روزنامه صمت شماره 1390 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1390

روزنامه صمت شماره 1390

روزنامه صمت شماره 1390

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ضعف ‪ 5‬سازمان در همکاری با سامانه صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫کدام سازمان ها به شفافیت اطالعات کمک نمی کنند؟‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1390‬پیاپی ‪2708‬‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذش��ته در یک نشس��ت خبری‪ ،‬به ارائه گزارش��ی از‬ ‫اقدام های انجام ش��ده در زمینه بهبود محیط کس��ب وکار پرداخت و از بهتر شدن شاخص فضای کسب وکار در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬نسبت به سال گذشته خبر داد‪ .‬محمد علی دهقان دهنوی به ضعف همکاری برخی نهاد ها در سهولت‬ ‫استعالم و صدور مجوزهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر نهادها‪ ،‬صدور پروانه ها و استعالم های خود را در‬ ‫س��امانه سام بارگذاری کنند به طور قطع شفافیت حکمفرما می ش��ود اما تاکنون برخی از نهادها همکاری الزم‬ ‫را نداشته اند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫فعاالن بازار با اشاره به توقف روند صعودی نرخ خودرو عنوان کردند‪:‬‬ ‫چهره ‬ ‫ کاهش نرخ ‪ ۹۳‬قلم‬ ‫ کاالی اساسی و ضروری‬ ‫در سطح کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ در دوراهی‬ ‫ادغام یا انتزاع‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫چالش تولید‬ ‫در کشور‬ ‫کاهش عرضه خودرو دالل ها را فعال می کند‬ ‫چن��د ماهی بود نرخ خودرو در بازار روند نزولی داش��ت اما در چند روز گذش��ته‬ ‫دوباره ش��اهد افزایش نس��بی نرخ برخی مدل ها بوده ایم‪ .‬برخی فعاالن بازار دلیل‬ ‫گرانی را عرضه نش��دن خودرو در چند روز گذش��ته عنوان کردند و معتقدند گرچه‬ ‫بازار راکد است اما کاالها باید روزانه در بازارها توزیع شود تا جو روانی منفی به وجود‬ ‫نیاید‪ .‬شواهد حاکی از ان است که بازار خودرو روزهای سخت و ملتهبی را پشت سر‬ ‫می گذارد و با کوچک ترین واکنش بهم می ریزد‪ .‬بر همین اس��اس فعاالن بازار تاکید‬ ‫دارن��د با کاهش عرضه خودرو به بازار‪ ،‬دالل ها و اف��رادی که خودروهای زیادی در‬ ‫اختیار دارند با افزایش قیمت ها‪ ،‬مدیریت بازار را در دست می گیرند‪ .‬در این شرایط‬ ‫باید ورود خودرو به بازار با تدبیر بیشتری مدیریت شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رعایت استاندارد امری‬ ‫حیاتی در روزهای تحریم‬ ‫‪6‬‬ ‫نقش نمایشگاه‬ ‫در توسعه صادرات‬ ‫‪9‬‬ ‫شرط اجرای قوانین مالیاتی‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫‪13‬‬ ‫هزینه مخاطرات زمین ‪7 . 5‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫‪5‬‬ ‫استاندار اصفهان در ایین گرامیداشت روز جهانی استاندارد‪:‬‬ ‫فرهنگ تولید و توسعه‬ ‫در ذوب اهن اصفهان نهادینه شده است‬ ‫ذوب اهن اصفه��ان‪ ،‬برای هفتمین بار‬ ‫به عنوان تنها واحد فوالدی‪ ،‬لوح و تندیس‬ ‫واح��د نمونه ملی اس��تاندارد را دریافت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان که هفته گذش��ته‬ ‫در ایین��ی ب��ا حض��ور مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬ب��رای هفتمی��ن بار‬ ‫به عن��وان تنها واح��د ف��والدی‪ ،‬لوح و‬ ‫تندی��س واحد نمونه ملی اس��تاندارد را‬ ‫دریاف��ت ک��رده بود‪ ،‬در اصفه��ان نیز با‬ ‫حضور مسئوالن این استان مورد تجلیل‬ ‫قرار گرفت و لوح تقدیر واحد نمونه ملی‬ ‫استاندارد به مهندس منصور یزدی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت اهدا شد‪.‬‬ ‫ایین گرامیداشت روز جهانی استاندارد‬ ‫و تجلیل از برگزیدگان واحدهای ملی و‬ ‫اس��تانی با حضور دکت��ر عباس رضایی‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬جمع��ی از مقامات اس��تانی‪،‬‬ ‫مدی��ران صنعت��ی و فع��االن بنگاه های‬ ‫اقتصادی اس��تان اصفهان‪ ،‬دوشنبه‪۲۲ ،‬‬ ‫مه��ر‪ ،‬در س��الن همایش سیتی س��نتر‬ ‫اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ایین‪ ،‬استاندار اصفهان با بیان‬ ‫اینک��ه در دوران س��خت تحری��م انچه‬ ‫دش��منان را مای��وس می کن��د افزایش‬ ‫تولید است گفت‪ :‬کاروان علمی جهان با‬ ‫شتاب در حرکت است و بر همه ما الزم‬ ‫است امکانات مورد نیاز برای همراهی با‬ ‫این کاروان را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫دکت��ر رضای��ی اف��زود‪ :‬بهره گیری از‬ ‫فناوری های نوین در جهان یک تکلیف‬ ‫مل��ی اس��ت و ب��رای رقاب��ت در عرصه‬ ‫جهان��ی باید از ای��ن فناوری ها بهره مند‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه انتخ��اب ذوب اه��ن اصفهان‬ ‫به عنوان واح��د نمونه ملی اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬ذوب اه��ن ب��ا مطرح ش��دن‬ ‫در س��طوح اس��تاندارد ملی‪ ،‬نشان داد‬ ‫ک��ه فرهن��گ تولی��د و توس��عه در این‬ ‫س��ازمان ساری و جاری است و به تعهد‬ ‫رقابت پذی��ری محصوالت خ��ود پایبند‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اصفه��ان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان با وجود فشار تحریم ها‬ ‫و محدودیت های ناش��ی از ان‪ ،‬الزامات‬ ‫اس��تانداردهای مرتب��ط ب��ا محصوالت‬ ‫خ��ود را ب��ا دق��ت کامل رعای��ت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر مس��لم بی��ات‪ ،‬مع��اون ارزیابی‬ ‫کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد نیز با‬ ‫بیان اینکه تش��کیل س��ازمان استاندارد‬ ‫پاس��خی بود به این پرسش که بهترین‬ ‫روش کار چیس��ت؟ گفت‪ :‬استانداردها‪،‬‬ ‫قابلی��ت و امکان��ات پیش��رفته را برای‬ ‫زندگی بهتر فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫دکتر بیات‪ ،‬تهیه و تنظیم استانداردها‬ ‫را ب��ر اس��اس نظ��ر مصرف کنن��ده و‬ ‫ذی نفعان دانس��ت و افزود‪ :‬استانداردها‬ ‫بر اس��اس اخرین یافته های علمی‪ ،‬فنی‬ ‫و تحقیقات��ی جهان‪ ،‬بازبین��ی و اصالح‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اس��تانداردها را زبان فنی مبادله‬ ‫کاال و تج��ارت اع�لام ک��رد و گف��ت‪:‬‬ ‫اس��تاندارد به عنوان ابزاری استراتژیک‪،‬‬ ‫بسیاری از الزامات غیر ضروری را حذف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫س��ید حس��ین دیباجی‪ ،‬مدیر کیفیت‬ ‫فراگیر ذوب اهن اصفهان در حاشیه این‬ ‫ایین‪ ،‬انتخاب این شرکت به عنوان واحد‬ ‫نمون��ه ملی اس��تاندارد را حاصل تالش‬ ‫جمعی یکایک همکاران دانست و گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان تنها ش��رکت فوالدی‬ ‫است که موفق شد لوح واحد نمونه ملی‬ ‫استاندارد را دریافت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بازرس��ی مستمر و تاکید‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ب��ر کیفیت‬ ‫محص��والت ذوب اه��ن به وی��ژه ان��واع‬ ‫تیراهن ه��ای ب��ال په��ن‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫به عن��وان واحد نمونه مل��ی‪ ،‬برگزیده و‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار با نخست وزیر پاکستان‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پایان درست جنگ یمن تاثیرات مثبتی در منطقه خواهد داشت‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در حالی که قرار بود چهارش��نبه هفته گذشته شورای نگهبان‬ ‫درب��اره جدایی حوزه تجارت و بازرگانی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و تش��کیل وزارت بازرگانی اعالم نظر کند‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫در این باره به روزهای اینده موکول ش��د‪ .‬روز یکشنبه عباسعلی‬ ‫کدخدای��ی در توییتر خود نوش��ت‪« :‬نظر ش��ورای نگهبان درباره‬ ‫طرح تشکیل وزارت بازرگانی‪ :‬در تبصره ‪ ،۱‬انتقال وظایف یادشده‬ ‫در م��اده ‪ ۱‬قان��ون «تمرکز وظایف و اختی��ارات مربوط به بخش‬ ‫کش��اورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه های ذی ربط‪،‬‬ ‫بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه ها مغایر اصول ‪۸۵‬‬ ‫و ‪ ۱۳۳‬قانون اساسی شناخته شد‪».‬‬ ‫در اص��ل ‪ ۱۳۳‬قانون اساس��ی امده اس��ت‪« :‬وزیران ازس��وی‬ ‫رئیس جمه��وری تعیین و ب��رای گرفتن رای اعتم��اد به مجلس‬ ‫معرفی می شوند‪ .‬با تغییر مجلس‪ ،‬گرفتن رای اعتماد جدید برای‬ ‫وزیران الزم نیست‪ .‬تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از انها‬ ‫را قانون معین می کند‪».‬‬ ‫اص��ل ‪ ۸۵‬ه��م می گوید‪« :‬س��مت نمایندگی قائم به ش��خص‬ ‫اس��ت و قابل واگذاری به دیگری نیست‪ .‬مجلس نمی تواند اختیار‬ ‫قانون گ��ذاری را به ش��خص یا هیات��ی واگذار کند ام��ا در موارد‬ ‫ض��روری می تواند اختیار وضع بعض��ی از قوانین را با رعایت اصل‬ ‫‪ 72‬به کمیس��یون های داخلی خود تفوی��ض کند‪ .‬در این صورت‬ ‫ن قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به طور ازمایش��ی‬ ‫ای ‬ ‫اجرا می شود و تصویب نهایی انها با مجلس خواهد بود‪ .‬همچنین‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی می تواند تصوی��ب دائمی اساس��نامه‬ ‫س��ازمان ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬موسس��ه های دولتی یا وابسته به دولت را‬ ‫با رعایت اصل ‪ 72‬به کمیس��یون های ذی ربط واگذار کند یا اجازه‬ ‫تصویب انها را به دولت بدهد‪ .‬در این صورت مصوبات دولت نباید‬ ‫با اصول و احکام مذهب رس��می کش��ور یا قانون اساسی مغایرت‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬تش��خیص این امر به ترتیب یادشده در اصل ‪ 96‬با‬ ‫شورای نگهبان اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مصوبات دولت نباید مخالف‬ ‫قوانین و مقررات عمومی کش��ور باشد و به منظور بررسی و اعالم‬ ‫مغایر نب��ودن انها با قوانین مزبور باید ضم��ن ابالغ برای اجرا به‬ ‫اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی برسد‪».‬‬ ‫هرچند سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده تایید نشدن این‬ ‫ط��رح به معنای رد کامل ان نیس��ت و در صورت اصالح طرح در‬ ‫مجلس شورای اس�لامی براساس ایرادهای شورای نگهبان امکان‬ ‫تایید ان وجود خواهد داش��ت‪ ،‬اما اس��تناد س��خنگوی ش��ورای‬ ‫نگهب��ان به ‪ 2‬اصل قانون اساس��ی بر این مبناس��ت که وظایف و‬ ‫حدود اختیارات وزارتخانه ها و وزیران باید در قانون تعیین ش��ود‬ ‫و در صورتی که مجلس��ی ها حیطه و حدود اختیارات و وظایف ‪3‬‬ ‫وزارتخان��ه صنعت و معدن‪ ،‬جهاد کش��اورزی و بازرگانی را به طور‬ ‫دقیق مش��خص کنند‪ ،‬امکان تایید این طرح در ش��ورای نگهبان‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنین براساس گفته عباسعلی کدخدایی باتوجه به‬ ‫اینک��ه دولت بار مالی این طرح را بر عهده گرفته‪ ،‬ایراد مغایرت با‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬اسناد باالدستی و برنامه های توسعه منتفی است‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس ‪ ۳‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬با تش��کیل «وزارت تجارت و‬ ‫خدمات بازرگان��ی» موافقت کردند‪ .‬با این تصمیم قرار بود بعد از‬ ‫‪ ۸‬سال دوباره حوزه تجارت از حوزه صنعت و معدن جدا شود‪.‬‬ ‫ای��ن طرح از ابت��دا مخالفان فراوانی داش��ت‪ .‬برخی از مخالفان‬ ‫طرح تش��کیل وزارت تج��ارت و خدمات بازرگان��ی‪ ،‬مغایرت این‬ ‫طرح با اس��ناد باالدس��تی و اس��یب به تولیدکنندگان به ویژه در‬ ‫ح��وزه کش��اورزی را از دلیل مخالفت خود اع�لام می کنند‪ .‬انها‬ ‫همچنین معتقدند س��ال های متمادی بر ضرورت کوچک س��ازی‬ ‫دولت براس��اس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی تاکید شد؛ چراکه ایجاد‬ ‫این وزارتخانه تیش��ه به ریشه تولید می زند و زمینه ای برای رانت‬ ‫و فساد فراهم می کند‪.‬‬ ‫برخی دیگر از مخالف��ان نیز اعتقاد دارند اجرای مفاد تبصره ‪۴‬‬ ‫این طرح امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬ضمن اینکه باید به این نکته توجه‬ ‫ش��ود که در ‪ ۱۴۷‬کشور جهان سیاست گذاری در حوزه صنعت و‬ ‫تجارت در یک وزارتخانه انجام می شود؛ بنابراین اگر شبکه تولید‬ ‫و توزیع به درس��تی اداره نمی شود ناش��ی از سوءمدیریت است و‬ ‫نباید مش��کل را به گردن س��اختار اداری انداخت‪ .‬برخی دیگر از‬ ‫مخالفان هم معتقدند رفع مش��کالت اقتصادی س��ال گذشته که‬ ‫به عنوان دلیل تفکیک این وزارتخانه عنوان ش��ده درست نیست‪،‬‬ ‫زیرا این مش��کالت ریشه در ضعف مدیریت‪ ،‬چندنرخی شدن ارز‬ ‫و تخصیص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارد که رانت را به همراه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به اعتقاد مخالفان طرح تش��کیل وزارت تجارت و خدمات‬ ‫بازرگانی‪ ،‬این طرح مغایر با اصل ‪ ۷۵‬قانون اساس��ی است‪ ،‬چراکه‬ ‫تفکی��ک این وزارتخانه حدود ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان برای دولت‬ ‫هزینه خواهد داش��ت‪ .‬بااین همه به نظر می رسد نگاهی راهبردی‬ ‫به اسیب شناسی سرنوشت ادغام یا تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به عنوان مرکز سیاس��ت گذاری و اجرای ‪ 3‬بخش مهم‬ ‫اقتصاد کشور می تواند تا حدودی بستر را برای یک تصمیم گیری‬ ‫درس��ت فراهم کند‪ .‬تجرب��ه این موضوع در اقتصاد ایران نش��ان‬ ‫می ده��د ادغام و انتزاع وظایف صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همواره با‬ ‫انتقادها و نظرهای گوناگونی ازس��وی کارشناسان و صاحب نظران‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬حال پرس��ش مطرح این است که به دنبال این‬ ‫اقدام قرار است چه تسهیل امور و توسعه ای اتفاق بیفتد؟ یا اینکه‬ ‫ب��ا این اقدام چه افق ها و چش��م اندازهایی در صنعت و تجارت یا‬ ‫معدن ایجاد خواهد شد؟ و البته در این فرایندها (ادغام یا انتزاع)‬ ‫چ��ه میزان قطعیت در حصول به نتایج براس��اس ش��رایط جاری‬ ‫کشور و برمبنای اطالعات علمی قابل اتکا وجود دارد؟‬ ‫در بخ��ش بع��دی این نوش��تار که فردا منتش��ر می ش��ود به‬ ‫اسیب شناسی سرنوشت ادغام یا تفکیک بخش بازرگانی از صنعت‬ ‫و مع��دن به عنوان مرکز سیاس��ت گذاری و اج��رای ‪ 3‬بخش مهم‬ ‫اقتصاد کشور می پردازیم‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی تاکید کردند‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از مدت ها قبل طرحی‬ ‫چهار ماده ای برای پایان جنگ یمن داده اس��ت‬ ‫و اگ��ر این جن��گ به نحو درس��تی پایان یابد‪،‬‬ ‫می توان��د تاثیرات مثبت��ی در منطقه به دنبال‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دفت��ر مقام معظ��م رهبری‪ ،‬حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامن��ه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی عصر‬ ‫یکش��نبه در دی��دار عمران خان نخس��ت وزیر‬ ‫پاکس��تان و هی��ات هم��راه‪ ،‬رواب��ط ای��ران و‬ ‫پاکس��تان را بس��یار عمیق و مردمی دانس��تند‬ ‫و با تاکید بر لزوم اس��تفاده از این بس��تر برای‬ ‫افزای��ش همکاری های دو دولت خاطرنش��ان‬ ‫کردند‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران از مدت ها قبل‬ ‫طرحی چهارماده ای برای توقف جنگ در یمن‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار با‬ ‫رئی��س پارلم��ان الجزایر با بیان اینکه مس��ئله‬ ‫س��وریه از طریق نظامی گری حل نخواهد شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از اغ��از جنگ در س��وریه و یمن‬ ‫پیش��نهاد گفت وگوی سیاسی دادیم اما برخی‬ ‫از کشورها بر جنگ اصرار داشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره اخبار و رس��انه های گروهی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬عل��ی الریجانی در‬ ‫حاش��یه صدوچهل ویکمین اج�لاس اتحادیه‬ ‫بین المجال��س جهان��ی (‪ )IPU‬در بلگ��راد‪،‬‬ ‫پایتخت صربس��تان با س��لیمن شینین‪ ،‬رئیس‬ ‫پارلمان کشور الجزایر دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫الریجانی با اشاره به تفاهمنامه های امریکا برای‬ ‫مذاکره با ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬اوباما تقاضای مذاکره با‬ ‫هدف حل مش��کالت را داش��ت و بر دو موضوع‬ ‫غنی سازی هسته ای ایران و برداشتن تحریم ها‬ ‫در این مذاکرات تاکید ش��د اما ترامپ امد و زیر‬ ‫میز زد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اتفاق خطرناکی است که‬ ‫امری��کا هر وقت دلش بخواهد هر کاری می کند‬ ‫و کش��ورهای دیگر یا تماشا می کنند یا با حرف‬ ‫زدن حمایت سیاسی دارند؛ مانند اروپایی ها که‬ ‫فقط ح��رف می زنند اما به حرف های خود عمل‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن دی��دار رئیس پارلم��ان الجزایر‬ ‫نپذیرفتن دخالت نظامی در کشورها را به عنوان‬ ‫ارائه کرده اس��ت و پایان ای��ن جنگ‪ ،‬می تواند‬ ‫تاثی��رات مثبت��ی در منطق��ه به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در این دیدار‬ ‫با برش��مردن نمونه هایی از ارتباطات نزدیک و‬ ‫مردمی دو ملت ایران و پاکستان‪ ،‬تاکید کردند‪:‬‬ ‫نگاه جمهوری اس�لامی ایران به پاکستان نگاه‬ ‫به یک برادر در همس��ایگی است و باوجود این‬ ‫فرصت بی بدیل‪ ،‬روابط دو کش��ور باید بس��یار‬ ‫گرم ت��ر و بهت��ر از وضع موجود باش��د و امنیت‬ ‫مرزها ارتقا یابد و برنامه های معطل مانده مانند‬ ‫خط لوله گاز تکمیل ش��ود‪ .‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی با تحس��ین دغدغه دولت پاکستان در‬ ‫زمینه استقرار صلح و امنیت‪ ،‬منطقه غرب اسیا‬ ‫را بس��یار حساس و خطیر خواندند و با تاکید بر‬ ‫مراقب��ت همگان از بروز حادثه‪ ،‬از نقش مخرب‬ ‫برخی کشورهای منطقه در حمایت از گروه های‬ ‫تروریس��تی در عراق و س��وریه و ایجاد جنگ و‬ ‫خونریزی در یمن ابراز تاس��ف کردند و افزودند‪:‬‬ ‫ما انگیزه ای برای دشمنی با این کشورها نداریم‬ ‫ام��ا انها تحت اراده امریکا هس��تند و در جهت‬ ‫خواس��ت امریکا علیه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫عمل می کنند‪ .‬ایشان گفتند‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران از مدت ها قبل طرحی چهارماده ای برای‬ ‫مسئله سوریه با نظامی گری حل نمی شود‬ ‫سلیمن شینین‬ ‫علی الریجانی‬ ‫سیاس��ت خارجی الجزایر مطرح ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫سیاس��ت خارجی الجزایر مبن��ی بر گفت وگو و‬ ‫برقراری ثبات در منطقه اس��ت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫از حاکمیت و استقالل کشورهای یمن و سوریه‬ ‫دف��اع می کند و حامی حفظ تمامیت ارضی انها‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ر ض��رورت گس��ترش رواب��ط اقتصادی‬ ‫و تج��اری الجزای��ر با ایران تاکید ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫تحریم های بانکی ایران می تواند مانعی بر س��ر‬ ‫این همکاری ها باشد؛ بنابراین پیشنهاد می کنم‬ ‫برای رفع این موانع فکری کنیم‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫الجزایر کش��ور خود را حامی فلس��طین عنوان‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬مخالف سیاس��ت های امریکا در‬ ‫فلس��طین هستیم و همه در کنار مردم خواهیم‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وضعی��ت کش��ورهای پیرامون‬ ‫ملتهب اس��ت‪ ،‬به همین دلیل تالش هایی برای‬ ‫ثبات در منطقه داریم و در مس��ئله لیبی تالش‬ ‫احمد ال محمود‬ ‫می کنی��م راه ح��ل داخلی مبنی ب��ر گفت وگو‬ ‫بی��ن طرفین را در پیش بگیری��م تا لیبی بتواند‬ ‫دوباره دولت خ��ود را ایجاد کند‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و هیات همراه برای شرکت‬ ‫در صدوچهل ویکمی��ن اجالس مجمع عمومی‬ ‫اتحادیه جهانی بین المجالس به صربستان سفر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹مبنا گفت وگوی سیاسی است‬ ‫عل��ی الریجانی همچنی��ن در دی��دار با احمد‬ ‫ال محم��ود‪ ،‬رئیس پارلمان کش��ور قطر با بیان‬ ‫اینک��ه گام های خوب��ی در زمینه همکاری های‬ ‫تجاری و اقتصادی میان ایران و قطر برداش��ته‬ ‫شده‪ ،‬بر گسترش این همکاری های همه جانبه‬ ‫بین دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در ابت��دای ای��ن دیدار ب��ا بیان اینکه ش��رایط‬ ‫منطقه پرتحرک اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه ش��رایط‬ ‫منطقه پرتحرک اس��ت اما کش��ورهای دیگری‬ ‫پای��ان جنگ یمن داده اس��ت و اگر این جنگ‬ ‫به نحو درس��تی پایان یاب��د‪ ،‬می تواند تاثیرات‬ ‫مثبت��ی در منطق��ه به دنب��ال داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران اغازگر هیچ جنگی‬ ‫نبوده است‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬البته اگر کسی‬ ‫ش��روع کننده جنگ در مقابل ایران باشد‪ ،‬بدون‬ ‫تردید پش��یمان خواهد ش��د‪ .‬در این دیدار که‬ ‫رئیس جمهوری نیز حضور داش��ت‪ ،‬عمران خان‬ ‫نخس��ت وزیر پاکس��تان‪ ،‬ایران و پاکستان را دو‬ ‫کشور برادر خواند و گفت‪ :‬همکاری های تهران‬ ‫و اس�لام اباد باید گسترش یابد و ما برای روابط‬ ‫با ایران حس��اب ویژه باز کرده ایم‪ ،‬چراکه ایران‬ ‫را یک شریک مهم به ویژه در حوزه تجاری تلقی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫در منطقه دخالت می کنند و برخی از کش��ورها‬ ‫نیز در منطقه مش��کل افرین هس��تند و انرژی‬ ‫کش��ورهای اس�لامی را از بین می برند؛ در حال‬ ‫حاضر بح��ران در منطقه وجود دارد و در برخی‬ ‫زمینه ها گسترش پیدا کرده است؛ بنابراین باید‬ ‫برای حل ان تالش بسیاری کرد‪.‬‬ ‫الریجانی با تاکید بر اینکه مبنای حل مس��ائل‬ ‫منطق��ه را گفت وگ��وی سیاس��ی می دان��د‪ ،‬نه‬ ‫رفتاره��ای نظام��ی‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬هم��ان طور‬ ‫ک��ه رفتارهای نظامی در س��وریه ج��واب نداد‬ ‫در جاه��ای دیگ��ر نیز ج��واب نمی دهد و فقط‬ ‫به مردم س��وریه خس��ارت وارد ک��رد و البته در‬ ‫یمن نیز این گونه بود‪ .‬رئیس مجلس همچنین‬ ‫معتقد است که تاکنون در زمینه همکاری های‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری میان دو کش��ور گام های‬ ‫خوبی برداشته شده است‪.‬‬ ‫رئی��س پارلم��ان قطر نیز در این دی��دار با بیان‬ ‫اینکه سیاس��ت های قطر هم��واره بر گفت وگو‬ ‫اس��توار اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬محاص��ره قط��ر اتفاق‬ ‫ناعادالن��ه ای بود ک��ه نباید رخ م��ی داد‪ ،‬زیرا ما‬ ‫در مقابل نس��ل های اینده که در صلح باش��ند‬ ‫یا جنگ مس��ئول هس��تیم‪ .‬احم��د ال محمود‬ ‫با اش��اره به میانجی گری قطر در مس��ئله یمن‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروز مردم مظلوم و مس��کین یمن‬ ‫قربانی شده اند‪.‬‬ ‫برای حفظ شیعه و سنی باید مسیر اعتدال را بپیماییم‬ ‫وزیر ام��ور خارج��ه تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫ش��یعیان در کنار برادران و خواهران اهل س��نت‬ ‫همواره نیروی عمده مقابله با افراط و داعشی گری‬ ‫بوده ان��د‪ .‬البت��ه اندیش��ه های افراطی‪ ،‬ش��یعه و‬ ‫س��نی نمی شناس��د و برای حفظ ش��یعه و سنی‬ ‫باید همین مس��یر اعتدال را بپیماییم‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره کل اطالع رس��انی و امور س��خنگویی وزارت‬ ‫ام��ور خارجه‪ ،‬محمدجواد ظری��ف در پیامی برای‬ ‫همایش اغاز س��ال تحصیلی جدید دانشگاه ادیان‬ ‫و مذاه��ب گف��ت‪ :‬به دلیل انجام س��فر پیش بینی‬ ‫نش��ده نخست وزیر پاکس��تان به تهران نتوانستم‬ ‫در جمع شما عزیزان‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬طالب‪ ،‬فضال و‬ ‫اندیشمندان حضور پیدا کنم‪ ،‬عذرخواهی می کنم‬ ‫و امیدوارم در زمان مناسب دیگری‪ ،‬افتخار حضور‬ ‫در ان دانشگاه نصیب بنده شود‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫نظام جهانی در حال گذار‪ ،‬دولت ها به دنبال تغییر‬ ‫جایگاه با ه��دف تبدیل خواس��ت‪ ،‬اراده و نگرانی‬ ‫خود به خواس��ت‪ ،‬اراده و نگرانی جمعی هس��تند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این فرایند‪ ،‬ان دسته از کشورهایی‬ ‫که ارزیابی درستی از شرایط انتقالی‪،‬‬ ‫توانمندی ها و اسیب پذیری های خود‬ ‫ندارند‪ ،‬به تدریج موقعیت و نفوذ فعلی‬ ‫خود را از دس��ت می دهند و به حاشیه‬ ‫ران��ده می ش��وند‪ .‬ظریف با اش��اره به‬ ‫جایگاه دیپلماس��ی فرهنگی و علمی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به باور بس��یاری از‬ ‫صاحب نظران روابط بین الملل و سیاست خارجی‪،‬‬ ‫برای کس��ب توفیقات اثربخش‪ ،‬پایدار و بلندمدت‬ ‫در حوزه سیاس��ت خارجی‪ ،‬اس��تفاده درس��ت از‬ ‫ظرفیت ه��ا و س��ازکارهای فرهنگ��ی و علمی در‬ ‫چارچوب «دیپلماسی فرهنگی و علمی» یک الزام‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ .‬در کنار بکارگیری دیپلماسی‬ ‫متعارف و رس��می ازسوی س��ازمان های مرتبط با‬ ‫رواب��ط خارجی‪ ،‬دیپلماس��ی فرهنگ��ی و علمی‬ ‫بس��تر مناس��بی برای پیش��برد اهداف سیاست‬ ‫خارجی ایجاد می کند‪ .‬ظری��ف افزود‪ :‬در اوضاع و‬ ‫احوال کنونی که ع��ده ای جاهل متعصب اگاهانه‬ ‫یا نااگاهانه با خش��ونت‪ ،‬افراط گرای��ی و تندروی‬ ‫به نام اس�لام‪ ،‬چهره راستین اسالم را‬ ‫مشوه کرده اند‪ ،‬این تعهد و مسئولیت‬ ‫مضاعف ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬جنگ‬ ‫ب��ا افراط گرای��ی و خش��ونت تنها در‬ ‫میدان نبرد در عراق و س��وریه نیست‬ ‫بلکه باید با ریش��ه های این انحرافات‬ ‫در عرصه ه��ای فرهنگ��ی‪ ،‬اعتقادی‬ ‫و دین��ی مقابله بنیادی��ن کرد‪ .‬در کن��ار ان‪ ،‬باید‬ ‫شرایطی فراهم کنیم که چهره ای از ایران اسالمی‬ ‫ارائه ش��ود که بیش��ترین امکان نف��وذ در دل های‬ ‫مخاطبان خارجی را فراهم کند‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫با اش��اره به شرایط منطقه ای اظهار کرد‪ :‬منطقه ما‬ ‫و در گستره ای وس��یع تر‪ ،‬جهان اسالم‪ ،‬پرالتهاب‬ ‫و پرتنش اس��ت و چش��م انداز بهبود روند امور در‬ ‫کوتاه مدت وجود ندارد‪ .‬بخشی از مشکالت کنونی‬ ‫منطقه‪ ،‬به دلیل تفرقه و دشمنی غیرضروری میان‬ ‫کش��ورهای اسالمی است‪ .‬دشمنانی هستند که از‬ ‫مسئله تفاوت های ش��یعه و سنی به عنوان یکی از‬ ‫ابزاره��ا برای زمین گیر کردن امت اس�لامی بهره‬ ‫عکس روز‬ ‫می برند‪ .‬ظریف تاکید کرد‪ :‬باید هوش��یار باش��یم‬ ‫مبادا که خود ما ناخواس��ته م��روج این اختالف ها‬ ‫باشیم؛ البته این امر هوشمندی و درایت راهبردی‬ ‫را می طلب��د‪ .‬مدیریت تفاوت ها هم نیازمند چنین‬ ‫ابزارهایی اس��ت‪ .‬گفت وگو و درک متقابل‪ ،‬راهکار‬ ‫مهم��ی برای ارتباط بین جوامع گوناگون اس��ت و‬ ‫باتوجه به توصیه های دین مبین اس�لام از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪ .‬این دیپلمات عالی با اشاره‬ ‫به طرح ای��ران مبنی بر ائتالف امی��د عنوان کرد‪:‬‬ ‫اگر دولت جمهوری اس�لامی ایران امروز «پویش‬ ‫صلح هرم��ز» را مطرح می کند و انتظ��ار دارد که‬ ‫این پویش همراه با روش های اعتمادس��از و تعهد‬ ‫همه طرف ها به حس��ن همجواری و عدم تجاوز و‬ ‫تعرض‪ ،‬راه خود را در میان کش��ورهای منطقه باز‬ ‫کند‪ ،‬دولت باید این اطمینان را داش��ته باش��د که‬ ‫دیپلماس��ی فرهنگی و علمی در کنار دیپلماسی‬ ‫رس��می وزارت ام��ور خارجه‪ ،‬ضم��ن تبیین ابعاد‬ ‫گوناگون ای��ن ابتکار‪ ،‬زمینه به بار نشس��تن ان را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫الیحه«مقابله بافسادوارتقای سالمت‬ ‫نظام اداری‪-‬مالی» تصویب شد‬ ‫قطار گردشگری راه ابریشم در اصفهان‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ایرنا‬ ‫هی��ات وزیران در جلس��ه هیات دولت به ادامه بررس��ی الیحه «مقابله با‬ ‫فس��اد و ارتقای س�لامت نظام اداری‪-‬مالی» پرداخت و با اصالحاتی ان را‬ ‫تصوی��ب کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬براس��اس این الیحه‪،‬‬ ‫قوای س��ه گانه‪ ،‬نهادها و واحدهای زیر نظر رهبر معظم انقالب‪ ،‬موسس��ه ها‬ ‫و نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬ش��وراهای اس�لامی ش��هر و روستا‪ ،‬بخش‪،‬‬ ‫شهرس��تان‪ ،‬استان‪ ،‬ش��ورای عالی استان ها‪ ،‬موسس��ه ها و نهادهای مامور‬ ‫به خدمات عمومی و نیز س��ایر اش��خاص حقیق��ی و حقوقی غیردولتی‪ ،‬در‬ ‫حوزه ش��مول این الیحه قرار دارند‪ .‬تمامی اشخاص مشمول باید اطالعات‬ ‫مرتبط با عملکرد خود در اجرای این قانون را به طور برخط در اختیار سامانه‬ ‫یادش��ده قرار دهند‪ .‬دولت در ادامه‪ ،‬به منظور رفع مشکالت برخی اشخاص‬ ‫حقوقی برای دریافت شناس��ه ملی برای ثبت در پایگاه اطالعات اش��خاص‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬ایین نامه اجرایی «پایگاه اطالعات اش��خاص حقوقی» را اصالح‬ ‫کرد‪ .‬مطابق این تصمیم‪ ،‬به اش��خاص حقوقی که به طور مستقیم به موجب‬ ‫قانون یا مقررات مربوط ایجاد می شود بدون نیاز به ثبت‪ ،‬با ارائه درخواست‬ ‫و ورود اطالعات در سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‪/‬وزارت کشور‪،‬‬ ‫شناس��ه ملی اختصاص داده می شود‪ .‬نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬نهادها و‬ ‫موسسه های غیردولتی و س��ازمان های صنفی و حرفه ای‪ ،‬مانند نظام های‬ ‫پزشکی و پرستاری و مهندسی و کانون های وکالی دادگستری و اتاق های‬ ‫بازرگانی و تعاون‪ ،‬در زمره این اشخاص قرار می گیرند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫در دوراهی‬ ‫ادغام یا انتزاع‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دفت�ر مق�ام معظم‬ ‫رهب�ری‪ -‬رهب��ر معظم انق�لاب اس�لامی صبح‬ ‫دوش��نبه از حضرت ایت اهلل مکارم شیرازی در یکی‬ ‫از بیمارس��تان های تهران عی��ادت کردند‪ .‬حضرت‬ ‫ای��ت اهلل خامنه ای در این عی��ادت‪ ،‬در جریان روند‬ ‫درمان حضرت ایت اهلل مکارم شیرازی قرار گرفتند‬ ‫و گفتن��د‪ :‬وجود جنابعالی برای م��ردم و حوزه های‬ ‫علمی��ه بس��یار بابرکت اس��ت و از خداون��د متعال‬ ‫سالمتی و عافیت کامل شما را مسالت می کنیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬غالمرضا مصباحی مقدم‪ ،‬عضو مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام با تایید این خبر که بررسی‬ ‫دو الیحه پالرمو و س��ی اف تی در مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام متوقف ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از انجایی‬ ‫که تحریم های امریکا ش��امل حال هرگونه دور زدن‬ ‫تحری��م هم می ش��ود‪ ،‬پالومو و س��ی اف تی موجب‬ ‫می ش��ود امریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها‬ ‫را کش��ف کند‪ .‬ما که نمی توانیم با دس��ت خودمان‬ ‫تحریم ها را برای خودمان تشدید کنیم‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬عل��ی ربیعی‪،‬‬ ‫سخنگوی دولت در حساب شخصی خود در توییتر‬ ‫نوشت‪« :‬امروز قانون تعیین تکلیف تابعیت حاصل از‬ ‫ازدواج زنان ایرانی ب��ا مردان خارجی به ثبت احوال‬ ‫ابالغ شد‪ .‬حاال هزاران فرزند این سرزمین‪ ،‬با هویتی‬ ‫بازیافت��ه‪ ،‬فرص��ت بالندگی در س��رزمین مادری را‬ ‫خواهن��د داش��ت‪ .‬اغوش ایران همیش��ه برای همه‬ ‫ایرانیان گش��وده بوده‪ ،‬حاال ب��رای فرزندان مادران‬ ‫ایرانی گشوده تر‪».‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مشاور ابه ش��ینزو‪ ،‬نخست وزیر ژاپن روز‬ ‫چهارشنبه برای دیدار با محمدجواد ظریف به تهران‬ ‫سفر خواهد کرد‪ .‬این سفر در حالی انجام می شود که‬ ‫در روزهای گذش��ته نیز ش��اهد حضور عمران خان‪،‬‬ ‫نخست وزیر پاکس��تان در تهران برای میانجی گری‬ ‫و تالش برای کاهش تنش ها بوده ایم و نخس��ت وزیر‬ ‫ژاپن نیز پیش تر در همین راس��تا به کشورمان سفر‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬وزیر دفاع امریکا تاکید کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫ترکیه در حال ارتکاب جرایم جنگی در تهاجم خود‬ ‫به شمال سوریه اس��ت‪ .‬به گفته مارک اسپر‪ ،‬رئیس‬ ‫پنتاگ��ون‪ ،‬وضعی��ت بس��یار وحش��تناکی در انجا‬ ‫حاکم اس��ت که این وضعیت را ترکیه و رجب طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش دویچ��ه وله‪ ،‬والدیمیر پوتین‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری روس��یه عازم عربس��تان شد‪ .‬ایران‬ ‫و س��وریه محور اصلی دیدار پوتین و ملک س��لمان‬ ‫خواهند بود‪ .‬کارشناسان معتقدند در این سفر پوتین‬ ‫درباره ایران و س��وریه و همچنین حمالت ترکیه به‬ ‫خاک سوریه بحث و گفت وگو خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬سفارت انگلیس در تهران با صدور بیانیه ای‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬یک گ��روه از متخصصان هس��ته ای به‬ ‫سرپرستی پروفس��ور «رابین گریمز» مشاور ارشد‬ ‫علمی دولت بریتانیا دیروز وارد تهران شد تا به همراه‬ ‫ی��ک گروه از متخصصان چینی مراحل بعدی پروژه‬ ‫مدرن سازی راکتور اراک را پیش ببرد‪ .‬در این بیانیه‬ ‫امده است‪ :‬متخصصان انگلیس��ی با سازمان انرژی‬ ‫اتم��ی ایران درباره همکاری فن��ی بین المللی برای‬ ‫مدرن سازی راکتور اراک گفت وگو خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش سایت ش��بکه اسکای نیوز‪،‬‬ ‫الدار خلیل‪ ،‬مس��ئول مرکز رواب��ط دیپلماتیک در‬ ‫«جنب��ش جامعه دموکراتیک» در توییتر نوش��ت‪:‬‬ ‫یادداشت تفاهم امضا شده بین نیروهای کرد و ارتش‬ ‫سوریه گامی پیشگیرانه برای حمایت از مرزهاست‬ ‫و اداره خودمخت��ار از لح��اظ انجام وظایف دولت در‬ ‫حفظ امنیت کش��ور به عن��وان یک طرح و ایده هیچ‬ ‫مغایرتی با گام جدید لحاظ ش��ده ن��دارد‪ .‬این مقام‬ ‫ارشد کرد اظهار کرد‪ :‬توافق با دمشق و مسکو در گام‬ ‫نخس��ت یک توافق نظامی برای اس��تقرار نیروها در‬ ‫مناطق هم مرز با ترکیه است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬شبکه خبری اس��کای نیوز عربی گزارش‬ ‫داد روس��یه در شمال س��وریه منطقه پرواز ممنوع‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ .‬اس��کای نیوز در خبری فوری به‬ ‫نقل از یک مقام کرد از این اقدام روس��یه در ش��مال‬ ‫سوریه خبر داد‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬جمعی از نماین��دگان کرد غرب‬ ‫کشور در بیانیه ای از خدمات نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ایران قدردانی کردند‪ .‬عبدالرضا مصری‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫دوم مجلس شورای اسالمی بیانیه قدردانی جمعی‬ ‫از نماین��دگان کرد غرب کش��ور از خدم��ات نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را قرائت کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫از ارائه طرح اس��تیضاح رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو به‬ ‫هیات رئیسه مجلس خبر داد‪ .‬علی اصغر یوسف نژاد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کوتاهی در مدیریت منابع اب س��طحی‬ ‫و زیرزمینی (کشور)‪ ،‬رعایت نشدن عدالت در توزیع‬ ‫و تامین اب ش��رب مردم‪ ،‬ناتوانی در انجام مهندسی‬ ‫رودخانه های کشور و جلوگیری از برداشت بی رویه‬ ‫از بس��تر رودخانه ها و ناتوان��ی در حفاظت از حریم‬ ‫از محوره��ای اس��تیضاح وزیر نیرو اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫مردم شهرس��تان های ساری و میاندرود در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی همچنین‪ ،‬نبود توان دفاع از انتقال‬ ‫غیرعلمی و غیرکارشناسی اب دریای خزر به فالت‬ ‫مرک��زی ایران و صدور مجوز غیرکارشناس��ی‪ ،‬نبود‬ ‫توانایی در کنترل سیالب و تشدید خسارت به مردم‬ ‫را از دیگر محورهای این استیضاح عنوان کرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫کاهش الودگی با‬ ‫نانوکاتالیزور‬ ‫خیز دوباره مسکن برای‬ ‫حضور در بورس‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعاالن بازار با اشاره به توقف روند صعودی نرخ خودرو عنوان کردند‪:‬‬ ‫نرخ خودرو در بازار چند ماهی بود روند نزولی داش��ت‬ ‫اما در چند روز گذش��ته دوباره شاهد افزایش نسبی نرخ‬ ‫برخی مدل ها بودیم‪ .‬برخی مس��ئوالن قانون گذار نسبت‬ ‫ب��ه این امر نقدهای��ی مطرح کردند از جمله س��یدجواد‬ ‫حس��ینی کیا‪ ،‬عض��و هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی عنوان کرد‪ ،‬خودروسازان‬ ‫جریم��ه معوقات بانکی خود را با افزای��ش نرخ خودروها‬ ‫از مصرف کنن��دگان دریافت می کنن��د‪ .‬البته فعاالن بازار‬ ‫دلیلی گرانی را عرضه نش��دن خودرو در چند روز گذشته‬ ‫عنوان کردند و معتقدند اگرچه بازار راکد است اما کاالها‬ ‫بای��د روزان��ه در بازارها توزیع ش��ود تا ج��و روانی منفی‬ ‫به وجود نیاید‪.‬‬ ‫بازار خ��ودرو روزهای س��خت و ملتهبی را پشت س��ر‬ ‫گذاش��ته و با کوچک ترین واکنش به��م می ریزد‪ .‬فعاالن‬ ‫ب��ازار تاکید دارند با کاهش عرضه خودرو به بازار‪ ،‬دالل ها‬ ‫و افرادی که خودروهای زیادی در اختیار دارند با افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬مدیریت بازار را در دست می گیرند‪.‬‬ ‫امراهلل امینی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹افت قیمت ها از ابتدای هفته‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫اگر عرضه خودرو به بازار بیش��تر شود اختالف نرخ کارخانه و بازار‬ ‫از بی��ن می رود‪ .‬همان طور که نرخ برخی خودروهای مونتاژی در بازار‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬میلیون تومان پایین تر از نرخ شرکت نماینده است‬ ‫به لح��اظ قیمت��ی دیگر بازار کش��ش افزای��ش نرخ ها را‬ ‫ن��دارد زیرا ق��درت خرید م��ردم پایین امده اس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیجه مش��کالت مالی مردم بازار خودروهای خارجی را‬ ‫تحت شعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫کاش��انی در پایان گفت‪ :‬امیدواری��م قیمت ها به هفته‬ ‫گذش��ته برگردد البته کمی زمانبر اس��ت‪ .‬روند صعودی‬ ‫قیمت ه��ا از ابتدای هفته متوقف ش��ده و با پیش فروش‬ ‫خودرو از روز یکش��نبه ‪ ۲۱‬مه��ر‪ ،‬نرخ ها در حال کاهش‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۳‬برابری در یک سال‬ ‫در ادام��ه یکی از کارشناس��ان ب��ازار خ��ودرو با بیان‬ ‫اینک��ه خودرو در ب��ازار موجود اس��ت و تقاضا نیس��ت‪،‬‬ ‫درب��اره وضعی��ت خودروهای واردات��ی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی نمایندگی ه��ای خودروهای خارج��ی که خودرو‬ ‫را پیش ف��روش کرد ه بودند با باال رفت��ن قیمت ها عنوان‬ ‫می کنن��د خ��ودرو ندارند تا با عرضه به ب��ازار با نرخ روز‪،‬‬ ‫سود بیشتری داشته باشند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬سانتافه ‪۳۳۰‬‬ ‫میلیون تومان به ‪۸۰۰‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد‪ :‬تویوتا ‪RAV۴‬‬ ‫در اردیبهشت سال گذشته ‪۲۳۰‬میلیون تومان بود ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به ‪۷۰۰‬میلیون تومان رسید‪ .‬چرا باید یک مدل‬ ‫کمت��ر از یک س��ال ‪ ۳‬برابر ش��ود؟ در چند ماه گذش��ته‬ ‫که نرخ ها روند نزولی داش��ت رس��ید ‪۵۶۰‬میلیون تومان‬ ‫که هنوز فاصله دو برابری دارد تا نرخ س��ال گذش��ته‪ .‬یا‬ ‫س��انتافه به یک میلیارد و ‪۱۰۰‬میلیون تومان هم رسید‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره افزایش نرخ خ��ودرو در بازار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا وج��ود اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫خودروس��ازان وعده دادن��د با اجرای فرمول ‪ ۵‬درصد‬ ‫زیر نرخ بازار‪ ،‬بهای چهارچرخ ها کاهش پیدا می کند‬ ‫اما در چند روز گذش��ته گرانی خودرو در بازار دوباره‬ ‫کلی��د خورده اس��ت‪.‬بهرام پارس��ایی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫خبرگ��زاری خانه ملت درباره افزایش نرخ خودرو در‬ ‫بازار در چند روز گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬س��ال گذشته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و خودروسازان در کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان‬ ‫سازمان بازرسی‪ ،‬دیوان محاسبات‪ ،‬سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی وعده دادند در صورتی که به خودروس��ازان‬ ‫اجازه داده شود محصوالت خود را ‪ ۵‬درصد زیرقیمت‬ ‫ب��ازار ب��ه فروش رس��انند‪ ،‬می توانند ب��ازار خودرو را‬ ‫به تدریج س��اماندهی کنند‪ .‬نماینده مردم ش��یراز در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تمام صحبت ها و‬ ‫وعده های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬ثبت و ضبط شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براساس وعده‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خودروس��ازان باید‬ ‫در مرحله نخس��ت‪ ،‬خودروه��ا را ‪ ۵‬درصد زیرقیمت‬ ‫ب��ازار و در دومی��ن مرحله ‪ ۱۰‬درصد زی��ر نرخ بازار‬ ‫عرض��ه می کردن��د و این رون��د باید تا س��اماندهی‬ ‫ب��ازار ادامه دار بود‪ ،‬در صورتی که مس��ئوالن امر این‬ ‫سیاس��ت را به درس��تی و با جدیت اجرایی می کردند‬ ‫حال نرخ خودرو دوباره روی دور گرانی نمی افتاد‪ .‬وی‬ ‫به مافیای خودروس��ازی اش��اره کرد و افزود‪ :‬اراده ای‬ ‫ب��رای مبارزه با این مافی��ا که حقوق مصرف کننده را‬ ‫تضیی��ع می کنن��د‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬ای��ن نماینده مردم‬ ‫در مجل��س ده��م با بیان اینکه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت باید با مدیران خودروس��ازی که در انجام‬ ‫تعه��دات و وعده های خود کوتاهی می کنند‪ ،‬برخورد‬ ‫کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬س��خنگوی دولت در نشست خبری‬ ‫خود اعالم می کند مدیرعامل یکی از خودروسازی ها‬ ‫به دلیل تخلفات برکنار ش��ده ‪ ،‬این امر نش��ان دهنده‬ ‫اوج س��وءمدیریت و نبود نظارت بر زیرمجموعه های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجل��س از بالتکلیفی و معطل‬ ‫ماندن طرح س��اماندهی صنعت خودرو انتقاد کرد و‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این طرح مدت زیادی میان کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و صحن علنی‬ ‫در رفت و امد بود و حال نیز میان ش��ورای نگهبان و‬ ‫مجلس سرگردان است‪ .‬پارسایی هر فردی که با طرح‬ ‫س��اماندهی خودرو مخالف اس��ت را به مناظره زنده‬ ‫تلویزیونی دعوت کرد و گفت‪ :‬باید برای مردم شفاف‬ ‫شود که این طرح به سود یا ضرر مصرف کننده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تبعیض میان قطعه س��ازان یکی از‬ ‫ایراده��ای جدی واردش��ده به صنعت خودرو اس��ت‬ ‫اگرچ��ه درحال حاضر برخی از متخلف��ان این حوزه‬ ‫در حال محاکمه هس��تند اما در رسیدگی به مفاسد‬ ‫خودروسازان نباید فقط به برخورد با گروه عظام اکتفا‬ ‫شود‪ ،‬بلکه باید با گروه کروز و شرکت های تودرتویی‬ ‫که به هیات مدیره خودروس��ازان نف��وذ کرده اند نیز‬ ‫برخورد جدی ش��ود‪ .‬سخنگوی کمیسیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مدیرانی که فضا‬ ‫را ب��رای قاچاق قطعات و ضربه به تولیدکننده فراهم‬ ‫کردند باید محاکمه ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید افرادی که‬ ‫شرایط را به گونه ای فراهم کردند که متخلفان بتوانند‬ ‫به ن��ام قطعه داخلی‪ ،‬به راحتی محص��والت را قاچاق‬ ‫کنند و س��ودهای کالن به دس��ت اورند‪ ،‬نیز محاکمه‬ ‫کرد فقط با این اقدام ها می توان از مبارزه با فس��اد به‬ ‫نتیجه دلخواه رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارها متاثر از هم‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو تهران ه��م درباره ب��اال رفتن نرخ‬ ‫خودروه��ا در چند روز گذش��ته به میزان عرضه اش��اره‬ ‫ک��رد و به‬ ‫گفت‪ :‬وقتی ش��رکت خودرویی فاکتور‬ ‫نکند افرادی که به دنبال س��ود هستند‪ ،‬متوجه شده و به‬ ‫این ب��ازار ورود می کنند‪ .‬این افراد از قبل خودرو دارند و‬ ‫س��اعتی قیمت ها را باال می برند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬سمند از‬ ‫‪ ۷۳‬به ‪۷۹‬میلیون تومان رس��ید اما چون تقاضا نیس��ت و‬ ‫بازار راکد است خریداری ندارد‪.‬‬ ‫او هم با بیان اینکه قیمت ها از ابتدای هفته روند نزولی‬ ‫گرفتند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نرخ س��مند از یکشنبه ‪ ۲۱‬مهر به ‪۷۶‬‬ ‫میلی��ون تومان افت کرد‪ .‬وقتی نرخ یک مدل باال می رود‬ ‫نرخ دومی و س��ومی را هم تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬هفته‬ ‫بازاری که اماده‬ ‫متشنج شدن‬ ‫است با بروز‬ ‫کوچک ترین‬ ‫مسئله ای به هم‬ ‫می ریزد‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‬ ‫شرکت های‬ ‫خودروساز‬ ‫عرضه را به بازار‬ ‫کاهش دادند و‬ ‫قیمت ها برای‬ ‫چند روز روند‬ ‫صعودی داشت‬ ‫حمایت ‪ ۱۵‬میلیون دالری از صادرات محصوالت ایران خودرو به بازار های هدف‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل صن��دوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات ایران گفت‪ :‬به منظور توس��عه‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور از ص��ادرات محصوالت‬ ‫ایران خودرو به کشورهای همسایه در قالب اعتبار‬ ‫خریدار از طریق بانک توس��عه صادرات و ضمانت‬ ‫صندوق تا میزان ‪۱۵‬میلیون دالر حمایت می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬تفاهمنام��ه همکاری بین‬ ‫صن��دوق ضمانت صادرات ای��ران و گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در راستای توسعه صادرات محصوالت‬ ‫این خودروساز بین فرشاد مقیمی و افروز بهرامی‬ ‫امضا شد‪ .‬افروز بهرامی در ایین امضای تفاهمنامه‬ ‫همکاری میان صن��دوق ضمانت صادرات ایران و‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو افزود‪ :‬امادگی داریم تا‬ ‫ریسک های سیاسی صادرات خودرو به کشورهای‬ ‫همس��ایه به ویژه س��وریه و عراق را بپذیریم‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫از اولویت های راهبردی صندوق به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬برای تامی��ن منابع مال��ی در قالب اعتبار‬ ‫خریدار از طریق بانک توسعه صادرات و با ضمانت‬ ‫صندوق ضمانت صادرات تا میزان ‪۱۵‬میلیون دالر‬ ‫برای صادرات محصوالت ایران خودرو به س��وریه‬ ‫عملیاتی می شود‪ .‬فرشاد مقیمی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو نیز در این ایین با اش��اره به‬ ‫اینکه برای بازار س��وریه و ع��راق زحمات زیادی‬ ‫کشیده شده‪ ،‬گفت‪ :‬در این مقطع باید همه تالش‬ ‫کنن��د تا ان را حفظ کنیم‪ .‬ای��ن موضوع نیازمند‬ ‫حمایت های مالی از س��وی بانک توسعه صادرات‪،‬‬ ‫صندوق توس��عه ملی و صندوق ضمانت صادرات‬ ‫اس��ت تا ایران خودرو بتواند محصوالت خود را به‬ ‫بازار این کش��ورها عرضه کن��د‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو با اش��اره به اینکه محصول‬ ‫ایران خودرو درحال حاضر در شرایط رقابت با سایر‬ ‫رقبای خودروس��از خ��ود از جمله چین قرار دارد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬باید از این فرصت به منظور س��وداوری‬ ‫برای کش��ور اس��تفاده کرد و مطمئن هستیم اگر‬ ‫محص��والت ایران خودرو به بازار س��وریه ارس��ال‬ ‫شود ش��رایط فروش خوبی را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫مقیمی ابراز امیدواری کرد‪ :‬از طریق بازار س��وریه‬ ‫و ع��راق باب جدیدی در توس��عه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور باز ش��ود که این موضوع نیازمند همراهی‬ ‫برخی نهادها برای تامین مالی ایران خودرو است‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در ایی��ن معارفه مدیرعامل جدید س��اپکو گفت‪:‬‬ ‫مهم تری��ن اولویت کاری س��اپکو را تامین به موقع‬ ‫و ب��ا کیفیت قطع��ات و مجموعه ه��ای مورد نیاز‬ ‫ب��رای جم��ع اوری خودروه��ای کف‪ ،‬دس��تیابی‬ ‫ب��ه تولید روزان��ه ‪۲‬هزار خودرو بدون کس��ری و‬ ‫توسعه و تعمیق ساخت داخل قطعات با همکاری‬ ‫شرکت های دانش بنیان تعیین کرده ایم‪ .‬مقیمی‪،‬‬ ‫ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد‪ ،‬بازنگری در‬ ‫فرایندها و تمرکز بر انجام وظایف و مسئولیت ها را‬ ‫از دیگر ماموریت های این شرکت دانست و افزود‪:‬‬ ‫از تجربه های مفید گذش��ته استفاده شود و در هر‬ ‫بخش��ی که نیازمند اصالح و بهبود است‪ ،‬با اعمال‬ ‫اصالحات و ارتقای بهره وری مجموعه‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تضمین‪ ،‬تامین به موقع باکیفیت و قیمت مناسب‬ ‫قطع��ات و مجموعه های مورد نیاز خطوط تولید و‬ ‫حوزه خدمات پس از فروش اقدام شود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تعمیق س��اخت داخل و پیشبرد پروژه های‬ ‫خودکفای��ی از جمل��ه ماموریت های بس��یار مهم‬ ‫شرکت ساپکو بوده که الزم است با اصالح و بهبود‬ ‫فرایندها و همچنین اصالح ساختار در صورت نیاز‬ ‫اقدام های الزم با قوت پیگیری ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو اظهارکرد‪ :‬پیاده سازی‬ ‫م��دل جامعه ارتباط ش��فاف ب��ا تامین کنندگان‪،‬‬ ‫نظام مند کردن پرداخت ها و تدوین ش��یوه نامه و‬ ‫ش��اخص های تعیین ‪ MRP‬سهم سازندگان در‬ ‫تامی��ن و اصالح قیمت ه��ا از ماموریت های جدید‬ ‫س��اپکو است‪ .‬وی با اشاره به ایجاد اتاق شیشه ای‬ ‫براس��اس رویکرد پیشگیرانه‪ ،‬ش��فافیت و مبارزه‬ ‫با فس��اد در شرکت س��اپکو خاطرنشان کرد‪ :‬هیچ‬ ‫س��ازنده ای بر دیگری امتی��از ویژه ای ندارد و باید‬ ‫ما همه به ش��کل عادالنه و اخالق محور برخورد و‬ ‫رفتار شود‪ .‬مقیمی بر همکاری مناسب با تشکل ها‬ ‫و انجمن ه��ا تاکید و اظهار ک��رد‪ :‬از ظرفیت های‬ ‫موجود در انجمن ها اس��تفاد ه ش��ود و از نظرهای‬ ‫انه��ا ب��رای بهبود ام��ور جویا تا اص�لاح رویه ها و‬ ‫فرایندها به بهترین و اجرایی ترین ش��کل ممکن‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ماموریت‬ ‫جدید ش��رکت س��اپکو را طراحی مدل مناس��ب‬ ‫و پای��دار اقتص��ادی در همکاری با ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان عن��وان ک��رده و اف��زود‪ :‬نیازه��ای‬ ‫خودروس��ازی و توانمندی ه��ای ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان شناس��ایی شده و باید با ایجاد اتصالی‬ ‫پای��دار میان این دو به ص��ورت هدفمند حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ر بهب��ود وضعیت تصوی��ر ذهنی جامعه‬ ‫نس��بت به ایران خودرو تاکی��د و اظهارکرد‪ :‬همه‬ ‫مدی��ران‪ ،‬کارشناس��ان باید ب��رای ارتقای تصویر‬ ‫ذهن��ی ایران خودرو تالش کنن��د‪ .‬مقیمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به مدیران س��اپکو اعتماد دارم اما خط قرمز‬ ‫ایران خودرو مبارزه با فساد سیستمی است‪.‬‬ ‫ص��ادرات یک��ی از ش��اخص های مه��م در امر‬ ‫درامدزایی کش��ورها اس��ت‪ .‬صادرات به بازارهای‬ ‫بین المللی چند مولفه خاص نیاز دارد؛ برخورداری‬ ‫از کیفیت و اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬نرخ تمام شده‬ ‫پایین و البته تنوع در تولید‪ .‬صنعت خودرو کش��ور‬ ‫اگ��ر بخواهد س��همی در بازارهای جهانی داش��ته‬ ‫باش��د باید همت کند و به سوی تولید خودروهای‬ ‫متنوع براساس استانداردهای جهانی و نرخ رقابتی‬ ‫حرکت کند‪ .‬تولیدات داخل خیلی متنوع نیس��ت‪.‬‬ ‫بای��د با محص��والت جدید تحولی در ب��ازار عرضه‬ ‫به وج��ود اورد ت��ا بتوانیم صادرات دلخواه داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬یک��ی از مقوالت مهم برای داش��تن تنوع‬ ‫در تولید‪ ،‬طراحی پلتفرم در کش��ور اس��ت‪ .‬توسعه‬ ‫طراحی زمینه محقق ش��دن ‪ ۳‬مولفه مهم را برای‬ ‫خودروسازان داخلی فراهم می کند‪ .‬البته در تیراژ‪،‬‬ ‫تولید نیز باید با شمارگان باال باشد که در واحدهای‬ ‫صنعت��ی قیمت ها روند کاهش��ی در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫باید بدانیم برای رس��یدن به سطح استانداردهای‬ ‫جهانی مولفه های زی��ادی از ابتدای تولید تا پایان‬ ‫فرایند ان الزم اس��ت؛ از مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫گرفت��ه تا مونت��اژ قطعات و نصب ان و رس��یدن به‬ ‫محص��ول نهایی‪ .‬چالش های تولی��د در ایران زیاد‬ ‫است که بخشی از این چالش ها به فضای کسب وکار‬ ‫برمی گردد؛ مالیات‪ ،‬بیمه‪ ،‬بهره های بانکی و مسائل‬ ‫مرب��وط به خود تولید‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بازدهی در تولید‬ ‫پایین اس��ت در حال��ی که بازدهی در بس��ترهای‬ ‫غیرتولیدی در کش��ور بیش��تر اس��ت‪ .‬این مسائل‬ ‫منجر می ش��ود به اینکه م��ردم نقدینگی خود را به‬ ‫س��وی بازار دالر و طال هدایت کنن��د‪ .‬اگر بازدهی‬ ‫در تولی��د باال بود به طور قطع م��ردم در این بخش‬ ‫س��رمایه گذاری می کردند‪ .‬این مش��کالت داخلی‬ ‫اس��ت که پیش از سهم خواهی در بازارهای جهانی‬ ‫باید در کش��ور برطرف ش��ود‪ .‬دولت اعالم کرده ارز‬ ‫در بازار تک نرخی می ش��ود اما اجرایی ش��دن ان‬ ‫ب��ه معنای واقعی با توجه به ش��رایطی که کش��ور‬ ‫دارد‪ ،‬بسیار سخت است‪ .‬نرخ دالر در تمام کشورها‬ ‫تک نرخی اس��ت فقط در بازار ایران اس��ت که ارز با‬ ‫قیمت ه��ای متفاوت در بازار معامله می ش��ود‪ .‬ارز‬ ‫چن��د نرخی در تولید معنی ندارد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫طبیعی اس��ت که کسی به فکر س��رمایه گذاری در‬ ‫بخ��ش تولید نباش��د‪ .‬انتظار این اس��ت که دولت‬ ‫حمایت واقعی از تولید داش��ته باشد همان طور که‬ ‫دولت چین از تولیدکنن��ده خود حمایت می کند‪.‬‬ ‫انها بازار صادراتی خود را با تسهیالت و مشوق های‬ ‫دولت��ی توس��عه داده اند‪ .‬دول��ت مالی��ات را برای‬ ‫تولیدکننده و صادرکننده کاهش می دهد و کمک‬ ‫به جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می کنند‪.‬‬ ‫چرا ما به این سو حرکت نکنیم‪.‬‬ ‫واردات الستیک سنگین‬ ‫بررسی می شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی از نشست ویژه این کمیسیون با تعدادی‬ ‫از مدیران کل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫بررسی علل واردات الستیک خودروهای سنگین‬ ‫خب��ر داد‪ .‬رضا علی��زاده در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫ب��ا انتقاد از دولت برای واردات بی رویه الس��تیک‬ ‫خودروهای سنگین‪ ،‬گفت‪ :‬بارها به دولت نسبت به‬ ‫واردات محصوالتی که مشابه ان در داخل کشور‪،‬‬ ‫با کیفیت مطلوب تولید می ش��ود‪ ،‬تذکر داده ایم‪،‬‬ ‫اما توجهی نش��ده است‪ .‬وی با بیان اینکه در سال‬ ‫رونق تولید‪ ،‬شایسته نیس��ت که محصولی مانند‬ ‫الستیک خودروهای سنگین که قابلیت تولید ان‬ ‫داخل کشور وجود دارد‪ ،‬از خارج کشور وارد شود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براس��اس براوردهای انجام ش��ده‪۸۵ ،‬‬ ‫درص��د ظرفیت تولید الس��تیک‪ ،‬به ویژه در حوزه‬ ‫خودروهای س��نگین در داخل کشور وجود دارد‬ ‫که باید از این ظرفیت استفاده شود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی حمایت از تولید داخل باید در‬ ‫اولویت قرار گرفته و به ان بهای بیشتری داده شده‬ ‫و حت��ی و زمینه فعالی��ت تولیدکنندگان داخلی‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬اما متاسفانه امروز شرایط به گونه ای‬ ‫اس��ت که دولت از تولیدکنندگان و کارخانه های‬ ‫الستیک خودروهای س��نگین حمایت نمی کند‪.‬‬ ‫علیزاده در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬واردات بی رویه‬ ‫الس��تیک موج انتقادهای بس��یاری را از س��وی‬ ‫نماین��دگان مجلس و تولیدکنن��دگان این حوزه‬ ‫در پی داش��ته که بر همین اس��اس‪ ،‬برنامه ریزی ‬ ‫کرده ایم تا در یک نشس��ت‪ ،‬با حض��ور تعدادی از‬ ‫مدیران کل وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این‬ ‫موضوع را در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی بررسی کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سیاست « ‪ ۵‬درصد زیر نرخ بازار» در ارزانی خودرو بی اثر بود‬ ‫نیس��ان جوک ‪۵۰‬میلیون تومانی هم با افزایش ‪ ۳‬برابری‬ ‫به ‪۱۶۰‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ش��کایت و رسیدگی پرونده در دادگاه‬ ‫شرکت باید سود تاخیر و سود جریمه بپردازد و خریداران‬ ‫ب��ا دریاف��ت اصل پول به همراه س��ود انص��راف دهند‪ .‬با‬ ‫پرداخ��ت این مبالغ باز هم ش��رکت ها با عرضه خودرو به‬ ‫بازار با نرخ روز سود زیادی نصیب شان می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار خ��ودرو یاداور ش��د‪ :‬خودروهای‬ ‫خارجی زیادی در انبار موجود است که اگر به بازار عرضه‬ ‫ش��وند قیمت ها شکسته می شود اما برای باال نگه داشتن‬ ‫قیمت ها این کار انجام نمی شود‪.‬‬ ‫گذش��ته س��مند‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬و پراید ‪ ۱۳۱‬فاکتور نش��د به‬ ‫هیم��ن دلیل قیمت ها ب��اال رف��ت‪ .‬درحال حاضر افزایش‬ ‫قیمت ها متوقف ش��ده چون ورودی خ��ودرو به بازار زیاد‬ ‫ش��د‪ .‬همه این مس��ائل به عرضه برمی گ��ردد بازار تامین‬ ‫باشد ارام است‪.‬‬ ‫موتمنی با اش��اره ب��ه جو روانی عرضه نش��دن خودرو‬ ‫افزود‪ :‬بازاری که اماده متشنج شدن است با کوچک ترین‬ ‫موضوعی بهم می ریزد‪ .‬کس��انی که خودروهای زیادی در‬ ‫اختیار دارند و واسطه ها وقتی مدلی فاکتور نمی شود بازار‬ ‫را مدیریت می کنند‪ .‬کاه��ش عرضه ارزش کاال را به طور‬ ‫کاذب ب��اال می برد؛ از این رو عرض��ه محصول به بازار باید‬ ‫روزانه و به طور مس��تمر ادامه داشته باشد‪ .‬این فعال بازار‬ ‫درب��اره تاثیر پیش فروش خودروها در نرخ ان در بازار هم‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬پیش فروش با مدت زم��ان تحویل طوالنی‬ ‫تاثیر زی��ادی ندارد زیرا ثبت نام کنندگان نه برای مصرف‪،‬‬ ‫بلکه برای س��رمایه گذاری مبادرت به خرید می کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه موتمن��ی درباره وضعیت ن��رخ خودروهای وارداتی‬ ‫گفت‪ :‬وقتی نرخ خودروه��ای داخلی جهش پیدا می کند‬ ‫ن��رخ در بازار خارجی ها هم افزای��ش می یابد و این امری‬ ‫طبیعی اس��ت که بازارها از یکدیگر تاثی��ر بگیرند‪ .‬زمانی‬ ‫که پراید ‪ ۱۳۱‬از ‪ ۴۰‬میلیون تومان شد حدود ‪۴۳‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬س��انتافه هم از ‪ ۷۴۰‬به ‪ ۷۶۰‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫هنگامی که س��مند ‪ ۷۳‬به ‪ ۷۶‬میلیون تومان رسید النترا‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون تومانی ‪۵۵‬میلیون تومان معامله شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫تهران تاکید کرد‪ :‬اگر عرضه خودرو به بازار بیش��تر ش��ود‬ ‫اخت�لاف کارخانه و ب��ازار از بین م��ی رود‪ .‬همان طور که‬ ‫برخی خودروهای مونتاژی نرخ بازارش��ان پایین تر از نرخ‬ ‫ش��رکت نماینده است از جمله خودروهای مدیران خودرو‬ ‫و کرمان موتور‪ .‬به عنوان مثال ام وی ام از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬میلیون‬ ‫تومان در بازار ارزان تر از نرخ نمایندگی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش تولید‬ ‫در کشور‬ ‫کاهش عرضه خودرو‪ ،‬دالل ها را فعال می کند‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو درباره وضعیت فعلی بازار خودرو به‬ ‫گفت‪ :‬افزایش نرخ خودروها در چند روز گذش��ته‬ ‫بیش��تر در بازار خودروهای داخلی ب��ود و این باال رفتن‬ ‫قیمت ها هیچ توجیه منطقی نداش��ت اینکه براساس چه‬ ‫معیاری نرخ ها درص��دی افزایش یافتند‪ .‬تنها توجیه این‬ ‫اس��ت که به احتمال زیاد شرکت های خودروساز عرضه را‬ ‫به بازار کم کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روند صعودی قیمت ها تا شنبه ‪ ۲۰‬مهر ادامه‬ ‫داشت و با اغاز پیش فروش خودروها از سوی ایران خودرو‬ ‫دوباره از روز یکشنبه ‪۲۱‬مهر قیمت ها روند نزولی داشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودرو ادام��ه داد‪ :‬نرخ برخی خودروها‬ ‫مانند پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬به ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۲‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫پرای��د ‪ ۱۳۱‬هم افزای��ش ‪ ۵‬میلیون تومانی داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫خوش��بختانه قیمت ها تحت تاثیر پیش فروش ها در حال‬ ‫ریزش اس��ت‪ .‬کاشانی در پاس��خ به این پرسش که وقتی‬ ‫خری��داری در بازار وجود ندارد چط��ور با کاهش عرضه‪،‬‬ ‫قیمت ها افزایش می یابند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی بارها عنوان ‬ ‫شد که مدتی اس��ت بازار خودرو در رکود به سر می برد و‬ ‫فق��ط مصرف کننده واقعی مب��ادرت به خرید می کند‪ .‬در‬ ‫هر صورت ب��ه تعداد محدود افرادی هس��تند که نیاز به‬ ‫خ��ودرو دارند و اقدام به خرید می کنند؛ از این رو اگر قرار‬ ‫باش��د روزانه یک صد خودرو به بازار عرضه ش��ود در بازار‬ ‫‪۸۰‬میلی��ون نفری عدد زیادی نیس��ت‪ .‬این تعداد در کل‬ ‫کش��ور توزیع می ش��ود‪ .‬در نتیجه اگر تعداد کاهش پیدا‬ ‫کند و به عنوان مثال‪ ۵۰ ،‬خودرو شود بازار بهم می ریزد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان بازار‬ ‫خودرو ادام��ه داد‪ :‬البته خودروهای خارجی ش��اید بازار‬ ‫محدودتر و در ش��هرهای کوچک تر کمتر تقاضا داش��ته‬ ‫باش��ند اما خودروهای داخلی مانن��د پراید و پژو مصرف‬ ‫باالیی در کشور دارند‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت بازار خودروهای وارداتی اظهارکرد‪:‬‬ ‫وضعی��ت تقاضا در این بازار بس��یار کس��اد اس��ت چون‬ ‫‪3‬‬ ‫سرگردانی زیرساخت ها‬ ‫در گرگان‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش الودگی با نانوکاتالیزور‬ ‫کوتاه در باب علم‬ ‫نوین‬ ‫شرایط گذار‬ ‫رضا منصوری‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫حد اس��تانه هر گونه هم که تعریف ش��ود‬ ‫کش��ورهای کم جمعی��ت‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه ابعاد‬ ‫بس��یار گس��ترده عل��م نوی��ن‪ ،‬از ان به دور‬ ‫خواهن��د بود زیرا عدد مطلق ش��اخص ها هم‬ ‫نقش تعیین کنن��ده ای دارد‪ .‬اگر تنها فیزیک‬ ‫را ب��ه عنوان یک علم نوی��ن در نظر بگیریم با‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار ش��اخه کدگذاری شده متوجه‬ ‫می ش��ویم که فع��ال بودن در هم��ه زمینه ها‬ ‫چه تعداد نیروی انس��انی و چ��ه توان مالی و‬ ‫مدیریتی می طلبد که در اختیار کش��ورهای‬ ‫کوچ��ک نیس��ت بلکه ش��اید هیچ کش��وری‬ ‫ب��ه تنهای��ی نمی توان��د چنین توان��ی ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از این جهت کش��ورهای کوچک به ناگزیر‬ ‫در مشارکت با کش��ورهای دیگر و با پذیرش‬ ‫انچه قب�لا «روال» در اجتماع علمی نامیدم‬ ‫دارای ای��ن اجتماع می ش��وند‪ .‬کش��ورهایی‬ ‫مانن��د س��نگاپور‪ ،‬حتی تایوان ب��ا حدود ‪۲۴‬‬ ‫میلیون جمعیت‪ ،‬اتریش‪ ،‬س��وئیس و اسرائیل‬ ‫ه��ر یک با حدود ‪ ۷‬میلی��ون جمعیت در این‬ ‫ط هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر از کشورهایی‬ ‫ش��رای ‬ ‫صحبت می کن��م که در انه��ا اجتماع علمی‬ ‫ش��کل نگرفته‪ ،‬منظورم کشورهایی است که‬ ‫روال های مرس��وم یک اجتماع علمی در انها‬ ‫مراعات نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ران چنین اس��ت‪ .‬غفلت از ای��ن روال ها‬ ‫ه��م در سیاس��تمداران دیده می ش��ود و هم‬ ‫در دانش��گران ما‪ .‬به این معن��ی‪ ،‬جامعه ما از‬ ‫علم نوین غافل اس��ت‪ ،‬و می ش��ود گفت علم‬ ‫نوین را نمی شناس��د‪ .‬کشور ما با نقل علم در‬ ‫دانشگاه ها و به کاربردن ان در بعضی نیازهای‬ ‫اجتماع��ی به وی��ژه دفاع��ی‪ ،‬در دور ه گذار به‬ ‫علمی ش��دن اس��ت‪ .‬در این دوره باید انتظار‬ ‫نابهنجاری های گوناگونی را داشت‪ .‬تاکنون به‬ ‫بهانه هایی در سال های گذشته به نمونه هایی‬ ‫از این نابهنجاری ها پرداخته ام‪ .‬کتاب سندرم‬ ‫دوره نق��ل دربردارن��ده مجموع��ه ای از ای��ن‬ ‫نابهنجاری ها است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید خمیردندان‬ ‫گیاهی دارویی‬ ‫نخستین خمیر دندان گیاهی دارویی بدون‬ ‫استفاده از نگهدارنده های شیمیایی و بر پایه‬ ‫عصاره گیاه بنه به کوشش پژوهشگران یکی‬ ‫از ش��رکت های دانش بنیان مستقر در پارک‬ ‫علم و فناوری کردستان تولید شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ق��ادری‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت دانش بنیان با اع�لام این خبر گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به مش��کالتی مانند الته��اب لثه و‬ ‫پوس��یدگی که خمی��ر دندان ه��ای امروزی‬ ‫برای دهان و دندان ایج��اد می کنند‪ ،‬علم به‬ ‫س��مت و س��ویی می رود که از م��واد نانو در‬ ‫فرموالس��یون خمیر دندان ها استفاده شود تا‬ ‫ش��اید از مضرات ان بکاهد اما هنوز از لحاظ‬ ‫تحقیقات انجام شده بی ضرر بودن مواد نانویی‬ ‫محرز نشده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه تالش های ش��بانه روزی‬ ‫اعضای این ش��رکت‪ ،‬افزود‪ :‬پس از تحقیقات‬ ‫و مش��اوره های بس��یار بر ان شدیم تا از مواد‬ ‫گیاهی مناسب برای بهداشت دهان و دندان‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ق��ادری عنوان ک��رد‪ :‬با توجه به پیش��ینه‬ ‫ س��اله روی الف��ا پینن در‬ ‫ ‬ ‫پژوهش��ی چندین‬ ‫ای��ن ش��رکت در زمین��ه کنت��رل میکروبی‪،‬‬ ‫ضدالتهاب��ی و خاصی��ت ضدقارچ��ی و اث��ر‬ ‫هم افزای��ی همراه ب��زاق برای تاخی��ر در فاز‬ ‫رشد میکروارگانیس��م های دهان‪ ،‬تصمیم به‬ ‫اس��تفاده از ان به عنوان محصول بهداش��تی‬ ‫کار روی توس��عه‬ ‫ده��ان و دن��دان ش��د و ‬ ‫فرموالس��یون پای��دار و حامل ه��ای انتق��ال‬ ‫م��واد موثر هنگام اس��تفاده‪ ،‬ش��روع ش��د و‬ ‫با توجه به س��اختار الفا پینن و اس��تفاده از‬ ‫منابع معتب��ر‪ ،‬بهینه ترین و موثرترین فرمول‬ ‫طراحی ش��د‪ .‬ق��ادری در پایان با اش��اره به‬ ‫افزایش اگاهی نس��بت به محصوالت گیاهی‬ ‫اظه��ار امیدواری ک��رد درحال حاضر در بازار‬ ‫ب��رای عالقه مندان به محص��والت ارگانیک و‬ ‫طبیعی در زمینه بهداش��ت ده��ان و دندان‬ ‫هی��چ محصول��ی با ای��ن ویژگی ه��ا و بدون‬ ‫اس��تفاده از نگهدارنده شیمیایی در دسترس‬ ‫نیست‪ ،‬امیدواریم عرضه این محصول نیاز این‬ ‫دس��ته افراد را برطرف کند و س��ایران را به‬ ‫استفاده از این دسته از محصوالت عالقه مند‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از‬ ‫کاربردهای‬ ‫زیست محیطی‬ ‫نانوکاتالیزورها‪،‬‬ ‫در دستگاه های‬ ‫تصفیه هوا‬ ‫به ویژه در‬ ‫مصارف خانگی‬ ‫است‬ ‫امروزه اهمیت محیط زیست و حراست از ان بر هیچ‬ ‫کس پوش��یده نیس��ت‪ .‬پیش��رفت علوم و فناوری های‬ ‫مختل��ف نیز به نوبه خود تاثیر بس��زایی بر این اقدام ها‬ ‫داشته است‪ .‬یکی از مهم ترین و پرکاربردترین فناوری ها‬ ‫در ای��ن ح��وزه فناوری نان��و اس��ت‪ .‬درحال حاضر این‬ ‫فناوری با سرعت زیادی در حال توسعه است و هر سال‬ ‫محصوالت متنوعی را به بازار عرض می کند‪ .‬یک دسته‬ ‫از ای��ن محص��والت که به ویژه در حوزه محیط زیس��ت‬ ‫کاربرد گس��ترده ای پی��دا کرده اس��ت‪ ،‬نانوکاتالیزورها‬ ‫هس��تند‪ .‬نانوکاتالیزوره��ا در اص��ل کاتالیزورهایی در‬ ‫ابعاد نانو هس��تند که با داشتن خواصی همچون سطح‬ ‫بس��یار باال‪ ،‬گزینش پذیری بس��یار زیاد‪ ،‬نیاز به انرژی‬ ‫کمت��ر‪ ،‬بازدهی ب��اال‪ ،‬کاهش ضایعات تولی��دی و‪ ...‬در‬ ‫صنایع مختلف مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪ .‬از جمله‬ ‫کاربردهای زیس��ت محیطی این ترکیب��ات می توان به‬ ‫حذف یا تبدی��ل گازهای االینده ای مثل اکس��یدهای‬ ‫کربن و نیتروژن‪ ،‬ترکیبات الی فرار‪ ،‬دیوکسین‪ ،‬گازهای‬ ‫ناشی از احتراق سوخت های فسیلی مثل بنزین و دیزل‬ ‫در خودروها‪ ،‬صنایع ش��یمیایی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬صنایع‬ ‫نفت و پتروشیمی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫محیط زیست شامل محیط های اجتماعی‪ ،‬بیولوژیکی‬ ‫و فیزیکی اس��ت که فرایند زیس��تن را احاطه کرده‪ ،‬بر‬ ‫ان تاثیر گذاش��ته و از ان تاثیر می پذیرد‪ .‬به طور کلی‬ ‫محیط زیست در سطح کره زمین به ‪ ۴‬بخش سنگ کره‪،‬‬ ‫اب کره‪ ،‬هواکره یا اتمسفر و زیست کره تقسیم می شود‬ ‫و هر کدام شامل اکوسیستم های گوناگونی هستند‪ .‬این‬ ‫تقسیم بندی نشان از اهمیت ویژه محیط زیست دارد به‬ ‫نحوی که حفاظت محیط زیس��ت در قرن ‪ ۲۱‬به عنوان‬ ‫یکی از ‪ ۸‬هدف توس��عه هزاره و یکی از ‪ ۳‬پایه توس��عه‬ ‫پایدار شناخته می شود‪ .‬با توجه به درگیر بودن انسان ها‬ ‫با مس��ائل مرتبط با محیط زیس��ت به ویژه اب‪ ،‬خاک و‬ ‫هوا‪ ،‬شناخت منابع الودگی هر کدام و تالش برای رفع‬ ‫انه��ا به یکی از اصلی ترین دغدغه های جوامع انس��انی‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الودگی محیط زیست‬ ‫جلوگیری از‬ ‫الودگی در مبدا‪،‬‬ ‫همچنین کاهش‬ ‫ضایعات ناشی‬ ‫از فرایندهای‬ ‫انسانی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و‪ ...‬اصلی ترین‬ ‫راهکارهای‬ ‫کنترل الودگی‬ ‫به شمار می ایند‬ ‫الودگی محیط زیس��ت از منابع گوناگونی سرچشمه‬ ‫می گیرد و با پیش��رفت تمدن بش��ری‪ ،‬توسعه فناوری‬ ‫و همچنی��ن افزای��ش روزاف��زون جمعیت‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫ای��ن موضوع‪ ،‬زندگی موجودات زن��ده را بیش از پیش‬ ‫تهدی��د می کند‪ .‬به طور کل��ی چنین می توان گفت که‬ ‫الودگی محیط زیست عبارت است از وجود یک یا چند‬ ‫ماده الوده کننده در محیط زیس��ت‪ ،‬ب��ه مقدار و مدتی‬ ‫ک��ه کیفیت یا چرخه طبیع��ی موجود در طبیعت را به‬ ‫گون��ه ای تغییر دهد که برای موج��ودات زنده مضر به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬به بیان س��اده تر‪ ،‬هرگاه ماده یا موادی‬ ‫بیگانه ب��ا غلظتی خاص وارد عناصر محیطی ش��وند و‬ ‫تعادل طبیعی انها را ب��ر هم بزنند‪ ،‬صحبت از الودگی‬ ‫به می��ان خواهد امد‪ .‬همچنین گفتنی اس��ت‪ ،‬در کل‬ ‫الودگ��ی محیط زیس��ت را ب��ه ‪ ۳‬دس��ته الودگی اب‪،‬‬ ‫الودگی هوا و الودگی خاک تقسیم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل الودگی های محیط زیست‬ ‫اث��رات مخ��رب و مخاط��رات ناش��ی از الودگ��ی‬ ‫محیط زیست بر سالمت موجودات زنده موجب افزایش‬ ‫نگرانی جوامع بش��ری ش��ده و فعالیت های زیادی را به‬ ‫همراه داش��ته است؛ اقدام هایی که با عنوان راهکارهای‬ ‫درحال حاضر فناوری نانو با س��رعت زیادی در حال توسعه است و‬ ‫هر س��ال محصوالت متنوعی را به بازار عرضه می کند‪ .‬یک دسته از‬ ‫این محصوالت که به ویژه در حوزه محیط زیس��ت کاربرد گسترده ای‬ ‫پیدا کرده‪ ،‬نانوکاتالیزور است‬ ‫کنترل الودگی شناخته ش��ده و برای هر نوع الودگی‪،‬‬ ‫منحص��ر به فرد هس��تند‪ .‬کنت��رل الودگ��ی از دیدگاه‬ ‫مهندس��ی محیط زیس��ت به معنای مدیریت انتش��ار‬ ‫االینده ه��ا و فاض�لاب در اب‪ ،‬خ��اک و هوا ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور کلی جلوگیری از الودگی در مبدا و‬ ‫همچنین کاهش ضایعات ناش��ی از فرایندهای انسانی‪،‬‬ ‫صنعتی و‪ ...‬اصلی ترین راهکاره��ای کنترل الودگی به‬ ‫شمار می ایند‪ .‬در هر دو این راهکارها‪ ،‬مهندسی فرایند‬ ‫از جایگاه ویژه ای برخوردار است و هدف نهایی‪ ،‬طراحی‬ ‫فرایندهایی اس��ت که میزان الودگی و ضایعات ناشی‬ ‫از انها تا حد امکان به حداقل برس��د‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫ابزارها در تحقق این ه��دف کاتالیزورها و به دنبال ان‬ ‫نانوکاتالیزورها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاتالیزورهای زیست محیطی‬ ‫کاتالیزوره��ای م��ورد اس��تفاده برای کاه��ش اثرات‬ ‫محیط زیس��تی ناش��ی از االینده ه��ای مختلف به طور‬ ‫معم��ول ب��ا عن��وان «کاتالیزورهای زیس��ت محیطی»‬ ‫شناخته می شوند‪ .‬با افزایش نگرانی ها درباره مشکالت‬ ‫محیط زیس��تی منطق��ه ای و جهان��ی‪ ،‬کاتالیزوره��ای‬ ‫زیس��ت محیطی نیز اهمیت روزافزونی پیدا کرده اند‪ .‬با‬ ‫توجه به حجم پژوهش های پایه و همچنین پیشرفت های‬ ‫بس��یار زیادی که در این حوزه انجام شده‪ ،‬کاربردهای‬ ‫صنعتی این کاتالیزورها به ش��دت افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫صنایع مختلفی همچون صنایع خودروس��ازی‪ ،‬صنایع‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬صنایع نفت و گاز‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬واحدهای‬ ‫نیروگاهی و‪ ...‬از این کاتالیزورها برای مقاصدی همچون‬ ‫بهبود بازده و کاهش ضایعات تولیدی‪ ،‬حذف یا تبدیل‬ ‫گازه��ای االینده به ترکیبات غیرمضر‪ ،‬کاهش انتش��ار‬ ‫نخستین کنسرسیوم مراکز تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو‬ ‫مدیرکل پژوهش��کده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫از تش��کیل نخستین کنسرس��یوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه ازاد‬ ‫اس�لامی در زمینه فناوری نانو خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبداهلل‬ ‫محمدی‪ ،‬مدیرکل پژوهش��کده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ازاد‬ ‫اس�لامی در حاش��یه دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو از تشکیل‬ ‫نخس��تین کنسرس��یوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسالمی در‬ ‫زمینه فناوری نانو خبر داد و گفت‪ :‬اعضای این کنسرسیوم شامل‬ ‫مراکز تحقیقاتی واحدهای شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران جنوب و مرودشت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به پیشینه تحقیقات در کشور‪ ،‬بر لزوم ارتقای‬ ‫بهره وری و انطباق طرح های تحقیقاتی با نیازهای اصلی کشور به‬ ‫دلیل مشکالت اقتصادی و محدودیت منابع تاکید کرد و از تمامی‬ ‫واحدهای دانشگاهی خواست مراکز تحقیقاتی را جدی گرفته و از‬ ‫این مراکز حمایت های الزم را داشته باشند‪ .‬محمدی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر پراکنده کاری‪ ،‬انجام پژوهش های موازی و نبود‬ ‫انطباق طرح های تحقیقاتی با نیازها و اولویت های اصلی کشور‪ ،‬از‬ ‫معضل هایی است که منجر به اتالف منابع و توان علمی می شود‪.‬‬ ‫تشکیل شبکه مراکز علمی و تحقیقاتی فعال در حوزه های مرتبط‬ ‫با یکدیگر در قالب کنسرسیوم می تواند این معضل ها را به حداقل‬ ‫برس��اند‪ .‬مدی��رکل پژوهش��کده ها و مراکز تحقیقاتی دانش��گاه‬ ‫ازاد اس�لامی اف��زود‪ :‬بدیه��ی اس��ت هماهنگ��ی‪ ،‬برنامه ریزی و‬ ‫اش��تراک گذاری توان علمی‪ ،‬موجب هم افزایی و رش��د و ش��تاب‬ ‫هرچه بیش��تر در مس��یر رفع نیازهای تحقیقاتی جامع می ش��ود‪.‬‬ ‫اعضای کنسرسیوم ها می توانند با تقسیم کار‪ ،‬پرهیز از موازی کاری‪،‬‬ ‫انتقال و اشتراک تجربه ها بر مبنای برنامه ای منسجم‪ ،‬در راستای‬ ‫چش��م اندازی مطلوب و معقول حرکت کنند‪ .‬وی همچنین عنوان‬ ‫کرد‪ :‬پژوهش��گاه و ش��بکه ازمایش��گاهی دانش��گاه ازاد اسالمی‬ ‫در راس��تای سیاس��ت های کالن دانش��گاه ازاد اسالمی نسبت به‬ ‫راه اندازی و حمایت از کنسرس��یوم در حوزه های مختلف علمی از‬ ‫جمله کشاورزی‪ ،‬عمران‪ ،‬نانو‪ ،‬بیوفناوری و‪ ...‬اقدام خواهد کرد و در‬ ‫نخستین قدم کار خود را در زمینه فناوری نانو شروع خواهد کرد‪.‬‬ ‫برخی االینده ها و‪ ...‬بهر ه می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربرد نانوکاتالیزور‬ ‫کاتالیزور مناس��ب‪ ،‬باید س��طح فعال زیادی داشته و‬ ‫ به راحتی قابل جداس��ازی باشد‪ .‬با بهره گیری از فناوری‬ ‫نانو در ساخت کاتالیزورها (نانوکاتالیزور)‪ ،‬می توان سطح‬ ‫فعال بس��یار زیادی را برای کاتالیزور فراهم اورد‪ .‬البته‬ ‫باید توجه داش��ت که با وجود فعال سطح بسیار باالتر‬ ‫نانوکاتالیزوره��ا از کاتالیزورهای معمولی‪ ،‬س��طح فعال‬ ‫ی��ک نانوکاتالی��زور هم��واره از یک کاتالی��زور همگن‬ ‫پایین تر است (به دلیل انحالل پذیری کاتالیزور همگن)‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬نانوکاتالیزورها به دلیل ابعاد بزرگ تر نس��بت‬ ‫به ذرات کاتالیزور همگن‪ ،‬در محلول واکنش حل نشده‬ ‫و به سادگی قابل جداسازی هستند‪.‬‬ ‫در کارب��رد کاتالیزورها و به ط��ور ویژه کاتالیزورهای‬ ‫زیس��ت محیطی خصوصیاتی همچون فعالیت و سطح‬ ‫وی��ژه باال‪ ،‬گزینش پذیری بس��یار ب��اال‪ ،‬توانایی فعالیت‬ ‫در ش��رایط سخت‪ ،‬قابلیت بازیابی اسان‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫انرژی و پایداری مکانیکی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬حرارتی و فیزیکی‬ ‫از اهمیت بس��یار ویژه ای برخوردار است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که دستیابی به همه این خواص و تجمیع انها در‬ ‫یک کاتالیزور معمولی امری بس��یار دشوار است‪ .‬از این ‬ ‫رو‪ ،‬با گس��ترش فناوری های نوین به وی��ژه فناوری نانو‬ ‫در چند دهه گذشته‪ ،‬دس��ته جدیدی از کاتالیزورها با‬ ‫عنوان نانوکاتالیزورها توس��عه یافته و به سرعت در حال‬ ‫فراگیر شدن هس��تند‪ .‬اس��تفاده از نانوذرات پاالدیوم‪،‬‬ ‫پالتی��ن‪ ،‬زیرکونیم و س��ریم ب��ه عن��وان کاتالیزور در‬ ‫اگ��زوز خودروها در ده��ه ‪ ۷۰‬میالدی (اواخر دهه‪ ۴۰‬و‬ ‫اوایل دهه‪ ۵۰‬خورش��یدی) به جرات نخس��تین مورد‬ ‫موفق از کاربرد ترکیب��ات نانومقیاس برای کاربردهای‬ ‫زیس��ت محیطی به ش��مار می اید‪ .‬از دیگر کاربردهای‬ ‫محیط زیس��تی نانوکاتالیزوره��ا می ت��وان ب��ه مواردی‬ ‫همچون حذف اکس��یدهای نیتروژن ب��ا بهره گیری از‬ ‫احی��ای کاتالیزوری گزینش پذی��ر‪ ،‬طراحی فرایندهای‬ ‫شیمیایی‪ ،‬تمیزس��ازی گازهای ناشی از سوخت دیزل‪،‬‬ ‫ش��بکه های تصفیه هوا و هواسازها‪ ،‬انتی میکروب سازی‬ ‫و‪ ...‬اش��اره ک��رد‪ .‬ام��روزه نانوکاتالیزوره��ا کاربردهای‬ ‫گس��ترده ای در صنایع مختلف پی��دا کرده اند‪ .‬وضعیت‬ ‫کنون��ی و پیش بینی ه��ای انجام ش��ده ب��رای ب��ازار‬ ‫نانوکاتالیزوره��ا نی��ز این موض��وع را به خوب��ی تبیین‬ ‫می کند‪ .‬در اغاز سال ‪۱۳۹۴( ۲۰۱۵‬خورشیدی) میزان‬ ‫ب��ازار نانوکاتالیزورها تقریبا برابر ب��ا ‪ ۴.۷۰‬میلیارد دالر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این در حالی است که پیش بینی ها حاکی‬ ‫از افزایش بازار این بخش به مقدار به ‪ ۷.۲‬میلیارد دالر‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۹( ۲۰۲۰‬اس��ت‪ .‬با توجه به گستردگی‬ ‫کاربردهای نانوکاتالیزورها در حوزه های مختلف‪ ،‬تعداد‬ ‫ش��رکت های فعال در این بخش نیز بس��یار زیاد است‪.‬‬ ‫به طور ویژه و در س��طح بین المللی‪ ،‬شرکت های فعال‬ ‫در حوزه محیط زیس��ت درصد عمده ای از این تعداد را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده اند‪ .‬از نان��و کاتالیزورهای تولید‬ ‫شده می توان به نانو کاتالیزوری اشاره کرد که می تواند‬ ‫میزان انتش��ار گاز دی اکسید کربن در صنایع را به طرز‬ ‫چش��مگیری کاهش دهد‪ .‬از دیگ��ر محصوالت مهم در‬ ‫حال توس��عه می توان به نانوکاتالیزوری اش��اره کرد که‬ ‫ب��رای ‪ ۳‬کاربرد اصلی طراحی ش��ده که یک��ی از انها‬ ‫کاهش انتش��ار گازهای االینده ای همچون دی اکسید‬ ‫کربن و مونوکسید کربن به اتمسفر است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر کاربردها می توان به نانوکاتالیزورهایی برای‬ ‫مصارف زیس��ت محیطی اش��اره کرد که ب��رای تبدیل‬ ‫اکسیدهای نیتروژن به گاز نیتروژن در صنایع مختلف‬ ‫به ویژه صنایع خودروسازی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از دیگ��ر کاربرده��ای زیس��ت محیطی‬ ‫نانوکاتالیزورها‪ ،‬در دس��تگاه های تصفیه هوا به ویژه در‬ ‫مصارف خانگی اس��ت‪ .‬ای��ن نانوکاتالیزورها با توجه به‬ ‫حجم فضای مورد اس��تفاده در ‪ ۳‬دس��ته تقسیم بندی‬ ‫ش��ده و به صورت فتوکاتالیس��تی عم��ل می کنند و با‬ ‫تابش نور فرابنفش به س��طح کاتالیزورها‪ ،‬االینده های‬ ‫موجود در هوای محیط را به محصوالت بی خطر تبدیل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ران فعالیت های��ی در زمین��ه تولی��د برخ��ی‬ ‫نانوکاتالیزورها انجا م شده است که از ان میان می توان‬ ‫به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫الف) تولی��د نانوکاتالیزور برای تبدی��ل گاز ‪ SO ۲‬به‬ ‫سولفوریک اس��ید از سوی پژوهشگران دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان و با همکاری مجتمع مس سرچشمه‪.‬‬ ‫ب) تهی��ه نانوکاتالیس��ت های مگنتی��ت برای حذف‬ ‫ترکیب��ات ال��ی ف��رار و کنت��رل االینده ه��ای گازی‬ ‫خروجی از صنایع ش��یمیایی و اگزوز خودروها از سوی‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه تبریز و با همکاری پژوهشگران‬ ‫دانشگاه مازندران‪.‬‬ ‫ج) س��نتز نانوکاتالیزور نس��ل چهارم ب��ا کاربری در‬ ‫صنایع تولید امونیاک از س��وی پژوهش��گران دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی واحد س��اوه با همکاری پژوهشگاه مواد و‬ ‫انرژی‪.‬‬ ‫اپل کاله ایمنی دوچرخه سواری می فروشد‬ ‫ش��رکت اپ��ل به تازگی در ح��ال فروش کاله ه��ای ایمنی‬ ‫هوشمند دوچرخه سواری ش��رکت لوموس(‪ )Lumos‬است‪.‬‬ ‫این کاله ها به سیگنال های چرخشی ال ای دی مجهز هستند ‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬کاله ایمنی هوشمند شرکت لوموس قابل‬ ‫تنظیم است و دارای حالت های کم مصرف برای افزایش عمر‬ ‫باتری اس��ت‪ .‬دوچرخه س��واران مدت هاست که از جلیقه های‬ ‫زرد‪ ،‬چش��مک زن‪ ،‬چراغ های ال ای دی و س��ایر روش ها برای‬ ‫افزای��ش دی��د در جاده اس��تفاده می کنند‪ .‬ش��رکت لوموس‬ ‫به تازگی کاله های ایمنی هوش��مندی موس��وم به ‪Lumos‬‬ ‫‪ Matrix‬توس��عه داده اس��ت که کاربران با اس��تفاده از ان‬ ‫می توانن��د به راحتی در جاده ها حرکت کنند چراکه روی این‬ ‫کاله ها چراغ های ال ای دی چرخش��ی تعبیه ش��ده است که‬ ‫کمک بس��یاری به انها می کند‪ .‬اکنون اپل در فروش��گاه های‬ ‫خود و به ش��کل انالین در ح��ال فروش این کاله های ایمنی‬ ‫اس��ت که ‪ ۲۴۹.۹۵‬دالر نرخ دارن��د ‪ .‬بنابر گزارش اخیر پایگاه‬ ‫‪ WHO‬بی��ش از نیم��ی از کشته ش��دگان جاده ه��ا‪ ،‬عابران‬ ‫پیاده‪ ،‬دوچرخه س��واران و موتورس��واران هس��تند‪ .‬ش��رکت‬ ‫لوم��وس عالوه بر این کاله ایمنی در حال طراحی و توس��عه‬ ‫وس��ایل ایمنی دیگری برای عابران پیاده‪ ،‬دوچرخه سواران و‬ ‫موتورس��واران اس��ت تا انها با خیال راحت و با ایمنی کامل‬ ‫در جاده ها حرکت کنند‪ .‬این کاله ایمنی هوش��مند مجهز به‬ ‫یک چراغ جلوی قوی اس��ت و در پش��ت ان نیز یک صفحه‬ ‫ای ال ای دی قابل چرخ��ش ‪ ۷*۱۱‬نقطه ای قرار دارد که این‬ ‫امر به دوچرخه سواران اجازه می دهد تا در هنگام حرکت انها‬ ‫را فعال کنند تا خودروها از حضور انها اگاه ش��وند و هنگامی‬ ‫که ترمز می کنند نیز صفحه به گونه ای می شود که رانندگان‬ ‫خودروها متوجه توقف انها می شوند‪ .‬برای کنترل کاله ایمنی‬ ‫یادش��ده‪ ،‬می توان یک صفحه لمسی س��اده را به دسته های‬ ‫دوچرخ��ه وصل کرد یا از اپلیکیش��ن ‪ Apple Watch‬که‬ ‫سیگنال های دستی را تشخیص می دهد نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫سامانه پوشش دهی نانویی در استانه صادرات‬ ‫یک ش��رکت دانش بنی��ان ایرانی در دوازدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی فناوری نانو از س��امانه پوشش دهی تحت خال با نام‬ ‫تجاری «پالسمادژ» رونمایی کرد‪ ،‬این سامانه در اینده نزدیک‬ ‫به کشورهایی همچون هند‪ ،‬چین و ترکیه صادر می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علی امیری‪ ،‬مدیرعامل شرکت دانش بنیان‬ ‫ایرانی درباره توس��عه این س��امانه گفت‪ :‬ش��کل گیری سرمایه‬ ‫اصلی شرکت با طراحی و ساخت منابع تغذیه ای تولید پالسما‬ ‫به ویژه مولده��ای فرکانس رادیویی(‪ RF‬ژنراتورها) در بازه های‬ ‫فرکانس��ی و توان های مختلف بود که حجم قابل توجهی از انها‬ ‫در ایران به فروش رسید و صادراتی نیز به کشورهای انگلیس‪،‬‬ ‫المان و روسیه داشتیم و درحال حاضر نیز با کشورهای هند و‬ ‫ایرلند برای قرارداد نمایندگی فروش در حال مذاکره هس��تیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همزمان با طراحی و س��اخت منابع تغذیه ای تولید‬ ‫پالس��ما با تجربه ای که داش��تیم درگیر س��اخت سیستم های‬ ‫پوشش دهی پالسمای تحت خال نیز شدیم‪ ،‬در ابتدا یک نمونه‬ ‫ازمایش��گاهی از سیس��تم تولید کردیم و در ادامه سیس��تم را‬ ‫در مقی��اس صنعتی برای اب گریز کردن کفش س��اختیم‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬سامانه پوش��ش دهی تحت خال‪ ،‬با نام تجاری پالسمادژ‬ ‫با بهره گیری از فناوری های پیش��رفته‪ ،‬ضمن ایجاد پوشش��ی‬ ‫نانومتری برای ضدخوردگی کردن ادوات و بردهای الکترونیکی‬ ‫و افزای��ش خاصی��ت چس��بندگی رن��گ و رزین و چس��ب و‬ ‫پوشش دهی تجهیزات پزشکی توس��عه داده شد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬این پوش��ش دهی در واق��ع دو کاربرد متفاوت دارد‪ ،‬یک‬ ‫مورد فعال س��ازی و تمیزکاری اس��ت مثل افزایش چسبندگی‬ ‫رن��گ در صنای��ع خودروس��ازی و صنای��ع دیگر ک��ه به طور‬ ‫ل در ایران این کار به روش های س��نتی مثل شعله گیری‬ ‫معمو ‬ ‫و ش��یمیایی انجام می ش��ود و دوم پالریزاسیون پلیمری است‬ ‫که برای کاربردهای اب دوس��تی‪ ،‬اب گری��زی و ضدلک کردن‬ ‫دائم��ی منس��وجات و ادوات الکترونیکی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت درب��اره بازار خارج از کش��ور گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر کش��ور هند متقاضی خرید دس��تگاه و کش��ور‬ ‫چین متقاضی راه اندازی واحد خدمات این س��امانه هس��تند و‬ ‫همچنین درخواست خدمات از کشور ترکیه هم داشته ایم‪ .‬این‬ ‫مذاک��رات از دو ماه پیش ش��روع ش��ده و امیدواریم در اینده‬ ‫نزدی��ک نهایی ش��ود و پیش بینی می ش��ود در چند ماه اینده‬ ‫ب��االی ‪ ۵۰۰‬هزار دالر فروش داش��ته باش��یم‪ .‬امی��ری معتقد‬ ‫اس��ت توجیه اقتصادی کاربرد این خدم��ت در ایران جای کار‬ ‫دارد و ب��ا توجه به کاربردهای متفاوت این س��امانه و داش��تن‬ ‫تاییدیه نانومقیاس که از طرف ستاد نانو به این محصول تعلق‬ ‫گرفته باید روی این مسئله سرمایه گذاری شود تا کمتر شاهد‬ ‫واردات این خدمات از خارج از کش��ور باش��یم و به موازات ان‬ ‫روی بازار صادرات نیز کار ش��ود زیرا با توجه به تجربه هایی که‬ ‫وجود دارد این خدمات در خارج از کش��ور بسیار شناخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین ایجاد تس��هیالت برای ش��رکت در نمایش��گاه های‬ ‫خارج��ی و ارائ��ه توانمندی ه��ا می تواند راه را ب��رای صادرات‬ ‫هموارتر کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫جوالن چین در تولید‬ ‫عناصر نادر خاکی‬ ‫به پایان می رسد؟‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی خبر داد‬ ‫هزینه مخاطرات زمین ‪ 7. 5‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫‹ ‹برند تولید اطالعات پایه در نقشه های زمین شناسی‬ ‫علیرض��ا ش��هیدی‪ ،‬رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه در سال جاری با شصتمین‬ ‫سالگرد تاسیس سازمان زمین شناسی روبه رو هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن ‪ ۶‬دهه‪ ،‬س��ازمان زمین شناس��ی در زمینه ه��ای مختلف‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کارهای بزرگی را در مقیاس ملی‬ ‫و بین المللی انجام داده اس��ت‪ .‬ش��هیدی اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۶۰‬س��الی‬ ‫ک��ه از قدمت فعالیت این س��ازمان می گذرد برن��د تولید اطالعات‬ ‫پایه در نقشه های زمین شناسی کش��ور را دارد‪ .‬از ابتدا که سازمان‬ ‫زمین شناس��ی از سوی سازمان ملل تاس��یس شد‪ ،‬تهیه نقشه ها با‬ ‫مقی��اس ‪ 1:250‬ه��زارم را اغاز کرد و خوش��بختانه درحال حاضر‬ ‫پوش��ش سراس��ری این نقش��ه ها را داریم‪ .‬با توجه به نیاز کشور به‬ ‫تهیه نقش��ه های‪1:100‬هزارم اقدام کردیم‪ ،‬به طوری که امروز ‪۸۵‬‬ ‫درصد سطح کشور به وس��یله این نقشه ها پوشش داده شده است‪.‬‬ ‫بخش های��ی هم که مانده‪ ،‬در عمل در مناط��ق کویری یا مناطقی‬ ‫اس��ت که در اولویت نبوده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬سازمان‪،‬‬ ‫دقت کاری خود را افزایش داد و تولید نقش��ه های زمین شناس��ی با‬ ‫مقیاس ‪ 1:25‬هزارم را اغاز کرد‪ .‬این نقش��ه ها در ‪ ۶‬الیه تهیه ش��ده‬ ‫و تاکنون افزون بر ‪ ۲۵۰‬الیه ان منتش��ر ش��ده که عبارتند از نقشه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬در ش��صتمین س��الگرد تاس��یس س��ازمان‬ ‫زمین شناسی از ‪ ۶‬اطلس ملی ‪ -‬موضوعی مخاطرات زمین شناسی‬ ‫اع��م از فرونشس��ت‪ ،‬گرد و غب��ار‪ ،‬زمین لغزش‪ ،‬س��یل‪ ،‬لرزه زمین‬ ‫س��اخت و کارست رونمایی ش��د‪ .‬بر اساس اخرین گزارش در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته به طور میانگین ‪ ۳۵۰‬بالی‬ ‫طبیع��ی در جه��ان رخ داده که بیش از ‪ ۶۷‬هزار نفر در اثر ان از بین‬ ‫رفته اند و بیش از ‪ ۱۶۶‬میلیارد دالر خسارت به بار امده است‪ .‬نکته‬ ‫مهم اینکه بیش��تر این مخاطرات طبیعی در ای��ران وجود دارد‪ .‬در‬ ‫همین زمینه نقشه مخاطرات زمین که حاصل سال ها کار و زحمت‬ ‫سازمان زمین شناسی است‪ ،‬در این سازمان رونمایی شد‪ .‬این ایین‬ ‫صبح دوشنبه‪ ۲۲ ،‬مهر‪ ،‬در موزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی با حضور علیرضا ش��هیدی معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رئیس این س��ازمان‪ ،‬رئیسان س��ازمان های هواشناسی و‬ ‫نقش��ه برداری‪ ،‬سازمان مدیریت بحران کش��ور‪ ،‬معاونان وزیر نیرو؛‬ ‫پژوهشگاه زلزله و دیگر مسئوالن برگزار شد‪.‬‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬اب زمین شناسی‪ ،‬مخاطرات‬ ‫و‪....‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره اقدامات س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی در زمین��ه مخاط��رات گفت‪ :‬س��ازمان از دهه های‬ ‫گذش��ته کارهای بزرگی را انجام داده اس��ت‪ .‬با نگاه به تصاویر دهه‬ ‫ص این مجموعه‬ ‫‪ ۴۰‬از دکتر قریشی و دکتر بربریان که از افراد شاخ ‬ ‫بودند می توان به اهمیت اقدامات س��ازمان پی برد‪ .‬امروز مجموعه‬ ‫ما برای حدود ‪ ۹۵‬موضوع نقش��ه تهیه ک��رده و افزون بر ‪ ۳۰۰‬الیه‬ ‫اطالعات��ی دارد ک��ه اطالعات ان در پایگاه داده ه��ای زمین وجود‬ ‫دارد و ب��ه ط��ور عمومی و رای��گان در اختیار عالقه مندان اس��ت ؛‬ ‫بنابرای��ن امروز دور هم جمع ش��ده ایم تا بخش��ی از نتیجه فعالیت‬ ‫زمین شناسی و مخاطراتی را که از دهه های گذشته شروع شده‪ ،‬به‬ ‫نمایش بگذاریم‪ .‬او با تاکید بر اینکه مخاطرات در ایران کم نیستند‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ما روی کمربند پرمخاطره جهان قرار گرفته ایم و از ‪۴۳‬‬ ‫مخاطره ‪ ۳۴‬مورد در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫تقریبا تمام کش��ور بر اس��اس موقعیت مکانی‪ ،‬درگیر بخش��ی‬ ‫از این مخاطرات اس��ت‪ .‬بر اس��اس امارهای اعالم شده حدود ‪۷.۵‬‬ ‫درص��د تولید ناخالص داخلی کش��ور در زمین��ه مخاطرات هزینه‬ ‫می شود‪ .‬س��ازمان زمین شناسی با توجه به ش��ناخت و پایشی که‬ ‫از مخاط��رات انجام می دهد س��عی می کند ای��ن هزینه را کاهش‬ ‫ده��د ت��ا در بخش های دیگر برای رش��د اقتصادی از ان اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی پیشگیری و ریسک پیش از مدیریت بحران‬ ‫رضا شهبازی‪ ،‬مدیرکل مخاطرات طبیعی سازمان زمین شناسی‬ ‫با بیان اینکه ایران کش��ور پرمخاطره ای است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به لحاظ‬ ‫موقعیت جغرافیایی‪ ،‬زمین شناسی و اقلیمی‪ ،‬پرمخاطره است‪.‬‬ ‫شهبازی با اشاره به اینکه باید تعریف مخاطره‪ ،‬بال و فجایع طبیعی‬ ‫را بدانیم تا در زمان بحران بتوانیم به درس��تی مشکل را حل کنیم‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بش��ر هر کجای جهان که باش��د در مقابل بالی طبیعی‬ ‫ناتوان اس��ت و با این همه فناوری نمی تواند موجب توقف سونامی‬ ‫ش��ود اما می توان خاس��تگاه بالیا را ش��ناخت‪ .‬مدیرکل مخاطرات‬ ‫طبیعی س��ازمان زمین شناسی ادامه داد‪ :‬در کش��ورمان دیده ایم‬ ‫که وقتی اتفاقی می افتد در س��طوح باالی مدیریتی می خواهیم به‬ ‫طور مستقیم امدادرسانی کنیم اما ‪ ۲‬مرحله پیشگیری و ریسک را‬ ‫فراموش می کنیم‪ ،‬درحالی که باید پدیده شناس��ی برای مخاطرات‬ ‫انجام ش��ود چراکه وقتی برای نمونه یک گس��ل را نشناسیم چطور‬ ‫می توانیم مختصات ان را بررسی کنیم؟ پس از شناخت باید پایش‬ ‫هش��دار داشته باش��یم و بررس��ی کنیم که ایا فعالیت ان گسل در‬ ‫حدی اس��ت ک��ه بتواند بر ما تاثیر کند یا خی��ر‪ .‬در نهایت اگر به هر‬ ‫دلیل��ی جامعه در جوار یک محل مخاطره امیز مجبور به س��کونت‬ ‫ش��د‪ ،‬در مقابل ان مولفه های سازگاری و مدیریت بحران را داریم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬باید توجه کنیم زمانی مخاطره به بال و فاجعه تبدیل‬ ‫می شود که جامعه و زیرساخت ها را متاثر کند‪ .‬شهبازی با اشاره به‬ ‫تاریخچه مطالعات برای نقشه کش��ی مخاط��رات در ایران گفت‪ :‬از‬ ‫اواسط دهه ‪ ۵۰‬و اوایل قرن ‪ ۲۰‬که دستگاه ثبت مخاطرات در ایران‬ ‫استفاده شد درباره مخاطرات زمین امار ثبت شده داریم‪ .‬همان طور‬ ‫که ادوات دس��تگاه های ما برای پایش و ثبت در جهان بیشتر شده‪،‬‬ ‫به همان نسبت امار رکوردهای ما هم بیشتر شده است‪ .‬در دهه ‪۳۰‬‬ ‫خورشیدی بیش��تر سازمان های اجرایی کشور از جمله جنگل ها و‬ ‫محیط زیس��ت که در حوزه مخاطرات کار می کنند به ترتیب بنیان‬ ‫گذاشته شدند و ش��روع به کار کردند‪ .‬مدیرکل مخاطرات طبیعی‬ ‫سازمان زمین شناسی با تاکید بر اینکه نقشه ها بنیان قوی و قدیمی‬ ‫در ایران دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مطالعات نقش��ه زمین شناس��ی در کشور‬ ‫حتی به پیش از تاسیس سازمان زمین شناسی برمی گردد یعنی به‬ ‫زمانی که نخستین کارهای زمین شناسی در کشور درباره اکتشاف‬ ‫نفت ش��روع شد‪ .‬پس از ان به تدریج دهه ‪ ۳۰‬سازمان زمین شناسی‬ ‫بنیان گذاشته شد‪ ،‬اوایل دهه ‪ ۵۰‬نیز نخستین جرقه های نقشه های‬ ‫خاص زمین شناسی مهندسی زده شد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه مهندس پدرامی اقدام��ات زیادی انجام داد و توجه‬ ‫م��ا را ب��ه مطالعات زمین شناس��ی و تغییر اقلیم س��وق داد‪ .‬پس از‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬نقش��ه های ‪1:50‬هزارم مهندس��ی تولید شدند‪ .‬شهبازی‬ ‫با بیان اینکه مخاطرات طبیعی با توس��عه مرتبط هس��تند گفت‪ :‬از‬ ‫یک طرف انس��ان فش��ار زیادی بر طبیعت وارد می کند مثل گرد و‬ ‫غبار و فرونشس��ت که پیامدهای مداخله بشر در طبیعت هستند و‬ ‫از طرف دیگر توس��عه به سمت و س��ویی رفته که دیگر جا نیست و‬ ‫جوامع مجبور هس��تند به جاهای نامرغوب تر بروند‪ .‬او برای نمونه‬ ‫گفت‪ :‬روزی تصور می کردیم ش��مال ش��هر تهران مرغوب است اما‬ ‫نمی دانس��تیم چ��ه مخاطراتی دارد و با چه فواصل��ی از رودخانه ها‬ ‫باید خانه س��ازی کرد‪ .‬سیل سال جاری نش��ان داد جایی که نباید‬ ‫خانه سازی می کردیم‪ ،‬خانه ساختیم‪ .‬نمی توانیم در حریم رودخانه‬ ‫س��ازه بنا کنیم و انتظار داش��ته باش��یم از س��یل در امان باش��یم‪.‬‬ ‫نمی توانیم روی گس��ل خانه س��ازی کنیم و انتظار داش��ته باشیم‬ ‫سیل نیاید‪ .‬این در حالی است که قدیمی های ما اطراف رودخانه ها‬ ‫خانه س��ازی نکرده اند‪ .‬او در جمع بندی اظهار کرد‪ :‬هفته ای نیست‬ ‫که جلسه ای در یکی از کارگروه های ملی نداشته باشیم و در زمینه‬ ‫مخاط��رات صحبت نکنیم‪ .‬انچه اینده ما را می تواند بس��ازد تعامل‬ ‫علمی میان س��ازمانی اس��ت‪ .‬امیدواریم بتوانیم تعامل سازمانی و‬ ‫علمی داش��ته باشیم چراکه دنیای ما دنیای تخصص بین رشته ای‬ ‫است و نیازمند کمک علمی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دسترسی به الیه های اطالعاتی‬ ‫امید اردبیلی‪ ،‬سرپرس��ت پایگاه داده های علوم زمین کشور نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ازمان زمین شناس��ی به تولید داده پایه دس��ت‬ ‫زده ایم‪ .‬وقتی فناوری در خدمت علم قرار می گیرد این کار را تسهیل‬ ‫می کند‪ .‬هدف ما از تاسیس پایگاه داده بر اساس اساسنامه سازمان‬ ‫زمین شناسی این بود که تمام داده هایی که در سازمان در سال های‬ ‫مختلف تولید و هزینه می ش��ود و به نوعی ثروت این سازمان است‬ ‫را ب��ه نحوی مطل��وب حفظ کنیم و در نهای��ت بتوانیم راحت ترین‬ ‫و س��ریع ترین روش ه��ا را در اختی��ار مخاطب��ان و ذی نفعان قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫اردبیلی با اشاره به تغییر شیوه در ارائه اطالعات به وسیله سازمان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته ب��رای اولین بار تم��ام اطالعات‬ ‫کتابخانه س��ازمان را به وس��یله وب در دس��ترس عموم قرار دادیم‪.‬‬ ‫س��امانه هایی را نیز طراحی کردیم که بتوانیم اطالعات س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی را به نحو شایسته ای ارائه دهیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫مطالعات از ش��رکت دانش بنیان استفاده شده و تمام گزارش های‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی را به صورت فایل پی دی اف در پایگاه قرار‬ ‫می دهیم تا در اختیار عموم قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی خبر داد‪ :‬با توجه به راه افتادن ش��بکه ثبت نام و عضوگیری‬ ‫س��ازمان در اینده نزدیک به کاربران دسترسی بیشتر می دهیم تا‬ ‫الیه های اطالعاتی خود را به ش��بکه بیفزایند‪ .‬برای نمونه اگر کسی‬ ‫می خواه��د کار اکتش��افی انجام دهد مح��دوده ای را که مورد نظر‬ ‫اس��ت به صورت یک الیه روی ش��بکه اضافه کرده و با داده هایی که‬ ‫س��ازمان در اختیارش قرار داده مقایس��ه کند یا محدوده هایی که‬ ‫می خواهند در انها س��ازه ای بسازند را در سایت بارگذاری کنند و با‬ ‫اطالعات س��ازمان در زمینه فرونشس��ت مقایسه کنند تا با مشکل‬ ‫روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫رعایت‬ ‫استاندارد‬ ‫امری حیاتی در‬ ‫روزهای تحریم‬ ‫سعید چهره چلگانی‪ /‬استاد دانشگاه‬ ‫لولئا سوئد در رشته فراوری مواد‬ ‫معدنی‬ ‫اس��تانداردهای مرتبط با معدن��کاری در ایران‬ ‫ش��امل طیف وس��یعی از قوانین و شیوه نامه هایی‬ ‫است که هر کدام به فراخور و برحسب نوع و مراحل‬ ‫معدنکاری (اکتش��اف‪ ،‬استخراج و فراوری) دارای‬ ‫اهمی��ت ویژه هس��تند‪ .‬پیاده س��ازی و بکارگیری‬ ‫این اس��تانداردها اعم از اس��تانداردهای نگهداری‬ ‫و تعمی��ر‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬محی��ط زیس��تی و تجهیزاتی‬ ‫نیازمند نگاه دقیق و بررس��ی همزمان پیمانکاران‬ ‫و نهادهای نظارتی اس��ت‪ .‬پیاده س��ازی غریب به‬ ‫اتفاق این اس��تانداردها و بروزرسانی انها همراه با‬ ‫ضرباهنگ جهانی س��ازی‪ ،‬گرمای��ش کره زمین و‬ ‫پیامدهای ان امری اس��ت ضروری که در کش��ور‬ ‫نیازمند نگاهی ویژه است‪.‬‬ ‫مطالعات و بررس��ی جهانی نش��ان می دهد که‬ ‫بکارگیری اس��تانداردهای روزامد در ش��اخه های‬ ‫مرتبط ب��ا معدنکاری س��هم بزرگ��ی در کنترل و‬ ‫کاهش معض�لات محیطی و هزینه ه��ای مربوط‬ ‫داش��ته و منجر به بهبود ش��رایط تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی در ایران س��ازمان زمین شناس��ی‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر بازوهای‬ ‫مرتبط با این نهادها وظیفه پیاده س��ازی و نظارت‬ ‫بر بکارگیری اس��تانداردها در معادن از اکتشاف تا‬ ‫ف��راوری را دارند‪ .‬اگرچ��ه در ایران به طور میانگین‬ ‫اس��تانداردها ازسوی بیشتر معادن رعایت می شود‬ ‫ام��ا از ی��ک معدن تا معدن��ی دیگر ب��ازه تغییرات‬ ‫بسیار گس��ترده است‪ .‬بارها مش��اهده شده که در‬ ‫راس��تای اس��تانداردهای ایمنی (چه فردی و چه‬ ‫س��اختاری) چه محیط زیستی (رهاسازی باطله ها‬ ‫در مس��یل ها یا معدنکاری در مسیر رودهای فعال‬ ‫و فصل��ی) س��هل انگاری ها منجر ب��ه رخدادهای‬ ‫غیرقابل کنترل ش��ده است‪ .‬بخشی از این رخدادها‬ ‫نهان (مانند س�لامتی کارگران معدنی) و بخش��ی‬ ‫به ط��ور محدود پدیدار می ش��وند (ریختن تونل ها‬ ‫در معادن زیرزمینی زغال س��نگ و وقوع سیل)‪ .‬از‬ ‫طرفی ش��اهد به کارنگرفتن کارشناسان خبره (که‬ ‫در کشور بسیارند) برای تهیه تجهیزات معدنکاری‬ ‫(در ه��ر دو بخ��ش دولتی و خصوصی) هس��تیم‪.‬‬ ‫تجهی��زات غیراس��تاندارد با عم��ر پایین خطرات‬ ‫س��رمایه گذاری و انس��انی فراوانی به بار می اورد‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه وجود معادن در هر کش��وری منجر به‬ ‫پیش��رفت و تولید بیش��تر صنایع مادر می ش��ود‪،‬‬ ‫بکارگیری صحیح اس��تانداردها به ویژه در شرایط‬ ‫تحریم امری حیاتی اس��ت‪ .‬نکت��ه قابل تامل دیگر‪،‬‬ ‫تجهیزات دستگاهی است‪ .‬نظارت بر بخش مهمی‬ ‫از استانداردها بر پایه ارزیابی های دستگاهی است‪.‬‬ ‫متاس��فانه بیشتر دستگاه های اندازه گیری قدیمی‬ ‫و وارداتی اس��ت‪ .‬این موضوع سبب کاهش دقت در‬ ‫بررسی و نظارت ها می ش��ود‪ .‬تعیین دقیق ذخایر‪،‬‬ ‫کانی شناس��ی‪ ،‬عیارس��نجی و ف��راوری نیازمند‬ ‫وجود متخصصان و تجهیزات اس��تاندارد است که‬ ‫شرایط تحریم هزینه های سرسام اوری به معادن و‬ ‫کارخانه های فراوری انها تحمیل کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع سبب کاهش اس��تانداردهای موجود و در‬ ‫برخی موارد بی توجهی به استانداردها در سال های‬ ‫گذشته شده است‪ .‬دیدگاه مدیریتی کالن معدنی‬ ‫نیازمند ش��ناخت هرچه بیش��تر اس��تانداردهای‬ ‫موجود دنیای معدن اس��ت‪ .‬این ش��ناخت س��بب‬ ‫می ش��ود موضوع اجرای اس��تانداردها و نظارت بر‬ ‫حس��ن اجرای انها‪ ،‬از نوع نگاه «دس��ت وپاگیر» به‬ ‫موضوعی «بنیادی» تغییر جایگاه بدهد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جوالن چین در تولید عناصر نادر خاکی به پایان می رسد؟‬ ‫ثمن رحیم�ی راد ‪ :‬اخبار حکایت از تکاپ��وی روزافزون امریکا‬ ‫برای قطع وابس��تگی به چین در تامین عناصر نادر خاکی دارد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که چین اصلی ترین تولیدکننده این مواد در جهان‬ ‫و امریکا یکی از ‪ ۲‬مصرف کننده بزرگ ان اس��ت‪ .‬حال این پرسش‬ ‫پیش می اید که ای��االت متحده با تکیه بر چه ابزاری می خواهد به‬ ‫رویارویی با چین برود؟‬ ‫‹ ‹امریکا مصمم تر در قطع وابستگی به چین‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬دولت امریکا در تکاپوست‬ ‫به گزارش‬ ‫تا انحصار چین بر عرضه مواد معدنی حیاتی را خدش��ه دار کند‪ .‬این‬ ‫کش��ور با ایجاد طرحی مبتنی بر توسعه استخراج لیتیوم‪ ،‬کبالت و‬ ‫عناصر نادر در سراسر جهان گام های بلندی در این مسیر برداشته‬ ‫اس��ت؛ از جمله طرحی نواورانه ب��ه نام مدیریت منابع انرژی که در‬ ‫ژوئن (خرداد‪-‬تیر) از ان خبر داده شد‪ .‬این طرح تاکنون کشورهای‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬بوتس��وانا‪ ،‬پرو‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬برزیل‪ ،‬جمهوری دموکراتیک‬ ‫کنگو‪ ،‬نامیبیا‪ ،‬فیلیپین و زامبیا را در بر گرفته و به دنبال ان اس��ت‬ ‫تا اس��تخراج ‪ ۱۵‬ماده معدن��ی را در امریکا رش��د دهد؛ موادی که‬ ‫پیش بینی می ش��ود تقاضا برای انها باال باش��د و این مواد در تولید‬ ‫طیف وس��یعی از ابزار زندگی مدرن کاربرد دارد‪ .‬خودروهای برقی‪،‬‬ ‫فناوری های مرتبط با انرژی های نو و ابزار نظامی از جمله این ابزارها‬ ‫هستند‪ .‬در همین راستا مارک پوم ِپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در‬ ‫نشس��تی که چندی پیش در مجمع عمومی س��ازمان ملل برگزار‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬ما می خواهیم اطمینان پیدا کنیم که‬ ‫این مواد معدنی مهم در کنترل یک یا چند کش��ور نباشد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تامین ذخایر مطمئن انرژی برای هر کش��وری ضروری است و این‬ ‫ام��ر ضرورت کاری را که ما به دنبال ان هس��تیم نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫پوم ِپئ��و همچنین گفت دولت ترامپ در ای��ن زمینه با توافق های‬ ‫دوجانبه کار خواه��د کرد‪ ،‬از جمله توافقی که با کانادا امضا کرده و‬ ‫امید می رود به تقویت همکاری در زمینه مواد معدنی حیاتی منجر‬ ‫شود‪ .‬واشنگتن در این مسیر‪ ،‬موفق به همکاری با استرالیا نیز شده‬ ‫و بر سر یک سرمایه گذاری مشترک احتمالی برای ایجاد تجهیزات‬ ‫فراوری عناصر نادر در اس��ترالیا با این کشور به توافق رسیده است‪.‬‬ ‫واش��نگتن می گوید هر ‪ ۲‬کش��ور اس��ترالیا و امریکا می خواهند از‬ ‫میزان وابس��تگی انها به چین در تامین مواد نام برده کاس��ته شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت اوایل ماه گذشته میالدی‪ ،‬کانبِرا (پایتخت استرالیا)‬ ‫‪ ۱۵‬پروژه عنصر نادر و حیاتی را شناسایی کرد‪ .‬شرکت استرالیایی‬ ‫الین��اس نیز به عنوان بزرگ ترین اس��تخراج کننده عناصر نادر در‬ ‫خ��ارج از چین در ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) قراردادی با ش��رکت ب ِلوالین‬ ‫در ایالت تگ��زاس امریکا امضا کرد تا یک واح��د تولید عناصر نادر‬ ‫در امریکا بس��ازد‪ .‬قرار اس��ت ای��ن واحد تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫ب��رای اج��رای طرح توس��عه س��واحل مک��ران نیاز اس��ت با‬ ‫تمرکززدایی‪ ،‬اختیارات بیش��تری به اس��تانداران مرتبط تفویض‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��تاندار هرمزگان در نشست شورای راهبری‬ ‫توس��عه مدیریت اس��تان هرمزگان که با رویکرد توسعه سواحل‬ ‫مکران با حضور انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان‬ ‫اداری و اس��تخدامی کش��ور برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬به موازات ستاد‬ ‫مرکزی‪ ،‬یک س��تاد اس��تانی توسعه س��واحل مکران نیز می توان‬ ‫تش��کیل داد تا هر چه بیشتر میان توس��عه ملی و محلی منطقه‬ ‫پیم��ان افض��ل‪ :‬با توجه به پیش��ینه ای که چین دارد تنش کنونی با چین برس��ر‬ ‫عناصر نادر از سوی امریکا پیش بینی شده بود‬ ‫(‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) فعالیت خود را اغ��از کند‪ .‬امریکا همچنین‬ ‫تفاهمنامه ای امضا کرده تا با گرینلند برای اکتش��اف و بهره برداری‬ ‫از مناب��ع معدنی ان ب��ه ویژه عناصر نادر وارد همکاری ش��ود‪ .‬این‬ ‫تکاپوی امریکا برای تولید عناصر یادش��ده پس از ان اغاز ش��د که‬ ‫پک��ن اظه��ار کرد از این عناص��ر به عنوان اهرم فش��ار در جنگ ‪۲‬‬ ‫اقتص��اد بزرگ جهان اس��تفاده می کند‪ .‬چی��ن ‪ ۸۰‬درصد عرضه‬ ‫جهان��ی عناصر نادر را در اختی��ار دارد؛ گروهی هفده گانه از عناصر‬ ‫ش��یمیایی که در س��اخت طیفی از بازار از جمله لوازم الکترونیکی‬ ‫با فناوری باال گرفته تا تجهیزات نظامی اس��تفاده می ش��ود‪ .‬چین‬ ‫پیش ت��ر و در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬می�لادی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) نیز از‬ ‫غلب��ه خود بر تولید عناصر نادر در حف��ظ موضع برتر در یک تنش‬ ‫سیاس��ی اس��تفاده کرده بود‪ .‬در ان س��ال‪ ،‬پس از ی��ک درگیری‬ ‫دریایی که با این کشور پیدا کرد‪ ،‬مانع صادرات عناصر نادر به ژاپن‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا حریف چین می شود؟‬ ‫ب��ا این حال اما غلبه چین هم ب��ر تولید عناصر نادر حیاتی مانند‬ ‫لیتیوم‪ ،‬کبالت و نیکل چش��مگیر اس��ت‪ .‬این کشور درحال حاضر‬ ‫س��هام پروژه ه��ای معدنی گوناگ��ون را در طیفی از کش��ورها در‬ ‫اختی��ار دارد‪ .‬این کش��ورها در نقاط گوناگون جهان از اس��ترالیا تا‬ ‫امری��کای جنوبی و همچنین در گرینلند پراکنده هس��تند‪ .‬چین‬ ‫توسعه سواحل مکران نیازمند اختیارات استانی است‬ ‫پیوند برقرار ش��ود‪ .‬فریدون همتی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬استان هرمزگان و‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان که در منطقه مکران قرار دارند‪ ،‬استاندار‬ ‫باید مس��ئول توسعه سواحل مکران باش��د و زیر نظر معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری و س��تاد مرکزی فعالیت خ��ود را انجام دهد‪ .‬وی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬در این صورت اس��تانداری ها و فرمانداری ها می توانند‬ ‫پیوند و هم افزایی ملی و محلی مناس��بی برای توس��عه س��واحل‬ ‫مکران ایجاد کنند‪.‬‬ ‫همتی تاکید کرد‪ :‬ستاد مرکزی توسعه سواحل مکران نیز باید‬ ‫پش��تیبانی الزم را در راستای جذب س��رمایه و دانش اجرای این‬ ‫پوشش مخابراتی و اینترنتی در منطقه ویژه اقتصادی المرد‬ ‫س��ایت مخابرات��ی پوش��ش دهنده خط��وط تلفنی و‬ ‫مخابرات��ی موس��وم به ‪ BTS‬در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫صنای��ع انرژی بر المرد با اعتباری اف��زون بر ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال راه اندازی ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی ایمیدرو‪،‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه انرژی بر المرد با اعالم این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه ش��امل دکل خود ایس��تا به ارتفاع ‪۳۶‬‬ ‫متر و همچنین تجهیزات و سیستم های به روز مخابراتی‪،‬‬ ‫شبکه های فیبر نوری و برق رسانی در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۱۰۰‬مترمرب��ع در س��ایت منطقه صنای��ع انرژی بر اجرا‬ ‫ش��د‪ .‬فریدون فدایی دولت ادامه داد‪ :‬این سایت مجهز به‬ ‫جدیدترین فناوری های موجود ‪ G۳ ،G۲‬و ‪ G۳‬اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن به طور فعال در تجارت ب��ا تولیدکنندگان افریقایی این‬ ‫مواد فعال است‪ .‬درحال حاضر بیشترین کبالت جهان از جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو و بیش��ترین بوکس��یت از گینه تامین می شود‪.‬‬ ‫گینه ‪ ۳۵‬درصد ذخایر بوکسیت جهان را در اختیار دارد و صادرات‬ ‫بوکس��یت ‪ ۳۴‬درصد کل صادرات این کش��ور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که چی��ن پیش از این در توس��عه معدنکاری‬ ‫در گین��ه ب��ا این کش��ور وارد همکاری ش��ده بود‪ .‬این کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) ‪ ۲۰‬میلیارد دالر وام‬ ‫ب��ه گین��ه داد ت��ا در یک طرح ‪ ۲۰‬س��اله‪ ،‬بخش معدن را توس��عه‬ ‫ده��د‪ .‬در همی��ن ح��ال مقصد بیش��تر بوکس��یتی ک��ه از گینه‬ ‫صادر می ش��ود‪ ،‬ش��رق اس��ت تا غرب‪ .‬بن��ا بر گزارش وب س��ایت‬ ‫‪ Observatory of Economic Complexity‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی مقصد ‪ ۴۴‬درصد بوکسیت صادراتی گینه به چین‬ ‫ب��ود ک��ه ارزش ان به ‪ ۱.۲‬میلیارد می رس��ید‪ ،‬در حال��ی که در ان‬ ‫س��ال ‪ ۰.۱۵‬درصد بوکس��یت صادر ش��ده از گینه به امریکا رفت‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که چین در حال توس��عه نفوذ خود در بخش معدن‬ ‫افریقاس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د امریکا فرصت چندانی برای نفوذ به‬ ‫ذخای��ر معدن��ی از جمله عناصر نادر این قاره ندارد‪ .‬با این تفاس��یر‬ ‫ایا امریکا می تواند ان چنان که ادعا می کند‪ ،‬بر وابس��تگی خود به‬ ‫عناصر نادر چین غلبه کند؟‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ایت یادش��ده با ش��عاع پوششی مناسب تا‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتر س��بب بهبود انتن دهی موبایل در محدوده‬ ‫سایت انرژی بر و برخی روستاهای اطراف منطقه می شود‪.‬‬ ‫فدایی دول��ت افزود‪ :‬این پ��روژه همچنین عالوه بر بهبود‬ ‫انتن دهی و رفع مش��کل مکالمه‪ ،‬موجب تامین اطمینان‬ ‫خاطر س��رمایه گذاران و تسهیل فرایند فعالیت ها در این‬ ‫منطقه راهبردی شده است‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی المرد‬ ‫در ‪ ۳۶۵‬کیلومتری جنوب ش��یراز‪ ،‬میزبان صنایع بزرگی‬ ‫نظی��ر الومینیوم جنوب‪ ،‬نیروگاه س��یکل ترکیبی برق‪،‬‬ ‫نیروگاه خورش��یدی و صنایع پیش بینی ش��ده منیزیم و‬ ‫صنایع پایین دست الومینیوم و فوالد است‪.‬‬ ‫طرح انجام دهد‪ .‬اس��تاندار هرمزگان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با اعطای‬ ‫اختیارات مناس��ب‪ ،‬همه س��ازمان ها و نهادهای دولتی می توانند‬ ‫امکانات خود را در راس��تای اجرای طرح توس��عه سواحل مکران‬ ‫فعال کنند و در کنار ان از حمایت های ملی نیز برخوردار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��واحل مکران در محدوده اب های ساحلی و اقیانوسی دریای‬ ‫عمان از ایس��تگاه های مهم و اصلی تجارت‪ ،‬اقتصاد و گردشگری‬ ‫ایران اس��ت و ای��ن منطقه از حوزه گواتر و پس��ابندر چابهار اغاز‬ ‫می ش��ود و تا منطقه جاس��ک هرمزگان ادامه دارد‪ .‬این س��واحل‬ ‫پیمان افضل‪ ،‬دانش��یار دانش��کده فنی و‬ ‫مهندس��ی دانشگاه ازاد تهران جنوب در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫در پاس��خ ب��ه این‬ ‫پرسش می گوید‪ :‬در مقام تمثیل می توان‬ ‫نفت را در جایگاه امروز عناصر نادر مثال‬ ‫زد‪ .‬امریکا پیشتر تولیدکننده نفت بود اما‬ ‫بازار جهانی نفت را در اختیار خاورمیانه‪،‬‬ ‫کشورهای عربی و روسیه قرار داد و نزدیک به ‪ ۷‬دهه نفت خود را از‬ ‫این کشورها وارد می کرد‪ .‬با این حال وقتی در مسیر تبدیل شدن به‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده جهان گام برداشت‪ ،‬بر میزان ذخایری که‬ ‫در اختیار داش��ت‪ ،‬اشراف داشت‪ .‬در واقع س��ازمان زمین شناسی‬ ‫امریکا وظیفه دارد ذخایر این کش��ور را شناس��ایی کند تا در مسیر‬ ‫تولی��د داخلی ذخایری که پیش از این وارد می کرد‪ ،‬گام بر دارد و با‬ ‫س��رعت بیشتری راه را بپیماید‪ .‬به این ترتیب تنش کنونی با چین‬ ‫برس��ر عناصر نادر نیز با توجه به پیش��ینه ای که چین دارد از سوی‬ ‫امریکا پیش بینی شده بود‪ .‬وی می افزاید‪ :‬از سویی دیگر کشورهای‬ ‫افریقایی‪ ،‬ساختار توس��عه نیافته و حکومت های فاسد‪ ،‬دیکتاتور و‬ ‫مایل به حفظ قدرت دارند و حاکمیت این کشورها به دلیل ترس از‬ ‫تکرار نش��دن پدیده اس��تعمار همزمان با چند ابرق��درت قرارداد‬ ‫می بندن��د‪ .‬برای نمونه می بینید معادن بوکس��یت گینه در اختیار‬ ‫چندین کش��ور از جمله امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬فرانسه و مانند اینها‬ ‫قرار دارند‪ .‬اینکه چینی ها در افریقا س��رمایه گذاری های س��نگین‬ ‫انجام داده اند درس��ت است اما این واقعیت هم وجود دارد که افکار‬ ‫عمومی افریقا به دلیل اسیب های معدنکاری بر زیست بوم کشورها‬ ‫دل خوش��ی از حضور چینی ها در افریقا ندارند‪ .‬در واقع امروز افریقا‬ ‫عرصه جنگ امریکا و چین شده است‪ .‬افضل در ادامه درباره روابط‬ ‫چین و اس��ترالیا توضیح می دهد‪ :‬هر چند بین ‪ ۲‬کش��ور استرالیا و‬ ‫چین توافق شده اما در نهایت استرالیا یک کشور غربی است و روابط‬ ‫او با جهان غرب بر روابطش با کش��ورهای شرقی مانند ژاپن و چین‬ ‫ارجحی��ت دارد‪ .‬در همین حال ترام��پ از تصمیم خود برای خرید‬ ‫گرینلن��د می گوید؛ تصمیمی که هر چند از س��وی برخی چندان‬ ‫جدی تلقی نش��د اما این سرزمین با توجه به نزدیکی با قاره امریکا‬ ‫می تواند جایگزین خوبی برای انچه از عناصر نادر و از چین به امریکا‬ ‫می اید‪ ،‬باش��د‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬از س��ویی دیگر مالزی‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫تایلند و کش��ورهای جنوب شرق اس��یا هم در حال ورود به عرصه‬ ‫تولید عناصر نادر هستند و همگی از توسعه طلبی چین می ترسند‪.‬‬ ‫وی در نهای��ت اضاف��ه می کن��د‪ :‬امریکا از منبع عناصر ن��ادر به نام‬ ‫زباله های الکترونیکی برخوردار اس��ت که می تواند در تامین موارد‬ ‫یادشده استفاده شود‪.‬‬ ‫دروازه طالیی ایران اس�لامی اس��ت که توسعه ان در بخش های‬ ‫مختلف با توجه به فرمایش ها و تاکید رهبر معظم انقالب به طور‬ ‫ویژه در دس��تور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته اس��ت‪ ۵۰ .‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصد سواحل مکران در استان هرمزگان قرار دارد و دولت و‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و سایر سازمان های اجرایی درصدد هستند‬ ‫ب��ا رونق اقتصادی س��احلی در این منطقه‪ ،‬کس��ب و کار در بین‬ ‫مردم شرق اس��تان هرمزگان توسعه یابد‪ .‬سواحل مکران فرصتی‬ ‫ویژه برای جذب سرمایه گذاران و توسعه و عمران شهرستان های‬ ‫جاسک‪ ،‬سیریک و میناب در شرق استان هرمزگان است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴‬برابری ذخایر شورابه ای‬ ‫امیدرض��ا محبعلی‪ ،‬مدیر مجتمع پتاس خ��ور و بیابانک گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اکتش��افات انجام شده در منطقه خور و بیابانک‪ ،‬ذخایر شورابه از ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب به ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون متر مکعب افزایش یافته‬ ‫و اقدامات الزم برای دریافت گواهی کش��ف از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اصفهان انجام شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط‬ ‫عمومی ایمپاس��کو‪ ،‬وی در ادامه افزود‪ :‬با بیش از ‪ ۹.۵‬میلیارد مترمکعب‬ ‫ذخایر پتاس در مناطق خور و بیابانک‪ ،‬پالیای میانی طرود و شورابه قم‪،‬‬ ‫در رتبه هفتم جهان و در رتبه نخست منطقه خلیج فارس و اسیای میانه‬ ‫قرار گرفته ایم‪ .‬محبعلی خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪ ۳‬سال اینده برنامه ریزی برای‬ ‫افزایش ظرفیت اسمی کارخانه برای تولید پتاس در ‪۲‬مرحله ‪ ۵۰‬هزار تن‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار تن انجام ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک در‬ ‫ادامه با اشاره به استفاده از توان بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی گفت‪ :‬به منظور س��رمایه گذاری در طرح های توس��عه ای‪ ،‬از اوایل‬ ‫سال ‪ ۹۸‬با توجه به تمهیدات انجام شده افزون بر ‪ ۱۴‬میلیون متر مکعب‬ ‫ش��ورابه از پالیا استخراج و پمپاژ ش��ده و شاهد تولید ‪ ۲۰‬هزار تن کلرید‬ ‫پتاسیم در مجتمع پتاس خور و بیابانک بوده ایم‪.‬‬ ‫وی در پایان تصریح کرد‪ :‬با بررس��ی های انجام شده و با توجه به ذخایر‬ ‫شورابه های کشور‪ ،‬باید سرمایه گذاری در زمینه رفع نیاز پتاس در کشور‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت مجتمع پتاس خ��ور و بیابانک درکوی��ر مرکزی ایران و‬ ‫در فاصله ‪ ۴۵۰‬کیلومتری ش��رق مرکز اس��تان اصفهان و حد فاصل ‪۳۰‬‬ ‫کیلومتری شهرستان خور و بیابانک قرار دارد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ماینرها‬ ‫از ایران می روند‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫‪ ۱۹‬سال‬ ‫نمایش تخصصی‬ ‫به سود توسعه صنعتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نظ��ر ش��ورای نگهبان درب��اره ط��رح تش��کیل وزارت بازرگانی‪ :‬در‬ ‫تبصره یک‪ ،‬انتقال وظایف یادشده در ماده یک قانون «تمرکز وظایف‬ ‫و اختی��ارات مربوط به بخش کش��اورزی در وزارت جهادکش��اورزی»‬ ‫ب��ه وزارتخانه های ذی ربط‪ ،‬ب��دون تعیین دقیق وظای��ف هر کدام از‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬مغایر اصول ‪ ۸۵‬و ‪ ۱۳۳‬قانون اساسی شناخته شد‬ ‫و مصوبه یادشده را به مجلس شورای اسالمی بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح تبصره یک‬ ‫انطور که اعالم شده بود مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫در دستورکار نشست دو هفته گذشته شورای نگهبان بود‬ ‫که به دلیل کثرت دیگر محورهای دستورکار ان به نشست‬ ‫فوق العاده این شورا موکول شد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال مصوب��ه تش��کیل وزارت بازرگانی به دلیل‬ ‫مغای��رت ب��ا دو اصل قانون اساس��ی به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ارجاع شد که در همین باره عباسعلی کدخدایی‪،‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهبان در توئیتر خود نظر این شورا‬ ‫را درباره طرح تش��کیل وزارت بازرگانی اعالم کرد‪« :‬نظر‬ ‫ش��ورای نگهبان درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی‪ :‬در‬ ‫تبصره ی��ک‪ ،‬انتقال وظایف یادش��ده در م��اده یک قانون‬ ‫«تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی» به وزارتخانه های ذی ربط‪ ،‬بدون‬ ‫تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه ها‪ ،‬مغایر اصول‬ ‫‪ ۸۵‬و ‪ ۱۳۳‬قانون اساسی شناخته شد‪».‬‬ ‫ماده واحده طرح تش��کیل وزارت بازرگانی به این شرح‬ ‫اس��ت که ش��ورای نگهبان با تبصره یک ان مخالفت کرد‬ ‫و از ان ای��راد گرف��ت‪« :‬ماده واحده‪ -‬از تاریخ تصویب این‬ ‫قان��ون احکام مربوط ب��ه ادغام دو وزارتخان��ه بازرگانی و‬ ‫صنای��ع و مع��ادن در قانون تش��کیل دو وزارتخانه تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماع��ی و صنعت‪ ،‬و معدن و تجارت مصوب‬ ‫‪ ۱۳۹۰/04/08‬لغ��و و وزارت بازرگانی تش��کیل می ش��ود‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬ومع��دن و تج��ارت از این پس به عنوان‬ ‫پیش��ین وزارت صنایع و معادن و وزارت جهادکش��اروزی‬ ‫بدون تغییر با تمامی وظایف و اختیارات پیشین به فعالیت‬ ‫خود ادامه می دهد‪ .‬تبصره یک‪ -‬از تاریخ تصویب این قانون‬ ‫تمام��ی وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز‬ ‫وظایف و اختیارات مربوط به بخش کش��اورزی در وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی مصوب ‪ ۱۳۹۱ /۱۱ /۲۴‬حسب مورد به‬ ‫وزارتخانه های ذی ربط منتقل می شود‪».‬‬ ‫همچنین براس��اس این گزارش‪ ،‬اصل ‪ 85‬قانون اساسی‬ ‫امده اس��ت‪« :‬س��مت نمایندگی قائم به ش��خص است و‬ ‫قابل واگذاری به دیگری نیس��ت‪ .‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار‬ ‫کن��د اما در م��وارد ضروری می توان��د اختیار وضع برخی‬ ‫قوانی��ن را ب��ا رعایت اصل ‪ 72‬به کمیس��یون های داخلی‬ ‫کاوه زرگران‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹بررسی دوباره در اواسط ابان‬ ‫ب��ا پیگیری هایی که دی��روز از نمایندگان مردم در خانه‬ ‫ملت داش��تیم اعالم شده موضوع تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫و تفکی��ک وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ‪ ۳ ،۲‬هفته‬ ‫اینده یعنی پس از تعطیالت بررس��ی خواهد ش��د و هنوز‬ ‫مصوب��ه به مجلس ارجاع داده نش��ده اس��ت‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب اظهارکرد‪:‬‬ ‫ش��ورای نگهبان اعالم کرد تبصره یک با مواد ‪ ۸۵‬و ‪۱۳۳‬‬ ‫مغایر است و باید اصالح شود‪.‬‬ ‫احم��د انارکی محمدی در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای نگهبان باید به طور رس��می و کتبی ایرادی‬ ‫که گرفته را به مجلس ش��ورای اس�لامی اعالم کند که به‬ ‫نظر می رسد بررسی ان به پس از تعطیالت موکول خواهد‬ ‫شد؛ یعنی ‪ ۳ ،۲‬هفته دیگر‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس از ان‪ ،‬این‬ ‫موضوع در کمیس��یون صنایع و معادن بررسی و رفع ایراد‬ ‫و دوب��اره در صحن علنی رای گیری خواهد ش��د‪ .‬در واقع‬ ‫درباره موارد اصالحی ارجاعی از شورای نگهبان رای گیری‬ ‫می شود و دوباره به شورای نگهبان ارسال می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫ش��ورای نگهبان تایید نکند و دوباره بر همین موضوع که‬ ‫مجلس بر ان اصرار دارد ایراد بگیرد مصوبه به تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫انارکی محم��دی اظهارکرد‪ :‬رای گیری دوباره در صحن‬ ‫علنی مجلس فقط درباره مورد ایراد گرفته ش��ده از سوی‬ ‫شورای نگهبان اس��ت و این گونه نیست که درباره کلیات‬ ‫مصوبه رای گیری انجام ش��ود و نماین��ده ای بخواهد نظر‬ ‫پیش��ین خود را تغییر دهد؛ بنابراین کلیت موضوع دچار‬ ‫خلل نخواهد شد‪.‬‬ ‫احمد انارکی محمدی‬ ‫رای گیری دوباره‬ ‫در صحن علنی‬ ‫مجلس فقط‬ ‫درباره مورد‬ ‫ایراد گرفته‬ ‫شده از سوی‬ ‫شورای نگهبان‬ ‫است و این گونه‬ ‫نیست که درباره‬ ‫کلیات مصوبه‬ ‫رای گیری‬ ‫انجام شود‬ ‫صادرات ‪ ۷۰‬میلیون تن کاالی غیرنفتی از ایران‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران میزان ص��ادرات کاالهای غیرنفتی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال را ‪ ۷۰‬میلیون تن اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫ارزش این کاالها ‪ ۲۰‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون دالر است‪ .‬مهدی‬ ‫میراش��رفی در گفت وگو با ایرنا در پایانه م��رزی چذابه افزود‪:‬‬ ‫این میزان صادرات نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته ‪۲۲‬‬ ‫درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬وی می��زان واردات کاال در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت امسال را ‪ ۱۶‬میلیون تن اعالم کرد و گفت‪ :‬ارزش این‬ ‫کاالها ‪ ۲۱.۳‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬رئیس کل گمرک ایران‬ ‫بیش��تر کاالهای وارداتی را کاالهای اساس��ی‪ ،‬ضروری و مواد‬ ‫اولیه ماشین االت خط تولید عنوان کرد و افزود‪ ۱۰ :‬میلیون از‬ ‫این ‪ ۱۶‬میلیون تن کاالی وارداتی‪ ،‬کاالی اساس��ی و ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن ان ش��امل مواد اولیه و ماشین االت خط تولید بوده اند‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اکنون از نظر صادرات و واردات در نقطه س��ربه سر‬ ‫هستیم اما اگر این تعدیل لحاظ نشود باز هم تراز تجاری کشور‬ ‫مثبت است‪ .‬میراشرفی افزود‪ :‬بدخواهان کشور تصور می کردند‬ ‫می توانند ما را با تحریم و فش��ار ب��ه نحوی محدود کنند اما با‬ ‫وجود تروریس��م اقتصادی امریکا به اندازه ای بضاعت داریم که‬ ‫توانسته ایم این میزان صادرات را داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج موق�ت خودروهای س�واری از پایانه ها‬ ‫ممکن نیست‬ ‫رئی��س کل گمرک ای��ران درباره خروج موق��ت خودروهای‬ ‫س��واری از پایانه های مرزی گفت‪ :‬کش��ور عراق به دلیل مسائل‬ ‫ترافیکی از ورود خودرو شخصی جلوگیری می کند؛ بنابراین از‬ ‫هموطنانی که از گذش��ته اقدام به گرفتن خروج موقت خودرو‬ ‫سواری خود کرده اند تقاضا می شود برای خروج اصرار نکنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی از هموطنان اعت��راض دارند که ما خروج‬ ‫موقت خ��ودرو را گرفته ایم اما اجازه خ��روج از مرز نمی دهند‬ ‫درحالی که این ممانعت از س��مت کش��ور عراق اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫کل گمرک ای��ران اظهارکرد‪ :‬زائران الزم اس��ت درباره ورود و‬ ‫خروج ارز و س��ایر موارد ممنوعه دقت الزم را داش��ته باش��ند‬ ‫زیرا اطالع رس��انی الزم در این زمینه از قبل انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیروهای گمرک در ‪ ۴‬مرز خس��روی‪ ،‬چذابه‪،‬‬ ‫ش��لمچه و مهران به طور تمام وقت در حال خدمات رس��انی به‬ ‫زائران هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام مرزها را به دستگاه های ایکس ری‪،‬‬ ‫جابه جایی ‪ ۶‬میلیون مرسوله پستی در کشور‬ ‫مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات از جابه جایی‬ ‫س��االنه ‪ ۶‬میلیون مرسوله پستی در کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫شرکت پس��ت به تنهایی ‪ ۸۰۰‬هزار مرسوله جابه جا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حسین فالح جوشقانی‪ ،‬معاون وزیر ارتباطات‬ ‫و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‪ ،‬در ایین‬ ‫رونمایی و اغاز به کار رسمی نخستین پست خصوصی کشور‬ ‫در ات��اق بازرگانی ایران گفت‪ :‬حوزه پس��ت مقوله ای اس��ت‬ ‫که متاس��فانه در وزارت ارتباطات مظلوم واقع ش��ده و هنوز‬ ‫به طور جدی به ان پرداخته نش��ده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که از س��ال ‪ ۹۳‬که در دفتر تنظیم مقررات بحث ازادسازی‬ ‫پست مورد بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬با وجود سختی این کار اما‬ ‫شاهد اس��تقبال بخش خصوصی بودیم‪ .‬وی ابراز امیدواری‬ ‫کرد با فعال ش��دن نخس��تین اپراتور پست خصوصی کشور‪،‬‬ ‫حوزه پس��ت هم شاهد رقابت و حضور دیگر اپراتورها در این‬ ‫عرصه باش��د‪ .‬فالح جوش��قانی با بیان اینکه ساالنه حدود ‪۶‬‬ ‫میلیارد مرس��وله پستی در کش��ور جابه جا می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت پس��ت به تنهایی ‪ ۸۰۰‬هزار مرسوله را جابه جا‬ ‫می کن��د‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬ان دس��ته از فعاالنی که خواهان‬ ‫حضور در این عرصه هستند‪ ،‬باید با ارائه خدمات نوین باعث‬ ‫تحول و گش��ایش مناسبی در این بازار ش��وند تا بتوانند به‬ ‫فعالی��ت خود ادامه دهند؛ این در حالی اس��ت که تنها نهاد‬ ‫حاکمیت��ی در این حوزه س��ازمان تنظیم مقررات اس��ت و‬ ‫م��ا قول می دهی��م کمترین مداخله را در این حوزه داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬معاون وزی��ر ارتباطات تصریح کرد‪ :‬م��ا ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد از خدمات ارزش افزوده که پایه ای به شمار نمی روند را‬ ‫ازادس��ازی کردیم که شرکت ها فضای رقابتی الزم را داشته‬ ‫باش��ند و البته امیدواریم با توجه به اینکه این حوزه ظرفیت‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬مردم استفاده الزم را از ان ببرند‪.‬‬ ‫چمدان��ی و پالتی مجه��ز کرده ایم تا ضم��ن کنترل های الزم‪،‬‬ ‫زائران کمترین توقف را در پایانه ها داش��ته باشند‪ .‬میراشرفی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به تجربه های سال های گذشته در تمام مرزها با‬ ‫کمترین مش��کل از نظر ورود و خروج از گمرک روبه رو هستیم‬ ‫و خدمات رسانی به زائران بدون توقف در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعزام ‪ ۱۰۰‬نیرو‬ ‫رئیس کل گمرک ایران اظهارکرد‪ :‬عالوه بر نیروهای مستقر‬ ‫در پایانه های مرزی ‪ ۱۰۰‬نیرو از س��ایر گمرکات کش��ور برای‬ ‫تس��هیل در امور زائران اربعین حس��ینی در ایام اربعین و چند‬ ‫روز پس از ان به مرزها اعزام ش��ده اند‪ .‬وی با بیان اینکه اعزام‬ ‫بیش��تر نیرو در صورت نیاز در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ایام‬ ‫شهادت امام رضا(ع) و رحلت حضرت محمد(ص) نیز زائران از‬ ‫سمت کشور عراق به ایران سفر می کنند که برای این ایام نیز‬ ‫تمهیدات الزم اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫میراش��رفی با بیان اینکه براس��اس قانون‪ ،‬گمرک مسئولیت‬ ‫هماهنگ��ی و مدیریت هماهنگ م��رزی را برعهده دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در این مدت به ویژه در ای��ام اربعین تمام نهادها‬ ‫برای خدمات رس��انی ب��ه زائران در م��رز هماهنگی مثال زدنی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه زیرس��اخت ها در موکب ها و‬ ‫پایانه ه��ای مرزی در حال تکمیل ش��دن اس��ت امیدواریم در‬ ‫سال های اینده وضعیت خدمات رسانی به زائران هر سال بهتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران گفت‪ :‬پ��س از ایام اربعین‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه راهپیمای��ی ‪ ۲۸‬صف��ر فعالیت گمرک در ‪ ۴‬م��رز با برخی‬ ‫محدودیت ه��ا از نظر خدمات تج��اری همراه خواه��د بود اما‬ ‫بالفاصل��ه پس از این ایام روند صادارت و واردات از س��رگرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حرک��ت زائران اربعین حس��ینی از اول ماه صفر به س��مت‬ ‫عتبات عالیات اغاز شده و تا ‪۳ ،۲‬روز مانده به اربعین حسینی‬ ‫به اوج خود می رس��د‪ .‬براساس تقویم رسمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و نیز تقویم عراق‪ ۲۷ ،‬مهر روز اربعین است‪ .‬پایانه مرزی‬ ‫چذابه در ‪ ۱۱۰‬کیلومتری اهواز واقع ش��ده و یکی از ‪ ۴‬گذرگاه‬ ‫مرزی ایران به سمت عراق است‪.‬‬ ‫مشکل ترخیص چای از گمرک حل شد‬ ‫به دنب��ال تغیی��ر تعرفه واردات چ��ای به کش��ور‪ ،‬ترخیص این‬ ‫محصول از گمرکات با ابهام و مش��کل روبه رو ش��ده بود‪ .‬براساس‬ ‫اعالم معاون امور گمرکی گمرک ایران‪ ،‬این مش��کل از دوش��نبه‬ ‫ح��ل ش��ده و صاحب��ان کاال می توانن��د برای ترخی��ص محصول‬ ‫خ��ود به گمرکات کش��ور مراجعه کنند‪ .‬پیش تر براس��اس بند ‪۹‬‬ ‫مصوبه ‪ ۱۷‬ش��هریور ‪ ۹۸‬هی��ات وزیران‪ ،‬تعرفه چ��ای از ‪ ۲۰‬به ‪۵‬‬ ‫درصد کاهش یافته بود‪ .‬به دنبال ابهام هایی برای گمرکات کش��ور‬ ‫و برخی مراج��ع درباره ترخیص چای‪ ،‬گمرک ای��ران مراتب را از‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی اس��تعالم کرد‪ .‬پس از ان دفتر مقررات و‬ ‫استانداردهای بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی اعالم کرد‪« :‬کاه��ش حقوق ورودی چای‬ ‫س��یاه با کد تعرفه ‪ ۰۹۰۲۴۰۱۰‬در اجرای بند یک دستور چهارم‬ ‫مصوبات چهل و هفتمین نشس��ت کارگروه تنظیم بازار مورخ ‪۱۳‬‬ ‫مرداد ‪ ۹۸‬مطرح و مصوبه ان ابالغ ش��د‪ .‬کد تعرفه یادش��ده ده ها‬ ‫سال است به عنوان چای کوبیده در جداول کتاب مقررات صادرات‬ ‫و واردات تعریف ش��ده و براساس اس��تعالم از نهاد های تخصصی‪،‬‬ ‫منظور از ان چای س��یاه خرده شده اس��ت؛ بنابراین تمامی انواع‬ ‫چای سیاه ارتدکس (شکس��ته‪ ،‬قلم‪ ،‬باروتی و خاک) و چای سیاه‬ ‫‪ CTC‬یا کله مورچه ای (دانه درش��ت‪ ،‬متوس��ط و ریز) به طور فله‬ ‫و در بس��ته بندی غیرخرده فروشی ذیل این تعرفه قرار می گیرند‪».‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی در این زمینه به ایرنا گفت‪ :‬با اعالم نظر وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی و ابالغ ان به گمرکات‪ ،‬مش��کل ترخیص چای از‬ ‫گمرکات کشور برطرف شده؛ بنابراین صاحبان کاال می توانند برای‬ ‫خروج کاالی خود به گمرکات اجرایی کش��ور مراجعه و نسبت به‬ ‫خ��روج کاال از گمرک اقدام کنند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬گمرکات اجرایی‬ ‫پیش تر برای جلوگیری از رس��وب کاال نسبت به ترخیص درصدی‬ ‫کاالی اش��اره ش��ده اقدام کرده بودند که با ابالغ این ش��یوه نامه‪،‬‬ ‫مشکل به وجود امده به طورکامل برطرف شد‪.‬‬ ‫کشورهای حوزه سی ای اس گندم مرغوبی‬ ‫تولی��د می کنند که هم برای مصرف کنندگان‬ ‫ایرانی مناس��ب اس��ت و هم مصرف کنندگان‬ ‫ایران��ی به مصرف این گن��دم تمایل دارند اما‬ ‫براس��اس طرح خودکفایی گن��دم و با هدف‬ ‫حمایت از تولید داخل‪ ،‬واردات گندم از دیگر‬ ‫کش��ورها محدود و ممنوع ش��ده است‪ .‬با این‬ ‫حال ممکن اس��ت به واردات گن��دم از دیگر‬ ‫کشورها برای پاسخ به مصرف داخل نیاز پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬نکته مهم در این بین‪ ،‬خرید به موقع و‬ ‫با نرخ مناس��ب اس��ت‪ .‬اگر نیاز به واردات هر‬ ‫کاالی��ی در اینده وج��ود دارد‪ ،‬باید ان را در‬ ‫زمان مناس��ب خریداری ک��رد و گندم هم از‬ ‫این قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬اگر دولت پس از‬ ‫بررسی های کارشناسانه به این نتیجه می رسد‬ ‫که باید گن��دم وارد کرد‪ ،‬بای��د ان را در اول‬ ‫فص��ل برداش��ت و ب��ا کمترین ن��رخ از دیگر‬ ‫تولیدکنن��دگان خریداری کند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫بازرگان��ی دولت��ی ی��ا ش��رکت های بخ��ش‬ ‫خصوص��ی می توانند در این زمان وارد ش��ده‬ ‫و گندم را خریداری کنند‪ .‬زمانی که گندم از‬ ‫مزارع برداش��ت و در سیلو کشور تولیدکننده‬ ‫ذخیره ش��ود‪ ،‬طبیعی است که نرخ ان ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬درصد افزای��ش پیدا کند اما اگر در زمان‬ ‫مناس��ب برای واردات کاالیی خاص از جمله‬ ‫گندم تصمیم گیری شود‪ ،‬این هزینه به کشور‬ ‫تحمیل نخواهد ش��د‪ .‬متاس��فانه تجربه های‬ ‫قبلی از واردات گندم به کشور نشان می دهد‪،‬‬ ‫این هزینه به طور معم��ول به اقتصاد تحمیل‬ ‫ش��ده اس��ت؛ یعنی دولت ها زمان��ی که باید‪،‬‬ ‫گندم را خری��داری نکردند چراکه پیش بینی‬ ‫می کردند به واردات گندم نیازی نیس��ت اما‬ ‫پس از مدتی این نیاز احساس شده است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ ‪ ۹۳‬قلم‬ ‫کاالی اساسی و ضروری‬ ‫در سطح کشور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬رصد‬ ‫مستمر نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی اساسی و ضروری‬ ‫در س��طح کشور نشان از کاهش نرخ ‪ ۹۳‬قلم‬ ‫کاال دارد‪ .‬البته دلیل تالطم نرخ ‪ ۷‬قلم کاالی‬ ‫دیگر را نیز بررس��ی کرد و اقدام های مقتضی‬ ‫ب��رای ایجاد ثبات در نرخ انها در دس��تور کار‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫نشست تنظیم بازار کش��ور افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫ما و امارها موید این نکته اس��ت که روند ارام‬ ‫ب��ازار و ثب��ات موجود در ماه ه��ای اینده نیز‬ ‫تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خوش��بختانه رون��د تولید‬ ‫نیز در کش��ور روبه رشد اس��ت و در ماه های‬ ‫پیش روی‪ ،‬کاهش قیمت ه��ا بر روند زندگی‬ ‫مصرف کنن��ده نیز براس��اس ش��اخص ‪CPI‬‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫مصوبات ستاد تنظیم بازار باید مصرف کننده‬ ‫و تولیدکنن��ده را با هم دید‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫تامین حقوق این دو بخش‪ ،‬باید تصمیم های‬ ‫به گونه ای اتخاذ ش��ود که هیچ ک��دام در این‬ ‫میان اسیب نبینند‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬امسال سیاست وزارتخانه بر‬ ‫این مبناس��ت که صادرات انواع اقالم کاالیی‬ ‫براساس رعایت ضوابط تامین اولیه نیاز کشور‬ ‫و در ص��ورت م��ازاد تولید با اعم��ال مقررات‬ ‫تعرفه ای متناس��ب ک��ه البته مس��تلزم پایه‬ ‫کارشناسی است‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجرای طرح نظارت در ایام‬ ‫منتهی به اربعین امام حسین(ع) و همچنین‬ ‫برنامه های توس��عه ای صادرات کاال به کشور‬ ‫عراق اظهارک��رد‪ :‬باید مس��یرهای کامیون ها‬ ‫از مس��یرهای زوار جدا ش��ود و از حاال برای‬ ‫سال اینده برنامه ریزی الزم را داشته باشیم تا‬ ‫مشکالت به حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با اش��اره به دغدغه م��ورد طرح‬ ‫باغداران سیب در س��فر به استان اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای جلوگیری از ضرر‬ ‫و زیان کش��اورزان و باغ��داران ضرورت دارد‬ ‫جهاد کشاورزی و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان ها درباره این محصول نظارت‬ ‫بیشتری داشته باش��ند تا این بخش از تولید‬ ‫کش��ورمان نیز سرپا باشد و اش��تغال افراد به‬ ‫خطر نیفتد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ی نگهبان کم��ی دیرتر از زمان قانونی به‬ ‫هرچند ش��ورا ‬ ‫مصوبه تش��کل وزارت بازرگانی پاسخ داد اما به هر حال تا‬ ‫حدودی تکلیف ان مش��خص شد‪ .‬شورای نگهبان پس از‬ ‫اینکه فرصت بیش��تری از مجلس ش��ورای اسالمی برای‬ ‫بررس��ی جامع تر طرح تشکیل وزارت بازرگانی درخواست‬ ‫کرد‪ ،‬فقط یک ایراد از این مصوبه گرفت و قرار است برای‬ ‫بررسی به خانه ملت ارجاع داده شود‪ .‬این ایراد بدون هیچ‬ ‫حاشیه و پیچیدگی خاصی قابلیت اصالح از سوی مجلس‬ ‫را دارد و به گفته س��خنگوی ش��ورای نگهبان‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه این موضوع مخالفتی با برنامه باالدستی ندارد و بار‬ ‫مالی ان را دولت برعهده گرفته‪ ،‬در صورت اصالح تبصره‬ ‫یک‪ ،‬تایید ان از شورای نگهبان امکان پذیر است‪.‬‬ ‫براس��اس قانون اساسی جمهوری اس�لامی ایران تمام‬ ‫مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا‬ ‫انها را بررسی و نظر خود را اعالم کند‪ .‬هیچ مصوبه ای بدون‬ ‫ارس��ال به ش��ورای نگهبان و اعالم نظر ش��ورا بر مغایرت‬ ‫نداشتن ان با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون»‬ ‫پیدا نمی کند‪ .‬قانون اساسی در اصل ‪ ۹۴‬الزم دانسته تمام‬ ‫مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی برای بررسی به شورای‬ ‫نگهبان ارس��ال شود‪ .‬این اصل می گوید‪« :‬تمامی مصوبات‬ ‫مجلس شورای اس�لامی باید به شورای نگهبان فرستاده‬ ‫شود‪ .‬ش��ورای نگهبان موظف است انها را حداکثر در ‪۱۰‬‬ ‫روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون‬ ‫اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه انها را مغایر ببیند‬ ‫برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند‪ .‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫مصوبه قابل اجراست‪».‬‬ ‫ط��رح جدایی تجارت از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از س��وی دولت مدت ها بود در مجلس شورای اسالمی به‬ ‫نوعی خاک می خورد که در نهایت پس از چندین بار تایید‬ ‫نش��دن‪ ۳ ،‬مهر یعنی درس��ت ‪ ۲۰‬روز پیش در خانه ملت‬ ‫تصویب و پس از اینکه به شورای نگهبان ارسال شد‪ ،‬چند‬ ‫روز پیش ش��ورای نگهبان در نامه ای به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی خواس��تار مهلت ‪ ۱۰‬روزه ای برای بررسی طرح‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی ش��د که این مهلت تا پایان این‬ ‫هفته تمام می شود‪.‬‬ ‫در این مدت نیز بس��یاری از منتقدان باز هم دس��ت از‬ ‫مخالفت ها نکش��یدند و ش��انس خود را بار دیگر امتحان‬ ‫کردند تا ش��اید ش��ورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند‬ ‫ی��ا با ایرادهای متفاوت‪ ،‬اجرا را به تعویق بیندازند‪ .‬اما پس‬ ‫از تصوی��ب ط��رح تش��کیل وزارت بازرگان��ی در مجلس‪،‬‬ ‫برخی نمایندگان در نامه ای به ش��ورای نگهبان تش��کیل‬ ‫وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر قانون اساس��ی‬ ‫دانس��تند و با اشاره به‪ ۳‬نوبت مخالفت مجلس با تاسیس‬ ‫این وزارتخانه در دو س��ال گذشته‪ ،‬ادعای دولت بر وجود‬ ‫مصوبه سران سه قوه برای تاسیس این وزارتخانه را خالف‬ ‫واقع اعالم کردند‪ .‬امضاکنندگان این نامه از شورای نگهبان‬ ‫خواسته بودند در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی شرایط‬ ‫خاص کشور را در زمینه کسری بودجه دولت لحاظ کرده‬ ‫بهترین زمان‬ ‫خرید گندم‬ ‫مصوبه ای که برگشت خورد‬ ‫خ��ود تفوی��ض کند‪ ،‬در این صورت ای��ن قوانین در مدتی‬ ‫که مجلس تعیین می کند‪ ،‬به طور ازمایش��ی اجرا می شود‬ ‫و تصوی��ب نهای��ی انه��ا با مجلس خواهد ب��ود‪ .‬همچنین‬ ‫مجلس شورای اسالمی می تواند تصویب دائمی اساسنامه‬ ‫سازمان ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬موسسات دولتی یا وابسته به دولت‬ ‫را ب��ا رعایت اصل ‪ 72‬به کمیس��یون های ذی ربط واگذار‬ ‫کند یا اجازه تصویب انها را به دولت بدهد‪ .‬در این صورت‬ ‫مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور‬ ‫یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد‪ ،‬تشخیص این امر به‬ ‫ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات‬ ‫عمومی کش��ور باش��د و به منظور بررسی و اعالم مغایرت‬ ‫نداش��تن انها با قوانین یادشده باید ضمن ابالغ برای اجرا‬ ‫به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی برسد‪».‬‬ ‫همچنین در اصل ‪ ۸۵‬قانون اساس��ی نوشته شده است‪:‬‬ ‫«وزیران از س��وی رئیس جمه��وری تعیین و برای گرفتن‬ ‫رای اعتماد به مجلس معرفی می ش��وند با تغییر مجلس‪،‬‬ ‫گرفتن رای اعتماد جدید برای وزیران الزم نیست‪ .‬تعداد‬ ‫وزی��ران و حدود اختیارات هر ی��ک از انها را قانون معین‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تایید طرح تصویب شده تشکیل وزارت بازرگانی از سوی شورای نگهبان به شرط اصالح «تبصره یک»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫ایران دیگر بهشت تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال نیست؟‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تدوین نقشه راه صادراتی‬ ‫منطبق با بازار داخل‬ ‫کارشناسان معتقدند‪ ،‬با توجه به اهمیت صادرات‬ ‫در اقتصاد ملی در شرایط تحریم‪ ،‬نقشه راه صادرات‬ ‫باید منطبق با نقشه تنظیم بازار داخل تدوین شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری ص��دا و س��یما‪ ،‬حمید‬ ‫زادبوم‪ ،‬رئیس کل سازمان توسعه تجارت در برنامه‬ ‫تیتر امشب گفت‪ :‬با داشتن راهبرد توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور که از برنامه س��وم به بعد ش��کل‬ ‫گرفت و در س��ال ‪ ۹۱‬به ص��ورت مصوبه از هیات‬ ‫وزیران ابالغ شد‪ ،‬راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫داریم که در برنامه چهارم‪ ،‬پنجم و ششم نیز تکرار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منظور از نقشه راه اگر برنامه عملیاتی‬ ‫اجرایی ب��رای راهبردها باش��د‪ ،‬نیاز ب��ه تدوین و‬ ‫تنظیم دارد اما در شرایط کنونی که شرایط تحریم‬ ‫و جنگ اقتصادی اس��ت‪ ،‬نیاز به نقش��ه راه جدید‬ ‫منطبق و متناسب با نقشه تنظیم بازار داریم‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬نقشه‬ ‫راه تنظیم بازار و نقش��ه راه توس��عه صادرات باید‬ ‫به موازات هم ش��کل بگیرند که یک ماه اینده این‬ ‫اتف��اق خواهد افتاد و عالوه بر نقش��ه راه صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬نقشه راه برای ‪ ۱۵‬کشور هدف نیز تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنظیم بازار داخل یک تکلیف اس��ت‪،‬‬ ‫به واس��طه اینکه ما در برابر مردم مس��ئول هستیم‬ ‫اما باتوجه به مش��کالت ساختاری‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی را باید با سیاست های تنظیم بازار منطبق‬ ‫ک��رد‪ .‬برای تنظیم ب��ازار داخل بای��د ممنوعیت و‬ ‫محدودیت ه��ای صادراتی را کم و ب��ه جای ان از‬ ‫عوارض اس��تفاده ک��رد‪ .‬در صورت داش��تن تولید‬ ‫صادراتی باید از حق صادرکنندگان برای ممنوعیت‬ ‫نداشتن صادرات دفاع کرد‪.‬‬ ‫فرید موسوی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫ه��م درباره تدوین نقش��ه راه صادرات��ی برای ‪۱۵‬‬ ‫کشور هدف گفت‪ :‬صادرات بیشتر از انکه خروجی‬ ‫واقعیت های اقتصادی باشد‪ ،‬نتیجه روابط سیاسی‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫موسوی گفت‪ :‬با توجه به اینکه در شرایط تحریم‬ ‫عوامل کنترل نش��ده ای بر حوزه تجارت خارجی ما‬ ‫ناظر اس��ت‪ ،‬باید بیش از اینکه بخواهیم نقشه راه‬ ‫صادراتی بنویسیم‪ ،‬بیش��تر به فکر اصالح و بهبود‬ ‫ش��رایط موجود و تقوی��ت بنگاه ها ب��رای نفوذ در‬ ‫بازاره��ای کنونی باش��یم‪ .‬همچنین جمش��یدنفر‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صادرات ات��اق بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫نقش و اهمیت ص��ادرات و صادرکننده در اقتصاد‬ ‫مل��ی باید تبیین ش��ود که اکن��ون در ابتدای راه‬ ‫هس��تیم‪ .‬هر اتفاقی ک��ه در اقتص��اد رخ می دهد‪،‬‬ ‫نخس��تین مقصر صادرکننده ش��ناخته ش��ده‪ ،‬در‬ ‫صورتی که اصالح نگاه به صادرکننده الزم و تبیین‬ ‫نقش صادرات و صادرکننده مهم است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امروز مهم ترین مش��کل جامعه اشتغال‬ ‫است که نیاز به بازار باز دارد‪ .‬در صنعت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و‪ ...‬تولیدکنن��دگان با ظرفیت زی��ر ‪۵۰‬درصد کار‬ ‫می کنن��د که باید با افزایش ظرفیت به اش��تغال و‬ ‫صادرات کمک کنیم‪.‬‬ ‫جمش��یدنفر در ادامه گفت‪ :‬م��ا هیچ وقت برای‬ ‫توس��عه ص��ادرات برنامه نداش��تیم و ظرفیت ها را‬ ‫نشناختیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫ب��ه دلیل نب��ود ن��گاه صادراتی توس��عه صادراتی‬ ‫ش��کل نمی گیرد چون بیش��تر از واردات حمایت‬ ‫ش��ده‪ ،‬بنابراین اگر حمایت های دولتی از صادرات‬ ‫بیشتر بود‪ ،‬شرکت های صادراتی بزرگ نیز تشکیل‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫رتبه برتر برای مرکز‬ ‫توسعه تجارت الکترونیکی‬ ‫بر اس��اس نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات‬ ‫الکترونیک��ی س��ازمان های اجرای��ی که ازس��وی‬ ‫س��ازمان فناوری اطالعات ایران ارائه ش��ده‪ ،‬مرکز‬ ‫توس��عه تجارت الکترونیکی رتبه شش��م را از بین‬ ‫‪ ۱۰۵‬سازمان اجرایی کسب کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در ارزیاب��ی دوره پنجم‪ ،‬مانند‬ ‫‪۴‬دوره گذشته از مدل بلوغ مرحله ای برای ارزیابی‬ ‫اس��تفاده شده که مش��تمل بر ‪۵‬مرحله حضور در‬ ‫وب‪ ،‬تعاملی‪ ،‬تراکنش��ی‪ ،‬یکپارچگی و مش��ارکتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که مرک��ز در ‪ ۳‬مرحله بلوغ‬ ‫تعاملی‪ ،‬تراکنش��ی و مشارکتی و در تمام خدمات‬ ‫ارزیابی شده شامل سامانه جامع تجارت‪ ،‬مدیریت‬ ‫نظام ت��دارکات الکترونیکی دول��ت‪ ،‬اعطای مجوز‬ ‫دفت��ر ثبت نام گواهی الکترونیک��ی‪ ،‬صدور و ابطال‬ ‫انواع گواهی الکترونیکی و صدور مجوز نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک��ی امتیاز ‪۱۰۰‬درص��د و درنهایت امتیاز‬ ‫نهایی ‪۸۹.۶۳‬درصد را کسب کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ارائه شده از س��ازمان فناوری‬ ‫اطالع��ات در ای��ن زمین��ه‪ ،‬مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیکی باالترین رتبه ارائه خدمات الکترونیکی‬ ‫را در بین زیرمجموعه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ماینرها از ایران می روند‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجید حسینی نژاد‬ ‫تعلل در‬ ‫تصمیم گیری‬ ‫درباره رمزارزها‬ ‫(بیت کوین) باعث‬ ‫شده فرصت‬ ‫نقش افرینی‬ ‫در این عرصه‬ ‫از ایران گرفته‬ ‫شود و دیگر‬ ‫کشورهای منطقه‬ ‫در حال جذب‬ ‫استخراج کنندگان‬ ‫بیت کوین هستند‬ ‫«فرصت س��وزی» کلمه ای اش��نا در اقتصاد ایران‬ ‫اس��ت؛ فرصت هایی که با مزیت های اقتصادی کشور‬ ‫ازجمل��ه انرژی ارزان‪ ،‬نیروی انس��انی ج��وان‪ ،‬وجود‬ ‫ذخای��ر عظیم نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬مواد معدن��ی و‪ ...‬به وجود‬ ‫می اید اما همیش��ه نادیده گرفته می شود و به دلیل‬ ‫بروکراسی های اداری و سازمانی‪ ،‬ساختارهای سنتی‬ ‫و نب��ود فضای مناس��ب کس��ب و کار از بین می رود‬ ‫و به دیگر رقیبان واگذار می ش��ود‪ .‬به گزارش سایت‬ ‫خب��ری اتاق بازرگان��ی تهران‪ ،‬اخری��ن نمونه از این‬ ‫فرصت س��وزی را می توان در بحث تولید رمزارزهای‬ ‫دیجیتال مانند بیت کوین و‪ ...‬در کش��ور ش��اهد بود‪.‬‬ ‫ای��ران به دلیل انرژی ارزان در دو س��ال گذش��ته به‬ ‫یکی از محبوب ترین کش��ورهای جه��ان برای تولید‬ ‫انواع رمزارزها تبدیل ش��ده بود و خبرهای گوناگونی‬ ‫حکایت از ورود سرمایه های خارجی و داخلی در این‬ ‫ح��وزه و راه اندازی مزارع ی��ا در اصطالح «فارم» های‬ ‫تولی��د ارز دیجیتال داش��ت؛ اتفاقی که در ش��رایط‬ ‫تحریم ه��ای اقتصادی و کاهش ش��دید فروش نفت‬ ‫می توانس��ت کمک حال اقتصاد ایران باشد و به راهی‬ ‫برای تولید ارز که امکان جابه جایی ان با تحریم های‬ ‫بانکی وجود دارد‪ ،‬تبدیل شود‪.‬‬ ‫اما همه اینها در شرایطی رخ داد که بخش هایی از‬ ‫دولت مانند وزارت نیرو‪ ،‬بانک مرکزی و‪ ...‬دلخوش��ی‬ ‫از رمزارزها نداش��تند و هریک به ش��کلی ش��روع به‬ ‫س��نگ اندازی در این مسیر کردند که مهم ترین انها‬ ‫افزایش تعرفه های انرژی و ایجاد س��اختاری پیچیده‬ ‫و پرداس��تان برای گرفتن مجوز تولید رمزارزها بود؛‬ ‫اتفاق��ی ک��ه در عمل مزیت ه��ای ایران را به ش��دت‬ ‫کاه��ش داد‪ .‬دول��ت در مصوب��ه ای در این باره تعرفه‬ ‫ب��رق تولی��دی و اس��تخراج ارزهای دیجیت��ال را به‬ ‫تعرفه صادراتی تبدیل و از س��ویی اعالم کرد افرادی‬ ‫که در این حوزه می خواهند مش��غول فعالیت شوند‪،‬‬ ‫باید مجوزهای قانونی را دریافت کنند که بروکراسی‬ ‫بسیار پیچیده ای دارد و باید مجوزهای ان را از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬وزارت نیرو‪ ،‬بانک مرکزی‪،‬‬ ‫وزارت ارتباط��ات‪ ،‬گمرک و س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫گرف��ت و هن��وز هم جزئی��ات اجرای ان مش��خص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ام��ا در س��وی دیگ��ر ای��ن ماج��را و درحالی که‬ ‫مس��ئوالن کش��ور در پیچ و خم تصمیم��ات درباره‬ ‫بایدها و نبایدهای استخراج ارزهای دیجیتال هستند؛‬ ‫کشورهای همسایه و منطقه در اسیای میانه و روسیه‬ ‫به فکر ایجاد ظرفیت هایی برای جذب سرمایه گذاران‬ ‫استخراج ارز دیجیتال افتادند و خیلی زود توانستند‬ ‫بس��ترهایی را برای این کار فراهم کنند‪ ،‬انچنان که‬ ‫حت��ی ماینرهای ایرانی هم ش��روع به ک��وچ به این‬ ‫کشورها کردند‪.‬‬ ‫بهزاد محس��نی‪ ،‬یکی از فعاالن ماینینگ ایران که‬ ‫به اس��تان «ایرکوتسک» روسیه در شمال مغولستان‬ ‫ایرکوتسک‪ ،‬ارزان ترین برق جهان برای ماینینگ را دارد‪ .‬تا قبل از ان‬ ‫ایران این مزیت را داشت که با تعرفه های جدید دیگر اینطور نیست‬ ‫رفت��ه‪ ،‬در چند گزارش ویدئوی��ی و متن از وضعیت‬ ‫مناسب این منطقه برای فعالیت ماینینگ ها صحبت‬ ‫کرده و نوش��ته اس��ت‪ .‬به اعتقاد او پس از تعرفه های‬ ‫س��نگین در ایران‪ ،‬هم اکنون ارزان ترین نقطه جهان‬ ‫برای ماینینگ این منطقه در روسیه است و امکانات‬ ‫بس��یار خوبی ب��رای ماینرها در انجا وج��ود دارد‪ .‬او‬ ‫نوش��ته اس��ت‪« :‬ایرکوتس��ک‪ ،‬ارزان ترین برق جهان‬ ‫ب��رای ماینین��گ را دارد‪ .‬تا قب��ل از ان ایران بود که‬ ‫ب��ا تعرفه ه��ای جدید دیگر اینطور نیس��ت‪ .‬در اینجا‬ ‫هزینه برق حدود ‪۳‬سنت است‪ ،‬اب و هوای مناسبی‬ ‫دارد‪ ،‬به ط��ور رس��می و قانون��ی می ت��وان فعالیت و‬ ‫دستگاه ماینر را وارد کرد و پرسش و پاسخی از شما‬ ‫نمی شود‪».‬‬ ‫همچنین در این باره مجید حسینی نژاد‪ ،‬عضو اتاق‬ ‫بازرگانی تهران هم به خبرگزاری ایس��نا گفته است‪:‬‬ ‫تعلل در تصمیم گیری درب��اره رمزارزها (بیت کوین)‬ ‫باعث شده فرصت نقش افرینی در این عرصه از ایران‬ ‫گرفته شود و دیگر کشورهای منطقه در حال جذب‬ ‫استخراج کنندگان بیت کوین هستند‪ .‬از چند ماه قبل‬ ‫که دولت به موضوع رمزارزها ورود کرد‪ ،‬به طور دقیق‬ ‫تکلیف این حوزه مش��خص نشد و در چنین فضایی‬ ‫بسیاری از اس��تخراج کنندگان بیت کوین کار خود را‬ ‫متوقف کردند یا به دلیل غیرقانونی اعالم ش��دن ان‪،‬‬ ‫موردپیگرد قرار گرفتند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بانک مرکزی گزینه مناس��بی برای‬ ‫تصمیم گیری در زمینه رمزارزها نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از اصلی ترین ویژگی های ارزهای دیجیتال این‬ ‫است که مستقل از بانک های مرکزی و دولت ها عمل‬ ‫می کند و یک��ی از دالیل مزیت داش��تن این پول ها‬ ‫ب��رای ای��ران همین ویژگی اس��ت ک��ه می تواند در‬ ‫عبور از فش��ار تحریم ها به ما کم��ک کند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان و ماینرها باتوجه به افزایش هزینه های‬ ‫تولید رمزارزهای دیجیتال در کشور ماینرهای ایرانی‬ ‫به کوچ کردن به کش��ورهای روس��یه‪ ،‬گرجس��تان‪،‬‬ ‫قزاقستان و‪ ...‬فکر می کنند‪.‬‬ ‫حسینی نژاد معتقد اس��ت‪ ،‬تعلل در تصمیم گیری‬ ‫درب��اره رمزارزه��ا (بیت کوی��ن) باعث ش��ده فرصت‬ ‫نقش افرین��ی در این عرص��ه از ایران گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن دیگر کش��ورهای منطق��ه در حال جذب‬ ‫استخراج کنندگان بیت کوین هس��تند‪ .‬همانطور که‬ ‫از ماه ها قبل اعالم ک��رده بودیم‪ ،‬بیت کوین ظرفیتی‬ ‫قابل توج��ه برای فعالی��ت در ای��ران و ارزاوری برای‬ ‫کش��ور دارد و حتی با وجود دیر اقدام کردن در این‬ ‫زمینه‪ ،‬هنوز ایران می تواند نقشی جدی در این عرصه‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬از چند ماه‬ ‫قب��ل که دولت به موضوع رمزارزها ورود کرد‪ ،‬به طور‬ ‫دقیق تکلیف این حوزه مش��خص نش��د و در چنین‬ ‫فضایی بسیاری از اس��تخراج کنندگان بیت کوین کار‬ ‫خود را متوق��ف کردند یا به دلی��ل غیرقانونی اعالم‬ ‫شدن ان‪ ،‬موردپیگرد قرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در رمزارز‪ ،‬بانک مرکزی نقش��ی ایفا‬ ‫نمی کند و از این رو منطقی نیست از نهادی بخواهیم‬ ‫در ح��وزه ای که اختیاراتش را محدود می کند‪ ،‬مجوز‬ ‫صادر کرده و در راستای ان ضابطه تعیین کند‪.‬‬ ‫حس��ینی نژاد با بیان مزیت جغرافیایی ایران برای‬ ‫اس��تخراج رمزارز اظهار کرد‪ :‬ما در ایران دسترس��ی‬ ‫به ان��رژی ارزان قیمت داریم و با توج��ه به اینکه در‬ ‫تمام سال امکان استفاده از حداکثر ظرفیت ان وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬ای��ن انرژی به هدر می رود‪ .‬اگ��ر این انرژی با‬ ‫نظارت دولت به رمزارزه��ا انتقال پیدا کند‪ ،‬می توان‬ ‫برای کش��ور درامدزایی کرد و س��رمایه گذارانی را به‬ ‫این سمت سوق داد‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی تهران تعلل در تصمیم گیری‬ ‫قطعی درباره رمزارزها را یک فرصت سوزی اقتصادی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬در ش��رایطی ک��ه م��ا فعالی��ت‬ ‫اس��تخراج کنندگان رمزارز را دش��وار کرده ایم‪ ،‬دیگر‬ ‫کش��ورهای منطق��ه در حال ج��ذب انها هس��تند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه از چندی قبل تعدادی از دس��تگاه های‬ ‫ماینر (اس��تخراج رم��زارز) به قزاقس��تان رفته و این‬ ‫رون��د در ماه های گذش��ته نیز ادامه داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اگر ش��رایط به همین ش��کل ادامه پیدا کند‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از س��رمایه گذاران ایران را ترک خواهند کرد‬ ‫و بازگرداندن انها کار س��اده ای نیس��ت‪ .‬به طور قطع‬ ‫بیت کوین در ش��رایط فعلی می تواند در حل بخشی‬ ‫از مشکالت اقتصادی کشور کمک کننده باشد و باید‬ ‫این فرصت را به دست اورد‪.‬‬ ‫نتایج سفر هیات تجاری ایران به اتریش تشریح شد‬ ‫استفاده از ابزارهای نواورانه برای عبور از سختی مراودات پولی‬ ‫هی��ات تجاری اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و اتریش‬ ‫به تازگی از سفر به وین بازگشته است‪.‬‬ ‫در این س��فر صاحبان بنگاه های دو کش��ور در مالقات و‬ ‫گفت و گو ه��ای تجاری که در چند روز با یکدیگر داش��تند‪،‬‬ ‫ س��عی کردند روی یک موضوع متمرکز ش��ده و به گفتمان‬ ‫مشترکی دس��ت پیدا کنند و ان یافتن راهکارهای نواورانه‬ ‫لو انتق��ال پول می��ان بنگاه ها و فع��االن اقتصادی‬ ‫ب��رای نق ‬ ‫دوکشور بود‪.‬‬ ‫هیات تجاری اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و اتریش که‬ ‫ش خصوصی ایران‬ ‫هم��راه ب��ا ‪ ۲۶‬نماینده از بنگاه های بخ�� ‬ ‫به این س��فر رفت‪ ،‬روزه��ای ش��لوغ و پررفت و امدی را در‬ ‫وین س��پری کرد‪ ،‬به طوری که این گروه از فعاالن اقتصادی‬ ‫با تع��داد زیادی از صاحبان ش��رکت های اتریش��ی (حدود‬ ‫‪ ۱۶۰‬ش��رکت) برای انجام مذاکرات تجاری رو به رو ش��دند‪،‬‬ ‫به گونه ای که اعضای ایران��ی این هیات تجاری ناچار بودند‬ ‫ساعت های طوالنی در روز را به پذیرش مدیران شرکت های‬ ‫اتریش��ی و مذاک��رات رو در روی تجاری ب��ا انان اختصاص‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫فرزی��ن فردیس‪ ،‬عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران ک��ه در ترکی��ب هیات اعزام��ی به اتری��ش حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬در گفت وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫به عالقه مندی باالی ش��رکت های اتریش��ی برای همکاری‬ ‫اقتصادی با بنگاه های ایرانی اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫اتریش��ی که از بخش های گوناگون اقتصادی این کش��ور به‬ ‫دیدار هیات تجاری ایران امده بودند‪ ،‬مشتاقانه به دنبال این‬ ‫بودن��د که راهکارهای جدی��د و نواورانه خود برای تبادالت‬ ‫تعطیالت افغانستان باعث تاخیر‬ ‫در خروج کامیون ها از مرز شده است‬ ‫ناظر گمرک خراس��ان رضوی گفت‪ :‬تعطیالت‬ ‫افغانستان و توقف فعالیت گمرک اسالم قلعه در‬ ‫والیت هرات این کش��ور این روزها موجب تاخیر‬ ‫در روند خروج کامیون های ترانزیتی و صادراتی‬ ‫از مرز دوغارون ش��ده اس��ت‪ .‬امید جهانخواه در‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬هفته گذشته به علت ‪3‬روز‬ ‫تعطیلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬هزار و ‪۲۰۰‬کامیون در منطقه ویژه‬ ‫دوغ��ارون و قبل از گمرک برای خ��روج از مرز‬ ‫معطل ش��دند‪ .‬وی اظه��ار ک��رد‪ :‬تعطیالت در‬ ‫افغانستان باعث می ش��ود کامیون های صادراتی‬ ‫که باید از مرز خارج ش��وند‪ ،‬معط��ل بمانند‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر کامیون های ترانزیتی که از بندرها‬ ‫به سوی دوغارون می ایند‪ ،‬به جمع کامیون های‬ ‫متوقف ش��ده صادراتی افزوده می شوند که این‬ ‫امر باعث ازدحام کامیون ها در مرز می شود‪ .‬ناظر‬ ‫گمرک خراسان رضوی گفت‪ :‬این درحالی است‬ ‫که گمرک دوغارون در ای��ران در تمام روزهای‬ ‫س��ال و حتی تعطیالت رس��می فعالیت دارد و‬ ‫س��اعات کاری ای��ن گمرک افزای��ش یافته و از‬ ‫س��اعت ‪ ۵:۳۰‬صبح تا ‪۱۷:۳۰‬دقیقه فعال است‪.‬‬ ‫جهانخ��واه افزود‪ :‬از س��وی دیگر س��ازمان های‬ ‫مرتبط مانند مرزبانی‪ ،‬گذرنامه‪ ،‬راهداری و سایر‬ ‫نهاده��ا همکاری الزم را ب��ا گمرک دوغارون در‬ ‫روزه��ای تعطیل دارند‪ .‬گمرک اس�لام قلعه در‬ ‫والیت هرات در روزهای جمعه تعطیل اس��ت و‬ ‫این امر باعث می شود انجام تشریفات گمرکی در‬ ‫گمرک اسالم قلعه از جمعه به شنبه موکول شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مسئله تعطیالت افغانستان در‬ ‫مالقات های مرزی و نشست با مسئوالن گمرک‬ ‫اسالم قلعه مطرح و مراتب به وزارت امور خارجه‬ ‫اعالم شده که در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫تجاری با ای��ران را با نمایندگان بخش خصوصی کش��ور به‬ ‫اشتراک بگذارند و برای رس��یدن به نتایج عملیاتی بحث و‬ ‫تبادل نظر کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افزون بر ‪۹۹‬درصد از بنگاه های فعال در‬ ‫اتریش را ش��رکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شرکت های کوچک و متوسط در رویارویی با تحریم ها‬ ‫از انعطاف پذیری باالتری برخوردار هستند و تالش می کنند‬ ‫با هم فکری با ش��ریکان تجاری خ��ود از ایران‪ ،‬راه حل هایی‬ ‫برای ادام��ه همکاری ه��ای اقتصادی می��ان دو طرف پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد نواوری و تحول دیجیتال‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اش��اره ب��ه اینکه جدی ترین موضوع‬ ‫گفت وگوی نمایندگان شرکت های اتریشی با هیات تجاری‬ ‫ایران‪ ،‬چگونگی نقل و انتقال پ��ول میان دوطرف بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در نشس��ت هایی که در این سفر میان هیات تجاری ایران و‬ ‫اتاق اتریش و شرکت های این کشور بحث و تبادل نظر شد‪،‬‬ ‫یافت��ن راهکارهای نواورانه برای مراودات پولی و مالی میان‬ ‫بنگاه های دوکشور بود‪.‬‬ ‫در این زمینه روی استفاده از ظرفیت رمزارزها مذاکراتی‬ ‫نیز انجام شد‪ .‬به گفته فردیس‪ ،‬یکی از محورهای مذاکرات‬ ‫هیات رئیس��ه ات��اق بازرگان��ی مش��ترک ای��ران و اتریش و‬ ‫نمایندگان س��ازمان توس��عه صادرات اتریش‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت رمزارزها برای پرداخت ه��ای مالی میان بنگاه های‬ ‫دو کش��ور ب��ود و در این زمینه‪ ،‬دو ط��رف توافق کردند که‬ ‫پیرام��ون بکارگیری راه حل ه��ای نواورانه در مبادالت پولی‬ ‫مذاکرات خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫تالش برای تقویت داوری تجاری بین المللی در کشور‬ ‫در همای��ش داوری ‪ GIAC‬و همای��ش‬ ‫شصتمین سالگرد کنوانسیون نیویورک در دادگاه‬ ‫عال��ی گرجس��تان که چن��دی قبل برگزار ش��د‪،‬‬ ‫ش��هرام کیوان فر‪ ،‬مشاور ارش��د مرکز داوری اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬ب��ه نمایندگی از مرک��ز داوری اتاق تهران‬ ‫نی��ز حض��ور یافت تا ضم��ن معرفی ای��ن مرکز و‬ ‫تش��ریح فعالیت های داوری در ایران‪ ،‬موفقیت های‬ ‫‪ GIAC‬و رویکرد محاکم در کش��ور گرجستان در‬ ‫ح��وزه داوری را موردارزیاب��ی و گزارش قرار دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫در ای��ن دو همایش‪ ،‬نمایندگانی از مراکز دولتی و‬ ‫مراکز داوری حدود ‪ ۳۰‬کش��ور حضور یافته بودند‬ ‫و س��خنرانان نهادهای مهم داوری ازجمله دادگاه‬ ‫داوری ات��اق بازرگان��ی بین المل��ل‪ ،‬مرک��ز داوری‬ ‫بین المللی گرجس��تان‪ ،‬قوه قضاییه و دادگس��تری‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬وزارت دادگس��تری گرجس��تان‪،‬‬ ‫مرک��ز داوری بین الملل��ی وی��ن و موسس��ه های‬ ‫حقوقی معتب��ر و شناخته ش��ده بین المللی مانند‬ ‫شرمن انداس��ترلینگز‪ ،‬اسکویر پتن باگز‪ ،‬فرشفیلدز‬ ‫ب��رکاوس‪ ،‬وایت اندکیس و همچنین موسس��ه ها و‬ ‫انجمن های حقوقی گرجستان حضور داشتند و در‬ ‫این دو همایش به بی��ان نظرات و ارائه تجربه های‬ ‫خود پرداختند‪ .‬مرک��ز داوری اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نی��ز که ب��ا یک نماین��ده در ای��ن همایش حضور‬ ‫داشت‪ ،‬در تالش است با نقش افرینی و فعالیت در‬ ‫مجامع بین المللی و با روزامد کردن اطالعات خود‬ ‫در حوزه داوری تجاری بین المللی و بومی س��ازی‬ ‫و اجرای ایده های موف��ق در این زمینه‪ ،‬هماهنگ‬ ‫ب��ا مراکز داوری فعال در جهان‪ ،‬نس��بت به تقویت‬ ‫داوری تج��اری بین الملل��ی در کش��ور که یکی از‬ ‫مهم ترین عوامل تس��هیلگر در تج��ارت خارجی و‬ ‫سرمایه گذاری دوجانبه میان ملت هاست موثر باشد‪،‬‬ ‫به گونه ای که اصحاب تجارت‪ ،‬مراکز داوری داخلی‬ ‫را در حد استانداردهای بین المللی ارزیابی کنند و‬ ‫با اطمینان خاطر انها را به عنوان مراجع رسیدگی‬ ‫به اختالف ها و دعاوی خود در قراردادهای دوجانبه‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬دفت��ر مرکز داوری‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با تش��کیل «کمیس��یون امور‬ ‫بین المل��ل» تالش می کند تا ضمن ارتقای جایگاه‬ ‫این مرک��ز در عرصه بین الملل��ی‪ ،‬خدمات خود را‬ ‫به طور گس��ترده در راس��تای قراردادهای تجاری‬ ‫بین الملل��ی ارائه دهد و ضمن جلب اعتماد تاجران‬ ‫خارجی به این مرک��ز‪ ،‬مانع تضییع حقوق تاجران‬ ‫داخل��ی در قرارداده��ای بین المللی ش��ود‪ .‬مرکز‬ ‫داوری اتاق تهران به موجب اجرای بند «ح» ماده‬ ‫‪« ۵‬قان��ون اصالح موادی از قان��ون اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع و مع��ادن ایران» و به منظ��ور حل و فصل‬ ‫اختالف ه��ای بازرگانی داخل��ی و خارجی اعضای‬ ‫اتاق و سایر متقاضیان‪ ،‬بر مبنای «قانون اساسنامه‬ ‫مرکز داوری اتاق ایران» در اردیبهشت سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تاسیس و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫از کم و کیف برگزاری نمایشگاه صنعت تهران گزارش می دهد‬ ‫‪ ۱۹‬سال نمایش تخصصی به سود توسعه صنعتی‬ ‫بهمن حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت تهران با‬ ‫عن��وان تجاری(‪ )TIIE‬به م��دت ‪ ۴‬روز از ‪ ۱۸‬تا ‪۲۱‬‬ ‫مهر در فضایی به وس��عت ‪ ۱۳‬ه��زار مترمربع برگزار‬ ‫ش��د‪ ۴۴۰ .‬ش��رکت داخلی و ‪ ۱۶‬ش��رکت خارجی‬ ‫به طور مس��تقیم در این نمایش��گاه حضور داش��ته و‬ ‫افرادی چون حمید زادبوم رئیس س��ازمان توس��عه‬ ‫و تجارت‪ ،‬مه��دی صادقی نیارکی معاون امور صنایع‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و بهمن حس��ین زاده‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از ان بازدید کردند‪.‬‬ ‫تجهیزات صنعتی و کارگاهی‪ ،‬اتوماسیون صنعتی‪،‬‬ ‫اب��زاراالت‪ ،‬ماش��ین االت و خطوط تولی��د‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی و مش��اوره ای‪ ،‬صنای��ع پیش��رفته‪،‬‬ ‫تجهیزات ایمنی و بهداشت‪ ،‬فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش و‪ ...‬همگی از محصوالت و زمینه هایی هستند‬ ‫که در این نمایش��گاه به ان پرداخته می شود‪.‬‬ ‫از کم و کیف برگزاری این رویداد گزارش می دهد‪.‬‬ ‫در دو دهه گذشته نمایش��گاه بین المللی صنعت‪،‬‬ ‫همواره فرصت مناس��بی برای صنعتگران بوده تا در‬ ‫ان به معرفی جدیدترین محصوالت خود پرداخته و‬ ‫با صنایع کشورهای شرکت کننده دیگر اشنا شوند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت ته��ران «‪»TIIE‬‬ ‫در چند دوره گذش��ته خود با ه��دف ارائه قابلیت ها‬ ‫و توانمندی ها و سوق ش��رکت ها به سمت بازارهای‬ ‫گسترده تر توانس��ت نقش ویژه ای در توسعه صنایع‬ ‫داخلی ایف��ا کند‪ .‬این نمایش��گاه همچنین به عنوان‬ ‫فرصتی ب��رای صنعتگران خالق برای معرفی اخرین‬ ‫محصوالت خود و شناخت صنایع کشورهای گوناگون‬ ‫شرکت کننده به شمار می اید‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای رسمی‪ ،‬نمایشگاه صنعت تهران‬ ‫توانس��ت در دوره قبل��ی خود محص��والت صنعتی‬ ‫‪ ۴۳۵‬غرف��ه دار ایران��ی و ‪ ۱۲۵‬غرف��ه دار بین المللی‬ ‫از کش��ورهایی مانن��د ایتالیا‪ ،‬المان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬فرانس��ه و‪ ...‬را در معرض دید بیش از ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫بازدیدکننده قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کشور با قدرت در حرکت است‬ ‫نمایشگاه صنعت در س��ال ‪ ۹۸‬با هدف حمایت از‬ ‫تولی��د داخلی با تاکید بر خودکفای��ی برای مقابله با‬ ‫سیاس��ت های دولت در محدود کردن واردات سبب حرکت واحدهای‬ ‫تولیدی به س��مت و سوی داخلی سازی شده و با توجه به افزایش تولید‬ ‫محصوالت داخلی در س��ال رونق تولید‪ ،‬پیش بینی می کنیم صادرات نیز‬ ‫افزایش یابد‬ ‫محدودیت ه��ای تحریم��ی امریکا علی��ه ایران کلید‬ ‫خورد‪ .‬در حاش��یه برگزاری این نمایشگاه مسئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ر تمرک��ز ب��ر‬ ‫برنامه ری��زی درس��ت ب��رای گره گش��ایی از موان��ع‬ ‫توس��عه ای صنع��ت و توجه جدی به ش��کل گیری و‬ ‫حمایت از صنایع نوپا تاکید کردند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و ریاس��ت‬ ‫کل سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬در ایین گشایش‬ ‫نوزدهمین نمایش��گاه صنعت‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش ‪۲۲.۵‬‬ ‫درصدی صادرات از لحاظ وزنی‪ ،‬نشان دهنده حرکت‬ ‫پر قدرت واحدهای تولیدی کشور است‪.‬‬ ‫حمی��د زادب��وم ب��ا اع�لام ای��ن خب��ر اظهارکرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت های دول��ت در مح��دود ک��ردن واردات‬ ‫س��بب حرک��ت واحده��ای تولی��دی به س��مت و‬ ‫س��وی داخلی س��ازی ش��ده و ب��ا توجه ب��ه افزایش‬ ‫تولی��د محص��والت داخلی در س��ال رون��ق تولید‪،‬‬ ‫پیش بین��ی می کنیم ص��ادرات نی��ز افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاهش ارزش��ی صادرات بیشتر معطوف‬ ‫به کاه��ش ارزش کااله��ای صادرات��ی در گمرکات‬ ‫نسبت به سال گذشته که با توجه به درخواست های‬ ‫صادرکنندگان درباره تعهدات ارزی مبنی بر واقعی تر‬ ‫کردن قیمت های پایه صادراتی و با تصمیم کارگروه‬ ‫نرخ گذاری‪ ،‬کاهش ‪۱۰‬درصدی در صادرات را شاهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫زادبوم از نمایشگاه ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم‬ ‫بازاریاب��ی نام برد و گفت‪ :‬از طریق حضور یا برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی می توانیم ظرفیت های کشور‬ ‫در بخش ه��ای گوناگون را به جهان معرفی کنیم که‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی برنامه های‬ ‫جدیدی در این راستا در دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف مهم رویداد‬ ‫بهم��ن حس��ین زاده نی��ز در جمع خبرن��گاران با‬ ‫بیان رش��د صنعتی در مناطق کمتر توس��عه یافته از‬ ‫اولویت های کشور است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬صنعت در ایجاد‬ ‫اشتغال و رفع نیازهای کش��ور اهمیت ویژه ای دارد‪،‬‬ ‫از ای��ن رو باید تالش کرد هم ‪ ۸۵‬هزار واحد صنعتی‬ ‫فع��ال کش��ور با حداکث��ر ظرفیت تولی��د کنند و از‬ ‫انجای��ی که بخش عم��ده ای از این واحدها به بخش‬ ‫خصوص��ی تعلق دارند نمایش��گاه صنع��ت می تواند‬ ‫بس��تری برای عرض��ه طرح های نوی��ن صنعتی انها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نمایش��گاه بین المللی ته��ران با بیان‬ ‫اینکه حمایت از تولید صادرات گرا در بستر همگرایی‬ ‫قابل تحقق اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر حرکت‬ ‫واحدهای تولیدی برای نف��وذ در بازارهای صادراتی‬ ‫جدید مورد حمایت دولت قرار دارد زیرا به اش��تغال‬ ‫کش��ور کمک می کند‪ ،‬پیش تر در فرمایش��ات رهبر‬ ‫معظم انقالب و رئیس جمهوری نیز بر ایجاد و حفظ‬ ‫اش��تغال به عنوان یکی از اولویت های اصلی کش��ور‬ ‫تاکید شده بود‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬براس��اس سیاس��ت گذاری وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در دو س��ال این��ده باید‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ارد دالر از کااله��ای واردات��ی در داخ��ل‬ ‫کش��ور تولید ش��ود که نیاز به دانش فنی مهندس��ی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده در ادام��ه با مقایس��ه پیش��رفت های‬ ‫صنعت��ی و تج��اری ایران از ابتدای انقالب اس�لامی‬ ‫تاکن��ون‪ ،‬گف��ت‪ :‬در س��ال ‪ ۵۷‬ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی در داخل کش��ور وجود داش��ت و اکنون ‪۸۵‬‬ ‫هزار واحد در کشور وجود دارد که بخش عمده ای از‬ ‫نیاز داخلی کشور را تامین می کنند‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه شاهین و شکار در عربستان‬ ‫دومین نمایش��گاه ش��اهین و شکار از س��وی باشگاه شاهین س��عودی و به مدت ‪ ۵‬روز در ریاض برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬در دو روز برپایی‪ ،‬این نمایشگاه تاکنون بیش از‪ ۵‬میلیون ریال سعودی فروش داشته که انتظار‬ ‫می رود در روزهای باقی مانده از نمایشگاه این رقم فراتر رود‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز نمایشگاه شاهین شکاری ریاض‪ ،‬بزرگ ترین نمایشگاه اینچنینی در خاورمیانه‬ ‫به شمار می رود‪ .‬همچنین بخشی از این نمایشگاه به برگزاری کارگاه های اموزشی‪ ،‬سخنرانی‪ ،‬سمینارهای‬ ‫اموزشی و بازی های ویژه کودکان اختصاص دارد‪ .‬این نمایشگاه از سوی باشگاه شاهین سعودی برپا شده‬ ‫و ‪ ۵‬روز ادامه دارد‪ .‬شرکت کنندگانی از ‪ ۲۰‬کشور در این نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫هدف از این نمایش��گاه جذب عالقه مندان و دوس��تداران شکار و شاهین و باالبردن سطح اگاهی درباره‬ ‫محافظ��ت از محیط زیس��ت‪ ،‬حیات وحش و هویت فرهنگی‪ ،‬بیان ش��ده اس��ت‪ .‬رویداد ب��زرگ ریاض از‬ ‫‪ ۳۰‬بخش ویژه ای ش��اهین و ش��کار تشکیل ش��ده و نسل جدید از طریق این نمایش��گاه با تاریخ کشور و‬ ‫میراث فرهنگی ان اشنا می شوند‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان در این رویداد می توانند از نزدیک پرواز انواع شاهین ها را که از طریق تکنیک هولوگرام‬ ‫سه بعدی به نمایش گذاشته خواهد شد تماشا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت های مهم‬ ‫مه��دی صادقی نیارک��ی نی��ز در حاش��یه برپایی‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت در جمع‬ ‫خبرن��گاران با بیان ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬بخش های‬ ‫گوناگون اقتصادی کشور به دلیل بعضی محدودیت ها‬ ‫تحت تاثی��ر قرار گرفته اند اما بخ��ش صنعت به دلیل‬ ‫توجه به افزایش عمق س��اخت داخ��ل و جایگزینی‬ ‫واردات وارد مرحل��ه افزای��ش تولی��د در کااله��ای‬ ‫مزیت دار ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫مش��روط به تامین به موقع مناب��ع ارزی و نقدینگی‬ ‫مورد نی��از از س��وی نهادها و موسس��ه های پولی و‬ ‫بانکی؛ دس��تاوردهای مناس��بی در حوزه رونق تولید‬ ‫و افزایش صادرات خواهیم داشت‪ .‬نیارکی همچنین‬ ‫با تبیین سیاست های حمایتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از صنایع مزیت دار گفت‪ :‬برگزاری میزهای‬ ‫تخصص��ی و همچنین افزایش عمق س��اخت داخل‬ ‫از جمل��ه برنامه ه��ای اولوی��ت دار در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��ت‪ .‬معاون ام��ور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به توسعه صادرات‬ ‫غیرنفت��ی برای معرفی محصوالت س��اخت ایران به‬ ‫نقاط گوناگون جهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توجه به صادرات‬ ‫غیرنفتی منجر به ارزاوری و همچنین تامین نیازهای‬ ‫ارزی حوزه تولید می شود‪.‬‬ ‫نیارکی با اشاره به وضعیت صنعت در‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امس��ال گفت‪ :‬در بخش��ی از صنایع که عمق ساخت‬ ‫داخل بیش��تری دارند‪ ،‬رونق تولید عمیق تر است اما‬ ‫برخ��ی صنایع که ب��رای تامین م��واد اولیه و تامین‬ ‫زنجیره لجس��تیک نیاز ب��ه واردات دارند‪ ،‬در تالش‬ ‫هس��تیم با تامین ب��ه موقع مواد اولی��ه‪ ،‬محصوالت‬ ‫صنعتی در شرایط مناسبی وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره اع�لام گزارش هایی در زمینه‬ ‫رش��د مثبت صنعتی بیان کرد‪ :‬بیش��تر صنایعی که‬ ‫عمق ساخت داخل بیش��تری دارند مانند کانی های‬ ‫غیرفلزی و انهایی که وابستگی کمتری به مواد اولیه‬ ‫واس��طه ای و تجهیزات دارند‪ ،‬صدق می کند و ما این‬ ‫رش��د را هم در وزن ص��ادرات و هم در تولید بخش‬ ‫بنگاه هایی که جایگزین واردات ش��ده اند‪ ،‬مش��اهده‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫توجه به صادرات‬ ‫غیرنفتی منجر‬ ‫به ارزاوری‬ ‫و همچنین‬ ‫تامین نیازهای‬ ‫ارزی حوزه‬ ‫تولید می شود‬ ‫صنع��ت نمایش��گاهی پ��س از جنگ جهان��ی دوم‪،‬‬ ‫دستخوش تحوالت زیادی شده و به مهم ترین ابزار رشد و‬ ‫توسعه تجارت به ویژه صادرات کاال و خدمات تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬گس��ترش فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬توسعه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬بانکداری‪ ،‬بیمه و سیستم های نوین بازبینی‬ ‫کاالها در گمرک ها‪ ،‬در توسعه صنعت نمایشگاهی نقش‬ ‫مهمی ایفا کرده است‪.‬‬ ‫ب��رای نش��ان دادن اهمیت نمایش��گاه ها در توس��عه‬ ‫صادرات کافی است به این نکته اشاره کنیم که در جهان‬ ‫معاصر بیش��ترین فضاهای نمایش��گاهی به کشورهای‬ ‫ایاالت متح��ده‪ ،‬المان و چین تعل��ق دارند که مهم ترین‬ ‫قطب ه��ای تجاری جهان به ش��مار می روند و در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی س��هم انها در ص��ادرات جهانی افزون‬ ‫بر ‪ ۳۰‬درصد بوده اس��ت‪ .‬مهم ترین پرسش��ی که مطرح‬ ‫می شود این است که نمایشگاه های بازرگانی بین المللی‬ ‫چ��ه خدمات��ی ارائه می دهن��د که در توس��عه صادرات‬ ‫تاثیرگذار اس��ت؟ برای پاس��خ به این پرسش به برخی از‬ ‫این خدمات اش��اره می کنیم‪-۱ :‬بازاریابی برای کاالهای‬ ‫شرکت کنندگان در نمایشگاه‪ -۲ ،‬فروش مستقیم کاال به‬ ‫خریداران عمده یا مصرف کنندگان‪ -۳ ،‬معرفی کاالهای‬ ‫ابتکاری یا نوینی که در نتیجه تجاری س��ازی یافته های‬ ‫پژوهش��ی تولید ش��ده اند به بازدیدکنن��دگان‪ -۴ ،‬پیدا‬ ‫ک��ردن کانال های جدید توزیع کاال در کش��ورهایی که‬ ‫نمایشگاه در ان برگزاری شده است‪ -۵ ،‬شناسایی رقبای‬ ‫تجاری و اگاه��ی از ویژگی های کااله��ا و خدمات انها‪،‬‬ ‫ش��رایط صدور‪ ،‬قیمت های پیشنهادی و‪ -۶ ،...‬اگاهی از‬ ‫دیدگاه های مشتریان بالقوه درباره نقاط ضعف کاالهای‬ ‫عرضه شده و اقدام هایی که برای برطرف کردن انها باید‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬بازاریابانی که از س��وی شرکت ها‪ ،‬همزمان‬ ‫با برپایی نمایش��گاه ها به بازار هدف اعزام می ش��وند‪ ،‬به‬ ‫اطالعات ذی قیمتی دسترسی پیدا می کنند که هرگز از‬ ‫طریق پژوهش ها پشت میز (‪ )Desk Research‬قابل‬ ‫دسترس��ی نیست‪ .‬این اطالعات ش��رکت ها را در تدوین‬ ‫برنامه های صادرات��ی برای موفقیت در عقد قراردادهای‬ ‫تجاری و تولید کاالهایی که از هر جهت با ذوق و س��لیقه‬ ‫مشتریان بازار هدف مطابقت دارد‪ ،‬یاری می کند‪ .‬اهمیت‬ ‫نمایشگاه ها در توس��عه صادرات و به طور کلی گسترش‬ ‫روابط اقتصادی با جهان خارج‪ ،‬حتی از سده ‪19‬میالدی‬ ‫در کش��ور ما شناخته شده اس��ت و حضور فعال ایران در‬ ‫عهد قاجاریه در نمایش��گاه های جهانی (اکس��پوهای)‬ ‫لندن‪ ،‬پاریس و وین و برپایی نخستین نمایشگاه به سبک‬ ‫امروز در ش��هر تبریز به فرمان عباس میرزا نایب السلطنه‬ ‫ای��ران در زم��ان فتحعلی ش��اه این موض��وع را به اثبات‬ ‫می رس��اند‪ .‬تا اواس��ط ده��ه ‪ ۱۳۷۰‬هر س��ال فقط یک‬ ‫نمایشگاه بازرگانی بین المللی در تهران برگزار می شد که‬ ‫کشورهای معدودی در ان شرکت می کردند؛ اما به مرور‬ ‫زم��ان بازرگانان‪ ،‬صاحبان صنای��ع و به طور کلی فعاالن‬ ‫اقتصادی به اهمیت نمایش��گاه ها در بسط روابط تجاری‬ ‫با کش��ورها‪ ،‬ایجاد فرصت های شغلی جدید‪ ،‬دستیابی به‬ ‫فناوری های نوین و توس��عه صادرات پی بردند؛ بنابراین‬ ‫در همه اس��تان های کش��ور به ایجاد مراکز نمایشگاهی‬ ‫اقدام کردند‪ .‬امروزه ایران از لحاظ صنعت نمایش��گاهی‬ ‫پس از امارات متحده عربی‪ ،‬دومین مقام را در خاورمیانه‬ ‫دارد و هرس��ال بیش از ‪ ۶۰۰‬نمایش��گاه در کش��ور برپا‬ ‫می شود‪ .‬شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران‬ ‫با برپایی حدود یکصد نمایش��گاه بین المللی‪ ،‬تخصصی و‬ ‫اختصاصی در داخل و خارج از کش��ور موقعیت ممتازی‬ ‫در بین دارندگان «س��ایت های نمایشگاهی» در منطقه‬ ‫خاورمیانه و افریقا کسب کرده است‪ .‬اگر تجارت جهانی‬ ‫کاال و خدمات تجاری در س��ال گذشته میالدی به رقمی‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬تریلیون دالر افزون ش��ده اس��ت که نیمی از‬ ‫ان را ص��ادرات کاال و خدم��ات تش��کیل می دهد‪ ،‬بدون‬ ‫ش��ک برپایی هزاران نمایش��گاه بین المللی‪ ،‬تخصصی و‬ ‫اختصاصی در دورترین نقاط جهان‪ ،‬در توس��عه صادرات‬ ‫تاثیر مس��تقیم داش��ته اس��ت‪ .‬صنعت نمایشگاهی در‬ ‫کش��ور ما برای انکه بتواند نقش ارزنده تری در توس��عه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬به ویژه در دوره تحریم ها‪ ،‬ایفا کند‪ ،‬به حمایت‬ ‫قاط��ع دول��ت و قوه مقننه نیازمند اس��ت‪ .‬به رس��میت‬ ‫شناختن فعالیت های نمایشگاهی به عنوان فعالیت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬ارائه تس��هیالت اعتباری با ش��رایط مناسب به‬ ‫مراکز نمایش��گاهی کشور برای نوسازی سالن ها و مجهز‬ ‫ش��دن به تجهیزات جدید‪ ،‬حمایت از غرفه س��ازان و در‬ ‫نهایت فرهنگ سازی برای معرفی اهمیت نمایشگاه ها در‬ ‫گسترش مناس��بات تجاری با کشورها و تعامل با جهان‬ ‫خ��ارج می تواند ضمن افزایش درامدهای ارزی کش��ور‬ ‫از طریق توس��عه ص��ادرات‪ ،‬جایگاه ای��ران را در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی منطقه ارتقا بخش��د‪ .‬ش��رکت هایی که با‬ ‫برنامه ریزی دقیق در نمایشگاه های بازرگانی بین المللی‬ ‫ش��رکت می کنن��د و کاالهای انه��ا از کیفی��ت باالتر و‬ ‫قیمت های مناسب تری در مقایسه با رقیبان تجاری انها‬ ‫برخوردار است‪ ،‬ش��انس بیشتری برای عقد قراردادهای‬ ‫صادراتی دارند‪ .‬انج��ام پژوهش های میدانی درباره بازار‬ ‫ه��دف و انتخاب تیم بازاریابی فعال و کارامد برای حضور‬ ‫در نمایشگاه ها دستاوردهای صادراتی ارزنده تری را برای‬ ‫شرکت کنندگان در نمایشگاه ها به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش نمایشگاه‬ ‫در توسعه‬ ‫صادرات‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫استان‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با حضور معاون دفتر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو در اصفهان انجام شد‬ ‫بهم�ن راعی‪ -‬معاون دفتر پدافن��د غیرعامل و مدیریت‬ ‫بحران وزارت نیرو در ایین رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ‬ ‫غواصی منطقه مرکزی جنوب کشور گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫از سوی وزیر نیرو شیوه نامه تشکیل اکیپ های غواصی برای‬ ‫ش��رکت های تابع وزارت نیرو صادر شد و تاکنون اکیپ های‬ ‫غواص��ی منطقه مرکزی ش��مال غرب در زنج��ان و منطقه‬ ‫مرکزی جنوب کشور در اصفهان تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬جالل جهانبخش��ی با بیان‬ ‫اینک��ه تا پایان س��ال ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬اکیپ غواصی دیگر در کش��ور‬ ‫تش��کیل می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬دفتر پدافن��د غیرعامل و‬ ‫مدیریت بحران وزارت نیرو در صدد است تا پایان سال در ‪۴‬‬ ‫تا‪ ۵‬منطقه دیگر در کشور اکیپ های غواصی راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که همه شرکت های تابع وزارت نیرو ملزم‬ ‫رونمایی از مرکز عملیاتی اکیپ غواصی وزارت نیرو‬ ‫به تشکیل اکیپ های غواصی هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قانون جدید مدیریت بحران کشور اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬در قانون جدید مدیریت بحران‪ ،‬وزارت نیرو مس��ئول‬ ‫مس��تقیم مهار س��یالب ها در کش��ور اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫تش��کیل اکیپ های تخصص��ی غواصی برای مه��ار حوادث‬ ‫ناگهانی در وزارت نیرو الزامی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تشکیل اکیپ های غواصی تخصصی برای مهار‬ ‫حوادثی که در زیر اب رخ می دهد‪ ،‬بس��یار اهمیت دارد زیرا‬ ‫غواصان عالوه بر مهارت الزم در غواصی باید اشنایی کامل بر‬ ‫تجهیزات و تاسیسات صنعت اب نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫مع��اون دفتر پدافن��د غیرعامل و مدیری��ت بحران وزارت‬ ‫نی��رو افزود‪ :‬در قانون جدید مدیریت بحران کش��ور عالوه بر‬ ‫مهار س��یالب ها‪ ،‬مهار پیامدهای خشکس��الی نیز از وظایف‬ ‫مس��ئوالن امر در وزارت نیرو ب ه ش��مار م��ی رود‪ .‬همچنین‬ ‫تامین اب و برق مردم در هر ش��رایطی برعهده وزارت نیرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫فرماندهی انتظامی فارس و شهرداری شیراز تفاهمنامه امضا کردند‬ ‫فرماندهی انتظامی فارس و ش��هرداری ش��یراز با هدف‬ ‫ارتقای س��طح خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران در‬ ‫ش��یراز‪ ،‬تفاهمنامه همکاری مبادله کردند‪ .‬این تفاهمنامه‬ ‫ب��ه امضای س��ردار س��رتیپ رهام بخش حبیب��ی و حیدر‬ ‫اس��کندرپور رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظامی فارس در حاش��یه این ایین گفت‪ :‬این تفاهمنامه‬ ‫در راستای خدمت رسانی به مردم شیراز و ارائه هر چه بهتر‬ ‫خدمات شهری بسته شده است‪ .‬سردار رهام بخش حبیبی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬ماموریت نیروی انتظامی و ش��هرداری حفظ‬ ‫ارامش و ایجاد و ارتقای احس��اس امنیت بین مردم است و‬ ‫برگزاری این نشست مشترک و بسته شدن تفاهمنامه نیز‬ ‫در راستای همین مهم انجام شد‪ .‬وی با بیان اینکه انتظامی‬ ‫اس��تان ف��ارس هر اقدام��ی که نتیجه ان نش��اندن لبخند‬ ‫رضایت بر لبان مردم باشد را انجام خواهد داد‪ ،‬برای توسعه‬ ‫همکاری و تعامل بیش��تر پلیس با ش��هرداری شیراز اعالم‬ ‫امادگ��ی کرد‪ .‬فرمانده انتظامی اس��تان فارس با تاکید بر‬ ‫لزوم همراهی این دو مجموعه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مسئولیت‬ ‫تامین امنیت برای مردم با نیروی انتظامی است و شهرداری‬ ‫می تواند با تعامل و همکاری بیش از پیش خود با مجموعه‬ ‫نی��روی انتظام��ی در این مس��یر پلی��س را همراهی کند‪.‬‬ ‫حبیبی گفت‪ :‬س�لامت و امنیت دو نعمت گرانبها به شمار‬ ‫م��ی رود که تامین و حفظ بخش��ی از این نعمت ها برعهده‬ ‫مجموعه انتظامی و ش��هرداری اس��ت‪ .‬حیدر اسکندرپور‪،‬‬ ‫شهردار شیراز نیز در این نشست گفت‪ :‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین مجموعه انتظامی و ش��هرداری‪ ،‬به ویژه در بخش های‬ ‫انتظامی و راهور بسته شد تا شاهد همکاری بیشتر‪ ،‬قوی تر و‬ ‫منسجم تر بین شهرداری شیراز و مجموعه نیروی انتظامی‬ ‫باش��یم‪ .‬اسکندرپور افزود‪ :‬در این تفاهمنامه همکاری های‬ ‫مش��ترک و مس��ئولیت های متفاوت دو نهاد خدمت رسان‬ ‫شهرداری و نیروی انتظامی تعریف شده است تا بتوانیم در‬ ‫اینده ش��اهد خدمت گذاری هر چه بیشتر این دو مجموعه‬ ‫به مردم شیراز باشیم‪ .‬شهردار شیراز ضمن تشکر از نیروی‬ ‫انتظامی برای خدمت رس��انی به ش��هروندان‪ ،‬گفت‪ :‬نیروی‬ ‫انتظامی و ش��هرداری بیشترین ارتباط مستقیم را با مردم‬ ‫دارند و از این رو‪ ،‬خدمت رس��انی انها تاثیر بسزایی بر افکار‬ ‫عمومی خواهد داش��ت‪ .‬وی امض��ای تفاهمنامه همکاری‬ ‫و تعام��ل بین دو مجموعه را در راس��تای خدمت رس��انی‬ ‫بهت��ر به ش��هروندان دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬امی��دوارم این‬ ‫همکاری جمعی منجر به افزایش رضایتمندی مردم شود‪.‬‬ ‫اسکندرپور با اشاره به اینکه همکاری و هماهنگی شهرداری‬ ‫و نیروی انتظامی باعث پیش��برد اقدام های شهری خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری های هر منطقه در کالنشهر شیراز با‬ ‫کالنتری های حوزه فعالیت خود هماهنگی و همراهی الزم‬ ‫را دارن��د‪ .‬وی همچنی��ن به ارائه گ��زارش عملکرد اقدام ها‬ ‫و خدمات مجموعه مدیریت ش��هری در ش��یراز پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در حالی که به دلیل مشکالت اقتصادی شاهد کاهش‬ ‫اقدام های عمرانی در سطح کشور هستیم اما در شهرداری‬ ‫ش��یراز با برنامه ریزی انجام شده ‪ ۳‬تقاطع بزرگ شهری در‬ ‫ده��ه فجر ب��ه بهره برداری می رس��د و پروژه های متعددی‬ ‫نیز در ‪ ۶‬ما ه دوم امس��ال ب ه بهره برداری می رسد یا مراحل‬ ‫اجرای��ی ان اغاز می ش��ود‪ .‬اس��کندرپور تس��هیل در تردد‬ ‫شهروندان و تشویق انها به استفاده از حمل ونقل عمومی را‬ ‫یکی از اهداف مشترک شهرداری و نیروی انتظامی برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬در این راس��تا ‪ ،‬مجموعه مدیریت ش��هری اقدام به‬ ‫توس��عه خطوط مترو به عنوان حمل ونق��ل پاک و ایمن و‬ ‫رایزنی برای ساخت تراموا کرده است‪ .‬شهردار شیراز اضافه‬ ‫کرد‪ :‬خط دو مترو یکی از ابرپروژه های اس��تان فارس است‬ ‫که اعتبار ان با مجموع اعتبارات ملی عمرانی استان فارس‬ ‫براب��ری می کند‪ .‬همچنین مقرر ش��ده با همکاری کش��ور‬ ‫المان تراموای شیراز در مسیر گردشگری‪-‬مذهبی سعدیه‬ ‫تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) ایجاد شود‪.‬‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬پیش از ابالغ ش��یوه نامه وزی��ر نیرو مبنی بر‬ ‫تش��کیل اکیپ های غواصی در شرکت های تابع وزارت نیرو‪،‬‬ ‫ابف��ای اصفهان اقدام به تش��کیل اکی��پ ‪ ۸‬نفره غواصی در‬ ‫اصفهان کرد‪.‬‬ ‫هاشم امینی با اشاره به ضرورت تشکیل اکیپ غواصی در‬ ‫ابفای اصفهان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت ابفای اصفهان در‬ ‫سال های گذشته با چندین حوادث سنگین در بخش اب و‬ ‫فاضالب روبه رو ش��د‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اکیپ غواصی در ابفای‬ ‫اصفهان تش��کیل ش��د‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬اکیپ غواصی ابفای‬ ‫اصفهان عالوه بر اموزش غواصی در حال گذراندن دوره های‬ ‫تخصصی در صنعت ابفا هستند‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به راه ان��دازی مرکز بح��ران با تجهیزات‬ ‫مدیری��ت بح��ران در اصفهان گف��ت‪ :‬درحال حاضر در صدد‬ ‫تش��کیل مرکز مدیرت بحران در اصفهان هس��تیم‪ .‬این در‬ ‫حالی است که ماشین بحران ابفای اصفهان مجهز به تمامی‬ ‫امکانات برای مهار بحران در کوتاه ترین زمان ممکن اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین در مهار بحران از پنل های خورشیدی و تلفن های‬ ‫ماهواره ای بهره مند می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل اکیپ های غواصی‬ ‫در ادامه دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو گفت‪ :‬به‬ ‫ دنبال ابالغ وزیر نیرو مبنی بر تش��کیل اکیپ های غواصی در‬ ‫شرکت های تابع وزارت نیرو‪ ،‬تفاهمنامه ای میان وزارت نیرو‬ ‫و فدراسیون ورزش غواصی برای اموزش غواصی بسته شد‪.‬‬ ‫حس��ین زاده افزود‪ :‬عالوه بر اموزش غواصی به افراد دارای‬ ‫شرایط‪ ،‬اموزش دفاع شخصی برای نگهبانان منابع و مخازن‬ ‫اب در وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان رتبه اول «طرح تاپ» را گرفت‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفه��ان ب��ا اج��رای ط��رح توانمند س��ازی‬ ‫تولی��د و توس��عه اش��تغال پایدار(ت��اپ) توانس��ته‬ ‫اس��ت در کش��ور تاکن��ون رتب��ه اول را کس��ب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬ای��رج موفق با بیان‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬طرح توانمند س��ازی تولید و توسعه اشتغال‬ ‫پایدار(ت��اپ) با محوری��ت معاونت اموزش‪ ،‬پژوه��ش و فناوری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری و ستاد نیروهای مسلح کشور با هدف توسعه دانش بنیان‬ ‫بنگاه های اقتصادی با اس��تفاده از دانشجویان مقطع تحصیالت‬ ‫تکمیلی و فارغ التحصیالن س��رباز در سراسر کشور اغاز شده که‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تاکنون توانسته است‬ ‫در اج��رای این طرح رتبه اول را در کش��ور ب��ه خود اختصاص‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه یکی دیگر از اه��داف این طرح‬ ‫ایجاد تعامل بیش��تر بین صنعت و دانشگاه و همچنین کاربردی‬ ‫ش��دن یافته های علمی و فناوری با اس��تفاده از ظرفیت اعضای‬ ‫هیات علمی دانش��گاه ها و موسسه های اموزش عالی و پژوهشی‬ ‫در حال اجر اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در اج��رای این طرح ارتق��ای توان‬ ‫فنی و مهندس��ی بنگاه های صنعتی‪ ،‬معدن��ی و تجاری و ایجاد‬ ‫ظرفیت های اش��تغال پایدار از طریق خل��ق ارزش افزوده جدید‬ ‫مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفه��ان در ادام��ه افزود‪ :‬این ط��رح درحال حاضر در‬ ‫‪ ۳‬بخ��ش ب��رای دانش اموخت��گان مش��مول خدمت‬ ‫س��ربازی ک��ه تمایل دارن��د خدمت س��ربازی خود را‬ ‫در یک��ی از بنگاه ه��ای اقتص��ادی بگذرانند همچنین‬ ‫دانش��جویان مقط��ع تحصی�لات تکمیلی ک��ه تمایل‬ ‫دارند پایان نامه های خود را به صورت مس��ئله محور انجام دهند‬ ‫و اعضای هیات علمی دانش��گاه ها و موسسه های اموزش عالی و‬ ‫پژوهش��ی که مایل هس��تند در قالب طرح پسادکترای صنعتی‬ ‫و فرصت مطالعاتی پروژه های مس��تقل یا مش��ترکی را در یکی‬ ‫از بنگاه ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬معدن��ی و تجاری فعالی��ت کنند اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایرج موفق در ادامه با بیان اینکه بر اساس ابالغ وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت س��همیه اس��تان اصفهان برای اجرای این طرح‬ ‫همکاری ‪ ۳۹‬بنگاه درنظر گرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫برای اجرای این طرح ‪ ۱۰۰‬بنگاه در بخش های مختلف در سراسر‬ ‫استان اعالم امادگی و برای اجرای این طرح در سامانه طرح تاپ‬ ‫ثبت نام کرده اند که همین امر نیز باعث شده است تا رتبه استان‬ ‫اصفهان درحال حاضر در کش��ور اول باشد که این موضوع نشان‬ ‫از شناخت بنگاه های استان از اهمیت تعامل بیشتر بین صنعت‬ ‫و دانشگاه و همچنین کاربردی شدن یافته های علمی و فناوری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کدام سازمان ها به شفافیت اطالعات کمک نمی کنند؟‬ ‫معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫روز گذشته در یک نشست خبری‪ ،‬به ارائه گزارشی از‬ ‫اقدام های انجام شده در زمینه بهبود محیط کسب وکار‬ ‫پرداخت و از بهتر شدن شاخص فضای کسب وکار در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬نسبت به سال گذشته خبر داد‪ .‬محمد علی‬ ‫دهقان دهنوی با وجود اینکه س��ال گذش��ته را سالی‬ ‫بس��یار سخت برای کشور عنوان کرد‪ ،‬اما معتقد است‬ ‫خبرهای خوب و امید بخش��ی از حوزه تولید به گوش‬ ‫می رسد و گزارش اخیر بخش خصوصی در این زمینه‬ ‫نش��ان می دهد شاخص فضای کسب وکار در سال ‪۹۸‬‬ ‫بهبود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬محمدعل��ی دهقان دهنوی در‬ ‫این نشست ضمن بیان این مطالب‪ ،‬توضیح داد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۷‬یکی از س��خت ترین س��ال ها برای کشور بود که‬ ‫عم��ده دلیل ان مباحث تحریمی و ش��رایط س��خت‬ ‫اقتصادی بوده به طوری طبیعی این ش��رایط س��خت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تولید کنن��دگان و فعاالن این حوزه را را با‬ ‫مشکالتی روبه رو کرد و باعث شد تا توانمندی فعاالن‬ ‫اقتصادی کاهش یابد که نتیجه این ش��رایط هم این‬ ‫شد که جایگاه رقابت پذیری ایران در بین ‪ ۱۴۱‬کشور‬ ‫جهان از ‪ ۸۹‬به ‪ ۹۹‬کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫در قالب س��امانه مجوزها قرار نمی گی��رد اما بیمه ها‬ ‫ب��رای فعالی��ت و نمایندگی ه��ای خود‪ ،‬بای��د به این‬ ‫سامانه متصل باشند‪.‬‬ ‫مع��اون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود‪ :‬تس��هیل‬ ‫در ارائه تس��هیالت بانکی از طریق اصالح نظام بانکی‬ ‫می تواند در بهبود شرایط کسب وکار موثر باشد که در‬ ‫این زمینه اقدام های خوبی از س��وی معاونت بانک و‬ ‫بیمه وزارتخانه دنبال شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف ‪ ۶۰۰‬مجوز اضافه کسب وکار‬ ‫اگرچ��ه فضا به س��مت مطلوب تر ش��دن پیش م��ی رود اما هنوز‬ ‫به ش��رایط مناسب نرس��یده ایم که در این زمینه نیاز است تمام‬ ‫نهادها در همه بخش ها تالش کنند که ش��رایط کس��ب وکار کشور‬ ‫بهتر شود‬ ‫‹ ‹خبرها امید بخش است‬ ‫معاون امور اقتص��ادی وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫با بیان اینکه متاسفانه شاخص ها و داده های برخی از‬ ‫نهاد های متولی در فضای کسب وکار مورد تایید بانک‬ ‫جهانی قرار نگرفت و همین امر در س��ال ‪ ۹۷‬شرایط‬ ‫س��ختی را برای مان رقم زد و رتبه جهانی کش��ور را‬ ‫کاهش داد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اما سال ‪ ۹۸‬روندها تغییر کرد‬ ‫و اینک خبرهای خوب و امیدبخش��ی از بخش تولید‬ ‫به گوش می رسد‪.‬‬ ‫او در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬ات��اق بازرگانی چند س��الی‬ ‫است که اماری را با عنوان شاخص فضای کسب وکار‬ ‫منتش��ر می کند که درجه بندی ای��ن گزارش در ‪۱۰‬‬ ‫رتبه مشخص شده اس��ت‪ .‬بر اساس این درجه بندی‪،‬‬ ‫این ش��اخص هر چه به عدد ‪ ۱۰‬نزدیک ش��ود وضع‬ ‫را وخیم تر نش��ان می ده��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬گزارش‬ ‫بخش خصوصی در این زمینه نش��ان می دهد فضای‬ ‫کس��ب وکار در کشور در سال ‪ ۹۶‬به رتبه ‪ ،۵.۰۶‬بهار‬ ‫‪ ۹۷‬به رتبه ‪ ،۶.۱۵‬تابس��تان ‪ ۹۷‬به رتبه ‪ ،۶.۰۴‬پاییز‬ ‫‪ ۹۷‬به رتبه ‪ ۶.۴۸‬و زمستان ‪ ۹۷‬به رتبه ‪ ۶.۲۷‬رسیده‬ ‫که امار نش��ان دهنده ش��رایط بد اقتصادی در س��ال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی با بیان اینکه اما گزارش اخیر بخش‬ ‫خصوص��ی در این زمینه نش��ان می دهد این ارقام در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬بهبود پیدا یافته ب��ه طوری که در بهار ‪۹۸‬‬ ‫این رقم به ‪ ۶.۱۷‬و در تابس��تان به رتبه ‪ ۶.۰۷‬رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اگرچه فضا به س��مت مطلوب تر‬ ‫ش��دن پیش م��ی رود اما هنوز به ش��رایط مناس��ب‬ ‫نرس��یده ایم که در این زمینه نیاز اس��ت تمام نهادها‬ ‫در همه بخش ها تالش کنند که ش��رایط کس��ب وکار‬ ‫کشور بهتر شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در این زمینه نیازمند ایجاد پویش‬ ‫ملی هس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬در وزارت اقتصاد یک حرکت‬ ‫مس��تمر و پای��ه ای ایج��اد و درگاه مل��ی مجوزهای‬ ‫کس��ب وکار را راه ان��دازی کردی��م که با بهتر ش��دن‬ ‫شرایط کار‪ ،‬تمامی مجوزها در درگاه ملی کسب وکار‬ ‫وارد می ش��ود و تمام��ی کاره��ا از این س��امانه قابل‬ ‫پیگیری خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دهقان دهنوی‪ ،‬اصن��اف درحال حاضر از‬ ‫طری��ق س��امانه‪ ،‬مجوزه��ا را درخواس��ت می دهند و‬ ‫‪ ۵۵‬درص��د مجوزه��ای این بخش در قالب س��امانه‪،‬‬ ‫درخواست و دنبال می شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اگر کسی‬ ‫یک بار اطالعات خود را در سامانه وارد کند‪ ،‬تا زمانی‬ ‫که ش��رایط تغییر نکند‪ ،‬اطالعات در س��امانه موجود‬ ‫خواهند ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف همکاری برخی نهاد ها‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی در ادامه به‬ ‫ضع��ف همکاری برخی نهاد ها در س��هولت اس��تعالم‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫و ص��دور مجوزهای الکترونیکی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی نهاده��ا اگر ص��دور پروانه ها و اس��تعالم های‬ ‫خود را در س��امانه س��ام بارگذاری کنند به طور قطع ‬ ‫شفافیت حکمفرما می شود اما تاکنون برخی از نهادها‬ ‫همکاری الزم را نداشته اند‪ .‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی‪ ،‬وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪،‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬شهرداری ها و سازمان‬ ‫اداری و امور استخدامی از جمله نهادهایی هستند که‬ ‫در بارگذاری اطالعات ضعف دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه با این وجود تاکنون یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬ه��زار اس��تعالم در س��امانه مل��ی مجوزهای‬ ‫کسب وکار درج ش��ده و ‪ ۲۶۹‬هزار‪ ،‬درخواست مجوز‬ ‫شده که ‪ ۱۱۱‬هزار مورد ان صادر شده است‪ ،‬در ادامه‬ ‫به ص��دور کد «یکتا» برای ص��دور مجوزها در اینده‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬به دنبال بهبود فضای کس��ب وکار‬ ‫هس��تیم و این اهدافی است که در سامانه به صورت‬ ‫مستمر دنبال می شود‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امس��ال یک اقدام‬ ‫ضربتی برای بهبود فضای کس��ب وکار در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه گمرک‬ ‫و س��ازمان امور مالیات��ی‪ ،‬محل مراجعه های بس��یار‬ ‫زیادی از سوی مردم اس��ت‪ ،‬با استقرار تیمی در این‬ ‫دو بخش‪ ،‬مش��کالت مردم را بررسی و جمع بندی را‬ ‫در قالب دو دس��تور وزیر امور اقتص��ادی و دارایی به‬ ‫رئیس��ان این دو س��ازمان ابالغ کردیم و تکالیفی به‬ ‫مدت ‪ ۹۰‬روز ارائه شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نخس��تین اقدام در س��ازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫بهب��ود در فرایند ثبت نام مودیان بود‪ ،‬ضمن اینکه در‬ ‫بازرسی ها نیز س��ازمان امور مالیاتی باید به اطالعات‬ ‫موج��ود اس��تناد کند‪ .‬اقدام بع��دی در بخش مالیات‬ ‫اجرای ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مس��تقیم بود که‬ ‫در اداره های مختلف رویه های گوناگون وجود داشت‬ ‫و خواس��تیم تمامی بخش��نامه ها در قالب شیوه نامه‬ ‫واحد ابالغ شود که البته هنوز ارائه نشده است‪ .‬درباره‬ ‫مالیات نقل و انتقال امالک نیز خواس��تیم وقتی سند‬ ‫در دفتر اس��ناد رسمی در حال انتقال است‪ ،‬استعالم‬ ‫مالیاتی شود و پرداخت صورت گیرد‪.‬‬ ‫دهقان دهن��وی گفت‪ :‬اقدام دیگ��ر مربوط به ابالغ‬ ‫بدهی و پرداخت قس��طی مالیات بود که این مس��ئله‬ ‫در اس��تان قم و اداره غرب تهران در حال انجام است‪.‬‬ ‫همچنین اسان س��ازی مفاصاحس��اب مالیاتی باید به‬ ‫مدت ‪ ۴۸‬ساعت انجام می شد که این اقدام نیز انجام‬ ‫شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬گواهی ثبت نام ارزش افزوده دائمی شده‬ ‫و دیگر نیاز به مراجعه های بعدی نیست‪.‬‬ ‫معاون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد بیان کرد‪ :‬مورد‬ ‫بع��دی‪ ،‬تنقیح قوانی��ن بود که تاکنون ه��زار و ‪۶۹۹‬‬ ‫قانون از مجموع هزار و ‪ ۹۹۲‬قانون بررسی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵‬تکلیف گمرک‬ ‫دهقان دهن��وی در ادامه ب��ه ‪ ۵‬تکلیف گمرک برای‬ ‫سهولت در فرایندهای کسب وکار اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در بخ��ش گمرک نیز ‪ ۵‬بهبود در فرایندها خواس��ته‬ ‫شده بود که نخس��تین مورد در تسهیل شرایط ثبت‬ ‫اظهارنامه ها بود که ‪ ۱۲‬روز از مهلت داده ش��ده برای‬ ‫بهبود این فرایند باقی مانده است‪.‬‬ ‫او س��هولت در ارزش گ��ذاری کاالهای اساس��ی را‬ ‫از دیگ��ر تکالیف محول ش��ده به گم��رک عنوان کرد‬ ‫و که ب��رای این کار ح��دود ‪ ۴۲‬روز زم��ان دارد‪ ،‬در‬ ‫ادامه گام س��وم را پذیرش انبارهای اختصاصی تا ‪۵۰‬‬ ‫کیلومت��ر عنوان کرد و گفت‪ :‬بند دیگر ش��فافیت در‬ ‫اع�لام نرخ های انبارداری بود که انجام ش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬تکلی��ف دیگری که بر عهده گمرک نهاده ش��د‪،‬‬ ‫تس��هیل برای کسب وکارهای کوچک بود که ‪ ۴۲‬روز‬ ‫زمان برای نهایی شدن دارد که تاکنون ‪ ۲۶۷‬شرکت‬ ‫متوس��ط و کوچک شناسایی شده و امور گمرکی انها‬ ‫با سهولت بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫این مس��ئول اقتصادی در این باره تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مکاتبه ای که با رئیس جمهوری داش��تیم‪ ،‬خواس��تار‬ ‫تعیی��ن ضرب االج��ل برای بهبود محیط کس��ب وکار‬ ‫ش��دیم و این مهلت از س��وی رئیس جمهوری تا ‪۱۵‬‬ ‫مهر تعیین ش��د که البته این مهلت به پایان رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد در ادامه با بیان‬ ‫اینکه یک پویش با عنوان «بهبود محیط کسب وکار»‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که از نهادهای متولی می خواهیم‬ ‫به ان بپیوندند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در گام نخست‪ ،‬از سازمان‬ ‫غ��ذا و دارو و س��ازمان تامین اجتماعی که نقاط قابل‬ ‫بهبود فراوانی دارند‪ ،‬درخواس��ت می کنیم که به این‬ ‫پویش بپیوندند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه ها متصل شوند‬ ‫دهقان دهن��وی درباره اتصال بانک ه��ا و بیمه ها به‬ ‫س��امانه مجوزها تصریح کرد‪ :‬وظای��ف بانک ها‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات اعتباری به مردم است‪ .‬از این رو‪ ،‬این خدمت‬ ‫ر یزش سنگین شاخص های بورس‬ ‫معامالت تاالر شیش��ه ای دیروز با ریزش ش��دید بیش از ‪۶۳۰۰‬‬ ‫واحدی ش��اخص کل بورس و رس��یدن این متغی��ر به ‪ ۳۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۷۱‬واحد به پایان رس��ید‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬جزئیات دا دو ستدهای‬ ‫بازار س��هام بر اس��اس امارهای ثبت ش��ده نش��ان می دهد که همه‬ ‫شاخص های معامالتی در بازار سهام دیروز با افت سنگین دست کم‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد روبه رو شدند‪ .‬بر اساس امارهای معامالتی‪ ،‬دیروز بیشتر‬ ‫ش��اخص های بورس با ریزش دسته جمعی روبه رو شدند به طوری‬ ‫که ش��اخص کل با ‪ ۶۳۱۹‬واحد ریزش معادل ‪ ۱.۹۴‬درصد به ‪۳۱۹‬‬ ‫ی‪ -‬ارزشی» با ‪ ۱۶۹۸‬واحد افت‬ ‫هزار ‪ ۸۷۱‬واحد‪ ،‬ش��اخص نرخ «وزن ‬ ‫معادل ‪ ۱.۹۴‬درصد به ‪ ۸۵‬هزار ‪ ۹۷۶‬واحد‪ ،‬شاخص کل «هم وزن»‬ ‫با ‪ ۲۸۵۴‬واحد رش��د معادل ‪ ۳.۰۸‬درصد به ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۷۴۸‬واحد‪،‬‬ ‫شاخص نرخ «هم وزن» با ‪ ۱۹۱۰‬واحد افزایش‪ ،‬معادل ‪ ۳.۰۸‬درصد‬ ‫به ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۶۵‬واحد‪ ،‬ش��اخص ازاد شناور با ‪ ۸۳۶۰‬واحد کاهش‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۳.۲۳‬درصد به ‪ ۳۶۶‬هزار و ‪ ۹۲‬واحد‪ ،‬ش��اخص بازار اول با‬ ‫‪ ۴۴۰۰‬واح��د اف��ت معادل ‪ ۱.۸۷‬درصد ب��ه ‪ ۲۳۱‬هزار ‪ ۳۰۹‬واحد و‬ ‫ش��اخص بازار دوم با ‪ ۱۳۷۰۷‬واح��د کاهش معادل ‪ ۲.۰۵‬درصد به‬ ‫‪ ۶۵۵‬هزار و ‪ ۷۰۹‬واحد رس��ید‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬جزئیات دا دو ستده ا‬ ‫مش��خص می کن��د که دیروز ‪ ۶‬نماد « رمپنا ب��ا ‪ ۳۱۹‬واحد‪ ،‬اخابر با‬ ‫‪ ۲۷۳‬واح��د‪ ،‬ومع��ادن با ‪ ۲۱۱‬واحد‪ ،‬کچ��اد با ‪ ۱۸۲‬واحد‪ ،‬فخاس با‬ ‫‪ ۱۷۵‬واحد و شترات با ‪ ۱۵۹‬واحد» افت‪ ،‬بیشترین تاثیر منفی را در‬ ‫کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در پایان‬ ‫س��ومین روز معامالتی بورس در هفته جاری‪ ،‬در ‪ ۳۰۷‬هزار و ‪۷۶۴‬‬ ‫نوبت معامالتی‪ ۲ ،‬میلیارد و ‪ ۷۴۲‬میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۵‬میلیارد تومان در بورس معامله شد‪.‬‬ ‫دهقان دهن��وی درب��اره فعالیت ه��ای هی��ات‬ ‫مقررات زدای��ی با اش��اره به شناس��ایی قوانین مخل‬ ‫کس��ب وکار گفت‪ :‬این کار به صورت مستمر و با دقت‬ ‫باالیی انج��ام و هر ‪ ۲‬هفته‪ ۳ ،‬جلس��ه در این زمینه‬ ‫برگ��زار می ش��ود و تاکنون ‪ ۶۰۰‬مج��وز اضافه حذف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مع��اون امور اقتص��ادی وزیر اقتص��اد تصریح کرد‪:‬‬ ‫رویک��رد ما در وزارت اقتصاد‪ ،‬حذف مجوزها نیس��ت‬ ‫بلکه به دنبال تس��هیل مجوزها هستیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر‬ ‫نهادی با ما در حوزه بهبود فضای کس��ب وکار تعامل‬ ‫نکن��د‪ ،‬اع�لام می کنیم که فعاالن کس��ب وکار‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی به گرفتن مجوز مربوط نخواهند داشت‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی در ادامه صحبت هایش درباره رش��د‬ ‫اقتصادی نیز اظهار کرد‪ :‬هنوز گزارش رسمی از رشد‬ ‫اقتصادی نیمه نخس��ت س��ال دریاف��ت نکرده ایم اما‬ ‫برخی عالئم نش��ان می دهد که نس��بت به س��ال ‪۹۷‬‬ ‫رشد خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹«دادور» و «یاور»‬ ‫دهقان دهن��وی در ادام��ه درب��اره راه ان��دازی تاالر‬ ‫شیشه ای سرمایه گذاری اس��تان ها بیان کرد‪ :‬سامانه‬ ‫«یاور» یکی از س��امانه هایی اس��ت که بخشی از کار‬ ‫ارتب��اط مردم با صدور مجوزه��ا را انجام می دهد‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی در زمینه دریافت مجوز با مشکل روب هر و شود‪،‬‬ ‫ پرسش خود را در این سامانه‪ ،‬مطرح و راهنمایی الزم‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین س��امانه ای با عنوان سامانه‬ ‫«دادور» راه اندازی ش��ده که شکایت ها درباره صدور‬ ‫مجوزه��ا را پیگی��ری می کند‪ .‬بر اس��اس قانون‪ ،‬اگر‬ ‫کسی در این سامانه شکایت کند‪ ،‬استاندار یا باالترین‬ ‫مقام اس��تانی موظف به پاسخگویی تا حداکثر ‪ ۷‬روز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مع��اون امور اقتص��ادی وزی��ر اقتصاد ادام��ه داد‪:‬‬ ‫فعاالن کس��ب وکار بدانند اگر در این سامانه شکایت‬ ‫کرده اند‪،‬به طور حتم رس��یدگی خواهد شد چرا که ما‬ ‫در وزارتخان��ه عملک��رد اس��تان ها را پایش و گزارش‬ ‫را ب��ه مقام��ات عالی رتب��ه از جمل��ه وزیر کش��ور و‬ ‫رئیس جمهوری اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫دهقان دهن��وی تصری��ح ک��رد‪ :‬گام س��وم‪ ،‬ت��االر‬ ‫شیشه ای س��رمایه گذاری استان ها است که فضایی را‬ ‫برای مباحثه درباره کسب وکار بین فعاالن اقتصادی و‬ ‫نمایندگان نهاد های مختلف فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منتظر هس��تیم که سامانه های «دادور»‬ ‫و «ی��اور» به اندازه کافی ش��ناخته ش��وند و س��پس‬ ‫تاالر شیش��ه ای را به شکل رس��می راه اندازی کنیم؛‬ ‫هم اکنون این تاالر به شکل ازمایشی فعالیت دارد‪.‬‬ ‫معاون ام��ور اقتص��ادی وزیر اقتصاد در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت اپ ها‬ ‫رس��یدگی نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه در کشور ما‬ ‫هم��ه چیز علیه اس��تارت اپ ها به عن��وان بنگاه های‬ ‫کوچک است‪ .‬باید قوانین مشخصی با عنوان «قوانین‬ ‫کس��ب وکارهای کوچک» داش��ته باش��یم و مباحثی‬ ‫همچون مالی��ات‪ ،‬قوانی��ن کار و تامین اجتماعی این‬ ‫کس��ب وکارها را جداگانه‪ ،‬بررسی و ش��رایط اسان و‬ ‫عادالنه ای را برقرار کنیم‪.‬‬ ‫دهقان دهن��وی همچنی��ن درب��اره برنام��ه «رونق‬ ‫تولی��د» وزارت اقتص��اد گفت‪ :‬به تازگ��ی پیش نویس‬ ‫برنامه «رونق تولید» تهیه ش��ده و امیدواریم بتوانیم‬ ‫هر چ��ه زودتر برنامه های خ��ود را در این حوزه اغاز‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تسهیل در‬ ‫ارائه تسهیالت‬ ‫بانکی از طریق‬ ‫اصالح نظام‬ ‫بانکی می تواند‬ ‫در بهبود شرایط‬ ‫کسب وکار موثر‬ ‫باشد که در این‬ ‫زمینه اقدام های‬ ‫خوبی از سوی‬ ‫معاونت بانک و‬ ‫بیمه وزارتخانه‬ ‫دنبال شده است‬ ‫طال و ارز روی شیب نزولی‬ ‫قیمت دالر روز گذش��ته در صرافی ه��ای بانکی کاهش یافت‬ ‫ت��ا در س��ومین روز هفته‪ ،‬عقبگرد بازار ارز رق��م بخورد‪ .‬با توجه‬ ‫به ش��یب نزول��ی قیمت ها در ب��ازار ارز‪ ،‬نرخ ه��ر دالر امریکا در‬ ‫صرافی های بانکی برای فروش با ‪ ۱۵۰‬تومان کاهش به ‪۱۱۳۵۰‬‬ ‫تومان رسید و نرخ خرید ان ‪ ۱۱۲۵۰‬تومان تعیین شد‪ ،‬البته این‬ ‫افت نرخ فقط ش��امل بازار ارز نبوده و در بازار طال و سکه نیز این‬ ‫ت به طوری که در ب��ازار ازاد دیرو ز نرخ‬ ‫روند نزولی وجود داش�� ‬ ‫س��که تمام بهار ازادی طرح جدید با کاهش نسبت به روز کاری‬ ‫پیش از ان‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۹۶۲‬هزار تومان و سکه بهار ازادی طرح‬ ‫قدیم ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۹۵۹‬هزار تومان معامله شد‪ .‬هر قطعه نیم سکه‬ ‫بهار ازادی نیز ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۷‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۲۸‬ه��زار تومان و هر قطعه س��که گرم��ی ‪ ۸۴۹‬هزار تومان‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬نرخ طالی ‪ ۱۸‬عیار ه��م ‪ ۴۰۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫ارزش گذاری شد‪.‬‬ ‫فع��االن ب��ازار طال و س��که معتقدند حباب نرخ س��که تمام و‬ ‫نیم س��که با توجه به نبود تقاضا در بازار‪ ،‬به صفر رس��یده است؛‬ ‫هفته اس��ت که‬ ‫ان طور که محمد کش��تی ارای می گوید‪ ،‬چند ‬ ‫تقاضایی برای خرید س��که در ب��ازار وجود ندارد و هم اکنون این‬ ‫بازار در رکود شدید است‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال در بازار ارز نیز تقاضا برای ارز کم ش��ده و فقط‬ ‫خریداران واقعی در این بازار هس��تند‪ .‬بازاری ها می گوین د دیگر‬ ‫برای دالر تقاضای کاذب نداریم و با توجه به افت و خیزهایی که‬ ‫در سال گذشته داشت و ارامش نسبی ماه های اخیر دیگر کسی‬ ‫ب ه نیت سرمایه گذاری وارد این بازار نمی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف ‪ 5‬سازمان در همکاری با سامانه صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫رشد اشتغال‬ ‫برمبنای‬ ‫اولویت ها و‬ ‫حمایت ها‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫کارشناس بازار کار‬ ‫مش��کل بیکاری و ایجاد ش��غل در کش��ور‬ ‫در حال��ی در دهه های اخی��ر همواره به یکی‬ ‫از دغدغه ه��ای مه��م اقتصاد ای��ران تبدیل‬ ‫شده اس��ت که با بازگش��ت دوباره تحریم ها‬ ‫و محدودیت ه��ای ناش��ی از ان و همچنی��ن‬ ‫مش��کالتی که از این باب��ت در اقتصاد ایجاد‬ ‫شد‪ ،‬این چالش ابعاد تازه تری به خود گرفت‪.‬‬ ‫نوس��ان ها و التهاب هایی ک��ه در بیش از یک‬ ‫سال گذش��ته در اقتصاد ایران به وجود امد‪،‬‬ ‫س��بب شد تا فضای کسب وکار دچار اسیب و‬ ‫بازار کار با تنش های زیادی روبه رو ش��ود که‬ ‫ب��ه طور قطع بهبود این وضعیت نیازمند عزم‬ ‫جدی تمامی بخش هاست‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د اینک که ثبات نس��بی در‬ ‫اقتصاد ای��ران به ویژه در حوزه بازار ارز ایجاد‬ ‫شده و به دنبال ان بازار کار را هم از وضعیت‬ ‫باثبات تری برخوردار کرده اس��ت‪ ،‬باید برای‬ ‫تس��هیل ش��رایط با هدف بهتر شدن فضای‬ ‫کس��ب و کار اق��دام کرد و ای��ن فرصت خوبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راس��تا با توجه ب��ه محدودیت های‬ ‫بودج��ه ای دولت که به عن��وان یکی از موانع‬ ‫مهم بر س��ر راه رشد بازار کار در کشور است‪،‬‬ ‫به نظرمی رسد باید اولویت ها در اقتصاد ایران‬ ‫شناس��ایی و به بخش های مهمی که می تواند‬ ‫برای ما فرصت ش��غلی بیش��تری ایجاد کند‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬در این بین یک��ی از این اولویت ها‬ ‫بخش کش��اورزی اس��ت‪ .‬بخش کشاورزی با‬ ‫توجه ب��ه بارندگی هایی که در ابتدای س��ال‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬وضعیت بس��یاری خوبی پیدا‬ ‫کرده ک��ه می توان با حمای��ت از فعاالن این‬ ‫بخش‪ ،‬شرایط مناسبی برای رشد اشتغال در‬ ‫کشور به وجود اورد‪.‬‬ ‫ان ط��ور که امارها نش��ان می ده��د‪ ،‬در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست س��ال‪ ،‬بخش کشاورزی کشور از‬ ‫رشد قابل قبولی برخوردار بوده که می توان با‬ ‫حمایت و رفع مشکالت این بخش‪ ،‬ضمن رفع‬ ‫نیازهای داخلی کشور‪ ،‬زمینه توسعه صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی و دامپروری را فراهم‬ ‫اورد‪ .‬بی تردید بخش کشاورزی فرصت خوبی‬ ‫برای رش��د اش��تغالزایی در کشور خواهد بود‬ ‫که می توان تمرکز بیشتری روی ان داشت‪.‬‬ ‫در کن��ار ای��ن بخ��ش‪ ،‬بر اس��اس امارها و‬ ‫عالمت هایی که دولت ارائه داده ‪ ،‬گردشگری‬ ‫نیز از دیگر حوزه هایی است که چون چندان‬ ‫از تحریم ها تاثی��ر نگرفته‪ ،‬می تواند همچنان‬ ‫به عنوان یکی از بخش های مناس��ب در بحث‬ ‫ارز اوری و اش��تغالزایی در کشور مطرح باشد‪.‬‬ ‫برای توس��عه ای��ن بخش نیاز اس��ت که کار‬ ‫فرهنگ��ی و تبلیغات��ی بیش��تری انجام داد و‬ ‫در حوزه قوانین و مقررات س��هولت بیشتری‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫البت��ه این اولویت ها کم نیس��ت و خیلی از‬ ‫بخش های اقتصادی هستند که می توانند در‬ ‫رش��د و توس��عه اقتصاد موثر باشند و زمینه‬ ‫اش��تغالزایی کش��ور را افزایش دهن��د اما به‬ ‫ط��ور قطع شناس��ایی این اولویت ها بس��یار‬ ‫موضوع مهمی است که باید به ان توجه ویژه‬ ‫ش��ود‪ .‬حمایت از بخش های دارای اولویت در‬ ‫شرایط فعلی بسیار بااهمیت است و این مهم‬ ‫می توان��د با کم��ی برنامه ری��زی قابل تحقق‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در عی��ن ح��ال دول��ت بای��د ت�لاش کند‬ ‫ت��ا بنگاه ه��ای فع��ال موجود را ک��ه به دلیل‬ ‫مشکالت مالی‪ ،‬ادامه حیات برای شان سخت‬ ‫اس��ت‪ ،‬دریابد‪ .‬باید بیش��ترین تس��هیالت و‬ ‫اعتب��ارات صرف این بخش ها ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمینه دولت باید از شهرک های صنعتی شروع‬ ‫کند و س��رمایه گذاری الزم را در این حوزه ها‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬درحال حاضر بخش زیادی از‬ ‫بنگاه های اقتصادی خاموش یا فعالیت ش��ان‬ ‫کم ش��ده اس��ت که اینها باید حمایت شوند‪.‬‬ ‫بی تردید اگر این موارد در دستور کار دولت و‬ ‫سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد‪ ،‬می توان‬ ‫در ح��وزه بهبود فضای کس��ب و کار و افزایش‬ ‫اشتغالزایی موفق عمل کرد و با شرایط خوبی‬ ‫وارد سال اینده شد‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور قط��ع دس��تیابی به ای��ن هدف‬ ‫ش��دنی اس��ت اما ش��اید‪ ،‬به دلی��ل موانع و‬ ‫محدودیت ه��ا ی موجود‪ ،‬کار کمی س��ختی‬ ‫باش��د‪ .‬در این راستا دولت تاجایی که ممکن‬ ‫اس��ت باید ریس��ک فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫را کاهش دهد تا س��رمایه گذاران بیش��تری‬ ‫وارد این بخش ها ش��وند و فعاالن اقتصادی با‬ ‫اطمینان بیشتری به فعالیت شان ادامه دهند‬ ‫و این امری ضروری است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹طرح «اس�اتید بانک رفاه» تمدید‬ ‫شد‬ ‫مهلت زمانی پرداخت تس��هیالت در قالب‬ ‫طرح اساتید بانک رفاه تمدید شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬در راستای‬ ‫تکری��م از جامعه علمی کش��ور‪ ،‬مهلت زمانی‬ ‫پرداخت تس��هیالت در قالب طرح اس��اتید تا‬ ‫پایان مهر س��ال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید ش��د‪ .‬جامعه‬ ‫ه��دف این طرح‪ ،‬اس��اتید عض��و هیات علمی‬ ‫دانش��گاه ها و موسس��ه های ام��وزش عال��ی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی و فناوری دولت��ی و غیردولتی که‬ ‫دارای مجوز از وزارتخانه های علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری‪ ،‬بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫بوده که در قالب عقد مرابحه بابت امور علمی‬ ‫و پژوهش��ی و س��ایر تس��هیالت موردنیاز در‬ ‫چارچوب این طرح قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدم�ات متف�اوت بیم�ه ارمان به‬ ‫«مدکارت» افزوده شد‬ ‫ب��ا امضای ق��رارداد بین دو ش��رکت بیمه‬ ‫ارمان و گنجینه س��پهر پی‪ ،‬خدمات بیمه ای‬ ‫در فهرس��ت خدمات کارت تخفیف مدکارت‬ ‫در قالب طرح گنجین��ه ارمان قرار گرفت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش اخبار پولی مالی‪ ،‬ب��ا امضای قرارداد‬ ‫بین دو ش��رکت بیمه ارمان و گنجینه سپهر‬ ‫پ��ی‪ ،‬خدمات بیم��ه ای در فهرس��ت خدمات‬ ‫کارت تخفیف مدکارت در قالب طرح گنجینه‬ ‫ارمان ق��رار گرفت‪ .‬بدین ترتیب مش��ترکین‬ ‫مدکارت می توانند با در دس��ت داش��تن این‬ ‫کارت تخفیف از پوش��ش های متنوع بیمه ای‬ ‫ش��رکت بیمه ارمان با دریاف��ت تخفیف های‬ ‫مناسب بهره مند شوند‪ .‬در قالب طرح گنجینه‬ ‫ارمان پوشش های درمان تکمیلی(بستری ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان و جراحی ‪ ۴۰‬میلیون تومان با‬ ‫حق بیمه س��االنه ‪ ۱۶۸‬میلیون تومان)‪ ،‬طرح‬ ‫بیمه ح��وادث انفرادی‪( ،‬فوت و نقص عضو بر‬ ‫اثر حادثه ‪ ۵‬میلیون تومان و هزینه پزش��کی‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان‪ +‬یک بیمه حوادث انفرادی‬ ‫رایگان)‪ ،‬بیمه بدنه اتومبیل (تخفیف گروهی‬ ‫و نقدی ‪ ۷۰‬درصد همراه با بیمه بدنه اقساط‬ ‫‪ ۱۰‬درصد نقد و باقی در ‪ ۶‬قس��ط با تخفیف‬ ‫‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬بیمه بدن��ه خودروهای باالی ‪۱۰‬‬ ‫س��ال س��اخت‪ ،‬نقدی با تخفی��ف ‪ ۴۵‬درصد ‬ ‫و ب��ه صورت اقس��اط‪ ۱۰ ،‬درص��د نقد الباقی‬ ‫اقساط در ‪ ۶‬قسط و اعمال تخفیف ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫همراه با ارائه بیم��ه حوادث انفرادی رایگان)‪،‬‬ ‫بیمه اتش س��وزی من��ازل مسکونی( س��یل‪،‬‬ ‫اتش سوزی‪ ،‬صاعقه‪ ،‬انفجار‪ ،‬زلزله و سرقت با‬ ‫پرداخت ساالنه ‪ ۶۰‬هزار تومان و پوشش ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای س��اختمان و تاسیسات‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬میلی��ون تومان برای اثاثی��ه‪ ۲۰ ،‬میلیون‬ ‫تومان برای اثاثیه زیر پوش��ش س��رقت‪ ،‬یک‬ ‫میلیون تومان برای هزینه های پزش��کی و ‪۲‬‬ ‫میلیون تومان برای هزینه اس��کان یک ماهه)‬ ‫ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه س�واد مال�ی ک�ودکان‬ ‫ب�ا نرم اف�زار «س�رزمین ک�ودک‬ ‫پاسارگاد»‬ ‫موبایلی با عنوان «سرزمین کودک‬ ‫ ‬ ‫نرم افزار‬ ‫پاسارگاد» با هدف س��رگرمی‪ ،‬فرهنگ سازی‬ ‫و ام��وزش مفاهی��م بانک��داری و مدیری��ت‬ ‫س��رمایه‪ ،‬از سوی بانک پاس��ارگاد بارگذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گ��زارش اخبار پول��ی مالی‪،‬‬ ‫موبایلی با عنوان «س��رزمین کودک‬ ‫ ‬ ‫نرم افزار‬ ‫پاس��ارگاد» در راستای برقراری تعامل بیشتر‬ ‫ب��ا ک��ودکان و نوجوانان در بس��تر تلفن های‬ ‫هم��راه و تبل��ت و ارائه برنامه ه��ای کاربردی‬ ‫با هدف س��رگرمی‪ ،‬فرهنگ س��ازی و اموزش‬ ‫مفاهی��م بانک��داری و مدیری��ت س��رمایه‪ ،‬از‬ ‫س��وی بانک پاس��ارگاد بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن نرم اف��زار بخش ه��ای متنوع��ی در‬ ‫حوزه ه��ای داس��تان تعاملی‪ ،‬ب��ازی‪ ،‬اموزش‬ ‫طراحی و نقاش��ی‪ ،‬رنگ امیزی‪ ،‬پخش ویدئو‪،‬‬ ‫کارتون و‪ ...‬ارائه ش��ده است‪ .‬تولید محتوا در‬ ‫راس��تای س��رگرمی‪ ،‬اموزش و توانمندسازی‬ ‫و مهارت افزای��ی خانواده ه��ا و کودکان‪ ،‬ایجاد‬ ‫محیط مجازی پاک و هوش��مند برای کمک‬ ‫ب��ه خانواده ه��ا و ک��ودکان در دور ه انفج��ار‬ ‫فناوری ه��ای اینترنت��ی‪ ،‬ام��وزش مه��ارت‬ ‫مدیریت س��رمایه‪ ،‬تبیین نقش بانک و مفهوم‬ ‫پس ان��داز در زندگی به ویژه ب��رای کودکان و‬ ‫مهارت افزای��ی درباره مه��ارت تصمیم گیری‬ ‫با داس��تان های تعاملی‪ ،‬فرهنگ سازی سبک‬ ‫زندگی دیجیتال‪ ،‬توانمندسازی و ایمن سازی‬ ‫خانواده ها نسبت به اس��یب های ان‪ ،‬اموزش‬ ‫هدفمند و غیرمس��تقیم برای پیش��گیری از‬ ‫پیدایش اس��یب های اجتماعی سبک زندگی‬ ‫کنون��ی از اهداف این نرم افزار اس��ت‪ .‬در این‬ ‫نرم افزار به نقش کاربردی داستان تعاملی که‬ ‫یکی از بهترین ابزارهای رفتاراموزی و اموزش‬ ‫غیرمس��تقیم در دنیا اس��ت‪ ،‬توجه ویژه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نوع داس��تان کاربر می تواند به‬ ‫جای شخصیت داستان‪ ،‬تصمیم گیری کرده و‬ ‫بر روند و پایان داستان تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات از پرداخت‬ ‫تسهیالت به شرکت های نانو از سوی این بانک‬ ‫خب��ر داد‪ .‬علی صالح ابادی در گفت وگو با ایبِنا‬ ‫در حاش��یه ایین امض��ای تفاهمنامه همکاری‬ ‫بین س��تاد نانو و بانک توس��عه صادرات ایران‪،‬‬ ‫درب��اره این تفاهمنامه اظهار ک��رد‪ :‬تفاهمنامه‬ ‫امضا شده در راستای این است که بانک توسعه‬ ‫صادرات تعامالت خود را با این ستاد که متولی‬ ‫موضوع نانو اس��ت در کش��ور گس��ترش دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت ها و مجموعه هایی که در‬ ‫زمینه نانو فعالیت داش��ته و ظرفیت صادراتی‬ ‫و تولی��دی خوبی هم دارن��د به ما برای اعطای‬ ‫تسهیالت و خدمات بانکی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برنامه ما این اس��ت که پرونده شرکت هایی که‬ ‫از سوی س��تاد نانو معرفی می شوند در کمیته‬ ‫مرب��وط با حضور س��تاد به عن��وان عضو ناظر‬ ‫بررسی ش��ود و نمایندگان س��تاد نیز در روند‬ ‫کار خواهند بود‪.‬‬ ‫صالح اب��ادی افزود‪ :‬هر ش��رکت نانویی که به‬ ‫ما معرفی ش��ود و بانک ش��رایط اولیه پذیرش‬ ‫طرح را داشته باش��د به شکل طرح یا سرمایه‬ ‫در گ��ردش پذیرفت��ه می ش��ود و تس��هیالتی‬ ‫پرداخت تسهیالت به شرکت های نانو‬ ‫با نرخ ه��ای ترجیحی به ان ارائه می ش��ود‪ .‬به‬ ‫همین منظور از منابعی از صندوق توسعه ملی‬ ‫و بانک توس��عه صادرات تخصی��ص یافته تا به‬ ‫شرکت های نانویی تسهیالت با نرخ ترجیحی و‬ ‫خدمات بانکی با کارمزد پایین ارائه شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬از ظرفیت های فن��اوری در‬ ‫راس��تای ارزیابی و امکان س��نجی این طرح ها‬ ‫اس��تفاده خواهد ش��د‪ .‬صالح ابادی با اشاره به‬ ‫صندوق ه��ای پژوهش و فناوری که در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این صندوق ها که از س��وی‬ ‫ستاد نانو به ما معرفی می شود‪ ،‬وظیفه ارزیابی‬ ‫طرح ه��ای نواورانه و معرفی ب��ه بانک را دارند‪.‬‬ ‫بانک توس��عه ص��ادرات نی��ز از طریق صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری ش��ریف که ب��ه همت بانک‬ ‫موفقیت بانک شهر در افزایش منابع و کاهش نرخ تمام شده پول‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک ش��هر‬ ‫گف��ت‪ :‬افزای��ش مناب��ع باکیفی��ت‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده پ��ول و افزایش درامد غیرمش��اع‪ ،‬از‬ ‫جمله موفقیت های بانک ش��هر در ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬بوده است‪ .‬به گزارش مرکز ارتباطات و‬ ‫روابط عمومی بانک ش��هر‪ ،‬رحیم طاهری با اشاره‬ ‫به موفقیت های این بانک در س��ال جاری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با تالش مجموعه بانک ش��هر‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‪ ،‬در‬ ‫جذب و افزای��ش منابع باکیفیت‪ ،‬کاهش اقالم معوق و افزایش‬ ‫درامدهای غیر مش��اع‪ ،‬موفقیت های چشمگیری حاصل شد که‬ ‫به طور حتم در بهبود س��اختار مالی ترازنامه بانک ش��هر تاثیر‬ ‫ی افزایش قابل توجه س��هم بانک شهر‬ ‫مثبتی خواهد داش��ت‪ .‬و ‬ ‫از بازار نقدینگی و پولی جامعه در پایان شهریو ر را نقطه عطف‬ ‫این موفقیت ها دانست و افزود‪ :‬با استراتژی جدید و برنامه ریزی‬ ‫انجام شده‪ ،‬با توجه به نظرسنجی عمومی‪ ،‬هم اکنون بانک شهر‬ ‫در ردیف ‪ ۵‬بانک برتر نظام بانکی کش��ور ق��رار دارد و افزایش‬ ‫و جذب س��پرده های باکیفیت به دنبال اس��تقبال شهروندان و‬ ‫تاثیر ان بر کاهش ریس��ک تمرکز‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫معاون ش��عب و توسعه بازاریابی بانک شهر در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬کاهش نرخ تمام شده پول‬ ‫در پایان ‪ ۶‬ماه نخست امسال از دیگر موضوع هایی‬ ‫است که گویای کارنامه موفق عملکرد این بانک‬ ‫در این مدت است‪ .‬وی همچنین از ارائه بسته های‬ ‫متنوع تس��هیالتی به مشتریان در سال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫به منظور جلب رضایت مش��تریان و رفاه حال انها‪ ،‬بانک ش��هر‬ ‫تسهیالت مختلفی به فعاالن اقتصادی و کسب وکارهای کوچک‬ ‫ارائه داده اس��ت که «طرح ش��هریار» با هدف حمایت از تمامی‬ ‫صنوف پزشکی و غیرپزش��کی‪ ،‬از جمله ان بوده است‪ .‬طاهری‬ ‫در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش��ده و تالش و‬ ‫پیگیری تمامی کارکنان در ارائه بهترین خدمات به مش��تریان‪،‬‬ ‫امیدواریم روند موفقیت های بانک ش��هر همچون گذشته تداوم‬ ‫یابد و در پایان س��ال ‪ ۹۸‬ش��اهد توفیق های بیش��تر این بانک‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫توسعه صادرات و دانشگاه صنعتی شریف ایجاد‬ ‫ش��ده وظیفه معرفی این شرکت ها و ارزیابی و‬ ‫معرفی به بانک را برعهده دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬س��تاد ویژه توس��عه‬ ‫فناوری نانو و بانک توسعه صادرات ایران برای‬ ‫حمای��ت و تقویت توان صادراتی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان تفاهمنامه هم��کاری امضا کردند‪.‬‬ ‫امضای این تفاهمنامه در راس��تای دس��تیابی‬ ‫ب��ه اه��داف س��ند چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬مبنی بر‬ ‫بهره گی��ری از فناوری ه��ای نوی��ن و حمایت‬ ‫از ش��رکت ها و موسس��ه های دانش بنی��ان به‬ ‫منظور توسعه همه جانبه اقتصاد کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ه��دف تفاهمنام��ه یاد ش��ده تقوی��ت توان‬ ‫صادرات��ی ش��رکت های دانش بنی��ان از طریق‬ ‫تس��هیل دسترس��ی انها ب��ه ابزاره��ای تامین‬ ‫مالی و اعتباری صادراتی با همکاری مش��ترک‬ ‫بانک توس��عه صادرات و س��تاد ویژه توس��عه‬ ‫فن��اوری نانو‪ ،‬تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬حمایت از‬ ‫ش��رکت های صادراتی در راستای ایجاد مزیت‬ ‫رقابتی توس��عه محص��والت جدی��د و ارتقای‬ ‫ت��وان رقابت پذی��ری در عرص��ه ص��ادرات و‬ ‫مذاک��ره‪ ،‬پیگیری و همکاری ب��ا بانک مرکزی‬ ‫و سایر نهاد ها و سازمان های ذی ربط در زمینه‬ ‫تسهیل دسترسی ش��رکت های دانش بنیان به‬ ‫تس��هیالت و خدمات بانک��ی از جمله تعهدات‬ ‫س��تاد وی��ژه فناوری نان��و در ای��ن تفاهمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بان��ک توس��عه ص��ادرات در این‬ ‫تفاهمنام��ه ب��ه م��واردی چ��ون هم��کاری‬ ‫و مش��ارکت ب��ا س��تاد در زمین��ه بررس��ی‬ ‫صالحیت (فنی) و اعتبارس��نجی ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان معرفی ش��ده از جان��ب س��تاد‪،‬‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت ب��ا نرخ وی��ژه برای توس��عه‬ ‫ظرفیت صادراتی ش��رکت با دوره تامین مالی‬ ‫(کوتاه مدت ‪ ،‬میان م��دت و بلندمدت)‪ ،‬پذیرش‬ ‫ضمانت و ارزیابی صندوق های توس��عه فناوری‬ ‫ت ی��ا بازپرداخت‬ ‫برای گش��ایش ان��واع اعتبارا ‬ ‫تسهیالت اعطایی به ش��رکت های معرفی شده‬ ‫از طرف س��تاد و مشارکت بانک در تامین مالی‬ ‫ش��رکت ها و پروژه های زیرس��اختی در داخل‬ ‫کش��ور و کش��ورهای هدف صادرات��ی متعهد‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ای��ن تفاهمنامه با امضای س��عید‬ ‫س��رکار‪ ،‬دبیر س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو‬ ‫و علی صالح اب��ادی‪ ،‬مدیرعامل بانک توس��عه‬ ‫صادرات اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک بانک توسعه تعاون‬ ‫عباس نجفی‪ ،‬عضو هیات مدیره بانک توس��عه‬ ‫تع��اون در جلس��ه ارزیاب��ی عملک��رد مدیریت‬ ‫شعب اس��تان کرمان گفت‪ :‬س��امانه همراه بانک‬ ‫و اینترنت بان��ک توس��عه تع��اون از قابلیت های‬ ‫مناسبی برای سهولت اس��تفاده عموم برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بنا بر اعالم بانک توسعه‬ ‫تع��اون‪ ،‬عب��اس نجف��ی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره این‬ ‫بانک در جلس��ه ارزیابی عملکرد مدیریت ش��عب استان کرمان‬ ‫که به منظور بررس��ی و س��نجش میزان کارایی‪ ،‬اثربخش��ی و‬ ‫تحق��ق کمی و کیف��ی عملکرد با توجه به برنامه ابالغی س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬در مح��ل س��اختمان س��تادی میرداماد ای��ن بانک برگزار‬ ‫ش��د گفت‪ :‬س��امانه همراه بانک و اینترنت بانک توسعه تعاون از‬ ‫قابلیت های مناسبی برای سهولت استفاده عموم برخوردار است‬ ‫و برنامه های ویژه ای برای بهره مندی مش��تریان از این س��امانه‬ ‫و افزای��ش ضریب بانکداری الکترونیک بانک توس��عه تعاون در‬ ‫حال اجراس��ت‪ .‬نجفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک توسعه تعاون در‬ ‫راستای تسهیل خدمت رسانی‪ ،‬شعب بانک را با پراکندگی زیاد‬ ‫جغرافیایی ایجاد کرده و با این ظرفیت‪ ،‬عاملیت‬ ‫طرح های ملی و توسعه ای را برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان عملکرد اس��تان کرم��ان گفت‪:‬‬ ‫مانده تس��هیالت اعطای��ی اس��تان درحال حاضر‬ ‫بیش از ‪ ۳۳۰ ،۴‬میلیارد ریال اس��ت و تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی در طول س��ال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬افزون بر‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬میلیارد ریال است‪ .‬نجفی با اشاره به اینکه‬ ‫حدود ‪ ۴.۵‬درصد امکانات بانک توس��عه تعاون به لحاظ شعبه‪،‬‬ ‫نیروی انسانی و تجهیزات بانکداری الکترونیک در استان کرمان‬ ‫ب��ه کار گرفته ش��ده گفت‪ :‬این اس��تان در س��ال ‪ ۹۷‬به ارزش‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬میلیارد ریال و در ‪ ۶‬ما ه ابتدایی امس��ال به ارزش ‪۸۰۳‬‬ ‫میلی��ارد ریال ضمانتنامه صادر کرده و با این کارنامه س��هم ‪۶‬‬ ‫درص��دی از مجموع عملکرد بانک در این ش��اخص را رقم زده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با بررسی عملکرد‬ ‫کرم��ان در بهره گی��ری از محصوالت بانکی گف��ت‪ ۱۲ :‬درصد‬ ‫عملیات اجرا شده بانک در طرح همراه در این استان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ویژه بانک تجارت برای ارتقای سهم بازار‬ ‫قائم مق��ام بانک تج��ارت با بیان اینکه هم��کاران فنی‪ ،‬بارها‬ ‫گام ه��ای خوب ایران کیش را تایی��د کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫ای��ن روند تداوم یابد و با توجه ب��ه قابلیت های خاصی که این‬ ‫ش��رکت دارد‪ ،‬انتظار ما این اس��ت تا همه برنامه هایی که بانک‬ ‫در این باره تدوین و برایش سرمایه گذاری شده محقق شود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایران کیش‪ ،‬نادر خواجه حق وردی گفت‪ :‬از جمله این‬ ‫س��رمایه گذاری ها موضوع پایانه های فروش و ارتقای سهم انها‬ ‫در بازارچه از لحاظ تعداد تراکنش و چه از لحاظ مبلغ است که‬ ‫انتظار داریم ایران کیش ان را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرایی همکاری بیش از گذش��ته بانک تجارت‬ ‫و ایران کیش در ماه های گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ایران کی��ش و بان��ک تج��ارت تصمی��م گرفتند‬ ‫تا ب��ا رودررویی با چالش های ب��ازار‪ ،‬کمبودها و‬ ‫ضعف ه��ای توس��عه در این زمینه را شناس��ایی‬ ‫کنند‪ .‬از همین رو‪ ،‬کمیته هایی تشکیل شده است‬ ‫و کمیته ه��ا با اختیارات کافی از لحاظ مدیریتی‬ ‫و پش��تیبانی‪ ،‬س��اختار را حمایت می کنند‪ .‬این‬ ‫کمیته ها پیوس��ته در ح��ال رصد عملکردها هس��تند‪ ،‬ارزیابی‬ ‫کرده و ضعف ها و کاس��تی ها را هم در س��ریع ترین حد ممکن‬ ‫جبران می کنند‪.‬‬ ‫اعزام ‪ ۲۰‬گروه ارزیابی خسارت سیار بیمه ایران به مسیرهای راهپیمایی اربعین‬ ‫در ایینی با حضور سرپرس��ت شرکت سهامی‬ ‫بیمه ایران و اعض��ای هیات مدیره و مدیران این‬ ‫ش��رکت‪۲۰ ،‬گ��روه ارزیابی و پرداخت خس��ارت‬ ‫س��یار بیمه ایران‪ ،‬برای ارائه خدم��ات به زائران‬ ‫اربعین حس��ینی‪ ۲۰ ،‬مهر رهسپار مناطق مرزی‬ ‫غرب و جنوب کش��ور و مسیرهای منتهی به ان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اریا‪ ،‬محمد رضائی‪ ،‬سرپرس��ت بیم��ه ایران در‬ ‫گفت وگویی در حاش��یه ایی��ن اعزام این گروه ه��ا گفت‪ :‬برای‬ ‫خدمات رس��انی بهتر ب��ه میلیون ه��ا زائر کرب�لای معلی‪ ،‬این‬ ‫گروه های سیار برای کارشناسی و پرداخت خسارت تصادف های‬ ‫احتمالی در مس��یر زائران اربعین و در مناطق مرزی ش��لمچه‪،‬‬ ‫ایی��ن تکریم و معارفه مدی��ران عامل قبلی و جدید بانک‬ ‫س��ینا با حضور رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره و هیات عامل‪ ،‬مدیران‪ ،‬رئیس��ان اداره ها‬ ‫و جمع��ی از کارکن��ان بان��ک س��ینا در س��الن اجتماعات‬ ‫بان��ک برگزار ش��د‪ .‬در ابتدای این ایین‪ ،‬فت��اح‪ ،‬رئیس بنیاد‬ ‫مس��تضعفان انقالب اسالمی ضمن تس��لیت ایام سوگواری‬ ‫اربعین حس��ینی (ع)‪ ،‬با بیان انکه بانک سینا‪ ،‬بانکی خوشنام‬ ‫بی حاش��یه و بی مسئله اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این اواخر‪ ،‬برخی سعی‬ ‫داشتند با هدف مخدوش کردن بانک‪ ،‬برای ان حاشیه ایجاد‬ ‫کنند که خوش��بختانه این ش��گرد پاس��خ نداد و بانک سینا‬ ‫اکنون در موقعیت قابل قبولی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انتظ��ار ما از بانک س��ینا باالس��ت و هر رتبه‬ ‫چذابه‪ ،‬مهران و خسروی مستقر می شوند‪.‬‬ ‫رضائی با تاکید بر اینکه درباره میزان پرداخت‬ ‫خسارت هیچ محدودیتی برای گروه های اعزامی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اختیارات تامی که‬ ‫به کارشناس��ان اعزامی تفویض شده است‪ ،‬عالوه‬ ‫بر کاهش فرایند بررسی و براورد زیان وارد شده‪،‬‬ ‫پرداخت خس��ار ت ها به صورت الکترونیکی و در‬ ‫محل وقوع حادثه به حساب زیاندیدگان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بیمه ای��ران اف��زود‪ :‬زائ��ران در صورت‬ ‫ب��روز تص��ادف‪ ،‬می توانن��د ب��ا ش��ماره ‪ ۰۹۶۶۸‬تم��اس‬ ‫بگیرن��د ت��ا نزدیک تری��ن گ��روه س��یار ب��ه انه��ا معرف��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حق وردی درباره محصوالت ایران کیش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه محص��والت ایران کیش دارای اهمیت‬ ‫است‪ ،‬اما طبیعتی است هر یک از این محصوالت‬ ‫ب��رای بازاره��ای خاص��ی اهمی��ت دارد؛ اینکه‬ ‫درحال حاضر س��رمایه گذاری روی دستگاه های‬ ‫«پوز» و «ام پوز» انجام شده است می تواند برای‬ ‫بانک و ش��رکت بااهمیت باش د چراکه همچنان‬ ‫درامد در این بخش بسیار چشمگیر است‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک تجارت درباره محصول مش��ترک اسان خرید‬ ‫بان��ک تج��ارت و ایران کیش اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط عادی که‬ ‫بیست و یکمین مدرسه «مهر نوین» گشایش یافت ‬ ‫تو یکمین مدرس��ه بانک اقتصاد نوین با‬ ‫بیس�� ‬ ‫نام «مهر نوین» در روس��تای ش��یخلر شهرستان‬ ‫دندی‪ ،‬بخش انگوران استان زنجان گشایش یافت‬ ‫و به کودکان و نوجوانان این روس��تا تقدیم ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬ایین گش��ایش این‬ ‫مدرس��ه با حضور علیرضا بلگ��وری‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫محم��د ربیع زاده‪ ،‬مع��اون کس��ب وکار این بانک‬ ‫و جمعی از مقامات و مس��ئوالن کشوری و اس��تانی‪ ،‬معلمان و‬ ‫دانش اموزان مدرسه و اهالی روستای شیخلر برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫ایین مدیرعامل بانک اقتصاد نوین ضمن تبریک فرارسیدن سال‬ ‫تحصیل��ی جدید‪ ،‬به رویکرد این بانک در ایفای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی اش��اره کرد و گفت‪ :‬با همراهی س��هامداران و اعضای‬ ‫مدیرعامل جدید بانک سینا معرفی شد‬ ‫و جایگاه��ی ک��ه دارد بای��د به مص��داق ایه‬ ‫«من ذالذی یقرض اهلل قرضاً حس��ناً» از طریق‬ ‫کم��ک به محروم��ان و مس��تضعفان و اعطای‬ ‫قرض الحس��نه به جایگاه باالتر ارتق ا یابد‪ .‬ما از‬ ‫مناب��ع بنیاد برای تقویت این اصل که در قران‬ ‫کریم بر ان تاکید شده کمک می کنیم تا رتبه‬ ‫و اعتب��ار بان��ک در بین م��ردم‪ ،‬جامعه و نظام‬ ‫بی��ش از پیش ارتقا یابد و بانکی نمونه در ش��ان و تراز نظام‬ ‫اسالمی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خالف بسیاری از افراد که بانک ها را‬ ‫مسبب مشکالت اقتصادی می دانند‪ ،‬همیشه از شبکه بانکی‬ ‫دفاع کرده و گفته ام اگر ایرادی هس��ت منش��ا ان کس��انی‬ ‫هنوز وضعیت اقتصادی تحت الشعاع قرار نگرفته بود‪ ،‬این امکان‬ ‫بود تا مردم انواع و اقس��ام کاالها چه کاالهای الکترونیکی چه‬ ‫کااله��ای فنی و مصرفی از فروش��نده های متعدد خریداری و‬ ‫به اقس��اط و با تضمین بانک تهیه کنن د ام��ا وقتی نرخ کاالها‬ ‫افزای��ش پیدا ک��رد و کاال ه��ا نای��اب و واردات محدود ش��د‪،‬‬ ‫هم اکنون فروشگاه های ثبت ش��ده حقوقی و قانونی مثل رفاه‪،‬‬ ‫اتکا و‪ ...‬که از تثبیت الزم قیمت ها برخوردار هس��تند می توانند‬ ‫برای مشتریانش��ان به صورت کالن و کلی از بستر اسان خرید‬ ‫ع این سامانه‬ ‫استفاده کنند‪ .‬اگر بازار به ارامش برسد به طور قط ‬ ‫فراگیری بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫هستند که به بانک ها و بانک مرکزی تکلیف و‬ ‫استقالل انها را دچار خدشه می کنند‪ .‬معتقدم‬ ‫باید به اس��تقالل بانک ها بیش��تر اهمیت داده‬ ‫شده و جایگاه انها تضعیف نشود‪.‬‬ ‫او در پایان سخنان خود بیان کرد‪ :‬پیشرو از‬ ‫برادران ارزش��ی و مومن جامعه بانکی هستند‬ ‫از زحمات ایش��ان در زمان تصدی مدیرعاملی‬ ‫بانک س��ینا و نی��ز هیات مدی��ره بانک قدردان��ی می کنم و‬ ‫امی��دوارم اق��ای ایمانی نیز با تجربه ه��ا و دانش بانکی خود‬ ‫منشا خیر و برکت برای مجموعه بانک سینا باشد‪.‬‬ ‫ایمانی مدیرعامل جدید بانک س��ینا ه��م ضمن قدردانی‬ ‫از زحم��ات اقای پیش��رو گفت‪ :‬از اقای فتاح ریاس��ت بنیاد‬ ‫هیات مدی��ره‪ ،‬بان��ک اقتص��اد نوی��ن تاکنون در‬ ‫س��اخت ‪ ۳۴‬مدرس��ه در مناط��ق کمتر برخوردار‬ ‫کش��ور مش��ارکت کرده اس��ت که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬مدرس��ه به بهره برداری رسیده است‪ .‬بلگوری‬ ‫با اش��اره به اهمیت اموزش و پرورش در توس��عه‬ ‫همه جانبه کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬همزمان با رشد امکانات‬ ‫س��خت افزاری‪ ،‬نظام اموزشی کشور باید به لحاظ‬ ‫نرم افزاری هم روزامد ش��ود تا زمینه برای بروز همه استعدادها‬ ‫در مد رس��ه ها فراهم ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک در پایان س��خنان‬ ‫خود‪ ،‬ضمن قدردانی از دس��ت اندرکاران س��اخت این مدرس��ه‪،‬‬ ‫ابراز امیدواری کرد س��اخت چنین مد رس��ه هایی بتواند ارامش‬ ‫و اسایش روحی و روانی دانش اموزان و معلمان را فراهم کند‪.‬‬ ‫مس��تضعفان انقالب اسالمی به واس��طه اعتمادی که به من‬ ‫داشتند و این مس��ئولیت خطیر را به من سپردند‪ ،‬قدردانی‬ ‫می کنم و امیدوارم با عملکردی خوب و درخش��ان با کمک‬ ‫همکاران خدوم بانک س��ینا‪ ،‬این مس��ئولیت را به سرانجام‬ ‫برس��انیم و ذی نفع��ان بانک بهره کاف��ی را از خدمات بانک‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫وی افزود س��هامدار بانک س��ینا یک نهاد انقالبی‪ ،‬ارزشی‬ ‫و ب��ا ماموریت و نگاه ویژه به مردم مس��تمند و کم بهره مند‬ ‫و کس��انی اس��ت که به لحاظ روحی و معنوی و تقوا سرامد‬ ‫جامعه و به لحاظ معیش��تی ش��اید دچار مش��کالتی باشند‪.‬‬ ‫بنای ما حمایت و یاری بیش از پیش بنیاد مس��تضعفان در‬ ‫ایفای کامل این ماموریت است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫طرح قدیمی بار دیگر روی میز مسئوالن قرار گرفت‬ ‫خیز دوباره مسکن برای حضور در بورس‬ ‫راه ان��دازی بورس مس��کن پیش��نهادی اس��ت که‬ ‫در س��ال های اخی��ر مط��رح و ب��ا مخالف��ت بیش��تر‬ ‫دست اندرکاران این حوزه روبه رو شده اما روز گذشته‬ ‫دوباره ازس��وی یکی از مس��ئوالن مطرح ش��د‪ .‬گرچه‬ ‫تعری��ف دقیق��ی از انچه قرار اس��ت با عن��وان بورس‬ ‫مس��کن عملیاتی شود‪ ،‬ارائه نش��ده اما باتوجه به نبود‬ ‫اتفاق نظ��ر بر س��ر این موضوع‪ ،‬نمی ت��وان با اطمینان‬ ‫درباره عملیاتی شدن این ایده سخن گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫مدیرعامل ش��هر جدید پردیس‬ ‫روز گذش��ته در جمع خبرن��گاران از راه اندازی بورس‬ ‫مس��کن مهر خب��ر داد و گف��ت‪« :‬در ح��ال طراحی‬ ‫سامانه ای با همکاری اتحادیه امالک هستیم تا بتوانیم‬ ‫بر خریدوفروش واحدهای مسکن مهر نظارت کنیم‪».‬‬ ‫گرچه انچه مهدی هدایت درباره راه اندازی سامانه ای‬ ‫ب��رای خریدوفروش مس��کن مهر گفت��ه را نمی توان‬ ‫تعریف دقیقی از بورس دانس��ت اما این نخس��تین بار‬ ‫نیس��ت که راه اندازی بورس مسکن‪ ،‬ازسوی مسئوالن‬ ‫وعده داده یا پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫سیدابوالفضل موسوی بیوکی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹پیشینه پیشنهاد راه اندازی بورس مسکن‬ ‫اگ��ر مس��کن کاالی قابل ارائ��ه در بورس بود بدون ش��ک پیش از ما در‬ ‫کش��ورهای پیشرفته و دس��ت کم در یک کشور دیگر باید این راهکار در‬ ‫پیش گرفته می شد‪ ،‬اما این اتفاق در هیچ جای جهان مشاهده نمی شود‬ ‫‹ ‹واکنش منفی متخصصان‬ ‫راه ان��دازی ب��ورس مس��کن از ابت��دا ب��ا واکن��ش‬ ‫دس��ت اندرکاران و کارشناسان بازار مسکن همراه بود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال حسین عبده تبریزی‪ ،‬اقتصاددان که در‬ ‫ان زمان مش��اور وزیر راه و شهرسازی بود اعالم کرد‪:‬‬ ‫طرح بورس مس��کن اشتباه بیان ش��ده است‪ .‬مسکن‬ ‫کاالی استانداردی نیس��ت که بتوان برای ان بورسی‬ ‫تش��کیل داد‪ .‬در ب��ورس کاال ب��رای س��اختمان های‬ ‫نهادهای عمومی و دولت‪ ،‬بازار حراجی تعریف می شود‬ ‫که برای این س��اختمان های بزرگ ش��فاف باشد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مقوله ای به عنوان بورس مس��کن در ایران‬ ‫و دنیا وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن حام��د مظاهریان‪ ،‬معاون مس��کن وقت‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در این زمینه گفت‪ :‬تا وقتی در‬ ‫بازار مس��کن نتوانیم ‪ ۵‬درصد بیش از نیاز بازار‪ ،‬عرضه‬ ‫مسکن داشته باش��یم‪ ،‬ورود مسکن به بورس فقط به‬ ‫سوداگری کمک می کند‪ .‬وی در ان زمان یاداور شد‪:‬‬ ‫درحال حاضر با کسری مسکن روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مظاهری��ان ب��ا بی��ان اینکه مس��کن کاالی��ی برای‬ ‫س��وداگری نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براس��اس انچه از قانون‬ ‫اساسی و سیاس��ت های ابالغی استنباط می شود نگاه‬ ‫به مس��کن نباید به سمت سوداگری هدایت شود‪ ،‬در‬ ‫حالی که خریدوفروش سهام در بورس برای سوددهی‬ ‫است و کسی که سهامی می خرد‪ ،‬قصدش سود بردن‬ ‫از ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماهیت مسکن مناسب بورس نیست‬ ‫باوجود گذش��ت چند س��ال از نخس��تین پیشنهاد‬ ‫در زمین��ه راه ان��دازی بورس مس��کن‪ ،‬هن��وز برخی‬ ‫دس��ت اندرکاران بازار ب��ا این ایده مخالفن��د و ان را‬ ‫نشدنی می دانند‪ .‬نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫ته��ران می گوی��د باتوجه به ماهیت مس��کن به عنوان‬ ‫کاالیی ناهمگن‪ ،‬راه اندازی بورس مس��کن به طورکلی‬ ‫شدنی نیست‪.‬‬ ‫نظر مس��ئوالن دولتی و بانکی این اس��ت که افزایش سقف‬ ‫تسهیالت مس��کن نمی تواند کمکی به متقاضیان بازار مسکن‬ ‫کند؛ بنابراین برای تامین مسکن خانواده ها باید برنامه ریزی در‬ ‫زمینه کاهش نرخ باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی که‬ ‫از ح��دود ‪ ۱۰‬ماه پیش به جای عب��اس اخوندی عهده دار این‬ ‫س��مت ش��د همواره تاکید کرده که افزای��ش وام نمی تواند به‬ ‫قدرت خرید خانواده ها کمک کند و باال بردن مبلغ وام مسکن‬ ‫را تورم زا می داند‪ .‬با این حال چند ماه پیش زمزمه های افزایش‬ ‫س��قف تسهیالت مسکن از ‪ ۱۶۰‬به ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان مطرح‬ ‫ش��د اما به نتیجه نرسید‪ .‬جدیدترین اظهارنظر مدیرعامل بانک‬ ‫مسکن هم گویای این موضوع است که این بانک برنامه ای برای‬ ‫افزایش سقف تسهیالت مسکن ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی مدتی پ��س از روی کار امدن‪ ،‬طرح‬ ‫تولید و عرضه ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬را در‬ ‫حس��ام عقبای��ی در واکنش به مطرح ش��دن بحث‬ ‫راه اندازی بورس مسکن مهر ازسوی یکی از مسئوالن‬ ‫حوزه مس��کن به‬ ‫گفت‪ :‬بحث راه اندازی بورس‬ ‫مسکن در س��ال های گذش��ته نیز مطرح شده بود اما‬ ‫شدنی نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در هیچ جای جهان چیزی به نام‬ ‫بورس مس��کن نداریم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اگر مسکن کاالی‬ ‫قابل ارائ��ه در بورس بود بدون ش��ک پی��ش از ما در‬ ‫کش��ورهای پیشرفته و دس��ت کم در یک کشور دیگر‬ ‫باید این راهکار در پیش گرفته می ش��د‪ ،‬اما این اتفاق‬ ‫در هیچ جای جهان مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫عقبایی یاداور ش��د‪ :‬حتی اگر بخواهیم نخس��تین‬ ‫کشوری باشیم که بورس مسکن را راه اندازی می کند‪،‬‬ ‫این کار نش��دنی اس��ت زیرا ماهیت مس��کن مناسب‬ ‫بورس نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مسکن به دلیل اینکه کاالیی ناهمگن‬ ‫است‪ ،‬قابل ارائه در بورس نیست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کاالهایی‬ ‫قابل ارائه در بورس هس��تند که همگن باش��ند؛ مانند‬ ‫نفت‪ ،‬طال و سایر کاالهای همگن‪ .‬اما مسکن این گونه‬ ‫نیس��ت و در هر نقطه ای از ایران‪ ،‬نرخ خانه ها متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی در یک اپارتمان و در یک طبقه‪ ،‬ممکن‬ ‫است نرخ ‪ ۲‬واحد به دلیل تفاوت در نوع مصالح‪ ،‬شیوه‬ ‫س��اخت و نوع طراحی با هم متفاوت باش��د؛ بنابراین‬ ‫ماهیت مسکن به گونه ای نیست که وارد بورس شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن یاداور شد‪ :‬در سال های‬ ‫گذش��ته نیز که بحث راه اندازی بورس مسکن مطرح‬ ‫شد‪ ،‬اتحادیه مش��اوران امالک مخالفت خود را اعالم‬ ‫کرده بود‪ .‬ما بعد از بررس��ی متوجه ش��دیم انچه که‬ ‫مدنظر پیشنهاددهندگان است‪ ،‬بحث کارگزاری است‪.‬‬ ‫انه��ا می گفتند در نظر داریم ملک ه��ای بالتکلیف یا‬ ‫امالک مازاد بانک ها را در بورس قیمت گذاری کنیم و‬ ‫مردم امکان خرید انها را داشته باشند؛ اما این تعریف‬ ‫بورس نیست‪ .‬اینکه ملکی را برای فروش بگذاریم و ان‬ ‫را به باالترین پیش��نهاد بفروشیم‪ ،‬نامش مزایده است؛‬ ‫نه بورس‪ .‬این کار در واقع بنگاهداری است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه رهب��ر معظم انق�لاب با‬ ‫بنگاهداری نهاده��ای اقتصادی مخالف اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬کار دول��ت خریدوفروش ملک نیس��ت‪ .‬برای این‬ ‫کار مش��اور امالک تعریف و پروانه کسب به این صنف‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫عقبایی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مس��ئوالن باید به طور‬ ‫دقیق منظور و هدف ش��ان از راه اندازی بورس مسکن‬ ‫و راهکارش��ان برای تحقق این امر را بیان کنند‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬اگر بر فرض قرار باش��د چنی��ن طرحی اجرایی‬ ‫ش��ود‪ ،‬باید دولت در الیحه ای بورس مسکن را تعریف‬ ‫کن��د و الیحه اش را به مجلس ارائه دهد یا نمایندگان‬ ‫مجلس طرح ان را پیشنهاد دهند یا در شورای پول و‬ ‫اعتبار و بانک مرکزی این مسئله تصویب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت خرده سازان در بورس‬ ‫ای��ده راه ان��دازی ب��ورس مس��کن باوج��ود هم��ه‬ ‫مخالفت ه��ای تخصص��ی‪ ،‬موافقان��ی نی��ز در می��ان‬ ‫کارشناسان دارد‪.‬‬ ‫بیت اهلل س��تاریان به‬ ‫گفت‪ :‬راه اندازی بورس‬ ‫مس��کن نه تنها به ضرر بازار نیس��ت‪ ،‬بلکه به نفع ان‬ ‫است‪ .‬درواقع راه اندازی بورس مسکن موجب می شود‬ ‫این بازار به ساختار اصلی و استاندارد خود بازگردد‪.‬‬ ‫وی ب��ا مثبت ارزیابی کردن ورود معامالت مس��کن‬ ‫ب��ه بورس ی��اداور ش��د‪ :‬ما در کش��ورمان انبوه س��از‬ ‫به معنای واقعی نداریم و بیش��تر‪ ،‬خرده س��از مس��کن‬ ‫داری��م؛ بنابرای��ن انچه درحال حاضر در بازار مس��کن‬ ‫به عنوان ساخت وس��از مشاهده می کنیم‪ ،‬فعالیت چند‬ ‫شرکت محدود انبوه س��از است که این شرکت ها باید‬ ‫به مثابه یک بنگاه بورس��ی فعالیت کنند‪ .‬س��تاریان با‬ ‫بیان اینکه در حال حاضر مش��کل بازار مس��کن‪ ،‬خرد‬ ‫بودن ساخت وس��ازها اس��ت که حدود ‪ ۱۵‬درصد کل‬ ‫ساخت وسازها را شامل می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گرچه این‬ ‫میزان‪ ،‬رقم محدودی در بخش نیاز به مس��کن است‬ ‫اما با ورود همین بخش به بورس مس��کن نیز می توان‬ ‫انتظار رشد و توسعه ان را داشت‪ .‬او یاداور شد‪ :‬وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی به عنوان متولی حوزه ساخت وس��از‬ ‫کشور می تواند خرده سازان مسکن را گرد هم بیاورد و‬ ‫در قالب یک بنگاه‪ ،‬وارد بورس کند‪.‬‬ ‫افزایش وام مسکن نه؛ کاهش نرخ اری‬ ‫دس��تور کار قرار داد‪ .‬برنامه ریزان این طرح معتقدند این پروژه‬ ‫مش��ارکتی می تواند به رونق ساخت وس��از در بخش خصوصی‬ ‫نیز منجر ش��ود‪ .‬براس��اس اخرین امار که ازس��وی وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی ارائه شده‪ ،‬تاکنون ساخت بیش از ‪ ۱۸۰‬هزار واحد‬ ‫در قالب این طرح اغاز شده است‪.‬‬ ‫اس�لامی که جذابیت طرح اقدام ملی را کامل می داند‪ ،‬گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬خانه ها را برای مردمی می خواهیم که با توان مالی خود‬ ‫به راحتی نمی توانند از واحدهایی که در بازار وجود دارد تامین‬ ‫مسکن کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح اقدام ملی برای خوشبخت کردن عده ای که‬ ‫توانمند هس��تند ارائه نش��ده‪ ،‬بلکه برای صاحبخانه شدن قشر‬ ‫متوسط به پایین اس��ت‪ .‬این طرح در سراسر کشور اغاز به کار‬ ‫کرده‪ ،‬زمین ها شناسایی شده و مراحل گوناگون را طی می کند‪.‬‬ ‫زمین باید تعیین ش��ود‪ ،‬نقشه مشخص شود‪ ،‬جواز ساخت اخذ‬ ‫شود‪ ،‬قرارداد منعقد شود تا وارد فاز اجرایی شویم‪.‬‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬بانک مسکن که برای تامین مالی طرح اقدام‬ ‫ملی با وزارت راه و شهرس��ازی همکاری می کند و اعالم کرده‬ ‫خانه اولی ها می توانند از تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن‬ ‫یکم برای خرید واحدهای طرح اقدام ملی استفاده کنند‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از برنامه های خود را کاهش نرخ تمام ش��ده مسکن اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک مس��کن با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن بانک‬ ‫درحال حاضر برنامه ای برای افزایش س��قف تس��هیالت مسکن‬ ‫برای متقاضیان ندارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬بانک مسکن سیاست کاهش‬ ‫نرخ مس��کن را در دستور کار دارد و در حال برنامه ریزی برای‬ ‫تحقق ان اس��ت که امیدوار هس��تیم به نتای��ج خوبی در این‬ ‫زمینه دست یابیم‪ .‬ابوالقاسم رحیمی انارکی در زمینه اقدام این‬ ‫بانک برای تس��هیل در خانه دار ش��دن مردم تا پایان امسال و‬ ‫برنامه هایی که ازس��وی بانک در این زمینه تدارک دیده شده‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬افزایش تسهیالت باتوجه به شرایط خاص و ویژه ای‬ ‫بیت اهلل ستاریان‬ ‫که وج��ود دارد با احتیاط دنبال می ش��ود‪ ،‬زیرا در س��ال های‬ ‫گذشته بخش مسکن‪ ،‬تنش و شوک های فراوانی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن با تاکید ب��ر اینکه تصمیم هایی که‬ ‫ازس��وی بانک گرفته می ش��ود نباید منتج به ایجاد ش��وک به‬ ‫بخش مس��کن ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تالش می کنیم بحث‬ ‫کاهش نرخ تمام شده مسکن را به طور جدی تری دنبال کنیم‪.‬‬ ‫رحیمی انارکی درباره احتمال افزایش سقف تسهیالت مسکن‬ ‫برای متقاضیان اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬ش��رایط برای افزایش‬ ‫س��قف تس��هیالت فراهم نیس��ت زیرا پیش از هر اقدامی باید‬ ‫برای تامین منابع مالی ان تمهیداتی اندیش��ید‪ .‬در عین حال‪،‬‬ ‫ضرورت دارد اثار افزایش تسهیالت بر نرخ واحدهای مسکونی‬ ‫ارزیابی شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بانک مسکن سیاست کاهش نرخ مسکن را‬ ‫در دستور کار دارد و در حال برنامه ریزی برای تحقق ان است‬ ‫که امیدوار هستیم به نتایج خوبی در این زمینه دست یابیم‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بلیت اتوبوس برای زائران در نجف‬ ‫رئیس اتحادیه ش��رکت های تعاونی مس��افری کش��ور گفت‪:‬‬ ‫افزایش نرخ بلیت اتوبوس برای زائران اربعین ازسوی رانندگان‬ ‫و خودروهای ایرانی اعمال نشده و متاسفانه برخی از عراقی ها‪،‬‬ ‫از شرایط ایجاد شده و افزایش تقاضا برای اتوبوس سوءاستفاده‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫احمدرض��ا عام��ری در گفت وگو با ایلنا درب��اره افزایش نرخ‬ ‫قابل توجه بلیت اتوبوس تا س��قف ی��ک میلیون تومان به نجف‬ ‫در خاک عراق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند پیش بینی می ش��د امس��ال‬ ‫تعداد زائران اربعین حس��ینی نس��بت به سال گذشته افزایش‬ ‫یابد اما میزان افزایش زائران فراتر از پیش بینی ها بود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل تقاضا بسیار بیش از عرضه بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این افزایش‬ ‫قیمت ها ازس��وی رانندگان و خودروهای ایرانی انجام نش��ده و‬ ‫متاس��فانه برخی از عراقی ها از ش��رایط ایجاد ش��ده و افزایش‬ ‫تقاض��ا برای اتوب��وس سوءاس��تفاده کرده اند‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫ش��رکت های تعاونی مسافری کشور تاکید کرد‪ :‬البته بخشی از‬ ‫این افزای��ش قیمت ها به اختالف نرخ دینار و ریال برمی گردد‪.‬‬ ‫عامری با بیان اینکه خدمات کمتر نش��ده بلکه جمعیت زائران‬ ‫حسینی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫س��ازمان راهداری درخواست اعزام اتوبوس به خاک عراق برای‬ ‫افزایش عرضه را داش��ته باش��د نس��بت به اعزام اتوبوس اقدام‬ ‫خواهیم ک��رد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬البته اعزام اتوبوس تابع مقررات‬ ‫ویژه ای ازجمله شرط سن ناوگان و انجام فرایند کاپوتاژ است‪.‬‬ ‫اعزام اتوبوس به خاک عراق نیاز به مجوزهای ویژه دارد و باید‬ ‫ایین نامه های مربوط به ان رعایت شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی مسافری کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫البت��ه ناوگان ایرانی برای جابه جای��ی زائران تا نجف در اختیار‬ ‫م��ردم ق��رار دارد و این امکان برای زائران وجود داش��ت که با‬ ‫ناوگان کشورمان از خاک کشور تا نجف جابه جا شوند‪ .‬‬ ‫فعالی��ت دالالن و واس��طه گران یک��ی‬ ‫از دالی��ل افزای��ش قیمت ه��ا در بازارهای‬ ‫گوناگون از جمله مسکن است‪.‬‬ ‫در بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی‪ ،‬از‬ ‫زمان تولی��د تا زمان ارائه محصول به بازار‪،‬‬ ‫دالل ها حضور گسترده ای دارند که مسکن‬ ‫و صنایع وابس��ته به ان نیز از این مس��ئله‬ ‫مستثنا نیستند‪.‬‬ ‫امروز ش��اهد این هس��تیم که دالالن و‬ ‫س��وداگران در بخش های گوناگون مسکن‬ ‫فعالیت می کنند و تاثیر منفی فعالیت انها‬ ‫بر بازارهای مرتبط با مس��کن مانند مصالح‬ ‫و تجهیزات ساختمانی‪ ،‬احساس می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان می گویند راهکار‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مهم تری��ن ابزار برای مقابله با این‬ ‫وضعیت است؛ به عنوان مثال از لزوم اجرای‬ ‫ط��رح مالیات ب��ر عایدی س��رمایه در بازار‬ ‫مسکن سخن گفته می شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاددهندگان این ای��ده می گویند‬ ‫دریافت مالیات بر عایدی س��رمایه از حوزه‬ ‫مس��کن می تواند در کاه��ش دالل بازی و‬ ‫س��وداگری در بازار مس��کن موثر باش��د‪،‬‬ ‫با این ح��ال معتق��دم در دریافت این نوع‬ ‫مالیات باید با احتیاط عمل کرد زیرا به نظر‬ ‫می رس��د اعمال سیاس��ت های مالیاتی در‬ ‫بازار مسکن موجب فرار سرمایه از این بازار‬ ‫و انتقال ان به بازارهای دیگر مانند س��که‪،‬‬ ‫ارز و خودرو می شود و این مسئله نابسامانی‬ ‫در اقتص��اد کش��ور را به دنب��ال خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سیاست های مالیاتی باید به طور همزمان‬ ‫در بازارهای گوناگون اجرایی ش��ود؛ یعنی‬ ‫اگر قرار بر اجرای این سیاس��ت ها در بازار‬ ‫مسکن اس��ت‪ ،‬به طور همزمان در بازارهای‬ ‫ارز‪ ،‬س��که و خ��ودرو نی��ز بای��د این طرح‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫سکونت ‪ ۴.۵‬میلیون نفر‬ ‫در بافت فرسوده تهران‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی استان تهران از‬ ‫س��کونت ‪ ۴.۵‬میلیون نفر در بافت فرس��وده‬ ‫شهری تهران خبرداد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬رضا نگهبان در جلس��ه‬ ‫س��تاد بازافرینی اس��تان تهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح بازافرینی بافت فرسوده شهرها فرصت‬ ‫مناس��بی برای بازسازی خانه های فرسوده و‬ ‫محله های قدیمی با مش��کالت فراوان است‬ ‫ک��ه تاثی��ر مثبت��ی در کاهش اس��یب های‬ ‫اجتماع��ی و بهبود مدیریت ش��هری خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ ۴ :‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫نفر در بافت فرس��وده استان تهران سکونت‬ ‫دارن��د‪ ۱۳ .‬میلی��ون نفر در اس��تان تهران‬ ‫س��اکن هس��تند که ‪ ۶.۱۶‬درص��د جمعیت‬ ‫کشور را تشکیل می دهد که یک سوم انها در‬ ‫‪ ۱۴‬هزار هکتار بافت ناکارامد سکونت دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران‬ ‫افزود‪ :‬مجموع بافت فرسوده و حاشیه نشین‬ ‫در استان تهران ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار است‬ ‫که شناس��ایی ‪ ۶۳‬محله انجام و نام محله ها‬ ‫نیز در شهرس��تان های اس��تان تهران احصا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نگهبان با اش��اره ب��ه تخصیص ‪ ۳۹‬درصد‬ ‫اعتبارات برای اجرای پروژه بازافرینی بافت‬ ‫فرسوده تصریح کرد‪ :‬ستاد استانی بازافرینی‬ ‫بافت فرسوده تاکنون ‪ ۱۴‬مصوبه داشته و در‬ ‫زمینه واگذاری زمین ها و اعمال تخفیف و‪...‬‬ ‫نیز نامه نگاری های الزم شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��هرداری ها به عنوان دبیر محور‬ ‫اصلی اقدام مشترک باید در زمینه بهسازی‬ ‫تاسیس��ات‪ ،‬توس��عه خدمات روبنایی مانند‬ ‫س��اخت فرهنگس��را و‪ ...‬توجه الزم را داشته‬ ‫باش��ند و ع�لاوه بر ای��ن مدیری��ت اعطای‬ ‫تس��هیالت مس��کن را م��ورد توج��ه ق��رار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران‬ ‫با اش��اره به توانمندسازی پروژه ها در سطح‬ ‫محله ها خاطرنش��ان کرد‪ ۶ :‬پروژه در سطح‬ ‫شهرس��تان های بهارستان و قدس اجرا شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مطالعات محله های هرندی نیز با پیشرفت‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی انج��ام و برای ‪ ۵‬هزار واحد در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تفاهمنامه منعقد و برای دریافت‬ ‫تسهیالت اقدام الزم شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سال ‪ ۹۴‬برای نخس��تین بار بحث راه اندازی بورس‬ ‫مس��کن میان دس��ت اندرکاران و اهالی این حوزه گل‬ ‫ک��رد‪ .‬در ان زم��ان محمدرض��ا پورابراهیم��ی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با طرح‬ ‫پیش��نهاد راه اندازی بورس مس��کن گفت‪ :‬این بورس‬ ‫پایانی بر بازار غیرش��فاف متکی بر بازار س��نتی است‪.‬‬ ‫با فعال شدن بورس مسکن بخش امالک و مستغالت‬ ‫از بازار زیرپوس��تی و رانتی خارج می شود و نفع اصلی‬ ‫ان به مردم می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تس��ری تجربه موفق عرضه امالک‬ ‫و مس��تغالت در بورس کاال به حوزه مس��کن موجب‬ ‫شفاف ش��دن اطالعات خرد و کالن موثر بر این بازار‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بورس مسکن یکی از گام های موثر در‬ ‫شفاف شدن بازار امالک و مستغالت است‪.‬‬ ‫در همان سال حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل وقت‬ ‫ب��ورس کاال در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬وقتی نهادهای‬ ‫عمومی می خواهند امالک خود را واگذار کنند درگیر‬ ‫منفعت عمومی و منابع مردمی می شوند؛ بنابراین باید‬ ‫واگذاری به شکلی انجام شود که منفعت عمومی دچار‬ ‫خدشه نشود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بورس کاال ب��رای راه اندازی بورس‬ ‫مسکن ورودی به امالک کوچک نخواهد داشت و اگر‬ ‫بانک ها و موسس��ه ای تمایل داشته باشند دارایی خود‬ ‫را به فروش برس��انند باید ارزش پایه این دارایی بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان باش��د تا مصوب��ه قانونی در این‬ ‫زمینه رعایت شود‪.‬‬ ‫سلطانی نژاد در ان زمان با بیان اینکه رکود حاکم بر‬ ‫بخش مس��کن مشکل اساسی در راه اندازی این بورس‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بورس به دنب��ال تناوب عرضه در‬ ‫این حوزه نیس��ت و ممکن اس��ت یک محصول روزی‬ ‫پررونق باش��د و از بورس کاال برای ان اس��تفاده شود‬ ‫اما عرضه متناوب و اس��تاندارد به این ش��کل در دنیا‬ ‫متداول نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل وقت بورس کاال با بیان اینکه با راه اندازی‬ ‫بورس مس��کن نبای��د نگرانی به وجود ای��د زیرا این‬ ‫ب��ورس تالطمی در بازار مس��کن به وج��ود نمی اورد‬ ‫و تنه��ا امالک ب��زرگ در این بازار م��ورد معامله قرار‬ ‫می گیرد؛ ن��ه اپارتمان ه��ای کوچک‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬با‬ ‫راه اندازی این بورس مردم نگران گران شدن اپارتمان‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شرط اجرای‬ ‫قوانین مالیاتی‬ ‫در بازار‬ ‫مسکن‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫مناسب سازی ‪ ۴۸‬ایستگاه‬ ‫مترو تا پایان سال‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬تا پای��ان س��ال ‪ ۴۸‬ایس��تگاه مترو‬ ‫مناسب سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬زهرا نژادبهرام با اشاره به‬ ‫اینک��ه باید تمامی ایس��تگاه های مترو برای‬ ‫تردد شهروندان مناسب سازی شوند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شورا به طور ویژه به این موضوع تاکید‬ ‫داش��ته و دارد و ش��هرداری تهران ملزم به‬ ‫اج��رای مناسب س��ازی ایس��تگاه های مترو‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��هردار تهران نیز‬ ‫تاکی��د کرده اس��ت که ایس��تگاه های مترو‬ ‫بدون مناسب س��ازی به بهره برداری نرسد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تا پای��ان س��ال ‪ ۴۸‬ایس��تگاه مترو‬ ‫مناسب سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫نژادبهرام افزود‪ :‬با دس��تور شهردار تهران‬ ‫ایس��تگاه هایی که از این پس به بهره برداری‬ ‫خواهند رس��ید‪ ،‬مناسب سازی خواهند شد‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر اینکه خطوط جدید حداکثر ‪ ۳‬ماه‬ ‫اینده باید مناسب سازی شوند‪.‬‬ ‫بزک شهری جایگزین توسعه شد‬ ‫سرگردانی زیرساخت ها در گرگان‬ ‫گروه شهرو ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫لزوم برخورد پلیس با‬ ‫موتورسواران متخلف‬ ‫رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه شورای‬ ‫اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬پلیس در برخورد‬ ‫با موتورسواران متخلف شدت عمل به خرج‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گزارش مه��ر‪ ،‬مرتضی الویری افزود‪۳ :‬‬ ‫میلیون موتورس��یکلت و ‪ ۴‬میلیون خودرو‬ ‫در تهران وجود دارد که البته به نظر می اید‬ ‫موتورس��یکلت ها از قوانی��ن راهنمای��ی و‬ ‫رانندگی ازاد هس��تند و از هر مس��یری که‬ ‫بخواهن��د و در پیاده راه ه��ا تردد می کنند و‬ ‫کاله ایمنی هم سرشان نمی گذارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه شورای‬ ‫اسالمی ش��هر تهران گفت‪ :‬تقاضایی که به‬ ‫عن��وان نماینده مردم ته��ران از پلیس دارم‬ ‫این اس��ت که ب��ا همان ترتیبی که بس��تن‬ ‫کمربن��د ایمن��ی را برای رانن��دگان الزامی‬ ‫کردن��د و نتیجه هم مثبت ب��ود‪ ،‬در زمینه‬ ‫برخ��ورد ب��ا موتورس��واران متخل��ف عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫الوی��ری ادامه داد‪ :‬موض��وع دیگر برخورد‬ ‫ب��ا کامیون های االینده اس��ت به طوری که‬ ‫سطح خیابان از دود این خودروهای سنگین‬ ‫سیاه می ش��ود اما با رانندگان این خودروها‬ ‫برخورد جدی نمی ش��ود‪ .‬در این زمینه نیز‬ ‫تقاض��ا داریم پلیس به ش��دت برخورد کند‬ ‫چراکه این گونه خودروها نقش اساس��ی در‬ ‫الودگی هوا دارند‪.‬‬ ‫گالیه کرجی ها از‬ ‫چندبرابر شدن کرایه‬ ‫سرویس مدرسه ها‬ ‫عض��و ش��ورای ش��هر ک��رج گف��ت‪ :‬نرخ‬ ‫مصوب کرایه س��رویس های مد رسه اجرایی‬ ‫نشده و ش��اهد افزایش ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری کرایه‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مهدی حاجی قاسمی با‬ ‫انتقاد از اجرایی نش��دن ن��رخ مصوب کرایه‬ ‫س��رویس مد رس��ه ها اظهار ک��رد‪ :‬هرچند‬ ‫مد رسه ها موظف به اعمال نرخ مصوب شورا‬ ‫هس��تند اما تا کنون این اقدام انجام نشده و‬ ‫همین امر نارضایتی والدین دانش اموزان را‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم در ش��رایط اقتصادی‬ ‫مناس��بی نیس��تند و دیگر ت��وان پرداخت‬ ‫ی را ندارند‪.‬‬ ‫چنین هزینه های اضاف ‬ ‫این مس��ئول تصریح ک��رد‪ :‬باید اهرم های‬ ‫الزم ب��رای اجرای��ی ش��دن مصوبه ه��ای‬ ‫ش��هر ایجاد ش��ود‪ .‬نباید مصوبه ها در قالب‬ ‫برگ های کاغذ باقی بماند‪.‬‬ ‫حاجی قاس��می ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت‬ ‫بازگشایی معابر از س��وی مالکان واحدهای‬ ‫مسکونی و تجاری توضیح داد‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫شهرداری سیاست های تشویقی مناسبی را‬ ‫برای مالکان در طرح بازگشایی معابر در نظر‬ ‫گرفته اما استقبالی از این موضوع نمی شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر ک��رج اف��زود‪ :‬با این‬ ‫اوصاف ش��هرداری ناچار اس��ت با اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت بانک��ی معاب��ر را بازگش��ایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر کرج به بازگشایی بلوار‬ ‫میرزاخانی نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بازگشایی این بلوار و چند بلوار مشابه‬ ‫تاثیر مثبتی در کاهش ترافیک و روان سازی‬ ‫ان دارد‪ ،‬ض��روری اس��ت ش��هرداری برای‬ ‫اجرای این پروژه ها تالش ویژه کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اجرای بی ارتی‬ ‫در سال های‬ ‫گذشته در شهر‬ ‫گرگان مطرح شد‬ ‫اما با گذشت‬ ‫مدت زمان‬ ‫طوالنی همچنان‬ ‫در اما و اگر‬ ‫به سر می برد‬ ‫به باور برخی کارشناسان‪ ،‬گرگان در زیرساخت های‬ ‫عمرانی و زیربنایی ضعیف اس��ت و باید اولویت بندی‬ ‫در اجرای پروژه ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬یکی از مباحث مهم درباره مس��ائل‬ ‫ش��هری‪ ،‬مفهوم توسعه پایدار ش��هری است که باید‬ ‫مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقالیی‪،‬‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفت��ن مالحظ��ات مختل��ف فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی باشد‪.‬‬ ‫تصمیم هایی که در شهرداری و شورای شهر گرفته‬ ‫می ش��ود چه در زمینه انتخاب ها و چ��ه مصوبه ها به‬ ‫طور قطع در اینده ش��هر موث��ر بوده و حداقل تا یک‬ ‫دهه‪ ،‬زندگی و اینده شهر را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬سرمایه گذاری ها باید به بهترین شیوه انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته در ش��هر گرگان پروژه هایی‬ ‫مانند ابش��ار صخره ای‪ ،‬ابنمای ماتریس��ی و س��ایت‬ ‫بالن سواری انجام شده که به گفته برخی کارشناسان‪،‬‬ ‫بازخورد مناسبی نداشته است؛ پروژه هایی که از محل‬ ‫عوارض ش��هری و فروش امالک اجرا شده و براساس‬ ‫نطق پیش از دس��تور یکی از اعضای ش��ورای ش��هر‬ ‫گرگان «مدیریت ش��هری با اجرای چنین طرح هایی‬ ‫چوب حراج ب��ر امالک ش��هرداری زده که تداوم ان‬ ‫اینده شهر را با مشکل روبه رو می کند»‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت شهری پاسخگو باشد‬ ‫پژوهشگران و کارشناس��ان مدیریت شهری تاکید‬ ‫دارند که مدیریت ش��هری به دلیل اینکه منابع مالی‬ ‫خود را مس��تقیم از دس��ترنج مردم دریافت می کند‪،‬‬ ‫باید بی درنگ و بیش از هر نهادی پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از پروژه ه��ای اجراش��ده در گرگان ابش��ار‬ ‫مصنوعی اس��ت که در صحن ش��ورا با ی��ک میلیارد‬ ‫تومان مصوب ش��د اما با هزینه ای افزون بر ‪ 4‬میلیارد‬ ‫توم��ان در محور جنگلی ناهارخ��وران به بهره برداری‬ ‫رسید و هنوز بیش از یک میلیارد تومان برای تکمیل‬ ‫ان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫اب نمای ماتریس��ی که در ابتدای بهره برداری با اما‬ ‫و اگرهایی در زمینه س�لامتی ک��ودکان روبه رو بود و‬ ‫س��پس به دلیل اصالحات و تعمیرات خاموش ش��د‬ ‫و اکن��ون به گفته مس��ئول روابط عمومی ش��هرداری‬ ‫گ��رگان به دلیل حف��ظ حرمت ماه مح��رم و صفر و‬ ‫طراحی حصارکش��ی برای فصل س��رما تعطیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سایت بالن سواری هم به گفته رئیس سازمان سیما‬ ‫و منظر و فضای س��بز ش��هرداری گرگان بعد از پرواز‬ ‫ازمایشی بالن‪ ،‬هنوز مجوز قطعی برای پرواز ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت ها رعایت شود‬ ‫طاهر اسدی‪ ،‬کارش��ناس ارشد مدیریت شهری در‬ ‫زمین��ه پروژه های ش��هرداری گرگان گفت‪ :‬س��اخت‬ ‫مراکزی مانند س��ایت بالن س��واری و ابشار صخره ای‬ ‫در حوزه گردش��گری ش��هری بی تاثیر نیست اما اگر‬ ‫بخواهی��م نقش این مراکز را در ش��هر گرگان در نظر‬ ‫‹ ‹استفاده از فضاهای بی استفاده‬ ‫عالوه بر تعریف فضاهای کاربردی جدید باید از ظرفیت های ش��هر‬ ‫هم که در سال های گذشته ساخته شده‪ ،‬استفاده کرد‬ ‫گرفت��ه و اولویت بن��دی کنی��م به نظر می رس��د که‬ ‫اگ��ر ش��هرداری در بخش ه��ای زیربنای��ی و عمرانی‬ ‫س��رمایه گذاری بیش��تری انجام ده��د در درازمدت‬ ‫بازخورد بهتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیاز به ایجاد جذابیت های ش��هری وجود‬ ‫دارد اما در ش��هری که هنوز در حوزه زیرس��اخت ها‬ ‫ضعیف بوده اجرای این مکان ها جزو اولویت ها نیست‬ ‫تا بتواند روند جذب گردشگر را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫اس��دی گفت‪ :‬اگر تمرکز فعالیت های شهرداری به‬ ‫سمت توسعه شبکه معابر‪ ،‬بهبود و توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی و مانند این ها برود بیش��تر می تواند به توسعه‬ ‫شهر کمک کند‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬به طور مث��ال‪ ،‬اجرای بی ارتی در‬ ‫س��ال های گذش��ته در ش��هر گرگان مطرح شد اما با‬ ‫گذش��ت مدت زمان طوالنی همچن��ان در اما و اگر به‬ ‫سر می برد‪.‬‬ ‫اسدی با بیان اینکه اجرای ابشار مصنوعی‪ ،‬ابنمای‬ ‫ماتریسی و مسائلی از این اولویت چندم است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این موارد اگرچه ممکن اس��ت از نظر ظاهری‪،‬‬ ‫شکل و شمایل خوبی داشته و چهره شهر را دگرگون‬ ‫کن��د ام��ا زمانی که زیرس��اخت ها مناس��ب نباش��د‬ ‫گردشگران خاطره خوبی را با خود به یادگار نمی برند‪.‬‬ ‫‹ ‹گردشگری صادرات نامرئی است‬ ‫وی افزود‪ :‬گردش��گری صادرات نامرئی است و اگر‬ ‫مسافر در شهر احساس ارامش کند بازخورد ان را در‬ ‫جذب گردشگر خواهیم دید‪.‬‬ ‫اس��دی ادامه داد‪ :‬ایج��اد پروژه هایی مانند ابش��ار‬ ‫صخره ای ممکن است خوش��ایند افکار عمومی باشد‬ ‫اما کار زیربنایی نیست و ارزیابی اقدام ها باید از سوی‬ ‫کارشناس باشد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬باره�� ا گفته ش��ده که ب��ه دلیل‬ ‫مراجعه های مردمی‪ ،‬فش��ار زی��ادی روی ناهارخوران‬ ‫اس��ت و در مقاب��ل چن��د فرصت و موقعی��ت موازی‬ ‫جایگزین وجود دارد که می توان با توسعه زیرساخت ها‬ ‫فشار را از روی طبیعت ناهارخوران برداشت‪.‬‬ ‫اس��دی عنوان کرد‪ :‬برای مثال‪ ،‬تپ��ه هزارپیچ‪ ،‬تپه‬ ‫قلعه خن��دان و بافت تاریخی قابلی��ت خوبی در این‬ ‫زمینه دارد که باید به انها بیشتر توجه شود و می توان‬ ‫با بردن امکانات به این مناطق زمینه جذب گردشگر‬ ‫را فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استانه تحمل ناهارخوران پر شده است‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اس��تانه تحم��ل ناهارخوران چه به‬ ‫لحاظ حمل ونقل و توان محیطی پر شده است و باید‬ ‫با این نگاه‪ ،‬کارها و برنامه ها را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫اس��دی تصریح کرد‪ :‬ش��هرداری می توانست اعتبار‬ ‫ابش��ار صخره ای را که از جیب مردم شهر تامین شده‬ ‫در زمینه پارک مسافر که یکی از مصادیق زیرساختی‬ ‫گردشگری است‪ ،‬هزینه کند‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬درحال حاضر گردش��گران به دلیل‬ ‫هوای مناسب ناهارخوران به گرگان امده بدون اینکه‬ ‫استفاده نیمی از اصفهانی ها از خودرو شخصی‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت‪ :‬تولید‬ ‫ناخالص داخلی اس��تان اصفهان تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۹۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علیرضا صادقیان با اشاره به اینکه جمعیت ‪ ۲‬میلیون نفری‬ ‫شهر اصفهان به سوی پیر شدن رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬میزان زاد و ولد در اصفهان‬ ‫کاهش داشته و از طرفی میزان امید به زندگی بیشتر می شود در نتیجه‪ ،‬رشد‬ ‫جمعیت کم شده و پیش بینی می شود تا سال ‪ ۱۴۳۰‬رشد جمعیت در شهر‬ ‫اصفهان به کمتر از یک درصد برسد‪.‬‬ ‫وی س��ن امید به زندگی در ش��هر اصفهان را ‪ ۷۶‬س��ال دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫بیشترین جمعیت شهری اصفهان در منطقه ‪ ۸‬با ‪ ۲۴۱‬هزار ساکن و کمترین‬ ‫انها در منطقه ‪ ۱۱‬با ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر متمرکز شده است‪.‬‬ ‫وی متوس��ط اعضای یک خانوار در ش��هر اصفه��ان را ‪ ۳.۲‬نفر عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ ۶۲۰ :‬هزار خانوار در ش��هر اصفهان س��کونت دارند‪ .‬درصد باسوادی‬ ‫جمعیت شهر به ‪ ۹۳‬درصد رسیده است‪ .‬همچنین میانگین سنی شهروندان‬ ‫اصفهانی ‪ ۳۳‬سال است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اینک��ه ‪ ۵۱‬درص��د از جمعیت حدود ‪ ۲‬میلیونی اصفهانی ه��ا را اقایان و ‪۴۹‬‬ ‫درصد را خانم ها تشکیل می دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در برنامه ‪ ۳‬ساله شهرداری تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۰‬و نیز برنامه ‪ ۵‬ساله ‪ ۱۴۰۵‬روان سازی شهر و حمل ونقل مسافر‬ ‫به طور ویژه مدنظر اس��ت‪ .‬درحال حاضر در میان انواع وس��ایل حمل ونقلی‪،‬‬ ‫مترو کمترین میزان اس��تفاده را بین اصفهانی دارد به طوری که ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫مردم از این وسیله برای جابه جایی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫صادقیان بیش��ترین میزان س��فر در اصفهان را با خودرو شخصی با درصد‬ ‫اس��تفاده ‪ ۵۰‬درص��دی ش��هروندان عنوان ک��رد و گفت‪ ۴ :‬درص��د مردم از‬ ‫هیچ اورده ای برای شهر داشته باشند‪.‬‬ ‫اسدی با تاکید بر اینکه باید در این زمینه مطالعات‬ ‫ج��دی انجام ش��ود‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬باید به ش��یوه های‬ ‫مختلف برنامه ریزی کرد تا گردش��گر مدت بیش��تری‬ ‫در شهر بماند و گرگان فقط خوابگاه گردشگر نباشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬حداکث��ر هزین��ه ای ک��ه اکن��ون یک‬ ‫گردش��گر در گرگان انجام می ده��د خرید چیپس و‬ ‫پفک اس��ت و بای��د با مطالعه راهکاری اندیش��ید که‬ ‫هر مس��افر با خود پول وارد ش��هر کرده و حضور وی‬ ‫توام با اس��تهالک و فشار بر منابع محیطی و امکانات‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫یک کارشناس ارشد طراحی شهری گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫تعریف فضاهای کارب��ردی جدید باید از ظرفیت های‬ ‫ش��هر هم که در س��ال های گذش��ته س��اخته شده‪،‬‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫مریم س��عادت فر به س��رمایه های بی استفاده مانند‬ ‫رس��توران گ��ردان و واحدهای تج��اری المان میدان‬ ‫بسیج‪ ،‬رس��توران زعفران‪ ،‬فرهنگسرا و‪ ...‬اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬می توان با برنامه ریزی درس��ت و برطرف کردن‬ ‫مش��کالت اداری ای��ن پروژه ها از ای��ن ظرفیت ها که‬ ‫خاک می خورند‪ ،‬در توسعه شهر بهره گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقدام های عمرانی و زیربنایی باید‬ ‫پیوس��ت فرهنگی داشته باش��د و به اثار و پیامدهای‬ ‫فرهنگ��ی ان هم توجه ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پیوس��ت‬ ‫فرهنگ��ی ن��ه به عنوان رف��ع تکلیف بلک��ه به عنوان‬ ‫ضرورت باید انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه باور کارشناس��ان‪ ،‬توس��عه پایدار بای��د بر همه‬ ‫جنبه ها تمرکز داش��ته باش��د تا بتواند ب��ا فرهنگ و‬ ‫ارزش ه��ای مردمی س��ازگار بوده و هوی��ت جامعه را‬ ‫حفظ کند‪.‬‬ ‫توسعه پایدار یک اتفاق یا رویداد نیست که یکباره‬ ‫اتف��اق بیفتد‪ ،‬بلکه یک فرایند پویا و هدفمند اس��ت‬ ‫ک��ه در طول زمان و با برنامه ری��زی تحقق می یابد و‬ ‫هدف ان ارتقای س��طح حیات انس��ان است و نیاز به‬ ‫هوشمندی‪ ،‬تجربه‪ ،‬شناخت و خالقیت دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬مدیریت ش��هری گرگان می تواند با بهینه‬ ‫مص��رف کردن مناب��ع و در نظر گرفتن پیوس��ت های‬ ‫فرهنگی و اجتماعی پروژه ها موجب افزایش بهره وری‬ ‫انها ش��ود که خود این امر بهبود ش��رایط زیستی به‬ ‫معنای رفاه اجتماعی و شهروندی را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ش��هر پدی��ده ای چندبعدی‪ ،‬پیچیده و پویاس��ت و‬ ‫برنامه ریزی دقیق و کامل برای تمام عناصر ان امری‬ ‫دش��وار است و بر همین اس��اس‪ ،‬به منظور دستیابی‬ ‫ب��ه یک وضعی��ت پایدار واقع��ی در ش��هرها‪ ،‬تدوین‬ ‫سیاست هایی برای حصول به شهرهای پایدار ضروری‬ ‫است‪ .‬ممکن است این نگاه در شهرداری گرگان وجود‬ ‫داش��ته باش��د اما باید ان را بیش از گذش��ته تقویت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مشکالت ناشی از بارش باران در گیالن برطرف شد‬ ‫دوچرخ��ه‪ ۱۵ ،‬درصد از اتوبوس بی ارتی‪ ۵ ،‬درصد از اتوبوس معمولی‪۱۲.۵ ،‬‬ ‫درصد از تاکسی و ‪ ۱۴‬درصد از موتورسیکلت برای مسافرت های درون شهری‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی به بودجه ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی شهرداری اصفهان در سال ‪۹۸‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ ۳۰ :‬درصد از این بودجه جاری و ‪ ۷۰‬درصد عمرانی است‬ ‫که تاکنون بیش از ‪ ۵۴‬درصد ان محقق ش��ده اس��ت و اگر با همین روند در‬ ‫نیمه دوم س��ال هم پیش برویم‪ ،‬همه بودجه امس��ال به مرحله تحقق درامد‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه سرمایه انسانی ش��هرداری اصفهان به تولید‬ ‫ناخالص داخلی اس��تان اصفهان تا پایان سال ‪ ۹۷‬اش��اره و رقم ان را حدود‬ ‫‪ ۱۹۸‬ه��زار میلی��ارد تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬س��هم ش��هر اصفهان از این‬ ‫ش��اخص ‪ ۴۰‬درصد اس��ت که ‪ ۱۰‬درصد ان با بودجه ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی شهرداری اصفهان محقق می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعیین تکلی��ف ادامه خط یک مترو اصفه��ان افزود‪ :‬ادامه خط‬ ‫یک متروی اصفهان متوقف نش��ده است و تداوم ان در برنامه های شهرداری‬ ‫ق��رار دارد ام��ا ب��ا توجه به تعدد س��فرها در ش��هر اصفهان و مس��یر ان ها‪،‬‬ ‫اولویت مدیریت ش��هری س��اخت خ��ط دوم مترو به جای ت��داوم خط اول‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان درباره حرکت‬ ‫شهرداری اصفهان به سمت تحقق درامدهای پایدار اظهار کرد‪ :‬برخی مناطق‬ ‫شهر اصفهان در اینده از محل صدور پروانه ساختمانی نمی توانند درامدهای‬ ‫خ��ود را تامین کنن��د زیرا زمینی باقی نخواهد ماند تا ساخت وس��ازی انجام‬ ‫شود‪ ،‬به همین دلیل برای تحقق این درامدها باید سازمان های شهرداری با‬ ‫اقدام های درامدزا‪ ،‬پایداری درامدها را محقق کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل س��تاد مدیری��ت بحران اس��تانداری‬ ‫گی�لان با اش��اره ب��ه ت�لاش تمام��ی نهاد های‬ ‫خدمات رس��ان برای رفع مشکالت ناشی از بارش‬ ‫ش��دید در اس��تان گفت‪ :‬هم اکن��ون وضعیت به‬ ‫حالت عادی بازگش��ته و مسئوالن همچنان پای‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫رض��ا اس�لامی در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و تلف��ن تمام��ی‬ ‫مش��ترکانی ک��ه ب��ه دلیل مش��کالت ناش��ی از‬ ‫بارش های شدید قطع شده بود‪ ،‬وصل است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اس��یب های واردشده به بناها‪،‬‬ ‫راه ها‪ ،‬شکستگی یا تخریب چندین پل گفت‪ :‬دو‬ ‫پل بزرگ ارتباطی اس��الم تالش و کرگرود رانکوه‬ ‫املش تخریب ش��د که س��اخت انها به س��رعت‬ ‫امکان پذیر نیست اما راه های جایگزین برای تردد‬ ‫از این مسیر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل س��تاد مدیری��ت بحران اس��تانداری‬ ‫گیالن تصریح کرد‪ :‬از ‪ ۱۶‬شهرس��تان استان‪۱۴ ،‬‬ ‫شهرس��تان متاثر از بارش ها بوده و ‪ ۹‬شهرستان‬ ‫فومن‪ ،‬تالش‪ ،‬ماس��ال‪ ،‬صومعه سرا‪ ،‬رضوانشهر و‬ ‫شفت در غرب اس��تان و شهرستان های رودسر‪،‬‬ ‫ت زیادی‬ ‫املش و لنگرود در ش��رق استان خسار ‬ ‫دیده اند‪.‬‬ ‫اسالمی اس��یب به واحدهای مسکونی‪ ،‬پل ها‪،‬‬ ‫بناها و راه ها‪ ،‬پل های روستایی‪ ،‬کشت دوم بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دامداری‪ ،‬اس��یب به تاسیسات اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و مخابرات و نیز واحدهای اموزشی را از‬ ‫جمله خسارت های واردشده ناشی از بارش شدید‬ ‫باران و بدنبال ان طغی��ان روخانه ها و در برخی‬ ‫مناطق وقوع سیالب عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬هم اکنون ابگرفتگی ها فروکش‬ ‫ک��رده و درحال حاضر به غی��ر از دو پل بزرگ و‬ ‫اصلی یادشده‪ ،‬راه های استان باز است و راهداران‬ ‫نی��ز در حال ترمی��م و بازس��ازی بخش هایی از‬ ‫مس��یرهایی هس��تند که دچار اب شستگی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی اوسط اکبری مقدم‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی اس��تاندار گیالن نیز گفت‪ :‬خسارت هایی‬ ‫به زیرساخت های حوزه راه‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و اب تالش‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بارندگی ها در شهرس��تان تالش‬ ‫موج��ب طغی��ان رودخانه ها‪ ،‬ابگرفتگ��ی معابر و‬ ‫همچنین اسیب به پل اصلی شهر اسالم و برخی‬ ‫راه های دسترسی روستایی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه بازدید خود از پل اس��یب دیده ش��هر‬ ‫اس��الم و مناطق اطراف ان اش��اره و اضافه کرد‪:‬‬ ‫امدادرسانی به مناطق سیل زده با جدیت در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫ابگرفتگی ‪ ۵‬شهرستان مازندران‬ ‫بارندگ��ی روزهای اخی��ر موجب ابگرفتگ��ی معابر و طغیان‬ ‫رودخانه ها در حوزه شهر و تعدادی از روستاهای بخش مرکزی‬ ‫نوشهر مازندران از جمله روستای مزگا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رس��تم سیاسرانی‪ ،‬بخشدار مرکزی نوشهر‬ ‫درباره وضعیت این روس��تا و روس��تاهای دیگر بخش مرکزی‬ ‫که دچار ابگرفتگی ش��دند‪ ،‬گفت‪ :‬رودخانه روستای مزگا دچار‬ ‫طغیان شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬این طغیان باعث ابگرفتگی شدید معابر‬ ‫و کوچه های این روس��تا ش��د و حتی اب ب��ه داخل ‪ ۴۰‬واحد‬ ‫مسکونی نفوذ کرد که البته ان قدر شدید نبود‪.‬‬ ‫مدیر کل مدیریت بحران اس��تان مازندران از ابگرفتگی چند‬ ‫واحد مسکونی در غرب استان خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر احمدی درب��اره وضعیت بحران��ی پیش امده در‬ ‫برخی مناطق اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین بارش ها مربوط به رامس��ر‬ ‫با ‪ ۲۱۰‬میلی متر بوده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ابگرفتگی که‬ ‫بر اثر طغیان رودخانه ها در شهرها اتفاق افتاده باشد‪ ،‬نداشتیم‬ ‫اما با توجه به اینکه جوی ش��هرها ظرفیت این حجم بارندگی‬ ‫را نداش��ته و این امری طبیعی اس��ت‪ ،‬برخی شهرهای استان‬ ‫مانند نوش��هر‪ ،‬عباس اباد‪ ،‬ساری و قائمش��هر دچار ابگرفتگی‬ ‫معابر ش��دند‪ .‬فرماندار رامسر از تخریب و شسته شدن راه های‬ ‫ارتباطی رامس��ر و مح��ور رانکوه در این شهرس��تان خبر داد‪.‬‬ ‫محم��د ازاد اظهار کرد‪ :‬بارندگی ش��دید باعث طغیانی ش��دن‬ ‫رودخانه ها در رامس��ر شده است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه پراب‬ ‫و سیالبی ش��دن رودخانه ها از بارش شدید شروع شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بارش شدید خسارت هایی را در برخی از جاده ها در محور‬ ‫رانکوه این شهرس��تان به وجود اورد‪ .‬فرماندار تنکابن گفت‪ :‬با‬ ‫وجود بارش حدود ‪ ۲۰۰‬میلی متری در شهرس��تان تنکابن به‬ ‫جز چند مورد ابگرفتگی معابر مش��کل حادی در شهرس��تان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 16‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫پیاپی ‪2708‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹ظرفیت های اینترنت برای تبلیغات‬ ‫شکری با انتقاد از حجم باالی استفاده از فضای مجازی‬ ‫در میان قش��رهای گوناگون جامعه گفت‪ :‬میزان استفاده‬ ‫از ش��بکه های اجتماعی در ایران‪ ،‬با کش��ورهای خارجی‬ ‫قابل مقایس��ه نیست‪ .‬مردم بس��یاری از کشورها ساعت و‬ ‫موقعیت ه��ای خاصی از روز را به حضور در این ش��بکه ها‬ ‫اختص��اص می دهن��د و زمان هایی را برای مطالعه و کتاب‬ ‫می گذارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این درحالی اس��ت که بهره برداری مردم‬ ‫ما از این فضا به طور افراطی اس��ت و به ش��کل افراطی به‬ ‫ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی وابس��ته شده ایم و‬ ‫عمل می کنیم که این موضوع اس��یب های زیادی به بدنه‬ ‫جامعه وارد می کند‪.‬‬ ‫ش��کری با ط��رح این موض��وع که دیگ��ر نمی توان به‬ ‫اش��کال قدیمی کتابخوانی و مطالعه را ترویج کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به نظرم ناش��ران باید به ذائقه جدید ش��هروندان و مردم‬ ‫توجه کرده و از بس��تر اماده فض��ای مجازی برای معرفی‬ ‫و تبلیغ کتاب هایش��ان استفاده کنند‪ .‬ناشران می توانند به‬ ‫بهترین ش��کل از این فضا نه تنها تبلیغات کنند؛ بلکه به‬ ‫شیوه های نوین چاپ کتاب بپردازند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬چاپ دیجیتال در این زمینه می تواند‬ ‫یاری رس��ان ناشران باش��د؛ مانند همان کاری که امازون‬ ‫انجام می دهد و کتاب ها را به طور دیجیتال می فروشد‪ .‬در‬ ‫این میان مشکلی که در کشور ما وجود دارد‪ ،‬رعایت نشدن‬ ‫قانون کپی رایت است که امکان انتشار دیجیتال کتاب ها را‬ ‫بدون محدودیت برای همه افراد فراهم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف اطالع رسانی و تبلیغات‬ ‫ش��کری ب��ا بیان اینک��ه به غیر از ناش��ران اموزش��ی و‬ ‫کمک اموزش��ی‪ ،‬ناش��ران دیگر به طور کالسیک عادت به‬ ‫تبلی��غ کاالی خ��ود ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلش این اس��ت که‬ ‫انه��ا کتاب را یک کاالی تجاری نمی دانند و ان را کاالیی‬ ‫فرهنگی می دانند‪ .‬این موضوع درحالی بیان می ش��ود که‬ ‫از وقتی کتاب به کتابفروش��ی وارد شد‪ ،‬از هویت فرهنگی‬ ‫خود بیرون می اید و هویت تجاری می گیرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬خوب است که ناشران تفکرات فرهنگی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬اما اگر ناش��ر بخواهد به ح��وزه تبلیغات‬ ‫وارد ش��ود‪ ،‬باید به کتاب نگاه تجاری داش��ته باش��د و به‬ ‫برندس��ازی فکر کنند؛ بنابراین در این ش��رایط و فضا باید‬ ‫بح��ث برندس��ازی و هویت تجاری دادن ب��ه کتاب را هم‬ ‫دنبال کنند‪.‬‬ ‫ش��کری با طرح این موضوع که ناش��ران باید به عرصه‬ ‫تبلیغات و اطالع رس��انی وارد ش��وند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ناشران‬ ‫و نویس��ندگان به ط��ور همزم��ان باید اص��ول و مقدمات‬ ‫برندس��ازی را بیاموزند؛ زیرا زمانی که یک نویس��نده برند‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کتاب های او در همه کش��ورهای جهان فروش‬ ‫می رود؛ پس نیاز به برندسازی در ‪ ۳‬حوزه ناشر‪ ،‬نویسنده‬ ‫و کتاب اهمیت دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در کن��ار چنین مباحث��ی‪ ،‬بازاریابی نیز‬ ‫خودبه خود ش��کل می گیرد؛ زیرا تجربه نش��ان داده وقتی‬ ‫نویسنده ای بزرگ می شود‪ ،‬در عمل کتاب او شناخته شده‬ ‫از ضرورت استفاده از تبلیغات مناسب برای بهبود وضعیت بازار کتاب‬ ‫مدار صفر درجه‬ ‫در چند س��ال گذش��ته و به واس��طه گرانی نرخ کاغذ بازار کتاب در‬ ‫ایران با رکود در فروش و گرانی در نرخ کتاب روبه رو بوده اس��ت‪.‬‬ ‫اتفاقی که منجر به تشدید بحران در بازار نشر شده است‬ ‫و بزرگ می شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد ارتباطات و رس��انه با تاکید بر تبلیغات در‬ ‫میان ناش��ران و نویسندگان‪ ،‬گفت‪ :‬ناشران باید اقدام هایی‬ ‫مانند پویش های تبلیغاتی را شروع و اجرا کنند‪ .‬برای این‬ ‫کار باید ابتدا س��اختار س��ازمانی خود را به روابط عمومی‬ ‫و تجاری س��ازی مجه��ز کنند و بدانند ک��ه از این موضوع‬ ‫گریزی ندارند‪.‬‬ ‫ش��کری با بیان اینکه ناش��ران معدودی در کشور وجود‬ ‫دارن��د که واحد روابط عمومی داش��ته باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ناش��ران ما خود را بی نی��از از روابط عمومی می دانند‪ ،‬زیرا‬ ‫ب��ه کتاب نگاه فرهنگی دارن��د؛ درحالی که باید دپارتمان‬ ‫رواب��ط عمومی‪ ،‬بازاریابی و تبلیغات همه در کنار هم باید‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش ناشران جدی گرفته شود‬ ‫ش��کری ب��ا تاکید بر اینکه ناش��ران باید با ش��یوه های‬ ‫نوین تبلیغات اش��نا ش��وند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اتحادیه ناشران و‬ ‫کتابفروش��ان تهران باید در راستای سیاست های خود‪ ،‬در‬ ‫زمینه برندینگ‪ ،‬بازاریابی و تبلیغات‪ ،‬دوره های اموزش��ی‬ ‫متن��وع و گوناگونی برای اعضای خود برگزار و یک س��ری‬ ‫جزوه و کتاب برای این حوزه اماده سازی کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬حضور ناش��ران باید در این‬ ‫دوره ه��ا اجباری باش��د تا ای��ن بخش توس��عه پیدا کند‪.‬‬ ‫متاسفانه درحال حاضر بحث اموزش در اتحادیه بیشتر در‬ ‫حوزه های فنی اس��ت؛ درحالی که فروش‪ ،‬بحثی حرفه ای‬ ‫اس��ت که باید جدی گرفته ش��ود و بیش��تر ناشران بعد از‬ ‫تولید کتاب کار خاصی انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫این فعال رسانه ای با بیان اینکه اگر این دوره ها به شکل‬ ‫اصولی و حرفه ای طراحی شود‪ ،‬زمینه ای ایجاد می شود که‬ ‫ناشران بتوانند با شیوه های جدید یک محصول را تجاری‬ ‫و در جامعه نیازافرینی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه کس��ب و کار‬ ‫دس��ت ش��بکه های اجتماعی است و ناش��ران باید در این‬ ‫شبکه ها فعال شوند؛ اما شرط کار این است که با شیوه های‬ ‫برندینگ و تبلیغات اشنا شوند و فعالیت های شان فقط به‬ ‫تولید و انتشار بروشور و کاتالوگ محدود نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اموزش ناشران‬ ‫مدی��ر انتش��ارات کارگزار روابط عمومی معتقد اس��ت‬ ‫تربیت متخصصان تبلیغات کتاب بس��یار ضروری اس��ت‬ ‫زی��را انها می توانند به ناش��ران کمک کنند تا دریابند که‬ ‫چه نوع تبلیغاتی برای دسترس��ی ب��ه مخاطبان و فروش‬ ‫کتاب های شان موثرتر است‪.‬‬ ‫مهدی باقریان‪ ،‬مدیر انتش��ارات کارگزار روابط عمومی‬ ‫در توضیح دالیل بی توجهی ناش��ران به تبلیغات در حوزه‬ ‫کت��اب‪ ،‬گفت‪ :‬نبود راهبردها و اس��تراتژی های مناس��ب‬ ‫تبلیغاتی یکی از عوامل بی توجهی به تبلیغات کتاب است‪.‬‬ ‫بخش بزرگی از ناش��ران ما‪ ،‬راهبردها و بس��ترهای الزم را‬ ‫ب��رای تبلیغ کتاب های خود ایج��اد نکرده اند؛ درحالی که‬ ‫ابزارهای زیادی در جعبه ابزار تبلیغ کتاب وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ناش��ران می توانن��د از این جعبه ابزار‪ ،‬به طور‬ ‫رای��گان و ب��رای تحقق اهداف خود که همان دسترس��ی‬ ‫به خوانندگان و در نتیجه فروش کتاب های ش��ان اس��ت‪،‬‬ ‫به خوبی و اسانی استفاده کنند‪.‬‬ ‫باقریان با بیان اینکه سرمایه گذاری نکردن بر رسانه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬یک��ی از عوامل دیگر نبود تبلیغات برای کتاب‬ ‫به شمار می اید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همه ما می دانیم طراحی یک‬ ‫اس��تراتژی تبلیغاتی مناسب برای حضور موثر در شبکه ها‬ ‫و رس��انه های اجتماعی تا چه اندازه می تواند برای ناشران‬ ‫ارزش��مند باش��د و برای رس��یدن به خوانندگان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ایج��اد س��کوهای تبلیغات��ی و بازاریاب��ی جدی��د‪ ،‬باید از‬ ‫فرصت ها و ظرفیت های موجود نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان مثالی در این زمینه توضی��ح داد‪ :‬انتخاب‬ ‫بهترین بس��ترهای تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی برای‬ ‫هدف قرار دادن خوانندگان بس��یار عالی اس��ت؛ بنابراین‬ ‫ناش��ران باید روی برخی رس��انه های اجتماعی در فضای‬ ‫مج��ازی مانن��د لینکدین س��رمایه گذاری کنن��د‪ .‬البته‬ ‫متاس��فانه هنوز به دلیل محدودیت های قانونی‪ ،‬دسترسی‬ ‫به برخی از بهترین ها و موثرترین سکوهای تبلیغاتی کتاب‬ ‫مانند امازون و فیسبوک و همچنین برخی پیام رسان های‬ ‫موبایلی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گفته باقریان‪ ،‬با این حال ظرفیت های داخلی هم کم‬ ‫نیستند‪ ،‬اما نیاز به برنامه ریزی‪ ،‬اختصاص بودجه حداقلی‪،‬‬ ‫نیروی متخصص کافی و در نتیجه حضور حرفه ای در این‬ ‫عرصه ها دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام تربیت متخصصان تبلیغ کتاب‬ ‫باقری��ان برخوردار نبودن از نظام مناس��ب برای تربیت‬ ‫متخصص��ان تبلیغات کتاب را یکی از اس��یب های جدی‬ ‫در بح��ث تبلیغات دانس��ت و گفت‪ :‬ناش��ران باید بهترین‬ ‫شیوه های تبلیغات کتاب را یاد بگیرند‪ .‬عالوه براین تربیت‬ ‫متخصص��ان تبلیغ��ات کتاب ک��ه این ح��وزه را به خوبی‬ ‫بشناس��ند بس��یار ضروری اس��ت چون انها می توانند به‬ ‫ناشران کمک کنند تا دریابند چه نوع تبلیغاتی به احتمال‬ ‫زیاد برای دسترس��ی به مخاطبان و فروش کتاب های شان‬ ‫موثرتر است و سپس انها می توانند در تبلیغات و بازاریابی‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته دامنه تبلیغات ناشران محدود است‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر تبلیغات ناش��ران حداکث��ر در چند حوزه‬ ‫وب س��ایت انتش��ارات‪ ،‬فروش��گاه های برخط‪ ،‬شبکه های‬ ‫اجتماع��ی و برخی رس��انه های رس��می در قالب تولید و‬ ‫انتشار خبر خالصه می شود‪.‬‬ ‫مدی��ر انتش��ارات کارگ��زار روابط عمومی ب��ا طرح این‬ ‫موض��وع که کتاب باید به صورت گس��ترده در رس��انه ها‬ ‫معرفی ش��وند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬متاس��فانه برخی رسانه ها از‬ ‫جمله رادیو و تلویزیون در این زمینه کم کاری می کنند و‬ ‫به نظر می رسد برنامه ای برای معرفی کتاب های ارزشمند‬ ‫و فاخر حوزه های گوناگون ندارند‪.‬‬ ‫باقری��ان با بیان اینکه کاهش تولید کتاب های باکیفیت‬ ‫نی��ز در ای��ن حوزه موثر اس��ت‪ ،‬با طرح اینک��ه در اختیار‬ ‫نداش��تن سرمایه و س��اختار سازمانی مناس��ب به همراه‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و سیاس��ت گذاری های ناکاف��ی و‬ ‫ناکارامد نمی تواند منجر به افرینش اثار باکیفیت ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬هیچ تبلیغاتی نمی تواند کتابی را که از نظر‬ ‫ش��کل و محتوا‪ ،‬کیفیت پایین��ی دارد توجیه کند؛ اما اگر‬ ‫یک کتاب از همه نظر خوب و با کیفیت باشد‪ ،‬تبلیغات در‬ ‫هر مرحله می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹از اقتصاد نشر حمایت کنند‬ ‫مجی��د رضائیان معتقد اس��ت حق تالیف ه��ای پایین و‬ ‫دریافت هزینه از مولف‪ ،‬عنوان «اقتصاد نش��ر» را بی معنا‬ ‫می کند؛ حال انکه اقتصاد نش��ر‪ ،‬پیش نیاز تبلیغات کتاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجی��د رضائی��ان‪ ،‬مدرس دانش��گاه در حوزه رس��انه و‬ ‫ارتباطات‪ ،‬با اشاره به کم رمق بودن تبلیغات در حوزه نشر‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬قبل از هرچیز باید سوال کنیم که تبلیغات‬ ‫در حوزه نش��ر چه ویژگی دارد‪ ،‬زیرا شما وقتی از تبلیغات‬ ‫در این حوزه سخن می گویید‪ ،‬به معنای تبلیغات تخصصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر این نکته که ب��رای رواج و اثرگذاری‬ ‫تبلیغ��ات کتاب باید ب��ه حلقه های گمش��ده توجه کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تبلیغات در حوزه نش��ر نیازمند رسانه خاص است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در بس��یاری از کش��ورهای جهان تبلیغات‬ ‫حوزه کتاب در تلویزیون و بیلبورد خیلی تاثیرگذار نیست‬ ‫اما در ایستگاه های اتوبوس و مترو بیشتر پاسخ می دهد و‬ ‫در انها هم قرار نیس��ت تبلیغات در استندها و باکس های‬ ‫نوری باشد‪.‬‬ ‫رضائیان با بیان اینکه گاهی برخی ناش��ران قس��متی‬ ‫از کت��اب را انتخاب ک��رده و درباره ان ب��ا افراد گوناگون‬ ‫صحبت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در سایر کشورها‪ ،‬در برخی مواقع‬ ‫نیز از تبلیغات حجمی اس��تفاده‪ ،‬کتاب را برجسته سازی‬ ‫می کنن��د و تبلیغ��ات حجمی برای ان می س��ازند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس ش��هروندان به تفکر‪ ،‬مطالعه و اندیشیدن تشویق‬ ‫می شوند و این کار با کمک شهرداری های گوناگون انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬به نظر من تبلیغات موفق در حوزه نشر‪،‬‬ ‫تبلیغ��ات محله محور اس��ت؛ یعنی در مکان های پررفت و‬ ‫امد با نگاه به فرصت های پیش رو‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫معتقدم تبلیغات در بخش کتاب به رسانه خاص نیاز دارد‪.‬‬ ‫رضائیان با اش��اره ب��ه پویش های تبلیغات��ی در حوزه‬ ‫کتاب‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تجربه های بین المللی نش��ان می دهد‬ ‫زمانی که یک ناشر می خواهد برای مجموعه ای از کتاب ها‬ ‫پویش تبلیغاتی راه اندازی کند‪ ،‬ش��عار مشخصی برای ان‬ ‫انتخاب کرده‪ ،‬سپس شعارهای مکمل به تناسب رویدادها‬ ‫و زمان های پیشرو برای ان پویش طراحی می کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این پویش با یک ش��عار فعالیت خود‬ ‫را اغ��از می کن��د و کم ک��م مردم ناش��ر را با همان ش��عار‬ ‫می شناس��ند و سپس به مناسبت انتشار کتاب های جدید‬ ‫در فصول دیگر شعارهای دیگری از سوی ناشر پیش بینی‬ ‫می ش��ود که نش��ان دهنده وجود یک اتاق فکر در موسسه‬ ‫انتشاراتی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تخصص تبلیغات در حوزه کتاب در‬ ‫می��ان فعاالن ارتباطات وجود دارد ام اندک اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مس��ئله اینجاس��ت که ناشران به س��راغ این کارشناسان‬ ‫نمی ایند‪ .‬یکی از موضوع هایی که در ایران وجود دارد این‬ ‫اس��ت که کس��ی تبلیغات را به عنوان یک تخصص قبول‬ ‫ندارد و در عین حال همه درباره ان اظهارنظر می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��ر فردی که پ��روژه تبلیغاتی س��فارش‬ ‫می ده��د‪ ،‬می گوی��د که چه کاری و چه رنگ��ی باید برای‬ ‫تبلیغ��ات اس��تفاده کند و کمتر به نظر کارش��ناس توجه‬ ‫می کن��د‪ ،‬برای کس��ی که به عن��وان کارفرم��ا پول خرج‬ ‫می کن��د‪ ،‬حرف متخصص اعتبار زیادی ندارد‪ ،‬درحالی که‬ ‫در جهان این گونه نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در سایر کشورها زمانی که فردی قصد‬ ‫تبلیغ��ات دارد‪ ،‬با یک ش��رکت پژوهش مح��ور تبلیغاتی‬ ‫قرارداد کاری امضا می کند و انها صفر تا صد پویش را اماده‬ ‫کرده و ش��رکت ها ان را اجرا می کنند که کاری فوق العاده‬ ‫دقیق و حساب شده است‪ .‬اجرای این کار نیازمند اتاق فکر‬ ‫است و تمام پویش های موفق تبلیغاتی از اتاق فکر بیرون‬ ‫می ایند‪ .‬کارشناسان خبره مدت ها درباره موضوعی بحث‬ ‫می کنن��د و ح��رف می زنند و انچه می خواهند پیدا و اجرا‬ ‫می کنند‪ .‬اگر خالقیت باشد‪ ،‬بهترین پویش ها در کشور با‬ ‫استفاده از متخصصان اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت اقتصاد نشر در تبلیغات‬ ‫رضائیان با بیان اینکه در بس��یاری از کش��ورهای جهان‬ ‫عناوی��ن کتاب ه��ا خیلی ب��اال و متنوع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫جهان ناش��ران بزرگ در قالب شرکت های بزرگ فعالیت‬ ‫می کنند و هر ناش��ر به تناس��ب موضوعی که در صنعت‬ ‫نش��ر پیگیری می کند با رس��انه خاص خ��ود به تولید اثر‬ ‫می پردازند‪.‬‬ ‫نویس��نده کت��اب «تیترنویس��ی در وب» با اش��اره به‬ ‫تخصصی بودن نشر کتاب در جهان به عنوان یک ضرورت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اینکه یک ناش��ر کتاب رمان منتشر کند و در‬ ‫کنار ان به س��راغ انتشار کتاب کمک درسی و دانشگاهی‬ ‫ه��م برود‪ ،‬نمی توان��د زمینه موفقیت او را فراهم کند؛ زیرا‬ ‫اساس��ا موفقیت در نش��ر به تخصصی بودن ان است و هر‬ ‫کس��ی باید در حوزه مشخصی ورود کند که خوشبختانه‬ ‫این موضوع در ایران جا افتاده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه وضعیت اقتصاد نش��ر نقش‬ ‫مهم��ی برای تبلیغ��ات در این ح��وزه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫من اقتصاد نش��ر با حق تالیف نویس��نده ش��روع می شود‪.‬‬ ‫اینکه یک نویس��نده ماه ها تالش می کند تا کتابی بنویسد‬ ‫و بعد ‪ ۵‬میلیون تومان حق تالیف می گیرد‪ ،‬نش��ان دهنده‬ ‫ضعف اقتصادی بس��یار جدی در این حوزه اس��ت‪ .‬در این‬ ‫میان دیده می ش��ود حتی برخی نویس��ندگان ش��ناخته‬ ‫نش��ده برای چاپ کتاب ش��ان به ناشر هزینه هم پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رضائیان یاداور ش��د‪ :‬در چنین وضعیتی باید گفت که‬ ‫طرح عنوان اقتصاد نشر اصال بی معنا می شود‪ ،‬زیرا اقتصاد‬ ‫این حوزه زمانی ش��روع می ش��ود که ش��ما برای تبلیغات‬ ‫حرفه ای نشر هزینه ای در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری ها وارد عمل شوند‬ ‫وی ب��ا ط��رح این موضوع ک��ه بضاعت حوزه نش��ر در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگ��ون پایین بوده و همین مس��ئله دلیل‬ ‫روشنی اس��ت که کمتر به سراغ تبلیغات می روند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نبای��د فراموش کنیم تبلیغات هزینه های زیادی به همراه‬ ‫دارد و به همین دلیل در کشورهای پیشرفته شهرداری ها‬ ‫با در اختیار قرار دادن محیط مناس��ب برای تبلیغ‪ ،‬ان را‬ ‫در اختی��ار اهل فرهنگ قرار می دهند و هزینه ای دریافت‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬رضائی��ان ادامه داد‪ :‬ای��ن حمایت ها از حوزه‬ ‫فرهنگ می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال در بس��یاری از شهرهای‬ ‫جهان ش��هرداری ها ب��رای تئاتر موظف هس��تند‪ ،‬هزینه‬ ‫کنند و ش��هروندان نیز به طور مش��خص می دانند از محل‬ ‫پرداخت مالیات ش��ان چه میزان به حوزه تئاتر اختصاص‬ ‫پیدا می کند‪ .‬به همین نسبت در بخش های دیگر فرهنگ‬ ‫نیز به طور معمول چنین سیاس��ت هایی وجود دارد‪ .‬این‬ ‫استاد رسانه با بیان اینکه کتاب نیز موضوع فرهنگی است‬ ‫که نهادها و س��ازمان های گوناگون برای کمک به ان وارد‬ ‫میدان می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر س��ازمان ها از طرح های‬ ‫مرتبط با حوزه کتاب حمایت می کنند تا کار انجام شود و‬ ‫اگرچه سود در این حوزه اندک است اما وقتی تعداد کارها‬ ‫زیاد می ش��ود‪ ،‬س��ود هم باال می رود‪ .‬تجربه موفق ان در‬ ‫فضای وب‪ ،‬سایت «امازون» است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش فیلم های روی پرده س��ینماها همچنان‬ ‫نمای ‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬غالمرضا فرجی‪،‬‬ ‫سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش درباره مصوبات‬ ‫نشس��ت ‪ ۲۱‬مهر این ش��ورا گفت‪ :‬در این نشست‬ ‫ق��رارداد دو فیل��م جدید به ثبت رس��ید که بر این‬ ‫اس��اس فیلم « ‪ ۲۳‬نفر» مه��دی جعفری در گروه‬ ‫س��ینمایی باغ کتاب پس از فیلم «چش��م و گوش‬ ‫بسته» اکران می شود و فیلم «مشت اخر» مهدی‬ ‫فخی��م زاده نی��ز در گ��روه فرهنگ پ��س از فیلم‬ ‫«لیالج» به نمایش درمی اید‪ .‬او افزود‪ :‬کف فروش‬ ‫فیلم ها بررس��ی ش��د و اکران فیلم های روی پرده‬ ‫هنوز ادامه دارد‪.‬‬ ‫دو انیمیشن ایرانی‬ ‫درجشنواره برزیل‬ ‫مجید رضائیان‬ ‫حمید شکری خانقاه‬ ‫جش��نواره بین المللی انیمیش��ن برزیل امسال‬ ‫میزبان نمایش دو اثر کوتاه ایرانی در بخش رقابتی‬ ‫خود است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬جشنواره بین المللی‬ ‫انیمیشن که امسال برگزاری دهمین دوره خود را‬ ‫تجرب��ه می کند میزبان نمای��ش ‪ ۷۷‬فیلم کوتاه از‬ ‫‪ ۳۰‬کش��ور جهان اس��ت که از میان بیش از ‪۸۰۰‬‬ ‫فیلم ارسالی به جشنواره دعوت شده اند‪ .‬فیلم های‬ ‫کوت��اه «یکدیگر» به کارگردانی س��ارا طبیب زاده‬ ‫و «این س��و‪ ،‬ان س��و» به کارگردانی لیدا فضلی به‬ ‫نمایندگی از س��ینمای ایران در این جشنواره ویژه‬ ‫فیلم کوتاه روی پرده می روند‪« .‬یکدیگر» روایتگر‬ ‫داستان پس��ری است که در یک «الیه شویی» کار‬ ‫می کند و پس از گم ش��دن یک��ی از الیه های خود‬ ‫تمام شهر را به جس��ت وجوی ان می پردازد‪ .‬سارا‬ ‫طبیب زاده در دومین تجرب��ه کارگردانی خود در‬ ‫انیمیش��ن کوتاه‪« ،‬یکدیگر» را مقابل دوربین برده‬ ‫اس��ت‪ .‬در خالصه داستان انیمیش��ن کوتاه «این‬ ‫س��و‪ ،‬ان سو» نیز امده است‪ :‬هیچ مرزی نمی تواند‬ ‫مانع شکل گیری دوستی ها و محبت بین کودکان‬ ‫ش��ود و کاش دنیای بزرگس��االن هم مثل دنیای‬ ‫ک��ودکان پ��ر از صلح و دوس��تی بود‪ .‬جش��نواره‬ ‫بین المللی انیمیشن از سال ‪ ،۱۳۸۸‬پاییز هر سال‬ ‫به نمایش بهترین اثار کوتاه انیمیش��ن داستانی‪،‬‬ ‫انیمیش��ن تجربی و مس��تند انیمیشن از تولیدات‬ ‫حرفه ای‪ ،‬غیرحرفه ای و دانشجویی می پردازد‪ .‬در‬ ‫کن��ار نمایش اثار منتخب بخش مس��ابقه در این‬ ‫رویداد برنامه های جنبی شامل نمایش های ویژه‪،‬‬ ‫کارگاه های اموزش��ی و نشست های تخصصی در‬ ‫طول روزهای برگزاری جشنواره برقرار است‪.‬‬ ‫بازی یک کمدین‬ ‫در ‪ ۶‬نقش‬ ‫مهدی باقریان‬ ‫امی��ر کربالی��ی زاده به عنوان نخس��تین بازیگر‬ ‫نمای��ش «پنجره ای رو به اس��مان» معرفی ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬امیر دژاکام نویسنده و کارگردان‬ ‫تئات��ر قص��د دارد نمایش کمدی «پنج��ره ای رو‬ ‫به اس��مان» را برای اجرا در اواس��ط پاییز امس��ال‬ ‫ام��اده کند که به تازگی امیر کربالیی زاده به عنوان‬ ‫نخس��تین بازیگر به ای��ن پروژه تئاتری پیوس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬کربالیی زاده در این نمای��ش نقش ‪ ۴‬مرد‬ ‫و ‪ ۲‬زن را ایف��ا می کند‪ .‬این اثر نمایش��ی ازس��وی‬ ‫حسین دژاکام در ژانر کمدی نوشته شده است و ‪۴‬‬ ‫پرسوناژ دارد‪ .‬دژاکام فروردین و اردیبهشت امسال‬ ‫یو هفتمین‬ ‫نمایش «مکبث» را که پیش تر در س�� ‬ ‫جش��نواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه رفته بود‬ ‫در پردیس تئاتر ش��هرزاد اجرا کرد که خوانش��ی‬ ‫جدید از نمایش��نامه شکس��پیر به ش��مار می امد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند پیش از این نی��ز تجربه روی صحنه‬ ‫بردن نمایش های کمدی چون «مرد نیک»‪« ،‬دزد‬ ‫دریایی» و «صع��ود مقاومت پذیرارتورو اویی» را‬ ‫داشته که با استقبال مخاطبان روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫«صفر تا سکو»‬ ‫به میالن رفت‬ ‫مس��تند «صف��ر ت��ا س��کو» ک��ه به ن��ام‬ ‫«س��کو»(‪ )Platform‬پخش بین المللی ش��ده‬ ‫در بخش مسابقه س��یوهفتمین جشنواره جهانی‬ ‫فیلم های ورزشی میالن حضور می یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مس��تند «صفر تا س��کو» ب��ه کارگردانی‬ ‫س��حر مصیبی و تهیه کنندگ��ی مهتاب کرامتی و‬ ‫طهورا ابوالقاسمی در بخش مسابقه سی وهفتمین‬ ‫جشنواره جهانی فیلم های ورزشی میالن نمایش‬ ‫داده می ش��ود‪ .‬این مس��تند فیل��م برگزیده دوره‬ ‫پیش��ین جش��نواره بین المللی فیلم های ورزشی‬ ‫ایران اس��ت‪« .‬صفر تا س��کو» که درب��اره زندگی‬ ‫خواه��ران منصوری��ان‪ ،‬قهرمانان ووش��وی ایران‬ ‫است‪ ،‬در اخرین حضور جهانی خود جایزه بهترین‬ ‫فیلم اول جش��نواره «ریندنس» لن��دن و پیش از‬ ‫این در جش��نواره های گوناگون داخلی و خارجی‬ ‫یو هفتمین‬ ‫جوایزی را کس��ب کرده اس��ت‪ .‬س�� ‬ ‫جشنواره جهانی فیلم های ورزشی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬اکتبر‬ ‫‪ ۳(۲۰۱۹‬تا ‪ ۸‬ابان ‪ )۹۸‬در شهر میالن ایتالیا برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫تبلیغات یکی از ضروریات جامعه امروز و زندگی در عصر‬ ‫حاضر اس��ت‪ .‬در دنیای فناوری که ابزارهای س��اخت بشر‬ ‫زندگی را س��اده و در عین حال پیچیده کرده اند‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیت های جدید رسانه ای همچون تبلیغات می تواند‬ ‫به بهبود وضعیت کمک کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ب��ازار کت��اب یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫ظرفیت های اقتصادی در حوزه فرهنگ اس��ت که رش��د‬ ‫اقتص��ادی در ان می توان��د به بازی دو س��ر س��ود در یک‬ ‫جامعه تبدیل ش��ود‪ .‬ناش��ران از یک س��و می توانند با باال‬ ‫رفت��ن ظرفی��ت اقتصادی خود پایه های ش��غلی نش��ر را‬ ‫تقویت کنند و از س��وی دیگر‪ ،‬فروش باالی کتاب به رشد‬ ‫فرهنگ��ی جامعه کمک می کند‪ .‬حلقه اتصال این ش��اکله‬ ‫اقتصادی فرهنگی را می توان در تبلیغات جست وجو کرد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های تبلیغاتی و پویش های متفاوت و‬ ‫خالق در حوزه نشر یکی از راهکارهایی است که می تواند‬ ‫اقتصاد نشر را رشد دهد‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذشته و به واسطه گرانی نرخ کاغذ بازار‬ ‫کت��اب در ایران با رکود در ف��روش و گرانی در نرخ کتاب‬ ‫روبه رو بوده اس��ت‪ .‬اتفاقی که منجر به تش��دید بحران در‬ ‫بازار نشر شده است و باید راهکارهای برون رفت از بحران را‬ ‫بررسی کرد‪ .‬ناشران با بهره گیری از ظرفیت های تبلیغات‬ ‫می توانند به حل مشکالت بازار نشر کمک کنند‪.‬‬ ‫حمید ش��کری خانقاه با بیان اینک��ه تبلیغات کتاب در‬ ‫میان ناشران جدی گرفته نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬ناشران ما خود‬ ‫را بی نی��از از روابط عموم��ی می دانند‪ ،‬زی��را به کتاب نگاه‬ ‫فرهنگ��ی دارند در حالی که باید دپارتمان روابط عمومی‪،‬‬ ‫بازاریابی و تبلیغات همه در کنار هم باید قرار گیرند‪.‬‬ ‫شکری خانقاه‪ ،‬استاد ارتباطات و رسانه با اشاره به دالیل‬ ‫نبودن یا کمتر جلوه کردن تبلیغات در حوزه کتاب گفت‪:‬‬ ‫نخس��تین دلیل کم توجهی به تبلیغ��ات کتاب که در این‬ ‫ش��رایط می ت��وان به ان اش��اره کرد‪ ،‬گس��تردگی فضای‬ ‫مج��ازی و دیجیتال و تغییر ذائقه م��ردم از کتابخوانی به‬ ‫شبکه های اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اکنون در ش��رایطی ق��رار گرفته ایم که‬ ‫دسترسی همگان به فضای مجازی و اینترنت فراهم شده‬ ‫و هر کسی با یک سخت افزار می تواند دسترسی راحتی به‬ ‫تمام کتاب ها‪ ،‬مطالب و منابع اطالعاتی پیدا کند و کتاب ها‬ ‫را در قالب پی دی اف یا صوتی از اینترنت بگیرد‪.‬‬ ‫دو فیلم جدید‬ ‫روی پرده می رود‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬هندوانه‪ ،‬صدرنشین کاهش قیمت در کاالهای اساسی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫سکوت نامحسوس از نگاه ‪ ۱۵‬هنرمند‬ ‫گرداوری ش��ده‪ ،‬با انتخاب اثاری از هنرمندان باتجربه و‬ ‫شناخته شده‪ ،‬قصد دارد زوایای دید هر هنرمند به محیط‬ ‫پیرامونش را در جهت بازافرینی معنا و شیوه بیانگری در‬ ‫معرض نگاه مخاطبان قرار دهد‪.‬‬ ‫علی خالق درباره گرداوری اثار این نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫در نمایش��گاه «سکوت نامحس��وس» از هنرمندانی که‬ ‫س��ال ها در زمینه نقاش��ی فیگوراتی��و فعالیت و دغدغه‬ ‫دارن��د دعوت ک��ردم و به نظ��رم یک نمایش��گاه جذاب‬ ‫ش��کل گرفت��ه ک��ه در ان ه��ر هنرمند قلم خ��ودش را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این هنرمند افزود‪ :‬بعضی از اثار این نمایش��گاه کامال‬ ‫فیگوراتیو هس��تند و برخی ماهیتی شبیه ابستره دارند‪.‬‬ ‫این تضادها در مجموعه‪ ،‬تف��اوت قلم هنرمندان و زاویه‬ ‫ن��گاه انها را نش��ان می ده��د که موضوع بس��یار مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی برخورده��ای گوناگونی ب��ا فیگور را در‬ ‫این مجموعه اثار شاهد هس��تیم؛ به عنوان مثال در اثار‬ ‫علیرضا ادم بکان فضای انتزاع��ی می بینیم یا در تابلوی‬ ‫لیال ویس��مه فضای گس��ترده ای را ش��اهد هستیم که‬ ‫لکه هایی مانند فیگور انسان در ان حضور دارد‪.‬‬ ‫خال��ق ادامه داد‪ :‬هنرمندان حاضر در این نمایش��گاه‬ ‫سال هاس��ت ک��ه به ای��ن ش��یوه کار می کنن��د و همه‬ ‫مخاطبان نیز با فضای کاری انها اش��نا هس��تند و حاال‬ ‫در کن��ار هم ق��رار گرفتن این اثار در یک نمایش��گاه به‬ ‫مخاطب��ان این فرصت را می دهد که از وضعیت نقاش��ی‬ ‫فیگوراتیو و زوایای پنه��ان بیانگری هنرمندان در قالب‬ ‫اثار خود اگاه شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در نمایش��گاه «س��کوت نامحسوس»‬ ‫اثاری از علیرضا ادم بکان‪ ،‬علیرضا چلیپا‪ ،‬بهنام کامرانی‪،‬‬ ‫حسین تمجید‪ ،‬لیال ویسمه‪ ،‬مسعود کشمیری‪ ،‬مهرداد‬ ‫خطای��ی‪ ،‬مرتضی خس��روی‪ ،‬اوژن ش��یراوژن‪ ،‬س��عید‬ ‫احمدزاده‪ ،‬علی خالق‪ ،‬نزار موس��وی نیا‪ ،‬احسان نصری‪،‬‬ ‫داریوش قره زاد و حمیده حجار به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه ت��ا ‪ ۲۶‬مهر در گالری مژده به نش��انی‬ ‫س��عادت اباد‪ ،‬عالمه ش��مالی‪ ،‬خیابان هجدهم شرقی‪،‬‬ ‫شماره ‪ ۲۷‬میزبان عالقه مندان به هنر است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فاقد عیب و نقص ‪ -‬با خبرهای دروغ و نادرست‪ ،‬فتنه به پا کردن‬ ‫‪ -2‬کنایه از عزم راسخ و پایدار ‪ -‬گونه ای تفنگ قدیمی‬ ‫‪ -3‬طناب اعدام ‪ -‬معادل یک هکتار ‪ -‬یک خط شعر‬ ‫‪ -4‬بلندی قامت ‪ -‬علم‪ ،‬فضل و دانایی ‪ -‬ش��کنجه ‪ -‬جهت و روشنایی‬ ‫اندک‬ ‫‪ -5‬یک گروه نظامی ‪ -‬صفت دوست بد ‪ -‬صدای تلفن‬ ‫‪ -6‬خوردنی با جوش ‪ -‬اسب تندرو‬ ‫‪ -7‬ساز جشن تولد ‪ -‬پرنده نیکبختی‬ ‫‪ -8‬از رشته های مهندسی ‪ -‬کرانه ها‬ ‫‪ -9‬افت و اسیب ‪ -‬از دندان ها‬ ‫‪ -10‬زمان فرا نرسیده ‪ -‬باقی بمان‬ ‫‪ -11‬بالشتک دست خباز ‪ -‬دلقک عهد ناصرالدین شاه قاجار ‪ -‬شکاف‬ ‫و رخنه‬ ‫‪ -12‬ارجمن��دی ‪ -‬هس��ته میوه ‪ -‬ضمیمه تکمیل��ی ‪ -‬عالمت مفعول‬ ‫بی واسطه‬ ‫‪ -13‬محصول و ثمره ‪ -‬در حال حرکت ‪ -‬قطب مثبت برق‬ ‫‪ -14‬اختصاصی ‪ -‬اعداد بسیار بزرگ‬ ‫‪ -15‬از وسایل پیدا کردن جهت حرکت ‪ -‬وسیله ارتباطی روزگار ما‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ش ک‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س ک‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ش گ‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش ک‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪245‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫فیزیکدانی که صنعت سینما‬ ‫را متحول کرد‬ ‫روز گذش��ته گ��وگل لوگ��وی خ��ود را‬ ‫به مناس��بت تولد «جوزف پالتو» فیزیکدان‬ ‫نام��ی بلژیک تغییر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا به‬ ‫نقل از س��ی نت‪ ،‬روز گذش��ته زادروز جوزف‬ ‫انتوان فریدناند پالتو‪ ،‬فیزیکدان بلژیکی که‬ ‫اخت��راع او تغییر بزرگی در س��ینما به وجود‬ ‫اورد‪ ،‬ب��ود‪ .‬گ��وگل ب��ا تغییر لوگ��وی خود‬ ‫ی��اد و خاطره اف��رادی را که در تاریخ ماندگار ش��ده اند‪ ،‬گرامی می دارد‬ ‫و با این ابتکار جالب خود س��بب می ش��ود کاربران ب��ا باز کردن صفحه‬ ‫گوگل‪ ،‬لبخند بزنند و این چهره های جهانی را بشناس��ند‪ .‬روز گذش��ته‬ ‫دویس��ت وهجدهمین زادروز جوزف انت��وان فریدناند پالتو‪ ،‬فیزیکدان‬ ‫بلژیکی بود که گوگل به این مناس��بت لوگوی خود را تغییر داد‪ .‬وی در‬ ‫بروکسل چشم به جهان گشود و در طول زندگی خود کارهای ارزنده ای‬ ‫انج��ام داد‪ .‬وی در س��ال ‪ ۱۸۳۲‬میالدی موفق به توس��عه َفریب بین یا‬ ‫فناکیستوسکوپ شد‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫پرتره های «گوگن»‬ ‫گالری ملی لندن برای نخستین بار در جهان نمایشگاهی را به پرتره ها‬ ‫و خودنگاره های «پل گوگن» اختصاص داده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‬ ‫ب��ه نقل از ارت دیلی‪ ،‬نمایش��گاه «پرتره های گوگن» اث��اری را که این‬ ‫هنرمند در زمان حضورش در «برتاین» یکی از اس��تان های فرانس��ه در‬ ‫فاصله س��ال های ‪ 1259‬تا ‪1282‬خورش��یدی خلق ک��رده‪ ،‬به نمایش‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬برخی از معروف ترین خودنگاره های این هنرمند در این‬ ‫نمایش��گاه نشان می دهند که چطور «گوگن» برای خلق پرتره هایش از‬ ‫شخصیت پردازی اس��تفاده می کرد‪ .‬شیوه استفاده از رنگ های غلیظ و‬ ‫اشتیاقش به استفاده از موضوعات غیرغربی بر اثار بسیاری از هنرمندان‬ ‫ب��زرگ اواخ��ر قرن ‪ 19‬تا ‪ 20‬می�لادی مانند «انری ماتی��س» و «پابلو‬ ‫پیکاس��و» تاثیرگذار بوده است‪ .‬این نمایش��گاه که در گالری ملی لندن‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬اثر از پرتره های «گوگن» را شامل می شود‬ ‫که بس��یاری از انها به ندرت به نمایش گذاشته ش��ده اند‪ .‬اثار حاضر در‬ ‫این نمایش��گاه از موزه های گوناگونی مانند «موزه ملی هنر غربی» واقع‬ ‫در ژاپ��ن‪« ،‬گالری ملی هنر» واقع در ایاالت متحده‪« ،‬موسس��ه هنری‬ ‫ش��یکاگو» و «موزه های س��لطنتی هنرهای زیبای بلژیک» جمع اوری‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ای��ن نمایش��گاه پرتره های گوگ��ن را در دس��ته بندی های‬ ‫گوناگ��ون و در اتاق های جداگانه به نمای��ش می گذارد؛ برای مثال یک‬ ‫اتاق به خودنگاره های س��ال های جوانی این هنرمن��د‪ ،‬یک اتاق به اثار‬ ‫خلق ش��ده مربوط به دوران زندگی این هنرمند در «برتاین» و یک اتاق ‬ ‫به پرتره هایی که برای خلق ش��ان از نمادهای مختلف اس��تفاده ش��ده‪،‬‬ ‫اختصاص یافته اس��ت‪ .‬این نمایشگاه که از ‪ 7‬اکتبر (‪15‬مهر) اغاز به کار‬ ‫ک��رده تا ‪ 26‬ژانویه ‪6( ۲۰۲۰‬بهمن ‪ )1398‬به فعالیت خود ادامه خواهد‬ ‫داد‪« .‬پل گوگن» نقاش فرانس��وی متولد سال ‪1227‬خورشیدی است‬ ‫که یکی از مهم ترین چهره های س��بک امپرسیونیستی به شمار می رود‪.‬‬ ‫او در نقاش��ی‪ ،‬مجسمه سازی و نویس��ندگی از سبک نمادگرایی پیروی‬ ‫می کرد‪ .‬این هنرمند در سال ‪1282‬خورشیدی در فرانسه درگذشت‪.‬‬ ‫اجرای نمایش «علمدار» در بوشهر‬ ‫نمای��ش «علمدار» ب��ه کارگردانی محم��د مظفری برای‬ ‫چهارمین س��ال متوالی به مناس��بت ایام اربعین حس��ینی و‬ ‫پیاده روی اربعین در سراسر استان بوشهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این نمایش با محوریت ش��هادت نوشته‬ ‫ش��ده و داستان مادر شهیدی را روایت می کند که می خواهد‬ ‫ی��ادگار فرزندش را به او برس��اند‪ .‬انگیزه اصلی اجرای نمایش‬ ‫علمدار‪ ،‬پیاده روی اربعین بوده و براس��اس نوحه معروف قدم‬ ‫قدم نوش��ته شده اس��ت‪ .‬اجرای این نمایش از جمعه‪ ۱۹ ،‬مهر در سراسر استان اغاز شده‬ ‫و تا ش��نبه‪ ۲۷ ،‬مهر (اربعین حسینی) در ش��هرهای دیلم‪ ،‬گناوه‪ ،‬بندر ریگ و بوشهر و در‬ ‫مساجد‪ ،‬تکایا و دانشگاه های استان بوشهر به اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫«لیال دمان» در نقش مادر ش��هید و «محمد س��راجی» به عنوان دس��تیار کارگردان از‬ ‫عوامل اجرایی نمایش میدانی علمدار هستند‪.‬‬ ‫‪ 5‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫تا تکمیل دومین کتابخانه بزرگ زنجان‬ ‫رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرس��تان ابهر گفت‪ :‬برای تکمیل کتابخانه مرکزی‬ ‫ابهر که دومین کتابخانه بزرگ استان زنجان نیز هست‪ 5 ،‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالحس��ین بختیاری با اش��اره به اینکه عملیات ساخت کتابخانه‬ ‫مرکزی شهرس��تان ابهر درحال حاضر در جریان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون این کتابخانه‬ ‫یک میلیارد تومان از اعتبارات سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬تخصیص داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این کتابخانه درحال حاضر ‪ ۱۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی برای تکمیل کتابخانه مرکزی ابهر ‪ ۵‬میلیارد تومان اعتبار الزم است‪.‬‬ ‫بختیاری با اشاره به اینکه بهره برداری از این پروژه به میزان زیادی بستگی به اعتبارات‬ ‫تخصیص یافته دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر اعتبار این پروژه تامین ش��ود پیش بینی می شود این‬ ‫کتابخانه در ‪ 2‬س��ال اینده به بهره برداری برس��د‪ .‬این مس��ئول از فعالیت ‪ ۱۲‬کتابخانه در‬ ‫شهرستان ابهر خبر داد و افزود‪ 6 :‬باب از این کتابخانه ها شهری و ‪ 6‬باب نیز روستایی است‪.‬‬ ‫بازگشایی موزه هنرهای مدرن نیویورک‬ ‫م��وزه هنرهای م��درن نیوی��ورک پس از ماه ه��ا تعطیلی‬ ‫به منظور بازس��ازی و توس��عه‪ ،‬در روزهای این��ده با ظاهری‬ ‫متفاوت میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬موزه محبوب «منهتن» ‬ ‫که ساالنه ‪ ۳‬میلیون بازدیدکننده را به خود جذب می کند‪ ،‬از‬ ‫ژوئن (خرداد ) به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در چیدمان‬ ‫گالری هایش تعطیل ب��ود‪ ،‬اما عالقه مندان می توانند از تاریخ‬ ‫‪ 21‬اکتبر (‪ ۲۹‬مهر) درحالی از این موزه بازدید کنند که بیش از ‪ ۴‬هزار مترمربع به فضای‬ ‫ان اضافه ش��ده است‪ .‬قرار بود عالوه بر توس��عه فضای این موزه در چیدمان و انتخاب اثار‬ ‫گالری ه��ای دائمی نیز تغییراتی انجام ش��ود که از جمله این تغییره��ا‪ ،‬می توان به ایجاد‬ ‫یک فض��ا برای اجرای برنامه های گوناگون و اختصاص فض��ای جداگانه برای «هنر زمان‬ ‫ن بار است که در جهان به وقوع می پیوندد‪،‬‬ ‫محور » که به گفته مس��ئوالن این موزه نخستی ‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫از موزه هنر مدرن نیویورک که این پاییز ‪۹۰‬ساله می شود به عنوان تاثیرگذارترین موزه‬ ‫مرتبط با هنرهای مدرن در جهان یاد می ش��ود‪ .‬مجموعه م��وزه هنر نیویورک دارای اثار‬ ‫هنری بی همتا و کم نظیر از هنرهای مدرن و معاصر است‪.‬‬ ‫دیالوگ هایی که هرگز گفته نشدند‬ ‫حسین علیزاده‪:‬‬ ‫ادوارد‪ :‬منتظ��ر چی��زی هس��تی ک��ه‬ ‫می دونی قرار نیست هیچ وقت اتفاق بیفته‬ ‫رای��ان‪ :‬درس��ته؛ ام��ا وقتی تو مس��ابقه‬ ‫اس��ب دوانی اس��بت ش��انس ب��ردن نداره‬ ‫دست کم فرصت اخر شدن رو ازش نگیر‬ ‫دیالوگ های من‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪244‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ش ک س‬ ‫ت‬ ‫ط‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذرخش ‪ -‬وصف مسیری که گذر ان سخت و دشوار باشد‬ ‫‪ -2‬ازادمرد دشت کربال ‪ -‬مکان امن ‪ -‬انچه مربوط به ملت است ‪ -‬غیرضروری‬ ‫‪ -3‬نق��ش روزگار ب��ر خاطر ‪ -‬وجه رایج در کش��ور پاراگوئه ‪ -‬واقع تنباکو در‬ ‫تاریخ ایران‬ ‫‪ -4‬اهنگر ‪ -‬خرید و فروش ‪ -‬حاصل سوخت ناقص ‪ -‬عالمت جمع فارسی‬ ‫‪ -5‬خائف و ترسو ‪ -‬جرم او ثابت شده‬ ‫‪ -6‬پسوند مانندگی ‪ -‬اخرین توان ‪ -‬از اهنگ های موسیقی ایرانی‬ ‫‪ -7‬سوز دل ‪ -‬پایان روز ‪ -‬چابکی و زبردستی در کار‬ ‫‪ -8‬نوعی قایق موتوری ‪ -‬تغییر جا و مکان‬ ‫‪ -9‬مقسم ابیاری مزارع ‪ -‬دریای اعراب ‪ -‬در مقام کراهت گویند‬ ‫‪ -10‬از کلمات ربط و عطف ‪ -‬فشفشه ‪ -‬اول شخص مفرد‬ ‫‪ -11‬از مناطق مرزی شمال غربی کشور ‪ -‬برگشت تیر‬ ‫‪ -12‬دوستی و محبت ‪ -‬کتابی از شاتوبریان ‪ -‬پاکیزه و پاک ‪ -‬ستاره شناس‬ ‫‪ -13‬از بیماری های پوس��تی ‪ -‬مسجدی باشکوه در مشهد مقدس ‪ -‬با فاصله‬ ‫زیاد‬ ‫‪ -14‬همدم‪ -‬کالم شرط ‪ -‬جرقه های اتش ‪ -‬ضمیر متکلم وحده‬ ‫‪ -15‬هنر و فن عکاسی ‪ -‬گوشه هندسی‬ ‫یک طراحی از خالق «تن تن »‬ ‫در یک حراجی فرانسوی به نرخ‬ ‫‪ ۲۶۴‬هزار یورو فروخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از‬ ‫اکس��پرس‪ ،‬ای��ن طراح��ی که‬ ‫اث��ر «ه��رژه » خال��ق معروف‬ ‫«ماجراهای تن تن» اس��ت‪ ،‬روز گذش��ته در یک حراجی فرانسوی ویژه‬ ‫طراحی های کتاب های مصور به فروش رس��ید‪ « .‬هرژه» این طراحی را‬ ‫برای یک هفته نامه بلژیکی که برای نخس��تین بار به انتشار «ماجراهای‬ ‫تن ت��ن » پرداخته بود‪ ،‬خلق کرد‪ .‬ارزش تقریبی این طراحی که ش��امل‬ ‫تصویری از یک گزارش��گر جوان در لباس سنتی مردان اسکاتلندی در‬ ‫کنار یک گوریل می ش��ود‪ ،‬بین ‪ 270‬تا ‪300‬هزار یورو تعیین ش��ده بود‪.‬‬ ‫برخی دیگر از اثار این هنرمند نیز با قیمت های ‪ 191‬و ‪500‬هزار یورو در‬ ‫همین حراجی فروخته شد‪« .‬هرژه» هنر را به شکل اکادمیک فرا نگرفته‬ ‫بود‪ ،‬اما پس از ترک مدرس��ه‪ ،‬ابتدا به عنوان یک گرافیست شروع به کار‬ ‫کرد و به دنبال ان‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۰۸‬تا هنگام مرگ در سال ‪ ۱۳۶۲‬به خلق‬ ‫«ماجراهای تن تن» مش��غول شد‪ .‬این نویسنده بلژیکی در سال ‪۱۳۶۲‬‬ ‫در بروکسل بلژیک از دنیا رفت و با مرگش‪ ،‬اخرین کتاب «تن تن» به نام‬ ‫«تن تن و هنر الفبا» ناتمام ماند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪ ۱۵‬هنرمن��د نقاش اث��ار فیگوراتیو خ��ود را با عنوان‬ ‫«س��کوت نامحس��وس» در گالری مژده در معرض دید‬ ‫عالقه مندان به هنر قرار داده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫گال��ری مژده این روزه��ا میزبان‬ ‫نمایش��گاه اثاری از ‪ ۱۵‬هنرمند اس��ت که ن��وع کار انها‬ ‫ماهیتی فیگوراتی��و دارد‪ .‬این اثار از پس نگاه هنرمندان‬ ‫باتجرب��ه ای خلق ش��ده ک��ه جنبه های بص��ری محیط‬ ‫پیرامون��ی خ��ود را با ماهیت��ی روانش��ناختی در مقابل‬ ‫مخاطبان قرار داده اند‪.‬‬ ‫چی��زی ک��ه در ب��دو ورود به نمایش��گاه «س��کوت‬ ‫نامحسوس» مخاطب را به چالش دعوت می کند‪ ،‬شیوه‬ ‫بیانگری این مجموعه اثار اس��ت که مخاطب را در تقابل‬ ‫با عنوان نمایشگاه و ش��یوه بیانگری اثار این هنرمندان‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫نیم تن��ه زن��ی معل��ق در ه��وا‪ ،‬ش��اهزاده ای قجری‬ ‫افسون شده در ماهیت مدال ها و نشان ها‪ ،‬مادر و فرزندی‬ ‫ایس��تاده در خزان با نگاهی به رشته های رنگی معلق بر‬ ‫درخت ها‪ ،‬مردمانی س��رگردان در محیط ش��هری‪ ،‬زنی‬ ‫ایس��تاده در کنار عکس رادیول��وژی و‪ ...‬جملگی اثاری‬ ‫هس��تند که نوع نگاه اجتماعی هنرمندان این نمایشگاه‬ ‫ب��ه محیط پیرامونی خود را نش��ان می دهند؛ نگاهی که‬ ‫گاه��ی خیالی و حت��ی طنزگونه‪ ،‬مخاط��ب را دعوت به‬ ‫دنیای ذهنی هنرمند می کند‪.‬‬ ‫گوناگون��ی ن��گاه هنرمن��دان ای��ن نمایش��گاه نیز بر‬ ‫جنبه های زیباشناختی این مجموعه افزوده تا مخاطب‬ ‫در یک بستر کلی با زوایای گوناگونی از جنبه های هنری‬ ‫و شیوه بیانگری اثار روبه رو شود‪.‬‬ ‫این مجموعه اثار که ازسوی علی خالق در گالری مژده‬ ‫فروش یکی از اثار‬ ‫خالق «ماجراهای تن تن»‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪:‬‬ ‫یکی از متداول ترین شِ ��کوه هایی که در جلس��ات مش��اوره‬ ‫روانشناسی مطرح می شود‪ ،‬این است که «حالم خوب نیست‪،‬‬ ‫کاری کنید که حالم بهتر ش��ود»! ای��ن حال بد به طور معمول‬ ‫ریش��ه در هیجان ها دارد و البته برای هر کس متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫برای برخی موضوع بر س��ر اضطراب و غمگینی اس��ت و برای‬ ‫دیگران شاید شرم‪ ،‬خشم‪ ،‬بی تفاوتی و‪...‬؛ به هر حال‪ ،‬هرچه که‬ ‫باش��د‪ ،‬تعادل روانی ما را به چالش کش��یده و در ما احساساتی‬ ‫ایجاد کرده که ترجمان ان برای ذهن مان «خوب نبودن حال» است و جالب است که برای‬ ‫حس کردن این هیجان ها‪ ،‬هزینه هم می کنیم! به تماشای فیلم های غم انگیز می نشینیم‪،‬‬ ‫س��وار ترن های هوایی می ش��ویم تا سطوح باالی ترس را تجربه کنیم‪ ،‬رمان هایی از شرم و‬ ‫خیانت می خوانیم‪ ،‬ترانه هایی از حسادت و دوری و فقدان را زمزمه می کنیم و‪...‬‬ ‫نکته اینجاس��ت که مشکل از هیجان ها نیست! بلکه موضوع‪ ،‬ذهنیت های ماست‪ .‬ذهن‬ ‫ما تصمیم می گیرد که کدام هیجان ها بد یا زیادی هستند و این ذهن ماست که ما را اسیر‬ ‫اف��کاری مانند «فقط بی عرضه ها این قدر ناراحتند» یا «اگر مضطرب باش��م‪ ،‬هیچ کاری از‬ ‫دس��تم برنمی اید» می کند و در یک دور باطل‪ ،‬هیجان ها تبدیل به دش��من ما می ش��وند‬ ‫و ان وقت از احس��اس ناراحت بودن هم ناراحت می ش��ویم! هر بار که س��عی می کنیم از‬ ‫هیجان ها فرار کنیم‪ ،‬بیش��تر به انها بال و پر می دهیم‪ ،‬در این چرخه باطل بیشتر و بیشتر‬ ‫فرو می رویم و به تله حال بد گرفتار می شویم‪.‬‬ ‫در رویکردهای روانشناس��ی امروزی تر‪ ،‬توصیه می ش��ود به جای تالش برای سرکوب‬ ‫ی��ا مدیری��ت هیجان ها که به طور معمول حاصلی جز بازگش��ت قوی تر ان هیجان ندارد‪،‬‬ ‫باید نس��بت به انها پذیرش پیدا کرد‪ .‬اگر می خواهید حال تان بهتر ش��ود‪ ،‬به زندگی خود‬ ‫نگاه کنید و ببینید در حال فرار از چه هس��تید؟ ش��اید مدت هاس��ت در شغل خود سراغ‬ ‫برخ��ی مس��ئولیت ها نرفته اید چون در انها احس��اس خنگ بودن یا نداش��تن صالحیت‬ ‫می کنید و ش��اید مدت هاس��ت حرف های تان را با عزیزی نزده اید‪ ،‬چون احساس معذب‬ ‫ ب��ودن می کنید‪ .‬به جای فرار از احساس��ات‪ ،‬بافتار و فضایی ایجاد کنید که با احساس��ات‬ ‫ناش��ی از یک اجتناب‪ ،‬درگیرتان می کند‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬به س��راغ موقعیت هایی بروید که‬ ‫ان احساس��ات بروز می کند و به جای تالش برای تغییرش��ان‪ ،‬به انها نگاه کنید‪« :‬در کدام‬ ‫قس��مت بدنم این احساس��ات را تجربه می کنم؟ اگر این احس��اس صدا داشت‪ ،‬به من چه‬ ‫می گفت؟ این احساس‪ ،‬چقدر به دردم می خورد؟» ساده است نه؟ مطمئن باشید اگر این ‬ ‫کار را درس��ت انجام دهید‪ ،‬در نوبت نخست‪ ،‬بیشتر از ‪ ۱۰‬ثانیه توان تحمل این احساسات‬ ‫ناخوشایند را نخواهید داشت! اما ایرادی ندارد‪ ،‬با گام های کوچک‪ ،‬اهسته و پیوسته روزانه‬ ‫این تمرین را تکرار کنید‪.‬‬ ‫راه حل گذار از حال بد‪ ،‬تغییر احساسات نیست‪ ،‬بلکه با نگاهی بازتر نگریستن به انهاست‪.‬‬ ‫هرچه بیش��تر خودتان به تنهایی یا با کمک یک متخصص‪ ،‬احساس��ات خود را بشناسید و‬ ‫بپذیرید‪ ،‬نگاه تان به زندگی ارزشمندتر خواهد شد و در نهایت با حذف برچسب های خوب‬ ‫و بد از هیجان ها‪ ،‬حال بهتری خواهید داشت‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫‪ 23‬مهر ‪ 16 - 1398‬صفر ‪ 15 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1390‬پیاپی ‪2708‬‬ ‫نقد حال‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!