روزنامه صمت شماره 1350 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1350

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫همکاری های تهران‪-‬باکو رو به گسترش است‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1350‬پیاپی ‪2668‬‬ ‫چهره ‬ ‫توجه به بومی سازی‬ ‫و ساخت داخل‪ ،‬مدیون نقد‬ ‫خبرنگاران است‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ترمیم زنجیره‬ ‫تولید تا مصرف‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری روابط ایران و جمهوری اذربایجان را دوس��تانه‪ ،‬برادرانه و رو به گسترش دانست‬ ‫و بر ضرورت تالش مس��ئوالن دو کش��ور در راستای توسعه مناس��بات و همکاری های همه جانبه‬ ‫تهران‪-‬باکو تاکید کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی در تماس‬ ‫تلفنی با الهام علی اف‪ ،‬رئیس جمهوری اذربایجان‪ ،‬ضمن تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت‬ ‫و ملت جمهوری اذربایجان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه ش��اهد روند پیشرفت مثبت در همکاری ها با‬ ‫تالش مسئوالن دو کشور هستیم‪ .‬الهام علی اف نیز در این گفت وگوی تلفنی با ابراز امیدواری برای‬ ‫دی��دار با دکتر روحانی در اینده نزدیک گفت‪ :‬رواب��ط و همکاری های ایران و جمهوری اذربایجان‬ ‫رو به توس��عه و گس��ترش است و این ثمره تالش‪ ،‬اهتمام و روابط مستمر و صمیمانه مسئوالن در‬ ‫تهران و باکو است‪.‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛ حذف یا تثبیت؟‬ ‫ن س��ال گذش��ته دولت برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز و همچنین مصون‬ ‫‪ ۲۱‬فروردی ‬ ‫مان��دن ب��ازار کاال و خدم��ات از افزایش نرخ ارز‪ ،‬تصمیم گرف��ت ارز را تک نرخی و هر دالر‬ ‫را ب��ه ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان اع�لام کند‪ .‬اگرچه پس از گذش��ت چند ماه‪ ،‬به دلیل نمایان ش��دن‬ ‫اث��ار منفی این سیاس��ت ارزی‪ ،‬دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتن��د ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫را تنه��ا برای واردات کاالهای اساس��ی تخصی��ص دهند اما محدود ش��دن تخصیص ارز‬ ‫دولتی به واردات کاالهای اساس��ی باز هم نتوانس��ت جلوی رش��د نرخ این کاالها را بگیرد‬ ‫و ن��رخ کااله��ای مش��مول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی نیز مانند س��ایر کاالها با ت��ورم باال همراه‬ ‫نبود چرا که این تصمیم دولت سبب شد در بیش از یک سال گذشته‪،‬‬ ‫شد‪ .‬این تمام ماجرا ‬ ‫سیاس��ت ارز ارزان قیمت‪ ،‬با رانت های گسترده ای همراه شود و زمینه انحراف منابع ارزی‬ ‫کش��ور را فراهم اورد‪ .‬کارشناس��ان تاکید دارند‪ ،‬از انجا که شبکه توزیع درستی در کشور‬ ‫در این زمینه وجود ندارد‪ ،‬فقط افراد خاصی موفق به دریافت این ارز می ش��وند که همین‬ ‫‪11‬و ‪7‬‬ ‫موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است‪.‬‬ ‫روش‪‎‬هایی برای‬ ‫توجیه پذیری سرمایه گذاری‬ ‫‪3‬‬ ‫موادی که کمیاب‬ ‫و گران شده اند‬ ‫خواسته بخش خصوصی‬ ‫شناسنامه دار‬ ‫توسعه مترو‬ ‫و چند پرسش‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شکست ائتالف دریایی علیه ایران‬ ‫بازار بدون مشتری خودرو همچنان حباب دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مع��اون ام��ور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫می گوید باوجود اینکه بندرها و فعالیت های کشتیرانی‪،‬‬ ‫هدف نوک پیکان تحریم ه��ا قرار دارد‪ ،‬فعالیت تجاری‬ ‫در بندرها و س��احل های ایران به طور عادی در جریان‬ ‫اس��ت‪ .‬او از شکس��ت ائتالف امریکا‪ ،‬رژیم اش��غالگر و‬ ‫انگلیس علیه کش��تیرانی و فعالیت ه��ای بندری ایران‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ترمیم‬ ‫زنجیره تولید‬ ‫تا مصرف‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫کیفی��ت محصوالت و خدمات هم��واره به عنوان مهم ترین‬ ‫عام��ل توس��عه اقتصادی و اجتماعی کش��ورها مطرح بوده و‬ ‫هس��ت‪ .‬توس��عه کیفیت به خودی خود اتفاق نمی افتد‪ ،‬بلکه‬ ‫برای توسعه کیفی کاالها و خدمات باید زیرساخت های الزم‬ ‫در س��طح بنگاه های تولیدی و خدماتی و همچنین س��طح‬ ‫کالن ایجاد ش��ود‪ .‬در حالی که نهاده��ای نظارتی و کنترلی‬ ‫در ت�لاش ب��رای رصد مس��تمر ب��ازار و فعالی��ت بنگاه های‬ ‫اقتصادی هس��تند‪ ،‬توجه به کیفیت محص��والت و کاالهای‬ ‫تولیدی دغدغه ای است که امروز بیش از گذشته ذهن مردم‬ ‫و کارشناس��ان را به خود معطوف کرده اس��ت‪ .‬رصد اخبار و‬ ‫گزارش های موجود در رسانه ها نشان می دهد‪ ،‬کیفیت برخی‬ ‫محصوالت و کاالهای تولیدی با تغییراتی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫اخب��اری که هرازگاهی روی خروج��ی خبرگزاری ها و برای‬ ‫مدت��ی در صدر خبرها قرار می گیرد‪ ،‬می تواند اعتماد جامعه‬ ‫مصرف کننده را نس��بت که کیفیت کاال متزلزل کند؛ به ویژه‬ ‫اگ��ر ای��ن اخبار مربوط به کاالهای مرتبط با س�لامت و مواد‬ ‫خوراکی باش��د‪ .‬مانند خبری که چندی پیش درباره استفاده‬ ‫از دانه های ذرت دامی به جای ذرت با مصرف انسانی ازسوی‬ ‫برخی تولیدکنندگان مواد غذایی و چیپس و اس��نک مطرح‬ ‫شد یا مواردی مانند کاهش کیفیت برخی محصوالت غذایی‬ ‫و لبنی و همچنین کاهش کیفیت برخی محصوالت تولیدی‬ ‫و ظ��روف یکبار مصرف‪ .‬تمام این نمونه ها حکایت از واقعیت‬ ‫دیگ��ری در اقتص��اد ای��ران دارد و ان اینک��ه کیفیت کاال تا‬ ‫حدودی تحت تاثیر شرایط و نوسان های حاکم بر بازار و نرخ‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬این موضوع در شرایطی ناگوارتر می شود که‬ ‫بدانیم کاهش کیفیت این محصوالت به طور عموم همزمان با‬ ‫افزایش نرخ بوده است؛ مسئله ای که می تواند اجحاف اشکار‬ ‫در حق مردم و مصرف کننده تلقی ش��ود‪ .‬در این بین‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت این طور عنوان ش��ود که چون بسیاری از این کاالها از‬ ‫شمول قیمت گذاری دولتی مستثنا هستند افزایش نرخ انها‬ ‫باتوجه به افزایش نرخ ارز انجام شده است؛ در صورت پذیرش‬ ‫ای��ن توجی��ه چرا با کاهش ن��رخ ارز در ماه های اخیر هنوز با‬ ‫کاهش نرخ محصوالت یا افزایش کیفیت انها روبه رو نشده ایم‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه برخی از تولیدات ارتباط مس��تقیمی با نرخ ارز‬ ‫ندارند یا اینکه اگر هم مشمول قیمت گذاری دولتی نباشند‪،‬‬ ‫کماکان تابع ضوابط قیمت گذاری هس��تند؛ بنابراین هرگونه‬ ‫کاهش کیفیت به دلیل باال رفتن هزینه تولید ممنوع اس��ت‪.‬‬ ‫محافظت و حراست از کیفیت محصوالت تولیدی و مصرفی‬ ‫از رسالت هایی است که باید ازسوی نهادهای نظارتی متولی‬ ‫کیفیت و کمیت مانند سازمان ملی استاندارد ایران و معاونت‬ ‫غ��ذا و داروی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی و‬ ‫مراج��ع نظارتی قیمت گذاری ذی ربط مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در کن��ار تم��ام این موارد باید به این نکته نیز توجه داش��ت‬ ‫ک��ه در هیاهوی تنظیم ب��ازار کاال و تالش برای جلوگیری از‬ ‫احس��اس کمبود در بازار‪ ،‬گاهی زمینه بروز تخلفات دیگری‬ ‫در جامعه ش��کل می گیرد که نوک پیکان ان متوجه کیفیت‬ ‫است؛ موضوعی که نباید از اذهان مسئوالن دور بماند‪ .‬برخی‬ ‫کارشناسان و صاحبان بنگاه های تولیدی وقوع این تخلف را‬ ‫ت��ا حد زیادی متاثر از ش��رایط قیمتی ی��ا کمبود برخی مواد‬ ‫اولی��ه محصوالت می دانند‪ .‬این موضوع موجب برهم خوردن‬ ‫توازن میان عرضه و تقاضا از یک س��و و از بین رفتن ش��رایط‬ ‫رقابت��ی بین محصوالت و کاالهای تولیدی داخلی با یکدیگر‬ ‫و با نمونه های مش��ابه خارجی از س��وی دیگر می شود‪ .‬امری‬ ‫که ممکن است زمینه ساز ایجاد رانت های قیمتی و کیفیتی‬ ‫ش��ود‪ .‬گرچه می توان مدعی ش��د که ظرفیت های اقتصادی‬ ‫کش��ور در ح��وزه تولی��د می تواند زمینه عرض��ه محصوالت‬ ‫متن��وع و رقابت��ی را فراهم کند اما ش��رایط مبتالبه بازار در‬ ‫استفاده نکردن مناسب و موثر از ظرفیت ها و وجود مشکالت‬ ‫در زنجی��ره تولی��د تا مصرف‪ ،‬زمینه س��از ایجاد فرصت برای‬ ‫س��ودجویان شده و اجازه ایجاد فضای سالم رقابتی در جهت‬ ‫ارتقای کیفیت را نمی دهد‪ .‬باتوجه به موضوع اش��اره ش��ده‬ ‫این پرس��ش مطرح اس��ت که چگونه می ت��وان از کیفیت و‬ ‫کمیت محصوالت محافظت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‬ ‫می توان گف��ت نهادهای نظارتی باید ضم��ن ترمیم زنجیره‬ ‫تولی��د ت��ا مصرف و ح��ذف زواید واس��طه ای در هر بخش از‬ ‫زنجیره‪ ،‬مسیر کوتاه تری میان تولید تا مصرف فراهم کنند تا‬ ‫اخالل زنجی��ره تا حد زیادی کاهش یابد‪ .‬همچنین توجه به‬ ‫ایجاد سازکار الزم برای تحقق فضای رقابتی از ضرورت هایی‬ ‫است که با مدیریت جریان واردات و صادرات و بهره گیری از‬ ‫شرایط نوین نظارتی هم در حوزه نرخ و هم در حوزه کیفیت‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬در کنار این اقدام ها جریان سالم اطالعات‬ ‫و ام��ار از تولید تا مصرف‪ ،‬برای برنامه ریزی مناس��ب در این‬ ‫حوزه می تواند به پیش بینی و مدیریت بحران نیز کمک کند‪.‬‬ ‫در ح��وزه کیفیت نظارت بر رعایت اس��تانداردهای اجباری‬ ‫به ویژه درباره محصوالتی مانند لبنیات و فراورده های غذایی‬ ‫می توان��د زمینه های تخلف در این ح��وزه را کاهش دهد‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگر اجماع میان مصرف کنن��دگان در خودداری از‬ ‫خرید محصوالت دارای ویژگی های متقلبانه باتوجه به شرایط‬ ‫رک��ود تورمی حاکم بر بازار می تواند تا حد زیادی زمینه های‬ ‫ب��روز رفتارهای غیراخالقی و غیراقتص��ادی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به هرح��ال کاهش کیفیت برخی کااله��ای تولیدی نگرانی‬ ‫اس��ت که ع�لاوه بر تهدی��د اقتصاد خان��واده موجب تهدید‬ ‫س�لامت جامعه نیز می شود؛ بنابراین الزم است همواره برای‬ ‫جلوگیری از اس��یب های جدی به مصرف کنندگان و ارتقای‬ ‫س�لامت جامعه‪ ،‬اقدام های موثرتری ازسوی نهادهای متولی‬ ‫امر انجام شود‪.‬‬ ‫همکاری منطقه ای با هدف حفظ امنیت و توسعه اقتصادی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری کش��ورمان روز‬ ‫گذش��ته ش��هر ترکمن باش��ی ترکمنس��تان را به‬ ‫مقص��د تهران ترک کرد‪ .‬ش��رکت و س��خنرانی در‬ ‫نخس��تین مجمع اقتصادی خ��زر‪ ،‬دیدار و مذاکره‬ ‫با رئیس جمهوری ترکمنس��تان و نخس��ت وزیران‬ ‫روسیه‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و بلغارستان ازجمله برنامه های جهانگیری در سفر‬ ‫دوروزه به ترکمنستان بود‪.‬‬ ‫در ای��ن س��فر جهانگی��ری ضم��ن گفت وگو و‬ ‫دی��دار دوجانبه با مقامات کش��ورهای همس��ایه‬ ‫ب��ر همکاری ه��ای منطق��ه ای ب��ا هدف توس��عه‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خزر تاکید کرد‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری در بخ��ش پایانی س��فر دوروزه‬ ‫خود به ترکمنس��تان‪ ،‬به هم��راه رئیس جمهوری‬ ‫ترکمنس��تان و نخس��ت وزیران کش��ورهای‬ ‫ش��رکت کننده در نخستین مجمع اقتصادی خزر‪،‬‬ ‫از نمایش��گاه فناوری های نوین که در حاش��یه این‬ ‫اج�لاس برپا ش��ده ب��ود بازدید ک��رد و از اخرین‬ ‫ظرفیت ه��ا و دس��تاوردهای فناورانه کش��ورهای‬ ‫ساحلی خزر مطلع شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه کشورهای همسایه خزر‬ ‫به گزارش ایس��نا اسحاق جهانگیری در دیدار با‬ ‫نخس��ت وزیر جمهوری اذربایجان مهم ترین هدف‬ ‫مجم��ع اقتصادی خ��زر را توس��عه همکاری های‬ ‫همس��ایگان خزر دانست و گفت‪ :‬افزایش ترانزیت‬ ‫و حمل ونقل بین کش��ورها نقش بسزایی در روابط‬ ‫فیمابی��ن دارد و کریدور ش��مال‪-‬جنوب می تواند‬ ‫عالوه بر دو کش��ور اثار منطقه ای بس��یاری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬مع��اون اول رئیس جمه��وری همچنین بر‬ ‫همکاری های س��ه جانبه و چندجانبه منطقه ای با‬ ‫کشورهای ترکیه‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکمنستان و گرجستان‬ ‫برای رش��د حجم تجاری کش��ورهای همس��ایه ها‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر جمه��وری اذربایج��ان نیز در این‬ ‫دیدار با تاکید بر گس��ترش همکاری های اقتصادی‬ ‫همس��ایگان خزر‪ ،‬توسعه و تقویت روابط دو کشور‬ ‫همس��ایه را خواس��ت دول��ت و م��ردم کش��ورش‬ ‫دانس��ت‪ .‬ن��وروز ممد ف گفت‪ :‬م��ا به دنبال ایجاد و‬ ‫تقویت پل های ارتباطی میان کش��ورهای منطقه‬ ‫هس��تیم‪ .‬معتقدی��م ایران می توان��د نقش ویژه ای‬ ‫اسحاق جهانگیری‬ ‫نوروز ممدف‬ ‫در این زمینه داش��ته باشد‪ .‬وی بر تکمیل کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب تاکید کرد و گفت‪ :‬چند برابر شدن‬ ‫حجم جابه جایی کاال از طریق ایران نشانه موقعیت‬ ‫سوق الجیشی ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری به نفع پیشرفت منطقه‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رئیس‬ ‫جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگی��ری در دیدار قربانقلی‬ ‫بردی محم��د ف رئیس جمهوری ترکمنس��تان‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه همکاری های ایران و ترکمنس��تان به‬ ‫نفع پیش��رفت منطقه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه روابط‬ ‫بانک��ی گامی در جه��ت گس��ترش همکاری های‬ ‫بخش خصوصی دو کشور است‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به سخنان رئیس جمهوری‬ ‫ترکمنس��تان در مجمع اقتص��ادی خزر درباره مرز‬ ‫مش��ترک میان کش��ورهای عضو و وج��ود زمینه‬ ‫توس��عه ترانزیت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کشورهای عضو‬ ‫باید با فعال کردن ظرفیت های موجود‪ ،‬بس��ترهای‬ ‫الزم برای توسعه مناسبات تجاری فیمابین را فراهم‬ ‫کنن��د‪ .‬مع��اون اول رئیس جمه��وری همچنین بر‬ ‫ضرورت توسعه همکاری های بانکی دو کشور تاکید‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬باید ت�لاش کنیم با رفع موانع پیش‬ ‫روی روابط بانکی‪ ،‬مس��یر توس��عه همکاری بخش‬ ‫خصوصی دو کشور را بیش از گذشته هموار کنیم‪.‬‬ ‫قربانقل��ی بردی محمد ف نیز با اش��اره به وجود‬ ‫م��رز مش��ترک دریایی دو کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬ایران و‬ ‫ترکمنس��تان می توانن��د در پروژه های مش��ترک‬ ‫انرژی در حوزه دریای خزر همکاری ها را گسترش‬ ‫دهن��د‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ترکمنس��تان اهمیت‬ ‫فراوانی برای روابط خود با جمهوری اسالمی ایران‬ ‫قائل اس��ت خاطرنشان کرد‪ :‬عش��ق اباد عالقه مند‬ ‫اس��ت مناس��بات خود را با تهران در همه زمینه ها‬ ‫گسترش دهد‪.‬‬ ‫قربانقلی بردی محمد ف‬ ‫عسکر مامین‬ ‫‹ ‹استفاده از ظرفیت همسایگان خزر‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری همچنی��ن در دی��دار ب��ا‬ ‫نخس��ت وزیر قزاقس��تان‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه باید از‬ ‫همه ظرفیت های همس��ایگان خزر به نفع ملت های‬ ‫منطقه استفاده شود؛ به امضای ‪ ۱۱۰‬سند همکاری‬ ‫می��ان دو کش��ور در ‪ ۳‬ده��ه گذش��ته و برگ��زاری‬ ‫کمیس��یون مش��ترک در اینده نزدیک اشاره کرد و‬ ‫خواس��تار برطرف ش��دن برخی موانع پیش رو شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران اماده توس��عه همکاری های بانکی‪،‬‬ ‫تجاری و گردشگری با قزاقستان است‪.‬‬ ‫عس��کر مامین‪ ،‬نخس��ت وزیر قزاقس��تان نیز در‬ ‫ای��ن دی��دار بر توس��عه اقتصادی منطق��ه به عنوان‬ ‫یکی از اهداف نشس��ت همس��ایگان خ��زر تاکید و‬ ‫امادگی همه جانبه کشورش برای تقویت مناسبات‬ ‫منطق��ه ای و روابط دوجانبه را اعالم کرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫طرح های مش��ترک و راهکارهای مناسب می تواند‬ ‫توس��عه دو کش��ور را تس��ریع کن��د‪ .‬امی��دوارم در‬ ‫کمیس��یون مش��ترک که به زودی برگزار می ش��ود‬ ‫بتوانیم به نتایج مطلوبی برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید بر مقابله با تحریم های امریکا‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری و دیمیتری مدودف‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر روس��یه نیز بر گسترش همکاری های‬ ‫دوجانب��ه اقتص��ادی و مقابله ب��ا تحریم های امریکا‬ ‫تاکید کردند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬جهانگیری در این‬ ‫دی��دار گفت‪ :‬باوج��ود انکه ای��ران در طول قرن ها‬ ‫هم��واره حافظ امنی��ت خلیج ف��ارس و تنگه هرمز‬ ‫ب��وده‪ ،‬امریکایی ها به تازگی به دنبال ایجاد ناامنی در‬ ‫خلیج ف��ارس و تنگه هرمز هس��تند ت��ا به این بهانه‬ ‫ائتالف دریایی تش��کیل دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬همه این‬ ‫اقدام ه��ا را مخل ثب��ات و امنیت منطقه می دانیم و‬ ‫انتظار داریم کش��ورهای بزرگ عضو شورای امنیت‬ ‫سازمان ملل مانند روس��یه درباره این گونه اقدام ها‬ ‫دیمیتری مدودف‬ ‫بویکو بوریسف‬ ‫به امریکا هش��دار دهند‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫همچنی��ن بر لزوم گس��ترش مناس��بات دوجانبه و‬ ‫ارتقای س��طح همکاری های تهران‪-‬مس��کو تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ایران و روس��یه باید برای تس��ریع در‬ ‫اجرای پروژه های مش��ترک مانند س��اخت نیروگاه‬ ‫بندرعب��اس و برقی ک��ردن راه اه��ن اینچه برون‪-‬‬ ‫گرمسار تالش های خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫نخس��ت وزیر روس��یه نی��ز در این دی��دار با بیان‬ ‫اینکه امریکا سیاس��ت های گسترده ای را علیه ایران‬ ‫و روس��یه وضع کرده و روز به روز فش��ارهای خود را‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬خط مش��ی روس��یه درباره‬ ‫برجام پایدار و غیر قابل تغییر اس��ت و موضع گیری‬ ‫ای��ران در قبال خروج امری��کا از برجام را منطقی و‬ ‫مقتدرانه تلقی می کنیم‪ .‬دیمیتری مدودف با تاکید‬ ‫بر اینکه سیاست و موضع گیری روسیه درباره برجام‬ ‫با جمهوری اسالمی ایران یکسان است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مقامات روسیه در همه سطوح بر این موضوع تاکید‬ ‫دارند و تحریم ها علیه ایران را غیرقانونی می دانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت مناسبات تجاری و ترانزیت‬ ‫همچنین به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری در دیدار با‬ ‫نخس��ت وزیر بلغارستان بر تقویت مناسبات تجاری‬ ‫و ترانزی��ت تاکید و با اش��اره به زمینه های گوناگون‬ ‫همکاری میان دو کش��ور خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایران‬ ‫ام��اده اس��ت همکاری ه��ای خود را با بلغارس��تان‬ ‫در زمینه ه��ای گوناگون مانن��د ترانزیت ارتقا دهد‪.‬‬ ‫بویکو بوریسف‪ ،‬نخس��ت وزیر بلغارستان نیز در این‬ ‫دیدار از اراده جدی صوفیه برای توس��عه همه جانبه‬ ‫مناسبات با تهران خبر داد و گفت‪ :‬ایران و بلغارستان‬ ‫از ظرفیت های فراوانی برای گس��ترش مناس��بات‬ ‫تجاری برخوردارند و می توانند سطح این مناسبات‬ ‫را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫امریکا خلیج فارس را به جعبه انفجاری تبدیل کرده است‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ایران در س��فر ب��ه دوحه در‬ ‫گفت وگو با ش��بکه الجزیره گف��ت‪ :‬امریکا با فروش‬ ‫تجهی��زات نظام��ی‪ ،‬منطقه خلیج ف��ارس را به یک‬ ‫جعب��ه انفجاری تبدی��ل کرده و ه��ر ان‪ ،‬احتمال‬ ‫انفجار ان وجود دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا محمدجواد‬ ‫ظریف با انتقاد از روند فروش تس��لیحات واشنگتن‬ ‫به کشورهای حاشیه خلیج فارس افزود‪ :‬امریکا تنها‬ ‫در سال گذشته ‪ ۵۰‬میلیارد دالر تسلیحات نظامی‬ ‫به کش��ورهای منطقه فروخته اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی کش��ورهای منطقه با کمتر از یک سوم‬ ‫جمعیت ایران‪ ،‬تاکنون ‪ ۸۷‬میلیارد دالر برای خرید‬ ‫تسلیحات نظامی هزینه کرده اند‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران که این سخنان را در سفر به قطر بیان می کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر شما می خواهید درباره تهدیدهای ناشی‬ ‫از منطقه صحبت کنید‪ ،‬باید ابتدا درباره تهدیدهای‬ ‫امری��کا و متحدانش که در حال ریختن اس��لحه به‬ ‫منطقه هستند‪ ،‬صحبت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹تروریسم اقتصادی بر ناامنی‬ ‫منطقه افزوده است‬ ‫محمدجواد ظریف در سفر به دوحه با‬ ‫ش��یخ تمیم بن حمد‪ ،‬امیر قطر و محمد‬ ‫ب��ن عبدالرحم��ان ال ثان��ی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه این کش��ور دیدار کرد و درباره‬ ‫مس��ائل مش��ترک به بحث و گفت وگو‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش اداره کل اطالع رس��انی و‬ ‫س��خنگویی وزارت ام��ور خارج��ه‪ ،‬وزی��ر خارجه‬ ‫کش��ورمان در این دیدار دیدگاه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در توس��عه مناس��بات با تمامی همسایگان را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و از روابط ایران و قطر به عنوان‬ ‫الگویی برای مناس��بات سیاسی ایران و کشورهای‬ ‫منطق��ه یاد کرد‪ .‬وزی��ر امور خارجه ای��ران گفت‪:‬‬ ‫تروریس��م اقتصادی علیه ملت ایران کارساز نیست‬ ‫و بر ناامنی منطقه افزوده است‪ .‬امیر قطر نیز در این‬ ‫دیدار با اشاره به مناسبات نزدیک و برادرانه ایران و‬ ‫قطر مش��ورت و رایزنی دو کشور درباره‬ ‫مس��ائل منطقه ای و بین المللی و تالش‬ ‫مش��ترک برای حل و فصل مش��کالت‬ ‫منطق��ه را مورد تاکید قرار داد‪ .‬ایش��ان‬ ‫همچنین بر امادگی همیش��گی کشور‬ ‫متب��وع خود برای برقراری صلح و ثبات‬ ‫در منطقه تاکید کرد‪ .‬همچنین ظریف‬ ‫در دیدار با محمد بن عبدالرحمن وزیر امور خارجه‬ ‫قط��ر روابط ای��ران و قطر را در تمام��ی زمینه ها از‬ ‫جمله سیاست و اقتصاد رو به توسعه خواند و رایزنی‬ ‫مستمر دو کشور درباره تحوالت منطقه را به عنوان‬ ‫یک نیاز منطقه ای مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹فق�ط کش�ورهای منطق�ه می توانن�د‬ ‫امنیت را تضمین کنند‬ ‫همچنی��ن وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران در حساب کاربری خود در توییتر تاکید کرد‪:‬‬ ‫فقط کش��ورهای منطقه می توانند امنیت منطقه را‬ ‫تضمی��ن کنند‪ .‬به گزارش اداره کل اطالع رس��انی‬ ‫و س��خنگویی وزارت ام��ور خارج��ه‪ ،‬محمدج��واد‬ ‫ظریف پس از بازگش��ت از س��فر منطقه ای به قطر‬ ‫در توییتی نوش��ت‪ :‬از سفر بس��یار سازنده به قطر‪،‬‬ ‫به ایران بازگش��تم‪ .‬با جن��اب اقای تمیم بن حمد‪،‬‬ ‫امی��ر قطر و اقای محمد ب��ن عبدالرحمن ال ثانی‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه درباره مسائل دوجانبه‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و جهان��ی تبادل نظر کردیم‪ .‬همچنین گفت وگوی‬ ‫مفصلی با الجزیره انگلیس��ی داشتم‪ .‬ظریف افزود‪:‬‬ ‫فقط کش��ورهای منطقه می توانن��د امنیت منطقه‬ ‫را تضمی��ن کنن��د‪ .‬رئیس نهاد دیپلماس��ی گفت‪:‬‬ ‫ائتالف ه��ای نظام��ی از پیش شکس��ت خورده اند‬ ‫و نیروه��ای بیگان��ه موجب��ات ناامن��ی منطقه را‬ ‫فراه��م می اورند‪ .‬وی تامی��ن امنیت خلیج فارس را‬ ‫مس��ئولیت کش��ورهای همین منطقه دانست؛ نه‬ ‫نیروه��ای خارجی و بر مس��ئولیت ایران در حفظ‬ ‫صلح و ثبات منطقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫ابالغ شیوه نامه «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»‬ ‫ش��یوه نامه «تش��کیل مجتم��ع تخصصی ویژه‬ ‫رس��یدگی به جرائ��م اقتصادی تهران» ازس��وی‬ ‫ایت اهلل رئیس��ی‪ ،‬رئیس قوه قضاییه ابالغ شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه در بخش هایی‬ ‫از مت��ن ش��یوه نامه «تش��کیل مجتمع تخصصی‬ ‫ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» ابالغی‬ ‫ازسوی رئیس قوه قضاییه امده است‪« :‬به منظور‬ ‫انج��ام بهین��ه وظایف ق��وه قضاییه در مس��ائل‬ ‫اقتصادی جامعه‪ ،‬پیش��گیری از وقوع مفاس��د و‬ ‫جرائم اقتصادی‪ ،‬حمایت از سرمایه گذاری سالم‪،‬‬ ‫تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده‪ ،‬تهیه‬ ‫پیوس��ت های اطالع رس��انی متناس��ب‪ ،‬مبارزه و‬ ‫مقابله قاطع با مجاری فس��اد‪ ،‬تسریع در تعقیب‪،‬‬ ‫تحقیق‪ ،‬رس��یدگی‪ ،‬صدور حکم و اجرای احکام‬ ‫عکس روز‬ ‫و در اج��رای قانون مجازات اس�لامی و مقررات‬ ‫ایین دادرسی کیفری‪ ،‬به ویژه ماده ‪ ۵۶۶‬و تبصره‬ ‫ان‪« ،‬شیوه نامه تش��کیل مجتمع تخصصی ویژه‬ ‫رس��یدگی به جرائم اقتصادی ته��ران»‪ ،‬اجرایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اهداف اجرای این شیوه نامه پیشگیری‬ ‫از بروز جرائم و مفاس��د اقتصادی مانند رش��اء و‬ ‫ارتش��اء‪ ،‬اخت�لاس‪ ،‬اعم��ال نفوذ خ�لاف حق و‬ ‫مقررات قانونی در صورت تحصیل مال ازس��وی‬ ‫مج��رم یا دیگ��ری‪ ،‬مداخله وزی��ران‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجل��س و کارمن��دان در معام�لات دولت��ی و‬ ‫کش��وری‪ ،‬تبان��ی در معامالت دولت��ی‪ ،‬دریافت‬ ‫پورس��انت در معامالت خارجی‪ ،‬تعدیات ماموران‬ ‫دولتی نس��بت به دولت‪ ،‬جرای��م گمرکی‪ ،‬جرایم‬ ‫مالیاتی و پولشویی عنوان شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مشکالت ارزی اعزام ها تا مهر حل می شود‬ ‫برداشت خوشه های گندم در کرمان‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬مهر‬ ‫وزیر علوم ب��ا تاکید بر اینکه به تمامی تعهدات‬ ‫خود در زمینه اعزام دانش��جویان به فرصت های‬ ‫مطالعاتی در س��ال جاری پایبند هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت ارزی این اعزام ها ت��ا مهر حل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬منصور غالمی در گفت وگو با ایس��نا ضمن‬ ‫بیان این مطلب‪ ،‬توسعه روابط بین المللی را یکی‬ ‫از سیاس��ت های مهم وزارت عل��وم اعالم و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه دانش��گاه های کشور در چند‬ ‫سال گذش��ته ورود خوبی به عرصه فعالیت های‬ ‫بین المللی داش��ته اند‪ ،‬به طوری ک��ه پروژه های‬ ‫تحقیقاتی مشترک با کش��ورهای گوناگون اجرا‬ ‫کرده اند و دس��تاوردهای خوبی نیز در این زمینه‬ ‫داشته ایم‪ .‬ضمن اینکه اعزام دانشجویان و اعضای‬ ‫هی��ات علمی به فرصت ه��ای مطالعاتی خارج از‬ ‫کشور نیز توس��عه یافته است‪ .‬غالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تمام س��عی ما در این سال ها این بوده در مواردی‬ ‫که شکل گیری ارتباط دوطرفه بین دانشگاه های‬ ‫داخل��ی و خارج��ی نیازمن��د هزینه اس��ت‪ ،‬این‬ ‫هزینه ها به طور مش��ترک پرداخت شود تا کمتر‬ ‫درگیر مس��ائل ارزی و مش��کالت ناشی از انتقال‬ ‫ارز شویم و هر دانشگاهی در همکاری های علمی‬ ‫س��هم خود را در کش��ور خود پرداخت کند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ما تا اوایل امسال مشکل خاصی‬ ‫در اعزام دانش��جویان و اس��تادان به فرصت های‬ ‫مطالعات��ی خارج از کش��ور نداش��تیم و اعزام ها‬ ‫براس��اس برنامه زمان بندی انجام شده است‪ .‬در‬ ‫چند ماه اخیر مقداری با محدودیت ریالی و ارزی‬ ‫روبه رو ش��دیم و فرایند اعزام ها کند شده اما این‬ ‫مش��کل نیز تا مه��ر جاری حل خواهد ش��د و ما‬ ‫تعهدات خود در این زمینه را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جهانگیری در دیدار با مقامات کشورهای همسایه خزر تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬پرویز اس��ماعیلی‪ ،‬مع��اون ارتباطات و‬ ‫اطالع رس��انی دفت��ر رئیس جمهوری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اجالس س��ه جانبه س��ران ایران‪ ،‬روسیه و جمهوری‬ ‫اذربایجان که قرار بود چهارشنبه‪ ۲۳ ،‬مرداد در بندر‬ ‫سوچی روس��یه برگزار شود‪ ،‬به دالیل فنی و با توافق‬ ‫س��ه کش��ور به تعویق افتاد‪ .‬گفت وگو درباره توسعه‬ ‫همکاری های مش��ترک س��ه کش��ور در حوزه های‬ ‫گوناگون اقتص��ادی و همچنین ارتباطات منطقه ای‬ ‫از اهداف این نشست های سه جانبه است‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع رس�انی وزارت ام�ور‬ ‫خارجه‪ -‬س��یدعباس موسوی‪ ،‬س��خنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه با ابراز تاس��ف از تلفات و خس��ارت های‬ ‫سنگین س��یل در کش��ورهای هند‪ ،‬چین و میانمار‬ ‫با دولت ه��ا و ملت های این کش��ورها و خانواده های‬ ‫مصیبت زده ابراز همدردی کرد‪ .‬وقوع س��یل و رانش‬ ‫زمین اواخر هفته گذش��ته در جنوب و جنوب شرق‬ ‫اسیا موجب کشته ش��دن دست کم ‪ ۱۰۰‬نفر در سه‬ ‫ایالت کارناتاکا‪ ،‬ماهاراشترا و کراال هند‪ ۴۷ ،‬کشته در‬ ‫شمال و غرب میانمار و ‪ ۸‬کشته در شی ان چین شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬جان بولتون خالف درخواس��ت اولیه اش‬ ‫از انگلیس درباره اتخاذ مواضع س��ختگیرانه در قبال‬ ‫ای��ران و همچنین پرهیز از همکاری با هواوی‪ ،‬گفت‬ ‫ممکن است رایزنی درباره ایران و چین به بعد موکول‬ ‫ش��ود‪ .‬خبرگزاری رویترز گزارش داد‪ :‬مشاور امنیت‬ ‫ملی کاخ س��فید به مقامات بریتانیا گفته شاید بهتر‬ ‫باش��د گفت وگوها درباره مسائلی مانند ایران‪ ،‬چین و‬ ‫ش��رکت هواوی به زمانی دیگر موکول شود‪ ،‬زیرا در‬ ‫زمان حاضر اولویت بریتانیا تمرکز بر خروج از اتحادیه‬ ‫اروپا در روز ‪ ۳۱‬اکتبر ‪ ۹( ۲۰۱۹‬ابان ‪ )۱۳۹۸‬است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬الکساندر یاکوونکو‪ ،‬سفیر روسیه در لندن‬ ‫درباره نفتکش توقیفی در جبل الطارق گفت‪ :‬اوضاع‬ ‫پیچیده است‪ .‬ما احساس می کنیم که انگلیسی ها از‬ ‫این طری��ق تالش کرده اند تا اوضاع را تحریک کنند‪.‬‬ ‫ما معتقدیم اس��تدالل های ایران در این زمینه بسیار‬ ‫قوی تر از اس��تدالل های لندن است‪ .‬ما امیدواریم که‬ ‫انگلیس به جای اجرای دستورهای واشنگتن منافع‬ ‫ملی خود را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ویلیام ری��د‪ ،‬فرمانده ن��او ابراهام لینکلن‬ ‫درباره این ن��او و حضور در خلیج فارس گفت‪ :‬این ناو‬ ‫نماد بزرگی از حض��ور امریکا در منطقه خلیج فارس‬ ‫اس��ت‪ .‬هدف ما جنگ نیس��ت بلکه ه��دف ناوهای‬ ‫م��ا ایجاد ثب��ات و بازدارندگ��ی در براب��ر اقدام های‬ ‫بی ثبات کننده ایران اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ ۲۱ :‬میلیون‬ ‫بش��که نفت ه��ر روز از این تنگه عب��ور می کند‪ .‬این‬ ‫موضوع نه تنها یک مسئله امریکایی بلکه یک مسئله‬ ‫جهانی اس��ت و باید برای امنی��ت این منطقه تالش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬علی رضا رش��یدیان‪ ،‬رئیس سازمان حج‬ ‫و زیارت با رد ادعای برادر ش��هید غضنفر رکن ابادی‬ ‫مبنی بر «پذیرش تقصیر ازسوی ایران در فاجعه منا»‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر‪ ،‬هیچ ش��هید مفقوداالثر و بدون‬ ‫اطالع از مح��ل دفن او در عربس��تان نداریم‪ .‬رئیس‬ ‫پیشین سازمان حج و زیارت نیز طرح ادعای پذیرش‬ ‫تقصیر ازسوی ایران درباره فاجعه منا را خالف واقع‪،‬‬ ‫غیرقابل قب��ول و تهمت به نظام اع�لام کرد‪ .‬حمید‬ ‫محمدی در پیامی که دوش��نبه در صفحه ش��خصی‬ ‫خود در ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام منتشر کرد‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬طرح اظهاراتی خالف واقع و انتس��اب ان به‬ ‫نظام‪ ،‬ان هم از تریبون رس��انه ملی جای سوال دارد و‬ ‫به هیچ عنوان زیبنده و قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گ��زارش اردوپوینت‪ ،‬وزارت امور خارجه‬ ‫روس��یه در بیانی��ه ای اعالم کرد س��رگئی ریابکوف‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه و مارک��وس ادرر‪،‬‬ ‫نماین��ده اتحادیه اروپا در روس��یه درباره مس��ائلی از‬ ‫جمله کنترل تسلیحاتی و برجام رایزنی کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬موسسه رهگیری خطوط کشتیرانی تنکر‬ ‫تراک��رز در توییتر خود از ارس��ال ناگهانی س��یگنال‬ ‫به وس��یله نفتکش ایرانی توقیف شده در جبل الطارق‬ ‫خبر داد‪ .‬در این توییت امده اس��ت‪ :‬نفتکش گریس ‪۱‬‬ ‫حامل نفت خام ایران که حدود ‪ ۵‬هفته اس��ت ازسوی‬ ‫نی��روی دریایی انگلی��س در اب ه��ای جبل الطارق‬ ‫توقیف شده‪ ،‬سیگنال تغییر مقصد به سمت مراکش‬ ‫ارسال کرده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزی��ر امور خارج��ه امری��کا در اظهاراتی‬ ‫ضدایرانی س��عی کرد متح��دان واش��نگتن را برای‬ ‫پیروی از سیاس��ت این کشور در برابر تهران‪ ،‬ترغیب‬ ‫کن��د‪ .‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا در پیامی‬ ‫توییتری با انتشار یک شمارش معکوس‪ ،‬نوشت‪ :‬زمان‬ ‫در حال س��پری شدن است‪ .‬این زمانی است که پیش‬ ‫از به اتمام رس��یدن مهلت تحریم تسلیحاتی سازمان‬ ‫ملل برای ایران و ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬ما از متحدان و شریکان مان می خواهیم‬ ‫فش��ار بر حکوم��ت ای��ران را افزایش دهن��د و رفتار‬ ‫بی ثبات کننده ان را متوقف کنند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬محمدعلی الحکیم‪ ،‬وزیر خارجه عراق در‬ ‫صفحه توییتر خود نوشت کشورش مخالف مشارکت‬ ‫هرگون��ه نیروی��ی ازجانب رژیم صهیونیس��تی برای‬ ‫به اصطالح تامین امنیت کش��تیرانی در خلیج فارس‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬کشورهای حاشیه خلیج فارس قادر‬ ‫به ایجاد امنیت برای کش��تیرانی در ان هستند‪ .‬عراق‬ ‫از طری��ق گفت وگو به دنب��ال کاهش تنش در منطقه‬ ‫است و حضور نیروی های غربی در منطقه تنها منجر‬ ‫به افزایش تنش می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫فناوری نانو؛ نقش و‬ ‫کاربرد ان‬ ‫در دندانپزشکی‬ ‫تردد اتوبوس های‬ ‫بدون کولر در‬ ‫خیابان های داغ اهواز‬ ‫شکست ائتالف دریایی‬ ‫علیه ایران‬ ‫روش‪‎‬هایی‬ ‫برای‬ ‫توجیه پذیری‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫در حالی بازار خودرو رکود سنگینی را تجربه می کند‬ ‫و به گفته فعاالن این بازار کمترین خرید و فروشی در ان‬ ‫انجام می شود که برای مدت کوتاهی نرخ خودروها افزایش‬ ‫چند درصدی داشت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نرخ پژو پارس اتومات‬ ‫که ‪۱۴۰‬میلیون تومان بود با افزایش ‪۲‬میلیون تومانی به‬ ‫‪۱۴۲‬میلیون تومان یا پژو ‪ ۲۰۷‬اتومات با افزایش ‪۳‬میلیون‬ ‫تومانی به ‪۱۶۶‬میلیون تومان رسید‪ .‬همچنین رنو ساندرو‬ ‫استپ وی اتومات افزایش ‪۳‬میلیونی را تجربه کرد و نرخ‬ ‫ان از ‪۱۸۰‬میلیون تومان به ‪۱۸۳‬میلیون تومان رس��ید‪.‬‬ ‫در ادامه با تذکری که رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت داد‪ ،‬قیمت ه��ا دوب��اره ب��ه روال قبل برگش��ت‪.‬‬ ‫ح��الپ��سازگذش��تچن��دروزازای��نماجرا‪،‬حالبازار‬ ‫خودرو چطور است؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها باز هم باید کاهش پیدا کند‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫در حالی که بازار خودرو رکود س��نگینی را تجربه می کند و به گفته‬ ‫فع��االن این بازار کمترین خرید و فروش در ان اتفاق می افتد برای‬ ‫مدت کوتاهی نرخ خودروها افزایش چند درصدی داشت‬ ‫نرخ این خودرو به ‪ ۲۶۵‬میلیون تومان هم رسید اما موج‬ ‫جدید باعث شد نرخ ان هم در چند روز گذشته ‪ ۵‬میلیون‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬محصوالت مدیران خودرو نیز در بازار‬ ‫زیر قیمت شرکت فروخته می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان بازار خودرو‬ ‫ادامه داد‪ :‬اتحادیه بارها گوش��زد کرده ش��رکت هایی که‬ ‫در نوسان بازار ارز‪ ،‬قیمت ها را افزایش داده اند با کاهش‬ ‫ن��رخ دالر از ‪۱۴‬ه��زار توم��ان به حدود ‪۱۰‬هزار تومان باید‬ ‫ن��رخ محصوالت ش��ان را کاه��ش دهن��د‪ ،‬اما هنوز این امر‬ ‫محقق نش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت مادر بی ام و‬ ‫ن��رخکارخان��ه ایخ��ودرابی��ن‪۵۰۰‬ت��ا‪۶۰۰‬هزارتومان‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا افزای��ش نرخ خودرو به دلیل افزایش نرخ‬ ‫ارز در اردیبهش��ت امس��ال امور نیاز به اصالح دارد‪ .‬بارها‬ ‫گفته ایم هر کاالیی هزینه تمام ش��ده مش��خصی دارد و با‬ ‫احتساب سود فروش‪ ،‬قیمت ان تعیین می شود‪.‬‬ ‫موتمنی در پایان اظهارکرد‪ :‬نهادهای نظارتی عملکرد‬ ‫خوبی داش��تند اما اثر نرخ اعالمی ش��رکت ها چه برای‬ ‫خودروهای کمتر از ‪ 100‬میلیون تومان و چه مونتاژی نیاز‬ ‫به بررسی دوباره دارد تا در حق مصرف کننده اجحاف نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری که دیگر جذاب نیست‬ ‫نعمت اهلل کاشانی از فعاالن بازار خودرو درباره وضعیت‬ ‫فعلی این بازار در هفته سوم مرداد به‬ ‫گفت‪ :‬مدت‬ ‫کوتاهی قیمت ها چند درصدی افزایش یافت اما با برخورد‬ ‫جدی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دوباره قیمت ها روند‬ ‫نزولی در پیش گرفتند‪ .‬با توجه به سیاس��ت های تدوین‬ ‫ش��ده برای س��اماندهی بازار خودرو تولیدکنندگان مجاز‬ ‫به افزایش نرخ خودروها نیستند؛ بنابراین حتی پول هایی‬ ‫که اضافه گرفته شده بود به خریداران برگردانده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با تمام این ش��رایط همچنان بازار در رکود‬ ‫به سر می برد‪ .‬در بازار خودرو خرید و فروش به ندرت انجام‬ ‫می شود‪ .‬این وضعیت برای خودروهای داخلی و خارجی‬ ‫تفاوتی نمی کند و برای هر دو صادق است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که با توجه به امارهای موجود‪ ،‬فروش چقدر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر فقط مصرف کننده واقعی که‬ ‫خ��ودرو نی��از دارد ب��رای خرید اقدام می کند‪ .‬بازار خودرو‬ ‫دیگر برای سوداگران جذابیت نداشته و تا حدودی دالل ها‬ ‫که دیگر بازار برایشان سودی ندارد در حال خروج از این‬ ‫بازار هستند که به سود مصرف کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حباب قیمتی‬ ‫بس��یاریازخودروهاعمرمفیدش��انبه پایانرس��یدهو‬ ‫در مرحله اس��قاط هس��تند که این امر روی الودگی هوا‬ ‫تاثیر مستقیم دارد‪ .‬مدیر پیشین اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان بازار خودرو در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا صاحبان این نوع خودروها برای تعویض و جایگزینی‬ ‫خودروهای فرس��وده خود اقدام کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬افرادی‬ ‫که خودرو الزم داش��ته باش��ند خودرو مورد نیاز خود را‬ ‫خریداری می کنند‪ .‬در واقع هر خرید و فروشی که در بازار‬ ‫انجام می شود از سوی خریداران واقعی است‪.‬‬ ‫کاشانی در پاسخ به این پرسش که ایا قیمت خودروهای‬ ‫موجود در بازار به اندازه ای است که مشوقی برای صاحبان‬ ‫این نوع خودروها باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نرخ خودروها در بازار‬ ‫هنوز تا حدودی حباب دارد‪ ،‬اما پیش بینی ها این اس��ت‬ ‫که با عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازها به بازار‪ ،‬این‬ ‫حباب قیمتی هم کم کم از بین برود‪.‬‬ ‫کاشانی همچنین با اشاره به نرخ ارز گفت‪ :‬مدتی است‬ ‫نرخ ارز متعادل و ثابت شده و این امر هم روی بازار خودرو‬ ‫و رکود ان بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی خودروها با توجه به قیمت ها‬ ‫چن��دیپی��ش‪،‬رئی��سپلی��سراهوراع�لامکردهبود‬ ‫پالک گذاری پراید از س��ال ‪ ۹۹‬متوقف خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫ام��ر واکنش های��ی را به دنب��ال داش��ت و برخ��ی ان را در‬ ‫ش��رایط فعلی صنعت خودرو نادرس��ت خواندند و بعضی‬ ‫ه��م گفتن��د‪ ،‬بای��د عبور و م��رور پراید در جاده ها محدود‬ ‫شود‪ .‬محمدرضا منصوری‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در این باره به خانه ملت گفته‬ ‫بود‪ ،‬اگر در دوران تحریم به دنبال تولید خودرو جایگزین‬ ‫برای پراید باشیم‪ ،‬هزینه تولید افزایش چشمگیری داشته‬ ‫ک��ه مصرف کنن��ده بای��د ان را بپردازد و بهتر اس��ت عبور‬ ‫و مرور پراید در جاده ها محدود ش��ود‪ .‬محدودیت تردد‬ ‫پراید در جاده نرخ این خودرو را به شدت کاهش می دهد؛‬ ‫بنابراین با تحقق این امر از یک سو مردم می توانند خودرو‬ ‫ارزان قیمت خریداری کنند و از سوی دیگر‪ ،‬تصادف های‬ ‫جاده ای به شدت کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫کاش��انی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با حذف پراید‬ ‫از چرخ��ه تولی��د ای��ن موضوع تاثیری بر نرخ خودروها در‬ ‫ب��ازار خواه��د گذاش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به ه��ر حال اگر تولید این‬ ‫خودرو متوقف ش��ود خودروس��از باید خودرو جایگزین‬ ‫در رنج قیمتی پراید داش��ته باش��د‪ .‬مش��تریان این مدل از‬ ‫قش��ر کم درامد جامعه هس��تند و باید محصول جایگزین‬ ‫پراید با نرخ مناسب باشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬زمانی که تولید‬ ‫پی��کانمتوق��فش��دهمانزم��انخودروهاییمانندپژو‬ ‫‪ ،۴۰۵‬پراید و‪ ...‬بود که پاس��خگوی نیاز مش��تریان پیکان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫به دنبال مدیریت‬ ‫قیمت ها در‬ ‫بازار هستند‬ ‫تا قیمت ها‬ ‫روند کاهشی‬ ‫نداشته باشد‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫دیگر برای‬ ‫سوداگران‬ ‫جذابیت نداشته‬ ‫و تا حدودی‬ ‫دالل ها در حال‬ ‫خروج از این‬ ‫بازار هستند‬ ‫رضایت مشتریان از محصوالت ایران خودرو محقق شد‬ ‫اهداف تعیین شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حوزه رضایت مش��تریان در محصوالت ایران خودرو در‬ ‫دو شاخص ‪ IQS‬و ‪ CSI‬دوام محقق شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬محص��والت گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در‬ ‫دوش��اخص ‪ IQS‬و ‪ CSI‬دوام در ش��اخص هایی ک��ه از‬ ‫سوی شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران به طریق‬ ‫نظرس��نجی از مشتریان اندازه گیری شده و بر مبنای نتایج‬ ‫این اندازه گیری‪ ،‬تمامی محصوالت پرتیراژ این خودروساز‬ ‫توانستند اهداف تعیین شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را در ش��اخص ‪ IQS‬و شاخص ‪ CSI‬دوام محقق‬ ‫کنند‪ .‬ش��اخص ‪ IQS‬بیانگر تعداد ایرادهای اظهارشده در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت مالکیت خودرو ازس��وی مشتری و شاخص‬ ‫‪ CSI‬دوام بیانگ��ر میزان رضای��ت از کیفیت محصول پس‬ ‫از گذشت ‪ ۱۵‬ماه از مالکیت خودرو از سوی مشتری است‪.‬‬ ‫ای��ن موفقی��ت حاصل ت�لاش گروهی گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو در بخش ه��ای گوناگ��ون زنجی��ره تامین‪،‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬تولید و کیفیت و بیانگر بی اثر ماندن تحریم های‬ ‫بین الملل��ی در فرایند کیفیت محص��والت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو بوده اس��ت‪ .‬درحال حاضر تمامی محصوالت‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در س��ایت های گوناگ��ون‬ ‫تولیدی‪ ،‬براس��اس ش��اخص های منطبق بر شاخص های‬ ‫تعیین ش��ده از سوی شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران به طورمس��تمر و روزانه پایش می شود تا محصوالت‬ ‫همچنان در مس��یر حفظ و ارتق��ای کیفیت حرکت کرده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اج��رای پروژه ه��ای بهبود کیفی��ت در زنجیره تامین و‬ ‫تولید گروه صنعتی ایران خودرو در شرایط تحریم با جدیت‬ ‫زیادی دنبال می ش��ود تا محصوالت براساس شاخص های‬ ‫کیفیت منطبق بر خواس��ت و نیاز مشتریان تولید و عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ظرفیت صنعت خودرو به عنوان نماد توسعه صنعتی‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬صنعت خودرو امکان بالق��وه ان را دارد تا‬ ‫ب��ه صنعتی باظرفیت و پرقدرت تبدیل ش��ود‪ .‬این صنعت‬ ‫ظرفیت اینکه تابلو و نماد توس��عه صنعتی و مروج ارتقای‬ ‫ظرفیت ها‪ ،‬روش ها و امکانات توس��عه ای در صنعت کشور‬ ‫باش��د را دارد و می تواند مفاهیم‪ ،‬ملزومات‪ ،‬زیرس��اخت ها‪،‬‬ ‫ابزار و لوازم توسعه را به سایر بخش های تولیدی گسترش‬ ‫ده��د‪ .‬محمدرضا نجف��ی در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪:‬‬ ‫پی��ش از اعمال تحریم ها در حوزه صنعت خودرو عملکرد‬ ‫ضعیف و غیرقابل قبولی داشته ایم و با وجود اگاهی از وقوع‬ ‫تحریم در اینده نزدیک‪ ،‬از فرصت و زمان در اختیار‪ ،‬برای‬ ‫تامین مایحتاج گوناگون تولی د ِبرنامه محور ساالنه استفاده‬ ‫نش��ده اس��ت و در نتیجه با اغاز تحریم ها تولید خودروی‬ ‫گل نشس��ت و تیراژ تولید و در مواردی کیفیت‬ ‫داخلی به ‬ ‫و به دنب��ال ان نرخ و رضایتمندی مردم به پایین ترین حد‬ ‫خود سقوط کرد‪ .‬این تنزل‪ ،‬نتیجه ضعف برنامه ریزی و سوء‬ ‫عملک��رد در حوزه تامین مایحتاج تولید‪ ،‬پیش از تحریم ها‬ ‫بود‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬هنگام تحریم ها با وجود گذش��ت‬ ‫یک س��ال نیز اقدام های شایس��ته ای انجام نشد که منجر‬ ‫ب��ه بازگش��ت صنعت خودرو به جایگاه م��ورد انتظار ان و‬ ‫اس��تحقاق مردم و س��ایر ذی نفعان این صنعت باش��د‪ .‬در‬ ‫واقع نتایجی شایس��ته اقتضائات کشور حاصل نشد که در‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬صنعت خودرو از گرفتاری هایی که مبتال به ان‬ ‫است خارج شود‪.‬‬ ‫تولید روغن «ترانسفورماتور توزیع» در ایرانول‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران ترانس��فو ط��ی نامه ای به‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی از هم��کاری مدیرعامل‪،‬‬ ‫مدیران و کارشناس��ان ش��رکت نفت ایرانول در تولید روغن‬ ‫صنعتی ترانسفورماتور که تا پیش از این از خارج وارد می شد‪،‬‬ ‫قدردان��ی و تش��کر کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از روابط‬ ‫عمومی و تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول‪ ،‬در بخش��ی از نامه‬ ‫بهزاد ظهی��ری‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانس��فو به‬ ‫محمد ش��ریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی امده‬ ‫است؛ با همکاری بس��یار خوب و متعهدانه پاالیشگاه شهید‬ ‫تندگویان وزارت نفت و پاالیشگاه شرکت نفت ایرانول‪ ،‬تولید‬ ‫روغن ترانس��فورماتور براس��اس تمامی شاخص های کیفی‬ ‫مورد نظر ش��رکت توانیر در کش��ور اغاز و وابستگی کشور به‬ ‫این محصول اس��تراتژیک به طور ‪۱۰۰‬درصدی در بخش نیاز‬ ‫به روغن ترانسفورماتورهای توزیع برطرف شد‪ .‬همچنین در‬ ‫این نامه تاکید شده است‪ :‬بی شک این اقدام ارزشمند ملی در‬ ‫سال رونق تولید و با توجه به امتناع شرکت های تامین کننده‬ ‫خارجی از فروش روغن یادشده به ایران‪ ،‬افتخار بزرگی است‬ ‫که ناش��ی از همت و غیرت ملی اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت روغن‬ ‫ترانس��فورماتور یکی از روغن های صنعت��ی بوده که به دلیل‬ ‫کارب��رد ان در ترانس��فورماتورهای صنعت برق از نقش مهم‬ ‫واس��تراتژیک برخوردار اس��ت که با محدودیت های واردات‬ ‫و امتناع ش��رکت های تامین کنن��ده خارجی از فروش روغن‬ ‫ترانسفورماتور به ایران‪ ،‬با این اقدام که با همکاری شرکت های‬ ‫نفت ایرانول‪ ،‬پاالیشگاه شهید تندگویان و ایران ترانسفو انجام‬ ‫شد وابستگی صنعت برق به این نوع روغن برطرف و از خروج‬ ‫ارز جلوگیری و امکان تولید این روغن در داخل کشور فراهم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمود نجفی‪‎‬سهی‬ ‫عضو هیات‪‎‬مدیره انجمن قطعه‪‎‬سازان‬ ‫استان سمنان‬ ‫واردات راحت‪‎‬تر از تولید است و هر زمان هزینه‬ ‫تولی��د و تامین قطعات رون��د صعودی می‪‎‬گیرد‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ترجی��ح می دهن��د محصوالت‬ ‫را ب��ا ن��رخ پایین تر خریداری کنن��د؛ از این رو در‬ ‫ای��ن زمان برخی به جای تولید به س��وی واردات‬ ‫می رون��د‪ .‬همچنین در زمین��ه تولید و رونق ان‬ ‫مس��ائل اقتص��ادی و تی��راژ مهم اس��ت‪ .‬در نگاه‬ ‫نخست شاید داخلی‪‎‬سازی بسیاری از محصوالت‬ ‫در کش��ور به نظر توجی ‪‎‬ه پذیر نباش��د اما معتقدم‬ ‫می‪‎‬توان با روش‪‎‬هایی محاسبه‪‎‬شده سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫در ای��ن بخش را توجیه پذی ‪‎‬ر کرد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫وقتی تیراژ ‪ ۵‬هزارتایی از یک محصول داریم اگر‬ ‫خودروساز با قطعه‪‎‬ساز توافق کند که محصوالت‬ ‫را به مدت ‪ ۳‬س��ال‪ ،‬با نرخ باالتری خریداری کند‬ ‫صنعتگر می‪‎‬تواند با مدیریت سرمایه‪‎‬گذاری خود‬ ‫را مس��تهلک کرده و در ادامه قیمت‪‎‬ها را کاهش‬ ‫ده��د‪ .‎‬البته تاکید می‪‎‬کنم در این مرحله ضرورت‬ ‫دارد دول��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫خودروس��از در تامین مالی و تسهیالت همراهی‬ ‫کند‪ .‬این امر ش��دنی اس��ت و ب��رای خودکفایی‬ ‫صنعت خودرو و باید محقق شود و به این ترتیب‬ ‫می‪‎‬ت��وان بومی‪‎‬س��ازی بخش زی��ادی از قطعات‬ ‫را توجی��ه کرد‪ .‬اس��تفاده از روش بیان ش��ده در‬ ‫باال(عق��د قرارداد برای خرید قطعات تا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫با نرخ تمام‪‎‬ش��ده باال و س��پس کاهش قیمت‪‎‬ها‬ ‫در ادامه تولید) داخلی‪‎‬س��ازی بیش از ‪۹۰‬درصد‬ ‫قطع��ات را توجیه‪‎‬پذی��ر می کند‪ .‬تن��وع تولید در‬ ‫کش��ور بسیار باالس��ت‪ .‬برای مدت کوتاهی باید‬ ‫تن��وع خودروها را کاهش داد‪ .‬به‪‎‬این‪‎‬ترتیب‪ ،‬تیراژ‬ ‫قطعات به همان نس��بت افزای��ش یافته و تولید‬ ‫را توجی��ه می‪‎‬کند‪ .‬در این فاصله قطعه‪‎‬س��از نیز‬ ‫ب��ه تقویت فناوری خود پرداخت��ه و روزامدی را‬ ‫در دس��تورکار خود قرار می‪‎‬دهد‪ .‬اگر دولت برای‬ ‫تحق��ق این امر مصمم باش��د به‪‎‬ج��رات می‪‎‬توان‬ ‫مدع��ی ش��د بی��ش از ‪۹۰‬درصد تم��ام قطعات‬ ‫خودروها را می‪‎‬توانیم با فناوری و اس��تانداردهای‬ ‫روز جهانی در داخل کشور تولید کنیم‪.‬‬ ‫ایجاد شهرک صنعتی‬ ‫مشترک مرزی‬ ‫ایران و افغانستان‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫سیستان وبلوچس��تان گف��ت‪ :‬ایج��اد ش��هرک‬ ‫صنعت��ی مش��ترک مرزی ای��ران افغانس��تان در‬ ‫اولویت برنامه های ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫سیستان وبلوچس��تان اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫از سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬علیرضا راشکی گفت‪:‬‬ ‫عالوه ب��ر ایجاد این ش��هرک‪ ،‬کاره��ای حمایتی‬ ‫به منظ��ور جذب س��رمایه گذاران افغ��ان نیز در‬ ‫دس��تورکار شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬پیاده سازی خوشه صنعتی خرما‬ ‫در استان به منظور تقویت و تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫این خوش��ه و تقویت کنسرسیوم خرما به منظور‬ ‫افزای��ش بخش ص��ادرات این محص��ول از دیگر‬ ‫برنامه های این مجموعه به شمار می رود‪.‬‬ ‫پیگی��ری و تامی��ن اعتب��ار ایجاد پس��ت برق‬ ‫اختصاصی شهرک صنعتی زاهدان جاده میرجاوه‬ ‫پیرو نشس��ت کارگروه حمایت از توسعه طرح ها و‬ ‫واحدهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان از‬ ‫دیگر برنامه های ما است‪.‬‬ ‫راش��کی اضافه کرد‪ :‬براس��اس نیازسنجی های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ایجاد دو ناحی��ه صنعتی و صنفی به‬ ‫ترتیب با وس��عت ‪ ۴۵‬و ‪ ۱۰‬هکتار در شهرس��تان‬ ‫زراباد نیز در دستور کار قرار دارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫دیگر برنامه ها می توان به بازنگری و توانمندسازی‬ ‫دوباره خوش��ه ش��یالت با رویکرد تقویت صنایع‬ ‫ی و ش��یالتی اشاره‬ ‫دریایی از قبیل صنعت کش��ت ‬ ‫کرد‪ .‬راش��کی اظهارکرد‪ :‬پیگی��ری تامین اعتبار‬ ‫و افزای��ش منابع مالی مورد نی��از بخش معاونت‬ ‫صنایع کوچک در مقایسه با سال های گذشته نیز‬ ‫در دستورکار قرار گرفته است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پیگیری امور مربوط به گازدار ش��دن شهرک های‬ ‫صنعت��ی زاه��دان کارگاهی‪ ،‬زاه��دان میرجاوه و‬ ‫کامبوزی��ا و س��اخت خط��وط توزیع ش��بکه گاز‬ ‫و واگ��ذاری انش��عاب گاز به متقاضی��ان از دیگر‬ ‫برنامه ای این ش��رکت به شمار می رود‪ .‬همچنین‬ ‫ام��ور مربوط به تغییر کاربری های غیرمجاز انجام‬ ‫شده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان و اصالح‬ ‫امور در حال پیگیری است‪ .‬راشکی از طرح توسعه‬ ‫ناحی��ه صنعتی دلگان نی��ز به عنوان یکی دیگر از‬ ‫ایتم های برنامه کوتاه مدت خود یاد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫س��عیدموتمن��ی‪،‬رئی��ساتحادی��هنمایش��گاه دارانو‬ ‫فروش��ندگان ب��ازار خ��ودرو درباره وضعی��ت این بازار به‬ ‫گف��ت‪:‬درحال حاض��رب��اثباتنس��بیارز‪،‬دربازار‬ ‫خودروهای وارداتی قیمت ها تثبیت شده است‪ .‬البته در‬ ‫بازار خودروهای داخلی‪ ،‬تولیدکنندگان به دنبال مدیریت‬ ‫قیمت ها هستند تا روند کاهشی نداشته باشند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬هفته پیش خودروساز برای خودرو مونتاژی سراتو‪،‬‬ ‫قیمت��ی اع�لام کرد که در ب��ازار ‪۵‬میلیون تومان پایین تر‬ ‫از نرخ کارخانه بود (قیمت س��راتو در بازار ‪ ۲۹۰‬میلیون‬ ‫تومان بود در حالی که خودروساز ان را با نرخ کارخانه ای‬ ‫‪۲۹۵‬میلی��ون توم��ان عرضه می کرد)‪ .‬از این رو خریداری‬ ‫ب��رای پیش خری��د ای��ن مدل وجود نداش��ت‪ ،‬اما در ادامه‬ ‫اع�لام ش��د ش��رکت کی��ا موتورز ای��ران را ترک کرده‪ ،‬در‬ ‫حالی که این خودروس��از ماه ها پیش همکاری خود را با‬ ‫ایران قطع کرده بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خب��ر منف��ی تاثیر روانی خود را می گذارد و‬ ‫این س��بب ش��د در یک روز نرخ س��راتو ‪۱۳‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یابد و قیمت ان ‪۳۱۳‬میلیون تومان شد در حالی‬ ‫که پیش از این خریدار نداشت‪ .‬با اعالم این خبر‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی برای پیش خرید و ثبت نام اقدام و به نمایندگی ها‬ ‫مراجعه کردند‪.‬‬ ‫این فعال بازار با بیان اینکه خبر منفی بازار را هیجان زده‬ ‫می کن��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در این باره هم هفته ها زمان می برد‬ ‫که موج ایجاد شده فروکش کند و ارامش نسبی به بازار‬ ‫برگ��ردد‪ .‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪ ۲‬و ‪ ۵‬و‪ ...‬در ‪ ۴‬روز ک��ه قیمت ها‬ ‫باال رفتند ‪،‬همچنان به قیمت های قبلی خود برنگشته اند؛‬ ‫ن��رخ پ��ژو تیپ‪ ۵‬ک��ه ‪۸۸‬میلیون تومان بود به ‪۹۵‬میلیون‬ ‫تومان رسید و همچنان روی همین نرخ باقی مانده است‪.‬‬ ‫ن��رخ پ��ژو تی��پ‪۷۶ ،۲‬میلی��ون تومان بود و به ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬یا نرخ پژو ‪۷۲ ،۴۰۵‬میلیون تومانی ‪ ۷۴‬و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تومان ش��ده اس��ت‪ .‬پژو پارس هم درحال حاضر‬ ‫‪۹۶‬میلی��ون توم��ان معامله می ش��ود‪ .‬درحالی که نرخ ارز‬ ‫کاهش یافته باید نرخ خودروها هم کاهش پیدا کند اما‬ ‫این گونه نشده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره خودروه��ای مونتاژی به محصوالت کرمان‬ ‫موتور و مدیران خودرو اشاره کرد و گفت‪ :‬جک کرمان موتور‬ ‫که شرکت ان را ‪ ۳۰۵‬میلیون تومان قیمت گذاری کرده‬ ‫در بازار ‪ ۲۷۰‬میلیون تومان خرید و فروش می شود‪ .‬البته‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار بدون مشتری خودرو همچنان حباب دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار صنعت‬ ‫برپایی نمایشگاه‬ ‫توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس از برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫ب��زرگ توانمندی ه��ای صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫متوس��ط اس��تان در ‪ ۲۲‬مرداد با حضور ‪۱۷۰‬‬ ‫شرکت کننده در شیراز خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ ‪ ،‬اح��د فتوح��ی گفت‪:‬‬ ‫نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنای��ع کوچک‬ ‫و متوس��ط ب��ه مناس��بت هفت��ه حمای��ت‬ ‫از صنای��ع کوچ��ک در مح��ل نمایش��گاه‬ ‫بین المللی اس��تان ف��ارس در ش��یراز برگزار‬ ‫می ش��ود و بزرگ تری��ن رویداد نمایش��گاهی‬ ‫در بخ��ش ارائ��ه توانمندی ه��ای صنای��ع‬ ‫کوچک و متوس��ط جنوب کش��ور به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همزمان با برگزاری این نمایشگاه‪،‬‬ ‫نشس��ت های دوجانبه و رو در رو‪ ،‬نشس��ت ها و‬ ‫کارگاه ه��ای اموزش��ی‪ ،‬پاویون های تخصصی‬ ‫معرفی شرکت های مدیریت صادرات با هدف‬ ‫تسهیل فرصت های زنجیره تامین بازار از طریق‬ ‫نمایش محص��والت و خدمات نشس��ت های‬ ‫تج��اری رو در رو‪ ،‬تب��ادل اطالع��ات ایده ها و‬ ‫فناوری‪ ،‬نواوری و بین المللی سازی نیز برگزار‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫فتوح��ی از حضور هیات تجاری و اقتصادی‬ ‫ع��راق و رایزن��ان تج��اری ‪ ۶‬کش��ور ه��دف‬ ‫صادرات��ی مانن��د روس��یه‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫ترکیه و پاکس��تان در این نمایشگاه خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بر اس��اس هماهنگی های انجام ش��ده‬ ‫با ش��رکت های ش��هرک های صنعتی سراسر‬ ‫کش��ور‪ ،‬تور صنعتی بازدید فع��االن صنعتی‬ ‫و تولیدی ‪ ۶‬اس��تان نیز همزمان با نمایشگاه‬ ‫برگزار خواهد شد تا بستر مناسبی برای ارائه‬ ‫توانمندی های تولید اس��تان در سطوح ملی و‬ ‫بین المللی فراهم شود‪ .‬‬ ‫نظارت ایساکو بر ارائه‬ ‫خدمات به مسافران‬ ‫ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ایران خودرو(ایس��اکو) همچ��ون س��ال های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬همزمان با اغاز تعطیالت تابستانی‬ ‫خودروس��ازان و اعیاد مب��ارک قربان و غدیر‪،‬‬ ‫نظارت ویژه و مستقیم بر نحوه خدمات رسانی‬ ‫را در دس��تورکار خ��ود ق��رار داده ت��ا گامی‬ ‫دیگ��ر در راس��تای اج��رای دقی��ق فرایندها‬ ‫و بررس��ی نق��اط قابل بهبود ش��بکه خدمات‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مدیران ش��رکت‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬در راس��تای نیل به ه��دف تکریم و‬ ‫پاسخگویی به مش��تریان‪ ،‬چندین سال است‬ ‫که همزمان با ایام تعطیالت نوروز و تابستان‪،‬‬ ‫که ب��ا م��وج س��نگین س��فرهای هموطنان‬ ‫هم��راه می ش��ود‪ ،‬ب��ا حض��ور در جاده ها بر‬ ‫فعالیت های امدادخودروایران و نمایندگی های‬ ‫مجاز (ش��بکه خدمات پس از فروش) حس��ن‬ ‫ارائ��ه خدمات را مس��تقیم م��ورد پایش قرار‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایساکو‬ ‫سه ش��نبه‪ ۲۲ ،‬م��رداد هم��راه ب��ا جمعی از‬ ‫مدیران ارش��د از نزدیک به بررس��ی کیفیت‬ ‫ارائ��ه خدم��ات به مش��تریان گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در اذربایجان شرقی پرداخته و با‬ ‫حضور در نمایندگی های مجاز شهرهای تبریز‬ ‫و بناب و گفت وگوی مس��تقیم با مشتریان و‬ ‫کارکن��ان نمایندگی بر نحوه خدمات رس��انی‬ ‫نظارت کرد‪.‬‬ ‫سیدرضا حس��ینی در حاشیه این بازدیدها‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ایران خودرو به تازگی بر اس��اس اعالم شرکت‬ ‫‪( ISQI‬شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران) برای دهمین بار مقام اول را در خدمات‬ ‫ت اما‬ ‫پس از فروش به خود اختصاص داده اس ‬ ‫چیزی که امروز باعث شده که ما شانه به شانه‬ ‫مش��تریان در نمایندگی ه��ا حاض��ر ش��ویم‪،‬‬ ‫بررس��ی واگویه ه��ای دارن��دگان محصوالت‬ ‫ایران خودرو از خدم��ات دریافتی و اعمال ان‬ ‫در فرایندها و به دنبال ان کس��ب حداکثری‬ ‫رضایت انها با اطالع از موارد مط رح ش��ده در‬ ‫بدنه نمایندگی ها است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن بازدیده��ا نی��ز ب��ه کارکنان‬ ‫نمایندگی ه��ا تاکی��د ک��رد‪ ،‬کس��ب رضایت‬ ‫مشتری خط قرمز ما در خدمات پس از فروش‬ ‫است و برای براورده شدن رضایت مشتریان‪،‬‬ ‫توقع نهایت ت�لاش را از کارکنان مجموعه ها‬ ‫داریم‪ .‬در پایان این بازدید موارد و دیدگاه های‬ ‫مشتریان و صاحبان امتیاز نمایندگی ها‪ ،‬ثبت‬ ‫و از س��وی مدیریت عامل با قید فوریت‪ ،‬برای‬ ‫رفع انها‪ ،‬به س��تاد و مدی��ران مرتبط ارجاع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تکیه بر بودجه‬ ‫دولت برای‬ ‫پژوهش‬ ‫اشتباه است‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری با بیان‬ ‫اینکه هیچ پژوهش��ی با پول دول��ت به تولید محصول‬ ‫نمی انجام��د‪ ،‬گفت‪ :‬تکیه بر بودجه دولت در این بخش‬ ‫یکی از اشتباه ها است‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سورنا ستاری در‬ ‫ایی��ن امضای قرار داد تولید صنعتی بین ش��رکت های‬ ‫مس��تقر در ش��تاب دهنده فن یاخته و صاحبان صنایع‬ ‫دارویی و واکسن در البرز افزود‪ :‬پژوهشکده های بسیاری‬ ‫با پژوهش��گران توانمند در کش��ور داریم و الزم اس��ت‬ ‫س��اختارهای پژوهشی از س��وی دولت تامین و ترسیم‬ ‫ش��ود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬با ایجاد ساختارهای‬ ‫مناس��ب باید بخش خصوصی را برای س��رمایه گذاری‬ ‫در امر پژوهش تش��ویق کرد‪ .‬مع��اون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمه��وری اظه��ار کرد‪ :‬از نکته ه��ای مهم حوزه‬ ‫پژوهش کش��ور‪ ،‬وجود نیروی انسانی فوق العاده در این‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخش است که امروز باید بسترها را برای درخشش افراد‬ ‫توانمند حوزه پژوهش فراهم کرد‪.‬ستاری افزود‪ :‬نهضتی‬ ‫در حوزه اس��تارت اپ ها به ویژه بیوتک شروع شده و ما‬ ‫بیش��ترین افتخارات را در این عرصه در منطقه داشته‬ ‫و کارافرین��ی ایرانی داریم‪ .‬وی با بیان اینکه امیدواریم‬ ‫با توسعه در بیوتک به محصوالت جدید و افتخارات نو‬ ‫برس��یم‪ ،‬افزود‪ :‬بیوتک حوزه ای جدید برای ما اس��ت و‬ ‫معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری سرمایه گذاری‬ ‫ویژه ای در چند س��ال گذش��ته در این حوزه داشته که‬ ‫همچنان توس��عه می یابد و از قبل هم زیرس��اخت های‬ ‫خوبی در حوزه بیوتک داشته ایم‪.‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه اینکه ‪ ۹۷‬درصد داروها و‬ ‫م��واد دارویی کش��ور تولید داخل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫م��ی رود برای ‪ ۳‬درصد داروهای وارداتی باقی مانده نیز‬ ‫برنامه ری��زی کنیم به ویژه برای تامین نیازهای دارویی‬ ‫دام و طیور تالش ویژه ای الزم اس��ت‪ .‬همچنین معاون‬ ‫علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در حاش��یه بازدید از‬ ‫یک ش��رکت دانش بنیان در ح��وزه دارویی در گرمدره‬ ‫ک��رج گفت‪ :‬برنامه خاصی ب��رای مقابله با تحریم به در‬ ‫بحث بیوفناوری داری��م و به زودی عدد قابل توجهی از‬ ‫حمایت ها را بر حوزه داروها و واکس��ن های دام و طیور‬ ‫متمرکز می کنیم‪ .‬ستاری افزود‪ :‬یکی از کارهای بزرگی‬ ‫که در اینده نتایج ان اشکار می شود‪ ،‬حرکتی است که‬ ‫در زمینه ش��تاب دهنده های حوزه بیوفناوری به وجود‬ ‫امده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این حرکت جوانانی که در‬ ‫حوزه داروهای انس��انی و حیوانی و واکسن های مربوط ‬ ‫دارای ایده هستند می توانند بعد از مدتی شرکت خود‬ ‫را داشته باشند و سرمایه گذار پیدا کرده و تولید کننده‬ ‫ش��وند‪ .‬مع��اون رئیس جمه��وری اضافه ک��رد‪ :‬اکنون‬ ‫اکوسیستم مناسبی در این حوزه درست شده و اگرچه‬ ‫در بیوفناوری قدرت اول منطقه هس��تیم و شرکت های‬ ‫فوق العاده ای داریم ولی امیدواریم که این حرکت جدید‬ ‫در حوزه دام و طیور بتواند وابستگی کشور را در داروها‬ ‫و واکسن های مربوط جبران کند‪ .‬ستاری با بیان اینکه‬ ‫بحث ه��ای مربوط به پروبیوتیک ها از برنامه های جدی‬ ‫اس��ت که از سال گذشته شروع ش��ده افزود‪ :‬نتایج ان‬ ‫به زودی مش��خص می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به رونمایی از‬ ‫‪ ۸‬محص��ول جدید دارویی در البرز گفت‪ :‬حمایت ما در‬ ‫حوزه بیوفناوری جدی اس��ت زیرا ساالنه ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر واردات مواد موثره دارویی فقط در حوزه انس��انی‬ ‫داری��م و با پروژه هایی که در حال اجراس��ت ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد ان را می توانیم تولید داخل کنیم‪.‬‬ ‫فناوری نانو؛ نقش و کاربرد ان در دندانپزشکی‬ ‫محس�ن معصوم�ی‪ :‬ورود فن�اوری نانو ب�ه عرصه دانش‬ ‫بش�ری موجب پیش�رفت های قابل توجه علوم زیس�تی و‬ ‫پزش�کی و دندانپزش�کی شده اس�ت‪ .‬حوزه دندانپزشکی‬ ‫نی�ز از ای�ن فناوری بی نصیب نمانده اس�ت‪ .‬از انجا که مواد‬ ‫جدید حاصل‪ ،‬بس�یار ریزتر هستند‪ ،‬در نتیجه کاربرد انها‬ ‫در ترمیم های دندانپزشکی نتیج ه بهتری را به دنبال خواهد‬ ‫داش�ت‪ .‬این فناوری‪ ،‬در بخش ه�ای گوناگون از جمله مواد‬ ‫دندانی‪ ،‬سلامت دندان و تجهیزات دندانپزش�کی کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬بس�یاری از محصوالت توانمندشده با فناوری نانو نیز‬ ‫به محصوالت تجاری تبدیل شده و هم اکنون وارد بازار شده‬ ‫است‪ .‬در دهه گذشته حدود ‪ ۱۵۱‬پتنت در زمینه کاربردهای‬ ‫فناوری نانو در حوزه دندان پزش�کی ثبت ش�ده که این امر‬ ‫نش�ان دهنده سطح توس�عه تحقیقات در این عرصه است‪.‬‬ ‫بیش�تر پیش�رفت های ای�ن ح�وزه در زمینه تش�خیص‪،‬‬ ‫پیش�گیری و درمان بیماری های دهان و دندان با اس�تفاده‬ ‫کاربردهای تجاری شده فناوری‬ ‫نانو در دندانپزشکی‬ ‫تع��داد زی��ادی از محص��والت توانمندش��ده ب��ا فناوری‬ ‫نان��و‪ ،‬ب��ه محص��والت تج��اری تبدی��ل ش��ده اس��ت؛‬ ‫انتق��ال فناوری ه��ای نوظه��ور و جدی��د توانمند ش��ده ب��ا‬ ‫نان��و‪ ،‬از ازمایش��گاه ب��ه محص��والت تج��اری‪ ،‬ب��ه عوامل‬ ‫زی��ادی بس��تگی دارد‪ .‬برخ��ی از ای��ن عوام��ل عبارتن��د‬ ‫از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬یکپارچه س��ازی این فناوری ها با محصوالتی که دارای‬ ‫ویژگی های قابل تعیین و تکرارپذیر هستند؛‬ ‫‪ -۲‬هزینه؛‬ ‫‪ -۳‬افزایش مقیاس تولید برای محصول های تجاری؛‬ ‫‪ -۴‬توسعه فناوری های مرتبط؛‬ ‫‪ -۵‬فشار بازار؛‬ ‫‪ -۶‬پذی��رش محصول های توانمندش��ده با نانو از س��وی‬ ‫مشتریان‪.‬‬ ‫تمامی این عوامل تعیی��ن خواهد کرد که ایا فناوری نانو‬ ‫خواهد توانست از ازمایشگاه به بازار راه یابد یا خیر‪.‬‬ ‫استفاده از نانوذرات‬ ‫همراه با لیزر پالسما‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن کاربردهای پالس��ما در دندانپزش��کی به‬ ‫کش��تن باکتری های س��طحی دندان و نی��ز باکتری های درون‬ ‫کانال ه��ای ریش��ه دندان مربوط می ش��ود که منج��ر به برخی‬ ‫فعالیت های ضدالتهابی در ان نواحی می شود‪ .‬دومین کاربرد‪ ،‬به‬ ‫ارتقای چسبندگی و یکسان سازی مواد مورد استفاده در دندان‪،‬‬ ‫همچون مواد پرکننده دندان اس��ت‪ .‬س��ومین کاربرد پالسما در‬ ‫دندانپزش��کی نیز به س��فیدکاری مینای دندان مربوط می شود‬ ‫که بیش��تر جنبه زیبایی دارد‪ .‬از نتایج امیدبخش اخیر‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ه کاربرد برس پالس��ما برای از بین ب��ردن باکتری های درون‬ ‫کانال های ریش��ه دندان اش��اره کرد‪ .‬برس پالسما می تواند تا در‬ ‫کمتر از ‪ ۳۰‬ثانیه با انجام واکنش های شیمیایی‪ ،‬حفره های دندان‬ ‫را تمیز و ضدعفونی کرده و برای پر ش��دن اماده س��ازد‪ .‬عالوه بر‬ ‫خواص باکتری کشی‪ ،‬شعله سرد برس پالسما پیوند بهتری بین‬ ‫مواد پرکننده و دندان ب ه وجود می اورد‪ .‬واکنش های ش��یمیایی‬ ‫ل سطح دندان را تغییر داده و سبب‬ ‫حاصل از برس پالسما‪ ،‬در عم ‬ ‫پیوندی قوی و محکم با مواد پرکننده می گردد‪.‬‬ ‫نانوم�واد قوی بوده اس�ت‪ .‬پیش�رفت های نوی�ن در زمین ه‬ ‫فناوری نانو برای حل نیازهای افراد بس�یار مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬فناوری نانو در دندانپزشکی‪ ،‬در ‪ ۳‬حوزه مواد‬ ‫دندانی‪ ،‬سالمت دندان (خمیردندان و مسواک) و تجهیزات‬ ‫دندانپزش�کی بیش�ترین کارب�رد را دارد ک�ه از جمله انها‬ ‫می توان به کاربرد نانوکامپوزیت ها در ساخت مواد ترمیمی‪،‬‬ ‫نانوسرامیک ها در س�اخت دندان مصنوعی‪ ،‬نانوپوشش ها‬ ‫ روی ایمپلنت های دندانی‪ ،‬نانوفلورایدها در خمیردندان ها‬ ‫و نانوذرات نقره در دهان ش�ویه ها اش�اره کرد‪ .‬پیش�رفت‬ ‫فناوری نانو در حوزه مواد دندانی دارای اهمیت ویژه اس�ت‬ ‫زی�را به دلیل گرایش بیماران به س�وی درمان های زیبایی‪،‬‬ ‫مواد ترمیمی زیبا و هم رنگ دندان و از جمله سرامیک های‬ ‫دندانی‪ ،‬کاربرد بسیاری در دندانپزشکی امروزی پیدا کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬پیش�رفت های نوین در زمینه فناوری نانو برای حل‬ ‫این نیازها بسیار مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نانوپوشش ها در دندانپزشکی‬ ‫کاربرد نانوپوش��ش ها در این حوزه عرصه وسیعی از جمله ابزاراالت‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬ایمپلنت ها‪ ،‬قطعات و تجهیزات را شامل می شود‪ .‬حضور‬ ‫مایعات الکترولیتی در بدن انس��ان س��بب شده است که محیط درونی‬ ‫ب��دن حتی برای الیاژهای تیتانیوم و فوالد ضد زنگ بس��یار خورنده و‬ ‫فعال باش��د‪ .‬همین موضوع وجود پوش��ش هایی را ک��ه دارای خواص‬ ‫مکانیکی مناس��ب بوده و از لحاظ ش��یمیایی به شدت خنثی باشند را‬ ‫ض��روری می کند‪ .‬یکی از مثال های معمول در این مورد ایمپلنت های‬ ‫نانوپوش��ش ‪ TiN‬به علت خواص منحصر به فردی که‬ ‫ ‬ ‫دندانی اس��ت‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬جای خود را بیش از پیش در صنعت مهندسی پیدا کرده است‪ .‬از‬ ‫این نانوپوشش ها در بسیاری از ابزاراالت دندانپزشکی استفاده می شود‪.‬‬ ‫همچنین شرکت های سازنده خمیردندان در رقابت شدیدی با یکدیگر‬ ‫هس��تند تا خمیردندان هایی را ارائه کنند که مش��تریان بیشتری را به‬ ‫دلیل خواص س��فیدکنندگی بیش��تر ان جذب کند‪ .‬خمیردندان های‬ ‫مبتنی بر نانوهیدروکس��ی اپاتیت(یکی از انواع کلسیم فسفات) کاربرد‬ ‫زیادی در س��اخت و پوش��ش دهی کاش��تنی ها دارد‪ .‬نانوهیدروکسی‬ ‫اپاتیت خواص مکانیکی باالتر و زیست س��ازگاری مطلوب تری نسبت‬ ‫به نمونه های میکرومتری از خود نش��ان می دهند و اثربخش��ی بسیار‬ ‫عمده ای را در زدایش جرم ها از سطح دندان نشان داده اند‪ .‬فناوری نانو‬ ‫می تواند س��بب افزایش پیوستگی بین ساختار دندان و ذرات پرکننده‬ ‫با اندازه نانویی شود و یک حد واسط طبیعی تر و پایدارتر بین بافت های‬ ‫س��خت معدنیکاری شده دندان و زیس��ت مواد ترمیمی پیشرفته را به‬ ‫وجود اورد‪ .‬از مواد تش��کیل دهنده این خمیردندان‪ ،‬کلس��یم پرکساید‬ ‫اس��ت ک��ه در اندازه نانویی ب��ه کوچک ترین فاصله ه��ای دندانی نفوذ‬ ‫می کن��د‪ .‬رنگ دانه های دندانی(حاصل از قهوه‪ ،‬چای یا تنباکو) به رنگ‬ ‫روشن تر درمی ایند‪ .‬شرکت پردیس پژوهان فناوران یزد نوعی گرانول‬ ‫هیدروکس��ی اپاتیت کربناته شده نانوساختار را در سطح ازمایشگاهی‬ ‫در دس��ت تولی��د دارد ک��ه این محص��ول در مواد دندان��ی ترمیمی و‬ ‫مواد مورد اس��تفاده در ایمپلنت های فک و دهانی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬یکی از مش��کالت پالک هایی که امروزه در ارتودنس��ی به کار‬ ‫می روند‪ ،‬بهداش��ت انها اس��ت‪ .‬از انج ا که نانوذرات نقره دارای خواص‬ ‫میکروب کشی و باکتری کشی زیادی هستند‪ ،‬می توان از انها در ساخت‬ ‫مواد دندانی اس��تفاده کرد‪ .‬نانوکامپوزیت دندانی تهیه شده می تواند به‬ ‫عن��وان پای��ه مواد دندانی به کار رود که دارای خاصیت ضدباکتریایی و‬ ‫استحکام باال است‪.‬‬ ‫پودر شیشه ای نانومقیاس برای پرکننده های دندانی‬ ‫در گذش��ته از الیاژه��ای فلزی مانند طال و ملقم��ه به عنوان پرکننده‬ ‫استفاده می کردند‪ .‬این مواد هادی الکتریکی‪ ،‬گرما و سرما بودند و باعث‬ ‫ایجاد حساس��یت در دندان می ش��دند‪ ،‬همچنین جیوه موجود در الیاژ‬ ‫ملقم��ه‪ ،‬به عنوان معایب ان به ش��مار می رفت‪ .‬بس��یاری از بیماران نیز‬ ‫س��عی می کردند از این ماده برای دندان های خود اس��تفاده نکنن د زیرا‬ ‫تیره بوده و سبب از بین رفتن ظاهر براق دندان می شدند‪ .‬کامپوزیت های‬ ‫دندانی از لحاظ اپتیکی بس��یار ش��بیه به مواد طبیعی دندان هستن د این‬ ‫مواد کامپوزیتی یک رزین بس��پاری هستند که با قرار گرفتن در معرض‬ ‫نور فرابنفش‪ ،‬س��خت می ش��وند‪ .‬پودر شیش��ه به عنوان یکی از ابزارهای‬ ‫کلیدی کامپوزیت های دندانی اس��تفاده می شود‪ .‬پرکننده های دندانی تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد حاوی پودر شیش��ه هستند‪ ،‬این پودر دارای خواص مکانیکی‬ ‫عالی بوده‪ ،‬می تواند به راحتی فشار را تحمل کرده و به راحتی نیز پرداخت‬ ‫و براق می ش��وند‪ .‬فناوری نانو در س��اخت پودرهای شیشه ای مخصوص‬ ‫ب��رای پرکننده های دندانی به ش��مار می اید که ان��داز ه ذرات ان در حد‬ ‫‪ ۱۸۰‬نانومتر اس��ت‪ .‬اس��تفاده از مواد پرکنن��ده کوچک تر و ظریف تر به‬ ‫معنی عمر بیش��تر پرکننده ها و ظاهر بس��یار جذاب تر انها است‪ .‬در این‬ ‫مواد‪ ،‬عالوه بر استفاده از شیشه های مخصوص بسیار خالص‪ ،‬اندازه ذرات‬ ‫نیز به عنوان یک شاخص کلیدی برای کیفیت این مواد کامپوزیتی مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬پودر شیشه ای تولیدشده‪ ،‬نسبت به اشع ه ایکس غیرشفاف است؛‬ ‫یعنی دندانپزش��ک به راحتی می تواند به واس��طه اشعه ایکس دندان های‬ ‫س��الم‪ ،‬پوسیده و پرش��ده را از هم تشخیص دهد‪ .‬به تازگی پژوهشگران‬ ‫با ترکیب نانوذرات الماس و انتی بیوتیک به مواد پلیمری دندانپزش��کی‪،‬‬ ‫موفق به بهبود پرکننده ها ش��ده اند به طوری که رش��د باکتری در انها به‬ ‫حداق��ل خواه��د‪ .‬نانوذرات الماس به ذراتی گفته می ش��ود که در معادن‬ ‫اس��تخراج الماس به عنوان محصول جانبی به دس��ت می ایند‪ .‬این ذرات‬ ‫دارای ظرفی��ت باالیی در دارورس��انی‪ ،‬درمان س��رطان‪ ،‬تصویربرداری و‬ ‫دندانپزش��کی هس��تند ‪ .‬هدف از این کار حفظ دندان عفونی ش��ده است‪.‬‬ ‫دندان های عفونی ش��ده دچار التهاب شده و باید رگ ها و اعصاب موجود‬ ‫در کانال را استخراج کرد‪ .‬نتایج مطالعات نشان داد در مدل حاوی پلیمر‪،‬‬ ‫نانوذرات الماس و انتی بیوتیک اثاری از رش��د باکتری دیده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫پلیمر تقویت شده با انتی بیوتیک و نانوذرات الماس نسبت به مواد رایج در‬ ‫دندانپزشکی استحکام باالتری نیز دارد‪ .‬در انجام این پروژه بین رشته ای‪،‬‬ ‫پژوهش��گرانی از حوزه های گوناگون مانند مهندس��ی مواد‪ ،‬فناوری نانو‪،‬‬ ‫سم شناسی‪ ،‬میکروبیولوژی و رادیولوژی دهانی شرکت داشتند‪.‬‬ ‫استفاده از نانوذرات‬ ‫در ترمیم دندان‬ ‫از جمله مزایای اس��تفاده از نانوذرات در ترمیم دندان ها‬ ‫می ت��وان تولی��د پرکننده ها ب��ا جالی ب��اال‪ ،‬حداقل زمان‬ ‫ج�لا دادن‪ ،‬پایداری و مقاومت مواد نس��بت به ضربه های‬ ‫مکانیکی‪ ،‬کمترین چس��بندگی به ابزاره��ا و امکان دقیق‬ ‫تطابق رنگ را نام برد‪.‬‬ ‫نانوذرات زیرکونیوم اکس��اید که دارای اس��تحکام باال و‬ ‫ش��فافیت نس��بت به نور بوده اما مانع از عبور اشعه ایکس‬ ‫می شود‪ ،‬در دندانپزشکی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫با توجه به این ویژگی ها‪ ،‬امکان اس��تفاده از این مواد در‬ ‫دندانپزشکی به عنوان پرکننده فراهم شده است‪ .‬محصولی‬ ‫از نانوذرات س��یلیکونی تولید شده که در صورت استفاده‬ ‫در نانوکامپوزیت های دندانپزش��کی‪ ،‬باعث سختی بیشتر‪،‬‬ ‫ق��درت خمش افزای��ش یافته‪ ،‬ش��فافیت و ایجاد ظاهری‬ ‫جذاب تر می شوند‪.‬‬ ‫به عالوه استفاده از این نانوذرات میزان شکنندگی مواد‬ ‫پرکننده را به اندازه ‪ ۵۰‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫ ایمپلنت های‬ ‫دندانی مبتنی بر فناوری نانو‬ ‫افزودن نانومواد به س��طح ایمپلنت های دندانی موجب‬ ‫تسریع التیام زخم ها‪ ،‬افزایش اتصال سلول های استخوانی‬ ‫به سطح ایمپلنت و کاهش عفونت در ایمپلنت ها می شود‪.‬‬ ‫این مزیت ها در کنار افزایش تقاضا در بازار نس��بت به این‬ ‫فناوری‪ ،‬موجب شده تا بازار جهانی ایمپلنت های مبتنی بر‬ ‫ایمپلنت های دندانی مدت هاست که در دنیای دندانپزشکی‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬این ایمپلنت ها با جراحی در‬ ‫فک قرار داده می شوند‪ .‬عفونت یکی از عوامل شکست در‬ ‫فرایند کاشت ایمپلنت هاست‪ .‬با ظهور فناوری نانو‪ ،‬توجه‬ ‫به این حوزه برای بهبود ش��انس جراحی های ایمپلنت نیز‬ ‫ت به طوری که بسیاری از پژوهشگران به دنبال‬ ‫افزایش یاف ‬ ‫اس��تفاده از نانومواد در ساخت نس��ل جدید ایمپلنت های‬ ‫دندانی هس��تند‪ .‬نانوم��وادی که در س��طح ایمپلنت های‬ ‫دندانی قرار می گیرند‪ ،‬فرایند اتصال س��لول های استخوان‬ ‫به س��طح ایمپلنت را افزایش می دهند و با این کار موجب‬ ‫کاهش احتمال عفونتی شدن ایمپلنت می شوند‪.‬‬ ‫وضعیت فناوری در ایران و جهان‬ ‫با توجه به اهمیت مقوله دندان و دندانپزشکی‪ ،‬تحقیقات بی شماری‬ ‫در ایران و س��ایر نقاط جهان برای رفع مش��کالت دندانی انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬از این طرح ها می توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫اص�لاح نانوذرات رس با هدف بهبود خ��واص فیزیکی‪-‬مکانیکی و‬ ‫زیستی چسب های دهانی در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران‪.‬‬ ‫بررس��ی اثر نانوفلوئوروهیدروکس��ی اپاتایت بر مینای اسیب دیده‬ ‫و فرایند رمینرالیزاس��یون مینا در دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی تهران‪.‬‬ ‫بررس��ی تاثیر افزودن نانوذرات بیوس��رامیکی فل��ورو اپاتیت روی‬ ‫خواص امالگام های دندانی در دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد‪.‬‬ ‫بررس��ی تاثیر افزودن درصدهای گوناگون نانو هیدروکسی اپاتیت‬ ‫روی خواص س��یمان تجاری هیدروکس��اید کلسیم مورد استفاده در‬ ‫دندانپزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی پزشکی‪.‬‬ ‫پوش��ش دهی نانویی کاش��تنی دندانی از سوی ذرات تولید شده به‬ ‫روش زیستی و شیمیایی و بررسی تفاوت ضدباکتریایی ان در دانشگاه‬ ‫تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی‪.‬‬ ‫تولید پوشش های نانوکامپوزیتی‬ ‫طراحی بهینه ایمپلنت های دندانی و اس��تخوانی یکی از اهداف مهندسی پزشکی و‬ ‫مهندسی بافت به شمار می رود‪ .‬یک راه حل شناخته شده برای دستیابی به ایمپلنت های‬ ‫دارای خواص مکانیکی و زیس��تی مطلوب‪ ،‬اعمال پوش��ش های نانوکامپوزیتی زیستی ‬ ‫روی زیرالیه تیتانیومی اس��ت‪ .‬خواصی همچون مقاومت به خوردگی‪ ،‬زیس��ت فعالی‪،‬‬ ‫اس��تحکام‪ ،‬چس��بندگی و پایداری مکانیکی از جمله خواصی هس��تند که باید برای‬ ‫دستیابی به یک پوشش مطلوب بهینه سازی شوند‪ .‬تاکنون پژوهش های بسیاری روی‬ ‫بهینه سازی خواص گوناگون قطعات درون تنی استخوانی و دندانی انجام شده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ستاد فناوری نانو‪ ،‬پژوهشگران دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران‬ ‫اقدام به تولید پوش��ش های نانوکامپوزیتی با خواص بهینه کرده اند‪ .‬این پوش��ش های‬ ‫نانوکامپوزیتی که در مقیاس ازمایشگاهی تولید شده اند‪ ،‬در تولید ایمپلنت های دندانی‬ ‫و اس��تخوانی کاربرد دارند‪ .‬بهینه س��ازی پارامترهای فرایند پوشش دهی برای اعمال‬ ‫پوشش نانوکامپوزیتی با خواص بهبود یافته روی قطعات تیتانیومی هدف از انجام این‬ ‫طرح پژوهشی عنوان شده است‪ .‬توزیع یکنواخت اجزای این پوشش که با بهینه سازی‬ ‫پارامترهای فرایند تولید ان به دس��ت امده‪ ،‬بروز خواص مطلوب و یکنواخت زیستی‬ ‫این پوشش ها در محیط بدن انسان را در پی داشته است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫اصفهان بهترین‬ ‫شهر برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه فوالد‬ ‫به دنبال تامین نمک‬ ‫صنعت نفت هستیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫توجه به بومی سازی و ساخت داخل‪ ،‬مدیون نقد خبرنگاران است‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬وس��عت اکتش��اف معادن از سوی ایمیدرو‬ ‫ب��ا برنامه جدیدی که ب��ه تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رسیده‪ ،‬به مرز ‪۶۰۰‬هزار کیلومتر مربع خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن تبریک‬ ‫روز خبرنگار گفت‪ :‬ایمیدرو باور دارد که در کنار سعی و تالش‬ ‫دس��ت اندرکاران عرصه بخش معدن و صنایع معدنی‪ ،‬شما هم‬ ‫چه در بخش اطالع رس��انی و اگاه س��ازی و چه به صورت نقدی‬ ‫ک��ه ب��ر پیکره عظیم این بخش اقتصادی زدید‪ ،‬س��هیم بودید‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این نقده��ا دریچه هایی به روی مدیران باز ش��د و‬ ‫ظرفیت ه��ای جدیدی را احصا کردیم‪ .‬به همین دلیل روزبه روز‬ ‫این بخش پررنگ تر و بهتر از گذشته توسعه می یابد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه قدردان‬ ‫شما هستیم و خداقوت می گوییم‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم در کنار هم‬ ‫مانند یک تیم بزرگ ملی‪ ،‬رونق را به تولید و توس��عه در بخش‬ ‫بزرگ معدن و صنایع معدنی بازگردانیم‪.‬‬ ‫غریب پور افزود‪ :‬روز خبرنگار به عنوان یک نماد مطرح است‬ ‫و ما همواره به یاد شما هستیم‪ .‬ایمیدرو خود را متعهد می داند‬ ‫که در کنار ش��ما باشد چراکه ش��ما را همفکر‪ ،‬همراه و همدل‬ ‫می دانیم و معتقدیم به اندازه ما دلس��وزید و دل در گرو رش��د و‬ ‫ابادانی این مملکت دارید یعنی پایبند به این نظام هس��تید‪ .‬ما‬ ‫زمانی می توانیم به وظایف خود درست عمل کنیم که شما در‬ ‫کنار ما باش��ید؛ بنابراین یک ید واحد هستیم چون هدف واحد‬ ‫داریم و در حقیقت تقسیم کاری بین ما انجام شده است؛ ما در‬ ‫عرصه اجرا و ش��ما در عرصه اطالع رس��انی و نقد‪ .‬اینها وقتی در‬ ‫کنار هم قرار می گیرند‪ ،‬اثربخش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۶‬میلیارد دالر طرح جدید‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه س��خنانش با اش��اره به‬ ‫اینکه قرار اس��ت ایمیدرو تا س��ال‪ ۱۴۰۴‬اف��زون بر ‪۱۶‬میلیارد‬ ‫دالر ط��رح معدنی و صنایع معدنی را در این کش��ور اجرا کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ایمیدرو تا کنون ‪۱۴‬میلیارد دالر طرح را در کشور‬ ‫اجرا کرده است‪.‬‬ ‫به گفته غریب پور‪ ،‬جذب ‪۱۳۰۰‬میلیارد دالر سرمایه در ‪ ۵‬یا‬ ‫‪۶‬ماه گذشته‪ ،‬نتیجه همکاری شما با ایمیدرو بوده است‪ .‬بخش‬ ‫عمده ای از بومی سازی و ساخت داخل نیز نتیجه نقدهای شما‬ ‫ب��وده ک��ه ان را پرورش داده و صیق��ل زدیم تا به نتیجه نهایی‬ ‫برگزاری چنین نمایشگاه هایی برسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بومی سازی‬ ‫و ساخت تجهیزات در داخل‪ ،‬اولویت امروز صنعت کشور است؛‬ ‫به همین دلیل چهارش��نبه‪۲۳ ،‬مرداد‪ ،‬نمایشگاه بومی سازی را‬ ‫در فوالد خوزستان برگزار می کنیم‪ .‬چندی پیش نیز نمایشگاه‬ ‫س��اخت داخل و اواخر سال گذش��ته نیز نمایشگاه بومی سازی‬ ‫انجمن فوالد را برگزار کردیم‪ .‬در همین راستا ایمیدرو صندوق‬ ‫پژوه��ش و فن��اوری را برای حمایت از بومی س��ازی در انجمن‬ ‫فوالد تشکیل داده که مطمئن باشید بخش مهمی از این اتفاق‬ ‫را مدیون نگاه و همراهی و نقد شما هستیم‪ .‬غریب پور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برنامه جدید اجرای ‪۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع به تایید وزیر‬ ‫صنعت معدن و تجارت رسیده و به زودی اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وس��عت اکتشاف معادن از سوی ایمیدرو با برنامه‬ ‫جدیدی که به تایید رس��یده‪ ،‬به م��رز ‪۶۰۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬خوش��بختانه پهنه های اکتشافی در حال ابالغ‬ ‫اس��ت و زمانی ک��ه پهنه های جدید معرفی ش��ود با این اتفاق‬ ‫ظرفیت سرمایه گذاری در بخش معدن بسیار بیشتر از رقم های‬ ‫فعلی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه اکتشاف زیربنای توسعه در بخش معدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این کار با نقد و توجه و تذکر ش��ما و مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی ما کانون توجه قرار گرفته است و بسیار مهم است‬ ‫که این موضوع ها از سوی شما رصد می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد‪ :‬احیا و فعال س��ازی‬ ‫معادن کوچک نیز به نیکی از س��وی خبرنگاران‪ ،‬اطالع رس��انی‬ ‫و نق��د ش��ده و ای��ن مه��م کمک بزرگ��ی به اج��رای ان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬غریب پور ادامه داد‪ :‬ام��روز برای احیای معادن کوچک‪،‬‬ ‫کارگروه های اجرایی در تمام استان ها ایجاد شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این س��ازمان خ��ود را متعهد ب��ه ایفای‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی می داند‪ ،‬افزود‪ :‬در ایمیدرو درس��ت انجام‬ ‫دادن کار درست جزو سیاست های اصلی است که اجرا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بی هدف نیستیم‪ ،‬نقشه راه داریم‬ ‫غریب پ��ور با اش��اره به اینکه نقش��ه راه مع��دن نیز محصول‬ ‫س��اعت ها تفکر است و ماهانه بررس��ی می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫نقش��ه راه معدن ‪۷۲‬راهبرد مشخص شده که ایمیدرو مسئول‬ ‫در نقش��ه راه مع��دن ‪۷۲‬راهب��رد مش��خص ش��ده و ایمیدرو مس��ئول‬ ‫‪۳۳‬راهب��رد‪ -‬معادل ‪۴۶‬درصد ان‪ -‬اس��ت که برای ان ‪۱۴۵‬هدف تعیین‬ ‫شده و در این بخش بیش از ‪۳۰‬درصد پیشرفت داشته ایم‬ ‫‪ ۳۳‬راهبرد‪ -‬معادل ‪۴۶‬درصد ان‪ -‬اس��ت و برای ان ‪۱۴۵‬هدف‬ ‫تعیی��ن ش��ده که در این بخ��ش بیش از ‪۳۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫غریب پور همچنین خبر داد‪ :‬پیش بینی شده که امسال افزون‬ ‫ب��ر ‪۳.۵‬میلیارد دالر پروژه معدنی و صنایع معدنی بهره برداری‬ ‫ش��ود و از جمله برنامه های افتتاحی امس��ال‪ ،‬کارخانه احیای‬ ‫مس��تقیم بافت و واحد جدید گندله س��ازی در س��نگان است‪.‬‬ ‫اعتبار زیرس��اخت ها نیز ‪۴‬برابر ش��ده ت��ا برنامه های ایمیدرو با‬ ‫شتاب انجام شود‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو درباره جایگاه ای��ن حوزه در‬ ‫بورس گفت‪ :‬در ‪۴‬ماه نخس��ت امسال‪۲۰ ،‬شرکت بزرگ معدنی‬ ‫‪۲۷‬درص��د ف��روش بورس (‪۴۷‬هزار میلیارد توم��ان) را به خود‬ ‫اختص��اص دادند‪ .‬ب��ه همین دلیل در مجام��ع تالش کرده ایم‬ ‫در پروژه های مش��خص افزایش س��رمایه دهیم تا این پروژه ها‬ ‫با ظرفیت عظیم ش��رکت های ب��زرگ پیش رود‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬در حالی که با تش��دید تحریم ها‪،‬‬ ‫زمان��ی نگران حفظ تولی��د بودیم امروز با رش��د تولید روبه رو‬ ‫شده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹به تحقیقات نیاز محور میدان می دهیم‬ ‫غریب پ��ور همچنی��ن اظهار ک��رد‪ :‬در ایمی��درو برنامه هایی‬ ‫همچون نقش��ه راه معدن‪ ،‬فعال سازی معادن کوچک‪ ،‬همکاری‬ ‫با دانشگاه ها و‪ ...‬در دستور کار است‪ .‬در همین راستا با همکاری‬ ‫دانش��گاه صنعتی ش��ریف‪۱۷۰ ،‬نیاز اموزش��ی از شرکت های‬ ‫ایمی��درو را شناس��ایی و ‪۲۷‬مورد را به پروژه اموزش��ی تبدیل‬ ‫کردی��م‪ .‬وی با بیان اینکه برای توس��عه کش��ور نیازمند برنامه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ایت طراحی ش��ده‪ ،‬تحقیقات و ساخت‬ ‫داخل‪ ،‬نیازمحور ش��ده و بین س��ازندگان قطعات و تجهیزات و‬ ‫نیازهای وارداتی به طور همزمان مدیریت می شود تا با خروج از‬ ‫فهرست واردات‪ ،‬به ساخت داخل متکی شویم‪ .‬غریب پور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت ها در ایمیدرو به برنامه تبدیل شده اند تا به فرایند‬ ‫نتیجه گرا تبدیل شوند‪ .‬برای نمونه اکتشافات پایش می شود تا‬ ‫به سرانجام مطلوب برسد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬توج��ه به بخش خصوص��ی‪ ،‬از راهبردهای‬ ‫ایمی��درو برای توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی اس��ت و‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬ش��رکت های بزرگ را با اهداف این حوزه همراه‬ ‫کرده ای��م‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬از جمله اقدامات انجام ش��ده در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬توس��عه ‪۱۰‬میلی��ون تنی ف��والد هرم��زگان و امضای‬ ‫تفاهمنام��ه با بخ��ش خصوصی برای تکمی��ل راه اهن منطقه‬ ‫س��نگان اس��ت‪ .‬همچنین در تولید ش��مش ‪۴‬درصد و در اهن‬ ‫اسفنجی ‪۱۳‬درصد رشد داشتیم‪ .‬به طور کلی در زنجیره فوالد‬ ‫شاهد رشد تولید بوده ایم‪.‬‬ ‫غریب پور افزود‪ :‬برای طرح تیتانیوم کهنوج‪ ،‬معدن زغال سنگ‬ ‫طبس‪ ،‬کک س��ازی ارون��د و الکترود گرافیت��ی‪ ،‬اگهی مناقصه‬ ‫داده ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر اس��کله و بارگیری منطقه ویژه‬ ‫خلیج فارس نیز به کنسرس��یومی از ش��رکت های بزرگ واگذار‬ ‫می شود‪ .‬وی در پایان با گرامیداشت شهدای حوزه اطالع رسانی‬ ‫و یادبودی از مرحوم دکتر ش��مس الدین وهابی‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫مع��دن و رئیس یونیدرو‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایمیدرو خود را مس��ئول‬ ‫توس��عه بخش مع��دن و صنایع معدنی می دان��د‪ .‬پس از انجام‬ ‫اکتشافات‪ ،‬از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کادرسازی رسانه ای‬ ‫محمدعل��ی زکریایی‪ ،‬مش��اور رس��انه ای ایمی��درو و رئیس‬ ‫دانشکده خبر در این نشست گفت‪ :‬توسعه اجتماعی در شرایط‬ ‫بحران اقتصادی می تواند به جامعه‪ ،‬امیدبخشی تزریق کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه اموزش و کار رس��انه ای در حوزه معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی‪ ،‬فعالیت چندانی نش��ده و بای��د در ایمیدرو‬ ‫کادرسازی و حوزه تخصصی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ایین‪ ،‬همچنین تع��دادی از خبرنگاران با حضور در‬ ‫پشت تریبون‪ ،‬به بیان نکات‪ ،‬پیشنهاد و همچنین خاطرات خود‬ ‫در حوزه معدن و صنایع معدنی پرداختند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یازدهمین نمایشگاه متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری و صنایع وابسته در قطب فوالدسازی کشور برگزار می شود‬ ‫یادداشت‬ ‫موادی که‬ ‫کمیاب و گران‬ ‫شده اند‬ ‫اصفهان بهترین شهر برای برگزاری نمایشگاه فوالد‬ ‫فرهاد رضایی‪-‬مدیرعامل‬ ‫صنایع نگین الومینیوم گلپایگان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹جای خالی شرکت های ریخته گری‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن مش��کالت واحده��ای‬ ‫پایین دس��ت الومینیوم‪ ،‬تهیه مواد اولیه است‬ ‫که این م��واد کمیاب و گران ش��ده اند‪ .‬برخی‬ ‫م��واد اولیه موردنیاز این صنعت تا ‪ ۳۰۰‬درصد‬ ‫نیز افزایش نرخ داش��ته اند‪ .‬مش��کل دیگر منع‬ ‫واردات ش��مش الومینی��وم از س��وی دولت از‬ ‫کش��ورهایی همچون ع��راق‪ ،‬تاجیکس��تان و‬ ‫ارمنس��تان اس��ت‪ .‬بنابرای��ن واردات برای این‬ ‫صنف سخت شده است‪ .‬با توجه به این شرایط‬ ‫مواد اولیه خود را به صورت ازاد تهیه می کنند‪.‬‬ ‫همین موضوع س��بب ش��ده اس��ت‪ ،‬بیش��تر‬ ‫واحدهای صنایع پایین دست به ظرفیت مورد‬ ‫نظر خود نرس��ند‪ .‬کمب��ود نقدینگی نیز دیگر‬ ‫مشکل واحدهای پایین دست الومینیوم است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این مس��ائل‪ ،‬تولیدکنندگان در‬ ‫صنایع پایین دست الومینیوم تولیدات خود را‬ ‫چن��دان افزایش نداده اند و از انجا که قیمت ها‬ ‫در بورس کاال اعالم می ش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫پایین دست یک تا ‪ ۲‬درصد باالتر از نرخ بورس‬ ‫کاال می توانند محصول خود را بفروشند‪.‬‬ ‫دولت ب��رای تامین مواد اولی��ه تولیدکننده‬ ‫باید از انها حمایت کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬دولت‬ ‫دست کم می تواند ثبت سفارش ها برای واردات‬ ‫را بازکن��د‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه به برخی‬ ‫ثبت س��فارش می دهند و ب��ه برخی نمی دهند‬ ‫و در این زمینه رانت های بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رایط به گونه ای ش��ده ک��ه تولیدکننده‬ ‫مجبور اس��ت مواد اولی��ه خود را ب��ا نرخ باال‬ ‫خری��داری کن��د و محصول نهایی را با س��ود‬ ‫اندک به فروش برساند‪.‬‬ ‫بای��د توجه کرد که اگر این روند در کش��ور‬ ‫ادام��ه دار باش��د و مش��کل تامین م��واد اولیه‬ ‫برط��رف نش��ود‪ ،‬واحدهای تولی��دی به دلیل‬ ‫زیاندهی مجبور به تعطیلی چرخه تولید خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫یازدهمین س��الی است که اصفهان در گرماگرم تابستان‬ ‫میزبان صنایع اهنین چ��ون متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‬ ‫و صنایع وابس��ته به ان اس��ت‪ .‬امسال نیز این نمایشگاه ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬ش��هریور در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫اصفه��ان با حضور بیش از ‪۱۳۰‬ش��رکت داخلی و خارجی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬در این نمایشگاه‪ ،‬جدیدترین فناوری های‬ ‫روز و پیش��رفته ترین حوزه ها و بخش های گوناگون صنعت‬ ‫ف��والد‪ ،‬متالورژی‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬اهن��ی و غیراهنی‪ ،‬صنایع‬ ‫مربوط به معدن‪ ،‬تهیه و توزیع مواد اولیه و روش های تولید‪،‬‬ ‫تکمیل و تحویل محصوالت مرتبط با این صنایع و همچنین‬ ‫طرح ه��ای متنوع مرب��وط به ظرفیت ه��ا و توانمندی های‬ ‫صنعت فوالد و صنایع وابسته به ان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫تجهیزات فوالدی در استان اصفهان هستند‪ .‬از این رو یکی‬ ‫از بهترین شهرها برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی در‬ ‫زمینه فوالد‪ ،‬اصفهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹دست پر شرکت ایریتک‬ ‫جالل تقی پور‬ ‫احسان اکبری‬ ‫شرکت ایریتک‪ ،‬یکی از شرکت هایی است که در نمایشگاه‬ ‫متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ریخته گری و صنایع وابس��ته به ان در‬ ‫اصفهان حضور دائمی داش��ته اس��ت‪ .‬جالل تقی پور‪ ،‬مدیر‬ ‫تهیه پیشنهاد و براورد شرکت ایریتک درباره این شرکت و‬ ‫انگیزه حضور در نمایش��گاه فوالد اصفهان به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ایریتک حدود ‪۴۵‬سال پیش تاسیس و حدود ‪۲۵‬‬ ‫سال است که تبدیل به پیمانکار ای پی سی شده است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در زمین��ه معدن‪ ،‬متالورژی و فل��زات و نفت و گاز‬ ‫و پتروش��یمی به طور تخصصی فعالی��ت می کند‪ .‬تقی پور‬ ‫در ادامه توضیح داد‪ :‬ش��رکت ایریتک طراحی تا مش��ارکت‬ ‫را ب��ا کم��ک یک تکنولوژ کار خارج��ی و تامین تجهیزات و‬ ‫نص��ب و راه اندازی در طرح ها را انجام می دهد و در بیش��تر‬ ‫نمایش��گاه های فل��زات اهنی و غیراهن��ی نیز حضور یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت در نمایش��گاه اصفهان نیز که در زمینه‬ ‫فوالد اس��ت‪ ،‬حضور دارد‪ .‬پ��س از فوالد مبارکه بزرگ ترین‬ ‫غرفه در اصفهان متعلق به ایریتک اس��ت که ش��رکت های‬ ‫تابع این ش��رکت در المان و ایتالیا نیز در این نمایش��گاه با‬ ‫غرفه های جدا حضور دارند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که ش��رکت های خارجی با وجود تحریم ها با شما همکاری‬ ‫می کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در دوران تحریم ها ش��رکت های خارجی‬ ‫همچنان ب��ا ما همکاری می کنند‪ ،‬البته مش��کالتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬ام��ا در دوران تحریم ه��ا ایریت��ک تجهی��زات تامین‬ ‫می کن��د و به برخی کارفرماها در زمینه صادرات مش��اوره‬ ‫نمایش��گاه اصفهان فرصت خوبی اس��ت تا شرکت ها دستاوردهای‬ ‫م به س��ر می بریم‪ ،‬ب��ه نمایش‬ ‫خ��ود را در ای��ن روزها ک��ه در تحری ‬ ‫بگذارند‬ ‫می دهد‪ .‬مدیر تهیه پیش��نهاد و براورد شرکت ایریتک در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بزرگ ترین طراحی های ما در زمینه‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی مربوط به جمع اوری گازهای امک‬ ‫و ‪۵۰۰‬میلیون یورو برای ان س��رمایه گذاری ش��ده بود که‬ ‫ای��ن پ��روژه با موفقیت به پایان رس��ید‪ .‬تقی پ��ور در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه فوالد نیز پروژه های بزرگی اجرا‬ ‫ش��ده است‪ ،‬برای نمونه ایریتک از ابتدای طراحی و ساخت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و همچنین از طراحی تا اجرا‪ ،‬نصب و‬ ‫راه اندازی بیشتر واحدهای این شرکت حضور داشته است‪.‬‬ ‫پس از راه اندازی نیز تمام طرح های توسعه ای فوالد مبارکه‬ ‫تاکن��ون فعال بوده اس��ت‪ .‬هم اکنون نی��ز ایریتک در فوالد‬ ‫مبارکه دفتر و در تمام پروژه ها حضور دائمی دارد‪ .‬همچنین‬ ‫فاز نخست فوالد هرمزگان را ایریتک راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عالوه این موارد‪ ،‬در زمینه راه اندازی احیای‬ ‫مستقیم‪ ،‬ایریتک‪ ،‬لیسانس کشور ژاپن و میدرکس را دارد‬ ‫و بیش��تر از ‪۱۸‬مورد احیای مستقیم در کشور را اجرا کرده‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی امالح ایران‪:‬‬ ‫ به دنبال تامین نمک صنعت نفت هستیم‬ ‫شرکت معدنی امالح ایران‪ ،‬سه شنبه در گرمسار‬ ‫میزب��ان اصحاب رس��انه ب��ود‪ .‬مدیرعام��ل و نایب‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره این ش��رکت در گفت وگو با‬ ‫خبرنگاران از دس��تاوردهای این شرکت در جایگاه‬ ‫بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده این نمک در‬ ‫کشور گفت‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت معدنی امالح ایران در این نشست خبری‬ ‫گف��ت‪ :‬برنامه این ش��رکت‪ ،‬تامین حداکثری نمک‬ ‫م��ورد نیاز بخ��ش صنعت نفت اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین این شرکت با نگاهی به بازارهای منطقه‪،‬‬ ‫نخستین قرارداد فروش این نوع نمک با کشورهای‬ ‫خارجی را امسال امضا کرد‪ .‬علی رستمی با اشاره به‬ ‫اینکه نمک تبلور مجدد‪ ،‬نمک هیدرومیل‪ ،‬سولفات‬ ‫پتاس��یم و سولفات س��دیم از مهم ترین محصوالت‬ ‫ش��رکت معدنی امالح ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫محصوالت نهایی ما س��ولفات س��دیم اس��ت‪ .‬این‬ ‫محصول جزو صنایع اس��تراتژیک کش��ور است که‬ ‫‪۷۵‬درص��د ب��ازار داخل را تامی��ن می کند و بقیه از‬ ‫خارج و چین تامین می ش��ود‪ .‬وی به اهمیت ذخایر‬ ‫معدنی کش��ور پرداخت و ادامه داد‪ :‬این کش��ور در‬ ‫بخش معدن از ظرفیت ها و استعداد زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت و با تنوع زیاد مواد معدنی و ذخایر چشمگیر‬ ‫در برخ��ی از این کانی ها‪ ،‬این توانمندی را دارد که‬ ‫از ذخای��ر معدنی خ��ود ‪۷۰۰‬میلی��ارد دالر ارزش‬ ‫اف��زوده ایجاد کند‪ .‬این در حالی اس��ت که تا امروز‬ ‫مقدار کمی از این ذخایر بهره برداری ش��ده است و‬ ‫در زنجیره تولید میزان کمی فراوری می ش��ود اما‬ ‫معدن با بهره وری‪ ،‬به تنهایی و بدون کمک گرفتن‬ ‫از بخش نفت و کشاورزی می تواند اقتصاد کشور را‬ ‫تامین کند‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون س��هم معدن از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی‪ ،‬رقمی بین ‪ ۹‬ت��ا ‪۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬این رقم برابر با ‪ ۲‬تا ‪۳‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی است و فاصله زیادی با ظرفیت ‪۷۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر دارد‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که ‪۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫می توان��د در زنجیره ارزش به ‪۱۰‬برابر افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت معدنی امالح ایران گفت‪:‬‬ ‫در ‪۳‬ماه نخست امسال جمع دارایی های مان بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درصد نس��بت به مشابه س��ال پیش افزایش‬ ‫یافته و امس��ال ارزش ش��رکت ما نزدیک به هزار و‬ ‫‪۵۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر نیز وارد پروژه افزایش ظرفیت واحدهای‬ ‫احیای مستقیم شده که نخستین طرح ان با کارخانه فوالد‬ ‫ارفع اردکان به امضا رسیده است‪ .‬تقی پور در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا در زمینه بومی سازی فناوری ورود نکرده اید‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در اوایل س��اخت واحدهای احیای مس��تقیم‪،‬‬ ‫سهم بیشتر تجهیزات این واحدها خارجی بود‪ ،‬اما هم اکنون‬ ‫ح��دود ‪۶۰‬درص��د این تجهیزات داخلی اس��ت و ش��رکت‬ ‫ایریتک به س��ازنده های داخلی در ساخت تجهیزات کمک‬ ‫می کن��د‪ .‬هرچند فناوری این واحدها میدرکس اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫تجهیزات ان در داخل تهیه می شود‪ .‬برای ساخت کارخانه‬ ‫احیای مس��تقیم فوالدی از صفر تا صد ان‪ ،‬از مهندس��ی و‬ ‫اجرا تا نصب و راه اندازی نیازی به نیرویی از خارج نداریم و‬ ‫قادر به ساخت داخل هستیم‪ .‬وی درباره برگزاری نمایشگاه‬ ‫فوالد اصفهان در این اس��تان عن��وان کرد‪ :‬اصفهان یکی از‬ ‫قطب های فوالدس��ازی کشور اس��ت و کارفرماهای بزرگ‬ ‫فوالدی چون مبارکه اصفهان را دارد‪ .‬بیش��تر س��ازنده های‬ ‫همچنین درباره نمایش��گاه متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری و‬ ‫صنایع وابس��ته به ان اصفهان‪ ،‬احسان اکبری‪ ،‬مدیر مالی و‬ ‫اداری ش��رکت اریاذوب در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت ما از س��ال ‪ ۸۴‬اغاز به کار کرده اس��ت و در زمینه‬ ‫ریخته گ��ری چدن و فوالد‪ ،‬قطعات خودرو و ماش��ین االت‬ ‫س��نگبری و معادن فعالیت می کند‪ .‬اکبری در ادامه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬امس��ال دومین س��الی است که در نمایش��گاه فوالد‬ ‫اصفهان حضور داریم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که با‬ ‫وجود حضور یک بار در نمایش��گاه اصفهان‪ ،‬این نمایشگاه را‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه اصفهان هرچند‬ ‫سال گذشته در زمینه حضور شرکت های فوالدسازی قوی‬ ‫بود‪ ،‬اما ش��رکت های ریخته گری چندانی در این نمایشگاه‬ ‫حضور نداشتند‪ .‬این در حالی است که بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت‬ ‫در حوزه ریخته گری در اس��تان اصفهان حضور دارند‪ .‬مدیر‬ ‫مالی و اداری ش��رکت اریا ذوب با اش��اره به دس��تاوردهای‬ ‫این ش��رکت در نمایشگاه اصفهان عنوان کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫دستاورد ما در زمینه تهیه مواد اولیه به نسبت خوب بود‪.‬‬ ‫اکبری در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برخی قطعات جدید‬ ‫را ریخته گ��ری کرده ای��م و قصد داریم انها را معرفی کنیم؛‬ ‫طرح های توسعه ای خود را معرفی کرده و با تامین کنندگان‬ ‫مواد اولیه اش��نا ش��ویم‪ .‬وی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬هدف ما‬ ‫برای ش��رکت در نمایش��گاه اصفهان این است که در زمینه‬ ‫بازاریاب��ی محصوالت خود گام برداریم‪ .‬امیدواریم امس��ال‬ ‫ش��رکت های ریخته گری بیش��تری در نمایش��گاه حضور‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬مدیر مالی و اداری ش��رکت اریا ذوب در‬ ‫پاسخ به این پرسش که اگر نمایشگاه جداگانه ریخته گری‬ ‫برگزار شود‪ ،‬برای این واحدها بهتر نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫اگر نمایش��گاه ریخته گری به صورت تخصصی برگزار شود‪،‬‬ ‫برای این شرکت ها بهتر خواهد بود؛ چراکه به طور جداگانه‬ ‫نمایشگاهی در زمینه ریخته گری در کشور برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در کشورهایی مانند المان و ترکیه‪،‬‬ ‫نمایشگاه ریخته گری به طور جداگانه برگزار می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫تقویت مبادالت تجاری‬ ‫با کشورهای ساحلی‬ ‫خزر‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫«تولید» بهتر از‬ ‫«توزیع» است‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫رئیسان کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی تهران مخالف ارز دولتی هستند‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫پنجمین نشس��ت نهمین دوره هی��ات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی تهران که صبح سه ش��نبه برگزار ش��د‪،‬‬ ‫پیرامون حذف ‪۴‬صفر از پول ملی و ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و فس��ادی که به همراه دارد‪ ،‬چرخی��د‪ .‬موضوعی که‬ ‫مدت هاس��ت مورد انتقاد فعاالن بخش خصوصی قرار‬ ‫دارد‪ .‬انهایی که س��الم کار می کنند و به فکر دورزدن‬ ‫اقتصاد و دولت نیس��تند‪ ،‬معتقدن��د ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫باید حذف ش��ود و ارز را به س��مت تک نرخی ش��دن‬ ‫هدایت کنیم‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ارز دولتی فقط در جیب افراد خاص‬ ‫متاسفانه در کشورمان بستری را فراهم می کنیم که افراد به ناچار‬ ‫مجبور می شوند به سمت ارتکاب جرم بروند که نمونه های زیادی از‬ ‫ان را در سال های گذشته دیده ایم‬ ‫هند و بوشهر ظرفیت های زیادی برای توسعه مبادالت تجاری دارند‬ ‫فرصت های زیادی در کش��ور هند و اس��تان بوشهر برای‬ ‫توس��عه مبادالت تجاری وجود دارد که باید با بررس��ی های‬ ‫کارشناسی و دقیق از این ظرفیت ها استفاده کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬سرکنس��ول جمهوری اسالمی ایران در حیدراباد هند‬ ‫در نشست «بررسی فرصت ها و ظرفیت های تجاری ایران و‬ ‫هندوس��تان» گفت‪ :‬تحریم ها یک سری موانع فرا روی این‬ ‫توس��عه مبادالت تجاری ایجاد کرده ک��ه باید با همفکری‬ ‫زمینه حل انها فراهم شود‪.‬‬ ‫محمد حق بین قم��ی افزود‪ :‬هندی ها در هر کاری که ‪۱۵‬‬ ‫درصد منافع ان س��هم کشورش��ان ش��ود‪ ،‬اماده همکاری‬ ‫هستند که باید با تدابیر الزم زمینه استفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۸ :‬سال است متوسط رشد اقتصادی هند‬ ‫‪ ۸‬درصد است ‪ ،‬اما هنوز براساس شاخصه های رشد با توجه‬ ‫به فقر و عقب ماندگی جا برای رشد این شاخص وجود دارد‪.‬‬ ‫حق بین قمی ادامه داد‪ :‬حوزه حقوقی سرکنس��ولگری ایران‬ ‫در حیدراب��اد هند ‪ ۶‬ایالت اندرا پرادش‪ ،‬بودیش��ا‪ ،‬تالنگاال‪،‬‬ ‫کارناتاکا و کراال اس��ت که جمعیت مجموع انها حدود ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون نفر است و این میزان جمعیت ظرفیت خوبی برای‬ ‫توس��عه مبادالت تج��اری بین بوش��هر و ایالت های جنوبی‬ ‫هند اس��ت‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت‪ :‬ایران و‬ ‫هند روابط تاریخی طوالنی با یکدیگر دارند و اش��تراک های‬ ‫‹ ‹س�اماندهی تامی�ن م�واد اولی�ه ب�رای‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫در بخش دیگری از این نشست‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت از برنامه ریزی ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫س��اماندهی مواد اولیه بخ��ش تولید خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫جلوی تخلفات را گرفتیم‪ .‬فرش��اد مقیمی با اشاره به‬ ‫رصد زنجیره تامین محصوالت پتروشیمی اظهارکرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬باره��ا و بارها واحده��ای صنعتی به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مراجعه می کردند و‬ ‫از وضعیت اش��فته در فضای عرضه محصوالت گالیه‬ ‫داشتند؛ به ویژه اینکه نوعی تغییرات شدید در فضای‬ ‫بورس کش��ور نیز رخ داده بود که بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تالش کرد تامین مواد‬ ‫اولی��ه را برای واحدهای صنعتی به طور متمرکز انجام‬ ‫دهد تا این مواد اولیه به دست مصرف کنندگان واقعی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪ :‬میزان‬ ‫عرض��ه با تغیی��رات جدی روبه رو نش��د‪ ،‬اما در حوزه‬ ‫تقاض��ا نگرانی از تامین م��واد اولی��ه تولیدکنندگان‬ ‫وجود داشت؛ این در حالی است که برخی متقاضیان‬ ‫نیز به دلیل ثبات قیمتی نداش��تن‪ ،‬کاالی بیش��تری‬ ‫فرهنگی و تمدنی بس��یاری میان دو کش��ور در طول تاریخ‬ ‫وجود داشته است‪.‬‬ ‫خورشید گزدرازی افزود‪ :‬روابط ایران و هند به طور صرف‬ ‫سیاس��ی اقتصادی یا حتی تاریخی نیست‪ ،‬بلکه ارتباط دو‬ ‫تمدن بزرگ اس��ت که تاثیر فراوانی بر یکدیگر گذاشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود فراز و نش��یب ها تاکنون رابطه ایران‬ ‫و هند به خوبی برقرار اس��ت و پیشرفت های اقتصادی بزرگ‬ ‫کشور هندوس��تان در حوزه های گوناگون از جمله فناوری‬ ‫اطالعات صنایع فوالد س��ازی خودروس��ازی داروس��ازی و‬ ‫کش��اورزی در چند سال گذشته رش��د اقتصادی هند را بر‬ ‫‪۶.۸‬درصد در س��ال گذشته میالدی رس��اند و کارشناسان‬ ‫پیش بین��ی می کنن��د تا ‪ 3‬س��ال دیگر به رش��د اقتصادی‬ ‫‪۸‬درصدی در سال نیز دست پیدا کند‪.‬‬ ‫گزدرازی افزود‪ :‬نیاز زیادی به محصوالت معدنی از جمله‬ ‫پودر گچ‪ ،‬کربنات کلس��یم‪ ،‬تولی��دات دریایی و ابزیان دارد‬ ‫و در زمینه کودهای ش��یمیایی کش��اورزی نیز این کش��ور‬ ‫به دلیل فعالیت های گسترده که در زمین های مستعد پهناور‬ ‫خود انجام می دهد از کشورهای پرمصرف است؛ بنابراین به‬ ‫تولیدات ایران در این زمینه نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬هند از بین مش��تریان خرم��ای ایران‬ ‫بزرگ ترین خریدار اس��ت و به طور مس��تمر هر سال میزان‬ ‫قابل توجهی خرما از ایران به کشورش وارد می کند‪.‬‬ ‫چون در کشور‬ ‫شبکه توزیع‬ ‫درستی‪ ،‬حاکم‬ ‫نیست‪ ،‬اقالمی‬ ‫که با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی وارد‬ ‫کشور می شود‬ ‫به همان نرخ‬ ‫به دست مردم و‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫نمی رسد‬ ‫‹ ‹واگذاری مجوزهای برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬محمد احمدیان‪ ،‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز از دولت خواس��ت‬ ‫ش��رایط را برای واگذاری صدور مجوز نمایشگاه های‬ ‫تخصصی به بخش خصوصی‪ ،‬فراهم کند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫طرح واگذاری برگزاری این نمایشگاه ها از حدود ‪۸‬ماه‬ ‫پیش در دولت بالتکلیف باقیمانده و س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت نیز هنوز مشخص نکرده این طرح چگونه باید‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان‬ ‫اینکه بخ��ش خصوصی خواس��تار دریافت این مجوز‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورتی ک��ه این انتقال انجام‬ ‫نش��ود‪ ،‬بحث امضاهای طالیی همچنان به قوت خود‬ ‫باقی خواهد بود و این مس��ئله مشکل ساز می شود‪ .‬ما‬ ‫ت�لاش می کنیم در این زمینه ب��ا دولت به یک زبان‬ ‫مشترک برسیم تا در اینده نزدیک بحث انتقال مجوز‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها نهایی شود‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪۳۲‬میلیارد تومان کاالی قاچاق در تیر ‪۹۸‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان و‬ ‫بازرس��ان مس��تقر در س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان ها‪۳۲۷ ،‬میلیارد ریال کاالی قاچاق در تیر امس��ال کشف‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬بیشترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه‬ ‫ب��ه ترتیب لوازم رایانه ب��ا ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال‪ ،‬انواع پارچه با ‪۱۳.۵‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬لباس و متفرعات لباس با ‪ ۱۲.۲‬میلیارد ریال‪ ،‬کیف‬ ‫و کف��ش با ‪ ۸.۲‬میلیارد ری��ال و لوازم خانگی با ‪ ۸.۱‬میلیارد ریال‬ ‫است‪ .‬در این مدت‪ ۳۵ ،‬هزار و ‪ ۱۴۵‬مورد بازرسی از مراکز خرد و‬ ‫کالن در سطح عرضه انجام شده که در ‪ ۹۸۰‬مورد پرونده تخلف‬ ‫به ارزش ‪ ۳۲۷‬میلیارد ریال تش��کیل و برای رسیدگی به مراجع‬ ‫قضایی ارسال شده است‪.‬‬ ‫تیر امس��ال اس��تان البرز ب��ا ‪ ۲۶۲‬میلیارد ری��ال ارزش کاالی‬ ‫قاچاق مکش��وفه و استان تهران با ‪ ۵۱۴۰‬مورد بازرسی و تشکیل‬ ‫‪ ۱۶۵‬پرونده تخلف باالترین عملکرد را در میان اس��تان داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین س��ایر اقالم کشف شده شامل لوازم یدکی (خودرویی)‪،‬‬ ‫انواع مواد خوراکی‪ ،‬انواع دارو و محصوالت دارویی‪ ،‬گوش��ی تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬برنج‪ ،‬پوشاک و انواع سیگار و تنباکو و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫جذب متخصصان خارجی در شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه صادرات‬ ‫مرک��ز تعام�لات بین المللی عل��م و فناوری معاون��ت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف توس��عه ص��ادرات محصوالت‬ ‫دانش بنی��ان‪ ،‬اق��دام به اج��رای برنام��ه کاراموزی ب��رای جذب‬ ‫متخصصان و فارغ التحصیالن کش��ورهای در حال توس��عه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مرکز تعام�لات بین المللی عل��م و فناوری‬ ‫معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری‪ ،‬متخصص��ان و‬ ‫فارغ التحصیالن کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای عراق‪،‬‬ ‫سوریه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬قرقیزستان و کشورهای عضو‬ ‫اتحادی��ه افریق��ا را ب��ا حداقل مدرک کارشناس��ی ارش��د‪ ،‬برای‬ ‫اش��تغال در ش��رکت های دانش بنی��ان و فن��اور ایران��ی اموزش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ه��دف از اجرای این برنامه‪ ،‬تربی��ت نیروی تخصصی و حمایت‬ ‫از انه��ا ب��ه مدت یک س��ال برای توس��عه ص��ادرات محصوالت‬ ‫شرکت های دانش بنیان در سایر کشورها است‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و فناوری که تمای��ل دارند از طریق‬ ‫ای��ن برنامه به عن��وان پایگاه جذب نیروی صادرات��ی غیربومی به‬ ‫متقاضی��ان خارجی معرفی ش��وند‪ ،‬می توانند از طریق مراجعه به‬ ‫سایت ‪ bizservices.ir‬در برنامه ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫بیش از ‪۷‬ه��زار کارت بازرگانی در کش��ور‬ ‫داریم که در زمینه صادرات فعالیت می کنند‬ ‫و نمی ت��وان تخل��ف ‪ ۱۵۰‬م��ورد از دارندگان‬ ‫کارت بازرگانی را به کل صادرکنندگان تعمیم‬ ‫داد‪ .‬در ه��ر فعالیت��ی ردی از متخلفان و دور‬ ‫زنندگان قانون وجود دارد اما باید درصد این‬ ‫افراد نسبت به کل را در نظر گرفت و دید چه‬ ‫تعداد از کل یک مجموعه از روش های درست‬ ‫در پیشبرد کار خود اس��تفاده کرده اند‪ .‬بانک‬ ‫مرک��زی رضایت خود از بازگش��ت ارز حاصل‬ ‫از صادرات را اعالم کرده اس��ت‪ .‬براساس امار‬ ‫تا پایان تی��ر ‪ ۶۶‬درصد ارز حاصل از صادرات‬ ‫به چرخه اقتصاد بازگش��ته و فرصت همچنان‬ ‫باقی است‪.‬‬ ‫باوجود شرایط کنونی اقتصاد‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫به ط��ور کل��ی رضایت خود را نس��بت به رفع‬ ‫تعه��د ارزی صادرکنن��دگان اع�لام ک��رده و‬ ‫صادرکنن��دگان هم تالش خ��ود را کرده اند‪.‬‬ ‫در این بین عده ای از ش��رایط سوءاس��تفاده‬ ‫کرده اند که این بیش��تر به سیاست گذاری ها‬ ‫باز می گردد‪ .‬دولت برای دارندگان کارت های‬ ‫بازرگان��ی در س��ال نخس��ت فعالیت س��قف‬ ‫واردات تعیی��ن می کند اما در زمینه صادرات‬ ‫که مس��ئله تعهد ارزی هم مطرح است‪ ،‬هیچ‬ ‫س��قفی برای کارت های نوظهور و تازه تعیین‬ ‫نشده است‪ .‬طبیعی است که بیینیم تعدادی از‬ ‫دارندگان کارت های بازرگانی که هیچ سابقه و‬ ‫گذش��ته ای ندارند‪ ،‬حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر کاال‬ ‫صادر کرده اما ارز ان را باز نگردانده اند‪۱۵۰ .‬‬ ‫شرکت صادرکننده ای که رئیس بانک مرکزی‬ ‫ارج��اع انه��ا به ق��وه قضاییه را اع�لام کرده‪،‬‬ ‫حتی پاس��خگوی تلفن های بانک مرکزی هم‬ ‫نبوده اند و زمانی که پیگیری ها انجام ش��ده‪،‬‬ ‫هیچ رد و سابقه ای از انها وجود نداشته است‪.‬‬ ‫به عنوان فعال بخ��ش خصوصی‪ ،‬برخورد با‬ ‫این افراد درخواست ما هم هست‪ .‬صادرکننده‬ ‫شناس��نامه دارد و خوشنام باید از کسانی که‬ ‫با پوش��ش ص��ادرات به قاچ��اق ارز مبادرات‬ ‫می کنند‪ ،‬تمییز داده ش��وند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬ما‬ ‫ه��م در بدنه بخش خصوصی به دنبال برخورد‬ ‫ب��ا این افراد هس��تیم و اق��دام بانک مرکزی‬ ‫در راس��تای محافظ��ت و صیان��ت از حقوق‬ ‫صادرکنندگان واقعی است‪.‬‬ ‫برگزاری همایش معرفی‬ ‫فرصت های صادراتی‬ ‫در خرمشهر‬ ‫رایزن بازرگانی پیش��ین ایران در س��وریه‪،‬‬ ‫لبن��ان و دبی��ر می��ز خاورمیان��ه از برگزاری‬ ‫س��ومین همای��ش از سلس��له همایش ه��ای‬ ‫معرف��ی فرصت ه��ای صادراتی خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬حس��ین س��جادنژاد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬این‬ ‫همای��ش یک روزه در خرمش��هر به بررس��ی‬ ‫و معرف��ی ظرفیت ه��ای صادراتی اس��تان و‬ ‫راهکارهای نفوذ و حضور مستمر در بازارهای‬ ‫کشورهای س��وریه‪ ،‬لبنان و خاورمیانه خواهد‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ارادۀ س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران درباره بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ران ‪۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومت��ر م��رز اب��ی از طری��ق دریای‬ ‫خ��زر‪ ،‬خلیج فارس و دریای عم��ان و بیش از‬ ‫‪۶‬هزار کیلومتر مرز خش��کی با ‪ ۱۵‬همس��ایه‬ ‫خود دارد که شناس��ایی درست این فرصت ها‬ ‫می تواند سبب افزایش حجم تجارت خارجی‬ ‫و اس��تمرار حضور کااله��ا و خدمات ایران در‬ ‫این کشورها شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬همایش معرفی فرصت های‬ ‫صادرات��ی در خرمش��هر ‪۲۲‬م��رداد در ات��اق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن وکشاورزی خرمشهر‬ ‫برگ��زار ش��ده و پذی��رای تاج��ران و فعاالن‬ ‫اقتصادی این شهر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شامل مش��روبات الکی‪ ،‬مواد مخدر و اسلحه می شود‬ ‫و پیش بینی ش��ده باقیمانده کااله��ا با تعرفه محدود‬ ‫ش��وند اما متاس��فانه در روزها و هفته های گذش��ته‬ ‫شاهدیم هر وزارتخانه براساس مسئولیتی که برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬واردات و ص��ادرات کاالیی را یک روز ممنوع و‬ ‫روز دیگ��ری ازاد می کند و این ب��ه صادرات‪ ،‬تولید و‬ ‫واردات اس��یب می زند و انتظار ما از دولت این است‬ ‫که اگر کاالیی را محدود و ممنوع می کند در سطحی‬ ‫مانند سران قوا درباره ان تصمیم گیری شود‪ .‬البته باز‬ ‫تاکید می کنم این موض��وع به طور کلی خالف قانون‬ ‫است و نباید یک روز کاالیی ممنوع و فردای ان ازاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬این اتفاق ها‬ ‫باعث می شود شاهد شکل گیری بسترهای وقوع جرم‬ ‫در کشور باشیم‪ .‬هفته گذشته مقاله ای می خواندم که‬ ‫نوشته بود به تازگی در کانادا استفاده از ماری جوانا را‬ ‫ازاد کرده ان��د و تحلیل انها ای��ن بود که مصداق های‬ ‫جرم را در کشورش��ان کاه��ش دهند و به این نتیجه‬ ‫رس��یده اند که هرق��در مصداق های ج��رم را کاهش‬ ‫دهند‪ ،‬اف��راد کمتری مج��رم خواهند ش��د و پلیس‬ ‫و نهاده��ای قضای��ی می توانند به جرائ��م جدی تری‬ ‫بپردازند‪ .‬در مقابل‪ ،‬متاس��فانه در کش��ورمان بستری‬ ‫را فراهم می کنیم که افراد به ناچار مجبور می ش��وند‬ ‫به سمت ارتکاب جرم بروند و نمونه های زیادی از ان‬ ‫را در سال های گذشته دیده ایم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته بحث بازار سکه و سیاس��ت گذاری ها در این‬ ‫زمینه را ش��اهد بودیم و در نهایت افراد زیادی مجرم‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫در بح��ث ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ه��م تع��داد زیادی‬ ‫وارد کننده و صادرکننده مجبور هس��تند به دادگاه ها‬ ‫برون��د و در موضوع ه��ای گوناگون مانن��د حوزه های‬ ‫اجتماع��ی همچون ماهواره و‪ ...‬هم ش��اهد این اتفاق‬ ‫بودیم و در نهایت همین رویکرد باعث شد شاهد ‪۱۷‬‬ ‫میلیون پرونده باز در نهاد قضایی باش��یم‪ .‬اگر در هر‬ ‫پرونده دو نفر دخیل باش��ند به طورکلی در هر پرونده‬ ‫یک و نیم خانواده درگیر ش��ده اند و در عمل جمعیت‬ ‫قابل توجهی از کش��ور مجرم هستند یا پرونده قضایی‬ ‫دارن��د‪ .‬انتظار ما از دولت و س��ایر قوا این اس��ت که‬ ‫به گونه ای سیاست گذاری کنند که مردم کمتر درگیر‬ ‫ش��وند و اگر موضوعی فراگیر ش��ده‪ ،‬تبدیل به جرم‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫را خری��داری و در انباره��ا نگه��داری می کردن��د تا‬ ‫موض��وع ورود مواد اولی��ه به کارخانه ه��ا را مدیریت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در تالطم ه��ای قیمت��ی‪،‬‬ ‫مهندس��ی مرتبط ب��ا عرضه محصوالت نیز از س��وی‬ ‫عرضه کنن��دگان ش��کل گرفته بود و ب��ا اعمال نظر و‬ ‫براساس روندهای گذشته‪ ،‬برخی سودجویان عرضه را‬ ‫مدیریت می کردند که این امر‪ ،‬افزایش نرخ در فضای‬ ‫بورس کشور را رقم زد‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت که باوج��ود اینک��ه برخی‬ ‫متقاضی��ان توانای��ی تامین م��واد اولی��ه در بورس را‬ ‫نداش��تند‪ ،‬به راحتی و با پرداخت قیمت های بس��یار‬ ‫ب��اال در خ��ارج از بورس م��واد اولیه خ��ود را تامین‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫مقیمی گفت‪ :‬بخش��ی از مواد اولیه خریداری شده‬ ‫از بورس‪ ،‬با تغییر بس��ته بندی از مرزهای کشور صادر‬ ‫می ش��دند که بر این اس��اس‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت وارد عمل ش��د‪ .‬البت��ه در عرضه محصوالت‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای انها باال رفته بود که ان را مدیریت کرده‬ ‫و جلوی تخلفات را گرفتیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خواسته‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫شناسنامه دار‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بستر فساد و رانت‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران در این نشس��ت‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬تمام رئیس��ان کمیس��یون های تخصصی‬ ‫ات��اق تهران با ادامه روند اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫مخالف هستند‪.‬‬ ‫مس��عود خوانساری ادامه داد‪ :‬در هفته های گذشته‬ ‫بحث های بس��یاری درباره حذف ‪ ۴‬صفر در رسانه ها‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در این باره نظر ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران این است که این موضوع می تواند نتایج مثبتی‬ ‫را به همراه داشته باش��د چون درحال حاضر هم ریال‬ ‫واحد مطرحی نیست و در گفت وگوهایی که می شود‬ ‫م��ردم از تومان اس��تفاده می کنن��د و همین موضوع‬ ‫محاس��بات را مش��کل و صفرهای زیاد‪ ،‬حسابداری را‬ ‫هم دچار اشکال کرده است‪.‬‬ ‫در این میان موضوع مهم این اس��ت که این تحول‬ ‫همزمان با اصالح س��اختار اقتصادی کش��ور رخ دهد‬ ‫وگرن��ه اگر تورم ه��ای باالی ‪۳۰ ،۲۰‬درصد در س��ال‬ ‫داش��ته باشیم هر ‪ ۳ ،۲‬س��ال دوباره یک صفر اضافه‬ ‫می ش��ود و چند س��ال بعد باز هم بای��د چند صفر را‬ ‫ح��ذف کنیم؛ بنابرای��ن معتقدیم اگ��ر چنین اتفاقی‬ ‫بیفت��د باید برای اصالح س��اختار اقتصاد کش��ور هم‬ ‫تدبیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫وی به نشس��تی که هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران با رئیس��ان کمیسیون های اتاق بازرگانی تهران‬ ‫داشته اند‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این نشست به طور‬ ‫تقریبی تمام رئیسان کمیس��یون های تخصصی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران اعالم کردن��د با ادامه روند اختصاص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مخالف هستند به این دلیل که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی بس��تر فساد و رانت را در اقتصاد کشور‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬باعث ایجاد بی عدالتی شده زیرا تمام‬ ‫اف��راد نمی توانند از این ارز اس��تفاده کنند و این ارز‬ ‫فق��ط در اختیار افراد خاصی ق��رار می گیرد‪ .‬چون در‬ ‫کشور شبکه توزیع درستی‪ ،‬حاکم نیست‪ ،‬اقالمی که‬ ‫با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کشور می شود به همان نرخ‬ ‫به دست مردم و مصرف کنندگان نمی رسد و این روند‬ ‫در نهایت قاچاق کاال و اس��یب ب��ه تولید را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بسیاری از محصوالت تولید داخلی‪ ،‬ترکیبی از مواد‬ ‫اولی��ه داخلی و وارداتی هس��تند و نرخ س��اخت انها‬ ‫بی��ش از نرخ کاالی وارداتی خارجی اس��ت؛ بنابراین‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ته��ران و فع��االن بخ��ش خصوصی‬ ‫خواستار قطع سریع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هستند و فکر‬ ‫می کنی��م اگر دول��ت می خواهد کمکی به قش��رهای‬ ‫اس��یب پذیر کند‪ ،‬تنها راه ان پرداخ��ت یارانه نقدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوانس��اری تصری��ح کرد‪ :‬م��ورد دیگ��ری که در‬ ‫نشس��ت با رئیس��ان کمیس��یون های ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران مطرح ش��د‪ ،‬ممنوعی��ت ص��ادرات و واردات‬ ‫کاالها برخ�لاف قانون اس��ت‪ .‬در قان��ون ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات و واردات فقط به ‪ ۳‬مورد اش��اره ش��ده که‬ ‫‪7‬‬ ‫سوغاتی های جذاب‬ ‫سمنان‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫دسترسی به اطالعات‬ ‫و مقررات عمومی تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‬ ‫تقویت مبادالت تجاری با کشورهای ساحلی خزر‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با محوریت‬ ‫وزارت بازرگان��ی‪ ،‬در راس��تای ارتق��ای‬ ‫اگاه��ی و اش��راف هرچه بیش��تر بازرگانان‬ ‫ش��امل تولیدکنن��دگان‪ ،‬وارد کنن��دگان‬ ‫و صادرکنن��دگان کاال و خدم��ات‪،‬‬ ‫شرکت های حمل ونقل‪ ،‬کارگزاران گمرکی‪،‬‬ ‫حق العم��ل کاران و پیمان��کاران (خدم��ات‬ ‫فنی مهندس��ی) به مقررات و الزامات قانونی‬ ‫مرتبط با این امور‪ ،‬ایفای تعهدات در شبکه‬ ‫بانکی‪ ،‬فرایند تش��ریفات سفارش واردات و‬ ‫صادرات‪ ،‬دسترس��ی به اطالعات و مقررات‬ ‫عمومی صادرات و واردات ساالنه را با انتشار‬ ‫مجموع��ه ای از مق��ررات واردات و صادرات‬ ‫برای ایشان میسر کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از رواب��ط‬ ‫عمومی موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬مقررات صادرات و واردات در این‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬چند دهه قدمت دارد و ش��امل‬ ‫قانون مق��ررات ص��ادرات و واردات مصوب‬ ‫‪ ۱۳۷۲/۷/۴‬می شود که تمامی احکام دائمی‬ ‫را پیش روی فعاالن در تجارت خارجی قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در مع��دود م��واردی تغییرات��ی در این‬ ‫قان��ون رخ داده که مقوله اس��ترداد (‪drao‬‬ ‫‪ )back‬از ان جمل��ه اس��ت؛ ضمن تصویب‬ ‫اخرین نسخه قانون گمرک در ابان ‪۱۳۹۰‬‬ ‫در بخش مربوط به استرداد‪ ،‬قانون صادرات‬ ‫و واردات از یک ثابت معن��اداری برخوردار‬ ‫ش��د‪ .‬البته ایین نامه اجرایی این قانون یک‬ ‫سال بعد یعنی در سال ‪ ۱۳۷۳‬تصویب و به‬ ‫مرحله اجرا گذاشته شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن کت��اب‪ ،‬رئ��وس و عین م��واد یا‬ ‫تبصره هایی بر گرفت��ه از قوانین و مقرراتی‬ ‫ک��ه واردات و ص��ادرات کاال و خدمات توام‬ ‫با کاال‪ ،‬ش��امل دان��ش فنی و فن��اوری که‬ ‫حس��ب مورد در ارتباط با کاالهای ورودی‬ ‫و خروج��ی کاربرد دارن��د و نااگاهی از انها‬ ‫موجبات ایس��تایی کاال در جریان تشریفات‬ ‫گمرکی را موجب می شود؛ همچنین کتاب‬ ‫مرب��وط به قان��ون و مق��ررات ص��ادرات و‬ ‫واردات؛ پیش��اپیش افراد را متوجه اهمیت‬ ‫رعایت مقررات می کند‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی مجموع��ه دانس��تنی ها در‬ ‫فراین��د تش��ریفات از مرحل��ه بازاریاب��ی‬ ‫س��فارش‪ ،‬قرارداد‪ ،‬ثبت سفارش در سازمان‬ ‫دولتی ( وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت و‪) ...‬‬ ‫عقد قرارداد حمل‪ ،‬بیمه‪ ،‬بازرس��ی و حصول‬ ‫انتق��ال کاال به مقصد در واردات و ارس��ال‬ ‫محموله ه��ای صادرات��ی در ای��ن مجموعه‬ ‫پیش روی مخاطبان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬شرایط ورود یا صدور حقوق‬ ‫و عوارض ورود یا ص��دور‪ ،‬الزامات قانونی و‬ ‫ایین نامه ای ک��ه درباره هر یک قلم یا گروه‬ ‫کااله��ای گوناگون در بی��ش از ‪ ۷۰۰۰‬خط‬ ‫تعرف��ه ای ‪ ۸‬رقم��ی ممکن ب��وده و جداول‬ ‫پیوس��ت براس��اس یک تعرفه ( نمانکالتور)‬ ‫بین المللی موس��وم ب��ه ‪ ،HS‬در این کتاب‬ ‫قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫ای��ن کت��اب در قالب کنوانس��یون هایی‬ ‫درب��اره م��واد روانگ��ردان ش��یمیایی‪ ،‬مواد‬ ‫مخ��رب الیه ازون‪ ،‬بازیافت ها‪ ،‬موادی که در‬ ‫ساخت سالح های شیمیایی و کشتار جمعی‬ ‫کاربرد دارند‪ ،‬به مخاطب هش��دار داده و به‬ ‫وارد کنن��دگان پیش��نهاد می ده��د پیش از‬ ‫سفارش‪ ،‬تطابق نداشتن مواردی را که قصد‬ ‫واردات یا صادرات ان را دارند بررسی کنند‬ ‫تا از رویارویی با مش��کالت احتمالی مصون‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫تعرفه های ترجیحی و نیز موارد مشمول‬ ‫اس��تاندارد های اجباری‪ ،‬به طور مبسوط به‬ ‫تفکیک کاال های گوناگون هم در بدو ورود و‬ ‫هم هنگام صدور در این کتاب عنوان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬این کتاب به نوعی نقش��ه‬ ‫راه صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان در بعد‬ ‫مقررات و فرایندهای تشریفات اداری بوده‬ ‫و در مجموع کتاب قانون و مقررات صادرات‬ ‫و واردات اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در راستای وظایف قانونی خود برای‬ ‫اگاهی عمومی منتشر می کند‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫برای گسترش‬ ‫روابط صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و تجاری با‬ ‫کشورهای منطقه‬ ‫خزر امادگی‬ ‫کامل دارد‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران‪ ،‬از امادگی ایران در راس��تای تقویت‬ ‫بیش از پیش مبادالت با کش��ورهای ساحلی خزر در‬ ‫زمینه های گوناگون تولیدی و تجاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬نخس��تین نشس��ت وزیران اقتص��ادی تجاری‬ ‫کشورهای ساحلی دریای خزر ‪۲۰‬مرداد ‪ ۹۸‬در شهر‬ ‫اوازه ترکمنس��تان با حض��ور محمدباقر عالی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت وزی��ران اقتص��اد کش��ورهای‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬قزاقستان و معاون وزیر اقتصاد‬ ‫جمهوری اذربایجان حضور داشتند‪.‬‬ ‫محمدباق��ر عالی که به نمایندگی از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ایران در این نشس��ت در منطقه ملی‬ ‫گردشگری اوازه ترکمن باشی کشور ترکمنستان سخن‬ ‫می گفت بر ضرورت و جدیت اجرای بهینه توافق های و‬ ‫تفاهمنامه های کشورهای ساحلی تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬به معرفی‬ ‫توانمندی ه��ای صنعت��ی‪ ،‬معدنی و زیرس��اخت های‬ ‫تجاری ایران در راس��تای توس��عه مب��ادالت تجاری‬ ‫دریای خزر دریای صلح و دوستی است و برگزاری نخستین همایش‬ ‫اقتصادی خزر زمینه س��از اجرایی کردن مف��اد موافقتنامه همکاری‬ ‫اقتصادی تجاری کشورهای ساحلی را فراهم می اورد‬ ‫کش��ورمان ب��ا تمامی کش��ورهای همس��ایه به ویژه‬ ‫کشورهای ساحلی خزر تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه دری��ای خزر دری��ای صلح و‬ ‫دوس��تی ب��وده‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬برگزاری نخس��تین‬ ‫همایش اقتصادی خزر زمینه ساز اجرایی کردن مفاد‬ ‫موافقتنام��ه هم��کاری اقتصادی تجاری کش��ورهای‬ ‫ساحلی را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ای��درو‪ ،‬از امادگ��ی ایران در‬ ‫راس��تای تقویت بیش از پیش مبادالت با کشورهای‬ ‫س��احلی خزر در زمینه های گوناگونی مانند صنعت‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬فناوری های نوین‪ ،‬انرژی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫دیگر زمینه های مورد عالقه خبر داد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بر ضرورت تقویت همکاری مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی و ازاد ایران با دیگر کشورها و اجرای برنامه ها‬ ‫و پروژه های مشترک سرمایه گذاری اشاره کرد‪.‬‬ ‫دریافت بیش از ‪ ۲۰‬هزار شکایت مردمی‬ ‫از طریق سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪ :‬تیر امسال‬ ‫در مجموع ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۹۵۵‬ش��کایت مردمی درباره‬ ‫تخلف��ات صنفی و غیرصنف��ی از طریق تلفن ‪۱۲۴‬‬ ‫س��تاد خبری اس��تان ها دریافت ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬غالمرضا صارمیان افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۶۸‬درصد ش��کایت ها مورد رس��یدگی قرار گرفته و‬ ‫‪ ۳۲‬درصد باقیمانده در بررسی کارشناسی از سوی‬ ‫مراجع ذی ربط اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه تالش شده‬ ‫س��طح کمی و کیف��ی س��امانه ‪ ۱۲۴‬به عنوان تنها‬ ‫سامانه اقتصادی ارتباطی با مردم ارتقا یابد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از مجموع ش��کایت های دریافتی‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫گزارش در بخش کاالیی از نان و میوه و س��بزیجات‬ ‫و در بخ��ش خدمات از رس��توران های غذاخوری و‬ ‫تعمیرگاه های خودروهای سبک بوده و گرانفروشی‬ ‫و تقل��ب در ص��در عنوان های تخل��ف گزارش های‬ ‫دریافتی قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیر کل امور حقوقی‬ ‫و تعزیرات س��ازمان حمایت بیان ک��رد‪ :‬از مجموع‬ ‫شکایت های دریافتی‪ ۵۱۹ ،‬شکایت با براورد ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد ریال در کارگروه های رسیدگی‬ ‫اس��تانی منجر به مصالحه و جلب رضایت ش��اکیان‬ ‫ش��ده و به پیروی از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬صارمیان با اش��اره به افزایش تعداد‬ ‫گش��ت های مشترک انجام ش��ده در این بازه زمانی‬ ‫گفت‪ ۷ :‬هزار و ‪ ۸۰۸‬گش��ت مشترک بین بازرسان‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ها با‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادها از جمله‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری‪ ،‬اتاق اصناف و اتحادیه ها‬ ‫و‪ ...‬انجام شده که از این تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۵۶‬پرونده‬ ‫ب��ا ارزش ریال��ی ‪ ۳۹۲‬میلیارد ری��ال در زمینه های‬ ‫گوناگون تنظیم شده که پس از بررسی با متخلفان‬ ‫برخورد خواهد ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫نظم دهی و انس��جام بیش��تر به فرایند تنظیم بازار‪،‬‬ ‫اصالح نظام توزی��ع و نظارت بر واحدهای توزیعی‪،‬‬ ‫تولیدی و خدماتی‪ ،‬بازرس��ی های مس��تمر ازسوی‬ ‫اکیپ های بازرس��ی و نظ��ارت در اداره های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ها انجام می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫امور حقوقی و تعزیرات س��ازمان حمایت با اشاره به‬ ‫مواد ‪ ۵‬و ‪ ۶۵‬قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و قانون نظام صنفی و ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫تعزیرات حکوتی‪ ،‬درج نرخ و نصب برچسب و صدور‬ ‫فاکت��ور درباره همه کاالها و خدمات را مورد تاکید‬ ‫قرار داد و از هموطنان خواس��ت در صورت مشاهده‬ ‫هرگون��ه تخلف یا اجح��اف در حق مصرف کننده از‬ ‫طریق س��امانه ‪ ۱۲۴‬یا مراجعه به پورتال سازمان و‬ ‫همچنین در استان ها نیز با ارائه شکایت های خود به‬ ‫ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‪ ،‬مسئوالن ذی ربط را در جریان قرار‬ ‫داده تا رسیدگی الزم انجام شود‪.‬‬ ‫نرخ مرغ هنوز روند کاهشی نگرفته است‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی گفت‪:‬‬ ‫افزایش نرخ و گرانی مرغ از س��وی مرغداران اس��ت‬ ‫و محص��والت انها در ب��ازار به نرخ کیلویی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان عرضه می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که نرخ‬ ‫مصوب هر کیلو مرغ ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫مهدی یوسف خانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نرخ مرغ تا به امروز روند کاهش��ی به خود نگرفته و‬ ‫فقط از چند روز گذش��ته‪ ،‬قیمت ها ثبات پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مرغ با نرخ مصوب‪ ،‬در میدان‬ ‫بهم��ن کیلویی ‪ ۱۲‬هزار تومان به واحدهای توزیعی‬ ‫عرضه می ش��ود و واحدهای فروش س��طح شهر هر‬ ‫کیل��و از ای��ن مرغ را به ن��رخ ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از مرغ��داران‪ ،‬مرغ را به نرخ‬ ‫مص��وب کیلوی��ی ‪ ۸۵۰۰‬تومان عرض��ه نمی کنند‬ ‫و ن��رخ عرض��ه انها حدود کیلوی��ی ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان اس��ت که این محص��ول در نهایت در بازار به‬ ‫ن��رخ کیلوی��ی ‪ ۱۵‬هزار تومان به فروش می رس��د‪.‬‬ ‫یوس��ف خانی ب��ا بیان اینک��ه گرانی مرغ از س��وی‬ ‫مرغ��داران اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مرغ��داران مرغ زنده‬ ‫را ب��ا قیمت��ی بیش از نرخ مص��وب عرضه می کنند‬ ‫و واحدهای��ی ک��ه مرغ را به نرخ گ��ران خریداری و‬ ‫عرضه می کنند‪ ،‬از سوی بازرسان اصناف و تعزیرات‬ ‫با جریمه روبه رو می شوند و برخالف رویه همیشگی‬ ‫اصناف که فاکتور خرید مالک گران فروش��ی است؛‬ ‫در زمینه نرخ مرغ‪ ،‬مالک نرخ مصوب است‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تامین مرغ با نرخ مصوب از سوی شرکت پشتیبانی‬ ‫ام��ور دام انجام می ش��ود و واحدهایی که مرغ را به‬ ‫ن��رخ مصوب دریاف��ت می کنند‪ ،‬باید به نرخ مصوب‬ ‫ان را عرض��ه کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬از اواخر ماه‬ ‫گذش��ته نرخ مصوب م��رغ به کیلوی��ی ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان افزایش یاف��ت با این حال برخی‬ ‫از واحدهای خرده فروشی سطح شهر از قیمت های‬ ‫مصوب پیروی نمی کنند به گونه ای که این محصول‬ ‫را به ط��ور میانگین کیلوی��ی ‪ ۱۵‬هزار تومان عرضه‬ ‫می کنند و مرتکب گران فروشی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید ایران بر امور گردشگری‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس‬ ‫هیات عامل ایدرو در نخس��تین نشس��ت اقتصادی‬ ‫کش��ورهای س��احلی خزر ب��ا اع�لام امادگی کامل‬ ‫کشورمان برای گس��ترش روابط صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاری با کش��ورهای منطقه همچنین از اراده ایران‬ ‫برای تعامل بیش��تر در زمینه ه��ای فناوری های نو‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬کشاورزی و گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫عال��ی‪ ،‬دریای خ��زر را دری��ای صلح و دوس��تی‬ ‫برش��مرد و با اش��اره به جای��گاه ژئواس��تراتژیک و‬ ‫ژئواکونومیک کش��ورهای س��احلی در سطح منطقه‬ ‫و بین الملل��ی پیونده��ای تاریخ��ی و فرهنگی قوام‬ ‫یافته در بس��تر قرن ها را زمین��ه ای منحصر به فرد‬ ‫برای بناس��ازی پیوندهای روزام��د تجاری صنعتی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫نماین��ده وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران در‬ ‫ای��ن نشس��ت همچنین با اش��اره به بی��ش از ‪۲‬هزار‬ ‫و‪ ۷۰۰‬کیلومتر مرز ابی ایران با دریای خزر استراتژی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را فعال سازی مضاعف‬ ‫ظرفیت اس��تان های س��احلی برای تسریع و افزایش‬ ‫تبادالت صنعتی تجاری اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به وجود مناطق ویژه و ازاد‬ ‫اقتص��ادی ایران در حریم دری��ای خزر؛ این زمینه را‬ ‫از موضوع های مهمی برش��مرد که می تواند با تجربه‬ ‫خوب ایران ایده های مناس��بی برای س��رعت بخشی‬ ‫به همکاری های کش��ورهای منطقه به دنبال داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نشس��ت دو روزه وزی��ران اقتص��ادی کش��ورهای‬ ‫س��احلی خ��زر(‪ )FCEE‬ب��ا حض��ور قربانقلی بردی‬ ‫محم��دوف‪ ،‬رئیس جمهوری ترکمنس��تان و وزیران‪،‬‬ ‫مقامات کش��ورهای حوزه خزر و نیز س��ایر کشورها‬ ‫و نهادهای بین المللی مانند س��ازمان تجارت جهانی‪،‬‬ ‫بانک جهان��ی و‪ ...‬در ترکمنس��تان در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری کش��ورمان نی��ز برای‬ ‫شرکت در این نشست به ترکمنستان سفر کرده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫سرمایه گذاری در «تولید» بهتر از «توزیع» است‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و فروشندگان پوشاک تهران‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫در حالی که هنوز گس��ترش فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫ایرانی با مقاومت های بخش س��نتی بازار روبه رو است‪،‬‬ ‫اما خبرهای جدیدی به گوش می رسد و سرمایه گذاران‬ ‫خارجی نس��بت ب��ه افزایش گرایش م��ردم به خرید از‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای در ایران حساس شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬خبره��ا حاکی از ان اس��ت که‬ ‫چند شرکت خارجی قصد دارند در حوزه فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای ایران سرمایه گذاری کنند‪ .‬البته این تصمیم‬ ‫انها فقط در حد بررسی های اولیه است و هنوز تصمیم‬ ‫نهای��ی را نگرفت�� ه و جزئیات انچه در پی ان هس��تند‪،‬‬ ‫مشخص نیست اما کلیات ماجرا چیست و پرسش دیگر‬ ‫اینکه چنین کاری تا چه میزان می تواند برای بازار ایران‬ ‫مفید باشد؟‬ ‫‹ ‹خیز فرانس�وی ها و ترک ها ب�رای حضور‬ ‫در ایران‬ ‫س��هم ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬درصدی از ب��ازار را در اختیار گرفته اند‬ ‫که این میزان در مقایسه با سهم این فروشگاه ها در سال‬ ‫‪ ۹۱‬به شدت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عالی پ��ور با تاکی��د بر اینکه درحال حاض��ر فضا برای‬ ‫توس��عه فعالی��ت فروش��گاه های زنجیره ای در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه ظرفیت ه��ای باالی‬ ‫کش��ور و امکان افزایش قابل توجه س��هم فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای از بازار ایران‪ ،‬ش��رکت هایی از برخی کشورها‬ ‫تمایل دارن��د در ایران حضور پیدا کنند و درحال حاضر‬ ‫‪ ۳‬ش��رکت فرانس��وی و یک ش��رکت ترکیه ای در حال‬ ‫رص��د ش��رایط ب��رای س��رمایه گذاری در ای��ن بخش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گفته نایب رئیس اتحادیه کش��وری فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬هم اکنون دو فروشگاه زنجیره ای خارجی در‬ ‫کشور در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری خارجی ه�ا من�ع قانونی‬ ‫ندارد‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران بیان کرد‪ :‬س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی ها در ایران منع قانونی ندارد اما سرمایه گذاران‬ ‫بای��د قوانین و مقرراتی ک��ه در این زمینه وجود دارد را‬ ‫رعایت کنند و به طور حتم مسئوالن و متولیان هر حوزه‬ ‫به این نکته توجه دارند‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگرچه منع قانونی برای س��رمایه گذاران خارجی وجود‬ ‫ندارد اما در حوزه توزیع بهتر اس��ت از س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی حمایت کنیم‪ .‬درحال حاضر افرادی هس��تند که‬ ‫می توانن��د در این ح��وزه ورود کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬تنها‬ ‫کاری که باید انجام شود‪ ،‬تسهیل قوانین و جلب اعتماد‬ ‫سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه گذار خارجی به طور حتم به دنبال‬ ‫کس��ب منافع و سود اس��ت که درنهایت می خواهد ان‬ ‫س��ود را به کش��ور دیگری ببرد‪ .‬بنابراین اگ��ر بتوانیم‬ ‫اعتم��اد س��رمایه گذاران داخلی را بی��ش از انچه امروز‬ ‫است جلب کنیم‪ ،‬در زمینه توزیع موفق تر خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف ته��ران در ادامه تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫توجه داشته باشیم که بازار ایران در امر توزیع و از نظر‬ ‫تعداد واحد های توزیعی اشباع و بیشترین مشکل ما در‬ ‫زمینه تولید اس��ت‪ .‬حال اینکه اگر سرمایه گذار خارجی‬ ‫قصد ورود به بازار ایران را دارد‪ ،‬توصیه ما این است که‬ ‫در امر تولید فعال ش��ود‪ .‬ایران به اندازه کافی فروشگاه‬ ‫دارد و تعداد ان از میانگین جهانی باالتر است‪ .‬بنابراین‬ ‫در نگاه کلی‪ ،‬نیازی به افزایش تعداد فروشگاه ها نداریم‪.‬‬ ‫حال اینکه دست س��رمایه گذاران در تولید را به گرمی‬ ‫می فش��اریم و به انها کمک می کنی��م؛ چراکه در تولید‬ ‫عقب هستیم و باید این مشکل را رفع کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به همه حلقه های زنجیره بازار نیازمندیم‬ ‫نایب رئی��س اتاق اصناف ایران نی��ز در این باره گفت‪:‬‬ ‫پس از برجام ش��رکت های خارجی زی��ادی برای ورود‬ ‫ب��ه ایران اعالم امادگی کردند‪ .‬با این حال بیش��تر انها‬ ‫می خواس��تند کاالهای خود را در ایران بفروش��ند و در‬ ‫مقابل انچه ما خواستار ان بودیم‪ ،‬ورود فناوری و دانش‬ ‫روز بود‪ .‬حاال نیز همین نیاز را داریم‪.‬‬ ‫مجتبی صفای��ی در گفت وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫اولوی��ت ما این اس��ت که فن��اوری و دان��ش روز وارد‬ ‫کشور ش��ود اما همه موضوع ها باید در کنار هم باشند‪.‬‬ ‫ما به س��رمایه گذارانی در حوزه توزیع ی��ا واردکننده و‬ ‫صادر کننده نیازمندیم‪ .‬به واس��طه نگاه همیشگی ما به‬ ‫درامد های نفتی‪ ،‬ملتی تولیدمحور نبوده ایم که این نگاه‬ ‫باید اصالح شود و به دنبال اشتغال های مولد باشیم‪ .‬در‬ ‫کنار ان‪ ،‬گاهی به وارد کنندگان به عنوان افراد متخلف‬ ‫نگاه ش��ده اس��ت‪ .‬حال اینکه نباید فکر کنیم کسی که‬ ‫وارد کننده کاال اس��ت‪ ،‬در حال اسیب رس��انی به کشور‬ ‫پیش بینی کاهش نرخ رب گوجه فرنگی‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و ش��بکه های توزیعی و‬ ‫اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫با تکذی��ب خبر افزایش ‪۴۰‬درصدی ن��رخ رب گوجه فرنگی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هرچند درحال حاضر رب گوجه فرنگی از کاالهای‬ ‫مش��مول اولویت نخس��ت قیمت گذاری تثبیت��ی و تکلیفی‬ ‫نیس��ت و واحدهای تولیدی ذی ربط باید بر اس��اس ضوابط‬ ‫عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها‬ ‫نس��بت به تعیین نرخ کاالی خود اق��دام کنند‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫کاه��ش ن��رخ گوجه فرنگی و س��هم ب��االی ان در نرخ رب‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی الزم ب��ا واحده��ای تولیدی و انجم��ن ذی ربط‬ ‫به منظور تعدیل نرخ از سوی این سازمان انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��ید داود موس��وی در ادامه افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس هماهنگی ها‪ ،‬مقرر شد تاثیر کاهش نرخ گوجه فرنگی‬ ‫ب��ا توجه به س��هم قابل توج��ه ان در تولی��د رب‪ ،‬اعمال و‬ ‫تمامی واحدها نس��بت به تعدیل نرخ اقدام کنند و به همین‬ ‫منظور س��قف نرخ مصرف کننده قابل قب��ول برای درج روی‬ ‫محصوالت به زودی اطالع رس��انی خواهد ش��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخالف خبر منتشر شده‪ ،‬نه تنها نرخ رب گوجه فرنگی‬ ‫افزای��ش نیافت��ه که ش��اهد کاهش ن��رخ ان خواهیم بود و‬ ‫همان طور که پیش از این نیز اعالم ش��د‪ ،‬ش��فافیت در نرخ‬ ‫کاالها و دسترس��ی اس��ان مصرف کنن��دگان به قیمت های‬ ‫موج��ود در بازار و نرخ های مصوب ازجمله اهداف راه اندازی‬ ‫سامانه اطالع رسانی نرخ کاال و خدمات است‪ .‬معاون نظارت‬ ‫بر کاالهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان همچنین گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه س��امانه یادش��ده در مرحله شروع فعالیت‬ ‫است و بر اساس شرایط و قواعد عادی بازار و ضرورت وجود‬ ‫کاال‪ ،‬برخ��ی کاالها پیش از این تولید ش��ده و با قیمت های‬ ‫قبل در بازار موجود است و از انجایی که اطالعات درج شده‬ ‫در س��امانه ‪ ،۱۲۴‬قیمت فعلی کاال در سطح کشور است نه‬ ‫نرخ درج ش��ده روی محصول‪ ،‬ان هم ب��دون توجه به تاریخ‬ ‫تولید ان‪ ،‬بنابراین مقایس��ه این دو موضوع و اطالع رس��انی‬ ‫ان با هدف مطلوب نبودن کارکرد س��امانه صحیح نیست و‬ ‫ضرورت اصالح قیمت ها از س��وی واحدهای تولیدی‪ ،‬درباره‬ ‫تمامی محصوالت با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه یا سایر‬ ‫عوامل موثر بر بهای تمام ش��ده بر اس��اس اطالعات قیمتی‬ ‫منتشرشده حاکی از کارکرد مطلوب این سامانه است‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫مجتبی صفایی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫انحص��ار در ه��ر ح��وزه ای از ب��ازار‪ ،‬ن��ه فق��ط برای‬ ‫مصرف کننده که برای فعاالن ان کسب و کار نیز مفید‬ ‫اس��ت و به وسیله ان فعاالن صنفی و صنعتی در رقابت‬ ‫با خارجی ها می توانند روش ه��ای جدید را یاد بگیرند‪،‬‬ ‫ارتباطات گس��ترده و همکاری جدیدی با کش��ورهای‬ ‫دیگر به دست اورند و درنهایت به رشد و پویایی برسند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مصرف کنن��دگان نیز ق��درت انتخاب‬ ‫خواهند داش��ت که از خدمات کدام ی��ک بهره بگیرند‪.‬‬ ‫ازای��ن رو بای��د از ورود س��رمایه گذاران خارج��ی البته‬ ‫براساس ضوابطی استقبال کرد‪ .‬با وجود این‪ ،‬ایران بیش‬ ‫از اینکه نیازمند سرمایه گذاری خارجی در حوزه توزیع‬ ‫باشد‪ ،‬به س��رمایه گذاری در تولید و برندسازی نیازمند‬ ‫است و این امری اشکار برای ما است و متولیان امر باید‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را نیز اگاه کنند‪.‬‬ ‫قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافت‬ ‫بر اس��اس اخرین گزارش س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل‬ ‫متح��د میانگین قیمت های جهانی م��واد غذایی در ژوئیه ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ ۱۰‬تی��ر ‪ ۹ -‬مرداد ‪ )۱۳۹۸‬ب��ه دنبال کاهش قیمت های جهانی‬ ‫غالت‪ ،‬محصوالت لبنی و ش��کر‪ ،‬با کاهش ‪۱.۱‬درصدی نسبت به‬ ‫ماه گذشته روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش کان��ون انجمن ه��ای صنایع غذایی ای��ران‪ ،‬اخرین‬ ‫گزارش س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل متحد از متوسط نرخ‬ ‫م��واد خوراکی در ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬نش��ان دهنده کاهش ‪۱.۱‬درصدی‬ ‫نرخ خوراکی ها نس��بت به ماه گذش��ته اس��ت‪ .‬در این دوره نرخ‬ ‫جهان��ی برخی غالت‪ ،‬محصوالت لبنی و ش��کر ب��ا کاهش و نرخ‬ ‫گوشت و روغن های نباتی با افزایش روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫نرخ ه��ای جهانی غ�لات در این دوره ‪۲.۷‬درصد نس��بت به ماه‬ ‫گذش��ته کاهش یافته اند‪ .‬علت عمده این کاهش افت قیمت های‬ ‫جهان��ی محصوالت گندم و ذرت اس��ت که به دنبال ذخایر باالی‬ ‫صادراتی این محصوالت ایجاد ش��ده است‪ .‬نرخ های جهانی برنج‬ ‫اما در این دوره با ثبات نسبی روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫نرخ ه��ای جهانی روغن های نباتی اما در ای��ن ماه با ‪۰.۸‬درصد‬ ‫افزایش روبه رو بوده اند‪ .‬قیمت های جهانی روغن سویا و افتابگردان‬ ‫نی��ز در این دوره افزایش یافته اس��ت‪ .‬افزایش قیمت های جهانی‬ ‫روغن س��ویا به دنبال افزایش نرخ دانه سویا و کاهش حجم تولید‬ ‫در امریکا روی داده است‪ .‬به طور مشابه افزایش قیمت های جهانی‬ ‫روغن افتابگ��ردان نیز در نتیجه کاهش حج��م تولید در منطقه‬ ‫دریای س��یاه و افزایش تقاضای جهانی این محصول اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت های جهانی روغن پالم اما در این دوره کاهش یافته‬ ‫که علت ان افزایش تولید در کش��ورهای اسیای جنوب شرقی و‬ ‫کاهش تقاضای وارداتی بوده است‪.‬‬ ‫نرخ های جهانی گوشت نیز در ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬با ‪۰.۶‬درصد افزایش‬ ‫خ جهانی گوشت گاو و‬ ‫نس��بت به ماه گذش��ته روبه رو بوده اند‪ .‬نر ‬ ‫گوسفند در این دوره با افزایش روبه رو بوده درحالی که قیمت های‬ ‫جهانی گوش��ت خوک اندکی کاهش یافته است‪ .‬افزایش تقاضای‬ ‫وارداتی گوشت گاو و گوسفند از سوی کشورهای اسیایی با وجود‬ ‫کاهش ذخایر صادراتی علت اصلی افزایش نرخ در بازارهای جهانی‬ ‫گزارش شده است‪ .‬کاهش قیمت های جهانی گوشت خوک اما در‬ ‫نتیج��ه افزایش ذخایر صادراتی برزیل و امریکا روی داده اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت های جهانی گوش��ت مرغ در این دوره ثبات نس��بی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نرخ های جهانی لبنیات نیز در هفتمین ماه از سال جاری‬ ‫میالدی برای دومین ماه متوالی کاهش یافته اند‪.‬‬ ‫موفقیت هایی در حذف پوشاک قاچاق از بازار‬ ‫داش��ته ایم اما مد همچنان ایرانی نش��ده است؛‬ ‫چراک��ه مد ارتباطی با عرضه پوش��اک قاچاق یا‬ ‫ایران��ی ندارد‪ .‬مد در ایران متاثر از فضای مجازی‬ ‫است‪ .‬در ش��بکه های مجازی مد ترویج می یابد‪.‬‬ ‫تبلیغ��ات ب��رای طراحی و دوخت و اس��تفاده از‬ ‫لباس های نامتعارف در این فضا انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫اف��رادی ک��ه از ش��هرت عمومی ه��م برخوردار‬ ‫هستند در تبلیغ این دست از لباس ها نقش ایفا‬ ‫می کنند و به مرور اس��تفاده از این نوع لباس ها‬ ‫متداول می ش��ود و درنهای��ت تولید کنندگان بر‬ ‫اس��اس انچه از س��وی جامعه تقاضا می ش��ود‪،‬‬ ‫لباس ها را تهیه می کنند‪ .‬چنین شرایطی به این‬ ‫معناس��ت که درحال حاضر مد از تولید کنندگان‬ ‫اغاز نمی ش��ود‪ .‬م��ا از م��ردم می خواهیم که از‬ ‫فروش��ندگان‪ ،‬انچه مطابق با ش��ان انهاس��ت را‬ ‫مطالب��ه کنند و اگر مانتوهای نامناس��ب عرضه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬خرید نکنند تا فروشندگان نسبت به‬ ‫انچه مورد مطالبه مش��تری اس��ت‪ ،‬اگاه شوند‪.‬‬ ‫متاس��فانه شاهد هستیم انچه ما فروش ان را در‬ ‫مغازه ها ممنوع کرده ایم‪ ،‬از س��وی دستفروشان‬ ‫توزیع می شود و البته فروش هم دارند‪ .‬به تازگی‬ ‫نشس��تی با اعض��ای اتحادی��ه تولید کنندگان و‬ ‫فروش��ندگان پوشاک داش��تیم که این نشست‬ ‫دور چه��ارم خود را پشت س��ر گذاش��ت‪ .‬در پی‬ ‫این نشس��ت ها این چنین مطرح ش��د که بخش‬ ‫خصوصی در شهرستان ها و در تهران توانمندی‬ ‫زیادی در س��اماندهی مد پوش��اک دارند‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬قرار اس��ت اتحادیه های پوش��اک رسته‬ ‫طراحی را درخواس��ت کنند و از وزارت فرهنگ‬ ‫و ارش��اد اس�لامی هم مجوز بگیرند تا این رسته‬ ‫ایجاد شود‪ .‬وقتی بخش خصوصی تولید کننده و‬ ‫عرضه کننده را در دل خود دارد‪ ،‬جذب طراحان‬ ‫لباس به این بخش اس��ان تر خواهد بود و پس از‬ ‫ان هم��کاری طراحان با تولید کنندگان افزایش‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫عملکرد مطلوب‬ ‫مناطق عرضه دام زنده‬ ‫در عید قربان‬ ‫سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬امس��ال ب��ا توجه به نظ��ارت موثر و‬ ‫هماهنگی مناس��ب س��ازمان های ذی ربط‪ ،‬شاهد‬ ‫عملکرد مطلوب مناطق عرضه بهداشتی دام زنده‬ ‫و رضایت مردم بودیم‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از‬ ‫روابط عمومی اتاق اصناف ایران‪ ،‬بهنام نیک منش‬ ‫با اشاره به بازدید میدانی از مناطق عرضه بهداشتی‬ ‫دام زنده به همراه رئیس��ان ش��عبه های س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬مدیران ش��هرداری (س��ازمان‬ ‫میدان ه��ا) و س��ازمان دامپزش��کی‪ ،‬از همکاری و‬ ‫هماهنگی نهادهای ذی رب��ط دراین باره قدردانی‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬هماهنگی میان این س��ازمان ها در‬ ‫راس��تای رعایت ن��رخ مصوب‪ ،‬توزین مناس��ب و‬ ‫جلوگیری از فعالیت و دخالت دالالن و واس��طه ها‬ ‫و رعایت موارد بهداش��تی در ذبح دام‪ ،‬باعث ش��د‬ ‫امس��ال ش��اهد بهترین عملکرد در روز عید قربان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به اصناف‬ ‫در امور صادراتی‬ ‫رئیس کمیس��یون تولید و صادرات اتاق اصناف‬ ‫ای��ران با اش��اره به جایگاه مه��م جامعه اصناف در‬ ‫افزایش ص��ادرات غیرنفتی و تولید گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫بی��ش از ‪۶۵۰‬هزار واحد تولی��دی در دل بیش از‬ ‫‪۳‬میلیون واحد صنفی در کش��ور جایگاه رفیعی را‬ ‫ب��ه اصناف در افزایش تولی��د باکیفیت و صادرات‬ ‫غیرنفتی بخشیده است‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از روابط عمومی اتاق اصناف ایران‪ ،‬علیرضا حسنی‬ ‫بااش��اره به این موضوع که حل مشکالت صنف ها‬ ‫به ویژه در حوزه تولیدی و خدمات فنی باعث ایجاد‬ ‫یک فضای کسب وکار قوی در کشور می شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬صنف های تولیدی در حوزه هایی مانند تولید‬ ‫مبلمان‪ ،‬تولیدات فل��زی‪ ،‬محصوالت دامی مانند‬ ‫پوس��ت و چرم و تولید و صادرات صنایع دس��تی‪،‬‬ ‫ف��رش و مواد غذایی‪ ،‬صنایع لبنی و‪ ...‬نقش مهمی‬ ‫در افزای��ش ص��ادرات غیرنفتی و حرکت کش��ور‬ ‫به س��مت یک اقتصاد قوی و مس��تقل از صادرات‬ ‫نفت ایفا می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تخصیص نیافتن‬ ‫وام های ارزان قیمت بانکی‪ ،‬ضعف پشتوانه مالی در‬ ‫نوسازی و رفع فرسودگی خطوط تولید‪ ،‬مشکالت‬ ‫تهیه مواد اولیه ارزان قیمت‪ ،‬باال بودن هزینه تولید‬ ‫و نرخ تمام ش��ده تولیدات داخلی از مشکالت این‬ ‫صنف است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای‪،‬‬ ‫با اش��اره به افزایش سهم این فروشگاه ها در بازار کشور‬ ‫و ظرفیت ه��ای ب��االی ان در ای��ران‪ ،‬از رص��د فض��ای‬ ‫اقتصادی کش��ور از س��وی ‪ ۳‬ش��رکت فرانسوی و یک‬ ‫شرکت ترکیه ای برای سرمایه گذاری در این بخش خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫منصور عالی پور در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫نقش این فروشگاه ها در تامین کاالهای موردنیاز مردم‬ ‫با نرخ مناس��ب اظهار کرد‪ :‬در شرایط امروز و با توسعه‬ ‫شهرنشینی‪ ،‬فروش��گاه های زنجیره ای نقش بسزایی در‬ ‫تنظیم بازار دارند و در سال گذشته نیز شاهد بودیم که‬ ‫این فروش��گاه ها در توزیع کاالهای سهمیه ای و اساسی‬ ‫و رساندن انها به دس��ت مصرف کنندگان نقش پررنگی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه با توجه به ش��بکه ای بودن ورود و خروج‬ ‫کاال در فروش��گاه های زنجیره ای‪ ،‬امکان نشت کاالهای‬ ‫سهمیه ای به خارج از کانال تعریف شده بسیار کم است‪،‬‬ ‫درباره س��هم این فروش��گاه ها در ب��ازار تامین مایحتاج‬ ‫عموم��ی مردم گفت‪ :‬با توجه به اینکه زیرس��اخت های‬ ‫ام��اری خاصی در این زمینه در کش��ور وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫امکان رصد دقیق این سهم ممکن نیست‪ ،‬اما براوردها‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬درحال حاضر فروش��گاه های زنجیره ای‪،‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‪ :‬بازار ایران در امر توزیع و از نظر تعداد واحد های‬ ‫توزیعی‪ ،‬اش��باع و بیشترین مشکل ما در زمینه تولید است‪ .‬حال اینکه‬ ‫اگر س��رمایه گذار خارجی قصد ورود به بازار ای��ران را دارد‪ ،‬توصیه ما‬ ‫این است که در امر تولید فعال شود‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این واردکنندگان نبودند و کاالهای اساسی‬ ‫را در زمان تحریم وارد نمی کردند‪ ،‬ش��اید کش��ور دچار‬ ‫بحرانی بزرگ می ش��د‪ .‬بنابرای��ن در کنار تولید نیازمند‬ ‫واردات هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نظ��ام توزی��ع نی��ز نیازمند ورود‬ ‫س��رمایه گذارن هس��تیم‪ .‬اگرچه در چند سال گذشته‬ ‫مخالفت هایی با سرعت رشد فروش��گاه های زنجیره ای‬ ‫شد اما شاهد بودیم که انها موفقیت هایی در امر توزیع‬ ‫داشتند‪ .‬حال اینکه ورود سرمایه گذاران خارجی به این‬ ‫بو کار های‬ ‫حوزه می تواند مفید باشد به شرط اینکه کس ‬ ‫سنتی ایران را دچار خسارت نکند‪ .‬البته کسب وکارهای‬ ‫س��نتی ه��م نباید در مقابل کس��ب و کاره��ای مدرن‬ ‫مقاومت کنند و باید خدمات خود را بروزرس��انی کنند‪.‬‬ ‫در این حوزه هم شاهد افزایش فعالیت های خوشه ای و‬ ‫تعاونی فروش��گاه های خرد هستیم که مشکالت انها را‬ ‫کمتر کرده است اما این نوع فعالیت ها باید بیشتر شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس ات��اق اصناف ایران در نهایت تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازار نیازمند همه این کس��ب و کار ها اس��ت و اینها به‬ ‫عن��وان حلقه های یک زنجیره کن��ار هم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو در مقابل س��رمایه گذاری خارجی ها در نظام‬ ‫توزیع مقاومتی وجود نخواهد داش��ت‪ ،‬به ش��رط اینکه‬ ‫در نگاه کلی‪ ،‬همه حلقه ه��ای زنجیره بازار در کنار هم‬ ‫دیده شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جذابیت فروشگاه های زنجیره ای ایران برای سرمایه گذاران خارجی ‬ ‫مدسازی‬ ‫نیازمند‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫تصویری از پخت نان محلی سمنان‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬اگرچه در س��فر به هر کدام‬ ‫از مناطق کویری اس��تان س��منان به ویژه شهر‬ ‫س��منان س��وغاتی ها و خوراکی ه��ای خوب��ی‬ ‫می ش��ود یافت اما نان های محلی و ش��یرمال‬ ‫س��منان بیش از همه مشهور هستند‪ .‬نان های‬ ‫محلی س��منان‪ ،‬نان های خانگی‪ ،‬نان شیرمال‪،‬‬ ‫نان کماج و‪ ...‬از سوغاتی های سمنان هستند‪.‬‬ ‫در گذش��ته نیز نان بقسمات سمنان‪ ،‬عنوان‬ ‫معروف ترین س��وغاتی این استان کویری را به‬ ‫خ��ود اختص��اص داده بود‪ .‬عالوه ب��ر این «نان‬ ‫چای» سمنان‪ ،‬سوغاتی خوشمزه دیگری است‬ ‫که در «س��فرنامه وامبری» از ان نام برده شده‬ ‫و نویس��نده این سفرنامه‪ ،‬ان چنان که در متن‬ ‫س��فرنامه عنوان کرده در سفر به سمنان از ان‬ ‫خریداری می کند و به هرات می برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امروزه «شیرمال» سمنان‬ ‫که نوعی نان ش��یرینی به ش��مار می اید بیشتر‬ ‫م��ورد اقب��ال مس��افران و گردش��گران ق��رار‬ ‫می گی��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬ش��یرمال پزی های زیادی‬ ‫در س��منان و دیگر شهرهای استان ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��منان در فصل ه��ای گوناگ��ون س��ال‪،‬‬ ‫س��وغاتی های مخص��وص ان فص��ل را‬ ‫دارد‪ ،‬ان��ار‪ ،‬انجی��ر و بادمج��ان س��منان از‬ ‫مهم ترین س��وغاتی های فصلی ش��هر س��منان‬ ‫هستند‪ .‬‬ ‫صنایع دس��تی س��منان نی��ز بخش��ی از‬ ‫س��وغاتی های این ش��هر اس��ت‪ .‬نمد‪ ،‬س��فال‪،‬‬ ‫س��رامیک‪ ،‬نوع��ی پارچ��ه به نام «وش��ینه» و‬ ‫قالیچه ه��ای س��منانی که زنان س��منان ان را‬ ‫می بافند از این سوغات و دست ساخته هاست‪.‬‬ ‫یکی از صنایع دستی معروف سمنان چاقوی‬ ‫س��منان ب��وده که بس��یار معروف اس��ت و در‬ ‫سال های دور تولید ان در سمنان رونق بسیار‬ ‫داشته و مورد اقبال بس��یاری از مسافران قرار‬ ‫گرفته است اما امروزه چاقوی سمنان به عنوان‬ ‫سوغات این شهر به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫بهترین س��وغات شهرستان مهدیشهر شامل‬ ‫سوغاتی های جذاب سمنان‬ ‫عالوه بر الو و گردوی شهمیرزاد‪ ،‬لواشک ها و نان های محلی‬ ‫این ش��هر گردشگرپذیر‪ ،‬ش��یرخس‪ ،‬تمبلک گردویی و‪ ...‬از‬ ‫مهم ترین سوغاتی های منطقه کوهستانی و گردشگری استان‬ ‫سمنان است‬ ‫فراورده های دامی و لبنی اس��ت و بیش از ‪۲۰‬‬ ‫ن��وع فراورده لبنی در مهدیش��هر و به دس��ت‬ ‫عش��ایر ایل سنگس��ر تولید می ش��ود؛ ماست‪،‬‬ ‫کش��ک‪ ،‬پنیر‪ ،‬اروش��ه‪ ،‬کره محلی و چیکو و‪...‬‬ ‫از معروف ترین س��وغاتی های امروز این منطقه‬ ‫بو هوای استان سمنان است‪.‬‬ ‫خوش ا ‬ ‫چمش��ک یا دوندی نیز که ی��ک نوع کفش‬ ‫با پاپوش چرم است‪ ،‬از مهم ترین سوغاتی های‬ ‫مهدیشهر است‪ ،‬پارچه های ابریشم‪ ،‬پارچه های‬ ‫سوزن دوزی ش��ده و ظرف های چینی نقش دار‬ ‫از دیگ��ر س��وغاتی ها و صنایع دس��تی ش��هر‬ ‫مهدیشهر است‪.‬‬ ‫عالوه بر الو و گردوی شهمیرزاد‪ ،‬لواشک های‬ ‫محلی و نان های محلی این شهر گردشگرپذیر‬ ‫ش��یرخس‪ ،‬تمبلک گردوی��ی و‪ ...‬از مهم ترین‬ ‫س��وغاتی های منطقه کوهستانی و گردشگری‬ ‫استان سمنان است‪.‬‬ ‫مهم ترین و معروف ترین س��وغاتی شهرستان‬ ‫سومین جشن بستنی سنتی طرقبه برگزار شد‬ ‫سومین جشن بس��تنی سنتی طرقبه با حضور‬ ‫مدیران و تعداد زیادی از زائران و گردش��گران و‬ ‫مردم شهر طرقبه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از روابط عموم��ی اداره کل‬ ‫می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬مدی��ر می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری شهرس��تان طرقبه‬ ‫ش��اندیز در این باره گفت‪ :‬اجرای برنامه از سوی‬ ‫گروه های موس��یقی‪ ،‬برنامه های طنز‪ ،‬مس��ابقات‬ ‫و س��رگرمی از مهم ترین بخش های این جش��ن‬ ‫مردمی بود‪.‬‬ ‫علی اکب��ر احم��د زاده ادام��ه داد‪ :‬شهرس��تان‬ ‫طرقبه ش��اندیز از ظرفیت های گردشگری بسیار‬ ‫باالیی برخوردار اس��ت و ای��ن برنامه ها می تواند‬ ‫فرصت مناس��بی ب��رای حضور زائ��ران و افزایش‬ ‫ماندگاری انها باش��د‪ .‬وی یاداورش��د‪ :‬شهرستان‬ ‫طرقبه ش��اندیز به واس��طه محیط طبیعی بکر و‬ ‫زیبا‪ ،‬توانس��ته مکملی برای گردش��گری زیارت‬ ‫مش��هد باشد‪ .‬سومین جشن بستنی طرقبه با نور‬ ‫افشانی و قدردانی از پیشکسوتان بستنی طرقبه و‬ ‫پذیرایی مهمانان با بستنی پایان یافت‪.‬‬ ‫موزه «کودک و طبیعت» راه اندازی می شود‬ ‫مدیرکل امور موزه ها و ام��وال منقول تاریخی‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگ��ی گف��ت‪ :‬مج��وز برای‬ ‫راه اندازی موزه کودک و طبیعت صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا کارگر‪ ،‬مدی��رکل ام��ور موزه ها و‬ ‫اموال منق��ول تاریخی س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫میراث اری��ا گف��ت‪ :‬به تازگ��ی مج��وزی را برای‬ ‫راه ان��دازی موزه ک��ودک و طبیعت صادر کردیم‪.‬‬ ‫این موزه به دنبال این اس��ت که اهمیت طبیعت‬ ‫را به مخاطب خ��ود به ویژه کودکان منتقل کند‪،‬‬ ‫به این ش��کل که مخاطب ان‪ ،‬که بیشتر کودکان‬ ‫هستند از طریق این موزه وارد طبیعت می شوند‬ ‫و اث��ار ای��ن موزه هم��ان عناصری هس��تند که‬ ‫طبیعت را شکل می دهند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ممکن اس��ت در کنار این‬ ‫م��وزه‪ ،‬تصاویر ی��ا فیلم هایی از تن��وع طبیعت و‬ ‫حقای��ق مربوط به ان را به کودکان معرفی کنند‬ ‫اما اس��اس این موزه ها این اس��ت که کودکان با‬ ‫عناص��ر تش��کیل دهنده طبیعت اش��نا ش��وند و‬ ‫بیش��تر فضای ب��ازی که بخش��ی از طبیعت بکر‬ ‫است‪ ،‬لوکیش��ن‪ ،‬فضا و محوطه این موزه خواهد‬ ‫بود‪ .‬حال موزه داران هس��تند که باید بین موزه و‬ ‫مخاطب(کودک) ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫کارگر تاکید کرد‪ :‬متنوع ش��دن س��وژه ها یکی‬ ‫از مس��یرهایی اس��ت که ما می پیماییم و وقتی‬ ‫موضوع ها متنوع می ش��وند به تعداد انها می تواند‬ ‫موزه هم وجود داش��ته باشد و تعداد موزه ها هم‬ ‫از نظ��ر کیفی و ه��م از نظر کم��ی افزایش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫دامغ��ان‪ ،‬پس��ته خن��دان ای��ن ش��هر کویری‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬نان ها و ش��یرینی های‬ ‫محل��ی دامغ��ان و نوع��ی ن��ان محلی ب��ه نام‬ ‫«دادچه» نیز از س��وغاتی های معروف دامغان‬ ‫است‪.‬‬ ‫پارچ��ه قلم��کار دامغان نیز ش��هرت فراوانی‬ ‫دارد و زیباترین سوغات و صنایع دستی استان‬ ‫سمنان اس��ت‪ ،‬دس��ت بافته های خانگی مانند‬ ‫حوله‪ ،‬چادر شب‪ ،‬دستمال‪ ،‬سفره و‪ ...‬در امیریه‬ ‫دامغان و خرما‪ ،‬س��یر و شلغم در طرود دامغان‬ ‫و گ��ردو در توی��ه دروار دامغ��ان نی��ز از دیگر‬ ‫سوغاتی های این شهرستان است‪.‬‬ ‫در س��فر به شهرستان ش��اهرود که به قاره‬ ‫کوچک اش��تهار یافته می توانیم س��وغاتی های‬ ‫زی��ادی مانند نان محلی‪ ،‬نان فتیر و نان کاک‪،‬‬ ‫اب نبات‪ ،‬حلوای س��یاه‪ ،‬حلوای کنجدی‪ ،‬انگور‬ ‫و زردالو را در چمدان س��فر خود به س��وغات‬ ‫ببری��م‪ ،‬همچنین س��فال‪ ،‬س��رامیک و نمد و‬ ‫ظر ف های مس��ی که از گذش��ته های دور تا به‬ ‫امروز در این شهرس��تان رونق بسیار داشته از‬ ‫دیگر س��وغات و صنایع دستی این شهر زیبای‬ ‫شرق استان سمنان است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در س��فر به شرق استان سمنان‬ ‫و به وی��ژه خارتوران ش��اهرود و فرومد میامی‪،‬‬ ‫ن از «فلف��ل» منحصربه فرد این منطقه‬ ‫می توا ‬ ‫تهیه کرد‪.‬‬ ‫شهرستان های گرمسار و سرخه دو سوغاتی‬ ‫متناس��ب با گرم��ای فص��ل تابس��تان دارند‪،‬‬ ‫خربزه های ش��یرین و انارهای س��رخ گرمسار‬ ‫و س��رخه از مهم تری��ن س��وغاتی های این دو‬ ‫شهرس��تان است‪ ،‬البته نباید فراموش کنیم که‬ ‫نان های خانگی و محلی شهرس��تان سرخه که‬ ‫بیش��تر بانوان در خانه تهیه می کنند نیز بسیار‬ ‫خوشمزه و با کیفیت هستند‪.‬‬ ‫در می��ان س��وغاتی های خوش��مزه و زیبای‬ ‫استان سمنان‪ ،‬سمنوپزان سمنان‪ ،‬فراورده های‬ ‫لبن��ی مهدیش��هر‪ ،‬دس��ت بافته های امیری��ه‬ ‫دامغان‪ ،‬الک تراش��ی(مخصوص پخت نان) در‬ ‫کالپ��وش میامی‪ ،‬دس��ت بافته های کالته خیج‬ ‫دامغان و صنایع دس��تی سوزن دوزی مهدیشهر‬ ‫در ش��مار می��راث معنوی ایران ب��ه ثبت ملی‬ ‫رسیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه نمایشگاه های صنایع دستی‬ ‫بر اس��اس همین تن��وع که در س��وغاتی ها‬ ‫و صنایع دس��تی س��منان وج��ود دارد‪ ،‬معاون‬ ‫صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری ای��ن اس��تان از‬ ‫شهرداران شهرهای ان خواست که با راه اندازی‬ ‫نمایش��گاه های صنایع دس��تی در پارک ه��ای‬ ‫پرتردد و در مس��یر مس��افران ب��ه هنرمندان‬ ‫صنایع دستی استان کمک کنند‪.‬‬ ‫همایون جورابلو در گفت وگو با ایس��نا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنایع دس��تی استان س��منان از تنوع و‬ ‫کیفیت مطلوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وی بر ض��رورت برندس��ازی صنایع دس��تی‬ ‫این اس��تان تاکی��د و تصریح ک��رد‪ :‬هرکدام از‬ ‫شهرس��تان های هش��ت گانه اس��تان حداقل از‬ ‫صنایع دس��تی شاخص یا سوغاتی شناخته شده‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬ب��ا معرفی ای��ن اثار‬ ‫می ت��وان به بهبود اقتص��اد هنرمندان فعال در‬ ‫این حوزه کمک کرد‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان ی��اداور‬ ‫ش��د‪ :‬سفال و سرامیک س��منان‪ ،‬هوله سرخه‪،‬‬ ‫نمک گرمس��ار‪ ،‬لبنی��ات یا مکنه مهدیش��هر‪،‬‬ ‫چ��اپ قلم��کار دامغان‪ ،‬نم��د ش��اهرود و‪ ...‬از‬ ‫شناخته ش��ده ترین س��وغاتی ها و صنایع دستی‬ ‫اس��تان هس��تند که در ص��ورت معرف��ی انها‬ ‫می توان به بهبود و رونق گردشگری و حمایت‬ ‫از صنایع دستی استان کمک کرد‪.‬‬ ‫وی از راه ان��دازی نمایش��گاه های دائم��ی‬ ‫به عن��وان ی��ک راهکار مناس��ب برای توس��عه‬ ‫مش��اغل مرتبط با صنایع دس��تی ن��ام برد و از‬ ‫ش��هرداران این استان خواست که با ایجاد این‬ ‫نمایشگاه ها به حمایت از هنرمندان شهر خود‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫جورابلو همچنین در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫برگزاری نمایشگاه های اس��تانی در این بخش‬ ‫گفت‪ :‬نمایشگاه بزرگ منطقه ای صنایع دستی‬ ‫در اب��ان امس��ال در اس��تان برگ��زار خواه��د‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سوغات سمنان شامل خوراکی های خوشمزه‬ ‫و صنایع دس��تی جذابی اس��ت که می توانید از‬ ‫این شهر بخرید و به عنوان یادگار با خود ببرید‪.‬‬ ‫س��وغات س��منان به علت تنوع اب و هوایی و‬ ‫اقلیمی تنوع بس��یاری دارد‪ .‬ان��واع محصوالت‬ ‫کش��اورزی مرغ��وب در این ش��هر به چش��م‬ ‫می خورد‪ .‬ش��هرهایی چون شهمیرزاد‪ ،‬گرمسار‬ ‫و دامغان در اس��تان سمنان هر کدام محصولی‬ ‫منحصر به ف��رد را تولید می کنند که می توان از‬ ‫انها به عنوان معروف ترین سوغاتی های سمنان‬ ‫یاد کرد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫علی صادقین‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‬ ‫احمد علیرضا بیگی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹بی تاثیری ارز ارزان در زندگی مردم‬ ‫احمد کیمیایی اسدی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در این‬ ‫زمین��ه در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه هر بازار‬ ‫دو نرخ��ی‪ ،‬ایجاد فس��اد و رانت می کن��د و بازار ارز‬ ‫هم از این قاعده مس��تثنا نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫فاصله بین نرخ ارز ازاد و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حدود ‪۳‬‬ ‫برابر ش��ده‪ ،‬این شرایط سبب شده تا ریشه خیلی از‬ ‫فساد ها و رانت ها از اجرای سیاست ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به وجود ای��د که پرونده فس��اد های اخیر دلیلی به‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تخصیص ارز دولتی در بیش از یک س��ال گذش��ته نه تنها باعث نشد‬ ‫ نرخ کاالها ارزان ش��ود‪ ،‬بلکه این نوع کاالها به دلیل وجود واسطه ها و‬ ‫دالالن‪ ،‬حتی گران تر هم شد‬ ‫همین مدعاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اید در خیل��ی از مباحث اقتصادی‪،‬‬ ‫صاحب نظران و فعاالن اقتصاد با هم اختالف نظرهایی‬ ‫داش��ته باش��ند و دیدگاه های گوناگون��ی را مطرح‬ ‫کنند اما درب��اره موضوع ح��ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ب��ه طور تقریبی می توان گفت تم��ام فعاالن اقتصاد‬ ‫به این اتفاق نظر رس��یده اند ک��ه پرداخت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی باید هرچه س��ریع تر متوقف ش��ود زیرا ادامه‬ ‫ای��ن سیاس��ت در عین ح��ال که باع��ث هدررفت‬ ‫س��رمایه های ارزی کش��ور می ش��ود‪ ،‬تولید فس��اد‬ ‫می کند و این در حالی است که نتیجه این سیاست‬ ‫در زندگ��ی م��ردم هیچ گون��ه اث��ر مثبتی نداش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تخصی��ص ارز دولتی در بیش از‬ ‫یک سال گذشته نه تنها باعث نشد نرخ کاالها ارزان‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلکه در زمینه این نوع کاالها به دلیل وجود‬ ‫واسطه ها و دالالن‪ ،‬حتی گران تر هم شد‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫ارز ارزان س��بب شد حتی در واردات برخی از کاالها‬ ‫تقاضای کاذبی ایجاد ش��ود که شاید در ان برهه از‬ ‫زمان نیازی برای ان احس��اس نمی شد اما تخصیص‬ ‫ارز ارزان زمینه سوءاس��تفاده را برای خیلی از افراد‬ ‫ایجاد کرد که افزایش میزان ثبت سفارش ها نشانگر‬ ‫همین امر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه اگ��ر دولت به دنبال‬ ‫راه��کاری ب��رای کاهش و ب��ه ثبات رس��اندن نرخ‬ ‫کاالهاس��ت‪ ،‬ب��ه جای اعم��ال سیاس��ت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‪ ،‬یارانه بیشتری را به دهک های پایین جامعه‬ ‫اختص��اص دهد ت��ا از این بابت هم از قش��ر ضعیف‬ ‫جامع��ه حمایت کرده باش��د‪ ،‬هم ریش��ه رانت ها و‬ ‫فس��ادها از بین برود‪ ،‬گفت‪ :‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ب��ه دلیل پیامده��ای منفی ک��ه بر اقتصاد کش��ور‬ ‫داش��ته اس��ت باید به یک اجبار تبدیل ش��ود و هر‬ ‫چه س��ریع تر در راس��تای متوقف ک��ردن ان اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بی تردید در این شرایط این امر می تواند قیمت ها‬ ‫را به س��مت واقعی ش��دن هدایت کند و ب��ازار ارز‬ ‫را نیز به ثبات برس��اند زیرا در این ش��رایط دس��ت‬ ‫واسطه گران و دالالن کوتاه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تزری�ق ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب�ه بازار یعنی‬ ‫ایجاد رانت‬ ‫احم��د علیرضا بیگ��ی‪ ،‬نماین��ده م��ردم تبری��ز‪،‬‬ ‫اذرش��هر و اس��کو در مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫گفت وگ��و با خانه مل��ت با بیان اینکه ب��ا غیرواقعی‬ ‫ب��ودن ن��رخ ارز‪ ،‬اقتصاد کش��ورمان نی��ز غیرواقعی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬عم��ده منب��ع تامین کننده ارز‬ ‫در کش��ور از س��وی دولت تامین می شود و نرخ ارز‬ ‫نیز از س��وی دولت تعیین می ش��ود به همین دلیل‬ ‫بخش خصوص��ی نمی تواند در این زمینه ابراز وجود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بخش خصوصی هم��واره در رقابت با‬ ‫دولت متضرر می ش��ود‪ ،‬سیاست های اقتصادی ایران‬ ‫بر پایه قانون اساس��ی ب��ه بخش خصوصی‪ ،‬دولتی و‬ ‫تعاونی تقسیم می ش��ود که انتظارمان این است که‬ ‫دولت خود را از اقتصاد کنار بکش��د و تعیین نرخ ارز‬ ‫را به بازار بسپارد‪.‬‬ ‫بیگی تصریح ک��رد‪ :‬غیرواقعی بودن نرخ ارز لطمه ‬ ‫زیادی به کش��ور وارد کرده اس��ت؛ دامدار و کشاورز‬ ‫محص��والت خود را به دلیل ارزان بودن در داخل به‬ ‫خارج از کش��ور می فرس��تند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬گندم و‬ ‫دام زنده که در ماه های گذش��ته ش��اهد قاچاق ان‬ ‫نیز بودیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تزریق ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به اقتصاد‬ ‫کش��ور باعث به وجود امدن رانت های زیادی ش��د‬ ‫کم��ا اینکه اع�لام کرده اند ک��ه ‪ ۲۲‬میلی��ارد دالر‬ ‫از ارز کش��ور را ب��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی تخصی��ص‬ ‫داده اند که نش��ان می ده�� د غیر واقعی بودن نرخ ارز‬ ‫باعث ش��ده نتوانی��م از مزای��ای ان در اقتصاد بهره ‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز‪ ،‬اس��کو و اذرشهر در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه دول��ت باید ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را متوقف و ن��رخ ارز را واقعی کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درامدی که دولت از رهگذر دالر کسب می کند‬ ‫باید به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود و اقتصاد‬ ‫را باید دست مردم بس��پارند‪ .‬دولت در مقابل اینکه‬ ‫نباید ارز را با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان عرضه کند مقاومت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ح�ذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان�ی پس از تثبیت‬ ‫اقتصاد‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این زمینه‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫سیاس��ت اش��تباهی بود که از ابتدا اتخاذ و عملیاتی‬ ‫ش��د اما به هر حال زمان اجرا‪ ،‬با توجه به مشکالتی‬ ‫که این سیاس��ت ایجاد کرد‪ ،‬دول��ت تصمیم گرفت‬ ‫محدودیت هایی را در تخصیص این ارز به گروه های‬ ‫گوناگ��ون اعم��ال کن��د که ای��ن موض��وع تاحدی‬ ‫جل��وی رانت ها و فس��ادهای ایجاد ش��ده را گرفت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر بیش��تر صنایعی که در گذشته‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دریافت می کردند از ش��مولیت‬ ‫ای��ن سیاس��ت خ��ارج ش��دند و اکن��ون گروه های‬ ‫اندک��ی هس��تند که ای��ن ارز را دریاف��ت می کنند؛‬ ‫از ای��ن جهت می توان گفت در عمل‪ ،‬سیاس��ت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی در اقتص��اد معنای پیش��ین خود را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬اما اینکه اعمال این سیاس��ت در‬ ‫زمین��ه گروه ه��ای باقی مانده مث��ل دارو و کاالهای‬ ‫اساس��ی استمرار یابد یا نه‪ ،‬موضوع قابل بحثی است‬ ‫ک��ه به تازگی در باره ان زیاد گفته می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه معتقد م در ش��رایط فعلی اینک��ه ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در کاالهای اساس��ی و دارو قطع شود‪ ،‬خیلی‬ ‫به صالح نیس��ت زیرا این موضوع ممکن اس��ت یک‬ ‫ش��وک قیمتی را به بازار وارد کند و ش��رایط بدتری‬ ‫را به وجود اورد‪.‬‬ ‫این کارشناس تصریح کرد‪ :‬اگرچه قبول دارم این‬ ‫سیاس��ت اشتباه‪ ،‬رانت و فس��اد های زیادی را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت و از ابتدا این سیاس��ت نبای��د اتخاذ و‬ ‫اعمال می ش��د‪ ،‬اما حاال که اجرایی ش��ده اس��ت به‬ ‫نظر می رس��د با محدودیت هایی ک��ه در این زمینه‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬دس��ت کم تا زمانی ک��ه اقتصاد به یک‬ ‫ثبات نسبی برسد‪ ،‬این سیاست در رابطه با کاالهای‬ ‫اساس��ی و دارو اعمال ش��ود و س��ال اینده برای ان‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫صادقی��ن معتقد اس��ت به طور قط��ع تامین ارز‬ ‫ارزان قیمت این گروه های کاالیی‪ ،‬در ش��رایط فعلی‬ ‫که اقتصاد با مش��کالت زیادی روبه رو است و دولت‬ ‫دچار کسری بودجه اس��ت‪ ،‬کار خیلی سختی است‬ ‫اما به نظر می رسد تا زمانی که وضعیت اقتصادی به‬ ‫ثبات نس��بی نرسیده و رشد اقتصادی کشور در یک‬ ‫محدوده مناس��بی قرار نگرفته است‪ ،‬نباید دست به‬ ‫چنین اقدامی زد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی‬ ‫اینکه ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی کاالهای‬ ‫اساسی و دارو‬ ‫قطع شود‪ ،‬خیلی‬ ‫به صالح نیست‬ ‫زیرا این موضوع‬ ‫ممکن است یک‬ ‫شوک قیمتی را‬ ‫به بازار وارد کند‬ ‫و شرایط بدتری‬ ‫را به وجود اورد‬ ‫حباب نرخ ارز و سکه تخلیه می شود‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از کاهش دوباره نرخ‬ ‫ارز در روزهای اینده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این روند با سیاست های درست بانک‬ ‫مرکزی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو‬ ‫با ایبِنا‪ ،‬با اشاره به روند نزولی نرخ ارز‬ ‫و سکه در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬این روند با سیاست های‬ ‫درس��ت بانک مرکزی همچن��ان ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کرم��ان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬با بی��ان اینکه دلیلی ب��رای صعودی‬ ‫ش��دن یکباره نرخ ارز وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬مردم‬ ‫باید بدانند با توجه به روند نزولی نرخ ارز‪ ،‬دیگر‬ ‫نگهداری ارزهای خانگی و همچنین سکه به صالح‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه س��که و ارز نباید به‬ ‫عنوان کاالی س��رمایه ای لحاظ ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا کاه��ش ن��رخ س��که و ارز‬ ‫ضررهای بس��یاری متوجه افرادی که‬ ‫در این حوزه س��رمایه گذاری کرده اند‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪،‬‬ ‫در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه چرا‬ ‫پیامدهای کاهش نرخ ارز و س��که در‬ ‫بازار مشهود نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر چون‬ ‫ثباتی در روند کاهش��ی نرخ ه��ا رخ نداده‪ ،‬بازار‬ ‫نتوانسته از این رویه متاثر شود‪.‬‬ ‫پورابراهیم��ی ادام��ه داد‪ :‬با ثب��ات نرخ ارز و‬ ‫س��که همه کاالها در بازار درگیر کاهش نرخ ها‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم ‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه حباب نرخ ارز و س��که در روزهای اینده‬ ‫تخلیه می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با تشکیل بازار متشکل‬ ‫ارزی ن��رخ ارز به کانال ‪ ۱۰‬هزار تومان یا کمتر‬ ‫هم می رسد‪.‬‬ ‫محمدقاس�م رضایی‪ /‬کارشناس اقتصاد ‪:‬‬ ‫در بسیاری از کشورهای جهان‪ ،‬مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه‪ ،‬بر درامد حاصل از س��رمایه گذاری در‬ ‫تملک دارایی های سرمایه ای وضع می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که س��رعت گسترش و وضع ان‬ ‫در کش��ورهای جهان به گونه ای اس��ت که ان را‬ ‫در جای��گاه دوم مناب��ع درامدی بع��د از مالیات‬ ‫ارزش افزوده قرار داده است‪.‬‬ ‫عایدی س��رمایه را می توان منافع یا سودی در‬ ‫نظر گرفت که اش��خاص از تصرف یک دارایی در‬ ‫طول زمان به دست می اورند‪ .‬از این رو‪ ،‬بر اساس‬ ‫این تعریف‪ ،‬مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬درصدی از‬ ‫عایدی ساالنه سرمایه است که با توجه به اختالف‬ ‫بین نرخ خرید و فروش محاسبه می شود‪ .‬یکی از‬ ‫چالش های نظام مالیاتی ایران در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫وجود رویکردهای متفاوت در مالیات س��تانی از‬ ‫انواع درامدها است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬درامدهایی‬ ‫مانند درامد ش��رکت ها‪ ،‬درامد مشاغل‪ ،‬حقوق و‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬درامد امالک اجاره ای و‪ ...‬با توجه به‬ ‫قوانین متفاوت‪ ،‬مشمول مالیات هستند‪.‬‬ ‫ن از درامدهای یکسان یا به شیوه های‬ ‫همچنی ‬ ‫گوناگ��ون و با نرخ ه��ای متفاوت مالیات دریافت‬ ‫ش��د ه یا هیچ ن��وع مالیاتی گرفته نمی ش��ود‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬برخ��ی از درامدها نی��ز از مالیات بر‬ ‫درامد معاف هس��تندکه از ان جمله می توان از‬ ‫درامد حاصل از س��ود سپرده های بانکی و عواید‬ ‫سرمایه ای نام برد‪.‬‬ ‫هم اکنون در غیاب یک نظام مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه در کشور‪ ،‬در قانون مالیات های مستقیم‬ ‫نوعی نظام جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در‬ ‫قالب مالیات نق��ل و انتقال امالک (موضوع مواد‬ ‫‪ ۶۴ ،۵۲‬و ‪ ۵۹‬ق‪ .‬م‪ .‬م)‪ ،‬مالیات نقل و انتقال سهام‬ ‫و مالی��ات نقل و انتقال س��رقفلی وجود دارد که‬ ‫به عنوان جانش��ین یا نماینده مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه در منابع یادشده عمل می کنند‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬معامالت سایر دارایی ها مانند برخی اوراق‬ ‫بهادار و ابزارهای مالی‪ ،‬مالکیت معنوی مثل حق‬ ‫اختراع و حقوق معنوی از مالیات معاف هستند‪.‬‬ ‫در واق��ع در نظ��ام مالیات��ی ای��ران م��رز‬ ‫بی��ن درامده��ای ع��ادی‪ ،‬س��رمایه ای و س��ایر‬ ‫درامدهای غیرمش��مول‪ ،‬چندان شفاف و روشن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه‪،‬‬ ‫عالوه بر انحراف تصمیمات سرمایه گذاری به نفع‬ ‫دارایی های غیرمولد‪ ،‬بدترشدن توزیع درامد در‬ ‫جامعه به نفع افراد ثروتمند و در نتیجه مخدو ش‬ ‫ش��دن عدالت اجتماعی‪ ،‬موجب انباشت سرمایه‬ ‫در دس��ت ع��ده ای مح��دود و ان هم به ش��کل‬ ‫دارایی های غیرمولد و معاف از مالیات شده است‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د‪ ،‬مالیات بر عایدی س��رمایه در‬ ‫کش��ور باید ب��ا اهدافی چون عدال��ت‪ ،‬بازتوزیع‬ ‫درامد و ثروت در جامعه‪ ،‬افزایش انس��جام و یک‬ ‫پارچگی نظام مالیاتی و جلوگیری از س��وداگری‬ ‫و سفته بازی در بازار برخی دارایی ها اعمال شود‪.‬‬ ‫از ای��ن حیث‪ ،‬ایران جزو معدود کش��ورهای‬ ‫جه��ان اس��ت ک��ه در ان از عواید س��رمایه ای‬ ‫هیچ گون��ه مالیات��ی گرفته نمی ش��ود‪ .‬در حالی‬ ‫که بازار بیش��تر دارایی های منقول و غیرمنقول‬ ‫به دلیل نبود مالیات بر عایدی س��رمایه و س��ایر‬ ‫سیاس��ت گذاری های اقتصادی‪ ،‬همواره جایگاه‬ ‫مناس��ب و امنی برای س��فته بازان و س��وداگران‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬با توجه به این مطالب‪ ،‬در راس��تای‬ ‫اجرا و وضع این نوع مالیات الزم است مالحظات‬ ‫سیاست گذاری به شرح ذیل اعمال و لحاظ شود‪:‬‬ ‫ ‪ )۱‬گس��ترده ب��ودن پای��ه مالیات ب��ر عایدی‬ ‫سرمایه؛‬ ‫ ‪ )۲‬استفاده از نرخ های تصاعدی؛‬ ‫ ‪ )۳‬تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلندمدت؛‬ ‫ ‪ )۴‬ش��اخص بندی و اعم��ال نرخ های متفاوت‬ ‫برای عواید کوتاه مدت و بلندمدت‪.‬‬ ‫همچنین الزم اس��ت برای جلوگیری از هجوم‬ ‫نقدینگی ه��ای س��رگردان به یک ی��ا تعدادی از‬ ‫بازاره��ا مثل مس��کن‪ ،‬خودرو‪ ،‬ارز‪ ،‬طال و س��هام‬ ‫و ایج��اد تقاضاهای هیجان��ی در انها با توجه به‬ ‫حجم باالی نقدینگ��ی در اقتصاد ایران‪ ،‬مالیات‬ ‫ب��ر عایدی س��رمایه به طور همزم��ان و در همه‬ ‫بازارها بر عواید حاصل از نگهداری این دارایی ها‬ ‫اعمال شود‪ ،‬البته در این میان‪ ،‬با توجه به مزیت‬ ‫نس��بی سهام نسبت به سایر انواع دارایی ها‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت امتیازاتی مانند ن��رخ پایین تر برای ان در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در ش��رایط ای��ده ال بهترین نظام‬ ‫اجرای��ی ب��رای مالیات بر عایدی س��رمایه نظام‬ ‫مالیات بر مجموع درامد است‪.‬‬ ‫بدون شک برای بهبود کارایی نظام مالیات بر‬ ‫جمع درامد‪ ،‬انجام اصالحات اساس��ی در بخش‬ ‫مالی��ات بر درامد ش��رکت ها و مالیات بر درامد‬ ‫مشاغل ضروری است و مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫نی��ز باید در چارچوب ای��ن نظام مالیاتی تعریف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫‪ ۲۱‬فروردین س��ال گذشته دولت برای جلوگیری‬ ‫از نوسان نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار کاال‬ ‫و خدم��ات از افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬تصمیم گرفت ارز را‬ ‫تک نرخ��ی و هر دالر را به ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫با این تصمیم دولت دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی متولد شد‬ ‫و اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری در‬ ‫مصاحب��ه ای اعالم کرد که از ای��ن تاریخ به بعد نرخ‬ ‫ارز کش��ور ‪ ۴۲۰۰‬تومان خواهد بود و ما با این عدد‬ ‫و رقم ارز را به همه نیازهای کش��ور پاس��خ خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اگرچه پس از گذش��ت چند م��اه‪ ،‬به دلیل نمایان‬ ‫ش��دن اثار منفی این سیاس��ت ارزی‪ ،‬دولت و بانک‬ ‫مرک��زی تصمیم گرفتن��د ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را تنها‬ ‫ب��رای واردات کااله��ای اساس��ی تخصی��ص دهند‬ ‫ام��ا محدود ش��دن تخصیص ارز دولت��ی به واردات‬ ‫کاالهای اساسی باز هم نتوانست جلوی رشد نرخ این‬ ‫کااله��ا را بگیرد و نرخ کاالهای مش��مول ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی نیز به مانند س��ایر کااله��ا با تورم باال همراه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫البت��ه این تم��ام ماجرا نبود چرا ک��ه این تصمیم‬ ‫دولت س��بب ش��د تا در بیش از یک س��ال گذشته‪،‬‬ ‫سیاس��ت ارز ارزان قیمت‪ ،‬با رانت های گس��ترده ای‬ ‫همراه ش��ود و زمینه انحراف منابع ارزی کشور را به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس نامه ای ک��ه رئیس کل بان��ک مرکزی‬ ‫به تازگی ب��ه رئیس جمهوری ارس��ال کرده اس��ت‪،‬‬ ‫شرکت های دولتی وجود دارند که ارز ارزان دریافت‬ ‫کرده ان��د ام��ا تعهدات ارزی ش��ان را به ط��ور کامل‬ ‫انجام نداده اند‪ .‬مس��تند ارائه شده حاکی است برخی‬ ‫ش��رکت های حوزه دارویی و حوزه کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫نزدیک ب��ه یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نش��ده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در حال��ی ابهام ه��ای زی��ادی در سرنوش��ت ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی وجود دارد که از زمان اجرایی ش��دن‬ ‫این سیاست تاکنون‪ ،‬بحث های زیادی درباره کارایی‬ ‫تخصی��ص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مطرح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ارزیابی ها نش��ان می دهد این سیاست در اهدافی که‬ ‫در دستور کار دولت قرار گرفته بود‪ ،‬نتوانسته موفق‬ ‫باش��د و از همان روزهای ابتدای��ی اعالم ارز دولتی‬ ‫مش��خص بود که تخصیص ان به همه واردکنندگان‬ ‫کاال سیاس��تی اشتباه اس��ت و می تواند باعث ایجاد‬ ‫رانت و فس��اد در اقتصاد شود که دلیل این مدعا هم‬ ‫امارها و ابهام هایی اس��ت که در بحث ثبت سفارش‬ ‫واردات کاال وجود دارد‪.‬‬ ‫کارشناسان درباره اس��تمرار تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی ب��رای واردات برخ��ی کاالها تاکی��د دارند‪،‬‬ ‫از انج��ا ک��ه ش��بکه توزیع درس��تی در کش��ور در‬ ‫ای��ن زمینه وجود ن��دارد‪ ،‬فقط اف��راد خاصی موفق‬ ‫ب��ه دریاف��ت این ارز می ش��وند که همی��ن موضوع‬ ‫باعث ایجاد رانت و فس��اد در اقتصاد کش��ور ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬تاکی��د کارشناس��ان ای��ن اس��ت که‬ ‫اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باید قطع ش��ود و اگر‬ ‫قرار اس��ت کمکی به اقشار اس��یب پذیر شود‪ ،‬دولت‬ ‫در ای��ن زمین��ه از طریق پرداخ��ت یارانه نقدی این‬ ‫کار را انج��ام ده��د‪ ،‬البته در این بین کارشناس��انی‬ ‫هم هس��تند که با وج��ود موافق ب��ودن حذف این‬ ‫سیاست‪ ،‬تحقق این هدف را منوط به پیش نیازهایی‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛ حذف یا تثبیت؟‬ ‫دریافت همزمان مالیات‬ ‫بر عایدی سرمایه‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۷‬درصدی در‬ ‫پرداخت تسهیالت مسکن‬ ‫بانک مس��کن در نخس��تین ماه از تابستان‬ ‫امس��ال موفق ش��د حجم پرداخت تسهیالت‬ ‫به حوزه ه��ای گوناگون در بخش مس��کن و‬ ‫ساختمان و البته س��ایر بخش های اقتصادی‬ ‫را ‪ ۷‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه در سال‬ ‫‪ ۹۷‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خبری بانک مس��کن‪-‬‬ ‫هیبنا از عملکرد بانک در تیر ‪ ۹۸‬حاکی است‬ ‫در ان م��اه بیش از ‪ ۶۰‬هزار انواع تس��هیالت‬ ‫از سوی ش��عب بانک مس��کن به متقاضیان‬ ‫دریافت اعتبار مالی پرداخت شد‪.‬‬ ‫این میزان تس��هیالت ارزش ریالی معادل‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۵۴‬میلیارد تومان داش��ته اس��ت‬ ‫که به لحاظ ارزش از رشد ‪ ۷‬درصدی نسبت‬ ‫به حجم پرداخت در تیر ‪ ۹۷‬برخوردار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬مقایسه عملکرد بانک مسکن در نظام‬ ‫تامین مالی این بخش با وضعیت رکودی بازار‬ ‫مسکن در امسال بیانگر تاثیر تسهیالت بانکی‬ ‫در جلوگیری از شدیدتر شدن رکود در بخش‬ ‫پیشران اقتصاد است‪.‬‬ ‫در ص��ورت افزای��ش نیافت��ن پرداخ��ت‬ ‫تس��هیالت از سوی بانک مسکن این احتمال‬ ‫وج��ود داش��ت ک��ه بازارهای ساخت وس��از‬ ‫مس��کونی و همچنین معامالت خرید مسکن‬ ‫در تهران و س��ایر ش��هرها با افت بیش��تری‬ ‫نس��بت به انچه اتف��اق افتاده اس��ت روبه رو‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫عملک��رد بانک مس��کن در ‪ ۴‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال نیز حکای��ت از ان دارد ک��ه در این‬ ‫م��دت بیش از ‪ ۱۶۲‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬مورد انواع‬ ‫تس��هیالت برای خرید‪ ،‬س��اخت و پروژه های‬ ‫مش��ارکتی و همچنی��ن فروش اقس��اطی و‬ ‫تعمیر یا بازس��ازی خانه و س��ایر تس��هیالت‬ ‫مس��کن و س��اختمان به متقاضیان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کل ارزش تس��هیالت پرداختی از س��وی‬ ‫بانک مسکن در فاصله اغاز سال ‪ ۹۸‬تا پایان‬ ‫تیر معادل ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۶۲‬میلیارد تومان بوده‬ ‫که نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۷‬از رشد‬ ‫‪ ۵.۴‬درصدی برخوردار شده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین تس��هیالتی که بانک مس��کن‬ ‫پرداخت می کند با توج��ه به طیف تقاضا در‬ ‫این بخش ش��امل تس��هیالت خرید مسکن‪،‬‬ ‫تس��هیالت س��اخت مس��کن و همچنی��ن‬ ‫تس��هیالت تعمیر و بازس��ازی می شود‪ .‬بانک‬ ‫مس��کن البته در بهار امسال و همچنین ماه‬ ‫تیر ب��ه دلی��ل ماموریتی که ب��رای خود در‬ ‫جریان بازسازی استان های سیل زده تعریف‬ ‫ک��رد‪ ،‬در این ح��وزه نیز عملک��رد موثری از‬ ‫س��وی ش��عب بانک برای پرداخت تسهیالت‬ ‫به ثبت رسید‪.‬‬ ‫بخش دیگری از عملکرد بانک مس��کن در‬ ‫امس��ال بر تامین مالی زوج های خانه اولی از‬ ‫طریق صندوق پس انداز مس��کن یکم استوار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اخری��ن وضعی��ت نظام س��پرده گذاری و‬ ‫پس انداز در صندوق یکم نش��ان می ده د در‬ ‫پای��ان تیر امس��ال ‪ ۳۵۵‬ه��زار و ‪ ۷۳۱‬مورد‬ ‫حساب س��پرده در صندوق پس انداز مسکن‬ ‫یک��م فعال بوده ک��ه مانده س��پرده ها بر این‬ ‫اس��اس رقمی معادل ‪۵‬ه��زار و ‪ ۲۸۱‬میلیارد‬ ‫تومان براورد می شود‪.‬‬ ‫تغیی��رات ب�� ه وج��ود ام��ده در تع��داد و‬ ‫مانده س��پرده ها در صندوق پس انداز مسکن‬ ‫یک��م ناش��ی از ‪ ۳‬عل��ت می تواند باش��د که‬ ‫مهم ترین ان روند دریافت تسهیالت سر موعد‬ ‫و پس از طی دوره مش��خص سپرده گذاری از‬ ‫سوی خانه اولی ها است‪ .‬با دریافت تسهیالت‬ ‫از صندوق پس انداز مس��کن یکم‪ ،‬به ش��کل‬ ‫طبیعی تعداد و مانده سپرده ها تغییر کاهشی‬ ‫پیدا می کند‪ .‬اما در مقابل‪ ،‬متناس��ب با رشد‬ ‫س��پرده گذاری و افتتاح حساب جدید در این‬ ‫صندوق‪ ،‬تعداد و مانده سپرده ها دوباره تقویت‬ ‫می شود و افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن چنانچ��ه ب��ه ه��ر دلی��ل‬ ‫س��پرده گذاران در صندوق پس انداز مس��کن‬ ‫یکم تصمیم به خروج از صندوق قبل از پایان‬ ‫دوره سپرده گذاری بگیرند‪ ،‬تعداد و مانده کل‬ ‫سپرده ها تغییر کاهشی به خود می گیرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتص��اد و صاحب نظ��ران‬ ‫در ح��وزه تامی��ن مالی مس��کن معتقدند در‬ ‫ش��رایطی که بازار معامالت مسکن وارد دوره‬ ‫رک��ود بلندمدت و همچنین نرخ مس��کن از‬ ‫ثبات برخوردار شود‪ ،‬میل به سپرده گذاری و‬ ‫پس انداز در صندوق یکم افزایش پیدا خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬در ش��هرهای کوچک‬ ‫اس��تقبال خانه اولی ه��ا از ورود ب��ه صندوق‬ ‫پس انداز مسکن یکم با توجه به نرخ سود این‬ ‫تس��هیالت و همچنین مبلغ ریالی ان نسبت‬ ‫به ‪ ۲‬سال پیش افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با رعایت نرخ سودهای اعالم شده از سوی بانک مرکزی تحقق یافت‬ ‫کاهش نرخ تمام شده پول در بانک سینا‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سینا (نوبت دوم) ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫ب��ا حضور ‪ ۷۹.۳۳‬درصد از س��هامداران به ریاس��ت رحمت اله‬ ‫صادقیان‪ ،‬نماینده بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی در محل‬ ‫هتل پارسیان انقالب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه پس از انتخاب اعضای هیات رئیسه‪ ،‬صادقیان‬ ‫با تبریک اعیاد قربان و غدیر گفت‪ :‬بانک س��ینا جزو نخستین‬ ‫بانک های��ی بود ک��ه صورت های مالی و گزارش حسابرس��ی را‬ ‫در موع��د مق��رر برای ارائ��ه به مجمع اماده ک��رد که به دلیل‬ ‫زمان بری دریافت مجوز از بانک مرکزی و به حدنصاب نرسیدن‬ ‫سهامداران برگزار نش��د که با پیگیری های انجام شده و تالش‬ ‫همکاران بانک‪ ،‬خوشبختانه امروز شاهد برگزاری ان هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در راس��تای کاهش س��هم بنیاد در بانک س��ینا که از الزامات‬ ‫بانک مرکزی اس��ت از ‪ ۱۹‬ماه پیش در حال مذاکره و برگزاری‬ ‫جلس��ه ها ب��ا متقاضیان از جمل��ه یک ش��رکت خارجی برای‬ ‫واگذاری سهام هستیم‪.‬‬ ‫مجوزهای الزم در این زمینه از سازمان بورس و بانک مرکزی‬ ‫دریافت شده و منتظر تایید نهایی شورای پول و اعتبار هستیم‪.‬‬ ‫درب��اره واگذاری س��هام اعتماد مبین ه��م اقدام های زیادی‬ ‫انجام ش��ده که به دلیل نبود مش��تری مناسب تاکنون واگذار‬ ‫نش��ده و البته این س��هام به حد مطلوبی از ارزش و سوددهی‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫صادقیان‪ ،‬بانک سینا را در زمره شفاف ترین بانک ها بر اساس‬ ‫گ��زارش بان��ک مرکزی عنوان ک��رد و افزود‪ :‬یک��ی از راه های‬ ‫افزایش توان بانک برای تعامل با بانک ها و شرکت های خارجی‬ ‫و همچنی��ن فعالیت مطلوب در بازار بانک��ی و بورس‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه به منظور بهبود و اصالح س��اختار مالی اس��ت که در‬ ‫صورت تایید نهایی از سوی مجمع‪ ،‬برای انجام فرایندهای ان‬ ‫اقدام خواهد ش��د و برای تحقق این موضوع در گام نخست از‬ ‫طریق تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بانک س��ینا ب��ه دلی��ل رعایت قوانی��ن و قواعد‬ ‫اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی در زمینه رعایت نرخ سودها‪،‬‬ ‫دارای بند سپرده گذاری در صورت های مالی خود نیست‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬پیش��رو‪ ،‬مدیرعامل بانک س��ینا با ارائه گزارشی از‬ ‫که ‪ ۷۰‬درصد ان را تس��هیالت تشکیل می دهد‪ .‬درباره نسبت‬ ‫کفایت س��رمایه با توجه به شیوه نامه جدید بانک مرکزی برای‬ ‫دستیابی به ‪ ۸‬درصد‪ ،‬منتظر افزایش سرمایه هستیم‪.‬‬ ‫پیشرو تصریح کرد‪ :‬رویکرد هیات مدیره و مدیران بانک سینا‬ ‫با توجه به کاهش فاصله س��ود تس��هیالت و س��ود سپرده ها‪،‬‬ ‫ارتق��ا و افزایش درامدهای غیرمش��اع بوده ک��ه به عنوان یک‬ ‫سیاس��ت نجات بخش نظام بانکی در دستور کار این بانک قرار‬ ‫گرفت��ه و از این بابت ش��اهد رقم ‪ ۱۷۸۸‬میلی��ارد ریال درامد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬هس��تیم که بخش قابل توجه��ی از ان را کارمزد‬ ‫تعهدات اعتبارات اس��نادی و ضمانتنامه ها تش��کیل می دهد‪.‬‬ ‫س��پرده های قرض الحسنه در پایان سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۳۳۸‬میلیارد‬ ‫ریال و قرض الحسنه جاری به ‪ ۱۴۰۰۰‬میلیارد ریال رسیده که‬ ‫نشان دهنده رشد مناسبی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سینا به طرح های اشتغالزایی روستایی اشاره‬ ‫و بیان کرد‪ :‬در این باره تس��هیالت خرد و متوس��ط با نظارت‬ ‫کافی به متقاضیان اعطا می ش��ود که تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬تعداد‬ ‫‪ ۲۸۸۰‬طرح به مرحله بسته شدن قرارداد و پرداخت تسهیالت‬ ‫رس��یده که ‪ ۴.۳‬درصد ان به بهره برداری رسیده و معوقه های‬ ‫این طرح ها کمتر از ‪ ۲‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان از اعتم��اد مش��تریان و حمایت س��هامداران‬ ‫قدردان��ی کرد و تالش هم��کاران و مدیران بانک را س��تود و‬ ‫اب��راز امیدواری کرد ب��ا تداوم این تالش ه��ا و ارائه برنامه های‬ ‫پیش��بردی‪ ،‬زمینه رضای��ت بیش از پیش س��هامداران فراهم‬ ‫شود‪ .‬در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره و‬ ‫س��ازمان حسابرسی‪ ،‬گزارش عملکرد مالی و سود و زیان بانک‬ ‫سینا به تصویب بیشتر اعضا رسید و مقرر شد مبلغ ‪ ۱۱‬ریال به‬ ‫ازای هر سهم پرداخت شود‪.‬‬ ‫در ادامه س��ازمان حسابرس��ی به عنوان حس��ابرس مستقل‬ ‫و ب��ازرس قانونی برای س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪۹۸‬‬ ‫و روزنامه ه��ای اطالع��ات و دنی��ای اقتصاد به عن��وان روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار برای درج اگهی های بانک انتخاب شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجمع به هیات مدیره بانک تفویض اختیار کرد تا‬ ‫درباره بخش��ودگی در مجمو ع مبلغ ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان س��ود‬ ‫تسهیالت ‪ ۵‬نفر از مشتریان معسر بانک تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫روند تجهیز منابع بانک سینا با رشد ‪ ۱۱‬درصدی نسبت به سال مالی گذشته‪ ،‬رقم‬ ‫‪ ۱۸۳‬هزار میلیارد ریال را سبب شده و تسهیالت این بانک نیز ‪ ۱۴۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده و در مجموع نسبت ‪ ۸۰‬درصدی مصارف به منابع را شاهد هستیم‬ ‫عملکرد این بانک در س��ال مالی منتهی به پایان اس��فند ‪۹۷‬‬ ‫گفت‪ :‬مجموع س��پرده های این بانک از ‪ ۸۵‬درصد سپرده های‬ ‫گران قیمت در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۷۸‬درصد در س��ال ‪ ۹۷‬رسیده و‬ ‫نسبت س��پرده های ارزان قیمت و قرض الحس��نه از ‪ ۱۵‬به ‪۲۲‬‬ ‫درص��د افزای��ش یافته که حاک��ی از کاهش نرخ تمام ش��ده ‪۲‬‬ ‫درصدی پول در سال ‪ ۹۷‬است‪ ،‬دلیل عمده ان هم رعایت نرخ‬ ‫سودهای اعالم شده از س��وی بانک مرکزی و پرهیز از ورود به‬ ‫عرصه رقابت نامتعارف در پرداخت س��ود مانند برخی بانک ها‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬روند تجهیز منابع بانک س��ینا با رش��د ‪۱۱‬‬ ‫درصدی نسبت به س��ال مالی گذشته‪ ،‬رقم ‪ ۱۸۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریال را سبب شده و تسهیالت این بانک نیز ‪ ۱۴۸‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال بوده و در مجموع نس��بت ‪ ۸۰‬درصدی مصارف به منابع‬ ‫را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫مطالب��ات غیرج��اری بانک هم زیر ‪ ۱۰‬درصد اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با س��ایر بانک ها رقم قابل قبولی است‪ .‬همچنین برای‬ ‫‪ ۵۱‬درصد از مطالبات بانک‪ ،‬ذخیره گرفته شده که این نیز رقم‬ ‫مناس��بی است‪ .‬مدیرعامل بانک س��ینا اظهار کرد‪ :‬دارایی های‬ ‫ن شده‬ ‫بانک به ‪ ۲۰۶‬هزار میلیارد ریال در پایان س��ال ‪ ۹۷‬افزو ‬ ‫تعامل نزدیک با جامعه تولیدکنندگان صادرات محور‬ ‫صالحیت مشتریان‪ ،‬اولویت بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیالت‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن تاکید کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫اصل در بررسی طرح های تسهیالتی شناسایی اهلیت و‬ ‫صالحیت متقاضیان بوده و الزم اس��ت پیش از بررسی‬ ‫گ��زارش توجیهی طرح ه��ا توان مالی‪ ،‬س��طح دانش‪،‬‬ ‫تجرب��ه و صداقت متقاضی در ارائه مدارک و همچنین‬ ‫دسترس��ی به ش��بکه تامین و توزیع مالک عمل قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بانک صنعت و معدن‪ ،‬حس��ین‬ ‫مهری در کارگاه بررس��ی مدیریت ریسک اعتباری که در ساختمان‬ ‫مرکزی این بانک برگزار شد‪ ،‬ضمن تبریک عید سعید قربان بر تمام‬ ‫همکاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با رعایت الزامات حاکمیت ش��رکتی و تشکیل‬ ‫کمیته ه��ای ذی ربط می توانیم در دس��تیابی به اهداف بانک بیش از‬ ‫پیش توفیق داشته باشیم‪.‬‬ ‫مهری ضمن اسیب شناسی فعالیت های مرتبط با مدیریت ریسک‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬دقت نظر در پذیرش و ارزیابی طرح ها س��بب بازگش��ت‬ ‫س��رمایه بانک پس از دریافت تسهیالت می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر در‬ ‫ابتدا توان مالی و اهلیت و صالحیت مش��تری به درس��تی س��نجیده‬ ‫ش��ود‪ ،‬از افزای��ش حجم مطالبات معوق و مش��کوک الوصول بانک تا‬ ‫حد زیادی کاس��ته می شود‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و‬ ‫معدن تصریح کرد‪ :‬به منظور انتقال دانش کارشناسی‬ ‫و تجربه ه��ا درب��اره نح��وه وص��ول مطالب��ات باید به‬ ‫اموزش کارکنان توجه ویژه ای داش��ته باش��یم‪ .‬مهری‬ ‫همچنین استاندارد سازی امور‪ ،‬وحدت رویه و برخورد‬ ‫سلیقه ای نداشتن را الزمه عملکرد موثر مدیران شعب‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬الزم است با اموزش و توانمندسازی‬ ‫کارشناسان مس��تقر در شعب امادگی خود را برای ارائه مشاوره های‬ ‫تخصصی به مش��تریان ارتقا دهیم و کنترل و نظارت بیشتری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬حس��ین مهری در جمع مدیران و سرپرس��تان ش��عب‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید با کمک یکدیگر و رعایت اصول سالمت‪ ،‬صداقت و‬ ‫سرعت همراه با دقت هرچه سریع تر مشکالت موجود را رفع کنیم و‬ ‫در بحث کنترل داخلی نیز بیش از پیش جدی باش��یم‪ .‬وی در پایان‬ ‫به اس��تقرار بانکداری باز و بانکداری شرکتی تاکید کرد و از مدیران‬ ‫ش��عب خواست با همفکری و همدلی تمام تالش خود را در راستای‬ ‫کمک به صنعتگران و معدنکاران در این ش��رایط حس��اس اقتصادی‬ ‫به کار گیرند‪.‬‬ ‫در ادامه برنامه بازدید از واحدهای تولیدی‬ ‫و صادرات محور‪ ،‬علی صالح ابادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک توس��عه ص��ادرات به هم��راه جمعی‬ ‫از مدیران ارش��د این بانک‪ ،‬هفته گذش��ته‬ ‫از کارخان��ه چای دبش در اش��تهارد بازدید‬ ‫کرد‪ .‬تعامل نزدیک با جامعه تولیدکنندگان‬ ‫صادرات محور‪ ،‬شنیدن مشکالت و گفت وگو‬ ‫ب��رای رفع موان��ع و چالش های مال��ی واحدهای تولیدی‬ ‫صادراتی کشور هدف اصلی این بازدیدهاست‪ .‬صالح ابادی‬ ‫در ای��ن برنام��ه در زمینه راهبردهای عمل��ی و تازه برای‬ ‫ارتقای همکاری های این کارخانه با بانک توسعه صادرات‬ ‫ب��ا مدیران ارش��د این واح��د تولیدی بح��ث و گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اگزیم نیوز ‪ ،‬از انج��ا که به دنبال جهش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬نیاز به س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی افزایش‬ ‫یافت��ه‪ ،‬کارخانه چای دبش نیز در این زمینه با مدیرعامل‬ ‫بانک توس��عه صادرات برای دریافت تس��هیالت به منظور‬ ‫رفع نیاز تامین س��رمایه در گردش مذاک��ره کرد‪ .‬رئیس‬ ‫هیات مدیره بانک توس��عه صادرات ایران به‬ ‫ای��ن واحد تولیدی پیش��نهاد کرد‪ :‬به جای‬ ‫بهره مندی صرف از تسهیالت بانک توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬استفاده از بسته خدمات این بانک‬ ‫را در برنامه های اینده خود بگنجانند‪.‬‬ ‫چای دب��ش با هدف تامی��ن محصوالت‬ ‫متفاوت و باکیفیت در دهه ‪ ۴۰‬پا به عرصه‬ ‫صنعت چای کشور گذاش��ت‪ .‬مطابق با هدف گذاری های‬ ‫انجام ش��ده این بن��گاه تولیدی برای حض��ور در بازارهای‬ ‫جهانی چای توانس��ته اس��ت با تولید انواع محصوالت بر‬ ‫اس��اس اس��تانداردهای روز دنیا بر پای��ه اخرین فناوری‪،‬‬ ‫دانش و مه��ارت‪ ،‬قابلیت رقابت ب��رای عرضه محصوالت‬ ‫چ��ای دب��ش در بازارهای بین الملل��ی و اروپایی را فراهم‬ ‫کند‪ .‬بر اس��اس ارزیابی های انجام ش��ده از سوی نهادهای‬ ‫مرجع مرتبط با صنعت چای‪ ،‬امروز چای دبش به یکی از‬ ‫برندهای مطرح و معتبر بین المللی در صنعت چای تبدیل‬ ‫ش��ده و محصوالت ان به کش��ورهایی چون ژاپن و عراق‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫اجباری شدن استفاده از رمز پویا در بانک ملت‬ ‫استفاده از رمز پویا در تمامی تراکنش های مبتنی بر کارت های بانک ملت با‬ ‫تاکید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پلیس فتا‪ ،‬از اغاز شهریو ر امسال‬ ‫اجباری خواهد بود‪ .‬ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬محافظت و صیانت‬ ‫از دارایی های مش��تریان‪ ،‬حفظ محرمانگی اطالع��ات کارت های بانک ملت و‬ ‫اس��ودگی و ایجاد ارامش خاطر هنگام انج��ام تراکنش های مالی غیرحضوری‬ ‫مبتنی ب��ر کارت از جمله مهم ترین دالیل انجام این اقدام از س��وی بانک ملت‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬از تاریخ یادش��ده تمامی تراکنش های نیازمند رمز دوم‬ ‫کارت (به جز قبوض عمومی همچون برق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز و تلفن)‪ ،‬تنها با استفاده از‬ ‫رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود‪ .‬این گزارش نش��ان می ده د مش��تریان به‬ ‫منظور پیشگیری از بروز اختالل در فرایند انجام خرید با شرایط یادشده‪ ،‬الزم‬ ‫ی فعال سازی سامانه رمزنگار ملت از طریق برنامک موبایلی‬ ‫است به سرعت برا ‬ ‫اقدام کنند‪ .‬در عین حال‪ ،‬با هدف اس��تفاده مش��تریانی که گوش��ی هوشمند‬ ‫ندارند یا مایل به نصب این برنامه نیس��تند‪ ،‬سرویس پیامکی رمزنگار ملت نیز‬ ‫اجرا شده است‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬فعال سازی سرویس های اشاره شده از‬ ‫طریق دستگاه های خودپرداز یا پایانه بانکی غیرنقد این بانک انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت به جامعه پزشکی‬ ‫تولد نخستین ابراستریم بازی های ویدئویی در ایران‬ ‫«پلی پ��اد» نخس��تین اب��ر اس��تریم‬ ‫بازی های رایانه ای در ایران و خاورمیانه‪،‬‬ ‫از س��وی شرکت فناپ و با حمایت بانک‬ ‫پاسارگاد متولد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک‬ ‫پاس��ارگاد‪« ،‬پلی پاد» در بستر سرزمین‬ ‫هوش��مند پاد‪ ،‬از س��وی ش��رکت فناپ‬ ‫و ب��ا حمای��ت بانک پاس��ارگاد‪ ،‬امکان تجرب��ه انالین‬ ‫بازی ه��ای رایان��ه ای را با کیفیت بس��یار خ��وب‪ ،‬تنها‬ ‫ب��ا داش��تن اینترن��ت و بدون نی��از به س��خت افزاری‬ ‫قدرتمند‪ ،‬روی انواع رایانه‪ ،‬گوش��ی های همراه و حتی‬ ‫تلویزی��ون‪ ،‬به کاربر می دهد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این خب��ر‪ ،‬از سیس��تم های مچ میکینگ‬ ‫(‪ )Matchmaking‬ت��ا قابلی��ت‬ ‫برگزاری لیگ هایی با محوریت بازی های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬به این ه��دف در پلی پاد قرار‬ ‫گرفته ان��د که این پلتفرم تبدیل به محل‬ ‫مناس��بی برای بازی س��ازها‪ ،‬بازی بازها و‬ ‫استریمرها ش��ود‪ .‬در جهان‪ ،‬تنها ش��رکت های بزرگ‬ ‫اقدام به س��اخت نس��خه های گوناگ��ون از این پلتفرم‬ ‫کرده اند و پلی پاد‪ ،‬در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران به پاس نود و یکمین س��ال تاسیس این بانک جشنواره‬ ‫عک��س «نم��ای ملی» را از ‪ ۲‬ش��هریور ت��ا ‪ ۲۰‬مهر امس��ال در دو بخش‬ ‫معماری و مس��تند اجتماعی با اهدای جوای��ز نفیس به نفرات برتر برگزار‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این جشنواره بر ان است‬ ‫تا با دعوت از تمامی عکاسان حرفه ای و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های‬ ‫هنرمندان سراس��ر کشور انها را به اندیش��یدن پیرامون فرهنگ بانکداری‬ ‫بانک رفاه کارگران با هدف تداوم روند ارائه خدمات‬ ‫مطل��وب و متمایز در ش��بکه بانکی ب��ه فعاالن حوزه‬ ‫سالمت کشور «طرح مهر سالمت ‪ »۹۸‬را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک رف��اه کارگران‪ ،‬این‬ ‫بانک در راس��تای تامین نیازه��ای مالی فعاالن حوزه‬ ‫س�لامت کش��ور و ب��ا هدف توس��عه و ارتق��ای بیش‬ ‫از پیش ارائه خدمات درمانی و بهداش��تی در س��طح‬ ‫کش��ور در قالب «طرح مهر س�لامت ‪ »۹۸‬به جامعه پزشکی کشور‪،‬‬ ‫اعضای هیات علمی کشور فاقد پروانه مطب شاغل در مراکز درمانی‪،‬‬ ‫پرستاران شاغل در مراکز درمانی که دارای شماره نظام پرستاری از‬ ‫س��ازمان نظام پرستاری جمهوری اس�لامی هستند و سایر کارکنان‬ ‫فراخوان جشنواره عکس «نمای ملی» بانک ملی‬ ‫نوین تش��ویق کرده و از س��وی دیگ��ر تبیین کننده الگوه��ای رفتاری در‬ ‫بانکداری الکترونیک و دیجیتال باشد‪ .‬ثبت تاریخی سبک زندگی اجتماعی‬ ‫مردم ایران در استفاده از خدمات بانکداری سنتی‪ ،‬الکترونیک و دیجیتال‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫در اخرین س��ال های قرن ‪ ۱۴‬خورشیدی‪ ،‬توجه به همدلی در کس ‬ ‫ثبت زیبایی ها و ویژگی های منحصر به فرد بناهای تاریخی و ساختمان های‬ ‫قدیمی بانک ملی ایران و ترویج فرهنگ اس��تفاده از بانکداری دیجیتال از‬ ‫شاغل تمام وقت در مراکز درمانی که مرکز مربوط نیز‬ ‫دارای حساب نزد بانک رفاه بوده یا برای افتتاح حساب‬ ‫اقدام کند و داروخانه ها تسهیالت می دهد‪.‬‬ ‫مدت اجرای این طرح تا پایان ش��هریور ‪ ۹۹‬خواهد‬ ‫ب��ود و متقاضیان واجد ش��رایط می توانن��د به منظور‬ ‫تامین س��رمایه در گردش‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬ابزار کار‪ ،‬لوازم‬ ‫یدکی یا خرید ماش��ین االت‪ ،‬تجهیزات و تاسیس��ات‪،‬‬ ‫تعمیرات اساس��ی و بازس��ازی کامل محل فعالیت (مطب‪/‬داروخانه)‬ ‫واحد مس��کونی‪ ،‬تامین ام��وال و خدمات موردنیاز مش��موالن طرح‬ ‫و اعض��ای درجه ی��ک خانواده (تحت تکف��ل) و خرید محل مطب یا‬ ‫داروخانه استفاده کنند‪.‬‬ ‫اصلی ترین اهداف این جش��نواره عنوان شده است‪ .‬جشنواره عکس نمای‬ ‫ملی در بخش معماری با موضوع های بناهای تاریخی و قدیمی‪ ،‬طراحی و‬ ‫خطوط معماری بناها‪ ،‬تزئینات معماری‪ ،‬نمای بدنه ش��عب و هویت بصری‬ ‫ساختمان های بانک ملی ایران و در بخش مستند اجتماعی با موضوع های‬ ‫بو کار و مراودات پولی و بانکی به شیوه های سنتی‪ ،‬الکترونیک‬ ‫بازار‪ ،‬کس�� ‬ ‫و دیجیتال برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور با تاکید بر عادی بودن فعالیت در بندرهای تجاری عنوان کرد‬ ‫شکست ائتالف دریایی علیه ایران‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال افزایش ‪ ۴‬درص��دی در میزان صادرات‬ ‫و واردات از بندرهای تجاری کش��ورمان را شاهد بوده ایم که نشان‬ ‫می دهد تحریم ها نتوانس��ته اثار نامطلوبی بر عملکرد صنعت دریایی‬ ‫بگذارد‬ ‫‹ ‹اخری�ن وضعیت کش�تی توقیف ش�ده با‬ ‫پرچم ایران‬ ‫معاون س��ازمان بن��ادر و دریانوردی درب��اره اخرین‬ ‫وضعیت کشتی «گریس ‪ »۱‬در جبل الطارق که با پرچم‬ ‫ای��ران فعالیت می کرد و توقیف ش��ده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬این‬ ‫کشتی هنور ازاد نشده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬توقی��ف کش��تی نفت��ی ایران ناش��ی از‬ ‫غ��رض ورزی و ب��دون دالیل واقعی ب��ود‪ .‬تالش هایی از‬ ‫طرف ایران و س��ازمان بن��ادر و دریانوردی برای ازادی‬ ‫این کشتی انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون دریایی س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی افزود‪:‬‬ ‫انگلیس نیز عالقه مندی خود را برای حل این مش��کل‬ ‫نش��ان داده و اس��نادی ک��ه ب��رای حل ای��ن موضوع‬ ‫کمک کننده باشد‪ ،‬مبادله شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امیدواریم این مش��کل در اینده نزدیک‬ ‫حل و فصل شود و این کشتی بتواند با پرچم جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به تردد خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫اس�لامی درباره افزایش هزینه بیمه نفتکش ها گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۵‬درصد انرژی جهان از تنگه هرمز جابه جا می ش��ود‬ ‫و تنش های اخیر موجب افزایش هزینه بیمه کشتیرانی‬ ‫به ویژه در حوزه نفتکش ها ش��ده ک��ه علت ان دغدغه‬ ‫خری��داران انرژی و همچنین ش��رکت های حمل انرژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل «بیکاری دریانوردان» نداریم‬ ‫مع��اون س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی در پاس��خ به‬ ‫پرس��ش‬ ‫مبنی بر بی��کاری دریان��وردان ایرانی‬ ‫به دلی��ل حضور نی��روی کار ارزان خارجی و نیز کاهش‬ ‫تردد کشتی های ایرانی به برخی کشورها در اثر تحریم‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۳۰‬هزار دریانورد ایرانی با‬ ‫درجه های گوناگون ش��غلی در کش��ورمان مشغول کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ظرفی��ت تولی��د دریان��ورد در‬ ‫دانش��گاه های ما‪ ،‬س��االنه حدود ‪ ۵۰۰‬نفر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تقاضای نیروی دریانورد ازسوی ناوگان کشتیرانی کشور‬ ‫نی��ز حدود ‪ ۵۰۰‬نفر در س��ال اس��ت؛ بنابراین می توان‬ ‫گف��ت در این حوزه عرضه و تقاضا همدیگر را پوش��ش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬در کل ناوگان دریایی ایران ‪۱۲۵‬‬ ‫دریانورد زن مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫مع��اون دریایی س��ازمان بنادر و دریان��وردی با بیان‬ ‫اینکه باتوجه به ظرفیت های موجود در کش��ور‪ ،‬بیکاری‬ ‫دریانوردان هیچ گاه به عنوان معضلی جدی مطرح نبوده‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬کاهش تردد کش��تی های ایرانی به س��احل‬ ‫دیگر کش��ورها نیز تاثیر قابل توجهی در کاهش اشتغال‬ ‫دریانوردان نداشته است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نیروهای خارجی مش��غول کار در ناوگان‬ ‫ای��ران تع��داد قابل توجهی نیس��تند و در مجموع ‪323‬‬ ‫نیروی خارجی در کش��تی های بزرگ و تجاری ایران در‬ ‫حال فعالیت هس��تند که در مقایسه با ‪ ۱۴۰‬هزار ایرانی‬ ‫مشغول به کار در ناوگان ایران‪ ،‬عدد ناچیزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۴‬درصدی صادرات و واردات از‬ ‫بندرهای کشور‬ ‫معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در بیان‬ ‫تاثیر تحری��م بر فعالیت حمل ونقل دریایی کش��ورمان‬ ‫گفت‪ :‬صنعت دریایی و بندرهای ایران به عنوان پیشران‬ ‫اقتصاد کش��ور در نوک پیکان تحریم ه��ا قرار گرفته اند‬ ‫اما تحریم ها نتوانسته اثر قابل توجهی بر صنعت دریایی‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال افزایش ‪۴‬‬ ‫درصدی در میزان صادرات و واردات از بندرهای تجاری‬ ‫کشورمان را ش��اهد بوده ایم که نشان می دهد تحریم ها‬ ‫نتوانس��ته اث��ار نامطلوبی ب��ر عملکرد صنع��ت دریایی‬ ‫بگذارد؛ هرچند زحمت هایی برای ما ایجاد کرد ه است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳‬مغروق در اولویت خروج از اروند‬ ‫مع��اون امور دریایی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با‬ ‫اش��اره به بحث تعیین تکلیف ازادسازی اروندرود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توافق هایی برای ازادسازی اروندرود از مغروق های‬ ‫جنگی انجام شده و در حال اماده سازی بسترهای فنی‬ ‫و تکنیکی برای شروع پروژه هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته موفق به پاکس��ازی‬ ‫خور موسی ش��دیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سال گذشته ‪ 8۸‬کشتی‬ ‫بزرگ از خورموسی پاکسازی شد و در این ابراه‪ ،‬کشتی‬ ‫مغ��روق بزرگی نداریم‪ .‬اس�لامی تاکید کرد‪ :‬در مس��یر‬ ‫ارون��درود درحال حاضر دو کش��تی بزرگ ب��ه نام های‬ ‫«سارا» و «خانیان» وجود دارد که اهمیت ویژه ای دارند‬ ‫و در حال پاکس��ازی انها هستیم‪ .‬همچنین ‪ ۱۱‬شناور‬ ‫کوچک از زمان جنگ در این رودخانه باقی مانده که در‬ ‫اولویت نجات قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجباری ش�دن سوخت کم س�ولفور برای‬ ‫ناوگان دریایی‬ ‫اس�لامی با بیان اینک��ه از ابتدای ژانویه س��ال اینده‬ ‫باید کش��تی ها از س��وخت کم سولفور اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کش��تی ها از ابتدای سال اینده میالدی به جای‬ ‫سوخت با سولفور ‪ ۳.۵‬درصد باید سوخت با سولفور ‪۰.۵‬‬ ‫درصد اس��تفاده کنند که برای تامین این نوع س��وخت‬ ‫ظرفیت هایی در برخی پاالیش��گاه های کشورمان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت‬ ‫نفت نمونه هایی از این س��وخت ارائه شده و توان تولید‬ ‫این سوخت در داخل را داریم‪.‬‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬ناوگان دریایی ای��ران درمجموع‬ ‫س��االنه ‪ ۱.۵‬میلیون تن س��وخت مص��رف می کند که‬ ‫امکان تامین این میزان س��وخت با سولفور ‪ ۰.۵‬درصد‬ ‫هم از داخل و هم از خارج کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند فعالیت بندرها عادی است‬ ‫عض��و هی��ات مدیره س��ازمان بنادر و دریان��وردی با‬ ‫تاکید بر اینکه روند فعالیت تجاری و نفتی کش��تیرانی‬ ‫ای��ران عادی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند در یک س��ال اخیر‬ ‫ناهنجاری هایی را در این زمینه ش��اهد بوده ایم اما این‬ ‫مش��کالت در مقایس��ه با حجم ب��االی فعالیت دریایی‬ ‫کش��ور ناچیز بوده است‪ .‬اس�لامی ادامه داد‪ :‬مشکالتی‬ ‫را نی��ز در ماه های اخیر به ویژه در کش��تی های نفتکش‬ ‫داش��تیم که بیش��تر فنی بود اما در فضای سیاس��ی و‬ ‫تحریمی رس��انه ها بیش��تر به انها پرداختن��د‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال موضوع توقیف کش��تی «هپینس» در عربس��تان‬ ‫فنی بوده اما اخبار ان تحت تاثیر فضای سیاس��ی قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬او درب��اره کاه��ش فعالیت بخ��ش کانتینری‬ ‫بندرهای کشورمان گفت‪ :‬طبیعی است که فعالیت های‬ ‫بخشی از شرکت های صنعتی ناشی از تحریم ها کاهش‬ ‫یاب��د و ب��ه همی��ن دلیل ش��اهد کاه��ش فعالیت های‬ ‫کانتینری باشیم‪.‬‬ ‫جزئیات طرح جدید مسکنی دولت‬ ‫مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی و اقتص��اد مس��کن وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی درب��اره جزئیات طرح تام فاز (تامین مس��کن به‬ ‫روش ف��روش اقس��اطی زمی��ن) اظه��ار کرد‪ :‬مش��کلی که در‬ ‫ح��ال حاضر در بخش ساخت وس��از وجود دارد‪ ،‬نس��بت باالی‬ ‫هزین��ه تمام ش��ده س��اخت با نرخ زمین اس��ت ک��ه به صورت‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د هزین��ه زمی��ن و ‪ ۴۰‬درص��د هزینه ساخت وس��از‬ ‫است‪.‬‬ ‫عباس فرهادیه در گفت وگو با مهر افزود‪ :‬بسیاری از متقاضیان‬ ‫خرید مس��کن‪ ،‬پول س��اخت یک واحد ‪ ۷۵‬متری را که حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان می شود دارند اما نمی توانند خانه دار‬ ‫ش��وند چون نرخ زمین چند برابر نرخ س��اخت این واحد است‪،‬‬ ‫به همین دلیل پیش��نهاد ش��ده در طرح «تام فاز» مکانیسمی‬ ‫طراحی شود تا کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی)‬ ‫را دارند اما از پرداخت هزینه زمین (عرصه) ناتوانند‪ ،‬پول اعیان‬ ‫را یکجا در ابتدای پروژه س��اخت به یک حس��اب مسدودی در‬ ‫بان��ک عامل واریز کنند تا خیال پیمانکار راحت باش��د که پول‬ ‫ساخت وساز وجود دارد سپس پیمانکار وارد ساخت وساز شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در وزارت راه و شهرس��ازی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫پیمان��کار نیز ق��رار نیس��ت هزینه س��اخت را افزای��ش دهد؛‬ ‫بلک��ه هم��ان هزین��ه ای را ک��ه در ابت��دای پیم��ان‪ ،‬ق��رارداد‬ ‫ش��ده ت��ا انته��ا برعه��ده می گی��رد و افزایش هزینه س��اخت‬ ‫نخواهی��م داش��ت‪ .‬هزین��ه زمین هم که س��هم دولت اس��ت‪،‬‬ ‫در ف��روش اقس��اطی ‪۱۰‬س��اله ازس��وی خری��دار بازپرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فرهادی��ه تصریح کرد‪ :‬پیش��نهاد اولیه داده ش��ده و در حال‬ ‫تنظیم سازکار ان هس��تیم‪ .‬اگر این طرح اجرایی شود‪ ،‬مشکل‬ ‫بخش��ی از مردمی را که پول س��اخت را دارند ام��ا این پول یا‬ ‫به عنوان رهن (ودیعه مسکن) در اختیار موجر است یا به عنوان‬ ‫س��رمایه گذاری در بازارهای م��وازی (ارز و طال) جریان دارد اما‬ ‫هزینه خرید مسکن را ندارند‪ ،‬حل می کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا دریاف��ت یکجای پول‬ ‫س��اخت از خریدار‪ ،‬باعث نمی شود به مشتری فشار وارد شود؟‬ ‫گفت‪ :‬فردی که می خواهد در طول ‪ ۲‬سال ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بدهد‪ ،‬از گذشته این پول را داشته است‪ .‬بسیاری از افرادی که‬ ‫می خواهن��د با طرح تام فاز خانه دار ش��وند‪ ،‬امکان ان را ندارند‬ ‫که این پول را دوساله کنار بگذارند‪ .‬این مبلغ اندوخته ‪ 10‬ساله‬ ‫یک خان��وار معمولی اس��ت اما در دهک های هدف‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از اف��راد نمی توانند دوس��اله ‪ ۲۵۰‬میلیون توم��ان را پس انداز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اغاز پروازهای داخلی فرودگاه امام از شهریور‬ ‫معاون بهره برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)‬ ‫از عملیاتی ش��دن انتقال بخش��ی از پروازه��ای داخلی به این‬ ‫ف��رودگاه خبر داد و گف��ت‪ :‬برخی از ایرالین ه��ا در این زمینه‬ ‫ابراز تمایل کرده اند و باتوجه به برنامه ریزی های انجام ش��ده تا‬ ‫شهریور این هدف محقق می ش��ود و امیدواریم نخستین پرواز‬ ‫به مقصد مشهد باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬معاون بهره برداری شرکت شهر فرودگاهی‬ ‫امام خمین��ی (ره) درباره اخرین وضعیت پروازهای داخلی این‬ ‫فرودگاه و جزئیات و تسهیالتی که برای شرکت های هواپیمایی‬ ‫داوطلب قائل خواهند ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬درصددیم سهم شرکت های‬ ‫داخل��ی را ب��رای انج��ام پروازه��ای خارجی افزای��ش دهیم تا‬ ‫هموطنان مان بتوانند با پروازهای داخلی به فرودگاه امام بیایند‬ ‫و پس از ان به مقصد خارجی شان سفر کنند‪.‬‬ ‫خوش��خو ادام��ه داد‪ :‬انتقال بخش��ی از پروازه��ای داخلی از‬ ‫ف��رودگاه مهراباد به فرودگاه ام��ام خمینی (ره) مزایای دیگری‬ ‫هم خواهد داشت؛ یکی از این مزایا تسهیل دسترسی مشتریانی‬ ‫اس��ت که از مناطقی مانند شهریار‪ ،‬اندیشه‪ ،‬تهران‪ ،‬قم‪ ،‬کاشان‪،‬‬ ‫س��اوه و‪ ...‬قصد پرواز داخلی دارند‪ .‬البته پس از اجرایی ش��دن‬ ‫این مس��ئله‪ ،‬می ت��وان پروازهای داخلی را که از س��اعت ‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۵‬بام��داد نمی توانند از ف��رودگاه مهراباد وارد تهران ش��وند یا‬ ‫پایتخت را به مقصد دیگری ترک کنند‪ ،‬به فرودگاه امام انتقال‬ ‫داد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)‬ ‫ب��ا بیان اینکه نخس��تین پرواز داخلی فرودگاه امام تا ش��هریور‬ ‫امسال عملیاتی خواهد شد و امیدواریم نخستین مقصد داخلی‪،‬‬ ‫مشهد باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فرودگاه امام تسهیالت مناسبی در این‬ ‫زمینه در نظر گرفته و با چند شرکت هواپیمایی هماهنگی های‬ ‫الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن امادگ��ی را داری��م ک��ه تس��هیالتی‬ ‫ب��رای ش��رکت های هواپیمای��ی ک��ه می خواهن��د پروازه��ای‬ ‫داخلی ش��ان را ب��ه ای��ن ف��رودگاه بیاورن��د‪ ،‬قائل ش��ویم‪ .‬این‬ ‫تس��هیالت ش��امل ظرفیت ه��ای مکان��ی ف��رودگاه اس��ت که‬ ‫در اختی��ار ی��ک ایرالی��ن ق��رار می گیرد ت��ا بتواند در س��الن‬ ‫ب��رای پذی��رش و ارائه خدمات به مس��افرانش از ان اس��تفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خوش��خو با بیان اینکه تاکنون شرکت های کیش ایر‪ ،‬ایران ایر‬ ‫و تاب��ان ب��رای انج��ام پروازهای داخل��ی از فرودگاه ام��ام ابراز‬ ‫تمای��ل کرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬کاه��ش برخی هزینه ه��ای مربوط به‬ ‫ح��وزه فرودگاه��ی و هواپیمایی نیز در دس��تور کار قرار دارد و‬ ‫درصددیم برای ایرالین هایی که داوطلبانه می خواهند پروازهای‬ ‫داخلی شان را به فرودگاه امام بیاورند‪ ،‬تسهیالتی در نظر بگیریم‬ ‫تا هزینه های پروازی انها کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫در مجموع ‪323‬‬ ‫نیروی خارجی‬ ‫در کشتی های‬ ‫بزرگ و تجاری‬ ‫ایران در حال‬ ‫فعالیت هستند‬ ‫که در مقایسه‬ ‫با ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫ایرانی مشغول‬ ‫به کار در ناوگان‬ ‫ایران‪ ،‬عدد‬ ‫ناچیزی است‬ ‫اعتبار ‪۴‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫برای خط اهن چابهار‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای خط اهن چابهار‪-‬‬ ‫زاهدان س��رعت گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��رفت فیزیکی این پروژه‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی در گفت وگو با فارس افزود‪ :‬دولت ‪۴‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان اعتبار کامل برای خط اه��ن چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫تصویب کرده و تالش می کنیم تامین مالی ان را از چندین‬ ‫کانال دنبال کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به طور قطع این رقم فراهم خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پیش بین��ی می کنیم خط اه��ن چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫سه ساله اجرا و تکمیل شود‪.‬‬ ‫پروژه خط اهن چابهار‪-‬زاهدان‪-‬س��رخس ‪ ۱۳۴۰‬کیلومتر‬ ‫طول دارد و ش��امل ‪ ۲‬قطعه اس��ت‪ .‬قطعه چابهار تا زاهدان‬ ‫ب��ه ط��ول ‪ ۵۸۰‬کیلومت��ر از س��ال ‪ ۸۹‬در قان��ون بودج��ه‬ ‫مصوب ش��د‪ .‬قطعه زاه��دان تا بیرجند و گناباد و ایس��تگاه‬ ‫یونس��ی ب��ه طول ‪ ۷۶۰‬کیلومت��ر نیز در س��ال ‪ ۹۳‬تصویب‬ ‫ش��د‪ ،‬اما این ‪ ۲‬قطعه به دلیل نبود اعتبار‪ ،‬پیش��رفت کندی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫اجرای راه اهن چابهار‪-‬زاهدان از س��ال ‪ ۸۹‬بین وزارت راه‬ ‫و ترابری پیش��ین و قرارگاه خاتم االنبیا تفاهم شد اما پروژه‬ ‫به طور رسمی از سال ‪ ۹۳‬کلید خورد‪.‬‬ ‫تکمیل خط ریلی ایرانشهر تا زاهدان از سال ‪ ۹۵‬اغاز شد‬ ‫و با اتصال چابهار به زاهدان بندر اقیانوس��ی چابهار به شبکه‬ ‫ریلی متصل می ش��ود‪ ،‬اما ضرورت دارد زاهدان هم با ریل به‬ ‫ایستگاه یونسی متصل شود‪.‬‬ ‫راه اه��ن چابهار‪-‬زاه��دان نق��ش بس��زایی در توس��عه‬ ‫س��واحل مکران دارد و اتصال بندر ش��هید بهش��تی چابهار‬ ‫ب��ه ش��بکه ریلی ب��رای کش��ورهای لندالک (غیرس��احلی‬ ‫مرتب��ط ب��ه اب ه��ای ازاد) مزای��ای ترانزیت��ی خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فرمانده پلیس راه کش��ور با اش��اره به کاهش‬ ‫کش��ته های ح��وادث ترافیک��ی از س��ال ‪۸۵‬‬ ‫تاکن��ون گفت‪ :‬س��هم ایمن س��ازی جاده ها در‬ ‫این موفقیت ‪ ۹۵‬درصد اس��ت و سایر عوامل از‬ ‫جمله بروزرس��انی ناوگان حمل ونقل و استفاده‬ ‫از تجهیزات نوین در محورها س��هم ‪ ۵‬درصدی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��ردار س��ید تیمور حس��ینی در کمیسیون‬ ‫ایمن��ی راه های ق��م افزود‪ :‬این مس��ئله حاصل‬ ‫نهض��ت بزرگی بود که در کش��ور ایجاد و باعث‬ ‫تغییرات چشمگیر در راه ها شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در بس��یاری از محوره��ا‬ ‫نخس��تین خط��ا برابر با اخرین خطا اس��ت‪ ،‬در‬ ‫همین زمینه بای��د عواملی که در جاده ها باعث‬ ‫حوادث ترافیکی است را برطرف کرد‪.‬‬ ‫فرمان��ده پلی��س راه با اش��اره به نامناس��ب‬ ‫ب��ودن وضعی��ت رانندگ��ی و ترافیکی کش��ور‬ ‫در جاده ه��ا به وی��ژه معابر برون ش��هری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��رای بهب��ود وضعی��ت ترافیکی معابر کش��ور‬ ‫بای��د راهبرده��ای کارام��دی در پی��ش گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حس��ینی افزود‪ :‬ب��رای کل کش��ور نمی توان‬ ‫نس��خه یکس��انی پیچی��د و انتظار داش��ت این‬ ‫راه��کار در هم��ه اس��تان ها جواب ده��د‪ ،‬بلکه‬ ‫بای��د با هم��کاری و تعامل نزدیک مس��ائل هر‬ ‫اس��تان را باتوجه به ش��رایط ویژه ان اس��تان‪،‬‬ ‫تحلی��ل و بررس��ی کنیم ت��ا به نتیج��ه مثبت‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه راه‪ ،‬وسیله نقلیه و انسان‬ ‫عوام��ل دخیل در تصادف ها هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بیش��تر تحلیل ه��ا نیز به درس��تی س��هم اصلی‬ ‫به انس��ان اختصاص داده می ش��ود ام��ا باوجود‬ ‫حقیقت داش��تن خط��ای انس��انی‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫بگوییم خودشان در تصادف ها مقصر بوده اند و با‬ ‫این کار سهم خودمان را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫فرمان��ده پلیس راه کش��ور با اش��اره به اینکه‬ ‫س��ال گذش��ته ش��اهد ‪ ۲‬تصادف در یک نقطه‬ ‫به فاصله زمانی یک هفته بوده ایم‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در تصادف نخست ‪ ۴‬نفر کشته شدند و در‬ ‫تصادف دیگر یک نفر جراحت سطحی داشت که‬ ‫علت تفاوت خس��ارت این ‪ ۲‬تصادف خودروهای‬ ‫غیرایمن و ایمن بود‪.‬‬ ‫تخلیه و بارگیری ‪۵۱۸‬‬ ‫هزار کانتینر‬ ‫در بندر شهید رجایی‬ ‫اس�ماعیل خاش�عی‪ -‬مدی��ر کل بن��ادر و‬ ‫دریان��وردی هرمزگان با اع�لام جدیدترین امار‬ ‫از عملیات کانتین��ری در بزرگ ترین بندر ایران‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای س��ال تاکنون حدود ‪ ۵۱۸‬هزار‬ ‫‪ TEU‬کانتینر در بندر ش��هید رجایی تخلیه و‬ ‫بارگیری شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬اله مراد‬ ‫عفیفی پ��ور ضمن اع�لام این خب��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫بن��در ش��هید رجای��ی به دلی��ل برخ��ورداری‬ ‫از پیش��رفته ترین پایانه ه��ای کانتین��ری و‬ ‫بهره مندی از تجهی��زات روز جهان‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫و پیش��رفته ترین بندر کانتینری ایران به ش��مار‬ ‫می رود که تخلیه و بارگیری ‪ ۸۵‬درصد کاالهای‬ ‫کانتین��ری در س��طح کل بندره��ای کش��ور را‬ ‫پش��تیبانی می کند‪ .‬وی با بیان جدیدترین امار‬ ‫و ارق��ام از کارنامه عملی��ات کانتینری این بندر‬ ‫اف��زود‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬در مجموع‬ ‫‪ ۵۱۷‬ه��زار و ‪ TEU ۹۰۱‬کانتینر (هر تی ای یو‬ ‫معادل یک کانتینر ‪ ۶۱۰‬سانتی متری) تخلیه و‬ ‫بارگیری شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه عفیفی پ��ور‪ ،‬از مجم��وع عملی��ات‬ ‫کانتینری ‪ ۴۴۳‬ه��زار و ‪ TEU ۳۷۴‬کانتینر پر‬ ‫تخلیه و بارگیری شده و سهمی ‪ ۸۶‬درصدی از‬ ‫مجم��وع کل عملیات کانیتن��ری این بندر را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ۱۰۴‬هزار ‪ TEU‬کانتینر ترانشیپی در‬ ‫این بندر تخلیه و بارگیری شده است‪.‬‬ ‫مدیر کل بن��ادر و دریانوردی هرمزگان اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬بیش از ‪ ۵۹‬ه��زار و ‪ TEU ۴۹۱‬کانتینر‬ ‫مربوط به محموله های ترانزیتی بوده است‪.‬‬ ‫عفیفی پور اظهار کرد‪ :‬در مدت یادش��ده ‪۱۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۲۴‬تی ای یو (‪ )TEU‬کانتینر صادراتی‬ ‫و ‪ ۱۶۲‬ه��زار و ‪ TEU ۷۵۷‬کانتینر وارداتی در‬ ‫این بندر جابه جا شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مع��اون امور دریای��ی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫می گوید باوجود اینکه بندرها و فعالیت های کشتیرانی‪،‬‬ ‫هدف نوک پیکان تحریم ها ق��رار دارد‪ ،‬فعالیت تجاری‬ ‫در بندرها و س��احل های ای��ران به طور عادی در جریان‬ ‫اس��ت‪ .‬او از شکس��ت ائت�لاف امریکا‪ ،‬رژیم اش��غالگر و‬ ‫انگلیس علیه کشتیرانی و فعالیت های بندری ایران خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫جلیل اس�لامی در نشست خبری‬ ‫روز جهانی دریانوردی و دریانوردان در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی ب��ر اینک��ه «گفته می ش��ود دولت ای��ران اجازه‬ ‫ت��ردد نفتکش ها با اس��کورت و محاف��ظ را در اب های‬ ‫خلیج ف��ارس می دهد» گفت‪ :‬بع��د از اتفاق هایی که در‬ ‫خلیج ف��ارس افتاد و پ��س از توقیف کش��تی ایرانی در‬ ‫جبل الطارق و توقیف کش��تی انگلیسی در خلیج فارس‪،‬‬ ‫امریکا به دنبال فضاسازی های سیاسی در این حوزه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬هدف این بود که ائتالفی از ‪ ۶۰‬کش��ور را‬ ‫به وجود اورند تا زمینه ممنوعیت تردد در تنگه هرمز و‬ ‫خلیج فارس را فراهم کنند اما هیچ کشوری به جز رژیم‬ ‫صهیونیستی و انگلیس به این طرح نپیوستند‪.‬‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬از نظر ایران طرح امریکا برای ائتالف‬ ‫علیه ایران در اب های خلیج فارس شکست خورده است‪.‬‬ ‫نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس برای کش��تیرانی‬ ‫دنیا امنیت ایجاد کرده اند و هیچ کش��وری نباید نگران‬ ‫تردد از خلیج فارس با پرچم خود باشد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۹۵‬درصدی‬ ‫تصادف ها با‬ ‫ایمن سازی راه ها‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حدود نیمی از اتوبوس های اهواز در انتظار تعمیر هستند‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه مترو‬ ‫و چند پرسش‬ ‫اسماعیل درگاهی‬ ‫کارشناس مرکز کنترل مترو‬ ‫مت��رو ب��ه عن��وان پرظرفیت ترین ش��بکه‬ ‫حمل ونق��ل همگانی انبوه‪ ،‬یک��ی از ملزومات‬ ‫کالنش��هرهای پرجمعی��ت به ش��مارمی رود‪.‬‬ ‫ه��دف از طراح��ی و س��اخت این س��امانه‪،‬‬ ‫جابه جایی س��ریع وایمن حجم باالی مس��افر‬ ‫است‪.‬‬ ‫گسترش و توسعه مترو نیازمند پاسخگویی‬ ‫به این پرسش ها است‪:‬‬ ‫ ای��ا ش��هر موردنظ��ر نی��از مبرم��ی به‬‫جابه جایی حجم قابل مالحظه ای مسافر دارد؟‬ ‫در کش��ورهای درحال توسعه حجم مسافران‬ ‫زیاد است و بیشتر هم خواهد شد اما در کشور‬ ‫صنعتی این امار واضح نیست‪.‬‬ ‫ ایا در کالنش��هرها کریدوره��ای ویژه ای‬‫برای این خدمت رسانی وجود دارد؟‬ ‫ چه کسی می تواند از عهده این هزینه باال‬‫براید؟ به احتمال زیاد هیچ شهری به تنهایی‬ ‫نمی تواند از عهده هزینه این ش��بکه براید اما‬ ‫منابع خارجی یا ملی می توانند به این پروژه ها‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫ ایا باید به محاس��به ها میزان اثربخش��ی‬‫هزینه ه��ا ک��ه ام��روزه در تصمیم گیری ه��ا‬ ‫موثرند‪ ،‬توجه کنیم(براورد تعداد مس��افرانی‬ ‫ک��ه از ش��بکه جدی��د اس��تفاده می کنند در‬ ‫مقابل هزینه س��اخت ان)؟ بله اما باید اجازه‬ ‫داده شود تا بعضی از دیدگاه ها و انتظارات در‬ ‫بلندمدت براورده شوند‪.‬‬ ‫ ایا تمایالت سیاس��ی و ش��هروندی برای‬‫تخصیص س��رمایه ای عظی��م در زمینه ایجاد‬ ‫زیرس��اختاری مناس��ب دراینده وجود دارد؟‬ ‫می توانیم این گونه فکر کنیم‪ :‬در حالی که هر‬ ‫فرد منطقی با کمی تفکر‪ ،‬تعریف نیازها‪ ،‬درک‬ ‫اثرات و ارائه سلس��له پیشنهادهای منطقی با‬ ‫توج��ه ب��ه روش ه��ای گوناگ��ون حمل ونقل‬ ‫می توان��د درباره مت��رو تصمیم گیری کند اما‬ ‫عناصر فن��ی پیچیده و گزینه ه��ای متفاوت‪،‬‬ ‫ل��زوم وجود تخص��ص فنی در ای��ن زمینه را‬ ‫اش��کار می کند‪ .‬با توجه به موارد پیش گفته‪،‬‬ ‫س��احت مترو نیازمند ص��رف هزینه و حجم‬ ‫باالیی از منابع عمومی اس��ت که به اس��انی‬ ‫قابل تامین نیستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش اتش سوزی در‬ ‫اراضی منابع طبیعی استارا‬ ‫رئی��س اداره منابع طبیع��ی و ابخیزداری‬ ‫بندر مرزی اس��تارا از کاهش اتش سوزی در‬ ‫زمین ه��ای ملی و انفال این شهرس��تان خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬نس��رین غزنوی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یک��ی از اتفاق های مهمی که س��بب‬ ‫خوش��حالی دوس��تداران منابع طبیعی شد‪،‬‬ ‫ثب��ت جنگل های هیرکانی در فهرس��ت اثار‬ ‫جهانی یونس��کو بود‪ .‬وی با بی��ان اینکه ‪۲۱‬‬ ‫درصد جنگل های هیرکانی در استان گیالن‬ ‫ق��رار دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ای��ن جنگل ها ‪۸۰‬‬ ‫گون��ه درخت��ی و درختچ��ه ای و ‪ ۱۵۰‬گونه‬ ‫جنگلی‪ ،‬مرتعی‪ ،‬درختی و درختچه ای وجود‬ ‫دارد که به فسیل سبز مشهور است‪.‬‬ ‫غزنوی با اش��اره ب��ه اینکه بخش��ی از این‬ ‫جنگل ه��ا در بندر مرزی اس��تارا قرار دارند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬امس��ال با کاه��ش اتش س��وزی در‬ ‫زمین ه��ای مل��ی و انفال شهرس��تان روبه رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با هرگونه س��ودجویی‬ ‫و اف��رادی ک��ه قص��د تص��رف زمین ه��ای‬ ‫مل��ی را دارند‪ ،‬به ش��دت برخورد می ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بررس��ی ها نش��ان می دهد‬ ‫که ‪ ۹۵‬درصد اتش س��وزی ها عامل انس��انی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئی��س اداره منابع طبیع��ی و ابخیزداری‬ ‫اس��تارا از کمبود نیروی انس��انی و جنگلبان‬ ‫در راس��تای حفاظت و حراس��ت از ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫هکتار زمین های جنگلی شهرستان خبر داد‬ ‫و تصریح ک��رد‪ :‬در حالی که برای هر ‪۱۰۰۰‬‬ ‫هکت��ار ‪ ۲‬جنگل ب��ان نیاز اس��ت‪ ،‬زمین های‬ ‫جنگلی شهرس��تان اس��تارا ب��ا ‪ ۳۰‬نفر نیرو‬ ‫حراست می شود‪.‬‬ ‫تردد اتوبوس های بدون کولر در خیابان های داغ اهواز‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای خرید هر‬ ‫اتوبوس ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫اعتبار نیاز است‬ ‫که شهرداری‬ ‫چنین توان‬ ‫مالی ندارد‬ ‫بر اس��اس قانون‪ ،‬دولت ها و ش��هرداری ها ه��ر کدام برای‬ ‫تجهیز و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی سهم مشخصی دارند اما‬ ‫در چند سال گذشته کشمکش دولت ها و شهرداری اهواز در‬ ‫پرداخت این سهم سبب شده تا شهروندان متضرر شوند و از‬ ‫کیفیت خدمات ارائه شده از سوی اتوبوسرانی این شهرداری‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬افتاب ک��ه به نیمه های اس��مان اهواز‬ ‫می رس��د گرم��ای هوا دیگر ت��اب و توان را از ه��ر رهگذری‬ ‫می گیرد‪ ،‬ش��رایط با نزدیک ش��دن به زم��ان ظهر به مراتب‬ ‫سخت تر می شود و تا غروب افتاب ادامه دارد‪ .‬همین زمان اما‬ ‫اوج رفت وامد مردم به نقاط گوناگون ش��هر است‪ ،‬مشکالت‬ ‫رفت وامد در این کالنش��هر برای مردم فراتر از تحمل گرمای‬ ‫سوزان ان است‪.‬‬ ‫از نبود جای توقف‪ ،‬کمبود تاکس��ی و جوالن خودروهای‬ ‫مسافربر شخصی با تعیین نرخ سلیقه ای تاکسی که بگذریم‬ ‫به مش��کلی به نام فرسودگی اتوبوس های درون شهری اهواز‬ ‫می رسیم؛ اتوبوس هایی که هرکدام رنگ رخساره شان خبر‬ ‫از اوضاع وخیم درون انها می دهد‪.‬‬ ‫پوسیده ش��دن بدنه اتوبوس ها‪ ،‬ظاهر نامناس��ب و کثیف‪،‬‬ ‫میله ه��ای شکس��ته و رن��گ و رو رفت��ه درون اتوبوس ه��ا‪،‬‬ ‫پرده ه��ای نامرتب‪ ،‬نظافت نش��دن کف برخ��ی اتوبوس ها و‬ ‫حتی س��وراخ ب��ودن انها از همان ابتدا ذوق هر مس��افری را‬ ‫کور می کند‪ ،‬اینها اما تمام مشکالت ناوگان اتوبوسرانی اهواز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه فعالی��ت اتوبوس های درون ش��هری یکی از‬ ‫خدمات قابل توجه ش��هرداری ها به ش��هروندان به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬دولت بر اس��اس قان��ون باید ‪ ۸۲.۵‬درص��د از پول‬ ‫اتوبوس ها را پرداخت کند اما به گفته اعضای ش��ورای شهر و‬ ‫شهرداری اهواز این امر از سال ‪ ۹۱‬محقق نشده است‪.‬‬ ‫با توجه به الگوی جمعیتی و نیز شرایط اب و هوایی‪ ،‬اهواز‬ ‫به حدود ‪ ۸۰۰‬اتوبوس نیاز دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که کل‬ ‫اتوبوس ه��ای ناوگان حمل ونقل عمومی اهواز ‪ ۲۱۸‬اتوبوس‬ ‫است که روزانه بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۷۰‬دستگاه ان فعال است‪ ،‬امار‬ ‫تعداد اتوبوس های کالنش��هر شیراز هزار و ‪ ۱۶۰‬و اصفهان ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬میانگین مدت زمان انتظار‬ ‫برای اتوبوس در هر ایس��تگاه ‪ ۳۰‬دقیقه است‪ ،‬البته در برخی‬ ‫نقاط این کالنشهر این زمان به یک ساعت نیز می رسد‪.‬‬ ‫علی امیدوار‪ ،‬ش��هروند جوان اهوازی که به گفته خودش‬ ‫به دلیل نداش��تن خودرو شخصی ناچار به استفاده از ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی اس��ت در این زمینه گف��ت‪ :‬خانه ما در‬ ‫منطقه زیباش��هر اس��ت‪ .‬برای رفتن به س��رکار هر روز صبح‬ ‫با تاکس��ی به خیابان سلمان فارسی می ایم زیرا ساعت های‬ ‫تردد اتوبوس در صبح با زمان حرکت من هماهنگ نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمان برگشت به خانه حدود ساعت ‪ ۱۳‬است‬ ‫یعنی اوج گرما و ش��لوغی‪ .‬به دلیل درامد محدود نمی توانم‬ ‫تو برگشت را از تاکسی استفاده کنم به همین‬ ‫هر ‪ ۲‬مسیر رف ‬ ‫دلی��ل باید خود را به یکی از اتوبوس های مس��یر فاز یک یا ‪۲‬‬ ‫پادادشهر برسانم‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت‬ ‫کشور گفت‪ :‬استانداران استان های گیالن‪ ،‬گلستان و مازندران‬ ‫تا اول شهریور امسال فرصت دارند فهرست متخلفان تصرف یا‬ ‫تملک نوار ساحلی دریای خزر را اعالم کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬بابک دین پرس��ت از ابالغ دس��تور ویژه به ‪ ۳‬استاندار‬ ‫س��احلی دریای خزر برای ارائه گزارش نح��وه اجرای ماده ‪۶۳‬‬ ‫قان��ون برنامه چهارم توس��عه و ایین نامه اجرایی ان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در این نامه تا اول شهریور امسال به استانداران ‪ ۳‬استان‬ ‫گیالن‪ ،‬گلس��تان و مازندران فرصت داده شده است تا فهرست‬ ‫ع دولت‪ ،‬قوه قضاییه و قوه‬ ‫س��ازم ان ها‪ ،‬نهاد و س��ازمان های تاب ‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روس��تایی وزیر‬ ‫کش��ور‪ ،‬فرهنگ س��ازی‪ ،‬ایجاد زیرس��اخت های مناسب و‬ ‫توجه به قانون را کارهایی دانست که توجه به انها به طور‬ ‫همزمان می تواند اس��تفاده از حمل ونقل پاک را گسترش‬ ‫دهد‪ .‬مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��رای اینکه بتوانیم دوچرخه س��واری را به طور جدی در‬ ‫کشور رواج و استفاده از حمل ونقل عمومی را نیز گسترش‬ ‫دهیم و به س��مت اس��تفاده از وس��ایل غیرموتوری و سبز‬ ‫قرار بود از س��ال ‪ ۹۶‬س��االنه ‪ ۵۰‬اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫در ش��هر اهواز اضافه ش��ود که این امر در سال ‪ ۹۶‬محقق شد اما‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬اتوبوس ها خریداری نش��د و برای امس��ال خرید ‪۵۰‬‬ ‫اتوبوس در دستور کار قرار دارد‬ ‫‹ ‹سهم اتوبوس در جابه جایی های درون شهری‬ ‫معاون امور هماهنگی عمرانی اس��تاندار خوزستان در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬حمل ونقل درون ش��هری یک��ی از چالش های‬ ‫خوزس��تان و به ویژه اهواز اس��ت‪ ،‬روزانه یک میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار جابه جایی با وس��ایل نقلیه در س��طح این ش��هر انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬فاض��ل عبی��ات افزود‪ :‬ب��ر مبنای قانون توس��عه‬ ‫حمل ونقل و مدیریت مصرف س��وخت مقرر ش��د ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫ترددهای درون شهری با وس��ایل حمل ونقل عمومی انجام‬ ‫ش��ود و ش��یوه های این جابه جایی در برنامه پنجم و شش��م‬ ‫توسعه مشخص شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این میان س��هم مترو ‪ ۱۰‬درصد معادل‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار تردد در روز‪ ،‬س��هم اتوبوسرانی ‪ ۴۰‬درصد معادل‬ ‫‪ ۶۸۰‬هزار تردد و س��هم تاکسی ‪ ۲۵‬درصد معادل ‪ ۴۲۰‬هزار‬ ‫تردد روزانه است؛ تاکنون سهم مترو صفر درصد‪ ،‬اتوبوسرانی‬ ‫‪ ۱۷‬درصد و سهم تاکسی ها کمتر از ‪ ۷‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار بود از س��ال ‪ ۹۶‬س��االنه ‪ ۵۰‬اتوبوس به‬ ‫ناوگان اتوبوس��رانی در ش��هر اهواز اضافه شود که این امر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬محقق ش��د اما در س��ال ‪ ۹۷‬اتوبوس ها خریداری‬ ‫نش��د و برای امس��ال خرید ‪ ۵۰‬اتوبوس در دس��تور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی یکی از راه های جبران کمبود اتوبوس را نوس��ازی‬ ‫دانس��ت و گفت‪ ۱۱۳ :‬اتوب��وس در اهواز باید تا پایان س��ال‬ ‫‹ ‹‪ ۱۱۶‬اتوبوس در انتظار تعمیر‬ ‫مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز نیز از لزوم‬ ‫بازس��ازی ‪ ۱۱۶‬اتوبوس در اهواز گفت و افزود‪ :‬این اتوبوس ها‬ ‫در توقفگاه ها هستند و باید مشخص شود تعمیرات انها کجا‬ ‫و چگونه انجام می شود‪.‬‬ ‫کوروش سبزعلی ادامه داد‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۰‬اتوبوس فعال به‬ ‫دلیل نبود راننده در توقفگاه های اتوبوسرانی قرار دارند البته‬ ‫تعدادی از انها سامانه خنک کننده ندارند‪.‬‬ ‫وی درباره استفاده از بخش خصوصی برای تقویت ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی بیان کرد‪ :‬بخش خصوصی در هیچ کدام‬ ‫از شهرها برای واردات اتوبوس موفق نبوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳۰‬اتوبوس فعال در کالنشهر اهواز‬ ‫رئیس کمیس��یون حمل ونقل و ترافیک ش��ورای ش��هر‬ ‫اس�لامی اهواز در پاسخ به پرسشی مبنی بر مشکالت ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی در اهواز گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه پنجم و‬ ‫ششم توس��عه دولت‪ ،‬شهرداری و ش��هروندان هرکدام باید‬ ‫یک س��وم هزینه بلیت اتوب��وس را پرداخت کنند اما دولت از‬ ‫سال ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬یارانه ای به شهرداری اهواز نداده است‪.‬‬ ‫ضرب االجل وزارت کشور برای اعالم نام زمین خواران‬ ‫مقننه‪ ،‬س��ازمان ها و نهادهای نظامی و انتظامی‪ ،‬س��ازمان ها و‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬اش��خاص حقیقی و حقوقی بخش‬ ‫خصوصی و غیردولتی و س��ایر نهادها و س��ازمان ها که به طور‬ ‫غیرقانونی نس��بت به تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر‬ ‫اقدام کرده اند‪ ،‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پ��س از جم��ع اوری این فهرس��ت ها‪ ،‬مراتب به‬ ‫رئیسان ‪ ۳‬قوه و باالترین مسئول نهادهای مرتبط برای اجرای‬ ‫کامل تکلیف های قانونی و ازادسازی حریم ساحلی دریای خزر‬ ‫منعکس خواهد شد‪.‬‬ ‫دین پرس��ت اف��زود‪ :‬در نامه ن��گاری ک��ه هفت��ه ج��اری با‬ ‫اس��تانداران گی�لان‪ ،‬مازن��دران و گلس��تان انجام ش��د‪ ،‬این‬ ‫‪ ۳‬شرط توسعه حمل ونقل پاک‬ ‫حرکت کنیم باید چند موضوع را همزمان پیش ببریم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬فرهنگ س��ازی و در کنار ان ایجاد زیرساخت ها‪،‬‬ ‫وضع قوانین و ش��یوه نامه هایی برای تس��هیل اس��تفاده از‬ ‫دوچرخ��ه از جمله اقدام هایی اس��ت که بای��د مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬توجه صرف به فرهنگ س��ازی بدون در نظر گرفتن‬ ‫زیرس��اخت ها و قان��ون نمی تواند راهگش��ای این موضوع‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روس��تایی وزیر‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬پلی��س و س��ازمان های مرتبط نس��بت به‬ ‫روان س��ازی ترافی��ک بی تفاوت نیس��تند و با اس��تفاده از‬ ‫س��امانه های هوش��مند از جمله خودروه��ای ثبت تخلف‬ ‫ساکن‪ ،‬اس��تفاده از دوربین های ثبت تخلف‪ ،‬دوربین های‬ ‫نظارتی و استفاده از تلفن های پلیس همراه و خودروهای‬ ‫پلی��س نامحس��وس در بزرگراه ه��ا با تخلف ه��ا منجر به‬ ‫ترافیک‪ ،‬راهبندان و س��د معبر برخورد می کنند‪ .‬وی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬هر کدام از خودروهای ثب��ت تخلف معادل ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫از نیروهای پلیس ب��رای اعمال قانون تخلف پارک دوبله‪،‬‬ ‫توقف در ایستگاه های اتوبوس و سد معبر اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��هروندان و رانندگان باید شماره تلفن‬ ‫همراه خود را در س��امانه شماره گذاری پلیس فعال کنند‬ ‫اس��تانداران موظف شدند بنابر پیش��نهاد سازمان بازرسی کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬دس��تور توقف صدور مجوز هرگون��ه تغییر کاربری در‬ ‫زمین های س��احلی پایین تر از کد امن ارتفاعی ابالغی وزارت‬ ‫نیرو و حاش��یه ‪ ۶۰‬متری ان را تا اطالع ثانوی و رفع خالهای‬ ‫قانون��ی به همه نهادهای اجرایی ذی ربط اس��تان صادر و ابالغ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬در نامه ای به وزارتخانه های‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬نی��رو‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‪ ،‬حفاظت‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬دادستانی کل کشور‪،‬‬ ‫مع��اون حقوق��ی رئیس جمهوری و نی��روی انتظامی به منظور‬ ‫کشور با بیان اینکه شهرداران می توانند در این زمینه نقش‬ ‫موثری داشته باش��ند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید مسیرهای دوچرخه‬ ‫ایجاد و ملزوماتی مانند پارکینگ های دوچرخه‪ ،‬گیره های‬ ‫گوناگون و تعمیرگاه های دوچرخه تعبیه ش��ود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫از طرف��ی باید برط��رف کردن خالهای قانونی نیز پیگیری‬ ‫شود‪ .‬اگر این اقدام ها در قالب یک بسته انجام شود نه تنها‬ ‫برای استفاده از دوچرخه بلکه برای همه وسایل حمل ونقل‬ ‫عمومی فرهنگ سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫تک سرنشین بودن ‪ ۳۵‬درصد خودروها در اصفهان‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرس��تان اصفهان‬ ‫تو امد در‬ ‫گفت‪ ۳۵ :‬درصد خودروهای سواری در حال رف ‬ ‫خیابان های این کالنشهر در ساعت اوج حمل ونقل شهری‪،‬‬ ‫تک سرنش��ین هستند‪ .‬س��رهنگ ابوالقاس��م چلمقانی در‬ ‫گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬ترافیک سنگین معابر و خیابان های‬ ‫اصفهان ناش��ی از حجم اس��تفاده بی روی��ه از خودروهای‬ ‫شخصی و تک سرنشین اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫ترافیک کالنشهر اصفهان با توجه به موقعیت های مختلف‪،‬‬ ‫متفاوت اس��ت و توسعه نیافتن ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫از جمله دالیل اس��تفاده بی رویه از خودروهای شخصی و‬ ‫تک سرنشین به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرس��تان اصفهان‬ ‫تعمیرات اساس��ی شوند‪ ،‬به شرط تحقق این امر و خریداری‬ ‫‪ ۵۰‬اتوبوس در س��ال اینده اتوبوس ه��ای ناوگان عمومی به‬ ‫‪ ۴۵۰‬عدد می رسد‪.‬‬ ‫تا همزمان با اعمال قانون از س��وی پلیس و س��امانه های‬ ‫هوشمند‪ ،‬پیامک برای راننده ارسال شود و از عملکرد خود‬ ‫اگاه ش��وند‪ .‬رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان‬ ‫اصفهان خاطرنش��ان کرد‪ ۲ :‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در‬ ‫کالنشهر اصفهان سکونت دارند و نزدیک به یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار خودرو و یک میلیون موتورسیکلت در این شهر‬ ‫تردد می کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تعداد خودروها و افرادی که‬ ‫در اصفهان گواهینامه گرفته اند در فرایندی ‪ ۱۰‬س��اله به‬ ‫ترتیب ‪ ۴‬و ‪ ۲.۵‬برابر ش��ده اما معابر و خیابان ها به همان‬ ‫نس��بت رش��د نکرده است‪ ،‬البته قرار نیس��ت خیابان ها و‬ ‫معابر به نسبت افزایش تعداد خودروها رشد کند بلکه باید‬ ‫فرهنگ استفاده از خودرو و ترافیک توسعه یابد‪.‬‬ ‫رحی��م کعب عمیر ادام��ه داد‪ :‬تا پیش از س��ال ‪ ۸۹‬دولت‬ ‫حدود ‪ ۸۲.۵‬درصد هزینه ه��ای اتوبوس ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی را پرداخ��ت می کرد ام��ا از ان زم��ان تاکنون هیچ‬ ‫اعتباری در این زمینه در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۷‬ش��هرداری حدود ‪ ۵۰‬اتوب��وس وارد چرخه حمل ونقل‬ ‫عموم��ی ک��رد س��ود تس��هیالت وام گرفته ش��ده ب��ه این‬ ‫منظ��ور ‪ ۱۳‬درصد اس��ت که دولت ‪ ۹‬درص��د ان را پرداخت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰‬اتوبوس بدون کولر‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ش��بکه حمل ونقل عمومی در تمام کشورها‬ ‫غیر درامدزا اس��ت و دولت ها باید یاران��ه بدهند‪ ،‬در ابتدای‬ ‫فعالیت ش��ورای پنجم ‪ ۱۷۰‬اتوبوس در اهواز فعال بود که با‬ ‫خرید اتوبوس های جدید به ‪ ۲۲۵‬دس��تگاه افزایش یافت اما‬ ‫اکنون تنها ‪ ۱۳۰‬اتوبوس فعال وجود دارد‪.‬‬ ‫این عضو شورای ش��هر اهواز با اشاره به اینکه ‪ ۷۰‬اتوبوس‬ ‫کولر ندارند‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬برای خری��د هر اتوبوس ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار نیاز است که شهرداری چنین توان مالی‬ ‫ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬به اس��تاندار خوزس��تان پیشنهاد شد مبلغ‬ ‫‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال برای نوسازی ‪ ۷۰‬اتوبوس اختصاص دهد‪.‬‬ ‫نبود توقفگاه در هس��ته مرکزی ش��هر و حجم باالی تردد‬ ‫در این مس��یر‪ ،‬یک��ی از مهم ترین دالیل برای ان اس��ت که‬ ‫ش��هرداری اهواز و اس��تانداری خوزس��تان توجه ویژه ای به‬ ‫ش��بکه حمل ونقل عمومی به ویژه اتوبوس داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬حجم باالیی از مس��افران درون ش��هری که‬ ‫اتوب��وس را به عنوان وس��یله نقلیه انتخاب کرده اند از قش��ر‬ ‫کم درامد هس��تند که توان اس��تفاده از وس��یله شخصی یا‬ ‫تاکس��ی را ندارن��د‪ .‬باید دید برنامه دولت و ش��هرداری برای‬ ‫جبران حدود ‪ ۶۵۰‬اتوبوس این شهر چیست؟‬ ‫تشکیل کارگروه ویژه بررسی روند اجرای ماده ‪ ۶۳‬قانون برنامه‬ ‫چهارم توس��عه در زمینه ازادسازی حریم ساحلی دریای خزر‪،‬‬ ‫درخواست ش��ده اس��ت نمایندگان تام االختیار خود را به این‬ ‫کارگروه معرفی کنند تا این کارگروه مس��ئولیت بررس��ی روند‬ ‫اجرای این قانون را برعهده گیرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منطقه ای وزارت‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬با توجه ب��ه مصوبه هیات وزی��ران و تکلیف های‬ ‫قانونی موجود‪ ،‬بررس��ی وضعیت س��احل خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان در حریم اس��تان های سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬هرمزگان‪،‬‬ ‫بوشهر و خوزس��تان نیز در دستور کار این معاونت قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عمر زباله گردی در گرگان به سر می اید؟‬ ‫برای سومین بار در مدیریت شهری‬ ‫گ��رگان‪ ،‬تفکی��ک زباله های خش��ک‬ ‫در مب��دا در محله ه��ای ای��ن ش��هر‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬پای��ان دادن به معضل‬ ‫زباله گردی و دستیابی به درامد پایدار‬ ‫ش��هری از اهداف این طرح اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬اگرچه در چند س��ال‬ ‫گذشته برنامه ریزان مدیریت شهری و‬ ‫محیط زیست در گرگان درصدد کنترل‬ ‫زباله تولیدی و اثار ان بر محیط زیست‬ ‫بودن��د اما این طرح تاکن��ون ‪ ۲‬بار در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۸۸‬شکس��ت خورده‬ ‫اس��ت‪ .‬اعضای شورای ش��هر گرگان‬ ‫در ص دو هفتا دو دومین جلس��ه رسمی‬ ‫و علنی ش��ورا‪ ،‬طرح تفکیک پس��ماند‬ ‫خش��ک از مبدا را مص��وب کردند‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این طرح که به طور قراردادی‬ ‫خارج از تش��ریفات مناقصه به شرکت‬ ‫مدیریت پس��ماند استانداری گلستان‬ ‫واگذار ش��د‪ ،‬قرار است ‪ ۱۴۰‬هزار واحد‬ ‫مس��کونی گرگان در طرح مش��ارکت‬ ‫کنند‪ .‬علی اصغر یوسفی‪ ،‬رئیس شورای‬ ‫ش��هر گرگان در این زمینه اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به تجربه تلخ ‪ ۲‬دوره گذش��ته‬ ‫و شکست های پیشین‪ ،‬تالش می شود‬ ‫همه مالحظه های قانونی مدنظر باشد‪.‬‬ ‫مس��ئول خدمات شهری ش��هرداری‬ ‫گ��رگان نیز در ای��ن زمینه اظهار کرد‪:‬‬ ‫گرگان ‪ ۲۷۵۰‬س��طل بزرگ زباله دارد‬ ‫ک��ه جمع اوری و انتقال ‪ ۲۵۰‬تن زباله‬ ‫انباش��ته در ان س��االنه ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال برای ش��هرداری هزین��ه دارد‪.‬‬ ‫موس��ی الرضا صفری بی��ان کرد‪۵۴۶ :‬‬ ‫نیروی خدمات ش��هری در بخش های‬ ‫گوناگون وظیفه جمع اوری زباله را در‬ ‫محله های گ��رگان برعهده دارند‪ .‬وی‬ ‫به فعالیت زباله گردها در گرگان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پیش بینی می ش��ود بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬نفر در گ��رگان اقدام به‬ ‫زباله گردی کنند و بر اس��اس سخنان‬ ‫همی��ن افراد‪ ،‬روزانه ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان درامد کسب می کنند‪ .‬مسئول‬ ‫خدمات ش��هری گرگان گفت‪ :‬به طور‬ ‫متوسط مجموع زباله گردهای گرگان‬ ‫در ه��ر ش��بانه روز ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫درامد دارند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 12‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 14‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1350‬‬ ‫پیاپی ‪2668‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت اکران فیلم ها در تابستان‬ ‫گیشه سرد سینما در روزهای گرم سال‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تابس��تان ‪ ۹۸‬برای س��ینمای ایران با ناکامی همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که فصل تابس��تان با تعطیل ش��دن‬ ‫مدرسه ها‪ ،‬فرصت مناسبی برای تفریح کردن و سینما‬ ‫رفتن اس��ت‪ ،‬اما س��ینمای ایران در فصل تابستان با‬ ‫بحران جدی مخاطب روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اماره��ای ف��روش فیلم های‬ ‫س��ینمایی نش��ان می دهد س��ینمای ایران در فصل‬ ‫تابس��تان و تا نیمه مرداد نس��بت به س��ال گذشته با‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۰‬درص��دی ف��روش روبه رو ب��وده که این‬ ‫مهم نشان دهنده اس��تقبال کم مخاطبان از فیلم های‬ ‫روی پرده اس��ت‪ .‬مشکلی که به نظر می رسد دالیل و‬ ‫عوامل گوناگونی در ش��کل گیری ان تاثیرگذار بودند‪.‬‬ ‫عواملی مانند مش��کالت اقتصادی و معیش��تی‪ ،‬نبود‬ ‫تن��وع در چیدمان فیلم های روی پ��رده و گرانی نرخ‬ ‫بلیت س��ینماها باعث ش��ده بسیاری از س��ینماها در‬ ‫میانه روز با س��الن های خلوت روبه رو باش��ند و حتی‬ ‫در ساعت های پایانی روز هم در بهترین حالت بیش از‬ ‫نیمی از سالن های سینما پر نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترافیک فیلم ها و فیلمسوزی‬ ‫ی��ک پخش کننده س��ینمایی با اش��اره به گیش��ه‬ ‫کم رونق تابس��تان بی��ان کرد‪ :‬مقصر ای��ن اتفاق فقط‬ ‫س��ازمان سینمایی یا ش��ورای صنفی نمایش نیست؛‬ ‫خود ما هم به عنوان س��ازنده فیلم ها مقصریم و اصرار‬ ‫داریم اثارمان هرچه زودتر و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫روی پرده برود‪ ،‬مگر در ‪۶‬ماه دوم سال چه خبر است؟‬ ‫امیرحس��ین حیدری‪ ،‬مدیر پخش نمایش گستران‪،‬‬ ‫درباره ارزیابی خود از اکران فیلم ها در فصل تابس��تان‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکنون که تابستان از نیمه گذشته‪ ،‬می توانیم‬ ‫بگوییم که اکران تابستان ما به خوبی سال های گذشته‬ ‫نب��ود و تعدد و ترافیک اکران فیلم ها زیاد بود با وجود‬ ‫اینکه همه فیلم ها باالتر از حد اس��تاندارد هس��تند و‬ ‫پیش بینی می شد فروش خوبی داشته باشند‪ ،‬اما این‬ ‫اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاسفانه عید نوروز و عید فطر فیلم های‬ ‫ی که برای س��ال ‪ ۹۸‬ساخته ش��ده بود را خرج‬ ‫کمد ‬ ‫کردی��م‪ .‬البته مردم از انها اس��تقبال خوبی کردند اما‬ ‫نسبت به تابستان سال گذشته که به عنوان مثال‪ ،‬فیلم‬ ‫«هزارپا» به نمایش درامد و رونقی به س��ینماها داد‪،‬‬ ‫امس��ال ش��اهد چنین اتفاقی نبودیم‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫وجود یکی دو فیلم خوب پرفروش کمدی می تواند به‬ ‫فروش باق��ی فیلم ها و اثار اجتماعی روی پرده کمک‬ ‫کند و گیشه را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫ن پخش کننده س��ینمایی با تاکید ب��ر اینکه در‬ ‫ای�� ‬ ‫کنار اس��تقبال از کمدی ها از دیگر ژانرها نیز استقبال‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال تابستان خیلی خوبی را پشت‬ ‫س��ر نگذاشتیم و امیدوارم ماه های اینده شرایط کمی‬ ‫بهتر ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬فیلم هایی که در حال اکران‬ ‫هس��تند‪ ،‬تعداد س��ینماهای مح��دودی را در اختیار‬ ‫دارند؛ این در حالی است که سینماداران هم نمی دانند‬ ‫با این حجم از فیلم چه کنند و چگونه به انها خدمات‬ ‫ارائه بدهند‪ .‬در این ش��کل اکران فیلم هم س��ینمادار‬ ‫ناراضی است و هم صاحب اثر؛ اما کاری از دست کسی‬ ‫برنمی اید‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬از یک س��و تعداد فیلم ها زیاد اس��ت و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه س��الن س��ینمایی کم‬ ‫داریم‪ ،‬بسیاری از اثار به حق شان نمی رسند و به خوبی‬ ‫دی��ده نمی ش��وند‪ .‬برخی فیلم ها مانن��د اثار کودک و‬ ‫نوجوان نیاز اس��ت که بیش��تر روی پرده باشند تا جا‬ ‫بیفتند اما به دلیل تراکم اکران فیلم ها این امکان وجود‬ ‫ندارد و س��ریع از روی پرده برداش��ته می ش��وند تا به‬ ‫فیلم های دیگر برسیم‪ .‬باید برنامه ریزی درستی در این‬ ‫زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫حی��دری ادامه داد‪ :‬این اتفاق فقط تقصیر س��ازمان‬ ‫س��ینمایی یا ش��ورای صنفی نمایش نیست؛ خود ما‬ ‫هم به عنوان س��ازنده فیلم ها مقصری��م و اصرار داریم‬ ‫اثارمان هرچه زودتر و در ‪۶‬ماه نخست سال روی پرده‬ ‫برود‪ ،‬حاال نمی دانیم قرار اس��ت در ‪۶‬ماه دوم سال چه‬ ‫نبود فیلم های اس��تاندارد و بی توجهی به ذائقه مخاطبان باعث ش��ده‬ ‫سینمای ایران به تولیدات خود نگاهی تک بعدی داشته باشد‬ ‫اتفاقی بیفتد که این همه متقاضی برای ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫سال وجود دارد؟ همین اتفاق باعث شد چندین فیلم‬ ‫خوب با ه��م روی پرده بروند و م��ا نتوانیم به فروش‬ ‫قابل توجهی که حق شان بود برسیم‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬هم‬ ‫در فصل های بعدی دچار مشکل می شویم‪.‬‬ ‫ن پخش کننده بیان کرد‪ :‬فیلم خوب اگر روی پرده‬ ‫ای ‬ ‫باش��د مردم در هر شرایطی از ان استقبال می کنند و‬ ‫ای��ن اصطالح که می گویند در ایام ماه محرم گیش��ه‬ ‫از رونق می افتد‪ ،‬می تواند با یک برنامه ریزی درس��ت‬ ‫پیش بینی شود‪.‬‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬فکر می کنم فروش گیش��ه امسال‬ ‫اختالف قابل توجهی با تابس��تان سال گذشته داشته‬ ‫باشد‪ .‬اگر برنامه ریزی مدونی از سوی من پخش کننده‬ ‫یا فیلمساز و سازمان س��ینمایی وجود داشته باشد و‬ ‫یک هماهنگی ایجاد شود دیگر با چنین موقعیت هایی‬ ‫روبه رو نخواهیم ش��د‪ .‬به نظر می رس��د اگر قرار باشد‬ ‫اکران ها به همین شکل ادامه پیدا کند‪ ،‬در ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫س��ال به مش��کل خواهیم خورد و امار نسبت به سال‬ ‫گذشته اختالف قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹گرفتاری اقتصادی و سینما نرفتن‬ ‫به گفته حس��ین قناعت‪ ،‬کارگ��ردان فیلم «تپلی و‬ ‫من»‪ ،‬حق سینمای کودک است که یک سرگروه مجزا‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫حسین قناعت‪ ،‬کارگردان فیلم «تپلی و من» درباره‬ ‫ف��روش فیلم خود که در ژانر کودک س��اخته ش��ده‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در مجموع از فروش این فیلم راضی هس��تم‪.‬‬ ‫م طنز‪ ،‬اجتماعی‬ ‫فیلم «تپلی و من» بین این همه فیل ‬ ‫و بزرگسال فروش خوبی نسبت به دیگر فیلم ها داشته‬ ‫است‪ .‬فقط اش��کال این است که س��انس های خوبی‬ ‫نداش��تیم و فیلم در فصل بدی اکران شد‪ .‬در تابستان‬ ‫ما در عمل به دلیل گرمای و تعطیلی مدرسه ها گیشه‬ ‫صبح را نداریم و عصرها هم که خانواده ها فراغت دارند‬ ‫پ��س از اینکه از س��ر کار برمی گردن��د و می توانند به‬ ‫همراه فرزندان خود به سینما بروند‪ ،‬دیگر سانس های‬ ‫سینماها برای فیلم کودک نیست و سینماداران انها را‬ ‫با فیلم های بزرگساالن جابه جا کرده اند‪.‬‬ ‫این کارگردان درباره نقش تش��کیل یک س��رگروه‬ ‫ویژه فیلم های کودک و نوجوان در رونق این س��ینما‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این حق س��ینمای کودک است که از یک‬ ‫سرگروه برخوردار باشد تا دیگر این دغدغه را نداشته‬ ‫باش��د که در فروش به حد نصاب رسیده یا نرسیده یا‬ ‫اینکه قرار اس��ت پس از ان فیلم یک فیلم بزرگس��ال‬ ‫بیاید و پخش کننده ها و س��ینمادارها فشار بیاورند که‬ ‫زودتر اکران ان فیلم کودک تمام ش��ود تا فیلم جدید‬ ‫را اکران کنن��د‪ .‬این موضوع درب��اره فیلم «قهرمانان‬ ‫کوچک» برای من اتفاق افتاد که با سرگروهی سینما‬ ‫ازادی اکران شد‪ .‬ان سال با اینکه فیلم من کف فروش‬ ‫را زده بود و فروش ‪ ۳‬میلیاردی داشت‪ ،‬متاسفانه پس‬ ‫از ‪ ۵‬هفته اکران به دلیل اینکه یک فیلم بزرگسال قرار‬ ‫بود در ان سرگروه اکران شود‪ ،‬فیلم را پایین کشیدند‪.‬‬ ‫اگر س��ینمای کودک یک س��رگروه داشت این اتفاق‬ ‫برای فیلم های کودک نمی افتاد‪.‬‬ ‫کارگردان «الزانیا»‪ ،‬همچنین درباره فروش خوب و‬ ‫اس��تقبال مردم در دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬از س��ینمای کودک‬ ‫به نس��بت امروز‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از عوامل باعث رقم‬ ‫خوردن وضعیت فعلی س��ینمای کودک ش��ده است‪.‬‬ ‫ش��ما نمی توانید ش��رایط امروز جامع��ه را با دهه ‪۶۰‬‬ ‫مقایس��ه کنید‪ .‬با اینکه ان ایام جنگ بود‪ ،‬اما مردم به‬ ‫این اندازه به دلیل مش��کالت اقتصادی افسرده نبودند‪.‬‬ ‫در ان س��ال ها نه ماهواره ای بود و نه اینترنت و فضای‬ ‫مجازی‪ .‬سرگرمی مردم فقط رفتن به سینما بودند اما‬ ‫امروز کودکان یا مشغول گوشی های تلفن همراه خود‬ ‫هس��تند یا جلوی رایانه جدیدترین فیلم ها را دانلود و‬ ‫تماشا می کنند‪ .‬گرفتاری های اقتصادی خانواده ها هم‬ ‫مزید بر علت ش��ده است‪ .‬با این وضعیت‪ ،‬فیلم کودک‬ ‫انق��در باید قوی باش��د که کودک را بت��وان از جلوی‬ ‫رایانه بلند کرد‪ .‬فیلم ک��ودک باید انقدر برانگیزاننده‬ ‫باش��د که همین خانواده هایی که مشکالت اقتصادی‬ ‫دارند‪ ،‬دس��ت بچه های ش��ان را بگیرند و به سینماها‬ ‫بیاورند تا فیلم کودک ببینند‪.‬‬ ‫‹ ‹چهره هایی که دیگر نمی فروشند‬ ‫با وجود انکه بس��یاری از فیلم ها س��عی می کنند با‬ ‫بکارگیری چهره های مط��رح و محبوب مخاطبان در‬ ‫فیلم های ش��ان به رونق گیشه و فروش اثر خود کمک‬ ‫کنند‪ ،‬با این حال حضور بازیگران مطرح نیز نتوانسته‬ ‫ب��ه حل بح��ران مخاط��ب در فصل تابس��تان کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ابراهی��م اصغری یک��ی از تهیه کنندگان س��ینمای‬ ‫ایران‪ ،‬درباره دالیل فروش کم فیلم های س��ینمایی با‬ ‫وجود داش��تن بازیگران چهره و شاخص گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از اقتصاد س��ینما به اقتصاد کش��ور و وضعیت زندگی‬ ‫مردم ربط دارد؛ وقتی مردم مشکل معیشت و گذران‬ ‫زندگی داش��ته باش��ند‪ ،‬از نظر روحی و روانی عالقه و‬ ‫تمایلی به سینما رفتن و تماشای فیلم ندارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬حت��ی بازیگ��ران‬ ‫شناخته ش��ده ه��م برای م��ردم تکراری می ش��وند یا‬ ‫تپه های باستانی زیر پای عروسک های غول پیکر‬ ‫تپه های باستانی سیلک با عروسک های غول پیکر نمایش «تنها یک‬ ‫زمین داریم»؛ شامگاه یکش��نبه ‪ ۲۰‬مرداد و در نوزدهمین جشنواره‬ ‫نمایش های ایینی و سنتی‪ ،‬اجرایی متفاوت را تجربه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اجرای تئاتر در تخت جمشید و در یکی از کهن ترین‬ ‫مناطق جهان منافع بس��یاری را برای هنر ایران به ارمغان اورده و از‬ ‫ن همواره به خوبی یادشده و اکنون نوزدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫ا ‬ ‫نمایش های ایینی و س��نتی فرصت��ی را فراهم کرد تا برای دومین بار‬ ‫در ایران‪ ،‬تئاتر در کنار یکی از باستانی ترین مناطق جهان برای مردم‬ ‫به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫ش��امگاه ‪ ۲۰‬مرداد و پس از ایین گش��ایش جشنواره نمایش های‬ ‫ایین��ی و س��نتی در خان��ه طباطبایی ها در کاش��ان‪ ،‬عروس��ک های‬ ‫غول پیکری که تصویرشان یاداور ش��خصیت های کهن ایرانی بود به‬ ‫کاش��ان امده بودند و در جوار تپه های ‪ ۷‬هزار ساله سیلک به اجرای‬ ‫نمایشی پرداختند که با استقبال کم نظیری از سوی مردم روبه رو شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ایین گش��ایش در خانه طباطبایی ها تدارک دیده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬جمعیت زیادی پیش از ساعت ‪ ۲۲‬به سایت موزه سیلک‬ ‫مراجع ه کرده بودند تا تماشاگر یک تئاتر در محوطه ای تاریخی باشند‪.‬‬ ‫این اج��را با همراهی و هماهنگی پایگاه میراث فرهنگی کاش��ان و‬ ‫یگان حفاظت پایگاه انجام ش��د و برای میزبانی از تماش��اگران حدود‬ ‫هزار صندلی در محوطه س��یلک چیده ش��ده بود اما تعداد حاضران‬ ‫در محوط�� ه چند صد نفر بیش��تر بود و عالقه مندان زیادی ایس��تاده‬ ‫نمایش را دیدند‪.‬‬ ‫این نمایش عروسکی با همکاری شرکت گراندپرسنل فرانسه اماده‬ ‫اجرا ش��ده بود و به موضوع محیط زیس��ت می پرداخت‪ .‬عروسک های‬ ‫غول پیک��ر این اجرا با تصویر کردن ش��خصیت های کهن ایرانی که با‬ ‫کیفیت باالیی ساخته ش��ده بودند‪ ،‬شب خاطره انگیزی را برای مردم‬ ‫کاشان به ارمغان اوردند‪.‬‬ ‫به نوعی این اجرا تجربه ای مهم برای جش��نواره نمایش های ایینی‬ ‫سنتی به شمار می اید تا در دوره های اینده خود بیشتر به سمت اجرا‬ ‫در مکان های تاریخی دیگر برود‪.‬‬ ‫نمایش «تنها یک زمین داریم» با عروس��ک های غول پیکر در ایام‬ ‫جش��نواره برای مخاطبان در تهران هم به اجرا گذاش��ته می ش��ود و‬ ‫عالقه مندان می توانند برای دیدن این اجرا از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬مرداد ساعت‬ ‫‪ ۲۱‬به محوطه تئاتر شهر بروند‪.‬‬ ‫فیلم ه��ای زیادی با موضوع و هدف مش��ابه و تکراری‬ ‫تولید می ش��ود که دیگر دغدغه مردم نیست و انها را‬ ‫دلزده می کند‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده افزود‪ :‬به عن��وان نمونه‪ ،‬اگر فیلمی‬ ‫درب��اره مواد مخدر و اعتیاد س��اخته ش��ود‪ ،‬با وجود‬ ‫اهمیت��ی ک��ه دارد دغدغه عامه مردم نیس��ت‪ .‬حتی‬ ‫دیالوگ های س��خیف و لودگ��ی فیلم های کمدی هم‬ ‫دیگ��ر به درد جامعه نمی خورد و به ورطه تکرار افتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصغری در پایان گفت‪ :‬نبود سالن و زیرساخت های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬تبلیغات و اک��ران نابراب��ر‪ ،‬درک ناکافی از‬ ‫موقعی��ت و مخاطب شناس��ی جامع��ه‪ ،‬منتظر ماندن‬ ‫مخاطب برای دیدن فیلم در ش��بکه نمایش خانگی و‬ ‫خوب نبودن فضای اقتصادی و سیاس��ی کشور در کم‬ ‫شدن مخاطب سینما تاثیر مستقیم دارد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سیاست هایی که جواب نداد‬ ‫ساس��ان سالور‪ ،‬تهیه کننده س��ینما هم در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬این مش��کل ب��ه سیاس��ت های کالن وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاداس�لامی مربوط می ش��ود؛ مسئوالن‬ ‫م��ا فکر می کنن��د تولید و اکران فیلم ه��ای کمدی و‬ ‫دو س��اعت وقت گذراندن مخاطب برای تماشای انها‪،‬‬ ‫کافی اس��ت و ح��ال مردم را خ��وب می کند‪ .‬این چه‬ ‫ذهنیتی است؟! مردم نشان داده اند با دیدن فیلم های‬ ‫اجتماعی حال ش��ان خوب تر می شود؛ این موضوع در‬ ‫چند ماه گذش��ته در میان انبوهی از فیلم های کمدی‬ ‫نمود داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا زمانی که ریل گذاری و سیاست های‬ ‫وزارت ارشاد و تصمیم گیرنده ها بر این مبنا پیش برود‪،‬‬ ‫بیش از پیش فیلم های اجتماعی قربانی ش��ده و فقط‬ ‫تعداد بس��یارکمی فیلم با موض��وع اجتماعی با اقبال‬ ‫روبه رو می ش��وند‪ .‬در صورتی ک��ه فیلم های اجتماعی‬ ‫خوب زیاد داریم و می توانند بیشتر تولید شوند‪.‬‬ ‫سالور اظهارکرد‪ :‬چوب این نوع سیاست گذاری ها بر‬ ‫سر سینمای اجتماعی می خورد؛ ‪ ۵ ،۴‬سال است این‬ ‫وضعیت ادامه دارد‪ .‬تغییر زودهنگام مدیران فرهنگی‬ ‫و در نتیج��ه تغیی��ر و تحول رویکرد ها و سیاس��ت ها‬ ‫باعث شده س��ینما روی خوش به فیلم های اجتماعی‬ ‫خوب نشان ندهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط با بازیگر معروف فیلم نمی فروشد‬ ‫بیتا منصوری از دیگر تهیه کنندگان س��ینما درباره‬ ‫دالی��ل نفروختن فیلم های پربازیگر گفت‪ :‬بخش��ی از‬ ‫دالی��ل این اتفاق به دوس��تان تهیه کنن��ده ما مربوط‬ ‫می ش��ود؛ انه��ا فکر می کنند ب��ا کنار هم ق��راردادن‬ ‫بازیگران معروف‪ ،‬می توانند در گیش��ه موفق شوند‪ .‬در‬ ‫صورت��ی که فیلمنامه خوب‪ ،‬کارگردانی حرفه ای با در‬ ‫نظر گرفتن حال و هوای جامعه می تواند موفقیت یک‬ ‫فیل��م را تضمین کند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اگر امروز می بینید‬ ‫که حتی فیلم های اجتماعی به ظاهر تلخ‪ ،‬به موفقیت‬ ‫بیشتر و بهتری می رس��ند به دلیل رعایت همین امور‬ ‫است‪ .‬البته که این موفقیت ها در قیاس با تعداد باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬فیلم تولیدی س��ال‪ ،‬کم است و باید بیشتر شود‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه کننده تاکید کرد‪ :‬ت��ا زمانی که رکن اصلی‬ ‫تولید یک اثر یعنی فیلمنامه خوب را نداش��ته باشیم‪،‬‬ ‫کنار هم ق��رار دادن تعدادی بازیگر ش��ناخته ش��ده‬ ‫تضمینی برای فروش و موفقیت در گیشه نیست‪.‬‬ ‫امار فروش‬ ‫فیلم های‬ ‫سینمایی نشان‬ ‫می دهد سینمای‬ ‫ایران در فصل‬ ‫تابستان و تا‬ ‫نیمه مرداد سال‬ ‫جاری نسبت به‬ ‫سال گذشته‬ ‫با کاهش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی فروش‬ ‫روبه رو بوده‬ ‫که این مهم‬ ‫نشان دهنده‬ ‫استقبال کم‬ ‫مخاطبان از‬ ‫فیلم های روی‬ ‫پرده است‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫به نظر می رس��د س��ینمای ایران برای برون رفت از‬ ‫بح��ران مخاطب بای��د فکر عاجلی کن��د‪ .‬راهکارهایی‬ ‫ت س��ینما تا س��اعت ‪ ۱۵‬و‬ ‫مانن��د نیم به��ا کردن بلی ‬ ‫طرح های تش��ویقی برای مخاطبان فقط می توانند در‬ ‫نقش یک مسکن عمل کنند اما چاره کار نیست‪ .‬نبود‬ ‫فیلم های اس��تاندارد و بی توجهی ب��ه ذائقه مخاطبان‬ ‫باعث ش��ده س��ینمای ایران به تولیدات خود نگاهی‬ ‫تک بعدی داش��ته باش��د‪ .‬امری که موجب ش��ده دود‬ ‫محافظه کاری در روند تولید اثار متفاوت و جسورانه به‬ ‫چشم دست اندرکاران سینما برود و سالن های سینما‬ ‫دیگر مانند گذشته پررونق نباشند‪.‬‬ ‫کتاب های سلینجر سرانجام دیجیتال می شود‬ ‫سرانجام قرار است کتاب های جی دی سلینجر به طور‬ ‫دیجیتال در دس��ترس قرار بگیرند‪ .‬به گزارش ایس��نا به‬ ‫نقل از اسوش��یتدپرس‪« ،‬لیتل براون» ناشر قدیمی اثار‬ ‫س��لینجر اعالم کرد ‪ ۴‬کتاب این نویس��نده فقید به طور‬ ‫دیجیتال در دسترس قرار می گیرند‪.‬‬ ‫«ناتور دش��ت» از جمله اثار وی اس��ت که دیجیتالی‬ ‫می شود و در قالب کتاب الکترونیک قابل استفاده خواهد‬ ‫بود‪ .‬این نخس��تین باری خواهد بود که اثری از س��لینجر به صورتی‬ ‫غیر از چاپ در دسترس مخاطبانش قرار می گیرد‪ .‬پسر این نویسنده‬ ‫یعنی مت س��لینجر تایید کرد نس��خه دیجیتال کتاب های پدرش‬ ‫به دلی��ل اینکه بس��یاری از کتابخوان ها از کتاب ه��ای الکترونیکی‬ ‫استفاده می کنند و در ضمن برای افراد با ناتوانی جسمی نیز استفاده‬ ‫از این کتاب ها راحت تر است‪ ،‬تهیه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاید فقط چند مورد وجود داشته باشد که پدرم بیشتر‬ ‫از تجربه کتابخوانی چاپی در عمرش دوس��ت می داشت‪ ،‬اما او عاشق‬ ‫طرفداران��ش هم بود و این فقط ش��امل ح��ال «کتابخوانان ایده ال‬ ‫ش��خصی» که خودش درباره شان نوش��ته بود نمی شود‪ ،‬بلکه همه‬ ‫را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر «ناتور دشت» قرار است «‪ ۹‬داستان»‪« ،‬فرانی‬ ‫و زویی» و « تیرهای سقف را باال بگذارید نجاران و سیمور‪:‬‬ ‫پیشگفتار» هم به طور الکترونیک منتشر شود‪.‬‬ ‫در مرکز داس��تان های س��لینجر خانواده گلَس جای‬ ‫دارن��د و او در کتاب ه��ای گوناگون انه��ا را معرفی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانواده ای با ‪۷‬بچه که بزرگ ترین برادر‪ ،‬مرش��د دیگران است و او‬ ‫شخصیتی است به نام سیمور‪ .‬سیمور ابتدا با اشاره کوچکی در یکی‬ ‫از داستان های کوتاه با نام «یک روز خوش برای موزماهی» در کتاب‬ ‫«‪ ۹‬داس��تان» حضور می یابد و همانجا پ��س از گفت وگو با دختری‬ ‫کوچک به اتاق خود می رود و خودکشی می کند‪.‬‬ ‫در «فرانی و زویی» نیز اش��اره هایی به این شخصیت می شود‪ .‬در‬ ‫کتاب «تیرهای س��قف را باال بگذارید نجاران و سیمور‪ :‬پیشگفتار»‪،‬‬ ‫بادی پس��ر دوم خانواده‪ ،‬ش��روع به معرفی سیمور می کند‪ .‬سلینجر‬ ‫دی م��اه ‪ 1389‬در محل زندگی اش در ش��هر کوچ��ک کورنیش در‬ ‫نیوهمپشایر درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ا قطع��ی ش��دن‬ ‫حضور عل��ی نصیریان‬ ‫در فیل��م «المین��ور»‬ ‫داری��وش مهرجوی��ی‪،‬‬ ‫این دو س��ینماگر پس‬ ‫از ‪ ۴۰‬س��ال دوب��اره با‬ ‫هم هم��کاری خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬حض��ور علی نصیری��ان در‬ ‫جدیدترین فیلم س��ینمایی داری��وش مهرجویی‬ ‫قطع��ی ش��د و به ای��ن ترتی��ب پ��س از فیلم های‬ ‫«گاو»‪« ،‬پس��تچی»‪« ،‬اقای هالو»‪« ،‬دایره مینا» و‬ ‫«مدرسه ای که می رفتیم»‪ ،‬این ششمین همکاری‬ ‫این دو هنرمند خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس با بس��ته ش��دن ق��رارداد علی‬ ‫نصیریان و حضور این بازیگر پیشکس��وت س��ینما‬ ‫در فیلم تازه داریوش مهرجویی‪ ،‬طلس��م ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫هم��کاری نکردن این دو چهره ماندگار س��ینمای‬ ‫ای��ران شکس��ته خواهد ش��د‪ .‬عل��ی نصیریان در‬ ‫گفت وگویی درباره حض��ورش در فیلم «المینور»‬ ‫بی��ان ک��رده بود که این پیش��نهاد برایش بس��یار‬ ‫لذت بخش بوده و خوش��حال اس��ت پس از دهه ها‬ ‫فعالیت ب��ار دیگر با مهرجوی��ی کار خواهد کرد‪ .‬او‬ ‫همچنی��ن گفته بود‪ :‬به نظ��رم فیلم مهرجویی کار‬ ‫ن فیلم های‬ ‫خوبی خواهد ش��د و شاید یکی از بهتری ‬ ‫اخیر او همین «المینور» ش��ود‪ .‬رضا درمیش��یان‬ ‫که پیش تر در «س��نتوری» دس��تیاری مهرجویی‬ ‫را برعه��ده داش��ته و در «نارنجی پ��وش» و «چ��ه‬ ‫خوبه که برگش��تی» به عنوان تهیه کننده کنار این‬ ‫کارگردان حضور داشته‪ ،‬اکنون برای بار سوم است‬ ‫که با او همکاری می کند و به عنوان تهیه کننده فیلم‬ ‫فعالیت دارد‪« .‬المینور» که بیست و ششمین فیلم‬ ‫بلند سینمایی داریوش مهرجویی است‪ ،‬همچنین‬ ‫س��ومین مدیریت فیلمبرداری بهرام بدخشانی در‬ ‫فیلم��ی از این فیلمس��از خواهد ب��ود‪« .‬المینور»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی داری��وش مهرجویی ب��ا طراحی‬ ‫گری��م عبداهلل اس��کندری و مدیریت فیلمبرداری‬ ‫بهرام بدخش��انی با نویسندگی مش��ترک وحیده‬ ‫محمدی ف��ر و داریوش مهرجویی به تهیه کنندگی‬ ‫رضا درمیشیان جلو دوربین خواهد رفت‪.‬‬ ‫اغاز ضبط‬ ‫«شب نشینی»‬ ‫مهران مدیری‬ ‫مهران مدیری ضبط برنامه تازه اش را در ش��بکه‬ ‫نمای��ش خانگی و س��رویس وی او دی اغاز کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪« ،‬شب نشینی» که برنامه گفت وگو‬ ‫محور‪ ،‬با اجرای مهران مدیری اس��ت‪ ،‬از سه ش��نبه‬ ‫(‪ ۲۲‬مرداد) ضبط خود را اغاز کرده است‪ .‬این برنامه‬ ‫با اج��را و کارگردانی مهران مدیری‪ ،‬تهیه کنندگی‬ ‫س��یدمصطفی احمدی و نویس��ندگی امیر وفایی‬ ‫ساخته می شود و زمان پخش ان در شبکه خانگی‬ ‫هنوز مشخص نیس��ت‪ .‬گفتنی است سریال هیوال‬ ‫اخرین س��اخته مهران مدیری در ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی است‪ .‬او در تلویزیون هم برنامه «دورهمی»‬ ‫را داش��ت که پس از نوروز امسال روی انتن شبکه‬ ‫نسیم نرفته است‪.‬‬ ‫«شیرشاه»‬ ‫پرفروش ترین انیمیشن‬ ‫تاریخ شد‬ ‫نس��خه جدید «شیرش��اه» محص��ول کمپانی‬ ‫دیزن��ی ب��ا عبور از انیمیش��ن «منجم��د»‪ ،‬عنوان‬ ‫پرفروش ترین انیمیش��ن تاریخ سینما را به نام خود‬ ‫ثبت کرد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از مترو‪ ،‬این فیلم‪-‬‬ ‫انیمیشن که براساس انیمیشن کالسیک کمپانی‬ ‫دیزنی س��اخته ش��ده در ادامه روند موفق خود در‬ ‫اکران‪ ،‬مجموع ف��روش جهانی خود را از مرز ‪۱.۳۳‬‬ ‫میلیارد دالر عبور داد تا باالتر از انیمیشن «منجمد»‬ ‫قرار بگیرد که در س��ال ‪ 1392‬توانسته بود فروش‬ ‫‪ ۱.۲۷‬میلیارد دالری را کس��ب کند‪« .‬شیرش��اه»‬ ‫هم اکن��ون باالتر از «منجمد»‪« ،‬ش��گفت انگیزان‬ ‫‪ ۱.۲۴۲(»۲‬میلی��ون دالر)‪« ،‬مینیون ها»(‪۱.۱۵۹‬‬ ‫میلیارد دالر)‪« ،‬داستان اس��باب بازی ‪۱.۰۶۶(»۳‬‬ ‫میلیارد دالر)‪« ،‬من نفرت انگیز ‪ ۱.۰۳۴(»۳‬میلیارد‬ ‫دالر)‪« ،‬در جس��ت وجوی ُدری»(‪ ۱.۰۲۸‬میلیارد‬ ‫دالر)‪« ،‬زوتوپیا»(‪ ۱.۰۲۳‬میلیارد دالر) و «داستان‬ ‫اسباب بازی ‪ ۹۹۰(»۴‬میلیون دالر) در رتبه نخست‬ ‫پرفروش ترین انیمیش��ن های تاریخ س��ینما قرار‬ ‫دارد‪ .‬ح��ال باید منتظر ماند و دید ایا قس��مت دوم‬ ‫انیمیش��ن «منجم��د» که قرار اس��ت از ماه نوامبر‬ ‫اکران شود می تواند از لحاظ فروش در گیشه جای‬ ‫«شیرشاه» را بگیرد یا خیر‪.‬‬ ‫«شیرشاه» در فهرست پرفروش ترین فیلم های‬ ‫تاریخ سینما نیز رتبه دوازدهم را به خود اختصاص‬ ‫داده و می توان��د با عب��ور از «هری پاتر و هدیه های‬ ‫مرگب��ار ‪ »۲‬و «پلنگ س��یاه» در می��ان ‪ ۱۰‬فیلم‬ ‫پرفروش سینما قرار بگیرد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫همکاری نصیریان و‬ ‫مهرجویی پس از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫چهارشنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 23‬مرداد ‪ 12 - 1398‬ذی الحجه ‪ 14 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1350‬پیاپی ‪2668‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬پزشکان تا پایان مرداد مهلت دارند کارتخوان نصب کنند‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫برگزاری ‪ ۱1‬نمایشگاه هنری در استان های کشور‬ ‫چندرسانه ای «سلفپرتره» تا ‪ ۲۹‬مرداد در گالری نگرش‬ ‫به نش��انی خیابان خاقانی‪ ،‬بین وحید و خواجه پطرس‪،‬‬ ‫نبش بن بست شماره ‪( ۳۰‬شهپر)‪ ،‬شماره ‪ ۳۹۴‬برپاست‪.‬‬ ‫گالری صفوی‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاشی علیرضا‬ ‫رفوگ��ران با ن��ام «تاری��خ و جغرافی» تا ‪ ۲۳‬م��رداد در‬ ‫نگارخان��ه صفوی برپاس��ت‪ .‬عالقه من��دان می توانند به‬ ‫نش��انی خیابان خاقان��ی‪ ،‬حدفاصل خواج��ه پطروس و‬ ‫وحید‪ ،‬جنب کوچه ش��ماره ‪ ،۲۱‬خانه صفوی‪ ،‬نگارخانه‬ ‫صفوی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاشی‬ ‫ژان پیر بریگودیو با نام «پیدایش» تا ‪ ۱۵‬شهریور در موزه‬ ‫هنرهای معاصر اصفهان به نش��انی خیابان استانداری‪،‬‬ ‫موزه هنرهای معاصر برپاست‪.‬‬ ‫تصویرگری از اثار مکتوب باستانی پاریزی‬ ‫تصویرگری اثار مکتوب محمد ابراهیم باستانی پاریزی موضوع نخستین دوره جایزه‬ ‫اینه دار دوران است که دی ماه همزمان با زادروز این استاد برگزیدگانش را می شناسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫«از پاریز تا پاریس» عنوان این جایزه اس��ت و براساس اعالم سید‬ ‫عباس دعایی مدیر ان‪ ،‬عالقه مندان تا دوش��نبه‪ ۲۹ ،‬مهر فرصت دارند با ارائه اثار خود‬ ‫در این رویداد ملی ش��رکت کنند‪ .‬او خاطرنش��ان کرد‪ :‬اثار برگزی��ده در کتاب اینه دار‬ ‫دوران‪ ،‬از انتش��ارات سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران‪ ،‬به چاپ می رسند‪ .‬همچنین‬ ‫هنرمند برتر امتیاز طراحی جلد کتاب اینه دار دوران را خواهد داش��ت و س��ه هنرمند‬ ‫برگزیده‪ ،‬ازس��وی موزه هنرهای معاصر‪ ،‬برای سفر پژوهشی‪ ،‬به شهرک بین المللی هنر‬ ‫پاریس (س��یته)‪ ،‬معرفی خواهند شد‪ .‬دعایی افزود‪ :‬هنرمندان برگزیده‪ ،‬مهمان سفر به‬ ‫کرمان برای بازدید از میراث فرهنگی و زیبایی های این اس��تان می شوند‪ .‬همچنین به‬ ‫هنرمندان برگزیده‪ ،‬پس از نمایش اثار در دانشگاه تهران‪ ،‬لوح تقدیر و گواهی همکاری‬ ‫اهدا می شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬سایت ‪ www.aynehdaran.com‬برای ثبت نام افراد‬ ‫و اشنایی با اثار اقای باستانی پاریزی راه اندازی شده و عالقه مندان می توانند اطالعات‬ ‫تکمیلی را در ان بیابند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از مراکز استانی در جنوب شرقی کشور ‪ -‬مولف کتاب معجم البلدان‬ ‫‪ -2‬ضربه گوش ه زمین فوتبال ‪ -‬عصاره میوه ‪ -‬سالم و بی نقص‬ ‫‪ -3‬یاداوری مطلب ‪ -‬ترس و واهمه ‪ -‬کوشیدن‬ ‫‪ -4‬دست نوشته ‪ -‬قفسه کشودار ‪ -‬از ظروف ‪ -‬زمینه اثر هنری‬ ‫‪ -5‬تکه های نمایش کوتاه ‪ -‬اسرارامیز ‪ -‬بخش خارج از زمین مسابقه‬ ‫‪ -6‬از اساطیر هندوها ‪ -‬سرمشق و الگو‬ ‫‪ -7‬بیماری قندی ‪ -‬به هر جهت و نوعی خودرو‬ ‫‪ -8‬عدد یک ردیف پایین تر ‪ -‬عالمت مفعولی ‪ -‬الفبای اهنگسازان‬ ‫‪ -9‬گونه ای بیماری پوستی ‪ -‬طول و بلندی‬ ‫‪ -10‬به دفعات ‪ -‬می گیرند تا در پناه باشد‬ ‫‪ -11‬موی انبوه سر ‪ -‬چشیدن ‪ -‬نخ تابیده‬ ‫‪ -12‬قلعه ش��طرنج ‪ -‬یاری رس��اننده ‪ -‬معادل فارسی ایفون ‪ -‬سخن صریح‬ ‫و بی پروا‬ ‫‪ -13‬مادر وطن ‪ -‬نمد زیر زین اسب ‪ -‬پستی و فرومایگی‬ ‫‪ -14‬بزرگ ترین نام الهی ‪ -‬گالبی جنگلی ‪ -‬نوعی پنجره و کفش‬ ‫‪ -15‬از گل های زیبای مردابی ‪ -‬توجه و التفات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ص‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪204‬‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ص‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪205‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نقاشی کودکان بیمار ‪ ۳۸‬کشور‬ ‫عروسک می شود‬ ‫در ی��ک جش��نواره بین الملل��ی‬ ‫نقاش��ی برای کودکان بیم��ار قرار‬ ‫اس��ت اثار منتخب به عروس��ک و‬ ‫اس��باب بازی تبدی��ل و س��پس به‬ ‫رتبه های برتر هدیه داده شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫پنجش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬م��رداد در مرکز طبی کودکان‬ ‫تفاهمنامه همکاری «اس��تارت اپ‬ ‫نقاش��یم» با «پنجمین جش��نواره بین المللی نقاشی برای کودکان‬ ‫بیمار» به امضا رسید‪.‬‬ ‫نیما رضایی‪ ،‬دبیر جشنواره بین المللی نقاشی برای کودکان بیمار‬ ‫(شبکه جهانی یوس��رن) در این ایین بیان کرد‪ :‬از میان اثار ارسال‬ ‫شده به جشنواره‪ ۵۰۰ ،‬نقاشی از ‪ ۳۸‬کشور در مرحله نخست داوری‬ ‫انتخاب و در مرحله دوم ‪ ۶۰‬اثر از ‪ ۴‬گروه سنی برگزیده شد که در‬ ‫نهایت ‪ ۱۵‬اثر منتخب با ارای هیات داوران بین المللی و نظرسنجی‬ ‫مردمی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ ۲۵۰ :‬اثر به مرحله نیمه نهایی رس��ید و تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰۰‬نفر که ‪ ۸۵‬درصد انها غیرایرانی هس��تند به وسیله شبکه‬ ‫یوسرن و سایت جشنواره به نقاش��ی ها رای داده اند‪ .‬ایین گشایش‬ ‫جش��نواره مهر امسال همزمان با روز جهانی کودک با معرفی ‪۲۵۰‬‬ ‫نقاشی برگزیده در تهران برگزار می شود‪ .‬ایین پایانی این رویداد نیز‬ ‫ابان ماه در بوداپست مجارستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫اجتماع بزرگ دف نوازان‬ ‫در پایتخت دف جهان‬ ‫اجتماع بزرگ دف نوازان باعنوان «اوای دوست» در بخش جنبی‬ ‫ف نوای رحمت‪ ،‬سه شنبه ‪ ۲۲‬مرداد‬ ‫نهمین جش��نواره بین المللی د ‬ ‫در پارک استقالل سنندج برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫امین م��رادی‪ ،‬رئیس حوزه هن��ری انقالب‬ ‫اسالمی استان کردس��تان ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬در دوره های‬ ‫گوناگون برگزاری جش��نواره بین المللی دف نوای رحمت در بخش‬ ‫جنبی این جش��نواره به منظور تقویت دوستی و همگرایی فرهنگی‬ ‫و هن��ری بی��ن هنرمندان و معرفی ظرفیت ه��ای هنری و فرهنگی‬ ‫استان کردستان برنامه هایی در نظر گرفته می شود که بارزترین انها‬ ‫برای نخس��تین بار در جهان همنوازی ‪ ۱۰۰۰‬دف نواز کردستانی در‬ ‫عمارت خسرواباد سنندج بود که در بُعد بین المللی مورد توجه قرار‬ ‫گرفت و توانست کردس��تان را به عنوان پایتخت دف جهان معرفی‬ ‫کند‪ .‬وی به برگزاری اجتماع دف نوازان در دوره هشتم جشنواره در‬ ‫میدان ازادی س��نندج باعنوان س��ماع عارفان اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این برنامه س��بب ش��د در این دوره ش��اهد اتفاق تازه ای در جذب‬ ‫گردش��گر فرهنگی به منظور حضور در این رویداد بزرگ موس��یقی‬ ‫عرفانی کش��ور و جهان باش��یم‪ .‬وی با دع��وت از تمامی دف نوازان‬ ‫کردس��تانی برای حضور در این اجتماع بزرگ گفت‪ :‬در کردس��تان‬ ‫کمتر خانه ای است که با دف مانوس نباشد‪ .‬امیدواریم مردان و زنان‬ ‫با حضور خود در این برنامه‪ ،‬پایتخت بودن دف کردستان را جهانی‬ ‫و زمینه های الزم برای توسعه استان را فراهم اورند‪.‬‬ ‫با «سیاه» شوخی های بی شرمانه نکنید‬ ‫یک کارگردان نمایش های ایینی و س��نتی می گوید‪:‬‬ ‫شوخی های بی شرمانه با «س��یاه» نمایش های ایینی و‬ ‫سنتی را به قهقرا می برد‪.‬‬ ‫«ش��بیه بی شبهه» به نویس��ندگی و کارگردانی اصغر‬ ‫گروس��ی از شیراز یکی از اثار پذیرفته شده در جشنواره‬ ‫نمایش های ایینی و سنتی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا گروس��ی درباره اثرش گفت‪ :‬شبیه‬ ‫بی ش��بهه نخس��تین نمایش از یک مجموعه سه گانه اس��ت‪ .‬این نمایش حاصل‬ ‫‪ 2‬س��ال پژوهش و پایان نامه من اس��ت و به س��مت مضحکه در ش��بیه خوانی‬ ‫گرایش دارد‪ .‬همچنین از ایین های دیگر نمایش های س��نتی ازجمله روحوضی‪،‬‬ ‫مطربی و‪ ...‬در ان اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ .‬دلیل پژوهش من در این کار این بود‬ ‫که ما مضحکه به روزی نداش��تیم که بتواند س��اختار شبیه خوانی را حفظ کند و‬ ‫شوخی های به روز بسازد‪.‬‬ ‫او که از شهر شیراز در این جشنواره شرکت کرده‪ ،‬درباره وضعیت نمایش های‬ ‫ایینی و سنتی بیان کرد‪ :‬در ایران نمایش های ایینی و سنتی را فقط با یک ژانر‬ ‫س��یاه می شناسند و از ان ژانر هم انقدر سخیف استفاده می کنند که در بعضی‬ ‫مواق��ع نمی ت��وان خانوادگی ان نمایش ها را دید؛ به عل��ت اینکه پیش خود فکر‬ ‫می کنند هر کسی صورتش را سیاه می کند مجاز به شوخی های بی شرمانه است‪.‬‬ ‫این باب ش��وخی ها نمایش های ایینی و سنتی را به قهقرا می برد و شیراز هم از‬ ‫این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫گروس��ی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا نمایش های ایینی و سنتی قابلیت‬ ‫ج��ذب و اس��تقبال مردم را دارن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از دالی��ل پژوهش من در‬ ‫ای��ن حوزه برای به اثبات رس��اندن نظری��ه ام مبنی بر همین موض��وع بود‪ .‬من‬ ‫معتقدم نمایش های ایینی و س��نتی به ویژه شبیه خوانی ظرفیت این را دارند که‬ ‫نمایش ه��ای به روز دنیا را در قالب انها اجرا کرد‪ .‬فقط این موضوع کمی زمان بر‬ ‫اس��ت و به طور قطع نقص هایی دارد‪ .‬این نقص ها باید با حمایت پژوهش��گران و‬ ‫افراد خالق رفع شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬من از اینکه نمایش های ایینی و س��نتی به اثار موزه ای تبدیل شود‪،‬‬ ‫وحش��ت دارم‪ .‬موزه ای ش��دن اثار‪ ،‬کاربرد انها را از بین می برد و متاس��فانه این‬ ‫اتفاق در حال رخ دادن است‪.‬‬ ‫این هنرمند که نخس��تین حضورش را در جش��نواره ایینی و س��نتی تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬در ادامه گفت‪ :‬شاید در چنین شرایطی تنها بارقه امید‪ ،‬جشنواره ایینی‬ ‫و س��نتی باش��د‪ .‬هر بار به بهانه برگزاری این جش��نواره هم که شده تلنگری به‬ ‫جامع��ه وارد می ش��ود که به س��مت کارهای ایینی گرایش پی��دا کنند اما تنها‬ ‫برگزاری این جش��نواره کافی نیس��ت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬حال اگر این جشنواره هم‬ ‫وجود نداشته باش��د باقیمانده نمایش های ایینی و سنتی بین بچه های تئاتری‬ ‫ه��م از بین می رود‪ .‬دس��ت کم با برگزاری ان تهران هرچن��د وقت یک بار رنگ‬ ‫و ب��وی نمایش های ایینی و س��نتی می گیرد‪ .‬گروس��ی در پایان گفت‪ :‬حاال که‬ ‫جش��نواره به شکل فستیوالی و غیررقابتی برگزار می شود‪ ،‬کاش به طول ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫سال برگزار می شد‪ .‬در چنین حالتی معنای اجماع ان را متوجه نمی شوم‪ ،‬چراکه‬ ‫می توان به نمایش های شهرس��تانی اجرای عمومی در شهرهای خودشان داد و‬ ‫ب��ا این کار تمام ایران بوی نمایش های ایینی و س��نتی می گیرد‪ .‬البته این نظر‬ ‫شخصی من است‪.‬‬ ‫کیهان کلهر برنده جایزه وومکس شد‬ ‫نوزدهمین جایزه جهانی موس��یقی (وومکس) به کیهان کلهر‪ ،‬اهنگساز و نوازنده‬ ‫کمانچه و س��ه تار اهدا ش��د‪ .‬این نوازن��ده ایرانی پیش از این نیز ب��ه همراه گروه راه‬ ‫ابریش��م برنده جایزه گرمی ش��ده بود‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت وومکس‪،‬‬ ‫برگزارکنندگان این رویداد‪ ،‬علت اهدای این جایزه را به کلهر‪ ،‬تسلط و یگانگی مهارت‬ ‫این نوازنده چیره دس��ت کمانچ��ه در نواوری و ایجاد زبان ه��ای جدید هیجان انگیز‬ ‫موس��یقی و رساندن سنت موسیقی کالس��یک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان‪،‬‬ ‫تو پنجمین سالگرد‬ ‫اعالم کردند‪ .‬این جایزه ‪ ۲۷‬اکتبر امس��ال (‪ 5‬ابان) در ایین بیس ‬ ‫راه اندازی وومکس در فنالند به کیهان کلهر اهدا خواهد شد‪ .‬کلهر در این ایین همراه‬ ‫با اردال ارزنجان (موس��یقیدان اهل ترکیه) نوازن��ده باغالما به اجرا خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫رویداد جهانی وومکس در س��ال ‪ )1395( ۲۰۱۶‬نیز میزبان اجرای مشترک این دو‬ ‫هنرمند بوده است‪.‬‬ ‫تئاتر ایینی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬حیرت کردن در اثر واقعه عجیب و ناگهانی ‪ -‬یاقوت سرخ‬ ‫‪ -2‬اگر شاعرانه ‪ -‬پیشروان لشکر ‪ -‬چیزی در ان نیست‬ ‫‪ -3‬مظهر جمادات ‪ -‬پرنده ای افسانه ای ‪ -‬حیوان رام نشدنی ‪ -‬چند ملت‬ ‫‪ -4‬وارد شدن به جایی ‪ -‬پیامبر بنیان گذار حج ‪ -‬تکیه کالم درویش‬ ‫‪ -5‬سرخ کننده صورت ‪ -‬بیماری کم خونی ارثی‬ ‫‪ -6‬الغر و ضعیف ‪ -‬چرخش و گردیدن‬ ‫‪ -7‬کسری معادل نصف ‪ -‬ظاهر ساختمان‬ ‫‪ -8‬از نشانه های جمع در زبان عربی ‪ -‬امر به رفتن ‪ -‬تولیدمثل ‪ -‬پروردگار عالم‬ ‫‪ -9‬محافظ عینک ‪ -‬شاعر مثنوی‬ ‫‪ -10‬نام دیگر سیاهرگ ‪ -‬غیرضروری‬ ‫‪ -11‬شال کمر ‪ -‬تباه و ضایع‬ ‫‪ -12‬کرانه ‪ -‬از جزایر بزرگ اندونزی ‪ -‬کتاب داستان طوالنی‬ ‫‪ -13‬مخترع تلگراف مغناطیس��ی ‪ -‬گردش دس��ته جمعی ‪ -‬حکم و فرمان ‪ -‬دیوار‬ ‫بلند و محکم‬ ‫‪ -14‬پهناوری و گنجایش ‪ -‬گیاه توخالی ‪ -‬راهی زیارت ‪ -‬شماره ماه‬ ‫‪ -15‬خوراک بادمجان ‪ -‬زبان کهن و مقدس هندوان‬ ‫ش��هرداری تهران در روز خبرنگار اق��دام به نصب بنرهایی بزرگ‬ ‫با لوگوی رس��انه های گوناگون در سطح شهر و قدردانی و تشکر از‬ ‫زحمات روزنامه نگاران به مناسبت این روز کرد؛ اقدامی در خور توجه‬ ‫و پسندیده که می تواند خس��تگی یک سال زحمت اهالی رسانه را‬ ‫از تن بیرون کند‪ .‬موسس��ه فرهنگی و مطبوعاتی و روزنامه‬ ‫نیز از این قاعده مس��تثنا نبودند و شهرداری تهران در اطراف دفتر‬ ‫روزنامه اقدام به نصب بنری با لوگوی روزنامه‬ ‫کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیریت‪ ،‬کارکنان و اعضای تحریریه موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫از ای��ن اق��دام مثبت ش��هرداری تهران قدردانی و تش��کر‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تئاتر ایینی‬ ‫ش��هرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫انف��رادی و گروهی میزبان هنرمن��دان و عالقه مندان به‬ ‫هنر هس��تند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫این هفت��ه تعدادی از‬ ‫گالری های شهرهای گوناگون ایران پذیرای هنرمندان‬ ‫بومی یا مهمان هس��تند ت��ا اثار خود را در ش��اخه های‬ ‫مختلف هنرهای تجس��می در معرض دید عالقه مندان‬ ‫به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گالری امروز‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی علیرضا‬ ‫چلیپا تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری امروز برپاست‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند به نش��انی ابش��ار دوم‪ ،‬کوچه فرشید‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۳۲۴‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گالری سرادی پور‪ ،‬خوزس�تان‪ :‬نمایشگاه نقاشی‬ ‫مس��لم خضری با نام «همچن��ان دوره می کنیم‪ »...‬تا ‪۷‬‬ ‫ش��هریور در گالری سرادی پور به نشانی ماهشهر‪ ،‬ناحیه‬ ‫صنعتی‪ ،‬روبه روی باشگاه پاکروان‪ ،‬ساختمان ندا‪ ،‬طبقه‬ ‫سوم برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری اکن�ون‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه طراح��ی‬ ‫حمیدرضا خس��روانی ب��ا نام «ونی کال��رز» تا ‪ ۳۰‬مرداد‬ ‫در گالری اکنون برپاست‪ .‬این گالری در خیابان خاقانی‪،‬‬ ‫کوچه افشین (‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪ ،‬شماره ‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گالری نگرش‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی و‬ ‫گالری صفر‪-‬یک‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه فیلم‪-‬ویدئو‬ ‫ابراهیم خبازی با نام «گوش��ه ها» تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری‬ ‫صفر‪-‬یک به نشانی اصفهان‪ ،‬مرداویج‪ ،‬استقالل شمالی‪،‬‬ ‫نبش کوچه ‪ ،۱۷‬شماره ‪ ۶۱‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری دوران‪ ،‬اصفه�ان‪ :‬نمایش��گاه اث��ار مریم‬ ‫حس��ین خانی تا ‪ ۲۳‬م��رداد در گالری دوران به نش��انی‬ ‫چه��ارراه نظر‪ ،‬ابتدای چهارباغ باال‪ ،‬روبه روی انتش��ارات‬ ‫جنگل‪ ،‬بن بست کیانجو برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری نارنج‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه طراحی محمد‬ ‫اکبران با ن��ام «فوگوراتیو فراواقع گرا» ت��ا ‪ ۲۹‬مرداد در‬ ‫گالری نارنج به نش��انی بلوار معالی اباد‪ ،‬خیابان رهبرماه‪،‬‬ ‫مجتم��ع بزرگ افت��اب‪ ،‬طبق��ه ‪ ،۳‬واح��د ‪ ۵۱۲‬برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گالری نخجوان‪ ،‬تبریز‪ :‬نمایش��گاه اثار هنرجویان‬ ‫هنرس��تان هنره��ای زیب��ای می��رک تا ‪ ۲۸‬م��رداد در‬ ‫نگارخانه نخجوان به نشانی تبریز‪ ،‬اول سرباالیی ولیعصر‪،‬‬ ‫مجتمع سینمایی ‪ ۲۲‬بهمن برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری م�رداد‪ ،‬بندرعب�اس‪ :‬نمایش��گاه گروهی‬ ‫نقاشی «ش��ش نگاه» تا ‪ ۳۱‬مرداد به نشانی بندرعباس‪،‬‬ ‫ش��هر نمایش‪ ،‬بل��وار معلم‪ ،‬بهارس��تان ‪ ،۱۸‬ش��ماره ‪۳‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫قدردانی از‬ ‫به شیوه شهرداری تهران‬ ‫محمد اقازاده‪ ،‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫س��قراط قرن ها پیش گفته خودت را بشناس‪ .‬البد او‬ ‫می دانس��ت که ش��ناخت خود کاری دلیرانه است که از‬ ‫هر کس��ی برنمی اید‪ .‬ش��اید لکان که مثل فروید درگیر‬ ‫ناخ��وداگاه بود به همی��ن دلیل با صراح��ت می گوید‪:‬‬ ‫«بزرگ ترین بی لیاقتی بزدلی اس��ت و شهامت خود یک‬ ‫عمل اخالقی اس��ت»‪ .‬چه بس��یارند کس��انی که جرات‬ ‫تماش��ای نفسانیت خود را در اینه ش��ناخت ندارند‪ ،‬به همین دلیل نفس محل‬ ‫جوالنگاه هیوالهای بسیاری است که رودر رو با انها ایستادند کار هول اوری است‪.‬‬ ‫ب��دون هیوالهای کمین کرده در ناخوداگاه فردی و جمعی تاریخ جهان پر از‬ ‫خون‪ ،‬ش��کنجه‪ ،‬کشتار و جنگ های بی ش��مار‪ ،‬غارت و نابرابری نبود و نمی شد‬ ‫و حت��ی در روابط فردی ای��ن همه به دلیل خودخواهی افسارگس��یخته بیهوده‬ ‫ه��م را ازار نمی دادی��م‪ .‬وقتی خود را بشناس��یم می فهمیم ارباب ش��یدایی ها و‬ ‫ی هستیم که ناگهان ما‬ ‫ارزومندی های خود نیستیم و مثل برده اسیر ناخوداگاه ‬ ‫را به گفتار و رفتارهای ویرانگر فرامی خواند‪.‬‬ ‫وقتی جرات ش��ناخت خود را نداریم هیچ چیز و هیچ کس را نمی شناس��یم‪.‬‬ ‫همانط��ور که از رفتن به ازمایش��گاه و خواندن نتیج��ه ازمایش هایی که خبر از‬ ‫سالمت و بیماری می دهند می هراسیم از وارسی سالمت روانی خود نیز بیمناک‬ ‫و هراس زده ایم‪ .‬شناخت خود در اینه دیگران ممکن است‪.‬‬ ‫پیش شرط این شناخت فهم این نکته است که دیگری هم مثل ما حق حیات‬ ‫رضایتمندانه دارد و از عاطفه و ارزومندی خاص خود برخوردار اس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل تسلط جویی نسبت به دیگران قبل از هر چیز کشتن هویت خاص خودمان‬ ‫اس��ت که از طریق ان دیگری به دس��ت می اید‪ .‬رنج دیگری اینه وار همه ما را‬ ‫به طور پنهان کیفر می دهد‪.‬‬ ‫اگاه��ی ادمی را از خواب می پراند و بیداری را به اش��فتگی می کش��اند‪ .‬انها‬ ‫ی هس��تند پیش از هر چیز می خواهند اگاهی را‬ ‫که خواهان نرمال کردن زندگ ‬ ‫سرکوب و به ناخوداگاه تبعید کنند تا تسلط جویی خود را ممکن سازند‪ ،‬اما انها‬ ‫از یاد می برند که امر سرکوب شده برمی گردد و سمپتوم ها ‪-‬گالیه و شکایت های‬ ‫جس��می و روان��ی‪ -‬را برمی انگیزد و زندگی را هر لحظ��ه بحرانی و حتی جهنم‬ ‫می کند‪ .‬در اگاهی زیس��تن اس��ان نیس��ت و بدون تاب اوردن ان ادمی ش��ان‬ ‫انسانیت را از خود سلب می کند‪ .‬باز در این باره خواهم نوشت‪.‬‬ ‫نگاه��ی به تاریخ عرفان در ایران و گالویز ش��دن اش ب��ا نفس اماره ان هم در‬ ‫ش��رایط بس��یار وخیم تاریخی نشان می دهد بشر همیش��ه به خوبی می دانست‬ ‫ش��ناخت خود عبور از هفت وادی خطرناک را می طلبد تا ادمی بداند سی مرغ‬ ‫همان سیمرغ است و سعادت در امر جمعی ممکن است و به شکل فردی هرگز‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫خودت را بشناس‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!