روزنامه صمت شماره 1360 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1360

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1360

روزنامه صمت شماره 1360

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کاهش نرخ ها با عرضه خودرو کف پارکینگ‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬افزایش تکمی��ل خودروهای ناقص کف‬ ‫کارخانه های خودروسازی و عرضه انها عامل اصلی کاهش نر خ خودرو در روزهای‬ ‫گذش��ته در بازار به ش��مار می رود‪ .‬رضا رحمانی در حاش��یه نشست هیات دولت‬ ‫در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬ماه های گذش��ته‪ ،‬تع��داد خودروهای باقیمانده در کف‬ ‫پارکین��گ خودروس��ازان به دلیل نقص در قطع��ات انها افزایش یافت��ه بود‪ ،‬اما با‬ ‫پیگیری ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و تالش خودروس��ازان با همکاری‬ ‫قطعه سازان در هفته های گذشته تعداد قابل توجهی از انها تکمیل و به بازار عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1360‬پیاپی ‪2678‬‬ ‫چهره‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ادامه روند کنترلی‬ ‫قیمت ها در ماه های اینده‬ ‫‪11‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫چرا مسئوالن‬ ‫پاسخگو نیستند‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫مقابله با ساختار های‬ ‫فسادامیز‬ ‫‪3‬‬ ‫حذف تعرفه واردات‬ ‫ماشین االت معدنی‬ ‫‪6‬‬ ‫تحلیلی بر واکنش نرخ‬ ‫کاالها و خدمات‬ ‫به کاهش نرخ ارز‬ ‫‪11‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫دالر ارزان‪ ،‬بازار‬ ‫مسکن را‬ ‫شلوغ نمی کند‬ ‫‪13‬‬ ‫دالر کوتاه امد‪ ،‬قیمت ها « نه»‬ ‫مواد اولیه صنایع معدنی از کاهش نرخ ارز پیروی نمی کنند‬ ‫چشم و هم چشمی نامحسوس ارز و مسکن‬ ‫حباب قیمتی خودرو و قطعات از بین می رود‬ ‫نرخ کاالها در پیروی از ارز چاالک نیست‬ ‫نرخ ارز تنها عامل تغییر قیمت ها نیست‬ ‫کاهش نرخ ها به زمان نیاز دارد‬ ‫بازی دالر در بازار کتاب‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ارزانی فقط وابسته به ارز نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ -‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫نوش��تم که هفته دولت فرصت بس��یار خوبی اس��ت تا‬ ‫کس��انی که مدعی کار کردن هس��تند‪ ،‬کارنامه شان را در‬ ‫این هفته با صداقت و راستی و درستی که عناصر کمیاب‬ ‫این روزهای مدیریتی کش��ور اس��ت ارائه کنند تا مردم به‬ ‫انه��ا نمره قبولی ی��ا تجدیدی بدهند؛ به وی��ژه که خدا را‬ ‫شکر‪ ،‬کسی در حد مردودی نداریم‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه به همان دالیلی که در یادداش��ت ش��نبه‬ ‫گذشته نوش��تم‪ ،‬در ظاهر در دولت‪ ،‬کس��ی اهل خواندن‬ ‫پیدا نمی ش��ود‪ .‬کتاب نمی خوانند‪ ،‬روزنام��ه نمی خوانند‪،‬‬ ‫تئات��ر نمی رون��د‪ ،‬فیل��م نمی بینن��د‪ ،‬خری��د نمی کنند‪،‬‬ ‫تاکس��ی سوار نمی ش��وند‪ ،‬بازار میوه و تره بار محله شان را‬ ‫نمی شناس��ند‪ ،‬از ن��رخ ‪ 3 ،2‬هزار تومانی ن��ان بی خبرند‪،‬‬ ‫گوشت ‪100‬هزار تومانی نمی خرند‪ ،‬از وی ای پی می ایند‬ ‫و از سی ای پی خارج می شوند‪ ،‬از خط ویژه عبور می کنند‬ ‫و در ماش��ین های شیش��ه دودی‪ ،‬جامعه را تماشا کنند و‬ ‫خودشان را پاس��خگوی افکار عمومی نمی دانند؛ وگرنه از‬ ‫این فرصت طالیی برای پاس��خگویی حداکثر اس��تفاده را‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫ن��رخ ارز کاهش پیدا می کند‪ ،‬اما اجناس��ی که ازس��وی‬ ‫واردکنندگان به بازار عرضه می شود‪ ،‬گران تر می شود‪.‬‬ ‫ارز گران می شود‪ ،‬اما تمامی محصوالت تولید داخل هم‬ ‫ازس��وی صادرکنندگان‪ ،‬از کود حیوانی تا زعفران و پسته‬ ‫ایرانی‪ ،‬گران می شود‪.‬‬ ‫این گرانی ها مردم ضعیف را ضعیف تر می کند و بر دنبه‬ ‫سرمایه داری و محتکران و صادرکنندگان و واردکنندگان‬ ‫می افزاید‪ .‬به نظر می رسد تنها راه خوشحالی مردم‪ ،‬ارزانی‬ ‫و ثبات قیمت ها و جلوگیری از تورم و حفظ س��رمایه هایی‬ ‫اس��ت که در طول عمرشان فراهم کرده اند و راه حل حفظ‬ ‫ثبات بازار‪ ،‬کنترل ارزهای خارجی اس��ت؛ همان ارزی که‬ ‫به قول ع��ده ای از اقتصاددانان ب��رای پرداخت یارانه ها و‬ ‫حقوق و دس��تمزد کارکنان دول��ت و به قول گروهی دیگر‬ ‫برای کس��ری پرداخت هزینه های طرح ه��ای نیمه تمام و‬ ‫ب��ه قول دولتی ها برای دل خوش س��یری چند‪ ،‬یکباره به‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬توم��ان و بعد ه��م ‪ ۸۰۰۰‬تومان و بعد هم در بازار‬ ‫ازاد ت��ا ‪ 20 ،10‬هزار توم��ان باال و پایین رفت و می رود و‬ ‫در ای��ن م��دت هم حتی یک بار پاس��خ منطقی و عقالنی‬ ‫داده نشده است‪.‬‬ ‫یک نفر از دولت نگفت چرا ‪ ۴۲۰۰‬تومان تعیین ش��د و‬ ‫چ��را ‪ ۴۳۰۰‬تومان یا ‪ ۴۱۰۰‬تومان نش��د‪ .‬اصال وقتی قرار‬ ‫اس��ت ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ها در اختی��ار افراد خاص و اقازاده ها‬ ‫ق��رار بگیرد و مردم عادی همه اجناس دور و برش��ان را با‬ ‫قیم��ت ارز ازاد ‪ 20 ،10‬هزار تومان��ی تهیه کنند و بانک‬ ‫مرکزی هم ارز خودش را رسمی و غیررسمی با چند ریال‬ ‫تفاوت در بازار ازاد بفروش��د‪ ،‬ای کاش نرخ را از اول همان‬ ‫نرخ ازاد اعالم می کردید که خیال همگان راحت شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫این حق مردم است که بخواهند در این هفته دولت و ماه‬ ‫ش��هریور با کارنامه فعالیت های دوساله و گاهی شش ساله‬ ‫وزیران محترم اش��نا ش��وند‪ .‬مس��ئوالن دولتی از وزیر تا‬ ‫معاون و مدیرعامل و حتی رئیس یک اداره و واحد کوچک‬ ‫هم گاهی حاضر به پاس��خگویی و مناظره واقعی نیس��تند‪.‬‬ ‫کار به جایی رس��یده که نماین��دگان محترم مجلس بنا به‬ ‫اخبار درج ش��ده در مطبوع��ات می گویند برخی از وزیران‬ ‫پاسخگو نیس��تند و معاون اول محترم رئیس جمهوری در‬ ‫پاسخ می گوید‪ :‬من این مورد را قبول ندارم‪.‬‬ ‫نماین��دگان محت��رم دوب��اره در مصاحبه ب��ا مطبوعات‬ ‫فرموده اند باید چند تن از وزیران اس��تیضاح شوند تا بقیه‬ ‫حس��اب خود را بکنند‪ .‬معاون اول محترم رئیس جمهوری‬ ‫پاسخ داده اند‪ :‬من بی اطالع هستم‪.‬‬ ‫نماین��دگان محترم مجل��س فرموده ان��د بعضی مدیران‬ ‫میانی پاس��خگویی به مجلس را کسر شان خود می دانند‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری پاسخ داده اند‪ :‬این طور نیست‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس اظهار کرده اند تن ندادن به مطالبات‬ ‫مردم مشکل اساس��ی در ساختار مدیریتی است و خالصه‬ ‫این بحث ها مرتب مطرح شده و ادامه داشته است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫وقتی نمایندگان مجلس که ابزار اس��تیضاح دولت را در‬ ‫دس��ت دارن��د و مرتب با این وزی��ر و ان وزیر با یک تلفن‬ ‫ب��ه گ��پ و گفت می نش��ینند‪ ،‬این قدر در رس��انه ها از در‬ ‫دسترس نبودن به بعضی از مسئوالن دولتی گله و شکایت‬ ‫می کنند‪ ،‬فکر می کنید رسانه ها چه وضعی دارند؟ ما گاهی‬ ‫برای دیدن یک وزیر بیش از یک س��ال در نوبت می مانیم‪.‬‬ ‫چند خبرنگار گزینش��ی و دوربین صداوسیما حضور دارند‬ ‫و مسئوالن بعد از هر جلسه دولت در حال راه رفتن بنا به‬ ‫مصلحت یکی دو جمله می فرمایند و می روند‪.‬‬ ‫ح��اال وقتی نماین��دگان مجلس و خبرنگاران رس��انه ها‬ ‫ک��ه نمایندگان افکار عمومی هس��تند‪ ،‬به چنین وضعیتی‬ ‫دچارند‪ ،‬مردم عادی و مراجعان سازمان های دولتی در چه‬ ‫شرایطی به سر می برند؟‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫وقت ان اس��ت که دست کم هر سال در شهریور و هفته‬ ‫دول��ت‪ ،‬مدی��ران دولتی با دس��تور و بخش��نامه جنابعالی‬ ‫پاسخگوی مردم و رسانه ها باشند‪.‬‬ ‫پرسش�ی که این روزها در ذهن بیش�تر اف�راد جامعه‬ ‫مط�رح می ش�ود این اس�ت که چرا ب�ا کاهش ن�رخ ارز‪،‬‬ ‫کاالهای مصرفی و الکترونیکی ارزان نمی ش�ود؟ برخی با‬ ‫انتقاد از عملکرد س�تاد تنظیم بازار معتقدند دلیل اصلی‬ ‫این امر به عملکرد س�تاد تنظیم بازار بازمی گردد که باید‬ ‫قیمت ها را بس�ته به نرخ ارزی که اجناس وارد ش�ده اند‬ ‫انتقاد از عملکرد ستاد تنظیم بازار‬ ‫محم�د انارک�ی‪ ،‬عض�و کمیس�یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش�ورای اسلامی‪-‬‬ ‫برهه ای که در چند ماه گذش��ته در ان قرار‬ ‫داش��تیم در نوع خود بی سابقه بود و ما تا به‬ ‫حال چنین افزایش نرخ ارز و اقالم را تجربه‬ ‫نک��رده بودیم‪ .‬حاال که نرخ دالر پایین امده‬ ‫ن��رخ کاالهای مصرفی و خدماتی همان باال‬ ‫مان��ده و ش��اید برخی از این اجن��اس هم کمی کاهش‬ ‫نرخ داش��ته اند‪ ،‬اما در مجموع شاهد کاهش نرخ کاالها‬ ‫نبوده ایم‪ .‬دلیل اصلی این امر به عملکرد س��تاد تنظیم‬ ‫بازار بازمی گردد که باید قیمت ها را بسته به نرخ ارزی که‬ ‫اجناس وارد ش��ده اند تغییر دهد‪ .‬دو نهاد نظارتی یعنی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و‬ ‫س��تاد تنظیم بازار به ریاس��ت وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید ب��رای قیمت گذاری در بازار دقیق و بدون‬ ‫تغیی�ر دهد‪ .‬برخی دیگر نیز عامل را فاکتور چس�بندگی‬ ‫قیمت ه�ا می دانند‪ .‬انچه در ادام�ه می خوانید نظر برخی‬ ‫کارشناسان و فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫قیمت ها دچار چسبندگی شده اند‬ ‫وقفه فعالیت کنند‪ .‬متاس��فانه ستاد تنظیم‬ ‫بازار س��ازکار مشخصی را برای بازدارندگی‬ ‫در بازار تعریف نکرده و نمی تواند با ش��بکه‬ ‫نظارتی کنونی تمام ‪۳‬هزار واحد صنعتی را‬ ‫مدیریت کن��د؛ بنابراین هزینه های زندگی‬ ‫ی��ک کارگ��ر باال رفت��ه‪ ،‬اما هن��وز افزایش‬ ‫حقوقی برای انها مش��اهده نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وظیف��ه قیمت گذاری و نظارت بر ان برعهده س��ازمان‬ ‫حمایت و س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ .‬البته مجلس نیز از‬ ‫بازوی نظارتی خود برای س��وال از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در جه��ت فعالیت های انجام ش��ده در بازار‬ ‫پرس وجو می کند‪ .‬با ای��ن همه انتظارهای جامعه باید‬ ‫در راستای حفظ انسجام ملی باشد‪ .‬برای تحقق این امر‬ ‫نخست باید بازارها را به حالت سکون برسانیم و سپس‬ ‫انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫بیژن عبدی‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫مس�ائل اقتص�ادی‪ -‬دولت‬ ‫در باطن بازار را ازاد گذاش��ته‬ ‫و قیمت ه��ا را برمبنای عرضه و‬ ‫تقاضا تعیین می کند و به نوعی‬ ‫معتق��د اس��ت کااله��ا را باید‬ ‫مردم قیمت گ��ذاری کنند‪ ،‬اما‬ ‫در ای��ن میان اصل نظارت برای جلوگیری‬ ‫از س��ودجویی ها از بی��ن رفته اس��ت‪ .‬تیم‬ ‫اقتص��ادی دول��ت نمی داند از ک��دام ابزار‬ ‫نظارت��ی در ک��دام ب��ازار اس��تفاده کند و‬ ‫در نهایت ما ش��اهد ب��اال رفتن نرخ کاالها‬ ‫براساس نرخ دالر هستیم‪.‬‬ ‫منظ��ور از چس��بندگی دخال��ت برخی‬ ‫عوام��ل برای باال رفت��ن قیمت ها و کاهش‬ ‫نیافت��ن انهاس��ت‪ .‬در زم��ان‬ ‫افزای��ش ن��رخ کاال بهان��ه نرخ‬ ‫ارز اس��ت و ن��رخ ارز کاه��ش‬ ‫می یاب��د بهان��ه چی��ز دیگری‬ ‫اس��ت؛ به عبارت��ی برخ��ی از‬ ‫رفتاره��ای ناق��ص در ب��ازار‬ ‫ب��ا گذش��ت زم��ان تبدیل به‬ ‫بخش��نامه و س��پس قان��ون می ش��ود و با‬ ‫برخی تخلف��ات نمی توانیم برخورد کنیم؛‬ ‫یعنی بروزرس��انی ها در قوانین کند انجام‬ ‫می شود‪ .‬چرا باید مبلغ هنگفتی ارز دولتی‬ ‫به ش��رکتی تخصیص داده شود که بعد سر‬ ‫از تلفن همراه و خودرو دربیاورد و جالب تر‬ ‫انکه دیگر بعد از افش��ا ش��دن ان کس��ی‬ ‫به دنبال پاسخ برای اذهان عمومی نباشد‪.‬‬ ‫همه اش تقصیر چسبندگی است‬ ‫یحیی ال اس�حاق‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی‪ -‬اینکه چرا کاهش‬ ‫نرخ دالر هنوز روی س��ایر کاالها اثر نکرده به این دلیل اس��ت که‬ ‫وقتی نرخ به هر دلیلی افزایش پیدا می کند به دلیل چس��بندگی‪،‬‬ ‫برای کاهش تمایل نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫عامل دیگر کاهش نیافتن قیمت ها نیز مربوط به این می ش��ود‬ ‫مرتض�ی زمانی�ان‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬داس��تان‬ ‫کاه��ش نرخ ارز و کاه��ش نیافتن نرخ کاالها‪ ،‬در‬ ‫چند س��ال گذش��ته با افزایش ن��رخ بنزین تکرار‬ ‫می شد‪ .‬در ان موقع وقتی نرخ بنزین زیاد می شد‬ ‫از ن��رخ پرتق��ال گرفته تا دس��تمال کاغذی همه‬ ‫کااله��ا افزایش پیدا می کرد و ای��ن افزایش نرخ‬ ‫را به بنزین نس��بت می دادند‪ .‬در حقیقت می توان‬ ‫گفت مس��ئله کاهش نیافتن نرخ اجناس به دالر‬ ‫بستگی چندانی ندارد‪ .‬علت تورم در کشور مسئله‬ ‫نقدینگی است‪ .‬فرض کنید بنده مبلغ پول ثابتی‬ ‫که کاالهایی که قرار بوده با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد ش��ود‪ ،‬به دلیل‬ ‫سوءاستفاده شدن از ارز دولتی اکنون به طور رسمی با ارز نیمایی‬ ‫و ح��دود ‪ ۱۰‬ه��زار تومان وارد و نرخ پای��ه این کاالها نزدیک نرخ‬ ‫بازار ازاد شده اما مهم تر از همه این ها این است که اگر ما واردات‬ ‫کاالها را با ارز نیمایی انجام دهیم به طور مثال گوشت باید به نرخ‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان برسد یا شکر در حدود ‪۴‬‬ ‫هزار تومان در ه��ر کیلوگرم نرخ بخورد‪.‬‬ ‫وقتی این شرایط به وجود می اید یک عده‬ ‫سوءاستفاده گر مقاومت می کنند و اجازه‬ ‫نمی دهند قیمت ها پایین بیاید‪.‬‬ ‫گرانی کاالها تقصیر نقدینگی است‪ ،‬نه دالر‬ ‫را در اختی��ار دارم‪ ،‬اگر تصمیم بگیرم‬ ‫کاالیی بخرم که االن قیمتش افزایش‬ ‫پیدا ک��رده و تقاضای من برای خرید‬ ‫این کاال ادامه داش��ته باشد‪ ،‬پس باید‬ ‫پول بیش��تری برای ان کاال بپردازم و‬ ‫ای��ن یعنی مخارج م��ن در یک حوزه‬ ‫بیش��تر و در ح��وزه دیگ��ری مانن��د‬ ‫س��فر کمتر می ش��ود یا به صفر می رس��د‪ .‬عامل‬ ‫اصلی افزایش قیمت ها نقدینگی اس��ت‪ .‬به دلیل‬ ‫سیاس��ت های نادرست‪ ،‬حجم باالی نقدینگی در‬ ‫کش��ور تورم ایجاد کرده است‪ .‬نرخ ارز‬ ‫تاثی��ر چندان��ی در افزایش یا کاهش‬ ‫قیمت ه��ا ندارد‪ .‬افزای��ش نرخ ارز هم‬ ‫خود معل��ول ان پدیده ای اس��ت که‬ ‫به واس��طه ان مس��کن‪ ،‬خدم��ات و‪...‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ را تجرب��ه کردند و ان‬ ‫نقدینگ��ی اس��ت‪ .‬تخمین زده ش��ده‬ ‫حج��م نقدینگی تا پایان س��ال ب��ه ‪ ۲۰۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برس��د‪ .‬تا نقطه ای جذابیت س��ود‬ ‫بانکی بر خرید ارز و سکه طال می چربید اما از ان‬ ‫نقطه به بعد خرید ارز و س��که جذابیت بیش��تری‬ ‫پی��دا ک��رد‪ ،‬به همین دلیل مردم پ��ول خود را از‬ ‫بان��ک بی��رون کش��یدند و ب��ه س��مت بازارهای‬ ‫گوناگون بردند‪ .‬گفتنی است براساس نظرسنجی‬ ‫از مردم‪ ،‬علت ارزان نش��دن کاالها به نظر ‪۷۳.۱۳‬‬ ‫درصد از شرکت کنندگان ضعف نظارت مسئوالن‬ ‫عنوان شد و ‪ ۱۶.۵۲‬درصد معتقد به سوءاستفاده‬ ‫عرضه کنندگان بودند‪ .‬فاصله زمانی واردات تا بازار‬ ‫ب��ا ‪ ۵.۱۰‬درصد و حرص مصرف کنندگان با ‪۴.۹۵‬‬ ‫درصد به ترتیب انتخاب های بعدی مردم بودند‪.‬‬ ‫تحلیل اشتباه به جامعه ندهیم‬ ‫وحید ش�قاقی‪ ،‬تحلیلگر مسائل اقتصادی‪ :‬بارها‬ ‫این پرسش مطرح ش��ده که چرا با کاهش نرخ ارز‪،‬‬ ‫نرخ کاالها انچنان کاه��ش نمی یابد؟ مردم انتظار‬ ‫دارن��د همانقدر که از نرخ ارز کاس��ته می ش��ود به‬ ‫همان نس��بت نرخ کااله��ا ارزان ش��ود‪ .‬این تصور‬ ‫از انج��ا ریش��ه گرفته که چند ماه پیش به نس��بت‬ ‫افزایش ن��رخ دالر نرخ کاالها هم افزایش می یافت‪.‬‬ ‫وقتی نرخ دالر افزایش می یابد به تدریج هزینه های‬ ‫تولید باالتر م��ی رود‪ .‬به عنوان مث��ال تولیدکننده‬ ‫کاالیی تولید می کند ک��ه به تدریج و به مرور زمان‬ ‫هزین��ه زیادی برای تولی��د ان صرف می کند‪ .‬پس‬ ‫تولیدکنن��ده کاالی نهای��ی را حتی اگ��ر نرخ دالر‬ ‫پایین بیاید و هزینه تولید هم کاهش یابد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫ارزان تر بفروش��د‪ ،‬چراکه ساخت ان کاال گران تمام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به این پدی��ده چس��بندگی قیمت‬ ‫می گویند‪ .‬این پدیده نشان می دهد لزوما این گونه‬ ‫نیس��ت که متناس��ب با کاهش ن��رخ دالر نرخ کاال‬ ‫هم کاهش یابد‪ .‬برای کاهش نرخ کاال‪،‬‬ ‫انتظارها هم اهمیت زیادی دارد‪ .‬به طور‬ ‫مثال درحال حاضر ن��رخ دالر ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومان است‪ ،‬اما ایا تولیدکننده یا حتی‬ ‫مصرف کننده مطمئن است که این نرخ‬ ‫تغییر نخواه��د کرد یا احتمال می دهد‬ ‫در اینده افزایش یابد؟ پس کاهش نرخ‬ ‫یک کاال به عوامل گوناگونی بس��تگی دارد و با یک‬ ‫متغیر نمی توان امید داش��ت نرخ کاال کاهش یابد‪.‬‬ ‫کاه��ش نرخ کاال معادله یک متغیری نیس��ت بلکه‬ ‫چند متغیر دارد‪ .‬یکی از ان متغیرها نرخ دالر است‪.‬‬ ‫کش��ش قیمتی‪ ،‬انتظارهای تورمی‪ ،‬چس��بندگی‬ ‫قیمت ها و حتی عوامل سیاس��ی و اقتصادی دیگر‬ ‫ه��م در این زمینه موثرن��د‪ .‬وقتی تولیدکننده مواد‬ ‫اولی��ه را ب��ا دالر ‪ ۱۵‬هزار تومان خری��ده و حاال هم‬ ‫با همین م��واد اولیه به تولید می پ��ردازد با کاهش‬ ‫ن��رخ دالر به ‪ ۱۳‬ه��زار تومان در براب��ر کاهش نرخ‬ ‫کاالی خ��ود مقاوم��ت می کند‪ ،‬چراکه‬ ‫م��واد اولی��ه را گران خریده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ب��ازار ه��م همین گون��ه اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫فردی خودرویی را ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می خ��رد‪ ،‬با کاهش ن��رخ ان خودرو در‬ ‫فروش��ش مقاوم��ت می کن��د‪ .‬به طور‬ ‫معمول در افزایش نرخ کاال چسبندگی‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬اما در کاهش ان چس��بندگی وجود‬ ‫دارد‪ .‬وقت��ی خودروی��ی را ‪ ۱۰۰‬میلی��ون توم��ان‬ ‫می خری��د‪ ،‬با افزایش نرخ ان به ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‬ ‫ان را برای فروش عرضه می کنید‪ ،‬اما وقتی قیمتش‬ ‫به ‪ ۹۰‬میلیون تومان برس��د از عرضه ان خودداری‬ ‫می کنید و تمام تالش تان این اس��ت که ان خودرو‬ ‫را دس��ت کم به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان بفروش��ید‪ .‬این‬ ‫همان چسبندگی قیمت است‪ .‬کشش قیمت ها هم‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬نرخ دالر حاال ح��دود ‪ ۲۰۰۰‬تومان‬ ‫کاه��ش یافته‪ ،‬این در حالی اس��ت که تولید برخی‬ ‫چالش فساد در مناقصات‬ ‫سجاد وجدانیان‪ :‬فرشاد مومنی در نشست‬ ‫هفتگ��ی موسس��ه دین و اقتص��اد در واکاوی‬ ‫فس��اد‪ ۵ ،‬کانون گسترش فساد را معرفی کرد‬ ‫و گف��ت دالرهای نفتی‪ ،‬ص��ادرات غیرنفتی‪،‬‬ ‫شفاف نبودن شیوه تخصیص اعتبارات بانکی‪،‬‬ ‫مناقصه های دولتی و نظام گمرکات کش��ور از‬ ‫جمله این کانون ها هس��تند‪ .‬این استاد اقتصاد‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبای��ی درب��اره مناقصه های دولتی‬ ‫عنوان کرد در ‪ ۵۰‬سال گذشته مناقصه های دولتی ساالنه‬ ‫معادل ‪ ۱۵‬درصد تولید ناخالص داخلی بوده اس��ت‪ .‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات با ‪ ۳۰‬ماده و ‪ 10‬تبصره ‪ ۸۳/۱۱/۰۳‬به‬ ‫تصویب نهایی رسید و اجرای ان از ابتدای سال ‪ ۸۴‬برای‬ ‫همه س��ازمان های مناقصه گزار الزامی شد‪ .‬یک سال ونیم‬ ‫بعد ایین نامه های اجرایی این قانون هم ابالغ شد تا اهداف‬ ‫قانون به طور کامل تامین شود‪ .‬رسالت اصلی این قانون و‬ ‫ایین نامه های اجرایی ان‪ ،‬شفاف س��ازی معامالت و ایجاد‬ ‫رقاب��ت ازاد ب��ا رعایت اصل برابری حق��وق مناقصه گران‬ ‫بود‪ ،‬اما با ش��روع اجرای این قانون‪ ،‬مجریان قانون متوجه‬ ‫ابهام های بس��یاری در قانون و ایین نامه های ان ش��دند و‬ ‫در هم اندیش��ی ها‪ ،‬قانون را به ش��دت به چالش کشیدند‬ ‫ام��ا قانون گذار ان گونه که باید‪ ،‬ب��ه این موارد توجه نکرد‬ ‫و از قافل��ه عق��ب ماند‪ .‬در این میان س��ازمان بازرس��ی با‬ ‫ورود به مناقصه ها و نظارت مس��تمر تالش کرد س�لامت‬ ‫قانون را تضمین کند و در همین راستا اقدام به راه اندازی‬ ‫س��امانه نظ��ارت بر معام�لات کرد تا هی��چ مناقصه ای از‬ ‫چش��م س��ازمان بازرس��ی دور نماند‪ .‬غافل از‬ ‫اینک��ه این نظارت چون براس��اس متن قانون‬ ‫انجام می ش��د و مشکل اصلی این بود که خو ِد‬ ‫قانون مش��کل داشت‪ ،‬نتوانس��ت راه به جایی‬ ‫بب��رد‪ .‬قانون مناقصات گرچه تدابیر ویژه ای را‬ ‫ب��رای برگزاری مناقصات پیش بینی کرده بود‬ ‫ک��ه از مهم ترین انها می توان به ارزیابی کیفی‬ ‫و ارزیابی فنی‪-‬بازرگانی و مستندس��ازی مناقصات اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬اما کاس��تی ها ب��ه اندازه ای زیاد بود ک��ه این تدابیر‬ ‫هم موثر واقع نش��د‪ .‬تا اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت یا به اختصار س��امانه س��تاد‪ ،‬دوره ازمایشی خود را‬ ‫طی کرد و به کمک قانون و مناقصه گر و مناقصه گزار امد؛‬ ‫به گونه ای که درحال حاضر تمامی س��ازمان های مشمول‬ ‫قان��ون مناقص��ات‪ ،‬الزاما باید معامالت خود را در س��امانه‬ ‫س��تاد انجام دهند‪ .‬دولت هم باوجود همه مشکالت کالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با تمام توان از سامانه ستاد حمایت می کند و به‬ ‫تمامی مجریان قانون ابالغ کرده که ریالی را برای معامالت‬ ‫خارج از س��امانه س��تاد هزینه نمی کند‪ .‬ب��ا این وصف در‬ ‫ظاه��ر دیگر نمی توان ادعای تخل��ف در مناقصات را کرد‬ ‫اما چه س��ود که مش��کل اصلی هنوز پابرجاست و ان هم‬ ‫اس��یب های فسادزایی است که در متن قانون وجود دارد‪.‬‬ ‫این موارد تاییدی بر فساد در مناقصات نیست اما تاکیدی‬ ‫است بر اینکه قانون مناقصات نیازمند یک بازنگری جدی‬ ‫است تا بتواند هم در اجرای الکترونیکی موفق شود و هم‬ ‫در ازمون نظارتی‪.‬‬ ‫کاالها کم ش��ده و مازاد تقاضا برای خرید ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬م��ردم برای خرید ان اص�لا به نرخ دالر توجه‬ ‫نمی کنند‪ .‬به طور مثال در بخش های دارو و درمان و‬ ‫کاالهای ضروری به نرخ دالر توجه نمی کنند‪ .‬در این‬ ‫حالت کاهش نرخ دالر کش��ش الزم را برای کاهش‬ ‫نرخ این کاالها ایجاد نمی کند چراکه تقاضای باالیی‬ ‫برای خرید انها وج��ود دارد‪ .‬انتظارهای تورمی هم‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬پرسش این است‬ ‫ک��ه ایا دالر در اینده ‪ ۱۳‬ه��زار تومان خواهد ماند؟‬ ‫چون این نرخ قطعی و مشخص نیست و برخی ها هم‬ ‫معتقدند در اینده نرخ دالر افزایش پیدا خواهد کرد‪،‬‬ ‫همین موضوع موجب می ش��ود در برابر کاهش نرخ‬ ‫کاالها مقاومت کنند‪ .‬برای کاهش قیمت ها عالوه بر‬ ‫کاهش نرخ دالر عوامل دیگری نیز باید محقق شود‪،‬‬ ‫نباید فراموش کرد که اگر تحلیل اش��تباه به جامعه‬ ‫ارائه شود‪ ،‬مردم به مسیر نادرستی هدایت می شوند‬ ‫و این امر پیامدهای ویژه خود را دارد‪.‬‬ ‫دکمه های روی میز سیاستمدار‬ ‫مسعود نیلی‪ ،‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫در کش��وری توس��عه یافته‬ ‫ب��رای سیاس��تمدار راه��ی‬ ‫تعیین ش��ده که نمی تواند‬ ‫از ان خ��ارج ش��ود‪ .‬در‬ ‫چنی��ن کش��وری‪ ،‬اگر یک‬ ‫سیاس��تمدار می خواه��د‬ ‫بیش��تر خ��رج کن��د‪ ،‬گفته می ش��ود‬ ‫اش��کالی ندارد‪ ،‬به مردم بگ��و اگر مرا‬ ‫انتخ��اب کردی��د‪ ،‬مالی��ات را افزایش‬ ‫می ده��م و ب��ه جای ان بیش��تر خرج‬ ‫می کنم‪ ،‬چون بانک مرکزی هم دست‬ ‫او نیست‪.‬‬ ‫اما در کش��ور ما صدها دکمه روی‬ ‫میز سیاستمداران قرار دارد و هر کدام‬ ‫از دکمه ه��ا را که فش��ار می دهند‪ ،‬اثر‬ ‫ان در جایی دیگر معلوم می شود‪ .‬چه‬ ‫نرخ حامل های انرژی باش��د و چه نرخ‬ ‫ارز نیمایی‪ ،‬دادن مج��وز برای واردات‬ ‫یک گ��روه کاال و ممنوعی��ت گروهی‬ ‫دیگ��ر از کاال و ه��زاران تصمیم دیگر‪.‬‬ ‫دس��ت او برای ه��ر کاری باز اس��ت‪.‬‬ ‫اص�لا می تواند از ف��ردا واردات برخی‬ ‫از کاالها را ممن��وع یا ازاد کند‪ .‬وقتی‬ ‫روی می��ز جلوی سیاس��تمدار ما پر از‬ ‫دکمه های گوناگون اس��ت‪،‬‬ ‫او دکمه های��ی را فش��ار‬ ‫می دهد که قدرت بیشتری‬ ‫ب��ه او می دهد‪ .‬ح��ال اگر‬ ‫به سیاس��تمدار بگویید ارز‬ ‫تک نرخی باشد‪ ،‬یعنی شما‬ ‫دارید می گویید سیاستمدار‬ ‫چن��د دکمه را ک��ه روی هر کدام یک‬ ‫نرخ نوش��ته ش��ده از میز خود حذف‬ ‫کند‪ ،‬اما اگر سیاستمدار ‪ 2‬یا ‪ 3‬نرخ ارز‬ ‫تعیین کند‪ ،‬هر روز عده ای پش��ت در‬ ‫اتاق او می نش��ینند تا ارزهای گوناگون‬ ‫بگیرند‪ .‬او هم به یکی می گوید فردا بیا‪،‬‬ ‫به یکی ارز خاصی می دهد‪ ،‬به دیگری‬ ‫هم می گوید به دلیل حس��ن رفتار‪ ،‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��ه تو می ده��م‪ .‬این‬ ‫دکمه های فراوان برای سیاس��تمدار ما‬ ‫حالوتی دارد که وصف ناشدنی است‪.‬‬ ‫م��ا به عن��وان اقتص��اددان وقتی از‬ ‫اصالح اقتصادی حرف می زنیم‪ ،‬یعنی‬ ‫سیاستمدار همه این دکمه ها را از روی‬ ‫می��ز خود بردارد‪ .‬به طبع سیاس��تمدار‬ ‫هم می گوید شما می خواهید مرا بیکار‬ ‫کنید اما کار من این اس��ت که هر روز‬ ‫این دکمه ها را یکی یکی فشار بدهم‪.‬‬ ‫چرا بگیروببندهای جدید‬ ‫متهمان فساد کم اثر است؟‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪ :‬من از انتشار نخستین کتابم درباره فساد‬ ‫(سال ‪ )۱۳۸۶‬تا امروز‪ ،‬مشغول مطالعه درباره فساد‬ ‫و ترغیب به مبارزه با ان بوده ام و از مبارزه با فساد‬ ‫ه��م اس��تقبال می کنم‪ ،‬اما ب��ه دالیلی که مختصر‬ ‫تش��ریح می کنم‪ ،‬موج اخیر دستگیری متهمان را‬ ‫فاقد نتیجه تعیین کننده ای می دانم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬دارون عجم اوغل��و و جیم��ز رابینس��ون در‬ ‫کت��اب تحسین ش��ده و پروفروش «چ��را ملت ها‬ ‫شکس��ت می خورند؟ ریش��ه های ق��درت‪ ،‬ثروت و‬ ‫فقر» (ترجمه محس��ن میردامادی و محمدحسین‬ ‫نعیمی پور‪ ،‬نش��ر روزنه‪ ،‬با مقدمه روش��نگر احمد‬ ‫میدری) نش��ان می دهند ریشه فقر ملت ها و فساد‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬حاکمیت اندک ساالری اس��ت‪ .‬گذار از‬ ‫اندک ساالری به دموکراسی قوام یافته و استوار که‬ ‫در ان جامعه مدنی و س��ایر گروه های مس��تقل از‬ ‫دولت‪ ،‬در چارچوب توس��عه سیاسی متوازن‪ ،‬قادر‬ ‫به نظارت بر قدرت سیاسی باشند‪ ،‬راهکار بنیادین‬ ‫مبارزه با فس��اد است‪ .‬همه فسادهای کشف شده با‬ ‫گروه های اندکی از قدرت سیاس��ی ارتباط دارند و‬ ‫تا این قدرت سیاس��ی زیر نظ��ارت مدنی درنیاید‪،‬‬ ‫فس��اد ادامه خواهد داش��ت‪ .‬فس��ادهای اقتصادی‬ ‫مشاهده ش��ده‪ ،‬در بنیاد خود سیاس��ی اند؛ اما این‬ ‫همه مسئله نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬سازکارهای منجر به فساد‪ ،‬کماکان باقی اند‪.‬‬ ‫حکای��ت بگیروببندها‪ ،‬مانند صی��ادی با قالب در‬ ‫انتهای رودخانه ای است که در سرچشمه های ان‪،‬‬ ‫ماهیان بس��یاری (قوانین‪ ،‬رویه ها و سیاس��ت های‬ ‫مولد رانت و فس��اد) در ح��ال تخم ریزی و زادوولد‬ ‫هس��تند‪ .‬بچه ماهی ها در مس��یر رودخانه به تعداد‬ ‫انب��وه رش��د می کنن��د و ب��ه پایی��ن رودخانه که‬ ‫می رس��ند‪ ،‬برخی از انها که ش��اه ماهی شده اند‪ ،‬به‬ ‫ق�لاب صیادان می افتند‪ .‬مردم در مس��یر رودخانه‬ ‫ش��اهد گذار و رشد و نمو ماهیان فسادند‪ .‬برخی از‬ ‫شاه ماهی های به دام افتاده نیز دست اخر‪ ،‬برخی از‬ ‫صیادان را هم می خورند و به رودخانه بازمی گردند‪.‬‬ ‫س��ازکار توزیع ارز با نرخ ترجیحی‪ ،‬یارانه پنهان‪،‬‬ ‫رانت اطالعاتی‪ ،‬نبود قانون مدیریت تعارض منافع‪،‬‬ ‫نبود شفافیت و انتشار ازادانه اطالعات‪ ،‬بهره برداری‬ ‫از رانت ه��ای انتس��اب ب��ه نهادهای ق��درت‪ ،‬انواع‬ ‫سهمیه ها‪ ،‬امضاهای طالیی‪ ،‬خریدهای تضمینی‪،‬‬ ‫تحریم ه��ا و عوارض ناش��ی از انها و ده ها س��ازکار‬ ‫دیگر برقرارند؛ بگیروببند متهمان‪ ،‬این س��ازکارها‬ ‫را مختل نمی کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نهاد قضای��ی و حاکمیت به گفت وگو درباره‬ ‫فسادها تن نمی دهند تا ابعاد انها‪ ،‬سازکار بروزشان‪،‬‬ ‫خالهای قانونی ممکن کننده بروز فس��اد‪ ،‬ماهیت‬ ‫ش��بکه ای‪ ،‬سیس��تماتیک یا فردی بودن فسادها‪،‬‬ ‫قدرت ه��ای بروکراتیک‪ ،‬تکنوکراتیک و سیاس��ی‬ ‫درگی��ر در فس��ادها و درس اموخته های انها برای‬ ‫جلوگیری از تکرار فس��اد اشکار ش��ود‪ .‬تلویزیون‬ ‫گوشه ای از دادگاه را پخش می کند‪ .‬کیفرخواستی‬ ‫خوانده می ش��ود‪ ،‬رس��انه ها به جزئی��ات پرونده ها‬ ‫دسترس��ی ندارند و دس��ت اخر که کسی اعدام یا‬ ‫راه��ی زندان می ش��ود‪ ،‬مردم به واق��ع درباره اصل‬ ‫داس��تان چیزی نمی دانند‪ .‬کلیاتی درباره خاوری‪،‬‬ ‫مه افرید امیرخسروی‪ ،‬بابک زنجانی‪ ،‬سلطان سکه‬ ‫و بقی��ه می دانن��د و در ابهام که داس��تان چه بود و‬ ‫اص�لا چه کس��ی و چرا اعدام یا راهی زندان ش��د‪.‬‬ ‫مردم هیچ گاه ش��اهد گزارشی نبوده اند که توضیح‬ ‫دهد سرانجام بعد از این همه بررسی پرونده فساد‬ ‫چ��ه اصالحاتی در قوانین‪ ،‬رویه های بانک‪ ،‬بورس و‬ ‫بیمه‪ ،‬عضویت در هیات مدیره ها و‪ ...‬انجام می شود‬ ‫تا فساد تکرار نشود‪ .‬همان گروه اندک ساالر بررسی‬ ‫می کنند و مردم که در اینجا به شهروندان نامحرم‬ ‫درج��ه دو بیش��تر می مانن��د در ابه��ام و حیرانی‬ ‫می مانند‪.‬‬ ‫‪ -4‬ق��درت سیاس��ی و پروپاگاندای رس��انه ای‬ ‫اص��رار دارن��د که س��ازکارهای س��اختاری منجر‬ ‫ب��ه بروز فس��اد را به ویژگی های ش��خصی و برای‬ ‫مثال غیرانقالبی بودن مفس��دان و نسبت ش��ان با‬ ‫یک جناح خ��اص ‪-‬به طور عم��ده اصالح طلبان و‬ ‫با انگ لیب��رال و نئولیبرال‪ -‬تقلیل دهند‪ .‬متهمان‬ ‫از همه جناح ها و س��وابق ایدئولوژیک و سیاس��ی‬ ‫موجودن��د و گاه از ش��مار انقالبی نماهای افراطی‬ ‫ه��م بوده و هس��تند‪ .‬این ش��یوه بگیروببند‪ ،‬بدون‬ ‫توجه به انچه اش��اره ش��د‪ ،‬نه فقط تاثیر معناداری‬ ‫بر کاهش س��اختاری و سیستماتیک فساد نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬بلکه به مردم نش��ان می دهد فساد با چه‬ ‫عم��ق زیادی‪ ،‬ج��ا خوش کرده اس��ت‪ .‬پژوهش ها‬ ‫نش��ان می دهد مردم هر قدر نظام اداری را فاسدتر‬ ‫بدانند‪ ،‬امادگی ذهنی و عملی ش��ان برای پذیرش‬ ‫و اقدام به فس��اد بیش��تر می شود‪ .‬دستگیری هایی‬ ‫که منجر به اصالح س��اختاری نشود‪ ،‬فقط فرضیه‬ ‫مردم درباره فساد را تایید می کند‪ .‬دستگیری هایی‬ ‫ک��ه عزم بنیادی��ن برای گذار از اندک س��االری به‬ ‫دموکراسی مستحکم‪ ،‬اصالحات حقوقی‪ ،‬شفافیت‬ ‫در رسیدگی‪ ،‬گفت وگوی ملی درباره فساد و بدون‬ ‫تس��ویه حس��اب سیاسی در ان نباش��د‪ ،‬به جایی‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫کانال نویسنده‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫چرا مسئوالن‬ ‫پاسخگو نیستند‬ ‫قیمت ها با دالر باال رفت‪ ،‬اما پایین نیامد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫انحصار‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫را از بن بست‬ ‫خارج نمی کند‬ ‫فعاالن بازار در گفت وگو با‬ ‫چشم و هم چشمی‬ ‫نامحسوس ارز و‬ ‫مسکن‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪:‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹روند نزولی قیمت ها‬ ‫نعمت اهلل کاش��انی‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود‬ ‫کاهش ن��رخ دالر نرخ خودروها در بازار کاهش متناس��ب با‬ ‫ارز نداش��ت به‬ ‫گفت‪ :‬بازار ایران به گونه ای است که با‬ ‫افزایش ن��رخ دالر به موازات ان نرخ محصوالت هم صعودی‬ ‫می ش��ود اما وقتی ن��رخ ارز کاهش می یابد ن��رخ کاالها که‬ ‫ی روند کاهش دارد‪.‬‬ ‫لحظه ای باال رفته در زمان طوالن ‬ ‫او اف��زود‪ :‬از همی��ن روی درحال حاضر ب��ا وجود کاهش‬ ‫ح��دود ‪۵۰‬درصدی نرخ دالر نرخ محص��والت بیش از چند‬ ‫درصد کاهش پیدا نکرد ه اس��ت‪ .‬البته موضوع خودرو کمی‬ ‫متفاوت تر از سایر کاالها اس��ت‪ .‬در بازار خودرو حدود ‪ ۳‬ماه‬ ‫پیش(اردیبهش��ت و اوایل خرداد) نرخ خودروها بی رویه باال‬ ‫رفت در ادامه با پیگیری و اعتراض هایی از سوی فعاالن بازار‬ ‫و مدیران باالدستی قیمت ها تا حدودی پایین امد‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو ادامه داد‪ :‬در واقع کنترل ش��دیدی‬ ‫که قوه قضاییه و س��ازمان هاتی نظارتی بر بازار خودرو اعمال‬ ‫کردند قیمت ها کاهش یافت‪ .‬این هم مهم است برای بازاری‬ ‫ک��ه لحظه ای قیمت های��ش تغییر می ک��رد در پس چنین‬ ‫اشفته بازاری سرانجام این روند متوقف شد‪.‬‬ ‫کاش��انی با بیان اینکه زمان می برد ت��ا اثرات کاهش نرخ‬ ‫دالر و کنترل های اعمال شده بر بازار خودرو را شاهد باشیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اما تمام فع��االن بازار خودرو بر این باور هس��تند که‬ ‫قیمت ه��ا در ب��ازار خودرو از این ه��م پایین تر می اید‪ ،‬چون‬ ‫کنترل و نظارت به طور جدی پیگیری می شود و حتی شاهد‬ ‫تغییر مدیریتی در یکی از خودروس��ازی ها بودیم که در بازار‬ ‫ب��ا وجود کاهش نرخ دالر در بازار (حدود ‪۱۱‬هزار تومان) نرخ محصوالت‬ ‫در بازار خودرو کاهش چندانی نداشت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پراید ‪۲۲‬میلیون‬ ‫تومان��ی که قیمت ان از م��رز ‪۵۰‬میلیون تومان گذش��ت‪ ،‬در حال حاضر با‬ ‫وجود کاهش نرخ دالر به نرخ قبلی برنگشته است‬ ‫بی تاثیر نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت در برابر کاهش نرخ‬ ‫کاش��انی در ادام��ه با بی��ان اینکه بازار خ��ودرو همچنان‬ ‫راکد اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬معامله ای در ب��ازار خ��ودرو به ویژه در‬ ‫بخش خودروه��ای وارداتی با وجود اینک��ه قیمت ها پایین‬ ‫امده اس��ت‪ ،‬انجام نمی ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫خودروه��ای باالی یک میلیارد در ب��ازار خریدار ندارد و اگر‬ ‫معامله ای هم در این بازار انجام ش��ود در رده قیمتی ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪۶۰۰‬میلیون تومان است‪ .‬به طور کلی یک رکود کامل بر بازار‬ ‫خودرو چه داخلی و چه وارداتی حاکم است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫با اش��اره به ش��رایط خاص بازار ایران‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬روند بازار‬ ‫کش��ور به گونه ای اس��ت که باال رفتن قیمت ه��ا لحظه ای و‬ ‫در تم��ام بازاره��ا اتف��اق می افتد اما برای پایی��ن امدن نرخ‬ ‫محص��والت زمان زیادی طول می کش��د تا بخش��ی از این‬ ‫حباب ها از بین برود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صاحبان کاال‪ ،‬محصوالت خود را نمی فروش��ند‬ ‫چون فکر می کنند ممکن اس��ت ب��از هم قیمت ها باال برود و‬ ‫متضرر شوند اما وقتی نرخ ارز کاهش می یابد در برابر کاهش‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬نرخ خودرو به شدت مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫معتقد اس��ت دیگر بازار خودرو کشش و جذابیت گذشته را‬ ‫برای دالل بازی ندارد و چون س��وداگران ضررهای سنگینی‬ ‫در ای��ن بازار تجربه کردند؛ از این رو ارام ارام در حال خروج از‬ ‫بازار خودرو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی ادام ه روند کاهشی قیمت ‬ ‫کاش��انی در توضیح این مس��ئله که چرا خودرویی مانند‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۶‬که پیش از گرانی ح��دود ‪۴۰‬میلیون تومان بود و‬ ‫ب��ا افزایش نرخ دالر به بیش از ‪100‬میلیون تومان رس��ید با‬ ‫کاهش ارز همچنان نرخ باالیی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ کارخانه این‬ ‫مدل حدود ‪۸۰‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬نمی توان انتظار داشت‬ ‫به نرخ پیش��ین برگ��ردد‪ .‬اما اگر رکود در ب��ازار خودرو ادامه‬ ‫داشته باشد و نهادهای نظارتی و قوه قضاییه با جدیت پیگیر‬ ‫تخلفات در این بازار باشند به طور قطع فاصله بازار و کارخانه‬ ‫به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین سراتو در بازار کمتر از ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان نرخ داش��ت اما با گذاش��تن فروش فوری از س��وی‬ ‫خودروس��از و اعالم اینکه یک ماهه تحویل می ش��ود منجر‬ ‫ب��ه افزایش نرخ ان در بازار ش��د‪ .‬ای��ن برخوردها هم در بازار‬ ‫بی تاثیر نیس��ت و تنها نرخ ارز س��بب کاهش و افزایش نرخ‬ ‫خودروها نمی شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر با فروکش کردن تب در بازارهای‬ ‫مختل��ف نرخ کارخانه و بازار خودرو تف��اوت نجومی ندارد و‬ ‫می توان خوش��بین بود ک��ه در ادامه قیمت ه��ا بیش از این‬ ‫کاهش یابند‪.‬‬ ‫کاشانی در پایان بیان کرد‪ :‬پیش بینی این است که با وجود‬ ‫رکود بازار قیمت ها ریزش بیش��تری داشته باشند به ویژه در‬ ‫بخ��ش خودروهای وارداتی‪ .‬به طور قطع اگر روند کاهش��ی‬ ‫دالر ادام��ه پیدا کند نرخ خودرو هم اگرچه با زمان بیش��تر و‬ ‫سرعت کمتر اما پایین تر می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعات موجود گران خریداری شده اند‬ ‫در بازار خ��ودرو اگرچه قیمت ها تا ح��دودی روند نزولی‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما این امر در بازار قطعات این گون��ه نبود‪ .‬از این رو‬ ‫در ادام��ه‬ ‫ب��ه س��راغ س��یدمهدی کاظم��ی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو‬ ‫رفت‪ .‬او درباره چرایی چس��بندگی نرخ و کاهش نیافتن نرخ‬ ‫قطعات در بازار ل��وازم یدکی به‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مصرف کنندگان انتظار دارند با کاهش نرخ دالر‪ ،‬نرخ قطعات‬ ‫هم پایین بیاید‪ .‬اما مسئله این است که وقتی نرخ دالر ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪۱۵‬هزار تومان بود فعاالن بازار لوازم یدکی‪ ،‬قطعات مورد نیاز‬ ‫را به تولیدکنندگان داخلی س��فارش دادند و قطعاتی که در‬ ‫داخل تولید نمی شد را نیز از خارج با همان نرخ باال خریداری‬ ‫و وارد کردند؛ بنابراین همچنان بخشی از قطعات موجود در‬ ‫بازار لوازم یدکی مربوط به این دوره است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طبیعی اس��ت نرخ این قطعات پایین نیاید چون‬ ‫گ��ران خریداری ش��ده اند‪ .‬ضمن انکه ارز همچنان نوس��ان‬ ‫دارد و تثبیت نش��ده اس��ت‪ .‬در این شرایط‪ ،‬هم فروشندگان‬ ‫ل��وازم یدک��ی از خری��دن کاالها خ��ودداری می کنند و هم‬ ‫مصرف کنندگان زیرا وضعیت قیمت ها مش��خص نیس��ت‪.‬‬ ‫در این راس��تا بس��یاری از صاحبان خودرو حتی برای تعمیر‬ ‫خ��ودرو اق��دام نمی کنند و منتظر کاهش بیش��تر قیمت ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره اتحادیه صن��ف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدک��ی خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬تمام ای��ن عوامل س��بب ایجاد‬ ‫رکود در بازار قطعات ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه در یکی از‬ ‫بازدیدهای میدانی ش��اهد بیکاری فروشندگان بودم و هیچ‬ ‫مراجعه کننده ای نداش��تند‪ .‬در واقع کاه��ش نرخ ارز نوعی‬ ‫رک��ود را در بازاره��ا رقم زده چون همه فروش��نده و خریدار‬ ‫اقدام به خرید و فروش نمی کنند تا قیمت ها ثابت شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اما اگر در بازار نرخ ارز ثبات شود و مردم اطمینان‬ ‫پیدا کنند که درحال حاضر دالر تا ‪ ۶‬ماه دیگر تغییر نمی کند‬ ‫تحرک و پویایی به بازار برمی گردد‪ .‬این نوسان قیمتی نوعی‬ ‫بالتکلیفی را در بازارها رقم زده است‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصدی تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫کاظمی با اشاره به درخواست اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫ل��وازم یدکی خ��ودرو گفت‪ :‬ما از بانک مرکزی و مس��ئوالن‬ ‫مربوط��ه تقاضا داری��م وضعیت نرخ دالر را مش��خص کنند‬ ‫ت��ا تم��ام تولیدکنندگان و فع��االن بازار از ای��ن بالتکلیفی‬ ‫بی��رون بیایند‪ .‬او تاکید ک��رد‪ :‬تثبیت ن��رخ ارز ارامش را به‬ ‫ب��ازار برمی گرداند و نگرانی م��ردم را هم از بین می برد‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو‬ ‫با اش��اره به کاهش نرخ برخی قطعات گفت‪ :‬اگرچه قیمت ها‬ ‫پایین امده اما زیاد نیس��ت که ب��ه همان دالیلی برمی گردد‬ ‫که عنوان ش��د‪ .‬این فعال بازار با بیان اینکه حتی اگر دوباره‬ ‫شاهد نرخ دالر نباشیم ممکن است فروشندگانی که قطعات‬ ‫را با نرخ باال تهیه کرده اند‪ ،‬مبادرت به کاهش محصوالت شان‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬فروشگاه داران قطعه برای خرید چک داده اند و‬ ‫ناگزیر به پرداخت بدهی خود هستند‪ ،‬از این رو ناچار هستند‬ ‫قطع��ات را ب��ا نرخ پایین به فروش برس��انند ت��ا بیش از این‬ ‫مقروض نش��وند؛ از این رو پیش بینی می شود تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد نرخ قطعات کاهش پیدا کند‪ .‬کاظمی‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی دو ماه دیگر قیمت ها در بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫خود را نشان می دهند‪ .‬به شرط اینکه ارز گران نشود‪.‬‬ ‫نعمت اهلل کاشانی‬ ‫هم افزایی خودروسازان داخلی برای‬ ‫بهینه سازی کیفیت‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران(ایدرو) در ایی��ن معارفه مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو هم افزایی تمام خودروسازان داخلی و‬ ‫تعریف پلتفرم مشترک برای بهینه سازی کیفیت و‬ ‫تولید خودرو در کش��ور را خواستار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایدرونی��وز‪ ،‬محمدباق��ر عال��ی با اش��اره به نقش‬ ‫توسعه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫و جای��گاه هماهنگ کننده این س��ازمان در حوزه‬ ‫صنعت خودرو کش��ور و تاکی��د اخیر رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در دی��دار با هیات دول��ت مبنی بر نقش‬ ‫پیش��رانی که صنعت خودرو بای��د در رونق تولید‬ ‫ایفا کند‪ ،‬افزود‪ :‬س��ازمان توسعه ای ایدرو به عنوان‬ ‫هماهنگ کنن��ده صنعت خودرو بستر س��ازی الزم‬ ‫برای هم افزایی توان خودروسازان داخلی و طراحی‬ ‫پلتفرم مشترک را انجام می دهد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین‬ ‫تکمیل حدود ‪ ۲۲‬هزار خودرو دارای کسری قطعه‬ ‫و تزریق به بازار مصرف در مدت ‪ ۱۰‬روز گذش��ته‬ ‫را نش��ان دهنده توانمندی و همت منابع انس��انی‬ ‫و س��ربازان جه��اد اقتصادی در س��ال رونق تولید‬ ‫برش��مرد و تاکید ک��رد‪ :‬سیاس��ت گذاری در دوره‬ ‫جدید با تمرکز بیشتر در راستای کاهش نرخ تمام‬ ‫شده و افزایش کیفیت محصوالت خواهد بود‪.‬‬ ‫عالی‪ ،‬دین اصلی خودروس��ازان را انجام تعهدات‬ ‫ب��ه خری��داران و ثبت نام کنن��دگان بر ش��مرد و‬ ‫خواس��تار برنامه ریزی با تکیه بر توان داخل برای‬ ‫رفع مش��کالت ناش��ی از تحریم ه��ای ظالمانه در‬ ‫تحویل سفارش ها شد‪.‬‬ ‫پروژه بزرگ اینترنت و تلفن ثابت پیشگامان در بهاباد‬ ‫اینترنت پرس��رعت و تلفن ثابت پیش��گامان بر‬ ‫بس��تر اینترنت در شهرس��تان بهاباد و روستاهای‬ ‫ع ان در هفته دولت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫تاب ‬ ‫به گزارش‬ ‫ با س��رمایه گذاری مش��ترک‬ ‫شرکت پیشگامان توس��عه ارتباطات با فرمانداری‬ ‫و ش��رکت تعاونی دهیاری های بهاباد‪ ،‬پروژه بزرگ‬ ‫ارائ��ه اینترنت پرس��رعت و تلف��ن ثابت(‪)NGN‬‬ ‫پیش��گامان در شهرس��تان بهاب��اد در هفته دولت‬ ‫به بهره برداری رس��ید‪ .‬با بهره برداری از این پروژه‬ ‫تمامی نقاط شهرس��تان بهاباد و روس��تاهای تابع‬ ‫ان ام��کان اس��تفاده از اینترنت پرس��رعت و خط‬ ‫تلفن ثابت پیش��گامان را از طریق ‪ ۲‬دکل پرقدرت‬ ‫مخابراتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬پیش از این نیز اینترنت پرسرعت‬ ‫‪ ADSL‬پیش��گامان در این شهرس��تان ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دو‪ ،‬س��ه هفته پیش اتفاق ه��ای مهمی در صنعت‬ ‫خودرو افتاد که به طور تقریبی بی سابقه بود‪ .‬نخست‬ ‫چند مدیر میانی و بعد چند مدیرعامل قبلی ش��رکت‬ ‫س��ایپا بازداشت ش��دند‪ .‬اما در ادامه مدیری که بیش‬ ‫از ‪ ۶‬سال س��کاندار بزرگ ترین گروه صنعتی تولیدی‬ ‫کش��ور‪ ،‬یعنی ایران خودرو بود‪ ،‬در تعطیالت‪ ،‬به طور‬ ‫ناگهان��ی عزل و عص��ر همان روز در مح��ل کار خود‬ ‫دس��تگیر ش��د‪ .‬جالب بود که این خبر را صبح همان ‬ ‫روز‪ ،‬س��خنگوی دول��ت درباره ش��رکتی ک��ه از نظر‬ ‫حقوقی دولتی نیس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ .‬رسانه ها هم‪ ،‬هنوز‬ ‫هیچ فس��ادی مسجل و اثبات نشده بود تا شب هنگام‬ ‫اب��روی او را بردند‪ .‬البته در ش��رایط حاکم می توان از‬ ‫ه��ر مدیری ایراد گرفت و به او اتهام هایی را وارد کرد‪،‬‬ ‫ام��ا وقتی می خواهیم قضاوت کنی��م‪ ،‬مدیران را باید‬ ‫در ش��رایط محیطی و بررس��ی اختیارات شان مورد‬ ‫قضاوت قرار دهیم‪ .‬ای��ا واقعا او پس از این همه مدت‬ ‫خدمت صادقانه‪ ،‬مستحق چنین برخوردی بود؟ فکر‬ ‫می کنید بقیه مدیران در چنین شرایطی که در میان‬ ‫میدان جنگ اقتصادی هستند‪ ،‬چگونه این موضوع را‬ ‫تعبیر می کنند؟‬ ‫دلیل��ی که ب��رای عزل ای��ن مدیر با س��ابقه اورده‬ ‫ش��د‪ ،‬افزای��ش بی مج��وز نر خ ب��وده اس��ت‪ .‬به جای‬ ‫انک��ه سیاس��ت گذارانی ک��ه ب��ا اعم��ال سیاس��ت‬ ‫قیمت گذاری دس��توری در یک س��ال گذشته باعث‬ ‫وارد امدن خس��ارت زیاد ب��ه تولیدکنندگان و البته‬ ‫مصرف کنن��دگان ش��ده اند‪ ،‬مورد بازخواس��ت قرار‬ ‫گیرن��د‪ ،‬مدیران اجرایی که با ه��زاران لطایف الحیل‪،‬‬ ‫چ��رخ تولی��د را همچنان در حرکت نگه داش��ته اند‪،‬‬ ‫برکنار می کنند‪ ،‬چرا مس��ئوالن بررس��ی نمی کنند‬ ‫س��ود ناشی از سیاست ثابت نگه داشتن دستوری نرخ‬ ‫خودرو به جیب چه کسانی رفته است؛ صنعت‪ ،‬مردم‬ ‫ی��ا دالالن؟ البته دالالن هم جزئی از مردم هس��تند‪،‬‬ ‫اما ایا سیاس��ت گذار کارش این اس��ت که رانت برای‬ ‫یک عده درس��ت کند یا برعکس باید مطمئن ش��ود‬ ‫نظام عادالنه ای ب��رای توزیع ثروت وجود دارد و اجرا‬ ‫می ش��ود؟ جالب تر اینکه برخی مدعی هس��تند چرا‬ ‫خودروس��ازان تعهداتی ایجاد کرده اند نمی توانند به‬ ‫انه��ا عمل کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که همزمان یک‬ ‫عده دیگر می گویند چرا خودروس��ازان کم فروش��ی‬ ‫می کنن��د‪ .‬نمی دانم چ��را قانون گذارانی ک��ه امروز‬ ‫مدعی تخلف گس��ترده در صنعت خودرو هس��تند‪،‬‬ ‫فراموش کرده اند حدود دو سال چگونه خودروسازان‬ ‫را زیر فش��ار قرار دادند که پیش فروش های گسترده‬ ‫انجام دهند؟ چرا فراموش کرده اند انها خودروسازان‬ ‫را مجب��ور کردند خودروها را با زیان بفروش��ند‪ .‬چرا‬ ‫فرام��وش کرده اند تحریم ها چگونه انواع مش��کالت‬ ‫ب��رای اقتصاد و صنع��ت به وج��ود اورده و نمی توان‬ ‫ان گون��ه ک��ه در ش��رایط ع��ادی سیاس��ت گذاری‬ ‫می کنیم‪ ،‬در چنین شرایطی عمل کنیم‪ .‬چرا عزیزان‬ ‫سیاست گذار‪ ،‬یک مطالعه علمی انجام نمی دهند که‬ ‫به عنوان مثال در این ‪ 10‬س��ال ک��ه تحریم ها خیلی‬ ‫جدی تر ش��ده اس��ت‪ ،‬کدام سیاس��ت ها بهتر جواب‬ ‫داده و ک��دام سیاس��ت ها مخرب بوده ان��د؟ چرا اگر‬ ‫این مطالعات ش��ده اس��ت‪ ،‬نتایج ان در اختیار مردم‬ ‫ق��رار نمی گیرد؟ چطور می ش��ود دائم ش��اهد تکرار‬ ‫اشتباه های کالن در سیاست گذاری ها می شویم؟‬ ‫از اینها که بگذریم ی��ک موضوع دیگر در ماجرای‬ ‫ای��ن دو هفته ذه��ن ببینده را درگی��ر می کند‪ ،‬چرا‬ ‫این روزها برخوردهای اینچنینی زیاد ش��ده است؟‬ ‫از بان��ک مرکزی‪ ،‬صنایع پتروش��یمی و فوالد و انواع‬ ‫مواد اولیه گرفته‪ ،‬تا صنعت لبنیات و گوش��ت‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگ��ی‪ ،‬دارو و ل��وازم پزش��کی‪ ،‬مس��کن و خودرو‪،‬‬ ‫چرا پرونده های فس��اد و تخلف این همه زیاد ش��ده‬ ‫است؟ خوشحالم مس��ئوالن در حال برخورد محکم‬ ‫با اخاللگران و مفس��دان اقتصادی هستند‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می رسد افزایش تعداد انها‪ ،‬نه به دلیل تغییر رویکرد‬ ‫به مس��ئله برخورد با فس��اد‪ ،‬بلکه به دلی��ل افزایش‬ ‫زمینه های رانتخواری و فس��اد از طریق قانونگذاری‬ ‫در ش��رایط تحریم و بحران اس��ت‪ .‬ادعا نمی کنم هر‬ ‫کس که دس��تگیر ش��ده‪ ،‬بی گناه است‪ ،‬اما دو چیز را‬ ‫مس��لم می دانم؛ بردن ابروی همه ای��ن افراد به این‬ ‫شکل با ترساندن و از کار انداختن کارافرینان واقعی‪،‬‬ ‫در کوتاه مدت و بلند م��دت ضربه به نظام خواهد زد‪.‬‬ ‫دوم اینکه سیاست گذاری های غلط روز به روز اوضاع‬ ‫را بدت��ر و مدیران را ناکارامدتر و بی تحرک تر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬پیشنهاد من این است که در کنار این نظارت ها‬ ‫و س��اماندهی‪ ،‬اوال اخ�لاق اس�لامی به ط��ور کامل‬ ‫رعایت ش��ود و دوم اینکه سیاستمداران کمی هم از‬ ‫مشورت مبتنی بر پژوهش ها متخصصان برای بهبود‬ ‫روش های سیاس��ت گذاری و انتخاب سیاست های‬ ‫بهینه در شرایط فعلی اس��تفاده کنند تا ضمن عبور‬ ‫سالم از تالطم ها‪ ،‬اینده بهتری را رقم بزنند‪ .‬باید باور‬ ‫کنی��م س��اختار و نهادها بر اف��راد و گروه ها در ایجاد‬ ‫فساد اولی تر هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مقابله با‬ ‫ساختار های‬ ‫فسادامیز‬ ‫حباب قیمتی خودرو و قطعات از بین می رود‬ ‫ابت��دای س��ال ‪ ۹۷‬اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری عنوان کرد دولت به دنبال تک نرخی کردن‬ ‫ارز اس��ت‪ .‬از این رو نرخ دالر از ‪ ۳۷۰۰‬به ‪ ۴۲۰۰‬تومان تغییر‬ ‫کرد و قرار بود تا پایان سال نرخ دالر روی عدد ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫باقی بماند‪ .‬اما از انجایی که اقتصاد ایران بیمار اس��ت و ثبات‬ ‫ندارد سال گذشته ش��اهد نوسان های بسیار نرخ ارز در بازار‬ ‫بودیم‪ .‬همین امر در بازارهای دیگر هم تاثیر داش��ت و کاالها‬ ‫دچار اش��فتگی قیمت شدند‪ .‬این نابس��امانی تا امسال هم‬ ‫ادامه داش��ت و حتی نرخ دالر تا م��رز ‪۲۰‬هزار تومان هم باال‬ ‫رفت‪ .‬اما س��رانجام با تدابیر اندیشیده شده این روند صعودی‬ ‫کنترل شد و نرخ دالر تا حدود ‪۵۰‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ دالر در کشور واقعی‬ ‫نیس��ت و برای پویایی تولید باید نرخ واقعی شود که این عدد‬ ‫بین ‪۷‬تا ‪۸‬هزار تومان اس��ت‪ .‬قیمتی که در سامانه نیما و سنا‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫ب��ه ه��ر روی ب��ا وجود کاه��ش ن��رخ دالر در ب��ازار‪ ،‬نرخ‬ ‫محص��والت کاهش چندانی نداش��ت و در این باره به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬پراید ‪۲۲‬میلیون تومانی که از مرز ‪۵۰‬میلیون تومان‬ ‫گذش��ت با وجود کاهش ن��رخ ارز به نرخ قبلی برنگش��ت و‬ ‫در حال حاضر این خ��ودرو حدود ‪۴۵‬میلیون تومان در بازار‬ ‫معامله می شود‪ .‬این موضوع برای قطعات خودرو هم در بازار‬ ‫لوازم یدکی صادق اس��ت‪ ،‬به طوری که شاهد افزایش ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰۰‬برابری قیمت ها (متناس��ب با مدل های خودرویی) در‬ ‫این بازار هستیم‪ .‬چرا این اتفاق می افتد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫حال هوای پایتخت‬ ‫بهتر شد‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش نرخ ها با عرضه‬ ‫خودرو کف پارکینگ‬ ‫خام فروشی متوقف شود‬ ‫مع��اون علم��ی و‬ ‫فناوری رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل فرهنگ‬ ‫غلط��ی ک��ه ش��بکه‬ ‫خام فروش��ی روی‬ ‫اقتصاد ایجاد می کند‪،‬‬ ‫ه��ر نوع خام فروش��ی‬ ‫بای��د از اقتصاد خارج ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫سورنا س��تاری عنوان کرد‪ :‬موضوع اصلی امروز‬ ‫اقتصاد دانش بنیان است‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر اتفاق های خوبی رخ داده ‬ ‫اما کافی نیس��ت و نیاز اس��ت بی��ش از این در‬ ‫این زمینه ها کار ش��ود‪ .‬ستاری با تاکید بر اینکه‬ ‫باید زیرس��اخت های الزم تقویت ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز عالوه بر ‪ ۸۰۲‬میلی��ارد تومان بهره برداری‬ ‫طرح ه��ای جدی��د‪ ،‬طرح های��ی ب��رای تقویت‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای اکوسیس��تم اقتصاد‬ ‫دانش بنیان داریم‪.‬‬ ‫س��تاری اظهار کرد‪ :‬با توجه به تحریم ها در ‪۵‬‬ ‫ماه امسال رشد خوبی داشتی م اما باید ببینیم تا‬ ‫پایان سال چه اتفاق هایی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری درباره‬ ‫رویک��رد دولت درب��اره حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان گف��ت‪ :‬ب��ا حمایت ه��ای دولت و‬ ‫تاکیدهای موجود و همچنین همراهی نهادهای‬ ‫اجرای��ی و حساس��یت در زمینه ه��ای گوناگون‬ ‫وضعیت خوبی پیش بینی می ش��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید به س��مت سرمایه گذاری روی کیفیت‬ ‫نیروی انس��انی برویم تا یک اقتصاد پویا داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫انحصار‪ ،‬صنعت خودرو را از بن بست خارج نمی کند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنع��ت خودرو به عنوان صنعتی پیش��ران که به طور‬ ‫عم��وم ‪ ۷۰‬صنعت را ب��ا خود همراه می کند در کش��ور‬ ‫به وضعیتی دچار ش��ده است که برخی کارشناسان تنها‬ ‫راه نجات ان را خصوصی س��ازی عنوان می کنند‪ .‬اما در‬ ‫این باره انتقادهای بس��یاری هم مطرح اس��ت؛ اینکه تا‬ ‫مشکالت نقدینگی این صنعت حل نشود در واقع بار ان‬ ‫از بخش دولتی بر بخش خصوصی منتقل می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این باره س��خنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه صنعت خودرو به اندازه یک جنگ‬ ‫به کش��ور خسارت می زند‪ ،‬خواستار تصمیم گیری جدی‬ ‫قوای سه گانه در این زمینه شد‪.‬‬ ‫خودرو هستیم و به ازای این خسارت جانی خانواده هایی‬ ‫بی سرپرس��ت‪ ،‬کودکان یتی��م و اس��یب های اجتماعی‬ ‫گس��ترده خواهیم داشت‪ .‬همچنین س��االنه ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫مصدوم در تصادف های رانندگی و ‪ ۱۱‬هزار مرگ به علت‬ ‫الودگی هوا داریم که ‪ ۸۰‬درصد الودگی هوا هم مربوط‬ ‫به خودروهاست‪ .‬برخی می گویند امار باالی تلفات ناشی‬ ‫از تصادف ها به خطای رانندگی برمی گردد اما اگر خودرو‬ ‫ایمن باش��د با ‪۱۰۰‬درصد خط��ای رانندگی هم از جان‬ ‫سرنش��ین محافظت می کند‪ .‬در تمام جهان هم خودرو‬ ‫را بر این اس��اس می سازند‪ ،‬اما ایا در خودروهای داخلی‬ ‫می توان تست تصادف اجرا کرد؟‬ ‫‹ ‹زیان انباشته‬ ‫بهرام پارسایی‬ ‫اگر در کشور‬ ‫ما نیمی از‬ ‫مصرف روزانه‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین‬ ‫کم می شد‬ ‫حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد‬ ‫تومان در سال‬ ‫از هزینه ای که‬ ‫به ملت تحمیل‬ ‫می شود کاهش‬ ‫می یافت‬ ‫برای بسامان ش��دن صنعت خودرو طرح «ساماندهی‬ ‫بازار خودرو» در حال پیگیری اس��ت که هنوز به مرحله‬ ‫اجرا نرسیده اس��ت‪ .‬بعضی از نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با گالی��ه از برخی عملکردها عن��وان می کنند‬ ‫بیشترین اسیب در این حوزه ناشی از رانت های موجود‬ ‫در صنع��ت خودرو اس��ت‪ .‬بهرام پارس��ایی در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا با اش��اره به برخورد قوه قضایی��ه با تخلف های‬ ‫خودروس��ازان اظه��ار کرد‪ :‬فس��اد گس��ترده در صنعت‬ ‫خ��ودرو موضوعی غیرقابل انکار اس��ت ک��ه عوامل موثر‬ ‫در ان ه��م بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬برکناری یک‬ ‫مدیرعامل خودروس��ازی و بازداشت او کفایت نمی کند‬ ‫و باید ریشه های اصلی فساد مشخص شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باید روشن شود پولی که خودروسازان‬ ‫از مردم گرفته اند‪ ،‬بدهی انها به قطعه س��ازان و پولی که‬ ‫از بانک ه��ا گرفته اند ک��ه در مجموع ‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان می ش��ود‪ ،‬کجاس��ت و چرا با وجود این حمایت ها‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان زیان انباش��ته دارند یا ارزی که‬ ‫به خودروس��ازان اختصاص یافته کجا هزینه ش��ده؟ ایا‬ ‫همه قطعه سازان توانس��ته اند از ان استفاده کنند؟ چرا‬ ‫برخی قطعه س��ازان پول ش��ان را نق��د گرفته اند و با نرخ‬ ‫غیرمتع��ارف قطعات ش��ان را فروخته ان��د و برخی دیگر‬ ‫طلبکارند به نحوی که بیشتر انها اقدام به تعدیل نیرو و‬ ‫اخراج نیروهای شان می کنند؟‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬باید روشن شود خودروهایی که نقدی فروخته شده‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‬ ‫گفت‪ :‬افزایش تکمیل‬ ‫خودروه��ای ناق��ص‬ ‫ک��ف کارخانه ه��ای‬ ‫خودروسازی و عرضه‬ ‫انه��ا به عن��وان عامل‬ ‫اصل��ی کاه��ش نرخ ه��ای خ��ودرو در روزهای‬ ‫گذشته در بازار به شمار می رود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا رحمانی در حاش��یه‬ ‫نشس��ت هی��ات دول��ت در جمع خبرن��گاران‬ ‫اف��زود‪ :‬ماه ه��ای گذش��ته‪ ،‬تع��داد خودروهای‬ ‫باقیمانده در کف پارکینگ خودروسازان به دلیل‬ ‫نق��ص در قطعات انها افزایش یافت��ه بود‪ ،‬اما با‬ ‫پیگیری ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و تالش خودروس��ازان با همکاری قطعه س��ازان‬ ‫در هفته های گذش��ته تعداد قابل توجهی از انها‬ ‫تکمی��ل و به بازار عرضه ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون‬ ‫رون��د تولی��د خودروها در مقایس��ه ب��ا ماه های‬ ‫گذش��ته خوب شده و بیشتر تولیدات نیز به طور‬ ‫کامل و فاقد نقص قطعه است و با افزایش عرضه‬ ‫خودروه��ای باقیمان��ده در پارکینگ ها‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت ها به وجود امده است‪.‬رحمانی درارتباط با‬ ‫اینکه ایا دولت در جریان تخلفات دو خودروساز‬ ‫بزرگ کشور بوده یا خیر‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬پرونده های‬ ‫تش��کیل ش��ده مربوط به ایران خودرو و سایپا‪،‬‬ ‫در دوره وزی��ر پیش��ین در راس وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ب��وده‪ ،‬اما هرگاه متوجه تخلفی‬ ‫شدیم برخورد کردیم‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬تعدادی از‬ ‫خودروسازان که قطعاتشان وارداتی بوده‪ ،‬اکنون‬ ‫با مشکل در تولید و عمل به تعهدات شان روبه رو‬ ‫شده اند‪ ،‬اما سازمان حمایت پیگیر مشکالت شان‬ ‫است و واردات قطعات مورد نیاز انها در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تعهدات این خودروس��ازان که معوق مانده‬ ‫بیش از ‪ 100‬هزار خودرو اس��ت و اکنون برخی‬ ‫قطعات ش��ان تامین شده‪ ،‬بخش��ی دیگر ال سی‬ ‫مربوط گشایش یافته و ارز هم به طرف خارجی‬ ‫منتقل ش��ده‪ ،‬اما به دلی��ل تحریم ها قطعات به‬ ‫ایران نرسیده است‪ .‬این مقام مسئول تاکید کرد‪:‬‬ ‫ ش��فافیت‪ ،‬یکی از الزام های مقابله با فساد است‬ ‫که به سالم سازی فضا و خدمات رسانی بیشتر به‬ ‫مردم می انجامد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه کاهش امار خام فروش��ی‬ ‫معدن��ی در کش��ور پرداخت و افزود‪ :‬س��ال ‪۹۶‬‬ ‫حدود ‪ ۲۳‬میلیون تن سنگ اهن از کشور صادر‬ ‫ش��د که به منزله خام فروش��ی بود‪ ،‬اما این امار‬ ‫در س��ال گذشته به ‪ ۸‬میلیون تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬امس��ال نی��ز وضع عوارض‬ ‫بر صادرات س��نگ اه��ن‪ ،‬کنس��انتره و گندله‪،‬‬ ‫تاثیرگذار شده و خام فروشی را به حداقل رسانده‬ ‫به طوری که صادرات س��نگ اهن سال گذشته‬ ‫که کمتر از ‪ ۱۰‬درصد بوده‪ ،‬امس��ال نیز کاهش‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬چنانچه افراد‬ ‫و ش��رکت هایی قادر ب��ه تبدیل این مواد خام و‬ ‫ایجاد ارزش افزوده بیش��تر باشند‪ ،‬مورد حمایت‬ ‫وزارت صنعت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با چه ش��رایطی بوده که بعد از چند ثانیه از عرضه انها‪،‬‬ ‫فروخته شده و کسی هم موفق به ثبت نام نشده و بعد با‬ ‫دو برابر نرخ و سود کالن در بازار به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان می گویند به دلیل نداشتن قطعه خودرو‬ ‫را تحوی��ل نمی دهیم در حالی که ب��ر مبنای ضوابط در‬ ‫ص��ورت نبود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند‪ .‬این‬ ‫مس��ائل نیاز به ریش��ه یابی دارد و اینکه چط��ور به انها‬ ‫اجازه داده ش��ده فروش نقدی داشته باشند در حالی که‬ ‫خودروهای پیش فروش شده را نداده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا طرح این پرس��ش که چرا بعد از ای��ن همه حمایت‪،‬‬ ‫صنع��ت خودرو نتوانس��ته پیش��رفتی کند و خواس��ت‬ ‫مصرف کنن��ده را تامین کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬جای تاس��ف‬ ‫اس��ت که امروز خواسته بیش��تر مردم ما داشتن خودرو‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬این نشان می دهد حقوق مردم به انحای‬ ‫مختلف تضییع ش��ده و کس��ی هم پاسخگو نبوده است‪.‬‬ ‫اگر واقعا به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر‬ ‫از دستگیری یک یا چند مدیرعامل است‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی خودروسازان‬ ‫پارس��ایی ب��ا بی��ان اینکه پرون��ده خودروس��ازی در‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬اطالعات کامل و خوبی را در خود‬ ‫جای داده اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما جلس��ه های مختلفی با‬ ‫‹اعالم شرایط ترخیص خودروهای خارجی دپو شده‬ ‫در منطقه ازاد اروند‬ ‫گمرک ایران‪ ،‬ش��رایط ترخی��ص خودروهای‬ ‫خارجی دپو ش��ده در منطقه ازاد اروند را اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬معاون حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫درباره خودروهای خارجی دپو ش��ده در منطقه‬ ‫ازاد اروند‪ ،‬نظر خود را در نامه ای رس��می اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در این نامه که ‪ ۵‬ش��هریور صادر شده‪ ،‬امده‬ ‫است‪ :‬بازگش��ت به نامه شماره ‪۱۹۷۵/۱۰/۹۸۲‬‬ ‫م��ورخ ‪ ۱۳۹۸.۰۴.۲۶‬درب��اره ترخیص نش��دن‬ ‫خودروه��ای مس��تقر در بندر خرمش��هر و در‬ ‫توضی��ح نام��ه ش��ماره ‪ ۵۵۵۰/۳۱۷۱۹‬م��ورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۶.۰۱.۲۶‬ای��ن معاون��ت‪ ،‬متضمن انعکاس‬ ‫نظ��ر م��ورخ ‪ ۱۳۹۵.۱۲.۲۲‬وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت که سفارش خودروهای‬ ‫امریکایی(ش��امل ‪ ۳‬گروه تولیدکنن��ده امریکا‪،‬‬ ‫کش��ور مبدا امریکا و ذی نفع امریکا) را ممنوع‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت چنانچه‬ ‫خودروهای محبوث��ه دارای هریک از ‪ ۳‬ویژگی‬ ‫«تولی��د کش��ور امریکا و س��اخته ش��ده در ان‬ ‫کش��ور»‪« ،‬دارای برند ش��رکت های امریکایی»‬ ‫و «برای مصرف در کش��ور امریکا س��اخته شده‬ ‫و مس��تقیما از دالالن و وتوزیع کنن��دگان تبعه‬ ‫کشور امریکا خریداری شده»‪ ،‬شامل ممنوعیت‬ ‫ورود به کش��ور اس��ت‪ .‬در صورتی که هیچ یک‬ ‫از ویژگی ه��ای پیش گفت��ه‪ ،‬در خودرو و معامله‬ ‫مس��تقیم ان نباش��د‪ ،‬می تواند وارد کشور شود‬ ‫و ترخی��ص انها بالمانع اس��ت‪ .‬در این راس��تا‬ ‫مه��رداد جمال ارونقی‪ ،‬معاون فنی گمرک ایران‬ ‫اعالم ک��رد که برای رفع مش��کل صاحبان این‬ ‫خودروها‪ ،‬جلس��ه ای در گمرک خرمشهر برگزار‬ ‫شد و جلسه دیگری در استانداری خوزستان با‬ ‫حضور استاندار خوزستان تشکیل و این موضوع‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلس��ه ها‪ ،‬گمرک خرمشهر ملزم شد‬ ‫ت��ا خودروهای س��واری با حج��م موتور ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی و پایین تر دارای قبض انبار منطقه ازاد‬ ‫تا مورخ ‪ ،۱۳۹۷.۳.۸‬به اس��تناد مفاد بخشنامه‬ ‫‪ ۹۷/۳۲۲۶۰۷‬مورخ ‪ ۱۳۹۷.۳.۲۲‬مرکز واردات‬ ‫و ام��ور مناط��ق ازاد و وی��ژه گمرک ای��ران با‬ ‫عن��وان تمامی گم��رکات اجرای��ی‪ ،‬چنانچه به‬ ‫علت دیگری از جمله دس��تور مراجع قضایی و‬ ‫سایر مراجع ذی صالح در توقیف نباشند‪ ،‬اجازه‬ ‫تردد در محدوده تعیین شده با رعایت ضوابط و‬ ‫مقررات مربوط به تردد خودروهای س��واری در‬ ‫مح��دوده مناطق ازاد با نظارت منطقه و مراجع‬ ‫ذی ربط‪ ،‬را صادر کند‪.‬‬ ‫جمال ارونق��ی تاکید کرده اس��ت ک��ه درباره‬ ‫خودروهای سواری با حجم موتور باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی‪ ،‬مقرر ش��د مراتب از طریق استانداری‬ ‫خوزس��تان و دبیرخانه ش��ورای عال��ی مناطق‬ ‫ازاد و ویژه اقتصادی‪ ،‬برای طرح درکمیس��یون‬ ‫اقتصادی دولت یا هیات وزیران اعالم و پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۲۵‬درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت سمنان‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫س��منان گفت‪ :‬س��رمایه گذاری در بخش صنعت‬ ‫استان ‪۱۲۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬بهروز اسودی با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬از هفته دولت سال گذشته تاکنون‪۲۴۲۸ ،‬‬ ‫جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال در بخش صنعت‬ ‫استان صادر ش��ده که نسبت به مدت مشابه ان‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۶‬از نظ��ر تعداد ‪۷۳‬درص��د و از نظر‬ ‫ارزش س��رمایه گذاری ‪۱۲۵‬درصد رش��د داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با ص��دور این تعداد جواز‬ ‫تاسیس صنعتی بیش از ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬فرصت‬ ‫ش��غلی جدید پیش بینی شده است که این رقم‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه ان در س��ال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۸۱‬درصد رش��د نش��ان می دهد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان سمنان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بخش صدور پروان��ه بهره برداری که در‬ ‫واقع می ت��وان ان را همان س��رمایه گذاری های‬ ‫تحق��ق یافته دانس��ت‪ ،‬در این م��دت ‪ ۲۲۸‬عدد‬ ‫پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری حدود ‪۷۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال صادر شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سمنان عنوان کرد‪ :‬در زمینه اشتغال ایجاد شده‪،‬‬ ‫از هفته دولت س��ال گذشته تاکنون برای ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۸‬نفر فرصت شغلی جدید فراهم شده است‪.‬‬ ‫بهروز اسودی اظهار کرد‪ :‬با بررسی شاخص های‬ ‫یادش��ده در بخش صنعت اس��تان شاهد رشد و‬ ‫شکوفایی قابل توجهی هس��تیم به طوری که در‬ ‫بخش پروانه های بهره برداری صنعتی نس��بت به‬ ‫مدت مشابه ان در سال ‪ ۹۶‬از منظر تعداد حدود‬ ‫‪ ۶‬درصد و از نظر س��رمایه گذاری ‪ ۳‬درصد رشد‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشته ایم‪ .‬خودروسازان نیز‬ ‫وعده های��ی دادند که به ان عم��ل نکرد ه اند‪ .‬انها گفتند‬ ‫اگر اجازه دهید ‪ ۵‬درصد زیر نرخ بازار بفروش��یم در هر‬ ‫مرحل��ه نرخ را ‪ ۵‬درصد کاه��ش می دهیم تا نرخ بازار را‬ ‫پایین بیاوریم اما این اتفاق هرگز محقق نش��د و هر روز‬ ‫شاهد گران تر شدن خودرو هستیم‪.‬‬ ‫وی از درخواست خود برای تشکیل جلسه ویژه خودرو‬ ‫بین کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬و رئیس قوه قضاییه خبر داد و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قوه قضاییه باید پیگیری کند بدهی ‪۲۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومانی خودروس��ازی به مردم‪ ،‬بدهی ‪۲۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی خودروساز به قطعه ساز و همچنین‬ ‫بده��ی ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان به بانک‪،‬‬ ‫کجاس��ت‪ .‬مردم ه��م در چند نوبت تجمع��ات اعتراضی‬ ‫مقابل مجلس ش��ورای اسالمی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داش��ته اند و ما شاهد پاسخگو نبودن وزارتخانه و‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولیدکنندگان بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تلفات و اسیب های اجتماعی خودرو‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫بعضی ه��ا می گویند با این همه مش��کالت مردم چرا به‬ ‫موضوع خودرو توجه دارن��د؟ در واقع صنعت خودرو به‬ ‫اندازه یک جنگ به کش��ور خس��ارت می زند‪ .‬ما ش��اهد‬ ‫امار تلفات س��االنه ‪ ۱۷‬هزار نفری ناشی از تصادف های‬ ‫‹ ‹پیگیری موضوع از سوی قوای سه گانه‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫خواس��تار تصمیم گی��ری جدی ق��وای س��ه گانه درباره‬ ‫وضعیت صنعت خودرو شد و گفت‪ :‬میزان مصرف بنزین‬ ‫م��ا روزان��ه ‪ ۹۰‬میلیون لیتر اس��ت در حال��ی که تعداد‬ ‫خودرو در کش��ور ترکیه از ما بیش��تر اس��ت اما مصرف‬ ‫سوخت انها از ما خیلی کمتر است که یکی از دالیل ان‬ ‫استفاده از خودروهای هیبریدی یا مصرف پایین سوخت‬ ‫خودروهاس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به علت ش��بکه های فیلتر و‬ ‫کاتالیزور‪ ،‬بنزی��ن مصرفی انها کمترین االیندگی را هم‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬اگر در کشور ما نیمی از مصرف روزانه ‪۹۰‬‬ ‫میلیون لیتر بنزین کم می شد حدود ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در س��ال‪ ،‬هزینه ای که به ملت تحمیل می ش��ود‬ ‫کاهش می یافت‪.‬‬ ‫پارس��ایی در پای��ان ب��ا بی��ان اینکه صنع��ت خودرو‬ ‫خواس��ت مصرف کننده را تامین نمی کند و در عین حال‬ ‫مصرف کنن��ده محکوم ب��ه خرید خودر و داخلی اس��ت‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این در ش��رایطی اس��ت که مصرف کننده‬ ‫بای��د پ��ول را از قبل پرداخت کند و به ط��ور معمول با‬ ‫تاخی��ر خودرو را تحویل بگیرد‪ .‬درحال حاضر یک جامعه‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون نفری درگیر وضعیت خودروس��ازی است و‬ ‫جا دارد این موضوع به صورت ریش��ه ای حل ش��ود‪ .‬من‬ ‫معتقدم تنها راهش این اس��ت که خودروسازی از حالت‬ ‫انحصاری خارج ش��ود زیرا امکان ن��دارد فضا انحصاری‬ ‫باشد و با هر راهکار دیگری بتوانیم از این بن بست خارج‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نرخ کاالها در پیروی از‬ ‫ارز چاالک نیست‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان از تاثیر قیمت دالر بر نرخ تمام شده صنایع معدنی می گویند‬ ‫مواد اولیه صنایع معدنی از کاهش نرخ ارز پیروی نمی کنند‬ ‫‹ ‹قیمت ها چسبندگی دارند‬ ‫حس��ین زجاج��ی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی صنعت شیش��ه در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در زمینه تولید شیش��ه‬ ‫بخش ه��ای گوناگونی وجود دارد ک��ه هریک ارزبری خود‬ ‫را دارند‪ .‬در زمینه تولید شیشه تخت‪ ،‬بیشترین بخشی که‬ ‫ارزبری باالیی دارد‪ ،‬مربوط به کوره های این کارخانه هاست‬ ‫که این کوره ها در اثر مصرف بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬س��ال مس��تهلک‬ ‫می ش��وند و حدود ‪۴۰‬درصد س��رمایه گذاری را نیز به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫زجاجی در ادامه توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه این کوره ها‬ ‫چه ابعادی دارند و تا چه میزان تولید خواهند داشت‪ ،‬پس‬ ‫از ‪۱۰‬سال بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون دالر نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫دوباره دارند‪ .‬ازاین رو اگر این محاس��بات به درس��تی انجام‬ ‫شود‪ ،‬شاهد یک عدد بزرگی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬حاال اگر از عمر کوره ‪۵‬سال‬ ‫بگذرد و صاحب کارخانه با نرخ دالر ‪۴۲۰۰‬تومان محاسبات‬ ‫خود را انجام داده باشد‪ ۵ ،‬سال دوم که با افزایش ناگهانی‬ ‫نرخ روبه رو شده‪ ،‬گویی که با یک تاخیر ‪۵‬ساله روبه رو شده‬ ‫است‪ .‬از این رو اگر محصول خود را با نرخ دالر روز بفروشد‪،‬‬ ‫همچن��ان به اندازه ‪۵‬س��ال عق��ب خواهد مان��د‪ .‬بنابراین‬ ‫احتس��اب ارزبری در صنعت شیشه به سادگی نیست‪ .‬البته‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬در ‪ 2 .5‬سال گذشته شاهد افزایش نرخ‬ ‫دالر از ‪ ۳‬هزار تومان تا بیش��تر از ‪۱۸‬هزار تومان نیز بودیم؛‬ ‫افزایش��ی که به دنبال ان ش��اهد تورم چندبرابری کاالها و‬ ‫م��واد اولی��ه بودیم‪ .‬به عبارتی‪ ،‬افزایش ن��رخ دالر روی نرخ‬ ‫تمام شده کاالها تاثیر گذاشت و تورم تاریخی را رقم زد‪ .‬به‬ ‫دنبال این تورم‪ ،‬صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی در مس��یر‬ ‫افزای��ش نرخ قرار گرفته و از م��واد اولیه تا محصول نهایی‬ ‫انها با افزایش چند برابری نرخ روبه رو شدند‪ .‬البته در سال‬ ‫جاری خیزهای افزایش نرخ دالر کنترل ش��ده اس��ت و در‬ ‫چند ماه گذش��ته نیز ش��اهد کاهش نرخ دالر هستیم‪ .‬اما‬ ‫موض��وع قابل توجه اینکه نرخ محصوالت در صنایع معدنی‬ ‫با کاهشی که دالر درپیش گرفته‪ ،‬روبه رو نشده است‪.‬‬ ‫در زمینه شیشه خودرو این محاسبات ساده تر است اما در‬ ‫شیشه تخت این محاسبات به سادگی نیست‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان این موضوع که تاثی��ر نرخ ارز دو‬ ‫موض��وع را دربرمی گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یک موضوع‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و دیگری نرخ س��ایر اقالم اس��ت که به صورت ژله ای با نرخ‬ ‫ارز باال می رود‪ .‬به عبارت س��اده تر در ‪۱.۵‬س��ال گذشته که‬ ‫ن��رخ ارز افزایش یافت��ه‪ ،‬تمام هزینه های تولید و مواد اولیه‬ ‫افزایش یافت ه است‪،‬‬ ‫بنابراین نرخ کاال فقط با کاهش نرخ ارز کاهش نمی یابد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی صنعت شیش��ه در ادامه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬نوس��ان نرخ دالر اس��ت که تاثیر مخربی بر‬ ‫بازار خواهد داشت‪ .‬اگرچه دالر ‪۱۵‬هزار تومانی به ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫تومان و بعد به ‪۱۱‬هزار تومان می رسد اما موضوع این است‬ ‫که نرخ سایر اقالم به دلیل چسبندگی قیمت ها کاهش پیدا‬ ‫نمی کند‪ ،‬از این رو نمی توان انتظار داشت که اگر قیمت دالر‬ ‫بین ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ ،‬قیمت سایر اقالم‬ ‫نیز به همین نسبت کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫زجاجی با اشاره به گران شدن سایر هزینه ها عنوان کرد‪:‬‬ ‫تمام هزینه ها ازجمله هزینه حمل ونقل و حقوق و دستمزد‬ ‫افزایش یافته است که کاهش پیدا نمی کنند‪ ،‬در این شرایط‬ ‫چگونه انتظار داشته باشیم نرخ کاالها کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬اگر نرخ دالر برای یک سال‬ ‫ثبات الزم را داشته باشد یا برای نمونه عنوان کنند که نرخ‬ ‫دالر تا اخر سال ‪۱۲‬هزار تومان خواهد بود‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫می توانن��د ب��ر مبن��ای ان هزینه ه��ای خ��ود را کنترل و‬ ‫برنامه ری��زی کنن��د‪ .‬اما زمانی که این ثبات وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬به این کاهش نرخ دالر نیز نمی توان اعتماد کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنعت شیشه همچنین یاداور شد‪:‬‬ ‫بسیاری از کارخانه ها مواد اولیه خود را به صورت ساالنه و‬ ‫حتی دوساالنه خریداری می کنند و ممکن است برخی در‬ ‫اوج گران��ی ان را خریداری کرده باش��ند که با کاهش نرخ‬ ‫دالر نمی توانند نرخ محصول خود را کاهش دهد‪.‬‬ ‫زجاج��ی ادامه داد‪ :‬یک کارخان ه شیشه س��ازی را درنظر‬ ‫حس��ین زجاجی‪ :‬زمان��ی که نرخ کاالی��ی افزایش پیدا می کن��د‪ ،‬دیگر به‬ ‫لح��اظ روان��ی کاهش پذی��ر نیس��ت و این موض��وع مربوط به چس��بندگی‬ ‫قیمت هاست‬ ‫بگیرید که س��ال هشتم تولیدش اس��ت و ‪ ۸‬سال دستگاه‬ ‫خود را با دالر برای نمونه ‪۴۲۰‬تومان مستهلک کرده است‬ ‫و ح��اال چگونه دو س��ال باقی مانده اش را محاس��به کند؟‬ ‫موضوع س��رمایه در گردش اس��ت که اگر ب��ر مبنای دالر‬ ‫باش��د‪ ،‬محاس��بات پیچیده خواهد بود و سبب افزایش نرخ‬ ‫می ش��ود و صاحب کارخانه نمی تواند به سادگی و با کاهش‬ ‫نرخ دالر نرخ تمام شده محصول خود را کاهش بدهد‪.‬‬ ‫وی در پایان همچنین یاداور شد‪ :‬موضوع دیگر بعد روانی‬ ‫افزایش قیمت هاس��ت؛ زمانی که نرخ کاالیی افزایش پیدا‬ ‫می کن��د‪ ،‬دیگر ب��ه لحاظ روانی کاهش پذیر نیس��ت و این‬ ‫موضوع مربوط به چسبندگی قیمت هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬ماه زمان برای تاثیر گذاری‬ ‫همچنین س��ینا گلکاری حق‪ ،‬فعال حوزه کاشی و سرامیک‬ ‫درباره تاثیر نرخ دالر در ‪ ۱.۵‬س��ال گذشته بر حوزه کاشی‬ ‫و س��رامیک در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کاالهایی که‬ ‫در داخل و با مواد داخلی تهیه و تولید می شدند‪ ،‬دست کم‬ ‫‪۲۵‬درصد با افزایش نرخ روبه رو شدند و کاالهایی که با مواد‬ ‫اولیه وارداتی تهیه می ش��دند‪ ،‬با حدود ‪۴۰۰‬درصد افزایش‬ ‫نرخ روبه رو شدند‪.‬‬ ‫گلکاری ح��ق در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا افزایش‬ ‫یونسکو‪ ،‬با اهدای لوح تقدیر و مدال از دکتر مهدی کرباسیان قدردانی کرد‬ ‫انجمن حسابرسی ایران و انجمن حسابداری ایران به‬ ‫پاس سال ها خدمت صادقانه و عملکرد شفاف و سالم در‬ ‫اقتصاد و مدیریت‪ ،‬با اهدای لوح تقدیر یونس��کو‪ ،‬مدال و‬ ‫لوح تقدیر از دکتر مهدی کرباسیان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در همایش حسابداران‪ ،‬حسابرسان‬ ‫و مدیران ارش��د که از س��وی انجمن حسابرس��ی ایران‬ ‫برگزار شد‪ ،‬از دکتر مهدی کرباسیان به عنوان مدیر ارشد‬ ‫با اهدای لوح تقدیر یونسکو و مدال و لوح تقدیر انجمن‬ ‫حسابرسی و انجمن حسابداری ایران قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬مهدی کرباسیان در گفت وگو با روزگار‬ ‫معدن اظه��ار کرد‪ :‬افتخ��اری ارزنده اس��ت که انجمن‬ ‫حسابرس��ی‪ ،‬من را به دلیل سال ها خدمت و تالش برای‬ ‫اقتصاد ب��ه عنوان حامی حس��ابداری و حسابرس��ی به‬ ‫منظور سالمت و ش��فافیت اقتصاد ایران‪ ،‬شایسته مدیر‬ ‫برتر دانست ه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسیار خوشحالم و برای من افتخاری است‬ ‫که از س��وی یک گروه حرف��ه ای ان جی او که غیردولتی‬ ‫است و در زمینه سالمت مالی بسیار دقیق است‪ ،‬به پاس‬ ‫‪ ۴۰‬سال کار حرفه ای و مدیریت سالم انتخاب شدم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬در دوره دانشجویی در رشته حسابرسی‪ ،‬همزمان‬ ‫کار خود را ش��روع کردم‪ ،‬تا ابان ‪ ۱۳۹۷‬برای توس��عه و‬ ‫سربلندی ایران و ایرانیان تالش کردم و از سوی خبرگان‬ ‫حرفه حسابرسی و حسابداری شایسته انتخاب شدم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه انجمن حسابرسی ایران و انجمن‬ ‫حس��ابداری ایران پیش��ینه زیادی دارند‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫انجمن حسابرس��ی ایران یک انجمن صنفی اس��ت که‬ ‫اعضای ان از مدیران با س��ابقه و پیشکس��وت هستند؛‬ ‫انجمن حس��ابداری ایران نیز متش��کل از کارشناس��ان‬ ‫حسابداری و افراد حرفه ای است که این ‪۲‬انجمن امسال‬ ‫در همایش حس��ابداران‪ ،‬حسابرس��ان و مدیران ارشد از‬ ‫‪۳‬نفر قدردانی کردند؛ این ‪۳‬نفر شامل یک نفر حسابرس‬ ‫خبره‪ ،‬یکی از استادان بنام دانشگاه در رشته حسابداری‬ ‫و حسابرس��ی و یک نفر مدیر ارش��د بود که مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫کرباس��یان در ادامه گفت‪ :‬م��ن نیز در این همایش به‬ ‫عنوان مدیر ارش��د مورد تقدیر قرار گرفتم و ‪۳‬تقدیرنامه‬ ‫از یونس��کو به عنوان شفافیت و س�لامت در اقتصاد نیز‬ ‫گرفتم‪ ،‬از س��وی انجمن حسابرس��ی نیز یک لوح و یک‬ ‫مدال و از س��وی انجمن حس��ابداری ایران هم یک لوح‬ ‫یادبود و تقدیر دریافت کردم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت دکتر مهدی کرباس��یان‪ ،‬لیس��انس‬ ‫حسابرس��ی خ��ود را در س��ال ‪ ۱۳۵۲‬از موسس��ه عالی‬ ‫حسابداری گرفت‪.‬‬ ‫پیش از انقالب نیز در رش��ته حس��ابداری‪ ،‬سفارشات‬ ‫خارج��ی و همچنین امور مالی‪ ،‬فعالیت های مس��تمر و‬ ‫مفیدی داشت و اخرین سمتش پیش از انقالب و پیش‬ ‫از اینک��ه برای ام بی ای و ادام��ه تحصیل به امریکا برود‪،‬‬ ‫مدیر مالی یک ش��رکت و همزمان شریک یک موسسه‬ ‫حسابرسی بود‪.‬‬ ‫پ��س از پیروزی انقالب هم از ‪۱۶‬اردیبهش��ت ‪۱۳۵۸‬‬ ‫با پست فرمانداری نوش��هر در حوزه مدیریت‪ ،‬کار خود‬ ‫را اغاز کرد و س��ال ها در مسئولیت های مختلف حضور‬ ‫داش��ت که مهم ترین انها قائم مقامی وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی‪ ،‬عضو ش��ورای عالی بورس‪ ،‬حض��ور در ‪۲‬دوره‬ ‫به عنوان رئیس ش��ورای عالی جامعه حسابداران رسمی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت هایی مانند شرکت ملی مس‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه و ش��رکت پتروش��یمی خارک‪ ،‬بنیان گذار‬ ‫شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی شستا و رئیس‬ ‫مجم��ع ان‪ ،‬مدیرصندوق بازنشس��تگی نفت که یکی از‬ ‫بزرگ ترین واحدهای اقتصادی است‪ ،‬رئیس کل گمرک‬ ‫و اخرین ان نیز رئیس هیات عامل ایمیدرو بود‪.‬‬ ‫مدیر مسئول و کارکنان موسسه مطبوعاتی‬ ‫نیز‬ ‫این موفقیت را به ایشان تبریک می گویند‪.‬‬ ‫نرخ دالر نرخ تمام ش��ده کاش��ی و س��رامیک تا چه اندازه‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ تمام شده در حوزه کاشی و‬ ‫سرامیک دست کم دوبرابر شده است‪ .‬البته برخی کاشی ها‬ ‫ک��ه از لعاب خارجی اس��تفاده می کردن��د‪ ۳ ،‬تا ‪۴‬برابر نیز‬ ‫ش��ده اند اما به طور میانگین نرخ تمام ش��ده کاش��ی های‬ ‫ساده تر دو برابر شده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که با وجود اینکه در سال‬ ‫جاری و در چند ماه اخیر که دالر روند کاهشی را درپیش‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬چرا کاالها با کاهش نرخ روبه رو نش��ده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نرخ دالر روند کاهش��ی به خود گرفته اس��ت اما این‬ ‫روند کاهشی به سرعت تاثیر خود را بر نرخ کاالها نخواهد‬ ‫گذاشت و اگر این روند کاهش نرخ دالر ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫دس��ت کم ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه دیگر نیاز دارد تا تاثیر خود را بر نرخ‬ ‫کاالها نشان بدهد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کاش��ی و س��رامیک در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬البته کاالهایی که با ارز دالر مواد اولیه انها تهیه شده‬ ‫است‪ ،‬با کاهش قیمت روبه رو می شوند‪ .‬از این رو تا چند ماه‬ ‫دیگر شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫گلکاری ح��ق در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ب��ه دلیل کاهش نرخ دالر‪ ،‬ب��ازار صادراتی رونق خود را تا‬ ‫حدودی از دس��ت داده و از س��وی دیگر نیز بازار داخلی به‬ ‫دلیل رکود ساخت وساز خوابیده است‪ .‬از این رو کارخانه ها‬ ‫برای اینکه محصوالت خود را بفروشند‪ ،‬تا حدی به سمت‬ ‫رقابت منفی نیز پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫در کل در رون��د ‪ ۴‬م��اه اینده ثبات ی��ا کاهش نرخ دالر‬ ‫تاثیر خود را بر نرخ تمام شده خواهد گذاشت‪ .‬هرچند نرخ‬ ‫کاشی و سرامیک به سادگی کاهش پیدا نمی کند؛ چراکه‬ ‫زمان��ی که قیمت ه��ا افزایش یابد‪ ،‬دیگر به س��ادگی قابل‬ ‫کاهش نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور ش��د‪ :‬از انجا که س��رباره های مالی‬ ‫ب��رای کارخانه ها و تولیدکنندگان در یک س��ال گذش��ته‬ ‫بس��یار افزایش یافته اس��ت‪ ،‬از این رو فق��ط با کاهش نرخ‬ ‫دالر هزینه های این سرباره ها کاهش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫انتصابات جدید در فوالد هرمزگان‬ ‫در حکمی از س��وی فرزاد ارزانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬کیکاووس ندایی به سمت «سرپرست معاونت منابع‬ ‫انسانی» منصوب شد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم امده است‪:‬‬ ‫به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت منابع انسانی‬ ‫منصوب می شوید تا با حفظ ارزش های اسالمی‪ ،‬رعایت کرامت‬ ‫انس��انی و وج��دان کاری و بر پایه نظ��م و انضباط اجتماعی و‬ ‫اقتص��ادی که از اصول مدیریت در ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬انجام وظیفه کنید‪ .‬ارزانی در حکم جداگانه ای‪ ،‬محسن‬ ‫زنگنه پور را به عنوان «مش��اور ارشد مدیرعامل» منصوب کرد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم امده است‪:‬‬ ‫امید است با استفاده از پشتوانه تجربی و علمی موثر و مفید‬ ‫خود و س��رلوحه قراردادن راهبرد تدبی��ر‪ ،‬توکل و تالش برای‬ ‫تحقق هر چه بیشتر اهداف شرکت مجدانه کوشش کنید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی چرایی تضاد کاهش نرخ ارز و باال بودن نرخ ماشین االت معدنی مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حذف تعرفه واردات‬ ‫ماشین االت معدنی‬ ‫نرخ کاالها در پیروی از ارز چاالک نیست‬ ‫منصور قربانی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫در دولت دوازدهم ارائه شد‬ ‫خبر‬ ‫تسهیالت ‪۴۵۳‬هزار میلیارد‬ ‫ریالی برای بنگاه های‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫بررس��ی امارهای منتشرش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حاکی از پرداخت ‪ ۶۴‬هزار و ‪۸۸۲‬مورد تس��هیالت‬ ‫به ارزش بیش از ‪۴۵۳‬هزار و ‪۸۰۳‬میلیارد ریال به بنگاه های‬ ‫تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت‬ ‫فیزیکی باالی ‪۶۰‬درصد در راس��تای اقتصاد مقاومتی در‬ ‫دول��ت دوازدهم اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این تس��هیالت از‬ ‫ابتدای اغاز به کار دولت دوازدهم در ش��هریور ‪ ۹۶‬تا پایان‬ ‫تیر امسال پرداخت شده و بخشی از این پرداخت ها مربوط‬ ‫به بنگاه هایی اس��ت که پیش از شروع دولت دوازدهم ثبت‬ ‫ن��ام ک��رده بودند‪ .‬برپایه ای��ن گزارش‪ ،‬در مدت یاد ش��ده‬ ‫‪۴۵‬هزار و ‪۶۹‬مورد ثبت نام برای دریافت تسهیالت یادشده‬ ‫انجام شد که از این تعداد ‪۲۸‬هزار و ‪۷۵‬مورد به ارزش بیش‬ ‫از ‪۳۶۶‬هزار و ‪۴۶۱‬میلیارد ریال به بانک ها معرفی ش��دند‪.‬‬ ‫همچنین ‪۳‬هزار و ‪۵۰۷‬ثبت نام برای دریافت تس��هیالت‬ ‫برنامه تولید و اش��تغال س��ال ‪( ۹۷‬تبص��ره ‪ )۱۸‬از ابتدای‬ ‫اس��فند سال گذشته تا پایان تیر امس��ال انجام شد‪ .‬از این‬ ‫تعداد‪۶۴۰ ،‬مورد به ارزش مجموع ‪۴۳‬هزار و ‪۸۳۲‬میلیارد‬ ‫ریال به بانک ها معرفی شدند اما تاکنون ‪۵‬مورد تسهیالت‬ ‫به ارزش ‪۵۱۵‬میلیارد ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گران خریده‪ ،‬گران هم می فروشد‬ ‫لطفعلی بخشی‬ ‫امیر بیژن یثربی‬ ‫لطفعلی بخش��ی‪ ،‬دبی��ر انجمن اقتصاددانان کش��ور در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به مش��کل گرانی و نیافتن‬ ‫کاالی موردنظر برای فعاالن معدنی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افزایش‬ ‫ن��رخ ارز منجر به افزایش ن��رخ کاالهای وارداتی ازجمله‬ ‫ماشین االت و قطعات می شود‪.‬‬ ‫این معضل از مسائلی بود که واردکنندگان ماشین االت‬ ‫با ان دس��ت به گریبان ش��دند‪ .‬وقتی مسئله تحریم را نیز‬ ‫ب��ه ان اضافه کنی��م می بینیم که ام��روز تامین قطعات‬ ‫و ماش��ین االت ب��رای فع��االن معدنی بس��یار دش��وار‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان کش��ور با بیان اینکه افزایش‬ ‫نرخ ارز تاثیر متفاوتی بر فعالیت ش��رکت های کوچک و‬ ‫ب��زرگ معدنی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معادن بزرگ مقیاس که‬ ‫عم��ق بیش��تری دارند‪ ،‬در اثر افزایش ن��رخ ارز و گرانی‪،‬‬ ‫بیش��تر ضرر کرده اند زیرا وابستگی شان به ماشین االت‬ ‫خارجی بیش��تر اس��ت اما معادن کوچک ب��ه این دلیل‬ ‫که بخش زیادی از کسب وکارش��ان داخلی بود و امکان‬ ‫س��اخت کاالی موردنظر را در داخل داشتند‪ ،‬کمتر ضرر‬ ‫کردند؛ درنتیجه چشم انداز بهتری دارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته برخی از کارخانه های کوچک مقیاس‬ ‫ه��م دچ��ار مش��کل ش��دند اما برخ��ی دیگر ب��ا کمک‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان توانستند بخشی از نیازها را در‬ ‫داخل کشور تامین کنند‪.‬‬ ‫بخش��ی به عنوان راهکار اظهار کرد‪ :‬این مهم به راحتی‬ ‫حل نمی شود و به زمان و سیاست های مدبرانه مسئوالن‬ ‫نیاز دارد‪ .‬دانستن اینکه چه میزان به ابتکار و شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان به��ا داده ش��ود‪ ،‬در ح��ل مش��کل بس��یار‬ ‫کلیدی اس��ت و در صورت وق��وع‪ ،‬نتایج خوبی به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان کشور در پاسخ به این پرسش‬ ‫که درحال حاضر دالر به ثبات نسبی رسیده اما چرا هنوز‬ ‫نرخ قطعات ماش��ین االت معدنی باالست‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬س��ریع در بازار اتفاق می افتد و خود را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬هر فروش��نده ای فکر می کند باید کاالی خود را‬ ‫ب��ا نرخ باالت��ر بخرد و جایگزین کند؛ بنابراین نرخ کاالی‬ ‫فعل��ی خ��ود را افزایش می دهد‪ .‬ح��ال وقتی دالر پایین‬ ‫می اید ش��رایط متفاوت می ش��ود و کاال نمی تواند ارزان‬ ‫ش��ود‪ .‬خیلی ها معتقدند کاال را با نرخ باالتر خریده ایم و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اگ��ر بر صادرات م��واد معدنی تمرکز کنی��م به مزایای‬ ‫زیادی دس��ت می یابیم و در شرایط اقتصادی امروز موفق‬ ‫عم��ل خواهیم ک��رد‪ .‬اگر قصد داریم با توج��ه به افزایش‬ ‫قیمت ها دچار بحران نش��ویم و مش��کلی ب��رای فعاالن‬ ‫معدنی نیز پیش نیاید باید موانع پیش روی صادرات مواد‬ ‫معدن��ی را برداریم‪ .‬دراین بین وقت��ی صادرکننده بتواند‬ ‫به راحتی دس��ت به صادرات مواد معدن��ی بزند نه تنها با‬ ‫افزایش قیمت ها دچار نوس��ان نمی ش��ود بلکه سود هم‬ ‫می برد اما وقتی ماش��ین االت معدنی را از خارج کش��ور‬ ‫وارد کنیم افزایش ن��رخ دالر بر گرانی ان تاثیر می گذارد‬ ‫و کار را برای معدنکاران و فعاالن معدنی دش��وار می کند‪.‬‬ ‫همان طور که شاهد هستیم با افزایش مداوم قیمت ها در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬معدنکار مدام ضرر می کند‪ .‬در ادامه با تعرفه هایی‬ ‫که برای واردات در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬معدنکار نمی تواند‬ ‫چن��دان موفق پیش برود‪ .‬دراین بین باید س��عی کنیم از‬ ‫ماش��ین االت معدنی که موردنیاز ش��رکت های معدنی‬ ‫اس��ت تعرف��ه را برداریم و کمک کنیم ت��ا فعاالن معدنی‬ ‫به راحت��ی ماش��ین االت موردنیاز خ��ود را تهیه و تامین‬ ‫کنن��د‪ .‬راه دیگ��ر‪ ،‬تمرکز بر تولید ماش��ین االت و تامین‬ ‫شرایط الزم برای رشد ان است‪ .‬باید گفت با وجود این همه‬ ‫تقاضا و جمعیت‪ ،‬یک کارخانه ماشین سازی که بتواند در‬ ‫حوزه عمرانی فعالیت کند‪ ،‬در کش��ور وج��ود ندارد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه اگر ب��ر تولید ملی س��رمایه گذاری‬ ‫کنیم و دس��ت به ساخت ماش��ین االت بزنیم با توجه به‬ ‫جمعیتی که داریم نه تنها می توانیم نیاز داخلی را پاس��خ‬ ‫دهیم بلکه با کش��ورهای همسایه نیز می توانیم همکاری‬ ‫کنی��م؛ بنابرای��ن اگر دول��ت بخواهد اقدام��ی در بخش‬ ‫ماشین االت انجام دهد باید در جهت تولید ماشین االت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫هرگون��ه فعالیت معدنی به تجهیزات ماش��ین االت و‬ ‫ابزاراالت معدنی وابس��ته اس��ت؛ از این رو برای توسعه و‬ ‫افزایش ظرفیت معادن باید از ماش��ین االت روز استفاده‬ ‫کرد و به فناوری های روز مجهز شد اما افزایش نرخ ارز و‬ ‫تحریم‪ ،‬تامین قطعات و ماش��ین االت را برای بسیاری از‬ ‫معدنکاران دشوار کرده است‪.‬‬ ‫ش��اهد بودیم که با افزایش نرخ دالر مش��کالت زیادی‬ ‫برای تهیه ماشین االت معدنی و فعاالن این حوزه به وجود‬ ‫امد‪ ،‬به طوری که ادامه کار انها با مشکل روبه رو شد‪ .‬به‬ ‫گفته یکی از فعاالن معدنی‪ ،‬در بازارهای بین المللی نرخ‬ ‫ماش��ین االت درجه دوم ان قدر زیاد شده که با نرخ سال‬ ‫گذشته ماشین االت نو برابری می کند و درنتیجه‪ ،‬تامین‬ ‫این دس��ته از وس��ایل را دش��وار می کند‪.‬‬ ‫درباره‬ ‫معضل تامین قطعات و ماش��ین االت معدنی و اینکه چرا‬ ‫با وجود کاهش نرخ ارز هنوز مواد معدنی گران هس��تند‬ ‫و نرخ نهایی انها س��یر نزولی نداشته‪ ،‬با کارشناسان این‬ ‫حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫لطفعلی بخشی‪ :‬افزایش نرخ ارز به سرعت خود را در بازار نشان‬ ‫می دهد اما وقتی کاهش پیدا می کند کاال نمی تواند سریع ارزان‬ ‫شود زیرا بسیاری معتقدند کاال را گران تر خریده ایم و نمی توانیم‬ ‫به نرخ پایین تر عرضه کنیم‬ ‫نمی توانیم ان را به نرخ پایین تر ارائه دهیم‪.‬‬ ‫بخش��ی به عن��وان راهکار پیش��نهادی مط��رح کرد‪:‬‬ ‫معدن��کاران باید تالش بیش��تری برای س��اخت داخل‪،‬‬ ‫کاه��ش وابس��تگی ب��ه خ��ارج و ص��ادرات کاالی خود‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬دراین بین اگ��ر ب��ه دانش بنیان ها فضا‬ ‫دهی��م انها هم می توانند کمک موثری به رش��د اقتصاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹به مرحله برابری با نرخ ارز رسیده ایم‬ ‫امیر بیژن یثربی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و برگزیده بنیاد ملی‬ ‫نخبگان کش��ور در علوم زمی��ن درباره روند افزایش نرخ‬ ‫دالر و تاثیر ان بر ماش��ین االت معدنی به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در کش��ور ما نرخ دالر به صورت نجومی افزایش یافت و‬ ‫بس��یار ش��تابان باال رفت‪ .‬این در حالی بود که هیچ گاه‬ ‫هزینه ها با ش��تاب نرخ ارز رش��د نکردند و نرخ کاالهای‬ ‫مختل��ف از جمله ماش��ین االت معدنی به تدریج افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫یثربی ادامه داد‪ :‬درواقع وقتی نرخ دالر افزایش پیدا کرد‬ ‫هزینه ها به مرور و به صورت پله ای افزایش یافتند‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه دالر ‪۳۵۰۰‬تومان بود و روز بع��د ‪۱۲‬هزار تومان‬ ‫ش��د ام��ا قیمت ها به همان اندازه افزای��ش نیافتند‪ .‬این‬ ‫اس��تاد دانشگاه به در پاس��خ به این پرسش که «باوجود‬ ‫اینک��ه درحال حاضر دالر به ثبات رس��یده اما چرا هنوز‬ ‫نرخ قطعات ماش��ین االت معدنی باالس��ت» به موضوع‬ ‫برابری قیمت ها با نرخ ارز اشاره کرد و گفت‪ :‬چند وقتی‬ ‫اس��ت نرخ دالر کاهش یافته اما نرخ ماشین االت معدنی‬ ‫و کاالهای دیگر پایین نیامده و دلیل اصلی ان برابری با‬ ‫نرخ ارز اس��ت‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬رشدی که در دالر به وجود‬ ‫ام��د در هیچ زمینه دیگر ب��ه وجود نیامد و اگر امروز در‬ ‫ماش��ین االت معدنی به ان رش��د رسیده ایم به این دلیل‬ ‫است که افزایش قیمت ها پله ای بوده است‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬البته هن��وز افزایش قیمت ه��ا ادامه‬ ‫دارد و به ان مرحله ای که باید نرس��یده ایم؛ بنابراین در‬ ‫ماش��ین االت و مواد اولیه پایین دس��تی و باال دستی نرخ‬ ‫ریال هنوز به نس��بت افزایش ن��رخ دالر باال نرفته و باید‬ ‫انتظار داش��ته باشیم که نرخ قطعات ماشین االت معدنی‬ ‫رشد کند‪.‬‬ ‫برگزی��ده بنیاد ملی نخبگان کش��ور در علوم زمین با‬ ‫اش��اره به معضل تحریم ها نیز اظهار ک��رد‪ :‬تحریم ها در‬ ‫این مس��ئله تاثیرگذار بوده اند‪ .‬وقتی تحریم هس��تیم و‬ ‫کاالهای مورد نیاز وارد کشور نمی شوند مجبوریم انها را‬ ‫از دالالن ب��ا نرخ باالتر تهیه کنیم؛ از این رو روند افزایش‬ ‫ن��رخ کاالهای معدنی از قبیل ماش��ین االت و ابزاراالت‬ ‫بدون شک ادامه دار خواهد بود و نمی تواند ثابت باشد یا‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫یثربی در ادامه با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به س��ود‬ ‫معدنکاران بوده‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۸۰‬شرکت معدنی‪ ،‬فلزی و‬ ‫غیرفل��زی در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می کنند‬ ‫که پس از افزایش نرخ دالر سوداوری شان افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬او درباره علل این امر اظهار کرد‪ :‬هرچند بسیاری‬ ‫ارز را ب��ه ارز مرجع تبدیل می کردند اما انچه اتفاق افتاد‬ ‫این است که کسانی که محصولی تولید می کردند دالر را‬ ‫با نرخ باالتر دریافت کردند‪ .‬این استاد دانشگاه با اشاره به‬ ‫مشکالتی که افزایش نرخ ارز برای معدنکاران دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬افزایش نرخ دالر برای معادن مضر اس��ت‪ ،‬البته این‬ ‫مسئله بیشتر در معادن بزرگ مشهود است‪ .‬از انجایی که‬ ‫این معادن ماشین االت بیشتری در اختیار دارند‪ ،‬بیشتر‬ ‫هم متضرر می شوند و ظرفیت تولیدشان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬وقت��ی فعاالن معدنی نتوانند با ظرفیت‬ ‫تولیدی که مش��خص کرده بودند کار کنند این مس��ئله‬ ‫در عرضه و بازار هم تاثیر منفی خواهد داش��ت؛ بنابراین‬ ‫افزای��ش ن��رخ دالر ضرر هنگفتی را ب��ه فعاالن معدنی و‬ ‫صنایعی که با ماشین االت سنگین کار می کنند‪ ،‬زد‪.‬‬ ‫یثربی در ادامه با اش��اره به مسئله سود سرمایه‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬البت��ه از جهتی هم فعاالن معدن��ی ضرر چندانی‬ ‫نمی کنند زیرا وقتی دالر افزایش یافت نرخ ماشین االت‪،‬‬ ‫مس��کن و در کل‪ ،‬دارای��ی هم افزای��ش یافت؛ در نتیجه‬ ‫س��رمایه و دارایی ش��رکت های معدن��ی در کل افزایش‬ ‫چشمگیری پیدا کرد‪.‬‬ ‫در واق��ع افزای��ش نرخ دالر باعث ش��د س��ود س��هام‬ ‫س��هامداران افزای��ش پی��دا کند‪ .‬بیش��تر ش��رکت های‬ ‫خصوص��ی و خصولتی هم با افزایش نرخ دالر توانس��تند‬ ‫ریال بیش��تری را به دس��ت بیاورند‪ .‬وی به عنوان راهکار‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در ش��رایطی که م��ا در جن��گ اقتصادی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬کش��ور نیاز به یک انقالب اقتص��ادی دارد‪ .‬هر‬ ‫زمان که اراده کردیم توانستیم تمام قله ها را فتح کنیم؛‬ ‫بنابرای��ن در ای��ن زمینه هم می توانی��م گام های موثری‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫باید بدانیم مشکل افزایش نرخ قطعات و ماشین االت‪،‬‬ ‫راه��کار بلندم��دت دارد‪ .‬در ای��ن بین یک��ی از مواردی‬ ‫ک��ه می توان ب��ر ان تمرکز کرد حمایت از ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان است‪ .‬باور دارم که باید این دسته از شرکت ها‬ ‫را جدی تر بگیریم و به انها بها دهیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نرخ ارز تنها عامل تغییر‬ ‫قیمت ها نیست‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬محور‬ ‫توسعه یزد‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫دیدگاه بخش خصوصی درباره چرایی کاهش نیافتن نرخ کاال ها باوجود کاهش قیمت دالر‬ ‫‹ ‹به بهانه دالر ‬ ‫نای��ب رئی��س کمیس��یون بازرگانی داخل��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر اقتصاد ما نظم داشته‬ ‫و براس��اس اصول نوشته شده باش��د‪ ،‬به طور قطع هر‬ ‫مولفه ای ش��امل نوس��ان های نرخ ارز و نفت و طال و‬ ‫حتی بورس در داخل و کشورهای دیگر روی ان تاثیر‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫خس��رو فروغان گران س��ایه در گفت وگ��و با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در کش��ور ما تغییرات هیچ گاه براس��اس‬ ‫یک انضباط اقتصادی انجام نشده‪ ،‬بلکه بیشتر به دلیل‬ ‫ج��و روانی برخی قیمت ها را باال می برند که فقط هم‬ ‫به سود عده ای خاص بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه افزایش های ناگهان��ی و لحظه ای‬ ‫قیم��ت ارز ادامه داد‪ :‬ایا این جهش قیمت دالر که از‬ ‫‪3‬هزار تومان به ب��االی ‪15‬هزارتومان و حتی ‪20‬هزار‬ ‫تومان رسید دلیل علمی و اقتصادی دارد؟ باید گفت‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫چراکه بیش��تر جو روانی ایجاد ش��ده بود و دالالن‬ ‫نقش پررنگی در ان داش��تند‪ .‬ب��ه همین وقتی دلیل‬ ‫قیمت ها افزایش می یابد‪ ،‬بخشی از ان به دلیل افزایش‬ ‫نرخ دالر اس��ت و بخش دیگر به دلیل این اس��ت که‬ ‫نظارت و برنامه ریزی درس��تی نداریم‪ .‬بهانه دالر بود‬ ‫در حالی که مش��کالتی ک��ه در تولید و تجارت داریم‬ ‫باعث می شود قیمت ها باال برود‪.‬‬ ‫به گفته نایب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‪ ،‬بیشترین سختگیری ها را در صادرات‬ ‫و بازگشت ارز صادراتی شاهد هستیم که به طور قطع‬ ‫فعال اقتص��ادی می داند فردا مش��کل کاالیی داریم؛‬ ‫بنابراین در برابر کاهش قیمت ها مقاومت می کند‪.‬‬ ‫فروغان گران س��ایه تاکی��د ک��رد‪ :‬از ‪ 28‬فروردی��ن‬ ‫راه حلی برای پایان‬ ‫بخشیدن به انباشت‬ ‫بدهی ها‬ ‫کاهش نرخ ها به زمان نیاز دارد‬ ‫علی حیدری‬ ‫عضو و نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خسرو فروغان گران سایه‬ ‫مجتبی صفایی‬ ‫س��ال ‪ 97‬تاکن��ون بخش��نامه ها و مصوبه ه��ای‬ ‫گوناگونی از س��وی هی��ات وزی��ران و وزارتخانه های‬ ‫گوناگ��ون و بانک مرکزی صادر ش��د ک��ه هیچ کدام‬ ‫ب��رای تس��هیل نب��ود‪ ،‬بلک��ه کار را س��خت تر کرده‬ ‫که همی��ن موض��وع در تقاب��ل با کاه��ش قیمت ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها کاهش می یابد‬ ‫نماین��ده وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران با بی��ان اینکه زمانی که دالر ش��بی‬ ‫پانصد ه��زار و گاه هزارتومان باال می رفت ما ش��اهد‬ ‫افزایش قیم��ت دیگر محص��والت و خدمات نبودیم‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬پس از چند م��اه اما وقت��ی واردات کاال‬ ‫براس��اس دالر روز انجام ش��د‪ ،‬افزای��ش قیمت ها نیز‬ ‫به دنبال هم ایجاد شد‪.‬‬ ‫مجتب��ی صفایی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن اواخر که‬ ‫افزای��ش قیمت دالر لحظه ای باال می رفت اما افزایش‬ ‫قیم��ت کااله��ا براس��اس ان فراین��د تعریف ش��ده‬ ‫زمانی نب��ود؛ یعنی حاال که قیم��ت دالر پایین امده‬ ‫دیگ��ر کاالها ارزان نش��دند و در حوزه خودرو دالر تا‬ ‫‪20‬هزار تومان باال رفت و قیمت ها چندین برابر ش��د‬ ‫اما حاال ک��ه دالر به کمتر از ‪12‬ه��زار تومان کاهش‬ ‫یافته به همان تناس��ب پایین نیامده است‪ .‬بخشی از‬ ‫ان به دلیل این اس��ت که دروازه ورودی نداریم؛ یعنی‬ ‫خودرو جایگزین نداریم و هرکسی هر قیمتی بخواهد‬ ‫می فروشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��وزه کااله��ای داخلی مرتبط‬ ‫با نظارت اس��ت که باید قوی تر ش��ود‪ .‬س��امانه رصد‬ ‫کاال نی��ز برای پوش��ش همین اتفاق اس��ت که منابع‬ ‫تامین کنن��ده و واردکننده کاال براس��اس همان ارزی‬ ‫که می گیرند‪ ،‬قیمت خواهند داشت‪.‬‬ ‫در عم��ل در این��ده نزدیک پس از اجرایی ش��دن‬ ‫درست این سامانه قیمت ها به ثبات می رسد و واقعی‬ ‫می شود‪ .‬اما بخش دیگری از ان زمان می برد که البته‬ ‫زمان ان رسیده که قیمت ها واقعی شود‪.‬‬ ‫اگر تثبیت نرخ ارز ادامه پیدا کند در اینده نزدیک‬ ‫محمود توالیی‬ ‫قیمت کاالهای دیگر نیز به قیمت واقعی می رسد و در‬ ‫راستای قیمت روز با کاهش قیمت ها روبه رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار قواعد خاص خود را دارد‬ ‫محمود توالیی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز در‬ ‫گفت و گو با‬ ‫در این باره اظهارکرد‪ :‬براساس یک‬ ‫اص��ل ثابت اقتصادی وقتی کاالیی به هر دلیلی گران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در صورتی که قیمت ان پایین هم بیاید تا‬ ‫یک زمانی قیمت ان به س��طح قبلی برنمی گردد‪ .‬این‬ ‫یک قاعده کلی در اقتصاد اس��ت و بازار در همه جای‬ ‫دنیا هم همین فرایند را طی می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره واکن��ش ب��ازار به افزای��ش و کاهش‬ ‫قیم��ت کااله��ا افزود‪ :‬به ط��ور معمول واکن��ش بازار‬ ‫نس��بت به افزایش قیمت کاالها در مقایسه با کاهش‬ ‫قیمت کاالها‪ ،‬سریع تر اس��ت؛ یعنی وقتی کاالیی در‬ ‫بازار گران می ش��ود تلقی مردم این اس��ت که منابع‬ ‫انها مح��دود و روز به روز کم می ش��ود و اگر تا دیروز‬ ‫می توانستند یک واحد کاال را خریداری کنند از فردا‬ ‫ممکن اس��ت ت��وان خریداری ‪ 80‬درص��د ان کاال را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اگر فرد نی��از به کاالیی برای اینده‬ ‫ه��م دارد ان کاال را خری��داری می کن��د چون ترس‬ ‫از اینده دارد و ممکن اس��ت ش��رایط بدتر ش��ود‪ .‬در‬ ‫مقاب��ل وقت��ی عک��س این اتف��اق می افت��د و قیمت‬ ‫کاالی��ی کاهش می یابد هر کس��ی برای نی��از روزانه‬ ‫خ��ود به این فک��ر می کند ممکن اس��ت این کاال در‬ ‫اینده ارزان تر ش��ود؛ بنابراین از ان کاال در بازار اقبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وقت��ی از کاالیی در بازار اس��تقبال نش��ود به طور‬ ‫طبیع��ی تقاض��ا ب��رای ان کاال در ب��ازار کاهش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬در حالی که زم��ان گرانی کاال‪ ،‬تقاضای‬ ‫کاذب هم به بازار می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در وضعیت دوم که قیمت کاالها کاهش‬ ‫می یابد‪ ،‬تقاضای واقعی هم موکول به اینده می شود؛‬ ‫بنابرای��ن این قاع��ده همیش��ه وج��ود دارد و وقتی‬ ‫قیمت ها نزولی می ش��ود نیازها با تانی و تامل تامین‬ ‫می شود‪ ،‬اما وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کند همه‬ ‫با شتاب بیشتری کاالهای مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید واکنش های بازار را بپذیریم‬ ‫توالیی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا می توانیم‬ ‫بگوییم ش��رایط کنون��ی بازار به دلیل نب��ود نظارت و‬ ‫کنترل کافی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نظارت و کنترل و مواردی‬ ‫مانن��د اینها قواعد حاکمیتی اس��ت و انچه ما مطرح‬ ‫کردیم درباره قواعد بازار است‪.‬‬ ‫در قوانین حاکمیتی وقتی نظارت تش��دید شد باز‬ ‫این احتمال وجود دارد که مردم احس��اس کنند این‬ ‫ارزانی واقعی نیس��ت و ممکن است کاالیی را خریدار‬ ‫کنند؛ یعنی ممکن اس��ت بگویند ارزانی واقعی نیست‬ ‫و در اینده ان کاال دوباره گران می شود‪ ،‬پس اقدام به‬ ‫خرید ان کاال می کنند‪ .‬وقتی نظارت ها شدید می شود‬ ‫تنها کارکرد و ویژگی بازار همین است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کاش��ان ادام��ه داد‪ :‬اگر مردم‬ ‫واقع��ا اطمینان حاصل کنند قیم��ت یک کاال به طور‬ ‫دائ��م و برای بلندم��دت پایین امده اق��دام به خرید‬ ‫ان نمی کنن��د‪ .‬در این ش��رایط به عن��وان نمونه‪ ،‬یک‬ ‫مصرف کننده که نیاز به گوش��ت یا برنج برای تامین‬ ‫مص��رف روزان��ه دارد با خود می گویید چ��را دو کیلو‬ ‫گوش��ت خریداری کنم‪ ،‬یک کیلو گوشت می گیرم و‬ ‫نیاز فردا را هم ارزان تر و تازه تر تامین می کنم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید واکنش های بازار را بپذیریم؛ واکنش‬ ‫بازار نسبت به باال رفتن قیمت ها هجومی و نسبت به‬ ‫ارزانی با تانی و تامل است‪.‬‬ ‫توالیی با اشاره به بحث نظارت در بازار اضافه کرد‪:‬‬ ‫وقتی بر بازار نظارت می شود بازار همان کارکردهایی‬ ‫که بیان کردم را دارد‪ .‬زمانی که مردم احس��اس کنند‬ ‫قیم��ت کاالها به طور واقع��ی پایین نیام��ده و با زور‬ ‫حاکمیت��ی این اتفاق رخ داده به س��مت بازار هجوم‬ ‫می اورند‪ .‬مانند کاالهای کوپنی که سهمیه ای است و‬ ‫مردم همیشه به سمت انها هجمه دارند‪.‬‬ ‫محمود توالیی‪:‬‬ ‫براساس یک‬ ‫اصل ثابت‬ ‫اقتصادی وقتی‬ ‫کاالیی به هر‬ ‫دلیلی گران‬ ‫می شود‪ ،‬در‬ ‫صورتی که‬ ‫قیمت ان پایین‬ ‫هم بیاید تا یک‬ ‫زمانی قیمت ان‬ ‫به سطح قبلی‬ ‫برنمی گردد‬ ‫دریچه‬ ‫تعدد سیاست های ارزی سرمایه گذار خارجی را سردرگم می کند‬ ‫رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری‬ ‫خارجی ات��اق بازرگانی تهران گفت‪:‬‬ ‫هر فردی که در اپلیکیش��ن سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی ثبت ن��ام‬ ‫می کند و درخواس��ت مجوز می دهد‪،‬‬ ‫جزو امار اس��ت‪ ،‬در صورتی که باید‬ ‫س��رمایه های وارد ش��ده برای انجام‬ ‫کاره��ای اجرای��ی به عنوان ام��ار دقیق برای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی به شمار رود‪.‬‬ ‫فریال مس��توفی در گفت وگو با ایلنا درباره‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی در چند س��ال‬ ‫گذش��ته گفت‪ :‬درحال حاض��ر در حوزه جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی با مش��کالت زیادی‬ ‫روبه رو هس��تیم که از مهم ترین انها مشکالت‬ ‫بانک��ی در ح��وزه نق��ل و انتق��االت پول��ی و‬ ‫همخوانی نداشتن بانک های ایرانی با مقررات‬ ‫و اس��تانداردهای بین المللی و در نهایت نبود‬ ‫ب ش��ده‬ ‫ثبات قوانین اس��ت که همگی س��ب ‬ ‫س��رمایه گذار خارجی تمایلی برای حضور در‬ ‫کشور نداشته باشد‪ ،‬بر همین اساس می توان‬ ‫گفت نتوانسته ایم در این حوزه تاکنون موفق‬ ‫عمل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی‬ ‫اتاق ته��ران ادام��ه داد‪ :‬در حوزه مش��کالت‬ ‫داخلی به دلیل نوسان های ارزی و به دنبال ان‬ ‫تعدد صدور بخش��نامه ها و سیاست های ارزی‬ ‫که ه��ر یک‪ ،‬دیگری را نق��ض می کند‪ ،‬باعث‬ ‫سرمایه گذار خارجی نداند با چه نرخی سرمایه‬ ‫خ��ود را وارد کش��ور و با چ��ه نرخی می تواند‬ ‫ان را خ��ارج کن��د و به ط��ور کلی‬ ‫بی ثباتی در سیاست های اقتصادی‬ ‫کش��ور باعث ش��ده س��رمایه گذار‬ ‫نتوان��د برای ط��رح و ای��ده خود‬ ‫برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫عض��و ات��اق بازرگان��ی ته��ران‬ ‫در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬ضرورت‬ ‫حض��ور س��رمایه گذار خارجی ایج��اد فضای‬ ‫ام��ن س��رمایه گذاری و جلب اعتماد اس��ت‪.‬‬ ‫س��رمایه گذار بای��د مطمئن ش��ود در صورت‬ ‫وجود هر اتفاقی در اقتصاد کشور سیاست های‬ ‫حمایتی از او دس��ت کم ب��رای مدت زمان ‪۵‬‬ ‫تا‪ ۱۰‬س��اله تغییر نخواهد کرد و در این مدت‬ ‫تبصره و ماده ای به قوانین اعالم ش��ده اضافه‬ ‫یا کم نخواهد ش��د که در چند ماه گذش��ته‬ ‫باتوج��ه به اینکه هر روز ش��اهد صدور‬ ‫بخش��نامه جدید هستیم‪ ،‬انجام این کار‬ ‫عملی نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان و مبلغ‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی در برنامه ه��ای‬ ‫س��االنه گفت‪ :‬پی��ش از اعالم‬ ‫می��زان و مبل��غ س��رمایه‬ ‫خارجی‪ ،‬نخس��ت باید زیربناهای‬ ‫الزم را برای این کار را فراهم کرد‪،‬‬ ‫س��پس ب��ا ایجاد سیاس��ت های‬ ‫تشویقی و مطابقت انها با شرایط بین المللی‪،‬‬ ‫میزان سرمایه گذاری را مشخص کرد‪ .‬هر چند‬ ‫در شرایط موجود بسیار خوشبینانه است که‬ ‫ب��رای این موضوع عدد و رقمی در برنامه قرار‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫عضو ات��اق بازرگانی تهران درب��اره مصوبه‬ ‫هیات دول��ت مبنی ب��ر اقامت پنج س��اله به‬ ‫افرادی که بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار یورو در کش��ور‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف از ارائه این‬ ‫گونه طرح های تشویقی جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی است این قبیل طرح ها در کشورهایی‬ ‫که ازادی و ثبات اقتصادی‬ ‫دارن��د اثرگ��ذار‬ ‫اس��ت اما در‬ ‫کش��ور ما و با ش��رایط اقتصادی حال حاضر‬ ‫اثرگ��ذار نخواهد بود‪ .‬ما ش��اهد هس��تیم که‬ ‫کش��وری مانن��د ترکی��ه چنی��ن طرحی را‬ ‫ارائ��ه می ده��د و می بینیم که چ��ه میزان از‬ ‫هموطنان م��ان به دلیل کس��ب ای��ن امتیاز‪،‬‬ ‫س��رمایه و دارای��ی خ��ود را ب��ه این کش��ور‬ ‫منتقل کردند‪ .‬ایا همین ش��ور و اشتیاقی که‬ ‫س��رمایه گذاران ایرانی ب��رای گرفتن گذرنامه‬ ‫ترکی��ه و اقام��ت در این کش��ور دارند برای‬ ‫حض��ور در ایران نیز وجود دارد؟ پاس��خ این‬ ‫پرس��ش می تواند اثرگذاری این طرح را بیان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مستوفی درباره امار سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در کش��ور گف��ت‪ :‬امارهایی که از س��وی‬ ‫س��ازمان های ذی رب��ط‬ ‫بی��ان می ش��ود بعضا‬ ‫مبن��ای درس��تی‬ ‫برای برنامه ریزی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیر این‬ ‫اماره��ا فق��ط در‬ ‫ص��ورت ارائه مجوز‬ ‫به سرمایه گذاران اعالم می گردد‪ .‬درصورتیکه‬ ‫امار درست اماری است که بر مبنای سرمایه‬ ‫واقعی و اجرایی وارد شده به کشور ارائه شود‪.‬‬ ‫اکنون هر فردی که در اپلیکیش��ن سازمان‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی ثبت ن��ام می کند و‬ ‫درخواس��ت مجوز می دهد جزو امار به شمار‬ ‫می اید در صورتی که باید س��رمایه های وارد‬ ‫ش��ده برای انج��ام کارهای اجرای��ی به عنوان‬ ‫ام��ار دقی��ق ب��رای س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫به ش��مار می رود ‪ .‬مس��توفی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی اقتصادی تا زمانی که بس��تر و‬ ‫زیربناها ب��رای جذب س��رمایه گذاری فراهم‬ ‫نیس��ت و روابط بین المللی در س��طح عادی‬ ‫قرار ندارد‪ ،‬تصور جذب س��رمایه گذار خارجی‬ ‫دور از ذه��ن اس��ت‪ ،‬زی��را م��ا درحال حاضر‬ ‫ق��ادر به حل اصلی ترین مس��ئله ب��رای ورود‬ ‫س��رمایه گذار خارج��ی درب��اره جابه جایی و‬ ‫نق��ل و انتقاالت پولی از طریق ش��بکه بانکی‬ ‫نیس��تیم‪ .‬چراک��ه با هیچ ک��دام از بانک های‬ ‫خارج��ی و بین الملل��ی ارتباط مال��ی نداریم‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی بهتر است سرمایه گذاران‬ ‫داخل��ی و بخش خصوص��ی را تقویت کنیم و‬ ‫سازکار ویژه ای برای حمایت از سرمایه گذاران‬ ‫داخلی در نظ��ر بگیریم‪ .‬البته ش��رایط فعلی‬ ‫اقتصاد کشور و تولید سبب شده کمتر کسی‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری تمایل از خود نش��ان‬ ‫ده��د چراکه س��رمایه گذار اطمینان ندارد که‬ ‫دس��ت کم اورده اش در ش��رایط فعل��ی حفظ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اگر چه کسری بودجه دولت بیماری مزمن چندین دهه کشور‬ ‫اس��ت و به امری روزمره و هرس��اله تبدیل شده‪ ،‬اما این پدیده در‬ ‫س��ال جاری به سبب تحریم ها و حصر اقتصادی و‪ ...‬تشدید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬روند تولید و انباشت بدهی های دولت به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی در چند س��ال گذشته شدت و فزونی‬ ‫بیش از حدی به خود گرفته است و رقم ‪ ۱۵/۰۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫بازپرداخت دولت در ‪ ۳‬سال گذشته که به تازگی از سوی مجلس‬ ‫و دولت اعالم ش��ده‪ ،‬در قیاس با روند تولید و انباشت ساالنه اصل‬ ‫بدهی های دولت به س��ازمان تامین اجتماعی (فارغ از متفرعات‬ ‫ان) رقم ناچیزی است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تاثیر بحران تحریم و حصر اقتصادی بر س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی دو چندان اس��ت چراکه از یک سو باعث کاهش‬ ‫ورودی ه��ا و مناب��ع بیمه ای (حق بیمه و بیمه ش��دگان جاری و‬ ‫جدید) و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬باعث افزایش خروجی ه��ا و مصارف‬ ‫(مس��تمری بگیران و مقرری بگی��ران جدی��د) س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی می ش��ود و پرداخت نشدن سهم الشرکه دولت از حق‬ ‫بیمه های جاری (صرف نظر از بدهی های معوقه) این س��ازمان را‬ ‫در ش��رایط عادی و پس��ابرجام هم دچار مشکل نقدینگی کرده‬ ‫بود تا چه رس��د به شرایط نابرجام (پسانابرجام یا برجام نافرجام)‬ ‫بنابراین با توجه به احکام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر الزام‬ ‫دولت به بازپرداخت ساالنه دس��ت کم‪۲۰‬درصد بدهی ها در هر‬ ‫سال از اجرای برنامه و احکام قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‬ ‫بایدراهکارهایمتناسبیبرایتحققاهدافایناحکاماندیشیده‬ ‫شود‪ .‬خوش��بختانه به تازگی براساس پیشنهاد دولت و تصویب‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا‪ ۴ ،‬راهکار جبران‬ ‫کسری بودجه دولت تعیین شده که نه تنها می تواند برای تسریع‬ ‫و تس��هیل در بازپرداخت بدهی های بیمه ای دولت به س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی به کار گرفته ش��ود‪ ،‬بلکه می تواند اثرات مثبتی‬ ‫برای دولت نیز داش��ته باشد و یک شرایط برد‪-‬برد را برای دولت‬ ‫و س��ازمان تامی��ن اجتماعی فراه��م اورد‪ ،‬راهکارهای مصوب و‬ ‫ابالغی به این شرح است‪:‬‬ ‫الف‪ -‬واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت؛‬ ‫ب‪ -‬حساب ذخیره ارزی؛‬ ‫ج‪ -‬فروش اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه؛‬ ‫د‪ -‬برداشت از حساب ویژه نزد صندوق توسعه ملی‪.‬‬ ‫صرف نظر از اینکه براساس قانون تامین اجتماعی مصوب سال‬ ‫‪ ۱۳۵۴‬مطالبات س��ازمان تامین اجتماعی جزء «دیون ممتازه»‬ ‫بوده و باید در اولویت بازپرداخت قرار بگیرد‪ ،‬با توجه به ش��رایط‬ ‫حاد و شکننده مدیریت نقدینگی سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬الزم‬ ‫است هر چه س��ریع تر دولت از راهکارهای درج شده در بندهای‬ ‫«ب» تا «ج» برای تادیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی بهره‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها‪ ،‬به نظر می رس��د استفاده از راهکار درج شده در‬ ‫بن��د «الف»؛ یعن��ی «واگذاری و مولد س��ازی دارایی های دولت‬ ‫ازس��وی وزارت اقتصاد» می تواند اثار مثبت زیادی برای دولت‪،‬‬ ‫مردم و سازمان تامین اجتماعی داشته باشد بدین صورت که‬ ‫الف‪ -‬دولت با تهاتر دارایی ها و اموال و س��رمایه های مش��مول‬ ‫واگذاری به سازمان تامین اجتماعی از یک سو به وظایف قانونی‬ ‫خود و الزامات قوانین برنامه توس��عه ششم و بودجه سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫کل کش��ور جامه عمل پوش��انده اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬دچار‬ ‫بدهی های معوقه و اطالق سود به انها نمی شود‪.‬‬ ‫ب‪ -‬چنانچ��ه این تهاتر از محل واگذاری س��هام دولتی انجام‬ ‫شود‪ ،‬با توجه به اینکه شرکت های واگذار شده مشمول مالیات و‬ ‫به ویژه انکه مشمول مالیات بخش خصوصی می شوند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫درامدهای مالیاتی دولت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬نظر به اینکه تجربه نشان داده بیشتر واگذاری ها به بخش‬ ‫خصوص��ی بالفاصله منجربه تعطیلی فعالیت و اخراج کارگران و‬ ‫کارکنان و فروش امالک انها مرغوب ش��ده‪ ،‬اما در واگذاری های‬ ‫انجام شده به سازمان تامین اجتماعی این قبیل اتفاق ها نیفتاده؛‬ ‫بنابراین واگذاری تهاتری اموال به سازمان تامین اجتماعی منجر‬ ‫بهتضمینتداومفعالیت‪،‬رونقوتولیداینقبیلشرکت هاشدهواز‬ ‫بروز بحران هایی مانند شرکت های هفت تپه‪ ،‬هپکو و‪ ...‬پیشگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫د‪-‬اگرواگذاریومولد سازیازمحلتهاتردارایی هاواموالراکد‬ ‫و بدون استفاده دولت با مطالبات سازمان تامین اجتماعی انجام‬ ‫شود‪ .‬س��ازمان تامین اجتماعی با به جریان انداختن پروژه های‬ ‫سرمایه گذاری و تبدیل به احس��ن انها نه تنها باعث رونق تولید‬ ‫و‪ ...‬می ش��ود‪ ،‬بلکه پروژه های یادشده و شرکت های مجری انها‬ ‫ب��ا پرداخت مالیات به افزایش درامدهای دولت کمک می کنند‪،‬‬ ‫در حال��ی که راکد ماندن انها باع��ث تحمیل عدم النفع به دولت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ﻫ‪ -‬اگ��ر واگذاری و مولد س��ازی از محل امالک و مس��تغالت‬ ‫مازاد بر نیاز دولت باش��د نیز س��ازمان تامین اجتماعی با اجرای‬ ‫پروژه های اداری‪ ،‬درمانی و س��رمایه گذاری (انبوه سازی مسکن‬ ‫و‪ )...‬روی این امالک به رونق تولید و افزایش درامدهای مالیاتی‬ ‫دولت کمک می کند‪.‬‬ ‫نتیجه انکه به نظر می رس��د «اس��تفاده از سازکار مولد سازی‬ ‫دارایی ه��ای دولت» برای بازپرداخت و تهاتر مطالبات س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی از دولت یک انتخاب برد‪ -‬برد برای دولت خواهد‬ ‫بود به ویژه انکه این فرایند منجربه تقویت پایداری مالی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی و بالمال تقویت‪ ،‬تداوم و استمرار خدمات رسانی‬ ‫به بیمه ش��دگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که نیمی از‬ ‫جمعیت کشور را شامل می شوند‪ ،‬خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امس��ال دالر رکورد زد و جهشی را تجربه کرد که‬ ‫رویایی بود؛ اما واقعیت داشت! دالر سر انگشتی هم به‬ ‫نرخ ‪20‬هزار تومان زد اما در ان جایگاه نماند و کمی‬ ‫روند نزولی به خود گرفت‪.‬‬ ‫در همین برهه ه��ا بود که قیمت کاالها و خدمات‬ ‫دیگ��ر متناس��ب با دالر و البته به بهان��ه دالر گران و‬ ‫گران تر می ش��د و جه��ش فضایی را تجرب��ه کرد؛ از‬ ‫گوش��ت و مرغ گرفته تا م��واد اولی��ه وارداتی تولید‬ ‫و حت��ی موضوع های��ی ک��ه ب��ه دالر هی��چ ارتباطی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫پ��س از مدت ها و فریاده��ای بی صدای مردمی که‬ ‫سفره ش��ان هرروز تنگ و تنگ تر می شد‪ ،‬نرخ ارز روند‬ ‫کاهشی به خود گرفت اما خبری از ارزان شدن همان‬ ‫کاالهایی که به واس��طه دالر باال رفت��ه بودند‪ ،‬نبود و‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫البته برخی معتقدند این فرایند کمی زمانبر اس��ت‬ ‫و با ثبات نرخ دالر شاهد کاهش قیمت ها هم خواهیم‬ ‫بود‪ .‬برخی دیگر نیز دلیل این امر را نبود نظارت های‬ ‫کافی می دانند که نشان از ضعف مدیریتی در کنترل‬ ‫قیمت ها دارد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی و مهم ترین دستاوردهای حاصله‬ ‫طی ‪ 6‬ساله دولت های یازدهم و دوازدهم‬ ‫س��ازمان خصوصی س��ازی به عنوان تنها مجری سیاست های‬ ‫اقتصادی دولت در زمینه خصوصی س��ازی توانس��ته در راستای‬ ‫انجام وظایف مربوط از ابتدای سال ‪ 1380‬لغایت ‪،1398/05/31‬‬ ‫ارزش��ی معادل ‪ 1،491،657‬میلیارد ریال از سهام و دارایی های‬ ‫متعل��ق به دولت و ش��رکت های دولتی را ب��ه بخش غیردولتی‬ ‫واگ��ذار کند‪ .‬این گزارش ن��گاه تفصیلی به ام��ار واگذاری های‬ ‫ص��ورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم از ابعاد مختلف‬ ‫و همچنی��ن ارائه برخی از مهمترین دس��تاوردهای حاصله طی‬ ‫سال های مذکور دارد‪.‬‬ ‫واگذاری های یادش��ده به ش��رح بندهای ذی��ل بیانگر تالش‬ ‫مضاع��ف در دولت های یازده��م و دوازدهم جهت تحقق اهداف‬ ‫مترتب بر خصوصی سازی است‪.‬‬ ‫‪ )1‬عملک�رد س�ازمان خصوصی س�ازی در‬ ‫دولت های یازدهم و دوازدهم‬ ‫‹ ‹ عملک�رد س�ازمان خصوصی س�ازی در‬ ‫دولت ه�ای یازده�م و دوازده�م نس�بت ب�ه‬ ‫دولت های گذشته براساس نوع واگذاری‬ ‫امار مقایس��ه ای ارزش کل واگذاری ه��ا در دولت های یازدهم و‬ ‫دوازده��م (‪ 1392/07/01‬لغایت ‪ )1398/05/31‬نس��بت به دوره‬ ‫‪ 1380‬لغایت ‪( 1392/06/31‬دولت های پیش��ین)‪ ،‬به شرح جدول‬ ‫ش��ماره (‪ ،)1‬نش��ان می دهد طی دولت های یازده��م و دوازدهم‬ ‫ارزش��ی معادل ‪ 492،338‬میلی��ارد ریال از س��هام و دارایی های‬ ‫متعلق به دولت و ش��رکت های دولتی واگذار ش��ده که این میزان‬ ‫واگذاری معادل ‪ %33‬ارزش کل واگذاری های انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ )2‬مهمترین دستاوردهای سازمان خصوصی سازی‬ ‫در دولت های یازدهم و دوازدهم‬ ‫‪ )1-2‬ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت‬ ‫س��اماندهی ط��رح توزیع س��هام عدال��ت یک��ی از مهمترین‬ ‫دس��تاوردهای دولت جمهوری اس�لامی ایران در ‪ 3‬سال اخیر‬ ‫می باش��د‪ ،‬به گونه ای که اگر کارهای کارشناس��ی و حساسیت‬ ‫و پیگیری های مستمر دس��ت اندرکاران این امر نبود‪ ،‬این طرح‬ ‫بزرگ و ملی که با هدف گس��ترش مالکی��ت عمومی به منظور‬ ‫تامی��ن عدال��ت اجتماعی تعریف ش��ده‪ ،‬هیچ گاه به س��رانجام‬ ‫نمی رسید‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر بی��ش از ‪ 49‬میلیون نفر به عنوان مش��مولین‬ ‫نهایی طرح س��هام عدالت شناخته ش��ده اند و به این مشمولین‬ ‫سهام پرتفویی متشکل از ‪ 49‬شرکت با ارزشی معادل ‪26،636‬‬ ‫میلی��ارد تومان تعل��ق گرفته که ارزش روز این س��هام در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ 5‬برابر رقم ذکر ش��ده است‪ .‬در چارچوب فرایند‬ ‫ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت‪ ،‬انجام اقداماتی به شرح زیر‬ ‫قابل توجه و تامل است‪:‬‬ ‫الف) طراحی سامانه سهام عدالت و ارائه صورتحساب‬ ‫به بیش از ‪ 49‬میلیون نفر مش�مول طرح و اخذ شماره‬ ‫ش�بای بانک�ی از ح�دود ‪42‬میلیون نفر مش�مول به‬ ‫صورت کام ً‬ ‫ال الکترونیکی و با کمترین هزینه‬ ‫در راس��تای س��اماندهی طرح توزیع س��هام عدالت س��امانه‬ ‫الکترونیکی س��هام عدالت به نش��انی ‪،www.samanese.ir‬‬ ‫طراحی و بس��تر الزم ب��رای تکمیل طرح با کمک این س��امانه‬ ‫‪ )1-1‬جدول شماره (‪ :)1‬عملکرد سازمان خصوصی سازی دردولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت های گذشته‪ ،‬براساس نوع واگذاری‬ ‫(ارقام به میلیارد ریال)‬ ‫نوع واگذاری‬ ‫قبل از دولت یازدهم‬ ‫(‪ 1380‬لغایت‬ ‫‪)1392/06/31‬‬ ‫دولت های یازدهم و‬ ‫دوازدهم (‪1392/07/1‬‬ ‫لغایت ‪)1398/05/31‬‬ ‫جمع کل‬ ‫نسبت عملکرد دولت های‬ ‫یازدهم و دوازدهم به کل‬ ‫عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان‬ ‫‪582,781‬‬ ‫‪326،988‬‬ ‫‪909،769‬‬ ‫‪%36‬‬ ‫واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت‬ ‫‪156,564‬‬ ‫‪*158,959‬‬ ‫‪315,523‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت‬ ‫‪259,973‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪266,363‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪999,319‬‬ ‫‪492،338‬‬ ‫‪1,491,821‬‬ ‫‪%33‬‬ ‫* عل��ت افزایش ارزش واگذاری ها به ش��یوه انتقـال مس��تقیم‬ ‫س��هام به طلب��کاران در ای��ن دوره‪ ،‬قطع��ی ک��ردن قراردادهای‬ ‫غیرقطع��ی منعقدش��ده در دولت ه��ای گذش��ته باب��ت رد دیون‬ ‫دول��ت (ازجمل��ه ‪ 115،000‬میلی��ارد ریال مربوط ب��ه رد دیـون‬ ‫دولت ب��ه صـن��دوق بازنشس��تگی کارکن��ان فـوالد) می باش��د؛‬ ‫ک��ه حس��ب تکلی��ف قان��ون و ب��ا هـ��دف خ��روج ش��رکت ها و‬ ‫طلب��کاران از بالتکلیف��ی مربوط به نحـوه اداره ش��رکت ها صورت‬ ‫پذیـرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ عملکرد سازمان خصوصی سازی در دولت های‬ ‫یازده�م و دوازدهم نس�بت به دولت های گذش�ته‬ ‫براساس تعداد بنگاه های مشمول واگذاری‬ ‫از س��ال ‪ 1380‬لغایت ‪ ،1398/05/31‬درمجموع ‪ 2009‬بنگاه‬ ‫در فهرست بنگاه های قابل واگذاری قرار گرفته است و همزمان‬ ‫ب��ا فعالیت دولت ه��ای یازدهم و دوازده��م‪ 1127 ،‬بنگاه (‪56‬‬ ‫درصد کل بنگاه ه��ا) به عنوان موارد مش��مول واگذاری مصوب‬ ‫شده اند که تعداد ‪ 731‬بنگاه یا به طور کامل واگذار شده و یا از‬ ‫فهرس��ت واگذاری ها به دالیلی همچون «انحالل»‪« ،‬تحصیل»‪،‬‬ ‫«ورشکستگی» یا «انتقال به گروه بنگاه های غیرقابل واگذاری»‪،‬‬ ‫خارج ش��ده اند (‪ 65‬درص��د) و ‪ 396‬بنگاه باقیمان��ده در برنامه‬ ‫واگذاری قرار گرفته اند (‪ 35‬درصد) (نمودار شماره (‪.))1‬‬ ‫فراهم شد‪.‬‬ ‫س��امانه ‪ 100‬درص��د بومی س��هام عدال��ت‪ ،‬با ارائ��ه بیش از‬ ‫‪180‬میلی��ون خدمت الکترونیکی و با پایداری و امنیت در برابر‬ ‫حمالت فراوان س��ایبری و با ثبت رکورد ‪ 320‬هزار مراجعه در‬ ‫ثانیه بدون اختالل و کندی‪ ،‬یکی از موفق ترین و پرافتخارترین‬ ‫سامانه های الکترونیکی ملی کشور می باشد؛ که صرفا با تکیه بر‬ ‫توان متخصصین و کارشناسان داخلی سازمان خصوصی سازی‪،‬‬ ‫طراحی و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫بنابراین با تالش همکاران س��ازمان خصوصی سازی این طرح‬ ‫بزرگ و ملی در س��ال ‪ 1396‬و با ش��روع به کار دولت دوازدهم‬ ‫و با ارائه صورتحس��اب به بیش از ‪ 49‬میلیون نفر مشمول طرح‬ ‫ک��ه تا ان مقطع کوچکترین تصوری درخصوص میزان‪ ،‬ماهیت‪،‬‬ ‫نوع و ارزش س��هام تخصیص��ی به انان وجود نداش��ت‪ ،‬به ثمر‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫متعاقبا و به منظور فراهم کردن بستر توزیع سود سهام عدالت‬ ‫میان مش��مولین‪ ،‬نس��بت به اخذ و ارائه تاییدیه ش��ماره شبای‬ ‫بانکی به حدود ‪ 42‬میلیون مش��مول طرح از طریق این سامانه‬ ‫اقدام شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر نیز این س��امانه ب��رای فراهم کردن بس��تر‬ ‫ازادسازی سهام عدالت امادگی کامل دارد‪.‬‬ ‫نمودار شماره (‪ :)1‬اقدامات انجام شده درباره بنگاه های قـرار گرفته در فـرایند واگذاری بـراساس تعداد بنگاه از سال ‪ 1380‬لغایت ‪1398/05/31‬‬ ‫ب) توزیع سود میان مشمولین سهام عدالت‬ ‫باتوجه به محول ش��دن مس��ئولیت اخذ و توزیع س��ود میان‬ ‫مش��مولین س��هام عدالت به سازمان خصوصی س��ازی تا زمان‬ ‫ازادس��ازی س��هام عدالت؛ این فرایند به بهترین شکل ممکن و‬ ‫بدون بروز کوچکترین خطایی از سوی سازمان خصوصی سازی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫ویژگ��ی مهم این کار که ان را از تمام پش��توانه و یا کارهای‬ ‫بـزرگ دیگر انجـام شده در کشور متمایز نمـود؛ این است که‬ ‫اوال‪ :‬س��ود تخصیصی از محل یک ثروت با درامد دائمی و نه‬ ‫از محل درامد بیت المال میان اقشار اسیب پذیر توزیع می شود؛‬ ‫بنابراین اثار مبتال به افزایش نقدینگی را به دنبال ندارد‪.‬‬ ‫ثانیا‪ :‬سود تخصیصی به حساب تک تک افراد مشمول و نه به‬ ‫حساب سرپرست خانوار واریز می شود‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬بخش اعظم این س��ود به حس��اب اف��راد نیازمند واریز‬ ‫می شود و نه حساب تک تک افراد جامعه‬ ‫رابع�ا‪ :‬با وجود دامنه بس��یار گس��ترده افراد درگی��ر در این‬ ‫طرح‪ ،‬هیچ گونه اش��تباهی در فرایند توزیع سود مشاهده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درخصوص توزیع سود میان مشمولین طرح الزم به ذکر است‬ ‫از مبلغ حدود ‪ 4000‬میلیارد تومان س��ود تخصیصی بابت سال‬ ‫مالی ‪ 1395‬ش��رکت های س��رمایه پذیر‪ ،‬تقریبا مبلغی به ارزش‬ ‫‪ 3،425‬میلی��ارد تومان به حدود ‪ 41‬میلیون نفر از مش��مولین‬ ‫طرح که شماره شبای بانکی خود را اعالم کرده بودند‪ ،‬پرداخت‬ ‫ش��د و بر این اس��اس به هر مش��مول دارای یک میلیون تومان‬ ‫سهام عدالت‪ 150.000 ،‬تومان سود تعلق گرفت‪.‬‬ ‫همچنی��ن از مبل��غ ‪ 4،660‬میلی��ارد تومان س��ود تخصیصی‬ ‫شرکت های سرمایه پذیر بابت عملکرد سال مالی ‪ ،1396‬تاکنون‬ ‫‪ 3،956‬میلیارد تومان به حس��اب بیش از ‪ 41‬میلیون مش��مول‬ ‫طرح واریز ش��ده اس��ت و اقدامات الزم به منظور وصول الباقی‬ ‫سود تخصیصی شرکت های س��رمایه پذیر و واریز ان به حساب‬ ‫مش��مولین در حال انجام می باشد؛ بر این اساس به هر مشمول‬ ‫دارای یک میلیون تومان سهام‪ ،‬حدود ‪ 175،000‬تومان سود از‬ ‫محل عملکرد س��ال مالی ‪ 1396‬شرکت های سرمایه پذیر تعلق‬ ‫گرف��ت‪ .‬بنابراین یک خان��وار ‪ 5‬نفره دارنده س��هام عدالت (هر‬ ‫کدام دارای یک میلیون تومان س��هام تخصیصی) نه تنها در حال‬ ‫حاضر از س��هامی به ارزش ‪ 25‬میلیون تومان برخوردار هستند‪،‬‬ ‫بلکه بابت یک س��ال نیز سودی معادل ‪875‬هزار تومان دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ضمنا پیش بینی می شود در سال ‪ 1398‬نیز از محل سود سال‬ ‫مالی ‪ 1397‬شرکت های س��رمایه پذیر‪ ،‬شاهد افزایش چشمگیر‬ ‫مبلغ قابل پرداخت به هر فرد مشمول باشیم‪.‬‬ ‫ج) تدوین الیحه ازادسازی سهام عدالت‬ ‫اخرین گام در جهت س��اماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬انتقال مالکیت این سهام عالوه بر منافع حاصل از ان به‬ ‫مش��مولین می باشد که در این راستا نیز دولت محترم دوازدهم‬ ‫بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی‪ ،‬الیحه ساماندهی سهام‬ ‫عدالت را تهیه و ان را تقدیم مجلس ش��ورای اسالمی کرده که‬ ‫موضوع در کمیس��یون های تخصصی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫امید اس��ت ب��ا تصویب این الیح��ه‪ ،‬انتقال مالکیت س��هام به‬ ‫مش��مولین انجام ش��ود و شاهد افزایش مش��ارکت عموم مردم‬ ‫در فعالیت ه��ای اقتصادی و نزدیک ش��دن به عدالت اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی باشیم‪.‬‬ ‫‪ )2-2‬افزایش س�هم بخش خصوصی واقعی از‬ ‫واگذاری های انجام شده‬ ‫ط��ی فعالیت دولت ه��ای یازده��م و دوازدهم‪ ،‬س��هم بخش‬ ‫خصوص��ی واقعی در ح��ال افزایش ب��وده و این س��هم به نحو‬ ‫چشمگیری بهبود یافته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها طی‬ ‫دوره ‪ 1393‬ت��ا ‪(1396/05/15‬دولت یازده��م)‪67.5 ،‬درصد و‬ ‫در دوره ‪ 1396/05/16‬ت��ا ‪ ،1398/05/31‬براب��ر ‪ 100‬درص��د‬ ‫حجم کل واگذاری ها ش��ده که نشانگر دستیابی به هدف کیفی‬ ‫واگذاری ه��ا یعنی حضور بخش خصوص��ی واقعی در اقتصاد به‬ ‫منظور افزایش کارایی و بهره وری است‪.‬‬ ‫نکته مهم ان اس��ت ک��ه بزرگ ترین چالش خصوصی س��ازی‬ ‫یعن��ی «مقاوم��ت در براب��ر واگذاری ها» ارتباط مس��تقیمی با‬ ‫مهمترین دس��تاورد ان یعنی «افزایش س��هم بخش خصوصی‬ ‫واقعی از واگذاری ها» دارد‪.‬‬ ‫افزای��ش س��هم بخ��ش خصوص��ی واقع��ی از واگذاری ها در‬ ‫س��ال های اخیر که کامال متناسب با اهداف اصلی سیاست های‬ ‫راه های ارتباطی سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫ابالغ��ی رهبر معظم انقالب در زمینه اصل (‪ )44‬قانون اساس��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور مستقیم یا غیرمس��تقیم منافع افراد و گروه هایی‬ ‫را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت و انها را بر ان داش��ته تا به‬ ‫جای همراهی با این سیاست عظیم و بزرگ و تالش جهت رفع‬ ‫و کاهش مش��کالت گذرا و حاش��یه ای غیرقابل انکار و طبیعی‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬سعی در بزرگنمایی این مشکالت و تبدیل انها‬ ‫به اس��یب های غیرقابل کنترل کرده و از این محمل کل فرایند‬ ‫خصوصی سازی و دست اندرکاران پرتالش ان را زیر سوال ببرند‪.‬‬ ‫امید اس��ت با اصالح دیدگاه ها و اینده نگری این افراد‪ ،‬مصالح‬ ‫بلندم��دت مملک��ت قربانی عواید انی و زودگذر نش��ود و براین‬ ‫اس��اس سازمان خصوصی س��ازی بتواند در فضایی بهتر و دور از‬ ‫تالطم به وظایف خود عمل کند‪.‬‬ ‫‪ )3-2‬ح�ذف واگذاری از طریق رددیون و عرضه‬ ‫‪ 100‬درصدی بنگاه های دولتی به صورت رقابتی‬ ‫با توجه به اسیب شناس��ی خصوصی س��ازی و رفع چالش های‬ ‫مرب��وط به ان‪ ،‬در نیم��ه دوم س��ال ‪ 1392‬و از همان روزهای‬ ‫ابتدایی ش��روع ب��ه کار دولت یازدهم‪ ،‬ضمن بررس��ی و واکاوی‬ ‫تمامی واگذاری های انجام ش��ده در س��ال های گذش��ته به ویژه‬ ‫واگذاری ه��ای مرب��وط ب��ه باب��ت رد دی��ون دولت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫خصوصی س��ازی ب��ا عزمی جدی نس��بت به تهیه گزارش��ات و‬ ‫پیش نویس مصوب��ات الزم پیرامون تعیین تکلیف واگذاری های‬ ‫غیرقطعی بابت رددیون دولت که صرفا به صورت انتقال حقوق‬ ‫مالکانه انجام و موجب بالتکلیفی بس��یاری از شرکت ها در نحوه‬ ‫اداره و بعضا ایجاد مشکالت و چالش های جبران ناپذیر برای این‬ ‫شرکت ها شده بود‪ ،‬اقدام کرد‪.‬‬ ‫باتوجه به این امر تالش های فراوانی جهت تعیین تکلیف این‬ ‫نوع واگذاری های غیرقطعی صورت پذیرفت که در نتیجه منجر‬ ‫به صدور مصوبه جلس��ه م��ورخ ‪ 1392/12/24‬هیات واگذاری‬ ‫مبنی بر توقف فرایند اجرای مصوبات مرتبط با انتقال سهام ان‬ ‫دس��ته از شرکت هایی که تا پایان سال ‪ 1392‬انتقال قطعی انها‬ ‫بابت رددی��ون دولت به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت‬ ‫انجام نشده بود‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫به م��وازات اقدام��ات مذک��ور‪ ،‬توجیه��ات و دفاعی��ات الزم‬ ‫در جلس��ات متع��دد از جمله جلس��ات هیات محت��رم وزیران‬ ‫و کمیس��یون های مجل��س ش��ورای اس�لامی مبنی ب��ر لزوم‬ ‫توق��ف کامل این ن��وع واگذاری ها‪ ،‬ارائه ش��د ک��ه نهایتا منجر‬ ‫ب��ه ص��دور مصوب��ه ش��ماره ‪/155808‬ت‪52304‬ه��ـ م��ورخ‬ ‫‪ 1394/11/26‬هی��ات محت��رم وزیران مبنی بر لغ��و مصوباتی‬ ‫گردی��د ک��ه صرفا به موجب انه��ا حقوق مالکانه ش��رکت ها به‬ ‫طلبکاران منتقل ش��ده‪ ،‬اما منجر به عقد قرارداد قطعی نش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ضمنا در راس��تای اسیب شناس��ی انجام ش��ده‪ ،‬ماده ‪ 6‬قانون‬ ‫اج��رای سیاس��ت های کلی اص��ل ‪ 44‬قانون اساس��ی مبنی بر‬ ‫ممنوعی��ت واگذاری مس��تقیم س��هام بابت رددی��ون دولت به‬ ‫نهادهای عمومی غیردولتی و س��ایر نهادها و س��ازمان هایی که‬ ‫به نحوی مدیریت انها مرتبط با دولت اس��ت‪ ،‬طی قانون مصوب‬ ‫به ش��ماره ‪ 288/25108‬مورخ ‪ 1393/04/16‬مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی اصالح شد‪.‬‬ ‫‪ )4-2‬سایر اقدامات طی دوره ‪ 1392‬تاکنون‬ ‫* افزای��ش بیش از دو برابری واگذاری های کنترلی طی دوره‬ ‫فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم نس��بت به دوره های قبل‪،‬‬ ‫حال انک��ه واگذاری های کنترلی به دلی��ل از بین بردن قدرت‬ ‫مدیریتی و کنترل و در نتیجه فرصت های رانتی در شرکت های‬ ‫دولت��ی‪ ،‬همواره با باالترین میزان حساس��یت و مقاومت مواجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫* انج��ام واگذاری های بزرگ و کالن ازجمله واگذاری س��هام‬ ‫متعلق به دولت در ‪ 21‬شرکت با ارزش بیش از ‪ 21‬هزار میلیارد‬ ‫تومان‪ .‬واگذاری س��هام ش��رکت های بزرگی همچ��ون «صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج ف��ارس»‪« ،‬پتروش��یمی دماوند»‪« ،‬س��نگ‬ ‫اه��ن مرکزی ایران»‪« ،‬کش��ت و صنعت و دامپ��روری مغان»‪،‬‬ ‫«‪ 4‬نی��روگاه و بن��گاه تولی��د برق» و «‪ 2‬ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫بندرعب��اس و پاالیش نفت کرمانش��اه» از جمله این واگذاری ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫* دف��اع از حقوق دولت در فرایند خصوصی س��ازی (ازجمله‬ ‫تعیین تکلیف سهام متعلق به دولت در شرکت مهاب قدس)‬ ‫* ارزیاب��ی عملکرد ش��رکت های واگذار ش��ده توس��ط مراکز‬ ‫دانش��گاهی و کامال مستقل از سازمان خصوصی سازی و معرفی‬ ‫ش��رکت های برتر در ای��ن زمینه در قالب اولی��ن همایش ملی‬ ‫و تح��ت عن��وان «همایش ارزیابی عملکرد خصوصی س��ازی در‬ ‫ایران»‬ ‫ادرس‬ ‫تهران‪ ،‬شهرک قدس(غرب)‪ ،‬فاز یک‪ ،‬بلوار ایران زمین‪ ،‬خیابان مهستان‪ ،‬ساختمان شماره ‪15‬‬ ‫نشانی اینترنتی سازمان خصوصی سازی‬ ‫‪http://www.ipo.ir‬‬ ‫مرکز پاسخگویی مردمی سهام عدالت‬ ‫تلفن‬ ‫‪ 19‬الی ‪88089901‬‬ ‫‪83338‬‬ ‫نشانی اینترنتی سامانه سهام عدالت‬ ‫‪http://www.samanese.ir‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫خ منطقی»‬ ‫تفاوت نگاه مردم و مسئوالن به «نر ‬ ‫نرخ ارز تنها عامل تغییر قیمت ها نیست‬ ‫‹ ‹ن�گاه ل�وازم خانگ�ی ب�ه ب�ورس و بازارهای‬ ‫جهانی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران در‬ ‫پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر ارزیابی روند تغییر نرخ کاالها‬ ‫گفت‪ :‬ارزیابی کاالها متفاوت است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کاالهایی‬ ‫که مبنای ارز انها ‪۴۲۰۰‬تومان بود‪ ،‬با تغییر نرخ ارز تغییری‬ ‫در قیم��ت نخواهن��د داش��ت‪ .‬یداله صادق��ی در گفت وگو با‬ ‫اف��زود‪ :‬بعض��ی دیگر از کاالها ازجمله گوش��ی تلفن‬ ‫همراه با تبدیل نرخ ارز و تنظیمی که در امور ثبت س��فارش‬ ‫و واردات ش��ان انجام شده است‪ ،‬روند منطقی کاهش نرخ را‬ ‫اغ��از کرده اند و به تدریج به نرخ تعادل خواهند رس��ید‪ .‬وی‬ ‫درب��اره لوازم خانگی نیز گف��ت‪ :‬در حال حاضر لوازم خانگی‬ ‫واردات��ی نداری��م و انچه در بازار وجود دارد‪ ،‬س��اخت داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬لوازم خانگ��ی داخلی تابع تعدیل نرخ بورس اس��ت‬ ‫ک��ه البت��ه تغییر نرخ ارز به بازارهای بورس هم تس��ری پیدا‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫م��ردم می خواهند وقتی به مغازه ای می روند‪ ،‬فروش��نده‬ ‫بگوید که نرخ کاالها با وجود حفظ کمیت و کیفیت کاهش‬ ‫داش��ته اس��ت؛ این یک مطالبه از سوی جامعه است و به نظر‬ ‫نمی رس��د کسی بتواند این مطالبه را انکار کند‪ .‬در مقابل اما‬ ‫با وجود کاهش نرخ ارز‪ ،‬قیمت ها کاهش ملموس��ی نداش��ته‬ ‫است‪ .‬صاحبنظران توجیه هایی برای ان دارند که اگرچه در‬ ‫نگاه نخست منطقی به نظر می رسد اما افکار عمومی را راضی‬ ‫نمی کند؛ چراکه انها اعتمادشان را به این تحلیل ها از دست‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫م��ردم می گویند هم��ان تحلیلگرانی که افزایش نرخ کاال‬ ‫به دنبال افزایش نرخ دالر را منطقی می دانس��تند‪ ،‬حاال باید‬ ‫رای به ارزان ش��دن ملموس کااله��ا درپی پایین امدن نرخ‬ ‫ارز بدهند (که نمی دهند)‪ .‬مردم می پرس��ند چرا گران شدن‬ ‫ارز تغییرات لحظه ای در کاهش قدرت خرید انها گذاش��ت‬ ‫ام��ا ح��اال باید منتظر تاثی��ر اندک کاهش نرخ ارز بر س��بد‬ ‫هزینه های شان باشند؟‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬از یک س��و‪ ،‬مطالبات افکار عمومی و‬ ‫از س��وی دیگر نظرات کارشناس��ان‪ ،‬فعاالن و متولیان امور‬ ‫اقتص��ادی؛ اگر جای حق بنش��ینیم‪ ،‬اجب��اری وجود ندارد‬ ‫که این دو دیدگاه با هم یکس��و باش��ند‪ .‬یعنی ممکن اس��ت‬ ‫م��ردم یک چیز بخواهن��د و کارشناس��ان‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫وارکنن��دگان‪ ،‬توزیع کنندگان‪ ،‬هیات دول��ت یا نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با ان موافق نباشند‪( .‬همچنان که‬ ‫ت هر کدام از این گروه ها با هم متفاوت است)‪.‬‬ ‫نظر و خواس�� ‬ ‫اینکه نظر مردم و صاحبنظران در ابتدای بررسی یک مسئله‬ ‫با هم درتضاد باشد‪ ،‬عجیب نیست اما انچه الزم است‪ ،‬اینکه‬ ‫باید ش��کاف نظری بین این دو طی��ف را کاهش داد‪ .‬در این‬ ‫راستا با عالی ترین مقامات دولتی و صنفی پایتخت گفت وگو‬ ‫ک��رده و ارزیابی انه��ا از روند تغییر نرخ کاالهای مصرفی در‬ ‫تهران (به عنوان شهری تاثیر گذار بر سایر شهر ها و استان ها)‬ ‫را جویا ش��دیم تا در ادامه بنابر رس��الت رس��انه و به س��هم‬ ‫خود‪ ،‬قدمی در راستای همسوکردن مطالبات مردمی و نظر‬ ‫متولیان اقتصادی برداشته باشیم‪.‬‬ ‫امیرخسرو فخریان‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‬ ‫مردم می پرس��ند چ��را افزایش نرخ ارز تغیی��رات لحظه ای در کاهش‬ ‫قدرت خرید انها گذاشت اما حاال باید منتظر تاثیر اندک کاهش نرخ ارز‬ ‫بر سبد هزینه های شان باشند؟‬ ‫می کند‪ .‬از سوی دیگر تغییر نرخ کاالهای فلزی در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی نیز در نرخ مواد اولی��ه و لوازم یدکی وارداتی در‬ ‫حوزه لوازم خانگی تاثیر گذار است‪ .‬درحال حاضر تولید لوازم‬ ‫خانگی در کشور بهتر شده و کاهش قیمت ها در حوزه لوازم‬ ‫خانگی نیز مشهود است‪ .‬صادقی در پاسخ به پرسشی مبنی‬ ‫ب��ر اینکه افکار عمومی را چطور می توان نس��بت به اینکه با‬ ‫وجود کاهش نرخ دالر‪ ،‬اثار ملموس��ی از کاهش نرخ کاالها‬ ‫نمی بینن��د توجیه کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬مردم درباره نرخ مواد غذایی‬ ‫مطالباتی دارند که بخش��ی از نرخ این مواد غذایی را دولت‬ ‫کنترل می کند‪ .‬با این حال پایین اوردن قیمت ها (از س��وی‬ ‫دول��ت) ی��ک جنبه بوده و عرضه و تقاضا نی��ز بر نرخ نهایی‬ ‫تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ممکن است کاالیی با پایین ترین نرخ ارز‪ ،‬امکان واردات‬ ‫داش��ته باشد اما عرضه و تقاضای ان به گونه ای پیش رود که‬ ‫ن��رخ نهایی محصول افزایش یاب��د‪ .‬هرچند نرخ ارز عنصری‬ ‫کلیدی در تعیین نرخ کاالست اما تنها عنصر نیست و شرایط‬ ‫بازار و اسانی و دشواری فرایند تولید و توزیع نیز بر قیمت ها‬ ‫موثر است‪ .‬ضمن اینکه فرایند تولید و توزیع به گونه ای است‬ ‫ک��ه اگ��ر امروز نرخ ارز کاهش پیدا کن��د‪ ،‬تاثیر به یک باره بر‬ ‫قیمت ها نخواهد گذاش��ت‪ ،‬بلکه بر کاالیی که در دور بعدی‬ ‫تولید و توزیع می شود‪ ،‬تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹روند تعدیل نرخ طی می شود‬ ‫رئی��س اتاق اصناف تهران نی��ز در ارزیابی روند تغییر نرخ‬ ‫کاال در بازار گفت‪ :‬کاالها نس��بت به چند ماه گذش��ته روند‬ ‫تعدیل نرخ را طی می کند‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهانی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫نرخ ارز ثابت بماند‪ ،‬شاهد تعدیل بیشتری خواهیم بود و روند‬ ‫کاهش نرخ ها سرعت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعضی از کاالها نوسان قیمتی دارند که طبیعی‬ ‫و منطق��ی اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬به خاط��ر ورود حجاج و‬ ‫همزمانی با ماه محرم میزان تقاضای باال برای گوش��ت قرمز‬ ‫ب��ه وجود خواهد امد که افزایش نرخ گوش��ت در این بازه را‬ ‫درپی خواهد داشت‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی دیگر از کاالها تعدیل‬ ‫نرخ داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ گوشی تلفن همراه ادامه دارد‬ ‫اگرچ��ه کاهش قیمت ها ملموس نیس��ت اما نرخ برخی از‬ ‫کاالهای مصرفی کاهش جزئی داشته است‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫نرخ گوش��ی های تلفن همراه کاهش داشته و گفته می شود‪،‬‬ ‫این کاهش نرخ ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت‪ :‬نرخ‬ ‫گوشی تلفن همراه نسبت به چند ماه گذشته کاهش یافته و‬ ‫این روند ادام ه خواهد داشت‪ .‬ابراهیم درستی در گفت وگو با‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره اخرین وضعیت بازار گوشی‬ ‫تلفن همراه اظهار کرد‪ :‬نرخ گوش��ی تلفن همراه نس��بت به‬ ‫چند ماه گذش��ته کاهش��ی شده اس��ت؛ چراکه بار ها اعالم‬ ‫کردیم که هرچه جلوتر برویم و س��هم بازار را واردکنندگان‬ ‫و شرکت کنندگان تامین کنند‪ ،‬به طور قطع شاهد نزول نرخ‬ ‫خواهیم بود‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه‬ ‫با اش��اره به اینکه قیمت این کاال بس��تگی به نرخ ارز دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این کاال جزو اقالم وارداتی بوده و اکنون که نرخ‬ ‫ارز ثابت ش��ده اس��ت‪ ،‬امید می رود نرخ گوش��ی تلفن همراه‬ ‫هم کاهش��ی ش��ود‪ .‬به گفته درس��تی‪ ،‬از برخی شرکت های‬ ‫وارد کننده که س��ود های سرش��اری دارند‪ ،‬درخواست داریم‬ ‫که سود عادالنه ای را از این کاال ببرند تا مصرف کننده بیشتر‬ ‫از این زیان و ضرر نبیند‪.‬‬ ‫یداله صادقی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یک��ی می گوی��د‪ ،‬همه چی��ز منطق��ی اس��ت و دیگ��ری‬ ‫می گوی��د‪ ،‬منطقی نیس��ت! واضح تر بگوی��م‪ ،‬متولیان خبر‬ ‫از منطق��ی ب��ودن ش��رایط می دهند‪ ،‬حال اینک��ه این روند‬ ‫از نظ��ر م��ردم و اف��کار عموم��ی منطق��ی نیس��ت‪ .‬عموم‬ ‫ایرانی��ان اف��رادی تحلیلگر و همواره به دنب��ال چرایی وقایع‬ ‫هس��تند‪ .‬به ویژه در مواردی که ارتباط مستقیمی با شرایط‬ ‫زندگی و رفاه شان داشته باشند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو پیش��نهاد می ش��ود‪ ،‬ارتباط مس��تقیم متولیان‬ ‫ام��ور اقتص��ادی با مردم به طور چش��مگیر افزایش داش��ته‬ ‫باش��د تا ش��اید زب��ان گفت��ار م��ردم و متولی��ان و منظور‬ ‫دو ط��رف از «منطق��ی ب��ودن ش��رایط» ب��ه ه��م نزدیک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫تحویل عینک به سیل زدگان‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و س��ازندگان عینک تهران با تشریح اقدامات خیرخواهانه‬ ‫اتحادیه در راس��تای کمک ب��ه هموطنان نیازمند اظهار کرد‪ :‬طرح اردوهای ش��هید همدانی از‬ ‫ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۸‬برای خدمات رس��انی در حوزه فعالیت این صنف به ویژه مناطق س��یل زده‬ ‫کشور از سوی خیریه ای زیرنظر اتحادیه صنف عینک سازان و عینک فروشان تهران برنامه ریزی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از رواب��ط عمومی اتاق اصناف تهران‪ ،‬حمی��د ثابت قدم‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫س��ازندگان و فروش��ندگان عینک با بیان اینکه حدود ‪ ۲۰‬خیریه با نظ��ارت و همکاری اتحادیه‬ ‫در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اردوهای شهید همدانی شامل این موارد است‪« :‬اردوی جهادی‬ ‫منطقه ش��هرری؛ مکان‪ :‬خیریه صاحب الزمان‪ ،‬زمان‪۲۶ :‬تیر‪ ،‬ویزیت ‪ ۳۲۰‬بیمار چشم پزش��کی‪،‬‬ ‫اعط��ای ‪ ۱۴۰‬عین��ک طبی و ‪ ۲۱‬عین��ک افتاب��ی»‪« ،‬اردوی جهادی منطقه ش��اهرود؛ مکان‪:‬‬ ‫ش��هرک ولیعصر شاهرود‪ ،‬زمان‪ ۱۰ :‬تا ‪ ۱۲‬مرداد‪ ،‬ویزیت ‪ ۸۱۰‬بیمار چشم پزشکی‪ ،‬اعطای ‪۵۶۰‬‬ ‫عینک طبی و ‪ ۹۱‬عینک افتابی»‪« ،‬اردوی جهادی منطقه س��یل زده اس��تان گلس��تان؛ مکان‪:‬‬ ‫روس��تای یلمی و اردوگاه خانواده های س��یل زده در حوالی گمیش��ان‪ ،‬زم��ان‪ ۶ :‬تا ‪ ۹‬فروردین‪،‬‬ ‫ویزیت ‪۷۲۰‬بیمار چشم پزشکی‪ ،‬اعطای ‪۲۵۰‬عینک طبی و ‪۵۰‬عینک افتابی»‪« ،‬اردوی استان‬ ‫لرس��تان؛ مکان‪ :‬روس��تاهای معموالن و قحبیه‪ ،‬زمان‪ ۱۵ :‬تا ‪ ۱۸‬فروردین به مدت ‪ ۴‬روز‪ ،‬ویزیت‬ ‫‪ ۷۶۰‬نفر‪ ،‬اعطای ‪ ۵۲۰‬عینک طبی و ‪ ۷۰‬عینک افتابی»‪« ،‬اردوی جهادی اس��تان خوزس��تان؛‬ ‫مکان‪ :‬هویزه‪ ،‬سوس��نگرد‪ ،‬حمیدیه و کوت‪ ،‬زمان‪۲۵ :‬فروردین تا ‪۱‬اردیبهش��ت به مدت ‪ ۸‬روز‪،‬‬ ‫ویزی��ت ‪ ۸۲۰‬نفر‪ ،‬اعطای ‪ ۱۳۷۰‬نفر‪ ۷۸۰ ،‬عینک طبی و ‪۱۴۰‬عینک افتابی»‪« ،‬اردوی جهادی‬ ‫مناطق س��یل زده استان لرستان‪ ،‬مکان پلدختر‪ ،‬زمان‪ ۵ :‬تا ‪ ۸‬اردیبهشت‪ ،‬ویزیت ‪ ۸۲۰‬نفر‪۶۲۰ ،‬‬ ‫عینک طبی و ‪ ۱۱۰‬عینک افتابی»‪« ،‬اردوی جهادی مناطق س��یل زده اس��تان گلستان؛ مکان‪:‬‬ ‫ترکمن‪-‬گمیش��یان‪ ،‬زمان‪ ۲۶ :‬تا ‪ ۲۹‬اردیبهش��ت به مدت ‪ ۳‬روز‪ ،‬ویزیت ‪۷۶۰‬نفر‪ ۵۴۰ ،‬عینک‬ ‫طبی و ‪ ۸۰‬عینک افتابی»‪« ،‬اردوی جهادی ش��هر کاش��ان‪ ،‬مکان‪ :‬روس��تای محروم یحیی اباد‪،‬‬ ‫زم��ان‪ ۳۰ :‬خرداد تا ‪ ۱‬تی��ر‪ ،‬ویزیت ‪۵۸۰‬نفر‪۴۲۰ ،‬عینک طبی و ‪۷۵‬عین��ک افتابی» و «اردوی‬ ‫جهادی اس��تان همدان؛ مکان‪ :‬روستای محروم هنان‪ ،‬زمان ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۵‬تیر به مدت ‪۳‬روز‪ ،‬ویزیت‬ ‫‪ ۶۲۰‬نف��ر‪ ۴۰۰ ،‬عینک طبی و ‪۷۰‬عینک افتابی» ثابت ق��دم همچنین گفت‪ :‬فریم عینک ها در‬ ‫حال اماده سازی در اتحادیه عینک سازان تهران برای تحویل به این عزیزان است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫درمجموع کل افراد ویزیت شده ‪ ۶۵۶۰‬نفر بوده که ‪ ۴۴۳۰‬فریم عینک طبی و ‪ ۷۱۷‬فریم عینک‬ ‫افتابی ساخته‪ ،‬تهیه و تحویل شده است‪.‬‬ ‫جزئیات نرخ انواع کاالهای اساسی‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه نرخ کاالهای‬ ‫اساسی ویژه محرم و صفر از سوی دولت تعیین شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ یک کیلوگرم برنج خارجی ‪۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬ش��کر ‪۳‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان‪ ،‬مرغ هزار و‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬و گوشت قرمز ‪۵۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫عب��اس قب��ادی در گفت وگ��و با مهر با تش��ریح‬ ‫جزئیات ن��رخ کاالهای اساس��ی قاب��ل توزیع برای‬ ‫هیات ه��ای مذهبی در ایام مح��رم و صفر گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس تصمیم دولت‪ ،‬نرخ مصوب هر کیلوگرم برنج‬ ‫خارج��ی ‪۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬ش��کر ‪۳‬هزار و ‪۲۵۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬مرغ هزار و‪ ۲۵۰۰‬تومان‪ ،‬گوش��ت گوس��اله‬ ‫واردات��ی ‪ ۵۵‬ه��زار تومان و روغ��ن نباتی ‪۱۵‬درصد‬ ‫زیر نرخ بازار خواهد بود؛ این درحالی اس��ت که نرخ‬ ‫چای نیز از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد تنظیم بازار افزود‪ :‬سهمیه هیات های‬ ‫مذهبی بس��ته به جمعیت و نوع عملکرد انها تعیین‬ ‫شده و با تایید س��ازمان تبلیغات اسالمی اختصاص‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬توزیع تمامی کاالهای اساس��ی‬ ‫ب��رای هیات های مذهبی از س��وی س��امانه تعیین‬ ‫ش��ده و فرایند کار‪ ،‬شفاف است‪ .‬به گفته قبادی‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس مصوبات ستاد تنظیم بازار استان ها‪ ،‬سهمیه‬ ‫هر هیات متناسب با جمعیت تعیین خواهد شد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این گزارش‪ ،‬در نشست س��تاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫طرح ویژه تامین و تنظیم بازار کاالهای اساس��ی در‬ ‫ایام محرم و صفر برای تامین نیازهای مردم و هیات‬ ‫مذهبی به تصویب رسید که بر اساس ان ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تن کاالی اساس��ی در این ایام توزیع خواهد شد‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬با توجه به افزایش تقاضا در بازار مصوب‬ ‫ش��د تا از محل ذخایر موجود‪ ،‬برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫چای‪ ،‬گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع شود‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل پاسخگویی به نیاز دانش اموزان‬ ‫و دانش��جویان‪ ،‬س��تاد تنظی��م بازار مص��وب کرده‬ ‫تا «نمایش��گاه مهر» در ایام بازگش��ایی مدارس��ه ها‬ ‫برگزار ش��ود که در قالب ان دفترهای دانش اموزی‬ ‫و پوش��اک موردنیاز دانش اموزان عرضه خواهد شد؛‬ ‫ضمن اینک��ه در این ایام با هماهنگ��ی اتاق اصناف‬ ‫ای��ران و س��تاد تنظیم بازار اس��تان ها مقرر ش��ده‬ ‫نمایشگاه مهر با تشخیص کارگروه ها و با همکاری و‬ ‫محوریت اصناف از ‪۱۵‬ش��هریور تا ‪۱۰‬مهر در سراسر‬ ‫کش��ور برگزار شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬با توجه به شرایط‬ ‫خاص هر اس��تان‪ ،‬این نمایشگاه ها برگزار شده و در‬ ‫قالب ان بازرس��ی و نظارت وی��ژه ای بر توزیع اقالم‬ ‫موردنیاز دانش اموزان و دانشجویان و نیز به صورت‬ ‫کلی خانوارها انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا رش��د و توس��عه تج��ارت و ظه��ور‬ ‫فناوری های نو در چند سال گذشته‪ ،‬شاهد‬ ‫تغییرات گس��ترده ای در فضای کس��ب وکار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫از ای��ن رو کش��ورها همت خ��ود را برای‬ ‫بهره مندی از انها در داش��تن اقتصادی پویا‬ ‫و رقابتی به کار می گیرند‪ .‬از بخش های مهم‬ ‫و حیاتی اقتصاد هر کشوری نظام توزیع ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروز ش��بکه توزی��ع با س��رعتی باال در‬ ‫حال گذار از حالت س��نتی به نوین اس��ت‪.‬‬ ‫از بارزتری��ن جلوه های ظه��ور نظام مدرن‪،‬‬ ‫توزی��ع‪ ،‬ایج��اد و توس��عه فروش��گاه های‬ ‫زنجیره ای در سراسر جهان است‪.‬‬ ‫این فروش��گاه ها مزای��ای فراوانی را برای‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ارمغان‬ ‫می اورد‪ .‬ازجمله این مزایا می توان به عرضه‬ ‫کاالهای متنوع‪ ،‬باکیفیت و استاندارد با نرخ‬ ‫پایی��ن‪ ،‬حذف واس��طه ها از چرخ��ه توزیع‪،‬‬ ‫شفافیت مالی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫هرچند در توصیف مزایای فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای می ت��وان گفت‪ ،‬ای��ن پدیده نیز‬ ‫مانند هر پدیده بدیع و نو به علت تغییراتی‬ ‫که در عرصه کس��ب وکار ایج��اد می کند‪ ،‬با‬ ‫مخالفت ه��ا و مقاومت های��ی روبه رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازجمله این موارد می توان به اسیب هایی‬ ‫ک��ه توس��عه فروش��گاه های زنجی��ره ای به‬ ‫کسب وکارهای س��نتی وارد می کند‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد؛ انتقادهایی که محل مناقش��ه و بحث‬ ‫است‪.‬‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای به خاط��ر‬ ‫توانایی ش��ان در تامی��ن و عرض��ه کاال‪،‬‬ ‫امکانات لجس��تیکی و صرفه های حاصل از‬ ‫مقیاس فعالی��ت‪ ،‬دارای بهره وری باالیی در‬ ‫ام��ر توزیع هس��تند و محص��والت را با نرخ‬ ‫پایین تری نسبت به رقیبان عرضه می کنند‬ ‫و بدی��ن ترتیب ب��ر رف��اه مصرف کنندگان‬ ‫می افزایند‪.‬‬ ‫افزای��ش مش��تریان این فروش��گاه ها در‬ ‫توسعه و کس��ب سهم بازار بیشتر برای انها‬ ‫باع��ث تضاد منافع بی��ن این بخش و بخش‬ ‫سنتی شده است‪.‬‬ ‫این تضاد نی��ز همچون هر تضاد دیگری‬ ‫می توان��د س��ازنده یا مخرب باش��د‪ .‬یکی از‬ ‫راهکارهای مناسب و منطقی برای حل این‬ ‫تض��اد و تبدیل ان به فرصت برای رش��د و‬ ‫توس��عه هر دو طرف‪ ،‬قرارداد حق امتیاز یا‬ ‫فرانچایز است‪.‬‬ ‫و ام��ا تعری��ف فرانچای��ز چیس��ت؟‬ ‫اقتصاددانان تعاریف گوناگونی برای فرانچایز‬ ‫ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال بر اس��اس انچ��ه در الیحه‬ ‫قانون فرانچایز پیشنهادی اتحادیه کشوری‬ ‫فروش��گاه های زنجی��ره ای ام��ده اس��ت‪،‬‬ ‫فرانچای��ز عبارت اس��ت از «تواف��ق و رابطه‬ ‫تعریف ش��ده م��دت دار و معینی اس��ت که‬ ‫ب��ه موج��ب ان فرانچایزدهنده (فروش��گاه‬ ‫زنجی��ره ای) ح��ق بهره من��دی از امتی��از و‬ ‫برن��د خود را ب��ه فرانچایزگیرنده اعطا و در‬ ‫زمینه س��ازمان دهی‪ ،‬اموزش‪ ،‬تامین کاال و‬ ‫مواد‪ ،‬بازاریابی و مدیریت به فرانچایزگیرنده‬ ‫(متقاضیان و کس��به سنتی) کمک کرده و‬ ‫در ازای ان مبلغ��ی از درامد ان را با توافق‬ ‫دریافت می کند»‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬بس��یاری از اعض��ای‬ ‫ای��ن اتحادی��ه در اجرای قان��ون رفع موانع‬ ‫کس��ب وکار و قانون برنامه شش��م توسعه و‬ ‫اشتغالزایی که به عنوان یکی از کارکردهای‬ ‫فروش��گاههای زنجیرهای به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫ب��ا واگذاری بیش از هزار ش��عبه فروش��گاه‬ ‫زنجی��ره ای در قالب فرانچایز در این راس��تا‬ ‫گام برمیدارند‪.‬‬ ‫ای��ن اق��دام نه تنه��ا موج��ب حف��ظ‬ ‫کس��ب وکارهای موج��ود و ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار می ش��ود بلکه منجر به نوین سازی و‬ ‫کارامدی نظام توزی��ع‪ ،‬افزایش بهره وری و‬ ‫شفافیت در عملکرد نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب مصرف کنندگان در سراس��ر‬ ‫کش��ور از امکان دسترس��ی بهتر و اس��انتر‬ ‫به انواع کااله��ا و خدمات بهره مند خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬شفافیت به وجودامده سبب‬ ‫تعامل بهتر با نهادهای نظارتی خواهد ش��د‬ ‫و دریاف��ت مالی��ات را برای دولت تس��هیل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت و نو سازی‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫کوچک‬ ‫با فرانچایز‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گردشگری‪ ،‬محور توسعه یزد‬ ‫سردیس‬ ‫اسطوره ای را‬ ‫شکستند‬ ‫مژده پورزکی کلویر‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چن��د روز پی��ش‪ ،‬س��ردیس اس��طوره‬ ‫انزلی چی ها شکسته ش��د‪ .‬گفته می شود این‬ ‫کار در ادامه جریان مجس��مه دزدی ها اس��ت‪.‬‬ ‫دزدی هایی که از س��ال ‪ ۱۳۸۷‬ش��روع شد و‬ ‫س��ردیس «قیصر امین پور» شاعر معاصر نیز‬ ‫از این جمله اند‪ ،‬البته بین شکس��ته ش��دن و‬ ‫دزدیده شدن سردیس ها به قصد سوء استفاده‬ ‫مالی فاصله ای است که همه از ان اگاهیم اما‬ ‫به طور کلی دو انگیزه مالی و وندالیسم (نوعی‬ ‫بیم��اری روحی که افراد دچار به ان به اموال‬ ‫عمومی اس��یب می زنند) موجب این دس��ت‬ ‫اقدام ها می شود‪.‬‬ ‫اما شکسته شدن سردیس سیروس قایقران‬ ‫در شهرستان بندر انزلی چرا مهم است؟ مگر‬ ‫او چه کس��ی بود و چه اهمیت��ی برای مردم‬ ‫این شهر دارد؟ سیروس قایقران فوتبالیستی‬ ‫مش��هور بود که توانس��ت به عنوان نخستین‬ ‫بازیکن شهرستانی‪ ،‬بازوبند کاپیتانی تیم ملی‬ ‫را به بازو ببندد‪ .‬ج��دا از توانایی های بی بدیل‬ ‫فنی‪ ،‬او ی��ک الگوی اخالقی به تمام معنا بود‬ ‫و این نکته ای اس��ت که همگان به ان اذعان‬ ‫داشتند‪ .‬سیروس قایقران در زمان حیات خود‬ ‫فوتبالیس��تی محب��وب بود و م��رگ تلخ او و‬ ‫فرزندش همه انزلی چی ها را در بهت فرو برد و‬ ‫انها هنوز سوگوار او و پسر کوچکش هستند‪.‬‬ ‫س��یروس قایقران فرزن��د زکریا(پرویز) در‬ ‫اول بهم��ن ‪ ۱۳۴۰‬در محله کلویر بندر انزلی‬ ‫به دنیا امد‪ .‬س��یروس از کودک��ی به فوتبال‬ ‫در زمین ه��ای خاک��ی کلوی��ر روی اورد و با‬ ‫استعداد درخش��انش به عضویت تیم فوتبال‬ ‫منتخب اموزش��گاه ها درامد‪ .‬وی در سن ‪۱۶‬‬ ‫س��الگی در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬موفق شد به عنوان‬ ‫یکی از مهره های اصلی در تیم های نوجوانان‬ ‫و جوانان ملوان استعدادهای خود را به نمایش‬ ‫بگذارد و با مهارت های منحصربه فردش ملوان‬ ‫را به رتبه قهرمانی باشگاه های گیالن رساند‪.‬‬ ‫سیروس در سال ‪ ۱۳۶۳‬به تیم ملی دعوت‬ ‫شد و در سال ‪ ۶۶‬تنها فوتبالیست شهرستانی‬ ‫بود ک��ه دهداری بازوبن��د کاپیتانی تیم ملی‬ ‫ای��ران را به بازوان او بس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۶۷‬در‬ ‫جام ملت های اسیا در قطر‪ ،‬تیم ملی ایران با‬ ‫رهبری سیروس به مقام سومی دست یافت و‬ ‫در س��ال ‪ ۶۹‬تیم ایران را با گل های زیبایش‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬س��ال ب��ه قهرمان��ی در بازی های‬ ‫اس��یایی پکن رس��اند‪ .‬س��یروس به االتحاد‬ ‫قطر(الغرافه قطر فعلی) پیوست و بعد از مدتی‬ ‫بازی در قطر‪ ،‬دوباره ب��ه تیم اول خود ملوان‬ ‫پیوس��ت و این تیم را قهرم��ان جام حذفی و‬ ‫راهی مسابقات اسیایی کرد‪.‬‬ ‫س��یروس در س��ال ‪ ۷۲‬به عنوان بازیکن و‬ ‫س��پس مربی به تیم کش��اورز تهران پیوست‬ ‫و نتای��ج قابل توجه��ی ب�� ه دس��ت اورد‪ .‬وی‬ ‫س��پس به تیم دسته دومی مسعود هرمزگان‬ ‫پیوست و مدتی در انجا مشغول به مربی گری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در س��ال های ‪ ۷۶‬و ‪ ۷۷‬س��یروس باره��ا‬ ‫تمای��ل خود را برای بازگش��ت ب��ه ملوان به‬ ‫عن��وان بازیکن یا مربی اعالم کرد‪ .‬اما در اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۷۷‬که وی برای تعطیالت نوروز همراه‬ ‫خانواده اش به بندر انزلی رفته بود در بازگشت‬ ‫ی که همراه فرزند‪ ،‬همس��ر و برادر‬ ‫و در حال�� ‬ ‫همس��رش در اتومبیل رنوی خود عازم تهران‬ ‫بود در حوالی امامزاده هاشم با کامیون حاوی‬ ‫ال��وار تصادف ک��رد که منجر ب��ه فوت وی و‬ ‫فرزندش «راستین» شد‪.‬‬ ‫مرگ س��یروس‪ ،‬انزلی را در بهت فرود برد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۷۷‬بود و او ‪ ۳۶‬ساله بود‪ .‬فرزندش هم‬ ‫کوچک بود‪ .‬حاال ‪ ۲۱‬س��ال از ان حادثه تلخ‬ ‫گذشته و در کنار فرزندش در قبرستان کلویر‬ ‫بندر انزلی خفته است‪.‬‬ ‫بس��یاری از چهره های فوتبالی مش��هور با‬ ‫ای��ن مزار عکس یادگاری دارند و بس��یاری از‬ ‫گردشگران با سردیس او در بلوار انزلی عکس‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫سیروس در قلب مردم انزلی ماندگار شده و‬ ‫هنوز عکسش روی دیوار تمام مغازه های شهر‬ ‫باقی اس��ت و همین مان��دگاری عکس او در‬ ‫مغازه ها برای گردش��گران همواره جذاب بوده‬ ‫و علت ان مورد پرسش قرار می گیرد‪ .‬در واقع‬ ‫س��بک گرامیداشت این قهرمان ملی در بندر‬ ‫انزلی به جاذبه ای برای گردش��گران فرهنگی‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬اگر او را نمی شناسید کافی‬ ‫اس��ت به مغازه های انزلی بروید و اگر عکسی‬ ‫مشابه را در این مغازه ها دیدید‪ ،‬بدانید که این‬ ‫عکس اس��طوره انزلی چی ها است‪ .‬اسطوره ای‬ ‫که حاال سردیس ان را شکسته اند‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫یزد در کنار‬ ‫استان های‬ ‫فارس و اصفهان‬ ‫به عنوان مثلث‬ ‫طالیی گردشگری‬ ‫ایران‪ ،‬مقصد‬ ‫نخست‬ ‫گردشگران‬ ‫خارجی و اروپایی‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که استقبال از‬ ‫این شهر تا ‪۵‬‬ ‫برابر در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬افزایش‬ ‫یافت و همین‬ ‫امر گردشگری‬ ‫را محور توسعه‬ ‫استان قرار داد‬ ‫یزد به تدریج توانسته صنعت گردشگری خود را توسعه‬ ‫بخش��د‪ ،‬در این زمینه فرهنگ سازی کند و تا حد امکان‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب را برای گردش��گران به وجود‬ ‫اورد ام��ا این رخ��داد یک اتفاق نیس��ت بلکه مردم یزد‬ ‫توانسته اند عوامل بسیاری را همچون یک جورچین کنار‬ ‫هم قرار دهند تا این اس��تان به استانی گردشگرپذیر در‬ ‫جهان معرفی شود‪.‬‬ ‫ل با اینکه گردشگری از سیل لطمه زیادی‬ ‫نوروز امسا ‬ ‫دی��د اما س��فر به یزد بس��یار پررونق بود ب��ه حدی که‬ ‫مس��ئوالن استانی از گردش��گران می خواستند ب ه دلیل‬ ‫ش��لوغی اس��تان و پرش��دن اماکن اقامتی‪ ،‬دیگر به یزد‬ ‫نیایند و مقصد دیگری برای س��فرهای نوروزی انتخاب‬ ‫کنند‪ .‬یزد از دیرباز بهشت معادن ایران بوده و صنعت نیز‬ ‫در ان رواج زیادی دار د اما حاال ش��کوفایی اقتصادی این‬ ‫اس��تان با گردشگری نیز امیخته شده است‪ .‬یزد دومین‬ ‫شهر ایران پس از بم است که در یونسکو به ثبت جهانی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی تهران‪ ،‬یزد یکی از استان های باستانی ایران‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬این س��رزمین از گذرگاه های مهم در‬ ‫دوره های تاریخی به ش��مار می رفته است‪ .‬این ناحیه در‬ ‫دوره هخامنشیان از راه های معتبر موسسه های راهداری‪،‬‬ ‫مراکز پس��تی و چاپاری برخوردار بوده اس��ت‪ .‬راهداری‬ ‫در یزد از زمان قدیم چنان اهمیتی داش��ت که خاندان‬ ‫ال مظف��ر از منصب راهداری ناحیه میبد به پادش��اهی‬ ‫رس��یدند‪ .‬این اس��تان از درگیری ها و جنگ های تاریخ‬ ‫ ایران تا حدودی ایمن بوده است‪ .‬سخت گذر بودن راه ها‬ ‫به همراه محدودیت منابع ابی مانع عمده تس��خیر این‬ ‫منطقه از س��وی حکومت های بزرگ و کوچک پیرامون‬ ‫این منطق��ه در طول تاریخ بوده اس��ت‪ .‬وجود اثاری از‬ ‫مهر و اناهیتا‪ ،‬ایساتیس‪ ،‬هخامنشی‪ ،‬زندان اسکندر‪ ،‬برج‬ ‫و ب��ارو و کهن دژهای بزرگ‪ ،‬ابنی��ه و یادگارهای بعد از‬ ‫اس�لام مانند مس��اجد و امامزاده ها و مزارها و‪ ...‬نشانگر‬ ‫فرهنگ و تمدن قبل و بعد از دوره اسالمی در این استان‬ ‫هستند‪ .‬در برخی از منابع‪ ،‬بنای اولیه برخی از شهرهای‬ ‫اس��تان را به سلیمان پیامبر‪ ،‬ضحاک‪ ،‬اسکندر مقدونی و‬ ‫ابراهیم پیامبر نسبت داده اند‪ .‬اثاری چون دست افزارهای‬ ‫به دس��ت امده از دره های شیرکوه‪ ،‬نگاره های کوه ارنان و‬ ‫سفال های منقوش قلعه میبد نشان دهنده تمرکز مدنیت‬ ‫یزد در گذشته در ‪ ۴‬منطقه استان هستند که عبارتند از‬ ‫بافق و فهرج‪ ،‬میبد و اردکان‪ ،‬یزد و رستاق‪.‬‬ ‫یزد شهری اس��ت که در ان مردمان زیادی از مناطق‬ ‫دیگ��ر در رفت وامد بوده اند‪ .‬یزدی ها با مردمان برخی از‬ ‫اس��تان های دیگر خویش��اوندی دارند‪ .‬از گذشته روابط‬ ‫تجاری و فامیلی قدرتمندی در این ش��هر با ش��هرهای‬ ‫انار و رفسنجان ب ه دلیل تجارت پسته‪ ،‬با شهرهای طبس‬ ‫و ترب��ت حیدریه ب ه دلیل بودن بر س��ر راه مش��هد و با‬ ‫شهرهای اباده‪ ،‬شهر بابک‪ ،‬نیریز‪ ،‬اقلید‪ ،‬بوانات و جندق‬ ‫و خ��ور و بیابانک ب��ه دلیل خرید و ف��روش محصوالت‬ ‫کش��اورزی و مرکزیت داشتن اداری‪ ،‬اموزشی و سیاسی‬ ‫یزد در مرکز ایران‪ ،‬وجود داشته است‪.‬‬ ‫یزدی ها در صنایعی مانند کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬سیم‬ ‫و کاب��ل و صنایع فلزی واحدهای قابل توجهی مش��غول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬بیش��ترین تولیدات واحدهای صنعتی‬ ‫شهر را منسوجات‪ ،‬کاش��ی و سرامیک و فرش ماشینی‬ ‫تش��کیل می ده��د‪ .‬واحده��ای صنعتی اس��تان یزد در‬ ‫شهرک های صنعتی یزد و میبد متمرکز شده اند‪.‬‬ ‫صنعت بافندگی استان یزد از شهرت زیادی برخوردار‬ ‫گردش��گری یزد در چند س��ال گذشته به شدت رونق‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬نوروز امسال‪ ،‬تعداد گردشگران نوروزی در‬ ‫یزد نسبت به سال گذشته ‪ ۲.۳‬برابر شدند‪ ،‬البته بخشی‬ ‫از این اتفاق به وقوع س��یل در اس��تان های دیگر کشور‬ ‫بازمی گشت اما به طور کلی نمی توان شکوفایی گردشگری‬ ‫ش بسیاری نیز برای‬ ‫در این استان را دست کم گرفت‪ .‬تال ‬ ‫معرفی یزد و ایجاد رغبت در گردش��گران برای س��فر به‬ ‫‹ ‹صنایع باستانی و مدرن یزد دیدنی هستند‬ ‫تالش بسیاری برای معرفی یزد و ایجاد رغبت در گردشگران برای‬ ‫س��فر به اس��تان یزد انجام شده که از جمله انها می توان به فعالیت‬ ‫و تبلیغات در فضای مجازی‪ ،‬حضور در نمایشگاه های مرتبط با صنعت‬ ‫گردشگری و مانند ان اشاره کرد‬ ‫اس��ت و دس��ت کم از زمان س��لجوقیان به عنوان یکی از‬ ‫مراکز مهم بافندگی در ایران ش��ناخته می ش��ده است‪.‬‬ ‫یزدی ه��ا در عص��ر صفویه ب��ا معرفی برترین اس��تادان‬ ‫بافندگی در به اوج رسیدن صنعت نساجی نقش بسزایی‬ ‫داش��تند‪ .‬در قدیم صنعت نس��اجی با نام «ش��عربافی»‬ ‫ش��ناخته می ش��ده که به معنی بافت هر نوع پارچه ای‬ ‫با دستگاه های س��نتی بافندگی بوده است‪ .‬تا چند دهه‬ ‫پیش واژه «کارخانه» در شهر یزد تنها برای کارگاه های‬ ‫شعربافی به کار می رفته است و پارچه های بافته شده در‬ ‫این کارگاه ها را «کار» می نامیدند‪ ،‬البته در بس��یاری از‬ ‫خانه ه��ای یزدی کاربافی وجود داش��ته و این تنها ویژه‬ ‫کارگاه های ش��عربافی نبوده اس��ت‪ .‬پارچه های یزدی در‬ ‫قرن های گذشته به اندازه ای شهرت داشتند که این شهر‬ ‫را به پارچه هایش می ش��ناختند‪ .‬به غیر از ترمه و دارایی‬ ‫از جمله پارچه های معروفی که در یزد دوخته می ش��ده‬ ‫ می توان به دیباج اش��اره کرد ک��ه گاه با تاری از نخ های‬ ‫زرین بافته می شده است‪ .‬پارچه مخمل زرین یزد را باید‬ ‫باارزش ترین پارچه زمان صفویان دانست‪ .‬ساتن یزد نیز‬ ‫از تولیدات معروف این ش��هر در عصر صفویه بوده است‪.‬‬ ‫صنعت شیرینی س��ازی نیز در این اس��تان از پیشینه ای‬ ‫دیرینه برخوردار اس��ت و محصوالت ان صاحب شهرتی‬ ‫شده اند که از مرزهای ایران فراتر رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه خویشاوندی با دیگر استان ها‬ ‫‹ ‹وقوع سیل تنها دلیل جذب گردشگر نبود‬ ‫ایران‪ ،‬محور هماهنگی ‪ ۵‬کشور ساحلی دریای خزر شد‬ ‫در نشس��ت رایزنی های پنج جانبه کشورهای ساحلی‬ ‫دری��ای خ��زر در قزاقس��تان‪ ،‬ای��ران به عن��وان محور‬ ‫هماهنگ��ی ‪ ۵‬کش��ور س��احلی دری��ای خ��زر تعیین و‬ ‫ن گردشگری‬ ‫مقرر ش��د برگزاری نشس��ت بعدی وزیرا ‬ ‫کشورهای ساحلی خزر به میزبانی ایران باشد‪.‬‬ ‫ول��ی تیم��وری‪ ،‬مع��اون گردش��گری وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی که برای حضور‬ ‫در این نشس��ت به کش��ور قزاقستان س��فرکرد‪ ،‬با اعالم این خبر‬ ‫ب��ه میراث اریا گفت‪ :‬ب��ا رایزنی و تالش مش��ترک وزارت میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی و وزارت ام��ور خارج��ه‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به عنوان محور هماهنگی ‪ ۵‬کشور ساحلی‬ ‫دریای خزر در حوزه گردشگری تعیین شد‪ ،‬ضمن اینکه مقرر شد‬ ‫نشس��ت بعدی وزیران گردش��گری این ‪ ۵‬کشور در سال اینده در‬ ‫ایران برگزار شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش نوی��س توافقنام��ه گردش��گری پیش��نهادی‬ ‫کشورمان نیز در نشست اکتائو مورد بحث و تبادل نظر هیات های‬ ‫ش��رکت کننده ق��رار گرفت و ضم��ن توافق با کلیات س��ند‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د پیش��نهادهای تکمیلی اعض��ا از طریق مج��اری دیپلماتیک‬ ‫جمع بن��دی و در نشس��ت ا ین��ده در ایران ب��ه امضای‬ ‫مقامات ‪ ۵‬کشور برسد‪.‬‬ ‫تیم��وری ادامه داد‪ :‬نشس��ت رایزنی ه��ای پنج جانبه‬ ‫کشورهای س��احلی دریای خزر با موضوع توسعه روابط‬ ‫گردش��گری میان کش��ورهای حاش��یه این دریا‪ ۵ ،‬و ‪۶‬‬ ‫شهریور ‪ ۱۳۹۸‬در شهر اکتائو قزاقستان برگزار می شود‪،‬‬ ‫م��ا باه��دف ارتقا و توس��عه همکاری ه��ای منطقه ای و‬ ‫بین المللی در حوزه گردشگری دریای خزر در این نشست شرکت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫در نشست رایزنی های پنج جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر‬ ‫‪ ۵‬کشور ایران‪ ،‬روسیه‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬اذربایجان و ترکمنستان باهدف‬ ‫توسعه و ارتقای همکاری های حوزه گردشگری منطقه ای پیرامون‬ ‫دریای خزر گرد هم جمع می ش��وند و معاون گردش��گری عالوه بر‬ ‫ش��رکت در نشس��ت های دوطرفه با نمایندگان کشورهای حاضر‬ ‫پیرامون موضوع توسعه روابط گردشگری دوجانبه میان دو کشور‪،‬‬ ‫با ارائه پیش نویس موافقتنامه همکاری های گردشگری کشورهای‬ ‫س��احلی دریای خزر‪ ،‬چش��م اندازی هدفمند پیش روی این حوزه‬ ‫خواهد گشود‪.‬‬ ‫استان یزد انجام شده که از جمله انها می توان به فعالیت‬ ‫و تبلیغ��ات در فضای مجازی‪ ،‬حضور در نمایش��گاه های‬ ‫مرتبط با صنعت گردش��گری و مانند ان اش��اره کرد‪ .‬بر‬ ‫اساس امار‪ ،‬بیش��ترین بازدیدهای گردشگران در یزد از‬ ‫مجموعه امیرچخماق‪ ،‬مس��جد جامع یزد‪ ،‬بافت تاریخی‬ ‫و باغ دولت اباد انجام می شود‪ .‬استان یزد ‪ ۲‬هزار و ‪۲۷۰‬‬ ‫هکت��ار بافت تاریخی و ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬اثر تاریخی دارد‬ ‫ک��ه از این تعداد تاکنون‪ ،‬یک ه��زار و ‪ ۸۵۰‬اثر به ثبت‬ ‫ملی رس��یده اس��ت‪ .‬ی��زد در کنار اس��تان های فارس و‬ ‫اصفهان به عنوان مثلث طالیی گردش��گری ایران‪ ،‬مقصد‬ ‫ت به گونه ای‬ ‫نخست گردش��گران خارجی و اروپایی اس ‬ ‫که استقبال از این شهر تا ‪ ۵‬برابر در سال ‪ ۱۳۹۶‬افزایش‬ ‫یافت و همین امر گردشگری را محور توسعه استان قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت در توسعه اماکن اقامتی‬ ‫هر چند یزد به دلیل داش��تن بافتی پایدار‪ ،‬تاریخی و‬ ‫جهانی‪ ،‬شهری گردش��گری در کشورمان تلقی می شود‬ ‫اما نس��بت به ش��هرهای پررونق و باس��ابقه گردشگری‬ ‫مانند اصفهان و ش��یراز‪ ،‬در زمینه توسعه اماکن اقامتی‬ ‫در این ‪ ۴‬دهه توسعه بسیار خوبی یافته و رشد قابل توجه‬ ‫تعداد مراکز اقامتی و تخت های گردشگری نسبت به دو‬ ‫شهر دیگر برای س��ال های اینده پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائلی که فعاالن گردش��گری یزد مدنظر قرار‬ ‫داده اند‪ ،‬جذب گردش��گر خارجی اس��ت‪ .‬بر اساس امار‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬تعداد گردشگران خارجی که‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۶‬به اس��تان یزد سفر کرده اند‪ ،‬به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۹‬هزار‪ ۱۲ ،‬هزار‪ ۲۵ ،‬ه��زار‪ ۶۰ ،‬هزار‪ ۶۵ ،‬هزار‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۱۶۰‬هزار نفر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست گذاری های کالن‬ ‫یکی از دالیلی که یزد در چند س��ال گذشته توانسته‬ ‫گردش��گران زیادی را جذب کند‪ ،‬ابتکاراتی بود که اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی و گردش��گری این اس��تان به همراه‬ ‫فعاالن گردشگری یزد انجام داده است‪.‬‬ ‫در س��ال جاری حدود ‪ ۲۰‬جش��نواره در این اس��تان‬ ‫برگزار می ش��ود که هر هفته با تخفیف ه��ای ویژه ای از‬ ‫س��وی هتل ها‪ ،‬مراک��ز خرید و کمپ ه��ای کویرنوردی‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬همچنین بنا ش��ده هزینه های سفر به‬ ‫استان از نیمه خرداد تا نیمه شهریور که فصل گرم سال‬ ‫است کاهش یابد‪.‬‬ ‫خ��رداد امس��ال جش��نواره های «گل ان��ار» در تفت‪،‬‬ ‫«محص��والت لبنی» در ندوش��ن‪« ،‬زردال��و فراغه» در‬ ‫ابرک��وه و همچنی��ن «رویدادهای فرهنگ��ی بم و یزد»‪،‬‬ ‫«رویدادهای فرهنگی ایران و مجارس��تان» و جش��نواره‬ ‫«پارچه و دست بافت های س��نتی فجر» در مرکز استان‬ ‫برگزار ش��دند‪ .‬این جش��نواره ها در تیر‪ ،‬مرداد و شهریور‬ ‫عبارتند از «جش��نواره گونه های نادر جانوری»‪« ،‬جشن‬ ‫ثبت جهان��ی»‪« ،‬موس��یقی کویرنش��ینان»‪« ،‬پایتخت‬ ‫کتاب» و «نصراباد بهش��ت میوه ها» در شهرس��تان های‬ ‫مهریز‪ ،‬تفت و یزد‪ ،‬جش��نواره های «ش��ب های مهریز»‪،‬‬ ‫«کبوتر و پرندگان زینت��ی اردکان»‪« ،‬البالو طزرجان»‪،‬‬ ‫«باز بافت و هفته گردش��گری میب��د» نیز به ترتیب در‬ ‫شهرس��تان های مهری��ز‪ ،‬اردکان‪ ،‬تف��ت‪ ،‬ی��زد و میبد و‬ ‫مس��ابقات موتور کراس‪ ،‬مجس��مه های شنی‪ ،‬لوک برتر‬ ‫و خرم��ا ب��ه میزبانی شهرس��تان بافق و جش��نواره های‬ ‫صنعت چ��اپ و رالی کوی��ر نیز به میزبانی شهرس��تان‬ ‫یزد‪.‬‬ ‫با اینکه گاهی گفته می ش��ود وقوع س��یل نوروز باعث‬ ‫شد که گردشگری یزد در اغاز امسال رونق خیلی زیادی‬ ‫بگیرد اما س��یل نمی توانس��ت تنها عامل این شکوفایی‬ ‫در گردش��گری باش��د‪ .‬نمی توان نقش پررنگ تبلیغات‬ ‫و فعالیت ه��ای انجام ش��ده در این زمین��ه را نیز نادیده‬ ‫گرف��ت چراک��ه بیش��ترین تبلیغات داخل��ی و خارجی‬ ‫ش��امل تبلیغ��ات فضای مج��ازی‪ ،‬ش��بکه های مجازی‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت خبرنگاران داخل��ی و خارجی‪ ،‬از‬ ‫س��وی اس��تان یزد انجام شده بود‪ .‬ش��کل گیری هسته‬ ‫کشورهای هدف گردش��گری یزد نیز از دیگر اقدام های‬ ‫موثر در رونق گردش��گری این اس��تان بود‪ .‬این هسته ها‬ ‫با عضویت اعضایی از این کش��ورهای هدف گردشگری‬ ‫یزد شامل اژانس های گردشگری‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬راهنمایان‬ ‫گردشگری و دیگر مبلغان این کشورها‪ ،‬فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫بازخورد اخبار مربوط به گردشگری یزد در دنیا از نکات‬ ‫قابل توجه شکل گیری این هسته ها بود‪ .‬اخبار مربوط به‬ ‫یزد در روزنامه های معتبر دنیا و ش��بکه های تلویزیونی‬ ‫کش��ورهای مختلف منتشر شد که در نهایت به تبلیغات‬ ‫وسیعی برای یزد انجامید‪.‬‬ ‫‹ ‹«جوه�ره مردم�ی» یزد را گردش�گرپذیر‬ ‫کرد‬ ‫نام استان یزد با صنعت و فعالیت های تولیدی و صنعتی‬ ‫همراه بوده و صنعتگران این اس��تان از گذشته های دور‬ ‫در تامی��ن کااله��ای موردنیاز کش��ور نقش ش��اخص و‬ ‫قابل توجهی داشته اند‪ .‬سخت کوشی‪ ،‬دلسوزی‪ ،‬قناعت و‬ ‫پس انداز با جوهره مردم این استان کویری امیخته شده و‬ ‫زمینه ساز فرهنگ باال و رشدیافته ای به لحاظ کار و تولید‬ ‫شده است‪ .‬این زمینه خوب فرهنگی همراه با مزیت های‬ ‫نسبی دیگر مانند مدیران و کارفرمایان کاردان و باتجربه‬ ‫رش��د مطلوب و اموزش عالی‪ ،‬غنای معادن‪ ،‬قرارگرفتن‬ ‫در مرکز کشور و امکانات زیربنایی و خدمات مناسب در‬ ‫زمینه راه‪ ،‬راه اهن‪ ،‬فرودگاه‪ ،‬انرژی‪ ،‬مخابرات و‪ ...‬بس��تر‬ ‫مناس��ب برای توسعه صنعت در اس��تان را فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برگزاری همایش ملی گردشگری سالمت‬ ‫اداره کل می��راث فرهنگی اس��تان مرکزی و بیمارس��تان فوق‬ ‫تخصصی قدس اراک به منظور برگزاری همایش ملی گردش��گری‬ ‫سالمت تفاهمنامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫ث فرهنگی‬ ‫ث اریا‪ ،‬علیرضا ایزدی‪ ،‬مدیرکل میرا ‬ ‫ب ه گزارش میرا ‬ ‫در ایین امضای تفاهمنامه همایش ملی گردش��گری س�لامت با‬ ‫بیان اینکه در اس��تان مرکزی ظرفیت های بس��یار مناسبی وجود‬ ‫دارد ک��ه مغف��ول مانده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برگ��زاری همایش ملی‬ ‫گردشگری سالمت ظرفیت بسیار خوبی برای بهره برداری از توان‬ ‫و ظرفیت موجود در استان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به موقعیت جغرافیایی اس��تان و بازار خوب‬ ‫دو اس��تان قم و لرستان و ش��اخص های فرهنگی انها‪ ،‬باید زمینه‬ ‫بهره مندی از این دو بازار و س��پس اس��تفاده از بازار اس��تان های‬ ‫اصفهان و همدان فراهم شود‪ ،‬در این راستا می توان از مسیر ریلی‬ ‫نیز بهره برد زیرا مسیر ریلی نیز یکی از عوامل ایجادکننده جاذبه‬ ‫گردشگری است‪ .‬ایزدی تصریح کرد‪ :‬این تفاهمنامه سبب افزایش‬ ‫تعامل س��ازمان میراث فرهنگی و بیمارستان قدس می شود‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اواخر ش��هریور امسال استان مرکزی میزبان گروهی از‬ ‫خوزستان و بصره است که فرصت خوبی برای نهادینه کردن بحث‬ ‫گردشگر سالمت در استان است‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی استان‬ ‫مرکزی ادامه داد‪ :‬برای نهادینه کردن بحث گردشگری سالمت در‬ ‫ن یا‬ ‫اس��تان و استفاده از ظرفیت های گردشگری‪ ،‬درمانی پایان ابا ‬ ‫اغاز اذر امسال همایش ملی گردشگری سالمت در استان مرکزی‬ ‫برگزار می ش��ود که به طور قط ع این مهم جهش مناس��بی برای‬ ‫معرفی ظرفیت گردش��گری اس��تان خواهد بود‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬رونق گردش��گری درمانی به دغدغه اش��تغال و تولید ثروت‬ ‫در اس��تان کمک بسیاری می کند‪ ،‬یکی از مباحث کمک کننده به‬ ‫توس��عه‪ ،‬فاصله گرفتن از فعالیت های جزیره ای و برقراری تعامل‬ ‫سازنده است‪ .‬محمدحس��ن مظفری‪ ،‬رئیس بیمارستان قدس نیز‬ ‫با اشاره به سفر هیاتی از استان خوزستان و بصره عراق به استان‬ ‫مرکزی در زمینه گردشگر درمانی افزود‪ :‬استان خوزستان یکی از‬ ‫اس��تان های پرمشغله در حوزه درمان بوده که امکان ارائه خدمات‬ ‫به بیماران از کشورها و استان های هم جوار خود را ندارد‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬بیماران این استان به عنوان گردشگر درمانی به استان های‬ ‫دیگر فرستاده می شوند‪.‬‬ ‫مظف��ری تصری��ح کرد‪ :‬بارونق گردش��گری درمانی در اس��تان‬ ‫مرکزی‪ ،‬می توان از این ظرفیت استان خوزستان بهره برد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان دالیل کاهش نیافتن قیمت ها پس از کاهش نرخ دالر را تشریح کردند‬ ‫یادداشت‬ ‫زهره محسنی ش�اد‪ -‬تب و تاب خری��د و فروش و افزایش‬ ‫قیمت ها در بازار ارز مدتی اس��ت فروکش کرده و دیگر خبری‬ ‫از فضای س��فته بازی و داللی گذشته نیست‪ .‬دالری که تا چند‬ ‫ماه پیش به بیش از ‪ ۱۸‬هزار تومان رسیده بود‪ ،‬اینک در کانال‬ ‫قیمتی ‪ ۱۱‬هزار تومان جاخوش کرده و در یک قدمی کانال ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رش��د و تالطمی که از میانه س��ال ‪ ۹۶‬در بازار ارز اغاز شد‪،‬‬ ‫شرایطی را به وجود اورد که تمامی بازارها تحت تاثیر این روند‪،‬‬ ‫گرانی ش��دید را تجربه کردند و حتی در برخی از کاالها رشد ‪۳‬‬ ‫برابری نرخ را شاهد بودیم‪ .‬اگرچه فروردین سال گذشته دولت‬ ‫برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار‬ ‫کاال و خدمات از افزایش نرخ ارز‪ ،‬تصمیم گرفت ارز را تک نرخی‬ ‫و ه��ر دالر را به نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان اعالم کند‪ ،‬اما این سیاس��ت‬ ‫نه تنها نتیجه مثبتی نداشت و نتوانست جلوی رشد نرخ کاال و‬ ‫خدمات را بگیرد‪ ،‬حتی نرخ کاالهای مشمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫نیز به مانند س��ایر کاالها با تورم باال همراه ش��د و عالوه بر ان‪،‬‬ ‫رانت گسترده ای را هم در اقتصاد به وجود اورد که این خود به‬ ‫بدتر شدن شرایط دامن زد‪.‬‬ ‫اما این روزها بازار ارز به ارامش نسبی رسیده و ایام کم نوسانی‬ ‫را به دلیل تثبیت سیاست خارجی و اقتصادی‪ ،‬کاهش تقاضا در‬ ‫بازار و همچنین مدیریت مناسب بانک مرکزی تجربه می کند؛‬ ‫بازاری که تا چندی پیش با تغییرات لحظه ای‪ ،‬قدرت پیش بینی‬ ‫و برنامه ری��زی را از فعاالن اقتص��اد و مردم گرفته بود اما اینک‬ ‫در سطوح پایین تر قیمتی‪ ،‬یک روند باثباتی را طی می کند‪.‬‬ ‫با کاهش محس��وس نرخ دالر در بازار ازاد در مدت اخیر این‬ ‫انتظار از س��وی جامعه ایجاد ش��ده است که با توجه به شرایط‬ ‫جدید به وجود امده در حوزه ارزی‪ ،‬قیمت ها در سایر بازارهای‬ ‫کاالی��ی باید کاهش نرخ را تجربه کنن��د؛ موضوعی که بارها از‬ ‫سوی مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس نیز شنیده می شود‬ ‫که با کاهش نرخ ارز به زودی نرخ کاالها هم کاهش محس��وس‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫اما چس��بندگی قیمت ها و گرانی در بازار خدمات و کاالها با‬ ‫وج��ود کاهش نرخ دالر پایداری خ��ود را حفظ کرده و ان طور‬ ‫که کارشناس��ان اقتصا د می گویند‪ ،‬ب��ا فروکش کردن نرخ دالر‬ ‫در مدت اخیر انتظار کاهش س��ریع و هم سطح نرخ ارز و تورم‬ ‫بی معناست‪.‬‬ ‫موضوعی که رئی��س کل بانک مرکزی هم در اظهارات اخیر‬ ‫خ��ود‪ ،‬ان را م��ورد توجه ق��رار داده اس��ت‪ .‬عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫به تازگی در باره ثبات نس��بی قیمت ها در بازار ارز‪ ،‬تاکید کرده‬ ‫است ثبات بازار به طور قط ع به معنای توقف یا کاهش قیمت ها‬ ‫و رفع فش��ار اقتصادی ب��ر طبقات درامدی متوس��ط و پایین‬ ‫جامعه نیست و فقط شکست فشار حداکثری امریکا‪ ،‬در نیل به‬ ‫اهدافش را نش��ان می دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬حمایت از اقشار با درامد‬ ‫ثابت و پایین باید با جدیت پیگیری شود‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬کارشناسان تاکید دارند که ارز تنها عامل اثرگذار‬ ‫روی تغییرات نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها نیست‬ ‫و اگر بنا باشد کاهش یا ثبات نرخ دالر‪ ،‬پیامدهای مثبتی برای‬ ‫کل اقتصاد ایران داشته باشد و اثار ان در سایر بخش ها مشهود‬ ‫شود‪ ،‬نیاز است در گام نخست ثبات نرخ ارز در بلندمدت تداوم‬ ‫یابد و همچنین راهکار های عملی برای کاهش حجم نقدینگی‬ ‫در کش��ور و کنترل تورم اتخاذ ش��ود تا در نهایت مجموع این‬ ‫عوامل در کل اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد‪.‬‬ ‫یاور دش�ت بانی‪ /‬اس�تاد دانش�گاه‬ ‫واح�د علوم و تحقیق�ات‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بازار ارز در ایران به یک ثبات نسبی رسیده‬ ‫و دیگر شاهد نوسان های نرخ ارز که در دو‬ ‫سال اخیر به اوج خود رسیده بود‪ ،‬نیستیم؛‬ ‫تجرب��ه ای که منج��ر به افزایش ش��دید و‬ ‫م��داوم در س��طح عمومی قیمت ه��ا یا به‬ ‫عبارتی ایجاد تورم های کم نظیر در اقتصاد ایران ش��د‪.‬‬ ‫ح��ال باوجود کاهش نرخ ارز و در راس ان نرخ دالر و‬ ‫تثبیت ان در بازه ‪ ۱۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰۰‬تومان‪ ،‬کاهش��ی‬ ‫در س��طح نرخ کاالها و خدمات مش��اهده نمی شود‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل این روزها در ذهن فعاالن اقتصاد و عامه‬ ‫مردم این پرس��ش به وجود امده که چرا نرخ کاالها و‬ ‫خدم��ات برخالف تنزل نرخ ارز‪ ،‬ب��رای کاهش از خود‬ ‫مقاومت نش��ان می ده��د و یا ایا چنی��ن امری محقق‬ ‫خواهد شد یا خیر؟‬ ‫پاسخ های گوناگونی در فضای تحلیل های اقتصادی‬ ‫وج��ود دارد که تکیه بیش��تر انها بر تئ��وری اقتصادی‬ ‫با عنوان «چس��بندگی نرخ» بوده و اتفاقا درس��ت نیز‬ ‫هست‪ .‬اما برای ارائه یک تصویر روشن و قابل فهم برای‬ ‫سطوح گوناگون افراد جامعه با قدرت توضیح دهندگی‬ ‫ب��اال از ای��ن رفت��ار اقتص��ادی‪ ،‬الزم اس��ت دلیل این‬ ‫چس��بندگی با تکیه ب��ر وضعیت اقتصاد ای��ران مورد‬ ‫بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬به طور کلی مقاومت و تثبیت س��طح یک متغیر‬ ‫به مانند سطح نرخ کاالها و خدمات در برابر شوک های‬ ‫اقتصادی ریشه در پدیده ای به نام «هیسترزیس» دارد‪.‬‬ ‫این پدیده برای نخستین بار برای توجیه کاهش نیافتن‬ ‫نرخ بیکاری ب��ه هنگام گذار از دوره رکود اقتصادی به‬ ‫رونق اقتصادی به کار گرفته ش��د‪ .‬ب��ر اثر این پدیده‪،‬‬ ‫حال��ت فعل��ی یک سیس��تم‪ ،‬وابس��تگی ش��دیدی به‬ ‫ارزانی فقط وابسته به ارز نیست‬ ‫اینکه جامعه انتظار داشته باشد وقتی نرخ ارز تثبیت می شود‪ ،‬به سرعت‬ ‫نرخ تورم هم کنترل ش��ود و سطح عمومی قیمت ها کاهش یابد‪ ،‬استدالل‬ ‫درستی نیست و این انتظار بی معنا است‬ ‫‹ ‹انتظار کاهش‪ ،‬در شرایط فعلی بی معناست‬ ‫عل��ی س��عدوندی‪ ،‬اقتص��اددان در‬ ‫در پاس��خ به این‬ ‫گفت وگو با‬ ‫پرسش که چرا نرخ کاال و خدمات با‬ ‫کاهش نرخ ارز پایین نمی اید‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کاهش هم سطح نرخ ارز و تورم‪،‬‬ ‫انتظار بی معنایی اس��ت که در جامعه‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬باید بپذیریم کاهش‬ ‫س��طح عمومی قیمت ها به فاکتورهای زیادی وابس��ته است و‬ ‫فقط موضوع نرخ ارز نیست که بر این مهم تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه وقتی دولت سیاس��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را در‬ ‫کش��ور اجرا و ارز را با این نرخ به ب��ازار تزریق می کند‪ ،‬چگونه‬ ‫می ت��وان انتظار داش��ت کاالها‪ ،‬از جمله کااله��ای وارداتی در‬ ‫بازار با نرخ پایین عرضه ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬باید بپذیریم بازار‬ ‫تعیین کننده نرخ هاست و در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم‬ ‫باالیی از نقدینگی روبه رو اس��ت که همچنان رو به رش��د است‬ ‫و تورم باالیی را تجربه می کند‪ ،‬چگونه می توان انتظار داش��ت‬ ‫سطح عمومی قیمت ها کاهش یابد؟‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سیاست اقتصادی کشور در دهه های گذشته‬ ‫همواره تالش بر پایین تر نگه داشتن نرخ ارز از نرخ تعادلی بوده‬ ‫که این سیاست نه تنها تورم را کنترل نکرده بلکه در تمامی این‬ ‫س��ال ها تورم زا هم بوده است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬اینکه جامعه‬ ‫انتظار داشته باشد وقتی نرخ ارز تثبیت می شود‪ ،‬به سرعت نرخ‬ ‫تورم هم کنترل ش��ود و س��طح عمومی قیمت ها کاهش یابد‪،‬‬ ‫استدالل درستی نیست و این انتظار بی معنا است‪.‬‬ ‫س��عدوندی ادامه داد‪ :‬البته برعکس این شرایط وجود دارد؛‬ ‫متاس��فانه زمانی که نرخ ارز باال می رود‪ ،‬نرخ تورم به س��رعت با‬ ‫رشد همراه می ش��ود و نرخ کاال و خدمات هم به همان نسبت‬ ‫گران تر می شود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬ثابت نگه داشتن نرخ ارز‪ ،‬پیامدهای‬ ‫منفی زیادی دارد که یکی از انها افزایش کس��ری بودجه دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬از انجا که دولت همواره در زمان کس��ری بودجه تالش‬ ‫می کن��د از طریق پول پرق��درت بانک مرکزی ی��ا به عبارتی‪،‬‬ ‫از طری��ق پایه پولی‪ ،‬این کس��ری را جبران کن��د‪ ،‬این موضوع‬ ‫خود به یک عامل تورم زا در کش��ور تبدیل ش��ده که سرانجام‬ ‫ب��ه رش��د نقدینگی و افزایش س��طح عموم��ی قیمت ها منجر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬با تثبیت یا‬ ‫کاه��ش نرخ ارز‪ ،‬نرخ کااله��ا و خدمات کاهش نخواهد یافت و‬ ‫این فاکتور به تنهایی نمی تواند در ش��رایط فعلی اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫او بر اعمال سیاس��ت های درس��ت و کارا‪ ،‬برای بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور تاکید ک��رد و گفت‪ :‬ما همواره ش��اهد اتخاذ‬ ‫سیاس��ت هایی در کشور هس��تیم که این سیاست ها با علم روز‬ ‫اقتصاد فاصله زیادی دارد و نتیجه ان هم این می ش��ود که این‬ ‫سیاست ها در نهایت منجر به شکست می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬اتخاذ‬ ‫سیاس��ت های درست و عملی از اقدام های مهمی است که باید‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد م��ورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهبود‬ ‫شرایط فراهم شود‪.‬‬ ‫تحلیلی بر واکنش نرخ کاالها و خدمات به کاهش نرخ ارز‬ ‫حالت ه��ای قبلی خود پیدا کرده و در اصطالح ‬ ‫به وضعیت قبلی چسبنده می شود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬واقعی��ت ان اس��ت ک��ه فع��االن اقتصاد‬ ‫ایران نس��بت به روند ب��ازار و رفتار متغیرهای‬ ‫اقتصادی کش��ور نااطمینان هس��تند و همین‬ ‫موضوع ب��ر تصمیم گیری های انه��ا اثر مهمی‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬با ایجاد ی��ک تورم مقطعی‬ ‫به هر دلیلی‪ ،‬س��طح جامعه چنی��ن تلقی خواهد کرد‬ ‫که این تورم سراغاز تورم های بعدی بوده است‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در دوره های بعدی نیز باید اماده افزایش قیمت ها‬ ‫بود‪ .‬همی��ن طرز فکر و نااطمینانی کافی اس��ت که با‬ ‫ش��وک در حجم تقاضا روبه رو ش��ده و به واسطه خود‬ ‫م��ردم تورم های بع��دی از راه برس��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬وجود‬ ‫ناطمینان��ی و در پی ان ش��کاف میان ت��ورم واقعی و‬ ‫انتظ��ارات مردم از تورم باعث چس��بندگی قیمت ها به‬ ‫س��مت پایین (مقاومت برای کاهش) می ش��ود‪ .‬در این‬ ‫میان عوامل سیاسی به مانند فشارهای اقتصادی غرب‬ ‫به ویژه امریکا بر ش��دت این بی اطمینان افزوده اس��ت‬ ‫ب��ه طوری که می توان گفت اقتصاد ایران بیش��تر یک‬ ‫اقتصاد سیاس��ی بوده و در بسیاری از مواقع رفتارهای‬ ‫اقتصادی قابلیت توضیح با تئوری اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬چسبندگی قیمت ها ریشه در هزینه های فهرست‬ ‫نیز دارد‪ .‬هزینه های فهرس��ت که نخستین بار از سوی‬ ‫«منکیو» اقتصاددان نئوکینزی مطرح ش��د اش��اره به‬ ‫هزینه ه��ای تغییر ن��رخ محصول دارد‪ .‬ب��ه طور مثال‪،‬‬ ‫صاح��ب یک رس��توران به منظور افزای��ش نرخ منوی‬ ‫غذای��ی‪ ،‬انگیزه کاف��ی را برای چاپ دوب��اره منوهای‬ ‫غذای��ی‪ ،‬تبلیغ��ات و تراکت های تبلیغ��ی دارد اما در‬ ‫راس��تای کاهش ن��رخ نه تنها چنین انگی��زه ای وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه به ش��دت از خود مقاومت نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫این مث��ال را می توان به دیگر بخش های اقتصادی نیز‬ ‫تعمی��م داد‪ .‬از این رو‪ ،‬برخ�لاف اثار نامطلوب‪ ،‬کاهش‬ ‫نیافتن نرخ بر کل اقتصاد به عنوان اثار بیرونی‪ ،‬بنگاه ها‬ ‫به صورت انف��رادی اثر مطلوب کاه��ش نیافتن نرخ بر‬ ‫وضعیت اقتصادی خود را در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬در اقتص��اد م��ا تمای��ل عمومی به گران ش��دن‬ ‫هم�� ه کاالها و خدمات اس��ت‪ .‬این موضوع ریش��ه در‬ ‫چسبندگی مشتق قیمت ها یعنی چسبندگی به سمت‬ ‫پایین نرخ تم��ام کاالها و خدم��ات دارد‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫اگ��ر نرخ ت��ورم و نرخ ارز در یک ح��د مطلوب و ثابت‬ ‫هم باشد‪ ،‬به دلیل وجود چنین تمایلی‪ ،‬صاحبخانه هر‬ ‫س��ال انتظار دارد مس��تاجر به طور حتم اجاره بها را به‬ ‫میزانی معین افزایش دهد یا انتظار بر این اس��ت که با‬ ‫افزای��ش نرخ حامل های انرژی به ویژه بنزین‪ ،‬نرخ همه‬ ‫اقالم کاالیی و خدمات افزایش پیدا کند‪ .‬بدیهی اس��ت‬ ‫که در چنین ش��رایطی انتظارات تورمی از تورم واقعی‬ ‫پیشی گرفته و به افزایش قیمت ها دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬موضوع چس��بندگی نرخ تحت تاثیر درجه دولتی‬ ‫بودن اقتصاد و توس��عه یافتگی نیز هست‪ .‬چنان که هر‬ ‫چ��ه بازارهای اقتصاد یک کش��ور در مقایس��ه با دیگر‬ ‫کش��ورها ابتدایی باش��د و اطالعات ناق��ص بر ان بازار‬ ‫حاکم شود‪ ،‬چسبندگی قیمت ها نیز بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫درباره تاثیر اطالعات ناقص‪ ،‬غیرش��فاف و نامتقارن بر‬ ‫میزان چس��بندگی توضیح داده ش��د ام��ا درباره تاثیر‬ ‫درجه دخالت دولت کافی اس��ت یاداور ش��ویم که در‬ ‫اقتص��اد ما ب��ا در نظر گرفتن نرخ ه��ای مصوب‪ ،‬قانون‬ ‫کار و تنظی��م س��طح دس��تمزدها از س��وی دولت به‬ ‫منظور تعدیل هر چند غیرمتناسب ان با تورم جامعه‪،‬‬ ‫هزینه های بنگاه های اقتصادی افزایش می یاب د اما پس‬ ‫از کاه��ش نرخ ارز و ب��ه دلیل کاهش نیافتن س��طح‬ ‫دس��تمزدها و هزینه های تولی��د‪ ،‬بنگاه های اقتصادی‬ ‫در براب��ر کاهش نرخ از خود مقاومت نش��ان می دهند‬ ‫‹ ‹نقدینگی کنترل شود‬ ‫‹ ‹اثر نامتقارن چسبندگی نرخ ها‬ ‫احمد حاتمی یزدی‪ ،‬کارشناس اقتصاد‬ ‫با‬ ‫در ای��ن باره در گفت وگو با‬ ‫تاکید بر اینکه در بحث رشد قیمت ها‬ ‫در سایر کاال ها و خدمات چند فاکتور‬ ‫مهم اثرگذار است که تا زمانی که این‬ ‫فاکتورها از بین نرود‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫پایین امدن قیمت ها را داشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬عامل مخربی اس��ت که می تواند باعث افزایش نرخ ها‬ ‫در اقتصاد ش��ود و به تورم در کش��ور دامن بزند و بی تردید تا‬ ‫زمانی که این نقدینگی کنترل نش��ود نمی توان انتظار داش��ت‬ ‫قیمت ها در بازار ارز و سایر بازارها به تعادل برسد و کاهش یابد‪.‬‬ ‫او معتقد اس��ت کنترل قیمت ها و ایجاد ثب��ات در بازارها با‬ ‫اعمال سیاس��ت های دس��توری و کنترلی امکان پذیر نیس��ت‬ ‫و ای��ن موضوع می تواند اثر کوتاه مدت داش��ته باش��د‪ .‬به گفته‬ ‫وی ‪ ،‬تخصیص یارانه ارزی به کاالها یا سیاست های دستوری و‬ ‫کنترلی نمی تواند از رشد قیمت ها جلوگیری و بازار را مدیریت‬ ‫کند‪ .‬به نظر می رس��د برای به تعادل رساندن قیمت ها در سایر‬ ‫بازارها‪ ،‬راهکار بانک مرکزی باید کنترل نقدینگی به عنوان یک‬ ‫سیاس��ت مکمل در کنار سیاست های ارزی باشد‪ .‬به گفته این‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬در سال های اخیر حجم نقدینگی به شدت افزایش‬ ‫یافته و طبیعی اس��ت که شاهد رشد قیمت ها در بازارها باشیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬تا زمانی که بانک مرک��زی نتواند نقدینگی را کنترل‬ ‫کن��د‪ ،‬نمی توان نه ن��رخ ارز در بلند مدت مدیریت کرد‪ ،‬نه تورم‬ ‫را کنت��رل کرد و نه زمینه کاه��ش قیمت ها را فراهم اورد‪ .‬وی‬ ‫معتقد اس��ت وجود حجم باالی نقدینگی در کشور که در حال‬ ‫افزایش اس��ت به تورم در کشور دامن می زند و این موضوع هر‬ ‫روز فاصله طبقاتی را بیش��تر می کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر هدف ایجاد‬ ‫ثب��ات و کاهش نس��بی قیمت ها در بازارهاس��ت دولت و بانک‬ ‫مرکزی بای��د موضوع کنترل نقدینگی و تورم در کش��ور را به‬ ‫شکل جدی دنبال کنند‪.‬‬ ‫ک��ه منطقی به نظر می رس��د در کنار این موضوع باید‬ ‫در نظر گرفت که دوره قراردادهای کاری مش��خص و‬ ‫ب��ا یک نرخ ثابت تنظیم می ش��ود و انتظار کاهش نرخ‬ ‫کااله��ا بر اثر کاهش ن��رخ ارز در ط��ول دوره قرارداد‬ ‫غیر منطقی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به توضیح های ارائه ش��ده می ت��وان چنین‬ ‫تعبیر و برداش��ت ک��رد که در اقتصاد ای��ران به دلیل‬ ‫وجود چس��بندگی های دولتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬دس��تمزد و‬ ‫اطالعات‪ ،‬قوام چس��بندگی قیمت ها به س��مت پایین‬ ‫فراتر از تصور بوده است‪ .‬از این رو‪ ،‬در بهترین شرایط‪،‬‬ ‫باید یک دوره یک س��اله از ش��رایط مناس��ب بازار ارز‬ ‫بگ��ذر د تا با ایج��اد اطمینان در ب��ازار و قبول کاهش‬ ‫نرخ ارز و تثبیت ان در س��طح موجود از سوی مردم و‬ ‫فعاالن اقتصا د و در نتیجه ان کاهش ش��کاف انتظارات‬ ‫تورمی و تورم واقعی (کاهش چس��بندگی های فرهنگی‬ ‫و اطالعاتی)‪ ،‬شاهد کاهش یا دست کم افزایش نیافتن‬ ‫قیمت ها باش��یم‪ .‬به عبارتی‪ ،‬شاید س��طح قیمت ها به‬ ‫دلیل چسبندگی کاهش پیدا نکند اما می توان با حفظ‬ ‫ش��رایط مطلوب جاری در بازار ارز‪ ،‬شاهد کاهش نرخ‬ ‫رش��د قیمت ها باش��یم‪ .‬چنانچه پس از کاهش نرخ ارز‬ ‫و ثبات نس��بی ان‪ ،‬نرخ رش��د قیمت ها با نرخ کاهنده‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط اقتصادی کشور که اقتصاد سیاسی‬ ‫وجه بارز ان اس��ت‪ ،‬اگ��ر می خواهیم ش��اهد عملکرد‬ ‫مناس��ب مکانیس��م قیمتی (اصالح خ��ودکار قیمت ها‬ ‫متناس��ب با تغییرات دیگر ش��رایط اقتصادی) باشیم‪،‬‬ ‫بهتر است به جای تحلیل اثرگذاری انواع سیاست های‬ ‫پول��ی و مالی‪ ،‬با اجرای تدابیر و تصمیم های درس��ت‪،‬‬ ‫برای مث��ال‪ ،‬کاهش ق��وام چس��بندگی های دولتی و‬ ‫فرهنگی در راس��تای کاراتر کردن این گونه سیاست ها‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در‬ ‫با تاکی��د بر اینکه‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ج پایین‬ ‫نمی ت��وان انتظار داش��ت نتای ‬ ‫ام��دن ن��رخ ارز‪ ،‬روی هم��ه کااله��ا و‬ ‫خدم��ات نمایان ش��ود و ن��رخ تمامی‬ ‫کاالها را به س��رعت پایین اورد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر ف��رض کنیم ب��ا کاهش ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫قیمت ها متناسب با این تغییر قیمت‪ ،‬روند کاهشی به خود بگیرند‪،‬‬ ‫این تغییر بیش��تر روی کاالهایی اثرگ��ذار خواهد بود که به عنوان‬ ‫کاالی واسطه ای از انها یاد می شود‪ ،‬البته درباره این نوع کاالها هم ‬ ‫ی انها را قبال خریداری‬ ‫از انجا که کارخانجات مواد اولیه و واسطه ا ‬ ‫کرده ان��د ‪ ،‬این افزایش نرخ ک��ه در محصول نهایی خود را نش��ان‬ ‫می ده��د‪ ،‬یک بازه زمانی ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۹‬ماهه را می طلبد که خودش را بار‬ ‫دیگر با ش��رایط فعلی اقتص��اد منطبق کند‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬موضوع‬ ‫دیگری که درباره نرخ ارز و تورم در ایران وجود دارد‪ ،‬چس��بندگی‬ ‫قیمت ها به سمت پایین است که به این سرعت اجازه کاهش نرخ ها‬ ‫را به تناس��ب افت ن��رخ دالر به کاالها نمی ده��د‪ .‬او در این زمینه‬ ‫توضیح داد‪ :‬ش��کل س��اختاری بازاره��ا در اقتصاد ای��ران یک اثر‬ ‫ت به این صورت ک��ه وقتی نرخ ارز روند‬ ‫نامتقارن ایجاد کرده اس�� ‬ ‫صعودی به خود می گیرد‪ ،‬متناس��ب با این رشد نرخ و حتی بیشتر‪،‬‬ ‫نرخ کاال و خدمات در بازار ایران افزایش می یابد که این موضوع به‬ ‫ت��ورم انتظاری که هم��راه با تورم واقعی در کش��ور وج��ود دارد‪،‬‬ ‫برمی گردد‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬همین اثر نامتقارن و دوگانه‬ ‫س��بب شد ه زمانی که اقتصاد کشور شاهد کاهش نرخ ارز است‪ ،‬به‬ ‫هم��ان میزان قیمت ها به س��مت پایین س��وق پی��دا نکند و ما در‬ ‫بخش هایی همچون مس��کن‪ ،‬خودر و و حتی کاالهای اساسی‪ ،‬این‬ ‫چسبندگی نرخ را شاهد باشیم‪ .‬صادقین در ادامه‪ ،‬موضوع اثر گذار‬ ‫دیگ��ری ک��ه باعث کاهش نیافت��ن قیمت ها پس از اف��ت نرخ ارز‬ ‫می ش��ود را مورد اش��اره قرار داد و گفت‪ :‬زمانی که نرخ ارز افزایش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬تمامی کااله��ا‪ ،‬از جمله کاالهای وارداتی دچار ش��وک‬ ‫قیمتی می ش��وند که این موضوع س��رانجام زمینه س��از باال رفتن‬ ‫هزینه نیروی انس��انی‪ ،‬خدمات‪ ،‬حقوق‪ ،‬دس��تمزد و‪ ...‬می ش��ود‪.‬‬ ‫تمامی اینها در نهایت روی نرخ تمام شده اثر می گذارد‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن هزینه ها در حالی با افزایش روبه رو ش��ده که با کاهش دوباره‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬تغییری در حقوق‪ ،‬دس��تمزد و نرخ خدمات ایجاد نشده و‬ ‫همین موضوع س��بب می ش��ود که هزینه تمام شده کاالها حتی با‬ ‫کاهش نرخ ارز‪ ،‬ثابت بماند‪ .‬این کارشناس با بیان این موضوع که با‬ ‫در نظر گرفتن این شرایط نمی توان با توجه به افت نرخ دالر‪ ،‬انتظار‬ ‫کاهش قابل مالحظه نرخ کاالها و خدمات را در سایر بازارها داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی فق��ط صنایعی می توانند پس از کاهش‬ ‫نرخ دالر با کاهش نرخ قابل مالحظه و معنا داری روبه رو ش��وند که‬ ‫فقط وارداتی هس��تند‪ ،‬مث��ل لوازم خانگی خارج��ی‪ ،‬خودرو های‬ ‫خارج��ی و‪ . .. .‬او ادام��ه داد‪ :‬چون ما با یک اث��ر دوگانه و نامتقارن با‬ ‫عنوان چس��بندگی نرخ به س��مت پایین در اقتصادم��ان روبه رو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬این اتفاق به معنای واقعی در کش��ور رخ نمی دهد و ما با‬ ‫وج��ود پایین امدن نرخ دالر‪ ،‬همچنان با ت��ورم باال درباره این نوع‬ ‫کاالها نیز روبه رو هس��تیم‪ ،‬ضمن اینکه در این میان نباید از عامل‬ ‫مهم نقدینگی که همچنان حجم ان رو به افزایش است غافل شد‪.‬‬ ‫نقدینگ��ی پدیده مخربی اس��ت که اگر کنترل و مدیریت نش��ود‪،‬‬ ‫می تواند به ش��دت بر افزایش نرخ تورم تاثیر بگذارد و اجازه کاهش‬ ‫قیمت ها را به بازارهاندهد‪.‬‬ ‫ادامه روند کنترلی قیمت ها‬ ‫در ماه های اینده‬ ‫وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی گفت‪ :‬روند رش��د‬ ‫قیمت ها کنترل می ش��ود و پیش بینی ما این اس��ت‬ ‫که این روند کنت��رل قیمت ها در ماه های اینده نیز‬ ‫ادامه یابد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فرهاد دژپسند در حاشیه‬ ‫جلس��ه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬تورم‬ ‫ماهان��ه و نقطه به نقطه از تی��ر روند نزولی پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این روند ادامه پیدا می کند و امیدواریم این‬ ‫روند تداوم یابد و مقداری التیام بخش شرایط مردم باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬کاه��ش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیس��ت‪ ،‬البته در‬ ‫برخی موارد ش��اهد کاهش قیمت ها بودیم و بر اساس گزارش وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬از بین ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی پایش شده بهای ‪ ۸۳‬قلم کاال کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬اما در مجموع انچه مس��لم اس��ت اینکه روند افزایش قیمت ها‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫دژپس��ند گفت‪ :‬با توجه به برقراری ثبات در کشور و افزایش عرضه (عرضه‬ ‫‪ ۲۵‬قلم کاالی اساس��ی در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۲‬درصد رشد یافته است) وضعیت خوبی داریم‪ .‬نااطمینانی ها رفع‬ ‫و خریدهای بی رویه برطرف شده است‪ .‬وی درباره فرارهای مالیاتی نیز گفت‪:‬‬ ‫در سال جدید بر کنترل فرار مالیاتی متمرکز شدیم‪ .‬رشد درامدهای مالیاتی‬ ‫در ‪ ۵‬ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ‪ ۳۵‬درصدی‬ ‫داش��ته و این رقم بیش��تر از محل کنترل فرارهای مالیاتی بوده اس��ت‪ .‬وزیر‬ ‫اقتص��اد افزود‪ :‬امیدواریم به س��مت عدالت مالیاتی پی��ش برویم و اگر معلم‬ ‫و کارمندی در نقطه دوردس��ت مالیاتی می پردازد افراد در کالنش��هرها نیز‬ ‫مالیات حقه خود را بپردازند‪.‬‬ ‫وی درباره مالیات ستانی از سلبریتی ها‪ ،‬پزشکان و دیگر اقشار خاص اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی اقش��ار که از اموزش رایگان بهره گرفته و از تحصیالت مناس��ب‬ ‫برخوردار هس��تند و درامد خوبی دارند‪ ،‬برای مالیات ستانی از انها مذاکراتی‬ ‫ب��ا واحدهای صنفی انجام دادیم تا همه این اقش��ار مالیات حقه را بپردازند‪.‬‬ ‫دژپسند گفت‪ :‬فاصله بین ارز نیما و سنا کمترین میزان است‪ .‬دولت در اغاز‬ ‫امس��ال درباره ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تصمیمی گرف��ت و این تصمیم به صورت‬ ‫منظم انجام می شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹افزای�ش س�قف تس�هیالت اش�تغالی‬ ‫بانک توسعه تعاون‬ ‫به منظور ارائه خدمات مطلوب در راستای انجام‬ ‫وظایف حرفه ای درباره ایجاد اشتغال‪ ،‬بانک توسعه‬ ‫تعاون سقف تس��هیالت قرض الحسنه اشتغالزایی‬ ‫را افزای��ش داد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫توس��عه تعاون‪ ،‬ب��ه منظور ارائ��ه خدمات مطلوب‬ ‫در راس��تای انجام وظایف حرف��ه ای درباره ایجاد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬بانک توس��عه تعاون س��قف تسهیالت‬ ‫اش��تغالزایی خود را برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ه)‪ ،‬س��ازمان بهزیس��تی‪ ،‬مش��اغل‬ ‫خانگی‪ ،‬اشتغال ایثارگران و همچنین کارفرمایان‬ ‫کمیته امداد افزایش داد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬بر اساس‬ ‫موافقت ش��ورای پ��ول و اعتبار با افزایش س��قف‬ ‫قرض الحس��نه اش��تغالزایی‪ ،‬بانک توسعه تعاون‬ ‫میزان این تسهیالت برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫امام خمینی‪ ،‬س��ازمان بهزیستی مشاغل خانگی و‬ ‫اش��تغال ایثارگران را از ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال به ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬س��اله‬ ‫و همچنین س��قف وام قرض الحسنه قابل اعط ا به‬ ‫کارفرمایان کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان‬ ‫بهزیس��تی و مش��اغل خانگی را حداکثر به میزان‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میلیون ریال برای اشتغال دست کم ‪ ۵‬نفر از‬ ‫مددجویان افزایش داد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بانک توسعه‬ ‫تعاون در سال جاری ‪ ۶۸۵‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫حمایتی قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد‪،‬‬ ‫بنیاد شهید‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬مش��اغل خانگی و ازدواج‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سود سهامداران بیمه نوین پرداخت‬ ‫شد‬ ‫سود سهام سهامداران حقیقی شرکت بیمه نوین‬ ‫به حس��اب انها واریز شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫و ام��ور بین المل��ل بیمه نوی��ن‪ ،‬در مصوبه مجمع‬ ‫عمومی ساالنه بیمه نوین در ‪ ۲۶‬تیر ‪۱۳۹۸‬به ازای‬ ‫هر سهم‪ ۳۰ ،‬ریال سود شناسایی شد که این سود‬ ‫به حساب های اعالم شده سهامداران حقیقی واریز‬ ‫شد‪ .‬پرداخت سود سهامداران حقیقی این شرکت‪،‬‬ ‫بر اساس جدول زمان بندی منتشر شده در سامانه‬ ‫کدال‪ ،‬از ابتدای شهریور اغاز شده و تا پایان این ماه‬ ‫ادامه دارد‪ .‬زمان پرداخت سود سهامداران حقوقی‬ ‫نی��ز از یکم تا س��ی ام بهمن امس��ال خواهد بود‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬سود سهام سهامداران حقیقی‪،‬‬ ‫که شماره حساب خود را به درستی اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫‪۲‬شهریور ‪ ۱۳۹۸‬واریز شده است‪ .‬واریز نشدن سود‬ ‫سهام برخی از س��هامداران حقیقی ناشی از اعالم‬ ‫ب یا مس��دودی حساب انها‬ ‫نشدن ش��ماره حسا ‬ ‫ط در مدیریت‬ ‫است که با پیگیری کارشناسان مربو ‬ ‫امور س��هام‪ ،‬تا پیش از پایان ماه جاری‪ ،‬این نواقص‬ ‫ط به حساب انها واریز می شود‪.‬‬ ‫برطرف و سود مربو ‬ ‫‹ ‹زمینه برای توس�عه همه جانبه صنعت‬ ‫بیمه فراهم است‬ ‫صنعت بیمه در سال های اخیر از رشد محسوس‬ ‫و قابل توجه��ی برخ��وردار ب��وده ام��ا ب��ا توجه به‬ ‫ظرفیت های خالی در این صنعت‪ ،‬امکان توس��عه‬ ‫بیشتر همچنان فراهم است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و ام��ور‬ ‫بین الملل بیمه مرکزی‪ ،‬غالمرضا س��لیمانی که در‬ ‫ایین پاسداشت بازنشستگان بیمه مرکزی سخن‬ ‫می گف��ت با اعالم ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬اگر بورس‪،‬‬ ‫بان��ک و بیم��ه را ‪ ۳‬ضلع مثلث توس��عه اقتصادی‬ ‫در کش��ور بدانی��م باید این نکته را در نظر داش��ته‬ ‫باش��یم که ظرفیت تقویت ضلع صنعت بیمه برای‬ ‫توس��عه بیش��تر از دو ضلع دیگر است‪ .‬رئیس کل‬ ‫بیم��ه مرکزی تحق��ق اهداف صنع��ت بیمه را در‬ ‫گ��رو بهره گی��ری از امکانات روزام��د فناوری اعم‬ ‫از اس��تارت اپ ها و فین تک ه��ا دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫صنع��ت بیمه بای��د برای حضور جدی ت��ر در بازار‬ ‫س��رمایه طرحی نو در ان��دازد و با ورود به فضاهای‬ ‫نوین س��رمایه گذاری و جذب مشتری‪ ،‬سهم خود‬ ‫را از بازار اقتصادی کش��ور افزایش دهد‪ .‬وی از عزم‬ ‫جدی نهاد ناظر برای ح��ذف مالیات ارزش افزوده‬ ‫در حوزه صنعت بیمه و رایزنی های مستمر در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬خبر داد و اف��زود‪ :‬قوانین و مقررات باید به‬ ‫گونه ای تدوین ش��ود که برای توس��عه رشته های‬ ‫بیم��ه به خصوص بیمه های زندگی تهدیدی تلقی‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تکری��م بازنشس��تگان از انها ب��ه عنوان‬ ‫سرمایه های اصلی صنعت بیمه یاد کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫صورت استفاده هوشمندانه از تجرب ه بازنشستگان‬ ‫صنعت بیمه تحقق اهداف صنعت بیمه در کش��ور‬ ‫ی عالی‬ ‫دور از دس��ترس نخواهد بود‪ .‬رئیس ش��ورا ‬ ‫بیمه از بازنشس��تگان به عنوان الگوی ارزش��مند‬ ‫کارکن��ان بیمه مرک��زی نام ب��رد و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫هرچقدر دغدغه های مالی و مادی بازنشس��تگان‬ ‫کاهش یابد ضریب سالمت اداری کارکنان افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی به اهمیت س��رمایه گذاری های‬ ‫س��وداور در صنعت بیمه و بیمه مرکزی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬رفع دغدغه های کارکنان و بازنشس��تگان‬ ‫بیمه در گرو توانمندس��ازی مالی اس��ت و باید در‬ ‫سرمایه گذاری ها دقت بیشتری شود‪ .‬سلیمانی از‬ ‫اراده بیمه مرکزی برای ارائه تس��هیالت بیشتر در‬ ‫بخش درمان بازنشستگان خبر داد و از حضور انها‬ ‫در این ایین قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر امور فناوری اطالعات بانک مسکن تشریح کرد‬ ‫اقدام های بانک مسکن برای تنوع بخشی به روش های پرداخت‬ ‫مدی��ر امور فن��اوری اطالعات بانک مس��کن‬ ‫اعالم ک��رد‪ :‬درحال حاضر در میان نس��خه های‬ ‫اینترنت بان��ک متعل��ق به بانک ه��ای مختلف‪،‬‬ ‫باالترین امار کاربران فعال این سرویس متعلق‬ ‫به اینترنت بانک مسکن است‪.‬‬ ‫ساسان ش��یردل در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫بانک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬با اش��اره به حضور خود‬ ‫در مرک��ز ارتب��اط با مش��تریان بانک مس��کن‬ ‫ (‪ )Call Center‬ب��رای پاس��خگویی ب��ه‬ ‫پرس��ش های مخاطبان این بانک به مناس��بت‬ ‫هفت��ه دولت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬هم��واره از دریافت‬ ‫پیشنهادهای مش��تریان اس��تقبال می کنیم و‬ ‫امروز ه��م تماس های��ی درب��اره اینترنت بانک‬ ‫مس��کن و برخی پیش��نهادها را در این زمینه‬ ‫دریافت کردیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اینترنت بانک مس��کن‬ ‫یکی از پیش��رفته ترین نسخه های اینترنت بانک‬ ‫موجود در کشور است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫باالتری��ن امار کاربران اینترنت بانک به نس��خه‬ ‫اینترنت بانک مسکن تعلق دارد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه راه اندازی نس��خه جدید‬ ‫اینترنت بانک مسکن یکی از مهم ترین اقدام های‬ ‫ح��وزه فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات بانک‬ ‫در طول یک س��ال گذش��ته بوده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫امکانات این نس��خه کامل تر از نس��خه قدیمی‬ ‫بوده و با اس��تقبال عموم مشتریان بانک روبه رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��یردل در عین حال خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫نس��خه در ماه های این��ده و به تدریج توس��عه‬ ‫خواه��د یافت و امکاناتی ب��ه ان افزوده خواهد‬ ‫ش��د که در این بین به ط��ور حتم دیدگاه های‬ ‫مشتریان را نیز لحاظ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برخی از تماس گیرندگان با مرکز‬ ‫ارتباط با مش��تریان نیز درب��اره توقف فعالیت‬ ‫اینترنت بانک مس��کن یکی از پیش��رفته ترین نس��خه های‬ ‫اینترنت بانک موجود در کش��ور است‪ .‬درحال حاضر باالترین‬ ‫امار کاربران اینترنت بانک به نس��خه اینترنت بانک مس��کن‬ ‫تعلق دارد‬ ‫درگاه «‪ »USSD‬ک��ه از طریق ش��ماره گیری‬ ‫یک کد با تلفن همراه‪ ،‬بخشی از خدمات بانکی‬ ‫را ارائه می داد‪ ،‬پرس��ش هایی داشتند و از کم و‬ ‫کی��ف درگاه های متن��وع جایگزین بانک که به‬ ‫س��ادگی در دس��ترس همگان ق��رار دارد‪ ،‬اگاه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫بان��ک مس��کن در ادام��ه از اجرای ازمایش��ی‬ ‫طرح مکانیزه کردن نخس��تین جایگاه سوخت‬ ‫س��ی ان جی در کردس��تان خب��ر داد و با بیان‬ ‫ش��بکه تخفیفی باش��گاه مش��تریان بانک تجارت (چابن) ب��ا ارائه بن های‬ ‫تخفیفی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰۰‬درصدی از چندین مجموعه فروش��گاهی و خدماتی کار‬ ‫خود را اغاز کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬باش��گاه مش��تریان‬ ‫ای��ن بانک ب��ا هدف ارائ��ه تخفیف های ویژه به مش��تریان و اعض��ای وفادار‬ ‫خود‪ ،‬یکش��نبه ‪ ۳‬ش��هریور ش��بکه تخفیفی را با عنوان چابک ‪ +‬بن (چابن)‬ ‫رونمایی ک��رد‪ .‬چابن با همکاری ش��رکت های بزرگی همچ��ون دیجی کاال‪،‬‬ ‫اسنپ(اس��نپ فود‪ ،‬اس��نپ مارکت و اسنپ تریپ)‪ ،‬تپ س��ی‪ ،‬بیمه تجارت نو‪،‬‬ ‫اینک��ه اج��رای این ط��رح یک��ی از اقدام های‬ ‫ش��اخص بانک مس��کن در ح��وزه فناوری های‬ ‫نوین در طول یک س��ال گذش��ته بوده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عالوه ب��ر این‪ ،‬اقدام های��ی درباره ارتقای‬ ‫سیس��تم عامل دس��تگاه های خودپ��رداز و‬ ‫کیوس��ک بانک در طول یک س��ال اخیر انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی یکی از برنامه های ش��اخص بانک مسکن‬ ‫در سال گذشته را تولید کارت مجازی تسهیالت‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬کارت های تس��هیالت بانک‬ ‫«چابن» باشگاه مشتریان بانک تجارت رونمایی شد‬ ‫بانی مد‪ ،‬فیدیب��و‪ ،‬نت برگ‪ ،‬کارگزاری تجارت و چندین مجموعه ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات و محصوالت‪ ،‬فضای��ی را فراهم کرده تا اعضای باش��گاه بتوانند از‬ ‫طریق هزینه کرد امتیازات خود‪ ،‬از تخفیف های ویژه این ش��رکت ها استفاده‬ ‫کنند‪ .‬حمیدرضا ش��ریفیان‪ ،‬مع��اون مدیرعامل بانک تجارت در ایین اغاز به‬ ‫کار خدم��ت «چابن» با بیان اینکه ارائه خدمات نوین و همراه با ارزش افزوده‬ ‫یکی از مشخصه های باشگاه مشتریان فعال به شمار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه‬ ‫کسبو کار بانک‪ ،‬ایجاد خطوط جدید و فعال در بازار را در برنامه های‬ ‫ ‬ ‫توسعه‬ ‫خود داشته و باشگاه مشتریان در برقراری ارتباطات با مجموعه های خدماتی‬ ‫کمک ش��ایانی به اجرایی ش��دن این برنامه ها خواهد کرد‪ .‬معاون مدیرعامل‬ ‫بانک تجارت در راهبری بازار و توسعه کسب وکار با اشاره به اینکه وفادارسازی‬ ‫مشتریان بانکداری خرد فرایندی بسیار مهم و پیچیده است‪ ،‬افزود‪ :‬مشتریان‬ ‫ت باالتری‬ ‫حقوقی با توجه به پیشینه همکاری ها دارای ضریب وفاداری به نسب ‬ ‫هستن د اما اجرای عملیات وفادارسازی مشتریان خرد و حقیقی بسیار حیاتی‬ ‫و مهم بوده و خدمات پیشرفته ای همچون چابن در این مسیر راهگشا است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد ریالی منابع بانک کشاورزی‬ ‫مدیرعامل بانک کشاورزی‬ ‫از رش��د ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال��ی منابع ای��ن بانک در‬ ‫دو س��ال اخی��ر خب��ر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬روح اهلل‬ ‫خدارحمی با اشاره به هفته‬ ‫دولت‪ ،‬درب��اره عملکرد این‬ ‫بانک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��رایط اقتصادی کشور به‬ ‫دلیل تحریم ها با س��ختی ها و دش��واری های‬ ‫زیادی همراه است اما بخش کشاورزی اتکایی‬ ‫برای کش��ور اس��ت و با توجه به دش��منی ها‪،‬‬ ‫جامع��ه تاکنون ب��ا کمبودی روب��ه رو نبوده و‬ ‫حتی کااله��ای وارداتی نیز ب��ه خوبی تامین‬ ‫ش��ده و بانک ما هم سهم اندکی در این میان‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وظیفه اصلی ما برای تامین مالی‬ ‫بخش کشاورزی تامین منابع است‪ .‬در گذشته‬ ‫بانک کشاورزی به منابع دولتی متکی بو د اما‬ ‫امروز بانک کشاورزی مثل سایر بانک ها منابع‬ ‫تجهیز می کن��د‪ .‬مدیرعامل بانک کش��اورزی ‬ ‫گف��ت‪ :‬منابع س��پرده های مردم��ی بانک در‬ ‫طول ‪ ۳‬س��ال گذش��ته رش��د خوبی داشته و‬ ‫در س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬از ‪ ۵۰۶‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال به ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد ریال رسیده ایم‪ .‬این‬ ‫وظیفه تجهیز منابع ما است که برای پرداخت‬ ‫تسهیالت به ما کمک می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در دو س��ال اخیر س��عی شد‬ ‫تا به تدریج س��هم مناب��ع ارزان بانک افزایش‬ ‫یاب��د و در مقایس��ه با مناب��ع گران قیمت در‬ ‫پای��ان ‪ ۳‬ما ه امس��ال ب��ه ‪ ۵۴‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬خدارحم��ی گفت‪ :‬مناب��ع ارزان قیمت‬ ‫همان س��پرده های کوتاه مدت و قرض الحسنه‬ ‫اس��ت که با اتکا به ای��ن منابع در‬ ‫دو س��ال اخی��ر تس��هیالت خوبی‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬به گفته رئیس‬ ‫هیات مدی��ره بانک کش��اورزی‪ ،‬بر‬ ‫حسب مانده تسهیالت در سال های‬ ‫اخی��ر رش��د قابل توجه��ی ایج��اد‬ ‫ش��ده که در دو س��ال اخیر رش��د‬ ‫چشمگیرتری داش��ته ایم‪ .‬خدارحمی با اشاره‬ ‫به رش��د چش��مگیر ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫منابع بانک در دو س��ال گذش��ته‪ ،‬از پیوستن‬ ‫این بانک به باشگاه هزار هزار میلیاردی ها خبر‬ ‫داد و اظه��ار کرد‪ :‬یکی از نقاط اتکای ما برای‬ ‫غلبه بر مشکالت‪ ،‬حمایت دولتمردان‪ ،‬همدلی‬ ‫فعاالن بخش کش��اورزی و اعتماد مردم است‬ ‫و امیدواری��م با همکاری و هماهنگی‪ ،‬بیش از‬ ‫پیش ش��اهد موفقیت این بان��ک در حمایت‬ ‫از تامی��ن نهاده ه��ا‪ ،‬رون��ق تولید‪ ،‬ف��راوری‪،‬‬ ‫بازاررس��انی محصوالت کش��اورزی و توسعه‬ ‫اقتصادی کش��ور باش��یم‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال‬ ‫گذشته گش��ایش هایی در پرداخت تسهیالت‬ ‫انجام شد؛ بهبود نسبت منابع ارزان و افزایش‬ ‫‪ ۶‬درصدی این منابع‪ ،‬این امکان را فراهم کرد‬ ‫تا طیف زی��ادی از منابع با نرخ کم در اختیار‬ ‫فعاالن بخش کشاورزی قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک کش��اورزی در ادامه اف��زود‪ :‬طرح های‬ ‫پ��رورش ماهی و طرح ه��ای اولویت دار بخش‬ ‫کش��اورزی با نرخ ‪ ۹‬درصد پرداخت می شود؛‬ ‫نرخ تس��هیالتی که برای س��ایر زیربخش های‬ ‫کش��اورزی مانند مکانیزاسیون در نظر گرفته‬ ‫ش��ده ‪ ۱۵‬درصد اس��ت که ‪ ۳‬درصد زیر نرخ‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار است‪ .‬در سال های اخیر‬ ‫رشد چشمگیر پرداخت ها باعث جلب رضایت‬ ‫در راس��تای ایفای مسئولیت اجتماعی و به منظور ارج نهادن و ترویج فرهنگ و‬ ‫هنر ایرانی اس�لامی با تکیه بر اموزه های اخالقی برگرفته از کالم شمس و موالنا‪،‬‬ ‫دومین جش��نواره ملی با حمایت بانک رفاه برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک رفاه کارگران‪ ،‬این جشنواره به عنوان یکی از ‪ ۷‬رویداد منتخب ملی از سوی‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری در ‪ ۳‬بخش موسیقی‪ ،‬شعر و‬ ‫مس��کن عضو شبکه شتاب اس��ت و می توان از‬ ‫کارت ه��ای دیگر به انها انتقال وجه انجام داد و‬ ‫به این طریق اقس��اط ماهانه را پرداخت کر د اما‬ ‫تفاوت مهمی که این کارت با س��ایر کارت های‬ ‫عضو ش��بکه شتاب دارد این اس��ت که قابلیت‬ ‫برداشت ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬بانک مسکن به سمت‬ ‫تولید کارت مجازی تسهیالت حرکت کرد و به‬ ‫این ترتیب برای گروهی از تسهیالت گیرندگان‬ ‫این کارت به ش��کل فیزیکی تولید نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫به ش��کل مجازی تولید شده و شماره کارت در‬ ‫اختیار انها قرار گرفته اس��ت تا پرداخت اقساط‬ ‫را با استفاده از ان به سادگی انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��یردل با بی��ان اینکه در طول یک س��ال‬ ‫گذش��ته اقدام ه��ای دیگری نیز برای تس��هیل‬ ‫پرداخت اقس��اط و تنوع روش های پرداخت در‬ ‫دستور کار قرار داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دنبال این‬ ‫اقدام ه��ا درحال حاضر امکان پرداخت اقس��اط‬ ‫انواع تس��هیالت با تمام کارت های عضو شبکه‬ ‫شتاب از طریق پورتال بانک مسکن میسر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫بانک مس��کن همچنین با اشاره به اینکه بانک‬ ‫مسکن با بسته ش��دن تفاهمنامه ای با سازمان‬ ‫ثبت احوال‪ ،‬به عنوان نخستین بانک کشور که‬ ‫از امکانات کارت های هوش��مند ملی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬در این زمینه پیشگام شد‪ ،‬افزود‪ :‬در گام‬ ‫نخس��ت از امکانات کارت هوش��مند ملی برای‬ ‫احراز هویت مشتریان استفاده می شود و شعب‬ ‫بان��ک به صورت انالین به س��امانه ثبت احوال‬ ‫متصل هس��تند‪ .‬اما برنامه اس��تفاده از امضای‬ ‫الکترونیک نیز در دستور کار قرار گرفته و بستر‬ ‫ان فراهم شده است‪.‬‬ ‫به گفته ش��یردل‪ ،‬بانک مس��کن ب��ا امادگی‬ ‫فنی کامل در این زمینه‪ ،‬منتظر فراهم ش��دن‬ ‫مقدمات مربوط به الزامات حقوقی اس��تفاده از‬ ‫امضای الکترونیک اس��ت که بخش��ی از ان به‬ ‫نهادهای خارج از بانک مربوط است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در س��ال گذش��ته سرویس‬ ‫«کیف پول» پایانه های حمل ونقل جاده ای نیز‬ ‫به همت بانک مس��کن و در همکاری مشترک‬ ‫با وزارت راه و شهرس��ازی راه اندازی شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این خدمت در راستای توسعه و افزایش کاربرد‬ ‫برچسب پرداخت الکترونیک عوارض ازادراهی‬ ‫(‪ )ETC‬ایجاد ش��د‪ .‬شیردل یاداور شد‪ :‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬مدیریت س��رویس های مالی ارائه شده‬ ‫در مراک��ز پایانه حمل ونق��ل مانند نوبت دهی و‬ ‫اعالم ب��ار‪ ،‬پارکین��گ پایانه‪ ،‬کارت هوش��مند‬ ‫خودرو‪ ،‬عوارض ازادراهی و‪ ...‬از طریق س��امانه‬ ‫خدمات دهنده در مراکز یادشده به سامانه بانک‬ ‫مس��کن هدایت ش��ده و پرداخ��ت هزینه ها در‬ ‫بستر این فناوری تسهیل شده است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��زرگ بخش کش��اورزی از‬ ‫بانک کشاورزی شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫کش��اورزی ب��ا تش��ریح تنگناهای رفع ش��ده‬ ‫در س��ال های اخی��ر اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمینه‬ ‫مکانیزاس��یون کش��اورزی‪ ،‬ب��ا بهره گیری از‬ ‫خ��ط اعتباری که از س��ال ‪ ۹۲‬در بانک ایجاد‬ ‫شده‪ ۶ ،‬هزار میلیارد تومان تسهیالت از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬تاکنون پرداخت ش��ده و درخواس��ت‬ ‫متقاضیان ماش��ین االت و ادوات کش��اورزی‬ ‫بدون محدودیت بررسی و اجابت می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در ‪ ۳‬س��ال گذشته با استفاده از همین‬ ‫خط اعتباری‪ ،‬عملیات نش��ا‪ ،‬داشت و برداشت‬ ‫برنج ماشینی ش��ده است و با تخصیص ‪۳۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ماش��ین االت‬ ‫برنج می توان گفت عملیات کاش��ت‪ ،‬داشت و‬ ‫برداشت برنج در ش��مال کشور کامال مکانیزه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬خدارحم��ی درب��اره مهم ترین‬ ‫اقدام های انجام ش��ده از س��وی بانک در سال‬ ‫ج��اری‪ ،‬گفت‪ :‬کل تس��هیالت پرداختی در ‪۴‬‬ ‫ماه اغاز س��ال ‪ ۹۸‬به مبلغ ‪ ۱۱۸.۹۴۲‬میلیارد‬ ‫ریال است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تامین مالی تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه به مبلغ ‪ ۲۳.۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫ب��وده که تاکنون‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۳.۶۲۵‬میلیارد ریال‬ ‫پرداخت ش��د؛ از این می��زان‪ ۴۵.۵۴۱ ،‬مورد‬ ‫تسهیالت به مبلغ ‪ ۱۳.۸۸۵‬میلیارد ریال فقط‬ ‫به تس��هیالت ازدواج اختصاص یافته است‪ .‬در‬ ‫اج��رای بند (خ) ماده ‪ ۳۳‬قانون برنامه شش��م‬ ‫توسعه کش��ور تاکنون ‪ ۳۷۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫از مالیات بانک از ‪ ۲۷۳.۰۰۰‬نفر از مش��تریان‬ ‫خس��ارت دیده مورد مس��اعدت قرار گرفته و‬ ‫‪ ۱۶.۵۰۰‬میلیارد ریال س��ود و کارمزد نیز به‬ ‫مشتریان بخشوده شده است‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۸۰۰۰‬خانه روستایی با حمایت بانک مهر ایران‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ایران گفت‪ :‬س��ال گذشته ‪ ۸‬هزار خانه‬ ‫روستایی با حمایت بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران ساخته ش��د که برای امسال‬ ‫س��اخت‪ ۲۰‬ه��زار خان��ه روس��تایی در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ای��ران‪ ،‬مرتضی اکبری در ایین گش��ایش س��اختمان‬ ‫مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان‬ ‫مرکزی اظهار کرد‪ :‬نخستین شعبه بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران در س��ال ‪ ۸۶‬با محوریت فعالیت در حیطه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی اغاز به کار کرد و اکنون ‪۵۳۰‬‬ ‫شعبه فعال در کشور دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک قرض الحسنه مهر ایران فعالیت خود‬ ‫را ب��ا هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه اغاز کرد و‬ ‫درحال حاضر س��رمایه ان به ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬س��رمایه اولیه بانک‬ ‫مهر ایران ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان متشکل از سهام تمامی‬ ‫س��رمایه گذاران بوده و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان باقی ان از‬ ‫محل سوداوری بانک تامین شده است‪.‬‬ ‫اکب��ری تصری��ح کرد‪ ۳ :‬ه��زار کارمند در سراس��ر‬ ‫کشور در بانک قرض الحسنه مهر ایران فعالیت دارند‪،‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۱‬هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این‬ ‫بان��ک ق��رار دارد که حدود ‪ ۲۰‬میلی��ارد تومان ان به‬ ‫عنوان تس��هیالت با نرخ صفر تا ‪ ۴‬درصد به مشتریان‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ای��ران تصریح ک��رد‪ :‬میانگین بین الملل��ی معوقه های‬ ‫بانک��ی در دیگر کش��ورها ‪۲‬درصد و در کش��ور ما ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد و در بانک قرض الحس��نه مهر ایران یک‬ ‫و زیر یک درصد اس��ت‪ .‬اکبری خاطرنشان کرد‪ :‬در ‪۵‬‬ ‫ماه امسال ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزان نرخ به‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار نفر از اقشار مردم پرداخت شده و پیش بینی‬ ‫بانک رفاه حامی جشنواره شمس و موالنا شد‬ ‫تایپوگرافی از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬مردا د و با حضور گس��ترده عالقه مندان به عرفان و ادب از‬ ‫اس��تان های مختلف کشور‪ ،‬جمعی از هنرمندان و استادان و پیشکسوتان سینما‬ ‫و تئاتر و موس��یقی در محل مزار ش��مس تبریزی با هدف بلنداوازه کردن شمس‬ ‫و موالنا در شهرس��تان خوی برگزار ش��د‪ .‬بنا به اعالم دبیر اجرایی جش��نواره‪ ،‬از‬ ‫مجموع ‪ ۱۲۸۶‬اثر رس��یده به دبیرخانه جش��نواره در ‪ ۳‬بخش‪ ،‬بعد از بررس��ی و‬ ‫می ش��ود تا پایان سال بین یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ا یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر‬ ‫از تس��هیالت این بانک بهره مند شوند‪.‬‬ ‫سال گذشته این بانک ‪ ۱۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت به یک میلیون و ‪۲۳۰‬‬ ‫هزار متقاضی پرداخت کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬همچنین در اس��تان مرکزی‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۴۲‬هزار مورد تسهیالت با اعتبار ‪۵۴۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان و در ‪ ۵‬ماه امس��ال نی��ز ‪۱۶‬هزار مورد‬ ‫تسهیالت به مبلغ افزون بر ‪ ۵۰‬میلیارد تومان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫تفاهمنامه ای با کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬بنیاد برکت و‬ ‫بنیاد مسکن بس��ته و در حوزه بازنشستگان نیروهای‬ ‫مس��لح و تامین اجتماعی نیز تس��هیالت از سوی این‬ ‫بانک به متقاضیان پرداخت می ش��ود‪ .‬سال گذشته به‬ ‫حمایت بنیاد برکت ‪ ۱۰‬هزار شغل در کشور ایجاد شد‬ ‫و امس��ال نیز ایجاد شغل برای ‪ ۲۰‬هزار نفر در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪ .‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫گفت‪ :‬همچنین سال گذشته ‪ ۸‬هزار خانه روستایی با‬ ‫حمایت بانک قرض الحس��نه مهر ایران ساخته شد که‬ ‫برای امسال ساخت‪ ۲۰‬هزار خانه روستایی در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اکب��ری افزود‪ :‬با وج��ود نرخ کارمزد بس��یار پایین‬ ‫تس��هیالت بانک قرض الحس��نه مهر ایران نس��بت به‬ ‫دیگر بانک ها و موسس��ه های مالی کشور‪ ،‬نه تنها تمام‬ ‫هزینه های این بانک از همین محل تامین ش��ده بلکه‬ ‫ل سوداوری چش��مگیری نیز داشته است‪ .‬وی‬ ‫هر سا ‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در راس��تای کمک به محیط زیست‬ ‫و ح��ذف کاغذ در این بانک از یک م��اه اینده افتتاح‬ ‫حساب به صورت انالین انجام و خدمات بایگانی نیز به‬ ‫صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه می شود‪.‬‬ ‫نظر هیات داوران ‪ ۱۲‬گروه موس��یقی اصیل از استان های مختلف کشور در رشته‬ ‫موس��یقی‪ ۱۴ ،‬اثر منظوم در بخش ش��عر و ‪ ۶۰‬اثر تایپوگرافی در رش��ته گرافیک‬ ‫ب��ه مرحله پایانی و اجرایی این جش��نواره راه یافتند ک��ه در طول ‪ ۵‬روز برگزاری‬ ‫جشنواره‪ ،‬اثار برتر در سالن ارشاد اسالمی و جوار مقبره شمس تبریزی در معرض‬ ‫دید عموم مردم و عالقه مندان گذاشته شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دالر ارزان فتیله مسکن را پایین می کشد؟‬ ‫چشم و هم چشمی نامحسوس ارز و مسکن‬ ‫‹ ‹رکود مسکن پیش از کاهش نرخ ارز‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین عبداللهی‪ :‬باتوجه به اینکه بازار مسکن پیش تر وارد دوران‬ ‫رکود شده‪ ،‬وضعیت به گونه ای است که دیگر کاهش نرخ ارز تاثیری‬ ‫ت مسکن نخواهد گذاشت و نمی توانیم انتظار داشته باشیم‬ ‫بر قیم ‬ ‫با کاهش نرخ ارز‪ ،‬خانه هم ارزان شود‬ ‫عبداللهی تصویب زودتر قان��ون دریافت مالیات از‬ ‫عایدی سرمایه در حوزه مسکن را راهکار مهم از بین‬ ‫بردن یا کاهش ارتباط میان بازار مسکن و ارز دانست‬ ‫و یاداور ش��د‪ :‬شرایط فعلی بازار مس��کن به گونه ای‬ ‫اس��ت که ب��ا افزای��ش قیمت ه��ا‪ ،‬وارد دوران رکود‬ ‫ش��ده ایم؛ بنابراین به دلیل کاه��ش تقاضای مصرفی‪،‬‬ ‫ساخت وساز هم کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد مس��کن اظهار کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به اینکه بازار مس��کن پیش تر وارد دوران رکود شده‪،‬‬ ‫وضعی��ت به گونه ای اس��ت که دیگر کاه��ش نرخ ارز‬ ‫ت مسکن نخواهد گذاشت و نمی توانیم‬ ‫تاثیری بر قیم ‬ ‫انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ ارز‪ ،‬خانه هم ارزان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر اندک ارز بر بازار مسکن‬ ‫نای��ب رئیس دوم اتحادیه مش��اوران امالک معتقد‬ ‫اس��ت در مقایس��ه با بازار ارز و طال‪ ،‬مس��کن بازاری‬ ‫مقاوم تر است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت نرخ ارز‬ ‫تاثیر چندانی بر نرخ این بازار داشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ام عقبایی در پاس��خ به‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫ط��ور معمول ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ال زمان نیاز اس��ت تا بازار‬ ‫مس��کن وارد دوران رونق یا رکود ش��ود‪ .‬امس��ال از‬ ‫ابت��دای خرداد ش��اهد افزایش نرخ مس��کن تا ‪100‬‬ ‫درصد بوده ای��م‪ .‬در اثر این روند‪ ،‬حباب نرخ در نیمه‬ ‫دوم خرداد بر بازار مسکن حاکم اما به تدریج قیمت ها‬ ‫واقعی ش��د و باتوج��ه به کاهش تقاضاه��ای واقعی‪،‬‬ ‫درحال حاضر بازار مس��کن در سکون به سر می برد و‬ ‫تا اندازه ای راکد است‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت گرچه ن��رخ ارز و مس��کن رابطه‬ ‫مس��تقیمی ندارند اما اگر کاهش نرخ ارز تا چند ماه‬ ‫دیگر تداوم داش��ته باشد و تثبیت ش��ود‪ ،‬باتوجه به‬ ‫ارامش روانی که در جامعه ایجاد می شود‪ ،‬بعد از ان‬ ‫می توانیم انتظار شکس��تن حباب قیمت ها را داشته‬ ‫باشیم اما اگر نرخ ارز نوسان داشته باشد این کاهش‬ ‫تاثیر ویژه ای در بازار مسکن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نای��ب رئیس دوم اتحادیه مش��اوران امالک تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در صورت نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬بازار مسکن در نیمه‬ ‫دوم سال با رکود تورمی همراه خواهد بود که نتیجه‬ ‫ان کاهش بیش��تر حجم معامالت و عمیق تر ش��دن‬ ‫رکود بازار مسکن خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه دوگانه مسکن و ارز‬ ‫یکی از کارشناسان بازار مسکن معتقد است رابطه‬ ‫ارز و مسکن دوگانه است و بازار ارز هم تاثیر منفی و‬ ‫هم تاثیر مثبت بر بازار مسکن می گذارد‪.‬‬ ‫مهدی س��لطان محمدی به ایسنا گفت‪ :‬از یک نظر‬ ‫دالر رقیب مسکن است و وقتی برای سرمایه گذاران‬ ‫جذاب می ش��ود‪ ،‬اقبال به مس��کن کاه��ش می یابد‪.‬‬ ‫مس��کن کاالیی اس��ت ک��ه تغییرات کن��دی دارد و‬ ‫س��رمایه گذاران در کوتاه مدت به س��مت دالر‪ ،‬طال و‬ ‫بورس تمایل دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازسوی دیگر افزایش نرخ دالر نشانه ای‬ ‫از کاهش ارزش ریال است و باتوجه به انتظار تورمی‬ ‫ک��ه در جامعه ایجاد می کند‪ ،‬بخش��ی از توجه مردم‬ ‫برای حفظ ارزش خرید سرمایه های خانوار به سمت‬ ‫مس��کن م��ی رود‪ .‬از این نظر می ت��وان گفت افزایش‬ ‫نرخ دالر با افزایش نرخ مس��کن همبس��تگی مثبتی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��لطان محمدی تاکید ک��رد‪ :‬همچنی��ن مصالح‬ ‫س��اختمانی و اق�لام وارداتی ساخت وس��از متاثر از‬ ‫نرخ دالر هس��تند ک��ه ان هم تاثیر مثب��ت در نرخ‬ ‫مس��کن دارد؛ بنابرای��ن رابطه ارز و مس��کن به این‬ ‫ش��کل اس��ت ک��ه در کوتاه مدت که ش��یب افزایش‬ ‫ن��رخ دالر باالس��ت‪ ،‬مس��کن نمی توان��د همپای ان‬ ‫جل��و برود اما در طوالنی م��دت‪ ،‬خود را با ان تطبیق‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سلطان محمدی یاداور شد‪ :‬در بازار ارز سوداگرانی‬ ‫ک��ه معام�لات روزان��ه می کنن��د و به نوس��ان های‬ ‫کوتاه مدت دل بسته اند‪ ،‬وارد می شوند و خریداران نیز‬ ‫بیش��تر کسانی هستند که به امید نوسان گیری‪ ،‬وارد‬ ‫بازار ارز می ش��وند‪ .‬این نوع خریداران عالقه چندانی‬ ‫به بازار مسکن ندارند و اگر قرار باشد به بازار دیگری‬ ‫بروند‪ ،‬ان بازار در درجه نخس��ت بازار بورس خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بازده��ی ب��ازار مس��کن در‬ ‫طوالنی م��دت اتفاق می افتد و این بازار چندان تحت‬ ‫تاثیر نوس��ان های روزانه نیست‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش شدید‬ ‫ن��رخ ارز موجب س��وق دادن تقاضا به س��مت بازار‬ ‫مسکن شده بود و این تصور که با تورم شدید روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪ ،‬فروشندگان مسکن را متقاعد کرده بود‬ ‫که قیمت ه��ای باالتری ارائه دهند‪ .‬اگ��ر این انتظار‬ ‫تورمی تعدیل شود‪ ،‬احتمال دارد انتظار فروشندگانی‬ ‫که قیمت ه��ای باالیی برای ف��روش داده اند‪ ،‬تعدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��لطان محم��دی توضیح داد‪ :‬درواق��ع با کاهش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬ممکن اس��ت بخش کوچکی از س��رمایه ها‬ ‫ب��ه بازار مس��کن هدایت ش��ود‪ .‬این س��رمایه گرچه‬ ‫قابل توج��ه نیس��ت اما اث��ر تعدیل کنن��ده دارد زیرا‬ ‫انتظاره��ای تورمی را در جامعه کاهش خواهد داد‪.‬او‬ ‫درباره راه های هدایت منطقی سرمایه های سرگردان‬ ‫به بازار مس��کن گفت‪ :‬کاری که سیاس��ت گذار باید‬ ‫انجام دهد این اس��ت که انتظارهای نامعقول تورمی‬ ‫که ایجاد ش��ده را تعدیل و اصالح کند‪ .‬سیاست گذار‬ ‫باید به گونه ای عمل کند که اعتماد بیش��تری جلب‬ ‫کند و مردم متقاعد ش��وند با وضعیت بحرانی روبه رو‬ ‫نخواهیم شد‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫امسال‬ ‫هم قطار اربعین داریم‬ ‫مهدی سلطان محمدی‬ ‫برنامه رجا برای نوسازی واگن های ‪30‬ساله‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا از‬ ‫برنامه ریزی برای بازسازی و نوسازی واگن های‬ ‫‪ ۳۰‬سال به باالی این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫حمل ونق��ل ریلی رجا‪ ،‬محم��د رجبی در ایین‬ ‫تودیع و معارفه مدیر این ش��رکت در خراسان‬ ‫گفت‪ :‬از زمان جدا شدن رجا از راه اهن و انتقال‬ ‫ان به سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬برخی تعهدات‬ ‫دولتی همچنان برعهده این شرکت باقی ماند‬ ‫ک��ه همه انها بدهی بود و گاهی موجب بحران‬ ‫ش��د‪ ،‬با این حال تالش ش��د خدمات به شیوه‬ ‫مطلوبی به هموطنان ارائه شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫به عنوان س��هامدار رجا حامی صنعت ریلی شد‬ ‫و در زمینه تامین منابع برای نوس��ازی ناوگان‬ ‫کمک ش��ایانی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذشته واگنی خریداری نشد اما با حمایت های‬ ‫تامین اجتماعی در ‪ ۳‬س��ال گذشته ‪ ۵۴‬واگن‬ ‫مسافری تولید داخل وارد ناوگان رجا شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل رج��ا ب��ه تامی��ن مناب��ع مالی‬ ‫ازس��وی س��ازمان تامین اجتماعی برای خرید‬ ‫قطعات واگن های مس��افری به ویژه ترن ست ها‬ ‫و ریل باس ه��ا اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته ب��رای تامی��ن قطع��ات ترن س��ت و‬ ‫ریل باس ه��ا از خارج از کش��ور دچ��ار بحران‬ ‫شدیم تا جایی که قرار شد این قطارها متوقف‬ ‫ش��وند‪ ،‬اما با حمایت ها و دس��تور ویژه مرحوم‬ ‫در ماه های گذش��ته‪ ،‬شاهد روند نزولی نرخ‬ ‫دالر بوده ایم‪ .‬برخی انتظ��ار دارند همزمان با‬ ‫کاه��ش ن��رخ دالر‪ ،‬نرخ واحدهای مس��کونی‬ ‫نیز کاهش یابد‪ .‬گرچ��ه تاثیر بازار ارز بر بازار‬ ‫مس��کن غیرقابل انکار است اما در این زمینه‬ ‫نبای��د انتظ��ار کاهش چش��مگیر قیمت ها را‬ ‫داش��ته باش��یم و هر میزان نرخ دالر کاهش‬ ‫داشته‪ ،‬متناسب با ان می توان منتظر کاهش‬ ‫در ن��رخ خانه بود‪ .‬کاهش نرخ دالر و تاثیر ان‬ ‫بر بازار مسکن از زاویه دیگری نیز قابل بررسی‬ ‫است‪ .‬برخی معتقدند با کاهش نرخ دالر‪ ،‬این‬ ‫احتم��ال وج��ود دارد که س��رمایه های مردم‬ ‫به بازار مس��کن س��وق پیدا کند و با افزایش‬ ‫جذابیت بازار مس��کن‪ ،‬قیمت ها در این بخش‬ ‫افزایش یابد‪ .‬معتقدم این پیش بینی نادرست‬ ‫است زیرا نرخ مسکن در سال گذشته و اوایل‬ ‫امس��ال‪ ،‬افزایش چشمگیری داشت و مسکن‬ ‫به تازگی وارد دوران رکود ش��ده اس��ت‪ .‬بازار‬ ‫دیگر کشش قیمت های باالتر را ندارد و برای‬ ‫قیمت های نامتعارف مش��تری نیست‪ .‬شرایط‬ ‫بازار مس��کن درحال حاضر به گونه ای است که‬ ‫از مصرف��ی ب��ودن خارج و تبدیل ب��ه بازاری‬ ‫سرمایه ای شده است‪ .‬بازار مصرفی در شرایط‬ ‫ثبات‪ ،‬سرمایه های کمتری جذب می کند زیرا‬ ‫خواب سرمایه در ان زیاد است‪ .‬همچنین در‬ ‫دوره رکود‪ ،‬نقدشوندگی مسکن اسان و سریع‬ ‫نیس��ت‪ ،‬درحالی ک��ه مردم عالقه بیش��تری‬ ‫ب��ه این دارن��د که پ��ول خ��ود را در بازاری‬ ‫س��رمایه گذاری کنند که قابلیت نقدشوندگی‬ ‫سریع تری داشته باشد یا به سرعت رشد کند‪.‬‬ ‫نکته ای که نباید از ان غفلت کرد این اس��ت‬ ‫که بازار مسکن بیش از انکه از نرخ دالر تاثیر‬ ‫بگیرد‪ ،‬تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی‬ ‫و ثبات در ش��رایط عمومی کشور‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬ ‫در واقع اگر جامعه امنیت خاطر داشته باشد‪،‬‬ ‫شاهد افزایش خرید و فروش مسکن خواهیم‬ ‫بود که این‪ ،‬به نفع بازار و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫نوربخش‪ ،‬مدیر وقت س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫ب��رای تامین مناب��ع مالی تا ح��دودی از این‬ ‫بحران خارج ش��دیم‪ ،‬با این حال این مشکالت‬ ‫همچن��ان پابرجاس��ت و نیاز ب��ه حمایت ویژه‬ ‫دولت داریم‪.‬‬ ‫رجب��ی با اعالم اینکه برای نوس��ازی ناوگان‬ ‫رجا‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی س��ال گذشته‬ ‫بی��ش از ‪ ۹۵‬میلی��ارد تومان کمک مس��تقیم‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس تصمیم س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی بنا ش��ده بود ح��دود ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان به عنوان افزایش س��رمایه به رجا واگذار‬ ‫شود که حدود ‪ ۹۰‬میلیارد ان محقق شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل رجا در زمینه بازسازی و نوسازی‬ ‫ناوگان با اس��تفاده از بند «ق» و تبصره ‪ ۱۸‬که‬ ‫با دس��تور ویژه رئیس جمهوری و پیگیری های‬ ‫معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه با امض��ای تفاهمنامه ای حدود ‪۴۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای این منظور تخصیص داده‬ ‫ش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ظرفیت شرکت های‬ ‫داخل��ی مانند واگ��ن پارس و احی��ای صنعت‬ ‫و ش��رکت نوین صنعت رجا به عنوان ش��رکت‬ ‫م��ادر تخصص��ی فن��ی زیرمجموع��ه رجا در‬ ‫ت�لاش هس��تیم در س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی واگن های ‪ ۳۰‬س��ال به‬ ‫باالی رج��ا را به طور جدی به پایان برس��انیم‬ ‫ک��ه درحال حاضر اجرای این پروژه اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران اعالم کرد‪ :‬برای خدمت رس��انی به زائران‬ ‫اربعین امادگی کامل داریم و با طرف پاکستانی‬ ‫نیز برای جابه جایی مسافران اربعین از پاکستان‬ ‫تا کربال مذاکراتی داش��ته ایم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫س��عید رس��ولی گف��ت‪ :‬امادگی کامل��ی برای‬ ‫راه ان��دازی قط��ار تهران‪-‬کرب�لا و قم‪-‬کربال که‬ ‫سال های گذش��ته هم ان را تجربه کرده بودیم‪،‬‬ ‫داریم و در راس��تای خدمت رس��انی ب��ه زائران‬ ‫خارجی نیز با مقامات پاکستانی مذاکره داشتیم‬ ‫و اعالم کردیم می توانیم زمینه سفر ریلی زائران‬ ‫ای��ن کش��ور به عتبات عالی��ات را در ایام اربعین‬ ‫فراه��م کنیم‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ای��ا زائران پاکس��تانی به طور مس��تقیم به کربال‬ ‫می رون��د؟ بی��ان کرد‪ :‬به دلیل س��اخته نش��دن‬ ‫مسیر ش��لمچه‪-‬بصره‪ ،‬زائران پاکستانی تنها در‬ ‫این بخش از مسیر که حدود ‪ ۳۰‬کیلومتر است‪،‬‬ ‫از وس��یله نقلیه دیگری اس��تفاده می کنند اما از‬ ‫ایس��تگاه میرجاوه با قطار پاکس��تانی به زاهدان‬ ‫می این��د‪ ،‬از زاهدان با قطار ایرانی تا مرز ایران و‬ ‫عراق می روند‪ ،‬در مرز با استفاده از خودرو مسیر‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتری را تا ایس��تگاه بصره می روند و در‬ ‫نهایت از بصره تا کربال از قطار استفاده می کنند‪.‬‬ ‫راه اندازی خط مسافری‬ ‫دریایی به قطر‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر از‬ ‫راه اندازی خط مس��افری بوشهر‪-‬دوحه در هفته‬ ‫ج��اری خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نقل از‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬سیاوش ارجمندزاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نخستین خط کشتیرانی دائمی ایران‬ ‫با قطر در هفته جاری راه اندازی شده و قرار است‬ ‫به طور مستمر هفته ای یک بار بوشهر را به مقصد‬ ‫دوحه قطر ترک کند‪ .‬این کش��تی می تواند بار و‬ ‫مس��افر را به طور همزمان جابه جا کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر ادامه داد‪ :‬مقرر‬ ‫ش��د هزینه سفر کشتی بوشهر‪-‬قطر به طور رفت‬ ‫و برگش��ت و تور ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬روزه بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪۵۰۰‬‬ ‫دالر باش��د که بس��ته به نوع هتل و کالس سفر‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فاصله بوشهر تا قطر‬ ‫‪ ۲۰۰‬مایل اس��ت و این س��فر بس��ته به سرعت‬ ‫کش��تی و ش��رایط جوی بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۰‬س��اعت‬ ‫طول می کشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن کشورمان معتقد‬ ‫اس��ت بازار مس��کن بدون توجه به ب��ازار ارز و در اثر‬ ‫کاه��ش ساخت وس��از و کاهش معامل��ه‪ ،‬وارد دوران‬ ‫رکود ش��ده و با توجه به این رک��ود‪ ،‬کاهش نرخ ارز‬ ‫تاثیر کاهشی در نرخ مسکن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی با بیان اینکه هم ارز و هم مسکن‬ ‫در کش��ور ما تبدیل به بازار س��رمایه ای شده اند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬مسکن و ارز‪ ،‬رابطه مستقیم با هم دارند‬ ‫و الزم اس��ت این وابس��تگی و تاثیرپذیری را از بین‬ ‫ببریم‪.‬‬ ‫او در بی��ان چگونگ��ی تاثیرپذیری ای��ن بازارها از‬ ‫یکدیگر بیان کرد‪ :‬با افزایش نرخ ارز یا سکه‪ ،‬نقدینگی‬ ‫به س��مت بازارهای موازی مانند مسکن می رود‪ .‬این‬ ‫مس��ئله موجب می شود نقدینگی سرگردان وارد این‬ ‫بازار ش��ود که این مس��ئله افزایش ن��رخ واحدهای‬ ‫مسکونی را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با یاداوری ورود بازار مس��کن به شرایط رکود‬ ‫در ماه ه��ای اخی��ر گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته و اوایل‬ ‫امس��ال افزای��ش نرخ مس��کن به ان��دازه ای بوده که‬ ‫مصرف کنن��دگان و متقاضیان واقع��ی‪ ،‬دیگر قادر به‬ ‫خرید خانه نیس��تند‪ .‬همین مس��ئله موجب شد در‬ ‫نهایت مس��کن وارد دوران رکود ش��ود‪ .‬باوجود این‬ ‫به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ مسکن الزم‬ ‫اس��ت ارتباط میان ارز و مسکن را کمرنگ کرده و از‬ ‫بین ببریم‪.‬‬ ‫محمد مهدی مافی‬ ‫کارشناس مسکن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫روند نزولی نرخ دالر در یک ماه گذشته و ورود ان‬ ‫ب��ه کانال ‪ ۱۰‬هزار توم��ان در روزهای اخیر‪ ،‬همگان‬ ‫را نس��بت به کاه��ش نرخ کاالهایی که ن��رخ انها به‬ ‫بهانه گران شدن دالر افزایش یافته بود‪ ،‬امیدوار کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار مس��کن نیز بعد از ماه ها افزایش قیمت‪،‬‬ ‫چند ماهی است ارام تر و بنا بر برخی تحلیل ها‪ ،‬وارد‬ ‫دوران رکود شده است‪ .‬گرچه گروهی از کارشناسان‬ ‫معتقدند ای��ن ارامش با کاهش ن��رخ ارز عمیق تر و‬ ‫طوالنی تر می ش��ود‪ ،‬اما برخی دیگر می گویند باتوجه‬ ‫ب��ه تفاوت ماه��وی دو ب��ازار ارز و مس��کن‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ دالر تاثیر مس��تقیم و کاهش��ی در بازار مسکن‬ ‫نخواهد گذاش��ت و حتی ممکن اس��ت با سوق دادن‬ ‫س��رمایه های س��رگردان به این بازار‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫نرخ مسکن شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫روند گران شدن نرخ ارز از نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ۹۶‬اغاز شد و در میانه سال ‪ ۹۷‬به اوج خود‬ ‫رس��ید‪ .‬همزمان با این مس��ئله‪ ،‬بسیاری از کاالها در‬ ‫کش��ور نایاب یا گران شد و توجیه این اتفاق ازسوی‬ ‫مسئوالن‪ ،‬جهش نرخ ارز بود‪ .‬حاال ورق برگشته و از‬ ‫اواخر س��ال گذش��ته نرخ ارز روند کاهشی در پیش‬ ‫گرفته است‪ .‬حاال همگان انتظار دارند همان گونه که‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬بیش��تر کاالها گام به گام با نرخ ارز‪،‬‬ ‫فتیله نرخ را ب��اال بردند‪ ،‬اکنون نیز از نرخ ارز پیروی‬ ‫کنند و ن��رخ را کاهش دهند‪ .‬در این میان مس��کن‬ ‫وضعیت متفاوتی دارد‪ .‬گرچه نرخ مسکن نیز در یک‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬بعد از چند سال ثبات‪ ،‬افزایش زیادی‬ ‫را تجربه ک��رده و در چند ماه اخی��ر نیز ثابت مانده‬ ‫اما براس��اس انچه کارشناسان می گویند این افزایش‬ ‫و کاه��ش را نمی توان به طور مس��تقیم به افزایش و‬ ‫کاهش نرخ ارز نسبت داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دالر ارزان‬ ‫بازار مسکن‬ ‫را‬ ‫شلوغ نمی کند‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دفاع مسئول حمل ونقل تهران از عملکرد دو ساله‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن پورسیداقایی‬ ‫رویکرد درست‬ ‫در اداره شهر‬ ‫این است که‬ ‫شهر برای همه‬ ‫باشد‪ ،‬نه فقط‬ ‫برای کسانی که‬ ‫خودرو دارند‬ ‫حذف طرح زوج و فرد و جایگزین کردن ان با طرح‬ ‫محدوده کاهش الودگی هوا‪ ،‬پرس�� رو صداترین تغییر‬ ‫ش��یوه مدیریت حمل ونقل ته��ران در مدیریت جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه این طرح منتقدانی دارد که می گویند‬ ‫ای��ن تغییر ب��ا ه��دف درامدزایی ب��وده ام��ا معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران می گوید هدف‬ ‫از اجرای این طرح ان اس��ت که از کس��ی که خودرو‬ ‫سوار می ش��ود و سهم بیش��تری در الوده کردن هوا‬ ‫دارد‪ ،‬پول گرفته و هزینه توسعه مترو و اتوبوس شود‪.‬‬ ‫این کار باعث ایجاد درامد پایدار برای مدیریت شهری‬ ‫می شود‪ ،‬بدون انکه نیازی به شهرفروشی باشد‪.‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی در گفت وگ��و با ایس��نا از‬ ‫دیگر اقدام ها و برنامه های مدیریت ش��هری در حوزه‬ ‫حمل ونقل و ترافیک در ‪ ۲‬س��ال گذشته سخن گفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬رویکرد ما در مدیریت شهری این بوده‬ ‫که صدای مردم را بش��نویم و برای حل مشکالت شان‬ ‫به شکل علمی‪ ،‬با توجه به تجربه های جهانی و با اتکا‬ ‫به مطالعات کارشناس��ی گام برداریم‪ .‬بیشتر مردم در‬ ‫نظرسنجی ها دو مش��کل اصلی شهر را الودگی هوا و‬ ‫ترافیک عنوان کردند‪ ،‬در نتیجه ما هم بیشترین انرژی‬ ‫خود را روی این دو موضوع گذاشتیم‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی با بیان اینکه با اجرای طرح کاهش‬ ‫الودگی ه��وا دو هدف عمده یعن��ی محدودیت تردد‬ ‫خ��ودرو ش��خصی و اعمال موازی��ن بازدارن��ده برای‬ ‫خ��روج خودروهای فرس��وده‪ ،‬کاربراتوری و االینده از‬ ‫چرخه ت��ردد حمل ونقل را دنب��ال می کردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کنترل مکانی��زه معاینه فنی خودروها با اس��تفاده از‬ ‫دوربین های ترافیکی در سطح شهر و تشویق و ترغیب‬ ‫شهروندان به اس��تفاده از خودروهای پاک را پیگیری‬ ‫و برای دس��تیابی به این ‪ ۳‬ه��دف‪ ،‬برنامه های خود را‬ ‫متمرکز کردیم‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در گام نخس��ت اجرای معاینه فنی برتر در شهر‬ ‫تهران را در دستور کار قرار دادیم به گونه ای که حتی‬ ‫ب��ه منظور ترغیب و تش��ویق ش��هروندان برای طرح‬ ‫حال هوای پایتخت بهتر شد‬ ‫س��ال گذش��ته بود‪ .‬در همین مدت ‪ ۲۸‬روز از تعداد‬ ‫روزهای الوده کاس��ته ش��د و با اینکه تعداد روزهای‬ ‫بارانی زمستان س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬مشابه بود‪ ،‬تعداد‬ ‫روزهای الوده زمس��تان امس��ال ‪ ۲۵‬روز کمتر بود و‬ ‫زمان بازگشت الودگی به هوا نیز طوالنی تر شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح ترافی�ک جدی�د ب�ه دنب�ال پول‬ ‫نیست‬ ‫تعدادی اتوبوس و مینی بوس جدید وارد ناوگان شده و می شود‬ ‫و چند واگن جدید هم به مترو اضافه ش��ده و می ش��ود‪ .‬امس��ال‬ ‫هم بخش های مهمی از خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬را تحویل ش��هروندان تهرانی‬ ‫می دهیم‬ ‫ترافی��ک خودروه��ای دارای معاینه فنی برتر تخفیف‬ ‫روزان��ه ‪ ۲۰‬درصد در نظر گرفتیم که امس��ال به ‪۲۵‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر همی��ن اس��اس‪،‬‬ ‫رک��ورد مراجع��ه ب��ه مراک��ز معاینه فنی شکس��ته‬ ‫ش��د و یک میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار خودرو در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ه مراک��ز معاین��ه فنی ش��هر ته��ران مراجعه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حتی در بررسی دالیل مراجعه نکردن شهروندان به‬ ‫مراک��ز معاینه فنی دریافتیم که برخی با این بهانه که‬ ‫مراکز دور اس��ت یا وقت ندارن��د از مراجعه خودداری‬ ‫می کنند که با راه اندازی مراکز س��یار حجت را بر انها‬ ‫تمام کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬منکر این موضوع نیستیم که باد و باران‬ ‫نیز به یاری هوای پاک امد اما تعداد روزهای پاک در‬ ‫پاییز س��ال گذشته‪ ۱۶ ،‬مورد بیش��تر از مدت مشابه‬ ‫‪ ۶۳۰‬واگن در فهرست خرید مترو‬ ‫در جلسه رئیسان سازمان برنامه و بودجه و شورای شهر و شهردار تهران‬ ‫و ب��ر پایه تصویبنامه ش��ورای اقتصاد‪ ،‬مقرر ش��د ‪ ۶۳۰‬واگ��ن برای تامین‬ ‫واگن های مورد نیاز مترو تهران و حومه با تضمین س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫خریداری شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬در این جلسه‬ ‫همچنین مقرر شد شهرداری تهران برای انتشار اوراق مالی و تامین منابع‬ ‫مال��ی ب��رای تجهیزات مترو اقدام کند و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور‬ ‫بازپرداخت اصل و س��ود ای��ن اوراق را برعهده بگیرد‪ .‬تش��کیل کاروگروه‬ ‫مش��ترک در زمین��ه جایگزینی موتورس��یکلت ها و خودروه��ای عمومی‬ ‫فرسوده از دیگر تصمیم های این جلسه بود‪ .‬در جلسه بیان شده همچنین‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور امادگی خود را ب��رای حمایت از احیای‬ ‫مس��کن در بافت های فرس��وده اعالم کرد و مقرر شد از محل منابع تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور حمایت های الزم را از این اقدام ها‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫رونمایی از خودرو سیار ثبت تخلف معاینه فنی‬ ‫دو خ��ودرو س��یار ثبت تخل��ف معاینه فنی و‬ ‫ازمون کن��ار جاده ای با حضور معاون حمل ونقل‬ ‫شهرداری تهران و رئیس پلیس راهور پایتخت با‬ ‫هدف بررسی دوباره خودروهایی که معاینه فنی‬ ‫دارند اما االینده شده اند‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ردار محمدرض��ا مهماندار‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر خودروها به ویژه خودروهای سنگین‬ ‫ممکن اس��ت بعد از دریافت معاینه فنی‪ ،‬شرایط‬ ‫متع��ادل خ��ود را از دس��ت داده و موجب ایجاد‬ ‫مش��کالت االیندگی ش��وند که در ای��ن زمینه‬ ‫خودرو جدید ازمون کنار جاده ای رونمایی ش��د‪.‬‬ ‫به گفته س��ردار مهماندار‪ ،‬ای��ن خودرو با کمک‬ ‫س��تاد معاینه فنی و ش��هرداری تجهیز ش��ده و‬ ‫با گش��ت زنی پیوس��ته در معابر پایتخت‪ ،‬میزان‬ ‫االیندگی خودروه��ای س��نگین را اندازه گیری‬ ‫می کن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر می��زان االیندگی‬ ‫خودرو بیش از حدمجاز باش��د برگه معاینه فنی‬ ‫ابط��ال و به راننده ‪ ۱۰‬روز فرصت داده می ش��ود‬ ‫برای دریافت معاینه فنی دوباره اقدام کند‪ .‬رئیس‬ ‫پلی��س راهور تهران بزرگ در زمینه خودرو ثبت‬ ‫تخل��ف معاینه فنی س��یار گفت‪ :‬ای��ن خودرو با‬ ‫گشت زنی در معابر به کنترل معاینه فنی وسایل‬ ‫نقلیه پرداخته و شماره پالک مربوط را در سامانه‬ ‫سیمفا بررس��ی کرده و در صورت نداشتن برگه‬ ‫سالمت‪ ،‬اقدام به جریمه خودرو یاد شده می کند‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۶‬مرک��ز ثابت معاینه فنی و ‪ ۸‬مرکز‬ ‫سیار در پایتخت فعال است‪.‬‬ ‫ورود سازمان بازرسی به ایمنی خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای شهر تهران گفت‪ :‬گزارش‬ ‫مفصلی از خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو تهران اماده ش��ده که رونوشت ان به سازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور ارس��ال می ش��ود‪ .‬محمد علیخانی در گفت وگو با ایلنا‬ ‫بیان کرد‪ :‬بس��یاری از مش��کالت این خطوط رفع شده اس��ت اما در زمینه‬ ‫هواکش های میان تونلی همچنان نقص وجود دارد‪ ،‬البته مسئولیت تایید فنی‬ ‫و ایمنی خطوط مترو با مشاور طرح و مسئوالن مربوط است و شورا دخالتی‬ ‫در مس��ائل فنی ندارد و تذکرها فقط از جنبه نظارتی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اشکال های باقی مانده این دو خط گفت‪ :‬نبود هواکش های میان تونلی نقص‬ ‫مهمی اس��ت زیرا در صورت بروز اتش س��وزی‪ ،‬احتمال خفگی مردم وجود‬ ‫دارد اما مدیریت مترو و مس��ئوالن ش��هری معتقدند چون در خطوطی که‬ ‫به تازگی بهره برداری ش��ده اند‪ ،‬فاصله حرکت قطارها زیاد اس��ت‪ ،‬قطارها به‬ ‫هم نمی خورند و در نتیجه اتش سوزی رخ نمی دهد‪ .‬علیخانی یاداوری کرد‪:‬‬ ‫اتش س��وزی فقط با برخورد قطارها رخ نمی دهد و ممکن است این اتفاق بر‬ ‫اثر یک حادثه دیگری به وجود بیاید‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬ممکن‬ ‫است نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند‪ .‬کمیسیون نیز تا رفع شدن‬ ‫مشکل این موضوع را پیگیری می کند و گزارش مفصلی هم از خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬در‬ ‫مرحله نهایی شدن قرار دارد که ان را برای شهردار ارسال می کنیم‪.‬‬ ‫علیخانی افزود‪ :‬از این گزارش یک رونوش��ت به سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫نیز ارس��ال می ش��ود‪ ،‬البته هدف ما پیگیری موضوع تا رفع نقص است و در‬ ‫مواقعی که احس��اس کنیم گوش شنوایی نیس��ت‪ ،‬مجبوریم از ظرفیت های‬ ‫دیگر هم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫کشاورزان ایالمی در انتظار دریافت خسارت سیل‬ ‫س��یل فروردی��ن ‪ ۹۸‬خس��ارت های زی��ادی به‬ ‫بخش های مختلف‪ ،‬از جمله کشاورزی استان ایالم‬ ‫برجا گذش��ت و کشاورزان این استان همچنان در‬ ‫انتظار دریافت خسارت سیل هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ای�لام در فروردین امس��ال با‬ ‫س��یل ویرانگری روبه رو ش��د که بخ��ش مهمی از‬ ‫زیرس��اخت های کش��اورزی اس��تان ایالم را نابود‬ ‫کرد‪ .‬کشاورزان خسارت دیده بیشتر در شهرستان‬ ‫دره شهر و س��یروان و دهلران بودند که هم اکنون‬ ‫اه در بس��اط ندارند و در انتظار دریافت خسارتس‬ ‫ناچیز برای ادامه کار و تالش در عرصه کش��اورزی‬ ‫هس��تن د در حالی که گفته می شود در بسیاری از‬ ‫استان های سیل زده قسمتی از خسارت کشاورزان‬ ‫پرداخت شده اما این روند در استان ایالم به تعویق‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬سید محمد تراب میری‪ ،‬رئیس جهاد‬ ‫کشاورزی استان ایالم در این زمینه گفت‪ :‬باتوجه‬ ‫به اینکه بخش عمده ای از خس��ارت های واردشده‬ ‫در س��یالب امس��ال به زیربخش های کش��اورزی‬ ‫شامل زمین های باغی‪ ،‬زراعی و ایستگاه های پمپاژ‬ ‫اب اس��ت‪ ،‬دولت مبلغ ‪ ۲۸۰‬میلی��ارد تومان فقط‬ ‫در بخش کش��اورزی برای اس��تان را مصوب کرده‬ ‫ک��ه ‪ ۵۰‬درص��د ان ابالغ ش��ده و و انتظار می رود‬ ‫هم��ه این هزینه در س��ریع ترین زم��ان ممکن به‬ ‫کش��اورزان خسارت دیده پرداخت شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۴۲۷‬پرونده مربوط به خس��ارت های‬ ‫ناشی از سیل کش��اورزان استان در زیربخش های‬ ‫مختلف در سامانه برای دریافت تسهیالت کم بهره‬ ‫و کمک های بالعوض ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روند پرداخت تس��هیالت از سوی‬ ‫بانک زمان بر است اما در حوزه کمک های بالعوض‬ ‫ت��ا اوایل ش��هریور تمام پرونده های ثبت ش��ده در‬ ‫س��امانه به طور کامل برای پرداخت های بالعوض‬ ‫به بانک معرفی می شوند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونق��ل و ترافیک تهران با بیان اینکه با‬ ‫تمام حرف و حدیث ها‪ ،‬انتقادها و حرف های بی اساس‬ ‫را ب��ه ج��ان خریدیم ت��ا بتوانیم طرح ه��ای ترافیکی‬ ‫قدیم��ی را که بر پایه بی عدالتی ب��ود و دیگر کارایی‬ ‫نداش��ت‪ ،‬حذف و به جای ان طرح ه��ای جدید اجرا‬ ‫کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طرح ترافیک جدی��د را که اجرایی‬ ‫کردی��م به ما تهمت زدند که ش��هرداری تهران معابر‬ ‫و کوچه ه��ا را پول��ی کرده اما وقتی س��ال ب��ه پایان‬ ‫رس��ید‪ ،‬مشخص ش��د درامد س��االنه ش��هرداری از‬ ‫طرح ترافیک‪ ،‬حتی از س��ال گذش��ته کمتر هم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی در دف��اع از حذف ط��رح زوج و فرد‬ ‫و اجرای طرح های ترافیک��ی جدید با بیان اینکه چه‬ ‫سیاستی بهتر از اینکه از کسی که خودرو سوار می شود‬ ‫و هوا را الوده می کند‪ ،‬پول بگیریم و برای کس��ی که‬ ‫اتوبوس و مترو سوار می شود‪ ،‬خرج کنیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا این روش‪ ،‬هم درامد پایدار تامین کرده ایم و‬ ‫شهرفروشی نکرده ایم‪ ،‬هم درامد را از کسی گرفته ایم‬ ‫که با عبور و مرورش به ش��هر و بقیه شهروندان ضرر‬ ‫می زند و هم خرج کسی کرده ایم که برای رفت و امد به‬ ‫دیگران ضرر نمی زند و از حمل ونقل عمومی استفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول طرح ترافیک کجا رفت؟‬ ‫وی گفت‪ :‬رویکرد درست در اداره شهر این است که‬ ‫شهر برای همه باشد‪ ،‬نه فقط برای کسانی که خودرو‬ ‫دارند‪ .‬اگر هزینه ای که از خودرو ش��خصی می گیریم‬ ‫جایی به جز حمل ونقل عمومی و کاهش الودگی هوا‬ ‫صرف شده باشد‪ ،‬انتقادها وارد است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��هرداری در ش��رایطی که بدهی های سنگی ‬ ‫ن‬ ‫به بانک ها داش��ت و تمام اعتبار شهرداری پیش خور‬ ‫شده بود و کس��ی پول به مترو نمی داد‪ ،‬به ما تحویل‬ ‫داده ش��د‪ .‬اگر در یک س��ال گذشته‪ ،‬خط ‪ ۷‬اصالح و‬ ‫بازگشایی شد و ایستگاه های جدید ساخته شد و خط‬ ‫‪ ۶‬به بهره برداری رس��ید‪ ،‬همه کارها با دس��ت خالی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در همین ش��رایط‪ ،‬تع��دادی اتوبوس و مینی بوس‬ ‫جدی��د وارد ناوگان ش��ده و می ش��ود و چن��د واگن‬ ‫جدید هم به مترو اضافه ش��ده و می شود‪ .‬امسال هم‬ ‫بخش های مهمی از خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬را تحویل شهروندان‬ ‫تهرانی می دهیم و به تدریج مشخص می شود مسیری‬ ‫که در این دوره برای توسعه مترو پیگیری شده‪ ،‬چقدر‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی با تاکید بر تغیی��ر رویکرد مدیریت‬ ‫شهری در حوزه حمل ونقل افزود‪ :‬برای ما بهره مندی‬ ‫حداکثری شهروندان و بهبود زیست شهری در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ ،‬نه بهره برداری های نمایشی‪.‬‬ ‫م��ا در ای��ن دوره مدیریت ش��هری‪ ،‬خ��ط ‪ ۶‬را در‬ ‫ش��رایطی تحویل گرفتیم ک��ه ‪ ۹۵‬درصد تونل و ریل‬ ‫ان ام��اده بود اما هنوز ‪ ۵‬درصد تجهیزاتش هم نصب‬ ‫نش��ده بو د یا در چند سال گذشته همه منابع مالی به‬ ‫س��مت پیمانکاران بخش عمرانی خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬رفته‬ ‫بود اما فکر نتیجه بخش��ی برای تامین واگن های مورد‬ ‫نیاز انها نش��ده بود‪ .‬خط ‪ ۷‬به بهره برداری رسیده بود‬ ‫ولی هواکش و تجهیزات سیگنالینگ نداشت‪.‬‬ ‫معاون ش��هردار تهران تصریح کرد‪ :‬ما مترو را برای‬ ‫مت��رو نمی خواهیم‪ ،‬برای اس��تفاده مردم می خواهیم‪.‬‬ ‫هدف این نیس��ت که فقط کیلومتراژ را افزایش دهیم‬ ‫و ایس��تگاه به بهره برداری برس��انیم اما چیزی اماده‬ ‫اس��تفاده نباش��د‪ .‬مس��ئله اصلی در مترو باید توسعه‬ ‫ظرفیت و افزایش کیفیت باشد‪.‬‬ ‫اینک��ه فضای مترو مطبوع و خنک‪ ،‬دسترس��ی به‬ ‫ایستگاه برای همه راحت و سرفاصله قطارها کم شود‪.‬‬ ‫رویکرد انسان محور به مراتب مهم تر از ان است که ما‬ ‫چند کیلومتر تونل بیشتر کنده باشیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 29‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 31‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1360‬‬ ‫پیاپی ‪2678‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫‹ ‹کاغذ گران شد!‬ ‫نرخ کاغذ در ‪ ۱۰‬سال گذشته دست کم دو بار اوج گرفته که‬ ‫یکی از انها به ‪ ۶‬س��ال پیش برمی گردد که با افزایش ناگهانی‬ ‫ن��رخ دالر‪ ،‬نرخ کاغذ هم پ��رواز کرد و یکباره از ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫به ‪ ۹۰‬هزار تومان رس��ید‪( .‬واحد کاغذ برای نرخ گذاری «بند»‬ ‫اس��ت)‪ .‬در این دوره نرخ کتاب به یکباره افزایش پیدا کرد اما‬ ‫دوباره با کاهش نرخ دالر و ارام ش��دن نسبی بازار ارز‪ ،‬نرخ هر‬ ‫بند کاغذ از ‪ ۹۰‬هزار تومان به ‪ ۶۰‬هزار تومان رس��ید‪ .‬نرخ ‪۶۰‬‬ ‫هزار تومنی کاغذ تا همین زمستان سال گذشته ثابت بود‪ .‬اما‬ ‫از ابتدای امسال با افزایش ناگهانی نرخ دالر هر بند کاغذ هم به‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار تومان رسید؛ یعنی حدود دو برابر نرخ قبلی‪ .‬رکورد‬ ‫بی س��ابقه نرخ کاغذ اما در بازار کتاب هم اثرش را گذاش��ت و‬ ‫پیش از اینکه چاپ های جدید کتاب ها‪ ،‬نرخ نجومی بخورند‪،‬‬ ‫برچسب ها کار ناشران و کتابفروش ها را راه انداخته و نرخ های‬ ‫جدید را اعالم کردند‪.‬‬ ‫ن��رخ کاغذ هرقدر هم که گران ش��ود‪ ،‬فقط ‪ ۱۵‬درصد روی‬ ‫نرخ پشت جلد تاثیر دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نرخ کاغذ که تا امروز‬ ‫حدود دو برابر ش��ده‪ ،‬کتاب ‪ ۱۰‬ه��زار تومانی را به اندازه هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬توم��ان گران می کند‪ .‬اما ایا واقعا نرخ های برچس��بی‬ ‫ه��م به همین اندازه افزایش نرخ دارند؟ خیر! متاس��فانه روال‬ ‫بازار طوری اس��ت که نظارت چندانی روی نرخ های برچسبی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫طرح های فصل��ی فروش کتاب‪ ،‬تخفیف ه��ای قابل توجه‪،‬‬ ‫کتابگردی ه��ای پاییزان��ه‪ ،‬گس��ترش نمایش��گاه کت��اب و‬ ‫بازگرداندن��ش به مص�لا و‪ ...‬اما چیزی که ی��ک تنه در مقابل‬ ‫بازی دالر در بازار کتاب‬ ‫به نفع سودجویان اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫کاغ��ذ و مقوا تصریح ک��رد‪ :‬علت گرانی اخی��ر‪ ،‬کمبود عرضه‬ ‫کاغذ اس��ت و چندین ماه اس��ت که اتحادی��ه از توزیع کاغذ و‬ ‫فروش ان در بازار کنار گذاشته شده و وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی وظیفه توزیع کاغذ در س��طح بازار را بر عهد ه دارد‪.‬‬ ‫کاغذی که با ارز دولتی تهیه ش��ده و وزارتخانه باید ان را میان‬ ‫ناشران توزیع کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬س��ال گذش��ته و به دنبال حذف فروشندگان‬ ‫کاغذ‪ ۱۰ ،‬درصد فروشندگان کاغذ در بازار مجبور به تعطیلی‬ ‫کسب و کار خود شده اند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تغییر نرخ کتاب و قانون‬ ‫نرخ گذاری کاغذ در بازار متولی ندارد و چند س��لیقه بودن تعیین نرخ‬ ‫خ کاغذ را چندین برابر‬ ‫بازار را به چالش کشیده و در چند ماه گذشته نر ‬ ‫افزایش داده است‬ ‫همه این تالش ها ایس��تاده‪ ،‬رشد افس��ار گسیخته نرخ کتاب‬ ‫در هم��ان دو برهه زمانی ب��وده که پیش تر درباره اش صحبت‬ ‫کردیم‪ .‬شواهد و قرائن نشان می دهد بازار کتاب در ایران دچار‬ ‫یک رخوت به نس��بت بلندمدت خواهد ش��د‪ .‬اگرچه ممکن‬ ‫است طرح تابس��تانه بازار کتاب که در اواسط تابستان برگزار‬ ‫می ش��ود تا حدودی رخ��وت بازار را از بین بب��رد‪ ،‬اما افزایش‬ ‫احتمالی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی نرخ کتاب ها می تواند فروش بازار‬ ‫را تا بازه ای چند ماهه و دست کم تا پایان سال ‪ ۹۷‬کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند صعودی نرخ ها در بازار کتاب‬ ‫ن��رخ تولی��د هر محصول��ی با نرخ م��واد اولی��ه ان ارتباط‬ ‫مس��تقیمی دارد و کتاب به عن��وان کاالی��ی فرهنگی از این‬ ‫موضوع مس��تثنا نیس��ت‪ .‬پس از اغاز دور جدی��د تحریم ها با‬ ‫توج��ه به افزایش نرخ دالر‪ ،‬دش��واری واردات‪ ،‬سوءاس��تفاده‬ ‫برخ��ی دالالن و الته��اب روانی جاری در جامع��ه‪ ،‬نرخ کاغذ‬ ‫وارداتی با افزایش��ی حدود ‪ ۳‬برابری روبه رو شده است‪ .‬اگرچه‬ ‫هزین��ه کاغذ فقط ‪ ۲۵‬درصد کل هزینه های تولید یک کتاب‬ ‫را تش��کیل می دهد اما با افزایش نرخ دالر کل روند تولید یک‬ ‫اثر گران تر شده است‪.‬‬ ‫در این می��ان هزینه چاپ‪ ،‬دس��تمزدهای طراحی تا اجرا‪،‬‬ ‫کرایه حمل ونقل و‪ ...‬که به ظاهر نوسان نرخ دالر نباید روی انها‬ ‫تاثیر بگذارد هم با افزایش نرخ روبه رو شده اند و در نتیجه نرخ‬ ‫تولید را بس��یار باال برده اس��ت‪ .‬ناشران و کتابفروشان در چند‬ ‫ماه گذشته هشدارهای زیادی درباره گرانی کاغذ داده بودند‪.‬‬ ‫اکنون انتشار کتاب های جدید این وضعیت را اشکار می کند‬ ‫که نرخ های پش��ت جلد نس��بت به گذشته از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۵۳‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ن��رخ کتاب ه��ای جدی��د باعث ش��ده تردید ج��دی برای‬ ‫خرید بین قش��ر کتابخوان جامعه هم ش��کل بگیرد‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت در چنین وضعیتی مردم بیش��تر به فکر برطرف کردن‬ ‫نیازهای معیش��تی و ضروری خود هستند و در مرحله بعدی‬ ‫به کاالی فرهنگی فکر می کنند‪ .‬بررس��ی های میدانی از افت‬ ‫ف��روش قابل توجهی در بازار کتاب خبر می دهد و ناش��ران و‬ ‫کتابفروش��ان به فک��ر راهکار های��ی برای برون رف��ت از این‬ ‫وضعیت هستند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به همین بهانه برخی ناشران‬ ‫کتاب های ش��ان را با کاغذهای نامرغوب منتشر کرده اند تا از‬ ‫هزینه های تولید کاس��ته شود اما همین راه حل ها هم جوابگو‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫مرتضی هاش��می مقدم‪ ،‬یکی از فعاالن صنعت چاپ گفت‪:‬‬ ‫دالل��ی در بازار تمامی ندارد و تم��ام نرخ های بازار را این افراد‬ ‫س��ودجو تعیین می کنند‪ ،‬به طوری که ه��ر روز در بازار برای‬ ‫خرید و ف��روش کاغذهای گوناگون س��اعت ‪ ۱۰‬صبح به بعد‬ ‫نرخ ها را نسبت به نرخ دالر روز تعیین و به فروش می رسانند با‬ ‫توجه به اینکه کاغذها با ارز دولتی و ماه ها قبل وارد کشور شده‬ ‫است و هیچ گونه نظارتی هم بر ان نیست‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت چاپ اف��زود‪ :‬نرخ گذاری کاغ��ذ در بازار‬ ‫متول��ی ندارد و همین چند س��لیقه بودن تعیی��ن نرخ بازار را‬ ‫به چالش کش��یده اس��ت و در چند ماه گذشته نرخ های کاغذ‬ ‫را چندی��ن برابر افزایش داده که این موضوع برای این صنعت‬ ‫مخرب و پیامدهای اقتص��ادی این وضعیت برای حوزه هایی‬ ‫که نیازمند کاغذ هس��تند‪ ،‬مانند دانش��جویان‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫و‪ ...‬را فلج می کند‪.‬‬ ‫هاش��می مقدم تصریح کرد‪ :‬در انبارهای شوراباد به اندازه‬ ‫کاف��ی کاغذ موجود اس��ت و فقط باید نرخ ه��ا در این بخش‬ ‫یکسان س��ازی شود تا دست دالالن قطع شود و بازار به تعادل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹خانواده های�ی ک�ه زندگی ش�ان ب�ه خط�ر‬ ‫می افتد‬ ‫حسین میرباقری‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و‬ ‫مقوا گفت‪ :‬افزایش نرخ کاغذ و تداوم ان‪ ،‬خانواده هایی را هدف‬ ‫قرار خواهد داد که چند م��اه دیگر به دنبال تامین کتاب های‬ ‫درس��ی و دفتر های مورد نیاز دانش اموزان خود هستند‪ .‬این‬ ‫موضوع می تواند چالش های بزرگی را ایجاد کند و از س��ویی‬ ‫به گفت��ه محم��ود ام��وزگار‪ ،‬رئی��س اتحادیه ناش��ران و‬ ‫کتابفروش��ان تهران‪ ،‬کتاب در زمره معدود کاالهایی است که‬ ‫نرخ ان داخل محصول درج می شود و خدشه ناپذیر است‪ .‬اگر‬ ‫قرار باش��د نرخ کتاب تغییر کند به دنبال ان باید حق الزحمه‬ ‫مولف و مترجم نیز تغییر کند و انها نیز از این مس��ئله س��ود‬ ‫ببرن��د که این اتفاق نمی افتد و این موضوع تغییر نرخ را امری‬ ‫نامتع��ارف می کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در زمینه تغییر نرخ کتاب‬ ‫بای��د مجموع��ه ای از عوامل را در نظر گرفت‪ .‬نخس��ت اینکه‬ ‫مخاطب با مش��اهده تغییر نامتعارف کتاب ان را پس زده و از‬ ‫خرید ان منصرف می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬نمی توان به ناشر و‬ ‫تولیدکننده گفت که نس��بت به تغییرات بازار بی تفاوت بماند‬ ‫و در مقابل ان کاری نکند‪ .‬در حال حاضر مس��ئله ما این است‬ ‫که در رویاروی��ی با این پدیده ها قاعده من��دی و تعریف های‬ ‫دقیق��ی برای تغییر نرخ محصول نداری��م و در بهترین حالت‬ ‫ب��ازار و قانون عرضه و تقاضا اس��ت که وضعیت را مش��خص و‬ ‫محدوده ای را مشخص می کند‪.‬‬ ‫با این همه کم نیس��تند ناش��رانی که تصمیم گرفته اند در‬ ‫وضعیت خاص موجود مخاطبان شان را زیر فشار قرار نداده و او‬ ‫را قربانی بازار نکنند؛ ناشرانی که اعالم می کنند اثار موجودرا‬ ‫با نرخ فعلی درج شده در ان به فروش می رسانند و افزایش نرخ‬ ‫را منوط به تجدید چاپ کتاب کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز پیش رو‬ ‫میترا حجار‬ ‫بازیگر «امشب اینجا» شد‬ ‫حسین میرباقری‬ ‫محمود اموزگار‬ ‫چنانکه اش��اره ش��د‪ ،‬تاثیر رش��د مضاعف نرخ برخی اقالم‬ ‫مصرف��ی تولید کتاب در افزایش نرخ پش��ت جلد کتاب ها در‬ ‫چند ماه گذش��ته مشهود و محسوس اس��ت‪ .‬نکته بعدی این‬ ‫اس��ت که به طور حت��م کتاب های پرصفحه ت��ر‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫بیش��تری نس��بت به کتاب هایی که تعداد صفحات کمتری‬ ‫دارند‪ ،‬خواهند داشت‪ .‬این موضوع را باید در بررسی اطالعات‬ ‫ای��ن گ��زارش نیز درنظر گرف��ت‪ .‬ش��مارگان کتاب ها هم در‬ ‫تعیین ن��رخ مهم اس��ت؛ هرچند کتاب های مورد اش��اره در‬ ‫این مطلب‪ ،‬به طور عمده در ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۱۰۰‬نس��خه بازنش��ر‬ ‫شده اند‪ .‬در شرایط فعلی بازار کتاب ناشران به طور قطع نسبت‬ ‫ب مقاومت می کنند‪ ،‬زیرا نمی خواهند این‬ ‫به افزایش نرخ کتا ‬ ‫رویه ب��ه کاهش هرچه بیش��تر قدرت خرید م��ردم و ریزش‬ ‫مشتریان کتاب دامن بزند‪.‬‬ ‫در واقع انها ترجیح می دهند از تولیدات شان سود حداقلی‬ ‫داشته باشند؛ به شرطی که شمارگان کتاب های شان افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬یا دس��ت کم دستخوش کاهش نش��ود حال باید دید در‬ ‫فشار این بحران اقتصادی چه میزان می توانند مقاومت کنند‬ ‫و با افزایش حداقل میزان الزم برای روش��ن نگه داشتن چراغ‬ ‫نشر‪ ،‬همین اندک مخاطبان خود را از دست ندهند‪.‬‬ ‫همه چیز درباره جشنواره ونیز ‪۲۰۱۹‬‬ ‫رقابت فیلمسازان مطرح جهان برای دریافت شیر طالیی‬ ‫هفتاد وششمین دوره جشنواره ونیز از ‪ 6‬شهریور اغاز به کار می کند‬ ‫شو نیم» نماینده سینمای ایران در بخش افق های‬ ‫و فیلم «متری ش�� ‬ ‫ای��ن رویداد س��ینمایی خواهد بود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ونیز به عنوان‬ ‫قدیمی ترین جش��نواره س��ینمایی جهان‪ ،‬اغاز هفتا دو ششمین دوره‬ ‫خ��ود را جش��ن می گیرد‪ .‬مروری ب��ر چگونگی برگزاری ای��ن دوره از‬ ‫جش��نواره می تواند عالقه مندان به س��ینمای جهان را در جریان این‬ ‫رویداد قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹«حقیقت» جشنواره را اغاز می کند‬ ‫جدیدترین س��اخته «هیرکازو کورئیدا»کارگ��ردان مطرح ژاپنی‬ ‫اغازگر هفتاد وششمین جشنواره فیلم ونیز خواهد بود‪ .‬این کارگردان‬ ‫ژاپنی که س��ال گذشته با فیلم «دزدان فروشگاه»توانست نخل طالی‬ ‫ک��ن را از ان خ��ود کند‪ ،‬با فیلم جدیدش با بازی دو چهره نامدار؛ یعنی‬ ‫«ژولی��ت بینوش» و «کترین دنوو» در کنار «اتان هاوک» این بار قدم‬ ‫به جش��نواره ونیز خواهد گذاشت‪« .‬البرتو باربارا» دبیر جشنواره ونیز‬ ‫فیلم «حقیقت» را تاملی ش��اعرانه بر رابطه می��ان یک مادر و دختر و‬ ‫حرفه پیچیده بازیگری توصیف کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از «جوکر» تا «به سوی ستارگان» در رقابت شیر‬ ‫طالیی‬ ‫‪ ۲۱‬فیل��م منتخب در بخش رقابتی جش��نواره بین المللی فیلم ونیز‬ ‫برای کس��ب جایزه اصلی؛ یعنی «ش��یر طالیی» بهترین فیلم شانس‬ ‫خ��ود را محک می زنند‪« .‬جوکر» به کارگردانی «تاد فیلیپس» با بازی‬ ‫«خواکین فینیکس» در نقش اصلی‪« ،‬به س��وی س��تارگان» ساخته‬ ‫«جیم��ز گری» و با حضور «برد پیت»‪« ،‬رختش��ورخانه» جدیدترین‬ ‫فیلم «استیون س��ودربرگ» با نقش افرینی «مریل استریپ»‪« ،‬گری‬ ‫اولدمن»و «انتونیو بان��دراس» ‪« ،‬حقیقت» به کارگردانی «هیروکازو‬ ‫کورئیدا»‪« ،‬ش��بکه زنبور» به کارگردانی «اولیویه اس��ایاس» و «یک‬ ‫افس��ر و یک پلیس» (من متهم می کنم) ساخته «رومن پوالنسکی» از‬ ‫مهم ترین فیلم های امسال بخش رقابتی هستند‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم ونیز در چند س��ال گذش��ته به یک��ی از مهم ترین‬ ‫سکوهای پرتاپ در فصل جوایز سینمایی تبدیل شده است و فیلم هایی‬ ‫چون «جاذبه»‪« ،‬الال لند»‪« ،‬اسپاتالیت»‪« ،‬شکل اب» و «روما» پس‬ ‫از رونمایی و موفقیت در جش��نواره ونیز توانستند در ادامه فصل جوایز‬ ‫سینمایی و جوایز اسکار نیز خوش بدرخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کس�انی برندگان شیر طالیی و نقره ای را انتخاب‬ ‫می کنند؟‬ ‫کشورها معیارهای خودشان را بر من تحمیل کنند و اگر اینچنین شود‬ ‫ش��غل و ازادی ام به پایان رسیده اس��ت‪ .‬خوشبختانه من در یک بستر‬ ‫فرهنگی زندگی می کنم که این اش��تباه متناق��ض وجود ندارد‪ .‬واقعا‬ ‫امیدوارم به نقطه ای نرس��یم که این س��همیه بندی را به طور نظام مند‬ ‫اعمال کنیم‪».‬‬ ‫‹ ‹«مت�ری ش�یش ونیم» نماین�ده س�ینمای ای�ران‬ ‫در بخش افق ها‬ ‫امسال «لوکرس��یا مارتل» کارگردان زن ارژانتینی به عنوان رئیس‬ ‫هیات داوران بخش رقابتی هفتادوشش��مین دوره جشنواره فیلم ونیز‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت‪« .‬پائولو ویرزی» کارگردان ایتالیایی‪« ،‬سوکاماتو‬ ‫ش��ینیا» س��ینماگر ژاپنی‪« ،‬پیرس هندلینگ» تاریخ��دان و منتقد‬ ‫کانادای��ی‪« ،‬ماری هارون» کارگردان کانادایی‪« ،‬استیس��ی مارتین»‬ ‫بازیگر انگلیس��ی و «رودریگو پیترو» فیلمبردار مکزیکی دیگر اعضای‬ ‫هیات داوران هستند‪.‬‬ ‫در ابت��دا «جنیفر کنت» کارگردان زن اس��ترالیایی یکی از اعضای‬ ‫هیات داوران رقابتی جش��نواره بود که پس از کناره گیری جای خود را‬ ‫به دیگر کارگردان استرالیایی «ماری هارون» داد‪.‬‬ ‫گ��روه ‪ ۹‬نفری داوران ونیز ‪ ،۲۰۱۹‬مس��ئولیت انتخاب برنده ش��یر‬ ‫طالی��ی بهترین فیلم‪ ،‬ش��یر نقره ای بهترین کارگردان��ی‪ ،‬جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران و برندگان بهترین بازیگر مرد و زن را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫پس از غیبت س��ینمای ایران در چند جش��نواره مطرح مانند کن و‬ ‫برلین‪ ،‬جش��نواره ونیز ‪ ۲۰۱۹‬میزبان فیلم ایرانی «متری شیش ونیم»‬ ‫به کارگرانی س��عید روستایی در بخش افق ها است‪ .‬این یکصدمین اثر‬ ‫سینمایی ایران است که در قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان به‬ ‫نمایش گذاش��ته می شود‪« .‬متری شیش ونیم» در کنار ‪ ۱۸‬فیلم دیگر‬ ‫از کش��ورهایی چون اس��پانیا‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬ایرلند‪ ،‬گرجستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬هند و لهستان به‬ ‫رقابت می پردازد‪ .‬در س��ال ‪ 1396‬فیلم «ب��دون تاریخ بدون امضا» به‬ ‫کارگردانی وحید جلیلوند جایزه بهترین کارگردانی و نوید محمدزاده‬ ‫جای��زه بهتری��ن بازیگری را برای بازی در این فیل��م از بخش افق های‬ ‫جشنواره ونیز کسب کردند‪.‬‬ ‫جش��نواره فیلم ونیز که سال گذش��ته میزبان تنها یک فیلمساز زن‬ ‫در بخش رقابتی بود‪ ،‬امس��ال دو فیلم از کارگردانان زن شامل «دندان‬ ‫ش��یری» ساخته «ش��نون مورفی» (اس��ترالیا) و «دندان شیری» به‬ ‫کارگردان��ی «حیفا المنصور» (عربس��تان) در بخ��ش رقابتی حاضر‬ ‫هس��تند که دوباره انتقادهای��ی را به همراه داش��ت‪« .‬البرتو بارابارا»‬ ‫دبی��ر جش��نواره ونی��ز در پاس��خی تند به ای��ن انتقاد ه��ا اظهارکرد‪:‬‬ ‫«انگلوساکس��ون ها به سهمیه بندی باور دارند و اکثریت جشنواره ها و‬ ‫شرکت ها از این اصل پیروی می کنند و سهمیه دقیقی از سیاه پوستان‪،‬‬ ‫زنان و‪ ...‬را اس��تخدام می کنند‪ .‬در غیر این صورت شما یک نژادپرست‬ ‫خوانده می شوید‪ .‬من مجبور نیستم خودم را با انچه برخی کشورها فکر‬ ‫می کنن��د باید انجام دهم‪ ،‬تطبیق دهم و نمی خواهم اجازه دهم برخی‬ ‫بخش کالسیک جشنواره فیلم ونیز که از سال ‪ 1381‬میزبان نسخه‬ ‫ترمیم ش��ده اثار کالسیک س��ینمای جهان است‪ ،‬امسال نیز ‪ ۲۰‬فیلم‬ ‫شامل مس��تندهای «تپه های مارلیک» س��اخته ابراهیم گلستان در‬ ‫سال ‪ 1343‬و «خانه سیاه است» ساخته فروغ فرخزاد محصول ‪1341‬‬ ‫را در برنامه نمایش خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مس��تند ‪ ۱۵‬دقیق��ه ای «تپه های مارلیک» ظاه��را درباره کاوش و‬ ‫یافته های باستان شناس��ی در منطقه مارلیک اس��ت‪ ،‬اما در واقع اثری‬ ‫درباره زندگی‪ ،‬هنر‪ ،‬دوام و ارزو برای فردایی بهتر اس��ت و مس��تند ‪۲۱‬‬ ‫دقیقه ای «خانه سیاه است» که تهیه کنندگی ان را ابراهیم گلستان بر‬ ‫عهده داش��ته در واقع روایتی است از بازدید فروغ فرخزاد از اسایشگاه‬ ‫جذامیان بابا باغی در تبریز‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره ونیز و بحث برابری جنسیتی در سینما‬ ‫‹ ‹‪ 2‬مستند ایرانی در بخش کالسیک ونیز‬ ‫س��االنه عکس گالری مژده عص��ر جمعه (‪۸‬‬ ‫ش��هریور) ب��ا ارائه اث��ار ‪ 74‬هنرمند گش��ایش‬ ‫می یابد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در این نمایش��گاه‬ ‫اثاری از عباس کیارستمی‪ ،‬بهمن جاللی‪ ،‬مهدی‬ ‫س��حابی‪ ،‬صادق تیرافکن‪ ،‬س��یف اهلل صمدیان‪،‬‬ ‫جاسم غضبان پور‪ ،‬رعنا جوادی‪ ،‬شادی قدیریان‪،‬‬ ‫س��یامک زمردی مطلق‪ ،‬پیمان هوش��مندزاده‪،‬‬ ‫ارمان اس��تپانیان‪ ،‬افش��ین ش��اهرودی‪ ،‬جاسم‬ ‫غضبان پور‪ ،‬فرشاد فرشته حکمت‪ ،‬محمد فرنود‪،‬‬ ‫مجید کورنگ بهش��تی‪ ،‬مهدی مقیم نژاد‪ ،‬مهدی‬ ‫منعم‪ ،‬س��روش میالنی زاده‪ ،‬جاوید سپهر‪ ،‬بابک‬ ‫کاظمی‪ ،‬جاوید رمضانی‪ ،‬س��ارا ساس��انی‪ ،‬بابک‬ ‫حقی و‪ ...‬به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫س��االنه عکس گالری مژده از س��اعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬روز جمعه (‪ ۸‬شهریور) در گالری مژده واقع‬ ‫در س��عادت اباد‪ ،‬خیابان عالمه ش��مالی‪ ،‬کوچه‬ ‫هجدهم شرقی‪ ،‬شماره ‪ ۲۷‬گشایش می یابد‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه تا ‪ ۱۵‬شهریور برپاس��ت و به غیر از‬ ‫شنبه ها‪ ،‬هر روز امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تهیه کننده ایرانی با فیلمی از سینمای افغانستان‬ ‫فیلم «ح��وا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایش��ه» محصول س��ینمای افغانس��تان و به‬ ‫تهیه کنندگ��ی کتایون ش��هابی به عن��وان یک��ی از فیلم های بخش‬ ‫افق های هفتاد و شش��مین جشنواره فیلم ونیز روی پرده می رود‪ .‬این‬ ‫فیلم که نخس��تین فیلم بلند و داستانی صحرا کریمی‪ ،‬فیلم ساز جوان‬ ‫افغانستانی و از معدود زنان فیلمساز ساکن این کشور است‪ ،‬یکی از ‪۱۹‬‬ ‫فیلم بخش رقابتی افق های ونیز ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای ش�یر طلای افتخاری ب�ه «پدرو الم�ادوار»‬ ‫و «جولی اندروز»‬ ‫«پدرو المادوار» کارگردان مطرح سینمای اسپانیا و «جولی اندروز»‬ ‫بازیگر انگلیسی جایزه شیر طالی یک عمر دستاورد سینمایی از سوی‬ ‫جشنواره فیلم ونیز ‪ ۲۰۱۹‬دریافت می کنند تا به فهرست سینماگران‬ ‫بزرگ دریافت کننده این جایزه اضافه شود‪ .‬پیش تر «لوئیس بونوئل»‪،‬‬ ‫«اورس��ن ولز»‪« ،‬اینگمار برگمن»‪« ،‬جان فورد»‪« ،‬چارلی چاپلین»‪،‬‬ ‫«بیلی وایلدر»‪« ،‬فرانک کاپرا»‪« ،‬ژان لوک گدار»‪« ،‬اکی را کوراساوا»‪،‬‬ ‫«س��اتیاجیت رای»‪«« ،‬میکل انجلو انتونیونی»‪« ،‬جان هیوستون»‪،‬‬ ‫«فدریک��و فلین��ی»‪« ،‬روب��ر برس��ون»‪« ،‬مارس��لو ماس��ترویانی»‪،‬‬ ‫«ژان م��ورو»‪« ،‬فرانس��یس فورد کاپ��وال»‪« ،‬وودی ال��ن»‪« ،‬مارتین‬ ‫اسکورس��یزی»‪« ،‬ال پاچین��و»‪« ،‬رابرت التمن»‪ :،‬ج��ری لوئیس»‪،‬‬ ‫«کلینت ایس��توود»‪« ،‬برناردو برتولوچی» و «راب��رت ردفورد» نیز با‬ ‫دریافت این جایزه سینمایی مورد تقدیر قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان جشنواره با «ارتداد پرتقال سوخته»‬ ‫«ارت��داد پرتقال س��وخته» ک��ه ی��ک فیل��م ایتالیایی‪ -‬امریکایی‬ ‫به کارگردانی «جوزپه کاپوتوندی» است در ایین پایانی جشنواره ونیز‬ ‫به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫میت��را حجار ب��ا نمایش «امش��ب اینجا» به‬ ‫کارگردانی مژگان خالقی در تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫روی صحنه می رود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪« ،‬امشب‬ ‫اینجا» ک��ه اث��ری اجتماعی به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردانی مژگان خالقی اس��ت و با دراماتورژی‬ ‫محمد چرمش��یر در مراحل پایان��ی تولید قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫«امش��ب اینجا» دومین حض��ور میترا حجار‬ ‫روی صحنه تئاتر در سال ‪ ۹۸‬به شمار می رود‪ .‬او‬ ‫همچنین سال گذشته در نمایشی به کارگردانی‬ ‫هادی مرزبان در تماش��اخانه سنگلج بازی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مژگان خالقی که کارگردانی «امش��ب اینجا»‬ ‫را بر عهده دار دارد‪ ،‬س��ال گذش��ته نمایش «تو‬ ‫مشغول مردنت بودی» را در مجموعه تئاترشهر‬ ‫روی صحن��ه ب��رد‪ .‬به تازگی از این نویس��نده و‬ ‫کارگردان دو نمایش��نامه با عنوان های «سگ ها‬ ‫و استخوان های مادرم» درباره جنگ های بالکان‬ ‫و «بیوه س��فید‪ ،‬بیوه س��یاه» درباره مشکالت و‬ ‫محدودیت های زنان در افغانس��تان منتشر شده‬ ‫اس��ت‪« .‬امش��ب اینجا» از ‪ ۲۲‬شهریور در سالن‬ ‫اس��تاد س��مندریان تماش��اخانه ایرانشهر روی‬ ‫صحنه می رود‪.‬‬ ‫«متری شیش و نیم»‬ ‫در شبکه نمایش خانگی‬ ‫فیل��م س��ینمایی «مت��ری ش��یش ونیم» به‬ ‫کارگردانی سعید روستایی و تهیه کنندگی سید‬ ‫جمال س��اداتیان از امروز ‪ ۵‬ش��هریور در شبکه‬ ‫نمایش خانگی توزیع شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬متری ش��یش ونیم» که‬ ‫نماینده س��ینمای ایران در هفتاد و شش��مین‬ ‫جشنواره ونیز است با فروش بیش از ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫تومان��ی جزو پرفروش ترین فیلم های س��ینمای‬ ‫ایران است‪ .‬پیمان معادی‪ ،‬پریناز ایزدیار‪ ،‬فرهاد‬ ‫اصالن��ی و نوید محم��دزاده بازیگ��ران «متری‬ ‫شیش ونیم» هستند‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «متری شیش ونیم» از سوی‬ ‫موسسه هنر اول و نماوا در شبکه نمایش خانگی‬ ‫توزیع شده است‪.‬‬ ‫مدتی پیش‪ ،‬نس��خه قاچاق فیلم س��ینمایی‬ ‫«متری ش��یش ونیم» که درواقع نسخه بازبینی‬ ‫ای��ن اثر ب��ود‪ ،‬در فض��ای مجازی ی��ا در قالب‬ ‫س��ی دی های غیرمجاز در س��طح کشور پخش‬ ‫شد‪ .‬سعید روستایی‪ ،‬کارگردان این اثر با انتشار‬ ‫پیامی در صفحه ش��خصی خود در اینس��تاگرام‬ ‫نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫عطاران‬ ‫به «انفرادی» پیوست‬ ‫رضا عط��اران ب��ه تازگی به فیلم س��ینمایی‬ ‫«انفرادی» به کارگردانی مسعود اطیابی پیوسته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رضا عطاران به فیلم‬ ‫س��ینمایی «انف��رادی» به کارگردانی مس��عود‬ ‫اطیابی به تهیه کنندگی ابراهیم عامریان چندی‬ ‫اس��ت که کلید خورده اس��ت‪ .‬رضا عطاران نیز‬ ‫به تازگ��ی با این پ��روژه قرارداد بس��ته و جلوی‬ ‫دوربی��ن این اثر رفته اس��ت‪ .‬پیش از این احمد‬ ‫مهران ف��ر و مهدی هاش��می نیز ب��ا «انفرادی»‬ ‫ق��رارداد بس��ته بودن��د‪ .‬امیر کریم��ی به عنوان‬ ‫فیلمب��ردار و عبداهلل اس��کندری به عنوان طراح‬ ‫گریم در «انفرادی» حضور دارند‪.‬‬ ‫«انف��رادی» فیلم��ی کمدی اس��ت و اطیابی‬ ‫پ��س از فیلم هایی چون «تگ��زاس» یک و دو و‬ ‫«دینامیت» ان را کارگردانی می کند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫پس از گران ش��دن نرخ ارز‪ ،‬مس��کن‪ ،‬اهن‪ ،‬خودرو‪ ،‬گوشی‬ ‫تلفن همراه و‪ ...‬نوبت به نرخ کتاب رس��ید تا تحت تاثیر گرانی‬ ‫نرخ کاغ��ذ‪ ،‬افزایش قابل توجهی پیدا کن��د؛ بنابراین اگر این‬ ‫روزها به کتابفروش��ی رفتید و دیدید ک��ه به جای نرخ اصلی‬ ‫چاپ ش��ده روی جلد کتاب ها‪ ،‬یک برچسب قرار داده شده و‬ ‫نرخ انها بیش��تر شده است‪ ،‬تعجب نکنید‪ .‬این اتفاقی است که‬ ‫این روزها زیاد دارد‪ ،‬می افتد‪ .‬از وقتی کاغذ گران ش��ده برخی‬ ‫ناشران و کتابفروشان نرخ کتاب را به همین شکل باال برده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در اینکه این اقدام قانونی اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫بحث زیاد است و کارشناسان زیادی تا حاال درباره این موضوع‬ ‫اظهارنظ��ر کرده اند و بی��ان دوباره این حرف ه��ا اصوال هیچ‬ ‫نتیج��ه ای ندارد اما نکته ای که باید به ان توجه کرد‪ ،‬نس��بت‬ ‫میان نرخ کاغذ و نرخ کتاب است‪ .‬به بیان ساده تر اینکه افزایش‬ ‫نرخ کاغذ چقدر در نرخ کتاب اثر دارد‪ .‬در گزارشی که پیش تر‬ ‫در همین صفحه منتش��ر کردیم و امیدوارم خوانده باش��ید‪،‬‬ ‫نشان داده ایم نرخ پشت جلد کتاب چگونه تعیین می شود‪.‬‬ ‫هزینه های نش��ر ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد نرخ پش��ت جلد اس��ت؛‬ ‫یعنی انتش��ار هر کت��اب ‪ ۱۰‬هزار تومانی‪ ۳ ،‬ت��ا ‪ ۴‬هزار تومان‬ ‫هزینه داشته است‪.‬‬ ‫هزینه های نش��ر موارد گوناگونی را در برمی گیرد‪ ،‬مواردی‬ ‫مانند تای��پ و غلط گیری‪ ،‬ویراس��تاری‪ ،‬طراحی جلد‪ ،‬کاغذ‪،‬‬ ‫چاپخان��ه و‪ ...‬در بین ای��ن هزینه ها‪ ،‬مهم تری��ن مورد همان‬ ‫کاغذ اس��ت‪ .‬براس��اس براوردهای ما حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫هزینه های نش��ر به کاغذ مربوط می شود که حدود ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫از کل نرخ پشت جلد است‪ .‬بر همین اساس از ‪ ۱۰‬هزار تومانی‬ ‫که برای خریدن یک کتاب هزینه می کنیم حدود هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان ان پول کاغذ است‪.‬‬ ‫از وضعیت بازار کتاب در دوران ثبات نرخ دالر‬ ‫نمایشگاهی از عکس های‬ ‫کیارستمی و جاللی‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ 29 - 1398‬ذی الحجه ‪ 31 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1360‬پیاپی ‪2678‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه رشد ‪ 300‬درصدی قیمت لوازم یدکی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫قطار جشنواره موسیقی جوان به ایستگاه پایانی رسید‬ ‫موسیقی داوری اجراها را برعهده داشتند و شاهد حضور‬ ‫هنرمندان در تمامی رده های سنی بوده ایم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬به طور قطع می توانی��م بگوییم این‬ ‫جش��نواره در هیچ نقطه ای از جه��ان مانند ندارد چراکه‬ ‫خوشبختانه موسیقی جاری و س��اری در این جشنواره‬ ‫مستقل از بازار نه چندان سالم موسیقی به راه خود ادامه‬ ‫داده و ثمره این حرکت در دهه های اینده خود را نش��ان‬ ‫خواهد داد‪ .‬در ادامه این ایین از زحمات دبیر جش��نواره‬ ‫با حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬محمد الهیاری‬ ‫مدیر کل دفتر موسیقی و حسین علیزاده قدردانی شد‪.‬‬ ‫پس از س��خنان وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ایین‬ ‫پایان��ی س��یزدهمین جش��نواره ملی موس��یقی جوان‬ ‫ب��ا نوازندگ��ی هنرمندان ج��وان دیگری از موس��یقی‬ ‫دس��تگاهی مانند باربد مش��یری‪ ،‬نگار سوهانی‪ ،‬حسین‬ ‫باللی‪ ،‬ماه گل مقتدر‪ ،‬کامیار مطلبی‪ ،‬علی چراغی‪ ،‬کارن‬ ‫احم��دی‪ ،‬ارومی رئوفی‪ ،‬اری��ن فوقانی و نگین قمصری‬ ‫ادام��ه یاف��ت و پس از ان ‪ 20‬نوازن��ده و هنرمند جوان از‬ ‫چهارگوشه ایران به اجرای موسیقی نواحی پرداختند‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین عباس س��جادی ضمن بزرگداشت‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ش��هری در جنوب اس��تان سیستان و بلوچستان ‪ -‬شعر و قصیده ‪-‬‬ ‫بندگاهی در دست‬ ‫‪ -2‬استعداد ذاتی ‪ -‬دوران پیش از ازدواج‬ ‫‪ -3‬عدد اول زوج ‪ -‬خمیری از اهک و خاکستر ‪ -‬مبحثی در علم ریاضی‬ ‫‪ -4‬نفت سیاه سنگین ‪ -‬مرگ در اثر حادثه ‪ -‬فارسی باستان‬ ‫‪ -5‬نوشیدنی داغ ‪ -‬شکار کردن ‪ -‬همه و کل ‪ -‬برامدگی ته کفش‬ ‫‪ -6‬ارزوها و خواست ها ‪ -‬میز قران هنگام قرائت ان‬ ‫‪ -7‬پیشوند نفی کننده ‪ -‬به نفع او ‪ -‬اطمینان و اعتقاد قوی‬ ‫‪ -8‬عالمت سکوت ‪ -‬مهاجرت ایل‬ ‫‪ -9‬ایالتی در غرب امریکا ‪ -‬نوشیدنی تشنه ‪ 1000 -‬کیلوگرم‬ ‫‪ -10‬شماره انگشتان ‪ -‬پیاپی وارد شدن‬ ‫‪ -11‬سعی و کوشش ‪ -‬رفیق مهربان ‪ -‬پهن و گسترده ‪ -‬طریقه و اسلوب‬ ‫‪ -12‬میان و وسط ‪ -‬جاری و سیال ‪ -‬ارزوی بزرگ‬ ‫‪ -13‬ماه کمانی ‪ -‬نقل حدیث و خبر ‪ -‬رطوبت اندک‬ ‫‪ -14‬کشور تایپه ‪ -‬لجوج و کینه توز‬ ‫‪ -15‬اثر پای مسافر ‪ -‬پرنده ای خوش اواز ‪ -‬کشوری در قاره اقیانوسیه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ذ‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‬ ‫‪10‬‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫غ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫‪13‬‬ ‫ح‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ظ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫چ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫پ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ ۱۰‬مجلس شبیه خوانی‬ ‫در ‪ ۱۰‬شب اول محرم‬ ‫کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایش��ی به روال هر سال در ‪۱۰‬‬ ‫شب اول محرم ‪ ،۱۴۴۱‬مجالس شبیه خوانی برگزار می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایش��ی در‬ ‫دهه نخست محرم اقدام به برگزاری ‪ ۱۰‬مجلس شبیه خوانی در محوطه‬ ‫مجموعه تئاتر شهر می کند‪.‬‬ ‫این ‪ ۱۰‬مجلس که از ش��ب اول محرم ‪( ۱۴۴۱‬یکش��نبه ‪ ۱۰‬شهریور)‬ ‫تا ش��ب دهم محرم (سه ش��نبه ‪ ۱۹‬ش��هریور) بعد از اذان مغرب و عشا‬ ‫در محوطه مجموعه تئاتر ش��هر برگزار می ش��ود عبارت است از مجلس‬ ‫ش��اه چراغ‪ ،‬مجلس مسلم (ع)‪ ،‬مجلس وهب نصرانی‪ ،‬مجلس دو طفالن‬ ‫مس��لم‪ ،‬مجلس حر بن ریاحی‪ ،‬مجلس حض��رت علی اکبر (ع)‪ ،‬مجلس‬ ‫حضرت قاس��م (ع)‪ ،‬مجلس حضرت ابوالفضل (ع)‪ ،‬مجلس امام حسین‬ ‫(ع)‪ ،‬مجلس بازار شام و وفات حضرت رقیه (ع)‪.‬‬ ‫محوطه مجموعه تئاتر ش��هر از ‪ ۱۰‬شهریور ‪ ۹۸‬مصادف با اول محرم‬ ‫‪ ۱۴۴۱‬میزبان ‪ ۱۰‬مجلس ش��بیه خوانی یادشده با معین البکایی احمد‬ ‫عزیزی خواهد بود‪.‬‬ ‫پخش «مختارنامه» برای عرب زبان ها‬ ‫تلویزیون��ی‬ ‫س��ریال‬ ‫«مختارنامه» از چهارش��نبه‪۶ ،‬‬ ‫شهریور به مناسبت فرا رسیدن‬ ‫م��اه محرم روی انت��ن ای فیلم‬ ‫عربی می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫س��ریال‬ ‫مختارنامه به کارگردانی داود میرباقری در ایام شهادت سیدالشهدا برای‬ ‫ای فیلمی های عرب زبان نمایش داده می ش��ود‪ .‬مختارنامه به چگونگی‬ ‫قیام مختار ثقفی پس از واقعه عاشورا می پردازد و بازیگرانی چون فریبرز‬ ‫عرب نیا‪ ،‬مهدی فخی��م زاده‪ ،‬فرهاد اصالنی‪ ،‬رضا رویگری‪ ،‬رضا کیانیان‪،‬‬ ‫الهام حمیدی‪ ،‬فریبا کوثری‪ ،‬ش��هرام حقیقت دوست‪ ،‬امین زندگانی و‪...‬‬ ‫در ان ایفای نقش کرده اند‪ .‬مختارنامه هر ش��ب س��اعت ‪19:00‬به وقت‬ ‫مکه از ای فیلم عربی پخش می ش��ود و بازپخش ان نیز در س��اعت های‬ ‫‪ 07:00 ،01:00‬و ‪ 13:00‬روز بعد خواهد بود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه خوشنویسی‬ ‫«حکایت نی»‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪215‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫س گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪214‬‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬امیزه ش��کننده اهن و کربن ‪ -‬پایین ترین بخش صورت ‪ -‬بس��یار خوب‬ ‫است‬ ‫‪ -2‬حرف شرط کوتاه ‪ -‬از رشته های وابسته به پزشکی ‪ -‬هنگام والدت‬ ‫‪ -3‬دینی در شرق قاره اسیا ‪ -‬پیش غذای ابکی ‪ -‬لوله اصلی تنفسی‬ ‫‪ -4‬تاکنون ‪ -‬دودمان ‪ -‬مزه دهان سوز ‪ -‬کج چشم‬ ‫‪ -5‬مخفف هستم ‪ -‬کنایه از همنشین‪ ،‬همکار یا دوست نامناسب ‪ -‬بد و شریر‬ ‫‪ -6‬صدق و حقیقت ‪ -‬سردار دلیر اشکانی‬ ‫‪ -7‬حرف توفیر ‪ -‬مشقت و تحمل‬ ‫‪ -8‬رخسار ‪ -‬زاهد و عبادت کننده‬ ‫‪ -9‬واحد اختالف سطح الکتریکی ‪ -‬پسوند مصدرساز‬ ‫‪ -10‬به پایان رساندن ‪ -‬خط نوشتاری اروپای غربی‬ ‫‪ -11‬ضمیر جمع ‪ -‬طنز تصویری ‪ -‬به دنیا اوردن‬ ‫‪ -12‬اراده و عزم قوی ‪ -‬حق دارنده ‪ -‬رایحه ‪ -‬نهی شده در قانون دینی‬ ‫‪ -13‬سریع و انی ‪ -‬اما و شاید ‪ -‬از کمپانی های بزرگ نفتی‬ ‫‪ -14‬مالطفت و سازگار در رفتار ‪ -‬از ذرات بنیادی خنثی ‪ 100 -‬مترمربع‬ ‫‪ -15‬معادل فارسی بوفه ‪ -‬حالت اشئمزاز ‪ -‬درخت مظهر بلندی‬ ‫«اپرای عروس��کی عاشورا»‬ ‫همزم��ان ب��ا ای��ام مح��رم و‬ ‫س��وگواری ساالر ش��هیدان در‬ ‫تاالر فردوسی اجرا می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫اپ��رای‬ ‫عروس��کی عاش��ورا کاری از‬ ‫گ��روه تئاتر عروس��کی اران ب��ه طراحی و کارگردانی به��روز غریب پور‬ ‫و اهنگس��ازی به��زاد عبدی ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۲‬ش��هریور همزمان ب��ا ایام محرم‬ ‫و س��وگواری ساالر ش��هیدان امام حسین (ع) س��اعت ‪ 19:30‬در تاالر‬ ‫فردوسی روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫اجرای موس��یقی این اثر را ارکستر ناس��یونال اوکراین برعهده دارد و‬ ‫رهبر ارکستر والدیمیر سیرنکو است‪.‬‬ ‫در این اجرا اواگران مصطفی محمودی‪ ،‬محمد معتمدی‪ ،‬بهار موحد‪،‬‬ ‫علی بهار‪ ،‬موحد مهدی جاور‪ ،‬فرشاد فوالدوند‪ ،‬محمدرضا صادقی‪ ،‬علی‬ ‫خدایی‪ ،‬مهدی امامی‪ ،‬عامر ش��ادمان‪ ،‬کیوان فرزین‪ ،‬اس��ماعیل مومن‬ ‫ثانی‪ ،‬س��ینا ولی پور‪ ،‬سارا رضا زاده هستند و نوحه خوانی این اثر نمایشی‬ ‫را گروه همسری غافر برعهده دارد‪.‬‬ ‫بازی دهندگان عروس��ک این اپرا مریم اقبالی‪ ،‬علی پاکدس��ت‪ ،‬علی‬ ‫ابوالخیریان‪ ،‬مرجان احمدی‪ ،‬مرضیه سرمش��قی‪ ،‬نس��یم امیرخس��رو‪،‬‬ ‫هانی حس��ینی‪ ،‬س��ارا اقبال‪ ،‬مهرنوش صادقیان‪ ،‬صدف بیگدلی‪ ،‬زینب‬ ‫اشرف زاده‪ ،‬الهام وفایی‪ ،‬مائده مدنی‪ ،‬نیلوفر ساسانی هستند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اثار هنرمندان و اس��تادان خوشنویس��ی ای��ران باعنوان‬ ‫«حکایت نی» در گالری «سروای باران» گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نمایش��گاه اثار هنرمندان و استادان خوشنویسی‬ ‫ایران از مجموعه ش��خصی باعنوان «حکایت نی» پنجشنبه‪ ۷ ،‬شهریور‬ ‫ساعت ‪ ،۱۸‬در گالری «سروای باران» گشایش یافت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۷‬شهریور از ساعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬امکان بازدید دارد‪.‬‬ ‫گالری سروای باران در بلوار قیطریه‪ ،‬ساختمان بانک ملی‪ ،‬شماره ‪،۷۷‬‬ ‫طبقه اول واقع شده است‪.‬‬ ‫همایشی برای معرفی هنر جدید در یزد‬ ‫نخس��تین فراخ��وان «همایش مل��ی ش��یوه های ارائه در‬ ‫هنرهای جدید» منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫این رویداد با مش��ارکت اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪ ،‬دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و انجمن‬ ‫هنرهای تجسمی یزد برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن همایش برای شناس��ایی بهت��ر و بیش��تر هنر جدید‬ ‫و معرف��ی قابلیت ه��ای فرهنگی‪ ،‬هنری و اقلیمی ش��هر یزد با‬ ‫محوریت کشف ظرفیت های اجرای هنرهای جدید در شهر یزد‪ ،‬لزوم بازنگری در اموزش‬ ‫هنرهای جدید با رویکرد ارائه اثر هنری‪ ،‬اس��تفاده از فضای شهری به عنوان نمایشگاه هنر‬ ‫جدید‪ ،‬زیبایی شناسی و فناوری هنرهای جدید‪ ،‬مشارکت مخاطب هنرهای جدید و نقش‬ ‫او در ارائه اثر هنری و‪ ...‬در اذر امسال در شهر یزد به مدت ‪ 2‬روز برپا می شود‪.‬‬ ‫س��ید مجتبی حس��ینی‪ ،‬معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی ریاست شورای‬ ‫سیاست گذاری «همایش ملی شیوه های ارائه در هنرهای جدید» را برعهده دارد‪.‬‬ ‫هادی مظفری‪ ،‬مدیر کل هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی جانشین‬ ‫رئیس ش��ورای سیاست گذاری اس��ت و اعضای این ش��ورا‪ ،‬مجید جوادیان زاده مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان یزد‪ ،‬علی اکبر ش��ریفی مهرجردی رئیس دانشکده هنر‬ ‫و معم��اری‪ ،‬جعفر امین مق��دم رئیس مرکز خالقی��ت و فناوری های نوین ش��هرداری و‬ ‫حمیدرضا قمی از نمایندگان مردم یزد در شورای اسالمی شهر یزد هستند‪.‬‬ ‫بخ��ش جنبی این رویداد نیز در کن��ار ارائه مقاله ها و همایش ب��ا برگزاری کارگاه های‬ ‫اموزشی‪ ،‬میزگرد‪ ،‬نشست بازتعریف هنرهای کاربردی و هنر جدید و هم اندیشی دوسویه‬ ‫ادراک هنرهای جدید بین هنرمندان و مدیران شهری فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت اثار رسیده بررس��ی و اسامی پذیرفته ش��دگان از طریق سایت همایش‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫پذیرفته ش��دگان تا ‪ ۱۵‬مهر فرصت دارند اصل مقاله را به دبیرخانه ارسال کنند و تاریخ‬ ‫نهایی مقاله های پذیرفته ش��ده نیمه ابان در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬این رویداد به مدت ‪2‬‬ ‫روز در نیمه اذر امس��ال در ش��هر یزد برگزار خواهد ش��د و به ‪ 3‬مقاله برتر جوایز نقدی نیز‬ ‫تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سیاست الکترونیک ناشران امریکایی و‬ ‫چالش کتابخانه ها‬ ‫براساس سیاس��ت جدید مک میالن کتابخانه ها می توانند‬ ‫کتاب های منتش��ر شده ازس��وی این انتش��ارات را تنها پس‬ ‫از گذش��ت ‪ 8‬هفته‪ ،‬نس��خه های منقضی کتاب الکترونیک را‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از س��ی ان ان‪ ،‬تصمیم تازه انتش��ارات‬ ‫مک میالن امریکا اعتراض بسیاری از کتابخانه های عمومی این‬ ‫کش��ور را برانگیخته است‪ .‬براساس سیاست جدید مک میالن‬ ‫کتابخانه ها می توانند کتاب های منتش��ر شده ازسوی این انتشارات را تنها پس از گذشت‬ ‫‪ 8‬هفته‪ ،‬نس��خه های منقضی کتاب الکترونیک را خریداری کنند و تنها قادر به خرید یک‬ ‫نس��خه از کتاب ها خواهند بود‪ .‬بسیاری از کتابخانه ها اعتقاد دارند این تصمیم مک میالن‬ ‫نوعی توهین به انهاست‪.‬‬ ‫اختالف کتابخانه ها و انتش��ارات امریکایی از ماه های گذش��ته در این کشور شدت پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬بسیاری از انتشارات بزرگ امریکا می گویند کتابخانه ها به تجارت انها خسارت‬ ‫می زنند‪ ،‬درحالی که مسئوالن کتابخانه ها اعتقاد دارند موجب ترویج فرهنگ کتابخوانی‬ ‫و افزایش فروش کتاب می شوند‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهشی پیو ماه گذشته نتایج اخرین نظرسنجی خود از کاربران کتابخانه را‬ ‫این گونه منتش��ر کرده بود که بس��یاری از کسانی که اقدام به خرید کتابی می کنند به طور‬ ‫معمول ان را در کتابخانه جس��ت وجو کرده بودند‪ .‬به گفته پیو‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد کاربران‬ ‫و مشتریان دائمی کتابخانه ها کتاب های قرض گرفته شده از کتابخانه را از کتابفروشی ها‬ ‫خری��داری می کنند‪ .‬اتحادی��ه کتابخانه های امریکا در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با انتش��ار امارهای‬ ‫خ��ود اعالم کرد بی��ش از ‪ ۳۹۱‬میلیون کتاب الکترونیکی به مش��تریان خود قرض داده‪،‬‬ ‫درحالی که بس��یاری از این کتاب ها بعدها ازس��وی کاربران خریداری ش��ده است‪ .‬حتی‬ ‫خود انتش��ارات مک میالن اعتراف ک��رده نزدیک ‪ ۴۵‬درصد از کتاب های فروخته ش��ده‬ ‫ازس��وی انها در گذش��ته در کتابخانه ها عرضه شده است‪ .‬مس��ئوالن کتابخانه در امریکا‬ ‫اعتقاد دارند تصمیم جدید مک میالن مدلی جدید و گیج کننده اس��ت و نوعی بی انصافی‬ ‫در حق کتابخانه هاس��ت‪ .‬به گفته مس��ئوالن کتابخانه های عمومی در اصل تجارت کتاب‬ ‫الکترونیک به واس��طه انها پررونق باقی می ماند چون انها به جای یک کتاب فهرس��تی از‬ ‫کتاب ها را خریداری می کنند‪ .‬انها می گویند براساس تصمیم جدید انتشارات از این پس‬ ‫باید به کاربرانی که تقاضای امانت یک نس��خه از کتاب الکترونیک را دارند‪ ،‬گفت متاس��ف‬ ‫هستیم چون بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر در فهرست انتظار امانت این کتاب هستند!‬ ‫خبر‬ ‫ایین پایانی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اجرای‬ ‫موسیقی تار اذری در تاالر وحدت تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی‬ ‫جوان با حضور چهره های برتر موسیقی جوانان ایران در‬ ‫‪ 3‬شاخه موسیقی نواحی‪ ،‬ردیف و دستگاهی و موسیقی‬ ‫کالسیک برگزار ش��د و برگزیدگان تندیس طالیی این‬ ‫دوره از جشنواره را دریافت کردند‪.‬‬ ‫نوازن��ده ج��وان ت��ار اذری‪ ،‬اراز وج��ودی دقایقی به‬ ‫نوازندگ��ی پرداخت و با حضور س��ید عب��اس صالحی‪،‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی به همراه دیگر مسئوالن‬ ‫هنری حوزه موس��یقی و همچنین جمعی از هنرمندان‬ ‫ایین پایانی این دوره از جش��نواره در تاالر وحدت تهران‬ ‫کلید خورد‪ .‬س��ید عباس س��جادی به عنوان مجری این‬ ‫برنامه در سخنان کوتاهی این جشنواره را از معتبرترین‬ ‫جشنواره ها برش��مرد که عمده اعتبار خود را از داورانی‬ ‫کس��ب کرده ک��ه در عرصه هنر از چنان وزن س��نگینی‬ ‫برخوردارند که هیچ صحنه ای تاب و توان این وزن هنر و‬ ‫معنویت را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بعد از صحبت های س��جادی‪ ،‬مبینا یوس��فی‪ ،‬اناهیتا‬ ‫خان��زاده‪ ،‬س��ینا کفاش��ی اص��ل‪ ،‬محمدرض��ا بهرامی‪،‬‬ ‫محمدجواد بهرامی و هومن بهزادی هنرمند خردسال از‬ ‫هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره هرکدام به طور‬ ‫جداگان��ه به اجرای برنامه پرداختند‪ .‬دبیر جش��نواره در‬ ‫ادام��ه این ایین با تش��ریح جزئیات رون��د برگزاری این‬ ‫دوره جش��نواره‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه در این جش��نواره‬ ‫ما ش��اهد رش��د در همه زمینه ها اع��م از کیفیت اجراها‬ ‫و حض��ور هنرمن��دان از همه اس��تان ها بوده ایم‪ .‬تومان‬ ‫اس��عدی افزود‪ :‬در این دوره ‪ ۱۱۰‬نفر از استادان برجسته‬ ‫اغاز ش��هریور و تولد حسین علیزاده از این هنرمند برای‬ ‫ایراد سخن دعوت کرد‪ .‬حسین علیزاده با تشکر از حضور‬ ‫حداکثری هنرمندان گفت‪ :‬س��یزدهمین جشنواره ملی‬ ‫موسیقی جوان ثابت کرد که عدد ‪ ۱۳‬نحس نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تداوم این جش��نواره در طول سال ها باعث‬ ‫بالندگی ان ش��ده است‪ .‬متاسفانه در ایران هیچ رویداد و‬ ‫سیاست مدیریتی تداوم نداشته است‪.‬‬ ‫این جشنواره بالنده شده چون در دوران مدیریت های‬ ‫مختلف دچار دست خوردگی و اعمال سلیقه نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این جوانان هنرمندان بی نظیری هستند و‬ ‫انچه این جش��نواره را قدرتمند کرده این اس��ت که این‬ ‫روی��داد فرهنگی تبدیل به نم��ادی از حضور همه اقوام‬ ‫ش��ده تا جایی که نمی توان استهزاامیز به ان نگریست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نگرانی عمده ما اینده این جوانان اس��ت که در‬ ‫این جش��نواره استعدادشان کشف می شود اما در اینده‬ ‫بدون داشتن سازمانی برای مدیریت این استعدادها این‬ ‫جوانان به بیراهه بروند‪ .‬علیزاده از مس��ئوالن درخواست‬ ‫کرد برای استعدادهای موس��یقی کشور فکری اساسی‬ ‫کنند‪ .‬وی در پایان از خانواده منس��جم انجمن موسیقی‬ ‫برای س��ال ها کار عاش��قانه بی چشمداش��ت و مدیریت‬ ‫انجمن موس��یقی علی ثابت نیا صمیمانه تشکر کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه این ایین موس��یقی تربت جام‪ ،‬کتولی‪ ،‬قش��قایی‪،‬‬ ‫له له وا‪ ،‬کمانچه لرستان‪ ،‬قانون و تار و کمانچه اذربایجان‪،‬‬ ‫موس��یقی ش��مال خراس��ان‪ ،‬موس��یقی بلوچستان و‬ ‫موسیقی سواحل جنوب ایران ازسوی هنرمندان جوان‬ ‫این مناطق اجرا شد‪.‬‬ ‫پایان بخش ای��ن ایین معرفی ‪ ۱۱۰‬برگزیده جوان در‬ ‫‪ 3‬بخش نواحی‪ ،‬دس��تگاهی و کالس��یک بود که از انها با‬ ‫لوح تقدیر‪ ،‬تندیس طالیی و جایزه نقدی قدردانی شد‪.‬‬ ‫اجرای «اپرای عروسکی عاشورا»‬ ‫در تاالر فردوسی‬ ‫محمد اق�ازاده‪ ،‬روزنامه نگار‪ :‬ظهر به طور اتفاقی با‬ ‫فرد بس��یار پولداری اشنا شدم‪ .‬اشنای مشترک مان در‬ ‫معرفی من از واژه نویس��نده و روزنامه نگار استفاده کرد‪.‬‬ ‫پرس��ید در این کار پول��ی درمی اید و مقصودش حقوق‬ ‫متعارف این حرفه نبود‪ .‬پاس��خ من منفی بود‪ .‬با تعجب‬ ‫وارد بحث شدیم تا از تاثیر پول بر شخصیت زدایی ادمی‬ ‫حرف بزنی��م‪ .‬حرف هایم را کمی پذیرفت اما دنیای من‬ ‫و او به حدی متفاوت اس��ت که هیچ کدام نمی توانیم ب��ا گفت وگو انها را به هم‬ ‫نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫جامع��ه ای که با متر و معیار پول ادم ها را م��ورد قضاوت قرار دهد و پولدارها‬ ‫مورد تکریم و بی پول ها مورد بی اعتنایی س��اختاری قرار می گیرند دچار انحطاط‬ ‫و ابتذال می ش��ود‪ .‬قرن ها پیش سقراط بر این نکته انگشت می گذارد و می گوید‬ ‫انسان ها هرچه بیشتر مال اندوزی را ارج نهند کمتر قدردان فضیلت خواهند بود‬ ‫و با همین رویکرد است که عیسی مسیح(ع) می فرماید‪« :‬برای خود روی زمین‬ ‫گنج نیندوزید‪ ،‬زیرا هر جا که گنج تان باشد قلب تان نیز همان جا خواهد بود» و‬ ‫مارکس در جایی می گوید‪ :‬من رذل و بی شرف و بی وجدان و حقه باز و ابله ام اما‬ ‫پول محترم است؛ بنابراین دارنده اش نیز محترم است‪.‬‬ ‫پول زد گی با کارکرد طبیعی پول تفاوت دارد؛ اگر دومی اصل مبادله را تضمین‬ ‫می کند اولی مازادی اس��ت که نش��انه ای از کژکاری این ماده اس��ت که به میل‬ ‫زیاده خواه امکان عمل می دهد و بقیه روابط انسانی را بحرانی و زشت می کند و‬ ‫تنازع را جایگزین تفاهم جمعی می س��ازد و منطق «هر انسان گرگ ان دیگری‬ ‫است» را رواج می دهد‪.‬‬ ‫تهی ش��دن شخصیت حاصل سلطه پول است و روابط بین افراد را غیرانسانی‬ ‫می کند‪ .‬پول زیاد دارنده اش را دچار پوکی و پوچی روانی و ان کسی را که ان را‬ ‫ندارد از همه استعدادهای بشری اش خلع ید می کند‪ .‬شهوت داشتن را جایگزین‬ ‫ش��ور بودن با معنا و پر از شور می سازد‪ .‬انس��ان چیزی نیست جز دال هایی که‬ ‫در ب��ازی ذهن و عین پر می ش��وند و پول زدگی همه ای��ن دال ها را تک بعدی و‬ ‫خودایین می کند و از زایش بازمی دارد‪ .‬پول زدگی دورویی‪ ،‬دروغگویی و چش��م‬ ‫هم چشمی را رواج می دهد و ادم ها را به جای سلطه بر این ابزار مبادله‪ ،‬به بندگی‬ ‫می کش��د‪ .‬ریشه این س��وداگری را بخش��کانید تا نتیجه ان را در کمرنگ شدن‬ ‫فساد ببینید‪ .‬این بحث را پیرامون رابطه جدلی پول زدگی و فساد ادامه می دهم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫پول و قضاوت های ما‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!