روزنامه صمت شماره 1385 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1385

روزنامه صمت شماره 1385

روزنامه صمت شماره 1385

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫یارانه پنهان را نمی شود‬ ‫یک باره حذف کرد‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1385‬پیاپی ‪2703‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره ها‬ ‫تکیه بر بخش معدن اثرات‬ ‫تحریم را کمرنگ کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫«رفع تعهد ارزی» مالک جدید‬ ‫انتخاب صادرکننده نمونه‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫‪7‬‬ ‫جلس��ه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی برای بررسی موضوع یارانه های پنهان‬ ‫به ویژه یارانه های بخش انرژی برگزار ش��د‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه مجلس هنوز تصمیمی برای تغییر وضعیت یارانه ها نگرفته‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی ها‬ ‫در این زمینه تا زمان رس��یدگی به بودجه س��ال اینده ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی‬ ‫درباره تاثیر یارانه های پنهان و اش��کار در بودجه س��ال اینده نیز گفت‪ :‬س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه و دوستان ما در مجلس روی بحث هایی کار کردند که براساس ان‬ ‫نمی شود یارانه پنهان را یک باره حذف کرد؛ بلکه باید تدریجی باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم‬ ‫شناسایی منابع جدید مالیاتی در دستورکار‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان به واسطه فرار مالیاتی از جیب دولت کم می شود‪،‬‬ ‫این در حالی است که درامدهای مالیاتی یک منبع پایدار درامدی در کشورهای توسعه یافته‬ ‫است و می تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را ایجاد کند‪.‬‬ ‫اثار س��وء فرار مالیاتی در تامین نش��دن درامدهای موردنیاز دولت و در نتیج ه ارائه نشدن‬ ‫خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت بروز پیدا می کند و باعث می ش��ود درامدها در س��طح‬ ‫جامعه به شکل متناسب توزیع نشود‪ ،‬از این ر و شناسایی فراریان مالیاتی و مبارزه با این پدیده‬ ‫در اقتصاد ایران به یک ضرورت تبدیل ش��ده است‪ .‬کارشناسان معتقدند با شناسایی فراریان‬ ‫مالیاتی و گس��ترش پایه های مالیاتی می توان هم درامد پایداری برای توس��عه اقتصاد کشور‬ ‫ایجاد کرد و هم جلوی بخشی زیادی از فعالیت های زیرزمینی و سفته بازی را گرفت‪ .‬دستیابی‬ ‫به این هدف با ایجاد شفافیت در حوزه اقتصادی و بررسی دقیق تر تراکنش ها‪ ،‬بررسی گردش‬ ‫مالی افراد و شناس��ایی موارد مشکوک در این بخش‪ ،‬هوشمند سازی فرایند نظام مالیاتی و‪...‬‬ ‫‪11‬‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تولید در‬ ‫اقتصادهای بانک محور‬ ‫ضرورت‬ ‫رفع موانع اکتشاف‬ ‫چرا‬ ‫خام فروشی می کنیم؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لزوم توسعه زیرساخت های‬ ‫ارتباطی چابهار‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫فیلم های ایرانی‬ ‫در هزارتوی قاچاق‬ ‫‪15‬‬ ‫نگاه جزیره ای‬ ‫مانع بهره برداری مطلوب از بندر شهید بهشتی شد‬ ‫چابهار همچنان چشم به راه بهار‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست های اقتصاد‬ ‫بدون نفت‬ ‫(بخش دوم)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در بخش نخس��ت این نوشتار با اشاره به محدودیت های صادرات‬ ‫نفت بر این مهم تاکید شد که برای نجات کشور از شرایط حاضر راهی‬ ‫جز طراحی و اجرای سیاست های جدید مبتنی بر اقتصاد بدون نفت‬ ‫نیست‪ .‬برای بررسی راهکارهای موثر در افزایش سهم تولید ناخالص‬ ‫داخلی بدون نفت‪ ،‬پیش��نهادها در ‪ ۲‬بخش الف و ب تنظیم شده که‬ ‫در بخش الف و ش��ماره پیش با تاکید بر بهره وری کل عوامل تولید‬ ‫‪ ۴‬پیش��نهاد مطرح شد‪ .‬انچه می خوانید ادامه این راهکارهاست که‬ ‫در صورت اجرای با برنامه ریزی می تواند نقش کاربردی داشته باشد‪:‬‬ ‫‪ -۵‬افزایش ظرفیت تولید‪ ،‬بهینه کردن مقیاس تولید و به دنبال ان‬ ‫کاهش هزینه تمام شده و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در‬ ‫تولید جزو اولویت های بخش واقعی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬نیروی کار مهم ترین عامل موثر بر رشد تولید برپایه مدل رشد‬ ‫برون زا در کشور است‪ .‬بهره وری با تولید نهایی عامل سرمایه جایگاه‬ ‫پایین تری در رش��د تولید در کش��ور دارد‪ .‬این واقعیت به طور عمده‬ ‫ناش��ی از تزریق باالی س��رمایه و باال بودن اس��تهالک سرمایه های‬ ‫ثاب��ت در ایران اس��ت؛ بنابراین تغییرات فناوری��ک به دنبال اجرای‬ ‫سیاس��ت های هدفمندس��ازی یارانه ها (اصالح وضعیت موجود) بر‬ ‫افزای��ش به��ره وری تولید‪ ،‬تولید نهایی س��رمایه و نی��روی کار و در‬ ‫نهایت بهره وری کل عوامل تولید موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬اصالحات س��اختاری در قوانین کار‪ ،‬دستمزدها و نظام تامین‬ ‫اجتماعی در کشور به طور جدی و عملیاتی در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬افزایش نقش سرمایه انسانی در بخش تولید به بهبود عملکرد‬ ‫تولید و دس��تیابی به نرخ های باال در ش��اخص های اقتصادی کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬به انجام س��رمایه گذاری های الزم در زیرساخت ها با مشارکت‬ ‫مستقیم بخش خصوصی از طریق اعطای یک خط اعتباری ازسوی‬ ‫بانک ها و بازارهای سرمایه کشور توجه جدی شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬به رش��د برنامه های تحقیق و توس��عه در تمامی س��ازمان ها‬ ‫با حمایت دولت و از طریق اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫کشور توجه شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬صنعت گردشگری به منظور افزایش درامدهای ارزی و رشد‬ ‫اش��تغال و تولید در کش��ور به عنوان یک امر ضروری و فوری در تمام‬ ‫س��طوح اجرایی و عملیاتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در‬ ‫سرتاسر نقاط کشور توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش تولید کمک شایانی‬ ‫به ایجاد اش��تغال‪ ،‬رشد س��رمایه گذاری و تولید و همچنین تقویت‬ ‫پول ملی خواهد کرد‪ .‬البته تحقق این امر مستلزم دیپلماسی فعال‬ ‫خارجی با هدف حذف و کاهش موانع سیاس��ی‪ ،‬مقرراتی و حقوقی‬ ‫در مسیر جریان های ورودی سرمایه به کشور است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بخ��ش مالی؛ همان طور که اش��اره ش��د توس��عه مالی تاثیر‬ ‫معناداری در رش��د و توسعه اقتصادی کش��ورها دارد‪ .‬البته توسعه‬ ‫مالی س��هم معناداری در جریان رشد دارد که بر هیچ کس پوشیده‬ ‫نیس��ت‪ .‬بررسی ها حاکی از نوس��انات اهداف سیاست و متغیرهای‬ ‫پولی در س��ال های اخیر در کشور اس��ت‪ .‬نقدینگی‪ ،‬پول‪ ،‬شبه پول‬ ‫و پایه پولی رش��د قابل مالحظه ای (به طور متوس��ط س��االنه بیش‬ ‫از ‪ ۲۷‬درصد) در ‪ ۳‬دهه گذش��ته داش��ته اند‪ .‬روند متغیرهای مزبور‬ ‫س��بب رشد مستمر س��طح عمومی قیمت ها (تورم) در کشور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بررس��ی بازار پول بیانگر نقش اساس��ی پایه پولی در تامین‬ ‫مال��ی ب��ازار پول و نقش کمرنگ تر ضریب فزاین��ده پولی در تامین‬ ‫مالی اس��ت؛ از این رو راهکار پول��ی برای گذر به اقتصاد بدون نفت‬ ‫ب ه این شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ضرورت دارد مهندس��ی مجدد نقدینگ��ی‪ ،‬پایه پولی و ضریب‬ ‫فزاینده پولی و کانال های اش��اعه پول به س��رعت در بازار پول انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬البته سیاست های پولی‪ ،‬اعتباری و نظارتی اخیر بانک مرکزی‬ ‫اقدامی موثر در مهندسی مزبور به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬براساس ادبیات نظری و شواهد تجربی بازار پول‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫بای��د ت�لاش کند با توس��عه ابزارهای پولی و قیمت گذاری درس��ت‬ ‫خدمات بانکی ش��امل س��ود سپرده ها و تس��هیالت‪ ،‬اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫گواهی سپرده و مانند ان از یک سو و هدایت کانال های اشاعه پولی‬ ‫به س��مت تولید ازس��وی دیگر نقش ضریب فزاینده پولی را در تامین‬ ‫مالی بازار پول افزایش دهد‪ .‬این امر منجر به رش��د س��رمایه گذاری و‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قیمت گذاری خدمات بانکی باید برمبنای بازدهی و ریسک انها‬ ‫به تفکیک عقود و همچنین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی شامل‬ ‫نرخ تورم و نرخ دارایی بدون ریس��ک در اقتصاد انجام شود‪ .‬نرخ سود‬ ‫سپرده ها و نرخ سود تسهیالت نمی تواند کمتر از نرخ بازدهی دارایی‬ ‫بدون ریسک در اقتصاد ایران باشد‪.‬‬ ‫‪-۴‬تامین مالی هدفمندس��ازی یارانه ها تنها از طریق بانک مرکزی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ضمن اینکه طرح مزبور در نهایت با اصالح نظام تامین‬ ‫اجتماعی (بیمه بیکاری) و افزایش دس��تمزد شاغالن و بازنشستگان‬ ‫جایگزین شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬سیاس��ت های پولی می تواند براس��اس مدل های تجربه ش��ده‬ ‫بین المللی تنظیم شود‪ .‬بر این اساس در حالت تورم نسبی و انتظارهای‬ ‫تورمی باال‪ ،‬به بانک مرکزی توصیه می شود در زمان بندی مناسب نرخ‬ ‫سود را تغییر دهد‪ .‬بدیهی است با فروکش کردن انتظارهای تورمی و‬ ‫کاهش تورم‪ ،‬نرخ های سود بانکی باید براساس قاعده تجربی یادشده‬ ‫به وی��ژه در کش��ورهای منطقه کاهش یابد‪( .‬ش��اهد مثال این روش‬ ‫کشورهای عربی و ترکیه هستند)‬ ‫‪ -۶‬گسترش بانکداری بین الملل باتوجه به پایین بودن هزینه تامین‬ ‫مالی از بازارهای بین المللی در افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬به ط��ور جدی و همه جانبه اس��تقالل بانک مرکزی در کش��ور‬ ‫افزایش یابد و به ان توجه همه جانبه شود‪.‬‬ ‫در بخش بعدی و پایانی این نوشتار که فردا در همین ستون منتشر‬ ‫می شود به نقش سیاست های ارزی کشور در تراز تجاری می پردازیم‪.‬‬ ‫فشار و تحریم دشمنان با شکست روبه رو شده است‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری روز گذش��ته برای‬ ‫ش��رکت در همایش ملی روز روس��تا و عش��ایر و‬ ‫بهره ب��رداری از چند ط��رح عمرانی وارد بیرجند‪،‬‬ ‫مرک��ز اس��تان خراس��ان جنوبی ش��د‪ .‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری در این سفر به همراه شماری از وزیران‬ ‫و مسئوالن کشوری در ششمین همایش ملی روز‬ ‫روس��تا و عشایر که امس��ال برای نخستین بار در‬ ‫اس��تانی غیر از پایتخت برگزار می ش��ود‪ ،‬شرکت‬ ‫و سخنرانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه درخشان کارنامه نظام‬ ‫به گزارش ایرنا اس��حاق جهانگیری در فرودگاه‬ ‫بین المللی شهید کاوه بیرجند در جمع خبرنگاران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خراسان جنوبی یکی از استان های در‬ ‫مسیر توسعه است و باتوجه به اینکه مرز مشترک‬ ‫با افغانستان دارد می توانیم از این طریق تعامالت‬ ‫خ��ود را با این کش��ور افزایش دهی��م‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه روس��تاییان و عشایر‬ ‫ذخایر ارزش��مند کش��ور هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫نقاط درخش��ان کارنامه نظام جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫خدمات رسانی به روس��تاییان و عشایر است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اس��تفاده از این ظرفیت برای توس��عه‬ ‫تجارت خارجی و تعامالت با کش��ور همس��ایه در‬ ‫برنام��ه ق��رار دارد‪ .‬مع��اون اول رئیس جمه��وری‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی که خراس��ان جنوبی‬ ‫در مس��یر توسعه خط ریلی چابهار به‬ ‫مش��هد قرار دارد‪ ،‬در اینده این توسعه‬ ‫تس��ریع می یابد و این خ��ط ریلی به‬ ‫تب��ادالت بین المللی کم��ک خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬مع��اون اول رئیس جمه��وری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اعمال فش��ار و تحریم های‬ ‫ظالمانه س��ران اس��تکبار علیه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با وحدت و همدلی مردم و در س��ایه تالش‬ ‫شبانه روزی مس��ئوالن اجرایی با شکست روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا اس��حاق جهانگیری‬ ‫در ایین بهره برداری از طرح ابرس��انی به بیرجند‬ ‫از محمدش��هر گفت‪ :‬باوج��ود راه انداختن جنگ‬ ‫اقتص��ادی امری��کا علیه کش��ورمان‪ ،‬چرخه های‬ ‫توس��عه کشور با قدرت در حرکت است و با همت‬ ‫و تالش و پشتکار مسئوالن‪ ،‬ایران اسالمی اکنون‬ ‫به کارگاه بزرگ برای توس��عه و سازندگی تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬باید با وحدت و همدلی‬ ‫و تالش شبانه روزی مسئوالن در بخش اقتصادی‬ ‫به نقطه ای برس��یم که وضع معیشتی مردم بهبود‬ ‫یاب��د و ش��رایط اقتصادی پایدار در کش��ور حاکم‬ ‫ش��ود‪ .‬جهانگیری بیان ک��رد‪ :‬در بخش اب و برق‬ ‫در سال های اخیر کارهای بسیار بزرگی در کشور‬ ‫انجام ش��ده که نتیجه ان برخورداری‬ ‫جمعی��ت زی��ادی از مناطق ش��هری‬ ‫و روس��تایی از نعمت اب اش��امیدنی‬ ‫س��الم و بهداشتی و کاهش خاموشی‬ ‫در کش��ور بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به توس��عه روزاف��زون در صنعت برق‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اکنون به قطب تولید برق در منطقه تبدیل ش��ده‬ ‫ک��ه با ص��ادرات ان به برخی کش��ورهای منطقه‪،‬‬ ‫وجوه دریافتی از ان در راس��تای سازندگی کشور‬ ‫هزین��ه می ش��ود‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری با‬ ‫اش��اره به اقدام های انجام ش��ده برای مهار اب در‬ ‫مناط��ق مرزی کش��ور بیان ک��رد‪ ۸ :‬میلیارد دالر‬ ‫براب��ر با حدود ‪ ۳۰‬هزار میلی��ارد تومان در دولت‬ ‫تدبی��ر و امید ب��رای مهار اب های مرزی کش��ور‬ ‫س��رمایه گذاری شده اس��ت‪ .‬جهانگیری با اشاره‬ ‫ب��ه اجرای طرح های ابرس��انی به وی��ژه در بخش‬ ‫روستایی کشور گفت‪ :‬ساالنه ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ب��رای اجرای طرح های ابرس��انی در کش��ور‬ ‫ازجمل��ه در مناطق روس��تایی اختصاص می یابد‬ ‫که در نوع خود بی س��ابقه اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫با اجرای طرح های مهم ابرس��انی مشکل کمبود‬ ‫اب اشامیدنی بیرجند رفع می شود و برای توسعه‬ ‫بی��ش از پیش خراس��ان جنوب��ی نیازمند اجرای‬ ‫طرح های مهم و زیربنایی هستیم‪ .‬طرح ابرسانی از‬ ‫محمدشهر به بیرجند با اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬این طرح با هدف تامین ‪۶۵۰‬‬ ‫لیتر بر ثانیه اب برای شهر بیرجند از سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫اغاز شد و تا افق ‪ ۱۴۰۴‬تامین اب را انجام می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹در حاشیه‬ ‫در حاش��یه همایش ملی روز روس��تا و عشایر با‬ ‫حضور مع��اون اول رئیس جمهوری ‪ ۸‬تفاهمنامه‬ ‫ازس��وی وزیران و رئیسان س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫حمایت��ی گوناگون در راس��تای توس��عه مناطق‬ ‫روس��تایی و عش��ایری امضا شده که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۴‬تفاهمنامه مربوط به اس��تان خراس��ان جنوبی‬ ‫ب��وده اس��ت‪ ۲ .‬هزار و ‪ ۴۸۰‬ط��رح به ارزش ‪۷۱۴‬‬ ‫میلی��ارد تومان نی��ز به طور همزمان در سراس��ر‬ ‫کش��ور به بهره برداری می رسد که شماری از انها‬ ‫متعلق به خراس��ان جنوبی اس��ت‪ .‬بازدید از طرح‬ ‫ابرس��انی به بیرجند و نمایش��گاه دس��تاوردهای‬ ‫دولت تدبیر و امید در بخش روس��تایی و عشایری‬ ‫از برنامه های جهانگیری در این س��فر یکروزه بود‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی راه اهن بیرجند‪-‬یونسی قطعه ‪۱۶‬‬ ‫ب��ه طول ‪ ۳۲‬کیلومتر نیز همزمان با س��فر معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری به خراسان جنوبی اغاز شد‪.‬‬ ‫مجلس برای بررسی موضوع یارانه ها جلسه غیرعلنی تشکیل داد‬ ‫الریجانی‪ :‬یارانه پنهان را نمی شود یک باره حذف کرد‬ ‫جلس��ه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫بررسی موضوع یارانه های پنهان به ویژه یارانه های‬ ‫بخش انرژی برگزار شد‪ .‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده قرار بود این جلس��ه با حضور وزیران‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫نفت و نیرو‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬رئیس‬ ‫مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫نماین��دگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی تش��کیل‬ ‫ش��ود که به گفته نماینده مردم مهاباد در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی اعض��ای دولت در این جلس��ه‬ ‫حض��ور نیافتند‪ .‬جالل محمودزاده در گفت وگو با‬ ‫مه��ر گفت‪ :‬باتوجه به حضور نیافتن تیم اقتصادی‬ ‫دولت در جلس��ه غیرعلن��ی‪ ،‬مجلس نمی تواند در‬ ‫راس درباره یارانه های پنهان تصمیم اتخاذ کند‪.‬‬ ‫در این جلسه یارانه های پنهان به ویژه یارانه های‬ ‫بخش انرژی‪ ،‬ش��یوه پرداخت یارانه‪ ،‬حذف یارانه‬ ‫دهک های باالی درامدی و اشتباه در حذف یارانه‬ ‫برخی یارانه بگیران دهک های درامدی پایین مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گرفت و مصری‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫مجلس‪ ،‬کاظم جالل��ی رئیس مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس و برخی کارشناس��ان مرکز پژوهش ها در‬ ‫این باره نظر کارشناس��ی خود را بیان کردند‪ .‬علی‬ ‫الریجانی در حاش��یه جلس��ه غیرعلنی مجلس با‬ ‫حض��ور در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به موضوع‬ ‫این جلس��ه که درباره شیوه پرداخت یارانه ها بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬باید ابتدا تصویری از موضوع ارائه می ش��د‬ ‫تا مش��خص شود چه مقدار از این یارانه ها مربوط‬ ‫به بخش خانوار‪ ،‬حمل ونقل و‪ ...‬است چراکه وقتی‬ ‫قرار اس��ت تصمیمی گرفته شود‪ ،‬باید مراقب بود‬ ‫که به خانوارها و تولید کشور اسیبی نرسد‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬بررسی این‬ ‫علی الریجانی‬ ‫جالل محمودزاده‬ ‫موضوع باید کامل تر ش��ود که به کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه ارجاع دادیم اما مهم این اس��ت که اراده‬ ‫مجل��س این بود که نباید فش��اری به قش��رهای‬ ‫ضعی��ف جامعه بیاید‪ .‬وی افزود‪ :‬یارانه هایی که در‬ ‫کش��ور داده می شود‪ ،‬بیش��تر طبقات باالتر از ان‬ ‫استفاده می کنند تا طبقات پایین تر‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمی درباره یارانه ها نگرفته ایم‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫مجل��س هن��وز تصمیم��ی برای تغیی��ر وضعیت‬ ‫یارانه ها نگرفته‪ ،‬گفت‪ :‬بررس��ی ها در این زمینه تا‬ ‫زمان رسیدگی به بودجه سال اینده ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی الریجانی افزود‪ :‬در‬ ‫رس��انه ها اعداد و ارقام گوناگونی در زمینه میزان‬ ‫یارانه ه��ا مطرح می ش��ود؛ اینکه یاران��ه بنزین و‬ ‫سوخت چقدر است و چقدر مربوط به سهم خانوار‬ ‫یا حمل ونقل و صنعت و تولید اس��ت‪ .‬به هر حال‬ ‫این تصویر باید روشن می شد زیرا تصمیم گیری در‬ ‫این باره یک خط نیست‪ .‬وقتی قرار است تصمیمی‬ ‫گرفته ش��ود باید مراقبت شود به خانوارها صدمه‬ ‫وارد نش��ود و تولید هم اس��یب نبیند‪ .‬به نظر من‬ ‫تصویر به نس��بت واضحی ارائه شد‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬مهم این است که درباره راه حل ها نظرها‬ ‫گوناگون اس��ت؛ االن بنا نیست مجلس تصمیمی‬ ‫ف��وری بگیرد‪ ،‬زیرا ما ب��رای این کار فرصت داریم‬ ‫شهباز حسن پور‬ ‫و قرار اس��ت برای بودجه س��ال اینده بررس��ی ها‬ ‫کامل تر شود‪ .‬من هم این موضوع را به کمیسیون‬ ‫برنام��ه و بودجه ارجاع دادم تا با کمیس��یون های‬ ‫گوناگون بحث کنند‪ .‬مهم این است که همه بدانند‬ ‫اراده مجلس بر این است که به هیچ وجه به مردم‬ ‫فشار نیاید و اگر قرار است تغییری اتفاق بیفتد باید‬ ‫کامال هدایت شده و به نفع طبقات پایین باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از راه ه��ا این اس��ت که‬ ‫س��همیه های س��وخت به اندازه ای باشد که االن‬ ‫اس��ت؛ یعنی نرخ ان همین باش��د‪ .‬راه های بدیل‬ ‫دیگری هم مطرح اس��ت‪ .‬ما روی راه حل تصمیم‬ ‫نگرفتی��م‪ .‬دولت هم مس��ائلی دارد که در بودجه‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬الریجانی درباره تصمیم گیری‬ ‫در زمینه اصالح نرخ حامل های انرژی در جلس��ه‬ ‫هماهنگی اقتصادی س��ران قوا تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از موضوعاتی که رهبر معظم انقالب دستور دادند‬ ‫در اصالح س��اختار بودجه درباره ان بحث ش��ود‬ ‫همین است‪ ،‬اما هنوز تصمیم قاطعی گرفته نشده‬ ‫و اگر تصمیمی بگیریم ان را اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر یارانه های پنهان و اش�کار در‬ ‫بودجه‬ ‫وی درباره تاثیر یارانه های پنهان و اش��کار در‬ ‫بودجه س��ال اینده نیز گفت‪ :‬س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه و دوس��تان ما در مجلس روی بحث هایی‬ ‫کار کردن��د ک��ه براس��اس ان نمی ش��ود یارانه‬ ‫پنه��ان را یک باره حذف کرد؛ بلکه باید تدریجی‬ ‫باش��د‪ .‬رئیس مجلس دوب��اره تاکید کرد‪ :‬قاطبه‬ ‫نمایندگان نظرش��ان این بود که اگر قرار اس��ت‬ ‫هر اصالحی انجام ش��ود باید وضع زندگی مردم‬ ‫به ویژه طبق��ات پایین بهبود یابد‪ ،‬نه اینکه دچار‬ ‫تالطم ش��ود؛ بنابراین پیدا کردن فرمول ان‪ ،‬باید‬ ‫با فکر باش��د‪ .‬رئیس مجلس در پایان درامدهای‬ ‫جایگزی��ن از جمله مالی��ات را از راه های کاهش‬ ‫وابستگی بودجه دولت به نفت عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با قاچاق سوخت‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه ملت نماینده س��یرجان نیز‬ ‫درب��اره برگزاری این نشس��ت گفت‪ :‬در جلس��ه‬ ‫غیرعلن��ی راهکارهای مقابله با قاچاق س��وخت‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرف��ت و تصمیم های جدی‬ ‫در این زمینه گرفته ش��د‪ .‬ش��هباز حس��ن پور در‬ ‫توضیح جلس��ه غیرعلنی مجلس گفت‪ :‬جلس��ه‬ ‫غیرعلن��ی ب��ا حض��ور معاون��ان وزی��ران و بدنه‬ ‫کارشناس��ی دولت برای بررسی موضوع یارانه ها‬ ‫و بودجه س��ال اینده برگزار ش��د‪ .‬در این جلسه‬ ‫اق��ای مص��ری‪ ،‬نای��ب رئیس مجلس گزارش��ی‬ ‫جامع‪ ،‬دقیق و کارشناس��ی درب��اره یارانه ها ارائه‬ ‫ک��رد که مورد اس��تقبال نمایندگان و دولت قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدواریم باتوجه به وحدت و‬ ‫هماهنگی و نظر مش��ترک کارشناسی بین ارکان‬ ‫س��پاه‪ ،‬کارگزاران و نمایندگان مجلس در اینده‬ ‫شاهد اقدام های بسیار خوب در زمینه هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا و جلوگیری از وقوع برخی مس��ائل که‬ ‫به صالح نظام نیست‪ ،‬باشیم‪ .‬نماینده سیرجان در‬ ‫پایان گفت‪ :‬قاچاق سوخت یکی از موارد جدی در‬ ‫دستور کار جلسه غیرعلنی بود‪.‬‬ ‫جبران خسارت ناشی از نقض برجام ازسوی امریکا‪ ،‬پیگیری حقوقی می شود‬ ‫مع��اون حقوق��ی رئیس جمهوری گفت‪ :‬ای��ن معاونت از‬ ‫بخش های کالن اقتصادی کشور برای ارزیابی خسارت های‬ ‫ناشی از نقض برجام درخواست کرده اقدام های حقوقی برای‬ ‫جبران ان را تعبیه کنند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬لعیا جنیدی‬ ‫در توضیح پیگیری معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری برای‬ ‫دریافت خس��ارت های ناش��ی از نقض برج��ام‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران موض��وع نقض تعه��د امریکا در‬ ‫برجام و اعمال تحریم های ظالمانه باوجود توافق انجام شده‬ ‫را در دادگاه بین الملل��ی اله��ه طرح کرد و دس��تور موقتی‬ ‫نی��ز ب��ه نفع ایران صادر ش��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫دس��تور صادر شده‪ ،‬س��ازمان حقوقی دولت به دنبال تامین‬ ‫خس��ارت های ناش��ی از نقض توافق برجام اس��ت؛ از این رو‬ ‫در تالش��یم تا تمام خسارت های وارد شده را مستندسازی‬ ‫و ش��رایط جبران ان ازس��وی ناقضان را فراهم کنیم‪ .‬معاون‬ ‫عکس روز‬ ‫حقوقی رئیس جمهوری افزود‪ :‬همچنین از بخش های کالن‬ ‫اقتصادی داخلی براساس ش��اخص ها درخواست کرده ایم‬ ‫خسارت های ناشی از نقض عهد برجام را به طور کلی ارزیابی‬ ‫کنن��د تا بتوان به طور دقی��ق پیگیری کرد‪ .‬جنیدی یاداور‬ ‫شد‪ :‬باوجود اقدام های انجام شده و در حال انجام‪ ،‬به دنبال‬ ‫راهکار حقوقی و قضایی دیگر نیز هس��تیم تا خسارت های‬ ‫ناشی از نقض برجام را ارزیابی و دریافت کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ایجاد استان جدید در دستور کار‬ ‫وزارت کشور نیست‬ ‫برداشت تخمه افتابگردان در ارومیه‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫مدیر کل تقس��یمات کش��وری وزارت کشور گفت‪ :‬در زمان حاضر هیچ برنامه ای برای‬ ‫تقس��یمات کش��وری در س��طح کاهش یا افزایش اس��تان ها وجود ندارد‪ .‬سعید جاللی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا ایرنا اظهار کرد‪ :‬انگیزه ای در زمینه تفکیک اس��تان های کش��ور وجود‬ ‫ندارد و در اینده نیز اگر چنین پیش��نهادی وجود داش��ته باشد‪ ،‬ازسوی این نهاد بررسی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ش��رایط کنونی کش��ور طوری اس��ت که ایجاد استان جدید و افزایش‬ ‫تعداد اس��تان ها نمی تواند انجام ش��ود و طرح ریزی در این زمینه نیز به صالح نیست‪ .‬وی‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬برخی افراد که با اهداف سیاس��ی در این زمینه اظهارنظ��ر می کنند‪ ،‬از این‬ ‫کار خودداری کنند و افکار عمومی را در این زمینه مش��وش نکنند‪ .‬مدیرکل تقس��یمات‬ ‫کش��وری وزارت کش��ور از بزرگان‪ ،‬نخبگان و مقامات سیاسی کشور خواست تا از مطرح‬ ‫کردن امور حاش��یه ای در این زمینه به منظور نیل به اهداف خاص سیاس��ی و ایجاد ابهام‬ ‫در افکار عمومی خودداری کنند‪ .‬در هفته های گذشته طرحی ازسوی برخی نمایندگان‬ ‫برای ایجاد استان اذربایجان مرزی در مجلس شورای اسالمی مطرح شد که ‪ ۲‬بار باوجود‬ ‫اصرار برخی نمایندگان از حد نصاب مطرح کردن در کمیسیون های مربوط افتاد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در بیرجند‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��خنگوی دول��ت توس��عه روابط با‬ ‫همس��ایگان را از سیاس��ت های اصل��ی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برش��مرد و گفت‪ :‬هدف ما گسترش‬ ‫مناس��بات ب��ا هم��ه کش��ورهای منطق��ه به ویژه‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج فارس اس��ت‪ .‬علی ربیعی‬ ‫در ابت��دای نشس��ت خبری هفتگی اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫‪۵‬کشور که بازاری بس��یار گسترده خواهند داشت‬ ‫موافقتنامه تج��ارت ازاد امضا کردیم که به مجلس‬ ‫ارائه ش��ده و از ‪ 5‬ابان ‪ ۵۰۲ ،۹۸‬کاالی کش��اورزی‬ ‫و صنعت��ی کاهش تعرفه خواهد داش��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کس��انی که تالش می کنند ما صلح و دوس��تی‬ ‫با همس��ایگان نداشته باشیم بدانند موفق نخواهند‬ ‫ش��د‪ .‬مردم ما می دانن��د همکاری با همس��ایگان‬ ‫اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫خان�ه ملت‪ -‬وزیر امور خارجه گفت‪ :‬اروپایی ها‬ ‫در موقعیت��ی نیس��تند که بتوانن��د از برجام خارج‬ ‫ش��وند و از نظ��ر حقوقی ح��ق ای��ن کار را ندارند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف تصری��ح کرد‪ :‬برجام یک توافق‬ ‫بین المللی اس��ت که در س��ازمان مل��ل به تصویب‬ ‫رسیده و چارچوب مش��خصی دارد و امریکا خالف‬ ‫قوانین بین المللی از ان خارج شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اروپایی ها در انجام تعهدات خود در برجام کوتاهی‬ ‫و در مواردی ان را نقض کرده اند‪ .‬عالوه بر امریکا که‬ ‫ب��ه صراحت با خروج خ��ود این توافق را نقض کرده‬ ‫اروپایی ها نیز این رفتار را در مواردی تکرار کرده اند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬نصرت اهلل تاجیک‪ ،‬س��فیر پیشین ایران‬ ‫در اردن تاکی��د کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی تالش های‬ ‫عربس��تان برای کاهش تنش با ایران برای برقراری‬ ‫رابطه نیست بلکه انها می خواهند تنش های کنونی‬ ‫را مدیریت کنند و از سطح ان بکاهند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی دولت‪ -‬رئیس جمهوری‬ ‫در جلس��ه هیات دول��ت اش��تغال را از موضوعات‬ ‫اساس��ی و مهم کش��ور دانس��ت و بر ت�لاش همه‬ ‫مس��ئوالن در این زمینه تاکید کرد‪ .‬حسن روحانی‬ ‫در این جلسه با اشاره به اخرین امار رسمی اشتغال‬ ‫در کش��ور اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه وضعیت اشتغال‬ ‫نس��بت به بهار و تابستان س��ال گذشته بهبود پیدا‬ ‫کرده؛ به طوری که جمعیت شاغل ما اکنون نزدیک‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون نفر است و از طرف دیگر امار بیکاران به‬ ‫زیر ‪ ۳‬میلیون نفر رسیده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فرص��ت چینی ه��ا به پایان رس��ید و‬ ‫س��رانجام همانطور که وزیر نف��ت گفته بود در مهر‬ ‫تکلیف توس��عه ف��از ‪ ۱۱‬پارس جنوبی مش��خص‬ ‫و مس��ئولیت ای��ن مهم به ط��ور کامل به ش��رکت‬ ‫پتروپارس واگذار ش��د‪ .‬روز گذشته خبری منتشر‬ ‫شد که پایان حاش��یه های طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬بود‬ ‫چراکه به طور رسمی اعالم شد ‪ CNPC‬از قرارداد‬ ‫توس��عه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی خارج ش��ده و فاز ‪۱۱‬‬ ‫به طور کامل ازس��وی ش��رکت پتروپارس توس��عه‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬وزی��ر نفت در این ب��اره توضیح داد‪:‬‬ ‫پتروپارس این ق��رارداد را به تنهایی ادامه می دهد‬ ‫و تا پایان سال نخستین جکت را نصب خواهیم کرد‬ ‫و بعد به سمت حفاری خواهیم رفت‪ .‬در ابتدا با ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون فوت مکعب اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه امریکا‬ ‫به موضوع خروج کامل ش��رکت مل��ی نفت چین‬ ‫از پ��روژه میدان های پارس جنوبی واکنش نش��ان‬ ‫داد‪ .‬م��وگان اورتاگ��وس در واکنش ب��ه اظهارات‬ ‫بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت ایران مبنی بر اینکه شرکت‬ ‫چین��ی ‪ CNPC‬از پ��روژه فاز ‪ ۱۱‬پ��ارس جنوبی‬ ‫کنار رفته‪ ،‬در توییتر خود نوشت‪« :‬شرکت چینی و‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت دیگر‪ ،‬تصمیم عاقالنه ای برای‬ ‫متوقف کردن تجارت با ایران گرفته اند‪ .‬ارزش ندارد‬ ‫دارایی های خود را در مع��رض تحریم های ایاالت‬ ‫متحده قرار دهید‪».‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حس��ن دانایی ف��ر‪ ،‬س��فیر پیش��ین‬ ‫کشورمان در عراق گفت‪ :‬دولت عراق و عبدالمهدی‬ ‫رفتارهایی را در سیاست خارجی خود انجام دادند‬ ‫که از ان جمله می توان به س��فر اخیر نخست وزیر‬ ‫این کشور به چین‪ ،‬محکوم کردن تجاوزهای رژیم‬ ‫صهیونیستی و سیاست مس��تقالنه دولت کنونی‬ ‫ع��راق درباره تحریم های غیرقانونی امریکا اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬وی ب��ه رفت وامده��ای منطق��ه ای و حتی‬ ‫بازگش��ایی مرز زمینی با سوریه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هر کدام از این موارد می تواند از عواملی باش��د که‬ ‫مثلث امریکا‪ ،‬عربس��تان و رژیم صهیونیستی را از‬ ‫مسائل امروز عراق خوش��حال کند تا بتوانند روی‬ ‫ان موج سواری کنند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬حسین ذوالفقاری در نشست خبری روز‬ ‫گذش��ته خود با بیان اینکه هر ‪ ۴‬مرز کشور با عراق‬ ‫باز اس��ت و مرز خسروی هم فعالیت خود را از صبح‬ ‫امروز اغاز کرده‪ ،‬گفت‪ :‬منابع ما نگرانی بابت امنیت‬ ‫عراق نداش��ته اند‪ .‬رئیس س��تاد مرکزی اربعین با‬ ‫تاکی��د بر اینکه مرزهای مهران‪ ،‬ش��لمچه و چذابه‬ ‫‪۲۴‬س��اعته فعال اند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪۴۷۹‬هزار زائر‬ ‫از مرزها خارج ش��ده اند که این امار نسبت به سال‬ ‫گذشته ‪ ۳۳۹‬درصد رش��د داشته است‪ .‬بیشترین‬ ‫زائران از مرز مهران خارج شده اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سفارت جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫عراق‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬شهروندان عراقی از ‪ ۲۵‬صفر (اول‬ ‫ابان ‪ )۱۳۹۸‬تا ‪ ۳۰‬ربیع الثانی سال ‪ ۱۴۴۱‬هجری‬ ‫قم��ری (‪ 3‬دی ‪ )۱۳۹۸‬می توانن��د بدون روادید به‬ ‫ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫استفاده دوباره‬ ‫از اب خاکستری‬ ‫با نانوفناوری‬ ‫حل مشکالت پایتخت‬ ‫به جای انتقال ان‬ ‫چابهار همچنان چشم‬ ‫به راه بهار‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫امضای تفاهمنامه تشکیل شوراهای حل اختالف در مراکز صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری میان قوه قضاییه و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ق��وه قضایی��ه و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در زمینه تش��کیل ش��وراهای حل اختالف در مراکز‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری در محل وزارتخانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تفاهمنامه همکاری امضا کردند‪ .‬ایین‬ ‫امضای ای��ن تفاهمنامه با حضور رض��ا رحمانی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حکمت علی مظفری معاون‬ ‫قضای��ی قوه قضایی��ه و رئیس ش��ورای حل اختالف‬ ‫کشور‪ ،‬غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫و صادق نجفی مش��اور و دس��تیار ویژه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با هدف تعامل دو نهاد در راس��تای‬ ‫رون��ق تولی��د و حمای��ت از تولیدکنن��دگان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تسهیل فضای کسب وکار‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یکی از دغدغه های نظام‪ ،‬حمایت قاطع از تولید و اشتغال کشور است؛‬ ‫از ای��ن رو همه ارکان نظام حس��ب دس��تور رهبر معظ��م انقالب موظف‬ ‫شده اند زمینه اشتغال و تولید را در کشور فراهم کرده تا در بخش های‬ ‫گوناگون از شدت وابستگی کشور به خارج کاسته شود‬ ‫در این زمینه تشکل ها هم همراه ما هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این رویکرد از تعدد صدور بخشنامه ها‬ ‫کاس��ته می ش��ود و عالوه بر ان سیاس��ت دولت این‬ ‫اس��ت که بدون مش��ورت بخش خصوصی تصمیمی‬ ‫گرفته نش��ود که همه نهادها ه��م ملزم به رعایت ان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش دیگری از‬ ‫س��خنان خود با اشاره به بخشنامه قوه قضاییه درباره‬ ‫نحوه اب�لاغ قضایی به مدیران واحده��ای تولیدی و‬ ‫بخش خصوص��ی‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن عملکرد ق��وه قضاییه‬ ‫در راس��تای تس��هیل تولید و فعالیت ه��ای صنعتی‬ ‫و معدنی شایس��ته قدردانی اس��ت و س��بب می شود‬ ‫واحدهای تولیدی اسیب نبینند؛ بنابراین امروز شاهد‬ ‫برداش��تن یک گام بزرگ در مسیر رونق تولید داخل‬ ‫هس��تیم؛ اقدامی که باید س��ال ها پی��ش باید انجام‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د روند حض��ور تولیدکنن��دگان و‬ ‫س��رمایه گذاران در عرصه تولید‪ ،‬تس��هیل ش��ود که‬ ‫اس��تفاده از داوری‪ ،‬صلح و س��ازش شیوه هایی تجربه‬ ‫شده برای حل اختالف ها در این حوزه است‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه تش��کل ها‪ ،‬ات��اق بارزگانی و‬ ‫بخش خصوصی درباره اختالف های به وجود امده در‬ ‫حوزه خودشان‪ ،‬بهتر می توانند نظر دهند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫قوه قضاییه به دنبال تس��هیل امور اس��ت و می خواهد‬ ‫تولیدکنندگان از ش��رایط راحت تر و بهتری در مسیر‬ ‫رونق تولید برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ صلح و سازش‬ ‫برخورد قانونی با شرکت های خودرویی در صورت احراز تخلف‬ ‫مع��اون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گف��ت‪ :‬چنانچه‬ ‫ش��رکت های عرضه کننده خودرو در اعمال قیمت های فروش‬ ‫برخ�لاف مصوب��ات مربوط عم��ل کنند این س��ازمان پس از‬ ‫دریافت مس��تندات و شکواییه مرتبط نس��بت به رسیدگی و‬ ‫در صورت احراز تخلف انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وحید منایی با بیان اینکه برنامه فروش فوری‬ ‫محص��والت ش��رکت های ایران خ��ودرو و س��ایپا براس��اس‬ ‫تصمیم های ستاد تنظیم بازار و شیوه نامه معاونت امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬براین‬ ‫اساس ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا از پایان بهمن سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ب��رای فروش ف��وری ‪ ۲۰‬درصد تولی��دات روزانه خود‬ ‫به منظور تنظیم نرخ بازار خودرو اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این زمینه چنانچه شرکت های عرضه کننده‬ ‫خودرو در اعم��ال قیمت های فروش برخالف مصوبات مربوط‬ ‫عمل کنند این س��ازمان پس از دریافت مستندات و شکواییه‪،‬‬ ‫نسبت به رسیدگی و در صورت احراز تخلف انعکاس مراتب به‬ ‫مراجع تعزیری اقدام می کند‪.‬‬ ‫مع��اون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گف��ت‪ :‬درباره دو‬ ‫خودرو س��اینا و سراتو موضوع از شرکت عرضه کننده پیگیری‬ ‫و با توجه به ادعای ش��رکت مبنی ب��ر تعیین نرخ و فروش بر‬ ‫مبنای بهای تمام ش��ده تولید‪ ،‬ضمن دریافت اسناد و مدارک‬ ‫مرتبط مراتب در حال رس��یدگی است که در صورت هرگونه‬ ‫مغایرت با ضوابط‪ ،‬اقدام قانونی الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫منای��ی تصری��ح کرد‪ :‬در ای��ن زمینه باید توجه داش��ت که‬ ‫مقایس��ه نرخ فروش فعلی ش��رکت با نرخ رایج و کشف شده‬ ‫در ب��ازار که ناش��ی از فضای عرض��ه و تقاضا اس��ت از منظر‬ ‫اقتصادی منطقی نبوده و قابل اس��تناد نیس��ت‪ ،‬زیرا نرخ یک‬ ‫محصول خاص در سطح بازار به جز عوامل اصلی تعیین کننده‬ ‫س��طح تعادل قیمتی که ناش��ی از براورد تاثی��رات مرتبط با‬ ‫س��طح تقاضا و عرضه است به کشش قیمتی محصول‪ ،‬سلیقه‬ ‫مصرف کنن��دگان و جای��گاه محصول از منظ��ر خریداران نیز‬ ‫وابسته است‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر ن��رخ محصوالت تولیدی‬ ‫ش��رکت های عرضه کنن��ده داخلی به واس��طه عوامل گوناگون‬ ‫(تغییرات ن��رخ ارز‪ ،‬هزین��ه انتق��ال ارز و به طورکلی افزایش‬ ‫بهای تمام ش��ده محصول) افزایش یافته و بنابراین نرخ فعلی‬ ‫محص��والت باالتر از ن��رخ فروش محص��والت در زمان انعقاد‬ ‫قراردادهای قبلی با مش��تریان اس��ت و این درحالی است که‬ ‫این قبی��ل واحدها باید نس��بت به تحویل تعهدات ناش��ی از‬ ‫قراردادهای قبلی با نرخ درج شده در مفاد قرارداد عمل کرده؛‬ ‫بنابراین واضح است در صورت عرضه این دسته از محصوالت‬ ‫به بازار از س��وی اف��راد دریافت کننده با ن��رخ قبلی موجبات‬ ‫اخت�لاف نرخ ان با نرخ روز ش��رکت پدید ام��ده و به عبارتی‬ ‫ن��رخ رایج در ب��ازار از نرخ کارخان��ه پایین تر ق��رار می گیرد‪.‬‬ ‫منایی درباره خودرو پیکاپ دوکابین فوتون تولیدی ش��رکت‬ ‫ایران خودرو دیزل نیز یاداور شد‪ :‬نظر به اینکه براساس ضوابط‬ ‫مرب��وط این خودرو در گروه خودروهای تجاری قرار داش��ته؛‬ ‫بنابرای��ن نرخ خودروهای یادش��ده با رعای��ت ضوابط عمومی‬ ‫قیمت گذاری از سوی هیات مدیره شرکت ها تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حل ریشه ای مشکالت‬ ‫غالمحس��ین شافعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه میان قوه قضاییه و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تشکیل شوراهای حل‬ ‫اخت�لاف در مراکز صنعتی‪ ،‬معدن��ی و تجاری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قوه قضاییه در حمایت از فعاالن اقتصادی برنامه های‬ ‫خوبی در دست اقدام دارد که شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫با این حال باید توجه داش��ته باش��یم میزان و حجم‬ ‫پرونده های قضایی با اقتصاد کش��ور رابطه معناداری‬ ‫دارد و ه��ر قدر اقتصاد توس��عه پی��دا کند از میزان و‬ ‫حجم این پرونده ها کاسته می شود‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬پرونده هایی که با مس��ائل فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و خانوادگی ایجاد می ش��ود هم ریش��ه در‬ ‫مس��ئله اقتصاد دارن��د در نتیجه باید رون��ق تولید و‬ ‫توس��عه اقتصاد رخ دهد تا مش��کل تمامی پرونده ها‬ ‫حت��ی پرونده ه��ای اجتماعی‪ ،‬فرهنگ��ی و خانوادگی‬ ‫ه��م حل ش��ود‪ .‬اگر چنین ش��ود ش��عب بس��یاری‬ ‫از ق��وه قضایی��ه و دادگس��تری تعطی��ل خواهن��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مزیت تشکیل‬ ‫ش��وراهای حل اخت�لاف در مراکز صنعت��ی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تج��اری یاداور ش��د‪ :‬اگر اف��راد در موضوعی دچار‬ ‫اختالف شده و به محاکم قضایی مراجعه کنند‪ ،‬یکی‬ ‫حاکم و دیگر محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه یکی راضی و دیگ��ر ناراضی خواهد بود‪.‬‬ ‫در واقع موضوع اختالف افراد حل نمی ش��ود اما نکته‬ ‫مثبت این ش��وراها این است که هر دو طرف رضایت‬ ‫خواهن��د داش��ت و در این ش��وراها ریش��ه اختالف‬ ‫با صحبت و رس��یدگی ب��ه موضوع از بی��ن خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫به گفته شافعی داوری و حل اختالف بر شعبه های‬ ‫صادرکننده رای‪ ،‬رجحان و برتری دارد و باید از ایجاد‬ ‫مراکز حل اختالف در مراک��ز اقتصادی حمایت کرد‬ ‫چراکه اقدام قابل توجهی است‪.‬‬ ‫حکمت علی‬ ‫مظفری‪ :‬قوه‬ ‫قضاییه از‬ ‫ظرفیت خود‬ ‫برای حمایت از‬ ‫تولید و اشتغال‬ ‫استفاده می کند‬ ‫غالمحسین‬ ‫شافعی‪ :‬هر قدر‬ ‫اقتصاد توسعه‬ ‫پیدا کند از حجم‬ ‫پرونده های‬ ‫قضایی کاسته‬ ‫می شود‬ ‫زیرساخت های تبدیل خودروهای موجود به برقی فراهم شد‬ ‫مدیرعام��ل مپنا با تاکید بر اینکه برقی س��ازی خودروها‬ ‫به ط��ور کامل اقتصادی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رکت تمامی‬ ‫طراحی ه��ای الزم را برای ایجاد زیرس��اخت ب��رای تبدیل‬ ‫خودروهای موجود به خودروهای برقی انجام داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬عباس علی ابادی در حاشیه بازدید وزیر‬ ‫نفت از کارخانه های مپنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در نشستی که با وزیر‬ ‫نفت داش��تیم قرار ش��د در چند زمینه مش��خص مطالعات‬ ‫جدی را اغاز کنیم‪ .‬برای برخی مسائل هم قرار شد بررسی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مهم ترین خواسته وزیر نفت از مپنا‬ ‫این بود ک��ه مپنا در زمینه های «های ت��ک» فعالیت کند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر کش��ور به فن��اوری «های تک»‬ ‫نیازمن��د اس��ت و انحص��ار ان در اختی��ار چن��د ش��رکت‬ ‫بین المللی ق��رار دارد‪ .‬مپنا پذیرفت ط��رح جامعی را برای‬ ‫این کار انجام دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مپنا ادامه داد‪ :‬مپنا زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫فناوری «های تک» را در اختیار داشته و معتقدیم نیازهای‬ ‫صنعت برق را در همه زمینه ها تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫علی ابادی با اشاره به موتورهای دور متغیر گفت‪ :‬از جمله‬ ‫توانایی ه��ای مپنا موتورهای دور متغیر اس��ت که می تواند‬ ‫جانشین خوبی برای ماشین های با بازدهی پایین باشد‪ .‬در‬ ‫زمینه واتراینجکش��ن که می تواند برنامه جدید وزارت نفت‬ ‫باشد وزیر نیرو ماموریتی را به مپنا داد که مپنا به طور کامل‬ ‫توانایی ان را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مپنا در ادامه با اش��اره به پیش��نهادهایی که‬ ‫مپن��ا به وزیر نفت ارائه کرده‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��نهادی در زمینه‬ ‫اس��تفاده از خودروهای برقی که می تواند جانش��ین خوبی‬ ‫برای خودروهای بنزینی باشد ارائه کرده ایم تا بتوانیم از این‬ ‫طریق میزان صادرات بنزین را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫علی اب��ادی با بیان اینکه برقی س��ازی در خ��ودرو کامال‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬می توان این کار را بدون افزایش‬ ‫هزینه برای مردم و همچنین بدون دریافت یارانه انجام داد‪.‬‬ ‫از این طریق می توان حمل ونقل ش��هری را س��ازماندهی و‬ ‫بنزین صرفه جویی شده را صادر کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی مپنا تمام��ی طراحی های الزم را برای ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های تبدیل خودروهای موجود ب��ه برقی انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬علی ابادی با تاکید بر اینکه تولید خودرو برقی‬ ‫جدید کار س��اده تری نس��بت به تبدیل خودروهای موجود‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲‬سال است در زمینه تبدیل خودروها‬ ‫مطالعه می کنیم‪ .‬برای ایجاد ظرفیت همه باید بسیج شوند‪.‬‬ ‫همه کارخانه های خودروسازی ظرفیت ما هستند‪ .‬البته بنا‬ ‫نداریم جای کسی را بگیریم‪.‬‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫تولی��د پایه اس��تقالل کش��ورها و صنعت‬ ‫خ��ودرو ب��ا ارزش اف��زوده مناس��ب یک��ی از‬ ‫بس��ترهای این اس��تقالل خودکفایی اس��ت‪.‬‬ ‫تجربه ایران در قطعه س��ازی بس��یار بیشتر از‬ ‫همس��ایه خود‪ ،‬ترکیه اس��ت اما این کشور با‬ ‫اتصال به صنعت خودرو جهان و نواوری هایی‬ ‫که داش��ته پیش تر از ای��ران حرکت می کند‪.‬‬ ‫از این رو ش��اید الزم باش��د صنعت قطعه ما‬ ‫از کش��وری که صنعت بومی پیش��رفته ای در‬ ‫ف��روش خ��ودرو و قطع��ات ان دارد ای��ده یا‬ ‫تجهیزات بگیرد اما این امر باید از کشورهای‬ ‫بنام جهانی اغاز شود تا نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد کش��ور بانک محور اس��ت و در همه‬ ‫ج��ای جهان وقت��ی ای��ن نظام مال��ی فعال‬ ‫باش��د یعنی بخش زیادی از س��رمایه ازسوی‬ ‫بانک ها تامین می ش��ود‪ ،‬درحالی که در کشور‬ ‫ما فق��ط بخش کمی از س��رمایه م��ورد نیاز‬ ‫با تمام مش��کالتی ک��ه وجود دارد از س��وی‬ ‫بانک ها و بیشتر ان از سوی سرمایه گذار باید‬ ‫تامین ش��ود که خود چالش هایی را در زمینه‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬نوسازی و بهسازی واحدهای‬ ‫صنعتی به وجود می اورد که از س��وی مدیران‬ ‫مربوط در حال پیگیری اس��ت‪ .‬شاید این امر‬ ‫بخشی از مش��کالت صادرات باش��د اما وارد‬ ‫نش��دن صنعت قطعه به بازاره��ای صادراتی‬ ‫فقط به یک عام��ل برنمی گردد‪ ،‬بلکه زنجیره‬ ‫عوام��ل گوناگون باعث ش��ده ت��ا این صنعت‬ ‫توسعه الزم را نداشته باشد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬روش های تولید س��نتی و‬ ‫نرخ تمام ش��ده باال از جمل��ه عوامل دیگری‬ ‫اس��ت که باید به ان اشاره کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫فق��ط ‪ ۲۰‬درصد این قیمت ها ب��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی برمی گردد و ‪ ۵۰‬درص��د مربوط به‬ ‫عوامل بیرونی کارگاه ها و ش��رایط کش��وری‬ ‫اس��ت ضمن انکه س��هم رواب��ط و ارتباطات‬ ‫بین الملل��ی در ای��ن ام��ر ‪ ۳۰‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫صنعتگر می تواند با کاهش ضایعات و افزایش‬ ‫بازدهی نیروی انسانی و نیز اصالح روش های‬ ‫تولید روند کار خود را بهبود بخشد اما بخش‬ ‫زیادی از مس��ائل به بیرون س��ازمان مربوط‬ ‫اس��ت که باید در این راستا مشکالت از سوی‬ ‫مدیران باالدستی و دولت برطرف شود‪.‬‬ ‫اگر به دنبال داشتن یک صنعت خودرو پویا‬ ‫هستیم باید قطعه سازان داخل را تقویت کنیم‬ ‫و در مدت زمان معینی مشکالت را از سر راه‬ ‫واحدهای تولید ای��ن صنعت برداریم چراکه‬ ‫توسعه با تسهیل فضای کسب وکار امکان پذیر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایتکو موفق به دریافت‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫تولید برق شد‬ ‫شرکت توربین توان گس��ترایرانیان(ایتکو)‬ ‫به دنبال راه اندازی موفقیت امیز نیروگاه گازی‬ ‫‪ ۸‬ه��زار کیلووات اصفهان موف��ق به دریافت‬ ‫پروانه بهره برداری تولید برق ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرونیوز‪ ،‬ش��رکت ایتکو برای دریافت پروانه‬ ‫بهره برداری تولید برق تمامی اس��تانداردهای‬ ‫رای��ج را رعای��ت ک��رده و توانس��ته تمام��ی‬ ‫ازمایش های وزارت نیرو و ش��رکت توانیر را‬ ‫با موفقیت پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫وزارت نی��رو در پروانه بهره ب��رداری تولید‬ ‫ب��رق ایتکو اع�لام کرده‪ ،‬به ش��رکت توربین‬ ‫توان گس��تر ایرانی��ان اج��ازه داده می ش��ود‬ ‫نسبت به تولید برق با ظرفیت اسمی ‪ ۸‬هزار‬ ‫کیلووات اقدام کند‪.‬‬ ‫ایتکو می تواند برق تولید ش��ده در نیروگاه‬ ‫خود را به مدیریت ش��بکه برق ایران بفروشد‬ ‫یا بخش��ی از برق تولیدی را در بورس انرژی‬ ‫ای��ران عرضه کند‪ .‬نی��روگاه ‪ ۸‬هزار کیلووات‬ ‫ایتکو با س��رمایه گذاری ‪ ۱۵‬میلی��ارد تومان‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نی��روگاه عالوه ب��ر تولید ب��رق‪ ،‬توان‬ ‫همزم��ان تولی��د بخ��ار را ب��رای گرمای��ش‬ ‫تاسیسات دارد و ‪ CHP‬است‪ .‬تمامی مراحل‬ ‫طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگهداری و بهره برداری نیروگاه‬ ‫از سوی مهندس��ان و نیروهای شرکت ایتکو‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت ایتکو می تواند‬ ‫نس��بت به ایجاد نیروگاه های مقیاس کوچک‬ ‫جدید در نقاط گوناگون کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫همچنی��ن در این نشس��ت حکمت عل��ی مظفری‪،‬‬ ‫مع��اون قضای��ی قوه قضایی��ه و رئیس ش��ورای حل‬ ‫اختالف کش��ور گف��ت‪ :‬یک��ی از دغدغه ه��ای نظام‪،‬‬ ‫حمایت قاطع از بحث تولید و اش��تغال کشور است و‬ ‫همه ارکان حس��ب دستور رهبر معظم انقالب موظف‬ ‫به این ش��ده اند زمینه اش��تغال و تولید را در کش��ور‬ ‫فراهم کرده تا از شدت وابستگی بخش های گوناگون‬ ‫به خارج کشور کاسته شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬قوه قضاییه نیز با تدابیر ریاس��ت این قوه‬ ‫با تمام توان در بخش ه��ای گوناگون از ظرفیت خود‬ ‫برای حمایت و دفاع از تولید ملی و اش��تغال استفاده‬ ‫می کند‪ .‬ش��عب حل اخت�لاف در واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و تجاری یک��ی از ظرفیت ها برای‬ ‫رس��یدگی به اختالف ها و حل و فصل مش��کالت این‬ ‫واحدها است‪.‬‬ ‫مع��اون قضایی ق��وه قضاییه و رئیس ش��ورای حل‬ ‫اختالف کشور ادامه داد‪ :‬با ایجاد این مراکز‪ ،‬اختالف ها‬ ‫خارج از مراکز دادگس��تری و در فضایی کارشناس��ی‬ ‫و ارام حل می ش��ود که ضمان��ت اجرایی الزم را هم‬ ‫دارد‪ .‬این همان هدف اصلی تش��کیل شعب تخصصی‬ ‫ش��وراهای حل اختالف بوده است؛ بنابراین تاکید بر‬ ‫تش��کیل و حمایت از این مراکز حل اختالف شده تا‬ ‫ب��ا ایجاد ای��ن مراکز کمترین پرونده از س��وی مراکز‬ ‫تجاری و صنعتی و نیز معدنی به سمت دادگستری و‬ ‫قوه قضاییه سوق یابد‪.‬‬ ‫مظفری ضم��ن اب��راز امی��دواری از کاهش حجم‬ ‫پرونده ه��ای قضای��ی در دادگس��تری ها‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫تصمیم های مراکز و ش��وراهای ح��ل اختالف مراکز‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و تجاری پش��توانه و ق��درت الزم‬ ‫اجرایی را دارند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با اجرایی شدن این‬ ‫امر‪ ،‬فرهنگ صلح و س��ازش و توجه به ان به ویژه در‬ ‫حوزه صنعت و اش��تغال با ایج��اد مراکز حل اختالف‬ ‫واحدهای تولیدی رشد و توسعه پیدا می کند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪:‬‬ ‫سیاست دولت‬ ‫این است که‬ ‫تصمیمی بدون‬ ‫حضور تشکل ها‬ ‫گرفته نشود‬ ‫تولید در‬ ‫اقتصادهای‬ ‫بانک محور‬ ‫یادداشت‬ ‫تعامل نهادها برای رونق تولید و حمایت از تولیدکننده‬ ‫‪ ،‬در ابتدای نشست‪ ،‬صادق نجفی‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مشاور و دستیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اش��اره به مذاکرات این وزارتخانه و قوه قضاییه گفت‪:‬‬ ‫نشس��ت های گوناگونی بی��ن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و قوه قضاییه درباره موضوع تولید و حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان به عنوان س��ربازان خط مقدم اقتصادی‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬برگزار و در نهایت قرار بر این ش��د‬ ‫برای رفع موانع و مشکالت حوزه تولید این دو نهاد با‬ ‫یکدیگر تعامالتی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن هم��کاری ب��رای رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای تولیدی در بخش های گوناگون خواهد بود‬ ‫که امضای تفاهمنامه با موضوع تش��کیل ش��وراهای‬ ‫ح��ل اختالف در مراکز صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری بین‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و ق��وه قضاییه یکی‬ ‫از انهاست‪.‬‬ ‫در ادام��ه این ایی��ن‪ ،‬رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره به س��ال رون��ق تولید ملی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امسال فرصتی برای ارتقای وضعیت تولید‬ ‫در ش��رایط س��خت جن��گ اقتص��ادی و تحریم های‬ ‫ظالمانه است‪ .‬برنامه های گوناگونی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تدوین و پیگیری می شود که برخی از‬ ‫این برنامه ها در حوزه های اجرایی مانند تامین مالی‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت و فعال کردن س��تاد تسهیل‪ ،‬نهضت‬ ‫و تعمیق ساخت داخل و فعال سازی معادن هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه معادن در کش��ور یک فرصت‬ ‫خدادادی اس��ت ک��ه باید از انها بهره بیش��تری برد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از مباحث مه��م که م��ورد تاکید رهبر‬ ‫ معظم انقالب نیز قرار دارد‪ ،‬بهبود فضای کسب و کار‬ ‫در کش��ور بوده که براس��اس ان برنامه های گوناگون‬ ‫تدوین شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از‬ ‫راهبردهای وزارتخانه تسهیل حضور بخش خصوصی‬ ‫در فعالیت های اقتصادی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیل حضور‬ ‫بخش خصوص��ی را در فضای اقتصادی در راس��تای‬ ‫بهبود کسب و کار دنبال می کنیم‪ .‬این امر با همکاری‬ ‫بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تشکل ها به ویژه‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران‪ ،‬اتاق‬ ‫اصن��اف‪ ،‬خانه صنعت و مع��دن و‪ ...‬در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمانی یکی از راهکاری مقابله با تحریم را حضور‬ ‫بخش خصوصی به عن��وان رزمندگان جبهه اقتصادی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬سیاست دولت این است که تصمیمی‬ ‫بدون حضور تشکل ها و بخش خصوصی گرفته نشود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫کوتاه در باب‬ ‫علم نوین‬ ‫حد استانه‬ ‫رضا منصوری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫در بخ�ش نخس�ت یادداش�ت هایی کوت�اه‬ ‫در ب�اب علم نوین‪ ،‬س�از کارهای اجتماعی ان‬ ‫و نق�ش ان در ای�ران ب�ه چگونگ�ی پیدایش‬ ‫علم نوی�ن پرداختیم‪ .‬از ای�ن پس بخش دوم‬ ‫این دس�ت از یادداش�ت ها در س�تون صفحه‬ ‫دانش بنیان منتشر می شود‪.‬‬ ‫عل��م نوین در حض��ور اجتم��اع علمی و با‬ ‫گفتمان علم معنی پیدا کرده است‪ .‬در غیاب‬ ‫اجتم��اع علمی گفتم��ان هم حض��ور ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن پدیده اجتماع علمی خاص کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته علم��ی و صنعت��ی اس��ت‪ .‬ب��ا‬ ‫توضیح های پیش گفته و مطالعه نوش��تارهای‬ ‫موجود در این زمینه‪ ،‬روش��ن است که وجود‬ ‫تعدادی دانشگر و پژوهشگر در یک زمینه به‬ ‫معنی موج��ود بودن اجتماع علمی نیس��ت‪،‬‬ ‫حتی هنگامی که این دانش��گران عضو فعال‬ ‫اجتماع علمی جهانی باش��ند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫حد اس��تانه ای در شاخص های علم و فناوری‬ ‫ل پس از گذر‬ ‫وج��ود دارد که به طور معم��و ‬ ‫از این حد استانه اجتماع علمی شکل گرفته‬ ‫و نق��ش بنیادی خ��ود را در جامع��ه برعهده‬ ‫می گی��رد‪ .‬به ای��ن معن��ی‪ ،‬عل��م پدیده ای‬ ‫مدنی اس��ت که هنگامی ظاهر می ش��ود که‬ ‫ش��اخص های علم و فناوری و شاید اقتصادی‬ ‫از یک حد استانه گذر کند؛ این پدیده از فرد‬ ‫عالم یا دانشگر مستقل است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در ایران به بعضی از این‬ ‫شاخص ها رس��یده ایم؛ در تعداد مقاله به طور‬ ‫حتم از این استانه عبور کرده ایم‪ .‬شاخص های‬ ‫بیش��تری در علم سنجی هس��تند که در انها‬ ‫زیر حد اس��تانه هس��تیم‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬هنوز تا‬ ‫ایج��اد اجتماع علم��ی فاصله بس��یار داریم‪.‬‬ ‫سیاس��تمداران ما‪ ،‬بی توجه و بدون اش��نایی‬ ‫با س��ازکارهای درونی فرایند عل��م نوین در‬ ‫جامع��ه‪ ،‬می بالند به اینکه چه دس��تاوردهای‬ ‫مهمی در علم داشته ایم‪ .‬بعضی از متخصصان‬ ‫دانشگاهی ما نیز‪ ،‬بی توجه به این سازکارهای‬ ‫نوین‪ ،‬می نالند از اینکه جوهره علم و دانشگاه‬ ‫با فش��ار بر مقاله نویس��ی از درون تهی شده‬ ‫اس��ت که ه��ر دو گروه از ای��ن واقعیت نوین‬ ‫دورند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جشن تدوین‬ ‫صدمین استاندارد‬ ‫حوزه فناوری نانو‬ ‫جشن تدوین یکصدمین استاندارد فناوری‬ ‫نانو‪ ۱۸ ،‬مهر جاری همزمان با نخس��تین روز‬ ‫نمایش��گاه نانو در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ۱۸ ،‬مهر س��اعت ‪۱۴‬‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران میزبان جش��ن‬ ‫تدوین صدمین استاندارد فناوری نانو است تا‬ ‫از دبیران تدوین استانداردهای حوزه فناوری‬ ‫نانو قدردانی شود‪.‬‬ ‫اس��تاندارد به عنوان یکی از الزام های مهم‬ ‫در توس��عه فناوری شناخته می ش��ود‪ .‬از این‬ ‫ی نانو با همکاری‬ ‫ رو‪ ،‬س��تاد ویژه توسعه فناور ‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد در سال های گذشته‬ ‫ت�لاش کرده تا با تدوین اس��تاندارد در حوزه‬ ‫فناوری نانو‪ ،‬نیازهای شرکت ها‪ ،‬پژوهشگران و‬ ‫فناوران داخل کشور را براورده کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ایران ب��ا تدوین ‪ ۱۰۰‬اس��تاندارد دارای رتبه‬ ‫سوم جهان در این حوزه است‪.‬‬ ‫الهه اسالمی پور‪ ،‬کارشناس بخش استاندارد‬ ‫ستاد ویژه توس��عه فناوری نانو درباره تدوین‬ ‫اس��تاندارد در سال های گذش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نوظهور ب��ودن فناوری نانو‪ ،‬تدوین‬ ‫اس��تاندارد یکی از ضرورت های توس��عه این‬ ‫فناوری قلمداد می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬کار روی تدوی��ن اس��تانداردهای ملی‬ ‫در حوزه فناوری نانو اغاز ش��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ی نانو در‬ ‫‪ ۱۰۰‬اس��تاندارد ملی در حوزه فناور ‬ ‫‪ ۴‬بخش اصطالح��ات و تعاری��ف‪ ،‬روش های‬ ‫تعیین مشخصات‪ ،‬ایمنی و سالمت‪ ،‬ویژگی ها‬ ‫و کارایی محصوالت نانومواد تدوین ش��د و با‬ ‫این امار ایران رتبه سوم را در بین کشورهای‬ ‫جهان دارد‪.‬‬ ‫اس�لامی پور ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬جش��نی‬ ‫برای تدوین صدمین اس��تاندارد ملی فناوری‬ ‫ نان��و در حاش��یه دوازدهمی��ن جش��نواره‬ ‫فن��اوری نانو برگزار می ش��ود‪ .‬در این ایین از‬ ‫دبی��ران تدوین اس��تاندارد قدردان��ی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تدوین نقشه‬ ‫راه برای‬ ‫ایجاد مجموعه‬ ‫فناورانه‬ ‫معاون وزیر و رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ایران و رئیس جهاد دانش��گاهی در‬ ‫نشست مشترک‪ ،‬راه های گسترش همکاری فناورانه دو‬ ‫مجموعه را بررسی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرونی��وز‪ ،‬محمدباق��ر عال��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایدرو در این نشس��ت‪ ،‬جهاد دانش��گاهی را‬ ‫یکی از داشته های جمهوری اسالمی ایران توصیف کرد‬ ‫و گفت‪ :‬هرجا نیاز باشد از توانایی های این نهاد بهره مند‬ ‫می ش��ویم و به شخصه در تجربه اجرایی ربع قرن خود‪،‬‬ ‫از فعالیت های جهاد دانشگاهی اطالع دارم و از ان بهره‬ ‫برده ام‪.‬‬ ‫عال��ی ب��ا اش��اره ب��ه فناوری ه��ای نوی��ن و اهمیت‬ ‫استارت اپ ها در این زمان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کسب وکارهای نوپا‬ ‫باید به محیط رشد خود توجه کنند تا شکست نخورند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو با استقبال از پیشنهاد رئیس‬ ‫جهاد دانش��گاهی درب��اره ایده راه اندازی یک ش��رکت‬ ‫فناورانه گفت‪ :‬با کلیات این ایده موافق و اماده تش��کیل‬ ‫یک کمیته مشترک از همکاران دو طرف برای پیگیری‬ ‫ان هس��تیم؛ البته باید یک نقش��ه راه مشخص و تقسیم‬ ‫وظایف ش��فاف با یک هویت حقوقی مناس��ب برای این‬ ‫طرح تعریف کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این ایده‪ ،‬برای سالی که مزین به نا م «رونق‬ ‫تولید» اس��ت‪ ،‬ایده بس��یار درستی اس��ت و در راستای‬ ‫حمایت از نهضت ساخت داخل و بستر فراهم شده کشور‬ ‫در این سال است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫یک��ی از راهبردهای ایدرو توجه بیش از پیش به صنایع‬ ‫پیش��رفته اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در پروژه دس��تیابی به دانش‬ ‫فنی غش��ای اس��مز معکوس(ممبران) و طراحی سامانه‬ ‫ارتباطات هوش��مند خودرویی(‪ )CVT‬نیز اماده ادامه‬ ‫همکاری با جهاد دانش��گاهی هس��تیم؛ در زمینه انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه و همکاری دوجانبه در ش��هرک کاوش نیز‬ ‫امادگی خود را اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی هم با بیان اینکه از گذشته دور‬ ‫با ایدرو در صنایع نوین و پیش��رفته همکاری داشته ایم‪،‬‬ ‫به الگوی ش��رکت هایی مانند زیمنس در دنیا اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬باید از تجربه های موفق در دنیا برای ایجاد یک‬ ‫مجموعه بزرگ در زمینه فناورانه و تجاری سازی ان بهره‬ ‫ببری��م؛ مجموعه ای که خود تولید فناوری کند و نهادی‬ ‫فناورانه با ساختی صنعتی باشد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا طیبی همچنی��ن با تش��ریح زمینه های‬ ‫مختل��ف هم��کاری بی��ن جه��اد دانش��گاهی و ایدرو و‬ ‫اع�لام امادگی این نه��اد برای همکاری گس��ترده تر با‬ ‫سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‪ ،‬گفت‪ :‬جهاد‬ ‫دانشگاهی فناوری سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی‬ ‫را بومی س��ازی ک��رده اس��ت و از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬ام��اده‬ ‫تجاری س��ازی ان هستیم اما این مسئله نیاز به همراهی‬ ‫خودروسازان دارد که تا به امروز میسر نشده است و نیاز‬ ‫به حمایت ایدرو دارد‪.‬‬ ‫استفاده دوباره از اب خاکستری با نانوفناوری‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امروزه فناوری‬ ‫نانو برای‬ ‫ارتقای عملکرد‬ ‫شبکه های‬ ‫مکانیکی در‬ ‫تصفیه اب‬ ‫خاکستری مورد‬ ‫توجه واقع شده‬ ‫است‬ ‫اب خاکس��تری‪ ،‬مجموعه ای از پس��اب های ظرفشویی‪،‬‬ ‫دستش��ویی و حمام اس��ت و می تواند با ایجاد س��ازکاری‬ ‫جدید‪ ،‬برای مصارف مختلف خانه مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫اب خاکس��تری در بخش های مختلفی مصرف می ش��ود‬ ‫ مانند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شست وشوی ماشین‬ ‫‪ -۲‬شست وشوی محوطه‬ ‫‪ -۳‬ابیاری فضای سبز و درختان‬ ‫‪ -۴‬اب مورد نیاز فالش تانک های سرویس بهداشتی‬ ‫اب خاکس��تری تفاوت ه��ای زیادی ب��ا فاضالب توالتی‬ ‫دارد زی��را فاض�لاب توالتی را با نام گنداب ها(اب س��یاه)‬ ‫می شناس��ند که حاوی فضوالت انس��انی هستند‪ .‬اب های‬ ‫خاکستری دو نوع هستند‪ :‬اب خاکستری سبک که پساب‬ ‫لباسش��ویی و دوش را ش��امل می ش��ود و اب خاکستری‬ ‫س��نگین که به طور معمول پس��اب هایی مانند ظرفشویی‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان مص��رف اب و در نتیجه ان میزان تولید اب‬ ‫خاکستری بس��ته به منطقه و سبک زندگی افراد متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ش��بکه های تصفیه اب خاکستری بر این‬ ‫اساس طراحی می شوند‪ .‬استفاده دوباره از اب خاکستری‪،‬‬ ‫در واقع صرفه جویی در اب تصفیه شده است چراکه بدون‬ ‫بهره گیری از اب ش��یرین‪ ،‬می توان نیازهای روزمره را رفع‬ ‫کرد‪ .‬موفقیت یک شبکه استفاده دوباره از اب خاکستری‪،‬‬ ‫بس��تگی زیادی به تالش های ف��ردی برای نگهداری از ان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای بهره گیری دوباره از اب خاکستری‬ ‫کمب��ود اب به وی��ژه در کش��ورهای خاورمیان��ه‪ ،‬هزینه‬ ‫باالی تصفیه اب ش��هری‪ ،‬الودگی زیس��ت محیطی ناشی‬ ‫از تولید پس��اب ش��هری‪ ،‬از جمله عواملی است که تصفیه‬ ‫اب خاکس��تری و اس��تفاده دوباره ان را ضروری می کند‪.‬‬ ‫فناوری ه��ای نوین مانند فناوری نانو‪ ،‬این امکان را می دهد‬ ‫ک��ه با هزینه ه��ای پایین و بهره وری ب��اال‪ ،‬حجم زیادی از‬ ‫اب در خانه ه��ا‪ ،‬س��ازمان ها و س��اختمان های تج��اری‬ ‫صرفه جوی��ی ش��ود‪ .‬این امر یکی از ملزوم��ات اصلی برای‬ ‫س��اخت س��اختمان های نوین در زمان حال و اینده باشد‪.‬‬ ‫خانوارها در طول سال حجم زیادی اب را مصرف می کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با تصفیه اب خاکستری و مصرف دوباره ان‪،‬‬ ‫می توان نیاز اب مصرفی خارج از خانه را تامین کرد و تاثیر‬ ‫بس��یار زیادی بر کاهش مصرف اب گذاش��ت‪ .‬روشن است‬ ‫که هر چه میزان استفاده از اب خاکستری افزایش یابد‪ ،‬اب‬ ‫اشامیدنی شهری بیشتری صرفه جویی می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬می توان به پساب ماشین های لباسشویی اشاره کرد‪.‬‬ ‫اب خاکستری را به دلیل داشتن انواع شوینده ها‪ ،‬نمی توان‬ ‫به طور مس��تقیم مورد اس��تفاده قرار داد و الزم است که با‬ ‫روشی ساده و ارزان تصفیه شود‪ .‬دو نوع شبکه برای تصفیه‬ ‫کمبود اب به ویژه در کشورهای خاورمیانه‪ ،‬هزینه باالی تصفیه اب شهری‬ ‫و الودگی زیس��ت محیطی ناش��ی از تولید پساب ش��هری‪ ،‬از جمله عواملی‬ ‫ی می کند‬ ‫است که تصفیه اب خاکستری و استفاده دوباره ان را ضرور ‬ ‫اب خاکستری وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬ش��بکه زیس��تی‪ :‬در ش��بکه زیس��تی از گیاه��ان یا‬ ‫باکتری ها برای تصفیه اس��تفاده می شود که مهم ترین انها‬ ‫تاالب های مصنوعی و بایوراکتورها است‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬شبکه مکانیکی‪ :‬در این شبکه ها‪ ،‬فیلترهای غشایی یا‬ ‫شنی به کار رفته و در مواردی برای حذف الودگی میکروبی‬ ‫موجود‪ ،‬از پرتودهی نور فرابنفش استفاده می شود‪.‬‬ ‫ام��روزه فن��اوری نانو برای ارتقای عملکرد ش��بکه های‬ ‫مکانیکی در تصفیه اب خاکس��تری مورد توجه واقع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهره گیری از فناوری نان��و هزینه ها را کاهش داده‬ ‫و ط��ول عمر و کارایی ش��بکه تصفی��ه را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ل ش��امل‬ ‫فناوری ه��ای نانوی مورد اس��تفاده به طور معمو ‬ ‫غشاهای نانو فیلتراسیون یا نانوکاتالیزورها می شوند‪.‬‬ ‫غش��اهای نانوفیلتراسیون ظرفیت متوسطی برای حذف‬ ‫نمک ه��ای تک ظرفیتی داش��ته و همچنین قابلیت حذف‬ ‫موثر نمک ها‪ ،‬فلزات س��نگین‪ ،‬رنگ‪ ،‬ویروس ها و باکتری ها‬ ‫و ترکیبات الی زنجیره دار را از اب و فاضالب دارا هس��تند‪.‬‬ ‫بیشتر غشاهای نانو فیلتراس��یون مورد استفاده در تصفیه‬ ‫ت چراکه پایداری و‬ ‫اب خاکس��تری از نوع سرامیکی اس�� ‬ ‫مقاومت زیادی نسبت به مواد شویند ه یا تغییرات ‪ pH‬دارد‬ ‫که در نتیجه ان زمان کارکرد غش��ا طوالنی خواهد بود و‬ ‫نگهداری ان اسان است‪ .‬فتوکاتالیست های مناسب زیادی‬ ‫وج��ود دارند اما رایج ترین ماده موثر تیتانیوم دی اکس��ید‬ ‫تسریع تولید ساختارهای نانویی با چاپ سه بعدی‬ ‫ازمایش��گاه ملی الرن��س لیورمور و دانش��گاه‬ ‫چینی هنگ کنگ به تازگی اظهار کرده اند فناوری‬ ‫چاپ سه بعدی می تواند تولید ساختارهای نانویی‬ ‫را ‪ ۱۰۰۰‬برابر سریع تر کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پژوهش��گران در مطالعه‬ ‫اخیرشان از یک روش جدید مبتنی بر زمان برای‬ ‫کنترل نور از یک لیزر فوق العاده س��ریع استفاده‬ ‫کردن��د و توانس��تند یک روش چاپ س��ه بعدی‬ ‫نانومقیاس تولید کنند که می تواند س��اختارهای‬ ‫ریز و کوچک را ‪ ۱۰۰۰‬برابر سریع تر از روش های‬ ‫معم��ول لیتوگرافی دو فوتون��ی(‪ )TPL‬و بدون‬ ‫اینکه وضوح تصویری را نشان دهد‪ ،‬تولید کند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ت��وان عملیاتی ب��اال‪ ،‬تکنیک جدید‬ ‫موازی س��ازی ش��ده موس��وم ب��ه «طرح ری��زی‬ ‫فمتوثانی��ه لیتوگرافی دو فوتون��ی» وضوحی با‬ ‫عمق ‪ ۱۷۵‬نانومتر تولید می کند که از روش های‬ ‫پیشین بهتر است و می تواند سازه هایی با دهانه‬ ‫‪ ۹۰‬درجه که درحال حاضر نمی توان س��اخت را‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫این روش می تواند منجر به تولید داربست های‬ ‫زیس��تی‪ ،‬قطع��ات الکترونیک��ی انعطاف پذی��ر‪،‬‬ ‫واس��ط های الکتروش��یمیایی‪ ،‬میکرون��وری‪،‬‬ ‫فراماده مکانیکی و نوری و س��ایر ریزس��اختارها‬ ‫و نانوساختارهای کاربردی شود‪.‬‬ ‫تکنیک ه��ای تولید مواد افزودن��ی موجود در‬ ‫نانومقی��اس از یک نقطه از نور با ش��دت باال(به‬ ‫طور معمول در حدود ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬نانومتر قطر)‬ ‫برای تبدیل م��واد فتوپلیم��ر از مایعات به مواد‬ ‫جامد اس��تفاده می کنند‪ .‬از انج��ا که این نقطه‬ ‫باید در کل س��اختار ساخته ش��ده اسکن شود‪،‬‬ ‫تکنیک لیتوگرافی دوفوتونی موجود زمان زیادی‬ ‫برای تولید س��ازه های پیچیده سه بعدی احتیاج‬ ‫دارد ک��ه توانایی ان را ب��رای مقیاس بندی برای‬ ‫کاربردهای عملی محدود می کند‪.‬‬ ‫«سورا س��ها» پژوهش��گر ارش��د این مطالعه‬ ‫گفت‪ :‬به جای اس��تفاده از ی��ک نقطه نور واحد‪،‬‬ ‫م��ا یک میلیون نقطه را همزمان ایجاد می کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع روند تولید را به طرز چش��مگیری‬ ‫افزای��ش می دهد زیرا به ج��ای کار با یک نقطه‬ ‫واحد که باید برای ایجاد س��اختار اس��کن شود‪،‬‬ ‫می توانی��م از ی��ک صفحه کامل از نور اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برای ایجاد یک میلیون نقطه پژوهش��گران از‬ ‫ماس��ک دیجیتالی مش��ابه انچه در پروژکتورها‬ ‫اس��تفاده می ش��ود برای ایجاد تصاویر و فیلم ها‬ ‫استفاده کردند‪.‬‬ ‫در این حالت‪ ،‬ماس��ک با اس��تفاده از یک لیزر‬ ‫فمتوثانی��ه الگ��وی ن��وری موردنظ��ر را در مواد‬ ‫پلیمری مایع پیش ساز ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ن��ور با ش��دت باال باع��ث ایجاد ی��ک واکنش‬ ‫پلیمریزاس��یون می ش��ود که مایع را به صورت‬ ‫دلخ��واه به جامد تبدیل می کند تا س��اختارهای‬ ‫نانویی است‪ .‬نانوذرات بسیار موثرتر از مولکول های درشت‬ ‫موجود در فتوکاتالیست ها عمل می کنند‪ .‬برای فعال سازی‬ ‫نانو ذرات تیتانیوم دی اکس��ید‪ ،‬تاب��ش پرتوی فرابنفش از‬ ‫نور خورش��ید یا منب��ع نور مصنوعی مورد نیاز اس��ت‪ .‬نانو‬ ‫فتوکاتالیس��ت ها می توانند با ش��بکه های تولیدکننده نور‬ ‫فرابنف��ش ترکیب ش��وند تا فرایند کاتالیس��تی نانوذرات‬ ‫بهترین عملکرد را داشته باشد‪.‬‬ ‫امروزه به دلیل کمبود اب و بحران های زیس��ت محیطی‬ ‫ناش��ی از تولید زیاد پس��اب‪ ،‬تولید و استفاده از شبکه های‬ ‫تصفیه اب خاکس��تری بسیار موردتوجه واقع شده است و‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها محصوالت مبتنی بر فناوری نانو را‬ ‫ب��ه بازار عرضه کرده ان��د‪ .‬در این زمینه می توان به طراحی‬ ‫و تولی��د کف پ��وش مخصوص دوش حمام اش��اره کرد که‬ ‫می تواند حجم زیادی از اب را تصفیه و شوینده ها را با اب‬ ‫کمتری به س��مت فاضالب هدایت کند‪ .‬اب تصفیه ش��ده‬ ‫ب��رای مصارف مختلف مانند فضای س��بز قابل اس��تفاده‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در ایران نیز موفقیت های قابل توجهی در تولید غشاهای‬ ‫نانوفیلتراسیون از سوی شرکت های مختلف ب ه دست امده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از این ش��رکت ها دس��تگاه خانگی تصفیه اب‬ ‫خاکستری با استفاده از غشاهای نانوساختار سرامیکی را به‬ ‫مرحله تولید رسانده است‪ .‬این نوع غشا با جداسازی بخش‬ ‫عمده مواد شوینده از اب خاکستری‪ ،‬منجر به ایجاد قابلیت‬ ‫سه بعدی ایجاد شود‪.‬‬ ‫ه��ر الیه از س��اختار ساخته ش��ده به واس��طه‬ ‫ی��ک انفج��ار ‪ ۳۵‬فمتوثانی��ه ای از نور با ش��دت‬ ‫ب��اال تش��کیل می ش��ود‪ .‬پروژکت��ور و ماس��ک‬ ‫س��پس ب��رای ایجاد الی��ه بعد از الیه اس��تفاده‬ ‫می ش��وند ت��ا اینک��ه کل س��اختار تولی��د‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��پس پلیمر مایع برداشته می شود و جامد را‬ ‫پشت سر می گذارد‪ .‬تکنیک طرح ریزی فمتوثانیه‬ ‫لیتوگراف��ی دوفوتون��ی ب��ه پژوهش��گران اجازه‬ ‫می دهد تا در ‪ ۸‬دقیقه س��اختاری را تولید کنند‬ ‫که تا پی��ش از این تولید فراینده��ای اولیه ان‬ ‫چندین ساعت به طول می انجامید‪.‬‬ ‫برخالف چاپ س��ه بعدی مصرف کننده که از‬ ‫ذرات پاش��یده شده روی سطح استفاده می کند‪،‬‬ ‫تکنی��ک جدی��د عمی��ق وارد پیش م��اده مایع‬ ‫می ش��ود و امکان س��اخت س��ازه هایی را فراهم‬ ‫می کن��د که نمی توان تنها با س��اخت س��طحی‬ ‫تولید کرد‪ .‬پژوهشگران در این مطالعه سازه های‬ ‫معلق میلی متری که از ‪ ۱۰۰‬میکرون کوچک تر‬ ‫هستند‪ ،‬چاپ کرده اند‪.‬‬ ‫این س��اختار در حالی که س��اخته می شود از‬ ‫بی��ن نمی رود زیرا مای��ع و جامد به طور تقریبی‬ ‫دارای چگالی یکس��ان هس��تند و تولید ان قدر‬ ‫س��ریع اتفاق می افتد که مایع زمانی برای از بین‬ ‫رفتن ندارد‪.‬‬ ‫اس��تفاده دوباره از اب تصفیه ش��ده می شوند‪ ،‬به طوری که‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد در مصرف اب صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن س��امانه مبتنی ب��ر میکروفیلتراس��یون و‬ ‫اولترافیلتراس��یون می تواند با تصفیه اب های خاکستری‪،‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از اب مصرفی را بازیافت کند‪ .‬در این س��امانه‪،‬‬ ‫اب خاکس��تری ب ه صورت هیبریدی با استفاده از غشاهای‬ ‫نانوس��اختار س��رامیکی چند کانال��ه تصفی��ه و گندزدایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬جنس غش��اهای به کار رفته در این دس��تگاه‪،‬‬ ‫س��رامیکی بوده که اندازه حفره های این غش��اها از س��وی‬ ‫مهندس��ان و متخصص��ان همین ش��رکت با اس��تفاده از‬ ‫فناوری نانو‪ ،‬مهندسی شده است‪ .‬این سامانه در دو مرحله‬ ‫میکروفیلتراس��یون و اولترافیلتراس��یون‪ ،‬پساب ورودی را‬ ‫تصفیه و اب را برای استفاده دوباره به شبکه بازمی گرداند‪.‬‬ ‫در مرحله میکروفیلتراس��یون چربی ها‪ ،‬شوینده ها و دیگر‬ ‫درش��ت مولکول ها و همچنین تا حدود زیادی میکروب ها‬ ‫و میکروارگانیس��م ها و در مرحله اولترافیلتراسیون تمامی‬ ‫میکروارگانیس��م ها و حتی الش��ه میکروارگانیسم ها از اب‬ ‫ورودی ح��ذف می ش��ود‪ .‬محصول نهای��ی‪ ،‬اب باکیفیتی‬ ‫خواهد بود که دارای استانداردهای داخلی و جهانی است‪.‬‬ ‫یکی از کارواش های تهران با استفاده از فناوری نانو برای‬ ‫تصفیه اب خاکستری‪ ۷۰ ،‬درصد از پساب خود را دوباره به‬ ‫چرخه مصرف بازمی گرداند‪.‬‬ ‫ش��رکت دانش پژوه��ان صنعت نانو ک��ه ارائه کننده این‬ ‫فناوری اس��ت‪ ،‬معتقد اس��ت س��رمایه گذاری انجام ش��ده‬ ‫برای کارواش‪ ،‬در مدت یک س��ال قابل بازگش��ت است‪ .‬در‬ ‫ته��ران‪ ،‬تبری��ز و اصفهان در مجموع بیش از ‪ ۸۰۰‬کارواش‬ ‫وج��ود دارد که این فناوری می توان��د روزانه ‪ ۵‬مترمکعب‬ ‫اب را در ه��ر یک از ای��ن کارواش ها تصفیه کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در صورت��ی که این دس��تگاه در تمام��ی کارواش های این‬ ‫‪ ۳‬ش��هر نصب ش��ود ‪ ۴‬هزار مترمکعب اب در روز تصفیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ا درنظ��ر گرفتن فعالی��ت بیش از ‪۴‬ه��زار کارواش در‬ ‫س��طح کش��ور‪ ،‬اس��تفاده از فن��اوری تصفی��ه اب موجب‬ ‫بازیافت حجم زیادی از اب می ش��ود‪ .‬یکی از صنایع بسیار‬ ‫پرمص��رف که نیاز روزانه زیادی به اب دارد‪ ،‬س��نگبری ها‬ ‫هستند‪ .‬مصرف روزانه اب سنگبری ها ‪ ۱۰‬برابر کارواش ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید سنگبری ها نیز برای استفاده از فناوری های‬ ‫تصفیه کننده اب ترغیب شوند‪ .‬شهرهایی مانند اصفهان که‬ ‫با بحران اب دست به گریبان هستند‪ ،‬میزبان تعداد زیادی‬ ‫س��نگبری هس��تند که ممکن است با کاهش دسترسی به‬ ‫اب‪ ،‬فعالیت انها به خطر بیفتد‪ .‬نصب چنین ش��بکه هایی‬ ‫می تواند عالوه بر کاهش هزینه س��نگبری ها‪ ،‬وابستگی انها‬ ‫را به خرید روزانه اب کاهش دهد‪.‬‬ ‫ارائه نیازهای فناورانه زنجیره تامین ایران خودرو‬ ‫در نخس��تین گردهمای��ی فناوران��ه صنایع‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت اپ های‬ ‫صنعت خ��ودرو که به همت صن��دوق نواوری‬ ‫و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری برگزار ش��ده‪،‬‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو با ن��گاه ماژوالر‬ ‫و ش��بکه های خودروی��ی‪ ،‬بخش��ی از نیازهای‬ ‫فناورانه خود را ارائه کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬در ای��ن رویداد که‬ ‫از ‪ ۱۵‬مه��ر به م��دت ‪ ۳‬روز در محل صندوق‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی برگزار می ش��ود‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خ��ودرو با رویکرد ایجاد ش��بکه‬ ‫نواوری در راستای رفع نیازهای فناورانه خود‪،‬‬ ‫نیازمندی های خود را در ‪ ۵‬مگاماژول و ش��بکه‬ ‫خودرو و همچنین مواد اولیه و قالب ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برمبن��ای ای��ن گ��زارش‪ ،‬در ای��ن روی��داد‬ ‫ک��ه خودروس��ازان به هم��راه قطعه س��ازان و‬ ‫ش��رکت های فع��ال در زنجیره تولی��د خودرو‪،‬‬ ‫دانش بنیان ها و اس��تارت اپ ها حض��ور دارند‪،‬‬ ‫ایران خ��ودرو ‪ ۵‬مگام��اژول ش��امل بدن��ه و‬ ‫مکانیسم ها‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬شاسی و تعلیق‬ ‫و تزئین��ات و قوای محرک��ه‪ ۱۴ ،‬ماژول و ‪۵۵‬‬ ‫شبکه خودرویی را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫با نمایش نیازمندی ها در بخش های یادشده‪،‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان خواهند توانس��ت با‬ ‫توجه به تخصص و توانمندی و تجربه خود در‬ ‫هر بخش به ش��کل تخصصی با خودروسازان و‬ ‫زنجیره تامین خودرو همکاری کنند‪.‬‬ ‫صن��دوق ن��واوری نی��ز ب��ا این رویک��رد و‬ ‫تقس��یم بندی می تواند حمایت های الزم برای‬ ‫تحق��ق بومی س��ازی و توس��عه ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان را نهادینه کند‪.‬‬ ‫در نیازه��ای زنجی��ره تامی��ن ایران خودرو‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر م��واد اولیه‪ ،‬اج��زا و زیرمجموعه های‬ ‫پیش��رفته و فناوری های��ی ک��ه پی��ش از این‬ ‫داخلی سازی نشده اند ارائه شده است‪ .‬قطعاتی‬ ‫مانن��د میک��رو ‪ DC‬موتور‪( TPMS ،‬ش��بکه‬ ‫نمایش��گر ب��اد تایر)‪ ،‬قطع��ات با ارزب��ری باال‪،‬‬ ‫قطع��ات الکترونیکی مانند فیبر م��دار چاپی‪،‬‬ ‫پیزو الکتریک سنس��ور هش��دار موان��ع عقب‪،‬‬ ‫س��پراتور باتری‪ ،‬اجرای توربوشارژ و‪ ...‬از جمله‬ ‫این موارد است‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو ب��ه دنب��ال‬ ‫ش��کل گیری کارگروه های تخصص��ی فناورانه‬ ‫در ه��ر مگاماژول اس��ت تا در ای��ن کارگروه ها‬ ‫هر یک از فعاالن صنعتی‪ ،‬س��ازندگان قطعات‪،‬‬ ‫جهاد دانش��گاهی‪ ،‬سازمان اس��تاندارد‪ ،‬مراکز‬ ‫علمی‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و خودروسازان‬ ‫با هم افزایی و همدلی‪ ،‬ضمن بررس��ی مسائل و‬ ‫مشکالت موجود‪ ،‬ش��کاف فناوری هر شبکه را‬ ‫تش��خیص دهند‪ ،‬تبیین و راه��کار کاهش این‬ ‫شکاف را ارائه کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫معادن‪ ،‬عامل تنش‬ ‫در اب های اقیانوس‬ ‫ارام می شوند؟‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫لزوم حضور بخش‬ ‫خصوصی قوی‬ ‫در اکتشافات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫خداداد غریب پور در ایین گشایش ماینکس ‪ ۲۰۱۹‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تکیه برمعادن و صنایع معدنی اثرات تحریم را کمرنگ کرد‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬هش��تمین کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫بین المللی مهندس��ی مواد و متال��ورژی و همایش و‬ ‫نمایش��گاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫معدن و صنای��ع معدنی (ماینک��س ‪۱۵ )۲۰۱۹‬مهر‬ ‫درحالی گشایش یافت که عالوه بر حضور شرکت های‬ ‫داخلی‪ ،‬نمایندگانی از ‪۱۸‬کشور جهان نیز در ان حضور‬ ‫داشتند‪ .‬در ایین گشایش این کنفرانس‪ ،‬رئیس هیات ‬ ‫عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی ای��ران و نمایندگانی از بخش ه��ای گوناگون‬ ‫دولتی و خصوصی حضور داشتند و سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه مطلوب معدن و صنایع معدنی‬ ‫ت عامل س��ازمان‬ ‫‪ ،‬رئی��س هیا ‬ ‫به گ��زارش‬ ‫توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمی��درو) در ایین گش��ایش هش��تمین کنفرانس‬ ‫و نمایش��گاه بین المللی مهندس��ی م��واد و متالورژی‬ ‫و همای��ش و نمایش��گاه بین الملل��ی فرصت ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری در معدن و صنای��ع معدنی (ماینکس‬ ‫‪ )۲۰۱۹‬عن��وان کرد‪ :‬در حوزه معدن و صنایع معدنی به‬ ‫جایگاه مطلوبی رس��یده ایم‪ .‬در تولید سرب وروی مقام‬ ‫شش��م‪ ،‬در سنگ اهن مقام هفتم و در تولید فوالد مقام‬ ‫دهم جهان را داریم‪ .‬ظرفیت بالقوه خوبی در کش��ور در‬ ‫حوزه های مس و طال وجود دارد‪ .‬از سوی دیگر انجمن ها‬ ‫و مجمع های مناس��بی در حوزه صنعت و معدن شکل‬ ‫گرفته اند‪ .‬خداداد غریب پور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫امس��ال ش��اخص های بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫مثب��ت بوده و ‪۳۱۰‬ه��زار کیلومتر ب��ه محدوده بخش‬ ‫اکتش��اف اضافه شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از بهترین‬ ‫اتفاق هایی که در شرایط تحریم رخ داده‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫و سرمایه گذاری در بخش صنعت به ویژه صنعت فوالد‬ ‫ت عامل ایمیدرو در ادامه خاطرنشان‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس هیا ‬ ‫ک��رد‪ :‬در ایران به اب های ازاد دسترس��ی داریم و برای‬ ‫س��واحل مکران برنامه ریزی خوبی در راس��تای فوالد‬ ‫انجام داده ایم‪ .‬غریب پور با اشاره به برنامه ایمیدرو برای‬ ‫احیای معادن کوچک و متوس��ط در کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه اکتش��اف از ظرفیت کنسرس��یوم های‬ ‫بخش خصوصی اس��تفاده کرده ایم‪ .‬مع��دن غیرفعال‬ ‫زی��ادی در کش��ور وجود داش��ت و درنتیج��ه احیای‬ ‫مع��ادن کوچک را با همکاری بخش خصوصی در پیش‬ ‫گرفته ایم و ب��رای ‪۱۰۳‬معدن راه��کار اجرایی تدوین‬ ‫کرده ایم که ‪۱۰‬مورد از انها فعال شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به س��رمایه گذاری هایی که سازمان ایمیدرو انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نگاه ما این اس��ت که سوداوری را بر‬ ‫س��وددهی ترجیح دهیم؛ در سوداوری نگاه بلندمدت‬ ‫حاکم اس��ت و در س��وددهی نگاه کوتاه مدت‪ .‬از این رو‬ ‫با تمرکز بر افزایش س��رمایه ب��رای پروژه های بزرگ به‬ ‫ت عامل ایمیدرو‬ ‫س��مت سوداوری رفته ایم‪ .‬رئیس هیا ‬ ‫افزود‪ :‬مدل توس��عه را در درون صنایع تعریف کرده ایم‬ ‫که س��رمایه گذاری ش��رکت های راکد را فعال خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬بخش معدن و صنایع معدنی در درون خود مولد‬ ‫سرمایه شده اند‪ .‬غریب پور با بیان اینکه زیرساخت های‬ ‫حمل ونقل برای توس��عه معادن ضروری اس��ت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بخش معدن و صنای��ع معدنی در کنار وزارت راه و‬ ‫شهرسازی قرار گرفته و در زیرساخت ها سرمایه گذاری‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬وی با اعالم وضعیت صنعت مس در نیمه‬ ‫نخس��ت سال جاری عنوان کرد‪ :‬باوجود اینکه در حوزه‬ ‫مس تحریم هستیم‪ ،‬فروش مس در ‪ 6‬ماه نخست سال‬ ‫جاری به میزان کل فروش ان در س��ال گذش��ته است‪.‬‬ ‫ت عام��ل ایمیدرو گفت‪ :‬ب��رای تولید ورق‬ ‫رئی��س هیا ‬ ‫موردنی��از صنایع نفت��ی‪ ،‬در فوالد مبارک��ه اتفاق های‬ ‫خوبی در حال رخ دادن اس��ت‪ .‬شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫‪6‬ماه نخست سال جاری‪ ،‬برنامه های ‪6‬ماه خود در تولید‬ ‫را محقق کرده و در س��رمایه گذاری در تولید کنسانتره‪،‬‬ ‫تکمیل کارخان��ه الکترود گرافیت��ی و تولید ورق های‬ ‫موردنیاز صنعت نفت به دس��تاوردهای ارزش��مندی‬ ‫دس��ت یافته که قابل توجه و شایس��ته قدردانی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه ضمن ابراز‬ ‫خرسندی از اینکه دانشگاه ها‪ ،‬سازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن کشور و ش��رکت های دانش بنیان به صنعت راه‬ ‫یافته اند‪ ،‬بر اهمیت هرچه بیشتر توسعه این همکاری ها‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪3‬محور اساسی در نظام مهندسی‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران‪ ،‬در ایین‬ ‫گشایش هش��تمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی‬ ‫مهندس��ی مواد و متال��ورژی و همایش و نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در معدن و‬ ‫صنایع معدنی (ماینک��س ‪ )۲۰۱۹‬عنوان کرد‪ :‬اقتصاد‬ ‫کش��ور به درامدهای نفتی وابس��ته اس��ت و این تفکر‬ ‫کمکی به پیشرفت صنعت کش��ور نمی کند‪ .‬داریوش‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬با اش��اره به اینکه معدن می تواند در بخش‬ ‫اقتصادی جایگزین نفت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به شرطی معدن‬ ‫می تواند جایگزین نفت شود که مسئوالن این موضوع‬ ‫را باور داش��ته باش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون به بخش‬ ‫اکتش��اف معادن توج��ه چندانی نش��ده و ژئوفیزیک‬ ‫هوایی گس��ترده ای روی معادن کش��ور انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران‬ ‫با تاکید بر اینکه در نظام مهندس��ی ‪۳‬محور اساس��ی‬ ‫را دنب��ال می کنیم‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬این ‪۳‬محور ش��امل‬ ‫حف��ظ و صیان��ت از م��واد معدنی‪ ،‬هوشمندس��ازی و‬ ‫نقش افرینی معدن در اقتصاد کش��ور است‪ .‬اسماعیلی‬ ‫در ادامه با اشاره به رابطه دانشگاه و صنعت عنوان کرد‪:‬‬ ‫ درس های تحصیلی در دانش��گاه‪ ،‬روزامد و متناس��ب‬ ‫ب��ا نیاز بخش معدن و جامعه معدنی کش��ور نیس��ت‪.‬‬ ‫درباره اصالح س��رفصل های درس ها‪ ،‬ب��ا وزارت علوم‬ ‫و تحقیق��ات به توافق رس��یده ایم‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫تعیین ‪۲۰‬درصد از می��زان حقوق دولتی معادن برای‬ ‫تمرکز روی پژوهش به وس��یله هری��ک از بهره برداران‬ ‫معدنی‪ ،‬نقش مهم تحقی��ق و پژوهش در فعالیت های‬ ‫معدنی را نش��ان می دهد‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬ساالنه‬ ‫به طور متوس��ط یک هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان حقوق‬ ‫دولتی معادن به خزانه دولت واریز می ش��ود و چنانچه‬ ‫‪۳۰۰‬میلی��ارد تومان از این رقم صرف پژوهش ش��ود‪،‬‬ ‫نق��ش موثری در رش��د فعالیت های معدن��ی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز در حالی که دش��من با‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه قصد به انزوا بردن و ضربه زدن به‬ ‫اقتصاد کش��ور را دارد‪ ،‬شاهد رش��د تولیدات در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی هس��تیم‪ ،‬به گون��ه ای که اثر‬ ‫تحریم ها را به صفر می رسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از ایده های جدید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران در ایین‬ ‫گشایش هش��تمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی‬ ‫مهندس��ی مواد و متال��ورژی و همایش و نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در معدن‬ ‫ی عن��وان کرد‪ :‬نیازمن��د تغییر نگرش‬ ‫و صنای��ع معدن ‬ ‫در زمینه س��رمایه گذاری در مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫هس��تیم‪ .‬اردشیر س��عدمحمدی در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه س��رانه مص��رف فلزات در جهان‬ ‫مشخص است‪ ،‬ش��اهد روند روبه رشد تقاضا در فلزات‬ ‫اهنی و غیراهنی خواهیم بود و کش��ور نیز باید در این‬ ‫زمینه برنامه ریزی داشته باش��د‪ .‬وی با اشاره به سرانه‬ ‫مصرف مس در کش��ور عنوان کرد‪ :‬سرانه مصرف مس‬ ‫در کش��ور ‪۱.۲‬کیلوگ��رم اس��ت‪ ،‬درحالی که در چین‬ ‫‪۸.۵‬کیلوگ��رم‪ ،‬در الم��ان ‪۱۴‬کیلوگ��رم و در بلژی��ک‬ ‫‪۲۲‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬س��عدمحمدی با اش��اره به اینکه‬ ‫تقاضای فلز مس روند صعودی دارد و در ‪۵‬سال اینده‪،‬‬ ‫تقاضای بازار جهان��ی افزایش ‪۲.۵‬میلیون تنی خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در مس می��زان تقاضا ب ه دو دلیل‬ ‫عمده سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها در جهان‬ ‫و تغیی��ر تکنیکی در خودروها از بنزینی به الکترویکی‪،‬‬ ‫افزایش��ی اس��ت‪ .‬فلز مس ج��زو ‪ ۱۰‬عنصر نخس��ت‬ ‫اس��تراتژیک جهان است و در ‪ ۱۰‬سال اینده ‪۳۵‬درصد‬ ‫خودروها به س��مت الکترونیکی ش��دن می روند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما در ‪ ۵۵‬س��ال گذشته درمجموع ‪۶‬میلیون‬ ‫متر حفاری عمقی داش��ته ایم که بسیار ناچیز است‪ .‬از‬ ‫این رو نیازمند تغییر نگرش در بخش س��رمایه گذاری‬ ‫در صنایع هستیم‪ .‬س��عدمحمدی تصریح کرد‪ :‬تولید‬ ‫ش��رکت مس در ‪۶‬ماه گذش��ته ‪۱۵‬درصد رشد کرده و‬ ‫فروش ان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۲‬برابر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در بازار بورس‪ ،‬ارزش س��هام این شرکت‬ ‫بیش از ‪۳۸‬درصد رش��د را نشان داده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه عوارض ‪۲۵‬درص��دی صادرات م��واد اولیه معدنی‬ ‫خداداد غریب پور‪ :‬یکی از بهترین اتفاق هایی که در شرایط‬ ‫تحری��م رخ داده‪ ،‬افزایش تولید و س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫صنعت به ویژه صنعت فوالد است‬ ‫عنوان کرد‪ :‬درباره عوارض صادرات با جعفر س��رقینی‬ ‫گفت وگ��و کرده ایم که به دالیلی ای��ن عوارض را برای‬ ‫مس کاهش دهند و قول داده ش��ده که به زودی مس را‬ ‫از این فهرست خارج کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬همچنین‬ ‫با اش��اره به س��رفصل های درس های دانش��گاهی در‬ ‫حوزه مع��دن عنوان کرد‪ :‬بس��یاری از س��رفصل های‬ ‫درس ها برای رش��ته مهندس��ی معدن هنوز تعریف یا‬ ‫به درس��تی تدوین نش��ده است‪ .‬س��عدمحمدی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مس ایران دارای باالترین کیفیت جهانی اس��ت و‬ ‫شرکت ملی مس از تمام ایده های تازه و سرمایه گذاران‬ ‫جدی��د در حوزه افزای��ش ایمنی‪ ،‬افزای��ش بهره وری‬ ‫و بومی س��ازی اس��تقبال می کند‪ .‬ای��ران مامن خوبی‬ ‫برای س��رمایه گذاری خارجی است‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی اتاق بازرگان��ی ایران در ایین‬ ‫گشایش هش��تمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی‬ ‫مهندس��ی مواد و متال��ورژی و همایش و نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی عن��وان کرد‪ :‬ایران کش��وری جذاب‬ ‫برای س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬دلیل ان ه��م موقعیت‬ ‫خ��اص ایران در منطقه و دسترس��ی ب��ه اب های ازاد‬ ‫است‪ .‬بهرام ش��کوری در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬پایین‬ ‫بودن دس��تمزد نیروی انس��انی از دیگر جذابیت های‬ ‫سرمایه گذاری در ایران اس��ت‪ .‬زیرساخت های کشور‬ ‫اگرچه اندک اما مناس��ب اس��ت‪ ،‬بنابراین این نیز یکی‬ ‫دیگر از جذابیت های س��رمایه گذاری در ایران اس��ت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ظرفیت ه��ای مطل��وب بخش معدن و‬ ‫مش��وق های مالیاتی برای س��رمایه گذاران خارجی و‬ ‫درنهایت امنیت‪ ،‬از جذابیت های دیگرس��رمایه گذاری‬ ‫در ایران است‪ .‬رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق بازرگانی ای��ران ادامه داد‪ :‬ایران مامن خوبی برای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی است اما الزمه ان این است که‬ ‫دولت و مجلس با قانون گذاری نامناس��ب‪ ،‬مانع جذب‬ ‫سرمایه گذاری نشود و ریسک ان را افزایش ندهد‪.‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به رتب��ه ایران در ح��وزه معدن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ایران در حوزه معدن رتبه پنجم را داش��ته‬ ‫و همچنین یک درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار‬ ‫دارد ک��ه با س��رمایه گذاری جدید این ع��دد افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬این درحالی است که استفاده از ذخایر در‬ ‫ایران کمتر از یک درصد است‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬مع��دن مهدی اباد‬ ‫نمون��ه موفق انتق��ال مدیریت به ج��ای مالکیت بود‪.‬‬ ‫کنسرسیوم بخش خصوصی در این معدن برنده شد اما‬ ‫عوارض برای کنسانتره سرب و روی باعث غیراقتصادی‬ ‫ش��دن این پروژه می ش��ود که باید با سیاست گذاری و‬ ‫قانون گذاری برای رفع این مشکل کمک کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی عوامل موثر بر رونق معادن کشور مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت رفع‬ ‫موانع اکتشاف‬ ‫لزوم حضور بخش خصوصی قوی در اکتشافات‬ ‫قدیر قیافه‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صادرات ایران‬ ‫خبر‬ ‫احتمال وجود پهنه جدید‬ ‫مس و طال در بم‬ ‫مدیر اکتش��افات و توس��عه مع��ادن گل گهر‬ ‫سیرجان گفت‪ :‬در شناسایی یک پهنه در منطقه‬ ‫بم‪ ،‬موفق به کش��ف یک وس��عت و پهنه فلزی و‬ ‫پلی متال ش��دیم‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬حسین اکبری‪ ،‬مدیر اکتشافات و توسعه‬ ‫معادن گل گهر گفت‪ :‬تاکنون اکتش��اف عمومی‬ ‫در ‪۲‬مورد از ‪۳۲‬تارگت تعریف ش��ده از این پهنه‬ ‫اغاز شده و یکی از انها به مرحله حفاری رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬اکبری بیان کرد‪ :‬مطالع��ات این تارگت‬ ‫در س��طح یک ‪۲۵‬هزارم بوده و با انجام عملیات‬ ‫ژئوش��یمی و ژئوفیزیک‪ ،‬احتمال کانسار مس‪-‬‬ ‫ط�لا در ان می رود که اگر حفاری جواب بدهد‪،‬‬ ‫به نتیجه قطعی خواهیم رسید‪ .‬او افزود‪ :‬تارگت‬ ‫دیگری که اکتش��اف ان اغاز شده‪ ،‬در ناحیه ای‬ ‫س��خت عبور در جنوب بم ق��رار دارد‪ .‬اکبری‪ ،‬از‬ ‫ورود به فاز شناس��ایی و پی جویی در خراس��ان‬ ‫رضوی از سوی این شرکت نیز خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن شناس��ایی ها تاکنون بی��ش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت داش��ته اند و مطالع��ات عکس ه��ای‬ ‫ماه��واره ای‪ ،‬عملی��ات ژئوش��یمی و بررس��ی‬ ‫نقش��ه های زمین شناس��ی ان نیز انجام شده و‬ ‫از هفت��ه اینده گروهی برای بررس��ی انومانی ها‬ ‫به این منطقه اعزام می ش��ود‪ .‬مدیر اکتشافات و‬ ‫توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫سیرجان گفت‪ :‬برنامه سال جاری شرکت‪ ،‬انجام‬ ‫‪۴۰‬هزار متر حفاری در منطقه گل گهر و س��ایر‬ ‫مناطق کش��ور اس��ت که تاکنون ‪۲۵‬درصد این‬ ‫می��زان معادل ‪۱۰‬ه��زار متر حف��اری از برنامه‬ ‫پیش بینی شده انجام شده است‪.‬‬ ‫اکب��ری افزود‪۲۵ :‬هزار متر حفاری در منطقه‬ ‫گل گهر سیرجان و ‪۱۵‬هزار متر حفاری در سایر‬ ‫مناطق کش��ور‪ ،‬پیش بینی و هدف گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رونق معادن‬ ‫خداداد غریب پور‬ ‫عباس نعیمی‬ ‫علیرضا شهیدی‬ ‫خ��داداد غریب پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که ایمیدرو چه تدابیری‬ ‫برای نقش افرینی بخش خصوصی در نظر دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت نخس��ت ما برای بخش خصوصی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫در معادن کوچک اس��ت‪ .‬در این زمینه فراخوان داده ایم که‬ ‫فعاالن اقتصادی می توانند در معادن کوچک سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬حدود ‪۱۱‬س��رمایه گذار را نیز شناس��ایی کرده ایم و‬ ‫همچنین س��ایتی راه انداخته ایم که س��رمایه گذاران برای‬ ‫احی��ای معادن کوچ��ک ورود کنند‪ .‬رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو درباره ظرفیت دیگری ک��ه ایمیدرو برای فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی در نظ��ر گرفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معادنی که به‬ ‫پروانه اکتشاف می رسند را اگهی می کنیم تا فعاالن بخش‬ ‫خصوصی اگاه ش��وند و بتوانند در این حوزه سرمایه گذاری‬ ‫کنن��د‪ .‬غریب پ��ور درباره اهمیت اکتش��اف و نقش بخش‬ ‫خصوصی اظهار کرد‪ :‬در بعد شناسایی ذخایر و ظرفیت های‬ ‫معدنی کشور‪ ،‬تمرکز ما بر اکتشاف است‪ .‬ما سعی می کنیم‬ ‫ب��ا اکتش��افات جدید‪ ،‬ذخای��ر جدید معدنی را شناس��ایی‬ ‫کنیم تا در این حوزه س��رمایه گذاری ش��ود‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫برنامه س��ال جاری ما این اس��ت که بیشتر از سال گذشته‬ ‫به خصوصی س��ازی توجه ش��ود و کنسرسیوم شرکت های‬ ‫بزرگ تشکیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پهنه های امیدبخش‬ ‫عباس نعیمی‪ ،‬قائم مقام ایمیدرو نیز درباره همکاری بخش‬ ‫خصوص��ی به‬ ‫گفت‪ :‬ما در حوزه اکتش��اف با بخش‬ ‫خصوص��ی همکاری می کنیم و در جاهایی که به پهنه های‬ ‫امیدبخ��ش برخورد کرده ایم اجازه می دهیم س��رمایه گذار‬ ‫بخش خصوصی ورود کرده و س��رمایه گذاری کند‪ .‬ایمیدور‬ ‫هم به اندازه ای که به ان پهنه داده اند‪ ،‬دس��ت به اکتش��اف‬ ‫می زن��د‪ .‬این می��زان از حدود ‪۲۷۰‬ه��زار کیلومتر مربع به‬ ‫ح��دود ‪۳۸۰‬هزار کیلومتر مربع رس��یده اس��ت‪ .‬قائم مقام‬ ‫ایمی��درو درباره نقش بخش خصوصی در اکتش��اف گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی هم در کنار ایمیدرو دس��ت به اکتش��اف‬ ‫می زن��د‪ ،‬به طوری که می توان گف��ت ‪۱۰۰‬هزار کیلومتر در‬ ‫اختیار ایمیدرو‪۱۰۰ ،‬هزار کیلومتر در اختیار ش��رکت تهیه‬ ‫و تولید مواد معدنی و ‪۱۰۰‬هزار کیلومتر هم در اختیار بخش‬ ‫خصوص��ی قرار می گیرد‪ .‬برای بهبود فعالیت ش��رکت های‬ ‫خصوصی مهم اس��ت شرکت اکتش��افی از چندین شرکت‬ ‫بزرگ صنایع معدنی تشکیل شود که از جمله انها می توان‬ ‫به گل گهر‪ ،‬فوالد مبارکه و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫نعیمی با اش��اره به اینکه باید از خام فروش��ی دوری کرد‬ ‫درباره نقش افرینی بخش خصوصی برای این مهم گفت‪ :‬تا‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر اکتش��اف درستی انجام ندهیم به ذخیره‬ ‫درستی هم دسترسی پیدا نمی کنیم؛ بنابراین‬ ‫نیازمندیم که در حوزه اکتشاف سرمایه گذاری‬ ‫بیشتری کنیم‪ .‬مجموع ذخایر قطعی سنگ اهن‬ ‫که تا امروز اعالم ش��ده‪ ،‬نزدیک به ‪۵‬میلیارد تن‬ ‫است که عدد کمی نیست اما مسئله این است‬ ‫که در تمام این سال ها موضوع اکتشاف معادن‬ ‫و ذخای��ر معدنی مغفول مانده اس��ت‪ .‬با اینکه‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای جهان مرسوم است که‬ ‫س��رمایه گذاری کالنی در زمینه معادن و حوزه‬ ‫اکتش��اف انجام ش��ود اما این مهم در کشور ما‬ ‫ان طور که شایسته است موردتوجه قرار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور مث��ال کل حفاری های اکتش��افی ما‬ ‫ب ه ‪۵‬میلیون متر نرس��یده اما در کش��وری مثل‬ ‫کان��ادا در یک س��ال‪ ،‬میلیون ها مت��ر حفاری‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬دلیل اساس��ی این است که‬ ‫ما نتوانسته ایم شرکت های اکتشافی را به ایران‪،‬‬ ‫دعوت و با ش��رکت های بزرگ و سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی تعامل کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫باید از خودمان بپرس��یم مگر ما چقدر توانایی‬ ‫مال��ی داریم و چق��در می توانیم ب��ه خودمان‬ ‫تکیه کنیم؟! البت��ه تحریم ها هم در این حوزه‬ ‫بی تاثیر نبوده اند و دامن اکتش��اف را گرفته اند‪.‬‬ ‫ما در اکتش��اف مرحله به مرحله پیش رفته ایم؛‬ ‫بنابراین گاهی دولت نقش داش��ته و گاهی هم‬ ‫بخش خصوصی‪ .‬در کش��ورهای دیگر دولت ها‬ ‫اطالعات پای��ه را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار‬ ‫ک��رده س��پس این بخ��ش را درگیر اکتش��اف‬ ‫می کنند‪ .‬دراین بین نباید اکتش��اف را به عنوان‬ ‫س��رمایه گذاری ببینیم و از فع��االن این حوزه‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده مضاع��ف بگیری��م‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه وقتی با پیمان��کار قرارداد‬ ‫می بندی��م از او ‪۹‬درصد مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫می گیری��م‪ .‬وقت��ی بدانی��م یک فع��ال بخش‬ ‫خصوصی بابت همکاران و کارمندان خود بیمه‬ ‫تامین اجتماعی پرداخت می کند و پیمانکار هم‬ ‫همین طور‪ ،‬درنتیجه هزینه ها بیش��تر می شود‪.‬‬ ‫در کن��ار اینها دوب��اره بیمه تامی��ن اجتماعی‬ ‫‪۷.۸‬درصد باب��ت قراردادهای پیمانکاری از انها‬ ‫هزینه دریافت می کند‪.‬‬ ‫اینها مسائلی هس��تند که موجب می شوند‬ ‫فع��ال بخ��ش خصوص��ی عط��ای اکتش��اف‬ ‫سیس��تماتیک را به لقایش ببخشد‪ ،‬درحالی که‬ ‫اگر بخشی از این مش��کالت حل شود‪ ،‬فعاالن‬ ‫بخ��ش خصوصی نه تنها از ای��ن موضوع امتناع‬ ‫نمی کنن��د بلکه ب��ه اس��تقبال اکتش��اف هم‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫از زمانی که سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی مطرح‬ ‫شد در اهمیت نقش بخش خصوصی سخن گفته می شود‪.‬‬ ‫بر اساس مبانی علم اقتصاد‪ ،‬اگر به این بخش فضا داده شود‬ ‫می تواند به رش��د اقتصادی کمک کند اما اینکه چقدر فضا‬ ‫به این بخش داده می ش��ود و چقدر س��ازمان های دولتی به‬ ‫این باور رسیده اند که به بخش خصوصی بها دهند پرسشی‬ ‫اس��ت که باید به ان پاس��خ داد‪.‬‬ ‫درباره اینکه بخش‬ ‫خصوص��ی در بین س��ازمان های دولتی از جمله س��ازمان‬ ‫توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‬ ‫و س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور چه‬ ‫جایگاه��ی دارد با مس��ئوالن مربوط در ای��ن حوزه گفت و‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خداداد غریب پور‪ :‬برنامه س��ال جاری ما این اس��ت که بیش��تر از‬ ‫سال گذشته به خصوصی سازی توجه کنیم و کنسرسیوم شرکت های‬ ‫بزرگ معدنی تشکیل شود‬ ‫زمانی که مواد خام را صادر کنیم جزء کامودیتی ها هستیم‪،‬‬ ‫درحالی که باید س��عی کنیم از کامودیتی ها خارج شویم و‬ ‫بیش��تر به سمت صنعتی شدن پیش برویم‪ .‬البته نمی توان‬ ‫درباره موضوع خام فروش��ی دس��توری عمل کرد‪ .‬تا زمانی‬ ‫که صرفه صادراتی داش��ته باشد هر ممنوعیتی ایجاد کنیم‬ ‫بازهم دس��ت به صادرات می زنند‪ .‬مگر اینکه ش��رایطی را‬ ‫ایجاد کنیم که صادرات مواد خام صرفه نداش��ته باش��د و‬ ‫بتواند در داخل تبدیل به محصول ش��ده و محصول نهایی‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬او درباره موانعی همچون عوارض ‪۲۵‬درصدی‬ ‫برای صادرات محصوالت معدنی از س��وی بخش خصوصی‬ ‫گف��ت‪ :‬زمانی ک��ه کنس��انتره و گندله صادر ش��ود‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه که ‪۵۰‬درصد صنعت فوالد کشور را تولید می کند با‬ ‫کمبود مواد اولیه روبه رو می شود؛ بنابراین نمی توان منتظر‬ ‫ماند تا فوالد مبارکه ورشکس��ت ش��ود و بعد به فکر راه حل‬ ‫بیفتی��م‪ .‬قائم مقام ایمی��درو با تاکید بر اینکه تولید مالک‬ ‫اصلی است و باید از ان حمایت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه ما این‬ ‫نیس��ت که مواد خام صادر کنیم‪ .‬اگر قرار باش��د ‪۵۰‬درصد‬ ‫تولید فوالد کش��ور متوقف ش��ود دیگر صادرات معنا پیدا‬ ‫نمی کند؛ بنابراین دلی��ل اصلی وضع این عوارض‪ ،‬حمایت‬ ‫از ش��رکت های تولیدی بزرگ مثل فوالد مبارکه‪ ،‬گل گهر و‬ ‫چادرملو بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫نیز درب��اره اهمیت نقش افرینی بخش خصوصی در زمینه‬ ‫اکتش��اف اظهار کرد‪ :‬پدیده ای که درحال حاضر در کشور با‬ ‫ان روبه رو هس��تیم‪ ،‬طوالنی ش��دن زمان تبدیل کانسار به‬ ‫معدن است‪ .‬بر اساس استانداردهای جهانی‪ ،‬زمان اکتشاف‬ ‫یک کانس��ار تا تبدیل ش��دن به معدن بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که در ایران این فاصله زمانی از ‪۲۵‬سال به‬ ‫باالس��ت‪ .‬از این فرایند بسیار طوالنی و فرسایشی به عنوان‬ ‫نارس��ایی بزرگ برای فعالیت بخش خصوصی در اکتش��اف‬ ‫معادن کش��ور یاد می ش��ود‪ .‬رئیس سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور درباره اهمیت نقش این سازمان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫وظیفه حاکمیتی تهیه و تولید اطالعات پایه زمین شناسی‬ ‫و اکتش��اف مواد معدنی را برای بخش های س��رمایه گذار و‬ ‫عالقه مند به فعالیت های زیرس��اختی‪ ،‬عمرانی و معدنی بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬از س��ویی بر اس��اس زون های ساختاری ایران‬ ‫و احتم��ال وج��ود ذخای��ر معدنی در بخش ه��ای مختلف‬ ‫کش��ور‪ ،‬این سازمان در سال های گذش��ته‪ ،‬برنامه مدون و‬ ‫اجرایی برای اکتش��اف ذخایر معدنی داشته و درحال حاضر‬ ‫نیز مراحل شناس��ایی و پی جوی��ی مواد معدنی را به منظور‬ ‫کاهش ریسک اکتشاف انجام می دهد‪.‬‬ ‫شهیدی تاکید کرد‪ :‬باید توجه کرد که درحال حاضر بخش‬ ‫اکتشاف کشور‪ ،‬نیازمند حرکت بخش خصوصی از شناسایی‬ ‫و پی جویی به سوی اکتشافات تفصیلی‪ ،‬اکتشاف در عمق و‬ ‫کاهش زمان تبدیل کانسار به معدن است‪ .‬با نگاهی به شرح‬ ‫خدمات شناس��ایی و پی جویی که تاکنون به عنوان وظیفه‬ ‫حاکمیت��ی دولت انجام ش��ده و همچنین توجه به موازین‬ ‫موجود در نقشه راه معدن‪ ،‬به سادگی می توان این موضوع را‬ ‫دریافت که به دلیل ریسک باال در بخش شناسایی و پی جویی‬ ‫مواد معدنی در عمل بخش خصوصی از فعالیت در این عرصه‬ ‫باز می ماند و نمی توان شاهد تحول شایسته در بخش معدن‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬به منظور‬ ‫دس��تیابی به اه��داف این بخش اکتش��اف و اغ��از چرخه‬ ‫معدنکاری‪۲ ،‬زون س��اختاری برای اکتشافات کشور شامل‬ ‫زون ‪۲۰‬گانه نخس��ت و زون ‪۲۰‬گانه دوم از س��وی سازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعریف شد‪ .‬با نگاهی‬ ‫به پهنه های موجود در کشور متوجه خواهیم شد که بیشتر‬ ‫اطالعات پایه این بخش ها ش��امل نقش��ه های یکصدهزارم‬ ‫زمین شناس��ی و ژئوش��یمیایی تهیه شد و حدود ‪۲۵‬درصد‬ ‫مناطق اولویت دار کش��ور نیز ب��ه کمک فناوری ژئوفیزیک‬ ‫هوایی مورد رصد و بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫س��ال ‪ ۸۳‬در قال��ب اطلس ظرفیت مواد معدن��ی ایران در‬ ‫مقیاس یک میلیونیم و در س��ال ‪ ۹۶‬با تهیه اطلس ظرفیت‬ ‫م��واد معدن��ی ایران ب��ه منظور اطالعات پایه و شناس��ایی‬ ‫ظرفیت معدنی کش��ور‪ ،‬زمینه استفاده و بهره برداری بخش‬ ‫خصوصی را فراهم کرده است‪ .‬رئیس سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور با اش��اره به اهمیت اکتشافات‬ ‫عمقی اظهار کرد‪ :‬انچه عقالیی و درس��ت به نظر می رس��د‬ ‫حرکت به سوی اکتشافات عمیق است‪ .‬باید از تکرار دوباره‬ ‫فرایند شناس��ایی و پی جویی که س��ال ها پیش از س��وی‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شده‪،‬‬ ‫پرهیز کرد‪ .‬باید به خاطر داشت‪ ،‬وقتی از مرحله تهیه اطلس‬ ‫ظرفی��ت مواد معدنی در مقیاس یکصدهزارم در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫گ��ذر کردیم در واقع دقت اطالعات پایه زمین شناس��ی را‬ ‫تا ‪۱۰‬برابر افزایش و ریس��ک اکتش��اف را تا ‪۱۰‬برابر کاهش‬ ‫دادیم‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس کاهش ریس��ک اکتش��اف در محیط های‬ ‫مس��تعد رخداد مواد معدنی در کش��ور به طور کامل نمایان‬ ‫اس��ت و اغاز دوباره این روند به معنای دوباره کاری و صرف‬ ‫هزینه و وقت چندین برابر است‪.‬‬ ‫شهیدی با اشاره به برنامه پیش رو در سازمان زمین شناسی‬ ‫گفت‪ :‬در کنار تولید اطالعات پایه دقیق تر‪ ،‬حرکت به سوی‬ ‫اکتش��افات عمیق تر را در برنامه داریم که این امر از س��ال‬ ‫گذشته به طور جدی پیگیری شد‪ .‬درحال حاضر این سازمان‬ ‫امادگی خ��ود را برای حضور بخش خصوصی در مطالعات‬ ‫عمقی و بهره گیری از اطالعات موجود اعالم می کند‪.‬‬ ‫جنجالی به نام معدنکاری در اقیانوس‬ ‫معادن‪ ،‬عامل تنش در اب های اقیانوس ارام می شوند؟‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪ -‬در صخره های کف اقیانوس‬ ‫ارام در اب ه��ای مجمع الجزایر پاپواگینه نو ذخایر غنی طال و‬ ‫مس وج��ود دارد که ارزش ان میلیارده��ا دالر تخمین زده‬ ‫شده است‪ .‬این در حالی است که دانشمندان هشدار داده اند‬ ‫تالش برای معدنکاری در بس��تر اقیانوس اس��یب زیادی به‬ ‫زندگی ابزیان وارد می کند‪ .‬با این وجود شرکت های فعال در‬ ‫این زمینه‪ ،‬خود را برای عملی کردن این شکل از معدنکاری‬ ‫اماده می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از بی بی س��ی انگلیس��ی‪ ،‬در‬ ‫اب ه��ای اس��توایی پاپواگینه نو‪ ،‬پ��روژه جنجال برانگیزی در‬ ‫حال ش��کل گیری اس��ت‪ .‬این کش��ور در اقیانوس ارام و قاره‬ ‫اقیانوس��یه‪ ،‬در ش��مال اس��ترالیا و ش��رق اندونزی قرار دارد‬ ‫و عملی ش��دن این پ��روژه در اب ه��ای ان می توان��د تاثیر‬ ‫چش��مگیری بر اقیانوس ها بگذارد‪ .‬دیوید شوکمن‪ ،‬خبرنگار‬ ‫بی بی س��ی در جریان بازدید از ماشین بزرگ خاکبرداری که‬ ‫ش��رکت کانادایی «ناتیلوس مینرالز» ساخته تا به وسیله ان‪،‬‬ ‫مواد معدنی را از بس��تر اقیانوس ها بیرون بکش��د‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫این ماش��ین مراحل پایانی ازمایش را پش��ت سر می گذارد و‬ ‫ظاهری بین ماش��ین االت نظامی و اختراعات تخیلی دارد و‬ ‫دندانه های چرخ��ان فوالدی ان برای ش��کافتن صخره های‬ ‫بستر اقیانوس طراحی شده اند‪.‬‬ ‫این نخستین بار است که انسان ابزاری از این نوع را به کار‬ ‫می گیرد؛ ماشینی که قرار است بیش از ‪۱.۵‬کیلومتر زیر اب‬ ‫ب��رود تا کف دریا را حفاری کند و مواد معدنی باارزش را باال‬ ‫بفرس��تد‪ .‬چون این اتفاق پدیده ای نو به ش��مار می اید‪ ،‬هیچ‬ ‫کسی به طور دقیق نمی داند چه پیامدهایی به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪ .‬شرکت ناتیلوس‪ ،‬ان را روشی به صرفه معرفی می کند‬ ‫که با ایجاد الودگی کمتر نس��بت به معدنکاری در خش��کی‬ ‫می تواند مواد دارای طال و مس را استخراج کند‪.‬‬ ‫ادام رایت‪ ،‬کارش��ناس ش��رکت ناتیل��وس در گفت وگو با‬ ‫بی بی س��ی می گوید‪ :‬از نظر زیس��ت محیطی‪ ،‬استخراج مواد‬ ‫معدنی موردنیاز صنایع از کف دریا بس��یار امن تر از استخراج‬ ‫انها از زیر خاک است‪ .‬برای دستیابی به ذخایر دریایی‪ ،‬نیاز به‬ ‫جنگل زدایی‪ ،‬جابه جایی مردم و دور ریختن باطله های برامده‬ ‫از کار نیست‪.‬‬ ‫اما س��وی دیگر این داس��تان هزاران نف��ر از مردم گینه نو‬ ‫هستند که با ماهیگیری از این اب ها امرار معاش می کنند و‬ ‫در نتیجه نگرانند این گونه طرح ها به ذخایر ماهی تن منطقه‬ ‫لطمه وارد کند‪.‬‬ ‫برنامه توس��عه س��ازمان ملل نیز مایل اس��ت ای��ن پروژه‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬روی تریودی‪ ،‬کارش��ناس این برنامه می گوید‪:‬‬ ‫ی��ک شش��م تولی��د ماهی ت��ن جه��ان از اقیان��وس ارام به‬ ‫وی��ژه از گینه ن��و تامین می ش��ود و زندگی بس��یاری در این‬ ‫کش��ور وابس��ته به ماهیگی��ری اس��ت؛ بنابرای��ن عملیاتی‬ ‫ش��دن ای��ن برنام��ه می توان��د زندگ��ی ای��ن اف��راد را نابود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بی بی س��ی در ادامه این گزارش می افزای��د‪ :‬هر چند برای‬ ‫گینه نو به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان‪ ،‬برقراری‬ ‫تعادل و هماهنگ ش��دن با این فناوری کار ساده ای نیست و‬ ‫در این کش��ور میلیون ها نفر زیر خط فقر زندگی می کنند اما‬ ‫گینه نو به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز به دستیابی به‬ ‫راه های جدید برای درامدزایی دارد و استخراج مواد معدنی از‬ ‫زیر دریا می تواند راهکاری برای پاسخگویی به این نیاز باشد‪.‬‬ ‫به هر حال اگر اس��تخراج مواد معدنی از اب های گینه نو با‬ ‫موفقیت انجام ش��ود‪ ،‬به احتمال زیاد ده ها پروژه مش��ابه در‬ ‫سراس��ر جهان‪ ،‬این راه را دنبال خواهند کرد؛ بنابراین نتیجه‬ ‫این طرح می تواند تعیین کننده سرنوشت جدیدی برای بستر‬ ‫اقیانوس ها باشد‪.‬‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی از بس��تر دریا فقط به فعالیت های‬ ‫ش��رکت ناتیلوس محدود نمی شود؛ حدود ‪۱.۵‬سال پیش نیز‬ ‫ت َهمپتون» در‬ ‫اتحادیه اروپا هیاتی علمی را از ش��هر «س��او ‬ ‫جنوب ش��رق انگلی��س اعزام کرد تا به جس��ت وجوی امکان‬ ‫اس��تخراج ذخایر مواد معدنی در ک��ف اقیانوس بپردازد‪ .‬این‬ ‫هیات با یک کش��تی سلطنتی پژوهشی به نام «جیمزکوک»‬ ‫هفته های بس��یاری را در پشته میانی اقیانوس اطلس سپری‬ ‫ک��رد تا در انج��ا منافذ خاموش گرمایی را که ممکن اس��ت‬ ‫دربردارنده ذخایر ارزش��مند مس‪ ،‬ط�لا و عناصر نادر خاکی‬ ‫باشند‪ ،‬بررس��ی کند‪ .‬این پروژه‪« ،‬معدنکاری ابی» نام گرفته‬ ‫و از س��وی کنسرسیومی از شریکان پژوهشی اروپایی با تکیه‬ ‫بر بودجه این کمیس��یون به راه افتاده است‪ .‬در تابستان نیز‬ ‫شرکت کانادایی «گِرین دیپ ریسورسِ ز» از کار بر روش جدید‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی از بستر دریا خبر داد که با بکارگیری‬ ‫ان هیچ گونه باطله ای در فرایند استخراج بر جا نمی ماند‪.‬‬ ‫این ش��رکت بر بهره ب��رداری از کلوخه ه��ای پلی متالیک‬ ‫از بس��تر دری��ا تمرک��ز دارد ک��ه برخ�لاف اس��تخراج‬ ‫پوس��ته بس��تر دری��ا ی��ا س��ولفیدهای گس��ترده در ان‪،‬‬ ‫ای��ن کلوخه ه��ا در بس��تر دری��ا نیمه غ��رق هس��تند و در‬ ‫فراین��د اس��تخراج انه��ا نی��از ب��ه حف��اری با ش��دت باال‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از مجموع��ه این فعالیت ه��ا می توان پیش بین��ی کرد که‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی از بس��تر اقیانوس ها هر چند بیش��تر‬ ‫نزدیک به یک افس��انه است تا یک واقعیت علمی‪ ،‬اما تاکنون‬ ‫گام های جدی برای واقعی کردن این داس��تان برداشته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫سیاست ما‬ ‫شکست انحصار‬ ‫در واردات است‬ ‫ایجاد خط پروازی‬ ‫در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‬ ‫نرخ گذاری جدید‬ ‫ازادپزها را هم‬ ‫نظام مند کرد‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت در استانه روز ملی صادرات خبر داد‬ ‫‹ ‹دستور ویژه برای پیوستن به ‪WTO‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین از دستور‬ ‫ویژه رئیس جمهوری برای تش��کیل ستاد الحاق ایران به‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫از فروردی��ن س��ال ‪ ۹۷‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی پا به عرصه‬ ‫اقتصاد کش��ور گذاش��ت و پس از ان بود که داستان های‬ ‫بس��یاری برای ارز و قیمت ان ش��کل گرفت که در تاریخ‬ ‫اقتصاد کش��ور برای همیش��ه باقی خواهند ماند‪ .‬یکی از‬ ‫این داستان ها این بود که دولت صادرکنندگان را مکلف‬ ‫کرد ارز حاصل از صادرات را در زمان مش��خص به کشور‬ ‫بازگردانن��د و روش های ان را هم خود دولت اعالم کرد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی بود که تحریم ه��ا و محدودیت های نقل و‬ ‫انتقاالت ارزی باعث ش��ده ب��ود صادرکنندگان به راحتی‬ ‫نتوانن��د ارز خ��ود را برگردانند چرا که فرایند طوالنی به‬ ‫هم��راه داش��ت‪ .‬به هر ح��ال دولت این ال��زام را قرار داد‬ ‫و به دنب��ال ان اع�لام کرد صادرکنن��ده ای که این کار را‬ ‫نکند از معافیت صادراتی برخوردار نخواهد ش��د و فالن‬ ‫و بهمان ه��ای بس��یار ب��رای ان ردیف کردن��د‪ .‬حاال نیز‬ ‫در تازه ترین خبر اعالم ش��د امس��ال در فرایند انتخاب‬ ‫صادرکننده نمونه کش��ور که مانند هر س��ال ‪ ۲۹‬مهر از‬ ‫انها قدردانی می شود‪ ،‬رفع تعهد ارزی مالک جدید برای‬ ‫انتخ��اب این گ��روه از صادرکنندگان قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه صادرات‬ ‫کاالهای اساس��ی و ب��ا ارزش پایین از معیارهای انتخاب‬ ‫صادرکننده نمونه حذف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال رفع تعهد‬ ‫ارزی یک��ی از مالک های انتخ��اب صادرکنندگان نمونه‬ ‫اس��ت‪ .‬حمید زادبوم دیروز در نخس��تین نشست خبری‬ ‫خ��ود با خبرنگاران به مناس��بت روز ملی صادرات گفت‪:‬‬ ‫صادرکنندگان کاالهای اساس��ی و با ارزش افزوده پایین‬ ‫از فرایند انتخاب صادرکننده نمونه حذف ش��ده اند و بر‬ ‫ای��ن اس��اس صادرکنندگان در س��ایر گروه های کاالیی‬ ‫در فراین��د انتخ��اب صادرکننده نمونه ق��رار گرفته اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬امتیازهای‬ ‫گوناگون��ی ب��رای انتخاب صادرکنن��دگان نمونه در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که رش��د تعداد بازاره��ا‪ ،‬بازارهای جدید و‬ ‫تعدد بازارهای صادراتی کش��ور در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته از‬ ‫جمل��ه امتیازبندی ه��ای مرتبط با انتخ��اب صادرکننده‬ ‫نمونه بوده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬حال با توجه به اینکه‬ ‫نهاد های گوناگونی در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه‬ ‫مش��ارکت دارند‪ ،‬رفتار شرکت ها درباره تعهدات ارزی و‬ ‫بدهی ه��ای بانک��ی نیز مالک عمل ق��رار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫روز ملی صادرات ‪ ۲۹‬مهر برگزار می ش��ود و امسال برای‬ ‫نخس��تین بار برگزاری روز ملی صادرات با مشارکت اتاق‬ ‫بازرگانی ایران بوده و صندوق ضمانت صادرات ایران هم‬ ‫در کنار ما حضور خواهد داش��ت‪ .‬به گفته زادبوم‪ ،‬از بین‬ ‫‪ ۳۰۲‬صادرکننده ای ک��ه در فرایند انتخاب صادرکننده‬ ‫نمونه مش��ارکت کرده اند‪ ۲۶۵ ،‬صادرکننده حائز شرایط‬ ‫اولیه برای تشکیل پرونده شده اند که بر این اساس ‪۱۰۶‬‬ ‫متقاضی مورد بررس��ی نهایی ق��رار گرفته و از میان انها‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬صادرکننده نمونه انتخاب ش��ده اند اما بخشی‬ ‫از فرایند انتخاب نهایی هنوز باقی مانده است‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته به درخواس��ت مش��ترک وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و وزی��ر ام��ور خارجه از رئیس جمهوری مقرر ش��د س��تاد الحاق ایران به‬ ‫سازمان تجارت جهانی تشکیل شود‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی(‪ )WTO‬خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫ستاد به منظور فراهم سازی مقدمات پیوستن به سازمان‬ ‫تجارت جهانی ش��کل گرفته تا بتوان از ظرفیت های این‬ ‫س��ازمان به س��ود تجارت بهره برد‪ .‬زادبوم افزود‪ :‬ایران‬ ‫س��ال ها به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت حضور‬ ‫دارد ام��ا به دالی��ل گوناگون در یک زمان با چراغ س��بز‬ ‫و در زم��ان دیگری ب��ا چراغ قرمز اعضای این س��ازمان‬ ‫روبه رو شده است و مدت ها بود که در این حوزه پیگیری‬ ‫زیادی انجام نشده است‪ ،‬بر همین اساس سال گذشته به‬ ‫درخواست مشترک وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزیر‬ ‫امور خارجه از رئیس جمهوری مقرر ش��د که ستاد الحاق‬ ‫ایران به سازمان تجارت جهانی تشکیل شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬پس از موافقت رئیس جمهوری نمایندگان وزیران‬ ‫و نهاد ه��ا در این س��تاد حضور پی��دا می کنند تا بتوان از‬ ‫ظرفیت عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت به‬ ‫سود تجارت خارجی کشور استفاده کرد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫توس��عه تجارت تاکید کرد‪ :‬پیوس��تن به سازمان تجارت‬ ‫جهانی اگرچه ممکن است یک هدف باشد اما به طور قطع‬ ‫هدف بهتر ان است که بتوان از مقررات و موافقتنامه های‬ ‫موجود در این س��ازمان به س��ود تجارت خارجی کشور‬ ‫بهره گرفت‪ ،‬چراکه برای تعامل با کشورهای دیگر جهان‬ ‫به این بخش نیاز داریم‪ ،‬این در حالی است که پیوستن به‬ ‫س��ازمان جهانی تجارت باید به طور کامل براساس منافع‬ ‫مل��ی دنبال ش��ود و موافقتنامه هایی ک��ه در قالب ان به‬ ‫امضا می رس��د نیز باید با این مالحظه مورد پیگیری قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪:‬‬ ‫موافقتنامه های��ی همچ��ون خدم��ات و گواهی مبداء که‬ ‫در میان اعضای س��ازمان جهانی تجارت ساری و جاری‬ ‫اس��ت می تواند برای ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد و‬ ‫نمی توانیم نس��بت به انها بی توجه باش��یم و در تعامالت‬ ‫تج��اری خ��ود به س��ود منافع ملی از انها به��ره نگیریم‪.‬‬ ‫امح��ای کاالهای وارداتی از جمله ذرت و ش��کر که به دلیل‬ ‫نداش��تن مجوزهای قانونی از جمله مجوز قرنطینه ای قابلیت‬ ‫ترخیص ندارن��د‪ ،‬در حوزه وظایف گمرک نیس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬گمرک ایران در واکنش به موضوع امحا نش��دن محموله‬ ‫ش��کر وارداتی ک��ه به ظن ال��وده بودن ترخیص نش��ده اند و‬ ‫همچنین ذرت های واردش��ده به بندر امام خمینی (ره)‪ ،‬اعالم‬ ‫وی با بیان اینکه رئیس جمهوری دس��تور تش��کیل ستاد‬ ‫الحاق به س��ازمان جهانی تجارت را صادر کرده‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��تاد هماهنگی‬ ‫به س��ازمان تجارت جهانی از ش��هریور امسال در سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران تش��کیل شده و وزیرانی ذی ربط و‬ ‫نمایندگان انها هر دو هفته یک بار در ان حضور می یابند‬ ‫ت��ا نحوه عضویت ناظر ایران در این س��ازمان و پیگیری‬ ‫پیوس��تن دائم به این س��ازمان مورد بررس��ی قرار گیرد‪.‬‬ ‫زادب��وم گف��ت‪ :‬البته این به معنای ان نیس��ت که امروز‬ ‫می خواهیم به این سازمان ملحق شویم چراکه مشکالت‬ ‫زی��ادی در این زمینه وجود دارد اما هدف ان اس��ت که‬ ‫موافقتنامه های موجود در این س��ازمان بررس��ی شده و‬ ‫از ان بتوان به سود تجارت خارجی کشور بهره گرفت‪.‬‬ ‫زادبوم با بیان اینکه براس��اس اعالم گمرک جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران میزان صادرات غیرنفتی در نیمه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۲۰‬میلیارد و ‪ ۹۴۸‬میلیون دالر رس��یده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬می��زان واردات در همین دوره ب��ه ‪ ۲۱‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیون دالر رس��یده که بر این اس��اس صادرات به‬ ‫لحاظ وزنی با رش��د مناس��بی روبه رو ب��وده و در مقابل‬ ‫واردات کش��ور به لحاظ وزنی کم شده و این در شرایطی‬ ‫اس��ت که میزان صادرات به لحاظ ارزشی کاهش یافته و‬ ‫میزان واردات از نظر ارزشی افزایش را تجربه می کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد‪ :‬علت عمده‬ ‫کاهش ارزش��ی صادرات غیرنفتی اصالح قیمت های پایه‬ ‫صادرات��ی در گم��رکات بوده که به دلی��ل تعهدات ارزی‬ ‫صادرکنندگان این قیمت ها واقعی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از این پس ممنوعیت صادراتی نداریم‬ ‫زادب��وم با بیان اینکه از این پ��س ممنوعیت صادراتی‬ ‫اعمال نخواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ممنوعیت های صادراتی جای‬ ‫خود را به وضع عوارض داده و بر این اساس تالش می کنیم‬ ‫جلوی صادرات کاالها مانعی ایجاد نشود و فقط با عوارض‬ ‫تنظیم اظهارنامه متروکه برای ذرت های وارداتی‬ ‫کرد‪ :‬محموله ش��کر وارداتی مورد اش��اره از ابتدا وارد منطقه‬ ‫ازاد اروند ش��ده که این منطقه خارج از قلمرو گمرکی بوده و‬ ‫تا زمانی که کاال به گمرک اظهار نشود‪ ،‬گمرک در این مناطق‬ ‫حق اقدام قانونی ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ای��ن محموله تحت نظارت مراج��ع نظارتی و نیز‬ ‫دس��تور مقامات ذی ص�لاح قضایی به منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫کنترل ه��ای الزم را انجام دهیم‪ .‬زادبوم افزود‪ :‬ممنوعیت‬ ‫صادرات فقط برای کاالهای اساس��ی به کار گرفته خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬چراکه اکنون در ش��رایط جنگ اقتصادی نیازمند‬ ‫ان هس��تیم که قوت غالب مردم و کاالهای اساسی مورد‬ ‫نیاز انها به میزان کافی تامین ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس صادرات کاالهایی ک��ه از دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برخ��وردار بوداه ان��د‪ ،‬همچنان ممنوع اس��ت و فقط این‬ ‫کاالها با ممنوعیت صادرات روبه رو هستند‪.‬‬ ‫رئی��س کل س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ی��ک تهدید ج��دی برای کاالهای اساس��ی‬ ‫در ص��ورت برنامه ریزی نداش��تن و ص��ادرات این کاالها‬ ‫به وجود خواهد امد خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی که نیاز‬ ‫به کاالهای اساس��ی در کش��ور وجود دارد باید مقررات‬ ‫خاصی برای جلوگیری از صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی از تنظیم نقشه راه توسعه صادرات کشور همزمان‬ ‫با تدوین نقش��ه راه تنظیم ب��ازار خبر داد و گفت‪ :‬از این‬ ‫پ��س می توان جل��وی ممنوعیت های صادرات را با هدف‬ ‫تنظیم بازار داخلی گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹اتفاق خاصی در اینستکس رخ نداد‬ ‫زادب��وم در زمین��ه تجارت ایران با اروپا و کاهش ان در‬ ‫چند ماه گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬تالش ما این است که شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط ایرانی بتوانند با شرکت های کوچک و‬ ‫متوس��ط اروپایی ارتباط کاری برقرار کنند و تجارت در‬ ‫این بخش ها ادامه یابد‪ .‬در این شرایط راه حل منطقی این‬ ‫بود که اگر برخی ش��رکت های اروپایی به لحاظ مس��ائل‬ ‫بانک��ی از تجارت با ایران پرهیز کردند‪ ،‬به س��مت پروژه‬ ‫اینس��تکس برویم تا بتوانیم از محل فروش نفت به اروپا‬ ‫و منابع��ی که کش��ورهای اروپایی در قالب اینس��تکس‬ ‫در اختی��ار ایران قرار می دهن��د‪ ،‬نیازهای خود را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬متاس��فانه تاکنون اتف��اق خاصی در حوزه‬ ‫اینس��تکس رخ ن��داده‪ ،‬در حال��ی که ه��دف این بود که‬ ‫بتوانی��م این صن��دوق را فعال و در تج��ارت خارجی دو‬ ‫کش��ور مورد استفاده قرار دهیم اما صندوق بدون تامین‬ ‫مالی معنایی ندارد‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ممنوعیت‬ ‫صادرات فقط‬ ‫برای کاالهای‬ ‫اساسی به کار‬ ‫گرفته خواهد‬ ‫شد‪ ،‬چراکه‬ ‫اکنون در شرایط‬ ‫جنگ اقتصادی‬ ‫نیازمند ان‬ ‫هستیم که قوت‬ ‫غالب مردم و‬ ‫کاالهای اساسی‬ ‫مورد نیاز انها‬ ‫به میزان کافی‬ ‫تامین شود‬ ‫‹ ‹پایان واردات خودروهای دست دوم‬ ‫زادبوم در پاسخ به پرسشی مبنی بر واردات خودروهای‬ ‫دست دوم از برخی کشورها از جمله جمهوری اذربایجان‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان توس��عه تجارت مانند گذش��ته در حوزه‬ ‫واردات فعالی��ت ندارد‪ .‬البته درخواس��ت ک��رده ام دفتر‬ ‫مقررات واردات و صادرات دوباره به سازمان توسعه تجارت‬ ‫برگردد اما در کل اجازه واردات خودروهای دس��ت دوم‬ ‫داده نخواهد ش��د‪ ،‬چراکه ارز کش��ور نباید برای واردات‬ ‫خودرو دس��ت دوم هزینه ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت واردات خودرو دس��ت دوم بازار داخل را به لحاظ‬ ‫نرخ متعادل کند اما ارزبری خواهد داشت که در شرایط‬ ‫کنونی به سود کشور نیست و اجازه ان داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫زادبوم گفت‪ :‬بهتر اس��ت با تقویت تولید داخلی خودرو‪،‬‬ ‫شرایط بهتری را در این صنعت تجربه کنیم‪.‬‬ ‫سیرجان ترانزیت و مقرر شد‪ ،‬حسب دستورات مراجع ذی صالح‬ ‫و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سیرجان‪،‬‬ ‫ضمن بررسی و انجام ازمایش های الزم‪ ،‬درباره ان اقدام شود‪.‬‬ ‫همچنین بخش��ی از ذرت های وارده به بندر امام خمینی(ره)‬ ‫از س��وی سازمان های نظارتی غیرقابل ترخیص تشخیص داده‬ ‫ش��د و به دنبال ان گمرک ضمن خ��ودداری از ترخیص کاال‪،‬‬ ‫ن جم��ع اوری و فروش‬ ‫اظهارنامه متروک تنظیم و به س��ازما ‬ ‫اموال تملیکی ارس��ال کرد تا اقدام های الزم درباره انها انجام‬ ‫شود‪ .‬بدیهی است هرگونه اقدام قانونی برای امحا یا اقدام های‬ ‫دیگر به عهده سازمان های ذی ربط است‪ .‬گفتنی است درباره با‬ ‫این موضوع دو نشست در کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی تشکیل شد و موارد در حال بررسی است‪.‬‬ ‫محدودیتی در تجارت ایران و روسیه وجود ندارد‬ ‫اندره نازاروف‪ ،‬معاون نخست وزیر باشقیرستان‬ ‫روسیه اعالم کرد‪ :‬هیچ محدودیتی برای گسترش‬ ‫فعالیت های بازرگان��ی و کارفرمایان میان ایران و‬ ‫روس��یه وجود ندارد‪ .‬وی در پاسخ به پرسش ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬فدراس��یون روسیه به طور س��نتی با ایران‬ ‫همکاری می کند و مواضع دو کش��ور در بسیاری‬ ‫موارد یکسان است‪.‬‬ ‫به گفت��ه نازاروف‪ ،‬رویکردهای دوکش��ور درباره‬ ‫مسئله سوریه به یکدیگر نزدیک است و دیدیم که‬ ‫(با همکاری ایران و روس��یه) نتایج بسیار بزرگی‬ ‫در حل این مس��ئله به دس��ت امده است‪ .‬معاون‬ ‫نخست وزیر باشقیرستان ادامه داد‪ :‬برای گسترش‬ ‫فعالیت های بازرگان��ی و اموری که به کارفرمایان‬ ‫مرب��وط هس��ت نی��ز هی��چ محدودیت��ی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی در ادام��ه گفت‪ :‬نشس��ت کارفرمایان‬ ‫درچارچوب سازمان همکاری شانگهای به میدانی‬ ‫برای همکاری مش��ترک میان کارفرمایان تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت و پیوس��تن به ان هیچ محدودیتی‬ ‫ن��دارد و من پیش��نهاد می کنم که اساس��نامه ای‬ ‫تنظی��م و اص��ول کار در این زمینه تعیین ش��ود‬ ‫چراکه هر چه تعداد اعضای مجمع بیش��تر باشد‪،‬‬ ‫بهتر خواهد بود‪ .‬اگر چه امارها گویای رش��د تراز‬ ‫تجاری ایران و روسیه نسبت به سال گذشته است‬ ‫اما این می��زان با توجه به روابط عالی سیاس��ی‪،‬‬ ‫نظامی و امنیتی میان دو کش��ور و مقایسه ان با‬ ‫تراز تجاری روسیه با دیگر کشورها‪ ،‬رقمی ناچیز‬ ‫دیده می شود که باعث شده ایران بین ‪ ۴۰‬شریک‬ ‫تجاری روس��یه جایی نداش��ته باش��د‪ .‬براساس‬ ‫اخرین گزارش س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬تجارت‬ ‫با کشورهای مس��تقل همسود از جمله روسیه تا‬ ‫‪2‬سال پیش فقط ‪ ۲‬درصد از کل مبادالت تجاری‬ ‫ایران را تش��کیل می داد‪ .‬به عبارت دیگر ایران از‬ ‫بازار کشورهای مستقل همسود دور افتاده و تراز‬ ‫تجاری مناسبی با این کشورها نداشت‪ .‬مسئوالن‬ ‫ایران امیدوارند با پیوس��تن کشورمان به اتحادیه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا هر چ��ه زودتر ای��ن فرصت‬ ‫سوزی ها جبران شود‪.‬‬ ‫رض��ا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران و رئیس طرف ایرانی کمیس��یون مش��ترک‬ ‫همکاری ه��ای اقتص��ادی ایران و روس��یه نیز در‬ ‫اخرین س��فر خود به مس��کو به ایرن��ا گفته بود‪:‬‬ ‫حضور ازمایشی ایران در پیمان اقتصادی اوراسیا‬ ‫ن اغاز می ش��ود‪ ،‬فرصت های‬ ‫از هفته نخس��ت ابا ‬ ‫زی��ادی را درگذش��ته به دلی��ل حضور نداش��تن‬ ‫س��ازمان یافته و هدفمن��د دربازارهای منطقه از‬ ‫دست داده ایم و نباید دیگر این تجربه تکرار شود‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫چرا‬ ‫خام فروشی‬ ‫می کنیم؟‬ ‫فریال مستوفی‪ ،‬رئیس مرکز خدمات‬ ‫سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران‬ ‫خام فروش��ی حراج ث��روت ملی و اس��یب‬ ‫به نس��ل های بعدی کش��ور برای استفاده از‬ ‫این منابع طبیعی اس��ت‪ .‬وقتی خام فروش��ی‬ ‫می کنیم در عمل س��ودی را ک��ه باید داخل‬ ‫کشور هزینه شود‪ ،‬مس��تقیم به خارج کشور‬ ‫می بریم‪ ،‬در صورتی که اگر توانمندی خود را‬ ‫افزایش دهیم و دس��ت از خام فروشی برداریم‬ ‫می توانیم درامدزایی کرده و به رشد اقتصادی‬ ‫کش��ور کمک کنیم‪ .‬اما خام نفروختن منوط‬ ‫به چیست؟ اگر فناوری های جدید در اختیار‬ ‫کارخانه ه��ا قرار بگیرد مع��دن کاران و فعاالن‬ ‫این بخش می توانند س��هم خوبی از بازارهای‬ ‫داخلی و صادراتی را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی نیز نقش تعیین کننده ای‬ ‫بر رش��د اقتص��ادی دارد‪ .‬در واقع توس��عه و‬ ‫متنوع س��ازی ص��ادرات غیرنفت��ی ب��ا توجه‬ ‫به مزیت ه��ای نس��بی بالفع��ل و بکارگیری‬ ‫ظرفیت ه��ای بالقوه در تج��ارت خارجی باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬چراکه عایدی صادرات‬ ‫غیرنفت��ی می توان��د زمینه مناس��بی را برای‬ ‫برنامه ریزی ه��ای کوتاه م��دت و بلندمدت در‬ ‫مقایس��ه با درامدهای بی ثبات صادرات نفتی‬ ‫فراه��م کند‪ .‬هر گامی برای توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی یک حرک��ت موثر برای کاهش اتکا‬ ‫به درامد نفتی و ایجاد ش��رایط به نس��بت با‬ ‫ثبات ت��ری برای تمام��ی بخش های اقتصادی‬ ‫به شمار رود و می تواند رشد اقتصادی باالتری‬ ‫را رق��م بزن��د‪ .‬اگر چ��ه نهاده��ای اجرایی و‬ ‫مشورتی برای توسعه صادرات تالش می کنند‬ ‫اما تا زمانی که اهداف و اس��تراتژی اقتصادی‬ ‫شفاف و مش��خصی وجود نداش��ته باشد‪ ،‬به‬ ‫نتیجه نمی رسیم‪.‬‬ ‫ضع��ف صنایع ف��راوری‪ ،‬نداش��تن قابلیت‬ ‫برنامه ریزی برای فراوری برخی مواد معدنی‪،‬‬ ‫مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدنکاران‬ ‫با نرخ جهانی مواد خام معدنی‪ ،‬فراهم نبودن‬ ‫زمینه برای ف��روش داخلی مواد خام معدنی‪،‬‬ ‫معضل تسهیالت بانکی و نرخ سود باال‪ ،‬غفلت‬ ‫از بخش فراوری م��واد معدنی‪ ،‬تاثیر ظرفیت‬ ‫اس��تخراج معدن ب��ر موضوع خام فروش��ی‪،‬‬ ‫بی ثباتی در برنامه ریزی ب��رای بهره برداری و‬ ‫تولی��د در بخش معدن و خام فروش��ی برخی‬ ‫س��نگ ها ازس��وی معدنداران و فعاالن بخش‬ ‫صنایع معدنی از جمله اس��یب های فعلی در‬ ‫حوزه معادن سنگ است‪ .‬درحال حاضر کشور‬ ‫به توس��عه زیرس��اخت هایی جمل��ه گمرک‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل و ترانزیت کاال نیازدارد‪ .‬نرخ تمام‬ ‫ش��ده کاالی صادراتی ب��ا در نظر گرفتن نرخ‬ ‫بهره باالتر از ‪ ۱۸‬درصد موجب رقابتی نبودن‬ ‫نرخ کاالی ایرانی در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫بدین منظ��ور و ب��رای توس��عه ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬پیش��نهاد می شود ساختار تولیدی‬ ‫داخ��ل ب��ه ش��یوه ای مناس��ب تغیی��ر کند‪،‬‬ ‫به گونه ای که کاالی ایرانی در بازارهای جهانی‬ ‫با دیگر کاالها رقابت کند‪ .‬در س��اختار تولید‪،‬‬ ‫به زمینه هایی که کشور عالوه بر مزیت نسبی‬ ‫دارای مزیت رقابتی هم هس��ت‪ ،‬بیشتر توجه‬ ‫کنیم‪ .‬به عالوه متنوع س��ازی صادرات به دلیل‬ ‫اینک��ه فرصت ه��ای بیش��تری را پی��ش روی‬ ‫صادرکنندگان قرار می دهد‪ ،‬باید در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گی��رد‪ .‬به دلیل ارزش اف��زوده باالتر‬ ‫ص��ادرات محصوالت و کاالها ب��ا فناوری باال‬ ‫نس��بت به صادرات کااله��ای اولیه و معدنی‪،‬‬ ‫تغیی��ر جهت از ص��ادرات کااله��ای اولیه به‬ ‫صادرات کاالهای با کیفیت‪ ،‬باید مد نظر قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در نظ��ر گرفت��ن مش��وق های هدفمن��د‬ ‫مستقیم و غیرمس��تقیم برای صادرکنندگان‬ ‫بخ��ش خصوصی با نظر تش��کل های مرتبط‪،‬‬ ‫ایج��اد ثبات رویه و مقررات درباره صادرات با‬ ‫هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای‬ ‫ه��دف‪ ،‬ایج��اد صن��دوق تخصص��ی عوارض‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات کاال در ه��ر صنعت که‬ ‫وجوه نگهداری ش��ده در ان فق��ط به منظور‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب برای تولید با‬ ‫ارزش افزوده باال و با ه��دف صادراتی در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،،‬ارتق��ای کیفیت محصوالت‬ ‫رعایت استاندارد جهانی صادرات برای رقابتی‬ ‫ش��دن کاالهای غیرنفت��ی صادراتی‪ ،‬حمایت‬ ‫دول��ت از صادرکنندگان با تدوین و تخصیص‬ ‫مش��وق های خاص از مهم ترین اهداف کالنی‬ ‫اس��ت که از س��وی دولت باید ب��رای تحقق‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی دنبال شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«رفع تعهد ارزی» مالک جدید انتخاب صادرکننده نمونه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیاست ما شکست انحصار در واردات است‬ ‫صفر تا صد زنجیره توزیع ازسوی یک مسئول مدیریت شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اظهارکرد‪:‬‬ ‫انحص��ار به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت‪ ،‬اینکه‬ ‫تامین کاالیی محدود به فرد یا افراد خاص شود‬ ‫خود نوعی رانت را نشان می دهد‪ .‬درباره قطعات‬ ‫پرتی��راژ خودرو دس��تور دادم که هیچ قطعه ای‬ ‫ازس��وی یک نفر تامین نشود و چند واردکننده‬ ‫در این زمینه فعالیت داشته باشند که در بحث‬ ‫تعیی��ن نرخ و تامین‪ ،‬فطعات انحصاری به وجود‬ ‫نیاید‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در گفت وگو با ایلنا درباره کارکرد‬ ‫و نتای��ج تخصی��ص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گفت‪:‬‬ ‫تصمیم گی��ری در زمینه مباح��ث کالن مانند‬ ‫ارز در حوزه و اختیارات من نیس��ت‪ .‬این قبیل‬ ‫مس��ائل در س��تاد اقتص��ادی دولت مش��خص‬ ‫می شود و اگر بخواهیم ان را کاهش بدهیم‪ ،‬در‬ ‫حوزه معاون اول رئیس جمهوری است‪.‬‬ ‫همانطور که زمان تک نرخی ش��دن ارز‪ ،‬اقای‬ ‫جهانگی��ری ان را اعالم ک��رد؛ یعنی اتخاذ این‬ ‫سیاست ها از س��طح وزارتخانه فراتر است و ما‬ ‫حداکث��ر کاری که در این ب��اره می توانیم انجام‬ ‫دهیم این اس��ت که در نشس��ت های مشترک‬ ‫ارزیابی و تحلیل خود را از روند تخصیص ارز به‬ ‫کاالها ارائه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰‬درص�د دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان�ی ب�ه‬ ‫وزارت جهادکشاورزی تخصیص یافت‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬بنا بر امار س��ال گذشته‪۷۰ ،‬‬ ‫درصد م��وارد تخصی��ص این ارز ب��ه کاالهای‬ ‫اساس��ی و نهاده��ای دامی بوده ک��ه مربوط به‬ ‫وزارت جهادکشاورزی است و ‪ ۲۳‬درصد دارو و‬ ‫تجهیزات پزش��کی‪ ،‬یک درصد کاغذ که مربوط‬ ‫به وزارت ارشاد و ‪ ۶‬درصد الستیک و مواد اولیه‬ ‫ان و خمیر کاغذ بوده است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که نظر خود ش��ما درباره این ارز‬ ‫چیس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر بخواهی��م به طور کلی‬ ‫به این مس��ئله نگاه کنیم؛ خیر قبول ندارم اما‬ ‫برای برخی کاالهای اساسی به ویژه مواد غذایی‬ ‫باید این ارز تخصیص پیدا کند‪ ،‬دولت یک سری‬ ‫مسئولیت ها در قبال مردم دارد که ایجاد شغل‬ ‫و معیشت از جمله این موارد است‪.‬‬ ‫اساس��ا اینکه ارز یارانه ای باشد یا نباشد یک‬ ‫بحث اس��ت و اینکه چگونه توزیع و فرایند ان‬ ‫اصالح شود بحث دیگری است که ما درباره این‬ ‫مسئله بیشتر نظر داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته در نشست های‬ ‫گوناگ��ون من این موارد را بیان کردم و مخالف‬ ‫م��دل توزیع قبلی بودم و این مس��ئله به وجود‬ ‫امد ک��ه رحمانی موافق پرداخ��ت ارز یارانه ای‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬گوشت با ارز یارانه ای وارد‬ ‫می ش��د اما دیدیم چه دردس��رهایی ایجاد شد‬ ‫و بس��یاری از افراد نتوانس��تند از این گوش��ت‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬همان موقع ما پیشنهادی درباره‬ ‫اصالح این روند دادیم که مورد قبول واقع ش��د‬ ‫و اکنون می بیندید بازار سر و سامان پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ه��ر کاالیی که وارد می ش��ود بای��د زنجیره‬ ‫توزی��ع یعن��ی صفر ت��ا ‪ ۱۰۰‬ان ازس��وی یک‬ ‫مس��ئول مدیریت شود ان زمان واردات ازسوی‬ ‫وزارت جهادکشارزی و عرضه در فروشگاه های‬ ‫زنجی��ره ای انجام می ش��د‪ ،‬مردم ه��م در صف‬ ‫گوشت می گرفتند‪.‬‬ ‫ب��ا این مدل ش��ان مردم حفظ نمی ش��د‪ ،‬به‬ ‫یک س��ری گوشت نمی رس��ید‪ ،‬همچنین فساد‬ ‫ایجاد ش��د به طوری که از در پشتی فروشگاه ها‬ ‫و مراک��ز عرضه‪ ،‬گوش��ت را برای رس��توران ها‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬سرانجام پیشنهاد ما را‬ ‫در ماه های پایانی س��ال قب��ول کردند و از ان‬ ‫به بع��د به طور هدفمند کار توزیع اغاز ش��د و‬ ‫گوشت یارانه ای در اختیار تعاونی ها‪ ،‬بهزیستی‬ ‫و کارمن��دان دول��ت قرار گرف��ت‪ ،‬در ادامه هم‬ ‫دولت تعرفه را صفر کرد و ارز گوش��ت نیمایی‬ ‫ش��د‪ .‬اکنون ش��تاب افزایش نرخ کم شده و به‬ ‫نظ��ر من در صورت اجرای درس��ت این مصوبه‬ ‫نرخ گوشت کاهش خواهد داشت‪.‬‬ ‫پ��س از انتقال ش��رکت بازرگان��ی دولتی به‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به مدیرعامل‬ ‫ان اع�لام ک��ردم ک��ه هی��چ محدودیت��ی در‬ ‫واردات نباش��د و هر کس بتواند گوش��ت وارد‬ ‫کند قیمت ه��ا را نیز ما می دانی��م‪ ،‬هزینه های‬ ‫حمل و توزیع هم مش��خص اس��ت و بر همین‬ ‫اساس اعتقاد دارم قیمت ها باز هم کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید از قشر ضعیف مراقبت کنیم‬ ‫رحمانی با بیان اینکه به طور مثال در خراسان‬ ‫جنوبی و سیستان وبلوچس��تان ک��ه دام وارد و‬ ‫کشتار می شود نرخ پایین تر از سایر نقاط کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این را باید در نظر داش��ته باشیم‬ ‫که ما یک حکومت مردمی هس��تیم و دولت در‬ ‫ش��رایط فعلی که افزایش ن��رخ داریم‪ ،‬درامدها‬ ‫کم است و کفاف زندگی مردم را نمی دهد باید‬ ‫مراقبت بیشتری از قشر ضعیف داشته باشد‪.‬‬ ‫من پیش از عید به فروش��گاه رفاه جمهوری‬ ‫رفتم‪ ،‬فرد بازنشس��ته ای امد و گفت که دخترم‬ ‫می خواه��د برای مهمانی پیش م��ا بیاید و من‬ ‫‪ ۴‬روز اس��ت که می ایم‪ ،‬اما نتوانس��تم گوشت‬ ‫بگیرم‪ .‬بعد یک بس��ته گوشت اورد و گفت من‬ ‫نمی توان��م ای��ن را بخرم‪ ،‬ب��رای همین تو صف‬ ‫می ایستم‪.‬‬ ‫با گذشت چند ماه از ان روز هنوز حرف ان‬ ‫بازنشسته در ذهن من است‪ ،‬ای کاش تند حرف‬ ‫م��ی زد‪ ،‬یا دعوا می کرد اما با چنان درماندگی و‬ ‫اس��تیصالی به من این حرف ها را گفت که روی‬ ‫روحیه من تا به حال اثر گذاشته است‪ ،‬بنابراین‬ ‫دولت باید از این افراد حمایت کند‪.‬‬ ‫این حمایت را می توان در قالب یارانه نقدی‬ ‫یا توزی��ع کاال انجام داد یا اینکه با واردات بازار‬ ‫را متع��ادل نگه داش��ت‪ ،‬کاری که اکنون انجام‬ ‫می ش��ود به ط��ور مث��ال واردات برن��ج فراوان‬ ‫انجام شده و اکنون نرخ ان مناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمایلی به گرفتن شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی نداشتیم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ایا انتقال ش��رکت بازرگانی به این‬ ‫وزارتخانه پیش��نهاد شما بود‪ ،‬گفت‪ :‬گرفتن این‬ ‫شرکت پیش��نهاد ما نبود و ما تمایلی برای این‬ ‫موضوع نداش��تیم هر چن��د در ظاهر همه فکر‬ ‫می کنند این را ما خواس��تیم‪ ،‬ایرادی که مطرح‬ ‫ب��ود اینکه ی��ک کار را به دو نف��ر داده بودند و‬ ‫همین امر باعث به وجود امدن ناهماهنگی شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫من در نشس��ت به طو رسمی گفتم همه این‬ ‫روند را انجام بدهید وزارت جهادکش��اورزی یا‬ ‫وزارت بازرگانی تش��کیل بدهید یا بدهید به ما‪،‬‬ ‫اما مدیریت باید در اختیار یک گروه باشد زمان‬ ‫ادغ��ام وزارت صنعت با بازرگانی این ش��رکت‬ ‫نخس��ت در اختیار وزارت صنعت بود‪ ،‬س��پس‬ ‫جدا ش��ده و به وزارت جهادکش��اورزی منتقل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی ‪ ۱۰‬س�اله دفاتر‪ ،‬غیرقانونی‬ ‫است‬ ‫وی درباره بررس��ی ‪ ۱۰‬س��اله دفاتر ازسوی‬ ‫تامی��ن اجتماعی یا گرفتن مالی��ات به هر نرخ‬ ‫از تولیدکنندگان گفت‪ :‬بررسی ‪ ۱۰‬ساله دفاتر‪،‬‬ ‫غیرقانونی اس��ت و هر جا گزارش ش��ود‪ ،‬قابل‬ ‫پیگرد اس��ت و شخصا این مس��ئله را پیگیری‬ ‫می کن��م‪ .‬ما پس از نشس��ت هایی ک��ه با اتاق‬ ‫بازرگان��ی داش��تیم توافق کردیم تا یک س��ال‬ ‫دفاتر بررسی شود و این توافق قانونی شد‪.‬‬ ‫درباره مالیات نیز یک سری مصوبات حمایتی‬ ‫از بخش های گوناگون گرفتیم که از روند تولید‬ ‫حمایت ش��ود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬از س��تاد تسهیل‪،‬‬ ‫پیش��نهادی به نشست ش��ورای عالی سران قوا‬ ‫فرستادیم و انجا نیز ماده ‪ ۱۶۷‬قانون مالیات ها‬ ‫را اص�لاح کردند و مهلت پرداخت را از ‪ ۳‬به ‪۵‬‬ ‫س��ال افزایش دادند یا به همین س��تاد اختیار‬ ‫دادن��د که درب��اره معوقه های بانک ه��ا‪ ،‬بیمه و‬ ‫مالیات انجایی که تش��خیص دهن��د بدهی ها‬ ‫اس��تمهال ش��وند و هم��ه نیز ملزم ب��ه اجرای‬ ‫ان هس��تند ک��ه این مصوبه از تیر ابالغ ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار قابل قبول نیست‬ ‫رحمانی درباره شکس��ت انحص��ار در واردات‬ ‫گفت‪ :‬انحصار به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت‪،‬‬ ‫اینک��ه تامین کاالی��ی محدود به ف��رد یا افراد‬ ‫خاص شود خود نوعی رانت را نشان می دهد‪.‬‬ ‫درباره قطعات پرتیراژ خودرو دستور دادم که‬ ‫هیچ قطعه ای ازس��وی یک نفر تامین نش��ود و‬ ‫چن��د واردکننده در این زمینه فعالیت داش��ته‬ ‫باش��ند ک��ه در بح��ث تعیی��ن ن��رخ و تامین‪،‬‬ ‫انحصاری به وجود نیاید‪.‬‬ ‫در ماه های اینده سیاس��ت ما این اس��ت که‬ ‫انحصار شکسته شود البته در برخی حوزه ها ما‬ ‫وارث هستیم و نمی شود یک شبه ان را درست‬ ‫کرد اما در اینده نزدیک به زودی این اتفاق رخ‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از شرکت های دانش بنیان‬ ‫برای نظارت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این‬ ‫پرسش که برنامه شما برای اینکه برخی اصناف‬ ‫و توزیع کننده ها کاالها را با نرخ دلبخواه عرضه‬ ‫نکنند چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از چند جنبه باید به این‬ ‫موضوع پرداخت؛ نخست اینکه فرایندها را باید‬ ‫اصالح کرد که ما ان را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫با وجود فناوری های جدید و امکانات ای تی‬ ‫به راحت��ی می توان نظ��ارت را انج��ام داد ما با‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان صحبت کردیم که به‬ ‫ما کمک ک��رده و ایده های جدی��د برای بحث‬ ‫نظارت به ما ارائه کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بحث‬ ‫فرایند س��امانه جامع تج��ارت و انبار فروش را‬ ‫اغاز کردیم اگر این س��امانه تکمیل شود مانند‬ ‫محصوالت پتروش��یمی که ان را با یک برنامه‬ ‫کنترل کردیم و به زودی تکمیل می شود‪ ،‬دیگر‬ ‫امکان تخلف وجود ندارد‪.‬‬ ‫چون هم��ه اطالعات موجود اس��ت از تعداد‬ ‫کارگر ت��ا جی پی اس روی ماش��ین های حمل‬ ‫بار‪ ،‬که مش��خص می کند بار کجا می رود‪ .‬البته‬ ‫به تازگی نیز سامانه نرخ انالین ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساسی را اجرایی کردیم‪ .‬مرحله پایانی نظارت‬ ‫فیزیکی و بازرسی اس��ت براساس گزارشی که‬ ‫اق��ای تابش (رئیس س��ازمان حمای��ت) دادند‬ ‫در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال بیش از ‪ ۴۰۰‬درصد‬ ‫افزایش پرونده داش��تیم که انها را به تعزیرات‬ ‫فرس��تادیم‪ .‬اتحادیه ه��ا مش��کالت دارند‪ ،‬باید‬ ‫ب��ه انها مناب��ع می دادند که ندادند و از س��وی‬ ‫دیگر باید به عرضه توجه داش��ته باشیم ضمن‬ ‫انک��ه از ظرفی��ت تعاونی ها نیز باید اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت‪:‬‬ ‫به گفت��ه مدیرکل دفتر اس��یا و اقیانوس��یه‬ ‫سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬قاچاق کاال باعث شده‬ ‫امار تجارت رسمی کش��ور با انچه واقعا اتفاق‬ ‫می افتد فاصله زیادی داش��ته باش��د‪ .‬خیلی ها‬ ‫معتقد هستند تجارت متقابل ایران و پاکستان‬ ‫اکن��ون بیش��تر از ‪ ۵‬میلی��ارد دالر اس��ت اما‬ ‫در اماره��ای رس��می ای��ن رق��م را نمی توان‬ ‫دید‪.‬‬ ‫صادرات هر کشوری در تیررس ترین نقطه ای‬ ‫اس��ت که تحریم ها می تواند ان را نشانه بگیرد‬ ‫که ترکش های این موضوع بدون شک به سراغ‬ ‫تولید ان کشور خواهد رفت‪.‬‬ ‫به همین منظور در سالی که «رونق تولید»‬ ‫نام گذاری شده‪ ،‬صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫به عالوه دو کشور چین و هند‪ ،‬اولویت نخست‬ ‫برنامه ری��زی صادرات��ی کش��ور تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۵‬کش��ور ترکی��ه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬هن��د‪ ،‬چین‬ ‫و افغانس��تان جزو کش��ورهای حوزه اس��یا و‬ ‫اقیانوسیه تقسیم بندی شده اند‪.‬‬ ‫ایرن��ا ب��رای ارزیاب��ی وضعی��ت تج��ارت با‬ ‫ای��ن کش��ورها و برنامه ه��ای در دس��ت اجرا‬ ‫ب��رای افزای��ش حجم تجارت خارجی کش��ور‪،‬‬ ‫گفت وگویی با س��یدرضا سید اقازاده‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر اس��یا و اقیانوس��یه س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت انجام داده که مش��روح ان را در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تحریم ه�ا موض�وع جدیدی نیس�ت با‬ ‫توجه ب�ه اینکه ه�م پیش تر تجرب�ه ان را‬ ‫داشته ایم و هم بیش از یک سال از به وجود‬ ‫ام�دن ان می گ�ذرد؛ در ای�ن م�دت برای‬ ‫افزایش تجارت با کشورهای حوزه شما چه‬ ‫اقدام های�ی انجام ش�ده و تاثی�رات ان چه‬ ‫بوده است؟‬ ‫سال جاری برای کاهش اثار منفی تحریم بر‬ ‫کشورهای همسایه تمرکز کرده ایم که می توان‬ ‫ن نگریست‪.‬‬ ‫به عنوان فرصت به ا ‬ ‫پیش ت��ر عم��ده تمرک��ز ما ب��ه تج��ارت با‬ ‫کش��ورهای دوردس��ت بود‪ ،‬اما امروز توجه مان‬ ‫به کشورهای همسایه بیشتر شده است؛ یعنی‬ ‫کش��ورهایی که به دلیل ارتباط خاکی‪ ،‬امکانات‬ ‫تجاری در اختیار ما قرار می دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن م��دت برنامه ه��ای مش��خصی را‬ ‫برای افزایش تبادالت با کش��ورهای همس��ایه‬ ‫تنظی��م و همکاری های م��ان را س��اماندهی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫قاچاق‪ ،‬مانع افزایش امار تجارت با کشورهای همسایه است‬ ‫€ €برای افزایش تجارت با کشور پاکستان‬ ‫چه اقدام هایی انجام شده است؟‬ ‫در ای��ن دوره کوت��اه‪ ،‬یک هی��ات بلند پایه‬ ‫پاکستانی از ایران بازدید کرده اند و به دنبال ان‬ ‫یک هیات به ریاس��ت وزیر صنعت به پاکستان‬ ‫اعزام کردیم‪.‬‬ ‫هش��تمین نشست کارگروه مشترک تجاری‬ ‫بین دو کش��ور برگزار شد و نهمین نشست نیز‬ ‫به زودی برگزار می شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬موضوع‬ ‫تجارت ازاد با این کش��ور را پیگیری کرده ایم‪.‬‬ ‫این رفت و امدها زمینه س��از توسعه مناسبات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنین زمینه های تهاتر بین کش��ورهای‬ ‫همس��ایه هدف را شناس��ایی و با انها مذاکره‬ ‫می کنی��م‪ .‬در ش��رایطی که تب��ادالت مالی با‬ ‫مش��کل روبه رو اس��ت‪ ،‬این موضوع می تواند به‬ ‫حل مشکالت کمک کند‪.‬‬ ‫€ €موضوع تجارت ازاد مس�ئله و خواسته‬ ‫جدی�دی نیس�ت و پی�ش از تحریم ه�ا هم‬ ‫فعاالن اقتص�ادی تعرفه ه�ا را مانعی جدی‬ ‫در برابر تجارت می دانس�تند‪ .‬باید با تحریم‬ ‫روبه رو ش�ویم ک�ه به فکر حل این مس�ائل‬ ‫بیفتی�م؟ و س�وال دوم اینکه سال هاس�ت‬ ‫درب�اره تج�ارت ازاد‪ ،‬وع�ده داده ش�ده و‬ ‫مذاکرات انجام ش�ده‪ ،‬ایا زمانی برای تحقق‬ ‫این وعده پیش بینی و تعیین شده است؟‬ ‫بله تجارت ازاد پدیده جدیدی نیست‪ ،‬اما در‬ ‫ارتباط ما با پاکس��تان می تواند پدیده ای جدید‬ ‫به ش��مار می رود چون پیش تر نبود و به تازگی‬ ‫پیگی��ری ان را اغاز کرده ایم‪ ،‬دو طرف هم این‬ ‫اراده را دارند که زودتر کار نهایی شود‪.‬‬ ‫اینکه ما هش��تمین اجالس را برگزار کردیم‬ ‫و نهمی��ن را هم با فاصل��ه کوتاهی می خواهیم‬ ‫برگزار کنیم‪ ،‬در ش��رایط عادی احتمال داشت‬ ‫زمان بس��یار بیش��تری را به این کار اختصاص‬ ‫دهی��م اما اکنون این اتفاق ها به س��رعت انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫می خواهی��م توافق های اجالس هش��تم را تا‬ ‫اج�لاس بعدی نهایی کنیم و مش��کالت کار را‬ ‫برشمرده و برای رفع انها راه حل ارائه دهیم‪.‬‬ ‫€ €وضعیت تجارت با کشور ترکیه چگونه‬ ‫است؟‬ ‫بیست وهفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی‬ ‫را برگزار کرده ایم و در انجا مباحث گسترده ای‬ ‫مطرح ش��د در این زمینه ک��ه چگونه می توان‬ ‫در ش��رایط حاضر تج��ارت دو طرف را افزایش‬ ‫زمینه های تهاتر بین کشورهای همسایه هدف‬ ‫را شناس��ایی و ب��ا انه��ا مذاک��ره می کنی��م‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که تب��ادالت مالی با مش��کل روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬این موضوع می تواند به حل مش��کالت‬ ‫کمک کند‬ ‫داد‪ .‬یک��ی از موضوع های اصلی این اس��ت که‬ ‫اگر می ش��ود کاالیی را از کشور همسایه تامین‬ ‫کرد‪ ،‬ان را از همان کش��ورها وارد یا کاال را به‬ ‫همان کش��ورها صادر کنی��م‪ .‬یکی از مباحث‬ ‫با ترکیه موافقتنامه تجارت ترجیحی است که‬ ‫اکنون اجرایی ش��ده‪ .‬س��عی می کنیم از طریق‬ ‫اصالح فهرس��ت های کاالیی‪ ،‬از این موافقتنامه‬ ‫برای صادرات کاالهای مزیت دار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ € موضوع جذب س�رمایه گذار خارجی‬ ‫در این برنامه ها لحاظ شده است؟‬ ‫برنامه های م��ا به طور عمده در حوزه تجاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور قط��ع این کاالها ب��رای تولید و‬ ‫تن��وع صادراتی نیاز به س��رمایه گذاری دارند و‬ ‫همی��ن دیدارها یکی از پایه ه��ای اصلی تبادل‬ ‫اطالع��ات و دعوت از س��رمایه گذاران اس��ت‪.‬‬ ‫وظیف��ه اصلی ج��ذب س��رمایه گذاری برعهده‬ ‫سازمان سرمایه گذاری خارجی است که با انجا‬ ‫همکاری داریم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در کیش قرار‬ ‫است نمایشگاه س��رمایه گذاری برگزار شود که‬ ‫از ما هم دعوت شده انجا با هیات های خارجی‬ ‫مالقات داشته و نیازهای سرمایه گذاری مان را‬ ‫با انها در میان بگذاریم‪.‬‬ ‫€ €این برنامه ریزی ها ب�رای زمان تحریم‬ ‫انج�ام می ش�ود‪ ،‬اما تنها نگران�ی من این‬ ‫اس�ت که وقتی این دیدارها و گفت وگوها‬ ‫نتیج�ه بدهد تحریم ها برداش�ته ش�ده و‬ ‫کش�ور به حالت عادی بازگش�ته اس�ت‪.‬‬ ‫هدف گذاری زمانی ب�رای اجرای توافق ها‬ ‫در نظر گرفته اید؟‬ ‫انچه اینجا گفته می شود در چارچوبی است‬ ‫که رس��انه ای ش��دن ان مشکل س��از نیست و‬ ‫نمی توان همه مس��ائل را رسانه ‪‎‬ای کرد‪ .‬انتظار‬ ‫نداشته باش��یم این تعامالت اش��کار و شفاف‬ ‫جلوی چش��م باش��د که اگر اینطور بود‪ ،‬تمام‬ ‫راه ها بس��ته می شد‪ .‬در ش��رایط سختی قرار‬ ‫داری��م و در این ش��رایط س��خت از هر ابزاری‬ ‫برای توس��عه ارتباط��ات و معرف��ی فرصت ها‬ ‫باید اس��تفاده شود‪ .‬س��عی می کنیم مناسبات‬ ‫را بیش��تر ک��رده و روی کش��ورهای ه��دف‬ ‫تمرکز کنیم‪ .‬در زمین��ه روابط تجاری با چین‬ ‫برنامه ‪ ۲۵‬س��اله ای تعریف کرده ایم‪ .‬دیدارها و‬ ‫مالقات ها به ما کمک می کند که با این کش��ور‬ ‫روابط خود را تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫€ € گفته می ش�ود محدودیت های داخلی‬ ‫ای�ران باع�ث کاه�ش حجم تج�ارت این‬ ‫کشور با چین شده است‪.‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬از زمانی که ممنوعیت ه��ای وارداتی از‬ ‫سوی ایران اعمال شده‪ ،‬صادرات چین به ایران‬ ‫هر ماه با کاهش روبه رو بوده اس��ت‪ .‬باید توجه‬ ‫کرد این سیاست ها به دلیل ضرورت های کشور‬ ‫به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫€ € یعن�ی همزمان می ت�وان برنامه ریزی‬ ‫ک�رد ک�ه حج�م تج�ارت ب�ا کش�ورهای‬ ‫همسایه را افزایش دهیم‪ ،‬اما سیاست های‬ ‫داخلی به گونه ای باش�د که م�ا را از هدف‬ ‫اصلی دور کند؟‬ ‫ب��ه هرح��ال در ش��رایط تحری��م ب��ا موانع‬ ‫تولیدروبه رو هس��تیم‪ ،‬داده ها ب��ه اندازه کافی‬ ‫نیس��ت و انه��ا را باید به جاهای��ی که اولویت‬ ‫بیش��تری دارند اختصاص داد‪ ،‬منابع مالی نیز‬ ‫وضعیت مش��ابهی دارند؛ بنابراین اینکه انتظار‬ ‫داشته باشیم در شرایط تحریم صادرات مان روند‬ ‫رو به رشد داشته باشد شاید انتظار غیرمعقولی‬ ‫نباش��د اما رس��یدن به ان تالش مضاعفی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬در این مدت هم صادرات از نظر حجمی‬ ‫رش��د داش��ته اما با کاهش ارزش رو به رو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی اگر می خواهی��م به روند‬ ‫ص��ادرات توجه کنیم نبای��د ارزش صادرات را‬ ‫مالک قرار دهیم و از نظر وزنی باید به ان نگاه‬ ‫کنی��م؛ بنابراین از نظر وزن��ی می توانیم انتظار‬ ‫رشد صادرات را در س��ال جاری داشته باشیم‬ ‫ام��ا به لحاظ ارزش��ی به دلیل ش��رایط تحریم‬ ‫ممکن است این امر محقق نشود‪.‬‬ ‫€ € درباره س�ایر کشورها چه برنامه هایی‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫با کشورها توافق ها‪ ،‬تبادالت پولی هم داریم‪،‬‬ ‫مثل اینکه کاالها به ارزهای محلی مبادله شوند‪.‬‬ ‫اکن��ون با ترکیه با ارز محلی انجام می دهیم‪ .‬با‬ ‫هند هم تب��ادل به روپیه انج��ام می دهیم که‬ ‫فعال یکجانبه اس��ت و ب��رای خریدهای مان از‬ ‫هند از روپیه استفاده می کنیم‪ .‬برای صادرات‬ ‫هم پیش��نهادهایی داده ایم که صادرکنندگان‬ ‫بتوانند از ارز محلی استفاده کنند‪ .‬این موضوع‬ ‫برای سایر کشورها مانند چین هم مطرح شده‬ ‫اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫€ €ه�ر از گاه�ی مس�ئوالن کش�ورهای‬ ‫همس�ایه اعلام می کنن�د ک�ه تاب�ع‬ ‫تحریم ه�ای امریکا علیه ایران نیس�تند‪.‬‬ ‫ایا این موض�وع در مذاکرات و توافق های‬ ‫دو طرف و در نهایت در اجرای توافق های‬ ‫مشهود اس�ت یا فقط در حد ش�عار باقی‬ ‫می ماند؟‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش سخت اس��ت‪ .‬اینکه‬ ‫می گوین��د از تحریم ه��ا پی��روی نمی کنیم‪ ،‬به‬ ‫این معنی است که می خواهند تعامل بیشتری‬ ‫با ما داش��ته باش��ند‪ .‬س��رانجام انها پای میز‬ ‫مذاکره می نش��ینند و راه های گوناگون افزایش‬ ‫تبادالت را بررسی می کنند‪ .‬کشورهایی مانند‬ ‫پاکس��تان و ترکیه که این ح��رف را می زنند‪،‬‬ ‫راه های ایج��اد تعامالت و س��ازکارهای منجر‬ ‫ب��ه افزای��ش تعام�لات را نبس��ته اند و طرف‬ ‫گفت وگوی ما هس��تند‪ .‬وضعیت انها متفاوت‬ ‫است با کش��ورهایی که اصال حاضر نیستند با‬ ‫ما تعامل داشته باشند و راه های مذاکره را هم‬ ‫بس��ته اند اما با کشورهای همسایه مانند ترکیه‬ ‫و پاکستان در حوزه های گوناگون بسیار مراوده‬ ‫و تعامل داش��ته و این امکان را داریم پای میز‬ ‫مشترک بنش��ینیم و راهکار مشترک به دست‬ ‫اوریم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشکالت فعاالن اقتصادی این‬ ‫اس��ت که با وجود اعالم حمایت مسئوالن ان‬ ‫کشور از تجارت با ایران و فراهم کردن سازکارها‪،‬‬ ‫برخی شرکت های به طور عمده خصوصی بسیار‬ ‫در کشور چین‪ ،‬از توافقنامه ها پیروی نمی کنند‬ ‫چراک��ه مناف��ع انها ب��ا منافع امری��کا در هم‬ ‫تنیده و ممکن اس��ت از تجارت با ایران اسیب‬ ‫ببینند‪ .‬قبول دارم؛ برخی شرکت ها در بورس‬ ‫امریکا فهرست ش��ده و حاضر نیستند به هیچ‬ ‫عنوان با ما همکاری رس��می داشته باشند اما‬ ‫برای چین نیز از نظر سیاس��ی راه بسته نشده‬ ‫و دو ط��رف دنبال ایجاد راهکاری برای افزایش‬ ‫تجارت هس��تند‪ .‬به هرح��ال‪ ،‬همین مجموعه‬ ‫تعام�لات و همکاری ها بوده که ما توانس��تیم‬ ‫تاکن��ون در ای��ن تحریم ه��ا که ش��دیدترین‬ ‫تحریم ه��ای تاریخ بش��ریت علیه یک کش��ور‬ ‫هستند‪ ،‬سرپا بمانیم و نرخ ارز را تثبیت کنیم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اقدام هایی که انجام ش�ده‪،‬‬ ‫پیش بینی شما از میزان صادرات غیرنفتی‬ ‫ب�ه کش�ورهای حوزه ت�ان در س�ال ‪۹۸‬‬ ‫چیست؟‬ ‫س��خت ترین پرسش این است‪ .‬نمی شود رقم‬ ‫دقیقی اعالم کرد و همه ارقام براوردی اس��ت‬ ‫که براساس فرضیه ها گفته می شود‪ .‬با این حال‬ ‫فکر می کنم در نیمه دوم امس��ال از نظر وزنی‪،‬‬ ‫رشد صادرات را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اما از نظر ارزش��ی با توجه به اینکه نرخ پایه‬ ‫کاالها را در م��وارد زیادی کاهش داده ایم‪ ،‬اگر‬ ‫به رش��د ‪ ۱۰‬درصدی در صادرات هم برس��یم‬ ‫شاید رشد خوبی باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫اولویت با پخت نان «ساده» است‬ ‫نرخ گذاری جدید‪ ،‬ازادپزها را هم نظام مند کرد‬ ‫‹ ‹نرخ جدید نان در پایتخت‬ ‫ب��ا ای��ن روند‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار اس��تان ته��ران برای‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ن��ان در مناط��ق گوناگ��ون پایتخت‪،‬‬ ‫نرخ ه��ای مبتن��ی بر ارد ازاد و یاران��ه ای را تصویب و ابالغ‬ ‫ک��رد‪ .‬نرخ های اعالمی ویژه اس��تان تهران بوده و نرخ انواع‬ ‫نان برای شهرستان های استان و استان ها ازسوی کارگروه‬ ‫س��اماندهی گندم‪ ،‬ارد و نان تعیین و از س��وی استانداران‬ ‫ابالغ می ش��ود‪ .‬به گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫یداهلل صادقی‪ ،‬در نشس��ت س��تاد تنظیم بازار استان تهران‬ ‫‪ ۲‬مه��ر نرخ جدید انواع نان در نانوایی های ازادپز و یارانه پز‬ ‫پایتخ��ت را اع�لام ک��رد و گفت‪ :‬این نرخ ها از ‪1‬مهر س��ال‬ ‫جاری به نانوایی ها ارس��ال و اعمال ش��ده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ن��ان ه��م «سفارش��ی» و غی��ر سفارش��ی دارد‪ .‬اگرچه‬ ‫تعریف های متفاوتی از نان سفارش��ی ارائه می ش��ود اما بر‬ ‫مبنای انچه اکنون بین مشتریان و نانوایی ها رایج است‪ ،‬در‬ ‫برخی موارد مشتریان خواستار خرید نان سنگک یا بربری‬ ‫با افزودن کنجد و سبوس یا سبزیجات هستند؛ درخواستی‬ ‫که منشا اصلی عرضه چندنرخی نان ازادپز شده بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تثبیت نرخ نان در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫زمینه تشدید تخلف ها و عرضه چندنرخی انواع نان سنتی‪،‬‬ ‫به وی��ژه در نانوایی های ازادپز را در مناطق گوناگون تهران‬ ‫ایج��اد کرد‪ .‬گش��تی در بازار نانوایی ها حاکی از ان اس��ت‬ ‫ک��ه به دنب��ال گالیه های مردم و مس��ئوالن از افت کیفیت‬ ‫و عرض��ه چندنرخی نان‪ ،‬در برخی از مناطق پایتخت تنور‬ ‫انواع نان سفارش��ی داغ تر ش��ده اس��ت‪ .‬تا انجا که برخی‬ ‫نانوایی ه��ای ازادپ��ز که نان در واحده��ای صنفی انها نرخ‬ ‫مش��خصی نداش��ته و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاس��ت‪،‬‬ ‫نان س��نگک را با افزودن انواع مغزها و س��بزی ها با نر خ ‪ ۷‬تا‬ ‫حتی ‪۱۰‬هزار تومان نیز به فروش می رس��انند‪ .‬این روند تا‬ ‫همی��ن چند روز پیش ادامه داش��ت تا اینکه با تعیین نرخ‬ ‫انواع نان یارانه ای و نیمه یارانه ای (ازادپز) در کارگروه گندم‪،‬‬ ‫ارد و نان اس��تان تهران‪ ،‬مقرر ش��د نرخ انواع نان سفارشی‬ ‫نیز کش��ف و به نانوایان ابالغ شود‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬چندی‬ ‫پی��ش رئیس اتاق اصناف ته��ران از تعیین نرخ حداکثری‬ ‫برای نان های سفارش��ی س��نگک و بربری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بر اساس ابالغ استانداری تهران‪ ،‬نان بربری سفارشی با ارد‬ ‫ازاد ‪۲‬ه��زار تومان و نان س��نگک ب��ا ارد ازاد و دورو کنجد‬ ‫‪۳‬هزار تومان است‪ .‬همچنین نان سنگک با ارد یارانه ای به‬ ‫صورت ی��ک رو کنجد یک هزار و ‪۷۰۰‬تومان و دورو کنجد‬ ‫‪۲‬هزار تومان تعیین شده است‪ .‬هرچند قاسم نوده فراهانی‬ ‫ضمن انتقاد نسبت به عرضه نان سفارشی به صورت اجبار‬ ‫به مش��تریان تاکید دارد ک��ه نانوایان اجازه فروش اجباری‬ ‫نان به مصرف کنندگان را ندارند و نان سفارش��ی فقط باید‬ ‫به خواست مشتری ارائه شود‪.‬‬ ‫در واحدهای نانوایی‪ ،‬باید اولویت عرضه با نان موردنظر قاطبه مردم‬ ‫باش��د؛ یعنی پخت نان سنگک س��اده نسبت به نان سنگک کنجدی در‬ ‫اولویت قرار دارد‬ ‫در بخ��ش نانوایی های یارانه پز‪ ،‬بربری با ارد ‪۸۳۰‬تومانی به‬ ‫نرخ یک هزار تومان‪ ،‬س��نگک با ارد ‪۸۱۵‬تومانی یک هزار و‬ ‫‪۲۰۰‬توم��ان‪ ،‬تافتون با ارد ‪۸۲۰‬تومانی ‪۵۵۰‬تومان و لواش‬ ‫با ارد ‪۸۲۰‬تومانی به نرخ ‪۳۰۰‬تومان عرضه می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬باید وزن چانه برای بربری ‪۵۱۰‬گرم‪ ،‬س��نگک‬ ‫‪۵۶۰‬گ��رم‪ ،‬تافت��ون ‪ ۲۳۰‬و لواش ‪۱۴۰‬گرم باش��د‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه این قیمت ها برای س��اماندهی نرخ نان اس��ت چون‬ ‫نانوایان در س��ال های گذش��ته با کم کردن وزن چانه یا با‬ ‫عن��وان افزودنی ها نرخ نان را تغیی��ر داده اند؛ گفت‪ :‬دولت‬ ‫مجوز افزایش نرخ نان را برای استان ها در اختیار استانداران‬ ‫قرار داده اما برای پایتخت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادپزها هم نظام مند شدند‬ ‫ب��ه گزارش اقتص��اد انالین‪ ،‬س��یدجواد احمدی‪ ،‬معاون‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نیز با‬ ‫بی��ان اینکه همزمان با اصالح نرخ ن��ان در تهران‪ ،‬نرخ نان‬ ‫ازادپزها نیز نظامند شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ثبات نرخ نان از سال‬ ‫‪ ،۹۳‬نوع��ی بی نظمی در وضعیت نانوایی ها و تولید و عرضه‬ ‫ن��ان به وجود اورد که بر اس��اس ان‪ ،‬ع�لاوه بر اینکه مردم‬ ‫از چندگانگ��ی ن��رخ در نانوایی ها معت��رض بودند و متضرر‬ ‫می ش��دند‪ ،‬هر نانوایی یک وضعیت خ��اص را برای تعیین‬ ‫نرخ خود لحاظ می کرد‪ .‬به گونه ای که نرخ نان‪ ،‬متناس��ب با‬ ‫نرخ منطقه محل عرضه تعیین می ش��د و درنهایت‪ ،‬امکان‬ ‫عض��و ش��ورای مل��ی زیتون ضم��ن انتق��اد از کیفی��ت پایین‬ ‫روغ��ن زیتون ه��ای وارداتی گفت‪ :‬واردکنن��دگان این کاال ‪۳‬برابر‬ ‫س��ود می کنند‪ .‬علی ف�لاح در گفت وگو با مه��ر‪ ،‬از واردات روغن‬ ‫زیتون های بی کیفیت به کشور انتقاد کرد و گفت‪ :‬متاسفانه حجم‬ ‫زی��ادی از روغ��ن زیتون های وارداتی بی کیفیت هس��تند و گاهی‬ ‫مصرف صنعتی دارن��د تا مصرف خوراکی‪ .‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ایران با اش��اره به اینکه بعضی از ای��ن روغن ها از‬ ‫مجاری قانونی وارد کشور می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه نظارت دقیق‬ ‫و درس��تی بر این اقالم وارداتی انجام نمی شود‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫ش��ورای ملی زیتون ایران‪ ،‬با اشاره به اینکه واردکنندگان به دنبال‬ ‫نظ��ارت هم بر نرخ نان و عملکرد نانوایی ها وجود نداش��ت‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫اف��زود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬با هدف نظام مند ک��ردن ارائه نان و‬ ‫س��اماندهی وضعیت نانوایی ها‪ ،‬برنامه هایی با تاکید دولت‪،‬‬ ‫از س��وی سازمان حمایت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درنظر گرفته ش��د که گام نخس��ت در جه��ت این فرایند‪،‬‬ ‫اص�لاح نرخ نان ب��ود که با توجه ب��ه هماهنگی های انجام‬ ‫ش��ده با اتحادی��ه نانوایان و تش��کل های مرتب��ط در کنار‬ ‫اس��تانداری ها‪ ،‬فرمانداری ها و وزارت کشور‪ ،‬اصالح نرخ نان‬ ‫انج��ام ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تمام��ی گام هایی که در این‬ ‫فرایند طراحی ش��ده‪ ،‬باید براس��اس برنامه عملیاتی شده‬ ‫پیش بروند تا موضوع نظام مند شدن نرخ نان محقق شود‪.‬‬ ‫قرار اس��ت در گام دوم بعد از اصالح نرخ نان‪ ،‬اعضای صنف‬ ‫نانوایی در تمامی رشته ها ازجمله سنگک‪ ،‬بربری‪ ،‬تافتون و‬ ‫لواش‪ ،‬از سوی مسئوالن اتحادیه ها و اتاق اصناف هماهنگ‬ ‫باشند و یکسان عمل کنند‪.‬‬ ‫احم��دی گام بعدی را اطالع رس��انی عموم��ی در زمینه‬ ‫قیمت ه��ا دانس��ت و گف��ت‪ :‬تابلوهای متحدالش��کلی در‬ ‫نانوایی ها نصب خواهد ش��د که روی ان‪ ،‬وزن چانه‪ ،‬نرخ و‬ ‫نوع نان قابل عرضه اعم از س��اده و کنجدی و ش��ماره تلفن‬ ‫رسیدگی به شکایت ها درج شده است‪ .‬بنابراین شهروندان‬ ‫در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند با شماره تلفن‬ ‫‪ ۱۲۴‬اتحادیه نانوایان و ‪۱۹۰‬س��تاد خبری سازمان حمایت‬ ‫و س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت که البت��ه متمرکز بر‬ ‫روغن زیتون های وارداتی مصرف صنعتی دارد‬ ‫سود و منفعت خود هستند‪ ،‬گفت‪ :‬انها روغن زیتون را کیلویی ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪۲۰‬هزارتومان خریداری و کیلویی ‪ ۴۵‬تا ‪۵۰‬هزارتومان به مردم‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬رئیس انجمن زیتون اس��تان قزوین‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫اینکه سال گذشته در دولت تصویب شد که روغن زیتون به عنوان‬ ‫کاالی اساسی با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی وارد شود‪ ،‬افزود‪ :‬با پیگیری های‬ ‫ش��ورای ملی زیتون ای��ران و انجمن های زیتون اس��تان قزوین و‬ ‫زنجان و همکاری وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬خوشبختانه این مصوبه‬ ‫لغو و بنا شد واردات این کاال با ارز نیمایی انجام شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫م��ا معتقدیم‪ ،‬دولت بای��د واردات روغن زیتون را محدود و ممنوع‬ ‫کند؛ چراکه تولید ان در کشور رو به افزایش است‪ .‬فالح ادامه داد‪:‬‬ ‫مباحث بهداش��تی و کیفی نان اس��ت‪ ،‬تماس بگیرند‪ .‬این‬ ‫مق��ام مس��ئول در س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در گام بعدی‪ ،‬نظارت بر‬ ‫حسن اجرای این نرخنامه در دستورکار است؛ به گونه ای که‬ ‫نهادهای نظارتی همچون اتحادیه ها‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬سازمان‬ ‫حمای��ت و تعزیرات حکومتی‪ ،‬کار نظارت بر نرخ و کیفیت‬ ‫ن��ان را انج��ام خواهند داد‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬نظارت های ما‬ ‫به عنوان س��ازمان حمایت و س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بعد از اینکه تابلوهای نرخنامه در تمام نانوایی ها‬ ‫نصب ش��د‪ ،‬به صورت مداوم و متمرکز انجام خواهد ش��د و‬ ‫برای اینکه مطمئن ش��ویم که این نرخ ها اعمال می ش��ود‪،‬‬ ‫گش��ت های مش��ترکی را برنامه ریزی کرده ایم تا به تمامی‬ ‫واحده��ای نانوایی اعم از دولتی و ازادپز سرکش��ی کرده و‬ ‫همراه با ماموران بهداشت‪ ،‬سازمان تعزیرات و تعزیرات ارد‬ ‫و نان‪ ،‬بازرس��ی های متمرکزی را انج��ام دهیم تا در جایی‬ ‫ک��ه نرخ مالک عمل قرار نمی گی��رد‪ ،‬برخورد جدی انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬وی همچنین درباره نرخ نان در نانوایی های ازادپز‬ ‫گفت‪ :‬نرخ انواع نان در نانوایی های ازادپز مش��خص است و‬ ‫ازادپزها حق ندارند که نان را به هر قیمتی ارائه دهند‪ .‬البته‬ ‫بای��د توج��ه کرد که در ارد تحویلی ب��ه ازادپزها هم به هر‬ ‫حال یارانه های پنهانی وجود دارد‪ .‬بنابراین ازادپزها مکلف‬ ‫هس��تند که از این نرخ مشخص پیروی کنند‪ ،‬بنابراین نرخ‬ ‫نان در نانوایی های ازادپز معقول شده و در بسیاری از موارد‬ ‫کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬نکته اصلی این اس��ت ک��ه در واحدهای‬ ‫نانوای��ی‪ ،‬بای��د اولویت عرضه با ن��ان موردنظر قاطبه مردم‬ ‫باش��د؛ یعنی پخت نان سنگک ساده نسبت به نان سنگک‬ ‫کنج��دی در اولوی��ت قرار داردو پخت ن��ان کنجدی یا نان‬ ‫س��بزیجات در اولوی��ت بع��د از متقاضیان نان س��اده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫یداهلل صادقی‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬هزار تومانی‬ ‫نرخ گوشت قرمز‬ ‫‹ ‹نصب بنر در معرض دید عموم‬ ‫به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران‪ ،‬محمد امامی‬ ‫امین‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز‬ ‫از ال��زام نانوایان ب��ه نصب بنر نرخ نان در مغازه های نانوایی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور جدول‬ ‫نرخ انواع نان س��نتی از س��وی استانداری تهران به سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ابالغ شده است‪ .‬نرخ انواع‬ ‫ن��ان و وزن چانه ه��ا و ارد مش��خص اس��ت و در مدت یک‬ ‫هفت��ه هم��ه نانوایی ها باید بنر نرخ نان و وزن چانه ها و نرخ‬ ‫افزودنی های درخواس��تی مشتریان خود را در مکانی قابل‬ ‫دی��د ب��رای مردم نصب کنند‪ .‬وی در ادام��ه تاکید کرد که‬ ‫فرمانداری ها نیز باید نسبت به تشکیل نشست شورای ارد‬ ‫و نان در شهرستان موردنظر اقدام کنند‪.‬‬ ‫سال گذشته بیش از ‪۷‬هزار تن روغن زیتون در کشور تولید شد که‬ ‫شاهد حدود ‪۴۸‬درصد رشد نسبت به سال ‪ ۹۶‬بودیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه امسال نیز برنامه ریزی های زیادی برای افزایش تولید انجام‬ ‫ش��ده و از تولیدکنندگان خواس��ته ایم اقدام به برداشت زودهنگام‬ ‫زیتون برای کنسرو نکنند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود امسال بیش‬ ‫از ‪۱۰‬هزار تن روغن زیتون در کش��ور تولید شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫کش��اورزی و صنایع وابس��ته اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪۴‬هزار تن روغن زیتون وارد ش��د و با تولید داخلی‬ ‫مجموع روغن به حدود ‪۱۱‬هزار تن رس��ید که معتقدیم نیاز بازار‬ ‫داخل نیز بیش از این نبوده اس��ت و پیش بینی می کنیم امسال با‬ ‫س��ازمان دامپزشکی کش��ور از اغاز اجرای‬ ‫طرح ارتقای کیفیت بهداش��تی گوش��ت مرغ‬ ‫به طور همزمان در ‪ ۱۴‬استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی وزارت جه��اد‬ ‫کشاورزی‪ ،‬علیرضا رفیعی پور در حاشیه بازدید‬ ‫از کش��تارگاه به مناسبت روز ملی دامپزشکی‬ ‫درباره تعداد کش��تارگاه های مجهز به خط ‪۲‬‬ ‫تولید اظهار کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۲۲۰‬کش��تارگاه‬ ‫فعال صنعتی طیور کشور با ظرفیت ‪۵۲۰‬هزار‬ ‫قطعه در ساعت‪۵۷ ،‬کشتارگاه به خط ‪ ۲‬تولید‬ ‫اتوماتیک تخلیه امعاء و احشاء مجهز هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ای��ن تعداد ‪۳۸‬کش��تارگاه با‬ ‫ظرفی��ت ‪۱۴۶‬ه��زار قطعه در س��اعت در ‪۱۴‬‬ ‫اس��تان کش��ور وارد مدار تولید رتبه های ‪A‬‬ ‫و ‪ A+‬ش��دند ک��ه ‪۳۳‬واح��د دارای رتبه ‪ A‬و‬ ‫‪۵‬واحد دارای رتبه ‪ A+‬هستند‪.‬‬ ‫رفیعی پ��ور با اش��اره به اس��تان های دارای‬ ‫خط ‪ ۲‬تولید تصری��ح کرد‪ :‬این طرح از امروز‬ ‫در اس��تان های اردبیل‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬اذربایجان غرب��ی‪ ،‬ته��ران‪ ،‬زنجان‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬مازندران‪ ،‬مرکزی‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫ق��م‪ ،‬لرس��تان و س��منان اجرایی می ش��ود‪.‬‬ ‫رفیعی پ��ور گف��ت‪۳۰ :‬درصد ظرفی��ت تولید‬ ‫گوشت مرغ کشور با رتبه های ‪ A‬و ‪ A+‬تولید‬ ‫کیفی می ش��ود که تولیدات این کشتارگاه ها‬ ‫به مقصدهای صادراتی اسیا و اوراسیا خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح ارتقای کیفیت بهداشتی‬ ‫گوش��ت مرغ در جهت حمایت از تولید کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدجواد احمدی‬ ‫محمد امامی امین‬ ‫روند موجود به مرز خودکفایی برس��یم‪ .‬فالح گفت‪ :‬ازاین رو انتظار‬ ‫تولیدکنندگان از دولت و نهادهای اجرایی کش��ور این اس��ت که‬ ‫واردات روغن زیتون خارجی را متوقف کرده و به جای خارج کردن‬ ‫ارز از کشور برای واردات‪ ،‬به فکر تقویت تولید داخل و رونق ان در‬ ‫بازار داخل باش��ند و با باال بردن فناوری تولید‪ ،‬برداشت و فراوری‬ ‫محصوالت زیتون و توس��عه ان در ایران قدمی دیگر در راس��تای‬ ‫نداش��تن وابستگی و اش��تغالزایی بردارند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬البته در‬ ‫این زمینه مکاتبات زیادی از سوی شورای ملی زیتون با نمایندگان‬ ‫مجلس و نهادهای دولتی انجام شده که تاکنون نتیجه ای نداشته‬ ‫است اما همچنان پیگیر هستیم تا به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور عشایر کشور‪ ،‬با اشاره‬ ‫ب��ه کاه��ش ‪۲۰‬ه��زار تومانی متوس��ط نرخ‬ ‫گوشت در کش��ور گفت‪ :‬در تامین نهاده های‬ ‫دامی‪ ،‬مش��کلی وجود ندارد‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫کرمعل��ی قندالی‪ ،‬در نشس��تی خبری که به‬ ‫مناس��بت روز ملی روستا و عشایر برگزار شد‪،‬‬ ‫با اشاره به اینکه در سال ‪ ۹۳‬حدود ‪۱۶۰‬هزار‬ ‫تن گوشت در بخش عشایر تولید شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ام��روز این ع��دد بین ‪ ۱۹۰‬ت��ا ‪ ۱۹۵‬هزار تن‬ ‫است؛ به عبارتی ‪۳۰‬هزار تن افزایش تولید به‬ ‫دلیل اصالح تغذی��ه و نژاد دام ها اتفاق افتاده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬نوسانات نرخ گوشت به دلیل‬ ‫تالطم نرخ ارز و تفاوت نرخ این کاال در کشور‬ ‫و همس��ایگان مان اس��ت‪ .‬البته متوس��ط نرخ‬ ‫الش��ه درحال حاضر به ‪۸۵‬هزار تومان رسیده‬ ‫و نسبت به ابتدای سال ‪۲۰‬هزار تومان کاهش‬ ‫در این زمینه داریم‪ .‬قندالی با اش��اره به اینکه‬ ‫نرخ تمام ش��ده تولید گوش��ت قرم��ز ‪۷۵‬هزار‬ ‫توم��ان اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫دام های زیادی در حال پروار ش��دن اس��ت و‬ ‫چون وضعیت مناطق ییالقی بس��یار مناسب‬ ‫بوده‪ ،‬امسال برخی دام ها برای بار دوم زایمان‬ ‫می کنند ک��ه این مس��ئله تاکنون پیش��ینه‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬بنابراین تمام این موارد باعث‬ ‫می شود نرخ گوشت در بازار متعادل تر شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرای طرح ارتقای‬ ‫کیفیت بهداشتی مرغ‬ ‫در ‪ ۱۴‬استان‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افتتاح نخستین دفتر سمن‬ ‫گردشگری در کاشمر‬ ‫نخستین دفتر سازمان مردم نهاد گردشگری‬ ‫با عن��وان «انجم��ن ی��اداوران می��راث دیار‬ ‫طرثیث» در کاش��مر افتتاح ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬فرماندار کاشمر در این ایین‬ ‫گف��ت‪ :‬باید بحث س��من را در س��طح جامعه‬ ‫تروی��ج کنیم تا اثار و برکات ان به همه مردم‬ ‫برس��د‪ ،‬یعن��ی هر س��منی‪ ،‬جامع�� ه مخاطب‬ ‫خ��ودش را دارد و ای��ن س��من ها هرچقدر به‬ ‫لحاظ فراوانی تعداد بیش��تری داش��ته باشند‬ ‫جامع ه مخاطب بیشتر خواهد شد و امیدواریم‬ ‫روزی برسد که همه مردم جامعه مخاطب یک‬ ‫سمن باشند‪.‬‬ ‫مس��لم س��اقی با بیان اینکه کاشمر دارای‬ ‫جاذبه ه��ای طبیع��ی و زیارتی زیادی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای فعالیت در س��طح استان‪ ،‬زمینه ها‬ ‫و بهانه ه��ای خوب��ی ب��رای فعالی��ت وج��ود‬ ‫دارد‪ ،‬ضم��ن اینکه کار جمع��ی‪ ،‬کاری زیبا و‬ ‫روحیه بخش اس��ت‪ .‬فرماندار اظهار کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫اش��تغال در حوزه گردشگری کم هزینه است‪،‬‬ ‫درصورتی ک��ه در حوزه تولید س��رمایه زیادی‬ ‫الزم اس��ت و نیاز اس��ت ت��ا هم��ه نهاد های‬ ‫شهرس��تان نسبت به این س��ازمان مردم نهاد‪،‬‬ ‫حمای��ت ترجیحی داش��ته باش��ند‪ .‬خدیجه‬ ‫نصرتی‪ ،‬مدی��ر انجمن ی��اداوران میراث دیار‬ ‫طرثیث با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی‬ ‫گردش��گری با عنوان «گردشگری و مشاغل؛‬ ‫اینده ای بهتر برای هم��ه» اظهار کرد‪ :‬اهداف‬ ‫ما ش��امل همه میراث ملموس و ناملموس در‬ ‫منطقه ترش��یز کهن اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫یکی از اهداف س��ازمان این اس��ت که بتوانیم‬ ‫کاشمر را که شهری ترانزیتی و مذهبی است‪،‬‬ ‫از حص��ار و بن بس��ت ب��ودن دربیاوریم و یک‬ ‫شناس��نامه هویتی و برند گردشگری برای ان‬ ‫تعریف کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬هدف دیگر این اس��ت که‬ ‫بتوانیم به درامدزایی و اشتغالزایی این منطقه‬ ‫تاریخ��ی و کهن کمک کنی��م‪ .‬نصرتی بابیان‬ ‫اینک��ه کار گردش��گری در کاش��مر کم انجام‬ ‫ ش��ده و اقامتگاه ها و اژانس ها به چشم رقیب‬ ‫به هم نگاه می کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید در‬ ‫کار گردش��گری به چش��م فرصت به هم نگاه‬ ‫کنیم و همگی خودش��ان را مانند درخت های‬ ‫نهالستان تصور کنند که وقتی همه باهم رشد‬ ‫کنن��د جنگلی سرس��بز را تش��کیل می دهند‬ ‫و منظ��ره ای چش��م نواز به نمای��ش خواهند‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫امید محله سیروس‬ ‫ناامید شد‬ ‫رئی��س انجم��ن مجموع��ه داران ای��ران از‬ ‫مس��کوت ماندن طرح احیای محله س��یروس‬ ‫تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬منوچهر‬ ‫لطفی گفت‪ :‬متاس��فانه باوجود گذشت زمان‬ ‫زیادی از انعقاد تفاهمنامه اس��تقرار معماران‪،‬‬ ‫هنرمندان و مجموع��ه داران در بافت قدیمی‬ ‫محله س��یروس ته��ران با حضور عش��ایری‪،‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی و نماینده چندین‬ ‫انجم��ن فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬معم��اری و انجمن‬ ‫مجموعه داران ای��ران‪ ،‬اگرچه هزینه ای صرف‬ ‫کار های کارشناس��ی احیای محله س��یروس‬ ‫تهران شده اما با تغییر مدیریت جدید شرکت‬ ‫بازافرین��ی وزارت راه و شهرس��ازی مس��ئله‬ ‫به طور کامل متوقف ش��د‪ .‬به گونه ای که تصور‬ ‫می ش��ود مدیران قبلی و جدید این ش��رکت‬ ‫ب��ا دو نگرش متفاوت امده ان��د‪ .‬مدیران قبلی‬ ‫این ش��رکت در ص��دد حل مش��کالت بافت‬ ‫تاریخ��ی محل��ه س��یروس بودن��د و مدیران‬ ‫جدید با نگرش��ی دیگر زحمات س��ازمان های‬ ‫مردم نهاد انجمن های معم��اری‪ ،‬هنرمندان و‬ ‫مجموعه داران را نادیده گرفتند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تفاهمنامه استقرار معماران‪،‬‬ ‫هنرمندان و مجموع��ه داران در بافت قدیمی‬ ‫محله س��یروس تهران در اردیبهش��ت ‪۱۳۹۷‬‬ ‫امضا ش��د‪ .‬بن��ا بر انچ��ه در ای��ن تفاهمنامه‬ ‫عنوان ش��د‪ ،‬قرار بود ش��رایطی فراهم شود تا‬ ‫مجموع��ه داران که به عن��وان حافظان میراث‬ ‫فرهنگی و هنری کش��ور می توانند نمایشگاه‬ ‫و گالری ایجاد کنن��د‪ ،‬در بخش هایی از بافت‬ ‫قدیم��ی ش��هر تهران ک��ه غیر قابل اس��تفاده‬ ‫هستند‪ ،‬مستقر شوند و این مکان را احیا کنند‪.‬‬ ‫براساس مفاد اس��تقرار معماران‪ ،‬هنرمندان و‬ ‫مجموعه داران در بافت قدیمی محله سیروس‬ ‫تهران‪ ،‬قرار بود وزارت راه و شهرسازی با ایجاد‬ ‫ش��رایط مناس��ب‪ ،‬افراد را ترغیب کن��د تا با‬ ‫سرمایه گذاری در بافت تاریخی محله سیروس‬ ‫و طرح و اجرای ایده های جدید‪ ،‬محلی امن و‬ ‫زیبا برای جذب گردشگر ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رنج‬ ‫میراث های‬ ‫تهران از‬ ‫تخریب های‬ ‫عمدی‬ ‫مدی��رکل دفتر حفظ و احی��ای بناهای تاریخی‬ ‫درباره حواشی واگذاری اثار تاریخی توضیح داد‪.‬‬ ‫هادی احم��دی روئینی در گفت وگو با باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬درب��اره واگذاری اثار تاریخی به‬ ‫بخ��ش خصوصی گفت‪ :‬صندوق احیا و بهره برداری‬ ‫از بنا ه��ای تاریخ��ی و فرهنگی یک نهاد مس��تقل‬ ‫اس��ت و فعالیت های��ش را به ط��ور مس��تقل انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫کمی اغراق امیز اس��ت که کسی بگوید واگذاری‬ ‫میراث فرهنگی به بخش خصوصی مصداق میراث‬ ‫فروشی اس��ت؛ چراکه در جهان اعطای کاربری به‬ ‫بنا های تاریخی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نکت��ه قابل توجه این اس��ت که‬ ‫کاربری داده ش��ده در ش��ان اثر باشد؛ این وظیفه‬ ‫حاکمیت��ی وزارت می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی اس��ت تا‬ ‫مواظب این کاربری باشد‪.‬‬ ‫نکته دوم اینکه هیچ مالکیتی واگذار‬ ‫نمی شود و ما همیشه مواظب این بودیم‬ ‫ک��ه میراث دوس��تان واگ��ذاری میراث‬ ‫فرهنگ��ی را حمل ب��ر میراث فروش��ی‬ ‫نگذارند‪ ،‬اما اینکه از بنایی اس��تفاده شود پذیرفته‬ ‫ش��ده و چگونگی استفاده از ان مهم است که باید‬ ‫مراقب ان باشیم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های��ش ب��ه‬ ‫بهان��ه فرارس��یدن روز تهران (‪۱۴‬مه��ر) وضعیت‬ ‫فعل��ی می��راث فرهنگ��ی پایتخت را م��رور کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تهران یک ش��هر تاریخی مانند بس��یاری از‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��هر های تاریخی کشور است‪ .‬مشکلی‬ ‫ک��ه در تهران وجود دارد این اس��ت که‬ ‫ارزش زمی��ن در این ش��هر باالس��ت و‬ ‫در برابر اج��رای قوانین میراث فرهنگی‬ ‫مقاومت های پیچیده ای وجود دارد‪.‬‬ ‫مش��کل دوم این اس��ت که به ویژه در‬ ‫زمینه بافت تاریخی تهران ضوابط کافی‬ ‫نداریم و در حال تهیه ان هستیم‪.‬‬ ‫مشکل سوم هم این است که در بسیاری از موارد‬ ‫به دلیل وجود البی های گس��ترده شاهد خروج از‬ ‫ثبت هستیم‪.‬‬ ‫احم��دی روئینی بیان کرد‪ :‬مس��ئله بعدی اینکه‬ ‫درباره نیروی انس��انی نظارت ب��ر میراث فرهنگی‬ ‫تهران همیشه کمبود داشتیم؛ تهران شهری بزرگ‬ ‫با تعداد زیادی از اثار تاریخی اس��ت و باید سرعت‬ ‫ثبت اثار میراث فرهنگی در این ش��هر را باال ببریم‬ ‫و بقی��ه نهاد ها نیز به حفاظ��ت از میراث فرهنگی‬ ‫ش��هر تهران کمک کنند‪ ،‬زی��را میراث فرهنگی نه‬ ‫ارتش دارد و نه قرار اس��ت داش��ته باشد‪ .‬همانطور‬ ‫که گفتم‪ ،‬حفاظ��ت از میراث فرهنگی یک وظیفه‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫البته به نظر می رس��د‪ ،‬وضعیت میراث فرهنگی‬ ‫هم اکن��ون بهتر می ش��ود‪ ،‬به ویژه با همراه ش��دن‬ ‫ش��هرداری در س��ال های گذش��ته مش��کالت ما‬ ‫کمتر ش��ده و امیدواریم دیگ��ر تخریب عمدی در‬ ‫تهران نداش��ته باشیم؛ امروز تخریب عمدی میراث‬ ‫فرهنگی در بیشتر مناطق کشور متوقف شده و این‬ ‫امر فقط در تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫در بررسی تقویت مناسبات گردشگری بین ایران و ازبکستان عنوان شد‪:‬‬ ‫ایجاد خط پروازی در دستور کار قرار گیرد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایجاد خط‬ ‫پروازی مستقیم‬ ‫می تواند نقش‬ ‫موثری در توسعه‬ ‫گردشگری‬ ‫دوجانبه و‬ ‫چندجانبه ایفا‬ ‫کند‬ ‫رایزن درجه یک س��فارت ایران در تاش��کند گفت‪:‬‬ ‫محور اصلی گردش��گری ازبکس��تان و ای��ران‪ ،‬جاده‬ ‫ابریش��م و اشتراکات فرهنگی اس��ت‪ ،‬اما هنوز ارتباط‬ ‫گردشگری دو کشور تقویت نشده است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ابراهیم��ی‪ ،‬ب��ا پیش��ینه فعالیت در‬ ‫بخش ه��ای اقتصادی و گردش��گری در کش��ورهای‬ ‫تونس‪ ،‬اردن‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬لیتوانی‪ ،‬ازبکس��تان و مالزی‬ ‫به مه��ر گفت‪ :‬ازبکس��تان مانند ایران ب��ه دلیل قرار‬ ‫گرفتن در مس��یر جاده ابریشم از ظرفیت های بسیار‬ ‫باالیی در حوزه گردش��گری برخوردار است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ش��وکت میرضیایف‪ ،‬رئیس جمهوری این کشور‬ ‫در ‪۲‬س��ال گذشته برنامه های فشرده و تشویق زیادی‬ ‫برای توس��عه این صنعت در زمینه تس��هیل و ارزان‬ ‫کردن س��فر به ازبکس��تان‪ ،‬توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫اقامتی‪ ،‬توس��عه زبان انگلیسی‪ ،‬اموزش نیروی انسانی‬ ‫ورزیده‪ ،‬تعریف و برند کردن جشنواره های بین المللی‬ ‫با محوریت ش��هرهایی چون س��مرقند‪ ،‬بخارا‪ ،‬خوقند‬ ‫و تاش��کند‪ ،‬توس��عه ظرفیت فرودگاهی‪ ،‬ایجاد پلیس‬ ‫گردشگری‪ ،‬توس��عه گردش��گری فرهنگی و زیارتی‪،‬‬ ‫تبلیغات گردش��گری در س��طح بین المللی‪ ،‬تس��هیل‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه گردشگری و مهم تر از همه‬ ‫تس��هیل روادید و اس��تفاده از تجربه های گردشگری‬ ‫کش��ورهای موفق و حتی جذب مش��اوران خارجی را‬ ‫اجرا کرده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که امار گردش��گران این‬ ‫کش��ور از یک میلی��ون نفر در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۵‬خورش��یدی) ب��ه بی��ش از ‪۵‬میلی��ون نفر در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۸‬میالدی(‪۱۳۹۷‬خورش��یدی) رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تصویب اس��تراتژی گردشگری ازبکستان‬ ‫برای س��ال های ‪ 1398‬ت��ا ‪ 1404‬ازجمله مهم ترین‬ ‫اقدام��ات رئیس جمه��وری این کش��ور اس��ت که به‬ ‫موجب ان افزایش تعداد گردش��گران ورودی تا سقف‬ ‫‪۹‬میلی��ون نفر یک��ی از هدف گذاری های معقول برای‬ ‫ازبکستان به شمار می رود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اقداماتی چون اجرای طرح لغو روادید‬ ‫(‪۳۰‬روزه) برای بیش از ‪۴۵‬کش��ور و همچنین صدور‬ ‫روادی��د الکترونیک��ی ب��رای اتباع ‪۷۵‬کش��ور ازجمله‬ ‫اقدام های مهم در دو س��ال گذش��ته به شمار می رود‪،‬‬ ‫به طوری که امار گردشگری این کشور از یک میلیون‬ ‫نفر در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬به بیش از ‪۵‬میلیون و ‪300‬هزار‬ ‫نفر در سال ‪ ۲۰۱۸‬رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس گردش��گری بیان کرد‪ :‬تاس��یس‬ ‫دانشگاه گردش��گری در شهر سمرقند‪ ،‬تاسیس مرکز‬ ‫تحقیقات گردشگری در شهر بخارا به همراه بهره گیری‬ ‫ایران و ازبکستان به لحاظ گردشگری مکمل یکدیگر هستند‪ ،‬یعنی‬ ‫هر دو کشور‪ ،‬محور اصلی گردشگری شان جاده ابریشم و گردشگری‬ ‫تاریخی و فرهنگی است‬ ‫موثر از گردش��گری سمینارها با میزبانی از اتفاق های‬ ‫مه��م بین الملل��ی در حوزه های اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی‬ ‫و فرهنگ��ی و معرفی گردش��گری زیارتی و درنهایت‬ ‫تعریف نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی را‬ ‫می ت��وان از دیگر اقدامات شایس��ته در این عرصه در‬ ‫ازبکستان نام برد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی ازبکس��تان در اسیای میانه و‬ ‫مس��یر جاده ابریش��م به همراه اصالحات اقتصادی و‬ ‫گردش��گری بیان ش��ده‪ ،‬اینده گردشگری این کشور‬ ‫را در نگاهی ‪10‬ساله بس��یار روشن و روبه رشد نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی اف��زود‪ :‬ای��ران و ازبکس��تان ب��ه لحاظ‬ ‫گردش��گری مکم��ل یکدیگر هس��تند یعن��ی هر دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬محور اصلی گردشگری ش��ان جاده ابریشم و‬ ‫گردشگری تاریخی و فرهنگی است‪.‬‬ ‫بنابراین ب��ه نوعی می توانند توس��عه گردش��گری‬ ‫متقاب��ل را تقویت و کمک کنند؛ چراکه گردش��گران‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۰‬پروژه گردشگری در مازندران‬ ‫‪ ۲۰‬پ��روژه گردش��گری ب��ه ارزش بی��ش از یک ه��زار‬ ‫میلیارد ریال همزمان با هفته گردشگری در مازندران به‬ ‫بهره برداری رسید و وارد چرخه فعالیت شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این پروژه ها شامل ‪ ۹‬اقامتگاه بومگردی‪،‬‬ ‫یک واحد هتل اپارتمان‪ ۲ ،‬واحد پذیرایی‪ ،‬یک مجموعه‬ ‫گردش��گری و ‪ ۷‬دفت��ر خدمات مس��افرتی و جهانگردی‬ ‫بود که در شهرس��تان های رامسر‪ ،‬چالوس‪ ،‬نوشهر‪ ،‬امل‪،‬‬ ‫ساری‪ ،‬نکا و بهشهر به عنوان مهم ترین مقاصد گردشگری‬ ‫استان بهره برداری شد‪.‬‬ ‫می��زان هزین��ه پروژه ه��ای راه ان��دازی و بهره برداری‬ ‫مازن��دران در هفت��ه گردش��گری ح��دود یک ه��زار و‬ ‫‪۵۱‬میلیارد ریال بود که از ای��ن میزان حدود ‪۱۸‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت و باقی از سرمایه بخش‬ ‫خصوصی تامین شد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین پروژه هفته گردشگری یک واحد رستوران‬ ‫در شهرستان نوشهر بود که برای ‪۵۰‬نفر اشتغال مستقیم‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬با اغاز فعالیت این پروژه های گردش��گری‬ ‫‪۱۴۱‬نفر به صورت مس��تقیم در این بخش شاعل شدند و‬ ‫‪۲۴۲‬تخت به ظرفیت اقامتی رس��می استان افزوده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬نفر از مردم استان در حوزه‬ ‫گردشگری اشتغال مستقیم دارند که این تعداد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته رشد ‪۱۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر این در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری برای یک هزار‬ ‫و ‪۲۳۰‬نفر در حوزه گردش��گری استان مازندران اشتغال‬ ‫مستقیم ایجاد شد‪.‬‬ ‫ظرفیت رس��می اقامتی اس��تان مازندران یک میلیون‬ ‫و‪۲۳۰‬هزار نفر ش��ب اقامت است که ‪۴۰۰‬نفر شب از این‬ ‫ظرفیت اقامتی مربوط به ‪۱۶۸‬واحد بومگردی است‪.‬‬ ‫خارج��ی که به ایران س��فر می کنند بیش��تر مایل به‬ ‫بازدید از ش��هرهای س��مرقند و بخارا و کسب تجربه‬ ‫در مس��یر گردشگری جاده ابریشم هستند و درمقابل‬ ‫گردش��گران خارج��ی که به س��مرقند و بخارا س��فر‬ ‫می کنن��د نیز مایلن��د در ادامه به ایران و ش��هرهای‬ ‫اصفهان و ش��یراز‪ ،‬یزد و تبریز س��فر کنند‪.‬ش��اید به‬ ‫همین دلیل اس��ت که برقراری خط پروازی مستقیم‬ ‫موردتوجه متقابل است‪.‬‬ ‫رایزن درجه یک س��فارت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در تاشکند بیان کرد‪ :‬بر این اساس ایجاد خط پروازی‬ ‫مس��تقیم می تواند نقش موثری در توسعه گردشگری‬ ‫دوجانبه و چندجانبه ایفا کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر دو کشور در نمایشگاه های گردشگری‬ ‫که در تهران و تاشکند برگزار می شود‪ ،‬حضور چندانی‬ ‫ندارند که ش��اید به دلیل نبود پرواز مستقیم بین دو‬ ‫کشور‪ ،‬نبود تس��هیالت روادید بین دو کشور یا حتی‬ ‫هزین��ه ب��االی فرودگاهی در ازبکس��تان (هزینه های‬ ‫‪ )Landing‬باش��د‪ ،‬به طوری ک��ه پروازه��ای موقت‬ ‫(چارتر) نیز از ایران به مقصد ازبکستان کمتر است‪.‬‬ ‫ای��ن فارغ التحصی��ل کارشناس��ی ارش��د رواب��ط‬ ‫بین الملل درباره نمایش��گاه گردش��گری تاشکند که‬ ‫در روزه��ای این��ده برگزار می ش��ود ه��م گفت‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه بین المللی با عنوان گردش��گری در مسیر‬ ‫جاده ابریشم‪ ،‬یکی از مهم ترین اتفاق های گردشگری‬ ‫در منطقه اس��یای میانه به ش��مار می رود و هر سال‬ ‫دوستداران مس��یر جاده ابریشم از کشورهای منطقه‬ ‫و جهان در ان شرکت می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه با توجه ب��ه اینکه ازبکس��تان در‬ ‫مس��یر ابت��کار ط��رح «ی��ک کمربند و ی��ک جاده»‬ ‫چین قرار گرفته و همچنین در مس��یر س��نتی جاده‬ ‫ابریشم اس��ت‪ ،‬به تدریج در حال تبدیل شدن به برند‬ ‫گردشگری ازبکستان و اس��یای میانه است‪ ،‬بنابراین‬ ‫الزم است بخش های دولتی و خصوصی به ویژه جامعه‬ ‫تورگردان��ان ایران‪ ،‬حضور در نمایش��گاه گردش��گری‬ ‫تاشکند را در برنامه های خود قرار دهند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی همچنی��ن درب��اره پیش��نهاداتش برای‬ ‫توسعه گردشگری دو کشور توضیح داد‪ :‬تجربه جهانی‬ ‫بهترین پیش��نهادها را به ما می دهد‪ ،‬به ویژه اینکه دو‬ ‫کش��ور از مش��ترکات تاریخ��ی و فرهنگی بیش��تری‬ ‫برخوردار هس��تند و طبیعی اس��ت ک��ه این موضوع‬ ‫می توان��د انگیزه و موتور مح��رک خوبی برای تقویت‬ ‫گردش��گری دوجانبه باش��د‪ .‬همانطور که اشاره شد‪،‬‬ ‫ایجاد پرواز مس��تقیم بین دو کش��ور می تواند منطق‬ ‫اقتصاد گردش��گری را بی��ن دو کش��ور تقویت کند‪،‬‬ ‫گرچ��ه در گام های بعدی تس��هیالت روادید دوجانبه‬ ‫نیز می تواند جریان تبادل گردشگری را بین دو کشور‬ ‫تقویت کند و توسعه بخشد‪.‬‬ ‫البت��ه گام های عملی تر بعدی در جهت ش��ناخت‬ ‫بیش��تر مردم دو کش��ور از فرهنگ یکدیگر بوده و در‬ ‫این مس��یر نقش خبرنگاران و رس��انه ها مهم است و‬ ‫تمهید سفر خبرنگاران گردشگری ایران به ازبکستان‬ ‫و در مقابل خبرنگاران گردش��گری ازبکستان به ایران‬ ‫ی��ا گروه ه��ای تلویزیونی می تواند این خال ش��ناخت‬ ‫نداشتن را تا حد زیادی برطرف کند‪.‬‬ ‫بعد از انجام این اقدام��ات اولیه‪ ،‬زمینه برای ورود‬ ‫فعاالن گردش��گری دو کش��ور اعم از دولتی و بخش‬ ‫خصوصی فراهم می ش��ود‪ ،‬به ویژه در این میان جامعه‬ ‫تورگردان��ان ایران به عن��وان مهم تری��ن نهاد بخش‬ ‫خصوص��ی گردش��گری می تواند نقش مهم��ی را در‬ ‫اتصال گردش��گری دوجانبه و برگزاری نشس��ت های‬ ‫فنی و تورگردانی در دو کشور ایفا کند‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین جشنواره گردو در روستاهای سنندج‬ ‫نخس��تین جشنواره گردو در روس��تای هویه و سرهویه کردستان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش چمدان‪ ،‬سید محسن علوی در ادامه حضور نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬مس��ئوالن و مدیران اس��تان و شهرستان‬ ‫سنندج در روستاهای هویه و سرهویه برای شناسایی بهتر مشکالت‬ ‫این روستاها و چاره اندیشی برای رفع انها را فرصتی مغتنم برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬بدون شک محصوالت کشاورزی به ویژه گردو که در کردستان‬ ‫به وف��ور یافت می ش��ود‪ ،‬می تواند نقش بیش��تری در زمینه توس��عه‬ ‫اقتصادی و ایجاد اش��تغال پایدار برای مردم این مناطق ایفا کند که‬ ‫امید اس��ت با تالش و همت مردم زحمتکش و پشتیبانی مسئوالن‬ ‫و اداره های مربوط شاهد پیشرفت و بهبود معیشت اهالی باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اداره کل میراث فرهنگی کردس��تان امادگی کامل خود‬ ‫را ب��رای حمایت از طرح ه��ای گردش��گری دارای توجیه اقتصادی‪،‬‬ ‫زیست محیطی و‪ ...‬اعالم می کند‪.‬‬ ‫محمدابراهیم زارعی‪ ،‬فرماندار شهرستان سنندج هم ضمن تشکر‬ ‫از اهالی روس��تاهای هویه و س��رهویه و حاضران در جشنواره گفت‪:‬‬ ‫روس��تاهای هویه و س��رهویه عالمان و بزرگان زیادی دارد که الزم‬ ‫اس��ت بیشتر در زمینه معرفی انها فعالیت کرد و غنای فرهنگی این‬ ‫منطقه به همگان معرفی شود‪.‬‬ ‫سید احسن علوی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان های سنندج‪ ،‬دیواندره‬ ‫و کامی��اران در مجلس ش��ورای اس�لامی نیز از تمامی مس��ئوالن‬ ‫درخواس��ت کرد تا حمایت از روس��تاها و روستانشینان را در تمامی‬ ‫زمینه ها در اولویت کاری خود قرار دهند‪.‬‬ ‫ک��وروش ق��ادری‪ ،‬رئی��س اداره میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی س��نندج گفت‪ :‬این جشنواره برای نخس��تین بار و با‬ ‫هدف معرفی بهتر و بیش��تر روس��تاهای شهرستان سنندج و به ویژه‬ ‫بخش کالترزان‪ ،‬یکی از قطب های تولید گردو در استان و همچنین‬ ‫به منظور جذب گردش��گران و به طبع ان ایجاد توس��عه و اش��تغال‬ ‫پایدار در منطقه به صورت نمادین در روس��تاهای هویه و س��رهویه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫اردوی جهادی اردکانی ها برای مرمت قلعه خرگوشی‬ ‫موالژ کتیبه کاروانسرای قلعه خرگوشی اردکان یزد به همت‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی اردکان و‬ ‫جمعی از میراث دوستان این شهرستان نصب شد‪.‬‬ ‫محسن میرجانی ارجنان‪ ،‬رئیس اداره میراث فرهنگی اردکان‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬نخستین اردوی جهادی‬ ‫اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اردکان برای‬ ‫نصب موالژ کتیبه سردر ورودی کاروانسرای قلعه خرگوشی در‬ ‫بخش عقدا برگزار شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این اداره در اقدام��ی جهادی‪ ،‬با همکاری‬ ‫داوطلبانه برخی از فعاالن حوزه گردشگری‪ ،‬انجمن های مردمی‬ ‫و نهاد ه��ای دولتی و نیمه دولتی نس��بت ب��ه مرمت اضطراری‬ ‫بخش هایی از پش��ت بام و همچنین نصب کتیبه بنای تاریخی‬ ‫کاروانسرای قلعه خرگوشی اقدام کردند‪.‬‬ ‫میرجانی خاطرنشان کرد‪ :‬قدمت کاروانسرای قلعه خرگوشی‬ ‫مربوط به دوره صفوی است و این بنا به شماره ‪ ۲۲۳۰‬در تاریخ‬ ‫‪ ۳‬اسفند ‪ ۱۳۷۷‬به عنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مس��ئول از همراهی فرمانداری شهرستان اردکان‪،‬‬ ‫بخشداری عقدا‪ ،‬شهرداری اردکان‪ ،‬شرکت تعاونی دهیاری ها و‬ ‫همیاران روستایی و جمعیت هالل احمر اردکان در این زمینه‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم‬ ‫شناسایی منابع جدید مالیاتی در دستور کار‬ ‫س��االنه ح��دود ‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫به واس��طه فرار مالیاتی از جیب دولت کم می ش��ود و‬ ‫این در حالی اس��ت که درامده��ای مالیاتی به عنوان‬ ‫یک منبع پایدار درامدی در کش��ورهای توسعه یافته‬ ‫است و می تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور‬ ‫را ایج��اد کن��د‪ .‬ان طور ک��ه هادی خان��ی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بازرس��ی مبارزه با پولش��ویی و فرار مالیاتی سازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی می گوید‪ ،‬از انجا که اش��راف اطالعاتی‬ ‫و ریزداده ه��ای الزم را نداری��م‪ ،‬از نظ��ر ما هر جا که‬ ‫ابه��ام اطالعاتی درباره درامدها داریم اس��تعداد فرار‬ ‫مالیاتی وجود دارد‪ .‬به گفته او‪ ،‬با وجود این ش��رایط‬ ‫هرچند نمی توانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برس��یم ‬ ‫اما براورد ما حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان فرار‬ ‫مالیاتی است‪.‬‬ ‫اثار س��وء فرار مالیاتی در تامین نشدن درامدهای‬ ‫موردنی��از دول��ت و در نتیج��ه ارائه نش��دن خدمات‬ ‫اجتماع��ی مطل��وب و با کیفیت بروز پی��دا می کند و‬ ‫باعث می ش��ود که درامدها در سطح جامعه به شکل‬ ‫متناس��ب توزیع نش��ود‪ ،‬از این رو‪ ،‬شناسایی فراریان‬ ‫مالی��ات و مبارزه با این پدیده در اقتصاد ایران به یک‬ ‫ضرورت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیم��ی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مبارزه‬ ‫ب��ا فرار مالیات��ی را از مهم ترین مولفه ه��ا و اولویت ها‬ ‫می دان��د و بر هم��کاری همه نهاد ها با س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی در زمینه فرارهای مالیات��ی تاکید دارد‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت که در حوزه معافیت ه��ای مالیاتی باید‬ ‫بازنگری ش��ود و بای��د حوزه های سیاس��ت گذاری و‬ ‫مالیات س��تانی جدا شوند تا متناسب با فضا و شرایط‬ ‫کشور بتوان در زمینه امور مالیاتی تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اهمیت ای��ن موضوع نی��ز رئیس کل‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی از دس��تور کار جدید شناسایی‬ ‫فراریان مالیاتی خبر داده و تاکید کرده که سیاس��ت‬ ‫نظام مالیاتی این است که درامدهای مالیاتی امسال‬ ‫بر اساس شناسایی فرارهای مالیاتی و از طریق منابع‬ ‫جدید مالیاتی تامین شود‪.‬‬ ‫ک��ه دولت باید در این راس��تا اقدام کن��د‪ .‬او در این‬ ‫زمینه ب��ر افزایش پایه های مالیاتی در کش��ور تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬دول��ت باید بخش هایی ک��ه تاکنون از‬ ‫پرداخت مالیات س��ربازمی زدند را مل��زم به پرداخت‬ ‫مالی��ات کند و در مقابل‪ ،‬بخش های مولد و بنگاه های‬ ‫اقتصادی که با رکود روبه رو هستند و مشکالت زیادی‬ ‫دارند را با بکارگیری ابزار مالیاتی حمایت کند؛ به این‬ ‫ص��ورت که یا نرخ مالی��ات را برای این بخش کاهش‬ ‫دهد ی��ا معافیت های��ی را برای ای��ن بخش ها درنظر‬ ‫بگیرد ت��ا زمینه رون��ق بخش اقتصاد کش��ور فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علی رضا زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تالش برای گسترش پایه های مالیاتی‬ ‫سیاس��ت نظام مالیاتی این اس��ت ک��ه درامدهای مالیاتی امس��ال‬ ‫براساس شناس��ایی فرارهای مالیاتی و از طریق منابع جدید مالیاتی‬ ‫تامین شود‬ ‫مضاعف��ی را ب��ه دنبال م��ی اورد‪ .‬مع��اون وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی گفت‪ :‬مبارزه با فرار مالیاتی باعث‬ ‫می ش��ود اعتماد مردم به نهاد مالیاتی افزایش یابد و‬ ‫البته سیاس��ت نظام مالیاتی این است که درامدهای‬ ‫مالیاتی امسال بر اساس شناسایی فرارهای مالیاتی و‬ ‫از طریق منابع جدید مالیاتی تامین شود‪.‬‬ ‫پارس��ا گفت‪ :‬فرار مالیاتی‪ ،‬عنوانی شیک و ظاهری‬ ‫فریبنده برای واقعیتی اس��ت که نام ان دروغ پردازی‪،‬‬ ‫جعل اس��ناد و دست کردن در جیب مردم و خوردن‬ ‫حق مردم اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر افراد متناسب با‬ ‫درامد و ثروت و مصرف ش��ان مالیات پرداخت کنند‪،‬‬ ‫اداره کشور با اتکا بر مالیات ها مقدور است‪.‬‬ ‫وی تنه��ا راه مبارزه اساس��ی و نظام مند با فس��اد‬ ‫را اج��رای «مالیات هوش��مند» عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫هوشمندس��ازی یا مدرن سازی نظام مالیاتی منوط به‬ ‫دریاف��ت تمامی ریزداده های مرب��وط درامد‪ ،‬ثروت و‬ ‫مصرف افراد است‪.‬‬ ‫پارسا با بیان اینکه اداره پایدار و مطلوب کشور فقط‬ ‫ب��ا تکیه بر «نظام مالیاتی کارا‪ ،‬منصف و هوش��مند»‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬نظ��ام مالیاتی برای‬ ‫توس��عه‪ ،‬نیازمند برداش��تن دو گام اساس��ی اس��ت؛‬ ‫نخست اجرای طرح جامع مالیاتی و دوم مدرن سازی‬ ‫یا هوشمند سازی نظام مالیاتی‪.‬‬ ‫کارشناس��ان با بی��ان اینکه فرار مالیات��ی به عنوان‬ ‫یک��ی از مصادیق فس��اد اقتص��ادی‪ ،‬می تواند امنیت‬ ‫اقتص��ادی را برای گس��ترش فعالیت ه��ای اقتصادی‬ ‫و س��رمایه گذاری دچ��ار اختالل کن��د‪ ،‬ضمن تاکید‬ ‫ب��ر اصالح و تجدید نظر در س��اختار نظام مالیاتی‪ ،‬بر‬ ‫یکپارچه س��ازی اطالعات و شناس��ایی دقیق فراریان‬ ‫مالیاتی تاکید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان درامد مالیاتی کشور پایین است‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬امیدعلی پارس��ا با اش��اره به اینکه‬ ‫س��هم مالی��ات از تولید ناخالص داخل��ی در ایران به‬ ‫نسبت کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته‬ ‫پایین اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این نس��بت در کشورهای‬ ‫توس��عه یافته حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد و در کشورهای‬ ‫در حال توسعه حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬درصد است که البته‬ ‫ای��ن رقم در ایران حدود ‪ ۸‬درصد اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه پایین بودن این نسبت به وضوح نشان می دهد‬ ‫که میزان ف��رار مالیاتی و میزان معافیت های مالیاتی‬ ‫در ای��ران باالس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۴۰‬درصد اقتصاد‬ ‫کش��ور از مالیات معاف است و این امر در کنار پایین‬ ‫ب��ودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گس��ترده‪،‬‬ ‫باعث ش��ده می��زان درامدهای مالیاتی در کش��ور به‬ ‫نسبت حجم اقتصاد‪ ،‬پایین باشد‪.‬‬ ‫پارس��ا اظهار کرد‪ :‬اگرچه شاخص نسبت مالیات به‬ ‫تولید ناخالص داخلی رقم پایینی را نشان می دهد‪ ،‬با‬ ‫این حال‪ ،‬اقش��ار مختلف جامعه احساس می کنند که‬ ‫مالیات زیادی می پردازند‪.‬‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه‬ ‫مبارزه با فساد‪ ،‬قاطعیت‪ ،‬شجاعت و صبوری می طلبد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طبیعی اس��ت مبارزه با فس��اد‪ ،‬پیامدهایی نیز‬ ‫دربردارد و کارگزاران این حوزه با فشارها و تنش هایی‬ ‫روبه رو می ش��وند اما در نهایت نتیج��ه کار که ایجاد‬ ‫یک نظام اداری س��الم و پاک است‪ ،‬ارامش و انگیزه‬ ‫‹ ‹روی فرهنگ مالیاتی کار شود‬ ‫عب��اس ابون��وری‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره‬ ‫در گفت وگ��و با‬ ‫ب��ا تاکید بر ای��ن موضوع که‬ ‫بح��ث ف��رار مالیاتی‪ ،‬دغدغه امروز و دیروز نیس��ت و‬ ‫سال هاست که کشور ما با این پدیده در اقتصاد روبه رو‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از به وجود امدن این مشکالت‬ ‫به ناکارامدی نظام مالیاتی کشور برمی گردد که هنوز‬ ‫نتوانس��ته در تمامی این س��ال ها به ش��کلی مناسب‬ ‫عمل و در بحث مالیات س��تانی فرهنگ مناسب را در‬ ‫جامعه نهادینه کند‪ .‬درحال حاضر بسیاری از بخش ها‬ ‫هس��تند که ب��ا وجود فعالی��ت اقتصادی ک��ه دارند‪،‬‬ ‫خودشان را چندان ملزم به پرداخت مالیات نمی دانند‬ ‫و ای��ن به موض��وع س��اختار ناکارامد نظ��ام مالیاتی‬ ‫برمی گردد‪ .‬او به بحث مالیات پزشکان اشاره کرد که‬ ‫مدتی اس��ت توجه زیادی را به خود جلب کرده و در‬ ‫این باره توضیح داد‪ :‬پزشکان و برخی دیگر از مشاغل‬ ‫هس��تند که با وجود درامدی ک��ه ایجاد می کنند اما‬ ‫در ت�لاش هس��تند از راه های گوناگون��ی از پرداخت‬ ‫مالی��ات فرار کنن��د؛ نص��ب نک��ردن کارتخوان های‬ ‫بانکی‪ ،‬اش��کارترین روش��ی اس��ت که می تواند برای‬ ‫ف��رار از مالیات به کار گرفته ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در شرایطی که چنین مش��اغلی که باید در پرداخت‬ ‫مالی��ات پیش قدم باش��ند اما از پرداخ��ت ان طفره‬ ‫می رون��د‪ ،‬دول��ت چگونه می تواند نس��بت به فراریان‬ ‫مالیات��ی دیگ��ر قدرت مانور داش��ته باش��د و جلوی‬ ‫فعالیت ه��ای زیرزمینی و ان دس��ته از فعالیت هایی‬ ‫که خیلی ش��فاف هم نیستند را بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد دولت در بحث اجرای قانون مالیات‪ ،‬نتوانسته‬ ‫به خوبی عمل کند و از ظرفیت های مالیات ستانی که‬ ‫در کش��ور وجود دارد بهره ببرد که در این زمینه باید‬ ‫گام های جدی برداشته شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در عی��ن ح��ال ب��ه مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی که در کش��ور وج��ود دارد اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬درحال حاضر به دلی��ل رکودی که بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی کشور با ان روبه رو هستند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از فعالیت ها هس��تند که توانای��ی پرداخت مالیات را‬ ‫ندارن��د و این موضوع خود کاهش درامدهای مالیاتی‬ ‫را در کش��ور تش��دید ک��رده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از راه ه��ای افزایش درامده��ای مالیاتی اعمال‬ ‫سیاس��ت های تشویقی برای رونق بخش اقتصاد است‬ ‫برخورد با مدیران مجرم در سازمان بورس‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح عملکرد‬ ‫بازار بورس به برخورد نهاد ناظر با سوءاس��تفاده کنندگان در‬ ‫این بازار اش��اره کرد و گفت‪ :‬امکان دارد اطالعات در این بازار‬ ‫ع مدیر مربوط جریمه می شود‪،‬‬ ‫دیر منتشر شو د اما به طور قط ‬ ‫که این به معنای رانت نیس��ت‪ .‬اگ��ر فردی از اطالعات نهانی‬ ‫بهره برداری کرده باشد به طور حت م بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��اپور محمدی‪ ،‬رئیس سازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار در برنام��ه پای��ش با بیان اینک��ه روند اصالح‬ ‫قوانین بازار پایه یک ش��به اجرا نش��ده اظهار ک��رد‪ :‬بازار پایه‬ ‫فرابورس سال ‪ ۱۳۹۰‬در تعاقب تکلیف قانونی حضور گسترده‬ ‫ش��رکت های س��هامی عام(گاه با اطالعات مالی کم) در بازار‬ ‫س��رمایه راه اندازی ش��د‪ .‬اصالح قوانین این بازار نیز به س��ال‬ ‫گذش��ته بازمی گردد و در بهمن ‪ ۱۳۹۷‬موضوع اعالم عمومی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اسفند دو ابالغیه رسمی در سایت فرابورس با‬ ‫موضوع اصالح قوانین بازار پایه منتشر شد‪ .‬با توجه به حقوق‬ ‫س��هامداران مبنی ب��ر تمایل برای خروج از ب��ازار و همچنین‬ ‫تمهی��دات فنی اعالم ش��د مقررات جدید در خ��رداد و پس‬ ‫از ‪ ۷۰‬روز کاری اجرایی می ش��ود‪ .‬این زمان س��پری ش��د و‬ ‫در روز اج��را برخی عنوان کردند ابعاد فقهی موضوع بررس��ی‬ ‫نش��ده و نقدهایی هم با محور دامنه نوس��ان‪ ،‬تعداد حراج ها‬ ‫و مظنه ها مطرح ش��د‪ .‬در ان مقطع وزی��ر اقتصاد مقرر کرد‬ ‫موضوع در شورای عالی بورس مطرح و شرایط دوباره بررسی‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اجرای مق��ررات جدید برای بررس��ی دوباره‬ ‫متوقف شد‪ .‬رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬موضوع‬ ‫در کمیته فقهی مطرح ش��د و پ��س از ان با کانون نهادهای‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬کانون کارگزاران ب��ورس و دو تن از اعضای‬ ‫ی عالی بورس نشست های زیادی برگزار شد‪ .‬مقرر شد‬ ‫ش��ورا ‬ ‫بحث نمایش مظنه ها اصالح شود و دامنه یک ریالی نیز به ‪،۳‬‬ ‫‪ ۲‬و یک درصد تغییر کند‪ .‬اصالحات به ش��ورای عالی بورس‬ ‫ارجاع و مقرر شد طبق بند یک بازار زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬بر مبنای بند دو دامنه نوس��ان در این ‪ ۳‬بازار ‪ ۲ ،۳‬و‬ ‫یک درصد باشد و همچنین قرار شد حذف مظنه ها تدریجی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬محمدی با بیان اینکه کل فرایند اصالح مقررات‬ ‫ی عالی‬ ‫تدریجی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬گاه تفسیر شد شورا ‬ ‫ب��ورس اعالم کرده کل فرایند تدریجی انجام ش��ود در حالی‬ ‫که اجرای تدریجی فقط به نحوه نمایش مظنه ها بازمی گشت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اینکه گفته ش��ود قوانین یک شبه اجرا شده به هیچ‬ ‫عنوان صحت ندارد‪ .‬تصویر مصوبه نیز به اعضای کمیس��یون‬ ‫مجلس تقدیم شد‪ .‬وی با بیان اینکه دامنه نوسان نیز با توجه‬ ‫به حجم معامالت قابل تغییر اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دامنه نوسان‬ ‫نیز با توجه به حجم معامالت قابل تغییر اس��ت‪ ۱۲۰۰ ،‬خبر‬ ‫در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی با موضوع اصالح مقررات‬ ‫بازار پایه منتش��ر ش��ده و به هیچ عنوان قوانین یک شبه اجرا‬ ‫نش��ده است‪ .‬وی در پاس��خ به احتمال ایجاد رانت در فرایند‬ ‫اصالح قوانین پایه گفت‪ :‬اطالعات و اخبار اصالح قوانین بازار‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره در‬ ‫گفت وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی و مش��کالت ناش��ی از تحریم ه��ا ک��ه‬ ‫محدودیت های��ی را در ص��ادرات نفت��ی ایجاد کرده‪،‬‬ ‫موضوع دریافت مالیات از بخش های مختلف به عنوان‬ ‫یک درامد پایدار و مناس��ب موردتوج��ه قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬ما ب��ا اینکه ظرفیت های‬ ‫مالیات س��تانی گس��ترده ای در کش��ور داری��م هنوز‬ ‫نتوانس��ته ایم از انها بهره کاف��ی ببریم‪ .‬درحال حاضر‪،‬‬ ‫بخش های زیادی هس��تند که ی��ا از مالیات معاف اند‬ ‫ی��ا مالیات کمی می پردازند یا اینکه به طوری کلی از‬ ‫پرداخت مالیات فرار می کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این ش��رایط در حالی در کش��ور ما‬ ‫حاکم است که موضوع مالیات در بسیاری از کشورها‬ ‫یک امر عادی و پذیرفته ش��ده اس��ت و به ش��دت به‬ ‫این قانون اهمیت داده می ش��ود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نهادینه‬ ‫کردن فرهنگ مالیات در کشور‪ ،‬نیاز به پیش شرط ها‬ ‫و بسترهایی دارد که هنوز به ان خیلی بها داده نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ما در کش��ور همچنان با خال‬ ‫دریافت اطالعات شفاف در زمینه درامد ها و ثروت ها‬ ‫در بخش ه��ای مختلف روبه رو هس��تیم که این خال‬ ‫سبب ش��ده تا نتوانیم فعالیت ها و درامدهایی که در‬ ‫اقتصاد کش��ور وجود دارد را به خوبی شناسایی کرده‬ ‫و افرادی را که از پرداخت مالیات خودداری می کنند‬ ‫را ملزم ب��ه پرداخت مالیات کنیم یا ب��ا انها برخورد‬ ‫قانونی داشته باشیم‪.‬‬ ‫صادقی��ن ب��ا بیان اینکه ب��ه دلیل نب��ود یک نظام‬ ‫اطالعاتی مناس��ب‪ ،‬هنوز امار دقیق��ی از میزان فرار‬ ‫مالیاتی در کش��ور وجود ندارد و همین خالها سبب‬ ‫شده تا راهکارهایی هم که در این زمینه ارائه می شود‬ ‫نتیجه بخش نباش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ام��ا در مجموع اگر هدف‬ ‫این است که درامدهای مالیاتی جایگزین درامد های‬ ‫نفتی شود و از طریق مالیات ستانی یک درامد پایدار‬ ‫برای کش��ور ایجاد ش��ود‪ ،‬باید نسبت به فراهم کردن‬ ‫یک سازکار مناسب در راستای شناسایی ان دسته از‬ ‫فعالیت های غیرمولد که س��ود سرشاری را عاید افراد‬ ‫می کنند یا ب��ا وجود درامدزایی باالی��ی که دارند از‬ ‫زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کنند‪ ،‬برخورد‬ ‫جدی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت که با شناس��ایی این‬ ‫فعالیت ها و گس��ترش پایه ه��ای مالیاتی می توان هم‬ ‫درامد پایداری برای توس��عه اقتصاد کشور ایجاد کرد‬ ‫هم جلوی بخش��ی زیادی از فعالیت های زیرزمینی و‬ ‫س��فته بازی را گرفت‪ .‬دس��تیابی به این هدف هم به‬ ‫نظر می رس��د که با ایجاد شفافیت در حوزه اقتصادی‬ ‫و بررس��ی دقیق تر تراکنش ها‪ ،‬بررس��ی گردش مالی‬ ‫اف��راد و شناس��ایی م��وارد مش��کوک در این بخش‪،‬‬ ‫هوشمند س��ازی فرایند نظام مالیات��ی و‪ ...‬امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫پای��ه ‪ ۹۶‬میلیون ب��ار دیده و در مقاطع مختلف گفته ش��ده‬ ‫دامنه نوسان در ‪ ۳‬بازار به ترتیب ‪ ۲ ،۳‬و یک درصد است‪ .‬روز‬ ‫دوشنبه اگهی از س��وی فرابورس اعالم عمومی شد و فردای‬ ‫ان روز بازار پایه مثبت بود‪ .‬چهارش��نبه بازار منفی شد اما در‬ ‫همان روز ‪ ۳۷‬هزار نفر فروشنده و ‪ ۴۱‬هزار نفر خریدار بودند‪.‬‬ ‫ب��ا حضور این ‪ ۴۱‬هزار نفر امکان رانت اطالعاتی وجود دارد؟‬ ‫موضوعی که همه از ان مطلع هس��تند دیگر مخفی نیس��ت‪.‬‬ ‫پس از مصوبه یکی از اعضای ش��ورای عالی بورس تمام موارد‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬باید به عده ای که با رفتار خود سرمایه گذاران را‬ ‫نگران کردند گفت سهام ارزنده به هیچ وجه اسیب نمی بینند‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان بورس افزود‪ ۱۳ :‬میلیون سهامدار داریم‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ه��زار نفر به صورت هفتگ��ی در بازار فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫از این میزان ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬هزار نفر در بازار پایه فرابورس حضور‬ ‫دارند‪ .‬بعضی از این افراد ممکن اس��ت س��همی را با نرخ باال‬ ‫دادوستد کرده باشند‪ .‬پس از اجرای مقررات نیز نمادها ممکن‬ ‫اس��ت با نوسان روبه رو شوند اما اطمینان داشته باشید زمانی‬ ‫که س��همی ارزنده اس��ت به نرخ بازمی گردد‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫س��هم فقط به واسطه نوسان نرخ سوداور نیست‪ .‬سهام دو راه‬ ‫س��وداوری دارد و در مجمع سود تقس��یم می شود‪ .‬محمدی‬ ‫گفت‪ ۶۰۰ :‬ش��رکت بورس��ی‪ ۶۵۰ ،‬نهاد مالی و ‪ ۶۰۰۰‬مدیر‬ ‫در بازار س��رمایه حضور دارند‪ .‬سامانه سمتا در سایت سازمان‬ ‫بورس برای ش��کایت مردم راه اندازی ش��ده‪ ،‬تردید نکنید که‬ ‫موضوع پیگیری می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫واسطه ها‬ ‫و زنجیره‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫در صنعت بیمه‬ ‫امیدعلی پارسا‬ ‫عباس ابونوری‬ ‫علی صادقین‬ ‫نرخ رشد تولیدات صنعتی‬ ‫در شهریور مثبت شد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی‬ ‫نوشت‪ :‬رشد تولید صنعتی در شهریورماه‬ ‫نس��بت به مردادم��اه ‪ ۱.۲‬درصد مثبت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در یادداش��تی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ر مبنای گ��زارش پژوهش��کده‬ ‫پول��ی و بانک��ی‪ ،‬بررس��ی ها نش��ان‬ ‫می ده��د‪ ،‬از ابت��دای س��ال ‪ ۹۸‬روند رش��د منف��ی صنعتی‪ ،‬به‬ ‫طور ماهانه کاهنده بوده اس��ت و در ماه ش��هریور مثبت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬ش��اخص مس��تخرج از تعداد‬ ‫‪ ۲۳۰‬ش��رکت صنعتی بورسی هم راستا با شاخص تولید صنعتی‬ ‫کل کش��ور اس��ت و لذا‪ ،‬با توجه به اینکه ش��اخص های رسمی‬ ‫کل کشور با تاخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند‬ ‫جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای‬ ‫مناسب از مثبت شدن رشد غیرنفتی کشور باشد‪ ،‬که در امار ‪۳‬‬ ‫ماه نخست سال نیز مشهود بود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد‪ :‬این نکته مهم را نیز باید‬ ‫اضافه کنم ک��ه این گزارش به معنای جب��ران کاهش تولیدات‬ ‫صنعتی نیس��ت و باید در زمینه تش��کیل سرمایه ثابت ناخالص‬ ‫داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد‪،‬‬ ‫چاره جویی کرد‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته و در سطح جهانی‬ ‫زنجیره های خدمات برای شرکت های بیمه گر‬ ‫نیز مانند سایر کسب و کارها ارزش های افزوده‬ ‫بسیاری خلق کرده اند‪ .‬شبکه نمایندگی ها از‬ ‫ابتدایی تری��ن واس��طه های زنجی��ره فروش‬ ‫ش��مرده می ش��وند و در عصر جدید توس��عه‬ ‫اس��تفاده از اب��زار میان حرف��ه ای و صنعتی‬ ‫ارتباط��ات صنای��ع را ب��ه هم��راه اورده و‬ ‫کمابیش هر اختراع و اکتش��اف جدیدی که‬ ‫بتواند خدمات و محصوالت تولید ش��ده را به‬ ‫بازارهای بیش��تر و پردامنه هدایت کرده و با‬ ‫اص��ل به صرفه بودن در کاهش هزینه ها موثر‬ ‫واقع شود مورد اقبال قرار می گیرد‪.‬‬ ‫موسسه های اموزشی و کاربردی مهم ترین‬ ‫حلق��ه از خل��ق ارزش اف��زوده در زنجی��ره‬ ‫واس��طه های تامین هستند‪ .‬اموزش و تقنین‬ ‫مبان��ی فکری و علمی در صنعت بیمه نه تنها‬ ‫مغف��ول مانده بلکه فهم درس��ت از بازارهای‬ ‫موج��ود و اتی را نیز برای ش��رکت های بیمه‬ ‫تکوی��ن خواهند کرد‪ .‬نگاه س��نتی ب��ه بازار‬ ‫از منظ��ر بیمه گ��ذاران و تاس��ف بارتر خ��ود‬ ‫بیمه گ��ران ماحص��ل کم اقبال��ی ب��ه همین‬ ‫حلق��ه اس��ت‪ .‬تعاریف مناس��ب ب��ازار بیمه‪،‬‬ ‫مش��تری‪ ،‬بیمه گذار عب��وری از وفادار و نحوه‬ ‫طراحی خدمات در دس��ترس و ‪ ۲۴‬س��اعته‬ ‫و‪ ...‬هم��ه از ام��وزش و وح��دت اعتقادی به‬ ‫ب��ازارداری و بازاریاب��ی منش��ا می گی��رد که‬ ‫خ��ود فرزن��د بازارشناس��ی اس��ت‪« .‬تولید و‬ ‫پشتیبانی کنندگان سیستم های الکترونیکی‬ ‫و نرم افزاره��ا عالوه ب��ر اینکه س��رویس پایه‬ ‫خدمات هستند اما خود در زنجیره بازارداری‬ ‫و توسعه بازارهای نوین بسیار موثر و غیرقابل‬ ‫جایگزین هستند‪.‬‬ ‫«موسسه های مالی و بانک ها در بستر ارائه‬ ‫خدمات دریافت و پرداخت و مهم تر از ان در‬ ‫س��رمایه گذاری و تولید ثروت به نمایندگی از‬ ‫مش��تریان به ویژه بیمه گذاران دارای پوشش‬ ‫بیمه های س��رمایه ای از حلقه ه��ای زنجیره‬ ‫توس��عه شناخت و معرفی خدمات بیمه گران‬ ‫و هادی س��رمایه ها به سوی بازارهای مالی و‬ ‫سواوری هستند‪.‬‬ ‫موسس��ه های اعتباری از حلقه های اصلی‬ ‫حمایت و هدایت از مش��تریان و شرکت های‬ ‫بیمه هس��تند ک��ه وظیفه تمایز مش��تریان‬ ‫و طبقه بن��دی مال��ی و اعتب��اری ایش��ان را‬ ‫برعه��ده داش��ته و امکان گس��ترش خدمات‬ ‫ب��رای الیه ه��ای مختلف درامدی را میس��ر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫گاه��ی همی��ن نب��ود تمای��ز در طبق��ه‬ ‫خدماتی بیمه گ��ذاران دارایی های ش��رکت‬ ‫بیمه گ��ر که هم��ان ثروت و س��رمایه نقدی‬ ‫و س��پرده ای اس��ت را به یغما داده و عالوه بر‬ ‫ان س��طوح ناکارام��د مدیریت��ی در صنعت‬ ‫را فراغ��ت بال��ی ب��رای سوءاس��تفاده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موسس��ه های ارزیاب��ی و کارشناس��ی که‬ ‫تش��خیص و تخص��ص ریسک س��نجی برای‬ ‫ش��رکت های بیمه را برعهده دارند و در صف‬ ‫اول ایجاد رضایت و اش��تیاق تهیه بیمه نامه از‬ ‫س��وی مشتری را تس��هیل کرده یا نارضایتی‬ ‫انه��ا را دام��ن می زنن��د‪ .‬نق��ش پررنگ این‬ ‫حلقه از زنجیره واس��طه صنعت بیمه موازی‬ ‫با رس��الت و ش��رح وظایف شرکت های بیمه‬ ‫اساس��ا ذات بازاریابی و بازارداری را به همراه‬ ‫دارند و همیاری مش��تریان در بهترین خرید‬ ‫خدم��ت ی��ا عادالن��ه و موفق تری��ن دریافت‬ ‫خسارت را تامین می کنند‪.‬‬ ‫موسس��ه ها و ش��رکت های اقماری که در‬ ‫قالب ش��رکت های بیمه جایگزین استراتژی‬ ‫برون س��پاری عملیات فاقد توجیه اقتصادی‬ ‫برای ش��رکت م��ادر بیمه گری هس��تند‪ ،‬نیز‬ ‫در زم��ره همی��ن حلقه های زنجی��ره تامین‪،‬‬ ‫خاس��تگاه کاهنده هزینه ه��ای غیراقتصادی‬ ‫صنع��ت بوده و در صورت مدیریت مناس��ب‬ ‫و مبتنی ب��ر مبانی توجیه اقتصادی می توانند‬ ‫ش��عاع دایره بازار ه��دف را برای بیمه گران تا‬ ‫کرانه ه��ای جایگزینی صنع��ت بیمه به جای‬ ‫صنایع پایین دستی توسعه دهند‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل افزای��ش این حلقه ها با توس��عه‬ ‫فناوری ه��ای نوین ملی و بین المللی به یقین‬ ‫در اینده شاهد تنیدگی خدمات شرکت های‬ ‫اصلی و واس��طه های زنجی��ره تامین خدمات‬ ‫بیم��ه بوده و الزم اس��ت الگوریتم بلندمدت‬ ‫توسعه بازار صنعت به ویژه در بخش بیمه های‬ ‫زندگی را بر پایه توسعه این زنجیره ها تدارک‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫عضو هیات مدیره بیمه ایران مزایای تشکیل صندوق خسارت های طبیعی را تشریح کرد‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت س�ود س�هام ش�رکت‬ ‫«صنایع تجهیزات نفت»‬ ‫اخبار‬ ‫سهامداران حقیقی شرکت «صنایع تجهیزات‬ ‫نفت» با نماد «فنف��ت» می توانند برای دریافت‬ ‫سود سهام سال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به ش��عب بانک صادرات ایران در سراس��ر کشور‬ ‫مراجع��ه کنند‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬این بانک از س��هامداران حقیقی‬ ‫شرکت «صنایع تجهیزات نفت» خواسته است از‬ ‫ابتدای روز کاری ش��نبه ‪ ۱۳‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬به مدت‬ ‫یک س��ال ب��ا مراجعه حضوری به ش��عب بانک‬ ‫صادرات ایران نسبت به دریافت نقدی سود سهام‬ ‫خود یا واریز ان به حس��اب های س��پهری خود‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬پرداخت س��ود به افراد کمتر از ‪۱۸‬‬ ‫س��ال‪ ،‬پس از احراز هویت کامل و دریافت کپی‬ ‫شناسنامه‪ ،‬فقط به ولی(پدر) بالمانع خواهد بود‪.‬‬ ‫در این اطالعیه همچنین پرداخت سود سهام به‬ ‫نماینده قانونی س��هامدار فقط به ارائه وکالتنامه‬ ‫رسمی معتبر منوط شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتق�ال وج�ه کارت ب�ه کارت از‬ ‫طریق «همراه کارت اینده»‬ ‫بان��ک رفاه به منظور تس��هیل و تس��ریع ارائه‬ ‫خدمات نوی��ن بانکی‪ ،‬امکان انتقال وجه از مبدا‬ ‫بانک رفاه به تمامی کارت های عضو شبکه شتاب‬ ‫را از طری��ق اپلیکیش��ن موبایل��ی «همراه کارت‬ ‫اینده» فراهم کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬مش��تریان می توانند پس از نصب‬ ‫اپلیکیش��ن همراه کارت اینده (ش��رکت تجارت‬ ‫الکترونیک��ی ارتباط فردا)‪ ،‬با در اختیار داش��تن‬ ‫اطالعات کارت خود ش��امل‪ :‬ش��ماره ‪ ۱۶‬رقمی‬ ‫کارت‪ ،‬رم��ز دوم‪ CVV۲‬و تاری��خ انقض�� ا برای‬ ‫اس��تفاده از خدمت یادشده اقدام کنند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬با راه ان��دازی این خدم��ت درحال حاضر‬ ‫انتق��ال وج��ه از طریق اپلیکیش��ن های موبایلی‬ ‫هم��راه کارت رفاه‪ ،‬تاپ‪ ،‬اپ‪ ،‬سه س��وت (‪،)۷۲۴‬‬ ‫پات‪ ،‬س��که‪ ،‬ایوا و همراه کارت اینده برای تمامی‬ ‫مشتریان این بانک امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۵۸‬درص�دی بیم�ه دانا در‬ ‫شاخص فروش‬ ‫نایب رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعام��ل بیمه‬ ‫دانا‪ ،‬از رش��د ‪ ۵۸‬درصدی این شرکت در شاخص‬ ‫فروش در ‪ ۶‬ماه ابتدای امسال خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬ابراهیم کاردگر در جلسه‬ ‫ش��ورای مدیران این شرکت‪ ،‬با تشریح عملکرد ‪۶‬‬ ‫ماه نخست امس��ال اظهار کرد‪ :‬در مدت یادشده‬ ‫ب��ا ت�لاش و همت همکاران توانس��تیم ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۱‬میلی��ارد تومان پرتف��وی ثبت کنیم که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مش��ابه در س��ال گذشته از ان‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۵۸‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬وی که به‬ ‫مناس��بت سالگرد حضور دوباره خود در بیمه دانا‬ ‫س��خن می گفت‪ ،‬ضمن قدردان��ی از تالش های‬ ‫تمامی کارکنان ش��رکت‪ ،‬ب��ه وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬رش��د حاصل ش��ده‬ ‫حدود ‪ ۱.۵‬برابر متوسط رشد صنعت بیمه است‪.‬‬ ‫کاردگر‪ ،‬بخش عمده ای از رش��د به دست امده را‬ ‫حاصل طرح مهر دانا دانست و با اشاره به کاهش‬ ‫معنادار نس��بت خس��ارت افزود‪ :‬نکته مهمی که‬ ‫باید به ان اش��اره کنم‪ ،‬تغییر سهم پرتفوی بیمه‬ ‫داناس��ت که از ‪ ۴۸‬درصد در بیمه های درمان به‬ ‫‪ ۳۲‬درص��د کاهش یافته اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫دانا با تش��ریح عملکرد و دس��تاوردهای شرکت‬ ‫در طول ‪ ۶‬ماه گذش��ته و اعالم نرخ رش��د فروش‬ ‫در رش��ته های مختلف بیمه ای‪ ،‬به عملکرد چند‬ ‫ش��رکت بزرگ بیمه ای در کش��ور اشاره و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نسبت خس��ارت بیمه دانا در مدت یادشده‬ ‫نسبت به نخستین شرکت بزرگ بیمه خصوصی‬ ‫در کش��ور حدود ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته که این‬ ‫امر نش��ان دهنده این واقعیت اس��ت که بیمه دانا‬ ‫از ظرفیت عمده ای برای کس��ب رتبه نخست در‬ ‫صنعت بیمه کش��ور برخوردار اس��ت‪ .‬وی تالش‬ ‫مضاعف و همت واالی همکاران ستاد و صف برای‬ ‫تولید ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان پرتفوی تا پایان امسال‬ ‫را مورد تاکید قرار داد و وجود ظرفیت های فراوان‬ ‫بالقوه و بالفعل در شرکت را عامل تاثیرگذاری در‬ ‫رسیدن به این هدف عنوان کرد‪ .‬کاردگر‪ ،‬بازدهی‬ ‫س��هم بیمه دانا در ش��رکت سرمایه گذاری سهام‬ ‫عدال��ت را بیش از ‪ ۸۲‬درصد بی��ان کرد و افزود‪:‬‬ ‫هنوز فرصت های فراوانی برای کسب پرتفوی در‬ ‫این شرکت داریم که امیدواریم با تالش مضاعف‬ ‫هم��کاران‪ ،‬از ای��ن ظرفیت ها به بهترین ش��کل‬ ‫ممکن اس��تفاده شود‪ .‬مدیرعامل بیمه دانا افزود‪:‬‬ ‫از زمان اجرایی شدن طرح مهر دانا تاکنون موفق‬ ‫ش��دیم ‪ ۳۵۶‬میلیارد تومان پرتفوی جذب کنیم‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تاکنون فقط ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫تومان خس��ارت در این زمینه پرداختیم‪ .‬وی در‬ ‫بخش پایانی س��خنان خ��ود‪ ،‬کنترل و نظارت را‪،‬‬ ‫«ش��اه کلید» افزایش نقدینگی شرکت عنوان و با‬ ‫تاکید دوباره بر ضرورت پیگیری وصول مطالبات‬ ‫اب��راز امیدواری کرد تا پایان س��ال با همکاری و‬ ‫مس��اعدت همکاران‪ ،‬ضمن رسیدن به پرتفوی ‪۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی‪ ،‬جایگاه شایسته این شرکت‬ ‫در صنعت بیمه کش��ور و کسب رتبه نخست ان‬ ‫تثبیت شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عض��و هیات مدیره بیمه ایران که روز گذش��ته‬ ‫س��مت سرپرستی این ش��رکت را برعهده گرفت‬ ‫با تشریح مزایای تش��کیل صندوق خسارت های‬ ‫طبیعی گفت‪ :‬بر اس��اس الیحه پیش��نهادی‪ ،‬در‬ ‫‪ ۵‬س��ال نخس��ت اجرای این الیحه‪ ،‬حق بیمه ها‬ ‫ب��رای تمامی مناطق کش��ور باید واقعی ش��ود‪.‬‬ ‫محم��د رضای��ی در گفت وگ��و ب��ا ایبِن��ا درباره‬ ‫تش��کیل صندوق خس��ارت های طبیعی با بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬در تمام کش��ورهای پیش��رفته‬ ‫از جمل��ه امریکا‪ ،‬اروپ��ا و ژاپن و همچنین برخی‬ ‫از کش��ورهای همس��ایه مانند ترکی��ه‪ ،‬صندوق‬ ‫خس��ارت های طبیعی تش��کیل ش��ده و مردم یا‬ ‫ب��ه طور اجباری تمام حق بیم��ه ان را پرداخت‬ ‫می کنند یا اینکه دولت بخش مش��خصی از این‬ ‫مبل��غ را می پردازد تا در بحث جبران خس��ارت‬ ‫حوادث طبیعی مشکلی نباشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیش��ینه ‪ ۱۵‬س��اله رفت وامد‬ ‫الیحه تشکیل صندوق خسارت های طبیعی بین‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و بیمه مرکزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫از جمله کش��ورهای حادثه خیز دنیاست و الزامی‬ ‫برای تشکیل این صندوق داریم که دارای مزایای‬ ‫گوناگون است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بیمه حوادث طبیعی به عنوان‬ ‫خطرات تبعی در بیمه های اتش س��وزی فروخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مردم در زم��ان خرید بیمه های‬ ‫اتش س��وزی باید خطرات تبعی را نیز خریداری‬ ‫کنن��د که متاس��فانه رغبتی ب��رای چنین کاری‬ ‫حق بیمه ها‪ ۵ ،‬ساله واقعی شود‬ ‫ندارند و تقاضا برای ان پایین است‪.‬‬ ‫رضایی تصریح کرد‪ :‬فرهنگ بیمه در کش��ور‬ ‫پایین اس��ت و نشانه ان نیز ضریب نفوذ بیمه در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در حال��ی که ضریب نفوذ بیم��ه در جهان ‪۷‬‬ ‫درصد اس��ت اما این رقم ب��رای ایران ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫محاس��به می شود که نش��ان می دهد جای رشد‬ ‫بسیاری داریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه چرا تاکی��د بر اجباری بودن‬ ‫بیمه خسارت های طبیعی وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از افراد در کشور از نظر معیشتی‬ ‫در سطح پایینی قرار دارند و متاسفانه سازه های‬ ‫انها نیز در زمان سیل و زلزله به شدت اسیب پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬بعد از وقوع زلزله یا س��یل نیز این افراد‬ ‫اجرای «برنامه بهبود» پست بانک ایران‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک گف��ت‪ :‬در راس��تای تثبیت‬ ‫سوددهی ش��عب بانک و بهبود روند ان‪ ،‬اهداف کمی‬ ‫این بانک برای حوزه ش��عب در ‪ ۴‬محور ترس��یم شده‬ ‫و با دریافت بازخوردهای الزم برای بهبود مستمر امور‬ ‫در حال اجراس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی پست بانک‬ ‫ای��ران‪ ،‬بهزاد ش��یری اف��زود‪ :‬در گام نخس��ت اهداف‬ ‫یادش��ده در سطح ش��عب در ‪ ۴‬محور هدف سپرده ای‬ ‫به تفکیک نوع سپرده‪ ،‬مطالبات شامل ‪ :‬نسبت مطالبات به تسهیالت‪،‬‬ ‫کاهش مانده موزون مطالبات و مانده مطالبات‪ ،‬عملیات ارزی شامل‪:‬‬ ‫حواله و گشایش اعتبار اسنادی و ساماندهی درگاه های الکترونیکی(‬ ‫‪ )ATM‬و (‪ ) POS‬در ح��ال اجرا بوده و ب��ه صورت ماهانه پایش و‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫ش��یری تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا دریاف��ت بازخورده��ای الزم در ارزیابی‬ ‫عملکرد مدیریت های ش��عب مناطق و اس��تان ها که اغاز ماه امسال‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬ش��اخص درامدهای کارمزدی به ش��اخص های عملکرد‬ ‫اضافه ش��د و برخی از ش��اخص های ارزیابی نیز از لحاظ کیفی ارتقا‬ ‫یافت‪ .‬ش��یری تصریح کرد‪ :‬در حوزه واحدهای ستادی نیز برنامه های‬ ‫عملیات��ی بانک با عنوان «برنامه بهبود» مش��تمل ب��ر ‪ ۵۳‬برنامه در‬ ‫راس��تای توس��عه و بهبود زیرس��اخت های موردنیاز و پش��تیبانی از‬ ‫واحده��ای عملیات��ی و ارائ��ه راهکاره��ای الزم برای‬ ‫تحقق اه��داف بانک طراحی ش��ده و برنامه زمانی انها‬ ‫نیز در قالب شناس��نامه های مشخص شده تدوین و از‬ ‫طریق واحدهای س��تادی در حال اجراست‪ .‬مدیرعامل‬ ‫پست بانک ایران در ادامه به «طرح انگیزشی پویش» به‬ ‫منظور توجه واقعی به عملکرد کارکنان و نقش بسزای‬ ‫ای��ن طرح در ایج��اد انگیزه و افزایش به��ره وری انان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مهم ترین نقش این سامانه‪ ،‬پرداخت متناسب با عملکرد‬ ‫است که موجب ایجاد انگیزه کارکنان و هم راستایی بین عملکرد انها‬ ‫و سیاس��ت ها‪ ،‬اهداف و برنامه های عملیاتی بانک در س��طح شعب و‬ ‫اداره های مرکزی شده است‪.‬‬ ‫شیری در پایان با اشاره به نحوه عملیاتی کردن بهره وری واحدهای‬ ‫ستادی بر اس��اس ترکیبی از تحقق اهداف کمی شعب و برنامه های‬ ‫عملیاتی در مقاطع ‪ ۳‬ماهه و ارزیابی و پایش ان به شیوه خوداظهاری‬ ‫هر یک از واحدهای س��تادی از س��وی مدیریت ام��ور طرح و برنامه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬انتظار م��ی رود واحدهای س��تادی به عن��وان مجریان‬ ‫برنامه های عملیاتی بتوانند با جلب مشارکت سایر واحدهای ستادی‬ ‫و اجرایی بانک‪ ،‬برای رس��یدن به اهداف تعیین شده و تحقق برنامه ها‬ ‫و ماموریت های بانک تالش کند‪.‬‬ ‫بیشترین اسیب را می بینند و چشم انتظار کمک‬ ‫دولت می مانند‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینکه بعد از گذش��ت چندین‬ ‫س��ال هنوز ه��م در بم‪ ،‬اردبی��ل و برخی مناطق‬ ‫زلزله زده دیگر مشکل داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫دولت در جبران خسارت مناطق زلزله زده تاخیر‬ ‫داش��ته و این موضوع باعث ش��ده تا افراد دام یا‬ ‫زمین خود را برای بازسازی منازل شان بفروشند‬ ‫تا امکان زندگی داشته باشند‪.‬‬ ‫رضای��ی‪ ،‬بیم��ه را اصولی تری��ن و نقدی ترین‬ ‫راهکار برای جبران خس��ارت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس الیحه پیش��نهادی تش��کیل صندوق‬ ‫خسارت های طبیعی‪ ،‬تمامی خانه ها و واحدهای‬ ‫تجاری در ش��هرها و روستاها تا میزان مشخصی‬ ‫از سرمایه برابر سیل و زلزله بیمه خواهند شد‪.‬‬ ‫عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه توضیح داد‪:‬‬ ‫بر اس��اس این الیحه‪ ،‬دولت در ‪ ۵‬سال نخست تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد حق بیمه را پرداخت خواهد کرد و بعد‬ ‫از ان حق بیمه ها واقعی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خرید بیمه نامه از سوی مردم‬ ‫باعث رش��د اقتصادی و تقویت س��رمایه کش��ور‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬پیش��نهاد ما این است که به‬ ‫جای تشکیل صندوقی مانند تامین خسارت های‬ ‫بدنی ب��رای صندوق خس��ارت های طبیعی‪ ،‬این‬ ‫صن��دوق در داخل بیمه ایران ش��کل بگیرد زیرا‬ ‫ظرفیت کارشناسی این کار نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫رضای��ی ادام��ه داد‪ :‬ح��ق بیم��ه جمع ش��ده‬ ‫در صن��دوق خس��ارت های طبیع��ی ام��کان‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫را دارد و از انج��ا ک��ه وضع دولت ب��رای جبران‬ ‫خس��ارت ها خوب نیست‪ ،‬می توان با سود حاصل‬ ‫از س��رمایه گذاری های صن��دوق نیز بخش��ی از‬ ‫خسارت های س��االنه طبیعی در کشور را جبران‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ضرورت پرداخت تسهیالت هدفمند‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل بانک‬ ‫توس��عه تعاون گفت‪ :‬پرداخت تس��هیالت‬ ‫هدفمن��د موج��ب اش��تغالزایی و تقوی��ت‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬حجت اهلل‬ ‫مهدیان در سفر یک روزه به استان مرکزی‬ ‫ضم��ن بازدید از ش��عب مرکزی و ش��هید‬ ‫چمران س��اوه گفت‪ :‬هدفمن��دی و کارامدی در پرداخت‬ ‫تسهیالت از مهم ترین ویژگی های یک بانک توسعه ای به‬ ‫ش��مار می رود که ضمن ایجاد ارزش اف��زوده در اقتصاد و‬ ‫کم��ک به واحدهای تعاونی و تولی��دی می تواند موجبات‬ ‫حف��ظ و ایجاد اش��تغال را فراهم کند‪ .‬مهدیان با اش��اره‬ ‫به اقدام های انجام ش��ده در س��ال های اخی��ر افزود‪ :‬بانک‬ ‫توس��عه تعاون گس��ترش کمی و کیفی خدمات بانکی و‬ ‫ارائه محصوالت متنوع بانکی در ش��عب را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت های سرمایه‬ ‫انس��انی در بانک بیان کرد‪ :‬یک��ی از رویکردهای بانک در‬ ‫حوزه س��رمایه انس��انی انتصاب بانوان در مسئولیت های‬ ‫مدیریتی و تخصصی در راس��تای پیش��برد‬ ‫اهداف بانک اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه‬ ‫تعاون ب��ا تاکید بر اهمیت رعایت ‪ ۴‬ویژگی‬ ‫شجاعت‪ ،‬شفافیت‪ ،‬صداقت و امانتداری در‬ ‫میان جوانان و کارکنان بانک گفت‪ :‬اعتماد‬ ‫به هم��کاران ج��وان و متخص��ص موجب‬ ‫برکات زیادی در بانک ش��ده و بس��یاری از‬ ‫فرایندها و س��ازکارهای سازمانی با بهره گیری از نیروهای‬ ‫جوان و باانگیزه انجام می شود‪.‬‬ ‫مهدیان در ادامه افزود‪ :‬الزم اس��ت ش��عب با شناسایی‬ ‫واحدهای تعاونی و تولیدی محیط اطراف‪ ،‬امکان گسترش‬ ‫خدمات بانکی و توسعه ای در شهر و استان خود را فراهم‬ ‫اورند و برای انجام عملیات تخصیص و تجهیز منابع الزم‬ ‫اس��ت بهترین گزینه ها را از تعاونگران و فعاالن اقتصادی‬ ‫مدنظر داشته باشند‪ .‬وی با اشاره به نقش کلیدی واحدهای‬ ‫نظارتی بانک در انجام درس��ت فرایندها افزود‪ :‬واحدهای‬ ‫نظارتی بانک بهترین راهنما برای همکاران شعب هستند‬ ‫که با تبیین شیوه نامه ها و ایین نامه ها می توانند همکاران‬ ‫را در مسیر درست فرایندها هدایت کند‪.‬‬ ‫توافق پژوهشکده بیمه و بیمه تعاون برای پژوهش های کاربردی‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیمه و مدیرعامل بیم��ه تعاون توافق‬ ‫کردند تا برای هم��کاری در اجرای پژوهش های کاربردی و‬ ‫عضویت بیمه تعاون در کارگروه اموزش های مجازی صنعت‬ ‫بیمه با یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون‪ ،‬در نشس��ت مشترک‬ ‫پژوهش��کده بیمه و بیمه تعاون که با حضور حمید کردبچه‪،‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیمه‪ ،‬یونس مظلوم��ی‪ ،‬مدیرعامل بیمه‬ ‫تع��اون و جمعی از معاون��ان و مدیران ه��ر دو مجموعه در‬ ‫محل شرکت بیمه تعاون برگزار شد‪ ،‬بر توسعه همکاری های‬ ‫مش��ترک تاکید شد‪ .‬این نشس��ت با مرور عملکرد و معرفی‬ ‫ش��رکت بیمه تعاون که تمرکز ان بر نواوری است اغاز و در‬ ‫ادامه رویکردهای پژوهشکده بیمه در زمینه کاربردی سازی‬ ‫پژوهش ه��ای مرتب��ط با صنعت و برنامه ه��ای پیش رو مرور‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫از جمله این رویکردها تعریف و اجرای عناوین پژوهش��ی‬ ‫کاربردی توسط ش��رکت های بیمه و اجرا توسط پژوهشکده‬ ‫بیمه یا معرفی هیات علمی دانش��گاه ها در چارچوب فرصت‬ ‫مطالعاتی‪ ،‬تعریف و اجرای طرح های پژوهش��ی در چارچوب‬ ‫پایان نامه ها و رس��اله ها با هم��کاری خبرگان صنعت بیمه و‬ ‫تعری��ف و برگ��زاری دوره های خاص اموزش��ی و تخصصی‬ ‫بیمه هس��تند که توس��ط رئیس پژوهش��کده بیمه تشریح‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه نیز یونس مظلومی به بیان عناوین پژوهش��ی‬ ‫و کاربردی مد نظر ش��رکت بیمه تعاون جهت بهره گیری از‬ ‫فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها پرداخت‪.‬‬ ‫در این نشس��ت توافق شد تا پژوهش��کده بیمه در زمینه‬ ‫اج��رای پروژه ه��ای مد نظر بیمه تعاون به طور مس��تقیم یا‬ ‫از طری��ق معرفی هیات علمی مش��ارکت داش��ته باش��ند؛‬ ‫هم اندیشی سراسری مدیران موسسه کوثر‬ ‫رفع سوء اثرچک غیرحضوری می شود‬ ‫بیست وپنجمین هم اندیشی سراسری‬ ‫معاونان و مدیران موسس��ه اعتباری کوثر‬ ‫با حضور غالمحسین صباغی مدیرعامل‪،‬‬ ‫هیات عام��ل و مدیران ش��عب اس��تان ها‬ ‫ب��ا محوریت تبیی��ن برنامه های عملیاتی‬ ‫ادغام برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫موسس��ه اعتباری کوثر وابس��ته به بانک‬ ‫س��په ‪ ،‬در این هم اندیش��ی مصطفی امجدی��ان‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریاب��ی و ام��ور اس��تان ها و سرپرس��ت معاونت فاوا و‬ ‫برنامه ری��زی با اش��اره به تحوالت پیش روی موسس��ه‬ ‫متناس��ب با چارچوب های طرح ادغام گفت‪ :‬همس��و با‬ ‫تغیی��رات باید ب��ه دنبال فرایندگرای��ی و ایجاد رویکرد‬ ‫تمای��ز در بانک بود تا با شناس��ایی نی��از موجود یا اینده‬ ‫و ارائه خدمات متنوع در مسیر جذب مشتریان جدید و‬ ‫مدی��ر خزان��ه داری و مب��ادالت‬ ‫بانک قرض الحس��نه رسالت گفت‪ :‬در‬ ‫این��ده ای نزدیک رفع س��وءاثر چک‬ ‫در ای��ن بانک غیرحضوری می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی‪ ،‬ه��ادی‬ ‫گرماب��دری با اعالم این خبر افزود‪ :‬در‬ ‫راس��تای تحقق بانکداری بدون شعبه‬ ‫در بانک قرض الحس��نه رسالت به دنبال فراهم اوردن امکانات الزم برای‬ ‫رفع سوءاثر چک از طریق موبایل بانک و اینترنت بانک هستم‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫با تحقق این مهم‪ ،‬ماهانه بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار مراجعه حضوری مشتری به‬ ‫شعبه حذف خواهد شد‪ .‬گرمابدری با تاکید بر اینکه بانک قرض الحسنه‬ ‫رسالت نخستین بانکی است که رفع غیرحضوری سوءاثر چک را عملیاتی‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح با توجه به افق ‪ ۱۴۰۰‬و بانکداری بدون ش��عبه‬ ‫برای پاسخگویی به نیاز مشتریان بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫وفادارس��ازی انها حرکت کنیم‪ .‬امجدیان‬ ‫با بی��ان مزیت رقابتی موسس��ه کوثر در‬ ‫ارائه خدم��ات بانک��داری الکترونیک به‬ ‫جامعه ه��دف و عموم مش��تریان افزود‪:‬‬ ‫راهب��رد اصل��ی بانک مبتنی ب��ر خدمات‬ ‫بانک��داری فن��اوری مح��ور اس��ت و در‬ ‫این مس��یر می کوش��یم با طراحی و ارائه‬ ‫خدمات متنوع در کمترین زمان رضایتمندی مشتریان‬ ‫و س��وداوری بانک را افزایش دهیم‪ .‬در ادامه محمدرضا‬ ‫عالی پور‪ ،‬معاون مالی اولویت موسسه را ارائه صورت های‬ ‫مالی ش��فاف به ذی نفعان دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬ساختار‬ ‫مالی بانک ها دارای ویژگی های منحصر به فردی اس��ت و‬ ‫مهم تری��ن هدف بانک خارج ک��ردن دارایی های بانک از‬ ‫حالت انجماد و کاهش هزینه پول است‪.‬‬ ‫برگزاری نهمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک‬ ‫معاون پژوهش��ی پژوهش��کده پولی و بانکی از برگزاری نهمین همایش‬ ‫س��االنه بانکداری الکترونیک از ‪ ۴‬اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬به مدت ‪ ۳‬روز در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران از س��وی این پژوهشکده خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی پژوهش��کده پولی و بانک��ی‪ ،‬دبیر علمی نهمین‬ ‫همایش س��االنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫و محوره��ای همایش پس از برگزاری نشس��ت کمیت��ه علمی همایش به‬ ‫اط�لاع عموم خواهد رس��ید‪ .‬حمید زمان زاده درب��اره وضعیت بودجه این‬ ‫همایش نیز اظهار کرد‪ :‬همان طور که همه می دانیم رئیس کل محترم بانک‬ ‫مرکزی حساس��یت ویژه ای نسبت به نحوه تخصیص بودجه عمومی دارند‪،‬‬ ‫درباره همایش ها تاکید ویژه ایشان این است که در شرایط فعلی از بودجه‬ ‫عمومی برای انجام موضوع هایی مانند برگزاری همایش ها‪ ،‬هزینه نشود‪ .‬در‬ ‫همین راستا همایش از محل درامدهای حاصل از برگزاری ان تامین مالی‬ ‫پژوهشکده بیمه از زیرساخت ها و تجربیات اموزشی مجازی‬ ‫بیم��ه تعاون به منظور بازتعریف اموزش های مجازی صنعت‬ ‫بیمه بهره ببرد و این ش��رکت ب��ه عضویت کارگروه مربوطه‬ ‫دراید‪.‬‬ ‫ضمن��اً نظر به تجربیات حرف��ه ای مدیرعامل بیمه تعاون‪،‬‬ ‫توافق ش��د تا وی ب��ه عنوان مدرس و عض��و کمیته تعریف‬ ‫اموزش ه��ای تخصص��ی صنع��ت بیم��ه و داخلی س��ازی‬ ‫اموزش های موسس��ه بیمه ای چارترد (‪ )CII‬با پژوهش��کده‬ ‫بیمه همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫صدور انی کارت هدیه از طریق‬ ‫کیوسک های مستقر در بانک پاسارگاد‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد امکان ص��دور انی کارت‬ ‫هدی��ه در طرح های متع��دد و با متن دلخواه‬ ‫را از طریق کیوسک های مستقر در ‪ ۹۳‬شعبه‬ ‫خود فراه��م کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک پاس��ارگاد‪ ،‬کیوس��ک های کارت هدیه‬ ‫مس��تقر در ‪ ۹۳‬ش��عب ه این بانک در تهران و‬ ‫برخی از شهرستان ها‪ ،‬با امکان دسترسی ‪۲۴‬‬ ‫س��اعته‪ ،‬عالوه بر صدور کارت هدیه‪ ،‬قابلیت انجام تمامی تراکنش های غیرنقدی‬ ‫بانکی را نیز دارند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬به زودی تعداد شعبه های مجهز به کیوسک های‬ ‫کارت هدیه در تهران و شهرس��تان ها گس��ترش خواهد یافت‪ .‬مش��تریان برای‬ ‫دریافت فهرس��ت ش��عبه های مجهز به این کیوس��ک ها و کسب اطالعات بیشتر‬ ‫می توانند به س��ایت بانک به نش��انی ‪ www.bpi.ir‬مراجعه یا با مرکز مشاوره و‬ ‫اطالع رسانی این بانک به شماره ‪ ۸۲۸۹۰۰‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی درباره دالیل انتقال‬ ‫محل برگزاری همایش بانکداری الکترونیک به محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر در پاس��خ به نیاز مخاطبان همایش‬ ‫و برای ارتقای ان انجام ش��ده است‪ .‬وی در پایان اظهار امیدواری کرد که‬ ‫برگزاری این همایش در نمایش��گاه بین المللی تهران و تغییرات ساختاری‬ ‫متناسب در نحوه برگزاری ان‪ ،‬مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نگاه جزیره ای‪ ،‬مانع بهره برداری مطلوب از بندر شهید بهشتی شد‬ ‫چابهار همچنان چشم به راه بهار‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی ب��ا بیان اینک��ه انتخاب بندر‬ ‫چابهار به عنوان مقصد کاالهای اساس��ی موجب جهش‬ ‫اقتصادی منطقه خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ایس��تگاه اغازین‬ ‫برنامه هایی که موجب توس��عه محور ش��رق است‪ ،‬بندر‬ ‫چابهار اس��ت و م��ا امیدواریم در اینده نزدیک ش��اهد‬ ‫ترافی��ک بار در بندر چابهار باش��یم‪ .‬تمام تالش خود را‬ ‫می کنیم تا زیرس��اخت هایی که در بندر چابهار موجود‬ ‫اس��ت با پهلوگیری کش��تی های کاالهای اساسی به کار‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫م��درس خیابان��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اس��تاندار‬ ‫سیستان وبلوچس��تان در ح��ال ت��دارک برنامه ه��ای‬ ‫انبارسازی در این بندر است‪ .‬عالوه بر ان مخازن روغن‪،‬‬ ‫کارخانه های فراوری و روغن کش��ی نیز باید در چابهار‬ ‫مستقر شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه این حرکت باعث می ش��ود بندر‬ ‫چابهار به عنوان زیرس��اختی تج��اری در رونق و تولید‬ ‫منطقه و اس��تفاده از ظرفیت های موجود بیش از پیش‬ ‫نقش افرینی کند‪ ،‬افزود‪ :‬تحقق اش��تغالزایی در منطقه‬ ‫و تخلیه متوازن کاالهای اساس��ی در بندرهای جنوبی‬ ‫ازجمله اهداف مورد نظر است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم استفاده از مزیت های بندر چابهار‬ ‫نای��ب رئیس دوم کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران می گوید بندر ش��هید بهش��تی چابهار از‬ ‫امکانات مناسبی برخوردار است و می تواند بار دولت در‬ ‫زمینه واردات کاالهای اساسی را به دوش بکشد‪.‬‬ ‫به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬سید اسماعیل‬ ‫یزدان پناه اظهار کرد‪ :‬ش��اید در شرایط عادی بندرهای‬ ‫گوناگ��ون کش��ور از ظرفیت های مش��ابه ظرفیت بندر‬ ‫چابهار برخوردار باشند اما به طور حتم در برهه حساس‬ ‫کنونی که بندر چابهار از تحریم ها مس��تثنا شده باید از‬ ‫این امکان به نحو مطلوب اس��تفاده کرد چراکه معافیت‬ ‫ای��ن بندر از تحریم ها به خوبی اهمی��ت و جایگاه ان را‬ ‫نشان می دهد که نباید از ان غافل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی زنجیره تامین در چابهار‬ ‫اما ارتب��اط و اتصالی بین این ها وجود ن��دارد؛ بنابراین‬ ‫ش��اید بیش از هر چیزی‪ ،‬این بندر درحال حاضر نیاز به‬ ‫حضور و فعالیت شرکت های زنجیره تامین داشته باشد‪.‬‬ ‫فعالیت این شرکت ها منجر به این می شود که نهادها و‬ ‫بخش های گوناگون دست از نگاه جزیره ای خود بردارند‬ ‫و مسائل و چالش های بندر را عمومی تر و کلی تر ببینند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬ما باید ش��رکت هایی داش��ته‬ ‫باش��یم که زنجی��ره تامی��ن ارتباط��ی بی��ن خریدار‪،‬‬ ‫فروش��نده‪ ،‬ش��رکت های کش��تیرانی و مالکان کشتی‪،‬‬ ‫صاحبان کانتینر‪ ،‬پورت اپراتورها و‪ ...‬را برقرار و ش��روع‬ ‫ب��ه بازاریابی حرفه ای در این بن��در کنند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫چنین اتفاقی را در این بندر ش��اهد نیستیم و هر کس‬ ‫خود را مهم ترین ذی نفع بندر می داند‪ ،‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫داس��تان توس��عه و به��ره وری این بندر هم��واره عقب‬ ‫می افتد و سرانجام نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نیازی نیس��ت مدیری��ت زنجیره‬ ‫تامین در این بندر با پش��توانه دولت ایجاد شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��رکت های زنجیره تامین به طور بالقوه می توانند‬ ‫ب��ه چابهار بروند و در انج��ا نقش افرینی کنند‪ .‬فعالیت‬ ‫این شرکت ها می تواند یاداوری کند که تمامی نهادها و‬ ‫سازمان های گوناگون حاضر در بندر‪ ،‬حلقه ای از زنجیره‬ ‫تامین و لجستیک هستند‪.‬‬ ‫مختاری با بیان اینکه مدیریت زنجیره تامین موجب‬ ‫می ش��ود تمام ذی نفعان‪ ،‬ن��گاه گروهی کامل و جامعی‬ ‫پیدا کنند‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه برخ��ی حلقه های زنجیره‬ ‫تامی��ن بیش از همه به فکر خودش��ان هس��تند و تمام‬ ‫تالش ش��ان این اس��ت که حلقه خود را پرورش دهند؛‬ ‫غاف��ل از اینکه پرورش هر حلق��ه به منزله پرورش بقیه‬ ‫حلقه هاس��ت‪ ،‬به همین دلیل گاهی ش��اهد هستیم که‬ ‫ضعیف تری��ن بخش در یک زنجیره تامین به کل قدرت‬ ‫ان زنجیره تبدیل می ش��ود‪ ،‬این در حالی است که اگر‬ ‫تمام حلقه های زنجیره قدرت پیدا کنند‪ ،‬کار به درستی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با یاداوری اینکه بهره برداری از بندر‬ ‫چابه��ار مدتی اس��ت اغاز و تردد کانتین��ر در این بندر‬ ‫بیشتر ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اتفاق های خوب زیادی در این‬ ‫بن��در افتاده اما این بندر هن��وز نمی تواند دروازه اصلی‬ ‫ورود کاال به کش��ور باشد‪ .‬مقایس��ه بندر چابهار با بندر‬ ‫ش��هیدرجایی نش��ان می دهد به دلیل تجهیزات‪ ،‬طول‬ ‫اس��کله بندر‪ ،‬فاصله ان تا مراکز اقتصادی‪ ،‬نبود راه اهن‬ ‫و‪ ...‬هن��وز چابهار نمی تواند جایگزین بندرعباس ش��ود‬ ‫اما اگر ش��رایط مهیا و مشکالت برطرف شود‪ ،‬می تواند‬ ‫سهمی بسیار بیشتر از اکنون از بازار کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هزینه تمام ش��ده واردات کاال از این بندر‬ ‫باید بس��یار کمتر از اکنون شود تا استفاده از این بندر‬ ‫به صرفه باشد اما به دلیل نبود زیرساخت ها درحال حاضر‬ ‫هزینه تمام شده کاال در این بندر به نسبت باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش مسئوالن برای رفع نیازها‬ ‫گرچه نبود برخی زیرس��اخت ها مانع بهره وری کامل‬ ‫از بندر چابهار ش��ده‪ ،‬اما به نظر می رس��د مسئوالن نیز‬ ‫بیکار ننشسته اند و برای استفاده از مزیت های این بندر‬ ‫تالش می کنند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بازدید‬ ‫ت��ازه ای که از بن��در چابهار داش��ت‪ ،‬اعالم ک��رد بندر‬ ‫چابهار به لح��اظ تجهیزات بن��دری‪ ،‬تخلیه و بارگیری‬ ‫و حت��ی انباره��ا هیچ کمبود و کس��ری ن��دارد و همه‬ ‫کش��تی هایی که به بندر می ایند‪ ،‬با سرعتی قابل قبول‬ ‫تخلیه می ش��وند‪ .‬به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدرس خیابانی‬ ‫روزبه مختاری‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫راه اهن بیرجند‬ ‫عباس خطیبی‬ ‫امکان خرید ‪ ۱۲‬متر خانه با وام مسکن‬ ‫با وام ‪ ۱۶۰‬میلی��ون تومانی زوجین می توان یک‬ ‫اتاق ‪ ۱۲‬متری در تهران خریداری کرد!‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وام ‪ ۱۶۰‬میلیون تومانی زوج ها‬ ‫تا حدود ‪ ۲‬س��ال پیش‪ ،‬ح��دود ‪ ۵۰‬درصد نرخ یک‬ ‫خان��ه ‪ ۷۵‬مت��ری در تهران را پوش��ش م��ی داد اما‬ ‫هم اکن��ون باتوج��ه به ن��رخ میانگین ه��ر مترمربع‬ ‫مس��کن در پایتخت ک��ه ‪ ۱۲‬میلی��ون و ‪ ۶۶۷‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬با وام ‪ ۱۶۰‬میلیون تومانی می توان یک‬ ‫اتاق ‪ ۱۲‬متری خریداری کرد و قدرت پوش��ش دهی‬ ‫این تس��هیالت به حدود ‪ ۱۷‬درصد رسیده است؛ به‬ ‫همین دلی��ل متقاضی چندانی ب��رای دریافت انواع‬ ‫تسهیالت مس��کن به بانک مراجعه نمی کند‪ .‬قیمت‬ ‫اوراق تس��هیالت مس��کن از حدود ‪ ۸۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال پیش به نصف کاهش یافته و در روزهای‬ ‫اخیر «تس��ه» ب��ه محدوده ‪ ۴۰‬هزار تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬ازسوی دیگر به نظر می رسد کسادی معامالت‬ ‫منجر به کاهش مراجعه برای س��پرده گذاری ش��ده‬ ‫است‪ .‬در این میان رقابت منفی بانک ها در پرداخت‬ ‫س��ود سپرده باعث ش��ده نقدینگی به دیگر بانک ها‬ ‫برود تا به گفته مدیرعامل بانک مسکن‪ ،‬این بانک در‬ ‫جذب سرمایه دچار مشکل شود‪ .‬ان طور که رحیمی‬ ‫انارکی عنوان کرده‪ ،‬هم اکنون بانک مسکن در جذب‬ ‫سپرده های جدید به دلیل انکه وارد رقابت نرخ سود‬ ‫بانکی با س��ایر بانک ها نش��د ه با مشکل روبه رو شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با تمهیدات اندیش��یده ش��ده و تالش هایی که برای‬ ‫ایجاد انضباط مالی در بانک مس��کن انجام شد‪ ،‬نرخ‬ ‫بن��در چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوس��ی‬ ‫ایران‪ ،‬به دلیل ویژگی های جغرافیایی ویژه ای‬ ‫که دارد‪ ،‬بس��یار م��ورد توجه همس��ایه ها از‬ ‫جمله هندوس��تان و افغانس��تان است و این‬ ‫کش��ورها تمایل خود را به سرمایه گذاری در‬ ‫این بن��در بارها اعالم کرده ان��د اما اینکه چرا‬ ‫وعده های داده ش��ده در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫در این بندر عملیاتی نمی شود‪ ،‬شاید به نبود‬ ‫زیرساخت ها بازمی گردد‪.‬‬ ‫بندر چابهار درحال حاضر از نظر تجهیزات‪،‬‬ ‫امکانات و فضای مورد نیاز برای انجام عملیات‬ ‫بندری‪ ،‬به میزان الزم توس��عه پی��دا کرده اما‬ ‫انچ��ه بهره برداری درس��ت و اقتصادی از این‬ ‫بندر را با مش��کل روبه رو می کند‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ارتباطی و حمل ونقلی است‪.‬‬ ‫به دلی��ل موقعی��ت جغرافیای��ی و مکان��ی‬ ‫بن��در چابه��ار‪ ،‬وضعی��ت ارتباطی ای��ن بندر‬ ‫با پس��کرانه ها و همس��ایگان مطلوب نیست‬ ‫و دسترس��ی اش ب��ه مناطقی ک��ه می توانند‬ ‫پش��توانه تجاری ان باش��ند ‪-‬مانند خراسان‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان و قزاقستان‪ -‬چندان‬ ‫مناسب نیست‪.‬‬ ‫در واق��ع درحال حاض��ر ارتب��اط ریل��ی و‬ ‫ج��اده ای بندر چابه��ار با ش��هرهای اطراف‪،‬‬ ‫وضعی��ت مناس��بی ندارد و حت��ی اگر کاال از‬ ‫این بندر وارد کش��ور ش��ود‪ ،‬باز هم نمی توان‬ ‫از این نظر امتیازی ب��ه بندر داد زیرا راه های‬ ‫ارتباط��ی خوبی نداریم که ای��ن منطقه را به‬ ‫مرکز و کش��ورهای همسایه ش��مالی متصل‬ ‫کند؛ بنابراین توسعه زیرساخت ها پیش شرط‬ ‫توس��عه بندر چابه��ار و بدون توج��ه به انها‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری در این بندر بی فایده است‪.‬‬ ‫باتوجه به ضعف زیرس��اخت های ارتباطی‪،‬‬ ‫اگر ق��رار اس��ت س��رمایه گذاری جدیدی در‬ ‫بندر چابهار انجام شود‪ ،‬بهتر است با محویت‬ ‫توسعه راه های دسترسی ریلی و جاده ای باشد‬ ‫و بعد از ایجاد این زیرساخت ها می توانیم برای‬ ‫توسعه بندر و راه های جذب کاال و سرمایه به‬ ‫این بندر برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫س��ود سپرده در نیمه دوم سال برای این بانک بهتر‬ ‫ش��ود و بتوانیم منابع موردنیاز خود را در نیمه دوم‬ ‫س��ال در قالب جذب س��پرده تامین کنیم‪ .‬رحیمی‬ ‫انارکی گفت‪ :‬بانک مسکن همچنین ابزارهای جدید‬ ‫را در دس��تور کار و در دس��ت پیگیری دارد و با این‬ ‫ابزاره��ای جدید درصددیم تا بتوانی��م حوزه تامین‬ ‫مالی طرح های مس��کن را در بازار س��رمایه توسعه‬ ‫و تعمیق دهیم‪ .‬وی تقویت بازار س��رمایه در اجرای‬ ‫طرح های مس��کنی را مس��تلزم همکاری س��ازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار و همچنین سایر نهادهای ناظر‬ ‫ازجمله بانک مرکزی دانس��ت و گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫الزم اس��ت همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی‬ ‫و همچنین اقتصاد و دارایی با بانک مس��کن بیشتر‬ ‫ش��ود تا بتوانیم فعالیت ها را اس��ان تر پیش ببریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن همچنین درباره چگونگی‬ ‫تامی��ن اعتبار برای اجرای طرح اقدام ملی مس��کن‬ ‫گف��ت‪ :‬بانک مس��کن از ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫ط��رح اقدام ملی‪ ،‬پرداخت تس��هیالت به ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫واحد را تقبل کرده که بخش��ی از تامین اعتبارات از‬ ‫محل صندوق پس انداز مس��کن یکم انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن اف��زود‪ :‬هم اکنون بیش از‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار حس��اب صندوق پس انداز مس��کن یکم‬ ‫وجود دارد که حداقل ها را رعایت کرده اند‪.‬‬ ‫رحیم��ی انارکی ادامه داد‪ :‬بخش دیگری از تامین‬ ‫اعتبار طرح اقدام ملی مسکن از محل اقساط وصولی‬ ‫بانک که پیش بینی کرده ایم امسال رقم قابل توجهی‬ ‫باشد انجام می شود‪.‬‬ ‫عملی��ات اجرایی راه اهن بیرجند‪-‬یونس��ی به‬ ‫طول ‪ ۳۲‬کیلومتر‪ ،‬دیروز همزمان با س��فر معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری به خراس��ان جنوبی با حضور‬ ‫مس��عود س��لطانی فر‪ ،‬جانش��ین فرمانده اقتصاد‬ ‫مقاومتی و وزیر معین خراسان جنوبی اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬مدی��رکل راه و شهرس��ازی‬ ‫خراس��ان جنوبی در ایین کلنگ زن��ی این طرح‬ ‫گفت‪ :‬عملیات راه اهن بیرجند‪-‬یونس��ی با اعتبار‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال اماده اجرا است‪.‬‬ ‫مهدی جعفری افزود‪ :‬پ��روژه راه اهن زاهدان‪-‬‬ ‫بیرجند و اتصال به راه اهن بافق‪-‬مشهد یک پروژه‬ ‫مهم و راهبردی است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این پروژه به طول ‪ ۹۰۱‬کیلومتر‬ ‫از زاهدان ش��روع می ش��ود و در حدفاصل ش��هر‬ ‫زاهدان‪-‬س��ه راهی دش��تک و عب��ور در امت��داد‬ ‫بزرگ��راه زاهدان‪-‬زابل به ش��هر زابل و نقطه صفر‬ ‫مرزی میلک می رسد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی بیان‬ ‫کرد‪ :‬کریدور مزب��ور در امتداد خود پس از عبور از‬ ‫شرق ش��هر نهبندان و غرب شهر سربیشه با عبور‬ ‫از شرق بیرجند و غرب قائن در ایستگاه یونسی به‬ ‫راه اهن بافق‪-‬مشهد متصل می شود‪.‬‬ ‫وی تعداد ایس��تگاه های پیش بینی ش��ده برای‬ ‫این پروژه را ‪ ۳۸‬ایستگاه عنوان کرد و افزود‪ :‬قطعه‬ ‫یک راه اهن مش��هد‪-‬زاهدان حدفاصل ایس��تگاه‬ ‫یونس��ی تا ایس��تگاه گناباد به ط��ول ‪ ۵‬کیلومتر با‬ ‫مبل��غ ق��رارداد ‪ ۵۴۲‬میلی��ارد ریال و پیش��رفت‬ ‫فیزیکی بیش از ‪ ۴۵‬درصد در حال انجام است‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪ :‬قطعه اجرایی شماره ‪ ۴‬در بخش‬ ‫زاهدان‪-‬زابل منطقه تاسوکی به طول ‪ ۶۷‬کیلومتر‬ ‫با مبلغ پیمان ه��زار و ‪ ۲۰‬میلیارد ریال در مرحله‬ ‫شروع عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬قطعه اجرایی ش��ماره ‪ ۱۶‬در‬ ‫بخش بیرجند‪-‬یونس��ی به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر و با‬ ‫مبل��غ ‪ ۸۹۲‬میلیارد ریال در مرحله تجهیز کارگاه‬ ‫قرار دارد و پیمانکار اماده ش��روع عملیات اجرایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین قطعه نخست خطوط انتقال راه اهن‬ ‫مش��هد به زاهدان از یونس��ی بجس��تان به سمت‬ ‫گناباد به طول ‪ ۵۹‬کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ‪۴۸‬‬ ‫درصد در دست اجرا است و تاکنون ‪ ۴۸۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک کارش��ناس مس��ائل دریای��ی و بن��دری معتقد‬ ‫اس��ت نبود زنجیره تامین و لجس��تیک در بندر چابهار‪،‬‬ ‫از مش��کالت مهم فعلی ان اس��ت که برای بهره برداری‬ ‫مطلوب از بندر‪ ،‬باید این کمبود برطرف شود‪.‬‬ ‫روزبه مختاری در پاس��خ به‬ ‫با بیان اینکه بندر‬ ‫چابهار هنوز فاصله زیادی تا توسعه و بهره برداری کامل‬ ‫دارد‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬یکی از چالش ه��ای مهم بندر چابهار‬ ‫این اس��ت که بندرهای زیرمجموع��ه ان‪ ،‬جزو منطقه‬ ‫ویژه نیس��تند‪ .‬از س��وی دیگر پس��کرانه های این بندر‬ ‫به ریل متصل نش��ده اند و همچن��ان نمی توانیم امیدی‬ ‫ب��ه حمل ونقل ریلی کاال در این بندر داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫ش��بکه راه ها و حمل ونقل زمینی نیز در این بندر هنوز‬ ‫پاسخگوی نیازها نیست‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬شرکت های کشتیرانی فعالیت‬ ‫در ای��ن بن��در و حمل کاال ب��ه ان را اغ��از کرده اند اما‬ ‫هن��وز تمرک��ز الزم را ندارند و اس��تقبال مدنظر از این‬ ‫بندر نشده است‪.‬‬ ‫مخت��اری یاداور ش��د‪ :‬منطق��ه ویژه‪ ،‬س��ازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬ش��رکت های کش��تیرانی‪ ،‬دول��ت ایران‪،‬‬ ‫دولت هند‪ ،‬دولت افغانس��تان و همه دست اندرکاران و‬ ‫ذی نفعان این بندر عالقه دارند که در توس��عه این بندر‬ ‫مشارکت و از مزیت های ان استفاده کنند‪ .‬در واقع تمام‬ ‫الزام ه��ای الزم برای توس��عه و بهره ب��رداری از بندر در‬ ‫ظاه��ر وجود دارد و تمام نقش افرینان در بندر حاضرند‬ ‫مقایسه بندر چابهار با بندر شهیدرجایی نشان می دهد به دلیل‬ ‫تجهیزات‪ ،‬طول اس��کله بندر‪ ،‬فاصله ان تا مراکز اقتصادی‪ ،‬نبود‬ ‫راه اهن و‪ ...‬هنوز چابهار نمی تواند جایگزین بندررجایی شود‬ ‫بهروز سیف اللهی‬ ‫معاون پیشین سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی‬ ‫‹ ‹تخصی�ص ‪ ۳۰۰‬میلی�ون ی�ورو اعتب�ار ب�ه‬ ‫خط اهن چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫در زمینه توسعه خط ریلی چابهار نیز که از مهم ترین‬ ‫پیش نیازهای توس��عه ای��ن بندر اس��ت‪ ،‬گام جدیدی‬ ‫برداش��ته و ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو از صندوق توس��عه ملی‬ ‫به خط اهن چابهار‪-‬زاهدان اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫عباس خطیب��ی‪ ،‬معاون س��اخت و توس��عه راه اهن‬ ‫ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناه��ای حمل ونقل در‬ ‫گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره جزئیات تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو از منابع صندوق توس��عه ملی به پ��روژه راه اهن‬ ‫چابهار‪-‬زاهدان گفت‪ :‬وزیر راه و شهرس��ازی پیش��نهاد‬ ‫ای��ن کار را ب��ه دفتر رهبر معظم انقالب ارس��ال کرد و‬ ‫پس از کارشناس��ی هایی که ازسوی دفتر ایشان درباره‬ ‫این پیش��نهاد و نیز استعالم از نهادهای گوناگون انجام‬ ‫شد‪ ،‬رهبر معظم انقالب با این پیشنهاد موافقت کردند‪.‬‬ ‫خطیب��ی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از موافقت رهب��ر معظم‬ ‫انق�لاب‪ ،‬پیش��نهاد اختص��اص ‪ ۳۰۰‬میلیون ی��ورو از‬ ‫صندوق توسعه ملی به این پروژه در هیات دولت نیز به‬ ‫تصویب رس��یده و به وزارت راه و شهرسازی ابالغ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظر ما این اس��ت که با این مبلغ می توانیم‬ ‫خط اه��ن چابهار‪-‬زاه��دان را در پایان به��ار ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بهره برداری اولیه برس��انیم‪ .‬هرچند ب��رای تکمیل کل‬ ‫پروژه منابع بیش��تری الزم اس��ت اما ب��ا همین بودجه‬ ‫ما ش��اهد بهره ب��رداری اولیه خط اه��ن چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫خواهیم بود‪ .‬امیدواریم تا پایان بهار ‪ ۱۴۰۰‬بهره برداری‬ ‫اولیه از این خط عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی قس��ط اول تس��هیالت تخصیص یافت��ه از‬ ‫مح��ل صن��دوق توس��عه مل��ی را ‪ ۳۰‬میلی��ون ی��ورو‬ ‫اع�لام و تصری��ح ک��رد‪ :‬این مبل��غ ب��ه زودی پرداخت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬س��ازمان برنام��ه و بودجه نام��ه پرداخت‬ ‫ای��ن مبل��غ را ب��ه صندوق توس��عه مل��ی ارائ��ه داده‬ ‫اس��ت‪ .‬خطیبی پیشرفت فیزیکی فعلی پروژه خط اهن‬ ‫چابهار‪-‬زاه��دان را ‪ ۴۰‬درصد اعالم کرد و افزود‪ :‬در نظر‬ ‫داریم با کار ش��بانه روزی این پروژه تا پایان بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چابه��ار از تحریم های امریکا علیه ایران معاف اس��ت‬ ‫و برخ��ی معتقدند باتوجه به همین مس��ئله‪ ،‬باید بیش‬ ‫از پیش به این بندر اهمیت داد و نقش��ی مهم و اساسی‬ ‫برای ان در اقتصاد کشور تعریف کرد‪ .‬با این حال گروه‬ ‫دیگری می گویند درحال حاضر وضعیت زیرساخت ها و‬ ‫مدیریت در بندر چابهار به گونه ای نیس��ت که این بندر‬ ‫بتواند بار بزرگی از دوش تجارت کشور بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬موقعیت مناسب بندر چابهار و قرار‬ ‫ی دریای عمان‪ ،‬اقیانوس هند‬ ‫گرفت��ن ان در محل تالق ‬ ‫و کشورهای اسیای میانه‪ ،‬موجب شده این بندر به طور‬ ‫بالق��وه ظرفیت های باالیی ب��رای ورود و خروج کاال به‬ ‫کشور و توسعه تجارت خارجی و همکاری با همسایگان‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬مس��ئوالن می گویند تنها بندر اقیانوسی‬ ‫کش��ور‪ ،‬می تواند دروازه ورود افریقا و کشورهای اسیای‬ ‫ش��رقی به ایران باشد‪ .‬به گفته انها‪ ،‬با تکمیل طرح های‬ ‫توس��عه ای در بندر ش��هید بهش��تی چابه��ار‪ ،‬ظرفیت‬ ‫جابه جای��ی کاال در این بندر به بیش از ‪ ۵۰‬میلیون تن‬ ‫در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫لزوم توسعه‬ ‫زیرساخت های‬ ‫ارتباطی چابهار‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۹۵‬هکتار از پارک‬ ‫چیتگر اسیب دید‬ ‫خبر‬ ‫ش��هردار ق��م گف��ت‪ :‬درحال حاضر ح��دود ‪۲۴‬‬ ‫ایس��تگاه اتش نش��انی در قم فعال است که از نظر‬ ‫اس��تاندارد مطلوب هس��تند و تجهیزات خوبی نیز‬ ‫برای انها تهی ه ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش شهرنیوز‪،‬‬ ‫س��ید مرتضی سقائیان نژاد با اش��اره به رونمایی از‬ ‫نردبان ‪ ۴۰‬متری اتش نشانی قم افزود‪ :‬این نردبان‬ ‫می تواند بس��یار کاربردی باشد و در عملیات اخیر‬ ‫نیز از همین گونه نردبان ها برای نجات بس��یاری از‬ ‫شهروندان استفاده شد‪ .‬عباس جعفری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان اتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫ق��م نیز با اش��اره به رونمای��ی از نردبان ‪ ۴۰‬متری‬ ‫امداد و نجات و اتش نش��انی اظهار کرد‪ :‬الزم است‬ ‫سازمان اتش نشانی خود را مجهز به پیشرفته ترین‬ ‫ن��اوگان و تجهیزات روز کند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با تاکید‬ ‫بر اینکه قم جزو ش��هرهای بلندمرتبه کش��ور قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلی��ل برای کار در‬ ‫ارتفاع‪ ،‬اتش نش��ان نیاز به اس��تفاده از خودروهای‬ ‫باالبر و نردبان ها است‪ .‬جعفری با بیان اینکه نردبان‬ ‫‪ ۵۵‬متری س��ازمان درحال حاضر در مرحله اورهال‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نردبان دیگری هم در سازمان داریم‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از بی توجهی دولت به مشکالت این شهر عنوان کرد‬ ‫حل مشکالت پایتخت به جای انتقال ان‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگرچه بحث انتقال پایتخت سال هاس��ت در محافل‬ ‫تخصصی مطرح ش��ده و موافقان زی��ادی نیز دارد اما‬ ‫مخالفان‪ ،‬هزینه های این انتقال را بسیار باال می دانند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران به تازگی اعالم‬ ‫کرد انتق��ال پایتخت صده��ا میلیارد توم��ان هزینه‬ ‫دارد و بهتر اس��ت به جای انتقال ان‪ ،‬مش��کالتش را‬ ‫با هزینه ای بسیار کمتر حل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محس��ن هاش��می در‬ ‫صد و شصت و نهمین جلس��ه علنی شورای پنجم شهر‬ ‫تهران توضیح داد‪ :‬مدت هاس��ت طرح انتقال پایتخت‬ ‫و س��اخت ش��هر کوچکی به عنوان پایتخت سیاسی‬ ‫کش��ور با جمعیتی حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر مطرح است‬ ‫که هزینه ای صدها هزار میلیارد تومانی برای کش��ور‬ ‫دارد در حالی که حل مسائل اصلی تهران با کسری از‬ ‫این هزینه ممکن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی اگر پایتخت نیز منتقل ش��ود‪،‬‬ ‫دول��ت نمی توان��د خ��ود را در براب��ر مس��ائل تهران‬ ‫بی تفاوت احساس کند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس کمیس��یون محیط زیس��ت و خدمات‬ ‫شهری شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه‬ ‫تالش برای حفظ و احیای پارک جنگلی چیتگر‬ ‫اغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۹۵ :‬هکت��ار این پارک‬ ‫اسیب دیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬زهرا صدراعظم نوری با بیان‬ ‫اینکه پارک ها و بوس��تان های شهر تهران به طور‬ ‫دوره ای م��ورد بازدید ق��رار می گیرند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در بازدید دوره ای اعضای ش��ورای شهر از پارک‬ ‫جنگلی چیتگر‪ ،‬خشک شدن درختان این پارک‬ ‫مح��رز ب��ود و با حضور ش��هردار منطقه موضوع‬ ‫بررس��ی شد و شهرداری منطقه اقدام هایی برای‬ ‫جلوگیری از توسعه خشکسالی پارک شروع کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پارک جنگلی چیتگر در دهه‬ ‫‪ ۴۰‬ایجاد شده و ‪ ۸۰۰‬هکتار وسعت دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۵‬هکتار از این پارک اسیب دیده است در حالی‬ ‫ که چیتگر مانند ریه در غرب تهران عمل می کند‬ ‫و باید حفظ شود‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه‬ ‫در گذر سال ها یعنی از دهه ‪ ۴۰‬تا امروز طبیعی‬ ‫است که پارک مشکل پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬تغییرات‬ ‫اقلیم و مس��ئله اب موضوع های جدی است که‬ ‫می تواند درختان را خش��ک کن��د که این اتفاق‬ ‫افتاده و درختان چون در فصل مناس��ب ابیاری‬ ‫نشده اند این تاثیر بیشتر شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه ای��ا‬ ‫بس��ازوبفروش ها نقش��ی در خشک شدن پارک‬ ‫داش��ته اند ی��ا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬پ��ارک چیتگر پارکی‬ ‫نیس��ت که م��ورد تصرف اف��راد س��ودجو قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬ام��کان دارد توده گذاری انجام ش��ود که‬ ‫ب��ا کارب��ری پارک همخوانی داش��ته باش��د اما‬ ‫اینکه ساخت وس��از گس��ترده انجام شود‪ ،‬امکان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بحث اب و تامین منابع ابی‬ ‫موضوع مهمی اس��ت و باید تالش کرد تا اب در‬ ‫مصرف ه��ای ضروری باش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باید در‬ ‫کاربری های��ی مانند ابیاری پارک و کش��اورزی‬ ‫مدیری��ت مص��رف اب ج��دی قلمداد ش��ود و‬ ‫شهرداری به سمت استفاده از پساب برود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرسش رئیس شورای شهر از مسئوالن‬ ‫محسن هاشمی‬ ‫حمل ونقل‬ ‫عمومی تهران‬ ‫بیشترین‬ ‫تقاضای‬ ‫محقق نشده و‬ ‫کمبود امکانات‬ ‫را نسبت به‬ ‫جمعیت دارد‬ ‫هاش��می با بیان اینک��ه امروز ش��هروندان تهرانی‬ ‫از مجلس ش��ورای اس�لامی انتظار دارند نس��بت به‬ ‫مش��کالت فراوان ایجادش��ده برای پایتخت بی تفاوت‬ ‫نباش��د‪ ،‬ب��ا ط��رح چن��د پرس��ش تصریح ک��رد‪ :‬ایا‬ ‫منطقه گرایی نمایندگان برای همه حوزه های انتخابیه‬ ‫مطلوب اس��ت به ج��ز تهران؟ ایا نباید دس��ت کم به‬ ‫پیامده��ای میزبانی مجلس در تهران از س��وی همه‬ ‫نمایندگان توجه شده و مشکالت ان حل شود؟‬ ‫وی افزود‪ :‬ایا باید امروز شهری که به باغ ها و هوای‬ ‫خوبش مش��هور بود را در غرقاب مشکالت رها کنیم؟‬ ‫چرا مس��ئولیت های صریح دولت در حوزه حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬نوس��ازی بافت های فرس��وده و تزریق منابع‬ ‫مالی ناشی از مالیات به تهران بر زمین مانده است؟‬ ‫رئیس شورای ش��هر تهران گفت‪ :‬اگر به تهران نیز‬ ‫مانند س��ایر نقاط کش��ور نگریس��ته و حداقل حقوق‬ ‫قانونی ان محقق ش��ود‪ ،‬بس��یاری از مشکالت امروز‬ ‫قابل حل خواهد بود‪.‬‬ ‫شرایط مطلوب اتش نشانی قم‬ ‫که ‪ ۲۷‬سال پیشینه دارد و در حال استفاده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان اتش نش��انی و خدمات ایمنی‬ ‫ش��هرداری قم با بی��ان اینکه ‪ ۲۵‬دس��تگاه از این‬ ‫نردب��ان در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬قرارداد این‬ ‫نردبان س��ال ‪ ۹۶‬به مبلغ ‪ ۵.۳‬میلیارد تومان بسته‬ ‫شده که درحال حاضر نرخ ان به ‪ ۱۸‬میلیارد تومان‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬همچنین پیام جوادیان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت‪:‬‬ ‫ایج��اد فضای س��بز در مراکز نگه��داری و درمان‬ ‫معتادان از س��وی س��ازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫ش��هرداری قم انجام می ش��ود‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫پارک ه��ا و فض��ای س��بز ش��هرداری ق��م اجرای‬ ‫پیوس��ت های فرهنگ��ی پروژه ه��ا و ل��زوم ارتقای‬ ‫فرهنگ ش��هروندی را موردتوجه قرار داد و افزود‪:‬‬ ‫زمانی سازمانی را می توانیم موفق بدانیم که ضمن‬ ‫اجرای پروژه هایی که در ش��رح وظایف سازمان به‬ ‫مس��ائل فرهنگی نیز بپردازد‪ .‬جوادیان ادامه داد‪ :‬با‬ ‫هماهنگی هایی که با ش��ورای مبارزه با مواد مخدر‬ ‫انجام ش��ده ایجاد فضای سبز این مرکز به سازمان‬ ‫پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری قم سپرده شده‬ ‫است‪ .‬همچنین علی نیک بیان‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫ط��رح انتقال پایتخت و س��اخت ش��هر کوچکی به عنوان پایتخت سیاس��ی‬ ‫کش��ور ب��ا جمعیتی حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر مطرح اس��ت ک��ه هزینه ای صدها‬ ‫هزار میلیارد تومانی برای کشور دارد‪ ،‬در حالی که حل مسائل اصلی تهران‬ ‫با کسری از این هزینه ممکن است‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود یک س��وم درام��د اقتصاد ملی در‬ ‫تهران ایجاد شده اما یک دهم ان نیز در تهران هزینه‬ ‫نمی شود و به همین دلیل مناطق مرکزی شهر و بازار‬ ‫تهران که نقش اصلی در کسب و کار ملی دارند دارای‬ ‫بافتی فرسوده بوده و از حداقل سرانه های خدماتی و‬ ‫زیست شهری محروم هستند‪.‬‬ ‫هاش��می تصریح کرد‪ :‬همچنی��ن نکته دیگر درباره‬ ‫تهران‪ ،‬تح��ت تاثیر قرار گرفتن چه��ره زیبای تهران‬ ‫به واس��طه مش��کالتی مانند الودگی ه��وا‪ ،‬ترافیک و‬ ‫حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری قم در جلس��ه‬ ‫ش��ورای هماهنگی مناسب سازی استان قم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��هرداری ‪ ۱۵‬میلیارد تومان در سال جاری‬ ‫برای س��اخت پل عابر پیاده با اسانسور پیش بینی‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل س��ازمان حمل ونق��ل‬ ‫و ترافی��ک ش��هرداری ق��م با اش��اره به مش��کل‬ ‫موتورس��یکلت ها افزود‪ ۶ :‬نقطه اطراف حرم مطهر‬ ‫برای پارک موتورس��یکلت ایجادشده اما استقبالی‬ ‫از این موضوع نمی شود و بیشتر موتورسیکلت ها در‬ ‫پیاده رو پارک می ش��وند که عبور ویلچر در چنین‬ ‫شرایطی سخت اس��ت‪ .‬مرتضی عزتی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به افزایش‬ ‫نرخ سرویس های مد رسه ها گفت‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫ش��ورای اسالمی ش��هر قم‪ ،‬این نرخ نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۸‬درصد افزایش داش��ته که رانندگان‬ ‫ب��ا نهایت دق��ت در انتق��ال دانش ام��وزان تالش‬ ‫می کنند‪ .‬مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری‬ ‫قم گفت‪ :‬س��ال گذش��ته رانندگان تاکس��ی موفق‬ ‫ش��دند به ‪ ۱۹۸‬مدرسه در شهر خدمات ارائه دهند‬ ‫و ‪ ۲۰‬هزار دانش اموز را با ناوگان تاکس��ی به عنوان‬ ‫سرویس مد رسه جابه جا کنند‪.‬‬ ‫متهمان ردیف اول الودگی هوا در اصفهان‬ ‫اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه مطلوب نیست‬ ‫تعداد روزهای ناس��الم اصفهان بیش��تر از س��ایر‬ ‫شهرها باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هر گاه موضوع الوده بودن‬ ‫هوای اصفهان مطرح می ش��ود‪ ،‬صنعتی بودن را‬ ‫ی که خودروهای دودزا‬ ‫دلیل ان می دانند در حال ‬ ‫و تک سرنش��ین در ای��ن زمینه نق��ش دارند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬عباس رضایی افزود‪ :‬بخش صنعت‬ ‫اس��تان اقدام های خوبی را برای کاهش الودگی‬ ‫هوا انجام داد اما هنوز ش��اهد ت��ردد خودروهای‬ ‫دودزا و تک سرنشین به ویژه در روزهای پرترافیک‬ ‫تفاهمنامه گس��ترش و توس��عه خ��ط ‪ ۶‬مترو‬ ‫در منطق��ه ‪ ۲۰‬ته��ران ب��ا حض��ور مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت راه اهن ش��هری ته��ران و حومه(مترو)‪،‬‬ ‫ش��هردار منطقه ‪ ۲۰‬و عضو کمیس��یون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ش��ورای ش��هر امضا ش��د‪.‬به گزارش‬ ‫شهرنوش��ت‪ ،‬علی ام��ام‪ ،‬مدیرعامل مت��رو بیان‬ ‫ک��رد‪ ۶ :‬کیلومتر جنوبی خط از دولت اباد تا حرم‬ ‫حضرت عبدالعظیم با ‪ ۴‬ایستگاه تعریف شده که‬ ‫از ‪ ۳‬س��ال گذشته با دس��تگاه حفار‪ ،‬بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد این مس��یر حفاری شده است‪ .‬وی با اعالم‬ ‫اینکه اگر حمایت های الزم وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫تکمیل حفاری تا ضلع ش��رقی حرم عبدالعظیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه به روزهای سرد‬ ‫س��ال و پدی��ده اینورژن(وارونگی دم��ا) نزدیک‬ ‫می ش��ویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از س��المندان و‬ ‫بیم��اران در اصفه��ان از الودگی هوا رنج می برند‬ ‫و مطلوب نیست که روزهای ناسالم ما زیاد باشد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه پلیس به تنهایی‬ ‫از عهده کنترل خودروهای دودزا و تک سرنشین‬ ‫برنمی ای��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬همه م��ردم باید این‬ ‫موض��وع را رعای��ت کنند و فرهنگ اس��تفاده از‬ ‫وس��ایل حمل ونقل عمومی از جمله قطار شهری‬ ‫جزئیات توسعه خط ‪ 6‬مترو‬ ‫تا اردیبهشت سال اینده انجام خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت می تواند ‪ ۵۰‬درصد هزینه منابع توس��عه‬ ‫مترو را با فروش اوراق مش��ارکت به مترو کمک‬ ‫کند‪ .‬دولت تعهد و ضمانت بازپرداخت س��ود ‪۵۰‬‬ ‫درصد وام را انجام داده اس��ت‪ .‬امام با بیان اینکه‬ ‫درحال حاضر برنامه طراحی اتصال توسعه جنوبی‬ ‫خط ‪ ۶‬از ایس��تگاه حرم عبدالعظیم تا ایس��تگاه‬ ‫ش��هر ری خط یک در دس��تور کار است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با طراحی که اتفاق می افتد دس��تگاه حفار‬ ‫در انتهای ‪ ۶‬کیلومتر ب��ه کار خود پایان نخواهد‬ ‫داد و ب��رای اتص��ال ای��ن ‪2‬خط‪ ،‬همچن��ان کار‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬توافقنامه ای‬ ‫گسترش یابد‪ .‬رضایی با بیان اینکه خط یک قطار‬ ‫شهری برای کالنشهری مانند اصفهان کم است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اما همین ام��کان که در زمان حاضر‬ ‫فراهم ش��ده هم خوب اس��ت و باید ش��هروندان‬ ‫ت��ا حد ممکن از ان اس��تفاده کنن��د‪ .‬وی ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های ترافیکی‪ ،‬ناوگان عمومی مناسب‬ ‫حمل ونقل و همکاری و مش��ارکت مردم را برای‬ ‫کاهش الودگی هوای کالنش��هر اصفهان ضروری‬ ‫دانست و ادامه داد‪ :‬اگر این موارد نباشد‪ ،‬وضعیت‬ ‫خوبی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫برای مجتمع ایستگاهی ایستگاه جوانمرد قصاب‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اس��ت که این کار اجرای‬ ‫توسعه خط ‪ ۶‬را تسریع می کند‪ .‬یک توافق دیگر‬ ‫در زمین��ه واگذاری امالک ش��هرداری تهران به‬ ‫شرکت مترو است که کمک غیرنقدی بزرگی به‬ ‫شمار می رود‪ .‬بودجه مصوب امسال مترو ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت ک��ه ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان از‬ ‫این مبلغ بودجه غیرنقدی خواهد بود‪ .‬امام ادامه‬ ‫داد‪ ۶ :‬کیلومت��ر جنوبی خط از دولت اباد تا حرم‬ ‫حضرت عبدالعظیم با ‪ ۴‬ایستگاه تعریف شده که‬ ‫از ‪ ۳‬س��ال گذشته با دس��تگاه حفار‪ ،‬بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد این مسیر حفاری شده است‪.‬‬ ‫ازدحام جمعیت اس��ت در حالی که این ش��هر دارای‬ ‫بیش��ترین جاذبه های گردشگری است که حتی برای‬ ‫بخش قابل توجهی از شهروندان تهرانی نیز ناشناخته‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا ‪ ۱۴‬مهر روز تهران است؟‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه ‪۱۴‬‬ ‫مهر در تقویم ملی کش��ور به عن��وان روز تهران ثبت‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬این مناسبت‪ ،‬سالروز تعیین تهران‬ ‫به عنوان پایتخت کشور است که اقامحمدخان قاجار‬ ‫‪ ۲۳۴‬سال پیش نقش ان را به عنوان مرکز سیاسی و‬ ‫اقتصادی ایران ارتقا داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬موقعی��ت جغرافیای��ی‪ ،‬سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی تهران موجب ش��ده است تا نه تنها به عنوان‬ ‫پایتخت بلکه بزرگ ترین کالنش��هر کشور بیش از ‪۱۰‬‬ ‫درصد جمعیت کشور را در خود و به همین میزان در‬ ‫حومه میزبانی کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رئیس ش��ورای ش��هر ته��ران‪ ،‬اگرچه در‬ ‫تبلیغات و تصور عمومی‪ ،‬تهران یکی از برخوردارترین‬ ‫مناطق کش��ور به لحاظ امکانات و تس��هیالت اس��ت‬ ‫اما به واقع یک��ی از محروم ترین مناط��ق ایران را نیز‬ ‫می توانیم در تهران مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دانش اموزان تهران��ی از پایین ترین‬ ‫سرانه های اموزشی در کشور برخوردارند‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫عموم��ی ته��ران بیش��ترین تقاضای محقق نش��ده و‬ ‫کمبود امکانات را نس��بت به جمعیت دارد‪ ،‬بافت های‬ ‫فرسوده و حاش��یه های بدون امکانات در تهران بیش‬ ‫از هر ش��هر دیگری در کشور وجود دارد و این موارد‬ ‫ناش��ی از توجه ناکافی دولت و مجلس به این ش��هر‬ ‫است‪.‬‬ ‫هاش��می گفت‪ :‬ب��اری که مجموعه قوای س��ه گانه‬ ‫و حاکمی��ت به تهران به ویژه در نی��م قرن اخیر وارد‬ ‫کرده ان��د پیامدهای��ی مانن��د الودگی ه��وا‪ ،‬ترافیک‪،‬‬ ‫مهاجرت بی رویه و‪ ...‬به همراه داش��ته اس��ت و اکنون‬ ‫که ش��هروندان تهرانی با انبوه مشکالت ناشی از این‬ ‫پیامده��ا روبه رو هس��تند از مجلس و دول��ت انتظار‬ ‫دارن��د که ب��ه وظایف خ��ود در براب��ر پایتخت عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬روز و هفته ته��ران بهانه ای‬ ‫اس��ت برای پرداختن به نقاط قوت و چالش های ان‪،‬‬ ‫مس��ائلی که با وجود نزدیک ترین فاصله به مسئوالن‬ ‫کش��ور از دید انها پنه��ان مانده اس��ت و امیدواریم‬ ‫مدیریت شهری بتواند با استفاده از ظرفیت رسانه ای‬ ‫و فرهنگ��ی خ��ود ک��ه به ویژه ب��ا حضور فع��ال نهاد‬ ‫ش��ورایاری‪ ،‬ان��رژی مضاعفی گرفته اس��ت بتواند در‬ ‫بهبود زیست شهری تهران نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 16‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 8‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1385‬‬ ‫پیاپی ‪2703‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت پخش غیرقانونی اثار ایرانی در فضای مجازی‬ ‫فیلم های ایرانی در هزارتوی قاچاق‬ ‫نسخه های غیرقانونی اثار سینمایی در حالی همچنان‬ ‫در دس��ترس هس��تند که س��تاد صیانت از اثار سمعی و‬ ‫بصری برای جلوگیری از این امر شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدت هاس��ت ص��دای اعت��راض‬ ‫تولیدکنن��دگان اثار س��ینمایی درباره دانل��ود و فروش‬ ‫غیرقانونی اثارش��ان در بازار قاچاق به گوش می رسد‪ .‬به‬ ‫همین منظور س��تاد صیانت از اثار سینمایی و سمعی و‬ ‫بصری از س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی شکل‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن روزها بازار «وی او دی» و پخ��ش انالین تولیدات‬ ‫ی ان قدر داغ ش��ده ک��ه دیگر کمتر کس��ی به‬ ‫س��ینمای ‬ ‫سراغ نس��خه های دی وی دی فیلم ها می رود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫س��ودجویان همچنان به فیلم های اکران نشده دسترسی‬ ‫پیدا می کنند یا نس��خه فیلم های اکران ش��د ه را که هنوز‬ ‫به ش��بکه خانگی راه پیدا نکرده ان��د‪ ،‬می یابند و جلوتر از‬ ‫همه روانه بازار قاچاق می کنند‪ ،‬بدون اینکه کس��ی بداند‬ ‫این اتفاق از کدام مجرا روی می دهد و این مس��ئله اه از‬ ‫نهاد تولیدکنندگان و فیلمسازان براورده است‪ .‬چند هفته‬ ‫ش سازندگان فیلم «متری شیش و نیم» به کارگردانی‬ ‫پی ‬ ‫س��عید روس��تایی با گالیه از توزیع نسخه غیرقانونی این‬ ‫فیلم در بازار مدعی شدند این نسخه از داخل وزارت ارشاد‬ ‫به بیرون راه پیدا کرده است‪ .‬پس از ان احمدرضا درویش‬ ‫به انتش��ار نسخه عربی فیلم مجوزنگرفته «رستاخیز» در‬ ‫فضای مجازی معترض ش��د و حاال مدتی است منوچهر‬ ‫هادی از توزیع نس��خه قاچاق فیلم توقیفی خود «رحمان‬ ‫‪ »۱۴۰۰‬گالی��ه دارد و بینندگان و فروش��ندگان ان را به‬ ‫خدا واگذار می کند‪.‬‬ ‫ی و گران ش��دن نسخه فیزیکی‬ ‫با ورود و ظهور وی او د ‬ ‫اثار هنری و با توجه به صرفه بودن این پلتفرم ها‪ ،‬بسیاری‬ ‫از عالقه مندان س��ینمای ایران که شاید این روزها خیلی‬ ‫فرص��ت یا عالقه دیدن فیلم ها روی پرده بزرگ را ندارند‪،‬‬ ‫ترجی��ح می دهند فیلم ه��ای مورد نظر خ��ود را در خانه‬ ‫و با خیال راحت ببینند‪ .‬در واقع‪ ،‬اس��تقبال تماش��اگران‬ ‫موجب ش��ده نس��خه خانگی فیلم ها با فاصله اندکی وارد‬ ‫این پلتفرم ها ش��وند و مخاطب ب��ا پرداخت هزینه اندک‬ ‫به راحتی بتواند به ان دسترس��ی داش��ته باش��د‪ .‬هرچند‬ ‫ی و پخش انالین هس��تند‪ .‬این‬ ‫گروه��ی معترض وی او د ‬ ‫ام��ر بحث قاچاق فیلم ها را نه به طور کامل‪ ،‬اما تا اندازه ای‬ ‫کنترل کرده اس��ت‪ .‬از این جهت اتفاق هایی چون پخش‬ ‫غیرقانونی تعدادی از فیلم ها نیاز به توجه جدی مسئوالن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یک سال از ارسال نام ه ‪ ۶‬صنف سینمایی برای حسین‬ ‫انتظامی‪ ،‬رئیس س��ازمان س��ینمایی که در ان خواستار‬ ‫رعایت قانون و حفظ عدالت و امنیت بازار تولید و توزیع و‬ ‫نمایش سینمای ایران داشتند‪ ،‬گذشته است و مشکالت‬ ‫همچنان پابرجاست و بر دامنه انها نیز افزوده می شود‪.‬‬ ‫به گفته کانون کارگردانان سینمای ایران‪ ،‬همچنان ‪۷۵‬‬ ‫درصد ظرفیت س��الن های نمایش س��ینمای ایران فقط‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د از فروش فیلم های ایران��ی را تامین می کند‬ ‫و تلویزی��ون در معرفی و تبلیغ و خرید و پخش فیلم های‬ ‫س��ینمای ایران همچنان روی گش��اد ه نشان نمی دهد و‬ ‫فیلم های دوبله شده غربی و شرقی را ترجیح می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن کان��ون معتقد اس��ت غلبه ب��ازار س��یاه ویدیوی‬ ‫خانگی بر بازار رسمی فیلم های ایرانی ادامه دارد و روزبه‬ ‫روزگردش مالی ان نجومی تر و قلمرو بازار رسمی حقیر تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در همین راستا انجمن تهیه کنندگان مستقل نیز طی‬ ‫بیانیه ای عنوان می کند‪« :‬بس��یار متاس��فیم که هر هفته‬ ‫خبری از قاچاق و س��رقت تولیدات س��ینمایی منتش��ر‬ ‫می ش��ود‪ .‬ه��ر قاچاق یعنی ناب��ودی س��رمایه و به تاراج‬ ‫رفتن زحمت‪ ،‬توان و انرژی سینماگران شریف ایرانی‪ .‬ما‬ ‫تهیه کنندگان س��ینمای ایران به دنبال پاسخ این پرسش‬ ‫هس��تیم که چرا نهاده��ای دولتی و نظارت��ی همواره در‬ ‫برابر قاچاق اثار س��ینمایی ان گونه که بایدوش��اید عمل‬ ‫نمی کنند؟ ایا سینما برایش��ان بی ارزش است که انگیزه‬ ‫پیگی��ری و ردیابی مجرمان قاچاقچ��ی را ندارند یا اینکه‬ ‫ت��وان نظارتی روبه رو با قاچاقچیان را ندارند؟ البته دومی‬ ‫بعید به نظر می رسد‪.‬‬ ‫انجمن تهیه کنندگان مس��تقل بر این باور اس��ت تنها‬ ‫راه رس��یدن به س��ینمای مل��ی و تداوم صنعت س��ینما‬ ‫ایجاد فضای امن س��رمایه گذاری برای تولید فیلم اس��ت‬ ‫و ت��ا زمانی که این فضا ایجاد نش��ود س��ینمای ایران با‬ ‫مش��کل رش��د و تولید اثار ارزش��مند روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫قاچاق و سرقت تولیدات سینمایی نتیجه ای به جز ریسک‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬توقف تولید‪ ،‬بیکاری سینماگران و نابودی‬ ‫تدریجی سینما نخواهد داشت‪».‬‬ ‫این اعتراض ها در حالی اس��ت که ستاد صیانت از اثار‬ ‫سینمایی و س��معی و بصری که در راس��تای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان و جلوگیری از قاچاق کاالهای س��معی و‬ ‫بصری ش��کل گرف��ت‪ ،‬در این مدت فقط ی��ک یا دو بار‬ ‫اق��دام به امحای میلیون ها نس��خه قاچ��اق کرد و پس از‬ ‫ان گزارشی از این فعالیت ها ارائه نکرد‪ .‬در واقع مشخص‬ ‫نیست این ستاد واقعا در جست وجوی یافتن قاچاقچیان‬ ‫اس��ت یا خیر؟ بعید به نظر می رس��د دولت نتواند جلوی‬ ‫قاچاقچیان کاالهای فرهنگی را بگیرد‪ ،‬چراکه دسترس��ی‬ ‫سایت هایی که لینک دانلود فیلم های خارجی را بارگذاری‬ ‫می کنند به راحتی از س��وی مراجع قانونی گرفته می شود‬ ‫قاچاق همواره ضربه های مهلکی به بدنه تولید سینمای ایران زده است‪.‬‬ ‫در مقاطع��ی در میان��ه ده��ه ‪ ۸۰‬قاچاق فیلم های روی پرده انقدر س��ریع‬ ‫انجام می شد که چند تهیه کننده در اقدامی نمادین مجلس ترحیم سینمای‬ ‫ایران را برپا کردند‬ ‫و س��ایت های ارائه دهن��ده چنین خدمات��ی از دور خارج‬ ‫می ش��وند‪ ،‬این در حالی اس��ت که س��ودجویان کاالهای‬ ‫فرهنگ��ی ایران��ی همچنان ج��والن می دهن��د و به نظر‬ ‫می رس��د نهادی نظارتی نمی توانند مان��ع اقدام های انها‬ ‫ش��وند‪ .‬اینکه ریش��ه قاچ��اق تولیدات هنری کجاس��ت‪،‬‬ ‫مسئله ای اس��ت که عالوه بر تولیدکنندگان‪ ،‬عالقه مندان‬ ‫به سینما نیز دوست دارند بدانند‪.‬‬ ‫اگ��ر تا یک دهه پیش قاچاق فیلم فقط به کپی برداری‬ ‫از اث��ار س��ینمایی از روی پ��رده و فروش ان در بس��اط‬ ‫دستفروش��ان منتهی می ش��د‪ ،‬امروز با ظهور پدیده هایی‬ ‫مانند شبکه های فارسی زبان که رشد قارچ گونه ای دارند‪،‬‬ ‫در کنار ایجاد نرم افزارهای پخش فیلم که در گوشی های‬ ‫تلفن همراه از طریق ش��بکه ای پی ت��ی وی ظهور و بروز‬ ‫می کند؛ قاچاق فیلم ابعاد تازه ای پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سختی های فناوری‬ ‫استفاده از فناوری موجب شده پخش اثار سینمایی در‬ ‫شبکه خانگی با س��ختی هایی روبه رو شود‪ .‬سیدغالمرضا‬ ‫موس��وی‪ ،‬تهیه کنن��ده و فعال عرصه س��ینما با بیان این‬ ‫مطلب ادامه داد‪ :‬متاس��فانه به تازگ��ی به دلیل اکران های‬ ‫خارج از گروه و شرایط ویژه ای که به وجود امده‪ ،‬سینماها‬ ‫به دلیل تعدد فیلم ها‪ ،‬فیلم ها را فقط ‪ ۳ ،۲‬سانس یا کمتر‬ ‫نمایش می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبیعی است با چنین شرایطی هیچ کدام‬ ‫از فیلم های روی پرده اکران نمی توانند با مخاطبان ش��ان‬ ‫ارتباط درس��تی برقرار کنند‪ ،‬چراکه این ‪ ۳ ،۲‬سانس نیز‬ ‫در ساعت هایی است که کسی به سینما نمی رود؛ بنابراین‬ ‫پردیس های سینمایی در شرایط حاضر برای انکه بتوانند‬ ‫س��رویس هایی ب��ه فیلم ه��ا و پخش کنن��دگان بدهند با‬ ‫این روش‪ ،‬باعث فیلم س��وزی ش��ده اند که مسئول اصلی‬ ‫این ماجرا‪ ،‬پخش کنندگان هس��تند که مواظب س��رمایه‬ ‫تهیه کنندگان و هزینه های گزاف نیستند و فقط دلخوش‬ ‫هستند که یک فیلم را اکران کرده اند‪.‬‬ ‫موس��وی همچنین با بیان انتظارش در این ش��رایط از‬ ‫ش��ورای صنفی نمایش‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این شورا نباید‪ ،‬اجازه‬ ‫اکران ازاد فیلم ها را صادر کند تا به این فیلم سوزی دامن‬ ‫نزن��د‪ .‬برای اینکه فیلم ها به ق��در کافی به طور ازاد اکران‬ ‫هس��تند و ادامه این اقدام باعث می شود پردیس ها تعداد‬ ‫س��انس های موجود را کم کنند و از ‪ ۳ ،۲‬س��انس به یک‬ ‫س��انس برس��د‪ .‬این باعث زیان مستقیم س��رمایه گذاران‬ ‫می ش��ود بیش��تر نیز متعلق به بخش خصوصی هستند‪،‬‬ ‫چراکه بخش دولتی زیان نمی کند‪ ،‬اما اگر سرمایه بخش‬ ‫خصوصی برنگردد امکان جبران وجود ندارد؛ بنابراین در‬ ‫این ش��رایط توقع این اس��ت که ش��ورای صنفی نمایش‬ ‫مسئوالنه برخورد کند‪.‬‬ ‫صیان��ت از اث��ار هنری فق��ط مربوط به قاچ��اق فیلم‬ ‫و ف��روش ان در ش��بکه های غیرمج��از نیس��ت‪ .‬حدود‬ ‫و اختی��ارات صیان��ت از اث��ار هن��ری همواره با ش��ک و‬ ‫تردیدهایی از سوی مجریان قانون روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫بیت��ا منصوری‪ ،‬تهیه کننده س��ینما نیز ب��ا بیان اینکه‬ ‫تش��کیل شعبه رس��یدگی به جرائم س��معی و بصری با‬ ‫همکاری تهیه کننده هایی که این قضیه دغدغه انها است‪،‬‬ ‫دوستان‬ ‫می تواند اقدام مناس��بی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بعضی از‬ ‫ِ‬ ‫شیفته عنوان نمایندگی‪ ،‬کارایی و تاثیر الزم را در برخورد‬ ‫با متخلفان ندارند‪.‬‬ ‫منصوری با بیان این نکته که مش��کل ما این است که‬ ‫هیچ گاه اق��دام قاطعی انجام نمی دهی��م‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬من‬ ‫مصاحبه ای از یکی از همکاران را خواندم که گفته بودند‪،‬‬ ‫ش��خصی که به عنوان متخلف قاچاق فیلم دستگیر شده‬ ‫بود‪ ،‬پس از بازپس گیری دی وی دی ها‪ ،‬تقاضای خس��ارت‬ ‫کرده!!! امیدوارم این‪ ،‬فقط یک شوخی باشد‪.‬‬ ‫او که به دنبال خبر تشکیل شعبه ای ویژه برای رسیدگی‬ ‫به جرائم متخلفان اثار س��معی و بصری سخن می گفت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در واق��ع بای��د در بخش ه��ای گوناگون برای‬ ‫صیان��ت از اثار هنری فعالیت ش��ود و فقط بحث قاچاق‬ ‫فیلم در نمایش خانگی نیست‪ ،‬بلکه باید در بخش اکران‬ ‫نیز فیلم ها مورد حمایت جدی مدیریت س��ینمایی ارشاد‬ ‫ق��رار بگیرند و نظارت بیش��تری بر انها ش��ود‪.‬منصوری‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬در بخش چگونگی اکران فیلم ها و نظارت بر‬ ‫سانس های سینما براساس قوانین مصوب شورای صنفی‬ ‫نی��از به نظ��ارت و اجرای قاطعانه و بی طرفانه تر ش��ورای‬ ‫صنفی اکران‪ ،‬به شدت احساس می شود‪ .‬هفته اول و دوم‬ ‫اکران یک فیلم‪ ،‬سرنوشت فیلم را براساس عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین می کند و تخلف س��ینماها‪ ،‬می تواند در سرنوشت‬ ‫اکران فیلم‪ ،‬تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫او درباره پیگیری تهیه کنن��دگان از تخلفاتی که انجام‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‪ ،‬تهیه کنندگان باید بتوانند با‬ ‫پیگیری قانونی‪ ،‬حقوق خویش را در برابر قانونمند نبودن‬ ‫برخی صاحبان س��ینما‪ ،‬طلب کنند‪ .‬برگش��ت س��رمایه‬ ‫حاص��ل از فروش فیلم در س��ینماها و فروش در نمایش‬ ‫خانگی اس��ت که ادامه حضور تهیه کنندگان مس��تقل را‬ ‫امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم��کاری قوه قضایی��ه‪ ،‬یک یا‬ ‫چند نماینده از بین تهیه کنندگان که سینه سپر کنند و‬ ‫پشتیبانی وزارت ارشاد برای پیگیری این قضیه نیاز است‪.‬‬ ‫خوشبختانه حسین فرح بخش (تهیه کننده) در سال های‬ ‫گذشته به خوبی در این حوزه فعالیت کرده اند‪.‬‬ ‫منصوری با اشاره به اینکه همه می دانیم وقتی نخستین‬ ‫دی وی دی از فیلم بیرون می اید‪ ،‬یک س��اعت بعد دانلود‬ ‫رایگان ان در سایت ها موجود است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تعداد کمی‬ ‫از افراد هس��تند که فیلم ها را فقط به طور اورجینال تهیه‬ ‫می کنند و بقیه برای ش��ان تفاوتی ندارد که به چه صورت‬ ‫فیلم به دست شان رسیده است‪ .‬البته به نظر می رسد این‬ ‫امر بیشتر در شهرستان ها اتفاق می افتد‪ .‬در برخی شهرها‬ ‫فروش دی وی دی اورجینال فیلم‪ ،‬از تعداد انگش��تان یک‬ ‫دست تجاوز نمی کند‪ .‬در واقع یک نفر خریداری می کند‬ ‫و سپس از روی همان نسخه‪ ،‬تکثیر می شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬این اتفاق ها ب��ه یک برخورد‬ ‫قاطع نیاز دارد‪ .‬همان طور که با دزدان و مجرمان این گونه‬ ‫برخورد می ش��ود که وقتی جرم شان محرز شد‪ ،‬عکس و‬ ‫خبرشان رس��انه ای می شود؛ برای متخلفان در این حوزه‬ ‫هم باید همین کار انجام ش��ود‪ ،‬تا شاید تکثیرکننده های‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬از ترس ابروی ش��ان از ادامه کار فرهنگی ش��ان!‬ ‫دس��ت بردارند‪ .‬زیرا این به طور رس��می دزدی از سرمایه‬ ‫تهیه کننده است‪ .‬گویی یک نفر به راحتی وارد گاوصندوق‬ ‫خصوصی تهیه کننده و س��رمایه گذار شده و ان را تخلیه‬ ‫می کند‪ .‬منصوری از حضور بخش خصوصی در س��اخت‬ ‫فیلم ه��ا گفت و افزود‪ :‬تهیه کنن��دگان بخش خصوصی با‬ ‫نگرانی از برگشت سرمایه‪ ،‬دست به تهیه فیلم ها می زنند‪.‬‬ ‫تهیه کنندگانی ک��ه از بودجه های دولت��ی بهره می برند‪،‬‬ ‫اس��ودگی بیش��تری در بخش تولید دارند‪ .‬در واقع با این‬ ‫ش��رایط بخش خصوصی مس��تقل‪ ،‬روی چه چیزی باید‬ ‫حساب کند؟ در اینجا از یک ضرب المثل کمک می گیرم‬ ‫که «مالت رو بپا‪ ،‬همسایه ات رو دزد نکن»‪.‬‬ ‫‹ ‹اکران دوباره «سینما پیاده رو»‬ ‫قصه تلخ قاچ��اق فیلم ها به اوایل دهه ‪ ۸۰‬بازمی گردد؛‬ ‫زمان��ی که فیلم ه��ای س��ینمایی حدفاصل رس��یدن به‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی در خیابان ها و با کیفیتی نازل به‬ ‫فروش می رفتند‪ .‬پس از اقدام های س��تاد مبارزه با قاچاق‬ ‫محصوالت فرهنگی پرس��ش اینجاست که چگونه پس از‬ ‫اقدام های چندین س��اله نیروی انتظامی برای برخورد با‬ ‫قاچاق محصوالت فرهنگی؛ باز هم زخم پیکره نیمه جان‬ ‫س��ینمای ایران س��ر باز کرده و در حال از بین بردن ان‬ ‫است؟ پیش از انکه قاچاق فیلم های سینمایی در بهار سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬به بحرانی جدی برای سینمای ایران تبدیل شود و‬ ‫همزمان با اکران اثار‪ ،‬نسخه های ان در کنار خیابان ها به‬ ‫فروش برس��د‪ ،‬نرخ فیلم هایی که به طور قانونی در شبکه‬ ‫نمایش خانگی ارائه می ش��د‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰۰‬تومان بود که‬ ‫در ان مقط��ع از س��وی برخی رقم باالیی تلقی می ش��د‪.‬‬ ‫این رقم برای زمانی بود که بلیت س��الن های سینما بین‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬تومان فروخته می ش��د‪ .‬زمان اوجگیری‬ ‫قاچاق فیلم ها‪ ،‬یکی از دالی��ل گرایش افراد به خریداری‬ ‫فیلم های قاچاق‪ ،‬نرخ پایین تر انها نس��بت به نسخه های‬ ‫قانونی بود‪ .‬سی دی های هزار تومانی کنار خیابان بیش از‬ ‫فیلم های قانونی که فقط در مرکز پخش های مشخص به‬ ‫فروش می رسیدند‪ ،‬مورد استقبال قرار می گرفت و روز به‬ ‫روز بازار قاچ��اق را قدرتمندتر از قبل می کرد‪ .‬همه اینها‬ ‫موجب افزایش نگرانی سینماگران بود‪.‬‬ ‫ت��ا اینک��ه کاهش ن��رخ فیلم هایی که به طور رس��می‬ ‫در ش��بکه نمایش خانگی ارائه می ش��دند‪ ،‬به عنوان یکی‬ ‫از راهکاره��ا اجرایی ش��د و نرخ س��ی دی های قانونی به‬ ‫‪۱۵۰۰‬تومان رسید‪ .‬این اقدام در کنار مقابله جدی پلیس‬ ‫و س��تاد مبارزه با قاچاق فیلم توانست به طور جدی‪ ،‬این‬ ‫معضل را از سینمای ایران دور کند تا وضعیت بهبود یابد‪،‬‬ ‫اما مشکل از جای دیگری سر باز کرد‪.‬‬ ‫علیرضا تابش‪ ،‬مدیرعامل بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه قاچاق فیلم های سینمایی‬ ‫نخس��تین موارد قاچاق فیلم های جدید ایرانی با توزیع‬ ‫غیرقانونی کپی وی اچ اس فیلم های «شب های زاینده رود»‬ ‫و «نوب��ت عاش��قی» (‪ ،)۱۳۶۹‬ادم برفی (داود میرباقری‪،‬‬ ‫‪ )۱۳۷۲‬و زیر درختان زیتون (عباس کیارستمی‪)۱۳۷۲ ،‬‬ ‫اغاز ش��د که یا اجازه پخش در س��ینماها را نیافته بودند‬ ‫یا اگر هم اکران ش��ده بودند‪ ،‬ش��ایعه سانسور شدن شان‬ ‫چنان قوی بود که بازار غیررسمی گسترده ای برای دیدن‬ ‫«نسخه اصلی بدون سانسور» انها به وجود اورده بود‪.‬‬ ‫بعده��ا فیلم ه��ای طع��م گی�لاس (‪ ،)۱۳۷۶‬مصائ��ب‬ ‫ش��یرین (‪ ،)۱۳۷۷‬ش��وکران (‪ ،)۱۳۷۷‬دای��ره (‪،)۱۳۷۸‬‬ ‫ش��ور عش��ق (‪ ،)۱۳۷۹‬طالی س��رخ (‪ ،)۱۳۸۱‬مارمولک‬ ‫(‪ ،)۱۳۸۲‬مهمان مامان (‪ )۱۳۸۲‬و کما (‪ )۱۳۸۲‬هم دچار‬ ‫چنین سرنوش��تی ش��دند‪ .‬در این میان توزیع غیرقانونی‬ ‫«مارمول��ک» در نوع خود بی نظیر بود‪ .‬این فیلم که نوروز‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬در تهران مخاطبان بسیاری را به سالن های سینما‬ ‫کشانده بود فقط پس از ‪ ۲۰‬روز و با فروش ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬به طور ناخواسته و به اجبار‪ ،‬به علت حساسیت های‬ ‫به وجود امده‪ ،‬از پرده ها پایین امد‪.‬‬ ‫این توقیف خودخواس��ته فضا را ب��رای عرضه کنندگان‬ ‫س��ی دی های فیل��م در پیاده روها اماده ک��رد‪ .‬مارمولک‬ ‫نخست در قالب نسخه ای برگرفته شده از پرده سینما که‬ ‫به وضوح صدای خنده تماش��اگران در سالن را به همراه‬ ‫داش��ت‪ ،‬توزیع شد و حتی با این کیفیت صدای نامطلوب‬ ‫هم به س��رعت در بازار غیررس��می به فروش رفت‪ .‬گفته‬ ‫می شود در چند روز پایانی نمایش عمومی فیلم که شایعه‬ ‫توقیفش به تدریج قوت می گرفت‪ ،‬سی دی های بی کیفیت‬ ‫مارمول��ک حت��ی در پیاده روه��ای مقاب��ل س��ینماهای‬ ‫نمایش دهنده نیز به فروش می رس��ید‪ ،‬اما پس از توقیف‬ ‫فیلم سروکله سی دی و دی وی دی باکیفیت هم پیدا شد‬ ‫که از روی نسخه اصلی کپی شده بودند‪.‬‬ ‫جنجال ه��ا و اتفاق های ناگوار هر روز ابعاد وس��یع تری‬ ‫به خود می گرفت؛ به حدی که فیلم های س��ینمایی حتی‬ ‫پیش از حضور بر پرده س��ینما در بس��اط دستفروش��ان‬ ‫فروخته می ش��دند و ای��ن اتفاق‪ ،‬ق��درت عجیب مافیای‬ ‫قاچ��اق را نش��ان می داد‪ .‬عرض��ه گس��ترده و غیرقانونی‬ ‫نس��خه های با کیفی��ت فیلم های موف��ق در حال نمایش‬ ‫همچون اتش بس‪ ،‬مهمان‪ ،‬پارک وی و نقاب در سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۱۳۸۶‬در تاریخ س��ینمای ایران بی س��ابقه بود‪.‬‬ ‫توزیع نقاب (کاظم راست گفتار) به حدی غیرمنتظره بود‬ ‫که دست اندرکاران فیلم در واکنش به توزیع سی دی های‬ ‫ان با پخش حلوا و خرما‪ ،‬ختم نمادینی برای فیلم خود و‬ ‫سینمای ایران برگزار کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫در ش��رایطی که تم��ام س��ازمان های انتظامی و دولت‬ ‫در س��ال های گذشته س��عی کردند با مبارزه مستقیم با‬ ‫پدیده قاچاق اثار هنری و جلوگیری از فروش فیلم هایی‬ ‫که هنوز روی پرده اکران هس��تند در بساط دستفروشان‬ ‫خیابان؛ باز هم شاهد هستیم فیلم های روی پرده به طور‬ ‫غیرقانونی و پیش از انکه حق رایت ان ازسوی شرکت های‬ ‫پخش نمایش خانگی خریداری شود به سایت های دانلود‬ ‫غیرمجاز و بساط دستفروشان راه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫جدیدترین نمونه ان فروش نسخه قاچاق فیلم سینمایی‬ ‫«متری ش��یش ونیم» ساخته سعید روستایی است که بنا‬ ‫به گفت��ه کارگردان و تهیه کننده این فیلم نس��خه قاچاق‬ ‫همان نس��خه بازبینی ش��ورای پروانه نمایش است و این‬ ‫نشان دهنده ش��کاف هایی در برخی ازبخش های سازمان‬ ‫سینمایی است‪.‬‬ ‫قاچاق همواره ضربه های مهلکی به بدنه تولید سینمای‬ ‫ای��ران زده اس��ت‪ .‬در مقاطعی در میان��ه دهه ‪ ۸۰‬قاچاق‬ ‫فیلم های روی پرده انقدر س��ریع انجام می ش��د که چند‬ ‫تهیه کنن��ده در اقدامی نمادین مجلس ترحیم س��ینمای‬ ‫ایران را برپا کردند‪.‬‬ ‫بیتا منصوری‬ ‫باید در‬ ‫بخش های‬ ‫گوناگون برای‬ ‫صیانت از اثار‬ ‫هنری فعالیت‬ ‫کرد و موضوع‬ ‫فقط قاچاق‬ ‫فیلم در نمایش‬ ‫خانگی نیست‬ ‫سیدغالمرضا موسوی‬ ‫پردیس های‬ ‫سینمایی‬ ‫در شرایط‬ ‫حاضر برای‬ ‫انکه بتوانند‬ ‫سرویس هایی‬ ‫به فیلم ها و‬ ‫پخش کنندگان‬ ‫بدهند با‬ ‫سانس بندی‬ ‫فیلم ها‪ ،‬باعث‬ ‫فیلم سوزی‬ ‫شده اند‬ ‫توسعه یافتگی سینما در جهان امروز‪ ،‬ناگزیر‬ ‫از گسترش ارتباطات بین فرهنگ های جهان‬ ‫و تعامالت و تبادالت با سایر مناطق و کشورها‬ ‫است‪ .‬در این راستا‪ ،‬سینما در جایگاه فرهنگ‪،‬‬ ‫اهمیت خطیری یافته و در چند دهه گذشته‪،‬‬ ‫رواب��ط بین الملل در ح��وزه فرهنگ از جمله‬ ‫مسائل مهـم دولت ها و سازمان های فرهنگی‬ ‫منطقه ای و جهانی شده است‪.‬‬ ‫تحوالت فناورانه‪ ،‬سپهر جدیدی در زندگی‬ ‫مردم جهان گش��وده است و فیلم ابزاری مهم‬ ‫برای انتق��ال پیام های فرهنگی و روایت ها در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و نقش اجتماعی مهمی در‬ ‫حوزه های هنری ایفا می کند‪.‬‬ ‫اگر قبول کنیم س��ینما‪ ،‬زبانی وابس��ته به‬ ‫مردم شناس��ی اس��ت و یک��ی از وظایف ان‪،‬‬ ‫اش��نا کردن م��ردم نق��اط گوناگ��ون جهان‬ ‫ب��ا ظرفیت های پی��دا و پنه��ان منطقه های‬ ‫گوناگون به ش��مار می اید‪ ،‬چ��ه بهتر که ما از‬ ‫این رسانه قدرتمند استفاده کنیم و با تکیه بر‬ ‫اشتراک های فرهنگی خود با زبان دیپلماسی‬ ‫س��ینمایی در قالب فیلم های کوتاه‪ ،‬داستانی‪،‬‬ ‫مس��تند‪ ،‬انیمیش��ن‪ ،‬وب س��ری و‪ ...‬به خلق‬ ‫گفتمان جدید س��ینمایی بپردازیم‪ .‬گسترش‬ ‫همکاری های ایران و اقلیم کردس��تان عراق‪،‬‬ ‫زمین��ه ارائ��ه تصویر دقیق ت��ری از فرهنگ و‬ ‫میراث و فک��ر انها را به م��ردم جهان فراهم‬ ‫ک��رده و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای خالقان��ه‬ ‫انها در کن��ار هم‪ ،‬موج��ب هم افزایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بنی��اد س��ینمایی فارابی از بدو تاس��یس‪،‬‬ ‫مس��ئولیت معرفی س��ینمای ایران در عرصه‬ ‫بین الملل را برعهده داشت‪ .‬به این دلیل است‬ ‫که نام سینمای ایران در عرصه بین الملل با نام‬ ‫و نش��ان و برند بنیاد سینمایی فارابی(‪)FCF‬‬ ‫پیوند خورده اس��ت‪ .‬امروز نیز در جشنواره ها‬ ‫و بازارهای مهم جهان‪ ،‬در زیر چتر س��ینمای‬ ‫ایران که ازس��وی ای��ن بنیاد برپا می ش��ود‪،‬‬ ‫فعاالن بین المللی به معرفی اثار و محصوالت‬ ‫خود و تبادالت سینمایی می پردازند‪.‬‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی در چند سال گذشته‬ ‫تالش کرده زمینه س��از و هموار کننده حضور‬ ‫بخ��ش خصوصی س��ینمای ای��ران در عرصه‬ ‫بین المل��ل باش��د‪ .‬در حوزه تولید مش��ترک‬ ‫فیل��م‪ ،‬در دوره جدید‪ ،‬تمرک��ز روی این امر‬ ‫مه��م به ش��کل راهبردی نهاده ش��د‪ .‬چراکه‬ ‫تولید مش��ترک را شاه بیت و کلید اصلی ورود‬ ‫ب��ه بازارهای منطقه ای و بین المللی می دانیم‪.‬‬ ‫سینمای ایران به دلیل وجه بین المللی کسب‬ ‫شده‪ ،‬مسئولیت همراهی و همکاری بیشتری‬ ‫با همسایگان خود دارد‪ .‬چه از لحاظ محتوایی‬ ‫به دلی��ل اش��تراک های فرهنگ��ی و تاریخی‬ ‫و مذهب��ی‪ ،‬و چه از لحاظ تجهی��زات فنی و‬ ‫دان��ش س��ینمایی به دلیل گس��ترش صنعت‬ ‫تصویر در ایران‪ ،‬امکان گسترش همکاری های‬ ‫مش��ترک با همس��ایگان بیش از پیش فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکن��ون وق��ت ان اس��ت تا جام��ه عمل بر‬ ‫گفته ه��ای پیش��ین بپوش��انیم و ب��ا اجرایی‬ ‫ک��ردن تفاهم ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬زمینه تولید‬ ‫مش��ترک فیلم را برای فیلمسازان این منطقه‬ ‫در هم��کاری ب��ا ش��رکت های س��ینمایی و‬ ‫س��ینماگران صاحب س��بک و نوگرای ایرانی‬ ‫و س��ایر کش��ورهای عالقه مند‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫فراه��م کنی��م‪ .‬اگر می��زان تولی��د فیلم های‬ ‫مشترک گس��ترش یابد و برای ان سازکاری‬ ‫دائم��ی تعریف کنیم‪ ،‬ان وقت جش��نواره های‬ ‫منطقه ای و بین المللی فیلم‪ ،‬می توانند محملی‬ ‫برای رونمایی از دستاوردهای مشترک باشند‬ ‫و نیز‪ ،‬مقدمه ای برای تش��کیل بازار مشترک‬ ‫منطقه ای که ع�لاوه بر به��ره وری فرهنگی‪،‬‬ ‫بازده تجاری‪-‬اقتصادی را نیز به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تش��کیل بازار فیلم منطق��ه ای‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫و مهم ترین راهبرد س��ینمای ایران در دوران‬ ‫جدید اس��ت و تاکنون توانس��ته ایم گام های‬ ‫بس��یار مهمی در تحقق این ام��ر برداریم‪ .‬ما‬ ‫بای��د امروز ب��ا اس��تفاده از فناوری های نوین‬ ‫و تکیه بر اس��تاندارد جهانی‪ ،‬سطح تولیدات‬ ‫مش��ترک در صنعت تصوی��ر را افزایش داده‬ ‫و ب��رای عرضه منطق��ه ای و جهانی ان تالش‬ ‫کنیم‪ .‬س��ینمای ایران با سابقه ای ‪۱۲۰‬ساله‪،‬‬ ‫قدیمی ترین س��ینمای منطقه ب��وده و امروز‬ ‫در جه��ان به عن��وان «س��ینمای انس��انی»‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬و می توان��د نمایانگ��ر و‬ ‫شاخص کرامت فرهنگ و هنر ایرانی‪-‬اسالمی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تشکیل‬ ‫بازار فیلم‬ ‫منطقه ای از‬ ‫رویا تا واقعیت‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 16‬مهر ‪ 9 - 1398‬صفر ‪ 8 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1385‬پیاپی ‪2703‬‬ ‫رئیس سازمان سینمایی در حکمی محمدمهدی عسگرپور‬ ‫را به عنوان دبیر سی وهش��تمین جش��نواره جهانی فیلم فجر‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫حس��ین انتظام��ی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫سینمایی در احکامی جداگانه اعضای شورای سیاست گذاری‬ ‫و دبیر سی وهشتمین جش��نواره جهانی فیلم فجر را منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫براساس این احکام‪ ،‬ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪،‬‬ ‫س��یدروح اهلل حس��ینی‪ ،‬محمد حمیدی مقدم‪ ،‬علیرضا ش��جاع نوری‪ ،‬ن��ادر طالب زاده‪،‬‬ ‫محمدمهدی عس��گرپور‪ ،‬رائد فریدزاده‪ ،‬مصطفی کاظمی مشاور و مدیرکل دفتر شهردار‬ ‫تهران‪ ،‬س��یدرضا میرکریمی و سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه به عنوان‬ ‫اعضای شورای سیاست گذاری این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند‪.‬‬ ‫حسین انتظامی همچنین از خدمات سیدرضا میرکریمی برای دبیری ‪ 4‬دوره جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫«جوکر» گیشه سینمای جهان را‬ ‫شگفت زده کرد‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫با نقاشی به جنگ اخبار بد برویم‬ ‫پس از نمایش��گاه «ته��ران تایمز» ک��ه تلفیقی از‬ ‫نقاشی و خط بود‪ ،‬این بار قرار است اثار یزدان سعدی‬ ‫باعن��وان «روزنامه ایران» و به ط��ور تقریبی با همان‬ ‫سبک در گالری سیحون برگزار شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نمایشگاه نقاشی «تهران تایمز»‬ ‫سال گذشته با نمایش ‪ ۱۸‬اثر از میان ‪ ۵۰‬تابلوی این‬ ‫مجموعه به نمایش درامد‪ .‬کار این مجموعه از س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬ش��روع شده بود و تصمیم داش��ت نگاهی دوباره‬ ‫به نگارگری و قصه های ش��اهنامه داشته باشد‪ .‬حاال‬ ‫در ادامه این مجموعه‪ ،‬قرار اس��ت نمایشگاه «روزنامه‬ ‫ایران» با همان س��بک و س��یاق جمعه‪ ۱۹ ،‬مهر در‬ ‫گالری سیحون اغاز به کار کند‪.‬‬ ‫یزدان س��عدی‪ ،‬هنرمن��د نقاش درباره نمایش��گاه‬ ‫جدی��د خود گف��ت‪ :‬کار این مجموعه نیز س��ال ‪۹۴‬‬ ‫همزمان با مجموعه «تهران تایمز» انجام شد‪ ،‬اما االن‬ ‫به نمایش گذاشته می شود؛ البته محتوای کار باتوجه‬ ‫به فونت فارس��ی روزنامه با مجموعه پیشین متفاوت‬ ‫اس��ت و این نمایشگاه بیشتر نقاش��ی محور است‪ .‬در‬ ‫واقع کل اخبار روزنامه زیر پوشش نقاشی رفته است‪.‬‬ ‫او درباره ایده اصلی این مجموعه ها می گوید‪ :‬همه‬ ‫چیز از شاهنامه خوانی شروع شد‪ .‬داستان به انجایی‬ ‫برمی گردد که وقتی از کودکانی که فال می فروشند‪،‬‬ ‫ف��ال می خریدم‪ ،‬ش��روع می کردم روی انها نقاش��ی‬ ‫کردن که به مرور به یک مجموعه تبدیل شد‪ .‬شرکت‬ ‫تولید این فال ها را پیدا کردم و قطع بزرگ این کارها‬ ‫را سفارش دادم و این کارها را ادامه دادم‪ .‬بعد از این‬ ‫مجموعه‪ ،‬هم��ان ایده را روی روزنامه «تهران تایمز»‬ ‫پیاده کردم‪ .‬در دنیا روی روزنامه زیاد کار ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫چنی��ن کارکردی پیش از ان س��ابقه ن��دارد؛ چراکه‬ ‫تالش کردم از روزنامه مفهوم زایی داشته باشم‪.‬‬ ‫این هنرمن��د نقاش ی��اداور می ش��ود‪ :‬فونت های‬ ‫انگلیس��ی گرافیت باالی��ی دارند و وقت��ی روی انها‬ ‫تصویر می گذارید ش��بیه پوس��تر و زیبا می شوند؛ در‬ ‫مقابل چون حروف فارس��ی خودش��ان حالت نقاشی‬ ‫دارن��د‪ ،‬تصویر خیلی روی انها نمی نش��یند و همین‬ ‫موض��وع تهی��ه مجموع��ه «روزنامه ای��ران» را کمی‬ ‫سخت تر کرده بود‪.‬‬ ‫س��عدی درب��اره علت انتخ��اب روزنام��ه «ایران»‬ ‫ب��رای مجموعه خود‪ ،‬توضیح می ده��د‪ :‬برای من که‬ ‫می خواستم روزنامه تصویری درست کنم‪ ،‬لوگو و نام‬ ‫ایران مهم بود‪ .‬یکی از مفاهیم اصلی نمایش��گاه این‬ ‫بود که همیش��ه در همه جای جهان اخبار بد و سیاه‬ ‫دیده می شود و شاید در میان هر ‪ ۲۰‬خبر‪ ،‬یک خبر‬ ‫خوش وجود داشته باشد‪ .‬می خواستم با این نمایشگاه‬ ‫با طرح های زیبا و ش��اد و خوش رنگ به جنگ اخبار‬ ‫منفی در تمام رس��انه های جهان ب��روم‪ .‬منظورم این‬ ‫است که چرا اخبار خوب کار نمی شود؟‬ ‫او بیان می کند‪ :‬مجموعه «روزنامه ایران» شامل ‪۴۰‬‬ ‫اثر اس��ت که حدود ‪ ۱۵‬اثر برای نمایش به نیویورک‬ ‫و سانفرانسیسکو فرستاده شده اند و حدود ‪ ۲۵‬اثر در‬ ‫گالری «سیحون» به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫مجسمه سازان ایرانی در سمپوزیوم بین المللی بیروت‬ ‫دومین س��مپوزیوم بین المللی مجسمه س��ازی با حضور هنرمندانی از ایران‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫مصر و لبنان کار خود را با ایینی در امفی تئاتر دانشکده هنر دانشگاه لبنان اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫هادی مظفری‪ ،‬مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی درباره حضور ایران در این س��مپوزیوم گفت‪ :‬دانشگاه هنر بیروت از ما دعوت‬ ‫کرد تا در این س��مپوزیوم حضور داش��ته باش��یم‪ .‬ما هم در رایزنی و مشورت با استادان‬ ‫حوزه مجسمه با ‪ 3‬هنرمند مجسمه ساز محمدرضا ذبیح اله زاده‪ ،‬شهریار رضایی و مهدی‬ ‫سلحش��ور در این رویداد ش��رکت کردی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬حضور ای��ران در کنار هنرمندان‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬مصر و لبنان عالوه بر معرفی بهتر هنر کش��ورمان باع��ث گفت وگو و تعامالت‬ ‫هنری می شود‪ .‬مظفری ادامه داد‪ :‬دومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی به همت‬ ‫دانش��گاه هنر بیروت با همکاری س��فارت ایران در لبنان برگزار شده است‪ .‬این دوره از‬ ‫سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی با حضور هنرمندانی از ایران‪ ،‬مصر‪ ،‬ایتالیا و لبنان‬ ‫از ‪ ۹‬مهراغاز شد و تا ‪ ۲۳‬مهر در دانشکده هنر دانشگاه لبنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬توافق و تعهد برای انجام دادن کاری ‪ -‬واژه معادل تکنیسین‬ ‫‪ -2‬اسید خون ‪ -‬توده گل خشک شده ‪ -‬گاوران غرب وحشی بود‬ ‫‪ -3‬مربوط به ارتش ‪ -‬الیه ای در لباس ‪ -‬رباینده‬ ‫‪ -4‬واح��د پول��ی در قاره که��ن ‪ -‬می گیرند تا از خود دف��اع کنند ‪ -‬تقویتی‬ ‫گیاهان‬ ‫‪ -5‬وجود و عدم و کنایه از کل موجودی ‪ -‬دست سودن‬ ‫‪ -6‬شریک جرم ‪ -‬درخواست و خواهش کردن‬ ‫‪ -7‬سالطین ‪ -‬برنج فروش‬ ‫‪ -8‬نقش هنرپیشه ‪ -‬واحد مجاز دارو ‪ -‬ماه کم حرف ‪ -‬نت سوم در موسیقی‬ ‫‪ -9‬رفیع و بلندمرتبه ‪ -‬هوای گرفته‬ ‫‪ -10‬اندام صداافرین ‪ -‬این شهر در استان فارس قرار دارد‬ ‫‪ -11‬صدمه و اسیب ‪ -‬بیکار به بطالت گشتن‬ ‫‪ -12‬خوب و پسندیده ‪ -‬ارمغان ساوجی ‪ -‬مکمل ماده‬ ‫‪ -13‬کش��وری با مرکز نیکوزیا ‪ -‬اس��تعداد و هوش سرش��ار ‪ -‬ریشه گیاهی‬ ‫مولد رنگ قرمز‬ ‫‪ -14‬مجری عدالت ‪ -‬روی صحنه بردن نمایشنامه ‪ -‬قلعه و حصار‬ ‫‪ -15‬از ارتفاعات شمال غربی کشور ‪ -‬ماه سوم از سال قمری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪239‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪240‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فرش کوچک ‪ -‬لقب جبرئیل‪ ،‬فرشته مقرب خداوند‬ ‫‪ -2‬تابنده و درخشان ‪ -‬عنوانی برای شلیل ‪ -‬واحد شمارش مغازه‬ ‫‪ -3‬کاخ حکومتی ‪ -‬گام ‪ -‬اصرار بیهوده ‪ -‬جسور و نترس‬ ‫‪ -4‬سالک و مسافر ‪ -‬نوعی پوششی مردانه عهد قدیم ‪ -‬خانه اهالی ادب‬ ‫‪ -5‬سوار بی رقیب ‪ -‬اشوبگر تروا ‪ -‬گذشت ایام‬ ‫‪ -6‬سرراست و اندازه ‪ -‬تایید انگلیسی ‪ -‬نرم و روان‬ ‫‪ -7‬راهنماجویی به راه راست ‪ -‬تنها مرتبه ای‬ ‫‪ -8‬قومی عرب در صدر اسالم ‪ -‬متر دستی‬ ‫‪ -9‬ورودی حمام ‪ -‬باریک اندام بودن‬ ‫‪ -10‬فلز الیاژ ورشو ‪ -‬هرگز نه عرب ‪ -‬دام بگذارید مرگ افرین می شود‬ ‫‪ -11‬جانوری است دریایی ‪ -‬یکی بی صدا ‪ -‬صیاد‬ ‫‪ -12‬س��وره ای کوتاه در قران ‪ -‬حدس زدن به ط��ور نزدیک به یقین ‪-‬‬ ‫شیوه و طریقه کار‬ ‫‪ -13‬رنج دس��ت شکس��ته بر گردن ‪ -‬طمع و زیاده خواهی ‪ -‬باقی مانده‬ ‫جان ‪ -‬اهنگ و صوت‬ ‫‪ -14‬بسته بندی استوانه ای ‪ -‬مفاهیم ‪ -‬خدعه و نیرنگ‬ ‫‪ -15‬از سازمان های وابسته به شهرداری ‪ -‬کهنسال و سالخورده‬ ‫اعطای نشان درجه یک هنری‬ ‫به سعید پورصمیمی‬ ‫ارزش��یابی‬ ‫ش��ورای‬ ‫هنرمن��دان‪ ،‬نویس��ندگان و‬ ‫ش��اعران کشوری نشان درجه‬ ‫یک هنری در رش��ته بازیگری‬ ‫را به س��عید پورصمیمی اعطا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در پایان اجرای نمایش «اواز ق��و» که با بازی‬ ‫هنرمند پیشکس��وت س��عید پورصمیمی روی صحنه اس��ت؛ نشان‬ ‫درجه یک هنری به وی اعطا شد‪.‬‬ ‫ای��ن ایین بدون اطالع س��عید پورصمیمی با حضور س��ید محمد‬ ‫طباطبایی‪ ،‬دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران‬ ‫کش��ور؛ ش��هرام کرمی‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی؛ رضا بابک‪ ،‬هنرمند پیشکس��وت و حسین مسافر‬ ‫اس��تانه‪ ،‬رئیس شورای سیاست گذاری تماش��اخانه ایرانشهر برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬بع��د از پایان نمای��ش ابتدا محم��د طباطبایی‪ ،‬دبیر ش��ورای‬ ‫ارزش��یابی هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران کش��ور و نماینده وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی روی صحنه ام��د و گفت‪ :‬اینکه اس��تاد‬ ‫س��عید پورصمیمی بعد از نزدیک ‪ 2‬ده��ه روی صحنه تئاتر جادوی‬ ‫بازیگری را به ما نش��ان می دهند‪ ،‬جای خوش��حالی دارد و امیدواریم‬ ‫دیگر هنرمندان هم نس��ل اقای پورصمیمی را هم روی صحنه تئاتر‬ ‫ببینیم‪ .‬وی با الیق دانستن سعید پورصمیمی برای دریافت این نشان‬ ‫گفت‪ :‬ایش��ان مصداق بارز نام خود هس��تند؛ سعید به معنای مبارک‬ ‫و خجس��ته است و ایشان جز این نیس��تند و مانند نام خود صمیمی‬ ‫و مهربان هس��تند‪ .‬در ادامه شهرام کرمی‪ ،‬مدیرکل هنرهای نمایشی‬ ‫هم در جمالتی به جایگاه س��عید پورصمیمی در عرصه تئاتر اش��اره‬ ‫کرد و حضور وی روی صحنه را س��تود‪ .‬همچنی��ن رضا بابک در این‬ ‫ایین با حضور روی صحنه‪ ،‬ضمن اشاره به توان و هنر بازیگری سعید‬ ‫پورصمیمی به بیان خاطراتی از س��ال ها دوس��تی با وی پرداخت‪ .‬در‬ ‫پای��ان با حضور س��ید محمد طباطبایی‪ ،‬ش��هرام کرمی‪ ،‬رضا بابک و‬ ‫حسین مسافر استانه نشان درجه یک هنری به هنرمند پیشکسوت‬ ‫س��عید پورصمیمی اعطا شد‪ .‬نشان درجه یک هنری براساس قانون‪،‬‬ ‫معادل و همطراز دکترای هنری است که با تصویب شورای ارزشیابی‬ ‫هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و شاعران کشور به هنرمندانی اعطا می شود‬ ‫که دارای باالترین مهارت در رشته هنری خود هستند‪.‬‬ ‫کیوان ساکت‬ ‫‪ 3‬البوم در راه انتشار دارد‬ ‫اهنگساز و نوازنده تار و سه تار قرار است به عنوان مدرس بین المللی‬ ‫به طور منظم در امریکا و کانادا کالس های پیشرفته برای هنرجویان‬ ‫برگزار کند‪.‬‬ ‫به گزارش هنرانالین کیوان ساکت‪ ،‬اهنگساز و نوازنده تار و سه تار‬ ‫ل حاض��ر ‪ 3‬البوم در راه‬ ‫درب��اره برنامه ه��ای جدید خود گفت‪ :‬در حا ‬ ‫انتش��ار دارم که یکی از انها با نام «گزیده ردیف» با صدای وحید تاج‬ ‫بعد از محرم و صفر روانه بازار موسیقی می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬الب��وم دیگر من یک اثر جدید از موس��یقی بختیاری‬ ‫اس��ت که ان را تنظیم کرده ام و در مرحله پیش تولید قرار دارد‪ .‬سعی‬ ‫می کنم این البوم را هرچه زودتر اماده نشر کنم‪ .‬اثر بعدی البومی به‬ ‫نام «ش��اهنامه» است که در مرحله ضبط قرار دارد و امیدوارم بتوانم‬ ‫تا پایان سال ان را به پایان برسانم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین مش��غول نگارش چند کتاب هس��تم‪ .‬یکی‬ ‫از کتاب ه��ا اموزش های ابتدایی س��از تار و س��ه تار و دیگری قطعات‬ ‫پیش��رفته ای است که ازس��وی ‪ 2‬تن از شاگردانم به نام های حشمت‬ ‫عطایی و علیرضا احمدی ش��کل گرفته است‪ .‬این دو برخی از اثار من‬ ‫را از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال پیش جمع اوری کرده اند که قرار اس��ت در قالب‬ ‫یک کتاب روانه بازار ش��ود‪ .‬ساکت ادامه داد‪ :‬گذشته از این‪ ،‬به عنوان‬ ‫مدرس بین المللی پیش��نهادهایی از امریکا و کانادا دارم و قرار اس��ت‬ ‫به طور منظم در این دو کش��ور کالس های پیشرفته برای هنرجویان‬ ‫برگزار کنم که البته این به صدور ویزای مولتی برای من بستگی دارد‪.‬‬ ‫این نوازنده در ادامه درباره برنامه کنس��رت های خود توضیح داد‪ :‬تور‬ ‫کنسرت های من براس��اس برنامه از انگلیس اغاز می شود و در ادامه‬ ‫به المان و چند کش��ور اروپایی دیگر سفر خواهیم کرد‪ .‬البته پیش از‬ ‫ش��روع این تور در تهران و تبریز روی صحنه می رویم‪ .‬شهرهای زیاد‬ ‫دیگری برای اجرای کنس��رت در فهرس��ت ما قرار دارند‪ ،‬اما تا قطعی‬ ‫نشدن بحث مجوز و قرارداد نمی توانم نام این شهرها را اعالم کنم‪.‬‬ ‫ای��ن اهنگس��از در پایان گفت‪ :‬بالفاصل��ه بعد از م��اه صفر نیز در‬ ‫نخس��تین فرصت ممکن با همراهی ارکس��تر ملی ای��ران به عنوان‬ ‫اهنگس��از و سولیس��ت یک اجرای بی کالم در ت��االر وحدت برگزار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫فیل��م «جوکر» در هفته نخس��ت اکران در امریکا و گیش��ه‬ ‫بین المل��ل‪ ،‬فرات��ر از انتظارها عم��ل کرد و موف��ق به فروش‬ ‫چشمگیر ‪ ۲۳۴‬میلیون دالری در گیشه جهانی سینما شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از هالیود ریپورت��ر‪« ،‬جوکر» به‬ ‫کارگردان��ی «ت��اد فیلیپس» س��رانجام با درجه س��نی (ویژه‬ ‫مخاطب��ان باالی ‪ ۱۷‬س��ال=‪ )R‬اک��ران خ��ود را همزمان در‬ ‫سینماهای امریکا و سایر نقاط جهان اغاز کرد و توانست ‪۹۳.۵‬‬ ‫میلیون دالر در ‪ ۴۳۷۴‬سالن سینمای امریکا و ‪ ۱۴۰.۵‬میلیون دالر نیز در ‪ ۷۰‬کشور دیگر‬ ‫جهان بفروشد‪.‬‬ ‫این فیلم به س��بب خش��ونت بی��ش از حد ضد قهرم��ان و نقش اصلی داس��تان با بازی‬ ‫«خواکین فینیکس» تحت تدابیر امنیتی در س��ینماهای امریکا اکران ش��د اما توانس��ت‬ ‫رکورد فروش اغازین سینمای امریکا را در اکتبر به نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫«جوکر» همزمان با امریکا در ‪ ۷۰‬کش��ور جهان نی��ز روی پرده رفت و با فروش ‪۱۴۰.۵‬‬ ‫میلیون دالری‪ ،‬مجموع فروش جهانی این فیلم را در نخستین هفته اکران به ‪ ۲۳۴‬میلیون‬ ‫دالر رساند؛ البته این فیلم هنوز در سینماهای چین به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای‬ ‫سینمایی جهان رونمایی نشده است‪.‬‬ ‫این فیلم یکی از باالترین امارهای فروش را در ‪ 3‬روز نخس��ت نمایش برای فیلم های با‬ ‫درجه س��نی محدود به نام خود ثبت کرد و در میان فیلم های اکران ش��ده در سال جاری‬ ‫میالدی نیز در رتبه پنجم پرفروش ترین فیلم ها در هفته نخست اکران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پس از رونمایی از فیلم «جوکر» در جشنواره فیلم ونیز که برنده جایزه شیر طالی بهترین‬ ‫فیلم این رویداد سینمایی شد‪ ،‬به تدریج نگرانی هایی درباره این فیلم به سبب مضمون های‬ ‫پوچ گرایانه و همچنین خش��ونت فراوان ان ایجاد ش��د‪ ،‬به همین دلیل سینماهای امریکا‬ ‫برای نمایش ان تدابیر ویژه ای اتخاذ کردند که ش��امل ممنوعیت اس��تفاده از ماس��ک و‬ ‫لباس های خاص‪ ،‬رنگ کردن صورت و استفاده از اسلحه یا شیء می شود‪.‬‬ ‫همچنین پلیس امریکا پیش از ورود مخاطبان به سالن های سینما کارت های شناسایی‬ ‫انها را بررس��ی و در عین حال تاکید می کند درجه سنی این فیلم ‪=R‬محدود است و افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۷‬سال برای نمایش این فیلم باید ازسوی والدین خود همراهی شوند‪.‬‬ ‫داس��تان فیلم «جوکر» درباره شخصیت شکس��ت خورده ای به نام «ارتور فلک» است‬ ‫که پس از تجربه های تلخ فراوان تبدیل به یک دلقک قاتل و پوچ گرای خش��ن می ش��ود‪.‬‬ ‫«خواکین فینیکس» پس از «جک نیکلس��ون»‪« ،‬هیث لج��ر» و «جارد تلو»‪ ،‬چهارمین‬ ‫فردی است که در یک فیلم بلند سینمایی در نقش جوکر بازی می کند‪.‬‬ ‫«متری شیش ونیم» و «نقش»‬ ‫در جشنواره شیکاگو‬ ‫پنجاه وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو میزبان فیلم «متری شیش ونیم» و‬ ‫فیلم کوتاه «نقش» خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در این رویداد س��ینمایی که از ‪ ۲۵‬مهر تا ‪ ۵‬ابان (‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۷‬اکتبر) در‬ ‫امریکا برگزار می ش��ود؛ فیلم «متری شیش ونیم» به کارگردانی سعید روستایی در بخش‬ ‫«کارگردان��ان جدید» در کنار فیلم هایی از ‪ ۱۳‬کش��ور مانند المان‪ ،‬مراکش‪ ،‬هلند‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لتونی‪ ،‬دانمارک‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا و تایوان روی پرده می رود‪.‬‬ ‫این چهارمین حضور بین المللی فیلم «متری ش��یش ونیم» پس از جشنواره های ونیز‪،‬‬ ‫ورشو و زوریخ خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن فیلم کوتاه «نقش» به کارگردانی فرنوش صم��دی در دو بخش «فیلم های‬ ‫کوتاه» و «زنان در سینما» این جشنواره سینمایی به نمایش گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش «هو» به مینیمال ترین شکل ممکن‬ ‫گالری فرمانفرما از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۳۰‬مهر میزبان دو نمایش��گا ه هنری ابرنگ باعنوان «گس��تره‬ ‫کویر» و نقاشی خط به اسم «هو» است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نمایش��گاه انفرادی نقاشی خط حمیدرضا قلیچ خانی با عنوان «هو»‬ ‫قرار است در سالن شماره یک گالری فرمانفرما به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا قلیچ خانی متولد ‪ ۱۳۴۷‬در ته��ران‪ ،‬فارغ التحصیل دوره فوق ممتاز در خط‬ ‫نستعلیق و ثلث و همچنین فارغ التحصیل دکترا از دپارتمان فارسی دانشگاه دهلی است‪.‬‬ ‫همچنین گالری فرمانفرما در همین تاریخ نمایش��گاه انفرادی نقاشی های ابرنگ پارسا‬ ‫پاینده را باعنوان «گستره کویر» در گالری شماره ‪ ۲‬خود‪ ،‬به نمایش درمی اورد‪.‬‬ ‫گال��ری فرمانفرما در خیابان کریمخان زند‪ ،‬خیابان خردمند ش��مالی‪ ،‬کوچه اعرابی ‪۲‬‬ ‫واقع ش��ده و هر روزه غیر از دوش��نبه ها از ساعت ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۹‬و روزهای جمعه از ساعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۱۹‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫کتاب جدید استفن کینگ‬ ‫بهار ‪ ۹۹‬منتشر می شود‬ ‫هنوز چند هفته از انتشار کتاب «موسسه» استفن کینگ که حسابی ُگل کرده نگذشته‬ ‫که او خبر از انتشار کتاب جدید خود می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از بوک س��لر انتشارات بریتانیایی هودر و استاتن اعالم کرد کتاب‬ ‫جدیدی از اس��تفن کینگ را با عنوان «اگر خون بیاید» ش��امل ‪ 4‬داستان بلند در بهار سال‬ ‫‪ ۹۹‬منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫داس��تان اصلی دنباله ای برای کتاب پرفروش «بیگانه» اس��ت که به پرونده ای مستقل‬ ‫درباره ش��خصیت هالی گیبنی می پردازد‪ .‬او در مرک��ز کاراگاهی در حال کار کردن روی‬ ‫پرونده یک س��گ گمش��ده اس��ت که قس��متی از فیلم بمبی را که به مدرس��ه راهنمایی‬ ‫الب��رت مکردی اصابت کرده در تلویزیون می بیند‪ ،‬ام��ا وقتی ان را دوباره در گزارش اخر‬ ‫ش��ب می بیند‪ ،‬متوجه می ش��ود چیزی درباره گزارشگری که اول در صحنه حضور داشت‬ ‫اشکال دارد‪ 3 .‬داستان دیگر «تلفن اقای هریگان»‪« ،‬زندگی چاک» و «موش صحرایی»‬ ‫همگی پُرمایگی داستان سرایی کینگ با ظرافت‪ ،‬طنز‪ ،‬وحشت و هیجان نفس گیر را نشان‬ ‫می دهند‪ .‬یک یادداش��ت نویسنده نیز درباره منشا هر داستان و تخیل کینگ به خواننده‬ ‫توضیح می دهد‪ .‬این خبر در حالی منتش��ر ش��د که تنها چند هفته از انتشار کتاب جدید‬ ‫کینگ به نام «موسسه» می گذرد که تاکنون نزدیک ‪ ۴۰‬هزار نسخه از ان به فروش رفته و‬ ‫اقتباس سینمایی ان «ان‪ :‬بخش دوم» رتبه نخست را در گیشه دارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر شد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!