روزنامه صمت شماره 1379 - مگ لند

روزنامه صمت شماره 1379

روزنامه صمت شماره 1379

روزنامه صمت شماره 1379

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست های کلی نظام‬ ‫قانون گذاری را ابالغ کردند‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1379‬پیاپی ‪2697‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫بومی سازی قطعات و‬ ‫تولید ارزش افزوده‬ ‫‪ 3‬نکته درباره مراوده‬ ‫تجاری فعاالن بخش‬ ‫خصوصی با چین‬ ‫همه بناهای غیرمجاز را‬ ‫نباید تخریب کرد!‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل ‪۱۱۰‬‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابالغ و باتوجه به اهمیت موضوع‬ ‫در حاشیه ان مرقوم کردند‪« :‬سیاست ها به قوای سه گانه ابالغ شود‪ .‬سه قوه موظفند‬ ‫اقدامات را زمانبندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در برخی از دشت های ایران تا ‪100‬درصد اب های استاتیک برداشت شده است‬ ‫سرمقاله‬ ‫کدام سیاست اقتصادی را‬ ‫دنبال کنیم‬ ‫سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی‬ ‫و پیشرفت ها را گزارش نمایند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهره کشی بی رحمانه از ذخایر ابی استراتژیک‬ ‫به علت موقعیت ویژه جغرافیایی و ناهمواری های بس��یار پراکنده‪ ،‬ایران از مناطق خش��ک‬ ‫جهان به ش��مار می رود و اب در ان همواره اهمیت حیاتی داش��ته است‪ .‬بی توجهی به مفهوم‬ ‫توس��عه پایدار باعث ش��ده ش��اهد عواقب بهره کش��ی از اب ازجمله فرونشست زمین باشیم‪.‬‬ ‫سازمان ملل مطرح می کند کشوری که بیش از ‪۴۰‬درصد ذخایر اب استاتیک (که در دوره های‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬زیر زمین ذخیره ش��ده و از قبل وجود داشته) را برداشت می کند در واقع وارد‬ ‫بحران ش��دید شده است‪ ،‬این در حالی اس��ت که در برخی مناطق کشور بیش از ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫ذخیره استاتیک خود را برداشت کرده ایم‪ .‬براساس امار از سال های ‪۱۳۷۰‬تا ‪ ۱۳۷۵‬از مخازن‬ ‫ی وارد‬ ‫بیش��تر از حد برداش��ت کردیم یعنی ذخایر دینامیک (ابی که هر سال به وسیله بارندگ ‬ ‫حوزه می شود) را تمام وسپس از ذخایر استاتیک برداشت کردیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫بررسی درخواست های فعاالن اقتصادی از‬ ‫سکاندار وزارت بازرگانی‬ ‫به وزیری «متخصص و‬ ‫کاربلد» نیازمندیم‬ ‫افت و خیز راه اهن‬ ‫در راه بنادر‬ ‫‪7‬‬ ‫خودروهای ازقیمت افتاده‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫س��هم راه اهن از حمل ونقل کاال در بندرها تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬باید‬ ‫به ‪ ۳۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫این تکلیف برنامه شش��م توسعه در ش��رایطی که همچنان بار‬ ‫اصلی حمل ونقل کاال در بندرها بر دوش جاده هاس��ت‪ ،‬راه طوالنی‬ ‫تا تحقق پیش رو دارد‪ .‬البته مس��ئوالن هم بیکار ننشس��ته اند و در‬ ‫س��ال های گذشته اقدام هایی برای توس��عه ریلی در بندرها انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بیش از ‪۷‬هزار خودرو بالتکلیف‬ ‫در سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و گمرک‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار ‪ -‬رئیس کمیسیون‬ ‫انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫از ابتدای س��ال جاری تا امروز که بیش از ‪ ۶‬ماه‬ ‫می گذرد‪ ،‬برخی از مقامات مس��ئول در حوزه های‬ ‫گوناگون اعم از دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬نخبگان و خبرگان‬ ‫اقتصادی بر تقویت صادرات غیرنفتی تاکید دارند‬ ‫و در مقاب��ل تع��دادی دیگر افزای��ش تولید و نیز‬ ‫صادرات نفت خام را محور توسعه اقتصادی کشور‬ ‫می دانن��د‪ .‬با نگاه��ی اجمالی ب��ه بودجه مصوب‬ ‫امسال کش��ور کامال مشخص است که در صورت‬ ‫تولید و عرضه دس��ت کم ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه نفت‬ ‫خام در روز می توان پاسخگوی تعهدات ارزی بود و‬ ‫کشور می تواند در تامین نیازهای پایه ای کاالهای‬ ‫اساسی خود سربلند باشد و به تعهدات مطرح شده‬ ‫در مقابل جامعه عمل کند؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫با کاهش فزاینده صادرات نفت خام‪ ،‬رویکردهای‬ ‫جدیدی برای توسعه صادرات فراورده های نفتی‬ ‫از طریق بورس انرژی مطرح ش��ده است‪ .‬روندی‬ ‫که براس��اس ان در یک ماه گذش��ته بیش از ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر مش��تقات تصفیه ش��ده نفت خام به‬ ‫ف��روش رفته ک��ه می تواند با حفظ ش��رایط ثبات‬ ‫اقتصادی در تعیین نرخ و عرضه مداوم محصوالت‬ ‫به نقطه قوت اقتصادی تبدیل ش��ود‪ .‬در این راستا‬ ‫گرچ��ه به لحاظ ش��رایط تحریمی بی��ان اعداد و‬ ‫ارقام تولید و صادرات درس��ت به نظر نمی رس��د‬ ‫ام��ا از منظر مدیریتی و حفظ پایگاه های صادراتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬چاره ای نیست جز ایجاد ارتباط مستقیم‬ ‫و منطقی با فعاالن اقتصادی بخش خصوصی تا از‬ ‫این طریق بت��وان از بحران های موردی یا از پیش‬ ‫تعریف ش��ده رهایی یافت‪ .‬در این صورت می توان‬ ‫جریان فعال اقتصادی را با سپردن تمامی جوانب‬ ‫ان به بخش خصوصی ب��ه دامنه های امن نزدیک‬ ‫و اقتصاد را به موقعیت تثبیت شده هدایت کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر امارهای ارائه شده ازسوی مراجع‬ ‫رس��می کشور نشانگر ان است که صادرات کشور‬ ‫در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال با کاهش��ی چشمگیر‬ ‫نس��بت به دوره مشابه سال گذش��ته روبه رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی امارها نش��ان دهنده ان است که‬ ‫مقصد بی��ش از ‪ ۷۲‬درصد کل صادرات ایران تنها‬ ‫‪ ۵‬کش��ور چین‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات و افغانستان‬ ‫اس��ت و بی��ش از ‪ ۲۴‬درص��د ان نصی��ب چی��ن‬ ‫به عنوان بزرگ ترین ش��ریک تجاری ما می ش��ود‬ ‫و س��ایر کش��ورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی‬ ‫یک چهارم صادرات کل ایران هس��تند‪ .‬براساس‬ ‫گ��زارش معاون��ت بررس��ی های اقتص��ادی اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران‪ ،‬تنها در مرداد امس��ال‪ ،‬صادرات‬ ‫کاالیی بدون نفت خام کش��ور نسبت به ماه مشابه‬ ‫سال گذش��ته‪ ۱۶ ،‬درصد کاهش داشته است‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا باتوجه به ارزش صادرات و واردات‪،‬‬ ‫ت��راز بازرگانی بدون نفت خام کش��ور در مرداد به‬ ‫بیش از منفی ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر رس��یده است‪ .‬در‬ ‫بررسی عوامل کاهش صادرات غیرنفتی می توان‬ ‫مجموع��ه عوامل اقتصادی و سیاس��ت خارجی را‬ ‫موثر دانست‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ب��ه باور مس��ئوالن و‬ ‫بسیاری از کارشناس��ان‪ ،‬تحریم های جدید نفتی‬ ‫بای��د به عن��وان فرصتی ب��رای توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی تلقی شود‪ .‬در این شرایط چرایی کاهش‬ ‫صادرات غیرنفتی در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال قابل‬ ‫تامل اس��ت‪ .‬به گفته بس��یاری و براساس شواهد‬ ‫موجود‪ ،‬ادامه سیاست های غلط اقتصادی و وجود‬ ‫قوانین دس��ت وپاگیر ب��رای تولیدکننده داخلی‬ ‫مانع از رش��د صادرات غیرنفتی شده و این مشکل‬ ‫کماکان ادامه دار اس��ت‪ .‬البته از تاثیر مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم تحریم ه��ا ب��ر ص��ادرات نفتی هم‬ ‫نمی توان گذش��ت‪ .‬اما ایا همه سرزنش ها متوجه‬ ‫تحریم و اثار اجتناب ناپذیر ان بر اقتصاد اس��ت؟‬ ‫مسئوالن و کارشناسان س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران عوامل دیگری را موثر ب��ر کاهش صادرات‬ ‫غیرنفت��ی می دانند که در کن��ار محدودیت های‬ ‫تحریم منجر به کاهش ص��ادرات غیرنفتی ایران‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال شده اس��ت‪ .‬در مجموع‬ ‫می ت��وان گفت نبود ش��رکت های صادراتی برای‬ ‫صدور کاالهای موجود و نی��ز تولید کاالهایی که‬ ‫در مقیاس صادراتی نیستند در کنار عواملی مانند‬ ‫نبود شفافیت در امار اقالم صادراتی‪ ،‬پایین بودن‬ ‫س��طح فناوری و کمب��ود صادرکنندگان توانمند‬ ‫منج��ر به کاهش صادرات غیرنفتی می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این بخش از نوش��تار به ش��رایط صادرات نفتی و‬ ‫غیرنفتی ایران اش��اره و دالیل کس��ب امار منفی‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال نیز‬ ‫مطرح شد؛ اما اینکه به طور مشخص اقتصاد ایران‬ ‫باوجود فرصت های ایجاد شده با کاهش صادرات‬ ‫غیرنفتی روبه رو ش��ده و برای توسعه اقتصادی در‬ ‫ش��رایط امروز‪ ،‬باید کدام سیاست را دنبال کنیم‪،‬‬ ‫موضوعی است که در شماره بعد این نوشتار به ان‬ ‫می پردازیم‪ .‬ادامه این یادداش��ت را فردا در همین‬ ‫صفحه می خوانید‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابالغ کردند‬ ‫سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند‬ ‫حض��رت ای��ت اهلل خامن��ه ای‪ ،‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫اس�لامی در اجرای بند یک اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساس��ی‪،‬‬ ‫سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابالغ و باتوجه به‬ ‫اهمیت موضوع در حاشیه ان مرقوم کردند‪« :‬سیاست ها‬ ‫به قوای س��ه گانه ابالغ شود‪ .‬سه قوه موظفند اقدامات را‬ ‫زمانبندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند»‪.‬‬ ‫متن سیاس��ت های کلی نظ��ام قانون گذاری مصوب‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب که پس از مش��ورت ب��ا مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬توجه به موازین ش��رع به عنوان اصلی ترین منشا‬ ‫قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ارزیابی و پاالیش قوانین و مقررات موجود کش��ور‬ ‫از حی��ث مغای��رت با موازین ش��رعی و قانون اساس��ی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران و ایجاد س��ازوکار الزم برای‬ ‫تضمین اصل چهارم قانون اساسی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تعیی��ن س��ازوکار مناس��ب برای ع��دم مغایرت‬ ‫مقررات با قانون اساسی‪.‬‬ ‫‪ -۴‬نظ��ارت ب��ر ع��دم مغایرت ی��ا انطب��اق قوانین با‬ ‫سیاس��ت های کلی نظام با همکاری ش��ورای نگهبان و‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام و تصویب قوانین الزم‬ ‫برای تحقق هر یک از سیاست های کلی نظام‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تعیین ح��دود اختیارات و صالحیت مراجع وضع‬ ‫قوانی��ن و مقررات با ارائه تعریف روش��ن و مش��خص از‬ ‫«قانون»‪« ،‬ایین نامه‪ ،‬تصویب نامه و بخش��نامه موضوع‬ ‫اصل ‪« ،»۱۳۸‬قانون ازمایشی و اساسنامه موضوع اصل‬ ‫‪« ،»۸۵‬برنامه و خط مش��ی دولت و تصمیمات موضوع‬ ‫اصل ‪« ،»۱۳۴‬اراء وح��دت رویه و ضوابط موضوع اصل‬ ‫‪ »۱۶۱‬و س��ایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین‬ ‫هرم سیاس��ت ها‪ ،‬قوانین و مقررات کشور براساس نص‬ ‫یا تفس��یر اصول قانون اساسی حس��ب مورد‪ ،‬از طریق‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تعیی��ن حدود اختیارات مجلس در اصالح لوایح با‬ ‫رعایت اهداف الیحه‪.‬‬ ‫‪ -۷‬تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار‬ ‫و مفاد بودجه س��االنه کل کش��ور (پیش بینی درامدها‪،‬‬ ‫هدف گذاری ها‪ ،‬موارد هزینه و‪ )...‬با تصویب قانون الزم و‬ ‫اصالح ایین نامه داخلی مجلس‪.‬‬ ‫‪ -۸‬تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و‬ ‫وظایف و اختیارات انان‪ ،‬وظایف قانونی رئیس جمهوری‬ ‫موضوع اصل ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۲۴‬قانون اساس��ی و هرگونه ادغام‪،‬‬ ‫الح��اق‪ ،‬انتزاع و ایج��اد س��ازمان های اداری‪ ،‬از طریق‬ ‫تصویب قانون‪.‬‬ ‫‪ -۹‬رعای��ت اص��ول قانون گ��ذاری و قانون نویس��ی و‬ ‫تعیین س��ازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی‬ ‫با تاکیدبر‪:‬‬ ‫ قابل اجرا بودن قانون و قابل س��نجش بودن اجرای‬‫ان‪.‬‬ ‫ معطوف بودن به نیازهای واقعی‪.‬‬‫ شفافیت و عدم ابهام‪.‬‬‫ استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی‪.‬‬‫ بیان شناس��ه تخصصی هر یک از لوایح و طرح های‬‫قانونی و علت پیشنهاد ان‪.‬‬ ‫ ابتناء بر نظرات کارشناس��ی و ارزیابی تاثیر اجرای‬‫قانون‪.‬‬ ‫ ثبات‪ ،‬نگاه بلندمدت و ملی‪.‬‬‫ انس��جام قوانین و عدم تغییر ی��ا اصالح ضمنی انها‬‫بدون ذکر شناسه تخصصی‪.‬‬ ‫ جل��ب مش��ارکت حداکث��ری م��ردم‪ ،‬ذی نفعان و‬‫نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند‬ ‫قانون گذاری‪.‬‬ ‫ عدالت مح��وری در قوانی��ن و اجتن��اب از تبعیض‬‫ن��اروا‪ ،‬عمومی ب��ودن قانون و ش��مول و جامعیت ان و‬ ‫حتی االمکان پرهیز از استثناهای قانونی‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬تعیی��ن عناوین قوانین جام��ع‪ ،‬تبویب‪ ،‬تنقیح‬ ‫و تعیین شناس��ه قوانین موجود کش��ور در طول برنامه‬ ‫ششم توسعه‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬تعیی��ن س��ازوکاری ازس��وی مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع‬ ‫اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی) قبل از طرح و اعالم وصول‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬ضابطه مندسازی و تعیین نصاب باال برای ارجاع‬ ‫ب��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظام در م��وارد تعارض‬ ‫مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬بازنگری در مصوباتی که براس��اس مصلحت در‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصویب ش��ده است از‬ ‫حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت‪.‬‬ ‫‪ -۱۴‬رعایت صالحیت ذاتی قوای س��ه گانه در قوانین‬ ‫مربوط به تش��کیل نهادهایی از قبیل ش��وراهای عالی؛‬ ‫بازنگ��ری در قوانین موج��ود این نهاده��ا؛ پیش بینی‬ ‫سازوکار کارامد قانونی الزم برای تضمین عدم مغایرت‬ ‫مصوبات انها با قوانین عادی‪.‬‬ ‫‪ -۱۵‬تعیی��ن اولویت های قانون گ��ذاری با محوریت‬ ‫گره گشایی از امور اجرایی کشور‪ ،‬اصول اجرانشده قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬سند چشم انداز‪ ،‬سیاست های کلی نظام‪ ،‬برنامه‬ ‫پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری‪.‬‬ ‫‪ -۱۶‬رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در‬ ‫قانون گذاری برای نیروهای مسلح‪.‬‬ ‫‪ -۱۷‬ترویج و نهادینه س��ازی فرهنگ رعایت‪ ،‬تمکین‬ ‫و احترام به قانون و تبدیل ان به یک مطالبه عمومی‪.‬‬ ‫سخنرانی روحانی در اجالس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫رئیس جمه��وری اس�لامی ایران به دعوت رس��می‬ ‫نخست وزیر ارمنس��تان‪ ،‬عصر دوشنبه‪ ۸ ،‬مهر (امروز)‬ ‫به این کش��ور س��فر می کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬معاون‬ ‫ارتباط��ات و اطالع رس��انی دفت��ر رئیس جمه��وری با‬ ‫اع�لام این خب��ر‪ ،‬گف��ت‪ :‬حجت االسال مو المس��لمین‬ ‫حس��ن روحان��ی برای حضور و س��خنرانی در اجالس‬ ‫س��ران اتحادیه اقتصادی اوراس��یا که سه شنبه‪ ۹ ،‬مهر‬ ‫‪ ۹۸‬برگزار خواهد ش��د‪ ،‬به ایروان س��فر می کند‪ .‬پرویز‬ ‫اس��ماعیلی افزود‪ :‬رئیس جمهوری عالوه بر سخنرانی‬ ‫در ای��ن اجالس و تش��ریح توانمندی ها و ظرفیت های‬ ‫گس��ترده کش��ورمان برای تعامل تجاری ب��ا اتحادیه‬ ‫اوراس��یا‪ ،‬دیداره��ای دوجانب��ه ای نیز با نخس��ت وزیر‬ ‫و مقامات ارش��د ارمنس��تان خواهد داش��ت که در ان‬ ‫مهم تری��ن مس��ائل در روابط تهران‪-‬ای��روان و اخرین‬ ‫وضعیت اجرای موافقتنامه ها و طرح های مشترک مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫کش��ورمان همچنین در حاشیه اجالس سران اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا‪ ،‬دیدارهای جداگانه ای با برخی سران‬ ‫حاضر در این اجالس خواهد داش��ت که در ان‪ ،‬درباره‬ ‫مهم ترین مس��ائل م��ورد عالقه طرفی��ن‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین الملل��ی گفت وگ��و و رایزنی خواهد ش��د‪ .‬گفتنی‬ ‫است با امضای یادداشت تفاهم رسمی میان جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ابان امس��ال ایران به طور رس��می عضو این اتحادیه‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنیان گ��ذاران اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا‬ ‫کشورهای فدراسیون روس��یه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و بالروس ب��ا بازار ح��دود ‪ ۱۹۰‬میلیون‬ ‫نفری هس��تند‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬کش��ور هم در صف پیوستن‬ ‫بیش از راهکارهای اقتصادی به اعتماد مردم نیاز داریم‬ ‫جلس��ه دی��دار رئیس��ان مجم��ع‬ ‫پژوهشگاه های ملی کشور با معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری‬ ‫در این جلس��ه با اشاره به شرایط فعلی‬ ‫کش��ور و محدودی��ت مناب��ع گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی باید توس��عه همه جانبه را از مس��یر‬ ‫توسعه علمی دنبال کنیم و همه کشورهای پیشرفته‬ ‫نیز از مس��یر توس��عه علمی توانس��ته اند به توسعه‬ ‫همه جانب ه دست یابند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه ظرفی��ت گس��ترده و توانمن��دی‬ ‫پژوهشگاه های کشور در بخش های گوناگون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ظرفیت باالی ایجاد شده در این پژوهشگاه ها‬ ‫نتیجه کار و تالش مس��تمر در چند دهه گذش��ته‬ ‫اس��ت و امروز این پژوهش��گاه ها به مراکزی تبدیل‬ ‫ش��ده اند که می توانن��د راهکارهای مناس��ب برای‬ ‫برون رف��ت از بحران ه��ا و مش��کالت کش��ور ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری افزود‪ :‬امروز که در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫برخی از صنایع بزرگ کشور برای تامین مواد اولیه‬ ‫و قطعات مورد نیاز خود با مش��کل روبه رو شده اند‪،‬‬ ‫پژوهش��گاه های کش��ور می توانن��د ب��ا‬ ‫استفاده از فناوری های نوین و طرح های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬بس��یاری از نیازهای این‬ ‫صنایع را تامین کنند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری یک��ی‬ ‫از دغدغه ه��ای کش��ور را منفی ش��دن‬ ‫رشد س��رمایه گذاری در سال های اخیر‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬کاهش سرمایه گذاری می تواند‬ ‫اینده توس��عه کش��ور را به مخاطره بیندازد که در‬ ‫این زمینه پژوهش��گاه ها می توانند نقش موثری در‬ ‫اسیب شناس��ی و حل این مشکل ایفا کنند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه برای غلبه بر مش��کالت کشور بیش‬ ‫از راهکاره��ای اقتصادی ب��ه راهکارهای اجتماعی‬ ‫و افزایش اعتم��اد و امید مردم نی��از داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نقش نخبگان در باال بردن سرمایه اجتماعی بسیار‬ ‫پراهمیت است و پژوهشگاه ها می توانند در این زمینه‬ ‫بس��یار موثر باش��ند‪ .‬جهانگیری از پژوهشگاه های‬ ‫کش��ور به عنوان اتاق های فکر ب��رای ارائه راهکار و‬ ‫مشورت به دولت یاد کرد و گفت‪ :‬دولت هر چه در‬ ‫توان داشته باش��د برای حمایت از پژوهشگاه ها به‬ ‫کار خواهد گرفت و نیازهای انان را برطرف خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه این اتحادیه قرار دارند که تاکنون فقط دو کش��ور‬ ‫ای��ران و ویتنام پذیرفته ش��ده اند‪ .‬عضویت در اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراس��یا امکان استفاده از تعرفه های تجاری‪،‬‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری و تسهیل روابط اقتصادی با‬ ‫کش��ورهای این اتحادیه را فراهم می کند‪ .‬تراز تجاری‬ ‫ایران با مجموع کشورهای عضو این اتحادیه منفی است‪،‬‬ ‫اما با عضویت در ان‪ ،‬انتظار می رود با تس��هیل فرایند‬ ‫ص��ادرات و ایجاد بازارهای جدید‪ ،‬ش��اهد بهبود روابط‬ ‫تجاری با اعضای این اتحادیه باشیم‪ .‬اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراس��یا (‪ )EAEU‬یک اتحادیه اقتصادی بین المللی‬ ‫اس��ت که از کشورهای منطقه شمالی اوراسیا تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬این اتحادیه در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۲‬‬ ‫خورش��یدی) با پیمان ‪ 3‬کش��ور بالروس‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫روس��یه اغاز به کار کرد و در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کشورهای‬ ‫ارمنس��تان و قرقیزس��تان نی��ز به طور رس��می به ان‬ ‫پیوستند‪ .‬از جمله اهداف کلیدی این اتحادیه‪ ،‬افزایش‬ ‫رقابت پذی��ری و همکاری بی��ن اقتصادهای عضو و نیز‬ ‫توس��عه پایدار و به دنبال ان‪ ،‬افزایش سطح زندگی در‬ ‫کشورهای عضو است‪ .‬اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان‬ ‫تحرک ازاد کاال‪ ،‬س��رمایه‪ ،‬نیروی کار و خدمات را بین‬ ‫کش��ورهای عض��و فراهم و در زمینه سیاس��ت گذاری‬ ‫مش��ترک در حوزه اقتصاد کالن‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬انرژی‪ ،‬تجارت خارجی و جذب سرمایه برای‬ ‫اعضا فعالیت می کند و نیز به تنظیم گری فنی در حوزه‬ ‫رقابت پذیری و انتی تراس��ت می پ��ردازد‪ .‬این اتحادیه‬ ‫خ�لاف اتحادی��ه اقتص��ادی اروپا که ی��ک واحد پولی‬ ‫مشترک را به رسمیت ش��ناخته‪ ،‬درباره یکسان سازی‬ ‫واحد پول کشورهای عضو‪ ،‬تصمیمی نگرفته است‪.‬‬ ‫شرط ایران برای دیدار‪ ،‬لغو تحریم ها بود‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫کشورمان در پایان س��فر به نیویورک در‬ ‫جمع خبرنگاران به تش��ریح فعالیت های‬ ‫دیپلماس��ی انج��ام ش��ده در این س��فر‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در جری��ان س��فر به‬ ‫نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل با چند نفر از اعضای کنگره‬ ‫امریکا به صورت تلفنی صحبت کردم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ظری��ف درباره برخ��ی اخبار در‬ ‫زمینه دیدار روحانی و ترامپ در نیویورک و مس��ائل‬ ‫مرب��وط به ان گفت‪ :‬ما ش��رط مان ای��ن بود که برای‬ ‫دی��دار نه بین اقای��ان روحانی و ترام��پ بلکه دیدار‬ ‫س��ران ‪ ۵+۱‬با اقای روحان��ی‪ ،‬باید ابتدا تحریم ها لغو‬ ‫شود‪ .‬اقای ترامپ بیشتر مایل بود دیدار انجام شود و‬ ‫می گفتن��د این امکان هم وجود دارد که بعد از دیدار‬ ‫تحریم ها رفع ش��ود‪ ،‬اما ما همواره اعالم کرده ایم اگر‬ ‫امریکایی ه��ا می خواهند با جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫طرف صحبت ش��وند باید به تعهدات خود بازگردند و‬ ‫تحریم ها را متوقف کنند‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫در ادامه صحبت های خود با خبرنگاران در پاس��خ به‬ ‫پرسشی درباره علت اصرار اروپایی ها به انجام دیداری‬ ‫بین مقامات ایران و امریکا در حاشیه برگزاری مجمع‬ ‫عکس روز‬ ‫عمومی س��ازمان ملل متح��د اظهار کرد‪:‬‬ ‫اروپایی ها نتوانس��تند به تعهدات خود در‬ ‫برجام و همچنی��ن به تعهداتی که بعد از‬ ‫خروج امریکا از برجام دادند‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫انها فکر می کنند راه حل مشکالت ش��ان‬ ‫این است که ما با ترامپ مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫وزیر خارجه کشورمان در همین زمینه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این مش��کل ما نیس��ت؛ انه��ا در اجرای‬ ‫تعهدات ش��ان ایراد دارند‪ ،‬مشکل دارند یا اراده و توان‬ ‫کافی ندارند که این تعه��دات را اجرا کنند‪ .‬انها باید‬ ‫برای حل این مشکل ش��ان راهکاری پی��دا کنند‪ .‬ما‬ ‫امادگ��ی نداریم اقتصاد و این��ده مردم مان را در گرو‬ ‫یک دیدار نمایش��ی با رئیس جمهوری قرار بدهیم که‬ ‫تاکنون به تعهدات خ��ود پایبند نبوده و از ان خارج‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ظریف با اش��اره به طرح «ابتکار صلح‬ ‫هرمز» افزود‪ :‬پیشنهاد دوباره اقای روحانی در مجمع‬ ‫عمومی سازمان ملل به این دلیل بود که یک بار دیگر‬ ‫در باالترین س��طح‪ ،‬پیش��نهاد گفت وگوی منطقه ای‬ ‫برای صلح مطرح ش��ود‪ .‬ما معتقدی��م راه جلوگیری‬ ‫از تش��دید تنش در منطقه در ش��رایط کنونی کامال‬ ‫مشخص و ان پایان جنگ یمن است‪ .‬با انجام این کار‬ ‫تشنج در منطقه پایان می یابد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫هوشیاری صنعت نفت‬ ‫در برابر تهدیدهای سایبری‬ ‫مقبره عارف عابد شمس تبریزی‪-‬خوی‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫وزیر نفت در پیامی با تبریک روز ملی اتش نش��انی و ایمنی تاکید‬ ‫کرد همه شرکت ها و تاسیسات صنعت نفت در شرایطی که تحریم ها‬ ‫صنعت نفت را نش��انه گرفته‪ ،‬در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری‬ ‫هوشیاری کامل داشته باشند‪ .‬به گزارش ایلنا وزیر نفت در این پیام‬ ‫اورده اس��ت‪ :‬رشادت اتش نش��انان صنعت نفت در هفتمین روز مهر‬ ‫سال ‪ ،۱۳۵۹‬مقارن با نخستین روزهای دفاع مقدس‪ ،‬نماد درخشان‬ ‫پایمردی و از خودگذش��تگی کارکنان خدوم و وظیفه شناس��ی این‬ ‫صنعت در حفاظت از تاسیس��ات اس��ت و این روحیه ارزش��مند در‬ ‫برهه های گوناگون و دش��وار این صنع��ت چه در دوران دفاع مقدس‬ ‫و چه پس از ان متجلی اس��ت‪ .‬زنگنه در ادامه گفت‪ :‬همکاران عزیز‪،‬‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه دش��منان در یک جنگ تمام عی��ار اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعت نفت را که پیشران و محرک اقتصاد کشور است‪ ،‬نشانه گرفته‬ ‫و ش��رایطی خاص را رقم زده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط الزم اس��ت در‬ ‫همه ش��رکت ها و تاسیسات صنعت نفت‪ ،‬هوش��یاری کامل در برابر‬ ‫تهدیدهای فیزیکی و س��ایبری ایجاد و تمهی��دات مدیریتی‪ ،‬فنی و‬ ‫عملیات��ی الزم برای حفاظت از تاسیس��ات و س��رمایه های فیزیکی‪،‬‬ ‫ارتق��ای ت��اب اوری و پای��داری در زنجی��ره ارزش از باالدس��ت ت��ا‬ ‫پایین دست صنعت نفت به طور یکپارچه باتوجه ویژه به رویکردهای‬ ‫پیشگیرانه ایمنی و کنترل های دقیق عملیاتی‪ ،‬اتخاذ شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬پیام حضرت ای��ت اهلل خامنه ای‪،‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی به مناس��بت‬ ‫هفته دف��اع مقدس و روز تجلیل از ش��هیدان‬ ‫و ایثارگ��ران‪ ،‬همزم��ان ب��ا ایی��ن غبارروبی‪،‬‬ ‫عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر‬ ‫کش��ور ازس��وی حجت االسالم والمس��لمین‬ ‫ش��هیدی محالتی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت‬ ‫زهرای تهران قرائت شد‪ .‬در متن این پیام امده‬ ‫است‪« :‬یاد و نام شهیدان مایه سربلندی ملت و‬ ‫نشانه راه به سوی پیروزی است‪.‬‬ ‫فداکاری ش��جاعانه انان اس��ت که عظمت‬ ‫ملت ه��ا و عمق مبانی فرهنگی و تمدنی انان را‬ ‫به اثبات می رس��اند‪ .‬همه وظیفه داریم نام های‬ ‫نورانی شهیدان را تکریم کنیم و عظمت جایگاه‬ ‫انان را در یادها ماندگار سازیم‪ .‬افتخاری است‬ ‫ب��رای کوی ها و برزن ها که نام ش��هید و عنوان‬ ‫ش��هادت بر ف��راز انها بدرخش��د‪ .‬این موهبت‬ ‫هم اکنون در سراس��ر کش��ور وجود دارد و باید‬ ‫ادامه یابد‪».‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬عل��ی الریجان��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در اغاز جلس��ه روز‬ ‫گذشته مجلس شورای اسالمی با تشکر از رهبر‬ ‫معظم انقالب برای ارائه طریق در سیاست های‬ ‫کلی قانون گذاری در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی سیاست های کلی قانون گذاری‬ ‫را ابالغ کردند‪ .‬بخش مهمی از این سیاس��ت ها‬ ‫مربوط به مجلس ش��ورای اس�لامی اس��ت و‬ ‫بخش ه��ای دیگ��ری مرب��وط به ش��یوه کار با‬ ‫لوایحی اس��ت که دول��ت و ق��وه قضاییه با ان‬ ‫س��روکار دارند‪ .‬این دست از قوانین وچگونگی‬ ‫کار با انها باید مدون شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عبدالرضا رحمان��ی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫ی الزم برای حضور‬ ‫کش��ور با بیان اینکه امادگ ‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳‬میلیون نفر در ایین اربعین وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از روند کار در مسیر مهران تا نجف‬ ‫و همچنین نجف تا کربالی معلی بازدید داشته‬ ‫و جلس��ه ای با وزیر کش��ور عراق و استانداران‬ ‫مرزی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر خارج��ه دولت نجات ملی‬ ‫یم��ن گفت‪ :‬هدف قرار دادن ارامکو بخش��ی از‬ ‫ط��رح نظامی ما اس��ت و اتهام ای��ران به هدف‬ ‫قرار دادن این تاسیس��ات نفت��ی در واقع برای‬ ‫کشاندن این کشور به جنگ های جانبی است‪.‬‬ ‫هشام شرف تاکید کرد‪ :‬هدف قرار دادن ارامکو‬ ‫بخش��ی از طرح نظامی ماس��ت‪ .‬م��ن پیش از‬ ‫ای��ن نیز گفتم ما عمق عربس��تان را هدف قرار‬ ‫خواهی��م داد و عمق این کش��ور فق��ط ارامکو‬ ‫نیست بلکه تاسیس��ات مهم دیگری نیز وجود‬ ‫دارد ک��ه اگر از بمباران ما دس��ت برندارند‪ ،‬هر‬ ‫لحظه ممکن است هدف قرار گیرند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬رو کانا‪ ،‬عض��و مجلس نمایندگان‬ ‫امری��کا در توییتر خود نوش��ت‪ :‬جنگ با ایران‬ ‫تنه��ا باع��ث ات�لاف میلیارده��ا دالر پ��ول‪،‬‬ ‫بی ثبات��ی در خاورمیان��ه و از دس��ت رفت��ن‬ ‫بی دلی��ل جان انس��ان ها خواهد ش��د‪ .‬کانا در‬ ‫ادام��ه نوش��ت‪ :‬ما ب��ه جنگ ه��ای بی پایان و‬ ‫غیرقانون��ی بیش��تر نی��ازی نداریم‪ .‬م��ا باید با‬ ‫ص��دای بلند و گویا خواس��تار خویش��تنداری‬ ‫و دیپلماس��ی ش��ویم و ب��ه جنگ با ای��ران نه‬ ‫بگوییم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عب��داهلل ب��ن زاید‪ ،‬وزی��ر خارجه‬ ‫امارات در مجمع عمومی س��ازمان ملل گفت‪:‬‬ ‫چندجانبه گرای��ی و همکاری های چندجانبه‬ ‫بهتری��ن راه ب��رای کاه��ش تن��ش و ح��ل‬ ‫چالش هایی مانند تندروی و تروریس��م است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ت��داوم بحران ه��ای کنونی و ایجاد‬ ‫بحران های جدید به پیدایش گروه های افراطی‬ ‫و تروریس��تی منجر می ش��ود‪ .‬ای��ن گروه ها از‬ ‫حمایت کشورهایی برخوردار هستند که هدف‬ ‫انها بر هم زدن ثبات و گسترش سلطه بر منطقه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ماهاتیر محمد‪ ،‬نخست وزیر مالزی‬ ‫در س��خنرانی خود درب��اره تحریم ها گفت‪ :‬ما‬ ‫نمی دانیم که براس��اس چه قانونی تحریم های‬ ‫امریکا اعمال می ش��ود‪ .‬این تنها امتیازی است‬ ‫که قدرتمندان از ان برخوردار هس��تند‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه گفت‪ :‬اگر ش��ما می خواهید تحریم ها را‬ ‫اعمال کنید‪ ،‬باید ما هم قانونی برای ضابطه مند‬ ‫کردن ان داشته باشیم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫ایران در توییتی درباره وضعیت درمان س��فیر‬ ‫و نماینده دائم ایران نزد س��ازمان ملل توضیح‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سید عباس موس��وی در توییت خود اورده‬ ‫دوستان خیلی‬ ‫اس��ت‪ :‬تنها برای اطالع برخی‬ ‫ِ‬ ‫نگران عرض می شود دکتر تخت روانچی سفیر‬ ‫و نماینده دائم ایران نزد س��ازمان ملل است که‬ ‫برای ماموریتی چهارس��اله ب��ه نیویورک اعزام‬ ‫ش��د‪ .‬ایشان مدتی بعد از اقامت متوجه بیماری‬ ‫خود ش��د که طبیعی اس��ت همانجا به درمان‬ ‫بپردازد و انش��اءاهلل به زودی هم به سر کارشان‬ ‫برمی گردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کدام سیاست‬ ‫اقتصادی را‬ ‫دنبال کنیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫تحویل‬ ‫نشدن خودرو‬ ‫عامدانه نیست‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫افت و خیز راه اهن‬ ‫در راه بنادر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫بیش از ‪۷‬هزار خودرو بالتکلیف در سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و گمرک‬ ‫امید رضایی‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫خودرو از جمله کاالهایی است که در کشور بازار پرتنشی‬ ‫ن قیمت خودروهای داخلی مشکالت‬ ‫دارد‪ .‬در کنار نوس��ا ‬ ‫خودروهای وارداتی هم مزید بر علت شده است‪ .‬درحالی که‬ ‫مشتریان خودروهای داخلی به دلیل کسری قطعات و افت‬ ‫تی��راژ با وجود پیش خرید این خودروها متضرر ش��ده اند و‬ ‫چند سالی است خریداران خودرو موردنظرشان را دریافت‬ ‫نکرده ان��د‪ ،‬موضوع ش��کایت و پرونده بس��یاری از افرادی‬ ‫ک��ه مبادرت به خری��د خودروهای وارداتی ک��رد ه بودند و‬ ‫همچنان خودرو خود را دریافت نکرده اند‪ ،‬در جریان است‪.‬‬ ‫ام��ار خودروهای وارداتی ب��دون تعیین تکلیف به تفکیک‬ ‫قاچاق‪ ،‬متروک‪ ،‬ضبط و دپو شده در گمرک چقدر است؟‬ ‫بازار به دلیل قدیمی ش��دن مدل ها از ان جمله بود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬سازمان ملی اس��تاندارد در دادن مجوز سختگیرانه‬ ‫عم��ل می کند و برای صدور مج��وز‪ ،‬مواردی می خواهد که‬ ‫س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی نمی تواند انها‬ ‫را ارائه دهد زیرا اس��نادی درباره این کاالها در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫این هم چالش��ی بر س��ر راه فروش این خودروه��ا در بازار‬ ‫داخل کشور است‪.‬‬ ‫میرمعینی با تاکید بر اینکه سازمان جمع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی م��دارک فنی خودروها را دریافت نمی کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فقط یک برگه از خ��ودرو به عنوان کاالی متروک از‬ ‫سوی گمرک برای سازمان ارسال می شود‪.‬‬ ‫چه تعداد خودرو بدون تکلیف در کش��ور موجود است؟‬ ‫چه تعداد در س��ازمان جم��ع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫هنوز تعیین تکلیف نش��ده اند؟ جمشید قسوریان جهرمی‪،‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان جمع اوری و‬ ‫ف��روش اموال تملیکی در این باره گفت‪ :‬خودروهایی که در‬ ‫س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی هستند و هنوز‬ ‫تعیین تکلیف نش��ده اند مربوط به ‪ ۲‬س��ال پیش و ش��امل‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی است‪ .‬خودروهایی هم‬ ‫هس��تند با مش��کالت قضایی که در یک سال گذشته برای‬ ‫برخی از انها این مشکالت به وجود امده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بخش��ی از این خودروه��ا به عنوان قاچاق ضبط‬ ‫شده و تحویل س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫داده شده و هنوز حکم قطعی انها صادر نشده است‪ .‬تعدادی‬ ‫از خودروه��ا هم مربوط به خودروهایی با حجم موتور باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی است که مجاز به فروش انها در بازار داخل‬ ‫کش��ور نیس��تیم‪ .‬از این خودروه��ا نگه داری می ش��ود تا‬ ‫حکم شان برای صادرات اعالم شود‪ .‬البته باید شکل تحویل‬ ‫خودرو اینکه متروک است یا قاچاق هم مشخص باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر قاچاق باش��د تا امروز فروشی نداشتیم‪.‬‬ ‫اگر در دس��ته متروک ها قرار گرفته باش��ند براساس قانون‬ ‫وارد فرایند فروش شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫درب��اره ام��ار خودروهای ب��دون تکلیف گف��ت‪ :‬در بخش‬ ‫قاچ��اق پرونده حدود ‪ ۴۲۴‬خ��ودرو در بندرعباس در حال‬ ‫رس��یدگی اس��ت‪ .‬تعداد ‪ ۷۰‬خ��ودرو هم در بندر بوش��هر‬ ‫در روند رس��یدگی قضای��ی قرار دارند‪ .‬ای��ن تعداد خودرو‬ ‫به دلیل قاچاق و مش��کالت قانونی که داش��ته اند در اختیار‬ ‫س��ازمان جم��ع اوری و فروش ام��وال تملیکی ق��رار داده‬ ‫ش��ده تا تعیین تکلیف ش��وند‪ .‬البته این امار فقط بخشی از‬ ‫خودرو هایی است که در اختیار سازمان قرار دارد‪.‬‬ ‫قس��وریان جهرمی در پای��ان افزود‪ :‬فرایند رس��یدگی‬ ‫قضای��ی تا رای نهایی صادر ش��ود‪ ،‬زمانبر اس��ت‪.‬؛ از این رو‬ ‫هنوز بخشی از این خودروها تعیین تکلیف نشده اند‪.‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری و فروش س��ازمان جم��ع اوری و‬ ‫فروش ام��وال تملیکی درب��اره اخرین ام��ار خودروهای‬ ‫موج��ود در این س��ازمان هم گفت‪ ۲۳۷ :‬خ��ودرو به عنوان‬ ‫خودروه��ای مت��روک و ضبط ش��ده در اختیار س��ازمان‬ ‫جم��ع اوری و فروش اموال تملیکی اس��ت که از این تعداد‬ ‫‪ ۷۰‬خ��ودرو مربوط ب��ه خودروهایی با حج��م موتور باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی ق��رار دارد‪ .‬همچنی��ن در ح��وزه قاچاق‪،‬‬ ‫برای ‪ ۱۰۸۶‬خودرو به عنوان کاالی قاچاق ش��ده به کش��ور‬ ‫پرونده تش��کیل شده اس��ت‪ .‬تعداد ‪ ۳۰۹‬خودرونیز پرونده‬ ‫قضایی دارن��د که برای جابه جایی کااله��ای قاچاق مانند‬ ‫مشروبات الکلی اس��تفاده می شده و به حکم قضایی ضبط‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫میرمعینی ب��ا بیان اینکه در مجم��وع ‪ ۱۶۳۲‬خودرو در‬ ‫س��ازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی پرونده و دارای‬ ‫قبض انبار هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬روند رسیدگی این خودروها در جمشید قسوریان جهرمی‬ ‫جریان است‪.‬‬ ‫ک شده ها‬ ‫‹ ‹قاچاق و مترو ‬ ‫در ادامه سیدحس��ین میرمعینی‪ ،‬مع��اون بهره برداری‬ ‫و فروش س��ازمان جم��ع اوری و فروش ام��وال تملیکی به‬ ‫گفت‪ :‬خودروهای در اختیار این س��ازمان دارای ‪۳‬‬ ‫نوع پرونده هستند؛ قاچاق‪ ،‬متروک یا ضبط شده و قضایی‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر محصولی که صاحب ان به هر نحوی نتواند‬ ‫کاالی خود را از گمرک ترخیص کند‪ ،‬کاالی متروک تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یک��ی از مجوزهایی که صاحبان‬ ‫کاالها بای��د دریافت کنند مجوز ترخی��ص خودروهایی با‬ ‫حجم موتور باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی است‪ .‬چون قانون با توجه‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۶۳۲‬خودرو در اختیار س��ازمان جمع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی قرار دارد که پرونده رسیدگی به انها در جریان است‪.‬‬ ‫ضمن انکه حدود ‪۶‬هزار خودرو هم همچنان در گمرکات کش��ور دپو‬ ‫هستند و موفق به خروج نشده اند‬ ‫به مصوب��ه هیات وزیران برای ترخیص این خودروها مجوز‬ ‫نمی دهد در نتیجه این نوع خودروها جزو کاالهای متروک‬ ‫به شمار می روند‪ ،‬اما خودروهای با حجم موتور باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی که پس از مصوبه هیات وزیران وارد ش��ده‪ ،‬جزو‬ ‫کاالهای ضبط شده هستند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درباره این خودروه��ا دو حالت وجود دارد‪،‬‬ ‫اینک��ه ورود انها پیش از نامه هیات وزیران برای ممنوعیت‬ ‫واردات ای��ن خودروها بوده یا پ��س از ان‪ .‬خودروهایی که‬ ‫پیش از مصوب��ه هیات وزیران وارد ش��ده اند جزو کاالهای‬ ‫متروک بوده و باقیمانده انها (خودروهایی که پس از مصوبه‬ ‫یادش��ده وارد کشور شده اند) هم براس��اس ماده ‪ ۳۵‬قانون‬ ‫امور گمرکی ضبط شده به شمار می روند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت براس��اس م��اده ‪ ۳۵‬قانون ام��ور گمرکی‬ ‫«هرگاه کاالی متروک از نوع کاالی ممنوع باش��د ارزیابان‬ ‫مکلف هس��تند بالفاصل��ه ب��رای ان صورت مجلس ضبط‬ ‫تنظیم کنند و گمرک باید مراتب را به صاحب کاال یا اورنده‬ ‫ان (در صورت مش��خص نبودن نام و نش��انی صاحب کاال)‬ ‫و همچنین در صورت معلوم نبودن اورنده به وس��یله درج‬ ‫اگهی در یک روزنامه کثیراالنتش��ار ابالغ کند‪ .‬در صورتی‬ ‫که صاحب کاال به عمل ضبط گمرک اعتراض داش��ته باشد‬ ‫می توان��د در مدت ‪ ۲‬ماه از تاریخ ابالغ صورت مجلس ضبط‬ ‫ی��ا درج در روزنامه‪ ،‬به مرج��ع قضایی محل مراجعه کرده و‬ ‫مراتب را حداکثر در مدت ‪ ۱۵‬روز از تاریخ مراجعه به مرجع‬ ‫قضای��ی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعالم کند‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت کاال به ضبط قطعی دولت درمی اید»‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های فروش‬ ‫میرمعین��ی در ادام��ه گفت‪ :‬ان��واع خودروهای متروک‪،‬‬ ‫قاچاق و ضبط ش��ده در اختیار سازمان جمع اوری و فروش‬ ‫اموال تملیکی ق��رار دارد و منتظر مجوزهای الزم از جمله‬ ‫کس��ب مجوز از س��ازمان ملی اس��تاندارد اس��ت تا انها را‬ ‫تعیین تکلیف کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین گفتنی اس��ت در ایران خودروهای‬ ‫م��دل پایین ب��ازار دارند ام��ا در بازاره��ای بین المللی این‬ ‫خودروه��ا خریداری ندارند‪ .‬س��ازمان جمع اوری و فروش‬ ‫ام��وال تملیکی بارها این خودروها را به ش��رط صادرات به‬ ‫مزاید ه عمومی گذاش��ته تا از حیز انتفاع خارج نشوند‪ .‬به هر‬ ‫حال برای خرید و واردات این خودروها‪ ،‬ارز از کش��ور خارج‬ ‫شده و باید این هزینه به کشور برگردد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬متاسفانه به واسطه اینکه از مدل خودروها‬ ‫گذش��ته‪ ،‬نرخ زیادی از انها کسر ش��ده از این رو بازاری در‬ ‫خارج‪ ،‬حتی در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان‬ ‫هم ندارند‪.‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری و ف��روش س��ازمان جم��ع اوری‬ ‫و ف��روش اموال تملیک��ی با بیان اینکه تعرف��ه واردات این‬ ‫کش��ورها پایین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از این رو نرخ تمام شده این‬ ‫خودروها نس��بت ب��ه نرخ اعالمی ما پایین تر اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه واردکنندگان هم از این فروش س��هم می برند‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬اگر س��ازمان موفق به فروش این خودروها ش��ود‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۳۴‬قانون تاسیس این سازمان باید حقوق و‬ ‫عوارض گمرکی‪ ،‬انبارداری‪ ،‬هزینه بیمه و حدود ‪۱۰‬درصد‬ ‫هم مربوط به هزینه هایی که خود س��ازمان داشته از مبلغ‬ ‫دریافت ش��ده‪ ،‬کس��ر و باقی پول ب��ه واردکننده یا صاحب‬ ‫خودرو داده می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تالش س��ازمان جم��ع اوری و فروش اموال‬ ‫تملیک��ی تعیین تکلیف این خودروها اس��ت ام��ا ما هم با‬ ‫مش��کالت و محدودیت هایی روبه رو هس��تیم که نداشتن‬ ‫و پیاده س��ازی مدل جامع ارتباط با تامین کنندگان‪،‬‬ ‫نظام من��د س��اختن پرداخت ها‪ ،‬تدوین بخش��نامه و‬ ‫شاخص های تعیین‪( MRP‬تسهیم سهم سازندگان)‬ ‫و تش��کیل کارگروه راهبردی تعیی��ن نرخ قطعات در‬ ‫س��اپکو‪ ،‬لزوم حضور تمامی فرایندهای تامین به طور‬ ‫متمرکز در این ش��رکت احس��اس می ش��د‪ .‬مقیمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬تامین و فرایندهای‬ ‫ان با رویکردی جدید به ساپکو بازمی گردد؛ به گونه ای‬ ‫که تعیی��ن ‪ MRP‬خ��ودرو از س��وی ایران خودرو و‬ ‫تعیین سهم سازندگان ازس��وی ساپکو انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی همچنین‪ ،‬معماری دوباره زنجیره تامین را‬ ‫برای تعمیق و توس��عه خودکفایی قطعات در کش��ور‬ ‫ضروری برش��مرد و از تدوین برنامه اجرایی بازنگری‬ ‫فرایندها و اس��تخراج ریز فعالیت های ان در ‪ ۲‬هفته‬ ‫این��ده خبر داد‪ .‬مدیرعامل ایران خ��ودرو بازنگری در‬ ‫این فرایندها را با هدف پررنگ س��اختن فعالیت های‬ ‫طراحی مهندس��ی‪ ،‬توانمندس��ازی زنجیره تامین و‬ ‫تعمیق خودکفایی برای انج��ام پروژه های محصولی‬ ‫ضروری دانس��ت‪ .‬وی در پایان اب��راز امیدواری کرد با‬ ‫انجام گام های بعدی احیای س��اپکو و تقویت طراحی‬ ‫و مهندس��ی در سطح زنجیره تامین‪ ،‬داخلی سازی در‬ ‫کشور به رویکردی پایدار تبدیل شود‪.‬‬ ‫خصوصی سازی صنعت خودرو کیفیت خودروها را ارتقا می دهد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی پیرامون خصوصی س��ازی صنع��ت خودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بخش خصوصی س��عی می کند بهره وری‬ ‫را افزای��ش ده��د و انگی��زه الزم برای تح��ول را دارد‪،‬‬ ‫همچنین فض��ای رقابتی حاکم ب��ر بخش خصوصی‬ ‫موجب افزایش کیفیت و کاهش نرخ خودرو می ش��ود‬ ‫و در ای��ن فض��ا ضرورتی ب��رای رانت وج��ود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬س��یدمهدی مقدس��ی درباره موانع تحقق‬ ‫خصوصی س��ازی صنعت خودرو به خبرخودرو گفت‪:‬‬ ‫یک دلیل منطقی و اقتصادی برای این مس��ئله وجود‬ ‫دارد ک��ه چرا بای��د دخالت دول��ت در صنعت خودرو‬ ‫کاه��ش یابد و خودرو به س��مت رقابت ه��ا در بخش‬ ‫خصوص��ی حرکت کند؛ دلیل این اس��ت که دولت ها‬ ‫هیچ گاه در امر اقتص��اد موفق نبوده اند و هر جا میزان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹امار خودروها‬ ‫مقیمی نخستین گام احیای ساپکو را برداشت‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از بازگش��ت‬ ‫فراین��د تامی��ن قطعات ب��ه مجموع��ه فعالیت های‬ ‫ش��رکت س��اپکو با تصویب هیات مدیره ایران خودرو‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬فرش��اد مقیمی در‬ ‫بازدید از ش��رکت ساپکو با بیان اینکه «تامین به موقع‬ ‫و باکیفیت» محور تولید در گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫است‪ ،‬پیوس��تن دوباره تامین و فرایندهای مرتبط با‬ ‫ان را به ساپکو از جمله فرایند برنامه ریزی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و کیفی��ت‪ ،‬نخس��تین گام اص�لاح فراینده��ای این‬ ‫شرکت دانست‪ .‬وی با اش��اره به شیوه نامه پنج بندی‬ ‫ماموریت های جدید ساپکو تصریح کرد‪ :‬برای توسعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫دخالت دولتی در امر اقتصاد بیش��تر باش��د مشکالت‬ ‫بیش��تر خواهد بود‪ ،‬البته ساماندهی بخش خصوصی‬ ‫و وجود قوانین متقن و انجام نظارت های الزم در کنار‬ ‫این موضوع ضروری اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫کش��ور دچار یک بیماری مزمن است‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫ک��ره جنوبی ام��روز در جهان جایگاه خ��ود را یافته و‬ ‫بخش��ی از ب��ازار جه��ان را در اختی��ار دارد و علت ان‬ ‫اس��ت که دخالت دولت این کش��ور در صنعت خودرو‬ ‫به حداقل ممکن رس��یده و دولت نظ��ارت می کند و‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی و رقابت وجود دارد و‬ ‫در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی نیز سرمایه گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مقدس��ی گفت‪ :‬خصوصی سازی های‬ ‫ناموفق گذشته که موجب شده شرکت ها یا خصولتی‬ ‫ش��وند یا به نااهل واگذار ش��وند موج��ب یک بدبینی‬ ‫نسبت به مسئله خصوصی سازی شده‪ ،‬در صورتی که‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬یک اصل مترقی در قانون اساس��ی اس��ت اما‬ ‫به خوبی عمل نش��ده و ب��ا روش معقول و نظارت ویژه‬ ‫به طور حتم ش��رایط بهبود می یاب��د‪ .‬او افزود‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو در چند سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته‬ ‫است؛ در چند سال گذش��ته روی کیفیت خودرو کار‬ ‫ش��ده اما کافی نیست و نرخ تمام شده خودرو در ایران‬ ‫منط��ق اقتصادی ن��دارد و قیمت ها باالس��ت و مردم‬ ‫در ای��ن زمینه ها رضایت ندارند‪ .‬مقدس��ی گفت‪ :‬اگر‬ ‫خصوصی سازی به درس��تی محقق شود فساد و رانت‬ ‫در حوزه صنع��ت خودرو کاهش می یاب��د زیرا وقتی‬ ‫که فضا رقابتی ش��ود ضرورتی برای رانت وجود ندارد‪.‬‬ ‫وقت��ی که امضاه��ا و قراردادهای طالی��ی وجود دارد‬ ‫متاسفانه فضای سوءاستفاده فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امار دپوها در گمرک‬ ‫در ادام��ه برای دریافت ام��ار خودروهای دپو در گمرک‬ ‫پس از مجوزهای صادرش��ده ب��رای ترخیص این خودروها‬ ‫به س��راغ مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو رف��ت و او ضمن بی��ان اینکه ب��رای ترخیص این‬ ‫خودروها هنوز واردکنندگان بالتکلیف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬نامه‬ ‫درخواستانجمنواردکنندگانبرایمهلتدوبارهترخیص‬ ‫خودروهای دپو در گمرکات کش��ور از طریق مش��اور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دس��ت رضا رحمانی رسیده اما با‬ ‫پیگیری بسیار نتیجه ای به دست نیامده است و اموال مردم‬ ‫بالتکلیف در گمرکات کش��ور خاک می خورند و فرس��وده‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ‪۱۴‬ه��زار خ��ودرو در گم��رک در چند ماه‬ ‫گذش��ته ح��دود ‪۶۷۰۰‬خ��ودرو ترخیص ش��ده و ‪۶‬هزار‬ ‫خ��ودرو هن��وز موفق به خروج نش��ده اند و از ای��ن امار هم‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬خ��ودرو تحت نظر مرجع قضایی اس��ت‪ .‬باقیمانده‬ ‫انها بالتکلی��ف منتظر تمدید دوب��اره مصوبه هیات دولت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دادف��ر درباره این ‪ ۲۴۰۰‬خودرو تحت نظر مرجع قضایی‬ ‫هم گفت‪ :‬این خودروها هنوز مشخص نیست جزو کاالهای‬ ‫قاچاق هستند یا متروک‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با احتس��اب ‪ ۱۶۳۲‬خودرو در سازمان‬ ‫جم��ع اوری و فروش اموال تملیکی و ‪۶‬هزار خودرو دپو‬ ‫در گم��رکات‪ ،‬در مجموع ‪ ۷۶۳۲‬خ��ودرو بالتکلیف در‬ ‫کش��ور وجود دارد که پرونده برخ��ی از انها در جریان‬ ‫اس��ت و تعدادی هم در انتظار تمدید زمان دوباره برای‬ ‫ترخیص از گمرک هستند‪.‬‬ ‫سیدحسین میرمعینی‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫اگر بخواهیم اس��تانداردهای موجود در صنعت‬ ‫قطعه به اس��تانداردهای خاص بین المللی برسد‬ ‫نیازمند بهبود تجهیزات و ماش��ین االت هستیم‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬کیفیت محصول برای تامین شیشه‬ ‫ساندرو با انچه برای تولید شیشه های خودروهای‬ ‫معمولی تولید می ش��ود‪ ،‬متف��اوت خواهد بود‪ .‬یا‬ ‫قطعاتی مانند دس��ته س��یم‪ ،‬تولید سیم و روکش‬ ‫ن که از جنس مس اس��ت تا حدودی توانمندی‬ ‫ا ‬ ‫به لح��اظ اس��تانداردهای بین المللی در کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ .‬برخی قطعات نیاز به س��رمایه گذاری‬ ‫دوب��اره ندارند چ��ون محدود بوده و ن��رخ انها نیز‬ ‫به ش��کل بین المللی تعیین می شود‪ .‬اما قطعاتی‬ ‫ک��ه ارزش افزوده داش��ته و برای کش��ور ارزاوری‬ ‫دارند و گاهی حتی در سیاس��ت های دولت دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬قطعات دانش بنیان است‪ .‬رفرنس های‬ ‫این قطعات در جهان برای رس��یدن به فناوری کم‬ ‫اس��ت و برای دس��تیابی ب��ه ان دو راه وجود دارد؛‬ ‫نخست اینکه در داخل سرمایه گذاری بسیار کالن‬ ‫انجام شود و به شکل بومی خود صاحب این دانش‬ ‫شویم که در اینجا ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار‬ ‫حائ��ز اهمیت خواه��د بود زیرا فناوری اس��ت که‬ ‫به سادگی قابل دستیابی نیست‪ .‬در این محصوالت‬ ‫رشته های الکترونیک‪ ،‬مکانیک‪ ،‬ای تی و مخابرات‬ ‫وج��ود دارد که تم��ام این امور در کن��ار یکدیگر‬ ‫قطعات «های تک» را تشکیل می دهند‪ .‬راه دیگر‬ ‫واردات ان اس��ت‪ .‬به هرحال بخش قابل توجهی از‬ ‫محصوالت نیازمند ساخت داخل هستند و ساخت‬ ‫داخل نیز چند مرحله دارد؛ نخست داشتن دانش‬ ‫طراح��ی که پس از مدتی ش��ما را قادر می س��ازد‬ ‫تغییرات الزم را در ادامه س��اخت داش��ته باشید‪.‬‬ ‫دیگری ساخت داخل فقط براساس قطعه موجود‬ ‫اس��ت که همان کپی رایت خواهد ب��ود‪ .‬در بحث‬ ‫کپی رایت یک سلس��له از قطع��ات اگر کپی رایت‬ ‫شوند پاس��خگو خواهند بود زیرا مصرف عمومی‬ ‫دارن��د و تغییرات زی��ادی در مدل های خودرویی‬ ‫انها وجود ندارد‪ .‬خودروس��از بزرگی مانند تویوتا‬ ‫در ابتدای راه با کپی رایت فعالیت خود را اغاز کرد‬ ‫و به مرور با س��رمایه گذاری به جایگاه امروز دست‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬اما یک سلس��له از قطعات بنا بر نیاز‬ ‫تغییر می کنند و باید در ان صاحب دانش شد و اگر‬ ‫دانش الزم را در اختیار نداشته باشیم قادر به تغییر‬ ‫در انها نخواهیم بود مانند باتری که با وجود تولید‬ ‫داخل نیاز به توسعه و کار زیادی دارد‪ .‬بنابراین در‬ ‫تولی��د قطعات با ارزش افزوده بخش��ی به ظرفیت‬ ‫موجود در کشور برمی گردد و بخش دیگر کیفیت‬ ‫محصوالت مطرح اس��ت‪ .‬در بح��ث ارزش افزوده‬ ‫می بینیم که بعضی قطع��ات ارزش افزوده زیادی‬ ‫دارن��د قطعاتی که ارزش م��واد اولیه ان ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد اس��ت و برنامه و طراحی بعدی ان بین ‪۷۰‬‬ ‫تا ‪۸۰‬درصد ارزش اف��زوده به دنبال دارد‪ .‬از این رو‬ ‫ضرورت دارد در امر تولید به این سو حرکت کنیم‬ ‫و روی ای��ن بخش از قطعات خودرو در کش��ور هر‬ ‫قدر سرمایه گذاری شود در اینده برد کرده ایم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بومی سازی‬ ‫قطعات و تولید‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫خودروهای ازقیمت افتاده‬ ‫‹ ‹خودروهای بال تکلیف‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش الودگی با‬ ‫اجرای طرح «کاهش»‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تحویل نشدن خودرو عامدانه نیست‬ ‫حمایت قوه قضاییه‬ ‫از مدیران ریسک پذیر‬ ‫دادس��تان ته��ران در قرارگاه رون��ق تولید‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ما امروز‬ ‫نیاز به مدیران ریسک پذیر داریم و باید از انها‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬علی القاص��ی در قرارگاه‬ ‫رون��ق تولید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫که به ریاس��ت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تش��کیل ش��د با بیان این مطل��ب گفت‪ :‬قوه‬ ‫قضایی��ه با تمام ت��وان و قاطعان��ه از مدیران‬ ‫باش��هامت و باجس��ارت حمایت می کند و ما‬ ‫امروز نیاز به مدیران ریسک پذیر داریم و باید‬ ‫از انها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این مس��یر ما این مدیران را‬ ‫به ویژه مدیرانی که مسیر تولید را بازمی کنند‬ ‫حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این نشست وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اهداف و موفقیت های ق��رارگاه رونق تولید را‬ ‫مطرح کرد و رمز موفقیت همه مدیران کشور‬ ‫و خ��روج از ای��ن مرحله جن��گ اقتصادی را‬ ‫وحدت‪ ،‬تعام��ل و هم گرایی و هم افزایی همه‬ ‫حاکمی��ت بیان ک��رد‪ .‬او هدف ای��ن قرارگاه‬ ‫را هم��راه کردن همه ق��وا در رونق تولید که‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب است را اعالم کرد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راهکاری برای امنیت‬ ‫شغلی کارگران‬ ‫یک کارش��ناس ح��وزه کار معتقد اس��ت‬ ‫ش��ریک ک��ردن کارگ��ران در س��هامداری‬ ‫کارخانه ه��ا موج��ب صرفه جوی��ی در تولید‪،‬‬ ‫ب��اال رفت��ن به��ره وری بن��گاه‪ ،‬ایج��اد تولید‬ ‫مرغ��وب و اطمینان خاط��ر کارگران از اینده‬ ‫ش��غلی انها می ش��ود‪ .‬علی اکبر س��یارمه در‬ ‫گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال هاس��ت‬ ‫ک��ه نمایندگان تش��کل های کارگ��ری بحث‬ ‫س��هیم ش��دن کارگ��ران در کارخانه ه��ا را‬ ‫مطرح می کنند چراکه با مش��ارکت کارگران‬ ‫در مدیری��ت و س��هام کارخانه ها‪ ،‬هم تولید و‬ ‫به��ره وری در بنگاه ب��اال می رود ه��م انگیزه‬ ‫کار بیش��تر می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خیلی از‬ ‫کارخانجات واگذار شده به بخش خصوصی با‬ ‫مبالغ پایینی در اختیار مالکان و س��هامداران‬ ‫ق��رار گرفتند در حالی ک��ه ارزش انها خیلی‬ ‫بیش��تر بود و گاه مالکان ه��م اهلیت الزم را‬ ‫برای خرید بنگاه نداش��تند ب��ه همین دلیل‬ ‫مدتی پس از واگ��ذاری‪ ،‬تعدیل نیروهای کار‬ ‫از سوی مالکان جدید انجام شد‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس حوزه کار‪ ،‬شریک کردن کارگران‬ ‫در سهامداری کارخانه موجب صرفه جویی در‬ ‫تولید‪ ،‬کاه��ش هزینه های اضافه‪ ،‬ایجاد تولید‬ ‫مرغ��وب و اطمینان خاطر کارگران برای دوام‬ ‫شغلی می شود‪ .‬سیارمه درباره برخی دیدگاه ها‬ ‫درباره اجرا نشدن درست خصوصی سازی در‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬عده ای بر این باورند که اگر اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی به درستی اجرا نمی شود به‬ ‫این دلیل است که حقوق ذی ربطان را لحاظ‬ ‫می کند ام��ا حق��وق ذی نفع��ان را نمی بیند‬ ‫در صورت��ی ک��ه در سیاس��ت های اصل ‪۴۴‬‬ ‫قید ش��ده که ذی نفعان س��همی هس��تند و‬ ‫در صورت واگ��ذاری کارخانه ب��ا نرخ پایین‪،‬‬ ‫حق��وق و مزایا و س��نوات و معوقات کارکنان‬ ‫ان کارخانه باید پرداخت ش��ود اما متاسفانه‬ ‫در برخ��ی از بنگاه ه��ای واگذار ش��ده مالکان‬ ‫هنگام ش��رایط سوددهی‪ ،‬بهره بردند و زمانی‬ ‫که باید سرمایه گذاری می کردند‪ ،‬بالفاصله به‬ ‫تغییر خ��ط تولید روی می اوردند و برای انکه‬ ‫خودش��ان هزینه نکنند‪ ،‬نیروه��ای کار را به‬ ‫مرخصی های طوالنی و اجباری می فرستادند‬ ‫یا عذر کارگر را می خواس��تند تا به مدت یک‬ ‫س��ال از صندوق بیمه بیکاری اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وظیفه ش��وراهای اس�لامی‬ ‫مس��تقر در کارخانه ها و ش��رکت ها این است‬ ‫ک��ه در چارچ��وب قانون حق��وق کارگران را‬ ‫مطالبه کنند‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع معیش��ت‪ ،‬بیمه‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی‪ ،‬دس��تمزد و حقوق معوق‬ ‫جزو حقوق ذاتی نمایندگان کارگری اس��ت و‬ ‫اگر انها را از پیگیری مطالبات بحق کارگران‬ ‫محدود و تهدید کنیم‪ ،‬مش��کالت کارخانه ها‬ ‫چگونه به گوش مس��ئوالن برسد و حقوق از‬ ‫دست رفته کارگران چگونه استیفا شود؟ این‬ ‫کارش��ناس حوزه کار در پای��ان درباره اثرات‬ ‫تشکیل ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید در‬ ‫پیگیری مشکالت کارخانه ها گفت‪ :‬این ستاد‬ ‫در شناس��ایی بنگاه ه��ای مش��کل دار و رفع‬ ‫مش��کالت انها موثر بوده و با تزریق نقدینگی‬ ‫یا کمک به تامین مواد اولیه انها را احیا کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته معتقدم این ستاد بیشتر دغدغه‬ ‫کارفرم��ا را دارد تا کارگ��ر با این وجود انتظار‬ ‫داریم با تشکیل این ستاد مسائل و مشکالت‬ ‫کارخانه ها رفع شود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫احمد نعمت بخش‬ ‫خودروهای تجاری نش��ده به دلیل کس��ری قطعه‬ ‫از موضوع های بحث برانگیزی اس��ت که برخی ان را‬ ‫در دوره ای عامدانه می دانس��تند تا نرخ خودروها در‬ ‫بازار افزایش یابد و خودروس��از که ناگزیر از پیروی از‬ ‫قیمت گذاری ش��ورای رقابت بود به طور غیرمستقیم‬ ‫به سود مورد نظر خود دست یابد‪.‬‬ ‫برخ��ی از فع��االن ای��ن صنعت این س��خن را رد‬ ‫می کنن��د زی��را عن��وان می کنن��د جریم��ه دیرکرد‬ ‫و س��ودی ک��ه خودروس��از بای��د به مش��تری خود‬ ‫باب��ت تاخی��ر بپ��ردازد بیش��تر از این س��ود خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در بازدیدهایی از سوی نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و س��ایر مدیران عنوان ش��د برخی از این‬ ‫خودروه��ا به دلیل قطعات بس��یار ریز تجاری نش��ده‬ ‫به طوری که مش��تریان حاضر ب��ه تحویل خودرو با‬ ‫همان کس��ری هس��تند اما در نهای��ت وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه اگر ش��رکت خودروساز‬ ‫با وجود داشتن امکانات الزم به تعهداتش عمل نکند‪،‬‬ ‫به تعزیرات معرفی خواهد ش��د ادامه مس��یر را برای‬ ‫خودروسازان و مشتریان انها روشن کرد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان کشور‬ ‫در واکن��ش به این س��خن گفت‪ :‬تاخی��ر در تحویل‬ ‫خودرو عالوه بر س��ود مش��ارکت‪ ،‬جریم��ه هم دارد‪،‬‬ ‫پ��س تحویل ندادن خودرو و خطای عمدی نس��بت‬ ‫ب��ه تعهدات خودروس��ازان‪ ،‬کار عاقالنه ای نیس��ت و‬ ‫دپ��وی خودروه��ای تولیدی ریس��ک بس��یار باالیی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل عمل نکردن به تعهدات‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هفته‬ ‫گذش��ته با تذکری به خودروس��ازان عن��وان کرد در‬ ‫صورت تخلف در تحویل به موقع خودرو به متقاضیان‬ ‫و خریداران برخورد جدی خواهد ش��د و خاطیان به‬ ‫تعزیرات معرفی می شوند‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخ��ش در گفت وگو با مه��ر با بیان‬ ‫اینکه هیچ خودروسازی را سراغ نداریم که عامدانه از‬ ‫تحوی��ل خودرو خودداری کند‪ ،‬گفت‪ :‬در قراردادهای‬ ‫ف��روش خودرو عنوان ش��ده ک��ه خودروس��ازان در‬ ‫صورت تاخیر در تحویل‪ ،‬باید عالوه بر سود مشارکت‪،‬‬ ‫تاخیر در تحویل خودرو عالوه بر سود مشارکت‪ ،‬جریمه هم دارد‪ ،‬پس‬ ‫تحویل ندادن خودرو و خطای عمدی نسبت به تعهدات خودروسازان‪،‬‬ ‫کار عاقالنه ای نیست و دپوی خودروهای تولیدی ریسک بسیار باالیی‬ ‫دارد‬ ‫درصدی جریمه نی��ز پرداخت کنند‪ ،‬بنابراین تحویل‬ ‫ندادن خ��ودرو و خطای عمدی نس��بت به تعهدات‪،‬‬ ‫کار عاقالنه ای نیست‪ ،‬ضمن اینکه دپوی خودروهای‬ ‫تولیدی ریسک بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران افزود‪ :‬بررس��ی‬ ‫مس��ئوالن ثابت کرد که هیچ خودروس��ازی دس��ت‬ ‫ب��ه احت��کار خ��ودرو ن��زده و خودروهای��ی ک��ه در‬ ‫پارکینگ ه��ا مانده ان��د‪ ،‬دارای نقص هس��تند‪ ،‬البته‬ ‫وضعیت خودروس��ازانی که به دلیل تحریم و دریافت‬ ‫صدور ‪ ۵۴‬ضمانتنامه به ارزش ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال در فارس‬ ‫عض��و هیات مدیره و معاون فن��ی و برنامه ریزی‬ ‫صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت ضمانتنامه های صادرش��ده‬ ‫از س��وی این صندوق و تفاهم ب��ا بانک های عامل‬ ‫گفت‪ :‬با اس��تفاده بجا‪ ،‬از این ضمانتنامه ها بسیاری‬ ‫از مشکالت واحدهای صنعتی کوچک رفع می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬محبوب پناهی‬ ‫در نشست با سرمایه گذاران و فعاالن صنعتی مستقر‬ ‫در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با بیان اینکه وظیفه‬ ‫این صندوق طبق اساسنامه ان‪ ،‬تضمین درصدی از‬ ‫اصل و س��ود اعطایی بانک ها و موسسه های مالی و‬ ‫اعتباری به صنایع کوچک است‪ ،‬گفت‪ :‬با مطالعات و‬ ‫بررسی های انجام شده برای رفع بخشی از نیازهای‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬عالوه ب��ر ضمانتنامه های اعتباری که‬ ‫ب��ه نفع بانک ها صادر می ش��ود‪ ،‬ان��واع ضمانتنامه‬ ‫پیمانکاری مانند ضمانتنامه های شرکت در مزایده‬ ‫و مناقصه‪ ،‬ضمانتنامه حسن انجار کار و ضمانتنامه‬ ‫پیش پرداخت به س��بد محص��والت صندوق اضافه‬ ‫ش��ده اس��ت که با شرایطی س��هل تر و کم هزینه تر‬ ‫از بانک ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی و برنامه ری��زی صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک با اش��اره به اینکه‬ ‫کارکرده��ا و حمایت ه��ای صن��دوق ضمان��ت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬محدود به کمک های‬ ‫متعارف در ش��رایط عادی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫اضطراری ناشی از حوادث ناگهانی مانند وقوع زلزله‬ ‫و س��یل نی��ز این صندوق خ��ود را موظف به انجام‬ ‫کمک ه��ای خارج از روندهای معمول به واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی اسیب دیده کرده است‪.‬‬ ‫پناهی تصریح کرد‪ :‬با حمایت های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و پیگیری های خوبی که انجام شده‬ ‫مقرر ش��د از این به بعد ضمانتنامه های صادرشده‬ ‫از این صندوق که تا گذش��ته ‪۷۰‬درصد تسهیالت‬ ‫دریافتی از س��وی واح��د تولیدی صنایع کوچک را‬ ‫مورد حمایت قرار می داد‪ ،‬به ‪۹۰‬درصد افزایش دهد‬ ‫که این امر مراحل پایانی خود را طی می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬و در مجموع با ‪ ۲۹۳‬مورد‬ ‫ضمانتنامه صادرش��ده‪ ،‬تسهیالت صنعتی افزون بر‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪۱۴۰‬میلی��ارد ریال که مورد درخواس��ت‬ ‫واحده��ای کوچک و متوس��ط صنعتی در س��طح‬ ‫کشور بوده را ضمانت کرده ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬ب��ا توج��ه به‬ ‫فعالیت ه��ای خود در حوزه های گوناگون صنعتی و‬ ‫نیز صنایع معدنی و فلزی خدمات و تس��هیالتی در‬ ‫زمینه صدور ضمانتنامه ها تا سقف ‪ ۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫ارائ��ه می کند‪ .‬پناه��ی اضافه کرد‪ :‬صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫ب��ا پرداخت افزون بر ‪۱۱۵‬میلیارد تومان خس��ارت‬ ‫توانس��ته بخش عمده ای از بدهی صاحبان صنایع‬ ‫کوچ��ک به بانک ه��ا را تسویه حس��اب کند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدی��ره و معاون فن��ی و برنامه ریزی صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��رای صدور ضمانتنامه‪ ،‬طرح های معرفی ش��ده از‬ ‫سوی کارشناس��ان مربوط بررسی و اعتبارسنجی‬ ‫می ش��وند و پس از تایید کمیته تخصصی صندوق‬ ‫و در نهایت هیات مدیره‪ ،‬ضمانتنامه موردنیاز واحد‬ ‫مولد صادر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گره گشایی از واحدهای صنعتی‬ ‫احد فتوحی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس نیز با اش��اره به س��هم ‪۹۵‬‬ ‫درصدی صنایع کوچک و متوسط از صنایع استان‪،‬‬ ‫ضم��ن تاکید بر اهمیت صنای��ع کوچک در ایجاد‬ ‫اش��تغال و رفع نیازهای تولیدی کش��ور‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به مش��کالت این واحدها به ویژه در زمینه تسهیل‬ ‫زمینه های دریافت تس��هیالت بانکی را سیاست و‬ ‫هدف اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک برشمرد و گفت‪ :‬امادگی داریم تا با همکاری‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‪،‬‬ ‫گره گشای مش��کالت واحدهای صنایع کوچک در‬ ‫ش��رایط کنونی باشیم و هیچ واحد صنعتی به دلیل‬ ‫کسری وثیقه یا تامین نشدن ان از فعالیت و تولید‬ ‫بازنماند‪ .‬وی عمده ترین مشکالت پیش روی صنایع‬ ‫کوچک و واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان را مرتبط با تسهیالت بانکی را اعالم و ابراز‬ ‫امیدواری کر د با حمایت های این صندوق و تسهیل‬ ‫در دریافت تسهیالت از طریق صدور ضمانتنامه ها‬ ‫بتوانیم گامی موثر در راستای رونق تولید برداریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک با بسته شدن تفاهمنامه با ‪ ۱۸‬بانک‬ ‫و موسس��ه مال��ی و اعتباری دارای مج��وز از بانک‬ ‫مرکزی بس��تر مناس��بی ب��رای ص��دور و پذیرش‬ ‫ضمانتنامه های صادرشده فراهم کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در گام نخس��ت ب��ه دنبال حف��ظ وضعیت موجود‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مس��تقر در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی هس��تیم ت��ا پیش از بروز هرگونه‬ ‫عارض��ه بتوانیم پیش��گیری ها و برنامه های الزم را‬ ‫داشته باشیم و در این زمینه صندوق ضمانت نقش‬ ‫مهمی ایفا می کند‪ .‬فتوحی با اشاره به فراهم کردن‬ ‫زمینه توسعه س��رمایه گذاری بخش غیردولتی در‬ ‫صنایع کوچک و کوتاه کردن مدت اجرای طرح های‬ ‫اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۵۴‬ضمانتنامه به‬ ‫ارزش ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد ریال ب��رای واحدهای صنایع‬ ‫کوچک استان صادر شده است‪.‬‬ ‫نک��ردن به موقع قطعه‪ ،‬قادر به تحویل بهنگام قطعات‬ ‫نبوده ان��د‪ ،‬متفاوت اس��ت و ای��ن خودروس��ازان به‬ ‫تعزیرات معرفی نش��دند و ‪ ۹۹‬درصد تعهدات معوق‬ ‫و خودروه��ای موجود در پارکینگ ها به این دس��ته‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تمام��ی خودروس��ازان اعم از‬ ‫ایران خ��ودرو و س��ایپا و نی��ز خودروس��ازان بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬تعهدات معوق دارن��د که به دلیل تحریم‬ ‫و تامین نش��دن به موقع قطعه و کمبود نقدینگی رخ‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت‪:‬‬ ‫وقتی خودروس��از ب��ه دلیل تحریم و کس��ری قطعه‬ ‫قادر به تحویل به موقع تعه��دات نبوده قضیه تفاوت‬ ‫دارد چراک��ه ای��ن مس��ئله در اختیار ط��رف ایرانی‬ ‫نیس��ت و این مس��ئله مصداق فورس م��اژور قرارداد‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش گف��ت‪ :‬م��ردم باید توج��ه کنند که‬ ‫شرکت های خودروساز در به وجود امدن این شرایط‬ ‫مقصر نیستند‪ ،‬به همین دلیل برخی از خودروسازان‬ ‫به مش��تریان پیش��نهاد داده اند که یا سود مشارکت‪،‬‬ ‫دارای تداوم باش��د یا خودرو جایگزین دریافت کنند‪،‬‬ ‫البته برخی مواقع نیز پیش��نهاد شد که افراد انصراف‬ ‫دهن��د و اصل پول را با س��ود دریافت کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫خودروس��ازان در ای��ن ش��رایط ب��رای جلوگیری از‬ ‫تضییع حق مشتریان‪ ،‬چندین پیشنهاد ارائه داده اند‬ ‫و امیدواریم مردم به خودروسازان کمک کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫بهره کشی بی رحمانه از‬ ‫ذخایر ابی استراتژیک‬ ‫رشد همه جانبه صنعت‬ ‫مس ایران‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ 1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات نفسی تازه به نوردکاری می دهد‬ ‫سارا اصغری‪ :‬به نظر می رسد واحدهای تولید‬ ‫ن��ورد این روزها از نبود تقاضا در رنج هس��تند‪.‬‬ ‫البته مشکالت این واحدهای پایین دست فوالد‬ ‫با رکود ساخت وس��از و ایجاد واحدهای نوردی‬ ‫بیش از نیاز داخل اغاز ش��ده اس��ت که در گره‬ ‫خوردن با س��ایر مشکالت س��بب شده با نیم یا‬ ‫حتی یک س��وم ظرفیت مش��غول کار باشند‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر یک��ی از مهم ترین مش��کالت این‬ ‫واحدهای تولیدی نبود نقدینگی است‪.‬‬ ‫صنعت نورد‪ ،‬لنگ سرمایه در گردش‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬مشکل نوردکاران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪ 2‬مش��کل اصل��ی‬ ‫ن��وردکاران نقدینگی و‬ ‫نب��ود ب��ازار صادرات��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن مطل��ب را‬ ‫مجی��د محم��ودی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ف��والد در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان و اظهار کرد ‪ :‬نوردکاران که بیشتر متعلق‬ ‫ب��ه بخ��ش خصوصی هس��تند‪ ،‬به ط��ور عمده‬ ‫میلگ��رد تولی��د می کنن��د ک��ه این روزه��ا این‬ ‫واحدهای پایین دس��ت فوالد با دو مشکل عمده‬ ‫روبه رو هس��تند‪ .‬یک��ی از مهم ترین مش��کالت‬ ‫ن��وردکاران تامین مواد اولیه ی��ا به عبارت دیگر‬ ‫ش��مش است‪ .‬از انجا که این واحدهای تولیدی‬ ‫نقدینگی مناس��بی ندارند‪ ،‬به صورت نقدی قادر‬ ‫به تامین ش��مش موردنیاز خود از بازار نیستند‪.‬‬ ‫برای نمون��ه اگر بخواهند ش��مش را به صورت‬ ‫نقدی از فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد کاوه جنوب یا‬ ‫فوالد خراس��ان خریداری کنند‪ ،‬قادر به تامین‬ ‫نیاز کارخانه خود نیس��تند؛ چراکه فوالدسازها‬ ‫ترجیح می دهند به صورت نقدی کاال بفروشند‪.‬‬ ‫محم��ودی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫واحده��ای ن��وردی قادر به تامی��ن کاالی خود‬ ‫به وس��یله بورس کاال نیستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خرید‬ ‫مجید محم��ودی‪ :‬یکی از مهم ترین مش��کالت ن��وردکاران‬ ‫تامین مواد اولیه یا به عبارت دیگر شمش فوالدی است‪ .‬از‬ ‫انجا که این واحدهای تولیدی نقدینگی مناسبی ندارند‪ ،‬به‬ ‫ص��ورت نقدی قادر به تامین ش��مش موردنیاز خود از بازار‬ ‫نیستند‬ ‫از بورس کاال نیز به صورت نقدی انجام می شود‪.‬‬ ‫هرچند پیش ش��رط صادرات ش��مش در کشور‬ ‫عرض��ه در بورس اس��ت‪ ،‬اما خریدها بیش��تر به‬ ‫صورت نقدی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫ش��مش در داخل تولید می شود‪ ،‬فوالدسازهای‬ ‫بزرگ ترجیح می دهند صادرات داش��ته باشند؛‬ ‫چراکه هم قیمت های جهانی باالتر اس��ت و هم‬ ‫ب��ه صورت نقدی ارز خ��ود را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫هرچن��د در ب��ازار داخلی نی��ز ترجیح می دهند‬ ‫محصول خود را به صورت نقدی بفروشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد با بیان اینکه نوردکاران‬ ‫برای تامین مواداولیه ش��مش الزم را در اختیار‬ ‫ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این ش��رایط نوردکاران‬ ‫با نصف یا یک سوم ظرفیت مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫نوردکاران یک محمول��ه را خریداری می کنند‪،‬‬ ‫ممکن است تا چند وقت قادر به خرید نباشند‪،‬‬ ‫از ای��ن رو خط تولی��د انها تا زمان��ی که قادر‬ ‫باش��ند ش��مش خریداری کنند‪ ،‬می خوابد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه یاداور ش��د‪ :‬این کمبود نقدینگی روی‬ ‫تامی��ن قطع��ات یدک��ی و پش��تیبانی خط هم‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬از این رو با توجه به این شرایط‬ ‫بخش خصوصی نوردکاری به س��مت کار کردن‬ ‫دستمزدی می رود‪.‬‬ ‫محمودی با اشاره به سایر مشکالت نوردکاران‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کل دیگر نوردکاران به صادرات‬ ‫برمی گردد‪ ،‬با توجه به قوانین دست وپاگیری که‬ ‫هم اکنون در کش��ور وجود دارد‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫به راحتی ق��ادر به صادرات نیس��تند‪ .‬از انجاکه‬ ‫ب��ازار داخلی کش��ش الزم را برای ن��وردکاران‬ ‫ندارد‪ ،‬عرضه و تولید بیش��تر از تقاضاس��ت و از‬ ‫انجا که ساخت و س��از در رکود اس��ت‪ ،‬این بازار‬ ‫را نی��ز به دنبال خود به رکود برده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در ادامه یاداور شد‪ :‬البته انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد به دنب��ال این اس��ت که تس��هیالتی را‬ ‫برای ن��وردکاران ایجاد کند تا انه��ا با صادرات‬ ‫محص��والت خود به نرخ جهان��ی و باالتر از نرخ‬ ‫داخلی بخش��ی از نقدینگی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در پایان تاکید کرد‪ :‬نبود‬ ‫نقدینگی و صادرات دو مشکل اصلی نوردکاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری اشباع شده‬ ‫البته برخی کارشناسان‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬واحده��ای‬ ‫نوردکاری در چند سال‬ ‫گذش��ته ب��ه اش��باع‬ ‫رس��یده اند‪ ،‬از این رو با‬ ‫تم��ام ظرفیت ق��ادر به‬ ‫تولید نیس��تند‪ .‬درباره‬ ‫مش��کالت نوردکاران حامد افس��ای‪ ،‬کارشناس‬ ‫فوالد در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در چند‬ ‫سال گذشته نوردکاران با مشکل اساسی روبه رو‬ ‫بوده اند؛ یکی نبود تقاضا در بازار و دیگری ایجاد‬ ‫بی��ش از ح��د واحده��ای تولیدی ن��وردکاری‪.‬‬ ‫افس��ای ب��ا بیان اینکه با رکود س��اخت و س��از‬ ‫مش��کل نوردکاران اغاز ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بازار‬ ‫واحدهای نوردکاری به دلیل رکود مس��کن‪ ،‬در‬ ‫رکود چندساله به سر می برد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که واحدهای نوردی با هزینه های نیروی انسانی‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬اما با حاشیه سود پایین و حتی‬ ‫گاهی ضرر به کار خ��ود ادامه می دهند‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه نوردکاران چن��دان به کیفیت‬ ‫توجه نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع دیگر اینکه‬ ‫تولیدکنن��دگان نورد در س��ال های گذش��ته به‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت خود توجه نکرده اند‪.‬‬ ‫اگر کیفیت محصوالت خود را ارتقا می دادند‪ ،‬با‬ ‫توجه به رکود ساخت وس��از در بازار داخلی قادر‬ ‫بودند به سمت صادرات بیشتر گام بردارند‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس حوزه فوالد در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا واحدهای ن��وردکاری خود را به فناوری‬ ‫روز مجهز کرده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بیشتر واحدهای‬ ‫نوردکاری با فناوری قدیمی مشغول کار هستند‬ ‫و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام ش��ده‬ ‫انها ش��ده است‪ .‬افس��ای همچنین در پاسخ به‬ ‫این پرسش که با توجه به اشباع شدن نوردکاری‬ ‫در ایران می ت��وان خطوط تولید انه��ا را تغییر‬ ‫کارب��ری داد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تغیی��ر کارب��ری خطوط‬ ‫واحده��ای نوردکاری امکانپذیر نیس��ت؛ چراکه‬ ‫بای��د تمام خط تولید را تغییر دهند که این امر‬ ‫مس��تلزم هزینه های باالیی است‪ ،‬از این رو این‬ ‫کار از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ه پراکندگی واحدهای نوردی نیز اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬موضوع دیگر پراکندگی واحدهای‬ ‫نوردی در کشور است که این موضوع نیز به نوبه‬ ‫خود باعث افزایش هزینه های حمل و نقل برای‬ ‫این واحدها شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد همچنین در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که ایا صادرات راه نجات واحدهای‬ ‫نوردکاری به شمار نمی رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تولیدات‬ ‫واحدهای نوردکاری از کیفیت باالیی برخوردار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬از این رو برای رفتن به سمت صادرات‬ ‫باید در وهله نخست به سمت محصوالت کیفی‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫فراخوان دوره اموزشی تربیت تکنسین معدن‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از عالقه مندان به حضور‬ ‫در دوره های اموزش تربیت تکنسین معدن ثبت نام می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی ایران در‬ ‫راس��تای تحقق نقش��ه راه مع��دن و با هدف توس��عه اموزش های‬ ‫مهارتی در سطح کاردانی و نیز با تاکید ویژه بر تربیت تکنسین های‬ ‫مورد نیاز عملیات معدنی به عنوان حلقه اتصال خدمات مهندسی و‬ ‫کارگری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور‪ ،‬دوره های اموزشی‬ ‫تربیت تکنسین معدن را برگزار می کند‪.‬‬ ‫این دوره ها شامل حفاری‪ ،‬چال زنی و اتشباری‪ ،‬استخراج معادن‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬فراوری و اس��تخراج س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫اس��ت که در استان های مختلف برگزار می ش��ود‪ .‬واجدان شرایط‬ ‫برای ش��رکت در این دوره اموزش��ی می توانند در س��امانه پرتال‬ ‫اموزش ایمپاس��کو ب��ه نش��انی ‪http: //trn.impasco.gov.ir‬‬ ‫ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫بن��ا به ای��ن گزارش‪ ،‬حض��ور در دوره اموزش تربیت تکنس��ین‬ ‫معدن برای شرکت کنندگان رایگان بوده و تمام هزینه های مربوط‬ ‫برعهده ایمیدرو است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس گروه اب‪-‬زمین شناسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت وگو با‬ ‫مطرح کرد‪:‬‬ ‫بهره کشی بی رحمانه از ذخایر ابی استراتژیک‬ ‫در برخی از دشت های ایران تا ‪100‬درصد اب های استاتیک برداشت شده است‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬ب��ه عل��ت موقعی��ت وی��ژه جغرافیایی و‬ ‫ناهمواری های بس��یار پراکنده‪ ،‬ایران از مناطق خش��ک جهان به‬ ‫ش��مار می رود و اب در ان همواره اهمیت حیاتی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫باوجود اینکه مشکل کم ابی داریم اما توانسته ایم با حفر چاه های‬ ‫عمی��ق و نیمه عمیق از اب های زیرزمینی بهره ببریم‪ .‬بی توجهی‬ ‫به مفهوم توس��عه پایدار باعث شده است شاهد عواقب بهره کشی‬ ‫اب ازجمله فرونشست زمین باشیم‪ .‬به طور مثال با توجه به اینکه‬ ‫‪۲۱‬درص��د جمعیت کش��ور و ‪۳۰‬درصد فعالیت ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬کشاورزی و خدماتی در استان های تهران و البرز متمرکز‬ ‫شد ه است اما از بیش از ‪۱۱۰‬درصد منابع اب های قابل برداشت در‬ ‫تهران اس��تفاده می شود‪ .‬به این ترتیب در منطقه جنوب و جنوب‬ ‫غرب تهران حدفاصل مناطق مس��کونی‪ ،‬کشاورزی و مهاجرپذیر‬ ‫مانند ورامین‪ ،‬پاکدشت و دشت های مختلف‪ ،‬فرونشست ر خ داده‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫دراین باره با ایمان انتظام‪ ،‬دکترای زمین شناس��ی‬ ‫کاربردی و رئیس گروه اب‪-‬زمین شناس��ی سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €کمبود اب در ایران چقدر ناشی از اقلیم است؟‬ ‫ب��ا اینکه ایران اقلیم متنوعی دارد اما از نظر بارندگی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫بخش های کش��ور بارندگی متوس��طی در ح��دود ‪۲۴۰‬میلی متر‬ ‫دارند که از س��طح جهانی و حتی س��طح متوس��ط اس��یا خیلی‬ ‫پایین تر اس��ت‪ .‬حتی در قس��مت های شمالی کشور که بارندگی‬ ‫زیاد دارد هم از س��طح متوس��ط اس��یا که حدود ‪۷۰۰‬میلی متر‬ ‫بوده‪ ،‬پایین تر اس��ت؛ بنابراین کشوری هستیم که با بحران اب و‬ ‫خشکسالی به میزان متفاوت در سال های مختلف روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫با نگاه به تمدن های قدیمی می بینیم که به طور معمول تمدن ها‬ ‫در ایران در کنار رودخانه های بزرگ ش��کل گرفته اند یا از شبکه‬ ‫هوشمندانه ای مانند قنات برای جابه جایی اب استفاده کرده اند؛‬ ‫بنابراین از همان اول انتخاب زیستگاه در ایران با موضوع کمبود‬ ‫اب گره خورده بود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا بارندگی های اخیر کمکی به رفع مش�کل کم ابی‬ ‫کرده است؟‬ ‫اگر یک س��ال وضعیت بارندگی بهتر ش��ود نمی توانیم بگوییم‬ ‫ب��ا خیال راحت می توان اب مصرف کرد چراکه ش��اید س��ال ها‬ ‫ط��ول بکش��د که اب در س��فره های زیرزمینی نم��ود پیدا کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه خیلی وقت اس��ت که از منابع استاتیک (ایستا) کشور‬ ‫بیش از حد اس��تفاده کرده ایم و به گونه ای نیس��ت که با یک بار‬ ‫بارندگی و گذش��تن دو‪ ،‬سه س��ال جبران شود‪ .‬برخی محاسبات‬ ‫ی بتواند بر‬ ‫نش��ان داده ک��ه ‪۱۰‬س��ال طول می کش��د تا بارندگ�� ‬ ‫س��طح اب زیرزمین��ی تاثیر بگ��ذارد و ان را به طور قابل توجهی‬ ‫تغییر دهد؛ به همین دلیل نمی توان به امید یک س��ال بارندگی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €چقدر در مدیریت اب باران ضعف داشته ایم؟‬ ‫هرچن��د معتقدند ک��ه در بارندگی های ن��وروز‪ ،‬مدیریت بهتر‬ ‫می توانس��ت نتایج بهتری برای کشور داش��ته باشد اما اگر دقت‬ ‫کنید در برخی مناطق ش��اهد بودیم که در مدتی کوتاه بیش از‬ ‫دو س��وم و حتی به اندازه یک س��ال نس��بت به سال های گذشته‬ ‫بارندگی داشتیم‪ .‬اگر در هر کشور دیگری هم این حجم بارندگی‬ ‫اتفاق می افتاد حتما خس��ارت هایی به همراه داش��ت؛ بنابراین تا‬ ‫اندازه ای این اتفاق ناگزیر بوده اما می توانیم برنامه ریزی کنیم که‬ ‫از این بارندگی ها و جاری ش��دن اب های ناگهانی بهتر اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬بارندگی ش��دید کوتاه مدت حتم��ا خرابی به بار می اورد و‬ ‫سخت می شود از ان برای تغذیه اب زیرزمینی استفاده کرد‪ .‬در‬ ‫ی��ک دوره ‪۱۰‬روزه و بارندگ��ی ناگهانی‪ ،‬حتی اگر بارندگی خیلی‬ ‫زیاد هم باشد‪ ،‬بعید است که بتوانیم منابع اب زیرزمینی را تغذیه‬ ‫کنی��م‪ .‬این نوع بارندگ��ی تقویت کننده خوب اب های زیرزمینی‬ ‫نیس��تند؛ بنابراین به بارندگی هایی نیاز داریم که در طول س��ال‬ ‫و پراکنده باشند‪.‬‬ ‫€ €نق�ش نهادها و س�ازمان های مختلف در اگاهی دادن‬ ‫چقدر است؟‬ ‫در قدیم ابی که هر بهار در اثر بارندگی در شیراز جمع می شد‬ ‫به کانال کنار دروازه قران س��رازیر می ش��ده اما دوره بازگش��ت‬ ‫طوالنی مخاطرات که گاهی حتی تا ‪ ۴۰‬سال طول می کشد‪ ،‬باعث‬ ‫می ش��ود که مردم و مس��ئوالن فراموش کنند این منطقه مسیر‬ ‫رودخانه فصلی یا دائمی بوده است‪ .‬در اینجا نقش نهادهایی مثل‬ ‫وزارت نیرو و س��ازمان زمین شناسی که بتواند حافظه تاریخی را‬ ‫حفظ کند‪ ،‬بیشتر می شود‪ .‬اگر فقط به یک مسئول تکیه کنیم و‬ ‫معتقد باشیم فقط او باید بداند مشکالت چه بوده است نمی توانیم‬ ‫شاهد روند توسعه درست باشیم‪ .‬باور دارم که مخاطرات باید ثبت‬ ‫ش��ود و اطالعات بانک مخاطرات کش��ور باید در اختیار همه قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬سازمان های مختلف از مدیریت مخاطرات کشور گرفته تا‬ ‫س��ازمان زمین شناسی باید بانک های اطالعاتی تخصصی درباره‬ ‫مخاطرات داش��ته باش��ند و البته یک بانک اطالعات مرکزی هم‬ ‫باید وجود داش��ته باشد تا همه مخاطرات را پوشش دهد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که امروز هر سازمانی برای خود یک بانک محدود دارد‬ ‫و متاس��فانه در اینکه به روز باش��د و همه بتوانند به ان دسترسی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬جای شک است‪.‬‬ ‫€ €اوضاع اب های زیرزمینی و قنات ها چگونه است؟‬ ‫ایران یک ش��بکه هوش��مندانه به نام قنات داش��ته که اب را‬ ‫از مادرچاه ه��ا در ارتفاع��ات می گرفته و به وس��یله راهروهایی به‬ ‫دش��ت های خش��ک هدایت می کرده اس��ت س��پس روش ها و‬ ‫فناوری جدید حفاری وارد کش��ور شدند و باعث شدند که تعادل‬ ‫در برداش��ت و ورودی اب به هم بخورد‪ .‬روش های جدید حفاری‬ ‫از دهه ‪ ۴۰‬ش��روع ش��د و از دهه ‪ ۶۰‬ش��دت گرفت‪ .‬وقتی شما از‬ ‫ی بیش از ذخیر ه موجود برداش��ت کنید و به اندازه‬ ‫اب زیرزمین�� ‬ ‫اب ورودی برداش��ت نکنید‪ ،‬ذخیره اب یکس��ان باقی نمی ماند‬ ‫و س��طح اب پایی��ن می اید‪ .‬س��عدی ش��عری دارد که می گوید‬ ‫ب��ه حال م��ردی باید گریس��ت که دخلش ب��ود ‪ ۱۹‬و خرج ‪.۲۰‬‬ ‫از س��ال های ‪۱۳۷۰‬تا ‪ ۱۳۷۵‬از مخازن بیش��تر از حد برداش��ت‬ ‫کردیم یعنی ذخایر دینامیک (ابی که هر سال به وسیله بارندگی ‬ ‫وارد حوزه می ش��ود) را تمام س��پس از ذخایر استاتیک برداشت‬ ‫کردیم‪ .‬مثل فردی که به جای اینکه فقط از درامدش اس��تفاده‬ ‫کند از پس اندازش هم استفاده می کند؛ بنابراین سطح اب مدام‬ ‫پایین رفته اس��ت‪ .‬سازمان ملل مطرح می کند کشوری که بیش‬ ‫از ‪۴۰‬درصد ذخایر اب اس��تاتیک (که در سال های زمین شناسی‬ ‫زیر زمین ذخیره شده و از قبل وجود داشته) را برداشت می کند‬ ‫در واقع وارد بحران ش��دید ش��ده است‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫برخی جاها بیش از ‪۱۰۰‬درصد ذخیره استاتیک خود را برداشت‬ ‫کرده ایم؛ بنابراین فقط فناوری سبب ضربه به قنات ها نبوده بلکه‬ ‫موضوع مهم مدیریت اس��ت‪ .‬شما می توانید ظرفیت برداشت اب‬ ‫عمیق هم داشته باشید اما طوری ان را مدیریت و متعادل کنید‬ ‫ت با اب ورودی همخوانی داش��ته باشد یعنی از ذخایر‬ ‫که برداش�� ‬ ‫اس��تاتیک اس��تفاده نکنید‪ .‬فناوری به خودی خود مضر نیس��ت‬ ‫یعنی اگر مدیریت ما درس��ت باشد می توان از قنات های در کنار‬ ‫چاه ه��ای عمیق و فناوری جدید حفاری و پمپاژ اس��تفاده کرد؛‬ ‫بنابراین فناوری به خودی خود و به تنهایی ضرری نمی رس��اند و‬ ‫مدیرعامل شرکت مس عملکرد ‪ ۶‬ماهه شرکت را تشریح کرد‬ ‫رشد همه جانبه صنعت مس ایران‬ ‫رشد ‪۲۳۰‬درصدی فروش شرکت مس نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫ش��رکت ملی م��س در ‪۶‬م��اه ابتدای س��ال‬ ‫توانست رکوردهای جدیدی در تولید و فروش‬ ‫به جا بگذارد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه مدیرعامل ش��رکت مس به‬ ‫تش��ریح عملکرد ‪ ۶‬ماه ش��رکت مس پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬با یک برنامه ریزی دقیق و حمایت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ایمی��درو و کارکنان‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬موفق به خلق‬ ‫رکوردهای تولید و فروش شدیم‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬اردش��یر سعد محمدی‬ ‫افزود‪ :‬عملکرد شرکت مس در ‪ ۶‬ماه نخست ‪۹۸‬‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که تولید کاتد شرکت‬ ‫مس رشد ‪۲۶‬درصدی نسبت به برنامه و فروش‬ ‫رش��د ‪۲۳۰‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین در این بازه‬ ‫زمانی‪ ،‬س��هام شرکت مس بازدهی ‪۳۸‬درصدی‬ ‫نصیب سهامداران کرده و فعالیت های اکتشافی‬ ‫ش��رکت از رشد ‪۲۲‬درصدی نس��بت به برنامه‬ ‫برخوردار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مس با اع�لام این خبر‬ ‫گفت‪ :‬در ‪۶‬ماه نخس��ت سال جاری‪ ،‬تولید کاتد‬ ‫با رشد ‪۲۶‬درصدی و تولید ‪۲۷‬هزار تن بیشتر از‬ ‫برنامه به ‪۱۳۲‬هزار و ‪۴۲۴‬تن رسید که باالترین‬ ‫تولید محصول مس کاتدی از ابتدای راه اندازی‬ ‫تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫با وج��ود تحریم ها و گمانه های��ی که درباره‬ ‫توق��ف ص��ادرات ش��رکت های معدن��ی مطرح‬ ‫بود‪ ،‬با برنامه ریزی مناس��ب و دقیق توانس��تیم‬ ‫برنامه ه��ای صادرات��ی ‪ ۶‬ماه نخس��ت را به ثمر‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اع�لام این خبر و‬ ‫ب��ا بیان اینکه تولید اند هم رش��د ‪۲۵‬درصدی‬ ‫را نس��بت به برنامه تجربه کرد گفت‪ :‬تولید اند‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری به رکورد بی نظیر‬ ‫‪۱۶۳‬ه��زار و ‪۴۸۰‬ت��ن رس��ید که ای��ن مهم با‬ ‫وجود خاموش��ی ک��وره ذوب خاتون اباد محقق‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سعد محمدی با اعالم اینکه امارهای تولیدی‬ ‫شرکت مس نشان دهنده رشد ‪۵‬درصدی تولید‬ ‫مس محتوی معدنی در پایان ‪ ۶‬ماه نخست ‪۹۸‬‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید این محصول هم در این‬ ‫بازه زمانی به رقم خوب ‪۱۵۱‬هزار تن رسید که‬ ‫‪۷‬هزار تن بیشتر از برنامه بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت م��س‪ ،‬امار‬ ‫اس��تخراج و تولید سنگ س��ولفور هم تا پایان‬ ‫‪۶‬ماه نخس��ت س��ال جاری به ترتیب رشد ‪ ۳‬و‬ ‫‪۴‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬عالوه بر اینکه تولید‬ ‫کنس��انتره مس هم در این ب��ازه زمانی به رقم‬ ‫‪۵۹۳‬هزار و ‪۷۰۰‬تن رس��ید که نسبت به برنامه‬ ‫رشد ‪۵‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪۲۷۶‬درصدی فروش خارجی‬ ‫شرکت مس‬ ‫س��عد محم��دی در ادامه ب��ه عملکرد خوب‬ ‫ش��رکت م��س در حوزه ف��روش اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با وجود تحریم ها و گمانه هایی که درباره‬ ‫توقف صادرات شرکت های معدنی مطرح بود‪ ،‬با‬ ‫برنامه ریزی مناسب و دقیق توانستیم برنامه های‬ ‫صادراتی ‪۶‬ماه نخست را به ثمر برسانیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه فروش ش��رکت مس نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذشته رشد ‪۲۳۰‬درصدی داشته‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مجموع فروش ش��رکت م��س در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری به بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسید که بیش از فروش شرکت در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مس با بیان اینکه مجموع‬ ‫وزنی فروش داخلی ش��رکت در این بازه زمانی‬ ‫‪۳۰۴‬ه��زار تن و مجموع وزن��ی فروش خارجی‬ ‫شرکت ‪۱۶۷‬هزار تن بوده‪ ،‬گفت‪ :‬مقایسه درامد‬ ‫حاصل از فروش داخل��ی و خارجی محصوالت‬ ‫ش��رکت مس نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته بیانگر این است که درامد شرکت مس‬ ‫از محل داخل و خارج به ترتیب رش��د ‪ ۲۰۶‬و‬ ‫‪۲۷۶‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدهی ‪۳۸‬درصدی سهام‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به بازدهی‬ ‫مثبت ‪۲۰۳۸‬درصدی سهام در ‪۱۴‬سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬بازدهی سهام ش��رکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران در سال جاری ‪۳۸‬درصد بوده که این مهم‬ ‫با وجود کاهش ‪۱۱‬درص��دی نرخ جهانی مس‬ ‫به دست امده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��اخص کل ب��ورس در‬ ‫این بازه زمانی ‪۶۹‬درصد بوده‪ ،‬افزود‪ :‬مقایس��ه‬ ‫بازدهی بازار مس با سایر بازارها نشان می دهد‬ ‫که سود بانکی ‪۱۰‬درصد‪ ،‬دالر ‪۱۲‬درصد و انس‬ ‫طال ‪۱۶‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫سعد محمدی با اشاره به اینکه بازدهی ساالنه‬ ‫س��هام ش��رکت از بدو پذیرش در بورس حدود‬ ‫‪۱۴۶‬درصد در سال بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫مقایس��ه عملکرد بازدهی ‪۶‬ماهه ش��رکت های‬ ‫اصلی همگروه با ش��رکت مس در بازار بورس و‬ ‫اوراق بهادار بیانگر این است که بازدهی شرکت‬ ‫ملی مس با بازده��ی ‪ 38‬درصدی از ذوب اهن‬ ‫با بازدهی ‪۳۵‬درصدی‪ ،‬فوالد مبارکه با بازدهی‬ ‫‪۳۳‬درص��دی و ف��والد خوزس��تان ب��ا بازدهی‬ ‫‪۲۳‬درصدی بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ‪۳۱‬ش��هریور س��ال جاری‪،‬‬ ‫ارزش بازار س��هام شرکت به ‪۴۰۵.۱۳۲‬میلیارد‬ ‫ریال رسید که باالترین رقم ارزش بازار شرکت‬ ‫در تاریخ ش��رکت مس از بدو پذیرش در بورس‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۵‬تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫به گفته س��عدمحمدی‪ ،‬ش��رکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران در این بازه زمانی و بر اساس گزارش‬ ‫سازمان بورس در بین شرکت های پذیرفته شده‬ ‫در بورس اوراق بهادار‪ ،‬ازلحاظ ارزش بازار رتبه‬ ‫سوم و ازلحاظ ارزش اسمی سرمایه‪ ،‬رتبه ششم‬ ‫را کسب کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد فعالیت های اکتشافی‬ ‫مدیرعامل شرکت مس با اشاره به فعالیت های‬ ‫اکتش��افی ش��رکت م��س گفت‪ :‬ش��رکت مس‬ ‫هیچ گون��ه خط قرمزی برای اکتش��اف ندارد و‬ ‫امار عملکرد اکتشافی شرکت مس ثابت کننده‬ ‫این موضوع اس��ت که تا پایان ‪ ۶‬ماه نخست ‪۹۸‬‬ ‫پیشرفت فعالیت های اکتشافی نسبت به برنامه‬ ‫رشد ‪۲۲‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن بازه زمان��ی در ‪۱۰‬هزار‬ ‫و ‪۴۸۲‬کیلومت��ر مربع‪ ،‬مطالع��ات ناحیه ای در‬ ‫پهنه های اکتش��افی انجام ش��ده و در ‪۱۲‬هزار‬ ‫و ‪۹۰۰‬کیلومت��ر‪ ،‬مطالع��ات تفصیلی‪-‬تکمیلی‬ ‫پهنه های اکتشافی انجام شده است‪.‬‬ ‫س��عد محمدی با اعالم اینکه ت��ا پایان ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال جاری عملیات حفاری در ‪۳۵‬هزار‬ ‫و ‪۹۶۷‬متر انجام شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با‬ ‫فعالیت های اکتشافی به ذخایر خوبی دسترسی‬ ‫پیدا کردیم و موفق ش��دیم ب��ا افزایش ذخایر‪،‬‬ ‫رتبه هش��تم خود را در جهان در زمینه میزان‬ ‫ذخایر حفظ کنیم‪.‬‬ ‫تنها وقتی که اش��تباه استفاده شود جامعه را دچار ضرر می کند‪.‬‬ ‫متاسفانه همین مدیریت نادرست موجب متروک شدن و استفاده‬ ‫نکردن از سیستم هوشمند قنات شده است‪.‬‬ ‫€ €برداش�ت از اب اس�تاتیک چه تاثیری بر فرونشست‬ ‫زمین در تهران دارد؟‬ ‫باید در مدیریت برداش��ت از اب زیر زمینی دقت کنیم چراکه‬ ‫می تواند عواقبی مثل فرونشست داشته باشد‪ .‬درواقع فرونشست‬ ‫وقتی اتفاق می افتد که اب استاتیک را برداشت کنیم و سطح اب‬ ‫زیرزمینی را هر سال کاهش دهیم تا خاک های ریزدانه که زمانی‬ ‫خلل و فرج انها به وس��یله این اب ها پر ش��ده بود‪ ،‬متراکم شود‪.‬‬ ‫فرونشس��ت از نظر تکنیکی پیچیدگی های ویژه ای دارد و وقتی‬ ‫اب را از واحد دانه درش��ت مثل قلوه س��نگ های کنار رودخانه‬ ‫برداشت می کنید ممکن است حتی ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬متر پایین برود اما‬ ‫فرونشس��تی را نش��ان ندهند زیرا این خاک درشت دانه توانایی‬ ‫متراکم ش��دن ن��دارد اما اگر همان ان��دازه اب در خاک دانه ریز‬ ‫پایین برود‪ ،‬فرو نشس��ت و تراکم ش��دیدی خواهیم داشت یعنی‬ ‫فرونشس��ت فقط وابس��ته به وضعیت پایین رفتن اب زیرزمینی‬ ‫نیست بلکه به نوع خاک هم بستگی دارد‪ .‬ما مطالعات فرونشست‬ ‫در سازمان را از سال ‪۱۳۸۳‬شروع کردیم‪ .‬سازمان نقشه برداری‬ ‫گزارش��ی به ما داد که جی پی اس ها و برداش��ت ها نشان می دهد‬ ‫زمین در جنوب غربی تهران در حال نشست است و علت ان را‬ ‫نیز نمی دانستند‪ .‬ما با پروژه مشترکی که با امپریال کالج انگلیس‬ ‫انجام دادیم برای نخس��تین بار در ایران از روش تداخل س��نجی‬ ‫راداری‪ ،‬اس��تفاده و مس��ئله را بررس��ی کردیم‪ .‬در این حال در‬ ‫حد ‪۱۷‬س��انتی متر فرو نشس��ت یا پایین رفتن س��طح زمین را‬ ‫در جنوب غربی تهران ش��اهد هس��تیم و این نشست وابسته به‬ ‫برداش��ت بی رویه اب زیر زمینی اس��ت‪ .‬در زمینه فرونشس��ت و‬ ‫تفس��یر داده های ان باید دقت کرد‪ .‬به عنوان مثال پژوهش��گری‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬در بخش کوچکی در اطراف تهران فرونشستی‬ ‫برابر ‪ ۳۶‬سانتی متر را به روش تداخل سنجی راداری اندازه گرفت‪.‬‬ ‫در این زمینه باید توجه کرد که این مقدار از سوی یک پژوهشگر‬ ‫گزارش شده و مربوط به یک سال و منطقه کوچک بوده‪ ،‬در واقع‬ ‫ماکزیمم فرونشست در ان سال بوده است اما تا امروز نیز از سوی‬ ‫افراد مختلف بیان می ش��ود‪ .‬تهران روزی ‪۳۶‬میلی متر نشس��ت‬ ‫دارد‪ ،‬در واقع فرونشس��ت س��ال های مختل��ف تفاوت می کند و‬ ‫نرخ سال جاری با سال گذشته یکسان نیست اما این مسئله که‬ ‫تهران س��الی ‪ ۳۶‬سانتی متر پایین می رود در مطالعات سال های‬ ‫اخیر مش��اهده نشده است‪ .‬بیشترین فرونشستی که به تازگی در‬ ‫س��ازمان زمین شناسی کشور از س��وی دکتر روستا اندازه گیری‬ ‫کردیم حدود ‪۱۸‬س��انتی متر و متوس��ط ‪۷‬س��انتی متر در سال‬ ‫در تهران را نش��ان داده اس��ت‪ .‬مطالعات انجام شده در انستیتو‬ ‫زمین شناس��ی در المان از س��وی دکتر حق ش��ناس و متعق نیز‬ ‫نتایج مشابهی را نشان داده است‪.‬‬ ‫€ €دلیل اصلی این فرونشست چیست؟‬ ‫اطراف تهران چاه های کش��اورزی زیادی به صورت مجاز و غیر‬ ‫مجاز داریم که برداش��ت اب در انها بس��یار زیاد بوده و موجب‬ ‫پایین رفتن س��طح اب زیرزمینی و به دنبال ان تراکم رس��وبات‬ ‫ریزدانه و فرونشست زمین شده است‪ .‬فرونشست زمین در استان‬ ‫تهران شامل ورامین‪ ،‬اطراف فرودگاه امام و دشت تهران شهریار‬ ‫مش��اهده شده است‪ .‬قس��متی از دشت تهران و شهریار‪ ،‬بخشی‬ ‫از جنوب غرب تهران را پوش��ش می دهد که ش��امل مناطق ‪۱۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬اس��ت‪ .‬وقتی در یک دش��ت از هر قسمت ان برای مصارف‬ ‫کشاورزی یا دیگر مصارف بیش از حد اب برداشت می کنیم تاثیر‬ ‫ان را در قس��مت های دیگر نیز می بینیم و قانون ظروف مرتبط‬ ‫در اینج��ا هم صدق می کند‪ .‬این طور نیس��ت ک��ه از چاه جایی‬ ‫برداش��ت کنیم و فقط در همان منطقه تاثیر کند‪ .‬وقتی در یک‬ ‫حوزه ابی به هم پیوس��ته از هر قسمت اب بردارید‪ ،‬پایین رفتن‬ ‫س��طح اب را در تمام دش��ت می بینید؛ بنابراین در جنوب غرب‬ ‫تهران فرونشس��ت را می بینیم که هنوز هم ادامه دارد و نرخ ان‬ ‫با میزان ماکزیمم س��ال ‪ ۱۳۸۴‬یعنی حدود ‪ ۱۶‬تا ‪۱۸‬سانتی متر‬ ‫برابری می کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫طرح نظارت بر نرخ نان‬ ‫اغاز شد‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫سایه گرانی همچنان بر‬ ‫سر کریستال شیرین‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫بررسی درخواست های فعاالن اقتصادی از سکاندار وزارت بازرگانی‬ ‫‹ ‹نیاز به تخصص‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجم��ن صادرکنن��دگان خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی و صادرکننده نمونه خدمات فنی مهندسی‬ ‫کش��ور با بی��ان اینکه وزیر انتخاب��ی وزارت بازرگانی باید‬ ‫کاربلد باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وزیر بازرگانی باید کسی باشد که‬ ‫در این حوزه کار کرده باشد نه اینکه از بیرون از این حوزه‬ ‫باش��د و تجربه ای در امر بازرگانی و تجارت نداش��ته باشد‪.‬‬ ‫محمد امیرزاده در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شرایط‬ ‫عادی نیست و به نظر من هر وزیری انتخاب شود دستش‬ ‫برای پیاده کردن ایده هایی که دارد‪ ،‬باز نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬من جزو مخالفان تفکیک بودم اما به هر‬ ‫هر وزیری که انتخاب شود باید حوزه تجارت را بشناسد و وضعیت‬ ‫کسب و کار این حوزه را به خوبی درک کند‬ ‫ح��ال امیدوارم وزیر انتخاب��ی در خدمت تولید و صادرات‬ ‫بوده و همراهی و همگرایی نیز بین وزارت صنایع و معادن‬ ‫و بازرگانی برقرار باشد تا اقتصاد مسیر روشنی را طی کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه امیرزاده‪ ،‬ص��ادرات خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫ظرفیت بسیار باالیی دارد و انتظار داریم این حوزه را بیش‬ ‫از پیش تقویت کنند تا توسعه یابد‪ .‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران ادامه داد‪ :‬معتقد بودم یکبار ادغام را‬ ‫تجربه کردیم و حاال نباید دوباره به گذشته بازگشت‪ ،‬بلکه‬ ‫باید مدیران قوی سر کار بیایند و این مسیر را طی کنیم‪.‬‬ ‫حاال هم که با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت شده باید‬ ‫مدیران کاربلد و متخصص روی کار بیایند‪ .‬امیدوارم شاهد‬ ‫انتخاب خوبی در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشورت با بخش خصوصی‬ ‫مدیر بازرگانی کارخانه چینی بهداشتی مروارید معتقد‬ ‫اس��ت هر وزیری که انتخاب ش��ود باید ح��وزه تجارت را‬ ‫بشناس��د و وضعی��ت کس��ب و کار این ح��وزه را به خوبی‬ ‫درک کند چراکه با اش��نایی بیش��تر با حوزه کارها را بهتر‬ ‫پی��ش می برد و در نهایت تصمیم هایی گرفته نمی ش��ود‬ ‫که موجب توقف فعالیت این بخش یا مشکل س��از ش��ود‪.‬‬ ‫سماعیل فهیمی به‬ ‫گفت‪ :‬باید بخش های گوناگون‬ ‫اقتصاد و فعاالن این حوزه را در امور مربوط مشارکت دهند‬ ‫تا شاهد تصمیم های ناگهانی نباشیم‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬ثبت س��فارش هایی ب��رای ملزومات‬ ‫محصوالت ش��رکت مان انجام دادیم ام��ا به یکباره اعالم‬ ‫ش��د تعرفه ها تغییر کرده و کار ما ممنوع شده است‪ .‬مگر‬ ‫می ش��ود تخصیص و تامی��ن ارز انجام ش��ود اما نتوانیم‬ ‫محصوالت را از گمرک ترخیص کنیم چون یکباره ممنوع‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این تصمیم ها واقعا گرفتار شده ایم و نسبت‬ ‫به تعهدات مان با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم‪ ۵ .‬ماه‬ ‫محصوالت در گمرک ماند و تا دل تان بخواهد به ما دموراژ‬ ‫تحمیل شد‪ .‬این دویدن ها و پیگیری ها برای تولیدی است‬ ‫که دیگر توانی برایش نمی ماند‪.‬‬ ‫مدیر بازرگانی کارخانه چینی بهداشتی مروارید با بیان‬ ‫اینک��ه م��ا زیرمجموعه صنایع کانی هس��تیم و در دوبل‬ ‫مکانیسم وارد می کردیم اما به یکباره دچار مشکل شدیم‬ ‫چراک��ه بدون هماهنگی و اطالع م��ا تعرفه در دوبل های‬ ‫مکانیس��م را ب��ه بخش ممنوعه و گ��روه ‪ ۴‬انتقال دادند و‬ ‫براین اس��اس نتوانس��تیم محصوالتی که وارد ش��د و در‬ ‫گم��رک ب��ود را ترخیص کنیم‪ .‬در واق��ع برای این امر که‬ ‫مجوز هم داش��تیم و همیش��ه کار ما بوه‪ ۵ ،‬ماه هزینه و‬ ‫زمان صرف کردیم‪.‬‬ ‫فهیمی با بیان اینکه این مش��کالت ناش��ی از مشورت‬ ‫نک��ردن با بخش خصوصی و دس��ت اندرکاران این حوزه‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر دولت با صنعتگران تعامل داشته‬ ‫باش��د به طور قطع چنین تصمیم های ناگهانی که به ضرر‬ ‫تولید و تجارت است‪ ،‬نمی گیرند‪ .‬در نتیجه وزیر بازرگانی‬ ‫بای��د با مش��ورت بخش خصوص��ی کار کن��د و این تنها‬ ‫درخواست ما است‪.‬‬ ‫فریال مستوفی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نظارت کمتر نشود‬ ‫رئیس کمیس��یون توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران ب��ا بیان اینک��ه موافق تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگانی هس��تم اما زمان اجرای ان را مناسب نمی دانم‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به نزدیک بودن پایان مسئولیت دولت‪،‬‬ ‫درحال حاضر زمان خوب��ی برای اجرای این تصمیم نبود‬ ‫چراکه تجربه نشان داده هرقدر تشکل های تحت مدیریت‬ ‫بزرگ تر شود‪ ،‬نظارت ما نیز کمتر می شود‪.‬‬ ‫جمش��ید نف��ر در گفت وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه و بدون تعارف قدرت مدیریت تشکل بزرگ در‬ ‫زمینه ه��ای گوناگون را نداریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر من‬ ‫بهترین تصمیم‪ ،‬این بود که قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت انتخاب ش��د و مدی��ری باهوش و توانایی مانند‬ ‫اقای مدرس خیابانی بر این مسند قرار گرفت‪ .‬این تصمیم‬ ‫درحال حاض��ر بهترین تصمیم بود که نه هزینه داش��ت و‬ ‫نه پرتی زمان و بهتر بود که این مسیر دوسال باقی مانده‬ ‫دولت ادامه پیدا می کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه رئی��س کمیس��یون توس��عه ص��ادرات‬ ‫غیرنفت��ی ات��اق بازرگان��ی ای��ران‪ ،‬اگ��ر ج��واب مثبتی‬ ‫نمی گرفتی��م می توانس��تیم وزارت بازرگانی را تش��کیل‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫محمد امیرزاده‬ ‫اسماعیل فهیمی‬ ‫جمشید نفر‬ ‫اصالح قیمت گذاری دارو کلید می خورد‬ ‫پ��س از ماه ه��ا مخالفت فعاالن صنع��ت دارو با قیمت گذاری‬ ‫دارو از س��وی س��ازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و همچنین‬ ‫اعتراض به پایین نگه داش��تن قیمت دارو از س��وی این نهادها؛‬ ‫رئی��س س��ازمان غذا و دارو با اش��اره به «لزوم داش��تن نگاهی‬ ‫واقع بینانه به قیمت گ��ذاری دارو» اعالم کرد‪« :‬قیمت گذاری ها‬ ‫ب��ه نحوی اصالح می ش��ود تا بتوانی��م از تولیدکننده در عرصه‬ ‫اقتص��ادی حمایت ک��رده و درعین حال ارزب��ری را هم کاهش‬ ‫دهیم‪ ».‬به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شانه س��از بابیان اینکه برای بهب��ود وضعیت اقتصادی در حوزه‬ ‫تولی��د دارو موضوع هایی مانند قیمت گ��ذاری منطقی تر دارو را‬ ‫پیش خواهیم برد‪ ،‬اعتراف کرد‪ «:‬درگذشته برخی اقالم دارویی‬ ‫در داخل تولید می شدند و حتی چند برابر نیاز کشور هم ظرفیت‬ ‫تولید انها وجود داشت‪ ،‬اما به دلیل سختگیری در قیمت گذاری‬ ‫و منطق��ی نبودن قیمت گذاری ها‪ ،‬تولیدکننده به زیان می افتاد‬ ‫و این زیان چندساله باعث می شد که دیگر تولیدکننده ان دارو‬ ‫را تولید نکند‪».‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی ضمن استقبال از اینکه‬ ‫س��ازمان غذا و دارو درنهایت به فک��ر اصالح قیمت گذاری دارو‬ ‫افتاده اس��ت؛ می گویند اصالح ش��رایط کنونی باید با مش��ورت‬ ‫فع��االن بخش خصوصی و نظرخواهی از کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫این حوزه باشد تا به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو در شرایطی از اصالح قیمت گذاری‬ ‫دارو خبر داده که در چند سال گذشته و به خصوص در ماه های‬ ‫گذش��ته ک��ه تحریم ه��ا افزایش یافته و برای صنع��ت دارو هم‬ ‫مش��کالت بسیاری ایجاد شده اس��ت؛ فعاالن صنعت دارو بارها‬ ‫از وزارت بهداش��ت و س��ازمان غذا و دارو خواس��ته اند که دست‬ ‫از قیمت گذاری های دس��توری و تالش برای پایین نگه داش��تن‬ ‫قیمت ه��ا به صورت غیرمنطقی بردارد و اجازه دهد اقتصاد بازار‬ ‫دارو و هزینه ه��ای تولی��د قیمت را مش��خص کن��د و نهادهای‬ ‫حمایتی هم از طریق بیمه ها از بیماران و خانواده های انها حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ن بی��ن کمیس��یون اقتص��اد س�لامت ات��اق بازرگانی‬ ‫در ای�� ‬ ‫ته��ران هم در ای��ن زمینه تالش های بس��یاری کرده اس��ت و‬ ‫باره��ا نشس��ت هایی برای اص�لاح روش کنون��ی قیمت گذاری‬ ‫تش��کیل داده و اعض��ا کمیس��یون در گفت وگوه��ای‬ ‫خ��ود ب��ر اص�لاح روش قیمت گ��ذاری کنون��ی دارو تاکی��د‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫محمد نجفی عرب‪ ،‬رئیس کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران می گوید‪ « :‬بحث قیمت گذاری به قفل ش��دن‬ ‫سیس��تم انجامیده اس��ت‪ .‬باوجوداینکه نرخ ارز چند برابر شده‬ ‫راه اندازی میز خدمت الکترونیک در گمرک‬ ‫گم��رک ایران اع�لام کرد‪ :‬میز خدم��ت الکترونیک به منظور‬ ‫رف��اه حال خدمت گیرندگان و بی نیازی انها به مراجعه حضوری‬ ‫راه اندازی ش��ده اس��ت و خدم��ت گیرن��دگان می توانند بدون‬ ‫مراجع��ه حض��وری و به ط��ور انالی��ن از طریق مرک��ز ارتباط با‬ ‫مش��تریان مجازی مشکالت را پیگیری کنند‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی گمرک ایران‪ ،‬در راس��تای ارائه خدم��ات الکترونیک و‬ ‫در راس��تای رفاه حال خدمت گیرندگان و بی نیازی به مراجعات‬ ‫حضوری‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی ایران اق��دام به راه اندازی‬ ‫میز خدمت و نیز مرکز ارتباط با مش��تریان کرده اس��ت‪ .‬پیش‬ ‫از ای��ن خدمات گمرک ایران با هدف حذف مراجعات حضوری‪،‬‬ ‫احترام به حقوق ش��هروندی‪ ،‬تس��هیل تجارت و حذف کاغذ از‬ ‫فرایند تشریفات گمرکی اینترنتی شده بود‪ .‬این گزارش حاکی‬ ‫است درحال حاضر خدمات و رویه های گمرکی ازجمله واردات‪،‬‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬محموله های پس��تی ورودی و خروجی‪ ،‬مس��افری‪،‬‬ ‫مرجوعی‪ ،‬صادرات از محل ورود موقت‪ ،‬کابوتاژ‪ ،‬ترانزیت داخلی‬ ‫و خارج��ی‪ ،‬ورود موقت و نیز پنج��ره واحد تجارت فرامرزی در‬ ‫صفح��ه اصلی پرتال گمرک در قالب «میز خدمت الکترونیکی»‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫دولت با قیمت گذاری دارو به زیان تولید عمل کرده است‪ .‬نظام‬ ‫قیمت گذاری دارو در ایران در اختیار وزارت بهداشت است و از‬ ‫طرفی این وزارتخانه خود‪ ،‬مصرف کننده دارو به ش��مار می رود و‬ ‫اینک��ه خریدار و قیمت گذار یک ارگان باش��ند‪ ،‬درنهایت نوعی‬ ‫تعارض ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت باید تنها وظیفه اصلی خود یعنی رگالتوری و‬ ‫نظارت بر کیفیت را بر عهده بگیرد و بحث تولید‪ ،‬واردات و تنظیم‬ ‫ب��ازار بر عهده بخش خصوصی و‪ ...‬باش��د‪ ».‬رئیس کمیس��یون‬ ‫اقتصاد س�لامت اتاق تهران معتقد است‪ «:‬قیمت گذاری دارو در‬ ‫ایران درست نیست و همین موضوع سوددهی و سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه دارو را دچار چالش کرده است‪».‬‬ ‫همچنی��ن هال��ه حامدی ف��ر دیگر عضو کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است‪« :‬بزرگ ترین مشکل‬ ‫صنعت دارو قیمت گذاری» است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ «:‬مس��ئوالن وزارت بهداشت اعالم می کنند چون‬ ‫به دارو ارز ‪4200‬تومانی اختصاص پیدا می کند‪ ،‬قیمت گذاری ها‬ ‫انجام می شود و قیمت نباید افزایش پیدا کند در صورتی که این‬ ‫موض��وع فقط درباره داروه��ای وارداتی صدق می کند زیرا تمام‬ ‫هزینه ه��ای ان ب��ا ارز ‪ 4200‬تومانی وارد می ش��ود و قاعدتا هم‬ ‫نباید قیمت ان افزایش داش��ته باش��د اما ما در داروهای تولید‬ ‫داخ��ل حداکث��ر تنها م��واد اولیه را وارد می کنی��م و ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی به ان اختصاص پیدا می کند در شرایطی که ما نهاده های‬ ‫زی��ادی در تولی��د دارو داریم که به این ه��ا هیچ کدام ارز ‪4200‬‬ ‫تومان��ی اختصاص پیدا نمی کند و فع��االن صنعت دارو یا با ارز‬ ‫نیمای��ی ی��ا ارز ازاد این نهادهای تولی��د دارو را تهیه می کنند؛‬ ‫بنابراین در حال حاضر بحث قیمت گذاری های وزارت بهداشت‬ ‫و فش��ار بر صنع��ت دارو که اجازه افزایش قیم��ت را نمی دهد‪،‬‬ ‫مشکالت بسیاری را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود اورده‬ ‫است‪».‬‬ ‫در این بین یکی از درخواس��ت های مش��خص فعاالن صنعت‬ ‫دارو و اقتصاد سالمت در شرایط کنونی حذف ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫دارو اس��ت‪ .‬پیش��نهاد کارشناسان این است که دولت ارز‪4200‬‬ ‫تومانی ( که به فساد و رانت دامن می زند) حوزه دارو را کال حذف‬ ‫و قیمت گذاری بر مبنای قیمت ارز واقعی انجام شود و برای اینکه‬ ‫هزینه بیماران افزایش پیدا نکند‪ ،‬ما به التفاوت ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫ب��ا ارز نیما و ارز واقعی را بیمه ها پرداخت کنند‪ .‬اتفاقی که برای‬ ‫بیماران ضرری نخواهد داشت اما درمقابل وضعیت تولیدکننده را‬ ‫بهبود می بخشد زیرا می تواند دارو را به نرخ واقعی تولید و بفروش‬ ‫برس��اند؛ اتفاقی که باعث تشویق سرمایه گذاری های جدید هم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۳‬درصدی صادرات سیگار‬ ‫جدیدترین امار منتش��ر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نشان می دهد تولید سیگار در ‪ ۵‬ماه نخست امسال ‪ ۴۱.۳‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اما صادرات این کاال با کاهش بیش از ‪ ۸۳‬درصدی روبه رو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬براس��اس این امار در ‪ ۵‬ماه نخست امسال ‪۲۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون نخ س��یگار تولید ش��ده که نسبت به ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫نخ سیگار تولید شده در مدت مشابه سال گذشته‪ ۴۱.۳ ،‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬امارها نشان می دهد میزان صادرات سیگار‬ ‫در این مدت ‪ ۸۳.۳‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬صادرات سیگار تا پایان‬ ‫مرداد سال گذشته ‪ ۱۵۰‬میلیون نخ بوده‪ ،‬اما در‪ ۵‬ماه نخست امسال به‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 3‬نکته درباره‬ ‫مراوده تجاری‬ ‫فعاالن بخش‬ ‫خصوصی با چین‬ ‫به وزیری «متخصص و کاربلد» نیازمندیم‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در جلس��ه علنی‬ ‫‪ ۳‬مهر با ‪ ۱۳۲‬رای موافق‪ ۷۸ ،‬رای مخالف و ‪ ۸‬رای ممتنع‬ ‫از مجموع ‪ ۲۲۲‬نماینده حاضر در جلسه با تشکیل دوباره‬ ‫وزارت بازرگانی موافقت کردند‪.‬‬ ‫ب��ا تصمیم مجل��س بخش بازرگان��ی از وزارتخانه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت پیش��ین و جهادکش��اورزی‬ ‫تفکی��ک ش��ده و ب��ه وزارتخان��ه جدید منتق��ل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س در ش��رایطی به تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگانی رای مثبت دادند که اواخر خرداد امس��ال‪۱۷۵ ،‬‬ ‫نماینده مجلس با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهوری‬ ‫با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند با این وجود‪،‬‬ ‫پیگی��ری و اص��رار موافقان تفکی��ک در دولت و مجلس و‬ ‫ارائه استدالل های منطقی‪ ،‬باعث شد این طرح با اکثریت‬ ‫ارا‪ ،‬رای بیاورد‪.‬‬ ‫هرچند درحال حاضر باید منتظر تایید ش��ورای نگهبان‬ ‫بود تا پس از ان نسبت به اعالم سرپرست و وزیر پیشنهادی‬ ‫اقدام ش��ود‪ ،‬اما در این ش��رایط‪ ،‬رفتار حرفه ای و مدیریت‬ ‫بجا مهم است که باید به بهترین نحو ممکن عملی شود‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬وزیر جدید وزارتخانه تازه تاسیس بازرگانی‬ ‫باید متخصص و کاربلد و از همه مهم تر به زیر و بم تجارت‬ ‫و بازرگان��ی کام�لا واقف باش��د و با بهره گی��ری از فعاالن‬ ‫اقتصادی صاحب نام کش��ور بهترین تصمیم ها را بگیرد تا‬ ‫در همین ش��رایط س��خت اقتصادی بتوان شاهد بهترین‬ ‫نتیجه ها بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫موسیقی کاشت‬ ‫داشت‪ ،‬برداشت‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون نخ رس��یده اس��ت‪ .‬اما واردات سیگار که در ‪ ۲‬ماه منتهی به‬ ‫اردیبهش��ت س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به صفر رسیده بود‪ ،‬همچنان انجام نمی شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براس��اس این امار براورد مصرف سیگار در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال ‪ ۲۷‬میلیارد و ‪ ۸۰‬میلیون در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین براورد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از میزان قاچاق در این‬ ‫مدت ‪ ۵۹.۸‬درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته‬ ‫است؛ به طوری که میزان قاچاق این محصول تا پایان مرداد سال گذشته‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۲۳۰‬میلیون نخ بوده ‪ ،‬اما در مدت مشابه سال جاری به ‪۴‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۱۰‬میلیون نخ رسیده است‪.‬‬ ‫در دنیای امروز دیگر وابستگی اقتصادی مطرح‬ ‫نیست‪ .‬امروز مراودات تجاری بر پایه تبادل و تعامل‬ ‫بناشده و کشورهای گوناگون برای تبادل اطالعات‪،‬‬ ‫کاال‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬فناوری و‪ ...‬با یکدیگر ارتباط برقرار‬ ‫می کنند‪ .‬در دوران تحریم و به دلیل شرایطی که‬ ‫بر ایران حاکم بود‪ ،‬با محدودیت های خاصی روبه رو‬ ‫بودیم و به ناچار بیشتر نیازهای کشور از راه چین‬ ‫تامین می شد‪ .‬البته این امر به این معنی نیست که‬ ‫این زمینه فقط یک طرفه بوده و فقط واردات انجام‬ ‫می ش��ده اس��ت‪ .‬چین هم نیازهایی مانند انرژی و‬ ‫نفت‪ ،‬تولیدات پتروش��یمی‪ ،‬س��نگ اهن و‪ ...‬را از‬ ‫ای��ران تامین می کرد و همچنین به دلیل مس��تقل‬ ‫بودن ایران نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس‪،‬‬ ‫به طور حتم چین تمایل بیشتری برای همکاری با‬ ‫ایران دارد‪ .‬هر کش��وری برای ارتباط با کشورهای‬ ‫دیگر در گام نخست منافع خود را در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫حال اینکه میزان منافع و سود در چه حد و به چه‬ ‫ش��کلی باشد به سیاست های همان کشور بستگی‬ ‫دارد‪ .‬در واقع می توان گفت بازشدن درهای کشور به‬ ‫روی صادرکنندگان دیگر کشورها به سیاست های‬ ‫داخلی کش��ور بس��تگی دارد‪ .‬با توجه به اهمیت‬ ‫جایگاه ایـران در منطقه و دسترس��ی به بازارهای‬ ‫صادراتی کشورهای همسایه‪ ،‬ایران همواره مـورد‬ ‫توجـه صادرکنندگان دیگر کش��ورها بـوده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بـا گسـترش صـادرات‪ ،‬بنگاه های‬ ‫تجـ��اری‪ ،‬به بهبود فناوری و ش��ـیوه هـای بهتـر‬ ‫تولیـد تش��ویق می شوند؛ بنابراین فرصت هایی که‬ ‫پیش از ان نادیـده گرفته می شدند‪ ،‬به منابع اصلی‬ ‫بـرای رش��د اقتصادی تبدیل می شوند‪ .‬صادرات با‬ ‫ارزاوری‪ ،‬س��رمایه مورد نیاز برای رش��د اقتصادی‬ ‫فراه��م کرده و س��رمایه گذاری در بخش هایی که‬ ‫اقتصاد کش��ور از مزیت نس��بی در ان برخـوردار‬ ‫اس��ـت را ممکن می کند‪ .‬همچنین رشـد صادرات‬ ‫مش��وقی برای انتقـ��ال فناوری بـ��ه بنگاه هـای‬ ‫داخلـی صـادرات��ی‪ ،‬بـرای حفـظ قـدرت رقابـت‬ ‫در بازارهای بین المللی اس��ت‪ .‬بیش��تر کشورهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬بس��یاری از محصوالت خ��ود را در چین‬ ‫تولی��د می کنند‪ .‬این کش��ور تبدیل ب��ه کارخانه‬ ‫جهان ش��ده اما فرایند خرید محصوالت گوناگونی‬ ‫که در چین تولید می ش��ود‪ ،‬به نظارت همیشگی‬ ‫نی��از دارد‪ .‬تولی��دات در چی��ن از منظر کیفیت به‬ ‫‪۳‬درجه تقس��یم می ش��ود‪ ،‬بنابراین باید با نظارت‬ ‫کاف��ی کاالی باکیفیت باال را وارد کنیم نه کاالیی‬ ‫که بسیاری از تاجران ما به دلیل کسب ارزش افزوده‬ ‫بیشتر با کیفیت پایین وارد می کنند‪ .‬در واقع انچه‬ ‫از چین به کش��ور ما وارد می شود‪ ،‬مورد بستگی به‬ ‫تصمی��م خریدار دارد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬کاالیی که‬ ‫چین به اروپا و امریکا صادر می کند‪ ،‬کیفیت باالیی‬ ‫دارند و این نتیجه نظارت و بازرسی کاملی است که‬ ‫این کشورها بر تولیدات چینی ازسوی شرکت های‬ ‫خری��دار دارن��د؛ بنابراین در زم��ان تولید و قبل از‬ ‫بارگیری کاالی خود را ازس��وی نیروی متخصص‬ ‫بازرس��ی کنید‪ .‬مورد ضروری دیگر‪ ،‬بررسی سابقه‬ ‫شرکت های چینی است‪ .‬پیشینه شرکتی که با ان‬ ‫طرف معامله هستید را به درستی بررسی کرده و از‬ ‫اعتبار ان اطمینان حاصل کنید‪.‬‬ ‫اتاق ه��ای بازرگانی و ش��ورای توس��عه تجارت‬ ‫خارج��ی چی��ن درب��اره جم��ع اوری اطالع��ات‬ ‫ش��رکت و نح��وه مذاکره و انعقاد ق��رارداد با طرف‬ ‫چین��ی و لزوم برگزاری نشس��ت با حضور نماینده‬ ‫اتاق بازرگان��ی می تواند حمایت های الزم را انجام‬ ‫ده��د‪ .‬در نهایت رعایت نزاکت ه��ای بین المللی‪،‬‬ ‫خوش حس��ابی و خوش رفت��اری م��ا در مراودات‬ ‫تجاری نش��انگر اداب دانی کش��ور است و بهترین‬ ‫ب��ودن در ان‪ ،‬نیازمن��د تغیی��ر رویک��رد ایران در‬ ‫چانه زنی با شریکان تجاری و کسب اگاهی الزم در‬ ‫نحوه مذاکره با طرف قرارداد و کس��ب مهارت های‬ ‫قراردادی طرف های ایرانی است‪ .‬متاسفانه کمبود‬ ‫تخصص و دانش کافی نداشتن افراد یکی از موارد‬ ‫مهم دیگر در ارتباط با طرف های خارجی است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫پس از ابالغ قیمت های جدید‬ ‫خبر‬ ‫خط اعتباری ویژه‬ ‫کشورهای همسایه‬ ‫برای بازار عراق‬ ‫دبیرکل ات��اق بازرگانی ای��ران و عراق گفت‪:‬‬ ‫کشورهای همس��ایه خط اعتباری ویژه ای برای‬ ‫بازار عراق در نظر گرفته اند؛ در این شرایط بازار‬ ‫ساختمان عراق را با کمک نظام بانکی و بیمه ای‬ ‫باید به سرعت به دس��ت بیاوریم‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫س��یدحمید حس��ینی در نشس��ت تامین مالی‬ ‫صادرات گفت‪ :‬ایران توانس��ت در س��ال گذشته‬ ‫می�لادی س��هم اول را در ب��ازار کاالی ع��راق‬ ‫به دست اورد این در حالی است که در سال های‬ ‫پیش ت��ر ترکیه و چین این س��هم را از ان خود‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موفقیت باعث ش��د بیشتر‬ ‫کشورهای منطقه به عنوان رقیب ایران وارد بازار‬ ‫ش��وند تا جایی که اکنون ترکیه با گشایش خط‬ ‫اعتباری ‪ ۵.۵‬میلی��اردی و ایجاد دفاتر بازاریابی‬ ‫در ‪ ۴‬ش��هر ترکیه درصدد کس��ب ب��ازار کاال و‬ ‫ساختمان عراق است‪.‬‬ ‫حس��ینی خبر داد که چین ب��ا خط اعتباری‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ارد دالری‪ ،‬کویت با خط اعتباری ‪۲.۵‬‬ ‫میلیارد دالری و عربس��تان با خط اعتباری یک‬ ‫میلی��ارد دالری رقیبان اکنونی ای��ران در بازار‬ ‫عراق هستند‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق گش��ایش‬ ‫خط اعتباری ویژه برای عراق از سوی کشورهای‬ ‫همسایه را عاملی دانست تا به سرعت نظام بانکی‬ ‫و بیمه ای ایران ب��ه کمک بخش صادرات بیاید‪.‬‬ ‫در صورتی که ترکیه ب��ازار صادرات را در عراق‬ ‫بگیرد مصالح ساختمانی ترک جای مصالح ایران‬ ‫را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی خبر داد که درحال حاضر صندوق ضمانت‬ ‫صادرات در اقلیم کردستان دفتری را را ها ندازی‬ ‫ک��رده و برای تامین مال��ی صادرکنندگان قول‬ ‫همکاری داده است‪ .‬حسینی اضافه کرد‪ :‬سازمان‬ ‫توس��عه و تجارت و همچنین وزارت امورخارجه‬ ‫نی��ز طرح هایی را برای حمای��ت از تامین مالی‬ ‫صادرکنندگان در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد‪:‬‬ ‫از انجایی که امکان خط اعتباری از سوی دولت‬ ‫برای عراق وجود ندارد از نظام بانکی و به ویژه دو‬ ‫بانک پارسیان و توسعه صادرات ایران خواستیم‬ ‫ب��ا همکاری ب��ا بخش خصوصی برای به دس��ت‬ ‫اوردن بخش مس��کن و س��اختمان عراق کمک‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدواری��م با هم��کاری این‬ ‫دوبانک و نظام بیم��ه ای و همچنین پیمانکاران‬ ‫و س��ازندگان در پروژه ه��ای س��اختمانی عراق‬ ‫مشارکت داشته باشیم‪.‬‬ ‫توجه به ظرفیت صادرات‬ ‫مواد غذایی به روسیه‬ ‫س��فیر تام االختیار جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫در فدراس��یون روس��یه در بازدید از نمایش��گاه‬ ‫بین المللی مواد غذایی روس��یه خواس��تار توجه‬ ‫وی��ژه تاجران ایرانی ب��ه ظرفیت بزرگ بازار این‬ ‫کشور برای صادرات محصوالت غذایی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬مهدی س��نایی ع�لاوه بر‬ ‫گفت وگوی صمیمانه با غرفه داران ایرانی در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬ضمن اس��تقبال و قدردانی از حضور‬ ‫ش��رکت های فعال ایرانی در ح��وزه مواد غذایی‬ ‫و صنایع وابسته در این نمایشگاه‪ ،‬به گستردگی‬ ‫ب��ازار روس��یه و ظرفیت ه��ای موج��ود ب��رای‬ ‫محصوالت با کیفیت ایرانی در این کشور اشاره‬ ‫کرد و خواس��تار تالش بیش��تر و با برنامه ریزی‬ ‫دقی��ق و بلندم��دت تاج��ران و فع��االن بخش‬ ‫خصوص��ی در این حوزه برای معرفی درس��ت و‬ ‫دس��تیابی به جایگاه مناس��ب برای محصوالت‬ ‫ایرانی شد‪ .‬براساس شواهد باوجود کیفیت باالی‬ ‫بسیاری از محصوالت ایرانی و عالقه روس ها به‬ ‫اس��تفاده از محصوالت باکیفیت و دلپذیر ایرانی‬ ‫اما در کمتر فروش��گاهی‪ ،‬برندهای مطرح ایرانی‬ ‫دی��ده و جای خالی انها در بی��ن مواد خوراکی‬ ‫به ش��دت احساس می شود هر چند در ‪ 5‬سال‬ ‫گذش��ته با تالش های س��فیر ایران در روس��یه‬ ‫حضور شرکت ها و صادرات مواد غذایی ایران به‬ ‫روسیه رشد چندبرابری داشته است‪ .‬بزرگ ترین‬ ‫نمایشگاه بین المللی موادغذایی و صنایع وابسته‬ ‫روسیه با عنوان ‪ World Food‬با حضور بیش‬ ‫از هزار و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت از ‪ ۸۰‬کش��ور در مسکو‬ ‫گش��ایش یافته اس��ت و ‪ ۱۸‬ش��رکت ایرانی در‬ ‫مرکز دائمی نمایش��گاه های مسکو در ان حضور‬ ‫دارند‪ .‬ش��رکت های صنایع غذایی کشورمان با‬ ‫عرضه انواعی از مواد خوراکی‪ ،‬خشکبار و اجیل‪،‬‬ ‫غذاهای کنسروی‪ ،‬شیرینی و شکالت‪ ،‬حبوبات‬ ‫و سبزیجات خش��ک و نیز صنایع بسته بندی و‬ ‫ف��راوری محصوالت غذایی‪ ،‬حض��وری فعال در‬ ‫نمایش��گاه امس��ال دارند که محص��والت انها با‬ ‫اس��تقبال فراوان بازدیدکنندگان روبه رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫طرح نظارت بر نرخ ناناغاز شد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫براس��اس شیوه نامه جدیدی که درباره نرخ نان صادر‬ ‫ش��د و همچنین مصوب��ه کارگروه تنظیم بازار اس��تان‬ ‫تهران‪ ،‬ن��ان بربری با ارد ‪ ۸۳۰‬تومان��ی به نرخ ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬سنگک با ارد ‪ ۸۱۵‬تومانی به نرخ ‪ ۱۲۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫تافت��ون با ارد ‪ ۸۲۰‬تومانی به نرخ ‪ ۵۵۰‬تومان و لواش‬ ‫با ارد ‪ ۸۲۰‬تومانی به نرخ ‪ ۳۰۰‬تومان عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫به دنبال این موضوع‪ ،‬بحث نظارت و بازرسی ها نیز قوت‬ ‫شده است و بازار با شدت بیشتری رصد می شود‪.‬‬ ‫سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران‪ ،‬به دنبال ابالغ قیمت های جدید‬ ‫نان در ش��هر ته��ران‪ ،‬از ط��رح نظارت��ی ‪ ۱۵‬روزه این‬ ‫سازمان بر نرخ نان در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬عزیزاله‬ ‫افضل��ی در این باره اظهار ک��رد‪ :‬بر مبنای قیمت گذاری‬ ‫س��تاد تنظیم بازار استان تهران که از طریق استانداری‬ ‫اب�لاغ و از اول مه��ر ماه اجرایی ش��ده‪ ،‬از به مدت ‪۱۵‬‬ ‫روز ط��رح نظارتی در حوزه معاونت نظارت و بازرس��ی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تهران تدوین شده و‬ ‫به طور مش��ترک با تعزیرات حکومتی‪ ،‬بازرسی اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬اتحادیه های صنفی و همکاران بازرسی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان ته��ران از واحدهای‬ ‫نانوای��ی گوناگون در تهران بازرس��ی ب��ه عمل خواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این بازرس��ی در راس��تای س��نجش و‬ ‫ارزیاب��ی وضعیت قیمتی عرضه نان اس��ت تا از رعایت‬ ‫شدن قیمت های جدید اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫سرپرست نظارت و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تهران ادامه داد‪ :‬اگر واحدی تخلف کرده‬ ‫باشد‪ ،‬گزارش بازرسی برای انها تنظیم می شود و شعبه‬ ‫س��یار تعزیرات حکومتی که گشت را همراهی می کند‬ ‫نیز براساس میزان تخلف با انها برخورد می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ نان حدود ‪ ۵‬س��ال بدون تغییر‬ ‫ب��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در ای��ن ‪ ۵‬س��ال ناهماهنگی هایی‬ ‫براس��اس تغییرات هزینه های سربار واحدهای تولیدی‬ ‫با توجه به افزایش وزن چانه نرخ نان مقداری افزایش داشته‪ ،‬اما‬ ‫در اعالم نرخ های جدید بیش��تر بحث ساماندهی و یکسان سازی نرخ‬ ‫در سطح شهر تهران مطرح بوده است‬ ‫ن��ان همچون هزینه ه��ای کارگری ایجاد ش��د‪ .‬افضلی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬براس��اس افزایش وزن چانه نرخ نان مقداری‬ ‫افزایش داشته‪ ،‬اما در اعالم نرخ های جدید بیشتر بحث‬ ‫س��اماندهی و یکسان س��ازی نرخ در سطح شهر تهران‬ ‫مطرح بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز طرح کنترل نرخ نان‬ ‫در همی��ن باره رئیس اتاق اصناف تهران با اش��اره به‬ ‫اغاز طرح کنترل نرخ نانوایی ها اظهارکرد‪ :‬براساس نرخ‬ ‫ نامه مصوب جدید حداکثر نرخ نان برای نان س��نگک‬ ‫ازادپز دورو کنجد ‪ ۳‬هزار تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهانی در گفت وگو با فارس با اشاره به‬ ‫طرح نظارت��ی اصناف برای کنترل نرخ نان در س��طح‬ ‫خ مصوب نان و اجرایی‬ ‫شهر تهران افزود‪ :‬پس از اعالم نر ‬ ‫ش��دن قیمت های جدید نان در سطح نانوایی های شهر‬ ‫تهران مقرر ش��د تا س��ازمان ها و سازمان های مربوط با‬ ‫همکاری ه��ای هم طرح نظارتی ب��رای کنترل نرخ نان‬ ‫به اجرا دراورند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با اعالم نرخ مصوب نرخ نان‪ ،‬تمامی‬ ‫نانوایی های ش��هر تهران مکلف ش��ده اند تا از اول مهر‬ ‫‪ ۹۸‬نرخ ه��ای جدی��د را اجرایی کنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بنابراین‬ ‫ی که‬ ‫دیگ��ر قیمت های قبلی مالک نیس��ت و هر نانوای ‬ ‫نرخ بیش��تر یا کمتری نسبت به نرخنامه مصوب جدید‬ ‫داش��ته باید از این پس مکلف به اعمال نرخ های جدید‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق اصناف تهران گفت‪ :‬براس��اس نرخ نامه‬ ‫جدید نرخ نان سنگک ساده یارانه ای هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫و نان سنگک ساده ازادپز هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران اظهارکرد‪ :‬نرخ نان سنگک‬ ‫ازاد پ��ز یک رو کنجدی ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان و دورو‬ ‫کنجد ازادپز ‪ ۳‬هزار تومان اس��ت و براین اس��اس هیچ‬ ‫نانی نرخی نباید باالتر از ‪ ۳‬هزار تومان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه ارد نانوایی های دولتی پز و ازاد پز‬ ‫هر دو یارانه ای اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ارد نانوایی های دولتی پز‬ ‫ب��ه نرخ هر کیلو ‪ ۶۶۵‬تومان در اختی��ار نانوایی ها قرار‬ ‫می گیرد و ارد یاران��ه ای نانوایی های ازاد پز به نرخ هر‬ ‫کیلوگرم حدود ‪ ۹۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫ن��وده فراهان��ی اظهارک��رد‪ :‬ن��رخ نان بربری س��اده‬ ‫خ نامه مص��وب جدی��د هزار‬ ‫دولتی پ��ز براس��اس ن��ر ‬ ‫توم��ان و ازادپز ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت و حداکثر‬ ‫ن��رخ بربری با کنج��د ب��رای ازاد پزها ‪ ۲‬ه��زار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن نرخ نان لواش گ��ردان دولتی پز را در‬ ‫نرخنام��ه جدید ‪ ۳۰۰‬تومان و تافنون س��نتی دولتی پز‬ ‫را ‪ ۵۵۰‬توم��ان عنوان کرد‪ .‬رئیس ات��اق اصناف تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬پس از اعالم نرخ جدید نان بازرس��ی اصناف‬ ‫و بازرسی س��ازمان حمایت و تعزیرات حکومتی مکلف‬ ‫شده اند تا در یک طرح نظارتی از هرگونه گران فروشی‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫قابلیت تبدیل «اوراسیا» به یکی از مهم ترین قطب های اقتصادی جهان‬ ‫دبیر میز سازمان های منطقه ای و بین المللی سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت ایران گفت‪ :‬اتحادیه اقتصادی اوراس��یا قابلیت تبدیل‬ ‫ش��دن به یکی از مهم ترین قطب های اقتصادی جهان را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬الهام حاجی کریمی اف��زود‪ :‬اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا به طور رسمی از ‪4‬س��ال پیش( ‪ ۲۰۱۵‬میالدی) شکل‬ ‫گرفت و درحال حاضر ‪ ۵‬کش��ور روس��یه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫قرقیزس��تان و قزاقستان عضو این اتحادیه هستند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه این اتحادیه از لحاظ ش��اخص های اقتصادی و حجم‬ ‫تجارت قابلیت تبدیل ش��دن به یک��ی از مهم ترین قطب های‬ ‫اقتصادی جهان را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬از زمان شکل گیری این اتحادیه‬ ‫بسیاری از کش��ورها خواهان گسترش همکاری های تجاری با‬ ‫ان ش��ده اند‪ .‬حاجی کریمی اظهارکرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران نیز از سال ‪ ۱۳۹۴‬مذاکرات مقدماتی را با مقامات‬ ‫این اتحادیه برای انعق��اد یک توافقنامه تجاری اغاز کرد که با‬ ‫همکاری دیگر نهاد های اجرایی مرتبط‪ ،‬بپس از گذشت حدود‬ ‫دو س��ال مذاکره‪ ،‬در نهایت موافقتنامه موقت تش��کیل منطقه‬ ‫ازاد تج��اری(‪ )FTA‬بین ای��ران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا‬ ‫و کش��ورهای عضو در اردیبهشت س��ال ‪ ۱۳۹۷‬امضا شد‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با طی مراح��ل قانونی در نهای��ت این توافقنامه‬ ‫از اب��ان امس��ال در مراجع قانون��ی ایران و کش��ورهای عضو‬ ‫اتحادیه اجرایی خواهد ش��د‪ .‬دبیر میز سازمان های منطقه ای و‬ ‫بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران افزود‪ :‬براساس مفاد این‬ ‫موافقتنامه در مجم��وع ‪ ۸۶۲‬ردیف کاال (‪ ۳۶۰‬ردیف امتیازات‬ ‫اعطایی ایران) و( ‪ ۵۰۲‬ردیف امتیازات اعطایی اوراسیا) مشمول‬ ‫تخفیف یا تثبیت تعرفه ای ش��ده اند و موانع غیرتعرفه ای درباره‬ ‫انها حذف یا کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ن موافقتنامه در مدت ‪ ۳‬س��ال اینده‬ ‫ب��ه موافقتنامه تج��ارت ازاد تبدیل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکرات‬ ‫در این باره نیز از س��ال اینده اغاز خواهد ش��د‪ .‬حاجی کریمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬حج��م تجارت این اتحادیه اقتصادی با جهان حدود‬ ‫فعالیت ‪ ۴۳‬شرکت دانش بنیان در دانشگاه های هرمزگان‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان ظرفیتی ارزش��مند در‬ ‫راستای پیش��برد امور و حل مش��کالت بخش های‬ ‫گوناگون هستند و هم اکنون ‪ ۴۳‬شرکت دانش بنیان‬ ‫و مراکز رش��د گوناگون در دانش��گاه های هرمزگان‬ ‫فع��ال هس��تند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪،‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان در نشست ش��ورای برنامه ریزی‬ ‫و توس��عه اس��تان با تاکید بر حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رج علم و فن��اوری هرمزگان‬ ‫در حال تکمیل اس��ت و با بهره برداری از ان فضای‬ ‫مناسبی برای توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫و مراکز رشد فراهم می شود‪.‬‬ ‫فریدون همتی تاکید کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫می توانند مس��ائل گوناگ��ون در حوزه های صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬کشاورزی و دیگر عرصه ها را با‬ ‫تکیه بر دانش و فناوری جدید حل کنند‪ .‬اس��تاندار‬ ‫هرم��زگان در بخش دیگ��ری از صحبت های خود با‬ ‫اش��اره به گزارش های ارائه ش��ده درب��اره وضعیت‬ ‫پوس��یدگی دندان دانش اموزان پایه اول دبس��تان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مقرر ش��ده به منظور رس��یدگی به وضعیت‬ ‫پوسیدگی دندان این دانش اموزان اعتباراتی از سوی‬ ‫اس��تان و همچنین از ردیف های متمرکز دانش��گاه‬ ‫علوم پزش��کی اختصاص پیدا کن��د‪ .‬همتی در این‬ ‫نشس��ت بررس��ی وضعیت جذب نیرو در بنگاه های‬ ‫بزرگ اقتص��ادی هرمزگان را نیز مورد اش��اره قرار‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬ش��رایط ج��ذب نیرو در اس��تان های‬ ‫گوناگون باید یکسان و طبق قانون باشد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته باید توجه داش��ته باش��یم که در ازمون‬ ‫اس��تخدامی توانای��ی علمی ح��رف اول را می زند و‬ ‫برگزاری ازمون نیز عادالنه ترین روش برای گزینش‬ ‫افراد به شمار می رود و بر این اساس افراد جویای کار‬ ‫باید توانایی علمی خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان گف��ت‪ :‬تمام ت�لاش ما این‬ ‫اس��ت که از طری��ق س��رمایه گذاری های بزرگی که‬ ‫در هرمزگان انجام می ش��ود‪ ،‬بیشترین اشتغال برای‬ ‫نیروهای بومی این اس��تان ایجادش��ده و انها جذب‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی ش��وند‪ .‬مدیرعامل پاالیش��گاه‬ ‫س��تاره خلیج فارس باید در نشست اینده این شورا‬ ‫گزارش��ی درباره نحوه جذب نیرو در این مجموعه را‬ ‫ارائه دهد و در نشست های دیگر نیز سایر بنگاه های‬ ‫اقتصادی برای ارائه گزارش در نشست حضور یابند‪.‬‬ ‫انتصاب سعید ناجی از سوی وزیر کشور به عنوان‬ ‫معاون سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی و اجتماعی اس��تانداری‬ ‫هرمزگان از دیگر موضوع های مورد اشاره استاندار در‬ ‫این نشست بود‪ .‬همتی گفت‪ :‬اقای ناجی از نیروهای‬ ‫وزارت کش��ور اس��ت که س��وابق خ��وب مدیریتی‬ ‫ازجمل��ه معاونت سیاس��ی‪ ،‬امنیت��ی و اجتماعی در‬ ‫اس��تانداری های البرز و س��منان و همچنین سابقه‬ ‫فرمان��داری را در کارنام��ه دارد و حضور ایش��ان در‬ ‫معاون��ت سیاس��ی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اس��تانداری‬ ‫هرمزگان منشاء خیر و برکت خواهد بود‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان‬ ‫هرمزگان با اش��اره به ارائه گ��زارش جذب اعتبارات‬ ‫از ردیف ه��ای مل��ی و متمرکز بودج��ه ‪ ،۹۷‬گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با تالش مجموعه اس��تانداری و سایر‬ ‫نهادهای اجرایی‪ ،‬هرمزگان توانسته در زمینه جذب‬ ‫این اعتبارات عملکرد قابل قبولی در س��ال گذش��ته‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫همتی تاکید ک��رد‪ :‬با توجه به ظرفیت های قانون‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬نیز مدیران ت�لاش کنند از محل‬ ‫ردیف های بودجه متمرکز ملی‪ ،‬سهم بیشتری برای‬ ‫استان هرمزگان جذب شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۶۶‬میلیارد دالر در س��ال گذشته میالدی بوده در حالی که‬ ‫حجم تجارت ایران با این اتحادیه فقط ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر (سهم‬ ‫‪۰/۳‬درصدی) بوده که نش��ان دهنده س��هم نازل کشورمان از‬ ‫تبادالت تجاری اوراس��یا با جهان است‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‬ ‫با اجرایی ش��دن این موافقتنامه و تداوم ان و مش��ارکت فعال‬ ‫بخش های خصوصی برای حضور در بازار اوراسیا سهم صادرات‬ ‫ایران به کش��ورهای عضو این اتحادیه در اینده نزدیک افزایش‬ ‫چشمگیری یابد‪.‬‬ ‫دبیر میز سازمان های منطقه ای و بین المللی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران با اش��اره به تاکید رئیس جمهوری درباره اهمیت‬ ‫توس��عه روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و تش��کیل‬ ‫مرک��ز تجارت و توس��عه صادرات با منطقه اوراس��یا در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ی��اداور ش��د‪ :‬رئیس جمهوری اعالم‬ ‫کردند دبیرخانه ای در سازمان توسعه تجارت ایران برای انجام‬ ‫امور مربوط به تجارت با اوراس��یا در قالب موافقتنامه یادش��ده‬ ‫و همچنین تجارت دوجانبه با کش��ورهای عض��و این اتحادیه‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬حاجی کریمی اظهارکرد‪ :‬از انجایی که‬ ‫اجرای مناس��ب ای��ن موافقتنامه هم��کاری و هماهنگی تمام‬ ‫نهاد های اجرایی را می طلبد‪ ،‬نشست های هماهنگی در سازمان‬ ‫توس��عه تجارت و با ریاست کل س��ازمان و حضور نمایندگان‬ ‫نهاد های اجرایی مرتبط برگزار می ش��ود و مقدمات الزم برای‬ ‫اجرایی ک��ردن این موافقتنامه در موعد مقرر در حال پیگیری‬ ‫و انجام است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با توجه به اینک��ه مهم ترین هدف از انعقاد‬ ‫موافقتنامه ه��ای تجاری ایج��اد زمینه الزم ب��رای بخش های‬ ‫خصوصی برای توس��عه روابط تجاری با کشورهای طرف توافق‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین یکی از مهم ترین برنامه های س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬اطالع رس��انی ب��ه تاج��ران و صادرکنندگان و‬ ‫بخش های مرتبط درباره این موافقتنامه و زمینه های توس��عه‬ ‫همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تامین شکر اصناف از سوی دولت خوب اما ناکافی است‬ ‫سایه گرانی همچنان بر سر کریستال شیرین‬ ‫از اخرین روزهای مرداد‪ ،‬نرخ مصوب شکر ‪۳۰‬درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کرده و به ‪۴۰۵۰‬تومان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫تولید چغندرقند نیز به عنوان پیش نیاز تولید ش��کر‪،‬‬ ‫کم ش��ده اس��ت‪ .‬برخی از کارخانه ها ن��رخ مصوب را‬ ‫رعایت نمی کنند اما به طور کلی بازار شکر پس از یک‬ ‫گرانی افسارگس��یخته حاال روزهای ارام تری را سپری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��کر دو بازار متفاوت دارد‪ .‬بازار‬ ‫مص��ارف خانگی و ب��ازار مصرف در برخ��ی از صنایع‬ ‫غذایی‪ .‬حال اینکه دولت اهمام ویژه داش��ته تا ش��کر‬ ‫موردنیاز اصناف را تامین کند و در این امر موفق بوده‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه یکی از پرمصرف ترین صنف های‬ ‫وابسته به شکر صنف نبات‪ ،‬ابنبات ریز و قندریز است‪.‬‬ ‫حسن مغازه ای‬ ‫تولیدکننده و صادرکننده فرش‬ ‫دستباف ابریشم قم‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تولید ابنبات و نبات بدون نگرانی‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نبات‪ ،‬ابنبات ریز و قندریز در‬ ‫این باره گفت‪ :‬شکر موردنیاز صنف نبات‪ ،‬ابنبات ریز و‬ ‫قندریز تهران تامین است‪.‬‬ ‫حس��ن افخمی علیشاه در گفت وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مقداری ش��کر با نرخ دولتی به اتحادیه س��پرده‬ ‫ش��د و ما همه انه��ا را بین واحد ه��ای صنفی توزیع‬ ‫کردیم‪ .‬به این ترتیب با توزیع شکر به نرخ دولتی‪ ،‬نرخ‬ ‫ش��کر در بازار ازاد به تعادل رسید و از حدود ‪۸‬هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬تومان به حدود ‪۴‬هزار تومان رسید‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫شکر موردنیاز این صنف تامین شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بنابراین درحال حاضر نرخ شکر ازاد و‬ ‫شکر تامین شده از سوی دولت در بازار تفاوت چندانی‬ ‫ندارد و مشکلی در تامین شکر نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه دولتی به داد کافه ها رسید‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی‪،‬‬ ‫ابمیوه و کافی شاپ نیز در این باره گفت‪ :‬عرضه دولتی‬ ‫شکر از افزایش قیمت ها در این صنف جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫اس��کندر ازموده در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫تاثیر عرضه دولتی ش��کر بر فعالی��ت واحدهای تولید‬ ‫و عرضه بس��تنی گفت‪ :‬در بهار س��ال جاری با توجه‬ ‫به ش��رایط اقتصادی و هزینه های تمام شده از سوی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و‬ ‫اتاق اصناف نرخنامه رس��می ابالغ ش��د که اگر شکر‬ ‫دولتی عرضه نمی شد‪ ،‬به اجبار باید در پایان تابستان‬ ‫نرخنامه جدید ابالغ می شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی‪،‬‬ ‫ابمیوه و کافی شاپ بیان کرد‪ :‬مهم ترین نیاز واحدهای‬ ‫صنفی در زمینه تولید و عرضه‪ ،‬ش��کر و شیر است که‬ ‫مشکلی در تامین این دو ماده مصرفی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ارائه نکردن نرخنامه رس��می برای‬ ‫ابمیوه و محصوالت کافی شاپی به واسطه تنوع کیفیت‬ ‫و اندازه خاطرنش��ان کرد‪ :‬اتحادی��ه نظارت دقیقی بر‬ ‫قیمت گ��ذاری و اس��تانداردهای بهداش��تی و کیفی‬ ‫محصوالت عرضه شده از سوی واحدهای صنفی دارد‪.‬‬ ‫نیاز قنادی ها به ش��کر بر کس��ی پوشیده نیست‪ .‬بر‬ ‫اساس ایین ها و فرهنگ ایرانی‪ ،‬شاید بتوان از مصرف‬ ‫ابمیوه و بستنی یا ابنبات صرف نظر کرد اما نمی توان‬ ‫مهمانی ه��ا و نشس��ت های رس��می و اداری یا حتی‬ ‫عزاداری های خانوادگی را بدون ش��یرینی و حلواهای‬ ‫تولید ش��ده در قنادی گذراند‪ .‬بنابراین تامین ش��کر‬ ‫برای قنادی ها اگر مهم تر از سایر صنف ها نباشد کمتر‬ ‫از انها نیس��ت‪ .‬حال اینکه رئی��س اتحادیه دارندگان‬ ‫قنادی‪ ،‬شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران نسبت به‬ ‫گرانی شکر معترض است‪.‬‬ ‫علی بهرمند در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪۲‬م��اه پیش دولت چندهزار تن ش��کر ب��ه واحدهای‬ ‫صنفی این اتحادیه اختصاص داد که انها توزیع شدند‬ ‫ام��ا پس از ان دیگر ش��کر با نرخ دولتی ارائه نش��د و‬ ‫مسئوالن بخش کشاورزی بر این باورند که امسال باوجود بارندگی های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬سطح زیرکش��ت چغندرقند نسبت به س��ال گذشته به سبب‬ ‫سیاس��ت گذاری نادرست مس��ئوالن دولتی‪۶۰ ،‬درصد کاهش یافته و‬ ‫متاثر از جو روانی بازار‪ ،‬نرخ شکر دچار تالطم های عجیبی شده است‬ ‫درحال حاضر قنادان ش��کر خود را از ب��ازار ازاد تهیه‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی بیان ک��رد‪ :‬نرخ دولتی ش��کر ‪۴‬هزار و‬ ‫‪۵۰‬تومان اس��ت ام��ا نرخ ها در ب��ازار ازاد بیش از این‬ ‫اس��ت‪ .‬البته باید درنظر داش��ته باش��یم که نرخ شکر‬ ‫‪۴‬ه��زار و ‪۵۰‬توم��ان در کارخانه اس��ت و هزینه های‬ ‫حمل‪ ،‬باربری و‪ ...‬ان جداست‪.‬‬ ‫بهرمند تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر کمبودی برای‬ ‫تهیه ش��کر در بازار احساس نمی شود اما نرخ ها باالتر‬ ‫از نرخ مصوب اس��ت و حدود ‪۴‬ه��زار و ‪۸۰۰‬تومان در‬ ‫بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سود حداقلی بنکداران‬ ‫عب��داهلل حقیقت‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد‬ ‫غذایی تهران نیز به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬نرخ مصوب‬ ‫ش��کر‪۴ ،‬هزار و ‪۵۰‬تومان اس��ت اما بنکداران شکر را‬ ‫ب��ا نرخ های باالتری از کارخانه ه��ا تامین می کنند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگ��ر‪ ،‬برخی از کارخان��ه داران نرخ مصوب را‬ ‫رعایت نمی کنند و بنکداران با کمترین س��ود ش��کر‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تولید چغندر قند‬ ‫دبیر انجمن صنفی قند و شکر چند روز پیش درباره‬ ‫علت گران شدن شکر توضیح داد‪ :‬انجمن صنفی قند‬ ‫و شکر با س��تاد تنظیم بازار و سازمان حمایت‪ ،‬بر سر‬ ‫افزایش ‪۳۰‬درصدی نرخ شکر به توافق رسیدند و نرخ‬ ‫هر کیلو ش��کر از ‪۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬ب��ه ‪۴‬هزار و‪۵۰‬تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بهم��ن دانای��ی با اع�لام ای��ن خبر گف��ت‪ :‬پس از‬ ‫نشست هایی که با کارگروه ستاد تنظیم بازار داشتیم‪،‬‬ ‫نرخ ‪۴‬هزار و‪۵۰‬تومانی ش��کر از سوی سازمان حمایت‬ ‫مصوب و به صنایع ابالغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بورس پرس‪ ،‬دانایی با اشاره‬ ‫ب��ه افزایش نرخ چغندر قند از اذر س��ال ‪ ۹۷‬و در پی‬ ‫ان رشد هزینه های تولید افزود‪ :‬هرچند صنایع قند و‬ ‫شکر درخواست افزایش بیشتر نرخ شکر را داشتند اما‬ ‫ب��ا توجه به تامین منافع مصرف کنندگان و خواس��ت‬ ‫دولت بر س��ر این نرخ به توافق رس��یدیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امکان صادرات برخی تجهیزات اتش نشانی مهیاست‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‬ ‫ایمنی و اتش نش��انی با گرامی داش��ت یاد و خاطره‬ ‫ش��هدای جان برکف اتش نش��ان و روز اتش نشان‬ ‫(‪۷‬مهر)گفت‪ :‬به صراحت می گویم از افرادی که در‬ ‫این عرصه پا گذاش��تند نمی توان ب��ا تامین مالی و‬ ‫پول قدردانی کرد‪ ،‬هر کس��ی نمی تواند اتش نشان‬ ‫باش��د؛ چراکه ظرفیت جان برکف بودن می خواهد‬ ‫و کس��انی می توانند بمانند ک��ه از مال و جان خود‬ ‫به راحتی می گذرند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به نقل از روابط عمومی اتاق‬ ‫اصن��اف تهران‪ ،‬مصطفی زاده اف��زود‪ :‬این افراد فقط‬ ‫به دلیل ح��س متفاوتی که با دیگران دارند‪ ،‬هر بار‬ ‫ک��ه اژیر به صدا درمی اید‪ ،‬می دانند به کجا‪ ،‬چگونه‬ ‫و ک��ی می روند‪ ،‬اما هربار با این فکر که ش��اید این‬ ‫اخری��ن ماموریت باش��د‪ ،‬ج��ان را برک��ف نهاده و‬ ‫قدم های��ش را محکم تر برمی دارد چه انکه‪ ،‬کودکی‬ ‫یا نوجوانی یا گرفتار در حادثه ای را نجات بخش��د و‬ ‫جانی دوباره اهدا کند‪ ،‬پس با انگیزه قدم برمی دارد‪،‬‬ ‫بی انکه به خود فکر کند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه ل��وازم ایمنی و اتش نش��انی با‬ ‫اش��اره به تولید بس��یاری از ل��وازم و تجهیزات در‬ ‫حوزه اتش نش��انی در ایران ادامه داد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بس��یاری از ل��وازم موردنی��از و اصل��ی در ح��وزه‬ ‫اتش نش��انی و تجهیزات ایمنی در کش��ور از سوی‬ ‫متخصص��ان این تجهیزات که عض��و فعال اتحادیه‬ ‫هستند‪ ،‬تولید می شود‪.‬‬ ‫مصطف��ی زاده خوئی‪ ،‬به بخش��ی از تولیدات این‬ ‫صنف اش��اره کرد و گفت‪ :‬کپس��ول اتش نش��انی‪،‬‬ ‫کاله ایمن��ی‪ ،‬پوش��اک نظامی‪ ،‬انتظام��ی‪ ،‬ایمنی و‬ ‫اتش نش��انی‪ ،‬انواع دس��تکش ها و تجهیزات ایمنی‪،‬‬ ‫ان��واع کفش ایمن��ی و‪ ...‬ازجمله کااله��ای تولیدی‬ ‫این صنف اس��ت و از نظر کم��ی و کیفی در برخی‬ ‫از ای��ن تولی��دات به مرحل��ه امکان ص��ادرات نیز‬ ‫رس��یده ایم که امیدواریم این اتفاق در عرصه وسیع‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫این مصوبه از ‪ ۲۸‬مرداد ابالغ ش��ده و قابل اجراس��ت‬ ‫اما تاکنون رسانه ای نشده است‪ .‬تولید چغندر قند در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬با کاهش بیش از ‪۵۰‬درصدی همراه ش��د‪.‬‬ ‫سیاست های نادرست دولت برای حمایت از تولید این‬ ‫محصول در س��ال گذشته باعث شد کشاورزان تمایل‬ ‫کمتری برای کشت چغندر قند داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بازار حدود ‪۴‬هزار و ‪۸۰۰‬تومان‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ی تصفیه کنندگان‬ ‫ش��کرخام نیز با اشاره به دالیل نوس��ان نرخ شکر در‬ ‫بازار اظهار کرد‪ :‬کمبود عرضه ناش��ی از کاهش تولید‬ ‫نیش��کر و چغندر قند در پی وقوع س��یل اخیر عامل‬ ‫اصل��ی اخت�لاف نرخ مصوب ش��کر با نرخ ب��ازار ازاد‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫غالمحسین بهمئی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬ن��رخ مصوب هر ی��ک کیلو ش��کر را ‪۴‬هزار و‬ ‫‪۵۰‬توم��ان اعالم کرد و افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کارخانه ها با احتس��اب س��ود و هزینه های حمل ونقل‬ ‫ب��ا نرخ ‪۴‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تا ‪۴‬ه��زار و ‪۸۰۰‬تومان اقدام به‬ ‫عرضه شکر در بازار می کنند‪.‬‬ ‫بهمئی ادامه داد‪ :‬با توجه به انکه عرضه شکر کمتر‬ ‫از تقاضاس��ت‪ ،‬از این رو نرخ محص��ول در بازار ازاد با‬ ‫نوساناتی روبه رو است‪ .‬هرچند بازار نسبت به چند ماه‬ ‫گذشته که نرخ شکر تا مرز ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫بود کمی ارام شده‪ ،‬اما همچنان اختالف معنادار است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ی تصفیه کنندگان‬ ‫ش��کرخام با بی��ان اینکه نرخ مصوب ش��کر قابل اجرا‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش عرضه‪ ،‬شکر زیر با نرخ مصوب‬ ‫در بازار توزیع می ش��ود‪ ،‬اما زمانی که عرضه نس��بت‬ ‫به تقاضا کمتر اس��ت‪ ،‬بدیهی اس��ت ک��ه تولید کننده‬ ‫برحسب کشش بازار نرخ را تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی از کاه��ش چش��مگیر تولید ش��کر نس��بت به‬ ‫س��ال های قب��ل خبر داد و اف��زود‪ :‬با توج��ه به وقوع‬ ‫س��یل اخیر‪ ،‬تولید نیش��کر و چغندر قند نس��بت به‬ ‫س��ال های قبل کاهش چشمگیری داش��ته که با این‬ ‫وجود دستاورد های خودکفایی شکر بر باد رفته است‪.‬‬ ‫بهمئ��ی در واکنش به اظهارنظ��ر مدیرعامل بازرگانی‬ ‫دولت��ی مبنی بر تولی��د یک میلی��ون و ‪۳۰۰‬هزار تن‬ ‫ش��کر از مجموع تولید چغندرقند و نیشکر بیان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس اظهارات دبیر انجمن قند و ش��کر‪ ،‬امس��ال‬ ‫مجم��وع تولید نیش��کر و چغندرقند به یک میلیون و‬ ‫‪۵۰‬هزار تن خواهد رس��ید‪ ،‬درحالی که س��ال گذشته‬ ‫یک میلی��ون و ‪۶۰۰‬هزار تن و س��ال ‪۲ ،۹۶‬میلیون و‬ ‫‪۸۰‬هزار تن شکر در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند واردات‬ ‫بس��یاری از مس��ئوالن بر ای��ن باورند ک��ه کاهش‬ ‫چش��مگیر تولید ناش��ی از سیاس��ت گذاری نادرست‬ ‫مسئوالن در امر نرخ گذاری‪ ،‬کمبود عرضه‪ ،‬نوسان نرخ‬ ‫ارز و انحص��ار واردات‪ ،‬بازار ش��کر را دچار تالطم هایی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نرخ ش��کر از اوایل اس��فند سال گذشته‬ ‫به س��بب تاخیر در برداش��ت نیش��کر دچار نوس��ان‬ ‫ش��ده اس��ت و ای��ن التهاب ها ت��ا اوایل س��ال جاری‬ ‫ادامه داش��ت‪ ،‬به طوری که نرخ هر یک کیلو ش��کر به‬ ‫مرز ‪۱۰‬هزار تومان هم رس��ید‪ .‬چن��دی از این ماجرا‬ ‫نگذش��ت که دوباره از چند روز مان��ده به ایام محرم‪،‬‬ ‫نرخ ش��کر در بازار با نوساناتی روبه رو شد که هر یک‬ ‫از مس��ئوالن دالیل متفاوت��ی را برای ای��ن گرانی ها‬ ‫مطرح می کنند‪ .‬مس��ئوالن بخش کش��اورزی بر این‬ ‫باورند که امس��ال باوجود بارندگی های مناسب‪ ،‬سطح‬ ‫زیرکش��ت چغندرقند نسبت به سال گذشته به سبب‬ ‫سیاست گذاری نادرست مس��ئوالن دولتی‪۶۰ ،‬درصد‬ ‫کاهش یافته و متاثر از جو روانی بازار‪ ،‬نرخ شکر دچار‬ ‫تالطم های عجیبی شده است‪ .‬پیش بینی می شود این‬ ‫بحران به سبب تامین بخش��ی از نیاز کشور به وسیله‬ ‫واردات‪ ،‬نوس��انات ارزی و انحصار واردات همچنان در‬ ‫بازار ادامه پیدا کند‪ .‬براساس امار سال گذشته وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬یک میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تن‬ ‫شکر در کشور تولید ش��ده است که امسال با کاهش‬ ‫چش��مگیری‪ ،‬تولید ای��ن محصول ب��ه یک میلیون و‬ ‫‪۶۰‬هزار تن خواهد رس��ید‪ .‬این امر نش��ان می دهد تا‬ ‫نیاز ‪۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تن‪ ،‬باقی شکر موردنیاز باید‬ ‫به وس��یله واردات تامین ش��ود که به سبب انحصار در‬ ‫واردات و اختصاص ارز دولتی بعید اس��ت با این روش‬ ‫نیز بازار به ارامش برس��د؛ چراکه صفر تا صد این امر‬ ‫در دست دولت اس��ت‪ .‬در حالی که با حذف ارز دولتی‬ ‫و ایجاد رقابت س��الم با بخش خصوصی به دلیل پایان‬ ‫یافت��ن رانت و فس��اد در این بخش‪ ،‬ش��اهد فروکش‬ ‫کردن التهابات در بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫زیان رستوران ها از برخوردهای سلیقه ای مالیاتی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صنف رس��توران و س��لف‬ ‫س��رویس ته��ران ب��ا ابرازتاس��ف از عملک��رد‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیات��ی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیات��ی ب��دون توجه به می��زان درامد‬ ‫اعض��ای صنف مب��ادرت به ص��دور برگه های‬ ‫مالیاتی بس��یار س��نگینی بر واحد های صنفی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ب��ه نقل از روابط عمومی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬سید علی اصغر میرابراهیمی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف رستوران و سلف سرویس‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬مالیات های اختص��اص یافته به‬ ‫میزانی اس��ت که مغازه دار حتی توان پرداخت‬ ‫ان را ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط حاکم بر کش��ور‬ ‫که در تحریم هستیم بس��یاری از مواد غذایی‬ ‫گران ش��ده اس��ت؛ همچنی��ن افزایش حقوق‬ ‫کارگ��ر‪ ،‬باال رفت��ن نرخ حامل های ان��رژی و‪...‬‬ ‫خس��ارت و زیان های مالی به رس��توران ها زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صنف رس��توران و س��لف‬ ‫س��رویس تهران افزود‪ :‬با این اوصاف س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیات��ی ب��دون کوچک تری��ن توجهی‬ ‫علی بهرمند‬ ‫ب��ه اعتراض ه��ای اصناف همچن��ان بر منطق‬ ‫بی قانون خود تکیه کرده و مالیات را بر اساس‬ ‫براورد ممیزانی که با س��لیقه خاص خود عمل‬ ‫می کنند‪ ،‬محاسبه و دریافت می کند‪.‬‬ ‫میرابراهیم��ی در ادام��ه با اش��اره به مالیات‬ ‫ارزش افزوده گفت‪ :‬س��ازمان ام��ور مالیاتی در‬ ‫ابتدای اعالم ارزش اف��زوده اعالم کرده بود که‬ ‫از همین مالیات ارزش افزوده‪ ،‬س��ازمان‪ ،‬سهم‬ ‫همه نهادها و س��ازمان ها ازجمله شهرداری را‬ ‫می پردازد اما متاسفانه در عمل این شیوه اجرا‬ ‫نشد و اکنون شهرداری برای خود مالیات تابلو‬ ‫و‪ ...‬دریاف��ت می کند که ای��ن مطابق با قول و‬ ‫عمل س��ازمان نیست‪ ،‬از س��وی دیگر سازمان‬ ‫عبداهلل حقیقت‬ ‫حسن افخمی علیشاه‬ ‫اسکندر ازموده‬ ‫از تولیدکننده‪ ،‬دس��تمزد کار که واس��طه بین‬ ‫تولیدکنن��ده و توزیع کننده اس��ت نیز مالیات‬ ‫ارزش افزوده می گیرد و دوباره از مصرف کننده‬ ‫نهایی نیز این میزان مالیات را دریافت می کند‬ ‫ک��ه می ش��ود ‪۳‬ب��ار در ی��ک فراین��د مبادله‬ ‫کاال‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر مغازه دار باید‬ ‫ه��ر ‪۳‬م��اه یکبار فاکتوره��ا را برای محاس��به‬ ‫ارزش افزوده به سازمان بدهد که هربار سازمان‬ ‫با بهانه ای از تحویل ان خودداری و هر ‪۲‬س��ال‬ ‫یکب��ار ای��ن کار را انجام می دهد و محاس��به‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫میرابراهیمی افزود‪ :‬این روش کار سازمان با‬ ‫کس��به‪ ،‬طاقت انها را ط��اق و از توان پرداخت‬ ‫مخ��ارج ناتوان کرده اس��ت؛ ب��ه همین دلیل‬ ‫هرکدام مغازه های ش��ان را واگذار کرده و بیکار‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫کشور به دنبال اشتغالزایی است‪ ،‬اما سازمان‬ ‫امور مالیاتی به دنبال بیکار کردن مردم اس��ت‪.‬‬ ‫از مس��ئوالن اس��تدعا دارم به دنب��ال ایجاد و‬ ‫دریاف��ت حق و حقوق از دس��ت رفته صنف ها‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫هرکس��ی قدر قالی ابریشم را نمی داند و‬ ‫با روند تولید ان اشنا نیست‪ .‬از این رو فقط‬ ‫فرش باز ها فرش ابریشم می خرند‪.‬‬ ‫ابریش��م را بی��د نمی زن��د و موریان��ه‬ ‫نمی خورد‪ .‬قالی ابریش��م دست دوم به نرخ‬ ‫دس��ت اول خریداری می شود اما فرش بازها‬ ‫ای��ن نوع کاال را می خرند مگر اینکه نقش��ه‬ ‫ان کهنه باشد‪.‬‬ ‫بافت فرش ابریش��م بس��یار س��خت تر از‬ ‫فرش معمولی است‪ .‬کتف و چشم بافندگان‬ ‫هنگام کار به س��ختی درگیر می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی از دوران کودک��ی پ��ای دار قال��ی‬ ‫بنش��یند‪ ،‬می تواند ت��ا بزرگس��الی کمتر از‬ ‫‪۴۰‬متر قالی ابریشم ببافد‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید گفت که یک بافنده فرش‬ ‫ابریش��م می تواند فرش پشم ببافد اما عکس‬ ‫این ممکن نیست‪.‬‬ ‫یعنی کس��ی که بافنده فرش پشم است‪،‬‬ ‫نمی توان��د ابریش��م بباف��د‪ .‬از طرفی فرش‬ ‫ابریش��م قم نسبت به س��ایر انواع این فرش‬ ‫خاص تر اس��ت و به همین دلیل می گوییم‬ ‫کس��ی که «فرش باز» اس��ت‪ ،‬ای��ن فرش را‬ ‫می خرد‪.‬‬ ‫اقتصاد جه��ان به هم ریخته اس��ت و این‬ ‫شامل ایران نیز می شود‪ .‬بازار فرش ابریشم‬ ‫ای��ران چ��ه در داخ��ل و چه در خ��ارج از‬ ‫کش��ور مطلوب نیس��ت و علت ان افزایش‬ ‫قیمت هاست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر افغانس��تان‪ ،‬هند‪ ،‬کشمیر‪،‬‬ ‫چین و نپ��ال فرش ابریش��م ایرانی را کپی‬ ‫می کنند و به نرخ پایین تر از فرش ابریش��م‬ ‫ایرانی می فروش��ند‪ .‬اما مشکالت ما به اینجا‬ ‫ختم نمی شود‪.‬‬ ‫دس��تگاه هایی (س��اخت الم��ان) وج��ود‬ ‫دارد ک��ه فرش ابریش��م ایرانی را با تش��ابه‬ ‫بس��یار تولید می کند‪ .‬به ط��وری که گاهی‬ ‫حت��ی تولیدکنن��دگان نیز متوج��ه تفاوت‬ ‫این فرش های ماش��ینی با فرش دس��تباف‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فرش ه��ا ب��ا ن��ام ف��رش ابریش��م‬ ‫ایران��ی در بازاره��ای جهان��ی (ب��ه عنوان‬ ‫نمون��ه دوب��ی) و ب��ا ن��رخ نازل ب��ه فروش‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫درنظر داش��ته باش��ید که فرش ‪۶‬متری‬ ‫ابریشم قم حدود ‪۱۲۰‬میلیون تومان قیمت‬ ‫دارد‪ .‬وقتی کس��ی فرش مشابه ان را به نرخ‬ ‫حدود ‪۲۰‬میلیون تومان بخرد طبیعی است‬ ‫که خوشحال می ش��ود اما بافندگان واقعی‬ ‫ض��رر می کنند‪ .‬ب��ه همین عل��ت بافندگان‬ ‫فرش ابریشم کاهش یافته اند‪.‬‬ ‫فرش ابریش��م ق��م پر از انرژی اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه یک قالی ‪۵۰‬در ‪۷۰‬س��انتی متر‬ ‫ممک��ن اس��ت ‪ ۴۷‬رنگ را در خود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬ی��ک گل ‪ ۴‬رنگ با س��ایه ها دارد و‬ ‫بافن��ده باید به طور م��داوم رنگ ها را تغییر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب بافت و تولید فرش ابریشم‬ ‫قم بسیار سخت اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه بافن��ده این ن��وع فرش س��ود چندانی‬ ‫به دست نمی اورد‪.‬‬ ‫ش��اید فقط ‪۱۰‬درصد فرش ابریشم قم در‬ ‫قم بافته ش��ود و ‪۹۰‬درصد ان در روس��تا ها‬ ‫و ش��هر های اط��راف قم بافته می ش��ود اما‬ ‫با لیس��انس قم هس��تند؛ چراکه ابریش��م‪،‬‬ ‫رنگ و نقش��ه و حت��ی تامی��ن هزینه های‬ ‫ان با قم اس��ت و بافنده ه��ا می بافند و مزد‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫مزدی که برای بافندگان تعیین می ش��ود‬ ‫نیز بسته به زمان بافت متفاوت است‪ .‬هرچه‬ ‫مدت بافت کمتر باشد‪ ،‬بافنده مزد بیشتری‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫پیش ت��ر در صومعه س��را بخش��ی از این‬ ‫ابریش��م ها تامی��ن می ش��د اما ح��اال دیگر‬ ‫این ش��هر ابریش��م ندارد و به همین منظور‬ ‫ابریشم ها از چین وارد کشور می شود‪ ،‬البته‬ ‫از قزاقستان هم وارد می شود‪.‬‬ ‫پ��س از افزای��ش ن��رخ دالر‪ ،‬ن��رخ فرش‬ ‫ابریش��م بالفاصله افزایش نیاف��ت اما وقتی‬ ‫ن��رخ دالر کاه��ش یافت‪ ،‬ن��رخ ان افزایش‬ ‫یاف��ت و در حال حاض��ر قیمت ها همچنان‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫درواق��ع توقع این اس��ت که ب��ا کاهش‬ ‫ن��رخ دالر‪ ،‬قیمت ه��ا کاهش یاب��د اما این‬ ‫اتف��اق هن��وز نیفت��اده و ب��ه همی��ن علت‬ ‫فروش فرش ابریش��م س��خت تر از گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مشکالت ما‬ ‫به اینجا ختم‬ ‫نمی شود!‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کاراواهای کشاورزی مناطق گوناگون ایران‬ ‫موسیقی کاشت‪ ،‬داشت‪ ،‬برداشت‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬کش�اورزی یک�ی از ش�غل های مرس�وم در‬ ‫تواب�ع ش�هرهای گوناگون ایران اس�ت که عمومیت بس�یاری‬ ‫دارد‪ .‬کش�اورزان ه�ر منطقه ترانه ها و ش�عرهایی را هنگام کار‬ ‫می خوانن�د‪ .‬به گ�زارش ایلنا‪ ،‬یک�ی از مهم ترین مقوله هایی که‬ ‫از گذش�ته تاکنون مورد توجه مردم هر منطقه بوده‪ ،‬موس�یقی‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫مردم شهرها و روستاهای گوناگون در مقاطع مختلف‪ ،‬هنگام‬ ‫انجام کارهایی چون کشاورزی و کشت و زرع‪ ،‬دامداری‪ ،‬صیادی‬ ‫و مش�اغل دیگر برای فعالیت بیش�تر و بهتر از موسیقی و اواها‬ ‫به�ره می برن�د‪ .‬موس�یقی کار در ایران متعلق ب�ه چند منطقه‬ ‫محدود نیس�ت و به نوعی همه اس�تان ها و ش�هرها و روس�تاها‬ ‫(حتی مناطق دورافتاده) را دربرمی گیرد‪ .‬محمد حنیف و طاهره‬ ‫رضایی (پژوهش�گران حوزه مردم شناس�ی) در مقاله ای درباره‬ ‫تاریخچ�ه موس�یقی کار در ایران گفته اند‪« :‬زم�ان و چگونگی‬ ‫پیدایش اواهای کار همچون بسیاری دیگر از جنبه های فرهنگ‬ ‫عام�ه در هال�ه ای از ابهام قرار دارد؛ زی�را فرهنگ غیرمکتوب‬ ‫قابلیت ثبت دقیق رویدادها را در خود ندارد؛ از این رو می توان‬ ‫تاریخچه پیدایش اواهای کار را به عنوان بخشی از ادبیات عامه‬ ‫به نخستین تالش های هدفمند انسان برای تغییر وضعیت خود‬ ‫مرتبط دانس�ت‪ ».‬بی شک نخستین اتفاق ها در زمینه موسیقی‬ ‫کار از شکارگری اغاز شده زیرا شکار نخستین شغل بشر است‬ ‫و پ�س از ان دام�داری و کش�اورزی اهمیت داش�ته اند‪ .‬اینکه‬ ‫موسیقی کار چه مضمون و محتوایی دارد‪ ،‬موضوعی است که به‬ ‫فرهنگ‪ ،‬منش و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه و شغل و‬ ‫حرفه اهالی انها بستگی دارد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در لرستان مشاغلی‬ ‫چون برزگ�ری‪ ،‬خرمن کوبی(گاهوله)‪ ،‬شیردوشی(گادوش�ی)‪،‬‬ ‫مش�ک زنی و برنج کوبی مرس�وم است و هر کدام از این شغل ها‬ ‫موس�یقی خاص خ�ود را دارند‪ .‬در این میان زمانی که ش�خص‬ ‫ش�اغل به فعالیت می پردازد و ابزار کار به دست می گیرد به طور‬ ‫اگاه یا خوداگاه و بر حس�ب ع�ادت و روندی که همواره به طور‬ ‫کم و بیش وجود داشته‪ ،‬اواخوانی یا اوازخوانی را اغاز کند‪ .‬این‬ ‫رویه در شهرها و مناطق دیگر نیز وجود دارد و همانطور که گفته‬ ‫ش�د تحت تاثیر عوامل گوناگون اس�ت‪ .‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫اذربایج�ان‪ ،‬کهگیلوی�ه و بویراحم�د‪ ،‬کرمان‪ ،‬تال�ش‪ ،‬تنکابن‪،‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬گناوه‪ ،‬ترکمن صحرا‪ ،‬کاشمر‪ ،‬علی ابادکتول‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬خراس�ان‪ ،‬رامسر‪ ،‬کردستان‪ ،‬سمنان و زنجان تنها برخی‬ ‫اس�تان ها و ش�هرهایی هستند که موس�یقی کار و کاراواها در‬ ‫انها رایج است‪ .‬بهروز وجدانی در یکی از مقاله های خود درباره‬ ‫موس�یقی کار گفته است‪ :‬این نوع موسیقی سختی کار را از یاد‬ ‫می برد و عشق و ایمان به زندگی‪ ،‬تالش و امید را در قلب شکوفا‬ ‫ی را ک�ه الزمه انجام کارهای‬ ‫می کند‪ .‬موس�یقی نظم و هماهنگ ‬ ‫دس�ته جمعی و طاقت فرساست در حد زیادی تقویت می کند و‬ ‫به ذهن های اش�فته س�ر و سامان می دهد و ش�نونده را اماده‬ ‫برق�راری ارتباط با خداوند متعال و خدمت به خلق می کند‪ .‬در‬ ‫ادامه برخی به کاراواهای کش�اورزان و زارعان مناطق گوناگون‬ ‫پرداخته ش�ده است‪ .‬کشاورزی دارای ‪ ۳‬مرحله کاشت‪ ،‬داشت‬ ‫و برداش�ت اس�ت و هرکدام از این بخش ها موس�یقی مربوط به‬ ‫خود را دارند‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ناصر وحدتی (نویسنده‪ ،‬پژوهشگر و خواننده اوازهای‬ ‫بومی گی�لان) درباره اهمیت کاراواه��ا در این بخش از‬ ‫ایران گفته است‪« :‬امکان نداشت هنگامی که کشاورزی‬ ‫با گامجه (گاواهن و ورزا گاو نر) شالیزار را شخم می زد با‬ ‫ترکه ای که به دس��ت داشت برای هی کردن گاو نر‪ ،‬ترکه‬ ‫را بدون ریتم و پیاپی به پش��ت حیوان بکوبد بلکه بسیار‬ ‫ب��ه ارامی و ریتم می گفت‪« :‬ه��ه‪ ...‬هه‪ ...‬هه» و نمی گفت‬ ‫«هه هه هه هه‪ .‬و هنگامی که می خواست درختی را با تبر‬ ‫قطع کند تبر را متوالی و پشت سر هم به تنه درخت فرود‬ ‫نمی اورد‪ ،‬بلکه ب��ه ارامی تبر را می زد‪ .‬وحدتی در همان‬ ‫مقاله درباره مقام های موجود در موس��یقی گیالن گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬عزیز و نگار‪ ،‬غوربتی‪ ،‬شرف شاهی‪ ،‬پهلوی دشکن‬ ‫و ریزه خوندگی مقام هایی هس��تند که زنان در شالیزار و‬ ‫هنگام وجین کردن می خوانند‪ .‬کش��اورزان‪ ،‬دامداران و‬ ‫دیگر اهالی تالش از شهرستان های گیالن نسبت به دیگر‬ ‫شهرها استفاده های بیشتری از موسیقی می کنند‪ .‬شاید‬ ‫به این دلیل که موس��یقی در شهر تالش قدمت بسیاری‬ ‫دارد و به لحاظ س��ازبندی نیز دارای تنوع بسیاری است‪.‬‬ ‫ایرج افشار سیستانی (پژوهش��گر و مردم شناس) نیز‬ ‫درباره اهمیت موسیقی در منطقه سیستان و بلوچستان‬ ‫می گوید‪ :‬سیس��تان از دوران باس��تان گاهواره فرهنگی‬ ‫ریشه داری بوده است‪.‬‬ ‫افش��ار سیس��تانی می گوی��د‪ :‬سیس��تانی ها ب��ر پایه ‬ ‫ویژگی های قومی‪ ،‬مل��ی و مذهبی‪ ،‬ایین های ویژه خود‬ ‫را دارن��د ک��ه با وجود همس��انی هایی ب��ا فرهنگ مردم‬ ‫دیگر جاهای کش��ور ب��ا ویژگی هایی همراه اس��ت‪ .‬که‬ ‫ارزش��مندترین ان رس��ایی زبانی و زایش های فرهنگی‬ ‫در پهنه های گوناگون فرهنگ و هنر از جمله موس��یقی‬ ‫گلستان‬ ‫بیشتر اوازهای مزارع منطق ه تالش موزون و گاهی با وزن‬ ‫ازاد اجرا می ش��وند‪ .‬این قطعات اوازی در تالش جنوبی‬ ‫کارس��از» و‬ ‫(ش��فت و فوم��ن و …) با عنوان ِ‬ ‫ِجار َ‬ ‫کلی «ب َ‬ ‫ِجار َدس��تون» ش��ناخته‬ ‫در منطق�� ه مرکزی با عنوان «ب َ‬ ‫می ش��وند‪ .‬همچنین در سراس��ر منطقه این قطعات را با‬ ‫ن��ام عمومی «اَمان َه لَیل ِه» و نیز ن��ام اختصاصی هر قطعه‬ ‫که از ترجیع بند ان ش��عر گرفته می ش��ود‪ ،‬می شناسند‪.‬‬ ‫ای��ن اوازها به صورت س��وال‪-‬جوابی خوانده می ش��ود‪،‬‬ ‫به این ش��کل که خوانن��د ه اصلی دوبیتی ها و اش��عار را‬ ‫می خوان��د و جمع‪ِ ،‬‬ ‫بیت ترجی��ع را هم خوانی می کند‪ .‬به‬ ‫اشعار خوانده شده ازسوی خوانند ه اصلی َسر و به خواننده ‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫و ترانه ه��ای محل��ی اس��ت و نخس��تین چامه س��رایان‬ ‫پارس��ی گوی از سیس��تان برخاس��ته اند‪ .‬موس��یقی و‬ ‫ترانه های محلی مردم سیستان به ویژه کاراواهای عشایر‬ ‫اصلی َس��ره واج یا َسره خون و به ابیاتِ ترجیع ترانه واگیر‬ ‫یا جیگی��ر می گویند‪ .‬کاراواهای اهال��ی تالش اغلب در‬ ‫مرحل ه نش��اء‪ ،‬که مرحل ه نخست از مراحل سه گان ه نشاء‪،‬‬ ‫وجین و دروست‪ ،‬به طور دس��ته جمعی و به زبان تالشی‬ ‫خوانده می ش��وند‪ .‬خواندن این اوازها همراه کار سخت‬ ‫مزرعه‪ ،‬در گرمای ش��رجی جلگه‪ ،‬در اواسط خردا د و در‬ ‫اس��تان ه تابستان‪ ،‬از صبح ش��روع و تا هنگام غروب ادامه‬ ‫زن��ان تالش‪ ،‬خواندن ای��ن اوازها به‬ ‫می یاب��د‪ .‬به اعتقاد‬ ‫ِ‬ ‫زمان کار‬ ‫راحت تر ش��دن کار مزرعه‪ ،‬زود س��پری شدن ِ‬ ‫ش��دن کار گروهی کمک می کند‪ .‬براساس‬ ‫و لذت بخش‬ ‫ِ‬ ‫ایین های قدیمی در خانواده های گسترد ه تالش‪ ،‬مزار ِع‬ ‫متعلق به چند خان��واد ه گوناگون‪ ،‬با همکاری زنان چند‬ ‫خانوار‪ ،‬یکی پس از دیگری نشاء می شوند و هرکس به غیر‬ ‫از مزرع ه متعلق به خانواد ه خود‪ ،‬در چند مزرع ه دیگر نیز‬ ‫دوزان‬ ‫همکاری می کند‪« .‬کوکو بر س�� ِر داره»‪« ،‬چموش‬ ‫ِ‬ ‫ش��اندرمن»‪« ،‬شب َن َمم ویر َمه ن َ َنه»‪ « ،‬شً و َدرو َمه » برخی‬ ‫از ترانه هایی هس��تند که توسط کش��اورزان اهل تالش‬ ‫خوانده می شوند‪.‬‬ ‫و روستاییان پیوند همیشگی دارند‪.‬‬ ‫یکی از ترانه های مردم سیستان و بلوچستان که هنگام‬ ‫کشت و زرع خوانده می شود؛‬ ‫تو که پیشینومه پشت سر تو ‪ /‬و بورگ پوبکه مه دروور‬ ‫ت ِو‪ /‬اگر فهمو که س��االر جنگ می نه‪ /‬بگ��و که بوده او که‬ ‫کشته گر تو‬ ‫معنی ترانه‪ :‬تو که در پیشی و من پشت سر تو هستم‪،‬‬ ‫تو مرز می��ان دو مزرعه (بورگ) را ایجاد کن و من دروگر‬ ‫تو باش��م‪ .‬اگر بدانی که س��االر جنگ می کند‪ ،‬بگو که من‬ ‫بوده ام دروگر تو‪.‬‬ ‫سیداحمد حسینی(پژوهش��گر) در مقاله ای‬ ‫درباره موسیقی کار منطقه علی اباد که پیش تر‬ ‫جزو استان مازندران بود و حال یکی از شهرهای‬ ‫اس��تان گلستان است‪ ،‬گفته است‪ :‬موسیقی کار‬ ‫در علی اب��اد مربوط به کش��اورزان اس��ت که از‬ ‫موس��م کاش��ت محصول تا هنگام برداش��ت را‬ ‫دربرمی گی��رد‪ .‬زمانی که کش��اورزان زمین را با‬ ‫گاو ش��خم می کردند از الفاظ و عباراتی استفاده‬ ‫می ش��د که از موس��یقی خاصی برخوردار بوده‬ ‫ع�لاوه بر ان اواز خوانی نیز مرس��وم بوده که از‬ ‫مقام های پلنگ ها‪ ،‬بادامی و نازنین هنگام کاشت‬ ‫می توان یاد کرد و در موسیقی شالیکاری به ویژه‬ ‫هنگام نشا از زیر مقام شالی نیشا قشنگه می توان‬ ‫ن��ام برد‪ .‬تن��دوره یا تن��وره یک��ی از ایین های‬ ‫کتولی هاس��ت‪ .‬به طور کل��ی زمانی که گندم ها‬ ‫رشد می کنند و خوشه های شان شکوفا می شود‪.‬‬ ‫قسمتی از زمین به طور طبیعی دوره می پیچند‬ ‫ک��ه کتولی ه��ا ای��ن حال��ت را تندروه(تنوره)‬ ‫سیداس��ماعیل حس��ینی (کارشناس ارش��د‬ ‫پژوهش در رش��ته ادبیات و مردم شناسی) درباره‬ ‫موسیقی استان کردستان و کاراواهای این منطقه‬ ‫می گوید‪ :‬در میان استان های کشور پهناور ایران‪،‬‬ ‫استان کردستان منبعی است گرانبها از موسیقی‬ ‫محلی و مقامی و س��ازهای نواحی و اواها و نواهای‬ ‫کار برخاس��ته از فرهن��گ کار و ت�لاش م��ردم‬ ‫س��ختکوش و صبور که غنای فرهنگی اش زبانزد‬ ‫خاص و عام اس��ت‪ .‬ترانه ای عامیان��ه که در زمان‬ ‫کش��اورزی از س��وی بومیان کردس��تان خوانده‬ ‫مازندران‬ ‫تنکابن از شهر های مازندران است‪ .‬جهانگیر (عباس)‬ ‫دانای علمی (نویس��نده و پژوهشگر اهل تنکابن) درباره‬ ‫کاراواهای مردم تنکابن در بخش کش��اورزی می گوید‪:‬‬ ‫چون محص��ول برنج غذای اصلی و منب��ع درامد مردم‬ ‫منطقه اس��ت‪ ،‬از کاشت‪ ،‬داشت تا برداشت ایین خاصی‬ ‫به مناس��بت هایی انجام می شده که خوشبختانه بعضی‬ ‫از انها هنوز انجام می ش��ود‪ .‬چون برنج در شرایط خاصی‬ ‫رش��د می کند‪ ،‬زمان��ی به باران یا اب احتی��اج دارد و در‬ ‫ش��رایط دیگر به هیچ عنوان به باران احتیاج نداش��ته و‬ ‫به افتاب نیازمند اس��ت زیرا باریدن ب��اران در ان زمان‬ ‫باعث کن��دی کار و باعث خرابی بذر می ش��ود که برای‬ ‫چنان موقعیتی و برای توم یا بذری که در توم جار اس��ت‬ ‫ایینی به نام خورده تابی را به مرحله اجرا درمی اورند که‬ ‫ان را می ت��وان نوعی از ایین برای بهب��ود کار زراعت یا‬ ‫کشاورزی دانست‪.‬‬ ‫اهالی مناطق گوناگون کهگیلویه و بویراحمد شامل‬ ‫زنان و مردان و عش��ایر نیز در زمان کار برای به دس��ت‬ ‫اوردن نتیج��ه بهت��ر و بازدهی بیش��تر از موس��یقی‬ ‫فولکوری��ک ان منطقه بهره می برند‪ .‬موس��یقی محلی‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد به ‪۳‬بخش موسیقی ایین‪،‬‬ ‫موسیقی حماسی و موسیقی کار تقسیم می شود‪.‬‬ ‫کشاورزان منطقه بختیاری نیز هنگام کار روی زمین‬ ‫و درو کردن گندم از موس��یقی بهره می برند و اطرافیان‬ ‫پی��ر و جوان داس های خ��ود را برداش��ته و ان اواها و‬ ‫اوازها را تکرار می کنند‪ .‬ترانه زیر یکی از اثاری است که‬ ‫ازسوی کشاورزان خواند ه می شود‪:‬‬ ‫میره مات بنگ زن��ه پر کلوری ماتی تی کل کل بزن‬ ‫تا جون بیا بزونی‬ ‫چوی��ل ُت بو مده مو ز بو ُت س��یرم م��وده بو دادنت‬ ‫کردستان‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫گم نم گولی کرد‪ ،‬جو وا ریناوه‪ /‬شه رعی من و تو‬ ‫هه ر نه بر ی��اوه‪ /‬بو خوم جوویتارم‪ ،‬گامانم زه رده‪/‬‬ ‫به دل ره یلیکم ئه م ش��یناوه رده‪ /‬ئه گخ ر نه برایه‬ ‫به بو ئه تووه‪ /‬من ئیش��م چی بوو ب ه م که ژ و کووه‪/‬‬ ‫کاری تو کردت بیوه فا و بیبه ین‪ /‬ش��مرئه یکر دوه‬ ‫به ئیمام حسه ین‬ ‫معنی ترانه‪ :‬گندم خوش��ه دراورد و جو را درو‬ ‫کردند اما اختالف میان من و تو هنوز حل نش��ده‬ ‫باقی مانده اس��ت‪ .‬من کشاورزم گاوهایم زرد رنگ‬ ‫هس��تند و با اشتیاق تمام این مزرعه سبز را شخم‬ ‫می زنم‪ .‬اگر به خاطر عشق تو نبود من سودا زده در‬ ‫این بیابان چکار داشتم که خود را سرگردان کنم‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫در «خ��ورده تاب��ی» ک��ودکان چند قابلمه مس��ی را‬ ‫به همراه کلش یا س��اقه برنج خش��ک ش��ده در دس��ت‬ ‫می گرفتند و جارو یا س��اجه را رو چوب قرار می دادند که‬ ‫شبیه علمی می شد‪ ،‬س��پس در حالی که روی قابلمه یا‬ ‫حلبی را می کوبیدند‪.‬‬ ‫شعری که در خورده تابی خوانده می شود‪:‬‬ ‫الهی خُ رده تابی‪ ،‬خُ رده تابی‪ ،‬ف��ردا‪ ،‬افتو بتابی‪ /‬تو جار‬ ‫توم‪ ،‬بپیسه‪ ،‬کولی ُسم بپیس��ه‪َ ،‬و َری ُسم بَپیسه‪َ ،‬و َر ُسم‬ ‫بَپیسه‪ /‬کارگ بوما خانه‪ ،‬پُالپَتن نشانه‪ /‬پیرزن دِم بَپیسه‪،‬‬ ‫ی َورزا ُسم بَپیسع‬ ‫ گیل َچموش پا بَپیسه‪ ،‬م ‬ ‫معنی شعر‪ :‬الهی خورده تابی فردا افتاب بتابد‪ .‬سبزه‬ ‫در خزانه پوسیده ش��ده‪ ،‬سم گوساله پوسیده شده‪ ،‬سم‬ ‫بره پوس��یده شده‪ .‬کارگر به خانه امده غذا هم نمی شود‬ ‫پخ��ت‪ .‬دم پیرزن پوس��یده ش��ده‪ ،‬س��م گاو کاری من‬ ‫پوسیده شده‪.‬‬ ‫درباره اینکه چرا در این شعر از دم پیرزن گفته می شود‬ ‫روایت شده که مردم این سامان در گذشته های دور بنا به‬ ‫علتی به خدایان فحش و ناسزا داده اند و خدایان انها را به‬ ‫صورت حیوان در اورده اند‪.‬‬ ‫اهالی تنکابن در طول کاشت و برداشت رسوم دیگری‬ ‫نیز دارند که از سوی کشاورزان اجرا می شده است‪« .‬توم‬ ‫سفید»‪« ،‬گیش��ا بجار»‪« ،‬اداب سرمشته» برخی از انها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اس��تان کرم��ان و ش��هرها و مناط��ق توابع ان‬ ‫مش��اغل گوناگونی دارند‪ .‬بخشی از اهالی منطقه‬ ‫کرم��ان نیز کش��اورز هس��تند‪ .‬اوازهای��ی که در‬ ‫موقع کاش��ت خوانده می ش��وند به دو نام معروف‬ ‫هس��تند‪ .‬اوازهایی که در مناطق سردسیر خوانده‬ ‫می ش��وند به باال ِوالتی و اوازهایی که در گرمسیر‬ ‫خوانده می ش��وند به گودی معروف هس��تند‪ .‬در‬ ‫کرمان اغلب کشاورزان هنگام کار اوازهای محلی‬ ‫می خوانند و گاه انکه خوش صداتر است ان اوازها‬ ‫را می خوانن��د و بقیه گوش می دهن��د‪ .‬در کرمان‬ ‫اوازهای درو بیشتر با س��از نی خوانده می شوند و‬ ‫اشعار نیز بیشتر به تشکر از خداوند برای عطا کردن‬ ‫نعمت ها اختصاص دارد و گاه اش��عار عاشقانه نیز‬ ‫خوانده می شوند‪ .‬نمونه یکی از اشعار؛‬ ‫درو کن تا درو زارت ببینم‪ /‬به دنبال سرت خوشه‬ ‫بچین��م‪ /‬امیرالمونین یار تو باش��ه خ��دا همیار و‬ ‫همکار تو باشه‬ ‫کش��اورزان کرمانی در خرمن کوبی نیز رس��م‬ ‫و رس��وم خاصی را ب��ه جا می اورن��د‪ .‬انها پیش از‬ ‫خرمن کوبی با هم بیل ها را باال می برند و «شاباش»‬ ‫می گویند و س��پس با مفهوم��ی دعایی می گویند‬ ‫«خرمن ابادون»‪ .‬در جشن خرمن قبل از شمارش‬ ‫مقدار گندم ها به وس��یله ظرفی چوبی به نام کیال‬ ‫که ظرفیت سه من گندم را دارد اول سهم نوازنده ها‬ ‫داده می ش��ود و بعد به شمارش می پردازند هنگام‬ ‫ظرف کردن گندم ها با شمارش هر ظرف جمله ای‬ ‫به صورت اواز خوانده می شود‪.‬‬ ‫ظرف اول‪ :‬یک است خدا‬ ‫ظرف دوم‪ :‬دهنده خدا‪ ،‬بنده بی منت‬ ‫ظرف سوم‪ :‬اهلل و محمد و علی‬ ‫ظرف چهارم‪ :‬چهار یار رسول‬ ‫ظرف پنجم‪ :‬پنجه موال‬ ‫و این روی��ه تا به اخر ادام��ه دارد‪ .‬کرتی خوانی‬ ‫نیز اوازهای غمگینی هستند که هنگام کشاورزی‬ ‫خوانده می ش��وند‪ .‬کرت به معنای زمین کاش��ته‬ ‫ش��ده از محصول اس��ت‪ .‬درحال حاضر نی‪ ،‬سورنا‬ ‫و چنگ س��ازهایی هس��تند که مقام ُکرت خوانی‬ ‫همراه ب ا انها خوانده می شود‪.‬‬ ‫موسیقی بندرها و شهرهای جنوبی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مو گرمسیرم‬ ‫برزگر نو برزگر داکت بمیره کنک وا سر منه ره خرمه‬ ‫دیره‬ ‫پرپ��ر کموترون نر نر گرازون نیلنمون ش��و لیز کنیم‬ ‫پشخه لنگ درازون‬ ‫معنی شعر‪ :‬سردسته برزگران به پیرزن خوشه چین‬ ‫که به علت پیری نمی تواند س��ریع خوش��ه چینی کند‬ ‫می نامن��د و بر این باورند ک��ه خداوند موهبتی‬ ‫به ایش��ان عطا کرده و محصول امسال ش��ان بار‬ ‫زیادی داده اس��ت‪ ،‬انها به شکرانه این اتفاق بنا‬ ‫به توان مالی ش��ان قربانی می کنند و به شادمانه‬ ‫این اتفاق صلوات می فرس��تند و دعا می خوانند‬ ‫و ب��ا زبان کتولی اش��عاری را با مقام های اوازی‬ ‫کتولی می خوانند‪.‬‬ ‫شعری که در ایین «تندوره» خوانده می شود‪/‬‬ ‫پش��ت بالین چلی توفنگ صدا ِه شالی کاشتن و‬ ‫جین کردن ب ِ�لاه‪ /‬اال نادیده ها همه بَوینینوقت‬ ‫نیش��ا خدا یا ِر شِ ماهِ‪ /‬ش��الیکاری چندی عِذابه‬ ‫ِ‬ ‫دس��ت پاره‪ /‬وجین‬ ‫به کاره تول و تَپول هاکرده‬ ‫شالییه ا ِکتا ِر زمین ناهار کاره‪/‬‬ ‫َس��ر َدخته َسر ب ِِن‬ ‫َ‬ ‫گس��بند بَ�� ِو ِرم لیلما در ماه‬ ‫گوهار هادیم بَییرم‬ ‫َ‬ ‫اس��پند‪ /‬اییلم دم دم کش کالنه ب ِزه چقه توش‬ ‫هاکنم بریزم اسپند‬ ‫معنی ش�عر‪ :‬از پشت باالچلی صدای تفنگ‬ ‫می ای��د‪ .‬کاش��تن ش��الی و وجی��ن (پیرای��ش‬ ‫علف ه��ای هرز) کردن کار س��خت و دش��واری‬ ‫اس��ت‪ .‬ای کس��انی که از این امر نااگاه هستید‬ ‫ب��ه عین��ه ببینی��د‪ .‬خداون��د وقت نش��ا کردن‬ ‫یاری دهن��ده شماس��ت‪ .‬ش��الی کاش��تن کار‬ ‫بس��یار دش��واری است‪ .‬دس��ت و پا را گل الوده‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬سراپای ش��الی را علف هرز گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��اورز توانمند می تواند ی��ک هکتار‬ ‫ش��الیکاری را یک نی��م روز انجام دهد‪ .‬گاوها را‬ ‫بده��م و در قب��ال ان گوس��فند بگیریم‪ .‬در ماه‬ ‫اس��فند به س��وی لیلما (نام مکانی در باال چلی)‬ ‫ببرم‪.‬‬ ‫می گوید گندم های بج��ای مانده را ارام ارام جمع کن‬ ‫تا مثل ما س��ر زنده باش��ی و زانوهایت قوت بگیرند ‪ .‬ای‬ ‫چویل اینقدر بوی خوش نده من از بوی تو س��یرم‪ .‬اوج‬ ‫زمان بو دادنت من به گرمس��یر رس��یده ام ‪ .‬ای نوجوان‬ ‫برزگر تو با سن و سال کمی که داری چگونه بسته گندم‬ ‫را بر س��ر گذاش��تی و می خواهی تا خرمن ببری مگر تو‬ ‫م��ادر نداری‪ ،‬مادرت برایت بمیرد‪ .‬پرپر زدن کبوترها و‬ ‫س��ر و صدای گرازها از یک طرف‪ ،‬شب ها هم پشه های‬ ‫نیش دراز نمی گذارند بخوابیم (منظور هنگامی اس��ت‬ ‫که برزگر برای درو کردن محصول در خوزس��تان مانده‬ ‫اس��ت)‪ .‬اهالی کهگیلویه و بویراحمد حتی برای نزول‬ ‫باران نیز موس��یقی خاص خود را دارن��د و ان را ایینی‬ ‫«هدرس��ه» ن��ام دارد و ب��ه معنای طلب‬ ‫می دانند که ُ‬ ‫باران خواهی از خداوند است‪.‬‬ ‫روش��ن است که وجود برخی اس��تان ها و شهرهای‬ ‫ش��مالی و جنوبی در مجاورت دریا مردم این مناطق را‬ ‫به سمت دریا و دریانوردی و مشاغلی چون ماهیگیری‬ ‫و تجارت های دریایی سوق داده است و باعث شده افراد‬ ‫کمتری در زمینه کش��اورزی مش��غول به کار باش��ند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل موس��یقی کار در ش��هرها و بندرهای‬ ‫جنوبی بیش��تر به مش��اغل مرتبط با دری��ا اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬جنوبی ها برای تمام ش��غل های دریایی ش��امل‬ ‫ماهیگیری و تجارت و کش��ف و صی��د مروارید و دیگر‬ ‫مش��اغل کاراواهای مختص به خود را دارند‪ .‬البته این‬ ‫روی��ه در کش��اورزی نیز وجود دارد اما کارشناس��ان و‬ ‫پژوهشگران موسیقی کمتر به ان پرداخته اند‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا بالدی (پژوهشگر موسیقی نواحی)‬ ‫درب��اره کاراواهای اهالی جنوب در بخش کش��اورزی‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬زمانی که گندم ها درو ش��ده و اماده برای‬ ‫توزین می ش��ود‪ ،‬شخصی به نام «وزان» با ترازوی خود‬ ‫گندم ه��ا را وزن کند‪ ،‬اما ب��ه علت اینکه این کار‪ ،‬عملی‬ ‫مقدس به شمار می اید این کار باید ازسوی افراد معتمد‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫کشاورزان هنگام وزن کردن نغمه ای را می خوانند تا‬ ‫حسابگر دچار اشتباه نشود و شخصی که بندی در دست‬ ‫دارد هری��ک بار یک گره بر بند می زن��د‪ .‬طی این روند‬ ‫کشاورزان سبدها را پر از گندم می کنند و نخستین بار‬ ‫که س��بد پر می ش��د ی��ک ش��عر را با اهنگ��ی خاص‬ ‫می خوانند‪ ،‬بار دوم ش��عری دیگر و همین طور تا ده بار‬ ‫و پس از ده بار دوباره ش��مارش از نو اغاز می شود‪ .‬نمونه ‬ ‫اشعار‪:‬‬ ‫یک‪ ،‬خدا یک اس��ت‪ /‬دو‪ ،‬دو نباشد هم خدای بزرگ ‪/‬‬ ‫س��ه‪ ،‬اهلل و محمد و علی یار بس است‪ /‬در کنج لحد خدا‬ ‫به فریادرس اس��ت‪ /‬چهار‪ ،‬چ��اره بیچارگانم هم خدای‬ ‫بزرگ‪ /‬دلیل درماندگان هم خدای بزرگ‪ /‬پنج‪ ،‬پنجی‬ ‫که خدا دهد گنجی‪ /‬گنج بی رنجی ‪ /‬ش��ش‪ ،‬ش��خصت‬ ‫امد نشست امد‪ /‬به امید خدا که هست امد‪ /‬هفت‪ ،‬امام‬ ‫هشتمی خوانم رضا را‪ /‬کند اسان به ما روز جزا را‪ /‬نه نور‬ ‫نور محمد و کرم‪ ،‬کرم مرتضی علی‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نشست خبری اعالم کرد‬ ‫‹ ‹مشارکت مدنی سهم ‪۶۰‬درصدی قراردادها‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک صنعت و معدن‬ ‫با بیان اینکه تس��هیالت جاری بانک در بخش مشارکت‬ ‫مدن��ی ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬جعاله ‪ ۲۷‬درصد و فروش اقس��اطی‬ ‫‪ ۸.۹‬درصد بوده که نش��ان دهنده تمرکز بانک در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و واحدهای تولیدی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مانده تس��هیالت در بخش صنعت و مع��دن حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬کش��اورزی ‪ ۵.۵‬درصد‪ ،‬خدمات و بازرگانی ‪۵.۸‬‬ ‫درصد و صادرات ‪ ۸.۸‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مهری ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۱۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۹۳‬میلیارد ریال تس��هیالت ب��ه واحدهای صنعتی و‬ ‫معدنی پرداخت ش��د که نسبت به سال ‪ ۹۶‬افزایش ‪۲۵‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬همچنین وصول مطالبات در سال‬ ‫‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۷۸‬هزار میلیارد ریال بوده که نس��بت به‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۶۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن یاداور شد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه‬ ‫امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۵۷‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت ش��د که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۲۹‬درصد رشد داشته و‬ ‫در ح��وزه مطالبات وصولی بانک نی��ز ‪ ۴۵‬هزار و ‪۲۱۳‬‬ ‫میلی��ارد ریال بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته از رشد ‪ ۲۳‬درصدی برخوردار است‪.‬‬ ‫مهری ب��ا بیان اینک��ه پرداخت تس��هیالت ارزی در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬به دلی��ل تحریم ها ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته در حالی که تسهیالت ریالی ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫رش��د داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه مانده سپرده ها نیز با‬ ‫رش��د ‪ ۴۴‬درصد روبه رو بوده ایم که در بخش ریالی ‪۵۷‬‬ ‫درص��د و در بخ��ش ارزی ‪ ۱۳‬درصد کاهش داش��ته را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره بانک صنعت و معدن با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه ‪ ۸۰‬درص��د مطالبات بان��ک در بخش ارزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش��تر این منابع مربوط به صندوق‬ ‫توسعه اس��ت که به دلیل افزایش نرخ ارز بنگاه ها توان‬ ‫بازپرداخت ندارند که در بخش��نامه ای امکان پرداخت با‬ ‫نرخ نیمایی فراهم ش��ده اما باز ه��م تعداد معدودی از‬ ‫مشتریان توانستند بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن با اش��اره به برخی‬ ‫امارهای نظام بانکی کش��ور در س��ال ‪ ۹۷‬با بیان اینکه‬ ‫مجموع معوقه ه��ای کل نظام بانکی حدود ‪ ۱۳۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��هم بانک صنعت و‬ ‫مع��دن از این معوقه ها ‪ ۸۱‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫بی تاثیری تحریم ها بر بانک ها‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میانگین نسبت پرداخت تسهیالت به سپرده ها در نظام بانکی ‪۸۱‬‬ ‫درصد اس��ت اما در بانک صنعت و معدن این نسبت به حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫درصد می رسد یعنی این بانک ‪ ۴‬برابر بیشتر از امار کل نظام بانکی‬ ‫تسهیالت پرداخته است‬ ‫اس��ت که ح��دود ‪ ۶.۲‬درص��د از کل معوقه ه��ای نظام‬ ‫بانک��ی می ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه این در حالی اس��ت‬ ‫که ‪ ۶‬درصد از مانده تسهیالت نظام بانکی از سوی بانک‬ ‫صنعت و معدن تامین ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مانده سپرده‬ ‫نظ��ام بانک��ی درحال حاضر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۷‬ه��زار میلیارد‬ ‫توم��ان بوده که س��هم بان��ک صنعت و مع��دن از این‬ ‫میزان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۴۹‬میلیارد تومان بوده که س��هم ‪۰.۲‬‬ ‫درصدی این بانک از سپرده های بانکی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬میانگین نس��بت پرداخت تس��هیالت‬ ‫ب��ه س��پرده ها در نظ��ام بانکی ‪ ۸۱‬درصد اس��ت اما در‬ ‫بانک صنعت و معدن این نس��بت به حدود ‪ ۴۰۰‬درصد‬ ‫می رس��د یعنی ‪ ۴‬برابر بیش��تر از ام��ار کل نظام بانکی‬ ‫تسهیالت پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک صنع�ت و معدن فق�ط ‪ ۲‬بنگاه برای‬ ‫واگذاری دارد‬ ‫مهری با اش��اره به اینکه در سال ‪ ۹۷‬مجموع فروش‬ ‫اموال مازاد و س��هام ش��رکت ها ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۸‬میلیارد‬ ‫ریال بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از این می��زان‪ ۸۴ ،‬مورد اموال‬ ‫مازاد معادل ‪ ۱۱۳۴‬میلیارد ریال و س��هام ‪ ۲‬شرکت نخ‬ ‫کمی��ل(‪ ۷۰۹‬میلیارد ریال) و الس��تیک پارس(‪۱۲۱۵‬‬ ‫میلیارد ریال) در سال ‪ ۹۷‬واگذار شد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫از ‪ ۴‬بن��گاه زیرمجموعه بانک صنع��ت و معدن تا کنون‬ ‫‪ ۲‬بن��گاه واگذار ش��ده و ‪ ۲‬ش��رکت باقی مان��ده که در‬ ‫دس��ت واگذاری اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ ۳۱ :‬مورد واگذاری‬ ‫معادل ‪ ۳۴۱‬میلیارد ریال در ‪ ۶‬ماه امس��ال انجام ش��د‬ ‫و س��هام بانک در ‪ ۲‬ش��رکت صنایع ش��یمیایی ایران و‬ ‫سرمایه گذاری اتیه دماوند برای فروش گذاشته شد که‬ ‫مش��تری نداشت‪ ،‬البته این دو شرکت بورسی هستند و‬ ‫س��از کار خود را برای واگذاری دارند که با واگذاری این‬ ‫دو شرکت در عمل این بانک هیچ بنگاهی را در اختیار‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای بانکداری دیجیتال در اولویت‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن درب��اره برنامه های‬ ‫این بانک در س��ال ‪ ۹۸‬یاداور ش��د‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫برنامه ه��ای این بانک در س��ال ‪ ،۹۸‬اج��رای بانکداری‬ ‫دیجیتال است؛ ‪ ۵۵‬شعبه در سطح کشور داریم که اگر‬ ‫بتوانیم بانکداری دیجیتال را توس��عه دهیم در حقیقت‬ ‫در تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی‪ ،‬ش��عبه مجازی‬ ‫داش��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬یک ضرورت اس��ت که به س��رعت به‬ ‫این س��مت حرکت کنی��م و امیدواریم با الگو گرفتن از‬ ‫کشورهای پیش��رفته بتوانیم در ‪ ۲‬سال اینده بانکداری‬ ‫دیجیت��ال را در بانک صنعت و معدن اجرا کنیم چراکه‬ ‫با توجه به تعداد کم ش��عب فیزیک��ی این بانک‪ ،‬بحث‬ ‫بانکداری دیجیتال می توانید بسیار اثر گذار باشد‪.‬‬ ‫مهری با اش��اره ب��ه اینکه بح��ث تقوی��ت بانکداری‬ ‫ش��رکتی و حاکمیت شرکتی در اولویت های برنامه های‬ ‫بان��ک صنعت و معدن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫بحث بانکداری ش��رکتی با بانک��داری دیجیتال مرتبط‬ ‫اس��ت‪ ،‬با چند ش��رکت در این زمینه ب��رای راه اندازی‬ ‫این موضوع در مراکز اس��تان ها همکاری شده است‪ .‬در‬ ‫زمینه حاکمیت ش��رکتی که عالوه ب��ر کاهش هزینه ها‬ ‫می توان��د در کاهش ریس��ک ها نی��ز تاثیرگذار باش��د‪،‬‬ ‫اقدام ه��ای خوبی را در س��ال ‪ ۹۷‬اغ��از کردیم و ‪ ۶‬ماه‬ ‫امس��ال اقدام هایی مانند اصالح ساختار بانک‪ ،‬مشخص‬ ‫ک��ردن ترکی��ب هیات عام��ل‪ ،‬راه ان��دازی کمیته های‬ ‫مدیریت ریس��ک‪ ،‬مدیریت حسابرسی داخلی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مبارزه با پولش��ویی و همچنین کمیت��ه نظام پرداخت‬ ‫در بحث حاکمیت ش��رکتی در بان��ک صنعت و معدن‬ ‫انجام شده است و امیدواریم برابر با برنامه اعالم شده به‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬حاکمیت شرکتی‬ ‫در بانک صنعت و معدن اجرایی و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه پرتفوی‬ ‫تس��هیالت ارزی ما نسبت به تسهیالت ریالی باال است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تعه��دات ارزی م��ا ‪ ۱۴.۲‬میلیارد یورو اس��ت و‬ ‫نوس��ان های ارزی یک تهدید برای ماس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ت�لاش می کنیم پرتفوی ارزی م��ا از ‪ ۸۳‬به ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش یابد‪ .‬وی با اشاره به اولویت دادن به تامین مالی‬ ‫س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولی��دی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��رای تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام در تالش هس��تیم‬ ‫ک��ه بتوانیم خط اعتب��اری از بانک مرک��زی بگیریم و‬ ‫پروژه های پیشرفت باالی ‪ ۸۰‬درصد را به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫او همچنی��ن حمای��ت از طرح ه��ای صادرات مح��ور‪،‬‬ ‫دانش بنیان و استارت اپ ها در بخش صنعت و معدن را‬ ‫از برنامه های مهم بانک در سال اینده دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬چالش عمده بانک صنعت و معدن‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اش��اره به ‪ ۲‬چالش‬ ‫عم��ده این بانک نیز گفت‪ :‬کافی نبودن س��رمایه بانک‬ ‫یکی از چالش های مهم بانک اس��ت که اکنون به حدود‬ ‫‪ ۲.۴‬درصد رسیده در حالی که بر اساس استاندارد بازل‬ ‫دو ای��ن عدد باید به باالی ‪ ۸‬درصد برس��د‪ .‬این چالش‬ ‫به دلیل مس��ائل ارزی و باال ب��ودن پرتفوی ارزی بانک‬ ‫است‪ ،‬که به همین دلیل به دنبال افزایش سرمایه بانک‬ ‫هس��تیم و درخواس��ت هایی را به دول��ت داده ایم‪۲.۷ ،‬‬ ‫میلیارد دالر پیش��نهاد ماس��ت که بای��د دید مجلس و‬ ‫دولت با ان موافقت می کنند یا نه‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان مطالبات ارزی ما هم چالش��ی دیگر‬ ‫است که میزان وصول مطالبات ارزی ‪ ۹۳‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت زیرا با افزایش نرخ ارز‪ ،‬اف��راد نمی توانند‬ ‫اقساط خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک صنعت و معدن با اش��اره تعهدات‬ ‫‪ ۸.۵‬میلی��ارد یورویی فاینانس ای��ن بانک‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متقاضی نمی تواند در سررس��ید بدهی خود را پرداخت‬ ‫کند و به بانک فش��ار می اید زیرا اگر متقاضی اقس��اط‬ ‫خود را نیاورد بانک مجبور به پرداخت اس��ت به همین‬ ‫دلیل بانک تاکنون مجبور ش��ده ‪ ۱۶‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تامی��ن برای پرداخت این موارد داش��ته باش��د‪ .‬مهری‬ ‫درباره بخشودگی س��ود و جرایم تسهیالت اظهار کرد‪:‬‬ ‫اجازه بخشودگی س��ود و جرایم زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫به بانک داده شده و درحال حاضر انجام می شود و برای‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نیز از طریق بانک مرکزی اقدام‬ ‫کرده ایم تا در صورت موافقت س��ود و جرایم تسهیالت‬ ‫مع��وق زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نی��ز در بانک صنعت و‬ ‫معدن بخشوده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن درباره تحریم جدید‬ ‫بانک مرکزی از س��وی امریکا و تاثیر ان بر فعالیت های‬ ‫بان��ک گفت‪ :‬بانک صنعت و معدن پیش از این نیز جزو‬ ‫بانک ه��ای تحریم��ی بوده و بانک مرک��زی نیز پیش از‬ ‫ای��ن تحریم ش��ده بود و با تحریم جدی��د اتفاق خاصی‬ ‫نخواه��د افتاد‪ ،‬امورات بانک از طری��ق برخی بانک ها و‬ ‫کارگزاری ها در حال انجام است و با وجود ایجاد مشکل‬ ‫در ابت��دای تحریم ه��ا راهکارهای مقابله ب��ا ان را پیدا‬ ‫کردی��م و درحال حاضر مش��کل خاص��ی در این زمینه‬ ‫نداریم‪ .‬به گفته مهری‪ ،‬راهکارهای مناس��ب اتخاذ شده‬ ‫از س��وی بانک س��بب ش��ده تحریم های امریکا اثرات‬ ‫سنگینی بر بانک تحمیل نکند‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‪ ،‬کمک به فرایند مبادالت مردم‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی با بی��ان اینکه حذف ‪۴‬‬ ‫صف��ر از پول مل��ی به فرایند مب��ادالت مردم کمک‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۹‬میلیارد اسکناس در‬ ‫کش��ور وجود دارد که با حذف ‪ ۴‬صفر به ‪ ۲.۲‬میلیارد‬ ‫اس��کناس می رس��د و مس��کوکات هم دوباره وارد‬ ‫چرخه اقتصاد کشور می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا ‪ ،‬عبدالناصر همتی در جلس��ه‬ ‫یکش��نبه ‪ ۷‬مهر در مجلس شورای اس�لامی در دفاع از الیحه‬ ‫ح��ذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی کش��ور گفت‪ :‬بح��ث اصالح ظاهر‬ ‫پول ملی کش��ور از ضرورت هایی اس��ت که از گذشته تاکنون‬ ‫بررس��ی های زیادی درباره ان شده اس��ت؛ پول ملی کشور به‬ ‫ل خاصیت خود را از نظر‬ ‫دلیل تورم در س��ال های اخیر در عم�� ‬ ‫ظاهر از دست داده است و مردم از واحد پول ملی به عنوان ریال‬ ‫اس��م نمی برند و تومان را به کار می برند برای مثال‪ ۵۰۰ ،‬هزار‬ ‫ریال را نه حتی ‪ ۵۰‬هزار تومان بلکه ‪ ۵۰‬تومان عنوان می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف این اس��ت ک��ه کار برای مردم راحت‬ ‫شود و مردم بتوانند بر اساس اسکناس های جدید و پول جدید‬ ‫که معرفی می شود‪ ،‬امورات بازرگانی و مالی خود را انجام دهند‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬هدف اولیه هماهنگی ب��ا فرهنگ عمومی و عرف‬ ‫جامعه اس��ت؛ ‪ ۴‬صف��ر از پول حذف می ش��ود و درحال حاضر‬ ‫تاکنون ترکی��ب هیات مدی��ره و مدیران‬ ‫عام��ل جدی��د ‪ ۴‬بان��ک و موسس��ه نظامی‬ ‫ادغامی مشخص ش��ده است که با برگزاری‬ ‫مجمع بان��ک انص��ار و تعیی��ن مدیرعامل‬ ‫جدی��د‪ ،‬گامی جدی��د در روند ادغ��ام این‬ ‫بانک ها برداشته می شود‪.‬‬ ‫ط��رح ادغ��ام ‪ ۵‬بان��ک و موسس��ه مالی‬ ‫نظامی در بانک س��په با هدف س��اماندهی‬ ‫ش��بکه بانکی کش��ور از اواخر سال گذشته‬ ‫اغاز شده و گام به گام در حال اجراست‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی ‪ ۱۱‬اس��فند ‪ ۹۷‬با انتش��ار‬ ‫اطالعی��ه ای اع�لام ک��رد که برنام��ه ادغام‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری وابس��ته به‬ ‫نیروهای مس��لح در بانک سپه تدوین شده‬ ‫و بانک های انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬حکمت ایرانیان‪،‬‬ ‫مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در این‬ ‫بانک دولتی ادغام خواهند شد‪.‬‬ ‫در جدیدتری��ن گام در رون��د ادغ��ام این‬ ‫بانک ه��ا‪ ،‬به تازگی مجامع عمومی بانک های‬ ‫ادغام��ی با هدف تعیین ترکیب هیات مدیره‬ ‫و مدی��ران عام��ل جدی��د برگزار ش��ده که‬ ‫تاکنون مجمع ‪ ۴‬بانک تعیین تکلیف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ترکیب هیات مدی��ره ‪ ۴‬بانک با برگزاری‬ ‫مجم��ع عمومی عادی فوق العاده مش��خص‬ ‫شد و مدیران عامل ‪ ۳‬بانک ادغامی در بانک‬ ‫سپه معرفی شدند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬با برگزاری مجمع عمومی‬ ‫عادی ب��ه طور فوق الع��اده بان��ک قوامین‪،‬‬ ‫علی ابدالی به عن��وان مدیرعامل جدید این‬ ‫بانک معرفی و منصوب شد‪.‬‬ ‫غالمحس��ن تقی نتاج نیز که پیش از این‬ ‫مدیریت این بانک را برعهده داشت به بانک‬ ‫مهر اقتصاد عزیمت کرد تا مدیرعامل دیگر‬ ‫بانک ادغامی در بانک س��په ش��ود‪ .‬پیش از‬ ‫این‪ ،‬سیدضیاء ایمانی‪ ،‬مدیرعامل بانک مهر‬ ‫اقتصاد بود ک��ه اکنون جای خود را به نتاج‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق العاده‬ ‫بانک حکمت ایرانیان وابس��ته به بانک سپه‬ ‫برای تعیین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫این بان��ک برگزار و اعض��ای هیات مدیره و‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک حکمت ایرانی��ان تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ارای س��هامداران‪ ،‬ه��ادی‬ ‫اخالقی فیض اثار‪ ،‬سید علی جاللی نظری‪،‬‬ ‫جلیلی عباس��یان اصل و امان اله اسماعیلی‬ ‫افتاب��دری به عن��وان اعض��ای هیات مدیره‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬اخالقی فیض اثار به عنوان‬ ‫رئیس هیات مدیره و جاللی نظری به عنوان‬ ‫مدیرعامل این بانک برگزیده شدند‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس نتای��ج رای گیری از‬ ‫سهامداران در مجمع عمومی عادی به طور‬ ‫فوق العاده صاحبان س��هام موسسه اعتباری‬ ‫کوث��ر (س��هامی ع��ام) عیس��ی کاظم نژاد‪،‬‬ ‫غالمحس��ین صباغی‪ ،‬امیر هوشنگ جنگی‪،‬‬ ‫محمد رض��ا جهانی و احمد ریخته گر نظامی‬ ‫به عنوان اعضای جدید هیات مدیره موسسه‬ ‫اعتباری کوثر انتخاب شدند‪.‬‬ ‫پیش از این غالمحسین صباغی به عنوان‬ ‫مدیرعامل موسس��ه کوثر انتخاب شده بود‪.‬‬ ‫همچنین مجمع عمومی ع��ادی فوق العاده‬ ‫بانک انص��ار برگزار و ترکی��ب هیات مدیره‬ ‫جدید این بانک مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد خبرداد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد‬ ‫ پ��ول ما در مقایس��ه ب��ا ارزهای خارج��ی نیز رابطه‬ ‫جالب��ی ندارد و هی��چ پولی در دنیا ج��ز در یکی دو‬ ‫کشور که مشکل جدی پولی دارند‪ ،‬پشت ممیز رقم‬ ‫اسکناس ها‪ ۵ ،‬تا ‪ ۸‬صفر ندارد‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره ب��ه اینکه این اصالح ب��ه فرایند‬ ‫مب��ادالت م��ردم کمک می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬به علت‬ ‫بی ارزش ش��دن واحد پولی‪ ،‬س��که و مس��کوکات از‬ ‫جریان مبادالت مردم خارج ش��ده اس��ت و درحال حاضر برای‬ ‫تولید هر سکه ‪ ۵۰۰‬تومانی‪ ۸۰۰ ،‬تومان هزینه می شود‪ .‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر بخواهیم تعادل را به‬ ‫مجموعه پولی کشور برگردانیم‪ ،‬زمان ‪ ۴‬ساله الزم داریم تا کار را‬ ‫به نتیجه برسانیم و هزینه های ان نیز در میان مدت کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته همتی‪ ،‬درحال حاضر ‪ ۹‬میلیارد اس��کناس در کشور‬ ‫وجود دارد که با حذف ‪ ۴‬صفر به‪ ۲.۲‬میلیارد اسکناس می رسد‬ ‫و مسکوکات هم دوباره وارد چرخه اقتصاد کشور می شوند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مطالعات اقتصادی و بحث های کارشناس��ی الزم در این‬ ‫زمینه انجام ش��ده و اکنون فرصت خوبی است که برای این کار‬ ‫اق��دام کنی��م زیرا صفرها ارزش خود را از دس��ت داده اند و باید‬ ‫اعتبار ظاهر پول را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫برای تکمیل‬ ‫پروژه های‬ ‫نیمه تمام در‬ ‫تالش هستیم‬ ‫که بتوانیم خط‬ ‫اعتباری از بانک‬ ‫مرکزی بگیریم و‬ ‫پروژه های دارای‬ ‫پیشرفت باالی‬ ‫‪ ۸۰‬درصد را به‬ ‫پایان برسانیم‬ ‫خبر‬ ‫به مناس��بت سالروز تاس��یس بانک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیات مدی��ره بانک صنعت و معدن‬ ‫روز گذش��ته در ی��ک نشس��ت خب��ری ک��ه در محل‬ ‫ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن با حضور اعضای‬ ‫هیات مدی��ره و تنی چند از مدیران این بانک و اصحاب‬ ‫رسانه برگزار شد‪ ،‬به تشریح اقدام ها و برنامه های اینده‬ ‫این بانک پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫حس��ین مهری در این نشس��ت به ‬ ‫پیش��ینه ‪ ۳۹‬ساله این بانک و اهدافی که در تمامی این‬ ‫سال ها دنبال کرده است اشاره کرد و در ادامه‪ ،‬عملکرد‬ ‫این بانک در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۶‬ماه نخست امسال را تشریح‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بانک صنعت و معدن با س��رمایه ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال��ی و با ‪ ۱۱۶۳‬نفر نیروی انس��انی در حال‬ ‫فعالیت اس��ت؛ بیش از ‪ ۹۱‬درصد از نیروی انسانی این‬ ‫بان��ک دارای تحصیالت عالی هس��تند که وجود نیروی‬ ‫انسانی تحصیلکرده‪ ،‬متعهد و متخصص زمینه موفقیت‬ ‫این س��ازمان در مس��یر پیش��برد اهداف و راهبردهای‬ ‫اقتصادی کش��ور را رقم می زند‪ .‬وی با بیان اینکه مانده‬ ‫ناخالص تسهیالت جاری بانک در پایان سال ‪ ۹۷‬معادل‬ ‫‪ ۷۹۶‬هزار میلیارد ریال بوده افزود‪ :‬این تسهیالت نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۷۲‬درصد رش��د داشته که بیشتر‬ ‫ناشی از تاثیر نرخ تسعیر ارز است‪.‬‬ ‫پرونده تغییر مدیران‬ ‫عامل بانک های نظامی‬ ‫بسته می شود‬ ‫ی��ک مقام وزارت اقتصادی اعالم کرد که با ادغام و‬ ‫واگذاری هزاران ش��عبه بانکی در سراسر کشور‪۸۰ ،‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان از منابع بانک ها ازاد می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��کبه خبر‪ ،‬عباس‬ ‫معمارنژا د در یک نشس��ت خبری با اشاره به اصالح‬ ‫نظ��ام بانکی و بودجه کش��ور افزود‪ :‬بای��د تا ‪ ۱۵‬ابان‬ ‫بودجه ش��رکت های دولتی تهیه و ب��ه مجلس ارائه‬ ‫ش��ود‪ .‬معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬تا پایان مهر‬ ‫به این ش��رکت ها مهلت داده ایم تا گزارش های خود را در اختیار‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه قرار دهند‪ .‬معمارن��ژاد اضافه کرد‪۷۳ :‬‬ ‫شرکت مادرتخصصی در کش��ور فعالیت دارند که ‪ ۳۷۰‬شرکت‬ ‫در زیرمجموع��ه انها قرار دارند؛ دولت در این ش��رکت ها بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سهم دارد‪.‬‬ ‫وی به زیانده بودن برخی شرکت های دولتی اشاره کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬برخی از ش��رکت های دولتی به دلیل ماهیت کارشان زیانده‬ ‫هس��تند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ش��رکت بازرگانی دولتی نرخ گندم را‬ ‫به نرخ تعیین ش��ده از کش��اورزان خریداری کرده و ان را به نرخ‬ ‫پایین تر ب��ه نانوایی ها تحویل می دهد که این موضوع باعث زیاد‬ ‫شدن این شرکت می شود‪ .‬معمارنژاد گفت‪ :‬سال گذشته با توجه‬ ‫به شفاف شدن نظام مالی شرکت ها تعداد بیشتری از شرکت های‬ ‫ادغام هزاران شعبه بانکی در کشور‬ ‫زیانده شناس��ایی شده است‪ .‬معاون وزیر اقتصاد درباره‬ ‫واگذاری ش��رکت های دولتی نیز گفت‪ :‬برخی مسائل‬ ‫درباره شرکت هایی که در فهرست واگذاری قرار دارند‬ ‫مطرح ش��د مبنی بر اینک��ه کار حاکمیت��ی می کنند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬به همین دلی��ل کارگروهی در وزارت‬ ‫اقتصاد تش��کیل ش��ده تا به این گونه مسائل رسیدگی‬ ‫کند‪ .‬معمارنژاد گفت‪ ۶۰۰ :‬ش��رکت دولتی در فهرست‬ ‫واگذاری هستند که دولت از یک سهم تا بیش از ‪ ۵۰‬درصد سهام‬ ‫انها را در اختیار دارد‪ .‬معمارنژاد درباره اصالح نظام بانکی گفت‪:‬‬ ‫در این طرح‪ ،‬چالش ها و راهکارهایی در ‪ ۳‬محور مالی‪ ،‬ساختاری‬ ‫و قوانین و مقررات تعیین شده است‪ .‬وی با اشاره به ناترازی مالی‬ ‫بانک ه��ا گفت‪ :‬برخی بانک ها دارای اموال و دارایی های موهوم و‬ ‫منجمد هستند که در پی حل این مشکل هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از محل فروش اموال مازاد بانک ها پیش بینی ش��ده است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت هایی مانند گروه س��رمایه گذاری امی��د‪ ،‬نیروگاه‬ ‫جهرم‪ ،‬گروه توس��عه ملی و کشت و صنعت کارون واگذار شده یا‬ ‫اماده واگذاری هستند‪ .‬معمارنژاد اضافه کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۶‬تا کنون‬ ‫‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها فروخته شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد به وجود برخی مقاومت ها در مقابل فروش‬ ‫اموال مازاد بانک ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬مشکلی که در این بخش‬ ‫وجود داشت این است که هیچ چارچوب مشخصی درباره عرضه‬ ‫اموال مازاد بانک ها وجود نداش��ت که در نهایت پیش��نهاد ش��د‬ ‫می توانند از شیوه نامه های مربوط به خصوصی سازی و اصل ‪۴۴‬‬ ‫خاک ب��رای ارزش گذاری و تخصیص وجوه واگذاری اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی همچنین به کاهش ش��عب بانکی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می شود ‪ ۱۰‬هزار شعبه بانکی در سراسر کشور واگذار‬ ‫ش��ود که از محل ان ‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد توم��ان از منابع بانک ها‬ ‫ازاد می ش��ود‪ .‬معاون وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف دولت به‬ ‫بانک ها نیز گفت‪ :‬راهکاره��ای مختلفی برای کاهش این بدهی‬ ‫مطرح ش��ده از جمله تبدیل این بدهی به اوراق اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫گزارش حسابرسی ش��ده س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۰۷‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومانی دولت به بانک های دولتی بدهی داش��ته است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اص�لاح نرخ کارمزد خدمات بانک��ی و افزایش ان و افزایش‬ ‫سرمایه بانک ها از جمله راهکارهای دیگری است که برای اصالح‬ ‫نظام بانکی پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر اقتصاد درب��اره چالش های نظام بانکی نیز گفت‪:‬‬ ‫اس��تقرار نیافتن حاکمیت شرکتی‪ ،‬سیاس��ت های غیرمتمرکز‬ ‫بانک ها و اعتبارس��نجی نامناس��ب بانک ها از جمله چالش های‬ ‫شبکه بانکی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹صدور انالین بیمه نامه مس�افرتی‬ ‫درمان بیمه اسیا‬ ‫اخبار‬ ‫ب��رای نخس��تین بار بیمه نامه مس��افرتی‬ ‫درمان بیمه اس��یا به ص��ورت الکترونیکی و‬ ‫انالین صادر می شود‪.‬‬ ‫اف��رادی ک��ه قص��د س��فر ب��ه خ��ارج از‬ ‫کش��ور را دارن��د‪ ،‬می توانن��د از طری��ق‬ ‫وب س��ایت بیم��ه اس��یا ب��ه نش��انی‬ ‫‪ www.bimehasia.com‬قس��مت‬ ‫خدم��ات الکترونی��ک ‪ -‬ص��دور بیمه نام��ه‬ ‫مس��افرتی درم��ان نس��بت به ص��دور این‬ ‫بیمه نامه اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬درحال حاضر معرفی نامه های‬ ‫درمانی برای بیش از ‪ ۹۰‬درصد بیمارستان ها‬ ‫و مراک��ز درمانی طرف قرارداد بیمه اس��یا‪،‬‬ ‫به صورت انالین و در سامانه «صماد» صادر‬ ‫می ش��ود و نیازی به مراجعه بیمه گذاران به‬ ‫واحدهای صدور معرفی نامه نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�ته های مهربانی بیمه پارسیان‬ ‫در مناطق زلزله زده‬ ‫با فرارس��یدن ماه مهر بسته های مهربانی‬ ‫بیمه پارسیان در میان دانش اموزان مناطق‬ ‫زلزله زده کرمانشاه توزیع شد‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬بیمه پارسیان‬ ‫در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی‬ ‫و با هدف ارتقای سطح اموزشی و انگیزشی‬ ‫دانش ام��وزان مناط��ق زلزله زده در س��ال‬ ‫جدید تحصیلی‪ ،‬مس��ئوالن بیمه پارس��یان‬ ‫ب��ا حضور در مد رس��ه های مناطق زلزله زده‬ ‫و محروم کرمانش��اه‪ ،‬بس��ته های نوشت افزار‬ ‫اختصاصی مقاطع مختلف تحصیلی را توزیع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پیش از ای��ن نیز بیمه پارس��یان دو باب‬ ‫مدرسه در دو روس��تای زلزله زده کرمانشاه‬ ‫ب��رای دان��ش ام��وزان مح��روم از تحصیل‬ ‫گش��ایش یاف��ت و ملزومات انه��ا را فراهم‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫اهمی��ت فراهم اوردن امکان��ات تحصیل‬ ‫ب��رای دانش اموزان کش��ورمان و اس��تفاده‬ ‫انه��ا از فضاه��ای اموزش��ی مناس��ب برای‬ ‫کمک به اینده ای روش��ن و سازندگی ایران‬ ‫عزی��ز از اهداف بیمه پارس��یان در این گونه‬ ‫فعالیت ه��ای خیرخواهان��ه اع�لام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد مثبت بیمه ارمان ش�عبه‬ ‫اهواز‬ ‫کامبیز پیکارجو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بیمه‬ ‫ارمان از شعبه اهواز بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت بیمه‬ ‫ارمان‪ ،‬در این س��فر یک روزه ک��ه معاونان‬ ‫اجرای��ی‪ ،‬فن��ی‪ ،‬مال��ی و س��رمایه گذاری‬ ‫پیکارجو را همراهی کردند‪ ،‬حسین بارافکن‬ ‫مدیر منطقه جنوب غرب کشور گزارشی از‬ ‫روند فعالیت های اخیر ش��عبه اهواز و شعب‬ ‫زیر پوشش این منطقه ارائه کرد‪.‬‬ ‫شعبه اهواز با مدیریت حسین بارافکن در‬ ‫چند س��ال گذش��ته همواره از نظر عملکرد‬ ‫و ج��ذب پرتفوی جزو ش��عب برتر و موفق‬ ‫شرکت بیمه ارمان بوده و با ارائه عملکردی‬ ‫مطلوب و شایس��ته سهم بسزایی از مجموع‬ ‫پرتفوی این ش��رکت را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ موجودی حساب پس انداز‬ ‫تا روز قرعه کشی‬ ‫بانک س��ینا ضمن قدردانی از مش��ارکت‬ ‫هموطن��ان در جش��نواره حس��اب های‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز ای��ن بانک‪ ،‬بر لزوم‬ ‫حف��ظ موجودی ت��ا روز قرعه کش��ی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪ ،‬مهلت‬ ‫ش��رکت در س��ومین جش��نواره قرعه کشی‬ ‫حس��اب های قرض الحس��نه پس ان��داز این‬ ‫بانک در تاریخ ‪ ۳۱‬ش��هریور به پایان رسید‬ ‫و روز ‪ ۱۷‬مهر جاری نیز ش��اهد قرعه کشی‬ ‫حس��اب ها با حضور نمایندگان سازمان های‬ ‫نظارتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام بانک س��ینا‪ ،‬به همین‬ ‫منظور الزم است هموطنان برای شرکت در‬ ‫قرعه کشی و بهره مندی از جوایز‪ ،‬موجودی‬ ‫حس��اب خود را ت��ا روز قرعه کش��ی حفظ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در س��ومین جش��نواره حس��اب های‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز ای��ن بانک‪ ،‬واجدان‬ ‫شرایط می توانند از جوایز درنظر گرفته شده‬ ‫شامل ‪ ۲۰‬کمک هزینه خرید مسکن هر یک‬ ‫به مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‪ ۲۰ ،‬کمک هزینه‬ ‫خرید خودرو ایرانی ه��ر یک به مبلغ ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون ریال‪ ۳۰ ،‬کمک هزینه خرید کاالی‬ ‫ایرانی هر یک ب��ه مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬کمک هزین��ه س��فر به عتب��ات عالیات‬ ‫ه��ر ی��ک ب��ه مبل��غ ‪ ۳۰‬میلیون ری��ال و‬ ‫میلیاردها ری��ال جوایز نقدی دیگر بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان‪:‬‬ ‫بانک پارسیان ‪ ۷‬شعبه در عراق ایجاد می کند‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه عراق‬ ‫ب��ازاری مطمئن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بانک پارس��یان‬ ‫مجوز ایجاد ‪ ۷‬ش��عبه را در عراق دریافت کرده‬ ‫و س��رمایه ش��عبه به ‪ ۵۰‬میلیون دالر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬کوروش پرویزیان در نشست‬ ‫تامین مالی صادرات که از سوی اتاق بازرگانی‬ ‫مش��ترک ایران و عراق برگزار شده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عراق ی��ک بازار مطمئن به لح��اظ براوردهای‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه محدودیت ه��ای ظالمانه‬ ‫ایجاد ش��ده بر نظ��ام بانکی ایران اف��زود‪ :‬بانک‬ ‫پارسیان هم در حوزه بانکی و هم در حوزه های‬ ‫مرتب��ط ب��ه ان از جمله نظام ه��ای پرداخت و‬ ‫پرداخت های خرد تمام زیرس��اخت های الزم را‬ ‫ب��رای زوار محترم ایران��ی در عراق اماده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرویزیان اعالم کرد که بانک پارسیان مجوز‬ ‫ایج��اد ‪ ۷‬ش��عبه را در عراق گرفته و س��رمایه‬ ‫ش��عبه را به ‪ ۵۰‬میلیون دالر افزایش داده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه دو شعبه‬ ‫ای��ن بانک در عراق ایجاد ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫محدودیت ها و ش��رایط اجازه دهد‪ ۵ ،‬ش��عبه‬ ‫دیگر را نیز به زودی راه اندازی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما نه تنها س��رمایه ش��عبه‪،‬‬ ‫بلکه س��رمایه بانک پارس��یان را نی��ز افزایش‬ ‫دادی��م ت��ا بتوانیم ریس��ک های بزرگ تر را نیز‬ ‫پوش��ش دهیم؛ هرچند ک��ه درحال حاضر نیز‬ ‫ریس��ک های بزرگ را از ش��عبه به ستاد بانک‬ ‫منتقل می کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ضمانت های صادراتی‬ ‫را از ش��عبه های بانک پارسیان به ستاد انتقال‬ ‫می دهیم و متناسب با سرمایه‪ ،‬خطوط اعتباری‬ ‫در اختیار صادرکنندگان قرار می دهیم‪.‬‬ ‫رئی��س کانون بانک های خصوصی همچنین‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬امادگی داریم تا ب��ا ترکیب منابع‬ ‫بانک های ش��ریک و همراه‪ ،‬کنسرسیومی برای‬ ‫تامین مالی پروژه های صادراتی تا س��قفی که‬ ‫بانک مرکزی اجازه دهد‪ ،‬انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳‬زیرساخت برای صادرات‬ ‫کاال و خدم��ات فنی و مهندس��ی به عراق نیاز‬ ‫اعطای تسهیالت خرد‪ ،‬اولویت بانک کارافرین‬ ‫اعطای تسهیالت به طور قطع در میزان جذب سپرده ها‬ ‫موثر اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬اعطای تس��هیالت خرد در‬ ‫دستور کار مدیریت ارشد بانک قرار دارد‪ .‬به گزارش اخبار‬ ‫پولی مالی‪ ،‬جلس��ه هم اندیش��ی مدیران واحدهای ستادی‬ ‫و رئیس��ان ش��عب اس��تان تهران بانک کارافرین در سالن‬ ‫همایش های س��اختمان مرکزی این بانک برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫این جلس��ه حمی��د تهرانفر‪ ،‬مدیرعامل بان��ک کارافرین با‬ ‫اش��اره به افزایش دس��ت کم ‪ ۱۲‬درصدی نقدینگی از اغاز س��ال تاکنون‬ ‫و تبیین و بررس��ی پیامدهای ان بر اقتصاد کش��ور تصریح کرد‪ :‬افزایش‬ ‫نقدینگی در کش��ور به معنای افزایش س��پرده های بانکی اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫معم��ول نقدینگ��ی از محل س��پرده های بانکی و وجوه نق��د در گردش‬ ‫روزانه معامالت مردم تامین می ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬به طور متوسط با حداقل‬ ‫مفروضات ‪ ۱۰‬درصد س��پرده ها در شبکه بانکی کشور افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهرانف��ر در بخش دیگری از س��خنانش تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه برخی‬ ‫بانک ه��ا در مقطعی اقدام به جذب منابع مردم با نرخ س��ود باالتر از حد‬ ‫متعارف کردند که خوش��بختانه این رویه تا حدودی کنترل ش��ده است‪.‬‬ ‫پرداخت چنین سودهایی با محاسبات منطقی و بانکی امکان پذیر نیست‬ ‫و چنی��ن اقدامی پیامدهای منفی برای بانک ه��ا و گاه مثبت برای بانک‬ ‫اقدام کننده به همراه خواهد داشت‪ .‬اما به طور قطع مشکالتی که در این‬ ‫زمینه به وجود می اید‪ ،‬بیش��تر از مزیت های ان است‪ .‬مدیرعامل بانک با‬ ‫تاکید بر ضرورت کنترل سپرده ها به دلیل تاثیر مستقیم ان بر سوداوری‬ ‫بانک خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام تالش سیاست گذاران ارشد بانک این است‬ ‫داریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخس��تین زیرس��اخت الزم‬ ‫پوش��ش بیم��ه ای از س��وی صن��دوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات و همچنی��ن بیمه ه��ای تج��اری‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرویزیان افزود‪ :‬قراردادی را با صندوق ضمانت‬ ‫صادرات بسته ایم و نیروهای خودمان را اموزش‬ ‫داده ایم و مسئول مستقیم برای حوزه صندوق‬ ‫ضمان��ت ص��ادرات در بانک پارس��یان تعیین‬ ‫کرده ایم‪ .‬وی با بیان اینکه قراردادی با صندوق‬ ‫توسعه ملی در زمینه سپرده های ارزی و ریالی‬ ‫بس��ته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تحریم اخیر نبود‪ ،‬ش��اید‬ ‫می توانستیم حرکت های خوبی در حوزه عراق‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پارس��یان افزود‪ :‬پیشنهادی‬ ‫را ب��ه هیات امنای صندوق توس��عه ملی دادیم‬ ‫که تصویب ش��د و بر اساس ان‪ ،‬نرخ ارز تامین‬ ‫ص��ادرات در حوزه تامین مالی صادرات رقابتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پرویزیان توضیح داد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬نرخ های‬ ‫صادراتی کش��ورهای مختلف صرف نظر از نرخ‬ ‫برابری با ارز ملی‪ ،‬امکان انعطاف داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ‪ ۵‬هزار میلیارد ریال برای‬ ‫تامین مالی ص��ادرات در بانک صادرات در نظر‬ ‫گرفته ای��م‪ ،‬اف��زود‪ :‬به هر فردی ک��ه به عنوان‬ ‫صادرکننده در بانک توسعه صادرات ثبت شده‬ ‫باشد‪ ،‬تس��هیالت با نرخ سود یک درصد کمتر‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫پرویزی��ان توضی��ح داد‪ :‬با وج��ود اقدام ها و‬ ‫توافق ه��ای خوب بانک مرکزی با بانک مرکزی‬ ‫عراق‪ ،‬س��اختار نظام بانکی این کشور از زمان‬ ‫حمله امریکا به این کش��ور با توافق قدرت های‬ ‫بزرگ اس��ت و ما نیز باید ب��ه روش هایی عمل‬ ‫کنی��م که متناس��ب ب��ا محدودیت ه��ای ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر توانگری مالی از سوی بیمه سرمد‬ ‫که در قالب عملیات بانکداری به حداکثر سوداوری دست‬ ‫پیدا کنند‪ .‬تهرانفر خاطرنش��ان کرد‪ :‬با تصمیم اخیر بانک‬ ‫مرکزی مبنی بر ورود به بازار بین بانکی‪ ،‬محدودیت بانک ها‬ ‫در این بخش افزایش پیداکرده است‪ .‬بانک مرکزی با طرح‬ ‫‪ Open Market Operations‬ی��ا ‪ OMO‬عملی��ات‬ ‫ب��ازار ازاد درصدد اس��ت تا نرخ پول در ب��ازار بین بانکی را‬ ‫نیز کنترل کند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با تشکیل کریدور نرخ های‬ ‫س��ود در بازار بین بانکی کش��ور‪ ،‬نرخ پول در این حوزه تنظیم و کنترل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس الگوی جدید بانک های س��پرده گذار نمی توانند‬ ‫همچون گذشته به نرخ سود این بازار اتکا کنند‪.‬‬ ‫تهرانف��ر تاکید کرد‪ :‬اعطای تس��هیالت به ط��ور قطع در میزان جذب‬ ‫سپرده ها موثر اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬اعطای تسهیالت خرد در دستور‬ ‫کار مدیریت ارش��د بانک قرار دارد‪ .‬در همین راس��تا طرح تس��هیالتی از‬ ‫جمله تندیس‪ ،‬صبا‪ ،‬کارافرینی و جعاله مسکن به شعب بانک ابالغ شده‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬الزم است تمامی همکاران در شعب‬ ‫بانک طرح های تسهیالتی ابالغی را به مشتریان و هموطنان معرفی کنند‬ ‫تا بتوانیم از طریق اعطای تسهیالت سوداوری بانک را نیز مدنظر داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تهرانف��ر همچنی��ن گفت‪ :‬بان��ک کارافرین بانک خوش��نام و معتبری‬ ‫اس��ت که در عرصه بانکداری کش��ور با رعایت قانون و توجه به الزام های‬ ‫سامانه های نظارتی قدرتمند عمل کرده است‪ .‬بانک در مسیر خوب و رو‬ ‫ب��ه رش��دی قرار دارد و این امر با تالش و هم��ت یکایک کارکنان فهیم‪،‬‬ ‫زحمتکش و متخصص بانک کارافرین محقق شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه س��رمد در ایین‬ ‫گشایش ساختمان جدید شعبه گرگان‬ ‫این بیمه گفت‪ :‬کسب رتبه یک توانگری‬ ‫مالی این ش��رکت برای ششمین سال‬ ‫متوالی با تایید بیمه مرکزی در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬نش��ان از اعمال مدیریت درس��ت‬ ‫ریسک اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه س��رمد‪ ،‬کاتب در این ایین‪ ،‬از رشد ‪ ۷۷‬درصدی‬ ‫در تولید حق بیمه در نیمه نخس��ت امس��ال و تحقق‬ ‫‪ ۱۵۹‬درصدی اهداف پیش بینی شده خبر داد‪.‬‬ ‫وی انتقال ش��عب این ش��رکت را به ساختمان های‬ ‫جدید‪ ،‬مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در دو ماه گذش��ته‬ ‫چندین ش��عبه با هدف توس��عه امکانات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫رف��اه حال مش��تریان به س��اختمان های جدید‪ ،‬نقل‬ ‫مکان کردند که این روند در صورت نیاز هر اس��تان‪،‬‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ .‬رئیس هیات مدیره بیمه سرمد‪،‬‬ ‫از کس��ب رتبه یک توانگری مالی این ش��رکت برای‬ ‫ششمین س��ال متوالی با تایید بیمه مرکزی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬خبر داد و کس��ب این عنوان را از ابتدای فعالیت‬ ‫ش��رکت تاکن��ون‪ ،‬نش��ان از اعمال مدیریت درس��ت‬ ‫ریسک دانست‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��فر استانی خود با نمایندگان استان‬ ‫گلس��تان دیدار ک��رد و از نزدیک‪ ،‬موانع و مش��کالت‬ ‫انها را مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬کاتب با‬ ‫معرفی معصومه کاردلی نمایندگی کد‬ ‫‪ ،۱۸۷۱‬به عنوان نماینده برتر اس��تان‬ ‫گلستان به لحاظ کسب باالترین میزان‬ ‫فروش در س��ال جاری‪ ،‬از وی قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره بیمه س��رمد به‬ ‫اتفاق هیات همراه در این سفر استانی‪ ،‬با مدیر شعب‪،‬‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران و رئیسان شعب بانک صادرات استان‬ ‫گلس��تان نیز دیدار کردند که در این نشست‪ ،‬توسعه‬ ‫تعامل و گسترش همکاری های مشترک بانک‪-‬بیمه‪،‬‬ ‫مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین کاتب در این سفر‪ ،‬ضمن برگزاری جلسه‬ ‫با مدیران س��ازمان می��راث فرهنگی و جمعیت هالل‬ ‫احمر اس��تان گلس��تان‪ ،‬از نزدیک روند ارائه خدمات‬ ‫بیم��ه ای به دو مش��تری بزرگ این ش��رکت را مورد‬ ‫ارزیابی قرار داد‪.‬‬ ‫مدیران استانی سازمان میراث فرهنگی و جمعیت‬ ‫ه�لال احم��ر‪ ،‬در این جلس��ه ها‪ ،‬ضم��ن قدردانی از‬ ‫مدیران ارش��د بیمه س��رمد به دلیل حضور و بررسی‬ ‫عملکرد این شرکت در استان گلستان‪ ،‬توسعه مراکز‬ ‫درمانی طرف قرارداد در اس��تان و تمرکز بر گسترش‬ ‫خدمات انالین را موردتوجه قرار دادند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ویژه بانک تجارت برای ارتقای سهم بازار ایران کیش‬ ‫قائم مق��ام بان��ک تجارت از س��رمایه گذاری وی��ژه این بانک‬ ‫برای ارتقاء س��هم بازار شرکت ایران کیش خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی ش��رکت ایران کی��ش‪ ،‬نادر خواج��ه حق وردی‪،‬‬ ‫قائم مق��ام بانک تج��ارت گفت‪ :‬از جمله این س��رمایه گذاری ها‬ ‫موض��وع پایانه های فروش و ارتقای س��هم انه��ا در بازار چه از‬ ‫لحاظ تعداد تراکنش و چه از لحاظ مبلغ است که انتظار داریم‬ ‫ایران کیش ان را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی درباره چرایی همکاری بیش از گذش��ته بانک تجارت و‬ ‫ایران کیش در ماه های گذشته گفت‪ :‬شرکت ایران کیش و بانک‬ ‫تجارت تصمیم گرفتند با رودررویی با چالش های‬ ‫بازار‪ ،‬کمبودها و ضعف های توسعه در این زمینه‬ ‫را شناس��ایی کنن��د‪ .‬از همی��ن رو ‪ ،‬کمیته هایی‬ ‫تش��کیل شده است و کمیته ها با اختیارات کافی‬ ‫از لحاظ مدیریتی و پشتیبانی‪ ،‬ساختار را حمایت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کمیته ها دائم در ح��ال رصد عملکردها‬ ‫هس��تند‪ ،‬ارزیاب��ی به عمل می اورند و ضعف ها و کاس��تی ها را‬ ‫هم در س��ریع ترین حد ممک��ن جبران می کنن��د‪ .‬حق وردی‬ ‫بدهی ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومانی بنیاد شهید به بیمه دی‬ ‫مدیر بیمه های اش��خاص بیمه دی‬ ‫اعالم کرد که در ارتباط با قرارداد بیمه‬ ‫تکمیلی بنیاد ش��هید بیش از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان حق بیمه این ش��رکت‬ ‫پرداخت نش��ده که در ص��ورت واریز‬ ‫نشدن حق سرانه‪ ،‬ادامه خدمت رسانی‬ ‫از س��وی این شرکت با مشکل روبه رو‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سجاد رامندی با اشاره‬ ‫به قرارداد بیمه تکمیلی این ش��رکت با بنیاد شهید‬ ‫گفت‪ :‬در دو س��ال گذش��ته به طور متوسط ماهانه‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان بدهی ایجاد شده که این‬ ‫مبل��غ مربوط به هزینه های بیمه تکمیلی حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر از بیمه ش��دگان زیر پوشش‬ ‫بنیاد ش��هید اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه ای��ن قرارداد بر‬ ‫اس��اس قانون ایثارگری مصوبه مجلس بس��ته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر پایه بند الف ماده ‪ ۱۳‬این قانون‪،‬‬ ‫دول��ت به عنوان ضلع اصلی از س��ه ضلع این قانون‪،‬‬ ‫مکلف به تامین اعتبار در این باره اس��ت‪ .‬ضلع بعدی‬ ‫ان بنیاد ش��هید اس��ت که ب��ه عنوان‬ ‫بیمه گذار وظیفه تعیین شرح خدمات‬ ‫در قالب قرارداد و انعقاد ان با شرکت‬ ‫بیمه را دارد و ضلع سوم ان هم شرکت‬ ‫بیمه دی به عنوان بیمه گر این قرارداد‬ ‫اس��ت‪ .‬رامن��دی گفت‪ :‬اینک��ه چالش‬ ‫اصل��ی قرارداد با بنیاد ش��هید کمبود‬ ‫نقدینگی و پرداخت نک��ردن به موقع حق بیمه ها به‬ ‫بیمه دی است تا جایی که هم اکنون بیش از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان حق بیمه پرداخت نش��ده وجود دارد‬ ‫و این قضیه روند اجرای قرارداد را با مش��کل روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬مدیر بیمه های اشخاص بیمه دی قرارداد‬ ‫با بنیاد شهید را یک پروژه کالن و ملی توصیف کرد‬ ‫و ادام��ه داد‪ :‬همه فرایندهای بیمه گری در ش��رکت‬ ‫بیمه دی درباره این قرارداد انجام ش��ده و به محض‬ ‫واریز حق سرانه‪ ،‬به سرعت پرداخت ها به بیمه شدگان‬ ‫و مراکز درمانی انجام خواهد شد‪ ،‬در غیر این صورت‬ ‫ادامه خدمت رسانی دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫درباره محصوالت ایران کی��ش اظهار کرد‪ :‬همه‬ ‫ت اما‬ ‫محص��والت ایران کیش دارای اهمیت اس�� ‬ ‫طبیعی اس��ت هر یک از ای��ن محصوالت برای‬ ‫بازارهای خاصی اهمیت دارد اینکه درحال حاضر‬ ‫س��رمایه گذاری روی دس��تگاه های پوز و ام پوز‬ ‫انجام شده اس��ت می تواند برای بانک و شرکت‬ ‫دارای اهمیت باش�� د چراکه همچنان درامد در‬ ‫این بخش بسیار چشمگیر است‪ .‬قائم مقام بانک تجارت درباره‬ ‫محصول مشترک اسان خرید بانک تجارت و ایران کیش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط عادی که هنوز وضعیت اقتصادی تحت الشعاع‬ ‫قرار نگرفته بود‪ ،‬این امکان بود تا مردم انواع و اقسام کاالها چه‬ ‫کاالهای الکترونیکی چه کاالهای فنی و مصرفی از فروشندگان‬ ‫متعدد خریداری و به اقس��اط و با تضمین بانک تهیه کنن د اما‬ ‫وقت��ی نرخ کااله��ا افزایش پیدا کرد و کاال ه��ا نایاب و واردات‬ ‫محدود شد‪ ،‬هم اکنون فروشگاه های ثبت شده حقوقی و قانونی‬ ‫مثل رفاه‪ ،‬اتکا و‪ ...‬که از تثبیت الزم قیمت ها برخوردار هستند‬ ‫می توانند برای مشتریان ش��ان ب ه صورت کالن و کلی از بس��تر‬ ‫اسان خرید استفاده کنند‪.‬‬ ‫«تقی نتاج» دوباره سکان بانک مهر اقتصاد را به دست گرفت‬ ‫در ایینی ضمن قدردانی از خدمات ‪ ۴‬س��اله س��ید ضیا ء‬ ‫ایمانی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین بانک مهر اقتصاد‪ ،‬غالمحس��ن‬ ‫تقی نتاج به این سمت منصوب شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک مهر اقتصاد‪ ،‬س��ید ضیاء ایمانی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫بان��ک در ای��ن ایین با قدردانی از تمام��ی همکاران صف و‬ ‫س��تاد‪ ،‬مدیران عالی‪ ،‬اعضای هیات مدیره‪ ،‬کارکنان شرکت‬ ‫اتیه و س��ایر ش��رکت های تابع‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در مدت بیش از‬ ‫‪ ۴‬س��الی که در خدمت همکاران متعهد‪ ،‬ارزش��ی و باصفای مجموعه مهر‬ ‫بودم از کار کردن در کنار این عزیزان لذت بردم چراکه مانند این سرمایه‬ ‫انسانی را در کمتر جایی سراغ داریم که عملکرد مطلوب بانک و مسیر رو‬ ‫به رش��د ان گویای این موضوع است‪ .‬مدیرعامل پیشین بانک با اشاره به‬ ‫چالش های دوران تصدی مدیریت خود‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬برخوردار نشدن از مجوز‬ ‫فعالیت بانکی و مش��کالت حقوقی ناش��ی از ان‪ ،‬موضوع ادغام بانک های‬ ‫وابس��ته به نیروهای مسلح و حاش��یه ها و پیامدهای حادث شده از جمله‬ ‫مش��کالت پیش روی بانک بودند که با فداکاری و عملکرد بسیار مناسب‬ ‫همکاران توانس��تیم از تمامی این موانع به س�لامت عبور کنیم و بانکی با‬ ‫صورت های مالی شفاف و عملکرد قابل قبول در شبکه بانکی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایمانی در پایان با اش��اره به ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح‬ ‫در بانک س��په‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه با تصمیم هایی‬ ‫که در این اواخر گرفته ش��د با پیشنهاد ستاد کل نیروهای‬ ‫مس��لح‪ ،‬دولت و اذن رهبر معظم انقالب بنا شد این بانک ها‬ ‫در بانک س��په ادغام ش��وند که با تالش‪ ،‬همدلی و همیاری‬ ‫تمامی مدی��ران و کارکنان بانک های ادغام ش��ونده و بانک‬ ‫ادغام پذیر فراینده اجرای ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬غالمحس��ن تقی نتاج‪ ،‬مدیرعام��ل جدید بانک‬ ‫گفت‪ :‬سال هایی که سپری شد برای اقتصاد و نظام بانکی سال های سخت‬ ‫و دشواری بود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید در گذشته نمانیم و با شناسایی و جلوگیری‬ ‫از بروز دوبا ره مش��کالت و اش��تباه ها بتوانیم موانع پیش رو را برداش��ته و‬ ‫موجبات موفقیت بیشتر‪ ،‬نشاط و سربلندی نسل های اینده را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک همچنین با اشاره به رشد نقدینگی در سال های اخیر در‬ ‫سطح کش��ور و به دنبال ان نبود رونق اقتصادی‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تا با‬ ‫اصالح این روند و سالم س��ازی نقدینگی بتوانیم چرخ های اقتصاد کشور را‬ ‫به مسیر اصلی برگردانیم‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مسئولیت هایی که‬ ‫برعهده تک تک ما نهاده شده امانتی است که باید بکوشیم با مراقبت از ان‬ ‫و ادای درست تکلیف در محضر ایزد منان و سایر ذی نفعان سربلند باشیم‬ ‫و از حقوق انان دفاع کنیم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫نگاهی به اخرین وضعیت توسعه خطوط ریلی در بندرها نشان می دهد‬ ‫‹ ‹توسعه مطلوب بندر شهید رجایی‬ ‫رئی��س ات��اق بندرعب��اس می گوی��د بندر ش��هید‬ ‫رجای��ی بندرعب��اس زیرس��اخت های مناس��بی در‬ ‫بخش حمل ونقل ریلی دارد و اگر مش��کلی در زمینه‬ ‫حمل ونق��ل ریلی وج��ود دارد‪ ،‬ریش��ه ان را باید در‬ ‫سختی های تامین امکانات جست وجو کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا صفا با اش��اره ب��ه مطلوب بودن وضعیت‬ ‫ریل گ��ذاری در بن��در ش��هیدرجایی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن بندر به عن��وان بزرگ ترین بندر اس��تان‪ ،‬کار‬ ‫ریل گذاری و تامین زیرساخت های ریلی انجام شده و‬ ‫از نظر ریلی وضعیت مطلوبی برقرار است اما در سایر‬ ‫بندرهای استان از جمله بندر شهید باهنر‪ ،‬بندر لنگه‬ ‫و بندره��ای کوچک تر هنوز زیرس��اخت ریلی فراهم‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی بندرعباس ادام��ه داد‪ :‬البته‬ ‫خط اهن تا نزدیکی بندر شهید باهنر امده اما به دلیل‬ ‫مش��کالتی مانند وجود معارض‪ ،‬به خود بندر نرسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه ب��ه اینک��ه فاصله بندر ت��ا خط ریلی‬ ‫قابل توجه نیس��ت‪ ،‬درحال حاضر مسئله ترانزیت ریلی‬ ‫داخلی و خارجی را در این بندر در دس��تور کار داریم‬ ‫و تا اندازه ای انجام می ش��ود‪ .‬البت��ه حمل ونقل ریلی‬ ‫به اندازه ای نیس��ت که بتواند ب��ا حمل ونقل جاده ای‬ ‫رقابت کند‪.‬‬ ‫صف��ا ب��ا تاکی��د ب��ر نق��ش حمل ونقل ریل��ی در‬ ‫روان س��ازی و تس��هیل در جابه جایی کاال در بندرها‬ ‫افت و خیز راه اهن در راه بنادر‬ ‫محمدعلی حسن زاده‪ ،‬معاون امور بندری سازمان بنادر‬ ‫و دریان��وردی‪ ،‬درحال حاضر س��هم حمل ونقل ریلی از‬ ‫مجموع باره��ای ورودی و خروجی بندر امام خمینی‪،‬‬ ‫قابل توجه نیس��ت‪ ،‬به همین دلی��ل هماهنگی الزم با‬ ‫گمرک‪ ،‬راه اهن و شرکت های سرمایه گذار شده تا این‬ ‫سهم افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬بعضی از کاالها ریل پسند هستند‬ ‫اما برخی دیگر براساس ارزشی که دارند باید زودتر به‬ ‫مقصد برسند‪ .‬زمان سیر هر واگن از بندر امام خمینی‬ ‫تا مش��هد حدود ‪ ۳۰‬روز است که این موضوع موجب‬ ‫می ش��ود برخی صاحب��ان کاال حمل ونق��ل زمینی را‬ ‫ترجیح دهند‪.‬‬ ‫حس��ن زاده افزود‪ :‬اگ��ر بتوانیم زمان س��یر را کوتاه‬ ‫کنیم‪ ،‬از نظر اقتصادی جابه جایی ریلی کاال مطلوب تر‬ ‫جلوه می کند و تمایل به این شیوه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫زیرس��اخت های ریلی خوبی در بندرها داریم و اگر در زمینه تجهیزات‬ ‫مانند کش��نده ها و حمل کننده های ریلی کمبودی نداشته باشیم‪ ،‬زمینه‬ ‫برای توسعه حمل ونقل ریلی در بندرها فراهم است‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قط��ع حمل ونقل ریل��ی در این زمینه‬ ‫می تواند بس��یار اثرگذار باش��د‪ .‬البته زیرساخت های‬ ‫ریلی خوبی در بندرها داریم و اگر در زمینه تجهیزات‬ ‫مانند کش��نده ها و حمل کننده ه��ای ریلی کمبودی‬ ‫نداش��ته باش��یم‪ ،‬زمین��ه ب��رای توس��عه حمل ونقل‬ ‫ریل��ی در بندرها فراهم اس��ت و این ش��یوه می تواند‬ ‫تحول��ی در زمین��ه حمل ونق��ل کاال در بندرها ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال تج��ارت و بازرگانی با اش��اره به وجود‬ ‫برخ��ی محدودیت ه��ا در زمینه تامین کش��نده های‬ ‫ریل��ی و برخی واگن ها به دلی��ل تحریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫زیرس��اخت های ریل��ی را در بندره��ای مهمی مانند‬ ‫ش��هیدرجایی و بندر خرمش��هر داریم و توسعه ریلی‬ ‫بن��در چابهار نیز در دس��تور کار اس��ت و امیدواریم‬ ‫ب��ه زودی اج��را ش��ود؛ بنابرای��ن باید به فک��ر تامین‬ ‫تجهیزات الزم باشیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬به دلی��ل پایین بودن هزینه حمل‬ ‫کاال با ناوگان ریلی نسبت به ناوگان جاده ای‪ ،‬افزایش‬ ‫اس��تفاده از راه اهن در بندره��ا‪ ،‬به طور طبیعی کرایه‬ ‫حم��ل کاال را کاهش می دهد و نرخ تمام ش��ده کاال‬ ‫نیز پایین می اید و مصرف کننده از این وضعیت سود‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی بندرعب��اس تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر رونق حمل ریل��ی کاال در بندرها و در‬ ‫کل کش��ور نس��بت به حمل جاده ای کمتر است که‬ ‫این مس��ئله دالیل گوناگون��ی دارد‪ .‬نبودن واگن های‬ ‫حمل‪ ،‬نبودن کش��نده های مناس��ب‪ ،‬جایگاه نداشتن‬ ‫حمل ونقل ریلی نزد مسئوالن تجارت کشور و دالیلی‬ ‫از این نوع دس��ت به دست هم داده اند تا این وضعیت‬ ‫پی��ش اید‪ .‬نمی توان س��هم هر یک از ای��ن عوامل را‬ ‫به طور دقیق در بروز این وضعیت مشخص کرد اما به‬ ‫هر حال ریشه های مشکل مشخص هستند و باید این‬ ‫نقاط ضعف را برطرف ک��رد تا حمل ریلی در بندرها‬ ‫رونق پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬هزار اتوبوس در خدمت زائران عتبات‬ ‫مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور‬ ‫با بیان اینکه برای اعزام زائران اربعین با اتوبوس مش��کل‬ ‫کمبود ناوگان نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬زائران در برگشت توزیع سفر‬ ‫داشته باشند و بعدازظهر اربعین را برای برگشت انتخاب‬ ‫نکنن��د‪ .‬احمدرضا عامری در گفت وگ��و با فارس در بیان‬ ‫جزئیات هماهنگی ناوگان اتوبوسی برای سفرهای اربعین‬ ‫اظه��ار کرد‪ ۱۵ :‬هزارو‪ ۵۰۰‬اتوبوس در ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی جاده ای فعال اس��ت اما مقرر شده حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫اتوبوس برای س��فرهای اربعین اختصاص یابد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البته اگر تعداد زائران و تقاضای س��فر بیشتر بود اتوبوس‬ ‫بیشتری برای س��فرهای اربعین اختصاص می یابد‪ .‬البته‬ ‫س برای سفرهای‬ ‫این مشکل را داریم که در این ایام اتوبو ‬ ‫درون کشور کمتر می شود اما به هر حال سفرهای اربعین‬ ‫در اولویت است‪ .‬عامری اظهار کرد‪ :‬ناوگان سواری کرایه‬ ‫دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی ش��رکت های هواپیمای��ی ب��رای انجام‬ ‫پروازهای اربعین از مبدا اس��تان های دیگر مانند‬ ‫کرمانش��اه و ایالم اعالم امادگی کرده اند که در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مقصود اس��عدی س��امانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پیش از این ن��رخ پروازهای تهران‪-‬‬ ‫نجف و سایر فرودگاه های ایران به نجف و بغداد‬ ‫حامد قدوسی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹خیز بندر امیراباد برای توسعه ریلی‬ ‫و مینی بوس��ی هم ام��اده ارائه خدمات رس��انی به زائران‬ ‫اربعی��ن هس��تند‪ ،‬اما تصمیم گرفته ش��ده ای��ن ناوگان‬ ‫در کش��ور خدمات دهند تا مس��افرانی که قصد جابه جا‬ ‫ش��دن بی��ن ش��هرهای داخل��ی را دارند از ای��ن ناوگان‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در واق��ع وظیفه ناوگان اتوبوس��ی را در‬ ‫ایام اربعین‪ ،‬ناوگان س��واری کرایه و مینی بوسی برعهده‬ ‫دارند‪ .‬مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری‬ ‫کش��ور با بیان اینکه طرح س��فرهای اربعی��ن از ‪ ۱۷‬مهر‬ ‫اغاز می ش��ود و تا ‪ ۳‬ابان ادامه دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از زائران‬ ‫خواهشمندیم برنامه س��فر داشته باشند‪ .‬ما در سفرهای‬ ‫رفت اربعین و اعزام زائران به مرزهای عراق‪ ،‬هیچ مشکلی‬ ‫نداری��م اما از زائران می خواهیم در س��فرهای برگش��ت‪،‬‬ ‫مدیریت سفر داشته باشند و بعد از ظهر اربعین به سمت‬ ‫مرزها حرکت نکنند‪.‬‬ ‫مشخص شده و همه ایرالین ها موظف شدند در‬ ‫ب��ازه زمانی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬مهر امس��ال که پروازهای‬ ‫اربعین انجام می شود‪ ،‬بلیت های خود را براساس‬ ‫این نرخ ها بفروشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس اخری��ن هماهنگ��ی با‬ ‫ایرالین ه��ای داوطل��ب ب��رای انج��ام پروازهای‬ ‫اربعین‪ ،‬انجام این پروازها از فرودگاه های تهران‪،‬‬ ‫مش��هد و اصفهان پیش بینی شده که البته بیش‬ ‫‹ ‹توسعه بندرهای خوزستان در دستور کار‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریان��وردی در روزهای‬ ‫اخیر در بازدیدی که از بندرهای خوزس��تان داش��ت‪،‬‬ ‫از برنامه های این س��ازمان برای توس��عه ریلی ساحل‬ ‫این اس��تان سخن گفت‪ .‬به گزارش س��ازمان بنادر و‬ ‫دریان��وردی‪ ،‬محم��د راس��تاد مهم تری��ن اولویت های‬ ‫بندره��ای ابادان را تس��ریع در س��اخت اس��کله بندر‬ ‫اروندکن��ار عن��وان کرد که مناقصه ان برگزار ش��ده و‬ ‫به زودی عملیات اجرایی ان اغاز می شود‪ .‬راستاد افزود‪:‬‬ ‫موض��وع مهمی که برای بندرهای اب��ادان و اروندکنار‬ ‫مدنظر اس��ت توس��عه فضای نگهداری کاال با ساخت‬ ‫‪ ۳‬انبار سرپوشیده اس��ت که پیگیری می شود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬مشکل رسوب گذاری‬ ‫در پایه اس��کله های بندر ابادان داریم که باعث کاهش‬ ‫عمق اب شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه الیروبی برای برداش��ت رس��وب‬ ‫انباش��ت ش��ده به زودی انجام خواهد ش��د تا به عمق‬ ‫پیش بینی ش��ده در بندر ابادان دس��ت پیدا کنیم‪ .‬با‬ ‫این کار شناورهای سنگین تر به اسانی در بندر ابادان‬ ‫پهلو خواهند گرفت‪.‬‬ ‫راس��تاد با تاکید بر اینکه برطرف کردن مش��کالت‬ ‫بندره��ای اروندکنار و چویبده در دس��تور کار اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬باتوجه ب��ه روند رو به رش��د تخلیه و بارگیری‬ ‫کاال در بندرهای ابادان‪ ،‬توس��عه ریل��ی این بندرها از‬ ‫اولویت های سازمان بنادر و دریانوردی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم ح�ل مش�کالت ریل�ی بن�در ام�ام‬ ‫خمینی‬ ‫بندر امام خمینی پس از بندر شهید رجایی‪ ،‬دومین‬ ‫بندری اس��ت که توس��عه ریلی ان در اولویت سازمان‬ ‫بن��ادر و دریانوردی قرار دارد‪ .‬درحال حاضر این بندر با‬ ‫‪ ۱۴۰‬کیلومتر خط ریلی‪ ،‬بزرگ ترین شبکه ریلی داخل‬ ‫کش��ور را دارد‪ ،‬با ای��ن حال با توجه به اینکه بیش��تر‬ ‫کاالهای فله ای ایران از این بندر وارد می ش��ود‪ ،‬هنوز‬ ‫توسعه ریلی بیش��تری مورد نیاز است‪ .‬براساس سخن‬ ‫باتوج��ه به مناس��بات اقتصادی ایران با کش��ورهای‬ ‫حاش��یه دریای خزر‪ ،‬بندر امیراباد در ش��مال کش��ور‬ ‫نیز ج��زو اولویت های توس��عه ریلی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی اس��ت‪ .‬این بندر ب��ا دارا بودن ‪ ۲۵‬کیلومتر‬ ‫خ��ط ریلی داخلی به عنوان تنها بندر متصل به راه اهن‬ ‫سراسری در شمال کشور شناخته می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بندرامیراباد‪ ،‬س��یاوش‬ ‫رضوان��ی‪ ،‬مدی��ر بن��ادر و دریان��وردی و منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی امیراباد با اع�لام افزایش حمل ریلی بار در‬ ‫این بندر در س��ال جاری گفت‪ :‬در حال تکمیل اسکله‬ ‫رورو‪-‬ریلی در این بندر هس��تیم‪ .‬این اس��کله پذیرش‬ ‫کشتی های ورودی به این بندر را ساده تر می کند‪.‬‬ ‫محمد راستاد‬ ‫مسعود پل مه‬ ‫در خبره��ا می خوانی��م که مقام ه��ای قضایی‪،‬‬ ‫محیط زیس��تی ی��ا ش��هری هرازگاهی دس��تور‬ ‫تخری��ب خان��ه یا ویالهای��ی را که ازس��وی افراد‬ ‫بانف��وذ در مناط��ق غیرمج��از مانن��د دل کوه یا‬ ‫حاشیه رودخانه ساخته شده‪ ،‬می دهند‪ .‬نفس این‬ ‫کار به ویژه اگر فراگیر و برای همه یکس��ان باش��د‪،‬‬ ‫مبارک و نش��انه ای از این اس��ت که نفوذ‪ ،‬ثروت و‬ ‫قدرت افراد نمی تواند به انها اجازه دس��ت اندازی‬ ‫به حقوق عمومی یا تخریب محیط زیست را بدهد‪.‬‬ ‫اما پرسش این است که از منظر سیاست گذاری‪،‬‬ ‫بهترین تصمیم در شرایط بعد از اقدام یعنی وقتی‬ ‫این خانه و ویالها ساخت ه شده اند‪ ،‬چیست؟ به این‬ ‫پرسش می توان از چند منظر پاسخ داد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از دید اجتماعی‪ ،‬حالت بهینه این اس��ت که‬ ‫اعمال قانون انقدر قوی باش��د که کس��ی دس��ت‬ ‫ب��ه چنین کارهایی نزند‪ .‬حس��ن جلوگیری پیش‬ ‫از وقوع این اس��ت که منابع کمیاب جامعه صرف‬ ‫س��اختن بنایی نمی ش��ود که بعدها باید تخریب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تخریب بناها نش��انه ای قوی اس��ت از اینکه‬ ‫متخلفان نمی توانند سیاست گذار یا مجری قانون‬ ‫را در تله «گرفتاری در وضعیت فعلی» قرار دهند‪.‬‬ ‫این وضعیت وقت��ی رخ می دهد که مجرمان ابتدا‬ ‫مرتکب عملی غیرقانونی می ش��وند و بعد مجری‬ ‫قانون را در مقابل عمل انجام ش��ده قرار می دهند‬ ‫تا با جریمه‪ ،‬قضیه رفع و رجوع ش��ود‪ .‬در اصطالح‬ ‫نظریه قراردادها می توان عنوان باز‪-‬مذاکره را هم‬ ‫به این شرایط داد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬با تخریب یک بنا‪ ،‬در عمل انگیزه افراد برای‬ ‫قانون شکنی از لحظه نخست از بین می رود و ما به‬ ‫حالت بهینه ای که در بند یک گفته شد‪ ،‬می رسیم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اگر بناهایی که غیرمجاز س��اخت ه ش��ده اند‬ ‫زی��اد و گران باش��ند‪ ،‬سیاس��ت بهین��ه در مقابل‬ ‫انها چیس��ت؟ اینجاس��ت که سیاست گذار با یک‬ ‫بده بستان روبه رو می شود‪ .‬از یک سو تخریب باعث‬ ‫برقراری قانون و از بین بردن انگیزه قانون ش��کنی ‬ ‫می ش��ود و از س��وی دیگر‪ ،‬این کار ات�لاف منابع‬ ‫اقتصادی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اینجاس��ت که باید پرسید‪ :‬ایا ادامه کار بنا‪،‬‬ ‫هزینه های اضافه برای محیط زیس��ت دارد یا همه‬ ‫هزینه ها پیش تر اعمال شده و به اصطالح «هزینه‬ ‫ریخته» است؟ به عنوان مثال اگر وجود ویالیی در‬ ‫کنار رودخانه باعث جریان دائمی الودگی می شود‬ ‫ما در حالت نخست قرار داریم اما اگر برای ساخت‬ ‫وی�لا‪ ،‬کوه تخریب ش��ده و با تخری��ب ویال‪ ،‬کوه یا‬ ‫منابع طبیعی به حالت پیشین خود بازنمی گردد‬ ‫ما در حالت دوم هستیم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬در حالت اول بند ‪ ،۵‬سیاست بهینه همچنان‬ ‫تخریب است تا از ضررهای بعدی به منابع طبیعی‬ ‫جلوگیری ش��ود اما در حالت دوم سیاست بهینه‬ ‫می تواند «مصادره و فروش به باالترین نرخ به افراد‬ ‫دیگ��ر» و صرف درامد ناش��ی از مصادره ان برای‬ ‫بهبود محیط زیست منطقه باشد‪ .‬با این سیاست‪،‬‬ ‫ه م قانون شکنان می دانند که هزینه هایی که برای‬ ‫س��اخت بنای غیرمجاز انجام دا ده اند از جیب شان‬ ‫خواهد رفت و هم جامعه از این جریمه برای بهبود‬ ‫وضعیت محیط زیست بهره مند می شود‪.‬‬ ‫افزایش سرعت ترخیص کاالهای اساسی از بنادر‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر و دریانوردی از‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری س��رعت ترخیص کاالهای اساسی از بندرها‬ ‫در مقایس��ه با تخلیه و بارگیری این کاالها خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا محمد علی حس��ن زاده اظهار کرد‪ :‬پیش از اینکه معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و دیگر‬ ‫نهاد های متولی به مس��ئله انباش��ت کاال و مدت ماندگاری ان‬ ‫در بندرها توجه ویژه کنند‪ ،‬نس��بت انب��ارش یا ورود کاالهای‬ ‫اساس��ی در بندر امام خمینی (به عن��وان مهم ترین بندر برای‬ ‫واردات کاالهای اساس��ی) به خ��روج انها دو به یک بود؛ یعنی‬ ‫اگ��ر دو واحد کاال در روز وارد بندر امام خمینی می ش��د‪ ،‬یک‬ ‫واحد از ان خارج می ش��د‪ ،‬اما هم اکنون وضعیت به مراتب بهتر‬ ‫از گذشته شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با پیگیری سازمان های متولی‪،‬‬ ‫امارها نشان دهنده افزایش سرعت قابل توجه ترخیص کاالهای‬ ‫اساس��ی از بندر امام خمینی نس��بت به تخلیه و بارگیری این‬ ‫کاالها در یک روز است؛ به عنوان مثال در دو روز گذشته حدود‬ ‫‪ ۷۰‬هزار تن کاالی اساس��ی در این بندر تخلیه و همین میزان‬ ‫نیز ترخیص شد‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش حدود ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫در سرعت ترخیص کاالهای اساسی از بندرهای کشور رخ داده‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بندر ام��ام خمینی به عنوان بن��دری که ‪ ۸۰‬تا ‪۸۵‬‬ ‫درصد کاالهای اساس��ی کش��ور از ان وارد و تامین می ش��ود‪،‬‬ ‫ش��ناخته ش��ده و باوجود افزایش س��رعت ترخیص کاالهای‬ ‫اساسی همچنان شناورهای بسیاری در صف انتظار قرار دارند‪.‬‬ ‫حسن زاده گفت‪ :‬در برخی روزها ‪ ۳۶‬شناور با ظرفیت متوسط‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار تن در صف انتظار قرار دارند تا در بندر امام خمینی‬ ‫بارش��ان را تخلیه کنند اما یکی از دالی��ل اصلی این صف که‬ ‫بس��یار کمتر از گذش��ته شده‪ ،‬این اس��ت که کاالهای اساسی‬ ‫که ب��ه بندرهای جنوب��ی می ایند به درس��تی در همه بندرها‬ ‫توزیع نمی ش��وند‪ .‬یک کش��تی ‪ ۶۰‬هزار تنی کاالهای اساسی‬ ‫افزایش فرودگاه های خدمات دهنده در پروازهای اربعین‬ ‫از ‪ ۹۵‬درصد ای��ن پروازها از فرودگاه های تهران‬ ‫و مش��هد و بقیه از فرودگاه اصفهان برنامه ریزی‬ ‫ش��ده ام��ا ب��ا درخواس��ت های جدید ازس��وی‬ ‫ایرالین ها برای فروش و انجام پرواز از فرودگاه ها‬ ‫و اس��تان های دیگر احتمال اضافه شدن انها نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد‪:‬‬ ‫تع��دادی از ایرالین های داخلی اع�لام امادگی‬ ‫محمدرضا صفا‬ ‫‹ ‹بندر چابهار در انتظار راه اهن‬ ‫گرچه ساخت راه اهن زاهدان‪-‬چابهار هنوز در ابتدای‬ ‫راه اس��ت و این بندر هنوز در اولویت های توسعه ریلی‬ ‫نیست اما یکی از کارشناسان حمل ونقل دریایی معتقد‬ ‫است باید این بندر را در اولویت قرار داد‪.‬‬ ‫مس��عود پل م��ه در پاس��خ به‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫درحال حاضر فقط دسترس��ی بندرهای شهید رجایی‬ ‫بندرعب��اس‪ ،‬ام��ام خمین��ی بوش��هر و خرمش��هر به‬ ‫حمل ونقل ریلی مطلوب است‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه اتصال‬ ‫بندره��ا به خط اه��ن هنوز با وضعی��ت مطلوب فاصله‬ ‫داریم و نمی توانیم انتظار داش��ته باشیم سهم ریل در‬ ‫حمل کاال در بندرها قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره فدراسیون حمل ونقل و لجستیک‬ ‫ایران بندر شهیدبهشتی چابهار را مهم ترین اولویت در‬ ‫زمینه توسعه ریلی بندرها دانست و افزود‪ :‬بندر چابهار‬ ‫به ویژه در زمان تحریم می تواند در صادرات و واردات و‬ ‫تامین کاالی مورد نیاز کشور نقش افرین و موثر باشد‪.‬‬ ‫به گفته او درحال حاضر کش��تی های زیادی در بندر‬ ‫امام خمینی در انتظار تخلیه بار خود هس��تند که این‬ ‫مسئله به دلیل نبود زیرساخت های ریلی و حمل ونقلی‬ ‫مناسب در دیگر بندرها مانند چابهار است‪.‬‬ ‫پل مه اضافه کرد‪ :‬بندر امام خمینی به دلیل داشتن‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��رای تخلی��ه و بارگی��ری و نیز‬ ‫دسترسی به شبکه ریلی‪ ،‬مقصد اصلی بیشتر کشتی ها‬ ‫شده است؛ بنابراین فراهم کردن زیرساخت های ریلی‬ ‫در بن��دری مانند چابهار می توان��د این زمینه را فراهم‬ ‫کند که بارهای مورد نیاز مناطق ش��رق و جنوب شرق‬ ‫کش��ور‪ ،‬به طور مستقیم از کشتی در این بندر تخلیه و‬ ‫در مناطق مورد نظر توزیع ش��ود‪ .‬این به معنی کاهش‬ ‫مسافت دریایی و زمینی حمل کاال و در نهایت‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ تمام شده ان است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س��هم راه اهن از حمل ونقل کاال در بندرها تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬باید به ‪ ۳۰‬درصد برس��د‪ .‬ای��ن تکلیف برنامه‬ ‫شش��م توس��عه در ش��رایطی که همچنان بار اصلی‬ ‫حمل ونقل کاال در بندرها بر دوش جاده هاس��ت‪ ،‬راه‬ ‫طوالن��ی تا تحقق پیش رو دارد‪ .‬البته مس��ئوالن هم‬ ‫بیکار ننشس��ته اند و در س��ال های گذشته اقدام هایی‬ ‫برای توسعه ریلی در بندرها انجام داده اند تا جایی که‬ ‫به گواه کارشناس��ان‪ ،‬درحال حاضر بندر شهیدرجایی‬ ‫به عن��وان دروازه اصل��ی ص��ادرات و واردات ای��ران‪،‬‬ ‫وضعی��ت قابل قبول��ی از ای��ن نظر دارد‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫برخ��ی بندرها هن��وز از نظر حمل ونقل ریلی رش��د‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫بندره��ای بازرگان��ی به عنوان‬ ‫دروازه صادرات و واردات کاال‪ ،‬نقش مهمی در تجارت‬ ‫بین المللی و حمل ونقل دریایی کش��ور برعهده دارند‪.‬‬ ‫توسعه الک پشتی زیرساخت های ریلی در این مناطق‬ ‫در دهه های گذش��ته موجب ش��ده درحال حاضر بار‬ ‫اصل��ی حمل ونقل بر دوش جاده ها باش��د اما ظرفیت‬ ‫جاده ها نیز نامحدود اس��ت و سرانجام روزی جاده ها‬ ‫دیگ��ر توان پاس��خگویی ب��ه نیاز کش��ور را نخواهند‬ ‫داش��ت؛ ضمن اینکه هرچه تردد کامیون و کشنده ها‬ ‫در جاده ها افزایش می یابد‪ ،‬الودگی هوا و تصادف های‬ ‫جاده ای نیز بیشتر می شود‪.‬‬ ‫همین مس��ائل س��اده‪ ،‬تاکیدی بر لزوم دسترس��ی‬ ‫بندرها به حمل ونقل ریلی اس��ت؛ برهمین اساس در‬ ‫س��ال های گذش��ته‪ ،‬نگاه جدی تری در این زمینه در‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حمل ونقل‬ ‫دریایی کش��ور شکل گرفته اس��ت‪ .‬براساس انچه در‬ ‫س��ال های اخیر ازسوی مس��ئوالن حوزه دریا و بندر‬ ‫در دولت اعالم ش��ده‪ ،‬اتصال هم��ه بندرها به راه اهن‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت��ه و در این زمینه بندرهای‬ ‫شهیدرجایی‪ ،‬امام خمینی‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬امیراباد و انزلی‬ ‫باتوجه به نقشی که در مناسبات تجاری کشور دارند‪،‬‬ ‫در اولویت هستند‪.‬‬ ‫همه بناهای‬ ‫غیرمجاز‬ ‫را نباید‬ ‫تخریب کرد!‬ ‫کرده ان��د ک��ه از فرودگاه های کرمانش��اه و ایالم‬ ‫پروازه��ای اربعین را با نرخ ثابت در ایام اش��اره‬ ‫ش��ده انجام دهند‪ .‬پس از تایید ازسوی سازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری‪ ،‬انها نیز ب��ه فرودگاه های‬ ‫کنونی اضافه می شوند‪.‬‬ ‫اس��عدی سامانی در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫باتوج��ه به نزدی��ک بودن فرودگاه ه��ای ایالم و‬ ‫کرمانشاه به شهر نجف‪ ،‬امکان اعالم نرخ سومی‬ ‫که می خواهد بارش را به اس��تان هایی مانند خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬خراسان شمالی و‪ ...‬ببرد بیش از ‪ ۸۰۰‬مایل دریایی از‬ ‫کنار بندر چابهار می گذرد تا به بندر امام خمینی برس��د‪ ،‬این‬ ‫کش��تی دوباره بندر امام را ت��رک می کند و ‪ ۸۰۰‬مایل دریایی‬ ‫دیگ��ر می رود ت��ا از کنار بندر چابهار بگذرد و مس��یرش را به‬ ‫سمت اب های ازاد ادامه دهد‪ ،‬این در حالی است که کاالهای‬ ‫اساس��ی تخلیه ش��ده در بندر امام خمینی باید مس��یر بسیار‬ ‫دورت��ری را نس��بت به بندر چابهار طی کند تا به اس��تان های‬ ‫بیان ش��ده برس��د‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫به عنوان متولی تامین کاالهای اساسی می تواند توزیع برابر این‬ ‫کاالها را انجام دهد‪ ،‬چراکه این وزارتخانه اس��ت که تامین ارز‬ ‫دولت��ی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات کاالهای اساس��ی را انجام‬ ‫می دهد و می تواند این کار را انجام دهد تا از ظرفیت بندری و‬ ‫حمل ونقلی مناطق بندری دیگر مانند چابهار نیز استفاده شود‪.‬‬ ‫کمتر از نرخ اعالم ش��ده برای پروازهای اربعین‬ ‫ب��ا مبدا ته��ران وج��ود دارد؟ اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد و نرخ های ثابت اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این فرودگاه ها از هواپیماهای ای تی ار‬ ‫استفاده می شود و این نوع هواپیماها هزینه های‬ ‫باالیی دارند؛ بنابراین نرخ بلیت شان با نرخ بلیت‬ ‫پ��رواز تهران‪-‬نجف و تهران‪-‬بغداد فرقی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تع��داد مس��افران هوایی‬ ‫اربعی��ن‪ ،‬فرودگاه ه��ای پیش بین��ی ش��ده و‬ ‫برنامه ه��ای پ��روازی از هم اکن��ون مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬تا نزدیک ش��دن ب��ه ایام‬ ‫اربعی��ن و بس��ته به اس��تقبال مس��افران از این‬ ‫پروازه��ا برای رفتن به عراق و ش��رکت در ایین‬ ‫اربعین‪ ،‬تع��داد پروازها و حتی فرودگاه ها افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی مسئوالن شهری از طرح جایگزین زوج و فرد انتقاد می کنند‬ ‫ط��رح کاه��ش الودگی ه��وا که ب��ه عنوان‬ ‫جایگزینی برای طرح زوج و فرد از تیر امس��ال‬ ‫در تهران ب��ه اجرا درامد‪ ،‬به گفت��ه منتقدان‪،‬‬ ‫نتوانسته به اهداف وعده داده شده یعنی کاهش‬ ‫الودگی هوا و ترافیک منجر ش��ود و در جهت‬ ‫عکس عمل کرده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مسئوالن حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‬ ‫همچن��ان مدافع این طرح هس��تند و از نتایج‬ ‫مثبت ان می گویند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ از اغاز تیر امس��ال تردد‬ ‫در مح��دوده زوج و فرد تهران بر مبنای پالک‬ ‫پایان یافت‪ .‬همه خودروها ‪ ۲۰‬روز در هر فصل‬ ‫حق تردد رایگان در این محدوده دارند اما برای‬ ‫تردد بیش��تر از این سهمیه‪ ،‬باید هزینه الزم را‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫پیش از اغاز تابس��تان امسال وقتی تصمیم‬ ‫جدید معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران درباره حذف ط��رح زوج و فرد و اجرای‬ ‫ط��رح کاهش الودگی ه��وا در همین محدوده‬ ‫اعالم ش��د‪ ،‬مس��ئوالن وعده دادند طرح جدید‬ ‫منج��ر به کاهش ترافیک و الودگی هوا در این‬ ‫محدوده ش��ود‪ .‬اکنون می گویند این وعده انها‬ ‫محقق ش��ده و ترافیک کاهش یافته است‪ .‬بنا‬ ‫بر امار منتشرشده از سوی معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران‪ ،‬در هفته نخس��ت‬ ‫اجرای طرح در مقایس��ه با هفته نخس��ت تیر‬ ‫‪ ۹۷‬کاه��ش ‪ ۲۴‬درص��دی متوس��ط س��اعتی‬ ‫ورود به محدوده و کاه��ش ‪ ۱۶‬درصدی ورود‬ ‫به محدوده در س��اعت اوج صبح و کاهش ‪۱۸‬‬ ‫درصدی ورود به محدوده در س��اعت اوج عصر‬ ‫را ش��اهد بوده ایم‪ .‬همچنین در هفته دوم این‬ ‫روند کاهشی وجود داشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن حس��ین ش��هبازی‪ ،‬مدی��ر واحد‬ ‫مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای شهر تهران‪ ،‬درباره کاهش الودگی هوا بر‬ ‫اثر اجرای این طرح به خبرگزاری میزان گفت‪:‬‬ ‫افزایش الودگی با اجرای طرح «کاهش»‬ ‫نظری‪ :‬ط��رح ترافیک جدید تهران ب��ه هیچ یک از ‪ ۲‬هدف‬ ‫اصل��ی خود یعنی کاهش ترافیک و الودگی هوا نرس��یده و‬ ‫زمینه نارضایتی گروهی از ش��هروندان را نیز فراهم کرده‬ ‫است‬ ‫بر اساس یافته های دوربین های کاهش شرکت‬ ‫کنترل ترافیک‪ ،‬حجم تردد خودروها و ورود به‬ ‫منطقه طرح ترافیک نس��بت به پیش از اجرای‬ ‫طرح‪ ،‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در ش��رکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای ش��هر ته��ران‪ ،‬غلظت االینده ه��ا را در‬ ‫مح��دوده زمانی و مکانی اج��رای طرح زوج و‬ ‫فرد و ط��رح ترافیک جدید مقایس��ه کردیم و‬ ‫مش��خص ش��د که طرح جدید حداقل از نظر‬ ‫ترافیک خودروهای سواری بنزینی تاثیرگذارتر‬ ‫از طرح قبلی بوده است‪.‬‬ ‫البته این فقط یک روی سکه است‪ .‬در سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬پلیس و اعضای ش��ورای شهر نسبت به‬ ‫اجرای این طرح انتق��اد دارند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در روزهای اخیر‪ ،‬س��ردار سید کمال هادیانفر‪،‬‬ ‫رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی ناجا‪ ،‬در‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی ترافیک در محدوده زوج و فرد‬ ‫اطالع��ات استخراج ش��ده از دوربین ها نش��ان‬ ‫می ده��د ک��ه ترافی��ک در مح��دوده زوج و فرد‬ ‫پیش��ین ‪ ۴‬تا ‪ ۱۰‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬گزارش ه��ای مبتنی ب��ر داده های‬ ‫ترافیک��ی نش��ان می ده��د ک��ه سیاس��ت های‬ ‫ترافیک��ی ش��هرداری‪ ،‬ازجمل��ه ط��رح کنت��رل‬ ‫الودگی هوا (جایگزین زوج و فرد پیشین) اشکارا‬ ‫نتیجه بخش بوده اس��ت‪ .‬نتایج داده های برگرفته‬ ‫از دوربین ه��ای کنت��رل ترافیک نش��ان می دهد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت راه اهن ش��هری تهران و‬ ‫حومه(مترو) از امکان کاهش سرفاصله قطارهای‬ ‫خط ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬دقیقه خبر داد و گفت‪ :‬تا پایان سال‬ ‫هر ماه یک ایس��تگاه در خط ‪ ۷‬ب��ه بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علی امام در حاش��یه‬ ‫ایین بهره برداری از ایستگاه تقاطعی میدان امام‬ ‫حسین(ع) در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬طول خط‬ ‫‪ ۶‬در مجموع ‪ ۳۲‬کیلومتر اس��ت و ‪ ۲۷‬ایس��تگاه‬ ‫دارد‪ ۹ .‬کیلومت��ر بخش جنوبی این خط نیز با ‪۳‬‬ ‫ک��ه ترافیک س��نگین کل معابر ش��هر تهران در‬ ‫اول مه��ر ‪ ۹۸‬نس��بت به اول مه��ر ‪ ۹۷‬حدود ‪۳‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬ش��اخص این مقایسه‪ ،‬طول‬ ‫معابری است که تحت تاثیر ترافیک سنگین قرار‬ ‫داشتند اما در محدوده بین طرح ترافیک و طرح‬ ‫کنترل الودگی هوا (محدوده زوج و فرد پیش��ین)‬ ‫میزان کاهش ترافیک در س��اعت های مختلف در‬ ‫اول مه��ر از ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصد و در روز دوم مهر از‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۹‬درصد کاهش یافت‪ .‬بر اس��اس گزارش��ی‬ ‫زمان بهره برداری از مترو مولوی‬ ‫ایستگاه دولت اباد‪ ،‬بعثت و میدان شهدا‪ ،‬فروردین‬ ‫امسال با حضور رئیس جمهوری و مدیران شهری‬ ‫به طور رس��می به بهره برداری رسید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت راه اهن شهری تهران و حومه(مترو) بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬همزمان با بهره برداری از ایس��تگاه میدان‬ ‫امام حس��ین(ع)‪ ۱۴ ،‬س��امانه تهویه خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫ته��ران به بهره برداری رس��ید ک��ه بدین ترتیب‬ ‫جمع کل س��امانه های تهویه خط به ‪ ۲۰‬سامانه‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬همچنین امکان کاهش سرفاصله‬ ‫که ش��رکت کنترل ترافیک ته��ران تهیه کرده و‬ ‫به مقایس��ه درصد معابر پرترافیک (دارای سرعت‬ ‫متوسط کمتر از ‪ ۲۰‬کیلومتر بر ساعت) پرداخته‬ ‫است‪ ،‬ترافیک اول مهر در ساعت اوج صبح ‪۵.۰۱‬‬ ‫درصد‪ ،‬در س��اعت های غیراوج ‪ ۶.۷۵‬درصد و در‬ ‫س��اعات اوج عصر ‪ ۹.۵۶‬درصد کاهش یافت‪ .‬در‬ ‫دوم مهر نی��ز ترافیک در اوج صبح ‪ ۸.۹۰‬درصد‪،‬‬ ‫در س��اعت های غیر اوج ‪ ۴.۵۴‬درصد و در ساعت‬ ‫اوج عصر ‪ ۴.۰۱‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫حرکتی قطارها ت��ا ‪ ۱۰‬دقیقه در این خط فراهم‬ ‫ش��ده است‪ .‬در روزهای اخیر به پشتیبانی همین‬ ‫س��امانه های تهویه سرفاصله قطارها از ‪ ۲۵‬دقیقه‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬دقیقه کاهش پیدا کرد‪ .‬امام با بیان اینکه‬ ‫ت��ا پایان س��ال در خ��ط ‪ ۷‬مترو ته��ران به طور‬ ‫متوسط ماهانه یک ایستگاه راه اندازی خواهد شد‬ ‫که نخستین ایستگاه ان مولوی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر در این خط ‪ ۳‬قطار وجود دارد که‬ ‫سرفاصله حرکتی ‪ ۱۵‬دقیقه را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫بازدید شهردار اصفهان از موزه دفاع مقدس‬ ‫بهم�ن راعی‪ :‬ش��هردار اصفه��ان در بازدید از‬ ‫م��وزه دفاع مقدس اصفهان اعالم کرد‪ :‬ش��هرداری‬ ‫حمای��ت کاملی برای تکمیل هرچه س��ریع تر این‬ ‫موزه خواهد داش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬قدرت اله نوروزی در بازدید از موزه دفاع‬ ‫مقدس اصفهان‪ ،‬ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره‬ ‫شهدای دفاع مقدس با بیان اینکه بسیار خوشحالم‬ ‫ک��ه برای س��ومین بار از موزه دف��اع مقدس دیدن‬ ‫می کن��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر بار به اینجا امدم تغییرات‬ ‫محس��وس بوده که جا دارد از س��ردار شیروانیان‪،‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس‬ ‫ب��رای پیگیری در زمینه تکمیل این موزه تش��کر‬ ‫کن��م‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬ش��هرداری اصفهان این‬ ‫رس��الت را بر دوش داش��ته تا در راستای ساخت و‬ ‫تکمیل این پروژه بزرگ و مورد نیاز ش��هر اصفهان‬ ‫همکاری داش��ته باش��د‪ .‬ش��هردار اصفهان با بیان‬ ‫اینکه امیدواریم این پروژه در نخس��تین فرصت به‬ ‫بار نشسته و مورد بهره برداری قرار بگیرد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫وجود چنین پروژه ای در اصفهان عالوه بر اینکه نیاز‬ ‫جوانان و نوجوانان کشور است می تواند نسل جدید‬ ‫را با رش��ادت ها و جوانمردی های ان دوران اش��نا‬ ‫کرده و نیاز اساس��ی برای کشور و تربیت نیروهای‬ ‫شایسته اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬موزه دفاع مقدس‬ ‫در ص��ورت تکمیل نه تنه��ا می تواند به عنوان یک‬ ‫موزه بلکه به عنوان یک مرک ز فرهنگی مطرح شود‪،‬‬ ‫ایین نامه این موزه مراحل قانونی خود را طی کرده‬ ‫و نحوه مدیریت ان به گونه ای است که همه اقشار‬ ‫بتوانند از ان اس��تفاده کنند و این مکان به عنوان‬ ‫یک مرکز خدمات رس��انی در عرصه های فرهنگی‬ ‫در خدمت عموم مردم باش��د‪ .‬مدیرکل حفظ اثار و‬ ‫نش��ر ارزش های دفاع مق��دس نیز در این بازدید با‬ ‫بیان اینکه در هفته دفاع مقدس نمایش��گاه هفته‬ ‫دف��اع مق��دس در محوط��ه باغ غدیر ب��ا همکاری‬ ‫شهرداری برگزار شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش تجهیزات‬ ‫و س��خت افزار این نمایشگاه در محوطه موزه دفاع‬ ‫مقدس و بخش نرم افزاری و تجهیزات سبک‪ ،‬جنب‬ ‫یادمان شهدای گمنام در باغ غدیر برقرار است که‬ ‫با اس��تقبال بس��یار خوب مردم روبه رو شده است‪.‬‬ ‫س��ردار مجتبی ش��یروانیان اضافه کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه م��وزه دفاع مقدس فضای فرهنگی نوینی را‬ ‫به شهر اضافه می کند‪ ،‬شهردار اصفهان ضمن دادن‬ ‫دستورهای الزم برای تکمیل این پروژه به معاونان‬ ‫و مدی��ران خود‪ ،‬ق��ول داد در تکمیل و تجهیز فاز‬ ‫نخس��ت کمک کنند تا احاد مردم از این گنجینه‬ ‫دفاع مقدس و سیره شهدا بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫توزیع بسته اموزشی بین دانش اموزان اق قال‬ ‫لقم�ان میرزاعلی‪ :‬مدیرعامل ش��رکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلستان در نخستین روز سال تحصیلی‬ ‫با اش��اره به اینکه از ابتدای مهر قبض کاغذی برق‬ ‫در سراسر کشور و استان حذف خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ام��روز همزمان با اغاز س��ال تحصیل��ی جدید‪ ،‬از‬ ‫محل منابع مالی صرفه جویی ش��ده این طرح ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار بس��ته اموزشی در میان دانش اموزان مناطق‬ ‫محروم کش��ور و ‪ ۲۰۰۰‬بس��ته در گلستان توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫از گ��رگان‪ ،‬علی اکبر‬ ‫نصیری در نخس��تین روز سال تحصیلی به همراه‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل توانیر‪ ،‬مع��اون وزیر امورش و‬ ‫پرورش و اس��تاندار‪ ،‬ضمن حضور در مدرسه نبوت‬ ‫شهر سیل زده اق قال استان خطاب به دانش اموزان‬ ‫حاضر در این ایین‪ ،‬گفت‪ :‬شما می توانید با مصرف‬ ‫درس��ت برق در کشور همیاران انرژی برق باشید و‬ ‫زمینه استفاده سایر دانش اموزان از این انرژی پاک‬ ‫و حیاتی و مهم را فراهم کنید‪ .‬نصیری با اش��اره به‬ ‫اینکه از ابتدای مهر قبض کاغذی برق در سراس��ر‬ ‫کشور حذف خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اجرای این طرح‬ ‫مان��ع از قط��ع ‪ ۱۲‬هزار درخت در س��ال به منظور‬ ‫چاپ قبض کاغذی برق خواهد شد‪.‬‬ ‫نامه ای خطاب به ش��هردار ته��ران اعالم کرد‪:‬‬ ‫ط��رح کاهش الودگ��ی هوا نه تنه��ا نیاز تهران‬ ‫برای کاه��ش ترافیک را برط��رف نکرده بلکه‬ ‫منجر به افزایش درخواس��ت سفر و ایجاد گره‬ ‫ترافیکی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح کاهش به اهداف خود نرسید‬ ‫یکی از اعضای کمیس��یون حقوقی و نظارت‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران می گوید ط��رح ترافیک‬ ‫جدید تهران به هیچ یک از ‪ ۲‬هدف اصلی خود‬ ‫یعنی کاهش ترافیک و الودگی هوا نرس��یده و‬ ‫زمین��ه نارضایتی گروهی از ش��هروندان را نیز‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬حجت نظ��ری در تذکری‬ ‫در صد و ش��صت و هفتمی��ن جلس��ه ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران افزود‪ :‬هدف از اجرای طرحی که‬ ‫جایگزین طرح زوج و ف��رد در همان محدوده‬ ‫ش��د‪ ،‬کاهش ترافی��ک و از ان مهم تر‪ ،‬کاهش‬ ‫الودگ��ی هوای ته��ران بود‪ ۳ .‬م��اه و ‪ ۷‬روز از‬ ‫اجرایی ش��دن این طرح گذش��ته اما متاسفانه‬ ‫به اهداف��ی که معاونت حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هر تهران برایش تعیین کرده بود نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظری با اش��اره ب��ه بخش های��ی از گزارش‬ ‫شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫در تابستان س��ال گذشته‪ ،‬در ‪ ۹۳‬روز‪ ،‬کیفیت‬ ‫ه��وای ته��ران در ‪ ۸۰‬روز س��الم و در ‪ ۱۳‬روز‬ ‫ناس��الم برای گروهای حس��اس بوده است‪ .‬اما‬ ‫متاس��فانه در تابستان امس��ال که طرح جدید‬ ‫ترافیکی موس��وم به «کنترل الودگی هوا» در‬ ‫پایتخت اجرا شد‪ ۷۵ ،‬روز سالم‪ ۱۷ ،‬روز ناسالم‬ ‫برای گروه های حساس و یک روز ناسالم برای‬ ‫تمام گروه ها گزارش ش��ده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اقای پورسیداقایی وعده داده بود که‬ ‫این طرح‪ ،‬الودگی هوای شهر تهران را کاهش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ش��رایط الودگی هوای‬ ‫تهران در تابس��تان امسال در وضعیتی بدتر از‬ ‫مدت مش��ابه در تابستان س��ال گذشته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که همواره در نیمه‬ ‫دوم س��ال‪ ،‬نگرانی ها بابت افزایش الودگی هوا‬ ‫بیشتر می ش��ود و معلوم نیست ایا طرحی که‬ ‫اجرایش در تابس��تان موثر نبوده‪ ،‬در نیمه دوم‬ ‫سال اثربخش��ی الزم برای کاهش الودگی هوا‬ ‫در پایتخت را داشته باشد یا خیر‪.‬‬ ‫نظری افزود‪ :‬به ویژه انکه بر اس��اس گزارش‬ ‫ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران‪ ،‬وضعیت‬ ‫الودگی هوای پایتخ��ت در ‪ ۶‬روز ابتدای پاییز‬ ‫سال ‪ ۹۷‬که طرح زوج و فرد اجرا می شد هوای‬ ‫تهران س��الم بوده ام��ا در ‪ ۶‬روز ابتدایی پاییز‬ ‫‪ ۴ ،۹۸‬روز هوا سالم و ‪ ۲‬روز دیگر ناسالم برای‬ ‫گروه های حساس بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بروز مش�کالت ترافیکی ب�ا اجرای‬ ‫طرح جدید‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه این‬ ‫ط��رح در کاهش حجم ترافیک تهران نیز موثر‬ ‫نب��وده تصریح ک��رد‪ :‬اجرای این ط��رح باعث‬ ‫بروز مش��کالتی در رینگ دوم طرح ترافیک و‬ ‫ش��بکه معابر و بزرگراه های مجاور طرح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امری که پیش از این نیز نسبت به ان تذکر‬ ‫داده و تاکی��د کرده بودم ک��ه با اغاز نیمه دوم‬ ‫سال حجم ترافیک با اجرای این طرح افزایش‬ ‫خواه��د یافت اما مع��اون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫توجهی ب��ه ان نکرد ت��ا اینک��ه در یک هفته‬ ‫گذش��ته با گره های ترافیکی زی��ادی در معابر‬ ‫روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن میان پلی��س راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی نی��ز اعالم کرده ک��ه این طرح در‬ ‫کاهش ترافیک موثر نبوده و حتی مش��کالتی‬ ‫را نیز ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نظ��ری تاکید ک��رد‪ :‬بر اس��اس گزارش ها و‬ ‫مس��تندات موجود‪ ،‬طرح ترافیک جدید تهران‬ ‫به هیچ یک از دو ه��دف اصلی خود در کاهش‬ ‫ترافی��ک و الودگی هوا نرس��یده و عالوه بر ان‬ ‫موجبات نارضایتی گروهی از شهروندان را نیز‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اج��رای ای��ن طرح حت��ی باعث‬ ‫کاه��ش درامده��ای ش��هرداری نی��ز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر پایه ارقام اعالمی از س��وی مش��اور‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافیک‪ ،‬درامد ناش��ی‬ ‫از ع��وارض ورود ب��ه مح��دوده ط��رح ترافیک‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬نصف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظ��ری از معاون��ت حمل ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری تهران درخواس��ت کرد در ش��یوه‬ ‫اجرای ط��رح کنت��رل الودگی ه��وا‪ ،‬بازنگری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 8‬مهر ‪1398‬‬ ‫اول صفر ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫پیاپی ‪2697‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت وگوی‬ ‫مستندسازی به مثابه خلق دایره المعارف‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫علی نعیمی‪ :‬با اینکه جوان اس��ت اما با شور و حرارت جوانی‬ ‫کارنامه پر و پیمانی در زمینه اثار مس��تند دارد‪ .‬فرزاد فره وشی با‬ ‫مجموعه مس��تند «روزنه ابی» که نگاهی به تاریخ معاصر ایران‬ ‫و زندگی ش��اهین سرکیسیان است توانس��ت نظر اهالی تئاتر را‬ ‫به خود جلب کند‪ .‬با فرزاد فره وش��ی‪ ،‬فیلمساز جوان کشورمان‬ ‫به بهانه س��اخت مستندهای پرتره از بهروز بقایی و مجید قناد و‬ ‫همچنین فراز و نشیب ساخت مستند «روزنه ابی» که نخستین‬ ‫سریال مس��تند ایرانی است به گفت وگو نشس��تیم که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €گفت وگ�و را از مس�تند روزنه ابی ش�روع می کنیم‪.‬‬ ‫مستندی که زمان بسیاری برای ساخت ان صرف کردید‬ ‫و حاص�ل ان مجموع�ه ای اس�ت که بیانگ�ر تاریخ تئاتر‬ ‫معاص�ر ایران اس�ت و دوره ای از تاری�خ نمایش را روایت‬ ‫می کند که هیچ گونه پژوهشی و تاریخ نگاری بر ان انجام‬ ‫نش�ده بود‪ .‬به یاد دارم حدود ‪ 3‬سال پیش رونمایی از این‬ ‫مجموعه مس�تند برگزار کردید که به بهانه بررسی ابعاد‬ ‫زندگی ش�اهین سرکیسیان بسیاری از اهالی هنر در ان‬ ‫برنامه صحبت کردند و از مس�تند ش�ما رونمایی شد‪ .‬از‬ ‫س�یر اتفاق هایی که در این مدت برای این مستند افتاد‪،‬‬ ‫بگویید؟‬ ‫تولید مجموعه مستند «روزنه ابی» از سال ‪ ۸۶‬اغاز شد‪ .‬ان هم‬ ‫در زمانه ای که پژوهش درباره تئاتر به شکل امروزی نبود‪ .‬در ان‬ ‫زمان منابع قابل اعتمادی در دس��ترس نبود و پیشکسوت هایی‬ ‫که درباره تاریخ تئاتر مطالبی نوش��ته بودند مانند اقای مصطفی‬ ‫اس��کویی و اقای جوانمرد کتاب هایی منتش��ر کردند که در نفی‬ ‫دیگری نگاش��ته ش��ده بود و برای همین نمی توانس��تیم به یک‬ ‫نتیجه واحد در این زمینه دس��ت پیدا کنیم‪ .‬جالب است بدانید‬ ‫در رش��ته تئاتر در دانش��گاه کتاب هایی که تدریس می شوند به‬ ‫چند کتاب محدود مثل «نمایش در ایران» تالیف بهرام بیضایی‬ ‫می رس��یم‪ .‬که این کتاب فقط به دوره قاجار می پردازد و اصال به‬ ‫تئاتر نوین ایران و ان شکلی که امروز شاهد ان هستیم‪ ،‬اشاره ای‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬خودم در دانشگاه این مش��کل را داشتم که تاریخ‬ ‫تئاتر جهان نوشته اسکار براکت را با جدیت می خواندیم اما برای‬ ‫تئات��ر ایران تنها کتاب «نمایش در ایران» بود که ان هم در دو یا‬ ‫سه واحد تقطیع می کردند که با تعزیه و دوره قاجار پرونده تاریخ‬ ‫تئاتر بس��ته می شد و هیچ اشاره ای به شکل امروزی و نوین تئاتر‬ ‫در هیچ کتاب و مجموعه ای نش��ده بود‪ .‬این در حالی است که از‬ ‫دوره قاجار به بعد جریان تازه ای در شکل امروزی تئاتر پیش امد‪.‬‬ ‫€ €یعنی می خواهید بگویید درباره بخش بزرگی از تئاتر‬ ‫ایران که حدود چند دهه فعالیت اس�ت‪ ،‬هیچ گونه سند و‬ ‫مدرکی وجود ندارد؟‬ ‫تا سال ‪ ۸۶‬من هیچ منبع واحد و مشخصی از ان مقطع نداشتم‪.‬‬ ‫به بسیاری از کتابخانه ها و حتی مجموعه داران شخصی سر زدم‪.‬‬ ‫منابعی وجود داش��ت اما هیچ گاه به طور جدی و واحد و در قالب‬ ‫یک کتاب منتش��ر نشده بود‪ .‬تنها منابع و دست نوشته هایی بود‬ ‫که در مجموعه های شخصی نگهداری می شد‪ .‬در همین گیر ودار‬ ‫یافت��ن منبعی ب��رای تئاتر نوین ایران اتف��اق خوبی افتاد‪ .‬کتاب‬ ‫«ش��اهین سرکیس��یان بنیانگذار تئاتر نوین ایران» به کوشش‬ ‫جمشید الیق و گرداوری غالمحسین دولت ابادی و مینا رحمتی‬ ‫منتشر شد‪ .‬کتاب خوبی بود درباره مقطعی از تاریخ که هیچ سند‬ ‫دیگری درباره اش وجود نداش��ت و م��ن که فارغ التحصیل تئاتر‬ ‫ی من تاری��خ تئاتر بود اصال‬ ‫هس��تم و بخش مهم��ی از درس ها ‬ ‫شاهین سرکیسیان را تا ان موقع نمی شناختم‪ .‬حتی با دوستانم‬ ‫که در دانش��گاه های دیگر گفت وگو می کردم چیزی از ش��اهین‬ ‫سرکیس��یان نمی دانس��تند‪ .‬اما این کتاب با تمام نقص هایی که‬ ‫داشت یک جریان تازه ای را مطرح کرد‪.‬‬ ‫€ €ای�ن کتاب چه جریانی را مط�رح کرده بود که اینقدر‬ ‫برای اهالی تئاتر مهم است؟‬ ‫ی شده‬ ‫در این کتاب به برخی پیشکس��وتان تئاتر نقدهای جد ‬ ‫ب��ود و حرف هایی درباره انها زده بود که تا ان موقع اصال در هیچ‬ ‫کتاب و محفلی گفته نش��ده بود‪ .‬برای همین این کتاب بیش��تر‬ ‫دیده شد‪.‬‬ ‫€ €پ�س به احتمال زیاد دلیل حذف سرکیس�یان هم در‬ ‫ان مقطع تاریخی همین اتفاق های بوده؟‬ ‫بله‪ .‬از ابتدا هم دلیل حذف نام سرکیسیان از تاریخ تئاتر به این‬ ‫دلیل بود که برخی از پیشکس��وتان ح��ال حاضر به او که یکی از‬ ‫بنیانگذاران تئاتر نوین ایران است‪ ،‬جفا کرده و در حقش خیانت‬ ‫کردند‪ .‬بی مهری هایی که برخی از پیشکس��وتان تئاتر به شاهین‬ ‫سرکیسیان کردند واقعا ناراحت کننده و تلخ است‪.‬‬ ‫€ €انگیزه ساخت «روزنه ابی» هم همین بود؟‬ ‫وقتی ش��ما از پیشکس��وتی که برای بس��یاری از اهالی تئاتر‬ ‫اس��طوره اس��ت چنین بی مهری هایی نس��بت به سرکیس��یان‬ ‫می بینید طبیعی اس��ت که برایتان اهمی��ت پیدا کند دلیل این‬ ‫همه بی مهری را بررسی کنید و برای همین به سراغ ساخت این‬ ‫مس��تند رفتم و تازه در روند ساخت مستند بود که به بسیاری از‬ ‫اتفاق ه��ای دیگر پی بردم‪ .‬ما در تئاتر مش��کل ارجاع به منابع را‬ ‫داری��م‪ .‬به دلیل اینکه بس��یاری از افراد گم��ان می کنند دانش و‬ ‫داش��ته های خودشان کامل است س��راغ منبع جدید نمی روند‬ ‫هرچند این منبع پر از غلط باش��د راهی اس��ت ک��ه می تواند به‬ ‫پژوهش کمک کند‪.‬‬ ‫€ €جالب اس�ت که از شاهین سرکیس�یان تا ان مقطع‬ ‫اسمی به زبان نیامده است؟‬ ‫تاانجاییکهذهنمنیاریمی کندفقطدرسال‪۸۳‬محمودرضا‬ ‫رحیمی در جشن هفتگی تئاتر که در خانه هنرمندان برگزار شد‬ ‫یک هفته از این ایین را به نام ش��اهین سرکیسیان برگزار کرد و‬ ‫من در این زمینه دیگر چیزی درباره پرداختن به زندگی حرفه ای‬ ‫و خدمات او به تئاتر نوین ایران به یاد نمی اورم‪ .‬تا سال ‪ ۸۶‬فقط دو‬ ‫کار مستند انجام داده بودم و بیشتر تمرکزم بر فیلم های داستانی‬ ‫با فرزاد فره وشی‪ ،‬فیلمساز مستند‬ ‫متاس��فانه سال هاست مس��یر تلویزیون از نگاه عمومی جامعه جدا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم در جامعه خواسته ای را طلب می کنند که تلویزیون به سراغ‬ ‫ان نمی رود‪ .‬برای همین شبکه مستند از اثاری حمایت می کند که یک نوع‬ ‫نگاه محدود را همراهی کند‬ ‫بود‪ .‬وقتی سراغ س��اخت مستند زندگی شاهین سرکیسیان در‬ ‫قالب مجموعه مس��تند«روزنه ابی» رفتم متوجه نکته ای شدم‪.‬‬ ‫تعداد نظرهای مخالف و موافق شاهین بسیار عجیب بود‪ .‬عده ای‬ ‫او را بس��یار س��فید و عده ای او را کامال سیاه می دیدند‪ .‬هیچ حد‬ ‫وس��طی برای شخصیت شاهین وجود نداشت و این نکته ای بود‬ ‫که همیشه در طول ساخت مستند من را به تعجب وا می داشت‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۸۶‬شروع به پژوهش کردیم و هماهنگی های الزم برای‬ ‫س��اخت مس��تند انجام دادیم و این بخش از کار حدود دو س��ال‬ ‫به طول انجامید و از سال ‪ ۸۸‬تصویربرداری این مستند اغاز شد‪ .‬با‬ ‫پس انداز شخصی و گروهی که دور هم جمع کردیم و با مستنداتی‬ ‫که در دست داش��تیم کار تصویربرداری اغاز شد‪ .‬البته در زمان‬ ‫پژوهش با برخی بن بس��ت هایی روبه رو می شدیم‪ .‬مثال در برخی‬ ‫اتفاق ها فقط دو نفر حضور داش��تند که یا صحبت نمی کردند یا‬ ‫منابع دیگری وجود نداش��ت و عده ای هم نمی دانس��تند‪ .‬با علم‬ ‫به ای��ن موضوع گفتیم با همین میزان پژوهش کار را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫نخس��تین مصاحبه ما با اقای بهزاد فراهانی بود و ایشان با وجود‬ ‫اینک��ه در ان زم��ان و در ان مکان که منجر به جفای ش��اگردان‬ ‫ش��اهین به او شده بود حضور نداش��ت اما قدرت تحلیل داشت‬ ‫و با توجه به اینکه ش��اهین را از نزدیک می شناخت تحلیل های‬ ‫مفیدی را در اختیارمان گذاشت و به مرور اکبرزنجانپور و بهمن‬ ‫مفید و دیگران هم در مقابل دوربین از ش��اهین سرکیس��یان و‬ ‫فعالیت ه��ای او گفتن��د‪ .‬کار تصویربرداری ما از س��ال ‪ ۸۸‬تا ‪۹۴‬‬ ‫ادامه پیدا کرد و شاید گاهی در روز ‪ ۳‬مصاحبه ضبط می کردیم‪.‬‬ ‫€ €این مصاحبه ها در مجموع چند نفر شدند؟‬ ‫‪ ۳۰۱‬نف��ر در این مجموعه همکاری کردند یا حضور داش��تند‬ ‫و ‪ ۲۲‬نف��ر جلوی دوربین درباره ش��اهین صحبت کردند‪ .‬از بقیه‬ ‫این افراد هم در قالب اس��ناد و مستندات و حرف هایی که ارشیو‬ ‫بود‪ ،‬اس��تفاده کردیم‪ .‬واقعیت این اس��ت ک��ه خیلی ها به دلیل‬ ‫محافظه کاری دوس��ت نداش��تند جلوی دوربین درباره شاهین‬ ‫صحب��ت کنند اما خط خوبی در ش��کل گیری مس��تند به گروه‬ ‫می دادند که به تجمیع نظرها کمک می کرد‪ .‬در واقع می خواهم‬ ‫بگویم «روزنه ابی» یک پروژه ملی شد که بسیاری از افراد مهم در‬ ‫نمایش ایران در ان یا صحبت کردند یا در خلق ان کمک کردند‪.‬‬ ‫بازتاب رس��انه ای خوبی هم در زمان تولید داشت و اهالی رسانه‬ ‫در ایجاد فضایی در خلق این مس��تند کم��ک کردند‪ .‬این اقبال‬ ‫عمومی باعث ش��د امیدوار شویم که می توانیم با جذب سرمایه و‬ ‫تشکیل یک گروه حرفه ای ضبط را ادامه بدهیم و انچه را تا امروز‬ ‫انجام دادیم پخش کنیم که متاسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫€ €دلیل ان چه بود؟‬ ‫انجام این کارها جا نیفتاده است‪« .‬روزنه ابی» نخستین سریال‬ ‫مس��تند بود که در ش��بکه نمایش خانگی منتشر می شد ضمن‬ ‫اینکه کسانی در این کار حضور داشتند که به غیر از اینکه شاگرد‬ ‫شاهین سرکیسیان بودند به دلیل اینکه سال ها و پس از پیروزی‬ ‫انقالب هیچ گاه تصاویرش��ان پخش نش��د با پخش این مستند‬ ‫می توانیم راحت س��رمایه گذاران را مجاب کنیم که روی این کار‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ .‬برای نخس��تین بار تصویر مرتضی عقیلی‬ ‫و بهم��ن مفید را پخش کردیم‪ .‬جالب اینجاس��ت که س��لیمان‬ ‫واثقی خواننده ای که پیش از انقالب با نام «سلی» اواز می خواند‬ ‫تیتراژ «روزنه ابی» را به طور رایگان برای مان خواند و ضبط کرد‪.‬‬ ‫پیش بینی ما این ب��ود همه این ها جزو جاذبه های پخش این اثر‬ ‫است اما متاسفانه با همه این ها به انچه فکر می کردیم نتوانستیم‬ ‫دست پیدا کنیم‪ .‬تصمیم داشتیم این مجموعه مستند را به طور‬ ‫فصل بندی ش��ده منتش��ر کنیم که فصل نخس��ت ان مربوط به‬ ‫شاهین سرکیسیان بود و در فصل های بعدی به سراغ چهره هایی‬ ‫همچون عبدالحس��ین نوش��ین‪ ،‬دکتر نامدار‪ ،‬فضل اهلل بایگان‪،‬‬ ‫هنرس��تان هنرپیشگی و تکیه دولت رفتیم که این مرحله دوم را‬ ‫از سال ‪ ۹۰‬به طور همزمان اغاز کردیم‪.‬‬ ‫€ €یعنی در واقع ش�اهین سرکیسیان اغازگر برنامه ای‬ ‫ش�د که به کل مجموعه تاریخ نمایش در دوره معاصر نیز‬ ‫راه پیدا کرد؟‬ ‫بله‪ .‬علتش هم این است که در طول پروژه متوجه شدم شاهین‬ ‫سرکیس��یان‪ ،‬بنیانگذار تئاتر نوین ایران به تنهایی نیست‪ .‬تیتر‬ ‫ان کتاب اش��تباه بود‪ .‬پیش از شاهین کسانی بودند که مقدم بر‬ ‫شاهین بودند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬میرصیف الدین کرمانشاهی‪ ،‬علی‬ ‫دریابیگی و س��یدعلی نصر کسانی هس��تند که پیش از شاهین‬ ‫در ای��ن زمینه ورود کرده اند و اس��می از انه��ا در تاریخ نمایش‬ ‫ایران نیس��ت‪ .‬حتی درباره عبدالحسین نوشین به دلیل گذشته‬ ‫سیاسی که داشت کسی به سراغ زندگی نامه اش نرفته بود‪ .‬یکی‬ ‫از مشکالت ما این است که بسیاری از فیلمسازان و هنرمندان ما‬ ‫دچار نوعی خودسانسوری شدند و پیش از انکه از مراجع مربوط‬ ‫استعالم کنند به فتوای خودشان درباره برخی از اقدام های دچار‬ ‫خودسانسوری می شوند‪ .‬برای همین چون عبدالحسین نوشین‬ ‫عضو حزب توده بوده همه فکر می کردند کار کردن درباره زندگی‬ ‫او ممنوع اس��ت در حالی که من با مراجع��ه به وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی و استعالم متوجه شدم اصال منعی وجود ندارد و‬ ‫می توان درباره این ش��خصیت ها هم فیلم ساخت‪ .‬قرار نیست در‬ ‫مس��تندهای مان کس��ی را قضاوت کنیم‪ .‬ما تنها تاریخ را روایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫€ €اصالحیه و حذفی هم داشتید؟‬ ‫شاید در کل مجموعه کمتر از یک دقیقه از کار ممیزی خورد‪.‬‬ ‫با اینکه پیش از صدور پروانه ساخت گفته بودند چهره هایی مثل‬ ‫بهمن مفید و مرتضی عقیلی حضورش��ان ممنوع است اما وقتی‬ ‫اثر ساخته ش��د به گفته اقای حسین پارس��ایی این اثر خودش‬ ‫از خ��ودش دفاع کرد‪ .‬خوش��بختانه فضای وزارت ارش��اد امکان‬ ‫گفت وگ��و را ب��رای هر فردی فراهم می کن��د و فضای اقناعی در‬ ‫ای��ن وزارتخانه وجود دارد و می توان درباره مس��ائل به گفت وگو‬ ‫نشست و به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫€ €ب�رای پخش و توزیع این اثر ب�ا نهادهای دولتی و‬ ‫فرهنگ�ی صحبت کردی�د؟ ایا جایی از ش�ما حمایت‬ ‫کرد؟‬ ‫متاس��فانه تا این لحظه هیچ نهادی از ما حمایت نکرده است‪.‬‬ ‫«روزنه ابی» مثل یک دایره المعارف اس��ت که باید و الزم اس��ت‬ ‫در خانه هر تئاتری باش��د اما متاسفانه هربار که به یکی از نهادها‬ ‫مراجعه کردیم کمبود بودجه را بهانه کردند و خرید و پخش این‬ ‫اثر را قبول نکردند‪ .‬در حالی که در مجموع قرار اس��ت مگر چقدر‬ ‫هزینه این اثر ش��ود؟ ب��ه نظرم اگر کم لطفی ه��ا را کنار بگذارند‬ ‫می توان این اثر را به طور گس��ترده در میان اهالی نمایش پخش‬ ‫ک��رد تا انها با دیدن گوش��ه ای از تاریخ نمایش کش��ور به برخی‬ ‫از اتفاق ه�� ا پ��ی ببرند‪ .‬درحال حاضر ش��اهد هس��تیم که همان‬ ‫اتفاق هایی که در زمان نوش��ین و سرکیس��یان افتاد و گروه های‬ ‫نمایش منحل شد‪ ،‬در حال تکرار است‪ .‬اگر جوانانی که امروز کار‬ ‫نمایش می کنند نسبت به خودشان و کارهای شان اگاهی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬اشتباه های گذشته تکرار نمی شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا تصمیمی برای چاپ پژوهش ه�ای خود در قالب‬ ‫کتاب گرفته اید؟‬ ‫در مقطعی همراه با غالمحس��ین دولت ابادی تصمیم گرفتیم‬ ‫این کار را انجام دهیم و تمامی اسناد و مدارک و پژوهش ها را در‬ ‫قالب کتاب چاپ کنیم‪ .‬ش��روع به ن��گارش هم کردیم و تا جایی‬ ‫هم پیش رفتیم اما بعد پشیمان شدیم چون کتاب نمی توانست‬ ‫تاثیری را که مستند دارد بر جامعه تئاتری بگذارد و در میان انبوه‬ ‫کتاب هایی که در این باره به چاپ رسیده گم می شد‪ .‬برای همین‬ ‫تصمیم گرفتیم دیگر نگارش ان را ادامه ندهیم‪.‬‬ ‫€ €از «روزنه ابی» خارج ش�ویم‪ .‬شما اثار دیگری هم در‬ ‫حوزه مس�تند در چند سال گذش�ته تولید کردید که به‬ ‫لحاظ تولیدی جالب اس�ت‪ .‬به س�راغ مجید قناد و بهروز‬ ‫بقایی رفتید و زندگی انها را دستمایه مستند قرار دادید‪.‬‬ ‫این تصمیم براساس چه رویه ای بود؟‬ ‫من به این موضوع اعتقاد دارم که یکس��ری از هنرمندان ما در‬ ‫گذش��ته ش��روع کننده یک جریان هایی بودند که این جریان ها‬ ‫در حرفه خودش��ان منجر به اتفاق های خوبی ش��د‪ .‬اما این افراد‬ ‫در جامعه امروز مثل گذش��ته حضور ندارند یا کمرنگ تر از قبل‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬پس از انقالب با وجود تمامی اتفاق های که در‬ ‫کشور رخ داده و کشور درگیر جنگ است و بسیاری از خانواده ها‬ ‫داغدار و مصیبت زده هس��تند و بسیاری از مردم از لحاظ روحیه‬ ‫و ش��ادی با کمبودهای جدی روبه رو هس��تند‪ ،‬دوره س��خت و‬ ‫تلخ��ی بر مردم ایران در ده��ه ‪ ۶۰‬می گذرد‪ .‬در این اوضاع فردی‬ ‫مثل مجید قناد که از س��ال ‪ ۵۹‬وارد تلویزیون می شود‪ ،‬تصمیم‬ ‫می گی��رد برای ک��ودکان برنامه هایی را تولی��د کند که از فضای‬ ‫اندوه ان مقطع خارج و نس��بت به اینده امیدوار شوند‪ .‬دستمایه‬ ‫ساخت زندگی مجید قناد هم همین ایده بود‪ .‬برای اینکه او یکی‬ ‫از نخس��تین مجری های کودکی بود که سبک متفاوتی از اجرا را‬ ‫برای کودکان اغاز کرد و اغازگ��ر اتفاق های خوبی در تلویزیون‬ ‫ب��ود‪ .‬ما در مجموعه «اقای مجری» که با زندگی مجید قناد اغاز‬ ‫شد به مجری هایی اشاره می کند که در شرایط سخت ان دوران‬ ‫تّهای متفاوتی انجام دهند‪ .‬پس از مجید‬ ‫تالش می کردند فعالی ‬ ‫قناد به س��راغ علیرضا غفاری رفتیم و قرار اس��ت به س��راغ افراد‬ ‫دیگر نیز برویم‪.‬‬ ‫€ €در خان�واده اق�ای رجبی هم با همین نگاه به س�راغ‬ ‫زندگی بهروز بقایی رفتید؟‬ ‫من همیشه نخستین ها برایم اهمیت دارند‪ .‬با همین دید سراغ‬ ‫بهروز بقایی نیز رفتم و زندگی او را دس��تمایه س��اخت مس��تند‬ ‫ق��رار دادم‪ .‬به��روز بقایی از نخس��تین فیلمس��ازان و بازیگرانی‬ ‫اس��ت که س��بک کاری او ب��ا تمامی افرادی که ت��ا ان موقع کار‬ ‫می کردند متفاوت اس��ت‪ .‬او در بازیگری دیگر دربند سبک های‬ ‫نمایش��ی ثابت نیس��ت و حت��ی در مجموعه های��ی مثل «خانه‬ ‫س��بز» و «همس��ران» با وجود اینکه حضور کمتری نس��بت به‬ ‫بقیه بازیگران دارد اما بازی او به چش��م می اید و مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬بقایی حتی در س��ریال هایی که خودش س��اخته مثل‬ ‫س��ریال «دنیای شیرین» و «دنیای ش��یرین دریا» نیز با همان‬ ‫س��بکی که بازی می کرد فیلم هایش را کارگردانی کرد و نس��ل‬ ‫جدیدی از فرزندان ایران را پای کارهایش نش��اند‪ .‬جامعه ایرانی‬ ‫پس از جنگ نیاز به فضایی داشت که نشاط را در ان تجربه کند‪.‬‬ ‫جنس کمدی هایی که در ان زمان وارد تلویزیون ش��د نش��ان از‬ ‫تصمیم جدی مدیران تلویزیون برای تغییر فضای رس��انه ای ان‬ ‫دوران بودند‪ .‬در چنین فضایی افرادی مانند بهروز بقایی در دهه‬ ‫‪ 70‬نخس��تین تجربه های تصویری اش را انجام می دهد‪ .‬با وجود‬ ‫اینک��ه تجربه تئاتری بهروز بقایی ب��ه دهه‪ 50‬باز می گردد اما در‬ ‫دهه‪ 70‬او جنس متفاوتی از س��ریال ها را س��اخت و برای همین‬ ‫نمونه خوبی برای ساخت زندگینامه اش بود‪.‬‬ ‫€ €اسم فیلم را از کجا اوردید؟‬ ‫بهروز بقایی تمامی کارهایی که در تلویزیون چه در مقام بازیگر‬ ‫و چ��ه در مقام کارگردان در منزل خانواده اقای رجبی س��اخت‪.‬‬ ‫ای��ن نکته جالبی بود که ما خودم��ان هم در میانه تصویربرداری‬ ‫متوجه شدیم‪ .‬بعدها در تیتراژ تمامی اثاری که بقایی در ان خانه‬ ‫س��اخت «با تشکر از خانواده اقای رجبی» درج شد که این باعث‬ ‫ش��د در یکی از گپ و گفت ها برای انتخاب اس��م به همراه بهروز‬ ‫بقایی به این اسم برسیم‪.‬‬ ‫€ €مجموعه مستندی درباره حیوان ازاری ساختید که‬ ‫مخاطبان زیادی را در ش�بکه نمایش خانگی داشت‪ .‬چه‬ ‫ارتباطی میان ان و دیگر اثارتان می توانیم پیدا کنیم؟‬ ‫م��ن در تمامی مس��تندهایم به دنبال پیدا ک��ردن راهی برای‬ ‫فرهنگ س��ازی در کش��ور هس��تم‪ .‬زنده گیری یک اتفاق جالب‬ ‫در محیط زیست اس��ت‪ .‬افرادی هستند که به این شیوه فعالیت‬ ‫می کنن��د و حیواناتی که به هر دلیل مش��کلی برایش��ان پیش‬ ‫می امد‪ ،‬مثال تصادف می کردند‪ ،‬یا ازس��وی صاحبان شان اذیت‬ ‫می ش��دند را نجات می دهند‪ .‬امید ظهری نیز یکی از همین افراد‬ ‫اس��ت که در ایران شناخته شده اس��ت و بسیاری از پویش های‬ ‫مبارزه با حیوان ازاری با او همکاری می کنند و او تمام زندگی اش‬ ‫را وقف نجات حیوانات کرده اس��ت‪ .‬من کنجکاو ش��دم به سراغ‬ ‫زندگی این ادم بروم و دوربینم را روش��ن کنم و از مراحل زندگی‬ ‫حرف��ه ای او فیلم بگی��رم‪ .‬در این بین و در خ�لال فیلم هایی که‬ ‫می گرفت��م متوجه پدیده عجیبی با نام تجاوز به حیوانات ش��دم‬ ‫ک��ه خیلی برایم عجی��ب بود‪ .‬با فراخوانی ک��ه دادیم برای اعالم‬ ‫موردهای مش��ابه درباره تجاوز به حیوانات متاس��فانه دیدیم در‬ ‫کشور ما این موضوع ش��ایع است و موضوع یکی از قسمت هایی‬ ‫که درباره حیوان ازاری س��اختم این موضوع اس��ت‪ .‬قرار بود در‬ ‫قس��مت های بعد س��اخت این مستند به س��راغ محله ای برویم‬ ‫که حیوان��ات را برای خوردن گوشت های ش��ان خرید و فروش‬ ‫می کردند و در یکی از قس��مت ها نیز به س��راغ پویشی برویم که‬ ‫هدیه تهرانی برای یوز ایرانی ایجاد کرد که متاسفانه هنوز شرایط‬ ‫ان فراهم نش��ده اس��ت‪ .‬این پروژه هم مانن��د دیگر پروژه ها یک‬ ‫مجموعه ‪ ۱۰‬قس��متی بود که متاسفانه نتوانستیم انطور که باید‬ ‫و شاید در پخش و تولید پیش برویم‪ .‬البته «ستاره های حیران»‬ ‫یکی از پربیننده ترین مس��تندهای فیلیمو ب��ود که از این بابت‬ ‫توانست هزینه هایش را جبران کند‪.‬‬ ‫€ €چرا برای پخش مس�تندهای خود با ش�بکه مستند‬ ‫و تلویزی�ون صحب�ت نمی کنی�د؟ ایا حمایتی از س�وی‬ ‫تلویزیون برای مستندهای مستقل انجام می شود؟‬ ‫متاسفانه سال هاست مس��یر تلویزیون از نگاه عمومی جامعه‬ ‫جدا شده اس��ت‪ .‬مردم در جامعه خواس��ته ای را طلب می کنند‬ ‫که تلویزیون به س��راغ ان نمی رود‪ .‬برای همین شبکه مستند از‬ ‫اث��اری حمایت می کند که با یک نوع نگاه محدود همراهی کند‪.‬‬ ‫تلویزی��ون حتی نقد به خودش را هم تاب نمی اورد‪ .‬در مس��تند‬ ‫زندگ��ی بهروز بقایی و مجید قناد تنها به خاطر اینکه در جایی از‬ ‫ان از نحوه برخورد برخی مدیران تلویزیون گالیه شده بود‪ ،‬امکان‬ ‫پخش این مستندها وجود نداشت‪ .‬من مجموعه ای را تولید کردم‬ ‫با نام «حال ما خوب نیس��ت» درباره وضعیت هنر دوبله کش��ور‪.‬‬ ‫به س��راغ پیشکس��وت های این حوزه رفتیم‪ .‬چون برخی از انها‬ ‫انتقادهایی به تلویزیون داش��تند به ما اعالم ش��د امکان پخش‬ ‫ان در تلویزیون نیس��ت؛ یعنی تلویزیون تحمل نقدهای کوچک‬ ‫را هم ندارد‪.‬‬ ‫€ €گ�روه هن�ر و تجربه چط�ور؟ به هر ح�ال فرصتی را‬ ‫س�ازمان س�ینمایی برای پخش اثار مس�تند و متفاوت‬ ‫داس�تانی فراهم کرده است‪ .‬با گروه هنر و تجربه صحبت‬ ‫کردید؟‬ ‫برای «س��تاره های حیران» صحبت کردم اما چون پیش از ان‬ ‫وارد ش��بکه نمایش خانگی ش��ده بود‪ ،‬هنر و تجربه گفت ما ان‬ ‫را اکران نمی کنیم‪ .‬متاس��فانه نگاه گروه هنر و تجربه به س��مت‬ ‫درامدزای��ی ص��رف پیش می رود و این از اهداف اولیه تاس��یس‬ ‫این گروه سینمایی دور اس��ت‪ .‬این گروه سینمایی تاسیس شد‬ ‫تا از استعدادهای جوان حمایت کند اما متاسفانه شاهد هستیم‬ ‫اثاری که بازیگرمحور هستند در این گروه اکران می شوند‪.‬‬ ‫€ €سخن پایانی؟‬ ‫امیدوارم ش��رایطی فراهم ش��ود که بتوانیم اثاری را که تولید‬ ‫کرده ایم برای عالقه مندان به نمایش بگذاریم‪ .‬من به دنبال سود و‬ ‫تجارت در این زمینه نیستم‪ .‬حاصل فعالیت های من شاید کمک‬ ‫کند که مس��ئوالن فضای فرهنگی کش��ور در برخی بخش ها به‬ ‫گفت وگو بنشینند‪ .‬شرایط ساخت و پخش در کشور سخت شده‬ ‫است و اگر حمایت هایی که از سوی برخی نهادها باید انجام شود‪،‬‬ ‫انجام نشود نمی توان به اینده امیدوار بود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 8‬مهر ‪ - 1398‬اول صفر ‪ 30 - 1441‬سپتامبر ‪ - 2019‬شماره‪ - 1379‬پیاپی‪2697‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪ ۱۷‬اثر نمایشی جدید روی صحنه رفتند‬ ‫‪ ۱۷‬اثر نمایشی از دومین هفته پاییز روی صحنه می روند که‬ ‫در بین این اثار ‪ 3‬نمایش از نویسندگان خارجی و باقی نوشته‬ ‫نویسندگان ایرانی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ای��ن ‪ ۱۷‬اثر در تماش��اخانه هایی مانند‬ ‫تئاترش��هر‪ ،‬تاالر حاف��ظ‪ ،‬فردوس��ی‪ ،‬تماش��اخانه مهرگان‪،‬‬ ‫نوفل لوش��اتو‪ ،‬عم��ارت روبه رو‪ ،‬تماش��اخانه ایرانش��هر‪ ،‬خانه‬ ‫هنرمندان و‪ ...‬روی صحنه می روند‪.‬‬ ‫از یکشنبه‪ 7 ،‬مهر‪ ،‬اجرای ‪ 8‬نمایش «چهل لُم»‪« ،‬ببخشید‬ ‫ش��ما؟»‪« ،‬س��ه کیلو ‪ ۲۵۰‬گ��رم»‪« ،‬رویاه��ای دم صب��ح»‪،‬‬ ‫«جمع ه ُکش��ی»‪« ،‬به ه��وای پاک پرید»‪« ،‬س��اعات گس» و‬ ‫«ساعت» اغاز شد‪.‬‬ ‫نمایش «چهل لُم» به نویس��ندگی و کارگردانی س��ید امیر‬ ‫پیش��وایی هر ش��ب س��اعت ‪ ۱۹‬در تاالر محراب روی صحنه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫در این نمایش ‪ ۷۵‬دقیقه ای حس��ین محمدی‪ ،‬ارش راسخ‪،‬‬ ‫ش��یوا جوانم��رد‪ ،‬بهاره قهرمان��ی‪ ،‬بهرام خطیب��ی و مرتضی‬ ‫امینی تبار ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫این نمایش که تهیه کنندگی ان برعهده سید امیر پیشوایی‬ ‫است‪ ،‬تا ‪ ۳۰‬مهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫ارش محمدی نمایش «ببخش��ید شما؟» را که خودش ان‬ ‫را نوش��ته‪ ،‬هر شب ساعت ‪ ۱۸‬در سالن ش��ماره ‪ ۲‬تماشاخانه‬ ‫مهرگان روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫ای��ن نمای��ش ‪ ۵۰‬دقیقه ای با ب��ازی اک��رم جلیلوند‪ ،‬ارش‬ ‫محم��دی‪ ،‬س��پهر ادوای‪ ،‬محمدج��واد علیائ��ی‪ ،‬محدث��ه‬ ‫حس��ن نژاد‪ ،‬غزل خدابنده‪ ،‬فاطیما رجبی و س��پیده زارعی تا‬ ‫‪ ۲۵‬مهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫نمایش «س��ه کیلو ‪ ۲۵۰‬گرم» به نویسندگی مهدی زندیه‬ ‫و تهیه کنندگی و کارگردانی محس��ن نجارحسینی از ساعت‬ ‫‪19:30‬در سالن شماره یک عمارت نوفل لوشاتو اجرا می شود‪.‬‬ ‫از بازیگ��ران ای��ن نمایش ‪ ۷۰‬دقیقه ای می ت��وان به محمد‬ ‫نادری‪ ،‬مرتضی حسینی‪ ،‬نسا یوسفی‪ ،‬پانته ا مهدی نیا‪ ،‬مهتاب‬ ‫وجدانی‪ ،‬امیرحسین اقایی و هادی شیخ االسالمی اشاره کرد‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از نمایش هایی که ‪ 7‬مهر در کارگاه نمایش تئاتر‬ ‫ش��هر روی صحنه می رود‪ ،‬نمایش «رویاهای دم صبح» است‬ ‫ک��ه لیلی عاج ان را نوش��ته و بهاره مش��یری کارگردانی ان را‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫این نمایش که نامش تداعی کننده مس��تندی با همین نام‬ ‫به کارگردانی مهرداد اسکویی است تا ‪ ۲۰‬مهر هر شب ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬اجرا می ش��ود و بهاره مشیری و حدیثه سادات حسینی در‬ ‫ان ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫نمایش «جمع ه ُکشی» اثری از اسماعیل خلج است که بعد‬ ‫از ‪ 4‬ده��ه از ‪ 7‬تا ‪ 30‬مهر در تماش��اخانه س��نگلج روی صحنه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫محم��ود حس��ینی‪ ،‬علی خازن��ی‪ ،‬محمدرضا خس��رویان‪،‬‬ ‫اس��ماعیل خلج‪ ،‬مس��عود رحیم پور‪ ،‬افش��ین زارع��ی و علی‬ ‫فتحعلی از بازیگران این اثر ‪ ۸۰‬دقیقه ای هستند‪.‬‬ ‫نمایش «به ه��وای پاک پرید» به کارگردانی امیرحس��ین‬ ‫بریمانی نیز از ‪ 7‬تا ‪ ۱۲‬مهر س��اعت ‪ ۱۹‬در تئاتر مستقل تهران‬ ‫اج��را می ش��ود‪ .‬نیما ش��کیبایی‪ ،‬علی عرفانی و امیرحس��ین‬ ‫بریمانی در این نمایش ‪۵۰‬دقیقه ای ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫خشایار پیرعلمی نویسنده و کارگردان «ساعات گس» از ‪7‬‬ ‫مهر هر ش��ب س��اعت ‪ ۲۰‬اثرش را در خانه موزه استاد عزت اهلل‬ ‫انتظامی روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫مصطف��ی داراب��ی‪ ،‬س��عید حاج��ی حی��دری و امین رضا‬ ‫ملک محمودی از بازیگران این اثر ‪ ۶۰‬دقیقه ای هستند‪.‬‬ ‫نمایش «ساعت» اثر دیگری است که از ‪ 7‬تا ‪ ۳۰‬مهر هر شب‬ ‫س��اعت ‪ ۱۸‬در تاالر حافظ روی صحنه می رود‪ .‬رویا میرعلمی‪،‬‬ ‫سوسن پرور‪ ،‬ناصر عاش��وری‪ ،‬پیروز میرزایی‪ ،‬روزبه جعفری‪،‬‬ ‫س��امی اسماعیلی‪ ،‬مهسا احمدپور‪ ،‬ایمان مومنی و حمیدرضا‬ ‫هدایتی از بازیگران این نمایش ‪ ۷۵‬دقیقه ای هستند‪.‬‬ ‫دو نمایش «ویرانگر دوپا» و «زوگزوانگ» از دوشنبه‪ 8 ،‬مهر‬ ‫(ام��روز) روی صحنه می روند‪« .‬ویرانگ��ر دوپا» به کارگردانی‬ ‫مژگان حامدی از ‪ 8‬تا ‪ ۱۵‬مهر ساعت ‪ 20:30‬در عمارت روبه رو‬ ‫روی صحنه می رود‪ .‬طراحان این اثر مژگان حامدی و اش��کان‬ ‫چراغی هستند‪.‬‬ ‫م��ژگان حام��دی بازیگر این نمایش اس��ت که در دس��ته‬ ‫پانتومی��م ق��رار می گی��رد و م��دت زم��ان ان ‪ ۳۵‬دقیق��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمایش «زوگزوانگ» اثر دیگری است که از ‪ 8‬تا ‪ ۲۴‬مهر هر‬ ‫شب ساعت ‪ ۱۹‬در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫امیر محم��د مهاجری نویس��نده و کارگردان ای��ن اثر ‪۵۰‬‬ ‫دقیقه ای اس��ت که خودش در این اث��ر ایفای نقش می کند و‬ ‫تهیه کنندگی ان برعهده محمد باباخانی است‪.‬‬ ‫نمایش «س��رزمین پدری» از سه شنبه‪ 9 ،‬مهر روی صحنه‬ ‫م��ی رود‪ .‬این نمایش به نویس��ندگی‪ ،‬طراح��ی و کارگردانی‬ ‫محمد قاسمی از ‪ ۹‬مهر تا ‪ ۱۰‬ابان هر شب ساعت ‪ ۱۸‬در سالن‬ ‫سایه تئاتر شهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫مولوی شناسی‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از حشرات مفید ‪ -‬اژیر‬ ‫‪ -2‬باطل کننده ‪ -‬صفت فرزند عزیز ‪ -‬سکوی پرش‬ ‫‪ -3‬دسته ای در ارتش ‪ -‬درجه ای در نیروی دریایی‬ ‫‪ -4‬هم��ه و سراس��ر ‪ -‬از صفات ای��زد بی همتا ‪ -‬تیغه دی��واره نازک ‪ -‬مفت و‬ ‫مجانی‬ ‫‪ -5‬چهارمین امیر سلسله صفاریان ‪ -‬واژه معادل سیلندر مصوب فرهنگستان‬ ‫زبان فارسی ‪ -‬قربانگاه حج‬ ‫‪ -6‬دریای عرب ‪ -‬صابون خیاطی ‪ -‬از روی ناچار‬ ‫‪ -7‬موسیقی چندبخشی کالسیک ‪ -‬کالبد‬ ‫‪ -8‬نوعی غذای رقیق ‪ -‬خط کش مهندسی ‪ -‬دشنام دادن ‪ -‬حرص و طمع‬ ‫‪ -9‬دوست و همراه ‪ -‬نجات و ازادی‬ ‫‪ -10‬رنگی از خانواده سرخ ‪ -‬حرف اثبات ‪ -‬نشانه مفعول بی واسطه‬ ‫‪ -11‬قدرت بینایی ‪ -‬پوششی از موی مصنوعی برای سر ‪ -‬مسرور‬ ‫‪ -12‬نفس خسته ها ‪ -‬چاره جو ‪ -‬با نظم و ترتیب ‪ -‬تکیه کالم منفی باف‬ ‫‪ -13‬اندوخته مال ‪ -‬میوه هسته درشت‬ ‫‪ -14‬حیثیت ‪ -‬قضاوت و حکمیت ‪ -‬ش��رکت س��وئدی س��ازنده خودروهای‬ ‫سنگین‬ ‫‪ -15‬منظم و اماده ‪ -‬ساده لوح بودن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ژ‬ ‫‪3‬‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ش ک‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ک س‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ جواب جدول‬ ‫شماره ‪233‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪234‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ناقوس ‪ -‬میوه معیوب‬ ‫‪ -2‬پیشوند نفی کننده ‪ -‬از مرکبات ‪ -‬رایحه غذا‬ ‫‪ -3‬حلقه فلزی برای اتصال ‪ -‬شدیدتر و سخت تر ‪ -‬فلز گلوله‬ ‫‪ -4‬ناگوار و دشوار ‪ -‬اموال باقی از فوت شده ‪ -‬مطالعه غیرعمیق‬ ‫‪ -5‬نوعی خطا در ورزش فوتبال ‪ -‬لحظه ای بیش نیست‬ ‫‪ -6‬به شمار اوردن ‪ -‬شالوده ‪ -‬ردای نمدی‬ ‫‪ -7‬بیماری واگیردار ‪ -‬الفبای اهنگسازان ‪ -‬قومی سفیدپوست‬ ‫‪ -8‬شیر خوراکی عرب ‪ -‬دومین گروه حروف ابجد‬ ‫‪ -9‬ن��ام اختصاری نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی کش��ورمان ‪ -‬دور از‬ ‫نظر ‪ -‬فرمان حرکت‬ ‫‪ -10‬پاکیزه س��اختن دل از غم ‪ -‬س��ال به انگلیس��ی ‪ -‬عنصر افزودنی به‬ ‫نمک طعام‬ ‫‪ -11‬مرکز جمهوری اذربایجان ‪ -‬سخن مرموز و به صورت غیرصریح‬ ‫‪ -12‬گودی ته دره ‪ -‬حق الشرب ‪ -‬اشوب و غوغا‬ ‫‪ -13‬رئیس ایل ‪ -‬حمایت‪ -‬پراکنده و پریشان‬ ‫‪ -14‬راه پیمودن ‪ -‬کتابی نوشته میریام هاری‪ ،‬نویسنده فلسطینی ‪ -‬طرف‬ ‫و جانب‬ ‫‪ -15‬دیار زیتون ‪ -‬افراط‪ ،‬از حد گذشتن‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پری بارانی‪ ،‬محمد قاسمی‪ ،‬مجتبی شجاعی‪ ،‬ملینا قدیمی‪،‬‬ ‫ش��کیال س��ماواتی‪ ،‬امیر یوس��فی و محمدعل��ی رحمانی از‬ ‫بازیگران این نمایش ‪ ۶۰‬دقیقه ای هستند‪.‬‬ ‫اج��رای ‪ 4‬نمای��ش «زیبا»‪ ،‬اُپ��رای عروس��کی «حافظ»‪،‬‬ ‫«موسیقی مجلس��ی» و «شاهباز سدره نشین» از چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪10‬مهر اغاز می شود‪.‬‬ ‫نمایش «زیبا» به کارگردانی خشایار خلیل خانی از ‪ 10‬مهر‬ ‫تا ‪ 3‬ابان در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان اجرا می شود‪.‬‬ ‫س��اعت اجرای ان از تاریخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۱‬مهر ‪ 18:30‬و از تاریخ ‪۲۲‬‬ ‫مهر تا ‪ ۳‬ابان ‪ 20:30‬خواهد بود‪.‬‬ ‫اُپرای عروس��کی «حافظ» یکی دیگر از نمایش هایی است‬ ‫ک��ه در دومین هفته پاییز اجرا می ش��ود‪ .‬نویس��نده‪ ،‬طراح و‬ ‫کارگ��ردان این نمایش بهروز غریب پور اس��ت که ‪ ۱۰‬مهر ان‬ ‫را روی صحنه می برد‪.‬‬ ‫این اُپرا یکی از اُپراهای س��ه گانه ای است که در این ماه اجرا‬ ‫می ش��ود و اُپرای «مولوی» اثر دیگر غریب پور است که اواخر‬ ‫مهر اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش «موسیقی مجلسی» یک نمایش اجتماعی و نوشته‬ ‫ارتورکوپیت‪ ،‬نویسنده امریکایی است که به کارگردانی مهدی‬ ‫علی نژاد و طاها محمدی از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۷‬مهر هر ش��ب ساعت ‪۲۱‬‬ ‫در سالن شماره ‪ ۲‬خانه نمایش مهرگان روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫عاطفه پاکبازنیا این اثر را ترجمه کرده و حامد پوراسفندیانی‬ ‫تهیه کنندگی ان را برعهده دارد‪.‬‬ ‫نمایش «اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی» از پنجش��نبه‪ ۱۱ ،‬مهر‬ ‫روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫«اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی» به نویسندگی مریم اسماعیلی‬ ‫و حس��ین فرخزاده و کارگردانی مریم اسماعیلی تا ‪ 3‬ابان هر‬ ‫ش��ب در دو س��انس س��اعت ‪ 18:30‬و ‪ 20:30‬در سالن استاد‬ ‫انتظامی خانه هنرمندان اجرا می شود‪.‬‬ ‫مولوی غیبت همه را جبران می کند‬ ‫عل�ی ش�ریعتی‪ -‬نامه به احس�ان‬ ‫‪ :۱۳۵۵‬و مول��وی دو ب��ار م��را از مردن‬‫بازداش��ت‪ :‬نخستین س��ال های بلوغ بود؛‬ ‫بح��ران روح��ی همراه با بحران فلس��فی‪.‬‬ ‫چه‪ ،‬اساسا من خواندن را با اثار مترلینگ‬ ‫اغاز کردم و ان اندیش��ه های بی سرانجام‬ ‫شک الود که نبوغی چون او را دیوانه کرد‬ ‫پیداس��ت که با مغز یک طفل دوازده س��اله کالس شش��م دبستان‬ ‫چه می کند؟ این تش��تت فکری در دنیای تصوف که به ش��دت مرا‬ ‫ب��ا ناپختگی‪ -‬مجذوب خویش کرده ب��ود توفانی تر و دیوانه کننده‬‫شد‪ .‬س��ال های ‪ ۱۳۲۵‬تا ‪ ۱۳۲۸‬جامعه نیز بی هدف بود و انچه بود‬ ‫هرج ومرج حزب توده و‪ ...‬جان گرفته و بازیگران سیاس��ی ازادخیال‬ ‫و فلسفه بافی ها‪ ،‬عرفان گرایی ها‪ ،‬مقدس مابی ها‪ ،‬رمانتیسم بی محتوا‬ ‫یا مش��غولیت های زندگی و شکرگزاری از نعمت «اب باریک و نان‬ ‫تافتون و دیزی ابگوشت‪ »...‬و من جزو ان اولی ها بودم‪.‬‬ ‫پوچی‪ ،‬بدبینی فلس��فی‪ ،‬بیگانگی با واقعیت زندگی و وابس��تگی‬ ‫نداش��تن به جامعه و نداشتن مسئولیت و برداشتن لقمه های فکری‬ ‫بزرگ تر از حلقوم ش��عور و هاضم��ۀ ادراک و همزمانی ان با بحران‬ ‫بلوغ‪ ،‬مس��یر صادق هدایت را که ان ایام خیلی وسوس��ه انگیز بود‪،‬‬ ‫پیش پایم نهاد و من برای پیمودن ان‪ ،‬س��اعاتی پس از نیمه ش��ب‪،‬‬ ‫اهس��ته از خانه بیرون امدم‪ ،‬جاده تاریک و خلوت کوه س��نگی ان‬ ‫سال ها را طی کردم‪ .‬استخر کوه سنگی نزدیک می شد و من ساعتی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬خود را در ان ارام یافته می دیدم‪ .‬ناگهان‪ ،‬دلبس��تگی‪ ،‬تنها‬ ‫دلبس��تگی ام به این دنیا‪ ،‬در این زندگی مرا م��ردد کرد‪ :‬مثنوی! و‬ ‫این جمله‪ ،‬نزدیکی های اس��تخر در درونم کامل ش��ده بود و صریح‪:‬‬ ‫«زندگ��ی؟ هیچ‪ ،‬یک خیالبافی پوچ‪ ،‬اما این فایده را دارد که در ان‬ ‫با مثنوی خوش بود و با او دنیا را گش��ت و رش��د کرد‪ »...‬برگشتم‪.‬‬ ‫مرگ و زندگی دو کفۀ همس��طح بودند ام��ا مثنوی‪ ،‬کفۀ زندگی را‬ ‫س��نگین تر کرد و مرگ را که از ان بی نصیب بود‪ ،‬محکوم س��اخت‪.‬‬ ‫زنده ماندم و با اغاز نهضت ملی‪ ،‬جهت گرفتم‪ .‬چون اکنون در برابر‬ ‫تو‪ ،‬غرب با تمامی حجت ها و سفسطه ها و وکال و شاهدها و اسناد و‬ ‫مدارکش تنها به قاضی امده اس��ت و شرق‪ ،‬تاریخ شرق‪ ،‬روح ایران‪،‬‬ ‫ایمان و عش��ق و ارمان و رسالت و ارزش ها و احساس ها و اصالت ها‬ ‫و زیبایی ها و عظمت ها و س��رمایه های اس�لام همه غایبند و وکیل‬ ‫مداف��ع ما حضور ندارد‪ ،‬کتاب موالنا را می فرس��تم تا به نمایندگی‬ ‫هم��ه در برابر مدعی‪ ،‬از ما دف��اع کند‪ .‬مولوی غیبت همه را جبران‬ ‫می کند و یک تنه همه را حریف است و تو را در ماندن یاری می کند‪.‬‬ ‫مدیر مس��ئول روزنامه س��هامداری‬ ‫به شایعه ها درباره این روزنامه‬ ‫پاس��خ داد و الگوی مدیریت��ی ان را‬ ‫مدل جدید در تاریخ مطبوعات ایران‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬از اواس��ط سال ‪۹۶‬‬ ‫که بحران افزایش نرخ دالر در کش��ور‬ ‫ش��کل گرفت و به دنب��ال ان وضعیت‬ ‫بازار کاغذ به هم ریخت‪ ،‬هفته ای نیس��ت که از تحریریه نش��ریه ها و روزنامه های‬ ‫گوناگون خبرهای متاثرکننده ای به گوش نرسد‪ .‬روزی یک روزنامه خبر می دهد‬ ‫که تا اطالع ثانوی تعطیل شده و روز دیگر روزنامه ای اعالم می کند چند صفحه‬ ‫را کم یا قطع اش را کوچک کرده تا بتواند به حیات خود ادامه دهد‪ .‬در این میان‬ ‫هر روز خبرنگاران بیشتری کارشان سخت تر می شود و روزگار خوشی ندارند‪.‬‬ ‫البته در این فضای نامناس��ب هرازگاهی ازسوی دولتمردان هم خبر می رسد‬ ‫که برای رفع مشکل کاغذ مطبوعات دست به کار شده اند اما تا لحظه نگارش این‬ ‫گزارش هنوز هیچ مدیر مسئولی به طور رسمی شهادت نداده که مشکلش برای‬ ‫تهیه کاغذ به طور کامل رفع ش��ده یا سهمیه ای که دولت به انها تخصیص داده‬ ‫تکافوی نیازشان را می دهد‪ .‬باوجود چنین فضای سختی برای فعالیت مطبوعاتی‬ ‫و مشکالت تهیه کاغذ جوالن برخی شایعه ها بیش از پیش بر مشکالت افزوده و‬ ‫ذی نفعان مطبوعات کشور را متاثر کرده است‪.‬‬ ‫؛ شایعه یا واقعیت؟‬ ‫‹ ‹تعطیلی روزنامه‬ ‫یکی از اخباری که در نخس��تین روز هفته –ش��نبه‪ ۶ ،‬مهر‪ -‬در میان فعاالن‬ ‫حوزه رس��انه دست به دست می شد خبر «تعطیلی قریب الوقوع روزنامه‬ ‫»‬ ‫بود‪ .‬انچه که در البه الی این اخبار به ش��کل برجس��ته ای مطرح می شد این بود‬ ‫که روزنامه یادش��ده ازسوی س��ازمان ایدرو زیر فشار قرار گرفته تا ساختمانی را‬ ‫که تحریریه روزنامه در ان مس��تقر است به این سازمان پس دهد و روزنامه هم‬ ‫تعطیل ش��ود‪ .‬گویا این خبر ازس��وی برخی خبرنگارانی که همکاری شان با این‬ ‫روزنامه به پایان رسیده منتشر شده است‪.‬‬ ‫«ناصر بزرگمهر»‪ ،‬مدیر مسئول این روزنامه که از چهره های باسابقه مطبوعاتی‬ ‫اس��ت در گفت وگو با مهر از این ماج��را روایت دیگری دارد‪ .‬او می گوید‪ :‬روزنامه‬ ‫هم در ش��رایطی مانند ش��رایط سایر روزنامه ها به سر می برد و مشکالت‬ ‫این روزهای مطبوعات کش��ور دامن این روزنامه را هم گرفته است‪ .‬اما انچه که‬ ‫در جزئی��ات خبر تعطیلی این روزنامه و‪ ...‬گفته می ش��ود «ش��ایعه هایی حول و‬ ‫حوش این روزنامه است‪».‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی بسیاری از روزنامه ها‬ ‫را منتش��ر می کرده تا پیش‬ ‫بزرگمهر می افزاید‪ :‬مجموعه ای که روزنامه‬ ‫از ای��ن ‪ ۷‬نش��ریه و روزنامه مانند «گس��ترش صنعت»‪« ،‬گس��ترش تجارت» و‬ ‫«روزگار اقتصاد» را منتشر می کرده که اینها در ماه های گذشته تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم باوجود گران ش��دن کاغذ‪ ،‬روزنامه‬ ‫که نشریه اصلی این‬ ‫مجموعه است کماکان منتشر می شود‪.‬‬ ‫مدیر مسئول روزنامه‬ ‫اشاره می کند‪ :‬مشکالت کاغذ برای روزنامه هایی‬ ‫که به ش��کل کاغذی منتشر می ش��وند وضعیت سختی ایجاد کرده‪ ،‬در حالی که‬ ‫برخی نس��خه الکترونیکی (‪ )pdf‬را منتشر می کنند و مشکلی برای تهیه کاغذ‬ ‫ندارند‪ .‬ام��ا روزنامه های اصلی که مخاطب دارند نمی توانند به چنین ش��یوه ای‬ ‫منتشر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹چند سیاست‬ ‫برای مقابله با مشکالت‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬باتوجه به مش��کالت کاغذ سیاس��ت توزیع هدفمند و تیراژ‬ ‫کمت��ر را در پیش گرفته ایم و البته تعدیل نیروی انس��انی را در مجموعه دنبال‬ ‫کرده ایم‪ .‬هرچند برای مان س��خت اس��ت با نیروهای متخصص این نشریه قطع‬ ‫همکاری کنی��م اما به دلیل اینکه تع��دادی از روزنامه های این مجموعه تعطیل‬ ‫شده اند امکان حفظ تمام نیروی انسانی را نداریم‪.‬‬ ‫بزرگمهر با اش��اره به اینکه اصلی ترین عامل قطع همکاری با نیروهای انسانی‬ ‫این مجموعه نداشتن حامی برای روزنامه است‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬یکی از مشکالتی‬ ‫ک��ه روزنامه‬ ‫دارد قرار گرفتن در معرض توطئه ه��ا و اتهام های گوناگون‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر شیوه مدیریت‬ ‫از ‪ ۵‬سال پیش‬ ‫عمر ‪۳۰‬ساله دارد که‬ ‫می افزاید‪ :‬روزنامه‬ ‫مدیر مس��ئول روزنامه‬ ‫در ‪ 25‬سال نخست با عنوان روزنامه گسترش صنعت وابسته به سازمان ایدرو و‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت می کرد‪ ،‬اما در دوران وزارت محمدرضا‬ ‫نعمت زاده به پیش��نهاد وی قرار شد وابستگی این روزنامه از مجموعه وزارتخانه‬ ‫قطع ش��ود و در قالب راه اندازی یک موسسه مطبوعاتی متشکل از تمام اعضای‬ ‫تحریریه و کارمندان‪ ،‬کارکنان این مجموعه به عنوان سهامدار معرفی شدند‪ .‬این‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در تاریخ مطبوعات ایران بود ک��ه در کنار ‪ ۲‬مدل مدیریتی‬ ‫در روزنامه ها (مدیریت ش��خص حقیقی و مدیریت ش��خص حقوقی) نوع سومی‬ ‫از مدیریت یعنی مدیریت موسسه ای متعلق به کارکنان سهامدار هم ایجاد شد‪.‬‬ ‫از نگاه بزرگمهر شیوه های مدیریت شخص حقیقی باعث می شد مدیرمسئول‬ ‫خ��ودش از مزای��ای مدیریت��ی مانن��د دریافت یاران��ه وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی بهره مند ش��ود یا در ش��یوه مدیریت ش��خص حقوقی یارانه وزارتخانه‬ ‫یادش��ده به جیب یک س��ازمان و نهاد دولتی می رفت؛ اما ش��یوه س��وم باعث‬ ‫می ش��ود یارانه ارشاد (و مزایا) در اختیار همه کارکنان موسسه قرار گیرد‪ .‬مدیر‬ ‫مس��ئول روزنام��ه‬ ‫با طرح این موض��وع می گوید‪ :‬ش��یوه مدیریتی اخیر‬ ‫هن��وز در ایران ج��ا نیفتاده اما بس��یاری از افراد به ما اته��ام می زنند؛ به عنوان‬ ‫مث��ال هن��وز می گوین��د روزنامه وابس��ته ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه ارشاد به کدام بخش روزنامه‬ ‫می رود؟‬ ‫به جیب مدیر‬ ‫بزرگمهر ادامه می دهد‪ :‬یارانه وزارت ارش��اد در روزنامه‬ ‫مس��ئول نمی رود بلکه وارد حس��اب بانکی می ش��ود که در اختیار بخش مالی‬ ‫موسس��ه اس��ت و انها متناس��ب با نیاز مجموع��ه این پول را هزین��ه می کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال دس��تمزدها و هزینه اقالم چاپی م��ورد نیاز از این محل پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬اداره روزنام��ه‬ ‫به ش��یوه س��هامداری باع��ث ش��ده کارکن��ان‬ ‫خودش��ان در ام��ور ان دخیل باش��ند و حتی می توانند مدیر مس��ئول را تغییر‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مدیر مس��ئول روزنامه‬ ‫با اش��اره به اینکه هم اکنون ‪ ۹۰‬نفر از کارکنان‬ ‫س��هامدار این روزنامه هس��تند‪ ،‬می افزاید‪ :‬افراد براس��اس مسئولیت شان در این‬ ‫روزنامه س��همی مساوی از س��هام دارند؛ البته حدودا مساوی است‪ .‬ما این شیوه‬ ‫مدیریت روزنامه را در هر شماره قید می کنیم و در کلیشه ان عبارت «نخستین‬ ‫روزنامه سهامداری ایران» درج می شود و امیدواریم این شیوه مدیریتی در ایران‬ ‫رشد و توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان زمان قرارداد اجاره‬ ‫در پای��ان این گفت وگو بزرگمهر در پاس��خ به این پرس��ش که ایا پس دادن‬ ‫س��اختمان تحریریه این روزنامه به س��ازمان مالک ان صح��ت دارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫س��اختمانی که تحریریه روزنامه در ان مس��تقر اس��ت متعلق به سازمان ایدرو‬ ‫اس��ت و این س��ازمان اج��اره ای به عن��وان مال��ک از موسس��ه‬ ‫دریافت‬ ‫می کند‪ .‬درحال حاضر قرارداد اجاره در حال اتمام اس��ت و امیدواریم این قرارداد‬ ‫تمدید شود‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫شیوه مدیریتی روزنامه‬ ‫ ‬ ‫الگوی جدید در تاریخ مطبوعات ایران‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!