انها‪ ،‬ارزش افزوده قابل توجهی‬ ‫را برای س��ازمان ها ایجاد می کند‪ .‬این استاندارد ابزاری قدرتمند برای سازمان های در‬ ‫حال توسعه و توسعه یافته ای است که به شایستگی نظام مدیریت پروژه خود را در مسیر‬ ‫بهبود مستمر قرار می دهند‪».‬‬ ‫احمدی��ان با تاکید بر اینکه براس��اس ارزیابی ‪ ،IPMA Delta‬اقدام های توس��عه‬ ‫هوش��مندانه و هدفمند س��ازمان ها‪ ،‬بهبود یافته و در نتای��ج فعالیت های عملی پروژه‬ ‫اثار س��ریع خواهد داش��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪« :‬ارزیابی بین الملل��ی ‪ IPMA Delta‬مبنای‬ ‫قابل توجهی برای توس��عه بلندمدت فعالیت های پروژه در سازمان های کالس جهانی‬ ‫فراهم می اورد‪».‬‬ ‫اس��تاندارد دلتا ب��ا تمرکز بر نظ��ام تعری��ف ‪project، Program، Portfolio‬‬ ‫س��طوح عملیاتی و اس��تراتژیک س��ازمان را از منظر تخصیص و مدیریت بهینه منابع‬ ‫ممیزی می کند و از ش��فافیت نظام تخصیص منابع براس��اس اولویت های س��ازمان و‬ ‫تولید بیش��ترین منافع برای ذی نفعان اطمین��ان حاصل می کند‪ .‬احمدیان در این باره‬ ‫گفت‪« :‬افزون بر ‪ 3‬دهه فعالیت محک براس��اس رعایت ارزش های بنیادین ش��فافیت و‬ ‫پاسخگویی زمینه ساز موفقیت این سازمان در دستیابی به این جایگاه بوده است‪».‬‬ ‫احمدیان در پایان گفت‪« :‬همزمان با روز بین المللی استاندارد‪ ،‬موسسه خیریه محک‬ ‫ضمن تبریک این موفقیت منحصر به فرد به خانواده بزرگ محک و جامعه مدنی ایران‪،‬‬ ‫ارزومند اس��ت مسیر توسعه استاندارد در فعالیت های نیکوکارانه و عام المنفعه ازسوی‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد طی ش��ود و شاهد رشد تعداد س��ازمان های کالس جهانی در‬ ‫جامعه نیکوکاری کشورمان باشیم‪».‬‬ ‫باشگاه منچسترسیتی‬ ‫انیمیشن فوتبالی می سازد‬ ‫س��ریال انیمیش��ن «اکادم��ی ابی اس��مان» با‬ ‫داس��تان اکادم��ی تعلی��م و تمرین تی��م فوتبال‬ ‫منچسترسیتی در دست ساخت است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬سریالی انیمیشن‬ ‫باعنوان «اکادمی ابی اس��مانی» که داس��تان ان‬ ‫داخ��ل اکادم��ی تعلیم و تمرین منچسترس��یتی‪،‬‬ ‫قهرمان فعلی لیگ برتر فوتبال انگلیس اتفاق می افتد در دست ساخت است‪.‬‬ ‫این تیم با مدیریت پپ گواردیوال در سال های اخیر به موفقیت های بسیاری دست پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬به جمع برترین تیم های جهان راه یافته و در همین هنگام تبدیل به یک برند جهانی‬ ‫ش��ده است‪ .‬سریال داستان گروهی متنوع از پس��ران و دخترانی را تعریف می کند که در‬ ‫اکادمی منچسترسیتی زندگی شان فوتبال است‪.‬‬ ‫شرکت رسانه ای واقع در س��نگاپور اگوست میدیا هولدینگز‪ ،‬گروه رسانه ای فیلیپینی‬ ‫سینرجی ‪ ۸۸‬انترتینمنت و گروه اسپانیایی مینوریا ابسولوتا برای ساخت این سریال با هم‬ ‫شریک ش��ده اند‪ .‬باتوجه به اینکه کارهای اولیه ساخت سریال انجام شده‪ ،‬تهیه کنندگان‬ ‫این ش��رکت ها درحال حاضر در کن حضور دارند تا در بازارهای میپ جونیور و میپ کام با‬ ‫خریداران بالقوه صحبت کنند‪.‬‬ ‫تعداد بازیگران و اعضای تیم در باشگاهی به این بزرگی‪ ،‬دریافت حقوق قانونی پیچیده‬ ‫تصاویر و زمان طوالنی س��اخت انیمیش��ن به این معنی است که امثال گواردیوال‪ ،‬سرجیو‬ ‫اگوئرو و رحیم استرلینگ در این سریال حضور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫اگر س��ریال کامال چراغ سبز بگیرد می تواند تا س��ال ‪1401( ۲۰۲۲‬خورشیدی ) اماده‬ ‫باشد‪ .‬مخاطب هدف این انیمیشن کودکان بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۱‬سال هستند و در قالب ‪ ۲۶‬اپیزود‬ ‫‪ ۲۲‬دقیقه ای س��اخته می ش��ود‪ .‬از نظر بصری ترکیبی بین انیمیشن دستی و سی جی ای‬ ‫خواهد بود‪ .‬برنامه های س��اخت س��ریال «اکادمی ابی اسمانی» همچنین شامل انتشار و‬ ‫الیسنسینگ کاالهای مخصوص هواداران هم می شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫برگزاری ایین اربعین در استان مقدس‬ ‫حضرت عبدالعظیم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!