روزنامه صمت شماره 1239 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1239

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1239

روزنامه صمت شماره 1239

‫ویژه نامه دومین نمایشگاه بین المللی شیشه‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت وابسته منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1239‬پیاپی ‪2557‬‬ ‫فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی اصالح شود‬ ‫چهره ها‬ ‫ بازار با بخشنامه‬ ‫اصالح نمی شود‬ ‫زور تحریم‬ ‫به بندرهای ایران نرسید‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫انتقادبه تصمیمیکه پشت درهای بستهگرفته شد‬ ‫‪ ۳۰‬خرداد امس��ال دولت فهرست کاالهای مشمول ارز دولتی را به تفکیک ‪ 3‬گروه در قالب‬ ‫کاالهای واس��طه ای‪ ،‬س��رمایه ای و مصرفی منتشر کرد‪ .‬این فهرس��ت تاکنون انتقادهایی را‬ ‫به دنبال داش��ته اس��ت؛ انتقادهایی که محور اصلی انها درج کاالهایی بود که پیش از این هم‬ ‫واردات انها ممنوع بود یا اصال وارد نمی ش��د‪ .‬گفته می ش��د تعداد این کاالها بیش از ‪ ۵۰۰‬قلم‬ ‫اس��ت؛ یعنی به طور تقریبی نیمی از کاالهای فهرس��ت ممنوعه را تشکیل می دهد که از نظر‬ ‫برخ��ی تنها ‪ ۱۲‬درصد کل واردات کش��ور را در برمی گیرد‪ .‬اما در کن��ار این موضوع‪ ،‬به تازگی‬ ‫روشن شده که فهرس��ت یادشده عامل به وجود امدن مسئله دیگری نیز شده است‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس کارشناس��ان نسبت به تصمیمی که پش��ت درهای بسته گرفته ش��ده انتقاد دارند و‬ ‫‪7‬‬ ‫معتقدند فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی باید اصالح شود‪.‬‬ ‫کنترل بازار‬ ‫اهرم حاکمیتی یا نهاد نظارتی‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرصتی که‬ ‫در بندرها داریم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در بازار مقاطع طویل فوالدی‬ ‫چه گذشت؟‬ ‫‪11‬‬ ‫پرندگان و‬ ‫مردم مهاجر‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪13‬‬ ‫از برنامه ریزی استان ها برای مدیریت بازار‬ ‫نوروز و برگزاری نمایشگاه های بهاره گزارش می دهد‬ ‫پاسخ به تقاضا‪ ،‬طال و سکه را‬ ‫ارزان می کند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫هر شهر یک روش‬ ‫‪8‬‬ ‫تنزل ‪2۰‬پله ای اقتصاد‬ ‫ایران در شاخص رقابت پذیری‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزارت جهادکشاورزی مسئول تنظیم بازار شب عید شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫رحمانی‪ :‬بازار با بخشنامه اصالح نمی شود‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫هر س��ال با نزدیک ش��دن به ایام پایانی سال‪ ،‬طرح های نظارتی‬ ‫پایش بازار کاال و خدمات در سطح استان های کشور اجرا می شود‪.‬‬ ‫کنترل وضعیت بازار‪ ،‬ایجاد فضای مناس��ب ب��رای تامین نیازهای‬ ‫عمومی و رس��یدگی س��ریع و دقیق ب��ه ش��کایات و گزارش های‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬از جمل��ه مهم‪‎‬ترین اهداف اجرای این طرح به ش��مار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫امروزه موضوع نظارت و بازرس��ی به عن��وان یک اهرم حاکمیتی‬ ‫جایگاه و نقش بایس��ته خود را در تمامی فرایندهای اقتصادی پیدا‬ ‫ک��رده و تالش می کن��د از طریق سالم س��ازی و پاالیش فرایندها‬ ‫و روش‪‎‬ه��ای اجرایی فض��ا را برای یک جریان مناس��ب و مطلوب‬ ‫اقتصادی فراهم اورد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬دولت ه��ا و س��اختارهای اقتص��ادی در کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته به س��بب جلوگیری از فس��ادهای ناشی از دسترسی‬ ‫اف��راد ی��ا جریان ها به طور معمول تالش می کنن��د که نهاد نظارت‬ ‫و بازرس��ی را تحت نظر و مدیریت کالن خود داش��ته باش��ند و از‬ ‫نهادها و تشکل های مردمی هم به سبب ارتباط موضوعی و دفاع از‬ ‫منافع مردم برای کنترل و رصد عملکردها در امور اجرایی استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬حوزه نظارت و بازرسی در بخش های تخصصی تر اقتصاد‬ ‫مانند مدیریت و کنترل بازار به س��بب دایره ش��مول بسیار وسیع‬ ‫ان یعن��ی احقاق حقوق مصرف کننده هم از اهمیت و حساس��یت‬ ‫بس��یارباالیی برخوردار بوده اس��ت و بخش وس��یع و بزرگی از کار‬ ‫و مدیریت در ارکان گوناگون تولید تا مصرف را ش��امل می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین در کش��ورهای صاحب فن��اوری و صنعت تالش می کنند‬ ‫با طراحی مدل های مناس��ب و متناسب با س��اختارهای اقتصادی‬ ‫و تج��اری خود بس��ترهای الزم را برای یک فرایند س��الم‪ ،‬روان و‬ ‫مطلوب تجاری برای ارام��ش و تنظیم بازار فراهم اورند‪ .‬برهمین‬ ‫اساس موضوع کارامدی یا ناکارامدی نهاد نظارت به عنوان یکی از‬ ‫مقوله ه��ای مرتبط با این موضوع همواره نقل محفل کارشناس��ان‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه ایا نظارت بر بازار از سوی دولت می تواند یک فرایند‬ ‫مناسب و موثر تلقی شود؟ ایا نهاد های نظارت بر بازار از توان کافی‬ ‫برای کنترل ان برخوردار هس��تند؟ با شرایط فعلی ضرورتی برای‬ ‫نظارت بیش��تر بر بازار وجود دارد؟ و پرس��ش هایی از این دست از‬ ‫جمله موضوع هایی است که اذهان برخی صاحب نظران و کارشناسان‬ ‫را به خود معطوف داشته است‪ .‬درحال حاضر فرایند نظارت و کنترل‬ ‫بازار ازسوی تش��کل های صنفی و بازرسی و اصناف در سطح خرد‬ ‫و ازسوی س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در س��طح کالن انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫سازمان حمایت به عنوان یک نهاد تخصصی قیمت گذاری و نظارت‬ ‫بر بازار اختیارات خود را از دو منشا اساسنامه این سازمان و وظایف‬ ‫س��ازمان بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کاال و خدمات می گیرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬فرایند نظارت بر بازار مقوله ای اس��ت که در ادامه‬ ‫زنجیره تولید تا مصرف باید تعریف ش��ود‪ .‬فرایند نظارت و کنترل‬ ‫بازار مجموعه فعالیت هایی اس��ت که در ان باید همه مش��کالت و‬ ‫موان��ع موج��ود در جریان تولید تا مصرف کاال شناس��ایی‪ ،‬احصا و‬ ‫تدبیر شود که حوزه «برخوردی» نیز در انتهای زنجیره این فرایند‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬در ای��ن فرایند فعالیت نهاد نظارت��ی نه تنها مانعی‬ ‫برای جریان تولید قانونمند تلقی نمی ش��ود‪ ،‬بلکه بستری است که‬ ‫از طریق ان جریان تولید می تواند اشکال ها و نارسایی های مبتالبه‬ ‫فراین��د اجرایی امور را از طری��ق مرجع نظارتی رفع کند‪ .‬امروز در‬ ‫کشورهای توسعه یافته فرایند نظارت و کنترل بازار در سطح کالن‬ ‫ازس��وی یک نهاد حاکمیتی با اختیارات و وظایف وس��یع و دقیق‬ ‫انجام می ش��ود و تالش دارد بس��ترهای الزم را ب��رای یک فعالیت‬ ‫قانونمند فراهم کند‪ .‬از س��ویی نیز تشکل های مردمی تالش دارند‬ ‫ب��ا کنکاش در فعالیت های تولیدی و خدماتی ضمن اطالع رس��انی‬ ‫بایس��ته به مصرف کنندگان‪ ،‬انها را در خرید هوش��مندانه و سالم‬ ‫مطابق با قانون یاری کنند‪ .‬ماهیت فعالیت نهاد نظارتی این اس��ت‬ ‫ک��ه قدرت و اختیار خود را از منش��ا قوانین حاکمیتی دارد و خود‬ ‫را تنها در مقابل س��طوح عالی حاکمیتی و اجرایی کشور پاسخگو‬ ‫می بیند‪ .‬با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی ش��د اگر در‬ ‫نظر اس��ت نهادی به عنوان مرجع نظارتی در بازار فعالیت کند الزم‬ ‫اس��ت نسبت به فرایند اجرایی امور یک تغییر دیدگاه داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین از اختیارات و جایگاه مستحکم قانونی برای انجام وظایف‬ ‫نظارتی برخوردار باشد‪ .‬اسیب شناس��ی فعالیت نظارتی در کنترل‬ ‫بازار نش��ان می دهد این نهادها به ج��ای برخورداری از یک دیدگاه‬ ‫علمی برای رفع مش��کالت بیش��تر زمان و انرژی را صرف برخورد‬ ‫ب��ا واحدهای اقتصادی متخلف و فعالیت های س��لبی کرده اند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که تخلف معلول یک عامل دیگر یعنی نبود تناسب‬ ‫میان جریان س��الم عرضه و تقاضا است‪ .‬باتوجه به مطالب یادشده‬ ‫می ت��وان نتیجه گرفت که فرایند نظ��ارت بر بازار به عنوان یک امر‬ ‫محتوم و حاکمیتی در بیش��تر کش��ورهای توس��عه یافته و درحال‬ ‫توس��عه پذیرفته شده اس��ت؛ فرایندی که باوجود تفاوت هایی در‬ ‫اجرا‪ ،‬در اختیار نهادهای حاکمیتی اس��ت و در کنار ان از ابزارهای‬ ‫اجرایی از قبیل بازرسی و رصد و پایش‪ ،‬اطالع رسانی و امور مرتبط‬ ‫با ان از طریق تش��کل های غیردولتی و سازمان های صنفی مرتبط‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬همچنین یک نهاد نظارتی به واسطه اختیارات‬ ‫و وظای��ف باید زیر نظر س��طوح عالی دول��ت فعالیت کند تا امکان‬ ‫پاس��خگویی‪ ،‬ارزیابی و س��نجش ان به طور دقیق و بی طرفانه فارغ‬ ‫از هرگونه تمایل به ش��خص‪ ،‬نهاد یا س��ازمانی خاص فراهم باشد‪.‬‬ ‫درنهایت باید گفت نمی توان نهادی با اختیارات فرادستگاهی و در‬ ‫س��طح ملی را زیرمجموعه یک سازمان یا نهاد اجرایی قرار داد و از‬ ‫ان توقع فعالیت های باالتر داش��ت؟ درصورتی که مقرر است نهاد‬ ‫نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار وجود داش��ته باشد الزم است‬ ‫عالوه بر ایجاد جایگاه قانونی ملی با تغییر بینش و دیدگاه فعالیت‬ ‫این نهاد‪ ،‬ابزارهای الزم برای این نظارت نیز فراهم شود‪ .‬این ابزارها‬ ‫عبارتند از اس��تقالل کامل‪ ،‬تصویب و اجرای قوانین دقیق و اجرای‬ ‫مقررات موثر به عنوان الزامات این فعالیت‪.‬‬ ‫در اخرین نشس��ت ستاد تنظیم بازار کل کشور‪ ،‬وظیفه تنظیم‬ ‫بازار ش��ب عید به وزارت جهادکش��اورزی تفویض شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار در نشست روز گذش��ته که به ریاست‬ ‫دکتر رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬وظیفه‬ ‫تنظیم بازار ش��ب عید را به وزارت جهادکش��اورزی تفویض کرد‪.‬‬ ‫این ستاد در ‪ 3‬نشست اخیر به بررسی وضعیت بازار گوشت مرغ‪،‬‬ ‫گوشت قرمز و میوه شب عید بررسی و تصمیم هایی مانند صدور‬ ‫مج��وز برای واردات جوجه یکروزه‪ ،‬جلوگیری از صادرات مرغ و‪...‬‬ ‫را اتخاذ کرده بود‪ .‬رضا رحمانی در نشس��ت روز گذش��ته س��تاد‬ ‫تنظیم بازار با اش��اره به وضعیت فعلی بازار گوشت و مرغ‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بای��د درباره کاالهای پرمصرف‪ ،‬مانند گوش��ت و مرغ تصمیم های‬ ‫ش��فاف و روشنی گرفته شود تا مطمئن ش��ویم در دو ماه اینده‬ ‫با مش��کلی روبه رو نیس��تیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه با اجرای تصمیم های س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬در اینده قیمت ها‬ ‫تعدی��ل خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث نظارت مردم باید احس��اس‬ ‫کنند ک��ه با متخلف به طور جدی برخورد می ش��ود‪ ،‬برخورد هم‬ ‫اعالم امار ‪5‬هزار نفری از تشکیل پرونده نیست‪ ،‬بلکه ممکن است‬ ‫‪2‬پرونده تشکیل شود اما این پرونده باید برای تخلف های اساسی‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بازار با بخش��نامه‬ ‫اصالح نمی ش��ود و باید با مکانیسم های علمی به این حوزه ورود‬ ‫کرد‪ ،‬از س��وی دیگر باید به سرعت تصمیم های الزم از سوی ستاد‬ ‫تنظیم بازار اتخاذ شود و اگر نیاز بود شبانه روزی کار کنیم تا برای‬ ‫مردم مش��کلی پیش نیاید‪ .‬او از دستور به رئیس سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای تش��دید نظارت خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬در موقعیت هایی باید از مکانیسم بازار برای کنترل و نظارت‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬در موقعیتی دیگر هم که از سوی عده ای طمعکاری‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ما باید ورود کنیم و این هم باید محسوس باشد‪.‬‬ ‫گسترش همکاری تجاری در کانون توجه ایران و ژاپن‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی مهم‪‎‬ترین اهداف‬ ‫س��فر به ژاپن را گس��ترش همکاری های پارلمانی و‬ ‫تجاری دانست و گفت‪ :‬تقویت همکاری های دو جانبه‬ ‫در راس برنامه های این س��فر اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫علی الریجانی که به دعوت رئیس مجلس سنا ژاپن به‬ ‫توکیو سفر کرده است‪ ،‬بامداد روز گذشته در بدو ورود‬ ‫به فرودگاه هانادا توکی��و در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��فر به منظور گس��ترش همکاری های پارلمانی‬ ‫میان دو کش��ور و همچنین رایزنی درباره مس��ائل مورد عالقه‬ ‫دو کش��ور به ویژه موضوع هایی مانند مبارزه با تروریسم و ایجاد‬ ‫امنیت در فضای همکاری های دو جانبه و اقتصادی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫اف��زود‪ :‬حجم س��طح روابط دو کش��ور در گذش��ته‬ ‫مطل��وب بوده‪ ،‬اما ضروری اس��ت زمینه گس��ترش‬ ‫ان فراهم و افزایش یابد‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬بخشی از‬ ‫مذاکرات درباره گسترش همکاری های اقتصادی در‬ ‫زمینه های گوناگون صنعت��ی و تجارتی خواهد بود‪.‬‬ ‫الریجانی ادامه داد‪ :‬روی همکاری های دانش��گاهی‬ ‫فرهنگ��ی و مذاک��ره ب��ا ایرانیان مقی��م تمرک��ز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی به دعوت داته‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫پایان سفر دو روزه ظریف به لبنان‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر خارجه ای��ران پس از ‪2‬روز‬ ‫حضور در بیروت و برنامه فشرده دیدار با مقام های لبنان‬ ‫و نمایندگان احزاب این کش��ور و فلسطین‪ ،‬دوشنبه شب‬ ‫بیروت را به مقصد تهران ترک کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬وی در بدو ورود ب��ه لبنان هدف از‬ ‫سفر به لبنان را اعالم همبستگی با لبنان پس از تشکیل‬ ‫دولت جدید این کشور و اعالم امادگی ایران برای توسعه‬ ‫رواب��ط در هم��ه زمینه ها عنوان کرد‪ .‬او روز گذش��ته در‬ ‫س��فارت ایران‪ ،‬دیدارهای جداگانه ای را با نمایندگانی از‬ ‫احزاب لبنان و گروه های مقاومت فلسطین داشت‪ .‬ظریف‬ ‫در این دیدارها بر ادامه حمایت های ایران از اس��تقالل و‬ ‫حاکمیت ملی لبنان و مقاومت مردم فلسطین تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین یکشنبه شب با سیدحسن نصراهلل‪ ،‬دبیرکل‬ ‫حزب اهلل دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬رئیس دستگاه دیپلماسی‬ ‫ایران روز دوش��نبه را به دیدارهای رسمی اختصاص داد‪.‬‬ ‫ظریف با «میش��ل عون» رئیس جمه��وری‪« ،‬نبیه بری»‬ ‫رئیس پارلمان‪« ،‬جبران باس��یل» وزیر خارجه و «س��عد‬ ‫الحریری» نخس��ت وزیر لبنان دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬وی‬ ‫ن وزیر خارجه یک کشور است که از زمان تشکیل‬ ‫نخستی ‬ ‫دول��ت لبنان به این کش��ور س��فر کرد‪ .‬دول��ت لبنان به‬ ‫ریاست الحریری دو هفته پیش‪ ،‬پس از حدود ‪۹‬ماه انتظار‬ ‫و رایزنی تشکیل شد‪ .‬ظریف در کنفرانس خبری مشترک‬ ‫با باسیل تاکید کرد که روابط ایران و لبنان به هیچ کسی‬ ‫اسیب نمی زند و به سود ملت های دو طرف است‪ .‬وی در‬ ‫واکن��ش به بحث های مرتبط با موض��وع کمک احتمالی‬ ‫ن با لبن��ان گفت‪ :‬ایران در ه��ر زمینه ای که‬ ‫نظام��ی ایرا ‬ ‫دولت لبنان بخواهد اماده همکاری است اما در عین حال‬ ‫بر ح��وزه خاصی هم اصرار نمی کن��د‪ .‬وزیر خارجه ایران‬ ‫در اخرین برنامه س��فر خ��ود در لبنان در ایین چهلمین‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که به همت سفارت ایران‬ ‫در یکی از هتل های بیروت برگزار می ش��ود‪ ،‬شرکت کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ایران در دیدار با رئیس پارلمان لبنان درباره‬ ‫تو گو‬ ‫روابط تهران و بیروت و اخرین تحوالت منطقه گف ‬ ‫و تبادل نظ��ر کرد‪ .‬محمدجواد ظریف در این دیدار ضمن‬ ‫تبریک تشکیل دولت جدید لبنان‪ ،‬گفت که تهران اماده‬ ‫اس��ت روابط خود را با بی��روت در هم��ه زمینه ها بدون‬ ‫اس��تثنا توس��عه دهد‪ .‬وی توس��عه روابط تهران و بیروت‬ ‫را به س��ود هر دو ملت دانس��ت و تاکید ک��رد این روابط‬ ‫علیه هیچ کش��ور یا ملتی نیس��ت‪ .‬ظریف افزایش روابط‬ ‫اقتصادی و همکاری های بازرگانی بین ایران و لبنان را از‬ ‫جمله ظرفیت های مهمی در روابط دوجانبه دانس��ت که‬ ‫بای��د بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬رئیس پارلمان‬ ‫لبنان هم ضمن تبریک س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫به رهبری‪ ،‬دولت و ملت ایران‪ ،‬ابراز امیدواری کرد روابط‬ ‫دو کشور در برهه زمانی پیش رو در همه زمینه ها توسعه‬ ‫یاب��د‪ .‬بری و ظریف همچنی��ن اخرین تحوالت منطقه از‬ ‫جمله س��وریه را ارزیابی کردند و بهبود اوضاع امنیتی در‬ ‫این کشور را تحولی مهم و مثبت خواندند‪.‬‬ ‫مشاوران(سنا) ژاپن به منظور توس��عه روابط همه جانبه به این‬ ‫کش��ور سفر کرده است‪ .‬دیدار با رئیسان مجلس سنا و مجلس‬ ‫قانون گذاران ژاپن‪ ،‬دیدار با ش��ینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر و دیدار با‬ ‫رئی��س گروه دوس��تی پارلمانی دو کش��ور از جمله برنامه های‬ ‫الریجان��ی در س��فر دو روزه به توکیو اس��ت‪ .‬علیرضا رحیمی‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر و پردیس‪،‬‬ ‫ش��هباز حس��ن پوربیگلری نماینده مردم س��یرجان‪ ،‬اس��داهلل‬ ‫قره خانی نماینده مردم علی اباد کتول‪ ،‬حسن خسته بند نماینده‬ ‫مردم بندرانزلی و قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه‪ ،‬دکتر‬ ‫الریجانی را در این سفر همراهی می کنند‪.‬‬ ‫نشست وزیران دارایی اروپا درباره ایران‬ ‫وزیران دارایی اتحادیه اروپا امروز در نشس��تی به بررس��ی راهکارهای دور‬ ‫زدن تحریم های امریکا بر ضد ایران خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از روزنام��ه نیویورک دیلی نیوز‪ ،‬قرار اس��ت در‬ ‫نشس��ت وزیران دارایی ‪۲۸‬کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل‪ ،‬برنامه این‬ ‫اتحادیه درباره دور زدن تحریم های امریکا بر ضد ایران و مکانیسم مالی ویژه‬ ‫مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد‪ .‬مکانیسم مالی ویژه اتحادیه اروپا که به نام‬ ‫«اس پی وی» شناخته می شود با هدف متقاعد کردن تهران به باقی ماندن در‬ ‫توافق هسته ای ایجاد شده است‪ .‬براساس این مکانیسم‪ ،‬صادرکنندگان کاال‬ ‫به ایران از واردکنندگان کاال از این کشور‪ ،‬طلب خود را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال اس پی وی ب��ا موانع گوناگونی روبه رو اس��ت از جمله انکه با‬ ‫توجه به تحریم های ش��دید امریکا بر صنعت نفت ایران که ‪۸۰‬درصد ارزش‬ ‫صادراتی این کش��ور را تش��کیل می دهد‪ ،‬اس��تفاده از این مکانیس��م مالی‬ ‫برای تجارت نفتی با ایران دش��وار خواهد بود‪ .‬ای��ن احتمال وجود دارد که‬ ‫شرکت های بزرگ اروپایی که حضور پررنگی در بازار امریکا دارند‪ ،‬دست رد‬ ‫به سینه اس��تفاده از این مکانیسم بزنند‪ .‬در صورتی که اروپایی ها بتوانند با‬ ‫اس��تفاده از اس پی وی به راهکاری برای تسهیل تجارت نفتی با ایران دست‬ ‫یابند‪ ،‬این امکان وجود دارد که فش��ار اقتصادی بر ایران کاهش یابد‪ .‬تعیین‬ ‫سهم کش��ورهای عضو از بودجه س��ال اینده اتحادیه اروپا‪ ،‬توافق تجاری با‬ ‫انگلیس در زمان خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا و بحران بدهی ایتالیا از‬ ‫دیگر موضوع های مورد بحث امروز وزرای اروپایی خواهد بود‪ .‬انتظار می رود‬ ‫به دلیل اختالف نظر بین المان و فرانس��ه بر سر بودجه‪ ،‬این موضوع به یکی‬ ‫از داغ تری��ن مباحث امروز تبدیل ش��ود چراکه الم��ان به عنوان بزرگ ترین‬ ‫تامین کنن��ده بودجه اتحادیه اروپا خواهان کاهش س��قف بودجه اس��ت اما‬ ‫فرانسه خواهان افزایش بودجه اتحادیه شده است‪.‬‬ ‫سازکار مالی اروپا به ‪ FATF‬ارتباطی ندارد‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی ارتباط ‪FATF‬‬ ‫با ساز کار مالی اروپا در نشست مشترک روز گذشته دو کمیسیون‬ ‫امنیتی و قضایی مجمع تش��خیص مصلحت نظام خبر داد و گفت‬ ‫این بحث به نشست روز ش��نبه اینده مجمع درباره الیحه پالرمو‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫حجت االس�لام و المس��لمین غالمرض��ا مصباحی مق��دم در‬ ‫گفت وگو با ایرنا با اش��اره به اینکه ش��نبه اینده نشس��ت مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام با موضوع بررسی کنوانسیون مبارزه با‬ ‫جرائم س��ازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو برگزار خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در نشس��ت امروز به این نتیجه رسیدیم هیچ گونه ارتباطی‬ ‫بی��ن لوایح مرتبط با ‪ FATF‬با س��ازکار مالی اروپ��ا وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه موضوع های منطقه مربوط به ما و کش��ورهای‬ ‫منطقه می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اروپایی ها باید تعهدات خود را نسبت‬ ‫ب��ه برج��ام عمل کنند‪ ،‬نه اینک��ه برای جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫شرط های جدید تعیین کنند‪.‬‬ ‫هم اکنون دو الیحه پالرمو و ‪ CFT‬روی میز مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام قرار دارد و قرار اس��ت اعضای این مجمع در زمینه‬ ‫این لوایح تصمیم گیری کنند‪ .‬کنوانسیون پالرمو دارای ‪۳‬پروتکل‬ ‫تکمیلی از جمله پروتکل پیش��گیری‪ ،‬سرکوب و مجازات قاچاق‬ ‫اش��خاص به ویژه زنان و کودکان‪ ،‬پروتکل علیه قاچاق مهاجران از‬ ‫عکس روز‬ ‫طری��ق زمین‪ ،‬دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق‬ ‫مهمات اس��ت که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل‬ ‫متحد به عنوان عهده دار این کنوانس��یون و پروتکل های ان عمل‬ ‫می کن��د‪ .‬دولت برای پیوس��تن به این کنوانس��یون ک��ه از لوایح‬ ‫چهارگانه مرتبط با ‪ FATF‬اس��ت‪ ،‬الیح��ه ای را تقدیم مجلس‬ ‫شورای اسالمی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به‬ ‫تطابق نداشتن ترجمه با متن اصلی‪ ،‬در سال‪ 96‬مورد ایراد شورای‬ ‫نگهبان قرار گرفت و در ‪20‬خرداد ‪ 97‬بار دیگر در مجلس بررسی‬ ‫و نمایندگان با ‪ 136‬رای موافق‪ 89 ،‬رای مخالف و ‪ 11‬رای ممتنع‬ ‫از مجموع ‪ 256‬نماینده حاضر با اصالح ان موافقت کردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫سازکار مالی ایران و اروپا باید گسترش یابد‬ ‫مراسم غبارروبی مزار شهدای صابئین مندایی درخوزستان‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫ایسنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫معاون وزیر امور خارجه روس��یه اعالم کرد‪ :‬ساز کار حمایت از مبادالت تجاری ایران‬ ‫و اروپا یا اینس��تکس( ‪ )INSTEX‬باید گسترش یابد و نباید فقط به نیازهای عمومی‬ ‫و دارو محدود شود‪ .‬سرگئی ریابکوف‪ ،‬مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه در حاشیه‬ ‫ایین گرامیداش��ت چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ایرنا که نظر روس��یه درباره س��ازکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا چیس��ت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با ایس��تادگی و اصرار ایران‪ ،‬روس��یه و س��ایر کش��ورهای عالقه مند به این‬ ‫س��ازکار‪ ،‬می توانن��د ان را تنظیم کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاض��ر‪ ،‬اطالعات چندانی‬ ‫از مکانیس��م اروپا برای حمایت از مبادالت تجاری با ایران جز انچه از س��وی مقام های‬ ‫اروپای��ی و تروئی��کای اروپایی (فرانس��ه‪ ،‬انگلیس و المان) و بخش سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا اعالم شده‪ ،‬نمی دانیم‪ .‬به گفته ریابکوف‪ ،‬مرحله نخست سازکار مکانیسم‬ ‫مالی اروپا ماهیت اولیه خواهد داش��ت و مش��ارکت در این س��ازکار برای کش��ورهای‬ ‫ثالث بس��ته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی خواس��ته های مشخصی را از‬ ‫ای��ران مطرح کرده اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما معتقدیم مطرح کردن خواس��ته های مصنوعی و‬ ‫غیرواقعی غیرس��ازنده است و نباید به اعالم شرایط و طرح خواسته پرداخت‪ ،‬بلکه باید‬ ‫اقدام های عملی را (برای اجرای سازکار مالی اروپا) به اجرا دراورد‪ .‬معاون وزیر خارجه‬ ‫روس��یه تصریح کرد‪ :‬فقط نباید به ارس��ال خواربار‪ ،‬نیازهای اولیه و دارو که از فهرست‬ ‫تحریم های یک جانبه و فراملی امریکا کنار گذاشته شده‪ ،‬اکتفا کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫اینکه ایران کارایی این مکانیس��م را ببیند و فرصت ب��رای تضمین بازرگانی قانونی با‬ ‫کش��ورهای ثالث را کسب کند‪ .‬اتحادیه اروپا باید از رویکردهای کنونی خود برای حل‬ ‫مس��ائل باالتر برود‪ .‬مقام روس خاطرنشان کرد‪ :‬باید با انتخاب درست‪ ،‬تصمیم الزم را‬ ‫برای همکاری های مناسب گرفت و درها را برای همکاری های اقتصادی با ایران گشود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کنترل بازار‪ ،‬اهرم‬ ‫حاکمیتی یا نهاد نظارتی‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ترام��پ در دقایق اولیه بام��داد روز‬ ‫سه ش��نبه در توئیت��ی ب��ه زبان های فارس��ی و‬ ‫انگلیس��ی نوش��ت‪۴۰« :‬سال فس��اد‪۴۰ .‬سال‬ ‫س��رکوب‪ ۴۰ .‬سال ترور‪ .‬رژیم ایران فقط موجب‬ ‫‪ 40‬س��ال شکست ش��ده اس��ت‪ .‬مردم ایران که‬ ‫مدت هاست در رنجند شایسته اینده روشن تری‬ ‫هس��تند‪ ».‬در برابر این توئیت رئیس جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬محمد جواد ظریف نیز به صورت توئیتری‬ ‫پاس��خی صریح و قاطع به دونالد ترامپ داد و در‬ ‫صفحه توئیتر خود نوشت‪40«:‬سال شکست در‬ ‫پذی��رش اینکه ایرانی ها هرگ��ز مطیع نخواهند‬ ‫شد‪۴۰ .‬س��ال شکست در تطبیق دادن سیاست‬ ‫امریکا با واقعیت‪40 .‬س��ال شکست در بی ثبات‬ ‫ک��ردن ایران از طری��ق خونری��زی و پول خرج‬ ‫کردن‪ .‬پس از ‪40‬س��ال انتخاب های اشتباه وقت‬ ‫ان رسیده که دونالد ترامپ در سیاست شکست‬ ‫خورده امریکا بازنگری کند»‬ ‫ایسنا‪ -‬سفارت کشورمان در کابل در پیامی‬ ‫در گذشت صبغت اهلل مجددی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫پیش��ین افغانس��تان را تس��لیت گفت‪ .‬در پیام‬ ‫توئیتری سفارت کشورمان در کابل امده است‪:‬‬ ‫درگذش��ت مجاهد بزرگ‪ ،‬جناب اقای پروفسور‬ ‫صبغ��ت اهلل مجددی‪ ،‬رئیس جمهوری پیش��ین‬ ‫افغانس��تان را به دولت و ملت افغانستان تسلیت‬ ‫می گوییم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه المان در همایش‬ ‫ضدایران��ی ورش��و ش��رکت نمی کن��د و یکی از‬ ‫مقام��ات ارش��د وزارت امور خارج��ه به عنوان‬ ‫جایگزی��ن وی در این همایش حض��ور خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬س��خنگوی وزارت امور خارجه المان‬ ‫اعالم کرد نیل انن‪ ،‬یکی از مقامات ارش��د وزارت‬ ‫امور خارجه به عن��وان جایگزین در این همایش‬ ‫شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سردار سرلش��گر محمد باقری با بیان‬ ‫اینکه لهس��تان قول داده در نشست ورشو هیچ‬ ‫حرف��ی علیه ای��ران زده نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫منتظر بود تا این نشس��ت برگزار ش��ود و ببینیم‬ ‫که لهستانی ها چقدر به قول خود وفادار هستند‪.‬‬ ‫رئیس س��تادکل نیروهای مسلح این نشست را‬ ‫بی ارزش و بی اهمی��ت توصیف و اظهارکرد‪ :‬چه‬ ‫در نشس��ت ورش��و علیه ایران حرفی زده شود و‬ ‫چه حرفی زده نشود‪ ،‬تاثیری در اقدام ها و قدرت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر امور خارجه ونزوئال معتقد اس��ت‬ ‫واش��نگتن همواره در امور داخلی کش��ورهای‬ ‫امری��کای التین دخالت داش��ته اس��ت اما این‬ ‫ب��ار مقامات امریکا به طور اش��کار در خط مقدم‬ ‫کودت��ا در کاراکاس قرار دارند‪ .‬خورخه ارائاس��ا‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬ام��ا اکنون انها رهب��ری کودتا را بر‬ ‫عهده گرفته اند و در خط مقدم کودتا قرار دارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬معاون اول ترامپ‪ ،‬جان‬ ‫بولتون و وزیر خارجه همه به میدان امده اند و از‬ ‫ارتش ونزوئال نیز خواسته اند از حمایت از مادورو‬ ‫دست بکشند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬خوزه بورل‪ ،‬وزیر امور خارجه اس��پانیا‬ ‫در پیام ه��ای توئیت��ری به مناس��بت چهلمین‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬ضمن تحسین‬ ‫دستاوردهای ‪40‬ساله انقالب اسالمی از ایران به‬ ‫عن��وان یک قدرت مهم منطقه ای یاد کرد‪ .‬بورل‬ ‫در پیام خود نوشت‪ :‬به طور حتم‪ ،‬چنانچه دونالد‬ ‫ترام��پ در انتخابات اینده ریاس��ت جمهوری‬ ‫امری��کا بار دیگر انتخاب نش��ود‪ ،‬ایران می تواند‬ ‫در براب��ر تحریم ها مقاومت کن��د اما اگر ترامپ‬ ‫پیروز شود‪ ،‬ایران می تواند برنامه هسته ای خود‬ ‫را از س��رگرفته و نف��وذ خ��ود را در منطقه چند‬ ‫برابر کند‪.‬‬ ‫مهر– س��خنگوی ح��زب عدالت و توس��عه‬ ‫ترکیه عربستان سعودی را متهم کرد در موضوع‬ ‫پرون��ده قتل جم��ال خاش��قجی‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫منتقد ال سعود با مقام های این کشور همکاری‬ ‫نمی کنند‪ .‬به گزارش خبرگزاری اناتولی ترکیه‪،‬‬ ‫«عمر چلیک» گفت‪ :‬انکارا به بررسی های خود با‬ ‫شفافیت کامل درباره قتل این روزنامه نگار ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬مقام های سعودی هنوز به درخواست ها‬ ‫برای همکاری در این زمینه پاس��خ نداده اند و ما‬ ‫هنوز همکاری الزم در موضوع قتل خاشقجی را‬ ‫از سوی سعودی ها ندیده ایم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کریس مورفی‪ ،‬سناتور عضو دموکرات‬ ‫مجلس س��نای امریکا خواس��تار پایان حمایت‬ ‫واشنگتن از ائتالف عربی به سرکردگی عربستان‬ ‫در جنگ علیه مردم یمن ش��د‪ .‬به گزارش شبکه‬ ‫خبری الجزیره‪ ،‬مورفی گف��ت‪85 :‬هزار کودک‬ ‫یمنی به دلیل گرسنگی و بیماری جان خود را از‬ ‫دست دادند‪ .‬این سناتور ایالت کنتیکت در ادامه‬ ‫افزوده است‪ :‬حقوقدانان از ما می خواهند به نقش‬ ‫ما در این کابوس پایان بدهیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬اس��عد العیدانی اس��تاندار بصره در‬ ‫ایین بزرگداش��ت ‪40‬سالگی انقالب اسالمی در‬ ‫شهر بصره که از سوی سرکنسولگری جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در این اس��تان برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بصره هیچ گاه بخش��ی از تحریم های ضدایرانی‬ ‫نخواهد ش��د و عراق نمی پذی��رد پایگاهی برای‬ ‫اسیب زدن به یک کشور همسایه باشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫«تخصص» نیاز اصلی‬ ‫تایرسازان‬ ‫زور تحریم به‬ ‫بندرهای ایران نرسید‬ ‫تاریخچه صنعت تولید‬ ‫صابون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«ضریب ثابت» ایران را به رتبه هشتادونهم دنیا در یک شاخص حیاتی فرستاد‬ ‫تنزل ‪ 2۰‬پله ای اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری‬ ‫زیرساختی برای کاهش هزینه های تولید نداریم‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬تغییر وزن ده��ی مولفه های تاثیرگذار در‬ ‫رتبه اقتصادی کش��ورهای گوناگ��ون در مجمع جهانی‬ ‫اقتصاد باعث ش��د رتبه جهانی کشورها در شاخص های‬ ‫مختلف دس��تخوش تغییراتی شود‪ .‬هرچند این تغییرات‬ ‫کفه ترازو را به س��ود ایران تغییر نداد اما دست کم باعث‬ ‫شد شرایط واقعی اقتصاد کشور را بهتر درک کنیم‪.‬‬ ‫پس از انتش��ار این امار که ایران موفق به کسب امتیاز‬ ‫‪ ۵۵‬از ‪ ۱۰۰‬در اخرین گ��زارش رقابت پذیری جهانی در‬ ‫سال گذش��ته میالدی ش��د‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و برخی کارشناس��ان اقتصادی بر این‬ ‫موض��وع تاکی��د کردند که جم��ع امتیاز ای��ران در این‬ ‫ش��اخص با امتیاز سال گذش��ته تفاوت چندانی نکرده و‬ ‫این موضوع نش��ان می دهد ایران برمبن��ای اندازه گیری‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی تنها یک رتبه تنزل یافته است‪.‬‬ ‫ان روی سکه اما ش��واهد دیگری را نشان می دهد‪ .‬رتبه‬ ‫اقتصادی ایران در ش��اخص رقابت پذیری س��ال گذشته‬ ‫میالدی به ‪ ۸۹‬رس��یده‪ ،‬این در حالی اس��ت که در سال‬ ‫‪ )۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬رتب��ه ایران در این ش��اخص ‪ ۶۹‬اعالم‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫هرچند مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بررسی جزئیات این شاخص به درستی اثبات می کند که‬ ‫در صورت بدون تغییر ماندن ش��اخص ها ایران در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی باید به رتبه ‪ ۷۰‬می رسید اما موضوعی‬ ‫که در این زمینه نباید فراموش شود این است که اقتصاد‬ ‫جهان��ی برمبنای این تغییرات رش��د می کن��د و ارزیابی‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالوه بر این موضوع دیگری که در این زمینه‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬تغییر وزن دهی ارکان این شاخص است‪ .‬به‬ ‫هر حال باید این موضوع را پذیرفت که ارکان ش��اخص‬ ‫رقابت پذی��ری تفاوت کرده و ایران اگر قصد دارد در این‬ ‫شاخص به رش��د مناسبی برسد باید بر مبنای وزن دهی‬ ‫جدید سیاست گذاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ارکان و مولفه ها‬ ‫مجمع جهان��ی اقتصاد ‪ ۴‬مولفه ب��رای این رتبه بندی‬ ‫اعالم و برای هر ک��دام از این مولفه ها رکن هایی تعریف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مولفه نخس��ت در این رتبه بندی محیط توانمندسازی‬ ‫با ارکان زیرس��اخت‪ ،‬انطباق پذیری اطالعات و ارتباطات‬ ‫و ثبات اقتصادی اس��ت‪ .‬مولفه دوم س��رمایه انس��انی با‬ ‫رکن های سالمت و مهارت نام دارد‪ .‬مولفه بعدی بازارها‬ ‫اس��ت که با ارکان بازار محصول‪ ،‬ب��ازار نیروی کار‪ ،‬نظام‬ ‫مال��ی و اندازه بازار در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬اخرین‬ ‫مولفه نیز اکوسیس��تم نواوری است که با ارکان پویایی‬ ‫کسب وکار و ظرفیت نواوری سنجیده می شود‪ .‬براساس‬ ‫انچ��ه در این گ��زارش امده تم��ام ارکان دوازده گانه در‬ ‫ارزیابی سال گذشته میالدی ضریبی ثابت دارند و میزان‬ ‫توس��عه یافتگی کشورها نیز در نظر گرفته نشده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس بدون هیچ متغیری کشورها برمبنای عملکرد‬ ‫اقتصادی خود رتبه بندی شده اند‪ .‬این موضوع باعث شد‬ ‫رتبه جهانی ایران در شاخص رقابت پذیری تا ‪ 2۰‬شماره‬ ‫کاه��ش یابد و براس��اس ان ایران روی هش��تادونهمین‬ ‫سکوی دنیا متوقف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضریب ثابت برای تمام ارکان‬ ‫ام��راهلل امینی‪ ،‬معاون دانش��کده‬ ‫اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫درباره وضعیت اقتصادی ایران در‬ ‫ش��اخص رقابت پذیری به‬ ‫گف��ت‪ :‬موضوعی ک��ه در ارزیابی‬ ‫این شاخص اهمیت بسیار زیادی‬ ‫دارد بررس��ی تغییرات وزن دهی‬ ‫اس��ت‪ .‬این تغییرات کمک کرد تا کشورها به طور برابر با‬ ‫یکدیگر رقابت کنند و بر همین مبنا قضاوت شوند‪.‬‬ ‫عضو پیشین شورای اقتصادی استان تهران بر این باور‬ ‫اس��ت که ضریب ثابت برای بازار نیروی کار و همچنین‬ ‫ضریب ثابت برای نواوری از جمله موضوعاتی اس��ت که‬ ‫باعث ش��د رتبه اقتصادی ایران کاهش یابد‪ .‬بازار نیروی‬ ‫کار در هر کش��وری وابس��ته به وضعیت تولید است‪ .‬در‬ ‫ش��رایط کنونی که بیش��تر واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫ایران یا تعطیل ش��ده اند یا با کاهش ظرفیت به س��ختی‬ ‫بقای خ��ود را حفظ کرده اند‪ ،‬نمی توان توقع داش��ت در‬ ‫این رکن امتیاز مناس��بی داش��ته باشیم‪ .‬عالوه بر این ما‬ ‫در تحریم هستیم و بازدهی تولید در این شرایط کاهش‬ ‫می یاب��د‪ .‬به عبارت دیگر کاهش امتیاز ایران در این رکن‬ ‫ب��ه دو عنصر سیاس��ت های اش��تباه در داخل کش��ور و‬ ‫سیاست های تحریمی در شرایط جهانی وابسته است‪.‬‬ ‫ضری��ب ثابت برای بازار نیروی کار و همچنین ضریب ثابت برای نواوری‬ ‫از جمله موضوعاتی است که باعث شد رتبه اقتصادی ایران کاهش یابد‪.‬‬ ‫بازار نیروی کار در هر کشوری وابسته به وضعیت تولید است‬ ‫امینی با بیان اینکه اش��تغال قابل قبولی ایجاد نشده و‬ ‫این موضوع اقتصاد کش��ور را دچ��ار رکود کرده‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬عالوه بر این ایران در مسائلی مانند فساد و شفافیت‬ ‫اقتصادی نیز امتیاز مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫شفافیت و فساد به طور مستقیم در مولفه ها و رکن ها‬ ‫نیامده اند اما این دو رکن ثابت فرض شده و این موضوع‬ ‫به رتبه بندی اقتصاد ایران اس��یب بیشتری وارد می کند‪.‬‬ ‫بررس��ی این موض��وع پیچیدگی های بس��یاری دارد اما‬ ‫برخ��ی ارکان ثابت فرض می ش��وند و این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود ارکان دیگر از قدرت بیش��تری در امتیازدهی‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری یعنی کاهش هزینه تولید‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اهمیت رک��ن ن��واوری توضیح داد‪:‬‬ ‫نواوری در این زمینه که امتیاز ایران ‪ ۳۸‬از ‪ ۱۰۰‬ش��ده‪،‬‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫نگاه��ی به اقتصاد ایران نش��ان می دهد این نمره برای‬ ‫ایران دور از ذهن نیس��ت‪ .‬ن��واوری را نباید با طرح های‬ ‫نواوران��ه اش��تباه گرف��ت‪ .‬ن��واوری در ای��ن رتبه بندی‬ ‫به معن��ای ایده های نو برای کاه��ش هزینه های تولید و‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی اس��ت‪ .‬متاس��فانه در ایران طرح‬ ‫جدی��دی برای کاهش هزینه ه��ای تولید نداریم و عمده‬ ‫واحده��ای تولی��دی و خدماتی در انتظ��ار حمایت های‬ ‫دولتی هس��تند‪ .‬این رکن بیش��تر با هدف خنثی سازی‬ ‫تاثیر نفت در کشورهای دارای ذخایر نفتی پابرجا است‪.‬‬ ‫امینی به این پرس��ش که نواوری در کاهش هزینه نیاز‬ ‫به سرمایه گذاری باالیی دارد و بخش خصوصی در ایران‬ ‫ریس��ک س��رمایه گذاری در نواوری را نمی پذیرد‪ ،‬حال‬ ‫چگونه باید در این ش��اخص رش��د کرد‪ ،‬این گونه پاسخ‬ ‫داد‪ :‬ن��واوری و به ط��ور کلی تحقیق و توس��عه و مطالعه‬ ‫ب��رای کاهش هزینه ه��ای تولید نیاز به پ��ول ارزان نرخ‬ ‫دارد‪ .‬عم��ده کش��ورهایی که در ای��ن رتبه بندی حضور‬ ‫دارن��د می توانن��د از پول ه��ای ارزان‪ ،‬البت��ه ب��ا ضریب‬ ‫دسترس��ی متفاوت به��ره برند‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ای��ران به دلیل تحریم ها نمی تواند از این مزیت اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬بر این اس��اس تاثیرگذارترین سیاست ها این است‬ ‫که دولت معافیت مالیاتی و ارائه تس��هیالت ارزان نرخ را‬ ‫برای واحدهایی که روی این موضوع فعالیت می کنند در‬ ‫نظ��ر بگیرد‪ .‬برای مثال در دنیا تس��هیالتی داریم با نرخ‬ ‫س��ود ‪ ۲‬درصد که در ایران همان تسهیالت با نرخ سود‬ ‫‪ ۲۲‬درصد داده می ش��ود‪ .‬در اغاز ای��ن رقابت واحدهای‬ ‫نواور در ایران باید ‪ ۱۱‬برابر برخی از کشورها بازپرداخت‬ ‫تسهیالت داشته باشند و دولت در این زمینه هیچ کاری‬ ‫انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با ارکان تاثیرگذار‬ ‫این تحلیلگر امور اقتصادی همچنین درباره اقدام های‬ ‫ایران برای رش��د در رتبه بندی ه��ای جهانی توضیح داد‪:‬‬ ‫ایران هر س��ال اقدام های بس��یاری انجام می دهد تا در‬ ‫مس��یر جهانی ش��دن باقی بماند و بتواند در این عرصه‬ ‫به موفقیت هایی دس��ت یابد‪ .‬با این حال بسیاری از این‬ ‫اقدام ها ظرفیت کافی برای کشور ایجاد نمی کنند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس بهتر است سیاس��ت های اقتصاد کالن کشور به‬ ‫سمت رش��د در ارکانی حرکت کند که ضریب تاثیر انها‬ ‫بر دیگر رکن ها بیشتر باشد‪.‬‬ ‫برای مث��ال کمک به ن��واوری در کاهش هزینه های‬ ‫تولید‪ ،‬توسعه‪ ،‬اش��تغالزایی و رشد اقتصادی را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬ع�لاوه بر این کم��ک به بهبود رواب��ط کار و بازار‬ ‫نیروی کار باعث می شود زیرساخت های تولید در کشور‬ ‫بهبود یابد و در این شرایط ارکان دیگر نیز به طور وابسته‬ ‫رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫دانستی ‬ ‫«تخصص» نیاز اصلی تایرسازان‬ ‫چرا خودرو جوش‬ ‫می اورد؟‬ ‫در بس��یاری از موارد‪ ،‬دم��ای غیرطبیعی‬ ‫موت��ور می توان��د علت��ی س��اده و نه چندان‬ ‫پیچیده داشته باشد اما در بسیاری از موارد‬ ‫ای��ن امر می توان��د به قیمت اس��یب جدی‬ ‫موتور و نیز هزینه های س��نگین برای تعمیر‬ ‫ان تمام شود‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬جوش اوردن خودرو‬ ‫می تواند دالیل گوناگونی داش��ته باش��د؛ از‬ ‫جمله کافی نبودن میزان مایع خنک کننده‬ ‫که وظیفه انتقال حرارت ناش��ی از عملکرد‬ ‫اجزای موتور را ب��ه رادیاتور و از رادیاتور به‬ ‫محیط دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از رایج تری��ن عوام��ل داغ ک��ردن‬ ‫موت��ور‪ ،‬کم بودن میزان مای��ع خنک کننده‬ ‫اس��ت‪ .‬عملکرد درست سیستم خنک کننده ‬ ‫موتور‪ ،‬وابس��ته به حجم مش��خصی از مایع‬ ‫خنک کننده است‪ .‬در خودروهای مدرن‪ ،‬این‬ ‫میزان روی منبع رزرو مایع رادیاتور به شکل‬ ‫حداقل و حداکثر حک شده است‪ .‬برای چک‬ ‫کردن سطح مایع رادیاتور‪ ،‬خودروی خود را‬ ‫در محلی صاف پارک کرده و تا خنک شدن‬ ‫کامل خودرو صبر کنید‪.‬‬ ‫علت دیگر ممکن اس��ت به معیوب بودن‬ ‫فن رادیات��ور برگردد‪ .‬اگر به ه��ر دلیلی در‬ ‫عملک��رد فن رادیاتور اختاللی ایجاد ش��ود‪،‬‬ ‫موتور خودرو شما به ش��کل داغ کار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برای بررس��ی پروانه یا ف��ن رادیاتور‪ ،‬در‬ ‫حالت خام��وش پره های ف��ن را بچرخانید‪،‬‬ ‫اگر چرخش به سختی انجام شود به احتمال‬ ‫زیاد‪ ،‬زمان تعویض ان فرا رس��یده است‪ .‬اگر‬ ‫پره های پروانه اس��یب دیده باش��ند‪ ،‬عمل‬ ‫مکش هوا به سمت رادیاتور به درستی انجام‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫قسمت مشبک جلویی رادیاتور را بررسی‬ ‫کنید‪ ،‬هر ش��ی که مان��ع ورود جریان هوا از‬ ‫فن به رادیاتور ش��ود باعث ایجاد اختالل در‬ ‫عملکرد سیس��تم خنک کننده شده و دمای‬ ‫موتور افزای��ش غیرعادی خواهد یافت‪ .‬برای‬ ‫بررسی عملکرد سنسور و کالچ فن‪ ،‬موتور را‬ ‫و کولر را روش��ن کنید‪ ،‬اگر پس از حدود ‪۲‬‬ ‫دقیقه فن روشن نش��د بی تردید ایرادی در‬ ‫سیستم وجود دارد‪.‬‬ ‫می توان به م��واردی همچون خرابی فیوز‬ ‫فن‪ ،‬خرابی سنس��ور و سوییچ فن و ایراد در‬ ‫سیم کشی اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ترموس��تات خ��راب از دیگ��ر‬ ‫علت ه��ای ج��وش اوردن خ��ودرو اس��ت‪.‬‬ ‫وظیف��ه ترموس��تات جلوگی��ری از جریان‬ ‫مایع خنک کننده برای رسیدن دمای موتور‬ ‫به دم��ای عادی (به ویژه در س��رما) اس��ت‪.‬‬ ‫به ط��ور معم��ول‪ ،‬در صورت تک��رار جوش‬ ‫اوردن خودرو‪ ،‬تعویض ترموس��تات پیشنهاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چرا برف پاک کن ها‬ ‫درست کار نمی کنند؟‬ ‫ب��رف پاک کن ه��ا یک��ی از موارد بس��یار‬ ‫ضروری در خودرو هنگام بارندگی هس��تند‬ ‫که گاهی اوقات به دالیل گوناگون درس��ت‬ ‫کار نمی کنند‪.‬‬ ‫هنگام��ی که ب��اران یا ب��رف می بارد‪ ،‬به‬ ‫غی��ر از وس��ایلی مانند تای��ر‪ ،‬زنجیر چرخ‪،‬‬ ‫نحوه رانندگی و بس��یاری از سیس��تم های‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬یک��ی از عوامل��ی ک��ه تاثیر‬ ‫مستقیم بر امنیت سرنشینان دارد‪ ،‬سالمت‬ ‫برف پاک کن ها هستند‪.‬‬ ‫اما در مواردی ممکن است برف پاک کن ها‬ ‫کارایی الزم را نداشته باشند یا گاهی از کار‬ ‫بیفتن��د که این ام��ر می تواند چندین دلیل‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫فرسوده شدن یا پارگی‪ :‬در صورت تعویض‬ ‫نشدن تیغه های برف پاک کن به طور منظم‪،‬‬ ‫این تیغه ها تماس خود را با سطح شیشه ها‬ ‫از دست می دهند و به خوبی شیشه را تمیز‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫انباشته شدن برف و یخ‪ :‬انباشته شدن یخ‬ ‫و ب��رف روی برف پاک کن ها موجب افزایش‬ ‫وزن و س��نگین ش��دن تیغه ها می شود‪ .‬این‬ ‫ام��ر می توان��د موجب خم ش��دن تیغه ها و‬ ‫گاهی اس��یب رس��یدن به موتوری شود که‬ ‫مسئول حرکت دادن تیغه های برف پاک کن‬ ‫اس��ت‪ .‬خرابی موت��ور برف پاک ک��ن‪ :‬برف‬ ‫پاک کن ها را یک موت��ور الکتریکی حرکت‬ ‫می دهد که گاهی امکان سوختگی یا خرابی‬ ‫این موتور وجود دارد که در این صورت باید‬ ‫تیغه ها تعویض شوند‪ .‬در صورت خرابی این‬ ‫موتور به هیچ عنوان قادر به استفاده از برف‬ ‫پاک کن نخواهید بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اسکندر ستوده‬ ‫نیروهای‬ ‫متخصص و با‬ ‫دانش کافی‪،‬‬ ‫سرمایه اصلی‬ ‫واحدهای‬ ‫صنعتی به شمار‬ ‫می روند که‬ ‫کمبود انها یکی‬ ‫از مشکالت‬ ‫صنعت تایر‬ ‫کشور است‬ ‫پرویز اخوان‬ ‫نگاه‬ ‫تولیدکننده‬ ‫باید به اینده‬ ‫و در راستای‬ ‫ارتقای کیفی‬ ‫محصوالت‬ ‫تولیدی باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه ما‬ ‫تالش کرده ایم‬ ‫مشکالت کیفی‬ ‫را به حداقل‬ ‫برسانیم‬ ‫اگر س��ال گذش��ته درب��اره کیفی��ت محصوالت و‬ ‫چالش های��ی که در زمینه فن��اوری روز و دانش فنی‬ ‫در امر صنعت سخن می گفتیم‪ ،‬امسال به‪‎‬روشنی این‬ ‫امر به س��مت کمیت و تیراژ تولید تغییر جهت داده‬ ‫است‪ .‬افت تولید بازار مصرف را دچار چالش کرده که‬ ‫بارزترین نمود ان مختل شدن حمل ونقل و ترانزیت‬ ‫داخلی به ش��مار می رود‪ .‬در حالی که پس از س��ال ها‬ ‫فعالیت باید امروز از ارتقای کیفی و نواوری در تولید‬ ‫س��خن بگوییم‪ ،‬همچنان بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫عنوان می کنند باید میزان تولید فعلی را حفظ کنیم‬ ‫و نمی توان به مسائل ایده الی فکر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه هر روی‪ ،‬یک��ی از دغدغه های��ی که‬ ‫در‬ ‫زمینه تولید صنعتی به ویژه در حوزه خودرو و قطعات‬ ‫ان دنب��ال می کند‪ ،‬چالش های موجود در برنامه های‬ ‫بلندمدت اس��ت‪ ،‬زیرا توس��عه با نگاه به اینده محقق‬ ‫می شود‪ .‬برای رس��یدن به این افق روشن‪ ،‬با داشتن‬ ‫تولیدات باکیفیت و حرکت روی خط اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی باید بازار را گس��ترش داد تا به این ترتیب‬ ‫تولیدکنندگان وطنی‪ ،‬سهمی از بازار خارجی داشته‬ ‫باشند‪ .‬شاید از تحریم ها به عنوان مانع جدی یاد شود‬ ‫اما براساس نظر بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬خودتحریمی ها و عادت تولیدکنندگان به‬ ‫کپ��ی کاری به ج��ای طراحی و خالقیت‪ ،‬م��ا را دچار‬ ‫مشکل کرده است‪.‬‬ ‫ان مربوط به نحوه مصرف انها می شود‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫اگر از هر محصولی به درستی استفاده نشود از کیفیت‬ ‫و طول عمر ان کاس��ته خواهد ش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫باد تای��ر باید به طور منظم کنترل ش��ود که اگر این‬ ‫مورد اگر رعایت نش��ود تاثیر مستقیمی روی کیفیت‬ ‫خواهد داشت‪ .‬او درباره گارانتی محصوالت این برند‬ ‫گفت‪ :‬ضمانت یزدتایر ‪۳‬س��ال یا طی کردن ‪۶۰‬هزار‬ ‫کیلومتر است‪ .‬ستوده در پاسخ به این پرسش که در‬ ‫بازخوردها ایا مش��تریان نسبت به کوتاهی طول عمر‬ ‫تایره��ای این برند گالیه مند بوده ان��د یا خیر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این امر بس��یار نادر اس��ت‪ .‬هر محصولی ممکن است‬ ‫خطای تولید داشته باشد اما در تایر این خطا حداقل‬ ‫بوده زیرا محصولی ایمنی اس��ت و باید میزان خطا را‬ ‫صفر دانست‪.‬‬ ‫کیفیت یکی از س��رفصل های مهم تولید اس��ت و‬ ‫در این باره مصرف کنن��دگان رضایت مندی الزم را از‬ ‫برخی برندهای داخل��ی ندارند‪ .‬تایر یکی از کاالهای‬ ‫بومی س��ازی شده اس��ت و در بخش سواری تا حدود‬ ‫زی��ادی تولی��دات داخل نیازه��ای بازار را پوش��ش‬ ‫می دهند‪ .‬اسکندر ستوده‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان تایر‬ ‫کش��ور درباره کیفیت محص��والت داخلی به‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن پذیرفتنی نیس��ت که تایره��ای داخلی‬ ‫کیفی��ت الزم را ندارن��د‪ ،‬زی��را اس��تانداردهای مورد‬ ‫استفاده در تایرهای داخلی ترکیبی از استانداردهای‬ ‫اروپای��ی و امریکای��ی ب��وده و عالوه ب��ر ان رعایت‬ ‫استانداردهای مربوط به تایر الزامی است‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬کیفی��ت تایره��ای داخلی در حد‬ ‫مطلوب اس��ت و ش��اید اگر برخ��ی مصرف کنندگان‬ ‫نس��بت به طول عمر ان گالیه مند هستند‪ ،‬بخشی از‬ ‫عض��و انجمن صنع��ت تایر ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چالش اصلی صنعت تایر کش��ور نسبت‬ ‫به تایرهای جهان چیس��ت؟ گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫مس��ائل در صنعت و فعالیت تولیدی‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫اس��ت‪ .‬نیروهای متخصص و بادانش کافی‪ ،‬س��رمایه‬ ‫اصل��ی واحدهای صنعتی به ش��مار م��ی رود که یکی‬ ‫از خالهای صنعت تایر در این بخش اس��ت‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر مربوط به فناوری اس��ت که در این زمینه باید‬ ‫دان��ش فنی و فناوری خ��ود را به ط��ور دائم روزامد‬ ‫کنی��م‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬این دانش فن��ی روزامد یا باید‬ ‫از خارج خریداری ش��ود یا از س��وی پژوهش��گران و‬ ‫بخش ه��ای تحقی��ق و توس��عه (‪ )R&D‬در داخ��ل‬ ‫به دست اید‪ .‬برای بومی سازی این امر‪ ،‬باید واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه فعال با نیروهای انسانی متخصص‬ ‫داش��ته باش��یم و ازمایش��گاه های مجهز که بتوانیم‬ ‫‹ ‹کیفیت تایر ایرانی‬ ‫صنعت تایر صنعتی حیاتی و استراتژیک است چراکه‬ ‫حک��م کف��ش را ب��رای خ��ودرو دارد‪ .‬در نتیجه باید‬ ‫تولید ان مستمر و ادامه دار باشد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کل‬ ‫حمل ونقل کشور وابسته به تایر و تامین ان است‪ .‬هر‬ ‫کاالیی تولید ش��ود اما تایر نباشد‪ ،‬نمی توان ان را در‬ ‫سراس��ر کشور توزیع کرد؛ بنابراین باید توجه ویژه ای‬ ‫به این صنعت داشته باشیم‪.‬‬ ‫در زمینه تولی��د صنعتی به ویژه‬ ‫یک��ی از دغدغه هایی ک��ه‬ ‫در حوزه خ��ودرو و قطعات ان دنبال می کن��د‪ ،‬چالش های موجود در‬ ‫برنامه ه��ای بلندمدت اس��ت‪ ،‬زیرا توس��عه با نگاه ب��ه اینده محقق‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای رس��یدن به این افق روش��ن‪ ،‬با داش��تن تولیدات‬ ‫باکیفی��ت و حرکت روی خط اس��تانداردهای بین المللی باید بازار را‬ ‫گسترش داد‬ ‫‹ ‹نیروی انسانی و خال دانش فنی‬ ‫‹ ‹توسعه کمی و کیفی‬ ‫به طور دائم محصوالت خود را به روزرس��انی و همراه‬ ‫با رقبا بین المللی حرکت کنیم‪ .‬س��توده با اش��اره به‬ ‫تامین مواد اولیه افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬مشکل فعلی‬ ‫و مهم این صنع��ت‪ ،‬تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی‬ ‫اس��ت‪ .‬برای بقا‪ ،‬تولید و تامین محصوالت مورد نیاز‬ ‫و همچنی��ن پوش��ش نیاز ب��ازار باید م��واد اولیه به‬ ‫واحدهای صنعتی برس��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تامین ارز‬ ‫برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز باید تس��هیل ش��ود‪.‬‬ ‫صنعت تایر دارای ‪ ۸۰‬قلم مواد اولیه گوناگون اس��ت‬ ‫که با ترکیب انها در فرایند تولید‪ ،‬تایر تولید می شود‪.‬‬ ‫حتی اگ��ر یک قلم از این مواد مورد نیاز کم باش��د‪،‬‬ ‫صنعت تعطیل می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬مواد اولیه خارجی‬ ‫که حدود ‪۴۵‬درصد مواد اولیه مورد نیاز تایرساز است‬ ‫باید تامین ش��ود تا فعالیت ای��ن بخش ها ادامه یابد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تایر درباره بومی س��ازی این بخش‬ ‫از مواد اولیه تایر گفت‪ :‬بخش��ی از انها شدنی نیست‪.‬‬ ‫به عنوان مث��ال‪ ،‬کائوچ��وی طبیعی بای��د از مالزی‪،‬‬ ‫س��نگاپور‪ ،‬اندونزی و‪ ...‬وارد شود‪ .‬صنعت تایر ارزبری‬ ‫کمی دارد و نسبت به یک کیلو‪ ،‬یک تا ‪ ۱.۲‬دالر نیاز‬ ‫دارد‪ .‬در حالی که برای همین تایر اگر به شکل اماده‬ ‫و س��ی بی یو وارد ش��ود به ازای هر کیل��و باید حدود‬ ‫‪ ۵‬دالر هزینه کرد‪ .‬زمانی تایرس��ازان گالیه مند بودند‬ ‫که خودروسازان از تایرهای چینی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫س��توده در پاسخ به این پرس��ش که ایا این مسئله‬ ‫برطرف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کام��ل خیر و این باعث‬ ‫تاس��ف است که خودرو را در داخل تولید کنیم اما از‬ ‫تایر خارجی استفاده کنیم‪ .‬در حالی که تولید داخل‬ ‫داری��م و پاس��خگوی نیازها حداق��ل در خودروهای‬ ‫سواری است‪ .‬حتی قیمت تمام شده تایرهای داخلی‬ ‫پایین تر از انواع وارداتی است‪ .‬ستوده در پایان افزود‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی برای جلب رضایت مش��تری‬ ‫چ��ه مولفه هایی را در دس��تور کار خود قرار داده اند؟‬ ‫پروی��ز اخ��وان از دیگ��ر فع��االن و تولیدکنن��دگان‬ ‫صنعت تایر درب��اره برنامه اینده بارز به صمت گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنن��ده بای��د نگاه��ش به اینده و در راس��تای‬ ‫ارتقای کیفی تولید باش��د‪ .‬در ای��ن زمینه ما تالش‬ ‫کرده ای��م مش��کالت کیف��ی را ب��ه حداق��ل ممکن‬ ‫برس��انیم‪ .‬او افزود‪ :‬مدعی نیس��تیم تمام محصوالت‬ ‫ما عاری از عیب و نقص اس��ت اما مش��کالت کیفی‬ ‫روند نزولی دارند و برنامه های توس��عه ای با جدیت از‬ ‫س��وی این برند داخلی دنبال می ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه بازخوردهای ماهان��ه این برند ادام��ه داد‪ :‬درباره‬ ‫برگش��تی تایرهای بارز‪ ،‬براساس امارهایی که هر ماه‬ ‫داریم‪ ،‬در زمینه تی وی ار(تایرهای اتوبوسی و کامیون)‬ ‫و پی س��ی ار(تایرهای خودروهای س��واری) امارهای‬ ‫برگش��تی رو به کاهش بوده و حاکی از ان اس��ت که‬ ‫کیفیت محصوالت ما روزبه روز در حال بهبود اس��ت‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت تایر با بیان اینکه بارز‪ ،‬نخس��تین‬ ‫تولیدکننده تایرهای س��یمی (تایرهای رینگ ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ )۱۹‬اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هر تولیدکننده ای به دنبال توسعه‬ ‫کمی و کیفی محصوالتش اس��ت‪ ،‬تایرسازان نیز این‬ ‫هدف را دنبال می کنند‪ ،‬اما همان گونه که بارها تکرار‬ ‫شد‪ ،‬درحال حاضر یکی از معضالت اساسی تایرسازان‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه (داخل��ی و خارجی) اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫مواد به موقع به دس��ت تولیدکننده برسد مشکالت و‬ ‫معضالت کمتر می ش��ود‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬البته این‬ ‫موض��وع را در کنار افزایش چندبرابری قیمت ها باید‬ ‫در نظر گرفت که فش��ار زیادی به واحدهای صنعتی‬ ‫وارد م��ی اورد‪ .‬اخوان در پایان به س��هم تایر بارز در‬ ‫بازار اشاره کرد و گفت‪ :‬این برند بین ‪ ۴۳‬تا ‪۴۵‬درصد‬ ‫سهم بازار تایر(سواری و سنگین) کشور را در اختیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫راهنمای خرید و تشخیص ایرادات قطعات خودرویی‬ ‫تعوی��ض و تعمیر قطعات خ��ودرو در بحث خدمات پس از‬ ‫ف��روش‪ ،‬یکی از دغدغه های جدی صاحبان خودرو اس��ت که‬ ‫تاثیر زیادی بر رضایتمن��دی و نارضایتی انها دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش نیوز‪ ،‬در ادامه طی سلسله گزارش هایی به شناخت‬ ‫برخی قطعات و ایرادات انها می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پمپ سوخت‬ ‫یک��ی از قطع��ات مهم در خودرو پمپ س��وخت اس��ت که‬ ‫با بنزین یا س��وخت م��ورد نظر کار می کن��د‪ .‬در صورتی که‬ ‫این قطعه دچار مشکل ش��ود‪ ،‬عملکرد درست خودرو مختل‬ ‫می ش��ود و حتی ممکن است خودرو خاموش شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫بای��د توجه الزم به این قطعه داش��ت و عالئ��م خرابی ان را‬ ‫دانس��ت‪ .‬با توجه به اینکه در کش��ورمان س��وخت خودروها‬ ‫بنزین است؛ بنابراین به جای پمپ سوخت از واژه پمپ بنزین‬ ‫استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه در داخل باک خودرو ق��رار دارد و برای خنک‬ ‫کردن نیز از بنزین اس��تفاده می کند‪ .‬اگر توجه داشته باشید‬ ‫پی��ش از اس��تارت زدن می توانی��د صدای عم��ل کردن پمپ‬ ‫سوخت را بشنوید‪ .‬این صدای همیشگی نشان دهنده عملکرد‬ ‫درس��ت پمپ بنزین اس��ت و باعث می شود خودرو به درستی‬ ‫استارت بخورد و فعالیت خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹عالئم خرابی پمپ بنزین‬ ‫عالئ��م گوناگون��ی وجود دارد که هر ک��دام از انها می تواند‬ ‫نشان دهنده خراب شدن یا وجود مشکل در پمپ بنزین باشد‪.‬‬ ‫از جمل��ه عالئم خراب��ی پمپ بنزین می توان به ش��نیدن‬ ‫صدای بلند و متفاوت از باک‪ ،‬مشکل در روشن شدن خودرو‪،‬‬ ‫افزایش مصرف بنزین و کم ش��دن ش��تاب‪ ،‬روش��ن نش��دن‬ ‫خودرو‪ ،‬نش��نیدن ص��دای فعالیت پمپ بنزی��ن و ریپ زدن‬ ‫خودرو اشاره کرد‪ .‬یکی از مهم ترین موارد همین صدای پمپ‬ ‫بنزین پیش از استارت زدن خودرو است‪ .‬در صورتی که صدای‬ ‫پمپ بنزین بلند یا نس��بت به قبل تغییر کرده باشد می توان‬ ‫ان را یکی از نش��انه های خرابی دانست؛ ضمن اینکه نشنیدن‬ ‫صدا نیز می تواند یکی از همین موارد باش��د‪ .‬زمانی که پمپ‬ ‫بنزین فرسوده باشد‪ ،‬به درس��تی نمی تواند بنزین را به سمت‬ ‫پیش��رانه هدایت کند؛ بنابراین ممکن است با مشکالتی مانند‬ ‫بداستارت خوردن و کاهش شتاب روبه رو شوید‪.‬‬ ‫پم��پ بنزین به س��ادگی خراب نمی ش��ود و در صورتی که‬ ‫نکات گفته شده رعایت شود طول عمر باالیی خواهد داشت‪،‬‬ ‫با این وجود روزی ممکن اس��ت نی��از به تعویض پیدا کند‪ .‬با‬ ‫توجه به نوع خودرو‪ ،‬پمپ بنزین قیمت های متفاوتی در بازار‬ ‫دارد‪ .‬دس��ت کم قیمت این قطعه حدود ‪۳۵۰‬هزار تومان است‬ ‫که مربوط به خودرو پژو ‪ ۴۰۵‬است‪.‬‬ ‫قیمت پمپ بنزین خودروهای داخلی در همین حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪۶۰۰‬هزار تومان قرار دارد اما در برخی موارد ممکن اس��ت‬ ‫این نرخ به باالی یک میلیون تومان نیز برسد‪.‬‬ ‫به طور کل��ی‪ ،‬زمان مش��خصی برای تعوی��ض پمپ بنزین‬ ‫عنوان نشده اس��ت و این قطعات به گونه ای ساخته می شوند‬ ‫تا بتوانند مدت زمان زیادی به درس��تی فعالیت خود را انجام‬ ‫دهند‪ .‬اما در هر صورت مانند هر قطعه دیگری پمپ بنزین نیز‬ ‫فرسوده خواهد شد و نیاز به تعویض پیدا می کند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن عوامل ک��ه باعث خراب��ی پمپ بنزین‬ ‫می ش��ود رانندگی با بنزین کم اس��ت‪ .‬س��عی کنید پیش از‬ ‫اینکه چراغ بنزین روشن ش��ود‪ ،‬اقدام به سوخت گیری کنید‬ ‫چراکه پمپ بنزین با استفاده از بنزین خود را خنک می کند و‬ ‫کمبود بنزین می تواند در بلندمدت به ان اسیب بزند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود‪ ،‬نگذاری��د بنزی��ن خودرو ب��ه کمتر از‬ ‫یک چهارم برس��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کمبود بنزین باعث می ش��ود‬ ‫رس��وب این فضا به س��مت فیلتر بنزین ب��رود و فیلتر را نیز‬ ‫زودتر کثیف کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از قطعاتی ک��ه در خودرو باید ب��ه ان توجه کنید و‬ ‫نس��بت به نگهداری و تعویض به موقع ان اقدام کنید‪ ،‬تسمه‬ ‫دینام اس��ت‪ .‬تسمه دینام در بازار با برندهای گوناگونی عرضه‬ ‫می ش��ود و باید در خری��د و انتخاب اندازه درس��ت ان دقت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫تسمه دینام نیز مانند سایر تسمه های خودرو نیاز به مراقبت‬ ‫دارد و باید به طور مداوم مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬این تسمه‬ ‫وظیفه انتقال قدرت پیشرانه به سایر قطعات مانند واترپمپ‪،‬‬ ‫سیستم تهویه مطبوع‪ ،‬دینام و پمپ هیدرولیک را دارد‪ .‬زمانی‬ ‫که کاپوت خودرو را باز می کنید به طور معمول چندین تسمه‬ ‫توجه ش��ما را جلب می کند که در بخش جلویی پیشرانه قرار‬ ‫دارند‪ .‬تس��مه دینام اغلب یک تا دو عدد اس��ت که به دینام‪،‬‬ ‫کمپرس��ور و سیس��تم هیدرولیک متصل ش��ده است‪ .‬تسمه‬ ‫دینام از لحظه ای که خودرو روشن می شود شروع به چرخش‬ ‫‹ ‹زمان تعویض و پیشگیری‬ ‫‹ ‹قیمت ان‬ ‫‹ ‹تسمه دینام‬ ‫می کند و با به حرکت دراوردن دینام‪ ،‬نیروی حرکتی پیشرانه‬ ‫را به نی��روی الکتریکی تبدی��ل می کند‪ .‬این نی��رو به باتری‬ ‫منتقل و در نهایت باتری خودرو شارژ می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان تعویض‬ ‫ممکن اس��ت بس��یاری از صاحبان خودرو با پارگی تس��مه‬ ‫دینام روبه رو شده باشند‪ .‬زمانی که تسمه دینام پاره می شود‬ ‫به سرعت باید خودرو را متوقف کرد چراکه مشکالتی در دیگر‬ ‫قس��مت های گوناگون خودرو به وجود م��ی اورد‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫زمان خاصی برای تعویض تس��مه دینام در نظر گرفته نشده‬ ‫است و پیشنهاد می شود هر بار هنگام تعویض روغن پیشرانه‪،‬‬ ‫تس��مه دینام را نیز از لحاظ پوس��یدگی بررس��ی کنید‪ .‬یک‬ ‫سلس��له اشکال هایی وجود دارد که با مشاهده انها باید تسمه‬ ‫دینام را بازدید کنید؛ از جمله اشکال در سیستم فرمان‪ ،‬شارژ‬ ‫نش��دن و روشن شدن چراغ باتری و داغ شدن پیشرانه است‪.‬‬ ‫برای اینکه یک دید کلی نس��بت ب��ه زمان تعویض این قطعه‬ ‫داش��ته باشید‪ ،‬گفته می شود که تس��مه های طراحی قدیمی‬ ‫تا ‪۸۰‬هزار کیلومتر و تس��مه های جدید که از مواد ‪ EPDM‬‬ ‫ساخته می شوند تا ‪۱۵۰‬هزار کیلومتر می توانند استفاده شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‬ ‫تس��مه دینام در بازار با برندهای گوناگونی عرضه می شود‪.‬‬ ‫تس��مه دین��ام در ارزان ترین حالت ممک��ن از قیمت ‪۳۵‬هزار‬ ‫تومان برای خودرو پراید شروع می شود‪ .‬تسمه دینام پژو‪۲۰۶‬‬ ‫تیپ دو‪ ،‬قیمتی حدود ‪۱۲۰‬هزار تومان دارد و این قطعه برای‬ ‫‪ ۲۰۶‬تیپ پنج‪ ،‬حدود ‪۱۳۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬قیمت تس��مه‬ ‫دینام دست کم حدود یک میلیون تومان باشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫عملکرد طراحان‬ ‫جنگ اب در جهان‬ ‫با قوانین دست و پاگیر‬ ‫مانع صادرات نشویم‬ ‫پایان برق زغالی‬ ‫در المان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چگونه می توان شرایط را برای توسعه سرمایه گذاری در بخش معدن فراهم کرد؟‬ ‫امنیت سرمایه گذاران داخلی‪ ،‬شرط ورود همتایان خارجی‬ ‫س�یرانوش موس�وی‪ -‬در میان ش��اخص های اقتصاد‪ ،‬تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی یکی از مهم ترین عنوان ه��ا در تجزیه‪ ،‬تحلیل و‬ ‫ارزیابی های اقتصاد اس��ت‪ .‬تولی��د ناخالص داخلی که مخفف ان‬ ‫‪ GDP‬اس��ت به کل ارزش تولید کاالها و خدمات کش��ور با نرخ‬ ‫بازار و در یک دوره زمانی گفته می شود‪ .‬بنا بر امار رسمی‪ ،‬معادن‬ ‫در ای��ران ی��ک درصد از تولید ناخالص مل��ی را به خود اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ ،‬در حالی که فعاالن معدنی بر ای��ن باورند که می توان با‬ ‫فراهم کردن زیرس��اخت ها و همچنین تس��هیل قوانین معدنی‬ ‫ش��رایطی را ایجاد کرد که س��هم معدنکاری در کش��ور افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫راستاس��ت‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬هزینه تمام شده محصوالت در‬ ‫کشور باید پایین باشد که الزمه ان دسترسی به منابع پولی سازگار‬ ‫با بودجه معدنکاران‪ ،‬وام های کم بهره‪ ،‬امکان تامین ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی و زنجی��ره تامین م��واد معدنی به صورت ارزان اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ای��ن معنا که معدن��کاران‪ ،‬تجهیزات مورد نیاز خ��ود را با نرخ ازاد‬ ‫خری��داری نکنند چراک��ه در این صورت ق��درت رقابت نخواهند‬ ‫داشت و نمی توانند با کشورهای رقیب همسایه رقابت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند دشوار جذب سرمایه گذار خارجی‬ ‫‹ ‹تالش برای سوداور کردن بخش معدن‬ ‫در این زمینه‪ ،‬بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران‪،‬‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫اماره��ای رس��می‪ ،‬حکایت از س��هم‬ ‫کمتر از ی��ک درصدی معدن در تولید‬ ‫ناخالص ملی دارند که به نظر من سهم‬ ‫ک��م محص��والت معدن��ی در صنایع‬ ‫پایین دستی سبب ایجاد این عامل شده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که س��هم واقع��ی معدن در تولید ناخالص مل��ی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫است‪ .‬ش��کوری با بیان اینکه واقعی شدن س��هم معدن در تولید‬ ‫ناخالص ملی باعث حمایت بیش��تر از این بخش می ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بانک مرکزی در محاس��به تولید ناخالص ملی فقط فوالد را‬ ‫در نظر می گیرد اما به تازگی از سوی خانه معدن درخواست شده‬ ‫ک��ه س��هم هر ماده معدن��ی جداگان��ه در نظر گرفته ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬بخش معدن به ویژه صنایع کوچک می تواند‬ ‫ب��رای جذب نقدینگی و س��رمایه های س��رگردان کش��ور مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته و اشتغال زیادی ایجاد کند‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫مع��دن ات��اق بازرگان��ی ای��ران با اش��اره ب��ه اینکه می��زان کل‬ ‫سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون حدود ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بای��د فعالیت های اقتصادی را‬ ‫س��وداور کنیم تا مردم مجاب ش��وند به جای خرید ارز و سکه در‬ ‫بخش تولید سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫قانون گ��ذار باید روند فعالیت های معدنی را با حفظ اس��تانداردهای الزم‬ ‫تس��هیل کند‪ .‬این سخن به این معنا نیس��ت که در وضع قوانین نباید به‬ ‫اصول قانونی پایبند بود بلکه مراد و منظور این است که میزان بروکراسی‬ ‫اداری در کشور را کاهش دهیم‬ ‫‹ ‹تامین زیرساخت ها‪ ،‬الزمه توسعه معدنکاری‬ ‫همچنی��ن در همین زمینه‪ ،‬س��عید افضلی پور‪ ،‬رئیس خانه معدن‬ ‫اس��تان یزد‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال هاست فعاالن‬ ‫معدن��ی از مس��ئوالن اجرایی تقاضا می کنند ک��ه از بخش معدن‬ ‫در کش��ور حمایت کنند چراکه پش��تیبانی از انها مساوی است با‬ ‫افزایش توان معدنکاری در کش��ور‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش سهم‬ ‫مع��دن در تولید ناخالص ملی‪ ،‬نیازمند تامین زیرساخت هاس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نخس��تین گام‪ ،‬ایجاد قوانین اس��ان در فرایند صدور‬ ‫مجوزهای معدنی اس��ت که باید از سوی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫انجام شود؛ به این معنا که قانون گذار باید روند فعالیت های معدنی‬ ‫را با حفظ اس��تانداردهای الزم تسهیل کند‪ .‬این سخن به این معنا‬ ‫نیست که در وضع قوانین نباید به اصول قانونی پایبند بود بلکه مراد‬ ‫و منظور این اس��ت که میزان بروکراسی اداری در کشور را کاهش‬ ‫دهیم‪ .‬رئیس خانه معدن اس��تان یزد در ادامه با اش��اره به دومین‬ ‫ش��اخصه در تس��هیل فعالیت معدنکاری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬الزم است که‬ ‫ت سازمان های حاکمیتی در معدن ایجاد‬ ‫تحول اساسی در مسئولی ‬ ‫شود‪ .‬س��ازمان های حاکمیتی معدن مانند سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی و ایمیدرو باید دس��ت از بنگاه داری بردارند و‬ ‫اقدام به تولید اطالعات پایه‪ ،‬اطالعات اکتشافی و ژئوفیزیک هوایی‬ ‫کنن��د و ان را در اختی��ار فعاالن این بخش ق��رار دهند‪ .‬افضلی پور‬ ‫با اش��اره به لزوم حمایت قانون��ی از بخش خصوصی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخش خصوصی وقتی می خواهد در بخش معدن س��رمایه گذاری‬ ‫کند اینگونه نباید از سوی دستگاه های مختلف دولتی درگیر شود‪.‬‬ ‫به نظر من انچه بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد این اس��ت که‬ ‫ش��رایط را برای س��رمایه گذاری در بخش معدن فراهم کنیم‪ .‬این‬ ‫مهم به چن��د روش تحقق پیدا می کند؛ نخس��ت تقویت صندوق‬ ‫بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است‪ .‬از این رو منابع مالی‬ ‫این صندوق باید تقویت ش��وند چون یک صندوق تخصصی در این‬ ‫ای��ن فع��ال معدن��ی درب��اره ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی‪ ،‬بی��ان ک��رد‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه ش��رایط ب��رای ج��ذب‬ ‫س��رمایه گذار داخل��ی فراهم نیس��ت‪،‬‬ ‫بدون تردید سرمایه گذاران خارجی نیز‬ ‫تمایلی برای ورود به این صنعت ندارند‪.‬‬ ‫انه��ا وضعیت ش��رکت های معدنی در‬ ‫کش��ور را بررس��ی می کنن��د و با مطالعه وارد کش��ور می ش��وند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران همواره به غزال های تیزپایی تعبیر می شوند که هر‬ ‫جا اب وهوای بهتری دارد س��کنا می گزینند یعنی در مناطقی که‬ ‫امنیت در انجا تامین است‪ .‬رئیس خانه معدن یزد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی همواره دش��وار اس��ت چراکه نخست باید‬ ‫ش��رایط را برای ورود انها در کشور فراهم کرد و همانگونه که اشاره‬ ‫شد ممنوعیت های قانونی‪ ،‬این اجازه را نمی دهند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بخش معدن مولد اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معدن��کاری ظرفیت قابل‬ ‫توجهی در ایجاد اش��تغال دارد‪ ،‬از این رو نیاز است شرایط بلوغ این‬ ‫بخش را فراهم کرد‪ .‬کشورهای مطرح معدنی برزیل‪ ،‬هند‪ ،‬المان و‬ ‫استرالیا‪ ،‬نخست به وسیله معادن تبدیل به قدرت اقتصادی شدند‬ ‫س��پس از درامدهای سرش��ار این بخش برای توسعه بخش های‬ ‫دیگر اس��تفاده کردند‪ .‬افضلی پور در پایان تصریح کرد‪ :‬من اعتقاد‬ ‫دارم که برخی از مسئوالن مربوط نشانی اشتباه به مردم می دهند‬ ‫که منش��ا الودگی ها و خشکس��الی های مربوط به معادن است اما‬ ‫الودگی هایی که صنایع در ش��هرها به دلیل جانمایی های بد ایجاد‬ ‫کردند به مراتب بیشتر و خطرناک تر از معادن است اما کمتر به ان‬ ‫توجه می کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫تجارت‬ ‫تا ‪ ۲‬دهه دیگر اتفاق می افتد‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن از کجا‬ ‫به اقتصاد‬ ‫برزیل ورود‬ ‫کرد؟‬ ‫پایان برق زغالی در المان‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫توسعه صنعتی‪ ،‬عامل اصلی رشد اقتصادی‬ ‫در چرخه توس��عه بلندمدت است که برزیل‬ ‫در دهه ‪ ۱۹۵۰‬میالدی(‪۱۳۲۹‬خورشیدی)‬ ‫و ‪ ۱۹۷۰‬می�لادی (‪ ۱۳۴۹‬خورش��یدی)‬ ‫تجربه کرد‪ .‬ط��ی ان‪ ،‬تولید ناخالص داخلی‬ ‫س��االنه افزایش ‪ ۷.۴‬درصدی داشت که به‬ ‫طور متوس��ط ‪ ۸.۳‬درصد رشد ساالنه برای‬ ‫تولید صنعتی بود‪.‬‬ ‫اقتصاد برزیل نه تنها رش��د سریع درامد‬ ‫مل��ی را تجربه ک��رد بلکه در ت�لاش برای‬ ‫تقلید ساختار صنعتی اقتصادهای پیشرفته‬ ‫نیز به طور چش��مگیر موفق ب��ود‪ .‬در پایان‬ ‫این چرخه‪ ،‬س��اختار مول��د برزیل به میزان‬ ‫باالیی از تنوع و پیچیدگی رس��ید و برزیل‬ ‫را به چرخه صنعتی ش��دن امریکای التین‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫این مسیر توس��عه طوالنی در اوایل دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪1359‬خورشیدی) ناگهان‬ ‫قطع ش��د‪،‬؛ زمانی که بحران بدهی به دلیل‬ ‫ک نرخ‬ ‫ترکی��ب قیمت ب��االی نفت و ش��و ‬ ‫به��ره ایاالت متحده اتف��اق افتاد‪ .‬چارچوب‬ ‫اقتصاد کالن ناخوشایند‪ ،‬با تورم زیاد مزمن‪،‬‬ ‫محدودیت در پرداخت متعادل‪ ،‬بیکاری باال‬ ‫و رکود‪ ،‬در این ایده خالصه می شود که دهه‬ ‫‪۱۹۸۰‬میالدی به عنوان دهه از دست رفته‬ ‫معروف است‪.‬‬ ‫در پاس��خ به این بحران‪ ،‬اقتصاد برزیل و‬ ‫همچنین سایر کش��ورهای در حال توسعه‪،‬‬ ‫در دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪۱۳۶۹‬خورشیدی)‬ ‫یک س��ری اصالح��ات را که پ��س از توافق‬ ‫واش��نگتن به دس��ت امده بود‪ ،‬تجربه کرد‪.‬‬ ‫این اصالحات بر این باور بود که ازادس��ازی‬ ‫تجارت و خصوصی س��ازی همراه با افزایش‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی به س��اختار مولد‬ ‫برزی��ل منجر خواهد ش��د تا ب��ه تخصیص‬ ‫مناب��ع و رقابت بیش��تر در اقتص��اد جهانی‬ ‫تبدیل شود‪ .‬این اصالحات بازارگرا همزمان‬ ‫با تالش برای تثبیت تورم باال با اس��تفاده از‬ ‫سیاست های مهار نرخ ارز انجام شد‪.‬‬ ‫با اصالح��ات ابتدای دهه ‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪،‬‬ ‫س��هم صنعت از ‪ ۳۲‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد از‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی می رس��د و با اجرای‬ ‫ط��رح واقع��ی در نیم��ه دوم ده��ه ‪۱۹۹۰‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬س��هم صنع��ت از ‪ ۲۵‬درص��د به‬ ‫‪ ۱۹‬درصد از تولی��د ناخالص داخلی خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬در نهایت از س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۷۹‬خورش��یدی) به بعد س��هم صنعت‬ ‫معدن در درامد ملی افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ب��ا صع��ود رئیس جمهوری لوال در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬می�لادی (‪ ۱۳۸۲‬خورش��یدی)‬ ‫دوره سیاس��ت های اقتصادی که به وس��یله‬ ‫کنفرانس واش��نگتن هدایت ش��د‪ ،‬به پایان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تعهد ب��ه حفظ ثبات اقتصاد‬ ‫کالن و کاهش تورم هنوز حفظ ش��ده بود‪.‬‬ ‫در این محیط‪ ،‬با وجود بازگش��ت ابتکارات‬ ‫سیاس��ت های صنعتی در دستور کار دولت‪،‬‬ ‫نتایج هنوز ضعیف بودند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه بهب��ود ش��رایط تج��ارت و‬ ‫چش��م انداز برزیل برای تبدیل شدن به یک‬ ‫بازیگر بزرگ در بازار جهانی نفت با کش��ف‬ ‫ذخایر بزرگ‪ ،‬بسیاری از اقتصاددانان درباره‬ ‫بیم��اری هلن��دی در برزیل هش��دار دادند‪.‬‬ ‫سیاس��ت اصل��ی این اس��ت ک��ه مالیات را‬ ‫برای صادرات کاال یا کاالیی که از ان منشا‬ ‫می گیرد‪ ،‬تحمیل کند‪.‬‬ ‫صنعت برزیل بر اس��تخراج منابع طبیعی‬ ‫تمرک��ز داش��ته اس��ت‪ .‬این مس��یر از قرن‬ ‫گذش��ته می�لادی ش��روع ش��ده و تاکنون‬ ‫ش��دت یافته که با کاهش تمرکز بر صنایع‬ ‫واس��طه قبلی و افزایش تمرکز بر استخراج‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬سبب توانمندی صنعت برزیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در برزیل‪ ،‬مس��یر منفی رش��د اقتصادی‬ ‫ناش��ی از انحص��ار صنعت��ی در ده��ه ‪۸۰‬‬ ‫متوقف ش��د و اصالح��ات دهه ‪ ۹۰‬به وجود‬ ‫ام��د‪ .‬در نتیجه این روند‪ ،‬حرکت کاهش��ی‬ ‫در بخ��ش صنایع واس��طه به س��مت روند‬ ‫صع��ودی و پایدار در تمرکز بر بخش های با‬ ‫نیاز فناوری پایین و مبتنی بر منابع معدنی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برزی��ل‪ ،‬نق��ش مهم��ی در ب��ازار فوالد و‬ ‫م��واد خام ان دارد‪ .‬این کش��ور دارای یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن تولیدکنندگان س��نگ اهن‬ ‫جهان است و بزرگ ترین تولیدکننده فوالد‬ ‫در امریکای التین نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کمیسیون زغال‬ ‫سنگ که وابسته‬ ‫به دولت المان‬ ‫است تصمیم‬ ‫گرفت‪ ،‬حداکثر‬ ‫تا پایان سال‬ ‫‪ ۲۰۳۸‬میالدی‬ ‫به استحصال‬ ‫برق از‬ ‫زغال سنگ‬ ‫پایان دهد‬ ‫پس از مدت ها مش��اجره‪ ،‬در نهایت کمیس��یون زغال‬ ‫س��نگ المان تصمیم به پایان بخش��یدن به تولید برق از‬ ‫زغال سنگ گرفت و حاال المان که در مسیر استفاده هر‬ ‫چه بیش��تر از انرژی های تجدیدپذیر اس��ت باید تا پایان‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۸‬میالدی (‪ ۱۴۱۷‬خورشیدی) این خواسته را‬ ‫عملی کند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از دویچه وله‪ ،‬کمیسیون‬ ‫زغال س��نگ که وابس��ته به دولت المان اس��ت تصمیم‬ ‫گرفت‪ ،‬حداکثر تا پایان سال ‪ ۲۰۳۸‬میالدی به استحصال‬ ‫برق از زغال سنگ پایان دهد‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬در ‪ ۴‬سال‬ ‫اینده باید تاسیس��اتی با بازدهی بیش از ‪ ۱۲‬گیگاوات از‬ ‫شبکه خارج ش��وند که این اتفاق به معنای خروج حدود‬ ‫‪ ۲۴‬نیروگاه بزرگ زغال سنگ سوز خواهد بود‪.‬‬ ‫این ط��رح پس از حدود ‪ ۲۱‬س��اعت بحث و گفت وگو‬ ‫در کمیس��یون ‪ ۲۸‬نفره زغال س��نگ‪ ،‬سرانجام ‪ ۲۶‬ژانویه‬ ‫(‪ ۶‬بهم��ن) ب��ا اکثریت قاط��ع به تصویب رس��ید و فقط‬ ‫یک نف��ر به ان رای منف��ی داد‪ .‬طرح توق��ف تولید برق‬ ‫از زغال س��نگ در المان مدت زم��ان زیادی مورد بحث‬ ‫قرار داش��ت‪ .‬یک��ی از مواردی که به ایج��اد بحث در این‬ ‫زمین��ه می انجامید‪ ،‬مالحظ��ات مالی بود و باید روش��ن‬ ‫می ش��د که المان چ��ه زمانی و با چ��ه اقداماتی‪ ،‬از برق‬ ‫زغال سنگی دست خواهد کشید‪ .‬صنعت المان به دنبال‬ ‫تضمین ه��ای میلیاردی بود تا فعالیت خ��ود را در مقابل‬ ‫نرخ فزاین��ده برق در صورت حذف زغال س��نگ تضمین‬ ‫کند‪ .‬ایالت های نوردراین وست فالن‪ ،‬براندنبورگ‪ ،‬ساکسن‬ ‫و ساکس��ن‪-‬انهالت که به مراکز زغال س��نگ این کش��ور‬ ‫معروفند‪ ،‬خواس��تار تضمین های ال��زام اور در حمایت از‬ ‫انها در برابر تحوالت س��اختاری بودند‪ .‬براس��اس گزارش‬ ‫پایانی کمیسیون‪ ،‬این ایالت ها در بیش از ‪ ۲۰‬سال حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ارد یورو از دولت فدرال دریافت خواهند کرد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر کمیسیون تاکید کرده که خواستار نگه داشتن‬ ‫جنگل های هامباخ اس��ت و می خواهد جلوی تخریب ان‬ ‫را به س��ود توسعه استخراج زغال سنگ قهوه ای بگیرد‪ .‬در‬ ‫ی شدیدی میان نیروهای انتظامی‬ ‫ماه های گذشته‪ ،‬درگیر ‬ ‫و مدافعان محیط زیست بر سر تخریب جنگل های هامباخ‬ ‫رخ داده ب��ود‪ .‬معدن زغال س��نگ هامب��اخ‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫نیروگاه های هسته ای المان تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی)‬ ‫تعطیل خواهند ش��د‪ .‬در این مدت باید تولید برق زغال سنگی کاهش‬ ‫یابد و تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر شتاب بگیرد‬ ‫تولیدکننده گاز دی اکسیدکربن در اروپاست‪ .‬برای توسعه‬ ‫این مع��دن بخش های��ی از جنگل اطراف و روس��تاهای‬ ‫هامباخ تخریب ش��ده اند و قرار ب��ود بخش دیگری از این‬ ‫جنگل از میان برداش��ته ش��ود‪ .‬افزون بر این تاکید شده‬ ‫که کمیس��یون زغال س��نگ‪ ،‬تنه��ا ارائه کننده طرح های‬ ‫پیش��نهادی و اجرای انها بر عهده سیاس��ت است‪ .‬نقش‬ ‫کمیسیون‪ ،‬به دس��ت اوردن توافقی گسترده است؛ مانند‬ ‫انچه در خروج المان از استفاده از انرژی هسته ای رخ داد‪.‬‬ ‫این کمیس��یون ‪ ۲۸‬نفره شامل نمایندگانی از عرصه های‬ ‫صنایع‪ ،‬س��ندیکاها‪ ،‬اتحادیه های زیس��ت محیطی و علوم‬ ‫المان می ش��ود‪ .‬هر طرح برای تصویب نیاز به ارای دست‬ ‫کم دوسوم اعضای کمیسیون دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عاری از انرژی هسته ای و برق زغال سنگی‬ ‫نیروگاه های هس��ته ای المان تا س��ال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۱‬خورش��یدی) تعطیل خواهند ش��د‪ .‬در این مدت‬ ‫ ونزوئال چگونه اسکناس های بی ارزش را‬ ‫به طال تبدیل می کند؟‬ ‫معدنکاران ونزوئال اسکناس های بی ارزش کشور‬ ‫را دریافت می کنند و در عوض ارز معتبر(طال) برای‬ ‫واردات غذا و محصوالت بهداشتی در اختیار دولت‬ ‫قرار می دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم ب��ه نق��ل از رویت��رز‪،‬‬ ‫ت مال��ی ونزوئ�لا در‬ ‫موفقیت امیزتری��ن عملی��ا ‬ ‫سال های اخیر در وال استریت شکل نگرفته اند بلکه‬ ‫در کمپ های قدیمی استخراج طال در جنوبی ترین‬ ‫مناطق کشور انجام شده اند‪.‬‬ ‫با فروپاشی اقتصادی این کشور‪ ،‬حدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ش��کارچی ثروت به س��مت مناطق جنگلی غنی از‬ ‫معادن ونزوئال س��رازیر شده اند تا با بیرون کشیدن‬ ‫طال زندگی خود را بگذرانند‪.‬‬ ‫کلنگ ها و بیل های انها به حفظ دولت چپ گرای‬ ‫نیکالس مادورو کمک کرده اس��ت‪ .‬از سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) دولت مادورو ‪ ۱۷‬تن‬ ‫فلز زرد‪ ،‬با ارزش ‪ ۶۵۰‬میلیون دالر از این معدنکاران‬ ‫به اصطالح صنعتکار خریده است‪ .‬تجارت طال یک‬ ‫نقطه روش��ن در بازارهای بین المللی اس��ت‪ .‬هنوز‬ ‫امریکا از تحریم و تهدید برای منع مادورو از کاربرد‬ ‫طالی کشور خودش استفاده می کند‪ .‬دولت ترامپ‬ ‫بر انگلیس فشار می اورد تا ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر ذخایر‬ ‫طالی ونزوئ�لا را که در بانک مرکزی این کش��ور‬ ‫ذخیره شده‪ ،‬ازاد نکند‪ .‬مقامات امریکایی به تازگی‬ ‫یک ش��رکت س��رمایه گذاری را در دوبی به خاطر‬ ‫خرید طال از ونزوئال بازخواس��ت کرده اند و به سایر‬ ‫خریداران خارجی هش��دار داده اند که عقب نشینی‬ ‫کنند‪ .‬برنامه طالی مادورو معروف و نحوه عملکرد‬ ‫ان نامشخص است‪ .‬برای مشخص شدن این روند‪،‬‬ ‫طالی ونزوئال از معادن داخل جنگل تا بانک مرکزی‬ ‫در کاراکاس و پاالیشگاه های طال و صادرکنندگان‬ ‫غذا در خارج از کشور‪ ،‬ردیابی شده و با بیش از ‪۳۰‬‬ ‫نفر اگاه از این تجارت صحبت ش��ده است؛ افرادی‬ ‫مثل معدنکاران‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬دیپلمات ها و مقامات‬ ‫دولتی که همه انها خواسته اند بی نام و نشان بمانند‬ ‫چون اجازه صحبت در مال عام را ندارند یا ش��اید از‬ ‫مجازات ونزوئال یا مقامات امریکا می ترسند‪.‬‬ ‫انچه مش��خص شده اس��ت تصویر یک ازمایش‬ ‫نومیدانه در سیاس��ت صنعتی تج��ارت ازاد بدون‬ ‫دخال��ت دول��ت از س��وی رهبران سوسیالیس��ت‬ ‫ونزوئالس��ت‪ .‬تحریم ه��ای امریکا ب��ه صنعت نفت‬ ‫ونزوئال ضربه زده و توانایی وام دهی ان را فلج کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخ��ش معدنکاری رس��می از بین رفته اس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین مادورو معدن یاب های مستقل رها شده ای‬ ‫دارد ک��ه ثروت معدنی کش��ور را بدون هیچ قانون‬ ‫یا سرمایه گذاری دولتی استخراج می کنند‪ .‬دولت‬ ‫می داند چه اتفاقی در معادن می افتد و از ان س��ود‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫ونزوئال بیشترین طال را به پاالیشگاه های ترکیه‬ ‫می فروشد و از پول ان برای خرید کاالهای مصرفی‬ ‫مردم استفاده می کند‪ .‬تجارت بین این دو کشور در‬ ‫سال گذشته ‪ ۸‬برابر شده است‪.‬‬ ‫مخالفان م��ادورو از خری��داران خارجی این فلز‬ ‫گرانبهای ونزوئال خواستند تجارت طال را با رژیمی‬ ‫که ان را غیرقانونی می دانند‪ ،‬متوقف کنند‪.‬‬ ‫تعطیلی همیشگی استخراج زغال سنگ در اسپانیا‬ ‫صنعت استخراج زغال سنگ در اسپانیا از یک ماه و نیم پیش و ابتدای سال جاری میالدی برای همیشه‬ ‫تعطیل شد‪ .‬به گزارش یورونیوز‪ ،‬بنا به شیوه نامه اتحادیه اروپا‪ ،‬تمام معادن زغال سنگ در کشورهای عضو‬ ‫در صورت سودده نبودن و استفاده از بودجه عمومی باید فعالیت خود را متوقف کنند‪ .‬به این ترتیب کار‬ ‫در ‪ ۲۶‬معدن زغال س��نگ اسپانیا از سه ش��نبه متوقف شد‪ .‬دولت اسپانیا در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورش��یدی) بودجه ای برابر با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۳۰‬میلیون یورو به تسهیل روند تعطیلی معادن زغال سنگ‬ ‫اختصاص داده بود‪ .‬دولت اسپانیا همچنین در اکتبر ‪( ۲۰۱۸‬نیمه مهر تا نیمه ابان ‪ )۱۳۹۷‬با اتحادیه های‬ ‫کارگری به توافق رس��ید تا ضمن اختصاص ‪ ۲۵۰‬میلیون یورو برای کمک به راه اندازی کس��ب و کارهای‬ ‫جدید از س��وی کارگران معادن زغال س��نگ‪ ،‬امکان دسترس��ی انها به خدمات اجتماعی را نیز تس��هیل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دولت اسپانیا پیش بینی می کند که حدود ‪ ۶۰‬درصد کارگران معادن زغال سنگ به دنبال بازنشستگی‬ ‫پیش از موعد خواهند بود‪ .‬اتحادیه اروپا پیش از این قصد داشت به دلیل حفاظت از محیط زیست‪ ،‬موعد‬ ‫تعطیلی معادن زغال سنگ را زودتر تعیین کند‪ .‬این در حالی است که این موعد به دلیل مخالفت المان‬ ‫و اسپانیا‪ ،‬پایان سال گذشته میالدی تعیین شده بود‪ .‬المان نیز فعالیت در اخرین معدن استخراج زغال‬ ‫سنگ خود را به تازگی متوقف کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در دهه ‪ ۱۹۵۰‬میالدی (‪ ۱۳۲۹‬خورش��یدی) در صنعت اس��تخراج زغال س��نگ‬ ‫اسپانیا مشغول به کار بودند‪ .‬این رقم از ان زمان به ‪ ۲‬هزار نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫باید تولید برق زغال س��نگی کاه��ش یابد و تولید برق از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر ش��تاب بگیرد‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫المان قادر به دستیابی به اهداف خود چه در عرصه ملی‬ ‫و چه در عرصه بین المللی نخواهد بود‪ .‬تصمیم به برچیدن‬ ‫نیروگاه های هس��ته ای پس از فاجعه هسته ای فوکوشیما‬ ‫ژاپن در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪1390‬خورشیدی) گرفته‬ ‫شد‪ .‬همچنین تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪ ۱۴۲۹‬خورشیدی)‬ ‫انتش��ار گازکربنیک که مهم ترین گاز گلخانه ای است باید‬ ‫نسبت به س��ال‪ ۱۹۹۰‬میالدی(‪ ۱۳۶۹‬خورشیدی) حدود‬ ‫‪ ۸۰‬ت��ا ‪۹۵‬درصد کاهش یافته باش��د‪ .‬از انج��ا که تا ان‬ ‫زمان‪ ،‬برق جای زغال س��نگ‪ ،‬نفت و گاز را در بس��یاری‬ ‫از بخش ه��ا خواهد گرفت‪ ،‬بر اهمیت تولید برق به مراتب‬ ‫افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹المان اماده نیست‬ ‫خبرگزاری ایرنا در گزارشی از استقبال اوالف شولتس‪،‬‬ ‫وزیر دارایی المان‪ ،‬از این پیشنهاد خبر می دهد و از قول‬ ‫او می نویسد که برای المان مهم است نرخ انرژی با ثبات‬ ‫باش��د و همچنی��ن در مناطق تولیدکننده زغال س��نگ‪،‬‬ ‫شغل های جدید ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در گفت وگ��و ب��ا روزنام��ه فرانکفورتر‬ ‫الگماینه زایتونگ در این باره می افزاید‪ :‬اگر همه ما سخت‬ ‫کار کنیم و هدف اصلی را گم نکنیم‪ ،‬می توانیم المان را به‬ ‫یک الگو در زمینه سیاست انرژی تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫المان اکنون ‪ ۸۴‬نیروگاه زغال سنگی دارد و نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د برق خود را از زغال س��نگ تولید می کند‪ .‬در‬ ‫زمینه تحقق هدف های تعیین ش��ده نیز بر اساس توافق‬ ‫اب و هوایی پاریس ناموفق بوده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که متن منتشر شده کمیسیون زغال سنگ‪ ،‬درباره میزان‬ ‫استخراج زغال سنگ در سال های اینده و حفظ جنگل به‬ ‫طور کامل قاطع و روش��ن نیست و تنها ذکر شده که این‬ ‫کمیسیون این مسئله را مطلوب می داند که جنگل هامباخ‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬این کمیسیون همچنین مشخص نکرده که‬ ‫ک��دام نیروگاه ها باید تعطیل ش��وند‪ .‬این جزئیات باید در‬ ‫جلسات اینده بین دولت و شرکت های بهره برداری کننده‬ ‫از نیروگاه ها مش��خص ش��وند‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬ش��رکت‬ ‫«ار‪.‬و‪.‬ئی» المان اعالم کرده که سال ‪ ۲۰۳۸‬میالدی برای‬ ‫تعطیل کردن تمام نیروهای زغال سنگی بسیار زود است‬ ‫اما سازمان های مدافع محیط زیست می گویند بسیار دیر‬ ‫است و وعده مبارزه برای تعطیلی زودتر این نیروگاه ها را‬ ‫داده اند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬گروه صلح سبز‪ ،‬خواستار تعطیلی‬ ‫نیروگاه ها تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی)‬ ‫اس��ت‪ .‬اوتس تیلمان‪ ،‬مدیر اتحادیه صنایع شیمیایی نیز‬ ‫در این باره گفت‪ :‬پایان دادن به فعالیت نیروگاه های زغال‬ ‫سنگی در المان یک چالش بزرگ است حتی اگر به طور‬ ‫تدریجی انجام شود‪ .‬المان تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی(‪۱۴۰۱‬‬ ‫خورش��یدی) نیروگاه هایی را که امروز برق امن مورد نیاز‬ ‫را تامین می کنند از دس��ت می دهد بدون اینکه شبکه و‬ ‫ظرفیت ذخیره س��ازی الزم را داشته باشد‪ .‬رقابت صنایع‬ ‫انرژی ب��ر در المان در مخاطره ق��رار دارد زیرا تامین برق‬ ‫مورد نیاز با ش��رایط و هزینه مناس��ب برای صنایع المان‬ ‫حیاتی است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫هر شهر‬ ‫یک روش‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫پاسخ به تقاضا‪ ،‬طال و‬ ‫سکه را ارزان می کند‬ ‫اغاز دومین نمایشگاه‬ ‫شیشه و ماشین االت‬ ‫وابسته در تهران‬ ‫فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی اصالح شود‬ ‫‹ ‹پیگیری برای اصالح فهرست‬ ‫رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با‬ ‫بیان اینکه به هر حال این مسیرها کارشناسی شده نیست‬ ‫و به طور قطع تصمیم ها باید با هماهنگی اتاق و کمیسیون‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‪ /‬رئیس کارگروه‬ ‫لو نقل و گمرک اتاق بازرگانی‬ ‫حم ‬ ‫تهران‬ ‫و نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫دولت ‪ 2‬تیر فهرس��تی ش��امل ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال (دربرگیرنده برخی‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬س��نگ ها‪ ،‬میوه‪ ،‬مواد متشکل از چرم‪ ،‬مصنوعات چوبی‬ ‫و خودرو پرقدرت) را منتش��ر کرد که ثبت س��فارش و واردات انها‬ ‫به دلیل داشتن مشابه داخلی‪ ،‬ممنوع اعالم شد‬ ‫واردات گرفته شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فهرست کاالهای ممنوعه‬ ‫وارداتی باید اصالح شود که بارها نیز این موضوع را اعالم‬ ‫کردیم‪ .‬این فهرس��ت در زمان وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اقای شریعتمداری اخذ شد که درحال حاضر نیز‬ ‫پیگیری های الزم را در زمینه اصالح ان داریم‪.‬‬ ‫محمد جعفری به‬ ‫گفت‪ :‬اکنون باز هم تصمیم ها‬ ‫را پشت درهای بس��ته در وزارتخانه می گیرند و به بخش‬ ‫خصوص��ی ابالغ می کنند و فع��االن اقتصادی هم ملزم به‬ ‫اجرای ان می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همیش��ه در س��خنرانی ها و اظهارنظرها‬ ‫ش��اهد این هس��تیم که می گویند بخش خصوصی حرف‬ ‫اول و اخ��ر را می زند و بدون مش��ورت ب��ا انها تصمیمی‬ ‫گرفته نمی شود اما در عمل‪ ،‬بخش خصوصی فقط مجری‬ ‫تصمیم ها و ش��یوه نامه های غیرکارشناس��ی دوس��تان در‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی‬ ‫ایران‪ ،‬این معضل جدید نیس��ت و پیش از اینها هم با این‬ ‫مشکل روبه رو بوده ایم و با ادامه این روند باز هم شاهد این‬ ‫موضوعات خواهیم بود‪.‬‬ ‫جعف��ری تصریح کرد‪ :‬اینکه اولویت های کش��ور تنها با‬ ‫ن��گاه حاکمیتی دیده ش��ود‪ ،‬اقتصاد مختل خواهد ش��د؛‬ ‫چراکه به طور قطع عرضه و تقاضا و نیاز مردم که براساس‬ ‫اس��تقبال انها تعیین می ش��ود باید فصل الخطاب انتخاب‬ ‫محصوالت وارداتی به کشور باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته ما نیز معتقد هس��تیم در شرایط کنونی‬ ‫که ش��رایط ویژه و جنگ اقتصادی به ش��مار می رود‪ ،‬باید‬ ‫اهم و فی االهم کرد اما بدون مش��ورت با بخش خصوصی‬ ‫و کس��انی که در بطن تجارت خارجی کش��ور هس��تند‪،‬‬ ‫خروجی الزم را در مس��یر اهداف تعیین ش��ده نداشتیم‬ ‫در تهیه فهرس��ت کاالهای واردات��ی ممنوعه‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫اطالعات و مشورتی از بخش خصوصی و تشکل ها دریافت‬ ‫ک شب‬ ‫نشده و گفته می شود این فهرست تنها در عرض ی ‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا زهره ون��دی عض��و هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران ب��ا تاکید بر این موض��وع در گفت وگو با‬ ‫ایرناپ�لاس اظهار ک��رد‪ :‬درب��اره برخی از ای��ن کاالهای‬ ‫ممنوعه‪ ،‬می��زان تولید ما به اندازه ای نیس��ت که بتوانیم‬ ‫پاس��خگوی تقاضای داخلی باش��یم‪ .‬از سوی دیگر در این‬ ‫فهرست‪ ،‬مواد اولیه ای را مشاهده می کنیم که برای تولید‬ ‫داخل��ی برخی اقالم به کار می روند‪ .‬به عنوان نمونه واردات‬ ‫اقالم بس��یاری در زمینه تولیدات لبنی (مانند مایع پنیر)‬ ‫که در داخل وجود ندارد یا بس��یار محدود اس��ت‪ ،‬ممنوع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی به برخی مش��کالت بروکراتیک کشور‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته واردات همه این‬ ‫کاالها ازاد بود‪ ،‬به گونه ای که هیچ توجهی به تولید داخل‬ ‫نمی شد‪ .‬اکنون هم با ممنوعیت واردات بسیاری از کاالها‪،‬‬ ‫به ش��کلی دیگر به تولیدکنندگان داخل��ی ضربه می زنیم‪.‬‬ ‫به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اگر‬ ‫قوانین ما موجب انحصار شود‪ ،‬اشتباه خواهد بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن اگر باع��ث کاهش تولی��د و مزیت های‬ ‫بنگاه های داخلی ش��ود نیز مضر است‪ .‬این فعال اقتصادی‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬باید در فهرست این کاالها بازنگری شود؛ از‬ ‫‪ ۲۱‬فروردین نظام واردات و صادرات کش��ور دس��توری و‬ ‫به یک ب��اره واردات ‪ ۱۳۰۰‬کاال ممنوع ش��د‪ ،‬این در حالی‬ ‫چ گون��ه اطالعات و‬ ‫اس��ت که در تهیه این فهرس��ت‪ ،‬هی ‬ ‫مشورتی از بخش خصوصی و تشکل ها دریافت نکردند‪.‬‬ ‫زهره ون��دی تصریح کرد‪ :‬من ش��نیده ام در زمان وزیر‬ ‫پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این فهرس��ت در فاصله‬ ‫ک ش��ب تهیه ش��د‪ ،‬در حالی که واردات بسیاری از این‬ ‫ی ‬ ‫کاالها می تواند ممنوع نباشد و به شکلی کنترل شده انجام‬ ‫شود‪ .‬به اعتقاد این فعال اقتصادی هنگامی که می خواهیم‬ ‫برای مثال‪ ،‬واردات برنج را ممنوع کنیم‪ ،‬باید میزان مصرف‬ ‫را در نظر بگیریم و تنها براس��اس مقدار الزم‪ ،‬مجوز صادر‬ ‫کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬باید به این نکته اش��اره کنم که بسیاری‬ ‫از کاالهای غیرممنوع هم برای وارد شدن مشکل دارند‪.‬‬ ‫اکنون انبارهای ما در حال خالی شدن است‪ ،‬در حالی‬ ‫که برای تداوم تولید به بس��یاری از مواد اولیه و واسطه ای‬ ‫وارداتی نیاز داریم‪ .‬این در شرایطی است که مجوز ورود به‬ ‫بس��یاری از کاالها که جزو این فهرست نیستند نیز بسیار‬ ‫سخت داده می شود‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد جعفری‬ ‫فهرست‬ ‫کاالهای ممنوعه‬ ‫وارداتی باید‬ ‫اصالح شود‬ ‫که بارها نیز‬ ‫این موضوع را‬ ‫اعالم کردیم‬ ‫محمدرضا زهره وندی‬ ‫درباره برخی‬ ‫از این کاالهای‬ ‫ممنوعه‪ ،‬میزان‬ ‫تولید ما به‬ ‫ اندازه ای نیست‬ ‫که بتوانیم‬ ‫پاسخگوی‬ ‫تقاضای‬ ‫داخلی باشیم‬ ‫اتاق های بازرگانی‪ ،‬اتاق فکر اقتصاد ایران‬ ‫زندی زاده سرپرست دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری شد‬ ‫مع��اون ط��رح و برنامه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬ناهید‬ ‫زندی زاده را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر امور اقتصادی‬ ‫و سیاست های تجاری این وزارتخانه منصوب کرد‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫درحکم س��عید زرندی امده است‪«:‬انتظار است با استفاده از همه‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود و بالقوه و همکاری س��ایر مدیران معاونت‪،‬‬ ‫ ضمن س��ازماندهی س��ریع تر نیروه��ا منطبق با ش��رح وظایف و‬ ‫انتظارات مقام محترم وزارت‪ ،‬اقدام های موثری در زمینه مطالعات‬ ‫اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه ایران در فضای کسب وکار جهانی‬ ‫و رقابت پذی��ری‪ ،‬اصالح رویه های موجود‪ ،‬تفکیک امور ارجاعی و‬ ‫س��رعت و دقت در ارائه خدمات با رویکرد کس��ب رضایت مندی‬ ‫بیش��تر به عمل اورید‪ ».‬زندی زاده هم اکنون مدیرکل دفتر امار و‬ ‫فراوری داده های معاونت طرح و برنامه است‪.‬‬ ‫صادر ات‪ ۱۹۴‬میلیون دالر کاال به قطر‬ ‫بررسی ها نشان می دهد در ‪ ۱۰‬ماه سال جاری تنها یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵۱‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۱۹۴‬میلیون و ‪ ۸۲۴‬هزار دالر به قطر‬ ‫صادر شده است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬براساس تازه ترین امار گمرک از‬ ‫تجارت خارجی ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۱۵۱‬هزار تن کاال‬ ‫به ارزش ‪ ۱۹۴‬میلیون و ‪ ۸۲۴‬هزار دالر از ایران به قطر صادر شده‬ ‫است‪ .‬صادرات انجام ش��ده به قطر از لحاظ وزنی ‪ ۱.۲۱‬درصد و از‬ ‫لحاظ ارزش ‪ ۰.۵۴‬درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت‬ ‫را ش��امل می شود و قطر در میان کشورهای دریافت کننده کاال از‬ ‫ایران در رتبه ‪ ۲۲‬قرار گرفته اس��ت‪ .‬در مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ ۴۰۹‬هزار تن کاال از ایران به قطر صادر ش��ده بود‬ ‫که ارزش ان ‪ ۱۸۱‬میلیون و ‪ ۹۵۴‬هزار دالر بوده اس��ت‪ .‬صادرات‬ ‫ایران به قطر در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته از لحاظ وزنی ‪۱.۴۲‬‬ ‫درصد و از لحاظ ارزش ‪ ۰.۵۱‬درصد از کل صادرات انجام ش��ده در‬ ‫مدت یادشده بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به قطر در ‪ ۱۰‬ماه ابتدایی‬ ‫سال جاری با مدت مشابه سال پیش حاکی از ان است که صادرات‬ ‫به این کشور از لحاظ وزنی ‪ ۱۸.۲۸‬درصد کاهش اما از لحاظ ارزش‬ ‫‪ ۷.۰۷‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ترجم��ه با ترجمه بیش از ‪۲۰‬عنوان کتاب بین المللی و بازطراحی‬ ‫س��ایت اتاق بازرگانی تهران به منظور اطالع رسانی بیشتر از جمله‬ ‫اقدام های��ی بوده که در دوره هش��تم ات��اق بازرگانی تهران به ثمر‬ ‫رسیده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر بحث تحریم ها و بی تدبیری های‬ ‫دولت در اقتصاد کشور نبود‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬برد اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نی��ز بیش از قبل بود‪ ،‬چراکه برنامه ما ای��ن بود که تعداد اعضا را‬ ‫در طول ‪۴‬س��ال به ‪20‬هزار نفر برسانیم‪ ،‬اما اکنون به ‪۱۸‬هزار نفر‬ ‫رس��یده ایم که البته بیش��تر به دلیل وجود مشکالت اقتصادی بود‬ ‫که در س��ال جاری تشدید شد‪ .‬خوانس��اری گفت‪ :‬هدف این بود‬ ‫که ص��دای اتاق و بخش خصوصی را به جامعه برس��انیم که فکر‬ ‫می کنم این صدا به درس��تی و نیکنامی به گوش می رسد‪ ،‬به نحوی‬ ‫که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز برای نخستین بار در تاریخ پس‬ ‫از انقالب اس�لامی از اتاق بازرگانی نام ب��رده و تاکید کردند همه‬ ‫تصمیم گیران و تصمیم س��ازان‪ ،‬صدای بخش خصوصی را بشنوند‪.‬‬ ‫این نش��ان می دهد سخنان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫شنیده شده است‪.‬‬ ‫توافق جدید گمرکات ایران و ترکیه‬ ‫نشست مشترک مسئوالن گمرک بازرگان و گمرک گوربالغ ترکیه برگزار‬ ‫و پذیرش روزانه ‪۴۵۰‬کامیون ازسوی گمرکات هر دو کشور توافق شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬نشست مشترک گمرک بازرگان و گمرک گوربالغ ترکیه‬ ‫ب��ا حضور فرماندار ش��هر دوبایزید‪ ،‬ناظر گمرکات اس��تان اغری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫گمرک دوبایزید و اعضای کارگروه هماهنگی در محل گمرک بازرگان برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به افزایش حجم مبادالت تجاری بین ایران و ترکیه و به دنبال ان‬ ‫افزای��ش خروج محموله های تجاری از مرز بازرگان توافق ش��د روزانه هر دو‬ ‫طرف نس��بت به پذیرش ‪٤٥٠‬کامیون اقدام کنند تا از طوالنی شدن صف در‬ ‫پشت در های گمرک جلوگیری شود‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست دفتر مطالعات‪ ،‬تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک‬ ‫مهدی میراشرفی‪ ،‬رئیس کل گمرک ایران در حکمی سرپرست دفتر مطالعات‪ ،‬تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک را منصوب کرد‪ .‬در ایینی دکتر عبدالرضا‬ ‫سلیمانی به عنوان سرپرست دفتر مطالعات‪ ،‬تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک ایران معرفی شد و از زحمات افشین امینی قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫رشد چشمگیر صادرات ایران به روسیه‬ ‫رایزن بازرگانی ایران در روس��یه از رش��د ‪ ۳۶‬درصدی ص��ادرات ایران به‬ ‫روس��یه در س��ال گذشته میالدی نسبت به سال پیش از ان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫حجم مبادالت تجاری ایران و روس��یه در سال ‪ ۲۰۱۸‬نسبت به سال ‪،2017‬‬ ‫‪ ۲‬درصد رش��د داش��ته و به ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۷۴۰‬میلیون دالر رس��یده است‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬فرهاد پرند با اعالم این‬ ‫خبر اظهار کرد‪ :‬ارزش صادرات ایران به روس��یه در سال گذشته میالدی به‬ ‫‪ ۵۳۳‬میلیون دالر رس��ید‪ ،‬در حالی که در سال ‪ ۲۰۱۷‬این رقم ‪ ۳۹۲‬میلیون‬ ‫دالر براورد شده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم ترین کاالهای صادراتی ایران به روسیه را پسته‪ ،‬کشمش‪،‬‬ ‫خرما‪ ،‬س��یب درختی‪ ،‬خیار‪ ،‬گوجه فرنگی‪ ،‬ماهی‪ ،‬میگو‪ ،‬ش��یر‪ ،‬پنیر‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫کیوی‪ ،‬کلم‪ ،‬کاهو‪ ،‬مس‪ ،‬وس��ایل حمل ونقل (ش��ناور)‪ ،‬سیمان‪ ،‬پالستیک‪،‬‬ ‫محصوالت صنایع شیمیایی تشکیل داده است‪.‬‬ ‫یکی از روش های��ی که باید در بحث زنجیره‬ ‫تامین به ان توجه کرد‪ ،‬اس��تفاده از مجموعه ای‬ ‫از حمل ونقل دریای��ی‪ ،‬هوایی‪ ،‬زمینی و ریلی و‬ ‫تقویت زیرساخت های ان است‪ .‬مجموعه ای که‬ ‫در کش��ورهای موفق دیگر به خوبی در بندرهای‬ ‫نسل چهارم راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫امروز تحریم یکی از مش��کالت اقتصاد اس��ت‬ ‫لو نقل را هم گرفت��ه و ما را با‬ ‫که گریب��ان حم ‬ ‫مش��کالتی روب��ه رو کرده اس��ت‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫داشتن ناوگان قابل تردد در کشورها و بندرهای‬ ‫گوناگون یکی از مواردی است که اهمیت دارد و‬ ‫باید به سرعت ایجاد شود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به موض��وع تحریم نیز ب��رای اجرای‬ ‫لو نقل در بندرهای‬ ‫قراردادهای مربوط ب��ه حم ‬ ‫گوناگون مجبور هس��تیم راه های��ی را در پیش‬ ‫بگیری��م که متف��اوت از مس��یرهای معمولی و‬ ‫عادی است‪ .‬این در حالی است که در حمل هایی‬ ‫که انجام می دهیم باتوجه به اینکه تغییر مسیر‬ ‫می دهیم هزینه بیشتری را متقبل می شویم‪.‬‬ ‫بندرها در حال حاضر نس��ل چه��ارم نامیده‬ ‫می شوند و نسل چهارم باید امکان این را داشته‬ ‫باش��د که تولید و بسته بندی تا مرحله بارگیری‬ ‫در بندره��ا را در یک مکان در کنار هم داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن اینکه کمترین زمان از زمان تولید‬ ‫تا بارگیری و رس��اندن به مقصد را شامل شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر باید تجهیزات تخلیه‪ ،‬انبارداری‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬بارگی��ری و‪ ...‬همه در یک‬ ‫لو نقل در جه��ان تنها متکی‬ ‫محل باش��د‪ .‬حم ‬ ‫به دریا نیس��ت‪ ،‬بلکه ترکیبی اس��ت‪ .‬در جهان‬ ‫سامانه های گوناگونی در این زمینه از توانمندی‬ ‫ناوگانی خود اس��تفاده می کند‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫لو نق��ل ترکیبی ش��امل جاده‪ ،‬ری��ل‪ ،‬دریا‬ ‫حم ‬ ‫و ه��وا نیازمند این هس��تیم که مس��یر ریلی تا‬ ‫لو نقلی‪،‬‬ ‫بندرها ایجاد شده باشد‪ .‬در ناوگان حم ‬ ‫جاده ها‪ ،‬کامیون و‪ ...‬باید به بندرها وصل شده و‬ ‫به اندازه ای قابلیت حضور داشته باشد که کسری‬ ‫لو نقل ایجاد نش��ود‪.‬‬ ‫ی��ا کمبود در ن��اوگان حم ‬ ‫مهم تری��ن اصل این اس��ت که وقت��ی یک بندر‬ ‫به امکانات بندری روز دنیا تجهیز ش��ده و تعداد‬ ‫ورودی ها و خروجی های ان باالس��ت؛ خدمات‬ ‫بیش��تری ه��م ارائه می ده��د؛ از ای��ن رو باعث‬ ‫می ش��ود قیم��ت رقابتی ارائه ش��ود و با امنیت‬ ‫بیش��تر‪ ،‬درامدزایی بیش��تری هم به دست اید‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که فرصتی که ما در بندرها‬ ‫داریم بس��یار بهت��ر از فرصت های کش��ورهای‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬می توانیم در کشور با بهره گیری‬ ‫از ترانزیت و صادرات غیرنفتی‪ ،‬جایگزینی برای‬ ‫درامدهای نفتی داش��ته باشیم؛ بنابراین در این‬ ‫لو نقلی به ویژه بخش‬ ‫مس��یر باید بخش های حم ‬ ‫دریا را تقویت کنی��م‪ .‬البته اعتقاد دارم ترانزیت‬ ‫یکی از شمولی است که می تواند درامد نفت را‬ ‫داشته باشد و فرصت افرینی و اشتغالزایی کند و‬ ‫به عنوان فرصت مطلوب شناخته شود‪.‬‬ ‫واردات اقالم اولویت دار‬ ‫برای صادرکنندگان‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪:‬‬ ‫واردات کاالهای دارای اولویت بدون رعایت س��قف‬ ‫واردات و نیز سابقه واردکننده برای صادرکنندگان‬ ‫مج��از اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬محمدرضا مودودی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به درخواس��ت بخ��ش صادراتی کش��ور برای رفع‬ ‫تعهدات ارزی ش��ان‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به موافقت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با عنایت به صورت جلسه‬ ‫کارگروه بازرگانی ستاد تنظیم بازار که در ‪11‬بهمن‬ ‫س��ال ج��اری ابالغ ش��د‪ ،‬انج��ام واردات در مقابل‬ ‫ص��ادرات در س��امانه جامع تجارت و س��امانه نیما‬ ‫امکان پذیر ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صادرکنندگانی‬ ‫ک��ه می خواهن��د از ارز صادرات��ی خود ب��رای رفع‬ ‫تعهد ارزی اقدام به ثبت س��فارش و واردات کنند‪،‬‬ ‫می توانن��د به تش��خیص رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان مربوط نس��بت به واردات‬ ‫کااله��ای دارای اولوی��ت ب��دون رعای��ت س��قف‬ ‫ارزش��ی واردات اق��دام کنن��د‪ .‬وی همچنین برای‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬سبقه وارداتی را ضروری ندانست و‬ ‫گفت‪ :‬درباره ثبت سفارش هایی که کاال در گمرکات‬ ‫موجود است و ارز انها تامین شده‪ ،‬نیز رعایت سقف‬ ‫و س��ابقه واردات ضروری نیس��ت و س��ازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی موظف هس��تند‬ ‫در س��ریع ترین زمان با اجرای این ضابطه نس��بت‬ ‫ب��ه تعیین تکلیف پرونده های موجود در س��ازمان‬ ‫مربوط اقدام کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور مسئوالن تراز اول‬ ‫کشور در نشس��ت های هیات نمایندگان گفت‪ :‬اتاق های بازرگانی‪،‬‬ ‫اتاق فکر حاکمیت به شمار می روند‪.‬‬ ‫ت هیات نمایندگان‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مسعود خوانساری در نشس ‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره به پیروزی انقالب اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬دس��تاوردهای مهمی برای کشور‬ ‫داشته که از مهم ترین انها‪ ،‬استقالل است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود‪ :‬براس��اس اخرین نظرس��نجی‬ ‫انجام شده از سوی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬گرچه نارضایتی از اقتصاد‬ ‫ایران وجود دارد و بسیاری از مردم از بهبود وضعیت اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫ناامید هستند‪ ،‬اما از فعالیت های اتاق بازرگانی تهران رضایت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خوانس��اری با بیان اینکه در دوره کنونی‪۲۰ ،‬تشکل استانی در‬ ‫تهران تش��کیل ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه حمایت از تشکل ها تالش‬ ‫ش��د به جای توزیع پول‪ ،‬کمک های هدفمند انجام شود؛ به نحوی‬ ‫که بسیاری از تشکل ها اکنون صاحب ساختمان شده اند و شرایط‬ ‫مناسب تری دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق های بازرگانی در سراسر‬ ‫کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬هرقدر مش��ارکت فعاالن اقتصادی در این انتخابات‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬قدرت اتاق باالتر خواهد بود‪ .‬البته به فعاالن اقتصادی‬ ‫توصیه می ش��ود با مشارکت خود‪ ،‬اتاق را قوی کرده و همبستگی‬ ‫و یکصدایی را رقم بزنند‪ .‬هرقدر به تشخص بخش خصوصی توجه‬ ‫ش��ود در به ثمر رس��اندن فعالیت های بخ��ش خصوصی گام های‬ ‫موثرتری برخواهیم داش��ت‪ .‬خوانساری گفت‪ :‬به دلیل تحریم های‬ ‫تازه‪ ،‬دوباره دچار مش��کالتی در بخش اقتصاد ایران ش��ده ایم‪ ،‬در‬ ‫حالی ک��ه اگر تحریم ها نبود‪ ،‬اقتصاد ما با اقتصاد دنیا بیش��تر گره‬ ‫می خورد؛ اما متاسفانه نتوانستیم با رشد و سرعت قبل‪ ،‬کار را ادامه‬ ‫دهیم‪ ،‬پس معتقدیم در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته اتاق بازرگانی توانست‬ ‫ب��ه بخش خصوصی ش��خصیت بدهد و صدای فع��االن اقتصادی‬ ‫باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این مقطع زمانی نیز اگر اتاق بازرگانی‬ ‫همصدایی و همدلی را تجربه کند‪ ،‬می توان بس��یاری از مطالبات‬ ‫بخش خصوصی از دولت را به سرانجام رساند‪ .‬خوانساری با اشاره‬ ‫به دستاوردهای اتاق بازرگانی هشتم گفت‪ :‬مهم ترین دستاورد اتاق‬ ‫بازرگانی در این دوره‪ ،‬هیات نمایندگان متفاوت است؛ به این معنا‬ ‫که این دوره از هیات نمایندگان یکی از بهترین دوره هایی بود که‬ ‫هماهنگی و همصدایی در ان به چش��م می خورد‪ .‬اگر قرار باش��د‬ ‫بخش خصوصی موفق باشد‪ ،‬باید اتاق های قوی داشت که به عنوان‬ ‫اتاق فکر اقتصاد کش��ور نقش افرین��ی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در طول ‪۴‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬تالش زیادی در اتاق انجام شد تا از دو زاویه ارتباط‬ ‫بیش��تر با اعضا و مطالبه گری از حاکمیت‪ ،‬بتوانیم حضور موثر در‬ ‫تصمیم گیری ها داش��ته باش��یم‪ ،‬این در حالی است که در ابتدای‬ ‫فعالی��ت این دوره از هی��ات نمایندگان‪ ،‬بس��یاری از اعضای اتاق‬ ‫بازرگانی تصور می کردند اتاق بازرگانی‪ ،‬بخشی از بدنه دولت است؛‬ ‫اما این تصور اکنون تغییر یافته است‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫با اش��اره به حضور مسئوالن تراز اول کشور در نشست های هیات‬ ‫نماین��دگان گفت‪ :‬این حضور که در باالترین س��طح هیات دولت‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬بازتاب گسترده ای در رس��انه ها داشت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫تهیه گزارش های کارشناسی برای تصمیم سازی‪ ،‬راه اندازی نهضت‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ۳۰‬خرداد امس��ال دولت فهرست کاالهای مشمول ارز‬ ‫دولتی را به تفکیک ‪ 3‬گروه در قالب کاالهای واس��طه ای‪،‬‬ ‫س��رمایه ای و مصرفی منتش��ر کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬گروه‬ ‫نخست این کاالها که شامل کاالهای اساسی مانند گندم‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬برنج‪ ،‬نهاده های دامی و حبوبات است با دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی و دریافت یاران��ه ‪ ۴۰۰‬تومانی (مابه التفاوت با نرخ‬ ‫ارز ‪ ۳۸۰۰‬تومانی) وارد می ش��ود‪ .‬ارز گروه دوم که شامل‬ ‫مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای و س��رمایه ای اس��ت‪ ،‬از‬ ‫صادرات پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و مواد معدنی و س��امانه نیما‬ ‫ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین می ش��ود و در نهایت گروه‬ ‫س��وم شامل کاالهای مصرفی اس��ت که ارز مورد نیاز انها‬ ‫از ص��ادرات کاالهایی ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به عالوه نرخ‬ ‫اظهارنامه صادراتی تامین می شود‪.‬‬ ‫پس از مشخص ش��دن محل تامین ارز مورد نیاز اقالم‬ ‫وارداتی در ‪ 3‬گروه‪ ،‬دولت ‪ 2‬تیر فهرس��تی ش��امل ‪۱۳۳۹‬‬ ‫قلم کاال (دربرگیرنده برخی مواد معدنی‪ ،‬س��نگ ها‪ ،‬میوه‪،‬‬ ‫مواد متشکل از چرم‪ ،‬مصنوعات چوبی و خودرو پرقدرت)‬ ‫را منتش��ر کرد که ثب��ت س��فارش و واردات انها به دلیل‬ ‫داش��تن مش��ابه داخلی‪ ،‬ممنوع اعالم شد‪ .‬در این بین در‬ ‫گروه نخس��ت کاالیی ‪ ۱۶۰۰‬تعرفه وارداتی‪ ،‬در گروه دوم‬ ‫کاالیی ‪ ۳۱۶۰‬تعرفه وارداتی و در گروه سوم ‪ ۶‬هزار تعرفه‬ ‫وارداتی دیده می ش��ود که تعداد کل تعرفه های وارداتی را‬ ‫به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬قلم می رساند‪.‬‬ ‫این فهرست تاکنون انتقادهایی را به دنبال داشته است؛‬ ‫انتقادهایی که محور اصلی انها درج کاالهایی بود که پیش‬ ‫از ای��ن هم واردات انها ممنوع بود یا اصال وارد نمی ش��د‪.‬‬ ‫گفته می ش��د تعداد این کاالها بیش از ‪ ۵۰۰‬قلم اس��ت؛‬ ‫یعن��ی به طور تقریبی نیمی از کاالهای فهرس��ت ممنوعه‬ ‫را تش��کیل می دهد که از نظ��ر برخی تنها ‪ ۱۲‬درصد کل‬ ‫واردات کشور را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫ام��ا در کنار ای��ن موضوع‪ ،‬به تازگی روش��ن ش��ده که‬ ‫فهرست یادش��ده عامل به وجود امدن مسئله دیگری نیز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در حالی که پیش از این گفته می ش��د این‬ ‫فهرست ‪ ۱۲‬درصد کل واردات را تشکیل می دهد‪ ،‬اکنون‬ ‫مش��خص ش��ده برخی کاالهای موجود در این فهرست‪،‬‬ ‫اصال در داخل تولید نمی شود یا بسیار کم تولید می شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه کاالهایی که تولید داخلی انها ناکافی اس��ت‪،‬‬ ‫می توان به دس��تگاه های کارتخ��وان (‪ )POS‬و کنتور اب‬ ‫چاه کشاورزی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫فرصتی که در‬ ‫بندرها داریم‬ ‫انتقاد به تصمیمی که پشت درهای بسته گرفته شد‬ ‫‹ ‹فهرستی که یک شبه تدوین شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫از برنامه ریزی استان ها برای مدیریت بازار نوروز و برگزاری نمایشگاه های بهاره گزارش می دهد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایشگاه های مبلمان‬ ‫فروشگاه نشوند‬ ‫نایب رئیس اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان مبلمان‬ ‫ای��ران مهم تری��ن‬ ‫مشکل صنعت مبل را‬ ‫برگزاری نمایشگاه های‬ ‫گوناگ��ون مبلمان در‬ ‫نقاط گوناگون کشور عنوان و اظهارکرد‪ :‬می توان‬ ‫با ش��رایط تحریم کنار امد‪ ،‬اما مشکل برگزاری‬ ‫نمایشگاه از تحریم و تمام مشکالت دیگر مهم تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیرضا عباسی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه نمایشگاه باید با هدف تبادل دانش فنی‬ ‫و اش��نایی تولیدکنن��دگان و توزیع کنندگان‬ ‫برگزار ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬اقدامی در ای��ران انجام‬ ‫می شود‪ ،‬فروشگاهی است که با نام نمایشگاه‬ ‫برپا می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این نمایشگاه ها بزرگ ترین‬ ‫اسیب را به صنعت مبل وارد می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نمایش��گاه بین المللی مبلمان سالی یک ‬ ‫بار برگزار می ش��ود که به توسعه صادرات نیز‬ ‫کم��ک می کند ام��ا برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫متعدد در سطح شهر باعث ضرر به واحدهای‬ ‫صنفی کوچک می شود‪.‬‬ ‫عباس��ی با بیان اینکه برگزاری نمایش��گاه‬ ‫منبع درامدی برای افراد خاص اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه ها حتی یک صدم ب��ازار مبل را نیز‬ ‫پوش��ش نمی دهند و تعداد واحدهایی که در‬ ‫ان شرکت می کنند‪ ،‬بسیار کم است‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان مبلمان ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫در این میان به شهروندانی که از نمایشگاه ها‬ ‫خرید می کنند نیز اجحاف می شود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫فروشندگان برای اجاره نمایشگاه باید به ازای‬ ‫هر مت��ر ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار توم��ان پرداخت‬ ‫کنند ک��ه این هزینه اضاف��ی را از خریداران‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه‬ ‫ش��کایت هایی از فروش��ندگان نمایشگاه ها به‬ ‫اتحادیه رس��یده که هنوز مبل فروخته ش��ده‬ ‫را تحوی��ل خریداران نداده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫فروشندگان در این نمایشگاه ها‪ ،‬فروشندگان‬ ‫بدون شناسنامه هستند و تنها به عنوان دالل‬ ‫کااله��ا را خرید و فروش می کنند‪ .‬عباس��ی‬ ‫در ادام��ه واردات پارچ��ه‪ ،‬رن��گ و یراق االت‬ ‫به عن��وان م��اده اولیه تولید مبلم��ان به دلیل‬ ‫شرایط تحریم را از دیگر مشکالت این صنعت‬ ‫عنوان ک��رد و اقزود‪ :‬می توان در این زمینه از‬ ‫محصوالت داخلی استفاده کرد و این مشکل‬ ‫مانع تولید مبل نمی شود‪.‬‬ ‫علت طوالنی شدن‬ ‫ف توزیع کاال‬ ‫ص ‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫س��وپرمارکت و مواد‬ ‫پروتئین��ی ته��ران‬ ‫درب��اره توزی��ع اقالم‬ ‫غذای��ی از س��وی‬ ‫س��تاد تنظی��م بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬اصن��اف جزو‬ ‫مردم هس��تند انها هم زن و بچه دارند و باید‬ ‫زندگی کنند‪ .‬نمی دان��م چرا اهمیت کافی به‬ ‫انها داده نمی شود‪ .‬مگر وظیفه اصناف توزیع‬ ‫کاال نیس��ت؟ چرا س��تاد تنظیم ب��ازار برخی‬ ‫اق�لام دارای یارانه را فقط به فروش��گاه های‬ ‫زنجی��ره ای یا میدان های تره ب��ار برای توزیع‬ ‫می دهد‪ .‬همین کارها س��بب می ش��ود شاهد‬ ‫صف های طوالنی و درگیری بین مردم باشیم‪.‬‬ ‫سعید درخش��انی درباره وضعیت اعضای این‬ ‫اتحادیه گفت‪ :‬متاسفانه امسال اصال وضعیت‬ ‫مناس��بی نداش��تیم‪ ،‬رکود و کاه��ش قدرت‬ ‫خری��د مردم باعث ش��ده بیش��تر اصناف در‬ ‫وضعیت بدی به س��ر ببرند حتی صنف ما که‬ ‫توزیع کنن��ده اقالم غذایی اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫میزان فروش س��وپرمارکت ها در سال جاری‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬میزان فروش در محالت گوناگون‬ ‫متفاوت اس��ت اما به طور میانگین نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته کاهش پیدا کرده است‪ .‬کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم کامال در خرید اقالم غذایی‬ ‫خودش را نش��ان داده فردی که پیش تر یک‬ ‫شانه تخم مرغ می گرفت در حال حاضر دانه ای‬ ‫خرید می کند‪ .‬درخش��انی ادامه داد‪ :‬مردم در‬ ‫تمام س��بد غذایی خود سیاست صرفه جویی‬ ‫را در پی گرفته اند و همین عوامل باعث ش��ده‬ ‫برخ��ی اعض��ای صنف ما به وی��ژه انهایی که‬ ‫مس��تاجر هس��تند کس��ب و کار خودشان را‬ ‫تعطی��ل کنند‪ .‬اگر وضعیت ب��ه همین منوال‬ ‫ادامه پیدا کند س��ال اینده تع��داد زیادی از‬ ‫س��وپرمارکت ها تعطیل خواهند شد یا تغییر‬ ‫کاربری خواهند داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هر س��ال در اس��تانه نوروز‪ ،‬بحث ه��ای صنفی در‬ ‫راس��تای برگزار کردن یا نکردن نمایشگاه های بهاره‬ ‫ب��اال می گیرد و به نظر می رس��د امس��ال نیز از این‬ ‫امر مستثنا نیست‪ .‬به نوعی می توان گفت دیگر بحث‬ ‫بر س��ر چنین موضوعی به نوعی به یک رسم تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬به نظر می رس��د خالف انچه‬ ‫به ط��ور معم��ول گفته می ش��ود‪ ،‬هم��ه چهره های‬ ‫صنف��ی هم با برگزاری نمایش��گاه های بهاره مخالف‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫مخالفان برگزاری نمایش��گاه های بهاره می گویند‬ ‫که واحده��ای صنفی‪ ،‬بهای زیادی بابت اجاره محل‬ ‫کسب و مالیات و هزینه های جاری دیگر می پردازند‬ ‫و از این رو‪ ،‬ارزان فروشی دستفروشان‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫و گروه های��ی دیگر در نمایش��گاه های به��اره و البته‬ ‫سایر نمایش��گاه های اینچنینی کس��ب و کار انها را‬ ‫از رونق می اندازد و بازار نوروز را که یک س��ال به ان‬ ‫چشم دوخته بودند از انها می ستاند‪.‬‬ ‫با وج��ود این‪ ،‬در برخی شهرس��تان ها‪ ،‬رئیس��ان‬ ‫اتاق های اصناف بر برگزاری این نمایش��گاه ها تاکید‬ ‫دارن��د‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬رئیس ات��اق اصناف گرگان‬ ‫دع��وت کرده که تولیدکنندگان در نمایش��گاه بهاره‬ ‫حضور یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوت از تولیدکنندگان گرگانی‬ ‫حسین خلیلی‬ ‫شاپور رضایی افشار‬ ‫رئی��س اتاق اصناف گرگان گفت‪ :‬نمایش��گاه بهاره‬ ‫مانند هر س��ال در ش��هر گرگان برگزار می ش��ود و‬ ‫بهتر است تولیدکنندگان در نمایشگاه حضور داشته‬ ‫باش��ند که هم به س��ود مصرف کنندگان باشد و هم‬ ‫تولیدکنندگان‪.‬‬ ‫حس��ین خلیلی در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ات��اق اصناف ایران افزود‪ :‬جامع��ه صنفی با برگزاری‬ ‫نمایش��گاه مخالف اس��ت ام��ا دلیل برگ��زاری این‬ ‫نمایش��گاه ها همراه��ی با دولت ب��رای فراهم کردن‬ ‫شرایط خرید اسان تر برای مردم است‪ ،‬و امسال هم‬ ‫نمایشگاه بهاره در ش��هر گرگان از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۶‬اسفند‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هر سال نمایشگاه های بهاره برای‬ ‫راحتی و خرید اسان خانواده ها برپا می شود اما باید‬ ‫نظ��ارت کافی بر نرخ و کیفیت کاالها انجام ش��ود و‬ ‫بهتر است تولیدکنندگان در نمایشگاه حضور داشته‬ ‫باش��ند و کااله��ای تولیدی خود را با نرخ مناس��ب‬ ‫به دست مصرف کننده برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار کشش ندارد‬ ‫جمشید زند‬ ‫محمودبنانژاد‬ ‫با وجود ای��ن مخالفان برگزاری این نمایش��گاه ها‬ ‫هم کم نیس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫اردبیل شرایط را برای برگزاری نمایشگاه های فروش‬ ‫به��اره با توجه ب��ه وضعیت نامطلوب کس��ب وکار و‬ ‫رکود بازار نامناسب دانست‪.‬‬ ‫ش��اپور رضایی افش��ار در گفت وگ��و نیز ب��ا پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران ب��ا بیان این مطلب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رکود شدید اقتصادی و فشاری که بر کسبه به‬ ‫لحاظ شرایط بد کس��ب و کار وجود دارد‪ ،‬بر همین‬ ‫اس��اس ش��رایط برای برگزاری نمایشگاه های فروش‬ ‫بهاره فراهم نیست‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیرنده نهایی برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بهاره‪ ،‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امس��ال نیز س��ال س��ختی برای‬ ‫واحدهای صنفی از نظر رکود بازار و میزان کس��ب و‬ ‫کار بود و اصناف به لحاظ وضعیت اقتصادی ش��رایط‬ ‫بسیار بدی دارند‪.‬‬ ‫این فعال صنفی با ابراز مخالفت با هرگونه افزایش‬ ‫افزایش تقاضا برای حبوبات‬ ‫رئیس اتحادی��ه بنکداران مواد غذایی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه افزایش نرخ انواع مواد غذایی در کش��ور ناش��ی از‬ ‫نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬در ‪ ۲‬تا‪۳‬سال گذشته مصرف حبوبات‬ ‫افزای��ش قابل توجهی پیدا کرده اس��ت‪ .‬محمد اقاطاهر‬ ‫در گفت وگ��و با ایرنا بیان کرد‪ :‬ب��ا وجود اینکه حبوبات‬ ‫به عن��وان کاالی اساس��ی از ارز رس��می ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬اما ب��ازار حبوبات نیز در چند س��ال‬ ‫گذشته به دلیل افزایش تقاضا و هزینه های تمام شده تولید روند‬ ‫افزای��ش ن��رخ به خود گرفته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بخش��ی از‬ ‫پروتئین مورد نیاز بدن انس��ان می تواند از محل مصرف س��ویا و‬ ‫عدس تامین شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬جایگزینی حبوبات به جای گوشت‬ ‫برای تامین پروتئین برای کشورهای فقیر مطلوب است اما کشور‬ ‫ما دارای منابع زیاد محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن به نظر می رس��د دولت باید به گون��ه ای عمل کند که با‬ ‫افزایش قدرت توان خرید مردم‪ ،‬بتواند گوش��ت قرمز را به س��فره‬ ‫خانوار ایرانی بازگرداند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه بنکداران مواد غذایی گف��ت‪ :‬ایران نیز مانند‬ ‫برخی کش��ورهای دیگر ب��ا وجود واردات برخی ان��واع حبوبات‪،‬‬ ‫ص��ادرات ای��ن محصول را برعه��ده دارد تا در مب��ادالت تجاری‬ ‫حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته اقاطاهر‪ ،‬برخی س��ودجویان حبوبات را با ارز رس��می‬ ‫وارد و با ارز ازاد به شکل قاچاق یا از طریق صادرات از کشور خارج‬ ‫می کنند؛ به طور مثال‪ ،‬پاکس��تان خواستار نخود و عراق به دنبال‬ ‫هر شهر یک روش‬ ‫خ�لاف انچه به طور معمول گفته می ش��ود‪ ،‬هم��ه چهره های صنفی‬ ‫ه��م با برگ��زاری نمایش��گاه های به��اره مخالف نیس��تند و در برخی‬ ‫شهرستان ها‪ ،‬رئیسان اتاق های اصناف بر برگزاری این نمایشگاه ها‬ ‫تاکید دارند‬ ‫مالیات واحده��ای صنفی بیان کرد‪ :‬وقتی ش��رایط‬ ‫کسب وکار نس��بت به سال های گذشته بدتر شده و‬ ‫نه تنها درامد واحدهای صنفی افزایش نیافته‪ ،‬بلکه با‬ ‫رشد منفی نیز روبه رو شده است‪ ،‬جایی برای افزایش‬ ‫مالیات صنوف نیست‪.‬‬ ‫نماین��ده اتاق اصناف ایران به طرح تس��هیم وجوه‬ ‫ه��م اش��اره ک��رد و توضی��ح داد‪ :‬این طرح دس��ت‬ ‫اتحادیه ه��ای صنف��ی را در تس��هیل س��اماندهی‬ ‫واحده��ای صنفی فاق��د پروانه کس��ب و البته حل‬ ‫مشکالت مالی اتحادیه؛ بسته است و نیاز به بازنگری‬ ‫دوباره و بررسی های دقیق تر دارد‪.‬‬ ‫رضایی افشار با اشاره به فعالیت ‪۴۵‬هزار واحدهای‬ ‫صنف��ی با ج��واز در اس��تان و ‪۲۳‬ه��زار واحدصنفی‬ ‫دارای پروانه کسب در شهرس��تان اردبیل؛ خواستار‬ ‫تمهی��دات الزم ازس��وی مراجع ذی‪‎‬رب��ط برای حل‬ ‫مش��کالت واحدهای بازرسی و نظارت اصناف از نظر‬ ‫مالی ش��د و افزود‪ :‬با توجه به حساسیت نظارت موثر‬ ‫ب��ر ب��ازار در جلوگیری از تخلفات در اس��تانه پایان‬ ‫س��ال؛ واحدهای بازرس��ی و نظارت اصناف نیازمند‬ ‫تخصیص اعتبارات الزم برای حل مش��کالت مالی از‬ ‫محل جرایم تخلفات صنفی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه تخصصی در اراک‬ ‫اراکی ها هم می خواهند نمایش��گاه های تخصصی‬ ‫را جایگزین نمایش��گاه های به��اره کنند‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫اصن��اف اراک در این باره گفت‪ :‬نمایش��گاه تخصصی‬ ‫را جایگزی��ن نمایش��گاه به��اره در روزه��ای پای��ان‬ ‫س��ال کرده ای��م چراکه ای��ن نوع نمایش��گاه ها برای‬ ‫مصرف کنندگان نیز بهتر خواهد بود‪.‬‬ ‫جمش��ید زند افزود‪ :‬نمایش��گاه تخصصی در حوزه‬ ‫پوشاک‪ ،‬کیف و کفش و مواد غذایی را در دستور کار‬ ‫قرار داده ایم که بخش��ی از این نمایش��گاه تخصصی‪،‬‬ ‫فروش نیز دارد و در نمایش��گاه های تخصصی کاالها‬ ‫انواع حبوبات از ایران است که این فرایند به ضرر منافع‬ ‫ملی کش��ور به ش��مار می رود‪ .‬وی نرخ ان��واع حبوبات‬ ‫را به دلی��ل وضعیت اب و هوای��ی و میزان تولید متغیر‬ ‫دانست و افزود‪ :‬به طور مثال‪ ،‬امسال نرخ عدس اندکی‬ ‫کاهش و در مقابل نرخ لوبیا چیتی با افزایش روبه رو شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین به دلیل باال بودن نرخ حبوبات‬ ‫در فروش��گاه های زنجیره ای و خرده فروش��ی های سطح شهرها‪،‬‬ ‫م��ردم بیش��تر از عمده فروش��ی ها خری��د می کنن��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫خرده فروش��ی ها می توانن��د ن��رخ انواع حبوبات را براس��اس نرخ‬ ‫فاکتور با ‪۱۲‬درصد س��ود به دس��ت مصرف کنندگان برس��انند و‬ ‫در صورتی که بیش از س��ود یادش��ده را اعمال کنند‪ ،‬اجحاف به‬ ‫مصرف کنندگان خواهد بود‪ .‬وی با وجود گرانی ها در مواد غذایی‪،‬‬ ‫بازار حبوبات را ارام توصیف و بیان کرد‪ :‬حبوبات مورد نیاز کشور‬ ‫در س��طح عمده فروشی ها و خرده فروشی های کشور تامین شده‬ ‫است و کمبودی در این زمینه برای شب عید و سال اینده نداریم‪.‬‬ ‫این مقام صنفی تصریح کرد‪ :‬افزایش نرخ بیش��تر مواد غذایی‬ ‫ناش��ی از تورم‪ ،‬رکود و کاهش قدرت خرید مردم باعث ش��ده این‬ ‫کاالها از س��بد خانوار به تدریج خارج ش��ود که می تواند اس��یبی‬ ‫جدی برای س�لامت جامعه باش��د؛ بنابراین انتظار می رود دولت‬ ‫به ج��ای ح��ذف صفر از پول ملی با افزای��ش ارزش ان بتواند این‬ ‫مشکل را هرچه سریع تر حل کند تا مردم قدرت خریدشان برای‬ ‫کاالهای مورد نیاز خوراکی و مصرفی افزایش یابد‪.‬‬ ‫با کیفیت باالتری عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برگزاری نمایش��گاه های بهاره در‬ ‫روزهای پایانی س��ال یک اسیب جدی برای کسبه و‬ ‫بازار اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در چند سال گذشته به ویژه‬ ‫امس��ال بازار با رک��ود زیادی همراه ب��وده و اصناف‬ ‫فروش و درامدی را در طول س��ال نداش��ته اند و به‬ ‫همین دلیل امس��ال تنها به برگزاری نمایشگاه های‬ ‫تخصصی بسنده کرده ایم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف اراک تصریح کرد‪ :‬نمایشگاه های‬ ‫تخصص��ی با حضور تولیدکنن��دگان در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اراک از ‪۱۳‬تا ‪ ۱۸‬اس��فند‬ ‫دایر خواهد بود که به دلیل استقبال مصرف کنندگان‬ ‫بخش��ی از نمایش��گاه ف��روش نی��ز خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ف��روش ف��وق العاده صنوف در پایان س��ال را‬ ‫الزمه ب��ازار عنوان کرد و افزود‪ :‬برای س��هولت بهتر‬ ‫ش��هروندان فروش های فوق العاده نیز در دستور کار‬ ‫قرار گرفته اند که از ابتدای اس��فند فروش فوق العاده‬ ‫نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ها پیش از ‪ ۱۵‬اسفند پایان یابند‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بهاره اگر با محوریت اتاق های اصناف‬ ‫باشد‪ ،‬مش��کلی ندارد و نمایش��گاه باید محلی برای‬ ‫عرضه مستقیم کاال باشد‪.‬‬ ‫محمودبنانژاد در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫ات��اق اصناف ایران اف��زود‪ :‬اصناف بخ��ش مهمی از‬ ‫جامعه هس��تند که نقش موثری در توزیع کاال دارند‬ ‫و برگزاری نمایش��گاه بهاره اگر ب��ا نظارت اتاق های‬ ‫اصناف باش��د‪ ،‬اش��کالی ندارد و بای��د کاالها با نرخ‬ ‫مناسب عرضه شود‪.‬‬ ‫وی ه��دف از برگزاری این نمایش��گاه ها را تنظیم‬ ‫ب��ازار دانس��ت و تصری��ح کرد‪ :‬امس��ال ب��ا توجه به‬ ‫احساس ضرورت‪ ،‬دولت در تعامل با اتاق های اصناف‬ ‫تصمی��م به برگ��زاری نمایش��گاه های به��اره عرضه‬ ‫مس��تقیم کاال در اس��تان هایی که ضرورت برگزاری‬ ‫ان احساس می شود با همکاری استانداری ها و اتاق‬ ‫اصناف ان استان گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مش��هد افزود‪ :‬نمایش��گاه های‬ ‫به��اره مخاطب��ان خ��اص خ��ودش را دارد و اگ��ر‬ ‫تولیدکنندگان در نمایش��گاه حضور داش��ته باشند‪،‬‬ ‫اسیبی بر بازار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بنانژاد حمایت از تولیدکنندگان و حذف واسطه ها‬ ‫را یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه های بهاره عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در نمایش��گاه های بهاره الزام بر عرضه‬ ‫کاالهای ایرانی و تولید داخل وجود دارد‪ ،‬بقیه کاالها‬ ‫باید تولید داخل باش��د و ازس��وی دیگر‪ ،‬نیز تخفیف‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درص��دی در عرضه این محصوالت اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬اتاق ه��ای اصناف��ی ک��ه اقدام به‬ ‫برگزاری نمایشگاه های بهاره می کنند باید نمایشگاه‬ ‫را تا پیش از ‪۱۵‬اسفند برگزار کنند تا برای خریدهای‬ ‫روزهای پایان سال مش��کلی برای واحدهای صنفی‬ ‫پیش نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫پی��ش از این در نشس��ت هیات نماین��دگان اتاق‬ ‫اصناف ایران طرحی مبنی بر فروش فوق العاده وسیع‬ ‫و گسترده ای در واحدهای صنفی کشور مطرح شده‬ ‫بود که به نظر می رسد می تواند جایگزین خوبی برای‬ ‫نمایش��گاه های بهاره باش��د اما هنوز جزئیاتی درباره‬ ‫سرنوش��ت و اجرایی ش��دن این ایده‪ ،‬از س��وی اتاق‬ ‫اصناف ایران رس��انه ای نشده اس��ت‪ .‬با وجود این به‬ ‫نظر می رس��د‪ ،‬برخی اس��تان ها تصمیم به برگزاری‬ ‫نمایشگاه های بهاره گرفته اند‪.‬‬ ‫نمایشگاه هایی که گاهی توزیع کاالهای بی کیفیت‬ ‫در ان‪ ،‬موج��ب دردس��ر ب��رای مصرف کنن��دگان‬ ‫ش��ده اس��ت؛ اما نمی توان اس��تقبال مردمی از این‬ ‫نمایشگاه ها را منکر شد‪.‬‬ ‫حال اینکه در هر شهرس��تان با توجه به ش��رایط‬ ‫و نیازه��ای مردم و واحدهای صنف��ی درباره برگزار‬ ‫کردن ی��ا نکردن ای��ن نمایش��گاه ها‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تصویب کلیات طرح ساماندهی مشاغل سیار در شورای شهر‬ ‫در نشس��ت شورای شهر تهران طرح ساماندهی مشاغل سیار‬ ‫از جمل��ه دستفروش��ان‪ ،‬ون کافه ه��ا و وانت بارها که پیش از این‬ ‫یک فوریت ان به تصویب رس��یده بود‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اتاق اصناف ایران‪ ،‬حسن رسولی‬ ‫ب��ا مخالفت با کلیات این طرح گفت‪ :‬ش��ورا قانون گذار نیس��ت‬ ‫و درباره س��اماندهی مش��اغلی مانند دستفروش��ی نیاز به قانون‬ ‫داریم‪ .‬وی با بیان اینکه برای مشاغل باید مالیات ساالنه در نظر‬ ‫گرفته ش��ود و کد کسب و پیش��ه وجود داشته باشد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درباره دستفروش��ان این امکان فراهم نیس��ت و با مصوبه ش��ورا‬ ‫نی��ز نمی توان چنی��ن قانونی را وضع کرد چراکه ش��ورا جایگاه‬ ‫قانون گ��ذاری ندارد‪ .‬رس��ولی ادام��ه داد‪ :‬در قانون نظام صنفی‬ ‫نیز فعالیت اصناف س��یار تنها شرط دریافت پروانه مجاز شمرده‬ ‫شده است‪ .‬از اعضای شورا درخواست می کنم برای برقراری نظم‬ ‫و انضباط ش��هری که جزو وظایف ذاتی ش��ورا و شهرداری است‬ ‫به این طرح رای ندهند‪.‬‬ ‫ش��هربانو امانی در واکنش به س��خنان رسولی افزود‪ :‬قانونی‬ ‫که ش��ما به ان اش��اره می کنید (قانون ش��هرداری ها) مربوط به‬ ‫سال‪ ۴۷‬تا ‪۵۰‬سال پیش است که بیشتر مردم روستانشین بودند‬ ‫و این گونه مهاجرت به ش��هرها به ویژه پایتخت انجام نش��ده بود‪.‬‬ ‫ما چه بخواهیم و چه نخواهیم این مشاغل در سطح شهر وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به بازدید ش��بانه ای که برخی از این مش��اغل‬ ‫سیار داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬بازدیدی به همراه شهردار شب از برخی‬ ‫از این ون کافه ها که جگرفروش��ی می کردند‪ ،‬داشتیم‪ ،‬متاسفانه‬ ‫به دلیل نبود قانون هیچ کدام از انها مجوز بهداش��ت نداش��تند‪.‬‬ ‫خداکرمی یکی دیگر از مخالفان این طرح اظهارکرد‪ :‬شورای شهر‬ ‫در س��ال‪ ۸۵‬مصوبه ای درباره س��اماندهی مشاغل داشته است و‬ ‫مصوبه جدید تنها به تلنبار شدن مصوبات می انجامد و درخواست‬ ‫می کنم همان مصوبه گذش��ته اصالح ش��ود‪ .‬الهام فخاری یکی‬ ‫از موافق��ان طرح نیز توضیح داد‪ :‬یکی از دالیلی که درخواس��ت‬ ‫کرده بودم کارگروه ها نیز گزارش های خود را به اعضا ارائه کنند‬ ‫‪،‬اطالع سایر اعضا از فعالیت های سایر کارگروه ها است‪ ،‬موضوعی‬ ‫که مورد اشاره خداکرمی بود در کارگروه تخصصی مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در مصوبه سال ‪،۸۵‬کارگروه ساماندهی‬ ‫پیش بینی ش��ده بود که از ان س��ال تا به امروز یک نشست از ان‬ ‫کارگروه تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫در ش��ورای پنجم نشس��ت های مش��ترکی درباره ساماندهی‬ ‫مشاغل سیار برگزار کرده ایم‪ ،‬برخی مشاغل به تازگی اضافه شده‬ ‫که در مصوبه س��اماندهی مش��اغل وجود نداشت؛ بنابراین طرح‬ ‫جدی��دی را تدوین کردیم‪ .‬وی با بیان اینکه برخی مش��اغل در‬ ‫دوره های تاریخی تعریف نشده بودند و ممکن است دستفروشی‬ ‫در دهه‪ ۳۰‬یا ‪ ۴۰‬معنا نداش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این مشاغل اکنون‬ ‫موضوعی��ت دارد و در قان��ون ش��هرداری ها موضوع��ی درب��اره‬ ‫چگونگی نگهداری احش��ام در ش��هر صحبت کرده است‪ ،‬اما این‬ ‫قانون اکنون موضوعیت ندارد و ما باید به قوانین با شرایط جدید‬ ‫شهر نگاه کنیم‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در نهایت کلیات این طرح‬ ‫با ‪۱۲‬موافق به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک مرکزی زودتر دست به کار شود‬ ‫پاسخ به تقاضا‪ ،‬طال و سکه را ارزان می کند‬ ‫رش��د قیمت طال و سکه در بازار داخل در مدت اخیر‬ ‫در حالی بار دیگر س��فته بازان را به تداوم جهش قیمت‬ ‫مسکوکات طال امیدوار کرده که پیش بینی فعاالن بازار‬ ‫طال و س��که این اس��ت که پاس��خ دادن به تقاضاهای‬ ‫موج��ود و برنامه ریزی بانک مرکزی برای کاهش قیمت‬ ‫ارز‪ ،‬ای��ن روند را متوقف خواهد کرد و قیمت ها در بازار‬ ‫س��که و طال نیز به ثبات خواهد رسید‪ .‬افزایش جهانی‬ ‫به��ای طال‪ ،‬رش��د قیمت ارز و باال رفت��ن تقاضا در ایام‬ ‫پایانی س��ال‪ ۳ ،‬عامل مهم رش��د قیمت طال و سکه در‬ ‫ب��ازار داخل در هفته های اخیر بوده اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫فعاالن این بازار امیدوارند ک��ه این فاکتورهای اثر گذار‬ ‫به تدریج خنثی و از رشد قیمت ها تاحدی کاسته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا به تعادل برسد‬ ‫‹ ‹قیمت ارز کنترل شود‬ ‫محمد کش��تی ارای‪ ،‬رئیس کمیسیون تخصصی طال‬ ‫و جواه��ر تهران نیز در گفت وگ��و با‬ ‫در این باره‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه درحال حاضر بیش��ترین تاثیر رش��د‬ ‫قیمت ها در بازار داخل ناش��ی از عام��ل افزایش تقاضا‬ ‫و رش��د قیمت ارز بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه رشد قیمت‬ ‫جهانی طال نیز بر رشد قیمت طال و سکه در بازار داخل‬ ‫اثر داش��ته اما در هفته گذشته ما شاهد کاهش قیمت‬ ‫اون��س ط�لا بوده ایم و ای��ن در حالی اس��ت که قیمت‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ای��ت محمدولی‪ ،‬رئی��س اتحادیه ط�لا و جواهر در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه یکی از عوامل اثر گذار‬ ‫بر رش��د قیمت طال و س��که در بازار داخل به جز عامل‬ ‫قیم��ت جهانی طال‪ ،‬باال رفتن تقاضا و رش��د قیمت ارز‬ ‫در مدت اخی��ر بوده‪ ،‬افزود ‪ :‬در ایام پایانی هر س��ال‪ ،‬با‬ ‫فرارس��یدن فصل مس��افرت ها و اعیاد‪ ،‬خرید ارز و سکه‬ ‫و ط�لا افزایش می یابد که همین باال رفتن حجم تقاضا‬ ‫به رش��د قیمت ها دام��ن می زند؛ امس��ال نیز همچون‬ ‫سال های گذشته این روند را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه این ش��رایط قاب��ل کنترل و مدیریت‬ ‫است و اگر بانک مرکزی بتواند با پاسخگویی مناسب به‬ ‫تقاضاهای موج��ود در این بازارها‪ ،‬زمینه کاهش قیمت‬ ‫ارز را فراه��م کند‪ ،‬در نهایت این امر به کاهش قیمت ها‬ ‫در بازار طال و سکه هم خواهد انجامید‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم‬ ‫با کم��ی برنامه ریزی قابل تحقق اس��ت و اگر عرضه به‬ ‫شکل مناسب انجام ش��ود‪ ،‬تقاضاهای موجود نمی تواند‬ ‫خیلی در رش��د قیمت ها چشمگیر باشد و بازار را دچار‬ ‫التهاب کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بانک مرکزی باید تمام تالش��ش در ایام‬ ‫پایانی س��ال تنظیم عرضه و تقاضا در بازار ارز و س��که‬ ‫باشد تا از این بابت نوسان قیمتی کاهش یابد و از رشد‬ ‫قیمت ها در ای��ن بازارها جلوگیری ش��ود‪ .‬البته تجربه‬ ‫نش��ان داده که بانک مرکزی در مدت اخیر توانس��ته با‬ ‫سیاس��ت هایی که در دس��تور کار قرار داده بازار ارز را‬ ‫به نحو خوبی مدیریت کن��د که امیدواریم این رویه در‬ ‫ایام پایانی س��ال هم اتفاق بیفت��د‪ .‬به گفته محمد ولی‪،‬‬ ‫پاسخ دادن مناسب به تقاضاها مهم ترین فاکتور اثر گذار‬ ‫بر کاهش نوس��ان های و رش��د قیمت ها در ب��ازار ارز و‬ ‫س��که است که باید از س��وی بانک مرکزی مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫برنامه بانک مرکزی برای تعدیل نرخ دالر‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی در یادداش��تی در صفحه شخصی خود در‬ ‫اینس��تاگرام نوشت‪ :‬نرخ فعلی دالر به هیچ وجه قیمت ذاتی ان نیست و برای تعدیل‬ ‫ان برنامه داریم‪ .‬وی درباره حاش��یه های حضور خود در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن نوش��ت‪:‬‬ ‫ام��روز توفیق حض��ور در میان خیل عظیم مردم را پیدا ک��ردم که به خاطر چهلمین‬ ‫سالگرد انقالب به صحنه امده بودند‪ .‬ده ها نفر از راهپیمایان‪ ،‬با دیدن حقیر‪ ،‬ابراز لطف‬ ‫کرده و موجبات توضیحات زیر را فراهم ساختند‪ .۱ :‬عموم ا نسبت به حقیر و عملکرد‬ ‫انصافا قوت قلبی‬ ‫ ‬ ‫بانک مرکزی در این دوره سخت‪ ،‬ابراز محبت کرده و قدردان بودند‪.‬‬ ‫بود جهت ادامه راه‪ .۲ .‬سوالی در ذهن برخی بود که درست است که بانک مرکزی نمی خواهد قیمت دالر پایین‬ ‫بیاید؟ گفتم! مگر ممکن است؟ برای بانک مرکزی در کنار تقویت ارزش پول ملی‪ ،‬ثبات در بازار و ممانعت از‬ ‫ت ولی این بدان مفهوم نیست که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش ان باشیم‪.‬‬ ‫نوسان نیز مهم اس ‬ ‫‪ .۳‬تاکید داشتند که تالش بیشتری برای کاهش نرخ دالر بشود‪ .‬گفتم من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه‬ ‫قیمت ذاتی دالر نیس��ت و برای تعدیل ان برنامه داریم و مطمئن باش��ید تمام تالش خود را مصروف تقویت‬ ‫ارزش پول ملی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مس��کوکات طال در بازار داخل همچنان روند صعودی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نرخ اونس جهانی طال از ‪۱۳۲۰‬‬ ‫دالر ماه گذش��ته‪ ،‬به ‪ ۱۳۱۲‬دالر رس��یده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قاعدتا این روند کاهش��ی باید تاثیرش را در بازار داخل‬ ‫می گذاش��ت اما به دلیل افزایش تقاضایی که به ش��کل‬ ‫ل ایجاد می شود‬ ‫س��نتی در روز های پایانی سال‪ ،‬هر سا ‬ ‫از یک س��و و رش��د قیمت دالر از سوی دیگر‪ ،‬همچنان‬ ‫ش��اهد هستیم که قیمت س��که و طال در مسیر رشد و‬ ‫نوسان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باال رفتن تقاضا‪ ،‬حباب س��که‬ ‫را افزایش داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این ش��رایط باعث شده تا‬ ‫حباب سکه از ‪ ۳۸۰‬هزار تومان ماه پیش‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫به ح��دود ‪ ۵۸۰‬هزار تومان برس��د و س��که که در ماه‬ ‫گذش��ته زی��ر ‪ ۴‬میلیون توم��ان بود ن��رخ ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار تومان را تجربه کند‪ .‬کش��تی ارای‪ ،‬عامل دوم‬ ‫را نزدیک ش��دن به ایام عید و فصل مس��افرت دانست‬ ‫ک��ه باعث افزایش تقاضای ارز و رش��د قیمت ها در این‬ ‫بازار شده اس��ت‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬همین تقاضای‬ ‫ایجاد ش��ده در ب��ازار ارز‪ ،‬اثرش را به بازار طال و س��که‬ ‫منتقل کرده و باعث رش��د قیمت ها در این بازار ش��ده‬ ‫است‪ ،‬ضمن اینکه تعطیالت اخیر نیز بر افزایش تقاضاها‬ ‫دام��ن زد‪ .‬این فعال بازار با تاکید بر اینکه این دو عامل‬ ‫بیشترین تاثیر را بر رشد نرخ طال و سکه در بازار داخل‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر تقاضای بدون عرضه‬ ‫ایجاد شده و تعادل و تناسب را در بازار برهم زده است؛‬ ‫همین امر موجب ش��ده تا با وجود کاهش قیمت اونس‬ ‫جهانی طال در مدت اخیر ‪ ،‬همچنان شاهد رشد قیمت ها‬ ‫در بازار داخل طال و س��که باش��یم‪ .‬عضو اتحادیه طال و‬ ‫جواه��ر در ادامه با تاکید ب��ر این موضوع که پیش بینی‬ ‫می ش��ود تغییرات اونس جهانی طال در همین محدوده‬ ‫و با نوس��ان چند دالری باقی بماند و خیلی جهش های‬ ‫انچنانی نداش��ته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬درب��اره موضوع ارز هم‬ ‫ان طور که بانک مرکزی وعده داده اس��ت‪ ،‬قرار اس��ت‬ ‫برای تثبیت و کنترل قیمت ها به این بازار ورود کند که‬ ‫ب��ا توجه به تجربه های موفق قبلی بانک مرکزی در این‬ ‫زمینه‪ ،‬این امیدواری وجود دارد که ما ش��ب عید شاهد‬ ‫ثبات نس��بی قیمت ارز باش��یم و قیمت ارز جهش های‬ ‫غیر متعارفی نداشته باشد‪.‬‬ ‫کش��تی ارای در همی��ن حال تاکید ک��رد‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی به نظر می رس��د اگر تقاضاها به همین شکل‬ ‫باش��د و تعادل در عرضه و تقاضای در بازار طال و سکه‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬می توان امیدوار بود با اقدام هایی که بانک‬ ‫مرکزی در بهبود وضعیت بازار ارز در دس��تور کار دارد‪،‬‬ ‫ به زودی ش��اهد ثبات قیمت ها در بازار ارز و سکه باشیم‬ ‫و از جهش های شدید قیمتی خبری نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹میلیون ها قطعه سکه طال در راه بازار‬ ‫وضعی��ت بازار ارز و س��که ای��ن روزه��ا در حالی بار‬ ‫دیگر دچار نوس��ان ش��ده که فعاالن بازار ایجاد تعادل‬ ‫در عرض��ه و تقاضا را از اقدام ه��ای موثر بر کاهش این‬ ‫نوس��ان ها و افت قیمت ها می دانند‪ .‬ان طور که مشخص‬ ‫اس��ت قرار اس��ت در ‪ ۴‬ماه اینده نیز بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار قطعه س��که وارد بازار ش��ود‪ .‬فعاالن بازار‬ ‫س��که بر این باورند که با تحویل س��که های سررس��ید‬ ‫شده به خریداران نیز‪ ،‬نه تنها بخشی از تقاضاها در بازار‬ ‫پاسخ داده می ش��ود بلکه می تواند اثر روانی نیز بر بازار‬ ‫داش��ته باشد و قیمت ها را کنترل کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫در بازه زمانی اواخر بهمن امس��ال تا اواسط اردیبهشت‬ ‫ سال اینده‪ ،‬سررسید تحویل سکه های پیش فروش شده‬ ‫بانک مرکزی فرا می رس��د که می تواند ب��ر بازار اثر گذار‬ ‫باشد‪ .‬طرح پیش فروش سکه با هدف کاهش التهاب از‬ ‫بازار در ‪ ۳‬مرحله‪ ،‬در بازه زمانی بهمن س��ال گذشته تا‬ ‫اردیبهشت امسال انجام شد؛ در این برنامه بانک مرکزی‬ ‫در مجموع بیش از ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۱۷‬هزار قطعه س��که‬ ‫پیش فروش کرد که حدود ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار قطعه‬ ‫ان تا پایان امس��ال به خریداران تحویل داده می ش��ود‬ ‫و ای��ن فراین��د تحویل تا اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬ادامه خواهد‬ ‫ی امس��ال در مجموع سررس��ید ‪۴‬‬ ‫داش��ت‪ .‬تا پایان د ‬ ‫میلیون و ‪ ۳۴۵‬هزار س��که پیش فروش شده فرا رسید و‬ ‫بیش از ‪ ۹۸‬درصد این سکه ها تحویل خریداران شد‪ .‬بر‬ ‫ن امسال ‪۸۶۵‬‬ ‫اس��اس برنامه بانک مرکزی‪ ،‬از پایان بهم ‬ ‫هزار سکه و در اسفند ‪ ۶۷۷‬هزار سکه تحویل خریداران‬ ‫می ش��ود؛ این میزان در فروردی��ن ‪ ۸۲‬هزار قطعه و در ‬ ‫ن اساس‪ ،‬تا‬ ‫ت ‪ ۳۸۹‬هزار سکه خواهد بود‪ .‬بر ای ‬ ‫اردیبهش ‬ ‫پایان امس��ال یک میلیون و ‪ ۵۴۲‬هزار قطعه سکه وارد‬ ‫بازار می ش��ود و در ‪ ۲‬ما ه نخست سال اینده این میزان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۷۱‬هزار سکه خواهد بود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫با پشت سر گذاشتن اردیبهشت اینده‪ ،‬حدود ‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۵۸‬هزار س��که به دست صاحبان شان خواهد رسید‪.‬‬ ‫البته بر پایه ش��ی وه نام ه اعالمی بانک مرکزی‪ ،‬خریداران‬ ‫تا ‪ ۶‬ماه پس از موعد تحویل س��که‪ ،‬فرصت دارند ان را‬ ‫تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫بانک انصار مقام نخست بهره وری کل عوامل در بانک ها‬ ‫در بیس��ت ویکمین رتبه بندی ش��رکت های برتر‬ ‫ایران ‪IMI -۱۰۰‬که بر اس��اس ش��اخص های کمی‬ ‫و دس��تاوردهای عین��ی و عملی انجام ش��د‪ ،‬بانک‬ ‫انصار رتبه نخس��ت به��ره وری کل عوامل را در بین‬ ‫بانک های کش��ور ب ه دس��ت اورد و م��ورد قدردانی‬ ‫س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی کش��ور ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫در همای��ش ش��رکت های برتر ایران ک��ه با حضور‬ ‫مقام��ات دولتی‪ ،‬صاحب نظران و مدیران برتر کش��ور در مرکز‬ ‫همایش های بین المللی صدا و س��یما برگزار ش��د‪ ،‬بانک انصار‬ ‫بر مبنای ارزیابی های کارشناس��ان ذی ربط توانس��ت در بین‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت برتر ایران عنوان سیزدهمین شرکت برتر ایران و‬ ‫بهره ورترین بانک کشور را به دست اورد‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه موفقیت ه��ای پیاپ��ی بانک انص��ار در عرصه‬ ‫فعالیت های بانکی و کسب عنو ان های مختلف از جشنواره های‬ ‫معتب��ر و به منظور روش��ن ش��دن ابع��اد ای��ن موفقیت ها و‬ ‫سرامدی‪ ،‬گفت وگویی با صدراهلل چمک‪ ،‬معاون برنامه ریزی و‬ ‫هدایت راهبردی انجام شده که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹بر اساس چه راهبرد و سیاست هایی بانک انصار‬ ‫موفق به کس�ب رتبه نخست بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری شد؟‬ ‫بان��ک انص��ار ب��ر اس��اس ش��اخص های کم��ی و ب��ر پایه‬ ‫اس��تانداردهای بین الملل��ی حائز رتبه نخس��ت بهره وری کل‬ ‫عوامل در بین بانک ها و موسس��ه های اعتباری کش��ور ش��ده‬ ‫اس��ت که این دستاورد ماحصل اجرای دو دوره برنامه تحولی‬ ‫در بانک بوده که از سال ‪ ۱۳۹۲‬اغاز و تاکنون اجرا شده که در‬ ‫نوع خود یک دستاورد بسیار امیدوار کننده است‪ .‬این موفقیت‬ ‫و ده ها دستاورد دیگر محصول مدیریت یکپارچه و پیاده سازی‬ ‫بو کار‬ ‫راهبردهای بانک انصار در توس��عه و بهینه س��ازی کس ‬ ‫ی که با اجرای برنامه های تحول سازمانی‬ ‫ت به طور ‬ ‫بانک اس�� ‬ ‫در بانک‪ ،‬تغییرات بسیار گسترده ای در زیرساخت ها‪ ،‬فرایندها‬ ‫بو کاری ایجاد شده است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۷‬این‬ ‫و مدل های کس ‬ ‫بانک توانست رتبه ‪ ۱۳‬را در بین ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر کسب کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ،‬با توجه به برنامه های در دس��ت اجرا و‬ ‫مطابق با راهبردهای مصوب‪ ،‬کسب رتبه ‪ ۱۰‬در بین‬ ‫‪ ۱۰۰‬شرکت برتر در سال ‪ ۱۳۹۸‬هدف گذاری شده‬ ‫و در دستور کار این بانک قرار گرفته است‪.‬‬ ‫� اجرای طرح تحول بانک چه نقش�ی در‬ ‫ ‬ ‫کسب این موفقیت ها داشته است؟‬ ‫بانک انصار برای کس��ب این افتخار در یک برنامه‬ ‫بلندمدت ‪ ۵‬س��اله بیش از ‪ ۳۷۰‬پروژه بهبود و اقدام اصالحی‬ ‫کس��بو کار خود اجرا کرده ک��ه در نهایت‬ ‫ ‬ ‫ روی فراینده��ای‬ ‫منج��ر به اجرای پ��روژه ‪ BPR‬روی فرایندهای کلیدی بانک‬ ‫شده است‪ .‬همچنین بیش از ‪ ۱۸۰۰‬پروژه بهبود بهره وری در‬ ‫مدت ‪ ۵‬س��ال در سطح صف و س��تاد به مرحله اجرا گذاشته‬ ‫ش��ده اس��ت که مجموع این اقدام ها در نهایت موجب بهبود‬ ‫کیفیت س��بد درامدی‪ ،‬کنترل و مدیریت هزینه های عملیاتی‬ ‫و غیر عملیاتی‪ ،‬حفظ قدرت سوداوری و بهبود بازده دارایی ها‪،‬‬ ‫بازده درامد و بازده حقوق صاحبان سرمایه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوام�ل تاثیرگ�ذار در ط�رح تح�ول بانک را‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫در طرح ری��زی ط��رح تح��ول در بان��ک‪ ،‬ش��اخص های‬ ‫‪ CAMELS‬ب��ه عن��وان مبن��ای اه��داف عملیات��ی در نظر‬ ‫بو کار‬ ‫گرفته ش��ده اند‪ .‬همچنین‪ ،‬اس��تراتژی های توسعه کس ‬ ‫ب��ر پایه دو عامل توس��عه کم��ی از طریق اس��تقرار مدل های‬ ‫بو کاری جدید و توس��عه کیفی از طریق بهینه س��ازی‬ ‫کس�� ‬ ‫بو کاری موجود اجرا شده است‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫مدل های کس�� ‬ ‫عوامل تاثیرگذار در طرح تحول بانک‪ ،‬استقرار شبکه یکپارچه‬ ‫مدیریت پروژه (‪ )EPM‬بوده که تمامی فعالیت های برنامه ای‬ ‫و پروژه ه��ای در دس��ت اج��را در واحدهای صف و س��تاد در‬ ‫قالب فرایند اس��تاندارد شده کنترل کرده و همچنین عملکرد‬ ‫تمامی واحدهای سازمانی بانک بر اساس نظام کارت امتیازی‬ ‫متوازن(‪ )BSC‬مورد پایش مستمر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در زمینه بهره وری چه اقدام هایی کرده اید که‬ ‫شایسته احراز رتبه نخست در شبکه بانکی باشید؟‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با اب�لاغ سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی از س��وی‬ ‫رهب��ر معظم انقالب‪ ،‬این بانک مبادرت به تش��کیل ش��ورای‬ ‫ عال��ی راهبری اقتص��اد مقاومتی کرده که در ذیل این ش��ورا‬ ‫کمیته های بسیاری تشکیل شده اند‪ .‬کمیته بهره وری به عنوان‬ ‫یکی از کمیته های فعال در بانک نقش بس��زایی را در راستای‬ ‫فرهنگ س��ازی و مدیریت پروژه های به��ره وری و کیفیت در‬ ‫بانک داشته و به صورت مس��تمر پروژه های بهبود بهره وری و‬ ‫کیفیت را تحت کنترل خود قرار داده و تمامی ش��اخص های‬ ‫اندازه گیری و پایش بهره وری را مورد بازنگری قرار داده است‪.‬‬ ‫یکی از اقدام های موث��ر در فرایند بهبود کیفیت بهره وری در‬ ‫بانک‪ ،‬استاندارد سازی فرایندهای کلیدی بانک در قالب شبکه‬ ‫مدیریت کیفیت (‪ )ISO‬بوده که به عنوان نمونه‪ ،‬استانداردهای‬ ‫‪ISO10002;ISO9001 ;ISO10015 ;ISO27001‬‬ ‫پیاده س��ازی و اس��تانداردهای ‪;ISO34000 ;ISO31000‬‬ ‫‪ ISO10001 ;ISO10013‬و ‪ ...‬در دستور کار قرار دارد‪ .‬یکی‬ ‫از اقدام های اساس��ی این بانک استقرار نظام مدیریت ریسک‬ ‫و نظ��ام مدیریت خطا روی فرایندهای کلی��دی بانک بوده و‬ ‫همچنین طرح کیفیت روی س��بد سرویس محصول تدوین و‬ ‫به مرحله اجرا گذاشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام ه�ای بان�ک در ف�از دوم ط�رح تحول ‪۲‬‬ ‫ب�رای بهبود ش�بکه به�ره وری و کیفیت چ�ه بوده‬ ‫است؟‬ ‫همراستاس��ازی پروژه ه��ای بهب��ود به��ره وری و کیفیت با‬ ‫سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬برگ��زاری دوره های‬ ‫توانمندس��ازی و اموزش برای کارکنان صف و س��تاد‪ ،‬امایش‬ ‫سرزمینی ش��عب و کانال های بانکداری الکترونیک‪ ،‬برگزاری‬ ‫جشنواره های بهره وری‪ ،‬کیفیت‪ ،‬خالقیت و نواوری به صورت‬ ‫س��االنه‪ ،‬اجرای پروژه های مطالعاتی و طرح های پژوهش��ی و‬ ‫همچنین اس��تفاده از مش��اوران خبره و تجربه های موفق در‬ ‫امر توس��عه ش��بکه به��ره وری و کیفیت از جمل��ه اقدام هایی‬ ‫ب��وده که در مرحل��ه دوم طرح تحول بانک به ان توجه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در پی نهای��ی ش��دن‬ ‫ق��راردادی‪ ،‬ب��ه جم��ع بیمه گ��ذاران تجارت نو‬ ‫پیوست‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو‪،‬‬ ‫علیرضا بنی اسدی‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل با اعالم‬ ‫ای��ن خبر افزود‪ :‬به واس��طه این ق��رارداد تمامی‬ ‫کارکنان وزارتخانه راه و شهرس��ازی زیر پوشش‬ ‫بیمه درم��ان بیمه تجارت نو ق��رار گرفتند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه مجموع��ه تجارت نو درصدد‬ ‫است مانند س��ایر بیمه گذاران خدمات شایسته‬ ‫و درخور شانی به کارکنان این وزارتخانه نیز ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬خدمت رس��انی مطلوب اصلی ترین‬ ‫هدف بیمه تجارت نو اس��ت که با توجه به جایگاه‬ ‫وی��ژه بیمه گذاران جدی��د خان��واده تجارت نو‪،‬‬ ‫هم��کاران بخ��ش درمان تمامی ت�لاش خود را‬ ‫خواهند ک��رد تا خدمات در این حوزه به بهترین‬ ‫ش��کل ارائه شود‪ .‬بنی اسدی افزود‪ :‬در نتیجه ارج‬ ‫نهادن ب��ه بیمه گذاران وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫انتظار می رود ضمن ایجاد بستری مناسب برای‬ ‫گسترش همکاری بین طرف ها در سایر حوزه ها‪،‬‬ ‫امکان تعامالت بیش��تر درس��ال های ا ینده نیز‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره ب�رداری از نس�خه ش�تاب ‪ ۷‬در‬ ‫بانک سرمایه‬ ‫ایت محمدولی‬ ‫محمد کشتی ارای‬ ‫بانک تجارت ‪ ۲۷۳‬ملک مازاد‬ ‫خود را فروخت‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت از ف��روش ‪ ۲۷۳‬ملک‬ ‫م��ازاد این بانک به ارزش تقریب��ی ‪ ۲.۳۰۷‬میلیارد ریال در ‪۱۰‬‬ ‫ما ه امس��ال خبر داد‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بانک تجارت‪،‬‬ ‫نادرخواجه حق وردی‪ ،‬با اش��اره به اینکه کاهش تعداد ش��عب و‬ ‫ف��روش امالک مازاد به عنوان دو مح��ور اصلی برنامه های بانک‬ ‫برای امسال بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهداف فروش امالک مازاد‬ ‫ایجاد جری��ان نقدینگی در دارایی ها اس��ت‪ .‬افزایش توان بانک‬ ‫در پرداخت تس��هیالت به بنگاه های تولیدی بر اساس ماده ‪۱۶‬‬ ‫و ‪ ۱۷‬قان��ون رفع موانع تولید م��ورد تاکید بوده و بر مبنای این‬ ‫قان��ون حداقل ‪ ۳۳‬درص��د امالک بانک باید به فروش رس��انده‬ ‫ش��ود‪ .‬اهمیت بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک و ایجاد جریان‬ ‫نقدینگی در دارایی ها از طریق فروش امالک مازاد و تملیکی در‬ ‫کنار دیگر برنامه های جذب و تخصیص منابع از دیگر اولویت های‬ ‫بانک تجارت به ش��مار می رود که در سال ‪ ۹۷‬توجه ویژه ای به‬ ‫ان ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬امار فروش امالک مازاد بانک تجارت‬ ‫از نظر تعداد و مبلغ همواره روند صعودی داش��ته است‪ .‬این امر‬ ‫موجب مولدسازی و ایجاد جریان نقدینگی در بانک شده که در‬ ‫نهای��ت به دلیل ورود این بخش از دارایی ها به جریان نقدی‪ ،‬در‬ ‫ل ضمن تحقق بخش��ی از وظایف قانونی س��بب کاهش نیاز‬ ‫عم ‬ ‫بانک به تامین نقدینگی از س��ایر منابع گران قیمت می ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن امر همزم��ان از افزایش زیان بانک نی��ز جلوگیری خواهد‬ ‫کرد‪ .‬حق وردی یاداور ش��د‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۶‬امکان فروش امالک‬ ‫تملیکی با نظارت مرکز به استان ها تفویض شده است‪.‬‬ ‫بان��ک تجارت با اتخاذ ای��ن رویکرد در س��ال ‪ ۹۶‬به فروش‬ ‫‪ ۲۸۴‬ملک م��ازاد خود به ارزش تقریب��ی ‪ ۱.۶۴۶‬میلیارد ریال‬ ‫مب��ادرت ک��رد که ای��ن میزان فروش نس��بت به س��ال ‪ ۹۵‬از‬ ‫رش��د ‪ ۵۴۲‬درصدی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬قائم مقام مدیرعامل‬ ‫بان��ک تج��ارت در ادام��ه گف��ت‪ :‬عالوه بر ‪ ۲۷۳‬مل��ک فروخته‬ ‫ش��ده از ابتدای امس��ال تا پای��ان دی ‪ ۱۷۴‬ملک م��ازاد بانک‬ ‫نی��ز در ش��رف فروش ب��وده که پیگی��ری الزم در ح��ال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫با پای��ان یافتن مراحل پیاده س��ازی و ازمون‬ ‫سامانه ش��تاب‪ ۷‬در بانک س��رمایه‪ ،‬این سامانه‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک س��رمایه‪ ،‬با راه اندازی این سامانه که مورد‬ ‫تایی��د ارکان نظارتی بانک مرک��زی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران ق��رار گرفته‪ ،‬بانک س��رمایه به‬ ‫عنوان یکی از بانک های خصوصی کشور‪ ،‬موفق‬ ‫به اجرا و راه اندازی س��امانه شتاب ‪ ۷‬شده است‪.‬‬ ‫این اقدام در راس��تای ارتقای زیرس��اخت های‬ ‫نرم افزاری س��امانه کارت های بانک س��رمایه و‬ ‫به منظ��ور ارائه خدمات هرچه بهتر و س��ریع تر‬ ‫به مش��تریان انجام شده اس��ت‪ .‬نسخه شتاب ‪۷‬‬ ‫دارای مزای��ا و امکانات جدیدتری مانند انتقال از‬ ‫کارت به حساب از طریق شماره شبا‪ ،‬درخواست‬ ‫چکیده صورتحساب‪ ،‬پشتیبانی از تراکنش های‬ ‫مبتنی بر نش��انه گذاری (‪ )Tokenization‬و‬ ‫اضافه ش��دن تراکنش های مربوط به کیف پول‬ ‫الکترونیک (کیپا) نسبت به نسخه قبلی ان است‬ ‫که در انجام بهینه فعالیت های بانکی هموطنان‬ ‫نقش موثری ایفا می کند‪ .‬هم اکنون زیر س��اخت‬ ‫مربوط به خدمات یادشده در بانک سرمایه ایجاد‬ ‫ش��ده و فرایند عملیاتی کردن این س��رویس ها‬ ‫در دس��ت اق��دام اس��ت‪ .‬ارتقای س��وئیچ کارت‬ ‫بانک س��رمایه به شتاب نسخه ‪ ۷‬فعالیت دیگری‬ ‫در راس��تای مش��تری مداری و ارائ��ه خدم��ات‬ ‫مطلوب تر به مشتریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�وی مش�هدی برن�ده جای�زه‬ ‫میلیاردی بانک پارسیان‬ ‫ایی��ن قدردان��ی و اه��دای جای��زه برن��ده‬ ‫خوش شانس ‪ ۳‬میلیاردی بانک پارسیان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک پارس��یان‪،‬‬ ‫با حض��ور وحیدنی��ا مدی��ر روابط عمومی بانک‬ ‫پارس��یان‪ ،‬عابدینی رئیس حوزه مشهد‪ ،‬دهقان‬ ‫نماینده ش��رکت تج��ارت الکترونیک‪ ،‬رضوی‪،‬‬ ‫مس��ئو ل ش��عبه جانباز مش��هد بانک پارسیان‪،‬‬ ‫ایین اه��دای جایزه ‪ ۳‬میلیارد ریالی (طرح کیان‬ ‫پارس��یان) کمک هزینه خرید واحد مس��کونی‬ ‫ویژه دارندگان دس��تگاه های کارتخوان متصل‬ ‫به حس��اب بانک پارس��یان برگ��زار و این جایزه‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۱۸‬بهمن ب��ه محبوب��ه نخ فروش‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬محبوبه نخ ف��روش بنیان گذار و مدیر‬ ‫موسس��ه اموزش��گاه اش��پزی دیانت در همین‬ ‫باره گفت‪ :‬مایه خوش��حالی و مسرت است که به‬ ‫ای��ن بانک اعتماد کردم و اکنون یکی از برندگان‬ ‫خوش ش��انس بانک پارسیان هس��تم‪ .‬پیشنهاد‬ ‫می کنم سایر مردم نیز با سپرده گذاری در بانک‬ ‫پارس��یان از خدم��ات و جوایز ارزن��ده این بانک‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹برندگان مس�ابقه «عی�دی در دی»‬ ‫اعالم شدند‬ ‫برندگان مس��ابقه «عیدی در دی» که در قالب‬ ‫جشنواره دی و با هدف شورافرینی میان مشتریان‬ ‫بانک دی برگزار ش��د‪ ،‬اعالم شدند‪ .‬به گزارش اداره‬ ‫روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬در این مسابقه‬ ‫که ب��ا رویکرد بهره ب��رداری از ظرفی��ت هم نامی‬ ‫بان��ک و م��اه دی و تقویت جایگاه ذهن��ی برند در‬ ‫افکار عمومی برگزار ش��د‪ ۴۲۰۰ ،‬نفر از مشتریان‬ ‫بانک ش��رکت کردند‪ .‬بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬از‬ ‫میان ش��رکت کنندگانی که پس از دریافت کارت‬ ‫قرعه کش��ی برای ثب��ت س��ریال کارت دریافتی‪،‬‬ ‫شماره مشتری و اطالعات شخصی خود در سامانه‬ ‫اقدام کردند‪ ۳۳۴۸ ،‬نفر موفق ش��دند به ‪ ۵‬س��وال‬ ‫مرتبط با برند بانک و بانکداری الکترونیک پاس��خ‬ ‫درس��ت دهند که در مراس��م قرعه کشی با حضور‬ ‫نماین��دگان معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات‪،‬‬ ‫اداره کل بازرسی‪ ،‬حراست‪ ،‬امور شعب و بازاریابی و‬ ‫اداره روابط عموم��ی و تبلیغات بانک دی ‪ ۳۰‬نفر به‬ ‫عنوان برندگان این مسابقه معرفی شدند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹وزارت راه ب�ه جم�ع بیمه گذاران‬ ‫تجارت نو پیوست‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر ویژه‬ ‫پایکوبی اقوام ایرانی‬ ‫در تهران‬ ‫گزارش می دهد‬ ‫اغاز دومین نمایشگاه شیشه و ماشین االت وابسته در تهران‬ ‫دومی��ن نمایش��گاه بین المللی شیش��ه‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماشین االت وابسته ‪۲۳‬بهمن با حضور معاون مدیرکل‬ ‫دفت��ر صنایع معدنی و مش��اور معاون��ت امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬رئیس نمایش��گاه و دبیر انجمن شیشه‬ ‫ایران گشایش یافت‪.‬‬ ‫در دومی��ن دوره نمایش��گاه شیش��ه‪ ،‬تجهی��زات و‬ ‫ماشین االت وابس��ته؛ واحدهای تولیدی و صنفی این‬ ‫بخ��ش از صنع��ت کش��ور‪ ،‬محص��والت‪ ،‬توانمندی ها‪،‬‬ ‫نواوری ها و خدمات خود را به معرض نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫به دنبال گشایش رس��می نمایشگاه با رئیس نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران‪ ،‬بهمن حس��ین زاده گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫حسین زاده در پاسخ این پرسش که «تفاوت های کمی‬ ‫و کیفی این دوره از نمایش��گاه‪ ،‬با دوره قبل چیست؟»‬ ‫اظهارکرد‪ :‬نمایشگاه صنعت شیش��ه‪ ،‬نمایشگاهی نوپا‬ ‫به‪‎‬شمار می رود‪ ،‬با این حال در مقایسه با سال گذشته‬ ‫رش��د ‪ ۱۶‬درصدی داشته است‪ .‬انجمن شیشه حمایت‬ ‫خوب��ی از نمایش��گاه ک��رده و نظر به ص��ادرات خوب‬ ‫صنعتگران شیشه و خالقیت و نواوری که از سوی انها‬ ‫ش��اهد بوده ایم‪ ،‬انتظار داریم بر تعداد شرکت کنندگان‬ ‫افزوده شود‪.‬‬ ‫شاپور پشابادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ام�اده برپایی نمایش�گاه خارج از کش�ور‬ ‫هستیم‬ ‫بهمن حسین زاده‬ ‫برخی مشکالت‬ ‫به عنوان مثال‪،‬‬ ‫مسائل مربوط به‬ ‫حمل ونقل باعث‬ ‫شد شرکت های‬ ‫خارجی نتوانند‬ ‫ان طور که‬ ‫بایدوشاید در‬ ‫نمایشگاه حضور‬ ‫داشته باشند‬ ‫حس��ین زاده اظهارک��رد‪ :‬اعالم امادگ��ی کرده ایم و‬ ‫ب��ه مس��ئوالن انجمن گفته ای��م که اگ��ر بخواهند در‬ ‫کشورهای خارجی‪ ،‬نمایشگاه دایر کنند‪ ،‬به انها کمک‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬در هر کش��وری که مدنظر انها باش��د‬ ‫نمایش��گاه برگزار خواهیم‪ .‬این امر به بهبود و توس��عه‬ ‫ص��ادرات کمک خواهد ک��رد‪ .‬همان گونه که می دانید‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته از طریق نمایش��گاه توانسته اند‬ ‫ص��ادرات خود را افزایش دهند‪ .‬زمینه برای کش��ور ما‬ ‫نیز فراهم اس��ت و ما هم به نوبه خود به تولیدکنندگان‬ ‫کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئی��س نمایش��گاه بین الملل��ی تهران در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش یک��ی از خبرن��گاران درب��اره توانمندی های‬ ‫صنعت شیشه کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه امار تولید و‬ ‫صادرات در صنعت شیش��ه امیدوارکننده است‪ .‬میزان‬ ‫کرده است‪ .‬یک س��ری از اقالمی که تولید شده جدید‬ ‫هستند‪ .‬می توانیم شرکت های بازرگانی را از کشورهای‬ ‫گوناگون‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای کش��ورهای سی ای اس‪،‬‬ ‫اروپایی و اس��یایی زمینه بازاریابی و صادرات را فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬درحال حاضر بیش��تر شرکت های خارجی به دو‬ ‫کشور‪ ،‬چین و ترکیه تعلق دارند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه میزان حضور ش��رکت های خارجی در‬ ‫مقایس��ه با نمایشگاه سال گذش��ته ‪۱۶‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه به مرور شناخته می شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫همزم��ان با کوک ش��دن س��ازها در جش��نواره‬ ‫موس��یقی فجر‪ ،‬در گوش��ه ای دیگر از تهران اقوام‬ ‫ایرانی‪ ،‬اواز‪ ،‬موس��یقی و رقص ه��ای محلی را برای‬ ‫‪4‬روز‪ ،‬رای��گان به اج��را در امده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬ایین اقوام ایرانی مطابق هر س��ال همزمان‬ ‫با نمایشگاه گردش��گری‪ ،‬از سه شنبه ‪۲۳‬بهمن در‬ ‫محل دائم��ی نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬گروه ه��ای ائینی‪ ،‬اواز‪ ،‬موس��یقی و‬ ‫رقصن��ده هر روز از س��اعت ‪۱۰‬صبح ت��ا ‪۱۸‬عصر‪،‬‬ ‫بخش��ی از هوی��ت و ایین س��رزمین م��ادری را به‬ ‫نمای��ش می گذارند‪ .‬امس��ال عالوه ب��ر گروه های‬ ‫استانی چند کشور نیز برای نخستین بار در حاشیه‬ ‫این نمایش��گاه به اجرای موس��یقی و برنامه ایینی‬ ‫خود خواهند پرداخت‪« .‬اندونزی» در همان مکان‬ ‫عمومی هر روز‪ ،‬موس��یقی و ایی��ن بومی خود را به‬ ‫اجرا خواهد گذاش��ت‪ .‬عالوه بر ای��ن در غرفه های‬ ‫«افغانس��تان» و «مال��زی» نی��ز ه��ر روز‪ ،‬ن��وای‬ ‫موسیقی و ایین های س��نتی مردم ان کشورها به‬ ‫گوش خواهد رسید‪ .‬اجراهای عمومی که از ساعت‬ ‫‪۱۲‬ظهر سه شنبه ‪ ۲۳‬بهمن اغاز می شود‪ ،‬در فضای‬ ‫باز مقابل س��الن میالد نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫خواهد بود‪ .‬تماش��ای این اجراها رایگان اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه بین المللی برای ورود‬ ‫بازدیدکنن��دگان به این محوط��ه‪ ،‬از هر نفر ‪2‬هزار‬ ‫تومان ورودی دریافت می کند‪ .‬دبیر اجرایی س��تاد‬ ‫برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع‬ ‫وابس��ته تهران گفت‪ :‬این رویداد بزرگ گردشگری‬ ‫فرصتی برای فعالیت رسمی در تعامالت بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬محمدابراهیم الریجانی اظهارکرد‪ :‬دعوت‬ ‫از مقامات گردش��گری ‪۳۲‬کشور بازار هدف و چند‬ ‫کش��ور به عنوان مهمان و همچنین حضور برخی از‬ ‫وزیران گردش��گری هدف و هیات هایی در س��طح‬ ‫معاون وزیر گردشگری برای بازدید از دوازدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی گردش��گری تهران‪ ،‬فرصت‬ ‫مناس��بی اس��ت تا در حاش��یه این روی��داد بزرگ‬ ‫گردشگری فعالیت رسمی در تعامالت بین المللی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری از‬ ‫دیروز در تهران برپا ش��د و ت��ا روز جمعه ‪۲۶‬بهمن‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه صنعت شیشه‪ ،‬نمایشگاهی نوپا به‪‎‬شمار می رود‪ ،‬با این‬ ‫ حال در مقایسه با سال گذشته رشد ‪ ۱۶‬درصدی داشته است‬ ‫صادرات صنعتگران شیش��ه کشور در سال گذشته به‬ ‫‪۱۶۲‬میلیون دالر رس��ید‪ .‬گرجس��تان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬هند و کشورهای اروپایی ازجمله مهم ترین‬ ‫مقصدهای صادراتی ما بوده اند‪ .‬صنعتگران ما خالقیت‬ ‫خوب��ی به خ��رج داده اند و تع��دادی از محصوالتی که‬ ‫تولیدکنندگان ما امسال عرضه کرده اند‪ ،‬تازگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رایزنی سیاسی در خدمت نمایشگاه‬ ‫وی درب��اره میزان تولید کش��ور در صنعت شیش��ه‬ ‫گفت‪ :‬میزان تولید ظروف شیشه ای به حدود ‪۳۶۰‬هزار‬ ‫تن رس��یده و ‪ ۱۴۰۰‬هزار تن نی��ز در بخش خانگی و‬ ‫ساختمانی شیشه تولید شده است‪.‬‬ ‫بهمن حسین زاده درباره حضور شرکت های خارجی‬ ‫در این دوره از نمایش��گاه اظهارکرد‪ :‬برخی مش��کالت‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬مس��ائل مربوط به حمل ونقل باعث شد‬ ‫ش��رکت های خارجی نتوانند ان طور که بایدوشاید در‬ ‫نمایشگاه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫امی��دوارم از این به بعد ش��اهد برپایی اساس��ی تر و‬ ‫باانگیزه تر این نمایش��گاه باش��یم‪ .‬همان طور که گفتم‬ ‫در ای��ن زمینه اماده کمک هس��تیم‪ .‬ام��روز با معاون‬ ‫اقتصادی وزیر امور خارجه برنامه ای داریم و در انجا از‬ ‫انها خواهم خواستم سفیرهای ما هم کمک کنند شاهد‬ ‫حضور بیش��تر ش��رکت های خارجی باشیم‪ .‬به هرحال‪،‬‬ ‫خالقیت و نواوری در این صنعت‪ ،‬زیاد بوده و حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی در این نمایش��گاه‪ ،‬نم��ود بارزی پیدا‬ ‫در حاشیه نمایش��گاه با رئیس شرکت کاوه که یکی‬ ‫از صنایع مادر کش��ور در حوزه شیشه به شمار می اید‬ ‫درباره کیفیت نمایشگاه امسال صحبت کردیم‪.‬‬ ‫ابراهیم عس��گریان در این زمینه ب��ه ما گفت‪ :‬کم و‬ ‫کیف برگزاری نمایشگاه‪ ،‬رضایت بخش است‪ .‬به هرحال‬ ‫این نمایش��گاه نوپا است‪ ،‬رونق ان کمی طول می کشد‬ ‫و ب��ه کار بیش��تری نیاز دارد‪ .‬در زمین��ه تبلیغات باید‬ ‫اقدام های بیش��تری انجام ش��ود که نمایش��گاه خلوت‬ ‫ی نمایشگاه هم می توانست بهتر از این‬ ‫نباشد‪ .‬زمان بند ‬ ‫باشد‪ .‬نمایش��گاه پس از چند روز تعطیلی برگزار شده‬ ‫و به احتمال زیاد یکی از دالیل خلوت بودن ان همین‬ ‫است‪ .‬حضور کم شرکت های خارجی در این نمایشگاه‬ ‫دو دلیل دارد؛ دلیل نخس��ت تحریم و مشکالت حضور‬ ‫در نمایش��گاه اس��ت‪ .‬دلی��ل دوم هم به نوپ��ا بودن و‬ ‫ناشناخته بودن این نمایشگاه مربوط می شود‪.‬‬ ‫امیدواریم اس��تمرار نمایشگاه در سال ها و دوره های‬ ‫بعدی باعث ش��هرت و شناخته شدن ان شود‪ .‬اگر این‬ ‫اتفاق بیفتد همین شرکت کنندگانی خارجی اندکی که‬ ‫حضور پی��دا کرده اند‪ ،‬تبلیغ کننده نمایش��گاه خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که نمایشگاه امسال در سالن های ‪ ۸‬و‬ ‫‪ ۹‬و در مس��احت ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۱۵‬متر برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫در این دوره از نمایش��گاه ‪۵۷‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫ش��رکت دارند و صنایع جانبی صنعت شیش��ه حضور‬ ‫پررنگ تری داشته و ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و ابزار های‬ ‫مرتبط با صنعت شیشه را به نمایش خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه تا ‪ ۲۶‬بهمن دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫پنجمین دوره بازارچه کسب و کار در مدرسه سما برگزار شد‬ ‫بازارچه ای از جنس کسب وکار‬ ‫محبوبه قرمزچش�مه‪ :‬مدرس��ه س��ما ‪ ۲‬دخت��ران در‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۳‬تاسیس ش��ده و ‪۲۴‬سال است در امر تعلیم و‬ ‫تربی��ت فعالیت دارد‪ .‬در طول این مدت ماموریت نخس��ت‬ ‫ما رشد شخصیت دختران بوده و این مدرسه در این راستا‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬نمایش��گاه ها و افتخارات زیادی داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫تعدادی ازمعلم��ان امروز این مدرس��ه‪ ،‬دانش اموخته های‬ ‫دیروز ان هستند‪.‬‬ ‫پنجمی��ن دوره بازارچه کس��ب و کار یکی از محورهای‬ ‫جش��نواره نوج��وان خوارزم��ی چهارش��نبه ‪ ۹۷/۱۱/۱۷‬با‬ ‫حضور خانواده ه��ای دانش اموزان‪ ،‬نمایندگانی‬ ‫از اموزش و پرورش و دانش��گاه ازاد اس�لامی‬ ‫در دبیرستان س��ما ‪ ۲‬دختران واقع در دهکده‬ ‫المپی��ک تهران برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن بازارچه سما برای اینده‬ ‫هرانچ��ه دانش اموزان س��مایی در کالس‬ ‫ های به نوجوانان فن‬ ‫مهارت اموزی اموخته ان��د‪ ،‬به معرض نمایش و‬ ‫یاد می دهد‪.‬‬ ‫فروش گذاشته شد‪.‬‬ ‫بگیرند در بازارچه ها به فروش می رسانند‪ .‬امروز همان گونه‬ ‫که می بینیم فن بازار بچه های سما یکی از بهترین بازارهای‬ ‫کس��ب و کاری اس��ت که در ایران تش��کیل ش��ده است‪.‬‬ ‫محصوالت تولید شده فوق العاده هستند و باید از معلمان و‬ ‫دانش اموزان در این ارتباط قدردانی کرد‪.‬‬ ‫معاون دانش��گاه ازاد اس�لامی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬روی‬ ‫هر محصول تولید ش��ده که دست می گذاشتیم‪ ،‬می دیدیم‬ ‫کیفیت��ی بهتر از تولی��دات بیرون دارند‪ .‬بچه ها به عش��ق‬ ‫و عالق��ه کاالی ایرانی تولید کردند‪ .‬س��ما ب��رای اینده به‬ ‫نوجوانان فن یاد می دهد‪ .‬این مدارس‪ ،‬مدارس‬ ‫زندگی هس��تند همراه با علم و پژوهش‪ ،‬نحوه‬ ‫زندگی را هم یاد می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اموزش دست کم یک مهارت‬ ‫علی رضا منظری توکلی‪ ،‬معاون دانش��گاه ازاد‬ ‫اس�لامی و سرپرست سازمان سما در گفت وگو‬ ‫ب��ا «‬ ‫» اظهارکرد‪ :‬یک��ی از فعالیت هایی‬ ‫ک��ه در مدارس س��ما انجام می ش��ود‪ ،‬اموزش‬ ‫دس��ت کم یک مهارت به دانش اموزان اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای اینکه وقت��ی از م��دارس فارغ التحصیل‬ ‫شدند‪ ،‬بتوانند کارافرینی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت فوق العاده است‬ ‫این مدارس‪،‬‬ ‫مدارس زندگی‬ ‫هستند که‬ ‫همراه با علم‬ ‫و پژوهش‪،‬‬ ‫نحوه زندگی‬ ‫را هم اموزش‬ ‫می دهند‬ ‫وی در ارتب��اط با برگزاری بازارچه کس��ب و‬ ‫کار گفت‪ :‬دانش اموزان فنون گوناگون از جمله‬ ‫طرح زن��ی‪ ،‬خیاطی‪ ،‬س��اخت کیف و وس��ایل‬ ‫گوناگ��ون را یاد می گیرند و برای اینک��ه فن فروش را یاد‬ ‫� هدف تولید و اشتغال است‬ ‫رقیه میرزایی قره لر‪ ،‬مدیر دبیرس��تان س��ما‬ ‫در ارتباط با برگ��زاری پنجمین دوره «بازارچه‬ ‫کسب و کار» در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫پنجمین دوره برپایی بازارچه کسب و کار یکی‬ ‫از محورهای جشنواره نوجوان خوارزمی است‪.‬‬ ‫انچه در این بازارچه می بینید نتیجه تالش های‬ ‫دانش اموزان اس��ت‪ .‬دانش اموزان مهارت هایی‬ ‫را ک��ه در قالب یک فن در مدرس��ه اموخته اند‬ ‫را تبدی��ل ب��ه محصول و در ای��ن بازارچه ارائه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫� اشنایی با مفاهیم کار‬ ‫وی هدف از برگزاری این بازارچه را این گونه‬ ‫توضیح داد‪ :‬هدف از برگزاری این بازارچه تولید‬ ‫و اشتغال است‪ .‬این نوجوانان در این بازارچه با‬ ‫مفاهیم کسب و کار حالل‪ ،‬انصاف‪ ،‬نرخ گذاری‪،‬‬ ‫بازاریابی‪ ،‬فروش��ندگی‪ ،‬حس��ابداری‪ ،‬دریافت وام و یافتن‬ ‫واژه «س�ما» مخفف س�ازمان مدارس دانش�گاه ازاد اسلامی و وابسته به دانش�گاه ازاد اسالمی است‪ .‬این س�ازمان بزرگ ترین مدرس�ه غیردولتی و حقوقی در امر‬ ‫مدرسه داری است و حدود هزار مدرسه در قالب سما در ایران مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫حامی مالی برای تولیدات خود اش��نا می ش��وند‪ .‬همچنین‬ ‫حمای��ت از کاالی ایرانی یکی از محوره��ای برگزاری این‬ ‫بازارچه اس��ت‪ .‬برگزاری این گونه فعالیت ها کمک می کند‬ ‫تا دانش اموزان در مسیر کارافرینی با مشقت های کار اشنا‬ ‫ش��وند و به همین س��بب بیش��تر از کاالی ایرانی حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به چشم اندازی که برای نوجوانان‬ ‫ترس��یم ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از چش��م اندازهایی که برای‬ ‫دختران س��مایی تعریف کرده ایم این اس��ت که تمام ابعاد‬ ‫شخصیتی بچه ها رش��د کند و دانش اموزان فارغ التحصیل‬ ‫از مدرس��ه‪ ،‬شهروندان مس��ئول در جامعه باشند و بتوانند‬ ‫زندگی سالمی را تجربه و در جامعه افرینی درستی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬همچنین یک��ی از ماموریت های ما این اس��ت که‬ ‫بچه ها با مس��ئولیت های خود به عنوان مادران اینده اشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه اشتغال‬ ‫مدیر مدرس��ه س��ما افزود‪ :‬بحث مهارت اموزی به بچه ها‬ ‫کم��ک می کند وقت��ی می خواهن��د به جامع��ه ورود پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬دغدغه اشتغال نداش��ته باشند‪ .‬ما هدف مان تربیت‬ ‫دانش اموزی نیس��ت که تنه��ا رتبه تک رقم��ی کنکور را‬ ‫کس��ب کند‪ ،‬بلکه هدف ما تربی��ت دانش اموزان کارافرین‬ ‫اس��ت تا در ب��دو ورود به جامعه‪ ،‬به فکر تولید و اش��تغال‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫میرزایی در ادامه با اهمی��ت نقش والدین در حمایت از‬ ‫دانش ام��وزان گفت‪ :‬والدین ب��ا حمایت های مالی و روحی‬ ‫می توانند بزرگ ترین نقش را در اشکار شدن توانمندی های‬ ‫نوجوانان ایفا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صفر تا صد کارهای هنری از ان بچه ها است‬ ‫ش��هین نبردی یکی از دبیران مدرس��ه س��ما در ارتباط‬ ‫ب��ا برگزاری ای��ن بازارچه به‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین دوره‬ ‫برپایی بازارچه کس��ب کار در سال‪ ۹۳‬ش��روع به کار کرد‪.‬‬ ‫ای��ن بازارچ��ه دوبخ��ش دارد؛ بخش نخس��ت ان مربوط‬ ‫می ش��ود به مسابقه های سراسری جش��نواره خوارزمی که‬ ‫برای پایه متوسطه اول برگزار می شود و بخش دوم مربوط‬ ‫به اش��نایی دانش اموزان با اش��تغال ایرانی‪ ،‬تولید و نحوه‬ ‫کسب و کار است‪ .‬وی افزود‪ :‬به شکل کلی مجموعه غرفه ها‬ ‫ش��امل کارهنری‪ ،‬کافی ش��اپ و اغذیه سالم می شود‪ .‬صفر‬ ‫ت��ا صد کاره��ای هنری و محصوالت غذایی ازس��وی خود‬ ‫دانش اموزان انجام ش��ده که هر سال استقبال از ان بیش‬ ‫از پیش است‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب تجربه برای اینده‬ ‫یک��ی از دانش ام��وزان پای��ه هفتم مدرس��ه س��ما که‬ ‫محصوالت غذایی سالم در غرفه خود به دوستان خود ارائه‬ ‫می ک��رد‪ ،‬نظر خ��ود را در ارتباط با بازارچه س��ما این گونه‬ ‫گفت‪ :‬این بازارچه فضایی اس��ت که بچه ها می توانند برای‬ ‫کسب و کار اینده خود تجربه کسب کنند‪ .‬ما با شغل های‬ ‫گوناگون اش��نا ش��دیم و تجربه خرید و فروش را به دست‬ ‫اوردیم‪ .‬اینجا فضایی اس��ت که حتی اگر در انتخاب رشته‬ ‫درسی ما تاثیر نداشته باشد‪ ،‬در نحوه زندگی ما در اجتماع‬ ‫تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به دهه هشتادی ها ایمان بیاوریم‬ ‫یک��ی از والدین دانش ام��وزان که به بازارچ��ه امده بود‬ ‫به گس��ترش نیوز گفت‪ :‬اعتراف می کنم انتظار این همه هنر‬ ‫را از بچه هایی در این سن نداشتم‪ ،‬تعدادی از دانش اموزان‬ ‫هن��وز از نظر جثه بس��یار کوچک هس��تند‪ .‬واقع��ا باید به‬ ‫بچه های مان‪ ،‬این دهه هش��تادی ها ایمان بیاوریم و به انها‬ ‫کمک کنیم تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند‪.‬‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تولیدکنندگان در گفت وگو با‬ ‫مطرح کردند‪:‬‬ ‫با قوانین دست و پاگیر مانع صادرات نشویم‬ ‫تولیدکنن��دگان حوزه صنایع معدنی پس از تحریم ها‬ ‫با مش��کالتی چ��ون تامین م��واد اولیه و نوس��ان نرخ‬ ‫دالر و بی ثباتی قیمت ها روبه رو ش��دند؛ مش��کالتی که‬ ‫تا ح��دی بازار انها را با رکود روبه رو کرده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫سیاس��ت هایی که در جهت پیمان سپاری ارزی از سوی‬ ‫دول��ت پیش گرفته ش��ده ‪ ،‬انها را ب��ا محدودیت هایی‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها را دور می زنیم‬ ‫‹ ‹پیمان سپاری ارزی‬ ‫همچنین حامد فالحتی کارش��ناس فروش س��یم و‬ ‫کاب��ل ی��زد در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫س��یم و کابل یزد قادر به تولید کابل های فشار ضعیف‬ ‫و قوی اس��ت‪ .‬فالحت��ی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫خاطر دان��ش فنی و نیروهای متخصص قادر ش��ده ایم‬ ‫که کابل ه��ای تخصصی برای صنای��ع مختلف ازجمله‬ ‫صنعت ف��والد‪ ،‬صنایع ریلی و س��کوهای نفت��ی و‪ ...‬را‬ ‫تولید کنیم‪ .‬البته تولید کابل فیبر نوری نیاز به فناوری‬ ‫خاص��ی دارد که در ای��ن زمین��ه ورود نکرده ایم اما تا‬ ‫پیش از این با ش��رکت های مهم خارجی مانند شرکت‬ ‫دنیلی ایتالیا کار کرده ایم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که چه دس��تاوردهای بومی در این صنعت داش��ته اید‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬کابل یک صنعت جهانی با اس��تانداردهای‬ ‫جهانی است و چندان حیطه بومی تعریف شده ای ندارد‬ ‫اما می توان کابل هایی را تولید کرد که پاس��خگوی نیاز‬ ‫داخل به خارج باشد و واردات را بی نیاز کرد‪ .‬برای نمونه‬ ‫می ت��وان کابل های ابزار دقیق با کیفیت باال را در داخل‬ ‫تولید کرد تا نیازی به واردات ان وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫فالحتی درباره وضعیت بازار عنوان کرد‪ :‬بازار در چند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬بازار به نسبت خوبی بود تا اینکه امسال با‬ ‫افزایش نرخ ارز روبه رو شدیم و موضوع تحریم ها نیز بر‬ ‫بازار اثرگذار ش��د‪ .‬از سوی دیگر با مشکالت تامین مواد‬ ‫اولیه و موضوع گمرک و س��امانه هایی که برای گمرک‬ ‫به وجود اوردند‪ ،‬روبه رو ش��دیم‪ .‬از این رو در تامین مواد‬ ‫اولیه نیز با مشکل روبه رو شدیم‪ .‬وی درباره تامین مواد‬ ‫اولیه اظه��ار کرد‪ :‬برخی م��واد اولی��ه در داخل تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برخی را خودم��ان تولید می کنی��م اما توان‬ ‫ساخت یک س��ری از کاالها در داخل وجود ندارد مانند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ارش بهزادپ��ور‪ ،‬مدیر فروش ش��رکت تجهیز صنعت‬ ‫ه��زاره در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ما‬ ‫واردکننده مقاطع فوالدی و الیاژهای خاص اس��ت که‬ ‫شامل انواع ورق ها‪ ،‬لوله و انواع اتصاالت و سوپرالیاژهایی‬ ‫می شود که در ساخت پروژه های فوالدی و بهره برداری‬ ‫معادن از انها اس��تفاده می شود‪ ،‬البته این مواد در ایران‬ ‫تولید نمی شوند‪ .‬این درحالی است که اگر زنجیره فوالد‬ ‫کش��ور کامل ش��ود‪ ،‬در اینده نیاز بیش��تری ب��ه انواع‬ ‫الیاژهای خاص در کشور می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرس��ش که تحریم ها تاثیری بر‬ ‫واردات داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تمرکز واردات ما بیشتر بر‬ ‫کشورهایی همچون اروپا و ژاپن بود اما درحال حاضر با‬ ‫توجه به ش��رایط تحریم‪ ،‬واردات تا حدی محدود شده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته هم اکنون از طریق دفترهای دیگر اقدام به‬ ‫واردات می کنیم و به طور مستقیم وارد عمل نمی شویم‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر ب��ا دور زدن‪ ،‬کاالهای موردنیاز صنعت‬ ‫فوالد را وارد می کنیم‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت این روزهای صادرات‪ ،‬قوانین دست وپاگیر دولتی‬ ‫است‪ ،‬قوانین انی بسیار دردس��از شده اند چراکه امروز شاهد یک‬ ‫قانون و فردا شاهد قانون دیگری هستیم‬ ‫کابل فشار قوی که مجبور به واردات ان هستیم‪.‬‬ ‫فالحت��ی دربار تاثی��ر تحریم ها بر ح��وزه کاری انها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با تحریم ها برخی شرکت های خارجی‬ ‫حاضر به همکاری با ما نیس��تند مانن��د کره جنوبی یا‬ ‫چین که امکان مبادله بانکی بین ما با انها وجود ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین دیگر به راحتی با ما کار نمی کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سیاس��ت های برگش��ت پ��ول ارز به‬ ‫خزانه دول��ت عنوان کرد‪ :‬برخی تاجران از کش��ورهای‬ ‫عراق و افغانس��تان در ای��ران با ری��ال کار می کردند و‬ ‫بس��یاری از شرکت های داخلی به این کشورها صادرات‬ ‫داشتند‪ ،‬یا به کشورهای روسیه‪ ،‬ارمنستان و کشورهای‬ ‫افریقایی صادرات داش��تیم یا برای س��وریه قرارداد نیز‬ ‫بس��ته ایم اما این موضوع پیمان سپاری ارزی سبب شد‬ ‫این کش��ورهای هدف صادراتی را نیز از دس��ت بدهیم‬ ‫چراکه این کش��ورها پس از تبدی��ل دالر به ریال به ما‬ ‫ریال پرداخت می کردند‪ .‬از این رو همین موضوع میزان‬ ‫صادرات ما را با کاهش روبه رو کرده است‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫با امار می��زان کاهش صادرات را عنوان کنیم‪ ،‬صادرات‬ ‫ما پ��س از قانون پیمان س��پاری ارزی از ‪۱۰۰‬درصد به‬ ‫‪۲۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫فالحتی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬نه تنها برای صنعت‬ ‫ما که برای بیش��تر صنایع مانند کاش��ی و س��رامیک و‬ ‫س��یمان نیز پیمان سپاری ارزی مشکل به وجود اورده و‬ ‫سبب کاهش میزان صادرات انها به کشورهای همسایه‬ ‫شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای تعهدات ارزی باید بستر‬ ‫ان مهیا باشد‪ ،‬به این معنا که اگر ما ارز دریافت کردیم‬ ‫بای��د ان را تحویل بدهیم‪ .‬این درحالی اس��ت که ریال‬ ‫دریاف��ت می کنیم بنابراین چگونه می توانیم در برابر ان‬ ‫دالر پرداخت کنیم‪ .‬فالحت��ی ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫ثابت نبودن نرخ دالر اس��ت چراکه اگ��ر تاجران بدانند‬ ‫ک��ه نرخ دالر در یک بازه زمانی ثابت خواهد ماند‪ ،‬قادر‬ ‫به تصمیم گیری بهتری خواهند بود و می توانند س��ود و‬ ‫زیان خود را براورد کنند اما اگر بازار ثبات نداشته باشد‪،‬‬ ‫نمی توان در بازار باقی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تامین مواد اولیه داریم‬ ‫درب��اره وضعیت ب��ازار و مش��کالت تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫احد خوش��رو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گروه توسعه صنعتی‬ ‫اس��یامجد در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ما تولیدکننده س��نگ های برش و س��ایش است که در‬ ‫صنایع فوالد و ریخته گری و در اسکلت های فلزی و نفت‬ ‫و گاز به کار برده می ش��وند‪ .‬سنگ های سایش و برش‪،‬‬ ‫ویژه عملیات سنگ زنی هستند یعنی با این نوع سنگ ها‬ ‫هر نوع فوالد و چدن را می توان برش داد و سایش کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که مشابه شرکت شما چه‬ ‫تعداد شرکت وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه‬ ‫چند ش��رکت در کش��ور فعالیت می کنند اما بیشترین‬ ‫رقابت ما با چین اس��ت‪ ،‬البته تولیدات چینی از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده صنعتی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه هم اکنون وضعیت بازار چگونه اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫مشکل اصلی ما درحال حاضر تامین مواد اولیه است که‬ ‫به واردات وابس��تگی دارد‪ .‬ح��دود ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد مواد‬ ‫اولیه محصوالت ما وارداتی هستند و این موضوع سبب‬ ‫شده نوسان قیمتی روی محصوالت ایجاد شود‪ .‬مشکل‬ ‫بعدی‪ ،‬تامین ارز برای واردات اس��ت که ش��رکت ما به‬ ‫عنوان تولیدکننده در ‪ ۶‬ماه گذش��ته بزرگ ترین چالش‬ ‫را تامین ارز می داند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که نرخ محصوالت شما‬ ‫همراه با تحوالت ارزی تا چه اندازه افزایش یافته است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بهای محصوالت ما نیز افزایش یافته‪ ،‬البته نه‬ ‫ب��ه اندازه ای که ارز افزایش پیدا کرده اما از انجا که ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪۷۰‬درصد محصوالت شرکت به واردات بستگی دارد‪،‬‬ ‫به همان اندازه نیز محصوالت ما گران شده اند‪ .‬خوشرو‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬البته مشابه محصوالت ما به کشور‬ ‫وارد می ش��ود‪ ،‬هرچند ی��ک روزی رقیب محصوالت ما‬ ‫کاالی بی کیفی��ت چین بود اما هم اکنون دروازه واردات‬ ‫باز است و کشورهای مختلف‪ ،‬مشابه محصوالت شرکت‬ ‫م��ا را وارد می کنند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چندی پیش قانون منع واردات از سوی دولت به صورت‬ ‫بخش��نامه درامد‪ ،‬ای��ا همچنان این محص��والت وارد‬ ‫می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬در کنار این موض��وع که مواد اولیه را‬ ‫نمی توانیم به کشور وارد کنیم‪ ،‬شاهد واردات محصوالت‬ ‫مشابه به کشور هس��تیم‪ .‬اگر به گمرک بندرعباس سر‬ ‫بزنید‪ ،‬شاهد هستید که سنگ ترخیص می شود‪ .‬این در‬ ‫حقیقت مبادی قانونی است و از مبادی غیرقانونی شاهد‬ ‫واردات بیشتر به داخل کشور هستیم‪ .‬این تولیدکننده‬ ‫س��نگ برش در ادامه عنوان کرد‪ :‬البته محصوالت ما به‬ ‫کشورهای عضو سی ای اس و کش��ورهای اطراف صادر‬ ‫می شود‪ .‬خوشرو در پاسخ به این پرسش که ایا تحریم ها‬ ‫مش��کلی برای تولید و صادرات شما ایجاد نکرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولیدکنندگان به تحریم ها عادت کرده اند‪.‬‬ ‫ابت��دا به م��ا ش��وکی وارد می ش��ود اما پ��س از ان‬ ‫تولیدکننده شروع به دور زدن تحریم ها می کند‪ .‬در هر‬ ‫ص��ورت در دوران تحریم‪ ،‬هم راه های واردات مواد اولیه‬ ‫و ه��م راه ص��ادرات را می توان پیدا ک��رد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از مش��کالت ای��ن روزهای ما‪ ،‬قوانین‬ ‫دس��ت وپاگیر دولتی اس��ت‪ .‬قوانین انی بسیار دردساز‬ ‫ش��ده اند چراکه امروز ش��اهد یک قانون و فردا ش��اهد‬ ‫قانون دیگری هستیم‪.‬‬ ‫این قوانی��ن قدرت تصمیم گی��ری را از تولیدکننده‬ ‫می گی��رد‪ ،‬ب��ه گونه ای که ب��رای فردای خ��ود‪ ،‬قادر به‬ ‫تصمیم گی��ری نیس��ت‪ .‬همی��ن موض��وع باعث ش��ده‬ ‫مصرف کنن��ده نیز ض��رر کند چراک��ه مصرف کننده ما‬ ‫جامعه صنعتی اس��ت‪ .‬تمام مراحل تولید مانند زنجیره‬ ‫هس��تند و ایجاد مشکل برای یک بخش‪ ،‬سایر بخش ها‬ ‫را نیز دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫ارش بهزادپور‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد معتقد است که بورس کاال‬ ‫یک س��اختار توسعه ای در صنعت کشور بوده و با کارکردهای‬ ‫موثر خود توانسته است فضای رقابتی را برای دادوستد کاالها‬ ‫ازجمله فوالد و سایر فلزات ایجاد کند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سیدرسول خلیفه سلطان‬ ‫به کارکردهای بورس کاال در صنعت فوالد در ‪ ۱۵‬سال گذشته‬ ‫اشاره و عنوان کرد‪ :‬به خاطر دارم قبل از راه اندازی بورس کاال‬ ‫یا بورس فلزات در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬در صنعت فوالد کارخانه هایی‬ ‫مانن��د ذوب اهن اصفهان محصول خود را با نرخ کیلویی ‪۱۹۲‬‬ ‫تومان برای اس��تفاده مصرف کنن��ده می فروختند اما به دلیل‬ ‫نبود س��اختاری مش��خص در بازار‪ ،‬واس��طه ها این کاال را در‬ ‫اختیار می گرفتند و با نرخ ‪ ۲۶۰‬تومان به فروش می رساندند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از این رو یک فاصل��ه قیمتی میان محصول‬ ‫در کارخانه و مصرف کننده وجود داش��ت که سود ان به جای‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬نصیب واس��طه ها می ش��د اما بع��د از راه اندازی‬ ‫ب��ورس فلزات فض��ا تغییر ک��رد و این بورس ب��ا کارکردهای‬ ‫موثر خود توانس��ت نرخ فوالد را واقعی کرده و به حاشیه بازار‬ ‫بی��اورد؛ پس از راه اندازی بورس فل��زات بود که فضای رقابتی‬ ‫برای خرید و فروش فوالد و نیز س��ایر فلزات ایجاد ش��د‪ .‬دبیر‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد تصریح ک��رد‪ :‬همچنین در ان‬ ‫زمان ش��رکت های پیمانکاری و دولتی مشکالت عدیده ای به‬ ‫منظور رعایت تشریفات در خرید و فروش محصوالت فوالدی‬ ‫داشتند و عالقه مند به ترک تشریفات زمان بر و ناکارامد بودند‬ ‫که این فضا را بورس کاال در اختیار انها قرار داد‪ .‬خلیفه سلطان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت های س��هامی ع��ام ی��ا دولتی که‬ ‫می خواس��تند حجم زیادی از اهن االت ی��ا کاالهایی دیگر را‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫پرده نخست‪:‬‬ ‫پس از افزایش کم س��ابقه ‪۱۲۱‬درصدی‬ ‫ن��رخ میلگرد اجدار در ب��ازار داخلی در ‪۴‬‬ ‫ماه ابتدایی امسال‪ ،‬متاثر از سکوت و نظاره‬ ‫نهاده��ای نظارت��ی و همچنی��ن با کمک‬ ‫برجام و گشوده ش��دن مرزها و تاخت وتاز‬ ‫فوالدس��ازان در حوزه ه��ای صادرات��ی و‬ ‫به دنب��ال ان عرضه ه��ای قطره چکان��ی‬ ‫داخل��ی‪ ،‬ص��دای اعت��راض مصرف کننده‬ ‫نهایی و زنجیره های زیردس��ت بلند شد و‬ ‫شدت گرفت‪.‬‬ ‫این ص��دای اعتراض به مجلس رس��ید؛‬ ‫دولت زیرفش��ار ص��دای اعتراض های ملت‬ ‫و مجلس‪ ،‬شتاب زده شیوه نامه ‪۱۴‬بندی را‬ ‫باعنوان شیوه نامه تنظیم بازار فوالد تدوین‬ ‫و به فوالدسازان ابالغ کرد که فوالدسازان‬ ‫را موظف می کرد متناس��ب با دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬اولویت تامین ب��ازار داخل را مد‬ ‫نظر قرار دهند؛ بالفاصله پس از رس��انه ای‬ ‫ش��دن این ش��یوه نامه نرخ های داخلی فرو‬ ‫ریخت‪.‬‬ ‫روند کاهشی نرخ داخلی فوالد تحت تاثیر‬ ‫این ش��یوه نامه و همچنین خروج امریکا از‬ ‫برج��ام و اعمال تحریم ها و محدود ش��دن‬ ‫دوباره صادرات‪ ،‬تا پایان اذر به پایین ترین‬ ‫س��طح خود در سال ‪ ۹۷‬کاهش پیدا کرد‪،‬‬ ‫به طوری که ش��اخص متوسط نرخ میلگرد‬ ‫اجدار در بازار داخلی با احتس��اب مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده از نقط��ه اوج ‪ ۵۴۰۰‬تومانی‬ ‫مرداد ب��ه حدود ‪ ۳۲۰۰‬تومانی انتهای اذر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫پرده دوم‪:‬‬ ‫پ��س از تالش های بس��یار فوالدس��ازان‬ ‫در جه��ت جلب نظ��ر دولت در بازگش��ت‬ ‫قیمت ه��ا متناس��ب با نرخ ه��ای جهانی و‬ ‫ن��رخ ارز واقعی بازار‪ ،‬دولت دوباره با اصالح‬ ‫ش��یوه نامه تنظیم بازار فوالد ولی این بار به‬ ‫نفع فوالدس��ازان داخلی و درواقع باعنوان‬ ‫یک بس��ته حمایتی‪ ،‬به طور شفاف حمایت‬ ‫خ��ود از براب��ری نرخ ه��ای داخل��ی فوالد‬ ‫متناس��ب با نرخ های جهانی و متناسب با‬ ‫ن��رخ حواله دالر نیمای��ی را اعالم کرد که‬ ‫درواقع نقطه عطف ش��روع دوباره افزایش‬ ‫قیمت های داخلی شد به طوری که تنها در‬ ‫‪ ۲‬ماه‪ ،‬شاخص متوسط نرخ میلگرد اجدار‪،‬‬ ‫توام با ح��دود ‪ ۱۰۰۰‬تومان‪-‬کیلو افزایش‬ ‫از پایین تری��ن نقطه ‪ ۳۲۰۰‬تومانی‪ ،‬به نرخ‬ ‫میانگی��ن تقریبی ‪ ۴۲۰۰‬ت��ا ‪ ۴۳۰۰‬تومان‬ ‫کنونی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایا تاریخ تکرار می شود؟‬ ‫حامد فالحتی‬ ‫احد خوشرو‬ ‫نرخ فوالد در بورس کاال واقعی شد‬ ‫خریداری کنند‪ ،‬با تش��ریفات طوالنی م��دت روبه رو بودند و تا‬ ‫می خواستند این تشریفات را برگزار کرده و محصول موردنیاز‬ ‫خود را خرید کنند‪ ،‬قیمت ها دچار تغییر می شد‪ ،‬از این رو یک‬ ‫روند پردردسر و طوالنی برای شرکت های بزرگ وجود داشت‬ ‫تا بتوانند محصول موردنیاز خود را با تشریفات خاص خریداری‬ ‫کنند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬همین فرایند برای شرکت های فروشنده‬ ‫هم وجود داش��ت به طوری که شرکت های فروشنده مکانیزم‬ ‫شفاف و مشخصی نداش��تند که بتوانند محصوالت خود را به‬ ‫فروش برس��انند‪ .‬بورس کاال این امکان را برای فروشندگان و‬ ‫تولیدکنندگان نیز فراهم کرد؛ از ان زمان بود که فروشندگان‬ ‫توانس��تند محصوالت ش��ان را با حجم زیاد و با نرخ مناسب به‬ ‫فروش برس��انند و بخش زیادی از س��ود به جیب تولیدکننده‬ ‫رفت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بورس کاال یک س��اختار توس��عه ای در‬ ‫یادداشت‬ ‫ایمیدرو‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت های‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫را خصوصی‬ ‫می کند‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬این س��ازمان‬ ‫درنظر دارد مدیریت ش��رکت های زیرمجموعه را‬ ‫خصوصی کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب پ��ور در ایین عملیات اجرای��ی پروژه خط‬ ‫س��وم س��یمان کرمان ضم��ن بیان ای��ن مطلب‬ ‫گفت‪ :‬در مدت فعالیت در ش��رکت توس��عه ملی‪،‬‬ ‫پیش��نهادی دادی��م مبنی بر اینک��ه مدیریت این‬ ‫ش��رکت خصوصی ش��ود و ای��ن ای��ده اجرایی و‬ ‫پیاده سازی شد‪.‬‬ ‫وی در این ایین که رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس‪ ،‬مدیرعامل گروه توس��عه ملی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت سرمایه گذاری و توس��عه صنایع سیمان‪،‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان و فرماندار کرمان حضور داشتند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در مواردی که نمی توان مالکیت‬ ‫شرکتی را انتقال داد‪ ،‬می توان مدیریت‬ ‫ان را خصوصی کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در ای��ن مدیریت‪ ،‬ط��رف بخش‬ ‫خصوصی ش��رکت موردنظ��ر را با ش��اخص های‬ ‫اقتصادی (سود دارایی‪ ،‬س��هام‪ ،‬بازده دارایی و‪)...‬‬ ‫تحویل می گیرد و در مدت مش��خص در وضعیت‬ ‫موردنظ��ر تحویل می دهد‪ .‬به گفته غریب پور‪ ،‬این‬ ‫روش ب��ه اب��زاری برای س��نجش مدیریت تبدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امادگی داریم این نوع مدیریت‬ ‫و واگذاری را در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تش��ریح کنیم‪ ،‬به طوری که بتوان ان را‬ ‫برای کشور الگوسازی کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو با بیان‬ ‫اینک��ه بانک ها برای واگ��ذاری بنگاه ها‬ ‫زیرفشار هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫قان��ون‪ ،‬مهلت ‪۳‬س��اله ب��رای واگذاری‬ ‫دارایی ه��ای بانک ه��ا داده اس��ت اما ب��ه عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬در ش��رایط فعلی امکان واگ��ذاری دارایی‬ ‫‪۱۰‬هزارمیلی��ارد تومان��ی بانک ملی ی��ا واگذاری‬ ‫دارای��ی ‪ ۱۰ -۱۵‬میلی��ارد تومانی بانک س��په به‬ ‫بخش خصوصی با مشکالتی روبه رو است‪.‬‬ ‫غریب پور افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی پیش��نهاد‬ ‫م��ا این اس��ت که مدیری��ت را خصوص��ی کنیم‬ ‫چراکه هدف انتقال دارایی ها این اس��ت که بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬این مجموعه ها را اداره کند و مدیریت‪،‬‬ ‫خصوصی ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬میزان بقای افراد‬ ‫در مدیریت ش��رکت ها نیز به عملکرد انها بستگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ضمن تش��کر از مس��ئوالن به دلیل متعهد‬ ‫شدن برای اجرای طرح سیمان کرمان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬س��یمان کرمان جزو ش��رکت هایی است که‬ ‫مدیریت ان خصوصی شده است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور ادام��ه داد‪ :‬تامین مناب��ع مالی طرح‬ ‫س��یمان کرمان مش��کلی ندارد و حت��ی می توان‬ ‫بخش��ی از منابع شرکت س��یدکو (سرمایه گذاری‬ ‫توسعه صنایع س��یمان) را به این طرح اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در بازار مقاطع‬ ‫طویل فوالدی‬ ‫چه گذشت؟‬ ‫اقتصاد و صنعت کش��ور بوده است‪ ،‬به طوری که ساختارهای‬ ‫توس��عه ای که خدمات صحیح‪ ،‬به موقع‪ ،‬منطقی‪ ،‬تعریف شده‬ ‫و در چارچوبی ارائه می کنند‪ ،‬نقش بس��زایی در رش��د اقتصاد‬ ‫کش��ور ایفا می کنند ک��ه بورس کاال نیز یک��ی از ان خدمات‬ ‫توسعه ای به صنعت در سال های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطان در ادامه به ابزاره��ای مالی بورس کاال مانند‬ ‫اس��تفاده از قراردادهای اتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬به سهم خود‬ ‫به ش��دت طرف��دار اس��تفاده از ابزارهای مالی ب��ورس کاال در‬ ‫صنعت فوالد هس��تم زیرا حداقل سود راه اندازی این ابزارهای‬ ‫مالی برای واحدهای تولیدی‪ ،‬نش��ان دادن مس��یرهای جدید‬ ‫برای تامین نقدینگی اس��ت که امیدوارم ای��ن ابزارهای مالی‬ ‫ازجمل��ه قرارداده��ای اتی ب��ه زودی روی محصوالت فوالدی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫ای��ا این ب��ار ه��م ص��دای اعت��راض‬ ‫مصرف کننده نهایی شنیده خواهد شد؟‬ ‫به نظر می رس��د ن��رخ جهانی ف��والد در‬ ‫کشور به رسمیت شناخته شده و مردم هم‬ ‫ناچار به پذیرفتن ان شده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تنها خط قرمز دولت در‬ ‫تنظیم ب��ازار داخلی‪ ،‬نظارت ب��ر نرخ پایه‬ ‫بورس کاال برابر با نرخ دریای سیاه و حواله‬ ‫دالر نیمایی باش��د که براب��ر با متغیرهای‬ ‫کنون��ی ح��دود ‪ ۴۴۰۰‬تومان‪-‬کیل��و ب��ا‬ ‫احتس��اب مالی��ات ارزش اف��زوده خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پرسش��ی که مطرح می ش��ود این است‬ ‫ک��ه ابزار دولت در کنترل فوالدس��ازان در‬ ‫رویاروی��ی با مهندس��ی عرضه های بورس‬ ‫کاال و نرخ ه��ای رقابت��ی و به احتمال زیاد‬ ‫باالت��ری که ممکن اس��ت در بورس کاال و‬ ‫در بازار خارج از بورس شکل گیرد چیست‬ ‫و اینکه ایا دوباره شاهد بازار لجام گسیخته‬ ‫در ادامه راه خواهیم بود؟‬ ‫ایا تاریخ تکرار می ش��ود یا اینکه این بار‬ ‫فوالدسازان کنترل بازار را به دست خواهند‬ ‫گرفت؟‬ ‫ی��ک گم��ان و نظر این اس��ت ک��ه نرخ‬ ‫میلگرد اجدار بازار داخلی تا پایان امس��ال‬ ‫و در روزه��ای باقی مانده س��ال‪ ،‬همگام و‬ ‫هم تراز با نرخ های دریای س��یاه‪ ،‬متناسب‬ ‫با شیوه نامه تنظیم بازار فوالد‪ ،‬ممکن است‬ ‫درنهایت تا حدود ‪ ۴۵۰۰‬تومان‪-‬کیلو (توام‬ ‫با احتس��اب مالیات ارزش افزوده) متاثر از‬ ‫تقاضای هیجانی پایان س��ال و بازار ش��ب‬ ‫عید پیش��روی ک��رده و درنهای��ت با افول‬ ‫تقاضای داخلی به دلیل پیش��خور ش��دن‬ ‫تقاضای ‪ ۲‬ماه اینده‪ ،‬اسفند ‪ ۹۷‬و فروردین‬ ‫‪ ۹۸‬متوقف شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫تو نیرو‬ ‫نف ‬ ‫تجارت‬ ‫وزیر نیرو بررسی کرد‬ ‫خبر‬ ‫پیگیری انحراف های‬ ‫فروش داخلی گاز طبیعی‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی واریز نشدن‬ ‫‪۱۶‬ه��زار میلی��ارد‬ ‫توم��ان از محل فروش‬ ‫داخل��ی گاز طبیع��ی‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬به حس��اب‬ ‫خزان��ه را انحراف��ی مال��ی دانس��ت و گفت‪ :‬باید‬ ‫ب��رای بازگردان��دن ام��وال به بیت الم��ال اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬حبیب اهلل کش��ت زر با اشاره به نامه ‪ ۹‬نفر‬ ‫از نماین��دگان به رئیس جمهوری درباره اینکه بر‬ ‫مبن��ای گزارش تفریغ بودجه س��ال ‪ ،۹۶‬رئیس‬ ‫دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس مبنی بر‬ ‫اینک��ه ‪ ۱۶‬ه��زار میلیارد توم��ان از محل فروش‬ ‫داخلی گاز طبیعی به حس��اب خزانه واریز نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به خانه ملت گف��ت‪ :‬اگرچه موارد مرتبط‬ ‫با کمیس��یون انرژی از گ��زارش تفریغ هنوز در‬ ‫این کمیس��یون قرائت و بررس��ی نشده است اما‬ ‫ای��ن گزارش انحراف های بس��یاری داش��ت که‬ ‫ازجمله ان واریز نشدن ‪۱۶‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫محل فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه‬ ‫اس��ت‪ .‬گزارش دیوان حاکی از عملکرد نه چندان‬ ‫مناس��ب بودجه ای نهاد ها در ح��وزه فروش گاز‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات‬ ‫قابل بررس��ی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گ��زارش دیوان‬ ‫حاک��ی از عملکرد نه چندان مناس��ب بودجه ای‬ ‫نهاد ه��ا به ویژه در حوزه فروش گاز اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫هرچند پرونده این تخلف در دیوان محاس��بات‬ ‫تش��کیل و یک نس��خه از ان برای رس��یدگی به‬ ‫قو ه قضاییه ارجاع ش��ده اما ضروری اس��ت برای‬ ‫پاسداری از منافع ملت ایران‪ ،‬نسبت به رسیدگی‬ ‫جدی و بازگرداندن اموال ملت به بیت المال اقدام‬ ‫ت خام در سال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫شود‪ .‬میزان صادرات نف ‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار بش��که در روز با درامدی‬ ‫افز ون بر ‪۱۴۱‬هزار و ‪ ۷۶۰‬میلیارد تومان و میزان‬ ‫صادرات میعانات گازی حدود ‪ ۴۳۰‬هزار بش��که‬ ‫در روز ب��ا درام��دی بیش از ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫تومان بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش ع��ادل اذر در صحن علنی‬ ‫مجلس در س��ال ‪ ۹۶‬مق��دار نفت خام تولیدی با‬ ‫احتساب موجودی اول دوره معادل یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۵۱‬میلی��ون بش��که و مق��دار میعانات گازی‬ ‫تولیدی با احتس��اب موج��ودی اول دوره معادل‬ ‫‪ ۲۵۸‬میلی��ون بش��که ب��وده اس��ت‪ .‬از نفت خام‬ ‫تولی��دی و موجودی ابت��دای دوره‪ ،‬مقدار ‪۷۷۲‬‬ ‫میلیون بشکه صادر و ‪ ۶۱۹‬میلیون بشکه تحویل‬ ‫پاالیش��گاه ها شده اس��ت‪ .‬همچنین از میعانات‬ ‫گازی تولی��دی و موجودی ابت��دای دوره‪ ،‬مقدار‬ ‫‪۱۵۷‬میلیون بش��که صادر و ‪۹۴‬میلیون بش��که‬ ‫تحویل پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها شده یا در‬ ‫بورس انرژی عرضه شده است‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫دیوان محاس��بات کل کشور‪ ،‬مازاد وجوه حاصل‬ ‫از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات‪ ،‬افزون بر‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۶۲۸‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملکرد طراحان جنگ اب در جهان‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫در بخش تامین‬ ‫اب ‪ ۱۹‬سد ملی‬ ‫بهره برداری‬ ‫شده کشور در‬ ‫ابتدای انقالب‬ ‫هم اکنون با‬ ‫رشد ‪ ۹‬برابری‬ ‫به ‪ ۱۷۲‬سد‬ ‫رسیده است‬ ‫وزیر نی��رو گفت‪ :‬امروزه طراحان مس��ئله جنگ اب‬ ‫در دنیا بیش��تر به دنبال عادی کردن تنازع بر س��ر اب‬ ‫هس��تند تا بتوانند در اینده منافع خود را در این زمینه‬ ‫تامین کنند‪ .‬ما درصدد هستیم تا از شرایط تغییر اقلیم‬ ‫به عنوان فرصتی برای هم زیس��تی بیشتر با همسایگان‬ ‫خود اس��تفاده کنیم و با هوش��مندی متقاب��ل بتوانیم‬ ‫مسائل موجود در بخش اب را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا از وزارت نیرو‪ ،‬رض��ا اردکانیان با‬ ‫اش��اره به اینکه در ابتدای انقالب ظرفیت نصب ش��ده‬ ‫نیروگاه های کش��ور حدود ‪ ۷‬هزار مگاوات بوده اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۵۷‬تعدادی نیروگاه درون کشور‬ ‫وجود داش��ت ک��ه هر ک��دام برگرفته از فن��اوری یک‬ ‫کش��ور خارجی بود و در زمان جن��گ تحمیلی هر گاه‬ ‫یک نیروگاه به دلیل حمله های دش��من مورد اس��یب‬ ‫ق��رار می گرفت به دلیل تفاوت س��طح فن��اوری امکان‬ ‫اس��تفاده از تجهیزات یک نی��روگاه در نیروگاه دیگری‬ ‫وجود نداش��ت و این امر ما را با دش��واری های فراوانی‬ ‫روبه رو می کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما ام��روزه در حالی ک��ه جمعیت ایران‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۵۷‬ح��دود ‪ ۲.۳‬برابر ش��ده‪ ،‬ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده نیروگاه های کشور بیش از ‪ ۱۱‬برابر افزایش‬ ‫یافته و از مرز ‪ ۸۰‬هزار مگاوات گذشته است که بخش‬ ‫عم��ده ای از ای��ن تجهیزات در داخل کش��ور س��اخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو یاداور ش��د‪ :‬بر اس��اس امار سازمان ملل‪،‬‬ ‫همچن��ان در دنیا از هر ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬یک نفر دسترس��ی به‬ ‫برق ندارد اما در کش��ور ما میزان دسترس��ی به برق از‬ ‫مرز ‪ ۹۹.۵‬درصد گذشته که از این حیث کشور ما قابل‬ ‫رقابت با کشورهای توسعه یافته جهان است‪.‬‬ ‫اردکانی��ان ادام��ه داد‪ :‬در زمین��ه برق رس��انی ب��ه‬ ‫روس��تاهای کش��ور نیز تعداد ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۶۷‬روس��تای‬ ‫دارای ب��رق کش��ورمان هم اکنون به بی��ش از ‪ ۵۷‬هزار‬ ‫روس��تای برق دار رس��یده اس��ت‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬در‬ ‫طول این م��دت نیروگاه های جدیدی ب��ا فناوری های‬ ‫متن��وع را وارد عرص��ه تولید برق کرده ای��م به طوری‬ ‫که درحال حاض��ر ظرفیت تولید برق نیروگاه های اتمی‬ ‫ب��ه ‪ ۱۰۰۰‬م��گاوات و ظرفیت نصب ش��ده نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر هم به حدود ‪ ۷۰۰‬مگاوات رس��یده اس��ت‬ ‫که تا پایان دولت دوازده��م نزدیک به ‪ ۴‬هزار مگاوات‬ ‫دیگر نیز به ظرفی��ت نیروگاه های تجدیدپذیر همچون‬ ‫واحدهای خورشیدی و بادی اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو تاکید کرد‪ :‬توج��ه تمامی دولت های پس‬ ‫از انق�لاب به مس��ئله برق موجب ش��ده ت��ا امروزه در‬ ‫منطقه ش��رایط متمایزی را از نظر شرکت ها‪ ،‬امکانات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز صنعت برق داش��ته باشیم تا نه تنها‬ ‫در زمینه ص��ادرات برق بلکه در عرصه توس��عه انرژی‬ ‫کشورهای همسایه نیز بتوانیم مشارکت داشته باشیم‪.‬‬ ‫اردکانیان یاداور ش��د‪ :‬در م��دت فعالیت دولت تدبیر و‬ ‫امی��د افزون بر ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان از منابع دولتی‬ ‫و خصوصی برای صنعت برق کش��ورمان سرمایه گذاری‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر شرکت های سازنده‬ ‫تجهیزات برقی کش��ور با رش��د ‪ ۱۳‬برابری نس��بت به‬ ‫ابتدای انقالب به حدود ‪ ۸۷۵‬ش��رکت و ش��رکت های‬ ‫امروزه دش��ت ه ا در سراسر کشور می تواند تبدیل به مزرعه های‬ ‫خورش��یدی ب��رای تولید ب��رق پاک و مطمئن ش��ود که حت��ی امکان‬ ‫صادرات ان نیز وجود دارد‬ ‫پیمانکار و مهندس��ان مش��اور صنعت برق و انرژی نیز‬ ‫ب��ا افزایش ‪ ۱۳۸‬برابری نس��بت به س��ال ‪ ۵۷‬به حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬ش��رکت رس��یده است‪ .‬دس��تاوردهای‬ ‫کشور ما در این زمینه موجب شده است تا امروزه بازار‬ ‫بزرگ برق منطقه در اختیار نیروهای انسانی باتجربه و‬ ‫تحصیلکرده ایرانی باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر نی��رو تصریح کرد‪ :‬کش��ور ما به برکت س��طح‬ ‫پیش��رفته فن��اوری برق توانس��ته اس��ت تا ب��ا تمامی‬ ‫همس��ایگان خ��ود که م��رز خاکی دارد ام��کان تبادل‬ ‫ان��رژی را فراهم کند که با توجه به نیاز ش��دید برخی‬ ‫از همسایگان ما به انرژی و همچنین با توجه به امکان‬ ‫ارتباط انها با س��ایر کش��ورها این مهم ما را به س��مت‬ ‫هدف اصلی مان که تبدیل شدن به یک هاب انرژی در‬ ‫منطقه است نزدیک می کند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬این ش��رایط بازار بسیار خوبی را‬ ‫برای ظرفیت های داخلی کشور فراهم می کند و با توجه‬ ‫به اینکه بیش از ‪ ۶۵‬درص��د ظرفیت نیروگاه های ما از‬ ‫س��وی بخش خصوصی ساخته شده است به طور قطع‬ ‫ارتباط بیش��تر صنعت برق ایران با کش��ورهای منطقه‬ ‫می تواند یک بازار وسیع را برای صنعت برق ما از جمله‬ ‫در زمینه تولید تجهیزات برق‪ ،‬دست اندرکاران خطوط‬ ‫انتقال و ش��بکه های توزیع فراهم کند تا در بازس��ازی‬ ‫بخش برق کش��ورهای نیازمند منطقه مشارکت فعالی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۳۰‬هزار مگاوات ظرفیت‬ ‫اردکانی��ان تصریح کرد‪ :‬با اینکه کش��وری خش��ک و‬ ‫نیمه خش��ک داریم و با محدودیت مناب��ع اب و توزیع‬ ‫غیرمت��وازن زمان��ی و مکانی بارش ها روبه رو هس��تیم‪،‬‬ ‫روزه��ای افتابی زیاد و تونل های ب��اد قابل مالحضه ای‬ ‫در کش��ور ما وجود دار د ب��ه طوری که بر پایه مطالعات‬ ‫انجام ش��ده حداق��ل ‪ ۳۰‬ه��زار مگاوات ظرفی��ت ایجاد‬ ‫نیروگاه بادی در کش��ور شناسایی شده است که همین‬ ‫رقم حدود نیمی از اوج بار کش��ور را تامین می کند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬امروزه دش��ت ه ا در سراس��ر کشور می تواند‬ ‫تبدیل به مزرعه های خورشیدی برای تولید برق پاک و‬ ‫مطمئن شود که حتی امکان صادرات ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬درصددیم تا ظرفیت نصب شده ‪ ۷۰۰‬مگاواتی‬ ‫فعلی نیروگاه های تجدیدپذیر را تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫به ‪ ۴‬هزار مگاوات و تا پایان برنامه شش��م توس��عه به ‪۵‬‬ ‫ه��زار مگاوات برس��انیم و به یقین به روند توس��عه این‬ ‫بخ��ش ادامه خواهیم داد‪ .‬وزیر نی��رو در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود به تشریح عملکرد ‪ ۴۰‬ساله بخش اب‬ ‫و فاضالب کش��ور پرداخ��ت و اف��زود‪ :‬در بخش تامین‬ ‫اب ‪ ۱۹‬س��د ملی بهره برداری ش��ده کش��ور در ابتدای‬ ‫انقالب هم اکنون با رش��د ‪ ۹‬برابری به ‪ ۱۷۲‬سد رسیده‬ ‫اس��ت و حج��م ‪ ۱۳‬میلی��ارد و ‪ ۳۰۴‬مترمکعب مخازن‬ ‫س��دهای ملی بهره برداری شده در سال ‪ ۵۷‬نیز با رشد‬ ‫‪ ۳.۹‬براب��ری هم اکنون به ‪ ۵۱‬میلی��ارد و ‪ ۷۶۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب رس��یده اس��ت‪ .‬اردکانیان با اش��اره به اینکه‬ ‫ظرفیت نصب ش��ده نیروگاه های برقابی کشور نسبت به‬ ‫ابتدای انقالب رشدی ‪ ۶.۷‬برابری داشته است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ ‪ ۱۸۰۴‬مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه های برقابی در‬ ‫ابت��دای انقالب هم اکنون به بی��ش از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات‬ ‫و ‪ ۵۵۲‬ه��زار هکت��ار ش��بکه اصلی ابیاری و زهکش��ی‬ ‫کشور (سا خته شده) در س��ال ‪ ۵۷‬درحال حاضر با رشد‬ ‫‪ ۴.۳‬براب��ری ب��ه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۵۲‬هزار هکتار رس��یده‬ ‫است‪ .‬وزیر نیرو به تشریح دستاوردهای کشور در بخش‬ ‫اب و فاض�لاب پرداخ��ت و اف��زود‪ :‬درحال حاضر تعداد‬ ‫تصفیه خانه های اب شهری کشور با رشد ‪ ۵.۱‬برابری به‬ ‫‪ ۱۳۹‬واحد افزایش پیدا کرده و جمعیت زیر پوشش اب‬ ‫شهری کشور از ‪ ۷۴.۶‬درصد ابتدای انقالب هم اکنون به‬ ‫‪ ۹۹.۴۸‬درصد رس��یده است‪ .‬اردکانیان ادامه داد‪ :‬تعداد‬ ‫تصفیه خانه های فاضالب ش��هری با رشد ‪ ۵۴‬برابری به‬ ‫‪ ۲۱۷‬واحد رسیده و جمعیت زیر پوشش شبکه فاضالب‬ ‫شهری نیز اکنون با افزایش ‪ ۵.۸‬برابری به ‪ ۴۹.۳‬میلیون‬ ‫نفر رس��یده اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۲‬میلی��ون نفر جمعیت‬ ‫روس��تایی زیر پوشش اب بهداش��تی در ابتدای انقالب‬ ‫هم اکنون با رشد ‪ ۸.۴‬برابری به ‪ ۱۶.۸‬میلیون نفر رسیده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬کارخانه های تولید کننده تجهیزات اب‬ ‫و فاضالب در ابتدای انقالب حدود ‪ ۲۰۰‬مورد بوده است‬ ‫که ای��ن رقم درحال حاضر با رش��د ‪ ۶‬برابری به ‪۱۲۰۰‬‬ ‫شرکت رس��یده است‪ .‬شرکت های مهندسان مشاور اب‬ ‫و فاضالب نیز با رش��د ‪ ۳۰‬برابری نسبت به سال ‪ ۵۷‬به‬ ‫‪ ۳۰۰‬ش��رکت فعال در این زمینه رسیده اند‪ .‬اردکانیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��رکت های مهندسان مشاور طرح های ملی‬ ‫سدس��ازی با افزایش ‪ ۳۲.۵‬برابری به حدود ‪ ۶۵‬شرکت‬ ‫رسیده و شرکت های پیمانکار طرح های ملی سدسازی‬ ‫نیز با رشد ‪ ۲۵.۶‬برابری به ‪ ۷۷‬شرکت رسیده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد‪:‬‬ ‫زور تحریم به بندرهای ایران نرسید‬ ‫معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی می گوی��د هیچ یک از بندرهای‬ ‫ایران تحریم نبوده و کش��تی های خارجی در ح��ال تردد به بندرهای‬ ‫کشورمان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬هادی حق ش��ناس در نشس��ت خبری تش��ریح‬ ‫بیست وششمین همایش هماهنگی سازمان های دریایی که ‪ ۲۸‬بهمن‬ ‫در ته��ران برگزار می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۶۸‬مدیران س��ازمان های‬ ‫دریایی س��االنه دور هم جمع می ش��وند چراک��ه حمل ونقل دریایی‬ ‫مهم ترین بخش تجارت کش��ور و ورود و خروج کاال به ش��مار می رود و‬ ‫‪۸۰‬درص��د حمل کاالی جهان و ‪۹۰‬درصد حمل بار در ایران از راه دریا‬ ‫انجام می شود‪ .‬وی به اهمیت انتقال شهرها به ساحل ها اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همه کش��ورهای عضو گروه جی‪ ۲۰‬در کنار س��احل ها قرار دارند‬ ‫و اگر ش��هرهای ما از گذش��ته در کنار ساحل ها ساخته می شد‪ ،‬شاهد‬ ‫مشکالت زیست محیطی‪ ،‬کمبود اب و الودگی هوا در شهرها نبودیم‪ .‬با‬ ‫این حال سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال توسعه ساحل های مکران‬ ‫بوده و پس از توسعه چابهار‪ ،‬تالش برای توسعه بندر جاسک به عنوان‬ ‫غربی ترین بندر ساحل های مکران‪ ،‬قدم بعدی خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی درب��اره تحریم های حمل ونقل‬ ‫دریای��ی گفت‪ :‬در ش��رایط جنگ اقتص��ادی قرار داریم‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫س��ازمان بن��ادر از تحریم ه��ای قبل��ی درس گرفت��ه و تجربه موجب‬ ‫ش��ده در تحریم های جدید مش��کلی در زمینه تب��ادل بانکی‪ ،‬مالی و‬ ‫بیم��ه حمل ونق��ل دریایی و کش��تی ها نداش��ته باش��یم‪ .‬وی درباره‬ ‫توس��عه گردش��گری دریایی گفت‪ :‬در تعطیالت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۲‬بهمن سال‬ ‫جاری‪ ۸۴۰‬هزار مس��افر به جزیره قشم سفر کردند که نسبت به سال‬ ‫گذشته رشد ‪۷۰‬درصدی داشته است‪ .‬پیش بینی ما این است که نوروز‬ ‫‪ ۹۸‬شاهد پرترددترین س��فرهای دریایی نسبت به سال های گذشته‬ ‫باش��یم‪ .‬ضمن اینکه صف خودروها در بندر مس��افری ش��هید حقانی‬ ‫برای انتقال به قشم در تعطیالت هفته جاری به ‪ ۸‬کیلومتر رسیده بود‬ ‫که نس��بت به سال های گذشته بی س��ابقه بود‪ .‬به گفته او در نوروز ‪۹۸‬‬ ‫بلیت سفرهای دریایی بندرعباس به قشم به روش الکترونیکی فروخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عضو هیات عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر‬ ‫اینکه کمترین بیکاری فارغ التحصیالن دانش��گاهی در ایران‪ ،‬مربوط‬ ‫به رش��ته های دریانوردی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باوجود تالش ش��رکت های‬ ‫کشتیرانی و ملی نفتکش‪ ،‬به عنوان دو شرکت مهم حمل ونقل دریایی‬ ‫ایران‪ ،‬برای اس��تفاده از ظرفیت اشتغال ایرانیان در بخش حمل ونقل‬ ‫دریایی و راه اندازی موسس��ه های اموزش فنون دریانوردی‪ ،‬همچنان‬ ‫بخشی از نیروهای عملیاتی این دو شرکت روی کشتی های غیرایرانی‬ ‫پروین خدادادی حدادان‬ ‫کارشناس علوم ارتباطات‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فع��ال هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت اش��تغال در ح��وزه دریایی در‬ ‫کش��ور باال است‪ .‬بر اساس امار س��ازمان جهانی دریانوردی (‪)IMO‬‬ ‫‪۱.۵‬میلیون دریانورد در جهان روی کشتی ها فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫حق ش��ناس درب��اره اتمام مهل��ت س��ازمان جهان��ی دریانوردی‬ ‫برای اس��تفاده از س��وخت کم سولفور و تبدیل س��وخت های موجود‬ ‫با ‪۳.۵‬درصد س��ولفور به نیم درصد برای حفظ محیط زیس��ت دریایی‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال اینده این استاندارد اجباری می ش��ود و سازمان بنادر‬ ‫به پاالیش��گاه ها و وزارت نفت اعالم کرده اس��ت که ب��ه تولید این نوع‬ ‫سوخت بپردازند‪ .‬میزان استفاده داخلی سوخت کشتی ها ‪ ۱.۳‬میلیون‬ ‫تن است ولی سرمایه گذاری سنگینی در بانکرینگ داشته ایم و امکان‬ ‫فروش س��وخت های کم سولفور به سایر کشتی ها را در بندرهای ایران‬ ‫داریم‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر نتوانیم تا موعد مقرر س��وخت اس��تاندارد مورد‬ ‫نظر س��ازمان جهانی دریانوردی را تولید کنیم‪ ،‬از گازوئیل یا ال ان جی‬ ‫اس��تفاده خواهیم کرد‪ .‬وی درباره ساخت وس��ازهای جدید در بندرها‬ ‫گفت‪ :‬تمامی اس��کله های قدیمی بندر امام خمینی بازس��ازی شده و‬ ‫اس��کله های کانتینری این بندر نوس��از هس��تند‪ .‬ه��زار هکتار زمین‬ ‫جدید به بندر امام افزوده ش��د و اس��کله بندر امام‪ ،‬بزرگ ترین اسکله‬ ‫میان بندرهای کش��ور از نظر طول اس��ت همچنین ای��ن بندر دارای‬ ‫بیشترین حجم انبارها‪ ،‬س��یلوها و باراندازها در میان بندرهای کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬حق شناس افزود‪ :‬فاز ‪ ۳‬طرح توس��عه بندر شهید رجایی نیز با‬ ‫س��اخت اس��کله ‪۱۴۰۰‬متری و ابخور ‪۱۷.۵‬متری از سوی مهندسان‬ ‫ایرانی در حال س��اخت اس��ت‪ .‬وی درباره ناوگان س��نتی باری گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۶۰۰‬لن��ج ب��اری داریم که نزدیک به ‪ ۶۰۰‬لنج باالی ‪ ۴۰‬س��ال عمر‬ ‫دارند و مشخص است که امکان اعمال استاندارد برای این لنج ها وجود‬ ‫ندارد چون اگر بخواهیم اس��تانداردها را اعمال کنیم‪ ،‬باید در تردد انها‬ ‫محدودیت ایجاد شود‪ .‬با این حال به دنبال نوسازی ناوگان شناور باری‬ ‫کوچک هس��تیم که کاری زمان بر خواهد بود‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبن��ی بر وضعیت تحریم کش��تی ها و بندرهای ایرانی گفت‪ :‬هیچ یک‬ ‫از بندره��ای ما تحری��م نبوده و همه کش��تی های ایرانی و خارجی در‬ ‫هم��ه بندرهای ما در حال تخلیه و بارگیری هس��تند‪ .‬مش��کلی برای‬ ‫تردد ش��ناورها با پرچم ایران وجود ندارد‪ .‬ضمن اینکه موسس��ه های‬ ‫رده بندی داخلی کش��تی های ما را تحت کالس دراورده اند که سبب‬ ‫ش��ده کش��تی های ایرانی مش��کلی از نظر رده بندی نداش��ته باشند‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت‬ ‫بر کش��تی های ماهیگیری چینی در اب های ای��ران گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه این کش��تی ها ب��ا پرچم ایران تردد می کنند‪ ،‬ما به انها کش��تی‬ ‫ایران��ی می گوییم که باید در فاصله ‪ ۱۰‬مایلی از س��احل و عمق ‪۲۰۰‬‬ ‫متری دریا اقدام به ماهیگیری کنند و اگر این قوانین را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫توقیف خواهند ش��د اما اماری درباره تعداد کش��تی های ماهیگیری‬ ‫توقیف شده نداریم‪.‬‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫سازمان بنادر‬ ‫از تحریم های‬ ‫قبلی درس‬ ‫گرفته و تجربه‬ ‫موجب شده‬ ‫در تحریم های‬ ‫جدید مشکلی‬ ‫در زمینه تبادل‬ ‫بانکی‪ ،‬مالی و‬ ‫بیمه حمل ونقل‬ ‫دریایی و‬ ‫کشتی ها‬ ‫نداشته باشیم‬ ‫اش��نایی با دیو س��یاه و کج خلقی که همیشه بیدار است و ساالنه حداقل جان بیش از ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫ایرانی را می گیرد‪ ،‬کار چندان س��ختی نیس��ت‪ .‬نتیجه یک پژوهش نشان می دهد‪ ۱۲.۵ ،‬درصد‬ ‫از علل مرگ ما ایرانی ها مربوط به الودگی هوا اس��ت‪ .‬مهاجرت‪ ،‬راه فرار پرندگان است و ای کاش‬ ‫می شد ادم ها هم مهاجرت فصلی کنند‪ .‬الودگی هوا پدیده ای است که از حدود ‪ ۱۵‬سال پیش در‬ ‫ایران به عنوان یک مش��کل واقعی ش��روع شده و دست کم در ‪ ۱۰‬شهر ایران به یک معضل بزرگ‬ ‫زیست محیطی تبدیل شده است‪ .‬به عنوان نمونه و بر اساس امارهایی که فقط معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران ارائه کرده‪ ،‬در این ش��هر ‪ ۷۰‬درصد ذرات معلق و ‪ ۸۵‬درصد گازهای‬ ‫االیند ه را وس��ایل نقلیه موتوری تولید می کنند‪ .‬در ای��ن بین اتوبوس ها و کامیون ها بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان ذرات معلق در هوا و خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها ‪-‬به ویژه کاربراتوری‪-‬‬ ‫دلی��ل اصلی انتش��ار گازهای االینده اند و هنوز راهکار قطعی و کارام��دی برای رفع الودگی هوا‬ ‫به وجود نیامده است‪ ،‬البته با قاطعیت باید گفت‪ ،‬حداقل تا زمانی که خودروها با بنزین و گازوئیل‬ ‫حرک��ت می کنند‪ .‬اگرچ��ه الودگی در ابعاد مختلفی گس��ترش یافته و با راهکارهای به نس��بت‬ ‫کارامد‪ ،‬در بسیاری از شهرهای جهان برای کاهش ان تالش شده و گاهی اثرات چشم گیری نیز‬ ‫داشته است و حاال دیگر همه مردم با این راهکارها اشنایند‪ .‬گسترش حمل ونقل عمومی به ویژه‬ ‫مت��رو‪ ،‬بهبود کیفیت خودروها و بنزین‪ ،‬ب��ه کار بردن فیلترهای ویژه کاهش الودگی در اگزوزها‪،‬‬ ‫توسعه فضای سبز در شهرها‪ ،‬تشویق مردم به استفاده از حمل ونقل عمومی و راهکارهایی مانند‬ ‫ان‪ ،‬در ش��رایط فعلی توانسته بس��یاری از کالنش��هرهای جهان را حداقل برای مدتی از مشکل‬ ‫الودگی هوا نجات دهد و این در ش��رایطی است که س��االنه دست کم ‪ ۳۶۵‬هزار خودرو جدید به‬ ‫خودروهای تهران اضافه می شود‪ .‬در این میان موتورسیکلت های کاربراتوری که بین ‪ ۴‬تا ‪ ۸‬برابر‬ ‫یک خودرو الودگی تولید می کنند هم بی هیچ ضابطه ای تولید‪ ،‬فروخته و اس��تفاده می ش��وند‪.‬‬ ‫از همان لحظه ای که نخس��تین نشانه های الودگی هوا در ش��هرها پدیدار می شود‪ ،‬اظهارنظرها‬ ‫و قول وقرارهای مس��ئوالن دولت و شهرداری ها اغاز می ش��ود‪ .‬مسئوالن اعالم می کنند که این‬ ‫شرایط قابل پذیرش نیست و باید کاری کرد و درنهایت بازهم بارها و بارها مدارس تعطیل خواهند‬ ‫ش��د و تعداد بیش��تری از مردم به دلیل الودگی هوا جان خود را از دس��ت خواهند داد تا دوباره‬ ‫طبیعت کارش را بکند و هوا گرم تر شود و همه این حرف ها و مشکالت به دست فراموشی سپرده‬ ‫ش��وند‪ .‬صادقانه و ش��جاعانه باید گفت که نظام برنامه ریزی در این سال ها گام موثری در کاهش‬ ‫الودگی هوا برنداشته است‪ .‬در این شرایط و با اشتیاق بی مانند‪ ،‬مسئوالن نیز با اجرای طرح های‬ ‫ضربت��ی و بی برنامگی س��اختاری در نظام اداری‪ ،‬کاهش الودگی ه��وا را به امیدی واهی تبدیل‬ ‫کرده اند‪ .‬برخی معتقدند در این اشفته بازار مدیریتی فقط رفع این معظل ‪-‬حداقل بخشی از ان‪-‬‬ ‫به دست مردم ساخته است تا با استفاده کمتر از خودرو به کاهش الودگی هوا کمک کنند؛ کاری‬ ‫که با وجود کمبود وسایل حمل ونقل عمومی به نظر نمی رسد سرانجامی داشته باشد‪ .‬مجموع این‬ ‫شرایط باعث شده در سال های گذشته بسیاری از ساکنان کالنشهرهای ایران به فکر همان کاری‬ ‫بیفتند که پرندگان انجام می دهند و ان هم «مهاجرت به مناطق خوش اب وهوا» است؛ حال یا در‬ ‫داخل کشور یا اگر پول و موقیعتش باشد‪ ،‬جایی دورتر از مرزهای کشور‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پرندگان و‬ ‫مردم مهاجر‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر تحوالت‬ ‫صنعتی‬ ‫بر دگرگونی های‬ ‫اجتماعی‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫تاریخچه صنعت تولید صابون‬ ‫حسن محرابی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫ازجمل��ه اث��رات صنع��ت‪ ،‬رواج و توس��عه‬ ‫شهرنش��ینی و گس��ترش نفوذ ش��هر در روستا‬ ‫ب��ود‪ .‬کلمات معمول ش��هری هم��راه با مظاهر‬ ‫دیگ��ر تمدن ش��هر به روس��تاها س��رایت کرد‬ ‫و ای بس��ا کلم��ات و اصطالح��ات کهنه که در‬ ‫روس��تاها‪ ،‬به تاثیر زبان شهری متروک شد‪ .‬در‬ ‫میان ش��هری ها‪ ،‬کسانی که امروز با اصطالحات‬ ‫مربوط به ابیاری و محیط روس��تایی اش��نایی‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬نادر هس��تند؛ اصطالحاتی چون‬ ‫ش��والیی‪ ،‬کول‪ ،‬زه اب‪ ،‬دست چرخ و مانند ان بر‬ ‫ذهن عامه شهرنش��ینان معهود و مانوس نیست‬ ‫اما در عوض الفاظی که در جهان صنعتی شهری‬ ‫پرورده ش��ده‪ ،‬بیش ازپیش در مجامع روستایی‬ ‫گس��ترده می ش��ود و کلماتی چون موتور پمپ‬ ‫لول��ه چند اینچ و غیر ان مکرر در روس��تاها به‬ ‫گوش می رس��د‪ .‬ازجمل��ه دیگر اث��ار تحوالت‬ ‫صنعتی را تحول س��ازمان جامعه ش��مرده اند‪.‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬طبق��ات کارگری را توس��عه می دهد‬ ‫و طبق��ات متوس��ط را تقوی��ت می کند‪ .‬تحول‬ ‫نی��ز موجب می ش��ود زبان س��اده تر که ارتباط‬ ‫و گفت وگ��و میان هم��گان را ممکن و متداول‬ ‫می کند‪ ،‬رواج بیشتری یابد‪.‬‬ ‫در مناطق دیگر جهان انقالب های سیاسی و‬ ‫اجتماعی که صنعت باعث و بانی ان است‪ ،‬منجر‬ ‫به تغییراتی در انواع فعالیت های ادبی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مث��ال رواج رمان و نوول و داس��تان‬ ‫کوتاه ازجمل��ه نتایج دگرگونی این گونه جوامع‬ ‫و تحول انها از نظام اشرافی به شیوه دموکراسی‬ ‫است‪ .‬در زبان فارسی هم بی شبهه متروک شدن‬ ‫بعض��ی صور ادبی مانند قصیده در نظم و مقامه‬ ‫در نث��ر و گرای��ش زبان به س��ادگی و رهایی از‬ ‫صنع��ت نفت یا تس��لط ب��ر همین گونه جریان‬ ‫حکایت می کند‪ .‬صنعت از طریق وسایل ارتباط‬ ‫جمعی زبان واحد ملی را بسط و اشاعه می دهد‬ ‫همچنین در داخل زبان ملی طرز سخن گفتن‬ ‫ک مو بیش مش��ترکی میان همه طبقات به تاثیر‬ ‫غیرمس��تقیم صنعت به وجود می اید‪ .‬اثر دیگر‬ ‫صنع��ت را در تغییر مبنای روابط اجتماعی باید‬ ‫جست‪ .‬به گفته جامعه شناسانی چون «تونیس»‬ ‫اساس روابط در جامعه قبل از صنعت بر عواطف‬ ‫طبیعی اس��ت‪ ،‬ح��ال انکه جوام��ع صنعتی بر‬ ‫روابط عقلی و حس��ابگری و س��نجش س��ود و‬ ‫زیان مبتنی اس��ت‪ .‬زبان پرش��وروهیجان‪ ،‬زبان‬ ‫پراش��اره و تشبیه‪ ،‬زبان اراسته و پرتمثیل ما با‬ ‫عصر پیش از صنعت مناس��بت دارد درحالی که‬ ‫دوران صنعت‪ ،‬مساعد رواج زبانی راست و روشن‬ ‫و دور از تعبیرات پیچیده و تمثیالت خیال امیز‬ ‫و عبارت ه��ای لبری��ز از عاطفه اس��ت که حق‬ ‫مطل��ب را ادا کند‪ .‬به ای��ن ترتیب نباید حیرت‬ ‫ک��رد که زبان به نوع بیان ریاضی گرایش یابد و‬ ‫هرگونه تعارف و تکلف هم از زبان مکتوب و هم‬ ‫از محاورات معمول رانده شود‪ .‬تمایلی که عنوان‬ ‫شد‪ ،‬یعنی عقالیی و راست و شسته ورفته شدن‬ ‫زبان بیشتر مربوط به ادبیات و اثار مکتوب است‬ ‫اما مش��اهده می کنیم که زبان رادیو‪ ،‬تلویزیون‬ ‫س��ینما‪ ،‬مطبوعات و حتی شبکه های اجتماعی‬ ‫ه��م از مایه هیجان و مبالغه دور نیس��تند‪ .‬این‬ ‫وضعی��ت درحقیقت و بی تردید ناش��ی از تاثیر‬ ‫صنعت بر روابط اجتماعی است‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به تدریج و با‬ ‫وارد کردن‬ ‫روغن های نباتی‬ ‫از کشورهای‬ ‫گرمسیر به‬ ‫کشورهای‬ ‫صنعتی‪،‬‬ ‫روش های‬ ‫علمی گوناگونی‬ ‫برای ساختن‬ ‫صابون های‬ ‫مختلف به کار‬ ‫گرفته شد‬ ‫صابون‪ ،‬یکی از مهم ترین وس��ایل بهداشتی و نظافت از‬ ‫دوران گذشته بوده است‪ .‬به نظر می اید که کلمه صابون از‬ ‫زبان فنیقی مشتق شده باشد و این قوم برای نخستین بار‬ ‫به س��اختن و فروختن صابون اقدام کردند‪ .‬صابون از مواد‬ ‫مختلفی ساخته می شد‪ .‬در کتاب هایی که در قرن دوم به‬ ‫بعد از میالد مس��یح تعریف شده‪ ،‬در برخی از کتاب ها به‬ ‫صابون های��ی که از پیه بز و خاکس��تر زغال چوب و اهک‬ ‫تهیه می ش��ده‪ ،‬اش��اره شده اس��ت‪ .‬همچنین تاکید شده‬ ‫اس��تفاده از ای��ن ن��وع صابون ها برای رعایت بهداش��ت و‬ ‫جلوگیری از مریضی و بروز زخم الزم و ضروری اس��ت‪ .‬در‬ ‫قرون وسطا نیز صابون در کشورهای حاشیه مدیترانه تهیه‬ ‫و مورد استفاده قرار می گیرد اما در هر حال صابون از لوازم‬ ‫تجملی بوده و توده مردم نمی توانس��تند به ان دسترسی‬ ‫داشته باشند تا اینکه در قرن ‪17‬میالدی گولبر وزیر لویی‬ ‫چهاردهم اساس صنعت بزرگ صابون را در مارسی به کار‬ ‫گرفته و در قرن ‪ ۱۸‬به تدریج تولید صابون در چند منطقه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫اما س��اختن صابون تا زمانی که از علم شیمی در تولید‬ ‫صابون بهره گرفته نش��د‪ ،‬پیشرفت نکرد‪ .‬در سال ‪ ۱۸۱۸‬و‬ ‫با پیش��رفت علم ش��یمی‪ ،‬مراکز تولید صابون به انگلیس‬ ‫انتقال پی��دا کرد و به تدریج هرچقدر علم ش��یمی جلوتر‬ ‫رفت‪ ،‬در س��اختن صابون نیز پیشرفت های بیشتری پیش‬ ‫امد‪ .‬به تدریج و با وارد کردن روغن های نباتی از کشورهای‬ ‫گرمسیر به کشورهای صنعتی‪ ،‬طریقه های علمی گوناگونی‬ ‫برای س��اختن صابون های مختلف به کار گرفته ش��د‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که صنعت صابون یکی از مهم ترین صنایع شیمی‬ ‫جدید به شمار می امد‪ .‬بدین ترتیب صابون های مختلف از‬ ‫ق��رن ‪19‬میالدی تکامل یافته و تولی��د ان افزایش یافت‪.‬‬ ‫ب��ا فاصله زیاد و در اغ��از قرن بیس��تم‪ ،‬تالش هایی برای‬ ‫فرار مغزها به خارج‬ ‫در اذر ماه ‪ ۱۳۵۲‬اعالم شد که فرار مغزها‬ ‫از کشور همه ساله میلیون ها دالر به اقتصاد‬ ‫مملک��ت ضرر می زنند ب��ه طوری که فقط‬ ‫در سال ‪ ۱۹۶۸‬مهاجرت پزشکان ایرانی به‬ ‫امری��کا ‪ ۲۲‬میلیون دالر به اقتصاد ما ضرر‬ ‫وارد کرده است‪ .‬دکتر ناصر رحیمی استاد‬ ‫دانش��گاه مطلب فوق را در یک س��خنرانی‬ ‫اع�لام ک��رد و گفت خرجی که کش��ور ما‬ ‫برای یک دانش��جو تا هنگام فارغ التحصیل‬ ‫شدن و پزشک ش��دن می کند معادل ‪۵۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬دالر‪ ،‬یعنی معادل ‪ ۴۲۰‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬همچنین خرجی که کشور‬ ‫برای ساختن یک مهندس متقبل می شود‬ ‫حدود ‪ ۳۶‬هزار دالر‪ ،‬یعنی ‪ ۳۵۰‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬با خروج این افراد از مملکت‪ ،‬ساالنه‬ ‫ضررهای هنگفت به اقتصاد ما وارد می اید‬ ‫و کشورهایی که این افراد به انجا مهاجرت‬ ‫می کنند از این راه مبالغ زیادی اس��تفاده‬ ‫می نمایند‪ .‬دکتر رحیمی در دنباله سخنان‬ ‫خود ضمن اشاره به کمبود پزشک در ایران‬ ‫و احتیاج کشور پزشک‪ ،‬گفت درحال حاضر‬ ‫در کشور ما ‪ ۸۳۱۷‬پزشک وجود دارد که از‬ ‫این عده هزار و ‪ ۱۷۰‬نفر در تهران مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬یعنی نصف پزشکان کشور‬ ‫در تهران مش��غول به کار هس��تند که در‬ ‫نتیجه به هر سه هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر در تهران‪،‬‬ ‫یک پزشک می رسد‪.‬‬ ‫درحالی که این رقم در کش��ورهای دیگر‬ ‫مانن��د س��وئیس ‪ ۹۲۵‬و در امری��کا هزار و‬ ‫‪ ۴۵۰‬نفر می باش��د‪ .‬یعن��ی در تهران ما نه‬ ‫تنها با کمبود پزش��ک مواجه نیستیم بلکه‬ ‫با زیادی پزش��ک مواجه ایم‪ .‬درحالی که در‬ ‫س��ایر مناطق ایران کمبود پزش��ک وجود‬ ‫دارد مث� ً‬ ‫لا در نقاط��ی مانن��د بویراحمد و‬ ‫ممس��نی به هر ‪ ۲۸‬هزار نفر یک پزش��ک‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫تولی��د صابون در ایران هم ش��د‪ .‬درحقیقت از س��ال های‬ ‫بس��یار دور در ایران‪ ،‬بدین صورت معمول بوده که صابون‬ ‫را با خاکس��تر و پی��ه به صورت دس��تی و در کارگاه های‬ ‫کوچک تهیه می کردند‪ .‬در سال های قبل از جنگ جهانی‬ ‫اول (‪ ۱۹۱۸‬می�لادی) کارخانه نظاف��ت در ایران (تهران)‬ ‫با س��رمایه ای ایرانی تاس��یس ش��د ولی به دلیل نداشتن‬ ‫بازار مناس��ب و متقاض��ی و همچنین به واس��طه نبودن‬ ‫متخصصان مناس��ب پس از چند سال مجبور به تعطیلی‬ ‫شد‪ .‬بعد از جنگ جهانی در تبریز چند کارخانه کوچک به‬ ‫ساختن صابون مبادرت ورزیدند و تا اندازه ای از واردات ان‬ ‫جلوگیری شد اما صابون های تولید داخل ایران نتوانستند‬ ‫با صابون های اروپایی رقابت کنند تا اینکه در سال ‪۱۳۱۰‬‬ ‫یک کارخانه صابون سازی جدید با نام داروگر تاسیس شد‪.‬‬ ‫ب��ا حمایت هایی که از این کارخانه ب��ه عمل امد‪ ،‬داروگر‬ ‫موفق ش��د در سال ‪ ۱۳۱۳‬تولیدات خود را افزایش داده و‬ ‫حتی در حوزه بین المللی صنعت صابون س��ازی نیز مطرح‬ ‫شود‪ .‬با افزایش تولید این کارخانه از همان تاریخ اقداماتی‬ ‫به عمل امد که واردات صابون به کشور به حداقل کاهش‬ ‫تولید فرش ایرانی در خارج‬ ‫در دی ماه س��ال ‪ ۱۳۴۹‬عنوان شد که فرش‬ ‫ایران��ی در خ��ارج تهیه می ش��ود‪ .‬در حقیقت‬ ‫ش��هرت و محبوبیت فرش ایران باعث شده که‬ ‫در این زمان بس��یاری از کشورها که تجربیاتی‬ ‫در کار فرش دس��تباف داش��تند به فکر تهیه‬ ‫ف��رش اصیل و بهتر باش��ند و در راه این هدف‬ ‫دست به اقداماتی بزنند که اگر از ان جلوگیری‬ ‫نشود احتمال تجدید بازار فرش ایران در خارج‬ ‫از کشور بسیار است‪ .‬زیرا بسیاری از کشورهای‬ ‫اروپای��ی و چند کش��ور اس��یایی اق��دام تهیه‬ ‫فرش های دس��تباف با نقشه های اصیل ایرانی‬ ‫کرده اند و این امر در بازار صادرات فرش ایران‬ ‫اثر گذاش��ته اس��ت‪ .‬فرش ای��ران در بازارهای‬ ‫بین المللی رقبای بزرگی مانند شوروی‪ ،‬رومانی‪،‬‬ ‫مجارس��تان‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬یوگس�لاوی‪ ،‬شمال‬ ‫افریقا‪ ،‬هند و چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و هندوس��تان دارد‪ .‬علی اکبر لطفی‬ ‫یکی از صادرکنندگان فرش در این زمان اعالم‬ ‫کرد در حالی که فرش ایران دچار رکود اس��ت‬ ‫کش��ورهای دیگر با استخدام اس��تادکار ایرانی‬ ‫و طراح نقش��ه ایرانی می خواهند فرش ایرانی‬ ‫تهیه کنند و تقریباً ب��ه نصف نرخ به بازارهای‬ ‫بین الملل��ی به خصوص بازار اروپا عرضه دارند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن گفت رقی��ب دیگر فرش ایرانی‬ ‫فرش های ماش��ینی اس��ت و اخی��را ً یک تاجر‬ ‫ایرانی به چند کش��ور اروپای ش��رقی از جمله‬ ‫بلغارستان‪ ،‬رومانی و یوگسالوی عزیمت کرده‬ ‫اس��ت و مش��ابه فرش های ایرانی را با کارگر با‬ ‫استادکار و نقش��ه های ایرانی تهیه می کنند و‬ ‫به بازارهای اروپا صادر می کند‪ .‬همچنین یکی‬ ‫از تجار ایرانی که مقیم هامبورگ بوده اس��ت‪،‬‬ ‫یک استادکار ایرانی را استخدام کرده و با چند‬ ‫کارگ��ر و نقش��ه های اصیل قال��ی ایرانی را به‬ ‫هندوستان برده و با توجه به سلیقه خریداران‬ ‫اروپای��ی فرش ایران و فرش های دس��تباف را‬ ‫تهیه می کند‪.‬‬ ‫یاب��د‪ .‬بعد از موفقیت در زمینه تولید صابون‪ ،‬این کارخانه‬ ‫به س��اختن کرم صورت‪ ،‬خمیردن��دان و نیز ادوکلن اقدام‬ ‫کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۱۰‬و ‪ ۱۳۱۱‬تولید این کارخانه ‪ ۳۰‬تن‬ ‫در سال بود که در سال ‪ ۱۳۱۵‬به ‪ ۱۶۳‬تن در سال افزون‬ ‫ش��د‪ .‬این کارخانه فقط در زمینه یاد شده فعالیت می کرد‪.‬‬ ‫برای مصرف صابون توالت‪ ،‬صابون های لباسشویی و دیگر‬ ‫صابون ها‪ ،‬کارخانجات مختلف نیز تاسیس شدند‪ .‬هم اینک‬ ‫در همه مناطق کشور شرکت های گوناگونی با بهره گیری‬ ‫از بهترین روش ها به تولید صابون اشتغال دارند‪.‬‬ ‫تغییر شیوه تولید کیسه ها‬ ‫در دی ماه سال ‪ ۱۳۴۹‬تولید‬ ‫گون��ی از الی��اف مصنوع��ی به‬ ‫جای الیاف طبیعی اغاز ش��د‪.‬‬ ‫در این سال گونی و کیسه و نخ‬ ‫بس��ته بندی و پارچه های بافته‬ ‫از الیاف مصنوع��ی و مواد الی‬ ‫پتروشیمی به بازار کشور عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬در همین ارتباط عنوان‬ ‫گردی��د که عرض��ه محصوالت‬ ‫ساخته شده از الیاف مصنوعی‬ ‫پتروش��یمی تحولی بزرگ در‬ ‫ی��ک قس��مت از احتیاج��ات‬ ‫کش��ور پدید اورده اس��ت‪ .‬این‬ ‫محصوالت به س��بب مرغوبیت‬ ‫جنس و ارزان��ی‪ ،‬جای گونی و‬ ‫پارچه الیاف کنف��ی را گرفت‪.‬‬ ‫دلی��ل تولید گونه ه��ای جدید‬ ‫ان بود که به علت کمبود کنف‬ ‫در ایران‪ ،‬مقداری از احتیاجات‬ ‫گون��ی و چتایی کش��ور برای‬ ‫بس��ته بندی و نگهداری و انبار‬ ‫کاال از خارج وارد می شود‪ .‬نرخ‬ ‫کنف ب��ه علت کم��ی کارگر و‬ ‫دشواری تولید به تدریج در دنیا‬ ‫و ای��ران باال رفته بود به همین‬ ‫جهت نرخ اجناس بافته شده از‬ ‫الیاف مصنوع��ی ثابت و پایین‬ ‫نگه داشته می شود‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از احتیاج��ات کش��ور در این‬ ‫زمان لفاف کنفی بود که برای‬ ‫بس��ته بندی کاالهای صادراتی‬ ‫مصرف می شد‪ .‬این لفاف نیز از‬ ‫خارج وارد می ش��د‪ .‬با استفاده‬ ‫از الی��اف مصنوع��ی لفاف های‬ ‫جدید نیز تولید گردید که هم‬ ‫مناسب تر و هم ارزان تر بود‪.‬‬ ‫ژاپن چگونه بازار دنیا را به دست گرفت‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۲۷۰‬هجری شمسی از قوم زردپوست و از جمله‬ ‫ژاپنی ها خب��ری در جهان متمدن نبود‪ .‬مل��ل مختلف با نظر‬ ‫حقارت به انها می نگریس��تند‪ .‬جن��گ بین الملل اول که پیش‬ ‫امد این قوم یک مرتبه فعال شدند و شروع به پیشرفت کردند‪.‬‬ ‫ژاپنی ها در صنعت پیشرفت عجیبی پیدا کردند و هر اشکالی‬ ‫هم که پیش امد ان را از بین بردند‪.‬‬ ‫مث� ً‬ ‫لا اگر نف��ت و اهن که از م��واد اولیه صنایع هس��تند‬ ‫در ژاپ��ن موجود نبود انها از جنگل های خود زغال به دس��ت‬ ‫اورده و کارخانجات خود را به وس��یله ان به راه می انداختند‪.‬‬ ‫هنگام��ی که تولی��دات صنعتی به میزان قابل توجهی رس��ید‬ ‫صادرات مورد توجه ژاپنی ها قرار گرفت‪ .‬از میان انواع مختلف‬ ‫کااله��ا‪ ،‬منس��وجات در ص��در کاالهایی بودند ک��ه به خارج‬ ‫فرستاده می شدند‪ .‬در سال ‪ ۱۹۲۳‬میزان منسوجات ان کشور‬ ‫‪۱۱۷‬درصد از سال ‪ ۱۹۲۴‬بیشتر بود‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه در این است که اجناس ژاپنی در شهرهای‬ ‫صنعتی انگلستان مثل لیورپول و منچستر ارزانتر از منسوجات‬ ‫این دو شهر به فروش می رسید‪.‬‬ ‫پارچه ه��ای ابریش��می ژاپن��ی در ایتالی��ا ارزان ت��ر از‬ ‫پارچه ه��ای ابریش��می خ��ود ایتالی��ا ب��ود‪ .‬ای��ن روش تولید‬ ‫بس��یار زی��اد و ب��ا ن��رخ ارزان در حوزه های دیگ��ر هم دنبال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مث� ً‬ ‫لا میکروس��کوپ امریکایی که ت��ا ‪ ۱۵۰‬مرتبه تصویر را‬ ‫بزرگ می کرد در امریکا ‪ ۷‬و نیم دالر به فروش می رسید ولی‬ ‫میکروس��کوپی ژاپنی با همان مزای��ا ‪ ۲‬دالر ارزان تر به فروش‬ ‫می رس��ید‪ .‬ژاپنی ها به کارگران شان انگیزه بسیاری داده بودند‬ ‫تا بتوانند بیش��تر تولید کنند‪ .‬موسس��ات صنعتی تمام وسایل‬ ‫معیشت کارگران را فراهم کرده بودند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مخ��ارج زندگی کارگران انها ب��ه مراتب کمتر از‬ ‫کارگ��ران اروپایی ب��ود‪ .‬همینطور بین کارگ��ران ژاپنی نوعی‬ ‫اتح��اد اجتماعی و مش��ارکت در فعالیت ه��ای صنعتی وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬محصوالت نس��اجی ژاپن در کارخانه معروف «توبووا‬ ‫» تولید می شد‪.‬‬ ‫این کارخانه از روش های ویژه استفاده می کرد‪ .‬مثال ژاپنی ها‬ ‫پنبه هندی را با پنب��ه امریکایی به صورت مخلوط می کردند‬ ‫که از ان بهتر موجود نبود‪ .‬بنابراین محصوالت ژاپنی روزبه روز‬ ‫مورد توجه و عالقه کشورهای دنیا قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬جمادی الثانی ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1239‬‬ ‫پیاپی ‪2557‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تحقق عملی مفهوم «دانش بنیان» در ‪ ۴۰‬سال گذشته‬ ‫تغییر رویکرد کالن کش��ور در توجه به ظرفیت های‬ ‫انسانی مبتنی بر دانش‪ ،‬چش��م انداز و افق های تازه ای‬ ‫را پیش روی توس��عه کش��ور ق��رار داد تا ب��ا تکیه بر‬ ‫دس��تاوردهای دانش بنی��ان‪ ،‬امروزه بتوان��د مرزهای‬ ‫جغرافیایی را در نوردد‪.‬‬ ‫اقتصاد کش��ور در ح��ال تغییر ماهیت و ش��کل از‬ ‫منبع مح��وری به دانش بنیانی اس��ت‪ .‬بنابراین در این‬ ‫بره��ه ش��اهد ش��کل گیری کس��ب وکارهای نوظهور‬ ‫مبتنی بر فناوری هستیم که بیشترین میزان رشد را به‬ ‫خود اختصاص داده و به دنبال جذب بیش��ترین سهم‬ ‫از بازار اقتصادی کش��ور هستند‪ .‬امار بازگشت سرمایه‬ ‫بانک جهانی هم نش��ان می دهد نرخ بازگشت سرمایه‬ ‫در بخش کش��اورزی ‪ ۳۰‬درص��د‪ ،‬صنعت ‪ ۵۰‬درصد و‬ ‫خدمات ‪ ۱۰۰‬درصد اس��ت که بیشتر کسب وکارهای‬ ‫فناورانه و دانش بنیان در حوزه خدمات هستند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬نیاز برای گذر از اقتصاد منبع محور به اقتصاد‬ ‫دانش محور در تمامی جوامع بیش از پیش احس��اس‬ ‫می ش��ود و باید زمینه تولید محصوالت دانش بنیان را‬ ‫از طریق شکل گیری کسب وکارهای کوچک و متوسط‬ ‫فراه��م کرد تا از دایره رقابت جا نماند‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫تحق��ق و ش��کل گیری اقتص��اد دانش بنی��ان در عصر‬ ‫پرش��تاب کنونی ک��ه کارافرین��ی مبتنی ب��ر فناوری‬ ‫و به دنب��ال ان کس��ب وکارهای دانش بنی��ان موت��ور‬ ‫رش��د اقتصادی به ش��مار م��ی رود‪ ،‬به اش��تغال پایدار‬ ‫فارغ التحصی�لان دانش��گاه ها کمک بس��زایی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬در این حوزه اقتص��اد‪ ،‬ن��واوران‪ ،‬صاحبان فکر‬ ‫و طراح��ان کس��ب وکار س��رمایه های اصل��ی موضوع‬ ‫فن افرینی به ش��مار م��ی رود تا با ایجاد ش��رکت های‬ ‫کوچک و متوس��ط دانش بنیان‪ ،‬سهم قابل توجهی در‬ ‫توسعه صنایع با فناوری های برتر و ایجاد اشتغال برای‬ ‫دانش اموختگان دانشگاهی فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد دانش بنیان‬ ‫اقتص��اد دانش بنیان به روش��ی گفته می ش��ود که‬ ‫در ان از دان��ش ب��رای ایجاد ارزش افزوده محس��وس‬ ‫یا غیرمحس��وس در تولید محصول اس��تفاده می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند که س��رمایه های اقتصادی‬ ‫کش��ورمان محدود به مناب��ع زیرزمین��ی مانند نفت‬ ‫نیس��ت بلکه نیروی انس��انی س��رمایه اصلی به شمار‬ ‫می ای��د؛ درواقع اص��ول اصلی اقتص��اد دانش بنیان بر‬ ‫نیروی انسانی خالق و متخصص استوار شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬کشور ما با در اختیار داشتن جمعیت‬ ‫ج��وان و ظرفیت ه��ای ب��اال در زمینه ه��ای فناوری‪،‬‬ ‫چندس��الی اس��ت با رهنمون های رهبر معظم انقالب‬ ‫به س��وی پیاده سازی این مدل از اقتصاد هدایت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مانند تعریفی ک��ه بس��یاری از اقتصاددانان از‬ ‫اقتصاد دانش بنی��ان ارائه می دهند‪ ،‬در منظومه فکری‬ ‫رهبر معظم انق�لاب نیز اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اس��ت که براس��اس تولی��د‪ ،‬توزیع و کارب��رد دانش و‬ ‫اطالعات ش��کل گرفت��ه‪ ،‬س��رمایه گذاری در دانش و‬ ‫صنایع دانش پایه شکل می گیرد و نقش علم و فناوری‬ ‫در ان بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال و دانش بنیان‬ ‫وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فن��اوری با بی��ان اینکه‬ ‫تولیدات علمی و پژوهش��ی بای��د در اختیار جامعه و‬ ‫نیازهای کشور قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه دولت در حوزه‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬تبدیل دانش به ثروت و فناوری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬منصور غالمی در ایین بهره برداری‬ ‫از ساختمان دانشگاه دولتی نهاوند با تبریک چهلمین‬ ‫س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی ای��ران گفت‪ :‬هرجا‬ ‫انسان زندگی می کند ممکن است نقاط ضعفی وجود‬ ‫داش��ته باش��د اما جمعی که پشت س��ر رهبر حرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬به پیروزی می رس��ند‪ .‬غالمی گفت‪ :‬استکبار‬ ‫جهانی نمی تواند وضع ام��روز و عملکرد جوانان را در‬ ‫حوزه ه��ای مختلف تحمل کند چراک��ه در حوزه های‬ ‫علوم و فناوری دس��تاوردهای علمی قابل توجه داریم‬ ‫و دارای رتبه بندی ه��ای جهانی هس��تیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۱۹۲‬مرکز رش��د و ‪ ۴۳‬پارک علم و فناوری در‬ ‫گروه دانش بنیان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد کشور در حال تغییر ماهیت از منبع محوری به دانش بنیانی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین در این برهه ش��اهد ش��کل گیری کس��ب وکارهای‬ ‫نوظهور مبتنی بر فناوری هس��تیم که بیشترین نرخ رشد را به خود‬ ‫اختصاص داده و به دنبال جذب بیش��ترین س��هم از بازار اقتصادی‬ ‫کشور هستند‬ ‫کش��ور فعال اس��ت و باید تولیدات علمی و پژوهشی‬ ‫در اختی��ار جامعه و نیازهای کش��ور قرار گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برنام��ه دولت در ح��وزه دانش��گاه ها‪ ،‬تبدیل دانش به‬ ‫ثروت و فناوری اس��ت‪ .‬غالمی با بی��ان اینکه از محل‬ ‫این شرکت های دانش بنیان هر سال میلیاردها تومان‬ ‫ف��روش فناوری و صدها میلی��ارد دالر صادرات و ‪۴۲‬‬ ‫هزار ش��غل ایجاد شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��غل هایی که در‬ ‫این حوزه ایجاد می ش��ود یک پنجم ایجاد اش��تغال در‬ ‫صنعت و س��ایر حوزه ها است اما با یک حرکت شتابی‬ ‫رو به توس��عه است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه وزارت علوم‬ ‫به عنوان مسئول اصلی برنامه های اموزش و تحقیقات‬ ‫در قالب قانون برنامه شش��م توس��عه و شورای انقالب‬ ‫فرهنگ��ی و تاکی��دات رهب��ر معظم انق�لاب مبنی بر‬ ‫اینکه رش��د و توس��عه علمی را باید حف��ظ و روزامد‬ ‫کنیم‪ ،‬اقداماتی همچون طرح ساماندهی دانشجویان‪،‬‬ ‫تعیین تکلیف دانش��گاه ها‪ ،‬ایجاد هماهنگی با نهاد های‬ ‫مرتبط و س��اماندهی و ایجاد نقشه مشخصی برای ان‬ ‫را در دس��تور کار دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ام��روز باید فوران علم‬ ‫و دانش بر اس��اس ظرفیت های منطقه ای باش��د‪ .‬وزیر‬ ‫علوم گفت‪ :‬ایران در رتبه بندی جهانی دانش��گاه ها در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬در بین هزار دانشگاه مهم جهان جایگاه‬ ‫دارد‪ .‬غالمی با بیان اینکه در صنایع دفاع انچه کش��ور‬ ‫ما به ان متکی اس��ت و دش��من از ان نگران است ان‬ ‫اس��ت که دانش��گاه های ما رش��د یافته اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۹۲‬مرکز رش��د در دانشگاه های کشور در حوزه های‬ ‫مختلف فعال اس��ت و ‪ ۴۳‬پارک عل��م و فناوری فعال‬ ‫است که هر استان صاحب یک پارک است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫همین پارک ها س��االنه میلیارده��ا تومان فناوری ‪۴۲‬‬ ‫هزار ش��غل پایدار ایجاد کرده اند و صدها میلیارد دالر‬ ‫صادرات داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹«دانش بنیان» وجود نداشت‬ ‫رئی��س پارک عل��م و فناوری خراس��ان رضوی نیز‬ ‫معتقد است؛ قبل از انقالب مسئله ای به عنوان شرکت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در‬ ‫ایران نداشتیم‪.‬‬ ‫رض��ا قنب��ری در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬درب��اره‬ ‫دس��تاوردهای انقالب اس�لامی در زمینه شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان و پارک ه��ای علم و فن��اوری اظهار کرد‪:‬‬ ‫بکارگی��ری از مفهوم دانش بنیان کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال و‬ ‫زم��ان ایجاد پارک های علم و فن��اوری هم نزدیک به‬ ‫‪ ۲‬دهه است‪ .‬عقب بودن دانشگاه های ایران در قبل از‬ ‫انقالب هم دلیلی بر این موضوع است که این مفاهیم‬ ‫قبل از انقالب در ایران وجود نداشته است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫موضوع پارک ها‪ ،‬مراکز رش��د و مراکز فناور پیشینه ای‬ ‫نزدی��ک به ‪ ۷۰‬س��ال دارد اما در ایران به ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫می رسد و این مفاهیم‪ ،‬موضوع های جدیدی در جهان‬ ‫نیس��ت‪ .‬درواقع می ت��وان گفت که پارک ه��ا و مراکز‬ ‫رش��د و محصوالت انها که هم��ان واحدهای فناور و‬ ‫شرکت های دانش بنیان است‪ ،‬محصول انقالب هستند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خراس��ان رضوی ادامه داد‪:‬‬ ‫چون ای��ن موضوع ها قبل از انقالب نب��وده‪ ،‬نمی توان‬ ‫مقایسه ای انجام داد اما شاید مهم ترین مسئله دیدگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این دیدگاه قبل از انق�لاب این بوده که خط تولید‬ ‫را ب��ه داخل بیاوریم‪ ،‬به این طریق که در یک کارخانه‬ ‫ب��ه تولید‪ ،‬مونت��اژ و تا حدودی به س��اختن بپردازیم‪.‬‬ ‫بارزترین نمونه این موضوع ش��رکت های خودروسازی‬ ‫هس��تند که یک فناوری را با پول نفت به داخل ایران‬ ‫می اورن��د‪ ،‬این فناوری در ایران مس��تقر و به ایرانیان‬ ‫اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«ما می توانیم» بزرگ ترین دستاورد‬ ‫قنبری اضافه کرد‪ :‬اصلی ترین مسئله ای که انقالب و‬ ‫پس از ان جنگ به وجود اورد‪ ،‬شعار « ما می توانیم»‬ ‫بود که مهم ترین نیاز در فناوری نیز به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫گاهی با س��رمایه صنعت می خری��م و گاهی با دانش‬ ‫خود‪ ،‬ان را می س��ازیم‪ .‬بزرگ ترین س��رمایه ای که به‬ ‫جوانان کش��ور تزریق ش��ده همین موضوع است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اتفاقی که امروزه در ایران و در حوزه پارک های‬ ‫علم و فناوری رخ می دهد این اس��ت که فکر می کنیم‬ ‫و بر اس��اس دانش��ی که در ایران وجود دارد‪ ،‬مهارتی‬ ‫ک��ه صنعت به ان رس��یده و دانش��گاه ها ان را تولید‬ ‫کرده اند‪ ،‬ب��ه تولید محصول به معنای توس��عه علم و‬ ‫فناوری و ساختن محصول با هدف برطرف کردن نیاز‬ ‫رس��یده ایم‪ .‬در گذش��ته فناوری را وارد می کردیم اما‬ ‫اکنون ان را می سازیم‪ .‬فعالیت و روندی که در ‪ ۲‬دهه‬ ‫گذشته رخ داد‪ ،‬با روند و نگاه قبل انقالب قابل قیاس‬ ‫پارچه ای که بدن را خنک می کند‬ ‫دستگاه های پوشیدنی متحول می شوند‬ ‫پژوهش��گران دانشگاه «مریلند» پارچه ای هوش��مند تولید کرده اند که میزان حرارت بدن را تنظیم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از گیزمگ‪ ،‬امروز گجت های پوشیدنی لباس ها را نسبت به همیشه هوشمندتر‬ ‫کرده اند اما یکی از ساده ترین انتظارهایی که ما از لباس های خود داریم‪ ،‬این است که در فصل سرما ما‬ ‫را گرم و در فصل گرما ما را خنک نگ ه دارند‪.‬‬ ‫حال پژوهشگران دانشگاه مریلند(‪ )UMD‬ماده ای تولید کرده اند که گرمای بدن افراد را حس کرده‬ ‫و میزان گرمای بدن را تنظیم می کند‪ .‬ما همیش��ه برای تنظیم دمای بدن خود‪ ،‬میزان لباس های مان‬ ‫را کاهش یا افزایش می دهیم اما پیشرفت های اخیری که در ساخت لباس های هوشمند حاصل شده‪،‬‬ ‫سبب شده راه حل متفاوتی در این راستا فراهم شود‪.‬‬ ‫یکی از محصوالتی که در این زمینه تولید ش��ده‪ ،‬ژاکتی است که یک طرف ان‪ ،‬بدن را گرم و طرف‬ ‫دیگر ان بدن را خنک می کند‪ .‬پارچه ای که پژوهشگران دانشگاه مریلند (‪ )UMD‬تولید کرده اند قادر‬ ‫اس��ت به امواج مادون قرمز واکنش نش��ان دهد‪ .‬اصلی ترین راهی که بدن انسان برای ازاد شدن گرما‬ ‫می پیماید نیز استفاده از امواج مادون قرمز است‪ .‬پارچه ای که این پژوهشگران تولید کرده اند‪ ،‬از ‪ ۲‬ماده‬ ‫مصنوعی مختلف تشکیل شده است‪ .‬یک ماده اب را جذب و دیگری اب را دفع می کند‪ .‬ایده ساخت‬ ‫ی که عرق بدن به وس��یله نیمی از تار پارچه جذب می شود‪ ،‬شکل تارهای ان‬ ‫پارچه این اس��ت که زمان ‬ ‫به هم می ریزد و تارهای پارچه به یکدیگر نزدیک تر می شوند‪.‬‬ ‫ش��رکت «‪ »DowDuPont‬یک پوست چسبیدنی تولید کرده که برای‬ ‫دستگاه های پوشیدنی پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫به نقل از مدگجت‪ ،‬شرکت «‪ »DowDuPont‬یک محصول منحصربه فرد‬ ‫تولید کرده اس��ت‪ .‬این شرکت یک پوس��ت نرم چسبیدنی ساخته که برای‬ ‫دستگاه های پزشکی پوشیدنی طراحی شده است‪ .‬این پوست نرم که موسوم‬ ‫به «‪ »۱۰۲۰-۷ MG‬اس��ت‪ ،‬یک محصول مبتنی بر س��یلیکون بوده و کاربر‬ ‫می تواند ان را به مدت طوالنی بپوش��د‪ .‬شرکت سازنده این محصول مدعی‬ ‫شده که «‪ »۱۰۲۰-۷ MG‬می تواند زمانی که دستگاه پوشیدنی به راحتی از‬ ‫بدن کارب ر جدا می شود‪ .‬این شرکت اعالم کرد که «‪ »۱۰۲۰-۷ MG‬در این‬ ‫هفته به نمایش گذاش��ته می شود و می تواند در بسیاری از محصوالت مانند‬ ‫نوارچس��ب های طبی‪ ،‬پارچه های طبی و دستگاه های پزشکی به کار گرفته‬ ‫شود و به این دستگاه ها متصل شود‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از این پوست چس��بیدنی می توان بدون ترس از دست رفتن‬ ‫خاصیت چس��بندگی‪ ،‬از دستگاه های پوش��یدنی بیش از یک هفته استفاده‬ ‫ن ان را در اینده در‬ ‫کرد‪ .‬کاربرد این پوس��ت به اندازه ای باال است که می توا ‬ ‫دستگاه های تحویل دارو نیز به کار برد‪.‬‬ ‫نیست یعنی از نگاه کارخانه داری به نگاه صنعت داری‬ ‫تغیی��ر کرده ایم‪ .‬رئیس پارک علم و فناوری خراس��ان‬ ‫رضوی خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪ ۵‬سال گذشته رتبه ایران‬ ‫در نواوری از ‪ ۱۳۰‬به حدود ‪ ۶۰‬رس��یده و رتبه علمی‬ ‫ای��ران ه��م در بین کش��ورهای جهان ‪ ۱۶‬اس��ت‪ .‬در‬ ‫گذش��ته به عنوان یک کشور پولدار نفتی باید صنعت‬ ‫را می خریدیم و ان را در کش��ور مس��تقر می کردیم و‬ ‫خودمان در تولید و توسعه ان نقشی نداشتیم‪.‬‬ ‫قنبری یاداور ش��د‪ :‬در زمینه نواوری در جهان جزو‬ ‫‪ ۵‬کشور نخست قرار داریم و این موضوع حاکی از ان‬ ‫اس��ت که نگرش و رویکرد نس��بت به گذشته تفاوت‬ ‫بسیاری دارد‪ .‬تعداد محصوالت و اشتغال دانش بنیان و‬ ‫فناور نشان دهنده رشد نواوری در کشور است‪ ،‬هرچند‬ ‫از ان افقی که تعریف کرده ایم‪ ،‬عقب هس��تیم‪ .‬نسبت‬ ‫تولید ناخالص ملی ازسوی شرکت های دانش بنیان به‬ ‫تولیدات ناخالص کل کشور بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫برگزاری رویداد ملی‬ ‫«از ایده تا اجرا»‬ ‫‹ ‹ دانش بنیان ها و فضا ‬ ‫در همی��ن حال رئیس س��ازمان فضایی بر ضرورت‬ ‫حضور ش��رکت های دانش بنیان در بخش های فضایی‬ ‫تاکید دارد و معتقد اس��ت امروز ایران جزو ‪۹‬کش��ور‬ ‫صاح��ب چرخه فن��اوری فضایی اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬مرتضی ب��راری در دیدار با اس��تاندار گیالن با‬ ‫بیان توضیح هایی در زمینه اقدامات و دس��تاوردهای‬ ‫س��ازمان فضایی و جای��گاه ای��ران در صنعت فضایی‬ ‫بین المللی اف��زود‪ :‬ایران در حوزه فضایی با اس��تفاده‬ ‫از ت��وان متخصصان بوم��ی‪ ،‬دس��تاوردهای مهمی را‬ ‫کسب کرده و از معدود کشورهایی است که به تمامی‬ ‫چرخ��ه دانش و فناوری فضایی دس��ت پی��دا کرده و‬ ‫توانس��ته این دانش را بومی س��ازی کند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به زیرساخت های توسعه فضایی در کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد زیرساختارهای الزم موجب شده به چرخه‬ ‫کامل داده های فضایی دست یابیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امروز ایران جزو ‪ ۹‬کش��ور دارنده‬ ‫چرخ��ه فن��اوری فضایی اس��ت‪ .‬ب��راری همچنین با‬ ‫تاکید ب��ر ضرورت حض��ور ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در بخش ه��ای فضای��ی اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس امارها‪،‬‬ ‫‪۷۶‬درص��د اقتص��اد فضا از س��وی بخ��ش خصوصی‬ ‫مدیریت می ش��ود و ش��رکت های دانش بنی��ان نیز در‬ ‫کل زنجی��ره ارزش فضا حضور دارند و ما نیز درتالش‬ ‫هس��تیم تا این بخش را تقویت کنیم‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫فضایی کشور با اشاره به ضرورت استفاده از داده های‬ ‫ماهواره ای برای مدیریت بهینه منابع سرزمینی گفت‪:‬‬ ‫اعالم امادگی می کنم که در حوزه داده های فضایی و‬ ‫ایجاد بستر و س��امانه برای تجمیع همه ظرفیت های‬ ‫بالق��وه و بالفعل گیالن‪ ،‬س��رمایه گذاری های الزم را با‬ ‫همکاری استانداری گیالن و س��ازمان های مربوط به‬ ‫عنوان استان نمونه ازمایشی انجام دهیم‪.‬‬ ‫س��ایت «وبومتریک��س» در ژانویه ‪۲۰۱۹‬‬ ‫فهرس��ت دانش��گاه های برت��ر ای��ران از نظر‬ ‫نقش پژوهشی و اموزشی این دانشگاه ها در‬ ‫وب سایت های ش��ان را مورد ارزیابی و تحلیل‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وب س��ایت وبومتریکس‬ ‫فهرس��تی منتشر کرده و در ان دانشگاه های‬ ‫ای��ران را از نظر حضور و فعالیت اموزش��ی و‬ ‫پژوهش��ی انها در وب سایت های ش��ان مورد‬ ‫بررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬س��ایت وبومتریک��س‪،‬‬ ‫وب سایت دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی را بر‬ ‫اساس ‪ ۴‬شاخص مشخص کرده که شاخص‬ ‫نخس��ت انها تعداد صفحه های وب دانشگاه‬ ‫در گ��وگل اس��ت؛ این م��ورد ‪ ۵‬درصد را به‬ ‫خود اختص��اص داده و مورد بع��دی‪ ،‬تعداد‬ ‫لینک های برقرار ش��ده از س��ایر سایت ها به‬ ‫سایت دانشگاه است که این مورد ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫را به خود اختصاص داده و مورد بعدی تعداد‬ ‫استنادات از نویسندگان برتر بر مبنای منبع‬ ‫گوگل اسکوالر اس��ت که ‪ ۱۰‬درصد است و‬ ‫درنهایت تع��داد مقاله های کیفی دانش��گاه‬ ‫قرار گرفته که در بی��ن ‪۱۰‬درصد مقاله های‬ ‫پر اس��تناد‪ ،‬موض��وع مرب��وط در رتبه بندی‬ ‫سایمگو با ‪ ۳۵‬درصد است‪.‬‬ ‫در این میان ‪ ۱۰‬دانش��گاه برت��ر ایران از‬ ‫نظر حضور پررنگ در وب به ترتیب ‪ ،‬دانشگاه‬ ‫تهران‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬دانش��گاه صنعتی امیرکبیر‪،‬‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهش��تی‪ ،‬دانش��گاه صنعتی اصفهان‪،‬‬ ‫دانش��گاه علم وصنعت‪ ،‬دانش��گاه فردوسی و‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی هستند‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‬ ‫به روشی گفته‬ ‫می شود که در‬ ‫ان از دانش‬ ‫برای ایجاد‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫محسوس یا‬ ‫غیرمحسوس در‬ ‫تولید محصول‬ ‫استفاده می شود‬ ‫همکاری دانشگاه فنی وحرفه ای‬ ‫با اتحادیه صنعت مخابرات‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری با هدف ش��کوفایی علم و فناوری کش��ور در حوزه‬ ‫اموزش صنع��ت مخابرات و وصول به قابلیت های تراز جهانی در این حوزه‬ ‫می��ان معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه فنی وحرف��ه ای و رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی و مش��اوران و پیمانکاران صنعت‬ ‫مخابرات ایران بسته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬رض��ا زنگنه مع��اون پژوه��ش و فناوری دانش��گاه‬ ‫فنی وحرفه ای در حاش��یه انعقاد این تفاهمنامه اظهار کرد‪ :‬معاونت پژوهش‬ ‫و فناوری دانش��گاه فنی وحرفه ای در حال مذاکره با صنایع مختلف اس��ت‬ ‫که برخ��ی اتحادیه های بزرگی چون اتاق بازرگانی هس��تند و تعدادی نیز‬ ‫مانند طرف تفاهمنامه امروز یک اتحادیه فعال در سطح فناوری روز جهان‬ ‫اس��ت و با توجه به اینکه تعداد دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای در حوزه‬ ‫مخابرات زیاد اس��ت‪ ،‬می توان از شرکت های زیرنظر اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی و مهندس��ی مش��اوران و پیمانکاران صنع��ت مخابرات ایران‬ ‫در ایجاد بازار کار برای دانش��جویان و دانش اموختگان دانش��گاه اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر اجرایی روی��داد «از ایده تا اجرا» در‬ ‫دانش��گاه شیخ بهایی اصفهان گفت‪ :‬رویداد از‬ ‫ایده تا اجرا برای تمام کسانی است که روحیه‬ ‫کارافرینی را در خود احساس می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصاد انالی��ن‪ ،‬عرفان بقایی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪« :‬از ایده تا اجرا» ی��ک رویداد‬ ‫ملی با رویکرد اموزش و تجربه است تا افراد‬ ‫در ان ب��ه تقوی��ت روحی��ه کارافرینی خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روند برگزاری این رویداد‬ ‫گف��ت‪ :‬پذی��رش اف��رادی ک��ه پیش ثبت نام‬ ‫کرده اند ‪ ۲۴‬بهمن از ساعت ‪ ۱۲‬اغاز می شود‬ ‫و اف��راد پ��س از پذیرش در ایین گش��ایش‬ ‫شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت کنندگان در کارگاه ه��ای وی��ژه‬ ‫کس��ب وکار حض��ور پیدا می کنن��د تا درک‬ ‫بهت��ری از کارافرینی و کس��ب وکار داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دبی��ر اجرایی روی��داد از ایده ت��ا اجرا در‬ ‫دانشگاه شیخ بهایی اصفهان با اشاره به نحوه‬ ‫گروه بندی ش��رکت کنندگان گفت‪ :‬در پایان‬ ‫روز نخس��ت ش��رکت کنندگان به صورت ‪۸‬‬ ‫گ��روه ‪ ۱۰‬نف��ره در موضوع ه��ای گوناگون‬ ‫ازجمله خدمات‪ ،‬ش��هروند الکترونیک‪ ،‬ازاد‪،‬‬ ‫س��رگرمی‪ ،‬تولید محت��وا و‪ . ..‬تقس��یم بندی‬ ‫می ش��وند و در م��کان ازپیش تعیین ش��ده‬ ‫ق��رار می گیرند تا در مرحله نخس��ت با بیان‬ ‫ایده ه��ای مت��داول توفان فکری گ��روه اغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بقایی ادامه داد‪ :‬در پایان ایده پردازی ها‪ ،‬هر‬ ‫گروه ایده هایی که از نظر اقتصادی س��ودی‬ ‫ندارد یا عملیاتی نیستند را حذف می کند تا‬ ‫به ‪ ۳‬ایده اصلی دست یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬روز دوم رویداد با برگزاری‬ ‫ی��ک کارگاه در زمینه بوم کس��ب وکار اغاز‬ ‫می ش��ود تا هر گروه بتوان��د از میان ‪ ۳‬ایده‬ ‫اصلی خود‪ ،‬یکی را با توجه به بوم کسب وکار‬ ‫کامل کند‪.‬‬ ‫ه��ر گ��روه ت��ا س��اعت ‪ ۱۶‬هم��ان روز‬ ‫فرص��ت دارد ایده خ��ود را تحوی��ل داوران‬ ‫ده��د و به مدت ‪ ۵‬دقیق��ه از ایده خود دفاع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دبی��ر اجرایی روی��داد از ایده ت��ا اجرا در‬ ‫دانشگاه شیخ بهایی اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در پایان ای��ن رویداد با اه��دای جایزه هایی‬ ‫ازجمله راهیابی به دوره پیش ش��تاب دهنده‬ ‫هاب و هاس��ت یک س��اله ‪ ۲‬گی��گ و دوره‬ ‫اموزش مینی ام بی ای ب��ه ‪ ۳‬گروه برتر‪ ،‬این‬ ‫رویداد به پایان می رسد‪ .‬‬ ‫روی��داد «از ایده تا اج��را» از ‪ ۲۴‬بهمن به‬ ‫مدت ‪ ۲‬روز در دانش��گاه شیخ بهایی اصفهان‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اشتغال در بخش دانش بنیان یک پنجم صنعت است‬ ‫برترین دانشگاه های‬ ‫ایران از نظر‬ ‫وبومتریکس‬ ‫چهار شنبه‬ ‫فراخوان جایزه‬ ‫«دکتر داوری اردکانی»‬ ‫‪ 24‬بهمن ‪ 7 - 1397‬جمادی الثانی ‪ 13 - 1440‬فوریه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1239‬پیاپی ‪2557‬‬ ‫فراخوان‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫فراخ��وان پنجمی��ن دوره جایزه‬ ‫«دکتر رضا داوری اردکانی» منتشر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مرکز فرهنگی‬ ‫ش��هر کتاب اعالم کرد ب��ه منظور‬ ‫قدردان��ی از دانش��جویان دکترای‬ ‫رشته فلسفه‪ ،‬با مشاوره و هم فکری‪،‬‬ ‫اش��راف و حمایت مادی و معن��وی دکتر رضا داوری اردکانی‪،‬‬ ‫پنجمی��ن دوره جایزه «دکتر رض��ا داوری اردکانی» را برگزار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دانش��جویان دوره دکترای رش��ته فلس��فه ب��ا گرایش های‬ ‫مختل��ف ک��ه در س��ال ‪ ۹۷‬از پایان نامه خود دف��اع کرده اند‬ ‫می توانن��د پایان نامه ه��ای خود را حداکثر تا ‪ ۱۵‬اردیبهش��ت‬ ‫‪ ۹۸‬به دبیرخانه این جایزه به نش��انی‪ :‬خیابان شهید بهشتی‪،‬‬ ‫خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)‪ ،‬نبش کوچه سوم‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ،۸‬کدپستی ‪ ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫هیات داوران این جای��زه را دکتر رضا داوری اردکانی‪ ،‬دکتر‬ ‫پرویز ضیاءش��هابی‪ ،‬دکتر ش��هرام پازوکی‪ ،‬دکتر س��یدحمید‬ ‫طالب زاده‪ ،‬دکتر جواد صافیان و دکتر علی اصغر مصلح تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ایی��ن اهدای چهارمین و پنجمین دوره این جایزه ‪ ،‬تی ر ‪۹۸‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫مطبوعات‪ :‬بازار گوشت قرمز ارام می شود‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به پایان رسید‬ ‫‹ ‹رتبه دوم جشنواره‬ ‫فیلم س��ینمایی «مس��خره باز» نیز با کسب ‪ ۴‬سیمرغ‬ ‫عنوان دومین فیلمی را که توانس��ت بیش��ترین جوایز را‬ ‫کسب کند به خود اختصاص داد‪ .‬جوایز «مسخره باز» در‬ ‫بخش ه��ای بهترین فیلم نگاه نو‪ ،‬هنر و تجربه‪ ،‬جلوه های‬ ‫بصری و بهترین نقش مکمل مرد اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه سوم جشنواره‬ ‫فیلم س��ینمایی «متری ش��یش و نیم» نیز با کسب ‪۳‬‬ ‫جای��زه عنوان س��ومین فیلم را از منظر کس��ب جوایز به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه چهارم‪ ،‬سیمرغ ویژه‬ ‫‪ ۳‬فیلم سینمایی «قصر ش��یرین»‪« ،‬ماجرای نیمروز‪:‬‬ ‫رد خ��ون» و «غالمرضا تختی» نیز هر کدام با کس��ب ‪۲‬‬ ‫س��یمرغ ب ه طور مش��ترک در رده چهارم قرار گرفتند‪ ۲ .‬‬ ‫س��یمرغ ویژه این دوره از جشنواره نیز به فیلم سینمایی‬ ‫«سرخپوست» و «‪ ۲۳‬نفر» اهدا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناکام های جشنواره‬ ‫از می��ان ‪ ۲۵‬فیلم بخش س��ودای س��یمرغ فیلم های‬ ‫«اش��فتگی» به تهیه کنندگ��ی و کارگردان��ی فریدون‬ ‫جیرانی‪« ،‬ای��ده اصلی» به تهیه کنندگ��ی و کارگردانی‬ ‫ازیت��ا موگویی‪« ،‬بنفش��ه افریقایی» ب��ه تهیه کنندگی‬ ‫علیرضا ش��جاع نوری و کارگردانی مون��ا زندی حقیقی‪،‬‬ ‫«پالتو ش��تری» ب��ه تهیه کنندگی مجید ش��یخ انصاری‬ ‫و کارگردان��ی مه��دی علی میرزای��ی‪« ،‬تی��غ و ترمه» به‬ ‫تهیه کنندگی عل��ی قائم مقام��ی و کارگردانی کیومرث‬ ‫«شبی که مـاه کامل شد»‬ ‫پوراحمد‪« ،‬جمش��یدیه» به تهیه کنندگی محمدصادق‬ ‫اذی��ن و کارگردان��ی یل��دا جبل��ی‪« ،‬خ��ون خ��دا» به‬ ‫تهیه کنندگ��ی س��یاوش حقیق��ی و کارگردانی مرتضی‬ ‫علی عب��اس میرزای��ی‪« ،‬درخونگاه» ب��ه تهیه کنندگی‬ ‫منص��ور س��هراب پور و کارگردانی س��یاوش اس��عدی‪،‬‬ ‫«س��ال دوم دانش��کده من» ب��ه تهیه کنندگی مس��عود‬ ‫ردای��ی و کارگردان��ی رس��ول صدرعاملی‪« ،‬س��مفونی‬ ‫نه��م» ب��ه تهیه کنندگی زین��ب تقوای��ی و کارگردانی‬ ‫محمدرضا هنرمند‪« ،‬طال» به تهیه کنندگی رامبد جوان‬ ‫و محمدحس��ین شایس��ته و کارگردانی پرویز شهبازی‪،‬‬ ‫«قس��م» به تهیه کنندگی جلیل ش��عبانی و کارگردانی‬ ‫محس��ن تنابنده‪« ،‬مردی بدون سایه» به تهیه کنندگی‬ ‫و کارگردان��ی علیرضا رئیس��یان و «ناگه��ان درخت» به‬ ‫تهیه کنندگی پیمان معادی و کارگردانی صفی یزدانیان‬ ‫از دریافت سیمرغ بازماندند‪.‬‬ ‫س��ی وهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر با حضور سید‬ ‫عب��اس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و دیگر‬ ‫مس��ئوالن فرهنگی و هنری شامگاه ‪ ۹‬بهمن در پردیس‬ ‫تئات��ر تهران اغاز به کار کرد‪ .‬در این دوره از جش��نواره به‬ ‫دبی��ری ابراهیم داروغه زاده‪ ۲۲ ،‬فیلم در بخش مس��ابقه‬ ‫س��ینمای ایران (س��ودای س��یمرغ)‪ ۳ ،‬اث��ر در بخ��ش‬ ‫پویانمای��ی‪ ۱۰ ،‬فیلم در بخش ن��گاه نو‪ ۷ ،‬فیلم کوتاه و ‪۵‬‬ ‫مس��تند به رقابت پرداختن��د‪ .‬نمایش عمومی فیلم ها در‬ ‫پردیس سینمایی ملت تهران و ‪ ۵۶‬سالن سینما در مراکز‬ ‫استان ها تا ‪ ۲۲‬بهمن ‪ ۹۷‬ادامه یافت‪.‬‬ ‫جن��گ تحمیلی ‪ ۸‬س��اله ک��ه در برگیرنده حماس��ه دفاع‬ ‫ش��هیدان و ایثارگران و ازادگان بی ادعا اس��ت‪ ،‬و چه تاریخ‬ ‫معاصر صدس��اله که بحبوحه ای از پیروزی ها و شکست ها‬ ‫و مقاومت ها و رادمردی ها و پهلوانی ها اس��ت‪ ،‬تحس��ینی‬ ‫در خور می طلبد‪ .۵ .‬موقعیت شناسی سینماگران در درک‬ ‫روح زمان��ه و نیازس��نجی های روزگار ما‪ ،‬از دیگر نکته های‬ ‫پرتامل جشنواره امسال است‪ .‬چه ان سینماگری که گوهر‬ ‫ناب ارامش و مس��المت را در فض��ای عصبیت زده کنونی‬ ‫می جوی��د و چ��ه ان دیگری ک��ه با ی��اداوری تهدیدهای‬ ‫گذش��ته و حال جزم اندیش��ان پیرامونی‪ ،‬بر دفاع از پیکره‬ ‫وحدت ملی تاکید می کند‪ .۶ .‬فیلمنامه‪ ،‬همچنان چش��م‬ ‫اسفندیار س��ینمای ما است‪ .‬انس��جام روایی‪ ،‬اغازبندی و‬ ‫پایان بخش��ی منطقی‪ ،‬ضرباهن��گ روایت‪ ،‬توجه به عمق و‬ ‫باورپذیر بودن انگیزه های رفتاری و موقعیتی شخصیت ها‬ ‫و حل ش��دن ایده و درونمایه در تاروپود دراماتیک داستان‬ ‫بایس��ته های کمتر دیده شده این عرصه است‪ .۷ .‬جشنواره‬ ‫امسال نشان داد که س��ینمای ایران‪ ،‬بضاعتی در خور دارد‬ ‫و در نگاه��ی واقع بینانه و ن��ه کمال گرایانه و خیالی‪ ،‬درصد‬ ‫اث��ار برت��رش به دیگر اث��ار‪ ،‬چیزی کم از درص��د اثار برتر‬ ‫جش��نواره های معتبر جهانی ندارد‪ .‬ای��ن ظرفیت را پاس‬ ‫بداریم و با افراط و تفریط های بی جا در حسن جویی زیاده از‬ ‫حد و عیب جویی گشاده از وسعت‪ ،‬تضییعش نکنیم‪.۸ .‬نزد‬ ‫هیات داوران‪ ،‬جز س��نجه های س��ینمایی‪ ،‬معیار دیگری‬ ‫برای ارزیابی فیلم ها مالک نبود‪ .‬تقس��یم بندی های جعلی‬ ‫و نادرس��تی که در برخی محافل ب ه طور عمده موج س��وار‬ ‫و جناحی برای فیلم ها و س��ینماگران مطرح می ش��ود جز‬ ‫ایجاد انشقاق برای سینمای کشور‪ ،‬کارکرد دیگری ندارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬چه به عنوان نتایج داوری جشنواره در اعالم نام نامزدها‬ ‫و برگزیدگان مطرح می شود‪ ،‬برایند و معدل بینش و دانش‬ ‫و شعور و ذائقه و تجربه سینمایی ‪ ۷‬نفر اعضای هیات داوران‬ ‫اس��ت‪ .‬بدیهی اس��ت که در صورت داوری دیگران با کم و‬ ‫کیف��ی متفاوت‪ ،‬رقم خوردن نتایجی دیگر امکان داش��ت‪.‬‬ ‫ک س��و انچه داوری می شود و سوی‬ ‫داوری دو س��و دارد؛ ی ‬ ‫دیگر خود داوران که با انتخاب های خود‪ ،‬خویش��تن را در‬ ‫معرض قضاوت دیگران قرار می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه سی و هفتمین جشنواره‬ ‫در پایان نمایندگان هیات داوران بیانیه داوران را قرائت‬ ‫کردند‪ .‬در این بیانیه امده اس��ت‪ .۱ :‬رش��د چشمگیر فنی‬ ‫و صنعتی در س��ینمای ایران‪ ،‬یک��ی از بارزترین نمودهای‬ ‫جش��نواره امسال است‪ ،‬ان س��ان که انتخاب برترین ها از‬ ‫میان گزینه های متعدد‪ ،‬فرایندی دش��وار و بحث برانگیز‬ ‫و البته خرس��ندی بخش برای هی��ات داوران بود‪ .۲ .‬تنوع‬ ‫گونه ها و لحن ها و س��بک های مختلف سینمایی‪ ،‬ویژگی‬ ‫دیگر فیلم های جش��نواره امسال است‪ .‬توجه سینماگران‬ ‫ب��ه ژانرهای مختلف جنگ��ی‪ ،‬کمدی‪ ،‬پلیس��ی‪ ،‬فانتزی‪،‬‬ ‫تخیلی‪ ،‬مل��ودرام‪ ،‬ن��وار‪ ،‬تریلر‪ ،‬معمای��ی و نیز لحن های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خانوادگی و شاعرانه‪ ،‬غنای موضوعی فیلم های‬ ‫امس��ال و فاصله شان را از قالب های یکسان دوران گذشته‬ ‫نوید می دهد‪ .۳ .‬مدت های مدید اس��ت که قاب سینمای‬ ‫ایران‪ ،‬به دالیل مختلف‪ ،‬گرفتار فضاهای محدود و بس��ته‬ ‫و به ط��ور عم��ده اپارتمان��ی معطوف به مش��اجره های‬ ‫خانوادگی ش��ده است‪ .‬باعث خوش��نودی است که عوامل‬ ‫فیلم های امس��ال‪ ،‬این قاب محدود را شکستند و دوربین‬ ‫خ��ود را به محیط های ب��از معابر و خیابان ه��ا و جاده ها و‬ ‫دش��ت ها و شهرهای مختلف کش��ور بردند تا گستره های‬ ‫وس��یع و پس زمینه های عریض و تنوع چشم اندازها‪ ،‬قابی‬ ‫در خ��ور نام و هویت س��ینما پیدا کنن��د‪ .۴ .‬تاریخ‪ ،‬عرصه‬ ‫دش��وار و ناپیدای سینمای ایران است‪ .‬تالش سینماگران‬ ‫در جش��نواره ج��اری‪ ،‬برای نقب زدن ب��ه الیه های زیرین‬ ‫این فض��ای پرمخاط��ره و حساس��یت برانگیز‪ ،‬چه تاریخ‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ب‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪93‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ش ک‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ک س‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫س ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫غ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ق‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ک‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪94‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارازموده ‪ -‬خوشبین به اینده‬ ‫‪ -2‬کتاب��ی از ابراهیم پورداود ‪ -‬جانوران جنگلی‬ ‫ بخش باالی دست‬‫‪ -3‬میزان اهمیت ‪ -‬دیوان دادگستری بین المللی‪،‬‬ ‫در این شهر واقع است‪ -‬همنشین برهمن‬ ‫‪ -4‬کلمه درد ‪ -‬درجه بندی ش��ده ‪ -‬جانش��ینان‬ ‫ روستا‬‫‪ -5‬واحد ش��مارش مغ��ازه ‪ -‬عیب کننده ‪ -‬یار و‬ ‫همراه‬ ‫‪ -6‬نامبارک ‪ -‬سالن پذیرایی‬ ‫‪ -7‬جایز و مباح ‪ -‬نش��انه جم��ع عربی ‪ -‬درهم‬ ‫پیچیدن‬ ‫‪ -8‬ح��رف تاس��ف ‪ -‬عید اولی��ن روز چینیان ‪-‬‬ ‫عالمت مصدر جعلی ‪ -‬گونه ای پوشاک‬ ‫‪ -9‬زین��ت روی ‪ -‬پنب��ه پ��اک نک��رده ‪ -‬جفت‬ ‫خروس‬ ‫‪ -10‬از حروف شرط ‪ -‬گفتنی ارزومند‬ ‫‪ -11‬همس��ر دوک ‪ -‬درس نگارش��ی ‪ -‬مسیر و‬ ‫طریق‬ ‫‪ -12‬دش��من سرس��خت ‪ -‬حکایتگ��ر ‪ -‬درون‬ ‫محدوده ‪ -‬تپیدنی در سینه‬ ‫‪ -13‬حس��ودی ‪ -‬گل خوش بو با بوته ای بلند ‪-‬‬ ‫سوره ‪ 106‬قران‬ ‫‪ -14‬انیس کنج تنهایی ‪ -‬س��رباز نیروی دریایی‬ ‫ دارایی ها‬‫‪ -15‬مقصد راه کج ‪ -‬به رنگ ابی اسمانی‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارام و قرار ندارد ‪ -‬برنده جایزه نوبل ادبیات س��ال‬ ‫‪ 1969‬میالدی‬ ‫‪ -2‬خوراک ابکی متنوع ‪ -‬رئیس ایل ‪ -‬خطای ورزشی‬ ‫ فرزند مونث‬‫‪ -3‬ح��رف هش��تم الفبای یونانی ‪ -‬دری��ای عرب ‪ -‬از‬ ‫هالوژن ها ‪ -‬مایع غلط گیر سفید‬ ‫‪ -4‬ش��هری در اس��تان فارس ‪ -‬خالی از س��روصدا و‬ ‫جنبش ‪ -‬کافی‬ ‫‪ -5‬به هر کس نگویید ‪ -‬مامور اطفای حریق‬ ‫‪ -6‬سرخ کننده صورت ‪ -‬سردار بزرگ اشکانی‬ ‫‪ -7‬کالم دروی��ش ‪ -‬م��کان و محل ‪ -‬بخش��ی از یک‬ ‫سازمان نظامی‬ ‫‪ -8‬پاسخ معما ‪ -‬جهت و روشنایی اندک‬ ‫‪ -9‬اغاز کار ‪ -‬چوب عطراگین ‪ -‬پهلوان‬ ‫‪ -10‬بلنداوازه ‪ -‬کار سخت و مشکل‬ ‫‪ -11‬هر نیمه از زمان مس��ابقه فوتبال ‪ -‬نتیجه کارت‬ ‫قرمز‬ ‫‪ -12‬خرس س��ماوی ‪ -‬اوازی در دس��تگاه ش��ور ‪ -‬از‬ ‫مرکبات دوگانه‬ ‫‪ -13‬پس��وندی برای ش��باهت ‪ -‬امر به گفتن تازی ‪-‬‬ ‫شکاف درون کوه ‪ -‬مزه نمکین‬ ‫‪ -14‬ماهی از بند رسته!‪ -‬وسیله و ابزار کار ‪ -‬خوشحال‬ ‫‪ -15‬در مجموع و به طور کلی ‪ -‬به شکل کمان‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬هنر هفت��م را زبانی‬ ‫گویا برای انتقال مفاهیم و از کارامدترین‬ ‫ابزاره��ای توس��عه فرهنگی دانس��ت و‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در ‪ ۴۰‬س��الگی انقالب‬ ‫ش��کوهمند اسالمی‪ ،‬س��ینمای ایران به‬ ‫همت سینماگران و فعاالن این عرصه‪ ،‬به‬ ‫درخت ریشه دار و پرشاخ و برگی تبدیل‬ ‫ش��ده که از اعتباری جهان��ی برخوردار‬ ‫اس��ت و ثمرات ان از مهم ترین نمادهای‬ ‫بلوغ ملت ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬حس��ن روحانی روز‬ ‫دوش��نبه‪ ۲۲ ،‬بهم��ن در پیامی به ایین‬ ‫پایانی جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این س��ینمای نجیب و بالن��ده‪ ،‬در بعد‬ ‫هنری تجل��ی گاه نبوغ جوانان ایرانی‪ ،‬در‬ ‫بعد پی��ام‪ ،‬ابزار انتقال عالی ترین مفاهیم‬ ‫انس��انی و در بع��د صنعتی‪ ،‬زمینه س��از‬ ‫تحول��ی فرهنگ پایه و جامعه محور بوده‬ ‫و خواهد بود‪.‬‬ ‫در متن پی��ام رئیس جمه��وری امده‬ ‫است‪« :‬هنر هفتم‪ ،‬زبانی گویا برای انتقال‬ ‫مفاهیم و از کارامدترین ابزارهای توسعه‬ ‫فرهنگ��ی اس��ت‪ .‬صنعت س��ینما‪ ،‬زبان‬ ‫مش��ترک همه انس��ان ها و بلکه نسل ها ‬ ‫و یکی از قدرتمندترین وسایل ارتباطی‬ ‫جهان اس��ت که به دلیل درهم تنیدگی‬ ‫ب��ا ذوق‪ ،‬س��لیقه‪ ،‬هنر و نبوغ انس��انی‪،‬‬ ‫می توان��د در پیچیده ترین الیه های روح‬ ‫انس��ان ها نفوذ کند و کاری که از هزاران‬ ‫صفح��ه مت��ن و س��خنرانی برنمی ای��د‬ ‫را در چن��د لحظ��ه ب��ر ج��ان مخاطب‬ ‫بنشاند‪.‬‬ ‫قابلیت ه��ای فراوان ای��ن هنر جامع و‬ ‫صنعت جهانی‪ ،‬سرچش��مه بس��یاری از‬ ‫روشنایی و دانایی هایی است که می تواند‬ ‫جامعه ه��ا را به دنیای��ی بهتر و فرداهای‬ ‫روشن تر‪ ،‬رهنمون کند‪.‬‬ ‫بهره وری از اثار ارزش��مند س��ینما اما‬ ‫نیازمند ش��ناخت هوش��مندانه‪ ،‬نگرش‬ ‫عمی��ق و رویاروی��ی خردمندان��ه با این‬ ‫پدیده جهان ش��مول اس��ت ک��ه به ویژه‬ ‫امروز‪ ،‬از پیچیده ترین و موثرترین مظاهر‬ ‫حرکت فرهنگی به شمار می رود‪.‬‬ ‫تالش های مجدان��ه هنرمندان فهیم‪،‬‬ ‫فروت��ن‪ ،‬مردم��ی و صاحب س��بک م��ا‪،‬‬ ‫خوش��بختانه باورهای سنتی و کهنه در‬ ‫مواجهه با س��ینما را به حاش��یه رانده و‬ ‫الگوی��ی واقع بینانه و پیش��رو برای این‬ ‫مواجه��ه‪ ،‬ایجاد کرده اس��ت؛ الگویی که‬ ‫هم پاس��دار ارزش ه��ای دین��ی و ملی‬ ‫ماست‪ ،‬هم روایتگر طبع هنرمند ایرانیان‬ ‫و فرهن��گ زن��ده و مبتکر ایرانی اس��ت ‬ ‫و نی��ز واج��د باالترین اس��تانداردها که‬ ‫می تواند صدرنشین رقابت در عرصه های‬ ‫بین المللی باشد‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬س��الگی انق�لاب ش��کوهمند‬ ‫اس�لامی‪ ،‬س��ینمای ای��ران ب��ه همت‬ ‫س��ینماگران و فع��االن ای��ن عرصه‪ ،‬به‬ ‫درخت ریش��ه دار و پرشاخ وبرگی تبدیل‬ ‫ش��ده که از اعتباری جهان��ی برخوردار‬ ‫اس��ت و ثمرات ان از مهم ترین نمادهای‬ ‫بلوغ ملت ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫ی نجیب و بالنده‪ ،‬در بعد‬ ‫این س��ینما ‬ ‫هنری تجل��ی گاه نبوغ جوانان ایرانی‪ ،‬در‬ ‫بعد پی��ام‪ ،‬ابزار انتقال عالی ترین مفاهیم‬ ‫انس��انی و در بع��د صنعتی‪ ،‬زمینه س��از‬ ‫تحول��ی فرهنگ پایه و جامعه محور بوده‬ ‫و خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��جره تنومند س��ینمای ایران برای‬ ‫ادام��ه ثمردهی و در امان ماندن از گزند‬ ‫افات زمانه‪ ،‬بیش��تر از هم��ه به مراقبت‬ ‫و مواظب��ت خو د اهالی محترم س��ینما‪،‬‬ ‫اهتم��ام دول��ت به وی��ژه وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی و همراهی مخاطبان‬ ‫گوهرشناس خود نیاز دارد‪.‬‬ ‫تهی شدن از معنا‪ ،‬فراموشی ارزش ها‪،‬‬ ‫فاصل��ه گرفت��ن از دغدغه ه��ای مردم‪،‬‬ ‫زمان نشناسی‪ ،‬انفعال در برابر سختی ه ا و‬ ‫اختالل در تشخیص ضرورت ها و نیازها‪،‬‬ ‫از جمل��ه خطره��ا در مس��یر بالندگی‬ ‫سینمای ملی ما است‪.‬‬ ‫مهم تری��ن س��د در براب��ر خطره��ای‬ ‫بینش��ی و مدیریت��ی‪ ،‬بی تردی��د خ��ود‬ ‫س��ینماگران هس��تند که ب��رای حال و‬ ‫اینده سینما‪ ،‬دلس��وزترین و برای اداره‬ ‫ان شایسته ترین به شمار می روند‪.‬‬ ‫ای��ن باور مبنایی دول��ت تدبیر و امید‬ ‫در عرص��ه مدیری��ت فرهنگ��ی و هنری‬ ‫اس��ت که اینجانب‪ ،‬هیچ گاه از ان عدول‬ ‫نخواهم کرد‪.‬‬ ‫در روزهای��ی ک��ه بدخواه��ان ایران و‬ ‫ایرانی‪ ،‬با تمام توان و همه ابزارهای سخت‬ ‫و نرم خود در مقابل این ملت صف ارایی‬ ‫کرده اند و بی��ش از همه‪ ،‬برای صدمه به‬ ‫«امید» انها کمر بس��ته اند‪ ،‬س��ینما در‬ ‫عین تعهد به بازنمایی دغدغه های مردم‪،‬‬ ‫می توان��د در این مصاف سرنوشت س��از‬ ‫به همراهی ملت بیای��د و با امیدافرینی‬ ‫هنرمندانه و هوشمندانه‪ ،‬محرم و مرهم‬ ‫مردم باشد و عبور از دشواری های فعلی‬ ‫را اسان تر کند‪.‬‬ ‫س��ینمای ای��ران می توان��د در عی��ن‬ ‫اموزندگ��ی و ایج��اد س��رگرمی‪ ،‬ب��ا‬ ‫اش��تغالزایی عظیم‪ ،‬در عرصه اقتصادی‬ ‫ه��م نقش افرین باش��د و هم ب��ا ترمیم‬ ‫ش��کاف ها و تقویت ارزش های مشترک‪،‬‬ ‫وحدت افرینی کند‪.‬‬ ‫فعاالن این س��ینما می توانن��د با اثار‬ ‫خود برای هم میهنان‪ ،‬ارامش مناس��بی‬ ‫در برابر التهاب افرینان بس��ازند؛ مردمی‬ ‫که بزرگ ترین سرمایه و پشتوانه سینما‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬نه تنها مهم ترین‬ ‫رویداد س��ینمایی کش��ور اس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫می تواند فرصتی مغتنم برای انتقال پیام‬ ‫بلوغ‪ ،‬رش��د و پویایی ایران اس�لامی به‬ ‫جهانیان باشد‪.‬‬ ‫نیل به این هدف البته مستلزم افزایش‬ ‫سهم ایران از صنعت جهانی سینماست‬ ‫و ب��رای این کار باید چ��ه از نظر نیروی‬ ‫تو‬ ‫انسانی‪ ،‬چه از نظر فناوری و تجهیزا ‬ ‫چه از نظر بسترهای افرینش هنری‪ ،‬هر‬ ‫روز گامی به پیش برداریم و با دیروزمان‬ ‫متفاوت باشیم‪.‬‬ ‫اینجان��ب ضم��ن گرامیداش��ت ی��اد‬ ‫شهدای هنرمند و بزرگان شهیر سینمای‬ ‫ای��ران‪ ،‬که امروز در میان ما نیس��تند و‬ ‫با قدردانی از همه دس��ت اندرکاران این‬ ‫روی��داد ش��گرف فرهنگی‪ ،‬مق��دم همه‬ ‫س��ینماگران را در این جشنواره باشکوه‬ ‫پ��اس می دارم و توفی��ق انان را در خلق‬ ‫اثار فاخر و جذاب در راس��تای خواست‬ ‫م��ردم‪ ،‬تحق��ق اهداف اصی��ل انقالب و‬ ‫توسعه ایران عزیز‪ ،‬مسئلت دارم‪».‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫ایین پایانی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با کسب‬ ‫بیش��ترین جوایز برای فیلم «ش��بی که ماه کامل ش��د»‬ ‫ب��ه کار خود پای��ان داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ایین پایانی‬ ‫س��ی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر دوش��نبه شب ‪۲۲‬‬ ‫بهمن با معرف��ی برگزیدگان بخش ه��ای مختلف پایان‬ ‫یافت‪ .‬در این دوره از جش��نواره فیلم سینمایی «شبی که‬ ‫ماه کامل شد» با دریافت ‪ ۷‬سیمرغ‪ ،‬بهترین بازیگر نقش‬ ‫مکم��ل زن‪ ،‬بهترین بازیگر نق��ش اول زن و مرد‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردانی‪ ،‬بهترین فیلم‪ ،‬بهترین چهره پردازی و بهترین‬ ‫طراحی لباس‪ ،‬سیمرغ ها را درو کرد‪.‬‬ ‫هنر هفتم از کارامدترین ابزارهای‬ ‫توسعه فرهنگی است‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!