روزنامه صمت شماره 1380 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1380

روزنامه صمت شماره 1380

روزنامه صمت شماره 1380

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1380‬پیاپی ‪2698‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫رتبه کسب و کار ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی‬ ‫چند خواهد شد؟‬ ‫سرمقاله‬ ‫کدام سیاست اقتصادی را‬ ‫دنبال کنیم‬ ‫زنگ هشدار‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫لزوم رشد‬ ‫اکتشافات عمیق‬ ‫‪5‬‬ ‫تجارت محدود ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫استانی که صدها ریزعلی‬ ‫خواجوی دارد‬ ‫فردای تقدیر‬ ‫یا تدبیر فردا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫خرید دولتی‬ ‫ضامن ثبات نرخ مرغ نیست‬ ‫اصالح پول ملی‬ ‫ یک گام به جلو؟‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قیمت گذاری در زنجیره فوالد‬ ‫نیازمند تغییرات اساسی‬ ‫فراخوان دوره اموزشی تربیت تکنسین معدن‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از عالقه مندان به حضور‬ ‫در دوره های اموزش تربیت تکنسین معدن ثبت نام می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ایران در‬ ‫راس��تای تحقق نقش��ه راه مع��دن و با هدف توس��عه اموزش های‬ ‫مهارتی در سطح کاردانی و نیز با تاکید ویژه بر تربیت تکنسین های‬ ‫مورد نیاز عملیات معدنی به عنوان حلقه اتصال خدمات مهندسی و‬ ‫کارگری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور‪ ،‬دوره های اموزشی‬ ‫تربیت تکنسین معدن را برگزار می کند‪.‬‬ ‫این دوره ها شامل حفاری‪ ،‬چال زنی و اتشباری‪ ،‬استخراج معادن‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬فراوری و اس��تخراج س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫اس��ت که در استان های مختلف برگزار می ش��ود‪ .‬واجدان شرایط‬ ‫برای ش��رکت در این دوره اموزش��ی می توانن��د در پرتال اموزش‬ ‫ایمپاس��کو ب��ه نش��انی ‪ http: //trn.impasco.gov.ir‬ثبت نام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬حضور در دوره اموزش تربیت تکنسین معدن‬ ‫برای ش��رکت کنندگان رایگان و تمام هزینه ه��ای مربوط برعهده‬ ‫ایمیدرو است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫رقابتی نیست‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ان گونه که اخرین گزارش بانک جهانی درباره س��هولت انجام‬ ‫کسب وکار کشورها نشان می دهد‪ ،‬ایران در شاخص کل در بخش‬ ‫نمره‪ ،‬پیش��رفت داش��ته اما در رتبه این بخش با افت روبه رو شده‬ ‫است‪ .‬براین اساس نمره ایران با تغییر از ‪ ۵۴.۶۴‬به ‪ ۵۶.۵۶‬به میزان‬ ‫‪ ۲.۳۴‬واحد بهبود یافته‪ ،‬اما رتبه ان در ش��اخص سهولت کسب و‬ ‫کار با ‪ ۴‬پله تنزل روبه رو شده و از پله صد و بیست و چهارم در سال‬ ‫گذش��ته میالدی به صد و بیست و هشتم در سال جاری میالدی‬ ‫رسیده است‪ .‬این گزارش نشان می دهد ایران در رده بندی جهانی‬ ‫ش��اخص فضای کس��ب و کار در میان ‪ ۱۹۰‬کش��ور در رتبه ‪۱۲۸‬‬ ‫قرار گرفته که بر این اس��اس به لحاظ س��هولت کس��ب و کار فقط‬ ‫از ‪ ۶۲‬کش��ور جهان وضعیت بهتری دارد‪ .‬هرچند براساس ارزیابی‬ ‫این نهاد بین المللی که بر پایه امار مربوط به یک س��اله منتهی به‬ ‫ژوئن ‪( ۲۰۱۸‬خرداد ‪ )۹۷‬تهیه ش��ده‪ ،‬فضای کسب وکار در ایران‬ ‫بهتر ش��ده‪ ،‬اما ب��از هم این رتبه و نمره ها وضعی��ت خوبی را برای‬ ‫ایران در جهان رقم نمی زند و هنوز هم در ش��روع کس��ب و کار با‬ ‫چالش ها و موانع بس��یاری رو به رو هستیم‪ .‬در شانزدهمین نسخه‬ ‫از این گزارش‪ ،‬وضعیت «س��هولت کس��ب وکار» ‪ ۱۹۰‬کش��ور در‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه قوانین مربوط به کس��ب وکار مورد بررس��ی قرار گرفته‬ ‫که البته در محاس��به نمره کل «س��هولت کس��ب وکار» کشورها‬ ‫فقط از ‪ ۱۰‬ش��اخص ابتدایی استفاده شده است‪ .‬این ‪ 11‬شاخص‬ ‫ش��امل «ش��روع کس��ب وکار»‪« ،‬دریافت مجوزهای س��اخت»‪،‬‬ ‫«دریافت ب��رق»‪« ،‬ثبت مالکیت»‪« ،‬دریافت اعتبار»‪« ،‬حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاران خرد»‪« ،‬پرداخت مالیات»‪« ،‬تجارت فرامرزی»‪،‬‬ ‫«اجرای قراردادها»‪« ،‬حل وفصل ورشکس��تگی» و «مقررات بازار‬ ‫کار» می ش��ود‪« .‬تجارت فرامرزی» یکی از ش��اخص هایی اس��ت‬ ‫که در کن��ار «دریافت برق»‪« ،‬پرداخت مالی��ات» و «حل وفصل‬ ‫ورشکس��تگی» بهبود و از نمره ‪ ۴۶.۱۱‬به ‪ ۶۶.۲۰‬و همچنین رتبه‬ ‫ان از ‪ ۱۶۶‬ب��ه ‪ ۱۲۱‬ارتق��ا یافته اس��ت‪ .‬اما نکته مه��م دیگر اینکه‬ ‫بای��د دید در گزارش جدید بانک جهانی رتبه و نمره های ایران در‬ ‫‪7‬‬ ‫سهولت انجام کسب و کار به چه میزان رسیده است‪.‬‬ ‫معامالت کم شده اما افزایش دوباره قیمت منتفی نیست‬ ‫تکرار متفاوت تاریخ در بازار مسکن‬ ‫«نه خریدی می ش��ود؛ نه فروش��ی‪ »...‬این روزه��ا از هر بنگاهدار‬ ‫مسکن درباره وضعیت کار و کاسبی بپرسید‪ ،‬با پاسخی مشابه همین‬ ‫روبه رو می ش��وید‪ .‬پاییز و زمستان همیش��ه فصل خلوتی بنگاه های‬ ‫معامل��ه ام�لاک اس��ت و رکود این روزه��ا نیز بر س��رمای پاییزی و‬ ‫زمس��تانی این بازار افزوده است‪ .‬گرچه برخی کارشناسان می گویند‬ ‫وضعیت فعلی بازار مسکن‪ ،‬مشابه رکود سال ‪ ۹۴‬و بعد از هر رکودی‪،‬‬ ‫دوران رونقی در پیش است‪ ،‬اما برخی دیگر معتقدند نمی توان انتظار‬ ‫داشت رونق گذشته در بازار مسکن تکرار شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در بخش نخس��ت این نوشتار به شرایط صادرات‬ ‫نفتی و غیرنفتی ایران اش��اره و دالیل حصول امار‬ ‫منفی در صادرات غیرنفتی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬اما اینکه به طور مشخص اقتصاد ایران‬ ‫باوجود فرصت ه��ای فراهم امده با کاهش صادرات‬ ‫غیرنفتی روبه رو ش��ده و برای توس��عه اقتصادی در‬ ‫ش��رایط امروز‪ ،‬باید کدام سیاس��ت را دنبال کنیم‪،‬‬ ‫موضوعی است که در این شماره به ان می پردازیم‪.‬‬ ‫در نگاه��ی کوتاه می توان عوام��ل خارجی مانند‬ ‫تحریم ه��ای نفت��ی و بانکی را دلی��ل اصلی کاهش‬ ‫صادرات غیرنفتی دانس��ت‪ .‬واقعیت این است که در‬ ‫‪ 2‬سال گذش��ته و در یک موج‪ ،‬اثرات سیاست های‬ ‫مال��ی و پولی دول��ت در قالب ش��وکی ویرانگر در‬ ‫بازار ارز نمایان ش��ده و در موج بعد‪ ،‬واکنش دولت‬ ‫برای مهار این بحران‪ ،‬اقتصاد کش��ور را با مشکالت‬ ‫بیش��تری روبه رو کرد‪ .‬مقررات غیرمسئوالنه و غیر‬ ‫قابل پیش بینی صادرات و سیاست غلط دولت برای‬ ‫توزیع ارز با نرخ ترجیحی‪ ،‬تعهدات ارزی تحمیل شده‬ ‫ازس��وی بانک مرکزی ب��ه صادرکنندگان و مداخله‬ ‫در مدیری��ت موجودی و قیمت گذاری بس��یاری از‬ ‫محصوالت در کنار اثرات مخرب رفتارهای کنترلی‬ ‫دول��ت ب��ر تولید و ص��ادرات را می ت��وان از دالیل‬ ‫این نابسامانی دانس��ت‪ .‬از دیگر عوامل بسته بودن‬ ‫مس��یر صادرات می توان به سیاست های عجوالنه و‬ ‫غیرکارشناسی دولت‪ ،‬شیوه نامه های بانک مرکزی و‬ ‫همکاری نکردن بانک های بین المللی با ایران اشاره‬ ‫کرد‪ .‬از طرف دیگر قوانین خلق الس��اعه بالی جان‬ ‫صادرات غیرنفتی شده است‪ .‬کارشناسان مسئول در‬ ‫سازمان توسعه تجارت می گویند قوانین خلق الساعه‬ ‫بالی جان صادرات غیرنفتی شده است‪ .‬نبود ثبات‬ ‫در سیاست ها و شیوه نامه های تجاری و به دنبال ان‬ ‫جای خالی کاالهای ایرانی در بازارهای کش��ورهای‬ ‫همسایه‪ ،‬بیش از تحریم ها به صادرات ایران خسارت‬ ‫وارد ک��رده و باعث ایجاد صدم��ات جبران ناپذیری‬ ‫برای صادرات غیرنفتی کشور شده است‪ .‬از نگاهی‬ ‫دیگ��ر بس��یاری بر ای��ن باورند ک��ه در یک حالت‬ ‫ایده ال‪ ،‬ص��ادرات غیرنفتی می تواند کاهش فروش‬ ‫نفت را جبران و نیازهای ارزی کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه به دلیل وجود ظرفیت های صادراتی‬ ‫در کشور از جمله در حوزه گردشگری به عنوان یک‬ ‫منبع درامد پایدار‪ ،‬با برنامه ریزی مناسب می توان‬ ‫میزان صادرات کشور را افزایش داد‪ .‬البته چند ماه‬ ‫پی��ش هم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬راه نجات اقتصاد کشور‬ ‫را هدف گذاری ب��رای افزایش صادرات غیرنفتی به‬ ‫‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه اعالم کرد که امروز می بینیم‬ ‫عم��ده ص��ادرات ایران تنها به ‪ ۵‬کش��ور اس��ت و‬ ‫همچنین در مقام نخست واردکنندگان قرار داریم‪.‬‬ ‫بد نیست اشاره ای داشته باشیم که اولویت نخست‬ ‫کشور برای تجارت با همسایگان‪ ،‬کشورهای عراق‬ ‫و افعانستان هستند که به طریق اولی کشور سوریه‬ ‫هم به ان اضافه خواهد شد‪ .‬انچه که از نظر گذشت‬ ‫خالصه وضعیت سیاست اقتصادی در ابعاد صادرات‬ ‫نفتی و غیرنفتی اس��ت که به طور مقطعی در مدار‬ ‫تغییر ق��رار دارد و نمی تواند برای بخش خصوصی‬ ‫پایداری منطقی ایجاد کند‪ ،‬در حالی که وزیر امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی می گوید عالمت ها و نش��انه ها‬ ‫برای رش��د اقتص��ادی بدون نفت در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مثبت اس��ت و اقدام هایی که در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته فراتر از براوردهای موجود بوده و می تواند به‬ ‫تقویت رش��د اقتصادی منجر شود‪ .‬مسئوالن فعال‬ ‫در بخش خصوصی با اش��اره به مشکالت صادرات‬ ‫کش��ور تاکید می کنند که صادرات پایدار در کشور‬ ‫باتوجه به برخی بخشنامه های خلق الساعه همیشه‬ ‫در مع��رض خطر قرار داش��ته و خواهد داش��ت‪ .‬با‬ ‫مش��کالت موجود در فروش نفت‪ ،‬به نظر می رس��د‬ ‫مس��ئوالن کش��ور تا اندازه ای به ای��ن جمع بندی‬ ‫رس��یده باش��ند که راه نج��ات اقتص��اد‪ ،‬توجه به‬ ‫صادرات غیرنفتی اس��ت‪ ،‬اما باید توجه داش��ت که‬ ‫اتخ��اذ چنین رویکردی در مرحله نخس��ت نیاز به‬ ‫ایج��اد فرصت ه��ای الزم برای بخ��ش خصوصی و‬ ‫واگذاری فعالیت های اقتصادی به افراد و بنگاه های‬ ‫صالحی��ت دار و در مرحل��ه بع��د رقاب��ت و حضور‬ ‫گس��ترده در بازارهای جهان��ی دارد و نمی توان به‬ ‫تعدادی انگشت ش��مار از کش��ورها و اقالم تولیدی‬ ‫بسنده کرد‪ .‬البته شاید راه هایی برای تداوم فروش‬ ‫نفت یا صادرات غیرنفتی وجود داش��ته باش��د که‬ ‫ضرورت دارد با همفک��ری و دریافت نظر خبرگان‬ ‫به وی��ژه فع��االن اقتص��ادی در بخ��ش خصوصی‬ ‫ش��رایطی را ایجاد کرد که سیاس��ت های اقتصادی‬ ‫را در ه��ر زمینه ای به عن��وان راهبرد کلی در حفظ‬ ‫ارزش های پایدار برای عبور از بحران ها پذیرا باشیم‬ ‫و سراش��یبی را در برنامه های اقتصادی شناس��ایی‬ ‫کنیم و ناهمواری ها را به مسیرهای هموار و پایدار‬ ‫مبدل سازیم‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی یکی‬ ‫از مولفه های حکمرانی خوب را قانون گرایی دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬رس��انه ها باید قانون گرای��ی را تبدیل به یک‬ ‫فرهنگ کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره لزوم اصالح قوانین گفت‪ :‬ممکن است‬ ‫تعداد قوانینی که نیاز به اصالح دارند زیاد باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫ما کشوری هستیم که سابقه تدوین قوانین در کشور‬ ‫ما زیاد اس��ت‪ .‬بسیاری از قوانین در کشور ما منسوخ‬ ‫ش��ده‪ ،‬به همین دلیل قان��ون درباره تنقیح قوانین به‬ ‫تصویب رس��ید و در س��ال حمای��ت از تولید قوانین‬ ‫مطرح ش��ده در بخش تولید یا قوانین مغایر و موازی‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفتند تا اصالح و حذف ش��وند‬ ‫که در این صورت خالها نیز مش��خص خواهد ش��د‪.‬‬ ‫الریجان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود افزود‪:‬‬ ‫همه مسئوالن باید ملتزم به قانون باشند‬ ‫رهبر معظم انقالب ترویج فرهنگ رعایت‬ ‫قان��ون و تمکین از ان را به عنوان یکی از‬ ‫سیاس��ت های کلی مطرح کردند که همه‬ ‫مس��ئوالن باید ملتزم به قانون باش��ند و‬ ‫این اصل کار اس��ت‪ ،‬اما ایجاد فرهنگ ان‬ ‫کار رادی��و و تلویزیون و رسانه هاس��ت تا‬ ‫فرهن��گ قانون گرای��ی را نهادینه و ان را‬ ‫تبدی��ل به ی��ک مطالبه کنند تا هم��ه از ان تمکین‬ ‫کنن��د‪ .‬رئیس ق��وه مقننه با بیان اینکه این عبارت ها‪،‬‬ ‫عبارت های دقیقی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا وقتی یک قانون‬ ‫تصویب نش��ده کار کارشناس��ی و گفت وگو و مباحثه‬ ‫خوب و کمک رسان است‪ ،‬اما وقتی قانون تصویب شد‬ ‫باید همه ملتزم به قانون باش��ند و ان را در رس��انه ها‬ ‫توضی��ح دهند؛ بنابراین باید ی��ک عزم عمومی برای‬ ‫اج��رای قانون ایجاد ش��ود‪ ،‬حتی اگر این‬ ‫قانون ناقص باش��د‪ ،‬باید از مس��یر درست‬ ‫در قالب طرح یا الیحه اصالح شود‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه با اشاره‬ ‫به مقوله عدالت محوری در قوانین‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عدالت مسئله اصلی حکومت است؛ به ویژه‬ ‫در مدین��ه فاضله اس�لامی اصل بر تحقق‬ ‫عدالت اس��ت‪ ،‬حال اینکه این مسئله چطور اجرا شود‬ ‫بحث دیگری است و اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی‬ ‫بودن قانون و ش��مول و جامعیت ان‪ ،‬یعنی قانون باید‬ ‫ش��مول داش��ته باشد و پرهیز از استثنا که این مسئله‬ ‫یکی از مسائل مهم است‪ .‬الریجانی با بیان اینکه وقتی‬ ‫یک قانون اس��تثناهایش زیاد می ش��ود محل اخالل‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬قانون باید به سمت گره گشایی از‬ ‫امور اجرایی برود؛ بنابراین اگر بخواهیم قوانین تکامل‬ ‫پی��دا کند باید اصولی ک��ه رهبر معظم انقالب در این‬ ‫س��ند ابالغ کردند‪ ،‬در قانون گ��ذاری محور قرار گیرد‬ ‫و ای��ن خود می تواند یک حرکت به س��مت حکمرانی‬ ‫مطلوب باشد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین‬ ‫درباره تاثیر تغییر ساختارها در قوام قوانین نیز گفت‪:‬‬ ‫س��اختار قابل تغییر اس��ت‪ .‬اینکه دو مجلس داش��ته‬ ‫باش��یم تجربه ای است که در دنیا وجود دارد‪ .‬این کار‬ ‫نیازمند اصالح قانون اساس��ی اس��ت که کار ساده ای‬ ‫نیس��ت و در زمینه احزاب قانون اساسی منعی ندارد‪.‬‬ ‫الریجانی اظهار کرد‪ :‬اگر س��اختارها تغییر کند شیوه‬ ‫قانون گذاری بهتر می ش��ود‪ .‬اگر احزاب قوی در کشور‬ ‫وجود داش��ته باش��ند بهتر می توان قانون گذاری کرد‬ ‫چون نظر خود را به طور روشن اعالم می کنند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس از پاسخ های رحمانی قانع شدند‬ ‫در جلس��ه علن��ی روز گذش��ته مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ 2 ،‬س��وال از وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اعالم وصول شد و با توضیحات رضا رحمانی در نهایت‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخ های وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قانع شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خانه ملت‪ ،‬رضا رحمانی در پاس��خ به‬ ‫س��وال موسوی الرگانی درباره علت اصرار به استمرار‬ ‫حضور بازنشستگان در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬یکی از وزارتخانه هایی که قانون منع بکارگیری‬ ‫بازنشستگان را تمام و کمال اجرا کرد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��ت‪ .‬من هم خ��ودم قائل به این‬ ‫موضوع بودم و هم ان را یک تکلیف قانونی قابل اجرا‬ ‫می دانس��تم‪ .‬وی افزود‪ :‬از نخستین روزی‬ ‫که قانون ابالغ شد‪ ۸ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مشمول ان می شدند و ما‬ ‫با این ‪ ۸‬معاون یکجا تسویه کردیم‪ .‬خیلی‬ ‫س��خت است که افراد پرسابقه و محوری‬ ‫ی��ک وزارتخانه همه بروند اما ما این کار را‬ ‫انجام دادیم‪ .‬این قانون همزمان با روزهای‬ ‫اغازین مس��ئولیت من اجرایی ش��د اما با اراده و عزم‬ ‫قاط��ع قانون را پی��ش از پایان مهلت ‪۶۰‬روزه مجلس‬ ‫اجرا کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��ا ‪ ۱۷‬نفر در رده های مدیریتی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تسویه کردیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز هم در خود س��تاد وزارتخانه‪،‬‬ ‫سازمان های تابع و توسعه ای و معاونت ها‬ ‫هیچ بازنشسته ای نیست که ادامه خدمت‬ ‫ده��د؛ می ماند ش��رکت هایی ک��ه در ان‬ ‫س��هام داریم که درب��اره انها هم از دیوان‬ ‫محاسبات و س��ازمان بازرسی استعالم و‬ ‫براساس ان عمل کردیم‪ .‬در شرکت های‬ ‫زیرمجموعه ایدرو که ش��امل این قانون نمی شود هم‬ ‫‪ ۶۲‬نفر بازنشس��ته بودند که تس��ویه کردند‪ .‬رحمانی‬ ‫همچنین در پاس��خ به س��وال س��ید فرید موسوی‪،‬‬ ‫نماین��ده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر‬ ‫و پردی��س درباره اقدام ه��ای وزیران در جهت بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار کشور گفت‪ :‬وزارت اقتصاد و امور‬ ‫دارایی مسئولیت پروژه ها را برعهده دارد‪ .‬با این حال‬ ‫به دلی��ل اهمیت موضوع در س��ال ‪ ۷ ،۹۸‬محور اعالم‬ ‫کردیم و پیگیر برنامه های بهبود فضای کسب وکار در‬ ‫حوزه صنعت و معدن هس��تیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اشاره به نزول ‪ ۴‬پله ای رتبه ایران در شاخص‬ ‫فضای کس��ب وکار در جهان تاکید کرد‪ :‬باوجود نزول‬ ‫‪ ۴‬پله ای باید گفت شاخص تجارت فرامرزی در سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۵‬پله ارتقا داش��ته و در واقع مانع سقوط‬ ‫بیشتر شاخص فضای کسب وکار ایران در جهان شده‬ ‫اس��ت؛ این به ان معناس��ت که اقدام های وزارتخانه‬ ‫موثر بوده است‪.‬‬ ‫هیچ توافق ‪ ۲۵‬ساله ای با چین بسته نشده است‬ ‫وزی��ر امور خارجه ای��ران گفت‪ :‬تواف��ق راهبردی‬ ‫‪ ۲۵‬س��اله میان کش��ورمان و چی��ن در حد یک ایده‬ ‫پیش��نهادی ازس��وی ایران بوده و هیچ توافقی وجود‬ ‫ندارد که بخواهد مفادی داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدج��واد ظریف در گفت وگ��وی اختصاصی با‬ ‫ایرنا‪ ،‬در پاسخ به پرسشی درباره شایعه برخی رسانه ها‬ ‫در زمین��ه تواف��ق راهبردی ‪۲۵‬س��اله ایران و چین و‬ ‫امتیازهای ویژه کشورمان برای این توافق‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫مسئله از اساس‪ ،‬نادرست است‪.‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه تصریح کرد‪ :‬فقط پیش��نهادی‬ ‫ازس��وی ای��ران ب��رای روابط ‪۲۵‬س��اله‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬ظریف در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که ایا بنده��ای این توافق‬ ‫را ان گون��ه ک��ه برخی رس��انه ها مدعی‬ ‫شده اند‪ ،‬نادرست می دانید و بندهای این‬ ‫توافق چه هس��تند؟ پاس��خ داد‪ :‬در اصل‪،‬‬ ‫توافقی در کار نیست که بندهایی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬یک پیشنهاد برای برنامه ای ‪۲۵‬ساله است که‬ ‫تازه باید بنش��ینیم و ش��روع به نوشتن توافق کنیم‪.‬‬ ‫براساس گزارش��ی در تارنمای پترولیوم اکونومیست‬ ‫(‪ )Petroleum Economist‬در سفر‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران در اواخر اوت‬ ‫(مرداد‪-‬شهریور)‪ ،‬تهران و پکن توافقی را‬ ‫که ‪ ۲‬س��ال پیش به نام «مشارکت جامع‬ ‫اس��تراتژیک چین و ای��ران» امضا کرده‬ ‫بودن��د‪ ،‬توس��عه داده و بندهای غیرعلنی‬ ‫ب��ه ان افزوده ان��د که ش��امل تخفیف و‬ ‫امتیازهای بسیاری در زمینه سرمایه گذاری نفت و گاز‬ ‫ایران اس��ت‪ .‬در گزارش بی پایه و اساس این تارنمای‬ ‫انگلیس��ی امده بود این تواف��ق به چین تخفیف های‬ ‫بزرگ��ی برای خرید نفت ارائه ک��رده و پکن می تواند‬ ‫پول محصول خریداری ش��ده از ای��ران را حداکثر تا‬ ‫‪ 2‬س��ال به این کش��ور پرداخت کند‪ .‬همچنین این‬ ‫گ��زارش افزوده بود‪ :‬دو طرف توافق کردند چین پول‬ ‫خریدهای خود را به «یوان» یا ارزهای دیگر به ایران‬ ‫پرداخت کند و این به معنای ان است که قرار نیست‬ ‫در مبادالت تجاری ایران و چین از دالر استفاده شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د انگیزه ش��ایعه ها و خبرسازی درباره‬ ‫رواب��ط ای��ران و چین‪ ،‬نگران��ی پایتخت های غربی از‬ ‫روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است‪.‬‬ ‫ارزش مالی تولیدات پتروشیمی به ‪ ۳۵‬میلیارد دالر می رسد‬ ‫وزیر نفت در تشریح وعده جهش سوم صنعت پتروشیمی از رسیدن‬ ‫به ارزش مالی تولیدات پتروش��یمی تا سال ‪ ۱۴۰۵‬به ‪ ۳۵‬میلیارد دالر‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬بیژن نام��دار زنگنه در توضیح وعده‬ ‫جهش س��وم صنعت پتروش��یمی اظهار کرد‪ :‬دو جهش در پتروشیمی‬ ‫اتفاق افتاده که یک جهش اوایل دهه ‪ ۹۰‬به پایان رسید و جهش دوم‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬بروز و ظهور خواه��د کرد و حرکت های اصلی و‬ ‫طرح های جهش سوم نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری از اینکه جهش سوم صنعت پتروشیمی تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬تولیدات پتروش��یمی را به بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیون تن در سال با‬ ‫ارزش مالی ‪ ۳۵‬میلیارد دالر برس��اند‪ ،‬افزود‪ :‬جهش نخست ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬‬ ‫میلی��ارد دالر و جه��ش دوم ‪ ۲۵‬میلیارد دالر ارزش مالی داش��ته اند و‬ ‫در جهش س��وم با رشد چشمگیر به سود مالی باالی ‪ ۳۵‬میلیارد دالر‬ ‫خواهیم رسید‪.‬‬ ‫وزیر نفت در ادامه بیان کرد‪ :‬اگر جهش س��وم صنعت پتروش��یمی‬ ‫ب��ا رون��ق تولی��دات صنای��ع پایین دس��تی‬ ‫همراه باش��د عالوه بر ایجاد اش��تغال فراوان‪،‬‬ ‫ارزش افزوده بس��یاری را نیز برای کش��ور به‬ ‫همراه دارد؛ به طورمث��ال از طریق طرح های‬ ‫جلوگیری از سوزاندن گازها در مشعل‪ ،‬حجم‬ ‫عظیمی نزدیک ‪ ۱۰‬میلیون تن خوراک برای‬ ‫پتروشیمی ها تهیه می شود‪.‬‬ ‫جزئیات طرح صلح هرمز به طور مکتوب اعالم می شود‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬جزئیات طرح‬ ‫صل��ح هرمز ب��ه زودی به طور مکت��وب به ویژه برای ‪8‬‬ ‫کش��وری که از انه��ا دعوت کرده ای��م در این ائتالف‬ ‫حضور داشته باشند‪ ،‬ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬سید عباس‬ ‫موسوی روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب‬ ‫رس��انه‪ ،‬با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای دفاع‬ ‫مق��دس و فرمانده��ان جنگ تحمیل��ی و روز موالنا‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم ترین تحول دیپلماتیک در روزهای اخیر‪،‬‬ ‫برگزاری مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد است که‬ ‫ای��ران در ان‪ ،‬حضور پررنگ و فعالی داش��ت‪ .‬روحانی‬ ‫در این سفر که به مدت ‪ 3‬روز طول کشید‪ ،‬دیدارهای‬ ‫پرباری داشته و سخنرانی مهمی کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح ابتکار هرمز برای‬ ‫امنی��ت منطقه ازس��وی رئیس جمهوری‬ ‫مطرح شد و با ‪ ۱۵‬تن از سران کشورهای‬ ‫مهم جهان دیدار داشتند و با اندیشمندان‬ ‫و رس��انه های مهم امریکایی نیز گفت وگو‬ ‫کردند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ظریف در نیویورک‪،‬‬ ‫روزهای فشرده کاری داشت‪ ،‬به طوری که‬ ‫با ‪ ۲۲‬تن از همتایان خود و ‪ 7‬نفر از مقامات س��ازمان‬ ‫ملل متحد و سازمان های بین المللی دیدار و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز دیپلماس��ی عمومی و رسانه ای وزارت‬ ‫ام��ور خارجه ادامه داد‪ :‬وزیر امور خارجه کش��ورمان‬ ‫عالوه بر همراهی با رئیس جمهوری در نشس��ت ها‪ ،‬در‬ ‫برخی از نشست ها به طور جداگانه شرکت‬ ‫و سخنرانی کرد و به تشریح مواضع ایران‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬وی ح��دود ‪ ۸‬گفت وگ��و و ‪۱۰‬‬ ‫دیدار با نخبگان و کانون های اندیش��ه ور‬ ‫انجام داد و عصر امروز (روز دوش��نبه) هم‬ ‫همراه با رئیس جمهوری عازم ارمنس��تان‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به سفر رئیس جمهوری‬ ‫به ایروان اظهار کرد‪ :‬رئیس جمهوری عالوه بر شرکت‬ ‫در اج�لاس اتحادیه اوراس��یا با مقامات ارمنس��تان و‬ ‫کش��ورهای دیگر نی��ز دیدارهای��ی دوجانبه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫موس��وی درباره جزئیات ط��رح صلح هرمز تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬جزئی��ات طرح ب��ه زودی به طور مکت��وب ارائه‬ ‫عکس روز‬ ‫می ش��ود؛ به ویژه برای ‪ 8‬کش��وری ک��ه از انها دعوت‬ ‫کرده ایم که در این ائتالف حضور داش��ته باشند‪ .‬این‬ ‫ابتکار زیر چتر سازمان ملل ارائه شده و هدف ان ایجاد‬ ‫صلح و امنیت در منطقه است‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬درباره ادعای گاردین مبنی بر تهدید اروپا برای‬ ‫خ��روج از برج��ام در صورت تداوم کاه��ش تعهدات‬ ‫برجام��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ن از تهدی��د اتحادیه‬ ‫اروپا خبری ندارم اما اگر منظورش��ان این اس��ت که‬ ‫می خواهن��د از مکانیس��م کاهش��ی اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫غیرقانونی اس��ت‪ .‬اگر بخواهند اسنپ بک انجام دهند‪،‬‬ ‫ای��ن اقدام از اکنون مرده اس��ت چراک��ه ما اقدام های‬ ‫جبرانی برای خود و انها در برجام پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ابالغ بخشنامه بودجه ‪۹۹‬‬ ‫با محور «هزینه کرد کارا»‬ ‫ارگ راین در کرمان‬ ‫عکس‪ :‬میزان‬ ‫رئیس جمهوری بخشنامه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور را در محورهای «درامدزایی‬ ‫پای��دار‪ ،‬هزینه کرد کارا‪ ،‬ثبات در اقتصاد‪ ،‬توس��عه و عدال��ت و اصالحات نهادی نظام‬ ‫بودجه ری��زی» ابالغ کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر هیات دولت‪ ،‬با ابالغ‬ ‫بخشنامه بودجه سال اینده ازسوی رئیس جمهوری به تمامی نهادهای اجرایی‪ ،‬الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور در محورهای «درامدزایی پایدار‪ ،‬هزینه کرد کارا‪ ،‬ثبات‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬توس��عه و عدال��ت و اصالحات نهادی نظام بودجه ری��زی» با رویکردهای‬ ‫«رش��د بلندمدت‪ ،‬ثبات سازی کوتاه مدت‪ ،‬پیشرفت متوازن و فراگیر و اصالح ساختار‬ ‫دولت» تدوین خواهد ش��د‪ .‬براساس این بخش��نامه‪ ،‬باتوجه به شرایط اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور در سال اینده‪ ،‬الزم است تمامی نهادهای اجرایی در جهت تسریع در اجرای‬ ‫اصالح��ات س��اختاری بودجه و تحقق سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬بودجه‬ ‫پیش��نهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرایندها و هزینه های غیرضرور‪،‬‬ ‫ارتقای بهره وری‪ ،‬رفع عوامل مخل رشد اقتصادی‪ ،‬بهبود فضای کسب وکار‪ ،‬شناسایی‬ ‫و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور نیز موظف اس��ت در صورت دریافت نکردن سند‬ ‫اجرایی بودجه هر یک از سازما ن های اجرایی‪ ،‬در راس نسبت به تنظیم سند اجرایی‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ان نهاد اقدام کند‪ .‬گفتنی است مس��ئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در‬ ‫قالب ش��یوه نامه های بودجه ازسوی س��ازمان های اجرایی‪ ،‬برعهده باالترین مقام نهاد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره‬ ‫پیش��نهاد دولت نجات ملی یمن در زمینه توقف‬ ‫پرت��اب موش��ک و پهپاد به عربس��تان در مقابل‬ ‫توقف حمالت س��عودی ها به یم��ن اظهار کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از پیشنهاد دولت نجات‬ ‫ملی یمن اس��تقبال و ان را در راس��تای استقرار‬ ‫ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی می کند‪ .‬س��ید‬ ‫عباس موسوی افزود‪ :‬متاسفانه باوجود استقبال‬ ‫بین الملل��ی از ای��ن طرح‪ ،‬عربس��تان س��عودی‬ ‫همچنان به دنبال اتش افروزی است و به بمباران‬ ‫مناطق گوناگون یمن ادامه می دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬روحانی امادگی داش��ت که با برداش��ته‬ ‫ش��دن همه تحریم ها در همان نیویورک با سران‬ ‫‪ ۵+۱‬گفت وگ��و کن��د‪ ،‬اما ترامپ با نگه داش��تن‬ ‫تحریم ها نش��ان داد عزم��ی در این زمینه ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی درباره چشم انداز روابط‬ ‫ایران با عربستان‪ ،‬گفت‪ :‬ما از ابتدا خواهان پایان‬ ‫جن��گ در یمن و تجاوز عربس��تان بودیم و االن‬ ‫ه��م خواهان اتش بس و اس��تقرار صلح در یمن‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی‬ ‫گفت‪ :‬ایران در حمله به ارامکو نقش��ی نداش��ته‬ ‫و اته��ام ‪ ۳‬کش��ور اروپایی بی اس��اس و مضحک‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر کوچک ترین سندی علیه ایران وجود‬ ‫داشت‪ ،‬تاکنون بوقچی های انها گوش فلک را کر‬ ‫کرده بودند‪ .‬س��ید حسین نقوی حسینی با بیان‬ ‫اینکه در حالی که اگر پرنده ای از منطقه ای پرواز‬ ‫می کند در معرض دید رادارهای امریکا قرار دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چطور نمی دانند حمله به تاسیس��ات‬ ‫نفتی ارامکو از چه نقطه ای انجام شده است؟‬ ‫ایس�نا‪ -‬ولیعهد سعودی اعالم کرد با مایک‬ ‫پومپئو درباره حمالت به تاسیسات پاالیشگاهی‬ ‫ارامکو در ‪ ۱۴‬س��پتامبر هم عقیده است‪ .‬وی در‬ ‫اظهارات��ی خصمانه علیه کش��ورمان گفت‪ :‬اگر‬ ‫جه��ان اقدام��ی قوی و قاطع ب��رای بازدارندگی‬ ‫ایران انجام ندهد ما ش��اهد روند فزاینده تنش ها‬ ‫خواهیم بود ک��ه منافع جهان را تهدید می کند‪.‬‬ ‫محمد بن س��لمان همچنین نس��بت به افزایش‬ ‫سرسام اور و نجومی قیمت های نفت هشدار داد‪.‬‬ ‫وی در عین حال گفت راه حل سیاسی را ترجیح‬ ‫می دهد زیرا بسیار بهتر از راه حل نظامی است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ان��ور قرق��اش‪ ،‬وزیر مش��اور در امور‬ ‫خارجه امارات درباره متهم دانستن ایران ازسوی‬ ‫کشورهای اروپایی برای حمله به تاسیسات نفتی‬ ‫ارامک��و ادعا ک��رد‪ :‬امارات متح��ده عربی از این‬ ‫ابتکار اروپایی ها اس��تقبال می کند و با مس��ئول‬ ‫دانستن ایران‪ ،‬کشورهای اروپایی می توانند مانع‬ ‫از انجام هرگونه حمالت در اینده ش��وند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه مدعی ش��د‪ :‬برای داشتن روابط مطلوب با‬ ‫ای��ران باید رفتارهای بی ثبات و نگران کننده این‬ ‫کشور بررسی شود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش واشنگتن پست‪ ،‬امریکا پس‬ ‫از ‪ ۱۳‬س��ال‪ ،‬فرمانده��ی کل نیروی هوایی خود‬ ‫در قط��ر را تخلیه و مرک��ز فرماندهی را به ایالت‬ ‫کارولین��ا منتقل کرد‪ .‬بعد از تخلیه س��اختمان‬ ‫پای��گاه در قطر‪ ،‬س��تاد فرماندهی نیروی هوایی‬ ‫امریکا هم اکنون ناوگان هوایی خود در خاورمیانه‬ ‫و شمال افریقا را از ‪ 7‬هزار مایل دورتر در کارولینا‬ ‫هدایت می کن��د‪ .‬فردریک کلمن‪ ،‬فرمانده مرکز‬ ‫عملی��ات هوایی و فضایی ارت��ش امریکا در این‬ ‫ب��اره گف��ت‪ :‬ایران تاکنون چندی��ن بار از طریق‬ ‫منابع گوناگون قصد حمله به نیروهای امریکایی‬ ‫را داشته است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش س��ی ان ان‪ ،‬دیوید کامرون‪،‬‬ ‫نخست وزیر پیشین انگلیس درباره خروج ترامپ‬ ‫از برج��ام گف��ت‪ :‬امریکا با این کار جهان را ناامن‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬همه توافق ها دارای نقص هس��تند‬ ‫هیچ توافقی کامل نیس��ت‪ .‬اما خروج از ان بدون‬ ‫داش��تن ی��ک تواف��ق جایگزین‪ ،‬باع��ث کاهش‬ ‫امنی��ت در جهان ش��ده اس��ت‪ .‬وی در این باره‬ ‫اف��زود‪ :‬ما گزینه های زیادی نداریم‪ .‬باید در میان‬ ‫گزینه ه��ای موجود بهترین را انتخاب کنیم‪ .‬من‬ ‫فکر می کنم این توافق این کار را می کرد‪ .‬خروج‬ ‫از برجام اشتباه بود و شرایط را بدتر کرد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬رئیس کمیس��یون روابط خارجی در‬ ‫مجلس سنای پاکستان دعوت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای پیوستن به ائتالف امید و ابتکار صلح‬ ‫هرم��ز را اق��دام به موقع برای حرکت در مس��یر‬ ‫تعام��ل‪ ،‬مذاکره و همکاری توصیف کرد و افزود‪:‬‬ ‫پیام ابتکار ایران‪ ،‬احترام به حاکمیت کشورهای‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬سید مشاهد حس��ین گفت‪ :‬ما از‬ ‫ابتکار ایران استقبال می کنیم و ان را در راستای‬ ‫تامین منافع کشورهای منطقه می دانیم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬نخس��ت وزیر عراق ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫روابطی خوب میان عربستان و عراق وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درباره ای��ران با ملک س��لمان گفت وگو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬عادل عبدالمه��دی‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫الشرق االوس��ط‪ ،‬درباره س��فر اخیرش به ریاض‬ ‫گفت‪ :‬روابط ما با عربس��تان قوی است‪ .‬عربستان‬ ‫موض��ع ما برای کاهش تنش ها را به خوبی درک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کدام سیاست‬ ‫اقتصادی را‬ ‫دنبال کنیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫رنگ های ضدباکتری‬ ‫با نانوفناوری‬ ‫سیل زدگان لرستان‬ ‫به دنبال سرپناه‬ ‫تکرار متفاوت تاریخ‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی مطرح شد‪:‬‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو رقابتی نیست‬ ‫مسیر برای کسب و کار های سالم هموار نشده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارشی درباره وضعیت قطعات‬ ‫هفته گذش��ته‬ ‫خودروهای سنگین ارائه داد که در این گزارش رانندگان‬ ‫خودروه��ای تج��اری عن��وان کردند‪ ،‬قطعات اس��توک‬ ‫باکیفی��ت بهتر از قطع��ات نو بی کیفیت اس��ت‪ .‬در این‬ ‫گزارش ام��د که خودروهای س��نگین اروپایی با ارتقای‬ ‫فن��اوری که هر ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��ال در این ح��وزه رخ می دهد‬ ‫با خودروهای با فناوری جدید و اس��تانداردهای جدیدتر‬ ‫جایگزین می ش��وند‪ .‬از این رو قطعات مدل های پایین تر‬ ‫وارد ب��ازار کش��ورهایی مانند ایران می ش��ود و دوباره به‬ ‫چرخه مصرف برمی گردند‪ .‬اس��تفاده از قطعات اس��توک‬ ‫را پیش ت��ر برخی مدی��ران اتحادیه صنف فروش��ندگان‬ ‫لوازم یدکی خودرو هش��دار داده بودند؛ اینکه این مسئله‬ ‫س�لامت راننده و سرنش��ینان را به خط��ر می اندازد‪ .‬در‬ ‫ادام��ه‬ ‫موض��وع را از محمدرض��ا مالکی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصادی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدک��ی پیگیری کرد‪ ،‬اینکه چق��در این موضوع (قطعات‬ ‫اس��توک باکیفیت تر از قطعات نو اس��ت) صحت دارد و‬ ‫چاره ان چیست؟‬ ‫€ €ایا کیفیت قطعات نو که در بازار عرضه می شود‬ ‫نس�بت به اس�توک ها و قطعات دست دوم پایین تر‬ ‫است؟ چرا بازار قطعات دست دوم داغ شده است؟‬ ‫موضوع قطعات بازار ل��وازم یدکی عمیق تر از ماجرای‬ ‫قطعات اس��توک و دس��ت دوم اس��ت‪ .‬چرا ای��ن امر رخ‬ ‫می دهد؟ هیچ رانن��ده ای نمی خواه��د کاالی غیربرند و‬ ‫ناش��ناخته روی خودرو خود نص��ب کند تا پس از مدت‬ ‫کوتاهی‪ ،‬قطعه نیاز به تعویض داش��ته باشد یا خودرو در‬ ‫خیابان خراب ش��ود و مش��کل دیگری را به وجود اورد‪.‬‬ ‫ضمن انک��ه راننده هزینه می کند ت��ا اطمینان و امنیت‬ ‫بیشتر داشته باشد‪.‬‬ ‫در واقع پس از اینک��ه نرخ ارز تغییر کرد و مولفه های‬ ‫اقتصادی در کش��ور جابه جا شدند نرخ محصوالت ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫برابر ش��د‪ .‬در ادامه این مسئله‪ ،‬الگوی مصرف هم تغییر‬ ‫کرد‪ .‬با افزایش نرخ کاالها ایا درامد افراد به همان نسبت‬ ‫ب��اال رفت؟ اگ��ر پیش تر صاحب خودروی��ی از فالن برند‬ ‫اس��تفاده می ک��رد درحال حاضر با ش��رایط فعلی تامین‬ ‫و پرداخ��ت هزینه ان برایش س��خت ش��ده اس��ت‪ .‬یک‬ ‫راه حل این اس��ت که از برندهای متفرقه استفاده کند‪ .‬یا‬ ‫به دلی��ل نوع قوانین و چینش بازار تامین و توزیع داخل‪،‬‬ ‫اطمینان نمی کند که حتما کاالی مناس��بی بتواند تهیه‬ ‫کند ترجیح بعدی این اس��ت که کاالی دست دوم اما از‬ ‫همان برند معروف تهیه کند‪ .‬باورش این است این قطعه‬ ‫با وجود اینکه کارکرده است از نویی که از کیفیتش اگاه‬ ‫نیست و اطالعاتی ندارد‪ ،‬بهتر کار می کند و قیمتش هم‬ ‫مناسب تر است‪.‬‬ ‫€ €در سخنان خود عنوان کردید مصرف کنندگان‬ ‫از کیفیت کاال اگاه نیستند و اطالعاتی از کم و کیف‬ ‫قطع�ات ندارن�د‪ ،‬از این رو صاحب خ�ودرو ترجیح‬ ‫می دهد دس�ت دوم قطعه برندی که پیش از گرانی‪،‬‬ ‫از نو ان استفاده می کرده را تهیه و مصرف کند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که اتفاقا رانندگان براساس تجربه ای‬ ‫که از انواع قطعات دارند (چون صاحبان خودروهای‬ ‫سنگین سال هاست در حرفه خود فعالیت می کنند)‬ ‫وقتی قطعه ای بی هویت و بی اصالت وارد بازار می شود‪ ،‬بنگاهی که‬ ‫ان را تامین و در بازار توزیع و عرضه می کند‪ ،‬نمی تواند مسئولیت ان‬ ‫را بپذی��رد زیرا بیش از ‪۵۰‬درصد قطعات موجود در بازار بی هویت‬ ‫هستند و شناسنامه ندارند‬ ‫اطالع�ات خوبی در اختیار دارند‪ .‬از این رو با تجربه‬ ‫عنوان کردند قطعات دست دوم باکیفیت مناسب تر‬ ‫از قطع�ات ن�و بی کیفیت اس�ت‪ .‬ش�اید حتی نرخ‬ ‫قطعات کارکرده برندهای مع�روف به لحاظ قیمتی‬ ‫باالتر از برخی قطعات نو هم باشد‪.‬‬ ‫پیش تر ه��م در این باره گفته ام‪ ،‬وقتی کاالی بی هویت‬ ‫و بی اصالت وارد بازار شود‪ ،‬بنگاهی که ان را تامین و در‬ ‫بازار توزیع و عرضه می کند‪ ،‬نمی تواند مس��ئولیت قطعه‬ ‫را بپذی��رد زیرا بیش از ‪۵۰‬درصد قطعات موجود در بازار‬ ‫هویت و شناسنامه ندارند‪.‬‬ ‫بارها درخواس��ت کردیم برای تعیین تکلیف این حجم‬ ‫از کااله��ای بی هوی��ت‪ ،‬مدیران به موض��وع ورود کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط مش��تری هم تکلیف خ��ود را می داند و‬ ‫در نهای��ت زمینه ب��رای ایجاد یک بازار رقابتی و س��الم‬ ‫فراهم می ش��ود‪ .‬درحال حاضر بازار ل��وازم یدکی خودرو‬ ‫رقابتی نیست چون مس��یرها برای کسب وکارهای سالم‬ ‫هموار نش��ده اس��ت؛ بنابراین فض��ا برای سوءاس��تفاده‬ ‫فراه��م بوده و س��وداگران‪ ،‬ش��به کاال (قطع��ات تقلبی‪،‬‬ ‫بی کیفی��ت و بی هویت) را به دس��ت مردم می رس��انند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬افراد نش��ان یک برن��د معروف جهانی را‬ ‫روی کاالها می زنند بدون اینکه اهلیت این کار را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫محصول داخلی یا خارجی به بازار عرضه می ش��ود که‬ ‫در صورت مشکل دار شدن مشتری معترض نمی داند باید‬ ‫به چه نهادی مراجعه کند و چه کسی باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫€ €عنوان می شود نش�ان برندها براساس سفارش‬ ‫س�وداگران بازار ازس�وی برخی افراد روی قطعات‬ ‫تقلبی و زیرپله ای حک می شود‪.‬‬ ‫متقل��ب در هر بازاری وجود دارد‪ .‬تا زمامی که نتوانیم‬ ‫نظ��ام تامین و عرضه خود را س��امان دهیم و بنگاه های‬ ‫پاسخگو را حمایت کنیم‪ ،‬برای بنگاه هایی که می خواهند‬ ‫کسب وکار درستی داشته باشند‪ ،‬وضعیت همین است‪.‬‬ ‫بی برنامگ��ی از س��وی مدیران باالدس��تی ب��رای این‬ ‫بازار یک��ی از چالش های بزرگ ما اس��ت‪ .‬به دلیل اینکه‬ ‫ت��وان خرید مصرف کننده نس��بت به افزای��ش قیمت ها‬ ‫پایی��ن امده‪ ،‬الگوی مص��رف تغییر کرده اس��ت؛ از این‬ ‫رو از کااله��ای متفرقه از جمله قطعات اس��توک برندها‬ ‫اس��تفاده می کن��د به امی��د اینک��ه بیش��تر برایش کار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از موضوع های�ی که ازس�وی مش�تریان‬ ‫درباره بازار لوازم یدکی مطرح می ش�ود‪ ،‬این است‬ ‫که قطعاتی عرضه ش�ده برای چند س�ال گذش�ته‬ ‫ب�وده و گردوغبار زی�ادی روی کارت�ن محصوالت‬ ‫نشس�ته است‪ ،‬ضمن اینکه چند سالی هم از تاریخ‬ ‫تولی�د انها گذش�ته و این روی تاری�خ انقضای ان‬ ‫محص�ول تاثیر دارد‪ .‬می ت�وان گف�ت در واقع این‬ ‫قطعات دپو ش�ده بودند تا فروشنده با گران شدن‬ ‫انها س�ود بیشتری از بازار داش�ته باشد؟ البته در‬ ‫کنار این مس�ئله‪ ،‬یک�ی از فروش�ندگان این بازار‬ ‫اس�تدالل کرد این قطعات پیش تر بازار نداشتند و‬ ‫کس�ی مبادرت به خرید انها نمی کرد چون کیفیت‬ ‫مناسبی نداش�تند‪ .‬درحال حاضر که بازار با کمبود‬ ‫کاال روبه رو شده این قطعات بی کیفیت هم خریدار‬ ‫پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫در ب��ازار لوازم یدکی برخی کااله��ا تاریخ انقضا دارند‬ ‫که تعدادشان کم اس��ت‪ .‬اصل موضوع انکار نمی شود اما‬ ‫نشس��تن گردوغبار مبنی بر دپو و احتکار قطعه نیس��ت‪.‬‬ ‫ضمن انکه بارها عنوان کرده ام بیش از نیمی از بازار لوازم‬ ‫یدک��ی خودرو مربوط به قطع��ات بی کیفیت و بی هویت‬ ‫است‪ .‬تا سیستم مدیریتی را اصالح نکنیم همیشه شاهد‬ ‫این معضالت خواهیم ب��ود‪ .‬اگر رویکرد مدیریتی اصالح‬ ‫شود این مشکالت نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €چن�دی پیش فعاالن بازار ل�وازم یدکی خودرو‬ ‫با مدیران وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشس�ت‬ ‫داشتند‪ .‬نتیجه این نشست چه بود؟‬ ‫به ه��ر حال پس از س��ال ها که توجهی ب��ه این بازار‬ ‫نمی ش��د‪ ،‬برگزاری همین نشس��ت می توان��د امیدبخش‬ ‫باش��د‪ .‬در نهایت وزارتخانه پذیرف��ت الگویی که اتحادیه‬ ‫صن��ف فروش��ندگان ل��وازم یدکی خ��ودرو ارائ��ه داده‬ ‫ب��رای س��اماندهی ب��ازار ل��وازم یدکی خودرو مناس��ب‬ ‫اس��ت و متقاعد ش��دند نخس��ت باید ابعاد و اندازه این‬ ‫ب��ازار را ش��ناخت و س��پس ب��رای ان تصمیم گی��ری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫باید تفکر و رویکرد ما به این سمت برود که منافع ملی‬ ‫بر منافع فردی ارجح باشد‪ .‬متاسفانه در تصمیم گیری ها‬ ‫منافع فردی اولویت دارد‪.‬‬ ‫در این راس��تا هم قرار نیس��ت بگویی��م بازرگانی مهم‬ ‫اس��ت و باید قطعات باکیفیت وارد ش��ود ی��ا اینکه فقط‬ ‫تولید مالک باش��د و نخواهیم کس��ری بازار را از طریق‬ ‫واردات تامی��ن کنیم‪ ،‬بلکه تاکید بر این اس��ت که تمام‬ ‫فعالیت ها در این بس��تر در راستای منافع ملی و جمعی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫بی برنامگی‬ ‫مدیران‬ ‫باالدستی برای‬ ‫بازار لوازم یدکی‬ ‫خودرو یکی از‬ ‫چالش های بزرگ‬ ‫این صنعت است‬ ‫باید تفکر و‬ ‫رویکرد به این‬ ‫سمت برود که‬ ‫منافع ملی بر‬ ‫منافع فردی‬ ‫ح باشد‬ ‫ارج ‬ ‫یادداشت‬ ‫خوشه های صنعتی و بازار رقابتی‬ ‫محمدرض�ا نجفی من�ش ‪-‬رئیس انجم�ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازی کشور‪ :‬تولید‬ ‫زمانی مس��تمر ادامه خواهد یافت که هزینه های صرف شده‬ ‫به همراه س��ود‪ ،‬به واحد صنعتی برگ��ردد؛ از این رو یکی از‬ ‫برنامه ه��ای جدی صنع��ت قطعه که در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬کلید‬ ‫خورد تولید در مقیاس بود زیرا اگر تیراژ تولید منطقی نباشد‬ ‫ساخت محصول توجیه پذیر نخواهد بود‪ .‬در این راستا ادغام‬ ‫قطعه س��ازان کوچک و تشکیل واحدهای بزرگ قطعه سازی‬ ‫ب��رای کاهش هزینه ها و رقابتی ش��دن قیمت ها‪ ،‬پیش بینی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این بحث در مقاطع زمان��ی گوناگون داغ و تازه‬ ‫می ش��ود اما هنوز روال جدی و اجرایی پیدا نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حرکت هایی اغاز می شود اما در نهایت بی نتیجه‬ ‫باقی می ماند‪ .‬اگر قرار اس��ت صنعت قطعه کش��ور‬ ‫توس��عه پیدا کند‪ ،‬بهتر است از روش خوشه ای که‬ ‫به لحاظ جغرافیایی نیز نزدیک به کارخانه باش��د‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬اقدامی که ش��رکت فیات ایتالیا انج��ام داد و تمامی‬ ‫قطعه س��ازان را اط��راف کارخانه مس��تقر کرد به‬ ‫طوری که نی��از به حمل ونقل قطع��ات با کامیون‬ ‫نبود‪ .‬تجرب ه دیگر مربوط به ژاپن اس��ت در شهری‬ ‫که کارخانه خودروسازی تاسیس شد قطعه سازان‬ ‫نی��ز در همان ش��هر با فاصله کم‪ ،‬ش��کل گرفته و‬ ‫مس��تقر ش��دند تا هزینه ه��ای حمل ونقل کاهش‬ ‫یافت��ه و تحویل س��فارش ها در زم��ان مقرر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب بخش زیادی از س��رمای ه در گردش که در‬ ‫انباره��ای کارخانه باقی می مان��د و با این چیدمان‪ ،‬به لحاظ‬ ‫مساحت کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫این امر در کشور شدنی است اما زمانبر بوده؛ بنابراین اراده‬ ‫و همت برای اس��تمرار کارها نیاز است‪ .‬امروز جهان در حال‬ ‫حرکت به سمت مجموعه سازی (مگاساپالیر) است‪ ،‬قطعه ای‬ ‫که مجموعه ای از قطعه س��ازان می توانند ان را با هزینه های‬ ‫کمتر در کنار یکدیگر تولید کنند که این امر سبب تخصصی‬ ‫ش��دن فعالیت ها خواهد ش��د‪ .‬به این ترتیب تولید در ادامه‬ ‫رقابتی شده و بحث صادرات نیز رونق می گیرد‪.‬‬ ‫علت کاهش تولید خودرو‪ ،‬تعطیالت تابستانی خودروسازان بود‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اعالم اینکه علت کاه��ش تولید خودرو در‬ ‫مرداد امس��ال تعطیالت تابس��تانی خودروس��ازان بوده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولید دو ش��رکت ب��زرگ خودرویی (ایران خودرو وس��ایپا) در‬ ‫مجموع در ش��هریور ‪ ۱۹‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته افزایش داش��ته و تحویل ش��هریور نی��ز ‪ ۶۱‬درصد با‬ ‫افزایش روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��یدرضا مفیدی عمده تغیی��رات عددی‬ ‫درب��اره امار تولید خودرو را مربوط به تعطیالت تابس��تانی در‬ ‫ش��رکت های خودروس��از دانس��ت و افزود‪ :‬اگر چ��ه تعطیالت‬ ‫تابس��تانی این ش��رکت ها حدود مرداد بوده ام��ا به طور اتفاقی‬ ‫امس��ال در مرداد و سال گذشته در شهریور امار ان ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این طبیعی اس��ت که وقتی دو هفته دو شرکت‬ ‫خودروس��از تعطیل باشد‪ ،‬امار تولید تحت تاثیر قرار می گیرد و‬ ‫نباید یک بخش خاص از امار را جدا کرد و از ان تحلیل داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه البته به طور طبیعی در ماهی که‬ ‫تعطیالت داریم تولید هم کم می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال از فرصت‬ ‫تعطی�لات برای تکمی��ل خودروهای ناقص اس��تفاده کردیم و‬ ‫انچ��ه برای مردم و مصرف کنندگان مالک اس��ت‪ ،‬امار تحویل‬ ‫اس��ت (اگر چه میزان تولید هم مهم است و برخی مواقع بازار‬ ‫متناسب با تولید از خود واکنش نشان می دهد) اما امار تحویل‬ ‫ما نیز در مجموع خیلی عقب نیست‪.‬‬ ‫مفی��دی ب��ا اع�لام اینک��ه دو ش��رکت خودروس��از بزرگ‬ ‫(ایران خ��ودرو و س��ایپا) در مجم��وع در مرداد امس��ال حدود‬ ‫‪ ۳۹‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫داش��ته اند اما کاهش تحویل انها حدود ‪ ۴‬درصد بوده اس��ت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬البته نمی توان به عنوان یک مش��کل اساسی از این‬ ‫موضوع نام برد چراکه این اعداد در ش��هریور جبران ش��ده و تا‬ ‫حد زیادی افزایش یافته اس��ت (تولید و تحویل) و از این بابت‬ ‫جای نگرانی خاصی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او درباره امار ش��هریور تحویل و تولید دو شرکت خودروساز‬ ‫بزرگ نیز افزود‪ :‬تولید دو ش��رکت در ش��هریور در مجموع ‪۱۹‬‬ ‫درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته افزایش داشته و‬ ‫تحویل شهریور نیز ‪ ۶۱‬درصد با افزایش روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بیان کرد‪ :‬در ش��هریور امس��ال دو ش��رکت‬ ‫خودروس��از در مجموع ‪ ۶۰‬ه��زار و ‪ ۳۱۸‬خودرو تولید کرده اند‬ ‫که این رقم در ش��هریور س��ال گذشته ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۵۷۶‬خودرو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬همچنین دو شرکت بزرگ خودروساز‬ ‫در ش��هریور امسال ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۲۳۴‬خودرو به مشتریان تحویل‬ ‫داده اند که این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته ‪ ۵۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۲۸‬خودرو بوده است‪.‬‬ ‫او با یاداوری اینکه همیشه در ‪ ۶‬ماه دوم سال‪ ،‬وضعیت تولید‬ ‫در صنعت خودرو از نظر اماری رشد داشته‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع‬ ‫در خیل��ی از صنایع هم اتفاق می افتد‪ ،‬چون در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫تعطیالت تابستانی و فروردین را داریم اما در ‪ ۶‬ماه دوم شاهد‬ ‫این اتفاق ها نیستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اعالم اینکه مش��کالت ناش��ی از تحریم و‬ ‫نقدینگی را با همت و توان صنعت خودرو پشت سرمی گذاریم‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با اس��تعانت از توان س��اخت داخل‪ ،‬کسری های خود‬ ‫را جبران می کنیم و امیدواریم تا پایان س��ال بتوانیم به سمت‬ ‫برنامه از پیش تعیین شده حرکت کنیم‪.‬‬ ‫مفیدی با اش��اره به اینکه امس��ال حرکتی اساسی در مسیر‬ ‫تعمیق س��اخت داخل اغاز ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعامل با بازار و‬ ‫صنایع دیگر کشورها مهم است اما از همین فرصت تحریم برای‬ ‫رشد صنعت خودرو استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی‬ ‫اس��ت‪ ،‬از رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫خواست تا در نشستی با حضور مسئوالن ذی ربط‬ ‫این موضوع را مورد بررسی قرار دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رس��انی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق در پاسخ به نامه عیسی‬ ‫کالنتری‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت درباره درخواست شرکت‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل مبنی بر ح��ذف الزام نصب‬ ‫فیلتر ج��ذب ذرات معلق(‪ )DPF‬در خودروهای‬ ‫دیزلی به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های‬ ‫ظالمان��ه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصل بر اس��تفاده از فیلتر‬ ‫دوده اس��ت اما نسبت به محدودیت های ناشی از‬ ‫تحریم هم نبای��د بی تفاوت بود‪ ،‬در نامه اینجانب‬ ‫هم تاکید بر بررس��ی بوده اس��ت‪ ،‬لطفا نشستی با‬ ‫حضور مس��ئوالن ذی ربط بگذارید‪ ،‬مطالب انها را‬ ‫بش��نوید و نتیجه را اعالم کنید‪ .‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو‬ ‫دیزل طی نام��ه ای از معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫درخواس��ت حذف الزام نص��ب فیلتر جذب ذرات‬ ‫معل��ق(‪ )DPF‬روی خودروهای دیزلی را تا زمان‬ ‫رفع تحریم ه��ای ظالمانه کرده بود که موضوع از‬ ‫س��وی معاون اول رئیس جمهوری برای بررس��ی‬ ‫ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت ارجاع ش��ده بود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت کارشناس��ان در گفت وگو با‬ ‫اعالم‬ ‫ک��رده بودن��د چ��ون اس��تفاده از فیلت��ر دوده از‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬قانون و الزامی ش��ده اس��ت حذف ان‬ ‫نی��ز نیاز به تصویب مصوبه یادش��ده دارد‪ .‬ضمن‬ ‫انک��ه این موضوع روی الودگی ه��وا تاثیر منفی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬در این راستا باید به استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودروهای سواری اشاره کرد که‬ ‫با وجود جدیت رئیس س��ازمان ملی استاندارد با‬ ‫اعمال تحریم درحال حاضر خبری از ان نیس��ت‪.‬‬ ‫توق��ف تولی��د خودروهای��ی مانن��د پرای��د‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬و‪ ...‬ه��م در ادام��ه همین موضوع اس��ت که‬ ‫مش��خص نیس��ت چه زمانی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه پلیس راهور اعالم کرده که از س��ال اینده‬ ‫پراید ش��ماره گذاری نمی شود حال باید دید پس‬ ‫از گذش��ت چند س��ال از تصمیم توقف تولید این‬ ‫مدل سرانجام سال ‪ ۹۹‬عملیاتی می شود؟‬ ‫کاهش ارزبری‬ ‫با اجرای طرح خودکفایی‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو از‬ ‫داخلی س��ازی ‪ ۴۲‬قطعه با همکاری ‪ ۲۳‬سازنده‬ ‫داخل��ی و با کاهش ارزبری ‪ ۱۷.۴۱‬میلیون یورو‬ ‫در تیراژ یک ساله تولید خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬فرشاد مقیمی در این باره‬ ‫گفت‪ :‬با اج��رای طرح جهاد خودکفایی قطعات‬ ‫ک��ه در زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫اغاز ش��ده تاکنون ‪ ۴۲‬قطعه داخلی سازی شده‬ ‫که کاه��ش ارزبری بیش از ‪ ۱۷‬میلیون یورویی‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از همکاری با ‪ ۳۲‬قطعه س��از‬ ‫برای داخلی س��ازی ‪ ۶۷‬قطعه در میزهای اول و‬ ‫دوم خودکفای��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬خودکفایی ای��ن قطعات در‬ ‫مجم��وع ‪ ۶۹۸‬میلیون ی��ورو کاهش ارزبری در‬ ‫بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫مقیم��ی تصریح کرد‪ :‬از این قطعات‪ ۹ ،‬قطعه‬ ‫تاکن��ون به تولی��د انبوه رس��یده و ‪ ۷‬قطعه نیز‬ ‫به زودی به تولید انبوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬ایران خودرو همکاری‬ ‫با دیگر سازمان ها را در دستورکار خود قرار داده‬ ‫ک��ه حاصل ان تعریف ‪ ۲۷‬پروژه مش��ترک بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش��تر این پروژه ها طی امس��ال و سال‬ ‫‪ ۹۹‬ب��ه بهره برداری خواهند رس��ید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو بهره برداری از زنجیره‬ ‫ارزش و بکارگی��ری ظرفیت ه��ای موج��ود در‬ ‫کش��ور برای خودکفای��ی مجموعه ها را از دیگر‬ ‫فعالیت های این خودروس��از برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای پیش��برد اه��داف خودکفایی‬ ‫مبتنی بر اقتصاد مقاومتی اغاز شده و با جدیت‬ ‫دنبال می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ایران خودرو در‬ ‫مجموع ‪ ۱۴۸‬پروژه برای خودکفایی قطعات در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬و بیش از ‪ ۱۱۰‬پروژه برای سال اینده‬ ‫تعریف کرده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اصل بر استفاده‬ ‫از فیلتر دوده در‬ ‫خودروهای دیزلی است‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رنگ های ضدباکتری با نانوفناوری‬ ‫روشی برای حذف و‬ ‫بی خطر کردن پساب ها‬ ‫«کامپوزیت دی اکس��ید تیتانیای اصالح شده‪،‬‬ ‫زئولی��ت مونت موریلونیت ب��رای حذف تخریب‬ ‫االینده های رنگی و دارویی» از سوی پژوهشگران‬ ‫دانش��کده مهندسی شیمی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬پردیس‬ ‫علوم و فناوری های نوین دانش��گاه سمنان ثبت‬ ‫اختراع ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن مهدی پور‬ ‫قاض��ی درب��اره این اختراع توضی��ح داد‪ :‬در این‬ ‫اختراع‪ ،‬پساب رنگی تولیدشده از صنایع نساجی و‬ ‫صنایع دارویی با استفاده از یک نانوفتوکاتالیست‬ ‫نوترکیب زئولیت مونت موریلونیت‪ -‬دی اکسید‬ ‫تیتانیا به ترکیبات بی اثری چون دی اکسید کربن‬ ‫و اب با بازده بس��یار باال تبدیل شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه حذف رنگ هایی مثل متیلن بلو از‬ ‫پس��اب های صنعتی به یکی از چالش های بزرگ‬ ‫زیس��ت محیطی تبدیل شده اس��ت‪ ،‬این اختراع‬ ‫قابلی��ت تخری��ب االینده هایی مانن��د رنگ ها و‬ ‫ترکیب��ات الی س��می در محیط اب��ی با فرایند‬ ‫فتوکاتالیس��تی در حضور ن��ور مرئی یا فرابنفش‬ ‫را داش��ته و انها را به ترکیب��ات بی خطر تبدیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تولید پلیمرهای مهندسی‬ ‫با کاربردهای مختلف‬ ‫ پژوهش��گران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق‬ ‫ب��ه تولید پلی یورتان با خ��واص مکانیکی جدید‬ ‫برای کاربردهای صنعتی و پزش��کی ش��دند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬ایم��ان صاحبی با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬پلی یورتان ها از جمله پلیمرهای مهندسی‬ ‫هس��تند ک��ه در چن��د ده��ه گذش��ته‪ ،‬به علت‬ ‫خواص بالقوه ش��اخص در االس��تومرها‪ ،‬فوم ها‪،‬‬ ‫چس��ب و موارد بیولوژیک به ش��دت مورد توجه‬ ‫ق��رار گرفته ان��د که با نظر به رش��د جهانی‪ ،‬این‬ ‫م��اده پلیمری‪ ،‬در بین همه پلیمرها بیش��ترین‬ ‫ارزش افزوده را دارد‪ .‬مجری این پژوهش با اشاره‬ ‫به ایده خالقانه این طرح و مزیت های نس��بی ان‬ ‫گف��ت‪ :‬در این پژوهش ب��ا بهره گیری از مخلوط‬ ‫پل��ی ال به کنترل س��نتتیک و می��زان جدایی‬ ‫فازی با اب��زار گوناگون به ویژه اب��زار ژئولوژیکی‬ ‫پرداخته ش��د و ب��ا کنترل ریزس��اختار‪ ،‬خواص‬ ‫نهایی محصول برای کاربردهای گوناگون بهبود‬ ‫ت به طوری که در شرایط برابر‪ ،‬در مقایسه با‬ ‫یاف ‬ ‫نمونه های خارجی همچون شرکت های ‪Bayer،‬‬ ‫‪ BASF‬و ‪ DOW‬بهب��ود خواصی در حدود ‪۲‬‬ ‫برابر داش��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬میزان کرنش در‬ ‫نقطه شکست نمونه های تجاری خارجی یادشده‬ ‫ت در حالی که در بین‬ ‫حداکثر ‪ ۷۰۰‬درصد اس�� ‬ ‫نمونه های س��نتزی حاصل این پژوهش‪ ،‬توانایی‬ ‫تحمل کش��ش تا ‪۱۴۰۰‬درصد ب ه دست امد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به کاربرد نمونه های سنتزشده‬ ‫در بخش های بیولوژیک‪ ،‬انالیز سمیت(‪)MTT‬‬ ‫از قس��مت س��خت دی ایزوس��یاناتی(‪ )HDI‬و‬ ‫پل��ی ال(‪ )PCL-PTMG‬انها گرفته ش��د که‬ ‫خوشبختانه نتایج موفقیت امیز این انالیز نشان‬ ‫داد که این محصوالت زیست س��ازگار هستند و‬ ‫قابلیت بکارگیری در بخش های پزشکی همچون‬ ‫استنت قلبی را دارا هستند‪.‬‬ ‫تجربه حس لمس اشیا‬ ‫با پوست مصنوعی‬ ‫پژوهشگران موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان‬ ‫س��وئیس در مطالعه اخیرش��ان موفق به توسعه‬ ‫یک پوس��ت مصنوعی ش��ده اند ک��ه ضمن ارائه‬ ‫بازخورد لمس��ی در زمان واقعی به شکل لرزش‪،‬‬ ‫قابلیت لمس اش��یا به ش��کل طبیعی را نیز برای‬ ‫کارب��ر فراهم می کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬از انجا‬ ‫که حسگرها و محرک ها کامال درون این پوست‬ ‫تعبیه ش��ده اند‪ ،‬امکان کنترل همزمان سیستم‬ ‫فراهم است و به همین دلیل می توان ان را برای‬ ‫ان��واع کارهای توانبخش��ی‪ ،‬تحقیق و همچنین‬ ‫فن��اوری واقعیت مج��ازی و برنامه های بازی به‬ ‫کار ب��رد‪ .‬این پوس��ت الکترونیکی از س��یلیکون‬ ‫ب��ه عنوان ماده پایه اس��تفاده می کند و عالوه بر‬ ‫ان الکترودهای قاب��ل انعطاف‪ ،‬فعال کننده های‬ ‫هوایی و یک غشا از اجزای اصلی ان هستند‪ .‬این‬ ‫دستگاه از حسگرهای کششی برای اندازه گیری‬ ‫چگونگ��ی تغییر ش��کل ان به��ره می گیرد که‬ ‫می تواند در زمان واقعی از س��وی مولفه بازخورد‬ ‫لمسی مورد اس��تفاده قرار گیرد و برای کاربران‬ ‫راهی برای ایجاد یک حس لمس بس��یار طبیعی‬ ‫فراهم می کن��د که می تواند با س��ایر فناوری ها‬ ‫مانند واقعیت مجازی مورد اس��تفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫این غش��ا برای ایجاد محفظ��ه ای به کار می رود‬ ‫که به واس��طه یک پمپ ریز تا ‪ ۱۰۰‬برابر در ثانیه‬ ‫می تواند باد کند و خالی شود و لرزش هایی ایجاد‬ ‫ کن��د که حس متفاوتی ب��رای کاربر پدید اورد‪.‬‬ ‫کل دس��تگاه می تواند تا ‪ ۴‬برابر طول عادی خود‬ ‫کشیده ش��ود و در هنگام کار می تواند دست کم‬ ‫ی��ک میلی��ون براب��ر چنین کشش��ی را تحمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رنگ ه��ا از دیرباز به عنوان پوش��ش محاف��ظ یا تزئینی‬ ‫روی س��طوح مختلف به کار رفته اند و در سال های گذشته‬ ‫با پیشرفت فناوری نانو در صنایع مختلف‪ ،‬از جمله صنعت‬ ‫رنگ شاهد پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه و تولید‬ ‫ان��واع رنگ ها ب�� ا کیفیت ها و قابلیت ه��ای متنوع بوده ایم‪.‬‬ ‫نمونه ای از کاربرد فناوری نانو در صنعت رنگ اس��تفاده از‬ ‫رنگ های انتی باکتریال است‪ .‬مقاومت میکروبی روزافزون‬ ‫در مقابل یون های فلزی‪ ،‬انتی بیوتیک ها و مقاومت موروثی‬ ‫میکروب ها باعث ش��ده اس��ت تا تولیدکنندگان پوشش ها‬ ‫ب��ه فکر روش ه��ای جایگزین برای پوش��ش های س��نتی‬ ‫ضدمیکروبی باش��ند‪ .‬توسعه عوامل ضدمیکروبی با سمیت‬ ‫کم و قابلیت جلوگیری از ایجاد الودگی میکروبی مس��ئله‬ ‫اصلی در توس��عه پوش��ش های نوین برای ارتقای سالمت‬ ‫عمومی‪ ،‬بس��ته بندی و تولید غذا و دارو است‪ .‬پوشش های‬ ‫ضدمیکروبی باید دارای این خواص باشند‪:‬‬ ‫ماده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضدباکتری محیط ازاد‬ ‫‹ ‹کنترل موثر باکتری کپک و قارچ‬ ‫در دوران‬ ‫باستان برای‬ ‫پیشگیری از‬ ‫رشد جلبک ها و‬ ‫خزه های دریایی‬ ‫از صفحات مس‬ ‫در زیر کشتی ها‬ ‫استفاده می شد‬ ‫ ‪ -‬فعالی��ت انتخاب��ی نس��بت ب��ه میکروارگانیس��م های‬ ‫ناخواسته‬ ‫ نداشتن اثرات سمی برای تولیدکننده و مصرف کننده‬‫ فعال بودن در زمان طوالنی پس از اعمال روی سطح‬‫ سازگاری با دیگر عوامل اعمال شونده روی سطح‬‫ روش اعمال س��اده‪ ،‬س��ازگاری با فرایندهای الیه های‬‫نازک معمول‬ ‫ استرلیزاس��یون س��طوح زیرس��اخت ها در صنع��ت‬‫فراوری غذا‪ ،‬بیمارس��تان ها‪ ،‬کودکس��تان ها‪ ،‬مدرسه ها و‪...‬‬ ‫نیازمن��د اس��تفاده م��داوم مقدار زیادی ش��وینده یا حتی‬ ‫انتی بیوتی��ک ب��ه منظور جلوگیری از رش��د انواع باکتری‬ ‫است؛ این امر با روش های کامال فیزیکی به منظور کاهش‬ ‫اس��تفاده از عوامل شیمیایی بس��یار مناسب است‪ .‬اعمال‬ ‫نانوپوش��ش های ضدباکتری که بتواند به ش��کل موثری به‬ ‫س��طح بچسبد‪ ،‬می تواند رهایش مواد شیمیایی در محیط‬ ‫را کاهش دهد و از رشد باکتری ها نیز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مفهوم انتی باکتریال‬ ‫نانوذرات‬ ‫نقره‪ ،‬یکی از‬ ‫پرکاربردترین‬ ‫ذرات در حوزه‬ ‫نانوفناوری ‬ ‫هستند که‬ ‫به عنوان یک‬ ‫کاتالیست‬ ‫قادرند بیش‬ ‫از ‪ ۶۵۰‬گونه‬ ‫باکتری‪،‬‬ ‫ویروس و قارچ‬ ‫را نابود کنند‬ ‫به طور کلی رنگ ها و پوش��ش های انتی باکتریال به ان‬ ‫دس��ته از مواد اطالق می ش��ود که به ش��کل ذاتی‪ ،‬توانایی‬ ‫کنترل عوامل بیماری زا را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل بهره گیری از رنگ های انتی باکتریال‬ ‫ب��ه دلی��ل گس��ترش روزاف��زون جمعیت س��اکن روی‬ ‫ک��ره زمین و در پی ان رش��د بس��یار س��ریع بیماری ها و‬ ‫باکتری ه��ای بیماری زا‪ ،‬پژوهش��گران در تالش هس��تند‬ ‫ت��ا ب��ا اس��تفاده از راهبردهای پیش��گیرانه مان��ع از بروز‬ ‫بیم��اری ش��وند‪ .‬از نانومواد در س��اخت رنگ ه��ای دارای‬ ‫قابلی��ت ضدمیکروب یا ضدباکتری اس��تفاده می ش��وند‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر پژوهش��گران موف��ق به شناس��ایی‬ ‫نان��وذرات فلزی ب��ا خاصیت انتی باکتریال ش��ده اند‪ ،‬این‬ ‫ترکیب��ات می توانند از رش��د و نمو باکتری ه��ا و قارچ ها‬ ‫و دیگ��ر عوام��ل بیم��اری زا جلوگیری کنن��د‪ .‬رنگ های‬ ‫انتی باکتری��ال از تش��کیل باکتری ها‪ ،‬رش��د جلبک ها و‬ ‫میکروب ها روی سطح رنگ جلوگیری می کنند‪ .‬استفاده‬ ‫از رنگ های انتی باکتریال باعث حفاظت س��طوح در برابر‬ ‫تش��کیل کپ��ک و قارچ در اماکن عمومی‪ ،‬س��رویس های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬اشپزخانه ها و کارخانجات فراورده های غذایی‬ ‫خبر ویژه‬ ‫مدیر فروش ش��رکت امیکو گفت‪ :‬در دو م��اه اینده توانایی‬ ‫پوشش کامل بازار و تامین نهادهای دولتی را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وحید محمدی‪ ،‬درباره حضور ش��رکت امیکو در نمایش��گاه‬ ‫قطعات و خودرو کرمانش��اه ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه امیکو در‬ ‫این دوره از نمایش��گاه در س��طح نمایندگی حضور داشته‪ ،‬اما‬ ‫ش��رکت پشتیبانی الزم را از نمایندگی کرمانشاه به عمل اورده‬ ‫است‪ .‬مدیر فروش شرکت امیکو درباره هدف این خودروسازی‬ ‫از حضور در نمایش��گاه خودرو کرمانش��اه بیان کرد‪ :‬شرکت با‬ ‫حضور خود در این نمایش��گاه اعالم می کند که امیکو هست و‬ ‫ادامه می دهد‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬هدف از ورود به نمایشگاه ها‬ ‫به طور معمول این اس��ت که خودروس��ازان اعالم حضور کنند‬ ‫و محص��والت خ��ود را ارائه دهند و برنامه ه��ای فروش خود را‬ ‫اعالم کنند‪ .‬بیشترین هدف از شرکت در چنین نمایشگاه هایی‪،‬‬ ‫معرفی محصول است‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشش کامل بازار تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫محمدی درب��اره محصوالت امیکو در این نمایش��گاه گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه کرمانش��اه میزبان پیکاپ اس��نا‪ ،‬کامیونت ‪M۵.۲‬‬ ‫و کش��نده ‪ ۲۶۴۰‬خواه��د بود‪ .‬وی در زمینه فروش و ش��رایط‬ ‫ویژه امیکو در این دوره از نمایش��گاه گفت‪ :‬درحال حاضر برای‬ ‫محصوالت دیزلی در نمایش��گاه کرمانشاه برنامه فروش داریم و‬ ‫به معرف��ی محصوالت خواهیم پرداخت‪ .‬مدیر فروش امیکو در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬در دو ماه اینده توانایی پوشش کامل بازار و تامین‬ ‫نهادهای دولتی را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش داخلی سازی اسنا تا ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫امیکو در نمایشگاه توسعه ساخت داخل از برنامه این شرکت‬ ‫به منظور افزایش سطح داخلی سازی محصوالت خود خبر داده‬ ‫بود‪ .‬مدیر فروش این شرکت درباره تاثیر چنین نمایشگاه هایی‬ ‫روی اهداف امیکو گفت‪ :‬این نمایش��گاه نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬اس��ت که فضای معرفی محصول را در اختیار ما‬ ‫ق��رار می دهد‪ .‬درحال حاضر ‪ ۱۹‬م��اه از تحریم ها می گذرد و با‬ ‫توجه به فش��اری که در این مدت به خودروس��ازان وارد شده‬ ‫است‪ ،‬بس��یاری از این تولیدکنندگان به س��مت داخلی سازی‬ ‫روی اورده ان��د ت��ا بتوانند از این بحران عب��ور کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به دلیل گس��ترش روزافزون جمعی��ت روی کره زمین و در پی ان‬ ‫رشد بسیار س��ریع بیماری ها و باکتری های بیماری زا‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫ش هس��تند تا با اس��تفاده از راهبردهای پیشگیرانه مانع از‬ ‫در تال ‬ ‫بروز بیماری شوند‬ ‫می ش��ود‪ .‬در س��اخت رنگ ه��ای انتی باکتری��ال از ابتدا‬ ‫نانوذرات فلزی را با رزین و افزودنی های موردنظر مخلوط‬ ‫و خاصیت ضدمیکروبی به رنگ می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تف�اوت روش ه�ای س�نتی و روش ه�ای‬ ‫مبتنی بر نانو‬ ‫ خالف پوش��ش های انتی باکتریال‪ ،‬روش متداول برای‬ ‫مب��ارزه با قارچ ها و میکروب ها در س��اختمان اس��تفاده‬ ‫از اس��پری ها و دیگ��ر انواع افت کش هاس��ت که ب ه دلیل‬ ‫وجود س��اختار ش��یمیایی به مرور در فضا ازاد ش��ده و به‬ ‫محیط زیست و بدن انسان اسیب می رسانند‪ .‬خالف روش‬ ‫مت��داول برای مب��ارزه با قارچ ه��ا و میکروب ها‪ ،‬با کمک‬ ‫فناوری نانو یک ویژگی ضدباکتری ذاتی در سطوح ایجاد‬ ‫می شود که با شست وشوی مواد شوینده از بین نمی روند‪.‬‬ ‫‹ ‹گستره کاربردی رنگ های انتی باکتریال‬ ‫ ‪ -‬بیمارستان ها‪ ،‬درمانگاه ها‪ ،‬مطب ها و مراکز درمانی‬ ‫اشپزخانه ها و اتاق کودکان‬ ‫ سالن های ورزشی‪ ،‬استخرها‪ ،‬حمام ها و سونا‬‫ ‪ -‬مدرس��ه ها‪ ،‬دانش��گاه ها‪ ،‬مراکز اموزش��ی‪ ،‬تفریحی و‬ ‫عمومی‬ ‫‪ -‬کارخانجات تولید مواد غذایی‪ ،‬انبارها و سردخانه ها‬ ‫‹ ‹مزیت رنگ های انتی باکتریال‬ ‫ ایجاد سطوح پاک و عاری از الودگی به شکل دائمی‬‫ جلوگیری از رشد‪ ،‬گسترش و انتقال بیماری ها‬‫ جلوگیری از رشد و گسترش انواع سرطان ها به واسطه‬‫رشد روزافزون بکارگیری مواد شیمیایی‬ ‫ کمک به بهداش��ت و سالمت فردی و عمومی وکمک‬‫به به سازی محیط زیست‬ ‫ کاه��ش هزینه ه��ای پاکس��ازی و ضدعفون��ی کردن‬‫محیطی‬ ‫ ایجاد پاک ترین‪ ،‬ایمن ترین و مدرن ترین فضاها در دنیا‬‫ ‪ -‬نانوذرات فلزی با خاصیت ضدمیکروبی‬ ‫‹ ‹نانوذرات نقره‬ ‫از دیرباز‪ ،‬از نقره به عنوان ماده دارویی و نگه دارنده مواد‬ ‫اس��تفاده شده است‪ .‬امروزه هم می توان از اثر ضدباکتری‬ ‫نقره برای مقابله با بیماری ها و الودگی ها استفاده کرد اما‬ ‫در مقیاسی بسیار کوچک تر و با عملکردی کنترل شده تر‪.‬‬ ‫نان��وذرات نق��ره‪ ،‬یکی از پرکاربردتری��ن ذرات در حوزه‬ ‫ی هس��تند که ب��ه دلیل داش��تن خصوصیات‬ ‫نانوفن��اور ‬ ‫ضدمیکروبی مشهور بوده و به عنوان یک کاتالیست قادرند‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۵۰‬گونه باکتری‪ ،‬ویروس و قارچ را نابود کنند‪.‬‬ ‫نق��ره در ابع��اد بزرگ تر‪ ،‬فلزی با خاصیت واکنش دهی کم‬ ‫اس��ت اما زمانی که به ابع��اد کوچک در حد نانومتر تبدیل‬ ‫می ش��ود خاصیت میکروب کش��ی ان بیش از ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫افزای��ش می یاب��د‪ .‬نان��وذرات نقره بر متابولیس��م‪ ،‬تنفس‬ ‫و تولی��د مثل میکروارگانیس��م ها(عوامل بیم��اری زا ) اثر‬ ‫می گذارند‪ .‬بررسی ها نشان می دهد خاصیت ضدمیکروبی‬ ‫نان��وذرات نق��ره در رنگ ه��ا‪ ،‬ت��ا اندازه ای ب��وده که حتی‬ ‫باکتری ها و حش��راتی که در براب��ر انتی بیوتیک ها مقاوم‬ ‫هستند نتوانسته اند در برابر این نانوذرات مقاومت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مس‪ ،‬ضدباکتری باستانی‬ ‫از دوران باس��تان‪ ،‬مس نیز مانند نقره به عنوان یک فلز‬ ‫ضدمیکروب شناخته شده بود‪ ،‬در ان زمان برای پیشگیری‬ ‫از رش��د جلبک ها و خزه ه��ای دریایی از صفحات مس در‬ ‫زیر کشتی ها استفاده می شد‪ .‬مانند انچه برای نقره توضیح‬ ‫داده ش��د‪ ،‬یون های مس نیز به س��مت دیواره های سلولی‬ ‫باکت��ری هجوم ب��رده و ان را تخریب می کنند‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از نانوذرات مس که نس��بت س��طح به حجم بسیار باالیی‬ ‫دارند باعث افزایش چشمگیر خاصیت انتی باکتریالی این‬ ‫نان��وذرات دی اکس��ید تیتانیوم از جمله موادی اس��ت‬ ‫ک��ه عالوه ب��ر خاصی��ت خودتمیزش��وندگی‪ ،‬تصفیه هوا‬ ‫و فتوکاتالی��زوری‪ ،‬خ��واص ضدمیکروب��ی نی��ز دارد‪ .‬این‬ ‫نانوذرات با جذب نور ماوراء بنفش در حضور مولکول های‬ ‫اب‪ ،‬می توانن��د اجزای اکس��یژن فعال تولید کنند که این‬ ‫اجزا قابلیت تجزیه مولکول های الی و الودگی های متصل‬ ‫ش��ده به س��طح و حذف موثر باکتری ه��ا و میکروب ها را‬ ‫دارا هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این نانوذرات به دلیل نیاز به طیف‬ ‫ماورای بنفش نور خورشید‪ ،‬بیشتر در پوشش هایی که در‬ ‫محیط ازاد قرار می گیرند‪ ،‬کاربرد دارد‪ .‬نکته ای که درباره‬ ‫نانوذرات دی اکس��ید تیتانیوم گفتنی است‪ ،‬این است که‬ ‫ای��ن نانوذرات را نمی توان روی رنگ های س��اختمانی که‬ ‫س��اختار الی دارن��د‪ ،‬اعمال کرد چراکه نان��وذرات تیتانیا‬ ‫ب��ه رنگ های با منش��ا ال��ی حمله کرده و انه��ا را تجزیه‬ ‫می کنند‪ .‬پوش��ش های فتوکاتالیس��تی نش��ان داده است‬ ‫که ب��ا انفلوا نزای مرغی و س��ارس در مناطق پرریس��ک‬ ‫می توان��د مبارزه کن��د‪ .‬هزاران بیمارس��تان و صدها هزار‬ ‫س��اختمان در اس��یا و به تازگی در اروپا برای محافظت در‬ ‫مقابل عفونت های کش��نده و اسیب های الودگی محیطی‬ ‫پوش��ش داده ش��ده اند‪ .‬در محیط های مرطوب و شرجی‪،‬‬ ‫م��واد داخلی س��اختمان ها به عنوان بس��تری برای تکثیر‬ ‫میکروارگانیس��م ها هستند‪ .‬پوش��ش های فتوکاتالیستی‬ ‫ش��امل نانو ذره های دی اکسید تیتانیوم است که می تواند‬ ‫راه��ی ب��رای مبارزه تکثیر میکروبی ی��ا در نهایت کاهش‬ ‫چش��مگیر تعداد میکروارگانیسم هایی که در مواد داخلی‬ ‫ساختمان ها رشد می یابند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی انتی باکتریال نانوذرات غیرفلزی‬ ‫ ترکیبات بودار و روغنی را حذف می کند‬‫ باکتری ها و ویروس ها را می کشد‬‫ نامرئی است‬‫ ‪ -‬انواع مختلفی از ان به شکل تجاری موجود است‬ ‫ غب��ار ارگانیک می تواند با نور ماورا ءبنفش از بین برود‬‫و با اب پاک شود‬ ‫ سطح به نظر تمیزتر می اید‪ :‬غبار در همه جا به شکل‬‫یکسان پخش می شود؛ نقطه کثیف وجود ندارد‬ ‫ روغ��ن می تواند فقط با اس��تفاده از پارچه یا اس��فنج‬‫نمناک تمیز ش��ود؛ نیازی ب��ه تمیزکننده های مضر برای‬ ‫محیط زیست وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت در ایران و جهان‬ ‫اس��تفاده از مواد ضدمیکروبی مانند رنگ ها و پوشش ها‬ ‫در صنعت ساختمان‪ ،‬در سال های اخیر رشد زیادی داشته‬ ‫است‪ .‬کاربرد مواد ضدباکتری و ضدمیکروب در کشورهای‬ ‫ت به طوری که از سال‬ ‫اروپایی و امریکایی چش��مگیر اس�� ‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) به بعد در کشورهای‬ ‫اروپایی اس��تفاده از مواد ش��یمیایی ضدمیکروبی بس��یار‬ ‫محدود ش��ده اس��ت‪ .‬در ایران نیز ش��رکت هایی در زمینه‬ ‫تهی��ه و تولید این محصوالت فعال هس��تند‪ .‬برخی از این‬ ‫ش��رکت ها عبارتند از‪ :‬شرکت نانو رنگدانه شریف‪ ،‬شرکت‬ ‫تولیدی و رنگ س��ازی تهران‪ ،‬ش��رکت نانو نصب پارس و‬ ‫شرکت میکروبان‪.‬‬ ‫ثمره پروژه های میان مدتی که در ‪ ۶‬ماه به سرانجام رسید‬ ‫با توجه به اینکه امیکو یک ش��رکت کامال خصوصی است‪ ،‬این‬ ‫جریانات روند س��ریع تری به خود گرفتند‪ .‬بنابراین‪ ،‬پروژه هایی‬ ‫ک��ه برای انجام کارهای تحقیقاتی‪ ،‬یک س��ال یا بیش��تر زمان‬ ‫احتیاج داشتند‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه به نتیجه رسیدند‪ .‬محمدی بیان کرد‪:‬‬ ‫طی ‪ ۲‬ماه اینده پیکاپ اس��نا با درصد داخلی سازی ‪ ۲۱‬درصد‬ ‫به بازار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور پررنگ امیکو در نمایشگاه کرمانشاه‬ ‫نماین��ده غرب کش��ور امیکو نیز درباره حضور ش��رکت های‬ ‫خودروی��ی در این نمایش��گاه گفت‪ :‬در این دوره از نمایش��گاه‬ ‫خودرو کرمانش��اه ش��رکت هایی مانند امیک��و‪ ،‬مدیران خودرو‪،‬‬ ‫نیروخودرو اسیا و پرش��یاخودرو و کرمان موتور حضور دارند و‬ ‫به ارائه محصوالت خود پرداخته اند‪ .‬مس��عود مکری در ادامه با‬ ‫اشاره به حضور پررنگ این خودروسازی در نمایشگاه کرمانشاه‬ ‫بیان کرد‪ :‬امس��ال با توجه به مسائلی که در بازار خودرو پیش‬ ‫امد‪ ،‬بس��یاری از خودروس��ازان ام��کان حضور در نمایش��گاه‬ ‫نداشتند‪ .‬با این حال‪ ،‬امیکو با برخورداری از زیرساختی مناسب‬ ‫و ظرفیت خوبی که برای داخلی س��ازی قطعات در نظر گرفته‪،‬‬ ‫توانسته است در ش��رایط تحریم هم محصوالت خود را عرضه‬ ‫کند و حضور پررنگی در این نمایشگاه رقم بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬درصد اقساط برای محصوالت امیکو‬ ‫وی با بیان اینکه امیکو در این نمایش��گاه محصوالتی مانند‬ ‫کش��نده ‪ ،۲۶۴۰‬کامیون��ت ‪ ۵.۲‬و پی��کاپ اس��نا را به نمایش‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امیکو نمایشگاه کرمانش��اه به معرفی‬ ‫کارف��ود محص��ول جدید خود پرداخته اس��ت‪ .‬ای��ن محصول‪،‬‬ ‫خودرویی است که به منظور توزیع غذای گرم در سراسر کشور‬ ‫طراحی شده اس��ت‪ .‬مکری درباره ش��رایط فروش امیکو بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬امیکو فروش وی��ژه ای را برای محص��والت خود در نظر‬ ‫گرفته که بر اس��اس ان ‪ ۵۰‬درصد از نرخ تمام محصوالت این‬ ‫شرکت در اقساط ‪ ۳‬ساله دریافت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی برای نمایندگی های‬ ‫جدید امیکو‬ ‫نماین��ده امیک��و در کرمانش��اه اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به انکه‬ ‫محصوالت امیکو در ش��هرهای غربی کش��ور مورد اس��تقبال‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬نمایندگی غرب امیکو درنظر دارد به منظور‬ ‫رفاه مش��تریان این ش��رکت‪ ،‬دو نمایندگی دیگ��ر را به عنوان‬ ‫زیرمجموعه کرمانشاه در استان های ایالم و کردستان راه اندازی‬ ‫کن��د‪ .‬وی درباره اش��تغالزایی این دو نمایندگ��ی گفت‪ :‬در فاز‬ ‫نخس��ت‪ ،‬در هر یک از این نمایندگی ها ‪ ۲۵‬نفر مشغول به کار‬ ‫خواهند شد و هر کدام از این نمایندگی ها با سرمایه ای افزون بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال از منابع شخصی راه اندازی خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش ‪ ۵۰‬دستگاه اسنا به نهادهای دولتی‬ ‫مک��ری در ادامه با اش��اره به ممنوعی��ت واردات پیکاپ های‬ ‫هایلوکس و حضور نداشتن سایر پیکاپ ها در بازار کشور گفت‪:‬‬ ‫امس��ال توانس��تیم نیاز نهادها را به پیکاپ تامین کنیم و سهم‬ ‫بس��زایی از این بازار را در اختیار بگیریم‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش��ترین‬ ‫فروش این خودرو به شرکت هایی مانند اداره برق‪ ،‬توزیع نیروی‬ ‫برق‪ ،‬محیط زیست و شرکت نفت و گاز بودند که به طور تقریبی‬ ‫به ‪ ۵۰‬خودرو می رسند و خدمات انها هم به طور ویژه در محل‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازتوسعه و پیشرفت امیکو‬ ‫همچنین مدیرعامل ش��رکت تعاونی توزیعی کارکنان امیکو‬ ‫نی��ز در تش��ریح عملکرد امیکو گفت‪ :‬گ��روه صنعتی امیکو به‬ ‫عنوان یکی از بزرگ ترین هلدینگ های بخش خصوصی کش��ور‬ ‫و یادگار بنیان گذار فقید گروه؛ استاد بزرگ تقی تقی زاده است‪.‬‬ ‫اگرچه درگذشت وی شوک بزرگی بر بدنه صنعت خودرو کشور‬ ‫وارد ک��ر د اما در مدت زمان اندکی جانش��ینان شایس��ته او با‬ ‫ترکیب جدی��د تیم مدیریت اثبات کردند ک��ه می توانند خون‬ ‫تازه ای در رگ های این غول خودروساز خصوصی کشور جاری‬ ‫کنند و نتایج درخش��ان راهب��رد جدید گروه صنعتی امیکو در‬ ‫این��ده نزدیک نمود پیدا خواهد ک��رد‪ .‬امنه رمضانیان در ادامه‬ ‫اف��زود‪ :‬کارنام��ه موفق این تیم ش��تاب دهنده در بازتوس��عه و‬ ‫پیش��رفت امیکو گواه صحت عملکرد انه��ا خواهد بو د چراکه‬ ‫راهبرد ما از بستر عملیاتی شرکت استخراج شده‪ ،‬نقاط ضعف و‬ ‫قوت به دقت شناسایی شده و با فرصت های رشد و تهدیدهای‬ ‫تحریم��ی مطابقت پیدا کرده و از برایند ان‪ ،‬برنامه بازتوس��عه‬ ‫امیکو بیرون امده اس��ت‪ .‬برای هر برنامه نیز پروژه های متعدد‬ ‫تعریف شده که تدبیر‪ ،‬نظارت و کنترل بر فرایندها را دوچندان‬ ‫کرده و ام��کان اندازه گیری نتایج و خروج��ی عملکرد بیش از‬ ‫پیش فراهم ش��ده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬مدیریت ذی نفعان این‬ ‫گ��روه صنعتی با هدف افزایش میزان رضایت مش��تریان ما در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته و ایده های خالقانه و امکان سنجی شده‬ ‫نیز دوران درخش��نده را نوید می دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬کش��ف‬ ‫فرصت های صادراتی در محور گس��ترش فعالیت های ش��رکت‬ ‫قرار گرفته و عزم ما به پیش��رفت راس��خ اس��ت‪ .‬وی در پایان‬ ‫اظهار امیدواری کرد که در این مسیر با حمایت یکایک اعضای‬ ‫خانواده بزرگ امیکو‪ ،‬گام بلندی در تعالی س��ازمانی این گروه‬ ‫صنعتی برداشته شود‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫پهپاد ها به کمک‬ ‫استخراج از معادن‬ ‫زیرزمینی می ایند‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫قیمت گذاری در زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬نیازمند‬ ‫تغییرات اساسی‬ ‫لزوم رشد‬ ‫اکتشافات‬ ‫عمیق‬ ‫معادن کوچک و متوسط‪ ،‬اشتغال را احیا می کنند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ازانجایی که رش��د معادن کوچک و متوس��ط می تواند‬ ‫به رش��د اقتصادی کشور کمک کند‪ ،‬یکی از مسائل مهم‬ ‫مورد توجه دولتمردان است‪ .‬بر همین اساس طرح احیا‪،‬‬ ‫فعال سازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو‬ ‫با هدف تامین مواد اولیه صنایع معدنی‪ ،‬توس��عه مناطق‬ ‫محروم و ایجاد اشتغال در سال گذشته کلید خورد‪.‬‬ ‫فعال سازی معادن کوچک مقیاس‪ ،‬برای رونق اقتصادی‬ ‫کش��ور به وی��ژه در مناطق کمترتوس��عه یافته‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬این مهم ضمن اینکه می تواند به رش��د اقتصادی‬ ‫و افزایش تولی��د ناخالص داخلی کمک کند برای تامین‬ ‫مواد اولیه شرکت های بزرگ نیز موثر است؛ بنابراین اگر‬ ‫می خواهی��م در زمینه معادن کوچ��ک توفیق یابیم باید‬ ‫بتوانی��م زمینه های رش��د ان را فراه��م کنیم‪ .‬در همین‬ ‫زمینه با کارشناسان معدنی گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه یابی تعطیلی معادن‬ ‫علی اصغرزاده‪ ،‬مدیر اکتش��اف سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه تعداد زیادی‬ ‫معدن کوچک و متوسط متروک در کشور وجود دارد به‬ ‫گفت‪ :‬در کش��ور ما تع��داد زیادی معدن متروک‬ ‫وج��ود دارد که کارش��ان بنا به دالی��ل متعددی متوقف‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این بین می توانیم این معادن را فعال و با‬ ‫ریش��ه یابی در اینکه چرا متروک ش��ده اند به احیای انها‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران ب��ه دالیل متروک ش��دن معادن کوچک‬ ‫پرداخت و اظهار کرد‪ :‬متروک ش��دن این دسته از معادن‬ ‫در کشور دالیل متعددی دارد و یکی از دالیلش این است‬ ‫که در برخی از انها ذخیره ها به پایان رسیده است‪ .‬برخی‬ ‫دیگر به دلیل بدهی مالی نتوانس��ته اند خودشان را اداره‬ ‫کنند‪ ،‬برخی هم به دلیل اینکه فقط خام فروشی می کردند‬ ‫ح��اال که ش��رایط بازار تغییر کرده اس��ت ف��روش ماده‬ ‫معدنی شان اقتصادی نیس��ت و نتوانسته اند ادامه حیات‬ ‫دهند‪ .‬اصغرزاده با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای‬ ‫فعال س��ازی معادن کوچک و متوسط کشور گفت‪ :‬ما در‬ ‫طرح معادن کوچک در گام نخس��ت فهرس��ت تمام این‬ ‫معادن را تهیه و تمام معادنی که کارشان متوقف شده بود‬ ‫را بررس��ی کردیم‪ .‬به عنوان نمونه ازمایشی در ‪۱۰‬استان‬ ‫تمام معادن را بررسی کردیم‪ ،‬بیش از ‪۵۴۰‬معدن را مورد‬ ‫شناسایی قرار دادیم و از این میان برای ‪۱۱۰‬مورد‪ ،‬راهکار‬ ‫فنی و علمی ارائه دادیم تا فعال ش��وند‪ .‬مدیر اکتش��اف‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ای��ن ‪۱۱۰‬مع��دن برای این م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفتن��د که راهکار کوتاه مدت برای حل مشکالت ش��ان‬ ‫داشتند و زودتر می توانند به نتیجه برسند اما دیگر معادن‬ ‫راهکارهای طوالنی تری دارند که باید انها را بررسی کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب ان ‪۱۱۰‬مورد را سریع تر در فهرست اوردیم‬ ‫که بتوانیم انها را راه اندازی و در مرحله بعد زیرساخت ها‬ ‫را برای بقیه معادن اماده کنیم‪.‬‬ ‫اصغرزاده خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬مطرح کردیم معادنی که‬ ‫ذخیره ش��ان پایان یافته اس��ت باید دس��ت به اکتشافات‬ ‫علمی بزنند‪ .‬معادنی هم که ماده خام انها ارزش��ی ندارد‬ ‫بای��د کار فراوری را انجام دهند‪ .‬ت��ا امروز از ‪۱۱۰‬معدن‬ ‫مورد نظر ‪۱۰‬معدن راه اندازی ش��ده و امیدواریم تا پایان‬ ‫سال جاری انها را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران با اشاره به اهمیت معادن برای رونق اشتغال‬ ‫گفت‪ :‬معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف و محروم‬ ‫کشور هستند و هر کدام شان یک اشتغال و درامد ایجاد‬ ‫می کنند که باعث توس��عه بخش معدن کش��ور می شود؛‬ ‫بنابراین امیدواریم با برنامه هایی که در نظر گرفته ش��ده‬ ‫بتوانیم به توسعه معادن کوچک و متوسط کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن‪ ،‬سرمایه ملی کشور‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‪ ،‬تحلیلگر بین المللی حوزه معدن‬ ‫و ف��والد نیز با اش��اره به اینکه معادن کوچک‪ ،‬س��رمایه‬ ‫ملی کش��ور هس��تند به‬ ‫گف��ت‪ :‬ضرورتی که در‬ ‫احیای معادن کوچک و متوسط وجود دارد این است که‬ ‫سرمایه ملی کشور هستند‪ .‬با توجه به اینکه تعداد معادن‬ ‫کوچک مقیاس در کشور بسیار زیاد است هرگونه حمایت‬ ‫برای توس��عه و احیای این نوع معادن تاثیر مس��تقیمی‬ ‫بر افزایش س��هم معدن و تولید ناخالص داخلی کش��ور‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن تحلیلگر بین المللی حوزه معدن با اش��اره به‬ ‫س��هم پایین معدن در تولید ناخالص داخلی کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬س��هم معدن در تولید ناخالص داخلی کش��ور کمتر‬ ‫از یک درصد اس��ت‪ ،‬در صورتی که سهم درامدهای نفتی‬ ‫در ش��رایط بدون تحریم افزون بر ‪۲۳‬درصد بوده اس��ت؛‬ ‫بنابراین باید به فکر احیای معادن کوچک باش��یم چراکه‬ ‫می توانند در رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و افزایش‬ ‫تولید ناخالص داخلی کش��ور س��هیم باشند‪ .‬طهرانی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که برای رشد معادن کوچک چه‬ ‫اقداماتی باید انجام داد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم ترین تس��هیالتی‬ ‫ک��ه می توان در نظ��ر گرفت و البته روی کاغذ هم مطرح‬ ‫ش��ده اما اجرایی نشده این اس��ت که پروانه بهره برداری‬ ‫معادن از س��وی بانک ها به عنوان وثیقه پذیرفته شوند و‬ ‫صاحب��ان معادن به ج��ای اینکه برای دریافت وام مجبور‬ ‫شوند سند ملکی‪ ،‬سپرده های بانکی و هر چیز دیگری را‬ ‫وثیقه کنند بتوانند پروانه بهره برداری معدن را به عنوان‬ ‫وثیقه بگذارند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته این مهم از سوی‬ ‫بانک مرکزی تصویب ش��ده اما اجرایی نش��ده است زیرا‬ ‫بانک ها تصور می کردند این قضیه پیچیده و دشوار است‬ ‫و ارزیابی یک س��ند ملکی بسیار ساده تر از ارزیابی ارزش‬ ‫یک معدن اس��ت؛ بنابراین مس��ئوالن مرب��وط از اعمال‬ ‫ان قوانی��ن طفره رفتند‪ .‬ای��ن تحلیلگر بین المللی حوزه‬ ‫معدن با تاکید بر اینکه معادن کوچک مقیاس در صورتی‬ ‫رش��د می کنند که مشکل نقدینگی شان حل شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مش��کل باید از س��وی بانک ها حل شود‪ .‬در این روند‬ ‫حمایت بانک ها و قبول پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه‬ ‫ت��ا حد زیادی می تواند مش��کل معادن کوچک را جبران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫طهرانی با اشاره به اهمیت معادن کوچک و متوسط در‬ ‫رش��د اشتغال اظهار کرد‪ :‬این دسته معادن بر اشتغالزایی‬ ‫و ابادان��ی محل های��ی که در ان حضور دارند به ش��دت‬ ‫تاثیرگذار هس��تند؛ بنابراین باید به انها توجه کرد و تمام‬ ‫تالش خود را برای احیای انها انجام داد‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ رضا جدیدی‪-‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی‬ ‫و بودجه سازمان زمین شناسی‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی اصغرزاده‬ ‫کیوان جعفری طهرانی‬ ‫در زمین��ه اکتش��اف س��طحی تاکن��ون بس��یار خوب‬ ‫عمل کرده ایم‪ ،‬اقدامات شایس��ته ای انجام ش��ده و ذخایر‬ ‫قابل توجه��ی نیز م��ورد بهره برداری قرار گرفته اس��ت اما‬ ‫اگ��ر قصد داری��م توانمندی ه��ا و ب��ازده را افزایش دهیم‬ ‫و روزی ب��ه ناگه��ان با پایان ذخایر معدنی روبه رو نش��ویم‬ ‫باید به سمت اکتشافات عمقی پیش برویم؛ بنابراین اینکه‬ ‫مطرح می ش��ود از اکتش��اف سطحی به س��مت اکتشاف‬ ‫عمق��ی حرکت کنیم به معنای اینده نگری ما و لزوم توجه‬ ‫به ذخایر عمقی اس��ت‪ .‬حدود یک دهه اس��ت که سازمان‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬این پروژه را در تمام کشور بررسی می کند‬ ‫و مناط��ق مختلف را ب��ه نام مناطق اولویت دار اکتش��افی‬ ‫دس��ته بندی کرده است‪ .‬برای نخستین بار در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در پهنه س��قز در استان کردس��تان مناطق امیدبخش را‬ ‫شناس��ایی کردیم که جزو نخس��تین مصادیق اکتش��اف‬ ‫عمقی است‪ .‬انتظار داریم در عملیاتی به ذخایر قابل توجه‬ ‫فلزات در این منطقه از کش��ور که جزو مناطق سرش��ار از‬ ‫منابع طبیعی و کمتر توسعه یافته است‪ ،‬دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫در س��ال جاری نیز برنامه داریم که در استان های مرکزی‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی‪ ،‬س��نندج و بخش دیگری از کردستان‬ ‫دست به اکتشافات عمقی بزنیم‪ .‬برخی مطرح می کنند که‬ ‫اکتش��اف عمقی برای زمین و محیط زیست مضر است اما‬ ‫باید گفت که کشورهای پیشرفته به سمت اکتشاف عمقی‬ ‫رفته ان��د و ما ه��م با توجه به تمام ش��دن منابع معدنی در‬ ‫س��طح باید به عمق برویم‪ .‬اگر تاکنون این معادن ضربه ای‬ ‫به محیط زیست زده بودند‪ ،‬مطلب و مقاله هایی درباره انها‬ ‫منتشر می ش��د‪ ،‬همچنین گروه های محیط زیستی با ان‬ ‫مقابل��ه می کردن��د؛ بنابراین ما هم باید ب��ا رعایت قوانین‬ ‫محیط زیس��تی و هماهنگ با س��ازمان های مربوط دست‬ ‫به اکتش��افات عمقی بزنیم‪ .‬طبیعی اس��ت اگر معدنی در‬ ‫هزار متری عمق زمین باش��د اما برداشت از ان به اب های‬ ‫زیرزمین��ی و حی��ات زمین صدم��ه ای وارد کن��د ما ورود‬ ‫نمی کنیم یا راه هایی را پیدا می کنیم که تعامل سازنده ای‬ ‫بین محیط زیست و معدن شکل بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رونق و توسعه مناطق محروم با فعال سازی ‪ 110‬معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مالیات‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫را مصرف کننده‬ ‫بدهد‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫قیمت گذاری در زنجیره فوالد نیازمند تغییرات اساسی‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قیمت داخلی س��نگ اهن با ن��رخ جهانی ان فاصله دارد‪.‬‬ ‫از این رو س��نگ اهنی ها تمایل به صادرات دارند تا ان را به‬ ‫بهای بیش��تری به فروش برس��انند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫برخی کارشناس��ان حوزه فوالد معتقدند‪ ،‬اگر مسئله اصلی‬ ‫یعنی تناس��ب قیمت شمش داخلی با نرخ های جهانی حل‬ ‫شود و نرخ شمش موردبازبینی قرارگیرد و از حالت دستوری‬ ‫خارج ش��ود‪ ،‬به طور حتم سنگ اهن به نرخ مناسبی خواهد‬ ‫رس��ید و معادن نیز در فروش ان ب��ه کارخانه های فوالدی‬ ‫ضرر نمی کنند‪.‬‬ ‫البته به این س��ادگی نمی توان حکم صادر کرد‪ .‬به یقین‬ ‫نزدیک ش��دن قیمت های داخلی زنجیره فوالد به نرخ های‬ ‫جهانی با پیامدهایی روبه رو است که‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫کارشناسان به این موضوع پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دستوری شدن بازار ایده غلطی نیست‬ ‫‹ ‹نزدیک شدن به قیمت های جهانی‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫مسعود محمد‬ ‫مجی��د رضاپ��ور‪ ،‬کارش��ناس ف��والد درباره نزدیک ش��دن‬ ‫قیمت ه��ای داخلی فوالد به نرخ ه��ای جهانی در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قیمت های داخل��ی فوالد پایین تر از‬ ‫نرخ های جهانی اس��ت‪ ،‬این درحالی است که درنهایت باید‬ ‫قیمت های داخلی به نرخ های جهانی نزدیک شوند‪ .‬از این رو‬ ‫می طلبد که قیمت ها واقعی شوند‪.‬‬ ‫رضاپور در پاس��خ به این پرس��ش که قیمت های داخلی‬ ‫ف��والد تا چه اندازه ب��ا نرخ بین المللی تف��اوت دارد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬شمش صادراتی که از ان میلگرد تهیه می شود‪ ،‬هر تن‬ ‫‪۳۶۰‬دالر فوب بندرعباس صادر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که همین شمش با همین مشخصات‬ ‫حدود ‪ ۳۹۰‬تا ‪۴۱۰‬دالر در سطح بین المللی معامله می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه افزایش قیمت های داخلی نیز همراه با‬ ‫مشکالتی خواهد بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر قیمت ها واقعی شود‪،‬‬ ‫میزان صادرات نیز کمتر خواهد شد‪ .‬از سوی دیگر از انجاکه‬ ‫مصرف کنندگان ش��مش ایران‪ ،‬عراق و افغانستان نیستند‪،‬‬ ‫ما بیش��تر به کش��ورهای عربی‪ ،‬هند یا چین صادرات داریم‪.‬‬ ‫بنابراین صادرات باید به وسیله دریا انجام شود و هزینه های‬ ‫حمل را نیز به ان اضافه کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫با افزایش نرخ در داخل با این پرس��ش روبه رو می ش��ویم که‬ ‫مجی��د رضاپور‪ :‬گمان می کنید اگر نرخ زنجیره فوالد از س��نگ اهن‬ ‫تا میلگرد براس��اس قیمت های جهانی باش��د‪ ،‬تولید در این زنجیره‬ ‫سودده است؟‬ ‫ایا میزان شمشی که در داخل تولید می شود به همان اندازه‬ ‫در داخ��ل مصرف می ش��ود یا خیر‪ ،‬از ای��ن رو با کاهش نرخ‬ ‫ش��مش تمام تولیدکنندگان ش��مش دچار رقابت منفی با‬ ‫یکدیگر خواهند شد‪.‬‬ ‫رضاپور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از س��وی دیگر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید به یک نقطه ای برسد تا بتواند‬ ‫درباره سنگ اهن و زنجیره فوالد تصمیم قاطع بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گمان می کنید اگر نرخ تمام زنجیره فوالد‬ ‫از سنگ اهن تا میلگرد براساس قیمت های جهانی باشد‪ ،‬ایا‬ ‫تولیدکنندگان در این زنجیره می توانند س��ودده باشند‪ ،‬اگر‬ ‫صادرات و واردات ازاد ش��ود وضعیت به چه ش��کل خواهد‬ ‫ب��ود؟ گمان می کنم در این ص��ورت واحدهای خصولتی یا‬ ‫پهپاد ها به کمک استخراج از معادن زیرزمینی می ایند‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‪« :‬اِمِسِ ��نت»‬ ‫ی��ک ش��رکت نوپ��ای اس��ترالیایی اس��ت؛‬ ‫زیرمجموعه ای از س��ازمان پژوهش های صنعتی‬ ‫و علمی همس��ود استرالیا که س��رمایه ای برابر با‬ ‫‪۳.۵‬میلیون دالر (دالر اس��ترالیا) هزینه کرده تا‬ ‫پروژه ای در زمینه هواپیماهای بدون سرنش��ین‬ ‫ها ِور َم��پ را به پیش ببرد‪ .‬این هواپیماها به طور‬ ‫خودکار‪ ،‬کار می کنند و در اکتشاف و نقشه برداری‬ ‫از فضاهای زیرزمینی به کار می روند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ تکنولوژی‪،‬‬ ‫س��ازمان پژوهش های صنعتی و علمی همس��ود‬ ‫استرالیا که به اختصار سی اس ای ارا ُ (‪)CSIRO‬‬ ‫ن��ام دارد‪ ،‬دپارتمانی دولتی در استرالیاس��ت که‬ ‫مس��ئولیت پیش��برد پژوهش های علم��ی را بر‬ ‫عه��ده دارد‪ .‬این دپارتمان عالوه بر این پروژه در‬ ‫پروژه های مشابهی مانند اسکناس های پلیمری و‬ ‫س��اخت قطعات با چاپ سه بعدی سرمایه گذاری‬ ‫کرده و می گوید س��همی ح��دود ‪۳.۲‬دالر (دالر‬ ‫اس��ترالیا) در هر س��ال از اقتصاد اس��ترالیا دارد‪.‬‬ ‫ها ِور َم��پ یک��ی از تازه تری��ن پروژه ه��ای ای��ن‬ ‫دپارتمان است؛ شبکه ای که از هواپیماهای بدون‬ ‫سرنشین خودکار برای بررسی مناطق زیرزمینی‬ ‫استفاده می کند تا مناسب بودن یا نبودن انها را‬ ‫برای فعالیت های معدنی تشخیص دهد‪.‬‬ ‫این فناوری را ش��رکت اِمِسنِت پیش می برد‪.‬‬ ‫اِمِس��نِت را ‪۲‬ت��ن از اعضای پیش��ین س��ازمان‬ ‫پژوهش های صنعتی و علمی همسود که پیش تر‬ ‫معرفی ش��دند‪ ،‬راه انداختند و حاال این ش��رکت‬ ‫نوپ��ا امیدوار اس��ت بتواند با این فن��اوری دقت‬ ‫نقش��ه برداری زیرزمینی را به وی��ژه در مناطقی‬ ‫که ش��بکه هایی مانند جی پی اس کار نمی کنند‪،‬‬ ‫ارتقا دهد‪.‬‬ ‫با این دس��تاورد جدی��د همچنی��ن از میزان‬ ‫اسیب های احتمالی وارد بر نیروی انسانی در زیر‬ ‫زمین کاسته می شود چون دیگر نیازی به حضور‬ ‫نیروی انسانی در زیرزمین نیست‪ .‬این موضوع از‬ ‫انجای��ی اهمیت ویژه دارد ک��ه احتمال خطر در‬ ‫زیرزمین نسبت به روی زمین بیشتر است‪.‬‬ ‫استِفان رابار و فرید کِندول‪ ،‬موسسان اِمِسِ نت‬ ‫هس��تند که تجربه ‪۲۸‬س��ال کار در هواپیماهای‬ ‫بدون سرنشین و شرکت های نوپا را دارند‪۲ .‬سال‬ ‫پیش و در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی این شرکت موفق‬ ‫ش��د ش��ماری از ازمون های پ��روازی را به طور‬ ‫موفق پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫از جمل��ه ازمایش��ی در مع��دن کانینگت��ون‬ ‫متعلق به شرکت س��وت‪ ۳۲‬که در ژانویه (دی‪-‬‬ ‫بهمن ‪ )۱۳۹۵‬ان س��ال انجام ش��د‪ .‬نخس��تین‬ ‫پرواز هواپیمای بدون سرنش��ین در ارتفاع فراتر‬ ‫مطرح کردند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تولیدکنن��دگان صنای��ع معدن��ی در زمینه‬ ‫مالی��ات ارزش اف��زوده ب��ا مش��کالتی روبه رو‬ ‫هس��تند؛ چراک��ه ب��ه روش��ی ک��ه مالی��ات‬ ‫ارزش اف��زوده دریاف��ت می ش��ود‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫س��رمایه در گردش تولیدکننده مسدود باقی‬ ‫می ماند‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه زمانی که تولیدکننده ش��مش‬ ‫خری��داری می کن��د ارزش اف��زوده ان را ب��ه‬ ‫فروشنده می دهد‪.‬‬ ‫پ��س از انکه ش��مش را تبدی��ل به محصول‬ ‫می کن��د و ان را ب��ه خری��دار می فروش��د‪،‬‬ ‫ارزش اف��زوده را از خری��دار دریافت و به اداره‬ ‫مالیات پرداخت می کند‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه ای��ن فراین��د‪ ،‬تولیدکنن��ده‬ ‫ه��ر ‪۳‬ماه یکب��ار بای��د مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫خ��ود را ب��ا اداره امور مالیاتی تسویه حس��اب‬ ‫کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬باید به اندازه ‪۳‬ماه فروش‬ ‫خود را تسویه کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ‪۲‬ب��ار مجبور ب��ه پرداخت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده اس��ت‪ .‬البته دول��ت مابه تفاوت‬ ‫مالی��ات پرداخ��ت ش��ده را ب��ه تولیدکنن��ده‬ ‫برمی گردان��د‪ ،‬اما بازگرداندن ان چندس��الی‬ ‫طول می کش��د ک��ه این بازگردان��دن با تاخیر‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫این موضوع به نوعی باعث می ش��ود بخشی‬ ‫از نقدینگ��ی یا گردش مالی واحدهای تولیدی‬ ‫مس��دود بماند‪ .‬این درحالی است که اگر نظام‬ ‫مالیات��ی به گونه ای تعریف ش��ود ک��ه مالیات‬ ‫از مصرف کنن��ده نهای��ی دریافت ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫تولیدکنن��دگان در زنجیره تولید بس��یار بهتر‬ ‫خواه��د بود و گ��ردش مالی انها در س��ازمان‬ ‫امورمالیات��ی مس��دود نخواه��د مان��د که این‬ ‫موضوع به نوبه خود سبب رونق تولید می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از دید نی��ز دیگر ازمون موفق این ش��رکت بود‬ ‫که در س��پتامبر ‪( ۲۰۱۷‬ش��هریور‪-‬مهر ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در این ازمون ی��ک هواپیمای بدون‬ ‫سرنش��ین در داخ��ل معدن ط�لای جوندی در‬ ‫ایالت استرالیایی غربی پرواز کرد‪ .‬معدن‪ ،‬متعلق‬ ‫به ش��رکت نوسِ رن استارریسورسِ ز بود و پرواز در‬ ‫عمق ‪۶۰۰‬متری زیر زمین انجام شد‪.‬‬ ‫اِمِسِ ��نت عالوه بر معدن��کاری از هواپیماهای‬ ‫بدون سرنش��ین ب��رای ش��رکت در چالش های‬ ‫زیرزمین��ی پروژه های پیش��رفته دفاع��ی امریکا‬ ‫اس��تفاده می کن��د و راهکارهای نقشه کش��ی و‬ ‫جس��ت وجوی مناطق زیرزمینی را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن هواپیماه��ا ب��ه ط��ور خودگردان پ��رواز و‬ ‫مجموع��ه ای از داده ها را جم��ع اوری می کنند؛‬ ‫داده های��ی همچون صورت یک سیس��تم غار و‬ ‫این کار را با اس��تفاده از فرایندی انجام می دهد‬ ‫که «محلی س��ازی و نقش��ه برداری همزمان» به‬ ‫اختصار (‪ )SLAM‬نام دارد‪.‬‬ ‫محلی س��ازی و نقش��ه برداری همزم��ان‪ ،‬این‬ ‫ام��کان را ب��رای هواپیماه��ای بدون سرنش��ین‬ ‫فراهم می کند که با اس��تفاده از ش��بکه هایی که‬ ‫«لیدار» (‪ )LiDAR‬ن��ام دارد‪ ،‬از محیط اطراف‬ ‫خود تصاویر ‪۳‬بعدی تهیه کنند‪ .‬در این محیط ها‬ ‫هواپیم��ا ن��ور لی��زری را ب��ه س��ازه های اطراف‬ ‫می تاباند و می س��نجد که نور چطور از س��طحی‬ ‫که به ان برخورد می کند‪ ،‬منعکس می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فراین��د همچنین این ام��کان را فراهم‬ ‫می اورد که هواپیماها بدون نیاز به سرویس های‬ ‫خارج��ی همانن��د جی پ��ی اس‪ ،‬تفس��یر دقیقی‬ ‫از سیس��تم های غ��اری انج��ام دهن��د‪ .‬ای��ن‬ ‫سرویس ها بیش��تر مواقع در زیرزمینی ناکارامد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هواپیماه��ای ها ِور َمپ همچنی��ن این توانایی‬ ‫را دارن��د که س��طوح گازی را ثبت و ویژگی های‬ ‫زمین شناسی را تعیین کنند‪ .‬همچنین می توانند‬ ‫از ش��بکه های غاری‪ ،‬عکس و از ان فیلم بگیرند‬ ‫و ب��ه س��اخت طرح ه��ای غ��اری کم��ک کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از تاثیرگذارتری��ن ویژگی ه��ای فن��اوری‬ ‫این اس��ت ک��ه هواپیماه��ا هم��ان داده هایی را‬ ‫که ب��رای ثبت تصاویر غارها اس��تفاده می کنند‪،‬‬ ‫در مکان یاب��ی نیز به کار می برند و این ش��بکه‪،‬‬ ‫کیفی��ت ه��ر دو مجموع��ه از داده ه��ا را ب��اال‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫با استفاده از فرایند محلی سازی و نقشه برداری‬ ‫همزم��ان یا هم��ان ‪ SLAM‬در تعیین مس��یر‬ ‫و مکان یاب��ی می توان ه��ر ‪۲‬عام��ل را ارتقا داد‪.‬‬ ‫هواپیماها متکی به جم��ع اوری داده های دقیق‬ ‫برای ماندن در هوا هس��تند‪ ،‬ب��ه این معنا که با‬ ‫تعیین مس��یر می توانند مدت زمان بیشتری در‬ ‫ه��وا بمانن��د و در نهایت داده های بیش��تری را‬ ‫برای س��اخت تصاویر دقیق از ش��بکه های غاری‬ ‫جمع اوری کنن��د‪ .‬عالوه بر اینه��ا هواپیماهای‬ ‫اِمِسنِت‪ ،‬ایمنی کار در زیرزمین را برای کارگران‬ ‫به میزان چشمگیری افزایش می دهد‪.‬‬ ‫در واق��ع این ابزار نیاز به حضور انس��ان را در‬ ‫مناط��ق زیرزمین��ی نااش��نا به منظ��ور تکمیل‬ ‫نقشه کش��ی از بین می برند و دیگر الزم نیس��ت‬ ‫کارگران در این مناطق مستعد خطر کار کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن انچ��ه با ای��ن ابزار ثبت می ش��ود‪،‬‬ ‫می توان��د از تک��رار حوادث��ی ک��ه برام��ده از‬ ‫خطاهای نقش��ه برداری اس��ت‪ ،‬جلوگیری کند؛‬ ‫همانن��د حادث��ه ای که در س��ال ‪۲۰۰۲‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۱‬خورش��یدی) رخ داد و منج��ر به حادثه‬ ‫معدن��ی کوئری��ک در امریکا ش��د‪ .‬در ان حادثه‬ ‫‪۹‬معدنچی پ��س از ورود به ی��ک گذرزیرزمینی‬ ‫حبس ش��دند‪ .‬در واق��ع انها از وج��ود ان معبر‬ ‫بی خب��ر بودند و در همان حال با س��یل ناگهانی‬ ‫روبه رو شدند‪.‬‬ ‫دولتی به هیچ عنوان س��ودده نخواهند بود‪ .‬این کارشناس‬ ‫ف��والد ب��ا بیان اینکه برای حمایت از صنعت فوالد باید تمام‬ ‫زنجیره را اصالح کرد‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع این است‪ ،‬زمانی که به‬ ‫ی��ک نقطه از این زنجیره یاران��ه تعلق می گیرد‪ ،‬رانت ایجاد‬ ‫می شود و به دنبال ان پایین دست و باالدست دچار مشکل‬ ‫می ش��وند‪ .‬بنابراین زنجیره فوالد به یک جراحی عمیق نیاز‬ ‫دارد‪ .‬تم��ام این زنجیره را باید با هم دید و اصالح کرد و این‬ ‫اصالح نیازمند یک مدیر شجاع برای تغییرات اساسی است‪.‬‬ ‫رضاپ��ور ادام��ه داد‪ :‬موض��وع دیگ��ر‪ ،‬تف��اوت ن��رخ دالر‬ ‫بوده که در ‪۱.۵‬س��ال گذش��ته بسیار نوس��ان داشته و این‬ ‫برنامه ریزی قیمت گذاری زنجیره فوالد را با مش��کل روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫همچنین درباره پیامدهای نزدیک ش��دن نرخ داخلی فوالد‬ ‫به جهانی‪ ،‬مس��عود محمد‪ ،‬کارش��ناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درباره نرخ های جهانی مایل هس��تم به‬ ‫نرخ شمش و میلگرد اشاره ای داشته باشم؛ اینکه نرخ بسیار‬ ‫نزدیک��ی ب��ه هم دارند و اگر اختالف نرخ ش��مش و میلگرد‬ ‫در ای��ران ‪۱۰‬درصد باش��د‪ ،‬در صادرات ای��ن اختالف کمتر‬ ‫است‪ .‬این تولیدکننده محصوالت فوالدی در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در نتیجه در داخل سعی دولت ان است که نرخ شمش‬ ‫را پایین نگه دارد تا اختالف قیمت بین شمش و نورد بیشتر‬ ‫ش��ود و از انج��ا که ن��وردکاران با مش��کل نقدینگی روبه رو‬ ‫هس��تند باید بتوانند ش��مش موردنیاز خود را از داخل تهیه‬ ‫کنند‪ .‬از این بابت دولت سعی دارد نرخ شمش را پایین نگه‬ ‫دارد تا نوردکاران دچار ضرر نشوند‪ .‬محمد در ادامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬اما از نظر اینکه ایرانی ها بتوانند بازار صادراتی را به دست‬ ‫بیاورند‪ ،‬قیمت های پایین مفید اس��ت و سبب رقابت پذیری‬ ‫می شود‪ ،‬هرچند منافع ارزی کمتری به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬سیاست دولت این است که‬ ‫ش��مش ابتدا در داخل عرضه ش��ود و در صورت وجود تولید‬ ‫مازاد‪ ،‬تولیدکنندگان حق صادرات داش��ته باشند‪ .‬از این رو‬ ‫قیمت ه��ا را پایین نگه می دارند که مصرف کننده دچار ضرر‬ ‫نشود‪ .‬البته تولیدکننده انتظار سود بیشتری دارد‪ .‬از این رو‬ ‫دولت تمایل دارد نوردی ها بتوانند ش��مش موردنیاز خود را‬ ‫خریداری کنند که البته این ایده غلطی نیست‪.‬‬ ‫این فعال حوزه فوالد خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به تمام این‬ ‫ش��رایط سیاس��ت های دولت در داخل به صورت تنظیمی و‬ ‫کنترل بازار است تا فوالدسازان هرچند با سود کمتر شمش‬ ‫عرضه کنند و نوردکاران نیز بتوانند به قیمت‪ ،‬محصول خود‬ ‫را بفروشند و به سود معقولی برسند‪.‬‬ ‫محم��د افزود‪ :‬اگر بخواهیم براس��اس عرض��ه و تقاضای‬ ‫ف��والد پیش برویم‪ ،‬قیمت های داخلی را نمی توانیم با اجبار‬ ‫و دستور پایین نگه داریم؛ چراکه باید این موضوع را درنظر‬ ‫ت محصوالت فوالدی با یکدیگر‬ ‫ت و قیم�� ‬ ‫بگیری��م که کیفی ‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬برای نمونه ش��مش حاصل از کوره القایی با‬ ‫قوس الکتریکی متفاوت است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫کرسی اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در کارگروه های‬ ‫تخصصی استاندارد‬ ‫خرید دولتی‬ ‫ضامن ثبات نرخ‬ ‫نیست‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رتبه کسب و کار ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی چند خواهد شد؟‬ ‫تجارت محدود‬ ‫ایران‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬البته که هنوز هم دیر نیس��ت و هر‬ ‫زمانی به اصالح دس��ت بزنیم سودمند است‪ .‬اگر همین‬ ‫حاال هم اقدام هایی را انجام دهیم در نهایت در گزارش‬ ‫سال بعدی تاثیر خواهد داشت؛ بنابراین نباید کارهایی‬ ‫که انجام دادیم را در سال جدید هم انجام دهیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئی��س کمیس��یون مالی��ات‪ ،‬کار و تامین‬ ‫اجتماع��ی ات��اق بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬در برخ��ی م��وارد‬ ‫تصمیم های س��لیقه ای گرفته می ش��ود چراکه توجیه‬ ‫نیستیم به چه دلیل برخی محدودیت ها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫توالئ��ی گفت‪ :‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پاس��خ‬ ‫مناس��بی در مجل��س ارائه کردند ک��ه نمایندگان خانه‬ ‫ملت نیز قانع ش��دند‪ .‬به هر حال وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در تجارت فرامرزی بی��ش از دیگر نهادها و‬ ‫سازمان ها دخیل است که البته نمی توان درباره عملکرد‬ ‫ان چی��زی گف��ت چراکه در اتفاق ه��ای اخیر در حوزه‬ ‫تج��ارت همه تصمیم گرفتند‪ ،‬از بانک مرکزی گرفته تا‬ ‫وزارت اقتصاد و گمرک و‪...‬‬ ‫محمدحسن دیده ور‪ ،‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹چشم ها به دست قوه قضاییه‬ ‫رش��دی که در ش��اخص تجارت فرامرزی داش��تیم بیش��تر مدیون‬ ‫اقدام هایی بود که گمرک در دستور کار قرار داد و باعث شد بهبود‬ ‫خوبی را در رتبه کسب و کار شاهد باشیم‬ ‫‪ ۴۵‬پله صعود داش��ته ایم؛ یعنی موضوع مربوط به حوزه‬ ‫کاری این وزارتخانه را توانسته ایم ارتقا داده و اقدام های‬ ‫موثری انجام دهیم‪ .‬درباره س��ایر موارد در حوزه فضای‬ ‫کسب و کار هم اقدام های متنوعی مانند اصالح فرایندها‬ ‫تنقی��ح قوانین و ارتباط با تش��کل ها اغاز کردیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به تشکیل کارگروهی برای تشکیل ایین نامه برای‬ ‫موضوع بهبود فضای کسب و کار گفت‪ :‬با وزارت اقتصاد‬ ‫به عنوان متولی کار هم مکاتبات و مذاکراتی داشتیم اما‬ ‫الزم به یاداوری دوباره است که عالوه بر وزارتخانه های‬ ‫اقتص��اد و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قوه قضاییه در حوزه‬ ‫ثبت اس��ناد اجرای قرارداده��ا و موضوع های مربوط به‬ ‫ورشکستگی و پرداخت دیون هم در حوزه بهبود فضای‬ ‫کسب و کار مسئولیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه باید «نکنیم»؟‬ ‫هرچن��د رتبه ایران با تنزل همراه بوده اس��ت اما در‬ ‫شاخص های مانند «تجارت فرامرزی» بهبود داشته که‬ ‫نش��ان از انجام اقدام هایی در این راس��تا دارد‪ .‬البته که‬ ‫این رتب��ه و نمره نیز هنوز رضایتبخش نیس��ت و باید‬ ‫اقدام های بیشتری در این زمینه انجام شود چراکه دیگر‬ ‫کش��ورها به سرعت در حال پیش��رفت در این زمینه ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اما به راستی برای رشد و پیشرفت بیشتر در شاخص‬ ‫تجارت فرامرزی چه باید کرد و نکرد؟ در واقع این «چه‬ ‫نکرد» بسیار مهم تر به نظر می رسد چراکه در این مدت‬ ‫شاهد تصمیم ها و بخش��نامه ها و مصوبه های ناگهانی و‬ ‫بدون مشورت با فعاالن اقتصادی بودیم که به طور قطع‬ ‫در گ��زارش جدید بانک جهانی تاثیر خواهد داش��ت و‬ ‫احتم��ال اینک��ه رتبه و نمره ایران در ش��اخص تجارت‬ ‫فرام��رزی و البته کل این ش��اخص مهم اقتصادی افت‬ ‫کند هم وجود دارد‪.‬‬ ‫در همین باره رئیس کمیس��یون مالیات‪ ،‬کار و تامین‬ ‫اجتماع��ی اتاق بازرگان��ی ایران با بی��ان اینکه احتمال‬ ‫اینکه رتبه انجام کس��ب و کار ای��ران کاهش پیدا کند‬ ‫زیاد اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به دلیل ش��رایط خاص کش��ور‬ ‫ش��اهد تصمیم های سریع و خلق الس��اعه بودیم که به‬ ‫همین دلیل در نظام مند ش��دن و قابلیت پیش بینی را‬ ‫نخواهیم داش��ت و این در حالی اس��ت ک��ه اینها مورد‬ ‫تاکی��د بان��ک جهانی در گ��زارش انجام کس��ب و کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمود توالئی در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫ش��یوه نامه هایی انی و بدون کار کارشناس��ی و مشورت‬ ‫بو کار را دچار مش��کل‬ ‫با بخش خصوصی فرایند کس�� ‬ ‫کرده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قوانین و ضوابط در ثبت س��فارش ها و‬ ‫محدودیت هایی که به عنوان نمونه برای برخی کارت ها‬ ‫ایجاد ش��د و هنوز دلیل��ش را نمی دانیم که کارت های‬ ‫‪ ۹۷‬با ‪ ۹۶‬چه تفاوتی دارد که از واردات منع ش��دند‪ .‬به‬ ‫هر حال این م��وارد به طور قطع بر گزارش جدید بانک‬ ‫جهانی تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار و رفع‬ ‫موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رتبه کلی‬ ‫ای��ران در فضای کس��ب و کار در وضعیت مطلوبی قرار‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دلیل این اتفاق نیز ارتباط مستقیمی‬ ‫ب��ا قوه قضایی��ه دارد چراکه در بخش های ش��روع کار‪،‬‬ ‫ورشکستگی‪ ،‬حقوق س��هامداران جزء و ثبت شرکت ها‬ ‫نیازمند عملکرد مثبت و بهتری هستیم‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با‬ ‫تصریح‬ ‫ت و ارائه تس��هیالت‬ ‫ی پرداخت مالیا ‬ ‫ک��رد‪ :‬در بخش ها ‬ ‫هم وضعیت خوبی نداریم که باعث افت رتبه کش��ور در‬ ‫گزارش بانک جهانی می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای بهب��ود این وضعی��ت نیازمند‬ ‫حرک��ت همگانی و عزم جدی هس��تیم‪ .‬این امور نیز به‬ ‫وزارت اقتصاد س��پرده شده اس��ت و این وزارتخانه هم‬ ‫می گوید چاقو هیچ گاه دس��ته خ��ود را نمی برد؛ یعنی‬ ‫درب��اره مواردی ک��ه مربوط به دیگر سازمان هاس��ت را‬ ‫خیلی پرفش��ار عمل نمی کن��د؛ بنابراین باید در جایگاه‬ ‫فراقوه ای یا تیم س��ران س��ه قوه باشد تا شاهد عملکرد‬ ‫بهتری باشیم‪.‬‬ ‫نجفی منش تاکید کرد‪ :‬رشدی که در شاخص تجارت‬ ‫فرامرزی داش��تیم بیش��تر مدیون اقدام های��ی بود که‬ ‫گمرک در دستور کار قرار داد و باعث شد بهبود خوبی‬ ‫را در رتبه کسب و کار شاهد باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون بهبود محیط کس��ب و کار و رفع‬ ‫موان��ع تولی��د اتاق بازرگان��ی تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫احتم��ال دارد در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران‬ ‫افت داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان در این باره پیش بینی‬ ‫کرد و تمام تالش ما این است که بهترین رتبه را داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچن��د نقدهایی به عملکرد س��ازمان ها‬ ‫و وزارتخانه ه��ای مرتب��ط وجود دارد ام��ا موضوع ملی‬ ‫اس��ت و همه باید تالش کنیم در همه شاخص ها رشد‬ ‫داش��ته باشیم تا منجر به ارتقای رتبه و نمره کلی ایران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫سیدفرید موسوی‬ ‫محمود توالئی‬ ‫محمدرضا نجفی منش‬ ‫با تصویب مجلس شورای اسالمی‬ ‫واردات و صادرات کاالها مشمول قانون مالیات ارزش افزوده شد‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اس�لامی با تصویب ماده ای از الیحه‬ ‫مالیات ارزش افزوده مقرر کردند واردات و صادرات کاالها و خدمات‬ ‫از لحاظ مالیات و عوارض‪ ،‬مشمول قانون مالیات ارزش افزوده شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در جلس��ه نوبت عصر یکش��نبه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و در جریان بررس��ی جزئیات الیحه مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫ماده ‪ ۲‬این الیحه به تصویب رسید‪ .‬براساس این ماده‪ ،‬عرضه کاالها‬ ‫و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات انها از لحاظ مالیات و‬ ‫عوارض‪ ،‬مشمول مقررات قانون مالیات ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫براساس تبصره یک‪ ،‬کاالها و خدمات مشمول موضوع این قانون‬ ‫که ازسوی مودیان حقیقی خریداری‪ ،‬تحویل یا تولید می شود‪ ،‬در‬ ‫صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود‪ ،‬عرضه کاال به خود‬ ‫به شمار امده و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد‪ .‬همچنین در‬ ‫صورتی که عرضه کاال به خود برای اس��تفاده شغلی باشد‪ ،‬مشمول‬ ‫مالیات و عوارض نمی شود‪.‬‬ ‫براساس تبصره ‪ ،۲‬معاوضه کاالها و خدمات در این قانون‪ ،‬عرضه‬ ‫کاال و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین و مشمول مقررات‬ ‫این قانون است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬براس��اس ماده ‪ ۳‬این الیحه که به تصویب مجلس‬ ‫رسید تاریخ تعلق مالیات و عوارض‪ ،‬تاریخ صدور صورتحساب است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بر مبنای تبص��ره این ماده‪ ،‬قب��وض اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‬ ‫مخاب��رات‪ ،‬بیمه نامه های صادر ش��ده ازس��وی ش��رکت های بیمه‬ ‫یا ش��عب و نمایندگی های انها و س��ایر مواردی که به تش��خیص‬ ‫س��ازمان‪ ،‬س��ند فروش کاال یا خدمت است‪ ،‬در حکم صورتحساب‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محدودیت ها و موانع ب��رای صادرکنندگان‬ ‫ایران��ی در حال��ی افزای��ش یافته ک��ه برخی‬ ‫کش��ورها باوجود اعالم دوس��تی و همراهی با‬ ‫ای��ران‪ ،‬از پذی��رش کاالی صادراتی ایرانی در‬ ‫گمرکات خود اجتناب می کنند‪.‬‬ ‫برهمین اساس اندازه بازار صادراتی ایران نیز‬ ‫به دلیل فشار حداکثری تحریم ها کاهش یافته‬ ‫اس��ت و تجارت محدودی با کشورهای دیگر‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر به ج��ز کردس��تان عراق و‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬دیگر بازارهای صادراتی ش��امل‬ ‫محدودیت های ش��دید و موان��ع جدی برای‬ ‫صادرکنن��دگان ایرانی اس��ت و در پس اظهار‬ ‫دوستی کش��ورها با ایران و ادعای حمایت از‬ ‫ما در مقابل تحریم ها‪ ،‬مرجوع شدن کاالهای‬ ‫صادرات��ی از ب��ازار ای��ن کش��ورها خوابی��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن درحال حاضر گم��رکات برخی‬ ‫کش��ورهای بی طرف و به ظاهر دوست ایران‪،‬‬ ‫از جمل��ه عمان‪ ،‬امارات و قطر هرگونه کاالیی‬ ‫ک��ه مب��دا ان ایران باش��د را ع��ودت داده و‬ ‫اج��ازه وارد ش��دن ب��ه داخ��ل ان کش��ور را‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫این در حالی است که عمده صادرات ایران‬ ‫که اجازه ورود به بازار کش��ورهای خریدار به‬ ‫ان داده می ش��ود‪ ،‬محصوالت غذایی‪ ،‬میوه و‬ ‫صیفی جات است‪.‬‬ ‫حتی کاالهایی که به س��فارش تولیدکننده‬ ‫ایرانی در چین س��اخته می ش��ود و برای ان‬ ‫ال س��ی نیز باز شده اس��ت هم ام��کان حمل‬ ‫ب��ه ایران ندارد و به دلی��ل تحریم ها‪ ،‬کاالهای‬ ‫س��اخته ش��ده در گم��رکات چی��ن به مدت‬ ‫طوالنی مانده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن درحال حاضر‬ ‫ش��اهد رس��وب کاالها ب��ه مقصد ای��ران در‬ ‫گم��رکات این کش��ور هس��تیم ک��ه ضرر و‬ ‫زیان ه��ای بس��یاری را ب��ه هم��راه خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬افزای��ش هزینه بیمه حمل‬ ‫ب��ار در منطقه خلیج ف��ارس نیز تهدید جدی‬ ‫ب��رای کاهش صادرات غیرنفتی ایران اس��ت؛‬ ‫باوج��ود انکه خری��دار برای کااله��ای ایرانی‬ ‫در کش��ورهای منطقه همچن��ان وجود دارد‪،‬‬ ‫اما ترس و نگرانی کش��ورها از برخورد امریکا‬ ‫به دلیل تبادالت تجاری با ایران‪ ،‬باعث ش��ده‬ ‫که بس��یاری از کاالهای صادر ش��ده ایرانی از‬ ‫گمرکات این کشورها مرجوع شود و در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬تج��ارت خارج��ی صادرکنندگان‬ ‫ایران��ی درحال حاضر فقط به بازار کردس��تان‬ ‫عراق و افغانستان محدود شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ان گون��ه ک��ه اخرین گ��زارش بانک جهان��ی درباره‬ ‫س��هولت انجام کسب وکار کشورها نشان می دهد‪ ،‬ایران‬ ‫در ش��اخص کل در بخش نمره‪ ،‬پیشرفت داشته اما در‬ ‫رتبه این بخش با کاهش روبه رو شده است‪ .‬براین اساس‬ ‫نم��ره ایران با تغییر از ‪ ۵۴.۶۴‬به ‪ ۵۶.۵۶‬به میزان ‪۲.۳۴‬‬ ‫واحد بهبود یافته‪ ،‬اما رتبه ان در شاخص سهولت کسب‬ ‫و کار با ‪ ۴‬پله تنزل روبه رو ش��ده و از پله صد و بیس��ت‬ ‫و چهارم در س��ال گذش��ته میالدی به صد و بیس��ت و‬ ‫هشتم در سال جاری میالدی رسیده است‪ .‬این گزارش‬ ‫نش��ان می دهد ایران میان ‪ ۱۹۰‬کشور در رتبه ‪ ۱۲۸‬در‬ ‫رده بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار قرار گرفته‬ ‫که بر این اس��اس به لحاظ سهولت کسب و کار فقط از‬ ‫‪ ۶۲‬کشور جهان وضعیت بهتری دارد‪ .‬هرچند براساس‬ ‫ارزیاب��ی این نهاد بین المللی که ب��ر پایه امار مربوط به‬ ‫یک س��اله منتهی به ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۸‬خ��رداد ‪ )۹۷‬تهیه‬ ‫شده‪ ،‬فضای کسب وکار در ایران بهتر شده است‪ ،‬اما باز‬ ‫هم ای��ن رتبه و نمره ها وضعیت خوبی را برای ایران در‬ ‫جهان رقم نمی زند و هنوز هم در ش��روع کسب و کار با‬ ‫چالش ها و موانع بسیاری رو به رو هستیم‪.‬‬ ‫در ش��انزدهمین نس��خه از ای��ن گ��زارش‪ ،‬وضعیت‬ ‫«س��هولت کسب وکار» ‪ ۱۹۰‬کشور در ‪ ۱۱‬حوزه قوانین‬ ‫مربوط به کس��ب وکار مورد بررسی قرار گرفته که البته‬ ‫در محاس��به نمره کل «سهولت کس��ب وکار» کشورها‬ ‫فقط از ‪ ۱۰‬ش��اخص ابتدایی اس��تفاده شده است‪ .‬این‬ ‫‪ 11‬ش��اخص ش��امل «ش��روع کس��ب وکار»‪« ،‬دریافت‬ ‫مجوزهای س��اخت»‪« ،‬دریافت برق»‪« ،‬ثبت مالکیت»‪،‬‬ ‫«دریاف��ت اعتبار»‪« ،‬حمایت از س��رمایه گذاران خرد»‪،‬‬ ‫«پرداخ��ت مالی��ات»‪« ،‬تج��ارت فرام��رزی»‪« ،‬اجرای‬ ‫قراردادها»‪« ،‬حل وفصل ورشکستگی» و «مقررات بازار‬ ‫کار» می شود‪« .‬تجارت فرامرزی» یکی از شاخص هایی‬ ‫اس��ت که در کنار «دریافت برق»‪« ،‬پرداخت مالیات» و‬ ‫«حل وفصل ورشکس��تگی» بهب��ود و از نمره ‪ ۴۶.۱۱‬به‬ ‫‪ ۶۶.۲۰‬و همچنی��ن رتبه ان از ‪ ۱۶۶‬به ‪ ۱۲۱‬ارتقا یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما نکته مه��م دیگر اینکه باید دید در گزارش جدید‬ ‫بان��ک جهانی رتبه و نمره های ایران در س��هولت انجام‬ ‫کسب و کار به چه میزان رسیده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه س��یدفرید موس��وی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس شورای اسالمی دیروز در صحن علنی‬ ‫در جریان سوال از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه براس��اس ماده ‪ ۲۲‬برنامه شش��م مجلس دولت را‬ ‫مکلف کرد با انجام اقدام هایی س��االنه شاهد ارتقای ‪۱۰‬‬ ‫پله ای در رتبه سهولت کس��ب و کار باشیم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫حاصل عملکرد دولت نه تنها این هدف را محقق نکرده‬ ‫که در چند س��ال گذشته سقوط ‪ ۴‬پله ای را در شاخص‬ ‫سهولت کسب و کار داشته و رتبه ایران به ‪ ۱۲۸‬رسیده‬ ‫است؛ یعنی برای سرمایه گذاران‪ ۱۲۷ ،‬فرصت جذاب تر‬ ‫برای س��رمایه گذاری در جهان نس��بت به ایران باتمام‬ ‫ظرفیت هایی که از انها برخوردار است‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز درباره‬ ‫ای��ن موضوع با بیان اینکه رتبه کس��ب و کار در س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۴‬پله کاهش داشته‪ ،‬افزود‪ :‬در تجارت فرامرزی‬ ‫زنگ هشدار‬ ‫‪7‬‬ ‫از جهان‬ ‫عقب نمانیم‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫دو چالش جدید‬ ‫برای سرمایه گذاران‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫حمیدرض��ا صالحی‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیس��یون انرژی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬سیاست های وزارت نیرو رو‬ ‫در راستای جلب سرمایه گذاری و توسعه تولید‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر خوانده و از سیاس��ت‬ ‫افزایش نرخ خرید تضمینی که ازس��وی وزارت‬ ‫نیرو اجرا شده استقبال کرده است‪ .‬حمیدرضا‬ ‫صالحی‪ ،‬عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران از دو چال��ش جدی��د در ح��وزه تولید‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر خب��ر داد و عنوان کرد‬ ‫ک��ه وزارت نیرو افزایش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ خرید‬ ‫تضمین��ی برق را عط��ف به ماس��بق نمی داند‪.‬‬ ‫ضم��ن انک��ه‪ ،‬ای��ن وزارتخانه در نظ��ر دارد از‬ ‫سیاس��ت خری��د تضمینی به س��مت برگزاری‬ ‫مناقصه پیش برود‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران توضیح داد و گفت‪ :‬توس��عه انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر در کش��ور‪ ،‬در یک دهه گذش��ته‬ ‫مرهون ثبات سیاس��ت هایی بوده اس��ت که از‬ ‫س��وی وزارت نیرو اعمال ش��د‪ .‬این سیاست ها‪،‬‬ ‫منج��ر به رش��د س��رمایه گذاری خارجی ها در‬ ‫این صنعت ش��ده و ایج��اد نیروگاه های بادی و‬ ‫خورشیدی در کشور افزایش پیدا کرد‪ .‬صالحی‬ ‫در ادامه به چالش اخیر س��رمایه گذاران در این‬ ‫حوزه اشاره کرد و گفت‪ :‬با وجود افزایش نرخ ارز‬ ‫در س��ال‪ ،۱۳۹۷‬نرخ خرید تضمینی انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر متناس��ب ب��ا این افزای��ش‪ ،‬مورد‬ ‫تجدیدنظر قرار نگرفت؛ به هر حال افزایش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬برگشت سرمایه و مطالعات اقتصادی پروژه‬ ‫را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در نهایت با پیگیری‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬اتحادیه برق و انرژی های‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬وزارت نیرو با افزایش‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫نرخ خرید تضمینی ای��ن انرژی ها موافقت کرد‬ ‫و بازنگری وزارت نیرو در قیمت ها نشان دهنده‬ ‫ان است که حاکمیت همچنان خواهان توسعه‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬به تازگی ش��اهد این هستیم که تغییراتی‬ ‫در تصمیم اخیر وزارت نیرو اعمال ش��ده و این‬ ‫تغییرات نگرانی هایی را در میان سرمایه گذاران‬ ‫ایجاد کرده اس��ت؛ نخس��ت اینکه وزارت نیرو‪،‬‬ ‫افزایش‪ ۳۰‬درصدی قیمت ها را عطف به ماسبق‬ ‫ندانسته اس��ت؛ درحالی که برای ایجاد امنیت‬ ‫سرمایه گذاری الزم است‪ ،‬نرخ های جدید عطف‬ ‫به ماس��بق ش��ود‪ .‬مس��ئله دیگر این است که‬ ‫به ظاهر وزارت نیرو قصد دارد درباره انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر از خرید تضمینی به سمت برگزاری‬ ‫مناقص��ه پیش برود؛ برگزاری مناقصه در برخی‬ ‫کش��ورها مانند ام��ارات‪ ،‬ابوظبی و عربس��تان‬ ‫مرسوم است اما بس��یاری از کشورهای اروپایی‬ ‫که پیش��رفت های بسیار گس��ترده ای در تولید‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر داش��ته اند‪ ،‬روش خرید‬ ‫تضمین��ی را در پیش گرفته ان��د چراکه خرید‬ ‫تضمین��ی جذابیت های��ی دارد ک��ه س��رعت‬ ‫پیشرفت در این حوزه را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬به نظر می رسد وزارت نیرو برگزاری‬ ‫مناقص��ات و به تعبیری ایج��اد رقابت را باید تا‬ ‫زمانی که س��هم تولید این انرژی ها دست کم به‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تولید برق نرسیده به تعویق بیندازد؛‬ ‫در واقع می توان پس از حصول توس��عه نسبی‬ ‫در این صنعت‪ ،‬به سوی برگزاری مناقصه تغییر‬ ‫مسیر داد‪.‬‬ ‫صالح��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه انتظار می رود‬ ‫وزارت نیرو در تدوین ایین نامه ها و بخشنامه ها‬ ‫ی��ا در زمان اصالح انه��ا از بخش خصوصی نیز‬ ‫نظرخواهی کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬به هر روی‪ ،‬دولت باید‬ ‫امنیت س��رمایه گذاری در این صنع��ت را ارتقا‬ ‫دهد تا س��هم انرژی ه��ای تجدیدپذیر در تولید‬ ‫برق از یک درص��د فراتر برود‪ .‬باید به این نکته‬ ‫توجه داش��ت که پیش��رفت ها در جهان بسیار‬ ‫چش��مگیر است و برخی کش��ورها مانند المان‬ ‫با وجود دسترس��ی اندک به افتاب‪ ،‬سهم خود‬ ‫را در تولی��د ای��ن انرژی به بی��ش از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رسانده اند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت‪ :‬البته‬ ‫برخی بر این باورن��د ایران با وجود برخورداری‬ ‫از منابع گاز‪ ،‬نیازی ب��ه انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫ن��دارد اما م��ا نمی توانیم نس��بت ب��ه تغییرات‬ ‫اقلیمی بی تفاوت باش��یم و ایران به عنوان یکی‬ ‫از ‪ ۸‬کشور بزرگ تولیدکننده گازهای گلخانه ای‬ ‫متعهد است از تولید این گازها بکاهد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬توسعه نیروگاه های تولید انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر می توان��د این هدف را محقق کند‪.‬‬ ‫البت��ه تحقق این هدف مس��تلزم ان اس��ت که‬ ‫دولت با برقراری امنیت سرمایه گذاری راه ورود‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و مشارکت مردم در این‬ ‫زمینه را هموار کند؛ به نحوی که ش��اهد نصب‬ ‫پنل های خورشیدی و نصب دکل های بادی در‬ ‫دورترین نقاط کشور باشیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری میان اداره کل استاندارد و اتاق بازرگانی تهران امضا شد‬ ‫کرسی اتاق بازرگانی تهران درکارگروه های تخصصی استاندارد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ا امضای تفاهمنامه همکاری می��ان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران و اداره کل اس��تاندارد اس��تان ته��ران‪ ،‬زمینه‬ ‫هم افزایی بیش��تر بخش خصوصی و دولت در تدوین و‬ ‫اجرای قوانین و مقررات مرتبط با استاندارد‪ ،‬فراهم شد‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه که به تازگی و طی نشستی‪ ،‬به امضای‬ ‫دبیرکل اتاق تهران و مدیرکل اداره اس��تاندارد اس��تان‬ ‫تهران رسیده‪ ،‬شرایط حضور نمایندگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی تهران در نشس��ت های‬ ‫تصمیم گی��ری مرتبط با صنای��ع و واحدهای اقتصادی‬ ‫را تس��هیل کرده اس��ت به طوری ک��ه از این پس‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران در برخ��ی کارگروه ه��ای اداره کل‬ ‫اس��تاندارد اس��تان تهران دارای کرسی است و نماینده‬ ‫بخش خصوص��ی در این نشس��ت ها ح��ق رای خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫محمود رض��ا طاهری‪ ،‬مدیرکل اس��تاندارد اس��تان‬ ‫ته��ران‪ ،‬در گفت وگو ب��ا روابط عمومی ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬با بیان اینکه بر اساس قانون بهبود مستمر فضای‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬تمامی نهادهای دولتی در تدوین مقررات‬ ‫و ش��یوه نامه ها مکلف به مش��ورت ب��ا بخش خصوصی‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس ای��ن تفاهمنام��ه همکاری‪،‬‬ ‫در کارگ��روه عالئم اداره کل اس��تاندارد اس��تان تهران‬ ‫که وظیفه بررس��ی اهدا یا ابطال نش��ان اس��تاندارد به‬ ‫واحده��ای صنعتی را برعهده دارد‪ ،‬یک کرس��ی با حق‬ ‫رای ب��ه نماینده اتاق بازرگانی ته��ران تخصیص یافته‬ ‫است‪ .‬وی همچنین از کرسی دائم اتاق بازرگانی تهران‬ ‫در هیات ارزیاب استان تهران‪ ،‬بر اساس این تفاهمنامه‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬در هیات های ارزیاب اس��تان ها که به‬ ‫تایید صالحیت ش��رکت های بازرسی در حوزه صادرات‬ ‫و واردات می پ��ردازد نیز نماینده ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین به گفته مدیرکل اس��تاندارد استان تهران‪،‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه نماینده ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫در کارگروه متناظر ایران و ایزو حضور خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫طاهری با اش��اره ب��ه برگزاری نخس��تین همایش روز‬ ‫جهان��ی ایمن��ی غذایی که امس��ال با هم��کاری اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران و اداره کل اس��تاندارد اس��تان تهران‬ ‫در محل اتاق تهران برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ابان امسال نیز‬ ‫نخستین نمایشگاه کاالهای استاندارد شده برتر استان‬ ‫ته��ران با همکاری اتاق بازرگان��ی تهران برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در عین حال‪ ،‬از برگزاری نشست های هم اندیشی‬ ‫مدیران اداره کل اس��تاندارد استان تهران و تشکل های‬ ‫اقتصادی وابس��ته به اتاق در محل اتاق بازرگانی تهران‬ ‫هر دو هفته یک بار خبر داد و افزود‪ :‬براساس تفاهمنامه‬ ‫امضای ش��ده‪ ،‬نماینده اتاق ته��ران در کارگروه انتخاب‬ ‫واحدهای تولیدی نمونه ک��ه ایین معرفی ان نیز طی‬ ‫همایش��ی در مهر ماه و هفته استاندارد برگزار می شود‪،‬‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫طاه��ری همچنی��ن اع�لام کرد ک��ه براس��اس این‬ ‫تفاهمنام��ه‪ ،‬اداره کل اس��تاندارد اس��تان تهران و اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران در زمینه های اموزش��ی نیز همکاری‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫اهمیت داخلی سازی نوشت افزار از جنبه اقتصادی و فرهنگی‬ ‫مع��اون ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬تولید داخلی نوش��ت افزار به لحاظ تاثیرات اقتصادی و‬ ‫فرهنگی که در کشور دارد برای وزارتخانه دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬سعید زرندی در سلسله نشست ها با انجمن ها‬ ‫و تش��کل های صنعت��ی و معدن��ی در جم��ع تولیدکنندگان‬ ‫نوش��ت افزار گفت‪ :‬موضوع داخلی س��ازی از برنامه های اصلی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت اما نوش��ت افزار با توجه‬ ‫به تاثیر مس��تقیمی که بر فرهنگ و نس��ل اینده کشور دارد‪،‬‬ ‫باید بیش��تر مورد توجه قرار گی��رد‪ .‬وی گفت‪ :‬بازار بزرگی در‬ ‫هفتادونهمین نشس��ت ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصی اس��تان اصفهان به بررس��ی پیش��نهادهای کارگروه‬ ‫کارشناس��ی ش��ورا مبن��ی ب��ر بن��د «ج» مصوبات اس��تانی‬ ‫هفتاد وچهارمین نشست ش��ورا درباره بسته حمایتی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان اصفهان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت عباس‬ ‫رضایی‪ ،‬اس��تاندار اصفهان ضمن ابراز نگرانی از گزارش منتشر‬ ‫ش��ده در بعضی رس��انه ها مبن��ی بر وضعی��ت قرمز چک های‬ ‫برگشتی در اصفهان گفت‪ :‬براساس این گزارش استان اصفهان‬ ‫از نظر جایگاه چک های برگش��تی در وضعیت نامناس��بی قرار‬ ‫داش��ته که این مس��ئله بر روند کار فعاالن اقتصادی و ش��ان‬ ‫و منزل��ت اصفهان تاثیر منفی خواهد داش��ت‪ .‬وی خواس��تار‬ ‫بخش نوشت افزار کشور است که باید در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی باشد‪.‬‬ ‫زرندی تصریح کرد‪ :‬اش��تراک های فرهنگی ما با کشورهای‬ ‫همس��ایه نی��ز قابلیت و ظرفیت خوبی برای توس��عه صادرات‬ ‫نوش��ت افزار اس��ت‪ .‬معاون طرح و برنامه تاکید کرد‪ :‬هر سال‬ ‫تعداد زیادی برای س��رمایه گذاری در تولی��د وارد این عرصه‬ ‫می شوند؛ بنابراین ما نیازهای اصلی و مهم کشور را شناسایی‬ ‫و ب��ه انها معرفی می کنیم‪ .‬زرندی از انجمن ها و تش��کل های‬ ‫نوش��ت افزار خواس��ت محصوالت یا بخش��ی از تولیدات خود‬ ‫بسته حمایتی سازمان جهادکشاورزی در راستای حمایت از تولید‬ ‫تشکیل کارگروه بررسی مسئله یادشده متشکل از دادگستری‪،‬‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬بانک ها و اتاق بازرگانی اصفهان ش��د‪ .‬اس��تاندار‬ ‫اصفه��ان همچنین تصریح ک��رد‪ :‬گزارش های��ی درباره برخی‬ ‫عملکردهای صندوق تامین اجتماعی به مدیریت اس��تان نیز‬ ‫ارائه شده که الزم است ضمن راستی ازمایی موضوع ها‪ ،‬راهکار‬ ‫کارشناسی شده ارائه شود‪.‬‬ ‫در ادامه مس��عود گلش��یرازی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫ضمن گرامیداشت ایام دفاع مقدس و بیان عدالت خواهی برای‬ ‫مس��تضعفان جهان در عرصه گیتی‪ ،‬گف��ت‪ :‬دفاع مقدس این‬ ‫موضوع را یاداور می شود که در شرایط سخت نیز انچه از انسان‬ ‫برجا خواهد ماند‪ ،‬انتخاب روش درس��ت و گام های مستمر در‬ ‫راس��تای رس��یدن به مقصود اس��ت‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫لزوم تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان‬ ‫در شهرستان های فارس‬ ‫مدی��رکل ورزش و جوان��ان بر لزوم‬ ‫تشکیل ستاد س��اماندهی امور جوانان‬ ‫در شهرستان های فارس تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حیدرعلی کامیاب‬ ‫که درنشس��ت مش��ترک با رئیس��ان‬ ‫اداره های ورزش و جوانان استان سخن‬ ‫می گفت با اشاره به تاکید وزیر ورزش‬ ‫و جوانان به لزوم توج��ه به مقوله جوانان گفت‪:‬‬ ‫همان گونه که وزیر یک روز در هفته به بررس��ی‬ ‫مس��ائل مرتبط با حوزه جوان��ان اختصاص داده‬ ‫است در فارس نیز یک روز در هفته فقط به این‬ ‫حوزه اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫وی توج��ه وی��ژه اس��تاندار و تاکی��د او ب��ه‬ ‫فرمان��داران مبن��ی ب��ر ل��زوم تش��کیل س��تاد‬ ‫س��اماندهی امور جوان��ان را نی��ز دلیل اهمیت‬ ‫این حوزه برای دولت دانس��ت وگفت‪ :‬با رئیسان‬ ‫اداره هایی که تالش��ی برای تش��کیل این ستاد‬ ‫درشهرستان ها نداشته باش��ند‪ ،‬برخورد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد س��اماندهی امور جوانان راه اندازی‬ ‫س��ازمان های مردم نه��اد را یک��ی‬ ‫دیگ��ر از ضرورت های ح��وزه جوانان‬ ‫در شهرس��تان ها عن��وان ک��رد افزود‪:‬‬ ‫توانمندس��ازی‪ ،‬ساختارسازی و ایجاد‬ ‫فرصت برای جوانان در قالب س��من ها‬ ‫از وظایف مهم رئیسان اداره های ورزش‬ ‫و جوان��ان در شهرس��تان های ف��ارس‬ ‫است‪.‬‬ ‫کامی��اب فراگیرش��دن فرهن��گ فعالی��ت در‬ ‫قال��ب تش��کل های اجتماع��ی را ی��ک ضرورت‬ ‫اجتناب ناپذیر در شهرس��تان ها دانست و گفت‪:‬‬ ‫س��من ها به عنوان نهادهای��ی توانمند در تحقق‬ ‫الگ��وی مش��ارکت اجتماعی‪ ،‬می توانن��د الفبای‬ ‫نق��ش مردم را در قالب ش��هروند مقتدر‪ ،‬متفکر‬ ‫و خ�لاق و حلقه واس��ط بین حکوم��ت و مردم‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در این نشس��ت مشترک رئیس��ان اداره های‬ ‫ورزش و جوان��ان ف��ارس ب��ه بی��ان دی��دگاه و‬ ‫موانع پیش روی توسعه س��ازمان های مردم نهاد‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫توزیع ‪۲۵‬هزار بسته تحصیلی بین دانش اموزان نیازمند فارس‬ ‫مدیرکل کارگروه امداد استان فارس‬ ‫گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪۲۵‬هزار بس��ته کامل‬ ‫تحصیل��ی بی��ن دانش ام��وزان تحت‬ ‫حمایت این نهاد در این اس��تان توزیع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد بذرافش��ان‬ ‫در حاش��یه ایی��ن اه��دای ه��زار و‬ ‫‪۲۰۰‬بس��ته تحصیلی بین دانش اموزان نیازمند و‬ ‫تحت حمایت مدارس کم برخوردار شیراز‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این بس��ته های تحصیلی با مش��ارکت خیران و‬ ‫مردم نیک اندیش استان تهیه شد‪.‬‬ ‫بذرافش��ان ادام��ه داد‪ :‬دوش��نبه با مش��ارکت‬ ‫را که در کش��ور تولید نمی شود‪ ،‬را شناس��ایی و به وزارتخانه‬ ‫اعالم کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته برخی کاالها صرفه مقیاس‬ ‫ندارند‪ ،‬اما برای برخی کاالها که فناوری ان در کش��ور نیست‬ ‫را می توان با کمک انجمن ها و تولیدکننده های همان صنعت‪،‬‬ ‫زمینه تولید انها را در کشور فراهم کرد‪.‬‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه همچنین تاکید ک��رد‪ :‬این صنعت‪،‬‬ ‫نیازمند اس��تراتژی و یک سند است و امادگی داریم با کمک‬ ‫انجمن ها و تش��کل های فعال‪ ،‬نقش��ه راه نوشت افزار را تدوین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ش��رکت توزی��ع نی��روی برق ش��یراز‬ ‫‪۱۲۰۰‬بس��ته تحصیلی حاصل از حذف‬ ‫هزینه ی��ک ماه قبوض کاغذی برق در‬ ‫استان‪ ،‬تهیه و بین دانش اموزان تحت‬ ‫حمایت توزیع شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمک های خیران‬ ‫و مردم اندیش ف��ارس به دانش اموزان‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ ،‬گفت‪۲۰۰ :‬بس��ته تحصیلی‬ ‫ش��امل اقالم نوش��ت افزاری به ارزش ‪۵۰‬میلیون‬ ‫ری��ال که مدیریت ش��عب بانک تجارت اس��تان‬ ‫تهی��ه کرده به دانش ام��وزان تحت حمایت اهدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بیان��ات هدایتگر و امیدبخش رهبر معظم انقالب در ترس��یم‬ ‫جنگ اقتصادی و تلقی فع��االن اقتصادی و تولیدکنندگان به‬ ‫مثابه سربازان این جنگ‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط حساس کنونی و با‬ ‫رهنمود از بیانات معظم له الزم اس��ت نهاد های اجرایی دولتی‬ ‫و خصوصی به عنوان واحدهای پشتیبان‪ ،‬شرایط جنگندگی را‬ ‫فراه��م کرده و به مدیریت مخاطرات احتمالی به منظور گذار از‬ ‫شرایط دش��وار بپردازند‪ .‬گلشیرازی در ادامه با ابراز خشنودی‬ ‫از اغاز تحرکی جدید و جدیت دستگاه قضا در مبارزه با فساد‪،‬‬ ‫خواستار ایجاد سازکار ویژه برای رفع نگرانی فعاالن اقتصادی‬ ‫در این حوزه شد‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی اصفهان با اش��اره به س��فرهای اخیر‬ ‫وزی��ران اقتصاد‪ ،‬راه و شهرس��ازی و صنعت ب��ه اصفهان ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬س��فرهای یادش��ده منجر به تس��هیل محیط‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬س��هولت امور و تس��ریع در اج��رای پروژه های‬ ‫زیربنایی استان شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ایران برای تجارت ‪ ۵‬میلیارد دالری با عمان‬ ‫رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به برنامه افزایش مبادالت‬ ‫تجاری دو کش��ور تا س��طح ‪ ۵‬میلیارد دالر گفت‪ :‬به دنبال ان هستیم صادرات‬ ‫ایران به عمان به ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر برس��د و باقیمانده این رقم را واردات مجدد‬ ‫از عمان و صادرات مجدد از این کشور تشکیل دهد‪.‬‬ ‫محس��ن ضرابی در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با اش��اره به افزایش حجم مبادالت‬ ‫اقتصادی ایران و عمان در س��ال ‪ ۹۷‬اظهارکرد‪ :‬تا پیش از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬حجم‬ ‫مبادالت ایران و عمان بین ‪ ۲۱۰‬تا ‪ ۲۲۰‬میلیون دالر در س��ال در نوس��ان بود‬ ‫که از این رقم‪ ،‬به طور عمده ‪ ۷۵‬میلیون دالر واردات ایران از عمان بود و ‪۱۴۵‬‬ ‫میلیون دالر صادرات کشورمان به عمان‪.‬‬ ‫اما بعد از فراهم ش��دن برخی زیرساخت ها در سال های بعد‪ ،‬حجم صادرات‬ ‫ما از حدود ‪ ۱۴۵‬میلیون دالر در سال ‪ ۹۲‬به حدود ‪ ۵۵۰‬میلیون دالر در سال‬ ‫‪ ۹۶‬رس��ید و در س��ال ‪ ۹۷‬یکباره صادرات ایران به عمان به رقم ‪ ۷۲۸‬میلیون‬ ‫دالر افزایش یافت‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عمان افزود‪ :‬این یعنی افزایش به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۵۰‬درصدی صادرات کشورمان به عمان در سال ‪ .۹۷‬البته در مجموع‪،‬‬ ‫در پایان سال ‪ ۹۷‬تجارت ما با عمان نیز به رقم ‪ ۱.۱۶۱‬میلیارد دالر رسید که‬ ‫به نسبت سال قبل از ان‪ ۴۵.۵ ،‬درصد رشد و نسبت به سال ‪ ،۹۲‬افزایش ‪۵.۳‬‬ ‫برابری را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه ریزی تجاری ایران با عمان برای سال های اینده گفت‪ :‬ما در‬ ‫یک برنامه ریزی ‪ ۳‬س��اله به دنبال محقق شدن حجم مبادالت تجاری در سطح‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالری میان دو کش��ور هس��تیم؛ اما این انتظار را نداریم صادرات و‬ ‫واردات مستقیم ایران با عمان به ‪ ۵‬میلیارد دالر برسد‪ ،‬بلکه به دنبال ان هستیم‬ ‫تا ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر صادرات ایران به ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر افزایش یابد و باقیمانده‬ ‫ان را واردات مجدد از عمان و همچنین صادرات مجدد کاالی ایرانی از طریق‬ ‫عمان ش��یالت‪ ،‬گردشگری‪ ،‬گردشگر سالمت و صادرات خدمات فنی مهندسی‬ ‫تش��کیل ده��د‪ .‬به گفته ضرابی‪ ،‬عمده اق�لام صادراتی ایران ب��ه عمان را مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬محصوالت کشاورزی‪ ،‬مصالح ساختمانی‪ ،‬صنایع معدنی و فوالد تشکیل‬ ‫می ده��د که پس از کاهش ن��رخ جهانی نفت و کاهش درامدهای نفتی عمان‪،‬‬ ‫پروژه های فنی و عمرانی دولتی این کش��ور کاهش یافت و بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندسی ایران به عمان هم با رکود روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫گزارش‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫رئیس کمیسیون تخصصی طال و‬ ‫جواهر اتاق اصناف‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی افزایش نرخ‬ ‫به نظر می رس��د با وج��ود پیش بینی رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫پرن��ده و ماهی تهران مبنی بر اینکه نرخ مصوب مرغ تا پایان س��ال‬ ‫تغیی��ر نخواهد کرد‪ ،‬باز ه��م تضمینی برای ثبات ن��رخ مرغ در بازار‬ ‫وجود ندارد‬ ‫اماده طباخی به کیلویی ‪۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان برسد‪.‬‬ ‫چهارائی��ن در حال��ی افزای��ش نرخ م��رغ در پاییز را‬ ‫پیش بینی می کند که رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده‬ ‫و ماهی تهران پیش بینی کرده است‪ ،‬نرخ مصوب مرغ تا‬ ‫پایان سال تغییری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مهدی یوسف خانی چند روز پیش به باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬در واکنش به اعتراض مرغداران به نرخ فعلی مرغ‬ ‫در بازار گفته بود‪ :‬در نشست ستاد تنظیم بازار‪ ،‬اتحادیه‬ ‫و انجمن مرغداران حضور داش��تند و نرخ مصوب ‪۸‬هزار‬ ‫و ‪۵۵۰‬تومان��ی مرغ زنده و ‪۱۲‬ه��زار و ‪۹۰۰‬تومانی مرغ‬ ‫گرم را پذیرفتن��د؛ چراکه در صورت اعت��راض نماینده‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬این نرخ ها مصوب نمی شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران افزود‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به می��زان جوجه ریزی و ش��رایط فعلی تقاضا‬ ‫نوسان نرخ خاصی در ایام اربعین نخواهیم داشت‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه پیش بینی می ش��ود تا پایان سال نرخ مصوب ستاد‬ ‫تنظیم بازار تغییری نداشته باشد‪.‬‬ ‫چهارائین در پاسخ پرسش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬مبنی بر‬ ‫تضاد بین گفته های او و یوس��ف خانی بیان کرد‪ :‬تضادی‬ ‫بی��ن این گفته ه��ا وجود ندارد‪ .‬نرخ مص��وب و انچه در‬ ‫ب��ازار رقم خواهد خورد‪ ،‬تفاوت قابل مالحظه ای دارد‪ .‬به‬ ‫دلیل اینکه تصمیم گیری های س��تاد تنظیم بازار درباره‬ ‫مرغ‪ ،‬بدون مشورت با تشکل هاست و اگر گاهی مشورت‬ ‫می شود‪ ،‬تاثیر قابل توجهی در نتیجه نهایی ندارد‪ .‬درواقع‬ ‫گاه��ی اینطور به نظر می اید که تصمیم ها از قبل گرفته‬ ‫شد ه است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نرخ ‪۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬تومانی به‬ ‫هیچ وقت مورد قبول تشکل ها نبوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر متوس��ط نرخ کشوری حدود‬ ‫‪۶۰۰‬تومان از نرخ مصوب (‪۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬تومان) بیشتر‬ ‫است و همین عدد و رقم در مرداد با تفاضل هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۲‬هزار تومانی به رقم های ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تا ‪۱۵‬هزار‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل اینکه اقتصاد زب��ان و الزامات خود را دارد و‬ ‫ب��ازار مرغ رقابتی و متاثر از میزان عرضه و تقاضاس��ت‪،‬‬ ‫ب��ا دس��تورات دولت��ی قابلیت کنت��رل چندان��ی ندارد‬ ‫و روش ه��ای نظارت��ی موج��ود و رفتار ه��ای قه��ری با‬ ‫تولیدکنن��ده نیز در ش��ان انها نیس��ت‪ .‬از ای��ن رو باید‬ ‫نرخ گذاری ه��ا مانند بس��یاری از صنف ها به تش��کل ها‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬اگر نرخ هر کیلو مرغ همین ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪۹۰۰‬تومان باش��د و هزینه های شیرینگ پک که حدود‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان اس��ت ب��ه ان ‪۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬تومان‬ ‫اضافه نش��ود و به ‪۱۴‬هزار و‪۳۰۰‬تومان نرسد‪ ،‬هیچ کدام‬ ‫از مرغداری ها حاضر نیس��تند مرغ را در اختیار شرکت‬ ‫پش��تیبانی دام ق��رار دهن��د؛ چراکه به ش��دت متضرر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫چهارائین راه حل متضرر نشدن مرغداران را در خرید‬ ‫مرغ زنده از س��وی شرکت پشتیبانی امور دام دانست و‬ ‫بیان کرد‪ :‬مدت هاس��ت می گوییم که شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام به جای اینکه مرغ شیرینگ پک (مرغ منجمد)‬ ‫را از مرغدار بخ��رد‪ ،‬مرغ زنده خریداری و ان را منجمد‬ ‫کند‪ ،‬هزینه ها به ازای هر کیلو حدود هزار و ‪۴۰۰‬تومان‬ ‫کمتر می ش��ود‪ .‬در این شرایط ذخایر استراتژیک تامین‬ ‫می ش��ود و نرخ به مرز مصوب می رس��د و مرغداران نیز‬ ‫متضرر نمی ش��وند‪ .‬اما وقتی واس��طه ای به میان می اید‬ ‫و قیمت ها نیز کارشناس��ی نیس��ت‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫همچون یک سال گذشته دولت‪ ،‬در خرید مرغ منجمد‬ ‫از مرغ��داران موفق نخواه��د بود و ذخایر اس��تراتژیک‬ ‫چندان تامین نمی شود‪.‬‬ ‫برومند چهارائین‬ ‫‹ ‹پیش بینی نوسان قیمت‬ ‫رئیس اتحادیه م��رغ و ماهی تهران نیز درباره اخرین‬ ‫وضعیت بازار م��رغ در پایتخت گفت‪ :‬درحال حاضر نرخ‬ ‫مرغ در ب��ازار کمی بیش از نرخ مصوب اس��ت و نیازی‬ ‫به جمع اوری مرغ نیس��ت؛ چراکه به طور معمول دولت‪،‬‬ ‫وقتی مرغ ه��ای م��ازاد را از تولیدکنن��دگان خریداری‬ ‫می کن��د که نرخ در بازار پایین امده باش��د و مرغداران‬ ‫متضرر شده باشند‪.‬‬ ‫مهدی یوسف خانی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ مصوب ‪۱۲‬هزار و‪۹۰۰‬تومان است و درحال حاضر در‬ ‫بازار در همین حدود به فروش می رس��د اما ممکن است‬ ‫با افت و خیزی که در تحویل مرغ زنده به کش��تارگاه ها‬ ‫ب��ه وج��ود می اید‪ ،‬ن��رخ در بازار ازاد نوس��انی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬به نظر می رس��د ب��ا وجود‬ ‫پیش بینی رئی��س اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی‬ ‫ته��ران مبنی بر اینک��ه نرخ مصوب مرغ تا پایان س��ال‬ ‫تغییر نخواهد کرد‪ ،‬باز هم تضمینی برای ثبات نرخ مرغ‬ ‫در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫مهدی یوسف خانی‬ ‫افت ‪۳۰‬درصدی نرخ پسته در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اجیل و خش��کبار تهران‪ ،‬با اعالم اخری��ن وضعیت بازار اجیل و‬ ‫خش��کبار گفت‪ :‬امس��ال با افزایش تولید و متعادل شدن قیمت ها پیش بینی می شود که مصرف‬ ‫داخل افزایش یابد و اجیل و خش��کبار به س��بد خانوار برگردد‪ .‬مصطفی احمدی در گفت وگو با‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشاره به اینکه تمامی اقالم اجیل و خشکبار به طور متوسط ‪ ۱۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درص��د افت نرخ در ب��ازار را تجربه کردند‪ ،‬افزود‪ :‬با ورود محصول جدید از هفته اینده پیش بینی‬ ‫می ش��ود که کاهش قیمت ها خود را در بازار بیش��تر نشان دهد‪ .‬وی همچنین درباره کاهش نرخ‬ ‫پسته نسبت به سال گذشته گفت‪ :‬با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و رشد چشمگیر تولید‪ ،‬نرخ‬ ‫پس��ته نسبت به مدت مشابه سال قبل دس��ت کم ‪۳۰‬درصد کاهش داشته است‪ .‬احمدی درباره‬ ‫اخرین وضعیت صادرات اجیل و خشکبار بیان کرد‪ :‬با توجه به شرایط تحریم و مشکالت بازگشت‬ ‫ارز‪ ،‬صادرات وضعیت مناسبی ندارد که امیدواریم با اتخاذ تدابیر خاص در سالی که شرایط تولید‬ ‫مناسب است‪ ،‬شاهد رشد صادرات و درامد ارزی از این محل باشیم‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫اجیل و خشکبار تهران از کمبود مغز بادام در بازار خبر داد و گفت‪ :‬سرمازدگی ابتدای سال موجب‬ ‫ش��ده کیفیت مغز بادام تعریف چندانی نداش��ته باشد‪ ،‬اما باز هم محصول کشاورزی است و باید‬ ‫یک ماه دیگر تا پایان فصل برداش��ت منتظر ماند و دید که وضعیت تولید چگونه خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه نرخ هر کیلو بادام هندی نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تاجران از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تقاضا دارند که اجازه‬ ‫واردات بادام هندی با ارز ازاد را بدهند تا مانند سال گذشته‪ ،‬بازار این محصول دستخوش تغییر‬ ‫و تح��والت قرار نگیرد‪ .‬احمدی ادامه داد‪ :‬با انکه مراوده خوبی با وزارت جهاد کش��اورزی داریم‪،‬‬ ‫اما مس��ئوالن این وزارتخانه با واردات بادام هندی مخالف هستند و معتقدند‪ ،‬ذائقه ایرانی تغییر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬درحالی که همچنان برای این محصول در بازار مشتری وجود ندارد و فقط به سبب‬ ‫مخالفت این وزارتخانه‪ ،‬بادام هندی به وسیله قاچاق وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫نرخ خرید تضمینی گندم ‪ ۲۲۰۰‬تومان اعالم شد‬ ‫س��خنگوی دولت‪ ،‬نرخ خری��د تضمینی گندم‬ ‫برای سال زراعی جدید (‪ )۹۸-۹۹‬را ‪۲۲۰۰‬تومان‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نرخ خرید تضمینی محصوالت‬ ‫کشاورزی برای س��ال زراعی جدید باید در فصل‬ ‫تابس��تان و حداکثر تا ‪۳۱‬ش��هریور هر سال اعالم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ام��روز س��خنگوی دول��ت درباره ن��رخ خرید‬ ‫تضمین��ی گندم در س��ال زراع��ی ‪ ۹۸-۹۹‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ن��رخ خری��د تضمینی هر کیلوگ��رم گندم‬ ‫براس��اس مصوبه شورای اقتصاد برای سال زراعی‬ ‫جدید‪۲۲۰۰ ،‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه پیش از ای��ن رئیس‬ ‫نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور‪،‬‬ ‫ن��رخ پیش��نهادی خری��د تضمینی گن��دم برای‬ ‫س��ال زراعی جدید را ‪۲۸۶۸‬تومان و رئیس بنیاد‬ ‫ملی گندمکاران نیز ‪۲۵۰۰‬تومان پیش��نهاد کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫کمبود نهاده های دامی تعمدی است‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران‬ ‫گفت‪ :‬برخی تاجران به عمد با ایجاد کمبود در بازار‬ ‫موجب افزایش نرخ برخی از نهاده های دامی شده اند‪.‬‬ ‫احمد مقدس��ی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ن��رخ نهاده تفاله چغندر قند افزایش زیادی داش��ته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر کارخانه های قند نرخ‬ ‫ه��ر کیلوگرم تفاله چغندر قند را به ‪۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تا‬ ‫‪۲‬هزار و ‪۷۰۰‬تومان افزای��ش داده اند‪ ،‬در حالی نرخ‬ ‫این نهاده در سال گذشته حداکثر ‪۲‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با درنظر گرفتن هزینه ‪۱۵۰‬تومانی‬ ‫ب��رای حم��ل هر کیلوگ��رم تفال��ه چغن��در قند از‬ ‫کارخانه ه��ا‪ ،‬نرخ این نهاده ب��رای دامداران ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۰‬تا ‪۲‬هزار و ‪۸۵۰‬تومان تمام می شود‪.‬‬ ‫مقدس��ی دیگر نه��اد ه دام��ی ک��ه در هفته های‬ ‫اخی��ر افزای��ش نرخ داش��ته را ذرت عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬نرخ هر کیلوگرم این نه��اده نیز در روزهای‬ ‫اخی��ر از مرز ‪۲‬ه��زار تومان عبور ک��رده و دامداران‬ ‫ان را ب��ا ن��رخ ‪۲‬ه��زار و ‪۱۵۰‬توم��ان ب��ه ف��روش‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫وی دلیل افزایش نرخ این نهاده ه ا را ایجاد کمبود‬ ‫عم��دی در ب��ازار با هدف افزایش نرخ انها ازس��وی‬ ‫برخی از تاجران دانست‪.‬‬ ‫بازار زیوراالت برای اش��تغالزایی مس��تعد‬ ‫اس��ت و اگر این صنف و صنعت جدی گرفته‬ ‫ش��ده و مقررات دس��ت و پاگیر از ان حذف‬ ‫شود‪ ،‬صادرات این دست محصوالت ارزاوری‬ ‫زیادی برای کشور به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر ش��رایط تولی��د زیوراالت‬ ‫سخت نیس��ت‪ .‬صنعت طال و جواهر صنعتی‬ ‫پاک و ب��ه دور از هرگونه االیندگی اس��ت و‬ ‫امکان ایجاد مشاغل خانگی نیز در این حرفه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬ضمن اینکه اش��تغالزایی باالیی‬ ‫دارد‪ .‬به گونه ای که ی��ک کیلوگرم طال به طور‬ ‫مس��تقیم برای ‪ ۴‬نف��ر و غیرمس��تقیم برای‬ ‫‪۱۰‬نفر اشتغالزایی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫به این واس��طه‪ ،‬کالس های اموزشی زیادی‬ ‫در این حوزه برگزار می ش��ود‪ .‬ب��ا وجود این‪،‬‬ ‫تف��اوت ام��اری زی��ادی میان اف��راد اموزش‬ ‫یافت��ه و ورود کنن��دگان به این ش��غل وجود‬ ‫دارد‪۱۲ .‬ه��زار نف��ر در کالس های اموزش��ی‬ ‫سراس��ر کشور دوره های اموزشی زیوراالت را‬ ‫گذرانده اند اما در عمل منجر به اش��تغالزایی‬ ‫زیادی نش��ده اس��ت‪ .‬هرچند این هنرجویان‬ ‫پ��س از ام��وزش‪ ،‬جذب بازار کار نمی ش��وند‬ ‫ام��ا این صنف نیازمند طراحان جدید اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو از برنامه های حاش��یه ای نمایش��گاه‬ ‫ط�لا و جواه��ر اصفهان‪ ،‬فراخ��وان طرح های‬ ‫جدید بوده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این فراخوان‪ ،‬از‬ ‫طراحان خواس��ته ایم طرح های خ��ود را ارائه‬ ‫دهند و جوایزی را هم برای برگزیدگان درنظر‬ ‫گرفته ایم‪ .‬از ویژگی هایی که این طرح ها باید‬ ‫داشته باشند اینکه بتوان انها را به تولید انبوه‬ ‫رس��اند‪ ،‬تکراری نباش��ند و جای دیگری هم‬ ‫ارائه نش��ده باشند‪ .‬این نمایش��گاه ‪ ۹‬مهر در‬ ‫اصفهان اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫اش��تغال در حوزه زیوراالت ب��رای خانم ها‬ ‫جذابی��ت خاص��ی دارد‪ ،‬از این رو پیش��نهاد‬ ‫می کنی��م از ب��ازار کار ای��ن حرفه اس��تقبال‬ ‫کنند؛ چراکه خانم ها خودشان استفاده کننده‬ ‫زیوراالت هستند‪.‬‬ ‫کمبود قطعات در بازار‬ ‫الکترومکانیکی ها‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف اسانس��ور و‬ ‫الکترومکانیکی تهران درباره اقدامات اتحادیه‬ ‫برای تولید در س��ال نام گ��ذاری رونق تولید‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬از صمیم قلب مداف��ع تولید در‬ ‫کش��ور هستم؛ اما این ش��عار زمانی به منصه‬ ‫ظهور می رس��د که بتوانیم با انچه در کش��ور‬ ‫موجود داریم تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫علی اکب��ر ایلخانی با بیان اینکه بیش��ترین‬ ‫مش��کالت در عرص��ه کمبود قطعات اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکنون برای تامین بس��یاری از قطعات‬ ‫ب��ا کمب��ود روب��ه رو هس��تیم‪ ،‬ضم��ن اینکه‬ ‫توانای��ی تولی��د ان قطع��ه را به لح��اظ نبود‬ ‫ماشین االت‪ ،‬فناوری و امکانات نداریم و قطعه‬ ‫نیز وارد نمی ش��ود و همین عوامل مشکالتی‬ ‫را در ارائ��ه خدم��ات ب��ه مردم ایج��اد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در بح��ث تولی��د در‬ ‫کش��ور تولیدکننده بسیاری در حوزه قطعات‬ ‫داری��م‪ .‬مانند ابمیوه گی��ری‪ ،‬ماکروویو و‪ ...‬اما‬ ‫در حوزه های��ی مانند تولید موتور اس��تاندارد‬ ‫جاروبرقی هنوز به استقالل نرسیده ایم‪ ،‬البته‬ ‫همیشه واردات در کنار تولید خوب است‪.‬‬ ‫واردات می توان��د صحنه تولید را به چالش‬ ‫رقاب��ت س��وق ده��د چه انک��ه اگ��ر واردات‬ ‫نباش��د‪ ،‬نمی توانی��م تولید کنن��دگان را وادار‬ ‫به فناوری ه��ای روز کنیم و هم��واره همانی‬ ‫را تولی��د می کنن��د که بر اس��اس ع��ادت و‬ ‫داشته های ش��ان تولی��د کرده ان��د‪ ،‬همچنین‬ ‫تولی��دات بای��د ب��ا دس��تگاه های روز تولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایلخان��ی بی��ان کرد‪ :‬از انجا ک��ه ‪۹۰‬درصد‬ ‫صنای��ع خانگی و صنعت��ی از تعمیر‪ ،‬تولید و‬ ‫خدم��ات در زیرمجموعه ای��ن صنف فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬پ��س می طلبد که مس��ئوالن با دقت‬ ‫بسیار به این مقوله اندیش��یده و برنامه ریزی‬ ‫کنند؛ چراکه از شاهرگ های اقتصاد در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫این لوازم تمامی ابزارهای صنعتی و خانگی‬ ‫را ش��امل می شود که برای هر خانه و صنعتی‬ ‫نیاز اس��ت و توقف و رکود در ان اسیب های‬ ‫جبران ناپذی��ری بر بدنه اقتص��اد وارد کرده و‬ ‫رون��ق ان می تواند کش��ور را به ثروتی عظیم‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برومند چهارائین‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون سراسری‬ ‫مرغداران گوش��تی در این باره ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬عرضه‬ ‫و تقاضای م��رغ در بازار به تعادل رس��یده و بازار بدون‬ ‫الته��اب اس��ت و س��یر طبیعی خ��ود را ط��ی می کند‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود تا پایان ماه صفر نیز همین روند ادامه‬ ‫پیدا کن��د‪ .‬اما پس از ماه صفر تا حدودی افزایش تقاضا‬ ‫خواهیم داش��ت و ممکن است‪ ،‬مرغ افزایش نرخ داشته‬ ‫باشد و هر کیلو مرغ زنده تا ‪۱۰‬هزار تومان و مرغ پرکنده‬ ‫خرید دولتی ضامن ثبات نرخ نیست‬ ‫یادداشت‬ ‫ستاد تنظیم بازار مصوب کرده است‪ ،‬به منظور حمایت‬ ‫از تولی��د داخل و جلوگیری از ض��رر و زیان مرغداران‪،‬‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام روزانه تا سقف ‪۵۰۰‬تن‪ ،‬اقدام‬ ‫به خرید مرغ مازاد از مرغداران کند‪ .‬از س��وی دیگر یک‬ ‫چهره صنفی پیش بینی کرده است که نرخ مصوب مرغ‬ ‫برای مصرف کننده تا پایان س��ال ثاب��ت می ماند‪ .‬با این‬ ‫حال انچه مسلم است اینکه تا وضعیت پرورش دهندگان‬ ‫مرغ گوش��ی سامان نداشته باشد‪ ،‬نمی توان انتظار داشت‬ ‫ک��ه بازار مرغ با فعل و انفعاالت طبیعی روبه رو باش��د و‬ ‫ش��رایط توزیع و نرخ واقعی م��رغ در بازار با هرج و مرج‬ ‫همراه نباشد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬از می��ان ‪ ۹‬کاالی اساس��ی که‬ ‫تغییرات نرخ انها به تازگی از س��وی دولت منتشر شده‪،‬‬ ‫نرخ ‪۷‬کاالی اساس��ی در مرداد سال جاری نسبت به تیر‬ ‫کاهش داش��ته‪ ،‬اما نرخ گوشت مرغ تازه با افزایش بیش‬ ‫از ‪۱۲.۵‬درصدی در این بازه زمانی روبه رو بوده است‪ .‬در‬ ‫واقع مرغ در مرداد‪ ،‬بیش��ترین افزایش نرخ نسبت به تیر‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫با این حال تازه ترین خبر درباره نرخ مرغ‪ ،‬نوید کاهش‬ ‫ن��رخ را می ده��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نرخ م��رغ در بازار به‬ ‫کیلویی ‪۱۲‬هزار و ‪۲۰۰‬تومان کاهش یافته است‪ .‬روندی‬ ‫که ممکن اس��ت در روزهای اینده ب��ه دلیل کم و زیاد‬ ‫ش��دن میزان توزیع که متاثر از عوامل تولید است‪ ،‬ادامه‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش��ی از فارس‪ ،‬در روزهای گذشته نرخ‬ ‫م��رغ در بازار افزایش یاف��ت و از کیلویی ‪۱۵‬هزار تومان‬ ‫فرات��ر رفت‪ ،‬اما حاال عرض��ه کافی مرغ در ب��ازار باعث‬ ‫کاهش نرخ شده است‪.‬‬ ‫قصه خریدن مرغ از س��وی شرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫هم به مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار بازمی گردد که به‬ ‫موج��ب ان‪ ،‬برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از‬ ‫ضرر و زیان مرغداران‪ ،‬شرکت پشتیبانی امور دام روزانه‬ ‫تا س��قف ‪۵۰۰‬تن‪ ،‬اقدام به خرید مرغ مازاد از مرغداران‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش��ی از مهر‪ ،‬در این مصوبه مقرر شد‬ ‫در مرحله نخست‪ ،‬شرکت پش��تیبانی امور دام تا سقف‬ ‫روزان��ه ‪۵۰۰‬تن مرغ مازاد را خریداری کند که البته این‬ ‫س��قف‪ ،‬قابلیت افزایش تا سطح ‪۱۰۰۰‬تن را دارد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه اگر در سایر استان ها به جز تهران‪ ،‬مرغ مازاد وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬امادگی خرید ان هم وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫در واقع این اقدام دول��ت به منظور تداوم جوجه ریزی و‬ ‫نیز جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان مرغ است‪.‬‬ ‫از شرایط تولید و بازار مرغ‬ ‫هنرجویان‬ ‫زیوراالت‬ ‫جذب بازار کار‬ ‫نمی شوند‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایش حلقه زرین‬ ‫«ارجان»‬ ‫در بهره مندی از ظرفیت های اشتغالزایی صنعت گردشگری‬ ‫گروه تجارت‬ ‫حلقه زرین «ارجان» به سرزمین مادری اش‬ ‫فرس��تاده ش��د‪ ،‬تا مهم��ان افتخ��اری موزه‬ ‫تازه س��اخت شهر ایذه باشد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫جبریی��ل نوکند‪ ،‬مدیر کل م��وزه ملی ایران با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬حلقه زرین ارجان متعلق‬ ‫به دوره عیالم نو‪ ،‬نیمه نخست هزاره اول پیش‬ ‫از میالد و از محوطه باستانی «ارجان»‪ ،‬برای‬ ‫نمایش موقت به شهر ایذه انتقال پیدا کرد تا‬ ‫همزمان با گشایش این موز ه تازه تاسیس در‬ ‫این مکان به نمایش دراید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این اثر به همراه تعدادی‬ ‫دیگ��ر از اث��ار مجموعه «ارجان» پنجش��نبه‬ ‫‪ ۳‬مهر با همراهی اس��کورت ویژه به اس��تان‬ ‫خوزس��تان انتق��ال داده ش��د‪ ،‬ب��ه پیش��ینه‬ ‫فرهنگی کهن س��رزمین خوزستان و جایگاه‬ ‫مهم ان در فرهنگ و تمدن غنی ایران اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬وجود چنین موزه ای برای استان‬ ‫خوزستان به حفظ‪ ،‬حراست و معرفی مواریث‬ ‫بی نظی��ر این بخ��ش از ایران منج��ر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫راه اندازی تاکسی‬ ‫گردشگری در گیالن‬ ‫همزم��ان ب��ا هفته گردش��گری‪ ،‬تاکس��ی‬ ‫گردش��گری در شهرستان الهیجان راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫و اطالع رس��انی اداره کل می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی گیالن مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫گی�لان‪ ،‬با اع�لام این خب��ر اف��زود‪ :‬یکی از‬ ‫مش��کالت گردش��گران به ویژه گردش��گران‬ ‫خارجی‪ ،‬مش��کالت حمل ونق��ل و ترددهای‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری اس��ت‪ .‬با انکه‬ ‫استفاده تاکس��ی های اینترنتی رشد بسیاری‬ ‫داش��ته اس��ت اما همچن��ان ای��ن معضل به‬ ‫دلیل ش��ناخت ناکافی گردشگران به مقاصد‬ ‫گردشگری پابر جاست‪.‬‬ ‫ای��ن طرح با هم��کاری اداره ه��ای میراث‬ ‫فرهنگ��ی و تاکس��یرانی ب��ه انجام رس��یده‬ ‫اس��ت که خدمات گش��ت های درون ش��هری‬ ‫و برون ش��هری‪ ،‬اماک��ن تفریح��ی و تاریخی‬ ‫از برنامه ه��ای ای��ن ط��رح اس��ت‪ .‬رانندگان‬ ‫ای��ن تاکس��ی ها به دلی��ل خدم��ات بهتر به‬ ‫گردش��گران خارجی به زبان انگلیسی مسلط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��هرود امیر انتخابی بی��ان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫در ش��هر الهیج��ان‪ ،‬در زمینی به مس��احت‬ ‫‪۲‬هزار متر و زیر بنای ‪۷۰‬متر بنا شده و حجم‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیون ریال بوده اس��ت‪ .‬طرح تاکسی‬ ‫گردش��گری ابتدا با ‪ ۳‬خودرو و میزان اشتغال‬ ‫‪ ۵‬نفر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫حمله به برج تاریخی!‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۵‬مهر‪ ،‬روز جهانی گردشگری بود‪ .‬شهرهای مختلف‬ ‫ایران در حدود یک هفته این رویداد را گرامی می دارند‪.‬‬ ‫امس��ال روز جهانی گردش��گری با شعار «گردشگری و‬ ‫اش��تغال‪ ،‬اینده بهتر برای همه» جش��ن گرفته شده و‬ ‫با توجه به این ش��عار‪ ،‬ب��ه ‪ ۳‬موضوع اموزش‪ ،‬مهارت و‬ ‫اشتغال توجه ویژه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫امار دقیقی از تعداد افراد شاغل در‬ ‫حوزه گردشگری ایران به تازگی اعالم نشده و خبرهای‬ ‫چندانی از میزان اش��تغالزایی در حوزه گردش��گری در‬ ‫اس��تان ها منتشر نشده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬چند استان‬ ‫اماری در این زمینه منتشر کرده اند که در این گزارش‬ ‫به مرور چند خبر در این باره می پردازیم‪.‬‬ ‫از جهان عقب نمانیم‬ ‫و ‪ ۳‬تش��کل راه اندازی شده است‪ ،‬از برگزاری ‪ ۱۰‬دوره‬ ‫توانمندس��ازی خبر و ادامه داد‪ :‬در نیمه نخست امسال‬ ‫‪ ۲‬س��فره خانه س��نتی‪ ،‬یک مجتمع گردش��گری و ‪۵‬‬ ‫دفت��ر خدمات مس��افرتی اغاز به کار ک��رد و ‪ ۱۹‬دوره‬ ‫توانمندسازی نیز برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه جهانی‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۰‬درصدی در مازندران‬ ‫بازار گردشگری‬ ‫در ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫سریع ترین رشد‬ ‫نرخ اشتغال را‬ ‫نسبت به سایر‬ ‫بخش ها تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه «زنان» و‬ ‫«جوانان» نقش‬ ‫اصلی نیروی کار‬ ‫را در این بازار‬ ‫ایفا خواهند کرد‬ ‫مازندران یکی از اس��تان های گردشگرپذیر است که‬ ‫به ویژه موردتوجه گردش��گران داخلی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬مازنی ها خود چه بهره شغلی از جاذبه های‬ ‫طبیعی استان خود می برند؟ گفته می شود که اشتغال‬ ‫مس��تقیم در حوزه گردش��گری مازندران‪ ،‬امس��ال ‪۱۰‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مازندران از اش��تغال مس��تقیم ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در‬ ‫حوزه گردش��گری اس��تان خبر داد و گفت‪ :‬این تعداد‬ ‫نسبت به سال گذشته رشد ‪ ۱۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫س��یف اهلل فرزانه در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬این تعداد‬ ‫اشتغال مربوط به تاسیسات رسمی گردشگری همچون‬ ‫ش��هربازی ها‪ ،‬هتل ه��ا‪ ،‬بوم گردی ه��ا و مجموعه ه��ای‬ ‫گردشگری تفریحی می شود‪.‬‬ ‫وی افزایش اش��تغال یک هزار و ‪ ۲۳۰‬نفری در سال‬ ‫جاری را مربوط به بهره برداری از تاسیسات گردشگری‬ ‫مازندران در س��ال گذشته دانس��ت و گفت‪ :‬این میزان‬ ‫جزو اش��تغال پایدار به شمار می رود و کمترین ریسک‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی همچنی��ن از ایجاد حدود‬ ‫هزار ش��غل جدید گردش��گری در سال جاری خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬این مش��اغل هم بیش��تر در بخش بوم گردی و‬ ‫واحدهای پذیرایی هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به س��اخت و بهره ب��رداری ‪ ۵۳‬واحد‬ ‫بوم گردی در س��ال ‪ ،۹۷‬گفت‪ :‬در نیمه نخست امسال‬ ‫ه��م ‪ ۴۰‬واحد بوم گردی در مازندران بهره برداری ش��د‬ ‫که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته رشد دو‬ ‫برابری دارد‪.‬‬ ‫فرزانه میزان اشتغال غیر مستقیم در بخش گردشگری‬ ‫را ‪ ۴‬برابر اش��تغال مستقیم براورد کرد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫طرح های گردش��گری به صورت مستمر پایش شده و‬ ‫وضعیت اشتغال انها مداوم بررسی می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اعالم ک��رد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۷۲‬پروژه‬ ‫با حج��م س��رمایه گذاری ‪ ۲۴۵‬هزار میلی��ارد ریال در‬ ‫حال س��اخت هس��تند که با تکمیل این پروژه ها برای‬ ‫‪۱۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر اش��تغال مس��تقیم ایج��اد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اجالس بین المللی کمیته گردش��گری و خدمات وابسته سازمان‬ ‫بین المللی استاندارد(ایزو) ‪ ۷‬مهر‪ ،‬به میزبانی سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران با حضور مهمانانی از کره جنوبی‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬بلغارستان و پرتغال در‬ ‫هتل اس��تقالل تهران اغاز به کار کرد‪ .‬ب ه گزارش میراث اریا‪ ،‬س��ودابه‬ ‫یحی��ی زاده‪ ،‬معاون تدوین اس��تاندارد در ایی��ن اغازین این اجالس‪،‬‬ ‫پی��ام نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران را برای‬ ‫شرکت کنندگاندراینایینقرائتکردوگفت‪:‬سازمانملیاستاندارد‬ ‫ایران به نمایندگی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬از ابتدای تاسیس کمیته‬ ‫ب��ا توجه به توس��عه ظرفیت ه��ا و امکانات صنعت‬ ‫گردش��گری قش��م‪ ،‬اینده این جزی��ره در حوزه های‬ ‫مختلف اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی با محوریت‬ ‫صنعت گردش��گری رق��م می خورد‪ .‬به گ��زاش ایرنا‪،‬‬ ‫مع��اون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و گردش��گری س��ازمان‬ ‫منطقه ازاد قشم یکش��نبه‪ ،‬در ایین رونمایی از سند‬ ‫عضویت قشم در س��ازمان جهانی گردشگری گفت‪:‬‬ ‫حوزه گردش��گری به عنوان یک منب��ع درامد پایدار‬ ‫و ایجاد توس��عه متوازن در جزیره قش��م نقش مهمی‬ ‫ایفا می کند‪ .‬مرتضی شیخ زاده افزود‪ :‬فرایند عضویت‬ ‫ایران در س��ازمان جهانی گردشگری در سال ‪ ۱۳۹۶‬و‬ ‫در سفر مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم به مادرید‬ ‫اغاز شد و در نهایت قشم به همراه ‪ ۴‬نقطه دیگر از کشور‬ ‫به عضویت این سازمان درامد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فرهنگ‪،‬‬ ‫یکی از مولفه های مهم برای جذب گردشگر در جزیره‬ ‫قشم است که بومیان این جزیره باید در راستای حفظ‬ ‫ای��ن فرهنگ و جلوه های ملموس ان تالش کنند تا از‬ ‫اس��یب تهاجم در امان باشد‪ .‬معاون فرهنگی سازمان‬ ‫منطقه ازاد قش��م تصریح کرد‪ :‬فرهنگ مردم قشم در‬ ‫خانه های بوم گردی و کاش��انه های مهمان این جزیره‬ ‫نمود عینی پیدا کرده اس��ت و معرف اداب و رس��وم و‬ ‫ایین های مردم این خطه به کش��ور و جهان است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ارزان بودن خدمات گردش��گری در ایران‬ ‫اشتغال در حوزه گردشگری در ایران هنوز به انتخاب عموم خانواده ها‬ ‫تبدیل نشده اس��ت‪ .‬به نظر می رسد باید فرهنگ سازی بیشتری برای‬ ‫ورود به شغل های وابس��ته به گردشگری داشت تا صنعت گردشگری‬ ‫در منطقه پرظرفیت ایران رونقی جدی بگیرد‬ ‫‹ ‹اشتغال ‪ ۶‬هزار نفر در کیش‬ ‫کیش در جنوب نیز چند س��الی است گردشگرپذیر‬ ‫ت به طوری ک��ه هم اکنون‪ ۶ ،‬ه��زار و ‪۲۵۷‬‬ ‫ش��ده اس�� ‬ ‫نفر به طور مس��تقیم در بخش گردشگری منطقه ازاد‬ ‫کی��ش فعالیت می کنند که ای��ن رقم حدود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫از کل جمعی��ت ‪ ۳۵‬ه��زار نفری این جزیره را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مع��اون گردش��گری س��ازمان منطق��ه ازاد کیش‪،‬‬ ‫به مناس��بت روز جهان��ی گردش��گری در گفت وگو با‬ ‫ایرن��ا افزود‪ :‬صنعت گردش��گری جزی��ره کیش از نظر‬ ‫اش��تغالزایی یکی از فراگیرترین و مهم ترین حوزه های‬ ‫این منطقه ازاد اس��ت که عالوه بر اش��تغال مس��تقیم‪،‬‬ ‫س��ایر حوزه های اقتص��ادی را تحت تاثیر قرار داده و به‬ ‫طور غیر مستقیم نیز جمعیت زیادی را به خود مشغول‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫منطق��ه ازاد کی��ش اکن��ون با برخ��ورداری از ‪۱۳۷‬‬ ‫موسس��ه گردش��گری به عن��وان یک��ی از کانون های‬ ‫گردش��گری منطق��ه از ظرفیت ه��ا‪ ،‬زیرس��اخت های‬ ‫مناس��ب و مجموعه ای از تجربی��ات و توانمندی ها در‬ ‫صنعت گردش��گری‪ ،‬ب��ه توانایی هایی دس��ت یافته که‬ ‫می تواند با بکارگیری انها پیش��ران توسعه گردشگری‬ ‫در خلیج ف��ارس باش��د و زنجی��ره گردش��گری به ویژه‬ ‫گردشگری دریایی در این منطقه را به حرکت دراورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی برای ‪ ۴۰۰‬نفر در ایالم‬ ‫اشتغال در ایالم همیش��ه بحث بر انگیز بوده است به‬ ‫طوری که س��ال ‪ ۹۱‬بیش��ترین امار بیکاری را به خود‬ ‫اختصاص داده بود‪ .‬پس کمترین اش��تغالزایی ها در این‬ ‫اس��تان هم‪ ،‬به جای خود خوش��ایند است حال اینکه‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان از ایجاد اشتغال برای بیش از ‪ ۴۰۰‬نفر در حوزه‬ ‫گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫عبدالمال��ک ش��نبه زاده در گفت وگو با ایس��ن ا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از س��ال گذشته تا ‪ ۶‬ماه نخست امسال ‪ ۳۰‬پروژه‬ ‫گردش��گری در اس��تان ای�لام با س��رمایه گذاری ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال در اس��تان ساخته شده که برای ‪ ۱۷۰‬نفر‬ ‫به طور مستقیم شغل ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این پروژه ها اش��تغال غیرمس��تقیم‬ ‫‪ ۲۵۰‬نف��ر را به طور غیرمس��تقیم را به دنبال داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای س��اخت این پروژه ها تاکنون‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫استان ایالم از گشایش یک هتل و ‪ ۳۰‬واحد بوم گردی‬ ‫در ای��ن مدت خبر داد و گف��ت‪ ۹۵ :‬موافقتنامه اصولی‬ ‫نیز با حجم س��رمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ریال صادر‬ ‫ش��ده است‪ .‬ش��نبه زاده با بیان اینکه سال گذشته یک‬ ‫سفره خانه سنتی‪ ۲ ،‬مجتمع‪ ۷ ،‬دفتر خدمات مسافرتی‪،‬‬ ‫ایران مسئول تدوین استانداردهای رستوران های سنتی شد‬ ‫‪ ۲۲۸‬با عضویت فعال در این کمیته‪ ،‬در تدوین استانداردهای موردنظر‬ ‫مش��ارکت داش��ته و اینک با عهده دار شدن مس��ئولیت گروه کاری‬ ‫رس��توران ها و مدیریت دو پروژه هتل های میراثی و س��فره خانه های‬ ‫سنتی‪ ،‬در این امر مهم سهیم است‪ .‬وی حضور سفیر اسپانیا را در این‬ ‫ایین را نشان از توجه ویژه همه کشورها به موضوع گردشگری دانست‬ ‫و ابراز امیدواری کرد‪ :‬امیدوارم با مش��ارکت متخصصان در عرصه ملی‬ ‫و بین المللی و توسعه استانداردهای گردشگری بتوانیم در فضایی به‬ ‫ دور از جریان های سیاس��ی‪ ،‬فضایی اس��تاندارد برای معرفی فرهنگ‬ ‫اینده قشم را گردشگری رقم می زند‬ ‫«وندال ه��ا» گروهی که به ام��وال عمومی‬ ‫ب می زنند؛ ک��وره ثبت ملی ش��یراز را‬ ‫اس��ی ‬ ‫مخ��دوش کردند‪ .‬ب��ه گزارش چم��دان‪ ،‬برج‬ ‫کوره هنرکار شیراز اثر تاریخی مربوط به دوره‬ ‫پهلوی به شماره ‪ ۲۰۸۰۶‬در فهرست اثار ملی‬ ‫ثبت ش��ده است‪ .‬این کوره تاریخی در داخل‬ ‫پ��ارک فضیلت ش��یراز ق��رار دارد‪ .‬تصاویری‬ ‫به دس��ت امده است که نشان می دهد این اثر‬ ‫تاریخی به تازگی به دست برخی افراد ناشناس‬ ‫با نوشته شدن نام یک خواننده مخدوش شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اساس قانون‪ ،‬هرگونه اقدام تخریبی‬ ‫اثار تاریخی جریمه مالی و حبس دارد‪ .‬هنوز‬ ‫مش��خص نش��ده که این اث��ر تاریخی در چه‬ ‫زمانی و به دس��ت چه کس��انی به این شکل‬ ‫درامده اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مدیریت میراث‬ ‫فرهنگی در ش��هر شیراز چند سالی است که‬ ‫با مشکالت فراوانی از جمله تعرض و تخریب‬ ‫بناهای تاریخی روبه رو اس��ت و اقدامی جدی‬ ‫برای نگهداری بناهای تاریخی در این ش��هر‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باعث شده اس��ت تا کشورمان موردتوجه گردشگران‬ ‫در سراسر جهان قرار بگیرد‪ .‬شیخ زاده اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫برای ارائه خدمات بهتر به گردش��گران در حوزه های‬ ‫اس��کان و حمل ونق��ل اقدام ش��ود که در این راس��تا‬ ‫س��اماندهی و استانداردسازی تاکسیرانی گامی مهم‬ ‫شمرده می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف گذاری توس��عه ظرفیت های تولید‬ ‫و برندس��ازی صنایع دستی جزیره‪ ،‬حضور و عرضه در‬ ‫نمایش��گاه اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی اس��ت تا از این طریق‬ ‫بتوان ظرفیت های گردشگری و فرهنگی قشم را بهتر‬ ‫و بیشتر به جهانیان معرفی کرد‪.‬‬ ‫ش��یخ زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬تهیه و تدوین س��ند‬ ‫توسعه برای ماندگاری میراث فرهنگی در جزیره قشم‬ ‫با هماهنگی و همکاری موسسه اموزش عالی منطقه‬ ‫ازاد قش��م برنامه ریزی ش��د و هم اکنون روال خود را‬ ‫ط��ی می کند‪ .‬در ای��ن همایش با حض��ور مدیرعامل‬ ‫س��ازمان منطقه ازاد قش��م‪ ،‬س��ند عضویت قشم در‬ ‫س��ازمان جهانی گردش��گری رونمای��ی و از فعاالن‬ ‫حوزه گردش��گری‪ ،‬میراث فرهنگی و صنایع دس��تی‬ ‫این جزیره قدردانی ش��د‪ .‬افزون بر یک هزار نفر در ‪۲۳‬‬ ‫تعاون��ی و کارگاه و ‪ ۲۵‬واحد عرضه کننده محصوالت‬ ‫صنایع دستی در تولید‪ ،‬توزیع و فروش این محصوالت‬ ‫در سطح جزیره های قشم و هنگام فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫و س��نن ملت های مختلف برای گردش��گران جهان��ی فراهم اوریم‪.‬‬ ‫ولی تیموری‪ ،‬معاون گردش��گری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی نیز در ادامه این ایین‪ ،‬اموزش‪ ،‬مهارت و اش��تغال را‬ ‫جزو برنامه های تبیین ش��ده این وزارتخانه عنوان کرد و افزود‪ :‬هدف‬ ‫صنعت گردشگری در سطح جهانی‪ ،‬رسیدن به اشتغال پایدار است که‬ ‫این مهم با اجرای ضوابط و مقررات اس��تاندارد محقق خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬استانداردهای گردشگری و خدمات وابسته‪ ،‬به ویژه استاندارد‬ ‫هتل های میراثی و سفره خانه های سنتی از موض وع های مهمی است‬ ‫باید بدانیم بر اس��اس پیش بینی ها‪ ،‬بازار گردشگری‬ ‫در ‪ ۵‬سال اینده سریع ترین رشد نرخ اشتغال را خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سازمان جهانی گردش��گری در راستای شعار امسال‬ ‫روز جهانی گردش��گری اعالم کرد‪ :‬بازار گردشگری در‬ ‫‪ ۵‬س��ال اینده سریع ترین رش��د نرخ اشتغال را نسبت‬ ‫به س��ایر بخش ها تجربه می کند‪ ،‬ضمن انکه «زنان» و‬ ‫«جوان��ان» نقش اصلی نی��روی کار را در این بازار ایفا‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬س��ازمان جهان��ی گردش��گری‬ ‫(‪ )UNWTO‬روز جهان��ی گردش��گری اع�لام کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون از هر ‪ ۱۰‬ش��غل در دنیا‪ ،‬یک ش��غل به حوزه‬ ‫گردش��گری و خدمات مرتبط ب��ا ان اختصاص دارد‪ .‬از‬ ‫طرفی‪ ،‬به ازای یک شغل مستقیم در بازار گردشگری‪،‬‬ ‫‪ ۱.۵‬ش��غل در صنایع و حوزه های جانبی(غیرمستقیم)‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی های جهان��ی درب��اره مزایای بیرون��ی بازار‬ ‫گردشگری برای اقتصاد کشورها نشان می دهد عالوه بر‬ ‫مزیت اشتغالزایی حوزه گردشگری‪ ،‬از انجا که نرخ رشد‬ ‫درامد بازار جهانی گردش��گری از نرخ رش��د اقتصادی‬ ‫جهان س��بقت گرفته و این حوزه برای کش��ورها‪ ،‬جزو‬ ‫‪ ۵‬گروه نخس��ت بیش��ترین درامد صادراتی به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬در نتیجه «رونق گردشگری» می تواند رشد دو‬ ‫بعدی در اقتص��اد را رقم بزند‪ .‬همچنین باید دانس��ت‬ ‫که مقاومت این بازار در برابر ماش��ینی ش��دن‪ ،‬مزیت‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه اش��تغال در حوزه گردش��گری در ایران‬ ‫هنوز به انتخاب عموم خانواده ها تبدیل نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د باید فرهنگ سازی بیشتری برای ورود‬ ‫به ش��غل های وابسته به گردش��گری داشت تا صنعت‬ ‫گردش��گری در منطقه پرظرفیت ای��ران رونقی جدی‬ ‫بگیرد‪ ،‬البته سرمایه گذاری بخش خصوصی در این باره‬ ‫نیز نتیجه بخش است‪.‬‬ ‫بر اس��اس نتایج حاص��ل از تخمینی در یک پژوهش‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬ی��ک رابط��ه بلندم��دت و هم جهت بین‬ ‫درامدهای گردشگری‪ ،‬سرمایه گذاری بخش خصوصی و‬ ‫مخارج بخش عمومی با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫ی که به ازای هر میلیارد‬ ‫در ایران وج��ود دارد به صورت ‬ ‫ریال درامد کسب شده از گردشگری ‪ ۱۳‬شغل مستقیم‬ ‫و ‪ ۱۰۶‬ش��غل غیرمس��تقیم‪ ،‬به ازای ه��ر میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی ‪ ۴۲‬ش��غل مس��تقیم‬ ‫و ‪ ۱۱۷‬ش��غل غیرمس��تقیم و به ازای هر میلیارد ریال‬ ‫مخارج دولت هزار و‪ ۶۵۰‬فرصت شغلی مستقیم و هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ک��ه در جذب گردش��گران و ارائ��ه خدمات مطلوب ب��ه انها و حفظ و‬ ‫نگهداری اثار تاریخی و فرهنگی و نیز توس��عه س��رمایه گذاری بسیار‬ ‫موثر خواهد بود‪ .‬تیموری امادگی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دس��تی را برای همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران برای‬ ‫اس��تقرار اس��تانداردها اعالم ک��رد و افزود‪ :‬اطمین��ان دارم این اقدام‬ ‫ارزش��مند دستاوردهای ثمربخشی خواهد داش��ت و با نقش افرینی‬ ‫در توس��عه گردشگری پایدار و رسیدن به اهداف متعالی بشر راه های‬ ‫نوینی را در این مسیر خواهد گشود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫مجلس حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی را کلید زد‬ ‫‹ ‹تحمیل هزینه سنگین به کشور‬ ‫‹ ‹کاهش کسری های مزمن بودجه‬ ‫ه��ادی قوامی نیز در ادامه این جلس��ه به عنوان موافق‬ ‫این الیحه با بیان اینکه نظام پرداخت کشور از ‪ ۳‬بخش‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬اعتباری و نقدی تشکیل شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تالش می ش��ود کیفیت این نظام ه��ا افزایش یابد اما به‬ ‫ن کس��ری بودجه دولت‬ ‫دلیل تورم های باال‪ ،‬که عمده ا ‬ ‫است‪ ،‬تحقق نیافته است‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫درحال حاض��ر پول ملی کش��ور به دلی��ل تورم پیش ام��ده در این‬ ‫سال ها خاصیت ظاهری خود را از دست داده و در عمل‪ ،‬مردم ریال‬ ‫را در مبادالت خود به رس��میت نمی شناس��ند و حف��ظ ظاهر و اعتبار‬ ‫پولی ملی یک ضرورت است‬ ‫وی ب��ر همین اس��اس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دولت ها در طول سال های‬ ‫اخیر به طور عمده با کس��ری‬ ‫روب��ه رو بوده ان��د و از راه ه��ای‬ ‫گوناگ��ون که اس��ان ترین ان‪،‬‬ ‫ ‬ ‫استقراض از بانک است‪ ،‬کسری‬ ‫خ��ود را جب��ران کرده ان��د که‬ ‫باعث کاهش ارزش پول ملی شده است‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫بیان اینکه نقدینگی کش��ور در س��ال ‪ ،۵۷‬حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان بود‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬امروز ای��ن میزان به‬ ‫نس��بت به ان زمان ‪ ۶‬هزار برابر شده در حالی که تولید‬ ‫ل بیش از ‪۲۰‬‬ ‫ملی رونق نیافته و رش��د نقدینگی هر سا ‬ ‫درصد ش��ده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه در شرایط حساس‬ ‫فعلی ح��ذف ‪ ۴‬صف��ر کس��ری های مزم��ن را کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین ‪ ۴‬صفر از واحد پول‬ ‫ای��ران‪ ،‬ارزش پول ملی را تقویت می کند و تا ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫دیگر در نقطه فعلی قرار نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف صفرها ‪ ۴‬سال زمان می برد‬ ‫ب ه هر حال‪ ،‬این طرح در حالی‬ ‫همچنان مخالف��ان و موافقانی‬ ‫دارد ک��ه عبدالناص��ر همت��ی‪،‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی در‬ ‫دفاع از یک فوریت اصالح نظام‬ ‫پولی و بانکی(حذف ‪ ۴‬صفر) در‬ ‫مجل��س تاکید ک��رد‪ :‬این کار‬ ‫ضروری است و موکول کردن ان به اینده دردی را دوا‬ ‫نمی کند‪ .‬به گفته همتی‪ ،‬درحال حاضر پول ملی کشور‬ ‫به دلیل تورم پیش امده در این سال ها خاصیت ظاهری‬ ‫خ��ود را از دس��ت داده و در عم��ل‪ ،‬مردم ری��ال را در‬ ‫مبادالت خود به رس��میت نمی شناسند و حفظ ظاهر و‬ ‫اعتبار پولی ملی یک ضرورت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬برای تس��هیل در تبادالت‬ ‫مالی مردم و هماهنگی با فرهنگ عمومی جامعه حذف‬ ‫‪ ۴‬صفر از پول ملی با بررسی های کارشناسی در دستور‬ ‫کار قرار گرفت و متاسفانه درحال حاضر نسبت ریال در‬ ‫برابر پول های رسمی دنیا به شدت نازل است و در عین‬ ‫حال سکه و به اصطالح پول خرد نیز از چرخه مبادالت‬ ‫خارج شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هزینه تولید و ضرب‬ ‫هر سکه ‪ ۵۰۰‬تومانی حدود ‪ ۸۰۰‬تومان است در حالی‬ ‫ک��ه به طور تقریب��ی هیچ کارکردی ن��دارد و از چرخه‬ ‫جریان اقتصادی خارج ش��ده اما ب��ا حذف ‪ ۴‬صفر وارد‬ ‫چرخه مبادالت پولی خواهد شد‪.‬‬ ‫همتی در پاس��خ به این انتقاد که زمان مناس��بی برای‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی انتخاب نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتفاقا اکنون بهترین فرصت برای این کار است تا اعتبار‬ ‫پول ملی بازگ��ردد و به تدریج پول های جدید جایگزین‬ ‫پول های قبلی ش��ود و ان ش��اءاهلل ای��ن کار با همکاری‬ ‫مجل��س تحقق یابد‪ .‬همتی معتقد اس��ت ب��رای ایجاد‬ ‫تع��ادل در مجموعه پولی کش��ور به زمان ‪ ۴‬س��اله نیاز‬ ‫داریم‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر این الیحه به تصویب نهایی برسد‪۴ ،‬‬ ‫سال کار طول می کشد تا با انجام مقدمات الزم به تدریج‬ ‫پول های جدیدی را جایگزین پول های قدیمی کنیم‪.‬‬ ‫ب ه هر حال‪ ،‬همتی در حالی معتقد است که زمان الزم‬ ‫برای اجرای این طرح حدود ‪ ۴‬س��ال اس��ت که به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬اجرای طرحی با چنین گستردگی که نیاز به‬ ‫تغییر تمامی اسکناس های مورد استفاده مردم دارد‪ ،‬به‬ ‫طور طبیعی نیاز به زمان زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این بین برخی کارشناس��ان معتقدند در شرایطی‬ ‫که نرخ تورم کش��ور باالس��ت و کش��ور در تحریم قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ح��ذف ‪ ۴‬صفر می تواند به بازگش��ت صفرها پس‬ ‫از مدت��ی به پول ملی منجر ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬ابتدا باید‬ ‫پیش نیازهای اجرای این سیاست در اقتصاد ایران فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف صفرها در شرایط ثبات اقتصادی‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫بانکی در این باره در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫ضمن تاکی��د بر این‬ ‫موضوع که حذف صفرها از پول‬ ‫ملی نیاز ضروری کشور نیست‬ ‫و نمی ت��وان از ان ب��ه عن��وان‬ ‫اولویت یاد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر این‬ ‫سیاس��ت در پی رش��د نرخ تورم در کش��ور می خواهد‬ ‫عملیاتی ش��ود باید تاکید کنم که تورم حاکم بر اقتصاد‬ ‫ما‪ ،‬در حدی نیس��ت که بخواهیم ان را از طریق تغییر‬ ‫واح��د پ��ول مل��ی ی��ا ح��ذف صفره��ا رف��ع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬کش��ورهایی دست به تغییر‬ ‫واحد پول ش��ان می زنند یا اقدام ب��ه حذف صفر از پول‬ ‫ملی شان می کنند که با تورم های بسیار شدیدی روبه رو‬ ‫هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر هدف از اجرای این سیاست مهار‬ ‫ی��ا کنترل نرخ تورم اس��ت‪ ،‬این مش��کل را می توان از‬ ‫راه های دیگری رفع کرد و نیازی به این کار نیس��ت‪ .‬او‬ ‫صادراتی و‪ ...‬پاسخگوی تقاضای موجود است؛‬ ‫ثبت س��فارش و ارز نیمایی نیز باعث مدیریت‬ ‫عرضه و تقاضا شده است‪.‬‬ ‫رئیس کان��ون صراف��ان از خ��روج تقاضای‬ ‫کاذب از بازار ارز خبر داد و تصریح کرد‪ :‬بعد از‬ ‫اعمال سیاست های مالیاتی و محدودیت ها در‬ ‫تراکنش ها بسیاری از افرادی که کارشان خرید‬ ‫و ف��روش دالر به نام خ��ود‪ ،‬اما برای دالل های‬ ‫بزرگ ت��ر بود‪ ،‬از ب��ازار بی��رون رفته اند‪ ،‬ضمن‬ ‫انک��ه در ماه های اخیر با دالل ها به طور جدی‬ ‫برخوردهای انتظامی شد و همین امر نیز باعث‬ ‫شد تا بازار ارامش داشته باشد‪.‬‬ ‫س��لطانی زاده با اش��اره به اینکه اکنون فقط‬ ‫خریداران واقعی در ب��ازار حضور دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تقاضای ارز مس��افری نیز بع��د از پایان فصل‬ ‫تابس��تان در بازار ارز خیلی کم ش��ده است و‬ ‫معتقد اس��ت در ش��رایطی که نرخ تورم در کشور دچار‬ ‫نوسان است‪ ،‬اعمال چنین سیاستی منطقی نیست و در‬ ‫نهایت ممکن است زمینه را برای بازگرداندن صفرها به‬ ‫پول ملی فراهم کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬حذف صفرها از پول ملی‬ ‫ش��رایط خاصی را می طلبد که کش��ور ما هنوز در این‬ ‫ش��رایط قرار نگرفته اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ناچار نیستیم به‬ ‫طور حتم این سیاس��ت را اجرای��ی کنیم‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫در شرایط حال حاضر کشور‪ ،‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫دردی از اقتص��اد ما دوا نخواهد کرد و نمی توانیم انتظار‬ ‫یک پول ملی پرقدرت داش��ته باش��یم مگ��ر اینکه این‬ ‫سیاست در یک شرایط باثبات تورمی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابتدا بسترسازی شود‬ ‫ن از دیگر‬ ‫علی اصغ��ر پورمتی�� ‬ ‫کارشناس��ان ح��وزه بانکی در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫معتقد است ‬ ‫در حالی تغییر واحد پول کشور‬ ‫و حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی وارد‬ ‫ف��از جدی ت��ر ش��ده ک��ه این‬ ‫سیاس��ت ق��رار اس��ت اهداف‬ ‫زی��ادی را دنبال کن��د که یکی از این اه��داف افزایش‬ ‫ارزش پول ملی است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن ه��دف در حالی از س��وی‬ ‫سیاس��ت گذار پولی کش��ور دنبال می ش��ود که به نظر‬ ‫می رس��د نتیجه بخ��ش بودن طرح ح��ذف صفر از پول‬ ‫ملی‪ ،‬نیازمند بسترس��ازی مناس��ب تری است و در این‬ ‫ب��اره افزود‪ :‬پیش ش��رط ح��ذف صفرها از پ��ول ملی‪،‬‬ ‫قطع��ا کاه��ش نرخ ت��ورم و ایج��اد یک ثبات نس��بی‬ ‫در اقتص��اد اس��ت و ت��ا زمان��ی ک��ه این ثب��ات ایجاد‬ ‫نش��ود نمی توان انتظار داش��ت که با تغیی��ر واحد پول‬ ‫مل��ی و ح��ذف صفره��ا‪ ،‬اتف��اق خاصی در کش��ور رخ‬ ‫دهد‪ .‬به گفته او‪ ،‬ما زمانی در این راس��تا موفق خواهیم‬ ‫ب��ود ک��ه بس��تر ای��ن کار را فراهم و به س��مت اصالح‬ ‫ساختارها حرکت کرده باشیم‪.‬‬ ‫بای��د این موض��وع را قبول ک��رد که م��ا نمی توانیم‬ ‫در اقتص��ادی ک��ه مبتال به ت��ورم و دچار رکود اس��ت‬ ‫و هن��وز بسترس��ازی مناس��بی برای ای��ن تغییر ایجاد‬ ‫نکرده اس��ت‪ ،‬دس��ت به انجام چنین سیاس��تی بزنیم‪.‬‬ ‫پورمتین بر این باور اس��ت ک��ه در این زمینه ابتدا نیاز‬ ‫اس��ت تورم در کشور کنترل ش��ود و وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور ضمن رش��د مثبت‪ ،‬وضعی��ت باثبات��ی را طی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اگر این بس��ترها ب��ه عنوان پیش نیاز فراهم نش��ود‪،‬‬ ‫نمی ت��وان تضمین کرد که با حذف صفرها از پول ملی‪،‬‬ ‫اهداف مدنظر سیاس��ت گذاران تحقق یاب��د زیرا با این‬ ‫شرایط این احتمال وجود دارد که در اینده این صفرها‬ ‫ب��از هم به پول ملی کش��ور برگردد و دوباره ارزش پول‬ ‫کشور کاهش یابد‪.‬‬ ‫در شرایطی‬ ‫که نرخ تورم‬ ‫در کشور دچار‬ ‫نوسان است‪،‬‬ ‫اعمال چنین‬ ‫سیاستی منطقی‬ ‫نیست و در‬ ‫نهایت ممکن‬ ‫است زمینه را‬ ‫برای بازگرداندن‬ ‫صفرها به پول‬ ‫ملی فراهم کند‬ ‫ابتدا نیاز است‬ ‫تورم در کشور‬ ‫کنترل و وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫ضمن رشد مثبت‬ ‫باثبات شود‬ ‫بررس��ی میدانی از مراجعه به حافظه شخصی‬ ‫مشتریان نمونه ای از تاثیر مولفه مهم برندسازی‬ ‫و جلوه ه��ای وی��ژه ه��ر کس��ب وکار در حفظ و‬ ‫نشانه گذاری از س��هم بازار است‪ .‬اگرچه با دیدن‬ ‫تابلو هر شرکت بیمه در سطح جغرافیای منطقه ای‬ ‫می توان توجه به بازار ان بخش را دریافت اما فرم‬ ‫س��اختمان ها و دکوراس��یون خارجی و داخلی و‬ ‫حتی نوع فرمت نوش��تاری و قالب بیمه نامه های‬ ‫صادرش��ده گویای اهمیت مشتری مداری است‪.‬‬ ‫صنعت بیمه کش��ور در سال های اخیر در تالش‬ ‫اس��ت تا از جلوه های بصی��ری و موثر بر یاداوری‬ ‫و ش��کل دهی اختصاصی به��ره گیرد‪ .‬اکنون باید‬ ‫عوام��ل تش��کیل دهنده ذهن��ی جلوه ه��ا در هر‬ ‫شرکت بیمه از جنبه ابزار‪ ،‬بازاریابی موردمالحظه‬ ‫قرار گرفته و تمام تالش برای توسعه تعداد دفعات‬ ‫تک��رار و ی��اداوری خدمات بیمه ای بر پایه فرمت‬ ‫و جلوه های خاص هر بیمه نامه شاخص تصویری‬ ‫از س��رویس های موجود را تداعی و به دنبال ان‬ ‫مش��تریان را با الگوها و روش های منحصربه فرد‬ ‫هر ش��رکت قرین کند‪ .‬ساختمان مرکزی‪ ،‬شعب‬ ‫و نمایندگی ها متحدالشکل‪ ،‬دکوراسیون داخلی‬ ‫محترمانه و صمیمی برای پاس��خگویی‪ ،‬مبلمان‬ ‫مناس��ب و دسترس��ی به امکانات اولیه موردنیاز‬ ‫ارباب رجوع و دسترس��ی اس��ان و س��ریع برای‬ ‫دریاف��ت خدمات و پوش��اک یک ش��کل و واحد‬ ‫برای هر گروه از مشاغل درون سازمانی نمونه های‬ ‫از برن��د و جلوه ویژه کس��ب وکار در صنعت بیمه‬ ‫هستند که غافل مانده و کمتر بدان ها توجه شده‬ ‫است‪ .‬بصیرت در موضوع های مرتبط با جلوه ها و‬ ‫برندینگ اگرچه از منظر عوام صنعت تجملگرایی‬ ‫اس��ت اما ابزار بازاریابی بوده و در عمل احترام به‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫معامالت تهاتری‬ ‫با برخی کشورها‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه‬ ‫ش��رط موفقیت معامالت تهاتری نزدیک بودن‬ ‫رقم واردات و صادرات اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫ک��ه این معام�لات به خوبی برنامه ریزی ش��ود‪،‬‬ ‫نقل و انتقال ه��ای پول به حداقل ممکن خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫عل��ی صالح ابادی در گفت وگو ب��ا ایبِنا درباره‬ ‫معام�لات تهات��ری ب��ا کش��ورهای گوناگ��ون‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر قراردادهای مربوط‬ ‫به مدل ه��ای معام�لات تهاتری را ب��ا برخی از‬ ‫کشورها داریم و این گونه از معامالت قابل انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد که با انجام معامالت تهاتری‪،‬‬ ‫در ص��ورت صادرات یک محصول از س��وی یک‬ ‫تولیدکنن��ده یا بازرگان ایرانی‪ ،‬حس��اب ان فرد‬ ‫حقیقی یا حقوقی در بانکی در کش��ور مقصد به‬ ‫پول ملی طرف مقابل ش��ارژ می شود و بانک های‬ ‫ایران��ی معادل ان مبلغ را به ریال در داخل به وی‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورتی که وارداتی نیز از یک کش��ور دیگر انجام‬ ‫شود‪ ،‬ما می توانیم حساب صادرکننده خارجی را‬ ‫از محل منابعی که در ان کش��ور داریم‪ ،‬پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫صالح اب��ادی تصری��ح کرد‪ :‬ش��رط موفقیت‬ ‫معامالت تهاتری ان اس��ت ک��ه میزان صادرات‬ ‫و واردات دو کش��ور ب��ه یکدیگر نزدیک باش��د و‬ ‫در صورتی که قرارداده��ای مربوط به معامالت‬ ‫تهات��ری ب��ه خوب��ی راه بیفت��د‪ ،‬می��زان نقل و‬ ‫انتقال های پول به حداقل ممکن خواهد رسید‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۲۴.۸‬میلیارد تومان سفته و برات در پایتخت‬ ‫دالیل ثبات بازار ارز‬ ‫رئی��س کانون صرافان ضمن تش��ریح دالیل‬ ‫ثبات ن��رخ دالر در ب��ازار ارز در روزهای اخیر‬ ‫گفت‪ :‬از انجا که بانک مرکزی برنامه های الزم‬ ‫را از قب��ل اجرا ک��رده ب��ود‪ ،‬تحریم های اخیر‬ ‫امری��کا و جریان های سیاس��ی هیچ تاثیری بر‬ ‫نرخ ارز نداشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬کامران س��لطانی زاده‬ ‫درباره وضعی��ت بازار ارز و علت ثبات قیمت ها‬ ‫در ای��ن بازار در روزهای اخیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ‬ ‫دالر در ‪ ۲‬هفته اخی��ر بین ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۴۵۰‬توم��ان در نوس��ان و به طور‬ ‫میانگین نوس��ان ن��رخ دالر در این روزها ‪۱۰۰‬‬ ‫تومان بوده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر ثبات نسبی‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار ارز به تش��ریح دالیل این‬ ‫موض��وع پرداخت و گفت‪ :‬می��زان ارز تزریقی‬ ‫در ب��ازار ارز از محل ه��ای مختلف از جمله ارز‬ ‫علی زراعی‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫خبر‬ ‫سیدناصر موس��وی الرگانی در‬ ‫جری��ان بررس��ی الیحه اصالح‬ ‫نظام پولی و بانکی کشور درباره‬ ‫حذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ایران در‬ ‫مخالفت با ای��ن الیحه‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه این اق��دام درحال حاضر‬ ‫هزینه س��نگینی به کشور وارد‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬سال های متمادی بحث حذف صفرها از‬ ‫واحد پول کش��ور مطرح بود چراکه تجربه کش��ورهای‬ ‫دیگر در این باره مثبت ارزیابی شد که ما نیز ان را قبول‬ ‫داریم اما در شرایط تورم فعلی فشار کشور با این تغییر‬ ‫چند برابر می ش��ود و مردم از نظر معیش��تی با مشکل‬ ‫روبه رو می ش��وند‪ .‬وی در ادامه تصری��ح کرد‪ :‬اگر بحث‬ ‫تغییر لفظ ان اس��ت که درحال حاض��ر نیز مردم برای‬ ‫خرید از لفظ «ریال» به جای «تومان» استفاده می کنند‬ ‫و اگر بحث تغییر س��که ها و اسکناس ها است که هزینه‬ ‫سنگینی برای کش��ور خواهد داشت چنانچه هم اکنون‬ ‫تفکی��ک ‪ ۲‬وزارتخان��ه باع��ث تحمیل هزین��ه ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیاردی به کش��ور ش��ده اس��ت و این موضوع هزینه‬ ‫دیگری خواهد بود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬حذف ‪ ۴‬صفر از واحد‬ ‫پول ملی باعث افزایش قدرت خرید مردم نمی شود زیرا‬ ‫کس��ی که هم اکن��ون یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫حق��وق دریافت می کند در ان زم��ان نیز همان میزان‬ ‫دریاف��ت خواهد کرد و تغییری در ش��رایط زندگی وی‬ ‫به وجود نمی اید‪.‬‬ ‫اصالح پول ملی‪ ،‬یک گام به جلو؟‬ ‫یادداشت‬ ‫بع��د از مدت ها کلنجار رفتن بر س��ر حذف صفرهای‬ ‫پ��ول ملی که هر بار به دلیلی روند اجرای ان یا متوقف‬ ‫شده یا مس��کوت مانده اس��ت‪ ،‬این بار بانک مرکزی با‬ ‫توج��ه به افزایش نرخ تورم و کاه��ش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫عملیاتی ک��ردن این طرح را با جدیت در دس��تور کار‬ ‫خود ق��رار داده تا بتواند ضمن تغییر در واحد رس��می‬ ‫پول کش��ور‪ ۴ ،‬صفر را از پ��ول ملی حذف کند و زمینه‬ ‫بازگرداندن اعتبار به پول ملی را فراهم اورد‪.‬‬ ‫ش طرح‬ ‫به ای��ن ترتیب‪ ،‬بانک مرکزی ک��ه چندی پی ‬ ‫ح��ذف ‪ ۴‬صفر از پ��ول ملی را ب��رای تصویب به دولت‬ ‫فرس��تاده بود‪ ،‬در میز بحث و بررسی هیات دولت‪ ،‬مهر‬ ‫تصوی��ب را گرفت و در گام بعدی‪ ،‬دولت ان را در قالب‬ ‫الیح��ه ای تقدیم مجل��س کرد تا نماین��دگان مردم در‬ ‫مجلس در این باره تصمیم گیری کنند که سرانجام روز‬ ‫یکشنبه یک فوریت الیحه حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی در‬ ‫مجلس تصویب شد‪.‬‬ ‫اگرچه در مدت اخیر از گوش��ه و کنار واکنش اهالی‬ ‫مجلس ب��ه طرح جدید دولت ش��نیده می ش��د و این‬ ‫ت اما نمایندگان مجلس‬ ‫موضوع مخالفان و موافقانی داش ‬ ‫در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی در‬ ‫جریان بررسی درخواست یک فوریت برای الیحه اصالح‬ ‫نظام پولی و بانکی(حذف ‪ ۴‬صفر از واحد پول کش��ور)‬ ‫ب��ا ‪ ۱۲۴‬رای موافق‪ ۷۶ ،‬رای مخالف و ‪ ۳‬رای ممتنع از‬ ‫مجموع ‪ ۲۳۰‬نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬قرار است با حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‪ ،‬واحد‬ ‫رس��می پول کشور نیز از ریال به تومان تغییر کند و به‬ ‫این ترتیب هر ‪ ۱۰‬هزار ریال (‪ ۱۰۰۰‬تومان) معادل یک‬ ‫تومان جدید و هر تومان جدید معادل ‪ ۱۰۰‬پارسه شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از نمایندگان مجل��س بر ای��ن باورند که در‬ ‫شرایط فعلی اقتصاد ضرورتی برای انجام این کار نیست‬ ‫و می توان در اینده به این موضوع فکر کرد اما در مقابل‪،‬‬ ‫برخ��ی این اقدام را مثب��ت ارزیابی می کنند و معتقدند‬ ‫این اقدام باعث تقویت ارزش پول ملی می شود‪.‬‬ ‫برندسازی و‬ ‫جلوه های ویژه‬ ‫کسب و کار‬ ‫این هم دلیلی برای تغییر جدی نکردن نرخ ارز‬ ‫است‪ .‬همچنین مردم دیگر سرمایه های خود را‬ ‫وارد بازار ارز نمی کنند‪.‬‬ ‫این فعال در بازار ارز در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه چرا ب��ازار بعد از اعم��ال تحریم های اخیر‬ ‫امریکا و البته خبرهای سیاسی واکنشی نشان‬ ‫نداد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجا که بان��ک مرکزی از قبل‬ ‫با اعمال سیاست های خود‪ ،‬جریان های اثرگذار‬ ‫را پیش بینی ک��رده بود در عمل‪ ،‬حمله امریکا‬ ‫خنثی شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بانک مرکزی نش��ان داده‬ ‫ب��رای تمام نیازهای ارزی‪ ،‬ارز در اختیار دارد و‬ ‫می تواند با وجود سخت ترین تحریم ها نیازهای‬ ‫کش��ور را تامین کند به همین دلیل هر چه هم‬ ‫تحریم ش��ویم حداقل در ب��ازار ارز و نرخ دالر‬ ‫تاثیری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫میزان فروش س��فته و برات در ‪ ۵‬ماه امس��ال در‬ ‫مقایس��ه با دوره مشابه سال گذش��ته ‪ ۳۵.۴‬درصد‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس امار بانک مرکزی بیش از ‪ ۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۶۲۰‬میلیون تومان س��فته و برات در مرداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در ش��هر تهران فروخته ش��د که در مقایسه با ماه‬ ‫گذش��ته ‪ ۰.۲‬درصد کاهش و نس��بت به ماه مشابه‬ ‫س��ال پیش ‪ ۳۴.۵‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس امار بانک مرکزی حدود ‪ ۲۴‬میلیارد و ‪۸۱۰‬‬ ‫میلیون تومان س��فته و برات از ابتدای سال تا پایان‬ ‫مرداد در ش��هر تهران فروخته شد که در مقایسه با‬ ‫دوره مشابه سال گذشته ‪ ۳۵.۴‬درصد افزایش نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بر مبنای امار شعبه واخواست دادگستری استان‬ ‫ته��ران در مرداد ‪ ۱۳۹۸‬معادل ‪ ۸۰۰‬برگ س��فته و‬ ‫برات به مبلغی مع��ادل ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در ش��هر تهران واخواس��ت ش��د‪ .‬در این ماه‬ ‫ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست‬ ‫ش��ده به ترتی��ب به اعداد ‪ ۹۶.۱‬و ‪ ۷۲.۷‬رس��ید که‬ ‫در مقایس��ه با ماه گذشته به لحاظ تعداد ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫افزایش و از لحاظ مبلغ ‪ ۱۹‬درصد کاهش و نس��بت‬ ‫به ماه مش��ابه سال گذشته شاخص تعداد و مبلغ به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۱۰.۵‬درصد و ‪ ۱۵.۹‬درص��د افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاخص متوس��ط مبلغ یک برگ س��فته و برات‬ ‫واخواس��ت ش��ده در م��رداد ‪ ۱۳۹۸‬به ع��دد ‪۷۵.۶‬‬ ‫رسید‪ .‬عدد شاخص یادشده در مرداد ‪ ۱۳۹۷‬معادل‬ ‫‪ ۷۲.۱‬بوده اس��ت‪ .‬در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫معادل ‪ ۳‬هزار برگ سفته و برات بـه مبلغی معادل‬ ‫‪ ۶۲‬میلی��ارد و ‪ ۴۹۰‬میلیون تومان در ش��هر تهران‬ ‫واخواست شد‪.‬‬ ‫در این دوره متوس��ط شاخص های تعداد و مبلغ‬ ‫س��فته و برات واخواس��ت ش��ده به ترتیب به اعداد‬ ‫‪ ۷۵.۸‬و ‪ ۶۷.۸‬رس��ید که نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذش��ته به ترتیب ‪ ۹.۸‬و ‪ ۴۴.۱‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬ش��اخص متوس��ط مبلغ یک برگ سفته و‬ ‫برات واخواس��ت شده در ‪ ۵‬ماه نخست سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به عدد ‪ ۹۱.۴‬رسید‪ .‬عدد شاخص یاد شده در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۱۳۹۷‬معادل ‪ ۱۳۴.۲‬بوده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹جل�وه ای از عملک�رد «وی�ژه و‬ ‫ممتاز» بانک ملی در بازار ارز‬ ‫بان��ک ملی ایران در کمک به تثبیت بازار‬ ‫ارز اقدام ه��ای ویژه ای انجام داده اس��ت به‬ ‫طوری که ای��ن فعالیت ها از س��وی معاون‬ ‫نظارت بانک مرکزی در مجمع عمومی عادی‬ ‫ساالنه بانک «ویژه و ممتاز» ارزیابی شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این‬ ‫بان��ک تا کنون تالش ک��رده از حداکثر توان‬ ‫خود ب��رای ج��ذب منابع س��رگردان ارزی‬ ‫مردم اس��تفاده و از سفته بازی های اسیب زا‬ ‫علی��ه منافع مل��ی جلوگیری کن��د‪ .‬اثر این‬ ‫فعالیت ه��ای را می ت��وان در می��زان جذب‬ ‫س��پرده های ارزی بان��ک ملی ای��ران دید‪.‬‬ ‫ان طور که اطالعات موجود نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫میزان جذب سپرده ارزی اشخاص در بانک‬ ‫ملی ایران طی س��ال گذشته به نسبت سال‬ ‫پیش از ان ‪ ۱۰۰‬در صد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین میزان س��پرده های ارزی بانک ها‬ ‫نزد بانک ملی ایران در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نسبت‬ ‫به س��ال پیش از ان ‪ ۶۲‬درصد بیشتر شده‬ ‫است‪ .‬س��پرده ارزی‪ ،‬روش��ی مطمئن برای‬ ‫مص��ون ماندن از نوس��ان های ب��ازار ارز به‬ ‫شمار می رود‪ .‬سپرده گذاران ارزی می توانند‬ ‫هر زمان که بخواهند اصل و س��ود س��پرده‬ ‫خود را به همان اس��کناس تودیعی دریافت‬ ‫کنن��د‪ .‬س��پرده گذاری ارزی در بان��ک ملی‬ ‫ایران برای مقاطع زمانی یک ماهه‪ ۲ ،‬ماهه‪،‬‬ ‫‪ ۳‬ماهه‪ ۶ ،‬ماهه‪ ۹ ،‬ماهه و یک ساله ممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬کمترین مبلغ برای سپرده مدت دار‬ ‫ارزی مع��ادل یک هزار دالر بوده و ش��رایط‬ ‫عمومی ب��رای این حس��اب ها مانند افتتاح‬ ‫حساب ریالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تقویت فرهنگ استفاده‬ ‫از پوشش بیمه های اختیاری‬ ‫رئی��س کل بیم��ه مرک��زی گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاضر رش��د صنعت بیمه در کش��ور‬ ‫ت اما هنوز جای کار دارد و‬ ‫محس��وس اس�� ‬ ‫باید فرهنگ اس��تفاده از پوش��ش بیمه های‬ ‫اختیاری را در س��طح جامعه تقویت کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل بیمه مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی‬ ‫در ایین تکریم دبیرکل پیش��ین سندیکای‬ ‫بیمه گ��ران ای��ران و معارف��ه س��یدمحمد‬ ‫کریم��ی‪ ،‬ضمن اع�لام این مطل��ب افزود‪:‬‬ ‫بیمه مرکزی‪ ،‬سندیکای بیمه گران و تمامی‬ ‫ارکان صنعت دس��ت به دست هم می دهند‬ ‫تا ش��رایط صنع��ت بیمه در مثل��ث پولی و‬ ‫مالی کش��ور مستحکم تر ش��ود‪ .‬رئیس کل‬ ‫بیم��ه مرکزی که در جمع اعضای ش��ورای‬ ‫عمومی س��ندیکای بیمه گران ایران س��خن‬ ‫می گفت‪ ،‬از س��ال های پی��ش رو به عنوان‬ ‫فرصتی برای توس��عه و رش��د صنعت بیمه‬ ‫در کش��ور یاد ک��رد‪ .‬وی از اعتماد مردم به‬ ‫صنعت بیمه به عنوان بزرگ ترین س��رمایه‬ ‫این صنعت یاد کرد و گفت‪ :‬در کنار ضرورت‬ ‫این اعتماد سازی‪ ،‬میزان رضایتمندی مردم‬ ‫ارزش��مندترین محص��ول صنعت به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رئیس شورای عالی بیمه از قانون تاسیس‬ ‫بیمه مرک��زی و همچنین قوانین صنعت به‬ ‫عنوان پیشرفته ترین قوانین موجود یاد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬س��ندیکا جزو معدود تش��کل های‬ ‫صنفی به ش��مار م��ی رود ک��ه در قانون به‬ ‫ان اش��اره شده و این استقالل از نشانه های‬ ‫هوش��مندی قانون گذاران اس��ت‪ .‬سلیمانی‬ ‫گف��ت‪ :‬انتخاب��ات س��ندیکای بیمه گ��ران‬ ‫ایران به عنوان یک��ی از دموکراتیک ترین و‬ ‫س��الم ترین انتخابات در سطح کشور مطرح‬ ‫ش��ده که وظیف��ه خود می دان��م به اعضای‬ ‫ش��ورای عموم��ی س��ندیکا و منتخ��ب ان‬ ‫تبریک بگویم‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�روش گواهی س�پرده مدت دار‬ ‫ویژه سرمایه گذاری بانک ملت‬ ‫فروش مرحله نخست اوراق گواهی سپرده‬ ‫مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک ملت‬ ‫از دوش��نبه ‪ ۸‬مهر ‪ ۹۸‬شروع شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش اخب��ار پولی مالی‪ ،‬ب��ا صدور مجوز‬ ‫بان��ک مرکزی جمه��وری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫مرحله نخست اوراق گواهی سپرده مدت دار‬ ‫ویژه سرمایه گذاری این بانک از ‪ ۸‬مهر ‪ ،‬قابل‬ ‫عرضه به مشتریان بوده و مدت زمان فروش‬ ‫ای��ن اوراق‪ ،‬یک روز و ف��روش تدریجی ان‬ ‫‪ ۵‬روز ت��ا روز یکش��نبه ‪ ۱۴‬مهر ‪ ۹۸‬تعیین‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬گواهی سپرده‬ ‫مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام بانک ملت‪،‬‬ ‫بانام و دارای تاریخ سررس��ید یک سال پس‬ ‫از تاریخ انتش��ار یعنی ‪ ۸‬مهر ‪ ۹۸‬است‪ .‬نرخ‬ ‫سود علی الحساب اوراق یادشده‪ ۱۸ ،‬درصد‬ ‫س��االنه و قاب��ل پرداخت در مقط��ع ماهانه‬ ‫و نرخ س��ود بازخری��د ان‪ ،‬پی��ش از تاریخ‬ ‫سررس��ید معادل ‪ ۱۰‬درصد س��االنه درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بیمه تجارت نو‪:‬‬ ‫صنعت بیمه ساالنه ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان خسارت می دهد‬ ‫مدیرعام��ل تج��ارت نو با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫همچنان مردم معتقد هس��تند که شرکت های‬ ‫بیمه خس��ارت نمی دهند‪ ،‬گف��ت‪ :‬صنعت بیمه‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان خسارت‬ ‫پرداخت می کند که عدد کمی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو‪ ،‬نیما‬ ‫نوراللهی در نشس��ت مهرماه شورای هماهنگی‬ ‫مدیران روابط عموم��ی صنعت بیمه ‪ ،‬در تحلیل‬ ‫نق��ش تاثیرگ��ذار روابط عمومی ها‪ ،‬پاکس��ازی‬ ‫فضای اطالع رسانی از رسانه های سطحی نگر را‬ ‫ب ه دست این واحدهای سازمانی ممکن دانسته‬ ‫و افزود‪ :‬امروز ش��اهدیم در برخی رس��انه های‬ ‫مکتوب و مج��ازی منتش��رکنندگان اطالعات‬ ‫حال در قالب خبر‪ ،‬گزارش‪ ،‬مصاحبه و‪ ...‬دانش‬ ‫کافی ندارند‪ .‬این دس��ته از اف��راد به جای ارائه‬ ‫راهکار فقط به موضوع ها دامن می زنند و گاه به‬ ‫بیراهه هم می برند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از مصادیق جوس��ازی ها‬ ‫این است که ساالنه نزدیک به ‪ ۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان خس��ارت که عدد کمی نیس��ت از سوی‬ ‫شرکت های بیمه پرداخت می شود‪ ،‬کجا به این‬ ‫مهم اش��اره شده و اطالع رس��انی درخور شانی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬مردم همچنان معتقدند شرکت های‬ ‫بیمه خس��ارت نمی دهند‪ ،‬پس این رقم به چه‬ ‫کسانی تعلق می گیرد؟‬ ‫مدیرعامل بیمه تج��ارت نو با تاکید بر اینکه‬ ‫فض��ای تصمیم گی��ری از ح��د یک نمایش��گاه‬ ‫و همایش ه��ا باید فراتر رود‪ ،‬خواس��تار ش��د از‬ ‫سوی ش��ورای روابط عمومی شرکت های بیمه‬ ‫تمهیداتی اندیشده شود تا اخبار تمیز در اختیار‬ ‫عموم قرارگیرد‪.‬‬ ‫نوراللهی همچنین پیشنهاد کرد شرکت های‬ ‫ن را با هماهنگی هم‬ ‫بیمه موضوع ه��ای گوناگو ‬ ‫پیش برند تا در س��ایه این اتحاد ترویج فرهنگ‬ ‫که دغدغه بسیاری از فعاالن این صنعت است‪،‬‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫وی ق��درت روابط عمومی ها در ش��کل گیری‬ ‫افکار عمومی را بیش از سایر نهادها عنوان کرد‬ ‫و درپرداختن به این مهم گفت‪ :‬در پژوهش��ی با‬ ‫موض��وع اینکه ایا فس��اد در جامعه وجود دارد‬ ‫یا نه‪ ،‬پاس��خ ‪ ۸۳‬درصد پرسش شوندگان مثبت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در مرحله دیگر این طرح از جامعه‬ ‫اماری مورد تحقیق خواس��ته می شود مصداقی‬ ‫ط ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫برای پاس��خ خود بیاورند که فق�� ‬ ‫می توانن��د نمونه ای مثال زنند‪ ،‬چنین نتیجه ای‬ ‫این واقعیت را گوش��زد می کند که مابقی حس‬ ‫فساد داشته اند‪.‬‬ ‫اینجاس��ت ک��ه روابط عمومی ه��ا می توانند‬ ‫ب��ا نش��ان دادن واقعی��ت‪ ،‬مس��یر نگ��رش‬ ‫م��ردم را اص�لاح ک��رده و موج��ب از بی��ن‬ ‫رفت��ن حس های منف��ی مبتنی بر حدس��یات‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نوراللهی با اش��اره به اینکه درحوزه بیمه این‬ ‫جنس برداش��ت بس��یار وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ق��رارداد کمیته ام��داد امام خمین��ی(ره)‪ ،‬یک‬ ‫افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک صادرات‬ ‫س��قف برداش��ت از خودپردازه��ای بان��ک‬ ‫ص��ادرات ایران در ‪ ۳‬اس��تان مرزی ایام اربعین‬ ‫تا ‪ ۵‬میلیون ریال افزای��ش می یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار پولی مالی‪ ،‬علی حاجی پور‪ ،‬معاون شعب‬ ‫و بازاریابی بانک صادرات ایران از هماهنگی های‬ ‫انجام ش��ده برای ارائه خدمات وی��ژه به زائران‬ ‫اربعین در ‪ ۳‬اس��تان مرزی ایالم‪ ،‬کرمانش��اه و‬ ‫خوزس��تان و افزایش سقف برداش��ت از خودپردازها در این‬ ‫مناطق تا ‪ ۵‬میلیون ریال خبر داد‪.‬‬ ‫حاجی پ��ور افزود‪ :‬با توج��ه به در پیش ب��ودن راهپیمایی‬ ‫عظیم اربعین حس��ینی‪ ،‬خدمات ویژه بانکی به زائران اربعین‬ ‫از س��وی ش��عب منتخب بانک صادرات ایران در ‪ ۳‬اس��تان‬ ‫ایالم‪ ،‬کرمانش��اه و خوزستان از طریق اس��تقرار و راه اندازی‬ ‫خودپردازهای سیار و تعیین دست کم یک شعبه کشیک در‬ ‫مرکز اس��تان و یک ش��هر مرزی انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬برای رفاه حال زائران‬ ‫اربعین حسینی در این مناطق‪ ،‬سقف برداشت‬ ‫از خودپردازه��ا از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۳۰‬مهر امس��ال تا ‪۵‬‬ ‫میلیون ری��ال افزایش خواه��د یافت که نقش‬ ‫مهمی در تامین نقدینگی مورد نیاز مس��افران‬ ‫اربعین خواهد داشت‪ .‬در همین راستا‪ ،‬شرکت‬ ‫صرافی سپهر صادرات بانک صادرات ایران نیز برای عرضه ارز‬ ‫ب��ه زائران اربعین اعالم امادگی کرد‪ .‬زائران اربعین می توانند‬ ‫قب��ل از س��فر ب ه عراق تا س��قف ‪ ۱۰۰‬یورو ی��ا معادل ان به‬ ‫ارزهای دیگر به نرخ بازار ثانویه از صرافی سپهر صادرات ایران‬ ‫ارز تهیه کنند‪ .‬متقاضیان می توانند برای تهیه ارز به نش��انی‬ ‫صرافی سپهر بانک صادرات ایران در تهران به نشانی خیابان‬ ‫فردوسی‪ ،‬مرکز تجارت جهانی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار مددجو درکل کش��ور زیر‬ ‫پوشش بیمه اتش س��وزی تجارت نو بودند که‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬هزار پرونده خس��ارت در این رش��ته‬ ‫ک��ه ع��دد بزرگی اس��ت‪ ،‬م��ورد ارزیاب��ی قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬مدیرعام��ل تجارت نو اف��زود‪ :‬با وجود‬ ‫انکه ارزیابی و پرداخت خسارت به خوبی پیش‬ ‫می رفت اما در منطقه ای با یک س��ری ش��بهه‬ ‫افکنی های ح��س نارضایتی و بی عدالتی در ان‬ ‫مجموعه ایجاد شده بود که در جلسه های فوری‬ ‫با مدیران کمیته امداد خواس��تار جلوگیری ان‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل تجارت نو در توضیح علت این مهم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک زمانی اعتراض قابل بررس��ی و‬ ‫گاه جبران اس��ت اما زمانی که این حس ایجاد‬ ‫شد خسارت ما را ان طور که باید نمی دهند در‬ ‫ان صورت هر چه هم پرداخت انجام ش��ود باز‬ ‫گله مندی هایی وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی یک��ی از وظای��ف اصل��ی روابط عموم��ی‬ ‫ش��رکت های بیمه را اصالح نگرش این دس��ت‬ ‫از اف��راد جامع��ه نس��بت ب��ه کارک��رد بیمه ها‬ ‫دانس��ته و اف��زود‪ :‬مدیران نگذارن��د این حس‬ ‫در بیمه گ��ذاران و جامع��ه ایج��اد ش��ود ک��ه‬ ‫ش��رکت های بیمه به نوعی خس��ارت واقعی را‬ ‫ب��راورد نکرده یا می خواهن��د از پرداخت طفره‬ ‫روند‪.‬‬ ‫نوراللهی پرداخت به موقع خسارت را بهترین‬ ‫تبلیغ برای ش��رکت های بیمه عن��وان کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬پیرو صحبت های مدیرعامل بیمه تجارت‬ ‫ن��و‪ ،‬مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی تاکید‬ ‫داش��ت‪ ،‬مدیران روابط عمومی در پررنگ کردن‬ ‫چهره حمایت گر بیمه تالش جدی تری داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مصطف��ی زندی از انها خواس��ت ب��ا حضور‬ ‫درش��عب از نزدیک درجریان رفتار کارکنان با‬ ‫مراجعه کنن��دگان قرارگیرند تا مب��ادا برخورد‬ ‫نامناس��ب یک کارمند این حج��م از خدمت را‬ ‫زیر سوال برد‪.‬‬ ‫در فص��ل پایان��ی هفتمین جلس��ه ش��ورای‬ ‫هماهنگ��ی مدی��ران روابط عموم��ی‪ ،‬جزییات‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه بورس و بان��ک و بیمه‬ ‫کیش‪ ،‬نحوه اجرای طرح زنگ بیمه و چگونگی‬ ‫برگزاری جش��نواره بیمه و رسانه مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته و تصمیم هایی گرفته شد‪.‬‬ ‫بانک رفاه پیشتاز در حوزه مسئولیت های اجتماعی‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بانک رفاه گف��ت‪ :‬بانک‬ ‫رفاه در حوزه بهداش��ت و س�لامت‪ ،‬اقدام های‬ ‫خوب��ی از جمل��ه اه��دای امبوالن��س‪ ،‬تجهیز‬ ‫بیمارس��تان ها و ایج��اد پایگاه ه��ای اورژانس‬ ‫داشته است‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬حسین رحمتی در مراسم اهدای یک‬ ‫امبوالنس به بیمارستان ابن سینای شهر نوراباد‬ ‫با حضور نماینده مردم ش��ریف سلس��له و دلفان در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی‪ ،‬مسئوالن بانک رفاه و استان لرستان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در جوامع امروزی‪ ،‬تعامل بی��ن بنگاه ها‪ ،‬مردم و دولت‬ ‫باعث شده تا مسئولیت های اجتماعی به بهترین شکل انجام‬ ‫ش��ود و در جامعه ای که سطح این تعامالت در حد مطلوبی‬ ‫باشد‪ ،‬مس��ئولیت های اجتماعی به بهترین شکل ایفا شود و‬ ‫به طور قطع از اثار س��وءاجتماعی و زیس��ت محیطی کاسته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬بانک ه��ا با انجام بهینه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی می توانن��د به منزله‬ ‫ی��ک بنگاه مح��رک تولید و توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ور موثر باش��ند‪ .‬وی به نقش بانک رفاه در‬ ‫ایفای مس��ئولیت های اجتماعی اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بانک رفاه با پیش��ینه درخش��ان خود در‬ ‫حوزه مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬تعامل سازنده‬ ‫و موفقی با نهاد ها و س��ازمان های مختلف در س��طح کشور‬ ‫دارد‪ .‬بانک رفاه با حدود ‪ ۶۰‬س��ال تجربه و با توجه به اینکه‬ ‫سهامدار اصلی ان یکی از بزرگ ترین مجموعه های اقتصادی‬ ‫و اجتماعی کش��ور یعنی س��ازمان تامین اجتماعی و وزارت‬ ‫رفاه اس��ت عالوه بر اینکه بار این مس��ئولیت را برای خودش‬ ‫س��نگین تر می داند‪ ،‬توانس��ته اس��ت نقش موثری در ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی داشته باشد‪.‬‬ ‫رشد پرداخت تسهیالت برای ساخت مسکن‬ ‫مدیر امور اعتباری بانک مس��کن از افزایش نزدیک به ‪۳۴‬‬ ‫درصدی در حجم ریالی پرداخت تس��هیالت مشارکت مدنی‬ ‫س��اخت مس��کن د ر ماه مرداد خبر داد و گف��ت‪ :‬این گروه‬ ‫از تس��هیالت به لحاظ تعداد نیز ‪ ۸۲‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مشابه در سال ‪ ۹۷‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬محمد حسن‬ ‫علم��داری مدی��ر ام��ور اعتباری بانک مس��کن با اش��اره به‬ ‫سیاست های اعتباری پیش بینی شده برای سال ‪ ،۹۸‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بانک مس��کن به عنوان تنها بان��ک تخصصی فعال در‬ ‫حوزه مسکن‪ ،‬با امادگی کامل برای حمایت مالی اعتباری از‬ ‫هر دو بخش تقاضا و عرضه مسکن‪ ،‬برای پرداخت تسهیالت‬ ‫ساخت و خرید مس��کن اقدام می کند به طوری که عالوه بر‬ ‫تدارک س��بد تس��هیالتی متنوع برای حمایت از متقاضیان‬ ‫مصرفی‪ ،‬با هدف رونق بخش��ی به س��اخت و عرضه مسکن‪،‬‬ ‫تسهیالت مشارکت مدنی (ساخت مس��کن) را نیز با شرایط‬ ‫متفاوتی به س��ازندگان بخش مس��کن ارائه می کند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به مجموع تسهیالت مش��ارکت مدنی پرداخت شده‬ ‫در طول ‪ ۵‬ماه ابتدایی امس��ال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک مسکن در‬ ‫راس��تای حمایت از سازندگان بخش خصوصی‬ ‫و افزایش ساخت مس��کن متناسب با تقاضای‬ ‫موجود در بازار‪ ،‬بخش مهمی از تمرکز خود را‬ ‫بر پرداخت تس��هیالت مشارکت مدنی ساخت‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس گ��زارش عملکرد‬ ‫تدوین ش��ده مربوط به ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال‪،‬‬ ‫رقمی معادل ‪ ۹۵۳‬میلیارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫تسهیالت مشارکت مدنی برای ساخت مسکن به متقاضیان‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬وی به حجم تسهیالت مشارکت مدنی‬ ‫بسته ش��ده در مرداد امسال نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫ماه معادل ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۳۴‬مورد تسهیالت مشارکت مدنی به‬ ‫سازندگان سراسر کشور تخصیص داده شده که حجم ریالی‬ ‫ان ‪ ۳۶۵‬میلیارد و ‪ ۹۷۰‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫تس��هیالتی ک��ه در ماه میانی تابس��تان به س��ازندگان و‬ ‫تولیدکنندگان مس��کن پرداخت ش��د به لحاظ ارزش ریالی‬ ‫رش��د ‪ ۳۳.۷‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی در قال��ب مش��ارکت مدنی(س��اخت‬ ‫امادگی بانک کارافرین برای ارائه خدمات ارزی و بین المللی‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک کارافری��ن بر‬ ‫امادگ��ی ای��ن بان��ک ب��رای ارائ��ه‬ ‫خدم��ات ارزی و بین المللی از جمله‬ ‫ص��دور ضمانتنامه ه��ای ارزی تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی‬ ‫بان��ک کارافرین‪ ،‬حمی��د تهرانفر در‬ ‫بازدید از ش��عب باغ فردوس‪ ،‬فرشته‬ ‫و اقابزرگ��ی در ش��هر تهران‪ ،‬در جم��ع همکاران‬ ‫شعب یادش��ده تصریح کرد‪ :‬هرچند تحریم ها کار‬ ‫بانک ه��ا را به وی��ژه در بخ��ش ارزی و بین المللی‬ ‫ت اما باوجود‬ ‫با مش��کالت زیادی مواجه کرده اس�� ‬ ‫محدودیت های موجود‪ ،‬کارکن��ان بانک کارافرین‬ ‫امادگ��ی دارند با تخصص و تجربه ای که در زمینه‬ ‫ارائه خدمات بین المللی دارند‪ ،‬خدمات ارزی را در‬ ‫تمام��ی بخش ه��ا و از جمله صدور‬ ‫ضمانتنامه ه��ا در اختیار مش��تریان‬ ‫و هموطنان گرام��ی قرار دهند‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ص��دور ضمانتنامه های‬ ‫ارزی وج��ه تمایز بانک های معتبر با‬ ‫س��ایر بانک ها اس��ت زیرا نشانگر ان‬ ‫است که یک بانک با اشراف کامل بر‬ ‫ام��ور تخصصی و فنی خود‪ ،‬این قابلیت را دارد که‬ ‫چنین خدماتی را به مشتریان ارزی خود ارائه دهد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه بانک کارافرین از جمله بانک های‬ ‫خصوصی اس��ت که همواره در ارائه خدمات ارزی‬ ‫پیش��تاز بوده و جل��ب رضایت مش��تریان در این‬ ‫بخ��ش از جمل��ه اولویت های کاری ای��ن بانک به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫مس��کن) در م��رداد امس��ال به لح��اظ تعداد‬ ‫از رش��د ‪ ۸۲‬درص��دی برخ��وردار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور اعتباری بانک مس��کن با بیان‬ ‫اینکه بررس��ی تغییرات تسهیالت بسته شده و‬ ‫اعطایی در مرداد امس��ال در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته نش��ان دهنده رشد قابل‬ ‫توجه اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر مبنای بررس��ی های انجام شده‬ ‫و در راس��تای حمایت از تولید و عرضه مس��کن‪ ،‬تسهیالت‬ ‫مش��ارکت مدنی پرداخت شده به بخش مسکن در مقایسه با‬ ‫سال گذشته (مقایسه نقطه ای مربوط به مرداد) هم به لحاظ‬ ‫تعداد و هم به لحاظ ارزش از رش��د مناسب برخوردار بوده و‬ ‫این در حالی اس��ت که ساخت وسازها رونق چندانی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬مشخص می شود استقبال سازنده ها از تسهیالت‬ ‫بانک مس��کن نسبت به قبل بیشتر شده و میزان استفاده از‬ ‫این تس��هیالت افزایش یافته است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مرداد سال‬ ‫گذشته بانک مسکن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۴۵‬مورد تسهیالت مشارکت‬ ‫اغاز جشنواره جوایز ویژه‬ ‫پذیرندگان سداد‬ ‫ش��رکت پرداخت الکترونیک س��داد برای‬ ‫قدردان��ی از همراهی پذیرن��دگان خود دور‬ ‫جدید جش��نواره جوای��ز را از ابت��دای مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬اغ��از ک��رده اس��ت‪ .‬س��داد در ای��ن‬ ‫جشنواره هم به صورت ماهانه و هم در پایان‬ ‫دوره از همه اس��تان ها برن��ده دارد و به انها‬ ‫جوای��ز میلیونی تقدیم می کند‪« .‬این پوز‪ ،‬پز‬ ‫دادن داره» شعار جش��نواره جوایز سداد در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫دارن��دگان کارتخ��وان بان��ک مل��ی ایران‬ ‫می توانند مراس��م قرعه کشی و اخرین اخبار‬ ‫جشنواره را در اینس��تاگرام شرکت سداد به‬ ‫نشانی ‪ @sadad_co‬ببینند‪.‬‬ ‫مدنی برای س��اخت مس��کن پرداخت کرده بود اما در مرداد‬ ‫امس��ال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۳۴‬مورد تس��هیالت ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫بخش مس��کن ارائه ش��د‪ .‬علمداری همچنی��ن ارزش ریالی‬ ‫تس��هیالت مشارکت مدنی پرداخت ش��ده در میانه تابستان‬ ‫امس��ال را نیز اعالم کرد و گفت‪ :‬ارزش تس��هیالت مشارکت‬ ‫مدنی پرداخت ش��ده به لح��اظ ریالی معادل ‪ ۳۶۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۹۷۰‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی حجم تس��هیالت مش��ارکت مدنی پرداخت ش��ده به‬ ‫بخ��ش مس��کن در دو حوزه «صندوق پس انداز مس��کن» و‬ ‫«تس��هیالت متمم طرح مس��کن مهر» را نیز تشریح کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۵‬ما ه امسال حدود ‪ ۸۰۰‬مورد تسهیالت مشارکت‬ ‫مدنی از محل صندوق پس انداز مس��کن یکم برای س��اخت‬ ‫مس��کن و ‪ ۱۱۵‬مورد تسهیالت س��اخت نیز در قالب متمم‬ ‫طرح مسکن مهر به سازندگان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬تس��هیالت صندوق پس انداز مسکن یکم‬ ‫هم در خدمات س��مت تقاضا (خانه اولی ها) و هم در خدمات‬ ‫س��مت عرضه(س��اخت مس��کن مصرفی و مناسب زوج های‬ ‫جوان) قرار دارد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ویژه به تعاونی های برتر ملی‬ ‫بان��ک توس��عه تع��اون ب��ه‬ ‫تعاونی ه��ای مل��ی برگزی��ده‬ ‫در چهاردهمی��ن جش��نواره‬ ‫تعاونی های برتر تس��هیالت ویژه‬ ‫اعطا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬بر‬ ‫اساس هماهنگی های انجام شده‬ ‫می��ان معاونت تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون‬ ‫تعاونی ه��ای مل��ی برگزی��ده در چهاردهمین‬ ‫جش��نواره تعاونی ه��ای برت��ر‪ ،‬تعاونی ه��ای‬ ‫برگزی��ده بنا ب��ر محل فعالیت‪ ،‬برای تش��کیل‬ ‫پرونده تس��هیالتی ب��ه واحدهای اس��تانی و‬ ‫ش��عب بانک توس��عه تعاون معرفی ش��ده اند‪.‬‬ ‫این تس��هیالت با نرخ ترجیحی‬ ‫و بدون نیاز به گردش حس��اب‬ ‫و تضمین ه��ا گ��روه نق��د برای‬ ‫تامین سرمایه در گردش است و‬ ‫تضمی��ن ان در قبال ضمانتنامه‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫تع��اون تس��هیالتی قاب��ل انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬جشنواره تعاونی های برتر هر‬ ‫ل به مناسبت هفته تعاون به همت معاونت‬ ‫ سا ‬ ‫تع��اون وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫برگزار می شود و تعاونی ها و اتحادیه هایی که‬ ‫در ش��اخص های عملکردی س��رامد هستند‪،‬‬ ‫تجلیل و قدردانی می شوند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫معامالت کم شده اما افزایش دوباره قیمت منتفی نیست‬ ‫تکرار متفاوت تاریخ در بازار مسکن‬ ‫‹ ‹این اسمش رکود نیست!‬ ‫یک اقتصاددان معتقد اس��ت کاهش میزان معامله‬ ‫واحدهای مسکونی را نمی توان به معنی رکود دانست‪.‬‬ ‫محم��ود اوالد در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫مبنی‬ ‫ب��ر تحلیل وضعیت فعلی بازار مس��کن گفت‪ :‬در علم‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬رک��ود به کاهش تولی��د و در نتیجه کاهش‬ ‫اش��تغال بخش گفته می ش��ود؛ نه تغیی��ر در میزان‬ ‫معام�لات‪ .‬در زمین��ه کاالهایی جز مس��کن‪ ،‬به ویژه‬ ‫کاالهای مصرف��ی‪ ،‬از انجا که ی��ک کاال وقتی تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یک بار خریداری و مصرف می شود‪ ،‬تغییر‬ ‫در حجم معامالت می تواند مش��خصه رکود باشد اما‬ ‫در زمینه کاالهای س��رمایه ای و مصرفی بادوام مانند‬ ‫مس��کن که ممکن اس��ت بارها و بارها تغییر مالکیت‬ ‫دهن��د‪ ،‬حجم معامالت نمی تواند نش��ان دهنده رکود‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع از نظر اقتصادی‪ ،‬فقط نخس��تین‬ ‫معامله خانه نوساز‪ ،‬مالک محاسبه است؛ نه معامالت‬ ‫بع��دی و س��اختمان های باعمر متف��اوت که خرید و‬ ‫فروش انه��ا فقط تغییر مالکیت به ش��مار می رود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل نیز تا چند سال پیش‪ ،‬وقتی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در زمان انتشار اطالعات بازار مسکن‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۲‬مورد نرخ اپارتمان نوس��از و نرخ کلنگی را منتشر‬ ‫می ک��رد‪ .‬نرخ اپارتمان نوس��از به این دلیل منتش��ر‬ ‫می ش��د که از نظر اقتصادی‪ ،‬فقط این خانه ها مالک‬ ‫معامله در بخش مس��کن هس��تند و ن��رخ خانه های‬ ‫کلنگی نیز به این دلیل منتشر می شد که این خانه ها‬ ‫نماینده ای برای معامله زمین در نظر گرفته می شوند‪.‬‬ ‫اوالد اضافه کرد‪ :‬متاسفانه از وقتی سامانه معامالت‬ ‫و امالک ایجاد ش��د‪ ،‬افراد به اشتباه‪ ،‬قیمت ها و تعداد‬ ‫همه معامالت انجام ش��ده‪ ،‬اعم از نوساز یا چند سال‬ ‫ساخت را یکجا در نظر می گیرند که این مسئله باعث‬ ‫انحراف در تحلیل ها می شود‪.‬‬ ‫اوالد یاداور ش��د‪ :‬اینکه گفته می شود قیمت ها در‬ ‫ش��هریور نس��بت به مرداد کاهش پیدا کرده‪ ،‬سخن‬ ‫دقیق و درس��تی نیس��ت زیرا در ش��هریور نسبت به‬ ‫محمدرضا گلوئی‬ ‫استاد دانشگاه و از مصدومان حادثه‬ ‫قطار زاهدان‪-‬تهران‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫«نه خریدی می ش��ود؛ نه فروش��ی‪ »...‬این روزها از‬ ‫ه��ر بنگاهدار مس��کن درباره وضعیت کار و کاس��بی‬ ‫بپرس��ید‪ ،‬با پاسخی مش��ابه همین روبه رو می شوید‪.‬‬ ‫پاییز و زمس��تان همیش��ه فصل خلوت��ی بنگاه های‬ ‫معامله امالک اس��ت و رکود این روزها نیز بر سرمای‬ ‫پاییزی و زمس��تانی این ب��ازار افزوده اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان می گویند وضعیت فعل��ی بازار‬ ‫مس��کن‪ ،‬مشابه رکود س��ال ‪ ۹۴‬و بعد از هر رکودی‪،‬‬ ‫دوران رونقی در پیش است‪ ،‬اما برخی دیگر معتقدند‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت رونق گذشته در بازار مسکن‬ ‫تکرار شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬امار رسمی از ادامه دار بودن روند‬ ‫کاهش��ی خرید و فروش و نرخ مس��کن خبر می دهد‪.‬‬ ‫براس��اس تحلیل��ی که خبرگ��زاری ایس��نا برمبنای‬ ‫گزارش های اماری رس��می منتش��ر کرده‪ ،‬معامالت‬ ‫مسکن در ش��هریور امسال به اندازه ای پایین امد که‬ ‫حتی نس��بت به شهریور ‪ ۹۴‬که بازار در رکود عمیقی‬ ‫قرار داش��ت‪ ۷۸ ،‬درصد کمتر ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫میزان قراردادها نس��بت به ش��هریور ‪ ۷۳ ،۹۷‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته‪ ،‬این درحالی اس��ت که در ش��هریور‬ ‫به عنوان اخرین مهلت جابه جایی در تابستان‪ ،‬به طور‬ ‫طبیعی باید شاهد افزایش معامالت مسکن باشد‪.‬‬ ‫در بس��یاری از مناطق تهران‪ ،‬زمینی وجود ندارد که ساخت وسازی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اندک زمین ها یا س��اختمان های کلنگ��ی باقیمانده هم‬ ‫به دلیل کمتر شدن و کمیابی‪ ،‬قیمت های بسیار باالیی دارند که برای‬ ‫سازنده صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫مرداد‪ ،‬س��هم معامله س��اختمان های نوساز نسبت به‬ ‫س��اختمان های با عم��ر ‪ ۶‬تا ‪ ۲۰‬س��ال کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬مس��لم اس��ت که نرخ خانه نوس��از نسبت به‬ ‫س��اختمان با عمر بیشتر‪ ،‬باالتر است و این مسئله در‬ ‫میانگین گرفتن تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمی�ن ب�رای ساخت وس�از باق�ی نمانده‬ ‫است!‬ ‫این تحلیلگر اضافه کرد‪ :‬درباره مس��کن شهر تهران‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری اس��ت که در س��ال های‬ ‫گذشته‪ ،‬مسکن در بیش��تر محله های شهر تهران‪ ،‬تا‬ ‫حد زیادی تخریب و نوس��ازی ش��ده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫اطالعاتی در این زمینه وجود ندارد که متوس��ط عمر‬ ‫س��اختمان ها در محله ها و مناطق شهر تهران در ‪۲۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته چقدر تغییر کرده یا متوس��ط تعداد‬ ‫طبقه های س��اختمان های مس��کونی چق��در افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته می دانیم در برخی س��ال های‬ ‫گذش��ته تا ‪ ۲۲۰‬هزار واحد در سال هم ساخت وساز‬ ‫انجام ش��ده و براس��اس براوردها‪ ،‬اهداف طرح جامع‬ ‫ش��هر تهران ک��ه براس��اس ان‪ ،‬باید تا اف��ق ‪،۱۴۰۵‬‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلیون مترمربع مس��کن جدید در شهر اضافه‬ ‫ش��ود‪ ،‬چند س��ال پیش محقق شده اس��ت! بنابراین‬ ‫در بس��یاری از مناط��ق تهران‪ ،‬زمینی وج��ود ندارد‬ ‫ک��ه ساخت وس��ازی انجام ش��ود‪ .‬ان��دک زمین ها یا‬ ‫س��اختمان های کلنگی باقیمانده ه��م به دلیل کمتر‬ ‫ش��دن و کمیابی‪ ،‬قیمت های بس��یار باالیی دارند که‬ ‫برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫اوالد اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر ن��رخ س��اختمان های‬ ‫کلنگ��ی که زمین انها مالک اس��ت‪ ،‬بس��یار باالتر از‬ ‫نرخ اپارتمان نوس��از است‪ ،‬در حالی که در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬نرخ هر مترمربع زمین به طور تقریبی با نرخ‬ ‫هر مترمربع اپارتمان نوساز یکی بود‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫نباید انتظار داشت که رونق چند سال گذشته‪ ،‬دوباره‬ ‫تکرار شود چون زمینی باقی نمانده که رونقی در ان‬ ‫حد و اندازه اتفاق بیفتد‪ .‬وقتی معدنی تمام می ش��ود‪،‬‬ ‫یعنی تمام ش��ده و دیگر نمی توان به حجم برداش��ت‬ ‫س��ال های نخست معدن برگش��ت‪ .‬منطقه ‪ ۲۲‬تهران‬ ‫زمانی به قدری زمین برای ساخت وس��از داش��ت که‬ ‫تا س��ال ها می توانست اش��تغال فراوانی در این بخش‬ ‫ایجاد کند اما اکنون دیگر زمینی برای ساخت وس��از‬ ‫نمانده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی انتظار برگشت به‬ ‫رونق بی معنی است‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه درحال حاضر ش��اهد‬ ‫رکود تولید در بخش مس��کن در شهر تهران هستیم‬ ‫ک��ه بخش زیادی از ان‪ ،‬ناش��ی از نرخ بس��یار باالی‬ ‫زمین نس��بت به اپارتمان در این ش��هر است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مسلم اس��ت اگر این مشکل برطرف نشود‪ ،‬نرخ‬ ‫اپارتمان در تهران باالتر هم خواهد رفت‪ .‬اینکه گفته‬ ‫می ش��ود مردم توان خرید ندارن��د‪ ،‬گرچه تا اندازه ای‬ ‫حقیق��ت دارد اما این گونه نیس��ت که حجم بس��یار‬ ‫پایین تولید کنونی هم بی مشتری باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬اکنون تولید به اندازه ای کم است‬ ‫که حتی اندکی تکان در سمت تقاضا‪ ،‬در شرایط نبود‬ ‫زمین برای ساخت وس��از‪ ،‬قیمت ها را بس��یار بیش��تر‬ ‫تکان خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه رکود تا سال ‪۹۹‬‬ ‫البته همه با اوالد هم نظر نیس��تند و برخی فعاالن‬ ‫بازار مس��کن‪ ،‬خبرهای منتشر ش��ده مبنی بر سلطه‬ ‫رک��ود بر ای��ن ب��ازار را تایید می کنن��د‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتحادیه مش��اوران امالک می گوید باتوجه به وضعیت‬ ‫یادداشت‬ ‫استانی که‬ ‫صدها ریزعلی‬ ‫خواجوی دارد‬ ‫فعلی بازار‪ ،‬کسانی که تقاضای مصرفی برای واحدهای‬ ‫مس��کونی دارند‪ ،‬بهتر است خرید خود را انجام دهند‬ ‫اما تقاضاهای سرمایه ای می توانند دست نگه دارند‪.‬‬ ‫حس��ام عقبای��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫در تحلیل‬ ‫وضعیت فعلی حاکم بر بازار مس��کن بیان کرد‪ :‬رکود‬ ‫تورمی از س��ال ‪ ۹۷‬بر بازار مس��کن حاکم و در سال‬ ‫‪ ۹۸‬تش��دید ش��د‪ .‬در این مدت‪ ،‬نرخ مسکن افزایش‬ ‫بسیار زیادی داش��ت و تا مرز افزایش ‪ ۱۲۰‬درصدی‬ ‫پیش رفت‪ .‬درحال حاضر نیز رکود بس��یار عمیق شده‬ ‫و می ت��وان گفت این رکود در ‪ ۲۵‬س��ال اخیر (یعنی‬ ‫ربع قرن) بی سابقه است‪.‬‬ ‫عقبایی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بازار مسکن از رکود‬ ‫تورمی خارج شده و به س��مت رکود غیرتورمی سیر‬ ‫می کند؛ درواقع رکود همچنان بر بازار حاکم است اما‬ ‫تورم نداریم و نرخ مس��کن روند نزولی به خود گرفته‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال در ماه های پایانی تابس��تان در‬ ‫ش��هرهای بزرگ‪ ،‬در واحدهای متراژ باال تا سقف ‪۴۰‬‬ ‫درص��د و در کوچک متراژها تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش نرخ‬ ‫داشته ایم‪ .‬این فعال بازار مسکن ادامه داد‪ :‬پیش بینی‬ ‫ما این اس��ت که در پاییز و زمس��تان ‪ ۹۸‬شاهد رکود‬ ‫عمیق همراه با کاهش نرخ نسبی خواهیم بود و رکود‬ ‫غیرتورمی و کاه��ش قیمت ها تا پایان ‪ ۹۸‬یا حتی تا‬ ‫پایان تابستان ‪ ۹۹‬ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬واحد مسکونی که پیش از گرانی‪،‬‬ ‫نرخ هر مترمربع ان به عنوان مثال ‪ ۱۵‬میلیون تومان‬ ‫بود‪ ،‬اکنون به متری باالی ‪ 40‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫اس��ت؛ بنابراین وقتی با کاهش نرخ ب��ه ‪ ۳۵‬میلیون‬ ‫تومان می رسد نمی توان از کاهش قیمت ها به معنای‬ ‫واقعی س��خن گفت‪ .‬کاهش قیمتی که درحال حاضر‬ ‫در ب��ازار مس��کن داری��م درواقع کاهش (نس��بت به‬ ‫قیمت ه��ای پیش از س��ال ‪ )۹۷‬نیس��ت و باید گفت‬ ‫قیمت ها در حال نزدیک ش��دن به قیمت های واقعی‬ ‫هستند که امیدواریم ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی کس��ی که قصد‬ ‫خرید خانه برای سکونت دارد باید برای خرید تالش‬ ‫کند اما به کس��ی ک��ه قصد س��رمایه گذاری در بازار‬ ‫مسکن دارد‪ ،‬توصیه به خرید درحال حاضر نمی کنیم‪.‬‬ ‫محمود اوالد‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫افتخ��ار می کن��م ک��ه در اس��تان م��ن‬ ‫سیستان وبلوچس��تان و در نزدیک��ی ش��هر‬ ‫زاهدان‪ ،‬صدها ریزعلی خواجوی وجود دارد‪.‬‬ ‫چند روز پیش س��وار قطاری بودم که هرگز‬ ‫به مقصد نرس��ید اما گویا هدفش به نمایش‬ ‫گذاش��تن جوانم��ردی و رش��ادت مردمی‬ ‫شریف و نجیب در دل دورافتاده ترین نقطه‬ ‫کوی��ری ایران ب��ود؛ مردم نجیب روس��تای‬ ‫ش��ورو در ‪ ۷۰‬کیلومت��ری زاه��دان‪ .‬در دل‬ ‫کویر!‬ ‫فق��ط ب��رای یک هفت��ه از وی��ن اتریش‬ ‫ب��رای انجام کاری به سیستان وبلوچس��تان‬ ‫بازگش��تم؛ س��فری ک��ه ب��ه بزرگ تری��ن‬ ‫درس زندگ��ی برای من تبدیل ش��د‪ .‬درس‬ ‫جوانم��ردی‪ ،‬درس رش��ادت‪ ،‬درس نجابت؛‬ ‫درس��ی ک��ه در س��ن ‪ ۵۰‬س��الگی به من‬ ‫اموخت که هیچ نیاموخته ام؛ درسی در دل‬ ‫کویر ایران‪.‬‬ ‫قطاری که س��وار ان ب��ودم‪ ،‬پس از کمتر‬ ‫از یک س��اعت حرک��ت از زاه��دان‪ ،‬به طرز‬ ‫هولناکی واژگون ش��د‪ .‬حتی شنیدنش هم‬ ‫س��خت است و برای من که مسافر ان قطار‬ ‫بودم‪ ،‬مرور ان لحظه در ذهن بسیار درداور‬ ‫است‪.‬‬ ‫پ��س از واژگونی‪ ،‬موفق ش��دم خود را به‬ ‫بیرون واگن بکش��م‪ .‬در ش��رایطی که هنوز‬ ‫هیچ نیروی امدادی به محل حادثه نرسیده‬ ‫بود‪ ،‬س��یل عظیمی از موتورسیکلت سواران‬ ‫و خودروه��ا را از دور مش��اهده ک��ردم‬ ‫که سراس��یمه خ��ود را ب��ه مح��ل حادثه‬ ‫می رس��اندند‪ .‬از دور مانند لشکری بودند که‬ ‫به سمت قطار واژگون شده می شتافتند‪.‬‬ ‫ب��ه محض رس��یدن ان��گار ک��ه از پیش‪،‬‬ ‫دوره ه��ای مدیریت بحران دیده باش��ند به‬ ‫گروه هایی تقس��یم ش��ده و هر گ��روه برای‬ ‫کمک به سوی یک واگن شتافت‪ .‬مصدومان‬ ‫حادثه را به بی��رون واگن منتقل می کردند‪،‬‬ ‫برخ��ی از انه��ا مراقب مصدوم��ان بودند و‬ ‫برخی‪ ،‬داخ��ل واگن ها در حال خارج کردن‬ ‫مصدومان؛ بسیار هماهنگ!‬ ‫عملی��ات نجات‪ ،‬انتقال و پرس��تاری را به‬ ‫زیباترین ش��کل ممکن با دست خالی انجام‬ ‫دادند‪ .‬پس��ربچه های روس��تای شورو از زیر‬ ‫واگن و از محلی بسیار پرخطر وارد واگن ها‬ ‫می ش��دند و به دیگران خبر می دادند که ایا‬ ‫مصدومی در انجا هست یا خیر! روستاییان‬ ‫از دادن کفش و لباس و تلفن همراه ش��ان به‬ ‫مسافران دریغ نمی کردند‪.‬‬ ‫اکنون با گذش��ت چن��د روز از حادثه در‬ ‫وین هستم‪ .‬این س��فر پربارترین و در عین‬ ‫حال تلخ ترین س��فر زندگی م��ن بود‪ .‬از راه‬ ‫دور دس��ت شما عزیزان روس��تای شورو را‬ ‫به گرمی می فش��ارم و برای تش��کر و عرض‬ ‫ارادت‪ ،‬س��ال بعد به روس��تای پرمهر ش��ما‬ ‫بازخواهم گشت‪.‬‬ ‫فروش اینترنتی بلیت پروازهای اربعین ممنوع شد‬ ‫براس��اس انچه در نشست ش��ورای حمل ونقل‬ ‫و لجس��تیک اعالم ش��د‪ ،‬در ای��ام اربعین فروش‬ ‫اینترنتی بلیت هواپیما ویژه این ایام ممنوع است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫محمد اسالمی در نشست ش��ورای حمل ونقل و‬ ‫لجس��تیک با تاکید بر اینکه باید س��طح خدمات‬ ‫پروازی به گونه ای باش��د که مردم برای سفرهای‬ ‫اربعین نس��بت ب��ه گذش��ته بیش��تر از هواپیما‬ ‫استفاده کنند خواستار اعزام نماینده ویژه سازمان‬ ‫هواپیمایی به عراق برای جلوگیری از گرانفروشی‬ ‫بلیت و رسیدگی به مشکالت احتمالی شد‪.‬‬ ‫وی خواس��تار هماهنگی بیش��تر بین ش��رکت‬ ‫راه اهن و س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ش��د تا زائران در زمان برگش��ت پس از انتقال به‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬همدان و خرمشهر‪ ،‬خود را با استفاده‬ ‫از حمل ونقل ریلی به شهر های محل سکونت شان‬ ‫برسانند‪ .‬مرتضی دهقان‪ ،‬معاون هوانوردی و امور‬ ‫بین الملل س��ازمان هواپیمایی کش��وری در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۲۶‬مجوز پرواز برای ایام‬ ‫اربعین صادر ش��ده است‪ .‬براس��اس برنامه ریزی‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۷۲۰‬مجوز برای پ��رواز به فرودگاه های‬ ‫نجف و بغداد ایجاد ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایرالین ها‬ ‫می توانند درخواس��ت خود را برای ایجاد مس��یر‬ ‫پروازی جدید به س��ازمان هواپیمایی کش��وری‬ ‫ارس��ال کنند تا در صورت موافق��ت‪ ،‬نرخ گذاری‬ ‫براساس مسافت انجام شود‪.‬‬ ‫دهقان افزود‪ :‬امس��ال ف��روش اینترنتی بلیت‬ ‫هواپیم��ا ویژه ای��ام اربعین ممنوع اعالم ش��ده و‬ ‫با هماهنگی س��ازمان های نظارت��ی و پلیس فتا‬ ‫به شدت با ان برخورد می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬دامنه نرخ بلیت پروازهای ویژه ایام‬ ‫اربعین حدفاصل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬مهر با در نظر گرفتن‬ ‫فاصله مبدا و مقصد اس��ت و در زمینه بلیت های‬ ‫ت یا برگش��ت در ب��از ه زمانی‬ ‫دوطرف��ه‪ ،‬اگ��ر رف ‬ ‫بیان ش��ده ‪۱۰‬روزه نباشد‪ ،‬شرکت ها موظفند نرخ‬ ‫اعالمی ویژه اربعین را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫حرکت کشتی چابهار‪-‬ونیز در دستور کار‬ ‫مدیرکل توافقنامه ها و توس��عه بازار س��ازمان‬ ‫بن��ادر و دریانوردی از مذاکره و توافق برای ایجاد‬ ‫خط کشتیرانی چابهار‪-‬ونیز خبر داد‪.‬‬ ‫محمدس��عید اص��ل س��عیدی پور در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به نشس��ت مدیرعامل سازمان‬ ‫بن��ادر و دریان��وردی و هی��ات ایتالیای��ی‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت های حمل ونقل دریای��ی ایتالیایی‬ ‫عالقه مندی خود را برای استفاده از ظرفیت های‬ ‫بندر چابهار و س��رمایه گذاری در این بندر نشان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دور ب��ودن این بندر از خلیج فارس‪،‬‬ ‫ارزان تر بودن تعرفه ها و هزینه های سرمایه گذاری‬ ‫در چابه��ار نس��بت ب��ه بندرهای دوب��ی و دیگر‬ ‫بندره��ای خارجی و‪ ...‬طرف ه��ای ایتالیایی را به‬ ‫این نتیجه رس��اند که در ای��ن بندر جنوبی ایران‬ ‫س��رمایه گذاری کنن��د‪ .‬این مجموعه ش��رکت ها‬ ‫ت و کارخان�� ه در چابهار ابراز‬ ‫ب��رای ایجاد ش��رک ‬ ‫تمایل بس��یاری کردند که م��ورد حمایت ما قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫س��عیدی پور ب��ا بی��ان اینک��ه ایج��اد ارزش‬ ‫اف��زوده از دیگر برنامه های ط��رف ایتالیایی برای‬ ‫س��رمایه گذاری در بندر چابهار اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در این جلس��ه به انها اعالم کردیم زمین هایی را‬ ‫که انها بخواهند در اختیارش��ان قرار می دهیم تا‬ ‫بتوانند طرح های ش��ان را اجرا کنن��د‪ .‬البته همه‬ ‫قرارداده��ای س��رمایه گذاری در بندرها در قالب‬ ‫قراردادهای بی اوتی است و زمین به کسی واگذار‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با طرف ایتالیایی درباره ایجاد‬ ‫خط کشتیرانی چابهار‪-‬ونیز نیز مذاکره شد‪ .‬البته‬ ‫باتوجه به طوالنی بودن مس��افت‪ ،‬مباحث بیشتر‬ ‫روی ترانزی��ت و خط��وط باری کش��تیرانی بود‬ ‫چراکه در حوزه مسافری باید کشتی ها‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و امکانات ویژه ای وجود داش��ته باشد و به سبب‬ ‫مسافت طوالنی اس��تقبال چندانی از این مسئله‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫سیل زدگان لرستان به دنبال سرپناه‬ ‫‪ ۱۰‬هزار خطر‬ ‫در بوستان های پایتخت‬ ‫رئی��س کمیس��یون س�لامت و محیط زیس��ت‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران از شناس��ایی ‪ ۱۰‬هزار خطر‬ ‫در بوس��تان های پایتخت خبر داد که ‪ ۷۰۰۰‬خطر‬ ‫مرب��وط به مخاطرات ایمنی و بهداش��تی و ‪۳۰۰۰‬‬ ‫مخاطره مربوط به مس��ائل محیط زیست است‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬زهرا صدراعظم نوری افزود‪ ۶۵ :‬درصد‬ ‫مخاطرات فیزیکی و ‪ ۲۱‬درصد مخاطرات مربوط به‬ ‫تاسیسات برق است‪ .‬وی با اشاره به سند برنامه پنج‬ ‫ساله سوم توسعه شهر تهران تاکید کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫به عنوان مس��ئول اصلی حفظ ایمنی در فضاهای‬ ‫عمومی شهر موظف اس��ت به منظور پیشگیری از‬ ‫وقوع حوادث و افزایش ایمنی تردد ش��هروندان در‬ ‫فضاهای عمومی ش��هر‪ ،‬س��اختار مدیریت ایمنی‬ ‫و بحران و ‪ HSE‬ش��هر تهران را بازنگری و ش��یوه‬ ‫نامه نظام مدیریت و بازرس��ی و نظارت بر عملکرد‬ ‫و فعالی��ت تمام پیمانکاران را با هدف پیش��گیری‬ ‫و کاهش حوادث تدوی��ن کند‪ .‬به گفته صدراعظم‬ ‫نوری‪ ،‬در راس��تای نهادینه سازی الزام های ‪HSE‬‬ ‫و پیش��گیری از بروز مخاطرات مربوط به سالمت‪،‬‬ ‫ایمنی و محیط زیست در سال های گذشته‪ ،‬پایش‬ ‫الزام ه��ای ‪ HSE‬ب��ا همکاری چند دانش��گاه و در‬ ‫‪ ۸‬مح��ور اصلی ازجمله مکان ه��ای عمومی مانند‬ ‫پارک ها و فضای س��بز‪ ،‬مراکز تفریحی‪ ،‬سینماها‪،‬‬ ‫مراک��ز تجاری و مذهبی‪ ،‬مورد پیگیری قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬بر اساس نتایج ب ه دست امده‪ ،‬میزان اجرایی‬ ‫ش��دن ضوابط مربوط ‪ ،‬به ویژه در پارک های شهری‬ ‫به طور جدی نگران کننده است‪ .‬وی افزود‪ :‬درحوزه‬ ‫مخاطرات زیس��ت محیطی‪ ،‬اس��تفاده نادرست از‬ ‫مناب��ع مختل��ف اب‪ ،‬انرژی و الودگ��ی خاک و هوا‬ ‫و اس��تفاده نادرس��ت از مناب��ع اب��ی در پارک ها با‬ ‫‪ ۳۹‬درصد دارای بیش��ترین سهم بوده است‪ .‬عضو‬ ‫شورای شهر تهران با بیان اینکه در بررسی دیگری‬ ‫ایمن��ی ک��ودکان در زمین های ب��ازی پارک های‬ ‫ش��هری اعم از پارک های محلی ناحیه ای منتخب‬ ‫‪ ۵‬منطقه در نواحی ش��مال‪ ،‬جنوب‪ ،‬مرکز‪ ،‬شرق و‬ ‫غرب تهران بررس��ی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نتایج حاکی‬ ‫از ان اس��ت ک��ه بی��ش از ‪ ۶۸‬درصد وس��ایل بازی‬ ‫پارک ها می تواند مخاطرات و اس��یب هایی را برای‬ ‫کودکان به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه شهروترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با ش��روع فصل بارندگی نگرانی ها در مناطق خسارت دیده‬ ‫از س��یل دوچندان ش��ده اس��ت زی��را همچنان بس��یاری از‬ ‫زیرساخت ها احیا نشده و سیل زدگان اواره خانه اقوام هستند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وقوع س��یالب در اس��تان لرس��تان شهرهای‬ ‫مختلف این استان از خرم اباد مرکز لرستان گرفته تا پلدختر‪،‬‬ ‫دلفان‪ ،‬کوهدش��ت‪ ،‬دورود‪ ،‬چگنی و‪ ...‬را درگیر کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫اخرین امار اعالم شده از سوی متولیان امر در جریان دو سیل‬ ‫رخ داده در فروردین امس��ال ‪ ۶‬هزار واح��د تجاری و ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫واحد مسکونی لرس��تان خسارت دیده است‪ .‬در جریان سیل‬ ‫حدود ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان خسارت در حوزه زیرساخت ها به‬ ‫استان لرستان وارد شد و همین میزان باالی خسارت ها‪ ،‬سیل‬ ‫ی که در شهرستان‬ ‫لرستان را منحصربه فرد کرده است به طور ‬ ‫پلدختر در روزهای ابتدایی س��یل‪ ،‬هیچ گونه زیرس��اختی در‬ ‫بخش های مختلف اعم از اب‪ ،‬برق‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬راه دسترس��ی‪،‬‬ ‫گاز و‪ ...‬وجود نداشت‪.‬‬ ‫ج��اده انج��ام نداده اند و با نخس��تین بارندگی به طور حتم‬ ‫وضعیت این جاده با مشکالت زیادی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اوارگ�ی س�یل زدگان «چ�م گ�رداب» در‬ ‫خانه های اقوام‬ ‫«چم گرداب» یکی از روس��تاهای سیل زده پلدختر است‬ ‫که در جریان وقوع س��یالب فروردین خسارت های فراوانی‬ ‫دید و خانه های مردم این روستا تا ‪ ۱۰۰‬درصد تخریب شد‪.‬‬ ‫یکی از اهالی این روس��تا با اش��اره به روند کند بازس��ازی‬ ‫خانه های مس��کونی گفت‪ :‬با گذش��ت ‪ ۶‬ماه از وقوع سیالب‬ ‫هنوز خانه های ما ساخته نشده است‪ .‬وی‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون ما و‬ ‫برخی خانواده های دیگر در خانه های اقوام و بس��تگان اواره‬ ‫هس��تیم و نمی دانی��م این وضعیت تا چ��ه زمانی باید ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور پروانه و تهیه نقشه خانه های پلدختر‬ ‫‹ ‹ایجاد جاده ها و پل های موقت‬ ‫روند بازسازی‬ ‫و ساخت دیواره‬ ‫ساحلی شهر‬ ‫پلدختر‪ ،‬کند‬ ‫و الک پشتی‬ ‫است و این امر‬ ‫موجب نگرانی‬ ‫مردم پلدختر‬ ‫در استانه فصل‬ ‫سرما و بارندگی‬ ‫شده است‬ ‫در سیل لرستان ‪ ۱۸‬شهر و هزار و ‪ ۲۰۰‬روستا درگیر سیالب‬ ‫و ‪ ۳۵‬هزار خانوار دچار مش��کل شدند‪ ،‬راه ‪ ۸۷۰‬روستا‪ ،‬برق هزار‬ ‫و ‪ ۱۴۵‬روس��تا‪ ،‬ارتباط تلفنی ‪ ۳۶۰‬روس��تا و ‪ ۱۰‬شهر‪ ،‬گاز ‪۱۸۲‬‬ ‫روستا و اب ‪ ۸۰۰‬روستا قطع شد‪.‬همچنین در این حادثه به ‪۳۰۰‬‬ ‫قنات‪ ۲۶۰ ،‬چاه و هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر جاده بین مزرعه های این‬ ‫اس��تان اسیب وارد شد‪ .‬همچنین ‪ ۶۰‬هکتار زمین زراعی از بین‬ ‫رف��ت‪ ،‬هزار هکتار زمین به طور کامل نابود و تبدیل به مس��یل‬ ‫رودخانه ش��د‪ ۲۱ ،‬هزار مترمکعب از مزارع پرورش ماهی و ‪۵۰۰‬‬ ‫ایس��تگاه پمپاژ از بین رفته و در مجموع س��یل ‪ ۵‬و ‪ ۱۲‬فروردین‬ ‫امس��ال‪ ،‬بیش از ه��زار و ‪ ۵۶۰‬میلیارد توم��ان به زیربخش های‬ ‫کشاورزی لرستان خس��ارت وارد کرد‪ .‬بیشترین خسارت های‬ ‫س��یالب استان لرستان‪ ،‬در شهرس��تان پلدختر براورد شده به‬ ‫ طوری که نماینده این شهرستان از خسارت ‪ ۵‬هزار میلیاردی در‬ ‫جریان وقوع سیل به پلدختر خبر داده است‪ .‬حاال بیش از ‪ ۶‬ماه از‬ ‫وقوع سیل ویرانگر در لرستان می گذرد‪ ،‬زیرساخت های شهری‪،‬‬ ‫پل ها‪ ،‬بناها جاده های ارتباطی و راه های روستایی خسارت های‬ ‫فراوانی دیده اند اما روند بازسازی این زیرساخت ها در این استان‬ ‫به کندی پیش می رود‪.‬‬ ‫از روند کند بازس��ازی خانه های مسکونی اظهار کرد‪ :‬قرار بود‬ ‫ک��ه ‪ ۳‬ماهه خانه ما را تعمیر و بازس��ازی کنند اما تاکنون این‬ ‫امر محقق نشده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال حاضر روند بازس��ازی خانه من در مرحله‬ ‫ابتدایی باقی مانده و با فرارس��یدن فصل س��رما و بارش باران‬ ‫مانده ام که باید کجا بروم‪.‬‬ ‫یکی از اهالی ش��هر سیل زده پلدختر در این زمینه با انتقاد‬ ‫ام��ا رون��د بازس��ازی ج��اده خرم اباد‪ -‬معموالن‪ -‬پلدختر‬ ‫‹ ‹در اس�تانه فصل س�رما مانده ام ک�ه باید کجا‬ ‫بروم!‬ ‫بیش��ترین خسارت های س��یالب استان لرس��تان‪ ،‬در شهرستان‬ ‫پلدخت��ر براورد ش��ده به ط��وری ک��ه نماینده این شهرس��تان از‬ ‫خس��ارت ‪ ۵‬هزار میلیاردی در جریان وقوع س��یل به پلدختر خبر‬ ‫داده است‬ ‫‹ ‹ج�اده معموالن همچن�ان در مرحله خاکی و‬ ‫بازگشایی موقت‬ ‫نی��ز موجب انتقاد مردم و رانندگان ش��ده اس��ت تا یکی از‬ ‫رانندگان این مس��یر در س��خنانی بگوید که ‪ ۶‬ماه از وقوع‬ ‫س��یالب می گذرد اما هنوز این جاده خاکی است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مسئوالن تنها اقدامی که انجام داده اند این است که این‬ ‫جاده را به طور موقت بازگشایی کرده اند و هنوز خاکی است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از رانندگان این مس��یر اظهار کرد‪ :‬من هر روز‬ ‫در این جاده تردد می کنم‪ ،‬جاده خاکی اس��ت و همین امر‬ ‫موجب خراب شدن وسیله نقلیه من شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه مس��ئوالن هنوز اقدام خاصی برای بازسازی این‬ ‫یکی از اهالی شهر سیل زده پلدختر نیز با اشاره به تخریب‬ ‫کامل خانه اش در جریان سیالب افزود‪ :‬با کمک بنیاد مسکن‬ ‫و دریافت ‪ ۷۵‬میلیون تومان تس��هیالت‪ ،‬کار بازسازی خانه‬ ‫خود را اغاز کرده ام‪ .‬جعفری‪ ،‬رئیس س��تاد بازس��ازی معین‬ ‫اصفهان در مناطق س��یل زده پلدختر نیز با اش��اره به روند‬ ‫ساخت خانه های سیل زده در روستاهای پلدختر اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رای این ام��ر کار جابه جایی تعدادی از روس��تاها را انجام‬ ‫داده ایم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این روستاها در بستر و حریم رودخانه‬ ‫بودند و همین امر موجب ش��ده بود که در معرض س��یالب‬ ‫قرار گیرند‪ .‬رئیس س��تاد بازسازی معین اصفهان در مناطق‬ ‫س��یل زده پلدختر با اشاره به پیش بینی سایت های ایمن در‬ ‫ش��هر پلدختر برای ساخت واحدهای مسکونی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اقدام ها در شهر پلدختر سرعت خوبی گرفته و مشکل صدور‬ ‫پروانه و تهیه نقشه برای واحدها برطرف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کند ساخت دیواره ساحلی‬ ‫روند بازسازی و ساخت دیواره ساحلی شهر پلدختر‪ ،‬کند‬ ‫و الک پشتی است و این امر موجب نگرانی مردم پلدختر در‬ ‫استانه فصل سرما و بارندگی شده است‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر دیواره ساحلی شهر پلدختر‪،‬‬ ‫فقط ‪ ۴۰۰‬متر ان اجرا و بازس��ازی ش��ده است و مسئوالن‬ ‫می گویند که این دیواره س��احلی از س��مت غربی و باالتر از‬ ‫پل هفتم تیر تا ‪ ۱۵‬روز دیگر بازسازی می شود و مرحله دوم‬ ‫این پروژه نیز فقط ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫لزوم تعیین تکلیف طرح توسعه حرم شاهچراغ‬ ‫اس��تاندار فارس با اشاره به قرار گرفتن طرح ‪۵۷۱‬‬ ‫هکتاری توس��عه حرم حضرت ش��اهچراغ(ع) و سایر‬ ‫حرم ه��ای مطهر در مح��دوده ‪ ۱۸۰۰‬هکتاری بافت‬ ‫فرسوده شیراز‪ ،‬خواس��تار تعیین تکلیف این طرح از‬ ‫سوی وزارت راه و شهرسازی شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان ف��ارس‪ ،‬عنایت اهلل رحیم��ی در چهارمین‬ ‫جلسه س��تاد بازافرینی شهری اس��تان فارس که با‬ ‫حضور معاون وزیر راه و شهرس��ازی در شیراز برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در اس��تان ف��ارس ‪ ۳‬ه��زار هکتار بافت‬ ‫فرسوده در ‪ ۱۱۰‬شهر وجود دارد که ‪ ۱۸۰۰‬هکتار ان‬ ‫متعلق به ش��یراز است‪ .‬او گفت‪ :‬فارس جزو نخستین‬ ‫استان هایی اس��ت که محدوده بافت های فرسوده بر‬ ‫اس��اس ریزدانگی و ناپایداری و نفوذناپذیری در ‪۲۸‬‬ ‫شهرس��تان مشخص شده و ‪ ۱۲‬ش��هر از این شهرها‬ ‫دارای طرح بوده که تعدادی از انها محدوده ناکارامد‬ ‫را هم مش��خص کرده اند‪ .‬اس��تاندار فارس با یاداوری‬ ‫اینک��ه ‪ ۳۵۰‬هکت��ار از ‪ ۱۸۰۰‬هکتار بافت فرس��وده‬ ‫ش��یراز‪ ،‬تاریخی و فرهنگی اس��ت‪ ،‬خواستار تعیین‬ ‫تکلیف و به س��رمنزل مقصود رس��اندن طرح توسعه‬ ‫‪ ۵۷۱‬هکتاری حرم در این ش��هر شد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در طرح ه��ای بازافرینی باید به خواس��ته های مردم‬ ‫رنگ و بوی علمی و اجرایی داده ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬نمی توان از طرح هایی ک��ه تغییرات فیزیکی‪،‬‬ ‫کالبدی‪ ،‬اقتصادی نداش��ته باشد انتظار داشت بافت‬ ‫فرس��وده را به کارامد بدل کند‪ .‬تناقض در طرح های‬ ‫مصوب س��بب خواهد ش��د این فرسودگی همچون‬ ‫گذشته ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 9‬مهر ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬صفر ‪1441‬‬ ‫اول اکتبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫پیاپی ‪2698‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫در نشست خبری معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح شد‪:‬‬ ‫براساس کیفیت به مطبوعات یارانه می دهیم‬ ‫نشس��ت خبری معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی صبح روز گذشته در محل ساختمان این معاونت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬محمد خدادی روز دوشنبه‬ ‫در نشست خبری با اش��اره به پیگیری های روزانه شخص‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی برای رفع مشکالت کاغذ‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬از ‪ ۵‬ماه پیش که این س��مت را بر عهده گرفتم‬ ‫بالفاصله نسبت به واردات کاغذ با ارز نیمایی اقدام کردیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اختصاص ارز نیمایی به کاغذ نش��ان از توجه‬ ‫واقعی و اهتمام دولت به رسانه دارد‪ .‬همانطور که دارو برای‬ ‫حیات ضروری است به رسانه هم نیاز داریم‪.‬‬ ‫خ��دادی افزود‪ :‬در حالی که نفس رس��انه ها به ش��ماره‬ ‫افت��اده ب��ود‪ ،‬ماموریت ورود به ش��رایط بحرانی را دریافت‬ ‫کرده و با شناس��ایی منابع و تخصیص ارز مشکالت کاغذ را‬ ‫رفع کردیم و امروز به وفور کاغذ در اختیار داریم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کارگروه اربعین برای رسانه تشکیل شده‬ ‫مع��اون مطبوعات��ی وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در اس��تانه اربعین حسینی به دلیل اهمیت این‬ ‫مناس��بت کارگروهی تشکیل ش��ده تا با ایجاد تسهیالت‬ ‫متناس��ب با زمان و مکان‪ ،‬با محوریت تولید محتوا مبتنی‬ ‫بر دی��دگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬برای‬ ‫ارتب��اط بین مس��ئوالن و م��ردم‪ ،‬برگزاری باش��کوه این‬ ‫مناس��بت و انعکاس این مهم و منحصر به فرد که در کشور‬ ‫دیگری برگزار می شود‪ ،‬فعالیت داشته باشد‪ ،‬مناسبتی که‬ ‫با ظرفیت مردمی برگزار می شود و در جهان مشابه ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بس��تر انتق��ال پی��ام نهضت حس��ینی در‬ ‫راهپیمایی اربعین فراهم اس��ت و رس��انه ها در تبیین این‬ ‫رویداد چه برای کسانی که فرصت حضور ندارند و چه برای‬ ‫اطالع رسانی درباره ان‪ ،‬نقش دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برای حضور خبرنگاران بین المللی‬ ‫برنامه ریزی ش��ده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همگرایی‪ ،‬همکاری و‬ ‫هم افزایی رس��انه در باالترین ظرفیت رسانه ای باید میسر‬ ‫ش��ود و رسانه ها در این راه پیشگام و پیشقدم هستند‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬ظرفیت عاش��ورا انتقال پیامی مبتن��ی بر تبیین و‬ ‫اغنا‪ ،‬فراهم کردن ش��ور و ش��عور جدا از جناح و نوع رسانه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹ایران جریان رسانه ای پویایی دارد‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره‬ ‫به توانایی مدیران رس��انه در اثرگذاری به موقع در شرایط‬ ‫بحران تاکید کرد‪ :‬رس��انه قدرت بی بدیل اس��ت‪ .‬در ایران‬ ‫جریان رس��انه ای پویایی داریم که در دوران دفاع مقدس‬ ‫این مهم را ثابت کرده ایم‪.‬‬ ‫خ��دادی افزود‪ :‬در ان دوران همه س��عی بر خاموش��ی‬ ‫ایران داشتند‪ ،‬اما توانستیم با کمترین امکانات از باالترین‬ ‫ظرفیت خود اس��تفاده کنی��م و صدای خ��ود را به گوش‬ ‫جهانیان برس��انیم و امروز نیز جریان شهادت و اراده باعث‬ ‫ش��ده تا ظرفیت دفاع در همه ارکان نظام نهادینه ش��ود با‬ ‫این وجود جریان رس��انه ای در این زمینه پیش��رو است و‬ ‫قدرت نمایی می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جنگ رسانه ای علیه ایران از سوی امریکا‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬هیات ایرانی در س��ازمان ملل متحد در‬ ‫باالترین حد از محدودیت رس��انه ای حض��ور پیدا کرد اما‬ ‫با وجود مانع تراش��ی ها صدای ایرانیان که حق علیه باطل‬ ‫هستند‪ ،‬شنیده شد‪.‬‬ ‫خدادی با اش��اره به اینک��ه پیام مردم ای��ران مبتنی بر‬ ‫واقعیت اس��ت و با وجود موانع‪ ،‬ظرفیت نش��ر دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر جنگ اقتصادی‪ ،‬دیپلماسی و رسانه ای‬ ‫داریم که در خط مقدم ان رس��انه ها در یک مبارزه خبری‬ ‫هس��تند زیرا برای رس��انه های بزرگ خبر بد از ایران‪ ،‬خبر‬ ‫خوب به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه همی��ن دلیل اس��ت که بیش��تر از انکه‬ ‫کمبودی در کش��ور اتفاق افتاده باش��د‪ ،‬احساس ان را القا‬ ‫می کنند‪ ،‬بسیاری از رسانه ها ماموریت القایی دارند‪.‬‬ ‫خ��دادی اظهارک��رد‪ :‬برای انتق��ال پیام درس��ت برای‬ ‫خبرن��گاران بین المللی باید فرص��ت حضور فراهم کرده و‬ ‫فعالیت انها را تس��هیل کنیم و پیش��نهاد داریم بیش��تر از‬ ‫مصاحبه با مس��ئوالن با مردم صحبت کنند زیرا کش��ور ما‬ ‫بیشتر به اطالع رسانی نیاز دارد تا تبلیغات‪.‬‬ ‫در پایان مرداد موضوع راستی ازمایی توزیع ‪ ۵‬هزار تن کاغذ ترخیص‬ ‫شده از گمرک را در دستور کار قرار دادیم و از رسانه ها خواستیم به ما‬ ‫اعالم کنند ایا کاغذی گرفته اند یا خیر‪ .‬قصد ما این بود اگر بین واردات‬ ‫و توزیع حفره ای وجود دارد ان را کشف کنیم‬ ‫‹ ‹وج�ود ‪ ۱۱‬ه�زار و ‪ ۹۰۰‬رس�انه مج�وزدار در‬ ‫کشور‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬خدادی توضیحاتی درباره پیش نویس‬ ‫یارانه پرداختی به نش��ریه ها ارائه و به پرسش های خبرنگاران‬ ‫پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬رس��انه دارای مجوز‬ ‫از وزارت فرهن��گ و ارش��اد فعالیت می کنن��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫مجم��وع ‪ ۷‬هزار و ‪ ۷۱۵‬رس��انه چاپی داری��م و ‪ ۳‬هزار و ‪۴۰۲‬‬ ‫رس��انه برخط فعال هس��تند و حدود ‪ ۶۰۰‬رس��انه غیر برخط‬ ‫(تولید س��ی دی) مج��وز فعالیت دارن��د و معاونت مطبوعاتی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد مجوز رس��انه هایی که ‪ ۶‬ماه منتش��ر‬ ‫نشوند را صادر نمی کند‪.‬‬ ‫در ادامه خ��دادی موضوع تخصیص کاغ��ذ را مطرح کرد و‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که سر کار امدم ‪ ۵‬ماه بود که واردات کاغذ متوقف‬ ‫شده بود و انبارها خالی بود‪ .‬در این مدت زمان همچون دوران‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬رس��انه ها حضور داش��تند و اجازه ندادند در این‬ ‫جنگ رسانه ای مشکلی برای کشور احساس شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کل کاغذ از سال ‪ ۹۷‬نمود جدی داشت که با‬ ‫نقش افرینی رهبر معظم انقالب و معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این موضوع مدیریت شد‪ .‬امروز‬ ‫که با ش��ما خبرنگاران صحبت می کنم کاغ��ذ با ارز نیمایی به‬ ‫وف��ور وجود دارد‪ .‬باور مان بر این بود که وقتی کاغذ مطبوعاتی‬ ‫مش��مول ارز کاالهای اساسی شد رس��انه ها هم ارزشی برابر با‬ ‫دارو دارند‪.‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با تشکر از‬ ‫مدیران روزنامه ه��ا‪ ،‬چاپخانه داران‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی و‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنعت معدن و تجارت در حل بحران کاغذ‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امروز نرخ کاغذ با ارز نیمایی حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ب��ه من گزارش داده اند نرخ ‪ ۹‬ه��زار تومان هم در‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫خدادی با اش��اره به اینک��ه عالوه بر ‪ ۳‬ش��رکت وارد کننده‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬روزنامه های خراسان‪ ،‬کیهان‪ ،‬اطالعات‪ ،‬خبر‬ ‫ورزش��ی و ایران هم در ماه های گذش��ته اقدام به واردات کاغذ‬ ‫کرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا امروزحدود‪ ۴۰‬هزار تن کاغذ به بخش‬ ‫مطبوعاتی تخصیص داده ش��د که ‪ ۲۷‬هزار تن ان تایید شده ‬ ‫اس��ت‪ .‬از این میزان ‪ ۵‬هزار تن کاغذ توزیع شده است‪ ۳ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت��ن اماده توزیع در م��اه جاری و ‪ ۵‬هزار تن هم ماه اینده‬ ‫توزیع خواهد ش��د‪ .‬ب��رای ماه های بعد هم ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫توزیع می ش��ود و برای ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۹‬هم برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در مجموع در این مدت ‪ ۷۰‬پرونده واردات‬ ‫داش��تیم که برای ‪ ۲۴‬هزار تن کاغذ تخصیص ارز انجام ش��ده‬ ‫اس��ت و ‪ ۱۶‬هزار تن هم تامین ارز شده اند‪ ۱۴ .‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫کاغذ خریداری و ‪ ۵‬هزار تن هم ترخیص شده است‪.‬‬ ‫خدادی ادام��ه داد‪ :‬در پایان مرداد موضوع راس��تی ازمایی‬ ‫توزیع این ‪ ۵‬هزار تن را در دس��تور کار قرار دادیم و از رس��انه ها‬ ‫خواس��تیم به ما اعالم کنند ایا کاغذی گرفته اند یا خیر‪ .‬قصد‬ ‫م��ا این بود اگر بین واردات و توزی��ع حفره ای وجود دارد ان را‬ ‫کشف کنیم‪ .‬براورد هم کردیم که نشان می دهد ‪ ۱۵۸۰‬نشریه‬ ‫کاغذ دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گالیه از برخی نشریه ها‬ ‫وی با ابراز گالیه از اینکه ‪ ۵۰۰‬نشریه فرم خوداظهاری شان‬ ‫را پر نکرده اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از این ب��ه بعد دریافت کاغذ‬ ‫و تحویل ان منوط به پرکردن فرم های خوداظهاری است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره دریافت کاغذ ازس��وی‬ ‫نش��ریه های بی هویت‪ ،‬گفت‪ :‬پس از قبول مس��ئولیت در این‬ ‫معاونت‪ ،‬قصد نداش��تیم کار توزیع را متوقف کنیم‪ .‬تا پیش از‬ ‫این ش��یوه توزیع به گونه دیگری بود و ما در چند ما ه گذش��ته‬ ‫در مرحله نخس��ت رس��یدگی به اعالم وصول (چاپ افست) را‬ ‫به پایان رس��اندیم‪ .‬سرکشی از چاپخانه ها را هم در دستور کار‬ ‫قرار دادیم‪.‬‬ ‫خدادی در پاس��خ به پرس��ش خبرنگاری مبنی بر اینکه ایا‬ ‫علت اینکه از ‪ ۲۷‬هزار تن کاغذی که صحبت ش��د فقط ‪ ۵‬هزار‬ ‫تن ترخیص شده‪ ،‬به معنای مقاومت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در توزیع کاغذ اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬انچه من در جریان‬ ‫ان هس��تم نش��ان می دهد هیچ مقاومت��ی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬گمرک‪ ،‬بانک مرکزی و س��ازمان تعزیرات‬ ‫نیس��ت و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی هم پیگیر توزیع کاغذ‬ ‫اس��ت و هم توزیع کاغ��ذ مطبوعات و کت��اب را از بخش های‬ ‫مربوط پیگیری می کند‪.‬‬ ‫مع��اون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ادامه‬ ‫داد‪ :‬توزی��ع کاغذ از اردیبهش��ت به این ش��کل دنبال ش��د اما‬ ‫ب��رای تامی��ن ارز و انتقال ارز و حتی تامین ریالی ان ازس��وی‬ ‫روزنامه ها‪ ،‬مشکالتی را داشتیم که همه اینها باعث شد توزیع‬ ‫کاغذ تا میزان ‪ ۵‬هزار تن انجام ش��ده باشد‪ .‬البته ناگفته نماند‬ ‫هم وارد کنندگان و هم رسانه ها همکاری خوبی با ما کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به شیوه های پیش بینی ش��ده از تولید و تیراژ‬ ‫روزنامه ها‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬خوداظهاری مدیرمس��ئول‪ ،‬گزارش‬ ‫چاپخانه‪ ،‬بازرس��ی س��رزده از چاپخانه‪ ،‬کار کارشناسی و امار‬ ‫ش��رکت های توزیعی از جمله محورهایی است که قصد داریم‬ ‫براس��اس ان بر تولید نشریه ها نظارت کنیم‪ ،‬اما به دلیل حجم‬ ‫کار و ش��یوه برخوردمان اگر در هر کدام از ش��یوه های نظارتی‬ ‫یادش��ده متوجه تخلف ش��ویم بنا را بر برخورد نگذاشته ایم و‬ ‫گزارش افراد سند حس��اب می شود هرچند برخی مدیران در‬ ‫مستند سازی کوتاهی می کنند‪ .‬قصد داریم اجازه سوءاستفاده‬ ‫از م��ردم را ندهیم و با تمام توان کاری کنیم که منابع کش��ور‬ ‫در خدمت تولیدات اثر رس��انه ای قرار گیرد‪ .‬سیاست معاونت‬ ‫مطبوعاتی بر این اس��ت که مس��یرهای نادرست پیش بین را‬ ‫اصالح کند و قصدمان اولویت دادن به اخالق است‪.‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه پیش نویس تخصیص یارانه مطبوعات در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫با پیش��نهاد مدیران رس��انه شامل دو مرحله ش��ده است و ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت که رس��انه ها با بحران های بیشتری روبه رو بودند‬ ‫ش��یوه پرداخت یارانه متفاوت اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت ضریب انتشار را ‪ ۷۰‬درصد و تولید محتوا را ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫گرفته ایم که این ارقام در ‪ ۶‬ماه دوم به ترتیب به ‪ ۹۰‬و ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫می رسند که درباره شاخص ضریب کیفی هدف مان این است‬ ‫که نش��ریه ها فقط به محل انتش��ار تولیدات رسانه های دیگر‬ ‫تبدیل نشوند و خودش��ان حداقل ‪ ۴۰‬درصد محتوایی شان را‬ ‫تولید کرده باش��ند و درباره ضریب انتشار هم می خواهیم یک‬ ‫روزنامه به معنای واقعی روزنامه باشد‪.‬‬ ‫در ادامه خدادی با اش��اره به اینکه نگاه ب��ه تیراژ روزنامه ها‬ ‫به عنوان یک ش��اخص اصلی غلط اس��ت و ذک��ر چند مثال از‬ ‫نش��ریه های گوناگون خارجی تصریح کرد‪ :‬درباره رسانه های‬ ‫برخط هم موضوع رتبه بندی الکس��ا مطرح اس��ت‪ .‬در صورتی‬ ‫که ایرنا‪ ،‬رتبه بس��یار پایین تری نسبت به سایت ورزش‪ ۳‬دارد‪.‬‬ ‫هدف مان این اس��ت که رس��انه ها فعالیت کیفی تری را دنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره گزارش شفاف از پرداخت‬ ‫یاران��ه نش��ریه ها اظهارکرد‪ :‬ش��یوه های پرداخ��ت را در این‬ ‫پیش نویس دنبال می کنیم و قصد داریم براساس شاخص های‬ ‫کیفی به نشریه ها یارانه دهیم‪.‬‬ ‫خ��دادی گفت‪ :‬یکی از برنامه ه��ای معاونت مطبوعاتی این‬ ‫اس��ت که پس از دریافت یارانه از مدیران نش��ریه ها گزارشی‬ ‫دریافت کنیم تا مش��خص شود هر نشریه پس از دریافت یارانه‬ ‫خود ان را صرف چه اموری کرده است‪.‬‬ ‫ارش عباسی «پارتی» را‬ ‫به صحنه می برد‬ ‫‪ ۱۷۴‬رسانه‬ ‫خارجی به ‪۱۶‬‬ ‫زبان زنده‬ ‫دنیا در ایران‬ ‫خبر مخابره‬ ‫می کنند و ‪۳۴۶‬‬ ‫خبرنگار خارجی‬ ‫فقط در تهران‬ ‫حضور دارند‬ ‫‹ ‹جامعه خبرنگاران نیاز به هویت یابی دارد‬ ‫خ��دادی با بیان اینکه ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬روزنامه نگار در انتظار‬ ‫بیمه هس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نف��ر از طریق صندوق‬ ‫بیمه خبرنگاری بیمه شده و ‪ ۶۰۰‬نفر به صندوق معرفی شدند‬ ‫و ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬نفر نی��ز از خدمات تامین اجتماعی برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید هویت بیمه خبرنگاری بازیابی ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬جامعه خبرنگاری نیاز به هویت یابی دارد و‬ ‫تعداد خبرنگاران براساس تعداد رسانه های دارای مجوز بیش‬ ‫از توان برای اموزش و بیمه است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬رسانه ها باید به‬ ‫سطحی برسند که خودشان اقدام به بیمه کنند‪.‬‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۷۴‬رسانه خارجی به ‪ ۱۶‬زبان زنده دنیا در ایران خبر مخابره‬ ‫می کنند و ‪ ۳۴۶‬خبرنگار خارجی فقط در تهران حضور دارند‪.‬‬ ‫اعتراض به نمایش غیرقانونی فیلم ها و سریال های خارجی در ‪VOD‬‬ ‫هیات مدی��ره انجمن تهیه کنندگان مس��تقل س��ینمای ایران‬ ‫اعتراض دوب��اره خود به نمایش فیلم ها و س��ریال های خارجی‬ ‫بدون رایت و پروانه نمایش در ‪ VOD‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مرتضی شایس��ته‪ ،‬سخنگوی انجمن ضمن‬ ‫اعالم خبر یادشده افزود‪ :‬با وجود اعتراض های مکرر هیات مدیره‬ ‫انجمن تهیه کنندگان مس��تقل‪ ،‬همچنان وزارت ارشاد هیچ گونه‬ ‫کنترلی بر کار ‪ VOD‬ندارد و بیش��تر این ش��رکت ها‪ ،‬همچنان‬ ‫ب��ه نمایش فیلم ها و س��ریال های خارجی بدون داش��تن امتیاز‬ ‫ح��ق پخش(رایت) و پروانه نمایش از معاونت س��ینمایی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد ادامه می دهند‪ .‬شایسته افزود‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫باید ساماندهی جدیدی برای ‪ VOD‬در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫براس��اس قوانین موضوعه کش��ور این شبکه ها باید در کنترل‬ ‫وزارت ارش��اد یا سازمان صدا و سیما باشند‪ .‬نمایش بدون خرید‬ ‫رایت ها بعید نیس��ت با شکایت صاحبان این فیلم ها یا سریال ها‬ ‫روبه رو شود و از وجوه ایران در دادگاه الهه برداشت شود‪ .‬یعنی‬ ‫سودش را عده ای معدود ببرند اما دولت از پول مردم‪ ،‬مجبور به‬ ‫پرداخت خسارت صاحبان فیلم ها و سریال ها شود‪.‬‬ ‫شایس��ته گفت‪ :‬این چندمین بار است که ما موضوع را تذکر‬ ‫می دهیم‪ ،‬اما ظاهرا گوش ش��نوایی نیست‪ .‬وی همچنین افزود‪:‬‬ ‫از س��وی دیگر این فیلم ها‪ ،‬به دلیل نداش��تن امتیاز حق نمایش‬ ‫(رایت) به معاونت س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫ارائه نمی ش��ود‪ ،‬تا مجوز و پروانه نمایش صادر ش��ود‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬دود رفتار این ش��رکت ها به چشم سینمای ایران می رود‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها بیش��تر با پرداخت های غیرمتعارف به سازندگان‬ ‫س��ریال های خانگی به افزایش بی رویه قیمت ها کمک می کنند‬ ‫و باز دود این رفتارهای غیرحرفه ای نیز به چشم سینمای ایران‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫شایسته افزود‪ :‬هیات مدیره انجمن در نشست خود از سازمان‬ ‫صدا و س��یما یا وزارت ارش��اد ‪ -‬هرکدام متولی کنترل ‪VOD‬‬ ‫هستند‪ -‬درخواست دارد با ورود به موضوع جلوی این رفتارهای‬ ‫گاه غیرقانونی را بگیرد‪.‬‬ ‫هیات مدیره همچنین از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫به وی��ژه کمیس��یون فرهنگی تقاضای رس��یدگی و تس��ریع امر‬ ‫ساماندهی شبکه های ‪ VOD‬را دارد‪.‬‬ ‫شایس��ته افزود‪ :‬متاسفانه برخی س��ریال های نمایش خانگی‬ ‫نیز از نظر محتوا کارهای غیر قابل قبولی هس��تند‪ .‬در این زمینه‬ ‫هی��ات مدیره انجمن امیدوار اس��ت با روش��ن ش��دن وضعیت‬ ‫‪ ،VOD‬سریال های بی محتوا نیز برای فکری اساسی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجلیل از رضا درمیشیان‬ ‫سخنگوی انجمن در ادامه گفت‪ :‬در این نشست هیات مدیره‬ ‫انجم��ن از تهیه کننده جوان و خوش فکر رضا درمیش��یان که از‬ ‫اعضای انجمن نیز هس��ت‪ ،‬به خاطر تولید فیلم اس��تاد داریوش‬ ‫مهرجویی‪ ،‬تش��کر و قدردانی کرد‪ .‬هیات مدیره اعتقاد داشت که‬ ‫این گام ازس��وی درمیشیان به عنوان ش��اگرد استاد مهرجویی‪،‬‬ ‫حرکتی قابل تحسین اس��ت و اگر همه شاگردان استادان بزرگ‬ ‫به چنین اقدامی متوس��ل ش��وند‪ ،‬بی گمان تولیدات فاخری به‬ ‫سینمای ایران هدیه خواهد شد‪.‬‬ ‫البته هیات مدیره انجمن از حمایت نش��دن نهادهای مسئول‬ ‫به ویژه بنیاد سینمایی فارابی از این فیلم سینمایی انتقاد داشت‪.‬‬ ‫هیات مدیره امیدوار است مس��ئوالن سینمایی کشور به وظیفه‬ ‫خود در قبال استادان و پیشکسوتان سینمای ایران عمل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت با صنف دولتی‬ ‫علی مالقلی پور در تدارک س��اخت س��ریالی‬ ‫برای ش��بکه سه سیماس��ت که فضای کمدی‬ ‫اجتماعی دارد و ازس��وی باش��گاه فیلم س��وره‬ ‫ساخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی مالقلی پور این روزها‬ ‫در ت��دارک س��اخت یک س��ریال کمدی برای‬ ‫ش��بکه سه سیماس��ت‪ .‬فیلمنامه این سریال از‬ ‫ابتدای سال ‪ ۹۸‬ازسوی محسن ملکی و حسین‬ ‫حقیق��ی در حال نگارش بوده و قرار اس��ت در‬ ‫‪ ۲۰‬قس��مت نوش��ته ش��ود‪ .‬محمدرضا ش��فاه‬ ‫تهیه کنندگی این مجموعه را برعهده دارد‪ .‬این‬ ‫مجموعه در باشگاه فیلم سوره ساخته می شود‪.‬‬ ‫این سریال داس��تانی کمدی اجتماعی دارد‬ ‫و به سفارش شبکه سه س��یما ساخته می شود‬ ‫که اکنون مراح��ل تصویب طرح و فیلمنامه را‬ ‫در س��یمافیلم می گذراند‪ .‬هنوز نام قطعی این‬ ‫فیلمنامه مش��خص نیست اما برنامه ریزی ها در‬ ‫این راستاس��ت که تا انتهای س��ال این سریال‬ ‫به سرانجام برسد‪ .‬علی مالقلی پور پیش از این‬ ‫فیلم سینمایی «قندون جهیزیه» را در سینما‬ ‫س��اخته بود که توانست نظر منتقدان را هم به‬ ‫خود جلب کند‪.‬‬ ‫شایس��ته در پایان افزود‪ :‬هیات مدی��ره انجمن به دنبال بعضی‬ ‫اخبار مبنی بر تش��کیل صنف ازس��وی دولت‪ ،‬ان را غیرمعقول‬ ‫دانس��ت‪ .‬هی��ات مدیره اعتقاد داش��ت که ش��یوه فدراتیو برای‬ ‫فعالیت صنفی تهیه کنندگان در شرایط کنونی بسیار منطقی تر‬ ‫و روزامدتر است‪.‬‬ ‫ارش عباس��ی در تازه ترین اثر نمایشی خود‬ ‫«پارت��ی» را تا حدود یک م��اه و نیم دیگر در‬ ‫تئاترشهر روی صحنه می برد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این نویس��نده و کارگردان تئاتر که فروردین‬ ‫امس��ال نمایش «هفت دقیقه» را روی صحنه‬ ‫برده ب��ود در تدارک اجرای یکی اثر نمایش��ی‬ ‫تازه به نام «پارتی» است که متن ان را سال ‪90‬‬ ‫نوشته و به تازگی بازنویسی کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش ک��ه به گفته عباس��ی در نیمه‬ ‫دوم یا اواخ��ر ابان اجرا می ش��ود‪ ،‬مانند دیگر‬ ‫کارهای او فضایی رئالیس��تی دارد و ماجرای ‪۳‬‬ ‫زوج را روایت می کند که ش��بی را با هم سپری‬ ‫می کنند و وجود یک گوشی تلفن همراه باعث‬ ‫می شود اتفاق هایی بیفتد و دوستی سالیان انها‬ ‫به چالش کشیده شود‪.‬‬ ‫عباس��ی درباره داس��تان «پارتی» که حول‬ ‫یک گوشی تلفن همراه می چرخد می گوید ‪ :‬در‬ ‫سال ‪ 1395‬یک فیلم ایتالیایی ساخته شد که‬ ‫فضای ان به نمایش��نامه من خیلی نزدیک بود‬ ‫و البت��ه ان فیلم معروف ش��د و چند ورژن از‬ ‫ان در کش��ورهای گوناگون تولید شد‪.‬نویسنده‬ ‫و کارگردان «پارتی» با انتخاب قطعی بازیگران‬ ‫تمرینات��ش را اغاز می کند تا نمایش برای اجرا‬ ‫اماده شود‪.‬‬ ‫«نویسنده مرده اس��ت»‪« ،‬سی سال بعد» و‬ ‫«گاهی» از جمله نمایش��نامه های این هنرمند‬ ‫ب��وده و همچنین پ��روژ ه «س��اختن از هیچ»‪،‬‬ ‫«اناکارنینا» و «نویس��نده مرده است» از جمله‬ ‫نمایش های به صحنه برده شده او در چند سال‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫دیرباز مجری مسابقه‬ ‫«دست فرمون»‬ ‫رقاب��ت می��ان‬ ‫عالقه من��دان ب��ه‬ ‫رانندگی‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫در قالب یک مسابقه‬ ‫تلویزیونی و با اجرای‬ ‫کامبی��ز دیرب��از از‬ ‫ش��بکه نس��یم روی‬ ‫انتن برود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬برنامه تلویزیونی «دست‬ ‫فرمون» پاییز و زمس��تان امسال شاهد رقابت‬ ‫عالقه مندان به رانندگی خواهد بود‪ .‬به همین‬ ‫منظور برای نخستین بار طراحی پیست برای‬ ‫این مس��ابقه تلویزیونی در نظر گرفته شده تا‬ ‫شرکت کنندگان به طور حرفه ای با یکدیگر به‬ ‫رقابت بپردازند‪.‬‬ ‫ای��ن برنام��ه هی��چ محدودیت��ی ب��رای‬ ‫عالقه مندان به رانندگی ندارد و زنان و مردان‬ ‫ب��ا ه��ر خودروی��ی می توانند در ای��ن برنامه‬ ‫ش��رکت کنند؛ تنها ش��رط حضور در برنامه‬ ‫داش��تن گواهینامه اس��ت‪« .‬دست فرمون» با‬ ‫‪ ۳۰‬دوربین‪ ،‬در ش��ب تصویرب��رداری خواهد‬ ‫ش��د و اجرای ان را «کامبیز دیرباز» بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بهنام صفاریان‪ ،‬طراح و کارشناس‪ ،‬مسعود‬ ‫صنم کارگ��ردان‪ ،‬پیمان قان��ع مدیر هنری و‬ ‫محمود محم��ودی تهیه کننده این مس��ابقه‬ ‫هس��تند‪ .‬عالقه مندان از ‪ ۸‬مه��ر می توانند با‬ ‫مراجعه به سایت برنامه «دست فرمون» برای‬ ‫شرکت در این مسابقه ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫سریال کمدی‬ ‫علی مالقلی پور برای‬ ‫شبکه سه‬ ‫سه شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 9‬مهر ‪ 2 - 1398‬صفر ‪ - 1441‬اول اکتبر ‪ - 2019‬شماره‪ - 1380‬پیاپی‪2698‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه تعدیل نیرو در برخی مشاغل‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دیدگاه‬ ‫موسیقی نواحی را به انزوا بردند‬ ‫این پژوهشگر موسیقی اظهار می کند‪ :‬مشکل اجرای‬ ‫موسیقیدان های بزرگ نواحی در برنامه های گوناگون‬ ‫و ارتباط مستقیم انها با مردم‪ ،‬برای عاشیق های تبریز‪،‬‬ ‫اذری یا ایل قشقایی نیز به وجود امده است‪.‬‬ ‫او بیان می کند‪ :‬سلیقه شنوایی مردم به دلیل حمایت‬ ‫نکردن مس��ئوالن منطقه تغییر پیدا ک��رده و از گوش‬ ‫دادن به موس��یقی نواحی برگش��ته و در نهایت انزوای‬ ‫موسیقی نواحی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫مبصری اضاف��ه می کند‪ :‬گرچه در س��ال های اخیر‬ ‫برخی از موس��یقی های نواح��ی گوناگون به طور کامل‬ ‫ضبط ش��ده و محفوظ مانده‪ ،‬اما رواج و گس��ترش پیدا‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬از طرفی به دلیل باال بودن سن بیشتر این‬ ‫هنرمندان پیشکس��وت موسیقی اقوام که به باالی ‪۷۰‬‬ ‫سال می رسد‪ ،‬گاهی می ش��نویم که از بین ما رفته اند؛‬ ‫در حال��ی که تا زمانی که در قید حیات بودند توجهی به‬ ‫انها نشد‪ ،‬ناش��ناخته باقی ماندند‪ ،‬نسل جدید کمتر از‬ ‫انها اموزش دیدند و در نهایت گنجینه های بزرگی را با‬ ‫خود به زیر خاک بردند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اگر جوان ها موس��یقی نواحی گذشته‬ ‫خود را بشناسند و براساس دانسته ها‪ ،‬در قالب موسیقی‬ ‫قومی خود ابداعاتی داش��ته باش��ند‪ ،‬کار مفیدی است‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬ایج��اد چیزهای جدید الزم��ه هر جامعه ای‬ ‫براس��اس گذر زم��ان و تغییرات برهه تاریخی اس��ت؛‬ ‫به ش��رطی که با اگاهی انجام ش��ود و قالب های اصلی‬ ‫تغیی��ر نکند‪ .‬ما اکنون در چنین حالتی هس��تیم و اگر‬ ‫ان اطالعات کسب ش��ود‪ ،‬تغییرات گوناگونی را شاهد‬ ‫خواهیم بود تا س��یر تکاملی طی ش��ود و به یک اصول‬ ‫خوب و نوای مطلوب برس��یم که وقتی نسل های اینده‬ ‫ان را گوش می کنند‪ ،‬در قضاوت خود نمره عالی بدهند‪.‬‬ ‫پیش از انقالب اس�لامی تمام استادان موسیقی اقوام‪،‬‬ ‫تنها میراث دار بودند و اینها را حفظ کردند و خودش��ان‬ ‫نیز چیزهایی به عنوان نغمات و اواهای موس��یقی اقوام‬ ‫اضافه کردند‪ ،‬اما اصول و قواعد را برهم نزدند‪.‬‬ ‫مبصری در بخش پایانی صحبت های خود می گوید‪:‬‬ ‫اکنون در منطقه خراس��ان‪ ،‬اس��تاد کامل را «بخشی»‬ ‫می گوییم‪ .‬بخش��ی کسی اس��ت که نوازنده‪ ،‬خواننده‪،‬‬ ‫اهنگساز و شاعر است و سازش را نیز خودش می سازد‪.‬‬ ‫تعداد این افراد خیلی کم اس��ت و به انگشتان دو دست‬ ‫نیز نمی رس��د‪ .‬انها ب��رای اموزش جوان تره��ا و انتقال‬ ‫نغمات به شکل میراث شفاهی به حمایت مسئوالن نیاز‬ ‫دارند‪ .‬این مش��کل در منطقه لرس��تان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫حتی در منطقه کردس��تان که مناط��ق و گویش های‬ ‫گوناگ��ون ک��ردی داریم نیز همین مش��کل به چش��م‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬فاخر و پربها ‪ -‬صحبت و محاوره‬ ‫‪ -2‬هر قسمت از نماز ‪ -‬نیروی جاذبه ‪ -‬خانه حیوانات و پرندگان‬ ‫‪ -3‬خودش است و قولش ‪ -‬مامور است و به کاری منصوب شده‬ ‫‪ -4‬مزه دهان جمع کن ‪ -‬پوش��ش س��قف انبار یا کارگاه ‪ -‬ماهی در تقویم‬ ‫سال سریانی ‪ -‬چه زمانی‬ ‫‪ -5‬زائده سر جانوران ‪ -‬جانوران را درمان می کند‪ -‬شیار داخل لوله تفنگ‬ ‫‪ -6‬سرخود و رها ‪ -‬کشنده بی صدا ‪ -‬بخش مرغوب گوشت کبابی‬ ‫‪ -7‬پایداری و ادامه داشتن برای مدت زیاد ‪ -‬از حروف الفبای یونانی‬ ‫‪ -8‬اطراف لب و دهان ‪ -‬رودی در فرانسه ‪ -‬زدنی در بازی ‪ -‬رنج و ازار‬ ‫‪ -9‬سپس ‪ -‬سهل و اسان شده‬ ‫‪ -10‬استشهاد ‪ -‬نیم صدای گریه ‪ -‬تکبر و غرور‬ ‫‪ -11‬لقب اشرافی در اروپا ‪ -‬موسسه ادبی یا علمی ‪ -‬تاریک اما شاعرانه‬ ‫‪ -12‬نش��انه نف��ی در ن��ام و صفت ‪ -‬محص��ول فرو ریختن س��اختمان ‪-‬‬ ‫سرپیچی و نافرمانی ‪ -‬رکن و پایه‬ ‫‪ -13‬قله استان یزد ‪ -‬طوق اسارت‬ ‫‪ -14‬از نوش��ته های امیل زوال ‪ -‬نام کوچک همینگوی‪ ،‬نویس��نده وداع با‬ ‫اسلحه ‪ -‬از اساطیر هندوها‬ ‫‪ -15‬چهره پرداز هنری ‪ -‬کنایه از شخص پرفایده برای دیگران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ز‬ ‫‪3‬‬ ‫گ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ش ک‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ش ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪234‬‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫‪3‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ز‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪235‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ب‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫خبر‬ ‫رمان جدید «استفن کینگ»‬ ‫در صدر پرفروش ها‬ ‫در جدیدتری��ن فهرس��ت کتاب ه��ای پرفروش داس��تانی نش��ریه‬ ‫نیویورک تایم��ز‪ ،‬رم��ان جدی��د «اس��تفن کین��گ» در رتبه نخس��ت‬ ‫گ که باعنوان‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬به گزارش ایبنا رمان جدید اس��تفن کین�� ‬ ‫«موسس��ه» به چاپ رس��یده در دومین هفته از حضورش در فهرس��ت‬ ‫پرفروش های داس��تانی بخ��ش جلد س��خت (‪ ،)hard cover‬با کنار‬ ‫زدن اثر جدید «مارگارت اتوود» در صدر فهرس��ت قرار گرفت‪ .‬اس��تفن‬ ‫کین��گ که برن��ده جایزه های گوناگون ادبی اس��ت‪ ،‬خالق بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫اثر ادبی در ژانرهای وحش��ت و خیال پردازی اس��ت‪ .‬اثار او تاکنون بارها‬ ‫مورد اقتباس س��ینمایی قرار گرفته اند‪ .‬فیلم سینمایی «ان» از رمانی با‬ ‫همین نام از نوشته های «کینگ» ساخته شده است‪ .‬در جایگاه دوم این‬ ‫فهرست رمان «وصیت ها» نوش��ته «مارگارت اتوود» که هفته گذشته‬ ‫صدر فهرس��ت را از ان خود کرده بود‪ ،‬ق��رار دارد‪ .‬این رمان که دنباله ای‬ ‫برای رمان «سرگذش��ت ندیمه » به ش��مار می رود‪ ،‬در ماه های گذشته‬ ‫به عنوان نامزد جوایز ادبی «بوکر» و «گیلر» معرفی ش��ده است‪ .‬نشریه‬ ‫گاردین نیز در گزارش��ی‪ ،‬از رمان «وصیت ه��ا » به عنوان پرفروش ترین‬ ‫اثر بریتانیا در هفته ای که گذش��ت یاد کرده است‪ .‬در هفته ها و ماه های‬ ‫اخیر کمت��ر پیش می امد که «جایی که خرچنگ ها اواز می خوانند» از‬ ‫صدر فهرس��ت خارج ش��ود‪ ،‬اما حاال با گذشت ‪ ۵۵‬هفته از حضور این اثر‬ ‫در بین پرفروش ها‪ ،‬جایگاه س��وم این فهرست به «جایی که خرچنگ ها‬ ‫اواز می خوانند» نوش��ته «دلیا اوئنز » رسید‪ .‬همچنین رمان «سرزمین‬ ‫گرگ ها » نوش��ته «کریگ جانس��ون» ک��ه پانزدهمین جلد از س��ری‬ ‫داس��تان های کالنتر «النگمایر » اس��ت‪ ،‬در هفته نخست حضورش در‬ ‫رتبه چه��ارم قرار گرفت‪« .‬دختری که دو ب��ار زندگی کرد » اثر «دیوید‬ ‫الگرکرانتس» نیز پس از گذش��ت ‪ 4‬هفته در جایگاه پنجم این فهرست‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫از رنج هایی که می کشیم!‬ ‫غالمعلی کشانی‪:‬‬ ‫علی اصغر سیدابادی در کانال خود می نویسد‪:‬‬ ‫ اسکرین تایمت رو بیار!‬‫‏‪ :‬این دیگه چیه؟‬ ‫‏‪ -‬حاال تو بیارش!‬ ‫‏راهنمای��ی می کند و اس��کرین تایم رو باز می کنم و از حجم وقت��ی که هر روز پای‬ ‫ش��بکه های اجتماعی تلف می کنم وحش��ت می کنم و از مقایسه اش با وقتی که برای‬ ‫خواندن‪/‬دیدن‪/‬ش��نیدن جدی صرف می کنم شرمنده می ش��وم‪ ،‬اما ایا تاثیری دارد‬ ‫این شرمندگی؟»‬ ‫ِ‬ ‫وحشت بجایی است!‬ ‫باید فهرست جدی های او را این طور تنظیم و تکمیل تر کرد‪:‬‬ ‫«گفتن» جدی و عمیق!‬ ‫کار‪/‬دیدار‪/‬دیدن‪/‬شنیدن‪/‬خواندن و اخ ِر همه‬ ‫ِ‬ ‫روح دیگرانی باش��د که‬ ‫ منظ��ور از کار‪ ،‬می توان��د کار برای ِ‬‫نان خود یا نان و جان و ِ‬ ‫به شخصه نمی شناسیم شان‪.‬‬ ‫ن تک و توک یارانی باشد که با شنیدن خبر رفتن‬ ‫ منظور از دیدار می تواند دیدار ا ‬‫ما‪ ،‬قند و چای در دست ش��ان به طور حتم به زمین می افتد یا دیدار جان هایی باش��د‬ ‫که نقش خود را بر دل های اگاه زده اند و در روزگار خود نقش افرینی کوچک یا بزرگ‬ ‫به نفع دیگران هم داش��ته اند؛ چه انکه س��لمانی ای فرزانه و شریف باشد یا سوادداری‬ ‫نام اور‪ ،‬اما فرزانه و شریف‪.‬‬ ‫بودن «گفتن»‪ ،‬احتیاطی است که می گوید‪:‬‬ ‫منظور از اخر ِ‬ ‫ گفتن درست نقره (زبانزد انگلیسی)‬ ‫ سکوت طالست و سخن‬‫ِ‬ ‫وقت گفتن و گفتن به ِ‬ ‫ دو چیز َطی ِر ه عقل اس��ت؛ دم فروبس��تن به ِ‬‫وقت خاموشی‬ ‫(سعدی)‬ ‫کانال گاه فرست ممکن است اصال مطلب تازه ای نداشته باشد یا ممکن است ماهی‪-‬‬ ‫سالی یک بار نوشته ای در ان بیاید‪ .‬هیچ تعجیل و اصراری نیست که واجب کند حرفی‬ ‫زده شود‪ .‬حرف هایی که من در این کانال زده ام‪ ،‬اگر بعضی هاشان را بخواهم عمل کنم‬ ‫(ک��ه به طور قطع برای خودم واجب ترند)‪ ،‬ممکن اس��ت اصال وقت نکنم که به تلگرام‬ ‫س��ر بزنم‪ .‬الزم نیست هر روز یا هر هفته چیز تازه ای در اینجا ببینیم‪ .‬کافی است روی‬ ‫همان چیزهایی که پیش از این مطرح شده تامل کنیم‪.‬‬ ‫راستش اینکه به قول «مادر ترزا» خبری نیست؛ جز همان خبرهای دیروزی‪.‬‬ ‫اما حکمت ها همیشگی اند و همیشه عمل کردنی‪.‬‬ ‫ای��ن کانال به قدر توانایی خ��ود‪ ،‬از حکمت ها و تیزبینی ه��ای دیگرانی خبرهایی‬ ‫داده که ش��اید عمل به انها‪ ،‬هم ه ِ‬ ‫عمیق» من و ش��ما را بگیرد و فایده‬ ‫وقت «جدی و‬ ‫ِ‬ ‫هم برساند‪.‬‬ ‫اما رسانه ها چه؟‬ ‫ان ها کارش��ان ایجاد وحش��ت اس��ت؛ وحش��تی که ما به ان معتاد ش��ده ایم و با‬ ‫کلیک کردن های مان دائم خود را با ان قلقلک می دهیم‪.‬‬ ‫بیماریِ بدی است!‬ ‫بهتر اس��ت به همان پیش��نهادهای اول این نوش��ته برگردیم که برای کار‪/‬دیدن‪/‬‬ ‫کردن «جدی و عمیق!» وقت بگذاریم!‬ ‫شنیدن‪ /‬خواندن و انگاه در اخر همه دهان باز‬ ‫ِ‬ ‫کار ارزشمند فرزند دکتر علی شریعتی‬ ‫در روستای سیل زده حدبه‬ ‫دکتر احس��ان شریعتی چندی پیش به ش��ادگان رفت و در روستای سیل زده و محروم‬ ‫«حدبه» تصفیه خان ه کوچک با فناوری جدید راه اندازی کرد تا مردم این ابادی که تاکنون‬ ‫از اب شرب سالم محروم بودند‪ ،‬اینک با اب تصفیه شده گلو تازه کنند‪.‬‬ ‫عکس و مکث‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫پ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬برطرف کردن امر مش��کل‪ ،‬مفهوم این ترکیب زیبای رایج است ‪-‬‬ ‫اوای خوش و دلنشین اذان‬ ‫‪ -2‬ح��رف رودررو ‪ -‬نام پیش��ین ه��راره‪ ،‬پایتخت کش��ور زیمبابوه ‪-‬‬ ‫‪100‬مترمربع‬ ‫‪ -3‬عام تر و همگانی تر ‪ -‬قوم حضرت هود(ع) ‪ -‬نوعی ساعت باستانی‬ ‫‪ -4‬شجاع و بی باک ‪ -‬امانت مردم نزد بانک ها ‪ -‬روزگاران‬ ‫‪ -5‬خاندان و نژاد ‪ -‬رفیق و مساعدت کننده‬ ‫‪ -6‬اگهی نصف شده ‪ -‬نت منفی ‪ -‬مغلوب شده بر اثر ضربه های سخت‬ ‫‪ -7‬برابر و یکسان ‪ -‬پیشوند اشتراک ‪ -‬شادمانی‬ ‫‪ -8‬شکل نهفته و مقاوم باکتری ‪ -‬بزرگ تر از گردان‬ ‫‪ -9‬رکن دین ‪ -‬عالمت مصدر جعلی ‪ -‬از ادات تشبیه‬ ‫‪ -10‬افتتاح ‪ -‬موضوع اصلی ‪ -‬درون‬ ‫‪ -11‬سپاسگزار ‪ -‬نوعی نظام حکومتی‬ ‫‪ -12‬نویسنده فرانسوی دوشیره اورلئان ‪ -‬کوزه دسته دار ‪ -‬بعد مسافت‬ ‫‪ -13‬بعضی وقت ها ‪ -‬بخل و تنگ نظری ‪ -‬شکاف داخل کوه‬ ‫‪ -14‬صنعت و تکنیک ‪ -‬ایالت جدایی طلب اسپانیا ‪ -‬از حاالت دریایی‬ ‫‪ -15‬دختر ش��اه سمنگان و همسر رس��تم ‪ -‬اثری به قلم ادگار الن پو‪،‬‬ ‫نویسنده امریکایی‬ ‫لی لی گلستان معتقد است متاسفانه‬ ‫روحی��ه حمای��ت از جوان��ان در میان‬ ‫مدی��ران گالری ها کم اس��ت و بیش��تر‬ ‫دل ش��ان می خواه��د اث��ار هنرمندان‬ ‫معروف را ب��ه نمایش بگذارند تا فروش‬ ‫بهتری داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬لی لی گلستان‪ ،‬مدیر‬ ‫گالری «گلس��تان» در پاس��خ به پرسش��ی درباره علت افزایش‬ ‫تعداد نمایش��گاه های هنری کم کیفی��ت و اینکه ایا این موضوع‬ ‫ارتباطی با کاهش سطح کیفی اثار هنرمندان دارد؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫موافق نیس��تم که س��طح کیفی اثار هنری پایین امده است‪ .‬ما‬ ‫در تابس��تان نمایش��گاه «صد اثر صد هنرمند» را داشتیم که در‬ ‫ان بیش از ‪ ۳۰۰‬اثر به دستم رسید و در انها واقعا کارهای عالی‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬به نظرم کیفیت پایین نیام��ده‪ ،‬بلکه به دلیل انکه‬ ‫تعداد گالری ها و هنرمندان زیاد ش��ده‪ ،‬در میان انها اثار بد نیز‬ ‫پیدا می شود‪ .‬در واقع چون تعداد زیاد شده‪ ،‬تعداد نمایشگاه های‬ ‫خوب و بد نیز زیاد شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬براس��اس امار وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۲۲۰‬گالری در تهران وجود دارد که از میان انها‬ ‫فقط ‪ ۲۰‬گالری س��لیقه دارند و به هنرهای تجسمی کمک و از‬ ‫ان حمای��ت می کنند‪ .‬امیدوارم این تع��داد به ‪ ۴۰‬گالری درجه‬ ‫یک افزایش پیدا کند‪ ۲۰۰ .‬گالری باقیمانده الکی هس��تند و از‬ ‫انجایی هم که کارشان را بلد نیستند‪ ،‬به مرور تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫گلس��تان درباره عل��ت افزایش زیاد گالری ها یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫دولت های نهم و دهم‪ ،‬فقط به کمیت فکر می کردند و به کیفیت‬ ‫اهمی��ت نمی دادن��د و برای همین ه��م در ان دوران مجوزهای‬ ‫زیادی برای گالری ها صادر شد‪ .‬در واقع دنبال این بودند که چه‬ ‫کس��ی مکان خوب‪ ،‬بزرگ و شیکی دارد که به ان مجوز بدهند‬ ‫تا بگویند زیرمجموعه ما گالری های شیک هم وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫درحال حاضر جلوی این موضوع تا حدودی گرفته شده و خیلی‬ ‫راحت مجوز نمی دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر گالری با بیان اینک��ه «این ‪ ۲۰۰‬گالری کار ان ‪۲۰‬‬ ‫گالری درجه یک را خراب می کنند»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬انجمن صنفی‬ ‫گالری داران باید بیشتر روی رفتار مدیران گالری ها تمرکز کند‪،‬‬ ‫چراکه غیر از ‪ ۲۰‬گالری درجه یک‪ ،‬رفتار س��ایرین بسیار زشت‬ ‫اس��ت و حق جوان��ان را می خورند و رفتاره��ای تحقیرامیزی با‬ ‫هنرمندان جوان و مخاطبان دارند‪ .‬یکی از وظایف انجمن صنفی‬ ‫این اس��ت که به این موضوع رس��یدگی کند‪ ،‬ام��ا از انجایی که‬ ‫به تازگی کارش��ان را اغاز کرده اند‪ ،‬هنوز زود اس��ت عملکرد انها‬ ‫را قضاوت کنیم‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫به نظر می رسد در چند دهه گذشته موسیقی نواحی‬ ‫و اق��وام در ان��زوا فرو رفته و نس��بت به س��ایر ژانرهای‬ ‫موس��یقی‪ ،‬توجه کمتری به ان می ش��ود‪ .‬ممکن است‬ ‫ب��ا طی ش��دن همین رون��د‪ ،‬در اینده تنها س��ایه ای از‬ ‫موسیقی اقوام و نواحی باقی بماند و اسیب هایی جدی‬ ‫به فرهنگ و موسیقی کشور وارد شود‪.‬‬ ‫ایس��نا در این زمینه با یکی از کارشناس��ان موسیقی‬ ‫گفت وگو ک��رد تا علت ایج��اد چنی��ن وضعیتی برای‬ ‫موسیقی نواحی را از او جویا شود‪.‬‬ ‫بهروز مبص��ری در این زمینه چنی��ن اغاز می کند‪:‬‬ ‫قومیت های کش��ور ایران را ‪ 8‬قوم ش��امل اذری‪ ،‬کرد‪،‬‬ ‫لر‪ ،‬تالش‪ ،‬عرب‪ ،‬فارس‪ ،‬بلوچ و ترکمن تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫بیشترین جمعیت در میان اقوام مربوط به اذری ها با ‪۲۲‬‬ ‫میلیون نفر اس��ت‪ .‬پس از ان باالترین جمعیت به لرها‬ ‫می رسد که حدود ‪ ۱۹‬میلیون نفر هستند‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬این اقوام در س��رزمین های خود‪،‬‬ ‫موس��یقی های گوناگون��ی دارند که خوش��بختانه در‬ ‫این دوره ضبط ش��ده اس��ت؛ البته هنرمن��دان جوان‬ ‫این مناطق برای عرضه موس��یقی منطقه خود مشکل‬ ‫دارند‪ ،‬چراکه متاسفانه انتقال موسیقی از نسل قدیم به‬ ‫انها خیلی کم انجام ش��ده و کمتر به نسل جوان رسیده‬ ‫اس��ت؛ به همین دلیل تنها در برخی جش��ن ها و اعیاد‬ ‫ملی و مذهبی‪ ،‬می توانند به طور مختصر خودی نش��ان‬ ‫دهند‪ .‬از طرفی در گذشته بخشی های خراسان (استاد‬ ‫تمام موس��یقی) به مجالس اعی��اد و مهمانی می رفتند‬ ‫و به اجرای موس��یقی می پرداختن��د‪ ،‬اما امروزه با ورود‬ ‫فن��اوری به کش��ور و حضور س��ازهایی مانن��د گیتار‪،‬‬ ‫ترومپت و‪ ...‬دیگر جایی برای انها نمانده است‪.‬‬ ‫فروش بیشتر یا حمایت از جوانان؟‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روان شناس‪:‬‬ ‫همیش��ه موضوعات علمی‪ ،‬تا زمان اثب��ات تامل و پژوهش‬ ‫بیش��تر و دقیق تری می طلبد‪ .‬به طور مث��ال اینکه ماده تاریک‬ ‫دقیقا از چه چیزی س��اخته شده است؟ یا به طور مثال در حوزه‬ ‫روانشناسی‪ ،‬روان درمانی مبتنی بر مکتب روان تحلیل گری‪ ،‬تا‬ ‫چه اندازه مبتنی بر شواهد است؟ اما مسائلی هم وجود دارد که‬ ‫کامال شفاف بوده و در میان متخصصان‪ ،‬اختالف نظری درباره‬ ‫انها وجود نداش��ته باش��د‪ .‬پدیده تغییرات اقلیمی که بخش مهم ان با فعالیت های بشر در‬ ‫ارتباط اس��ت‪ ،‬یکی از این واقعیت ها اس��ت که اگر مدیریت نش��ود‪ ،‬تا پیش از پایان همین‬ ‫قرن باعث انقراض گونه بشر از روی زمین خواهد شد‪ .‬در واقع تمام دانشمندان بر تاثیرات‬ ‫ای��ن پدیده اتفاق نظر دارند و تنها موضوع مورد اختالف‪ ،‬س��رعت‪ ،‬زمان باقیمانده و البته‬ ‫راهکارهای پیش��گیری از این اتفاق است‪ .‬اینکه چرا واکنش گسترده ازسوی دولت ها‪ ،‬در‬ ‫سرتاسر جهان‪ ،‬برای مدیریت وضع موجود انجام نشده یا بسیار ناچیز است‪ ،‬به طور عمده‬ ‫به دلیل منافع اقتصادی و سیاس��ی است و گرچه این دالیل موجه نیست‪ ،‬دست کم رابطه‬ ‫علّی ان قابل مشاهده است‪ .‬اما نکته قابل تامل از منظر روانشناسی‪ ،‬اجتناب افکار عمومی‬ ‫از تغییر وضعیت موجود اس��ت‪ .‬نظرسنجی ها نشان می دهد افراد نگران تغییرات اقلیمی‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما به نظر نمی رس��د این نگرانی‪ ،‬انگیزه و جزم چندانی برای تغییر شرایط ایجاد‬ ‫کرده باش��د‪ .‬برخی افراد نه تنها گزارش های علمی را نادیده می گیرند‪ ،‬بلکه حتی نس��بت‬ ‫به مش��اهده ش��خصی خود از تغییراتی که در وضعیت اب و هوا‪ ،‬موجودات زنده و گیاهان‬ ‫رخ داده‪ ،‬بی تفاوت هس��تند‪ .‬معتق��دم می توان علت این بی تفاوت��ی را به نظریه «تداخل‬ ‫انگیزش��ی» ارتباط داد که براس��اس ان افراد به دلیل ناتوان��ی در هضم یک واقعیت‪ ،‬نگاه‬ ‫مخالف و متعصبانه نس��بت به ان می گیرند و البت��ه یکی از مولفه های قدیمی و قدرتمند‬ ‫روان ما برای فرار از واقعیت ها‪ ،‬استفاده از مکانیسم دفاعی انکار بوده است؛ بنابراین موضوع‬ ‫این نیس��ت ک��ه درباره بزرگ ترین چالش بقای بش��ر‪ ،‬اطالعات کافی وج��ود ندارد‪ ،‬بلکه‬ ‫براس��اس گزارش موسسه بروکینگز‪ ،‬روان انس��ان ها هنوز برای درک ریسک های اماری‬ ‫پیچیده تکامل نیافته و توان باور چالشی در این ابعاد را نداریم‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬روانشناس��ان زیادی در حال پژوهش برای یافتن راهکارهایی هس��تند‬ ‫که بتوان این انکار جمعی در زمینه تغییرات اقلیمی را برای میانگین افراد جامعه ش��فاف‬ ‫و برای کاهش ان کاری عملی کرد و ش��اید این بزرگ ترین چالش علم روانشناس��ی باشد؛‬ ‫چراکه هیچ وقت در تاریخ این علم‪ ،‬نیاز به مدیریت چنین ابعادی از انکار نبوده است‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬این نخس��تین باری نیس��ت که یک اکوسیس��تم در کره زمین در معرض‬ ‫انقراض قرار گرفته و حتی تمدن بش��ری هم شاهد این فراز وفرودها بوده است‪ .‬اما تفاوتی‬ ‫که این بار وجود دارد‪ ،‬در ابعاد و نوع این چالش است‪.‬‬ ‫این بار‪ ،‬صحبت از تصادف اجرام اس��مانی‪ ،‬جنگ های جهانی و بیماری های ناش��ناخته‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه تکامل یافته ترین س��اکن فعلی کره زمین‪ ،‬در حال حاض��ر با عملکرد خود‪،‬‬ ‫حیاتش را به چالش کشیده و تنها راه نجات او هم‪ ،‬همچنان اگاهی و عملکرد خود اوست؛‬ ‫البته زمان چندانی هم باقی نمانده است‪.‬‬ ‫ان سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫فردای تقدیر یا تدبیر فردا‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!