روزنامه صمت شماره 1382 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1382

روزنامه صمت شماره 1382

روزنامه صمت شماره 1382

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر‪2019‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1382‬پیاپی ‪2700‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مشاغل را‬ ‫زنده نگه داریم‬ ‫چهره‬ ‫تقویت ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫پول ملی نسبت به یک‬ ‫سال پیش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی خطری‬ ‫سیون صنعت‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫برای بازار‬ ‫کار ندارد‬ ‫اتوما‬ ‫ش مشاغل‬ ‫ن‪ ،‬عامل زای‬ ‫معاد‬ ‫ندارد ‪6‬‬ ‫گ مشاغل‬ ‫معدن مر‬ ‫شغل ‪7‬‬ ‫مرگ یک‬ ‫ا‬ ‫ل جدید ب‬ ‫مت نکنیم‬ ‫وسعه مشاغ‬ ‫سنتی مقاو‬ ‫ت‬ ‫ول مشاغل‬ ‫ر مقابل تح‬ ‫د‬ ‫دارد ‪11‬‬ ‫دیگر معنا ن‬ ‫شعبه داری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مرگ مشاغل‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫جای استارت اپ ها‬ ‫در خط مقدم اقتصاد نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لزوم رونق بخشی‬ ‫به مشاغل موجود‬ ‫به جای حذف انها‬ ‫‪13‬‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مشاغل را می بلعد‬ ‫این «دیوار» اوارشدنی نیست‬ ‫بی مهری فناوری به عاشقان سینما‬ ‫پایان مطبوعات‪ ،‬مرگ تدریجی یک رویا‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان‪ ،‬مدال زرین حرفه گرایی در روابط عمومی را کسب کرد‬ ‫حرفه ای گرایی در روابط عمومی‪ ،‬صبح شنبه ‪۱۳‬مهر‪ ،‬با حضور جمع زیادی از فعاالن‬ ‫عرصه ارتباطات و روابط عمومی ایران در هتل المپیک تهران برگزار می شود‪10 .‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫خداحافظی خیابان ها با پارکبان ها‬ ‫دومی��ن مدال زرین حرفه ای گرای��ی در روابط عمومی به مهن��دس فرزاد ارزانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فوالد هرم��زگان اعط��ا می ش��ود‪ .‬هفتمی��ن کنفرانس ملی‬ ‫ضرورت کوچک سازی‬ ‫بازار پولی کشور‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫اقتصاد توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫هنوز گاهی در گوشه و کنار شهر تک و توک لحاف دوزهایی‬ ‫را می بینیم که با کمان حالجی و دوچرخه ای قدیمی‪ ،‬گوشه ای‬ ‫کز کرده اند تا لقمه نان ش��رافتمندانه ای برای خانواده به دس��ت‬ ‫اورند‪ .‬دیدن انها خاطره گوش��ه حیاط و اهنگ گوش نواز کمان‬ ‫م��رد لح��اف دوز و پنبه های در هوا و گپ و گف��ت مادر و مادر‬ ‫ل ‪۴۰‬سال به باال‪ ،‬زنده‬ ‫بزرگ را در ذهن پیر ما و فقط برای نس�� ‬ ‫می کند وگرنه نس��ل جوان‪ ،‬به جای لحاف‪ ،‬پتو را می شناس��د و‬ ‫تش��ک خوشخواب و بالش ابری و هیچ تصویری از یک شغل به‬ ‫نام لحاف دوزی و حالجی در ذهن ندارد‪.‬‬ ‫همچنان که حمومی محله هم با لنگ های در افتاب انداخته‪،‬‬ ‫ج��ای خودش را به دوش های خانگی و وان و جکوزی و س��ونا‬ ‫س��پرد و گرمابه ها یکی یکی تعطیل ش��دند و ش��غل دالک به‬ ‫ماساژور و حمام ترکی رسید‪.‬‬ ‫ب به بازار امد‪ ،‬چرتکه‪ ،‬وسیله‬ ‫وقتی که نخستین ماشین حسا ‬ ‫تزئینی روی دیوارها ش��د تا در عتیقه فروش��ی ها برای یادگاری‬ ‫خریداری و نگهداری شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مرگ مش��اغل قصه طوالن��ی در تاریخ دارد ک��ه جنابعالی و‬ ‫اقایان هیات دولت به دلیل س��ن و س��ال‪ ،‬بخش��ی از ان را در‬ ‫ذهن خود دارید‪ .‬مرگ مش��اغل موضوعی اجتناب ناپذیر بوده و‬ ‫هس��ت‪ .‬دیگر روزنامه فروش سرچهارراه نداریم‪ ،‬جارچی نداریم‪،‬‬ ‫دورشو کورشو نداریم‪ ،‬اواز چینی بندزن نداریم‪ ،‬صدای مسگرها‬ ‫را نمی شنویم‪ ،‬سوت شبگردها خاموش شده است‪ ،‬کفش دوزها‬ ‫کم ش��ده اند‪ ،‬جوراب باف و ش��ال باف و کاله دوز سنتی نداریم‪،‬‬ ‫فخ��اری که تولیدکنن��ده ظروف گلی و س��فالی ب��ود نداریم‪،‬‬ ‫س��راجی ها یا دوزندگان کیف های دستی کم شده اند‪ ،‬چلنگری‬ ‫هنر اهن و چدن نایاب است‪ ،‬صباغی یا رنگرز نخ و کاموا اخرین‬ ‫نفس ها را می کشد‪ ،‬زین اس��ب وارداتی است‪ ،‬نعلبند هم حتما‬ ‫در باش��گاه های اسب سواری یافت می شود‪ ،‬البته نمی دانم خرها‬ ‫هنوز پاالن ش��ان را از کجا تهیه می کنن��د اما می دانم که دیگر‬ ‫راس��ته پاالن دوزها در بازار شهرهای دور هم وجود ندارد‪ ،‬حتما‬ ‫ب��رادران چینی برای مان پ��االن تهیه می کنند و ب��رادران اتاق‬ ‫بازرگانی ایران و چین هم وارد می کنند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫نمی خواه��م فقط از مش��اغل فراموش ش��ده ب��ه عنوان یک‬ ‫نوستالژی روشنفکرانه سخن بگویم و اه و ناله سر دهم‪.‬‬ ‫قصه مشاغل فراموش شده‪ ،‬زنگ خطر همه مشاغلی است که‬ ‫با تغییر فناوری می تواند اینده تلخی داشته باشد‪.‬‬ ‫قصه مشاغل فراموش شده‪ ،‬نشانه امادگی نداشتن دولت ها و‬ ‫صنوف دربرابر از بین رفتن بخشی از هویت ملت هاست‪.‬‬ ‫قصه مش��اغل فراموش ش��ده‪ ،‬قص��ه بخش��ی از وضعیت بد‬ ‫اقتص��اد غیر نفتی اس��ت که می توانس��ت و می تواند با حمایت‬ ‫وزارتخانه های تعاون‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ارش��اد و میراث‬ ‫فرهنگی و صنایع دستی زنده بماند‪.‬‬ ‫بسیاری از این مشاغل فراموش شده‪ ،‬می توانستند با کمترین‬ ‫سرمایه فراموش نشوند و ادامه حیات بدهند و بازار گرمی داشته‬ ‫باشند همچنان که هنوز لحاف خانه مادر بزرگ پس از ‪۵۰‬سال‪،‬‬ ‫گرمی خودش را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫بسیاری از این مشاغل فراموش شده می توانستند و می توانند‬ ‫جزو هنرها دیده ش��وند و بازار داغ گردش��گری را نشانه بروند‪،‬‬ ‫چه کسی از دیدن رنگین کمان رنگ های قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬زرد و ابی‬ ‫نخ های تار و پود قالی در کوچه پس کوچه های دهات کاش��ان و‬ ‫قم و تبریز لذت نمی برد؟‬ ‫امروز کوچک ترین اثری از بس��یاری از مشاغلی که در دستان‬ ‫زنان روستایی شمال کشور تولید می شدند‪ ،‬وجود ندارد و حصیر‬ ‫و فرش پالستیکی و سطل و بیلچه و کاله و بادبادک و فرفره و‬ ‫توپ چینی‪ ،‬جای انها را در فروش��گاه های کنار جاده شهرهای‬ ‫مازندران و گیالن گرفته است‪ .‬چه کسی پاسخگو است؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین توضیحات حوزه گردشگری‬ ‫در جه��ان‪ ،‬حف��ظ مش��اغل محلی ب��رای ارتق��ا و حفظ کردن‬ ‫هویت های محلی است‪ .‬این وظیفه به عهده سازمان های مرتبط‬ ‫با گردشگری و مسئوالن شهری و استانداری هاست که با کمک‬ ‫و ایجاد تس��هیالت و توجه به مشاغل موجود‪ ،‬خدمات مناسب‬ ‫ارائه کرده و برای رونق اقتصاد بومی برنامه ریزی و تالش کنند‪.‬‬ ‫در بسیاری از کش��ورها بر اساس یک برنامه ملی‪ ،‬هفته شهرها‬ ‫برگزار می ش��ود تا توجه کل کش��ور یا جهانگردان را به مناطق‬ ‫مورد نظر جلب کنند‪.‬‬ ‫ب��ا حفظ مش��اغل فراموش ش��ده می توانیم دوباره بس��یاری‬ ‫از اف��راد معمول��ی و خانم های خانه دار و حت��ی محصالن را در‬ ‫تعطیالت طوالنی تابستان ها در شهرهای مختلف کشور به کار‬ ‫جذب کنیم‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫فناوری های جدید وارد زندگی جامعه سنتی شده و می شوند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ده ها و صدها ش��غل اینترنتی به وج��ود امده اند‪،‬‬ ‫استارت اپ ها حضور فعال دارند اما هیچ فناوری در جهان عرضه‬ ‫نمی ش��ود برای اینکه مشاغل س��نتی یا هنری و فرهنگی را به‬ ‫کلی نابود کند‪ .‬سازمان های مسئول پیش از انکه مصیبتی وارد‬ ‫شود و سیل و زلزله بیاید باید برنامه ریزی کنند‪ ،‬برای سیل سد‬ ‫بسازند و ساختمان ها را محکم و ضد زلزله کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از مش��اغل می توانند با برنامه ریزی و کمک دولت‪،‬‬ ‫ش��هرداری ها و اس��تانداران باقی بمانند‪ .‬در شرایطی که هر روز‬ ‫نرخ بیکاری باالتر می رود و مش��اغل در حال مردن هس��تند و‬ ‫نیازه��ای کار برای جوانان به ش��دت احس��اس می ش��ود باید‬ ‫درمان های فوری و جدی کرد‪.‬‬ ‫قیمت گذاری دوباره پول ملی‬ ‫رض�ا لطفعلی پور‪ ،‬اقتص�اددان‪ :‬حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول ملی ی��ک کش��ور به منزله‬ ‫قیمت گذاری دوباره پول ملی است‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه می دانی��د‪ ،‬ه��ر چیزی‬ ‫ارزش��ی دارد و پول هم از ان جمله است؛‬ ‫با این تفاوت که نرخ بیشتر کاالها در بازار‬ ‫تعیین می ش��ود و نرخ مبادل��ه مبین نرخ‬ ‫کاالها یا خدمات است‪ .‬این که بگوییم چند‬ ‫ه��زار ری��ال برابر یک یورو اس��ت در واقع‬ ‫نش��ان دهنده نرخ و ارزش یک پول (ریال)‬ ‫در مقابل پ��ول دیگر اس��ت؛ بنابراین نرخ‬ ‫پول به دلیل اهمیت ان در اقتصاد هم روی‬ ‫کاغذ تعیین می شود و هم در بازار مبادله‪.‬‬ ‫این نوع قیمت گذاری غیرواقعی و صوری‬ ‫اس��ت و پایدار نیس��ت و اگر روزی دولتی‬ ‫نتواند یا نخواهد از این روش حمایت کند‪،‬‬ ‫این نوع نرخ دوام نمی اورد و به س��رعت از‬ ‫بین می رود‪ .‬این مکانیسم در عین ضروری‬ ‫بودن در یک مقطع زمانی‪ ،‬تالی فاسدهایی‬ ‫هم به همراه خواهد داش��ت‪ .‬بهبود شرایط‬ ‫اقتصادی و رهایی از پیامدهای ناخوشایند‬ ‫چند نرخی بودن ارز‪ ،‬مس��ئوالن اقتصادی‬ ‫را بر ان داش��ت تا کم کم نظام «تک نرخی‬ ‫ارز» را در کشور به کار ببندند‪ .‬در این روش‬ ‫از قیمت گذاری‪ ،‬ارزش پول هر کش��ور در‬ ‫مقابل س��ایر ارزها در بازار تعیین می شود‬ ‫و وجود نوس��انات قیمتی جزءالینفک این‬ ‫روش اس��ت‪ .‬درس��ت اس��ت که حتی در‬ ‫این روش دولت ها پش��توانه پول ملی خود‬ ‫هستند‪ ،‬اما نخست اینکه ارزش واقعی پول‬ ‫هر کش��ور در بازار تعیین می ش��ود و دوم‬ ‫اینک��ه ارزش پول تابع عرض��ه و تقاضایی‬ ‫است که برایش وجود دارد که خود تابعی‬ ‫مجی�د س�لیمی بروجنی‪ ،‬تحلیلگ�ر‬ ‫اقتص�ادی‪ :‬رک��ود و ت��ورم‪ ،‬دو مهم��ان‬ ‫نام اش��نای چند س��ال اخیر اقتصاد ایران‬ ‫بوده اند‪ .‬تجربه نشان داد هم نشینی این دو‬ ‫در کنار یکدیگر به طور معمول نتیجه ای به‬ ‫جز رکود اقتصادی نداشته است‪.‬‬ ‫نرخ تورم در سال ‪ ۹۷‬تحت تاثیر عواملی‬ ‫که ت��ا پیش از ان ایجاد ش��ده بود‪ ،‬یعنی‬ ‫افزایش نقدینگی در س��ال های گذش��ته‬ ‫و رش��د نامتناس��ب نقدینگی و نرخ تورم‬ ‫به واس��طه باال ب��ودن نرخ س��ود بانکی و‬ ‫کاهش س��رعت گردش پ��ول و همچنین‬ ‫ثبات نسبی نرخ ارز در سال های ‪ ۹۲‬تا ‪۹۶‬‬ ‫قرار گرفته؛ از ای��ن رو انتظار یک افزایش‬ ‫قابل توجه در نرخ تورم در این سال وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی منابع‬ ‫بودجه ب��ه درامدهای نفت��ی و اثرپذیری‬ ‫ب��االی اقتصاد از وضعیت ص��ادرات نفتی‪،‬‬ ‫سیاست های مالی‪-‬بودجه ای موافق چرخه‬ ‫بوده و همین امر باعث ش��ده سیاست های‬ ‫مالی‪-‬بودجه ای نقش ثبات س��از اقتصاد را‬ ‫ایفا نکنند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال در ش��رایط موجود به دلیل‬ ‫عم��ق رک��ود اقتص��ادی در س��ال ‪ ۹۷‬و‬ ‫چش��م انداز ان در س��ال ‪ ۹۸‬و همچنی��ن‬ ‫اهمیت مدیریت رک��ود اقتصادی در دوره‬ ‫ج��اری به منظور جلوگی��ری از تغییر روند‬ ‫رش��د بلندمدت اقتصاد ایران در سال های‬ ‫پیش رو‪ ،‬ایفای نقش ثبات س��از بودجه در‬ ‫جهت جلوگیری از تش��دید رکود‪ ،‬اهمیت‬ ‫به مراتب بیشتری نسبت به گذشته دارد‪.‬‬ ‫س�عید لیالز‪ ،‬کارش�ناس اقتصادی‪:‬‬ ‫اقتصاد ایران بزرگ ترین ش��وک تاریخ خود‬ ‫را پشت سرگذاش��ته است‪ .‬تحریم هایی که‬ ‫ازس��وی امریکا به ایران تحمیل شد اگر بر‬ ‫هر کشور دیگری اعمال می شد اقتصاد ان‬ ‫کشور سقوط می کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر تحریم های کنونی ای��االت متحده‬ ‫امریکا را با ش��رایط جنگ تحمیلی مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬به وضوح درمی یابیم که شواهد عینی‬ ‫نشان می دهد فشاری که در جنگ تحمیلی‬ ‫و انقالب سال ‪ ۵۷‬بر اقتصاد ایران وارد شد‪،‬‬ ‫ب��ه هیچ وجه قابل مقایس��ه ب��ا تحریم های‬ ‫کنونی نیست‪.‬‬ ‫حت��ی فش��ار تحریم ه��ای ای��ن دوره‬ ‫قابل مقایس��ه ب��ا دور نخس��ت تحریم ها در‬ ‫اوایل دهه ‪ ۹۰‬نیس��ت و ای��ن دوره از نظر‬ ‫هدف گیری‪ ،‬ش��دت و تاثیرگذاری به مراتب‬ ‫س��نگین تر از تحریم ه��ای پی��ش از برجام‬ ‫است‪ .‬اگر تصادف کنیم و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫از دس��ت بدهی��م و ان زی��ان ‪ ۱۰‬درص��د‬ ‫سرمایه ش��ما باشد فش��ار زیادتری را باید‬ ‫از تولید ملی کشور است‪.‬‬ ‫انچه در پ��ی انقالب‪ ،‬جنگ و‬ ‫تحریم ه��ا در اقتص��اد ایران رخ‬ ‫داد‪ ،‬منجر به کاهش ارزش پول‬ ‫ملی ش��د؛ به گونه ای که امروزه‬ ‫همه شاهد ان هس��تیم‪ .‬ارزش‬ ‫پول انقدر کاهش پیدا کرده که‬ ‫گاه��ی حذف یک صفر تغیی��ر چندانی در‬ ‫مبادالت ایجاد نمی کن��د‪ .‬اثرات نامطلوب‬ ‫ای��ن وض��ع بر اقتص��اد را به ط��ور خالصه‬ ‫می توان به این شرح برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نداش��تن اعتم��اد ب��ه پ��ول ملی و‬ ‫جایگزینی پول های پرق��درت به جای ان‬ ‫در پس اندازها و بعضی مبادالت غیررسمی؛‬ ‫کمااینکه در ش��رایط فعلی گفته می ش��ود‬ ‫ع��دد قابل توجه��ی دالر و ی��ورو ازس��وی‬ ‫خانوارها نگهداری می ش��ود ت��ا از کاهش‬ ‫ارزش ریال در امان بمانند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اثر روانی نامطلوب به ویژه در سفرهای‬ ‫خارجی یا واردات کاالهای خارجی‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که افراد با هر خرید و فروش و تبدیل‬ ‫پول ها به یکدیگر متوجه ارزش پایین پول‬ ‫خ��ود می ش��وند؛ به عبارت دیگ��ر کاهش‬ ‫قدرت خرید را احساس می کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بی��ان اعداد به نس��بت ب��زرگ برای‬ ‫بعض��ی اق�لام و کاالهای ک��م ارزش و نیز‬ ‫نوش��تن صفرهای زیاد در مبادالت تجاری‬ ‫در مقیاس وسیع‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های حذف صفر‬ ‫‪ -۱‬هزینه ه��ای تغیی��ر س��امانه های‬ ‫نگه��داری مناب��ع و دارایی ه��ای کش��ور‬ ‫در بانک ه��ا‪ ،‬موسس��ه ها و س��ایر مراج��ع‬ ‫حسابداری رسمی کشور‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اجح��اف در ح��ق‬ ‫مصرف کنن��ده ج��زء و افزای��ش‬ ‫هزینه ه��ای روزان��ه زندگ��ی‬ ‫به دلی��ل گرد ک��ردن اع��داد به‬ ‫سمت باال ازس��وی فروشندگان‬ ‫و عرضه کنندگان کاال و خدمات‪.‬‬ ‫ح��ذف چن��د صف��ر گرچ��ه‬ ‫به ظاهر هیچ تغیی��ری در متغیرهای اصلی‬ ‫اقتصاد ایجاد نمی کند‪ ،‬اما این اقدام به دلیل‬ ‫ب��راورد دوباره نرخ تمام ش��ده و نرخ عرضه‬ ‫در غیاب بازرس��ی و نظارت های مس��تمر و‬ ‫همه جانبه دولت موجب سوءاستفاده برخی‬ ‫عرضه کنن��دگان و توزیع کنندگان کاالها و‬ ‫خدمات می ش��ود‪ ،‬چ��ون در قیمت گذاری‬ ‫جدی��د قیمت های باالتر را طلب می کنند و‬ ‫در وضعیت فعلی که دولت کمترین نظارت‬ ‫را بر بازار دارد‪ ،‬منجر به افزایش شکاف بین‬ ‫درامد و هزینه قشرهای کم درامد می شود‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه در شرایط تورمی با کوچک تر‬ ‫ش��دن پول‪ ،‬امکان تورم انتظاری در اینده‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رایط اقتص�ادی و الزام ه�ای‬ ‫حذف صفر از پول ملی‬ ‫‪ -۱‬کش��ورهای موفق باتوجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی خود زمان مناسبی را برای حذف‬ ‫صفر از پول ملی خود انتخاب کرده و به تبع‬ ‫ان الزام های تداوم این سیاس��ت را در نظر‬ ‫گرفتند تا توانس��تند به خوب��ی از عهده این‬ ‫کار برایند‪ .‬رش��د و رونق تولید از نخستین‬ ‫ش��رایط الزم برای توفیق در حذف صفر از‬ ‫پول ملی اس��ت‪ .‬رونق تولید تضمین کننده‬ ‫تولی��د بیش��تر در اینده اس��ت؛ در نتیجه‬ ‫زمینه و بس��تر تورم دوباره را تا حد زیادی‬ ‫دوقلوهای چسبیده به اقتصاد ایران‬ ‫گفتنی است در طول یک دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬روند س��رمایه گذاری‬ ‫و انباش��ت س��رمایه در اقتصاد‬ ‫ای��ران به ط��ور عم��ده به دلیل‬ ‫مش��کالت در بازاره��ای مالی و‬ ‫پولی تغییر جهت داده و نسبت‬ ‫س��رمایه گذاری ب��ه موج��ودی‬ ‫س��رمایه‪ ،‬روند مس��تمر نزول��ی را تجربه‬ ‫کرده است؛ از این رو‪ ،‬به نظر می رسد رکود‬ ‫تورمی ج��اری نه تنها عملک��رد اقتصادی‪،‬‬ ‫معیش��ت و رفاه احاد مردم در س��ال های‬ ‫ج��اری را تحت تاثی��ر ق��رار می دهد‪ ،‬بلکه‬ ‫به نظر می رس��د در صورت مدیریت نشدن‬ ‫درس��ت اقتصاد کالن کشور در جلوگیری‬ ‫از تش��دید رک��ود اقتص��ادی‪ ،‬عملک��رد‬ ‫بلندمدت اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی باتوجه ب��ه کاهش‬ ‫ش��دید درامد حقیق��ی خانوارهای ایرانی‪،‬‬ ‫کاه��ش بازده��ی س��رمایه گذاری و موانع‬ ‫تج��اری داخلی و خارجی ب��رای تحریک‬ ‫تقاض��ای صادراتی‪ ،‬بودجه دولت تنها ابزار‬ ‫سمت تقاضای اقتصاد است که می تواند در‬ ‫جهت ایجاد تقاضای موثر برای جلوگیری‬ ‫از تش��دید رکود ایفای نق��ش کند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬ایفای این نقش مستلزم تامین مالی‬ ‫غیرتورمی برای بودجه دولت است‪.‬‬ ‫تورم باال از جمله مصیبت هایی است که‬ ‫در ‪ 4‬دهه گذش��ته گریبان اقتصاد ایران را‬ ‫سفت چسبیده و هیچ گاه به سطح متوسط‬ ‫کش��ورهای جهان نزدیک نش��ده و حتی‬ ‫هیچ گاه نتوانس��ته برای چند سال خود را‬ ‫پایدار نگه دارد‪ .‬مسئله ای که در‬ ‫بیشتر کشورهای جهان به امری‬ ‫عادی تبدیل شده‪ ،‬در کشور ما‬ ‫ب��ه موضوعی سرس��خت تغییر‬ ‫ش��کل داده که به طور مس��تمر‬ ‫بخ��ش خ��رد و کالن اقتصاد را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫عامل مه��م دیگر در ایجاد تورم موجود‪،‬‬ ‫جهش ش��دید نرخ ارز ب��ود که برای چند‬ ‫س��ال س��رکوب ش��ده بود‪ .‬افزایش شدید‬ ‫ن��رخ دالر که به دنبال اتفاق های سیاس��ی‬ ‫و تحریم ه��ای دوباره ایاالت متحده امریکا‬ ‫ش��کل گرفت‪ ،‬ن��رخ کااله��ای وارداتی را‬ ‫چندین برابر کرد‪ .‬در این هیاهو‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫شکست خورده قدیمی سرکوب قیمت یک‬ ‫ب��ار دیگر ازموده ش��د و دولت تالش کرد‬ ‫با قان��ون و بخش��نامه از افزایش قیمت ها‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬با تمام این حرف ها‪ ،‬موتور‬ ‫خل��ق نقدینگی همچنان با قدرت در حال‬ ‫فعالیت است و سرعت ان به گونه ای است‬ ‫که انتظار کاهش معنادار تورم و دست کم‬ ‫بازگشت دوباره به نزدیکی های ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫در اینده نزدیک به طور تقریبی غیرممکن‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬دولتمردان بدون توجه‬ ‫ب��ه ریش��ه های اصل��ی مش��کل به دنبال‬ ‫راه حل هایی موقت و کوتاه مدت هس��تند؛‬ ‫راه حل های��ی ک��ه تجربه ه��ای گذش��ته‬ ‫نش��ان می دهد براس��اس ان همواره تورم‬ ‫خدم��ات ب��ه مرات��ب کمت��ر از کاال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس براورد دولت در سال ‪۹۸‬‬ ‫پس از کاهش س��قف بودج��ه‪ ،‬حدود ‪۸۰‬‬ ‫اقتصاد ایران رو به بهبود است‬ ‫تحمل کنید ت��ا اگر ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان از دست بدهید و ان مبلغ‬ ‫یک درصد س��رمایه شما باشد؛‬ ‫در تحریم های پیش��ین (پیش از‬ ‫برجام) بیشتر از دست دادیم اما‬ ‫جیب مان پر بود‪.‬‬ ‫ام��ار‪ ،‬ارقام و ش��واهد نش��ان‬ ‫می دهد فش��اری که به لحاظ معیش��تی و‬ ‫اقتص��ادی از یک و نیم س��ال پیش ایجاد‬ ‫شد از دور نخست شدیدتر و گسترده تر بود‪.‬‬ ‫در دور نخس��ت تحریم ها هنوز موجودی‬ ‫اقتصاد ب��اال بود‪ .‬فقط در س��ال ‪۱۲۰ ،۹۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر نفت صادر ش��د و در بدترین‬ ‫ش��رایط ان دوره‪ ،‬درام��د حاصل از فروش‬ ‫نفت ب��ه ‪ ۶۵‬میلیارد دالر رس��ید؛ بنابراین‬ ‫ش��دیدترین ش��وک را در ای��ن دوره از‬ ‫تحریم ها شاهد هستیم‪.‬‬ ‫تحریم ه��ا و فش��ارهایی ک��ه ب��ه دولت‬ ‫روحان��ی تحمیل ش��ده در س��طح جهان‬ ‫بی س��ابقه اس��ت و اگر تاری��خ تحریم ها را‬ ‫بررس��ی کنیم‪ ،‬متوجه این تحلیل خواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬نخس��تین تحریم معاصر‬ ‫مربوط به جنگ بین فرانس��ه و‬ ‫بریتانیا در دهه نخست قرن ‪۱۹‬‬ ‫میالدی بود که فرانس��ه را هدف‬ ‫قرار داد و هرگز گس��تردگی ان‬ ‫به اندازه تحریم های کنونی علیه‬ ‫ایران نبود‪.‬‬ ‫دور نخس��ت تحریم ها در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬شروع شد و در عمل تا نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬ادامه داشت‪ .‬وقتی ان دوره را با‬ ‫تحریم های دوره کنونی مقایس��ه می کنیم‬ ‫متوجه ش��دت این دوره از تحریم ها‪ ،‬شوک‬ ‫و اثار اقتصادی ان می شویم‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن هم��ه در چن��د م��اه گذش��ته‬ ‫نش��انه هایی از بهبود در اقتصاد ایران ظاهر‬ ‫ش��ده است‪ .‬این پارامترهایی است که به ما‬ ‫می گوین��د اقتصاد ایران در ح��ال پویایی‪،‬‬ ‫پوست اندازی و خودترمیمی است که البته‬ ‫واکن��ش طبیعی اقتصاد به س��پری کردن‬ ‫فش��ارهای حداکثری و ش��وک ناشی از ان‬ ‫اس��ت‪ .‬انصافا مدیریت کنونی بانک مرکزی‬ ‫از بی��ن می ب��رد‪ .‬تجربه کش��ورهای موفق‬ ‫ه��م موید این موضوع اس��ت‪ .‬ترکیه زمانی‬ ‫اقدام به حذف صف��ر از پول ملی خود کرد‬ ‫که تولی��د کاال و خدم��ات ان رو به فزونی‬ ‫گذاش��ت و به بیش از ‪ ۱۰۰‬کش��ور قطعات‬ ‫اتومبیل صادر می کرد‪ .‬درامد س��رانه مردم‬ ‫رو به افزایش گذاش��ت و به دلیل قوی بودن‬ ‫زیرس��اخت ها حت��ی در رویارویی اقتصادی‬ ‫اخیر با امریکا بی��ش از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫ارزش پول خود را از دست نداد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬انضب��اط مال��ی دول��ت و کاه��ش‬ ‫هزینه های اضافی از بودجه‬ ‫واقعیت این است که یکی از دالیل اصلی‬ ‫ت��ورم در کش��ور ای��ران‪ ،‬کس��ری بودجه و‬ ‫استقراض دولت از شبکه بانکی در دهه های‬ ‫گذش��ته بوده اس��ت‪( .‬گرچه موارد دیگری‬ ‫مانن��د جبران کس��ری موسس��ه های مالی‬ ‫و اعتب��اری از منابع عمومی در س��ال های‬ ‫گذشته انجام ش��ده‪ ،‬اما این موارد‪ ،‬موردی‬ ‫بوده اس��ت) بنابراین توسل به استقراض از‬ ‫بانک مرکزی و چاپ پول همیش��ه یکی از‬ ‫دالیل اصلی تورم در کش��ور بوده و هست‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ه��ر اق��دام ضدتورمی باید‬ ‫کاه��ش هزینه ه��ای عمومی و ب��ار تکفل‬ ‫دول��ت را کاهش ده��د؛ در غیر این صورت‬ ‫تاثی��ر چندان��ی بر کاه��ش ت��ورم نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه مجم��وع ای��ن ش��رایط‬ ‫درحال حاض��ر ح��ذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی‬ ‫به منظ��ور کنترل تورم و افزایش ارزش پول‬ ‫ملی امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬بلک��ه با عنایت به‬ ‫موارد یادشده چه بسا موجب تسهیل شرایط‬ ‫برای تورم های بیشتر در اینده شود‪.‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کس��ری بودجه وجود‬ ‫دارد‪ .‬در صورت��ی که این میزان کس��ری‬ ‫بودجه با کاهش هزینه ها یا کاهش برخی‬ ‫یارانه ه��ا جبران ش��ود‪ ،‬می ت��وان امیدوار‬ ‫بود که تامین مالی کس��ری بودجه دولت‬ ‫پیامدهای تورمی به دنبال نداش��ته باشد‪،‬‬ ‫اما در صورتی که کس��ری بودجه از منابع‬ ‫بانک مرک��زی تامی��ن ش��ود‪ ،‬پیامدهای‬ ‫تورمی به دنبال خواهد داش��ت و حتی اگر‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬منجر به افزای��ش نرخ تورم‬ ‫نشود‪ ،‬پیامدهای تورمی ان در سال ‪ ۹۹‬و‬ ‫حتی ‪ ۱۴۰۰‬بروز خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ارزی دولت نیز در کنار‬ ‫سیاس��ت پول��ی و مالی از اهمیت بس��یار‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬نرخ ارز در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬رش��د قابل مالحظه ای داشته و به نظر‬ ‫می رس��د به مقادیر تعادلی نزدیک شده و‬ ‫انتظار جهش های زیاد در س��ال ‪ ۹۸‬وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بررسی روند شاخص نرخ مصرف کننده‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۹۸‬نش��ان می دهد این‬ ‫ش��اخص یک روند کاهشی باثبات نداشته‬ ‫ت��ا بتوان امی��دوار بود نرخ تورم در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬رون��د کاهش��ی را در پی��ش گرفت��ه‬ ‫اس��ت‪ .‬در مجم��وع درباره روند ش��اخص‬ ‫نرخ مصرف کننده در س��ال ‪ ۹۸‬باید گفت‬ ‫سیاس��ت پولی و مالی دولت نقش بس��یار‬ ‫موث��ری در تعیی��ن نرخ ت��ورم و وضعیت‬ ‫ثبات اقتصاد کالن خواهد داش��ت و شیوه‬ ‫تامین مالی کسری بودجه بر شاخص نرخ‬ ‫مصرف کننده در س��ال ‪ ۹۸‬و حتی تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫نس��بت به گذش��ته عملکرد بهتری داشته‬ ‫اس��ت؛ بر همین اساس و باتوجه به واکنش‬ ‫طبیعی اقتصاد باید منتطر شیفت شدن ان‬ ‫از یک حالت انفعالی به حالت بلند شدن از‬ ‫بستر بیماری باشیم‪.‬‬ ‫اقتصاد موجود زنده ای است‪ .‬این موجود‬ ‫زنده اعتم��اد خود را به داروهای تقویتی از‬ ‫دس��ت داده و تصمیم گرفته خودش به داد‬ ‫خودش برسد‪.‬‬ ‫پدیده خودترمیم��ی در اقتصاد ایران در‬ ‫حال رخ دادن اس��ت‪ .‬در نهایت باید به این‬ ‫نکته هم اش��اره کرد که بیش��تر مسئوالن‬ ‫ما از وس��عت و متفاوت بودن اقتصاد ایران‬ ‫اگاهی ندارند‪ .‬امریکایی ها هم اقتصاد ایران‬ ‫را نمی شناس��ند و همی��ن نبود ش��ناخت‬ ‫درست‪ ،‬انها را در محاسبات شان به اشتباه‬ ‫انداخته اس��ت‪ .‬یکی از ویژگی های اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬وجه زیرزمینی ان اس��ت؛ به همین‬ ‫دلیل هیچ س��طحی از فشار و هیچ قدرتی‬ ‫نمی توان��د اقتص��اد ایران را به ط��ور کامل‬ ‫زمینگیر کند‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر «تورم»‬ ‫روانی را کم می کند‬ ‫با تصمی��م هیات دولت و تصویب مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی روند ح��ذف ‪ ۴‬صفر از پول مل��ی کلید خورد‪.‬‬ ‫این تصمیم به نظر می رسد از تورمی نشات می گیرد که‬ ‫نیم قرن اس��ت اقتصاد ایران درگیر ان اس��ت؛ به طوری‬ ‫ک��ه اس��کناس های رای��ج باوجود بزرگی ش��ان و حتی‬ ‫تبدیل غیررس��می ریال به تومان‪ ،‬در برابر تورم انباشته‪،‬‬ ‫کارایی خود را از دس��ت داده اند‪ .‬غالمرضا تاج گردون‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در کافه خبر‬ ‫خبرانالی��ن در تحلیل هزینه و فایده حذف صفر از پول‬ ‫ملی عنوان کرد‪« :‬ما اگر اطمینان داشته باشیم که برای‬ ‫دوره چند س��اله ثبات داریم‪ ،‬اج��رای طرح حذف صفر‬ ‫از پول ملی اش��کالی ندارد‪ ،‬چون واقع��ا عددها کار ما را‬ ‫سخت کرده است‪ ».‬وی یاداور شد‪« :‬اجرایی سازی این‬ ‫طرح به طور کلی برای اقتصاد کش��ور ضرری ندارد‪ ،‬اما‬ ‫باید متناس��ب با ان سیاس��ت های تثبیتی را هم به کار‬ ‫گرفت‪».‬‬ ‫انچ��ه می خوانی��د‪ ،‬مش��روح گفت وگ��و ب��ا رئیس‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €موضوع ح�ذف ‪ ۴‬صفر از پ�ول ملی در حالی‬ ‫مطرح است که اقتصاد کش�ور در شرایط تورمی‬ ‫ق�رار دارد و ارزش پول ملی نیز به ش�دت کاهش‬ ‫پی�دا کرده اس�ت‪ .‬به نظر ش�ما در ش�رایط فعلی‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی می تواند مفید باشد؟‬ ‫ح��ذف صفر از پ��ول در خیلی از کش��ورها که با تورم‬ ‫فزاینده طوالنی مدت روبه رو بودند‪ ،‬اتفاق افتاده اس��ت‪.‬‬ ‫ح��ذف صفر از پول‪ ،‬حرف بی ربطی نیس��ت و درس��ت‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��ورهایی هم که این کار را کردند‪ ،‬نتیجه اش‬ ‫را گرفتند؛ اما نکته اینجاس��ت که باید برخی برنامه های‬ ‫دیگر در کنار این سیاس��ت اجرا شود و این موضوع نباید‬ ‫فراموش ش��ود‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر قرار باش��د روند فزاینده‬ ‫نرخ تورم ادامه داش��ته باش��د‪ ،‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫کار عبثی است‪ .‬یعنی مجموعه اقدام های دولت در کنار‬ ‫این موضوع باید انجام ش��ود؛ به عبارتی‪ ،‬باید بگوییم بعد‬ ‫از این اطمینان داریم رش��د نقدینگی باال نداریم و تورم‬ ‫فزاینده اتفاق نمی افتد؛ در غیر این صورت‪ ،‬دوباره سال‬ ‫بعد و س��ال های بعد باید سیاس��ت حذف صفر اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬نظام اقتصادی ما متاس��فانه به این مسائل عادت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫€ €شما فکر می کنید هزینه و فایده حذف ‪۴‬صفر‬ ‫از پول ملی چیست؟‬ ‫فایده دارد‪ ،‬ام��ا به نظرم هزینه ای ن��دارد‪ .‬هزینه این‬ ‫طرح در چاپ پول است‪ ،‬اما فواید ان از نظر روانی خیلی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫€ €کشوری مانند ترکیه‪ ،‬سیاست حذف صفر از‬ ‫پول ملی را اجرایی کرد و موفق هم بود‪ .‬این کشور‬ ‫به نظر شما همزمان با اصالح ساختار پولی‪ ،‬حذف‬ ‫صف�ر از پول مل�ی را اجرایی کرد ی�ا اینکه حذف‬ ‫صفر از پول ملی در زنجیره پایانی بود؟‬ ‫همزمان با اصالح س��اختار پولی ب��ود‪ .‬به نظر من اگر‬ ‫طرح حذف صفر از پول ملی را ‪ 3 ،2‬س��ال پیش اجرایی‬ ‫می کردی��م‪ ،‬خیلی بهت��ر بود؛ چراکه ثب��ات در اقتصاد‬ ‫کشور بیش��تر حکمفرما بود‪ .‬اجرایی س��ازی این طرح‬ ‫به طور کلی برای اقتصاد کش��ور ضرری ن��دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫متناسب با ان سیاست های تثبیتی را هم به کار گرفت‪.‬‬ ‫اگر با حذف ‪ ۴‬صفر دوباره ش��اهد ش��رایط منفی روانی‬ ‫و تورم باشیم‪ ،‬اجرایی س��ازی این طرح ارزشی نخواهد‬ ‫داش��ت؛ بنابراین باید پیش از ه��ر اقدامی در این باره به‬ ‫بررسی های کارشناسی پرداخت‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان عنوان می کنند از نقدینگی ‪ ۲‬هزار‬ ‫ه��زار میلیارد تومانی که وجود دارد‪ ۴۰ ،‬تا ‪ ۴۵‬درصد ان‬ ‫اس��کناس و سکه و بقیه سپرده های بانکی است‪ .‬باتوجه‬ ‫به این میزان اس��کناس و سکه ای که وجود دارد‪ ،‬برخی‬ ‫کارشناسان عنوان می کنند اصال حذف صفر از پول ملی‬ ‫الزامی ندارد‪.‬‬ ‫حذف صفر از پول مل��ی در دو وجه اثر می گذارد؛ هم‬ ‫سپرده های بانکی و هم نقدینگی در اختیار مردم‪ .‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬نسبت های صورت های مالی تغییر می کند‪ .‬پولی‬ ‫که در دس��ت مردم اس��ت‪ ،‬بخش��ی از کار است و اینکه‬ ‫مردم به کم ش��دن صفرها عادت کنن��د‪ .‬موضوع دیگر‪،‬‬ ‫نسبت های مالی‪ ،‬سود بانکی‪ ،‬دارایی های خارجی‪ ،‬سهم‬ ‫دارایی های خارجی در پایه پولی و‪ ...‬است‪ .‬برخی عنوان‬ ‫می کنن��د یکی از دالیل دولت برای حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫ملی‪ ،‬کاهش بار روانی تورم است‪ .‬در مجموع وجه غالب‬ ‫این سیاس��ت‪ ،‬روانی است‪ ،‬اما من معتقدم حذف صفر از‬ ‫پ��ول ملی همه بخش های اقتص��ادی را تحت تاثیر قرار‬ ‫می دهد‪ .‬در واقع چه کس��ی که پول در جیب خود دارد‪،‬‬ ‫چه کس��ی که در بانک سپرده گذاشته و چه کسی که با‬ ‫نسبت سپرده ها یا نسبت سودش بازی کرده‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬برای مثال‪ ،‬ممکن اس��ت شما بگویید در‬ ‫تراز دارایی های بانک مرکزی چه تغییری رخ می دهد؟‬ ‫این ها مس��ائلی اس��ت که حذف صفر از پول ملی‪ ،‬روی‬ ‫ان اثر می گذارد‪ .‬فقط پول توجیبی مطرح نیس��ت‪ ،‬باید‬ ‫ب��ه اثار اقتصادی دیگر نیز توجه کنیم‪ .‬ش��اید بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی می گوی��د اجرای این‬ ‫طرح ‪ ۲‬سال زمان می برد‪.‬‬ ‫€ €یعنی ش�ما معتقدید ح�ذف صفر از پول ملی‬ ‫می تواند باعث کاهش نرخ تورم شود؟‬ ‫به ط��ور قط��ع روی بخش روانی تورم اث��ر می گذارد؛‬ ‫چراکه بخش زیادی از تورم‪ ،‬روانی است‪.‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫مشاغل را‬ ‫زنده نگه داریم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫بررسی‬ ‫اولویت تولید بر پایه‬ ‫انقالب چهارم صنعتی‬ ‫این «دیوار»‬ ‫اوارشدنی نیست‬ ‫خداحافظی خیابان ها‬ ‫با پارکبان ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از تحوالت صنعت در سایه ورود تکنولوژی نو‬ ‫اتوماسیون صنعتی خطری برای بازار کار ندارد‬ ‫‹ ‹تولد مشاغل جدید‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان‬ ‫حوزه صنعت به‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه بازار کار‬ ‫بدون توسعه اجتماعی‬ ‫امکان پذی��ر نیس��ت‪.‬‬ ‫نیازه��ای انس��ان‪ ،‬بازار‬ ‫کار را تغییر می دهد و مش��اغل متاثر از مسائل‬ ‫گوناگ��ون اجتماع��ی متح��ول می ش��وند‪.‬‬ ‫به این ترتیب مشاغل متناسب با علوم به طوردائم‬ ‫در حال تغییر هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬تغییر س��لیقه ها و ذائقه ها و توسعه‬ ‫مس��ائل اجتماعی صنعتگر را به این سو می برد‬ ‫که برای تامین رضایت مش��تری به دنبال ارتقا‬ ‫باش��د که در بلندمدت این امر ماهیت حرفه ها‬ ‫را تغییر می دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این گونه نیست که فکر کنیم‬ ‫تغییر تکنولوژی و پیشرفت دانش بشری فقط‬ ‫منجر به مرگ یک حرفه ای می شود‪ ،‬بلکه این‬ ‫رویکرد بس��تر تولد مشاغل جدید را هم فراهم‬ ‫می کن��د‪ .‬کم کم با این تح��والت حرفه های نو‬ ‫نیز متولد می ش��وند و به هم��ان میزان اگرچه‬ ‫فناوری حض��ور فیزیکی نیروی انس��انی را در‬ ‫بخش��ی کاهش می دهد اما ب��ا به وجود امدن‬ ‫فضاهای جدید ش��غلی‪ ،‬افراد در مشاغل جدید‬ ‫متمرکز می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر کارکرد مشاغل‬ ‫تغیی��رات تکنولوژیکی‬ ‫شکل تولید را هم تغییر‬ ‫می دهد و ضمن تحول‬ ‫شغلی از شکل سنتی و‬ ‫دس��تی به ماش��ینی و‬ ‫مدرن حض��ور فیزیکی‬ ‫نی��روی انس��انی را‬ ‫کمرن��گ ک��رده اس��ت‪ .‬یک��ی از این م��وارد‪،‬‬ ‫اتوماسیون کردن خط تولید است که ربات ها با‬ ‫برنامه ریزی مرکزی به جای انسان فعالیت یدی‬ ‫را انج��ام می دهند که منجر به بهره وری زمانی‬ ‫می ش��ود‪ .‬بهرام شهریاری‪ ،‬کارش��ناس و فعال‬ ‫‹ ‹فرصت های جدید‬ ‫همچنی��ن مه��دی‬ ‫مطلب زاده‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور به‬ ‫اش��تغالزایی سیس��تم‬ ‫اتوماسیون اشاره کرد و‬ ‫توضیح داد‪ :‬اتوماس��یون سطوح گوناگونی دارد‬ ‫که در خودروس��ازان بزرگ جهان برای ارتقای‬ ‫کارام��دی مالی و زمانی در حال انجام اس��ت‬ ‫مانند ش��رکت تویوتا‪ .‬وی افزود‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫حض��ور فیزیکی نیروی انس��انی در خط تولید‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬خودرو قطعه کم ش��ود‪ ،‬اما این‬ ‫ظرفیت ب��ه بخش دیگر منتقل می ش��ود زیرا‬ ‫سیستم اتوماسیون نیاز به نگهداری و کنترل و‬ ‫نظ��ارت دارد و ای��ن موض��وع دارای اهمی��ت‬ ‫بس��یاری اس��ت؛ بنابرای��ن اف��راد در حرفه ای‬ ‫جدیدتر به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه عنوان ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫نیروهای انس��انی که درحال تولید است بیشتر‬ ‫یدی بوده و نیاز به اموزش های حرفه ای دارند‪.‬‬ ‫ب��ا اموزش انها می توان برای حفظ و نگهداری‬ ‫و نی��ز طراحی سیس��تم های جدید فناوری در‬ ‫حوزه صنعت از انها استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی در راستای تولید مشاغل جدید در حوزه‬ ‫صنعت با پیشرفت تکنولوژی ادامه داد‪ :‬ساخت‬ ‫تجهیزات فناوریک ازجمله سیستم اتوماسیون‬ ‫نیاز به نیروی انس��انی دارد ام��ا برای رفتن به‬ ‫ان س��و نخس��ت به اموزش نیاز داریم‪ .‬کار در‬ ‫ش��رکت های تولید اتوماس��یون ظرفیت خوبی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬پیش از قرن بیس��تم‬ ‫می�لادی‪ ،‬علم ه��ر صدس��ال یک ب��ار ‪ ۲‬برابر‬ ‫می ش��د‪ ،‬اما در قرن ‪ ۲۱‬علم فقط در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫نخست ‪ ۲‬برابر شد و هم اکنون به گونه ای است‬ ‫که هر ‪ ۲‬س��ال یک بار ‪ ۲‬برابر می ش��ود‪ .‬علم با‬ ‫س��رعت باالیی در حال تغیی��ر روند زندگی ما‬ ‫اس��ت‪ .‬ربات ها‪ ،‬ه��وش مصنوع��ی و‪ ...‬در حال‬ ‫جایگزین ش��دن با انسان در فعالیت های یدی‬ ‫و غیریدی هس��تند‪ .‬در این راس��تا روند تولید‬ ‫صنایع متحول ش��ده و فعالیت ه��ا با کمترین‬ ‫نی��روی انس��انی و در یک فرایند اتوماس��یون‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫کش��ورهای صنعتی در ح��وزه تولید خودرو‬ ‫بیش��تر از ربات ها برای تولی��د بهره می گیرند‪.‬‬ ‫ه��وش مصنوعی می رود که تح��والت بنیادی‬ ‫نس��بت به حضور فیزیکی انسان در حرفه های‬ ‫گوناگ��ون از جمله در بخ��ش صنعت به وجود‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ای��ا تکنولوژی تهدی��دی برای اش��تغالزایی‬ ‫نیروی انسانی است؟‬ ‫حاج اس��ماعیلی ب��ا بی��ان اینک��ه تغییر در‬ ‫نیازهای بش��ر یک��ی از ابزاره��ا و عوامل اصلی‬ ‫تغییر مش��اغل و متولد شدن حرفه های جدید‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬همان طورکه بشر به سمت توسعه‬ ‫و بهب��ود ش��رایط اقتص��ادی گام برم��ی دارد‪،‬‬ ‫ش��اهد تغییرات جدی در بازار کار هم هستیم‪.‬‬ ‫به ویژه در چند س��ال گذشته به شدت تغییرات‬ ‫تکنولوژی سبب ش��ده مشاغل تغییرات اساسی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در ادام��ه س��خنان خ��ود‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با اس��تفاده از ابزار هوشمند‪ ،‬حضور‬ ‫فیزیکی نیروی انس��انی کم می ش��ود که البته‬ ‫به معنی از بین رفتن ان حرفه نیس��ت‪ .‬امروز‬ ‫مش��اغل بسیاری در کشورهای صنعتی تعریف‬ ‫شده اند که پیامد و دستاورد تکنولوژی هستند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬مش��اغلی اس��ت ک��ه در حوزه‬ ‫ای تی و فضای مجازی ایجاد ش��ده اند که البته‬ ‫هنوز در جهان سوم تعریف نشده اند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬محدودیت ها و نوسان های بازار‬ ‫کار نیز منجر به تغییراتی در مش��اغل می شود‪.‬‬ ‫با تغییر رویکرد اقتصادی برخی مشاغل از بین‬ ‫م��ی رود و حرفه های جدید تعریف می ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن بازار کار خالف ش��رایط گذش��ته از‬ ‫حالت س��نتی خارج شده و براساس دانش روز‬ ‫تغییرات گس��ترده ای رخ خواهد داد‪ .‬البته این‬ ‫ش��رایط باز هم تغییر می کند و اس��تارت اپ ها‬ ‫که متکی هس��تند بر ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫هر روز مش��اغل جدی��دی را در کش��ورها در‬ ‫حوزه های تولید و تجارت تعریف می کنند و به‬ ‫سرعت هم تغییر ماهیت می دهند‪.‬‬ ‫حاج اس��ماعیلی گفت‪ :‬اگر به دنبال توسعه و‬ ‫پیشرفت و رقابت در حوزه صنعت و محصوالت‬ ‫هس��تیم‪ ،‬بازار کار بای��د انعطاف الزم برای این‬ ‫تغییرات را داشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت قطعه درباره اتوماسیون شدن واحدهای‬ ‫تولیدی صنعتی به‬ ‫گفت‪ :‬درباره مغایرت‬ ‫اتوماسیون و ارتقای فناوری با اشتغال‪ ،‬الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت تولیدکننده و صنعتگر با تولید‬ ‫اشتغال ایجاد می کند اما مسئولیت اشتغالزایی‬ ‫را بر عهده ن��دارد‪ .‬تولیدکننده مس��ئول تولید‬ ‫باکیفی��ت و نی��ز با ن��رخ رقابتی اس��ت اما اگر‬ ‫مسئوالن در سطح تولید و توسعه برنامه ریزی‬ ‫درس��تی داش��ته باش��ند با تجهیزات فناوری‬ ‫اشتغال خودبه خود به وجود می اید فقط شکل‬ ‫تولید تغییر می کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر بتوانیم‬ ‫با ش��یوه اتوماسیون قطعات خودرو را در سطح‬ ‫جهان��ی تولید کنی��م و فقط معط��وف به بازار‬ ‫داخ��ل نباش��یم در بح��ث اتوماس��یون کردن‬ ‫خطوط تولیدی مشکلی به وجود نخواهد امد و‬ ‫به لحاظ اشتغالزایی تهدیدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اس��ت تا توسعه و اش��تغال با هم اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫زمان��ی که ب��رای این فن��اوری در داخل‪ ،‬بازار‬ ‫وجود داشته باشد تولید ان نیز در کشور اتفاق‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬این خود زمینه اش��تغال می شود؛‬ ‫اتفاقی که در جهان نیز رخ داده است‪.‬‬ ‫مطل��ب زاده یاداور ش��د‪ :‬برای تولی��د انبوه‬ ‫می توان از سیس��تم اتوماسیون استفاده کرد و‬ ‫در تولی��د خاص مانن��د طراحی و تولید همین‬ ‫سیس��تم که به نیروی انس��انی زبده نیاز دارد‬ ‫زمینه اشتغال را به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹در بستر تغییر‬ ‫یکی از مشاغلی که در‬ ‫جه��ان در ح��ال تغییر‬ ‫اس��ت‪ ،‬فروش خودرو و‬ ‫تبدیل نمایش��گاه های‬ ‫خودرو به فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای است‪ .‬فرهاد‬ ‫احتش��ام زاد‪ ،‬رئی��س‬ ‫پیشین انجمن واردکنندگان خودرو در این باره‬ ‫ب��ه‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬نمایش��گاه خ��ودرو در‬ ‫کش��ورهای صنعتی در س��طح خرد خیلی کم‬ ‫اس��ت و فعالیت نمایش��گاهی در این حوزه در‬ ‫قالب فروش��گاه های ب��زرگ و زنجیره ای انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫در پاسخ به این پرسش که چقدر ممکن است‬ ‫همین فروش��گاه های زنجی��ره ای در اینده ای‬ ‫نزدی��ک از بی��ن بروند‪ ،‬گفت‪ :‬فض��ای مجازی‬ ‫موقعیت ه��ای جدی��دی برای زندگ��ی مدرن‬ ‫به وج��ود اورده که می توانند بدون هزینه مالی‬ ‫و زمانی امور موردنظ��ر خود را به راحتی انجام‬ ‫دهن��د‪ .‬این صن��ف نیز بی تاثیر از این ش��رایط‬ ‫نب��وده و در این��ده ش��کل خریدوفروش های‬ ‫خودرویی تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر خریدوف��روش‬ ‫خودروهای دس��ت دوم ب��دون حضور فیزیکی‬ ‫انجام نمی ش��ود اما با پیشرفت هایی در فضای‬ ‫مج��ازی حتی این بخش از بازار هم به ش��کل‬ ‫غیرحضوری فعال خواهد شد‪ .‬در واقع معامالت‬ ‫بدون مش��اهده کاال و در یک ش��بکه یکپارچه‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ .‬در نتیجه نه فق��ط در حوزه‬ ‫خودروهای صفر‪ ،‬بلکه در خودروهای کارکرده‬ ‫هم شاهد تحوالت جهانی هستیم‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد با بیان اینکه باید مشخص شود‬ ‫در کدام مش��اغل حضور انسان ضروری است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ش��اید یک ش��بکه هوش��مند با خطای‬ ‫کمت��ری کاره��ا را به انج��ام برس��اند و برخی‬ ‫ام��روز با ش��یوه های جدید تولی��د‪ ،‬کارگاه های خ��رد و کوچک‬ ‫نمی توانند وارد بازارهای رقابتی ش��وند چون در چنین فضایی‬ ‫مغلوب صنایعی می ش��وند که به طور هوش��مند ب��رای افزایش‬ ‫تیراژ و کیفیت از زمان حداکثر بهره وری را دارند‬ ‫مش��کالت ب��ازار فعلی خ��ودرو را رف��ع کند؛‬ ‫بنابرای��ن حرک��ت به س��وی مجازی ش��دن و‬ ‫استفاده از تکنولوژی و هوش های مصنوعی در‬ ‫حال فراگیر شدن اس��ت‪ .‬خواسته یا ناخواسته‬ ‫تمام مش��اغل چه مهندس��ی و پزش��کی و چه‬ ‫تولیدکنندگان و واسطه ها از این تحوالت متاثر‬ ‫خواهند بود و تغییر خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در انقالب صنعتی اول (‪۱۸۵۰-۱۷۵۰‬میالدی‪/‬‬ ‫‪ ۱۲۲۸-۱۱۲۸‬خورش��یدی)؛ کشف موتورهای‬ ‫بخ��ار موجب ش��د کارهایی که بی��ش از ان با‬ ‫صرف انرژی انس��انی یا حیوانی انجام می شد با‬ ‫جهش��ی فوق العاده جایگزین و تحوالت بزرگی‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون کش��اورزی‪ ،‬تولی��د‪،‬‬ ‫حمل ونقل و‪ ...‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫در انق�لاب صنعتی دوم یا انق�لاب فناوری‬ ‫(پایان قرن ‪ 19‬و اغاز قرن ‪20‬میالدی) توسعه‬ ‫علم موجب ظهور نیروگاه های برق و موتورهای‬ ‫احتراق ش��د که به طور چش��مگیری جهان را‬ ‫تغییر داد‪ .‬تقسیم کار به این معنا که هر کارگر‬ ‫بخشی از کل کار را انجام دهد یا تولید انبوه با‬ ‫استفاده از خطوط مونتاژ که مرسوم شده بود‪،‬‬ ‫بهره وری را افزایش داد‪.‬‬ ‫در انق�لاب صنعت��ی س��وم؛ یعن��ی انقالب‬ ‫دیجیتال(ده��ه ‪ 70‬می�لادی‪ /‬ده��ه ‪۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫خورش��یدی) ظهور تکنولوژی های دیجیتال و‬ ‫اینترن��ت موجب اغاز انقالب دیگری ش��د که‬ ‫به قول دیوید هاروی‪ ،‬جامعه ش��ناس انگلیسی‪،‬‬ ‫فرایند فزاینده فش��ردگی زم��ان و مکان بود‪.‬‬ ‫ماش��ین االت این دوره به دلیل محدودیت هایی‬ ‫که دیگر وجود نداشت بر انسان ها ترجیح داده‬ ‫شدند زیرا می توانس��تند در مدت چند ساعت‬ ‫محصوالتی مشابه و بی نقص تولید کنند‪.‬‬ ‫انقالب صنعتی چهارم یعنی اینترنت(دوران‬ ‫معاص��ر)؛ داده ه��ای بزرگ‪ ،‬ه��وش مصنوعی‪،‬‬ ‫رابط ه��ای ماش��ین انس��ان‪ ،‬فن��اوری رباتیک‬ ‫و‪ ...‬مهم تری��ن ویژگی ه��ای اخری��ن انق�لاب‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬در این دوره این ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ نیس��تند ک��ه ش��رکت های کوچک را‬ ‫می بلعند‪ ،‬بلکه این ش��رکت های سریع هستند‬ ‫ک��ه ش��رکت های کن��د را می بلعن��د‪ .‬در واقع‬ ‫ه��ر مرحل��ه به دنبال تس��ریع امور نس��بت به‬ ‫قبل اس��ت و تغیی��ر‪ ،‬ضرورت زندگی بش��ری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��تاب تغیی��رات در کمترین زم��ان ممکن‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬در حوزه‬ ‫خ��ودرو هر یک یا ‪ ۲‬س��ال تغیی��رات فناوری‬ ‫خودروه��ای مدل ه��ای قبل را با ن��وع جدید‬ ‫جایگزی��ن می کن��د‪ .‬جهان همچ��ون زمان در‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬امروز با شیوه های جدید تولید‪،‬‬ ‫کارگاه ه��ای خ��رد و کوچ��ک نمی توانند وارد‬ ‫بازارهای رقابتی ش��ود چون در چنین فضایی‬ ‫مغلوب صنایعی می ش��وند که به طور هوشمند‬ ‫برای افزایش تی��راژ و کیفیت از زمان حداکثر‬ ‫به��ره وری را دارن��د؛ ازاین رو صنعتگ��ران باید‬ ‫همراه با زمان پیش بروند تا جا نمانند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مرگ مشاغل در صنعت خودرو‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عض�و‬ ‫هیات علمی دانش�گاه علم و‬ ‫صنعت‪ :‬این روزها با ذوق وشوق‬ ‫فراوان به خبرهای منتشرشده از‬ ‫گوش هو کنار جهان درباره دانش‬ ‫بش��ر و به ویژه فناوری هایی که‬ ‫زندگ��ی را راحت ت��ر می کن��د‪،‬‬ ‫می پردازیم و فیلم ها و کلیپ ها دست به دس��ت می چرخند؛‬ ‫غافل از اینکه بسیاری از این فناوری ها قاتل زندگی اکثریت‬ ‫ما هستند‪.‬‬ ‫با یک جست وجوی ساده در اینترنت باعنوان فناوری های‬ ‫برافک��ن ‪ ))Disruptive Technologies‬به راحت��ی‬ ‫فهرس��تی ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬تایی از فناوریی ه��ای که زندگی ما را‬ ‫کامال دگرگون می کنند‪ ،‬مش��اهده می کنید؛ فناوری هایی‬ ‫مانن��د رمزارزه��ا‪ ،‬روش ه��ای تولی��د س��ریع‪ ،‬رباتی��ک‪،‬‬ ‫اینترنت اش��یا‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬محاسبات ابری‪ ،‬اَبَرداده ها‪،‬‬ ‫ژنتی��ک و‪ ...‬در گزارش��ی می خوان��دم که تا س��ال ‪۲۰۴۰‬‬ ‫میالدی (‪1419‬خورش��یدی) حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون شغل در‬ ‫سراس��ر جهان تحت تاثیر این فناوری های نوین و در راس‬ ‫انها‪ ،‬ربات ها‪ ،‬هوش مصنوعی و اینترنت اشیا از بین خواهد‬ ‫رفت‪ .‬در خبر دیگری خواندم که ارتش چین پس از روسیه‬ ‫و امریکا‪ ،‬روی ارتش ربات ها سرمایه گذاری هنگفتی را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خیلی وارد حاش��یه نشوم و بپردازم به فناوری های نوین‬ ‫در صنع��ت خودرو که همگان چش��م به راه انها هس��تند‪.‬‬ ‫در صنع��ت خودرو بخش های زیادی در حال تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ربات ها‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬سیستم های خودکار‬ ‫حم��ل در کارخان��ه‪ ،‬اتوماس��یون و خالص��ه کالم صنعت‬ ‫نس��ل ‪ ۴.۰‬قیافه کارخانه های خودروس��ازی و قطعه سازی‬ ‫را ب��ه زودی تغییر خواه��د داد‪ .‬کارخانه هایی که روزگاری‬ ‫به عن��وان کارگربرترین واحدها به ش��مار می امدند‪ ،‬امروز‬ ‫به ط��ور تقریبی خالی از انس��ان هس��تند و حت��ی قابلیت‬ ‫کنت��رل از راه دور دارند‪ .‬کارخانه ای که می تواند روزی ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار موتور را تولید کند‪ ،‬به راحت��ی می تواند با ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬نفر‬ ‫متخصص مدیریت ش��ده و کار کند‪ .‬در این نوع کارخانه ها‬ ‫دیگر کارگر غیرمتخصص موردنیاز نیست‪.‬‬ ‫هن��وز فناوری های تولید س��ریع به بلوغ الزم نرس��یده‪،‬‬ ‫وگرنه همین کارخانه ها هم از بین می رفتند‪ .‬وقتی فناوری‬ ‫تولید سریع به بلوغ فنی‪-‬اقتصادی برسد (که فکر نمی کنم‬ ‫ت��ا پایان ق��رن ‪ ۲۱‬این اتفاق ش��وم بیفتد)‪ ،‬ش��ما به یک‬ ‫س��وپرمارکت می روی��د و از روی منو یک خ��ودرو و مانند‬ ‫بازی ه��ای رایانه ای تم��ام جزئیات مانند رن��گ روکش ها‪،‬‬ ‫داش��بورد و امکان��ات ان را انتخ��اب می کنی��د و پ��س از‬ ‫چند دقیقه‪ ،‬از ان س��و به وس��یله یک به اصط�لاح چاپگر‬ ‫س��ه بعدی‪ ،‬یک خودرو لوکس دریاف��ت می کنید؛ البته اگر‬ ‫ش��انس بیاورید و انقدر درامد داشته باشید که توان خرید‬ ‫پیدا کنید‪ .‬در حقیقت انچ��ه این فناوری برای عامه مردم‬ ‫به دنبال خواهد داشت بیکاری گسترده و در نتیجه کاهش‬ ‫قدرت اقتصادی خواهد بود‪.‬‬ ‫این فقط بخش��ی از تغییرات خانمان براندازی اس��ت که‬ ‫باعث می شود پولدارها روزبه روز پولدارتر و طبقه متوسط و‬ ‫فقیر‪ ،‬روزبه روز ضعیف تر و بیشتر مبهوت و مغلوب فناوری‬ ‫ش��وند‪ .‬مفهوم دیگری که این روزها مشتاقان خودرو از ان‬ ‫می گویند‪ ،‬خودروهای برقی خودران است‪ .‬این مفهوم وقتی‬ ‫با مفهوم خودروهای مرتبط‪ ،‬دیده ش��ود متوجه می شویم‬ ‫ک��ه به زودی(حداکثر ‪۱۰‬س��ال دیگر) ب��ازار خودرو جهان‬ ‫به شدت متحول می شود‪ .‬مهم ترین تحول خودرو اشتراکی‬ ‫است‪ .‬وقتی خودرویی کامال هوشمند است‪ ،‬می تواند مانند‬ ‫ی��ک خدمتکار عم��ل کند و هر وقت کارفرمای��ی با او کار‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬به او خدمت ده��د و در موق��ع بیکاری به‬ ‫کارفرم��ای دیگر خدمت برس��اند‪ .‬در این حالت ش��ما نیاز‬ ‫نداری��د خودرویی را خریداری کنید‪ .‬در ضمن دیگر نیاز به‬ ‫راننده هم ندارید‪ .‬اصوال حتی در بلندمدت نیاز به یادگیری‬ ‫رانندگی هم نیست‪.‬‬ ‫در حال��ت ایده ال تر که بعید می دان��م زودتر از اخر قرن‬ ‫بیست ویکم به ان برس��یم‪ ،‬تمام خودروها قابلیت خودران‬ ‫و ارتب��اط کام��ل را پیدا کنن��د‪ ،‬خودروها دیگ��ر تصادف‬ ‫ه��م نخواهد ک��رد‪ .‬پ��س بیمه ه��م الزم ندارن��د‪ .‬پلیس‬ ‫راهنمایی ورانندگی هم نیازی نخواهد بود؛ چرا؟ چون تمام‬ ‫خودروه��ا قابل کنترل هس��تند و اگر هم خالفی رخ دهد‪،‬‬ ‫با استفاده از امکانات اینترنت اشیا فوری خالفکار شناسایی‬ ‫شده و به س��زای اعمال خود می رسد‪ .‬شاید یک پژوهشگر‬ ‫یا دوس��تدار فناوری مرا مالمت کند که چرا اینقدر نسبت‬ ‫به این فناوری ها منفی بافی می کنم‪ ،‬اما واقعیت این اس��ت‬ ‫که انچه درباره انتهای قرن بیس��تم پیش بینی می ش��د‪ ،‬با‬ ‫روند فعلی حتما تا انتهای قرن بیس��ت ویکم محقق خواهد‬ ‫شد و جهان از طریق این فناوری ها به دست قدرتمندان و‬ ‫ثروتمندان خواهد افتاد و افراد معمولی و در عمل ‪۹۹‬درصد‬ ‫مردم جهان دیگر جایگاهی در این بازی جدید ندارند چراکه‬ ‫این سرمایه است که حرف اول و اخر را خواهد زد و با پول‬ ‫می ت��وان نی��روی کار کامال هوش��مند را در اختیار گرفت‪.‬‬ ‫ببخش��ید که کمی رویاپردازی کردم‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫بخش عمده ای از این تغییرات در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬سال اینده رخ‬ ‫خواهد داد‪ .‬این مس��ابقه فناوری در جهان با سرعت پیش‬ ‫می رود و ما هم ناچار وارد ان خواهیم شد و اگر برنامه ای در‬ ‫مقابله با ان و همزمان در همراهی توس��عه فناوری نداشته‬ ‫باشیم‪ ،‬به زودی شاهد بیکاری هزاران و شاید میلیون ها نفر‬ ‫در کشور خودمان خواهیم بود‪ .‬فراموش نکنیم این وضعیت‬ ‫نخست کارگران خطوط تولید را بیکار و سپس به تدریج به‬ ‫کارگران و مهندسان در زنجیره ارزش مصرف خودرو را به‬ ‫خانه ه��ای خود راهنمایی خواهد کرد‪ .‬در بلندمدت هم که‬ ‫دیگر مش��اغل مانند بیمه و انواع خدمات حمل ونقلی دچار‬ ‫چالش های جدی خواهد ش��د‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬می خواهم به‬ ‫نقش انس��ان و توانایی هایش اشاره کنم‪ .‬هم اکنون صنعت‬ ‫خودرو وحمل ونقل ما وابسته به انسان هاست‪ .‬اگر کارگری‬ ‫خوب کار کند‪ ،‬گروهی خوب شکل بگیرد‪ ،‬مدیری گروه را‬ ‫خوب رهبری کند‪ ،‬و همه دست به دس��ت هم بدهیم و کار‬ ‫خود را خوب انجام دهی��م‪ ،‬همچنان می توانیم همزمان با‬ ‫استفاده از خطوط انس��ان محور‪ ،‬تا حدی زیادی با ربات ها‬ ‫در ارائه محصوالت برتر و با قیمت مناس��ب تر رقابت کنیم‪.‬‬ ‫همچنین اگر ما انس��ان ها به جای انکه انتظار داشته باشیم‬ ‫ک��ه ی��ک ربات جای م��ا رانندگ��ی کند‪ ،‬خودم��ان خوب‬ ‫رانندگی کنیم و حق وحقوق دیگران را محترم بش��ماریم‪،‬‬ ‫می توانی��م حمل ونق��ل روان ت��ر‪ ،‬ایمن تر و موثرت��ری را با‬ ‫الودگی کمتر ایجاد کنیم‪ .‬متوجه نمی شوم چرا مسئوالن‬ ‫و رس��انه های ما به نقش انس��ان ها در توس��عه پایدار یک‬ ‫جامعه این قدر کم توجه��ی می کنند‪ .‬دولت به دلیل ارامش‬ ‫ب��ازار بنزین را تا حدودی مجانی به م��ردم می دهد‪ .‬ایا ما‬ ‫باید ان را همین طور اتش بزنیم و هوای ش��هر و دیار خود‬ ‫را ال��وده کنیم؟ دولت برای ما راه می س��ازد‪ ،‬ایا ما باید با‬ ‫حداکثر س��رعت مجاز و غیرمجاز با بی رحمی تمام نسبت‬ ‫به هم نوع خ��ود‪ ،‬رانندگی کنیم و جان خ��ود و دیگران را‬ ‫به خط��ر بیندازیم؟ چرا رس��انه ها دائم توس��عه فناوری را‬ ‫تبلی��غ می کنند تا بیاید جای ما انس��ان ها را پر کند؟ هیچ‬ ‫فکر کرده ای��د روزی که این فناوری ه��ا به طور کامل بر ما‬ ‫مس��لط شوند‪ ،‬قرار است چکار کنیم؟ اگر فکر می کنید من‬ ‫و ش��ما می توانی��م مانند انچه در فیلم ها نش��ان می دهند‪،‬‬ ‫خوب وخوش در س��واحل زیبای قناری به ش��نا مش��غول‬ ‫شویم‪ ،‬باید بگویم که این رویا ویژه ثروتمندان است و من و‬ ‫شما که باید با کار کردن کسب درامد کنیم و زندگی عادی‬ ‫خود را بگذرانیم‪ ،‬کاری نخواهیم داشت که بخواهیم با پول‬ ‫ان از زندگی لذت ببریم؛ بنابراین پیشنهاد من این است که‬ ‫به جای انکه مبهوت دانش و فناوری ش��ویم‪ ،‬از همین حاال‬ ‫روی توانایی های خود در توسعه جامعه‪ ،‬صنعت‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و اقتصاد خود بر محوریت انسان گام برداریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫اولویت تولید بر پایه انقالب چهارم صنعتی‬ ‫توسعه شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی تقاضامحور‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جه��ان در حال تجرب��ه چهارمین انق�لاب صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در انقالب صنعتی چهارم‪ ،‬انس��ان ها الگوهای‬ ‫جدی��دی را کش��ف کردند و در واق��ع منجر به مرگ‬ ‫شرکت های بزرگ و غول پیکر شد‪ .‬در این نسل اندازه‬ ‫ش��رکت تضمین کننده بقا نیس��ت بلکه چابکی ان در‬ ‫واکنش به تغییرات است که کلید موفقیت است‪.‬‬ ‫اگ��ر به مرحل��ه انقالب نگاه کنیم‪ ،‬ب��ه طور حتم به‬ ‫عنوان یک نتیجه به انس��ان هایی ک��ه به دنبال یافتن‬ ‫ساده ترین راه برای انجام فعالیت ها هستند‪ ،‬می رسیم‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نشس��ت اخیر خود گفت‪ :‬از انجا که در استانه انقالب‬ ‫چهارم صنعتی هس��تیم‪ ،‬صنایع ما باید متحول شوند‬ ‫و بر این اس��اس برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این اس��ت که با تمام توان به س��مت نواوری حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کاالهایی با ارزش افزوده‬ ‫سعید زرندی‬ ‫با همکاری هایی‬ ‫که با ایدرو‬ ‫انجام شد‬ ‫امادگی برای‬ ‫ورود به انقالب‬ ‫صنعتی چهارم را‬ ‫داریم‬ ‫تغیی��ر ام��ر جدایی ناپذیر از حیات انس��انی اس��ت‬ ‫و انس��ان بر اس��اس نیازهای خود نح��وه زندگی خود‬ ‫را درگرگ��ون می کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در بخش صنعت و‬ ‫تولید با توجه به نیازها و سلیقه های مختلف مشتریان‬ ‫تحوالت اساس��ی در حال رخ دادن اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬سعید زرندی معاون طرح و برنامه در جلسه ای با‬ ‫مدیران نظام صنفی رایانه ای کش��ور گفت‪ :‬سال ‪ ۹۸‬با‬ ‫مدنظر قرار دادن رونق تولید‪ ،‬یکی از محورهای اصلی‬ ‫برنامه ه��ای معاون��ت طرح و برنامه ری��زی را به تغییر‬ ‫رویکرد از فضای مونتاژکاری به نواوری و اس��تفاده از‬ ‫شرکت های دانش بنیان معطوف کردیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه یک��ی از معضالتی که صنعت‬ ‫و تولید کش��ور را تهدید می کند فضایی اس��ت که در‬ ‫ان از نواوری استفاده نمی شود‪ ،‬افزود‪ :‬خانواده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حدود ‪ ۳۷‬درصد از اش��تغال‬ ‫کش��ور و ‪ ۳۳‬درص��د تولید ناخالص داخلی کش��ور را‬ ‫تامی��ن می کند که تاثیر زیادی در این حوزه و در کل‬ ‫اقتصاد کشور دارد‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنام��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬این اعداد نشان می دهد که صنایع دایره بزرگی‬ ‫در اقتصاد ایران را شامل می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما در بس��یاری از حوزه ها به سمت مثبت‬ ‫حرکت کردیم و از لحاظ کمی رشد زیادی داشتیم اما‬ ‫متناسب با این رش��د در رنکینگ های بین المللی باال‬ ‫نرفتیم چون نتوانستیم به سمت کاالی با ارزش افزوده‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫زرندی خاطرنشان کرد‪ :‬رفتن به سمت ارزش افزوده‬ ‫تغییر نگاه جدی را در کشور می طلبد و اگر این تغییر‬ ‫رویکرد را نداش��ته باش��یم‪ ،‬از لح��اظ نقش افرینی در‬ ‫حوزه ارزش افزوده رشد نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنام��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حرکت به س��مت صنایع ب��ا ارزش افزوده‬ ‫باالتر جزو گام های مهمی اس��ت که باید برداریم‪ .‬باید‬ ‫از صنایع مزیت که ارزش افزوده باالیی دارند اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان مثالی ادامه داد‪ :‬ما همیش��ه گچ را در‬ ‫کیس��ه گذاش��ت ه و فروخته ایم‪ .‬هی��چ گاه دنبال ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده از ان نبوده ای��م در حال��ی که در جهان‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬ی��ا ‪ ۸۰‬محصول را از همی��ن گچ تهیه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫وجود ‪ ۴۳‬هزار واحد صنعتی در کشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۹۳‬درصد صنایع‬ ‫خرد‪ ۴ ،‬درصد متوسط و بقیه صنایع بزرگ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬محس��ن صالحی نیا‬ ‫در نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دولت و‬ ‫بخ��ش خصوصی در محل ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی زنج��ان با‬ ‫بیان این مطلب‪ ،‬از وجود ‪ ۸۱۶‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی در کش��ور خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۹۳‬درصد صنایع کشور شامل‬ ‫صنایع خ��رد و کوچک اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در ش��هرک های صنعتی بیش از ‪۴۴‬‬ ‫هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری‬ ‫مس��تقر هس��تند‪ ،‬اضافه ک��رد‪ ۹۹۵ :‬واحد‬ ‫صنعتی در اس��تان زنجان فعالیت می کنند‬ ‫و ‪ ۱۶‬شهرک و ناحیه صنعتی در این استان‬ ‫وجود دارد‪ .‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران ب��ه اش��تغالزایی ‪ ۸۹۰‬هزار‬ ‫نفری واحدهای تولیدی در سطح شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کش��ور اشاره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ای��ن تع��داد برای ‪ ۲۰‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر در زنجان اشتغالزایی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫صالحی نیا با بیان اینکه توس��عه شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعت��ی تقاضامحور بر اس��اس‬ ‫منابع داخل��ی در اولوی��ت برنامه های این‬ ‫سازمان اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استان زنجان‬ ‫با توجه به امارهای موجود‪ ،‬ظرفیت خوبی‬ ‫در حوزه صنع��ت دارد‪ .‬وی گفت‪ ۳۴ :‬هزار‬ ‫واحد صنعتی در کش��ور مراحل س��اخت و‬ ‫تجهیز را ط��ی می کنند ک��ه از این تعداد‬ ‫‪ ۷۳۴‬واحد در اس��تان زنجان است‪ .‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫اینک��ه زنج��ان در ش��اخص های مختل��ف‬ ‫مانند تعداد ش��هرک ها و نواحی صنعتی و‬ ‫واحدهای به بهره برداری رسیده از موقعیت‬ ‫مناس��بی برخوردار اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اشتغال‬ ‫ایجاد ش��ده در واحده��ای صنعتی و تعداد‬ ‫واحدهای درحال ساخت وساز با سهم بین‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬درصدی کش��ور متعلق به استان‬ ‫زنجان است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ب��ا بی��ان اینک��ه در کش��ور‬ ‫مطالع��ات منس��جمی نداری��م ام��ا فک��ر‬ ‫می کنی��م ظرفیت ه��ای تولید بر اس��اس‬ ‫مزیت های نسبی شکل گرفته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخش خصوصی بر مبنای مزیت های نسبی‬ ‫موج��ود ب��ه س��راغ صنایع مختل��ف امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بس��یاری از ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی درحال حاض��ر درخواس��ت‬ ‫افزایش ظرفیت و توس��عه دارن��د که باید‬ ‫زیرساخت های الزم در انها فراهم شود زیرا‬ ‫زیرس��اخت های موجود با توجه به پیشینه‬ ‫و نوع پیاده س��ازی دچار اشکال هایی است‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با بیان اینکه تامین اب موردنیاز واحدهای‬ ‫صنعت��ی به عن��وان مهم ترین مش��کل در‬ ‫شهرک های صنعتی مطرح است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنی��ن در زمینه تامین ب��رق مورد نیاز‬ ‫واحدهای صنعتی مشکالتی وجود دارد که‬ ‫فعالیت های خوبی برای رفع این مشکالت‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا از اجرای طرح پایش ‪ ۵۴‬قلم‬ ‫محصول صنعتی در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬امس��ال تولید صنایع‬ ‫مبتنی بر فراوری معادن مانند فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫سیمان‪ ،‬کاشی و س��رامیک روند افزایشی‬ ‫داش��ته و کاالهای��ی مانن��د لوازم خانگی و‬ ‫خ��ودرو به دلیل کاهش نقدینگی و کاهش‬ ‫سهم بازار با روند کاهشی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫صالحی نیا با بیان اینکه بسیاری از تولیدات‬ ‫صنعتی نسبت به سال های گذشته قابلیت‬ ‫عرضه در بازارهای داخلی و خارجی را دارد‬ ‫و در ای��ن میان تولید خوب ب�� ه دنبال ان‬ ‫بازار خوبی نیز دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تمام‬ ‫تالش مجموع��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬استفاده کامل از ظرفیت واحدهای‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رفتن به سمت ارزش افزوده تغییر نگاه جدی را در کشور می طلبد‬ ‫و اگر این تغییر رویکرد را نداشته باشیم‪ ،‬از لحاظ نقش افرینی در‬ ‫حوزه ارزش افزوده رشد نخواهیم کرد‬ ‫می کنن��د و ای��ن نگاه کلی اس��ت که نی��از داریم در‬ ‫کشورمان اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنامه اف��زود‪ :‬این تغییر جهت یکی‬ ‫دو روزه محقق نمی ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬ما باید برای ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده به همین صنایعی که در دس��ترس مان‬ ‫اس��ت دقت کنیم ک��ه این کار نیاز به فرهنگ س��ازی‬ ‫در این حوزه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ها و اهداف فناوری‬ ‫زرندی اش��اره کرد‪ :‬م��ا ‪ ۴‬برنامه در حوزه فناوری را‬ ‫پیگیری کردیم که یکی مباح��ث ارتباطات صنعت و‬ ‫دانشگاه است تا بتوان از حضور دانشگاهیان در صنعت‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع دیگر مربوط به واردات اس��ت‪ ،‬ما‬ ‫باید به س��مت جایگزینی و تولید محصوالت وارداتی‬ ‫برویم و در کنار ان به س��مت طراحی کاالهایی برویم‬ ‫که فناوری ان برای ما قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫زرندی گفت‪ :‬گام دیگر ما ارتباط بین ش��رکت های‬ ‫دانش��ی با حوزه صنعت اس��ت ک��ه در این باره ‪۱۰۰‬‬ ‫ل ب��ا انها اغاز‬ ‫ش��رکت را هدف گ��ذاری کردیم و تعام ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬موض��وع تحوالت دیجیتال موض��وع راهبردی‬ ‫برای صنعت اس��ت و باید به ان اهتمام ویژه داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای سال اینده درنظر داریم محور‬ ‫فعالیت های وزارتخانه را به س��مت مباحث نواوری در‬ ‫شرایط جدید تسهیالت «اشتغال پایدار»‬ ‫معاون برنامه ریزی صندوق نواوری و ش��کوفایی‪ ،‬شرایط جدید‬ ‫این صندوق برای تخصیص تس��هیالت «اش��تغال پای��دار» برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط عمومی صن��دوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری‪ ،‬روح اهلل ذوالفق��اری‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫تس��هیالت «اش��تغال پایدار» این صن��دوق از طری��ق بانک های‬ ‫قرض الحس��نه مه��ر و قرض الحس��نه رس��الت ب��ه ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان اعطا می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این تس��هیالت به منظور رونق‬ ‫اش��تغال و کمک به توسعه نیروی انسانی شرکت های دانش بنیان‬ ‫و در قالب قرض الحس��نه تخصیص می یابد‪ .‬مبلغ تسهیالت به ازای‬ ‫هر نفر ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال در س��ال ‪ ۹۸‬در نظر گرفته ش��ده است‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ببریم‪ .‬فعالیت هایی که‬ ‫درحال حاضر انجام می دهیم پیش نیازهای رسیدن به‬ ‫این هدف اس��ت‪ .‬زرندی تاکید ک��رد‪ :‬تحول دیجیتال‬ ‫و اهمیت بر کس��ی پوشیده نیس��ت و انقالب صنعتی‬ ‫چه��ارم در بخش صنعت تغییرات جدی ایجاد خواهد‬ ‫کرد که یکی از انها هم افزایی فناوری هاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اس��اس ای��ن فناوری جدید سنس��ورها‪،‬‬ ‫اینترنت اش��یا‪ ،‬واقعیت افزوده اس��ت که موبایل پایه‬ ‫تمام انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه گفت‪ :‬این رویکرد از سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۴‬خورشیدی) در جهان دیده می شود و‬ ‫ما نیز برای اینکه ش��کاف جدی در فناوری مان پیش‬ ‫نیاید باید به سرعت به ان ورود کنیم‪.‬‬ ‫زرندی تصریح کرد‪ :‬از ‪ ۲‬س��ال گذش��ته مطالعاتی‬ ‫را اغ��از کرده ای��م اما خیل��ی موفق نبوده ای��م و هنوز‬ ‫به ح��د کفایت نرس��یده ایم‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید به س��مت‬ ‫فن��اوری حرکت کنیم و این مهم در صحبت های وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هم بارها ش��نیده ایم که به‬ ‫حضور اس��تارت اپ ها تاکید داشته اند‪ .‬ما هم در سطح‬ ‫وزارتخان��ه کارهای��ی را انجام داده ای��م و گفته ایم که‬ ‫شرکت های بزرگ باید برنامه همکاری با استارت اپ ها‬ ‫را تدوین کرده و به ما ارائه کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬با‬ ‫همکاری های��ی که با س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنای��ع ایران(ایدرو) انجام داده ایم امادگی برای ورود‬ ‫ب��ه انقالب صنعتی چه��ارم را داریم و برحس��ب نیاز‬ ‫گام هایی را برداش��ته ایم و می دانیم چالش هایی س��ر‬ ‫راهمان است‪.‬‬ ‫زرن��دی گفت‪ :‬یک��ی از چالش ها ضع��ف دولت در‬ ‫وضعیت چش��م اندازهای فناوری و نبود یکپارچگی در‬ ‫این حوزه اس��ت‪ ،‬برای همراه شدن با انقالب صنعتی‬ ‫همه باید خودش��ان را با ان تنظیم کنند‪ .‬جایی مثل‬ ‫نظام صنفی که دولتی است بیاید و همکاری را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬بحث ظرفیت و زیرس��اخت ناکافی‬ ‫ب��رای کس��ب وکار‪ ،‬توانایی اندک دولت ب��رای انطباق‬ ‫با کس��ب وکار دیجیت��ال‪ ،‬روزامد نب��ودن قوانین کار‪،‬‬ ‫مش��کالت رگوالتوری نکاتی اس��ت که باید درباره ان‬ ‫تدبیر کرد‪.‬‬ ‫زرن��دی افزود‪ :‬نیاز اس��ت در ابعاد مختلف در حوزه‬ ‫حاکمیتی طراحی هایی انجام ش��ود‪ ۳ .‬حوزه هدف را‬ ‫شناس��ایی و در حال کار کردن روی ان هس��تیم‪ .‬در‬ ‫حوزه حاکمیت چند س��رفصل برای تغییر اکوسیستم‬ ‫ن��واوری فناوران��ه را مدنظر قرار دادیم ک��ه باید انها‬ ‫را طراح��ی کنی��م‪ .‬در انقالب صنعتی چه��ارم باید به‬ ‫مواردی مانند تغییرات نظام حکمرانی‪ ،‬ارتقای رش��د‬ ‫نظام انس��انی‪ ،‬تغییر فضای نیروی انسانی‪ ،‬تغییر نظام‬ ‫رگوالتوری‪ ،‬فرهنگ س��ازی و‪ ...‬دقت کرده و مقدمات‬ ‫ان را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه در ادامه گفت‪ :‬ش��رکت های ما‬ ‫باید اماده پذیرش این تحوالت ش��وند‪ .‬نیاز است نگاه‬ ‫ما به تغییرات فناورانه از حوزه سمبلیک خارج شده و‬ ‫به سمت عمل حرکت کند‪ .‬اگر به این سمت نرویم رو‬ ‫به زوال خواهیم رفت‪.‬‬ ‫زرن��دی در پایان تاکید کرد‪ :‬ما پ��س از رتبه بندی‬ ‫ش��رکت ها در ح��وزه صنع��ت و مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫ش��رکت های بزرگ و توانمند ب��ا رتبه های باال را الزام‬ ‫کردی��م تا هدایتگر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ش��رکت و اس��تارت اپ‬ ‫باشند و برنامه همکاری شان را به ما ارائه دهند‪.‬‬ ‫تایرهای تاریخ گذشته و بازی با جان مردم‬ ‫ک��ه دوره بازپرداخت ان نیز ‪ ۳۶‬ماهه و به ش��کل اقس��اط ماهانه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی صندوق نواوری با بیان اینکه سقف بهره مندی‬ ‫از تسهیالت اشتغال پایدار برای هر شرکت دانش بنیان در هر سال‪،‬‬ ‫معادل ‪ ۱۵‬نفر با مدرک کاردانی و باالتر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دامنه‬ ‫شمول این تسهیالت شامل نیروی انسانی بکارگیری شده در کمتر‬ ‫از ‪ ۱۲‬ماه گذشته از تاریخ ارائه درخواست شرکت است‪.‬‬ ‫ذوالفقاری در پایان با اشاره به اینکه نیروی انسانی معرفی شده‬ ‫از س��وی ش��رکت باید حداقل دارای ‪ ۳‬ماه س��ابقه بیمه پیوسته‬ ‫متصل به تاریخ درخواس��ت باش��د‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سن نیروی انسانی‬ ‫معرفی شده نیز نباید از ‪ ۴۰‬سال بیشتر باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬عرضه الستیک های تاریخ مصرف گذشته در‬ ‫بازار‪ ،‬بازی با جان مردم اس��ت و به طور حتم مس��ببان این‬ ‫موضوع‪ ،‬تخلف غیرقابل جبرانی را انجام داده اند‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظم زاده در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬در واکنش‬ ‫به موضوعات مطرح شده درباره عرضه الستیک های تاریخ‬ ‫مصرف گذش��ته در ب��ازار‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ئله به هیچ وجه‬ ‫قابل قبول نیس��ت زیرا فروش الس��تیک های منقضی شده‬ ‫موجب افزایش بروز حوادث رانندگی می شود‪.‬‬ ‫وی بر لزوم ورود نهاد قضا به پرونده عرضه الستیک های‬ ‫تاریخ مصرف گذش��ته در بازار تاکید کرد و افزود‪ :‬مجلس و‬ ‫قوه قضاییه اجازه نخواهند داد که عده ای برای کسب سود‬ ‫بیشتر‪ ،‬جان و سالمتی مردم را ب ه خطر بیندازند‪.‬‬ ‫رئی��س کمیت��ه حمل ونقل کمیس��یون عم��ران مجلس‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی به عنوان متولیان اصلی حوزه عرضه الستیک و‬ ‫حمل ونقل باید نس��بت به موضوع های مطرح ش��ده درباره‬ ‫عرضه الس��تیک های تاریخ مصرف گذش��ته در بازار‪ ،‬پاسخ‬ ‫شفاف و دقیق دهند‪.‬‬ ‫کاظم زاده گفت‪ :‬من در اینجا اعالم می کنم که این کمیته‬ ‫ام��اده دریافت مس��تندات مربوط به عرضه الس��تیک های‬ ‫تاریخ مصرف گذشته و بررسی دقیق این موضوع ها است‪.‬‬ ‫همراهی صنایع گوناگون برای بومی سازی تولید‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران(ایمیدرو) حمایت از خودروس��ازی کشور را وظیفه‬ ‫ملی دانس��ت و از حمایت های همه جانبه این س��ازمان و تمامی‬ ‫تامین کنن��دگان فلزی بزرگ کش��ور از تولی��د در گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو خبر داد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در نشس��ت رئیس‬ ‫هیات عام��ل ایمیدرو و مدیران عامل صنایع بزرگ فلزی کش��ور‬ ‫ب��ا اعض��ای هیات مدیره گروه صنعت��ی ایران خودرو مقرر ش��د‬ ‫کارگروهی برای تحقیق وتوسعه و تولید مواد اولیه فلزی براساس‬ ‫نی��از ایران خودرو در تولی��د محصوالت جدید این خودروس��از‬ ‫تش��کیل ش��ود‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬خ��داداد غریب پ��ور‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه باید فضای تولید به سمت رونق‬ ‫و ایجاد نشاط در جامعه حرکت کند‪ ،‬گفت‪ :‬صنایع بزرگ کشور‬ ‫امده اند تا از تولید ملی و صنعت خودرو کشور حمایت کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬باید کمک کنیم که ایران خودرو به تعهدات‬ ‫خود عمل کند و به رونق تولید دس��ت یابد‪ .‬تامین کنندگان باید‬ ‫ب��ا نگاه ملی ایران خودرو را مانند بدنه ش��رکت های خود ببینند‬ ‫و برای رفع مش��کالت ان کمک کنن��د‪ .‬ما این نوید را می دهیم‬ ‫که ایران خودرو به روزهای ارامش و رونق خود بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید‬ ‫مرکز تحقیق وتوس��عه مشترکی میان ایران خودرو و شرکت های‬ ‫تامین کنن��ده فلزی تش��کیل ش��ود تا نس��بت به بومی س��ازی‬ ‫نیازمندی ه��ای ایران خودرو اقدام ش��ود‪ .‬تامین کنندگان فلزی‬ ‫توانمن��دی و ظرفیت ه��ای باالیی دارند ک��ه می توانند نیازهای‬ ‫موج��ود را رف��ع کنند‪ .‬در ادامه این نشس��ت‪ ،‬قائم مقام ارش��د‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو با اش��اره به عملکرد ایران خودرو تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬گف��ت‪ :‬تا این س��ال تمامی ش��اخص های عملکردی‬ ‫ایران خودرو در حوزه های گوناگون اقتصادی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬کیفیت و‬ ‫خدمات پس از فروش مثبت بود اما با هدف گیری صنعت خودرو‬ ‫کشور از سوی امریکا و شروع مرحله جدید تحریم چالش ها اغاز‬ ‫شد‪ .‬عباس ملکی طهرانی ادامه داد‪ :‬امریکا بند نخست تحریم ها‬ ‫را صنع��ت خ��ودرو اعالم کرد و به دنبال ای��ن بود که نقطه مهم‬ ‫اقتصاد کش��ور را زمین بزند‪ .‬خالف جنگ های نظامی که تمامی‬ ‫امکانات برای مقابله با هدف دشمن به کار گرفته می شود در این‬ ‫جنگ اقتصادی این گونه عمل نشد و حمایت ها از صنعت خودرو‬ ‫با تاخیر زیادی انجام شد‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت خودرو که به تعبیر‬ ‫مقام معظم رهبری پیش��رانه مهمی برای اقتصاد کش��ور است از‬ ‫س��وی دشمن به خوبی شناسایی ش��ده‪ ،‬باید با نگاه ملی به این‬ ‫صنعت توجه کرد تا اثار تحریم کاهش یابد‪.‬‬ ‫ملکی طهرانی اظهار امیدواری کرد‪ :‬با همراهی و همدلی داخل‬ ‫مجموعه ایران خودرو و حمایت از س��وی س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫بیرون��ی بتوانیم ب��ه حرکت لکوموتیو صنعت کش��ور س��رعت‬ ‫ببخشیم که س��رعت گرفتن ان راهی برای نجات اقتصاد کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی س��هم خودروسازی در اشتغال و تولید ناخالص‬ ‫ملی را غیرقابل اغماض توصیف کرد و گفت‪ :‬خودروسازی باید با‬ ‫همت و حمایت مسئوالن به جایگاه قبلی خود بازگردد‪.‬‬ ‫همچنین محمدرض��ا فیض بخش‪ ،‬رئی��س هیات مدیره گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو هم گفت‪ :‬شرایط امروز بسیار ویژه است و با‬ ‫حمایت از س��وی نهادهای مرتبط توانایی عبور از ان را خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بخش��ی از نیازمندی های ایران خودرو‬ ‫در صنایع فلزی بومی س��ازی نشده‪ ،‬گفت‪ :‬در محصوالت جدید‬ ‫ایران خ��ودرو این موضوع نمود بیش��تری دارد‪ ،‬باید با تش��کیل‬ ‫گروه تحقیق وتوس��عه‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی ورق نیز با توسعه‬ ‫فرایندهای تولیدی‪ ،‬توان خود ب��رای تامین نیاز ایران خودرو را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬در صورت تحقق این امر ایران خودرو نیز در عرضه‬ ‫محصول جدید موفق و سربلند خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در این نشست معاون اقتصادی ایمیدرو‪ ،‬مدیر‬ ‫سرمایه گذاری و اقتصادی ایمیدرو‪ ،‬مدیر امور هماهنگی خارجی‬ ‫ایمی��درو و مدیران عام��ل ش��رکت های ملی مس ای��ران‪ ،‬فوالد‬ ‫الی��اژی ایران‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬ایرامکو و همچنین مدیران ارش��د‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو حضور داشتند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معدن مرگ‬ ‫مشاغل ندارد‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫معادن‪ ،‬عامل‬ ‫زایش مشاغل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مجمع عمومی ساالنه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در هتل هما برگزار شد‬ ‫رونمایی از اپلیکیشن جامع فوالد ایران‬ ‫‪ ،‬روزنامه رسمی انجمن فوالد شد‬ ‫محبوب� ه ناطق‪ :‬مجم��ع عمومی انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران با حضور معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫برگزار و ضم��ن معرفی بازرس جدید انجم��ن و رونمایی از‬ ‫بان��ک اطالعاتی جامع ف��والد‪ ،‬روزنامه‬ ‫به عنوان تنها‬ ‫روزنامه رس��می انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران انتخاب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توازن در زنجیره فوالد‬ ‫‹ ‹نی�از به ی�ک بان�ک اطالعاتی جامع احس�اس‬ ‫می شد‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ه��م در مصاحبه‬ ‫اختصاصی با‬ ‫‪ ،‬این اپلیکیش��ن را نرم افزاری هوشمند‬ ‫دانس��ت که ه��م در رایانه و هم در گوش��ی های همراه قابل‬ ‫استفاده است‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی گفت‪ :‬در انجمن ملی ف��والد بر اثر تجربه‬ ‫متوجه ش��دیم امار درس��ت و واقع��ی از وضعیت واحدهای‬ ‫تولیدی از سنگ اهن تا محصول نهایی به طور دقیق و شفاف‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬نه در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چنین اطالعات و اماری وجود داشت نه در جای دیگری‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬وقتی برنامه ‪۵۵‬میلیون تن فوالد برای افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬مطرح ش��د باید از ابتدا می دانس��تیم وضعیت فعلی‬ ‫تولی��د در زنجی��ره فوالد چگونه اس��ت و در ک��دام بخش با‬ ‫کمب��ود و در چه حلقه ای با مازاد تولید روبه روییم‪ .‬به همین‬ ‫دلیل جای خالی یک فایل اطالعاتی کامل و پیاده سازی ان‬ ‫روی نقشه احساس می شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در همین راس��تا انجمن فوالد‪ ،‬اطلس ملی فوالد ایران‬ ‫را تهی��ه ک��رد و در ان موقعیت جغرافیای��ی تمام واحدهای‬ ‫زنجی��ره فوالد چ��ه واحدهای در حال تولی��د و چه در حال‬ ‫اجرای پروژه‪ ،‬شناسایی و با مشخصات کامل و ظرفیت تولید‬ ‫در این اطلس اورده شدند‪.‬‬ ‫سبحانی با بیان اینکه این اطلس‪ ،‬تصویر روشنی از وضعیت‬ ‫موجود در هر رش��ت ه فوالد‪ ،‬نورد‪ ،‬باالدس��ت‪ ،‬اهن اسفنجی‪،‬‬ ‫در س��ال های اخیر ب��ا توجه به افزایش تع��داد واحدهای‬ ‫فوالدی و تامین کنندگان زنجیره فوالد کشور‪ ،‬نیاز به مرجع‬ ‫اطالعاتی جامع و معتبر احس��اس می ش��د که بتواند تصویر‬ ‫روش��نی از وضعیت واحدهای ف��والدی‪ ،‬جانمایی واحدهای‬ ‫فعال و طرح های در دست اجرا و همچنین توازن ظرفیت ها‬ ‫در حلقه های مختلف زنجیره فوالد کش��ور ارائه دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس مدیران واحدهای فوالدی و سیاست گذاران این حوزه‬ ‫می توانن��د تصمیم های درس��ت مبتنی ب��ر اطالعات دقیق‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫در این راستا به همت انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪،‬‬ ‫نخستین نسخه اپلیکیشن انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫به همراه نقش��ه صنعت فوالد کشور در تابستان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تهیه و منتش��ر ش��د و اکنون این مجموعه برای اس��تفاده‬ ‫واحدهای فوالدی‪ ،‬تامین کنندگان زنجیره فوالد و همچنین‬ ‫وزارتخانه ه��ا‪ ،‬س��ازمان های مرتبط و موسس��ه های مالی و‬ ‫سرمایه گذاری در دسترس است‪.‬‬ ‫ای��ن برنام��ه کارب��ردی ک��ه قابلی��ت نص��ب روی ه��ر‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خ��داداد غریب پور در حاش��یه ایین رونمای��ی از اطلس و‬ ‫اپلیکیش��ن فوالد‪ ،‬ایجاد ت��وازن در زنجی��ره تولید فوالد در‬ ‫س��مت عرضه و تقاض��ا و همچنین بومی س��ازی و توجه به‬ ‫ساخت داخل تجهیزات‪ ،‬قطعات و ماشین االت مورد نیاز در‬ ‫صنعت فوالد را از مزایای استفاده از این نرم افزار برشمرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با اس��تفاده از ای��ن نرم اف��زار‪ ،‬مناطق مختلف‬ ‫اکتش��افی به ویژه مناطق محروم برای سرمایه گذاری و اغاز‬ ‫فعالیت های معدنی و صنعت فوالد‪ ،‬مشخص و به سرمایه گذار‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫غریب پور افزود‪ :‬اجرایی ش��دن این نرم افزار و ایجاد توازن‬ ‫در زنجیره فوالد به طور ویژه از خام فروش��ی در این زنجیره‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫گندله و کنس��انتره ارائه می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در این تصویر شفاف‬ ‫متوجه ش��دیم در کدام بخش با چه نواقصی روبه رو هستیم‬ ‫و ایمی��درو به عن��وان متولی بخش فوالد ب��ه خوبی متوجه‬ ‫این نبود توازن ش��د‪ .‬از این رو نخس��تین هدفی که ترسیم‬ ‫کردند این بود که در وهله نخس��ت بین ظرفیت های موجود‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬یک توازن ایجاد کنند سپس به صورت متوازن‬ ‫توسعه ها انجام شود‪ .‬این امر نخستین مزیت اطلس فوالدی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از انجا که در فاز نخس��ت اطلس ملی فوالد‬ ‫فق��ط میزان ظرفیت و تولید مش��خص ش��ده ب��ود‪ ،‬در گام‬ ‫دوم فراتر رفته و خواس��تیم اطالعات بیش��تری از واحدهای‬ ‫موجود ترس��یم کنیم؛ از این رو تهیه یک اپلیکیش��ن جامع‬ ‫و کامل به صورت وب س��ایت در دس��ت اقدام قرار گرفت که‬ ‫قابل دسترسی همگان در بخش فوالد باشد و تمام اطالعات‬ ‫واحده��ای موجود را روی ان بریزیم؛ ‪ ۲‬تا ‪۳‬س��ال روی این‬ ‫اپلیکیشن کار شد تا سرانجام اماده شد‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان فوالد با‬ ‫بی��ان اینکه این اپلیکیش��ن در ‪ ۵‬بخش اصلی اس��ت که هر‬ ‫ک��دام چند زیرش��اخه دارن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اپلیکیش��ن‬ ‫ه��م اطالعات واحدهای موجود را دارد هم مش��خصات فنی‬ ‫ه��ر کارخانه که چه تجهیزاتی با چه ظرفیت و مش��خصاتی‬ ‫دارد‪ .‬در بخ��ش دیگ��ر نیز اخری��ن امار و اطالع��ات تولید‬ ‫ف��والد در ایران و جهان و روند کاهش��ی و افزایش��ی ان را‬ ‫در هر س��ال قرار دادیم و بخش دیگری هم فایل سازندگان‬ ‫تجهی��زات و تامین کنن��دگان زنجیره تولید فوالد اس��ت که‬ ‫توانمندی های شان را در بخش های مختلف ارائه می کنند‪.‬‬ ‫س��بحانی با اشاره به اینکه س��رانجام یک نرم افزار کامل و‬ ‫جام��ع ب��رای کل تولیدکنندگان و تامین کنن��دگان زنجیره‬ ‫فوالد ایجاد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته در بخش��ی نیز در حقیقت‬ ‫در راس��تای بومی س��ازی واحده��ای ف��والدی می توانن��د‬ ‫نیازمندی های شان را ارائه دهند و شرکت هایی که می توانند‬ ‫ای��ن کاال یا خدم��ات را تولید و ارائه کنن��د‪ ،‬خود را معرفی‬ ‫کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه این اطالعات محرمانه نیس��ت‬ ‫بلکه همه مشتری های فوالد ما و هر فوالد دیگری در جهان‬ ‫ان را می دانند‪ ،‬در پاس��خ به این پرسش که ایا این اطالعات‬ ‫در اختیار مش��تریان خارجی هم ق��رار می گیرد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این اپلیکیش��ن ب��ا فروش و تج��ارت کاری ندارد و بیش��تر‬ ‫برای فوالدی ها و مس��ئوالن وزارتخانه به منظور برنامه ریزی‬ ‫ب��ه ویژه برای اف��ق‪ ۱۴۰۴‬و تولید ‪۵۵‬میلی��ون تن فوالد که‬ ‫در کدام حلقه از زنجیره فوالد نیاز به توس��عه اس��ت‪ ،‬به کار‬ ‫می ای��د‪ .‬رئیس انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫ف��والد در پایان با بیان اینک��ه اطالعات این بانک اطالعاتی‬ ‫نیاز به روزامد ش��دن دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از انج��ا که اطالعات این‬ ‫بانک بر اس��اس داش��ته های امروز ما تکمیل شده یا ممکن‬ ‫اس��ت اش��تباه های تایپی داشته باش��د‪ ،‬امکان دیگری را در‬ ‫این اپلیکیش��ن فراهم اورده ایم و در ان برای هر واحد‪ ،‬یک‬ ‫دسترسی جداگانه به ش��بکه فراهم اورده ایم تا بتوانند وارد‬ ‫سیس��تم ش��وند و اطالعات مربوط به خ��ود را اصالح یا به‬ ‫روزرسانی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تهیه اپلیکیشنی با عنایت به ساخت داخل‬ ‫سیدرسول خلیفه س��لطانی نیز در گفت وگویی با‬ ‫درب��اره بانک اطالعاتی گفت‪ :‬در صنع��ت فوالد ‪ ۷‬تا ‪۸‬حلقه‬ ‫تولیدی از سنگ اهن تا فوالد وجود دارند که هر حلقه‪ ،‬ماده‬ ‫اولیه حلقه بعدی را تولید می کند و عالوه بر تامین کنندگان‬ ‫قطع��ات و م��واد اولی��ه مورد نیاز ای��ن واحدها نی��ز در این‬ ‫اپلیکیش��ن حضور دارند‪ .‬سیدرس��ول خلیفه سلطانی افزود‪:‬‬ ‫برای س��رمایه گذاران‪ ،‬مدی��ران‪ ،‬سیاس��ت گذاران و به طور‬ ‫کلی جامعه فوالد کش��ور بسیار مهم است که بتوانند تصویر‬ ‫روش��نی از وضعیت ظرفیت ها‪ ،‬جانمای��ی واحدهای فعال و‬ ‫طرح ها‪ ،‬زیرس��اخت های مورد نیاز صنعت فوالد و همچنین‬ ‫توازن حلقه های مختلف زنجیره فوالد در مناطق جغرافیایی‬ ‫کش��ور داشته باش��ند و بر اس��اس اطالعات درست و جامع‬ ‫تصمیم گی��ری کنند‪ .‬وی با بیان اینک��ه اطلس ملی فوالد با‬ ‫هدف در اختیار گذاش��تن اطالعات بیش��تر در این زنجیره‬ ‫تهیه ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬این اطلس به کمک مدی��ران فوالدی و‬ ‫مسئوالن خواهد امد تا بتوانند تصمیم های دقیق تر و مبتنی‬ ‫بر اطالعات ترکیبی به روزتری بگیرند‪ .‬در این میان تحریم و‬ ‫ساخت داخل بیشتر موردنظر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد با اشاره‬ ‫معرفی اپلیکیشن انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫‪۲‬سیس��تم عامل اندروید و ‪ IOS‬تلفن های هم��راه را دارد‪،‬‬ ‫شامل‪:‬‬ ‫بانک اطالعاتی اطلس ملی فوالد ایران‪،‬‬‫برنامه کاربردی اکادمی فوالد ایران‪،‬‬‫مجموعه نرم افزارهای گروه رسانه ای چیالن‪،‬‬‫‪-‬و همچنین پرتال اعضای انجمن است‪.‬‬ ‫‹ ‹اطلس ملی فوالد ایران‬ ‫این بخش از اپلیکیش��ن ش��امل بان��ک اطالعاتی بیش از‬ ‫‪۳۰۰‬واحد فوالدی کشور و فعال در تولید کنسانتره‪ ،‬گندله ‪،‬‬ ‫اهن اسفنجی‪ ،‬فوالد‪ ،‬نورد و ورق‪ ،‬میلگرد و مقاطع است که‬ ‫برای هر یک از واحدهای یادش��ده‪ ،‬اطالعاتی جامع ش��امل‬ ‫مشخصات عمومی‪ ،‬مدیران و سهامداران شرکت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫خط��وط تولی��د‪ ،‬میزان مصرف ان��رژی‪ ،‬امار تولید و س��ایر‬ ‫اطالعات کاربردی انها گرداوری شده و در دسترس است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ان‪ ،‬اخرین گزارش ه��ا و نمودارهای روند تولید‬ ‫فوالد کش��ور به تفکیک محصوالت مختل��ف زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫تهیه و بروزرسانی شده و برای مشترکان این اپلیکیشن قابل‬ ‫استفاده است‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از این اپلیکیش��ن‪ ،‬اطالع��ات بیش از‬ ‫‪۵۰۰‬تامین کننده اصلی زنجیره فوالد کش��ور در زمینه های‬ ‫مختل��ف مانند فروالیاژ و مواد اولیه‪ ،‬مهندس��ی و س��اخت‪،‬‬ ‫فراورده ه��ای نس��وز‪ ،‬س��اخت کوره ه��ای ذوب و عملیات‬ ‫حرارتی‪ ،‬تجهی��زات خطوط نورد‪ ،‬تجهیزات ازمایش��گاهی‪،‬‬ ‫برق و ابزار دقیق‪ ،‬خدمات بازرگانی و س��رمایه گذاری و سایر‬ ‫زمینه های کاری در دسترس است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تمام اطالعات یادش��ده به صورت روزانه از‬ ‫سوی تیم پشتیبانی اپلیکیش��ن بروزرسانی می شود؛ از این‬ ‫رو هر گونه تغییرات در اطالعات واحدهای فوالدی کش��ور‬ ‫به س��رعت روی گوش��ی همراه ب��ه اطالع تمام مش��ترکان‬ ‫اپلیکیش��ن خواهد رس��ید‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬بان��ک اطالعاتی و‬ ‫س��رورهای اپلیکیش��ن در معتبرترین و امن ترین دیتاسرور‬ ‫کشور‪ ،‬در محل برج میالد تهران نگهداری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعیت افزوده اطلس ملی فوالد ایران‬ ‫یک مزیت مهم دیگر اپلیکیش��ن انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد کشور‪ ،‬بهره گیری از نرم افزار واقعیت افزوده است‪ .‬این‬ ‫ابزار که روی هر دو سیستم عامل اندروید و ‪ IOS‬قابل نصب‬ ‫است‪ ،‬این امکان را به کاربر اپلیکیشن می دهد که با تنظیم‬ ‫دوربین گوش��ی همراه خود روی ایکون کارخانه مورد نظر‪،‬‬ ‫اطالعات جامعی از ان ش��رکت را مش��اهده کند‪ .‬همچنین‬ ‫می توان با گرفتن دوربین گوشی روی هر یک از استان های‬ ‫کشور روی نقش��ه‪ ،‬اطالعات واحدهای فوالدی ان استان را‬ ‫به صورت انالین مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اکادمی فوالد ایران‬ ‫قسمت دیگری از این اپلیکیش��ن به اکادمی فوالد ایران‬ ‫اختصاص دارد که اطالعات تمام دوره های تخصصی در حال‬ ‫اج��را و همچنین دوره های برگزار ش��ده در ان قابل رویت‬ ‫است و در هر قس��مت می توان مشخصات دوره‪ ،‬مشخصات‬ ‫استادان دوره ها و همچنین س��رفصل های دوره اموزشی را‬ ‫مش��اهده و در صورت تمایل به وس��یله اپلیکیشن‪ ،‬اقدام به‬ ‫دانلود فرم ثبت نام دوره نمود یا تصاویر و نتایج نظرس��نجی‬ ‫دوره های پیشین را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫به اینکه دسترسی به اطالعات فوالد ایران‪ ،‬امکان برخورداری‬ ‫از ام��ار و اطالعات تکمیلی و تخصص��ی واحدهای مختلف‬ ‫فوالدی را به انها می دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جدول تامین کنندگان‬ ‫اصل��ی صنعت فوالد در راس��تای بومی س��ازی و حمایت از‬ ‫توانمندی تامین کنندگان داخلی تهیه ش��ده و ش��رکت های‬ ‫تامین کننده می توانند به این وسیله‪ ،‬بیش از پیش خود را به‬ ‫تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت فوالد معرفی کنند‪ .‬برای‬ ‫سهولت بیشتر کاربران در شناسایی شرکت های تامین کننده‪،‬‬ ‫‪۱۲‬زمینه فعالیت برای تامین کنندگان در نظر گرفته شده که‬ ‫امیدواریم در اینده و با فعالیت بیش��تر کارگروه بومی سازی‬ ‫در انجم��ن تولیدکنندگان فوالد به تعداد این ش��رکت های‬ ‫تامین کننده داخلی افزوده شود‪.‬‬ ‫به گفته خلیفه س��لطان‪ ،‬در اپلیکیش��ن مربوط‪ ،‬عالوه بر‬ ‫نرم اف��زار واقعیت اف��زوده و فهرس��ت تامین کنندگان اصلی‬ ‫صنعت فوالد‪ ،‬ام��ار و اطالعات فوالد ایران و جهان نیز قابل‬ ‫دریافت است که این امار بسته به ماهیت ان‪ ،‬به طور دوره ای‬ ‫بروزرس��انی می ش��ود و کارب��ران را در جری��ان جدیدترین‬ ‫اطالع��ات اماری فوالد همچ��ون گزارش های انجمن جهانی‬ ‫فوالد و انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مروری بر تهیه اطلس ملی فوالد ایران‬ ‫نسخه نخست اطلس ملی فوالد ایران که شامل یک نقشه‬ ‫پراکندگی واحدهای فعال زنجیره فوالد و طرح های در حال‬ ‫اجرا و همچنین کتاب مربوط بود‪ ،‬در سال ‪ ۹۴‬منتشر شد که‬ ‫خوشبختانه مورد استقبال هم قرار گرفت اما با توجه به روند‬ ‫توازن و تکمیل زنجیره ف��والد‪ ،‬نیاز به روزامد کردن اطلس‬ ‫در انجمن تولیدکنندگان فوالد احساس شد و در نسخه دوم‬ ‫اطلس مل��ی فوالد ایران‪ ،‬عالوه بر افزای��ش تعداد واحدهای‬ ‫فع��ال و طرح ه��ای در حال اجرا با پیش��رفت فیزیکی باالی‬ ‫‪۶۰‬درصد‪ ،‬نقش��ه خطوط ریلی‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و منابع ابی کشور‬ ‫و همچنین اطالعات واحدهای تولیدی بروزرس��انی شد‪ ،‬به‬ ‫ط��وری که هم اکنون تعداد واحده��ای زنجیره فوالد در این‬ ‫نسخه از اطلس به ‪۲۸۰‬واحد رسیده است‪.‬‬ ‫عالوه بر بروزرسانی اطالعات‪ ،‬یک مزیت مهم دیگر هم در‬ ‫نس��خه جدید اطلس نسبت به نسخه سال ‪ ۹۴‬وجود دارد و‬ ‫ان بهره گیری از نرم افزار واقعیت افزوده روی نقش��ه و لینک‬ ‫اطالعاتی ان با یک اپلیکیشن است‪ .‬این اپلیکیشن که روی‬ ‫سیس��تم عامل ه��ای اندروید و ‪ IOS‬قابل نصب اس��ت‪ ،‬این‬ ‫ام��کان را ب��ه کاربر اطلس ملی فوالد می ده��د که با تنظیم‬ ‫دوربین گوش��ی روی ایک��ون کارخانه مورد نظ��ر و انتخاب‬ ‫ان‪ ،‬اطالعات جامعی از ان ش��رکت ش��امل موارد عمومی و‬ ‫کلی مثل ظرفیت‪ ،‬ش��ماره تماس و نشانی گرفته تا اطالعات‬ ‫تخصصی همچون انواع محص��والت تولیدی‪ ،‬میزان مصرف‬ ‫ان��رژی‪ ،‬گواهینامه ها‪ ،‬امار تولید و صادرات و‪ ...‬را در گوش��ی‬ ‫هوشمند خود مشاهده و از انها بهره برداری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرتال اعضای انجمن‬ ‫بخش دیگری از این اپلیکیش��ن به پرتال اعضای انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران اختصاص دارد که برای س��هولت‬ ‫ارتباط انجمن با اعضا‪ ،‬اطالع رسانی درباره جلسه ها و مجامع‬ ‫و همچنی��ن مکاتبه های بین انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران و اعضای انجمن کاربرد داش��ته و در نسخه های بعدی‬ ‫اپلیکیشن‪ ،‬پیاده سازی و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی و فرصت های ساخت داخل‬ ‫در راس��تای بومی س��ازی تجهیزات مورد استفاده صنعت‬ ‫ف��والد و حمایت از توانمندی ه��ای تامین کنندگان داخلی‪،‬‬ ‫قسمتی به نام «فرصت های ساخت داخل» در این اپلیکیشن‬ ‫پیاده س��ازی ش��ده اس��ت که از ی��ک طرف‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫تامین کننده می توانند توانمندی ه��ای خود را به واحدهای‬ ‫ف��والدی کش��ور معرفی کنن��د و از طرف دیگ��ر واحدهای‬ ‫تولیدکننده فوالد‪ ،‬نیازهای خود را برای س��اخت تجهیزات‬ ‫و قطعات در این اپلیکیش��ن اع�لام می کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ارتباط متقاضی و تامین کننده برقرار می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فناوری مشاغل را تغییر داده است‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن مرگ مشاغل ندارد‬ ‫ چالش‬ ‫بتنی ‬ ‫عباس حاجی زاده زرندی‬ ‫تولیدکننده بتن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی از مش��اغل در طول زمان و برحس��ب نیاز انس��ان‬ ‫دچار تغییر و تحول ش��ده اند که در این راس��تا یا کمرنگ‬ ‫ش��ده یا به کلی از بین رفته اند‪ .‬اما مش��اغل در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی که نتیجه دس��تاورد انها‪ ،‬مواد اولیه برای‬ ‫مصرف بس��یاری از تولیدات اس��ت‪ ،‬با ورود فناوری دچار‬ ‫تغییر ش��ده و شکل فعالیت و روش کار انها دگرگون شده‬ ‫اس��ت تا اینکه به صورت کلی از دس��ت رفته باشند‪ .‬د ر این‬ ‫میان برخی کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬در حوزه معدن ش��غل‬ ‫میرایی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دیگر صدای مسگرهای قدیم را نمی شنویم‬ ‫‹ ‹حوزه معدن‪ ،‬امیدی برای مشاغل‬ ‫سعید صمدی‬ ‫علی حسین زاویه‬ ‫حسن صباغیان بیدگل‬ ‫در این باره سعید صمدی‪ ،‬رئیس کمیسیون خانه اقتصاد‬ ‫ایران و دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واقعیت این است که بشر همواره به مواد اولیه‬ ‫نی��از دارد‪ .‬هم اکن��ون نیز در کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫به تدریج رشد اقتصادی انها در حال افزایش است و همین‬ ‫موضوع میزان مصرف مردم را بیش��تر می کند‪ .‬بنابراین هر‬ ‫اندازه اقتصاد یک کشور با رشد همراه باشد‪ ،‬به همان اندازه‬ ‫مواد اولیه بیشتری مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬برای نمونه‬ ‫زمان��ی همه م��ردم خودرو یا خانه نداش��تند اما هم اکنون‬ ‫بیش��تر مردم صاحب خودرو یا خانه ش��ده اند‪ .‬از این رو هر‬ ‫اندازه میزان مصرف افزایش یابد‪ ،‬به دنبال ان مصرف فوالد‪،‬‬ ‫مس و س��رب و روی نیز افزایش می یابد‪ .‬صمدی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس امارهای اعالم شده‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شود تا س��ال ‪۲۰۵۰‬میالدی(‪ 1429‬خورشیدی) روند‬ ‫مص��رف مواد اولیه افزایش پی��دا کند‪ .‬از این رو معدن جزو‬ ‫حوزه هایی به ش��مار می رود که از لحاظ استحکام کاری از‬ ‫ثبات باالیی برخوردار است و اینده خوبی دارد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به مشاغلی که در حوزه معدن از بین رفته اند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در میان مشاغل حوزه معدن‪ ،‬منسوخ شدن برخی مشاغل‬ ‫مستلزم ان است که معادن مکانیزه شده و با ورود فناوری‬ ‫جدید مش��اغل دس��تی از بین بروند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫روش ه��ای اس��تخراج و تولید مع��دن و صنایع معدنی در‬ ‫جهان یکسان است‪ .‬رئیس کمیسیون خانه اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای نمونه هنوز باطله برداری با‬ ‫تراک‪ ،‬بلدوزر و لودر انجام می ش��ود‪ ،‬اما موضوع ان اس��ت‬ ‫که اگر در کشور ما تراک برداشت ‪۱۰۰‬تنی وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وضعیت بازار این روزهای بتن به نسبت ارام و‬ ‫عرضه بیش از تقاضا در بازار است‪ .‬البته واحدهای‬ ‫تولیدی بتن ظرفیت تولید بیش از این میزان در‬ ‫ب��ازار را نیز دارن��د‪ .‬در حالت کلی نبود تقاضا این‬ ‫صنع��ت را با چالش روبه رو کرده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫مهم تری��ن دالیل تقاضای پایی��ن رکود در حوزه‬ ‫مسکن و ساخت و ساز است‪ .‬البته از سوی دیگر‬ ‫جواز تاس��یس بیش از حد به واحدها تولید بتن‬ ‫را با مش��کل روبه رو کرده اس��ت ب��ه گونه ای که‬ ‫س��بب ایجاد رقابت منفی در بین تولیدکنندگان‬ ‫بت��ن به بهای کیفیت پایین ت��ر و قیمت ارزان تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از ای��ن رو انجمن بت��ن قصد دارد‬ ‫ت بیش��تری بر قیمت ها داش��ته باشد تا‬ ‫که نظار ‬ ‫قیمت ه��ا را یکپارچه کن��د و از رقابت منفی بین‬ ‫تولیدکنندگان بتن پیشگیری به عمل اورد‪ .‬البته‬ ‫باید به این موضوع توجه داش��ت که یک س��وی‬ ‫این قضیه نیز مشتری ها هستند که به دنبال بتن‬ ‫ارزان تر به س��مت محصوالتی با کیفیت پایین تر‬ ‫می روند‪ .‬این در حالی است که با توجه به شرایط‬ ‫تورمی‪ ،‬تمام فشار هزینه ها بر دوش تولیدکننده‬ ‫قرار دارد و تقاضا به میزانی نیس��ت که حاش��یه‬ ‫سود انها را افزایش دهد‪ .‬از این رو تولیدکنندگان‬ ‫مجبور به کاهش حاشیه سود خود هستند و این‬ ‫امر با کاهش کیفیت بتن محقق خواهد ش��د که‬ ‫پیامدهای ان گریبانگیر صنعت س��اختی و س��از‬ ‫به وی��ژه در ح��وادث خواهد ش��د‪ .‬بنابراین اگر با‬ ‫ش��رایط پیش رو حرکت کنیم به یقین واحدهای‬ ‫تولی��دی متحمل ضررر خواهند ش��د‪ .‬اگر با این‬ ‫ش��رایط پی��ش بروی��م‪ ،‬واحده��ا متحمل ضرر‬ ‫خواهن��د ب��ود‪ .‬باید برای ارتق��ای کیفیت بتن از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان‪ ،‬فرهنگ س��ازی بیشتری‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬زیرا این موضوع به اهمین ساخت و‬ ‫ساز و ایمنی بازمی گردد که تولیدکنندگان نباید‬ ‫از این موضوع غافل شوند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫سعید صمدی‪ :‬به طور عمده ش��غل های میرا‪ ،‬خدماتی هستند‪ .‬در‬ ‫حوزه تولیدی به ویژه در حوزه معدن مشاغل میرایی دیده نمی شود‬ ‫کش��ورهای پیشرفته ظرفیت تراک ها به ‪۴۰۰‬تن می رسد‪.‬‬ ‫از این رو مشاغل و نوع فعالیت ها یکسان است و بکارگیری‬ ‫فن��اوری میزان بهره وری را افزای��ش خواهد داد‪ .‬صمدی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پیش بینی نمی ش��ود تا ‪ ۱۰‬س��ال اینده تحول‬ ‫زیادی در مش��اغل حوزه معدن و صنایع معدنی رخ بدهد‪.‬‬ ‫بلکه موضوع ان اس��ت که در حوزه معدن و پایین دس��ت‬ ‫ان‪ ،‬جا برای کار بس��یار اس��ت و درحقیقت به عنوان یکی‬ ‫از حوزه های امیدبخش ش��ناخته می ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬رهبر معظم انقالب ‪۲‬سال پیش عنوان کردند‬ ‫که معدن می تواند جایگزین نفت شود‪ .‬به اعتقاد من سخن‬ ‫ایش��ان بجاست‪ .‬معدن ظرفیت های باالیی دارد و جا برای‬ ‫مش��اغل جدید در این حوزه بس��یار اس��ت‪ .‬اما باید فضای‬ ‫پیمان افضل‪ ،‬دانشیار دانشگاه در گفت وگو با‬ ‫ثم�ن رحیمی راد‪ :‬معدنکاری مانند هر حرفه دیگری زاییده‬ ‫و زاینده ش��ماری از مش��اغل است‪ .‬با رش��د جوامع‪ ،‬معدنکاری‬ ‫نیز رش��د کرد و البته دس��تاوردهای ان جوامع بش��ری را رشد‬ ‫داد‪ .‬در ای��ن بی��ن تغییراتی هم در کیفی��ت کار و حرفه ها اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬با پیمان افضل‪ ،‬دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه‬ ‫ازاد اس�لامی واحد تهران جن��وب در زمینه این دگرگونی ها به‬ ‫گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫€ €تغییر مشاغل از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟‬ ‫پیشروی تاریخ و علم همواره با پیشروی فناوری ها همراه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬رشد این فناوری ها وقوع انقالب های صنعتی را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که درحال حاض��ر در انقالب صنعتی‬ ‫چه��ارم به س��ر می بری��م‪ .‬در جریان ای��ن انقالب های صنعتی‪،‬‬ ‫مش��اغل بسیاری از بین رفتند و در همان حال مشاغل بسیاری‬ ‫زاده ش��دند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬توجه ش��ما را به کتاب «‪ ۲۱‬درس‬ ‫برای قرن بیس��ت ویکم» نوشته یوال نوح حِ راری‪ ،‬جلب می کنم‪.‬‬ ‫وی در ای��ن کت��اب از تحوالتی می گوید که ب��ه احتمال زیاد تا‬ ‫س��ال ‪۲۰۵۰‬میالدی (‪۱۴۲۹‬خورشیدی) اتفاق خواهد افتاد و به‬ ‫حذف و زایش مش��اغل خواهد انجامید‪ .‬مس��ئله مهم بعدی ان‬ ‫اس��ت که در عصر حاضر با فرمانروای��ی ربات ها و فناوری هوش‬ ‫مصنوعی روبه رو هستیم‪ .‬بخش معدن جهان نیز از این تحوالت‬ ‫بی نصیب نبوده و نیست‪.‬‬ ‫€ €بخش معدن جهان چه تاثیری از این انقالب ها گرفته‬ ‫و چه تاثیری بر انها گذاشته است؟‬ ‫معدنکاری در تاریخ بش��ر‪ ،‬عامل زایش شماری از صنایع بوده‬ ‫اس��ت؛ همان های��ی که حاال ب��ا عنوان صنایع معدنی ش��ناخته‬ ‫می شوند و مهم ترین انها صنعت فوالد است‪ .‬پیش از انکه صنعت‬ ‫فوالد به صورت امروزی ان ظاهر شود‪ ،‬فوالدسازی و فوالدگری‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬کوچک و خرد به ش��مار می امد و اف��راد معدودی در‬ ‫بازارهای س��نتی به ذوب فلز اش��تغال داش��تند‪ .‬در همین حال‬ ‫کوره ه��ای کوچ��ک ذوب فلز از هزاره ه��ای پیش از میالد وجود‬ ‫داشتند که بیشتر در بازار شهرها مستقر بودند و برای ذوب انواع‬ ‫فلز از جمله مس‪ ،‬اهن‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی و طال استفاده می شدند اما‬ ‫وقتی صنعت ذوب اهن به صورت امروزی از قرن ‪۱۸‬میالدی وارد‬ ‫عرصه جهانی شد‪ ،‬دیگر این کوره های کوچک کارایی نداشتند‪.‬‬ ‫در واقع انقالب های صنعتی‪ ،‬ابعاد کار را توسعه دادند‪.‬‬ ‫€ €چه صنایعی بیش�ترین نقش را در بزرگ ش�دن ابعاد‬ ‫معدنکاری و صنایع معدنی داشته اند؟‬ ‫پیش تر س��اختمان ها با خش��ت و گل و س��نگ بنا می شدند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه صنعتی به نام مصالح س��اختمانی معنا نداش��ت‪ .‬در‬ ‫واقع ساخت وساز بیش از هر بخش دیگری وابسته به معدنکاری‬ ‫است‪ .‬نمونه دیگر‪ ،‬صنعتی مانند شیشه گری است که از صنایع‬ ‫دس��تی به ساختمان سازی وارد شد‪ .‬در واقع صنعت شیشه گری‬ ‫در گذشته فقط یک صنعت تزئینی بود و با صنایع معدنی‪ ،‬تبدیل‬ ‫به صنعتی کاربردی شد‪ .‬عالوه بر اینها بسیاری از صنایع فناوری‬ ‫و پیش��رفته امروزی با مصرف مواد معدنی توسعه پیدا کرده اند‪،‬‬ ‫از جمله س��اخت ابزار با فناوری باال مانند لپ تاپ ها‪ ،‬گجت ها و‬ ‫مانن��د اینها‪ .‬در واقع تولید م��واد معدنی و صنایع مرتبط با انها‬ ‫نردبان توسعه بسیاری صنایع بود‪ .‬برای نمونه چون فوالد وجود‬ ‫داشت‪ ،‬لکوموتیو ساخته شد و چون زغال سنگ به میزان زیادی‬ ‫استخراج شد سوخت مورد نیاز لکوموتیوها تامین شد‪ .‬در همین‬ ‫حال بس��یاری از پیش��رفت های مکانیکی مانند ماش��ین بخار و‬ ‫پمپ ها از ورای معدنکاری در قرن های ‪ ۱۵‬و ‪۱۶‬میالدی توسعه‬ ‫پیدا کردند‪ .‬مورد دیگر‪ ،‬صنعت حمل ونقل اس��ت که با مصرف‬ ‫مواد معدنی پیش رفت‪ .‬پیش تر حمل ونقل با درش��که‪ ،‬گاری و‪...‬‬ ‫انجام می شد‪ ،‬در حالی که با راه اهن و خودرو حمل ونقل متحول‬ ‫دوره اموزشی تربیت تکنسین مهارتی معدن‬ ‫و با هدف توس��عه اموزش های مهارتی با‬ ‫تاکید ویژه بر تربیت تکنس��ین های مورد‬ ‫نیاز عملیات معدنی به عنوان حلقه اتصال‬ ‫خدمات مهندس��ی و کارگ��ری در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی کش��ور‪ ،‬دوره های‬ ‫اموزشی تربیت تکنسین معدن را برگزار‬ ‫می کند‪ .‬واجدان ش��رایـط بـرای شـرکت‬ ‫در ای��ن دوره امـوزش��ی‪ ،‬می توانن��د در‬ ‫س��امانـه پـورتال اموزش ایمپاس��کو بـه‬ ‫نشانـی‪،http://trn.impasco.gov.ir‬‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫بنا ب��ه این گ��زارش‪ ،‬حض��ور در دوره‬ ‫اموزش مهارت تربیت تکنس��ین معدن‪،‬‬ ‫برای شرکت کنندگان رایگان بوده و تمام‬ ‫هزینه های مربوطه برعهده ایمیدرو است‪.‬‬ ‫این دوره تا تاریخ ‪ 98/7/17‬تمدید شد‪.‬‬ ‫کار برای این حوزه بیش��تر ش��ود‪ .‬دبیر انجمن زغال سنگ‬ ‫ای��ران در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��غل میرایی در حوزه‬ ‫مع��دن نمی بینم‪ .‬مش��اغل میرا بیش��تر در حوزه خدمات‬ ‫هس��تند؛ برای نمونه اژانس و خری��د بلیت و‪ ...‬یک زمانی‬ ‫جزو مشاغل سودده بودند‪ ،‬اما هم اکنون نیستند‪ .‬به صورت‬ ‫عمده ش��غل های میرا‪ ،‬خدماتی هستند‪ .‬در حوزه تولیدی‬ ‫به ویژه در حوزه معدن مشاغل میرایی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشاغل معدنی فنی شده اند‬ ‫همچنین درباره مشاغلی که ممکن است در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی از بین رفته باشند‪ ،‬علی حسین زاویه‪ ،‬دبیر‬ ‫انجمن صنعت نسوز ایران در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی مشاغل در حوزه معدن در گذشته وجود داشتند اما‬ ‫حس��ن صباغیان بی��دگل‪ ،‬کارش��ناس س��یمان نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون برخی مشاغل در‬ ‫کارخانه ها به دلیل رکود از دست می روند اما کارخانه ها به‬ ‫امید بازیابی این مشاغل هستند‪ .‬صباغیان بیدگل در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در گذش��ته در حوزه معدن‪ ،‬شغل های‬ ‫یدی بس��یاری وجود داش��تند که امروز به ش��کل مکانیزه‬ ‫درامده اند و درحقیقت دس��تگاه ها ب��ه صورت فنی انها را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬البته کاربرد برخی مواد معدنی تغییر‬ ‫یافته است‪ ،‬از این رو برخی مشاغل مرتبط با ان یا از دست‬ ‫رفته ان��د یا کمرنگ ش��ده اند‪ .‬برای نمونه برخی مش��اغل‬ ‫در صنای��ع پایین دس��ت مس هم اکنون وج��ود ندارند و ما‬ ‫دیگر ش��اهد مس��گرهای قدیمی در بازار نیستیم؛ چراکه‬ ‫مس جایگاه خود را در کاربرد روزانه مردم به صنایع دیگر‬ ‫واگذار کرد ه است‪ .‬در کاشان یک بازار به نام بازار مسگرها‬ ‫وجود داشت که همگی کار ظروف مسی را انجام می دادند‬ ‫اما درحال حاضر اگر به ان بازار مراجعه کنید شاید یکی دو‬ ‫مغازه مس��گری بیش��تر باقی نمانده باش��د که انها هم کار‬ ‫فروش را انجام می دهند‪.‬‬ ‫صباغیان بیدگل ادامه داد‪ :‬صنعت مسگری دستی‪ ،‬دیگر‬ ‫به ش��کل قدیم وجود ن��دارد‪ .‬در عمل به دلیل تحوالت در‬ ‫بخش صنایع دیگر مسگری به صورت دستی انجام می شود‬ ‫و این شغل از بین رفت ه است‪ .‬امروز اگر مس استفاده شود‪،‬‬ ‫مس��گرها انها را تولی��د نمی کنند‪ ،‬بلکه به صورت مدرن تر‬ ‫تولید می شود و کاربرد ان هم بیشتر تزئینی است‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬برخی از این مش��اغل در حوزه‬ ‫صنایع معدنی از بین رفته اند و برخی مشاغل نیز به شکل‬ ‫مدرن تری درامده اند‪.‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫معادن‪ ،‬عامل زایش مشاغل‬ ‫فراخوان‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫از عالقه من��دان ب��رای حض��ور در دوره‬ ‫ام��وزش مهارت تربیت تکنس��ین معدن‬ ‫ثبت نام می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران در راس��تای تحقق نقشه راه معدن‬ ‫از بی��ن رفته اند‪ .‬برای نمون��ه در حوزه معدن چال زن هایی‬ ‫وجود داشتند که با دست معدن را می کندند‪ ،‬اما هم اکنون‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫زاویه در ادامه تاکید کرد‪ :‬موضوع این است که هم اکنون‬ ‫با فناوری های جدید روش کار تغییر کرده و درحقیقت به‬ ‫نوعی روزامد ش��د ه اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر مشاغل از بین‬ ‫نرفته اند اما روش کارها تغییر کرده اند‪.‬‬ ‫ش��د؛ تحولی که تا امروز ادام��ه دارد و با خودروهای برقی ظهور‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬معدنکاری در زایش و توس��عه همه این صنایع و‬ ‫مشاغل برامده از انها نقش بسزا دارد‪ .‬معدنکاری و صنایع معدنی‬ ‫هی��چ گاه صنع��ت و به دنبال ان حرفه ای را از بین نبرده بلکه ان‬ ‫را تکامل داده است‪.‬‬ ‫€ €توسعه معدنکاری تا چه میزان از شمار نیروی انسانی‬ ‫در صنایع کاست؟‬ ‫از قرن ه��ای ‪ ۱۶‬و ‪۱۷‬می�لادی‪ ،‬دیگ��ر توان نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫پاس��خگوی نیاز صنایع به مواد معدنی تولیدش��ده نبود‪ .‬به طور‬ ‫مثال زغال س��نگ بیش��تری تولید می شد تا س��وخت مورد نیاز‬ ‫کش��تی های بخار‪ ،‬لکوموتیوها و صنایع ذوب را تامین کند‪ .‬برای‬ ‫حل این مشکل شبکه مکانیزه به وجود امد و معادن عمیق شدند‪،‬‬ ‫در پی ان انواع ماشین االت استخراجی به عرصه معدنکاری‪ ،‬وارد‬ ‫و ب��ه دنبال این اتفاق‪ ،‬ش��مار زیادی از کارگران در معادن حذف‬ ‫شدند‪ .‬همچنین استادکارهایی که تجربی کار می کردند‪ ،‬حذف‬ ‫ش��دند و جای انها را کارشناس��ان دانشگاهی گرفتند‪ .‬این روش‬ ‫همچنان ادامه دارد و ورود ماشین االت به طور مستمر از نیاز به‬ ‫حض��ور نیروی انس��انی در معادن می کاه��د‪ .‬البته ریزش نیروی‬ ‫انسانی فقط در زمینه نیروی کارگر اتفاق نمی افتد‪ .‬در قرن ‪ ۲۱‬با‬ ‫توس��عه فناوری های هوش مصنوعی حتی ماشین می تواند جای‬ ‫نیروی متخصص را بگیرد‪ .‬امروز انواع الگوریتم های هوش��مند و‬ ‫شبکه های عصبی مصنوعی‪ ،‬ابزار کار در معادن هستند اما اینها به‬ ‫معنای از بین رفتن مشاغل نیست بلکه به معنای تغییر در صورت‬ ‫مش��اغل اس��ت‪ .‬از اینها که بگذریم اکنون معدنکاری در فضا و‬ ‫معدنکاری در زیر دریا را پیش رو داریم‪ .‬ماه و سیارک های اطراف‬ ‫زمین دربردارنده منابع زیاد فلزات گرانبها و صنعتی هستند و بشر‬ ‫نیز در قرن های پیش رو برای ادامه زندگی به انها نیاز دارد‪ .‬چنین‬ ‫پدی��ده ای معدنکاری امروز را ب��ه صنعت هوا و فضا مرتبط کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در نهایت چه ارتباطی بین معدن و توس�عه مشاغل و‬ ‫صنایع می بینید؟‬ ‫تم��دن بش��ری با معدنکاری زاده ش��د و با معدن��کاری ادامه‬ ‫پی��دا ک��رده و می کن��د‪ ،‬در نتیج��ه نمی ت��وان گفت مش��اغل‬ ‫معدن��ی از بی��ن رفتن��د بلکه مش��اغل ب��ا معدنکاری توس��عه‬ ‫پی��دا کردن��د و معدن��کاری عام��ل ایج��اد تمدن ه��ا در تاریخ‬ ‫بود‪ .‬به این دلیل می گویند عصر س��نگ‪ ،‬عصر طال‪ ،‬عصر برنز‪،‬‬ ‫عصر اهن و‪ ...‬که این اقالم ابزار رش��د بش��ر و ایجاد تمدن بودند‪.‬‬ ‫در نتیجه می توان گفت انچه امروز معدنکاری نامیده می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��ه ایجاد حرفه هایی انجامیده ک��ه به مرور زمان تا امروز تکامل‬ ‫پی��دا کرده ان��د و امروز نیز در همان مس��یر تکاملی به س��مت و‬ ‫س��وی معدنکاری در فضا و معدنکاری در اعماق دریاها توس��عه‬ ‫پیدا می کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫معیشت مردم‬ ‫اولویت اصلی در تنظیم‬ ‫بازار است‬ ‫در مقابل تحول مشاغل‬ ‫سنتی مقاومت نکنیم‬ ‫روستای «خ َُرنج»‬ ‫و تخته سنگ های‬ ‫افسانه ای‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح کرد‬ ‫توسعه مشاغل جدید با مرگ یک شغل‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬دنیا روز به روز در حال پیشرفت است و در این‬ ‫میان کش��وری س��ریع تر این مس��یر را می پیماید و کشور دیگر‬ ‫الک پشت وار حرکت می کند اما به هر حال به روزامدی می رسد‪.‬‬ ‫عصر‪ ،‬عصر فناوری است و تغییر و تحول مشاغل‪ .‬فناوری شاید‬ ‫برخی مش��اغل را حذف کند یا تغییر دهد‪ ،‬اما در واقع بس��یار از‬ ‫مشاغل جدیدتر‪ ،‬مفیدتر و متنوع تری را هم ایجاد می کند‪ .‬تغییر‬ ‫ماهیت برخی مش��اغل و تحول انها در گذر زمان و البته بروز و‬ ‫ظهور فناوری نه تنها باعث بیکاری و نابودی ش��غلی نش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫باعت توسعه یک بخش و اشتغالزایی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫یکی از جنبه های مهم تاثیر فناوری در ایجاد مشاغل توسعه‬ ‫ب��ازار اس��ت‪ .‬ارائه محصوالت کیفی و همچنی��ن تغییر و تحول‬ ‫فرهنگ مصرف متناس��ب با تحوالت فناوری‪ ،‬بازارها را توس��عه‬ ‫می دهد‪ .‬به طوری که حجم تولید پس از توسعه فناوری به مراتب‬ ‫بیش��تر از حجم تولید دس��تی و سنتی اس��ت؛ بنابراین فناوری‬ ‫از تعداد مش��اغل دش��وارتر می کاهد و بر تعداد مشاغل اسان تر‬ ‫می افزاید‪ .‬بخش تجارت نیز این قاعده مس��تثنا نیست و با ورود‬ ‫فناوری به بخش های گوناگون اقتصادی‪ ،‬امور تجاری از فرایند‬ ‫دس��تی و دخالت نیروی انس��انی رها ش��ده و به سمت سهولت‬ ‫بیشتر و شفافیت پیش رفته است‪.‬‬ ‫در همین باره بهنام امیری‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاون��ت تس��هیل تجاری و توس��عه‬ ‫کاربرده��ای مرک��ز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونیک��ی در گفت وگ��و با‬ ‫تاکید کرد ورود فناوری ممکن اس��ت‬ ‫در کوتاه مدت متخصصان یک شغل را‬ ‫از بی��ن ببرد‪ ،‬ام��ا در بلندمدت باعث‬ ‫ایجاد ش��غل های جدید و گوناگون می شود‪ .‬مشروح گفت وگو با‬ ‫او را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫تاثیر فناوری بر مش�اغل‪ ،‬بعد منف�ی هم دارد؟ برخی‬ ‫معتقدن�د فن�اوری بس�یاری از مش�اغل را از بین برده و‬ ‫افرادی را هم بیکار کرده است‪.‬‬ ‫وقت��ی از فناوری صحبت می ش��ود تغیی��رات نیز همراه با ان‬ ‫یادداشت‬ ‫امید هاشمی‪ ،‬مدیر کسب وکارهای نوین اتاق بازرگانی‬ ‫ته�ران‪ :‬چن��د هفته پی��ش تب وتاب دی��دار اس��تارت اپ‪‎‬ها با‬ ‫رئیس جمه��وری و وزیران گوناگون‪ ،‬اکوسیس��تم اس��تارت اپی‬ ‫کش��ور را تحت تاثیر قرارداد‪ .‬عده‪‎‬ای از این بذل توجه خوش��حال‬ ‫بودن��د و ع��ده ای هم نگران و ناراحت‪ .‬دو دی��دگاه مقابل هم قرار‬ ‫داشت‪ ،‬یک گروه ورود رئیس جمهوری و وزیران به مسئله حمایت‬ ‫از استارت اپ‪‎‬ها و مهم تر از ان کمک گرفتن از استارت اپ‪‎‬ها برای‬ ‫حل معضالت کشور را خوب و برای رشد اکوسیستم استارت اپی‬ ‫و اقتصاد کش��ور مفید می‪‎‬دانس��ت و عده ای هم ان را مخل روند‬ ‫رشد طبیعی اکوسیستم استارت اپی و مولد رانت می‪‎‬دانستند‪.‬‬ ‫گفت‪‎‬وگوها و س��خنرانی‪‎‬های زیادی انجام و حرف‪‎‬های زیادی‬ ‫زده ش��د‪ ،‬تا انجا که جمله ای با مضمون زیر در یکی از نشست ها‬ ‫هی��ات دولت از س��وی رئیس جمهوری توجه��م را به خود جلب‬ ‫کرد‪ :‬از ش��ما (وزیران) می‪‎‬خواهم برای حل مشکالت و معضالتی‬ ‫ک��ه سال هاس��ت با رویه‪‎‬ه��ای دو قرن پیش با انها دس��ت پنجه‬ ‫نرم می‪‎‬کنیم بروید س��راغ این جوان‪‎‬ها و بچه های اس��تارت اپی‬ ‫را فرابخوانی��د‪ ،‬چندماهه مش��کالت را حل می کنن��د‪ .‬باور دارم‬ ‫مسئوالن کش��ور هیچ س��وءنیتی ندارند و تمام و کمال به دنبال‬ ‫حل معضالت هس��تند‪ .‬اما نگاهی به تجربه های پیش��ین برخی‬ ‫دولتمردان نش��ان می دهد باره��ا دخالت های بی م��ورد انها به‬ ‫فعاالن بخش خصوصی اسیب زده است‪ .‬اعطای وظیفه صادرات‬ ‫به ش��رکت‪‎‬های مدیریت صادرات‪ ،‬تاکید بیش ازحد بر مس��ئله‬ ‫خواهد امد؛ هم در ش��غل و هم در نوع خدمات و کاالهایی که‬ ‫عرضه می شود‪ .‬موضوعی که همیشه مطرح بوده این است که ایا‬ ‫فناوری باعث می شود نیروی کار بیکار‪ ،‬همه فرایندها رایانه ای و‬ ‫اتوماسیونی و نیاز به نیروی انسانی هم کمتر شود یا اینکه باعث‬ ‫افزایش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز خواهد شد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬زمانی که انقالب صنعت��ی رخ داد و وقتی کارخانه های‬ ‫صنعتی روی کار امد در عمل نیاز به نیروی انسانی انها کم شد‬ ‫و در نتیجه همه فکر می کردند بحران اش��تغال و نیروی انسانی‬ ‫پیش می اید‪ .‬اما به مرور دیدیم ورود هر فناوری ممکن اس��ت‬ ‫در هر مقطع خاص س��طح نیاز به نیروی انس��انی را کاهش دهد‬ ‫اما برایند همه اتفاق ها به ما نشان داده که فناوری ها محل ارائه‬ ‫خدمات جدید را ارائه می کنند و خدمات جدید هم تخصص های‬ ‫جدید را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €یعنی با افزایش خدمات هم روبه رو خواهیم بود؟‬ ‫بله همینطور است؛ هرچند ممکن است در کارخانه ها ربات ها‬ ‫بس��یاری از کارها را انجام دهند اما تعداد ش��غل هایی که به طور‬ ‫کلی ایجاد ش��ده‪ ،‬رو به گس��ترش است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یک نفر‬ ‫باید ربات را بس��ازد‪ ،‬یک نفر برنامه نویس��ی ربات را انجام دهد و‬ ‫مجموعه ای هم در حوزه طراحی و فروش مشغول فعالیت باشند‪.‬‬ ‫در نتیجه براس��اس تجرب��ه‪ ،‬تعداد نیرو های انس��انی به طور‬ ‫بلندمدت با ظهور فناوری گس��ترش خواهد یافت؛ البته ممکن‬ ‫است در کوتاه مدت نیز تکانه هایی را در استفاده از نیروی انسانی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬وقتی فناوری بروز پیدا می کند ممکن اس��ت‬ ‫برخی از مش��اغل منسوخ ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در کارخانه ای‬ ‫کار می کردم که نزدیک کارخانه مشهور کاچیران بود و ان زمان‬ ‫به ش��دت فعال و نیروی انسانی پردرامدی هم داشت و همیشه‬ ‫حس��رت می خوردیم که چرا ای��ن کارخانه درامد خوبی دارد و‬ ‫ما نداریم اما درحال حاضر مش��اهده می کنیم که در عمل دیگر‬ ‫کارخانه کاچیرانی وجود ندارد چون سبک زندگی ها تغییر کرده‬ ‫و لزوما هر خانواده چرخ خیاطی ندارد‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬مشاغل گوناگون دیگری را داریم که یا از بین رفته ‬ ‫یا متحول ش��ده اند‪ .‬زمانی خیابان ها پر از اژانس های مس��افرتی‬ ‫بود اما با ظهور فناوری تا حدودی دچار بحران شده اند‪ .‬در حوزه‬ ‫اژانس ها و خدمات مسافربری تغییراتی داشتیم و فناوری باعث‬ ‫ش��ده تعداد افرادی که در حوزه گردش��گری فعالیت داش��تند‪،‬‬ ‫کمتر و کمتر ش��وند اما این روند به معنای ان اس��ت که س��طح‬ ‫خدمات افزایش و توس��عه پیدا کرده و اش��تغالزایی بیشتری را‬ ‫هم شاهد هستیم‪.‬‬ ‫در صنعت مالی و بانکداری نیز در گذشته شاهد افزایش شعب‬ ‫بودی��م اما امروز می بینم که بانک ها در حال کاهش هس��تند و‬ ‫بس��یاری از خدماتی که باید در انها حضور فیزیکی داش��تیم را‬ ‫به طور غیرحضوری انجام می دهیم‪.‬‬ ‫ما اژانس های کرایه مسافری فراوانی در هر کوچه و محله ای‬ ‫داشتیم اما درحال حاضر با ظهور تاکسی های انالین‪ ،‬تعداد این‬ ‫موسسه ها کم و البته راننده های انها بیشتر شده اند‪.‬‬ ‫پیش تر کیوس��ک ها پر از روزنام��ه و مجله بودند اما امروز نه‪.‬‬ ‫در مقابل اما ش��اید در گذشته ‪ ۲۰‬مجله داشتیم اما امروز شاید‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬نشریه انالین هستیم که باعث اشتغالزایی بیشتری‬ ‫هم ش��ده اس��ت‪ .‬به احتمال زیاد‪ ،‬تا چند سال اینده رانندگان‬ ‫هم دچار بحران خواهند ش��د و ش��غلی به عنوان راننده در این‬ ‫حجم نخواهیم داش��ت چراکه تولی��د اتومبیل های خودران رو‬ ‫به افزایش است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر یک ترند جهانی در ح��وزه تغییر و تحول کاال‬ ‫داریم و ان هم در حوزه تحویل کاالس��ت‪ .‬ممکن اس��ت پیک ها‬ ‫بیکار ش��وند چون در روند سریعی که شکل گرفته ماشین های‬ ‫پرنده در حوزه تحویل کاال جای پیک ها و پستچی ها را گرفته اند؛‬ ‫بنابراین برایند کلی این است که در کنار از بین رفت یک شغل‪،‬‬ ‫شغل های بیشتری ایجاد می شود‪.‬‬ ‫بنابراین ما مجموعه تحوالتی را در همه مش��اغل را خواهیم‬ ‫داشت اما برایند کلی مثبت است‪ .‬به احتمال زیاد‪ ،‬در یک دوره‬ ‫متخصصان یک ش��غل بیکار خواهند شد اما اگر بتوانند خود را‬ ‫با تغییرات انطباق دهند مجموع مش��اغلی که ایجاد می ش��ود‬ ‫گس��ترش می یاب��د که تجربه ما در انق�لاب صنعتی‪ ،‬تایید این‬ ‫در یک دوره متخصصان یک شغل بیکار خواهند شد اما اگر بتوانند خود‬ ‫را با تغییرات انطباق دهند مجموع مش��اغلی که ایجاد می ش��ود گسترش‬ ‫می یابد که تجربه ما در انقالب صنعتی‪ ،‬تایید این مدعا است‬ ‫مدعا است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا س�امانه جام�ع تجارت نی�ز مش�اغلی را دچار‬ ‫دگرگونی کرده است؟‬ ‫در گذش��ته پیش از اینکه س��امانه هایی مانند سامانه جامع‬ ‫تجارت و پنجره واحد تجاری و‪ ...‬را داشته باشیم در سازمان ها‬ ‫مس��ئول پیگی��ری پرونده ها را داش��تیم که بای��د پرونده را به‬ ‫سازمان های گوناگون می بردیم و پیگیری می کردیم و تاییدی ه‬ ‫می گرفتی��م‪ ،‬ام��ا درحال حاضر با ظهور س��امانه جامع تجارت‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل یک ش��رکت می تواند فرایند تج��اری خود را ثبت‬ ‫کند و وضعیت پرونده را ببیند‪ .‬در این شرایط بسیاری از مشاغل‬ ‫کارشناسی هم حذف شده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در بخش ثبت‬ ‫س��فارش کارشناسانی داشتیم که به طور دستی کارها را انجام‬ ‫می دادن��د و حاال حذف ش��ده و به حوزه های سیاس��ت گذاری‬ ‫منتقل شده اند‪ .‬هرچند با تغییر و تحول یک شغل کاهش نیروی‬ ‫انسانی خواهیم داشت اما افراد به جای اینکه غیربهره ورانه پشت‬ ‫در اتاق ها وقت خود را بگذرانند و امور را دس��تی انجام دهند‪،‬‬ ‫می توانند با بهره وری بیشتر به فکر سیاست های تجاری خود و‬ ‫فروش بیشتر کاال و‪ ...‬باشند‪.‬‬ ‫€ €مرکز توس�عه تجارت الکترونیک‪ ،‬اقدامی هم درباره‬ ‫فناوری و تغییر تحوالت ناشی از ان انجام داده است؟‬ ‫بل��ه م��ا گروه بندی در صنایع داش��تیم اینکه چ��ه صنایعی با‬ ‫ظه��ور تجارت الکترونیک و فناوری بیش��ترین تغییر و تحول را‬ ‫خواهند داش��ت و س��رعت این تغییرات چگونه خواهد بود‪ .‬این‬ ‫تقس��یم بندی چش��م انداز خوبی ب��ه مخاطب ارائ��ه خواهد داد‪.‬‬ ‫براس��اس این تقس��یم بندی در حوزه خدماتی مانند بهداش��ت و‬ ‫درمان‪ ،‬اموزش‪ ،‬کاریابی و استخدام‪ ،‬خدمات دولتی و کشاورزی‬ ‫در بلندمدت تغییرات بسیار سریع و متحوالنه ای خواهیم داشت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در خدمات مالی‪ ،‬خرده فروشی‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬مشاوره‬ ‫امالک‪ ،‬تبلیغات‪ ،‬خدمات اقامت و گردشگری نیز تغییرات بسیار‬ ‫بزرگی را ش��اهد خواهیم بود و نوع خدمات و سبک ارائه خدمات‬ ‫در کوتاه مدت متحول می شود‪ .‬این دو گروه تاثیر زیادی از فناوری‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬گروه س��وم‪ ،‬س��اخت‪ ،‬تولید و بخش معدن است‬ ‫ک��ه تغیی��ر و تحوالت انها را به طور کامل متحول نمی کند؛ یعنی‬ ‫اتفاق های��ی که در این بخش ه��ا رخ می دهد کوچک خواهد بود‬ ‫و در کوتاه م��دت دچ��ار تغییراتی می ش��وند‪ .‬در گروه چهارم هم‬ ‫ساخت وس��از و عمده فروش��ی قرار دارد که تغییرات انها بس��یار‬ ‫س��خت رخ می ده��د‪ .‬این دوگروه اخر نیز تاثیرات بس��یار کمی‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫جای استارت اپ ها در خط مقدم اقتصاد نیست‬ ‫بنگاه‪‎‬های زودبازده‪ ،‬مس��ئله تعاونی‪‎‬های روس��تایی و ده‪‎‬ها مورد‬ ‫دیگ��ر که درنهایت موج��ب ناکارامدی بیش��تر و انزوای فعاالن‬ ‫واقعی هر بخش و سرخوردگی سایر عالقه‪‎‬مندان شد‪ ،‬نمونه هایی‬ ‫از این دخالت هاس��ت‪ .‬ش��نیدن جمالتی با مضمونی ش��بیه به‬ ‫جمله ای که در اغاز امد‪ ،‬این نگرانی را تش��دید می کند که یک بار‬ ‫دیگر قرار اس��ت یک بخش اقتصادی قربانی افت سطحی نگری‬ ‫شود‪ .‬این نگرانی وجود دارد که چنین سخن ها و اقدام ها ناشی از‬ ‫ان بالی جان مش��تاق و مستعد کارافرینی شود‪ ،‬و این مسئله ای‬ ‫اس��ت که نمی توان به س��ادگی از کنار ان عبور کرد‪ .‬بیشتر افراد‬ ‫باور دارند توسعه پایدار نواوری و فناوری‪ ،‬قلب تپنده اقتصادهای‬ ‫پیشروس��ت و نقش اصلی را در مدیریت اقتصادهای س��رامد در‬ ‫فضای رقابت��ی ایفا می کند‪ .‬بااین حال هنوز کمتر کس��ی ایمان‬ ‫دارد که رش��د روزافزون فناوری و تحقق ایده های خالقانه انسان‬ ‫در دنی��ای پیچیده ام��روز از یک نظام س��اختاریافته حکمرانی‬ ‫پیروی می‪‎‬کند یعنی نظامی که ارکان گوناگون اقتصادی کش��ور‬ ‫ل هستند‪ .‬اکوسیستم‬ ‫در ان به نوبه خود نواور و خوداگاه و مسئو ‬ ‫نواوری بهترین تعبیر برای این نظام کارامد اس��ت که باعث رشد‬ ‫همه‪‎‬جانبه نواوری در کش��ور و اقتصاد ان می‪‎‬ش��ود‪ .‬به دنبال ان‬ ‫اکوسیس��تم اس��تارت اپی هم در این اقتصاد فرزن��دی خلف از‬ ‫اکوسیستم کارامد نواوری است که برمینای پارادایم‪‎‬ها و تعاریف‬ ‫استارت اپ‪‎‬ها‪ ،‬قواعد و اصول خود را دارد و به اندازه توان و ظرفیت‬ ‫خود وظیفه‪‎‬ای در نظام اقتصادی دارد‪ .‬با توجه به این مسئله باید‬ ‫به اندازه توان اکوسیس��تم اس��تارت اپی از ان انتظار‬ ‫داشت اما متاس��فانه در شرایط حال حاضر مسئوالن‬ ‫عزم حل یک ش��به مش��کالت را دارند و همین باعث‬ ‫ش��ده راهکارهای چندماهه و اکس��یرگونه برای حل‬ ‫معض�لات بزرگ کش��ور را دنبال کنن��د‪ .‬این رویکرد‬ ‫زایی��ده ده‪‎‬ها س��ال بی توجهی و ناکارامدی اس��ت و‬ ‫متاس��فانه این بار قرعه به نام اس��تارت اپ‪‎‬ها درامده‬ ‫اس��ت‪ .‬دوس��ت دارم نگرانی خودم را با یک تعبیر س��اده‪‎‬تر بیان‬ ‫کنم‪ .‬فرض می‪‎‬کنیم امروز کش��ور ما در ش��رایط جنگ اقتصادی‬ ‫اس��ت و کل بازیگ��ران اقتصاد م��ا از دولت گرفته ت��ا بنگاه‪‎‬های‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬نی��روی کار و اس��تارت اپ‪‎‬های کوچک و رش��د و یافته‬ ‫به مثاب��ه ارتش اقتصادی اند‪ .‬قانون‪‎‬گ��ذاران و حکمرانان دولتی و‬ ‫حاکمیتی‪ ،‬اتاق فکر جنگ‪ ،‬ش��رکت‪‎‬های بزرگ و چند نس��لی ما‬ ‫ارتش مکانیزه و مسلح‪ ،‬و اکوسیستم استارت اپی ارتش پارتیزانی‬ ‫اس��ت‪ .‬هرکدام از این ها در ش��رایط جنگ وظایفی بر عهده دارند‬ ‫و به طور قطع نمی‪‎‬توان از س��ربازانی با پای پیاده انتظار داشت در‬ ‫مقابل تجهیزات س��نگین قد علم کنن��د‪ ،‬و اگر به دلیل ناتوانی در‬ ‫تامین تجهیزات س��نگین اصرار بر این داش��ته باشیم چیزی جز‬ ‫از دس��ت دادن انها و شکستی س��نگین تر عایدمان نخواهد شد‪.‬‬ ‫همان گون��ه که در عرصه اقتص��ادی نمی‪‎‬توان از بخش خصوصی‬ ‫انتظار سیاس��ت‪‎‬گذاری و وضع قوانین داش��ت‪ ،‬یا از بخش دولتی‬ ‫انتظار بنگاهداری‪ ،‬انتظار از استارت اپ‪‎‬ها برای به دوش کشیدن‬ ‫بار س��نگین ناکارامدی های اقتص��اد و حل معضالت‬ ‫چندین ساله کشور عجیب‪ ،‬غیرمنطقی و محل تردید‬ ‫است‪ .‬در ش��رایطی که ارتش اقتصادی ما در مقایسه‬ ‫با اقتصادهایی که س��ر سازگاری با ما ندارند‪ ،‬مجهز به‬ ‫تجهیزات سنگین یعنی نظام حکمرانی اصولی‪ ،‬فضای‬ ‫مناس��ب کس��ب‪‎‬وکار‪ ،‬کارخانه‪‎‬های بزرگ و کارامد‪،‬‬ ‫صادرات باارزش افزوده باال و برندهای جهانی اس��ت‪،‬‬ ‫اکوسیس��تم استارت اپی باوجود توان‪ ،‬شور‪ ،‬امید‪ ،‬پشتکار و نبوغ‬ ‫باالی خود فقط می‪‎‬تواند در قالب یک ارتش پارتیزانی برای حفظ‬ ‫سنگرها مبارزه کند‪ ،‬سنگرهایی از جنس ارائه خدمات باکیفیت‬ ‫و ارزان‪ ،‬اش��تغالزایی محدود و موقت و حفظ فضای کارافرینی و‬ ‫امی��د در جوان��ان و‪ ....‬اما دراین بین نبای��د فراموش کنیم که این‬ ‫گ درنهایت به ارتش مکانیزه و تجهیزات س��نگین نیاز دارند‬ ‫جن ‪‎‬‬ ‫و م��ا ب��رای ثروت افرین��ی و افزایش رفاه مردم نی��از به صادرات‬ ‫باارزش افزوده باال‪ ،‬جذب سرمایه‪‎‎‬های خارجی‪ ،‬تعامل و دستیابی‬ ‫به فناوری‪‎‬های س��طح باال‪ ،‬دسترس��ی به بازارهای جهانی و فتح‬ ‫ان‪ ...‬داری��م‪ .‬فراموش نکنیم اکوسیس��تم اس��تارت اپی ما امروز‬ ‫ان قدر بزرگ و توانمند نیست و مانند ارتش پارتیزانی فقط مدت‬ ‫محدودی می‪‎‬توان��د دوام بیاورد و اصرار بیش ازاندازه و اعطای بار‬ ‫سنگین حل معضالت کشور به استارت اپ ها می تواند نابودی انها‬ ‫رقم بزند‪ .‬نباید از روحیه مقاومت و امید و پش��تکار استارت اپ‪‎‬ها‬ ‫سوءاستفاده کرد و انها را به ناحق در خط مقدم اقتصادی قرار داد‪.‬‬ ‫اقدام اخیر دولتمردان در اعطای وظیفه حل چندماهه معضالت‬ ‫کش��ور به دست استارت اپ ها مانند دستور اتاق فکر جنگ است‬ ‫برای درگیری یک ارتش پیاده با ارتش تا به بن دندان مسلح و این‬ ‫مسئله احتماالً شاید بتواند در ابتدا باعث امیدواری و خشنودی ما‬ ‫ش��ود اما به طورقطع اعطای این وظیفه سنگین به استارت اپ ها‬ ‫باعث گمراهی انان‪ ،‬ش��انه خالی کردن سایر بازیگران اقتصادی و‬ ‫در پایان نابودی انان و گرفتاری بیش ازپیش کش��ور در معضالت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬هرچند عالوه بر این در همین مدت کوتاه خبرهایی‬ ‫ت به برخی افراد‬ ‫از حیف ومی��ل بودجه عمومی کش��ور و دادن ران ‪‎‬‬ ‫به بهانه پروژه‪‎‬های استارت اپی برای حل معضالت کشور ازسوی‬ ‫نهاد‪‎‬های دولتی نیز شنیده شده که این خود حدیثی مفصل است‪.‬‬ ‫معضالت بزرگ اقتصادی‪ ،‬حتی در بخش عملیاتی کسب وکارها‬ ‫هیچ سنخیتی با توان امروز اکوسیستم استارت اپی کشور و توان‬ ‫باالی انان در حل معضالت ندارد‪ ،‬ش��اید اگر از عمر اکوسیس��تم‬ ‫اس��تارت اپی بی��ش از ای��ن گذش��ته ب��ود و اکنون ما ش��بیه به‬ ‫اقتصادهای پیش��رو صاحب استارت اپ‪‎‬های متعدد رشد یافته و‬ ‫شرکت‪‎‬های بزرگ نواوری و فناور می‪‎‬بودیم‪ ،‬می‪‎‬توانستیم بخشی‬ ‫از این وظایف را بر دوش انها بگذاریم اما در حال حاضر بهتر است‬ ‫دولت حداقل در این یک مورد دخالت نکند و اجازه دهد این پیله‬ ‫ن��ورس دوران تکامل خود را به م��رور و به طور طبیعی طی کند و‬ ‫ب��ا دخالت‪‎‬های بی‪‎‬مورد و عجله کردن در بهره‪‎‬برداری از ان مرگ‬ ‫ان را تسریع نکند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫نقشه راه درک مشترکی برای دست اندرکاران‬ ‫خبر‬ ‫اجرای موافقتنامه ایران‬ ‫و اوراسیا از ‪ ۵‬ابان‬ ‫معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ایران با وزیر تجارت اتحادیه اوراس��یا‬ ‫در ای��روان دی��دار ک��رد‪ .‬به گ��زارش رواب��ط‬ ‫عمومی س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬حمید‬ ‫زادبوم در حاش��یه اجالس س��ران اوراس��یا‪،‬‬ ‫با نیکیش��ینا‪ ،‬وزیر تجارت اتحادیه اوراس��یا‪،‬‬ ‫درباره هماهنگی های الزم برای اجرایی کردن‬ ‫موافقتنامه موقت ترتیبات منطقه ازاد تجاری‬ ‫ایران با اتحادیه اوراسیا گفت وگو کرد‪ .‬در این‬ ‫نشست‪ ،‬مقرر شد موافقتنامه موقت ترتیبات‬ ‫منطقه ازاد تجاری ایران و اتحادیه اوراس��یا با‬ ‫تش��کیل کارگروه های ذی ربط و نشست های‬ ‫هماهنگ��ی از ‪ ۵‬اب��ان س��ال ج��اری اجرایی‬ ‫شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این مالقات طرفین بر‬ ‫اجرای مناسب موافقتنامه و اماده شدن برای‬ ‫مذاک��رات تجارت ازاد می��ان ایران و اتحادیه‬ ‫اوراسیا تاکید کردند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره کل گمرک ب��ازرگان گفت‪:‬‬ ‫در نیمه نخست امس��ال‪ ،‬ارزش دالری کاالهای‬ ‫صادراتی از این مرز ‪ ۳.۳‬برابر مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته شده اس��ت‪ .‬صادق نامدار در گفت وگو‬ ‫با ایرنا اظهارکرد‪ :‬در نیمه نخس��ت امس��ال ‪۹۵‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۹۳‬ت��ن کاال ب��ه ارزش ‪۱۲۶‬میلیون و‬ ‫‪۸۰۰‬ه��زار دالر از طریق این گمرک صادر ش��د‬ ‫که ارزش ان قابل مقایس��ه با سال گذشته نبود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬حجم کااله��ای صادراتی از‬ ‫م��رز بازرگان نیز در نیمه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫‪ ۱۶‬درص��د بیش��تر از مدت مش��ابه س��ال قبل‬ ‫ب��ود‪ .‬عم��ده کااله��ای صادرات��ی در این مدت‬ ‫ش��امل محصوالت کش��اورزی و پتروش��یمی و‬ ‫مصنوعات سنگی و فلزی است که به کشورهای‬ ‫گوناگون جهان صادر ش��د‪ .‬سرپرست اداره کل‬ ‫گم��رک بازرگان ادامه داد‪ :‬تعداد اظهارنامه های‬ ‫صادرشده از این گمرک نیز ‪۲‬هزار و ‪ ۵۳۲‬مورد‬ ‫بود که نسبت به سال گذشته ‪۲۴‬درصد افزایش‬ ‫داشت‪ .‬حدود یک چهارم از کل پایانه های مرزی‬ ‫کشور در اذربایجان غربی قرار دارد و این استان‬ ‫دارای ‪۵‬پایانه مرزی ش��امل بازرگان ماکو‪ ،‬رازی‬ ‫خوی و س��رو ارومیه در مرز ترکیه‪ ،‬صنم بالغی‬ ‫پلدش��ت در مرز نخجوان و تمرچین پیرانش��هر‬ ‫در م��رز عراق اس��ت‪ .‬گمرک ب��ازرگان یکی از‬ ‫مب��ادی س��ه گانه تجارت مرزی ای��ران و ترکیه‬ ‫به شمار می رود که به طور شبانه روزی در شمال‬ ‫اذربایجان غربی فعال اس��ت؛ این مرز که دروازه‬ ‫ورود ایران به کشورهای اروپایی به شمار می رود‪،‬‬ ‫در فاصله یک کیلومتری ش��هر بازرگان از توابع‬ ‫شهرستان ماکو در اذربایجان غربی قرار دارد‪.‬‬ ‫مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرکنندگان را‬ ‫در اسرع وقت برگردانید‬ ‫معاون س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬ضمن تاکید بر‬ ‫تس��ریع و تسهیل در استرداد مالیات و عوارض‬ ‫ارزش افزوده در اس��رع وقت به صادرکنندگان‪،‬‬ ‫ب��ر ض��رورت رعای��ت مق��ررات بازگش��ت ارز‬ ‫صادراتی تصریح ک��رد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد‬ ‫مس��یحی در بخش��نامه ای ب��ه ادارات مالیاتی‬ ‫ضمن تاکید بر تس��ریع و تس��هیل در استرداد‬ ‫مالی��ات و عوارض ارزش افزوده در اس��رع وقت‬ ‫به صادرکنن��دگان‪ ،‬بر ضرورت رعایت مقررات‬ ‫بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫این تش��کل باالدستی حوزه صادرات غیرنفتی‬ ‫در اتاق بازرگانی در ماه های گذش��ته‪ ،‬مکاتبات‬ ‫گوناگونی را با مقامات ارش��د دولت در راستای‬ ‫اس��ترداد هر چه س��ریع تر مالیات ارزش افزوده‬ ‫صادرات داشته است‪ .‬در نامه محمد مسیحی به‬ ‫مدیران کل ادارات مالیاتی استان ها اعالم شده‬ ‫است‪ :‬پیرو بخش��نامه های ‪ ۶۳/۹۵/۲۰۰‬مورخ‬ ‫‪ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵‬و ش��ماره ‪ ۱۴۶/۹۶/۲۶۰‬مورخ‬ ‫‪ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶‬و همچنین ش��یوه نامه ش��ماره‬ ‫‪ ۵۲۶/۹۸/۲۰۰‬م��ورخ ‪ ۱۱/۶/۱۳۹۸‬ک��ه در‬ ‫اجرای جز (‪ )۲‬بند (ج) تبصره (‪ )۸‬قانون بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور برای اجرا به اداره های‬ ‫کل امور مالیاتی ابالغ ش��ده‪ ،‬تس��ریع و تسهیل‬ ‫در اس��ترداد مالیات و ع��وارض ارزش افزوده در‬ ‫اس��رع وقت به صادرکنن��دگان کاال و خدمات‬ ‫حس��ب مورد برای تمامی دوره ه��ای مالیاتی‬ ‫به وی��ژه دوره ه��ای مالیاتی عملکرد س��نوات‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬ب��ا رعای��ت تمام��ی مقررات از‬ ‫جمله برگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور در س��نوات ‪ ۱۳۹۷‬و ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ازس��وی صادرکنندگان کاال و خدمات براساس‬ ‫مقررات اعالمی بانک مرکزی مورد تاکید است‪.‬‬ ‫معیشت مردم اولویت اصلی در تنظیم بازار است‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫افق نقشه‬ ‫راه بلندمدت‬ ‫است و باید در‬ ‫ان برنامه های‬ ‫عملیاتی تدوین‬ ‫شود مهم تر‬ ‫از ان کارکرد‬ ‫نهادهای‬ ‫وابسته است‬ ‫که در نقشه‬ ‫راه ستاد تنظیم‬ ‫بازار متولی‬ ‫اصلی هستند‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬در نقشه راه تنظیم بازار کشور‪ ،‬اولویت‬ ‫اصلی در تنظیم بازار کاالهای اساسی به معیشت مردم‬ ‫و مصرف کننده داده شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬حس��ین مدرس خیابان��ی درباره‬ ‫کلیات نقش��ه راه تنظیم بازار کشور اظهارکرد‪ :‬پس از‬ ‫تصویب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره‬ ‫تمرکز بخش��ی از وظایف حوزه بازرگانی و تجارت در‬ ‫وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت و اب�لاغ این مصوبه‪،‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب پ��س از موافقت با مصوبه تدوین‬ ‫نقش��ه راه تنظیم بازار کش��ور را الزامی دانس��تند که‬ ‫گروه کارشناس��ی ب��ا محوریت موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی نسبت به تهیه نقشه راه موظف‬ ‫ش��دند پیش نویس نقش��ه راه به همراه سند پشتیبان‬ ‫نقشه راه برای سران قوا و کارشناسان و صاحب نظران‬ ‫ارسال کنند تا درصورتی که نظرات اصالحی داشتند‪،‬‬ ‫اعمال شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ض��رورت نقش��ه راه گفت‪ :‬نخس��تین‬ ‫ضرورت تعیین این اولویت اس��ت که به دلیل ش��رایط‬ ‫خاص کش��ور و مطالبه عمومی مردم و دغدغه اصلی‬ ‫مسئوالن‪ ،‬نقشه راه تنظیم بازار به عنوان یک ضرورت‬ ‫شناخته شود‪.‬‬ ‫قائ��م مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی ادامه داد‪ :‬نقش��ه راه برای این است که درک‬ ‫مش��ترکی برای دس��ت اندرکاران تنطیم بازار تعیین‬ ‫می کن��د‪ .‬در نشس��ت های هفتگی س��تاد تنظیم بازار‬ ‫در وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن وتج��ارت تصمیم های الزم‬ ‫و بهن��گام ب��رای اثرگذاری مطل��وب در جامعه گرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬مدرس خیابان��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬مجموعه‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬مق��ررات‪ ،‬ابزارها‪ ،‬اقدام ه��ا و هماهنگی هایی‬ ‫که ب��رای حمایت تولیدکنن��ده و مصرف کننده انجام‬ ‫می ش��ود برای تنظیم موج��ودی کاال و ن��رخ کاال از‬ ‫تولید تا مصرف را تنظیم ب��ازار می گویند‪ .‬او از دیگر‬ ‫ضرورت های تنظیم بازار را انس��جام و یکپارچگی بین‬ ‫سیاس��ت گذاری و هماهنگ��ی تمام نهاد ها دانس��ت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این انسجام باید از نظم خاصی برخوردار‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ارزش صادرات کاال‬ ‫از گمرک بازرگان‬ ‫‪ ۳.۳‬برابر شد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نقشه راه تنظیم بازار کشور سعی دارد از نگاه گذشته محور به سمت‬ ‫اینده مح��ور حرکت کند به این مفهوم ک��ه بتوانیم با قدرت پیش بینی‬ ‫میزان عرضه را تعیین کنیم‬ ‫باش��د تا از تصمیم های س��لیقه ای و عجوالنه خارج از‬ ‫نقشه راه تنظیم بازار جلوگیری شود‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگانی افزود‪ :‬افق نقش��ه راه بلندمدت اس��ت و باید‬ ‫در ان برنامه های عملیاتی تدوین ش��ود مهم تر از ان‬ ‫کارکرد نهادهای وابسته اس��ت که در نقشه راه ستاد‬ ‫تنظیم بازار متولی اصلی است و درحال حاضر به عهده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و س��ازمان برنامه‬ ‫بودجه‪ ،‬س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده‪،‬‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی بر تنظیم بازار کشور نظارت‬ ‫هشدار نسبت به واردات چمدانی گوشی تلفن همراه‬ ‫نماین��ده م��ردم دهلران در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به افزایش س��فر به عتبات‬ ‫عالیات همزمان با راهپیمایی اربعین حس��ینی‪،‬‬ ‫نسبت به سوءاس��تفاده واردکنندگان چمدانی‬ ‫گوشی تلفن همراه هشدار داد‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظم زاده در گفت وگو با تس��نیم با‬ ‫انتقاد از ت��داوم واردات چمدانی تلفن همراه به‬ ‫داخل کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی واردات‬ ‫غیرمرس��وم تلفن همراه سبب ش��ده بازار این‬ ‫حوزه دچار مشکل و تالطم شود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی‬ ‫واردکنندگان تلفن همراه نگران هستند عده ای‬ ‫با استفاده از مشکالت نظارتی‪ ،‬اقدام به واردات‬ ‫گس��ترده تلفن همراه از طریق واردات چمدانی‬ ‫می کنند البته این مسئله در چند سال گذشته‬ ‫رشد چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬واردکنندگان معتقدند واردات‬ ‫باید از مبادی رس��می و قانونی انجام ش��ود اما‬ ‫واردکنن��دگان چمدانی از طریق شبکه س��ازی‬ ‫ن همراه به داخل وارد‬ ‫افراد‪ ،‬حجم بس��یاری تلف ‬ ‫می کنند‪ ،‬این در حالی اس��ت که واردکنندگان‬ ‫رسمی باید به ازای واردات کاالها و محصوالت‪،‬‬ ‫هزین��ه گمرکی و ع��وارض پرداخ��ت کنند اما‬ ‫سوءاس��تفاده گران ب��دون هیچ هزین��ه اضافی‬ ‫واردات انجام می دهند‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده با اش��اره به نزدیکی ای��ام اربعین‬ ‫حس��ینی(ع) و س��فر به کش��ور عراق‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در استانه اربعین حسینی(ع) وارکنندگان‬ ‫چمدان��ی مترص��د وارد کردن تلف��ن همراه از‬ ‫طریق کش��ورهای مجاور به داخل هس��تند که‬ ‫این خود اس��یب بس��یاری به بازار تلفن همراه‬ ‫وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه‬ ‫باید ب��رای مقابله ب��ا واردات هدفمند چمدانی‬ ‫چاره ای اندیشید‪ ،‬تا افراد سوءاستفاده گر نتوانند‬ ‫قوانی��ن را دور بزنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه براس��اس‬ ‫قانون ذکر ش��ده مس��افران مجاز هستند فقط‬ ‫ت��ا حد مش��خصی کااله��ای گوناگ��ون را وارد‬ ‫کنند اما وقتی این مس��ئله تبدی��ل به واردات‬ ‫شبکه ای می شود در عمل بازار را دچار اختالل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چین به رابطه اقتصادی با ایران ادامه می دهد‬ ‫پایگاه تحلیلی اتالنتیک کانسیل در گزارشی‬ ‫تحلیلی نوش��ت‪ :‬چین اص��رار دارد ب��ه امریکا‬ ‫ثابت کند با وج��ود تحریم یکجانبه ایران‪ ،‬پکن‬ ‫همچن��ان به مبادالت اقتص��ادی خود با تهران‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬در این گزارش امده اس��ت‪:‬‬ ‫رابط��ه میان چین و ایران به هزاران س��ال قبل‬ ‫ب��از می گردد‪ ،‬اما از زمان��ی که امریکا پای خود‬ ‫را از برجام بیرون کش��ید ای��ن رابطه نزدیک تر‬ ‫هم شده است‪.‬‬ ‫وضع تحریم های جدید از س��وی امریکا علیه‬ ‫ایران باعث ش��د چینی ها راه های جدیدی برای‬ ‫تعام��ل اقتصادی ب��ا ایران ایجاد کن��د‪ .‬اما این‬ ‫پرس��ش مطرح است که چین چقدر توانسته به‬ ‫ایران کمک کند‪.‬‬ ‫از زم��ان خ��روج امری��کا از برج��ام در م��اه‬ ‫م��ه ‪ ،۲۰۱۸‬چین به ط��ور مداوم ب��ر قصد خود‬ ‫برای مخالفت با این تصمیم واشنگتن و تصمیم‬ ‫یکجانب��ه امریکایی ه��ا تاکی��د و حت��ی عنوان‬ ‫ک��رده مبادالت مالی با ای��ران را ادامه می دهد‪،‬‬ ‫حت��ی اگر در مع��رض تهدیده��ای امریکا قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫شاید مهم ترین وجه روابط اقتصادی تهران و‬ ‫پکن‪ ،‬واردات نفتی چین از ایران بوده است‪ .‬در‬ ‫بازه زمانی س��ال ‪ ۲۰۱۷‬تا اواسط سال گذشته‬ ‫میالدی چینی ها به ط��ور میانگین روزانه ‪۶۳۰‬‬ ‫هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده اند‪.‬‬ ‫پ��س از انک��ه معافیت امریکا به کش��ورهای‬ ‫واردکنن��ده نفت از ایران تمام ش��د نیز امارها‬ ‫نش��ان می دهد چینی ها ابتدا مق��داری واردات‬ ‫نف��ت از ایران را متوقف کردن��د‪ ،‬اما خیلی زود‬ ‫ای��ن روی��ه را از س��ر گرفتند و ماهان��ه به طور‬ ‫میانگین باالی ‪ ۱۸۰‬هزار بشکه در روز از ایران‬ ‫نفت خریده اند‪.‬‬ ‫به ط��ور خالصه بای��د گفت که ش��اید چین‬ ‫فعالی��ت اقتصادی خود با ایران را کمی محدود‬ ‫کرده باش��د‪ ،‬اما همچنان ب��ا جدیت به تجارت‬ ‫و مب��ادالت اقتص��ادی خ��ود ب��ا ای��ران ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫می کنند‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪ :‬یکی از جهت گیری ها‬ ‫در نقش��ه راه تنظیم بازار کشور که از برخی دغدغه ها‬ ‫جلوگیری می کند اتکا به تولید اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫زمانی که بازار مرغ با مش��کل روبه رو شد ستاد تنظیم‬ ‫بازار به این نتیجه رس��ید که از واردات مرغ به کشور‬ ‫جلوگیری کند و برنامه در قالب ذخیره سازی گردشی‬ ‫مرغ تدوین شد‪ .‬از محل ذخیره سازی مرغ اضافه مرغ‬ ‫در راس��تای حمایت از تولید جمع اوری می ش��ود که‬ ‫در نقش��ه راه اولوی��ت اصلی نیز در کاالهای اساس��ی‬ ‫به معیش��ت مردم و مصرف کننده داده ش��ده‪ ،‬پاشنه‬ ‫اش��یل حمایت از تولید‪ ،‬از محل تولید داخل اس��ت‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در امور‬ ‫بازرگان��ی افزود‪ :‬یکی از نکاتی ک��ه در جهت گیری ها‬ ‫مهم اس��ت پیش بینی تغییرات ایند ه است‪ .‬نقشه راه‬ ‫تنظیم بازار کش��ور سعی دارد از نگاه گذشته محور به‬ ‫س��مت نگاه اینده محور حرکت کند به این مفهوم که‬ ‫بتوانی��م با ق��درت پیش بینی میزان عرض��ه را تعیین‬ ‫کنیم تا با شوک هایی که به بازار وارد می شود‪ ،‬برخورد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی در ادامه افزود‪ :‬بخشی از ارامشی که‬ ‫در بازار مالحظه می ش��ود متاثر از تصمیم گیری های‬ ‫س��تاد تنظیم بازار است‪ .‬تنظیم بازار در شاخص های‬ ‫کالن اقتصادی ورود نمی کند‪ ،‬اما سیاس��ت های کالن‬ ‫اقتص��ادی تنظی��م ب��ازار را تحت تاثیر ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫ابزاره��ای تنظیم بازار مانن��د ورود و خروج کاال جزء‬ ‫ذات این ستاد برای کنترل موجودی کاال است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫از جریان تغییر و تحول در شکل کسب و کار در بازار گزارش می دهد‬ ‫خ��وب گ��وش کنی��د! دیگ��ر صدای��ی نمی اید!‬ ‫سال هاس��ت که صبح های جمعه‪ ،‬با اوای طنین انداز‬ ‫پنبه زن ه��ای دوره گ��رد از خواب بیدار نمی ش��ویم‬ ‫ی��ا گوش به زن��گ سمس��ارهای وانت نش��ین که در‬ ‫بلندگوه��ای خ��ود فریاد می کش��یدند نیس��تیم‪ .‬از‬ ‫نمکی هایی که در ازای نان خش��ک‪ ،‬سبد پالستیکی‬ ‫صورت��ی و س��بز تحویل م��ان می دادند ه��م خبری‬ ‫نمی گیریم‪ .‬راستی از گرمابه های شهر و دالک ها چه‬ ‫خبر؟ اخرین بار چه وقتی از دستفروشانی که اخرین‬ ‫خبرها را جار می زدند‪ ،‬روزنامه خریده ایم؟ اینها امروز‬ ‫کجا هس��تند؟ اص�لا دهه هفتادی ها و هش��تادی ها‬ ‫چیزی از جمع کردن نان خش��ک به شوق معامله کاال‬ ‫به کاال می دانند؟ کس��ی یادش می ای��د که بندزدن‬ ‫ظروف چین��ی‪ ،‬روزگاری یک ش��غل تخصصی بود؟‬ ‫صاحبان مشاغل سنتی امروز کجا هستند؟‬ ‫بنگاه اقتصادی کوچک‪ ،‬سود به دست امده را گرفته و‬ ‫ب��ه رانن��ده م��زد می دانن��د ام��ا حاال ش��رکت های‬ ‫کوچک ت��ری ایج��اد می ش��وند ک��ه ب��ا درامد های‬ ‫هنگفت شان امکان استفاده از فناوری های بیشتر در‬ ‫جهت استفاده عمومی پیدا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ی مرگ مش�اغل صنف�ی از ‪ 2‬بعد‬ ‫کارشناسی‬ ‫‹ ‹از تغییر استقبال کنیم‬ ‫‪،‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ش��غل های زیادی هستند‬ ‫که به خاطر می اوریم و در‬ ‫عین حال‪ ،‬سال هاست که‬ ‫نمون��ه ای از انه��ا را‬ ‫نمی بینی��م ی��ا در بهترین‬ ‫ش��کل‪ ،‬ش��اید به تازگ��ی‬ ‫اخرین بازمانده از متعهدان به ان شغل سنتی را دیده‬ ‫باشیم‪ .‬شکل بس��یاری از کسب و کارهای خرد تغییر‬ ‫کرده است و این روند تغییر ادامه دارد‪ .‬ایا مرگ سراغ‬ ‫این شغل ها امده یا به واسطه فناوری‪ ،‬همان شغل ها‪،‬‬ ‫ش��کلی جدید به خود گرفته اند؟ ب��رای بعضی از انها‬ ‫ش��اید «مرگ» و برای بعضی از انها «تغییر و تحول»‬ ‫واژه ای توصیف گر باش��د‪ .‬اما انچ��ه اتفاق افتاد را باید‬ ‫بپذیریم یا در مقابل ان موضع گیری کنیم؟ استادیار‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این باره‬ ‫بیان کرد‪ :‬استفاده از فناوری هزینه ها را کمتر کرده و‬ ‫خدمات را بهبود می بخش��د اما این بدان معنا نیست‬ ‫که بخواهیم سنتی را حذف کنیم‪ ،‬بنابراین باید ان را‬ ‫مدیری��ت کنیم‪ .‬در عین حال نمی توان با دس��تور ها‬ ‫مان��ع از پیش��رفت فناوری ش��د و اگ��ر چنین کنیم‬ ‫در کن��ار مدرن س��ازی کس��ب و کارهای موجود با اس��تفاده از‬ ‫فناوری هایروز می توانکسبوکارهایسنتیراباسیاست های‬ ‫جذب گردشگر احیا کرد‬ ‫مصرف کنن��ده باید مانند گذش��ته‪ ،‬پول بیش��تری‬ ‫بپ��ردازد‪ ،‬خدمات کمت��ری بگیرد‪ ،‬خدم��ات پس از‬ ‫فروش نداش��ته باشد‪ ،‬امکان ش��کایت نداشته باشد و‬ ‫درنهایت ورود و خروج در ان ش��غل کم ش��ود‪ .‬داوود‬ ‫چراغ��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬گاهی‬ ‫می بینیم که برخی از مشاغل از نظر اقتصادی درامدزا‬ ‫نب��وده و به صرفه نیس��تند ام��ا به لح��اظ تاریخی و‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردش��گرپذیر هستند‪ .‬کش��ور های اگاه‪،‬‬ ‫چنین مشاغلی را نگاه می دارند‪ .‬دولت کاری می کند‬ ‫که از یک س��و این مشاغل حفظ شوند و ازسوی دیگر‬ ‫ضرری برای جامعه و اقتصاد نداش��ته باش��ند‪ .‬اما در‬ ‫کشور ما به دلیل دانش ناکافی در زمینه مدیریت این‬ ‫مش��اغل س��نتی‪ ،‬ادامه حیات برخی از این مشاغل‪،‬‬ ‫مشکالت بهداشتی پیش خواهد اورد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫البت��ه باید به این موضوع هم توجه کنیم که اگرچه در‬ ‫س��ال های گذش��ته پزش��کان م��ا را از مص��رف‬ ‫خوراکی هایی مانند رب گوجه فرنگی و ش��یر محلی‬ ‫پرهیز می دادند اما حاال ش��رایط تولید در کارخانه ها‬ ‫گاهی انچنان نگران کننده است که توصیه به مصرف‬ ‫محصوالت محلی که دست ساز همان مشاغل سنتی‬ ‫هس��تند‪ ،‬می کنند‪ .‬این روند خوبی نیس��ت‪ .‬ما نباید‬ ‫چ��رخ را دوب��اره اختراع کنیم‪ .‬چراغ��ی بیان کرد‪ :‬به‬ ‫وجود امدن استارت اپ ها برای نمونه در حوزه حمل‬ ‫کاال و مس��افر باعث شده است‪ ،‬نرخ برای عموم پایین‬ ‫بیاید‪ ،‬کیفیت باال برود و امکان رصد افزایش پیدا کند‬ ‫و تخلف کم و ثبت و پیگیری ش��کایت تس��هیل شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه امار اش��تغال نه تنها کاهش نداشته‪ ،‬بلکه‬ ‫ش��اید افزایش هم داشته اس��ت‪ .‬در گذشته تعدادی‬ ‫محمدعل��ی صدیق��ی‪،‬‬ ‫مش��اور کس��ب و کار و‬ ‫نایب رئیس ات��اق اصناف‬ ‫تبری��ز نیز درب��اره مرگ یا‬ ‫تغیی��ر مش��اغل کوچک و‬ ‫س��نتی ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مرگ یا تحول مش��اغل از‬ ‫‪۲‬بعد قابل بررس��ی اس��ت‪ .‬برخی از مشاغل بر اساس‬ ‫جریان عادی تاریخ از بین می روند‪ .‬ش��اید ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫پی��ش‪ ،‬مش��اغل پررونق��ی مانن��د شمع س��ازی و‬ ‫شمع فروش��ی‪ ،‬نعل بندی و پاالن دوزی داشتیم و در‬ ‫سال های بعد کاله دوزی‪ ،‬بخاری سازی‪ ،‬گرمابه داری‪،‬‬ ‫لحاف دوزی و‪ ...‬بودند اما حاال این مشاغل از بین رفته‬ ‫یا بسیار کمرنگ شده اند‪ .‬اینها روال عادی خود را طی‬ ‫کرده اند و نس��بت به نیاز های جامعه تغییر می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اید اگر ‪۳۰‬سال پیش از تعمیر و خرید و‬ ‫فروش گوش��ی تلفن همراه صحبت می ش��د‪ ،‬کسی‬ ‫درکی از این مش��اغل نداش��ت اما بر اساس نیاز های‬ ‫امروز‪ ،‬این مشاغل به وجود امده اند و برخی از مشاغل‬ ‫ه��م دیگر وجود ندارند‪ .‬صدیقی ادامه داد‪ :‬اما بعد دوم‬ ‫ماجرا که مهم تر از بعد نخست است‪ ،‬مرگ مشاغل به‬ ‫صورت دس��ت جمعی است‪ .‬در نگرش خطی و سنتی‬ ‫که در جامعه ما حاکم بوده اس��ت‪ ،‬واحد های صنفی‪،‬‬ ‫واحد ه��ای کوچ��ک و نه چندان تخصص��ی بوده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه ‪ ۳۰‬س��ال پیش می توانس��تیم از یک‬ ‫واحد خرازی‪ ،‬حنا‪ ،‬ش��انه سر‪ ،‬نوشت افزار و حتی نفت‬ ‫بخری��م‪ .‬درحال حاضر ش��اید این تن��وع محصول در‬ ‫برخی از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای بیش از اینها‬ ‫ش��ده باش��د اما به شکل دیگری اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫واحدهای صنفی را انچنان زیاد کردیم که ش��اید زیر‬ ‫زمین و باالی پل هم مغازه شده است‪ .‬اژیر خطر ‪۲‬دهه‬ ‫قبل کش��یده شده و در مقاله ها و مصاحبه هایی که در‬ ‫ان زمان داشتم‪ ،‬این گفته ها ثبت شده است همچنین‬ ‫در زمان نوش��تن قانون نظام صنفی (‪ ۲۴‬اسفند سال‬ ‫‪ )۱۳۸۲‬را پیش��نهاد دادیم‪ .‬چراک��ه ادامه این روش‬ ‫سنتی منجر به از بین رفتن مشاغل سنتی تا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اینده (‪ )۱۴۰۲‬خواهد ش��د و پیش��نهاد دادیم که در‬ ‫کنار صدور پروانه کس��ب‪ ،‬ه��ر واحد صنفی را ملزم به‬ ‫داش��تن سایت فروش کنیم تا در اینده فروشگاه های‬ ‫فیزیکی و مج��ازی در کنار هم به هم کمک کنند که‬ ‫چیزی شبیه اسنپ و تپسی و‪ ...‬می شدند‪ .‬متاسفانه با‬ ‫توج��ه به دیدگاه ه��ای ان زم��ان‪ ،‬از این پیش��نهاد‬ ‫اس��تقبال نشد‪ .‬در مصاحبه های ‪۸ ،۷‬سال گذشته نیز‬ ‫تاکید داش��تم که تا سال ‪۸۰ ،۱۴۰۰‬درصد واحد های‬ ‫صنفی ما ورشکس��ت می ش��وند و اکنون نیز ش��اهد‬ ‫مش��کالت واحدهای صنفی هس��تیم‪ .‬عضو پیشین‬ ‫هیات رئیس��ه ات��اق اصناف ایران اف��زود‪ :‬هزینه های‬ ‫ج��اری و ثابت یک واحد صنفی ‪۳۰‬متری باالس��ت و‬ ‫صاحب این کس��ب و کار هزینه حسابدار‪ ،‬فروشنده‪،‬‬ ‫مدیر فروش��گاه‪ ،‬تدارکات خرید‪ ،‬هزینه انشعاب های‬ ‫اب و ب��رق و گاز و‪ ...‬دارد‪ .‬حال اینکه اگر این ‪ ۳۰‬متر را‬ ‫‪۳۰۰‬متر کنیم‪ ،‬این هزینه ‪۱۰‬برابر نمی شود‪ .‬با ‪ ۲‬برابر‬ ‫هم��ان هزینه می توان واحد ‪۳۰۰‬مت��ری را مدیریت‬ ‫کرد‪ .‬پ��س درمی یابیم که به دلیل هزینه های گزاف و‬ ‫غیراستاندارد بودن‪ ،‬حیات واحد های صنفی کوچک‬ ‫به خطر افتاده اس��ت‪ .‬اگر یک اپلیکیشن از واحد های‬ ‫سنتی در س��وداوری س��بقت می گیرد‪ ،‬به این علت‬ ‫است که هزینه های خود را کاهش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫هرچند احساس��ات نوس��تالژی گرایانه ما نسبت به‬ ‫برخی از مشاغل همواره برانگیخته می شود اما نگرانی‬ ‫از کم تخصصی دست جمعی در کسب و کار های خرد‬ ‫نس��بت به مدرن س��ازی س��ازکار درامدزایی شان به‬ ‫مراتب نگران کننده تر است‪ .‬از این رو در کنار اینکه باید‬ ‫کسب و کارهای موجود را با استفاده از فناوری های روز‬ ‫مدرن سازی کرد‪ ،‬می توان کسب وکارهای سنتی را با‬ ‫سیاست های جذب گردشگر احیا کرد‪.‬‬ ‫ورود کاالی قاچاق با تریلی مشکلی ندارد؟!‬ ‫رئیس ات��اق اصناف ته��ران با تاکید‬ ‫بر لزوم تش��دید مبارزه با قاچاق کاال از‬ ‫مراکز مرتبط گفت‪ :‬درخواست ما از قوه‬ ‫قضاییه این است که واحدهای صنفی را‬ ‫که برچسب قاچاق به انها زده می شود‬ ‫درحالی ک��ه فاکتور رس��می دارند‪ ،‬رها‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬قاسم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫اصناف تهران با اش��اره به جزئی��ات نامه اصناف‬ ‫به ریاس��ت قوه قضاییه برای مب��ارزه با قاچاق و‬ ‫قاچاقچیان اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه م��ا اصنافی ها‬ ‫هم��واره مورد هجمه و پرس��ش ق��رار می گیریم‬ ‫درصورتی که بزرگ ترین اسیب به تولید و اشتغال‬ ‫ناش��ی از ورود کاالی قاچاق است‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کش��ور‬ ‫ب��ا یک نهاد و س��ازمان محقق نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این کار نیازمند عزم ملی اس��ت‪ ،‬از این رو اصناف‬ ‫نیز نبای��د کاالی قاچاق خری��داری کنند و برای‬ ‫خرید هر کاال باید فاکتور رسمی و قانونی دریافت‬ ‫کنن��د که با همین فاکتور و پیگیری بازرس��ان و‬ ‫نه��اد قضایی می توان ریش��ه قاچاق را‬ ‫سوزاند‪ .‬رئیس اتاق اصناف تهران گفت‪:‬‬ ‫درخواس��ت ما از قوه قضاییه این است‬ ‫که واحده��ای صنفی را که برچس��ب‬ ‫قاچ��اق به او زده می ش��ود‪ ،‬درحالی که‬ ‫فاکت��ور رس��می دارند‪ ،‬رها کن��د‪ ،‬زیرا‬ ‫اصناف قادر به تش��خیص کاالی قاچاق‬ ‫نبوده و موظفند کاال را با اسناد رسمی از شرکت‬ ‫معتبر تهی��ه کنند اما متاس��فانه نهادقضایی این‬ ‫فاکت��ور را قبول ن��دارد‪ .‬وی با انتق��اد از حمایت‬ ‫نش��دن از تولید داخل بیان کرد‪ :‬نرخ تمام ش��ده‬ ‫تولید برای تولیدکنندگان ایرانی از نرخ تمام شده‬ ‫تولی��د در کش��ورهای اطراف باالتر اس��ت‪ .‬عمده‬ ‫گالی��ه تولیدکنندگان داخلی از بحث تامین مواد‬ ‫اولی��ه و عوارض متصل به تولی��د‪ ،‬بیمه و مالیات‬ ‫است که امکان رقابت پذیری را از تولید انها سلب‬ ‫می کند‪ .‬نوده فراهانی یاداور ش��د‪ :‬پرسش ما این‬ ‫است که چرا کاالی قاچاق با تریلی به تهران وارد‬ ‫می شود و کسی با ان کاری ندارد؛ اما وقتی واحد‬ ‫صنفی تع��دادی از کاالها را ب��ا فاکتور خریداری‬ ‫می کند‪ ،‬باید مدت ها درگیر باشد؟‬ ‫عملکرد موفق کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک‬ ‫اسماعیل مرادیان‬ ‫نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار‬ ‫تهران‬ ‫ناخالص فروش��ی و دریاف��ت زیرچوب��ی در‬ ‫می��دان میوه وتره ب��ار مرک��زی ته��ران همواره‬ ‫موجب می ش��ود که خرده فروش��ان میوه دچار‬ ‫ض��رر و زیان ش��وند و گاهی دیده می ش��ود که‬ ‫انها برای جلوگیری از ضرر و زیان‪ ،‬این هزینه ها‬ ‫را ب��ر مصرف کنن��ده تحمیل می کنن��د‪ .‬وقتی‬ ‫از ناخالص فروش��ی در می��دان تره ب��ار صحبت‬ ‫می کنیم یعن��ی اینکه واحدهای میوه فروش��ی‬ ‫ب��رای تامین نیاز خود باید به میدان میوه وتره بار‬ ‫مرک��زی مراجعه و از انجا میوه ه��ا را خریداری‬ ‫کنند و ب��رای عرضه به مصرف کنندگان خانگی‬ ‫ب��ه مغازه و فروش��گاه خود ببرن��د‪ .‬از انجایی که‬ ‫حج��م خرید زیاد اس��ت‪ ،‬میوه ه��ا در کارتن یا‬ ‫س��بد ریخته می شود‪ .‬در دهه ‪ ،۶۰‬خرده فروشان‬ ‫ب��ا دادن بیعان��ه‪ ،‬ظرف ها را می بردن��د و بعد به‬ ‫بارفروش��ان پس می دادند‪ ،‬به ای��ن ترتیب هزینه‬ ‫ظرف به انها تحمیل نمی شد امااین در شرایطی‬ ‫ن گران‬ ‫ب��ود که هزینه حمل ظرف خالی به میدا ‬ ‫نب��ود‪ .‬در ان زم��ان ش��اید روزی ‪ ۳۰۰‬تن میوه ‬ ‫ب��ه فروش می رفت و هرکس می دانس��ت به چه‬ ‫کس��ی چه میزان فروخته اس��ت اما امروز حجم‬ ‫ف��روش و جمعیت��ی ک��ه انجا جمع می ش��وند‪،‬‬ ‫باالتر اس��ت و نمی توان چنین محاسباتی انجام‬ ‫داد‪ .‬ای��ن درحال��ی اس��ت که در بیش��تر موارد‪،‬‬ ‫ش��ریکان خارج��ی ما با هزاره��ا کیلومتر فاصله‬ ‫از ای��ران‪ ،‬موز‪ ،‬اناناس‪ ،‬انب��ه و‪ ...‬را به طور خالص‬ ‫ب��ه ما می فروش��ند و خرده فروش��ان نیز به طور‬ ‫خال��ص ان را با مصرف کننده خانگی محاس��به‬ ‫می کنن��د ام��ا بارهایی از امام��زاده داوود‪ ،‬کرج‪،‬‬ ‫لواس��انات یا ش��هریار که فقط ‪۴۰‬تا ‪۵۰‬کیلومتر‬ ‫ب��ا ما فاصل��ه دارن��د‪ ،‬به طور ناخالص به دس��ت‬ ‫خرده فروش می رسد‪ .‬با وجود منع قانونی‪ ،‬برخی‬ ‫از بارفروشان اقدام به ناخالص فروشی کرده و وزن‬ ‫سبد و کارتن را نیز به وزن بار اضافه کرده و به این‬ ‫ترتیب پول اضافه ای از میوه فروش��ان خرد طلب‬ ‫می کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬خرده فروشی که ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلو گالب��ی خریده‪۱۰ ،‬کیل��و بابت وزن ظرف‬ ‫پرداخت کرده و به این ترتیب پولی که نباید‪ ،‬از او‬ ‫گرفته شده است‪ .‬حال اینکه این شرایط بر هزینه‬ ‫نهای��ی می��وه زمانی که به دس��ت مصرف کننده‬ ‫می رسد‪ ،‬تاثیر دارد‪ .‬هزینه زیرچوبی نیز از دیگر‬ ‫هزینه های اضافی اس��ت‪ .‬حق و حقوق کارگر را‬ ‫در میدان مرکزی به اصطالح زیرچوبی می نامند‪.‬‬ ‫پیش تر از این‪ ،‬ترازوی دیجیتالی یا سنگی وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬بارفروشان از قپان استفاده می کردند و‬ ‫دو کارگر زیر چوب قپان می ایس��تادند‪ .‬خریدار‬ ‫پول��ی به عنوان زیرچوبی به انها می داد اما امروز‬ ‫ب��ا وجود اس��تفاده از ترازوه��ای دیجیتال هنوز‬ ‫زیرچوب��ی دریافت می ش��ود و درواقع پرداخت‬ ‫ای��ن پول به خریدار تحمیل می ش��ود‪ .‬کارگران‬ ‫بارفروش��ان‪ ،‬ب��ه جای اینکه دس��تمزد خود را از‬ ‫بارف��روش بگیرن��د‪ ،‬از خرده ف��روش می گیرند‪.‬‬ ‫اینط��ور تصور کنید که در واحد میوه فروش��ی‪،‬‬ ‫مصرف کننده خانگی پس از خرید‪ ،‬دس��تمزدش‬ ‫را از خانم خانه داری که سیب خریده طلب کند!‬ ‫ای��ن اتف��اق در خرده فروش��ی ها نمی افتد اما در‬ ‫میدان مرکزی اینچنین اس��ت و هزینه کارگر را‬ ‫خریدار می دهد‪ ،‬در حالی که این کار غیرقانونی‬ ‫اس��ت‪ .‬با همه این توضیح ه��ا می توان گفت در‬ ‫شرایط فعلی ازجمله کارهای جدی و کوتاه مدتی‬ ‫ک��ه می توان برای جلوگیری از افزایش نرخ میوه‬ ‫انجام داد‪ ،‬این اس��ت که با داللی ها برخورد شده‬ ‫و نظارت بر خالص فروش��ی و برخورد با دریافت‬ ‫حق زیرچوبی قوت یابد‪.‬‬ ‫تولید کولرهای گازی‬ ‫در انتظار حمایت‬ ‫کند ‪ ۵‬س��ال اس��ت‪ ،‬فوت وفن ه��ای دوخت ودوز‬ ‫در رس��ته های گوناگون خیاطان نیاز به تجربه و‬ ‫ممارس��ت زیاد دارد؛ چرا که صنعت پوش��اک در‬ ‫جهان بسیار پیشرفته است‪ .‬رقیبان زیادی در این‬ ‫عرصه فعالیت دارند‪ ،‬پارچه خام در دست هنرمند‬ ‫واقعی می تواند تبدیل به لباس��ی برازنده ش��ود‪،‬‬ ‫اموزش این هنر‪ ،‬بخش��ی از هنر است و باقی در‬ ‫سال های تجربه اندوختن به وجود می اید‪.‬‬ ‫وی درباره رس��ته های فعال صنف متبوع گفت‪:‬‬ ‫رسته های اصلی فعالیت اعضای این صنف شامل‬ ‫زنانه‪ ،‬مردانه و بچه گانه اس��ت ک��ه حدود ‪۴‬هزار‬ ‫واحد صنفی تولی��دی در تهران فعالیت دارند که‬ ‫‪۳‬ه��زار واحد تولیدی زیرپوش��ش اتحادیه بوده و‬ ‫هزار واحد دیگر در حال دریافت پروانه و بررس��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف تولید کنن��دگان و‬ ‫تعمیر کنن��دگان صنایع برودتی و تهویه مطبوع‬ ‫ته��ران بی��ان کرد‪ :‬اگر بنا را ب��ر حمایت از تولید‬ ‫در کش��ور بگذاریم‪ ،‬می توانیم موفق ش��ویم؛ اما‬ ‫ای��ن نیز مس��تلزم حمای��ت از تولید کنندگان با‬ ‫تهی��ه و تدارک مواد اولیه‪ ،‬تامین ماش��ین االت‬ ‫ب��رای تولید و قطعات الزم اس��ت ک��ه این مهم‬ ‫درحال حاضر برای تولید کنندگان میس��ر نشده‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬به نقل از روابط عمومی‬ ‫ات��اق اصناف تهران‪ ،‬علی جمالی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫صنف تولیدکنن��دگان و تعمیرکنندگان صنایع‬ ‫برودت��ی و تهویه مطبوع تهران گفت‪ :‬در صورت‬ ‫تامین مواد اولیه و حمایت دولت از تولیدکننده‪،‬‬ ‫ظرفی��ت برای تولی��د داخلی داری��م‪ .‬کولر های‬ ‫گازی از ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد در کشور تولید می شود‬ ‫ک��ه این تولی��د نیز در صورت حمایت نش��دن‪،‬‬ ‫تعطیل خواهد ش��د‪ ،‬همچنی��ن کولر های گازی‬ ‫خودرو های تولید کشور مونتاژ داخلی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتحادی��ه صنف خیاطان ته��ران درباره‬ ‫عملکرد کارگروه تامین مواداولیه پوش��اک گفت‪:‬‬ ‫ای��ن کارگروه که نق��ش تامین و توزیع بخش��ی‬ ‫از پارچه ه��ای موردنیاز تولید کنن��دگان را دارد‪،‬‬ ‫توانسته موفقیت چشمگیری را در عرصه فراوانی‬ ‫کاال و تامی��ن نظ��ر تولیدکنن��دگان و همچنین‬ ‫تعادل نرخ در برخی از کاالها داشته باشد‪.‬‬ ‫حبیب اله طهماسبی نیک‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫خیاطان تهران ب��ا ابراز امیدواری از اینکه بتوانیم‬ ‫در عرصه پوش��اک با اس��تفاده از دستان هنرمند‬ ‫م��ردم این م��رز و بوم ب��ه موفقیت ه��ای زیادی‬ ‫برسیم‪ ،‬افزود‪ :‬در دوخت انواع لباس های مردانه ای‬ ‫که در تهران تولید می ش��ود‪ ،‬از پارچه های ایرانی‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬به طوری که ‪۸۰‬درصد از پارچه و‬ ‫دوخت این محصوالت در کش��ور تامین می شود‬ ‫اما در لباس های زنانه برعکس است و ‪۸۰‬درصد از‬ ‫پارچه های خارجی استفاده می شود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫برخی از تولیدی ها سفارشی دوزی هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود تولیدکننده های متبحر‬ ‫بسیار در کشور بیان کرد‪ :‬خوشبختانه در کشور‪،‬‬ ‫به ویژه تهران‪ ،‬بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک و‬ ‫خیاطان از مهارت خاصی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫طهماس��بی افزود‪ :‬دس��ت کم زمان��ی که یک‬ ‫ف��رد برای خبره ش��دن در خیاطی باید س��پری‬ ‫یادداشت‬ ‫در مقابل تحول مشاغل سنتی مقاومت نکنیم‬ ‫هزینه هایی‬ ‫که می توان از‬ ‫میوه‬ ‫حذف کرد‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫نگاه روز‬ ‫روستای ُ‬ ‫«خ َرنج» و تخته سنگ های افسانه ای‬ ‫ظرفیت نقاط‬ ‫مرزی‬ ‫در گردشگری‬ ‫سالمت‬ ‫حیدرعلی عابدی‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس‬ ‫توس��عه گردشگری س�لامت در مناطق مرزی‬ ‫می تواند اثرات قابل توجه زیادی در نظام س�لامت‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در صورتی که گردشگری سالمت‬ ‫در مناطق مرزی توس��عه یابد‪ ،‬تاثیر چش��مگیری‬ ‫بر اقتص��اد این مناطق خواهد داش��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫وضعی��ت فق��ر و بی��کاری که در مناط��ق مرزی و‬ ‫محروم وجود دارد‪ ،‬توس��عه گردش��گری سالمت‬ ‫می توان��د در بهب��ود وضعیت اش��تغال و توس��عه‬ ‫اقتصادی این مناطق‪ ،‬نق��ش بی نظیری ایفا کند‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفیت های باالی درمانی که در کشور‬ ‫وجود دارد و همچنین وجود پزش��کان ماهری که‬ ‫دان��ش انها در س��طح منطقه بی نظیر اس��ت‪ ،‬این‬ ‫ظرفیت عالی وجود دارد که گردش��گری سالمت‬ ‫در مناطق مرزی ایران به موتور محرکه اقتصاد این‬ ‫مناطق تبدیل ش��ود‪ .‬نباید از خاطر برد که توسعه‬ ‫گردش��گری س�لامت در مناطق مرزی می تواند‬ ‫در بهب��ود وضعیت بهداش��ت و درم��ان مردمان‬ ‫این مناطق نیز اثرات قابل توجهی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫وقتی س��اختار بهداشت و درمان در مناطق مرزی‬ ‫برای جذب گردش��گر سالمت بهبود یابد‪ ،‬ساکنان‬ ‫ای��ن مناط��ق نیز می توانن��د از این س��اختارهای‬ ‫بهبودیافت��ه درمان��ی بهره مند ش��وند‪ .‬هم اکنون‬ ‫بس��یاری از س��اکنان مناطق مرزی‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫بس��یار محدودی به خدمات بهداش��تی و درمانی‬ ‫دارند‪ .‬فرایند توزیع پزش��کان در کشور ما عادالنه‬ ‫نیس��ت و در بسیاری از ش��هرهای کوچک و نقاط‬ ‫مرزی ش��اهد هستیم که به نس��بت کالنشهرها‪،‬‬ ‫پزشکان بسیار محدودی مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫ حتی در برخی مناطق مرزی کشور‪ ،‬هیچ پزشکی‬ ‫مش��غول به فعالیت نیست و س��اکنان این مناطق‬ ‫برای دسترسی به خدمات درمانی مجبور می شوند‬ ‫که به ش��هرهای پرجمعیت مراجعه کنند‪ .‬توسعه‬ ‫گردش��گری س�لامت در مناطق مرزی می تواند‬ ‫بس��یاری از این مش��کالت را حل کند و دسترسی‬ ‫عادالنه تر به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق‬ ‫م��رزی را ایجاد کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نباید از خاطر‬ ‫برد که برخی پزشکان فارغ التحصیل شده‪ ،‬عطای‬ ‫حرفه پزش��کی را به لقایش بخشیده اند‪ .‬هم اکنون‬ ‫بس��یاری از پزش��کان عمومی در مشاغل دیگری‬ ‫غی��ر از حرفه پزش��کی فعالیت می کنند‪ .‬توس��عه‬ ‫گردش��گری درمانی در بس��یاری از مناطق مرزی‬ ‫ضمن بهبود ش��اخص های بهداشتی و درمانی در‬ ‫این مناطق می تواند بازار اش��تغال گس��ترده ای را‬ ‫نیز برای این گروه از پزشکان فراهم کند‪ .‬همچنین‬ ‫برای سایر گروه های جامعه پزشکی بستر اشتغال‬ ‫گسترده تری فراهم می ش��ود و انها نیز می توانند‬ ‫حضور بیشتری در مناطق مرزی داشته باشند‪.‬‬ ‫س��اخت بیمارس��تان های تخصصی در مناطق‬ ‫مرزی برای جذب گردش��گران س�لامت می تواند‬ ‫انگی��زه زیادی را ب��رای س��فرهای درمانی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬درواق��ع وقتی یک بیمار خارج��ی بداند که‬ ‫در نزدیک��ی مح��ل زندگی او خدمات بهداش��تی‬ ‫و درمان��ی حرف��ه ای ارائ��ه می ش��ود و می تواند با‬ ‫هزینه ای معقول و منطقی از این خدمات بهداشتی‬ ‫و درمان��ی باکیفیت بهره مند ش��ود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫برای س��فر درمانی به مناطق مرزی ایران ترغیب‬ ‫می شود‪ ،‬البته این اتفاق تنها در سایه برنامه ریزی‬ ‫علمی و س��رمایه گذاری گسترده در مناطق مرزی‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مد تور پرس‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جریان های ماگما‬ ‫از هسته زمین‬ ‫جدا شده اند تا‬ ‫خود را به پوسته‬ ‫بیرونی زمین‬ ‫برسانند اما‬ ‫فشار قوی و الزم‬ ‫برای شکافت‬ ‫پوسته و فوران‬ ‫از ان و تبدیل‬ ‫به گدازه شدن‬ ‫را نداشته اند‬ ‫جریان های ماگما‬ ‫به طور اتفاقی‬ ‫با شکل های‬ ‫مختلف شبیه‬ ‫دست انسان‬ ‫با الک یک‬ ‫الک پشت و گاه‬ ‫بدون شکل‬ ‫مشخصی دچار‬ ‫سکون و با‬ ‫گذشت اندک‬ ‫زمانی سرد‬ ‫شده اند‬ ‫منطقه ای پوش��یده از سنگ های بس��یار بزرگ در‬ ‫نزدیکی روس��تای «خرن��ج» از توابع پیرانش��هر قرار‬ ‫دارد‪ .‬این س��نگ ها ب ه گونه ای شگفت انگیز روی هم‬ ‫انباشته شده اند که تکان دادن انها غیرممکن است‪.‬‬ ‫به گ��زارش چم��دان‪ ،‬خرن��ج‪ ،‬روس��تایی از توابع‬ ‫بخش الجان شهرس��تان پیرانشهر استان اذربایجان‬ ‫ی پوش��یده از سنگ های بزرگ‬ ‫غربی اس��ت؛ منطقه ا ‬ ‫و غول پیکر که به صورت شگفت انگیزی روی هم قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫این س��نگ ها‪ ،‬تراش های ظریف و بی نظیری دارند‬ ‫که هر یک از انها تصویرگر ش��کل هایی اعجازبرانگیز‬ ‫از حیوانات و اش��یای گوناگون هستند و ذهن انسان‬ ‫را ب��ه چالش می کش��انند‪ .‬این س��نگ ها بیش��تر به‬ ‫افسانه های اسطوره ای شبیه هستند تا واقعیت‪.‬‬ ‫محدوده ای که این سنگ ها اشغال کرده اند‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵‬کیلومترمربع و به ش��کل نواری س��نگی در امتداد‬ ‫شرقی‪-‬غربی از شمال روستا می گذرد‪.‬‬ ‫بومی��ان منطق��ه درباره این س��نگ ها افس��انه ها‬ ‫س��اخته اند؛ بعض��ی ان را به داس��تان حضرت لوط‬ ‫نس��بت داده اند و می گویند مردم این ش��هر مرتکب‬ ‫گناه کبیره ش��دند و خدا ع��ذاب را بر انها نازل کرد‬ ‫و مردم ش��هر و خانه های شان تبدیل به سنگ شدند‪.‬‬ ‫بعضی دیگر نیز سنگ ها را دیوهایی می دانند که ظلم‬ ‫بس��یاری در حق مردم روا داشتند‪ ،‬مردم هم انها را‬ ‫نفرین کردند و در نتیجه‪ ،‬این قوم با خانه های ش��ان‬ ‫همه تبدیل به سنگ شدند و‪...‬‬ ‫این س��نگ ها‪ ،‬تراش ه��ای ظریف و بی نظیری دارن��د که هر یک از‬ ‫انها تصویرگر شکل هایی اعجازبرانگیز از حیوانات و اشیای گوناگون‬ ‫هستند و ذهن انسان را به چالش می کشند‬ ‫‹ ‹افسانه های دیگری هم هستند‬ ‫«راب��رت کرپورت��ر» (‪ )kerporter‬انگلیس��ی به‬ ‫افس��انه های خرنج در کتابش اش��اره کرده است‪ .‬این‬ ‫دیپلم��ات‪ ،‬نق��اش و جهانگرد مع��روف عالقه مند به‬ ‫باستان شناس��ی که در کارنامه پژوهش هایش کشف‬ ‫و شناس��ایی مقبره کوروش هخامنش��ی خودنمایی‬ ‫می کند در س��ال ‪ 1199‬خورشیدی قصه خرنج را از‬ ‫یک پیرمرد در بغداد شنید و به همین دلیل به مهاباد‬ ‫و سپس روستای خرنج سفر کرد‪.‬‬ ‫این دیپلمات جهانگرد درباره افس��انه این سنگ ها‬ ‫چنین نقل کرده اس��ت‪« :‬ش��یخ تصری��ح کرد که در‬ ‫مس��افتی نه چندان دور از دهکده ای که خرنج نامیده‬ ‫می شود بقایای یک شهر بزرگ است که در ان تعداد‬ ‫بی شماری اشکال سنگی به شکل انسان وجود دارد‪.‬‬ ‫انان تبدیل به سنگ ش��ده اند‪ .‬وی من را برای پیدا‬ ‫کردن این ویرانه های جالب ترغیب کرد و اکنون من‬ ‫برای کشف حقیقت این افسانه شگفت انگیز در کمتر‬ ‫از ‪ ۳‬فرسنگی ش��رق خرنج هستم‪ .‬سنگ های عظیم‬ ‫و ش��گفت انگیزی که در اینجا هس��تند اگر به دقت‬ ‫بررس��ی شوند هیچ ش��باهتی به انس��ان سنگ شده‬ ‫ندارند و کسی درباره زمان و دلیل تجمع زیاد انها با‬ ‫این اشکال عظیم و فوق العاده اسرارامیز در این مکان‬ ‫چیزی نمی داند‪».‬‬ ‫کرپورتر در ادامه می نویسد‪« :‬توضیحات انها(مردم‬ ‫محلی) مرا به این نتیجه رساند که اینها قبور ساکنان‬ ‫قدیمی ناحیه هس��تند و از شیوه برافراشتن سنگ ها‬ ‫بعید نیست ارمنی های مسیحی باشند»‬ ‫«سرهنری رنخستینسون» دیپلمات و شرق شناس‬ ‫بریتانیای��ی و نخس��تین مترجم کتیب��ه خط میخی‬ ‫بیس��تون با خوان��دن کتاب کرپورتر در اواس��ط قرن‬ ‫نوزده��م میالدی ب��ه همراه کاروانی ب��ه این منطقه‬ ‫س��فر کرد‪ .‬او این مکان را چنین وصف کرده اس��ت‪:‬‬ ‫«قطعه سنگ های خرنج در سمت شمالی دره لگبین‬ ‫واقع اس��ت‪ ،‬بر فراز پشته (تپه) قلعه وسیع و محکمی‬ ‫قرار دارد که قس��مت سراشیبی اطرافش را به وسیله‬ ‫دی��واری از س��نگ های طبیعی محکم س��اخته اند و‬ ‫در نقاط��ی که احتمال دسترس��ی و حمله از مناطق‬ ‫فرودست وجود دارد به وسیله دیوارهای حائل تقویت‬ ‫کرده اند‪».‬‬ ‫«بهمن می��رزا کریمی» (میرزا عزیزاهلل خان بهمن‬ ‫کریمی) باستان شناس‪ ،‬مورخ و مصحح ایرانی نیز در‬ ‫سال ‪ ۱۳۱۴‬به همراه «اورال استاین» باستان شناس‬ ‫انگلیس��ی به این منطقه سفر کرد‪ .‬او می نویسد‪« :‬در‬ ‫کردستان همه جا از شهر افسانه ای خرنج داستان ها‬ ‫شنیده بودیم‪.‬‬ ‫ش��هر خرنج در کنار کوهی واقع شده که این کوه‬ ‫به تمامی از س��نگ است و ارتفاع زیادی هم ندارد اما‬ ‫قطعات بسیار بزرگی از سنگ به طور منظم و مرتب و‬ ‫به ش��کل صفوف انسان وار کنار هم چیده شده اند‪ .‬به‬ ‫اندازه ای ردیف های سنگ شباهت به صفوف انسان ها‬ ‫دارند که گویی تمام این کوه را شبیه انسان از سنگ‬ ‫تراش��یده اند‪ .‬در داخل کوه اتاق هایی به شکل سنگ‬ ‫ان ه��م طبیعی موجود اس��ت‪ .‬عجیب ت��ر اینکه این‬ ‫کوه طبیع��ی و این دخمه ها و غاره��ا و این قطعات‬ ‫سنگ های شکسته شده به اندازه ای به خانه و ادمیزاد‬ ‫ش��باهت دارد که عقل مبهوت می ش��ود به چه سان‬ ‫دس��ت قدرت این کوه طبیعی را چن��ان اماده کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫«س��امان زنده پیل» که درباره این منطقه پژوهش‬ ‫کرده و ان را در مجله «رشد» به چاپ رسانده است‪،‬‬ ‫می نویسد‪« :‬پس از یک ساعت پیمودن مسیر سخت‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان‪ ،‬مدال زرین حرفه گرایی در روابط عمومی را کسب کرد‬ ‫دومی��ن م��دال زری��ن حرفه ای گرای��ی در روابط‬ ‫عمومی به مهندس فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالد هرمزگان اعطا می شود هفتمین کنفرانس ملی‬ ‫حرفه ای گرایی در روابط عمومی‪ ،‬صبح شنبه ‪۱۳‬مهر‪،‬‬ ‫ب��ا حضور جمع زیادی از فع��االن عرصه ارتباطات و‬ ‫رواب��ط عمومی ایران در هت��ل المپیک تهران برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش دبیرخان��ه هفتمین کنفرانس‬ ‫ملی حرفه ای گرایی در روابط عمومی‪ ،‬این کنفرانس‬ ‫ب��ا عن��وان روابط عموم��ی دیجیتال برگزار ش��ده و‬ ‫اس��تادان و صاحب نظ��ران ضمن س��خنرانی به ارائه‬ ‫مقاله ه��ای برگزیده خواهن��د پرداخت‪ .‬این گزارش‬ ‫می افزای��د‪ :‬در جریان برگزاری هفتمین رویداد ملی‬ ‫حرفه ای گرایی در رواب��ط عمومی‪ ،‬انتخاب و معرفی‬ ‫مدی��ر نمونه مل��ی روابط عمومی در حوزه صنعت در‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخش مس��ئولیت های اجتماعی از دیگر برنامه های‬ ‫این کنفرانس بوده که در این دوره پس از ارزیابی های‬ ‫انجام ش��ده از س��وی اعضای شورای سیاست گذاری‬ ‫هفت��ه رواب��ط عموم��ی ای��ران و اعض��ای ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری هفتمین کنفرانس حرفه ای گرایی‪،‬‬ ‫مهن��دس ف��رزاد ارزان��ی مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان از شرکت های گروه فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫شایس��ته تقدی��ر گردیده و در ای��ن کنفرانس مدال‬ ‫زری��ن دومین مدیر ملی جه��ادی حرفه ای گرایی در‬ ‫روابط عموم��ی در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫را دریاف��ت خواه��د ک��رد‪ .‬قدردان��ی از خانواده های‬ ‫پیشکس��وتان عرص��ه روابط عموم��ی و ارتباطات به‬ ‫هم��راه قدردانی از مدیران رواب��ط عمومی منتخب‬ ‫کنفران��س‪ ،‬از دیگر برنامه ه��ای هفتمین کنفرانس‬ ‫ملی حرفه ای گرایی در روابط عمومی اس��ت‪ .‬گزارش‬ ‫دبیرخان��ه کنفرانس می افزای��د‪ :‬تجلیل و قدردانی از‬ ‫خانواده ه��ای مرحوم میرزابابا مطهرنژاد و هوش��نگ‬ ‫عباس زاده از پیشکس��وتان عرص��ه روابط عمومی و‬ ‫ارتباطات به همراه قدردانی و تجلیل از رئیسان مرکز‬ ‫روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‪ ،‬مدیران روابط عمومی‬ ‫ش��رکت های فوالدمبارک��ه اصفه��ان‪ ،‬ایران خودرو‪،‬‬ ‫س��ایپا‪ ،‬کمیت��ه ام��داد‪ ،‬ذوب اهن اصفه��ان و فوالد‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬بیمه س��رمد‪ ،‬بانک اینده و ش��هرداری‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬از دیگر برنامه های ای��ن کنفرانس خواهد‬ ‫بود‪ .‬گفتنی اس��ت هفتمین کنفرانس حرفه ای گرایی‬ ‫در رواب��ط عمومی ام��روز در ‪۲‬نوبت صبح و عصر در‬ ‫تاالر همایش های هتل المپیک برگزار می شود‪.‬‬ ‫با موتورس��یکلت و ‪ ۳‬سرنش��ین در ج��اده خطرناک‬ ‫شیب دار و پرپیچ و خم مهاباد‪-‬پیرانشهر از طرف سد‬ ‫مهاباد(که برای تردد وس��ایل نقلی��ه عمومی ممنوع‬ ‫اس��ت) از دور‪ ،‬ک��وه روس��تای خرنج با س��نگ های‬ ‫ش��گفت انگیزش که واقعا بای��د ان را معجزه طبیعت‬ ‫دانس��ت‪ ،‬خودنمایی کرد‪ .‬بالفاصله وارد روس��تا و با‬ ‫وس��ایل مورد نیاز عازم کوه ش��دیم‪ .‬کوه به نس��بت‬ ‫کم ارتف��اع بود و م��ا پس از ‪ ۱۰‬دقیق��ه به باالی ان‬ ‫رسیدیم‪.‬‬ ‫در بین راه چش��مه های اب مش��اهده می شدند و‬ ‫در عین حال‪ ،‬س��نگ ها از پایین روستا تا باالی کوه‬ ‫به ش��کل های مختلف خودنمای��ی می کردند‪ .‬وقتی‬ ‫باالی کوه رس��یدیم احساس کردم به جایی متفاوت‬ ‫و غیرقابل باور پا گذاش��ته ام‪ .‬سنگ ها از دور به شکل‬ ‫انس��ان هایی با قامت برافراش��ته به نظر می رسند که‬ ‫دارن��د بازدیدکنندگان را می پاین��د و زیر نظر دارند‬ ‫و ای��ن حس و حال هرگز تجربه نش��ده را به انس��ان‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫همان موق��ع پی بردم که این احس��اس چقدر در‬ ‫ساختن افسانه های مربوط به سنگ شدن مردم شهر‬ ‫باس��تانی در این محل تاثیرگذار بوده است‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬بسیاری دیگر از سنگ ها به شکل های مختلف‬ ‫مانن��د دیگر موج��ودات مثل الک پش��ت و ماهی و‬ ‫شیردریایی به نظر می رسند‪ .‬عجیب ترین سنگ شاید‬ ‫همانی باش��د که ‪ ۸‬متر ارتفاع با س��اختاری دو تکه‪،‬‬ ‫شکلی ش��بیه به کف و انگشتان دس��ت انسان دارد‬ ‫و م��ن و ب��رادرم در دو نمای متف��اوت از ان عکس‬ ‫گرفته ایم‪ ».‬او می نویس��د‪« :‬اثر فرس��ایش را می توان‬ ‫روی س��نگ ها و روی ماسه سنگ های زمین مشاهده‬ ‫کرد‪ .‬تصویری که از یک س��نگ گوی شکل از فاصله‬ ‫نزدیک گرفته شده است این فرایند را به خوبی روی‬ ‫سنگ و ماسه س��نگ های اطرافش روی زمین نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬هیچ اثری روی س��نگ ها مبنی بر اینکه بر‬ ‫سطح انها عملیات کنده کاری در گذشته انجام شده‬ ‫باشد‪ ،‬در مقیاس وسیع و مورد انتظار موجود نبود‪».‬‬ ‫س��امان زنده پیل ادامه می ده��د‪« :‬با ثبت جزئیات‬ ‫و تصویرب��رداری از س��فر برگش��تم و ب��ه دکت��ر‬ ‫نعمت ال��ه رش��یدنژاد از اس��تادان زمین شناس��ی و‬ ‫پترولوژی(سنگ شناس��ی) مراجعه کردم‪ .‬او با دیدن‬ ‫تصاویر و ظاهر سنگ ها بدون در دست داشتن نمونه‬ ‫کوچک م��وردی‪ ،‬بالفاصل��ه جنس انه��ا را گرانیت‬ ‫تشخیص داد‪.‬‬ ‫او درباره اش��کال عجیب و پازل مانند س��نگ ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬این س��نگ ها بدون ش��ک هرگز روی پوس��ته‬ ‫زمی��ن به این اش��کال نادر ش��کل نمی گیرند و روی‬ ‫هم س��وار نمی شوند و راز این قرارگیری شگفت انگیز‬ ‫پازل مانند انها این است که انها زمانی ماگما بوده اند‪.‬‬ ‫گرانیت��ی بودن جن��س انها خود‪ ،‬دلیل روش��نی بر‬ ‫ماگمابودن انها در گذش��ته های بس��یار دور است‪».‬‬ ‫زنده پیل به نقل از این اس��تاد دانش��گاه می نویس��د‪:‬‬ ‫«جریان های ماگما از هس��ته زمین جدا ش��ده اند تا‬ ‫خود را به پوسته بیرونی زمین برسانند اما فشار قوی‬ ‫و الزم برای شکافت پوسته و فوران از ان و تبدیل به‬ ‫گدازه شدن را نداشته اند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه زی��ر کوه که اتش فش��انی هم نیس��ت‬ ‫و هی��چ دهانه ای برای خ��روج جری��ان ماگما ندارد‬ ‫به طور اتفاقی با ش��کل های مختلف ش��بیه دس��ت‬ ‫انس��ان ب��ا الک یک الک پش��ت و گاه بدون ش��کل‬ ‫مشخصی دچار سکون و با گذشت اندک زمانی سرد‬ ‫ش��ده اند‪ .‬یک��ی از ویژگی های جریان ه��ای ماگما‬ ‫این است که بعد از س��رد شدن دچار ترک خوردگی‬ ‫می ش��وند‪ .‬در نقاط دیگری از کشور از جمله اطراف‬ ‫علم کوه نیز ش��بیه این س��نگ ها وجود دارد اما هیچ‬ ‫یک مانند سنگ های خرنج‪ ،‬وسیع و پرتعداد و عظیم‬ ‫نیستند»‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بسته شدن پرونده صف های طوالنی در بانک ها‬ ‫شعبه داری دیگر معنا ندارد‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت بانکداری دیجیتال‬ ‫محمد وطن پور‪ ،‬کارش��ناس بانکی در این باره در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه تصویری که از یک بانک در ذهن ما تداعی‬ ‫می شود‪ ،‬ساختمانی به نام شعبه است که برای دریافت خدمات‬ ‫بانک��ی بای��د در ان حضور پیدا کنیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬حال تصور کنید‬ ‫ بانکداری کش��ور به س��متی حرکت کند که دیگر خبری از این‬ ‫شعب و ساختمان ها نباشد و بدون حضور فیزیکی این خدمات‬ ‫ارائه شود‪ .‬این فضایی است که باید ما از بانکداری دیجیتال در‬ ‫ذهن م��ان ایجاد کنیم‪ .‬بانکداری بر اس��اس فناوری های جدید‬ ‫نه صرف ش��عبه داری‪ .‬به گفته او‪ ،‬دیگر ش��رایط امروز این گونه‬ ‫نیس��ت که افراد با حمل یک چمدان پول به مس��افرت بروند یا‬ ‫معامل��ه ای انج��ام دهند و تمامی این س��ختی ها و مخاطرات با‬ ‫سهولت تمام با در اختیار داشتن یک کارت بانکی و با استفاده‬ ‫از ابزارهای پرداخت قابل انجام است‪ .‬شرایط به گونه ای در حال‬ ‫پیش��رفت است که دیگر افراد حتی برای خرید های روزانه شان‬ ‫تمایل��ی به اس��تفاده از وجه نقد ندارن��د و تمامی این تحوالت‬ ‫نشان از این دارد که دیگر شعبه داری در کشور معنای گذشته‬ ‫را نخواه��د داش��ت و مردم خیلی راغب ب��ه حضور فیزیکی در‬ ‫شعب بانک ها نیستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬البته این تحوالت به معنای صفر‬ ‫ش��دن ش��عبه داری در کشور نیس��ت زیرا ما همچنان مقاومت‬ ‫بخش��ی از جامعه را برای اس��تفاده از خدمات بانکی‪ ،‬به ش��کل‬ ‫س��نتی داریم‪ .‬همان طور که ما هن��وز افرادی را داریم که رصد‬ ‫اخب��ار از طریق روزنامه را به فضای مجازی ترجیح می دهند یا‬ ‫ورق زدن کتاب را بیش��تر از خواندن کتاب الکترونیکی دوست‬ ‫دارند‪ ،‬برخی از افراد هم هس��تند که همچنان مراجعه به بانک‬ ‫را بر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک ترجیح دهند‪.‬‬ ‫وطن پور تصریح کرد‪ :‬بنابر این‪ ،‬در چنین ش��رایطی نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت که در مدت زمان کوتاهی‪ ،‬بانکداری شعبه محور‬ ‫ج��ای خود را به بانکداری دیجیتال دهد و این مس��تلزم زمان‬ ‫طوالنی تری است و بهتر است که به تدریج اتفاق بیفتد‪ .‬ما باید‬ ‫در این تغییر و تحوالت برنامه ریزی داش��ته باشیم تا در نهایت‬ ‫این تغییر به یک تهدید تبدیل نش��ود‪ .‬ما باید در روند کاهش‬ ‫نیروهای انس��انی و شعب بانک ها‪ ،‬با برنامه ریزی حرکت کنیم‬ ‫و اگر این مهم به خوبی انجام ش��ود‪ ،‬بی تردید می تواند مزایای‬ ‫‹ ‹ناگزیر به تغییر هستیم‬ ‫محمدم��راد بی��ات‪ ،‬مدیرعامل مرکز فابا نی��ز در این باره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه بیش از دو دهه اس��ت که‬ ‫بانکداری در ایران از ش��کل س��نتی خارج ش��ده و به س��مت‬ ‫ن نیز در‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک حرکت کرده اس��ت که اکن��و ‬ ‫ل گذار به س��مت بانکداری دیجیتال هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫حا ‬ ‫ب��ه روند رو به رش��د فناوری در دنیا‪ ،‬دیگ��ر فعالیت بانک ها به‬ ‫شکل سنتی و شعبه داری معنا ندارد و ناگزیر هستیم به سمت‬ ‫بانکداری دیجیتال حرکت کنیم‪ .‬تا دیروز ش��رایط این گونه بود‬ ‫که ارائه خدمات به مشتریان به شکل کامل‪ ،‬به صورت حضوری‬ ‫و فیزیکی‪ ،‬در داخل ش��عب انجام می ش��د‪ ،‬اما این روند درحال‬ ‫تغییر اس��ت و با ورود ابزارهای نوین بانکداری الکترونیک‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات دیگر به شکل کامل از طریق شعب نیست‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ورود فناوری های جدید ایجاب می کند که بانکداری ایران‬ ‫از بانکداری الکترونیک به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کند‬ ‫تا خدمات بانکی در قالب پلتفرم هایی در اختیار مشتریان قرار‬ ‫گیرد نه از طریق شعبه‪ ،‬افزود‪ :‬پلتفرم های مبتنی بر فناوری های‬ ‫جدید باعث می شود ساختار فیزیکی بانک ها کوچک و دایره و‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت کوچک سازی بازار پولی کشور‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪-‬‬ ‫کارش�ناس بان�ک ‪:‬‬ ‫گس��ترش بانک��داری‬ ‫الکترونی��ک و ورود‬ ‫ابزاره��ای نوین بانکی‬ ‫س��بب ش��ده ت��ا در‬ ‫اخی��ر‪،‬‬ ‫دهه ه��ای‬ ‫بس��یاری از مردم از رفتن به ش��عب بانک ها‬ ‫بی نیاز شوند و امور بانکی شان را بدون حضور‬ ‫در ش��عب بانک ها‪ ،‬از طریق کارت های بانکی‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از یکی از ابزاره��ای پرداخت‬ ‫انجام دهند؛ ش��رایطی که به خلوت تر شدن‬ ‫باجه ه��ای بانک ه��ا کم��ک ک��رده و توجیه‬ ‫ش��عبه داری را به تدریج از بین برده است‪ .‬در‬ ‫واق��ع‪ ،‬حضور م��ردم در ش��عب بانک ها یا بر‬ ‫اس��اس برخی ضرورت ها اس��ت یا به ناتوانی‬ ‫برخی اف��راد در انجام ام��ور بانکی از طریق‬ ‫یکی از ابزارهای جدید پرداخت برمی گردد‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن بین‪ ،‬اس��تفاده از ش��یوه های‬ ‫غیرحضوری برای انجام امور بانکی در حالی‬ ‫در کش��ور رو به افزایش اس��ت ک��ه بانک ها‬ ‫همچن��ان کارمندان خ��ود را حفظ و تالش‬ ‫می کنن��د در ظاهر ش��عب خ��ود را با وجود‬ ‫هزین��ه باالیی که ب��ه نظام بانک��ی تحمیل‬ ‫می کن��د‪ ،‬تغیی��ر دهن��د و ان را پابرجا نگه‬ ‫دارن��د؛ موضوعی که انتقاد های بس��یاری را‬ ‫با خود هم��راه کرده و بحث کاهش ش��عب‬ ‫بانکی و تمرکز بر بانکداری دیجیتال به جای‬ ‫بانکداری ش��عبه محور را به یکی از اولویت ها‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع زمانی اهمیت بیش��تری پیدا‬ ‫کرد که ش��عب بانک ها در دوره ای‪ ،‬به شدت‬ ‫رش��د کرد و ه��ر روز بر حجم ام��وال مازاد‬ ‫بانک ها افزوده ش��د و عملک��رد بانک ها را در‬ ‫بخش اقتصادی کش��ور تحت الشعاع قرار داد‬ ‫و حمای��ت از حوزه تولی��د هر روز کمرنگ تر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از انج��ا که اقتصاد ما به ش��دت بانک محور‬ ‫اس��ت‪ ،‬این ضرورت احس��اس می ش��ود که‬ ‫بانک ه��ا از کارایی باالیی برخوردار باش��ند‬ ‫تا بتوانن��د بخش های اقتص��ادی را حمایت‬ ‫کنند و در راس��تای رفع مشکالت ش��ان گام‬ ‫بردارن��د‪ .‬اما درحال حاضر نظ��ام بانکی ما به‬ ‫دلیل مشکالتی که به ان دچار است چندان‬ ‫عملک��رد خوبی در حوزه اقتص��اد ندارد و از‬ ‫وظیفه اصلی اش که همان بانکداری اس��ت‪،‬‬ ‫فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫بانک های م��ا درحال حاضر با تعداد باالیی‬ ‫از شعب روبه رو هستند که وجود این شعب‪،‬‬ ‫ان ه��م با تحوالتی ک��ه در این بخش ایجاد‬ ‫ش��ده و خدمات الکترونی��ک بانکی افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬خیلی توجیه پذیر نیست و فقط هزینه‬ ‫م��ازادی را ب��ه بانک ها تحمی��ل می کند که‬ ‫باع��ث باال رفتن نرخ تمام ش��ده پول و گران‬ ‫ش��دن هزینه تامین مالی برای بخش اقتصاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ی تردید ای��ن چرخ��ه در نهایت بخش‬ ‫اقتصاد کش��ور را متاثر کرده و چالش هایی را‬ ‫در ای��ن حوزه به وجود اورده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬چاره ای جز کوچک سازی بازار پولی‬ ‫کش��ور و کاهش ش��عب بانک ها نداریم‪ .‬باید‬ ‫بپذیری��م که اقتصاد م��ا ظرفیت فعالیت این‬ ‫تعداد ش��عب که عملکردی یکسان دارند را‬ ‫ندارد و حتی نیازی به این تعداد ش��عبه هم‬ ‫نیست‪ .‬بی ش��ک هر چه این بازار گسترده تر‬ ‫باش��د‪ ،‬نظارت و عملکرد بانک ها هم تضعیف‬ ‫می ش��ود و این س��رانجام کارایی بانک ها را‬ ‫ک��م می کند و اث��ر منفی بر اقتص��اد خواهد‬ ‫داش��ت در حال��ی که با کم کردن ش��عب و‬ ‫حرکت به س��مت دیجیتالی ک��ردن بانک ها‬ ‫می ت��وان گام ه��ای مثبت��ی در ای��ن زمینه‬ ‫برداشت‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ت��ا بانک ها با فروش ش��عب و‬ ‫اموال مازادش��ان هزینه های جاری ش��ان را‬ ‫ک��م و منابعی که در این بخش بلوکه ش��ده‬ ‫را ازادس��ازی کنند‪ .‬رهاسازی نظام بانکی از‬ ‫دارایی های منجمد و مازاد و کاهش ش��عب‬ ‫ناکارامد بانکی بی تردی��د می تواند گامی در‬ ‫راس��تای اصالح س��اختار مالی بانک ها تلقی‬ ‫ش��ود و از هزینه ه��ای سربار ش��ان به تدریج‬ ‫کاسته شود‪ .‬برای تحقق این هدف نیاز است‬ ‫تا در این زمینه بسترس��ازی‪ ،‬فرهنگ سازی‪،‬‬ ‫اطالع رسانی بیشتری انجام شود تا در نهایت‬ ‫گام��ی در زمینه بهترش��دن عملک��رد نظام‬ ‫بانکی و چابک س��ازی این بخ��ش از اقتصاد‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د بانک ها بای��د به جای‬ ‫انکه پول ه��ا را صرف نگهداری ش��عبه های‬ ‫مجلل کن��د و از این بابت هزین��ه بانکداری‬ ‫را در کشور باال ببرد‪ ،‬اقدام به توزیع مناسب‬ ‫جغرافیای��ی ش��عب و در نهای��ت جمع اوری‬ ‫ش��عب مازاد کند ت��ا نظام بانک��ی کارامدتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تقویت ‪ ۴۰‬درصدی پول ملی نسبت به یک سال پیش‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی در‬ ‫یادداش��تی اینس��تاگرامی از تقویت‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی پول ملی نسبت به یک‬ ‫س��ال پیش خب��ر داد و گفت‪ :‬امروز‬ ‫درس��ت نسبت به یک س��ال پیش‪،‬‬ ‫پول ملی ‪ ۴۰‬درصد تقویت ش��ده و‬ ‫رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد‬ ‫اقتصادی اشکار شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عبدالناص��ر همتی در‬ ‫یادداش��تی در صفحه ش��خصی خود در فضای‬ ‫مجازی نوش��ت‪« :‬س��ال گذش��ته در این ایام‬ ‫وضعیت بدی بر اقتصاد کش��ورمان حاکم شده‬ ‫ب��ود‪ .‬دولت امریکا و متحدی��ن منطقه ای ان با‬ ‫ش��روع جن��گ تمام عی��ار اقتصادی و‬ ‫راه انداخت��ن ماش��ین جن��گ روانی و‬ ‫تبلیغاتی در اندیشه فروپاشی کشور از‬ ‫طری��ق اقتصاد و با ابزار س��قوط ارزش‬ ‫پول ملی و نهایت��اً ایجاد هرج ومرج در‬ ‫سراسر کشور بودند‪.‬‬ ‫خداون��د متع��ال را ش��اکرم ب��ا‬ ‫هدای��ت و حمایت ه��ای مقام معظ��م رهبری‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری و س��ران ق��وا و از همه مهم تر‪،‬‬ ‫مقاوم��ت و همراه��ی تحس��ین برانگیز م��ردم‬ ‫عزیز‪ ،‬تدابیر و اقدام��ات بانک مرکزی و برنامه‬ ‫منس��جمی که در این راس��تا تنظیم کردیم‪ ،‬با‬ ‫همکاری سایر دس��تگاه ها و نهادها توانستیم با‬ ‫یکی از پیچیده ترین و بی س��ابقه ترین تحریم ها‬ ‫و محدودیت ه��ای مالی و پولی با قدرت مقابله‬ ‫ک��رده و ثب��ات و ارامش را به بازار ارز و س��ایر‬ ‫بازاره��ا برگردانی��م‪ .‬م��ردم خصوصاً اقش��ار با‬ ‫درامدهای پایین و حقوق ثابت س��ختی زیادی‬ ‫را تحمل کرده و می کنند‪.‬‬ ‫لیک��ن این روزه��ا طلیعه پی��روزی مقاومت‬ ‫مردم بیش از همیش��ه اشکار شده است‪ .‬انچه‬ ‫م��ن و همکارانم را به ادامه این مس��یر هر روز‬ ‫مصمم تر می کند امید به بهبود ش��رایط زندگی‬ ‫و رفاهی اقش��ار اسیب دیده از فشار تحریم ها و‬ ‫تالش جدی مس��ئوالن برای خدم��ت بهتر به‬ ‫مردم کشورمان است‪».‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در سال های نه چندان دور‪ ،‬استفاده از خدمات بانکی به شیوه‬ ‫فعلی که در کسری از ثانیه‪ ،‬با کمک کارت بانکی‪ ،‬پول از حسابی‬ ‫به حساب دیگر منتقل شود و پرداخت ها بدون حضور در شعب‪،‬‬ ‫از طریق همراه بانک‪ ،‬اینترنت بانک و‪ ...‬میس��ر باشد‪ ،‬نبود‪ .‬شیوه‬ ‫بانک��داری این گونه بود که اف��راد برای پرداخت قبوض یا واریز‬ ‫یا برداش��ت باید به ش��عب بانکی مراجع��ه می کردند‪ ،‬در صف‬ ‫می ایس��تادند و در بهترین حالت بعد از یک س��اعت موفق به‬ ‫انجام امور بانکی شان می شدند‪ .‬اما با ورود ابزارهای نوین بانکی‬ ‫و متنوع ش��دن ابزارهای پرداخت‪ ،‬این تحول کمک بزرگی به‬ ‫خلوت تر شدن صف های طوالنی بانک ها‪ ،‬سهولت در امور بانکی‬ ‫و کاهش ریسک نقل و انتقال پول کرد‪.‬‬ ‫تحول در نظام بانکی در س��ال های اخیر شرایطی را به وجود‬ ‫اورد ک��ه کمتر کس��ی برای انج��ام امور بانکی نی��از به حضور‬ ‫فیزیکی در ش��عب پیدا می کند و خدماتش را به ش��کل سنتی‬ ‫دریافت می کند‪ .‬این تحول به تدریج باعث ش��د تا بانکداری به‬ ‫ش��کل س��نتی در حال منسوخ شدن باشد و از سمت بانکداری‬ ‫الکترونیک به س��مت بانکداری دیجیتال حرکت کند؛ نوعی از‬ ‫بانکداری که بس��یاری از کش��ورها‪ ،‬سال هاس��ت به این سمت‬ ‫پیش رفته اند‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬ورود فناوری های جدید ایجاب می کند که کشور‬ ‫م��ا هم به این س��مت پیش برود و خ��ودش را با این فناوری ها‬ ‫هماهنگ کند تا از قافله رشد باز نماند‪ .‬شاید در اینده نزدیک‪،‬‬ ‫انجام خدمات بانکداری در شعب به خاطره ای متعلق به گذشته‬ ‫تبدیل شود و در ان زمان با حضور ابزارهای بانکداری دیجیتال‪،‬‬ ‫مراجعه به شعبه برای دریافت خدمات بانکداری کاری عجیب‬ ‫باشد نسل اینده مراجعه به شعبه برای دریافت خدمات بانکی‬ ‫را رفتاری نامتعارف بداند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر ای��ن باورند که اینک زم��ان تغییر در حوزه‬ ‫بانک��داری فرا رس��یده زیرا دیگر نیاز به ش��عبه زیاد بانکی که‬ ‫ج��ز افزایش هزینه بانکداری و کاهش کارایی نتیجه ای ندارد‪،‬‬ ‫نیس��ت و خدم��ات بانک��ی مبتنی بر نیاز مش��تریان و در قالب‬ ‫پلتفرم های جدید می تواند ارائه ش��ود؛ ش��یوه ای که س��اختار‬ ‫فیزیکی بانک ها را کوچک و دایره و ش��عاع خدمات رس��انی به‬ ‫مش��تریان را وس��یع تر خواهد کرد‪ .‬به گفته کارشناسان یکی از‬ ‫راه های بهتر شدن عملکرد نظام بانکی و چابک سازی این بخش‬ ‫از اقتصاد همین موضوع کم کردن ش��عب و حرکت به س��مت‬ ‫توسعه بانکداری الکترونیک و اجرای بانکداری دیجیتال است‪.‬‬ ‫زی��ادی را به وجود اورد که یکی از این مزیت ها شفاف س��ازی‬ ‫در ح��وزه بانک��ی و دریافت ها و پرداخت ها اس��ت‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬در ای��ن تغییر و تح��ول باید نیروهای انس��انی را‬ ‫تعدی��ل ی��ا تجهیز کرد و ش��عب بانکی را ک��م و تغییر کاربری‬ ‫داد‪ .‬در بانک��داری دیجیت��ال به طور قطع نیازی به یک ش��عبه‬ ‫چند صد متری با تعداد زیادی نیروی کار نیست و اینها می تواند‬ ‫با یک برنامه ریزی درس��ت با این تح��ول‪ ،‬تغییر کند‪ .‬وطن پور‬ ‫پیش بینی کرد‪ :‬با تحوالتی که در حوزه بانکداری در حال محقق‬ ‫شدن است‪ ،‬باید انتظار داشته باشیم که در یک بازه زمانی ‪۱۰‬‬ ‫ساله‪ ،‬دیگر خیابانی سرشار از شعب بانکی نداشته باشیم و این‬ ‫ش��عب یا به ش��کل چند منظوره باید فعالیت کنند یا باید تغییر‬ ‫کاربری دهند‪ .‬اینکه بانکی با ‪ ۴‬هزار شعبه فعالیت کند و بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار شعبه بانکی در کشور داشته باشیم دیگر منطقی‬ ‫نیست‪ .‬این کارشناس تاکید کرد‪ :‬باید بپذیریم که برای اتصال‬ ‫به اقتصاد جهانی باید به سمت بانکداری الکترونیک و بانکداری‬ ‫به شیوه مدرن و انالین حرکت کنیم تا از قافله رشد عقب نمایم‪.‬‬ ‫در این زمینه اقدام های خوبی در حال انجام است که امیدواریم‬ ‫این حرکت رو به جلو سرعت بیشتری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫پلتفرم های مبتنی بر فناوری های جدید باعث می ش��ود س��اختار فیزیکی‬ ‫بانک ها کوچک و دایره و شعاع خدمات رسانی به مشتریان وسیع تر شود‬ ‫شعاع خدمات رسانی به مشتریان وسیع تر شود‪ .‬ساختار بانک ها‬ ‫این گون��ه تغیی��ر می کند که به عنوان نمون��ه‪ ،‬اگر در بانکداری‬ ‫س��نتی‪ ،‬بانکی با ‪ ۲‬هزار ش��عبه و تعداد زیادی نیروی انس��انی‬ ‫اداره می ش��وند‪ ،‬در بانک��داری دیجیتال دیگر ش��عبه داری به‬ ‫ش��کل فعلی معنا پیدا نمی کند و ارائه خدمات از طریق تعداد‬ ‫محدودی ش��عب و در قالب پلتف��رم جدید(برای مثال‪ ،‬با ‪۲۰۰‬‬ ‫نیروی انسانی) اداره خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه در بانکداری دیجیتال‪ ،‬مشتریان‬ ‫نظام بانکی در کانون توجه قرار خواهند گرفت و خدمات بانکی‬ ‫بر اس��اس نیاز مش��تریان طراحی و ارائه می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در بانکداری سنتی به طور معمول نظام بانکی‬ ‫خدماتی به ش��کل پیش فرض اماده ارائه به مش��تریان می کند‬ ‫و مش��تریان هم ملزم به اس��تفاده از ان هستند‪ .‬این کارشناس‬ ‫ح��وزه بانک��ی همچنین با بیان اینکه بای��د بپذیریم تعداد زیاد‬ ‫شعب بانکی باعث ضرردهی بانک ها نیز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توسعه‬ ‫فناوری های جدید و گذار از بانکداری سنتی به سمت بانکداری‬ ‫الکترونیک و حرکت به س��مت بانکداری دیجیتال‪ ،‬متناسب با‬ ‫همین تغییر و تحول‪ ،‬کارکرد شعب بانک ها نیز باید تغییر کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬دیگر حضور در ش��عبه برای انجام امور بانکی و‬ ‫دریافت ه��ا و پرداخت ها‪ ،‬با وج��ود ابزارهای متنوع الکترونیک‬ ‫معنا ندارد و اگر بانکی هم نیاز به شعبه بانکی داشته باشد باید‬ ‫کارکردش را به س��مت بازاریابی س��وق دهد تا بتواند خودش‬ ‫را ب��ا تحوالت جدید وفق ده��د‪ .‬وی با بیان اینکه بانک ها باید‬ ‫ش��عب مازادش��ان را واگذار و به س��مت بانکداری بدون شعبه‬ ‫حرکت کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما اینکه این مهم هنوز با گذش��ت‬ ‫ای��ن س��ال ها محقق نش��ده و رن��گ واقعیت نگرفت��ه به دلیل‬ ‫مقاومت هایی اس��ت که در بحث تحوالت از س��مت بانکداری‬ ‫س��نتی به س��مت بانکداری دیجیتال وجود دارد‪ .‬هنوز برخی‬ ‫از مش��تریان بانک ها هس��تند که یا به دلیل اش��نایی ناکافی با‬ ‫ابزارهای الکترونیک بانکی یا به دلیل نبود اطمینان به استفاده‬ ‫از این ابزارها‪ ،‬همچنان تمایل به حضور در ش��عب بانکی دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بیات‪ ،‬بحث فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی از دیگر‬ ‫خالهایی است که در این زمینه همچنان وجود دارد‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه بای��د در این زمین��ه اقدام های زیادی انج��ام و این نگرش‬ ‫در بین مردم ایجاد ش��ود که می توانند با اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫جدید بانکی‪ ،‬امور بانکی ش��ان را با یک ش��رایط سهل و روان تر‬ ‫انجام دهند‪ .‬مدیرعامل مرکز فابا تصریح کرد‪ :‬تحقق این هدف‬ ‫می توان��د بخش زی��ادی از زیاندهی بانک ها را کاهش دهد و به‬ ‫چابک س��ازی بانک ها نیز کمک زیادی کند‪ .‬تعداد باالی شعب‬ ‫بانک ها ضمن اینکه هزینه زیادی را به بانک ها تحمیل می کند‬ ‫باعث سس��تی در نظام بانکی شده است که باید هرچه سریع تر‬ ‫در این زمینه اقدام های اساسی شود و شرایطی به وجود اید که‬ ‫منابعی که در این بخش ها راکد مانده اس��ت با واگذاری ش��عب‬ ‫بانک ها ازاد شود و در بخش های مولد به کار اید‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫اگهی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعالمیه پذیره نویسی سهام‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 409‬شهرستان سیرجان و شناسه ملی ‪10860515050‬‬ ‫به اطالع می رس��اند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ‪ 1396/12/28‬و‬ ‫مصوبه هیات مدیره مورخ ‪ 1398/01/21‬و مجوز شماره ‪ 974/504580-158‬مورخ‬ ‫‪ 1397/12/27‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید س��رمایه شرکت از مبلغ‬ ‫‪ 36.000‬میلیارد ریال به ‪ 48.000‬میلیارد ریال افزایش یابد‪.‬‬ ‫در مهل��ت تعیی��ن ش��ده جه��ت اس��تفاده از حق تق��دم خری��د س��هام تعداد‬ ‫‪ 11.953.353.063‬س��هم از سهام جدید توسط س��هامداران شرکت پذیره نویسی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش‬ ‫س��رمایه‪ ،‬تعداد ‪ 46.646.937‬س��هم ‪ 1.000‬ریالی استفاده نشده سهامداران برای‬ ‫پذیره نویس��ی عمومی با عنایت به مجوز شماره ‪ 139830419588000860‬مورخ‬ ‫‪ 1398/07/10‬اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬موضوع فعالیت شرکت‪:‬‬ ‫الف – موضوعات اصلی‪:‬‬ ‫* اکتشاف‪ ،‬استخراج و بهره برداری از معادن سنگ اهن و تولید کنسانتره‬ ‫* نصب‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬تعمیر و نگهداری و بازرس��ی ماش��ین االت و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز شرکت‬ ‫* خرید و تهیه انواع ماشین االت و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای‬ ‫انجام موضوع شرکت‬ ‫* مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش‪ ،‬صادرات و واردات و کلیه‬ ‫امور و عملیاتی که به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت‬ ‫ضرورت داشته باشد‪.‬‬ ‫ب – موضوعات فرعی‪:‬‬ ‫* انجام خدمات مهندسی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬اموزش‪ ،‬مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی‬ ‫از داخل یا خارج در سایر شرکت ها و طرح ها‬ ‫* انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی‬ ‫* انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه‬ ‫* مش��ارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تاس��یس شرکت های جدید در داخل و‬ ‫خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام و اوراق بهادار‬ ‫* انجام هر نوع عملیات و معامالتی که جهت حصول به مقاصد ش��رکت ضروری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی‪ :‬مرکز اصلی سیرجان‬ ‫کیلومتر ‪ 50‬جاده ش��یراز‪ ،‬کدپستی ‪ 781185111‬و دفتر مرکزی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان‬ ‫فاطمی‪ ،‬روبه روی هتل الله‪ ،‬پالک ‪ ،273‬کدپستی ‪1414618551‬‬ ‫شرکت فاقد هرگونه شعبه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سرمایه فعلی شرکت‪ 36.000 :‬میلیارد ریال‬ ‫‪ -4‬موضوع افزایش سرمایه‪ :‬توسعه بخش شرقی معدن شمارۀ یک‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح تکمیلی کارخانه تغلیظ‪ ،‬جبران مخارج س��رمایه ای بابت مشارکت در افزایش‬ ‫سرمایه شرکت های سرمایه پذیر‬ ‫‪ -5‬محل افزایش سرمایه‪ 12.000 :‬میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده‬ ‫و اورده نقدی‬ ‫‪ -6‬مبلغ افزایش سرمایه‪ 12.000 :‬میلیارد ریال‬ ‫‪ -7‬مبلغ سرمایه پس از افزایش‪ 48.000 :‬میلیارد ریال‬ ‫‪ -8‬مدت شرکت‪ :‬نامحدود‬ ‫‪ -9‬نوع سهام‪ :‬عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است‪.‬‬ ‫‪ -10‬ارزش اسمی هر سهم‪ 1.000 :‬ریال‬ ‫‪ -11‬مبل�غ مش�ارکت ش�ده توس�ط س�هامداران ش�رکت‪:‬‬ ‫‪ 11.953.353.063.000‬ریال‬ ‫‪ -14‬ش�رایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی‪:‬‬ ‫در کلیه مجامع صاحبان س��هام می توانند ش��خصا یا وکی��ل و قائم مقام قانونی‬ ‫اش��خاص حقیقی یا نماینده یا نمایندگان ش��خص حقوقی صرف نظر از تعداد‬ ‫سهام خود به ش��رط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند‪ .‬هر‬ ‫سهامدار برای یک سهم فقط یک رای خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -15‬مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود‪ ،‬تشکیل اندوخته و‬ ‫تقس�یم دارایی بعد از تصفیه‪ :‬تقسیم سود طبق ماده ‪ 90‬اصالحیه قانون‬ ‫تجارت بین صاحبان س��هام فقط پس از تصویب مجم��ع عمومی جایز خواهد‬ ‫بود و در صورت وجود منافع‪ ،‬تقس��یم ‪ %10‬از س��ود ساالنه بین صاحبان سهام‬ ‫الزامیس��ت‪ .‬طبق مواد ‪ 140‬و ‪ 238‬قانون تجارت‪ ،‬هیات مدیره مکلف است هر‬ ‫سال یک بیستم از سود حاصل شرکت را به عنوان اندوخته قانونی‪ ،‬منظور نماید‬ ‫همین که اندوخته به یک دهم س��رمایه رس��ید منظور کردن ان اختیاریس��ت‬ ‫و در صورتی که س��رمایه ش��رکت افزایش یابد کسر یک بیس��تم مذکور ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬تا وقتی که اندوخته به یک دهم س��رمایه بالغ گردد به پیش��نهاد‬ ‫هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص‬ ‫برای تشکیل س��ایر اندوخته ها کنار گذاشته شود‪ .‬تقسیم دارایی بعد از تصفیه‬ ‫طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -16‬تعداد و امتیازات س�هام ممتاز شرکت‪ :‬شرکت فاقد سهام ممتاز‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -17‬مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم‪ :‬شرکت فاقد‬ ‫اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬مبلغ بازپرداخت نش�ده اوراق مش�ارکت‪ :‬شرکت فاقد هر گونه‬ ‫مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است‪.‬‬ ‫می باش��د‪ .‬همچنین اعالمیه مذکور در روزنامه های ایران و همشهری (براساس‬ ‫مفاد ماده ‪ 177‬الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد‪.‬‬ ‫‪ -24‬چگونگی پذیره نویس�ی‪ :‬با توجه به ثبت شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر(س��هامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬پذیره نویسی سهام این‬ ‫شرکت تماما از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان پذیره نویس��ی می توانند در مهلت تعیین ش��ده برای پذیره نویس��ی‬ ‫ب��ا مراجعه به ش��رکت های کارگزاری عضو بورس و اوراق بهادار تهران نس��بت‬ ‫به ارائه تقاضای س��فارش خرید اقدام نمایند‪ .‬ضمن��ا خریداران حق تقدم فوق‪،‬‬ ‫می بایس��ت عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم‪ ،‬مبلغ اسمی هر سهم را نیز‬ ‫به کارگزار مربوطه بپردازند‪.‬‬ ‫‪ -25‬مشخصات حس�اب بانکی ناش�ر‪ :‬مبالغ دریافتی توسط کارگزار‬ ‫ناظر باید به حساب زیر واریز گردد‪:‬‬ ‫حس��اب ش��ماره ‪ 0565660008170‬ب��ه ن��ام ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گهر(سهامی عام)‪ ،‬نزد بانک سپه‪ ،‬شعبه پارک الله تهران‪ ،‬کد ‪565‬‬ ‫‪ -26‬کلیه اطالعات و مدارک مربوط به ش�رکت ش�امل‪ :‬اساسنامه‪،‬‬ ‫طرح اعالمیه پذیره نویس��ی و اخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت های‬ ‫س��یرجان تسلیم شده است‪ .‬همچنین گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص‬ ‫افزایش س��رمایه‪ ،‬گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در‬ ‫سایت اینترنتی ش��رکت به ادرس ‪ www.geg.ir‬و سامانه جامع اطالع رسانی‬ ‫ناش��ران اوراق بهادار ب��ه ادرس ‪ www.Codal.ir‬در دس��ترس عالقه مندان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ -27‬مشخصات سهامداران‪:‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫درصد‬ ‫مالکیت‬ ‫نام سهامدار‬ ‫سهامی عام‬ ‫‪13.633.730.876‬‬ ‫‪37.87‬‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری توسعه معادن و‬ ‫فلزات‬ ‫سهامی عام‬ ‫‪7.996.533.928‬‬ ‫‪22.21‬‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام‬ ‫عدالت‬ ‫سهامی خاص‬ ‫‪3.923.999.711‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫سهامی عام‬ ‫‪3.628.449.654‬‬ ‫‪10.08‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.817.285.831‬‬ ‫‪18.94‬‬ ‫‪36.000.000.000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪ -19‬مبل�غ دیون ش�رکت و همچنین مبلغ دیون اش�خاص ثالث‬ ‫که توس�ط ش�رکت تضمین ش�ده اس�ت‪ :‬مطابق با صورت ه��ای مالی‬ ‫حسابرسی شده ‪ 1397/12/29‬مجموع بدهی های جاری و غیرجاری شرکت به‬ ‫ترتیب برابر با ‪ 46.287.938‬میلیون ریال و ‪ 4.928.960‬میلیون ریال و جمع‬ ‫کل بدهی مبلغ ‪ 51.216.898‬میلیون ریال می باشد‪.‬‬ ‫همچنین براساس یادداشت ‪ 35‬همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور‬ ‫بده��ی احتمالی به هم��راه مبلغ تضمین های اعطای��ی در خصوص بدهی های‬ ‫اشخاص ثالث برابر با ‪ 4.791.500‬میلیون ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -20‬م�دت پذیره نویس�ی‪ :‬پذیره نویس��ی از اول وق��ت اداری روز ش��نبه‬ ‫م��ورخ ‪ 1398/07/13‬اغاز می ش��ود و تا پای��ان وقت اداری روز ش��نبه مورخ‬ ‫‪1398/07/27‬به مدت ‪ 15‬روز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫* تذکر‪ :‬چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی‬ ‫تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد‪ ،‬عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -21‬حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد‬ ‫شود‪ :‬حداقل یک سهم و حداکثر ‪ 46.646.937‬سهم‬ ‫‪ -22‬مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات ان‪:‬‬ ‫نام متعهد‬ ‫شخصیت‬ ‫حقوقی‬ ‫میزان تعهدات‬ ‫شرکت گروه مدیریت سرمایه امید‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‬ ‫سایر‬ ‫نوع شخصیت‬ ‫حقوقی‬ ‫جمع‬ ‫‪ -28‬نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت‪:‬‬ ‫شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات (سهامی عام) تعهد نموده اند تا ظرف ‪ 5‬روز پایانی مدت‬ ‫پذیره نویسی اقدام به خرید حق تقدم های استفاده نشده نمایند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات مهم‪:‬‬ ‫*مس��ئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویس��ی برعهده‬ ‫موضوع فعالیت‬ ‫شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری‬ ‫امید‬ ‫خری��د کل حق تقدم های استفاده نش��ده حداکثر تاس��یس‪ ،‬خرید‪ ،‬مش��ارکت در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع‬ ‫شرکت ها‬ ‫سهامی عام ظرف مدت ‪ 5‬روز پایانی عرضه عمومی‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه‬ ‫معادن و فلزات‬ ‫خری��د کل حق تقدم های استفاده نش��ده حداکثر سرمایه گذاری در سهام‪ ،‬سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا‬ ‫سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع‬ ‫سهامی عام ظرف مدت ‪ 5‬روز پایانی عرضه عمومی‬ ‫‪ -12‬تعـداد سهـام قابل عرضه بـه عموم‪ 46.646.937 :‬سهم‬ ‫‪ -23‬روزنامه کثیر االنتش�ار‪ :‬روزنامه کثیراالنتش��اری ک��ه اطالعیه ها و ناشر است‪.‬‬ ‫* ناشر‪ ،‬شرکت تامین سرمایه‪ ،‬حسابرس‪ ،‬ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر‪،‬‬ ‫‪ -13‬مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل‪:‬‬ ‫اگهی های ناش��ر در ان منتشر می ش��ود روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه‬ ‫مس��ئول جبران خسارات وارده به س��رمایه گذارانی هس��تند که در اثر قصور‪،‬‬ ‫شماره‬ ‫شناسه ملی اشخاص‬ ‫شماره ثبت‬ ‫سمت به طور کامل‬ ‫کدملی‬ ‫نام پدر‬ ‫نماینده‬ ‫اشخاص حقیقی یا حقوقی‬ ‫تقصیر‪ ،‬تخلف یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که‬ ‫شناسنامه‬ ‫حقوقی‬ ‫اشخاص حقوقی‬ ‫ناشی از فعل یا ترک فعل انها باشد‪ ،‬متضرر گردیده اند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره غیرموظف‬ ‫‪3051105244‬‬ ‫‪466‬‬ ‫محمدرضا کرمی شاهرخی درویشعلی‬ ‫‪10101296740‬‬ ‫‪85207‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری سپه‬ ‫*ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬به منظور حصول اطمینان‬ ‫‪120‬‬ ‫شکراهلل‬ ‫جمشید مالرحمن‬ ‫‪10101726150‬‬ ‫‪129266‬‬ ‫شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫‪ 0569720974‬مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره موظف از رعای��ت مقررات قانونی و مصوبات س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ش��فافیت‬ ‫اطالعاتی بوده و به منزله تایید مزایا‪ ،‬تضمین س��وداوری یا توصیه و سفارش��ی‬ ‫عضو هیات مدیره موظف‬ ‫‪3071138997‬‬ ‫‪1639‬‬ ‫احمدعلی‬ ‫ایمان عتیقی‬ ‫‪10101634157‬‬ ‫‪119869‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره غیرموظف‬ ‫‪1280830379 40480‬‬ ‫محمد‬ ‫محمود مصری نژاد‬ ‫‪10102258090‬‬ ‫‪183650‬‬ ‫شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید‬ ‫*پذیره نویس��ان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یادشده‬ ‫عضو هیات مدیره غیرموظف‬ ‫‪1285853660‬‬ ‫‪450‬‬ ‫رضا‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‬ ‫‪10260289464‬‬ ‫‪7841‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫در ای��ن اعالمیه مراتب را کتبا به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار به ادرس زیر‬ ‫عضو علی البدل هیات مدیره‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪10861839285‬‬ ‫‪2715‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫*تهران‪ ،‬ابتدای خیابان مالصدرا‪ ،‬شماره ‪ ،13‬سازمان بورس و اوراق بهادار –‬ ‫عضو علی البدل هیات مدیره‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪10101887744‬‬ ‫‪145857‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای‬ ‫هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام)‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک می گوید فعالیت سایت ها تهدیدی برای صنف انها به شمار نمی رود‬ ‫اک�رم امینی‪ :‬خ��راب کردن «دیوار» وع��ده ای بود که ‪۳‬‬ ‫سال پیش رئیس وقت اتحادیه مشاوران امالک تهران داده‬ ‫بود‪ ،‬با این اس��تدالل که این سایت‪ ،‬کار و کاسبی مشاوران‬ ‫امالک را کساد و معامالت مسکن را پرریسک کرده است‪.‬‬ ‫با گذشت چند سال از این وعده‪ ،‬نه تنها دیوار خراب نشد‪،‬‬ ‫بلک��ه روز به روز پرطرفدارتر و پرمخاطب تر ش��د تا جایی‬ ‫که در گرماگرم گرانی مسکن در اواخر ‪ ۹۷‬و فروردین ‪۹۸‬‬ ‫بخشی از تقصیرها را به گردن این سایت انداختند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬فعالیت س��ایت هایی مانن��د دیوار و‬ ‫ش��یپور به عنوان واسطه هایی بین فروشندگان و خریداران‬ ‫همه نوع کاال‪ ،‬به ویژه کاالهای دست دوم‪ ،‬گرچه کار را برای‬ ‫بسیاری از مردم در تامین اجناس مورد نیاز‪ ،‬ساده تر کرده‬ ‫اما مانند هر پیش��رفت دیگری‪ ،‬حاشیه ها و اسیب هایی نیز‬ ‫با خود به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫حسام عقبایی‪ ،‬رئیس پیش��ین اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫تهران و نایب رئیس فعلی این اتحادیه‪ ،‬معتقد اس��ت دیوار‬ ‫از یک س��و باعث ضرر به صنف مش��اوران امالک شده و از‬ ‫سوی دیگر ریسک معامالت را باال برده است‪.‬‬ ‫او وقت��ی رئیس اتحادیه مش��اوران امالک ب��ود با بیان‬ ‫اینکه برای دفاع از صنف خودم‪ ،‬اپلیکیش��ن دیوار را خراب‬ ‫می کنم چون مش��اوران امالک را ح��ذف کرده‪ ،‬گفت‪۱۲ :‬‬ ‫هزار دفتر مش��اور امالک در ش��هر تهران وجود دارد که با‬ ‫اگهی های سایت دیوار ضرر می کنند‪ .‬در معامالت مسکن‬ ‫نباید واس��طه را حذف کنیم‪ ،‬درحالی که دیوار این کار را‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها از دیوار برداشته شد‬ ‫گرچه رئیس پیش��ین اتحادیه مشاوران امالک‪ ،‬دیوار را‬ ‫خراب نکرد اما این سایت و دیگر سایت های فعال در حوزه‬ ‫خرید و فروش کاال از جمله مس��کن‪ ،‬در ماه های گذشته و‬ ‫در جریان افزایش التهاب بازار مس��کن و خودرو‪ ،‬تبدیل به‬ ‫یکی از متهمان ردیف اول گرانی در این بازارها ش��دند؛ بر‬ ‫همین اساس به انها دستور داده شد قیمت ها را بردارند‪.‬‬ ‫بن��ا بر اع�لام پلیس فت��ا‪ ،‬فعالیت س��ودجویان و برخی‬ ‫دالالن فعال در حوزه مس��کن و خودرو و فعالیت گسترده‬ ‫و س��ازمان یافته این افراد در س��ایت های واسط‪ ،‬منجر به‬ ‫افزای��ش بی رویه و خ��ارج از عرف نرخ این کاالها ش��د و‬ ‫این «دیوار» اوارشدنی نیست‬ ‫به منظ��ور ارتق��ای امنیت کاربران‪ ،‬با دس��تور سرپرس��ت‬ ‫ت خودرو و‬ ‫دادس��رای ناحیه ‪ ۳۱‬تهران‪ ،‬موضوع حذف قیم ‬ ‫مسکن عرضه شده در این سایت ها به مدیران این سایت ها‬ ‫ابالغ ش��د‪ .‬پلیس فتا بع��د از این اتفاق‪ ،‬ح��ذف قیمت ها‬ ‫را عام��ل ایج��اد ارامش و ثبات نس��بی و کاه��ش التهاب‬ ‫پیش امده اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کار داللی مانند بله برون است!‬ ‫رئی��س اتحادی��ه مش��اوران ام�لاک می گوی��د فعالیت‬ ‫س��ایت هایی مانند دیوار گرچه تاثیر منفی بر بازار مسکن‬ ‫می گذارد اما تهدیدی برای شغل مشاور امالک نیست‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خس��روی در پاس��خ به صمت اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش نرخ ارز نباید تاثیر چندانی بر نرخ مسکن در ایران‬ ‫داشته باش��د زیرا بیش از ‪ ۸۰‬درصد صنعت ساختمان در‬ ‫کش��ور داخلی اس��ت اما همزمان با افزایش نرخ دالر‪ ،‬نرخ‬ ‫مس��کن در ایران افزایش یافت و این س��ایت ها نیز به ان‬ ‫دامن زدند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قیمت گذاری های غیرکارشناس��ی در‬ ‫س��ایت های واس��طه ای مانند دیوار و ش��یپور‪ ،‬بستری را‬ ‫فراهم کرده تا بس��یاری از خانه ها با قیمت های غیرواقعی‬ ‫و نجومی برای اجاره عرضه ش��وند و این س��ایت ها بازار را‬ ‫ب��ه هم ریخته اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به عن��وان مثال نرخ ملکی که‬ ‫مت��ری ‪ ۹‬میلیون تومان ه��م به ف��روش نمی رفت را ‪۱۱‬‬ ‫میلیون تومان گذاش��تند و همس��ایه این ملک نرخ را نگاه‬ ‫می کن��د و نرخ اپارتمان خ��ود را متری ‪ ۱۳‬میلیون تومان‬ ‫می گ��ذارد و ان ملکی که قیمتش متری ‪ ۹‬میلیون تومان‬ ‫بود‪ ،‬می گذارد ‪ ۱۴‬میلیون تومان‪ .‬این جو روانی را سایت ها‬ ‫درست کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک گفت‪ :‬نرخ سایت باعث‬ ‫ایجاد نرخ های کاذب در بازار می ش��ود و بهتر است کسانی‬ ‫ک��ه قص��د خرید یا اج��اره ام�لاک را دارند به مش��اوران‬ ‫ام�لاک مراجعه کنند و بعد معامله رس��می را انجام دهند‬ ‫زیرا به طورحتم نرخ کارشناس��ی ش��ده مشاوران امالک با‬ ‫قیمت های درج شده در سایت ها بسیار متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫خس��روی با بیان اینکه فعالیت سایت هایی مانند دیوار و‬ ‫شیپور تاثیر منفی بر فعالیت مشاوران امالک نمی گذارد و‬ ‫نمی تواند زمینه س��از بیکار ش��دن فعاالن این صنف باشد‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک یاداور شد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫مشکالتی که فعالیت سایت دیوار و سایت های مشابه ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬روال هایی اس��ت که ب��رای دور زدن کد رهگیری‬ ‫مرس��وم می کنند؛ به عنوان مث��ال در برخی اگهی ها گفته‬ ‫می شود «کد رهگیری را در محل می گیریم» یا «بدون نیاز‬ ‫به کد رهگیری» و‪ ،...‬این درحالی اس��ت که کد رهگیری‪،‬‬ ‫برای امنیت معامله است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه فعالیت س��ایت ها و اپلیکیش��ن های‬ ‫خری��د و فروش‪ ،‬تهدیدی برای مش��اوران امالک نیس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬کار دالل��ی مانند «بل��ه برون» اس��ت! باید عده ای‬ ‫بنش��ینند و با هم مذاکره کنند و به توافق برس��ند‪ .‬داللی‬ ‫در حوزه مس��کن یک اصل اس��ت و با فعالیت چند سایت‬ ‫تهدید نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک سایت ها به مشاوران امالک‬ ‫پیش از اینکه س��ایت های دیوار‪ ،‬ش��یپور و‪ ...‬ش��روع ب��ه کار کنند هم‬ ‫اگهی نامه های روزنامه های گوناگون‪ ،‬اگهی های امالک را منتش��ر می کردند‬ ‫و این مسئله هیچ وقت برای ما ازاردهنده یا مزاحم کسب وکار ما نبود اما‬ ‫معتقدیم این کار مردم ازاری است‬ ‫گفت‪ :‬کار داللی‪ ،‬داللت ک��ردن و دلیل اوردن و دو طرف‬ ‫معامله را به هم رساندن است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬پیش از اینکه سایت های دیوار‪ ،‬شیپور‬ ‫و‪ ...‬ش��روع به کار کنن��د هم اگهی نامه ه��ای روزنامه های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬اگهی های ام�لاک را منتش��ر می کردند و این‬ ‫مس��ئله هیچ وقت برای ما ازاردهنده یا مزاحم کس��ب وکار‬ ‫ما نبود اما معتقدیم این کار مردم ازاری است‪.‬‬ ‫خس��روی با بی��ان اینکه ن��رخ امالک‪ ،‬مورد ب��ه مورد و‬ ‫باتوجه به ویژگی ها‪ ،‬ش��رایط و امکان��ات هر خانه متفاوت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬حتی نرخ مسکن مشابه در یک کوچه‬ ‫با کوچه دیگر ممکن اس��ت تفاوت داش��ته باشد؛ بنابراین‬ ‫انتشار قیمت ها به جز اینکه جو نادرست رقابت ناسالم بین‬ ‫مالکان برای افزایش قیمت ها را ایجاد کند‪ ،‬اثری ندارد‪ .‬ما‬ ‫فقط با انتش��ار قیمت ها مخالف هس��تیم؛ نه اصل فعالیت‬ ‫این س��ایت ها که بگوییم این سایت ها مخل کسب وکار ما‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان مس��کن معتقد است‬ ‫برخورد با فعالیت س��ایت ها و کسب وکارهای اینترنتی در‬ ‫حوزه مسکن به بهانه ساماندهی بازار مسکن نادرست است‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاجت در گفت وگو ب��ا‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫نبای��د س��ایت هایی مانند دیوار را در افزایش نرخ مس��کن‬ ‫مقصر بدانیم‪ ،‬افزود‪ :‬اساس وجود سامانه های اطالع رسانی‬ ‫مانن��د دیوار ک��ه زمینه قیمت گ��ذاری مس��کن را فراهم‬ ‫می کنند‪ ،‬افزایش رقابت پذیری است‪ .‬این رقابت پذیری در‬ ‫همه اقتصادها مورد توجه است و اینکه بگوییم نرخ گذاری‬ ‫در سایت ها متوقف شود‪ ،‬به جز اینکه در اطالع رسانی خلل‬ ‫وارد کند‪ ،‬نتیجه دیگری ندارد و تاثیر مدنظر مس��ئوالن را‬ ‫نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه مش��کل بازار مس��کن کمبود تولید‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر سیاس��ت گذاری های حوزه مس��کن‬ ‫به درستی انجام شود‪ ،‬نه تنها سایت هایی مانند دیوار به بازار‬ ‫مس��کن کمک و رون��د خرید خانه را برای مردم تس��هیل‬ ‫می کنن��د بلکه باعث ایجاد رقاب��ت مثبت در این حوزه نیز‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش که گفته می شود نرخ گذاری‬ ‫غیرواقعی س��ایت دیوار و چند س��ایت دیگر‪ ،‬موجب ایجاد‬ ‫حباب قیمتی در بازار مس��کن شده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نرخ را‬ ‫بازار مشخص می کند‪.‬‬ ‫اصغ�ر توکلی‪ -‬عضو هی�ات مدیره انجمن‬ ‫دفات�ر خدم�ات مس�افرت هوای�ی‪ :‬افزایش‬ ‫س��ایت ها و اپلیکیش��ن های ف��روش بلی��ت انواع‬ ‫وس��ایل حمل ونق��ل‪ ،‬بیکار ش��دن تع��داد زیادی‬ ‫نی��روی انس��انی ش��اغل در دفاتر ف��روش بلیت و‬ ‫اژانس های گردش��گری را به دنبال داش��ته است‪.‬‬ ‫می ت��وان گفت با ایجاد تحول در روش های فروش‬ ‫بلیت و افزایش س��ایت ها و اپلیکیشن های فروش‬ ‫بلیت‪ ،‬بیش از نیمی از نیروی انسانی فعال در دفاتر‬ ‫و اژانس ها بیکار ش��دند و به موسس��ه ها ضررهای‬ ‫مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد شد تا جایی که‬ ‫تعدادی از انها ورشکسته و تعطیل شدند‪.‬‬ ‫نقط��ه ضعف اس��تارت اپ ها و کس��ب وکارهای‬ ‫اینترنتی در این بخش این اس��ت که فقط ش��کل‬ ‫کار را ع��وض کرده ان��د و هی��چ خالقیت و نواوری‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬این مس��ئله موجب ش��ده‬ ‫کسب وکارهای موجود در فضای واقعی‪،‬‬ ‫دچار مشکل ش��ود‪ .‬استارت اپ ها بهتر‬ ‫اس��ت در زمینه هایی وارد ش��وند و کار‬ ‫کنن��د ک��ه پیش تر وجود نداش��ته یا به‬ ‫کس��ب وکار موج��ود‪ ،‬چی��زی اضافه و‬ ‫ان را از نظ��ر اقتص��ادی به صرفه تر کند‬ ‫و کس��ب وکارهای فضای واقعی را رش��د دهند اما‬ ‫درحال حاض��ر اس��تارت اپ ها بیش��تر در تقابل با‬ ‫کس��ب وکارهای موجود عمل می کنند و منجر به‬ ‫بیکاری و ورشکس��تگی بخشی از مردم می شوند‪.‬‬ ‫برخ��ی نی��ز با تغیی��ر محیط کار خ��ود به فضای‬ ‫دیجیت��ال‪ ،‬از مزی��ت فعالیت ه��ای اس��تارت اپی‬ ‫سوءاس��تفاده می کنن��د؛ به عنوان مث��ال مالیات‬ ‫نمی پردازند یا وام های کم بهره می گیرند‪.‬‬ ‫از جمله کارهایی که در حوزه فروش‬ ‫بلیت و گردش��گری می توان در فضای‬ ‫اینترنت��ی انج��ام داد ک��ه تقابل��ی هم‬ ‫ب��ا کس��ب وکارهای موج��ود در فضای‬ ‫واقعی ندارد‪ ،‬راه ان��دازی درگاهی برای‬ ‫اشناس��ازی گردش��گران خارج��ی با‬ ‫جاذبه های ایران است زیرا درحال حاضر‬ ‫در زمین��ه تورهای ورودی ضعیف عمل کرده ایم و‬ ‫ای��ن ح��وزه جای کار ف��راوان دارد‪ .‬این کار نه تنها‬ ‫ورشکس��تگی اژانس ه��ا و دفاتر ف��روش بلیت را‬ ‫به دنبال ندارد‪ ،‬بلکه باعث رونق گرفتن کار انها نیز‬ ‫می شود‪ .‬به طور کلی استارت اپ ها باید در عملیاتی‬ ‫کردن یک ایده‪ ،‬به فکر این باشند که به جای از بین‬ ‫بردن شغل های موجود‪ ،‬به انها رونق ببخشند و در‬ ‫کنار ان‪ ،‬شغل های جدید ایجاد کنند‪.‬‬ ‫هزینه عبور از اسمان ایران چقدر است؟‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی‬ ‫ایران گفت‪ :‬در مسیر فضای ما برای هر پرواز عبوری‬ ‫هزینه عبور به طور متوس��ط حدود ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دالر براورد می شود و این رقم ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر رقم عبور‬ ‫از فضای کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫سیاوش امیرمکری در گفت وگو با فارس‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه تعرفه پروازهای عبوری از فضای کش��ورمان‬ ‫گران تر از دیگر کشورهای همسایه است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫انچه که مصوبه هیات وزیران در فرمول محاس��به‬ ‫عوارض عبوری از فضای کش��ورمان است‪ ،‬مسافت‬ ‫طی شده و وزن هواپیما است که در عددی به دالر‬ ‫ضرب می شود؛ بنابراین هرچه مسافتی که هواپیما‬ ‫طی می کند طوالنی تر باشد‪ ،‬یا هواپیما پهن پیکرتر‬ ‫باش��د‪ ،‬در ای��ن فرمول ک��ه قرار گی��رد هزینه ان‬ ‫محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور متوسط در مسیر فضای ما برای‬ ‫ه��ر پرواز هزینه عبور ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬دالر‬ ‫براورد می شود؛ یعنی اگر هواپیمایی از فضای کشور‬ ‫م��ا عبور کند بین ‪ ۱۵۰۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬دالر باید به ما‬ ‫بپردازند‪ .‬امیرمکری افزود‪ :‬این رقم ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر رقم‬ ‫عبور از فضای کشورهای همسایه است‪ .‬کشورهای‬ ‫دیگر عدد ثابتی دریافت و سعی می کنند پروازهای‬ ‫عبوری را به سمت خود جذب کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬در اصالحیه ایین نامه اجرایی ماده ‪۶۳‬‬ ‫قان��ون وصول برخی درامده��ای دولت این فرمول‬ ‫یا روش محاس��به را به گونه ای تنظیم می کنیم که‬ ‫جذابیت عبور از فضای کشور را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬البته در س��ال های گذش��ته در‬ ‫یک مرحله اعالم کرده ایم که برای پروازهای باالی‬ ‫‪ ۱۵۰‬تن تخفیفاتی قائل می شویم که این به جذب‬ ‫پروازه��ای عبوری کمک کرد اما در ش��رایط فعلی‬ ‫باید تالش کنیم که فرمولی را مدنظر قرار دهیم که‬ ‫پروازهای عبوری بیشتری را جذب کنیم‪.‬‬ ‫امیرمک��ری پیش از این گفته بود‪ :‬چند روز پس‬ ‫از س��اقط ش��دن پهپاد جاسوس��ی امری��کا‪ ،‬میزان‬ ‫پروازهای عبوری از فضای کش��ور کاهش یافت و از‬ ‫رقم روزان��ه حدود ‪ ۸۴۰‬پرواز‪ ،‬به حدود ‪ ۸۰۰‬پرواز‬ ‫رس��ید اما یک هفته بعد می��زان پروازهای عبوری‬ ‫از فض��ای کش��ور افزایش یافت‪ ،‬زیرا ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی متوجه ش��دند اس��مان ایران همچنان‬ ‫امن است‪.‬‬ ‫مسافران اربعین معطل اعالم برنامه پرواز ایرالین ها‬ ‫در حالی که با اقدام جدید سازمان هواپیمایی‬ ‫جابه جایی زائ��ران اربعین با نرخ های مش��خص‬ ‫برای تاریخ ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬مهر انجام می ش��ود‪ ،‬هنوز‬ ‫بسیاری از شرکت های هواپیمایی برنامه پروازی‬ ‫خود را اع�لام نکرده اند و مس��افران برای خرید‬ ‫بلیت هواپیما سرگردان هستند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫کن��دی ارائه بلیت ازس��وی برخی ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی مس��افران را ب��ا چالش نب��ود بلیت‬ ‫هواپیما در مس��یرهای نجف و بغداد و مشخص‬ ‫نب��ودن تاریخ س��فر انه��ا روبه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مسافران هوایی اربعین امسال شاید دغدغه خرید‬ ‫بلیت های گران برای رس��یدن به شهرهای عراق‬ ‫را نداشته باشند اما هنوز نمی دانند می توانند در‬ ‫تاریخ اعالم شده بلیت تهیه کنند یا خیر چراکه‬ ‫چند ش��رکت هواپیمای��ی که مج��وز پروازهای‬ ‫اربعی��ن را دریاف��ت کردند هن��وز برنامه پروازی‬ ‫خ��ود را ارائه نکرده اند و خب��ری از فروش بلیت‬ ‫این ایرالین ها در دفاتر رسمی اعالم شده ازسوی‬ ‫سازمان هواپیمایی نیست‪ .‬بلیت اربعین در فاصله‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬مهر با نرخ مصوب ‪ ۲.۲‬میلیون تومانی‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬در حال��ی ک��ه ‪ ۱۰‬روز مانده به‬ ‫این تاریخ انجمن ش��رکت های هواپیمایی هنوز‬ ‫نتوانس��ته ایرالین هایی که از سازمان هواپیمایی‬ ‫مجوز ف��روش بلیت گرفته اند را وارد فرایند ارائه‬ ‫بلیت کند‪ .‬از هفته های گذش��ته اعالم ش��ده که‬ ‫امس��ال فروش بلیت اینترنتی پروازهای اربعین‬ ‫ممن��وع اس��ت و ایرالین ه��ا به نوب��ت دریافت‬ ‫مج��وز و بعد از هماهنگی ب��ا فرودگاه های عراق‬ ‫به طور تدریج��ی بلیت ها را وارد ب��ازار می کنند‬ ‫اما مس��افرانی که قصد س��فر هوایی به عتبات را‬ ‫دارند ترجیح می دهند به رس��م هر س��ال هرچه‬ ‫س��ریع تر به س��راغ خرید بلیت خود بروند تا اگر‬ ‫موفق به تهیه بلیت هواپیما نشدند با یکی دیگر‬ ‫از ش��یوه های حمل ونقل خود را به ایین اربعین‬ ‫برس��انند‪ .‬پیش فروش بلیت قطارهای اربعین نیز‬ ‫از اوایل مهر امس��ال اغاز ش��ده و معلوم نیست‬ ‫تاخی��ر ش��رکت های هواپیمایی در ارائ��ه برنامه‬ ‫پ��روازی چقدر باعث جاماندن مس��افران از تهیه‬ ‫بلیت در مسیرهای ریلی و جاده ای شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم رونق بخشی به مشاغل موجود به جای حذف انها‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫مدیریت فضای پارک حاشیه ای به طور کامل مکانیزه شد‬ ‫تعیین تکلیف دو گودپایتخت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مع��اون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری‬ ‫ته��ران ش��رایط دو گود جنب ب��رج میالد و‬ ‫تامین اجتماعی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرض��ا گلپایگانی با‬ ‫اشاره به وضعیت گود جنب برج میالد گفت‪:‬‬ ‫این گود مجموعه بزرگی است که قرار بود در‬ ‫شمال سالن فعلی برج میالد ساخته و شامل‬ ‫مجموع��ه متنوع��ی مانند هت��ل‪ ،‬بخش های‬ ‫تجاری و نمایش��گاهی شود‪ .‬در دوره مدیریت‬ ‫ش��هری گذش��ته برای س��اخت ای��ن پروژه‬ ‫قراردادی با بنیاد تع��اون ناجا به عنوان یکی‬ ‫از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی بسته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین زمینه طرحی تهیه‬ ‫کردند و به مس��ابقه گذاش��تند اما در شورای‬ ‫ عالی شهرسازی و معماری تایید نشد و قرار بر‬ ‫تجدید نظر شد که این خود وقفه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران با بیان اینکه شرکت‬ ‫طرف ق��رارداد در س��ال های گذش��ته دچار‬ ‫مشکالت زیادی شده است و توان مالی قبل را‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکره کردیم تا پروژه به شرکت‬ ‫دیگری س��پرده ش��ود که البته در این میان‬ ‫موضوع های حقوقی زیادی مطرح می ش��ود‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت با س��ازمان س��رمایه گذاری و‬ ‫مش��ارکت های مردمی ش��هرداری تهران در‬ ‫ای��ن ب��اره در ح��ال گفت وگو هس��تیم تا به‬ ‫نتیجه برس��یم‪ .‬گلپایگانی با اشاره به وضعیت‬ ‫ایمن سازی گود جنب برج میالد تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��رای ایمن س��ازی برج در گذش��ته عملیات‬ ‫حفاری انجام ش��د اما ب��ه علت حرکت زمین‬ ‫این عملیات باید دوباره انجام می ش��د که این‬ ‫روند به دلیل تعطیل��ی پروژه به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫در نهایت بنیاد و ش��رکت مشاور اعالم کردند‬ ‫که هیچ گون��ه خطری ریزش گ��ود را تهدید‬ ‫نمی کن��د‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه گود جنب‬ ‫برج می�لاد در طبقه بن��دی گودهای پرخطر‬ ‫قرار نمی گیرد و به هیچ عنوان مش��کلی برای‬ ‫س��ازه برج ایجاد نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬با این وجود‬ ‫به دلی��ل انک��ه کارفرمای پروژه ش��هرداری‬ ‫تهران اس��ت و با توجه ب��ه جایگاه برج میالد‬ ‫از ناجا درخواست کردیم اجازه حضور مشاور‬ ‫ش��هرداری تهران را برای نظ��ارت بدهد‪ .‬یک‬ ‫مدت این اجازه داده نمی شد اما درحال حاضر‬ ‫ب��ا رایزنی هایی که انجام ش��د اج��ازه حضور‬ ‫مشاور با نظارت مسئوالن بنیاد داده می شود‪.‬‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران‬ ‫با اش��اره به گود تامین اجتماعی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن گود که در منطقه یک ق��رار دارد پیش‬ ‫از ص��دور پروانه‪ ،‬برداش��ته ش��د و با توجه به‬ ‫مصوبه ش��ورای ش��هر درباره برج باغ ها‪ ،‬اگر‬ ‫پروانه برخالف ضابطه باش��د‪ ،‬گ��ود پر و باغ‬ ‫احیا می شود‪.‬‬ ‫نظارت بر سرویس‬ ‫مدرسه ها با ‪ ۲‬اپلیکیشن‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری‬ ‫کشور از رونمایی از ‪ ۲‬اپلیکیشن حوزه سرویس‬ ‫دانش اموزی تا پایان مهر خبر داد‪.‬‬ ‫مرتض��ی ضامن��ی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه س��امانه سپند (س��امانه پایش‬ ‫ن��اوگان دانش اموزی) ب��ا اس��تقبال خوبی از‬ ‫طرف رانندگان ش��رکت هایی که در این حوزه‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬روبه رو ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫تقاضای مدرس��ه ها و اموزش و پرورش تکلیف‬ ‫داشتیم ش��رکت های مجازی که می توانند در‬ ‫حوزه س��رویس مد رسه ها ارائه خدمت دهند و‬ ‫ناوگان اس��تاندارد را مهیا کنند معرفی کرده و‬ ‫در اختیار انها قرار دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۵۴۰۰‬ش��رکت از سراسر کش��ور در فراخوان‬ ‫ط ش��رکت کردند و در بررس��ی هایی که‬ ‫مربو ‬ ‫شهرداری ها انجام دادند‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰۰‬شرکت‬ ‫مورد تایید و س��پس در دس��ترس مدرسه ها و‬ ‫اموزش و پرورش برای عقد قرارداد قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اطالعات حدود ‪ ۷۰‬هزار خودرو در‬ ‫سطح کش��ور در سامانه س��پند مشخص شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته تعداد این ناوگان بیش��تر است اما‬ ‫برخی از ش��هرداری ها اطالعاتی که در دس��ت‬ ‫دارن��د را هن��وز وارد این س��امانه نکرده اند‪ .‬در‬ ‫حوزه مدارس نیز تاکنون ‪ ۳۰‬هزار مدرس��ه در‬ ‫سراسر کش��ور اطالعات خود را در سپند وارد‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ضامنی از رونمایی از دو اپلیکیش��ن‬ ‫مخصوص حوزه س��رویس مد رسه ها خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬قصد داریم تا پایان مهر از ‪ ۲‬اپلیکیش��ن‬ ‫رونمایی کنیم‪ .‬یکی از این اپلیکیش��ن ها ویژه‬ ‫والدین و رانندگان اس��ت‪ .‬والدین به وسیله این‬ ‫اپلیکیش��ن می توانند رفت وامد فرزندان ش��ان‬ ‫را رص��د و بر عملکرد خ��ودرو و راننده نظارت‬ ‫کنند‪ .‬اپلیکیشن دیگر نیز ویژه عوامل بازرسی‬ ‫شهرداری ها و مجموعه اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خداحافظی خیابان ها با پارکبان ها‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسن رحیمی‬ ‫افشین حبیب زاده‬ ‫محسن پورسیداقایی‬ ‫احمد دنیامالی‬ ‫پارکومتره��ای زردی ک��ه این روزها کنار بیش��تر‬ ‫خیابان های تهران قدعلم کرده اند و مس��ئول دریافت‬ ‫هزینه پارک حاش��یه ای هس��تند‪ ،‬جایگزین ش��غلی‬ ‫هس��تند که پیش تر‪ ،‬بخش��ی از مردم ب��ا ان روزگار‬ ‫می گذراندند‪ :‬پارکبانی‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫روزانه بی��ن ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫خ��ودرو در خیابان های پایتخت ت��ردد می کنند‪ .‬این‬ ‫تع��داد خودرو به گفته کارشناس��ان‪ ۶ ،‬برابر ظرفیت‬ ‫خیابان ه��ای تهران اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬دس��ت و پنجه‬ ‫نرم ک��ردن رانندگان بخش زیادی از این خودروها با‬ ‫معضل جای پارک‪ ،‬چیز عجیبی نیست‪.‬‬ ‫با توجه به پیشینه طوالنی ترافیک در تهران‪ ،‬پیدا‬ ‫کردن جای پارک نیز تبدی��ل به معضلی قدیمی در‬ ‫این ش��هر شده است که در سال های گذشته و اواخر‬ ‫ده��ه ‪ ۸۰‬برای حل ان‪ ،‬ط��رح بکارگیری پارکبان ها‬ ‫از سوی مدیریت ش��هری اجرا شد‪ .‬وجود پارکبان ها‬ ‫در ابت��دای اج��رای طرح‪ ،‬کمک کننده ب��ود تا جایی‬ ‫ک��ه حتی برخ��ی از مردم کلی��د خ��ودرو را به انها‬ ‫می سپردند تا در صورت لزوم‪ ،‬پارکبان ان را جابه جا‬ ‫کن��د‪ .‬با این حال‪ ،‬با گذر زمان و پیش��رفت فناوری‪،‬‬ ‫عرصه بر این افراد تنگ ش��د و دستگاه های پارکومتر‬ ‫یعن��ی پارکبان ه��ای دیجیتال در برخ��ی خیابان ها‬ ‫س��بز ش��دند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بروز برخی تخلف ها و‬ ‫زیاده خواهی ه��ای پارکبان ها موجب ش��د راه اندازی‬ ‫دستگاه های پارکومتر در تهران سرعت گیرد تا جایی‬ ‫که درحال حاضر بیش از ‪ ۱۵‬هزار عدد از این دستگاه‬ ‫در نقاط مختلف تهران راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پارکبانی غیرقانونی اعالم شد‬ ‫از ح��دود ‪ ۳‬س��ال پیش‪ ،‬با تمدید نش��دن قرارداد‬ ‫ش��رکت های تامین کنن��ده نیروه��ای پارکبان‪ ،‬عمر‬ ‫پارکبان ها به پایان رس��ید‪ .‬بر اس��اس مصوبه شورای ‬ ‫عال��ی ترافی��ک‪ ،‬از ‪ ۱۵‬دی ‪ ۹۵‬بای��د پارکبان ه��ا‬ ‫جم��ع اوری می ش��دند و به جای ان ش��اهد افزایش‬ ‫تع��داد پارکومترها می بودیم و در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫پارکبانی و دریافت وجه از سوی انها غیرقانونی اعالم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬در چند سالی که از اجرایی‬ ‫ش��دن طرح پارکومترها در تهران گذش��ته همچنان‬ ‫در برخی محله ها ش��اهد حضور افرادی با لباس فرم‬ ‫هس��تیم که جلو خودروهای مشغول پارک کردن را‬ ‫می گیرند و رسیدی به دست شان می دهند‪ .‬حتی در‬ ‫برخی م��وارد‪ ،‬پارکبان ها بدون دلی��ل‪ ،‬فضای پارک‬ ‫حاش��یه ای را اش��غال می کنند تا به کس��ی که پول‬ ‫بیشتری می دهد‪ ،‬اختصاص دهند‪.‬‬ ‫در این س��ال ها هم مدیریت ش��هری و هم پلیس‬ ‫باره��ا اعالم کرده اند ماموریت پارکبان ها در تهران به‬ ‫معاون حمل ونقل ترافیک ش��هرداری ته��ران در واکنش به‬ ‫برخی س��خنان مبنی ب��ر درامد میلیاردی ش��هرداری از محل‬ ‫عوارض طرح های ترافیکی گفت‪ :‬برخی درصدد القای کلیدواژه‬ ‫«پولی کردن» هس��تند‪ .‬محسن پورس��یداقایی در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا در پاس��خ به برخی ادعاها درباره س��ود مالی شهرداری‬ ‫از اجرای طرح کاهش الودگی هوا(زوج و فرد پیش��ین) با بیان‬ ‫اینکه باره��ا اعالم کردیم با اجرای طرح ه��ای جدید ترافیکی‬ ‫به دنبال کس��ب درامد نیس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬با اینکه بارها با اعالم‬ ‫امار و ارقام دقیق ثابت کرده ایم که درامد ش��هرداری با اجرای‬ ‫چند س��ال اس��ت فعالیت پارکبان ه��ا ممنوع ش��ده و فعالیت هیچ‬ ‫پارکبانی مجاز و قانونی نیست‬ ‫پایان رسیده و پول گرفتن انها از رانندگان غیرقانونی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی تهران ب��زرگ می گوید‪ :‬هرگونه‬ ‫فعالی��ت پارکبان ه��ا در ته��ران ممنوع اس��ت و اگر‬ ‫قرار بر فعالیت انها باش��د‪ ،‬موضوع را اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫سردار حسن رحیمی در جمع خبرنگاران یاداور شد‪:‬‬ ‫چند س��ال اس��ت فعالیت پارکبان ها ممنوع ش��ده و‬ ‫فعالیت هیچ پارکبانی مجاز و قانونی نیست‪ .‬از مردم‬ ‫می خواهیم در صورت مش��اهده فعالی��ت پارکبان ها‬ ‫ب��ا پلیس ‪ ۱۱۰‬تم��اس بگیرند و پلیس ب��ا این افراد‬ ‫برخورد می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن یک��ی از اعض��ای کمیس��یون عمران و‬ ‫حمل ونقل ش��ورای پنجم شهر تهران دریافت پول از‬ ‫سوی پارکبانان ها را تخلف اعالم کرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اعالم پلیس قابل پیگرد قانونی است‪.‬‬ ‫افش��ین حبی��ب زاده ب��ه مهر گف��ت‪ :‬به وی��ژه در‬ ‫محل هایی که مش��کل پارکینگ وجود دارد برخی به‬ ‫بهانه پارکبانی در انجا حضور پیدا کرده و وجه دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن امر تخلف اس��ت که نی��روی انتظامی و قوه‬ ‫‹ ‹سرنوشت مبهم ‪ ۵‬هزار پارکبان‬ ‫بی��کاری پارکبان ه��ا نکته منفی ط��رح دیجیتالی‬ ‫ش��دن مدیریت پارک حاش��یه ای اس��ت‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬ح��دود ‪ ۵‬هزار پارکب��ان در تهران پارک‬ ‫حاش��یه ای را کنت��رل و مدیری��ت می کردند که در‬ ‫طرح های ترافیکی جدید نه تنها افزایش نداش��ته بلکه کاهش‬ ‫داشته اس��ت اما برخی همچنان درصدد القای کلید واژه پولی‬ ‫ش��دن یا کسب درامد شهرداری هستند‪ .‬وی با اشاره به امار و‬ ‫ارقام مستند در معاونت حمل ونقل گفت‪ :‬میزان تردد خودروها‬ ‫در محدوده طرح زوج و فرد پیش��ین در تابس��تان گذشته‪۴ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تردد در روز مخالف پالک ثبت ش��ده که‬ ‫درامد شهرداری از این محل به طور دقیق ‪ ۹۲‬میلیارد و ‪۶۸۶‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۷۸‬ه��زار و ‪ ۵۷۶‬تومان بوده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که خودروها ‪ ۳‬روز در هفته مج��از به تردد در محدوده‬ ‫بودند‪ .‬پورس��یداقایی با بیان اینکه با اجرای طرح جدید و لغو‬ ‫ط��رح زوج و فرد‪ ،‬میزان تردد خودروها در محدوده طرح فقط‬ ‫به ‪ ۲۰‬روز مجاز کاهش یافت‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال در ‪ ۳‬ماه تابستان‬ ‫تع��داد خودروهایی که بیش��تر از ‪ ۲۰‬روز مجاز تردد داش��تند‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون خودرو بوده که نشان می دهد مردم همکاری‬ ‫ک��رده و فقط در محدوده همان ‪ ۲۰‬روز مجاز و حتی کمتر در‬ ‫محدوده تردد داش��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬درامد ش��هرداری تهران در‬ ‫تابستان امسال به طور دقیق ‪ ۲۴‬میلیارد و ‪ ۶۱۴‬میلیون و ‪۶۹۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۳‬تومان اس��ت و با یک حساب سرانگشتی می بینیم‬ ‫کرد‪ .‬وی به کاه��ش فاصله حرکت قطارهای‬ ‫خط ‪ ۷‬مترو از ‪ ۱۵‬به ‪ ۱۲‬دقیقه اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به همین دلیل در مهر میزان اس��تفاده‬ ‫ش��هروندان از خ��ط ‪ ۷‬افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫نوبخ��ت افزود‪ :‬در هفته نخس��ت مهر س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۶‬ه��زار نفر از خ��ط ‪ ۷‬مترو تهران‬ ‫و حومه اس��تفاده کردند که این رقم امس��ال‬ ‫ب��ه ‪ ۳۰۰‬هزار نفر رس��ید‪ ،‬یعنی حدود ‪۲۷۴‬‬ ‫هزار نفر افزایش مسافر داشتیم‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫ایستگاه «میدان صنعت» شلوغ ترین ایستگاه‬ ‫خط ‪ ۷‬مترو تهران است و ایستگاه های تربیت‬ ‫مدرس‪ ،‬مهدیه و بریانک به ترتیب بیش��ترین‬ ‫امار مس��افر را به خود اختصاص داده اند‪ .‬خط‬ ‫‪ ۷‬مت��رو ته��ران به ط��ول ‪ ۲۷‬کیلومتر و ‪۲۲‬‬ ‫ایس��تگاه از ورزش��گاه جهان پهل��وان تختی‬ ‫در جن��وب ش��رق تهران اغاز و پ��س از عبور‬ ‫از مناط��ق پرجمعیتی مانند بزرگراه ش��هید‬ ‫ای��ت اهلل محالت��ی‪ ،‬خیابان مول��وی‪ ،‬خیابان‬ ‫ه�لال احمر‪ ،‬خیابان قزوین‪ ،‬بزرگراه ش��هید‬ ‫نواب صفوی‪ ،‬خیاب��ان ازادی‪ ،‬میدان توحید‪،‬‬ ‫برج و بیمارس��تان میالد و میدان صنعت‪ ،‬به‬ ‫میدان بوستان در سعادت اباد ختم می شود‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت مدرسه های سیل زده خوزستان‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتص��ادی وزارت‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬در خوزس��تان ‪ ۷۸‬مدرس��ه‬ ‫تعمی��ری و ‪ ۳۵‬مدرس��ه احداثی داش��تیم‬ ‫که کار همه مدرس��ه های تعمیری به اتمام‬ ‫رس��یده و ‪ ۱۰‬مدرس��ه نی��ز به ط��ور کامل‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بابک دین پرس��ت در‬ ‫حاش��یه بازدید از مناطق سیل زده روستای‬ ‫ش��اکریه در شهرستان دشت ازادگان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پس از سیالبی که در بسیاری از مناطق‬ ‫کش��ور داش��تیم‪ ،‬وزارت کش��ور مسئولیت‬ ‫پیگیری اجرای مصوبه ه��ا را در این مناطق‬ ‫‹ ‹پارکومترها هم حذف می شوند؟‬ ‫ای��ن روزها پارکومترها جای پارکبان ها را گرفته اند‬ ‫و مع��اون حمل ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری تهران‬ ‫می گوی��د پارکومتره��ا نیز به زودی ج��ای خود را به‬ ‫اپلیکیشن ها می دهند‪.‬‬ ‫محسن پورسیداقایی در جمع خبرنگاران از توقف‬ ‫نص��ب پارکومترها در تهران خب��ر داد و گفت‪ :‬برای‬ ‫توس��عه این س��امانه دوباره مناقصه ای برگزار شده و‬ ‫قرار ب��ود ‪ ۱۵‬هزار پارکومتر جدی��د در تهران نصب‬ ‫ش��ود اما دستور دادم مناقصه باطل شود و به سمتی‬ ‫برویم که از اپلیکیشن استفاده کنیم و به جای نصب‬ ‫پارکومتر به طور نرم افزاری و با استفاده از اپلیکیشن‪،‬‬ ‫جای پارک را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۸‬میلیاردی درامد شهرداری با طرح ترافیک جدید‬ ‫استقبال تهرانی ها از هفتمین خط مترو‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران‬ ‫و حومه با اش��اره به افزایش مسافران در خط‬ ‫‪ ۷‬مت��رو گفت‪ :‬امار مس��افران این خط روزانه‬ ‫از ‪ ۵۰‬ه��زار نف��ر عبور کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت بهره ب��رداری مترو‬ ‫ته��ران‪ ،‬فرنوش نوبخت اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫بهره ب��رداری از ایس��تگاه های جدید خط ‪ ۷‬و‬ ‫کاهش فاصله حرکت قطارها در خطوط مترو‪،‬‬ ‫ش��هروندان تهرانی را به استفاده بیشتر از این‬ ‫ناوگان تشویق کرده ایم و از ابتدای مهر امسال‬ ‫ام��ار مس��افران خط ‪ ۷‬از ‪ ۵۰‬ه��زار نفر عبور‬ ‫قضاییه با جدیت با ان برخورد می کنند و ما هم این‬ ‫کار را تخلف می دانیم‪.‬‬ ‫برعهده دارد و در این زمینه پیگیر اقدام های‬ ‫انجام شده در مناطق سیل زده هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتص��ادی وزارت‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬در بازدیدی که از مناطق‬ ‫مختلف روس��تای ش��اکریه در شهرس��تان‬ ‫دشت ازادگان انجام ش��د‪ ،‬شاهد اقدام های‬ ‫بسیار خوبی در این مناطق بودیم‪.‬‬ ‫دین پرس��ت عن��وان ک��رد‪ :‬از مهم تری��ن‬ ‫اقدام هایی که می توان در این منطقه به ان‬ ‫اش��اره کرد‪ ،‬پایان فعالیت های انجام شده در‬ ‫زمینه مسکن های تعمیری است‪ .‬همچنین‬ ‫کار مس��کن های احداثی با پیش��رفت بسیار‬ ‫خوبی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در خوزس��تان ‪ ۷۸‬مدرس��ه‬ ‫تعمیری و ‪ ۳۵‬مدرس��ه احداثی داشتیم که‬ ‫در این زمینه کار همه مدرسه های تعمیری‬ ‫به سرانجام رسیده و ‪ ۱۰‬مدرسه نیز به طور‬ ‫کامل ساخته شده است‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتص��ادی وزارت‬ ‫کش��ور گفت‪ ۲۰ :‬مدرس��ه که وس��عت انها‬ ‫بیشتر است و نیاز به هزینه افز ون تری برای‬ ‫س��اخت دارند تا پایان ابان به اتمام خواهند‬ ‫رسید تا دانش اموزان بتوانند در انها تحصیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫طول ‪ ۳‬س��ال گذشته بیکار ش��ده اند‪ ،‬البته برخی از‬ ‫انها به ط��ور غیرقانونی همچنان ب��ه کار خود ادامه‬ ‫می دهن��د که با توجه به غیرقانونی اعالم ش��دن این‬ ‫کار‪ ،‬نمی ت��وان انه��ا را افراد ش��اغل و دارای امنیت‬ ‫شغلی به شمار اورد‪.‬‬ ‫به گزارش دوات انالین‪ ،‬عضو پیش��ین کمیس��یون‬ ‫حمل ونقل ش��ورای شهر تهران معتقد است باید اتاق‬ ‫فکری تش��کیل ش��ود تا این ‪ ۵‬هزار نفر بیکار نشوند‬ ‫و به نحوی مناس��ب انها را در جای��ی به کار بگیرند‬ ‫چراکه اش��تغال ‪ ۵‬هزار نفر در شهر تهران موضوعی‬ ‫نیس��ت که مدیریت شهری به راحتی از کنار ان عبور‬ ‫کند‪.‬‬ ‫احم��د دنیامال��ی ی��اداور ش��د‪ ۵ :‬ه��زار پارکبان‬ ‫ته��ران متعلق به ش��رکت های خصوصی وابس��ته به‬ ‫شهرداری هستند و این شرکت ها پروژه های دیگری‬ ‫دارن��د ک��ه می توانند پارکبان ه��ا را در انه��ا به کار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫محم��د حقانی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون س�لامت‪،‬‬ ‫محیط زیست و خدمات ش��هری شورای شهر چهارم‬ ‫تهران نیز در این زمینه گفت‪ :‬مس��ئله اشتغال این ‪۵‬‬ ‫هزار پارکبان با وزارت کار است‪.‬‬ ‫شهرداری نتیجه مثبتی از پارکبان ها نگرفت‪ .‬مردم‬ ‫هم از این وضعیت رضایت ندارند اما اینکه اش��تغال‬ ‫این ‪ ۵‬هزار نفر چه می شود‪ ،‬برعهده شهرداری نیست‬ ‫و وزارت کار باید در این باره ورود کند‪.‬‬ ‫که درامد شهرداری در پی اجرای طرح جدید حدود ‪۷۲‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران افزود‪ :‬در حالی ش��هرداری تهران در‬ ‫ح��وزه درامد طرح ترافیکی جدید با کاهش حدود ‪ ۶۸‬میلیارد‬ ‫تومانی روبه رو است که برخی درصدد هستند با نادیده گرفتن‬ ‫این کاهش درامد‪ ،‬ما را متهم به پولی کردن معابر کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دنبال ان هستیم که جدول درامدی شهرداری‬ ‫تهران از محل طرح های ترافیکی را به صورت روزانه در سامانه‬ ‫شفافیت منتشر کنیم تا راه هرگونه ابهام افرینی بسته شود‪.‬‬ ‫تاخیر در بهره برداری از پایانه شرق تهران‬ ‫رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫ش��هری گذش��ته گفته اس��ت که پروژه پایانه ش��رق‬ ‫پایتخت ‪ ۹۹‬درصد پیش��رفت دارد اما مدیریت شهری‬ ‫جدید نتوانس��ت یک درصد باقی مان��ده را انجام دهد و‬ ‫پروژه را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محسن هاشمی در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬فرض بر این است که ساختمان اصلی پایانه شرق‬ ‫پیش��رفت مناس��بی دارد اما ممکن است مسجد پایانه‬ ‫حاضر نش��ده باشد که در س��الن اصلی نمازخانه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره به بازدی��د اعضای ش��ورا از پایانه‬ ‫ش��رق عنوان کرد‪ :‬در بازدیدی که از این پایانه داشتیم‬ ‫پیمان��کار اعالم کرد هزینه اندکی برای راه اندازی پایانه‬ ‫الزم است‪ .‬رئیس ش��ورا ادامه داد‪ :‬هرچند برخی ارقام‬ ‫متفاوتی از درصد پیش��رفت ها اع�لام کرده اند(از ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪ ۹۹‬درصد) اما درحال حاض��ر امکان بهره برداری از این‬ ‫پایانه با تکمیل بخش هایی وجود دارد‪ .‬هاش��می گفت‪:‬‬ ‫از نظر هزینه ها تفاوت هایی ایجاد ش��ده است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬قیمت پله برقی ‪ ۳‬برابر گذش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬شهردار تهران‪ ،‬معاونان حمل ونقل و عمرانی‬ ‫و کمیسیون حمل ونقل و عمران شورا باید در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫وضعیت فاضالب اهواز بحرانی است‬ ‫یک عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اهواز گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫ش��هر اهواز به لح��اظ پروژه های به س��رانجام نرس��یده‬ ‫فاضالب مناس��ب نیست‪ .‬از این رو‪ ،‬در اهواز باید وضعیت‬ ‫بحرانی اعالم ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رحیم کعب عمیر در‬ ‫نشست علنی شورای اسالمی شهر اهواز افزود‪ :‬با مشکالت‬ ‫اعتباری و س��رعت کند انجام پروژه ه��ای مرتبط با اب و‬ ‫فاضالب تا ‪ ۲‬س��ال اینده وضعیت اهواز سامان نمی یابد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اس��تاندار خوزس��تان‪ ،‬ش��هردار و ریاست‬ ‫ش��ورای ش��هر اهواز ضمن اعالم وضعیت بحرانی در شهر‬ ‫باید از ش��هرها و اس��تان های معین برای حل مشکل اب‬ ‫و فاضالب کمک بگیرن��د‪ .‬کعب عمیر ادامه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫پروژه های ناتمام ابفا در س��طح ش��هر‪ ،‬بر خدمات رسانی‬ ‫ش��هرداری اهواز هم س��ایه افکنده اس��ت‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر اهواز در زمینه الیحه تشکیل‬ ‫کمیته بررس��ی مشکالت کارگری و پیمانکاران شهرداری‬ ‫گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۹۰‬درصد مراجعه های مردمی به ش��ورای‬ ‫شهر در زمینه مطالبه های کارگری و نوع قراردادها است‪.‬‬ ‫محمدهادی قن��وات افزود‪ :‬هدف از تش��کیل این کمیته‬ ‫ورود سازش��ی برای حل اختالف پیمان��کاران و کارگران‬ ‫اس��ت‪ .‬این الیحه در صحن علنی شورا رای نیاورد و قرار‬ ‫ش��د ابتدا در کمیس��یون حقوقی و امالک بررسی شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��ور هفته گذشته بر اس��اس فرمان رهبر‬ ‫معظم انقالب برای حل مش��کل فاضالب اهواز و دس��تور‬ ‫ریاست جمهوری به خوزستان سفر کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫پیاپی ‪2700‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از شغل هایی که دیگر در سینما جایی ندارند‬ ‫بی مهری فناوری به عاشقان سینما‬ ‫علی نعیمی‪ :‬سالن سینما به وسعت گوشی های‬ ‫تلف��ن همراه تان‪ .‬این واقعیت دنیای امروز اس��ت‪.‬‬ ‫اینک��ه بای��د بپذیریم ابزارهای فن��اوری می ایند و‬ ‫سبک زندگی و ذائقه مخاطب و حتی جنس شغل‬ ‫و کس��ب و کارها را تغییر می دهن��د‪ .‬جمله ای که‬ ‫در ابتدای گزارش خواندید یک واقعیت تلخ اس��ت‬ ‫ک��ه رد پای ان را ای��ن روزها به خوبی می توانیم در‬ ‫مقیاس بین المللی مشاهده کنیم‪ .‬رشد شبکه های‬ ‫مجازی و اپلیکیشن های ‪ VOD‬باعث شده سینما‬ ‫با خط��رات جدی در ماهیت ش��کلی خود روبه رو‬ ‫ش��ود‪ .‬این اصال گزافه نیس��ت که تا حدود نیم قرن‬ ‫دیگر س��الن های سینما به ش��کل کنونی و رسم و‬ ‫عادت کالس��یک ان دیگر وجود نخواهند داش��ت‬ ‫و ش��اهد نوعی از ترکیبات تفریحی هستیم که در‬ ‫شکل اجرا هم می تواند دارای شاخصه های متفاوتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬شغل هایی که در طول سالیان‬ ‫متم��ادی از بدنه س��ینما جدا ش��دند و دیگر نام و‬ ‫نش��انی از انها نیس��ت گواه این موضوع اس��ت که‬ ‫دیگر نمی توان به سینما به شکل گذشته نگریست‪.‬‬ ‫افرادی که در گذش��ته می توانستند با فعالیت خود‬ ‫در بدنه س��ینما‪ ،‬امرار معاش کنند روزگاری است‬ ‫که به شغل های دیگری روی اوردند و همین باعث‬ ‫ش��د باور کنیم فناوری به هی��چ حرفه ای برای بقا‬ ‫رح��م نمی کن��د‪ .‬در ادامه مروری داریم به برخی از‬ ‫شغل هایی که در بدنه سینما وجود داشتند و امروز‬ ‫دیگری خبری از انها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سینمای ایران دیگر لوطی ندارد‬ ‫س��ینمای ایران را باید در گزاره های گوناگون با‬ ‫رویکرد جامعه دوران خود بررسی کرد‪ .‬در دهه های‬ ‫‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬سینمای ایران تحت تاثیر فیلم های‬ ‫فارس��ی و س��پس فیلم های حماس��ی و تریلرهای‬ ‫حادث��ه ای پ��ر ب��ود از بدلکاره��ا و کتک خورهای‬ ‫سینمایی که حسابی بازارش��ان داغ بود‪ .‬بازیگران‬ ‫اماتوری ک��ه جلوی دوربی��ن در نقش های منفی‬ ‫حس��ابی از قهرمان قصه کت��ک می خوردند و یک‬ ‫فیلم بزن بزن را خلق می کردند‪.‬‬ ‫دهه ‪ ،۷۰‬ماه عس��ل س��ینمای ای��ران فیلم های‬ ‫اکش��ن بود‪ ،‬پس از پایان جنگ و به حاش��یه رفتن‬ ‫نسبی فضای فیلم های جنگی‪ ،‬حماسی و ژانر دفاع‬ ‫مقدس و تا پیش از ظهور فیلم های عاشقانه در دهه‬ ‫‪ ،۸۰‬فیلم های مواد مخدری و اکشن بود که در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬روزهای اوج خود را می گذراندند‪ .‬دهه ‪ ۷۰‬با این‬ ‫ویژگی ها‪ ،‬حلقه واصلی بود که دهه ‪ ۶۰‬ارزش��ی را‬ ‫به دهه ‪ ۸۰‬سراسر عشقی (!) وصل می کرد‪ .‬با ورود‬ ‫س��ینمای ایران به فیلم های عاشقانه و مثلث های‬ ‫عاطف��ی در ده��ه ‪ ۸۰‬دیگر خب��ری از بدلکارهای‬ ‫س��ینما نبود‪ .‬نس��ل لوطی هایی ک��ه در فیلم های‬ ‫فارس��ی جلوی قهرمان قصه عاشقانه می ایستادند‬ ‫و کت��ک می خوردند تا پرده نقره ای س��ینما رنگ‬ ‫و ب��وی دیگ��ری بگیرد خیلی وقت اس��ت که تمام‬ ‫ش��ده‪ .‬از ان زم��ان که الله زار از س��ینماها و دفاتر‬ ‫فیلمس��ازی خالی ش��د و خانه های قدیمی کوچه‬ ‫ارباب جمش��ید جای خود را ب��ه برج و باروهای پر‬ ‫س��ود دادند‪ ،‬دیگر س��ینمای ایران رنگ بدلکارها و‬ ‫کتک خورهایش را ندید‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت فروشی و جای پارک ماشین‬ ‫در فیلم بی پولی س��اخته حمید نعمت اهلل وقتی‬ ‫ای��رج چیت چ��ی با ب��ازی به��رام رادان به س��راغ‬ ‫دوس��ت قدیمی اش با بازی حبیب رضایی می رود‬ ‫از دوس��تان گذش��ته اش خبر می گیرد و سرنوشت‬ ‫هر کدام را می پرس��د‪ .‬سرنوش��ت یکی از دوستان‬ ‫ایرج در بی پولی مصداق تغییر شغل ها و درامدهای‬ ‫کاذب در س��ینما است‪ .‬دوست قدیمی ایرج جلوی‬ ‫در سینماها می ایس��تاد و جای پارک موتور کرایه‬ ‫م��ی داد‪ .‬از وقت��ی که دیگر مردم س��ینما نرفتند و‬ ‫برخی از سینماها پارکینگ دار شدند دیگر دوست‬ ‫ایرج نتوانس��ت به ش��غلش ادامه دهد‪ .‬واقعیت تلخ‬ ‫این اس��ت که دیگر مخاطبان سینما مانند گذشته‬ ‫در صف ه��ای طوی��ل منتظ��ر تماش��ای یک فیلم‬ ‫نمی ایس��تند‪ .‬ش��کل و شمایل س��الن های سینما‬ ‫تغیی��ر کرده و دیگ��ر نمی توان مانند گذش��ته در‬ ‫خیابان های اطراف منتظر جای پارک ماشین ماند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬وجود س��امانه های انالین فروش‬ ‫بلی��ت س��ینما و نصب دس��تگاه های فروش بلیت‬ ‫داخل پردیس های س��ینمایی که طور الکترونیک‬ ‫می توانید بلیت خود را خریداری کنید باعث ش��ده‬ ‫بس��یاری از افرادی که شغل ش��ان فروش بلیت در‬ ‫باجه س��ینماها بود از کار بیکار شوند‪ .‬پیش تر اگر‬ ‫یکی دو ساعت زودتر می رفتی در صف خرید بلیت‬ ‫س��ینما می ایس��تادی و مطمئن هم نبودی بلیت‬ ‫گی��رت می اید یا ن��ه‪ ،‬امروز با مراجع��ه به یکی از‬ ‫س��ایت های ف��روش بلی��ت‪ ،‬که اطالع��ات فیلم و‬ ‫تصاوی��رش را در اختیارت می گذارند‪ ،‬س��ینماها و‬ ‫س��انس های نمایش را مش��خص می کنند و امکان‬ ‫انتخاب صندل��ی می دهند‪ ،‬می توانی خیلی راحت‬ ‫و کام�لا انالین بلی��ت بخری و ب��ا برنامه ریزی به‬ ‫تماشای فیلم بنشینی‪.‬‬ ‫یک ربع قبل از ش��روع فیلم ک��د رهگیری را به‬ ‫دس��تگاه یا متصدی س��ینما می دهی و بلیت ها را‬ ‫تحوی��ل می گی��ری‪ ،‬بدون اس��ترس و صرف وقت‬ ‫اضافه‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��الن های بسیاری به سایت های‬ ‫ف��روش انالین بلیت وصل هس��تند یا س��ینماها‬ ‫به طور مس��تقل در س��ایت خود اق��دام به فروش‬ ‫انالین بلیت می کنند‪ .‬دیگر کمتر کس��ی است که‬ ‫پیش از ش��روع فیلم دم گیش��ه حاضر شود و بلیت‬ ‫مورد نظر را دس��تی خریداری کند‪ .‬جز در مواقعی‬ ‫که جش��نواره ای برقرار اس��ت یا روزهای سه شنبه‬ ‫که بلیت س��ینماها نیم بهاس��ت و بای��د حضوری‬ ‫مراجع��ه ک��رد‪ ،‬خرید بلیت س��ینما در بقیه روزها‬ ‫به ط��ور معمول انالین انجام می ش��ود‪ .‬مزیت های‬ ‫این روش بسیارند اما یکی از معایبش این است که‬ ‫بلیت خریداری ش��ده پس گرفته نمی شود‪ .‬یعنی‬ ‫اگ��ر کار غیرمنتظره ای پیش بیای��د که نتوانید به‬ ‫سئانس خود برسید و مجبور شوید قید دیدن فیلم‬ ‫را بزنید‪ ،‬بلیتی را که خریداری کرده اید نمی توانید‬ ‫برگردانی��د و پ��ول خود را پ��س بگیرید‪ .‬اما بعضی‬ ‫خریداران برای این عیب هم علتی مفید جسته اند‬ ‫و با این روش ابتکاری دیگر بلیت ش��ان به اصطالح‬ ‫نمی سوزد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاتیو و ظهور فیلم‬ ‫انقالب دیجیتال باعث ش��د بسیاری از ابزارهای‬ ‫قدیمی کارکرد خود را از دس��ت بدهند‪ .‬هنوز البته‬ ‫هس��تند فیلمسازانی که معتقدند سینما با شکل و‬ ‫شمایل قدیمی اش است که سینما نام دارد و دست‬ ‫از س��ر دوربین ه��ای ‪ ۳۵‬میلی متری و نگاتیوهایی‬ ‫روی پرده‬ ‫با ش��روع اکران های پاییز‪ ،‬س��ینمای ایران با گذشت ‪ ۱۰‬روز از‬ ‫مه��ر و نمایش چند فیلم جدید روی پرده س��ینما توانس��ته بیش‬ ‫از ‪ ۴‬میلی��ارد تومان فروش داش��ته باش��د و افزون ب��ر ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر مخاطب جذب کن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیل��م «پیلوت» به‬ ‫کارگردان��ی ابراهیم ابراهیمیان که اکران خود را از ‪ ۳‬مهراغاز کرده‬ ‫و با محدودیت س��نی ‪ +۱۵‬س��ال روی پرده رفته ت��ا امروز ‪ ۱۲۴‬و‬ ‫نی��م میلی��ون تومان فروش داش��ته و بیش از ‪۹‬ه��زار مخاطب به‬ ‫س��ینما جذب کرده اس��ت‪ .‬از مجموع فروش این فیلم سهم تهران‬ ‫‪ ۹۳‬میلیون تومان بوده اس��ت‪ .‬فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز‪۲‬‬ ‫‪ /‬رد خ��ون» س��اخته محمد حس��ین مهدویان ک��ه از ‪ ۳‬مهر روی‬ ‫که با انه��ا فیلم ها را ضبط می کردند‪ ،‬برنمی دارند‪.‬‬ ‫نخس��تین جرقه های ورود دوربین های دیجیتال و‬ ‫خداحافظی س��ینما با دوربین های ‪ ۳۵‬میلی متری‬ ‫غول پیک��ر در اواس��ط ده��ه ‪ ۸۰‬زده ش��د‪ .‬جایی‬ ‫که حمی��د نعمت اهلل با فیلم بوتیک در جش��نواره‬ ‫بیس��ت ودوم فجر حاضر ش��د و هیات داوران تنها‬ ‫به دلی��ل اینکه فیلم را با دوربین دیجیتال س��اخته‬ ‫اس��ت از رقابت اصلی کنار گذاشتند و در بیانیه ای‬ ‫عجی��ب نس��بت ب��ه این موض��وع هش��دار دادند‪.‬‬ ‫هشداری که البته اگر امروز ان را نگاه کنیم بیشتر‬ ‫ش��بیه ش��وخی است‪ .‬س��ینما صنعتی است که به‬ ‫س��مت فناوری های جدید حرکت می کند و دیگر‬ ‫نمی توان مانند گذش��ته ب��ا ابزارهای قدیمی ان را‬ ‫متر و اندازه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ VOD‬ها و سالن های سینما‬ ‫س��الن های تاری��ک س��ینما و پ��رده ب��زرگ و‬ ‫سحرامیز س��ینماها یکی از جاذبه های هنر هفتم‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ا امدن گوش��ی های هوش��مند وضعیت‬ ‫بس��یاری از مش��اغل در جهان تغیی��ر کرد‪ .‬دنیای‬ ‫هنر نیز از ای��ن تغییرات بی بهره نبود و گجت های‬ ‫هوشمند تاثیرشان را روی این حوزه هم گذاشتند‪.‬‬ ‫حاال هر کس��ی با داش��تن یک گوش��ی هوشمند و‬ ‫اینترن��ت می توان��د فیلم های س��ینمایی را در هر‬ ‫زمان و مکانی ک��ه بخواهد به راحتی ببیند‪ .‬همین‬ ‫سهل الوصول بودن عاملی شده تا خیلی ها نشستن‬ ‫در خانه و فیلم دیدن را به رفتن به س��ینما ترجیح‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ت فلیکس» معتقدند این غول هنری‬ ‫مدیران « ن ‬ ‫رس��انه ای نوظهور که همه را غافلگیر کرده اهمیت‬ ‫پیش��رفت در حوزه رسانه و ارتباطات را به خوبی به‬ ‫نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫این ش��رکت در میان بی توجهی نامداران عرصه‬ ‫تلویزی��ون و کانال ه��ای تلویزیون��ی پرمخاطب به‬ ‫روش های نوی��ن انتقال اطالعات و جذب مخاطب‬ ‫امروز به عنوان تهدیدی برای تولیدکنندگان سنتی‬ ‫محتوای ویدئویی تبدیل ش��ده است‪ ،‬به طوری که‬ ‫بس��یاری از کانال های س��نتی انتق��ال محتوا که‬ ‫شناخته ش��ده ترین انه��ا‪ ،‬کانال ه��ای تلویزیونی‬ ‫هستند‪ ،‬از رشد چشمگیر نت فلیکس اظهار نگرانی‬ ‫س��الن های تاری��ک و پ��رده بزرگ و س��حرامیز س��ینماها یکی از‬ ‫جاذبه های هنر هفتم است‪ .‬با امدن گوشی های هوشمند وضعیت‬ ‫بسیاری از مشاغل در جهان تغییر کرد‬ ‫می کنن��د‪ .‬مدیران این ش��رکت خیلی زود به ایده‬ ‫«تماش��ای فیلم و س��ریال‪ ،‬هر زمان و هر جایی که‬ ‫اراده کنید» جامه عمل پوشاندند تا رفتن به سینما‬ ‫از دایره فعالیت های بسیاری از افراد خارج شود‪ .‬این‬ ‫پدی��ده در ایران ه��م با ظهور پدیده های ‪ VOD‬و‬ ‫ش��رکت هایی مانند فیلمیو‪ ،‬نماوا و لنز مانند دیگر‬ ‫کش��ورها فن��اوری جای خ��ود را در زندگی روزانه‬ ‫مردم باز کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدید از نوعی دیگر‬ ‫ش��غل های س��ینما خیلی زود جای خ��ود را به‬ ‫ابزارهای فناوری می دهند‪ .‬اگر تا همین امروز برای‬ ‫س��اخت یک اثر س��ینمایی یک گروه ‪ ۲۰۰‬نفری‬ ‫مشغول کار بودند‪ ،‬با تغییر شکل کاربری بعضی از‬ ‫ابزارها‪ ،‬شاید بتوان با یک دهم این جمعیت هم یک‬ ‫فیلم سینمایی ساخت‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته بحث ساخت سریال حضرت‬ ‫موسی به کارگردانی جمال شورجه و تهیه کنندگی‬ ‫احمد میرعالیی و براورد س��اخت لوکیش��ن های‬ ‫فیلم با بودجه ‪ ۱۲۰‬میلیاردی باعث شد بسیاری از‬ ‫منتقدان و اهالی فن نسبت به این موضوع واکنش‬ ‫نش��ان دهن��د و ابزارهای رایان��ه ای را در کم کردن‬ ‫هزینه ه��ا ی��اداور ش��وند‪ .‬مثال نق��ض هزینه های‬ ‫گزاف هم فیلم س��ینمایی «سرخپوس��ت» ساخته‬ ‫نیما جاویدی اس��ت که فقط با استفاده از ابزارهای‬ ‫رایان��ه ای یک زندان قدیمی و بزرگ را س��اختند‪.‬‬ ‫زندانی که در واقعیت وجود ندارد و تنها یک دیوار‬ ‫سیمانی در یک دشت ساخته شد و ما بقی به وسیله‬ ‫رایانه طراحی و اجرا شد‪ .‬با رونق گرفتن این موضوع‬ ‫می توان گف��ت در اینده حرفه هایی مانند طراحی‬ ‫صحنه و لباس‪ ،‬گریم‪ ،‬منش��ی صحنه و بس��یاری‬ ‫از شغل های داخل سینما تغییر ماهیت می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که سینمای ایران مانند دیگر‬ ‫کش��ورها به س��مت فناوری های جدی��د در حال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬هیچ گاه نمی توان چش��م بر فناوری‬ ‫بست و ان را انکار کرد‪.‬‬ ‫ابزارهای فناوری برای راحت تر ش��دن کارها به‬ ‫کمک س��ینما می ایند اما در کنار ان خطر حذف‬ ‫برخی مشاغل و روزامد نشدن برخی از افراد باعث‬ ‫می ش��ود معیشت خانواده سینما تهدید شود‪ .‬باید‬ ‫این باور در میان تمامی اهالی سینما به وجود بیاید‬ ‫ک��ه می توان ب��ا روزامدکردن دانش خ��ود در این‬ ‫مس��یر گام گذاش��ت و به سمت بهتر شدن حرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فروش فیلم ها در سایه رده بندی سنی‬ ‫پرده رفته و با محدودیت س��نی باالی ‪ ۱۲‬سال نمایش خود را اغاز‬ ‫کرده تا امروز پس از گذش��ت یک هفته اکران‪ ،‬یک میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان فروش داشته و ‪ ۸۱۳‬میلیون تومان سهم سینماهای‬ ‫تهران بوده اس��ت‪ .‬این فیلم سینمایی که نخستین نمایش خود را‬ ‫در سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر داشته درحال حاضر در ‪۱۶۲‬‬ ‫سینما در تهران و شهرستان نمایش دارد‪.‬‬ ‫درام س��ینمایی «شاه کش» ساخته وحید امیرخانی که اکرانش‬ ‫را از ‪ ۲۷‬ش��هریور اغاز کرده و با محدودیت س��نی ‪ +۱۲‬س��ال روی‬ ‫پرده رفته اس��ت‪ ،‬بیش از نیم میلیارد تومان و حدود ‪ ۵۸۳‬میلیون‬ ‫تومان فروش داش��ته ک��ه از این مقدار ‪ ۳۷۶‬میلیون س��هم تهران‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این فیلم تا امروز ‪ ۲۷‬هزار مخاطب داش��ته است‪ .‬فیلم‬ ‫«کروکودیل» به کارگردانی مسعود تکاور که هفته پایانی شهریور‬ ‫روی پرده س��ینماها رفت است‪ ،‬با محدودیت سنی باالی ‪ ۱۵‬سال‬ ‫و در اختیار داش��تن ‪ ۸۵‬س��الن س��ینمایی ‪ ۱۸۹‬میلی��ون تومان‬ ‫فروش داش��ته و به تفکیک ‪ ۱۱۳‬میلیون توم��ان در تهران فروش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در مجموع ‪ ۱۶‬هزار نفر مخاطب این فیلم بوده اند‪.‬‬ ‫همچنین سینمایی «کلوپ همس��ران» ساخته مهدی صباغ زاده‬ ‫که از ‪ ۲۶‬شهریور نمایش خود را اغاز کرد‪ ،‬با محدودیت سنی ‪+۱۵‬‬ ‫س��ال‪ ،‬با جذب ‪ ۸۸‬هزار نفر مخاط��ب‪ ،‬یک میلیارد و ‪ 107‬میلیون‬ ‫تومان فروش داش��ته و در ‪ ۱۱۶‬س��ینما روی پرده رفته است‪ .‬فیلم‬ ‫س��ینمایی «مردی بدون سایه» علیرضا رئیسیان که نمایش خود‬ ‫را ‪ ۲۷‬ش��هریور اغاز کرده با محدودیت س��نی ‪ +۱۲‬س��ال که برای‬ ‫نخس��تین بار در جشنواره سی و هفتم فجر به نمایش درامد با وارد‬ ‫شدن به دومین هفته اکران خود ‪ ۷۴۲‬میلیون تومان فروش داشته‬ ‫است‪ .‬این فیلم که در ‪ ۱۰۲‬سینما نمایش داشته‪ ،‬تا امروز ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫مخاطب به سینما جذب کرده است‪.‬‬ ‫سینمایی «ایده اصلی» س��اخته ازیتا موگویی که نمایش خود‬ ‫را از نیم��ه مرداد اغاز کرده و اکن��ون روزهای پایانی اکران خود در‬ ‫س��رگروهی را می گذراند‪ ،‬تا امروز ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش داش��ته که ‪ ۲‬میلیارد از ان س��هم س��ینماهای تهران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این فیلم س��ینمایی با در اختیار داشتن ‪ ۱۷۲‬سینما‪۳۰۰ ،‬‬ ‫هزار نفر مخاطب به س��ینما جذب کرده اس��ت‪ .‬فیلم س��ینمایی‬ ‫«درخونگاه» به کارگردانی س��یاوش اسعدی با بازی امین حیایی‪،‬‬ ‫ژاله صامتی‪ ،‬مهراوه شریفی نیا‪ ،‬نادر فالح‪ ،‬محمود جعفری‪ ،‬منصور‬ ‫ش��هبازی‪ ،‬افشین سنگ چاپ‪ ،‬فاطمه مرتاضی و پانته ا پناهی ها با‬ ‫محدودیت س��نی ‪ ۱۲‬سال به باال و همچنین فیلم سینمایی «سال‬ ‫دوم دانش��کده من» ب��ه کارگردانی رس��ول صدرعاملی با حضور‬ ‫س��ها نیاستی‪ ،‬فرشته ارس��طویی‪ ،‬علی مصفا‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬بابک‬ ‫حمیدیان‪ ،‬ویشکا اسایش‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬نیلوفر خوش خلق و‪...‬‬ ‫از امروز ‪ ۱۰‬مهر روی پرده سینماهای تهران و شهرستان رفت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 13‬مهر ‪ 6 - 1398‬صفر ‪ 5 - 1441‬اکتبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1382‬پیاپی ‪2700‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫پایان مطبوعات‪ ،‬مرگ تدریجی یک رویا‬ ‫سردبیر و مدیر مسئول برای انتشار متن هایی که نامناسب‬ ‫تشخیص داده می شود‪ ،‬راهی دادگاه شوند؛ مجوز گرفتن و‬ ‫دادگاه رفتن برای نوش��ته ای که حداکثر ‪ 5‬تا ‪ 10‬هزار تیراژ‬ ‫دارد‪ ،‬در حالی اس��ت که نویس��ندگان متن های تلگرامی و‬ ‫اینستاگرامی گاه مخاطبان میلیونی و چند صد هزار نفری‬ ‫دارند؛ بدون مش��کالت مجوز گرفتن و دادگاه رفتن‪ .‬یعنی‬ ‫در روزنامه نوش��تن‪ ،‬درواقع انتخابی غیرعقالنی و پرهزینه‬ ‫است‪ .‬نتیجه چنین وضعیتی ان است که فضای مجازی ‪-‬با‬ ‫محدودیت های کمتر و با پرداختن به مسائلی که خواننده‬ ‫بیش��تری جذب می کند‪ -‬رقیب ج��دی فضای مطبوعاتی‬ ‫کش��ور می ش��ود و به تدریج روزنامه ها مرجعیت خود را در‬ ‫اطالع رسانی از دست می دهند‪.‬‬ ‫مجموعه ای از ناامنی های شغلی‪ ،‬سیاسی و حتی امنیتی‬ ‫روزنامه نگاران را تهدید می کند‪ .‬روزنامه نگاری گرچه هنوز‬ ‫در بی��ن برترین رش��ته های علوم اجتماع��ی و ارتباطات‬ ‫ج��ا دارد اما انقدر ش��غل ناامن‪ ،‬پرخطر و بی ثباتی هس��ت‬ ‫سینما و صنعت‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬برنده جایزه نوبل فیزیک س��ال ‪ 1289‬خورش��یدی ‪ -‬ظرف شیشه ای‬ ‫بزرگ مایعات‬ ‫‪ -2‬زراعت تابستانی ‪ -‬جامه ای برای چوپانان ‪ -‬مستمری و دریافتی ماهانه‬ ‫‪ -3‬اهنگ بسیار ارام ‪ -‬اگاه و خبره ‪ -‬بخشی از جمجمه‬ ‫‪ -4‬تالش و جدیت ‪ -‬فیلس��وف انگلیسی کتاب تاریخ فلسفه غرب‪ -‬سیخ‬ ‫اهنی باالی تنور‬ ‫‪ -5‬جنس ساختمان های محکم و مقاوم ‪ -‬یک لحظه زودگذر‬ ‫‪ -6‬بدذات ‪ -‬راهنمایی و نصیحت‬ ‫‪ -7‬دعای غروب جمعه ‪ -‬سالم و تحیت‬ ‫‪ -8‬الفبای موسیقی ‪ -‬اوای شگفتی ‪ -‬شب روستاییان ‪ -‬میوه نیکو‬ ‫‪ -9‬راز شادابی بدن ‪ -‬معادل سه کیلو‬ ‫‪ -10‬اسوده خاطر ‪ -‬دالوری‬ ‫‪ -11‬بیماری ریوی ‪ -‬از عوامل تولید یک فیلم‬ ‫‪ -12‬ستردن و زایل کردن ‪ -‬ماهی فروش ‪ -‬حرف انتخاب‬ ‫‪ -13‬سرشت و نهاد ‪ -‬خواست و اراده خداوند ‪ -‬اش هفت دانه‬ ‫‪ -14‬از وط��ن دور ‪ -‬دریاچ��ه ای در ش��رق قزاقس��تان ‪ -‬م��ادر حضرت‬ ‫اسماعیل(ع)‬ ‫‪ -15‬غیرممکن ‪ -‬شهر مرکزی جزایر قناری در کشور اسپانیا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪236‬‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪237‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫برنام��ه و بودج��ه‬ ‫مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی مطرح کرد‪:‬‬ ‫کارگردان��ان متعه��د‬ ‫دوربین ه��ای‬ ‫و‬ ‫مستندساز می توانند‬ ‫با س��اخت فیلم و ارائه پیام های امیدبخش‪ ،‬حرکت رو به رشد‬ ‫صنعت کشور را رقم بزنند‪.‬‬ ‫محمد حس��ینی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با‬ ‫درب��اره تبلیغات در‬ ‫عرصه صنعت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به ش��رایط اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫ایجاد انگیزه و امید در جوانان و س��رمایه گذاران با اس��تفاده‬ ‫از تبلیغ��ات و به نمایش گذاش��تن اقدام ه��ای کارافرینان در‬ ‫حوزه علم‪ ،‬فناوری و صنعت‪ ،‬می تواند بس��یار مفید و اثربخش‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نقش تبلیغات در جل��ب حمایت مردم از‬ ‫صنع��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از راه های تبلیغات و ایجاد اش��تغال‪،‬‬ ‫تولید فیلم و پخش ان از طریق سینماس��ت‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫کارگردان��ان متعه��د و دوربین های مستندس��از می توانند با‬ ‫س��اخت فیلم و ارائه پیام های امیدبخش حرکت رو به رش��د‬ ‫صنعت کشور را رقم بزنند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫فیلم ه��ای صنعتی در کش��ورهای خارجی اثرگ��ذاری باالیی‬ ‫دارن��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چنانچ��ه دقت کنیم می بینی��م فیلم هایی‬ ‫ک��ه در زمین��ه فن��اوری و صنع��ت در کش��ورهای خارجی‬ ‫س��اخته و گاهی در اینجا نیز به نمایش گذاش��ته می ش��وند‪،‬‬ ‫ای��ن محت��وا و مفاهی��م را در زمین��ه صنع��ت ب��ه تصوی��ر‬ ‫می کشند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬چرا در س��ینمای ما با این تفکر که تبلیغات صنعتی در‬ ‫رش��د تولیدات داخلی و جلب حمای��ت مردم نقش دارد فیلم‬ ‫ساخته نمی شود؟‬ ‫در حالی که با در نظر داشتن این نگاه‪ ،‬می توانیم در زمینه‬ ‫صنعت و اشتغال به رشد و شکوفایی برسیم و شاهد تولیدات‬ ‫داخلی بیشتر و رونق تولید در کشور باشیم‪.‬‬ ‫«زندگی مدرن به دلیل پیچیده بودن اضطراب اور اس��ت‪.‬‬ ‫پیچیدگی همیشه با ابهام همراه است و ابهام موجب نگرانی‬ ‫می ش��ود‪ ».‬اضطراب به خاطر شتابی است که مدرنیسم در‬ ‫زندگی ایجاد کرده و ش��تاب همیشه اضطراب اور است‪ .‬در‬ ‫زندگ��ی مدرن هر ن��وع اهس��ته کاری عقب افتادگی تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر به روس��تاهای دورافتاده در چین یا حتی در‬ ‫ای��ران مراجعه کنید‪ ،‬می بینید که در انجا زندگی اهس��ته‬ ‫اس��ت و البته ارامش��ش نیز بیشتر‪ .‬بودا می گفت من در هر ان از زندگی فقط به یک‬ ‫کار اش��تغال دارم؛ وقتی غذا میخورم‪ ،‬فقط غذا میخورم و وقتی راه می روم‪ ،‬فقط راه‬ ‫می روم‪ .‬اما مدرنیس��م باعث ش��ده انس��ان در هر لحظه به چندین کار مشتغل شود‪.‬‬ ‫بهترین اثر مکتوب در این زمینه رمان «اهس��تگی» از میالن کوندرا اس��ت‪ .‬زندگی‬ ‫مدرن به دلیل پیچیده بودن اضطراب اور است‪ .‬پیچیدگی همیشه با ابهام همراه است‬ ‫و ابهام موجب نگرانی می شود‪ .‬در زمان های قدیم یک فرد کم وبیش می توانست گلیم‬ ‫خودش را از اب بیرون بکش��د؛ مانند داس��تان هایی همچون رابینسون کروزو و حی‬ ‫ابن یقظان‪ .‬اینها در یک جزیره نامسکون زندگی می کردند‪ ،‬تنهای تنها و می توانستند‬ ‫احتیاجات خود را بر طرف کنند‪ ،‬اما زمانه ما را ببینید‪ .‬شما فقط در یک رشته خاص‬ ‫ک��ه در ان تخص��ص می یابید چیزهایی یاد گرفتید و در بقیه امور هیچ نمی دانید‪ .‬اگر‬ ‫لوله ای بترکد و کارهایی از این دس��ت ما بلد نیس��تیم کاری بکنیم‪ .‬دوره مدرنیس��م‬ ‫دوره تقسیم کارهاست‪ .‬هر انسان فقط در یک رشته بسیار باریک به تخصصی می رسد‬ ‫و از این جهت اس��ت که به دیگران بس��یار بیش��تر از دوران گذشته تکیه دارد‪ .‬همین‬ ‫باعث می شود نگرانی ها فراوان شود‪ .‬انسان جدید می گوید چقدر زندگی من به سوی‬ ‫ناممکن ش��دن س��وق می یابد و از س��ویی دیگر اگر دیگران وارد زندگی من می شوند‬ ‫چقدر دارند صادقانه کار می کنند؟ و چقدر س��ر انس��ان ها کاله می گذارند‪ .‬اشتباهات‬ ‫دوران مدرن بس��یار بیشتر اس��ت‪ .‬مثال ساده اش اینکه مدت ها خیال می کنیم فالن‬ ‫قرص برای فالن بیماری خوب است اما بعد از گذشت مدتی اعالم می شود ان قرص‬ ‫عوارض جبران ناپذیری بر قس��مت های دیگر بدن می گذارد‪ .‬در دوران معاصر انس��ان‬ ‫همواره مردد است که به چه کسی اعتماد کند‪ .‬به ویژه وقتی که می فهمد سرمایه داران‬ ‫بزرگ جلوی خیلی از پژوهش ها را می گیرند تا به منافع ش��ان لطمه نرس��د؛ از این رو‬ ‫در بسیاری از امارها دستکاری می کنند‪ .‬حتی بسیاری از روانشناسان و متخصصان و‬ ‫دانشمندانی را که به تحقیق مشغولند به استخدام خود در می اورند و انها را تطمیع‬ ‫می کنند و نیز تهدید تا یک سلس��له به اصطالح پژوهش هایی عرضه کنند و به مردم‬ ‫بگویند فالن مواد‪ ،‬دارو یا ماده غذایی را مصرف کنند‪ .‬این جور چیزها تا ‪ ۱۰۰‬یا ‪۲۰۰‬‬ ‫س��ال پیش به این ش��کل که در این دوره وجود دارد‪ ،‬وجود نداش��ت‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫االن که ما به طور مثال وارد عینک فروش��ی می ش��ویم و عینک فروش به ما می گوید‬ ‫این عینک ‪ N‬تومان اس��ت و ان دیگری ‪ ۵N‬تومان اس��ت و ان عینک دیگر ‪۱۰N‬‬ ‫تومان؛ همه انها برای خوب دیدن است‪ .‬ایا این نرخ هایی که او می گوید واقعا درست‬ ‫هس��تند؟ ایا راس��ت گویی بین عینک فروش ها رواج دارد یا دس��ت به یکی هستند و‬ ‫به ش��کل نظام مند دروغ می گویند؟ از بس تقس��یم کار انجام شده انسان نمی داند به‬ ‫چ��ه کس��ی اعتماد کند‪ .‬خود ما که قدرت داوری نداری��م؛ از این رو ناتوان از ارزیابی‬ ‫هستیم‪ .‬مثال دیگری بزنم‪ .‬برخی شرکت ها با مربیان یوگا مذاکره می کنند که فالن‬ ‫لب��اس ی��ا زیرانداز را که انها تولی��د می کنند‪ ،‬به یوگااموزان توصیه کنند تا انها ان را‬ ‫بخرند‪ .‬اما وقتی به یک انسان دلسوز یا به متون اصیل یوگا می رسید‪ ،‬می بینید اصال‬ ‫از این خبرها نیست و لزومی ندارد زیراندازی انداخته شود؛ چه برسد به اینکه الیاف‬ ‫ان زیرانداز چگونه باش��د یا کفش فالن گونه باش��د‪ ،‬اندازه ان زیرانداز فالن جور باشد‬ ‫و فالن ارم را داش��ته باش��د‪ .‬دوره مدرن دوره جوالن دادن سرمایه داران است؛ طوری‬ ‫که مربیان گوناگون از سرتاس��ر نقاط جهان را تهدید یا تطمیع کرده که محصول ان‬ ‫ش��رکت را بس��ط دهند‪ .‬این بی اعتمادی ها اضطراب اور اس��ت‪ .‬شتاب و ابهام زندگی‬ ‫کنونی اضطراب افزا ش��ده‪ .‬تنها راه ان اس��ت که انسان ها ساده زیستی را انتخاب کنند‬ ‫و به زندگی دیگران کمتر بها بدهند و با دیگران رقابت نکنند‪.‬‬ ‫سخنرانی استاد مصطفی ملکیان باعنوان «چاره جویی برای اضطراب»‬ ‫دعوت جشنواره موسیقی فجر‬ ‫از گروه های خارجی‬ ‫سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر از گروه های موسیقی کشورهای خارجی‬ ‫برای حضور در جشنواره دعوت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به منظور گسترش و تقویت ارتباطات و تبادل هنری با دیگر‬ ‫کشورها و توسعه دیپلماسی فرهنگی و هنری‪ ،‬سی وپنجمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر در تعامل با وزارت امور خارجه‪ ،‬از گروه های موس��یقی فولکلور و کالسیک‬ ‫کشورهای خارجی برای حضور در این جشنواره دعوت کرد‪.‬‬ ‫سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر به منظور اطالع رسانی مناسب و معرفی‬ ‫جش��نواره فجر به گروه های موسیقی کش��ورهای خارجی‪ ،‬با نهادهای دولتی و‬ ‫غیردولتی و مراکز فرهنگی و هنری تعامل می کند‪.‬‬ ‫س��ی وپنجمین جشنواره موس��یقی فجر ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬بهمن امس��ال به دبیری‬ ‫شاهین فرهت‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کنایه از افراد خانواده و خویشان ‪ -‬پایتخت قزاقستان‬ ‫‪ -2‬روزگاران ‪ -‬ضدعفونی شده ‪ -‬دهکده نیما یوشیج‬ ‫‪ -3‬واحد ش��مارش انسان ‪ -‬فضای اشغال جس��م ‪ -‬نگاه خیره ‪ -‬دشمنی و‬ ‫کینه‬ ‫‪ -4‬غیره ‪ -‬کشتی کوچک جنگی برای تعقیب کشتی های بزرگ ‪ -‬از وسایل‬ ‫ترابری‬ ‫‪ -5‬در مقابل مستقل ‪ -‬از اعداد ترتیبی یک رقمی ‪ -‬فریاد شبان‬ ‫‪ -6‬قورباغه درختی ‪ -‬واحد بازی تنیس ‪ -‬عطوفت‬ ‫‪ -7‬موشک حمل کننده انسان به کره ماه ‪ -‬تراشه های باریک چوب‬ ‫‪ -8‬رودی در شرق سیبری ‪ -‬چروک پوست‬ ‫‪ -9‬پدر حضرت یحیی(ع) تعمیددهنده ‪ -‬اسیاب کوچک خانگی‬ ‫‪ -10‬با فاصله زیاد ‪ -‬اصل و مایه چیزی ‪ -‬دو طرف گونه صورت‬ ‫‪ -11‬شهر استانی زیارتی ‪ -‬حالت بیهوشی و اغما ‪ -‬از شاهان غزنوی‬ ‫‪ -12‬شماره و عدد ‪ -‬رشته کوهی در افغانستان ‪ -‬بی عالقه به کار و تالش‬ ‫‪ -13‬از ظ��روف ازمایش��گاهی ‪ -‬صدف نش��ین ‪ -‬ث��روت و دارایی ‪ -‬نکویش‬ ‫جاودان می اید‬ ‫‪ -14‬تیز و قاطع ‪ -‬شکسته بند قدیمی ‪ -‬همگی و همه با هم‬ ‫‪ -15‬دچار حالت عاطفی تند ‪ -‬تخته های ضخیم زیر ریل‬ ‫تبلیغات صنعتی در رشد‬ ‫تولیدات داخلی نقش دارد‬ ‫اضطراب های زندگی مدرن‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫از روزگاری که نبض جامعه هر روز با پخش روزنامه های‬ ‫صبح ب��ه جریان می افتاد و بر س��ر هر چه��ارراه و کنار هر‬ ‫خیابان��ی روزنامه فروش ها مش��غول ف��روش جریده های‬ ‫خواندنی بودند و دس��ت هر عابری یک روزنامه بود تا امروز‬ ‫که به ن��درت می توانیم ردی از روزنام��ه در زندگی روزمره‬ ‫مردم پیدا کنیم؛ عمری بر مطبوعات کشور رفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��اورش س��خت و تلخ اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫مطبوعات و جراید در ایران دچار مرگ تدریجی هس��تند‪.‬‬ ‫رکن چهارم دموکراس��ی در کش��ور یعنی مطبوعات دیگر‬ ‫جایگاهی در میان عوام ندارد و خواص هم غیر از انکه منافع‬ ‫و مقاصد خود را درون ان جس��ت وجو می کنند‪ ،‬بهره ای از‬ ‫ان نمی برند‪.‬‬ ‫اما چه شد که امروزه شاهد ان هستیم که روزنامه نگاری‬ ‫و فعالیت رس��انه ای که روزگاری در ای��ن دیار دارای ارج و‬ ‫قرب و عزت بود‪ ،‬به یکی از شغل هایی بدل شده که عمرش‬ ‫رو به پایان است‪ .‬بر کسی پنهان نیست که شاید این کلمات‬ ‫و این گزارش ها جزو اخرین نس��ل از نوش��تار خبری روی‬ ‫کاغذ است‪.‬‬ ‫پای می��ز محاکمه مرگ تدریج��ی مطبوعات‪ ،‬می توان‬ ‫عوام��ل گوناگونی را بررس��ی کرد‪ .‬اما ش��اید در این مجال‬ ‫کوتاه تیتروار بشود ان را مرور کرد‪.‬‬ ‫نظام صدور مجوزهای مطبوعاتی در کش��ور‪ ،‬عقب مانده‬ ‫و نامتناس��ب با روح زمان است‪ .‬تصور کنید که تیراژ برخی‬ ‫روزنامه های کش��ور بین ‪ 4‬تا ‪ ۱۰‬هزار نس��خه است که گاه‬ ‫تا نیم��ی از این تیراژ هم در باجه ف��روش نمی رود و بخش‬ ‫عمده ای از تیراژ باقیمانده فقط در تهران مصرف می ش��ود‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت ک��ه روزنامه باید برای انتش��ار متونی‬ ‫ک��ه حداکثر بین ‪ 2‬تا ‪ 5‬هزار خوانن��ده دارد‪ ،‬مجوز بگیرد و‬ ‫ک��ه برترین هایی ک��ه بتوانند از عرصه ه��ای دیگر زندگی‬ ‫خ��ود را تامین کنند‪ ،‬دس��ت به این کار نزنن��د‪ .‬نتیجه این‬ ‫وضعیت‪ ،‬توس��عه حض��ور افرادی در این عرصه اس��ت که‬ ‫الزام��ا اموزش ه��ای روزنامه ن��گاری ندیده ان��د و به دلیل‬ ‫خط��رات و ناامنی ه��ای ان‪ ،‬هم به طورحرفه ای مش��غول‬ ‫روزنامه ن��گاری نمی ش��وند و هم ب��ه احتمال زی��اد برای‬ ‫م��دت طوالنی در این حرفه باقی نمی مانند‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫که خروجی روزنامه نگارانه ای��ن نوع روزنامه نگاران کمک‬ ‫ش��ایانی به کیفیت روزنامه نگاری و حف��ظ جایگاه ان نزد‬ ‫مردم نمی کند‪.‬‬ ‫قیم��ت کاغذ بر اثر جهش های تورمی به ش��دت افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬تیراژ مطبوعات را دیگر بازار یا سلیقه مخاطب‬ ‫تعیی��ن نمی کند بلکه مقدار کاغذ در دس��ترس مطبوعات‬ ‫است که تعیین کننده تیراژ است‪.‬‬ ‫تصور کنی��د روزنامه ای با به طور مث��ال هزار یا چندصد‬ ‫نفر کارمند بخواهد با تیراژ ‪۷۰‬هزار نس��خه ای اداره ش��ود‪.‬‬ ‫نزدی��ک ‪ ۵۰‬درص��د نرخ روزنامه در زنجی��ره پخش توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬بخش��ی از تیراژ به فروش نم��ی رود و در نهایت‬ ‫چنین روزنامه ای بای��د با درامد حاصل از فروش ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬‬ ‫هزار نسخه روزنامه اداره شود؛ مطبوعاتی که تیراژ کمتری‬ ‫دارند‪ ،‬وضعیت بدتری نیز خواهند داشت‪.‬‬ ‫نتیج��ه طبیعی ای��ن وضعی��ت دور ش��دن اگهی ها از‬ ‫روزنامه اس��ت‪ .‬ای��ن واقعیت را هم باید در نظر داش��ت که‬ ‫س��ایت های تبلیغاتی اینترنتی مانند دیوار یا ش��یپور در ‪4‬‬ ‫سال گذش��ته به رقیب جدی اگهی های روزنامه ها تبدیل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫حال و روز مطبوعاتی را تصور کنید که ازس��ویی رقیبانی‬ ‫سرس��خت مانند س��ایت های اینترنتی دارند و از طرفی با‬ ‫گرانی کاغذ و هزینه های ناش��ی از تورم که در دستمزدها‪،‬‬ ‫هزینه انتشار و سایر ملزومات نمود پیدا می کند‪ ،‬قرار است‬ ‫خودش��ان را اداره کنند و در محیط��ی بی ثبات و ناامن هم‬ ‫زیست می کنند‪.‬‬ ‫از دس��ت رفتن تیراژ روزنامه های پرمخاطب‪ ،‬باجه های‬ ‫روزنامه فروش��ی را از مخاطب خالی می کند‪ .‬روزنامه های‬ ‫پرتی��راژ و دارای مخاطب زی��اد دو وظیفه جانبی هم انجام‬ ‫می دهند؛ نخست‪ ،‬مخاطب را پای باجه می کشند؛ بنابراین‬ ‫روزنامه ای که چندصد هزار تیراژ دارد‪ ،‬چندصد هزار نفر را‬ ‫پای باجه می اورد و س��بب می شود روزنامه ها و مجله های‬ ‫دیگر هم به مخاطب معرفی شوند‪ .‬دوم‪ ،‬این گونه روزنامه ها‬ ‫روح روزنامه خوان��ی را در مخاطب زنده نگه می دارند‪ .‬مرگ‬ ‫تدریجی روزنامه های بزرگ به معنای از دست رفتن هویت‬ ‫باجه روزنامه فروش��ی اس��ت‪ .‬ایران هنوز کش��وری نیست‬ ‫که روزنامه ها از طریق نظام پس��تی به دس��ت مش��ترکان‬ ‫برس��ند؛ بنابراین باجه در ان جای��گاه مهمی فراتر از جایی‬ ‫ب��رای فروش روزنام��ه دارد‪ .‬باجه روزنامه فروش��ی فضایی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬جایی برای چشم چرانی روی تیترها و اشنا شدن‬ ‫با س��ایر مطبوعات اس��ت‪ .‬نظام اموزش و پرورش��ی که در‬ ‫ان عادت خواندن هر س��ال ضعیف تر می ش��ود‪ ،‬دست در‬ ‫دس��ت فضای مجازی که مردم را به کوتاه نوش��ته های زرد‬ ‫عادت می دهند‪ ،‬عادت خواندن روزنامه را از مردم می گیرد‪.‬‬ ‫ل جدید هرچه بیش��تر با روزنامه خوانی بیگانه می شود‬ ‫نس ‬ ‫و محدودیت های بس��یار مطبوعات که انها را از هم س��ویی‬ ‫ل جدید بازمی دارد بر شدت این عارضه‬ ‫با خواست های نس ‬ ‫می افزاید‪ .‬حتی به زبان اوردنش هم س��خت است؛ اما باید‬ ‫بپذیریم که اگر فکری به حال مطبوعات نش��ود این حرفه‬ ‫به زودی به دست فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫مرضیه توکل‪ ،‬ویراس�تار‪ :‬من یک ویراس��تار هس��تم‪.‬‬ ‫شغلم را عاشقانه دوست دارم‪ .‬گاهی به من از حالت احتضار‬ ‫و نزدیکی مرگ حرفه ام می گویند اما من می دانم حرفه من‬ ‫هرگ��ز نمی میرد‪ .‬اگر صدها یا هزاران فناوری خلق ش��ود؛‬ ‫بدون اینکه قدرت فهم و درک و احساس داشته باشد باز هم‬ ‫نمی تواند جای ویراستار را بگیرد‪ .‬برای همین معتقدم حرفه‬ ‫م��ن نمی میرد‪ .‬من قلم در دس��ت می گی��رم تا از زخم های‬ ‫ناخواسته ای که یک نوشته می تواند بر جان مخاطب بگذارد جلوگیری کنم‪ ،‬من قلم‬ ‫در دست می گیرم که فهم اسانی از انچه در ذهن دیگری است به مخاطب ارائه کنم‪،‬‬ ‫من قلم در دست می گیرم تا خود از بازی با واژگان لبریز از زندگی شوم‪ .‬اما حقیقتی‬ ‫وج��ود دارد و ان پای��ان ناگزیر هر چیزی اس��ت‪ ،‬پایانی ک��ه می دانم برای حرفه من‬ ‫نزدیک نیس��ت و دس��ت کم «من» در ذهنم امدنش را به ابدیت پیوند می زنم‪ .‬گرچه‬ ‫زهر تلخ تحریم این روزها حرفه مرا نیز مس��موم کرده و بیش��تر مطبوعات و نشریه ها‬ ‫و حت��ی کتاب ها با توجی��ه بی نیازی که خود می دانند محلی از اعراب ندارد و البته با‬ ‫هدف کاهش هزینه از اجرای این مرحله در کار نش��ر س��ر باز می زنند‪ ،‬اما کیست که‬ ‫نداند یک مطلب زمانی ش��اداب تر اس��ت که با جوهر قلم ویراستار ابیاری شده باشد‪.‬‬ ‫با ما از مرگ حرفه ای س��خن می گویند که می دانیم و می دانند مردنی نیس��ت؛ مگر‬ ‫اینکه ادبیات یک کشور بمیرد‪ .‬ما جای «‪ »،‬را در جمله «بخشش الزم نیست اعدامش‬ ‫کنید» از بعد از «نیس��ت» به بعد از «بخش��ش» جابه جا می کنیم تا زندگی همچنان‬ ‫جریان داش��ته باش��د؛ با ما از مرگ حرفه مان س��خن نگویید‪ .‬انچه بیش از هر چیزی‬ ‫روح همکاران مرا می ازارد این اس��ت که کس��انی از مرگ حرفه مان سخن می گویند‬ ‫که سال هاس��ت روح ش��ان با نشر و ادب و فرهنگ عجین شده است‪ .‬ما کلمات‪ ،‬واج ها‬ ‫و نش��انه ها را طوری در متن ها می نش��انیم که هر انچه در ذهن مولف اس��ت تا عمق‬ ‫روح مخاطب نفوذ کند‪ .‬با نبودن ما حرفه زیبای نوشتن نمی میرد اما نوشته ها عقیم‬ ‫می ماند‪ .‬ما پیروان دهخدا‪ ،‬خالق سترگ ترین لغت نامه زبان فارسی دم به دم حرفه مان‬ ‫می دهیم تا زنده بماند؛ شما ‪-‬مدیران و مسئوالن موسسه های انتشاراتی‪ -‬که بی شک‬ ‫نگینی بر انگشتر نشر و ادبیات هستید نیز از ما حمایت کنید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫با من از مرگ حرفه ام سخن نگویید‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!