روزنامه صمت شماره 1386 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1386

روزنامه صمت شماره 1386

روزنامه صمت شماره 1386

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫بازدید رهبرمعظم انقالب از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1386‬پیاپی ‪2704‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر (ایران ساخت) در حسینیه‬ ‫امام خمینی (ره) بازدید کردند‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگی‬ ‫ان گفتند‪ :‬یکی از گالیه های جوانان در نمایشگاه امروز این بود که بعضا همان محصول یا تولید انها را دستگاه های‬ ‫دولتی از خارج وارد می کنند که این ناش��ی از فرهنگ اقتصاد نفتی اس��ت و باید این نگاه غلط اصالح ش��ود‪ .‬حضرت‬ ‫ای��ت اهلل خامنه ای خطاب به معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزودند‪ :‬نباید اجازه دهید این موانع پیش پای‬ ‫جوانان فعال ایجاد ش��ود‪ .‬هرچه می توانید در این خصوص تالش کنید‪ ،‬من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد‪ .‬در‬ ‫بخش��ی از این بازدید س��ورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گزارشی از رویکردها و برنامه های این‬ ‫معاونت برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان بیان کرد و گفت‪ :‬با مجوز رهبر معظم انقالب اسالمی کمک‬ ‫بس��یار خوبی از صندوق توس��عه ملی در اختیار بخش علمی کش��ور قرار گرفت که با این کمک پروژه های علمی و‬ ‫دانش بنیان در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور و مقابله با تحریم ها کیفیت و سرعت زیادی گرفته است‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫با اجرای پروژه حذف رمز دوم کارت های بانکی‪ ،‬به زودی‬ ‫چهره ها‬ ‫مسیر سبز مالیاتی برای‬ ‫مودیان خوش حساب‬ ‫‪8‬‬ ‫روز خوش‬ ‫صادراتی‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫عرصه برکالهبرداران بانکی تنگ می شود‬ ‫ورود ابزارهای نوین به حوزه بانکداری و متنوع ش��دن ابزارهای پرداخت‪ ،‬تحول بزرگی‬ ‫در نظام بانکی کش��ور ایجاد کرده اس��ت‪ .‬با گسترده ش��دن خریدهای اینترنتی و افزایش‬ ‫سوءاس��تفاده های س��ایبری از تراکنش های بانکی‪ ،‬بانک مرکزی س��ال گذشته تصمیم‬ ‫گرفت با هدف افزایش امنیت تراکنش های الکترونیکی‪ ،‬پروژه رمزهای دوم یکبارمصرف‬ ‫(رمز پویا) را در دس��تور کار خود قرار دهد ‪.‬برهمین اس��اس برخی از بانک ها نیز خدمات‬ ‫رمز یکبارمصرف را ارائه می دهند اما این طرح به طور گسترده و الزامی هنوز اجرایی نشده‬ ‫و همچنان عملیاتی ش��دن ان در دس��تور کار بانک مرکزی قرار دارد‪ .‬این شرایط در حالی‬ ‫است که پلیس فتا و سایر نهادهای مسئول از بانک مرکزی خواسته اند برای ارائه رمز دوم‬ ‫یکبارمص��رف به مردم اقدام کند تا امنیت تراکنش های مالی کاربران افزایش یابد‪ .‬باتوجه‬ ‫به نامه اخیر دادس��تانی کل کشور‪ ،‬به نظر می رسد بانک ها باید سریع تر برای ارائه خدمات‬ ‫رمز پویا اقدام کنند زیرا در صورت وجود کالهبرداری های اینترنتی که در ان از رمز ایستا‬ ‫‪11‬‬ ‫استفاده شده‪ ،‬خودشان متخلف و مجرم شناخته خواهند شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫دریافت اسان وام مسکن‬ ‫از شدت رکود کم می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫معادن کوچک‬ ‫در شرایط تحریم‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تردد ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫چالش ‪ ۳‬سال اینده تهران‬ ‫وضعیت صنعت سنگ ایران‬ ‫بحرانی نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در روز ملی استاندارد تاکید کرد‪:‬‬ ‫اولویت سالمت مردم است؛ حتی در شرایط تحریم‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فیلم صنعتی‬ ‫نگاه خالق و هنرمندانه دارد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های‬ ‫اقتصاد بدون‬ ‫نفت‬ ‫( بخش پایانی )‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در بخ��ش نخس��ت این نوش��تار با اش��اره به‬ ‫محدودیت های ص��ادرات نفت بر این مهم تاکید‬ ‫ش��د که برای نجات کشور از شرایط حاضر راهی‬ ‫جز طراحی و اجرای سیاس��ت های جدید مبتنی‬ ‫بر اقتصاد بدون نفت نیست‪ .‬باتوجه به استراتژی‬ ‫اقتصاد نفتی‪ ،‬همواره بهره وری کل عوامل تولید‬ ‫بخش غیرصادراتی بیشتر از بخش صادراتی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که تکی��ه به اقتصاد‬ ‫نفتی نوعی خودکشی اقتصادی برای کشورهای‬ ‫صادر کنن��ده نفت خام‪ ،‬به ویژه ای��ران باتوجه به‬ ‫مزیت ه��ا و برتری ه��ای اقتصادی ان به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬موارد یادش��ده حاکی از ان اس��ت که‬ ‫برای افزایش رفاه و ثروت ایرانیان راهکار نخست‬ ‫افزایش س��هم تولید ناخالص داخلی بدون نفت‬ ‫اس��ت که در بخش نخس��ت این نوشتار به بیان‬ ‫پیش��نهادهایی برای افزایش سهم تولید ناخالص‬ ‫داخلی بدون نفت پرداختیم‪.‬‬ ‫در قس��مت دوم ب��ه بررس��ی «بخ��ش مالی»‬ ‫به عنوان عاملی موث��ر در افزایش تولید ناخالص‬ ‫داخلی پرداخته و پیش��نهادهایی ب��رای گذر به‬ ‫اقتصاد بدون نفت عنوان ش��د‪ .‬بررسی بازار پول‬ ‫بیانگر نقش اساس��ی پایه پول��ی در تامین مالی‬ ‫ب��ازار پ��ول و نق��ش کمرنگ تر ضری��ب فزاینده‬ ‫پولی در تامین مالی اس��ت‪ .‬همچنین اشاره شد‬ ‫توس��عه مالی تاثیر معناداری در رش��د و توسعه‬ ‫اقتص��ادی کش��ورها دارد‪ .‬بررس��ی ها حاک��ی از‬ ‫نوسان سیاست ها و متغیرهای پولی در سال های‬ ‫گذشته در کشور است‪ .‬نقدینگی‪ ،‬پول‪ ،‬شبه پول‬ ‫و پایه پولی رشد قابل مالحظه ای (به طور متوسط‬ ‫س��االنه بیش از ‪ ۲۷‬درصد) در ‪ ۳‬دهه گذش��ته‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫در ادام��ه به نق��ش بازار ارز در افزایش س��هم‬ ‫تولید ناخالص داخلی بدون نفت می پردازیم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬سیاس��ت های ارزی کش��ور نقش بسزایی‬ ‫در ت��راز تجاری و در نهایت تراز پرداخت ها دارد‪.‬‬ ‫هدف اصل��ی در سیاس��ت های ارزی ایجاد روند‬ ‫باثبات در روند فزاینده نرخ واقعی ارز در کش��ور‬ ‫در حمای��ت از تولید داخلی و ص��ادرات خواهد‬ ‫بود‪ .‬این سیاس��ت در میان م��دت و بلندمدت به‬ ‫تقویت پول ملی در مقایس��ه با سیاس��ت کاهش‬ ‫نرخ واقعی ارز منجر خواهد شد که همان راهکار‬ ‫چهارم گذر به اقتصاد بدون نفت به شمار می رود‪.‬‬ ‫سیاست های ارزی در ش��رایط کنونی از اهمیت‬ ‫بس��زایی برخوردار اس��ت؛ بنابرای��ن باید تالش‬ ‫کرد نرخ ارز متناس��ب با رون��د متغیرهای کالن‬ ‫اقتصادی تنظیم ش��ود‪ .‬در این زمینه باتوجه به‬ ‫نرخ رش��د منفی اقتصاد و شکاف تولید منفی از‬ ‫ک سو و افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت ها‬ ‫ی ‬ ‫ازسوی دیگر با ثابت نگهداشتن نرخ ارز‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫از می��زان واقعی ان کمتر خواهد ش��د و قدرت‬ ‫رقابت ایران کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو باید با سیاس��ت های درس��ت ارزی‬ ‫ش��امل افزایش نرخ رسمی ارز در شرایط تورمی‬ ‫و همچنین سیاس��ت های تقویت س��مت عرضه‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نرخ واقعی ارز در کش��ور را تقویت کرد‪.‬‬ ‫در قیمت گ��ذاری ارز پایداری و ثبات نرخ ان در‬ ‫بازه زمانی سه ماهه‪ ،‬شش ماهه و ساالنه از اهمیت‬ ‫باالیی در ایج��اد اعتماد به سیاس��ت های ارزی‬ ‫بانک برخوردار اس��ت‪ .‬چنانچه ن��رخ اعالمی در‬ ‫چارچوب نظام ارزی ش��ناور مدیریت شده باشد‬ ‫الزم است از ثبات و پایداری الزم با دامنه نوسان‬ ‫محدود برخوردار باشد‪ .‬بر این اساس راهکارهای‬ ‫تقوی��ت پول ملی ش��امل اجرای سیاس��ت های‬ ‫تثبیت اقتصادی و ازادسازی مالی‪ ،‬تقویت تولید‬ ‫داخلی براس��اس مزی��ت هزینه‪ ،‬رش��د صادرات‬ ‫غیرنفتی و مانند ان خواهد بود‪.‬‬ ‫بخش های مزب��ور به طور بالقوه قادرند رش��د‬ ‫پایدار اقتصاد غیرنفتی را در هر ش��رایطی ایجاد‬ ‫کنند ک��ه راهکارهای موثر در ای��ن زمینه مورد‬ ‫اش��اره قرار گرف��ت‪ .‬فصل مش��ترک راهکارهای‬ ‫مزبور توجه به اقتصاد غیرنفتی و مبتنی بر نقاط‬ ‫ق��وت و ضعف بخش های واقع��ی اجرایی به ویژه‬ ‫مالی در ایران بود‪ ،‬به ط��وری که با زمان بندی و‬ ‫حرکت تدریجی در چارچوب سیاست های تولید‬ ‫و اشتغال در کنار برنامه ریزی های تجاری‪ ،‬پولی‪،‬‬ ‫مالی و ارزی‪ ،‬به ویژه در شرایط تحریم و ادامه ان‬ ‫در ش��رایط غیرتحریمی می توان بدون نفت نیز‬ ‫اقتص��اد ایران را به خوب��ی و بهتر از اقتصاد نفتی‬ ‫مدیریت کرد‪.‬‬ ‫کالم پایان��ی اینک��ه س��ازندگان‪ ،‬پیمانکاران‪،‬‬ ‫مش��اوران و مهندس��ی و س��اخت می توانن��د با‬ ‫حمایت های پیش گفته از ظرفیت های خالی خود‬ ‫برای عرضه کاال و خدمات در بازارهای صادراتی‬ ‫اس��تفاده کنند و در تم��ام صحنه های اقتصادی‬ ‫حتی در شرایط تحریم کشور اثرگذار باشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره به اینک��ه بزرگ ترین‬ ‫س��رمایه وزارت اطالع��ات‪ ،‬اعتم��اد رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬مس��ئوالن و م��ردم اس��ت‪ ،‬از زحم��ات‬ ‫مجموعه مدیران این وزارت در دوره های گوناگون‬ ‫و به ویژه اکنون تقدیر و تاکید کرد‪ :‬شرعی‪ ،‬قانونی‬ ‫و همچنی��ن مردمی عمل کردن‪ ،‬س��ه رکن اصلی‬ ‫فعالیت و ماموریت های وزارت اطالعات است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت حس��ن‬ ‫روحانی در دی��دار وزیر‪ ،‬معاونان و مدیران ارش��د‬ ‫وزارت اطالعات‪ ،‬گف��ت‪ :‬مجموعه وزارت اطالعات‬ ‫از مهم ترین دستاوردها و سرمایه های نظام اسالمی‬ ‫اس��ت و اینکه براس��اس قانون اساس��ی‪ ،‬تنها نهاد‬ ‫اجرایی اس��ت که وزی��ر ان بای��د مجتهدی عادل‬ ‫باش��د؛ یعنی متش��رع بودن کارکنان و نیز شرعی‬ ‫و عادالنه عمل کردن وزارت اطالعات نخس��تین و‬ ‫محوری ترین رکن فعالیت این دستگاه است‪.‬‬ ‫روحانی قانون��ی و نظارت پذیر بودن را رکن دوم‬ ‫فعالی��ت وزارت اطالع��ات دانس��ت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫مردم��ی بودن و جامعه محور عمل کردن س��ومین‬ ‫رک��ن فعالیت در مجموعه وزارت اطالعات اس��ت‪.‬‬ ‫قش��رها و س��لیقه های مختلف اجتماع��ی باید به‬ ‫س�لامت عمل و اقتدار وزارت اطالعات باور داشته‬ ‫باش��ند و با ش��نیدن نام وزارت‪ ،‬احساس امنیت و‬ ‫ارام��ش کنند‪ .‬رویک��رد وزارت اطالع��ات نیز باید‬ ‫ایجاد و اس��تحکام «جامعه امن» و پرهیز از جامعه‬ ‫امنیتی باشد‪.‬‬ ‫روحان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود‪ ،‬با‬ ‫وزیر خارجه کش��ورمان گفت‪ :‬منطقه ما بیش از‬ ‫هر زمان دیگری با خطر جنگ روبه روست و بیش از‬ ‫هر چیز دیگری به صلح و گفت وگو بین کش��ورهای‬ ‫منطقه نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ظری��ف ک��ه برای پاس��خ به س��واالت تع��دادی از‬ ‫نمایندگان در زمینه س��فر اخیر خود و هیات ایرانی‬ ‫به نیویورک در کمیس��یون امنیت ملی حضور یافته‬ ‫بود در پایان این جلسه این نشست را مثبت و گامی‬ ‫در جه��ت همدلی و هم��کاری بین دولت و مجلس‬ ‫تش��ریح روند تح��والت از مقط��ع دی ‪ ،۹۶‬خروج‬ ‫امریکا از برجام و تالش دشمنان برای تنش افرینی‬ ‫در داخ��ل و جن��گ اقتصادی از خ��ارج؛ به تبیین‬ ‫برنامه ه��ا و اقدام ه��ای هوش��مندانه دولت در هر‬ ‫مقطع پرداخ��ت و ضمن تبیین نتایج س��فر اخیر‬ ‫خود به مقر س��ازمان ملل متحد‪ ،‬گفت‪ :‬دش��منان‬ ‫نظام اس�لامی و م��ردم ایران گرچه ممکن اس��ت‬ ‫اعتراف نکنند‪ ،‬اما پذیرفته اند که اس��تراتژی فشار‬ ‫حداکثری شکست خورده و این رویکرد را باید در‬ ‫مقابل ملت ایران کنار بگذارند‪ .‬روحانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت در فضای کسب وکار و سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫از س��رمایه و فناوری مهم تر اس��ت و نقش افرینی‬ ‫وزارت اطالع��ات در مقطع خطیر جنگ اقتصادی‬ ‫علیه کش��ور و تحریم ها‪ ،‬در حفظ و ارتقای فضای‬ ‫امن در حوزه کسب وکار و سرمایه گذاری باید ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تانداران در مس�یر تولید‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش بکوشند‬ ‫همچنین به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫حسن روحانی در جلسه ای با استانداران تهران‪ ،‬قم‬ ‫و البرز‪ ،‬با اس��تماع گزارش های انها درباره وضعیت‬ ‫این ‪ 3‬اس��تان در بخش ه��ای گوناگون‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫ض��رورت تعامل و ارتب��اط نزدیک تر اس��تانداران‬ ‫ب��ا مردم و تالش برای تس��ریع در حل مش��کالت‬ ‫انه��ا گفت‪ :‬باتوج��ه به ش��رایط تحریم م��ردم با‬ ‫مشکالتی روبه رو هستند و وظیفه مسئوالن به ویژه‬ ‫اس��تانداران این اس��ت که در کنار مردم باشند و‬ ‫منطقه ما بیش از هر زمان دیگری با خطر جنگ روبه روست‬ ‫دانس��ت‪ .‬وی س��فر اخیر به نیویورک را‬ ‫یکی از فشرده ترین سفرهای دیپلماتیک‬ ‫خود عنوان کرد و گف��ت‪ :‬باوجود اینکه‬ ‫امریکایی ه��ا قصد داش��تند ه��م هیات‬ ‫رئیس جمهوری و هم هیات وزیر خارجه‬ ‫را محدود کنند و به مس��ئوالن رسانه ای‬ ‫هی��ات رئیس جمه��وری و وزارت ام��ور‬ ‫خارجه روادید ندادند‪ ،‬این س��فر یکی از پرخبرترین‬ ‫و برجسته ترین سفرهای هیات ایرانی بود‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن س��فر‬ ‫کارشکنی انگلیس در پرداخت بدهی ایران‬ ‫سفیر ایران در انگلیس گفت‪:‬‬ ‫در حالی که مقامات انگلیسی بر‬ ‫ضرورت پرداخ��ت بدهی ایران‬ ‫ناشی از تحویل ندادن تانک های‬ ‫چیفت��ن تاکید می کنن��د‪ ،‬تیم‬ ‫حقوقی انه��ا تمامی روش های‬ ‫ممک��ن را به کار می گی��رد تا با‬ ‫هدف تاخی��ر در پرداخت بده��ی‪ ،‬فرایند‬ ‫دادگاه طوالنی شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا حمید بعیدی ن��ژاد با‬ ‫انتش��ار پیامی در توییتر بی��ان کرد‪ :‬امروز‬ ‫دادگاه اعالم کرد جلسه محتوایی بعدی ‪۶‬‬ ‫ماه دیگر برگزار می شود‪ .‬این بدهی مربوط‬ ‫به قرارداد خرید تانک های چیفتن در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت‬ ‫پهلوی است که قرار بود در قالب ان هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تانک و خودرو زرهی به ایران تحویل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پس از انقالب اس�لامی این قرارداد لغو و‬ ‫باتوج��ه به انکه ایران هم��ه پول قرارداد را‬ ‫پرداخت کرده بود‪ ،‬پیگیر بازپس گیری پول‬ ‫خود ش��ده است‪ .‬سفیر ایران در انگلیس ‪2‬‬ ‫س��ال پیش از امادگی لندن برای پرداخت‬ ‫بده��ی ایران خب��ر داد و گف��ت‪ :‬بعد از ‪2‬‬ ‫ده��ه دعوای حقوقی س��نگین بین ایران و‬ ‫ب��رای حل مش��کالت انه��ا برنامه ری��زی و تالش‬ ‫کنند‪ .‬رئیس جمهوری با بی��ان اینکه دولت تالش‬ ‫کرده کاالهای اساس��ی مورد نیاز م��ردم را تامین‬ ‫کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اس��تانداران بای��د در حمایت از‬ ‫تولید‪ ،‬در مسیر رفع مشکالت بنگاه های اقتصادی‬ ‫و افزایش میزان اشتغال بیش از پیش بکوشند‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره به محوره��ای گزارش های هر‬ ‫یک از اس��تانداران در زمینه روند اجرای پروژه ها و‬ ‫طرح های دولت در این استان ها‪ ،‬بر هوشمندسازی‬ ‫شهرها برای تسریع و اسان کردن اداره و مدیریت‬ ‫ش��هرها تاکی��د کرد و گف��ت‪ :‬دول��ت الکترونیک‬ ‫س��ریع تر باید کامل ش��ود تا روند امور و رفع حل‬ ‫مشکالت مردم سرعت بیشتری یابد‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری س��اخت مس��کن و اص�لاح‬ ‫بافت های فرس��وده را یکی از سیاس��ت های اصلی‬ ‫دولت برش��مرد و تاکی��د کرد‪ :‬این ط��رح باید در‬ ‫استان ها مورد توجه قرار گیرد و زمین های دولتی‬ ‫باید در پیشبرد این طرح مورد استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬پرداخت مطالبه ایران‬ ‫از انگلی��س ب��ه مرحل��ه نهایی‬ ‫رس��یده و قرار است این بدهی‬ ‫در روزه��ای این��ده ب��ه ایران‬ ‫پرداخ��ت ش��ود‪ .‬با ای��ن حال‬ ‫رس��انه های انگلیس در اقدامی‬ ‫غیرواق��ع مدعی ش��دند ایران‬ ‫پرداخت این بدهی را وجه المصالحه ازادی‬ ‫نازنین زاغری‪ ،‬شهروند انگلیسی‪-‬ایرانی قرار‬ ‫داده که با اتهام های امنیتی در ایران زندانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بعیدی ن��ژاد در ای��ن باره گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫رس��انه ها در انگلیس تحت تاثیر جو روانی‬ ‫ایجادش��ده در زمین��ه زندانی ب��ودن خانم‬ ‫زاغری‪ ،‬به یک باره و ب��دون انکه در جریان‬ ‫رون��د پیچیده این پرونده حقوقی باش��ند‪،‬‬ ‫تصور ک��رده یا خواس��ته اند ای��ن تصور را‬ ‫ایجاد کنند که پرداخت این بدهی ازسوی‬ ‫دولت انگلیس به ایران براس��اس معامله ای‬ ‫پش��ت صحنه برای ازادی خان��م زاغری از‬ ‫زندان است‪ .‬این تصور کامال نادرست است‬ ‫و اگاه��ی از فرایندهایی که این پرونده در‬ ‫این س��ال های طوالنی طی کرده به خوبی‬ ‫ارتب��اط نداش��تن ح��ل این پرون��ده با هر‬ ‫موضوع دیگری را به اثبات می رساند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری بی��ش از ‪ ۴۰‬مالق��ات‬ ‫و برنامه داش��تند و بنده نی��ز باتوجه به‬ ‫حض��ور طوالنی ت��رم در نیویورک بیش‬ ‫از این ه��ا دی��دار و مالق��ات و مصاحبه‬ ‫داش��تم‪ .‬ظری��ف همچنی��ن ارائه طرح‬ ‫صل��ح هرم��ز ازس��وی رئیس جمهوری‬ ‫در مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل را‬ ‫ی��ک حرکت راهبردی دانس��ت و گف��ت‪ :‬زمانی که‬ ‫منطق��ه ما بیش از هر زم��ان دیگری با خطر جنگ‬ ‫روبه روس��ت و بی��ش از هر چیز دیگ��ری به صلح و‬ ‫روحان��ی با اش��اره به س��رمایه گذاری های کالن‬ ‫دولت در ‪ ۶‬سال گذشته در حوزه حمل ونقل گفت‪:‬‬ ‫توس��عه حمل ونق��ل به ویژه ریلی و ج��اده ای برای‬ ‫دولت مهم اس��ت و پروژه های مرتبط با اتوبان های‬ ‫ش��هرهای اطراف تهران و اس��تان های مجاور باید‬ ‫هرچه سریع تر تکمیل شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری اهمیت حفظ محیط زیس��ت و‬ ‫توجه به صنعت گردشگری را مورد تاکید قرار داد‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬محیط زیس��ت در تمام مناطق کشور‬ ‫به ویژه ش��هرهای بزرگ ازجمله تهران بسیار مهم‬ ‫است و در همین راس��تا پسماند و فاضالب تهران‬ ‫باید هرچه سریع تر ساماندهی شود‪.‬‬ ‫روحان��ی همچنی��ن اس��تانداران را ب��ه ارتباط‬ ‫نزدیک تر ب��ا مراجع عظام و علم��ا و بهره گیری از‬ ‫راهنمایی های انها توصیه کرد‪.‬‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران‪ ،‬بهرام‬ ‫سرمست اس��تاندار قم و عزیزاهلل شهبازی استاندار‬ ‫البرز نیز در این جلسه گزارشی از مطالبات مردم و‬ ‫مس��ائل و مشکالت موجود در بخش های گوناگون‬ ‫اس��تان های تحت مدیری��ت خود و رون��د اجرای‬ ‫مصوب��ات دول��ت و طرح ها و پروژه ه��ای گوناگون‬ ‫به ویژه در بخش های عمران��ی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬زیربنایی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬ورزش��ی و اقتص��ادی و نی��ز طرح ها و‬ ‫برنامه ه��ای اینده توس��عه ای اس��تان ازجمله در‬ ‫راس��تای افزایش زمینه های اش��تغال برای جوانان‬ ‫ارائ��ه و بر ض��رورت حمایت همه جانب��ه دولت از‬ ‫مسئوالن اجرایی در استان ها تاکید کردند‪.‬‬ ‫گفت وگو بین کشورهای منطقه نیاز دارد‪ ،‬روشنگری‬ ‫درب��اره یمن و جنایت هایی که در حق این کش��ور‬ ‫می ش��ود و ضرورت سیاس��ت عزتمندانه در اجرای‬ ‫تعهدات برجامی ازس��وی اروپایی ها و این نکته که‬ ‫تنها امکان انجام مذاکره برای امریکایی ها بازگشت‬ ‫انها به تعهدات شان است‪ ،‬در این سفر کامال متبلور‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در جلس��ه امروز کمیسیون امنیت‬ ‫ملی این مباحث با نمایندگان مطرح و نظر انها هم‬ ‫تبیین ش��د که جلسه بس��یار مثبتی بود و همدلی‬ ‫بسیار خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫بخش ثانویه اب سنگین اراک راه اندازی می شود‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬در یکی دو‬ ‫هفته این��ده بخش ثانویه راکتور اب س��نگین‬ ‫اراک راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش صدا وس��یما‪ ،‬علی اکبر صالحی در‬ ‫حاشیه نشس��ت با اعضای کمیس��یون اموزش‬ ‫و تحقیقات مجلس با تاکی��د بر اینکه اماده ایم‬ ‫ه��ر تصمیم��ی را که در چارچ��وب گام چهارم‬ ‫کاهش تعهدات برجامی گرفته ش��ود اجرایی کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در یک��ی دو هفته اینده بخش ثانویه راکتور اب س��نگین‬ ‫اراک راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نشس��ت گزارش مبسوطی درباره گام‬ ‫س��وم که در زمینه تحقیق و توس��عه ب��وده‪ ،‬به نمایندگان‬ ‫ارائه کردیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی گفت‪ :‬در بحث فنی مذاکرات‬ ‫برجام براس��اس توصیه هایی که شده بود ماهیت تحقیق و‬ ‫توس��عه را حفظ کردیم و در پژوهش ه��ا هیچ چیز را کنار‬ ‫نگذاشتیم؛ محدودیت های ما در حوزه زمان و عدد بود‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬پیش از عملیاتی ش��دن برجام ما روی ‪،۵‬‬ ‫‪ ۶‬سانتریفیوژ پیش��رفته کار می کردیم و گفتیم روی همه‬ ‫این ها همچن��ان کار خواهیم کرد‪ ،‬اما درباره اینکه در انواع‬ ‫ازمایش ها روی چه تعداد سانتریفیوژ کار کنیم توافق انجام‬ ‫ت ان در‬ ‫ش��د؛ برای مثال درباره سانتریفیوژ ‪ IR۶‬که فعالی ‬ ‫س��ال ‪ ۸۶‬اغاز شد حدود ‪ ۱۰‬سال اس��ت که روی ان کار‬ ‫تحقیق و توس��عه می کنیم‪ ،‬چراکه حتی در پیش��تازترین‬ ‫ش��رکت های جهان هم ‪ ۸ ،۷‬س��ال زمان می برد تا مرحله‬ ‫عکس روز‬ ‫تحقی��ق و توس��عه به تولی��د انبوه برس��د‪ .‬وی‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬ما در مذاکرات می دانستیم‬ ‫که برای به تولید انبوه رس��یدن ‪ IR۶‬حدود ‪،۷‬‬ ‫‪ ۸‬س��ال زمان نیاز اس��ت‪ ،‬به همی��ن دلیل این‬ ‫محدودیت زمانی را پذیرفتیم‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان ان��رژی اتم��ی ب��ا اش��اره‬ ‫ب��ه راه ان��دازی زنجیره ه��ای ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬تای��ی‬ ‫س��انتریفیوژها گف��ت‪ :‬م��ا در گام ه��ای کاه��ش تعهدات‬ ‫برجامی و در یک چالش سیاس��ی نش��ان دادیم می توانیم‬ ‫توانمندی مان را به اوج برسانیم و در ‪ ۳ ،۲‬هفته اینده یک‬ ‫زنجی��ره ‪۳۰‬تایی را راه اندازی خواهیم کرد‪ .‬این حرف برای‬ ‫ماشین های دیگر هم صادق است؛ بنابراین تحقیق و توسعه‬ ‫پابرجاس��ت و ما برای زمان و اعداد محدودیت قائل شدیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اعالم این خبر که حداکثر تا یک ماه اینده‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬سو به ظرفیت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰‬سویی ما‬ ‫اضافه خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬این یعنی ‪ ۴۰‬درصد به غنی سازی‬ ‫ما اضافه می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اتمی همچنین گفت‪ :‬تولید اورانیوم غنی‬ ‫ش��ده باالی ‪ ۳.۵‬درصد بس��یار باال رفته و ب ه روزی ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫کیلوگرم رس��یده است؛ این یعنی ما به دوره پیش از برجام‬ ‫بازگش��ته ایم‪ .‬وی در پاسخ به پرسش��ی درباره ویژگی های‬ ‫گام چه��ارم ایران در ادامه کاه��ش تعهدات برجامی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صحبت در این باره زود اس��ت و در حوزه مس��ئولیت‬ ‫ما نیس��ت‪ ،‬اما ب��رای اجرای هر تصمیمی که گرفته ش��ود‬ ‫اماده هستیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫شرط وزارت بهداشت برای‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو‬ ‫جشنواره گردو سنندج‬ ‫عکس‪ :‬ایلنا‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬وزارت بهداشت با حذف ارز دولتی‬ ‫دارو در صورت��ی ک��ه مابه التفاوت ان به حمای��ت بیمه ای از داروی‬ ‫بیماران تعلق بگیرد‪ ،‬موافق است‪.‬‬ ‫محمدرضا شانه س��از در گفت وگو با ایرنا در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه باتوجه به وجود زمینه برای سوءاس��تفاده از ارز دولتی دارو ایا‬ ‫وزارت بهداش��ت با ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دارو و اس��تفاده از ارز‬ ‫نیمایی برای واردات دارو و مواد اولیه ان موافق است یا خیر توضیح‬ ‫داد‪ :‬اگر از ابتدا این سیاس��ت برای واردات مواد دارویی وجود داشته‬ ‫باش��د که برای جلوگیری از گران ش��دن دارو‪ ،‬مابه التفاوت نرخ ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی با ارز نیمایی به حساب وزارت بهداشت و سازمان های‬ ‫بیمه گ��ر بیاید تا کمترین فش��ار و اس��یب به بیمار وارد ش��ود‪ ،‬بله‬ ‫موافقیم‪ .‬رئیس س��ازمان غذا و دارو تاکید کرد‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد‬ ‫ک��ه مابه التفاوت نرخ ارز دولتی با نیمایی ب��رای حمایت بیمه ای از‬ ‫بیماران اختصاص یابد‪ ،‬وزارت بهداشت موافق است‪ .‬شانه ساز درباره‬ ‫زمان اجرای این تغییر گفت‪ :‬معلوم نیس��ت ای��ن اتفاق کی بیفتد‪.‬‬ ‫اتخاذ چنین تصمیمی خیلی باالتر از سطح سازمان غذا و دارو است‬ ‫و مسئوالن ارشد کشور باید در این زمینه تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫وزارت اطالعات فضای کسب و کار را امن نگه دارد‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر نفت درباره س��همیه بندی بنزین در‬ ‫بودجه س��ال اینده گف��ت‪ :‬در این زمینه هر چیزی‬ ‫ممکن اس��ت‪ .‬بی��ژن زنگنه در حاش��یه پنجمین‬ ‫کنگره نفت و نیرو در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مذاکراتی برای توس��عه الیه نفت��ی پارس جنوبی‬ ‫انجام ش��ده اما هنوز به نتیجه نرس��یده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نام ش��رکت را اعالم نمی کنم اما این شرکت‬ ‫ایرانی اس��ت‪ .‬وزیر نف��ت به محدود ش��دن کارت‬ ‫س��وخت جایگاه داران نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬دلیل‬ ‫کم ش��دن این است که مردم از کارت خود استفاده‬ ‫کنند زیرا کارت جایگاه برای سوخت گیری نیست‬ ‫و خودروها باید با کارت خود بنزین دریافت کنند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬وزیران امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و ترکیه در تماس��ی تلفنی درب��اره اخرین‬ ‫تحوالت شمال شرق س��وریه گفت وگو کردند‪ .‬در‬ ‫این گفت وگوی تلفنی مول��ود چاووش اوغلو‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه ترکیه بر احترام به تمامیت ارضی س��وریه‬ ‫و موقت��ی ب��ودن اقدام ترکی��ه در ان منطقه تاکید‬ ‫کرد‪ .‬وزیر امور خارجه ای��ران نیز ضمن مخالفت با‬ ‫اق��دام نظامی و تاکید بر احت��رام به تمامیت ارضی‬ ‫و حاکمیت ملی س��وریه و لزوم مبارزه با تروریس��م‬ ‫و برق��راری ثب��ات و امنیت در س��وریه‪ ،‬توافق ادانا‬ ‫را بهتری��ن راه ح��ل برای س��وریه و ترکی��ه و رفع‬ ‫نگرانی های انها دانست‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا تصمیم‬ ‫ترامپ برای خروج از س��وریه را خطرناک توصیف‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه گزارش اس��پوتنیک‪ ،‬نانس��ی پلوس��ی‪،‬‬ ‫رئی��س مجلس نمایندگان امری��کا درباره تصمیم‬ ‫ترامپ برای خروج از س��وریه گفت‪ :‬این تصمیم به‬ ‫ش��دت نگران کننده اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬این‬ ‫تصمیم تهدیدی وحش��تناک برای امنیت و ثبات‬ ‫منطقه اس��ت و پیام خطرناکی برای ایران و روسیه‬ ‫و متحدان ما می فرس��تد؛ به ای��ن معنی که ایاالت‬ ‫متحده دیگر شریک قابل اعتمادی نیست‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا گفت برجام بای��د به خاطر منافع این اتحادیه‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬جوزپ بورل‪ ،‬مسئول جدید سیاست‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا در نشستی در پارلمان اروپا با‬ ‫اش��اره به توافق برجام میان ایران و ‪ ۵‬قدرت جهانی‬ ‫گفت‪ :‬باید این توافق را برای دفاع از منافع و امنیت‬ ‫خ��ود حفظ و از رویدادهای بدتر دوری کنیم‪ .‬بورل‬ ‫ک��ه قرار اس��ت جایگزین فدریکا موگرینی ش��ود‪،‬‬ ‫در این نشس��ت که برای تایید او در س��مت جدید‬ ‫برگزار شده بود‪ ،‬تاکید کرد حفظ برجام برای اتحاد‬ ‫سیاسی در اتحادیه اروپا حیاتی است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬سید عباس موسوی در واکنش به مصوبه‬ ‫گس��تاخانه اخیر کنگره امریکا درباره هنک کنگ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نخستین اقدام رژیم امریکا و کنگره‬ ‫این کش��ور در این گونه موارد نیس��ت و جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران این گونه اقدام ها را مصداق روش��ن‬ ‫دخال��ت در ام��ور داخلی کش��ورها تلقی و محکوم‬ ‫می کند‪ .‬موس��وی تصریح ک��رد‪ :‬حقوق بین الملل‪،‬‬ ‫مداخل��ه در امور داخل��ی کش��ورها را قاطعانه رد‬ ‫می کند و متاس��فانه تکرار این رفتار ازس��وی رژیم‬ ‫امری��کا‪ ،‬به اب��زاری برای بی ثبات کردن کش��ورها‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیران امور خارج��ه امریکا و انگلیس‬ ‫درباره نقش ایران در منطقه گفت وگو کردند‪ .‬مایک‬ ‫پمپئ��و در پیامی توییتری درب��اره گفت وگویش با‬ ‫دومینیک راب‪ ،‬وزیر امور خارجه انگلیس نوش��ت‪:‬‬ ‫ب��ا دومینی��ک راب‪ ،‬وزیر ام��ور خارج��ه انگلیس‬ ‫گفت وگوی خوبی داشتم‪ .‬ما درباره تمایل مان برای‬ ‫مذاکره در راس��تای توافقی هدفمند برای تجارت‬ ‫ازاد در این��ده‪ ،‬راه های مقابله با تاثی��ر بد ایران در‬ ‫خاورمیانه و برنامه های ترکیه برای حمله بالقوه به‬ ‫سوریه مذاکره کردیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫در کنفران��س خبری در واش��نگتن اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫رجب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس جمهوری ترکیه گفتم‬ ‫هرگز اجازه ندهد هیچ س��رباز امریکایی اس��یبی‬ ‫ببیند؛ وگرنه مش��کل بزرگ��ی رخ خواهد داد‪ .‬وی‬ ‫در عین حال اش��اره کرد می خواهد روابط خوبش‬ ‫با اردوغان باقی بماند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دولت‪ -‬وزیر کشور در‬ ‫دیدار با وزیر مهاجران افغانستان در حاشیه اجالس‬ ‫اکس��کام در ژنو گفت‪ :‬ایران ‪ ۴۰‬س��ال است که در‬ ‫اسکان و پذیرش افغانی های مقیم ایران‪ ،‬نقش خود‬ ‫را به خوبی ایفا کرده است‪ .‬عبدالرضا رحمانی فضلی‬ ‫در دیدار با س��ید حس��ین عالمی بلخی در حاشیه‬ ‫هفتادمین نشس��ت کارگروه اجرایی کمیساریای‬ ‫عال��ی س��ازمان ملل متح��د در ام��ور پناهندگان‬ ‫(اکس��کام) افزود‪ :‬ایران به عنوان یکی از کشورهای‬ ‫جهان بیش��ترین خدمات را ب��ه افغانی های مقیم‬ ‫ایران ارائه داده است‪.‬‬ ‫وزارت ام�ور خارج�ه‪ -‬وزارت ام��ور خارجه‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با ابراز امی��دواری برای‬ ‫ایجاد صلح و ثبات در سوریه و منطقه به دنبال اقدام‬ ‫اخی��ر امریکا‪ ،‬اخبار نگران کنن��ده از احتمال ورود‬ ‫نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه را از نزدیک‬ ‫دنبال کرده و معتقد است چنین اقدامی در صورت‬ ‫وقوع‪ ،‬نه تنه��ا نگرانی های امنیتی ترکیه را برطرف‬ ‫نخواهد کرد؛ بلکه منجر به وارد امدن خسارت های‬ ‫مادی و انسانی گسترده ای خواهد شد؛ بر این اساس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با هرگونه عملیات نظامی‬ ‫احتمالی مخالف است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫تردد ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو‬ ‫فرسوده‪ ،‬چالش ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده تهران‬ ‫الودگی هوای تهران‬ ‫کم شد‬ ‫اجاره بها با افسار وام‬ ‫رام نمی شود‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در روز ملی استاندارد تاکید کرد‪:‬‬ ‫بومی سازی الگوهای بهینه‬ ‫جهانی‪ ،‬راهکار توسعه‬ ‫بنگاه های اقتصادی بر اساس مقررات محیط زیست و سازمان استاندارد‪ ،‬کاال تولید کنند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹الزام مقررات فنی جدا از استانداردها‬ ‫در ادام��ه همایش روز جهانی اس��تاندارد نیره پیروز بخت‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد کش��ور گف��ت‪ :‬تغییر جزو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی باید براس��اس مق��ررات زیس��ت محیطی و‬ ‫اس��تانداردها فعالیت داشته باش��ند و اجازه ندهند شرایط تحریم‬ ‫وقف��ه ای در کار انها به لحاظ رعایت اس��تانداردها ایجاد کند زیرا در‬ ‫این میان‪ ،‬موضوع سالمت مردم مطرح است‬ ‫الینفک زندگی است از این رو سازمان ها باید پویا و همراه با‬ ‫تغییرات و به ویژه تحوالتی که در حال روی دادن است‪ ،‬پیش‬ ‫بروند‪ .‬برای دستیابی به این امر مهم باید نقشه راه داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این بس��تر شناس��ایی عوامل خارجی مانند‬ ‫تغییر اقتصادی‪ ،‬فناوری و‪ ...‬و همچنین تاثیری که این عوامل‬ ‫روی سازمان دارند در رسیدن به هدف کمک زیادی می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شناس��ایی تهدیدها نیز بخش��ی دیگر از این‬ ‫مولفه های تغییر اس��ت‪ .‬سیر تکاملی تجارت به ویژه تجارت‬ ‫بین الملل و تاثیر ان بر اقتصاد جهانی نامش��خص اس��ت‪ ،‬در‬ ‫چند سال گذشته با تغییر پارادایم های سیاسی تجارت ازاد‬ ‫با چالش های گوناگونی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬این فضا باعث‬ ‫می ش��ود تحوالت در س��ازمان ها با موفقیت بیشتری انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با اش��اره به جامعه‬ ‫مصرف کنندگان عنوان کرد‪ :‬در دوران حاضر مصرف کنندگان‬ ‫انتظار دارند محصوالت و خدمات متناس��ب با نیازهای شان‬ ‫دریافت کنند و درخواس��ت شفاف سازی در این باره را دارند‪.‬‬ ‫چنین امری باعث می شود سازمان ها به سوی تحوالت پویاتر‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬درحال حاضر بیش��تر تمرک��ز روی این موضوع‬ ‫اس��ت که اس��تانداردها به طور مشخص براس��اس نیازهای‬ ‫جهانی تدوین ش��وند از ای��ن رو ما باید هماهنگ با تحوالت‬ ‫بین المللی پاس��خگوی نیازهای ملی باش��یم‪ .‬پیروزبخت با‬ ‫اش��اره به ش��عار رونق ملی افزود‪ :‬با توجه به ش��عار امس��ال‬ ‫رهبر معظم انفالب‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد سیاس��ت ها‬ ‫و برنامه ه��ای خ��ود را به گون��ه ای تغییر داده ک��ه همراه با‬ ‫انتظارات رهبر معظم انقالب‪ ،‬دولت و مردم حرکت کند‪ .‬او‬ ‫درباره نقش اس��تاندارد در همراهی با شعار رونق ملی گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت استانداردسازی هزینه های تولید را کاهش می دهد‬ ‫و نرخ تمام ش��ده محصوالت رقابت تر می شود‪ .‬ضمن انکه با‬ ‫کاهش خطاها بهره وری در تولید افزایش می یابد‪ .‬همچنین‬ ‫نقش اس��تاندارد در امر تولید منجر به این می ش��ود که در‬ ‫قابلی��ت انطباق محصوالت با مقررات فنی بهتر عمل ش��ود‪.‬‬ ‫به این ترتیب ایمنی محصول باال می رود و مسئولیت پذیری‬ ‫تولیدکنن��دگان در قب��ال تولیدات ش��ان افزای��ش می یابد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬به ای��ن ترتیب محص��والت ایرانی راحت تر‬ ‫می توانند وارد بازارهای جهانی ش��وند‪ .‬رئیس سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد در ادامه گزارشی از فعالیت های این سازمان ارائه‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در دولت یازدهم و دوازدهم‪ ،‬قوانین گوناگونی‬ ‫در مجلس تصویب شد از ان جمله می توان به قانون تقویت‬ ‫نظ��ام اس��تاندارد‪ ،‬قانون عضوی��ت ایران در ایس��کا‪ ،‬قانون‬ ‫عضویت ایران در اس��میک‪ ،‬قانون عضویت ایران در موسسه‬ ‫اندازه شناسی کشورهای اسیا و اقیانوسیه و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫پیروزبخت با اشاره به مصوبات جدید هیات وزیران در حوزه‬ ‫استانداردبیان کرد‪:‬یکیازمهم ترینانها‪،‬تدویناستانداردهای‬ ‫ملی رمزارزها و حوزه اینترنت اشیا و دستگاه های مسیریاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تع��داد کل واحدهای فع��ال تولیدی‬ ‫زیرپوش��ش اس��تاندارد را ‪۲۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬م��ورد عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬تعداد پروانه های اس��تاندارد اجباری ‪۲۸‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫م��ورد و معاینه فنی موتورخانه نهاد های اجرایی ‪۲‬هزار مورد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین از ‪ ۲۵۰۰‬ایستگاه سی ان جی بازدید و‬ ‫در بح��ث معیار مص��رف انرژی واحدهای تولی��د از ‪۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬بنگاه بازرسی شد‪ .‬به گفته وی تاکنون ‪۳۳‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫اس��تاندارد در ایران تدوین ش��ده که حدود ‪۱۴‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫مورد ان در چند سال گذشته بوده و می توان گفت یک سوم‬ ‫اس��تانداردها از بدو تاس��یس این سازمان در دولت یازدهم و‬ ‫دوازدهم بوده اس��ت‪ .‬پیروزبخت با اش��اره به تشکیل ستاد‬ ‫مقابله با تحریم ها در داخل س��ازمان‪ ،‬ادامه داد‪ ۲۱ :‬گواهی‬ ‫انطباق برای محصوالت دانش بنیان صادر شده است‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد با اشاره به رتبه ایران گفت‪ :‬در این‬ ‫سال از بین ‪ ۱۶۳‬کشور جهان‪ ،‬توانسته ایم به لحاظ استاندارد‬ ‫در جایگاه ‪ ۲۱‬در سازمان بین المللی دست یابیم و در ‪ ۶‬سال‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬رتبه ارتقا داشته باشیم‪ .‬وی همچنین اعالم کرد‪:‬‬ ‫استاندارد ایران پس از کشورهای چین و ژاپن‪ ،‬رتبه ‪ ۳‬اسیا‬ ‫را به طور مشترک با کره جنوبی کسب کرده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ‪ ۹۰‬استاندارد‬ ‫بین الملل��ی در حوزه ه��ای فناوری نانو‪ ،‬م��واد غذایی‪ ،‬چرم‪،‬‬ ‫فوالد و‪ ...‬تدوین ش��ده ادامه داد‪ :‬در روزهای اخیر استاندارد‬ ‫هتل های میراثی و سفره خانه های سنتی هم به این سازمان‬ ‫واگذار ش��ده است‪ .‬وی با تاکید بر لزوم ساده سازی مقررات‬ ‫ارزیابی و انطباق گفت‪ :‬این موضوع در دستورکار سازمان قرار‬ ‫دارد‪ .‬در کش��ورهای دیگر جهان به جای یک سلسله ضوابط‬ ‫و استانداردهای اجرایی‪ ،‬مقررات فنی حکمرانی می کند که‬ ‫تحقق این موضوع با همکاری همه نهاد ها میسر است‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت تصری��ح کرد‪ :‬باید در راس��تای ساده س��ازی‬ ‫مقررات‪ ،‬برای برخی محصوالت و خدمات وارداتی به ایران‪،‬‬ ‫مقررات فنی جدا از استانداردها تدوین کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شعار امسال‪ ،‬استانداردهای ویدئویی‬ ‫در ادام��ه نشس��ت‪ ،‬احس��ان اووت‪ ،‬دبی��رکل موسس��ه‬ ‫استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسالمی(اسمیک)‬ ‫گفت‪ :‬در روز جهانی استاندارد هفتادودومین سال بنیانگذاری‬ ‫س��ازمان بین الملل��ی اس��تاندارد(ایزو) را ارج می نهی��م و از‬ ‫تالش های مش��ترک هزاران کارش��ناس در سراس��ر جهان‬ ‫که زحمت های بس��یاری برای تدوین اس��تانداردها متحمل‬ ‫شده اند‪ ،‬قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادان��ه داد‪ :‬امروز زبان مش��ترک جهانی را پذیرفته ایم‬ ‫که مقصود مفهوم اس��تاندارد اس��ت که مانن��د زبان دارای‬ ‫نش��انه ها و قوانین ویژه خود اس��ت و به طور تقریبی در تمام‬ ‫کش��ورها به کار گرفته می شود و می توانیم در سراسر جهان‬ ‫دادوستد کنیم‪ .‬استانداردها زبان تجارت هستند‪ ،‬استاندارد‪،‬‬ ‫زب��ان فن��اوری و زبان هر انچه زندگی ما را اس��ان تر و بهتر‬ ‫می کند‪ ،‬است‪ .‬او با اشاره به ارتباطات و کوچک شدن جهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬شاهد جهانی شدن هستیم‪ ،‬بشر مجبور به تدوین‬ ‫استانداردهای مشترک بوده که همگان از اروپا تا استرالیا یا‬ ‫افریقای جنوبی بتوانند از انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫دبی��رکل موسس��ه استانداردس��ازی و اندازه شناس��ی‬ ‫کش��ورهای اس�لامی افزود‪ :‬تمام ای��ن تالش ها فقط برای‬ ‫تس��هیل زندگی ما نیست‪ ،‬بلکه ایجاد ش��رایط بهتر برای‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬محیط زیس��ت و هر انچه برای بقا ما نیاز باشد‪.‬‬ ‫همانطور که در طول س��ال ها ش��اهد بودیم اس��تانداردها‬ ‫خانه ها‪ ،‬ساختمان های دولتی‪ ،‬پارک ها و زمین های بازی‪،‬‬ ‫وس��ایل خانگ��ی برق��ی و خدمات بهداش��تی را ایمن نگه‬ ‫داشته اند‪ .‬استانداردها از محیط زیست محافظت می کنند‪،‬‬ ‫بهره وری را افزایش می دهند و نواوری را به پیش می برند‪.‬‬ ‫اووت با بیان اینکه اس��تانداردها برای مردم و س��ازمان ها‬ ‫مبنایی برای ش��ناخت مش��ترک ارائه می دهند و به عنوان‬ ‫ابزاری برای تسهیل ارتباطات‪ ،‬اندازه گیری‪ ،‬تجارت و تولید‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو استانداردها باید اجرا شوند و تطابق‬ ‫با انها نمایان شود‪ .‬وی درباره هدف روز جهانی استاندارد‬ ‫از استانداردس��ازی‪ ،‬اف��زود‪ :‬ایجاد اگاه��ی درباره اهمیت‬ ‫استانداردها در جامعه اقتصادی جهان و افزایش فرصت ها‬ ‫در تجارت‪ ،‬صنعت‪ ،‬بخش دولتی و مصرف کنندگان است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪۱۹۷۰‬میالدی(‪۱۳۴۹‬خورشیدی) این روز جشن‬ ‫گرفته می ش��ود‪.‬از سوی موسسه استاندارد و اندازه شناسی‬ ‫کش��ورهای اس�لامی که یکی از نقش افرینان اصلی حوزه‬ ‫استانداردس��ازی اس��ت ما هرجا باشیم به تالش ها مستمر‬ ‫خود در تشریح دالیل و اهمیت استانداردها ادامه خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اس��میک یک موسسه بین دولتی وابسته‬ ‫به س��ازمان همکاری اس�لامی(‪ )OIC‬اس��ت و در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۸۹(۲۰۱۰‬تاسیس شده است‪ .‬فعالیت های اسمیک در‬ ‫حوزه های استانداردس��ازی‪ ،‬ارزیابی انطباق‪ ،‬اندازه شناسی‬ ‫و تایید صالحیت از طریق ش��وراها و کارگروه های مربوط‬ ‫که زیر نظر اس��میک تاسیس ش��ده اند‪ ،‬انجام می شود‪ .‬در‬ ‫‪۱۶‬کارگروه فنی ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬کارش��ناس حضور دارند که‬ ‫زمینه بهبود زیرس��اخت های کیفیت در کش��ورهای عضو‬ ‫اس��میک را فراهم می اورن��د‪ .‬اووت ادام��ه داد‪ :‬به منظور‬ ‫تدوین اس��تانداردهای جدید‪ ،‬گس��ترش اس��تانداردهای‬ ‫موجود و باقی ماندن در مس��یر پیش��رفت ها‪ ،‬اس��میک با‬ ‫س��ازمان های ملی اس��تاندارد کشورهای عضو و مشترکت‬ ‫پایدار با سازمان های منطقه ای و بین المللی فعال در حوزه‬ ‫استانداردس��ازی همکاری دارد تا اس��تانداردها را تدوین و‬ ‫ترویج کند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬در ای��ن بس��تر‪ ،‬چندی��ن تفاهمنامه‬ ‫همکاری با س��ازمان استاندارد افریقا(‪ )ARSO‬و سازمان‬ ‫اس��تاندارد ش��ورای همکاری خلیج فارس(‪ ،)GSO‬مرکز‬ ‫تایید صالحیت ش��ورای همکاری خلیج فارس(‪ )GAC‬و‬ ‫س��ازمان عربی توس��عه صنعتی و معادن امضا ش��ده است‬ ‫و عالقه من��د ب��ه همکاری با س��ازمان های ایزو‪ ،‬کدکس و‬ ‫دیگر س��ازمان های مهم در امر استانداردس��ازی و س��ایر‬ ‫حوزه های مرتبط هس��تیم‪ .‬اسمیک از تدوین استانداردها‬ ‫در موضوع ه��ای گوناگون‪ ،‬ترویج ن��واوری و رقابت پذیری‬ ‫صنعتی که در بهبود اقتصاد کش��ورهای عضو موثر باش��د‪،‬‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫اووت ب��ا بیان اینکه موضوع ش��عار امس��ال روز جهانی‬ ‫اس��تاندارد «اس��تانداردهای ویدئویی» اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موض��وع پیام مس��تقیمی دارد و از ان نقش اس��تانداردها‬ ‫در ظهور فناوری ویدئویی در جهان اس��تنباط می ش��ود‪.‬‬ ‫فناوری ه��ای ویدئوی��ی بخ��ش جدایی ناپذی��ر زندگی ما‬ ‫هس��تند و اس��تانداردها از قبل حتی در زندگی روزمره ما‬ ‫وجود دارند؛ بنابراین پذیرش این موضوع به مناس��بت روز‬ ‫جهانی اس��تاندارد بس��یار با اهمیت است‪ .‬استانداردسازی‬ ‫حلق��ه ارتباط��ی میان تحقیقات‪ ،‬نواوری و بازار اس��ت که‬ ‫مناف��ع گوناگونی را برای همگان از جنبه های گوناگون به‬ ‫ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫او گقت‪ :‬تجربه جهانی نش��ان می دهد استانداردس��ازی‬ ‫در س��طح ملی نق��ش بزرگی در ایجاد س��اختار اقتصادی‬ ‫مس��تحکم دارد‪ .‬اووت در پای��ان بی��ان ک��رد‪ :‬بنابراین در‬ ‫جس��ت وجوی فرصت ها برای بهبود اس��تانداردها‪ ،‬رویه ها‬ ‫و فرایندهت همواره باید هوش��یار باش��یم تا از پایداری و‬ ‫اس��تقامت خود در رفع الزام��ات روزافزون صنایعی که در‬ ‫خدمت ان هس��تیم مطمئن باشیم‪ .‬کارگروه های فنی که‬ ‫وظیفه تدوین استانداردها را بر عهده دارند این مسئولیت‬ ‫را ب��ر دوش دارن��د‪ .‬همچنی��ن با افزایش تع��داد برگزاری‬ ‫دوره های اموزش��ی در این کش��ورهای عضو به دنبال این‬ ‫هس��تیم تا فرصت رقاب��ت در بازارهای جهان��ی از طریق‬ ‫برنامه های ظرفیت سازی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫همچنین گفتنی اس��ت در ایین روز جهانی اس��تاندارد‪،‬‬ ‫رئیس��ان سازمان ملی اس��تاندارد ایران و فرهنگستان زبان‬ ‫و ادب فارس��ی تفاهمنامه همکاری امض��ا کردند و از کتاب‬ ‫اموزش مبانی استانداردسازی رونمایی شد‪.‬‬ ‫در بخش دیگر این برنامه‪ ،‬تندیس واحدهای نمونه از سوی‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫رونمای��ی و از ‪ ۱۸‬واحد تولیدی نمونه ملی با اهدای تندیس‬ ‫و لوح‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و‬ ‫رئی��س هیات عام��ل‬ ‫س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع‬ ‫ای��ران بر اس��تفاده و‬ ‫بومی سازی الگوهای‬ ‫بهین��ه جهان��ی در بخش های گوناگ��ون تولید‬ ‫به وی��ژه صنای��ع معدنی تاکید ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرو نی��وز‪ ،‬محمدباقر عال��ی در این باره گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از مطالعات و پایش های انجام ش��ده‬ ‫نش��ان می دهد یکی از اصلی تری��ن راهکارهای‬ ‫توس��عه در بخش های گوناگ��ون تولید از جمله‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی‪ ،‬شناس��ایی بهترین و‬ ‫کارامدترین تجربه های بین المللی و بومی سازی‬ ‫الگوهای بهینه جهانی در کشور است‪ .‬عالی این‬ ‫راه��کار را منتج به برقراری س��امانه های پایدار‬ ‫غیرش��خص محور و قابل برنامه ریزی برشمرد و‬ ‫از فعاالن عرصه معدن و صنایع معدنی خواست‬ ‫برای جلوگیری از هدررفت تالش ها‪ ،‬س��رمایه ها‬ ‫و بهره وری بیش��تر منابع انس��انی و سایر منابع‬ ‫کش��ور‪ ،‬این شیوه را به طور جدی در بخش های‬ ‫گوناگ��ون صنایع معدنی و معادن کش��ور مورد‬ ‫استفاد قرار دهند‪.‬‬ ‫عادل پیرمحمدی‬ ‫مدیرعامل ساپکو شد‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫اگر الزم است‬ ‫برای تضمین‬ ‫سالمت مردم‬ ‫و محیط زیست‬ ‫کاالیی حذف‬ ‫شود این امر‬ ‫باید محقق شود‬ ‫نیره پیروزبخت‬ ‫باید در راستای‬ ‫ساده سازی‬ ‫مقررات‪،‬‬ ‫مقررات‬ ‫فنی جدا از‬ ‫استانداردها‬ ‫تدوین شود‬ ‫احسان اووت‬ ‫شعار امسال‬ ‫روز جهانی‬ ‫استاندارد‬ ‫«استانداردهای‬ ‫ویدئویی» است‬ ‫در حکمی از س��وی فرش��اد مقیمی مدیرعامل‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو‪ ،‬ع��ادل پیرمحمدی‬ ‫به عن��وان مدیرعام��ل و عضو هیات مدیره موظف‬ ‫شرکت ساپکو منصوب شد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫در ای��ن حکم امده اس��ت‪ :‬در اجرای تصمیم های‬ ‫نشس��ت مجمع عمومی عادی س��االنه مورخ ‪۱۷‬‬ ‫خرداد س��ال ‪ ،۹۷‬ش��رکت طراحی‪ ،‬مهندس��ی و‬ ‫تامی��ن قطعات ایران خودرو‪ ،‬س��اپکو‪ ( ،‬س��هامی‬ ‫خاص) و برابر ماده ‪ ۱۱۰‬الیحه اصالحی قسمتی از‬ ‫قانون تجارت و نظر به تخصص‪ ،‬تعهد و تجربه های‬ ‫ارزن��ده به عنوان نماینده ش��رکت ایران خودرو در‬ ‫هیات مدیره شرکت یادشده به سمت مدیرعامل و‬ ‫عضو هیات مدیره موظف منصوب می شوید‪ .‬امید‬ ‫اس��ت به عنوان امین گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫ضمن رعای��ت قوانین و مقررات جاری کش��ور و‬ ‫اس��تفاده از اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت‬ ‫همراه سایر اعضای هیات مدیره در پیشبرد اهداف‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در ان س��ازمان نهایت‬ ‫کوش��ش و جدیت را به عمل اورید‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫ع��ادل پیرمحم��دی دارای مدرک کارشناس��ی‬ ‫ارش��د مهندس��ی مکانیک گرایش تبدیل انرژی‬ ‫و همچنین دکترای مدیریت‪ DBA‬از دانش��کده‬ ‫مدیریت دانشگاه تهران است‪ .‬در سوابق کاری وی‬ ‫مسئولیت هایی چون معاون مهندسی‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و توس��عه محصوالت جدید ایران خ��ودرو‪ ،‬مدیر‬ ‫طراحی و توس��عه پروژه ‪ ۳۰۱‬پ��س از ترک پژو‪،‬‬ ‫مع��اون کیفیت مگاموتور و‪ ...‬به چش��م می خورد‪.‬‬ ‫همچنی��ن گفتن��ی اس��ت کیان��وش پورمجیب‬ ‫به عن��وان مع��اون تحقیقات‪ ،‬طراح��ی و تکوین‬ ‫محصول و سیدفخرالدین حیدری منش به عنوان‬ ‫مدیر بازرسی و نظارت گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫منصوب و معرفی شدند‪.‬‬ ‫راه اندازی امکانات‬ ‫ارتباطی تلفن ثابت‬ ‫و پهنای باند ‪FTTH‬‬ ‫امکان��ات راه اندازی ارتباط تلف��ن ثابت و پهنای‬ ‫بان��د ‪ FTTH‬بر بس��تر فیب��ر نوری در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی خوارزم��ی پاکدش��ت‪ ،‬راه اندازی ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران در راس��تای تحقق‬ ‫ش��عار س��ال ‪( ۹۸‬رونق تولی��د) و با ه��دف تامین‬ ‫زیرس��اخت های فنی‪ ،‬ایی��ن راه ان��دازی امکانات‬ ‫ارتباطی تلفن ثابت و خدمات باند پهن ‪ FTTH‬با‬ ‫حضور صابر پرنیان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی ته��ران‪ ،‬محم��د قم��ی نماین��ده مردم‬ ‫شهرستان پاکدش��ت در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫هادی تمهیدی فرماندار شهرس��تان پاکدش��ت‪،‬‬ ‫مل��ک جعفریان مدی��ر مخابرات منطق��ه تهران‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی و صاحبان مشاغل و صنایع‬ ‫در شهرک صنعتی خوارزمی و مسئوالن شهرستان‬ ‫پاکدشت برگزار ش��د‪ .‬براساس همین گزارش‪ ،‬در‬ ‫راستای راه اندازی این پروژه که با همکاری شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی ته��ران و اداره کل مخابرات‬ ‫منطقه ‪ ۳‬تهران اجرا ش��د‪ ،‬مبلغ ‪۱۵‬میلیارد هزینه‬ ‫شده با توجه به ظرفیت واحدهای صنعتی‪ ،‬امکانات‬ ‫‪ ۱۰۲۴‬پ��ورت ‪ FTTH‬و امکان واگذاری خدمات‬ ‫‪ sip trunk، sip phone‬و ‪ tel۳۰‬به متقاضیان‬ ‫در ان شهرک صنعتی فراهم شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اولویت سالمت مردم است؛ حتی در شرایط تحریم‬ ‫دی��روز سه ش��نبه ‪۱۶‬مه��ر ایین بزرگداش��ت روز جهانی‬ ‫اس��تاندارد ب��ا حض��ور اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬نی��ره پیروزبخ��ت رئیس س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬احسان اووت دبیرکل موسسه استانداردسازی و‬ ‫اندازه شناسی کشورهای اس�لامی (اسمیک)‪ ،‬رضا رحمانی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عزیز اکبریان رئیس کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و نمایندگان صنفی‬ ‫در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ا س��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری کش��ور در روز جهانی اس��تاندارد با اشاره به‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬گزارش ها و امارهای‬ ‫منتشرشده از سوی سازمان های رسمی کشور نشان می دهد‬ ‫ش��رایط اقتصادی کش��ور ب��ا وجود تحری��م امریکا و جنگ‬ ‫اقتصادی که علیه کشور اغاز کرده اند‪ ،‬رو ب ه بهبود است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��اخص های کالن اقتص��ادی و همچنی��ن‬ ‫گزارش ه��ای مربوط به بنگاه های تولی��دی‪ ،‬نویدبخش این‬ ‫اتف��اق مهم هس��تند‪ .‬جهانگی��ری گف��ت‪ :‬امریکایی ها فکر‬ ‫می کردن��د با جنگ اقتصادی که علیه کش��ور اغاز کرده اند‬ ‫اقتصاد ایران دچار فروپاش��ی می ش��ود اما امروز با همراهی‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران که سربازان این جنگ اقتصادی‬ ‫هس��تند از دوران س��خت عبور کرده ایم و قادر هس��تیم به‬ ‫ش��رایط بهتر از این هم برس��یم؛ البته به این معنی نیس��ت‬ ‫ک��ه واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی بدون مش��کل‬ ‫هستند اما با مدیریت از بحران عبور کرده ایم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬گزارش ها حاکی از این اس��ت که اقتصاد‬ ‫ایران ش��غل تولید می کند و به س��مت رشد اقتصادی مثبت‬ ‫می رود و در این شرایط هم نرخ تورم به سمت کنترل حرکت‬ ‫می کند و هم بورس به عنوان یک ش��اخص مهم اقتصادی از‬ ‫ت و رش��د جهشی‬ ‫امید مردم نس��بت به اینده اقتصاد‪ ،‬حرک ‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری تاکی��د کرد‪ :‬وضعیت کنونی اقتصاد کش��ور‬ ‫نش��ان می دهد فعاالن اقتصادی به ویژه بخش خصوصی پای‬ ‫کشور و نظا م یستاده اند و در این جنگ اقتصادی فعالیت های‬ ‫خوب��ی داش��ته و به نقطه مطلوبی رس��یده اند و به طور قطع‬ ‫خواهیم توانس��ت به شرایطی بهتر از شرایط کنونی برسیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫پی��ام فعاالن اقتصادی این اس��ت که ب��ا گفت وگو و تعامل‪،‬‬ ‫محی��ط بین المللی حاکم بر اقتصاد کش��ور را از یک محیط‬ ‫متشنج به سمت یک محیط با ثبات ببریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز مس��ائل منطقه ما بس��یار حساس‬ ‫اس��ت ک��ه باید با گفت وگ��و و تعامل انه��ا را برطرف کنیم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر منطقه حس��اس و مهم خلیج فارس‬ ‫و خاورمیانه با مسائل بسیار جدی روبه رو شده و جهان درگیر‬ ‫مسائلی است که اگر از انها غفلت شود می توانند به مشکالت‬ ‫خیلی خطرناکی منجر شوند‪.‬‬ ‫جهانگیری اضافه کرد‪ :‬مس��ئوالن سیاس��ی کشور باید با‬ ‫تدبی��ر و دقت بر امور نظارت و کنترل داش��ته باش��ند تا در‬ ‫منطقه ما اتفاقی نیفتد و بتوانیم مسائل منطقه را با گفت وگو‬ ‫حل کنیم‪ .‬ضمن انکه بتوانیم در سطح بین المللی فشارهایی‬ ‫که بر اقتصاد کشور وارد شده را کم کرده و به از نظر اقتصادی‬ ‫و سیاسی نقطه مطلوبی برسیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز تولیدکننده‬ ‫داخلی در س��طح بین المللی فعالیت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این حاصل‬ ‫س��ال ها ت�لاش صنعتگران ب��وده تا برند ایرانی در س��طوح‬ ‫گوناگون بین المللی مطرح ش��ود که افتخاری برای کش��ور‬ ‫اس��ت؛ بنابراین زحمت های بسیاری کشیده شده تا به اینجا‬ ‫رسیده ایم‪ .‬چنین امری باعث شده صادرات غیرنفتی با حجم‬ ‫بیش��تری انجام ش��ود به طوری که امروز بیش از ‪۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات غیرنفتی داریم‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه میان واردات و صادرات تا حدودی‬ ‫تعادل برقرار شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به اندازه نیاز به واردات‪ ،‬صادرات‬ ‫هم در حال انجام است اگر در این باره وقفه ای ایجاد نمی شد‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع در وضعی��ت بهتری قرار داش��تیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ش��رایط س��خت تحریم زودگذر اس��ت و نباید اجازه دهیم‬ ‫مسیر روبه رشد اسیب ببیند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر رعایت قوانین‬ ‫و مق��ررات اس��تانداردها در واحدهای تولی��دی اظهارکرد‪:‬‬ ‫بنگاه های اقتصادی باید بر اس��اس مقررات محیط زیس��ت و‬ ‫استاندارد فعالیت داشته باشند و اجازه ندهند شرایط تحریم‬ ‫وقفه ای در کار انها به لحاظ رعایت اس��تانداردها ایجاد کند‬ ‫زیرا س�لامت مردم مطرح اس��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬اگر باید کاالیی‬ ‫حذف ش��ود برای تضمین سالمت مردم و محیط زیست باید‬ ‫این امر محقق ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در این ش��رایط حتی‬ ‫برخی از بنگاه ها شرایط استاندارد محصوالت شان را باالتر از‬ ‫مولفه های ملی و الزاماتی که س��ازمان ملی استاندارد کشور‬ ‫مطرح کرده‪ ،‬رعایت می کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری در پایان گفت‪ :‬س��ازمان ملی اس��تاندارد برای‬ ‫حفظ محیط زیست و سالمت مردم در شرایط تحریم هم باید‬ ‫نظارت بیش��تری روی کیفیت کاالها داشته باشد‪ .‬امیدواریم‬ ‫ب��ا همراهی صنعتگران این دوران نیز با موفقیت پشت س��ر‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۵‬طرح تولیدی‬ ‫برای خودکفایی‬ ‫در الستیک سنگین‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ ۵ :‬طرح‬ ‫برای قطع وابس��تگی‬ ‫در ح��وزه الس��تیک‬ ‫س��نگین در حال اجرا‬ ‫داری��م که این طرح ها‬ ‫در ‪ ۲.۵‬ت��ا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫این��ده اجرا و تکمیل می ش��وند و در این حوزه‬ ‫هم به خودکفایی می رس��یم‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫رضا رحمانی درباره وضعیت تولید الس��تیک در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در تایر خودروهای س��بک کمتر‬ ‫وابس��ته هس��تیم اما در حوزه الستیک سنگین‬ ‫وابس��تگی داریم که ‪ ۵‬طرح برای قطع وابستگی‬ ‫در حوزه الس��تیک سنگین در حال اجراست که‬ ‫این طرح ها در ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۳‬سال اینده اجرا و تکمیل‬ ‫می ش��وند و در ای��ن ح��وزه هم ب��ه خودکفایی‬ ‫می رسیم‪ .‬او با اعالم اینکه اگر این ‪ ۵‬طرح مورد‬ ‫بهره برداری واقع شوند‪ ،‬نیاز داخل تامین خواهد‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬هر ‪ ۵‬طرح متعلق به بخش خصوصی‬ ‫هس��تند و با بهره ب��رداری از این طرح ها مصرف‬ ‫فعلی و حتی بیش��تر از مصرف فعلی کش��ور در‬ ‫الستیک سنگین تامین می شود و با حمایت های‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫ب��ا اعمال تغییراتی در الس��تیک زابل این طرح‬ ‫هم اجرا می ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکید بر اینکه در زمینه الستیک سبک اساسا‬ ‫مشکلی نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬تمام انواع الستیک سبک‬ ‫خودروهای پرتیراژ در کش��ور تولید می ش��ود و‬ ‫البت��ه در یک مقطعی باب��ت قیمت‪ ،‬اختاللی به‬ ‫وج��ود امده بود که رفع ش��د‪ .‬رحمانی در ادامه‬ ‫با اش��اره به ش��رایط اقتصادی کش��ور یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬در جنگ اقتصادی هس��تیم و دش��من بنا‬ ‫را ب��ر تعطیلی واحدهای تولیدی ما گذاش��ت و‬ ‫انتظار داشت که دومینوی تعطیلی اغاز شود که‬ ‫خوش��بختانه این طور نشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بسیاری‬ ‫از واحدهایی که در شرایط خوبی نبودند تعطیل‬ ‫نشدند و اکنون در شرایطی بهتری در حال ادامه‬ ‫فعالیت هس��تند و امس��ال ‪ ۲‬هزار واحد تولیدی‬ ‫احیا می شوند و به چرخه تولید بازمی گردند‪.‬‬ ‫تردد ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو فرسوده‪ ،‬چالش ‪ ۳‬سال اینده تهران‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدنواب حسینی منش‬ ‫الودگ��ی ه��وا از موضوع ه��ای مهم تمام کش��ورهای‬ ‫صنعتی اس��ت و در این راستا کارشناسان محیط زیست‬ ‫مسئولیت اجتماعی صاحبان کارخانجات را بارها به انها‬ ‫گوش��زد کرده اند‪ .‬توسعه پایدار بخش��ی دیگر از همین‬ ‫موضوع اس��ت تا ضمن اس��تفاده از مناب��ع خدادادی در‬ ‫راس��تای توس��عه فن��اوری‪ ،‬تمام امکان��ات مصرفی اعم‬ ‫از م��واد اولی��ه معدن��ی و غیرمعدنی از بی��ن نروند و به‬ ‫محیط زیس��ت اس��یب وارد نش��ود‪ .‬خودروهای دارای‬ ‫سوخت فسیلی یکی از مواردی است که خودروسازان را‬ ‫به س��وی تولید خودران ها و خودروهای برقی سوق داده‬ ‫و رقابت های زیادی در این باره ش��اهد هس��تیم‪ .‬صنعت‬ ‫خودرو کش��ور نیز در این زمینه برنامه هایی در دس��تور‬ ‫کار دارد که هنوز اجرایی نش��ده‪ ،‬در حالی که بر اس��اس‬ ‫گزارش ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬عامل ‪۸۵‬‬ ‫درصد الودگی هوای کالنش��هرها‪ ،‬وسایل نقلیه هستند‪.‬‬ ‫ناوگان فرسوده در چرخه حمل ونقل یکی از دالیل مهم‬ ‫االیندگی ش��هرها به ش��مار می رود و اگر در این زمینه‬ ‫فکر اساس��ی نکنیم این موضوع گریبانگیر دیگر شهرها‬ ‫هم می ش��ود‪ .‬چالش الودگی هوا موجب ش��ده هر سال‬ ‫بر مبنای امار‪ ،‬افرادی در پایتخت جان خود را از دس��ت‬ ‫بدهند‪ .‬عالوه بر معضل الودگی هوا‪ ،‬مصرف باالی بنزین‬ ‫و ترافیک کالنش��هرها از دیگ��ر چالش های خودروهای‬ ‫فرسوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار س��تاد مدیریت حمل ونقل و س��وخت‬ ‫کش��ور‪ ،‬براورد شده تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده ب��ه ‪ ۱.۴‬میلی��ون خ��ودرو برس��د ت��ا تمامی‬ ‫خودروهایی که س��االنه فرس��وده می ش��ود ب��ه همراه‬ ‫خودروهای فرس��وده موجود‪ ،‬اس��قاط شوند‪ .‬تحقق این‬ ‫هدف با توجه به افت تیراژ تولید خودرو در کش��ور بعید‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫برای عبور از الودگی هوا باید از تجربه کالنش��هرهای‬ ‫دیگر کشورهای جهان استفاده و در گام نخست به سمت‬ ‫توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی شمار خودروهای فرسوده‬ ‫حسن زارع نژاد‬ ‫تولید موتور ملی‬ ‫«ای‪.‬اف پالس»‬ ‫در اینده ای نزدیک‬ ‫مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی و تامین‬ ‫قطعات ایران خودرو(س��اپکو) گفت‪ :‬با همکاری‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت اپ ها‪،‬‬ ‫فناوری ه��ای نوین را در تولید محصوالت به کار‬ ‫خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬منصور منصوری با بیان‬ ‫اینکه با ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ‬ ‫به ش��کل مستقیم همکاری خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��اپکو به عنوان صاحب و مالک معنوی دانش‬ ‫فنی تولید برخی قطعات به ویژه در بخش قطعات‬ ‫راهبردی مانند قوای محرکه‪ ،‬دانش کسب شده‬ ‫را برای تولید در اختیار س��ازندگان قرار خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی از تولی��د موت��ور مل��ی ای‪.‬اف پ�لاس در‬ ‫این��ده ای نزدی��ک خبر داد و گف��ت‪ :‬اقدام های‬ ‫توسعه ای در قوای محرکه انجام شده که قرارداد‬ ‫ب��رای تولید قطع��ات ان در میز دوم خودکفایی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با قطعه س��ازان‬ ‫بس��ته ش��ده اس��ت‪ .‬با تامین و تولید این موتور‬ ‫ش��اهد کاهش مصرف سوخت متوسط یک لیتر‬ ‫در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر پیمایش خودرو خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫منصوری ضمن انتقاد از طرح برخی مس��ائل‬ ‫درب��اره تش��کیک در قرارداده��ای می��ز دوم‬ ‫خودکفای��ی گف��ت‪ :‬قراردادهایی که در این میز‬ ‫بسته شد مربوط به قطعات توسعه یافته ای است‬ ‫که پیش از این اقدامی برای داخلی سازی ان انجام‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬نیازمندی های‬ ‫ش��بکه تامین ایران خ��ودرو در برخی از قطعات‬ ‫ی��ا مواد اولیه ب��ا راهکارهای داخلی س��ازی ان‬ ‫اعالم ش��ده است‪ .‬با داخلی س��ازی این قطعات‬ ‫ضمن کاهش ارزبری و رفع مش��کالت ناش��ی از‬ ‫تحریم‪ ،‬روند تولید پایدار با کاهش ریس��ک های‬ ‫تامی��ن همراه خواهد بود‪ .‬مدیرعامل س��اپکو از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و استارت اپ ها دعوت‬ ‫کرد تا با حضور در ش��رکت س��اپکو و بازدید از‬ ‫نمایش��گاه دائمی ساخت داخل سبب تسریع در‬ ‫فرایند کسب دانش فنی تولید قطعات پیشرفته‬ ‫و های تک در زنجیره تامین ایران خودرو شوند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ضمن تاکید بر حمایت دولت و‬ ‫ارکان تصمیم گیر جامعه برای تحقق برنامه های‬ ‫داخلی س��ازی تولی��د‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم ش��اهد‬ ‫عق��د تفاهمنام��ه با ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫استارت اپ ها باشیم تا بتوانیم خودروهای جدید‬ ‫را مطابق با فناوری روز تولید کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫س��یدنواب حس��ینی منش‪ ،‬مدیرعامل س��تاد معاینه‬ ‫فنی تهران برای نوس��ازی ناوگان حمل ونقل خودروهای‬ ‫س��واری به‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس قان��ون‪ ،‬برگه‬ ‫معاینه فنی به خودروهای فرس��وده تعلق نمی گیرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اساس امار سال ‪ ۹۶‬تردد حدود ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫خودرو فرسوده به ثبت رسیده که این رقم هر سال رشد‬ ‫تصاعدی دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نشس��ت مدیران حوزه شهری درباره‬ ‫الودگ��ی هوا ک��ه به تازگی برگزار ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران‬ ‫ش��رکت کنت��رل کیفیت ه��وای تهران گزارش بس��یار‬ ‫نگران کننده ای در این نشس��ت ارائ��ه دادند؛ اینکه تا ‪۳‬‬ ‫س��ال اینده ب��ا بحران تردد بی��ش از ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫خودرو فرس��وده در تهران روبه رو خواهیم بود‪ .‬این امار‬ ‫فقط برای خودروهای سبک است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی تهران ادامه داد‪ :‬امارها‬ ‫نشان می دهد حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو سبک‬ ‫و س��نگین تجمیع پالک در تهران داریم که با توجه به‬ ‫اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده امس��ال‬ ‫به کمترین میزان ممکن رس��یده و حتی صفر ش��ده و‬ ‫ب��ه دلیل ممنوعیت واردات خ��ودرو‪ ،‬تعداد خودروهای‬ ‫اسقاطی در این کالنشهر به شدت در حال افزایش است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تا یکی‪ ،‬دو س��ال این��ده با بحران جدی تردد‬ ‫خودروهای فرسوده روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬ج��دا از معضل الودگ��ی و ایمنی این‬ ‫خودروها‪ ،‬کنترل و نوسازی انها نیز در اینده از مشکالت‬ ‫بزرگ کش��ور خواهد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬با این ش��رایط باید از‬ ‫امروز به این بیندیش��یم که چگونه می توانیم این تعداد‬ ‫خودرو را جایگزین و نوسازی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح های نیمه کاره رهاشده‬ ‫حس��ینی منش با بیان اینکه مسئله تردد خودروهای‬ ‫فرسوده‪ ،‬موضوعی نیست که شهرداری به تنهایی بتواند‬ ‫ان را برط��رف کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬معضل ت��ردد خودروهای‬ ‫فرس��وده موضوعی کش��وری اس��ت و دولت باید به طور‬ ‫مدیران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گزارشی اعالم کردند‬ ‫تا ‪ ۳‬س��ال اینده فقط در کالنش��هر تهران با بحران تردد بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو فرس��وده روبه رو خواهیم ش��د که این امار فقط‬ ‫برای خودروهای سبک است‬ ‫جدی به این موضوع ورود کند و مدیران ش��هری نسبت‬ ‫ به ان حساس��یت بیشتری داشته باشند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اس��قاط خودروهای فرسوده باید دس��ت کم در واردات‬ ‫قطعات خ��ودرو یا محصوالت مرتبط و حتی غیرمرتبط‬ ‫گنجانده شود ‪ ،‬البته این فقط یک پیشنهاد است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬چنین طرحی پیش تر مطرح شده بود‬ ‫و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در ماده ‪ ۱۱‬طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو‪ ،‬به دنبال الزام خودروس��ازان‬ ‫داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده بودند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به تعداد زیاد خودروهای فرس��وده در کش��ور‪،‬‬ ‫پیش��نهاد ش��د واردکنندگان قطعات نیز ملزم به اسقاط‬ ‫خودروهای فرس��وده ش��وند اما در نهایت این طرح ها به‬ ‫مرحله اجرا نرسیدند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در تشریح این پروژه عنوان کرده بودند‪،‬‬ ‫ای��ن اقدام(ال��زام واردکنندگان قطعات ب��ه ارائه گواهی‬ ‫اسقاط) می تواند به گونه ای طراحی شود تا عالوه بر اینکه‬ ‫روند اس��قاط خودروهای فرسوده با شتاب بیشتری طی‬ ‫شود‪ ،‬میزان واردات قطعات خودرو به کشور نیز مدیریت‬ ‫و محدود شده و داخلی سازی تشویق شود‪.‬‬ ‫همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬شهریور‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ا تصویب بند الحاق��ی ‪ ۴‬به تبصره ‪ ۷‬الیحه بودجه‬ ‫مصوب کردن��د که واردکنندگان قطع��ات خودرو‪ ،‬یک‬ ‫مج��وز اس��قاط دریافت کنند‪ .‬بر اس��اس این مصوبه‪ ،‬به‬ ‫ منظ��ور تس��ریع در امر از رده خ��ارج کردن خودروهای‬ ‫فرس��وده‪ ،‬کاهش الودگی هوای کالنش��هرها و حمایت‬ ‫از تولی��د داخل‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی ایران مکلف‬ ‫اس��ت ب��رای ترخیص محمول��ه قطعات وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری ش��امل قطعات خودروهای س��بک‪ ،‬س��نگین و‬ ‫موتورس��یکلت به ازای هر ‪ ۲۰‬ه��زار دالر ارزش قطعات‬ ‫وارد ش��ده به احتس��اب هزینه های حمل و بیمه(سیف)‬ ‫یک گواهی اسقاط خودرو دریافت کنند‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته می��زان واردات قطع��ات روند‬ ‫تصاعدی داش��ت که برخی معتقد بودند حاکی از رونق‬ ‫تولید داخل است که تیراژ تولید افزایش یافته‪ ،‬از این رو‬ ‫نیاز قطعه س��ازان به قطعات منفصله نیز باال رفته اس��ت‪.‬‬ ‫برخ��ی ه��م در نقد ان عنوان می کردند قطعه س��ازان با‬ ‫نام س��اخت داخل قطعات را وارد می کنند‪ .‬به هر روی‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به میزان واردات قطعات پروژه اس��قاط خودرو‬ ‫ب��ه ازای واردات چ��ه خ��ودرو و چه قطعه به س��رانجام‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف بنزین مبنای اسقاط باشد‬ ‫حس��ینی منش در ادامه س��خنان خود درباره اسقاط‬ ‫خ��ودرو در ازای واردات قطع��ات یا ه��ر کاالی دیگری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این یک پیش��نهاد اس��ت تا دولت به جای گرفتن‬ ‫عوارض گمرک از واردکننده‪ ،‬او را ملزم به تهیه و تحویل‬ ‫برگه اسقاط خودرو کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نکته بس��یار مهم این اس��ت ک��ه با توجه به‬ ‫مش��کالت ارزی ش��اید ممنوعی��ت واردات خودرو برای‬ ‫مدت طوالنی ادامه داشته باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر با این روند‬ ‫برای اسقاط خودروهای فرسوده حرکت کنیم امیدی به‬ ‫جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل ونقل نخواهد نبود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فنی تهران با بی��ان اینکه‬ ‫‪ ۲‬س��ال پی��ش قانون��ی در هیات دول��ت ب��ه تصوی��ب‬ ‫رس��ید مبنی ب��ر اینکه هر خودرو داخل��ی که بیش از ‪۸‬‬ ‫لیت��ر مص��رف بنزی��ن در ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر دارد‪ ،‬ملزم به‬ ‫پرداخت هزینه از رده خارج کردن یک خودرو فرس��وده‬ ‫ش��ود؛ ای��ن موضوع بای��د دوب��اره در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر بیش��تر خودروهایی‬ ‫ک��ه تولی��د داخل هس��تند مانن��د پژو ‪ ،۴۰۵‬س��مند و‬ ‫خودروهای��ی در این کالس‪ ،‬مصرف بنزین باالی ‪ ۸‬لیتر‬ ‫دارن��د‪ ،‬البت��ه در حوزه وانت ها موضوع بغرنج تر اس��ت و‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬مصرف بنزین وانت نیس��ان زمانی که بار‬ ‫حمل می کند بیش از ‪ ۲۰‬لیتر به ازای هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضروری است قانون اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده به ازای مصرف بنزین باالی خودروهای تولید‬ ‫داخ��ل در دس��تور کار قرار گی��رد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین محرک های کاهش الودگی هوای شهر اسقاط‬ ‫خودروهای فرسوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اسقاط‪ ،‬برنامه دولت باشد‬ ‫محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئی��س انجم��ن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫درب��اره ال��زام واردکنندگان قطعات منفصله به اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده به‬ ‫گفت‪ :‬اس��قاط خودرو از‬ ‫سوی قطعه ساز پیشنهاد معقولی نیست چراکه محصول‬ ‫مورد نظر خودرو است که باید اسقاط شود‪.‬‬ ‫راهکارهای افزایش رضایتمندی مشتریان از قطعات یدکی خودرو‬ ‫س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو به تش��ریح‬ ‫راهکاره��ای الزم در راس��تای افزای��ش رضایتمندی‬ ‫مش��تریان از ح��وزه لوازم یدکی و تعمی��رات خودرو‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬بارها اعالم کرده ایم که تعمیرکاران‬ ‫قب��ل از اینکه تعمیرکار ش��وند باید تجربه و تخصص‬ ‫قطعه شناسی داشته باشند تا بتوانند به مشتریان خود‬ ‫با اطمینان بگویند چ��ه قطعاتی را و از چه برندهایی‬ ‫خریداری کنن��د و اگر مش��تری‪ ،‬کاالی دیگر و برند‬ ‫دیگ��ری را خریداری کرده باش��د تعمی��رکار باتجربه‬ ‫نباید قطعه یادشده را نصب کند‪ .‬سیدمهدی کاظمی‬ ‫در گفت وگ��و با خبرخودرو اظه��ار کرد‪ :‬وضعیت بازار‬ ‫ت مس��اعد‬ ‫لوازم یدک��ی از نظر فراوانی قطعه به نس��ب ‬ ‫اس��ت و مش��کل خاصی وجود ن��دارد و درحال حاضر‬ ‫در ب��ازار لوازم یدک��ی ت��ا ح��دودی با رک��ود روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ .‬س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی درباره دالیل نارضایتی احتمالی‬ ‫مشتریان از حوزه لوازم یدکی و تعمیرات خودرو گفت‪:‬‬ ‫در کشور ما هم فروشنده کاردان قطعات یدکی و هم‬ ‫تعمیرکار خبره وجود دارد؛ تعمیرکاران خبره و زبده و‬ ‫باتجربه ای داریم که هم قطعه شناس هستند و هم در‬ ‫حوزه نصب‪ ،‬عملکرد فوق العاده خوبی دارند‪ ،‬همچنین‬ ‫فروش��ندگانی داریم که باتجربه و س��الم و پاکدست‬ ‫هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬در صنف لوازم یدکی‪ ،‬‬ ‫فروشندگانی هستند که جنس بی کیفیت و تقلبی هم‬ ‫می فروش��ند‪ ،‬در حیطه تعمیرکاران نیز تعمیرکارانی‬ ‫وجود دارد ک��ه تجربه و سررش��ته ای درباره کیفیت‬ ‫قطعات ندارند‪ .‬کاظمی افزود‪ :‬بارها اعالم کرده ایم که‬ ‫تعمیرکاران قبل از اینکه تعمیرکار ش��وند باید تجربه‬ ‫و تخصص قطعه شناس��ی داشته باش��ند تا بتوانند به‬ ‫مشتریان خود با اطمینان بگویند چه قطعاتی را از چه‬ ‫برندهایی خریداری کنند و اگر مشتری‪ ،‬کاالی دیگر و‬ ‫برند دیگری را خریداری کرده باشد تعمیرکار باتجربه‬ ‫نباید قطعه یادش��ده را نصب کند‪ .‬سخنگوی اتحادیه‬ ‫لوازم یدکی خودرو افزود‪ :‬اگر تعمیرکاران‪ ،‬این رویه را‬ ‫داش��ته باشند مشکل مصرف کنندگان به کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد کاهش می یاب��د و به طور قطع رضایتمندی را‬ ‫برای مصرف کننده به همراه خواهد داش��ت‪ .‬کاظمی‬ ‫درباره مهم تری��ن معزل فعلی حوزه لوازم یدکی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر باالترین معضل‪ ،‬درباره قطعات برخی از‬ ‫خودروهای خارجی وارداتی اس��ت ک��ه تعداد انها در‬ ‫کش��ور اندک اس��ت و واردات محدودی داشته اند؛ در‬ ‫حوزه قطعات یدکی این دسته از خودروها تا حدی با‬ ‫کمبود قطعه روبه رو هستیم‪ .‬با این حال‪ ،‬فعاالن این‬ ‫بازار قطعه را تهیه می کنند و در اختیار مشتریان خود‬ ‫می گذارند‪ .‬اما با وجود رضایت اولیه‪ ،‬مصرف کننده در‬ ‫نهای��ت راضی نیس��ت زیرا این قطعات ب��ا نرخ باال ب ه‬ ‫دست مصرف کننده می رسد و دلیل نرخ باال این است‬ ‫که این قطعات بیش��تر وارد اتی هس��تند‪ .‬سخنگوی‬ ‫اتحادی��ه لوازم یدکی خ��ودرو یاداور ش��د‪ :‬اگر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اجازه افزایش واردات این گونه‬ ‫قطع��ات را بده��د م��ا می توانیم این مش��کل را رفع‬ ‫کنی��م‪ .‬گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫گفت وگوی‬ ‫با فعاالن و کارشناس��ان این بازار‬ ‫همه از وضعیت نابس��امان و بغرنج ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو به لحاظ کیفی��ت و نرخ گفته اند و بارها اعالم‬ ‫ش��ده بیش از ‪ ۵۰‬درصد قطعات موجود در بازار بدون‬ ‫شناسنامه هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کش��ور ‪ ۱۵۰۰‬قطعه س��از دارد و تحمیل‬ ‫ای��ن موضوع به انها منطقی نیس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه تاثیر‬ ‫زی��ادی هم روی موضوع ندارد‪ .‬دول��ت خود باید کمک‬ ‫و موض��وع را پیگی��ری و حل کند و نباید بار این موضوع‬ ‫را ب��ر دوش صنعتگ��ران ان هم در وضعیت فعلی ش��ان‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬نجفی من��ش در این باره پیش��نهاد داد‪ :‬دولت‬ ‫بای��د ردیف بودجه ای برای موضوع اس��قاط خودروهای‬ ‫فرسوده تعریف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم به اسقاط فرسوده ها ورود کنند‬ ‫حس��ن زارع نژاد‪ ،‬رئیس انجمن قطعه س��ازی اس��تان‬ ‫قزوین هم در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬اینکه واردکننده‬ ‫ب��رای واردات کاال برگ��ه اس��قاط خ��ودرو تحویل دهد‬ ‫پیش��نهاد خوبی اس��ت ام��ا باید دید تا چ��ه حد قابلیت‬ ‫اجرا دارد‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت این روش جای تامل دارد و باید تمام‬ ‫جوانب ان س��نجیده شود‪ ،‬البته می تواند تشویقی برای‬ ‫عمق س��اخت داخل باش��د؛ به ش��رط اینکه ش��رایط و‬ ‫زیرساخت های ان فراهم و نظارت جدی روی ان اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازی استان قزوین افزود‪ :‬برای‬ ‫حل این معضل(کاهش الودگی هوا و از رده خارج کردن‬ ‫خودروه��ای فرس��وده) راهکارهای دیگ��ری هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬دول��ت باید نگ��رش اقتصادی و حمایتی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬هر فردی که ‪ ۱۰‬برگه اس��قاط‬ ‫خودرو تهیه کرد بتواند یک خودرو نو تحویل بگیرد‪ ،‬البته‬ ‫اجرایی شدن این موضوع بستگی به سیاست های دولت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫زارع نژاد ادامه داد‪ :‬دولت در این زمینه باید هزینه کند‬ ‫زی��را منجر به کاهش س��وخت و صرفه جویی در مصرف‬ ‫بنزین و گازوئیل می شود‪.‬‬ ‫همچنین جلوی بس��یاری از حوادث گرفته می ش��ود‬ ‫و ای��ن موض��وع در کاهش هزینه های درمانی و تعمیری‬ ‫تاثیر بس��یاری دارد‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬برگه های اسقاط با‬ ‫توج��ه به ن��رخ خودروها باید نرخ گذاری ش��ود و ممکن‬ ‫اس��ت مش��کالتی در این باره به وج��ود اید که می توان‬ ‫موضوع را با نظر کارشناس��ان پیش برد‪ .‬همچنین دولت‬ ‫باید برای این امر متولی تعیین کند که فرد برای تحویل‬ ‫برگه های اسقاط به کجا و کدام مرکز مراجعه کند‪.‬‬ ‫زارع نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬تحقق این امر در بلندمدت‬ ‫ب��ه س��ود جامع��ه و صنعت اس��ت‪ .‬در بخ��ش صنعت‬ ‫هزینه ک��رد برای تولید قطعات مصرفی در این خودروها‬ ‫کاه��ش می یابد اما اینکه از واردکننده قطعه خواس��ته‬ ‫ش��ود برگه اس��قاط تهیه کند با توجه به شرایط فعلی و‬ ‫وضعیت تولید ممکن اس��ت مشکل ساز شود و به نتیجه‬ ‫مطلوب نرسیم‪.‬‬ ‫انتقاد از تبدیل خودرو به کاالی سرمایه ای‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬خودرو‬ ‫در تمام کشورها کاالیی مصرفی است اما در‬ ‫ایران به کاالیی سرمایه ای تبدیل شده است‪.‬‬ ‫سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت درباره توقف خط تولید پراید از س��ال‬ ‫‪ ،۹۹‬گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی های قبلی‪،‬‬ ‫مقرر بود تولید پراید از سال ‪ ۹۷‬متوقف شود‬ ‫اما به دلیل نوس��ان های ناشی از تحریم این‬ ‫امر به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬بر مبن��ای برنامه ریزی های‬ ‫قبل��ی‪ ،‬تیب��ا بای��د جایگزین پراید ش��ده و‬ ‫خودروی��ی مانن��د کوییک نیز ج��ای تیبا را‬ ‫می گرف��ت‪ ،‬در ص��ورت اجرایی ش��دن این‬ ‫سیاست زمینه ارتقای صنعت خودرو فراهم‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫مولفه هایی مانند کیفیت‪ ،‬امنیت و‪ ...‬موجب‬ ‫می شود که هر چه س��ریع تر به دنبال توقف‬ ‫خط تولید پراید باش��یم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توقف‬ ‫خ��ط تولید خودروهای ناایمنی مانند پراید‪،‬‬ ‫صنعت خودرو پیش��رفت ک��رده و می توان‬ ‫ایمنی خودرو را تضمین کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم درباره‬ ‫ایمنی تیبا‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ایمنی هر خودرویی را‬ ‫باید متناسب با نرخ ان ارزیابی کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬نبای��د انتظاری که از کیفیت و امنیت‬ ‫زانتی��ا‪ ،‬س��انتافه و‪ ...‬داریم از پراید داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا با بیان اینکه خودرو در تمام‬ ‫کش��ورها کاالیی مصرفی اس��ت اما در ایران‬ ‫به کاالیی س��رمایه ای تبدیل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬باید با تالش‪ ،‬کیفیت خودروهای‬ ‫داخل��ی را افزای��ش داد و از س��وی دیگ��ر‬ ‫مولفه هایی مانند نرخ تمام شده و رقابت پذیر‬ ‫بودن محصوالت را محقق کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان در بررسی وضعیت بازار سنگ مطرح کردند‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹افزایش کارخانه بدون برنامه ریزی‬ ‫رامی��ن قرب��ان زاده‪،‬‬ ‫کارشناس صنعت سنگ‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اعتقاد برخی‬ ‫درباره اینکه افزایش نرخ‬ ‫س��نگ بر نرخ مس��کن‬ ‫تاثی��ر داش��ته را قب��ول‬ ‫ندارم‪ .‬هرچند رکود بازار مسکن بر کارخانه ها تاثیر‬ ‫گذاشته اما سنگ یا افزایش نرخ سنگ تاثیری بر‬ ‫افزایش نرخ مسکن نداشته است‪ .‬در واقع افزایش‬ ‫ن��رخ مس��کن به دلیل افزایش ن��رخ زمین و دیگر‬ ‫مصال��ح ب��وده و درنتیجه س��نگ ان چنان بر این‬ ‫قضیه تاثیرگذار نبوده اس��ت و رشد قیمتی ان در‬ ‫مقایسه با سایر مصالح ان چنان زیاد نیست‪.‬‬ ‫قربان زاده اظهار کرد‪ :‬ما در مقطع مشخص زمانی‬ ‫با تعداد بس��یار زیادی تولیدکننده س��نگ روبه رو‬ ‫بودیم و به دلیل فرصت هایی که ان زمان در بازار‬ ‫رامین قربان زاده‪ :‬در مقطعی با تعداد بسیار زیادی تولیدکننده‬ ‫س��نگ روبه رو بودیم‪ .‬در ان زمان به دلی��ل فرصت هایی که در‬ ‫بازار ایران وجود داش��ت‪ ،‬شاهد رش��د زیاد کارخانه های تولید‬ ‫س��نگ بودیم اما رکود بازار مس��کن برخ��ی تولیدکنندگان را از‬ ‫رقابت خارج کرد‬ ‫ایران وجود داش��ت‪ ،‬شاهد رشد زیاد کارخانه های‬ ‫تولید سنگ بودیم اما پس از ان به دلیل رکود بازار‬ ‫مسکن در کشور‪ ،‬تعدادی از تولیدکنندگان از گود‬ ‫رقابت خارج شدند‪ .‬قربان زاده تاکید کرد‪ :‬برخالف‬ ‫اینکه خیلی ها باور دارند وضعیت س��نگ بحرانی‬ ‫است اما به باور من این چنین نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت سنگ با اشاره به بحران‬ ‫اقتص��ادی ادام��ه داد‪ :‬وقتی به بح��ران اقتصادی‬ ‫برس��یم تعدادی از این کارخانه ها به دلیل مشکل‬ ‫مدیریتی در تامین مالی کارخانه و ضعف بهره وری‬ ‫ب��ه مش��کل برمی خورند که ب��ه تعطیلی خطوط‬ ‫تولیدی و کارخانه منجر می ش��ود؛ بنابراین اگر در‬ ‫مقطع��ی بدون برنامه ری��زی و اینده نگری‪ ،‬مرتب‬ ‫کارخان�� ه ایجاد کنی��م به ناچار با همین مش��کل‬ ‫روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درعین ح��ال کارخانه های��ی را‬ ‫می بینی��م که خ��ط تولید انها تا ‪۵‬ماه اینده با کل‬ ‫ظرفیت‪ ،‬به صورت تمام وقت کار می کند؛ بنابراین‬ ‫برخالف برخی باور ندارم که صنعت س��نگ ایران‬ ‫بح��ران زی��ادی دارد و شایس��ته نیس��ت که این‬ ‫همه گله مند باش��یم‪ .‬درس��ت است که مشکالت‬ ‫و بحران وجود دارند اما فعاالنی هستند که با تمام‬ ‫مشکالت موجود همچنان خطوط تولیدشان کار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خروج از گود رقابت‬ ‫قرب��ان زاده در پاس��خ به این پرس��ش که اینده‬ ‫صنعت سنگ کش��ور را چگونه ارزیابی می کنید‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اعتق��اد دارم که تع��داد قابل توجهی‬ ‫از کارخانه ه��ای ما از گود رقاب��ت خارج خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حت��ی اگر رونق��ی در بخش مس��کن به وجود‬ ‫بیای��د بعید می دانم دیگر فرصتی ایجاد ش��ود که‬ ‫کارخانه های س��نگ بتوانند ب��ه تولید برگردند‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته دراین بین همکارانی هس��تند که‬ ‫همچنان با چک های طوالنی مدت و به قیمت های‬ ‫نازل بازهم س��نگ مورد نیاز پروژه های مسکن را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹در ابتدای دوره رکود هستیم‬ ‫حس��ین کوهس��تانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ی��ک گروه‬ ‫معدنی سنگ در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که وضعیت‬ ‫س��نگ چگونه اس��ت به‬ ‫گف��ت‪ :‬افزای��ش‬ ‫مداوم حجم نقدینگی در‬ ‫کش��ور که به طور عمده بدون پش��توانه بوده و بر‬ ‫تولید تکیه ندارد‪ ،‬ازیک طرف و حاشیه سود باال و‬ ‫مطمئن سفته بازی از طرف دیگر باعث شده اند که‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ در بخش های مختلف ازجمله‬ ‫مس��کن باش��یم و درنتیجه جامعه با مش��کالتی‬ ‫روبه رو می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی نقدینگ��ی زی��اد باش��د و‬ ‫س��رمایه ها به دلیل احس��اس ناامنی س��رگردان‬ ‫باش��ند‪ ،‬س��فته بازی در بازارهای مختلف افزایش‬ ‫پی��دا می کن��د‪ .‬در این روند‪ ،‬فع��االن اقتصادی با‬ ‫ریس��ک باال و مشکالت بس��یار زیاد تولید روبه رو‬ ‫می ش��وند‪ .‬این فعال حوزه سنگ در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که صنعت س��نگ چه تاثیری بر مسکن‬ ‫می گذارد‪ ،‬گفت‪ :‬بازار مس��کن بیش��تر بر صنعت‬ ‫س��نگ اثرگذار اس��ت تا صنعت س��نگ ب��ر بازار‬ ‫مس��کن‪ ،‬زیرا نقش سنگ در نرخ تمام شده نسبت‬ ‫به س��ایر اقالم مصرفی پررنگ نیست و این حوزه‬ ‫تاثیر منفی بر مسکن ندارد‪ ،‬عالوه بر اینکه سنگ‬ ‫در س��اختمان س��هم هزینه ای پررنگ��ی ندارد‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬عمده همین سهم کوچک نیز به صورت‬ ‫بلندم��دت و اعتباری به صنعت س��نگ پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کوهس��تانی با اشاره به اینکه بازار سنگ در ایران‬ ‫مشکل جدی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با همه این شرایط‪،‬‬ ‫س��ازندگان مس��کن در اقتصاد فعال هستند‪ .‬بازار‬ ‫س��نگ در داخل از نظر حجم ف��روش قابل قبول‬ ‫اس��ت و مش��کل چندانی ن��دارد اما این ب��ازار از‬ ‫نظ��ر س��وددهی به دالیل مختلف س��ال خوبی را‬ ‫س��پری نکرده اس��ت‪ .‬ش��رایط در صادرات سنگ‬ ‫فراوری ش��ده نیز چندان مناسب نیست‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به این ترتیب در شرایط فعلی در ابتدای دوره‬ ‫رکود هس��تیم مگر اینکه تغییراتی ایجاد ش��ود و‬ ‫اتفاق خاصی بیفتد‪.‬‬ ‫کوهس��تانی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه عوارض‬ ‫‪۲۵‬درصدی بر ص��ادرات مواد معدنی گفت‪ :‬ما در‬ ‫صادرات س��نگ خام تالش زیادی برای به دس��ت‬ ‫اوردن بخش��ی از ب��ازار بین الملل��ی کردیم اما با‬ ‫فش��ارهای غیر کارشناس��ی و عوارض س��نگینی‬ ‫ک��ه بر ص��ادرات م��واد معدنی بس��ته می ش��ود‬ ‫نه تنها در داخل اتفاقی برای رش��د زنجیره ارزش‬ ‫اف��زوده رخ نمی دهد بلکه بس��یاری از معادنی که‬ ‫هم اکنون در حال فعالیت هستند به کما خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫معادن کوچک‬ ‫در شرایط‬ ‫تحریم‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫کارشناس بین المللی بازار سنگ اهن ایران‬ ‫مع��ادن کوچ��ک بیش��تر در اختی��ار بخش‬ ‫خصوصی هس��تند و محاس��ن انها در ش��رایط‬ ‫فعلی اقتصادی این اس��ت ک��ه باوجود تحریم ها‬ ‫می توانند انعطاف داشته باشند و در جهت مقابله‬ ‫ب��ا تحریم ها حرکت کنند‪ .‬البت��ه نباید فراموش‬ ‫کرد که ای��ن معادن در ش��رایطی که تحریم ها‬ ‫در زمینه صادرات تاثیرگذار هس��تند‪ ،‬احس��اس‬ ‫ترس می کنند و درنهایت ناچار به عقب نش��ینی‬ ‫می ش��وند‪ .‬برای اینکه معادن کوچک در شرایط‬ ‫فعلی ب��ه فعالیت خود ادامه دهن��د‪ ،‬دولت باید‬ ‫راه��کاری را انتخ��اب کن��د که ت��رس از بخش‬ ‫خصوصی و معادن کوچک دور شود‪ .‬البته درباره‬ ‫تحریم های بین المللی به عنوان کسی که در یک‬ ‫شرکت خصوصی داخلی فعالیت می کند باور دارم‬ ‫کاری از دست مان برنمی اید و ما پیرو حاکمیت‬ ‫و دولت هستیم اما تنها چیزی که از دولت انتظار‬ ‫داریم این اس��ت که سیاست هایی اعمال کند تا‬ ‫بهت��ر بتوان از این بحران گذر کرد‪ .‬به طور مثال‬ ‫درباره صادرات و برگشت ارز در نیما که می تواند‬ ‫درس��ت و مفید باشد باید منظم تر عمل کند‪ ،‬به‬ ‫این معنی که اگر قوانینی تصویب می ش��ود ‪ ۲‬یا‬ ‫‪۳‬ماه قبل اعالم ش��ود تا فع��االن معدنی‪ ،‬خود را‬ ‫ب��ا ان هماهنگ کنند‪ .‬ما درب��اره تصمیم قانون‪،‬‬ ‫هیچ وقت گله مند نیستیم اما درباره زمان اجرای‬ ‫ان س��وال داریم‪ .‬فراموش نکنیم هر تغییری در‬ ‫هر جایی از جهان اتفاق بیفتد یکباره نیس��ت و‬ ‫پیش از ان به تولیدکننده ها فرصت داده می شود‬ ‫زیرا کس��ی که ماده معدنی خریده و می خواهد‬ ‫ان را بفروشد ضرر هنگفتی را متحمل می شود‪.‬‬ ‫ما از دولت می خواهیم دس��ت کم یک ماه زودتر‪،‬‬ ‫قوانین و بخش��نامه ها را اطالع دهد تا کس��انی‬ ‫ک��ه در ای��ن ح��وزه فعال هس��تند‪ ،‬زی��اد ضرر‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وضعیت صنعت سنگ ایران بحرانی نیست‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬ازانجایی که تا مدت ها مسکن‬ ‫مس��یر پررونقی را در کشور طی می کرد و بیشتر‬ ‫س��رمایه گذاری ها در این حوزه انجام می شد‪ ،‬بازار‬ ‫سنگ هم وضعیت مناسبی داشت اما در شرایطی‬ ‫که مس��کن به وضعیت اشباع رسیده‪ ،‬بازار مصالح‬ ‫س��اختمانی دچار رکود ش��ده و این موضوع روی‬ ‫بازار صنعت سنگ تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان باور دارن��د هرچند امروز وضعیت‬ ‫س��نگ بحرانی نیس��ت اما ممکن است در اینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬دچار چالش می ش��ود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ایران جزو کشورهایی است که در حوزه سنگ‬ ‫بس��یار غنی اس��ت‪ ،‬تا حدی که ما جزو ‪۱۰‬کشور‬ ‫نخس��ت جهان هستیم‪.‬‬ ‫درباره تاثیر رکود‬ ‫مس��کن بر رونق بازار سنگ و راهکارهای حل این‬ ‫مسئله با کارشناسان و فعاالن این حوزه گفت وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقاضا در بازار مس‬ ‫واقعی شده است‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حذف جذابیت های کاذب یک بازار‬ ‫س�ارا اصغ�ری‪ :‬بازار مس نی��ز مانند س��ایر بازارهای‬ ‫صنایع معدنی در ارامش به س��ر می برد‪ .‬تولیدکنندگان در‬ ‫این صنعت معتقدند‪ ،‬این روزها بازار مس به تقاضای واقعی‬ ‫خود رس��یده و کس��ی برای دپو کردن کاتد مس نمی خرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬شاهد عرضه های منظم کاتد مس در بورس‬ ‫کاال هس��تیم و پایین دس��ت این صنعت از نبود مواد اولیه‬ ‫گالیه ای ندارند اما نگران این هس��تند که اگر بازار از رکود‬ ‫تورمی خارج نشود‪ ،‬ممکن است این رکود طول بکشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار مس در رکود‬ ‫درب��اره وضعیت این روزه��ای بازار‬ ‫م��س‪ ،‬مجی��د دیانت‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫حوزه م��س در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ازار مس این روزها تا‬ ‫حد زیادی در رکود به س��ر می برد‪.‬‬ ‫البته موضوع این است که این روزها‬ ‫به طور کل��ی بازار در رکود به س��ر‬ ‫می برد و توان تولید کاهش یافته و به دنبال خود بسیاری از‬ ‫بازارها را دچار رکود کرده است‪.‬‬ ‫دیانت در پاس��خ به این پرس��ش که ایا امس��ال مس با‬ ‫افزای��ش تولی��د روبه رو بوده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در س��ال‬ ‫ جاری افزایش تولید انچنانی نداش��ته ایم و این موضوع در‬ ‫خریدهای بورس کاال نیز قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه قانون صادراتی نیز س��بب کاهش‬ ‫صادرات مس ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬از یک س��و قوانین دولتی‬ ‫دس��ت وپاگیر بوده و از سوی دیگر درصد عوارض و مالیات‬ ‫ص��ادرات باالس��ت‪ .‬به ع�لاوه اینکه در این می��ان‪ ،‬کاهش‬ ‫اخت�لاف ن��رخ دالر ازاد و نیمایی جذابیت ب��ازار را از بین‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اش��اره به عواملی که بر بازار تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از یک س��و تحریم های امری��کا بر بازار‬ ‫تاثیرگذار است و از سوی دیگر نرخ دالر‪ .‬هم اکنون بازارهای‬ ‫صادراتی کمرنگ شده و دچار تحریم نیز هستیم‪.‬‬ ‫دیانت در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته تنها محرک‬ ‫بازار که عاملی برای تقاضا در جهت انبار کردن کاالها بود‪،‬‬ ‫اخت�لاف نرخ دالر نیمایی و ازاد بود‪ .‬اما از زمانی که ارز به‬ ‫تقاضا در بازار مس واقعی شده است‬ ‫تک نرخی شدن نزدیک شده‪ ،‬بازار را هم به رکود برده است‪.‬‬ ‫هرچند تقاضای س��ال گذشته کاذب بود‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫می توانیم ادعا کنیم ک��ه تقاضای هفتگی کاتد مس واقعی‬ ‫شده اس��ت و کس��ی با این هدف که هفته اینده قیمت ها‬ ‫افزایش پی��دا می کند‪ ،‬خریدی انجام نمی دهد و درحقیقت‬ ‫براس��اس نیاز خ��ود خرید می کند‪ .‬همچنی��ن عرضه ها در‬ ‫بورس کاال به طور کامل شفاف شده است‪.‬‬ ‫دیانت ادامه داد‪ :‬اگر هم اکنون بازار در رکود به سر می برد‪،‬‬ ‫درحقیقت حاصل رکود تورمی در کشور است‪ .‬این رکود در‬ ‫صنعت بس��یار عمیق تر از بخش های دیگر اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫ای��ن بخش نیازمن��د حمایت های دول��ت از تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬به وی��ژه در زمینه قوانین نیازمند تغییرات اساس��ی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا م��س نمی تواند به‬ ‫س��مت ب��ازار صادراتی ب��رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مس در کش��ور‬ ‫بیش��تر به صورت مواد خام صادر می شود‪ ،‬در حالی که اگر‬ ‫محصوالت را به صورت فراوری شده صادر کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫ارزش افزوده بیش��تری خلق کنیم‪ .‬ام��ا در کل موضوع این‬ ‫اس��ت که جذابیت های صادراتی نیز کمتر از س��ال گذشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مس در ادامه عن��وان کرد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫ان اس��ت که ش��رکت های پایین دس��ت مس ب��ا یکدیگر‬ ‫رقاب��ت س��المی ندارند‪ .‬برای نمونه ش��رکت های بزرگ که‬ ‫بیش��تر دولتی هس��تند و در بورس کاال عرضه دارند‪ ،‬باید‬ ‫مالی��ات خ��ود را به موقع پرداخت ک��رده و فاکتورهای این‬ ‫ش��رکت ها پرداخت ‪۹‬درصد ارزش افزوده را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫درکل مالی��ات ای��ن ش��رکت ها به ط��ور ش��فاف پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما در مقابل‪ ،‬ممکن است شرکت های کوچک تر‬ ‫به لحاظ مالیاتی به این دقت کنترل نش��وند و اگر ‪۹‬درصد‬ ‫مالیات افزوده را پرداخت نکنند‪ ،‬حاش��یه س��ود بیش��تری‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬البته این شرکت های کوچک شرکت های‬ ‫ضعیفی هس��تند‪ .‬اما ای��ن اختالف ها در این ب��ازار ضعیف‬ ‫ممکن اس��ت به ضرر واحدهای بزرگ تمام ش��ود‪ .‬در بازار‬ ‫مس ای��ن ش��رکت های کوچک که ف��رار مالیات��ی دارند‪،‬‬ ‫بس��یار هس��تند و این ‪۹‬درصد در بازار م��س جذابیت های‬ ‫‹ ‹الیاژهای مسی متقاضی ندارند‬ ‫مجید دیانت‪ :‬تقاضای هفتگی کاتد مس واقعی شده و کسی با این هدف‬ ‫که هفته اینده قیمت ها افزایش پیدا می کند‪ ،‬خریدی انجام نمی دهد‬ ‫بس��یاری ب��رای ای��ن ش��رکت های کوچ��ک ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیانت ادامه داد‪ :‬اگر قوانین و نظارت ها به صورت یکدست‬ ‫اعمال ش��ود‪ ،‬درنهایت به سود ان صنعت و بازار ان خواهد‬ ‫بود و اگر قرار است مالیات بپردازند‪ ،‬باید همگی بپردازند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نرخ جهانی مس تصریح ک��رد‪ :‬تا پایان‬ ‫سال جاری میالدی براساس پیش بینی ها‪ ،‬نرخ جهانی مس‬ ‫هر تن ‪ ۶‬تا ‪۶۱۰۰‬تن افزایش خواهد یافت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫پیش بینی می ش��ود که نرخ دالر نیمایی نیز حدود ‪۱۱‬هزار‬ ‫‪۱۰۰‬هزار نفر و یک معدن طال‬ ‫«سِ راپالدا» نام روستایی در برزیل است اما زمانی نه چندان دور یک معدن‬ ‫بزرگ طال در ‪۴۳۰‬کیلومتری جنوب دهانه رود امازون بود‪ .‬استخراج از ذخایر‬ ‫این معدن به قدری نابسامان انجام شد که شمارش کسانی که در ان مشغول‬ ‫به کار بودند‪ ،‬ممکن نبود‪.‬‬ ‫این را تصاویری نش��ان می دهد که از اس��تخراج در س��ال های ‪ ۱۹۸۰‬تا‬ ‫‪۱۹۸۶‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬تا ‪۱۳۶۵‬خورش��یدی) به جا مانده اما گفته می ش��ود‬ ‫تقاض��ای واقعی بر بازار صنعتگران حاکم اس��ت که ان هم‬ ‫به صورت محدود و در س��طح پایینی ق��رار دارد‪ .‬البته این‬ ‫موضوع در بلندمدت نگران کننده است‪.‬‬ ‫دست کم ‪۱۰۰‬هزار نفر در استخراج ذخایر این معدن نقش داشتند‪ .‬سِ راپالدا‬ ‫امروز متروک اس��ت و چاله غول پیکری که به دست معدنچیان حفر شده بود‪،‬‬ ‫پر از اب و تبدیل به دریاچه ای الوده ش��ده اس��ت‪ .‬این تصاویر را وب س��ایت‬ ‫‪ mashable.com‬از اس��تخراج سِراپالدا منتشر کرده است‪ .‬تصاویر مربوط‬ ‫به سال ‪۱۹۸۵‬میالدی (‪۱۳۶۴‬خورشیدی) است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫توم��ان باقی بماند‪ .‬از این رو با ای��ن وضعیت قیمتی ممکن‬ ‫اس��ت در ‪ ۶‬ماه اینده ش��اهد جذابیت هایی در صنعت مس‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس مس در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در کل اگر‬ ‫قوانین به شکل یکسان اعمال شود و دولت در بازار دخالتی‬ ‫نداش��ته باشد‪ ،‬تقاضا راه خود را به درستی پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ام��ا درحال حاضر ب��ازار با رکود تورمی روبه رو اس��ت و اگر‬ ‫از ای��ن رکود تورمی گذر کنیم‪ ،‬ب��ه یقین از پس تحریم ها‬ ‫نی��ز برخواهیم امد‪ .‬دیانت در پایان یاداور ش��د‪ :‬هم اکنون‬ ‫بازار پایین دست مس این روزها در‬ ‫رکود نس��بی به س��ر می ب��رد‪ .‬این‬ ‫مطل��ب را رض��ا طاه��رزاده‪،‬‬ ‫تولیدکننده پایین دست حوزه مس‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون بازار مس به ثبات‬ ‫نسبی رسیده است‪ ،‬البته این ثبات‬ ‫بیشتر ناشی از تثبیت نرخ دالر است‪.‬‬ ‫طاهرزاده در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در چند سال گذشته‬ ‫ش��اهد بوده ایم که هر زمان بازار ارز با ثبات همراه بوده‪ ،‬به‬ ‫دنبال ان بازار مس نیز به ثبات الزم رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تامین مواد اولیه در پایین دست مس بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬البت��ه کاتد مس در بورس کاال به ط��ور منظم عرضه‬ ‫می ش��ود اما موضوع ان اس��ت که گاهی ای��ن عرضه ها به‬ ‫صنایع پایین دستی نمی رسد‪.‬‬ ‫این فع��ال حوزه مس در ادامه با اش��اره به تقاضای بازار‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صنایع پایین دس��ت م��س به ویژه در‬ ‫زمینه الیاژها بازار دچار کاهش تقاضای شدیدی است‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه س��رمایه در گ��ردش‬ ‫واحده��ا افزای��ش پی��دا نک��رده و حت��ی باوج��ود تورمی‬ ‫ک��ه پشت س��ر گذاش��ته ایم‪ ،‬کاه��ش نی��ز داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬طاهرزاده در ادامه بااشاره به دخالت هایی که دولت‬ ‫در بازار انجام می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالت اصلی‬ ‫بازار این اس��ت که دولت همواره به ج��ای نظارت بر بازار‪،‬‬ ‫متولی ان شده و ان را کنترل می کند‪.‬‬ ‫وی همچنین به صادرات اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫ان است که دولت با ایین نامه های گوناگون تولیدکنندگان‬ ‫را دچار سردرگمی کرده است‪ .‬این موضوع درباره صادرات‬ ‫نیز صدق می کند و صادرکنندگان هربار با قوانین جدیدی‬ ‫روبه رو می ش��وند که این موضوع سبب کاهش صادرات نیز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تامین و ارسال مستمر مواد اولیه‬ ‫نشان دهنده عملکرد رو به رشد فوالد لجستیک است‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان در بازدید از شرکت فوالد‬ ‫لجستیک‪ ،‬تامین و ارسال مستمر مواد اولیه مانند سنگ اهن و کنسانتره‬ ‫برای گروه فوالد خوزس��تان را نش��ان دهنده عملکرد رو به رشد شرکت‬ ‫فوالد لجستیک دانست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫با همراهی محمد نادری‪ ،‬معاون خرید و جمعی از مس��ئوالن‪ ،‬شنبه ‪۱۳‬‬ ‫مهرماه ‪ ۹۸‬با کارکنان شرکت فوالد لجستیک دیدار کرد‪.‬‬ ‫در اغ��از این دی��دار ج��واد صادقی مجد‪ ،‬مدیرعامل فوالد لجس��تیک‬ ‫گزارش جامعی از عملکرد این ش��رکت در نیمه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۸‬و‬ ‫روند فعالیت های دوساالنه لجس��تیکی و زنجیره تامین مواد اولیه فوالد‬ ‫خوزستان ارائه کرد‪.‬‬ ‫علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزس��تان روند رو به رش��د عملکرد‬ ‫شرکت فوالد لجستیک در حمل ونقل مواد اولیه را مثبت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫محمدی در این دیدار ضمن مالقات با کارکنان تالشگر این شرکت با‬ ‫ارائه رهنمود از زحمات انان تشکر کرد‪.‬‬ ‫وی مهم ترین دلیل موفقیت مجموعه فوالد لجستیک را تعهد مدیریت‬ ‫و کارکنان این ش��رکت به اهداف تدوین ش��ده گروه فوالد خوزس��تان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫در پایان این دیدار مدیرعامل فوالد لجستیک به نمایندگی از کارکنان‬ ‫این ش��رکت با اهدای نش��ان «س��یمرغ زرین» از حضور و راهبری علی‬ ‫محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬هدف از تش��کیل شرکت فوالد لجس��تیک‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫مواد اولیه و تامین س��نگ اهن و کنس��انتره از مع��دن برای گروه فوالد‬ ‫خوزس��تان و همچنین ارس��ال محصوالت به خارج از کشور است و این‬ ‫حمل ونقل درحال حاضر به صورت ریلی‪ ،‬جاده ای و دریا انجام می شود‪.‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫مسیر سبز مالیاتی‬ ‫برای مودیان خوش حساب‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫رویدادی با تمرکز بر‬ ‫تخصص گرایی‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نشست هم اندیشی نهاد های مرتبط اجرایی با صادرکنندگان و تشکل های صادراتی امروز برگزار می شود‬ ‫روز خوش صادراتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در افغانس��تان اقدام های��ی انج��ام دادی��م و ب��ه زودی نمایندگی‬ ‫صن��دوق ضمانت ص��ادرات ای��ران در این کش��ور ه��م راه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫ش��ورای عالی صادرات نیز قرار گرفته و قرار است به زودی‬ ‫در س��تاد اقتصادی دولت هم مطرح شود‪ .‬امیدواریم این‬ ‫افزایش س��رمایه انجام شود و بتوانیم با کفایت سرمایه ای‬ ‫ک��ه براس��اس اس��تانداردهای جهان به دس��ت می اوریم‬ ‫فعالیت بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعامل صن��دوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ای��ران تاکید کرد‪ :‬ب��ا وجود اینکه س��رمایه ما‬ ‫بس��یار کمتر از کش��ورهای رقیب مانند ترکیه اس��ت اما‬ ‫با تالش��ی که داش��تیم در اتحادیه امان توانس��تیم رتبه‬ ‫نخس��ت را در شاخص رشد عملکرد کسب کنیم‪ .‬اگر این‬ ‫افزایش س��رمایه هم محقق ش��ود به طور قطع می توانیم‬ ‫فعالیت های مان را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬یکی دیگ��ر از مصوبات مالیات ارزش افزوده‬ ‫بود‪ .‬ای��ن موض��وع یک��ی از گالیه ه��ای صادرکنندگان‬ ‫اس��ت چراکه معتقدن��د همانطور که ص��ادرات از مالیات‬ ‫ارزش افزوده معاف اس��ت خدمات مترتب بر صادرات هم‬ ‫باید از این معافیت برخوردار باشد‪.‬‬ ‫بهرام��ی ادام��ه داد‪ :‬کارمزده��ای صن��دوق از مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده مع��اف نیس��ت و این یک��ی از نگرانی های‬ ‫صادرکنندگان بود که خوش��بختانه ب��ا پیگیری هایی که‬ ‫اق��ای مدرس خیابانی داش��تند درحال حاض��ر در صحن‬ ‫مجلس در حال بررسی است و امیدواریم در همین چند‬ ‫روز اینده به تصویب برسد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعامل صن��دوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ایران گفت‪ :‬موضوع دیگ��ر ضمانت های مبتنی‬ ‫ب��ر ق��رارداد بود‪ .‬ای��ن ضمانتنامه ها ش��امل ش��رکت در‬ ‫مناقصه‪ ،‬پیش پرداخت و کس��ور وجه ضمان می شود‪ .‬این‬ ‫ضمانتنامه ه��ا به طور مس��تقیم به ذی نفع��ی کارفرمایان‬ ‫خارج��ی یا غیرمس��تقیم یا متقابل به س��ود بانک صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬فقط بانک ها مجاز هستند که این ضمانتنامه ها‬ ‫را صادر کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر با توجه به تحریم ها و محدودیت های که‬ ‫شبکه بانکی دارد ما این ضمانتنامه ها را صادر می کنیم اما‬ ‫مشکلی که با ان روبه رو هستیم این است که در ایین نامه‬ ‫کفایت از صادرات خدمات فنی مهندسی که مصوب سال‬ ‫‪ ۸۹‬اس��ت اس��م بانک امده اما نامی از صندوق نیست و‬ ‫درخواس��ت ما این بود ک��ه این مورد اصالح ش��ود‪ .‬این‬ ‫موضوع هم در حالی پیگیری است و فکر می کنم به زودی‬ ‫حل ش��ود‪ .‬هرچند درحال حاض��ر ضمانتنامه ها را صادر‬ ‫می کنیم و بس��یاری از کارفرمایان هم پذیرفتند و انهایی‬ ‫هم که نپذیرفتند از طری��ق کانتر گارانتی در حال انجام‬ ‫ان هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدام های در دستور کار صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ای��ران‪ ،‬گفت‪ :‬اقدام جدیدی که در دس��تور کار‬ ‫داری��م برگزاری نشس��ت هایی با اتاق ه��ای ایران و چین‬ ‫برای تعامل بیشتر است‪ .‬مقرر شد در چین هم نمایندگی‬ ‫صندوق را ایجاد کنیم تا صادرات ایران به چین توس��عه‬ ‫یابد‪ .‬این در حالی است که در عراق نیز نمایندگی صندوق‬ ‫را راه اندازی و ‪۲۰۰‬میلیون دالر هم خرید اعتباری را برای‬ ‫این کش��ور فعال کردیم‪ .‬بهرامی ادامه داد‪ :‬در افغانستان‬ ‫نی��ز اقدام هایی انجام دادیم و به زودی نمایندگی صندوق‬ ‫در این کش��ور هم راه ان��دازی می ش��ود‪ .‬صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی با ارین بانک همکاری داش��تند و‬ ‫ح��اال با توجه ب��ه اینکه این بانک منحل ش��ده‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ایران نق��ش این بانک را برعهده دارد و‬ ‫تعهداتی که صادرکنندگان داشته اند را برعهده گرفته ایم‪.‬‬ ‫دریافت اسان‬ ‫وام مسکن‬ ‫از شدت رکود‬ ‫کم می کند‬ ‫مهدی سلطان محمدی‬ ‫تحلیلگر بازار مسکن‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افروز بهرامی‬ ‫اقدام جدیدی‬ ‫که در دستور کار‬ ‫داریم برگزاری‬ ‫نشست هایی با‬ ‫اتاق های ایران‬ ‫و چین برای‬ ‫تعامل بیشتر‬ ‫است‪ .‬مقرر‬ ‫شد در چین‬ ‫هم نمایندگی‬ ‫صندوق را ایجاد‬ ‫کنیم تا صادرات‬ ‫ایران به چین‬ ‫توسعه یابد‬ ‫ایران در تولید برنج خودکفا شد‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکش��اورزی از افزایش‬ ‫‪ ۴۲‬درص��دی تولید برنج در کش��ور خبر داد و اعالم ک��رد‪ :‬ایران برای‬ ‫نخس��تین بار در تولید برنج خودکفا ش��د‪ .‬عبدالمهدی بخش��نده در‬ ‫گفت وگو با ایرنا نیاز کش��ور به برنج را ‪ ۳‬میلیون تن اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫امس��ال تولید برنج با توجه به ش��رایط اب و هوایی مناسب به ‪ ۲.۹‬تا ‪۳‬‬ ‫میلیون تن خواهد رس��ید که به این ترتیب‪ ،‬تولید داخلی نیاز کش��ور‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال میزان واردات برنج س��فید‬ ‫‪ ۹۶۰‬هزارتن به ارزش ‪۱.۱‬میلیارد دالر بود که با تامین بازار با تولیدات‬ ‫داخلی‪ ،‬دیگر نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهادکش��اورزی اظهارکرد‪ :‬خودکفای��ی تولید برنج‪،‬‬ ‫موجب صرفه جویی بیش از ‪ ۱.۱‬میلیارد دالری خواهد ش��د‪ .‬میانگین‬ ‫س��طح زیرکشت برنج کشور در ‪ ۳‬سال گذشته حدود ‪ ۶۰۰‬هزار هکتار‬ ‫بود که امس��ال با ‪ ۲۳۰‬هزار هکتار افزایش‪ ،‬به ‪ ۸۳۰‬هزار هکتار رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تولید ش��لتوک کش��ور از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن به‬ ‫‪ ۴.۴‬میلیون رس��یده که منجر به ‪ ۲.۹‬تا ‪ ۳‬میلیون تن تولید برنج سفید‬ ‫می ش��ود‪ .‬بخشنده اضافه کرد‪ :‬برداشت برنج در استان های شمالی که‬ ‫عمده تولید کش��ور را برعهده دارند به پایان رسیده و کیفیت و کمیت‬ ‫برنج برداشت شده بسیار مطلوب است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکشاورزی اظهارکرد‪ :‬برداشت برنج در استان های‬ ‫جنوبی کش��ور از جمله خوزس��تان از ‪ ۱۵‬ابان ش��روع خواهد شد که‬ ‫حداکثر در مدت یک ماه به پایان می رسد‪ .‬به گفته بخشنده‪ ،‬بخشی از‬ ‫برنج وارداتی امسال باید به عنوان ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط تحریم افزایش یک میلیون‬ ‫تنی برنج در امسال در مقایسه با سال های گذشته از خروج بیش از ‪۱.۱‬‬ ‫میلیارد دالر ارز جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکشاورزی گفت‪ :‬براساس گزارش مرکز امار ایران‪،‬‬ ‫مصرف سرانه برای هر ایرانی ‪ ۳۵‬کیلوگرم محاسبه شده که با توجه به‬ ‫جمعیت ‪ ۸۳‬میلیون نفری نیاز مصرفی برنج کشور ‪ ۲.۹‬تا ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه واردات برنج به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محول شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش عمده واردات برنج به میزان ‪ ۹۶۰‬هزار تن‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری از سوی بخش خصوصی انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته بخشنده‪ ،‬بخشی از برنج وارداتی نیز مربوط به شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران است که به منظور تامین ذخایر راهبردی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تولید برنج یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی در وزارت‬ ‫سفیر کره جنوبی‪ :‬ایران شریک تجاری مهم ما است‬ ‫س��فیر کره جنوبی در تهران گف��ت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران ش��ریک تجاری و اقتصادی مهم و‬ ‫ب��زرگ برای دولت و فع��االن بخش خصوصی ما‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬یوجانگ هیان در دیدار با‬ ‫رئیس و اعضای اتاق بازرگانی تبریز‪ ،‬افزود‪ :‬روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی ایران و کره جنوبی همواره در‬ ‫طول تاریخ از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده اس��ت‬ ‫و مردم هر دو کشور این ارتباطات را ارج می نهند ‪.‬‬ ‫وی ب��ه کمک ایران ب��ه کره جنوبی در جریان‬ ‫بحران نفتی دهه ‪ ۱۹۷۰‬میالدی (از س��ال ‪ 48‬تا‬ ‫‪ 58‬خورش��یدی) که کل جه��ان را در بر گرفت‪،‬‬ ‫اش��اره و اضافه کرد‪ :‬در ان س��ال های س��خت و‬ ‫دشوار‪ ،‬ایران به تعهدات خود در قبال سئول عمل‬ ‫کرد و برخالف کشورهای عربی منطقه همچنان‬ ‫به صدور نفت به کشور ما ادامه داد‪.‬‬ ‫هی��ان ادامه داد‪ :‬در س��ال های جن��گ ایران و‬ ‫عراق نیز با وجود برخی سختگیری ها‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫جزو ش��ریکان تجاری و اقتص��ادی مهم و بزرگ‬ ‫ایران بود و بس��یاری از ش��رکت های ما در ایران‬ ‫فعال بودند‪.‬‬ ‫وی ب��ه ب��روز مش��کالت عدی��ده بر س��ر راه‬ ‫مب��ادالت تج��اری ای��ران و کره جنوب��ی پس از‬ ‫اعمال تحریم های امریکا در سال های اخیر اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬من ماموری��ت دارم تا حد امکان با‬ ‫برش��مردن مسائل و مشکالت طرف های ایرانی و‬ ‫ارائه گزارش کار به پایتخت کش��ورم و رایزنی با‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬این مشکالت را کاهش دهم که‬ ‫البت��ه تحقق ان با همکاری های دوجانبه میس��ر‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬هیان با بیان اینکه تا س��ال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫(‪ )1390‬حج��م مبادالت تجاری تهران‪ -‬س��ئول‬ ‫ب��ه بیش از ‪۲۰‬میلیارد دالر در س��ال می رس��د‪،‬‬ ‫از اینک��ه این رقم با اعم��ال تحریم ها هم اکنون‬ ‫اینکه تعداد کارکنان خ��ود را کاهش داده اند اما‬ ‫همچنان در ایران فعالی��ت دارند‪ .‬هیان قول داد‬ ‫س��فارتخانه کره جنوبی در ته��ران در این زمینه‬ ‫هم��کاری و هماهنگی ه��ای الزم را انجام خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹موضع گی�ری اقتص�ادی س�فیر کره‬ ‫جنوبی‬ ‫ب��ه ح��دود ‪ ۷‬میلی��ارد دالر کاهش یافت��ه‪ ،‬ابراز‬ ‫تاسف کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کاهش مبادالت تجاری کره‬ ‫جنوبی و ایران به ضرر هر دو طرف است‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫چند سال گذشته بیش از ‪ ۲‬هزار شرکت کره ای‬ ‫در ایران فعالیت های تجاری‪ ،‬اقتصادی و خدماتی‬ ‫داش��تند که از مجموع این شرکت ها‪ ۸ ،‬درصد را‬ ‫شرکت های کوچک تشکیل می دادند اما تحریم ها‬ ‫باعث شد بسیاری از انها ایران را ترک کنند‪.‬‬ ‫هیان ادامه داد‪ :‬با این اوصاف دولت کره جنوبی‬ ‫ت�لاش می کند مش��کالت اقتص��ادی و مراودات‬ ‫بانک��ی با ای��ران را تا حد ام��کان کاهش دهد تا‬ ‫زمینه فعالیت ش��رکت های ک��ره ای تا حد امکان‬ ‫ممکن ش��ود‪ ،‬اما من به عنوان سفیر نمی توانم از‬ ‫س��وی ش��رکت های خصوصی در ای��ن زمینه به‬ ‫فعاالن اقتصادی ایران قول مساعد بدهم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هرچند تحریم ها ب��ر روابط تجاری‬ ‫ایران با سایر کشورها سایه انداخته و برای تهران‬ ‫مش��کالت به وجود اورده اس��ت‪،‬اما این وضعیت‬ ‫و ش��رایط سخت کنونی برای س��ایر کشورها نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫س��فیر کره جنوب��ی در تهران ی��اداوری کرد‪:‬‬ ‫هرچند تعدادی از ش��رکت های ک��ره ای ایران را‬ ‫ت��رک کرده ان��د‪ ،‬اما برخی از ش��رکت ها با وجود‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی تبریز نیز در این دیدار با‬ ‫اشاره به توانمندی های اذربایجان شرقی در حوزه‬ ‫صنعت و ماش��ین االت‪ ،‬گفت‪ :‬این استان یکی از‬ ‫قطب های مهم و تاثیرگذار تولید قطعات سنگین‬ ‫صنعتی در ایران اس��ت که حتی در این حوزه به‬ ‫کشورها صنعتی مثل المان و ایتالیا نیز صادرات‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یونس ژائله از کارخانه تراکتورسازی و مجتمع‬ ‫پتروش��یمی تبریز به عنوان بزرگ ترین واحدهای‬ ‫صنعت��ی تبریز یادک��رد که می توانن��د در حوزه‬ ‫انتقال فن��اوری و صادرات همکاری های خوبی با‬ ‫طرف های کره ای داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرسندی از تصمیم دولت کره جنوبی‬ ‫برای کمک به ایران در ش��رایط سخت تحریمی‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در حالی که جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫دلیل تحریم های ظالمانه امریکا وضعیت سختی‬ ‫را س��پری می کند‪ ،‬موضع گیری اقتصادی سفیر‬ ‫کره جنوب��ی در ای��ران برای ما خوش��حال کننده‬ ‫است‪ .‬ژائله‪ ،‬برپایی نمایش��گاه های مشترک بین‬ ‫تبریز‪-‬س��ئول را م��ورد تاکید ق��رار داد و افزود‪:‬‬ ‫ش��رکت های تجاری‪ ،‬بازرگان��ی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و خدماتی اذربایجان ش��رقی امادگی کامل برای‬ ‫حضور در این نمایش��گاه ها را داشته و تبریز نیز‬ ‫ب��رای میزبانی از طرف های کره ای امادگی کامل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ام��روز نهاد ه��ای اجرای��ی مرتبط با بخ��ش صادرات‬ ‫کش��ور با صادرکنندگان و تش��کل های صادراتی نشست‬ ‫هم اندیش��ی دارن��د و قرار اس��ت گوش ش��نوای بخش‬ ‫خصوص��ی و دس��ت اندرکاران و همان های��ی که به گفته‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری کارش��ان سخت است و موتور‬ ‫اصلی حرکت اقتصاد کش��ور به ش��مار می روند‪ ،‬باش��ند‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری چند روز پیش در نشس��ت رئیسان‬ ‫اتاق ه��ای بازرگان��ی کش��ور گف��ت‪ :‬باید فع��االن بخش‬ ‫خصوص��ی را همراهی کنیم چراکه قادر هس��تند اقتصاد‬ ‫کشور را پیش ببرند‪.‬‬ ‫ای��ن تعام��ل و همراهی دولت و بخ��ش خصوصی اگر‬ ‫زودتر از اینها رخ می داد ش��اید وضعیت مان بهتر از حاال‬ ‫بود‪ .‬به بهانه نشس��ت امروز که در سازمان توسعه تجارت‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬به سراغ یکی از نهادهای اجرایی مرتبط‬ ‫با ح��وزه صادرات رفتی��م ت��ا در این باره گفت وگو کنیم‪.‬‬ ‫افروز بهرامی‪ ،‬رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه در این نشست حضور‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نشست‬ ‫امروز پیش جلسه شورای عالی صادرات خواهد بود که در‬ ‫ان قرار اس��ت نظرها و درخواس��ت های بخش خصوصی‬ ‫شنیده شود‪ .‬نخستین نشست شورای هم اندیشی توسعه‬ ‫ص��ادرات را نی��ز در صندوق ضمانت ص��ادرات با حضور‬ ‫مدرس خیابان��ی‪ ،‬قائم مقام وزیر در ام��ور بازرگانی برگزار‬ ‫کردیم که مصوبات خوبی داش��ت و ما هم انها را پیگیری‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫بهرام��ی تاکید ک��رد‪ :‬اقای مدرس خیابان��ی عالقه مند‬ ‫هس��تند تعام��ل نزدیکی با بخ��ش خصوص��ی و اتاق و‬ ‫صادرکنندگان داش��ته باشند تا مش��کالت و چالش ها و‬ ‫موانع تجارت و صادرات را بش��نوند و با بررسی های الزم‬ ‫راهکاری های رفع این مشکالت را پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از مصوبات این نشس��ت افزایش‬ ‫س��رمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در قالب ارزی و‬ ‫به میزان ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫این موضوع مس��یر خود را طی می کند و در دس��تور کار‬ ‫‪7‬‬ ‫جهادکشاورزی است که مصوبه ان را با جدیت دنبال کردیم به طوری‬ ‫که بی نیازی ما به واردات برنج در س��ال جاری دس��تاورد بزرگی برای‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬سال گذشته بیش از ‪ ۲.۱‬میلیون‬ ‫تن برنج س��فید از محل داخلی و بیش از ی��ک میلیون و ‪ ۶۸۰‬هزارتن‬ ‫برنج از محل واردات تامین شده بود‪.‬‬ ‫وی بخش��ی از رش��د تولید برنج را مربوط به افزایش کشت برنج در‬ ‫اس��تان های جنوبی کشور از جمله خوزس��تان دانست و افزود‪ :‬امسال‬ ‫س��طح زیرکشت برنج در استان خوزس��تان به ‪ ۲۰۵‬هزار هکتار رسید‬ ‫درحالی که سطح زیرکشت برنج در استان های شمالی کشور با کشت‬ ‫نخست‪ ،‬پرورش راتون و کشت دوباره در استان گیالن ‪ ۳۰۰‬هزار هکتار‬ ‫و استان مازندران ‪ ۳۱۴‬هزار هکتار است‪.‬‬ ‫بازار مسکن به یک رکود طوالنی و عمیق فرو‬ ‫می رود که این رکود از سمت تقاضا ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش نرخ مسکن در دو سال گذشته‬ ‫در حالی فراتر از ت��وان خانوارهای ایرانی رفته‬ ‫که کاهش حجم معامالت در چندماه گذش��ته‬ ‫هم هش��دار می داد بازار با مشکل رو به رو شده‬ ‫است‪ .‬از اغاز تابستان روند افت نرخ مسکن اغاز‬ ‫شد و در پایتخت‪ ،‬مس��کن تا ‪ ۶‬درصد کاهش‬ ‫ن��رخ را تجربه کرد و حت��ی در بعضی مناطق‬ ‫تهران مثل منطقه یک‪ ،‬اُفت نرخ به ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫رسید‪ .‬این شواهد ادامه رکود را نشان می دهد‬ ‫و ای��ن رکود از نظر سیاس��ت گذار نگران کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش بزرگ��ی از نی��روی کار در حوزه‬ ‫مسکن و ساخت وساز فعالیت می کنند و بخش‬ ‫عمده ای از فعالیت صنایع وابسته به حجم کار‬ ‫ساخت وساز در کشور است‪.‬‬ ‫اگ��ر ساخت وس��از ضعیف ش��ود‪ ،‬تولید هم‬ ‫به دنبال ان تحت تاثیر قرار می گیرد‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی سیاس��ت گذار دغدغ��ه فعال کردن‬ ‫بخش تقاض��ا را دارد‪ .‬مهم ترین اهرم برای این‬ ‫کار‪ ،‬ع�لاوه بر ن��رخ بهره که دول��ت در تالش‬ ‫برای کاهش ان اس��ت‪ ،‬میزان اعتبارات است‪.‬‬ ‫اعتبارات با دو روش تس��هیل دسترس��ی مردم‬ ‫یا افزایش میزان ان مورد توجه سیاس��ت گذار‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫افزایش س��ن بن��ای قاب��ل خری��د از محل‬ ‫تس��هیالت از ‪ ۲۵‬ب��ه ‪ ۳۰‬س��ال‪ ،‬در دس��ته‬ ‫سیاست های تسهیل اعتبارات قرار می گیرد‪ .‬با‬ ‫اجرایی شدن این سیاست متقاضیان بیشتری‬ ‫می توانند از تس��هیالت اس��تفاده کنند به ویژه‬ ‫که نرخ اوراق مس��کن کاه��ش یافته بود و این‬ ‫مس��ئله جذابیت خری��د این اوراق را بیش��تر‬ ‫می کند‪ .‬نس��بت وام به نرخ مسکن در دو سال‬ ‫گذشته کاهش یافته بود و خریداران مسکن به‬ ‫دریافت وام از محل اوراق عالقه و رغبتی نشان‬ ‫نمی دادند‪ .‬این سیاست می تواند تقاضا برای وام‬ ‫مسکن را تقویت کند و به ورود تقاضای جدید‬ ‫در بازار بینجامد‪.‬‬ ‫با ای��ن حال نمی ت��وان گفت این سیاس��ت‬ ‫تاثیر مشهودی بر بازار خواهد داشت‪ ،‬بلکه این‬ ‫مجموعه سیاست هاست که جهت بازار را تعیین‬ ‫می کند‪ .‬زمانی که مجموعه ای از سیاس��ت های‬ ‫متف��اوت اما هماهنگ با هم اجرا ش��ود‪ ،‬طرف‬ ‫تقاض��ا تحری��ک می ش��ود‪ .‬سیاس��ت هایی از‬ ‫این دس��ت می تواند از ش��دت رک��ود کم کند‬ ‫ام��ا مانع رک��ود یا تبدیل ان به رونق نیس��ت‪.‬‬ ‫البته برای کمتر ازاردهن��ده بودن دوره رکود‪،‬‬ ‫گریزی از اجرای سیاس��ت هایی از این دس��ت‬ ‫نیست‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫هم اندیشی نهاد های‬ ‫اجرایی با صادراتی ها‬ ‫خبر‬ ‫مس��ئول دبیرخانه‬ ‫ش��ورای عالی توسعه‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی‬ ‫کش��ور از برگ��زاری‬ ‫نشس��ت صمیم��ی و‬ ‫هم اندیشی مسئوالن‬ ‫ارش��د نهاد ه��ای‬ ‫مرتبط اجرایی دست اندرکار صادرات غیرنفتی‬ ‫در اس��تانه بیست وس��ومین س��الروز مل��ی‬ ‫ص��ادرات خبر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬محمود بازاری‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این نشس��ت با هدف ارائه گزارش‬ ‫اقدام ها و تشریح برنامه های نهادهای اجرایی‬ ‫موثر بر فرایند صادرات غیرنفتی در راس��تای‬ ‫رفع مس��ائل و مش��کالت س��ر راه ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی و تبیین راه حل های اجرایی مناسب‬ ‫به منظور تحقق اهداف و سیاس��ت های کالن‬ ‫حوزه صادرات کشور برگزار خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به برنامه ریزی های انجام شده‪،‬‬ ‫جمع بن��دی نتایج نشس��ت یادش��ده پس از‬ ‫بررس��ی نهایی و تنظیم پیشنهادهای اجرایی‬ ‫در کارگروه کارشناس��ی شورای عالی صادرات‬ ‫به منظ��ور تصوی��ب نهایی در نشس��ت اصلی‬ ‫شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و‬ ‫پیش از برگزاری روز ملی صادرات در دستور‬ ‫کار قرار خواهد گرفت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬نشست‬ ‫هم اندیشی نهاد های اجرایی با صادرکنندگان‬ ‫و تشکل های صادراتی چهارشنبه ‪۹۸/۰۷/۱۷‬‬ ‫در محل س��ازمان توس��عه تجارت ایران و با‬ ‫حضور نماین��دگان وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬گمرک ایران‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه‬ ‫صادرات ایران با صادرکنندگان و تشکل های‬ ‫صادراتی کش��ور با هماهنگ��ی و برنامه ریزی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد‬ ‫مسیر سبز مالیاتی برای مودیان خوش حساب‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دیجیتالی‬ ‫کردن بانک ها‬ ‫عالوه بر اینکه‬ ‫می تواند ارائه‬ ‫خدمات بهتری‬ ‫را به دنبال‬ ‫داشته باشد در‬ ‫کاهش هزینه‬ ‫نظام بانکی‬ ‫نیز موثر است‬ ‫وزیر اقتصاد ب��ا بیان اینکه ب��رای مودیان مالیاتی‬ ‫خوش حس��اب به زودی بخش��نامه ای به منظور ایجاد‬ ‫مس��یر س��بز ارائه خدمات صادر خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فق��ط ‪ ۴۵‬درص��د ارز حاصل از صادرات��ی به اقتصاد‬ ‫بازگشته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در حاشیه نشست‬ ‫شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬به منظور بهبود فضای کس��ب و کار‬ ‫و س��هولت کارهای فع��االن اقتصادی‪ ،‬ان دس��ته از‬ ‫مودیانی که کارنامه منطقی و قابل قبولی در پرداخت‬ ‫مالیات های خود دارند‪ ،‬مش��مول مسیر سبز مالیاتی‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وزیرامور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش مهر‬ ‫افزود‪ :‬برخی مودیان مالیات��ی برای پرداخت مالیات‬ ‫ارزش افزوده خ��ود در همان موعد مقرر‪ ۳‬ماهه اقدام‬ ‫ب��ه پرداخت می کنند که به ط��ور قطع چنین افرادی‬ ‫بای��د در دریاف��ت هرگونه گواهینام��ه مالیاتی بدون‬ ‫معطلی در س��ازمان امور مالیات��ی کار خود را انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این مودی��ان نباید به هیچ عنوان‬ ‫در س��ازمان ام��ور مالیاتی معطل ش��وند و به همین‬ ‫منظور ش��یوه نامه ای را تنظیم کرده ایم که س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی این مودیان را در مس��یر س��بز مالیاتی‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دوازدهم تصری کرد‪ :‬ش��یوه نامه‬ ‫این مس��یر س��بز مالیاتی در دست تنظیم است و در‬ ‫این��ده ای نزدیک مالک عمل ق��رار خواهد گرفت به‬ ‫نحوی که مودیان خوش حس��اب ک��ه دارای کارنامه‬ ‫مشخص در پرداخت مالیات های خود هستند بتوانند‬ ‫برای رس��یدگی و دریاف��ت گواهینامه های مورد نیاز‬ ‫خود با کمترین زمان و مشکل روبه رو شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارسال پیشنهادهای اصالح نظام بانکی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود‬ ‫درب��اره ارائه پیش��نهادهای وزارت ام��ور اقتصادی و‬ ‫دارایی در حوزه اصالح نظ��ام بانکی اظهارکرد‪ :‬یکی‬ ‫از تاکی��دات مهم رئیس جمه��وری در اغاز به کار من‬ ‫به عن��وان وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی تهیه طرح‬ ‫اصالح نظ��ام بانکی بود که بر این اس��اس این طرح‬ ‫تنظیم شده و به رئیس جمهوری تقدیم شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اج��رای حاکمی��ت ش��رکتی‪ ،‬ناترازی‬ ‫بانک ها‪ ،‬مطالبات معوق‪ ،‬دارایی های منجمد و اصالح‬ ‫مدیریت داخلی بانک ها از جمله مواردی هس��تند که‬ ‫در طرح پیش��نهادی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫صادرات پشم‬ ‫دباغی شده ازاد شد‬ ‫حس��ین مدرس خیابان��ی‪ ،‬قائم مق��ام وزی��ر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت با ابالغ بخش��نامه ای به‬ ‫گم��رک از لغ��و ممنوعیت صادرات پش��م دباغی‬ ‫شده خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬براساس بخشنامه‬ ‫ابالغ��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به گمرک‬ ‫ایران‪ ،‬ممنوعیت صادرات پش��م دباغی ش��ده لغو‬ ‫شد‪ .‬به استناد تصمیم های گرفته شده در نشست‬ ‫کارگ��روه مدیریت صادرات م��ورخ ‪۱۳۹۸.۶.۱۲‬‬ ‫(موض��وع مصوب��ه نهمین جلس��ه ش��ورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی مورخ ‪ ،)۱۳۹۷.۵.۲۷‬صادرات‬ ‫پشم دباغی (غیر از چیده شده)‪ ،‬شامل پشم چرب‬ ‫و پش��م چربی زدایی ش��ده‪ ،‬با ردی��ف تعرفه های‬ ‫ش��ماره ‪ ۵۱۰۱۱۹۰۰‬و ‪ ۵۱۰۱۲۹۰۰‬از تاری��خ‬ ‫اب�لاغ این نامه با رعایت س��ایر ضوابط و مقررات‬ ‫مربوط بالمانع است‪ .‬این بخشنامه از سوی حسین‬ ‫مدرس خیابان��ی‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به رئیس کل امور گمرک ابالغ شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به کش��ور برگردد ام��ا به هر حال کمت��ر از نیمی از‬ ‫ارز حاصل از صادرات هم اکنون به کش��ور بازگش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس امارهای رسمی برگش��ت ارز صادراتی ‪ ۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که نش��ان می ده��د فقط ‪ ۴۵‬درصد ارز حاص��ل از صادرات به‬ ‫چرخه اقتصاد کشور بازگشته است‬ ‫برای اصالح نظام بانکی به رئیس جمهوری ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دژپس��ند گفت‪ :‬اصالح نظام بانک��ی در بانک های‬ ‫دولتی اغاز شده و گام های نخست ان برداشته شده‬ ‫است‪ .‬این در شرایطی است که در نشست پنجشنبه‬ ‫هفته گذش��ته با مدی��ران عامل بانک ه��ا نیز همین‬ ‫موض��وع مورد بررس��ی قرار گرفته تابت��وان گام های‬ ‫عملیاتی را برای اصالح نظام بانکی برداشت‪.‬‬ ‫وزیرام��ور اقتصادی و دارایی دیجیتالی کردن نظام‬ ‫بانک��ی را از دیگر برنامه ها برای اص�لاح نظام بانکی‬ ‫دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر این اساس دیجیتالی‬ ‫کردن بانک ها عالوه ب��ر اینکه می تواند ارائه خدمات‬ ‫بهتری را به دنبال داشته باشد در کاهش هزینه نظام‬ ‫بانکی نیز موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی‬ ‫وی درب��اره ب��راورد ای��ن وزارتخان��ه در ح��وزه‬ ‫فرارهای مالیاتی اظهارکرد‪ :‬بیش��تر فعاالن اقتصادی‬ ‫شناس��نامه دار‪ ،‬مالیات های خود را به موقع پرداخت‬ ‫می کنن��د و البته در حوزه مودیان��ی که فرار مالیاتی‬ ‫‹ ‹حل و فصل استرداد مالیات ارزش افزوده‬ ‫دارند براوردها حاکی از ان اس��ت که بدون احتساب‬ ‫جرایم مالیات��ی میزان فرار مالیات��ی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان باشد‪.‬‬ ‫دژپس��ند تصریح کرد‪ :‬البته بخش��نامه ای از سوی‬ ‫رئیس س��ازمان امور مالیاتی ابالغ ش��ده که براساس‬ ‫ان مودی��ان مالیاتی چنانچه ت��ا ‪ ۳۰‬مهر مالیات های‬ ‫خ��ود را بپردازند جرایم انها صفر خواهد ش��د که بر‬ ‫این اساس به نظر می رسد بخشی از فرارهای مالیاتی‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴۵‬درص�د ارز صادرات�ی ب�ه کش�ور‬ ‫بازگشت‬ ‫ای��ن عضو کابین��ه دوازدهم با بی��ان اینکه در ‪۱۸‬‬ ‫ماه ‪ ۶۱‬میلیارد دالر صادرات از کش��ور انجام شده که‬ ‫عدد مناسبی به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس اعالم‬ ‫امارهای رس��می برگش��ت ارز صادراتی ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫دالر بوده نشان می دهد فقط ‪ ۴۵‬درصد ارز حاصل از‬ ‫صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است‪.‬‬ ‫وزیرامور اقتص��ادی و دارایی اظهارکرد‪ :‬تمام هم و‬ ‫غم صادرکنندگان سابقه دار این است که ارز صادراتی‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره استرداد‬ ‫مالیات ارزش افزوده صادرات گفت‪ :‬براس��اس قانون‪،‬‬ ‫ص��ادرات و مناب��ع حاص��ل از ان از پرداخت مالیات‬ ‫ارزش افزوده معاف اس��ت و س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫بای��د باید ‪ ۳۰‬روز مالیات پرداختی صادرکنندگان در‬ ‫این حوزه را مس��ترد کند‪ .‬این در ش��رایطی است که‬ ‫به دلیل مس��ائل ارزی سال گذش��ته استرداد مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده منوط به رفع تعهد ارزی ش��ده که این‬ ‫موضوع مشکالتی را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫دژپس��ند ادام��ه داد‪ :‬ق��رار بر این اس��ت که بانک‬ ‫مرک��زی و مرک��ز ام��ار ای��ران در دو هفت��ه اینده‬ ‫بررس��ی های الزم را انج��ام داده تا اس��ترداد مالیات‬ ‫ارزش افزوده صادر کنندگان تسریع شود‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره اعطای تس��هیالت و مشکالت‬ ‫ناش��ی از ضمانتنامه های بانک��ی گفت‪ :‬درباره تعریف‬ ‫اعطای تسهیالت که تسری به صدور ضمانتنامه های‬ ‫بانکی شده است‪ ،‬بحث مفصلی در شورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی انجام و مقرر شده تا در یک‬ ‫هفته نهادهای مربوط ادله و مس��تندات قانونی خود‬ ‫را ارائه کنند در غیر این صورت این شیوه نامه اصالح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اعتراض به ممنوعیت واردات لوازم ارایشی‬ ‫در حالی که اعضای کمیس��یون ارایش��ی بهداشتی مجمع‬ ‫واردات ات��اق بازرگانی ته��ران با دعوت مس��ئوالن اداره کل‬ ‫امور فراورده های ارایش��ی و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫مش��کالت خود را در زمینه ممنوعیت واردات لوازم ارایشی و‬ ‫بهداشتی مطرح کردند‪ ،‬مسئوالن این سازمان مسئولیت این‬ ‫ممنوعیت را بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانستند‬ ‫و ضم��ن تایید افزایش قاچ��اق به دلیل ممنوعیت واردات این‬ ‫محصوالت‪ ،‬اظهارکردند این س��ازمان نیز با ممنوعیت واردات‬ ‫لوازم ارایشی و بهداشتی مخالف است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نشست مشترک فعاالن صنعت کازمتیک‬ ‫(زیبایی و سالمت) با مدیران ارشد اداره کل امور فراورده های‬ ‫ارایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در محل اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت برخ��ی از اعض��ای انجم��ن فراورده های‬ ‫دستیار وزیر نیرو در امور کمیسیون دائمی همکاری های‬ ‫تج��اری و اقتصادی ایران و روس��یه با بی��ان اینکه تعدد و‬ ‫پراکنده کاری داخلی از جمله مش��کالت اجرای موافقتنامه‬ ‫تجارت ازاد با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫باید مشکل پراکنده کاری در این بخش را حل کرده و کارها‬ ‫در زیر یک چتر قرار داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬داوود میرزاخانی در نشس��ت تخصصی‬ ‫ای��ران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا که در موسس��ه ایراس‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬رابطه ایران و روس��یه در زمان مدودف‬ ‫به کمترین میزان ممکن رس��ید اما منشاء بحران اوکراین‪،‬‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا اس��ت‪ .‬پوتین در ان زمان تالش‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬ارایش��ی و عطریات ایران و کمیس��یون ارایشی‬ ‫بهداش��تی مجمع واردات اتاق بازرگانی حضور داش��تند‪ .‬این‬ ‫اف��راد ممنوعیت واردات لوازم ارایش��ی را یک��ی از موجبات‬ ‫افزایش قاچاق در کش��ور عنوان کردن��د‪ ،‬چراکه به گفته انها‬ ‫میزان تولید کشور درحال حاضر پاسخگوی مصرف نیست‪.‬‬ ‫به گفت��ه انها به دلی��ل قرارگرفت��ن تعداد زی��ادی از اقالم‬ ‫ارایشی و بهداش��تی در گروه چهار و ممنوعیت واردات انها‪،‬‬ ‫س��ازمان غذا و دارو نمی تواند برای ش��رکت های واردکننده‪،‬‬ ‫پروانه بهداش��تی واردات صادر کند‪ .‬البته برخی واردکنندگان‬ ‫می گفتن��د که در مواردی واردات کاالی موردنظر انها ممنوع‬ ‫نبوده‪ ،‬اما موفق به دریافت پروانه بهداشتی واردات از سازمان‬ ‫غذا و دارو نشدند‪.‬‬ ‫در ادام��ه عبدالعظی��م بهف��ر‪ ،‬سرپرس��ت اداره کل ام��ور‬ ‫فراورده های ارایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهارکرد‪:‬‬ ‫موارد یادش��ده در این نشست دغدغه این سازمان هم هست‪،‬‬ ‫اما ریش��ه این محدودیت ها به سیاس��ت های دیکته ش��ده از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز بازمی گردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان غذا و دارو به طور رسمی طی یک نامه‬ ‫مخالفت خ��ود را با ممنوعیت واردات محصوالت ارایش��ی و‬ ‫بهداش��تی اعالم کرده و نشست هایی هم در این زمینه برگزار‬ ‫شد تا در زمینه ممنوعیت واردات بازنگری شود‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫فقط توانس��تیم زمان دپو محصوالت ارایش��ی و بهداشتی را‬ ‫کاهش دهیم‪.‬‬ ‫بهفر ب��ا بیان اینک��ه ممنوعی��ت واردات لوازم ارایش��ی و‬ ‫بعداش��تی بدون محاس��به نیاز و تولید این محصوالت انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ریشه بسیاری از این مش��کالت به ستاد تنظیم‬ ‫بازار برمی گردد که سازمان غذا و دارو در ان عضویت ندارد‪.‬‬ ‫پراکنده کاری داخلی از مشکالت اجرای موافقتنامه تجارت ازاد با اوراسیا است‬ ‫ک��رد اوکراین را وارد ای��ن اتحادیه کند اما اوکراین در میانه‬ ‫انتخاب اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بح��ران اوکرای��ن موجب توس��عه‬ ‫همکاری های زیرس��اختی تهران و مسکو شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۵‬سال گذشته‪ ،‬س��ند جدی میان ایران و روسیه در دست‬ ‫نیست چراکه قراردادهای مهم امضا شده است‪ .‬در ان مدت‪،‬‬ ‫تکمیل کریدور ش��مال به جنوب دنبال ش��د‪ .‬روسیه و هند‬ ‫برای تکمیل ان فعال ش��دند و جمه��وری اذربایجان نقش‬ ‫منفعالنه اش را به مبتکرانه تغییر داد‪.‬‬ ‫دستیار وزیر نیرو در امور کمیسیون دائمی همکاری های‬ ‫تجاری و اقتصادی ایران و روس��یه ادامه داد‪ :‬مهم ترین مانع‬ ‫توس��عه هم��کاری تجاری دو کش��ور باال ب��ودن تعرفه های‬ ‫گمرکی اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬روس ها اس��تارت زننده موافقتنامه‬ ‫تجارت ازاد بودند‪ .‬در ایران در ان زمان مقاومت جدی برای‬ ‫امضای موافقتنامه تجارت ازاد می ش��د اما واعظی به عنوان‬ ‫رئیس وقت کمیس��یون همکاری تجاری توانست شرایط را‬ ‫فراهم کند و در نهایت در سال ‪ ،۹۷‬این موافقتنامه امضا شد‪.‬‬ ‫میرزاخان��ی ب��ا بیان اینک��ه ‪ ۸۲۲‬قلم کاال ش��امل تعرفه‬ ‫ترجیحی در موافقتنامه تجارت ازاد شدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫موافقتنامه موقت و ‪ ۳‬س��اله اس��ت‪ .‬باید در ‪ ۳‬س��ال اینده‪،‬‬ ‫تکلیف خود را با ان مشخص کنیم‪ .‬این موافقتنامه‪ ،‬نخستین‬ ‫همکاری جدی منطقه ای ایران است و می توان ان را تمرین‬ ‫جدی ای��ران به پیمان های مهم تری مانند س��ازمان تجارت‬ ‫جهانی(‪)wto‬دانس��ت‪ .‬از طریق موافقتنام��ه تجارت ازاد با‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‪ ،‬موانع تعرفه ای برداشته می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مش��کالت در حوزه ترانزیت باقی اس��ت‬ ‫و البت��ه در حال تالش برای رفع ان هس��تیم‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در حوزه گمرک از بقیه حوزه ها جلوتر هس��تیم و قرار‬ ‫ش��ده انها مشوق هایی برای تاجران ارائه کنند‪ .‬استاندارد در‬ ‫اج��رای این موافقتنامه نقش مهمی دارد و قرار اس��ت برای‬ ‫انطباق پذیری مالک ها اقدام های مهمی انجام شود‪.‬‬ ‫دستیار وزیر نیرو در امور کمیسیون دائمی همکاری های‬ ‫تج��اری و اقتصادی ایران و روس��یه با بی��ان اینکه تعدد و‬ ‫همچنی��ن به گفته ای��ن مقام مس��ئول‪ ،‬قرار ب��وده نتیجه‬ ‫مکاتبات س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز با وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت به س��ازمان غذا و دارو اعالم شود اما تاکنون‬ ‫نتیجه ای به انها ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫بهفر با بیان اینکه در ش��رایط فعلی حضور دست اندرکاران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این گونه نشست ها می تواند‬ ‫راهگش��ا باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش قاچاق لوازم ارایش��ی و‬ ‫بعداش��تی و رها ش��دن ان حقیقت دارد‪ ،‬ام��ا بحث مبارزه و‬ ‫کنترل قاچاق برعهده س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��ت‬ ‫ک��ه این نهاد نیز رش��د قابل توجه برخورد ب��ا قاچاق در این‬ ‫زمینه را تایید کردند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در پایان تاکید کرد برای محصوالتی که‬ ‫تعرفه انها باز اس��ت (واردات انها مجاز است) پروانه بهداشتی‬ ‫واردات باید صادر می شود‪.‬‬ ‫پراکنده کاری داخلی از جمله مش��کالت اجرای موافقتنامه‬ ‫تجارت ازاد با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باید مش��کل پراکنده کاری در این بخش را حل کرده و‬ ‫کارها در زیر یک چتر قرار داد‪.‬‬ ‫میرزاخانی اجرای موافقتنامه تجارت ازاد موجب وابستگی‬ ‫طرفین به یکدیگر می شود‪ ،‬ابرازکرد‪ :‬امضای این موافقتنامه‪،‬‬ ‫مفری در برابر سیاست تحریمی امریکاست‪ .‬اثربخشی مثبت‬ ‫ی ان اس��ت‪ .‬ای��ن کار موجب تقویت‬ ‫ان بیش از اثرات منف ‬ ‫کریدور ش��مال و جنوب ش��ده و کااله��ای ترجیحی که ما‬ ‫به انها داده ایم جزو کاالهای اساس��ی است که هنوز انها را‬ ‫وارد می کنیم‪.‬‬ ‫متعهد به تامین نیازهای دارویی کشور هستیم‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وجود‬ ‫‪ ۲۵‬مرحله برای واردات دارو و اظهارات وزیر بهداشت درباره‬ ‫بروز تخلفات با وجود این مراحل گوناگون و س��ختگیری ها‬ ‫در ح��وزه واردات دارو‪ ،‬گف��ت‪ :‬عم��ده واردات دارو به ط��ور‬ ‫معمول از دو طریق انجام می ش��ود؛ یک��ی از طریق واردات‬ ‫رس��می و مشخص ازس��وی ش��رکت های بخش خصوصی‬ ‫و دیگری ازس��وی ش��رکت های فوریتی‪ .‬به گزارش س��ایت‬ ‫خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬ناصر ریاحی گفت‪ :‬در گذش��ته‬ ‫شرکت هایی وجود داشتند به نام شرکت های فوریتی که اگر‬ ‫دارویی دچار کمبود می ش��د‪ ،‬بدون طی کردن این مراحل‪،‬‬ ‫دارو را در محموله ه��ای کوچک و برای مصرف محدود یک‬ ‫هفته یا یک ماه از عمده فروش��ان س��ایر کشورها خریداری‬ ‫کرده و وارد کش��ور می کردند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در زمان تصدی‬ ‫قاضی زاده هاش��می ب��ر وزارت بهداش��ت‪ ،‬ای��ن وزارتخانه با‬ ‫هدف قیمت شکنی دارو‪ ،‬اجازه داد این شرکت های فوریتی‪،‬‬ ‫همزمان با واردات رس��می‪ ،‬محموله های تجاری وارد کشور‬ ‫کنن��د‪ .‬اما هنوز قان��ون حاکم بر واردات ش��ان فوریتی بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن احتمال می رود بخش��ی از موارد فس��اد که وزیر‬ ‫بهداشت به ان اشاره کرده‪ ،‬مربوط به این نوع واردات باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته ممکن اس��ت‪ ،‬برخی به دنبال ان باشند‬ ‫ک��ه زمان کمتری در صف این ‪ ۲۵‬مرحله بایس��تند و بدین‬ ‫ترتیب مرتکب تخلف ش��وند‪ .‬ضمن اینکه‪ ،‬صرف اش��اره به‬ ‫فساد مش��کلی را حل نمی کند و دستگاه قضایی باید با این‬ ‫مصداق ها برخورد کند‪.‬‬ ‫ریاحی در پاسخ به این پرسش که ایا طی این ‪ ۲۵‬مرحله‬ ‫ب��رای واردات دارو ضروری اس��ت‪ ،‬به رواب��ط عمومی اتاق‬ ‫بازرگانی ته��ران گفت‪ :‬به هر حال‪ ،‬دارو در ش��مارکاالهای‬ ‫خ��اص قرار می گیرد و ض��رورت دارد که از لحاظ کیفیت و‬ ‫نرخ تحت کنترل باش��د‪ .‬البته یک س��ری از مراحل نیز زاید‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تخصیص ارز یا ورود دارو و مواد اولیه‬ ‫ان به گمرکات قابل حذف اس��ت‪ .‬در دیگر کشورها نیز دارو‬ ‫به دلیل ش��رایط ویژه نگهداری‪ ،‬در گمرکات دپو نمی ش��ود؛‬ ‫بلکه به طور مس��تقیم وارد انبار واردکننده می شود و مراحل‬ ‫ترخیص در انبار صاحب کاال انجام می ش��ود‪ .‬در واقع برخی‬ ‫مراح��ل واردات دارو به وزارت بهداش��ت تحمیل ش��ده اما‬ ‫مراحل مربوط به کیفیت در سایر کشورها نیز مرسوم است؛‬ ‫چراکه دارو باید در نهایت موجب بهبود بیماری ش��ود و به‬ ‫بیمار اسیبی وارد نکند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تخصیص ارز ب��ه دارو نیز یکی از‬ ‫مراحل زائد واردات دارو اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬فعاالن صنعت دارو‬ ‫بارها از دولت خواس��ته اند ارز دارو را برای تس��هیل فرایند‬ ‫واردات دارو و البت��ه جلوگی��ری از بروز فس��اد حذف کند‪.‬‬ ‫این خواس��ته واردکنندگان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته‬ ‫و اکنون مدتی اس��ت دولت قادر به تامین ارز دارو نیست و‬ ‫واردکنندگان از این ناحیه زیرفش��ار هستند‪ .‬اگرچه تا انجا‬ ‫که در توان داش��ته باشیم نیاز کشور را تامین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اما زمانی ک��ه نرخ دارو براس��اس ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تعیین‬ ‫می شود باید ارز ان نیز تامین شود؛ چراکه فعاالن اقتصادی‬ ‫نمی توانن��د ارز مورد نیاز خود را از بازار تامین کنند اما نرخ‬ ‫ش انها براساس ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باشد‪.‬‬ ‫فرو ‬ ‫‪9‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫استان ها‬ ‫کردستان در رتبه هشتم کشور از نظر سطح کشت گردو‬ ‫ساالنه ‪ ۱۵‬هزار تن گردو در کردستان برداشت می شود‬ ‫کردستان یکی از استان های مستعد کشور در‬ ‫حوزه باغ ها به ش��مار می رود و به همین دلیل در‬ ‫شماری از محصوالت تولیدی باغ های این استان‬ ‫در ردیف استان های برتر کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫به دلیل شرایط و ویژگی های خاص جغرافیایی‬ ‫وجود باغ های گردو یک��ی از ظرفیت های اصلی‬ ‫و مه��م کردس��تان اس��ت‪ .‬به همی��ن دلیل این‬ ‫استان در ردیف استان های تولید کننده محصول‬ ‫گردو در کش��ور به ش��مار می رود و شمار زیادی‬ ‫از کشاورزان کردستان مش��غول فعالیت در این‬ ‫بخش هس��تند‪ .‬شرایط خاص محیطی در بیشتر‬ ‫مناطق ش��هری و روستایی اس��تان کردستان و‬ ‫وجود س��طوح ش��یب دار و غیرقابل استفاده در‬ ‫س��ایر بخش های کش��اورزی باعث ش��ده میزان‬ ‫رغبت کشاورزان به کاشت درخت گردو افزایش‬ ‫یاب��د‪ ،‬هرچند بومی بودن ای��ن ارقام و بهره دهی‬ ‫پایین انها یکی از مش��کالت اصلی در این استان‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫کردس��تان در گفت وگو با مهر با اش��اره به اغاز‬ ‫فصل برداش��ت گ��ردو در م��زارع و باغ های این‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬هر سال برداشت محصول گردو از‬ ‫باغ های این اس��تان از روزهای ابتدایی مهر اغاز‬ ‫و تا نیمه نخس��ت ابان ادامه دارد‪ .‬خالد جعفری‬ ‫ب��ا بیان اینکه کردس��تان با دارا ب��ودن ‪۶‬هزار و‬ ‫‪۹۳۴‬هکتار باغ های گردو مقام هش��تم کش��ور را‬ ‫از نظر سطح به خود اختصاص داده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از این باغ ها به طور میانگین س��االنه حدود‬ ‫‪۱۵‬هزار تن محصول برداشت می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ظرفیت و اس��تعداد اس��تان‬ ‫کردستان در زمینه برداشت محصول گردو افزود‪:‬‬ ‫این اس��تان از نظر برداشت محصول رتبه چهارم‬ ‫کش��ور را دارد و بیش��ترین میزان تولید و سطح‬ ‫کشت در شهرستان سرواباد ‪۲‬هزار و ‪۱۰۰‬هکتار‬ ‫و ‪۳‬هزار و ‪۶۰۴‬تن است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان‬ ‫کردس��تان بی��ان ک��رد‪ :‬بع��د از س��رواباد‬ ‫شهرستان های س��نندج‪ ،‬کامیاران و مریوان نیز‬ ‫در رتبه ه��ای بعدی در زمینه میزان برداش��ت و‬ ‫عرضه محصول گردو در استان کردستان به شمار‬ ‫می روند‪ .‬درحالی که کردستان در زمینه برداشت‬ ‫گردو جزو استان های برتر کشور به شمار می رود‪،‬‬ ‫کارشناسان امر اعتقاد دارند‪ ،‬در صورت جایگزین‬ ‫کردن ارقام جدید‪ ،‬این اس��تان می تواند به یکی‬ ‫از قطب های اصلی تولی��د و عرضه این محصول‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۷‬هزار بهره بردار گردو‬ ‫مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کردستان‬ ‫نی��ز بیان کرد‪ :‬درحال حاض��ر از مجموع ‪۴۷‬هزار‬ ‫هکتار باغ های اس��تان کردس��تان حدود ‪۷‬هزار‬ ‫هکت��ار متعل��ق به محص��ول گردو اس��ت‪ .‬زاهد‬ ‫حاجی میرزای��ی بیان کرد‪ :‬درحال حاضر ش��مار‬ ‫بهره برداران محصول گردو در استان کردستان به‬ ‫‪۱۷‬هزار نفر می رسد که البته ظرفیت و استعداد‬ ‫کردس��تان در این بخش باالست و می توان این‬ ‫میزان را همچنان افزایش داد‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به تالش در راس��تای تغییر‬ ‫ارقام بومی به ارقام جدید و با بهره باال در استان‬ ‫کردستان گفت‪ :‬اقدامات و برنامه های گوناگونی‬ ‫در س��طح اس��تان در دس��تور کار قرار گرفته و‬ ‫انتظ��ار می رود در س��ایه اجرایی کردن این مهم‬ ‫زمین��ه برای افزایش بهره ده��ی این محصول در‬ ‫استان کردستان فراهم شود‪.‬‬ ‫مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان کردستان‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر یک رقم جدید تولید و وارد‬ ‫مرحله کاشت شده است که هم بهره دهی باالیی‬ ‫خواهد داشت و هم با محیط و شرایط جغرافیایی‬ ‫استان کردستان همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک کاشت درخت گردو‬ ‫یکی از کش��اورزان کردس��تان نیز با اشاره به‬ ‫اینکه ارقام بومی محص��ول خوبی ندارند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر به عنوان یک کش��اورز ده ها‬ ‫درخت گردو با عمر باال دارم که متاسفانه میزان‬ ‫بهره دهی این درخت ها پایین است‪.‬‬ ‫علی عزیزیانی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از مشکالت‬ ‫ما این اس��ت ک��ه در بعضی از س��ال ها به دلیل‬ ‫ش��رایط و وضعیت جوی و س��رما در فصل بهار‪،‬‬ ‫کل محصول گردو را از دست می دهیم و این یک‬ ‫مشکل بزرگ برای ما به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ل��زوم افزای��ش حمایت های‬ ‫جهاد کش��اورزی از کشاورزان در راستای جبران‬ ‫خسارت های احتمالی به انها یاداور شد‪ :‬در کنار‬ ‫این مهم خری��د تضمینی این محصول هم یکی‬ ‫از نیازهای جدی ما اس��ت تا در این راستا دست‬ ‫افراد واسطه و دالل قطع شود‪.‬‬ ‫بیمارستان سرطان جنوب نیازمند اعتبار‬ ‫مدیرعامل بیمارستان سرطان جنوب کشور گفت‪:‬‬ ‫برای بیمارستان سرطان جنوب تاکنون ‪۵٠‬میلیارد‬ ‫توم��ان هزینه ش��ده اما پ��روژه همچن��ان نیازمند‬ ‫‪۵۵۰‬میلیارد تومان اعتبار اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬محمدهادی ایمانیه‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬تمامی پیوندهایی که در بیمارس��تان نمازی‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬به بیمارس��تان ابوعلی سینا منتقل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته فقط دو عمل پیون��د همچنان‬ ‫در س��ایر بیمارستان ها انجام می ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫مشکل بیمارستان های شیراز نیز عنوان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتی که در بیمارستان های شیراز با ان روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬موضوع سرطان است‪ .‬البته سونامی سرطان‬ ‫یک شایعه است اما در کشور های کمترتوسعه یافته‬ ‫میزان سرطان بیشتر از کشور های توسعه یافته است‪.‬‬ ‫او درباره عوامل موثر بر س��رطان یاداور شد‪ :‬هرچه‬ ‫طول عمر فرد بیش��تر باش��د‪ ،‬احتمال سرطان نیز‬ ‫بیشتر می شود؛ همچنین س��بک زندگی‪ ،‬استرس‪،‬‬ ‫نوع تحرک و شیوه تغذیه ازجمله موضوع هایی است‬ ‫ک��ه احتمال س��رطان را افزایش می ده��د‪ .‬ایمانیه‬ ‫معتق��د اس��ت‪ ،‬بی��ش از ‪٧٠‬درصد کس��انی که از‬ ‫بیماری به فقر مبتال می شوند‪ ،‬به علت سرطان بوده‬ ‫است‪ .‬البته در اس��تان فارس شاهد حضور بیماران‬ ‫از سراس��ر کشور هس��تیم و این موضوع تهدید ها و‬ ‫فرصت های بی ش��ماری را پیش روی جامعه پزشکی‬ ‫استان قرار داده است‪ .‬وی درباره ساخت بیمارستان‬ ‫تخصصی با همکاری اداره اوقاف نیز گفت‪ :‬دو طرح‬ ‫بیمارس��تان تخصصی س��رطان در ش��یراز و تهران‬ ‫ایجاد ش��ده و با هم��کاری با اوقاف اس��تان فارس‬ ‫در حال ایجاد درمانگاه س��رپایی س��رطان هستیم‪.‬‬ ‫ایمانی��ه با اش��اره به ظرفیت موقوفات در راس��تای‬ ‫افزایش خدمات درمانی تصریح کرد‪ :‬اگر شهرداری‬ ‫و ش��ورای ش��هر ش��یراز همکاری کنند‪ ،‬می توان با‬ ‫استفاده از موقوفه ای که در شهر شیراز است نسبت‬ ‫به ایجاد درمانگاه س��رپایی س��رطان اقدام کرد‪ .‬او‬ ‫درباره بیمارس��تان تخصصی سرطان نیز گفت‪ :‬این‬ ‫بیمارس��تان تخصصی در ‪5‬ف��از ‪٢٠٠‬تختخوابی در‬ ‫ح��ال پیگیری اس��ت و در فاز نخس��ت ‪٣٠‬درصد‪،‬‬ ‫در ف��از دوم ‪٢٠‬درص��د و در ‪ ۳‬فاز دیگ��ر نیز فقط‬ ‫‪۵‬درصد پیش��رفت داشته است‪ .‬ایمانیه افزود‪ :‬برای‬ ‫بیمارس��تان تخصصی س��رطان تاکنون ‪۵٠‬میلیارد‬ ‫توم��ان هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس براورد های‬ ‫‪۶٠٠‬میلیارد تومان برای ساخت این بیمارستان نیاز‬ ‫است و به ازای هر تخت بیمارستانی‪ ۴‬اشتغال ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این پزشک اضافه کرد‪ :‬به شرطی که‬ ‫تامین مالی انجام ش��ود‪ ،‬این بیمارس��تان در مدت‬ ‫‪۳‬سال قابل بهره برداری است و حمایت های جانبی‬ ‫پس از س��اخت بیمارس��تان دارای اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫ایمانی��ه درباره جذب مناب��ع مالی خیریه نیز گفت‪:‬‬ ‫در فعالیت های خیریه تاکنون ‪۵٠٠‬هزار قلک تولید‬ ‫و بین ‪۴٠٠‬هزار نفر توزیع ش��ده و قرار اس��ت یک‬ ‫میلیون قلک دیگر نیز تولید ش��ود و در اختیار افراد‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ ٣٢١٢٧٧١٢ :‬ش��ماره تلفنی‬ ‫اس��ت که افراد می توانند با تماس با ان نس��بت به‬ ‫دریاف��ت قلک اقدام کنن��د‪ .‬البته هی��ات مذهبی‪،‬‬ ‫درمانگاه امام رضا‪ ،‬خیران‪ ،‬اموزش و پرورش‪ ،‬س��پاه‬ ‫و بس��یج نی��ز ازجمله ظرفیت هایی اس��ت که برای‬ ‫توزیع قلک درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫شیراز میزبان مسابقات بین المللی بدمینتون جام فجر‬ ‫مدی��ر کل ورزش و جوان��ان فارس گفت‪ :‬بر اس��اس توافق انجام ش��ده با‬ ‫فدراسیون بدمینتون‪ ،‬میزبانی مسابقات بین المللی فجر به شیراز واگذار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬حیدرعلی کامیاب که در حاش��یه نشس��ت‬ ‫مش��ترک با فریبا مددی‪ ،‬نایب رئیس فدراسیون بدمینتون سخن می گفت‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه ناظران و برگزار کنندگان این مس��ابقات زیرساخت های شیراز را‬ ‫برای برگزاری این دوره از مسابقات تایید کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫ورزشکاران ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬کشور جهان در این دوره از مسابقات شرکت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت و جایگاه این مسابقات در تقویم فدراسیون جهانی‬ ‫بدمینتون گفت‪ :‬مسابقات بین المللی بدمینتون فجر یکی از رقابت های کسب‬ ‫س��هیمه المپیک برای ورزشکاران این رشته اس��ت که در تقویم فدراسیون‬ ‫جهانی بدمینتون«‪ »BWF‬به نام مسابقات فجر ایران ثبت شده است‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی ورزش استان‪ ،‬میزبانی مسابقات بین المللی در رشته های‬ ‫گوناگون را یکی از سیاس��ت های کالن ورزشی استان دانست و افزود‪ :‬تاکید‬ ‫اس��تاندار فارس به عنوان رئیس شورای عالی ورزش استان بر توسعه اینگونه‬ ‫میزبانی هاست‪.‬‬ ‫کامیاب ادامه داد‪ :‬در این راس��تا در ‪6‬ماه دوم سال شیراز میزبان مسابقات‬ ‫بین المللی کشتی جام فجر و مسابقات جهانی کونگ فو خواهد بود‪.‬‬ ‫وی امتیاز میزبانی مسابقات معتبر بین المللی را در کنار توسعه نرم افزاری‬ ‫و س��خت افزاری ورزش و مزایای ان برای رش��ته برگزارشده‪ ،‬معرفی بیش از‬ ‫پیش شیراز به عنوان یکی از مراکز هدف گردشگری در ایران دانست و افزود‪:‬‬ ‫توسعه گردشگر ورزشی به معنای خاص و عام از ابتدای دولت تدبیر و امید‬ ‫در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان بوده است‪.‬‬ ‫مدیر کل ورزش و جوانان فارس میزبانی مس��ابقات جام جهانی کش��تی‪،‬‬ ‫مس��ابقات جهان��ی رزم س��واره‪ ،‬مس��ابقات دو مارات��ن‪ ،‬نشس��ت رئیس��ان‬ ‫فدراس��یون های عضو فدراسیون جهانی اسکی و‪ ...‬را در سال های گذشته بر‬ ‫مبنای همین سیاس��ت دانست و افزود‪ :‬میزبانی رویدادهای ورزشی برای هر‬ ‫جامعه با شکوه و غرورافرین است‪.‬‬ ‫کامیاب توس��عه گردشگری ورزش��ی را یکی از راهکارهای توسعه اقتصاد‬ ‫در ش��هر ش��یراز و اس��تان فارس دانس��ت و با اش��اره به جهش در تامین‬ ‫زیرس��اخت های ورزشی این استان در دولت تدبیر و امید گفت‪ :‬اثرات مثبت‬ ‫برگزاری رویدادهای ورزش��ی در زمینه های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫افزایش ش��هرت و اعتبار منحصر به شهر محل برگزاری نمی شود‪ ،‬بلکه قبل‬ ‫و در حین بازی ها‪ ،‬برنامه های گوناگونی درباره کش��ورهای شرکت کننده در‬ ‫ان رویداد از رس��انه ها پخش و ضمن معرفی موقعیت ان کش��ور‪ ،‬ورزش یا‬ ‫ورزش ها در سطح جهانی یا قاره ای‪ ،‬اداب و رسوم و سایر توانایی های انها به‬ ‫دیگران معرفی خواهد شد‪ .‬وی این اتفاق را زمینه تبادالت فرهنگی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬ورزش زبانی است که ورزشکاران از ملت های گوناگون به واسطه ان‬ ‫به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه خودرویی که‬ ‫خیلی هم خودرویی نیست‬ ‫ب��ا اینکه فروش خ��ودرو در ماه های اخیر روند‬ ‫کاهش��ی داش��ته اس��ت‪ ،‬ژاپنی ها می خواهند از‬ ‫روی��داد نمایش��گاهی خودرو ب��رای مقابله با این‬ ‫روند استفاده کنند اما ترغیب بازدیدکنندگان به‬ ‫این نمایش��گاه ها اصال اسان نیست‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫خ��ودرو توکیو امس��ال( ‪ ۲‬تا ‪ ۱۳‬اب��ان) عالوه بر‬ ‫نمایش خودرو‪ ،‬تورنمنت های ورزش��ی‪ ،‬مس��ابقه‬ ‫پهپاد‪ ،‬مس��ابقه های نمایش��ی دریفت‪ ،‬دعوت از‬ ‫س��لبریتی ها و‪ ...‬گنجانده شده است‪ .‬در حقیقت‬ ‫نمایش��گاه خودرو توکیو امس��ال چیزی ش��بیه‬ ‫دیزنی لند خودرویی است‪ .‬اکیو تویودا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی تویوتا که رئیس هیات مدیره‬ ‫انجم��ن خودروس��ازی ژاپن و مج��ری برگزاری‬ ‫نمایش��گاه خ��ودرو توکیو هم هس��ت می گوید‪:‬‬ ‫«م��ا می خواهیم برای تم��ام اعضای خانواده یک‬ ‫پارک با تم خودرویی ایجاد کنیم‪ .‬این جش��نواره‬ ‫بای��د بتواند دامنه وس��یعی از س��رگرمی ها را در‬ ‫خود داشته باش��د»‪ .‬با اینکه در سال های اخیر با‬ ‫گذشت زمان‪ ،‬نمایشگاه های خودرو اب می روند و‬ ‫از اشتیاق و استقبال بازدیدکنندگان کم می شود‪،‬‬ ‫ژاپنی ه��ا می خواهن��د حضور م��ردم را پررنگ تر‬ ‫کنن��د و ب��ه بیش از ی��ک میلیون نفر برس��انند‪،‬‬ ‫اماری که سال هاس��ت به ان نمی رس��ند‪ .‬پررنگ‬ ‫کردن حضور مردم در نمایش��گاه در عصری که از‬ ‫دیترویت تا فرانکفورت‪ ،‬همه تالش ها برای ترغیب‬ ‫بازدیدکنن��دگان با شکس��ت روبه رو ش��ده‪ ،‬کار‬ ‫اس��انی نخواهد بود‪ .‬تویوتا از پیشکسوتان صنعت‬ ‫خودرو در ژاپن و گرداننده بزرگ ترین خودروساز‬ ‫ژاپن و دنیا‪ ،‬می خواهد عش��ق به خودرو را دوباره‬ ‫در دل ها ش��عله ور کند‪ .‬او می داند که یا باید یک‬ ‫تح��ول بنیادی ایجاد کند یا انکه از خاطرها برود‪.‬‬ ‫انجم��ن خودروس��ازی ژاپن هر دو س��ال یک بار‬ ‫از بین ‪ ۳‬خودروس��از بزرگ ژاپن‪-‬تویوتا‪ ،‬نیس��ان‬ ‫و هن��دا‪ -‬یکی را برای ریاس��ت هیات مدیره خود‬ ‫انتخاب می کند‪ .‬اما با اینکه تویوتا از سال گذشته‬ ‫میالدی رئیس هیات مدیره بوده اما امس��ال اعالم‬ ‫ش��ده است که تا ‪ 3‬سال دیگر رئیس هیات مدیره‬ ‫انجمن خودروس��ازان ژاپن می ماند‪ .‬این موضوع‬ ‫ب��ه تویوت��ا فرصت می دهد ک��ه در طول المپیک‬ ‫تابس��تانی س��ال اینده نیز از این فرصت استفاده‬ ‫کن��د و محصوالت و فناوری های خود را در عرصه‬ ‫جهانی به نمایش بگ��ذارد‪ .‬تعداد بازدیدکنندگان‬ ‫از نمایش��گاه دوس��االنه توکی��و در س��ال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی (‪ )1392‬به یک میلیون نزدیک شده بود‬ ‫و ‪ ۹۰۲ ۰۰۰‬نف��ر اس��تقبال کردند اما از ان به بعد‬ ‫روند کاهش��ی داشت و در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪ )1394‬ب��ه رقم ‪ ۸۱۳۵۰۰‬نفر کاهش یافت و در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ )1396‬به ‪ ۷۷۱۰۰۰‬رسید‪،‬‬ ‫حاال رس��اندن تع��داد بازدیدکنندگان به رقم یک‬ ‫میلی��ون‪ ،‬نیاز به تدابیر جدی��دی دارد‪ .‬یعنی باید‬ ‫اقدام ه��ای طوری باش��ند ک��ه ‪ ۳۰‬درصد افزایش‬ ‫ایجاد کنن��د‪ .‬اما عوامل دیگری ه��م وجود دارند‬ ‫که رس��یدن به این تارگت برای نمایشگاه امسال‬ ‫خودرو توکیو را مشکل می کنند‪ .‬عامل اول‪ ،‬نیمی‬ ‫از مکان برگزاری همیش��گی نمایش��گاه به خاطر‬ ‫امادگ��ی برای المپیک س��ال اینده درحال حاضر‬ ‫زیر ساخت وس��از رفته اس��ت‪ .‬این باعث می شود‬ ‫سالن های تویوتا‪ ،‬سوبارو و دایهاتسو دست کم نیم‬ ‫مایل از هم فاصله داشته باشند و بازدیدکنندگان‬ ‫مجبور می ش��وند بین س��الن ها با اتوبوس جابه جا‬ ‫ش��وند‪ .‬عامل دوم این اس��ت که شرکت کنندگان‬ ‫بین الملل��ی ه��ر س��ال اب می روند‪ ،‬امس��ال هم‬ ‫مهم ترین برندهای بین المللی ش��رکت کننده در‬ ‫نمایشگاه توکیو عبارتند از مرسدس بنز‪ ،‬اسمارت‪،‬‬ ‫رنو و الپاین‪.‬‬ ‫حض��ور رن��و و الپاین هم به دلی��ل اتحاد رنو به‬ ‫نیسان ارزیابی می ش��ود‪ .‬کاهش حضور برندهای‬ ‫خارج��ی اث��ر عمیق��ی روی کاهش اس��تقبال و‬ ‫بینن��ده دار د به همین دلیل ژاپنی ها برای ترغیب‬ ‫بازدیدکننده مجبور می ش��وند که کمی خالقیت‬ ‫به خرج داده و روش های نمایش��گاه های گذشته‬ ‫مثل غرفه س��ازی و نمای��ش خودروهای مفهومی‬ ‫و از این دس��ت کارها را به حداقل برس��انند و در‬ ‫عوض به جاذبه های جانبی نمایش��گاه بپردازند‪ .‬از‬ ‫حضور گروه های پاپ گرفته تا مس��ابقات ورزشی‪،‬‬ ‫مهارت های رانندگی مجازی و دیجیتالی و ش��اید‬ ‫از همه نوتر و جذاب تر مسابقه پهپادها‪.‬‬ ‫خالقی��ت جدی��د تویوت��ا در این نمایش��گاه به‬ ‫نمایش گذاش��تن ماهنورد و روبات بسکتبالیست‬ ‫به نام ‪ CUE ۳‬است که به هوش مصنوعی مجهز‬ ‫است‪ .‬همچنین ‪ ،NEC‬غول الکترونیک ژاپنی ها‪،‬‬ ‫خ��ودرو هوایی خود را به نمای��ش درمی اورد‪ .‬در‬ ‫نمایش��گاه بازدیدکنن��دگان می توانند یک دور با‬ ‫انواعی از وس��ایل برقی اینده گرا مثل اسکوترهای‬ ‫برق��ی‪ ،‬خودروهای معروف ب��ه ‪ POD‬در فضای‬ ‫نمایش��گاهی بزنند‪ .‬اما در این نمایش��گاه‪ ،‬خبری‬ ‫از پورش��ه‪ ،‬فراری‪ ،‬المبورگین��ی و نام های بزرگ‬ ‫دیگر نیست‪ .‬ژاپنی ها هم در نمایشگاه فرانکفورت‬ ‫شرکت نکرده بودند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬انجمن خودروسازی ژاپن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی در شهر افتاب گزارش می دهد‬ ‫رویدادی با تمرکز بر تخصص گرایی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هیات های تجاری‬ ‫از کشورهای‬ ‫عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‬ ‫و جمهوری‬ ‫اذربایجان‬ ‫و همچنین‬ ‫هیات های‬ ‫متخصص از‬ ‫استان های‬ ‫مختلف کشور از‬ ‫این نمایشگاه‬ ‫بازدید کردند‬ ‫سومین نمایش��گاه چاپ‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬فراوری و‬ ‫ماش��ین االت غذایی از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬مهر در نمایش��گاه‬ ‫بین المللی شهر افتاب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت چاپ‪ ،‬ماش��ین االت‬ ‫و خدمات وابس��ته ‪ IPAP‬تهران‪ ،‬ب��ا هدف نفوذ به‬ ‫بازارهای بین المللی و منطقه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫با توجه به توانمندی های داخلی در حوزه ساخت‬ ‫ماشین االت و دانش فنی نیروهای متخصص داخلی‬ ‫این نمایش��گاه تالش می کند تا بتواند سهمی در به ‬ ‫دس��ت اوردن بازار ‪ ۵۰۰‬میلیون��ی منطقه و افزایش‬ ‫سهم صادراتی کشور در حوزه ماشین االت و خدمات‬ ‫چاپ داشته باشد و از طرف دیگر بتواند زمینه ورود‬ ‫فناوری ه��ای جدید را با حضور مش��ارکت کنندگان‬ ‫خارجی فراهم اورد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که مورد حمای��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در تالش بوده تا با توجه ب��ه توانمندی های‬ ‫داخلی در حوزه س��اخت ماش��ین االت و دانش فنی‬ ‫نیروهای متخصص داخلی‪ ،‬بتواند س��همی در کسب‬ ‫بازار ‪ ۵۰۰‬میلیونی منطقه و افزایش س��هم صادراتی‬ ‫کشور در حوزه ماش��ین االت و خدمات چاپ داشته‬ ‫باش��د‪.‬‬ ‫از ابع��اد مختلف برپایی ای��ن رویداد‬ ‫گزارش می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۵‬شرکت در فضایی به مساحت بیش از ‪۷۵۰۰‬‬ ‫مترمرب��ع اخرین دس��تاوردها و فناوری های خود را‬ ‫به نمایش گذاش��تند‪ .‬در این نمایشگاه‪ ،‬شرکت هایی‬ ‫ب��ا زمین��ه فعالیت ماش��ین االت و خدم��ات چاپ‪،‬‬ ‫صنعت کارتن س��ازی و مقوا‪ ،‬چاپ دیجیتال پارچه‪،‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات بسته بندی و ماشین االت و‬ ‫تجهیزات تولید مواد غذایی حضور داشتند‪.‬‬ ‫هیات ه��ای تج��اری نی��ز از کش��ورهای ع��راق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و اذربایج��ان و همچنی��ن هیات ه��ای‬ ‫متخص��ص از اس��تان های مختل��ف کش��ور از ای��ن‬ ‫نمایشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫این رویداد نس��بت به س��ال گذش��ته از رشد ‪۳۰‬‬ ‫درص��دی برخ��وردار ب��ود و کارگاه های اموزش��ی‬ ‫متنوعی از س��وی فعاالن این عرصه در سالن اصلی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت بسته بندی و فراوری‬ ‫با عنوان تجاری ‪ ،pacprocess‬به عنوان نخستین‬ ‫نمایشگاه تخصصی در ایران که به صورت اختصاصی‬ ‫تمامی زنجیره تولید حوزه ماشین االت بسته بندی و‬ ‫فراوری را در بخش های صنایع غذایی و نوشیدنی ها‪،‬‬ ‫دارویی‪ ،‬ارایشی و بهداش��تی‪ ،‬پخت نان‪ ،‬شیرینی و‬ ‫ش��کالت و همچنین کااله��ای غیرغذایی و صنعتی‬ ‫زیر پوشش قرار می هد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه همواره با تاکید بر تخصص گرایی در‬ ‫تالش است با هدف جذب حداکثری بازدیدکنندگان‬ ‫و خریداران بین المللی بس��تری مناس��ب برای ارائه‬ ‫توانمندی ه��ای تولی��دات داخلی در کن��ار رقیبان‬ ‫بین المللی برای مشارکت کنندگان فراهم اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط مثبت نمایشگاه‬ ‫معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اشاره به امکانات نمایشگاه بین المللی شهر افتاب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید از ظرفیت های این نمایش��گاه برای سوق‬ ‫دادن هیات های تجاری خارجی اس��تفاده بیش��تری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مه��دی صادقی نیارکی‪ ،‬معاونت امور صنایع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه بازدید از سومین‬ ‫دوره نمایش��گاه بین الملل��ی چاپ و بس��ته بندی در‬ ‫محل نمایش��گاه بین المللی شهر افتاب‪ ،‬گفت‪ :‬از ان‬ ‫جهت که ما نیازمند برگزاری یک نمایشگاه حرفه ای‬ ‫در حوزه چاپ و بسته بندی و ماشین االت وابسته در‬ ‫ش��هر افت��اب دارای امکانات مناس��ب و حرفه ای اس��ت و از لحاظ‬ ‫جایابی نیز به دلیل نزدیکی به فرودگاه امام خمینی برای سوق دادن‬ ‫مخاطبان بین المللی بسیار مناسب است‬ ‫سطح بین المللی بودیم از نخستین سال برگزاری تا‬ ‫به حال از این رویداد حمایت کردیم و خوش��بختانه‬ ‫هر سال این نمایشگاه پررونق تر و حضور شرکت های‬ ‫داخلی و خارجی پررنگ تر می شود‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی اف��زود‪ :‬حض��ور کنسرس��یومی‬ ‫سازندگان ماشین االت یکی از نقاط مثبت برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه اس��ت که باعث قوام و استحکام ان‬ ‫می ش��ود و امی��دوارم در س��ال های این��ده ش��اهد‬ ‫حض��ور توره��ای تج��اری بین الملل��ی باش��یم ت��ا‬ ‫تع��داد بازدیدکنن��دگان خارجی افزای��ش یابد تا از‬ ‫ظرفیت های موجود استفاده بهینه شود‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بی��ان ظرفیت های صنعت چاپ و بس��ته بندی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه ظرفیت های‬ ‫موج��ود در ای��ن صنع��ت امروز م��ا ت��وان رقابت با‬ ‫کش��ورهای منطقه را داریم و در بسیاری از زمینه ها‬ ‫به ویژه ماشین س��ازی و تجهیز قطعات و دانش فنی‬ ‫و مهندس��ی در منطقه سرامد هس��تیم و برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه کمک ش��ایانی ب��ه ب��روز و ظهور‬ ‫توانمندی های داخلی می کند‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به ظرفیت های باالی شرکت‬ ‫نمایشگاه بین المللی ش��هر افتاب گفت‪ :‬شهر افتاب‬ ‫دارای امکانات مناس��ب و حرفه ای اس��ت و از لحاظ‬ ‫جایابی نیز به دلیل نزدیکی به فرودگاه امام خمینی‬ ‫نی��ز برای س��وق دادن مخاطبان بین المللی بس��یار‬ ‫مناس��ب اس��ت و اگر از این ظرفیت ب��رای افزایش‬ ‫بازدید هیات های خارجی اس��تفاده ش��ود نتایج ان‬ ‫در صنایع مختلف مش��اهده خواهد شد و امیدواریم‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی بیش��تری در این مجموعه‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طیف وسیع نمایشگاه در صنایع‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬مدیر برگزاری س��ومین نمایش��گاه‬ ‫چاپ‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬ف��راوری و ماش��ین االت غذایی‬ ‫نی��ز در ای��ن ایین گفت‪ :‬ای��ن نمایش��گاه در حوزه‬ ‫ماش��ین االت بسته بندی برگزار ش��ده است و طیف‬ ‫وس��یعی از صنایع از جمله م��واد غذایی‪ ،‬محصوالت‬ ‫دارویی‪ ،‬بهداش��تی و ارایشی را دربرمی گیرد‪ .‬برخی‬ ‫ش��رکت ها محصوالت تولیدی بسته بندی خود را در‬ ‫این نمایشگاه عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخش دیگری از نمایش��گاه مربوط‬ ‫به محصوالت حوزه چاپ است‪ .‬شرکت های فعال در‬ ‫زمین��ه چاپ دیجیتال‪ ،‬خدمات پس از چاپ و حوزه‬ ‫ماشین االت در این نمایشگاه حضور یافته اند‪.‬‬ ‫رحمانی تعداد ش��رکت های حاضر را ‪ ۱۵۵‬شرکت‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬این ش��رکت ها در فضایی افزون بر‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر اخرین دس��تاوردهای این حوزه‬ ‫را در مع��رض نمایش عالقه من��دان قرار می دهند‪ .‬از‬ ‫این میزان حدود ‪ ۸۰‬درصد ش��رکت ها داخلی و ‪۲۰‬‬ ‫درصد نمایندگان شرکت های خارجی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایندگانی از کش��ورهای چین‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫کره و فرانسه در این نمایشگاه حضور یافته اند‪.‬‬ ‫مج��ری س��ومین نمایش��گاه چاپ‪ ،‬بس��ته بندی‪،‬‬ ‫ف��راوری و ماش��ین االت غذای��ی گف��ت‪ :‬یک��ی از‬ ‫مهم تری��ن اه��داف نمایش��گاه های تخصصی ارتقای‬ ‫سطح فناوری و دانش تولید در صنایع مختلف است‪.‬‬ ‫معرفی محصوالت و دس��تگاه های جدید ش��رکت ها‬ ‫و تولیدکنن��دگان نیز از جمل��ه موضوع های مهمی‬ ‫اس��ت که در برگزاری نمایش��گاه به ان توجه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولیدکنندگان این حوزه عالوه بر‬ ‫تامین داخلی و صادرات به کش��ورهای منطقه توان‬ ‫صادرات به کش��ورهای اروپایی را به دست اورده اند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نمایش��گاه باید پایلوتی برای صادرات به‬ ‫کشورهای منطقه باش��د و در نمایشگاه امروز نیز از‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫و نخجوان هیات هایی برای بازدید حضور دارند‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬در ط��ول دوره های قبلی برگزاری‬ ‫ای��ن نمایش��گاه تفاهمنامه و قرارداده��ای صادراتی‬ ‫زیادی بسته شده است به همین دلیل سال به سال‬ ‫شاهد رشد نمایشگاه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پاویون اختصاصی ‪FPI‬‬ ‫پاویون تخصصی صنعت بس��ته بندی انعطاف پذیر‬ ‫ای��ران (‪Flexible Packaging Iran(FPI‬‬ ‫ب��ه عنوان ی��ک بخش وی��ژه ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫راه حل های بسته بندی انعطاف پذیر شامل پالستیک‪،‬‬ ‫فیل��م‪ ،‬فویل الومینیومی‪ ،‬کیف‪ ،‬کیس��ه‪ ،‬برچس��ب‪،‬‬ ‫اس��تر‪ ،‬لفاف‪ ،‬روکش و سایر محصوالت انعطاف پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به پیش��ینه ایران در صنعت بس��ته بندی‬ ‫انعطاف پذی��ر و همچنی��ن مط��رح بودن ب��ه عنوان‬ ‫کش��وری پیش��رو در صنعت پلیمر و پالس��تیک در‬ ‫خاورمیانه جایگاه ویژه ای در س��طح منطقه دارد‪ .‬با‬ ‫تکی��ه بر همی��ن موضوع این نمایش��گاه با تمرکز بر‬ ‫مشتریان بین المللی قصد دارد زمینه نفوذ بیشتر به‬ ‫بازارهای صادراتی منطقه را ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پاویون تخصصی ‪iCarton‬‬ ‫امروزه بسته بندی به عنوان یک ابزار مهم‪ ،‬تاثیرگذار‬ ‫و رقابتی در تولید درامد و افزایش صادرات به شمار‬ ‫م��ی رود و به عنوان ابزاری برای برق��راری ارتباط با‬ ‫مصرف کننده ش��ناخته می شود‪ .‬کارتن‪ ،‬مقوا و کاغذ‬ ‫به عنوان یک متریال پرمصرف در صنعت بسته بندی‬ ‫بیشترین سهم استفاده در زنجیره چاپ و بسته بندی‬ ‫محصوالت را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬پاویون اختصاصی صنعت کارتن‪ ،‬کاغذ‬ ‫و مق��وای ای��ران ‪ ،iCarton‬ب��ا ه��دف گردهمایی‬ ‫فع��االن این صنع��ت و ارائه توانمندی ه��ای داخلی‬ ‫در کنار تولیدکنندگان خارجی تش��کیل ش��د‪ ،‬تا از‬ ‫هم افزایی ایجاد ش��ده بتوان گامی موثر در راس��تای‬ ‫رونق کسب و کار و ارائه بس��ته بندی های باکیفیت و‬ ‫کمک به افزایش صادرات غیرنفتی برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹و اما یک رویداد مهم‬ ‫‪ DGCOM‬ی��ک روی��داد جدی��د ب��ا رویکردی‬ ‫تخصص��ی که ب��ه طور وی��ژه روی چ��اپ دیجیتال‬ ‫«فرمت گسترده و چاپ پارچه‪ ،‬پوشاک و نساجی» و‬ ‫ارتباطات تصویری متمرکز است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به روند و س��رعت رش��د صنعت چاپ‬ ‫دیجیتال به ویژه در حوزه چاپ پارچه در این پاویون‬ ‫سعی می شود به معرفی بیش��تر برندهای مطرح در‬ ‫حوزه ماش��ین االت‪ ،‬تجهی��زات و م��واد اولیه چاپ‬ ‫دیجیتال پارچه و عریض بپردازد‪ .‬از سایر بخش های‬ ‫دیگ��ر این پاویون می ت��وان به ماش��ین های اداری‪،‬‬ ‫صفحه نمایش دیجیتال و عالئم نام برد‪.‬‬ ‫زمینه های فعالیت نمایشگاه نیز شامل ماشین االت‬ ‫و خدمات چاپ‪ ،‬صنعت کارتن س��ازی‪ ،‬مقوا و کاغذ‪،‬‬ ‫چ��اپ دیجیت��ال پارچه‪ ،‬چ��اپ دیجیت��ال عریض‪،‬‬ ‫عالمت‪ ،‬نش��انه و ارتباطات تصویری و ماش��ین های‬ ‫اداری بوده است‪.‬‬ ‫تهران میزبان هفدهمین نمایشگاه حمل ونقل و خدمات شهری‬ ‫هفدهمی��ن نمایش��گاه حمل ونق��ل و خدم��ات ش��هری از‬ ‫پنجش��نبه ‪ ۱۸‬مهر در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫ایران کلید می خورد‪.‬‬ ‫در ایین گشایش این نمایشگاه پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران‬ ‫و بهمن حس��ین زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی ایران حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫شرکت های فعال در این نمایشگاه در فضای زیر پوشش ‪۱۵‬‬ ‫هزار مترمربع از وزراتخانه ها‪ ،‬سازمان ها و شرکت های خصوصی‬ ‫و دولتی حضور خواهند یافت‪.‬‬ ‫ب��ا تالش های مس��تمر و رش��د کم��ی و کیفی نمایش��گاه‬ ‫حمل ونقل و خدمات ش��هری‪ ،‬این نمایشگاه در انجمن جهانی‬ ‫صنایع نمایش��گاهی( ‪ ) UFI‬و انجمن نمایش��گاهی ‪ IAEE‬و‬ ‫انجمن تبلیغات اسیا (‪ )AAA‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫از اه��داف این نمایش��گاه می ت��وان به معرفی دس��تاوردها‪،‬‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های ش��رکت ها‪ ،‬نهادها و س��ازمان های‬ ‫داخل��ی وخارجی در زمینه ناوگان حمل ونقل عمومی‪ ،‬خدمات‬ ‫و صنایع وابس��ته‪ ،‬خودروهای س��نگین‪ ،‬ماشین االت عمرانی و‬ ‫راه سازی‪ ،‬وسائط نقلیه سبک و سنگین‪ ،‬خودروهای مخصوص‬ ‫و تجاری‪ ،‬ترافیک و صنایع وابس��ته‪ ،‬عمران و توس��عه شهری‪،‬‬ ‫مدیریت جامع شهری‪ ،‬مکانیزاسیون خدمات شهری‪ ،‬مبلمان و‬ ‫زیباسازی شهری اشاره کرد‪.‬‬ ‫توس��عه زیربناهای حمل ونقل ش��هری‪ ،‬انتق��ال دانش فنی‬ ‫و فناوری روز و کارامد به کش��ور در راس��تای رش��د کیفی و‬ ‫کم��ی محص��والت داخل��ی و توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی و‬ ‫ایج��اد ظرفیت های جدی��د در بخش تولی��د رقابتی و نمایش‬ ‫دس��تاوردهای مورد نظر‪ ،‬اش��نایی با الگوهای موفق جهانی در‬ ‫عرصه حمل ونقل کاال و مسافر و نیازمندی های کشور و فراهم‬ ‫کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی و‬ ‫خارجی نیز از اهدافی است که با برگزاری هفدهمین نمایشگاه‬ ‫حمل ونقل و خدمات شهری میسر می شود‪.‬‬ ‫استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان صنعت حمل ونقل نیز‬ ‫حض��ور ویژه ای در هفدهمین نمایش��گاه حمل ونقل و خدمات‬ ‫شهری خواهند داشت‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬برگزاری جلس��ه های ‪ B2B‬بین‬ ‫استارت اپ ها و تاجران حوزه حمل ونقل در حاشیه هفدهمین‬ ‫نمایش��گاه حمل ونق��ل و خدم��ات ش��هری به منظ��ور انعقاد‬ ‫تفاهمنامه های همکاری از دیگر برنامه های این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬هفدهمین نمایش��گاه حمل ونق��ل و خدمات‬ ‫ش��هری از ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۱‬مهر از س��اعت ‪ ۹‬صبح ت��ا ‪ ۱۷‬میزبان‬ ‫بازدیدکنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫اغاز به کار نمایشگاه حمایت از تولید داخل همراه اول‬ ‫نمایش��گاه دائمی حمایت از تولید داخل همراه اول یکشنبه‬ ‫با حضور دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران به طور رسمی‬ ‫اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گس��ترش نیوز‪ ،‬این رویداد با حضور‬ ‫فرامرز رس��تگار‪ ،‬دبیر و عضو هیات مدیره س��ندیکای صنعت‬ ‫مخابرات ایران‪ ،‬نمایشگاه دائمی حمایت از تولید داخل اپراتور‬ ‫اول در برج همراه کلید خورد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬همراه اول به عنوان بزرگ ترین حامی‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده داخل��ی و ارائه دهندگان محصوالت‬ ‫بومی‪ ،‬در راستای سیاست های تبیین شده در وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالعات و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه برگزاری نمایش��گاه دائمی حمایت از تولی��د داخل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه عالوه بر تجهیزات ‪ passive‬ش��بکه که‬ ‫ام��کان تولید ان در داخل وج��ود دارد‪ ،‬محصوالت و خدمات‬ ‫موردنیاز بخش های فنی ش��بکه نیز ارائه خواهد ش��د‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب تامین کنندگان تجهیزات و محص��والت و راهکارهای‬ ‫مخابراتی خواهند توانس��ت با حضور در این نمایشگاه‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه ارائه محص��والت خود یا انج��ام مذاکرات فن��ی و معرفی‬ ‫خ��ود اق��دام کنن��د‪ .‬این فض��ا با ه��دف تس��هیل تعامالت با‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬افزایش شفافیت ها‪ ،‬اماده سازی محیط رقابتی‬ ‫و حمایت از ش��رکت های نوپا در کنار شرکت های باسابقه‪ ،‬در‬ ‫راستای هدفمندسازی تولید و فعالیت های پژوهشی مبتنی بر‬ ‫نیاز بازار راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬همراه اول در سال های اخیر ضمن پایبندی‬ ‫کامل به مصوبه ‪ ۱۶۳‬کمیس��یون تنظیم مق��ررات‪ ،‬رتبه برتر‬ ‫اس��تفاده حداکث��ری از منابع و مهارت ه��ای ایرانی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫با اجرای پروژه حذف رمز دوم کارت های بانکی‪ ،‬به زودی‬ ‫عرصه برکالهبرداران بانکی تنگ می شود‬ ‫‹ ‹رمز یکبار مصرف به جای رمز دوم‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با گسترده شدن خریدهای اینترنتی‬ ‫و افزایش سوءاس��تفاده های س��ایبری از تراکنش های‬ ‫بانکی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ال گذش��ته تصمیم گرفت با‬ ‫هدف افزای��ش امنیت تراکنش های الکترونیکی‪ ،‬پروژه‬ ‫رمزه��ای دوم یکبارمصرف( رم��ز پویا) را در دس��تور‬ ‫کار خود ق��رار دهد و با جایگزین��ی رمز یکبارمصرف‬ ‫با برداش��ت های غیرمجاز مقابله جدی کند‪ .‬اگرچه از‬ ‫همان زمان‪ ،‬بانک ها موظف ش��دند تا زیرس��اخت های‬ ‫الزم را برای ارائه رمز یکبارمصرف به مشتریان خود تا‬ ‫پایان اذر ‪ ۱۳۹۷‬ایجاد کنند اما به دلیل ایجاد نش��دن‬ ‫این زیرس��اخت ها در برخی از بانک ها‪ ،‬اجرای گسترده‬ ‫ط��رح تحقق نیافت و اجرای این طرح به زمان دیگری‬ ‫موک��ول ش��د‪ .‬در پی این ماج��را‪ ،‬بان��ک مرکزی این‬ ‫بانک ها را مسئول جبران خسارت مشتریان در صورت‬ ‫بروز کالهبرداری کرد و مقرر ش��د ک��ه ارائه رمزهای‬ ‫یکبارمصرف از خرداد امس��ال از سوی تمامی بانک ها‬ ‫اجرایی شود که البته این بار هم به دالیلی این موضوع‬ ‫به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�نامه دادس�تان کل درباره تراکنش‬ ‫مجرمانه‬ ‫اگرچ��ه در این میان برخ��ی از بانک ها خدمات رمز‬ ‫یکبارمص��رف را ارائه می دهند اما عملیاتی ش��دن این‬ ‫طرح به ش��کل گس��ترده و الزامی هنوز شکل اجرایی‬ ‫ب��ه خ��ود نگرفته و همچن��ان عملیاتی ش��دن ان در‬ ‫دس��تور کار بانک مرک��زی قرار دارد‪ .‬این ش��رایط در‬ ‫حالی است که پیش از این پلیس فتا و سایر نهادهای‬ ‫مس��ئول از بانک مرکزی خواسته اند که برای ارائه رمز‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در سال های گذش��ته رشد فناوری های گوناگون در‬ ‫ی و ورود‬ ‫بخش ه��ای مختلف اقتصاد از جمل��ه بانکدار ‬ ‫ابزارها و خدمات نوین بانکی سهولت زیادی را در امور‬ ‫بانکی ایجاد کرد‪ .‬این مهم سبب ش د تا تغییرات زیادی‬ ‫در س��بک زندگی مردم ب��ه وجود اید‪ .‬مدت هاس��ت‬ ‫ح می دهند به جای اس��تفاده از پول نقد‬ ‫مردم ترجی�� ‬ ‫و حض��ور فیزیک��ی در ش��عب بانک ها و ایس��تادن در‬ ‫صف های طویل‪ ،‬با در اختیار داشتن یک کارت بانکی‬ ‫و بکارگیری ابزارها و روش های مختلف بانکداری‪ ،‬امور‬ ‫بانکی ش��ان را انج��ام دهند و به کارهای روزمره ش��ان‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ورود ابزاره��ای نوین در ح��وزه بانکداری و‬ ‫متنوع شدن ابزارهای پرداخت‪ ،‬تحول بزرگی در نظام‬ ‫بانکی کشور ایجاد و امور بانکی را تسهیل کرد‪ ،‬ریسک‬ ‫نقل وانتقال پول را در جامعه کاهش داد و صرفه جویی‬ ‫زی��ادی را در هزین��ه و وقت مردم به وج��ود اورد اما‬ ‫ب��ه هر حال این تح��ول در کنار مزیت ه��ای زیادش‪،‬‬ ‫مش��کالتی را نیز با خود همراه ک��رد و چالش هایی را‬ ‫برای افراد جامعه به وجود اورد‪ .‬کالهبرداری اینترنتی‬ ‫با روش های مختلف برداش��ت غیرمجاز از حساب های‬ ‫بانکی افراد‪ ،‬در حالی در س��ال های اخیر شیوع زیادی‬ ‫پی��دا ک��رده و ضررهای هنگفت��ی به مال اف��راد زده‬ ‫که مدت هاس��ت بخش��ی از اخبار ح��وادث را همین‬ ‫موضوع ها به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬خبرهایی که‬ ‫مربوط به س��رقت اطالعات کارت های عابربانک و هک‬ ‫اینترنتی حس��اب های بانکی در ابعاد گوناگون اس��ت‬ ‫که مالباختگان در این ن��وع از کالهبرداری های مالی‬ ‫بیش��تر از طریق فیش��ینگ‪ ،‬کپی کردن کارت بانکی‬ ‫با اس��کیمر‪ ،‬برداش��ت اینترنتی و انتقال وجه با عنوان‬ ‫مس��ابقات تلفنی و تلویزیونی یا به قصد کمک و انجام‬ ‫عم��ل خیرخواهانه به نام موسس��ه های خیریه‪ ،‬به دام‬ ‫کالهبرداران افتاده اند‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬افزایش شگردها و روش های کالهبرداری‬ ‫که درپی هر روز بر تعداد مالباختگان افزوده می شود‪،‬‬ ‫سبب ش��ده تا در سال های گذشته هشدارهای زیادی‬ ‫درباره ش��یوه های کالهب��رداری به مردم داده ش��ود‬ ‫و راهکارهای��ی برای این موضوع اندیش��یده ش��ود که‬ ‫متاس��فانه هنوز افراد زیادی هس��تند ک��ه قربانی این‬ ‫کالهبرداری ه ا می ش��و ند و بخش��ی از مال ش��ان را از‬ ‫دست می دهند‪.‬‬ ‫م��ردم باید متوجه باش��ند که راه کالهبرداری هم��واره وجود دارد‬ ‫و در زم��ان انجام تراکنش ه��ای بانکی باید از اطالع��ات کارت بانکی‬ ‫به شدت مراقبت کنند‬ ‫دوم یکبارمص��رف و پویا به م��ردم اقدام کند تا امنیت‬ ‫کاربران افزایش یابد‪ .‬با توجه به نامه اخیر دادس��تانی‬ ‫کل کش��ور‪ ،‬به نظر می رسد بانک ها باید سریع تر برای‬ ‫ارائه خدمات رم��ز دوم پویا اقدام کنند زیرا در صورت‬ ‫وج��ود کالهبرداری ه��ای اینترنتی ک��ه در ان از رمز‬ ‫ایستا استفاده شده‪ ،‬خودشان متخلف و مجرم شناخته‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬دادستان کل کش��ور به تازگی به تمامی‬ ‫دادستان های عمومی سراسر کشور ابالغ کرده اگر در‬ ‫طول رس��یدگی به پرونده یک کالهبرداری اینترنتی‬ ‫مش��خص ش��د تراکنش مجرمانه به واس��طه رمز دوم‬ ‫اعالم و دستور‬ ‫ایستا (ثابت) انجام ش��ده‪ ،‬بانک متخلف ‬ ‫پرداخت خسارت بزه دیده صادر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیات�ی ش�دن رمزه�ای یکبارمص�رف‪،‬‬ ‫به زودی‬ ‫به هر حال‪ ،‬با افزایش حمله های فیشینگ و سرقت‬ ‫اطالعات اینترنتی‪ ،‬رئیس پلیس فتا روز گذشته تاکید‬ ‫کرد به زودی رمزهای یکبارمصرف با هماهنگی بانک‬ ‫مرکزی عملیاتی می ش��ود و پیش بینی کرده اس��ت‬ ‫این موضوع درص��د قابل توجهی از جرایم اینترنتی را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬ان طور که سردار وحید مجید در این باره‬ ‫گفته اس��ت‪ ،‬جرایم اینترنتی شایع در فضای مجازی‬ ‫شامل برداش��ت اینترنتی غیرمجاز‪ ،‬کالهبرداری های‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬هتک حیثیت‪ ،‬مزاحمت ه��ای اینترنتی و‬ ‫دسترس��ی غیرمجاز به داده ها اس��ت ک��ه به زودی با‬ ‫تدابیری که اندیشیده ش��ده رمزهای یکبارمصرف با‬ ‫هماهنگ��ی بانک مرکزی عملیاتی می ش��ود؛ اگر این‬ ‫اتفاق بیفت��د درصد قابل توجه��ی از جرایم اینترنتی‬ ‫کاه��ش خواهد یاف��ت‪ .‬وی با اذعان ب��ه این موضوع‬ ‫که در حوزه س��ایبر ب��ا مجرمانی س��روکار داریم که‬ ‫از فن��اوری اطالعات در این حوزه اس��تفاده می کنند‬ ‫ص در این زمینه هس��تند‪،‬‬ ‫و دارای مطالع��ات و تخص ‬ ‫ادامه داد‪ :‬طبیعی است پلیسی که در این زمینه ورود‬ ‫می کند هم باید از دانش بسیار زیادی برخوردار باشد‬ ‫که تاکنون قاطعانه با جرایم اینترنتی مقابله ش��ده و‬ ‫این موضوع استمرار دارد‪.‬‬ ‫به ه��ر ح��ال‪ ،‬موض��وع عملیاتی ش��دن رمزهای‬ ‫یکبارمصرف به ص��ورت الزامی در حالی همچنان در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد که با اجرایی ش��دن این طرح‬ ‫قرار اس��ت رمزهای دوم ایس��تا‪ ،‬یعن��ی رمزهایی که‬ ‫درحال حاضر در حال اس��تفاده است‪ ،‬باطل و پس از‬ ‫ان مش��تریان برای اس��تفاده از رمز دوم‪ ،‬از رمزهای‬ ‫یکبارمص��رف اس��تفاده کنند تا از این بابت س��ارقان‬ ‫دیگ��ر نتوانند به راحتی با اس��تفاده از اطالعات کارت‬ ‫در کنار رمز دوم ثابت‪ ،‬اقدام به خالی کردن حس��اب‬ ‫افراد کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬فناوری رمزهای یکبارمصرف‬ ‫می توان��د امنی��ت در تراکنش ه��ا ب��ر پای��ه کارت را‬ ‫افزایش و باعث کاهش جرائم بانکی و برداش��ت های‬ ‫غیرمجاز در س��طح گس��ترده ای ش��و د به طوری که‬ ‫میزان قربانیان فیش��ینگ و تهدیدهای س��ایبری به‬ ‫طور جدی کم ش��ود اما بی تردید اجرای نتیجه بخش‬ ‫این سیاس��ت باید همراه با بستر سازی و اطالع رسانی‬ ‫باش��د‪ ،‬ضمن اینکه بای��د این موض��وع را هم در نظر‬ ‫گرفت که فناوری با سرعت در حال پیشرفت است و‬ ‫متناسب با ان‪ ،‬کالهبرداری های اینترنتی نیز هر روز‬ ‫ش��کل جدیدتری به خود می گیرن��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫کاربران باید دقت بیش��تری در بهره گیری از خدمات‬ ‫بانکی و پرداخت در فضای انالین داش��ته باش��ند که‬ ‫تاثیرگذارتری��ن عامل در پیش��گیری از این تهدیدها‬ ‫اگاهی است‪ .‬تاکید کارشناسان این است که در کنار‬ ‫چنین اقدام هایی باید در راس��تای فرهنگ س��ازی و‬ ‫اطالع رسانی جامعه تالش بیشتری شود تا بلکه مردم‬ ‫نسبت به روش ها و شگردهای کالهبرداری و عواقبی‬ ‫که می تواند برای شان داشته باشد اگاه باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با فرهنگ سازی و اطالع رسانی‬ ‫است‬ ‫علیرضا ش��اهرخ‪ ،‬کارش��ناس حوزه بانک��ی در این‬ ‫ب��اره در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه افزایش‬ ‫کالهبرداری ه��ای اینترنتی با روش ه��ای مختلف با‬ ‫هدف برداش��ت غیرمج��از از حس��اب های بانکی‪ ،‬در‬ ‫حالی در س��ال های اخیر افراد زی��ادی را از این بابت‬ ‫متضرر کرده است که با اجرای طرح رمز یکبار مصرف‪،‬‬ ‫می ت��وان تا حد زیادی جلوی این گونه کالهبرداری ها‬ ‫را گرف��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬بی تردی��د اس��تفاده از رمزه��ای‬ ‫یکبار مصرف‪ ،‬کار هکرها را بسیار پیچیده می کند که‬ ‫همی��ن موضوع احتمال کالهبرداری از حس��اب های‬ ‫بانکی را به ش��دت کاهش خواهد دا د اما باید بپذیریم‬ ‫که این روش به تنهایی کافی نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر برخی موانع س��بب‬ ‫ش��ده این طرح به شکل فراگیر اجرایی نشود‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬اگرچه بانک ها امادگ��ی الزم را در اجرای این‬ ‫طرح دارند و درحال حاض��ر هم برخی از بانک ها این‬ ‫خدمت را ارائه می دهن د اما چون خیلی از افراد هنوز‬ ‫اطالعات الزم را نس��بت به انج��ام این طرح ندارند یا‬ ‫الزام بانک ها به بخشودگی سود تسهیالت مشتریان‬ ‫بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان و کمتر از ان شرایطی را تعیین کرده و این بخشودگی‬ ‫درحال حاضر تنها در برخی از بانک ها اجرایی شده و فعال در‬ ‫تمامی بانک ها اجرایی نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬بانک مرکزی بخشنامه ای را درباره اجرای‬ ‫بن��د «ل» تبصره ماده ‪ ۱۶‬قانون بودجه امس��ال به بانک ها و‬ ‫موسسه های اعتباری ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این بخش��نامه‪ ،‬مش��موالن بخش��ودگی س��ود‬ ‫تس��هیالت ب��ا مبل��غ ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان و کمت��ر از اصل‬ ‫تس��هیالت می توانند از زمان تصویب قانون بودجه ‪ ۹۸‬فقط‬ ‫تا س��قف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان از بخش��ودگی سود تسهیالت‬ ‫اس��تفاده کنند و مازاد بر ان س��قف قابل بخش��ش نیس��ت‪.‬‬ ‫اما پیگیری ه ا حاکی از ان اس��ت که این بخش��ودگی س��ود‬ ‫درحال حاضر ش��امل مش��تریان هم��ه بانک ها نمی ش��ود و‬ ‫همچنین مشتریان باید از دو شرط کلی برای استفاده از این‬ ‫بخشودگی برخوردار باش��ند‪ .‬شهرزاد دانشمندی‪ ،‬مدیر اداره‬ ‫اعتب��ارات بانک مرکزی در این باره اظهار کرد‪ :‬در زمینه بند‬ ‫«ل» تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه امسال‪ ،‬تسهیالت کمتر از یک‬ ‫میلیارد ریال به شرطی مشمول بخشودگی سود می شوند که‬ ‫اصل تسهیالت زیر یک میلیارد ریال باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین س��ود و اصل تس��هیالت باید کمتر از‬ ‫یک میلیارد ریال باش��د و افرادی که این دو ش��رط را دارند‬ ‫در صورتی که اصل تسهیالت را به بانک عامل پرداخت کنند‬ ‫سود و جرایم شان بخشوده می شود‪.‬‬ ‫دانش��مندی تاکی��د کرد‪ :‬این بخش��ودگی فع�لا در همه‬ ‫بانک ه��ا اجرای��ی نمی ش��ود و تنه��ا بانک ه��ای دولت��ی و‬ ‫بانک های مش��مول اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی ملزم به اجرای‬ ‫این بخشنامه هستند‪ .‬بخش��نامه بخشودگی سود تسهیالت‬ ‫زی��ر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به بانک های ملی‪ ،‬صادرات‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫ملت‪ ،‬س��په‪ ،‬مس��کن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬توس��عه‬ ‫صادرات‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬پست بانک و توسعه تعاون ابالغ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دارای گوشی های هوشمند نیستند و برخی خالهای‬ ‫دیگر از این رو‪ ،‬این مباحث باعث ش��ده تا اجرای این‬ ‫طرح با تاخیر مواجه شود‪.‬‬ ‫ت در حالی ما در حوزه بانکداری‪ ،‬شاهد‬ ‫او معتقد اس ‬ ‫کالهبرداری ها و برداشت های غیرمجاز از حساب های‬ ‫بانکی هس��تیم که ش��اید بخش��ی از این ش��رایط به‬ ‫مش��کالت س��اختاری برمی گردد ک��ه در این بخش‬ ‫وجود دارد‪ .‬به گفته ش��اهرخ‪ ،‬در ح��وزه فناوری های‬ ‫بانکی‪ ،‬هنوز پس از گذش��ت س��ال ها‪ ،‬فرهنگ سازی‬ ‫و اطالع رس��انی درستی در اس��تفاده از این خدمات‬ ‫ارائه نش��ده است و هنوز مردم اگاهی درستی نسبت‬ ‫ب��ه نگهداری مناس��ب از اطالعات کارت بانکی ش��ان‬ ‫ندارند و دقیقا نمی دانند که چه عواملی ممکن اس��ت‬ ‫احتمال برداش��ت غیرمجاز از حساب ش��ان را تقویت‬ ‫کند‪ .‬این کارش��ناس با بیان اینک��ه در این بخش ما‬ ‫همچنان از نبود فرهنگ سازی و اطالع رسانی درست‬ ‫رنج می بریم‪ ،‬افزود‪ :‬مردم باید متوجه باش��ند که راه‬ ‫کالهب��رداری هم��واره وج��ود دارد و در زمان انجام‬ ‫تراکنش ه��ای بانکی بای��د از اطالع��ات کارت بانکی‬ ‫به ش��دت مراقب��ت کنن��د و این موضوعی اس��ت که‬ ‫نیاز به اطالع رس��انی و اگاهی دادن دارد‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫صفحه های جعلی پرداخت‪ ،‬نرم افزارها و س��ایت های‬ ‫غیرمج��از‪ ،‬درگاه ه��ای غیرمعتبر و‪ ...‬از س��وی افراد‬ ‫می تواند زمینه کالهبرداری را برای سودجویان فراهم‬ ‫کند و این ضررهای زیادی را متوجه افراد خواهد کرد‬ ‫که این موضوع با کمی دقت و اگاهی قابل رفع است‪.‬‬ ‫زهر ه محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رعایت نکات امنیتی الزامی است‬ ‫محمدمراد بیات دیگر کارش��ناس حوزه بانکی نیز‬ ‫در ای��ن باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه ورود‬ ‫ابزارهای خدم��ات الکترونیک بانک��ی و فناوری های‬ ‫جدید در عین حال که باعث سهولت در انجام معامالت‬ ‫بانکی شده‪ ،‬تخلف ها و سوءاستفاده های جدیدی را در‬ ‫این حوزه ایجاد کرده که این موضوع ضررهای زیادی‬ ‫را به برخ��ی از افراد وارد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با ورود‬ ‫کارت های بانک��ی و خدمات نوین بانکداری‪ ،‬ش��اهد‬ ‫هس��تیم که هکرها و س��ارقان از روش های مختلف‬ ‫دست به برداشت غیرمجاز از حساب های می زنند که‬ ‫این موضوع با برخی اقدام ها می تواند تاحدی قابل رفع‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه فراهم ک��ردن امنیت س��امان ه و‬ ‫س��رویس های خدمات بانکی‪ ،‬رعای��ت نکات امنیتی‬ ‫از س��وی کاربران و همچنین نقش کنترلی و نظارتی‬ ‫نهاد های انتظامی در این ح��وزه‪ ،‬از جمله اقدام هایی‬ ‫اس��ت که می تواند بخ��ش زی��ادی از کالهبرداری ها‬ ‫را در ای��ن ح��وزه کم کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬بی ش��ک در کنار‬ ‫ایج��اد امنیت در نظام های بانکی و پیگیری و نظارت‬ ‫تخلف ه��ا و روش ه��ای کالهبرداری‪ ،‬خ��ود کاربران‬ ‫و دارن��دگان کارت ه��ای بانکی نی�� ز می توانند نقش‬ ‫بس��یار مهمی در کاهش تخلف ه��ا و کالهبرداری ها‪،‬‬ ‫ایفا کنن��د‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬کاربران باید به‬ ‫هش��دارهایی که به انها در این زمینه داده می ش��ود‬ ‫دقت بیشتری داش��ته باشند‪ .‬وجود چنین مشکالتی‬ ‫در این حوزه نش��ان می دهد که ما هنوز نتوانسته ایم‬ ‫در حوزه فرهنگ سازی و اطالع رسانی خوب کار کنیم‬ ‫و هنوز ضعف جدی در این بخش وجود دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه کاهش کالهبرداری ه��ا در این‬ ‫بخش‪ ،‬نیاز به اقدام های اساس��ی دارد که می تواند از‬ ‫طریق اطالع رسانی و فرهنگ سازی درست به جامعه‬ ‫محقق ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها باید در زم��ان ارائه این‬ ‫خدمات‪ ،‬مشتریان ش��ان را نس��بت به نحوه استفاده‬ ‫درس��ت از این س��رویس ها و مخاطرات��ی که ممکن‬ ‫اس��ت برای ش��ان ایجاد کند اگاه کنند‪ .‬م��ردم باید‬ ‫اطالع درس��تی از شیوه های کالهبرداری و اتفاق های‬ ‫پس از ان داش��ته باش��ند‪ .‬ب��ه گفت��ه او‪ ،‬اگر چنین‬ ‫تخلف هایی در حال افزایش اس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫هنوز برای اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی جای کار‬ ‫زیاد وجود دارد و هشدارها در این زمینه کافی نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیرضا شاهرخ‬ ‫محمدمراد بیات‬ ‫ریزش ‪ ۶۰۰۰‬واحدی نماگر تاالر شیشه ای‬ ‫معامالت تاالر شیشه ای دیروز با ریزش ‪ ۶۴۴۰‬واحدی شاخص‬ ‫کل ب��ورس و رس��یدن این متغیر به ‪ ۳۱۴‬ه��زار و ‪ ۴۶۸‬واحد به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬جزئیات داد و س��تدهای بازار سهام بر اساس‬ ‫امارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص های معامالتی‬ ‫در بازار س��هام دیروز با کاهش ش��دید روبه رو ش��دند‪ .‬بر اساس‬ ‫امارهای معامالتی‪ ،‬دیروز بیش��تر ش��اخص های بورس با ریزش‬ ‫دسته جمعی مواجه ش��دند به طوری که شاخص کل با ‪ ۶۴۴۰‬‬ ‫ل ‪ ۲.۰۱‬درص��د به ‪ ۳۱۴‬ه��زارو ‪ ۴۶۸‬واحد‪،‬‬ ‫واح��د ری��زش معاد ‬ ‫ش��اخص نرخ «وزنی‪-‬ارزش��ی» با ‪ ۱۷۳۱‬واحد افت معادل ‪ ۲.۰۱‬‬ ‫درصد به ‪ ۸۴‬هزارو ‪ ۵۲۰‬واحد‪ ،‬ش��اخص کل «هم وزن» با ‪ ۲۴۲۳‬‬ ‫واحد رش��د معادل ‪ ۲.۵۴‬درصد به ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۵۴‬واحد‪ ،‬شاخص‬ ‫نرخ «هم وزن» با ‪ ۱۶۲۱‬واحد افزایش‪ ،‬معادل ‪ ۲.۵۴‬درصد به ‪۶۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۹۰‬واحد‪ ،‬ش��اخص ازاد ش��ناور با ‪ ۸۷۸۰‬واحد کاهش‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۲.۳۵‬درصد به ‪ ۳۶۴‬هزار و ‪ ۷۸۰‬واحد‪ ،‬شاخص بازار اول‬ ‫با ‪ ۵۱۲۲‬واحد افت معادل ‪ ۲.۲۱‬درصد به ‪ ۲۲۶‬هزارو ‪ ۶۵۱‬واحد‬ ‫و ش��اخص بازار دوم با ‪ ۱۱۱۱۷‬واحد کاهش معادل ‪ ۱.۶۹‬درصد‬ ‫ی دیگر‪ ،‬جزئیات داد و‬ ‫به ‪ ۶۴۷‬هزار و ‪ ۹۹۶‬واحد رس��ید‪ .‬از س��و ‬ ‫ستدهای دیروز مشخص می کند که ‪ ۷‬نماد «وبملت با ‪ ۴۲۲‬واحد‪،‬‬ ‫رمپنا با ‪ ۳۲۴‬واحد‪ ،‬فوالد با ‪ ۳۰۵‬واحد‪ ،‬اخابر با ‪ ۳۰۲‬واحد‪ ،‬وامید‬ ‫با ‪ ۲۰۶‬واحد‪ ،‬ومعادن با ‪ ۱۷۰‬واحد و رانفور با ‪ ۱۵۴‬واحد» افت‪،‬‬ ‫بیش��ترین تاثیر منفی را در کاهش ش��اخص کل بورس بر جای‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫در عی��ن حال نگاهی به امارهای معامالتی دیروز بازار س��هام‬ ‫مش��خص می کند‪ :‬نرخ س��هام نمادهای «غمهرا‪ ،‬حپترو‪ ،‬چکاوه‪،‬‬ ‫رتکو‪ ،‬غشهد‪ ،‬لپارس و سغرب» بیشترین افزایش نرخ و نمادهای‬ ‫«سقاین‪ ،‬دسبحان‪ ،‬دفارا‪ ،‬دیران‪ ،‬والبر‪ ،‬دجابر و دامین» بیشترین‬ ‫کاهش نرخ را در بازار س��هام رق��م زدند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در پایان‬ ‫چهارمی��ن روز معامالت��ی بورس در هفته ج��اری‪ ،‬در ‪ ۴۲۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۵‬نوب��ت معامالت��ی‪ ۴ ،‬میلی��ارد و ‪ ۹۹۴‬میلیون برگه اوراق‬ ‫به��ادار به ارزش ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۹۶۱‬میلیارد تومان در بورس معامله‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر حمله ه��ای فیش��ینگ و‬ ‫س��ایت های جعل��ی در فض��ای پرداخت کش��ور‬ ‫افزای��ش پیدا کرده اند تا جای��ی که بانک مرکزی‬ ‫ب��رای افزای��ش امنیت و کاه��ش کالهبرداری ها‬ ‫نسبت به اطالع رس��انی و همکاری با سایر نهادها‬ ‫برای شناس��ایی و برخورد با کالهبرداران سایبری‬ ‫اقدام های��ی را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داد اما‬ ‫م��وج جدید و بزرگ کالهبرداری های فیش��ینگ‬ ‫ب��ا طراحی صفحه ه��ای درگاه پرداخت اینترنتی‬ ‫جعلی بس��یار مش��ابه با صفحه ه��ای اصلی باعث‬ ‫شده تا تهدیدی پیش روی شهروندان باشد و نیاز‬ ‫اس��ت تا تمامی افراد هنگام انجام عملیات بانکی‬ ‫و خری��د در فضای مجازی‪ ،‬توج��ه و دقت الزم را‬ ‫ب��ه عمل اورن��د تا دچار کالهبرداری و خس��ارت‬ ‫نش��وند‪ .‬رعایت ایمن��ی رم��ز دوم کارت بانکی و‬ ‫توج��ه به اصال��ت درگاه های پرداخ��ت به منظور‬ ‫انج��ام تراکنش برای جلوگی��ری از افتادن در دام‬ ‫کالهبرداران با ترفند فیشینگ و سرقت اطالعات‬ ‫کارت بانکی ضروری اس��ت‪ .‬همچنین باید قبل از‬ ‫وارد کردن اطالعات کارت بانکی و انجام تراکنش‬ ‫نکات امنیتی درگاه پرداخت را بررس��ی کرد که از‬ ‫جمله انها باید به وجود قفل س��بز در نوار ادرس‬ ‫اینترن��ت‪ ،‬وجود پروتکل ‪ ،Https‬قرار گرفتن نام‬ ‫دامنه ش��اپرک به صورت مث��ال ‪https: //xxx.‬‬ ‫‪ shaparak.ir‬و تغیی��ر هر باره تصویر امنیتی و‬ ‫جایگاه اعداد در صفحه کلید مجازی اشاره داشت؛‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬هموار ه پلیس فتا توصیه کرده که‬ ‫ب��ه منظور انجام تراکنش های اینترنتی از وای فای‬ ‫عمومی یا ش��بکه های اینترنتی که به امنیت انها‬ ‫اعتماد ندارید اس��تفاده نکنید تا احتمال س��رقت‬ ‫اطالع��ات کارت بانکی کاه��ش پیدا کند‪ .‬افزایش‬ ‫حمله ه��ای فیش��ینگ و کالهبرداری های انالین‬ ‫ای��ن موضوع را به یک��ی از مهم ترین موضوع ها در‬ ‫کش��ور تبدیل ک��رده که در این ب��اره نظام بانکی‬ ‫و نهاد ه��ای امنیتی از جمله پلیس فتا نس��بت به‬ ‫ان دغدغه ه��ای ج��دی دارند و ت�لاش می کنند‬ ‫ت��ا ب��ا راهکارهای��ی ب��رای پیش��گیری و کاهش‬ ‫کالهبرداری ه��ا اق��دام کنن��د‪ .‬در همین زمینه با‬ ‫تع��دادی از مدی��ران بخش امنیت ش��بکه بانکی‬ ‫گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫مهران مستاجری‪ ،‬معاون سیاست گذاری اداره‬ ‫کل امنیت بانک ملت در گفت وگو با ایبِنا با اشاره‬ ‫به حمله های فیشینگ گفت‪ :‬با توجه به گستردگی‬ ‫خدمات الکترونیکی بانکی در سطح کشور‪ ،‬طبیعی‬ ‫است اتفاق هایی از جنس فیشینگ اجتناب ناپذیر‬ ‫است؛ باید تمامی ذی نفعان مسئولیت و نقش خود‬ ‫را در حوزه شناس��ایی و پیش��گیری از حمله ها و‬ ‫کالهبرداری ها به درس��تی ایف��ا کنند‪ .‬ایت‪ ،‬مدیر‬ ‫کنترل و ارزیابی امنیت اطالعات شرکت خدمات‬ ‫انفورماتیک نیز درباره حمله های فیشینگ اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬حمله های فیش��ینگ از جنس حمله هایی‬ ‫نیس��تند که به سادگی قابل مدیریت باشند و تمام‬ ‫دنیا به حمله هایی مانند فیش��ینگ مبتال هستند؛‬ ‫اطالع رسانی نخس��تین راهکاری به شمار می رود‬ ‫که از س��وی ش��بکه بانکی و فعاالن این حوزه باید‬ ‫به ش��هروندان ارائه ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬شناس��ایی‬ ‫سایت های فیشینگ و برخورد با انها اقدامی است‬ ‫که باید از س��وی مس��ئوالن زیرساخت شبکه ای‬ ‫کل کش��ور انجام ش��ود و خارج از ش��بکه بانکی و‬ ‫بانک مرکزی به شمار می رود؛ اعتقاد دارم فقط از‬ ‫ش��هروندان نمی توان انتظار داشت که سایت های‬ ‫فیشینگ را شناسایی کنند و برخی از این سایت ها‬ ‫تا حدی ماهرانه طراحی و اجرا ش��ده اند که افراد‬ ‫متخصص را ب��ه وارد کردن اطالعات بانکی جلب‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیر کنترل و ارزیابی امنیت اطالعات شرکت‬ ‫خدم��ات انفورماتیک با اش��اره به میزان جرایم و‬ ‫پرونده های فیشینگ و کالهبرداری های انالین‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امار رسمی از کالهبرداری هایی‬ ‫از جمل��ه فیش��ینگ در کش��ور وجود ن��دارد اما‬ ‫بررس��ی وضعیت سامانه کاشف به عنوان سامانه‬ ‫تعاملی پیگی��ری جرایم و کالهبرداری ها حاکی‬ ‫از ان اس��ت که تعداد پرونده ها بس��یار زیاد است‬ ‫که البته این دس��ته از جرایم در دنیا وجود دارد‬ ‫و در ایران نیز ش��اهد ان هس��تیم‪ .‬وی در زمینه‬ ‫اقدام ه��ای الزم در ص��ورت واردکردن اطالعات‬ ‫در صفح��ات فیش��ینگ و ق��رار گرفت��ن در دام‬ ‫کالهب��رداران گفت‪ :‬نخس��تین اقدامی که مردم‬ ‫باید انجام دهند این اس��ت که کارت بانکی را از‬ ‫طریق درگاه های اعالمی مس��دود کنند و سپس‬ ‫ب��رای ش��کایت و پیگیری به پلی��س فتا مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬همچنین حس��ین پور طاهری‪ ،‬کارشناس‬ ‫ح��وزه امنیت گفت‪ :‬بانک ه��ا و بانک مرکزی در‬ ‫زمین��ه کالهبرداری ها و حمله ه��ا اقدام هایی را‬ ‫انج��ام داده اند اما فراگیر نش��ده اس��ت؛ کارهای‬ ‫مقطعی از سوی یک یا دو بانک کفایت نمی کند‬ ‫و برخورد با فیش��ینگ عزم��ی جدی می خواهد‬ ‫ک��ه فرات��ر از بانک مرکزی ب��وده و نیازمند ورود‬ ‫نهادهای��ی از جمله وزارت ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالعات است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫راهکارهای مقابله‬ ‫با کالهبرداران‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹کمک بانک پارس�یان به موکب‬ ‫المهدی(عج) شمیرانات‬ ‫بانک پارسیان مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال به‬ ‫موکب المهدی(عج) شهرس��تان شمیرانات‬ ‫برای خدمت رس��انی به زائ��ران اربعین اهدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان‪،‬‬ ‫موک��ب المهدی(ع��ج) در نقطه صفر مرزی‬ ‫مهران(میدان اربعین) به ارائه خدمت رسانی‬ ‫ب��ه زائران می پردازد و ب��ا توجه به موقعیت‬ ‫اقلیمی شهرس��تان مهران و هوای گرم این‬ ‫منطق��ه و نیاز مبرم این موکب به دس��تگاه‬ ‫سردخانه‪ ،‬بانک پارسیان مبلغ ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال بابت خرید ‪ ۲‬دس��تگاه س��ردخانه زیر‬ ‫صف��ر و باالی صف��ر برای نگه��داری اقالم‬ ‫موردنی��از و نگه��داری مواد غذای��ی به این‬ ‫موکب اهدا کرده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬همچنی��ن در راس��تای‬ ‫خدمت رس��انی بانک��ی ب��ه زائ��ران‪ ،‬بان��ک‬ ‫پارس��یان‪ ۴ ،‬خودرو هر ک��دام ویژه حامل‬ ‫‪ ۲‬خودپرداز س��یار‪ ،‬در مرزهای خس��روی‪،‬‬ ‫ش��لمچه‪ ،‬چذابه‪ ،‬مهران مستقر کرده است‬ ‫که از ‪ ۱۳‬تا مهر اقدام به ارائه خدمات مالی‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعته به کاروان های عزاداری اربعین‬ ‫حسینی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹می�زان طرح ه�ای اش�تغالزایی‬ ‫روستایی مصوب بانک سینا‬ ‫طرح های اشتغالزایی روستایی مصوب در‬ ‫بانک س��ینا به مرز ‪ ۴۰۰۰‬رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬در راستای ایفای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬اعطای تسهیالت‬ ‫به طرح های اش��تغالزایی روس��تایی از سال‬ ‫‪ ۹۴‬در بانک س��ینا اغاز ش��ده ک��ه بر این‬ ‫اساس تا پایان شهریو ر امسال ‪ ۳۹۷۲‬طرح‬ ‫ب��ه مبلغ بیش از ‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۵۱۵‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت با امکان اش��تغالزایی برای‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۲۸۰۰۰‬نف��ر به تصویب رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬از این مصوبه ها‪،‬‬ ‫‪ ۳۲۴۳‬ط��رح‪ ،‬تس��هیالت مرب��وط را بیش‬ ‫از ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۲۲۰‬میلی��ارد ریال دریافت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬همچنی��ن از مجم��وع طرح های‬ ‫مصوب‪ ۲۳۸۱ ،‬طرح به مبلغ بیش از ‪۶۸۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال با اش��تغالزایی برای ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۱۱‬نفر به بهره برداری رس��یده اس��ت و‬ ‫این طرح ها در عمل خدمات رس��انی خود را‬ ‫اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫عم��ده ای��ن طرح ه��ا در ح��وزه صنعت‪،‬‬ ‫خدم��ات‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬صنایع بس��ته بندی‪،‬‬ ‫دامپروری و مانند ان است که از تسهیالت‬ ‫یارانه دار بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی کس�به قش�م از بیم�ه‬ ‫سرمد‬ ‫بیمه س��رمد کمتر از ‪ ۳‬روز پس از حادثه‬ ‫سیل در استان هرمزگان‪ ،‬نسبت به بررسی‪،‬‬ ‫رس��یدگی و پرداخ��ت خس��ارت های ای��ن‬ ‫حادثه اقدام کرد‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه سرمد‪ ،‬کس��به بازار قدیم گلستان در‬ ‫جزیره قشم‪ ،‬در پی عملکرد سریع و مطلوب‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬با نصب بنر از تسریع در ارائه‬ ‫خدم��ات بیمه ای و پرداخت خس��ارت های‬ ‫این حادث��ه در کوتاه ترین زم��ان ممکن از‬ ‫هیات مدی��ره‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬مدی��ر بیمه های‬ ‫اتش س��وزی و سرپرست اس��تان هرمزگان‬ ‫بیمه س��رمد قدردانی کردن��د‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزاید‪ :‬حادثه س��یل در ش��رق اس��تان‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬تاکن��ون خس��ارت های مالی و‬ ‫جانی زیادی به جا گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مکاتب�ه بیم�ه اس�یا ب�ا کان�ون‬ ‫کارشناس�ان دادگس�تری ب�رای‬ ‫ارزیابی امالک‬ ‫ش��رکت بیمه اس��یا اعالم ک��رد که این‬ ‫ش��رکت در زمین��ه ارزیاب��ی ام�لاک برای‬ ‫افزای��ش س��رمایه با کان��ون کارشناس��ان‬ ‫رسمی دادگستری مکاتبه کرده است که به‬ ‫محض حصول نتیج��ه و در مراحل قانونی‪،‬‬ ‫اطالع رسانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت بیمه اس��یا با نماد «اس��یا» در‬ ‫اطالعی��ه ای ب��ا عن��وان «شفاف س��ازی در‬ ‫خصوص نوس��ان نرخ س��هام» و با اس��تناد‬ ‫م��اده ‪ ۱۷‬مک��رر ش��یوه نامه اجرای��ی نحوه‬ ‫انج��ام معام�لات در ب��ورس اوراق به��ادار‬ ‫ته��ران اعالم کرد که از تاریخ گزارش��گری‬ ‫قبلی(صورت های مالی و گزارش تفس��یری‬ ‫مدیریت دوره مالی ‪6،9/۱۲‬و‪ ۳‬ماهه منتهی‬ ‫به ‪ ۳۱‬خردا د ‪ ) ۹۸‬ت��ا مقطع فعلی تغییر با‬ ‫اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت‬ ‫رخ نداده است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم بیمه اسیا‪ ،‬در صورت وقوع‬ ‫هرگونه روی��داد با اهمی��ت‪ ،‬مراتب مطابق‬ ‫مف��اد ماده ‪ ۱۳‬ش��یوه نامه اجرایی افش��ای‬ ‫اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان‬ ‫افشا خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس کمیته وصول مطالبات بانک صنعت و معدن تاکید کرد‬ ‫وصول مطالبات عامل تجدید منابع مورد نیاز تولید‬ ‫رئیس کمیته وص��ول مطالبات بانک صنعت‬ ‫و مع��دن گفت‪ :‬وص��ول مطالب��ات‪ ،‬مهم ترین‬ ‫عامل تجدید منابع موردنیاز بانک ها اس��ت که‬ ‫در ش��رایط کنونی می توان��د نقدینگی الزم در‬ ‫راس��تای پرداخت تس��هیالت به منظور رونق‬ ‫تولید فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بانک صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬کمیته وصول مطالبات بانک صنعت‬ ‫و مع��دن به ریاس��ت اصغ��ر پاک طینت‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره و رئیس کمیت��ه وصول مطالبات‬ ‫و با حضور مدیریت های اس��تان های لرس��تان‪،‬‬ ‫کردس��تان و ایالم با میزبانی اس��تان کرمانشاه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه اصغر پاک طینت ب��ا تبیین‬ ‫وضعیت این بانک در زمینه مطالبات غیرجاری‬ ‫بیان کرد‪ :‬بررسی اهلیت و صالحیت متقاضیان‬ ‫در هن��گام اعط��ای تس��هیالت از اقدام ه��ای‬ ‫وی همچنین به بیان راهکارهای الزم درباره‬ ‫پیگیری وصول مطالبات و تعیین تکلیف دیون‬ ‫غیرج��اری‪ ،‬پرداخ��ت و اف��زود‪ :‬تقویت بخش‬ ‫وصول مطالبات در بانک و برگزاری جلسه های‬ ‫مستمر با مشتریان با اعمال نظام های تشویقی‬ ‫همچون بخش��ش جرای��م دیرک��رد مطابق با‬ ‫بخش��نامه های ابالغی بان��ک مرکزی‪ ،‬می تواند‬ ‫در کاهش مطالبات غیر جاری بانک موثر باشد‪.‬‬ ‫در طول این جلس��ه هر ی��ک از مدیریت ها‬ ‫ب��ا ارائه گزارش های خ��ود و بحث و تبادل نظر‬ ‫پیرامون انها ضمن بررس��ی نقاط قوت و ضعف‬ ‫هر واحد‪ ،‬تصمیم هایی را درباره دیون ش��رکت‬ ‫اتخ��اذ ک��رده و موارد ب��رای اج��را در اختیار‬ ‫سرپرس��تی هر اس��تان ق��رار گرف��ت‪ .‬پس از‬ ‫برگزاری جلسه یادشده‪ ،‬اعضای کمیته از واحد‬ ‫پیش��گیرانه ای است که سبب بازگشت سرمایه‬ ‫بانک خواهد شد‪.‬‬ ‫فراورده های لبنی بهارداالهو واقع در اسالم اباد‬ ‫غرب که دارای دیون غیرجاری اس��ت‪ ،‬بازدید‬ ‫و از نزدی��ک فعالی��ت و وضعیت ای��ن واحد را‬ ‫بررسی کردند‪.‬‬ ‫واح��د ایران خ��ودرو کرمانش��اه واق��ع در‬ ‫شهرستان صحنه واحد صنعتی دیگری بود که‬ ‫کمیته وصول مطالبات از ان بازدید کرده و در‬ ‫زمینه نحوه تعامل ش��رکت یادش��ده با بانک و‬ ‫تعیین تکلیف اخرین تسهیالت پرداختی ان به‬ ‫تصمیم گیری پرداخت‪.‬‬ ‫در پای��ان رئیس کمیته وص��ول مطالبات با‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنعت گس��تر س��دید که‬ ‫از واحدهای فعال اس��تان ب��وده و دارای دیون‬ ‫معوق است‪ ،‬دیدار و درباره نحوه تعیین تکلیف‬ ‫دیون شرکت به بحث و تبادل نظر پرداخت‪.‬‬ ‫حضور فعال گروه اقتصاد نوین در نمایشگاه صنعت تهران‬ ‫بان��ک اقتصاد نوین و تامین س��رمایه نوین به طور مش��ترک میزبان‬ ‫بازدیدکنن��دگان نوزدهمی��ن دوره نمایش��گاه صنعت ته��ران خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین‪ ،‬در نمایشگاه صنعت تهران‬ ‫که از روز پنجشنبه ‪ ۱۸‬مه ر در مصالی امام خمینی تهران اغاز می شود‬ ‫و تا روز یکشنبه ‪ ۲۱‬مهر ادامه دارد‪ ،‬مدیران و کارشناسان بانک اقتصاد‬ ‫نوین و ش��رکت تامین سرمایه نوین با استقرار در غرفه مشترک‪ ،‬ضمن‬ ‫معرفی محصوالت و خدمات خود‪ ،‬پاس��خگوی پرسش های مراجعان و‬ ‫بازدیدکنندگان هستند‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان می توانند از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬با مراجعه به نمایشگاه‬ ‫اعطای تسهیالت ویژه بانک شهر به اصناف‬ ‫بانک ش��هر با هدف حمای��ت از فعالیت های اقتصادی و‬ ‫بخش های اثرگذار در جامعه‪ ،‬تس��هیالت ویژه ای در قالب‬ ‫طرح «شهریار» به فعاالن بخش اقتصادی دو گروه پزشکی‬ ‫و غیرپزشکی ارائه می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر‪،‬‬ ‫معاون شعب و توسعه بازاریابی این بانک با اشاره به اهمیت‬ ‫حمایت از فعاالن اقتصادی داخلی در صنوف مختلف اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به منظور برخورداری اقش��ار مختلف جامعه از تسهیالت‪ ،‬شرایط و‬ ‫ضوابط اعطای تس��هیالت به فعاالن اقتصادی در زمینه خرید تجهیزات‪،‬‬ ‫اب��زار کار‪ ،‬مواد اولیه و مصرف��ی‪ ،‬خرید و تعمیر مطب و محل فعالیت در‬ ‫قالب طرح «شهریار» در نظر گرفته شده است‪ .‬رحیم طاهری افزود‪ :‬همه‬ ‫اش��خاص حقیقی فعال در بخش های پزشکی و غیرپزشکی و رشته های‬ ‫مرتبط که به صورت مس��تقل فعالیت می کنند یا از طریق انعقاد قرارداد‬ ‫با مراکز مرتبط پزش��کی(کلینیک‪ ،‬بیمارس��تان و‪ )...‬مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند‪ ،‬شامل این طرح می شوند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اعطای تسهیالت‬ ‫در قال��ب طرح ش��هریار فقط به اش��خاص حقیقی دارای‬ ‫مج��وز‪ ،‬مجاز بوده و در زمینه اش��خاص حقوقی گروه های‬ ‫هدف‪ ،‬تس��هیالت به ش��خص حقیقی دارای مجوز فعالیت‬ ‫که به صورت حقوقی اداره می ش��ود تا س��قف تس��هیالت‬ ‫تعیین شده برای شخص حقیقی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریاب��ی بانک ش��هر افزود‪:‬‬ ‫ای��ن تس��هیالت تا س��قف ‪ ۲۰‬میلیارد ریال ب��رای صنوف‬ ‫مختلف پزش��کی و تا سقف ‪ ۱۰‬میلیارد ریال برای گروه های غیرپزشکی‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬طاهری تصریح ک��رد‪ :‬همچنی��ن در این طرح‪،‬‬ ‫مالکان تمامی گروه های پزشکی و غیرپزشکی می توانند عالوه بر دریافت‬ ‫این تس��هیالت‪ ،‬به مدت حداکثر ‪ ۵‬س��ال نیز از تس��هیالت مرابحه برای‬ ‫تعمیر و بازس��ازی مطب یا محل فعالیت خود تا سقف ‪ ۱.۵‬میلیارد ریال‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬متقاضیان ب��رای اطالع از جزئیات دریافت‬ ‫این تس��هیالت به تمامی ش��عب بانک ش��هر در سراسر کش��ور مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بین المللی تهران س��الن ‪ ۳۸‬غرفه ‪ ۳۸۷۴‬با محصوالت و خدمات بانک‬ ‫اقتص��اد نوین و ش��رکت تامین س��رمایه نوین اش��نا و از این خدمات‬ ‫بهره مند ش��وند‪ .‬همچنین شرکت بیمه نوین‪ ،‬از دیگر شرکت های گروه‬ ‫اقتصاد نوین در سالن ‪ A۳۱‬غرفه شماره ‪ ۳۶‬اخرین دستاوردهای خود‬ ‫را به عالقه مندان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه معرفی می کند‪.‬‬ ‫خدمات خودپردازهای بانک تجارت در مسیر مسافران کربال‬ ‫رئی��س اداره روابط عموم��ی بان��ک‬ ‫تج��ارت از ارائه خدمات ‪ ۲۳‬دس��تگاه‬ ‫خودپ��رداز ای��ن بان��ک ب��ه زوار ام��ام‬ ‫حس��ین (ع) در مس��یر پیاده روی کربال‬ ‫در شهرهای منتهی به پایانه های مرزی‬ ‫شلمچه‪ ،‬چذابه‪ ،‬خسروی و مهران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک تج��ارت‪ ،‬محمد‬ ‫احم��دی اذر‪ ،‬رئی��س اداره روابط عموم��ی و تبلیغات‬ ‫بانک تجارت با اش��اره به برنامه ه��ای این بانک برای‬ ‫خدمت رسانی به زوار حسینی گفت‪ :‬همزمان با پویش‬ ‫پیاده روی اربعین حس��ینی و با اتخاذ تمهیدات الزم‪،‬‬ ‫نی��از هموطن��ان را به خدم��ات بانک��ی از طریق ‪۲۳‬‬ ‫دس��تگاه خودپرداز در مسیر پیاده روی ر فع می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک تجارت در بازه زمانی نیمه دوم مهر‬ ‫ برداش��ت وجه از این دستگاه ها را فقط‬ ‫برای دارندگان تجارت کارت تا سقف ‪۵‬‬ ‫میلیون ریال افزایش داده است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره روابط عموم��ی بان��ک‬ ‫تجارت با اش��اره به اینکه دستگاه های‬ ‫خودپ��رداز منتخ��ب کامال در مس��یر‬ ‫ت��ردد زائران ق��رار دارند‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫دستگاه های خودپرداز مستقر در شعب بانک تجارت‬ ‫استان های خوزس��تان‪ ،‬کرمانشاه و ایالم در شهرهای‬ ‫منتهی به پایانه های مرزی ش��امل خرمشهر‪ ،‬ابادان‪،‬‬ ‫هویزه‪ ،‬اندیمش��ک‪ ،‬سوس��نگرد‪ ،‬حمیدی��ه‪ ،‬کنگاور‪،‬‬ ‫اس�لام اباد‪ ،‬قصر ش��یرین‪ ،‬کرند غرب‪ ،‬صحنه‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫ایوان‪ ،‬چوار‪ ،‬دهلران و مهران در تمامی روزهای هفته‬ ‫به صورت ‪ ۲۴‬س��اعته نیاز زوار کربال را به وجه نقد و‬ ‫سایر خدمات بانکی ر فع خواهند کرد‪.‬‬ ‫تجلی رسالت اجتماعی بانک ملی در اینه مهر‬ ‫کمبود فضای اموزشی همواره یکی از مهم ترین مشکالت‬ ‫مناطق محروم در کشور بوده و تامین منابع حل این مشکل‬ ‫نیز بر عهده نهادهای متفاوتی است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک ملی ایران‪ ،‬ای��ن بانک برای عمل به مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی خود سال هاس��ت در مناطق دورافت��اده و کمتر‬ ‫توس��عه یافته اق��دام ب��ه س��اخت مد رس��ه و ارائ��ه خدمات‬ ‫رفاه��ی و اموزش��ی می کن��د و در مه��ر امس��ال هم صدها‬ ‫نفر از اینده س��ازان کش��ور‪ ،‬س��ال تحصیلی خود را در این‬ ‫مد رس��ه ها اغ��از کرده اند‪ .‬این بانک همواره ن��گاه ویژه ای به‬ ‫مدرسه س��ازی به عنوان زیربنای پیشرفت کشور داشته و بر‬ ‫همین اس��اس بخش مهمی از منابع قرض الحسنه مردمی را‬ ‫به این حوزه ه��ا تخصیص می دهد‪ .‬بانک ملی ایران با تامین‬ ‫مناب��ع و صرف هزینه ای به مبلغ بیش از ‪ ۲۰۵‬میلیارد ریال‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ ۱۳۹۷‬به ساخت ‪ ،‬بازسازی‪،‬‬ ‫تکمی��ل مد رس��ه ها و مجتمع های اموزش��ی‪،‬‬ ‫هوشمند سازی مد رسه ها‪ ،‬خرید میز و نیمکت‬ ‫و وس��ایل کمک اموزشی بیش از ‪ ۱۲۰‬مدرسه‬ ‫در س��طح کش��ور اقدام کرده است‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا نیز وزیر اموزش و پ��رورش‪ ،‬بانک ملی‬ ‫ای��ران را از ش��اخص ترین بنگاه های اقتصادی‬ ‫کشور در کمک به توسعه مدرسه سازی برای مناطق محروم‬ ‫کش��ور براورد ک��رد‪ .‬همچنین بان��ک ملی ای��ران در زلزله‬ ‫کرمانش��اه عالوه بر امدادرسانی به اسیب دیدگان‪ ،‬تالش کرد‬ ‫ت��ا همچنان هموطنان مان را با انجام اقدام های در راس��تای‬ ‫عم��ران ابادانی مناطق اس��یب دیده موردحمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس مدرسه س��ازی بانک در مناط��ق زلزله زده‬ ‫اس��تان کرمانش��اه نیز در کنار سایر اقدام های‬ ‫حمایتی اغاز شد و وزارت اموزش و پرورش به‬ ‫دلیل عملکرد بانک مطلوب بانک ملی ایران در‬ ‫ساخت مدرسه در کرمانش��اه و سر پل ذهاب و‬ ‫ثالث باباجانی از بانک قدردانی کرد‪ .‬بانک ملی‬ ‫ایران به تازگی نیز با مش��ارکت در س��اخت ‪۲‬‬ ‫مدرسه در استان خراسان جنوبی‪ ،‬برگ زرین‬ ‫دیگری را در دفتر مس��ئولیت های اجتماعی خود ثبت کرد‬ ‫تا رویای شیرین س��واداموزی برای کودکان مناطق محروم‬ ‫کشور بار دیگر رنگ واقعیت به خود بگیرد‪.‬‬ ‫با اغاز س��ال تحصیلی جدید دبس��تان می��ل گز نهبندان‬ ‫با مش��ارکت بانک مل��ی ایران و با حضور حمید دهباش��ی‪،‬‬ ‫رئیس اداره امور ش��عب بانک در اس��تان خراس��ان جنوبی‬ ‫لزوم مدیریت صحیح جریان وجوه در بانک ها‬ ‫نگاه ویژه به حمایت مالی از بنگاه های تولیدی شفاف‬ ‫سرپرست بانک مشترک ایران و‬ ‫ونزوئال ضمن بازدید از کارخانجات‬ ‫گروه صنعتی بوتان‪ ،‬از امادگی این‬ ‫بانک برای ارائه خدمات و تسهیالت‬ ‫بانک��ی ب��ه بنگاه ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫در حوزه ه��ای ارزی و ریالی خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی‬ ‫بانک مش��ترک ایران و ونزوئال‪ ،‬سعید مستشار با‬ ‫ابراز خرس��ندی از پیوس��تن گروه صنعتی بوتان‪،‬‬ ‫به عنوان یکی از ش��رکت های تولیدی بزرگ و با‬ ‫پیش��ینه طوالنی در عرصه صنعت کشور به جمع‬ ‫مشتریان جدید این بانک افزود‪ :‬یکی از سیاست ها‬ ‫و اولویت ه��ای بانک مش��ترک ای��ران و ونزوئال‪،‬‬ ‫حمای��ت از بنگاه های تولیدی اس��ت که عالوه بر‬ ‫ایف��ای نقش موثر در عرصه تولید و اش��تغالزایی‬ ‫کش��ور‪ ،‬از نظام گزارش دهی و شفافیت مناسبی‬ ‫در ارتب��اط ب��ا ذی نفعان برخوردار هس��تند و در‬ ‫این راستا‪ ،‬شرکت های پذیرفته شده‬ ‫در بازار س��رمایه کش��ور ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از گروه های ه��دف بانک در‬ ‫سیاس��ت های اعتباری مدنظر قرار‬ ‫دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر عمده‬ ‫تس��هیالت و خدمات بان��ک ایران‬ ‫و ونزوئ�لا در بخ��ش ارزی و ریالی‬ ‫مش��ترک به بنگاه های تولیدی‪ ،‬به ویژه در بخش‬ ‫صنعت و کشاورزی ارائه شده و این جهت گیری‪،‬‬ ‫به ویژه در سال جاری با جدیت ادامه دارد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه به تازگی نیز بر اس��اس توافق با س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور‪ ،‬بانک‬ ‫ایران و ونزوئال امادگی خود را برای مش��ارکت در‬ ‫تامین مال��ی زنجیره تولی��د بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط بر بستر سامانه سککوک اعالم کرد و این‬ ‫فرایند به زودی عملیاتی خواهد شد‪ .‬در ادامه این‬ ‫بازدید محمدتقی سمنانی‪ ،‬عضو هیات مدیره گروه‬ ‫ش��رکت صرافی س��پهر بانک صادرات ایران تا سقف ‪ ۱۲۵‬هزار دینار‬ ‫عراق با نرخ بازار ثانویه به زائران اربعین حسینی ارز ارائه می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صرافی س��پهر بانک صادرات ایران با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر تامین ارز معادل ‪ ۱۰۰‬دالر یا ‪ ۱۰۰‬یورو‪ ،‬امکان ارائه ارز معادل‬ ‫ب��ه می��زان ‪ ۱۲۵‬هزار دینار عراق نی��ز به نرخ بازار ثانوی��ه برای زائران‬ ‫اربعین حس��ینی در صرافی س��پهر بانک صادرات ایران فراهم اس��ت و‬ ‫عضو هیات مدیره بانک توس��عه‬ ‫تع��اون گف��ت‪ :‬مدیری��ت صحیح‬ ‫جریان وج��وه از مهم ترین تکالیف‬ ‫نظام بانکداری است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫توس��عه تعاون‪ ،‬عب��اس نجفی در‬ ‫جلس��ه ارزیاب��ی عملکرد اس��تان‬ ‫خراسان ش��مالی که به منظور بررسی و سنجش‬ ‫میزان کارایی‪ ،‬اثربخش��ی و تحقق کمی و کیفی‬ ‫عملکرد با توجه به برنامه ابالغی سال ‪ ۹۸‬در محل‬ ‫ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت صحیح جریان وجوه از مهم ترین‬ ‫کارکردهایی است که برای بانک ها در نظام مالی‬ ‫کشور تعریف شده است و بانک توسعه تعاون در‬ ‫هماهنگی با قوانین باالدستی تمامی فعالیت خود‬ ‫را در چارچ��وب مدیریت صحی��ح جریان وجوه‪،‬‬ ‫تامین مالی تعاونی ها و کارافرینان‪ ،‬تجهیز منابع‬ ‫صنعتی بوتان و مدیرعامل گروه توس��عه بوتان با‬ ‫اش��اره به پیش��ینه فعالیت این ش��رکت گفت‪ :‬با‬ ‫گذش��ت بیش از ‪ ۶۶‬س��ال از فعالی��ت این گروه‬ ‫صنعتی‪ ،‬درحال حاضر ش��رکت بوت��ان به عنوان‬ ‫نخس��تین و بزرگ ترین تولید کننده پکیج شوفاژ‬ ‫دی��واری و نخس��تین و بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫ابگرمکن دیواری در کشور و همچنین بزرگ ترین‬ ‫تولید کننده ابگرمکن گازی دیواری در خاورمیانه‬ ‫شناخته شده است‪ .‬وی با اشاره به دانش و مهارت‬ ‫فنی‪ ،‬نیروی متخصص و سبد گسترده محصوالت‬ ‫تولیدی موجود این ش��رکت تصریح کرد‪ :‬درصدد‬ ‫هس��تیم تا موفقیت های خود را در عرصه ملی و‬ ‫بین المللی تکرار کنیم و به عنوان بازیگران اصلی‬ ‫در صنعت تاسیس��ات گرمایش��ی جه��ان مطرح‬ ‫شویم که بی شک این مهم با همراهی و همکاری‬ ‫نهادهای مالی چون بانک مشترک ایران و ونزوئال‬ ‫میسرتر خواهد بود‪.‬‬ ‫فروش دینار عراق در صرافی سپهر بانک صادرات‬ ‫متقاضی��ان می توانند با مراجعه به دفاتر ای��ن صرافی ارز موردنیاز خود‬ ‫را تهیه کنند‪.‬‬ ‫محمودرضا گش��ادرو اظهار کرد‪ :‬شرکت صرافی سپهر بانک صادرات‬ ‫ایران در راس��تای توس��عه خدمات ارزی‪ ،‬برای تامین ارز زائران اربعین‬ ‫امادگ��ی دارد و متقاضی��ان می توانند از این صرافی ب��ه عنوان یکی از‬ ‫صرافی های منتخب بانک مرکزی برای تامین ارز خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫و جمع��ی از مس��ئوالن ادار ه ه��ای ام��ور شهرس��تان ب��ه‬ ‫بهره برداری رس��ید که هزینه س��اخت و تکمیل این مدرسه‬ ‫نیز هزین��ه ای افزون بر ی��ک میلی��ارد و ‪ ۲۴۰‬میلیون ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین مدرس��ه ‪ ۶‬کالس��ه اس��تثنائی مهرشهر بیرجند‬ ‫که س��اخت ان با مش��ارکت بانک ملی ای��ران و با هزینه ای‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۳‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال به اتمام رس��ید‪،‬‬ ‫با حضور محم��ود خادمیان‪ ،‬رئیس صن��دوق پس انداز ملی‬ ‫ایران‪ ،‬قدمی معاون وزیر اموزش و پرورش و رئیس س��ازمان‬ ‫اموزش و پرورش اس��تثنائی کش��ور‪ ،‬رئیس اداره امور شعب‬ ‫بان��ک در اس��تان خراس��ان جنوبی‪ ،‬رئی��س مجمع خیرین‬ ‫مدرسه ساز استان و جمعی از مسئوالن محلی به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫و سپرده پذیری‪ ،‬صدور ضمانتنامه‬ ‫بانکی و س��ایر خدم��ات تخصصی‬ ‫عملیات بانکداری بدون ربا تنظیم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره ب��ه عملکرد رو‬ ‫به رش��د س��رمایه انس��انی بانک‬ ‫گف��ت‪ :‬از مهم تری��ن مهارت های‬ ‫رئیس��ان ش��عب مدیریت صحیح جری��ان وجوه‬ ‫در واح��د بانکی خود و تس��لط بر وضعیت فعلی‬ ‫و توانایی بهبود ش��اخص های عملکردی ش��عبه‬ ‫است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره بانک توس��عه تعاون با بیان‬ ‫اینکه سرانه تسهیالت پرداختی شعب این بانک‬ ‫در خراس��ان شمالی باالتر از س��رانه شعب نظام‬ ‫بانکی استان است تسهیالت پرداختی سال ‪۹۷‬را‬ ‫‪ ۹۷۴‬میلیارد ریال و تس��هیالت ‪ ۶‬ما ه امس��ال را‬ ‫‪ ۶۵۷‬میلیارد ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متقاضیان می توانند در تهران به نش��انی‪ :‬خیابان فردوسی‪،‬‬ ‫مرک��ز تجارت جهانی‪ ،‬طبق��ه منفی یک(صرافی س��پهر بانک صادرات‬ ‫ایران) و در س��ایر اس��تان های یزد‪ ،‬اصفهان و فارس به ش��عب شرکت‬ ‫صرافی س��پهر بانک صادرات ایران به نش��انی‪ :‬یزد چهارراه ایرانش��هر‪،‬‬ ‫اصفه��ان چه��ارراه تختی و ش��یراز بل��وار زند چه��ارراه زن��د مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫در بررسی پیشنهاد اختصاص تسهیالت بانکی به مستاجران عنوان شد‪:‬‬ ‫اجاره بها با افسار وام رام نمی شود‬ ‫‹ ‹تجربه خوب پیشین را تکرار کنیم‬ ‫گرچه مسئوالن توضیح بیشتر درباره سازکار‬ ‫صن��دوق رهن و اج��اره را به نهایی ش��دن این‬ ‫پیش��نهاد در دولت موکول کردن��د و همچنان‬ ‫‹ ‹مشکل‪ ،‬نبود نظام اجاره داری است‬ ‫یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن معتقد است‬ ‫ش��رایط فعلی بازار اجاره مشابه دهه ‪ ۸۰‬نیست‬ ‫و ط��رح ارائه وام ب��ه مس��تاجران اکنون موفق‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫وحید عزیزی در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫گویا در بازه زمان��ی کوتاهی وام اجاره در ایران‬ ‫پرداخت می ش��د اما در ش��رایطی بوده که بازار‬ ‫اجاره به ش��دت ازس��وی دولت کنترل می شد و‬ ‫قوانی��ن نیز به نفع مس��تاجر بود‪ .‬در ان زمان با‬ ‫مشکل جهش اجاره مانند امروز روبه رو نبودیم و‬ ‫این وام کمک کننده بود اما درحال حاضر مسئله‬ ‫این است که با افزایش بسیار چشمگیر اجاره بها‬ ‫و نرخ مس��کن‪ ،‬چه وامی و با چه رقمی می تواند‬ ‫اثرگذار باشد؟‬ ‫‹ ‹ابزار مالیاتی برای ساماندهی بازار‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه‬ ‫اگر ش��رایط فعلی باقی بماند‪ ،‬بسیاری از مالکان‬ ‫حت��ی حاضرند خانه خ��ود را خالی نگ ه دارند و‬ ‫به دلیل نبود صرفه اقتصادی‪ ،‬وارد دردس��رهای‬ ‫اجاره داری نش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫راهکارهای��ی ک��ه می تواند این اس��یب را کم و‬ ‫‪ ۳۸‬قطار رجا در خدمت زائران اربعین‬ ‫با تهمیدات در نظر گرفته ش��ده و همکاری مشترک‬ ‫رجا و راه اهن‪ ۳۸ ،‬قطار برنامه ای شرکت رجا از ‪ ۱۵‬مهر‬ ‫به مدت ‪ ۲‬هفته زائران اربعین را در ‪ ۸‬مسیر ریلی جابه جا‬ ‫خواهند کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی شرکت‬ ‫حمل ونق��ل ریلی رجا‪ ،‬علیرضا محمودی‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدی��ره رجا با بی��ان اینکه قطارهای یادش��ده ‪4‬تخته‪،‬‬ ‫‪۶‬تخته و اتوبوس��ی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی‬ ‫ک��ه امس��ال انجام ش��د‪ ،‬قطارهای رجا در مس��یرهای‬ ‫مشهد‪-‬کرمانشاه‪ ،‬مشهد‪-‬اهواز‪ ،‬مشهد‪-‬تهران‪ ،‬تهران‪-‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬تهران‪-‬همدان‪ ،‬تهران‪-‬خرمشهر‪ ،‬زاهدان‪-‬‬ ‫خرمشهر و اصفهان‪-‬کرمانشاه مسافران و زائران اربعین‬ ‫حسینی را جابه جا می کنند‪ .‬محمودی افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود میزان صندل��ی ناوگان ریلی اربعین امس��ال‬ ‫نسبت به س��ال گذش��ته ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬وی درباره ظرفیت های فعلی قطارهای اربعین رجا‬ ‫یاداور شد‪ :‬در برخی مس��یرها مانند مسیرهای مشهد‬ ‫به کرمانش��اه و اهواز بلیت ها ف��روش رفته اما همچنان‬ ‫متقاضی وجود دارد‪.‬‬ ‫پروازهای فوق العاده به نجف از ‪ ۹‬فرودگاه‬ ‫به مناس��بت ایام اربعین و ب��رای رفاه حال زائران‬ ‫عتب��ات عالی��ات در ‪ ۹‬ف��رودگاه کش��ور پروازهای‬ ‫فوق العاده به نجف برقرار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری‬ ‫هوایی ایران‪ ،‬فرودگاه های یزد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫س��اری‪ ،‬تبریز و کرم��ان از فرودگاه های در مالکیت‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ‪ ۲‬فرودگاه امام خمینی (ره) و‬ ‫کیش میزبان پروازهای نجف هس��تند‪ .‬در این راستا‬ ‫تا ‪ ۱۴‬مهر مجوز برقراری ‪ ۵۰۹‬پرواز در مسیر نجف‪-‬‬ ‫ته��ران از فرودگاه امام خمین��ی (ره) در بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۷‬مهر تا ‪ ۱۱‬ابان صادر شده است‪ .‬برای رفاه حال‬ ‫زائران اربعین استان یزد شرکت هواپیمایی کاسپین‬ ‫اق��دام به برق��راری پروازهای فوق العاده در مس��یر‬ ‫یزد‪-‬نجف کرده اس��ت‪ .‬پروازهای رفت این مسیر در‬ ‫روزه��ای ‪ ۲۲ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷‬و ‪ ۲۳‬مه��ر و پروازه��ای‬ ‫برگش��ت ان در روزه��ای ‪ ۲۹ ،۲۳ ،۲۲‬و ‪ ۳۰‬مه��ر و‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۲‬اب��ان به طور برنام��ه ای با هواپیمای ‪MD۸۳‬‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۶۰‬مس��افر انجام می ش��ود‪ .‬در فرودگاه‬ ‫اصفه��ان نیز برای برقراری ‪ ۸۸‬پ��رواز فوق العاده در‬ ‫مسیر اصفهان‪-‬نجف‪-‬اصفهان به مناسبت ایام اربعین‬ ‫برنامه ریزی شده که ازسوی شرکت های هواپیمایی‬ ‫تابان‪ ،‬قشم ایر‪ ،‬کیش ایر‪ ،‬العراقیه و ماهان از ‪ ۱۹‬مهر‬ ‫اغاز می شود و تا یک هفته پس از اربعین ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬فرودگاه مشهد نیز پروازهای مسیر نجف خود‬ ‫را به مناس��بت اربعی��ن افزای��ش داده و از ‪ ۱۵‬مهر تا‬ ‫‪ ۱۵‬ابان ‪ ۱۴۱‬پرواز رفت و برگش��ت در این فرودگاه‬ ‫ازس��وی ش��رکت های تابان‪ ،‬ماهان‪ ،‬اتا‪ ،‬قش��م ایر و‬ ‫العراقیه انجام می ش��ود‪.‬از س��وی دیگ��ر در فرودگاه‬ ‫ایالم از ‪ ۱۷‬مهر تا ‪ ۴‬ابان ‪ ۷۲‬پرواز رفت و برگش��ت‬ ‫ازسوی ایران ایر انجام می شود و در همین بازه زمانی‬ ‫قرار است فرودگاه کرمانشاه در صورت تقاضا‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۱۲‬پرواز رفت وبرگشت را با ای تی ارهای ایران ایر در‬ ‫مسیر نجف برقرار کند‪ .‬همچنین در فرودگاه ساری‬ ‫قرار اس��ت ‪ ۲‬پرواز رفت در روزهای ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬مهر به‬ ‫نجف و ‪ ۲‬پرواز برگشت نیز در روزهای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬مهر‬ ‫برقرار شود‪ .‬فرودگاه تبریز نیز ‪ ۸‬پرواز رفت و برگشت‬ ‫را در مس��یر نجف برای روزهای ‪ ۲۸ ،۲۳ ،۲۲‬و ‪۲۹‬‬ ‫مهر درنظر گرفته اس��ت که با بوئینگ ‪ MD‬شرکت‬ ‫هواپیمایی اتا انجام می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در فرودگاه کرمان قرار اس��ت ‪ ۶‬پرواز‬ ‫رفت و برگشت در روزهای ‪ ۲۴ ،۲۲‬و ‪ ۲۶‬مهر ازسوی‬ ‫شرکت هواپیمایی ماهان برقرار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت ‪ ۷۰‬ه�زار میلی�ارد توم�ان‬ ‫ندارد!‬ ‫یکی دیگ��ر از کارشناس��ان اقتصاد مس��کن‬ ‫کشورمان نیز با ناکارامد بودن وام رهن و اجاره‪،‬‬ ‫معتقد اس��ت دولت به جای ای��ن کار می تواند با‬ ‫س��رعت دادن به کار تکمی��ل واحدهای بدون‬ ‫متقاضی مس��کن مهر‪ ،‬انها را به اجاره نش��ینان‬ ‫واگذار کند تا بخش��ی از مشکالت در این حوزه‬ ‫حل شود‪ .‬حسین عبداللهی در پاسخ به‬ ‫با بیان اینکه مش��کالت بازار اجاره تنها با دادن‬ ‫وام حل نمی ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۷‬میلیون اجاره نش��ین در کشور داریم‬ ‫که اگر وامی ‪ ۱۰‬میلیون تومانی (کمترین میزان‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اکرم امین�ی‪ :‬نیمه دوم س��ال‪ ،‬نیمه خلوت‬ ‫بازار اجاره مسکن اس��ت‪ .‬انگار پاییز و زمستان‬ ‫س��رما را با خ��ود به این ب��ازار می اورند‪ .‬خلوت‬ ‫ش��دن بازار در این فصل ش��اید بهترین فرصت‬ ‫برای سیاست گذاران باشد تا فارغ از پرسش های‬ ‫پی در پی مردم و رس��انه ها درب��اره چند و چون‬ ‫قیمت ها و چرایی ش��ان‪ ،‬راهی برای رهایی بازار‬ ‫از شر نوس��ان نرخ‪ ،‬مانند انچه در نیمه نخست‬ ‫امسال شاهد بوده ایم‪ ،‬بیابند‪ .‬برخی معتقدند این‬ ‫راه می تواند از مس��یر اعطای وام به مستاجران‬ ‫بگذرد اما برخی دیگر این مسئله را رد می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بازار اجاره در نیمه نخست‬ ‫امسال‪ ،‬نوس��ان بس��یار زیادی را تجربه کرد تا‬ ‫جایی که براس��اس امار رس��می‪ ،‬نرخ اجاره در‬ ‫ته��ران و کالنش��هرها تا ‪ ۳۰‬درصد رش��د کرد؛‬ ‫رقم��ی که امار غیررس��می ان را نقض کرده و‬ ‫چند برابر ان را اعالم می کند‪.‬‬ ‫در راس��تای س��اماندهی ای��ن وضعیت‪ ،‬بانک‬ ‫مسکن پیش��نهادی مبنی بر راه اندازی صندوق‬ ‫ره��ن و اجاره مطرح کرد ک��ه البته بنا به گفته‬ ‫مسئوالن خود این بانک‪ ،‬راهکاری مناسب برای‬ ‫اجرا در بلندمدت خواهد بود‪.‬‬ ‫براساس اعالم مس��ئوالن بانک مسکن‪ ،‬هدف‬ ‫از پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی‬ ‫بر ایج��اد صندوق رهن و اجاره‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫کس��انی که توانمندی الزم برای پرداخت اجاره‬ ‫را ندارند‪ ،‬وام بگیرند و از ان وام به عنوان ودیعه‬ ‫مس��کن اس��تفاده کنند‪ .‬گرچه به این وام سود‬ ‫تعل��ق می گیرد و به افراد‪ ،‬هزینه س��ود تحمیل‬ ‫می ش��ود اما مس��ئوالن اعالم کردند این هزینه‬ ‫سود کمتر از هزینه اجاره پرداختی افراد خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خبری از نهایی ش��دن ان به گوش نمی رسد اما‬ ‫یک کارشناس مسکن‪ ،‬مش��ابه همین پیشنهاد‬ ‫را ب��رای س��اماندهی بازار اجاره مس��کن داده و‬ ‫می گوید چنین تجربه ای در گذش��ته داشته ایم‬ ‫و باید تکرار شود‪.‬‬ ‫فردی��ن یزدانی در گفت وگو ب��ا فارس با بیان‬ ‫اینکه دولت می تواند با اعطای زمین‪ ،‬وام ساخت‬ ‫و توجه به سرمایه گذاران‪ ،‬مسکن استیجاری را‬ ‫گسترش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت می تواند با پرداخت‬ ‫یارانه اجاره کمک بزرگی به اقش��ار کم درامد و‬ ‫اجاره نشین جامعه کند‪.‬‬ ‫یزدان��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬مانن��د ده��ه ‪ ۸۰‬که‬ ‫دول��ت اقدام ب��ه پرداخت وام قرض الحس��نه به‬ ‫خانواده های کم درامد و اجاره نش��ین کرد‪ ،‬باید‬ ‫دوباره از این راهکار اس��تفاده و از رشد بیش از‬ ‫حد اجاره نشینی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت دول��ت ب��رای شناس��ایی‬ ‫مس��تاجران واقعی به منظور اعطای تس��هیالت‬ ‫قرض الحس��نه می تواند از بانک اطالعات وزارت‬ ‫رفاه‪ ،‬کمیته امداد و س��ازمان بهزیستی استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر در ته��ران و‬ ‫کالنش��هرها مبل��غ ره��ن و اجاره به��ا به حدی‬ ‫افزای��ش پیدا کرده ک��ه اگر هم دول��ت تمایل‬ ‫به ارائه وام داش��ته باش��د‪ ،‬بعید است بتواند وام‬ ‫مناسبی به این موضوع اختصاص دهد؛ بنابراین‬ ‫پرس��ش مهم این است که قرار است منابع این‬ ‫وام از کجا تامین ش��ود؟ از سوی دیگر بر فرض‬ ‫اینکه این وام داده شود‪ ،‬در عمل خرج اجاره بها‬ ‫می ش��ود زیرا بیش��تر صاحبخانه ه��ا تمایل به‬ ‫دریافت اجاره بهای بیشتر دارند؛ بنابراین این وام‬ ‫کارایی چندانی برای کاهش فش��ار بر مستاجر‬ ‫از نظ��ر پرداخت های ماهانه نخواهد داش��ت و‬ ‫اجاره نشین مجبور می شود هر ماه بخشی از این‬ ‫پول را به عنوان اجاره بپردازد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ی��اداور ش��د‪ :‬همچنین این‬ ‫احتمال وجود دارد ک��ه صاحبخانه ها به محض‬ ‫اگاهی از پرداخت چنین وامی‪ ،‬میزان اجاره ها را‬ ‫افزایش دهند و دوباره بازار به هم بریزد‪.‬‬ ‫عزیزی با ی��اداوری مخالف��ت ضمنی وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی با پرداخت چنین وامی‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از دالیل وجود مش��کالت فراوان در‬ ‫بازار اجاره مسکن در ایران‪ ،‬این است که خالف‬ ‫دیگر کش��ورها‪ ،‬م��ا نظام اج��اره داری حرفه ای‬ ‫نداریم؛ یعنی فعالیت مالکانی که کارشان به طور‬ ‫حرفه ای‪ ،‬اجاره دادن خانه باش��د‪ .‬علت هم این‬ ‫اس��ت که نرخ مس��کن در کشور بس��یار باال و‬ ‫برگش��ت س��رمایه در اجاره داری بسیار پایین و‬ ‫به عنوان مثال به اندازه ‪ ۶‬درصد س��رمایه گذاری‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به ط��ور پایه ای این مش��کل را حل کند‪ ،‬اجرای‬ ‫قان��ون مالیات ب��ر عایدی س��رمایه اس��ت که‬ ‫متاس��فانه در حال حاضر ما از این ابزار استفاده‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دریافت این مالیات موجب کاهش‬ ‫نرخ مسکن می شود‪ .‬همچنین نرخ اجاره کاهش‬ ‫می یاب��د اما چ��ون نرخ خانه کم می ش��ود‪ ،‬نرخ‬ ‫بازگشت س��رمایه در اجاره داری بیشتر و اجاره‬ ‫دادن خانه به صرفه می شود‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬باتوج��ه به اینکه ب��ا دریافت‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬افزایش نرخ مسکن‬ ‫نزدیک به تورم و روند ان کند می شود‪ ،‬در عمل‬ ‫خالی نگه داش��تن خانه و اجاره ندادن ان دیگر‬ ‫به صرفه نیس��ت و مالک باید خانه خود را اجاره‬ ‫دهد تا بتواند سود بیشتری نسبت به سود بانکی‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫عزیزی یاداور ش��د‪ :‬عالوه بر دریافت مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه از مالکان‪ ،‬دولت می تواند به‬ ‫سازندگانی که تعهد بدهند تعدادی از خانه های‬ ‫ساخته ش��ده را اج��اره دهند‪ ،‬معافی��ت مالیاتی‬ ‫تش��ویقی و زمین به ش��کل اجاره ای بدهد‪ .‬این‬ ‫کار موجب افزای��ش عرضه خانه های اجاره ای و‬ ‫کاهش بخشی از مشکالت این حوزه می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از دالی��ل وجود مش��کالت ف��راوان در ب��ازار اجاره‬ ‫مسکن در ایران‪ ،‬این است که خالف دیگر کشورها‪ ،‬ما نظام‬ ‫اجاره داری حرفه ای نداریم‬ ‫وام را در نظر بگیریم) به هر مستاجر اختصاص‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬دولت باید ح��دود ‪ ۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای این کار کنار بگذارد که بعید اس��ت‬ ‫چنین پولی درحال حاضر داشته باشد؛ بنابراین‬ ‫این راهکار نمی تواند عملیاتی باشد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار مس��کن معتقد اس��ت باید‬ ‫راهکاره��ای پیوس��ته ای برای س��اماندهی بازار‬ ‫اجاره داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در این زمینه توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۲.۵‬میلی��ون واحد مس��کونی خالی در کش��ور‬ ‫داریم‪ .‬قانون دریافت مالی��ات از این خانه ها در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬تصویب ش��ده اما پیش نیاز ان یعنی‬ ‫س��امانه مل��ی ام�لاک و اس��کان کش��ور هنوز‬ ‫راه اندازی نش��ده و نمی توانیم وضعیت مس��کن‬ ‫را پایش و از ای��ن خانه ها مالیات دریافت کنیم‬ ‫ت��ا وارد حوزه عرضه ش��وند‪.‬این تحلیلگر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر این خانه ها به بازار عرضه شوند‪ ،‬تقاضا‬ ‫افزایش می یابد و حتی بخش��ی از مس��تاجران‬ ‫می توانند صاحب خانه ش��وند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ریش��ه اصلی نابس��امانی در بازار اجاره‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ مس��کن است و باید جلو این مسئله گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ ناشی از این است‬ ‫که س��وداگری در بازار افزایش و تولید مس��کن‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬وقتی از س��ال ‪ ۹۳‬تا ‪۹۷‬‬ ‫تولید مس��کن به طور میانگین از س��االنه ‪900‬‬ ‫هزار واحد به ‪ ۳۶۰‬هزار واحد رس��یده این روند‬ ‫نش��ان می دهد اکنون کمبود مس��کن داریم و‬ ‫خانه ای وجود ندارد که کسی بتواند ان را بخرد‪.‬‬ ‫عبداللهی افزود‪ :‬وقتی تولید مس��کن کاهش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬تقاض��ا نیز ک��م می ش��ود؛ در نتیجه‬ ‫قیمت ه��ا افزایش می یاب��د‪ .‬به تبع این وضعیت‪،‬‬ ‫تعداد مس��تاجران نیز افزایش می یابد و همین‬ ‫مسئله موجب افزایش نرخ اجاره خانه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگ��ر با بی��ان اینکه حت��ی اگر وام‬ ‫اجاره به مس��تاجران داده ش��ود‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫صاحبخانه ه��ا به دلیل وجود چنین وامی‪ ،‬دوباره‬ ‫اجاره به��ا را افزایش دهند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬یکی از‬ ‫راه های کوتاه مدت س��اماندهی ب��ازار اجاره این‬ ‫اس��ت ک��ه تکمیل واحده��ای ب��دون متقاضی‬ ‫مس��کن مهر به ویژه در کالنشهرها سرعت گیرد‬ ‫و این واحدها با ش��رایط خاصی به مس��تاجران‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫بر پایه نخستین گزارش مستند از نتایج زیست محیطی طرح جایگزین زوج و فرد‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۵‬سال تالش برای خرید‬ ‫هزار واگن مترو‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران با اش��اره به‬ ‫پیچیدگی نظام اداری در کشور گفت‪ ۵ :‬سال‬ ‫است درگیر خرید هزار واگن برای مترو تهران‬ ‫هس��تیم که هنوز موفق نش��دیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬محس��ن هاش��می در ایین نکوداش��ت‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬در نظرسنجی های انجام شده‬ ‫به مناس��بت هفته تهران ش��هروندان اولویت‬ ‫نخست را به مش��کالت حمل ونقل عمومی و‬ ‫الودگی ه��وا اختصاص دادن��د و از ما انتظار‬ ‫دارن��د در این زمین��ه اقدام هایی انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اولویت دوم ش��هروندان نیز مربوط‬ ‫به اس��یب های اجتماعی اس��ت ک��ه باید در‬ ‫زمینه ساماندهی معتادان متجاهر اقدام هایی‬ ‫انج��ام دهیم‪ .‬هاش��می ادام��ه داد‪ :‬دولت در‬ ‫بخش خرید واگ��ن ‪ ۲‬میلیارد یورو اختصاص‬ ‫داده ک��ه بای��د از این ظرفیت اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫همچنین وزارت نفت بودجه ای برای خرید ‪۹‬‬ ‫هزار اتوبوس در اختیار کالنش��هرهای کشور‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تهران بیش از ‪۵۰‬‬ ‫شهردار داش��ته که متوسط عمر شهردار ‪۲.۵‬‬ ‫سال بوده و اقای قالیباف رکورددار شهرداری‬ ‫تهران اس��ت که امیدوارم حناچی این رکورد‬ ‫را جابه جا کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬اتوبوس اماده‬ ‫خدمت رسانی به زائران‬ ‫مدیرعامل اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری‬ ‫کش��ور از خدمات رس��انی ‪ ۲۵۰۰‬اتوبوس به‬ ‫زائران کربال در ایام اربعین خبر داد‪.‬‬ ‫محسن مس��لم خانی در گفت وگو با ایسنا‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬اربعین امس��ال جابه جایی زائران‬ ‫ب��ا هم��کاری ‪ ۳۰‬ش��هرداری و ‪ ۳۰‬س��ازمان‬ ‫حمل ونقلی انجام می ش��ود و ب��رای این کار‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬اتوبوس تدارک دیده ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۲۵۰۰‬اتوب��وس‪ ۱۲۵۰ ،‬اتوبوس در‬ ‫مرزهای چهارگانه ش��لمچه‪ ،‬چذابه‪ ،‬خسروی‬ ‫و مه��ران وظیف��ه جابه جایی مس��افران را از‬ ‫پارکین��گ به نقاط صفر مرزی دارند و ‪۱۲۵۰‬‬ ‫اتوبوس دیگر در خاک عراق مستقر هستند و‬ ‫خدمات رسانی می کنند‪.‬‬ ‫مس��لم خانی ادامه داد‪ :‬امس��ال حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد نس��بت به سال گذشته افزایش ناوگان‬ ‫داری��م زیرا تع��داد زائران بنا بر اعالم س��تاد‬ ‫اربعی��ن افزای��ش یافت��ه اس��ت و پیش بینی‬ ‫می شود امس��ال حدود ‪ ۶‬میلیون زائر جابه جا‬ ‫ش��وند‪ .‬ای��ن رقم س��ال گذش��ته در رفت و‬ ‫برگشت ‪ ۴‬میلیون نفر بود‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه به‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫برای خسارت سیالب‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچستان گفت‪۱۷۲ :‬‬ ‫میلی��ارد تومان بی��ن نهادهای اس��تان توزیع‬ ‫شده که ‪ ۸۰‬میلیارد تومان ان مربوط به ماده‬ ‫‪ ۱۰‬برای جبران بخش��ی از خس��ارت ناشی از‬ ‫ط تخصیص‬ ‫سیل اس��ت که به نهادهای مربو ‬ ‫داده شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬احمد علی موهبتی‬ ‫اف��زود‪ ۸۸ :‬میلی��ارد و ‪ ۹۶۷‬میلی��ون تومان‬ ‫مربوط ب��ه اعتبارات موضوع ‪ ۰.۲۷‬درصد از ‪۹‬‬ ‫درصد مالیات ارزش افزوده است که ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ان ب��ه موضوع جوانان و ‪ ۸۰‬درصد ان مربوط‬ ‫به ورزش و پروژه های نیمه تمام ورزشی است‬ ‫که تخصیص داده ش��ده است‪ .‬استاندار گفت‪:‬‬ ‫بخش��ی از فضاهای مازاد نهادهای اجرایی در‬ ‫شهرهای مختلف مانند ایرانشهر‪ ،‬زابل‪ ،‬زاهدان‬ ‫و س��راوان با حف��ظ مالکیت ب��رای راه اندازی‬ ‫پارک های علمی و فناوری در اختیار پارک علم‬ ‫و فناوری اس��تان قرار داده می شود‪ .‬موهبتی‬ ‫همچنی��ن از واگذاری ‪ ۱۰۰‬هکت��ار زمین در‬ ‫حاجی اباد زاهدان برای ساخت فضای مناسب‬ ‫برای تولید انبوه اختراع های ثبت شده خبر داد‬ ‫و افزود‪ ۵۰ :‬هکتار زمین دیگر هم برای ایجاد‬ ‫انبارهای مورد نیاز به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان واگذار می شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫کمبود و محدودیت اعتبارات در استان‪ ،‬مبادله‬ ‫به موقع موافقتنامه ها از سوی نهاد های اجرایی‬ ‫را خواس��تار ش��د و تصریح کرد‪ :‬نهاد هایی که‬ ‫ت��ا پایان مهر موف��ق به تب��ادل موافقتنامه با‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نشوند‪،‬‬ ‫اعتبارات انها به س��ازمان هایی که موافقتنامه‬ ‫خ��ود را در موعد مقرر مبادل��ه کرده اند ابالغ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫غالمرض��ا مالکی ش��جاع‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی سیس��تان و بلوچستان‬ ‫هم با تشریح اعتبارات ابالغی از سوی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور به استان‪ ،‬بر تبادل به‬ ‫موقع موافقتنامه ها از س��وی نهاد های اجرایی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫الودگی هوای تهران کم شد‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غلظت‬ ‫ مونوکسیدکربن‬ ‫در تابستان ‪۹۸‬‬ ‫نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال پیش‬ ‫در ساعت های‬ ‫میانی و پایانی‬ ‫اجرای طرح با‬ ‫کاهش روبه رو‬ ‫بوده است‬ ‫اگرچه پلیس و برخی اعضای ش��ورای شهر تهران‬ ‫نسبت به طرح جایگزین زوج و فرد در این شهر انتقاد‬ ‫داش��ته و معتقدند اجرای این طرح به دس��تاوردهای‬ ‫مدنظر طراحان ان یعنی کاه��ش ترافیک و الودگی‬ ‫هوا دس��ت نیافته‪ ،‬گزارش اماری و رس��می ش��رکت‬ ‫کنترل کیفی��ت هوای تهران نش��ان می دهد کاهش‬ ‫الودگی هوا با اجرای این طرح محقق شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫با توجه به محرز شدن ناکارامدی‬ ‫زوج و ف��رد در کاه��ش ترافیک و الودگ��ی هوا برای‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬طرح «محدوده الودگی ه��وا» به عنوان‬ ‫ط��رح جایگزی��ن‪ ،‬از ابت��دای تی��ر امس��ال در همان‬ ‫محدوده اجرا ش��د‪ .‬این محدوده از ش��مال به بزرگراه‬ ‫همت‪ ،‬از ش��رق به بزرگ��راه امام عل��ی‪ ،‬از جنوب به‬ ‫بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه های نواب و چمران‬ ‫محدود می ش��ود‪ .‬ب��ه این مح��دوده‪ ،‬حلقه دوم طرح‬ ‫ترافیک نیز گفته می ش��ود‪ .‬محدوده طرح ترافیک از‬ ‫سمت شمال خیابان مطهری‪ ،‬از سمت جنوب خیابان‬ ‫شوش‪ ،‬از سمت غرب خیابان کارگر و از سمت شرق‪،‬‬ ‫خیابان شریعتی و ‪ ۱۷‬شهریور است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن می گوین��د در طراحی م��دل جایگزین‬ ‫طرح زوج یا فرد‪ ،‬تالش شده شرایط برای شهروندان‬ ‫عادالنه تر شود و طرح‪ ،‬تاثیر بیشتری بر کاهش الودگی‬ ‫هوا و کنترل ترافیک ش��هر داشته باشد‪ ،‬رضایتمندی‬ ‫شهروندان افزایش یابد و شرایط اقتصادی جامعه نیز‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫تعداد روزهای مجاز هر خ��ودرو پالک تهران برای‬ ‫ت��ردد در مح��دوده کاهش الودگی ه��وا‪ ۸۰ ،‬روز در‬ ‫س��ال (در هر فص��ل ‪ ۲۰‬روز) اس��ت و خودروها دیگر‬ ‫محدودیت��ی از نظ��ر زوج ی��ا فرد بودن پ�لاک و روز‬ ‫ندارند‪ .‬هر خودرو در طول هر فصل‪ ۲۰ ،‬روز حق تردد‬ ‫مجاز و رایگان در این محدوده خواهد داش��ت و برای‬ ‫تردد مجاز بیش از ان‪ ،‬نیازمند پرداخت عوارض است‪.‬‬ ‫این ‪ ۲۰‬روز ت��ردد رایگان قابل انتق��ال به فصل های‬ ‫دیگر نیس��ت‪ .‬تعداد روزهای مجاز برای تردد رایگان‬ ‫خودروه��ای با پالک غیرته��ران در این محدوده‪۱۵ ،‬‬ ‫روز در هر فصل خواهد بود‪.‬‬ ‫ان طور که دبیرخانه ش��ورای حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هر تهران اعالم کرده‪ ،‬نرخ ع��وارض برای روزهای‬ ‫مازاد بر ‪ ۲۰‬روز استحقاقی‪ ،‬برابر با نصف نرخ عوارض‬ ‫ط��رح ترافیک و نحوه محاس��به عوارض این محدوده‬ ‫نی��ز مانند محدوده طرح ترافیک‪ ،‬برحس��ب تردد در‬ ‫ساعت های اوج یا غیراوج و داشتن یا نداشتن معاینه‬ ‫فنی برتر است‪ .‬ساعت اجرای محدوده کنترل الودگی‬ ‫هوا مانند طرح زوج و فرد‪ ۶:۳۰ ،‬تا ‪ ۱۹‬اس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫ایس��تگاه های‬ ‫نی��ز همی��ن‬ ‫در طراحی مدل جایگزین طرح زوج یا فرد‪ ،‬تالش شده شرایط برای‬ ‫ش��هروندان عادالنه تر شود و طرح‪ ،‬تاثیر بیشتری بر کاهش الودگی‬ ‫هوا و کنترل ترافیک ش��هر داشته باش��د‪ ،‬رضایتمندی شهروندان‬ ‫افزایش یابد و شرایط اقتصادی جامعه نیز لحاظ شود‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬پنجش��نبه ها ت��ردد در مح��دوده طرح‬ ‫ترافی��ک رایگان اس��ت اما حلقه دوم ط��رح ترافیک‪،‬‬ ‫روزهای پنجش��نبه از ساعت ‪ ۶:۳۰‬تا ‪ ۱۳‬اجرا خواهد‬ ‫شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تردد روز پنجشنبه نیز جزو سهمیه ‪۲۰‬‬ ‫روز خودروها در هر فصل در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫در بی��ش از ‪ ۳‬ماهی که از اج��رای طرح جایگزین‬ ‫زوج و ف��رد در ته��ران می گ��ذرد‪ ،‬ه��م پلی��س و‬ ‫ه��م مدیریت ش��هری انتقادهایی نس��بت به ش��یوه‬ ‫جایگزین داش��ته و می گویند اجرای طرح جدید هم‬ ‫ترافیک و هم الودگی هوای بیش��تری در پی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی شرکت کنترل کیفیت هوا در‬ ‫با این حال‪ ،‬به تازگ ‬ ‫یک بررس��ی جامع‪ ،‬به سنجش کیفیت هوا در ‪ ۳‬ماه‬ ‫ابتدایی اجرای این طرح پرداخته و با بررسی تغییرات‬ ‫مونوکس��یدکربن و ذرات معلق زی��ر ‪ ۲.۵‬میکرون در‬ ‫ ‬ ‫تابس��تان ‪ ۹۸‬نسبت به تابستان س��ال گذشته نشان‬ ‫داده ک��ه طرح کاهش در مه��ار الودگی هوای تهران‬ ‫موفق بوده است‪.‬‬ ‫در گزارشی که شرکت کنترل کیفیت هوا در اختیار‬ ‫رس��انه ها قرار داده‪ ،‬کیفیت هو ا به وی��ژه االینده های‬ ‫مونوکس��یدکربن و ذرات معلق زی��ر ‪ ۲.۵‬میکرون که‬ ‫مرتبط با خودروها هس��تند‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه ابتدایی اجرای‬ ‫طرح(فص��ل تابس��تان) در داخل و خ��ارج محدوده‬ ‫همچنین با مدت مش��ابه س��ال پیش مقایس��ه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ مونوکس��یدکربن یکی از گازهای االینده ه وا س��ت‬ ‫که بر اس��اس سیاهه انتشار شهر تهران‪ ۹۵ ،‬درصد از‬ ‫انتشار این االینده محصول خودروها و ترافیک است‪.‬‬ ‫در بررسی انجام شده مشخص می شود که غلظت این‬ ‫االینده در تابس��تان س��ال ‪ ۹۸‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال پیش در ساعت های میانی و پایانی اجرای طرح‬ ‫با کاهش روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫داخ��ل‬ ‫وضعی��ت‬ ‫مح��دوده‬ ‫مش��اهده‬ ‫در‬ ‫ط��رح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬غلظت میانگی��ن االینده‬ ‫مونوکس��یدکربن در س��اعت های اج��رای ط��رح در‬ ‫ایس��تگاه های داخل طرح در دوره مورد بررس��ی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۱۳‬درصد نسبت به دوره مشابه‬ ‫سال گذش��ته کاهش داشته است‪ .‬میزان این االینده‬ ‫در کل ش��هر نیز نس��بت به دوره مشابه سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۷‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫االین��ده ش��اخص دیگری ک��ه با ترافی��ک ارتباط‬ ‫زی��ادی دارد‪ ،‬ذرات معلق زیر ‪ ۲.۵‬میکرون اس��ت که‬ ‫غلظت این االینده نیز در مدت مورد بررسی و ساعت‬ ‫اجرای طرح در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و در ایستگاه های داخل‬ ‫مح��دوده برابر ‪ ۲۳.۱‬میکروگرم بر مترمکعب بوده که‬ ‫این میزان در مدت مشابه امسال با ‪۱۴‬درصد کاهش‬ ‫ب��ه ‪۱۹.۸۷‬میکروگ��رم ب��ر مترمکعب کاه��ش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی است که میزان غلظت این االینده در‬ ‫تابستان سال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬در کل ایستگاه های‬ ‫ش��هر تهران به ترتیب برابر ‪ ۲۷.۱‬و ‪ ۲۵.۵‬میکروگرم‬ ‫ب��ر مترمکع��ب و ب��ا ‪ ۷‬درص��د کاهش روب��ه رو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پایان شهرفروشی‬ ‫شهردار تهران با تاکید بر جلوگیری شهرداری در دوره جدید‬ ‫از فروش تراکم گفت‪ :‬با سالمت مردم معامله نکردیم و شهر را‬ ‫به فروش نگذاش��تیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پیروز حناچی در ایین‬ ‫بهره برداری از پنجمین بوس��تان ویژه بانوان که به نام مرضیه‬ ‫حریرچی(دباغ) نام گذاری ش��ده است‪ ،‬گفت‪ ۲۸ :‬زیرساخت در‬ ‫شهر تهران ویژه بانوان داریم‪ ۸ .‬بوستان درمجموع به مساحت‬ ‫‪ ۱۴۳‬هکتار‪ ۵ ،‬بوس��تان فرامنطقه ای در مناطق ‪۱۵ ،۱۸ ،۴ ،۳‬‬ ‫و ‪ ۲۲‬به مس��احت ‪ ۲۵‬هکتار و میانگین بوستان های منطقه ای‬ ‫مدی��رکل اداره هواشناس��ی اس��تان اصفه��ان گف��ت‪ :‬روند‬ ‫س��امانه های بارشی در زمستان کاهش خواهد یافت و با توجه‬ ‫به کاهش فعالیت س��امانه های ج��وی در اذر و دی‪ ،‬با افزایش‬ ‫االینده ها روبه رو خواهیم ش��د و باید تمهیدات الزم از س��وی‬ ‫نهادهای اجرایی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمیدرضا خورش��یدی اظهار کرد‪ :‬بر اثر‬ ‫کمبود بارش ها در س��ال گذش��ته اس��تان های پراب کشور با‬ ‫بحران اب روبه رو ش��دن د اما امس��ال افزایش بارش ها در کشور‬ ‫بیش از پیش بود و استان اصفهان هم از این امر مستثنا نبود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استان اصفهان نسبت به سال گذشته رشد ‪۸۱‬‬ ‫درصدی و نس��بت به بلندمدت‪ ،‬در س��طح بارش ها ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬غرب استان بیش��ترین افزایش بارش و‬ ‫حدود ‪ ۵‬هکتار اس��ت‪ .‬به نس��بت جمعیت تهران عدد متوازنی‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گفته حناچی‪ ۱۹.۳ ،‬درصد م��ردم تهران‪ ،‬از چاقی‬ ‫مفرط رنج می برند که این امار در میان بانوان ما ‪ ۱.۷‬برابر بیشتر‬ ‫است‪ .‬وقتی که امارهایی مانند این را بررسی می کنیم‪ ،‬وضعیت‬ ‫حادتر می ش��ود که بخش��ی از ان به دلیل زندگی شهرنشینی‬ ‫است و بخش دیگر هم به دلیل محدودیت هایی است که بانوان‬ ‫در فضای شهری دارند و باید ان را جبران کنیم‪ .‬شهردار تهران‬ ‫ی ش��هر تصویب کرده و ما‬ ‫گفت‪ :‬به تازگی مصوبه ای که ش��ورا ‬ ‫ه��م ان را پیگیری خواهیم کرد‪ ،‬بخش��ی از اعتباری که برای‬ ‫مد رسه ها قرار دادیم‪ ،‬برای مد رسه های دخترانه درنظر گرفتیم‬ ‫که این ش��رایط نابرابر را رفع کنیم‪ .‬ش��هردار تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫منطقه ‪ ۱۱‬که به عنوان یک منطقه مرکزی در تهران به شمار‬ ‫می رود از نعمت بوس��تان بانوان بی بهره اس��ت که امیدواریم با‬ ‫همکاری همکارانمان در دخانیات‪ ،‬فضای قابل استفاده ای را در‬ ‫ای��ن منطقه فراهم کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در ‪ ۱۳‬بهمن ‪ ۱۳۹۳‬رهبر‬ ‫معظم انق�لاب تاکیداتی در زمینه حفظ باغ ها و فضای س��بز‬ ‫االینده ها در راه اصفهان‬ ‫شرق اس��تان کمترین بارش ها را پشت سر گذاشته اما به طور‬ ‫کلی امس��ال افزایش بارش ها رشد چشمگیری نسبت به سال‬ ‫گذشته داشته است‪.‬‬ ‫مدی��رکل اداره هواشناس��ی اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه‬ ‫میانگین وزنی بارش ها در سطح استان ‪ ۱۹۶‬میلی متر افزایش‬ ‫داشته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مناطق غربی استان بارش های زیادی‬ ‫داش��ته اما افزایش دما ه��م به همان ان��دازه در مناطق غربی‬ ‫استان با افزایش روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫خورش��یدی با بیان اینکه ‪ ۹۴‬درصد مساحت استان اصفهان‬ ‫درگیر خشکسالی درازمدت بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬امسال بارش های‬ ‫قابل توجهی داشته ای م اما الزم است وضعیت پایش خشکسالی‬ ‫را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬پدیده گ��رد و غبار‪ ،‬کانون گ��رد و غبار را‬ ‫گس��ترش داده و به دلیل تغییر الگوه��ای جوی‪ ،‬جهت وزش‬ ‫باد از ش��رق به غرب تغییر پیدا کرده اس��ت و می توان جنوب‬ ‫داش��تند در همین راس��تا شورا و ش��هرداری تهران نیز الیحه‬ ‫جلوگیری از تخریب باغ ها را با وجود ش��رایط سخت شهرداری‬ ‫به تصویب رس��اند‪ .‬بی تردید با سالمت مردم معامله نکردیم و‬ ‫ان را ب��ه فروش نگذاش��تیم‪ .‬ما عالوه ب��ر جلوگیری از تخریب‬ ‫باغ ها باید نهضتی نیز برای توسعه فضای سبز ایجاد کنیم‪ .‬باید‬ ‫ط��وری رفتار کنیم که حتی اگر ش��هروندی در تهران جریمه‬ ‫می ش��ود در حوزه قطع درخت��ان ببیند که از این جریمه برای‬ ‫توسعه فضای سبز استفاده می شود‪.‬‬ ‫س��منان و ش��رق اس��تان اصفهان را کانون های گرد و غبار در‬ ‫استان اصفهان و استان های همجوار دانست‪.‬‬ ‫خورش��یدی گف��ت‪ :‬بر اس��اس اطالع��ات دریافت ش��ده از‬ ‫س��امانه های جوی‪ ،‬از اواسط مه ر تا اواخر ابان و اذ ر بارش های‬ ‫نرمال و نیمه شدیدی را شاهد خواهیم بود و بر پایه بررسی ها‪،‬‬ ‫بیشترین بارش پاییزه در ابان خواهد بود‪ .‬اواخر اذر نیز میزان‬ ‫بارش ها کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره هواشناس��ی اس��تان اصفهان یاداور شد‪ :‬روند‬ ‫س��امانه های بارشی در زمستان کاهش خواهد یافت و با توجه‬ ‫به کاهش فعالیت س��امانه های ج��وی در اذر و دی‪ ،‬با افزایش‬ ‫االینده ها روبه رو خواهیم ش��د که باید تمهیدات الزم ازس��وی‬ ‫نهاد های اجرایی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫ناایمن بودن پیست دوچرخه سواری فرخ شهر‬ ‫پیس��ت دوچرخه س��واری فرخ ش��هر ش��هرکرد ب��ه دلی��ل‬ ‫مناسب س��ازی نش��دن به یک��ی از خطرناک تری��ن مکان های‬ ‫ورزشی تبدیل ش��ده و احتمال سقوط سنگ به داخل پیست‬ ‫هر لحظه وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این پیس��ت در پایین دست تپه نورالشهدای‬ ‫فرخ شهر س��اخته ش��ده و حدود یک ماه پیش به بهره برداری‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬این پیس��ت دوچرخه س��واری در پایین ترین‬ ‫نقط��ه تپ��ه نورالش��هدا ب��ه دور این تپه س��اخته ش��ده و هر‬ ‫لحظه خطر س��قوط س��نگ از باالی تپه بر س��ر افرادی که در‬ ‫این پیس��ت دوچرخه س��واری یا پی��اده روی می کنن��د‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر چهارم با اش��اره به اینکه این پیست‬ ‫دوچرخه سواری جانمایی مناسبی نداشته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این‬ ‫پیست دوچرخه س��واری غیراستاندارد اس��ت و اصول فنی در‬ ‫ساخت ان مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫حسین کاوه بیان کرد‪ :‬به علت ارتفاع باالی تپه و قرار گرفتن‬ ‫پیست در پایین تپه احتمال سقوط سنگ در این پیست بسیار‬ ‫زیاد است و باید شهرداری در این زمینه مناسب سازی کند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬بای��د تمهیدات الزم ب��رای حفاظت از جان‬ ‫شهروندان در پی سقوط سنگ در این پیست دوچرخه سواری‬ ‫از سوی شهرداری در کوتاه ترین زمان اندیشیده شود‪.‬‬ ‫چندی پی��ش یک کوک ‪ ۱۱‬س��اله در پی دوچرخه س��واری‬ ‫در ای��ن منطق��ه دچ��ار ضرب��ه مغ��زی ش��د و ف��وت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر پرس��تاری بیمارس��تان امام علی (ع) فرخ شهر‬ ‫در گفت وگ��و با مهر گفت‪ :‬یک پس��ر بچه ‪۱۱‬س��اله دوم مهر‬ ‫امسال از س��وی اورژانس به بیمارستان امام علی(ع) فرخ شهر‬ ‫انتقال داده ش��د که به دلیل حال عمومی بسیار بد ‪ ،‬خونریزی‬ ‫مغزی و بینی و کاهش س��طح هوش��یاری فوت کرد‪ .‬وی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬علت جراحت س��قوط از ارتفاع با دوچرخه اعالم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیست دوچرخه سواری فرخ شهر در پایین دست تپه نورالشهدا‬ ‫این شهر قرار گرفته و تاکنون حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫برای زیرسازی‪ ،‬اسفالت و نورپردازی در ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫س��ید عبدالحس��ین حس��ینی درب��اره خط��رات احتمالی‬ ‫این پیس��ت دوچرخه س��واری بی��ان کرد‪ :‬این پیس��ت به طور‬ ‫طبیع��ی دارای اختالف ارتفاع با تپه نورالش��هدا اس��ت و برای‬ ‫مناسب سازی این امر برنامه داریم تا به یک عنصر شهری تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون در حال انجام مطالعات این طرح هستیم‬ ‫تا در سال اینده از محل اعتبارات شهرداری مناسب سازی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬شهردار فرخ شهر با اشاره به فوت کودکی در این پیست‬ ‫در چند روز گذشته گفت‪ :‬این کودک در حال دوچرخه سواری‬ ‫در تپه نورالش��هدا بوده که در ش��یب ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درجه به مانع‬ ‫برخورد کرده و به داخل پیست افتاده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬نیروی انتظامی از صحنه بازدید کرده که این‬ ‫مسئله به پیست ارتباطی ندارد که سرعت باال و کنترل نشدن‬ ‫وسیله نقلیه علت حادثه بوده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 17‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 9‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1386‬‬ ‫پیاپی ‪2704‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از ایین پایانی پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا»‬ ‫فیلم صنعتی نگاه خالق و هنرمندانه دارد‬ ‫‹ ‹طیب�ی‪ :‬ش�ناخت صنعت الزمه مستندس�ازی‬ ‫ا ست‬ ‫حمیدرضا طیبی‪ ،‬رئیس جهاد دانش��گاهی هم با حضور‬ ‫روی صحن��ه ضم��ن خوش��امدگویی به حاض��ران گفت‪:‬‬ ‫به عن��وان یک فن��اور با توجه به الگوس��ازی های خوبی که‬ ‫در جهاددانش��گاهی در حوزه علمی و فناوری داشتیم باید‬ ‫بگویم که کش��ور ما هیچ مش��کلی در زمینه توس��عه علم و‬ ‫فناوری ندارد و برای همه جوانان کش��ور می توانیم ش��غل‬ ‫ابرومن��د ایجاد کنیم اما با مش��کالتی روبه رو هس��تیم که‬ ‫هنر از جمله عکس‪ ،‬فیلم و‪ ...‬خیلی خوب می تواند در بیان‬ ‫توانمندی های کشور و مشکالت کمک کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به عنوان یک فناور از س��ال ‪ ۱۳۵۸‬در جهاد‬ ‫دانش��گاهی بودم اعتقاد داش��تم که عکس در نشان دادن‬ ‫توانمندی های مان موثر اس��ت اما فک��ر می کردم همه این‬ ‫اتفاق در خرید یک دوربین خوب و عکاس��ی ازس��وی یک‬ ‫ع��کاس خوب امکان پذیر اس��ت اما فهمیدی��م که دوربین‬ ‫حل کننده مش��کل نیست و حتما باید یک عکاس صنعتی‬ ‫خوب داشته باشیم تا عکاسی صنعتی را درک کند و ما هم‬ ‫از ی��ک عکاس صنعتی حرفه ای اس��تفاده کرده و زیباترین‬ ‫کاتالوگ ها را تولید کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش هنر در معرفی توانمندی های صنعتی‬ ‫و فناوری توضیح داد‪ :‬فیلم صنعتی هم همین طور اس��ت و‬ ‫می توان��د خیلی خوب به بیان دس��تاوردها و توانمندی ها‬ ‫بپ��ردازد و فهمیدی��م ک��ه فیلمب��ردار‪ ،‬فیلمنامه نویس و‬ ‫کارگ��ردان هم در صنعت غرق باش��ند و بفهمند تا بتوانند‬ ‫بیان خوبی داشته باشند‪ .‬این جنبه مثبت کار هنر است که‬ ‫بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫طیبی در ادامه گفت‪ :‬در بیان کاستی ها هم هنر می تواند‬ ‫بسیار نقش موثری داشته باشد‪ ،‬ما مشکلی در زمینه توسعه‬ ‫علمی و فناوری نداریم اما کاس��تی هایی داریم که باید رفع‬ ‫ش��وند و هنر با زبان فیلم خیل��ی خوب می تواند این کارها‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)‬ ‫با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایین پایانی پنجمین دوره جشنواره «فردا» با حضور جمعی‬ ‫از مدیران سینمایی و صنعتی و اهالی رسانه عصر سه شنبه‬ ‫‪۱۵‬مهر در تاالر سوره حوزه هنری برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین‪ ،‬بهزاد رشیدی‪ ،‬دبیر جشنواره «فردا»‬ ‫ضمن خیرمقدم به حاضران گفت‪ :‬در این دوره از جشنواره‬ ‫خوش��بختانه شاهد حضور پرشور شما هنرمندان فیلمساز‬ ‫و عکاس از یک سو و مدیران و کارگزاران صنعت و فناوری‬ ‫کشور از سوی دیگر بودیم که با ارائه اثار خودتان‪ ،‬محتوای‬ ‫جش��نواره را به لحاظ تعداد و کیفیت اثار برجسته کردید‪.‬‬ ‫همچنین در ایام برگزاری جشنواره حضور گرم و پرشوری‬ ‫داشتید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چهره های خندان ش��ما‪ ،‬جشنواره و کیفیت‬ ‫برگزاری ان را تایید می کرد تا جایی که با لبخندهای خود از‬ ‫برگزارکنندگان تشکر و ‪ 3‬روز گذشته را برای ما و جشنواره‬ ‫«فردا» باش��کوه کردید‪ .‬از همراهان و حامیان جشنواره که‬ ‫با کمک انها توانس��تیم این رویداد را برگزار کنیم تش��کر‬ ‫می کن��م‪ ،‬غی��ر از این مراک��ز‪ ،‬ان گونه که انتظار داش��تیم‬ ‫س��ایر مدی��ران صنعت و فناوری و مدی��ران روابط عمومی‬ ‫حضور گرم و محسوس��ی در روزهای برگزاری جش��نواره و‬ ‫برنامه های ان نداشتند و این برای ما ناباورانه بود‪( .‬همه را‬ ‫دعوت می کردیم‪ ،‬همه مش��غله داشتند و فرصتی در ختیار‬ ‫نداش��تند‪ ).‬در صورتی که حض��ور این عزیزان و دیدن اثار‬ ‫جش��نواره و شناسایی و گفت وگو با هنرمندان‪ ،‬می توانست‬ ‫برای انها بسیار کاربردی و اموزش دهنده باشد‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره فیلم و عکس فردا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫ای��ن نگاه های س��نتی و روزمره کمتر ش��ود و این مدیران‬ ‫با همکاری‪ ،‬توان و س��رمایه ب��االی هنرهای فیلم و عکس‬ ‫که ازس��وی این جش��نواره به میدان امدن همت کنند و از‬ ‫اتالف سرمایه ها و پول کشور با تولیدات هنری بی کیفیت و‬ ‫یکبار مصرف بپرهیزند و به جای ان س��طح تولیدات هنری‬ ‫خودشان را ارتقا دهند و اثاری تولید کنند که هم متناسب‬ ‫با ش��ان صنعت و فناوری ایران باش��د و هم دس��تاوردها و‬ ‫فعالیت هایشان را درست معرفی کند و هم خودباری و غرور‬ ‫مل��ی را در جامعه زن��ده کند‪ .‬امیدواریم مدیران صنعتی ما‬ ‫به این باور برس��ند فیلم صنعتی‪ ،‬یک اگهی تبلیغاتی‪ ،‬یک‬ ‫محصول سطحی ارتباطی یا یک گزارش تلویزیونی نیست‪.‬‬ ‫او همچنی��ن بیان ک��رد‪ :‬فیلم صنعتی ی��ک نگاه خالق‬ ‫و هنرمندان��ه به ی��ک تولید یا فعالیت صنعت��ی و فناوری‬ ‫اس��ت‪ .‬این جشنواره تالش می کند ظرفیت باالی هنرهای‬ ‫تصوی��ری را ب��ه میدان اورد و فض��ای گفت وگو و همکاری‬ ‫را می��ان هنر و صنعت کش��ور فراهم کن��د تا در این فضای‬ ‫تعامل��ی‪ ،‬تولیدات هنری با کیفیت درباره صنعت و فناوری‬ ‫بیشتر شود‪ .‬این تولیدات در جشنواره فردا و حتی در سایر‬ ‫جش��نواره های داخلی و خارجی حضور یافته و بدرخش��ند‬ ‫و در بس��ترهایی همچون سینما‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬فضای مجازی‪،‬‬ ‫محیط های اموزشی و فضاهای صنعتی به نمایش عمومی‬ ‫دربیایند و بازتابی نقادانه‪ ،‬روش��نگرانه و معرف سرمایه ها و‬ ‫توانمندی های جمهوری اسالمی باشند‪.‬‬ ‫رش��یدی همچنین گفت‪ :‬یقی��ن داریم تالش های جهاد‬ ‫دانشگاهی هنر در قالب این جشنواره‪ ،‬بی شک به بار خواهد‬ ‫نشست و همگان شاهد ثمرات این کوشش ها خواهند بود‪.‬‬ ‫الزم می دانم از مشارکت و همکاری همه کسانی که در این‬ ‫راه م��ا را یاری کردند و به ویژه از زحمات تک تک همکاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬هنرمن��د و خالق حاض��ر در دبیرخانه جش��نواره‬ ‫سپاسگزاری کنم‪.‬‬ ‫فیل��م صنعتی یک نگاه خالق و هنرمندان��ه به یک تولید یا فعالیت‬ ‫صنعتی و فناوری است‬ ‫را بیان کند‪ .‬ما هنوز در کش��ور اس��تراتژی توسعه صنعتی‬ ‫نداریم‪ ،‬زیرس��اخت پیشرفت هر کشوری استراتژی توسعه‬ ‫صنعتی است که بر پایه مزیت های بومی تحقق پیدا می کند‬ ‫و باید فهم فناوری در این زمینه داش��ته باش��یم‪ .‬همچنین‬ ‫می توانیم خلق مزیت کنیم‪ ،‬الکترونیک و ای تی خلق مزیت‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه ما مش��کل داریم و اس��تراتژی توسعه‬ ‫صنعتی نداریم و این مسئله باید به شکلی بیان شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر جهاد دانش��گاهی‪ ،‬معاونت علمی و فناوری پای این کار‬ ‫امده و اقدام های خوبی هم انجام شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر جهاد دانش��گاهی ادامه داد‪ :‬نداش��تن خودباوری‬ ‫مدیران و کارشناس��ان یکی از مش��کالت جدی ما اس��ت‬ ‫که اس��یب های جدی به این مس��ئله می زند‪ .‬باید روی این‬ ‫مس��ائل کار ش��ود و به مردم هم اگاهی زیادی داده ش��ود‪.‬‬ ‫فکر می کنم با زبان فیلم خیلی خوب می ش��ود مس��ائل و‬ ‫مشکالت را برطرف کرد و برنامه ریزان این حوزه می توانند‬ ‫تعیین کنند که چه زمانی هنر می تواند وارد میدان شود و‬ ‫مردم را قانع و اگاه کند تا از محصوالت خوب ایرانی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬یکی از مش��کالتی که در کش��ور داریم این است که‬ ‫بس��یاری از مسائل و موضوع های شفاهی هستند‪ .‬در حوزه‬ ‫صنعت و فناوری بس��یاری از خاطرات شفاهی وجود دارند‬ ‫که می توانند در قالب فیلم عرضه ش��وند‪ ،‬البته ما می دانیم‬ ‫ای��ن فیلم ها خیلی مورد حمای��ت عمومی قرار نمی گیرد و‬ ‫باید از فیلمس��از ازسوی مسئوالن و مدیران حمایت شود‪،‬‬ ‫در حد توان خود با برگزاری این جش��نواره تالش کردیم تا‬ ‫حمایت خود را از ش��ما هنرمندان انجام دهیم و امیدواریم‬ ‫مدیران هم در زمینه کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جعفرپور‪ :‬از جهاد دانشگاهی برای برگزاری‬ ‫این رویداد سپاسگزاریم‬ ‫جمش��ید جعفرپور‪ ،‬رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ه��م ب��ا حض��ور در جایگاه بی��ان کرد‪:‬‬ ‫خوش��حالیم که جهاد دانش��گاهی در زمینه برگزاری این‬ ‫رویداد پیش��گام ش��ده اس��ت‪ ،‬ما حتما به تقویت و توسعه‬ ‫چنین فعالیت هایی نیاز داریم و به ش��دت نیازمند توس��عه‬ ‫این فناوری ها هس��تیم‪ .‬جامعه امروز ما در ش��رایط تحریم‬ ‫اس��ت و باید ب��ه بازارهای جوامع دیگر دس��ت پیدا کنیم‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬کش��ور در همس��ایگی ما حضور دارند که از شیر مرغ تا‬ ‫ج��ان ادمی��زاد را وارد می کنند اما ما بازار انها را در اختیار‬ ‫نداریم‪ .‬همواره ش��نیده ایم که محصوالت ایرانی از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار هس��تند اما بس��ته بندی خوبی ندارند‪ ،‬در‬ ‫حالیکه سایر کشورها کاالهای بی کیفیت خارجی را به دلیل‬ ‫بسته بندی مناسب خریداری می کنند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬همین فعالیت می تواند ش��غلی پردرامد‬ ‫باش��د در صورتی ک��ه صاحب��ان کاال و س��رمایه ب��رای ان‬ ‫هزینه کنند‪ ،‬ما با بکارگیری این هنر می توانیم بس��یاری از‬ ‫مش��کالت و تحریم ها را رفع کنیم‪ .‬ما می توانیم محصوالت‬ ‫گوناگ��ون خود را از طریق هنر به درس��تی عرضه و معرفی‬ ‫کنیم و از پس مشکالت بربیاییم‪ .‬نیاز است که اموزش این‬ ‫حوزه را در رشته های دانشگاهی هم انجام دهیم‪.‬‬ ‫معرفی برگزیدگان بخش عکس‬ ‫س��پس هی��ات داوران بخش عک��س‪ ،‬یداهلل ول��ی زاده‪،‬‬ ‫داری��وش کیانی‪ ،‬مجتبی اقای��ی و امید پوراذر دبیر بخش‬ ‫عک��س و همچنین فرهود حقی عکاس پیشکس��وت برای‬ ‫اهدای جوایز روی صحنه حاضر شدند‪.‬‬ ‫جوایز بخش تک عکس صنعتی به این ترتیب اهدا‬ ‫شد‪:‬‬ ‫رتبه سوم‪ :‬لوح تقدیر و جایزه نقدی در بخش تک عکس‬ ‫صنعتی به مرتضی نورمحمدی اهدا شد‪.‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬لوح تقدیر و جایزه نقدی در بخش تک عکس‬ ‫صنعتی به نیما ابوالقاسمی اهدا شد‪.‬‬ ‫رتبه اول‪ :‬تندیس و لوح تقدیر و جایزه نقدی بخش تک‬ ‫عکس صنعتی به محمد خیاطی اهدا شد‪.‬‬ ‫س��پس نوبت به بخش مجموعه عکس صنعتی رس��ید و‬ ‫جوایز این بخش به این ترتیب اعالم شد‪:‬‬ ‫رتب��ه س��وم‪ :‬لوح تقدیر و جایزه نق��دی به محمد مهدی‬ ‫کشاورزی اهدا شد‪ .‬رتبه دوم‪ :‬لوح تقدیر و جایزه نقدی به‬ ‫مس��عود بهاری تعلق گرفت‪ .‬رتبه اول‪ :‬تندیس و لوح تقدیر‬ ‫و جایزه نقدی به محمد قورچیان رسید‪.‬‬ ‫در ادام�ه برگزیدگان تک عک�س تبلیغاتی بدین‬ ‫ترتیب معرفی شد‪:‬‬ ‫رتب��ه س��وم‪ :‬ل��وح تقدی��ر و جای��زه نقدی به مهش��ید‬ ‫زارع کاریزی اهدا شد‪ .‬رتبه دوم‪ :‬لوح تقدیر و جایزه نقدی به‬ ‫حامد فخاران تعلق گرفت‪ .‬رتبه اول‪ :‬تندیس و لوح تقدیر و‬ ‫جایزه نقدی به سیدحسین اشرف السادات اهدا شد‪ .‬سپس‬ ‫نوب��ت به اعالم برگزیدگان بخش مجموعه عکس تبلیغاتی‬ ‫رس��ید که برگزیدگان به این شرح هستند‪ :‬رتبه سوم‪ :‬لوح‬ ‫تقدیر و جایزه نقدی به حمیدرضا س��بزه علی رس��ید‪ .‬رتبه‬ ‫دوم‪ :‬لوح تقدیر و جایزه نقدی به پریسا نارنجی تعلق گرفت‪.‬‬ ‫رتب��ه اول‪ :‬تندی��س‪ ،‬ل��وح تقدی��ر و جای��زه نق��دی به‬ ‫س��یدمهدی یداللهی تقدیم ش��د‪ .‬در ادامه نوبت به معرفی‬ ‫جوایز دانش��جویی رس��ید و در بخش تک عکس تندیس و‬ ‫لوح تقدیر و جایزه نقدی به محمدعلی پورشکوری اهدا شد‪.‬‬ ‫در بخش مجموعه عکس هم تندیس‪ ،‬لوح تقدیر و جایزه‬ ‫نقدی به حمیدرضا امیدبخش رسید‪.‬‬ ‫اهدای نشان انجمن کارگردانان سینمای مستند‬ ‫بخش دیگر این ایین به اهدای نشان انجمن کارگردانان‬ ‫س��ینمای مس��تند رس��ید و به همین منظور بابک بهداد و‬ ‫پریس��ا عشقی برای اهدای این نش��ان روی صحنه حضور‬ ‫پیدا کردند و پس از قرائت بیانیه‪ ،‬نشان انجمن و لوح تقدیر‬ ‫بهترین کارگردانی را به حمید علیداد و باقر س��روش برای‬ ‫فیلم «قوس الکتریکی» اهدا کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه نوبت به معرفی جوایز بخش فیلم رس��ید و در‬ ‫بخش بهترین فیلم مس��تند از نگاه دانش��جویان‪ ،‬تندیس و‬ ‫ل��وح تقدیر به الهام معروفی برای فیلم «‪ ۳۳۰‬س��ی س��ی‬ ‫خاطره» رس��ید‪ .‬دیپلم افتخار این بخش به بهرام عظیمی‬ ‫برای فیلم «سیم ششم» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کرم�ی‪ :‬ب�ا کم�ک هنرمن�دان می توانیم‬ ‫پیشرفت ها را نشان دهیم‬ ‫پرویز کرمی‪ ،‬رئیس ستاد فرهنگی اقتصاد دانش بنیان‪،‬‬ ‫با تش��کر از مس��ئوالن و هنرمندان حاضر در این جشنواره‬ ‫گف��ت‪ ۴ :‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت دانش بنی��ان کجا باید دیده‬ ‫ش��ود و چه کس��ی باید انه��ا را معرفی کن��د؟ ‪ ۱۸۰‬مرکز‬ ‫نواوری س��وژه خوبی برای عکاسان و هنر صنعت سینمای‬ ‫ما نیست؟ش��تابدهنده هایی که امروز ش��کل گرفتند و در‬ ‫حوزه ه��ای فرهنگ و هنر و صنایع خالق از جمله س��ینما‬ ‫فعالی��ت می کنن��د‪ .‬ما ام��روز به همت جوانان دانش��جو و‬ ‫اس��تادان حوزه ه��ای گوناگون ب��ه ن��واوری کارخانه های‬ ‫خ��ود پرداخته ای��م‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در ح��وزه‬ ‫اس��تارت اپ ها توانس��تیم گام های موفق��ی برداریم‪ ،‬ما در‬ ‫مس��یر استارت اپ های پیشرفته گام های جدی برداشتیم‪،‬‬ ‫چه کس��ی باید این پیش��رفت را به جامعه منتقل کند؟ در‬ ‫چنین رویدادهایی و با تفاهم با هنرمندان می توانیم به این‬ ‫زمینه دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫برگزیدگان بخش فیلم های دانشجویی‬ ‫س��پس زم��ان معرف��ی برگزی��دگان بخ��ش فیلم های‬ ‫دانشجویی رسید و تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی‬ ‫به ناصر ناصرپور برای فیلم «دسترنج» اهدا شد‪.‬‬ ‫دیپل��م افتخار این بخش هم ب��ه عابدین محمدی برای‬ ‫فیل��م «چرخش» و س��یدصفی اهلل حس��ینی ب��رای فیلم‬ ‫«سرتیفیکیت» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫برگزیدگان بخش فیلم های تبلیغاتی‬ ‫در بخش فیلم های تبلیغاتی‪ ،‬تندیس و لوح تقدیر بهترین‬ ‫کارگردانی به مرتضی پایه ش��ناس برای فیلم «بلوک زنی»‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫سپس در بخش پویانمایی (گرافیک متحرک) برگزیدگان‬ ‫بدین ترتیب معرفی شدند‪:‬‬ ‫تندی��س و ل��وح تقدیر بهتری��ن کارگردان��ی به مهدی‬ ‫خرمیان به فیلم «س��وزن بان» تعلق گرفت‪ .‬تندیس و لوح‬ ‫تقدیر بهترین کارگردانی جایزه ویژه هیات داوران به بهرام‬ ‫عظیمی برای فیلم «سیم ششم» رسید‪ .‬دیپلم افتخار این‬ ‫بخش به علی نیکوکار برای فیلم «مجتمع شهید مدرس»‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫برگزیدگان مجموعه مستندهای تلویزیونی‬ ‫در ادام��ه ای��ن ایین نوب��ت به اع�لام برگزیدگان بخش‬ ‫مجموعه مستندهای تلویزیونی رسید‪ .‬تندیس و لوح تقدیر‬ ‫بهترین کارگردانی به وحید فرجی برای فیلم «مس��یر نو»‬ ‫تعلق گرفت‪ .‬تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی جایزه‬ ‫ویژه هیات داوران به حس��ام اسالمی برای فیلم «غرامت»‬ ‫رس��ید‪ .‬دیپل��م افتخار ای��ن بخش به احمد ش��فیعی برای‬ ‫«نبرد امواج» رس��ید‪ .‬س��پس بیانیه هی��ات داوران بخش‬ ‫فیلم جش��نواره فیلم و عکس صنعتی با محوریت تنوع اثار‬ ‫و ارتباط ش��ان با س��ال حمایت از تولید ملی قرائت ش��د و‬ ‫برگزیدگان به این شرح معرفی شدند‪ :‬تندیس و لوح تقدیر‬ ‫بهترین کارگردانی به س��یدمجتبی خیام الحس��ینی برای‬ ‫فیلم «در کنار هم» و محمد اس��کندر زاده برای فیلم «شور‬ ‫ش��یرین» شد‪ .‬تندیس و لوح تقدیر بهترین تهیه کنندگی‬ ‫به یاس��ر طالبی برای فیلم «کاغذ یک درنگ مچاله» تعلق‬ ‫گرفت‪ .‬دیپلم افتخار این بخش به سید وحید حسینی نامی‬ ‫برای فیلم «کل به جز» رسید‪.‬‬ ‫‪ ۳‬نشان جشنواره اهدا شد‬ ‫در بخش دیگر جشنواره ‪ 3‬نشان پنجمین جشنواره فیلم‬ ‫و عکس فناوری و صنعتی «فردا» به محس��ن اس��تادعلی‪،‬‬ ‫مهدی مطهر و صادق سکری اهدا شد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مطه�ر‪ :‬خلاف تلویزیون به مستندس�ازها‬ ‫اعتماد کنید‬ ‫کنید مهدی مطهر‪ ،‬رئیس خانه مستند انقالب اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬مجموعه «خانه مس��تند» می دانس��ت که جشنواره‬ ‫فیل��م صنعت��ی به طور منظم برگزار ش��ود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫دغدغه مند به سمت ساخت اثر در این حوزه رفت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬توصی��ه ای ب��ه صاحبان حرفه ها و ش��رکت ها دارم به‬ ‫جای اینکه مثل ش��رکت عالیس همه تلویزیون را بگیرند و‬ ‫تلویزیون را به این شکل در اورند که میان تبلیغ ها چند تا‬ ‫فیلم یا س��ریال هم پخش می شود‪ ،‬به مستندسازها اعتماد‬ ‫کنن��د و از انها بخواه��د که فیلم صنعتی برایش��ان تولید‬ ‫کنند‪ ،‬مطمئن باش��ید مستندسازها قابل اعتماد هستند و‬ ‫می توانند اثار شایسته ای را تولید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رس�ولی‪ :‬به بخش های فرهنگ�ی و هنری‬ ‫جامعه توجه داریم‬ ‫سعید رسولی‪ ،‬مدیرعامل شرکت راه اهن سخنران دیگر‬ ‫این ایین بود که گفت‪ :‬فکر می کنم اس��م راه اهن‪ ،‬قطار‪،‬‬ ‫ریل‪ ،‬کوپه‪ ،‬ایس��تگاه و‪ ...‬کلمات و واژه های اش��نایی برای‬ ‫اهال��ی هنر اس��ت‪ ،‬راه اهن را می ت��وان عرصه تلفیق هنر‬ ‫و صنع��ت نامی��د‪ .‬راه اهن در کش��ور عزیز ایران از س��ال‬ ‫‪ ۱۲۲۷‬حضور داش��ته اس��ت‪ .‬در طول تاری��خ راه اهن در‬ ‫ای��ران ما ش��اهد تالش و پژوهش گس��ترده در این حوزه‬ ‫بودیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این س��ال ها توجه جدی از س��وی‬ ‫مس��ئوالن عالی نظام به این عرصه انجام ش��ده است و در‬ ‫راس فعالیت ه��ای دولت قرار داد‪ .‬به تازگی هم ش��هرهای‬ ‫دیگ��ری ه��م ب��ه ش��بکه ریلی پیوس��تند و ط��رح قطار‬ ‫سریع الس��یر تهران‪ ،‬قم و اصفهان در دست اجراست که با‬ ‫بهره برداری از ان اتفاقی نو در حوزه راه اهن رخ می دهد‪.‬‬ ‫ما با اس��تفاده از نظرهای مس��افرانی که از خطوط راه اهن‬ ‫اس��تفاده می کنند از س��رمایه ها و داش��ته های خود بهره‬ ‫می بریم‪ .‬راه اهن سراس��ری ایران ازسوی یونسکو در حال‬ ‫ثبت جهانی اس��ت و مراحل نهایی ان در حال انجام است‬ ‫و نمایندگان این سازمان بازدیدهای نهایی را انجام دادند‪.‬‬ ‫رس��ولی همچنین گفت‪ :‬راه اهن‪ ،‬ایستگاه و خطوط ریلی‬ ‫ما تنها به ثبت نمی رسند‪ ،‬بلکه تمامی مکان های تاریخی‪،‬‬ ‫روس��تاها‪ ،‬ریل ه��ا و‪ ...‬به ثبت می رس��ند‪ .‬م��ا در راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ب��ه بخش های فرهنگی و هنری‬ ‫جامعه بس��یار توجه داریم و ساالنه حدود ‪ ۳۰‬میلیون نفر‬ ‫هم مس��افر داریم‪ .‬همچنین با سازما ها‪ ،‬کارافرینان بزرگ‬ ‫کش��ور ارتباط تنگاتنگ داریم و تا به حال دو جش��نواره‬ ‫فیلم و عکس برگزار کردیم که دستاورد ارزشمندی بوده‬ ‫اس��ت و توانسته محصول مناسبی را در اختیار هنرمندان‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫برگزیدگان بخش موضوعی‬ ‫همچنین در بخش فیلم های موضوعی ویژه برگزیدگان‬ ‫بدین ترتیب معرفی ش��دند‪ :‬تندیس و لوح تقدیر بهترین‬ ‫کارگردانی به نرگس رس��تمی معز برای فیلم «دیده بان»‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تندیس و لوح تقدیر بهترین کارگردانی به جواد وطنی‬ ‫برای فیلم «ورس» اهدا ش��د‪ .‬همچنین دو دیپلم افتخار‬ ‫این بخش به محمد دهس��تانی ب��رای فیلم «نظر» و رضا‬ ‫شیخالنی برای فیلم «قطار اندیمشک» اهدا شد‪.‬‬ ‫ل��وح تقدی��ر بخ��ش عکس ه��ای موضوع��ی ه��م به‬ ‫حس��ین جوادی و رس��ا قوام ش��هیدی اهدا شد‪ .‬بنابراین‬ ‫گزارش پرویز کرمی (دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد‬ ‫دانش بنیان)‪ ،‬حمیدرضا طیبی (رئیس جهاد دانشگاهی و‬ ‫عضو ش��ورای انقالب فرهنگی)‪ ،‬جمشید جعفرپور (رئیس‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس)‪ ،‬محمدمهدی طباطبایی نژاد‬ ‫(معاون ارزش��یابی و نظارت سازمان س��ینمایی)‪ ،‬محمد‬ ‫حمیدی مق��دم (مدیرعام��ل مرکز گس��ترش مس��تند و‬ ‫س��ینمای تجربی) مسعود نجفی (مدیرکل روابط عمومی‬ ‫س��ازمان س��ینمایی)‪ ،‬مجی��د رجبی معم��ار (مدیرعامل‬ ‫خان��ه هنرمن��دان ایران‪ ،‬مرتض��ی رزاق کریمی‪ ،‬مصطفی‬ ‫رزاق کریم��ی و مه��دی مسعودش��اهی (دبی��ر پیش��ین‬ ‫جشنواره های فیلم فجر و کودک) از مدیران و سینماگران‬ ‫حاضر در این ایین بودند‪.‬‬ ‫با زبان فیلم‬ ‫خیلی خوب‬ ‫می شود مسائل‬ ‫و مشکالت را‬ ‫برطرف کرد و‬ ‫برنامه ریزان این‬ ‫حوزه می توانند‬ ‫تعیین کنند که‬ ‫چه زمانی هنر‬ ‫می تواند وارد‬ ‫میدان شود و‬ ‫مردم را قانع‬ ‫و اگاه کند تا‬ ‫از محصوالت‬ ‫خوب ایرانی‬ ‫استفاده کنند‬ ‫تهیه کنن��ده فیلم‬ ‫اهل��ی»‬ ‫«قات��ل‬ ‫می گوید ای��ن روزها‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی‬ ‫به قدری بد ش��ده که‬ ‫بهتری��ن فیلم ه��ای‬ ‫اجتماعی نیز فروش‬ ‫بس��یار پایینی دارند و بیش��تر انه��ا در حال‬ ‫ضرردهی هستند‪.‬‬ ‫منص��ور‬ ‫هنرانالی��ن‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫لش��کری قوچانی‪ ،‬تهیه کننده س��ینما اخرین‬ ‫ب��ار دو س��ال پیش فیل��م «قات��ل اهلی» به‬ ‫کارگردان��ی مس��عود کیمیای��ی را روی پرده‬ ‫س��ینماها داشت که با حواش��ی بسیار اکران‬ ‫شد‪ .‬این تهیه کننده از ان زمان تاکنون موفق‬ ‫به ساخت فیلم دیگری نشده است‪.‬‬ ‫لشکری قوچانی درباره دالیل کم کاری خود‬ ‫گفت‪ :‬این روزها شرایط اقتصادی به قدری بد‬ ‫شده که متاسفانه بهترین فیلم های اجتماعی‬ ‫نیز فروش بسیار پایین دارند و بیشتر انها در‬ ‫حال ضرردهی هس��تند‪ .‬یک فیلم در بهترین‬ ‫حال��ت باید باالی ‪ ۳۰‬میلیارد فروش داش��ته‬ ‫باشد تا بتواند هزینه های تولید را تامین کند‬ ‫و اندک سودی هم داشته باشد‪ .‬بیشتر اثاری‬ ‫که تولید می شوند فیلم های مستقل نیستند‬ ‫و بعد فروش و س��ود برایشان چندان اهمیتی‬ ‫ندارد‪ .‬من یک تهیه کننده مستقل هستم و با‬ ‫سرمایه داران مستقل مانند خودم کار می کنم‪.‬‬ ‫م��ن باید به نحوی فیل��م تولید کنم که ضرر‬ ‫نکند و بتواند اندک س��ود را داش��ته باشد یا‬ ‫دست کم ان قدر بفروشد که هزینه های تولید‬ ‫را بازگرداند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این حالت س��اخت فیلم‬ ‫اجتماع��ی در حالی که امیدی به بازگش��ت‬ ‫هزینه های ان نیس��ت‪ ،‬کار س��ختی اس��ت و‬ ‫ش��رایط اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی نیز‬ ‫به این مس��ئله دامن زده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫رانت ه��ا و رقابت های اکران نیز موجب ش��ده‬ ‫مخاطب کمتر به سینمای برود‪ .‬می توان گفت‬ ‫همه چیز دست به دس��ت هم داده تا این رشد‬ ‫چند س��اله که در سینمای ایران شاهد بودیم‬ ‫از بین برود‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده «قات��ل اهل��ی» ادام��ه داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه فیلم های کمدی نیز که روی پرده‬ ‫می روند بیش��تر تفریحی های سخیف هستند‬ ‫که موقعیت ندارند و با زیر پا گذاشتن خطوط‬ ‫اخالق��ی موجب پایین امدن س��طح س��ینما‬ ‫شده اند‪ .‬البته این فیلم ها نیز خط پایان دارند‬ ‫که به نظر می رسد درحال حاضر به انتهای ان‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫لش��کری قوچان��ی در ادامه درب��اره نقش‬ ‫تلویزی��ون و تبلیغ��ات فیلم ها در این رس��انه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬فیلم های اجتماعی زمانی سلیقه‬ ‫مخاط��ب را تغییر می داد اما ای��ن تولید این‬ ‫فیلم ها نیز کم ش��ده اس��ت‪ .‬حتی برنامه های‬ ‫س��ینمایی تلویزیون نیز ک��ه موجب اگاهی‬ ‫دادن به مخاطب می شدند یا تعطیل شده اند‬ ‫یا در بدترین زمان ممکن روی انتن می روند‪.‬‬ ‫فرهنگ برای این کشور الزم است و صداوسیما‬ ‫از این قافیه باز مانده است‪ .‬فیلم های در حال‬ ‫اکران باید نقد و بررس��ی ش��وند و نسبت به‬ ‫انه��ا ب��ه مخاطب اگاه��ی داده ش��ود‪ .‬بحث‬ ‫تبلیغات هم امری جداس��ت که تلویزیون ان‬ ‫را با عدالت میان فیلمس��ازان انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫امروز تبلیغات کاالهای مصرفی بسیار بیشتر‬ ‫از تبلی��غ کاالهای فرهنگی در تلویزیون دیده‬ ‫می شود و سینمای ایران در حال مردن است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی سازنده تنها می تواند تالش‬ ‫کند تا خودش از بین نرود‪.‬‬ ‫لش��کری درباره بح��ث رده بندی س��نی و‬ ‫ممیزی نیز اظهارکرد‪ :‬رده بندی سنی اتفاقی‬ ‫خوب در س��ینمای ما اس��ت و اطالع رسانی‬ ‫درس��ت به مخاطب وظیفه همه ما است تا او‬ ‫حق انتخاب بیشتری داشته باشد‪ ،‬اما ممیزی‬ ‫در مس��ائل اخالقی ما رخ نداده و در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذش��ته مخاطب به دیدن فیلم های سخیف‬ ‫و غیراخالقی ترغیب ش��ده است‪ .‬سینمای ما‬ ‫پیشرو نیست تا مخاطب را به دیدن اثار خوب‬ ‫تشویق کند و این ممیزی در کل سینما غالب‬ ‫شده است‪ .‬امروز همه به خود اجازه می دهند‬ ‫درباره سینما اظهارنظر کنند‪ .‬اتفاقا ممیزی و‬ ‫سلیقه دو عامل اصلی دلزدگی مخاطب و قهر‬ ‫او از سینما هس��تند‪ .‬وقتی فیلمی حرف دل‬ ‫مخاط��ب را نمی زند و بی اثر اس��ت‪ ،‬او چگونه‬ ‫بای��د با این اثر ارتباط برق��رار کند‪ .‬اگر بحث‬ ‫رده بندی سنی به لحاظ ممیزی پنهانی باشد‬ ‫که به سینما اسیب می زند‪ ،‬اما اگر فقط جنبه‬ ‫اطالع رس��انی داشته باشد اتفاق های خوبی را‬ ‫رقم می زند‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫همه چیز دست به دست‬ ‫هم داده تا سینمای‬ ‫ایران رشد نکند‬ ‫چهارشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 17‬مهر ‪ 10 - 1398‬صفر ‪ 9 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1386‬پیاپی ‪2704‬‬ ‫از هنرمندانی که درباره واقعه عاش��ورا اثری ماندگار و شاخص خلق کرده اند‪ ،‬در ایینی‬ ‫باعنوان «چله عشق» قدردانی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫همزمان با ماه صفر و اربعین حس��ینی‪ ،‬ایین «چله عش��ق» با هدف‬ ‫قدردانی از هنرمندانی که در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذشته درباره واقعه عاشورا اثار ماندگاری خلق‬ ‫کرده اند‪ ،‬برگزار خواهد ش��د‪ .‬در این ایین از خالقان ‪ ۴۰‬اثر برجس��ته ای که در گونه های‬ ‫مختل��ف فرهنگی و هن��ری مرتبط با واقعه عاش��ورا ازجمله تالی��ف و پژوهش‪ ،‬هنرهای‬ ‫تجسمی و ترسیمی‪ ،‬هنرهای دراماتیک‪ ،‬موسیقی و ادبیات تولید شده‪ ،‬قدردانی می شود‪.‬‬ ‫از جمل��ه ‪ ۴۰‬هنرمن��دی که در این ایین از انها قدردانی خواهد ش��د‪ ،‬می توان به محمود‬ ‫فرش��چیان‪ ،‬خالق اثار متعددی از جمله تابلو «عصر عاش��ورا» و بهرام بیضایی نویس��نده‬ ‫فیلمنامه «روز واقعه» اشاره کرد‪ .‬ایین «چله عشق» که به همت سازمان اسناد و کتابخانه‬ ‫ملی تدارک دیده شده‪ ۲۹ ،‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬همزمان با ‪ ۲۲‬صفر در تاالر قلم مرکز همایش های‬ ‫این سازمان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫مالکیت ادبی و هنری قانونمند می شود‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬با وام ‪ ۱۶۰‬میلیون تومانی زوجین می توان یک اتاق ‪ ۱۲‬متری در تهران خریداری کرد‬ ‫میرنوری با اش��اره به توس��عه فیدی باکس ادامه داد‪:‬‬ ‫جریان نصب دس��تگاه های فیدی باکس به ایستگاه های‬ ‫مترو تهران محدود نش��د؛ به عنوان مثال این دس��تگاه‬ ‫در ‪ 8‬دانش��گاه ازجمل��ه دانش��گاه ته��ران‪ ،‬امیرکبیر و‬ ‫خواجه نصی��ر نیز نصب ش��ده اس��ت‪ .‬دانش��جویان این‬ ‫دانش��گاه ها می توانند محتوای کتاب های دانشگاهی و‬ ‫اموزشی را نیز از فیدی باکس دریافت کنند‪ .‬مدیر فروش‬ ‫و مارکتینگ شرکت «فیدیبو» بیان کرد‪ :‬فیدی باکس از‬ ‫مرزهای ایران عبور کرده و در کنسولگری ایران در مونیخ‬ ‫هم نصب ش��ده است‪ .‬میرنوری با اشاره به شیوه استفاده‬ ‫از فیدی باکس بیان کرد‪ :‬فیدی باکس به عنوان کتابخانه‬ ‫الکترونیکی رایگان تعریف می شود‪ .‬عالقه مندان با نصب‬ ‫برنامه فیدیبو در گوش��ی همراه خود و دریافت کد ویژه‬ ‫می توانن��د به مدت یک س��اعت از منابع ای��ن کتابخانه‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در پایان یک س��اعت‪ ،‬روز بعد بدون نیاز‬ ‫به دانلود دوباره کتاب و فقط با نگه داش��تن گوشی همراه‬ ‫روبه روی محل دریاف��ت کد مطالعه از همان صفحه روز‬ ‫گذشته ادامه می دهند‪.‬میرنوری ادامه داد‪ :‬فیدی باکس‬ ‫همچنین به طور موردی در نمایش��گاه الکامپ امسال یا‬ ‫س��ازمان انتقال خون نصب شده بود و اکنون نیز در حال‬ ‫شناسایی ظرفیت ها برای نصب این دستگاه هستیم‪.‬‬ ‫این کارشناس اظهار کرد‪ :‬تصمیم داریم‪ ،‬فیدی باکس‬ ‫را به عن��وان کتابخانه دیجیتال رایگان در سراس��ر ایران‬ ‫توسعه دهیم‪.‬‬ ‫تخفیف های ویژه کتاب به مناسبت هفته ملی کودک‬ ‫انتشارات چش��مه و ققنوس به مناسبت روز ملی و‬ ‫هفته ک��ودک تخفیف های ویژه ای را برای کتاب های‬ ‫ح��وزه کودک و نوجوان در نظ��ر گرفته اند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبنا دو انتش��ارات ققنوس و چش��مه به مناسبت روز‬ ‫مل��ی کودک (‪ ۱۶‬مهر) و هفت��ه ای که به این موضوع‬ ‫اختصاص یافته‪ ،‬تخفیف وی��ژه ای را برای کتاب های‬ ‫ح��وزه ک��ودک و نوج��وان در نظ��ر گرفته ان��د‪.‬ارزو‬ ‫طیران��ی‪ ،‬مدیر فروش بخش کودک و نوجوان نش��ر‬ ‫چش��مه درباره این تصمیم گف��ت‪ :‬باتوجه به افزایش‬ ‫ن��رخ کتاب و همچنین ب��ا هدف ایج��اد انگیزه برای‬ ‫مطالعه‪ ،‬انتش��ارات چش��مه ‪ 5‬درصد تخفیف را برای‬ ‫کتاب های کودک و نوجوان پیش بینی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫طیرانی ادامه داد‪ :‬پخش انتش��ارات چشمه با ‪ ۲۶‬ناشر‬ ‫کودک و ‪ 7‬ناش��ر حوزه بزرگسال که در حوزه کودک‬ ‫نیز فعالیت می کنند‪ ،‬هم��کاری دارد و طرح تخفیف‬ ‫روز مل��ی کودک ش��امل کتاب های این ناش��ران نیز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��عید رهنمای��ی‪ ،‬مدیر بخش فروش انتش��ارات‬ ‫ققنوس نیز درباره تخفیف این انتش��ارات به مناسبت‬ ‫هفته کودک گفت‪ :‬از ‪ 3 ،۲‬سال گذشته به مناسبت روز‬ ‫جهانی کودک‪ ،‬کتاب ه��ای حوزه کودک و نوجوان را‬ ‫با تخفیف بیشتری به کتابفروشی ها عرضه می کنیم‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار کتاب با اش��اره به ه��دف اجرای این‬ ‫طرح توضیح داد‪ :‬افزایش اورده برای کتابفروش��ی ها‬ ‫و همچنی��ن افزای��ش توان خرید کت��اب از اهداف ما‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ش ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪241‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ز‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪240‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ک‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬شعر و قصیده ‪ -‬این شهر در استان تهران قرار دارد‬ ‫‪ -2‬ابکی ‪ -‬پارچه نخی نازک و نخی ‪ -‬قربانگاه حج ‪ -‬محصول نخلستان‬ ‫‪ -3‬دختر خانم انگلیس��ی ‪ -‬گونه ای حالت نشس��تن ‪ -‬نقطه ای س��یاه در روی‬ ‫پوست بدن‬ ‫‪ -4‬کوسه ماهی جنوب ‪ -‬فلز رخسار ‪ -‬ضربه شدید روحی ‪ -‬الفبای موسیقی‬ ‫‪ -5‬پایین ترین طبقه جهنم ‪ -‬سازمان ها و نهادهای اداری‬ ‫‪ -6‬رودی در فرانسه ‪ -‬کشنده بی صدا ‪ -‬نکوهش و مالمت‬ ‫‪ -7‬سطح ناصاف تایر ‪ -‬نفس خستگان ‪ -‬مزاحم سمج‬ ‫‪ -8‬گرم التین ‪ -‬رفوزگی‬ ‫‪ -9‬سنگریزه سفید و درخشان ‪ -‬طمع و زیاده خواهی ‪ -‬اشاره بعید‬ ‫‪ -10‬قیم و سرپرست ‪ -‬درست به اندازه در زبان گفتاری مردم ‪ -‬دنباله رو سوزن‬ ‫‪ -11‬مداراکننده با دیگران ‪ -‬اش هفت دانه‬ ‫‪ -12‬یک نوع گیاه که از ان اس��انس عط��ر می گیرند ‪ -‬لقب مردان ‪ -‬جعبه زیر‬ ‫کمد ‪ -‬به دفعات‬ ‫‪ -13‬همدم و مونس ‪ -‬مقصد راه کج ‪ -‬ظرف ترکه ای خرید‬ ‫‪ -14‬قطع��ه ضروری برای دس��تگاه خراب ‪ -‬محله و برزن ‪ -‬کج چش��م ‪ -‬رنج و‬ ‫محنت‬ ‫‪ -15‬گذاشتن ان برای کارشکنی است ‪ -‬موافق و دارای یک نظر مشترک‬ ‫رکورد ‪ ۹۳‬کشور در‬ ‫اسکار خارجی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫امس��ال در مجم��وع ‪۹۳‬‬ ‫کش��ور نماین��دگان خ��ود را‬ ‫برای رقابت در ش��اخه بهترین‬ ‫فیلم خارجی جوایز سینمایی‬ ‫اس��کار ب��ه اکادم��ی معرفی‬ ‫کردند تا رک��وردی جدید در‬ ‫شمار کشورهای شرکت کننده در این شاخه به ثبت برسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار پس از‬ ‫بررس��ی تمامی اثار‪ ،‬فهرست رس��می فیلم های واجد شرایط رقابت‬ ‫در ش��اخه بهترین فیلم بین المللی جوایز سینمایی اسکار را منتشر‬ ‫و اعالم کرد کشورهای غنا‪ ،‬نیجریه و ازبکستان برای نخستین بار در‬ ‫این رویداد شرکت می کنند‪.‬‬ ‫کارگروه اسکار سینمای ایران نیز امسال مستند «در جست وجوی‬ ‫فریده» به کارگردانی مش��ترک کوروش عطایی و ازاده موس��وی را‬ ‫به عنوان نماینده ایران در این رویداد سینمایی برگزید‪.‬‬ ‫سینمای افغانستان فیلم «حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایشه» را به عنوان نماینده‬ ‫این کشور در این شاخه از رقابت اسکار معرفی کرده بود اما این فیلم‬ ‫در نهایت نتوانس��ت به فهرست نهایی فیلم های غیرانگلیسی حاضر‬ ‫در اسکار ‪ ۲۰۲۰‬راه یابد‪.‬‬ ‫فهرست نامزدهای اولیه شاخه بهترین فیلم خارجی که از امسال‬ ‫به ش��اخه بهتری��ن فیلم بین المللی تغییر نام داده ش��امل ‪ ۱۰‬فیلم‪،‬‬ ‫هر س��ال در سپتامبر (شهریور ) اعالم می ش��ود و ‪ 5‬فیلم راه یافته به‬ ‫جمع نامزدهای نهایی نیز ‪ ۱۳‬ژانویه (‪ ۲۳‬دی ) مش��خص می شوند و‬ ‫ایین اعطای جوایز نودودومین دوره این رویداد س��ینمایی ‪ ۹‬فوریه‬ ‫(دوشنبه‪ ۲۱ ،‬بهمن) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایشگاهی از اثار و اموال‬ ‫«سلینجر»‬ ‫کتابخان��ه عموم��ی نیوی��ورک‬ ‫مجموعه ای از اثار ادبی و اموال ش��خصی‬ ‫«جی‪ .‬دی‪ .‬س��لینجر » را به مدت ‪ 3‬ماه به‬ ‫نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از گاردین‪ ،‬این‬ ‫نمایش��گاه ب��زرگ که بازدی��د از ان برای‬ ‫عموم م��ردم ازاد خواهد بود مجموعه ای‬ ‫از اموال ش��خصی و اثار ادبی این نویسنده‪ ،‬از نسخه اصلی تایپ شده‬ ‫«ناتور دش��ت» تا قفس��ه ای از کتاب های کتابخانه ش��خصی او را به‬ ‫نمایش خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه که به همت پسر و همسر سلینجر برگزار می شود از‬ ‫‪ 18‬اکتبر (‪26‬مهر) اغاز به کار می کند‪ .‬عکس هایی از دوران کودکی‪،‬‬ ‫جوانی و میانسالی این نویسنده‪ ،‬مکاتبات میان «سلینجر» و برخی از‬ ‫دوستان و نویسندگان هم دوره اش مانند «ارنست همینگوی»‪ ،‬لوازم‬ ‫دوران کودکی این نویس��نده از جمله کاسه ای که در سن ‪۱۰‬سالگی‬ ‫در یک کمپ تابس��تانی س��اخت و تمام عم��ر از ان نگهداری کرد‪،‬‬ ‫دفترهای یادداش��ت‪ ،‬گذرنامه‪ ،‬پیپ‪ ،‬عینک و ساعت مچی از جمله‬ ‫اثاری هستند که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه ش��امل برخی توصیف های این نویسنده از خودش‬ ‫نیز می شود که تاکنون هیچ گاه منتشر نشده اند‪.‬‬ ‫«جروم دیوید س��لینجر» متولد منهتن نیویورک‪ ،‬با انتشار رمان‬ ‫«ناتور دشت» در سال ‪ ۱۳۳۰‬و به فروش رساندن میلیون ها نسخه از‬ ‫ان به ش��هرت جهانی رسید‪ .‬هرچند موفقیت «ناتور دشت» موجب‬ ‫شهرت فراوان «سلینجر» شد‪ ،‬اما او از مردم دوری می کرد و به ندرت‬ ‫داس��تان یا کتابی از او منتش��ر می شد‪ .‬انزوای س��لینجر به اندازه ای‬ ‫بود که در ‪ 3‬دهه گذش��ته هیچ مصاحبه ای از او در رسانه های جهان‬ ‫منتشر نشد‪.‬‬ ‫سلینجر که مجموعه داستان کوتاه «‪ ۹‬داستان» را در سال ‪۱۳۳۲‬‬ ‫بعد از «ناتور دش��ت» نوش��ت‪ ،‬در س��ال ‪« ۱۳۴۰‬فرانی و زویی» را‬ ‫منتش��ر کرد و ‪ 2‬س��ال بعد «تیرهای س��قف را باال بگذارید نجاران»‬ ‫را که متش��کل از دو رم��ان کوتاه بود به چاپ رس��اند‪ .‬اخرین اثر به‬ ‫چاپ رسیده از این نویسنده سرشناس به سال ‪ ۱۳۴۴‬برمی گردد که‬ ‫«شانزدهم هپ ورث ‪ »۱۹۲۴‬را در مجله «نیویورکر» منتشر کرد‪.‬‬ ‫«یادداش��ت های ش��خصی یک س��رباز»‪« ،‬هفته ای یک بار ادمو‬ ‫نمی کش��ه»‪« ،‬نغمه غمگین»‪« ،‬دلتنگی های نقاش خیابان چهل و‬ ‫هشتم»‪« ،‬باالبلندتر از هر بلندباالیی»‪« ،‬جنگل واژگون» و «درست‬ ‫قبل از جنگ با اسکیموها» از معروف ترین اثار «جی‪ .‬دی‪.‬سلینجر»‬ ‫هستند‪ .‬بنیاد «سلینجر» در ماه فوریه (بهمن ‪ )1397‬نیز اعالم کرد‬ ‫قرار اس��ت مجموعه ای از اثار چاپ نش��ده این نویسنده فقید را برای‬ ‫نخستین بار منتشر کند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با تشریح بررسی های‬ ‫جلس��ه روز گذشته کمیس��یون متبوع خود از تصویب ‪ ۲۰‬ماده از الیحه قانون حمایت از‬ ‫مالکیت اثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط با ان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ن نوروزی درباره جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬در این جلس��ه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ماده ‪ ۵۹‬تا ‪۷۹‬‬ ‫الیحه قانون حمایت از مالکیت اثار ادبی و هنری بررس��ی و سپس تصویب شد‪ .‬وی درباره‬ ‫این ‪ ۲۰‬ماده توضیح داد‪ :‬این ‪ ۲۰‬ماده درباره شروط و شرایط قرارداد نشر و حقوق مرتبط‬ ‫با این قرارداد‪ ،‬همچنین شروط و شرایط قرارداد تولید اثر دیداری و شنیداری و همچنین‬ ‫حق��وق مرتب��ط با ان مواردی را بیان می کند‪ .‬در این مواد بیان ش��ده که ضمن حمایت از‬ ‫حق��وق پدیداورندگان این اثار از حقوق اجرا کنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان و پخش کنندگان‬ ‫رادیویی و تلویزیونی هم حمایت می شود‪.‬‬ ‫شمس و قمر در گویا‬ ‫نمایش��گاه خوشنویس��ی یوسف کله جاهی با عنوان «ش��مس و قمر» از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬مهر در‬ ‫گالری گویا برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫این نمایش��گاه ب��ه هنر خط یوس��ف‬ ‫کله جاهی اختصاص دارد که ‪ 7‬ماه برای ان تالش کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در اس��تیتمنت این نمایشگاه امده است‪ :‬شمس و قمر‪ ،‬روایتی‬ ‫است هفت ماهه از رقص قلمی شکسته در شوریدگی روح بلند‬ ‫عارف دل افروخته قرن هفتم هجری‪ ،‬موالنا جالل الدین محمد‬ ‫بلخی در فراق پیر و مراد خود ش��یخ شمس الدین تبریزی‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه روایتی اس��ت عاشقانه از عاش��قانه ها‪ ،‬تالشی طاقت فرس��ا توام با شیدایی‪ .‬در‬ ‫ای��ن همت و کوش��ش هفت ماهه‪ ،‬یار دیرینم‪ ،‬جناب اس��تاد مجید ارفع��ی از جادوی قلم‬ ‫سحرانگیزش‪ ،‬برای نقش افرینی در تذهیب و نگارگری اثار چنان مستانه استفاده کرد که‬ ‫سرمستیم‪ .‬سحر کالم شورانگیز موالنا با شیوایی قلمرانی ارفعی‪ ،‬دوچندان شد‪ .‬مدهوش‬ ‫در میان این همه زیبایی‪ ،‬با قلم شکس��ته ام شکستم ان همه سرمستی را‪ .‬بعد از مجموعه‬ ‫حافظانه ها در سال ‪ ۹۶‬و حیدربابای استاد شهریار در سال ‪ ،۹۷‬ارمغان تالش هفت ماهه ام‬ ‫برای مردم هنردوس��ت ایران زمین‪ ،‬مجموعه ش��مس و قمر برای روز بزرگداشت شمس و‬ ‫موالنا در سال ‪ ۹۸‬است‪ .‬باشد که بزرگان عرصه فرهنگ و هنر و ادب سرزمینم چشم پوشی‬ ‫کنند از شکستگی قلم این شکسته دل‪ .‬یوسف کله جاهی متولد سال ‪ ۱۳۴۵‬در تبریز است‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۶۰‬فعالیت هنری خود را در زمینه خوشنویس��ی و شکسته نویسی اغاز کرد‪.‬‬ ‫کله جاهی در س��ال ‪ ۱۳۶۵‬توانس��ت مدرک ممتاز در این رشته را به دست بیاورد و از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬نیز به طور مستمر مشغول تدریس در این حوزه است‪ .‬کله جاهی در زمینه موسیقی‬ ‫نی��ز فعالیت می کند و تاکنون در زمینه خوشنویس��ی ‪ 8‬عنوان کش��وری و سراس��ری از‬ ‫جشنواره های هنری به دست اورد‪ .‬شمس و قمر ششمین نمایشگاه اختصاصی کله جاهی‬ ‫در زمینه خوشنویس��ی اس��ت‪ .‬او همچنین در جش��نواره بین المللی حلیه در ترکیه حائز‬ ‫رتبه شده است‪.‬‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬موضوع یک کتاب‬ ‫کت��اب «کار در جه��ان ‪ »۲۰۱۴‬کتابی اس��ت که ازس��وی‬ ‫متخصصان و خبرگان س��ازمان بین المللی کار به رشته تحریر‬ ‫درامده اس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫این کتاب ک��ه نگرانی ها و‬ ‫چالش های اش��تغال جوانان و زنان را م��ورد مطالعه قرار داده‬ ‫ت�لاش می کند راه های مب��ارزه ب��ا ان و موفقیت های الگویی‬ ‫ان را ب��ه مخاطب معرفی کند‪ .‬براس��اس انچ��ه در این کتاب‬ ‫امده توجه به کار شایس��ته‪ ،‬حقوق بنیادین‪ ،‬حداقل دستمزد‪،‬‬ ‫بهداش��ت و ایمنی کار و در نهایت کرامت انس��انی در یک اقتصاد پویا و اشتغال پایدار یک‬ ‫امر اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬کتاب حاضر می کوشد با طراحی مناسب‪ ،‬محرک های پیشرفت‬ ‫را به مخاطب معرفی کند‪ .‬این کتاب مفهوم جهانی ش��دن و اشتغال و روندهای اجتماعی‬ ‫در جهان در حال توس��عه‪ ،‬الگوهای رش��د در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬الگوهای اشتغال‬ ‫و ارتباط انها با توس��عه اقتصادی‪ ،‬تجزیه الگوهای رش��د‪ ،‬تغییر شکل تولید‪ ،‬کار شایسته‬ ‫و توس��عه کار و موسس��ه ها‪ ،‬حمایت های اجتماعی روندهای اخیر و میزان تاثیرات ان بر‬ ‫توس��عه‪ ،‬حمایت اجتماعی‪ ،‬استانداردهای زندگی و توس��عه اقتصادی‪ ،‬مروری بر روندها‬ ‫و ارزیابی سیاس��ت‪ ،‬اهمیت توزیع درامد برای توس��عه‪ ،‬راه های موجود در تعیین س��قف‬ ‫درامدهای کاری و تاثیرات اقتصادی انها در کش��ورهای در حال توس��عه‪ ،‬رش��د و توسعه‬ ‫و مهاج��رت بین المللی را مورد مطالعه قرار داده اس��ت‪ .‬این کتاب به قلم ریموند تورس با‬ ‫همکاری همکارانش به رشته تحریر درامده و ازسوی محمد حمزه ای و شکوه کاشفی زاده‬ ‫ترجمه شده و انتشارات فارابی با همراهی خانه کارگر ان را منتشر و روانه بازار کرده است‪.‬‬ ‫«روایت پیاه روی اربعین» منتشر شد‬ ‫کتاب «روای��ت پیاده روی اربعین‪ :‬روایت مردم شناس��انه و‬ ‫جامعه ش��ناختی از پی��اده روی اربعین» زی��ر نظر محمدرضا‬ ‫ج��وادی یگانه و محمد روزخوش منتش��ر ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا ای��ن کت��اب در ‪ ۹۷۱‬صفحه و با ن��رخ ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫ازسوی پژوهش��گاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات و مرکز مطالعات‬ ‫و برنامه ریزی ش��هر تهران راهی بازار ش��ده اس��ت‪« .‬روزنگار‬ ‫مشائیان تا کربال» نوشته نعیم شرافت‪« ،‬سربرنیتسا تا کربال»‬ ‫از علی اکبر ش��یروانی و «همراه زائرین پاکس��تان در مشی اربعین» از لیال عبدی خجسته‬ ‫مطالب فصل نخست کتاب باعنوان «روایت تطبیقی» هستند‪ .‬فصل دوم کتاب نیز باعنوان‬ ‫«تحلیل اجتماعی» با این مطالب همراه است‪« :‬حیران در مسیر‪ ،‬وامانده در خود» نوشته‬ ‫محمدرض��ا پویافر‪« ،‬اربعین؛ رس��انه اجتماعی ش��یعیان» از فاطم��ه جواهری‪« ،‬روایتی‬ ‫اجتماعی از پیاده روی اربعین» نوشته داوود حسینی هاشم زاده‪« ،‬مینیاتوری از تشیع» از‬ ‫جبار رحمانی و «دیدار فرهنگ ها عاش��ورایی» نوشته حسن محدثی‪ .‬در فصل سوم کتاب‬ ‫باعنوان «روایت فرهنگی» ه��م این مطالب را می خوانیم‪« :‬چرا زیارت؟ چرا پیاده روی؟»‬ ‫از مهدی صفار دس��تگردی‪« ،‬طریق الحسین» از حامد فتحعلی خانی‪« ،‬معناهای فردی و‬ ‫جمعی در پیاده روی اربعین» نوشته یاسر فروغی و «معنا از رهگذر کشف و محک» نوشته‬ ‫مه��دی منتظری مقدم‪ .‬همچنین در فصل چهارم کت��اب باعنوان «روایت توصیفی» این‬ ‫مطالب درج شده است‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتظار ‪ -‬کلید خودرو‬ ‫‪ -2‬بلندترین کوه در شرق افریقا ‪ -‬افسون و سحرشده‬ ‫‪ -3‬کوزه گلی ‪ -‬دردمندی ‪ -‬زانوان و فنی در ورزش کشتی‬ ‫‪ -4‬بندگاهی در دس��ت ‪ -‬واحد ش��مارش بسته بندی برنج ‪ -‬فانی و‬ ‫ناپایدار ‪ -‬شجاع و پهلوان‬ ‫‪ -5‬انچه نباش��د ‪ -‬هر یک از اف��راد یک تیره و نژاد ‪ -‬تمرکز حواس‬ ‫و توجه کامل‬ ‫‪ -6‬سوغات ترش گجرات ‪ -‬لقب اشرافی در فرانسه‬ ‫‪ -7‬نیم چکمه ‪ -‬سفر ایل‬ ‫‪ -8‬نوعی اجتماع برای سمینار و گردهمایی ‪ -‬شیمی قدیم‬ ‫‪ -9‬ضمیر مخاطب تازی ‪ -‬از مراکز استانی‬ ‫‪ -10‬خنیاگر‪ -‬دیبای بسیار نازک و لطیف‬ ‫‪ -11‬ترس و وحشت ‪ -‬تبعات و نتیجه کار ‪ -‬شیرین تر از فرزند‬ ‫‪ -12‬ناله درد ‪ -‬مال التجاره ‪ -‬بیماری س��رماخوردگی ‪ -‬نقطه ضعف‬ ‫هرکس‬ ‫‪ -13‬بهای تعیین شده ‪ -‬نقیض توخالی ‪ -‬واژگونی‬ ‫‪ -14‬حدس و پندار ‪ -‬تابلویی از کمال الملک‬ ‫‪ -15‬ابزار وزنه برداری ‪ -‬تحول و تغییرشکل در قالب طبقات زمین‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫روزانه ‪ ۵۰۰۰‬دانلود از فیدی باکس انجام می شود‬ ‫مدیر فروش و مارکتینگ شرکت «فیدیبو» با اشاره به‬ ‫برنامه توسعه نصب دستگاه های فیدی باکس در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬از نصب یک فیدی باکس در کنسولگری ایران در‬ ‫مونیخ خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبن��ا مصطفی میرن��وری‪ ،‬مدیر فروش و‬ ‫مارکتینگ ش��رکت «فیدیبو» درباره میزان اس��تقبال‬ ‫مخاطب��ان از دس��تگاه های فیدی باک��س بی��ان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۸۰‬دس��تگاه فیدی باکس در ایستگاه های‬ ‫اصلی مترو تهران نصب شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬روزانه ‪ ۵۰۰۰‬بار از دس��تگاه فیدی باکس‬ ‫کت��اب دانلود می ش��ود‪ .‬مخاطب��ان می توانن��د از بین‬ ‫نزدی��ک ‪ ۲۰۰۰‬هزار عنوان کت��اب متنی یا الکترونیکی‬ ‫شامل صوتی و پادکست در زمینه های گوناگون استفاده‬ ‫کنند؛ عالو ه بر این محتوای اختصاصی با موضوع فرهنگ‬ ‫اپارتمان نشینی برای فیدی باکس تولید شده و در اختیار‬ ‫کاربران قرار دارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫قدردانی از فرشچیان و بیضایی‬ ‫در «چله عشق»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!