روزنامه صمت شماره 1365 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1365

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1365

روزنامه صمت شماره 1365

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫سرعت در تحویل‬ ‫خودروهای پیش فروش‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت درب��اره وضعیت بازار گف��ت‪ :‬اقدام های‬ ‫انجام شده و اتخاذ سیاست های مناسب منجر به ارامش بازار شده و شرایط‬ ‫بهتر نیز می شود‪ ،‬در واقع درحال حاضر شوک ناشی از تحریم تخلیه شده و‬ ‫بازار به ثبات نسبی رسیده است‪ .‬رحمانی اظهار کرد‪ :‬تعهدات خودروسازان‬ ‫روز ب��ه روز در حال کاهش اس��ت و تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده با‬ ‫سرعت بیشتری در حال انجام است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1365‬پیاپی ‪2683‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ما جهان سومی نیستیم‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره ‬ ‫خودروسازان بدعهد‬ ‫به تعزیرات‬ ‫معرفی شدند‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ارامش‬ ‫قبل از توفان‬ ‫از «ناصر خسرو»‬ ‫تا قاچاق معکوس‬ ‫کنترل از طریق‬ ‫نظام بانکی‬ ‫چرا همه درباره مسکن‬ ‫حرف می زنند؟‬ ‫اقتصاد از زیر زمین تـا روی زمین‬ ‫‪2‬‬ ‫صنایع در رقابت با فعالیت های زیرپله ای‬ ‫رخنمون ریشه های فساد در واگذاری محدوده های معدنی ‪5‬‬ ‫بازار غیررسمی‪ ،‬افت صنایع معدنی ‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خط قـرمز دارو‬ ‫اراده جدی در برخورد با زیرزمینی ها وجود ندارد‬ ‫‪7‬‬ ‫راه قراردادهای زیرزمینی به کجا ختم می شود؟‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫پول کثیف بنزین برابر بـا یک چهارم درامد ملی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اقتصاد زیرزمینی بالی جان فعالیت های شفاف‬ ‫سرمایه گذاری زیرزمینی در سینما ‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫خالف انچه مزدوران ش��ایعه کرده اند‪ ،‬این جغرافیا نیس��ت که جهان سومی بودن را‬ ‫تعیین می کند‪.‬‬ ‫خالف انچه دش��منان ما زمزمه می کنند‪ ،‬ادم ها هس��تند که جهان س��ومی را تعیین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ادم ها هستند که جهان را می سازند‪.‬‬ ‫ادم ها هستند که فرهنگ را شکل می دهند‪.‬‬ ‫ادم ها هستند که سرنوشت سرزمین های شان را تغییر می دهند‪.‬‬ ‫ادم ها هستند که همدیگر را می کشند‪.‬‬ ‫ادم ها هستند که همدیگر را بغل می کنند‪.‬‬ ‫ادم ها هستند که همدیگر را تحقیر می کنند‪.‬‬ ‫ادم ها هستند که همدیگر را بزرگ و کوچک می کنند‪.‬‬ ‫خالف انچه ستمکاران تاریخ گفته اند‪،‬‬ ‫جهان به جغرافیا تعلق ندارد‪.‬‬ ‫جهان با تاریخ ساخته می شود‪.‬‬ ‫جهان سوم جا نیست‪.‬‬ ‫جهان سوم مکان جغرافیایی نیست‪.‬‬ ‫جهان سوم شخص است‪.‬‬ ‫جهان سوم من هستم‪.‬‬ ‫جهان سوم طرز تفکر من است‪.‬‬ ‫جهان سوم محل جغرافیایی تولد ادم ها نیست‪.‬‬ ‫جهان سوم فرهنگ من است‪.‬‬ ‫جهان سوم پیشینه من است‪.‬‬ ‫جهان سوم خانواده من است‪.‬‬ ‫جهان سوم دوستان و یاران من است‪.‬‬ ‫جهان سوم تاریخ من است‪.‬‬ ‫جهان سوم خالف انچه شنیده و خوانده ایم‪ ،‬درون من است‪.‬‬ ‫جهان سوم ان مرزهایی که داخلش زندگی می کنیم‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫جهان سوم جایی است که من جهان سومی فکر می کنم‪.‬‬ ‫جهان سوم جایی است که من با یک عطسه ساده‪ ،‬دست از هدف خود می کشم‪.‬‬ ‫جهان سوم خرافات درون من است‪.‬‬ ‫جهان سوم ناامیدی من است‪.‬‬ ‫جهان سوم ریسمانی است که مرا به جهل بسته است‪.‬‬ ‫جهان سوم بستری است که در ان می لولم‪.‬‬ ‫جهان سوم اندیشه درون من است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری ما در جهان سوم باید دل به مردان و زنان جوانی بسپاریم که‬ ‫می خواهند جهان اول باشند‪ .‬می خواهند بهترین باشند‪.‬‬ ‫می خواهند جزو بهترین ها باشند‪.‬‬ ‫می خواهند جهان را فتح کنند‪.‬‬ ‫می خواهند اینده را بسازند‪.‬‬ ‫می خواهند راه خودشان را بروند‪.‬‬ ‫می خواهند دانش بیاموزند‪.‬‬ ‫می خواهند کتاب بخوانند‪.‬‬ ‫می خواهند تئاتر بروند‪.‬‬ ‫می خواهند مسجد بروند‪.‬‬ ‫می خواهند سینما بروند‪.‬‬ ‫می خواهند موسیقی گوش کنند‪.‬‬ ‫می خواهند جهان پیرامون ش��ان را دوباره کش��ف کنند؛ زیرا انها مردان و زنان جوانی‬ ‫هس��تند که خدا را دارند؛ زیرا پیامبر خدا با انها اس��ت‪ ،‬زیرا بهترین س��رزمین عالم را‬ ‫دارن��د‪ ،‬در حال��ی که برف را در کوه های س��بالن می بینند‪ ،‬اب گرم را در یک س��اعتی‬ ‫خلیج فارس دارند‪.‬‬ ‫نفت دارند‪ ،‬گاز دارند‪ ،‬طال دارند‪ ،‬معادن بی نظیر دارند‪.‬‬ ‫زیرا جوان هستند‪ ،‬اندیشه دارند‪ ،‬چشم دیدن دارند‪ ،‬گوش شنیدن دارند‪ ،‬زبان سخن‬ ‫گفتن دارند‪.‬‬ ‫انها ملتی هستند که امید و تدبیر دارند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری همه باید باور کنیم که ایران جهان س��وم نیس��ت‪ .‬ایران در‬ ‫طول تاریخ برای جهان حرف های بس��یار داش��ته است‪ .‬ایران به تاریخ درس داده است‪.‬‬ ‫حاال فرصت دوباره ای اس��ت که همه با هم از ایران بزرگ بگوییم‪ .‬اگر در طول تاریخ از‬ ‫‪ ۱۰‬ش��اعر بزرگ جهان‪ 5 ،‬نفر انها ایرانی هس��تند‪ ،‬اگر در دانش های گوناگون پزشکی و‬ ‫شیمی و نجوم و ریاضی و شعر و ادب و دانش انسانی و اجتماعی‪ ،‬نام های به یاد ماندنی‬ ‫در تاریخ با پسوند ایرانی باقی گذاشته ایم و از ابن سینای ایرانی‪ ،‬خیام ایرانی‪ ،‬ابوریحان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬زکری��ای ایرانی‪ ،‬فارابی ایرانی‪ ،‬س��عدی ایرانی‪ ،‬حافظ ایرانی‪ ،‬فردوس��ی ایرانی‪،‬‬ ‫موالن��ای ایرانی‪ ،‬عطار ایرانی‪ ،‬ناصرخس��رو ایرانی ت��ا معاصران که هزاران نام ماندگار در‬ ‫عرصه های گوناگون هس��تند با ابرو و افتخار نام می بریم باید از صدها هزار اندیش��مند و‬ ‫مدرس و پزشک و مهندس و کارافرین معاصر ایرانی در داخل کشور به عنوان بزرگ ترین‬ ‫و گرانمایه تری��ن س��رمایه های امروز ایران و حتی در خارج از کش��ور به عنوان صادرات‬ ‫پرارزش ایران نام ببریم و حمایت عملی انجام دهیم‪.‬‬ ‫اق�ای رئیس جمهوری باید سیاس��ت های تبلیغاتی و رس��انه ای را تغییر دهید‪ .‬در‬ ‫همه سرزمین های جهان از جهان اولی ها تا جهان اخری ها دزدی‪ ،‬چپاول‪ ،‬فرصت طلبی‪،‬‬ ‫جنایت‪ ،‬فحشا‪ ،‬رشوه گیری و رشوه دهی در همه گروه های اجتماعی از رئیس جمهوری ها‬ ‫تا وزیران و کارمندان ساده و پلیس و نهاد قضا وجود دارد‪ .‬بدیهی است در سرزمین هایی‬ ‫این فساد بیشتر و در جاهایی کمتر است‪ .‬از سرزمین افتاب تابان تا سرزمین های سرد‬ ‫اسکاندیناوی به عنوان الگوهای برتر نام برده می شود‪ .‬از بهترها بیاموزیم و از بدترین ها‬ ‫ه��م ب��ه مصداق ضرب المثل «ادب از که اموختی‪ ،‬از بی ادبان» باز هم بیاموزیم و دوری‬ ‫کنیم‪ .‬این تنها راه نجات سرزمین ماست‪ .‬ما در حوزه مدیریت ضعیف شده ایم‪ .‬بازگشت‬ ‫به کالس های اول مدیریت و برنامه ریزی درس��ت برای انتخاب مدیران باید س��رلوحه‬ ‫دولت ش��ما و همه دولت ها ش��ود‪ .‬مدیریت قوی و س��الم که عاشق این سرزمین باشد‪،‬‬ ‫می توان��د م��ا را از اختالس ه��ا‪ ،‬دزدی ها‪ ،‬اقتصاد زیرزمینی‪ ،‬گران��ی و هزار درد به ظاهر‬ ‫بی درمان دیگر نجات دهد‪ .‬چنین سرزمینی‪ ،‬چنین مردمی و چنین جوانانی حق دارند‬ ‫که جهان س��وم خوانده نش��وند‪ .‬انها حق دارند از این همه موهبت خدادادی بهره ببرند‬ ‫و زندگی ارام و خوش��ی داش��ته باش��ند‪ .‬انها حق دارند وضو با تپش پنجره ها بگیرند‪،‬‬ ‫مهرش��ان نور و ایران سجاده ش��ان باشد و نمازشان را پی تکبیره االحرام علف بخوانند و‬ ‫حجراالسودش��ان روش��نی باغچه ها باشد‪ .‬هر ایرانی مسلمان و غیرمسلمان می تواند در‬ ‫درون خود رستم باشد و هنگام نبرد علیه تاریک اندیشان فریاد بزند‪:‬‬ ‫چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد‬ ‫من نه انم که زبونی کشم از چرخ فلک‬ ‫با اقتصاد غیررسمی چه می توان کرد؟‬ ‫عب�اس خن�دان‪ ،‬اقتص�اددان‪ :‬اقتصاد‬ ‫غیررسمی و فساد دو روی یک سکه هستند‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصاد غیررسمی برای پنهان شدن یا‬ ‫پنهان ماندن ناچارند به کارمندان و بازرسان‬ ‫رشوه بپردازند یا در حالتی دیگر رشوه خواری‬ ‫کارمندان و بازرسان خود ممکن است دلیلی‬ ‫ب��رای پنهان ش��دن ی��ا فعالی��ت در اقتصاد‬ ‫غیررسمی باش��د‪ .‬فعالیت های پنهان گرچه‬ ‫هم��واره جزئی از اقتص��اد بوده اند اما به دلیل‬ ‫اتفاق های گذشته ازجمله اعمال تحریم ها یا‬ ‫رشد و گسترش موسسه های مالی غیرمجاز‬ ‫در کن��ار سیاس��ت های نادرس��ت مانن��د‬ ‫چندنرخی کردن ارز انتظار می رود توس��عه‬ ‫یافته باشند‪.‬‬ ‫ماهی��ت اقتص��ادی دارند یعنی‬ ‫با تب��ادل پول انجام می ش��وند؛‬ ‫مانند دستفروش��ی و مسافربری‬ ‫با وس��ایل نقلیه ش��خصی اما در‬ ‫برخ��ی دیگ��ر مانن��د کار زن��ان‬ ‫خان��ه دار در منزل ی��ا تعمیرات‬ ‫ش��خصی ل��وازم من��زل به طور‬ ‫خودکفا و بدون تبادل پول انجام می ش��وند‪.‬‬ ‫دسته سوم اقتصاد غیررسمی ماهیتی مشابه‬ ‫فعالیت های رس��می اقتصاد دارد‪ .‬این بخش‬ ‫باعنوان اقتصاد س��ایه به فعالیت های قانونی‬ ‫اطالق می شود که با انگیزه اقتصادی از چشم‬ ‫دولت پنهان نگه داشته می شوند‪.‬‬ ‫اقتصاد غیررس��می فعالیت های اقتصادی‬ ‫گوناگون��ی را در برمی گی��رد ک��ه به دالیل‬ ‫و ب��ا انگیزه ه��ای گوناگونی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫گرچ��ه وجه مش��ترک ای��ن فعالیت ها ثبت‬ ‫نش��دن و پنهان بودن است اما نمی توان همه‬ ‫فعالیت ه��ای غیرهمگ��ون را در یک عبارت‬ ‫مبه��م و کلی به نام اقتصاد غیررس��می قرار‬ ‫داد‪ .‬نخستین دس��ته از فعالیت های اقتصاد‬ ‫غیررس��می ب��ه فعالیت ه��ای غیرقانون��ی‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬مصادیق فعالیت هایی که در‬ ‫این زیربخش با عنوان اقتصاد غیرقانونی قرار‬ ‫می گیرند بس��ته به زم��ان و مکان می توانند‬ ‫متف��اوت باش��ند‪ .‬در واق��ع ای��ن دس��ته از‬ ‫فعالیت ه��ا با اختیار و ب��ا تصمیم قانون گذار‬ ‫در امار رس��می ثبت نمی ش��وند‪ .‬دسته دوم‬ ‫باعن��وان تولی��دات غیرثبت��ی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫اقتصادی را در بر می گیرد که قانونی هستند‬ ‫اما به دلیل توسعه نیافتگی فرایندهای تولید‬ ‫یا کوچکی بی��ش از حد مقیاس انها در امار‬ ‫گنجانده نمی ش��وند‪ .‬بخشی از این فعالیت ها‬ ‫دس��ته نخست یعنی اقتصاد غیرقانونی در‬ ‫ارتب��اط مس��تقیم با دولت ق��رار دارد‪ .‬دولت‬ ‫اس��ت که با تعیین قوانین حکومتی مرز بین‬ ‫کاال ه��ای قانون��ی و غیرقانونی را مش��خص‬ ‫می کن��د‪ .‬ج��دا از بحث اینک��ه تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و مص��رف چ��ه کاالهایی بای��د ممنوع اعالم‬ ‫شود‪ ،‬دولت وظیفه دیگر یعنی تامین امنیت‬ ‫و مب��ارزه ب��ا این فعالیت ه��ا را دارد‪ .‬این امر‬ ‫یعن��ی قانون گذاری و اج��رای ان در جهت‬ ‫تامین امنیت مردم و تضمین ش��رایط برای‬ ‫تولید رس��می از نخستین وظایف کالسیک‬ ‫دولت هاست‪ .‬در دس��ته دوم یعنی تولیدات‬ ‫غیرثبت��ی نی��ز نق��ش دولت پررنگ اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدات غیرثبتی‪ ،‬فعالیت هایی هس��تند که‬ ‫به دلی��ل کوچکی مقیاس و توس��عه نیافتگی‬ ‫اب��زار تولی��د از دید دولت پنه��ان می مانند‪.‬‬ ‫یک دلیل چرایی وجود این فعالیت ها را باید‬ ‫حس ناامنی و رعایت نش��دن حقوق مالکیت‬ ‫دانس��ت‪ .‬در یک فض��ای ناام��ن و بی قانون‬ ‫که حق��وق مالکیت افراد م��ورد تعرض قرار‬ ‫‹ ‹ اقتصاد غیررسمی چیست؟‬ ‫علی دینی ترکمانی‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی با گذشت بیش از ‪ ۶‬ماه از سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در نهای��ت امار بخش پولی و بانکی کش��ور‬ ‫در پایان ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال را منتشر کرد‬ ‫ک��ه این امار حاکی از افزایش ‪ ۲۵.۱‬درصدی‬ ‫حج��م نقدینگ��ی در پای��ان خرداد امس��ال‬ ‫نس��بت به ماه مش��ابه سال گذش��ته است‪.‬‬ ‫حجم نقدینگی در پایان ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۵۸۲‬هزار میلی��ارد تومان بود که‬ ‫خرداد امس��ال به حدود ‪ ۱۹۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان رس��ید‪ .‬همچنین حج��م نقدینگی‬ ‫نس��بت به اس��فند سال گذش��ته که ‪۱۸۸۲‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان بود رش��د ‪ ۵.۲‬درصدی‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬افزایش نقدینگی در ایران یک‬ ‫پدیده درون زا اس��ت‪ .‬باتوجه به اینکه حجم‬ ‫دولت در کش��ورمان بس��یار ب��زرگ و به تبع‬ ‫هزین��ه و خرج ان ه��م همواره رو به افزایش‬ ‫است‪ ،‬مواردی از قبیل رشد خلق پول جدید و‬ ‫استقراض از بانک مرکزی ازسوی دولت انجام‬ ‫می ش��ود که این ام��ر منجر به افزایش حجم‬ ‫نقدینگی ساالنه در کشور می شود‪ .‬همچنین‬ ‫ی زیادی از بودجه عمومی‬ ‫نهادها و سازمان ها ‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اس�ماعیل ابون�وری‪ ،‬اقتص�اددان‪:‬‬ ‫مطالع��ات نش��ان می ده��د حج��م اقتصاد‬ ‫پنه��ان در ای��ران در دوره بلندمدت ‪۱۳۴۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ،۱۳۹۰‬به طور میانگین حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬یعنی تولید ناخالص داخلی ‪۳۰‬‬ ‫درصد کمتر از میزانی اس��ت که در مجموع‬ ‫و با در نظر گرفتن فعالیت های غیررس��می و‬ ‫بخش پنهان اقتصاد‪ ،‬تولید می شود؛ بنابراین‬ ‫نس��بت مالیات ب��ه تولید ناخال��ص داخلی‬ ‫کش��ور باید ‪ ۳۰‬درصد بیشتر از نسبتی باشد‬ ‫ک��ه هم اکن��ون اعالم می ش��ود و این رقمی‬ ‫که نادیده گرفته ش��ده‪ ،‬هم��ان فرار مالیاتی‬ ‫است‪ .‬باید این واقعیت را بپذیریم که نوشتن‬ ‫قان��ون یک بحث و اج��رای این قوانین بحث‬ ‫دیگری اس��ت‪ .‬ما قانون مالیات ارزش افزوده‬ ‫‹ ‹نق�ش دول�ت در رش�د اقتص�اد‬ ‫غیررسمی‬ ‫‹ ‹رابط�ه بی�ن ‪ ۳‬بخ�ش عموم�ی‪،‬‬ ‫رسمی و غیررسمی اقتصاد‬ ‫رابطه بین بخش عمومی‪ ،‬بخش رس��می و‬ ‫بخش غیررسمی اقتصاد را این گونه می توان‬ ‫توصی��ف کرد؛ وقتی بخ��ش عمومی ضعیف‬ ‫و دول��ت در ایف��ای نقش خ��ود در حفاظت‬ ‫از حق��وق مالکیت و برق��راری امنیت ناتوان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اقتصاد رسمی کوچک است و اقتصاد‬ ‫غیررس��می در دو شکل اقتصاد غیرقانونی و‬ ‫تولیدات غیرثبتی ب��زرگ خواهد بود‪ .‬وقتی‬ ‫بخش عمومی و نرخ مالیات زیاد است فعاالن‬ ‫اقتص��ادی انگی��زه الزم برای پنهان س��ازی‬ ‫تولیدات خود را به دست می اورند‪ .‬با افزایش‬ ‫اقتصاد س��ایه بخش رسمی کوچک و بخش‬ ‫عموم��ی نیز به دلیل ناتوانی در مالیات گیری‬ ‫تضعیف می ش��ود؛ بنابراین یک نقطه بهینه‬ ‫از دخال��ت و یک س��طح بهین��ه از مقررات‬ ‫وجود دارد که براس��اس ان بخش رس��می و‬ ‫مسئله اصلی نرخ رشد نقدینگی نیست‬ ‫براس��اس تعری��ف کالس��یک از‬ ‫دولت‪ ،‬بس��یاری از سازمان هایی‬ ‫ک��ه در ای��ران وجود دارن��د و از‬ ‫بودج��ه اس��تفاده می کنند‪ ،‬در‬ ‫ای��ن تعری��ف ق��رار نمی گیرند؛‬ ‫بنابرای��ن در چنی��ن ش��رایطی‬ ‫که حج��م دولت بزرگ باش��د و‬ ‫هزینه ه��ا نی��ز فزاینده‪ ،‬نرخ رش��د نقدینگی‬ ‫هم باالس��ت‪ .‬اما مسئله اساس��ی در اقتصاد‬ ‫ایران میزان نقدینگی نیس��ت‪ .‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته میانگین نرخ رشد نقدینگی همواره‬ ‫‪ ۲۴‬درصد بوده و در س��ال هایی نیز این نرخ‬ ‫به ‪ ۳۰‬درصد رس��یده‪ ،‬اما مسئله اساسی این‬ ‫است که ما نتوانستیم این نقدینگی را به هیچ‬ ‫عنوان به س��مت بخش مولد اقتصادی خود‬ ‫گسیل کنیم‪ .‬اگر می خواهیم از این نقدینگی‬ ‫بهره درس��تی ببریم‪ ،‬باید این منابع به سمت‬ ‫فعالیت های توس��عه ای سوق داده شوند‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که در این س��ال ها نقدینگی‬ ‫به سمت واسطه گری خدماتی دسته سوم یا‬ ‫حتی چهارم و مس��تغالت‪ ،‬نه ان مستغالتی‬ ‫ک��ه مولد باش��د و بخش ساخت وس��از را به‬ ‫حرکت دربیاورد‪ ،‬بلکه به س��وی س��وداگری‬ ‫رفته؛ بنابراین نقدینگی به جایی‬ ‫که باید برود‪ ،‬نرفته اس��ت‪ .‬انچه‬ ‫مسلم است اینکه ساختار نهادی‬ ‫کش��ور باید تغییر کن��د‪ .‬بنده به‬ ‫این حالت دولت پارادوکس��یکال‬ ‫می گویم؛ یعنی دولت هم کوچک‬ ‫است و هم بزرگ؛ به یک معنا اگر‬ ‫هزینه های مرتبط با مسائل رفاهی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و به طور کل مباحث توس��عه ای را به نس��بت‬ ‫کل بودجه ی��ا تولید ناخالص داخلی در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬دولت کوچک اس��ت‪ ،‬اما اگر حجم و‬ ‫ساختار دولت را نسبت به حجم کل بودجه و‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی در نظر بگیریم‪ ،‬دولت‬ ‫بسیار بزرگ است‪ ،‬چراکه در چنین حالتی با‬ ‫افزایش هزینه ها‪ ،‬تورم نیز رش��د و در نهایت‬ ‫نقدینگی ه��م افزایش پیدا می کند‪ .‬اگر قرار‬ ‫ب��ه اصالح ترکی��ب نقدینگی اس��ت‪ ،‬باید ‪۳‬‬ ‫اقدام انجام شود؛ در گام نخست باید ریسک‬ ‫س��رمایه گذاری های مولد در کش��ور کاهش‬ ‫یابد‪ .‬همان گونه که ریس��ک س��رمایه گذاری‬ ‫در بازارهایی مانند س��که‪ ،‬طال و ارز بس��یار‬ ‫ی در بخش‬ ‫پایین است‪ ،‬برای س��رمایه گذار ‬ ‫مولد اقتصاد نیز این ریسک باید کاهش یابد‬ ‫نگذاریم اقتصاد پنهان بزرگ شود‬ ‫را که ساده ترین نوع مالیات برای‬ ‫تحقق درامدهای مالیاتی است‪،‬‬ ‫به روش نامناس��بی اجرا کردیم‬ ‫و با انتخ��اب کوتاه ترین راه حل‪،‬‬ ‫یعن��ی نرخ یکس��ان ‪ ۹‬درصدی‬ ‫ب��رای تمام کااله��ا‪ ،‬ان را پیش‬ ‫می بری��م‪ ،‬در صورت��ی که حتی‬ ‫در کش��ورهای همس��ایه نیز ب��ه تفاوت بین‬ ‫کاالها توجه شده و نرخ مالیات ارزش افزوده‬ ‫برای کاالهای گوناگون‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬این‬ ‫نرخ های متفاوت باتوجه به نوع کاال و گروهی‬ ‫ک��ه ان کاال را مصرف می کنند‪ ،‬قابل تعیین‬ ‫و هدف گذاری اس��ت‪ .‬ب��رای مقابله با اقتصاد‬ ‫پنهان راهی نیس��ت جز افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی ب��ا افزایش بار مالیاتی یا گس��ترش‬ ‫اقتصاد ترکیه کوچک تر شد‬ ‫اقتصاد ترکیه ‪ ۳‬ماه دوم س��ال را نیز‬ ‫با رش��د منفی پشت س��ر گذاشت‪ .‬به‬ ‫گزارش دیلی صباح‪ ،‬بحران ارزی‪ ،‬تورم‬ ‫باال‪ ،‬بح��ران بدهی و فضای ش��کننده‬ ‫سیاس��ی کماکان کار اقتص��اد ترکیه‬ ‫برای حرکت رو به جلو را دشوار کرده و‬ ‫ان طور که مرکز امار این کش��ور اعالم‬ ‫کرده رشد اقتصادی ترکیه پس از رشد‬ ‫منف��ی ‪ 3‬درصدی ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال‬ ‫گذشته و رشد منفی ‪ ۲.۶‬درصدی در ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت امسال‪ ،‬دومین فصل سال‬ ‫می گی��رد‪ ،‬تولید در مقیاس های‬ ‫کوچک انجام می شود؛ به گونه ای‬ ‫که تقس��یم بین سرمایه و نیروی‬ ‫کار پررنگ نیس��ت‪ .‬روابط کاری‬ ‫در این تولیدات در مقیاس بسیار‬ ‫کوچ��ک به ج��ای قرارداده��ای‬ ‫رسمی‪ ،‬برپایه روابط خانوادگی و‬ ‫اشنایی و اعتماد قرار دارد؛ از این رو می توان‬ ‫گف��ت تولیدات غیرثبتی با نقش کالس��یک‬ ‫دول��ت در قانون گ��ذاری‪ ،‬حفاظت از حقوق‬ ‫مالکیت و تامین امنیت در ارتباط است‪.‬‬ ‫گرچه حضور دولت و مقررات دولتی برای‬ ‫کاس��تن از دو بخ��ش اقتص��اد غیرقانونی و‬ ‫تولیدات غیرثبتی ضروری اس��ت اما اقتصاد‬ ‫س��ایه یعن��ی دس��ته س��وم از فعالیت های‬ ‫غیررسمی اقتصادی به دلیل دخالت بیش از‬ ‫حد دولت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫جاری میالدی را نیز با رش��د منفی به‬ ‫پایان رسانده اس��ت؛ هرچند از شتاب‬ ‫کوچک تر ش��دن اقتصاد کاسته شده‬ ‫است‪ .‬پیش تر بانک جهانی در گزارش‬ ‫خ��ود از اقتصاد ترکیه پیش بینی کرده‬ ‫ب��ود اقتصاد ترکیه به تدریج به مس��یر‬ ‫صعودی بازگردد‪ .‬این بانک پیش بینی‬ ‫کرد اقتصاد ترکیه امسال از رکود خارج‬ ‫شود و رشد ‪ ۳‬درصدی را در سال اینده‬ ‫و ‪ ۴‬درصدی را در سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫(‪1400‬خورشیدی) تجربه کند‪.‬‬ ‫پایه ه��ا ک��ه باید با دق��ت درباره‬ ‫ان تصمیم گی��ری ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫انگی��زه افزای��ش فعالیت ه��ای‬ ‫غیررس��می در اقتص��اد را ب��اال‬ ‫می برد و ممکن اس��ت نتیجه ای‬ ‫غیر از هدف اولیه‪ ،‬یعنی افزایش‬ ‫ف��رار مالیاتی را به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬یکی از مهم ترین راهکارها شناسایی‬ ‫موارد ف��رار مالیاتی و مودیان جدید اس��ت‪.‬‬ ‫شناسایی مودیان جدید با شناسایی زنجیره‬ ‫ش��رکت ها یا افرادی که در تولید یک کاال یا‬ ‫خدمت حضور داشتند و پیش از این مالیات‬ ‫پرداخت نمی کردند‪ ،‬امکان پذیر است‪ .‬در این‬ ‫روش‪ ،‬جری��ان ورودی مواد اولیه و خروجی‬ ‫کاالی نهایی و شرکت ها و افرادی که در این‬ ‫عمومی در حداکثر خود و اقتصاد غیررسمی‬ ‫در حداق��ل قرار دارد‪ .‬ع�لاوه بر این به عنوان‬ ‫یک نتیجه کلی می توان گفت اقتصاد رسمی‬ ‫و غیررس��می دارای رابطه منفی و جایگزین‬ ‫یکدیگرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد سایه در بخش تولید‬ ‫مهم ترین عوامل موثر بر رش��د و توس��عه‬ ‫اقتص��اد س��ایه در بخش تولی��د را می توان‬ ‫«دخالت دولت در بازار کار» دانست‪ .‬چنانچه‬ ‫ای��ن دخالت ه��ا از جمله حداقل دس��تمزد‪،‬‬ ‫قان��ون کار مبنی بر اختیار نداش��تن کارفرما‬ ‫در تعدی��ل نی��رو و همچنین بیم��ه بیکاری‬ ‫موج��ب می ش��ود بکارگی��ری نی��رو به طور‬ ‫غیررس��می جایگزین استخدام نیرو به شکل‬ ‫رس��می و تعهداور ش��ود‪« .‬دخال��ت در بازار‬ ‫سرمایه» از دیگر عوامل موثر بر اقتصاد سایه‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که س��هم باالی تسهیالت‬ ‫تکلیف��ی در کنار س��هم کم بخش خصوصی‬ ‫از تس��هیالت‪ ،‬هم��راه با کنترل ن��رخ بهره‪،‬‬ ‫موجب رش��د اقتصاد س��ایه در بخش تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نهای��ت ای��ن عوام��ل افزایش‬ ‫هزینه تامین س��رمایه را به دنبال دارد‪ ،‬حال‬ ‫انکه س��هولت تامین س��رمایه از عمده ترین‬ ‫مزیت ه��ای تولی��د رس��می اس��ت‪« .‬فقر»‬ ‫س��ومین عام��ل تاثیرگذار بر ایج��اد اقتصاد‬ ‫س��ایه است‪ .‬نتایج نشان می دهد کاهش فقر‬ ‫و بهبود درامد عمومی تاثیر منفی بر اقتصاد‬ ‫سایه دارد‪.‬‬ ‫در کن��ار تمام این موارد‪ ،‬دخالت دولت در‬ ‫بازار محصول هم تاثیر زیادی بر اندازه اقتصاد‬ ‫س��ایه دارد‪ .‬بیکاری نیز بر اندازه اقتصاد سایه‬ ‫در تولید تاثیرگذار اس��ت‪ .‬به این ش��کل که‬ ‫در صورت نبود موقعیت های ش��غلی رسمی‬ ‫نی��روی کار ج��ذب بخ��ش غیررس��می که‬ ‫جایگزین اقتصاد رسمی است می شود‪.‬‬ ‫تا س��رمایه ها به سمت فعالیت های غیرمولد‬ ‫س��وق داده نش��ود‪ .‬در گام دوم بای��د زم��ان‬ ‫بازگشت س��رمایه در فعالیت های اقتصادی‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬در حال حاضر به دلیل اینکه‬ ‫اجرای پروژه ها مدت زیادی طول می کش��د‪،‬‬ ‫بازگشت سرمایه زمان بسیار زیادی را می برد‪.‬‬ ‫در چنین حالتی ممکن است بخشی از منابع‬ ‫و وام ه��ا ص��رف فعالیت های تج��اری مانند‬ ‫واردات یا خرید مس��تغالت ش��ود که همین‬ ‫امر باعث انحراف در سرمایه گذاری های مولد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در گام سوم نیز باید بازده تولید‬ ‫و فعالیت های مرتبط با ان افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر بهره وری بخش تولید و صنعت‬ ‫بسیار پایین است و اتالف منابع و هزینه های‬ ‫بسیاری در اقتصاد ایران رخ می دهد؛ بنابراین‬ ‫باید بازده��ی بخش تولید افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫افزایش نقدینگی امری ثانویه اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫در طول سال های گذشته نرخ رشد نقدینگی‬ ‫ثابت بوده است‪ .‬مسئله مهم این است که این‬ ‫نقدینگی را بتوان مدیریت کرد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫این منابع صرف بخ��ش مولد و ارزش افرین‬ ‫اقتصاد کشور شود؛ نه اینکه به سمت بازارها‬ ‫و فعالیت های غیرمولد سرازیر شود‪.‬‬ ‫مسیر حضور داشتند‪ ،‬به طور شفاف مشخص‬ ‫می شود‪ .‬واضح است که هر شرکت در مجموعه‬ ‫شرکت های ورودی‪ ،‬یعنی تامین کننده مواد‬ ‫اولی��ه یا کاالی واس��طه ای‪ ،‬خود می تواند در‬ ‫مجموعه ش��رکت های خروج��ی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫یعنی کاالی نهایی یک شرکت‪ ،‬به شکل مواد‬ ‫اولیه یا کاالی واس��طه ای در شرکت دیگری‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬این روش رصد‬ ‫زنجیره تولید می تواند به شناس��ایی مودیان‬ ‫جدیدی ک��ه پیش از این مالی��ات پرداخت‬ ‫نمی کردند کمک کند؛ بدون اینکه انگیزه ای‬ ‫ب��رای افزای��ش حجم اقتصاد پنه��ان یا فرار‬ ‫مالیاتی ایجاد کند‪ .‬انچه مهم اس��ت ان است‬ ‫ک��ه نگذاریم حجم اقتصاد پنهان در کش��ور‬ ‫بزرگ شود‪.‬‬ ‫بازار ارز ارژانتین پلیسی شد‬ ‫به منظور جلوگیری از ریزش بیشتر پزو‪،‬‬ ‫دولت ارژانتین محدودیت های وسیعی در‬ ‫بازار ارز اعمال کرد‪ .‬به گزارش بی بی س��ی‪،‬‬ ‫دول��ت ارژانتی��ن اعالم ک��رد از این پس‬ ‫هرگونه خرید و فروش ارزهای خارجی در‬ ‫سطح کالن نیازمند دریافت مجوز از بانک‬ ‫مرکزی خواهد بود و اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی در این کش��ور ب��رای خرید باالی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار دالر یا معادل ان به دیگر ارزها در‬ ‫هر ماه‪ ،‬باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند‪.‬‬ ‫دول��ت ارژانتین در بیانی��ه ای اعالم کرد‬ ‫هدف از اعمال این قوانین غیرعادی‪ ،‬حفظ‬ ‫فعالیت های اقتصادی و اشتغال در سطح‬ ‫مطل��وب و محافظ��ت از مصرف کنندگان‬ ‫اس��ت‪ .‬قرار اس��ت این محدودیت تا پایان‬ ‫س��ال ج��اری اجرای��ی و در پایان س��ال‬ ‫نس��بت به تداوم این رویه یا بازگش��ت به‬ ‫حالت ع��ادی تصمیم گیری ش��ود‪ .‬در ‪3‬‬ ‫ماه نخست امس��ال اقتصاد ارژانتین ‪۵.۸‬‬ ‫درصد کوچک تر ش��د و نرخ ت��ورم به ‪۲۲‬‬ ‫درصد رس��ید که یکی از باالترین نرخ های‬ ‫تورم در جهان است‪.‬‬ ‫مراقب شبکه صرافان‬ ‫قالبی باشید‬ ‫ای��ن اغ��از ماجرایی نفس گیر اس��ت که به‬ ‫خالی تر شدن بیشتر جیب تاجران ایرانی‪ ،‬چه‬ ‫واردکننده و چ��ه صادرکننده می انجامد‪ .‬انها‬ ‫که م��ال باخته اند می گوین��د باالخره عوارض‬ ‫تحریم اس��ت و اتفاق��ا این ماج��را انجا قوام‬ ‫می یاب��د که عده ای با اگاه��ی از همه جوانب‬ ‫تحریم‪ ،‬سوار بر موج می ش��وند تا کاسبی راه‬ ‫بیندازند‪.‬‬ ‫مش��کل در انتق��ال پ��ول ب��رای تاجر‪ ،‬چه‬ ‫واردکننده و چ��ه صادرکننده مهم ترین بهانه‬ ‫اس��ت‪ .‬یک س��ر ماجرا به صرافی ها می رسد؛‬ ‫صرافی های��ی ک��ه در ای��ن ماج��را چن��دان‬ ‫تقصیری ندارند و تنها در نقش واس��طه عمل‬ ‫می کنند؛ انها که قصد دارند برای پرهیز از کار‬ ‫غیرقانونی‪ ،‬خود دس��ت ب��ه انتقال پول نزنند‪.‬‬ ‫اینجاست که «صرافان خود معرف» ان سوی‬ ‫اب گزینه های مناسبی هس��تند برای به دام‬ ‫افتادن انها که پول می برند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرانالین یکی از صرافان درباره‬ ‫معرفی صرافان ایرانی ان سوی مرز می گوید‪:‬‬ ‫پس از انکه دوبی کار نقل وانتقال پول تاجران‬ ‫ایران��ی را با اخ�لال روبه رو کرد و دس��ت به‬ ‫س��نگ اندازی زد‪ ،‬پای برخ��ی صرافانی که در‬ ‫اروپا بودن��د‪ ،‬به ویژه المان و س��وئیس و‪ ...‬به‬ ‫ماجرا باز شد‪ .‬انها در تماس با صرافان ایرانی‪،‬‬ ‫خ��ود را معرفی می کنند و ش��ماره تماس و‪...‬‬ ‫می دهند تا اگر مش��تری درخواس��تی داشت‪،‬‬ ‫کار انجام شود‪.‬‬ ‫س��ید حمید حس��ینی‪ ،‬فع��ال اقتصادی و‬ ‫صادرکنن��ده فراورده نفت��ی تاکید می کند از‬ ‫این دست کالهبرداری ها فراوان یافت می شود‬ ‫و در س��ایه تحریم یکجانبه امریکا علیه ایران‪،‬‬ ‫تج��ارت پول ای��ران به یکی از س��وداورترین‬ ‫تجارت های جهان بدل شده‪ ،‬چراکه تحریم ها‬ ‫خ��ود عامل��ی ب��رای ب��روز بحران هس��تند‪.‬‬ ‫ش��بکه های گوناگونی وجود دارد متش��کل از‬ ‫ملیت ه��ای مختلف که البته یک س��ر انها به‬ ‫ایرانیان خارج کشور و یک سرشان به ایرانیان‬ ‫داخل کشور متصل است‪.‬‬ ‫این شبکه ها با شناسایی تاجرانی که به طور‬ ‫قانون��ی در داخل کش��ور فعالی��ت می کنند‪،‬‬ ‫ب��رای نقل و انتقال ارزی پیش قدم می ش��وند‬ ‫و ب��ا جل��ب اعتماد انه��ا در معام�لات اولیه‪،‬‬ ‫دام بزرگ ت��ر را برای انه��ا پهن می کنند و در‬ ‫معامله اصلی‪ ،‬پ��س از دریافت پول‪ ،‬وجهی را‬ ‫به حس��اب مقصد منتقل نمی کنند و با از بین‬ ‫بردن کانال های ارتباطی ناپدید می شوند‪.‬‬ ‫هرچن��د این ش��بکه ها پی��ش از راه اندازی‬ ‫س��امانه نیما فعال ت��ر بودند ام��ا همچنان از‬ ‫راه ه��ای گوناگ��ون مانن��د تماس ب��ا صرافان‬ ‫داخلی برای اطالع از نام کارکنان شان یا تالش‬ ‫برای دریافت مشتری‪ ،‬ادعای دور زدن تحریم‬ ‫را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫مجوزهای جعلی صرافی‪ ،‬ادرس های قالبی‬ ‫و اس��امی مس��تعار در کنار ش��بکه ای که در‬ ‫سراسر جهان درصدد شکار ایرانیان است‪ ،‬در‬ ‫حال فعالیت هستند تا بتوانند از پس ضربات‬ ‫پس از تحریم برایند‪.‬‬ ‫یک س��ر داس��تان اما اینجاست؛ در داخل‪.‬‬ ‫اینچنی��ن ام��کان انتقال فراهم می ش��ود که‬ ‫صراف��ی قالبی در ان س��وی مرز مس��ئولیت‬ ‫انتق��ال ارز را برعه��ده می گیرد ت��ا در داخل‬ ‫ای��ران مع��ادل ریالی به حس��ابی ایرانی واریز‬ ‫ش��ود‪ .‬حس��ابی که صاحبش در داخل ایران‬ ‫حضور ندارد و پول نیز به سرعت از ایران خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می ده��د پرونده های��ی‬ ‫از ش��کایات ایرانی��ان باب��ت از دس��ت رفتن‬ ‫پول های شان در این ش��بکه ها در دادگاه های‬ ‫کشورهای اروپایی مانند المان در جریان است‬ ‫اما هنوز تا رس��یدن ب��ه نتیجه راه طوالنی در‬ ‫پیش است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی پیش تر با هش��دار نس��بت به‬ ‫معام�لات غیرقانون��ی از طری��ق صرافی های‬ ‫غیرمج��از و حتی مجاز درص��دد برامده برای‬ ‫پیش��گیری از ب��روز اتفاق هایی از این دس��ت‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫سردرگمی بورس های جهان‬ ‫دریچه‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ما جهان سومی نیستیم‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با تش��دید اختالف های چین و امریکا بر س��ر مس��ائل تجاری‪ ،‬شاخص های‬ ‫بورس��ی واکنش های متفاوتی نشان دادند‪ .‬به گزارش بلومبرگ‪ ،‬پس از افزایش‬ ‫تعرفه برخی از محصوالت وارداتی امریکا از چین و اقدام متقابل چین در افزایش‬ ‫تعرفه واردات نفت خام از امریکا‪ ،‬جو ریزشی بر بازارها حاکم شد اما انتشار خبری‬ ‫از احتمال دیدار نمایندگان دو کش��ور با یکدیگر برای حل و فصل اختالف ها در‬ ‫ای��ن ماه‪ ،‬بارقه ای از امید در دل معامله گران ایجاد کرد‪ .‬به نظر می رس��د باتوجه‬ ‫به در پیش بودن جلس��ات مهم بانک های مرک��زی اروپا و امریکا که به احتمالی‬ ‫با کاهش نرخ بهره در این کش��ورها هم��راه خواهد بود و دیدار طرفین درگیر در‬ ‫جنگ تجاری‪ ،‬ماه جاری‪ ،‬ماه بس��یار مهمی برای بازارهای جهانی خواهد بود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر چگونگی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و اعتراض های هنگ کنگ‬ ‫نیز ازجمله مسائلی هستند که می توانند روند بازارها را متاثر سازند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫کارافرینی‬ ‫از جنس کارگر‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫پول کثیف بنزین‬ ‫برابر با یک چهارم‬ ‫درامد ملی‬ ‫راه قراردادهای‬ ‫زیرزمینی‬ ‫به کجا ختم می شود؟‬ ‫مشکالت استارت اپ ها‬ ‫از خال قانونی‬ ‫تا بروکراسی اداری‬ ‫صنایع در رقابت با فعالیت های زیرپله ای‬ ‫کاالهای ارزان و قاچاق در بازار خریدار دارد‬ ‫اقتص��اد زیرزمینی پدیده ای اس��ت که به نوعی تمام‬ ‫کش��ورهای جهان را درگیر کرده اس��ت و فعالیت های‬ ‫این بخش علت بس��یاری از نابس��امانی های موجود در‬ ‫بازار کشور نیز به ش��مار می رود‪ .‬فعالیت های زیرپله ای‬ ‫در بخ��ش تولیدات صنعتی‪ ،‬قاچاق کاالها به کش��ور و‬ ‫نیز از ایران به س��ایر کش��ورها‪ ،‬از جمله مواردی است‬ ‫ک��ه در بحث اقتصاد زیرزمینی می توان به انها اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬معامالت غیرشفاف کارگاه های بدون مجوز حتی‬ ‫درام��د دولت را کاه��ش می دهد زیرا ب��رای دریافت‬ ‫مالیات فعالیت های انها قابل ردگیری نیس��ت‪ .‬اقتصاد‬ ‫زیرزمینی چقدر به صنایع داخلی اسیب رسانده است؟‬ ‫ای��ا این امر ناش��ی از خالهای بخ��ش تولید و عرضه‬ ‫محصوالت اس��ت یا س��ود حاصل از این نوع فعالیت ها‬ ‫افراد را به این سمت هدایت می کند؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مودیان شناخته و ناشناخته‬ ‫خالق��ی گفت‪ :‬واحد صنعتی که به طور رس��می کار‬ ‫می کند‪ ،‬حس��اب و کتاب روشنی هم دارد و تراز مالی‬ ‫خود را به طور مرتب ارائه می دهد و سازمان مالیاتی ان‬ ‫را به عنوان یک مودی مالیاتی شناخته شده می شناسد‬ ‫و مالی��ات از ان دریاف��ت می ش��ود‪ ،‬حق��وق گمرکی‬ ‫پرداخت می کند و تمام مسائل ان در چارچوب قانون‬ ‫پیش می رود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬واحدهایی هم که در این چارچوب‬ ‫ق��رار نمی گیرن��د و به ط��ور غیررس��می محص��والت‬ ‫خ��ود را توزی��ع می کنن��د‪ ،‬حقوق گمرک��ی پرداخت‬ ‫نمی کنند‪ ،‬مالی��ات نمی دهند و مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫هم ندارن��د‪ .‬در نتیجه محصوالت ش��ان را با نرخ تمام‬ ‫ش��ده کمتری به دس��ت مصرف کننده می رساند‪ .‬برای‬ ‫برخی مصرف کنن��دگان اهمیت ندارد کاال از چه مبدا‬ ‫و مجرای��ی امده قاچاق اس��ت یا خی��ر و این کاالها را‬ ‫خریداری می کنند‪ .‬عموم افراد به دنبال کاالی ارزان تر‬ ‫و منافع شخصی ش��ان هس��تند‪ .‬کاالها قاچاق و تولید‬ ‫زیرزمین��ی متقاضی دارن��د زیرا قیمت ش��ان مطلوب‬ ‫مشتری است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار کاالهای قاچاق‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایا تمایل مردم به خرید‬ ‫کاالهای ارزان حتی قاچاق به کاهش قدرت خریدشان‬ ‫برنمی گردد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از ان شاید به این موضوع‬ ‫برگردد‪ ،‬اما مردم همیش��ه به دنب��ال خرید محصوالت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹شکل گیری زنجیره‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬پدیده اقتصاد‬ ‫زیرزمینی به طور مش��خص در جایی اتفاق می افتد که‬ ‫ش��فافیت وجود ندارد و نظارت دولت مرکزی ضعیف‬ ‫است‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬برخی سیاس��ت گذاری ها‪ ،‬مانند‬ ‫تعیی��ن تعرفه گمرکی‪ ،‬ممنوعی��ت واردات یا صادرات‬ ‫کاالها یا سیاس��ت های کالنی همچون پرداخت یارانه ‬ ‫که گاه تبعیض به دنبال دارد نیز باعث رشد این پدیده‬ ‫در اقتصاد و صنعت کشور می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه حتی می ت��وان به برخی‬ ‫رانت ها هم اشاره کرد‪ .‬یکی از مشخص ترین نمودهای‬ ‫اقتص��اد زیرزمین��ی‪ ،‬بحث قاچاق کاالها اس��ت‪ .‬تولید‬ ‫زیرپل��ه ای و ب��دون مجوز و نی��ز فعالیت ه��ای بدون‬ ‫شناسنامه از مصداق های این معضل در کشور است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه فعالی��ت این واحدها در جایی‬ ‫ثبت و ضبط نمی ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معامالتی هم انجام‬ ‫می ش��ود که هر چند ظاهر رس��می دارند‪ ،‬اما در قالب‬ ‫برخی فعالیت های غیررس��می انجام می شود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬یک واحد تولیدی دارای مجوز است‪ ،‬اما حساب‬ ‫و کت��اب ارائه نمی ده��د و از نظر دارایی فعالیت هایش‬ ‫مش��هود نیست و در واقع فعالیت های اقتصادی پنهان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش��تر فعالیت ه��ای غیرقانونی در حوزه‬ ‫صنعت مربوط به کاالهایی اس��ت که در اقتصاد کشور‬ ‫نامش��روع شناخته شده یا شامل کاالهایی می شود که‬ ‫ورود انها به کش��ور غیرقانونی اس��ت‪ .‬واردات برخی از‬ ‫این کاالها هم قانونی اس��ت و ممنوعیت واردات دارند‬ ‫اما از مبادی غیررسمی وارد کشور می شوند‪ .‬کاالهایی‬ ‫هم هس��تند که ممنوعیت ص��ادرات ندارند اما به طور‬ ‫غیررسمی از کش��ور خارج می شوند‪ .‬مانند ممنوعیتی‬ ‫که س��ال گذشته برای برخی مواد غذایی اعمال شد با‬ ‫این وج��ود برخی از این کاالها از مبادی غیررس��می‬ ‫قاچاق شدند‪.‬‬ ‫خالق��ی توضی��ح داد‪ :‬در این باره بای��د به چند نکته‬ ‫اش��اره کرد که کاالی وارداتی از مبادی غیررسمی هم‬ ‫توزیع می شود و به دس��ت مصرف کننده می رسد‪ .‬این‬ ‫امر خود زنجی��ره ای از واحدهای صنعت��ی را به وجود‬ ‫می اورد که به طور زیرزمینی ش��کل می گیرند؛ فردی‬ ‫ک��ه تولید‪ ،‬واردات یا صادرات می کند و کس��ی که در‬ ‫س��طح کالن پخش و در س��طح خ��رد توزیع می کند‪.‬‬ ‫عوامل توزیع نیز می تواند واحد صنفی باش��د یا اینکه‬ ‫در قالب فروشگاه های مجازی فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫بخش��ی از مش��کالت مربوط به تولیدات زیرزمینی به منابع انرژی‬ ‫کش��ور و نرخ انها برمی گردد که مس��ائلی اقتصادی اس��ت‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر در این باره اجتماعی فرهنگی بوده و این اس��ت که قبح کارهای‬ ‫غیرقانونی به نوعی شکسته است‬ ‫با ن��رخ پایین تر هس��تند؛ بنابراین ای��ن موضوع برای‬ ‫کاالهای رس��می هم ص��دق می کند‪ .‬م��ردم خواهان‬ ‫کاالی خوب با نرخ مناس��ب هس��تند‪ .‬بخش��ی از این‬ ‫موضوع مربوط به فرهنگ جامعه است‪.‬‬ ‫خالقی گفت‪ :‬ما به عن��وان مصرف کننده باید بدانیم‪،‬‬ ‫می خواهیم اقتصاد فاس��د یا مشکل دار داشته باشیم و‬ ‫افرادی که در الیه های گوناگون ان در حال کار و رشد‬ ‫هس��تند یا خیر‪ .‬از این رو مصرف کنندگان باید نسبت‬ ‫به کاالیی که خریداری می کنند مسئوالنه رفتار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت نکردن حقوق معنوی‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‪ ،‬رئیس انجمن کارخانجات‬ ‫ریخته گری در ادامه با بیان اینکه اقتصاد به نوعی درهم‬ ‫تنیدگ��ی دارد و به طور طبیعی رش��د پدیده ای به نام‬ ‫اقتصاد زیرزمینی برای صنایع و در س��طح کالن برای‬ ‫اقتصاد کش��ور بسیار سنگین اس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در کنار مس��ئله قاچاق باید به واکاوی سیاس��ت های‬ ‫کالن مل��ی پرداخت‪ .‬پیروی نک��ردن از قانون و از بین‬ ‫رفتن وقاحت و زش��تی کارهای غیرقانونی این مسئله‬ ‫را تش��دید ک��رده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن در کن��ار موضوع‬ ‫فعالیت های زیرزمینی با یک مس��ئله زیربنایی روبه رو‬ ‫هس��تیم که ناش��ی از حقوق و قوانینی است که یا در‬ ‫کش��ور رعایت می شوند یا اصال به رس��میت شناخته‬ ‫نمی شوند؛ مانند مالکیت معنوی و کپی کردن طراحی‬ ‫محصوالت که امری طبیعی به شمار می رود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ابزار قانونی برای دفاع از حق مالکیت‬ ‫معنوی هم در کش��ور بسیار ضعیف اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫موضوع ارتباطی به ش��رایط فعلی کش��ور ن��دارد و از‬ ‫گذش��ته به جهانیان اع�لام کرده ایم حق��وق مالکیت‬ ‫معنوی برای ما چندان اهمیتی ندارد و این مسئله در‬ ‫قوانین کشور هم نمود دارد‪ .‬در نتیجه بخش بزرگی از‬ ‫فعالیت های زیرزمینی صنایع به نبود زیرس��اخت ها در‬ ‫کشور برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹خال کجاست؟‬ ‫فالح در ادامه با اش��اره ب��ه واحدهای بزرگ صنعتی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬اگر در نظر بگیریم ک��ه واحدهای صنعتی‬ ‫ب��زرگ کش��ور در همین بس��تر فعالیت دارن��د و گاه‬ ‫حقوق مالکیت دیگ��ران را رعایت نمی کنند و خود به‬ ‫واحده��ای صنفی و کوچک عالم��ت می دهند که اگر‬ ‫حق��وق مال��کان را رعایت نکنند خط��ری متوجه انها‬ ‫نیست و واقعا هم نیست‪ .‬این را در بسیاری از تبلیغات‬ ‫می بینی��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬حتی ی��ک برند جهانی را با‬ ‫ی��ک کلمه پس و پیش تولید ک��رده و برای ان مجوز‬ ‫هم صادر می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن کارخانجات ریخته گری با بیان دیگر‬ ‫معضالت��ی که افراد را به فعالیت های زیرپله ای هدایت‬ ‫می کند به برخی قوانین اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در یک‬ ‫کارگاه زیرزمین��ی‪ ،‬کارگران و کارمندان هم زیرزمینی‬ ‫کار می کنن��د؛ بنابراین تابع قوانین کار نیس��تند و در‬ ‫نتیج��ه اگر بازار باش��د‪ ،‬صاحب��کار انه��ا را دعوت به‬ ‫کار می کن��د و اگ��ر بازار برای فروش محصول نباش��د‬ ‫به راحتی تعدیل می ش��وند‪ .‬اما در ی��ک واحد صنعتی‬ ‫اگر ب��ازار نبود کارفرما نمی تواند کارگران و کارکنانش‬ ‫را تعدی��ل کند‪ .‬قانون تاکید دارد که باید نیروهای کار‬ ‫حفظ ش��وند و مفهوم این رویک��رد یعنی هزینه اضافه‬ ‫بدون تولید مطلوب و از دس��ت دادن قدرت رقابت در‬ ‫بازار برای ان صنعتگر‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬حت��ی برخی کارکنان هم��ان محصول را‬ ‫در انب��اری کوچ��ک خانه های خود تولی��د می کنند و‬ ‫می دانن��د اگر ای��ن کار را انجام می دهن��د با توجه به‬ ‫دانش��ی که در واحد بزرگ تر به دس��ت اوردند کس��ی‬ ‫معترضان انها نمی ش��ود؛ یعنی تولیدکننده واقعی در‬ ‫درون واحد صنعتی خود بای��د از قوانینی پیروی کند‬ ‫که کارگاه های کوچ��ک از ان پیروی نمی کنند‪ ،‬چون‬ ‫به طور رسمی فعالیت ندارند‪.‬‬ ‫ف�لاح در ادام��ه مش��کالت و ش��کل گیری اقتصاد‬ ‫زیرزمین��ی در بخش صنعت به موضوع مالیات اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬به تمام این مس��ائل موضوع مالیات را هم‬ ‫اضافه کنید که بخش بسیار سنگینی برای صنعتگران‬ ‫به ویژه در ش��رایط فعلی اس��ت‪ .‬جالب است بدانید در‬ ‫‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬عملکرد وصول مالیات بسیار‬ ‫بیش��تر از عملکرد ‪ ۳‬ماه متوسط ‪ ۵‬سال گذشته بوده‬ ‫است‪ .‬پرسش این اس��ت که شرایط کنونی کشور این‬ ‫مالیات از کجا وصول می شود؟ در واقع با این وضعیتی‬ ‫که صنعت کش��ور با ان روبه رو ش��ده‪ ،‬وصول مالیات‬ ‫ازسوی دولت بابت حقوق و دستمزد به نسبت متوسط‬ ‫‪۵‬س��ال پیش در ‪ ۳‬ماه نخست سال خیلی بیشتر بوده‪،‬‬ ‫این امر چگونه امکان پذیر و شدنی است؟‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با این روند از واحدهایی که نش��انی‬ ‫مشخصی دارند به روش های گوناگون مالیات دریافت‬ ‫می ش��ود و برای این کار ش��یوه های گوناگونی هم به‬ ‫کار م��ی رود‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬یک ش��بکه عنکبوتی‬ ‫به وجود اورده ایم که اگ��ر صنعتگران مالیات ندهد در‬ ‫هزار دام می افتند؛ به انها مفاصاحساب داده نمی شود‪،‬‬ ‫اداره ثبت ش��رکت ها برند انه��ا را ثبت نمی کند‪ ،‬بانک‬ ‫به انها دس��ته چک نمی دهد و‪ ....‬یک ش��بکه پیچیده‬ ‫و س��نگین که در جریان ان تمام هس��تی صنعتگر با‬ ‫بحران روبه رو می ش��ود‪ .‬صنعتگر واقعی در دام و اسیر‬ ‫است در حالی که واحدهای زیرزمینی با فراغ بال تولید‬ ‫و فعالیت دارند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن کارخانجات ریخته گری با بیان اینکه‬ ‫ماموران مالیاتی ش��رکت ها را تاراج می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫تمام این موضوع ها مس��ئله قاچ��اق محصوالت را هم‬ ‫باید اضافه کرد‪ .‬بخش بزرگی از تولیدات داخلی به طور‬ ‫غیررس��می صادر می ش��وند؛ یعنی یک جریان خروج‬ ‫کاال از کش��ور داری��م‪ .‬در این باره واحده��ای تولیدی‬ ‫ملزم هس��تند ارز صادراتی را به کش��ور برگردانند در‬ ‫حال��ی که واحده��ای کوچک اگرچه گاه��ی صادرات‬ ‫مح��دودی دارند اما چون به طور غیررس��می و قاچاق‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬الزامی هم برای برگشت ارز ندارند‪.‬‬ ‫فالح در پاس��خ به این پرس��ش که ایا پدیده اقتصاد‬ ‫زیرزمینی ویژه کش��ورهای جهان س��وم ی��ا با اقتصاد‬ ‫نوظهور است‪ ،‬افزود‪ :‬هرجا نرخ انرژی و داده های تولید‬ ‫غیرواقعی باشد این پدیده نمود پیدا می کند‪ .‬الزما این‬ ‫موض��وع فقط برای ایران به این دلیل که به کش��وری‬ ‫غیرصنعتی تبدیل شده‪ ،‬نیست‪ ،‬بلکه سایر کشورها هم‬ ‫با این معضل درگیر هس��تند اما کمتر‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫این موضوع در پاکس��تان کمتر است چون صنعتگر در‬ ‫این کشور باید انرژی را به نرخ واقعی خریداری کند و‬ ‫نیروی کار خود را به نرخ واقعی تدارک ببیند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬ما بحران قیمت گذاری نش��دن انرژی‬ ‫را داریم که افت ها زیادی برای کش��ور رقم زده است‪.‬‬ ‫ش��ما نمی توانید برق را در کش��ورهای صنعتی با نرخ‬ ‫مثال یک س��نت تهی��ه کنید‪ .‬فرق��ی نمی کند فعالیت‬ ‫زیرزمینی داش��ته باشید یا رس��می در هر صورت نرخ‬ ‫انرژی برای شما یکسان و قیمت ان هم واقعی خواهد‬ ‫بود‪ .‬این گونه نیس��ت انرژی را به کشاورز به نرخ بسیار‬ ‫ارزان ارائ��ه دهن��د و او با اس��تفاده از این ش��رایط در‬ ‫ی��ک واحد تولی��د دام و طیور و نهادهای کش��اورزی‪،‬‬ ‫بیت کوین تولید کند‪.‬‬ ‫فالح افزود‪ :‬بخش��ی از مش��کالت ما درباره تولیدات‬ ‫زیرزمینی به منابع انرژی کش��ور و نرخ انها برمی گردد‬ ‫که مس��ائلی اقتصادی اس��ت‪ .‬موضوع دیگر در این باره‬ ‫اجتماعی فرهنگی بوده و این اس��ت ک��ه قبح کارهای‬ ‫غیرقانونی به نوعی شکسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫مدتی است نسبت به گرانی لوازم یدکی و بی کیفیت ‬ ‫ی‬ ‫قطعات صحبت هایی شنیده می شود و در این باره حتی‬ ‫رئی��س اتحادیه تعمیرکاران تهران از فعالیت زیرپله ای‬ ‫دالالن در بازس��ازی قطعات خ��ودرو خبر داده و گفته‬ ‫بود عرض��ه لوازم یدکی خودرو به ب��ازار قطره چکانی‬ ‫انجام می ش��ود و عده ای س��ودجو از کمبود مواد اولیه‬ ‫در ب��ازار سوءاس��تفاده ک��رده و با بازس��ازی و تعمیر‬ ‫قطعات یدکی غیراستاندارد(زیرپله ای) انها را با عنوان‬ ‫برندهای معروف در بازار به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫س��خنگوی فراکس��یون زیس��ت بوم نواوری‬ ‫و فن��اوری‪ ،‬خ�لا قانونی و بروکراس��ی اداری را‬ ‫از جمله مش��کالت اس��تا رت اپ ها برش��مرد‪.‬‬ ‫سیده حمیده زرابادی‪ ،‬س��خنگوی فراکسیون‬ ‫زیست بوم نواوری و فناوری در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت در تشریح نشست فراکسیون متبوعش به‬ ‫حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫و معاون��ت فن��اوری وزارت ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالع��ات و ش��رکت های اس��تارت اپی در این‬ ‫نشست اشاره کرد‪ .‬نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک‬ ‫و البرز در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬مشکل‬ ‫اصلی شرکت های استارت اپی خال قانونی است‬ ‫چراکه بیشتر کسب وکارهای کشور سنتی بوده‬ ‫و قوانین براس��اس این مشاغل تدوین شده و به‬ ‫س��ایر حوزه ها نیز تس��ری پیدا کرده است‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه نب��ود مرجع و متولی خاص برای‬ ‫رسیدگی به مشکالت شرکت های استاراپی یکی‬ ‫از اصلی ترین مش��کالت انها است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از‬ ‫انجایی که ماهیت فعالیت این شرکت ها سرعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیچ وخم اداری موجود در کش��ور موانع‬ ‫بسیاری پیش روی انها ایجاد می کند‪ .‬زرابادی‬ ‫نبود حمایت های مالی مناسب از استارت اپ ها‬ ‫برای تجاری ش��دن را یکی دیگر از مش��کالت‬ ‫این حوزه برشمرد و اضافه کرد‪ :‬پس از شنیدن‬ ‫مش��کالت اس��تارت اپ ها‪ ،‬مقرر ش��د خالهای‬ ‫قانونی این حوزه در دولت کارشناس��ی در قالب‬ ‫طرح یا الیحه در مجلس بررس��ی و مش��کالت‬ ‫فعاالن این عرصه برطرف شود‪.‬‬ ‫سهم یک درصدی‬ ‫دانش بنیان ها از تعاونی ها‬ ‫‹ ‹قطعات زیرپله ای‬ ‫یک��ی از بخش های��ی که فعالی��ت زیرزمین��ی و به‬ ‫اصط�لاح زیرپل��ه ای ان زیاد اس��ت‪ ،‬قطع��ات خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار لوازم یدکی خودرو کش��ور بسیار اشفته و‬ ‫نابس��امان اس��ت به طوری که با وجود گستردگی این‬ ‫ب��ازار فقط‪۲۰‬درصد قطع��ات مربوط ب��ه تولیدکننده‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا مالک��ی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون اقتصادی‬ ‫اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی در این باره به‬ ‫گفت‪ :‬ام��ار دقیقی از موجودی قطعات داخلی‬ ‫در بازار وجود ندارد اما براساس امار و گفته های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و انجمن قطعه س��ازان کشور‪،‬‬ ‫حداکث��ر قطعات داخلی بازار ل��وازم یدکی‪۲۰ ،‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع پیش تر از سوی قطعه سازان مطرح‬ ‫ش��د که انها مطرح کردند در خوش��بینانه ترین حالت‬ ‫فقط ح��دود ‪۱۵‬درصد ب��ازار لوازم یدک��ی در اختیار‬ ‫قطعه س��ازان داخلی ق��رار دارد و باقیمان��ده نیاز بازار‬ ‫ب��ا واردات قطعات خارجی تامین می ش��ود‪ .‬اما درباره‬ ‫نحوه تامی��ن ‪۸۰‬درصد نیاز باقیمانده بازار لوازم یدکی‬ ‫ابهام هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪۸۰ :‬درص��د قطع��ات عرضه ش��ده در بازار‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬وارداتی است‪ ،‬اما مشخص نیست چگونه‬ ‫وارد بازار می ش��وند‪ .‬مش��کل بدون شناس��نامه بودن‬ ‫این قطعات سبب ش��ده قابل ردیابی نباشند‪ .‬در واقع‬ ‫می ت��وان گفت ‪۵۰‬درص��د قطعات بازار ل��وازم یدکی‬ ‫بی هویت و بدون اصالت هس��تند و مش��خص نیست از‬ ‫کجا و چگونه وارد ش��ده اند و اگ��ر به دلیل بکارگیری ‬ ‫انها مش��کلی رخ دهد چه کس��ی باید مسئولیت ان را‬ ‫بر عهده بگیرد و پاسخگو باشد؟‬ ‫مالکی درباره احتمال ورود این قطعات به بازار به دو‬ ‫فرضیه اش��اره کرد و گفت‪ :‬فرضیه نخست درباره نحوه‬ ‫واردات قطعات بی هوی��ت به بازار‪ ،‬ورود کاال از مبادی‬ ‫غیررس��می(قاچاق) و دومین فرضی��ه‪ ،‬عرضه قطعات‬ ‫تولید ش��ده در واحدهای زیرپله ای یا زیرزمینی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کاالهایی که در بازار ل��وازم یدکی عرضه‬ ‫می ش��ود و رن��گ و لعاب خارجی دارن��د‪ ،‬تولید داخل‬ ‫هستند اما به نام کاالی ایرانی به فروش نمی رسد‪ .‬افراد‬ ‫متقلب��ی در جاهای گوناگون این قطعات را تولید و در‬ ‫بس��ته بندی خارجی وارد بازار می کنند که بس��یار هم‬ ‫خطرافرین اس��ت‪ ،‬چون هویتی ندارن��د‪ .‬برخی از این‬ ‫قطعات فوق ایمنی بوده و بخش��ی از امار تصادف ها به‬ ‫بدون کیفیت بودن همین قطعات بی هویت برمی گردد‪،‬‬ ‫چون این قطعات شناسنامه و هویتی ندارند‪ ،‬نمی توان‬ ‫دنبال مقصر بود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫محمدرضا مالکی‬ ‫بررس��ی اماره��ا نش��ان می ده��د از مجموع‬ ‫‪۹۳‬ه��زار و ‪ ۹۴۴‬تعاون��ی فع��ال کش��ور‪۲۱۷ ،‬‬ ‫تعاونی دانش بنیان ثبت ش��ده اس��ت به عبارتی‬ ‫تعاونی های دانش بنیان فقط یک درصد س��هم‬ ‫تعاونی ها را به خود اختصاص داده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬تعاونی های دانش بنیان ب��رای هم افزایی‬ ‫علم و ثروت‪ ،‬توس��عه اقتصاد دانش محور‪ ،‬تحقق‬ ‫اهداف علمی و اقتصادی و تجاری س��ازی نتایج‬ ‫تحقیق و توس��عه در حوزه فناوری های برتر و با‬ ‫ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای‬ ‫مربوط تش��کیل ش��ده اند‪ .‬براساس اخرین امار‬ ‫منتش��ر ش��ده مرکز امار و اطالع��ات راهبردی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬تا نیمه مرداد‬ ‫امس��ال در مجموع ‪ ۲۱۷‬تعاونی دانش بنیان در‬ ‫س��امانه جامع امارهای ثبتی تعاون ثبت ش��ده‬ ‫که ‪ ۲۰۳‬مورد فعال هس��تند‪ .‬بررسی نمودارها‬ ‫نشان می دهد ‪ ۱۱۰‬تعاونی دانش بنیان در حال‬ ‫بهره ب��رداری‪ ۹۳ ،‬تعاون��ی در دس��ت اجرا و ‪۱۴‬‬ ‫تعاونی نیز غیرفعال است‪ .‬میزان سرمایه گذاری‬ ‫و اش��تغال تعاونی ه��ای دانش بنیان ثبت ش��ده‬ ‫نی��ز به ترتیب ‪۱۶۹‬ه��زار و ‪ ۷۰۱‬میلیون ریال و‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۵۸۵‬نفر اس��ت‪ .‬بیش��ترین تعاونی های‬ ‫فع��ال دانش بنیان نیز به بخش صنعت با حدود‬ ‫‪۴۱‬درصد اختصاص دارد و بخش های مستغالت‬ ‫اج��اره و فعالیت های کس��ب وکار با ‪۲۷.۱‬درصد‬ ‫و کش��اورزی و جنگل��داری ب��ا ‪۱۴.۸‬درصد در‬ ‫رده ه��ای بع��دی ق��رار دارند‪ .‬متوس��ط اعضا و‬ ‫ش��اغالن تعاونی های دانش بنیان در کشور ‪۱۳‬‬ ‫نفر است و متوسط سرمایه گذاری در تعاونی های‬ ‫دانش بنیان ‪ ۸۳۶‬میلیون ریال اعالم شده است‪.‬‬ ‫ه��م اکنون بیش از ‪۹۳‬هزار و ‪ ۹۴۴‬تعاونی فعال‬ ‫در کشور وجود دارد که در گرایش های گوناگون‬ ‫تولی��دی‪ ،‬توزیع��ی و خدماتی فعالی��ت دارند‪.‬‬ ‫بیش��ترین درصد فعالی��ت تعاونی ها در گرایش‬ ‫تولیدی (‪۵۳‬درصد تعاونی ها) اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫در یک س��ال گذش��ته ‪۳‬ه��زار و ‪ ۵۵۷‬تعاونی با‬ ‫عضوی��ت ‪۷۳‬هزار و ‪ ۸۷‬نفر و ظرفیت اش��تغال‬ ‫برای ‪۵۲‬هزار و ‪ ۴۸۷‬نفر تاسیس شده است‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۲‬طرح‬ ‫عمرانی و تولیدی‬ ‫سرپرست ش��رکت ش��هرک های سیستان‬ ‫و بلوچس��تان گف��ت‪ :‬از ‪ ۱۲‬ط��رح عمرانی و‬ ‫واحد تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان در هفت��ه دول��ت‬ ‫بهره برداری ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬علیرضا‬ ‫راش��کی اظهارکرد‪ :‬تاکنون ب��رای طرح های‬ ‫انجام ش��ده ش��امل عمرانی و واحد تولیدی‬ ‫بهره برداری شده مبلغ ‪ ۵۲۳۳۹‬میلیون ریال‬ ‫سرمایه گذاری و هزینه شده است‪.‬‬ ‫راش��کی اف��زود‪ :‬واح��د تولی��دی گرانول‬ ‫الس��تیک از الستیک مستعمل نیز با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۴۷۶‬تن س��االنه توانس��ته برای ‪۵‬نفر ایجاد‬ ‫اشتغال کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کارشناسان درباره نفوذ اقتصاد زیرزمینی در صنعت می گویند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر صنعت کامیون سازی ایران‬ ‫روی خط خبر‬ ‫سرعت در تحویل‬ ‫خودروهای پیش فروش‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از عرض��ه‬ ‫پ��ژو ‪ ۳۰۱‬ب��ه ب��ازار تا‬ ‫پایان س��ال خب��ر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪،‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی درباره‬ ‫وضعی��ت ب��ازار گفت‪:‬‬ ‫اقدام های انجام شده و اتخاذ سیاست های مناسب‬ ‫منجربهارامشبازارشدهوشرایطبهترنیزمی شود‪،‬‬ ‫در واقع درحال حاضر شوک ناشی از تحریم تخلیه‬ ‫ش��ده و بازار به ثبات نسبی رسیده است؛ وضعیت‬ ‫ب��ازار بهتر از ش��رایط کنونی می ش��ود‪.‬وی درباره‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای تنظیم‬ ‫ب��ازار خودرو افزود‪ :‬حفظ تولی��د موجود و افزایش‬ ‫میزان ان و در نتیجه عرضه بیش��تر خودرو به بازار‪،‬‬ ‫شرایط را بهبود می بخش��د‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اظهار کرد‪ :‬تعهدات خودروسازان روز به روز‬ ‫در حال کاهش اس��ت چراکه این شرکت ها مکلف‬ ‫بودن��د ‪ ۸۰‬درصد تولیدات خ��ود را در قالب عمل‬ ‫به تعهدات به م��ردم تحویل دهند‪.‬رحمانی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس گزارش های ارائه ش��ده‪ ،‬تعهدات‬ ‫خودروس��ازان روز ب��ه روز کاهش می یاب��د و این‬ ‫ش��رکت ها تا پایان سال به تمام تعهدات خود عمل‬ ‫می کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تعهدات خودروس��ازان صفر‬ ‫ش��ده که این امر موجب کاهش نرخ چهارچرخ ها‬ ‫در بازار می ش��ود‪.‬عضو کابین��ه دولت دوازدهم در‬ ‫پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه تولید ‪ ۳‬محصول‬ ‫جدی��د ایران خودرو که تا پایان س��ال باید به بازار‬ ‫عرضه ش��وند در چه مرحله ای ق��رار دارد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬مقرر اس��ت ایران خودرو بسته ای برای تعمیق‬ ‫ساخت داخل و رفع تعهدات پیگیری کند که یکی‬ ‫از برنامه های این بس��ته ارائ��ه محصوالت جدید و‬ ‫متوقف شدن خط تولید خودروهای قدیمی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایران خ��ودرو ‪ ۳‬محصول جدید که‬ ‫‪ ۲‬محصول ان کامال جدید اس��ت‪ ،‬در دست تولید‬ ‫دارد و س��ومین محصول نیز تولی��د دنا اتوماتیک‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که پژو ‪ ۳۰۱‬تا پایان سال به بازار روانه‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ .‬یکی از برنامه ها عرضه پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫به بازار تا پایان س��ال اس��ت‪ .‬رحمانی درباره توقف‬ ‫خ��ط تولید پراید تصری��ح کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه‬ ‫خودروسازان‪ ،‬خط تولید خودروهای قدیمی باید‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬نمی توان زمان بن��دی دقیقی برای‬ ‫توق��ف خط تولی��د پراید اعالم کرد ام��ا بر مبنای‬ ‫برنامه ه��ای موج��ود باید خط تولی��د این خودرو‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫امضای دو تفاهمنامه‬ ‫از سوی ساپکو‬ ‫امضای دو تفاهمنامه شرکت ساپکو با دانشگاه‬ ‫فردوس��ی مشهد و شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫خراس��ان رضوی ام��روز در بازدید مدیرعامل این‬ ‫ش��رکت از توانمندی های س��ازندگان این استان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکو پ��رس‪ ،‬منص��ور منصوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اپکو در ایی��ن امضای دو‬ ‫قرارداد یادش��ده از اغاز تولید انبوه میز اول و دوم‬ ‫خودکفای��ی در ای��ن صنعت خب��ر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫می��ز اول‪ ۱۷ ،‬قرارداد به حجم ریالی ‪ ۴۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان به امضا رسیده و در میز دوم همکاری برای‬ ‫تولید ‪ ۳۴‬قطعه با کاهش ارزبری ‪ ۴۰‬میلیون یورو‬ ‫در اولویت کاری قرار دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ‪۵‬‬ ‫میز برای داخلی س��ازی در نظر گرفته شده است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اگر تحریم ها با همین ش��دت ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬قادر به مدیریت ان خواهیم بود‪ ،‬همچنان که‬ ‫تاکنون نیز ان را مدیریت کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��اپکو با بیان اینکه از سال گذشته‬ ‫و با اغاز دور دوم تحریم های ظالمانه‪ ،‬فرصت های‬ ‫خوب��ی در صنعت خودرو و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬خواس��تار هدفمن��د کردن‬ ‫پروژه های دانش��گاهی در بح��ث طراحی‪ ،‬تولید‬ ‫و س��اخت سامانه های خودرو ش��د وی با اشاره به‬ ‫اینکه تمرکز بر س��امانه ها در این صنعت حرکتی‬ ‫رو ب��ه جل��و و زمینه س��از ایجاد تن��وع محصول‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اس��تان خراس��ان با وجود‬ ‫نخس��تین س��ایت ایران خودرو و سازندگان فعال‬ ‫از بلوغ صنعتی خوبی برخوردار اس��ت‪ .‬منصوری‪،‬‬ ‫ربات طراحی دانش��گاه فردوس مشهد با همکاری‬ ‫ش��رکت همگرد ت��وس را کاری ارزنده دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬ای��ن فعالیت ها می تواند زمینه توس��عه‬ ‫همکاری س��ازندگان با دانشگاه ها را در تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االت مورد نیاز بخش تولید فراهم اورد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��اپکو از تالش های ش��بانه روزی و‬ ‫وحدت و همکاری سازمان ها و نهادهای گوناگون‬ ‫با صنعت خودرو و قطعه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫همچنین اصغر مصاحب‪ ،‬معاون صنایع کوچک‬ ‫استان خراس��ان رضوی تاکید کرد‪ :‬نخستین گام‬ ‫اجرای مدل توس��عه ای صنای��ع کوچک با عنوان‬ ‫مبادالت پیمانکاری این سازمان برداشته شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارافرینی از جنس کارگر‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۷‬م��رداد‪ ،‬پ��در صنعت کامیون س��ازی ایران در س��ن‬ ‫‪ ۹۱‬س��الگی با کارنامه درخش��ان کارافرینی درگذش��ت‪.‬‬ ‫او موس��س نخس��تین و بزرگ تری��ن کارخان��ه تریل��ر و‬ ‫کامی��ون س��اخت ایران بدون خط مونت��اژ خارجی به نام‬ ‫ایران کاوه (س��ایپادیزل) بود‪ .‬وی همچنین از بنیان گذاران‬ ‫صنعت تولید خودروهای تجاری در ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫تعارف کردند‪ ،‬انها را با بردن به رستوران لوکس به بهتر از‬ ‫ان دعوت کن‪ .‬فکر نکنی که مهمان هستی و مخارجت به‬ ‫عهده انهاست»‪ .‬پس از صحبت ها‪ ،‬سفارش ها و توصیه ها‪،‬‬ ‫مدی��ر مال��ی را صدا کرد و دس��تور داد تا ب��ه اندازه کافی‬ ‫دالر امری��کا در اختیار من قرار دهد‪ .‬این پیشکس��وت در‬ ‫صنعت خودروهای سنگین در ادامه خاطراتش گفت‪ :‬او با‬ ‫توج��ه به وضعیت ان زمان جاده های ایران‪ ،‬کامیون ماک‬ ‫را «ایرانی��زه» ک��رد‪ .‬زمانی هیاتی از کمپانی ماک به ایران‬ ‫مس��افرت کرد و ش��عار می داد «‪American Trucks‬‬ ‫‪ »for Iranian roads‬یعن��ی کامیون ه��ای امریکایی‬ ‫ب��رای جاده های ایرانی‪ .‬از انجا که مرحوم قندچی تعصب‬ ‫خاصی به ایران و کار خود داش��ت و با توجه به تغییراتی‬ ‫ک��ه روی کامیون ه��ا انجام داده بود‪ ،‬بالفاصله پاس��خ داد‬ ‫«‪ .»Iranian Trucks for Iranian Roads‬یعن��ی‬ ‫کامیون ه��ای ایران��ی ب��رای جاده ه��ای ایران��ی‪ .‬از دیگر‬ ‫خصوصی��ات او این ب��ود که با توجه به اینکه متمول بود و‬ ‫می توانست ازخودروهای لوکس گران قیمت استفاده کند‪،‬‬ ‫چنین نمی کرد و یک ‪ BMW ۲۰۰۲‬داش��ت که اقش��ار‬ ‫معمولی جامعه از ان استفاده می کردند‪ .‬راننده هم نداشت‬ ‫و خودش رانندگی می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سازنده ای خالق‬ ‫سیروس سعادتی‬ ‫از ‪ 16‬یا ‪17‬‬ ‫سالگی کارگاه‬ ‫اهنگری‬ ‫خودروهای‬ ‫سنگین را‬ ‫تاسیس کرد‬ ‫عزیز رحیمی اتباتان‬ ‫بسیار توانمند‬ ‫بود و کاری نبود‬ ‫که نتواند انجام‬ ‫دهد‪ ،‬ذهنی‬ ‫بسیار خالق‬ ‫داشت‬ ‫سیروس سعادتی‪ ،‬یکی از پیشکسوتان صنعت خودرو در‬ ‫حوزه خودروهای سنگین و کارمند قندچی در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬کارم را از ش��رکت «ایران کاوه» به عنوان‬ ‫یکی از س��ازندگان خودروهای تجاری ش��روع کردم‪ .‬این‬ ‫شرکت به عنوان مونتاژکننده کامیون های ماک امریکایی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۴۲‬ثبت ش��د‪ .‬صاحب ان اصغر قندچی بود‪.‬‬ ‫قندچی از گاراژ رامین در خیابان قزوین کارش را ش��روع‬ ‫ک��رد‪ .‬در ادام��ه‪ ،‬در دوراه��ی قپان ی��ک کارخانه کوچک‬ ‫راه ان��دازی کرد ک��ه ابتدا خودروه��ای باقیمانده از جنگ‬ ‫جهانی دوم را جمع اوری کرده و با یکی کردن ‪ ۲‬تا ‪۳‬خودرو‬ ‫از انه��ا یک خودرو کامل و س��الم می س��اختند‪ .‬در ادامه‬ ‫نیازمند تعداد بیش��تری شاسی‪ ،‬موتور و گیربکس شدند‪.‬‬ ‫نخس��تین س��فارش ها ‪ ۴‬موتور و ‪ ۵‬گیربکس بود‪ .‬قندچی‬ ‫برای توس��عه کارخانه خود‪ ،‬ان را به جاده مخصوص کرج‬ ‫منتقل کرد‪ .‬پس از انقالب کارخانه ایران کاوه زیر پوش��ش‬ ‫س��ایپا قرار گرفت و نامش س��ایپادیزل شد‪ .‬قندچی یک‬ ‫کارگر س��اده بود و با همتی که داشت‪ ،‬به سوی تولید گام‬ ‫برداشت‪ .‬کارگرهای کارخانه را خودش استخدام می کرد‪.‬‬ ‫ابتدا به کف دس��ت فرد نگاه می کرد اگر دس��ت کارگری‬ ‫داشت‪ ،‬می گفت تو کارکن هستی و او را استخدام می کرد‬ ‫و در ادامه هم محال بود که اجازه دهد از ش��رکتش برود‪.‬‬ ‫از اهنگری خودرو ش��روع کرد تا به کارخانه داری و تولید‬ ‫کامیون های سنگین ماک رسید‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چه تعداد نیرو در این‬ ‫کارخانه فعالیت داش��تند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که من اس��تخدام‬ ‫ش��دم‪ ۷۵۰ ،‬کارگ��ر و کارمند داش��ت ک��ه در مقطعی تا‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفر هم رس��ید‪ .‬با ان ‪ ۷۵۰‬نفر ببینید چه کارهایی‬ ‫در ای��ن کارخانه انجام می ش��د و امروز چه بالیی بر س��ر‬ ‫خودروهای س��نگین ما امده است‪ .‬در سالن نخست‪ ،‬اتاق‬ ‫خ��ودرو را روی جیگ و فیکس��چر(ابزاری ب��رای افزایش‬ ‫بازده��ی و به��ره وری تولید که به کم��ک ان صنایع قادر‬ ‫ش��ده اند ماش��ین االت و ابزارهای خاص مورد نیازشان را‬ ‫برای رس��یدن به تولید ب��ا ظرفیت باال به خدمت بگیرند)‬ ‫گذاش��ته و پیچ و نقطه جوش می کردند‪ .‬سالن دوم‪ ،‬سالن‬ ‫اهنگری‪ ،‬پرس��کاری و مونتاژ(بخشی از قطعه سازی) بود‪.‬‬ ‫سالن سوم هم تریلرکفی‪ ،‬تانکر و تریلر کمرشکن بود‪ .‬کنار‬ ‫این س��الن قس��متی اختصاصی به نام فایبرگالس وجود‬ ‫داش��ت که گلگیر و روکش های ماک را تولید می کرد‪ .‬این‬ ‫بخ��ش عالوه بر تامین نیاز خط تولید نیاز بازار لوازم یدکی‬ ‫را هم پوش��ش می داد‪ .‬در همین کارگاه فایبرگالس‪ ،‬میز‬ ‫و صندل��ی فایبرگلس هم تولید می ش��د‪ .‬بیرون کارخانه‬ ‫نمایشگاه داش��تیم و محصوالت عرضه می شد‪ .‬در همین‬ ‫کارگاه کوچک نخس��تین بار صندلی های استادیوم ازادی‬ ‫را تولید کردیم‪.‬‬ ‫در کارخان��ه‪ ،‬قس��متی دیگر وجود داش��ت که کارهای‬ ‫ریخته گری در ان انجام می شد و پره های چرخ های تریلر‪،‬‬ ‫زمان��ی هیات��ی از کمپان��ی ماک ب��ه ایران مس��افرت کرد و ش��عار می داد‬ ‫«‪ »American Trucks for Iranian roads‬یعن��ی کامیون ه��ای امریکایی‬ ‫ب��رای جاده ه��ای ایران��ی‪ .‬مرحوم قندچ��ی با توجه ب��ه تغییرات��ی که روی‬ ‫کامیون ه��ا انج��ام داده بود‪ ،‬بالفاصل��ه پاس��خ داد «‪Iranian Trucks for‬‬ ‫‪ »Iranian Roads‬یعنی کامیون های ایرانی برای جاده های ایرانی‬ ‫کاس��ه و کفش��ک ترمز ریخته گری و همچنین س��ر و ته‬ ‫الومینیومی رادیاتوره��ای کامیون ماک در همین بخش‬ ‫تهیه می ش��د‪ .‬حتی مغ��زی رادیاتور را خودم��ان در این‬ ‫ن ترتیب که تس��مه های برنجی و‬ ‫کارخانه می بافتیم؛ ب ه ای ‬ ‫مسی را وارد می کردیم و با عملیات خم کاری و جوشکاری‬ ‫تبدیل به مغزی رادیاتور می کردیم‪ .‬با مونتاژ این دو بخش‬ ‫در واقع رادیاتور در کارخانه س��اخته می شد‪ .‬پس از اینکه‬ ‫رادیاتور ایران تاس��یس شد‪ ،‬این مس��ئولیت برعهده انها‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬او گفت‪ :‬قندچ��ی به دنبال ایج��اد فرصت‬ ‫ش��غلی بود‪ .‬در این دوره به قدری فرصت شغلی در کشور‬ ‫فراه��م بود که نیروهای داخلی پاس��خگو نبودند و کارگر‬ ‫از خارج وارد می ش��د‪ .‬بیش از یک میلیون نفر نیروی کار‬ ‫در کش��ور فعالیت داشتند؛ امروز که کره شده کعبه امال‬ ‫جوانان پیش تر کارگر به ایران می فرس��تاد‪ .‬یک ش��رکت‬ ‫حمل ونق��ل بین المللی در جاده مخص��وص کرج فعالیت‬ ‫می کرد ک��ه تمام رانندگان و کمک رانن��دگان ان کره ای‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹شعار در برابر شعار‬ ‫س��عادتی در ادامه درب��اره عملکرد این کارافرین گفت‪:‬‬ ‫قندچی به طور مرتب به محل کارخانه مراجعه می کرد تا به‬ ‫مشکالت تولید و کارگری رسیدگی کند‪ .‬او یک کارگر بود‬ ‫و از ‪ 16‬یا ‪ 17‬سالگی کارگاه اهنگری خودروهای سنگین‬ ‫را تاس��یس کرد‪ .‬هنگامی که در کارخانه حضور داشت‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه ناهارخوری مدیران جدا بود‪ ،‬از محاالت بود‬ ‫از ان ناهارخوری اس��تفاده کند‪ ،‬به یاد روزهای کارگری‪،‬‬ ‫به ناهارخ��وری کارگران می رفت و در صف نوبت دریافت‬ ‫خوراک به انتظار می ایس��تاد و کارگرها به احترامش کنار‬ ‫‹ ‹مدیری با لباس کارگری‬ ‫می کش��یدند تا ناهار خود را زودت��ر دریافت کند اما صبر‬ ‫می ک��رد تا نوبتش برس��د‪ .‬پس از گرفتن ناهار‪ ،‬به س��راغ‬ ‫نخستین میزی می رفت که صندلی خالی داشت و همراه‬ ‫کارگ��ران ناهار می خورد‪ .‬ابگوش��ت ج��زو برنامه هفتگی‬ ‫خوراک ش��رکت ما بود‪ .‬یکی از روزها کارگران از خوردن‬ ‫ابگوشت امتناع کردند‪.‬‬ ‫ای��ن خب��ر فوری به او که در دفتر مرکزی بود‪ ،‬رس��ید‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه در مح��ل کارخانه حاضر ش��د و به ناهارخوری‬ ‫رفت‪ .‬یک پرس دیزی شامل دیزی سفالی انفرادی‪ ،‬کاسه و‬ ‫گوشت کوب الومینیومی‪ ،‬نان سنگک‪ ،‬سبزی خوردن تازه‬ ‫و یک بطری شیش��ه ای نوشابه گرفت و نشست و مشغول‬ ‫خوردن ش��د‪ .‬در ادامه خطاب به کارگرها گفت‪« :‬ناشکری‬ ‫نکنید و قدردان نعمت های خداوند باش��ید»‪ .‬کارگرها هم‬ ‫با شرمندگی تمام ابگوشت را خوردند‪ .‬اما مرحوم قندچی‬ ‫از ان روز دس��تور داد ت��ا ابگوش��ت را از فهرس��ت برنامه‬ ‫خوراکی حذف و یک نوع خورشت را جایگزین کنند‪ .‬اصغر‬ ‫قندچی ایرانی بود و ایران را دوس��ت داشت‪ .‬برای شرکت‬ ‫در س��میناری‪ ،‬دعوتنام��ه ای از کمپانی ماک امریکا امده‬ ‫بود‪ .‬پس از مش��ورت با مدیر کارخانه‪ ،‬قرار ش��د من در ان‬ ‫س��مینار شرکت کنم‪ .‬نخستین بار بود چنین دعوتنامه ای‬ ‫رس��یده ش��ده بود‪ .‬قبل از مسافرت‪ ،‬من را به دفتر مرکزی‬ ‫فراخواند و گفت‪« :‬حواس��ت باش��د که کشورهای مختلف‬ ‫دنیا کامیون ماک تولید می کنند و نماینده انها نیز در این‬ ‫سمینار شرکت خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوست دارم شان و مقام و منزلت ایران را نزد انها حفظ‬ ‫کنی‪ .‬متین و سنگین باش‪ .‬از خرج کردن هراسی نداشته‬ ‫باش‪ .‬ما کشور فقیری نیستیم‪ .‬اگر امریکایی ها ساندویچی‬ ‫عزی��ز رحیمی اتبات��ان‪ ،‬یکی از نیروه��ای کار قندچی‬ ‫درباره او به‬ ‫گفت‪ :‬اوس��تا اصغر را از ‪ ۴۰‬سال پیش‬ ‫می ش��ناختم‪ .‬اشنایی من با این مرد بزرگوار خیلی اتفاقی‬ ‫بود‪ ۴۰ .‬سال پیش کسی که برای او کار می کردم مرا برای‬ ‫انجام کاری به گاراژی در خیابان قزوین فرس��تاد‪ .‬دوستم‬ ‫به من گفت او ش��خصیت خیلی مهمی اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با‬ ‫کمی اس��ترس رفتم‪ .‬من را به کارگاهی راهنمایی کردند‬ ‫و گفتند انجاس��ت‪ .‬وارد کارگاه ش��دم و پرسیدم‪« :‬با اقای‬ ‫قندچی کار دارم‪ ،‬او را کجا ببینم؟» مردی با لباس کارگری‬ ‫در حالی که قطعه ای در دست داشت و به سختی مشغول‬ ‫کار ب��ود س��رش را بلن��د کرد و گفت‪« :‬م��ن»‪ .‬ظاهرش با‬ ‫انچ��ه درباره او ش��نیده بودم و لحن بس��یار محترمانه ای‬ ‫که صاحبکارم با بردن اس��م او داشت‪ ،‬خیلی متفاوت بود‪.‬‬ ‫ت��وی دلم خنده ام گرفته بود ک��ه چرا نگران بودم با مدیر‬ ‫کت وش��لواری در یک اتاق شیک مواجه می شوم‪ .‬صندلی‬ ‫اورد و به من اش��اره کرد‪ ،‬بنش��ینم و خودش برایم چایی‬ ‫اورد‪ .‬بعدها که از موفقیت های این مرد بزرگ باخبر شدم‬ ‫این خاطره زیبا از س��ادگی و مهربانی او برای همیش��ه در‬ ‫ذهنم حک ش��د‪ .‬س��ال ها دورادور او را می دیدم و به دیده‬ ‫تحسین به وی می نگریستم‪.‬‬ ‫بزرگ منش بود‪ .‬همیشه با کارگرها در سالن غذاخوری‬ ‫غذا می خورد و خود را از انها جدا نمی کرد‪ .‬مهربان و ارام‬ ‫بود اما در کار جدیت زیادی داش��ت‪ .‬بس��یار توانمند بود‬ ‫و کاری نب��ود ک��ه نتواند انجام دهد‪ .‬ذهنی بس��یار خالق‬ ‫داش��ت و به اف��راد زیادی کم��ک می ک��رد‪ .‬روزهایی که‬ ‫کارخانه ماشین سازی داشت گاهی با یک دهم نرخ خودرو‬ ‫را ب��ه ف��رد می داد تا کار کند و چ��رخ زندگی اش بچرخد‪.‬‬ ‫روزی که خبر مرگ این مرد نازنین را شنیدم بسیار متاثر‬ ‫ش��دم‪ .‬به همان گاراژ قدیمی سر زدم‪ .‬دیدن پالکاردهایی‬ ‫ک��ه دوس��تانش زده بودند دلتنگ ترم ک��رد‪ .‬فرزندانش را‬ ‫دورادور می دیدم اما سال هاست از انها بی خبرم‪ .‬امیدوارم‬ ‫در نیکنامی و نیک ایینی مانند پدرشان باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ارامش قبل از توفان‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪ /‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت‪ :‬روزهای خوبی را در بازار خودرو پیش رو داریم؛ قیم ‬ ‫ت‬ ‫خودروه��ای تولید داخل به تدریج در حال پایین امدن اس��ت‪،‬‬ ‫تولید خودرو و تحویل ان به مردم افزایش یافته است‪ ،‬مسئوالن‬ ‫هم پیوس��ته از بهبود اوضاع می گویند‪ .‬در ضمن‪ ،‬تابس��تان هم‬ ‫رو به اتمام اس��ت و همزمان محرم فرا رس��یده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫طبیع��ی در این زمان تقاض��ای خودرو نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫اما پرس��ش اینجاس��ت که این اوضاع خوب تا کج��ا ادامه پیدا‬ ‫می کن��د؟ قیمت ه��ا تا کجا پایین می رود؟ ای��ا به زودی پراید ‪۵‬‬ ‫میلیون تومانی در اختیار همگان قرار می گیرد؟‬ ‫برای پاس��خ به این پرسش ها باید کمی به عوامل و ریشه های‬ ‫وقایع بپردازیم‪ .‬نخس��ت باید یاداوری کنم که مس��ئوالن نظام‬ ‫ب��ا همدلی توانس��تند در چند ماه گذش��ته ن��رخ ارز را کنترل‬ ‫کنن��د و در نتیجه‪ ،‬نرخ خیل��ی از کاالها به طور طبیعی در یک‬ ‫محدوده کم نوس��ان ارام گرفت‪ .‬به قص��د از عبارت کنترل نرخ‬ ‫استفاده نمی کن م زیرا اعتقاد دارم که دولت در خیلی از زمینه ها‬ ‫نمی توان��د و اص��وال نباید قیمت ها را کنت��رل کند‪ .‬دولت باید با‬ ‫سیاس��ت گذاری های درس��ت عوامل تغییر نرخ را کنترل کند و‬ ‫اج��ازه دهد مکانیس��م بازار کار خود را انج��ام دهد‪ .‬البته دولت‬ ‫موظف اس��ت قواعد مناس��ب و عادالنه ای را در بازار تعیین کند‬ ‫و پیوس��ته س�لامت بازار را رصد کند‪ .‬ب ه طور طبیعی در چنین‬ ‫ش��رایطی قیمت ها ثبات پیدا می کنند‪ .‬درس��ت برعکس‪ ،‬وقتی‬ ‫دولت می خواهد نرخ را کنترل کند‪ ،‬بدون اینکه به عوامل اصلی‬ ‫تغییر محیط کس��ب وکار و نرخ نهاده های تولید و تبادل توجه‬ ‫ل قیمت ها ب��اال می رود‪ .‬نمونه های ان را در‬ ‫کن��د‪ ،‬به طور معمو ‬ ‫جای ج��ای اقتصاد و صنعت به ویژه در صنعت خودرو مش��اهده‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫ب��ه هر تقدیر هم اکنون مهم ترین عامل تغییر قیمت ها‪ ،‬یعنی‬ ‫ارزش پ��ول مل��ی ی��ا نرخ ارز ب��ه طور تقریبی ثابت اس��ت و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬نرخ بس��یاری از نهاده ه��ای تولید ثابت مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین زمان انتظارات بازار نیز تغییر کرده‬ ‫و هر سرمایه گذاری می داند که در این شرایط امکان‬ ‫اس��تفاده از جهش های انی و موقتی نیس��ت‪ .‬نتیجه‬ ‫اینکه س��رمایه گذاران کمتر تمایلی به سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش از بازار و اقتصاد نشان می دهند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬بازیگران سیاس��ی زیادی در طول این یکی دو‬ ‫ماه با حمله به ارکان خودروسازی و در نهایت تغییر مدیرعامل‬ ‫با س��ابقه بزرگ ترین خودروساز کشور‪ ،‬می خواهند نشان دهند‬ ‫ک��ه همه چیز م��ورد کنترل سیاس��یون اس��ت‪ .‬بدین ترتیب با‬ ‫همدلی ب ه وجود امده‪ ،‬به طور موقتی میزان تجاری س��ازی در‬ ‫خودروسازی ها نیز باال رفته است‪ .‬جالب اینجاست که مسئوالنی‬ ‫که چند ماه پیش از تولید بیش��تر حمایت می کردند و باعث و‬ ‫بان��ی تولید خودروهای ناقص بودن��د‪ ،‬امروز نهضت جمع کردن‬ ‫خودروهای ناقص را ب ه راه انداخته اند‪ .‬خدا را شکر که این همدلی‬ ‫ب ه وجود امده و از این طریق‪ ،‬تمرکز روی تولید نهایی و تحویل‬ ‫ت اما این اوضاع چقدر ادامه پیدا‬ ‫خودرو به مردم ایجاد شده اس ‬ ‫می کند؟‬ ‫برای پاس��خ به این پرس��ش باید به دو واقعیت همزمان دیگر‬ ‫توجه کرد؛ نخست اینکه خودروسازان با قیمت های اجباری فعلی‬ ‫همچنان در حال تولید با زیان هستند‪ .‬برخی ادعا می کنند که‬ ‫خودروسازان باید با افزایش بهره وری زیان خود را به سوداوری‬ ‫تبدی��ل کنن��د‪ .‬اما انها که این خواس��ته را دارند‪ ،‬نمی دانند که‬ ‫کمتر از ‪۱۰‬درصد هزینه ها در خودروس��ازی ها انجام می ش��ود‬ ‫مربوط به قطع��ات و ‪۱۰‬درصد هم مربوط‬ ‫ ‬ ‫و ح��دود ‪۸۰‬درص��د‬ ‫به انواع خدمات از جمله لجس��تیک است‪ .‬بدین ترتیب در عمل‬ ‫خودروس��از در بهترین ش��رایط می تواند روی حدود ‪۱۰‬درصد‬ ‫هزینه ها مانور بدهد در حالی که افزایش نرخ نهاده های تولید در‬ ‫طول این دو سال‪ ،‬بیش از دو برابر بوده و دولت اجازه افزایش را‬ ‫در عمل در محدوده های ‪۸۰‬درصدی داده است (برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬پراید ‪ ۲۲‬میلیون تومانی به حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است)‪ .‬بد نیست بدانید که پراید حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬کیلوگ��رم وزن دارد و بد نیس��ت که ورق فوالد‬ ‫ن وقت متوجه می شوید‬ ‫ساختمانی را از بازار بگیرید‪ .‬ا ‬ ‫که پراید ‪ ۵‬میلیونی یک ش��وخی بی مزه است تا یک‬ ‫واقعیت علمی و اقتصادی‪ .‬پس بدین ترتیب همت در‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬به معنای تالش برای افزایش پرشتاب زیان دهی‬ ‫خودروسازان خواهد بود‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬مدیران صنعت و مسئوالن نظام صنعتی کشور‪ ،‬کفش‬ ‫اهنی��ن به پا ک��رده و در حال دور زدن تحریم ها و البته تعمیق‬ ‫داخلی س��ازی هس��تند‪ .‬برخی تصور می کنند داخلی سازی اوال‬ ‫بدون هزینه انجام می شود و دوم اینکه قیمت ها را پایین می اورد‬ ‫ی که از نظر احتماالتی هر دو این اتفاق ها برعکس است‪.‬‬ ‫در حال ‬ ‫برای داخلی س��ازی انچه در طول ‪ ۴۰‬س��ال داخلی سازی نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید سرمایه گذاری سنگینی کرد‪ ،‬البته برخی از قطعات‬ ‫در طول این ‪ ۴‬دهه داخلی س��ازی ش��ده ان د ام��ا به دلیل پایین‬ ‫نگه داش��تن مصنوعی نرخ ارز‪ ،‬تولید انها در چند س��ال گذشت‬ ‫به صرفه نبوده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬به تولید دوباره رساندن خطوط‬ ‫موجود‪ ،‬ش��اید نیازمند صرف هزینه و سرمایه گذاری نباشد‪ .‬اما‬ ‫در موارد کلیدی که تاکنون درباره انها سرمایه گذاری نکرده ایم‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی به طور قطع به معنی سرمایه گذاری کالن خواهد‬ ‫بود‪ .‬نخس��تین پرسش اینجاس��ت که این سرمایه از کجا تامین‬ ‫و بعدا چگونه روی نرخ کاال مس��تهلک خواهد ش��د؟ و اما نکته‬ ‫دوم‪ ،‬داخلی س��ازی ارزبری را کاهش می ده د اما لزوما نرخ کاال‬ ‫را کاه��ش نخواهد داد‪ .‬موض��وع مقیاس اقتصادی و تولید انبوه‬ ‫در صنعت خودرو بس��یار جدی اس��ت و با توج��ه به تیراژهای‬ ‫مورد نی��از در ایران و مقایس��ه ان با تامین کنندگان بین المللی‪،‬‬ ‫نش��ان می دهد که در بس��یاری موارد امکان رس��یدن به چنین‬ ‫مقیاس ه��ا و در نتیجه به حداقل ه��ای هزینه وجود ندارد و در‬ ‫نتیج��ه اگ��ر بخواهیم به همان کیفیت قطعه خارجی برس��یم‪،‬‬ ‫ت دست کم در کوتاه مدت‪ ،‬هزینه باالتری صرف کنیم‪.‬‬ ‫الزم اس�� ‬ ‫با این اوضاع اگر قرار باشد که همزمان داخلی سازی انجام شود‬ ‫و قیمت های دستوری هم سر جایش بماند‪ ،‬زیان خودروسازان‬ ‫به رشد سرسام اور خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری خیلی س��اده این اس��ت که ادامه روند به ظاهر‬ ‫خوب��ی ک��ه در این یکی دو ماه مش��اهده می ش��ود‪ ،‬در صورت‬ ‫تداوم قیمت گذاری دس��توری و البته دیگ��ر عوامل موجود‪ ،‬به‬ ‫طور تقریبی غیرممکن است‪ .‬پس در چند ماه اینده که کفگیر‬ ‫همه قطعه س��ازانی که هم اکنون به اعتبار صنعت و وزارتخانه با‬ ‫خودروسازی همراهی می کنند‪ ،‬به ته دیگ خواهد خورد و امکان‬ ‫ادامه تولید نخواهد بو د یا دست کم می توان این گونه ادعا کرد که‬ ‫نمی ت��وان این تیراژ تولید فعلی را ادامه داد‪ .‬پس یا باید مجلس‬ ‫شورای اسالمی و دولت زیر بار تصحیح قیمت های خودروسازان‬ ‫بر مبنای منطق اقتصادی بروند یا باید زیان خودروس��ازان را از‬ ‫محل��ی تامی��ن کنن د یا اینکه توفانی به پا خواهد ش��د و دوباره‬ ‫بازار کش��ش س��رمایه گذاری پیدا کرده و ناگه��ان قیمت های‬ ‫کف بازار ش��روع به جهش خواهند کرد‪ .‬این وضعیت کی اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬نیازمند محاسبات خیلی پیچیده و گسترده است‪ ،‬اما رخ‬ ‫دادن ان بر مبنای ادامه روند نامناس��ب سیاستگذاری فعلی‪ ،‬به‬ ‫طور تقریبی اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬به سیاس��ت گذاران‬ ‫ت راه حلی منطقی برای‬ ‫پیش��نهاد می کنم که تا دیر نشده اس�� ‬ ‫کنار گذاشتن روش های زیان اور برای صنعت پیدا کنند‪ .‬با ارزو‬ ‫ک��ردن و رویاپ��ردازی نمی توان صنعت به این عظمت را کنترل‬ ‫ک��رد‪ .‬بای��د واقع نگر بود و ش��جاعت تصمیم گیری های بزرگ و‬ ‫حیاتی را پیدا و اقدام کرد‪ .‬باشد تا پیش بینی های این کارشناس‬ ‫دون پایه کامال غلط از اب در بیاید و ما بتوانیم در اینده نزدیک‬ ‫پراید ‪ ۵‬میلیون تومانی بخریم‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫بازار غیررسمی‬ ‫افت صنایع معدنی‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫متقاضیان پهنه های معدنی در گفت وگو با‬ ‫ادعا کردند‬ ‫رخنمون ریشه های فساد در واگذاری محدوده های معدنی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫منیر حض�وری‪ :‬پروانه بهره ب��رداری معدنی‬ ‫مج��وزی اس��ت ک��ه از س��وی وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��رای بهره ب��رداری از معدن‬ ‫با م��دت معین��ی در محدوده مش��خصی صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر اس��تان‪،‬‬ ‫سازمان اجرایی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مسئول این امر است‪.‬‬ ‫ح ش��ده‬ ‫انچه به عنوان هدف صدور پروانه مطر ‬ ‫اس��ت خدمت به ش��هروندان و سازمان هاس��ت‪.‬‬ ‫مخاطب��ان این پروان��ه هم اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی متقاضی سرمایه گذاری در بخش معدن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مراحل ص��دور پروانه بهره ب��رداری عبارتند از‬ ‫ارائ��ه درخواس��ت بهره ب��رداری به انضمام طرح‬ ‫بهره برداری و مدارک الزم در س��امانه کاداستر؛‬ ‫بررس��ی مدارک و طرح از سوی س��ازمان؛ اعزام‬ ‫کارشناس به محدوده موردنظر برای تهیه گزارش‬ ‫نظارتی با دفترچه مشخصات و تطبیق نقشه های‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی دس��تگاه ‪GPS‬؛ بازدی��د و‬ ‫میله گذاری محدوده اکتشاف از سوی کارشناس‬ ‫اکتش��اف و تهیه گزارش؛ محاسبه حقوق دولتی‬ ‫و ضمانت حس��ن انجام کار؛ معرفی مسئول فنی‬ ‫ب��ه متقاضی؛ تعیین مح��دوده جغرافیایی معدن‬ ‫برای درج در پروانه بهره برداری و درنهایت صدور‬ ‫پروانه بهره برداری‪.‬‬ ‫همه اقدامات‪ ،‬مش��خص و ش��فاف اس��ت و با‬ ‫راه اندازی سامانه الکترونیکی کاداستر سعی شده‬ ‫که س��رعت انجام کار باالتر رود و از بروکراس��ی‬ ‫اداری کاس��ته ش��ود اما گاهی رون��د کار ان قدر‬ ‫طوالنی و حوصله س��ربر می ش��ود ک��ه متقاضی‬ ‫عطایش را به لقایش می بخش��د و سعی می کند‬ ‫ب��ه کار دیگری که دغدغه کمتری دارد‪ ،‬برس��د‪.‬‬ ‫دراین باره با کارشناس��ان گفت وگو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بعضی مواق��ع فعال معدنی باید از س��ازمان های محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫ان��رژی اتمی‪ ،‬اداره راه‪ ،‬میراث فرهنگی و‪ ...‬اس��تعالم بگیرد‪ .‬اگر‬ ‫در ‪10‬درص��د تمام این س��ازمان ها افرادی باش��ند که با معدنکار‬ ‫همکاری نکنند‪ ،‬رانت ایجاد می شود‬ ‫‹ ‹اتفاقی که خوشایند نیست‬ ‫احمد مشکانی‪ ،‬کارشناس‬ ‫مع��دن در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫متاس��فانه در ح��وزه‬ ‫دریافت مجوز اکتشاف یا‬ ‫پروانه بهره برداری‪ ،‬اتفاقی‬ ‫در ح��ال وقوع اس��ت که‬ ‫خوش��ایند نیست و اثبات کردن ان هم دشوار است‬ ‫چراکه ریش و قیچی دست کسانی است که موجب‬ ‫‪5‬‬ ‫ش��کل گیری ای��ن وقایع هس��تند؛ از کارمندی که‬ ‫پش��ت میز کاداستر نشسته تا مسئوالن دیگر را در‬ ‫این زمینه می توان نام برد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معدن با اش��اره ب��ه نقش دولت‬ ‫به عنوان یک عامل س��تادی اظهار کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫نظارت را به درس��تی انجام دهد‪ .‬اگر پروانه ای را به‬ ‫گروه��ی می ده��د پیش از ان بای��د وضعیت ان را‬ ‫در کاداس��تر مشخص کرده باش��د‪ .‬متاسفانه وقتی‬ ‫فع��ال معدنی مح��دوده ای را ثب��ت می کند باید از‬ ‫س��ازمان های ذی ربط اس��تعالم بگیرد‪ .‬سازمان ها‬ ‫می دانند که کدام محدوده را نباید در اختیار فعاالن‬ ‫اقتص��ادی قرار دهند و کجا را بای��د در اختیار انها‬ ‫بگذارند و این موضوع می تواند باعث ایجاد مشکالت‬ ‫برای فعال اقتصادی شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر پیش از‬ ‫ان همه چیز شفاف شود و بگویند که کجا می توان‬ ‫معدنکاری انجام داد و کجا نمی توان این کار را کرد‪،‬‬ ‫فعاالن هم با مشکل روبه رو نمی شوند‪.‬‬ ‫مشکانی با اشاره به دالیل شفاف نبودن این امر و‬ ‫با تاکید بر اینکه تعاملی میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و منابع طبیعی وج��ود ندارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫امتناع وزارتخانه به این دلیل است که می ترسد اگر‬ ‫به سازمان منابع طبیعی بگوید و مناطق را مشخص‬ ‫کند‪ ،‬این سازمان همه جا را به عنوان منطقه خودش‬ ‫تعیی��ن کند‪ .‬البته نباید تعامل این دو س��ازمان را‬ ‫نادی��ده گرفت ام��ا می توان گفت هرچند این دو در‬ ‫کارهای انجام شده تعامل دارند اما در کارهای اینده‬ ‫هیچ گونه همکاری میان شان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫این کارشناس معدن با گله از اینکه بعضی مواقع‬ ‫فعال معدنی باید از ‪۶‬سازمان استعالم بگیرد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محیط زیس��ت‪ ،‬انرژی اتم��ی‪ ،‬اداره راه‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگی و‪ ...‬از بازیگرانی هس��تند که فعال معدنی‬ ‫ب��ا انه��ا روبه رو اس��ت‪ .‬اگر در ‪۱۰‬درص��د تمام این‬ ‫س��ازمان ها افرادی باش��ند که با معدنکار همکاری‬ ‫نکنن��د‪ ،‬ران��ت ایجاد می ش��ود‪ .‬فرد با اس��تفاده از‬ ‫ی را از کار خارج‬ ‫قدرت��ش رش��وه می گیرد و بعض�� ‬ ‫می کند تا ان محدوده را به فرد دیگری واگذار کند‬ ‫یا می گذارد زمان بگذرد و تا اطالع بعدی ان منطقه‬ ‫را بنفش اعالم می کند‪.‬‬ ‫مش��کانی در پایان اظهار کرد‪ :‬به این ترتیب کسی‬ ‫که ثبت محدوده اکتش��افی یا بهره برداری را انجام‬ ‫می دهد نمی داند در اینده کجا را به دس��ت می اورد‬ ‫اما اگر از اول مش��خص شود که مناطقی متعلق به‬ ‫اداره راه و محیط زیست هستند و نباید در ان ورود‬ ‫کنند تکلیف فرد مش��خص است که کجا ورود کند‬ ‫و دیگر به دنبال استعالم ها نمی رود که بعد رد شود‬ ‫و فرد دیگری از ان بهره ببرد یا از رانت استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹معدنکار واهمه دارد‬ ‫صدی��ق‪،‬‬ ‫ابوالقاس��م‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫معدن��ی با بی��ان اینکه به‬ ‫دنبال کس��ب گواهینامه‬ ‫اکتش��اف و بهره برداری‪،‬‬ ‫شاهد بروز فساد در کشور‬ ‫هس��تیم به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫وقتی فعاالن معدنی می خواهند محدوده ای را ثبت‬ ‫کنند از اینکه اطالعات ش��ان را کارمندان کاداستر‬ ‫دریاف��ت کنند و به اش��نایان خ��ود بدهند‪ ،‬واهمه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ای��ن بهره بردار معدنی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه رفتار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مجموعه های‬ ‫مرتبط طوری بوده که این تفکر را در میان معدنکاران‬ ‫ایج��اد کرده و باید اطالعات خ��ود را با احتیاط در‬ ‫اختیار س��ازمان قرار دهند‪ .‬او با ابراز تاس��ف گفت‪:‬‬ ‫از انجایی که برخی سختگیری ها بی مورد هستند‪،‬‬ ‫خیلی ه��ا حتی اطالعاتی مانند میزان ذخیره‪ ،‬عیار‬ ‫و تولی��د را ک��ه باید در اختیار س��ازمان قرار دهند‬ ‫نی��ز با احتیاط ارائه می دهند چراکه نمی دانند پس‬ ‫از ان چه اتفاقی برای ش��ان می افتد‪ .‬صدیق با بیان‬ ‫اینک��ه بدن��ه وزارتخانه رفتار حرفه ای و یکدس��تی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گاهی پیش امده معدنکارانی که‬ ‫رانت اطالعاتی یا اش��نایی دارند و می توانند رشوه‬ ‫و زیرمی��زی پرداخت کنن��د راحت تر کار می کنند‬ ‫تا اینکه کس��ی بخواهد سالم کار کند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ب��ه طور معم��ول از فعال معدنی ه��زار و یک ایراد‬ ‫می گیرند تا درنهایت مجبور ش��ود رش��وه پرداخت‬ ‫کند‪ .‬این بهره بردار معدنی به عنوان راهکار حل این‬ ‫مشکل‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم‪،‬‬ ‫مسئله اصلی حل ضعف شبکه است‪ .‬اگر دقت کنید‬ ‫در بی��ن متصدیان بانک تخلف��ی نمی بینیم به این‬ ‫دلیل که تمام ورود و خروج ها مش��خص و ش��فاف‬ ‫است و شبکه به گونه ای است که فرد نمی تواند فاسد‬ ‫شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اشکال بزرگ وزارتخانه این است‬ ‫که همه تصمیم گیری ها به فرد وابس��ته اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫می خواهیم شبکه درست باشد باید بر اساس قانون‬ ‫ی گزید‪ .‬صدیق با‬ ‫عم��ل کرد و از فردمح��وری دور ‬ ‫بیان اینکه دیگر خس��ته ش��ده ایم و نایی برای مان‬ ‫نمانده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیشتر ترس معدنکاران از‬ ‫محیط زیس��ت و منابع طبیعی اس��ت اما وقتی در‬ ‫عمل پیش می رویم می بینیم که انها خیلی بهتر با‬ ‫معدنکار رفتار می کنند تا وزارتخانه ای که باید حس‬ ‫کنیم خانه دوم ما اس��ت‪ .‬او با تاکید بر اینکه بیش‬ ‫از ‪۹۰‬درصد مش��کالت ما س��اخته وزارتخانه است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارتخانه هر چی��زی را به هم پیچیده کرده‬ ‫و یک کالف س��ردرگم درس��ت کرده که برای حل‬ ‫ان نمی توان کاری کرد‪ .‬اگر بگذارند به عنوان بخش‬ ‫خصوصی خودمان با سازمان نظام مهندسی و خانه‬ ‫معدن کار را پیش ببریم خیلی بهتر است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار غیررسمی‪ ،‬افت صنایع معدنی‬ ‫بازاری‬ ‫بدون فاکتور‬ ‫مسعود محمد‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫ک��ه با ن��رخ ‪۴۲۰۰‬توم��ان خری��داری کرده ان��د‪ ،‬تبدیل به‬ ‫قراض��ه و ب��ه نرخ دالر ‪۱۰‬ه��زار تومانی ص��ادر می کنند‪ .‬یا‬ ‫بیل��ت و حت��ی پروفی��ل را تبدی��ل به قراضه ک��رده و صادر‬ ‫می کنند‪ .‬دبیر انجمن صنعت نسوز ایران در ادامه با قاطعیت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اقتصاد غیررسمی به دلیل تفاوت نرخ ارز بوده و با‬ ‫تک نرخی شدن ارز از بین می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای تولیدی فرار مالیاتی دارند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازار ضایعات یکی از بازارهایی به شمار می رود‬ ‫ک��ه بدون فاکتور در ان کار می کنند و خریدار و‬ ‫فروشنده این حوزه از زیر بار مالیات ارزش افزوده‬ ‫شانه خالی می کنند‪.‬‬ ‫این بازار وس��یع در کش��ور از انجا که با ثبت‬ ‫در دفتره��ای رس��می کار نمی کنند و س��اختار‬ ‫س��نتی دارن��د‪ ،‬به طور معم��ول ‪۹‬درصد مالیات‬ ‫ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند و پرداخت ان‬ ‫را ب��ه گردن حلقه بعدی در زنجیره تولید فلزات‬ ‫می اندازند‪.‬‬ ‫از این رو باید بتوان این بازار سنتی را به سمت‬ ‫قانونمندی سوق داد و اگر این اتفاق روی ندهد‪،‬‬ ‫واحدهای��ی ک��ه در این زمین��ه کار می کنند‪ ،‬به‬ ‫نوعی در مظان اتهام پولش��ویی قرار می گیرند و‬ ‫فعالیت انها زیر سوال خواهد رفت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مدرنی��زه ک��ردن قراضه فروش��ی‬ ‫ضرورتی است که نباید از ان غافل شد‪ .‬اقدام های‬ ‫اساسی باید در این راستا انجام شود و واحدهایی‬ ‫که نیازمند ضایعات هستند‪ ،‬باید تقاضای فاکتور‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ن��گاه کلی به جهان ام��روز که جمع اوری‬ ‫ضایع��ات ب��ه روش مدرنی��زه انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫روش های س��نتی بازار ضایعات بسیار قدیمی و‬ ‫ناپسند است و در وهله بعد یک بازار بدون فاکتور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫البت��ه روش س��نتی ضایع��ات روزب��ه روز در‬ ‫حال برچیده ش��دن و بازارهای مدرن تر و حتی‬ ‫اینترنتی جایگزین ان است‪ .‬البته در زمینه بازار‬ ‫س��نتی ضایعات باید ب��ه این نکته توجه کرد که‬ ‫ممکن اس��ت با ضایعاتی ب��دون کیفیت و گاهی‬ ‫حتی خطرناک روبه رو شویم که در صورت خرید‬ ‫بدون فاکتور کسی خطرات ان را برعهده نخواهد‬ ‫گرفت‪ .‬از این رو می طلبد که بازار سنتی ضایعات‬ ‫برچیده ش��ود و هرچه بیش��تر به سمت بازاری‬ ‫شفاف برود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت هایی گفته می شود که به‬ ‫دالیلی در حساب های ملی ثبت نمی شود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫زیرزمینی یا بازار سیاه‪ ،‬بازار کاال و خدماتی است که خارج از‬ ‫حیط��ه نظارت دولت کار می کند‪ .‬تنوع باالی این فعالیت ها‪،‬‬ ‫ارائه یک تعریف جامع برای اقتصاد زیرزمینی را دشوار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در صنایع معدنی نیز ش��رکت هایی هستند که مواد‬ ‫اولیه خود را به طور غیررسمی و بدون فاکتور خرید و فروش‬ ‫می کنن��د که می تواند جزو اقتصاد زیرزمینی تعریف ش��ود‪.‬‬ ‫البته برخی کارشناس��ان در ح��وزه صنایع معدنی معتقدند‪،‬‬ ‫خرید و فروش بدن فاکتور در این حوزه بیشتر فرار مالیاتی‬ ‫است تا فعالیت زیرزمینی‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های زیرزمینی‬ ‫حسام ادیب‬ ‫علی حسین زاویه‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه فرار مالیات��ی نیز می توان��د در اقتصاد‬ ‫زیرزمینی قابل تعریف باش��د‪ ،‬ج��ای تامل دارد‪ .‬در تعاریف و‬ ‫مصادیق��ی که برای فعالیت های زیرزمینی ارائه ش��ده‪ ،‬این‬ ‫فعالیت ها در ‪ ۴‬بخش تقس��یم بندی ش��ده اند که در ادامه به‬ ‫ان می پردازیم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اقتص��اد غیرقانون��ی‪ :‬ش��امل درامده��ای ناش��ی از‬ ‫فعالیت ه��ای ناقض قوانی��ن مرتبط با برخی از احکام حقوق‬ ‫تجارت؛ مانند تجارت مواد مخدر یا پولشویی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اقتصاد گزارش نش��ده‪ :‬شامل ان دسته از فعالیت های‬ ‫اقتصادی که براس��اس قانون باید به س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫گزارش شود و نشده است‪ ،‬مانند فرارهای مالیاتی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اقتصاد ثبت نش��ده‪ :‬ش��امل ان دس��ته از فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی که ضواب��ط و مقررات مرتبط ب��ا ارائه گزارش به‬ ‫مراک��ز امار دولتی را رعایت نمی کنند‪ .‬اقتصاد ثبت نش��ده‬ ‫مع��ادل همان درامد ثبت نش��ده اس��ت؛ یعنی درامدی که‬ ‫ باید در نظام های حس��ابداری ملی ثبت ش��ود‪ ،‬اما این اتفاق‬ ‫نمی افتد؛ مانند فعالیت های تولیدی خانوار‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اقتصاد غیررس��می‪ :‬ش��امل ان دس��ته از فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی اس��ت ک��ه از برخ��ی هزینه ها طف��ره می روند و‬ ‫درنتیج��ه خ��ود را از منافع و حقوق درج ش��ده در قوانین و‬ ‫قواعد رس��می محروم می کند‪ ،‬مانند فعالیت های غیررسمی‬ ‫در صنایع غذایی‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید غیررسمی مواد اولیه‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫درب��اره خرید و فروش های غیررس��می در ب��ازار صنایع‬ ‫معدنی حسام ادیب‪ ،‬کارشناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از شرکت ها و افراد ب ه شکل غیررسمی‬ ‫کار می کنند‪ .‬برای نمونه یک محصول معدنی مانند فلورین‬ ‫ک��ه در کارخانه فوالد کاربرد دارد را خریداری می کنند‪ .‬این‬ ‫محصول در بازار به صورت رس��می و غیررسمی قابل فروش‬ ‫است‪ .‬حتی اگر فلورین عیار ‪۶۵‬درصد را در گوگل جست وجو‬ ‫کنید‪ ،‬بیشتر فروشندگان اینترنتی این محصول معدنی را به‬ ‫شکل غیررسمی می فروشند‪ .‬ادیب در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه تفاوت قیمت های رس��می و غیررس��می در محصوالت‬ ‫معدنی چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در خرید و فروش غیررس��می‬ ‫مالیات ارزش افزوده محاس��به نمی ش��ود‪ ،‬به عبارت ساده تر‬ ‫خری��د و ف��روش در دفتره��ا ثبت نمی ش��ود و در این میان‬ ‫مالیات بر درامد هم پرداخت نمی ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که با ای��ن تعریف‪ ،‬بازار قراضه ج��زو بازارهای‬ ‫غیررس��می به ش��مار می رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بخش عمده ای از‬ ‫حوزه قراضه به ش��کل غیررسمی است‪ ،‬حتی اهن اسفنجی‬ ‫هم تا حدی غیررس��می خرید و فروش می ش��ود‪ .‬برخی از‬ ‫فوالدس��ازان کوچک بخش��ی از فروش خود را در دفترهای‬ ‫مالیاتی ثبت نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت نرخ دالر‪ ،‬زمینه ساز بازار زیرزمینی‬ ‫درباره بازار غیررس��می صنایع معدنی‪ ،‬علی حسین زاویه‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت نس��وز ای��ران نیز در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اقتصاد زیرزمینی در هر حوزه وجود دارد و صنایع‬ ‫معدنی نیز از این موضوع خارج نیس��تند‪ .‬بیش��تر مواد اولیه ‬ ‫به وسیله بازار زیرزمینی وارد می شود‪ .‬زاویه در ادامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ه نوعی تمام مواد اولیه ای که با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی وارد‬ ‫می شود‪ ،‬در بازار به شکل غیررسمی به فروش می رسد‪ .‬برای‬ ‫نمونه در صنعت نسوز منیزیم‪ ،‬فلز سیلیسیم‪ ،‬پودر الومینا و‪...‬‬ ‫از کاهش وابستگی به درامدهای نفتی تا حفظ تعادل بازار‬ ‫پشت صحنه ایجاد یک وزارتخانه مستقل معدنی در عربستان‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ :‬عربستان سعودی از ایجاد‬ ‫یک وزارتخانه مستقل برای صنعت و معدن این‬ ‫کشور خبر داده است‪.‬‬ ‫با ایجاد این وزارتخانه‪ ،‬این ‪2‬بخش از وزارت‬ ‫انرژی عربستان از هم جدا می شوند‪.‬‬ ‫س��عودی ها این حرکت را به عنوان بخش��ی‬ ‫از راهبردهای��ی معرفی می کنند که از س��وی‬ ‫انه��ا اتخاذ ش��ده ت��ا از وابس��تگی اقتصاد این‬ ‫س��رزمین عرب نش��ین به اقالمی غی��ر از نفت‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال بلومبرگ در گزارش��ی در این‬ ‫باره هدف عربس��تان را از این تفکیک‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید نفت با هدف تعادل در بازار اعالم می کند‬ ‫ن��ه کاهش اتکای اقتصاد کش��ور بر درامدهای‬ ‫نفتی‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از ماینینگ‪،‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫محمدبن س��لمان طرحی را به نام چش��م انداز‬ ‫‪۲۰۳۰‬می�لادی (‪۱۴۰۹‬خورش��یدی) ترس��یم‬ ‫کرد تا بنا بر این طرح از وابس��تگی کش��ور به‬ ‫نفت خام‪ ،‬کم و فعالیت های س��رمایه گذاری و‬ ‫اقتصادی تقویت شود‪.‬‬ ‫گفتنی است محمد بن سلمان بن عبدالعزیز‬ ‫ال س��عود‪ ،‬ولیعهد‪ ،‬نایب رئیس مجلس وزیران‬ ‫و وزی��ر دف��اع عربس��تان س��عودی اس��ت‪ .‬او‬ ‫ریاس��ت دربار سلطنتی عربس��تان را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ماینین��گ در ادامه این خبر می نویس��د‪ :‬بن‬ ‫س��لمان عالوه بر اینها می خواهد درامد کشور‬ ‫صرف توسعه س�لامتی‪ ،‬اموزش‪ ،‬زیرساخت ها‪،‬‬ ‫گردشگری و نیروی نظامی شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا رسانه های دولتی عربستان‬ ‫نی��ز اع�لام کرده ان��د ک��ه ای��ن وزارتخانه به‬ ‫ط��ور مس��تقل‪ ،‬از اول ژانوی��ه ‪۱۱( ۲۰۲۰‬دی‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬کار خ��ود را اغ��از می کند و تاجری به‬ ‫نام بن��در الخورای ِف از گ��روه صنعتی خورایف‬ ‫عربس��تان در راس ای��ن نه��اد ق��رار خواه��د‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫قرار اس��ت این وزارتخانه ب��ا نظارت خورایف‬ ‫ارزش عملی��ات معدن��ی خ��ود را ت��ا رق��م‬ ‫‪۶۹.۳‬میلیارد دالر رشد دهد‪ .‬درحال حاضر سهم‬ ‫مستقیم و غیرمس��تقیم بخش معدن در تولید‬ ‫ناخالص داخلی عربس��تان حدود ‪۲۱.۳‬میلیارد‬ ‫دالر ب��راورد می ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت مناطق‬ ‫شمالی و مرکزی عربستان سعودی‪ ،‬دربردارنده‬ ‫مقادی��ر زیادی ذخایر بوکس��یت‪ ،‬نق��ره‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬منیزیت و کائولین است‪.‬‬ ‫این کش��ور همچنی��ن دربردارن��ده برخی از‬ ‫بزرگ ترین ذخایر فس��فات و تانتال و همچنین‬ ‫‪۲۰‬میلیون اونس ذخایر شناخته شده طالست‪.‬‬ ‫بیش��تر معادن عربس��تان در کوه های حجاز و‬ ‫منطقه عسیر و ناحیه نجد قرار دارند‪.‬‬ ‫‪۲‬شهر صنعتی ینبع در ساحل دریای سرخ و‬ ‫الجبیل در س��احل خلیج فارس نیز با این هدف‬ ‫س��اخته ش��ده اند که وضعیت مناب��ع و معادن‬ ‫عربستان را ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا عربس��تان س��عودی‬ ‫ش��رکت های خارجی را ترغی��ب می کند تا به‬ ‫س��رمایه گذاری بر این ذخای��ر روی بیاورند‪ .‬بنا‬ ‫بر چش��م انداز ‪۲۰۳۰‬میالدی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارج��ی بای��د ‪۵.۷‬درص��د تولی��د‬ ‫ناخالص داخلی عربس��تان را ش��امل شود‪ ،‬در‬ ‫حالی ک��ه این رق��م درحال حاض��ر ‪۳.۸‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی می ش��ود س��هم بخش‬ ‫خصوص��ی از تولی��د ناخالص داخلی کش��ور از‬ ‫‪۴۰‬درص��د کنونی ب��ه ‪۶۵‬درص��د افزایش یابد‪.‬‬ ‫اینها اما یک روی س��که توس��عه معدنکاری در‬ ‫این کشور عرب نشین است‪.‬‬ ‫تس��نیم در گزارش��ی به نق��ل از خبرگزاری‬ ‫امریکای��ی بلومب��رگ‪ ،‬می نویس��د ک��ه تصمیم‬ ‫عربستان برای کوچک کردن وزارت نفت تاثیری‬ ‫در سیاس��ت نفت این کشور ندارد و بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده نفت جهان همچنان درصدد اس��ت‬ ‫تولید خود را با هدف متعادل کردن بازار کاهش‬ ‫دهد‪ .‬رویکردی که از روی دیگر س��که تفکیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزارتخانه ها در عربستان حکایت می کند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می افزای��د‪ :‬از انج��ا که نفت‬ ‫درحال حاضر با قیمت��ی کمتر از نرخ مورد نیاز‬ ‫عربستان برای تامین بودجه اش معامله می شود‪،‬‬ ‫سیاست نفت درحال حاضر اولویت نخست خالد‬ ‫الفالح‪ ،‬وزیر نفت این کش��ور است و با تفکیک‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬وی حاال فرصت بیشتری برای کار‬ ‫بر تعادل بازار دارد چون بیش��تر مسئولیت های‬ ‫داخل��ی اش ب��ه وزارت جدی��د مح��ول ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او از سال ‪۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫در راس وزارت بزرگ ان��رژی‪ ،‬صنعت و معدن‬ ‫عربستان قرار دارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬سال گذش��ته‪ ،‬الفالح به نوعی نماینده‬ ‫اوپ��ک در مقابله با افزایش بی��ش از حد تولید‬ ‫نف��ت ش��یل امریکا ب��وده و تمرکز عربس��تان‬ ‫همچنان بر مهار تولید برای رس��یدن به تعادل‬ ‫در بازار نفت خام و افزایش نرخ ان خواهد بود‪.‬‬ ‫عربستان سعودی بر اس��اس قرارداد کاهش‬ ‫تولی��د اوپک و متحدانش‪ ،‬تولی��د نفت خود را‬ ‫به کمتر از ‪۱۰‬میلیون بش��که در روز رس��انده‬ ‫اس��ت‪ .‬الفالح کمک کرد س��ایر تولیدکنندگان‬ ‫غیر اوپک مثل روس��یه به ای��ن تالش جمعی‬ ‫برای متعادل کردن بازار با کاهش میزان تولید‬ ‫بپیوندند‪.‬‬ ‫عربس��تان س��عودی با تولید ‪۵۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز کمتر از س��همیه اش بر اس��اس قرارداد‬ ‫اوپک‪ ،‬نقش مهمی در حمای��ت از این قرارداد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫که در اجرهای نسوز به کار گرفته می شود‪ ،‬به طورغیررسمی‬ ‫در بازار خرید و فروش می شود‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که اقتصاد زیرزمینی به دلیل چه عواملی است‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد‬ ‫زیرزمینی به دلیل تفاوت نرخ ارز ایجاد می شود‪ .‬از دالرفروش‬ ‫ته بازار تا طالفروش و قاچاق فروش از اختالف نرخ دالر بهره‬ ‫می برند‪ .‬چرا بنزین س��ر مرزها به فروش می رس��د‪ ،‬در حالی‬ ‫که دولت مقدار زیادی هزینه کارت س��وخت می کند و برای‬ ‫بنزی��ن یارانه درنظر می گیرد؟ اگر یارانه ای داده نش��ود‪ ،‬این‬ ‫ش��کاف ها از بین می رود و مصدایق اقتصاد زیرزمینی کمتر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬دبیر انجمن صنعت نسوز ایران‪ ،‬به تفاوت نرخ‬ ‫ارز اش��اره کرد و گفت‪ :‬تفاوت نرخ ارز‪ ،‬رانت ها و زمین ه فساد‬ ‫را در اقتص��اد ایجاد می کند‪ .‬اقتصاد زیرزمینی در بخش های‬ ‫گوناگون می تواند روی دهد‪ .‬زاویه با تاکید بر این موضوع که‬ ‫تنها راهکار شفافیت اقتصاد ایران ارز تک نرخی است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تنها راه درمان اقتصاد زیرزمینی‪ ،‬تک نرخی ش��دن ارز‬ ‫است‪ .‬دالر هم یک کاالست که باید میزان عرضه و تقاضا نرخ‬ ‫ان را مشخص کند‪ .‬البته باید کنترل هایی بر عرضه و تقاضا‬ ‫وجود داش��ته و کنت��رل ان در اختیار دولت و بانک مرکزی‬ ‫باشد‪ .‬زمانی که دالر تک نرخی شود‪ ،‬زمینه های فساد برچیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که خ�لا برخی از‬ ‫حوزه ه��ا رب��ط چندانی به نرخ دالر ن��دارد‪ ،‬مانند قراضه که‬ ‫به عنوان یک بازار غیررس��می در بازار فوالد ش��ناخته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن چگونه می ت��وان این بازاره��ا را در کنترل‬ ‫دراورد‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات قراضه به پاکس��تان و دیگر کشورها‬ ‫نی��ز از تفاوت نرخ دالر نش��ات می گی��رد‪ .‬برخی‪ ،‬میلگردی‬ ‫همچنین درباره اقتص��اد زیرزمینی‪ ،‬مصطفی عبداللهی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده ف��والد در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی از واحده��ای ف��والدی در خری��د و ف��روش خود نه‬ ‫فاکت��ور رس��می می گیرند و نه فاکت��وری ارائه می دهند‪ .‬به‬ ‫دلی��ل اینک��ه حجم دفترهای خ��ود را پایین نش��ان دهند‬ ‫و از مالی��ات ف��رار کنن��د‪ ،‬این کارها را انج��ام می دهند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البته به ای��ن رویکرد نمی توان‬ ‫اقتص��اد زیرزمین��ی گف��ت‪ ،‬بلک��ه نوع��ی ف��رار مالیات��ی‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که ایا اقتصاد زیرزمینی‬ ‫در حوزه فوالد وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حوزه فوالد اقتصاد‬ ‫زیرزمین��ی چن��دان معنایی ندارد‪ ،‬به ای��ن دلیل که خرید و‬ ‫فروش در این حوزه بسیار علنی انجام می شود‪ .‬اگر هم توافقی‬ ‫از سوی خریدار و فروشنده انجام شود که خرید و فروش انها‬ ‫ثبت نشود‪ ،‬درحقیقت نوعی فرار مالیاتی است‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫ف��والد در ادامه درباره اقتصاد زیرزمینی توضیح داد‪ :‬اقتصاد‬ ‫زیرزمینی درباره کسانی است که البی های کالن دارند و کل‬ ‫فعالیت انها غیرقانونی است و در حوزه دالر و طال بیشتر روی‬ ‫می دهد‪ .‬عبداللهی در پاسخ به این پرسش که بازار قراضه به‬ ‫نوعی جزو بازار غیررسمی است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حوزه قراضه‬ ‫نیز خرید و فروش بدون فاکتور بیش��تر معنای فرار مالیاتی‬ ‫دارد‪ .‬از انجا که بازار قراضه یک بازار سنتی بوده‪ ،‬به ناچار به‬ ‫بازاری بدون فاکتور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫براس��اس امارهای ارائه شده‪ ،‬دس��ت کم ‪۴۳‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان مع��ادل کل یاران��ه پرداختی به مردم در یک س��ال‬ ‫ب��ه دلی��ل وصول نش��دن مالی��ات از اقتص��اد زیرزمینی به‬ ‫کش��ور ض��رر وارد می ش��ود‪ .‬از این رو می توان ب��ا قاطعیت‬ ‫عن��وان کرد‪ ،‬ف��رار مالیاتی یک��ی از مصادیق مه��م اقتصاد‬ ‫زیرزمینی به ش��مار م��ی رود‪ .‬در حوزه صنای��ع معدنی‪ ،‬این‬ ‫موضوع وس��عتی ب��ه بزرگی بازار ضایع��ات دارد که خرید و‬ ‫فروش در ان بدون فاکتور و در راس��تای فرار مالیاتی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫وقتی اندازه لباس ها‬ ‫برای کاهش نرخ‬ ‫اب می رود!‬ ‫اراده جدی در برخورد‬ ‫با «زیرزمینی» ها‬ ‫وجود ندارد‬ ‫جای «چادر خوابی»‬ ‫در شهر نیست!‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫هشدار درباره قاچاق ورودی و خروجی محصوالت سالمت محور را‬ ‫جدی بگیرید‬ ‫خط قـرمز دارو‬ ‫زه�را طهرانی‪ :‬پدیده ش��وم قاچ��اق در اقتصاد در همه‬ ‫بخش ها قابل لمس اس��ت؛ از قرص ری��ز گرفته تا تلویزیون‬ ‫و یخچ��ال ب��ا ان هیب��ت‪ .‬در ای��ن می��ان قاچ��اق دارو از‬ ‫حساسیت بیش��تری برخوردار اس��ت چراکه جدا از ضرر و‬ ‫زیان��ی که به دول��ت و البته جیب مردم تحمیل می ش��ود‪،‬‬ ‫قاچاق دارو بزرگ ترین اس��یب را به جامعه بش��ری می زند‬ ‫که ان هم درباره س�لامت مردمانی است که بی هیچ تصور‬ ‫و پیش زمینه ای محصولی را برای سالمتی می خورند‪ ،‬غافل‬ ‫از اینکه یک گام به مرگ نزدیک تر می ش��وند و شاید هم پا‬ ‫ج��ای ان می گذارند‪ .‬از این رو یک��ی از اقدام های جدی در‬ ‫هر کش��وری مبارزه با قاچاق محصوالت سالمت محور است‪.‬‬ ‫در واقع خط قرمز دارو‪ ،‬قاچاق ان است‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه به تازگی فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه با داروی‬ ‫قاچاق برخورد قاطع و جدی می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خرید و‬ ‫ف��روش داروی قاچاق در فضای مجازی و حقیقی ازس��وی‬ ‫نیروی انتظامی رصد و ب��ا قاچاقچیان به طور قاطع برخورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��ردار حسین اش��تری در جمع‬ ‫خبرنگاران در بوشهر تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫کس��انی که دارو قاچ��اق به فروش‬ ‫می رس��انند اقدام هایی در سال های‬ ‫گذش��ته از س��وی نیروی انتظامی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬ف��روش داروی‬ ‫قاچاق در یک نقطه خاصی نیست‪،‬‬ ‫بلک��ه نقاط گوناگ��ون و در فضاها و ش��هرهای گوناگونی از‬ ‫جمل��ه فضای مجازی فروش داروی قاچ��اق وجود دارد که‬ ‫امید می رود بتوان برخورد مناسبی با این قاچاقچیان داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫از س��ال گذشته در برخورد با قاچاق دارو کارها و اقدام های‬ ‫الزم انج��ام و در این راس��تا برخ��ی باندهای قاچ��اق دارو‬ ‫شناسایی و تعدادی از انها دستگیر و تحویل مقامات قضایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین براساس اخرین امارهای ارائه شده در سال ‪۹۶‬‬ ‫میزان کش��فیات قاچاق ورودی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۳‬میلیارد ریال و‬ ‫میزان کش��فیات قاچاق خروجی ‪ ۱۲۷۲‬میلیون ریال بوده و‬ ‫در س��ال گذشته نیز کشفیات قاچاق ورودی ‪ ۱۳۶۹‬میلیارد‬ ‫ریال و کشفیات قاچاق خروجی ‪ ۱۵۷۸‬میلیون ریال براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری برای اقدام های تکمیلی «تی تک»‬ ‫«تی تک یا سامانه رهگیری‪ ،‬ردیابی‬ ‫و کنت��رل اصال��ت فراورده ه��ای‬ ‫س�لامت محور سازمان غذا و داروی‬ ‫کشور» داغ ترین بحث این روزهای‬ ‫حوزه دارو است که برخی به ان نقد‬ ‫دارن��د و برخی دیگ��ر نیز معتقدند‬ ‫باید به سرعت متحول شود‪.‬‬ ‫در همین باره مدیرکل نظارت بر س��امانه های الکترونیکی‬ ‫و هوش��مند س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه‬ ‫براس��اس بند ‪ ۲‬ردی��ف الف ماده ‪ ۳‬ایین نام��ه اجرایی ‪،۱۳‬‬ ‫س��ازمان غذا و دارو متولی ایجاد سامانه «تی تک» (سامانه‬ ‫اصال��ت‪ ،‬س�لامت‪ ،‬ردیابی و رهگی��ری دارو) ب��وده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��تاد مرک��زی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز ه��م پیگیر این‬ ‫موضوع اس��ت تا اقدام های تکمیلی سامانه «تی تک» انجام‬ ‫و هم��ه زنجی��ره واردات‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و مصرف ان ش��فاف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«حمیدرض��ا دهقان��ی نی��ا» سه ش��نبه ‪۱۲‬ش��هریور در‬ ‫تو گویی با بخش خبری ‪ ۲۱‬ش��بکه یک س��یما با بیان‬ ‫گف ‬ ‫اینکه مردم اگر بخواهن��د داروی وارداتی مصرف کنند باید‬ ‫به ش��مار ‪ ۲۰۰۰۸۸۲۲‬اعتماد و باید داروی دارای برچسب‬ ‫زرد را تهیه کنند‪ ،‬افزود‪ :‬باید روی برچس��ب را بتراش��ند و‬ ‫س��ال گذش��ته کش��فیات قاچاق ورودی ‪ ۱۳۶۹‬میلیارد ریال و کشفیات‬ ‫قاچاق خروجی ‪ ۱۵۷۸‬میلیون ریال براورد می شود‬ ‫ع��دد ‪ ۱۶‬رقمی موج��ود در ان را از ش��ماره ‪،۲۰۰۰۸۸۲۲‬‬ ‫اس��تعالم بگیرن��د‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه بیمه ها هم باید از‬ ‫س��امانه اصالت و سالمت‪ ،‬استعالم دارو را بگیرند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هر بیمه ای که از س��امانه اصالت و س�لامت اس��تفاده نکند‬ ‫به نوع��ی از دارو های تاریخ مصرف گذش��ته یا جعلی که به‬ ‫نحوی وارد کشور شده است استقبال می کند؛ بنابراین نقش‬ ‫بیمه ها در جلوگیری از مصرف این دارو ها پر رنگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش دقیق نداریم!‬ ‫درصدد پیگیری این مسائل از سوی نمایندگان خانه ملت‬ ‫بودیم که متاس��فانه از انجایی ک��ه گزارش های دقیقی در‬ ‫دست نبود پاسخ صریح و روشنی دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫دراین باره سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه به تازگی کارگروهی با هدف‬ ‫بررسی مسائل قاچاق دارویی تشکیل شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هنوز‬ ‫گزارش دقیقی در این باره و اخرین وضعیت ارائه نشده است‪.‬‬ ‫اکبر ترکی در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫اش��اره ب��ه عملکرد «تی ت��ک» نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عملکرد این سامانه نیز‬ ‫در ح��ال بررس��ی اس��ت‪ .‬برخ��ی‬ ‫معترض هستند که از همین طریق‬ ‫مش��کالتی ایجاد ش��ده که باز هم‬ ‫گزارش نهایی و دقیق را همکارانی‬ ‫که عضو کارگروه مربوط هس��تند‪ ،‬به کمیسیون بهداشت و‬ ‫درم��ان ارائ��ه نکرده ان��د‪ .‬وی درباره میزان قاچ��اق و روند‬ ‫یادداشت‬ ‫سیدحس�ام الدین ش�ریف نیا‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن اقتصاد و مدیریت‬ ‫داروی ایران‪ :‬برای تمامی محصوالت پیش‬ ‫از اینک��ه راهکارهای قاچاق ان را بررس��ی‬ ‫کنیم تا ببینیم چه مسیری را طی می کند تا‬ ‫قاچاق ش��ود‪ ،‬باید دالیل ان را بررسی کنیم‬ ‫که منطقی تر اس��ت‪ .‬قاچاق دارو در کش��ور‬ ‫به دالیل گوناگون دارای پیش��ینه ای اس��ت که گریزی‬ ‫به ان خواهیم زد‪.‬‬ ‫ه��رگاه درباره قاچ��اق دارو صحبت می ش��ود؛ پای‬ ‫خیابان «ناصر خس��رو» به میان می اید‪ ،‬اما این منطقه‬ ‫چگونه به چنین جایگاهی رسید؟‬ ‫پیش از انقالب ش��رکت های پخش دارو در کش��ور‬ ‫نداش��تیم و توزیع دارو در قالب بنک��داری بود و محل‬ ‫تجمع افرادی ک��ه دارو را از کارخانه خریداری کرده یا‬ ‫وارد و توزیع می کردند؛ خیابان «ناصر خس��رو» بود و از‬ ‫هم��ان زمان این خیابان به عن��وان محلی برای فروش‬ ‫دارو معروف شد‪.‬‬ ‫پس از انقالب اما ش��رکت های پخش دارو تشکیل و‬ ‫نظام مویرگی توزیع دارو در کش��ور باعث شد دورترین‬ ‫نقاط هم شرکت های پخش داروی دولتی و خصوصی‪،‬‬ ‫کار توزیع را انجام دهند‪ .‬در نتیجه خیابان ناصر خسرو‬ ‫کاهش��ی یا افزایش��ی ان اظهارکرد‪ :‬در این باره هم گزارش‬ ‫دقیقی در دست نیست که تا چه میزانی قاچاق دارو داریم‪.‬‬ ‫حساس��یت هم بود که هرچه زودتر بررس��ی ها انجام شود و‬ ‫گزارش خوبی را ارائه دهند اما هنوز خبری نیست‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬درباره قاچاق معکوس هم خبرهایی دریافت‬ ‫کردی��م و حتی س��ازمان غذا و دارو نی��ز ادعایی دراین باره‬ ‫داشته چراکه نرخ دارو در کشور ما ارزان تر است و می گویند‬ ‫قاچاق خروجی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫اگ��ر این مورد را تایید کنم خود ش��ما س��وال می کنید‬ ‫ک��ه تا چه میزان ب��وده اس��ت‪ .‬میزانی اعالم نش��ده‪ ،‬اما از‬ ‫حرف هایی که زده می ش��ود این موضوع ها برداش��ت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نیاز به بررسی بیش��تر داریم چراکه اگر این موضوع‬ ‫گسترده ش��ود برخی می گویند پس به همین دلیل کمبود‬ ‫دارو در کش��ور وجود دارد؛ بنابرای��ن قیمت ها را باال ببریم‪.‬‬ ‫در نتیج��ه هن��وز ب��ا قطعیت نمی ت��وان درباره ان س��خن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫از «ناصر خسرو» تا قاچاق معکوس‬ ‫فراین��د قبل��ی خود را از دس��ت داد‪ ،‬اما ان‬ ‫فض��ای خود را به نس��بت حف��ظ و به گون ه‬ ‫دیگ��ری تغییر کرد‪ .‬پ��س از انقالب اتفاق‬ ‫دیگ��ری ک��ه رخ داد ای��ن بود که م��ا نظام‬ ‫ژنریک را اج��را کردیم و اجازه واردات انواع‬ ‫دارو جدا از اینکه در داخل تولید می شود یا‬ ‫خی��ر را ندادیم‪ .‬این داروه��ای ممنوعه گاه‬ ‫مش��تریان خود را داشتند؛ حاال چه کسانی این داروها‬ ‫را تامین می کردند؟ همان دالل هایی که در ناصرخسرو‬ ‫فعالی��ت می کردند و بیش��تر داروها هم از کش��ورهای‬ ‫همسایه مانند ترکیه قاچاق می شد‪ .‬برخی اقالم مانند‬ ‫امپول های بدن س��ازی یا س��قط جنین پس از انقالب‬ ‫غیرمجاز اعالم ش��د ک��ه اینها را هم هم��ان دالل های‬ ‫خیابان ناصرخسرو به دس��ت متقاضیان می رساندند‪.‬‬ ‫این گونه بود که کارکرد خیابان ناصرخسرو منفی و این‬ ‫خیابان محلی برای قاچاق دارو شد‪ .‬یکی از عواملی که‬ ‫خیابان ناصر خسرو را به عنوان محل قاچاق دارو تبدیل‬ ‫ش��د‪ ،‬نیازی اس��ت که گاه بیماران چه مجاز و غیرمجاز‬ ‫دارند‪ .‬گاه بیماردارویی را نیاز دارد که برند ان در کشور‬ ‫وجود ندارد و وارد نمی شود‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته و به ویژه پ��س از اجرای دو‬ ‫سیاست وزارت بهداشت ش��اهد تغییراتی در عملکرد‬ ‫قاچاق در کش��ور بودیم‪ .‬نخس��ت اینکه دولت واردات‬ ‫برخی اقالم دارویی که مش��ابه تولید داخل داش��تند را‬ ‫محدود و اعالم کرد به عنوان نمونه فقط ‪5‬درصد س��هم‬ ‫بازار داروی کشور را به واردکننده می دهیم‪ .‬گاه دالل ها‬ ‫از داروخانه ه��ا یا از دس��ت مردم می گیرن��د و در ناصر‬ ‫خسرو می فروشند و دیگر قاچاق نمی کنند‪ .‬گاه به طور‬ ‫مقطعی چنین داروها را از س��طح داروخانه ها یا دست‬ ‫مردم جم��ع می کنند و چون اقالم محدودی اس��ت با‬ ‫قیمت چند برابر در ناصرخس��رو یا حتی فضای مجازی‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫نوع دیگر قاچاق که به تازگی نمود بیشتری پیدا کرده‬ ‫نیز قاچاق معکوس اس��ت‪ .‬به دلیل تفاوت نرخ ارزی که‬ ‫وج��ود دارد دارو در ایران ارزان تر از کش��ورهای دیگر‬ ‫است و باعث می شود دارو از کشور خارج شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت دو دلیل نیاز مصرف کننده و س��ودی که‬ ‫به جیب برخی افراد می رود باعث ش��ده ش��اهد قاچاق‬ ‫ورودی و خروجی دارو باشیم که باید به نحوی مدیریت‬ ‫ش��ود و یک��ی از این روش ها اس��تفاده از س��امانه های‬ ‫«تی ت��ک» ی��ا نسخه نویس��ی الکترونیکی اس��ت که‬ ‫می تواند تاثیر بسیار خوبی داشته باشد و امکان فساد را‬ ‫به حداقل برساند‪ .‬در پایان اینکه چرخش دارو در ایران‬ ‫نیز از ابتدا تا انتها باید با قدرت رصد کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کارگروه موافقتنامه‬ ‫تجارت ترجیحی‬ ‫میان ایران و ترکیه‬ ‫تصویب‪ 109‬ماده‬ ‫در ‪2‬ساعت‬ ‫یک نماینده مجل��س با انتقاد از نمایندگان‬ ‫در تصوی��ب ‪ ۱۰۹‬م��اده از قان��ون تجارت در‬ ‫‪ ۲‬س��اعت گف��ت‪ :‬اگر یک ربات ه��م به جای‬ ‫نماینده ها می گذاش��تند‪ ،‬حتم��ا همین کار را‬ ‫انجام می داد‪ .‬علیرضا س��لیمی در گفت وگو با‬ ‫مه��ر با انتقاد از نحوه تصوی��ب الیحه تجارت‬ ‫در مجلس اظهار کرد‪ :‬بنای هیات رئیس��ه این‬ ‫است که اجازه طرح مس��ائل را به نمایندگان‬ ‫ندهد؛ در حالی ک��ه در تصویب این الیحه‪ ،‬به‬ ‫نحوی عمل ش��د که اگر ی��ک ربات هم جای‬ ‫نماینده ها بگذارند‪ ،‬همین کار را انجام می دهد؛‬ ‫در حالیک��ه برخی نمایندگان نس��بت به این‬ ‫موضوع تذکر دادند‪ ،‬اما هنوز گوش ش��نوایی‬ ‫در مجلس وجود ن��دارد و حق نمایندگان در‬ ‫حال تضییع ش��دن اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬الیحه‬ ‫تج��ارت ایراده��ای فراوان��ی دارد و ما نگران‬ ‫هس��تیم که این الیحه تبدیل به قانون شود؛‬ ‫بعضی اقایان می گویند ش��ما تصویب کنید تا‬ ‫برود شورای نگهبان؛ اما مجلس باید به تکلیف‬ ‫خ��ود عمل کند‪ .‬این نماین��ده مجلس با بیان‬ ‫اینکه در جریان تصویب الیحه تجارت‪ ،‬فرصت‬ ‫اظهارنظر به نمایندگان داده نمی ش��ود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این الیحه برگش��تی از ش��ورای نگهبان‬ ‫است و به نظر می رسد شورای نگهبان به این‬ ‫الیحه ایراد کلی گرفته است و وقتی ایراد کلی‬ ‫گرفته شود‪ ،‬نماینده ها باید برای تک تک مواد‬ ‫پیشنهاد جدید مطرح کنند؛ اما هیات رئیسه‬ ‫با یک برداش��ت نادرس��ت از ایین نامه‪ ،‬حتی‬ ‫اجازه اظهارنظر را هم نمی دهد و معتقدم این‬ ‫روش درستی در قانونگذاری نیست‪.‬‬ ‫س��لیمی درب��اره چرای��ی تصوی��ب‬ ‫غیرکارشناس��ی الیح��ه تج��ارت از س��وی‬ ‫نمایندگان مجلس گفت‪ :‬دلیل نخس��ت اینکه‬ ‫این مباحث تخصصی هس��تند و عامه مجلس‬ ‫س��ر در نمی اورند و دلیل دوم هم این اس��ت‬ ‫که مجلس بی حوصله اس��ت و مسائل سیاسی‬ ‫برایش مهم تر اس��ت‪ .‬به نظر م��ن نمایندگان‬ ‫باید یک قدری پایه اطالعات حقوقی داش��ته‬ ‫باشند که با ان قانونگذاری کنند؛ اما متاسفانه‬ ‫برخ��ی نماین��دگان هیچ گونه اطالع��ات پایه‬ ‫حقوقی ندارند و همین برای مجلس مصیبت‬ ‫ش��ده است‪ .‬به جرات می توانم بگویم که دوره‬ ‫ب��ه دوره مجال��س ما از نظ��ر علمی ضعیف تر‬ ‫می ش��ود و در بعض��ی مجالس کارشناس��ان‬ ‫برجسته حقوقی و اقتصادی داشتیم؛ اما تعداد‬ ‫این افراد رو ز به روز کم می شود‪.‬‬ ‫وقتی اندازه لباس ها برای کاهش نرخ‪ ،‬اب می رود!‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یکی از دالیل‬ ‫اصلی بی ثباتی‬ ‫قیمت ها‪ ،‬نرخ‬ ‫دالر است‪ ،‬در‬ ‫کشور ما نرخ‬ ‫همه چیز به‬ ‫دالر بستگی‬ ‫دارد حتی برای‬ ‫خرید میوه و‬ ‫سبزی نیز زمانی‬ ‫که با افزایش‬ ‫نرخ روبه رو‬ ‫می شوید علت‬ ‫ان را افزایش‬ ‫نرخ دالر‬ ‫عنوان می کنند‬ ‫بازاری که همیش��ه مملو از جمعیت بود‪ ،‬حاال شور‬ ‫ی از مغازه ها و پاساژها‬ ‫و شلوغی سابق را ندارد‪ ،‬تعداد ‬ ‫تعطیل ش��ده و فروشندگان به جای س��ر و کله زدن‬ ‫ی ها با گوش��ی های تلفن همراه شان‪ ،‬خود را‬ ‫با مشتر ‪‎‬‬ ‫سرگرم می کنند‪ .‬اینجا بازار جنت مشهد است‪ ،‬بازاری‬ ‫ک��ه به عنوان یک��ی از معروف تری��ن بازارهای فروش‬ ‫پوش��اک‪ ،‬نوس��تالژی بس��یاری از مردم کشور است‬ ‫که ح��اال رنگ و بوی قب��ل را ندارد‪ .‬ع�لاوه بر بافت‬ ‫تاریخی ای��ن مجموعه‪ ،‬بازار جن��ت به دلیل نزدیکی‬ ‫به ح��رم مطهر رضوی همواره مورد اس��تقبال زائران‬ ‫بوده‪ ،‬اما حاال نه از ش��لوغی های گذشته خبری است‬ ‫و ن��ه از مغازه ها و پاس��اژهایی که تا پاس��ی از ش��ب‬ ‫چراغ های شان همچنان روشن بود‪.‬‬ ‫یکی از فروش��ندگان عل��ت رکود ب��ازار را افزایش‬ ‫قیمت ها و اجاره مغازه ها عنوان کرد و به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫قدرت خرید مردم پایین است‪ ،‬بازار جنت دیگر جنت‬ ‫قدیم نیس��ت زیرا اینجا باید مانند بازار میوه و تره بار‬ ‫شلوغ باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دیگر در بازار کااله��ای خارجی وجود‬ ‫ندارد و اگر هم وجود داشته باشد نرخ ان زیاد است‪ .‬در‬ ‫مقابل کاالهای داخلی نیز از کیفیت خوبی برخوردار‬ ‫نیس��تند و نرخ انها هر هفت��ه افزایش پیدا می کند و‬ ‫عل��ت این افزایش نرخ را مرتبط با افزایش نرخ پارچه‬ ‫می دانند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬شلواری که پیش تر ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫توم��ان عرضه می کردی��م را درحال حاضر باید با نرخ‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزار تومان خریداری کنیم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از فروش��ندگان ضمن اشاره به این نکته‬ ‫که پوشاک به اولویت پنجم وششم مردم تبدیل شده‪،‬‬ ‫درب��اره علت تعطیلی مغازه ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬علت‬ ‫اصل��ی تعطیلی مغازه ها‪ ،‬نوس��ان های ب��ازار‪ ،‬افزایش‬ ‫اجاره بها و خرید نقدی پوشاک از تولیدی ها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افرادی که همچنان در بازار حضور دارند‪ ،‬یا‬ ‫مالک مغازه هستند یا به دلیل در اختیار داشتن مقداری‬ ‫کاال در مغازه مجبور به فروش انها ش��ده اند‪ .‬با کمبود‬ ‫کاال و پارچه نیز روبه رو هستیم‪ .‬کاالهای خارجی کمتر‬ ‫شده و کاالهای ایرانی نیز نرخ زیادی دارند‪.‬‬ ‫از جمله دالیل تعطیل��ی مغازه ها‪ ،‬افزایش اجاره بها‬ ‫اس��ت ک��ه به دلیل رکود ب��ازار فروش��ندگان قادر به‬ ‫پرداخ��ت ان نب��وده و مجب��ور به تخلی��ه مغازه های‬ ‫خود هس��تند‪ .‬در این میان‪ ،‬خرید نقدی نیز از دیگر‬ ‫معض�لات ای��ن حوزه اس��ت و کاالها به ن��رخ روز به‬ ‫تولیدکنندگان فروخته می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بسیاری از فروش��ندگان سود خود‬ ‫را در تعطیلی مغ��ازه عنوان می کنند زیرا برای خرید‬ ‫دوب��اره کااله��ای فروخته ش��ده باید مبلغی بیش��تر‬ ‫پرداخ��ت کنن��د و ان را ب��ا نرخ باالت��ری به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترفنده�ای تولیدکنن�دگان برای تولید‬ ‫کم هزینه تر‬ ‫در همان حوالی یکی از فروشندگان لباس زیر مردانه‬ ‫نیز درباره وضعیت بازار گفت‪ :‬درحال حاضر کمبود نخ‪،‬‬ ‫ک��ش و پارچه وجود دارد‪ ،‬هی��چ ثباتی در بازار وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بیعان��ه ای برای نخ کیلویی ‪۶۰‬‬ ‫هزار توم��ان پرداخت کردیم اما زمان تحویل کیلویی‬ ‫‪ ۱۰۳‬ه��زار تومان با ما حس��اب کردند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تولیدکننده مجبور است برای ادامه فعالیت خود مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز را تهی��ه کند‪ .‬به عن��وان نمونه نرخ‬ ‫زیرپوش ‪ ۳۵‬هزار تومان اس��ت در صورتی که س��ال‬ ‫گذش��ته با ‪ ۷‬هزار تومان عرضه می شد‪ .‬خیابان هفده‬ ‫ش��هریور نیز یک��ی دیگر از مراکزی اس��ت که حجم‬ ‫وسیعی از فروشندگان پوشاک را در برمی گیرد‪ .‬یکی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سرپرست سازمان توس��عه تجارت ایران با‬ ‫مدی��رکل قراردادها و ام��ور اتحادیه گمرکی‬ ‫وزارت تجارت ترکیه و هیات همراه‪ ،‬در قالب‬ ‫کارگ��روه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و‬ ‫ترکیه دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬حمید‬ ‫زادب��وم در دیدار با حس��نو دیلمره‪ ،‬مدیرکل‬ ‫قرارداده��ا و ام��ور اتحادیه گمرک��ی وزارت‬ ‫تج��ارت ترکیه‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬ای��ران و ترکیه‬ ‫دو کش��ور مس��لمان مهم در جهان به ش��مار‬ ‫می ایند که می توانند از حیث روابط سیاس��ی‬ ‫و اقتصادی به عنوان الگویی در جهان اس�لام‬ ‫مطرح ش��وند‪ .‬وی با اشاره به اینکه ملت های‬ ‫دو کشور با توجه به ظرفیت ها و منابع موجود‬ ‫در ایران و ترکیه‪ ،‬حق دارند از رونق اقتصادی‬ ‫یکدیگ��ر بهره مند ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذش��ته حجم تجارت ایران و ترکیه بیش از‬ ‫‪ ۵۳‬میلیارد دالر بوده که در راس��تای منویات‬ ‫رئیس��ان جمهوری دو کش��ور‪ ،‬این مقدار تا ‪۵‬‬ ‫س��ال اینده باید به بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫افزایش یابد‪ .‬سرپرست سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران با م��رور تاریخچ��ه موافقتنامه تجارت‬ ‫ترجیح��ی ایران و ترکیه که از ‪4‬س��ال پیش‬ ‫اجرایی ش��د‪ ،‬اظهار امیدواری کرد با حمایت‬ ‫دولت ه��ای دو کش��ور‪ ،‬ای��ن موافقتنام��ه به‬ ‫بهترین نحو و بیش��ترین منافع برای طرفین‬ ‫ادام��ه یافت��ه و راه ب��رای فعالی��ت تاجران و‬ ‫بازرگان��ان هم��وار ش��ود‪ .‬حس��نو دیلم��ره‪،‬‬ ‫مدی��رکل قراردادها و ام��ور اتحادیه گمرکی‬ ‫وزارت تجارت ترکیه‪ ،‬از اراده کش��ورش برای‬ ‫تش��کیل هرچه س��ریع تر کارگروه های فنی‪،‬‬ ‫برگزاری مذاکرات و بررسی موضوعات مرتبط‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬یک��ی از راهکارهای افزایش‬ ‫حجم تجارت دو کشور و ایجاد فضایی جذاب‬ ‫و بس��تری مساعد برای فعالیت های تاجران و‬ ‫بازرگانان‪ ،‬تجارت ترجیحی اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫در فهرس��ت جدید که ارائه می ش��ود‪ ،‬حضور‬ ‫ای��ران در صنایع ترکیه نیز پیش بینی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ظرفیت های کش��ور در زمینه صادرات پوش��اک مسبوق به سابقه‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��ور ما در دهه ‪ ۵۰‬ج��زو صادرکنندگان پوش��اک بوده و‬ ‫می توانیم در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال اینده دوباره ب��ه این دوران بازگردیم و‬ ‫دیگر نیازی به واردات پوشاک در کشور وجود نخواهد داشت‬ ‫از فروش��ندگان این بازار با اشاره به افزایش قیمت ها‬ ‫بیان کرد‪ :‬اگر س��ال گذشته شبی یک میلیون تومان‬ ‫فروش داش��تیم امسال این رقم به کمتر از ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪ ،‬با این تفاوت که سال گذشته ‪۴۰‬‬ ‫قلم کاال فروخته می ش��د امس��ال با ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫فق��ط ‪ ۱۵‬قل��م کاال به فروش رفته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫کیفیت کاالهای نیز بسیار کم شده و تولیدکنندگان‬ ‫انداز ه لباس ها را کوچک تر می زنند تا با هزینه تمام شده‬ ‫کمتری بتوانند تولید کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر این طور مشاهده می شود که پوشاک‬ ‫ت ها از میزان متعارف ان‬ ‫در ب��ازار وجود دارد اما قیم ‪‎‬‬ ‫بسیار بیشتر شده اس��ت و فروشندگان فقط برای پر‬ ‫کردن ویترین های مغازه خود مجبور به خرید کاالها‬ ‫هستند‪ .‬در خیابان هفده شهریور مشهد تولیدی های‬ ‫زیادی وجود دارد که بیش از ‪ ۷۰‬درصد نیاز پوش��اک‬ ‫مشهد را تامین می کنند و فقط ‪ ۳۰‬درصد این پوشاک‬ ‫از تهران وارد می ش��ود‪ .‬به گفته یکی از فروش��ندگان‬ ‫بیش��تر کاالهایی که در مشهد عرضه می شود‪ ،‬ایرانی‬ ‫اس��ت و عل��ت ان به صرفه نب��ودن کاالهای خارجی‬ ‫اس��ت زیرا با افزایش نرخ دالر‪ ،‬نرخ کاالهای خارجی‬ ‫نیز افزایش زیادی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پوشاک جزو کم تورم ترین کاالها‬ ‫محمدلسان طوسی‪ ،‬رئیس اتحادیه پوشاک دوخته‬ ‫مشهد در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت پوشاک در‬ ‫مشهد اظهارکرد‪ :‬پوش��اک جزو کم تورم ترین کاالها‬ ‫در بازار اس��ت زیرا دارای مقول��ه ای به نام فصل و مد‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در فصل تابستان فروشندگان‬ ‫برای خرید پوش��اک تابس��تانی چ��اره ای جز فروش‬ ‫پوشاک زمس��تانی با نرخ پایین تر ندارند و نمی توانند‬ ‫پوشاک زمس��تانی را در مغازه خود نگه دارند‪ .‬پارچه‬ ‫نی��ز حدود ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش نرخ داش��ته که باعث‬ ‫افزایش پوش��اک ش��ده اس��ت و با توجه به بحث مد‬ ‫و فصل ای��ن افزایش نرخ به ط��ور تقریبی قابل توجه‬ ‫جزئیات توزیع کاالهای اساسی ویژه ماه محرم‬ ‫معاونت امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران از تخصیص‬ ‫برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬مرغ و روغن به هیات ها خبر‬ ‫داد و درباره جزئیات عرضه این اقالم گفت‪.‬‬ ‫مجتبی ش��یرقاضی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬سهمیه‬ ‫تخصی��ص داده ش��ده ب��ه هیات ها‪ ،‬حس��ینیه ها و‬ ‫مس��جدها در ماه مح��رم و صفر امس��ال را ‪۴۸۰۰‬‬ ‫ت��ن برنج‪ ۲۴۰۰ ،‬تن ش��کر‪ ۸۰۰ ،‬تن مرغ منجمد‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬تن گوش��ت منجم��د واردات��ی‪ ۴۸۰۰ ،‬تن‬ ‫روغن و ‪ ۱۶۱‬تن چای در استان تهران عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نرخ مصوب س��تاد تنظیم بازار برای‬ ‫کاالهای اساس��ی ویژه ماه محرم ش��امل گوش��ت‬ ‫منجد گوس��اله ران و سردس��ت از ‪ ۴۷‬تا ‪ ۵۲‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬مرغ منجمد ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬برنج‬ ‫هندی ‪ ۶۵۰۰‬تومان‪ ،‬شکر ‪ ۳۲۵۰‬تومان‪ ،‬نرخ روغن‬ ‫‪ ۱۵‬درصد زیر نرخ درج شده روی قوطی های حلبی‬ ‫‪ ۴.۵‬و ‪ ۱۶‬کیلویی و چای با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪.‬‬ ‫معاونت امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫شهرستان های استان تهران نیز نمایندگان منتخب‬ ‫کارگروه تنظیم بازار استان‪ ،‬با محوریت فرمانداری‬ ‫و اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان ها حواله‬ ‫سهمیه ها را صادر و ابالغ کرده اند‪.‬‬ ‫ش��یرقاضی با بیان اینکه ‪ 5‬نقطه در ش��هر تهران‬ ‫برای عرضه کاالهای اساسی در ماه محرم اختصاص‬ ‫داده شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬گوشت و مرغ منجمد ازسوی‬ ‫شرکت پشتیبانی امور دام به طور مستقیم از طریق‬ ‫دو سردخانه در غرب و شهر تهران؛ یعنی سردخانه‬ ‫هشت شهریور و حکیمیه تهرانپارس توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی از توزیع گوش��ت و مرغ در مراکز یاد شده از‬ ‫دو روز پیش خبر داد و گفت‪ :‬هیات ها و حسینیه ها‬ ‫برای دریافت گوش��ت و مرغ تا وزن ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم‬ ‫نی��ازی به معرفینام��ه ندارن��د و می توانند با کارت‬ ‫هیات ای��ن محصوالت را با نرخ مصوب تهیه کنند‪،‬‬ ‫ام��ا برای تهی��ه بیش از ای��ن مقدار بای��د از مرکز‬ ‫مس��جدها یا سازمان تبلیغات اس�لامی معرفینامه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫معاونت امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ته��ران همچنین‬ ‫نماین��ده توزی��ع برن��ج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬چ��ای و روغن را‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای س��په در تهران اعالم کرد‬ ‫که هیات ها‪ ،‬حس��ینیه ها و مس��جدها با معرفینامه‬ ‫از سوی س��ازمان تبلیغات اسالمی و مرکز مساجد‬ ‫می توانند از شنبه به ‪ ۳‬شعبه میدان حر در خیابان‬ ‫کارگ��ر جنوب��ی‪ ،‬فروش��گاه زمرد س��په در خیابان‬ ‫پاس��داران و همچنین شعب ه دیگر این فروشگاه در‬ ‫جاده مخصوص کرج‪ ،‬بین کیلومتر ‪ ۱۰‬و ‪ ،۱۱‬جنب‬ ‫شرکت رازک ش��یمی مراجعه کنند‪ .‬توزیع کاالهای‬ ‫اساس��ی ویژه ایین ع��زاداری تا پای��ان صفر ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی درباره علت افزایش قیمت ها و بی ثباتی‬ ‫ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از دالی��ل اصلی بی ثباتی‬ ‫قیمت ها‪ ،‬نرخ دالر است‪ ،‬در کشور ما نرخ همه چیز به‬ ‫دالر بستگی دارد حتی برای خرید میوه و سبزی نیز‬ ‫زمانی که با افزایش نرخ روبه رو می ش��وید علت ان را‬ ‫افزایش نرخ دالر عنوان می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پوش��اک دوخته مشهد تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از اسیب های مدیریت نشدن نرخ دالر‪ ،‬بی ثباتی‬ ‫قیمت ها اس��ت‪ .‬همچنین علت افزایش قیمت‪ ،‬گرانی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی مواد اولیه اس��ت که سبب افزایش ‪۳۰‬‬ ‫درصدی نرخ پوش��اک شده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بحث پوشاک ممکن است فروش تقلبی وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما گران فروش��ی امکان ندارد و بیشتر تخلفات‬ ‫در این زمینه ناش��ی از بی کیفیتی و پس نگرفتن کاال‬ ‫ازسوی فروشندگان به دلیل نبود نقدینگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی کیفیت بودن کاالی داخلی مصداق‬ ‫ندارد‬ ‫یک��ی دیگ��ر از مش��کالت مطرح ش��ده ازس��وی‬ ‫فروش��ندگان‪ ،‬بی کیفیت��ی کاالی داخل��ی اس��ت‪.‬‬ ‫لسان طوس��ی در ای��ن زمین��ه بیان کرد‪ :‬ت��ا پیش از‬ ‫اینکه کاالی چینی وارد بازار ش��ود‪ ،‬کیفیت نداشتن‬ ‫کاالی داخلی مصداق داش��ت اما پس از ورود کاالی‬ ‫بی کیفیت چینی به بازار‪ ،‬این مسئله مشخص شد که‬ ‫کیفی��ت کاالی ایرانی به مراتب باالتر از کاالی چینی‬ ‫اس��ت و این امر س��بب اعتماد بیشتر مردم به کاالی‬ ‫داخلی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشور ما در دهه ‪ ۵۰‬جزو صادرکنندگان‬ ‫پوشاک بود‬ ‫لسان طوس��ی اظهارک��رد‪ :‬ظرفیت ه��ای موجود در‬ ‫کش��ور در زمینه صادرات پوش��اک مسبوق به سابقه‬ ‫است‪ ،‬زیرا کش��ور ما در دهه ‪ ۵۰‬جزو صادرکنندگان‬ ‫پوش��اک ب��وده و می توانی��م در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال اینده‬ ‫دوباره ب��ه این دوران بازگردی��م و دیگر احتیاجی به‬ ‫واردات پوش��اک در کش��ور وجود نخواهد داشت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این امر زمانی ممکن اس��ت که دولت مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان همچون تس��هیالت‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬بحث‬ ‫تامی��ن اجتماعی‪ ،‬مالی��ات و مالی��ات ارزش افزوده را‬ ‫برط��رف کن��د‪ .‬همچنین از ابتدای س��ال ‪ ۹۶‬واردات‬ ‫کاالی خارجی ازس��وی افراد حقیقی ممنوع ش��د و‬ ‫دوباره از ابتدای سال ‪ ۹۷‬افراد حقوقی و برندها نیز از‬ ‫ورود کاالی خارجی منع شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹توفی�ق اجب�اری ب�رای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی‬ ‫رئیس اتحادیه پوش��اک دوخته مشهد عنوان کرد‪:‬‬ ‫ممنوعی��ت واردات پوش��اک خارج��ی‪ ،‬ی��ک توفیق‬ ‫اجباری ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی ایج��اد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر دولت مش��کالت مطرح ش��ده را برطرف‬ ‫کند‪ ،‬می توانیم دوباره به جایگاه اولیه خود بازگش��ته‬ ‫و به ط��ور ش��بانه روزی چه در ته��ران به عنوان قطب‬ ‫نخست و چه در مش��هد به عنوان قطب دوم به تولید‬ ‫پوشاک مشغول شویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوعی که همیش��ه وجود داش��ته‬ ‫این اس��ت که ته��ران به دلیل امکان��ات‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫س��رمایه‪ ،‬قطب نخس��ت تولید پوش��اک مطرح بوده‪،‬‬ ‫وگرن��ه از نظر ش��هر مش��هد از تهران کمتر نیس��ت‪.‬‬ ‫در تهران س��رمایه گذاری های خوبی در زمینه تولید‬ ‫پوشاک انجام می ش��ود و اگر این گونه سرمایه گذاری‬ ‫در مشهد نیز وجود داشته باشد‪،‬به طور حتم در تولید‬ ‫پوش��اک همتراز با تهران خواهیم ش��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫با احی��ای دوباره بخش��ی از کارخانه ه��ا که پیش تر‬ ‫سرمایه خود را خارج کرده بودند و پس از ممنوعیت‬ ‫کاالی خارجی دوباره سرمایه خود را به چرخه تولید‬ ‫بازگردانده اند‪ ،‬به طور قطع اگر دست به دس��ت یکدیگر‬ ‫بدهیم و جدای از منافع ش��خصی به منافع ملی خود‬ ‫فکر کنیم‪ ،‬به سرعت به نتیجه خواهیم رسید‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پوش��اک دوخته مش��هد اظهارکرد‪:‬‬ ‫سردرگمی مشتریان و بی ثباتی نرخ سبب سوء استفاده‬ ‫برخی افراد در بخش عرضه می شود‪ ،‬اما درحال حاضر‬ ‫بیشتر واحدهای تولیدی مجبور هستند کاالهای خود‬ ‫را با نرخ خود ان کاال عرضه کنند‪ .‬نکاتی که واحدهای‬ ‫تولی��دی باید به ان توجه کنند ص��دور فاکتور‪ ،‬درج‬ ‫برچسب قیمت و پاس��خگویی به مشتریانی است که‬ ‫از کیفی��ت کاالیی ک��ه خریداری کرده ان��د‪ ،‬ناراضی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خودروسازان بدعهد به تعزیرات معرفی شدند‬ ‫رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان گف��ت‪ :‬خودروس��ازانی که در‬ ‫تحوی��ل خودروها خلف وعده دارند‪ ،‬باید س��ود‬ ‫مشارکت پرداخت کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خان��ه مل��ت‪ ،‬عب��اس تاب��ش‪،‬‬ ‫درب��اره بدقول��ی خودروس��ازان در تحوی��ل‬ ‫خودروه��ای پیش ف��روش ش��ده‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اگرچ��ه ممک��ن اس��ت وقف��ه ای در تحوی��ل‬ ‫خودروهای پیش فروش ش��ده ایجاد ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضر ش��یب تحویل افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت هایی مانند سایپا‪،‬‬ ‫س��ایپا سیتروئن‪ ،‬سایپا دیزل و ایران خودرو که‬ ‫به تعهدات خود عمل نکردند به تعزیرات معرفی‬ ‫ش��دند‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگرچه ش��یب تحوی��ل خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده مثبت است اما خودروسازان‬ ‫همچن��ان خلف وع��ده دارن��د‪ .‬تاب��ش تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از وزیر‬ ‫دادگستری درخواست کرد‪ ،‬ش��عبه ای ویژه ای‬ ‫برای رسیدگی به پرونده های مربوط به خودرو‬ ‫در نظر گیرد تا تعزیرات این پرونده ها را تعیین‬ ‫تکلیف کرده و حق��وق مردم به انها بازگردانده‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بیان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬موض��وع خودروه��ای پیش فروش‬ ‫ش��ده را به دقت بررس��ی می کند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازانی که در تحوی��ل خودروها خلف‬ ‫وعده دارند باید سود مشارکت پرداخت کنند‪.‬‬ ‫فراخوان انتخاب صادرکننده برگزیده استانی سال ‪۹۸‬‬ ‫فراین��د ثبت ن��ام بنگاه های صادراتی در س��طح‬ ‫استان ها به منظور رقابت در انتخاب صادرکنندگان‬ ‫برگزیده اس��تانی سال‪ ۱۳۹۸‬اغاز ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬مانند‬ ‫س��ال های گذش��ته و در راس��تای تحق��ق اهداف‬ ‫صادراتی و ارج نهادن به تالش فعاالن عرصه صادرات‬ ‫کااله��ا و خدم��ات غیرنفتی و براس��اس معیارها و‬ ‫شاخص های مقرر و درج شده در سامانه اختصاصی‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت ایران به نشانی ‪https: //e.‬‬ ‫‪ ،tpo.ir‬این س��ازمان درصدد شناس��ایی الگوهای‬ ‫موف��ق در عرصه ص��ادرات و معرفی انه��ا به عنوان‬ ‫صادرکنن��دگان برگزیده اس��تانی س��ال‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫بیست وسومین سالروز ملی صادرات است‪ .‬بنابراین‬ ‫از تمامی صادرکنندگان در سطح استان ها که مایل‬ ‫به شرکت در این رقابت استانی هستند‪ ،‬درخواست‬ ‫می شود به ترتیب و به این شرح اقدام کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مراجعه به س��امانه اختصاصی سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران به نش��انی ‪ https: //e.tpo.ir‬بخش‬ ‫صادرکنندگان نمونه (لینک استانی)‬ ‫‪ -۲‬مطالع��ه دقیق ش��رایط‪ ،‬ضواب��ط و معیارها و‬ ‫تکمیل فرم مربوط‪ ،‬براس��اس هر ی��ک از گروه های‬ ‫کاالیی‬ ‫‪ -۳‬ثبت نام الکترونیکی با مراجعه به سایت نشانی‬ ‫‪ https: //e.tpo.ir‬از روز شنبه ‪ ۹۸ /۰۶/۱۶‬تا پایان‬ ‫روز پنجشنبه ‪ ۲۵‬مهر ‪۹۸‬‬ ‫‪ -۴‬تحوی��ل اص��ل م��دارک و مس��تندات از روز‬ ‫ش��نبه ‪ 98/۰۶/23‬حداکثر تا پایان وقت اداری روز‬ ‫یکش��نبه ‪ ۹۸/۷/۲۸‬به دبیرخان��ه کارگروه انتخاب‬ ‫صادرکنندگان برگزیده استانی سال ‪۱۳۹۸‬مستقر‬ ‫در س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها‬ ‫(معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت)‬ ‫* دبیرخان��ه کارگروه اس��تانی از پذیرش پرونده‬ ‫متقاضی��ان پ��س از تاریخ مق��رر یا به ط��ور ناقص‬ ‫همچنی��ن پیش از انجام فع��ل ثبت نام الکترونیکی‬ ‫معذور است‪.‬‬ ‫* متقاضی��ان ش��رکت در فرایند یادش��ده باید‬ ‫برای کس��ب هرگونه اطالعات مورد نیاز با س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مربوط (معاونت امور‬ ‫بازرگانی و توسعه تجارت) تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫گزارش‬ ‫از کسب وکار های غیرمجاز‬ ‫اراده جدی در برخورد با «زیرزمینی» ها وجود ندارد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مژده پورزکی‪ :‬درس��ت در زمانی که متولیان‬ ‫بخش دولت��ی یا خصوص��ی در فرایند کار خود‬ ‫موردی را نادیده می گیرند‪ ،‬همان نقص می تواند‬ ‫به فرصتی برای اشتغال زیرزمینی تبدیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬تامین نش��دن نیاز بازار یک‬ ‫محصول موج��ب قاچاق و مهیا نکردن ش��رایط‬ ‫ورود وانت بار ه��ا به منطقه ط��رح ترافیک منجر‬ ‫به بارکشی ون های مسافری می شود‪ .‬نبود شغل‬ ‫پردرامد در حوزه پژوهش‪ ،‬پایان نامه فروشی را در‬ ‫مقابل دانش��گاه تهران رون��ق می دهد و حرفه ای‬ ‫نب��ودن ارتباط مترجمان‪ ،‬فعاالن گردش��گری و‬ ‫پزشکان‪ ،‬موجب ورود دالالن به حوزه گردشگری‬ ‫سالمت و بازی با جان برخی از بیماران خارجی و‬ ‫بی ابرویی ایران می شود‪.‬‬ ‫انها که در صف گوشت ماندند و برای چلوکباب‬ ‫و چلوخورشی ها گوش��ت خریدند و باعث شدند‬ ‫گوش��ت دولتی به خانه ها نرس��د را هم از خاطر‬ ‫نمی بری��م‪ .‬هرچند بعض��ی از چلوخورش��تی ها‬ ‫ه��م به خاطر نبود گوش��ت در معرض تعطیلی و‬ ‫بی��کاری بودن��د و مجبور به طراح��ی این ترفند‬ ‫شدند‪ .‬نمی دانم به اینها بگویم مشاغل زیرزمینی‬ ‫یا مشاغل کاذب؛ چراکه تعریف درست و دقیقی‬ ‫در س��ایت مرکز امار یا مقاالت پژوهش��ی از این‬ ‫نوع شغل ها نیست یا اینکه من نیافته ام‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر می توان گفت که مشاغل زیرزمینی و کاذب‬ ‫در مباحث اقتص��ادی تعریف دقیقی ندارند و در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مفاهیمی چون اش��تغال اتفاقی‪ ،‬اشتغال‬ ‫ناقص و اشتغال غیررسمی امده که ممکن است‬ ‫فرد با روی��اروی با بی��کاری اصطکاکی‪ ،‬بیکاری‬ ‫ساختاری یا بیکاری ادواری به ان روی اورد‪.‬‬ ‫به هر حال از نظر جامعه شناسی‪ ،‬کسب وکارهای‬ ‫زیرزمینی مطابق با هنجارهای اجتماعی نیستند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین هرچن��د میل به تخل��ف را هم در‬ ‫برخ��ی از اف��راد نمی توان نادیده گرف��ت‪ ،‬اما در‬ ‫بیشتر موارد فرد شاغل‪ ،‬چنین شغلی را ابرومند‬ ‫نمی داند و اش��تغال در ان موردرضایتش نیست‬ ‫بسیاری از مواد غذایی در شرایط غیربهداشتی تولید و همین‬ ‫موجب می ش��ود که عالوه بر ض��رر و زیانی که مصرف کننده در‬ ‫خرید کاال متحمل می ش��ود‪ ،‬با مش��کالتی که برای س�لامتی او‬ ‫پیش می اید‪ ،‬هزینه های درمانی را هم متقبل شود‬ ‫اما زمانی که شغلی متناسب با شرایط خود ازنظر‬ ‫درامد‪ ،‬س��اعت کاری‪ ،‬مکان یا عالیق خود پیدا‬ ‫نکند‪ ،‬به ناچار به اشتغال زیرزمینی روی می اورد‪.‬‬ ‫حال اینکه متولیان امر باید این افراد را به سمت‬ ‫قانونمند شدن هدایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدید حقوق مصرف کننده‬ ‫رئی��س انجم��ن مل��ی حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنندگان با اش��اره به تاثیر ضایع ش��دن‬ ‫حقوق مصرف کنن��ده در تولیدی های زیر زمینی‬ ‫گف��ت‪ :‬رعایت حقوق مصرف کنن��ده به طور کلی‬ ‫ب��ه موضوع نرخ و کیفیت مربوط می ش��ود و اگر‬ ‫محصول��ی به اصطالح زیرزمینی تولید ش��ود‪ ،‬بر‬ ‫هیچ کدام از اینها نمی ت��وان نظارت کرد‪ .‬در این‬ ‫صورت حقوق مصرف کننده به مخاطره می افتد‪.‬‬ ‫حس��ین ابراهیم��ی در‬ ‫اظهار‬ ‫گفت وگو با‬ ‫کرد‪ :‬تولیدکنندگان باید‬ ‫از نهادی مجوز بگیرند و‬ ‫در مکانی مناسب اقدام‬ ‫به تولید با استاندارد های‬ ‫الزم کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر تولیدکننده ای ب��دون رعایت ای��ن موارد‪،‬‬ ‫بتوان��د کاالی��ی ارزان ت��ر از کاالی مش��ابه را به‬ ‫بازار ارائه دهد‪ ،‬مس��لم اس��ت که تولیدکننده ای‬ ‫ک��ه قان��ون را رعای��ت کرده اس��ت‪ ،‬احس��اس‬ ‫ض��رر می کن��د و ب��ه ای��ن ترتی��ب تولیدکننده‬ ‫زیرزمینی با تش��ویق مجاز ها ب��ه کار بدون جواز‬ ‫به ط��ور غیرمس��تقیم ب��ه مصرف کنن��ده ض��رر‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن مل��ی حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنن��دگان ادام��ه داد‪ :‬به ای��ن ترتیب در‬ ‫نشس��ت هایی که ب��ا متولیان امر داری��م تاکید‬ ‫می کنیم‪ ،‬روند دریافت مجوز ها را تس��هیل کنند‬ ‫ت��ا فعالیت ه��ای زیرزمینی به کمتری��ن میزان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬به عن��وان نمونه در تولی��د برخی از‬ ‫کااله��ا متراژ کارگاه از س��وی قانون گذار تعیین‬ ‫ش��ده که شاید منطقی باش��د اما انچه مهم تر از‬ ‫فضای فیزیک��ی تولید بوده‪ ،‬رعایت بهداش��ت و‬ ‫کیفیت است‪ .‬بنابراین توصیه می کنیم که دولت‬ ‫و بخش خصوصی ابتدا با تس��هیل روند دریافت‬ ‫مجوزها‪ ،‬افراد بیش��تری را به دریافت جواز و در‬ ‫مراحل بعد و به مرور زمان به دریافت مجوز های‬ ‫تکمیلی تشویق کنند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی بیان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر به دلیل‬ ‫مش��کالتی ک��ه در ح��وزه اش��تغالزایی وج��ود‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا انها که فعالی��ت زیرزمینی دارند‪ ،‬مدارا‬ ‫می ش��ود و درنهای��ت انها از فعالی��ت زیرزمینی‬ ‫نمی ترس��ند‪ .‬از س��وی دیگ��ر ب��ه دلی��ل فراهم‬ ‫نبودن زیرس��اخت ها امکان برخ��ورد جدی تر با‬ ‫این گون��ه افراد نیس��ت و به نظر می رس��د اراده‬ ‫ج��دی در برخورد ب��ا تولید کنن��دگان غیرمجاز‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫بو کار شفاف توجیه پذیر شود‬ ‫‹ ‹کس ‬ ‫اس��تادیار موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های‬ ‫بازرگان��ی در تعریف کس��ب وکار های زیرزمینی‬ ‫گف��ت‪ :‬کس��ب وکارهای زیرزمینی به مش��اغلی‬ ‫گفته می ش��ود که بدون مجوز فعالیت کرده و از‬ ‫پرداخ��ت مالیات فرار یا محص��والت قاچاق وارد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫داوود چراغی در گفت وگو‬ ‫‪ ،‬به این پرسش‬ ‫با‬ ‫ک��ه ایا عزم ج��دی برای‬ ‫هدایت کس��ب وکارهای‬ ‫زیرزمین��ی ب��ه س��مت‬ ‫قانونمند شدن وجود دارد‬ ‫یا خیر‪ ،‬پاسخ منفی داد و‬ ‫اف��زود‪ :‬در س��ال های گذش��ته ش��اهد مطالع��ه‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری و برنامه های جدی از سوی دولت‬ ‫نبوده ای��م و در مقابل اگر برنام��ه ای هم با نواقص‬ ‫بسیار تدوین شده‪ ،‬به درستی مورداجرا قرار نگرفته‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬از سوی دیگر شاهد روالی هستیم‬ ‫که از س��ال های ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬ش��روع ش��ده و تا امروز‬ ‫ادامه دارد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬مدیرانی انتخاب شده اند‬ ‫ک��ه به دانش‪ ،‬تخصص و کارای��ی توجهی ندارند و‬ ‫انه��ا ه��م کارشناس��انی را انتخ��اب می کنند که‬ ‫تایید کننده حرف انها باشند‪ .‬انها برنامه بلندمدتی‬ ‫ب��رای بهبود اقتص��اد زیرزمینی ندارن��د‪ .‬چراغی‬ ‫گفت‪ :‬قانون مالیات‪ ،‬بر انها که ضعیف تر هس��تند‬ ‫فش��ار می اورد‪ .‬ازجمل��ه کارگ��ران و کارمندان یا‬ ‫تولیدی ه��ای کوچک از قوانین مالیاتی بیش��ترین‬ ‫ضربه را می خورند و این موجب می ش��ود که فرار‬ ‫مالیات��ی افزای��ش یابد‪ .‬این پژوهش��گر به موضوع‬ ‫قاچاق ب��ه عنوان نمون��ه ای از فعالیت های اقتصاد‬ ‫زیرزمینی اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر قاچاق کم شده‪،‬به‬ ‫علت افزایش نرخ ارز اس��ت و ارتب��اط چندانی به‬ ‫موضوع مبارزه با قاچاق ندارد‪ .‬برخی از افراد هم که‬ ‫ب��ه وام های بانکی کالن دسترس��ی پیدا می کنند‪،‬‬ ‫وارد حوزه های اقتصادی می ش��وند و به طورمعمول‬ ‫رد و نشانی هم از خود برجای نمی گذارند و حق و‬ ‫حق��وق دولت را پرداخ��ت نمی کنن��د‪ .‬همه اینها‬ ‫درنهایت منجر به برهم خوردگی اقتصاد می ش��ود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در موض��وع کس��ب و کاره��ای‬ ‫زیرزمینی خرد‪ ،‬برخی از انها مجوز کس��ب ندارند‪.‬‬ ‫ح��دود یک میلی��ون بن��گاه صنفی ب��دون مجوز‬ ‫مشغول فعالیت هستند و حتی بخش زیادی از انها‬ ‫که پروانه کس��ب دارند‪ ،‬قوانی��ن را رعایت نکرده و‬ ‫مهم تری��ن قانونی ک��ه از ان س��رپیچی می کنند‪،‬‬ ‫اس��تفاده نک��ردن از صن��دوق مکانیزه اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫رسیدی به مصرف کننده ارائه شود که نشان دهد او‬ ‫چ��ه کاالیی را از کجا خریده اس��ت‪ ،‬همین امر به‬ ‫جهت ه��ای گوناگ��ون موج��ب اجح��اف در حق‬ ‫مصرف کنن��ده می ش��ود‪ .‬چراغ��ی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫تعمی��رکاران س��یار نمون��ه ای از کس��ب وکارهای‬ ‫زیرزمینی هستند که تعمیرات را در خانه های خود‬ ‫انجام می دهند و گاهی باعث خرابی کاال می شوند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ممکن اس��ت هزینه زی��ادی برای‬ ‫تعمیر بگیرند و کس��ی نباشد که بتواند بر کار انها‬ ‫نظارت داش��ته باش��د‪ .‬بس��یاری از مواد غذایی در‬ ‫شرایط غیربهداشتی تولید و همین موجب می شود‬ ‫که عالوه بر ضرر و زیانی که مصرف کننده در خرید‬ ‫کاال متحمل می شود‪ ،‬با مشکالتی که برای سالمتی‬ ‫او پیش می اید‪ ،‬هزینه ه��ای درمانی را هم متقبل‬ ‫ش��ود‪ .‬اینه��ا نمونه های��ی از اجح��اف ب��ه حقوق‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬تقلب و فعالیت های زیرزمینی است‪.‬‬ ‫حال اینکه باید به س��متی بروی��م که فعالیت های‬ ‫اقتصادی ش��فاف ش��ود اما این شفاف سازی نباید‬ ‫منجر به افزایش هزینه ها برای بنگاه های اقتصادی‬ ‫ش��ود بلک��ه بای��د کس��ب و کار را اس��ان کن��د‪.‬‬ ‫درحال حاضر هرکس��ی که مج��وز می گیرد‪ ،‬دچار‬ ‫مش��کالت بس��یاری ازجمله پرداخت مالیات های‬ ‫سنگین می ش��ود که درواقع ممکن است از اینکه‬ ‫مجوز گرفته اس��ت‪ ،‬پشیمان ش��ود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که دولت باید از انها که مجوز می گیرند به‬ ‫روش های گوناگون حمایت کرده و فعالیت ش��فاف‬ ‫را توجیه پذیر کند‪.‬‬ ‫استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دول��ت در تصمیم گیری های خود باید‬ ‫از نظر کارش��ناس به��ره ببرد چرا ک��ه علم مقوله‬ ‫پیچیده ای اس��ت و نمی توان با نظر و دیدگاه خود‬ ‫کسب وکارهای زیرزمینی را کاهش داد و به اقتصاد‬ ‫سامان بخشید‪.‬‬ ‫ظرفیت صادرات صنایع چوبی باالست‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف درودگران و مبل س��ازان‬ ‫ته��ران اظهار کرد‪ :‬در صنایع چوبی ظرفیت خوبی‬ ‫برای صادرات داریم و حدود ‪۸‬درصد اش��تغال در‬ ‫کشور را فعالیت در صنایع چوبی به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫و به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬علیرضا عباس��ی گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫کارگاه های تولیدی‪ ،‬با ش��یفت کامل مشغول کار‬ ‫هس��تند و با وجود ش��رایط تحریم و مشکالت ارز‬ ‫در کش��ور و نوس��ان قیمت‪ ،‬همچنی��ن کمبود و‬ ‫مش��کالت مواد اولیه در بس��یاری از صنایع‪ ،‬اما با‬ ‫ظرفیت نیروی انس��انی متخص��ص‪ ،‬فعال و جوان‬ ‫می توانی��م تولید کننده قدرتمن��د و صادرکننده‬ ‫موفقی در جهان باش��یم‪ .‬ارزش گذاری و استفاده‬ ‫از قوه خالق قش��ر جوان در کش��ور‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫مش��کالت را نه تنها حل خواهد کرد بلکه س��بب‬ ‫رشد و پیشرفت کشور می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن راس��تا دولت ش��رایطی را‬ ‫فراه��م کرد تا بتوانیم در خارج از کش��ور با ایجاد‬ ‫نمایش��گاه هایی ‪ ،‬محصوالت مان را به جهان نشان‬ ‫دهی��م و بازاره��ای خارج��ی را تس��خیر کنی��م؛‬ ‫همان طور که درحال حاضر به کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان و حوزه خلیج ف��ارس صادرات داریم و‬ ‫این کشورها اکنون بازار هدف ما هستند‪.‬‬ ‫عباس��ی در ادام��ه اف��زود‪ :‬وضعیت نابس��امان‬ ‫وام ه��ای بانک��ی ب��ا دریاف��ت س��ودهای کالن و‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬ام��کان تولید را ک��م و تولید کننده را‬ ‫ناراضی و ناامید می کند؛ این همان نکته ای اس��ت‬ ‫که دولت باید توجه ویژه به ان داش��ته باش��د‪ ،‬چه‬ ‫اینک��ه تولید کننده ت��وان خالقیت و هنر و تجربه‬ ‫را دارد اما به لحاظ مادی باید به وی توجه ش��ود؛‬ ‫کاری که همه دولت های جهان در قبال پیشرفت‬ ‫کشورش��ان ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی خود‬ ‫انجام می دهند‪ .‬رئی��س اتحادیه صنف درودگران‬ ‫و مبل س��ازان ته��ران درباره فعالی��ت و وضعیت‬ ‫صنف متب��وع خود افزود‪ :‬ای��ن اتحادیه با ‪۴۵۰۰‬‬ ‫عضو دارای پروانه کسب و حدود هزار و ‪ ۵۰۰‬عضو‬ ‫بدون پروانه کسب در دست اقدام است‪ .‬دارای ‪۱۴‬‬ ‫رس��ته هس��تیم که عبارتند از نجاری‪ ،‬رویه کوبی‪،‬‬ ‫فروش��ندگی مصنوعات چوبی (به اس��تثنای در و‬ ‫پنجره پیش س��اخته‪ ،‬چوب بری‪ ،‬اتاق سازی چوبی‬ ‫کامیون(داخ��ل گاراژ)‪ ،‬قاب س��ازی و معرق کاری‬ ‫و خاتم کاری‪ ،‬کابینت س��ازی چوبی اش��پزخانه‪،‬‬ ‫پ��رس کاری چوبی‪ ،‬قالب س��ازی چوبی کفش و‪،...‬‬ ‫جعبه س��ازی‪ ،‬منب��ت کاری‪ ،‬کالف سازی(س��اده‪،‬‬ ‫منب��ت‪ ،‬صندل��ی حصی��ری و حصیرباف��ی)‪،‬‬ ‫رنگ کاری چوبی(به استثنای کارهای ساختمانی)‪،‬‬ ‫خراطی‪ ،‬تولید و عرضه مبل (ش��امل کالف سازی‪،‬‬ ‫منب��ت کاری‪ ،‬رویه کوبی و فروش��گاه)‪ ،‬درودگری‬ ‫(نج��اری و رن��گ کاری) و دفت��ر کار‪ .‬وی گف��ت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر در ‪ 3‬حیط��ه اداری‪ ،‬صفح��ه ای‪-‬‬ ‫راحتی و کالس��یک (اس��تیل)تولید داریم و تا حد‬ ‫زیادی توانس��ته ایم ام��ار واردات مبلمان اداری را‬ ‫پایین بیاوریم‪ ،‬در تولید مبلمان راحتی نیز بس��یار‬ ‫موفق هس��تیم و فقط در مبلمان اس��تیل باید به‬ ‫ان��دازه کافی س��رمایه گذاری و رقاب��ت کنیم که‬ ‫این فقط با حمایت از تولیدکننده ازس��وی دولت‬ ‫میس��ر است‪ .‬عباسی با اشاره به واردات مواد اولیه‬ ‫افزود‪ :‬بزرگ ترین منابع چوب جهان در همسایگی‬ ‫ماست؛ اسیای میانه‪ ،‬روسیه و گرجستان بهترین‬ ‫مکان ه��ا برای واردات مواد اولیه اس��ت‪ ،‬ام دی اف‬ ‫در ای��ران تولید می ش��ود اما کفاف نی��از داخل را‬ ‫نمی دهد؛ ازاین رو باید با کاهش تعرفه های واردات‬ ‫در این راس��تا کمک کنیم تا به تولیدکننده مواد‬ ‫اولیه خوب برس��د‪ .‬هر تولیدکننده ای در کش��ور‬ ‫در هر زمینه اگر رقیب نداش��ته باش��د از کیفیت‬ ‫کار می کاه��د‪ .‬پایین بودن تعرفه در این موارد نیز‬ ‫تولیدکننده این منابع را فعال تر و خالق تر می کند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه از قاچاق کاال جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران بازنشسته شد‬ ‫عل��ی عوض پ��ور‪ ،‬دبی��رکل ات��اق‬ ‫اصناف ای��ران به علت اج��رای قانون‬ ‫منع بکارگیری بازنشس��تگان‪ ،‬کرسی‬ ‫مدیری��ت ام��ور اجرایی ای��ن اتاق را‬ ‫خال��ی کرد و هنوز مش��خص نیس��ت‬ ‫چ��ه کس��ی جایگزی��ن او خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬علی عوض پور بیش از ‪۵‬سال‪،‬‬ ‫دبی��رکل اتاق اصناف ایران ب��ود و در این جایگاه‬ ‫تصمیمات قاس��م ن��وده فراهانی‪ ،‬عل��ی فاضلی و‬ ‫س��عید ممبینی و هیات رئیسه های انها را اجرایی‬ ‫کرد که البته در این بین بیشترین دوره همکاری‬ ‫را ب��ا عل��ی فاضلی‪ ،‬رئیس پیش��ین ات��اق اصناف‬ ‫ایران داش��ت‪ .‬تس��لط او ب��ر مجموعه‬ ‫اقدامات و وقایع در حوزه اصناف منجر‬ ‫ش��د تا یکی از منابع خبری رس��انه ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با این حال در راس��تای اجرای قانون‬ ‫منع بکارگیری بازنشس��تگان و در پی‬ ‫تذکر س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور‪،‬‬ ‫س��عید ممبین��ی‪ ،‬رئی��س اتاق اصن��اف ایران در‬ ‫نام��ه ای به عوض پور اعالم کرد‪ :‬در اجرای مصوبه‬ ‫‪ ۱۱‬ش��هریور ‪ ۹۸‬هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و‬ ‫به منظور تامین نظر س��ازمان بازرسی کل کشور‬ ‫در انطباق با قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان‬ ‫بدوین وس��یله ضمن قدردانی از حسن همکاری‬ ‫چندین س��اله جنابعالی در س��مت دبیرکل اتاق‬ ‫اصناف ایران به اطالع می رساند‪ ،‬مستند به مصوبه‬ ‫یاد شده‪ ،‬ادامه همکاری شما در صورت تمایل به‬ ‫عنوان مش��اور و منطبق با قانون مورداشاره میسر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬دبی��رکل اتاق اصناف‪،‬‬ ‫ش��غلی تخصصی اس��ت و فردی که در این سمت‬ ‫مشغول کار می شود‪ ،‬باید شناخت کاملی از قانون‬ ‫نظام صنف��ی و روش های اجرایی مصوبات هیات‬ ‫رئیسه داشته باشد و به این دلیل بهتر ان است که‬ ‫فردی مسلط به امور صنفی انتخاب شود‪ .‬از این رو‬ ‫ممکن است فردی از خارج ساختمان اتاق اصناف‬ ‫ایران برای این امر درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز اموزشی «سحرخیز»‬ ‫نخس��تین مرک��ز اموزش��ی علمی کارب��ردی‬ ‫س��حرخیز در ح��وزه تخصصی گیاه��ان دارویی‬ ‫و زعف��ران‪ ،‬فعالیت رس��می خود را از ‪۷‬ش��هریور‬ ‫به منظ��ور تحق��ق اهداف پژوهش��ی و اموزش��ی‬ ‫گ��روه ش��رکت های س��حرخیز اغ��از ب��ه کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از پایگاه دنیای برند‪ ،‬در ایین‬ ‫راه اندازی این مجموعه فرزاد سحرخیز‪ ،‬سرپرست‬ ‫مرکز اموزش��ی علمی کاربردی شرکت کشاورزی‬ ‫تولیدی سحرخیز گفت‪ :‬سحرخیز در فکر مسائلی‬ ‫ورای تج��ارت زعفران اس��ت که منافع و توس��عه‬ ‫حلق��ه بزرگ ت��ری از مخاطبان��ش را دربرخواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کردن��د‪ :‬ه��دف س��حرخیز از‬ ‫تاس��یس این مرکز اموزشی‪ ،‬شکوفایی استعداد و‬ ‫توان جوانان بومی در این اب و خاک برای کشت‬ ‫زعفران و در مرحله دوم توس��عه دانش کشاورزی‬ ‫و صنایع مرتبط با ان است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫گردشگری داخلی چشم به راه افراد خالق محلی‬ ‫مراتب ثبت ‪ 4‬اثر تاریخی‬ ‫در گیالن ابالغ شد‬ ‫خبر‬ ‫مرات��ب ثبت اثر فرهنگی تاریخی «س��اختمان‬ ‫فالحت»‪« ،‬پل اجری س��ند فومن»‪« ،‬اثر تاریخی‬ ‫من��ار کل��ده» و «خان��ه ش��فیعی رش��ت» ابالغ‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از مرکز روابط‬ ‫عمومی و اطالع رس��انی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی استان گیالن‪ ،‬مراتب‬ ‫ثبت اثر تاریخی چند بنا در گیالن ابالغ ش��د‪ .‬به‬ ‫این ترتیب نامه هایی جداگانه از س��وی علی اصغر‬ ‫مونس��ان وزی��ر میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی به ارس�لان زارع اس��تاندار گیالن‬ ‫ارسال شد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در متن نامه علی اصغر‬ ‫مونسان خطاب به ارس�لان زارع استاندار گیالن‬ ‫امده اس��ت‪ :‬در اجرای بند (ج) ماده واحده قانون‬ ‫تش��کیل س��ازمان میراث فرهنگی کشور مصوب‬ ‫‪ ۱۳۶۴‬مجلس ش��ورای اسالمی و بند ششم ماده‬ ‫س��وم قانون اساسنامه س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫کش��ور مصوب ‪ ۱۳۶۴‬مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫و بند شش��م ماده س��وم قانون اساسنامه سازمان‬ ‫میراث فرهنگ��ی کش��ور مص��وب ‪ ۱۳۶۷‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی مبنی ب��ر ثبت اثار ارزش��مند‬ ‫منق��ول و غیرمنق��ول فرهنگی تاریخی کش��ور‬ ‫در فهرس��ت اث��ار ملی و فهرس��ت های ذی ربط‪،‬‬ ‫مرات��ب ثبت اث��ر فرهنگی تاریخ��ی «پل اجری‬ ‫س��ند فومن» واقع در اس��تان گیالن‪ ،‬شهرستان‬ ‫فومن‪ ،‬دهس��تان رودپیش‪ ،‬روستای سند که پس‬ ‫از تش��ریفات قانونی الزم به شماره ‪ ۳۲۵۱۹‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸‬در فهرست اثار ملی ایران به ثبت‬ ‫رس��یده‪ ،‬ابالغ می شود‪ .‬اثر یادشده تحت حفاظت‬ ‫و نظارت این س��ازمان اس��ت و ه��ر گونه دخل و‬ ‫تص��رف یا اقدام عملیاتی ک��ه منجر به تخریب یا‬ ‫تغییر هویت ان شود برابر مواد ‪ ۵۵۸‬لغایت ‪ ۵۶۹‬از‬ ‫کتاب پنجم قانون مجازات های اسالمی‪ ،‬تعزیرات‬ ‫و مجازات های بازدارنده‪ ،‬جرم به ش��مار می رود و‬ ‫مرتکب مش��مول مجازات های قانونی خواهد شد‬ ‫و مرمت و بازسازی اثر فقط با تایید و نظارت این‬ ‫وزارتخانه ممکن خواهد بود‪ .‬خواهش��مند اس��ت‬ ‫دستور دهید مراتب برای اطالع و اجرا به مقامات‬ ‫و مسئوالن استان ابالغ شود و از نتیجه این وزارت‬ ‫را مطلع کنید‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جای «چادر خوابی» در شهر نیست!‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افراط مسافران‪،‬‬ ‫بی برنامگی‬ ‫مدیران شهری‪،‬‬ ‫اموزش ندادن‬ ‫مردم از سوی‬ ‫فعاالن حوزه‬ ‫گردشگری‬ ‫و کمبود یا‬ ‫گرانی هتل ها‬ ‫و اقامتگاه های‬ ‫رسمی در نهایت‬ ‫چادرخوابی را به‬ ‫یک ضدفرهنگ‬ ‫تبدیل می کند‬ ‫تابس��تان‪ ،‬بهار و به طور کل��ی تعطیالت در ایامی که‬ ‫هوا س��رد نیست با خود پدیده چادر خوابی را به همراه‬ ‫می اورد‪ .‬تولی��د و توزیع این چادر های مس��افرتی هم‬ ‫عالی است! اما اثار ان بر فرهنگ عمومی جامعه خوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬در واقع چادرخوابی تجربه ش��یرینی است که‬ ‫هر کدام از ما باید دس��ت کم یک بار در زندگی مان ان‬ ‫را تجرب��ه کنیم و بدون چنین لذت��ی از دنیا نرویم اما‬ ‫چادرخوابی همه جا و به هر ش��کل و در تعداد غیرقابل‬ ‫کنت��رل‪ ،‬پدیده ای اس��یب زا برای جامع�� ه خواهد بود‪.‬‬ ‫افراط مس��افران‪ ،‬بی برنامگی مدیران ش��هری‪ ،‬اموزش‬ ‫ندادن مردم از سوی فعاالن حوزه گردشگری و کمبود‬ ‫ی��ا گران��ی هتل ه��ا و اقامتگاه های رس��می در نهایت‬ ‫چادرخوابی را به یک ضدفرهنگ تبدیل می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جای چادرخوابی در شهر های دود‬ ‫زده و در کنار بوق های ممتد ماش��ین ها نیس��ت! جای‬ ‫چادرخوابی در جنگل و کنار رودخانه های ایمن اس��ت‪،‬‬ ‫در طبیع��ت! البته نه اینکه از ف��ردا همه هجوم ببریم‬ ‫و در نقط��ه ای از طبیعت بی هیچ اموزش��ی و اطالعاتی‬ ‫چادر بزنیم‪ .‬این وظیفه فعاالن حوزه گردش��گری است‬ ‫که بدون اینکه به طبیعت اسیب بزنند‪ ،‬مناطقی را برای‬ ‫چادرخوابی به مسافران عالقه مند معرفی کرده‪ ،‬انها را‬ ‫برای استفاده مجاز از طبیعت و نحوه مقابله به خطرات‬ ‫احتمالی ناش��ی از نیش حش��رات و رفت��ار با حیوانات‬ ‫اطراف اموزش دهند و در نهایت تجربه لذت بخش��ی از‬ ‫گردشگری طبیعت را برای مشتریان خود‪ ،‬رقم بزنند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬شاهدیم بعضی ها به کنار خیابان های دود زده‬ ‫و پارک های وس��ط شهر می روند و فرهنگ گردشگری‬ ‫جامعه را ب��ه نازل ترین درجه می کش��انند‪ .‬لباس های‬ ‫راحت��ی خود را روی بند هایی که به درخت یا تیر برقی‬ ‫بس��ته اند‪ ،‬می اویزند‪ ،‬در الوده ترین حالت ممکن یکی‬ ‫دو روزی را زندگی می کنند‪ ،‬برای مردم ش��هر میزبان‪،‬‬ ‫مزاحمت های ترافیکی ایجاد می کنند و بعد از ان شهر‬ ‫می روند‪ .‬این روزها بسیاری از شهر های گردشگرپذیر و‬ ‫زیبای ما با پدیده چادر خوبی مس��افران شهری روبه رو‬ ‫و این معضل برای مدیران شهری به پدیده ای غیرقابل‬ ‫کنترل تبدیل شده است‪.‬‬ ‫جای چادرخوابی در جنگل و کنار رودخانه های ایمن اس��ت‪ ،‬در طبیعت!‬ ‫البته نه اینکه از فردا همه هجوم ببریم و در نقطه ای از طبیعت بی هیچ‬ ‫اموزش و اطالعاتی چادر بزنیم‬ ‫‹ ‹بی توجهی گردشگران اردبیل به تذکرات‬ ‫تابس��تان امس��ال هم همین طور گذش��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬این روزه��ا اس��تان اردبیل مملو از مس��افر و‬ ‫گردش��گر اس��ت اما بیشتر این مس��افران برای گذران‬ ‫روزهای سفر خود از چادر استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چم��دان‪ ،‬در تعطی�لات اخرین روزهای‬ ‫تابستان شهرهای گوناگون کش��ور شاهد گردشگرانی‬ ‫اس��ت که با وجود نصب عالئم چ��ادر نزدن در پارک و‬ ‫معابر عمومی باز هم به پارک خوابی روی می اورند‪.‬‬ ‫چادرخوابی و اس��کان در کنار پارک ه��ا و خیابان ها‬ ‫حاکی از وضعیت نامناس��ب زیرس��اخت ها و مشکالت‬ ‫اقتصادی مردمی است که قصد دارند تعطیالت تابستان‬ ‫را با یک سفر داخلی به پایان برسانند‪.‬‬ ‫هتل های کشور با توجه به خدمات و هزینه های شان‪،‬‬ ‫قیمت ه��ای باالی��ی را برای اس��کان مس��افران درنظر‬ ‫می گیرند‪ .‬بنابراین اگر اعضای یک خانواده چهار نفری‬ ‫بخواهند در هتل اسکان یابند باید درامد ماهانه خود را‬ ‫برای دو‪ ،‬سه اقامت هزینه کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه گردش��گری هن��وز به عن��وان یک��ی از‬ ‫مصداق های خدمات ش��هری جدی گرفته نمی شود و‬ ‫برنامه ای برای س��اماندهی ان وجود ندارد و س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان ها نیز نتوانسته اند این وضعیت‬ ‫را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشت هتل عمومی شد‬ ‫رش��ت نیز در دیگر شهرس��تان هایی است دچار این‬ ‫معضل است و به تازگی عکس های تاسف بار پارک خوابی‬ ‫گسترده گردش��گران در این شهرستان منتشر شده تا‬ ‫جایی که رس��انه ها با تیتر ش��هر ب��اران هتل عمومی‬ ‫ش��د‪ ،‬از این پدیده یاد کرده اند و نوشته اند‪ :‬گردشگران‬ ‫تابس��تانی با کف خوابی و پارک خوابی ش��هر رش��ت را‬ ‫تبدیل ب��ه یک هتل عمومی کرده اند‪ .‬در گزارش��ی از‬ ‫چمدان می خوانیم‪ :‬در تعطیالت اخرین روزهای مرداد‬ ‫شهر رشت شاهد گردشگران فراوانی بود‪ .‬با وجود نصب‬ ‫عالئ��م چادر نزدن در پارک و معابر عمومی باز هم این‬ ‫شهر شاهد پارک خوابی گسترده گردشگران شد‪.‬‬ ‫هر چند از ش��هر رش��ت به عنوان یکی از ش��هرهای‬ ‫گردش��گرپذیر یاد می شود اما این ش��هر مشکالتی در‬ ‫زمینه زیرس��اخت های گردش��گری مش��کالت فراوانی‬ ‫دارد و امکانات اسکان گردشگر در این شهر کمتر دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنین در شهر رش��ت‪ ،‬گردشگری هنوز به عنوان‬ ‫یک��ی از مصداق ه��ای خدمات ش��هری ج��دی گرفته‬ ‫نمی ش��ود و برنام��ه ای ب��رای س��اماندهی ان وج��ود‬ ‫ن��دارد و اداره کل میراث فرهنگ��ی اس��تان گیالن نیز‬ ‫سال هاس��ت ثابت کرده ت��وان بهبود ای��ن وضعیت را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫امام جمعه رش��ت نیز در این ب��اره گفت‪ :‬برخی برای‬ ‫ی به گیالن می ایند و جنگل و دریای ما را‬ ‫خوش��گذران ‬ ‫نابود می کنند‪ .‬هر چند ش��هرهایی مانند رشت مشکل‬ ‫زیرس��اخت گردش��گری دارند اما فرهنگ سفر نیز در‬ ‫ای��ران متفاوت اس��ت‪ .‬باال بودن ن��رخ هتل ها و تبدیل‬ ‫کردن این ش��کل از اس��کان به کاالی��ی لوکس باعث‬ ‫شده که عموم مردم به س��مت گزینه های کم هزینه تر‬ ‫یا رایگان بروند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تبلیغات مناس��بی در‬ ‫زمین��ه وجود زیرس��اخت های جایگزی��ن هتل ها برای‬ ‫اس��کان گردشگران وجود ندارد و همچنین بر بازار انها‬ ‫نیز نظارتی نمی شود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬چادر خوابی مسافران شهری‬ ‫چند سالی است که رواج یافته است‪ .‬بارها شهرداری ها‬ ‫و نهادهای دولتی خواسته اند مانع از چادر خوابی شوند‬ ‫اما چنین پدیده هایی با ایجاد ممنوعیت ها قابل کنترل‬ ‫نیس��تند‪ .‬ش��اید وقت ان باش��د که تعداد افراد خالق‬ ‫محلی به حوزه گردش��گری داخلی بیش از پیش ورود‬ ‫پیدا کنند و راهکاری بیندیش��د تا هم س��فر ارزان نرخ‬ ‫را برای مسافران داخلی رقم زند‪ ،‬هم سود خود را ببرد‬ ‫و هم چهره ش��هرهای گردش��گرپذیر را به جای زشت‬ ‫کردن‪ ،‬زیبا تر کند و از سوی دیگر‪ ،‬مردم محلی از ورود‬ ‫گردشگران ناراضی نسازد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان بر ایجاد شفافیت و تشدید نظارت ها با هدف کاهش فعالیت های غیررسمی در کشور تاکید کردند‬ ‫اقتصاد زیرزمینی بالی جان فعالیت های شفاف‬ ‫شناسایی غیررسمی ها با کمک بانک ها‬ ‫ایجاد رقابت مخرب و ناسالم در اقتصاد‬ ‫مهدی طغیانی‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این باره‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه فعالیت های‬ ‫غیر رس��می و زیرزمینی از انجا که خودشان را‬ ‫مل��زم به رعایت چارچوب ها و قوانین و مقررات‬ ‫در کش��ور نمی دانند‪ ،‬به عنوان یک رقیب برای‬ ‫فعالیت های رس��می در کشور به شمار می ایند‬ ‫که اس��یب های ج��دی را به این بخ��ش وارد‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬افزود‪ :‬این گون��ه فعالیت ه��ا‪ ،‬از انجا که بدون‬ ‫مج��وز اداره می ش��وند و مجب��ور به پرداخ��ت برخی از‬ ‫هزینه ها از جمله مالیات‪ ،‬بیمه و‪ ...‬نیس��تند‪ ،‬یک فضای‬ ‫رقابتی مخرب و ناسالمی را در اقتصاد به وجود اورده اند‬ ‫که موجب ش��ده ت��ا فعالیت های رس��می دیگر به صرفه‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه این ش��رایط باعث بی انگیزگی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی در بخش ه��ای مختلف ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور نیاز اس��ت فعالیت‬ ‫این گونه کس��ب و کارها در کشور محدود شود و از طریق‬ ‫مالیات س��تانی و پیگیری حس��اب های مشکوک در نظام‬ ‫بانکی با انها برخورد شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬ما درحال حاضر یک س��امانه‬ ‫نظارتی قوی که بتوان��د فعالیت های اقتصادی را به دقت‬ ‫رصد کند نداریم و این موضوع س��بب ش��ده تا زیر سایه‬ ‫نبود نظارت ها و شفافیت ها‪ ،‬چنین فعالیت هایی پا بگیرند‬ ‫و گسترش یابند‪.‬‬ ‫طغیان��ی ب��ه تجربه س��ایر کش��ورها ب��رای مقابله با‬ ‫فعالیت ه��ای غیر قانون��ی در اقتصادش��ان اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در س��ایر کش��ورها‪ ،‬به دلیل قوانین س��ختگیرانه‬ ‫و نظارت های ش��دید و رصد درامده��ا در نظام بانکی و‬ ‫همچنین دریافت مالیات های س��نگین از درامدهایی که‬ ‫سرمنش��ا غیرش��فاف دارند‪ ،‬این موضوع باعث‬ ‫ش��ده تا افراد به جای فعالیت ه��ای غیرقانونی‪،‬‬ ‫فعالیت قانونمند داش��ته باش��ند ت��ا در نهایت‬ ‫متحمل جرایم سنگین نشوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این کارش��ناس‪ ،‬م��ا اگ��ر بتوانیم‬ ‫در ح��وزه مالیات س��تانی‪ ،‬با افزای��ش پایه های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬جلوی فراری��ان مالیاتی را بگیریم و با‬ ‫رعایت قوانین مبارزه با پولشویی در نظام بانکی‪ ،‬سرمنشا‬ ‫پول ه��ای کثی��ف را شناس��ایی کنیم‪ ،‬می ت��وان امیدوار‬ ‫ب��ود که بخش زی��ادی از این فعالیت های غیررس��می و‬ ‫زیرزمینی در کشور کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این موضوع که ایجاد ثبات در اقتصاد‬ ‫از دیگ��ر اقدام ه��ای مهمی اس��ت که می توان��د جلوی‬ ‫فعالیت های غیرقانونی را در کشور بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫بی ثباتی در اقتصاد باعث خواهد ش��د کسب وکارها برای‬ ‫کاهش هزینه های شان‪ ،‬به سمت فعالیت های غیر رسمی‬ ‫که هزینه کمتری را به انها تحمیل می کند حرکت کنند‬ ‫و این موضوعی اس��ت که باید با جدی��ت مورد پیگیری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬موضوع مهم دیگر بهبود فضای کسب و کار‬ ‫و کاهش بروکراس��ی ها برای دریاف��ت مجوز و راه اندازی‬ ‫کسب وکارهاس��ت‪ .‬بی تردی��د هرچ��ه س��ختگیری ها در‬ ‫ارائه مجوزها بیش��تر باش��د این امر می تواند باعث شود‬ ‫کس��ب و کارها به س��مت فعالیت های غیر رسمی حرکت‬ ‫کنند و بدون مجوز فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫طغیانی تصریح کرد‪ :‬البته برخی از کس��ب و کارها برای‬ ‫ف��رار از رعایت قوانین و مق��ررات ترجیح می دهند بدون‬ ‫مجوز فعالیت کنن��د که این موضوع نیز باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫عب��اس ارگون‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه وج��ود فعالیت های‬ ‫زیرزمین��ی و قاچ��اق در کش��ور می توان��د به ش��دت‬ ‫فعالیت های قانونی و بخش رسمی اقتصاد را در کشور‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد و به ایجاد فضای رقابتی ناس��الم‪،‬‬ ‫افزایش فراریان مالیاتی و همچنین کاهش درامدهای‬ ‫دولت دامن بزند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از راه های پیش��گیری و‬ ‫کنترل این پدیده مخرب در کش��ور‪ ،‬ایجاد شفافیت در اقتصاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت باید سازکاری ایجاد کند تا ریشه و منشا تمامی پول ها‬ ‫شناسایی شود و از این بابت فعالیت های غیرقانونی و ان دسته‬ ‫از کسب و کارهایی که به شکل زیرزمینی فعالیت می کنند مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینک��ه از انجا که مقصد تمامی پول ها به بانک‬ ‫می رسد و س��ود ناش��ی از معامالت غیر قانونی و غیررسمی در‬ ‫نهایت وارد نظام بانکی خواهد ش��د‪ ،‬با بررسی گردش مالی در‬ ‫بانک ها و شناس��ایی مب��دا و مقصد پول ها‪ ،‬گامی در راس��تای‬ ‫شناس��ایی این گونه فعالیت های غیرقانونی در کش��ور برداشت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬باید بپذیریم که نظام بانک��ی در بحث کنترل قاچاق و‬ ‫کاهش فعالیت های زیرزمینی و همچنین پولشویی نقش بسیار‬ ‫مهمی دارد و بخش زیادی از این فعالیت ها را می توان از طریق‬ ‫بانک ها شناسایی و برای برخورد با انها اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به گسترش پدیده اقتصاد زیرزمینی‬ ‫و کس��ب و کارهای غیرقانونی در کش��ور که منش��ا ان فساد و‬ ‫رانت هایی اس��ت که در کشور وجود دارد‪ ،‬حجم زیادی پول در‬ ‫این گونه معامالت گردش دارد که با ورود به نظام بانکی کشور‪،‬‬ ‫می تواند شناس��ایی شود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در صورتی که نظارت ها‬ ‫افزای��ش یابد می توان انتظار داش��ت که موارد مش��کوک و ان‬ ‫دس��ته از حس��اب های بانکی که گردش مالی مش��کوک دارند‬ ‫ایجاد اخالل در عملکرد نظام اقتصادی‬ ‫یاور دش��تبانی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و اس��تاد‬ ‫دانش��گاه واحد عل��وم و تحقیق��ات در این باره‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با بی��ان اینک��ه وجود‬ ‫فعالیت ه��ای غیررس��می و زیرزمین��ی‪ ،‬به این‬ ‫معناس��ت که سیاس��ت های رس��می و کنترلی‬ ‫دول��ت ب��ر هم��ه بخش ه��ای اقتص��ادی حاکم‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در واقع قاچ��اق کاال و حتی ارز‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی دول��ت را متاثر می کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬هر اندازه س��هم اقتصاد غیررس��می‬ ‫در مجموع فعالیت های اقتصادی بیش��تر ش��ود‪،‬‬ ‫نشان دهنده این است که حیطه حاکمیت دولت‬ ‫بر مدیریت اقتصادی ضعیف است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه گس��ترش فعالیت اقتصاد‬ ‫زیرزمین��ی ضمن اینکه اث��ار نامطلوبی بر بخش‬ ‫اقتص��اد خواهد گذاش��ت‪ ،‬می توان��د بخش های‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی و سیاس��ی را متاث��ر کند‬ ‫و پیامده��ای منف��ی به ب��ار اورد‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫قانون گریزی در کش��ور باعث ایجاد فس��اد مالی‬ ‫در بخش های مختلف‪ ،‬تخریب زیرس��اخت های‬ ‫فرهنگ��ی و اجتماعی‪ ،‬تهاج��م فرهنگی به بنای‬ ‫فک��ری اقتصادی نس��ل جوان‪ ،‬طبقاتی ش��دن‬ ‫جامع��ه و تضعی��ف فرهنگ کار و‪ ...‬می ش��ود و‬ ‫همگ��ی اینه��ا‪ ،‬اثار منف��ی ب��ارز افزایش حجم‬ ‫اقتصاد زیرزمینی است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا تاکید بر اینکه گس��ترش‬ ‫اقتصاد زیرزمینی باعث کمرنگ ش��دن تمایل به‬ ‫تجارت و فعالیت های قانونمند در کشور می شود‬ ‫و ای��ن موضوع یک جری��ان مخرب دایره واری را‬ ‫در کش��ور به وجود خواه��د اورد‪ ،‬افزود‪ :‬کاهش‬ ‫می��زان اش��تغال‪ ،‬کاهش تولی��د داخلی‪ ،‬کاهش‬ ‫درامده��ای دولت‪ ،‬بی عدالت��ی مالیاتی‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های دولت و کاهش اثربخشی‬ ‫ان‪ ،‬کاهش انگیزه س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫ات�لاف مناب��ع ارزی‪ ،‬ایج��اد فضای‬ ‫رقابت نابرابر و خنثی شدن حمایت‬ ‫از تولید داخلی‪ ،‬گسترش پولشویی‬ ‫و نابراب��ری در تمام��ی بخش ه��ا‬ ‫از جمل��ه پیامده��ای منف��ی بروز‬ ‫گس��ترش اقتصاد زیرزمینی در کش��ور است که‬ ‫در نهای��ت می تواند با ایجاد اخ�لال در عملکرد‬ ‫نظ��ام اقتصادی‪ ،‬وضعیت بس��یار نامناس��بی را‬ ‫موجب شود‪.‬‬ ‫دشتبانی تاکید کرد‪ :‬ش��یوه های اصلی قاچاق‬ ‫در اقتصاد ایران بیش��تر در قال��ب کم نمایی در‬ ‫واردات‪ ،‬تغییر ماهیت کاال‪ ،‬ترانزیت‪ ،‬ورود موقت‬ ‫کاال‪ ،‬ته لنجی‪ ،‬کوله بری‪ ،‬کاالهای همراه مس��افر‬ ‫رخ می نمای��د که همه انه��ا در نهایت با عنوان‬ ‫اقتصاد زیرزمینی به پیکره اقتصاد ضربه می زند‪.‬‬ ‫او در دالی��ل بروز این پدی��ده مخرب در اقتصاد‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬به طور قطع دالیل بس��یار زیادی‬ ‫با منش��ا اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی برای بروز‬ ‫این پدی��ده منفی وج��ود دارد‪ ،‬دالیلی همچون‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬پولشویی‪ ،‬بیکاری و البته توان فنی‬ ‫و نظارتی پایین گمرکات رس��می کشور بر رصد‬ ‫محموله های وارداتی‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در ادامه به اس��تفاده از ابزار‬ ‫کنترل��ی «تعرفه گمرکی» ک��ه در اقتصاد ایران‬ ‫به دلیل سادگی کاربرد ان‪ ،‬بیشتر مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد اشاره کرد و افزود‪ :‬دولت ها با هدف‬ ‫حمای��ت از اش��تغال و صنایع تولی��دی داخلی‪،‬‬ ‫به ویژه صنایع نوپا و همچنین جلوگیری از ورود‬ ‫کاالهایی که می تواند اثار مخرب داش��ته باش��د‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫کارشناس پول‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زهره محسنی ش�اد‪ :‬زنگ خطر ش�یوع گسترده‬ ‫فساد در کشور در حالی به صدا درامده که بسیاری‬ ‫از کارشناس�ان این موض�وع را از عوامل اثرگذار بر‬ ‫به وجود امدن کس�ب وکارها و فعالیت های اقتصاد‬ ‫زیرزمینی و پنهان عن�وان می کنند؛ فعالیت هایی‬ ‫که به عللی در حساب های ملی ثبت نمی شوند‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬تمامی فعالیت های خارج از محدوده‬ ‫اقتصاد رس�می‪ ،‬فعالیت ه�ای خ�ارج از مقررات‪،‬‬ ‫فعالیت های�ی که از چش�م مقامات رس�می پنهان‬ ‫مانده ان�د‪ ،‬فعالیت ه�ای ثب�ت و گزارش نش�ده‪،‬‬ ‫فعالیت هایی که از ارزیاب�ی مالیاتی دور مانده اند‪،‬‬ ‫فعالیت هایی ک�ه از محاس�بات دور مانده اند و در‬ ‫کل فعالیت ه�ای پنهان ج�زو فعالیت های اقتصاد‬ ‫زیرزمینی یا غیررس�می به ش�مار می ایند که این‬ ‫پدی�ده در تمامی این س�ال ها توانس�ته تاثیرات‬ ‫منف�ی زی�ادی را بر بخش اقتصاد رس�می کش�ور‬ ‫بگ�ذارد‪ .‬انچه مش�خص اس�ت اینکه گس�ترش‬ ‫بو کار های زیرزمینی ضمن اینکه‬ ‫فعالیت ها و کس ‬ ‫می تواند زمینه رش�د فراریان مالیاتی را در کشور‬ ‫موجب ش�ود‪ ،‬رقابت ناسالمی را در کشور به وجو د‬ ‫م�ی اورد که این موضوع در نهایت می تواند هم اثر‬ ‫سیاس�ت های دولتی را خنثی کند و هم بهره وری‬ ‫را در کل اقتص�اد کاهش دهد‪ ،‬ضم�ن اینکه وجود‬ ‫فعالیت ه�ای زیرزمین�ی در اقتص�اد بلای جان‬ ‫کسب وکارهای شفاف شده است‪.‬‬ ‫کارشناس�ان بر این باورند ک�ه برای جلوگیری از‬ ‫گسترش دامنه این گونه فعالیت ها و کسب و کارهای‬ ‫غیر رس�می در کش�ور‪ ،‬دول�ت بای�د ضم�ن ایجاد‬ ‫شفافیت و تش�دید نظارت ها در تمامی بخش ها‪ ،‬با‬ ‫بکارگیری ابزارهای کنترلی شدید‪ ،‬جلوی فعالیت‬ ‫این بخش ها را بگیرد و زمینه فعالیت هرچه بیشتر‬ ‫را برای فعالیت های رس�می در کش�ور فراهم کند؛‬ ‫فعالیت های�ی ک�ه می تواند ب�رای اقتص�اد ایجاد‬ ‫بازدهی کند و رونق به وجود اورد‪.‬‬ ‫بی تردی�د تحقق ای�ن هدف نیازمند یک س�ری‬ ‫سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های درست و موثر‬ ‫اس�ت که باید در دس�تور کار دولت و برنامه ریزان‬ ‫کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫در حال��ی اقدام ب��ه افزایش نرخ های‬ ‫تعرفه ای گمرگی می کنند که به نظر‬ ‫می رس��د این راهکار به جای کنترل‬ ‫قاچ��اق و فعالیت ه��ای زیرزمین��ی‬ ‫نتیج��ه عکس داش��ته باش��د وحتی‬ ‫زمینه ف��رار واردکنندگان متخلف از‬ ‫پرداخت مالی��ات بر واردات را فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬او ب��ا تاکید بر اینکه قاچ��اق کاال با ایجاد‬ ‫رک��ود در برخی از صنایع کش��ور باعث کاهش‬ ‫درامده��ای مالیات��ی دولت می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن راس��تا ضروری اس��ت با اتخ��اذ رویکردی‬ ‫پوی��ا در وضع نرخ تعرف��ه واردات‪ ،‬یعنی اجرای‬ ‫سیاس��ت های حمایتی تعرف��ه ای و غیرتعرفه ای‬ ‫دولت برای مدت زمان مش��خص و مش��روط بر‬ ‫رعایت برخ��ی الزام ها از س��وی تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫ضم��ن کاهش حج��م اقتص��اد زیرزمینی برای‬ ‫حمای��ت بلندم��دت و ق��وی از تولی��د داخلی و‬ ‫افزایش اشتغال گام برداشت‪.‬‬ ‫دش��تبانی تاکی��د کرد‪ :‬البته ش��اهد هس��تیم‬ ‫در برخ��ی کااله��ا که نرخ تعرف��ه واردات باالیی‬ ‫ندارند قاچاق رخ داده در این موارد انگیزه اصلی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬دور زدن تشریفات گمرکی و الزام های‬ ‫قانونی اس��ت‪ .‬در این راستا به نظر می رسد یکی‬ ‫از اقدام ها در این حوزه بهینه س��ازی فرایندهای‬ ‫واردات کاال و حذف تشریفات غیرضروری و البته‬ ‫تجهیز همه گمرکات مرزی و ش��ریان های اصلی‬ ‫حمل ونقل س��رعت ب��اال به تع��داد کافی‪ ،‬پایش‬ ‫مداوم و ‪ X-RAY‬کشور به سامانه های پیشرفته‬ ‫محموله ه��ای کاال همچون نهادهای شناس��ایی‬ ‫دقیق مب��ادی غیررس��می واردات ب��ه مقابله با‬ ‫قاچاق و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کنترل‬ ‫از طریق‬ ‫نظام بانکی‬ ‫شناس��ایی و برای برخورد با این گونه فعالیت ها اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬این کارش��ناس همچنین کاهش فعالیت های‬ ‫غیرقانونی از طریق ابزار مالیاتی را مورد توجه قرار داد‬ ‫و افزود‪ :‬در این زمینه الزم اس��ت همکاری بین بانک‬ ‫مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی این گونه‬ ‫فعالیت ها بیش��تر ش��ود و از این محل از فعالیت هایی‬ ‫که از چش��م مقامات رسمی پنهان مانده اند و ارزیابی‬ ‫مالیاتی نشد ها ند‪ ،‬مالیات گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ارگون‪ ،‬بی تردید رص��د پول های ورودی و خروجی‬ ‫در نظ��ام بانکی می تواند راهکار مناس��بی ب��رای کاهش پدیده‬ ‫مخرب اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های غیر رس��می در کش��ور‬ ‫باش��د و از پولش��ویی و قاچاق در کش��ور جلوگیری کند و این‬ ‫تجربه ای است که در کشورهای دیگر وجود دارد و نتیجه داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬باید منش��ا پول های��ی که وارد‬ ‫بانک می شود مشخص باشد و اگر نتیجه یک معامله یا فعالیت‬ ‫اقتصادی بوده‪ ،‬به ان مالیات تعلق بگیرد‪ .‬این کنترل ها می تواند‬ ‫جل��وی فس��اد و تخلف ها را تا ح��د زیادی بگیرد و س��رانجام‬ ‫زمین��ه حمایت از بخ��ش واقعی اقتص��اد را در کش��ور فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معتقد اس��ت ک��ه گس��ترش فعالیت های‬ ‫زیرزمین��ی در کش��ور ابع��اد تخریبی زیادی با خ��ود به همراه‬ ‫دارد و ضم��ن ایجاد رقابت ناس��الم در فعالیت های اقتصادی و‬ ‫کاهش درامد های دولت از حوزه مالیات س��تانی و‪ ...‬باعث نوعی‬ ‫بی اعتم��ادی نس��بت به س��ایر فعالیت های رس��می در اقتصاد‬ ‫می شود که این موضوع س��خت گیری ها نسبت به فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی را افزای��ش می دهد و در نهایت انگی��زه فعالیت های‬ ‫اقتصادی را در کش��ور ک��م می کند و به کاه��ش بهره وری در‬ ‫اقتصاد می انجامد‪.‬‬ ‫بروز رانت و فس��اد در اقتصاد کش��ور در‬ ‫حال��ی زمینه س��از فعالیت ه��ای زیرزمینی‬ ‫و غیررس��می ش��ده و نتایج منف��ی را برای‬ ‫اقتص��اد کش��ور ب��ه وج��ود اورده و رش��د‬ ‫کسب و کارهای رس��می را در کشور محدود‬ ‫ک��رده که این پدیده مخرب در س��ایه نبود‬ ‫نظارت های دقیق و کنترل های ش��دید‪ ،‬در‬ ‫اقتصاد ایران ش��یوع پیدا کرده است‪.‬از انجا‬ ‫بو کارهای‬ ‫که این گونه فعالیت ها‪ ،‬سایر کس ‬ ‫رس��می را در کش��ور تحت تاثی��ر ق��رار‬ ‫می دهند و باعث بی انگیزگی فعاالن اقتصاد‬ ‫می شوند‪ ،‬ضرورت دارد برای محدود کردن‬ ‫کس��ب و کار های غیر قانونی و ان دس��ته از‬ ‫کارهایی ک��ه زیرزمینی فعالی��ت می کنند‬ ‫اق��دام و ب��ا انها برخ��ورد جدی ش��ود‪ .‬اما‬ ‫تحقق این هدف نیازمند این اس��ت که این‬ ‫فعالیت ه��ا ابتدا به ش��کل درس��ت و دقیق‬ ‫شناسایی ش��وند که این مهم با کمک نظام‬ ‫بانکی تا حد زیادی ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫بی تردی��د نق��ش مه��م نظ��ام بانکی در‬ ‫مبارزه با فعالیت های غیررس��می و کاهش‬ ‫تخلف ها و قاچاق در کش��ور بسیار بااهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که پول ها سرانجام وارد نظام‬ ‫بانکی می ش��ود‪ ،‬بان��ک مرکزی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی و همچنین س��ایر سازمان های‬ ‫نظارت��ی می توانند با بهره گیری از اطالعاتی‬ ‫که در اختیار بانک ها قرار دارد‪ ،‬حساب ها و‬ ‫گردش های مالی مش��کوک را شناسایی و با ‬ ‫انها برخورد کنند‪.‬‬ ‫از انج��ا ک��ه پول ها در نهای��ت وارد نظام‬ ‫بانکی می ش��ود‪ ،‬از ورود پ��ول به بانک‪ ،‬باید‬ ‫برای شناس��ایی منشا این پول ها اقدام شود‬ ‫و اگ��ر موارد مش��کوک در این زمینه وجود‬ ‫داشت مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه می توان گف��ت بانک ها در‬ ‫شناس��ایی این گونه تخلف ها و فعالیت ها که‬ ‫قانونمند نیس��تند نقش بسیار مهمی دارند‬ ‫و می توانن��د در کاهش پدی��ده فعالیت های‬ ‫زیرزمینی بس��یار موثر واقع ش��وند‪ .‬در این‬ ‫راستا نیاز است نظام بانکی اگاه تر عمل کند‬ ‫و کنترل هایش را نسبت به گردش های مالی‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬باید مبدا و مقصد پول ها در‬ ‫بانک ها مش��خص باش��د و بررسی شود این‬ ‫پول ها چگونه به دس��ت امده است و اگر از‬ ‫راه قانونی اس��ت برای دریافت مالیات از ان‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در این زمینه باید در راستای‬ ‫استانداردهای جهانی گام برداریم و قوانین‬ ‫و قواعدی که در دنیا پذیرفته ش��ده است را‬ ‫قب��ول کنیم و این گامی در زمینه مبارزه با‬ ‫پولشویی و فساد در کشور است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت نگهداری ریسک‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مع��اون اتکای��ی بیمه مرک��زی با حمایت از تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم بیمه های اتش س��وزی بین ش��رکت های‬ ‫بیمه گفت‪ :‬تش��کیل این کنسرس��یوم ظرفیت نگهداری‬ ‫ریس��ک را به ‪۲۰‬هزار میلیارد ریال می رساند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه رازی‪ ،‬معاونان فنی ‪ ۱۵‬ش��رکت بیمه‬ ‫به میزبانی ش��رکت بیم��ه رازی گردهم امدن��د تا برای‬ ‫دس��تیابی به کنسرس��یومی مش��ترک به توافق برسند‪.‬‬ ‫غالمرض��ا جهانگی��ری‪ ،‬معاون اتکایی بیم��ه مرکزی در‬ ‫جلس��ه معاونان فنی ‪ ۱۵‬ش��رکت که برای دس��تیابی به‬ ‫کنسرسیوم بیمه های اتش س��وزی گردهم امده بودند‪،‬‬ ‫از تش��کیل این کنسرس��یوم حمایت کرد و شرکت های‬ ‫بیم��ه را ب��ه همدلی و وح��دت توصیه ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫کنسرسیوم می تواند تجمیع ظرفیت نگهداری شرکت ها‬ ‫را به دست کم ‪ ۲۰‬هزار میلیارد ریال برساند که عدد بسیار‬ ‫بزرگی اس��ت و می توان��د نیازهای اتکایی ش��رکت های‬ ‫حاضر در کنسرس��یوم را تامین کند‪ .‬پس از کنسرسیوم‬ ‫موفق انرژی‪ ،‬اینک کنسرس��یوم بیمه های اتش س��وزی‬ ‫گام بعدی ش��رکت هایی اس��ت که قصد دارند در شرایط‬ ‫تحری��م ظرفیت و ت��وان اتکایی خ��ود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫در ابت��دای این نشس��ت قره خانی دبی��ر کارگروه اتکایی‬ ‫س��ندیکای بیمه گران ایران‪ ،‬در سخنانی تجمیع ظرفیت‬ ‫ش��رکت های بیمه در نگهداری ریس��ک را ضروری ترین‬ ‫هدف تش��کیل کنسرس��یوم در ش��رایط فعلی دانست‪.‬‬ ‫وی همچنین جلوگیری از نرخ ش��کنی های بازار بیمه را‬ ‫دلیل دیگر تش��کیل کنسرسیوم برش��مرد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫حادثه س��یل اخیر و زیان حاص��ل از ان ثابت کرد چطور‬ ‫نرخ های غیرفنی که حاصل نرخ ش��کنی های غیراصولی‬ ‫برخی ش��رکت ها است می تواند به خود انها و در نهایت به‬ ‫صنعت بیمه لطمه وارد کند‪ .‬در پایان جلسه نمایندگانی‬ ‫از شرکت های بیمه به عنوان کمیته اجرایی مسئول تهیه‬ ‫پیش نویس نظامنامه کنسرسیوم شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۵۰‬میلی�ارد ری�ال وام‬ ‫قرض الحسنه به تعاونی های زنان‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تعاون از پرداخت ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت وام قرض الحسنه برای تعاونی های زنان‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫حجت اهلل مهدیان‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‬ ‫توسعه تعاون در همایش بررسی نقش جایگاه تعاونی های‬ ‫زنان در توس��عه اقتصادی و اجتماعی و انعقاد تفاهمنامه‬ ‫بین معاونت زنان ریاس��ت جمهوری و بانک توسعه تعاون‬ ‫با حضور شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کارورفاه اجتماعی و‬ ‫ابت��کار‪ ،‬معاون رئیس جمهوری در ام��ور بانوان و کبیری‬ ‫معاونت تعاون این وزارتخانه در سالن تالش و به مناسبت‬ ‫هفته تعاون برگزار ش��د‪ .‬وی با اعالم این خبر افزود‪۵۰۰ :‬‬ ‫مورد تس��هیالت‪۱۰۰‬میلیون ریالی با نرخ سود ‪ ۴‬درصد‬ ‫تا پایان س��ال و با معرفی معاونت تع��اون وزارتخانه برای‬ ‫تعاونی های بانوان پرداخت خواهد شد‪ .‬مهدیان همچنین‬ ‫از پرداخت ‪ ۴۰۰‬مورد تس��هیالت ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی در‬ ‫قالب عقد مرابحه در مجمو ع به مبلغ‪۲۰۰‬میلیارد ریال با‬ ‫نرخ س��ود تصویبی ‪۱۵‬درصد ب��ه تعاونی های بانوان خبر‬ ‫داد‪ .‬مدیرعام��ل بانک توس��عه تعاون بابی��ان این مطلب‬ ‫که در طرح اش��تغال روستایی س��هم تعاونی های زنان از‬ ‫مجموع ‪۱۶‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت ش��ده‬ ‫تنها ‪۳‬هزار میلیارد ریال بوده گفت‪ :‬این میزان تسهیالت‬ ‫با توجه به حضور مناس��ب بانوان در بخش تولید محدود‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه تعاون بابیان اینکه‬ ‫یک س��وم از مش��تریان بانک را بانوان تشکیل می دهند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪۲۷ :‬درصد از کل حس��اب های بانک و‬ ‫‪۱۰‬درصد از کل منابع بانک متعلق به بانوان س��پرده گذار‬ ‫است که امیدواریم این میزان افزایش پیدا کند‬ ‫‹ ‹تقاض�ای س�وداگری در ب�ازار مس�کن به‬ ‫پایان رسید‬ ‫مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫تقاضای سوداگری مس��کن به نظر می رسد شرایط برای‬ ‫ورود س��وداگران مهیا نیس��ت و انگیزه ای برای تقاضای‬ ‫س��وداگری دیده نمی شود‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مس��کن‪ ،‬روزبه ظهیری با تحلیل بازار مسکن اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمتی که در مس��کن اتفاق افتاده اگر مولفه های‬ ‫اقتصادی را بررس��ی کنیم مشاهده می کنیم افزایش نرخ‬ ‫فقط به ماهیت کاالی مس��کن برنمی گردد‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫با شاخصی به نام تورم عمومی روبه رو هستیم که بررسی‬ ‫رون��د حرکتی ان نش��ان می دهد تورم عموم��ی با تورم‬ ‫مس��کن به طور تقریبی برابر اس��ت که ای��ن هم به دلیل‬ ‫ویژگی مسکن اس��ت‪ .‬مدیرعامل گروه س��رمایه گذاری‬ ‫مس��کن با بیان اینکه تورم در کاالهای مصرفی‪ ،‬س��االنه‬ ‫تاثیر گذار اس��ت اما درب��اره کاالهای س��رمایه ای مانند‬ ‫مسکن تورم س��االنه تاثیر خود را نمی گذارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫از س��ال ‪ ۹۲‬که مس��کن وارد رکود شد تا سال ‪ ۹۶‬به طور‬ ‫تقریبی افزایش قیمتی در مس��کن نداش��تیم و به یکباره‬ ‫این تورم جمع ش��د و در س��ال ‪ ۹۷‬خود را نشان داد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بنابراین‪ ،‬اگر نرخ مس��کن حباب داش��ته باش��د و‬ ‫ارزش روز ان نسبت به ارزش واقعی ان بیشتر باشد به طور‬ ‫قطع کاهش نرخ خواهیم داشت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬موضوع‬ ‫مشخص و مش��هود این اس��ت که بازار وارد یک رکودی‬ ‫به لحاظ تقاضا ش��ده اس��ت؛ تقاضا در بازار همیشه از دو‬ ‫جنس تقاضای مصرفی و س��وداگری است‪ .‬برای تقاضای‬ ‫سوداگری به نظر می رسد ش��رایط برای ورود سوداگران‬ ‫مهیا نیس��ت و انگیزه ای برای تقاضای س��وداگری دیده‬ ‫نمی ش��ود اما برای تقاضای مصرفی پیشنهاد ما این است‬ ‫که متقاضیان واقعی خرید را انجام دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬با توجه به نبود ش��رایط برای تقاضای س��وداگری‪،‬‬ ‫فرصت برای قشر مصرف کننده فراهم می شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک کارافرین تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت تنوع بخشی به سبد پرتفوی تسهیالت‬ ‫مدیرعام��ل بانک کارافرین با رئیس��ان ش��عب‬ ‫بانک در سراس��ر کش��ور گفت وگو کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬در این نشس��ت که‬ ‫در س��الن همایش ه��ای س��اختمان مرکزی این‬ ‫بان��ک و با حضور عزمی مع��اون مدیرعامل در امور‬ ‫بانکی‪ ،‬خورسندی معاون مدیرعامل در امور ارزی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬مدیران ارشد ستادی و رئیسان شعب‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬تهرانفر با رئیسان شعب سراسر‬ ‫کش��ور گفت وگو ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬یک��ی از دالیل‬ ‫انباش��ت مطالبات غیرجاری در بانک ها و از جمله‬ ‫بانک کارافرین این اس��ت که در س��ال های زیادی‬ ‫تس��هیالت اعطایی در قالب عقود مشارکتی بوده‬ ‫است‪ .‬خوشبختانه درحال حاضر سیاست گذاری ها‬ ‫به سمت اعطای تسهیالت در قالب عقود مبادله ای‬ ‫و اقس��اطی سوق پیدا کرده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ه نظر من‪ ،‬ترکیبی از اعطای انواع تس��هیالت در‬ ‫قالب عقود مختلف می تواند خواسته های مشتریان‬ ‫را تامی��ن کند‪ .‬در نتیجه بانک نیز در مس��یر رو به‬ ‫رش��دی قرار می گیرد و دچار مش��کالت کمتری‬ ‫می شود‪ .‬تنوع در سبد پرتفوی تسهیالت در صورت‬ ‫نبود تعهد و مسئولیت مش��تری‪ ،‬بانک را با اسیب‬ ‫و ضرر کمتری روبه رو خواهد کرد‪ .‬تهرانفر با اش��اره‬ ‫ب��ه تامین نیرو برای ش��عب تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫نیاز شعب و با برگزاری ازمون استخدامی در مرداد ‬ ‫امس��ال‪ ،‬برنامه ریزی برای اس��تخدام و بکارگیری‬ ‫نیروهای جدید در حال انجام اس��ت‪.‬وی با تشریح‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور و همچنی��ن صنعت‬ ‫بانکداری خاطرنش��ان کرد‪ :‬سیاس��ت گذاری های‬ ‫نشس��ت هم اندیش��ی مدیرعام��ل بانک ملی ایران ب��ا جمعی از‬ ‫مشتریان و کارکنان بانک برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬دکتر محمد رضا حس��ین زاده در نشس��ت هم اندیشی با‬ ‫حضور منتخبان پیش��نهاددهنده ب��ه مدیرعامل بانک ملی ایران با‬ ‫اش��اره به تحوالت رخ داده در ش��کل خدمت رس��انی این بانک به‬ ‫مشتریان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در تحوالت پیش رو و تولید محصوالت جدید‪،‬‬ ‫نظر مشتریان‪ ،‬مخاطبان‪ ،‬کاربران سامانه ها و کارکنان بانک به طور‬ ‫ویژه در نظر گرفته خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه خرد جمعی‪ ،‬جایگاه‬ ‫ویژه ای در اداره کردن امور این سازمان دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پستی‬ ‫که به منظور جمع اوری پیشنهادها‪ ،‬انتقادها و راهکارها در صفحه‬ ‫اینس��تاگرام خود بارگذاری کردم‪ ،‬فراتر از انتظاری که بود بیش از‬ ‫‹ ‹افزایش سرمایه بیمه ایران‬ ‫محمد رضایی‪ ،‬عضو هیات مدیره بیمه ایران‬ ‫در گفت وگو با ایبِنا درباره شرایط این شرکت‬ ‫در س��ال جاری و برگ��زاری مجمع ان گفت‪:‬‬ ‫انتظار داریم توانگری ش��رکت از س��طح ‪ ۴‬به‬ ‫‪ ۲‬رس��یده و س��رمایه بیمه ایران نیز از طریق‬ ‫افزای��ش دارایی ها از ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان کنون��ی به ‪ ۱۰‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی افزای��ش س��رمایه این ش��رکت به ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان را عاملی برای رس��یدن‬ ‫ب��ه باالترین س��هم نگهداری ریس��ک در بین‬ ‫کش��ورهای خاورمیان��ه عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫باید توجه داش��ته باشیم که ظرفیت نگهداری‬ ‫ریس��ک بیمه ای��ران از ‪ ۲‬براب��ر کل پرتفوی‬ ‫صنعت بیمه در کش��ور عمان باالتر است و ما‬ ‫قطب بزرگی در این صنعت در منطقه هستیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بیمه ایران سیاس��ت این‬ ‫ش��رکت را پرهیز از رقاب��ت داخلی و رفتن به‬ ‫نشست هم اندیشی در بانک ملی‬ ‫‪ ۷۰۰‬نظر کامنت ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک ملی ایران‬ ‫افزود‪ :‬دیدگاه های دریافتی در بس��ته های مشخص‬ ‫تدوین شد تا از انها در برنامه های پیش روی بانک‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬به گفته حس��ین زاده‪ ،‬حوزه های‬ ‫فن��اوری اطالعات‪ ،‬محصوالت جدی��د‪ ،‬کارت های‬ ‫بانکی‪ ،‬تس��هیالت‪ ،‬تس��ریع در خدمت رس��انی به‬ ‫مش��تریان و منابع انس��انی بانک‪ ،‬بیشترین حجم‬ ‫دیدگاه های ارائه ش��ده را تش��کیل داده ان��د‪ .‬مدیرعامل بانک ملی‬ ‫ایران با اش��اره به حجم گس��ترده عملیات این بانک‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی‬ ‫است که اعمال هر گونه تغییر‪ ،‬مستلزم پایدار بودن سامانه ها و البته‬ ‫هزینه قابل توجه اس��ت‪ .‬حسین زاده سامانه های پیشرفته «بام» و‬ ‫صورت های مالی سال ‪ ۹۷‬بیمه ایران‬ ‫به تایید مجمع عمومی رسید‬ ‫نشس��ت مجم��ع عموم��ی‬ ‫عادی س��االنه شرکت سهامی‬ ‫بیمه ای��ران با حض��ور معاون‬ ‫وزیر اقتصاد و رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی و س��ایر اعض��ا برگزار‬ ‫ش��د و اعض��ای مجمع ضمن‬ ‫ارزیابی مثبت از عملکرد رو به‬ ‫رش��د بیمه ایران در س��ال ‪ ،۹۷‬بر صورت های‬ ‫مالی سال گذشته این شرکت مهر تایید زدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه ایران‪ ،‬نشست‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت سهامی‬ ‫بیمه ایران به ریاس��ت معمارنژاد‪ ،‬معاون امور‬ ‫بانکی و بیمه وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫و با حضور سلیمانی‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫نماین��دگان وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬سازمان حسابرسی(حسابرس قانونی‬ ‫بیمه ای��ران) و رئیس و اعض��ای هیات مدیره‬ ‫بیمه ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت پس ارائ��ه گزارش های تیم‬ ‫مدیریت��ی بیم��ه ای��ران‪ ،‬اعض��ای مجمع نیز‬ ‫دیدگاه های کارشناسی خود را درباره عملکرد‬ ‫شرکت در سال گذشته مطرح و پس از بررسی‬ ‫و تب��ادل نظر در مس��ائل فنی و حسابرس��ی‪،‬‬ ‫ضمن تشکر از شفافیت گزارش های ارائه شده‬ ‫مدیرعامل بیمه ایران‪ ،‬صورت های مالی س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بیمه ایران را تصویب کردند‪.‬‬ ‫کلی کش��ور در راس��تای کاهش نرخ سود سپرده‬ ‫بانک ها اس��ت و بانک مرکزی و سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتص��ادی دول��ت ب��ر این مس��ئله تاکی��د دارند‪.‬‬ ‫درخواس��ت من به ویژه از همکاران شعب این است‬ ‫که شرایط کلی موجود را برای مشتریان خود تبیین‬ ‫و تشریح کنند‪ .‬اگر مشتریان وفادار بانک از شرایط‬ ‫سمت سیاست های اتکایی عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در صورتی که بحث‬ ‫اتکایی را دنبال کنیم‪ ،‬از دامپینگ‬ ‫نیز جلوگیری می ش��ود و شرط ما‬ ‫ب��رای پذی��رش ریس��ک اتکایی‬ ‫بیمه نامه ها نرخ های فنی درس��ت‬ ‫و اکچوئری مناسب است‪.‬‬ ‫رضایی خاطرنشان کرد‪ :‬دولت قول داده که‬ ‫موضوع افزایش س��رمایه بیم��ه ایران را چه از‬ ‫طریق فروش س��هم خود در بیمه البرز و چه‬ ‫از راه ه��ای دیگر به عنوان یک س��رمایه ملی‬ ‫جلو ببرد‪ .‬ما به دنبال ازادس��ازی و بروزرسانی‬ ‫دارایی های خود هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره مجم��ع بیمه ای��ران و تصویب‬ ‫صورت ه��ای مال��ی این ش��رکت ب��رای دوره‬ ‫منته��ی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬نیز گف��ت‪ :‬امار و‬ ‫ارقام ارائه ش��ده در مجمع بس��یار خوب بود‪.‬‬ ‫ما در س��ال گذش��ته به طور متوس��ط روزانه‬ ‫‪ ۳۷‬میلیارد تومان خس��ارت پرداخت کرده و‬ ‫‪۵۷‬میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره بیم��ه ای��ران یک��ی از‬ ‫افتخ��ارات این ش��رکت را روزام��د بودن در‬ ‫پرداخت دیه ها با توجه به نقدینگی مناس��ب‬ ‫عنوان و تصریح کرد‪ :‬در بخش فنی و مدیریت‬ ‫خس��ارت رش��ته های ثالث و درمان وضعیت‬ ‫بهتری داش��تیم و در بخش فرابورس و بورس‬ ‫نیز از طریق ش��رکت های خ��ود به ‪ ۷۱‬درصد‬ ‫رشد دست یافتیم‪.‬‬ ‫رضای��ی اع�لام ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬و در‬ ‫مجمع س��ود ‪ ۳۰۹‬میلی��ارد تومان��ی را ارائه‬ ‫کردی��م‪ .‬امیدواری��م ب��ا ادامه رون��د کنونی‪،‬‬ ‫مدیری��ت ریس��ک و همچنین س��ود حاصل‬ ‫از ام�لاک و بورس و فرابورس‪ ،‬زیان انباش��ته‬ ‫ش��رکت را جبران کنی��م‪ .‬وی درباره عملکرد‬ ‫‪ ۵‬ماه��ه این ش��رکت نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬در ‪۵‬‬ ‫ماه نخست امس��ال در حق بیمه تولیدی ‪۵۲‬‬ ‫درصد و در خس��ارت ‪ ۱۸‬درصد رشد داشتیم‪.‬‬ ‫میانگین پرداخت خسارت روزانه بیمه ایران با‬ ‫احتس��اب روزهای تعطیل ‪ ۲۳‬میلیارد تومان‬ ‫و ح��ق بیمه تولی��دی ‪ ۴۸‬میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره بیم��ه ای��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ‪ ۵‬ماه نخست سال‬ ‫گذش��ته روزانه ‪ ۱۹.۳‬میلیارد تومان خسارت‬ ‫و ‪ ۳۱‬میلی��ارد تومان حق بیم��ه تولید کرده‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫حساس و دشوار فعلی مطلع شوند‪ ،‬به طور قطع در‬ ‫کن��ار ما خواهند ماند و از این بحران ها به س�لامت‬ ‫عب��ور خواهیم کرد‪ .‬تهرانفر با تاکید بر برنامه ریزی‬ ‫برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬تمامی همکاران در صف و س��تاد باید درباره‬ ‫تسهیالت اعطایی با دقت نظر بیشتری عمل کنند‬ ‫تا بانک به مش��کالت کمتری دچار شود‪ .‬همچنین‬ ‫الزم است تا پرونده های مطالبات معوق در تمامی‬ ‫ش��عب در کوتاه ترین زمان ممک��ن تعیین تکلیف‬ ‫ش��وند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬با توجه به ب��روز و ظهور‬ ‫فناوری های جدید‪ ،‬مشتریان درخواست خدمات‬ ‫متفاوت و بسیار پیشرفته تری متناسب با تغییرات‬ ‫ایجاد شده دارند‪ .‬این طبیعی است که تمام بانک ها‬ ‫متناسب با این روند‪ ،‬خدمات جدید و تکمیلی را به‬ ‫مشتریان ارائه دهند‪.‬‬ ‫تهرانف��ر اف��زود‪ :‬خوش��بختانه در مدیری��ت‬ ‫فن��اوری اطالع��ات بان��ک‪ ،‬برنامه ریزی ه��ا و‬ ‫سیاس��ت گذاری های خوبی ب��رای تقویت و بهبود‬ ‫زیرس��اخت ها فراهم شده که با تالش همکاران در‬ ‫این حوزه‪ ،‬این روند رو به بهبود اس��ت و با س��رعت‬ ‫خوبی پیش خواه د رفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ب��ا قدردانی از تالش ه��ای کارکنان‬ ‫«بله» را دستاوردهایی ارزشمند خواند که نه تنها در‬ ‫نظام بانکی کشور‪ ،‬بلکه در پیشرفته ترین بانک های‬ ‫جهان نیز قابل اعتناست و بانک ملی ایران همه این‬ ‫محصوالت را تنها به منظور توس��عه خدمات رسانی‬ ‫به مشتریانش طراحی و اجرا کرده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملی ایران استمرار نواوری در خدمات را مسیر‬ ‫قطعی این س��ازمان دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬بر‬ ‫خالف عده ای که به طور پیوس��ته در حال س��یاه نمایی علیه نظام‬ ‫بانکی هستند‪ ،‬کارکنان بانک ها به ویژه بانک ملی ایران از هر گونه‬ ‫کوششی برای کمک به توسعه کشور دریغ نخواهند کرد‪ .‬خاتونی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این نشس��ت با بیان اینکه‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر من اقدام ها‪ ،‬فعالیت ها و چش��م انداز‬ ‫بانک باید به طور مرتب رصد و تحلیل شود‪ .‬درواقع‬ ‫زمان حال چراغ راه برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری‬ ‫در تمامی بخش ها است‪ .‬باید نقاط ضعف را بررسی‬ ‫و رف��ع کنیم و نق��اط قوت را نیز بهبود بخش��یم و‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬در غیر این صورت بانک کارافرین به‬ ‫عنوان یک موسس��ه انتفاعی‪ ،‬به اهداف مالی خود‬ ‫دست پیدا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫با اش��اره ب��ه عملکرد کلی بانک خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با تالش همکاران سال ‪ ۱۳۹۸‬سال‬ ‫مالی بهتری به لحاظ عملکرد اس��ت‪ .‬شاخص ها در‬ ‫بخش هایی رش��د و افزایش داشته اما باید یاداوری‬ ‫کنم که زحمات برخی همکاران در بعضی از شعب‬ ‫بس��یار چش��مگیرتر و مشهودتر اس��ت و کارنامه‬ ‫درخشان تری نسبت به سایر ش��عب ارائه داده اند‪.‬‬ ‫من به صورت روزانه عملکرد شعب را رصد می کنم‬ ‫و در جریان جزئیات ان قرار می گیرم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫برخی از شعب عملکردی باالتر از انتظار ارائه دادند‪.‬‬ ‫این روند نش��ان می دهد که همکاران در این شعب‬ ‫با زحمات بس��یار در صدد جذب منابع و سوداوری‬ ‫حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫فصل س��وم امس��ال‪ ،‬تغییرات مهمی در حوزه خدمت رس��انی به‬ ‫مش��تریان بانک رخ خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت جدید و تغییرات‬ ‫بنیادی در س��امانه های بانک در راه اس��ت‪ .‬مسعود خاتونی افزود‪:‬‬ ‫بسیاری از فرایندها اصالح شده و زیرساخت ها تا حد امکان بهینه‬ ‫شده است‪ ،‬اما باید پذیرفت که بهبود شرایط در یک بانک ‪ ۹۱‬ساله‪،‬‬ ‫کمی زمان بر خواهد بود‪ .‬در این نشست که با حضور ‪ ۱۲‬نفر منتخب‬ ‫از میان پیش��نهاد دهندگان به مدیرعامل بانک ش��امل کارکنان و‬ ‫مش��تریان بودند‪ ،‬مدیران انفورماتیک‪ ،‬س��رمایه انسانی‪ ،‬امور طرح‬ ‫و برنامه و روابط عمومی ش��نونده دیدگاه ه��ای مدعوین بودند‪ .‬در‬ ‫ادام��ه این ایین مش��تریان و کارکنان بازدی��دی از موزه بانک ملی‬ ‫ایران به عمل اوردند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫از کالهبرداری تا فرارمالیاتی مالکان مسکن‬ ‫راه قراردادهای زیرزمینی به کجا ختم می شود؟‬ ‫قرارداده��ای ص��وری اج��اره و خرید مس��کن‪ ،‬از‬ ‫بازارهایی اس��ت که هیچ گاه سرد نمی شود؛ به ویژه تا‬ ‫زمانی که در این بازار‪ ،‬توافق میان مالک و مس��تاجر‬ ‫حرف اول را می زند‪ ،‬نه قانون‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫پنهان��ی و به اصطالح زیرزمینی‬ ‫ش��دن قرارداده��ای خری��د و ف��روش و اج��اره‪ ،‬از‬ ‫راهکارهای��ی اس��ت که برخ��ی مالکان ب��رای فرار از‬ ‫پرداخت مالیات به ان متوس��ل می ش��وند؛ به عنوان‬ ‫مث��ال بعد از تواف��ق با خریدار یا مس��تاجر‪ ،‬عالوه بر‬ ‫قرارداد عادی نوش��ته ش��ده با نرخ واقع��ی‪ ،‬طرفین‬ ‫قراردادی ب��ا قیمت های ص��وری و پایین تر از ارزش‬ ‫حقیق��ی مل��ک در دفترخانه اس��ناد رس��می تنظیم‬ ‫می کنند تا مش��مول مالیات نشوند‪ .‬برخی مالکان هم‬ ‫از مستاجر می خواهند بدون مراجعه به بنگاه مشاوران‬ ‫امالک‪ ،‬به تنظیم قراردادی دست نویس بین خودشان‬ ‫اکتفا کنند‪.‬‬ ‫ای��ن اتف��اق در حال��ی می افتد که در چند س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی ت�لاش ک��رده با‬ ‫راه اندازی سامانه ملی امالک و مسکن کشور‪ ،‬مالکان‬ ‫و مش��اوران امالک را ملزم ب��ه دریافت کد رهگیری‬ ‫برای انواع معامالت مس��کن کند تا عالوه بر اس��انی‬ ‫پیگیری های مالیاتی‪ ،‬ارائه امار اجاره و خرید و فروش‬ ‫ملک نیز تسهیل شود‪.‬‬ ‫خرید و فروش و اجاره در سراسر کشور کد رهگیری‬ ‫ندارن��د‪ .‬این مس��ئله زمینه س��از کالهب��رداری‪ ،‬فرار‬ ‫مالیاتی‪ ،‬فروش چند باره ملک و تضییع حقوق مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک‪ :‬اگر مامور مالیاتی بتواند به‬ ‫قرارداد بسته شده در دفتر مشاور امالک دست پیدا کند‪ ،‬می تواند‬ ‫مالک خطاکار را به دلیل فریب دادن دولت جریمه کند‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰‬درص�د قرارداده�ا ک�د رهگی�ری‬ ‫نمی گیرند‬ ‫تحلیلگر مسائل اقتصادی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وی در تش��ریح قراردادهای صوری که با هدف فرار‬ ‫مالیاتی نوش��ته می ش��وند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این قراردادها‬ ‫نیز رس��می هستند و در دفترخانه ها تنظیم می شوند‬ ‫ام��ا نقش صوری دارند؛ به عنوان مثال فردی مغازه ای‬ ‫در منطقه شمال ش��هر تهران دارد که ان را به بهای‬ ‫ماهانه ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان اجاره داده و برای ان در‬ ‫دفتر مش��اور امالک‪ ،‬قرارداد نوشته است‪ .‬این فرد در‬ ‫دفترخانه نیز با مستاجر خود اجاره نامه رسمی مبنی‬ ‫بر دریافت ماهانه ‪ ۱۰‬میلیون تومان منعقد می کند تا‬ ‫به اداره دارایی نش��ان دهد و مالیات کمتری پرداخت‬ ‫کند‪ .‬از انجا که اداره دارایی نیز مکلف است براساس‬ ‫اجاره نامه رس��می مالیات دریافت می کند‪ ،‬حتی اگر‬ ‫مامور مالیات متوجه این تخلف و صوری بودن قرارداد‬ ‫شود‪ ،‬نمی تواند اعتراض کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه اگر مامور مالیاتی بتواند به قرارداد‬ ‫بسته ش��ده در دفتر مش��اور امالک دست پیدا کند‪،‬‬ ‫می تواند مالک خط��اکار را به دلیل فریب دادن دولت‬ ‫جریم��ه کند‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬درحال حاض��ر راهی برای‬ ‫جلوگی��ری از چنین تخلفاتی وجود ندارد و همه چیز‬ ‫بس��تگی به ممیز مالیاتی دارد‪ .‬یعنی ممکن اس��ت او‬ ‫تشخیص دهد که عدد ارائه شده به عنوان اجاره بها با‬ ‫نرخ منطقه هماهنگی ندارد‪ .‬او می تواند دفتر مش��اور‬ ‫امالکی که اجاره نامه اصلی در ان نوشته شده را پیدا‬ ‫و اثبات کن��د که مالک اقدام به کالهبرداری و فریب‬ ‫دولت کرده است‪.‬‬ ‫عقبایی تاکید کرد‪ :‬مردم و مشاوران امالک باید در‬ ‫زمینه الزام به دریافت کد رهگیری توجیه شوند تا از‬ ‫کالهبرداری جلوگیری ش��ود‪ .‬این کار هزینه ای برای‬ ‫فروش��نده و خریدار یا مس��تاجر ندارد و فقط مشاور‬ ‫ام�لاک باید برای هر کد رهگیری رقمی بین ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان پرداخت کند‪.‬‬ ‫گرچ��ه امار دقیق��ی در زمینه می��زان قراردادهای‬ ‫صوری و دریافت نش��دن کد رهگیری در بازار امالک‬ ‫وجود ندارد اما نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک‬ ‫معتقد اس��ت امار تخلف های مربوط به کد رهگیری‬ ‫باالس��ت‪ .‬این مسئله به دلیل این اس��ت که مردم در‬ ‫زمینه دریافت کد رهگیری الزام قانونی ندارند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد قراردادهای‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫بازسازی ‪ ۱۲۴‬واگن مسافری رجا در داخل‬ ‫در س��ال رونق تولید‪ ،‬ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا عملیات‬ ‫اجرایی نوس��ازی ناوگان ریلی مسافری خود را اغاز کرده و در‬ ‫این زمینه از ظرفیت ش��رکت های تولیدکننده واگن مسافری‬ ‫داخلی استفاده می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از شرکت رجا‪ ،‬علی دستجردی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ رفاه و گردشگری سازمان تامین اجتماعی (هگتا) در‬ ‫نشس��تی با حضور مدیرعامل شرکت رجا گفت‪ :‬هلدینگ هگتا‬ ‫و مجموعه ش��رکت های تابع از جمله ش��رکت رجا با پیروی از‬ ‫ش��عار سال و فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‪ ،‬برای حمایت از‬ ‫صنای��ع داخلی و رونق تولید‪ ،‬با اس��تفاده از فرصت تبصره ‪۱۸‬‬ ‫برای تولید و بازس��ازی واگن های مسافری خود از کارخانه های‬ ‫داخلی استفاده می کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بازس��ازی واگن های با عمر باالی ‪ ۳۰‬س��ال و تغییر‬ ‫فناوری در این واگن ها‪ ،‬هدف ماس��ت و قراردادهای بازس��ازی‬ ‫واگن های رجا با ش��رکت های داخلی منعقد و عملیات اجرایی‬ ‫انها اغاز شده است‪ .‬مدیرعامل هگتا عنوان کرد‪ :‬برای بازسازی‬ ‫‪ ۱۲۴‬واگن مس��افری رجا با عمر باالی ‪ ۳۰‬س��ال‪ ،‬قراردادهایی‬ ‫با ش��رکت واگن پارس (‪ ۵۵‬دستگاه)‪ ،‬شرکت نوین صنعت رجا‬ ‫(‪ ۵۴‬دس��تگاه) و ش��رکت احیا صنعت (‪ ۱۵‬دستگاه) منعقد و‬ ‫هم��ه تالش ما صرف این ش��د که حتی المق��دور از واگن های‬ ‫تولی��د داخل اس��تفاده ش��ود‪ .‬در این نشس��ت محمد رجبی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا نیز به قرارداد همکاری‬ ‫با ش��رکت واگن پارس برای س��اخت واگن های مسافری اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬قرارداد س��اخت ‪ ۴۱‬واگن مس��افری بین شرکت‬ ‫رجا و ش��رکت واگن پارس منعقد شد که تاکنون ‪ ۳۳‬دستگاه‬ ‫را تحویل گرفته ایم و برنامه ریزی برای ساخت ‪ ۸‬دستگاه دیگر‬ ‫نیز انجام ش��ده و امیدواریم در ‪ ۳‬ماه ابتدای سال ‪ ،۱۳۹۹‬این‬ ‫واگن ها تحویل ش��رکت رجا ش��ود‪ .‬محمد رجبی با بیان اینکه‬ ‫این واگن های مس��افری از نوع چهارتخت��ه‪ ،‬با تهویه مطبوع و‬ ‫س��امانه صوتی و تصویری هستند‪ ،‬افزود‪ :‬حجم سرمایه گذاری‬ ‫ش��رکت ریلی رجا برای قراردادهای بیان ش��ده‪ ،‬بیش از ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ بلیت هواپیما از ‪ ۲۱‬شهریور‬ ‫دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی از کاه��ش نرخ بلیت‬ ‫پروازهای داخلی از ‪ ۲۱‬ش��هریور باتوجه ب��ه کاهش نرخ ارز و‬ ‫محاسبه نرخ های جدید براساس دالر ‪ ۱۱‬هزار تومانی خبر داد‪.‬‬ ‫مقصود اس��عدی س��امانی در گفت وگو با فارس اظهار کرد‪:‬‬ ‫باتوج��ه به روند کاهش��ی ن��رخ ارز‪ ،‬نرخ بلی��ت هواپیما از ‪21‬‬ ‫شهریور کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کاهش نرخ ارز بالفاصله در نرخ بلیت هواپیما‬ ‫تاثیرگذار نیس��ت اما برای رضایت بیشتر مسافران این تصمیم‬ ‫ازسوی شرکت های هواپیمایی گرفته شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی بیان کرد‪ :‬ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی موافقت کردن��د نرخ ها را براس��اس دالر ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫تومان��ی تنظیم کنند‪ ،‬در حالی که اکنون نرخ دالر بیش از ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومان اس��ت؛ با این حال قرار ش��د نرخ ها براساس ارز ‪۱۱‬‬ ‫هزار تومانی محاسبه شود‪.‬‬ ‫اس��عدی س��امانی بیان ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه نرخ ارز و ش��یوه‬ ‫دسترس��ی به قطعه و سرویس های نگهداری و شرایط تقاضای‬ ‫بازار‪ ،‬ش��رکت ها بلیت خود را در دامنه نرخ های تعیین ش��ده‪،‬‬ ‫عرضه می کنند و بازار تقاضا در تابس��تان به گونه ای اس��ت که‬ ‫باوجود فصل افزایش مسافرت‪ ،‬بلیت های مسیر پرتردد مشهد‬ ‫با میانگین حدود ‪ ۴۸۰‬هزار تومان به فروش رفته است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی تاکید کرد‪ :‬این نرخ ها‬ ‫براس��اس ش��رایط بازار و رقم میانگین س��قف و کف محاسبه‬ ‫می ش��ود‪ .‬به عنوان مثال در مرداد امس��ال میانگین نرخ بلیت‬ ‫تهران‪-‬مش��هد ‪ ۴۸۰‬هزار تومان بود‪ ،‬در حالی که س��قف نرخ‬ ‫بیمه تکمیلی رایگان رانندگان کامیون‬ ‫رئی��س س��ازمان راهداری و حمل ونق��ل جاده ای گفت‪ :‬ثبت ن��ام برای بیمه‬ ‫تکمیلی درمان رانندگان کامیون به همراه همسر و ‪ ۲‬فرزند انها از ‪ ۱۵‬شهریور‬ ‫جاری اغاز می ش��ود و تا ‪ ۱۵‬ابان ادامه خواهد داشت‪ .‬عبدالهاشم حسن نیا در‬ ‫گفت وگ��و با مهر درباره وضعیت بیمه پای��ه و تکمیلی رانندگان کامیون گفت‪:‬‬ ‫براساس قانون‪ ،‬بیمه پایه رانندگان کامیون‪ ،‬بیمه خویش فرماست که این قانون‬ ‫از س��ال ‪ ۷۹‬به تصویب رس��ید و اجرای ان از س��ال ‪ ۸۱‬اغاز ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دول��ت از س��ال ‪ ۵۰ ،۸۸‬درصد حق بیمه پای��ه را به عنوان یارانه به س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی پرداخت می کند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به‬ ‫اعتراض س��ال گذش��ته رانندگان کامیون در زمینه پرداخت نشدن حق بیمه‬ ‫پایه ازس��وی برخی ش��رکت ها گفت‪ :‬رانندگان به این موضوع اعتراض داشتند‬ ‫که س��ازمان تامین اجتماعی تصمیم گرفت حق بیمه رانندگان را از س��ال ‪79‬‬ ‫تا ‪ ۸۱‬که قانون بیمه خویش فرما اجرا ش��د از ش��رکت های حمل ونقلی کسر و‬ ‫به عنوان سابقه بیمه رانندگان منظور کند اما برخی شرکت های حمل ونقلی ‪۴‬‬ ‫درصد حق بیمه خود را پرداخت نکرده و هزینه ان را از بارنامه رانندگان کسر‬ ‫کرده بودند‪ .‬یعنی در بارنامه برخی از رانندگان در ان س��ال ها حق بیمه لحاظ‬ ‫ش��ده اما به عنوان سابقه در نظر گرفته نشده بود که این موضوع حل شد‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به بیمه تکمیلی رانندگان اظهار کرد‪ :‬با هماهنگی انجمن ش��رکت های‬ ‫حمل ونقلی در ش��ورای عالی تراب��ری مصوبه ای گرفتیم مبنی ب��ر اینکه بیمه‬ ‫تکمیلی رانندگان به طور رایگان برقرار شود‪ .‬این مصوبه در مهر سال گذشته به‬ ‫سازمان راهداری ابالغ شد‪ .‬حسن نیا ادامه داد‪ :‬براساس این مصوبه‪ ،‬شرکت های‬ ‫حمل ونقل جاده ای مکلفند براس��اس قراردادی که تشکل های صنفی رانندگان‬ ‫و ش��رکت های حمل ونقلی با ش��رکت های بیمه به امضا می رسانند‪ ،‬رانندگان‬ ‫کامیون را به طور رایگان زیر پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهند‪ .‬وی زمان‬ ‫اجرای این قرارداد را نیمه دوم س��ال گذش��ته تا ‪ ۱۵‬مرداد امس��ال دانست و‬ ‫اف��زود‪ :‬در تمدید این قرارداد تصمیم گرفتیم عالوه بر همس��ران رانندگان که‬ ‫سال گذشته در قرارداد بیمه تکمیلی لحاظ شده بودند‪ ۲ ،‬فرزند رانندگان نیز‬ ‫به این قرارداد اضافه شوند که شامل فرزندان زیر ‪ ۱۸‬سال است‪ .‬البته فرزندان‬ ‫دختر در صورت مجرد بودن‪ ،‬شرط سنی ندارند‪.‬‬ ‫حسن نیا تعداد افراد زیر پوشش بیمه تکمیلی درمان را در سال گذشته ‪۷۰۹‬‬ ‫هزار نفر ش��امل رانندگان و همس��ران انها اعالم کرد و گفت‪ :‬امسال باتوجه به‬ ‫توافق هایی که حاصل ش��د و قرارداد ان با صنوف به امضا رس��ید این تعداد به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار تومان تعیین شده بود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ش��رکت ها تالش می کنند باتوجه به شرایط‬ ‫بازار و تقاض��ا‪ ،‬نرخ های میانگین را اعمال کنند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی برای حفظ مس��افر س��عی می کنند بلی��ت با نرخ‬ ‫مناسب تر عرضه و مسافران خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫اسعدی س��امانی گفت‪ :‬نرخ های جدید در وب سایت انجمن‬ ‫شرکت های هواپیمایی به نشانی ‪ www.aira.ir‬قابل دسترس‬ ‫است‪.‬‬ ‫تخفیف برای راه اندازی ایرتاکسی ها‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫ایران اعالم کرد گرچه مش��کل اصلی راه اندازی‬ ‫ایرتاکس��ی در کش��ور تنها هزینه ها و قیمت ها‬ ‫نیست‪ ،‬اما برای راه اندازی ایرتاکسی ها و کمک‬ ‫به رونق این بخش‪ ،‬تخفیف و بسته های تشویقی‬ ‫در نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫سیاوش امیرمکری در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشکل اصلی راه اندازی ایرتاکسی در کشور‬ ‫هزینه ه��ا و قیمت های ان نیس��ت‪ .‬مش��کالت‬ ‫اصل��ی پی��ش روی هوانوردی عمومی کش��ور‬ ‫درحال حاض��ر حاکمیتی ب��ودن‪ ،‬دولتی بودن و‬ ‫نگاه مدیریت دولتی به ان است و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫قوانی��ن و مقررات ناظر ب��ر فعالیت های صنعت‬ ‫هوانوردی‪ ،‬ناوگان و شرایط خاص فعلی کشور و‬ ‫حتی فراموشی مفهوم کسب وکار تاکسی هوایی‬ ‫به عل��ت وقفه طوالنی مدت این موضوع‪ ،‬مهم تر‬ ‫از هزینه ها و قیمت های ان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اس��تراتژی ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫حمای��ت از ش��رکت های ایرتاکس��ی در قالب‬ ‫تدوین بس��ته های تشویقی و حمایتی است که‬ ‫ش��امل ارائه تخفیف در ح��وزه خدمات ناوبری‬ ‫هوایی و فرودگاه ها مانند ناوبری هوایی‪ ،‬نشست‬ ‫و برخاست‪ ،‬روشنایی‪ ،‬پارکینگ و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫ای��ران ادامه داد‪ :‬تخفی��ف ‪ ۳۰‬درصدی در این‬ ‫م��وارد برای هواپیماهای زی��ر ‪ ۲‬هزار کیلوگرم‬ ‫یک��ی از پیش��نهادهای ای��ن ش��رکت با هدف‬ ‫حمای��ت از هوانوردی عمومی کش��ور بود که با‬ ‫موافقت وزیر راه و شهرس��ازی ابالغ شد و دیگر‬ ‫بسته های تشویقی و حمایتی نیز در حال تهیه‬ ‫و ارسال برای طی کردن مراحل قانونی‪ ،‬تصویب‬ ‫و اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫یک��ی از نکته ه��ای جال��ب ب��رای من این‬ ‫اس��ت که در بس��یاری از نشست ها و محافل‪،‬‬ ‫درباره مسکن صحبت می شود‪ .‬البته به لحاظ‬ ‫روانشناس��ی طبیعی است که وقتی موضوعی‬ ‫شنیدن مطلب‬ ‫برای یک نفر مهم باشد‪ ،‬امکان‬ ‫ِ‬ ‫در زمین��ه ان موض��وع برای ان فرد بیش��تر‬ ‫می ش��ود و باتوجه به اینکه موضوع مس��کن‬ ‫در کانون توجه من قرار دارد‪ ،‬طبیعی اس��ت‬ ‫که همیشه گوشم برای شنیدن درباره ان تیز‬ ‫باشد؛ هرچند س��عی می کنم تا حد امکان از‬ ‫ورود به بحث پرهیز کنم و بیش��تر ش��نونده‬ ‫باشم‪.‬‬ ‫اما به راستی چرا مسکن اینقدر برای همگان‬ ‫مهم است‪:‬‬ ‫ مس��کن‪ ،‬مهم ترین نیاز بشر پس از غذا و‬‫پوشاک است‪.‬‬ ‫ اش��تغال و کسب وکار بس��یاری از مردم‪،‬‬‫به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به مس��کن‬ ‫مرتبط است‪.‬‬ ‫ مس��کن بیش��ترین وزن و تاثی��ر را در‬‫محاسبه تورم دارد‪.‬‬ ‫ مسکن بیشترین س��هم را در هزینه های‬‫خانوار دارد‪.‬‬ ‫ ارزش موجودی مسکن کشور بیش از ‪۲۰‬‬‫میلیون میلیارد تومان اس��ت؛ یعنی ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫کل نقدینگی کشور‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ س��االنه نیازمند ساخت حدود ‪ ۸۵۰‬هزار‬‫واحد مسکونی در کشور هستیم‪.‬‬ ‫ مسکن بزرگ ترین بخش از ثروت بیشتر‬‫خانوارهای ایرانی است‪.‬‬ ‫ س��هم بخش خصوصی در سرمایه گذاری‬‫مسکن بیش از ‪ ۹۷‬درصد است‪.‬‬ ‫ س��ایر حوزه های س��رمایه گذاری از عمق‬‫کافی برخوردار نیستند و شناخت عامه مردم‬ ‫از انها بسیار کمتر از مسکن است‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۰۹‬نقطه‬ ‫حادثه خیز در اصفهان‬ ‫به�روز راع�ی‪ :‬مدی��رکل راه��داری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای با اش��اره ب��ه بهره برداری‬ ‫از ‪ ۶۹‬پ��روژه در هفت��ه دولت امس��ال گفت‪:‬‬ ‫برای بهره برداری از این پروژه ها بیش از ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬مه��دی‬ ‫خضری تصریح کرد‪ :‬س��ال گذش��ته عملیات‬ ‫روکش اسفالت حفاظتی در ‪ ۲۰۰‬کیلومتر از‬ ‫راه ها اس��تان با ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال انجام شد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۱۳‬کیلومتر از راه های اس��تان با‬ ‫‪ ۳۴۰‬میلیارد ریال روکش اسفالت گرم شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬لکه گیری هندس��ی‬ ‫و غیرهندس��ی راه های اس��تان به طول ‪۱۸۵‬‬ ‫کیلومتر با ‪ ۵۰‬میلیارد ریال انجام شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۵ :‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار مسافر‬ ‫با ناوگان عموم��ی در این مدت در جاده های‬ ‫اس��تان س��فر کردند و تعداد سفرها ‪ ۷‬درصد‬ ‫افزایش پیدا ک��رد‪ .‬همچنین ‪ ۲۰‬میلیون تن‬ ‫کاال با ناوگان حمل ونقل استان جابه جا شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در دور دوم سفرهای تابستانی‬ ‫نظارت بر تردد رانندگان با ‪ ۱۰۵‬دوربین ثبت‬ ‫تخلف فعال‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول عنوان ک��رد‪ ۱۳۰ :‬هزار‬ ‫تخل��ف در ‪ ۵‬م��اه ابتدای س��ال ج��اری در‬ ‫جاده های استان به ثبت رسید‪.‬‬ ‫خضری از شناسایی ‪ ۱۰۹‬نقطه حادثه خیز‬ ‫در این اس��تان خبر داد و افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۶۷‬نقطه مورد تایید وزارتخانه اس��ت و مقرر‬ ‫ش��د برای رفع ان از اعتبارات استانی و ملی‬ ‫اس��تفاده شود‪ .‬وی گفت‪ :‬س��ال گذشته برای‬ ‫اص�لاح و رفع کامل خط��ر از ‪ ۱۳‬مورد از این‬ ‫نقاط که از نظر هندس��ی حادثه خیزتر بودند‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی ش��د و بعض��ی از نق��اط هم با‬ ‫استفاده از تابلو‪ ،‬عالئم هشداردهنده‪ ،‬گاردریل‬ ‫و خط کشی ایمن سازی شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��ال گذشته در این استان‬ ‫‪ ۵۸‬هزار راننده حوزه حمل ونقل کاال و مسافر‬ ‫زیر پوش��ش بیم��ه تکمیلی رانن��دگان قرار‬ ‫گرفتند و امسال این بیمه تمدید شد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬میانگین سن ناوگان حمل ونقل‬ ‫اتوبوس��ی اس��تان ‪ ۱۰‬س��ال و میانگین سن‬ ‫ناوگان مینی بوس��ی اس��تان ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫اس��ت و مینی بوس ها در وضعیت نامناس��بی‬ ‫هستند‪ .‬میانگین سن ناوگان حمل ونقل باری‬ ‫استان هم ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬سال است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نایب رئی��س اول اتحادیه مش��اوران امالک معتقد‬ ‫است تنظیم کردن قراردادهای اجاره و خرید صوری‬ ‫با اهداف گوناگونی انجام می شود که فرار مالیاتی یکی‬ ‫از انهاس��ت‪ .‬به گفته او این قراردادها با هر هدفی که‬ ‫تنظیم شوند‪ ،‬تخلف به شمار می روند‪.‬‬ ‫حسام عقبایی در گفت وگو با‬ ‫در پاسخ به این‬ ‫پرسش که گفته می شود برخی مالکان به منظور فرار‬ ‫مالیاتی به تنظیم قرارداد صوری با مستاجر یا خریدار‬ ‫روی می اورند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در گذش��ته س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی اعالم کرده بود جواب اس��تعالم هر قراردادی‬ ‫که کد رهگیری نداش��ته باش��د‪ ،‬از سوی دارایی داده‬ ‫نخواهد ش��د اما اکنون س��ازمان امور مالیاتی پاس��خ‬ ‫استعالم قراردادی که کد رهگیری نداشته باشد را هم‬ ‫می دهد؛ بنابراین داشتن یا نداشتن کد رهگیری برای‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی فرقی نمی کند و این س��ازمان‬ ‫می تواند از هر قرارداد ملکی‪ ،‬مالیات دریافت کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه قرارداده��ای صوری ب��ا اهداف‬ ‫گوناگونی تنظیم می ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخشی از این‬ ‫قراردادها برای ثبت نام در مدرس��ه‪ ،‬ارائه در محل کار‬ ‫و‪ ...‬نوشته و تنظیم می ش��وند‪ .‬اشکار است که این ها‬ ‫تخلف هستند و می توان با انها برخورد کرد‪.‬‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫‹ ‹حوزه مسکن ش�فاف ترین پرداخت های‬ ‫مالیاتی را دارد‬ ‫یک��ی از فعاالن ح��وزه مس��کن می گوی��د نه تنها‬ ‫ف��رار مالیاتی در حوزه مس��کن چش��مگیر نیس��ت‬ ‫بلک��ه معام�لات مس��کن منظم ترین و ش��فاف ترین‬ ‫پرداخت ه��ای مالیاتی را دارد‪ .‬فرش��ید پورحاجت در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چرا‬ ‫اجبار مش��اوران امالک به دریافت کد رهگیری برای‬ ‫معامالت مس��کن نتوانسته در این فضا شفاف سازی و‬ ‫از تخلفات جلوگیری کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مس��ئوالن بارها‬ ‫اع�لام کرده اند که تمام قراردادهای مس��کن ملزم به‬ ‫داش��تن کد رهگیری هستند اما مشکل این است که‬ ‫ممیزهای مالیاتی هیچ کدام از این کد رهگیری ها یا‬ ‫حتی قولنامه ه��ا را قبول ندارند‪ .‬به ویژه درباره امالک‬ ‫تج��اری ای��ن ممیزان مالیاتی هس��تند ک��ه تصمیم‬ ‫می گیرن��د ارزش یک پالک مش��خص‪ ،‬چ��ه میزان و‬ ‫ع��دد رهن و اجاره ان چقدر اس��ت‪ .‬او در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که چگونه می توان مشکل فرار مالیاتی‬ ‫در معام�لات مس��کن را برط��رف کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی بپذیرد که قراردادهایی که در‬ ‫بنگاه های مشاوران امالک ثبت می شود اعتبار قانونی‬ ‫الزم را دارد‪ .‬از س��وی دیگر مشاوران امالک نیز باید‬ ‫در زمینه دریافت کد رهگیری برای معامالت مسکن‬ ‫با دولت هم��کاری کنند‪ .‬پورحاج��ت تاکید کرد‪ :‬هر‬ ‫نوع قراردادی که منتج به پرداخت مالیات ش��ود‪ ،‬در‬ ‫سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد که‬ ‫این مسئله قراردادهای دس��تی و بدون کد رهگیری‬ ‫را هم ش��امل می ش��ود اما در مقام اجرا و در نهایت‪،‬‬ ‫تصمیم گیرنده ممیز مالیاتی اس��ت و میزان مالیات را‬ ‫او تعیین می کند‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان با تاکید بر اینکه‬ ‫ش��فاف ترین مالیات ها در حوزه مس��کن کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬میزان تخل��ف و فرار مالیاتی در این‬ ‫حوزه بسیار کم و قابل چشم پوشی است‪ .‬از قضا بخش‬ ‫تولید مس��کن بیشترین اسیب را از قوانین اشتباه در‬ ‫حوزه مالیات دیده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بخش تولید مس��کن ‪ ۹‬درصد‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده خود را پرداخت می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��یوه تدوین قانون در این زمینه‪ ،‬در راس��تای رونق‬ ‫تولی��د نیس��ت و دریاف��ت مالیات از بخش مس��کن‬ ‫به گونه ای اس��ت که هیچ تفاوتی بی��ن تولیدکننده و‬ ‫سوداگر وجود ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا همه‬ ‫درباره مسکن‬ ‫حرف می زنند؟‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫قاچاقچیان سوخت هر دقیقه ‪ ۱۳۸‬تا ‪ ۲۷۷‬میلیون تومان به جیب می زنند‬ ‫اخبار‬ ‫شتاب بخشی به پروژه های‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ای��ران در جری��ان بازدید از‬ ‫پروژه ه��ای در حال اجرای ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫اصفه��ان ب��ر ضرورت تس��ریع انجام ط��رح ملی‬ ‫جامع بهینه س��ازی و بهبود فرایند این ش��رکت‬ ‫تاکید کرد‪.‬به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫علیرض��ا صادق ابادی در حاش��یه بازدید از روند‬ ‫اجرای طرح جامع ش��رکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫و در نشس��ت مشترک با پیمانکاران‪ ،‬این طرح را‬ ‫یکی از طرح های بس��یار مه��م پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫انج��ام هر چ��ه بهت��ر ان‪ ،‬هم��کاری چندجانبه‬ ‫پاالیشگاه اصفهان‪ ،‬پاالیش و پخش و پیمانکاران‪،‬‬ ‫بیش از پیش می شود‪ .‬وی با اعالم اینکه شرکت‬ ‫ملی پاالی��ش و پخش فراورده ه��ای نفتی ایران‬ ‫اماده هرگونه همکاری و مس��اعدت اس��ت‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬با مدیریت پیمانکاران و منس��جم س��اختن‬ ‫انها شاهد نتایجی مطلوب خواهیم بود و به طور‬ ‫حت��م در بخ��ش ریالی و ارزی نی��ز حمایت های‬ ‫پاالیش و پخش افزایش می یابد‪ .‬در این نشست‬ ‫مرتضی ابراهیم��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت پاالیش‬ ‫نف��ت اصفهان نیز درباره رون��د اجرای پروژه های‬ ‫زیر مجموعه ط��رح جامع توضیحاتی داد و گفت‪:‬‬ ‫ط��رح جام��ع بهینه س��ازی و بهب��ود فرایند ‪۶‬‬ ‫زیرپروژه دارد که از سال‪ ۹۴‬پروژه ساخت مجتمع‬ ‫بنزین سازی با تولید حدود ‪۱۱‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬راه اندازی شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬امسال‬ ‫نیز واحد تقطیر و گاز مایع ش��ماره ‪ ۳‬با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار بشکه در روز و با هدف افزایش ضریب‬ ‫اطمین��ان فرایند و بهبود کیفی��ت فراورده های‬ ‫نفتی راه اندازی ش��ده و مراح��ل ازمایش نهایی‬ ‫خود را پشت س��ر می گذارد‪ .‬ابراهیمی با تاکید بر‬ ‫اینکه هدف از راه اندازی این واحد‪ ،‬بهبود عملکرد‬ ‫ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان ب��وده و ظرفیت‬ ‫پاالیش��ی افزایش نخواهد داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با راه ان��دازی کامل این واحد در ش��رایط عادی‪،‬‬ ‫ظرفی��ت کلی پاالیش��گاه از ‪۳۷۵‬ه��زار به روزانه‬ ‫‪۳۶۰‬هزار بشکه کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پول کثیف بنزین‪ ،‬برابر با یک چهارم درامد ملی‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی براوردها‬ ‫میزان درامد‬ ‫ناشی از قاچاق‬ ‫بنزین را ‪۱۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫اعالم می کنند‬ ‫روزانه ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلیون لیت��ر بنزین در ایران‬ ‫مصرف و بین یک پنجم تا نیمی از این رقم یعنی ‪۲۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴۰‬میلیون لیتر‪ ،‬قاچاق می ش��ود‪ ،‬البته این امار‬ ‫و ارقام‪ ،‬براس��اس امار و براوردهای کلی و غیردقیق‬ ‫است اما به هر حال از گردش حجم باالیی پول کثیف‬ ‫یعن��ی روزانه حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬زی ِر‬ ‫زمین اقتصاد کش��ور خبر می دهد؛ این یعنی ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۱۴۴‬هزار میلیارد تومان‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ مبارزه با قاچاق س��وخت و حفظ‬ ‫ارزش ب��االی بنزین قاچاق در داخل کش��ور‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین اهداف احیای دوباره کارت س��وخت است‬ ‫که از ‪ ۲۰‬مرداد امسال اجرا شد و بر اساس ان‪ ،‬مردم‬ ‫با اس��تفاده از کارت س��وخت خود روزانه تا ‪ ۶۰‬لیتر‬ ‫و با کارت س��وخت جایگاه داران تا ‪ ۳۰‬لیتر س��همیه‬ ‫بنزین دارند‪.‬‬ ‫طراحان برنام��ه احیای کارت س��وخت می گویند‬ ‫ب��ا توجه با دولتی بودن پاالیش��گاه ها و نیز ش��رکت‬ ‫پخش فراورده های نفتی‪ ،‬این دو نهاد از اتهام قاچاق‬ ‫س��وخت مبرا و بر همین اس��اس‪ ،‬جایگاه های توزیع‬ ‫سوخت متهمان ردیف اول قاچاق سوخت هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن‪ ،‬اس��تفاده از کارت س��وخت‬ ‫می توان��د امکان نظ��ارت بر میزان مص��رف را فراهم‬ ‫ک��رده و از قاچ��اق جلوگی��ری کن��د زی��را یکی از‬ ‫مهم ترین راه های قاچاق س��وخت این است که افراد‬ ‫با کارت ش��خص دیگ��ری در جایگاه های س��وخت‪،‬‬ ‫سوخت گیری می کنند‪ ،‬البته این نوع قاچاق بیش از‬ ‫هم��ه در نقاط مرزی اتفاق می افتد‪ .‬این امیدواری در‬ ‫مسئوالن وجود دارد که با احیای کارت سوخت‪ ،‬کار‬ ‫قاچاقچی ها سخت تر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون لیتر بنزین در روز‬ ‫امار دقیقی از میزان قاچاق بنزین در دست نیست‬ ‫اما گفته های گوناگون مس��ئوالن بیانگر قاچاق ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ون لیتر بنزین در روز اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬ماه اغاز‬ ‫امس��ال یک میلی��ارد لیتر انواع س��وخت از مرزهای‬ ‫ایران قاچاق ش��ده اس��ت‪ .‬در کنار بنزین‪ ،‬گازوئیل‪،‬‬ ‫گاز مایع و دیگر اقالم س��وختی نی��ز از ایران قاچاق‬ ‫براورده��ا مدنظ��ر قرار گیرد‪ ،‬با درنظر گرفتن س��ود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومانی ب��ه ازای قاچاق هر لیتر بنزین و در‬ ‫نظر گرفتن قاچاق روزانه ‪ ۲۰‬میلیون لیتر‪ ،‬حجم پول‬ ‫کثیف حاصله به ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان و در صورت در‬ ‫نظر گرفتن ‪ ۴۰‬میلیون لیتر بنزین قاچاق این رقم به‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬قاچاقچیان در ه��ر دقیقه از غارت‬ ‫بنزی��ن ای��ران ‪ ۱۳۸‬میلیون تومان ت��ا ‪ ۲۷۷‬میلیون‬ ‫تومان به دست می اورند‪.‬‬ ‫این ارقام حداقلی و بر اس��اس حدس و گمان است‬ ‫اما بی تردید حجم س��ودی که ب��ه جیب قاچاقچیان‬ ‫س��رازیر می ش��ود‪ ،‬در همین حد و اندازه اس��ت که‬ ‫همه مرزه��ا را درگیر خود کرده و با وجود س��ال ها‬ ‫مب��ارزه مس��ئوالن‪ ،‬همچن��ان قاچ��اق در جری��ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬البت��ه خ��روج غیرقانونی بنزین و س��وخت‪،‬‬ ‫تنها ضربه ای نیس��ت ک��ه قاچاق به ای��ران می زند‪،‬‬ ‫پول ه��ای کثیف حاص��ل از قاچاق در ه��ر عرصه ای‬ ‫وارد ش��ود بحران��ی را رق��م زده و س��پس بی��رون‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫اگ��ر درام��د دقیقه ای قاچ��اق یعنی ‪ ۱۳۸‬ت��ا ‪ ۲۷۷‬میلی��ون تومان را‬ ‫بپذیری��م می توانی��م بگوییم قاچاقچیان س��وخت ای��ران کمی کمتر از‬ ‫یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی کشورمان درامد دارند!‬ ‫می ش��وند‪ .‬تفاوت باالی نرخ س��وخت ای��ران با دیگر‬ ‫کش��ورها زمینه س��از قاچاق باالی سوخت کشورمان‬ ‫اس��ت‪ .‬کمترین فاصله نرخ بنزین ایران با کشورهای‬ ‫همسایه ‪ ۵۴۰۰‬تومان و بیشترین فاصله نرخ ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬به این ترتیب قاچاق ی��ک لیتر بنزین‬ ‫حداق��ل و حداکثر س��ودی به همین ان��دازه‪ ،‬نصیب‬ ‫قاچاقچیان می کند‪.‬‬ ‫با رسیدن نرخ دالر به کانال ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬هزار تومان‪،‬‬ ‫قاچ��اق بنزی��ن لیتری ه��زار تومانی به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه‪ ،‬ب��رای قاچاقچیان جذاب تر و پرس��ودتر از‬ ‫همیشه ش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬نرخ بنزین در کشوری‬ ‫مانند ترکیه بین ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومان است و انتقال‬ ‫هر لیت��ر بنزین به ترکیه‪ ،‬س��ودی ‪ ۱۲‬یا ‪ ۱۳‬برابری‬ ‫نصیب قاچاقچیان خواهد کرد‪ .‬کاهش ش��دید ارزش‬ ‫پول ملی کشورمان در یک سال گذشته از مهم ترین‬ ‫دالیلی اس��ت که بار دیگر به قاچاق سوخت جذابیت‬ ‫بخش��یده و موجب مطرح ش��دن بحث های��ی مانند‬ ‫فعال سازی دوباره کارت سوخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد قاچاق چقدر است؟‬ ‫به گ��زارش خبرانالین‪ ،‬هر چند برخ��ی براوردها‬ ‫میزان درامد ناشی از قاچاق بنزین را ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اع�لام می کنند ام��ا حتی اگ��ر بدبینانه ترین‬ ‫‹ ‹درام�د قاچ�اق س�وخت‪ ،‬یک چه�ارم‬ ‫تولید ناخالص داخلی ‬ ‫ب��ر اس��اس تحلیل منتشر ش��ده در ایبِنا‪ ،‬بررس��ی‬ ‫وضعیت متغیرهای اقتصاد ایران در گزارش اس��فند‬ ‫‪ ۹۷‬ت��ا فروردین ‪ ۹۸‬صندوق بین المللی پول نش��ان‬ ‫می دهد تولی��د ناخالص داخلی ای��ران با قیمت های‬ ‫ثابت ب��رای امس��ال به ‪ ۶۲۷‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫می رسد‪ .‬این شاخص برای سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز ‪ ۶۲۸‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫حال اگر درام��د دقیقه ای قاچ��اق یعنی ‪ ۱۳۸‬تا‬ ‫‪ ۲۷۷‬میلی��ون توم��ان را بپذیریم ک��ه درامد روزانه‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد تومانی قاچاقچیان را‬ ‫نشان می دهد و در نهایت درامد ساالنه حدود ‪۱۴۴‬‬ ‫ه��زار میلیارد توم��ان انها را باور کنی��م‪ ،‬می توانیم‬ ‫بگویی��م قاچاقچیان س��وخت ایران کم��ی کمتر از‬ ‫یک چه��ارم کل تولی��د ناخالص داخلی کش��ورمان‬ ‫درامد دارند!‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 16‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1365‬‬ ‫پیاپی ‪2683‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارشی درباره اقتصاد غیرشفاف در حوزه سینما و ورود پول های مشکوک به بدنه تولید‬ ‫سرمایه گذاری زیرزمینی در سینما‬ ‫مسئله ورود پول های مشکوک به سینما چندی ا ست‬ ‫مطرح شده و هر از گاه شایعه یا خبری از فساد اقتصادی‬ ‫در هنر هفتم‪ ،‬دامن برخی تهیه کنندگان و سرمایه گذاران‬ ‫فعال صنعت سینمای ایران را می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��اید برای نخس��تین بار یا به دلیل‬ ‫ش��هرت زیاد سریال نمایش خانگی «ش��هرزاد» بود که‬ ‫ماجرای س��رمایه های مشکوک در س��ینما به طور جدی‬ ‫مط��رح ش��د‪ ،‬انجا ک��ه س��رمایه گذاران این س��ریال به‬ ‫اخت�لاس از صن��دوق فرهنگیان و بانک س��رمایه متهم‬ ‫ش��دند‪ .‬پس از رسانه ای شدن این اتفاق بود که در ادامه‪،‬‬ ‫اس��امی افراد بسیاری به عنوان سرمایه گذار در پروژه های‬ ‫گوناگون س��ینمایی بر سر زبان ها افتاد‪ .‬افرادی که گاه از‬ ‫سرمایه داران مطرحی بودند که به دلیل حضور در محافل‬ ‫سیاسی و ورزشی در میان مردم شهرت داشتند‪.‬‬ ‫اما اوج ماجرای پول های مش��کوک در سینما از بهمن‬ ‫س��ال گذشته و در جشنواره سی وهفتمین فیلم فجر بود‬ ‫و از نشس��ت خبری دبیر جشنواره اغاز شد و تا نشست‬ ‫خبری تمام فیلم ها ادامه داش��ت که س��رمایه فیلم ها از‬ ‫کجا امده است‪.‬‬ ‫حاال در میان اهالی س��ینما این بحث مطرح است که‬ ‫هنر هفتم در هر کش��وری نیاز به س��رمایه گذار دارد اما‬ ‫بررس��ی سالمت س��رمایه هم در اختیار س��ازمان دیگر؛‬ ‫یعن��ی ق��وه قضاییه اس��ت‪ .‬بنابراین اگ��ر بخواهیم مانع‬ ‫ورود س��رمایه به س��ینما ش��ویم به طور قطع اسیب ان‬ ‫را هنرمندان می بینند و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬هم نظارت بر‬ ‫سرمایه های افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند هم کار‬ ‫به نسبت سخت و در عین حال خارج از محدوده فعالیت‬ ‫سینماگران است‪.‬‬ ‫‹ ‹اثاری معدودی در سینما از بودجه دولتی‬ ‫استفاده می کنند‬ ‫سیدغالمرضا موسوی‪ ،‬تهیه کننده فیلم سینمایی «من‬ ‫مادر هس��تم» در این زمینه گفت‪ :‬درحال حاضر بیش از‬ ‫‪۹۰‬درصد اثار تولید ش��ده در س��ینمای ایران با سرمایه‬ ‫بخش خصوصی ساخته می شود اما بحث مطرح این است‬ ‫که این ها چه نوع سرمایه ای است؟‬ ‫وی افزود‪ :‬چند س��ال پیش همزمان با تولید مجموعه‬ ‫ش��هرزاد برای ش��بکه نمایش خانگی‪ ،‬هش��دار دادم که‬ ‫امکان دارد س��رمایه هایی مطمئن و سالم وارد این حوزه‬ ‫نشود‪ .‬این مسئله خیلی جدی گرفته نشد و فقط در حد‬ ‫گفت وگوهای مطبوعاتی باقی ماند‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما با تاکید بر اینکه سینمای ایران‬ ‫نیاز به تزریق پول ازسوی بخش های خصوصی گوناگون‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اثاری که در س��ال تولید می شوند به جز‬ ‫تعداد معدودی که از بودجه دولتی اس��تفاده می کنند‪ ،‬با‬ ‫سرمایه گذاری خصوصی ساخته می شوند‪ .‬در بحث تولید‬ ‫اثار س��ینمایی ش��اید بیش از ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬سرمایه گذار‬ ‫داریم که از این میان ممکن اس��ت تعداد انگشت شماری‬ ‫باشند که سرمایه انها سالم به شمار نمی اید‪.‬‬ ‫موس��وی اظهارکرد‪ :‬هر نوع سرمایه ای (سالم یا ناسالم)‬ ‫هنگامی س��ینما را دچار مشکل می کند که اقتصاد ان را‬ ‫ملتهب کند‪ .‬زمانی که در پرداخت های شان از روش های‬ ‫معقول پیروی نکنند‪ ،‬طبیعتا به س��ینما از بعد اقتصادی‬ ‫اسیب می رس��انند‪ .‬در حقیقت مسئله مهم این است که‬ ‫سرمایه هایی که وارد سینما می شود به طور منطقی هزینه‬ ‫شود و طبیعتا ورود ان منجر به رفتار غیرمنطقی نشود‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده فیلم س��ینمایی «بغض»‪ ،‬ب��ا بیان اینکه‬ ‫افرادی که با سرمایه های ناسالم وارد سینما شدند بسیار‬ ‫معدود هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ضمن اینکه بسیاری از کسانی که‬ ‫متهم به داش��تن پول کثیف هستند‪ ،‬پول کثیف ندارند‬ ‫و اتفاقا براس��اس دقتی که در کار و زندگی انها می شود‬ ‫س��رمایه حاصل از زحم��ت را اورده اند‪ .‬نکت��ه اصلی در‬ ‫مس��ئله اقتصاد و سرمایه س��ینمای ما این است که چه‬ ‫کسانی در س��ینمای ایران با باال بردن سطح دستمزدها‬ ‫در اقتصاد س��ینما اختالل ایج��اد می کنند؟ به نظر من‬ ‫بای��د با این س��رمایه گذاران حتی اگر با پ��ول تمیز وارد‬ ‫این حوزه ش��ده اند‪ ،‬برخورد شود و اجازه ندهند براساس‬ ‫خواست شخصی انها سینمای ایران دچار اسیب شود و‬ ‫در اقتصاد ان اخالل به وجود بیاید‪.‬‬ ‫موس��وی درباره ورود س��رمایه گذاران به سینما افزود‪:‬‬ ‫هر سرمایه گذاری باید تکلیفش روشن باشد که ایا برای‬ ‫کار اقتصادی وارد س��ینما ش��ده است یا فقط می خواهد‬ ‫فیلمی س��اخته ش��ود که بگوید ان فیلم را دوست دارد‬ ‫و به س��اخت ان کمک کرده است‪ .‬س��رمایه گذاران اگر‬ ‫می خواهن��د کار اقتصادی کنند طبیعت��اً باید چند نکته‬ ‫را مدنظر داش��ته باش��ند‪ .‬شناس��نامه و رزومه حرفه ای‬ ‫تهیه کننده و کارگردان یک فیلم از جمله مس��ائلی است‬ ‫که باید در رس��یدن ب��ه یک س��رمایه گذاری منطقی و‬ ‫اقتصادی به ان توجه کرد‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما خاطرنشان کرد‪ :‬ما حق دخالت‬ ‫در مس��ائل قضایی را نداریم‪ .‬ب��ه این معنی که فقط قوه‬ ‫قضاییه براس��اس قوانی��ن می تواند به مس��ائلی از جمله‬ ‫پرونده س��رمایه های مش��کوک و صاحبان ان رسیدگی‬ ‫کند‪ .‬س��رمایه گذاران در س��ینما نیز‪ ،‬باید حدود مسائل‬ ‫اقتص��ادی را رعایت کنند‪ .‬نبای��د این طور فکر کنند که‬ ‫چون پول دارند می توانند به هر ش��کل که دوست دارند‬ ‫در س��ینما حرکت کنند‪ .‬باید مس��ائل اقتصادی را کامال‬ ‫رعایت کرد‪.‬‬ ‫هنر هفتم در کشوری نیاز به سرمایه گذار دارد اما بررسی سالمت‬ ‫س��رمایه ه��م در اختیار س��ازمان دیگ��ر؛ یعنی قوه قضاییه اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین اگر بخواهیم مانع ورود سرمایه به سینما شویم به طور قطع‬ ‫اسیب ان را هنرمندان می بینند‬ ‫‹ ‹کاری نکنی�م هیچ س�رمایه گذاری جرات‬ ‫ورود به سینما را نداشته باشد‬ ‫هاتف علیمردانی‪ ،‬کارگردان فیلم س��ینمایی «کوچه‬ ‫بی نام» نیز در این باره گفت‪ :‬متاس��فانه همیش��ه افراط‬ ‫و تفری��ط کار ما را خراب می کند‪ .‬اینکه س��ینما ابزاری‬ ‫برای پولش��ویی نباشد و سرمایه های مشخص و معلومی‬ ‫به ان وارد ش��ود کامال مس��ئله روشنی اس��ت‪ .‬اینکه با‬ ‫پروپاگاندا و جوس��ازی کاری کنیم که صاحبان سرمایه‬ ‫دیگر هیچ کدام شان جرات ورود به سینما نداشته باشند‬ ‫هم خیلی خطرناک است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه جوی ایجاد ش��ده که صاحبان‬ ‫س��رمایه‪ ،‬دیگر عالقه مند حضور در سینما نیستند‪ .‬این‬ ‫نبود عالقه‪ ،‬ناش��ی از ترسی اس��ت که انها از پیامدهای‬ ‫ورودش��ان به این حوزه دارند‪ .‬از ای��ن رو باید به دور از‬ ‫هیجان ها و مسائل جانبی رفتار کنیم‪.‬‬ ‫علیمردان��ی با بی��ان اینکه این گون��ه هیجان ها باعث‬ ‫می شود گاهی ناخواسته حقی از افراد ضایع شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬شایسته است که از سینمای مان مراقبت کنیم‪ .‬اگر‬ ‫این تهدیدها بیش��تر شود س��ینمای ما قادر به ادامه راه‬ ‫نخواهد بود‪ .‬یادمان باشد باید به سینمای ایران سرمایه‬ ‫تزریق شود و اقتصاد ان همیشه سرپا باشد‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم سینمایی «اباجان» با اشاره به حضور‬ ‫متخلفان اقتصادی در س��ینما‪ ،‬گف��ت‪ :‬افرادی بودند که‬ ‫تخلف��ی انجام داده اند و حاال ه��م قوه قضاییه به پرونده‬ ‫انها رسیدگی کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در پولشویی این طور نیست که به راحتی به‬ ‫دیگران به دلیل سرمایه دار بودن اتهام بزنیم‪ .‬قوه قضاییه‬ ‫با تحقیق و تفحص همه مسائل را در حوزه های گوناگون‬ ‫بررس��ی کرده و ب��ا متخلفان ان برخ��ورد می کند‪ .‬این‬ ‫جوس��ازی ها و فضاسازی ها به س��ود سینمای ما نیست‬ ‫چون تر و خشک با هم می سوزند‪.‬‬ ‫علیمردانی خاطرنشان کرد‪ :‬بهتر است ما اهالی سینما‬ ‫نیز خوددارتر باش��یم و اجازه بدهی��م که به این پرونده‬ ‫متخصصان امور حقوقی رس��یدگی کنند‪ .‬نه حق داریم‬ ‫و نه روا اس��ت هر س��رمایه داری را پولشو و صاحب پول‬ ‫کثیف خطاب کنیم‪ .‬اجازه بدهیم س��ینما در فضای ارام‬ ‫و مسیری قابل گفت وگو حرکت کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باید ی��اد بگیریم ک��ه چگونه‬ ‫می شود از چرخه س��الم سینما ارتزاق کرد‪ .‬به نظر من‪،‬‬ ‫ما سینماگران عامل اصلی تخریب سینما شده ایم‪ .‬درباره‬ ‫همین ورود س��رمایه های کثیف‪ ،‬این سرمایه های کثیف‬ ‫از کجا وارد ش��د؟ چون ما یاد نگرفته ایم از چرخه سالم‬ ‫ارتزاق کنیم‪ .‬م��ن به عنوان یک فیلمس��از فکر می کنم‬ ‫مش��کل اصلی‪ ،‬خود ما فیلمسازان هس��تیم تا صاحبان‬ ‫سرمایه‪ ،‬چون می خواهیم به هر قیمتی فیلم بسازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پول ه�ای مش�کوک س�ینما ازس�وی نهاد‬ ‫قضایی بررسی شود‬ ‫س��یدجمال س��اداتیان‪ ،‬تهیه کننده فیلم س��ینمایی‬ ‫شو نیم» نی��ز در این باره به ایرن��ا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«مت��ری ش��ی ‬ ‫نخس��ت باید بررس��ی کنیم چرا س��رمایه باید از خارج‬ ‫س��ینما به این حوزه وارد ش��ود‪ .‬تهیه کنندگان بسیاری‬ ‫هس��تند که کارت حرفه ای فعالیت دارند‪ .‬ساالنه به طور‬ ‫میانگی��ن ‪ ۱۰۰‬فیلم س��ینمایی س��اخته می ش��ود اما‬ ‫چه ش��ده ک��ه تهیه کنندگان امادگی ندارند خودش��ان‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ ،‬بنیه مالی شان را از دست داده اند و‬ ‫قدرت س��رمایه گذاری ندارند که به شدت به دنبال جذب‬ ‫سرمایه از خارج سینما هستند؟‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تولید فیل��م از نظر اقتصادی گران‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما نهاد های حمایتی نداری��م که اگر یک‬ ‫تهیه کننده بخواهد فیلمی بس��ازد به عن��وان نمونه‪۵۰ ،‬‬ ‫درصد س��رمایه را خود تهیه کن��د و ‪ ۵۰‬درصد دیگر را‬ ‫بتواند با کمک سیس��تم های مال��ی بانک ها و بنگاه های‬ ‫اقتصادی تامی��ن یا بتواند فیلمش را ب��رای بحران های‬ ‫ضرر و زیان بیمه کرده تا دست کم بخشی از هزینه های‬ ‫جانب��ی فیلم خ��ود را از طریق بیم��ه تامین کند‪ .‬وقتی‬ ‫چنین رویک��ردی نداریم‪ ،‬هر کس��ی می خواهد فیلمی‬ ‫بسازد و کمبود منابع مالی دارد به سمت جذب سرمایه‬ ‫از بیرون حوزه سینما می رود‪.‬‬ ‫تهیه کنن��ده فیل��م «ب��رف روی کاج ها» با اش��اره به‬ ‫اینکه درب��اره افرادی ک��ه بنیه اقتص��ادی خوبی دارند‬ ‫نیز پرس��ش هایی مطرح است‪ ،‬پرسش هایی مانند اینکه‬ ‫پول های شان را از کجا به دست اوردند و ادامه داد‪ :‬شاید‬ ‫بخش��ی از این مس��ئله برمی گردد به اینک��ه چند نفر با‬ ‫سرمایه به این حوزه امدند‪ ،‬فیلم و سریال ساختند و پس‬ ‫از ان دچار مشکل ش��دند‪ .‬انها کارشان به سیستم های‬ ‫قضایی کشیده شد‪ .‬حاال به طور کل فضایی به وجود امده‬ ‫که اگر کسی س��رمایه وارد سینما می کند‪ ،‬دنبال منشا‬ ‫ان می گردند که نکند این پول مشکوک باشد‪.‬‬ ‫س��اداتیان درباره چگونگی رویارویی با سرمایه گذاران‬ ‫در این حوزه گفت‪ :‬به نظر من نباید همه را با یک چوب‬ ‫از س��ینما راند‪ .‬همه را نباید با یک نگاه تجزیه و تحلیل‬ ‫کنیم و بگوییم همه شکل هم هستند‪ .‬کسانی بودند که‬ ‫پول وارد سینما کردند و مشکلی نداشتند‪ .‬حتی انهایی‬ ‫که امروز به عنوان تهیه کنندگان حرفه ای از انها نام برده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬روزی که تازه وارد سینما شده بودند سرمایه‬ ‫هم وارد سینما کردند و این اتهام ها به انها وارد نبود‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم «جامعه دران» درباره وضعیت فعلی‬ ‫سینما‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سینمای ما به دلیل وضعیتی که امروز‬ ‫پیدا کرده اگر می خواهد سرپا بایستد چاره ای ندارد جز‬ ‫اینک��ه از بیرون س��رمایه گذار جذب کند‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫عده ای س��رمایه را نامشروع به دست اورده باشند و یک‬ ‫بخش ان را وارد سینما کنند‪ .‬به نظر من در نگاه نخست‬ ‫این مسئله قابل اثبات نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��رانجام س��رمایه باید وارد س��ینما شود‪.‬‬ ‫اگر روی این مسئله حساس��یت داریم‪ ،‬هر سرمایه گذار‬ ‫را می ت��وان با نهاد های نظارتی مانن��د وزارت اطالعات‪،‬‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬پلیس و‪ ...‬بررسی کرد که سرمایه اش از چه‬ ‫طریق به دست امده است‪.‬‬ ‫س��اداتیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در نگاه نخس��ت کسی‬ ‫نمی تواند تفحص کند که اگر کس��ی سرمایه ای مشکلی‬ ‫داش��ته و از پول های مشکوک باش��د سیستم قضایی با‬ ‫ان برخورد می کند‪ .‬جای س��رمایه در س��ینما و شبکه‬ ‫نمایش خانگی خالی اس��ت‪ .‬ممکن است تولید یک اثر‬ ‫نمای��ش خانگی تا ‪ ۴۰‬میلیارد توم��ان هزینه بخواهد و‬ ‫یک فیلم س��ینمایی را با ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬میلیارد تومان ساخت‪.‬‬ ‫توصیه می کنم انهایی که پول ش��ان سالم است وارد این‬ ‫حوزه ش��وند‪ .‬چرا ان دسته از سرمایه دارانی که احساس‬ ‫می کنند ممکن است پول های شان نامشروع باشد به این‬ ‫مسئله ورود می کنند که بعد دردسرساز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذار را به چشم تهدید نگاه نکنیم‬ ‫حبی��ب اس��ماعیلی‪ ،‬تهیه کنن��ده فیلم «س��رکوب»‬ ‫نیز درب��اره اهمیت حضور بخش خصوصی در س��ینما‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬این موض��وع را نمی توان به چش��م تهدید‬ ‫نگاه ک��رد چراکه افرادی هزین��ه فیلم هایی که در همه‬ ‫این س��ال ها ساخته شده اس��ت‪ ،‬تامین کرده اند‪ .‬انها با‬ ‫خودش��ان به سینما سرمایه اورده و پس از مدتی تغییر‬ ‫سمت کاری دادند و در مشاغل گوناگون این حوزه فعال‬ ‫شدند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫و ب��اال رفتن هزینه تولید فیلم‪ ،‬به ورود س��رمایه گذاران‬ ‫نیازمندیم‪ ،‬افزود‪ :‬در گذش��ته سازمان های دولتی مانند‬ ‫فارابی ی��ا برخی بانک ها برای س��اخت فیل��م وام هایی‬ ‫می دادن��د یا در تولید مش��ارکت می کردند که البته این‬ ‫کمک ها هم به طور تقریبی قطع شده است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده سینما با بیان اینکه باید پول کثیف و‬ ‫سرمایه مش��کوک را تعریف کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬چه اشکال‬ ‫دارد ب��رای ان دس��ته از فیلم های خ��وب اجتماعی که‬ ‫هزینه ساخت باالیی دارند‪ ،‬س��رمایه گذارانی دیگر وارد‬ ‫این حرفه شوند؟‬ ‫اسماعیلی با اشاره به طرح برخی ادعاها‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه برخی افراد حاصل از تخلف است و سوابقی نیز‬ ‫دارن��د‪ .‬قوه مقننه از طریق قانون گ��ذاری‪ ،‬قوه مجریه با‬ ‫اجرای قانون و قوه قضاییه از طریق رسیدگی به تخلفات‬ ‫این مسئله را بررس��ی می کنند و در نتیجه فرد سالم و‬ ‫خطاکار شناسایی می شود‪.‬‬ ‫این تهیه کننده و بازیگر س��ینما افزود‪ :‬اشکالی ندارد‬ ‫س��رمایه گذاران وارد حوزه س��ینما ش��وند چراکه تولید‬ ‫فیلم به عنوان یک کاالی فرهنگی رونق گرفته و اقتصاد‬ ‫سینما فعال می شود؛ البته در این میان اشخاصی استثنا‬ ‫هس��تند که این حرفه را نمی شناس��ند ی��ا می خواهند‬ ‫ب��ا هنرمندان عک��س ی��ادگاری بگیرند ک��ه در نتیجه‬ ‫هزینه های گزاف می کنند و ش��رایط اقتصادی سینما را‬ ‫بهم می زنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید میان کس��انی ک��ه برای گرفتن عکس‬ ‫یادگاری در سینما سرمایه گذاری می کنند و افرادی که‬ ‫امده اند در س��ینما بمانند و حرف��ه ای کار کنند‪ ،‬تفاوت‬ ‫قائل شویم‪ .‬اس��ماعیلی عنوان کرد‪ :‬اگر سرمایه افرادی‬ ‫در س��ینما براس��اس اع�لام نهادهای مربوط مش��کلی‬ ‫ن��دارد نباید با طرح ادعاهای بدون س��ند حرمت انها را‬ ‫خدشه دار کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه اتحاد بین س��رمایه گذاران و‬ ‫فیلمسازان‪ ،‬اینده سینمای ما را حمایت می کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همه سرمایه گذاران را نباید به یک چشم نگاه کرد‪ .‬انها‬ ‫هم نباید در این حوزه روند تولید را دچار مش��کل کرده‬ ‫و اقتصاد سینما را فلج کنند‪ .‬سرمایه گذاران می توانند از‬ ‫اف��راد متخصص و کارامد مش��اوره گرفته و با راهنمایی‬ ‫انها در تولید اثار ارزشمند مشارکت کنند‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی گفت‪ :‬اینکه س��رمایه گذاران وارد سینما‬ ‫ش��وند و پول ش��ان را در تولی��د فیلم به عن��وان کاالی‬ ‫فرهنگی هزینه کنند‪ ،‬به مراتب بهتر از ان است که این‬ ‫سرمایه به شکل های دیگری خرج شود‪ .‬بسیاری هستند‬ ‫که سرمایه ش��ان صرف مشاغل کاذب و نوسان های بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬نفس اینکه عده ای در فرهنگ هزینه کنند و‬ ‫زمینه ساز فرهنگ باشند‪ ،‬قابل احترام و شایسته است‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم س��رکوب با اشاره به قانون مداری در‬ ‫برخ��ورد با متخلفان اقتصادی‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬قانون‬ ‫با صاحبان س��رمایه های مش��کوک برخورد می کند‪ .‬ما‬ ‫نمی توانیم بگوییم هر کس��ی که وارد س��ینما می شود و‬ ‫می خواهد در این حوزه سرمایه گذاری کند‪ ،‬پول کثیف‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدغالمرضا موسوی‬ ‫هاتف علیمردانی‬ ‫سیدجمال ساداتیان‬ ‫‹ ‹بخ�ش خصوصی در س�ینما باید به کیفیت‬ ‫توجه کند‬ ‫مصطف��ی کواکبی��ان‪ ،‬نماین��ده ته��ران در مجل��س‬ ‫شورای اسالمی نیز با اش��اره به اینکه در حوزه فرهنگ‬ ‫به ویژه س��ینما دخالت و حضور بخش خصوصی بس��یار‬ ‫تاثیرگ��ذار و مغتنم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درباره ورود س��رمایه‬ ‫بخش خصوصی به س��ینما ‪ ۳‬نکته مطرح است؛ نخست‬ ‫اینکه این سرمایه گذاری فرهنگی برای بخش خصوصی‬ ‫نباید زیان اور باشد‪ .‬در واقع این مسئله باید برای بخش‬ ‫خصوصی س��وددهی داش��ته باش��د‪ .‬پس در این زمینه‬ ‫باید برنامه ریزی دقیقی انجام ش��ود که س��رمایه گذاران‬ ‫خس��ارت و زیان مالی نداش��ته و انگیزه بیش��تری برای‬ ‫حضور در این عرصه فرهنگ و هنر داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬نکته‬ ‫دوم این اس��ت که بخش خصوصی باید به کیفیت توجه‬ ‫کند و اثار تولیدی فاخر داش��ته باشد‪ .‬به این معنی که‬ ‫فقط با هدف درامدزایی ب��ه این عرصه گام نگذارند‪ .‬به‬ ‫هرح��ال اثار باید با محتوا و فرهن��گ غنی ما همخوان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کواکبیان ادامه داد‪ :‬عالوه بر اهمیت کس��ب درامد و‬ ‫محتوای غنی برای س��رمایه گذاران بخش خصوصی در‬ ‫س��ینما‪ ،‬بای��د از مافیاگری و فس��ادهای مالی در عرصه‬ ‫هنر هفتم پرهیز ش��ود‪ .‬در تعامل بین س��ینما و بخش‬ ‫خصوصی باید س��ازکاری ایجاد کرد که از حاش��یه های‬ ‫فساد مالی اجتناب شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید در‬ ‫این زمینه هر چه دقیق تر کنترل کند تا انگیزه ها از بین‬ ‫نرود‪ .‬فیلمسازان‪ ،‬تهیه کنندگان‪ ،‬کارگردانان و بازیگران‬ ‫خودشان نیز باید مواظب برخوردهای شان باشند‪ .‬وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به ویژه سازمان سینمایی نیز‬ ‫از س��وی دولت در این زمینه باید کنترل الزم را داشته‬ ‫باشد تا ورود پول های کثیف و در ادامه حواشی ان برای‬ ‫سینما اتفاق نیفتند‪.‬‬ ‫کواکبیان خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر کمیس��یون فرهنگی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی احس��اس کند که در بخش‬ ‫س��ینمایی ب��دون ضابطه عمل می ش��ود به ط��ور حتم‬ ‫می تواند این مسائل را پیگیری کند‪.‬‬ ‫حبیب اسماعیلی‬ ‫س��خنگوی ش��ورای عالی اکران با بی��ان اینکه‬ ‫تمهیداتی برای داش��تن اک��ران پربارتری در ‪6‬ماه‬ ‫دوم سال ش��ده‪ ،‬از نیم بها اکران ش��دن فیلم ها در‬ ‫‪ 22‬شهریور به مناسبت روز ملی سینما خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی س��رتیپی درباره نشست‬ ‫این ش��ورا که روز گذشته (‪ 12‬ش��هریور) با حضور‬ ‫س��یدمحمدمهدی طباطبایی نژاد‪ ،‬معاون نظارت‬ ‫و ارزشیابی سازمان س��ینمایی و دیگر اعضای این‬ ‫ش��ورا برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نشس��ت روز گذشته‬ ‫پیرامون اکران های نیمه دوم س��ال صحبت شد تا‬ ‫بتوانیم با در نظر گرفتن تمهیدات و پیش بینی هایی‬ ‫امار فروش و اس��تقبال از سینما را افزایش دهیم و‬ ‫فیلم هایی خاص با ظرفیت جذب مخاطب بیش��تر‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در این نشس��ت تصمیم های‬ ‫جدی��دی اتخ��اذ ش��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫صحبت هایی که در این نشس��ت میان اعضا شکل‬ ‫گرفت تصمیم بر ان ش��د تا در ‪ 6‬ماه دوم سال چند‬ ‫فیلم به طور ازاد اکران شوند تا به این ترتیب بتوانیم‬ ‫مق��داری از حجم ترافیک اکران فیلم ها کم کنیم و‬ ‫تحولی در فروش به وجود بیاوریم‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای عال��ی اک��ران با اش��اره به‬ ‫برنامه هایی که این ش��ورا برای روز ملی س��ینما در‬ ‫نظر گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به تعطیلی س��ینماها به‬ ‫مناسبت ایام ش��هادت امام حسین (ع)‪ ،‬سالنهایی‬ ‫س��ینمایی فعالیت خود را از روز جمعه ‪ 22‬شهریور‬ ‫اغاز خواه��د کرد‪ .‬بنابراین جمعه ‪ 22‬ش��هریور به‬ ‫مناسبت روز ملی سینما‪ ،‬تمامی فیلم های سینماها‬ ‫به طور نیم بها اکران خواهند شد‪.‬‬ ‫بهروز رضوی ایین های‬ ‫محرم را روایت می کند‬ ‫برنامه «جام ش��فق» رادی��و فرهنگ از ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫ش��هریور‪ ،‬فرهنگ عام��ه در ایین ه��ای عزاداری‬ ‫حسینی و نیز س��نت ها و رفتارهای فرهنگی مردم‬ ‫کش��ورهای ایران‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬هن��د‪ ،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫پاکستان و تاجیکستان را بررسی می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در برنام��ه «ج��ام ش��فق»‬ ‫دکتر ش��کیل اس��لم بیگ‪ ،‬دکتر سیدعلی موسوی‬ ‫گرمارودی‪ ،‬اس��تاد علی معلم دامغانی‪ ،‬بهاء الدین‬ ‫خرمش��اهی‪ ،‬دکتر عل��ی کمیل قزلب��اش‪ ،‬احمد‬ ‫ش��هریار از پاکس��تان‪ ،‬س��یدابوطالب مظف��ری از‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬س��عید ت��اج محمدی‪ ،‬دکت��ر نغمه‬ ‫مستش��ار نظامی‪ ،‬دکتر علیرضا قزوه‪ ،‬دکتر اخالق‬ ‫اهن از دانش��گاه جواهر لعل نهرور‪ ،‬سیدمحمدرضا‬ ‫موسوی صابری از کشمیر‪ ،‬ساجد مبین از کشمیر‪،‬‬ ‫دکت��ر مه��دی باقرخ��ان از هندوس��تان‪ ،‬ابراهیم‬ ‫امینی از افغانس��تان‪ ،‬دکتر ایار رسول نازکی‪ ،‬دکتر‬ ‫مریم میرفتاح از فرانس��ه‪ ،‬دکتر رحمت همتیان و‬ ‫سمانه خلف زاده از شاعران و پژوهشگرانی هستند‬ ‫که درب��اره ایین های ع��زاداری در م��اه محرم در‬ ‫کشورهای گوناگون حوزه زبان فارسی و کشورهای‬ ‫اسالمی سخن می گویند‪.‬‬ ‫روایت این برنامه بر عهده بهروز رضوی اس��ت و‬ ‫محمد حسینی باغنس��گانی نگارش‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫این برنامه را برعهده دارد‪ .‬برنامه «جام ش��فق» را از‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬شهریور از ساعت ‪ ۱۸:۳۰‬تا ‪ ۱۹‬روی امواج‬ ‫اف ام ردیف ‪ ۱۰۶‬از رادیو فرهنگ بشنوید‪.‬‬ ‫نویسنده داستان های‬ ‫«دکتر هو» درگذشت‬ ‫مصطفی کواکبیان‬ ‫ترانس دیکس‪ ،‬نویس��نده انگلیسی داستان های‬ ‫کودک و بس��یاری از قسمت های رمان «دکتر هو»‬ ‫در سن ‪ 84‬س��الگی از دنیا رفت‪ .‬به گزارش ایبنا به‬ ‫نقل از بوکس��لر‪ ،‬ترانس دیکس نویسنده انگلیسی‬ ‫داس��تان های کودک و بس��یاری از قس��مت های‬ ‫رم��ان دکتر هو در س��ن ‪ 84‬س��الگی از دنیا رفت‪.‬‬ ‫دکتر هو نویس��نده های دیگر ه��م دارد که دیکس‬ ‫مشهورترین انهاست‪.‬‬ ‫دکتر هو سریال‪ ،‬علمی تخیلی پربیننده ساخت‬ ‫ش��بکه تلویزیونی بی بی سی اس��ت‪ .‬این سریال که‬ ‫نمایش ان از ‪ 1342‬اغاز ش��ده‪ ،‬تاکنون در چندین‬ ‫مجموعه به نمایش درامد ه است‪ .‬دکتر هو امروز به‬ ‫یکی از نشانه های فرهنگ معاصر بریتانیایی تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته ناشر داس��تان های دکتر هو‬ ‫قرار است داس��تان کوتاهی از این مجموعه نوشته‬ ‫ترانس دیکس به زودی چاپ ش��ود‪ .‬این داس��تان‬ ‫«نج��ات خود» نام دارد که چند ماه پیش نوش��تن‬ ‫ان ازسوی دیکس تمام شده بود‪ .‬دیکس به عنوان‬ ‫ویراس��تار اصلی داس��تان های نوش��ته ازس��وی‬ ‫نویس��ندگان دیگ��ر مجموعه دکتر ه��و نیز برای‬ ‫ناش��ر این مجموعه داس��تان فعالیت می کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنین در نوش��تن برنامه های تلویزیونی علمی‬ ‫تخیلی شبکه بی بی سی نیز یکی از پیشگامان بود‪.‬‬ ‫از مجموعه های داستانی دیگر نوشته شده ازسوی‬ ‫دیکس که بیش��تر انها در ژانر داستان کودک جای‬ ‫می گیرن��د‪ ،‬می توان از مش��هورترین انها به حادثه‬ ‫هرم و ترانسیلوانیا اشاره کرد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫بلیت سینما ‪ 22‬شهریور‬ ‫نیم بها است‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 16‬شهریور ‪ 7 - 1398‬محرم ‪ 7 - 1441‬سپتامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1365‬پیاپی ‪2683‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نقاشی هایی برای بیان واقعیت دین‬ ‫حبی��ب اهلل صادقی‪ ،‬هنرمند نق��اش که معتقد‬ ‫اس��ت هنرهای دینی و معرفتی ریش��ه در تاریخ‬ ‫بش��ریت دارد‪ ،‬تاکید می کند همچنان نیز برخی‬ ‫هنرمن��دان اثار زیادی در ح��وزه هنرهای دینی‬ ‫خلق می کنند که الزم اس��ت بیش��تر مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا صادقی که شام غریبان امسال‬ ‫طرحی از حض��رت زین العابدین (ع) را به تصویر‬ ‫خواهد کش��ید‪ ،‬درباره موضوع بی��ان معنویت به‬ ‫زب��ان هنر در دنی��ای معاصر‪ ،‬با اش��اره به اینکه‬ ‫«ذات و خاس��تگاه هنر از دیرب��از مذهبی بوده»‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در طول تاریخ از عهد عتیق گرفته تا‬ ‫کسانی که پیرو دین حضرت موسی و عیسی (ع)‬ ‫بوده اند‪ ،‬بخش عظیمی از قدرت ها و امپراتوری ها‬ ‫و کس��انی که تقدیر وجودی شان را در این مقدر‬ ‫می دانس��تند که به کنیسه و کلیسا وفادار باشند‪،‬‬ ‫با هنر و نقاشی سر و کار داشته اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به طور کلی بش��ر همواره خاستگاه‬ ‫معرفت��ی را درباره مذهب می س��تاید و باور دارد‪،‬‬ ‫به همی��ن دلیل هم بس��یاری از قدرت ها تا قرن‬ ‫هفدهم و هجدهم میالدی به هن ِر مذهبی متکی‬ ‫بوده اند‪ .‬اما در تاریخ هنر دینی و اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫هن��ر بدون فیگور رواج داش��ته و قالب فیگوراتیو‬ ‫ک��ه فضائل اهل بیت (ع) را دنبال می کند‪ ،‬بعد از‬ ‫دوره صفویه در ایران به وجود امد؛ قالبی که شعر‬ ‫و نقاش��ی قهوه خانه ای را در سه بخش حماسی‪،‬‬ ‫رزم��ی و بزمی و مذهبی در کنار هم داش��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع می توان گفت به نوعی هنر مردمی از همین‬ ‫جا شکل گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند در ادامه ب��ه تغییراتی که در این‬ ‫س��ال ها در نقاشی قهوه خانه ای ایجاد شد اشاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از جمله قابلیت ها و خاصیت های‬ ‫هن��ر اجتماعی در انقالب این بود که ریش��ه های‬ ‫هنره��ای اجتماعی در جهان را دی��د‪ ،‬اما معنای‬ ‫قرانی و دین��ی را برای خود اختیار کرد؛ جوانانی‬ ‫ک��ه در کنار مردم تجربه ه��ا و تمناهای ارمانی و‬ ‫دینی ش��ان را به زبان هنر روایت کردند‪ .‬پیش از‬ ‫ان چنی��ن تجربه مفید و بااهمیتی را که بتواند تا‬ ‫ای��ن اندازه تاثیرگذار باش��د در فرایند هنر دینی‬ ‫ایران نداشتیم‪.‬‬ ‫صادق��ی گفت‪ :‬معنا و معرفتی در دوران انقالب‬ ‫دنبال شد که توجه به اهل بیت (ع) بود و اخالق‬ ‫و فراینده��ای معرفتی ائم��ه معصومین را مورد‬ ‫توجه قرار داد‪ .‬در این میان هنرمندان مولفه های‬ ‫اجتماعی مانند جهاد در راه خدا و اخالق انسانی‬ ‫را ب��ا مضامین دینی گ��ره زدن��د؛ همانند ارجاع‬ ‫دادن دف��اع مقدس به واقعه عاش��ورا‪ .‬این تجربه‬ ‫جزو تجربه های نو و بی بدیلی بود که نسل انقالب‬ ‫اخبار‬ ‫دنبال کرد‪ ،‬اما در ادامه انگونه که باید مورد توجه‬ ‫ق��رار نگرفت‪ .‬ای��ن هنرمند نقاش اف��زود‪ :‬چندی‬ ‫پی��ش مجموعه ای را ب��ه همراه مهدی رس��ولی‬ ‫(هنرمند خوش��نویس و نق��اش) داوری کردیم و‬ ‫متوجه شدیم در یک سال گذشته در کشور شیعه‬ ‫ما‪ ،‬تنها ‪ 2‬کتاب در حوزه تصویرس��ازی هنرهای‬ ‫تجسمی منتشر ش��ده که این موضوع واقعا جای‬ ‫نق��د دارد‪ .‬موزه بزرگ امام علی (ع) که راه اندازی‬ ‫ان یکی از افتخارات ش��هرداری اس��ت نیز به روز‬ ‫نیس��ت و مجموعه کارهایی که در اختیار دارد به‬ ‫بازه زمانی حدود ‪ ۲۵‬سال پیش برمی گردد‪.‬‬ ‫صادقی با بیان اینکه مطمئنم نقاشان دین باور و‬ ‫کسانی که معرفت اهل بیت (ع) را دنبال می کنند‬ ‫هن��وز اثاری را خلق می کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫م��ا نیاز به یک نهاد رس��انه ای داریم ت��ا این اثار‬ ‫و اتلیه نقاش��انی که در این حوزه فعال هس��تند‬ ‫را معرفی کند‪.‬‬ ‫االن فرهنگستان هنر در حال انجام اقدام خوبی‬ ‫در این زمینه اس��ت و اجرای طرح «‪ ۱۰۰‬س��ال‬ ‫نگارگری معاصر ایران» را در دس��تور کار دارد‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس قرار اس��ت تا دی امسال اثاری را در‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال گذشته با موضوع فضائل اهل بیت (ع)‬ ‫خلق کرده ‪ ،‬جم��ع اوری کند‪ .‬در این میان تاکید‬ ‫ما بر این اس��ت که فقط بر حوزه نگارگری تمرکز‬ ‫نکنیم و طراحی‪ ،‬تصویرس��ازی‪ ،‬گرافیک و نقاشی‬ ‫را نیز مورد بررس��ی ق��رار دهیم‪ .‬البت��ه تاکنون‬ ‫مجموعه ه��ای دیگری مانند مرک��ز روایت فتح و‬ ‫موزه ش��هدا این کار را انجام داده اند‪ ،‬اما جامع و‬ ‫کامل نبوده اند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬توانایی ذهنی ‪ -‬ترکیبی از چند حرف ‪ -‬منحصربه فرد‬ ‫‪ -2‬مناسب طبع و مورد پسند ‪ -‬قومی از بومیان سرخ پوست‬ ‫‪ -3‬پارچه مشبک ‪ -‬گدا ‪ -‬افریدگان‬ ‫‪ -4‬محل ورود و خروج ‪ -‬صفت سرو ‪ -‬مظهر صبر ‪ -‬اراده و عزم قوی‬ ‫‪ -5‬اپرایی از جوزپه وردی ‪ -‬بی خبر از گرسنه ‪ -‬بیم و هراس ‪ -‬گشوده‬ ‫‪ -6‬یک نفس بلند ‪ -‬دارای یک حرفه اند‬ ‫‪ -7‬در این وقت ‪ -‬نام پدر یونس پیامبر‬ ‫‪ -8‬یک صدم دالر ‪ -‬ضربه ای در ورزش بوکس‬ ‫‪ -9‬شبکه اینترنتی ‪ -‬کتابی از امیل لودویک‪ ،‬نویسنده المانی‬ ‫‪ -10‬شترمرغ امریکایی ‪ -‬برکت سفره‬ ‫‪ -11‬می��م التی��ن ‪ -‬ارتع��اش ‪ -‬فرم��ان تیراندازی ‪ -‬قس��مت فلزی چرخ‬ ‫خودروها‬ ‫‪ -12‬ابریشم ناخالص ‪-‬غذایی با تخم مرغ ‪ -‬عمده‪ -‬ضمیر مخاطب انگلیسی‬ ‫‪ -13‬خویش��اوندان ‪ -‬س��ازمان بین المللی هواپیمایی کش��وری ‪ -‬حالت‬ ‫بیهوشی‬ ‫‪ -14‬بُرنایان ‪ -‬درامد اندک ولی مستمر‬ ‫‪ -15‬تلخ تازی ‪ -‬هر یک از سنگ های قیمتی ‪ -‬دغل و دروغ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪219‬‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪220‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ک ش‬ ‫ق‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫س‬ ‫‪11‬‬ ‫ط‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اغاز و شروع ‪ -‬لقب خاقانی‪ ،‬شاعر قصیده سرای قرن ششم هجری‬ ‫‪ -2‬مخترع انگلیسی ماشین بخار در سال ‪ 1698‬میالدی ‪ -‬لحظه کوتاه ‪ -‬ورزشکار‬ ‫غیرحرفه ای‬ ‫‪ -3‬از دشمنان درخت ‪ -‬واحد جرم اتمی ‪ -‬خانه اهالی ادب‬ ‫‪ -4‬به شمار اوردن ‪ -‬فراموشکار ‪ -‬غیراصل ‪ -‬ظرف اب ماهی‬ ‫‪ -5‬استخوان پهلو ‪ -‬خاطر و اندیشه‪ -‬سوی دیگر ‪ -‬ضمیر سوم شخص مفرد‬ ‫‪ -6‬از پیامبران الهی ‪ -‬روزگار‬ ‫‪ -7‬دیوار گلی ‪ -‬گام یک پا‬ ‫‪ -8‬روبان تزئینی ‪ -‬تکیه کردن کالم و اعتماد کردن‬ ‫‪ -9‬امر به زیستن ‪ -‬پسر عرب زبان‬ ‫‪ -10‬جهان مینوی ‪ -‬بردبار‬ ‫‪ -11‬نشانه فعل استمراری ‪ -‬ایجاد تشویش ‪ -‬رودی در فرانسه‬ ‫‪ -12‬ش��رکت هواپیمایی معروف کش��ورمان ‪ -‬ش��غل و مقام ‪ -‬مساعدت ‪ -‬عالمت‬ ‫مفعول بی واسطه‬ ‫‪ -13‬پول خرد هندوستان ‪ -‬مربوط به فضا ‪ -‬چروک پارچه‬ ‫‪ -14‬راه اهن شهری ‪ -‬از اشجار ‪ -‬صندلی مدرسه‬ ‫‪ -15‬کشوری با مرکز سان خوزه ‪ -‬استشهاد‬ ‫تعزیه خوانی در‬ ‫خانه هنرمندان ایران‬ ‫به مناسبت فرا رسیدن ایام‬ ‫سوگواری حضرت امام حسین‬ ‫(ع) تا ‪ ۱۹‬شهریور ایین تعزیه‬ ‫در فض��ای باز خانه هنرمندان‬ ‫ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا برنامه‬ ‫تعزیه گروه کانون «کهربای تعزیه» تا ‪ ۱۹‬ش��هریور هر روز س��اعت‬ ‫‪ 17:30‬به همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با‬ ‫همکاری خانه هنرمن��دان ایران در فضای باز خانه هنرمندان ایران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬شهادت ش��اهچراغ‪ ،‬پیرزن زائر و متوکل عباسی‪،‬‬ ‫ش��هادت هانی ابن عروه‪ ،‬شهادت مسلم ابن عقیل‪ ،‬شهادت طفالن‬ ‫مسلم‪ ،‬ش��هادت حر ریاحی‪ ،‬ش��هادت علی اکبر‪ ،‬ش��هادت حضرت‬ ‫عباس‪ ،‬ش��هادت امام حس��ین و‪ ...‬عنوان مجالس تعزیه ای است که‬ ‫در فضای باز خانه هنرمندان ایران برگزار می ش��ود‪ .‬سرپرستی این‬ ‫مجالس برعهده مجید خس��روابادی است‪ .‬از دیگر اعضای این گروه‬ ‫می توان به مهدی بخش��ی‪ ،‬کاظم جده خ��واه‪ ،‬رضا صالحی‪ ،‬مهدی‬ ‫صیادی‪ ،‬سیدعلی س��لطانیان‪ ،‬جواد پاکنژاد و احمد مقدسی اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬مجالس تعزیه هر روز از س��اعت ‪ 17:30‬ت��ا ‪ 19:30‬در خانه‬ ‫هنرمندان ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫ارائه ‪ ۷۰‬تصویر شبیه نامه‬ ‫دست نویس قاجار‬ ‫پنجمین نمایشگاه شبیه نامه های دست نوشت دوره قاجار از ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پنجمین نمایش��گاه «به روایت نسخه خوانان»‬ ‫ازس��وی خانه تئاتر با حمایت سازمان زیباس��ازی شهرداری تهران‬ ‫و خان��ه هنرمندان ای��ران ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۶‬ش��هریور در دو گالری ممیز و‬ ‫زمستان خانه هنرمندان ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه مجموعه ای از ‪ ۷۰‬تصویر شبیه نامه دست نویس و‬ ‫گزیده ش��ده از مجموعه های مهم شبیه نامه دوره قاجار است که با‬ ‫پژوهش و جس��ت وجوی چندین ساله رضا کوچک زاده (کارگردان و‬ ‫پژوهشگر هنرهای نمایشی) انتخاب و برای نمایش به شکل پوستر‬ ‫درامده است‪.‬‬ ‫ایین گش��ایش نمایشگاه «به روایت نس��خه خوانان» جمعه‪۱۵ ،‬‬ ‫شهریور س��اعت ‪ ۱۷‬در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫امکان بازدید از این نمایش��گاه از س��اعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۱‬در گالری های‬ ‫اس��تاد ممیز و زمس��تان خانه هنرمن��دان ایران واق��ع در خیابان‬ ‫ایرانشهر‪ ،‬پارک هنرمندان فراهم است‪.‬‬ ‫فصلنامه تابستانی و داستانی ازما‬ ‫منتشر شد‬ ‫شش��مین ش��ماره از مجل��ه «فص��ل‬ ‫ازما» ویژه تابس��تان ‪ ۹۸‬با رویکرد اصلی‬ ‫«داس��تان» منتشر ش��د‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫ششمین ش��ماره از فصلنامه «فصل ازما»‬ ‫ویژه تابس��تان ‪ ۹۸‬با محوریت داس��تان‪،‬‬ ‫به تازگی منتش��ر ش��ده و روی پیشخوان‬ ‫مطبوع��ات امده اس��ت‪ .‬هرک��دام از این‬ ‫ویژه نامه ها‪ ،‬دربرگیرنده بخش��ی از همه ان چیزی اس��ت که هنر و‬ ‫ادبیات نامیده می شود‪ .‬از شعر و داستان و نقد تا میزگرد و گفت وگو‬ ‫و نظرخواهی که در ‪ ۲۰‬سال در ماهنامه «ازما» منتشر شده است‪.‬‬ ‫نخستین شماره از «فصل ازما»‪ ،‬روزهای پایانی اسفند ‪ ،۹۶‬ویژه بهار‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬با ‪ 12‬داس��تان ایرانی و خارجی منتشر شد‪ .‬مجله پیش رو ‪۳‬‬ ‫بخش اصلی دارد؛ بخش اول «داستان ایرانی»‪ ،‬بخش دوم «داستان‬ ‫خارجی» و در نهایت «گفت وگو»‪ .‬در بخش نخس��ت داس��تان های‬ ‫«ان بوی لعنتی»‪« ،‬ماهی قرمز کوچولو»‪« ،‬دانه های قرمز تس��بیح»‬ ‫و «به جای او» به قلم هوشنگ اعلم‪ ،‬علی اسدنیا‪ ،‬سالومه اسماعیلی‬ ‫و نازلی حمزوی س��اروی نوشته شده اند‪ .‬در بخش داستان خارجی‬ ‫هم ‪ ۴‬داستان «خمره س��حرامیز»‪« ،‬بوی بد دهان یک روزه از بین‬ ‫نم��ی رود»‪« ،‬جیرجیرک ها» و «نباید با انها کنار می امدیم» به قلم‬ ‫برن��ارد ماالمود‪ ،‬کس��ار االین‪ ،‬باب ترنر و هارکایتس چاپ ش��ده اند‬ ‫که ترجمه شان ازس��وی روح اهلل داتلی بیگی‪ ،‬اسداهلل امرایی‪ ،‬فرشته‬ ‫رمضانیان و میترا کیوان کهر انجام شده است‪.‬‬ ‫در سومین بخش مجله «فصل ازما» هم دو گفت وگو با عنوان های‬ ‫«امریکای التین و ادبیات پسااستعماری» و «رویداد روایی به عنوان‬ ‫وقوع» چاپ شده که با امیرعلی نجومیان و محمود عبادیان است‪.‬‬ ‫ن مجله با ‪ ۸۲‬صفحه و نرخ ‪ ۱۵‬هزار تومان منتشر شده است‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫کتاب «در کش��اکش دین و دولت» با گزارش��ی فش��رده از‬ ‫دوران ‪30‬س��اله پس از رحلت پیغمبر اکرم (ص) در سال ‪۱۱‬‬ ‫هجری تا صلح امام حس��ن (ع) و معاویه در س��ال ‪ ۴۱‬هجری‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا کتاب ت��ازه ای از محمدعلی موحد‪ ،‬مورخ‪،‬‬ ‫مولوی پ��ژوه و حقوقدان برجس��ته ایران��ی در روزهای اینده‬ ‫ازس��وی نش��ر ماهی منتش��ر خواهد ش��د‪ .‬این کتاب که «در‬ ‫کش��اکش دین و دول��ت» نام دارد حاصل پژوهش های موحد درب��اره رابطه میان دین و‬ ‫دولت در اسالم و ارتباط ایران و ایرانیان با این مقوله است‪.‬‬ ‫این کتاب با گزارش��ی فش��رده از دوران ‪30‬ساله پس از رحلت پیغمبر اکرم در سال ‪۱۱‬‬ ‫هجری تا صلح امام حس��ن (ع) و معاویه در س��ال ‪ ۴۱‬هجری اغاز می ش��ود و در پی ان‪،‬‬ ‫موحد چنان که خود گفته‪ ،‬می کوشد «با دقت در مضمون روایت های مورخان و تعمق در‬ ‫زیر و بم انها‪ ،‬تصویری به نسبت معقول و قابل اعتماد از ان دوران» (‪ )۱۳‬به دست دهد‪.‬‬ ‫بر این پایه او دو نگاه را از دو منظر به این دوران ‪ 30‬ساله به مخاطب ارائه می دهد؛ یکی‬ ‫نگاهی که عمده تمرکزش بر مقوله شکل گیری و ایجاد حکومت اسالمی و مقوله خالفت‬ ‫اس��ت و دیگری نگاهی که بر نزاع های برامده از ش��کل گیری این حکومت تمرکز دارد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه در بخش «نگاه اول» از فصل اول کت��اب‪ ،‬محمدعلی موحد به مقوالتی‬ ‫مانند «تصویری از حکومت در صدر اسالم»‪ ،‬نسبت ساخت حکومت خلیفه ای با ساخت‬ ‫پادش��اهی‪ ،‬ابع��اد مقوله بیعت و‪ ...‬پرداخته و در بخش «ن��گاه دوم» مقوالتی مانند «نزاع‬ ‫در میان قریش��یان»‪« ،‬نخستین ترور سیاسی در اس�لام»‪« ،‬چگونه مسلمانان بر خلیفه‬ ‫شوریدند؟»‪« ،‬نزاع خانگی و ماجرای جنگ شتر» و‪ ...‬می پردازد‪.‬‬ ‫دوران ‪ 30‬س��اله ای ک��ه موحد در فص��ل اول کتاب بر ان تمرکز کرده‪ ،‬ابس��تن وقایع‬ ‫شگرفی بوده که سرنوشت حکومت زیر پرچم اسالم را رقم زد‪ .‬در ان ‪ 30‬سال‪ ،‬ماجراهایی‬ ‫سهمگین و خون الود اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫فص��ل دوم کتاب «چگونه اس�لام در ای��ران راه یافت؟» نام دارد‪ .‬ای��ن فصل با مروری‬ ‫بر روند س��قوط یزدگرد و تس��خیر ایران اغاز می ش��ود و پس از م��روری گزارش گونه از‬ ‫فرازونشیب های نبرد به روایات متون تاریخی از جمله انچه که طبری و فردوسی‪ ،‬بالذری‬ ‫و دینوری درباره نبردهای میان اعراب و ایرانیان نوش��ته اند‪ ،‬می پردازد و پس از نگرش��ی‬ ‫انتقادی به روایت فردوس��ی از این نبردها‪ ،‬در بخش��ی که «تحلیل و تامل» نام گرفته‪ ،‬به‬ ‫مقوله ساختار ناعادالنه جامعه ساسانی و تاثیر ان در پیروزی اعراب (یا ان گونه که موحد‬ ‫در کتاب خود مکتوب کرده است‪ :‬تازیان) می پردازد‪.‬‬ ‫فصل سوم کتاب «برامدن دیوان و دیوان ساالران» نام گرفته است‪ .‬این فصل از منظری‬ ‫اقتصادی به مقوله فتوحات پرداخته است‪ .‬بخش اول این فصل به پیشینه دیوان ساالری‬ ‫ن��زد مس��لمانان تا پیش از فتوحات اختصاص یافته و ب��ر مقوالتی مانند «خالصه جات»‪،‬‬ ‫مس��احی»‪« ،‬مالیات سرانه»‪« ،‬بیت المال»‬ ‫«بطایح»‪« ،‬انواع درامدهای دیوانی»‪« ،‬دفاتر ّ‬ ‫و‪ ...‬تمرکز دارد‪.‬‬ ‫در بخ��ش دوم این فصل نواوری های دوران فتوح��ات در زمینه های مالی مورد توجه‬ ‫قرار گرفت ه و به مقوالتی مانند جایگاه خراج و جزیه در نظام اقتصادی اس�لام با تمرکز بر‬ ‫انچه در قران و نیز شاهنامه فردوسی در این زمینه بیان شده‪ ،‬پرداخته شده است‪« .‬اغاز‬ ‫تاس��یس دیوان در اس�لام»‪« ،‬رایزنی عمر با صحابه» و «خراج در عراق و ایران» از جمله‬ ‫مباحثی است که ذیل این بخش مورد توجه قرار گرفت ه است‪.‬‬ ‫منابع اصلی و فرعی درامد دولت نیز از دیگر مباحث این فصل به شمار می رود‪ .‬به گفته‬ ‫موحد منابع فرعی درامد دولت «صوافی‪ ،‬هدایای نوروز و مهرگان‪ ،‬عوارض بازرگانی و‪»...‬‬ ‫را شامل می شده است‪.‬‬ ‫فصل چهارم کتاب «ایرانیان در میان تازیان» نام گرفته است‪ .‬این فصل با مرور «روابط‬ ‫اغازی��ن ایرانیان با مس��لمانان» اغاز می ش��ود و به مقوالتی مانن��د «ایرانیان در خدمت‬ ‫پیامبر»‪« ،‬نامه پیامبر به خس��روپرویز»‪« ،‬س��وره روم»‪« ،‬ایرانیان در یمن»‪« ،‬جانبداری‬ ‫ایرانیان یمن از اس�لام» و‪ ...‬می پردازد‪ .‬بخش دوم این فصل نیز فرایند گرویدن ایرانیان‬ ‫به اسالم را شرح می دهد‪.‬‬ ‫فص��ل پنجم کت��اب «تازیان در ای��ران» نام گرفت��ه و ابتدای ان به مقوله گس��ترش‬ ‫فتوحات اعراب در مناطق داخلی س��رزمین ایران از جمله اصفهان‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬ری‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬سیس��تان‪ ،‬اذربایجان و خراس��ان اختصاص یافته و بخش دیگر ان عهدنامه ها و‬ ‫امان نامه هایی که میان ایرانیان و اعراب منعقد شده را مرور می کند‪.‬‬ ‫قرا» نام گرفته است‪.‬‬ ‫ششمین و اخرین فصل کتاب «قصه شگفت خارجی گری و پدیده ّ‬ ‫تمرکز این فصل بر شکل گیری خوارج در اسالم است و به مقوله حضور خوارج در ایران نیز‬ ‫توجه دارد‪ .‬پی نوشت این فصل «خارجی گری نو» نام گرفته است‪.‬‬ ‫موحد در پیش گفتاری که بر کتاب نوشته‪ ،‬روند تهیه و تدوین کتاب را این گونه توضیح‬ ‫پژوهشی علمی‪-‬انتقادی در باب دین و دولت‬ ‫داده است‪ 50 ،40« :‬سال پیش بود که طرح‬ ‫ِ‬ ‫و رابطه انها در ایران بعد از اس�لام در ذهن من ش��کل گرفت‪ .‬بررسی ها اغاز شد و تکه تکه‬ ‫یادداشت ها فراهم امد‪.‬‬ ‫حتی پیش نویس بخش هایی از فصولی را که به نس��بت انس��جامی در میان اجزای ان‬ ‫می یافتم به قلم اوردم‪ ،‬اما گس��تردگی موضوع بیش از ان بود که فکر کرده بودم‪ .‬به قول‬ ‫پیشینیان «تشتت قال و تصاریف احوال» هم در پی ام بود و مشغولیت های ذهنی دیگری‬ ‫ن کار نیمه تمام روی دست من ماند‪.‬‬ ‫مرا از تعقیب و تکمیل طرح باز داشت و ا ‬ ‫این اواخر که گاهی اتفاق می افتاد و در ان یادداش��ت های قدیم می نگریس��تم‪ ،‬با خود‬ ‫اندیش��یدم که دس��تکم همان بخش ها را که به قلم امده به شکل مقاله هایی در کنار هم‬ ‫جمع کنم و به چاپ برس��انم‪ .‬در بازخوانی ان نوش��ته ها‪ ،‬به اندک ویرایش��ی در عبارت ها‬ ‫بسنده کردم و در ساختار محتوایی تحلیلی انها کمتر دست بردم‪».‬‬ ‫انتش��ارات ماهی کتاب «در کش��اکش دین و دولت» نوش��ته محمدعلی موحد را در‬ ‫‪۳۲۰‬صفحه با تیراژ ‪ ۱۵۰۰‬نسخه در روزها یا هفته های اینده منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫نامزدهای کانون برای‬ ‫جایزه «استرید لیندگرن»‬ ‫هوش��نگ مرادی کرمانی و کتابخانه های س��یار روستایی‬ ‫کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان ازس��وی کانون‬ ‫به عنوان نامزدهای دریافت جایزه «استرید لیندگرن» معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫هوش��نگ مرادی کرمان��ی‪ ،‬به عنوان‬ ‫نویس��نده کتاب ک��ودک و نوج��وان و کتابخانه های س��یار‬ ‫روس��تایی کانون پرورش فکری در بخ��ش پروژه های ترویج‬ ‫کتابخوانی برای سومین بار به عنوان نامزدهای این جایزه در سال ‪ ۱۳۹۹‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫ت معرفی نامزدهای جایزه س��ال ‪ ۱۳۹۹‬را از ای��ران کانون پرورش فکری کودکان‬ ‫هیا ‬ ‫و نوجوانان‪ ،‬ش��ورای کتاب کودک‪ ،‬موسس��ه پژوهش��ی تاریخ ادبی��ات کودک و انجمن‬ ‫نویسندگان کودک و نوجوان تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫جایزه یادبود «اس��ترید لیندگرن» به مناسبت بزرگداشت نویسنده سوئدی و یکی از‬ ‫پرطرفدارترین نویس��ندگان جهان از س��ال ‪ ۱۳۸۱‬ازسوی دولت سوئد بنیان نهاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این جایزه به عنوان بزرگ ترین و گران ترین جای��زه ادبیات کودکان و نوجوانان و‬ ‫دومین جایزه بزرگ ادبیات در جهان پس از جایزه هانس کریس��تین اندرس��ن است که‬ ‫نه تنها نویس��ندگان و تصویرگ��ران بلکه قصه گویان‪ ،‬مروجان و نهاده��ای حوزه ادبیات‬ ‫ک��ودکان و ترویج کتابخوانی نیز می توانند به ان دس��ت یابند‪ .‬این جایزه س��االنه به یک‬ ‫ی��ا بیش از یک هنرمند یا مروج صرف نظر از زبان و ملیت اعطا می ش��ود‪ .‬هدف از اهدای‬ ‫ای��ن جای��زه تقویت و باال بردن کیفیت ادبیات کودک و نوجوان و توجه بیش��تر به حقوق‬ ‫کودکان در جهان است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬کشور از سراسر جهان در این مسابقه شرکت می کنند‪.‬‬ ‫کتاب و ادبیات‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫روایت موحد از ورود اسالم به ایران‬ ‫به زودی منتشر می شود‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!