روزنامه صمت شماره 1364 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1364

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1364

روزنامه صمت شماره 1364

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1364‬پیاپی ‪2682‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راهبردهای‬ ‫توسعه خودروسازی‬ ‫رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد علی اصغر مونسان و محسن حاجی میرزایی در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫درد سرهای‬ ‫موتورسیکلت برقی‬ ‫ ‬ ‫از خصوصی سازی‬ ‫تا مقررات زدایی‬ ‫غفلت کردیم‬ ‫عقب ماندیم‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دروازه دیپلماسی هیچ گاه بسته نبوده است‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی روز گذش��ته در پایان جلسه رای اعتماد به‬ ‫وزیر پیش��نهادی میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی علی اصغر مونسان را‬ ‫به عنوان وزیر انتخاب کردند و کرس��ی وزارت اموزش و پرورش به محس��ن حاجی‬ ‫میرزایی رسید‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در جلسه بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی اموزش و پرورش و‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫مسیر استراتژی ما بر دو پایه مقاومت داخلی و دیپلماسی فعال استوار است‪ ،‬بر این‬ ‫نکته تاکید کرد که تصمیمی برای مذاکره دوجانبه با امریکا در هیچ مقطعی نداشته‬ ‫و نداریم‪ .‬روحانی با بیان اینکه پیشنهادهای بسیاری مطرح شده اما پاسخ ما همیشه‬ ‫منفی است‪ ،‬افزود‪ :‬امریکا در ‪ ۵+۱‬با ما حرف می زد‪ .‬اگر امریکا تمام تحریم خود را‬ ‫بردارد باز هم امکان پذیر است در جلسه ‪ ۵+۱‬مانند گذشته حضور پیدا کند‪ .‬به گفته‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری دروازه دیپلماسی هیچ گاه بسته نبوده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫میزگرد‬ ‫نمایشگاه«هتلیتی شو» موتور‬ ‫محرک صنعت هتلداری‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش های روز‬ ‫بازار دوچرخه‬ ‫در وضعیت قرمز‬ ‫حذف و اصالح بخشنامه های‬ ‫متناقض تجاری‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 208‬واگن و ‪ 5‬لکوموتیو به شبکه ریلی کشور پیوست؛ ‪ ۹۷۴‬دستگاه دیگر در راه است‬ ‫ناوگان ریلی جوان تر می شود‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تحول در نظام‬ ‫سیاست گذاری پولی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫راهبردهای توسعه‬ ‫خودروسازی‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫صنعت خودرو در ساختار اقتصاد ایران‪ ،‬یکی از پرچالش ترین‬ ‫صنایع کشور به ش��مار می رود؛ صنعتی که بیش از نیم قرن از‬ ‫تولد ان می گذرد و از نظر س��نی باید یک صنعت تکامل یافته‬ ‫و بال��غ باش��د‪ ،‬اما به دالی��ل گوناگون ازجمله وجود س��اختار‬ ‫انحصاری‪ ،‬دولتی یا وابس��ته به دولت‪ ،‬اس��تفاده نامناس��ب از‬ ‫ظرفیت ه��ای علم��ی‪ ،‬اجرا نک��ردن اس��تانداردهای کیفی در‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون‪ ،‬ناپای��داری قوانین و مق��ررات و برخی‬ ‫محدودیت های بین المللی تاکنون نتوانس��ته به رش��د و تعالی‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬مجموع عوامل یادش��ده س��بب ش��ده ت��ا امروز‬ ‫خودروس��ازی ایران باوجود ب��ازار انحص��اری و غیررقابتی در‬ ‫شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد و ساختار فیزیکی این صنعت‬ ‫نیز از توسعه مناسبی برخوردار نباشد‪.‬‬ ‫این صنعت پیشران می تواند نمادی از توسعه یافتگی صنعتی‬ ‫و موتور محرک صنعت کشور به شمار رود‪ ،‬در حالی که به دلیل‬ ‫نبود سیاس��ت گذاری مناس��ب و مدیریت چاب��ک از تحرک و‬ ‫موفقیت مورد انتظار برخوردار نیس��ت‪ .‬گرچه به باور بسیاری‬ ‫راهکار موفقیت این صنعت استقالل ان و ایجاد فضای رقابتی‬ ‫است اما سیاس��ت گذاری های کالن فصلی و نوسان برنامه های‬ ‫اقتصادی اساس این صنعت را با بحران روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫به ع�لاوه تاثیرپذی��ری این صنع��ت از تحوالت سیاس��ی و‬ ‫بین المللی همواره فرص��ت و تهدید همزمان برای این صنعت‬ ‫به ش��مار م��ی رود؛ چنانچه در جریان نوس��ان ن��رخ ارز و طال‬ ‫خودروسازی از نخس��تین بخش هایی بود که دچار بحران شد‬ ‫و در جری��ان کاهش قدرت پول ملی‪ ،‬خودروس��ازان با س��یل‬ ‫عظیم��ی از تقاض��ای بعض��ا کاذب روبه رو ش��دند‪ .‬ناتوانی در‬ ‫پاسخگویی به تقاضا به دلیل نبود توسعه کمی و کیفی مناسب‬ ‫و فرصت طلب��ی برخی دس��ت اندرکاران‪ ،‬موجب نابس��امانی و‬ ‫افزایش ش��دید نرخ خودرو شد‪ .‬در ادامه این روند‪ ،‬بحران های‬ ‫پیش امده برای این صنعت و س��یل تعهدات اجرا نشده‪ ،‬مردم‬ ‫را به سمت مراجع نظارتی و قضایی سوق داد و با ورود مراجع‬ ‫یادش��ده عالوه بر شناس��ایی سوءاس��تفاده های برخی افراد و‬ ‫گروه ها‪ ،‬ناکارامدی این صنعت در بومی س��ازی کامل تولیدات‬ ‫بیش از پیش خودنمایی کرد‪.‬‬ ‫گرچه س��ند جامع توس��عه صنعت خودرو ازس��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تدوین و ابالغ شده اما به نظر می رسد‬ ‫این سند تاکنون امکان اجرایی شدن پیدا نکرده است‪ .‬براساس‬ ‫این س��ند‪ ،‬رشد تولید و فروش و اش��تغال باید موجب توسعه‬ ‫صنعت خودرو شود که این موضوع نیز از مسیری جز «تحقیق‬ ‫و توس��عه» محقق نخواهد ش��د‪ .‬برهمین اساس نسبت هزینه‬ ‫«تحقیق و توس��عه» ب��ه «فروش» در صنعت خ��ودرو یکی از‬ ‫بندهای مهم س��ند جامع توس��عه صنعت خودرو را تش��کیل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بسیاری از خودروسازان بزرگ و معتبر در جهان برای ادامه‬ ‫فعالی��ت و مان��دگاری در این صنعت اقدام به س��رمایه گذاری‬ ‫جدی در حوزه تحقیق و توسعه می کنند‪ .‬خودروسازان جهانی‬ ‫ب��ر این باورند که این اق��دام در بلندمدت هزینه کمتری را به‬ ‫شرکت ها تحمیل می کند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از مس��یرهای رش��د تولی��د و افزایش فروش‬ ‫ش��رکت های خودروساز صادرات خودرو اس��ت؛ موضوعی که‬ ‫بعد از برجام نیز اهمیت جدی برای سیاس��ت گذاران صنعتی‬ ‫ایران داش��ت‪ .‬تا انجا که یکی از ش��روط انعق��اد قراردادهای‬ ‫خارجی صادرات ‪ ۳۰‬درصدی در نظر گرفته شد‪ .‬رشد صادرات‬ ‫در حال��ی در اولویت برنامه های صنعت خ��ودرو قرار دارد که‬ ‫خودروس��ازان در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با افت ‪ ۵۹‬درص��دی صادرات‬ ‫روبه رو بودند‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف کمی صنعت خودرو که در سند راهبردی به‬ ‫ان توجه جدی شده میزان فروش ساالنه صنعت خودرو کشور‬ ‫است‪ .‬خودروسازان باید در سال ‪ ۲۰ ،۱۳۹۶‬میلیارد دالر درامد‬ ‫از محل فروش خودرو کس��ب می کردند؛ درامدی که در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬باید به ‪ ۲۸‬میلیارد دالر و در سال ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر برسد‪ .‬همچنین براساس اماری که دولت در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫ارائه کرد س��هم ارزش افزوده صنعت خودرو از ‪( GDP‬تولید‬ ‫ناخالص داخلی) ‪۱.۸‬درصد بوده که این رقم در سال ‪ ۱۳۹۴‬به‬ ‫‪ ۱.۷‬درصد رس��یده است‪ .‬براس��اس هدف گذاری سند توسعه‪،‬‬ ‫س��هم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬باید به ‪ ۳‬درصد‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۳.۵‬درصد و‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۴‬به ‪ ۴‬درصد برسد‪ .‬یکی دیگر از ارقام مهمی که‬ ‫در این برنامه راهبردی به ان دقت ش��ده و ارتباط مستقیمی‬ ‫با رشد تولید و فروش محصوالت شرکت های خودروساز دارد‪،‬‬ ‫س��هم ارزش افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت‬ ‫است‪ .‬براس��اس اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این عدد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳.۲ ،۱۳۹۳‬درصد بوده که برای س��ال ‪۱۴ ،۱۳۹۶‬‬ ‫درصد و س��ال ‪ ۱۴۰۰‬با یک درصد رش��د ‪ ۱۵‬درصد و س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬نیز ‪ ۱۶‬درصد هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫باتوج��ه ب��ه م��وارد یادش��ده الزم اس��ت مدیری��ت جدید‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ا روحیه ای جه��ادی و علمی نس��بت به تغییر‬ ‫نگاه و بینش حاکم بر این صنعت در راس��تای توسعه کیفی و‬ ‫کمی ان براس��اس توانمندی های موجود اقدام کند‪ .‬همچنین‬ ‫حذف رفتارهای واس��طه ای و دالل��ی در این صنعت باتوجه به‬ ‫فاصله های موجود میان تولید تا مصرف از راهکارهایی است که‬ ‫می تواند این صنعت را در تحقق تولید مشتری مدار یاری دهد‪.‬‬ ‫گرچه برخی کارشناسان معتقدند مدیریت جدید ایران خودرو‬ ‫محصول نگاه س��نتی به این صنعت اس��ت اما قدرت جوانی و‬ ‫خالقی��ت در مدیریت جدید می تواند ی��ک فرصت مهم برای‬ ‫تجدید ساختارهای این صنعت تلقی شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه مس��یر اس��تراتژی‬ ‫م��ا بر دو پای��ه مقاومت داخلی و دیپلماس��ی فعال‬ ‫اس��توار اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬تصمیم��ی ب��رای مذاکره‬ ‫دوجانبه با امریکا در هیچ مقطعی نداشته و نداریم؛‬ ‫پیش��نهادهای بس��یاری مطرح ش��ده اما پاسخ ما‬ ‫همیشه منفی است‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دولت‪ ،‬حسن روحانی سه ش��نبه در جلسه بررسی‬ ‫صالحیت وزیران پیش��نهادی ام��وزش و پرورش‬ ‫و می��راث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬امریکا در ‪۵+۱‬‬ ‫ب��ا ما حرف م��ی زد‪ .‬اگر امریکا تم��ام تحریم خود را‬ ‫بردارد باز هم امکان پذیر است در جلسه ‪ ۵+۱‬مانند‬ ‫گذشته حضور پیدا کند‪ .‬وی درباره سوءبرداشت ها‬ ‫از س��خنرانی هایش گف��ت‪ :‬چ��ون ح��رف را در‬ ‫س��خنرانی ها نمی توانیم کامال باز کنیم‪ ،‬برخی فکر‬ ‫می کنند مقصود از مذاک��ره‪ ،‬گفت وگوی دوجانبه‬ ‫اس��ت‪ .‬خارجی ها به طور معمول برداشت های خود‬ ‫را دارند اما اصول سیاس��ت های م��ا را رهبر معظم‬ ‫انقالب مش��خص می کند؛ همه ما مس��یر واحدی‬ ‫را طی می کنیم و در مس��ائل مل��ی اختالفی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬روحانی عنوان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬نخس��تین‬ ‫گام کاه��ش تعهدات را برداش��تیم اما در عین حال‬ ‫مذاکره خود را با کشورهایی که با انها روابط نزدیک‬ ‫داریم مانند چین‪ ،‬روس��یه و دیگر کشورها ازجمله‬ ‫اروپ��ا ادامه دادیم‪ .‬وی با ی��اداوری اینکه در پایان ‪۲‬‬ ‫م��اه به نتیجه نرس��یدیم و گام دوم کاهش تعهدات‬ ‫برجامی را برداش��تیم‪ ،‬افزود‪ ۲ :‬ماه دوم نیز روزهای‬ ‫پایانی خود را طی می کن��د‪ .‬در این ‪ ۲‬ماه مذاکرات‬ ‫گوناگونی داشتیم؛ با برخی سران کشورها مستقیم‬ ‫و با برخی تلفنی صحب��ت کردیم‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگر اروپا یا کش��ورهای ‪ ۴+۱‬بتوانند به‬ ‫بخش��ی از تعهدات مهم خود عم��ل کنند‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت ما هم در کاهش تعهدات تجدید نظر کنیم‪،‬‬ ‫اما اگر کار مهمی انجام ندهند به طور حتم گام سوم‬ ‫را در روزهای اینده (پنجش��نبه) برخواهیم داشت‪.‬‬ ‫روحان��ی با بیان اینک��ه هرچه گام های بیش��تری‬ ‫برداریم حل مسئله س��خت تر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجایی که بازگشت به نقطه اول اسان است‪ ،‬بعد از‬ ‫مرحله سوم باز هم به مذاکرات خود ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه سیاست تعامل سازنده با جهان‬ ‫رئیس جمه��وری بیان کرد‪ :‬ما هی��چ گاه دروازه‬ ‫دیپلماس��ی را نبس��تیم و نخواهیم بست؛ سیاست‬ ‫این دولت از اغاز دولت یازدهم و ادامه ان در دولت‬ ‫دوازدهم تعامل س��ازنده با جهان بوده و این را ادامه‬ ‫مونسان و حاجی میرزایی وزیر شدند‬ ‫نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫پایان جلس��ه رای اعتماد به وزیر پیش��نهادی‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫علی اصغر مونس��ان را به عن��وان وزیر انتخاب‬ ‫کردند‪ .‬مونس��ان ب��ا ‪ ۱۶۳‬رای موافق‪ ۸۷ ،‬رای‬ ‫مخالف و ‪ ۵‬رای ممتنع از ‪ ۲۵۵‬نماینده حاضر‬ ‫به عنوان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی انتخاب شد‪ .‬همچنین به گزارش خانه ملت کرسی وزارت اموزش و پرورش به محسن‬ ‫حاجی میرزایی رسید‪ .‬نمایندگان مجلس در پایان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اموزش و‬ ‫پ��رورش ب��ا ‪ ۲۰۰‬رای موافق‪ ۴۸ ،‬رای مخالف و ‪ ۷‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۵۵‬ارای ماخوذه تصدی‬ ‫این وزارتخانه را به حاجی میرزایی سپردند‪.‬‬ ‫خواهیم داد‪ .‬ما معتقد نیس��تیم ک��ه از این دو ابزار‬ ‫یکی را باید استفاده کنیم؛ یا دیپلماسی یا مقاومت‪.‬‬ ‫معتقد نیس��تیم ک��ه مقاومت ملی با دیپلماس��ی‬ ‫فعال در تضاد اس��ت‪ .‬ما ای��ن دو را مکمل همدیگر‬ ‫می دانیم‪ .‬روحانی عنوان کرد‪ :‬خواهشمندم بعضی‬ ‫رس��انه های جمعی تض��اد و تقاب��ل و دوگانگی در‬ ‫کشور درست نکنند‪ .‬ش��رایط ما شرایط دوگانگی‬ ‫نیس��ت بلکه ش��رایط وحدت و صدای واحد است‪.‬‬ ‫نباید ما صدای دشمن را از حنجره ولو گروه مخالف‬ ‫دولت بش��نویم‪ .‬بگذار دش��من با حنجره خودش‬ ‫حرف بزند‪ .‬چرا یک عده حنجره ش��ان را به برنامه و‬ ‫تبلیغات دش��من و صدای دشمن عاریه می دهند‪.‬‬ ‫امروز باید متحد و در کنار هم باشیم‪.‬‬ ‫مقاومت داخلی و دیپلماس��ی فعال اس��توار است‪.‬‬ ‫ب��دون مقاومت داخل��ی راه به جای��ی نمی بریم و‬ ‫بدون دیپلماس��ی فعال هم مس��یر و راه ما دش��وار‬ ‫خواه��د بود؛ بنابراین پایه اصلی اس��تراتژی ما این‬ ‫اس��ت که ملت ما روی پای خود بایس��تد‪ ،‬مجلس‪،‬‬ ‫دولت‪ ،‬قوه قضاییه و همه ارکان دس��ت به دست هم‬ ‫دهن��د و بتوانی��م مردم را از معضالت و مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی ک��ه انها را زیر فش��ار ق��رار داده بیرون‬ ‫بیاوریم‪ .‬رئیس جمهوری یاداور ش��د‪ :‬البته در این‬ ‫راستا رهنمودهای رهبر معظم انقالب و همچنین‬ ‫تش��کیل جلسه سه قوه و ش��ورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی که با تدبیر ایش��ان انجام شد‪ ،‬تاثیرگذار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫روحان��ی تاکی��د کرد‪ :‬اس��تراتژی ما ب��ر دو پایه‬ ‫رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫‹ ‹مقاومت داخلی و دیپلماسی فعال‬ ‫‹ ‹مونسان امادگی مسئولیت را دارد‬ ‫خ��ود درب��اره تش��کیل وزارت می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس قصد اضافه کردن وزی��ر جدیدی را دارند؛‬ ‫ما دولتی ها چندان موافق تش��کیل این وزارتخانه‬ ‫نبودی��م اما تصمیم نهایی با نمایندگان و ش��ورای‬ ‫نگهبان اس��ت‪ .‬روحانی با اش��اره به استعفای سید‬ ‫محمد بطحای��ی از وزارت اموزش و پرورش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اقای بطحایی عالقه مند ش��د که در کنار شما‬ ‫نمایندگان باش��د و استعفا داد‪ .‬ایشان در استعفای‬ ‫خود نوش��ته بود می خواه��م در انتخابات مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی ش��رکت کنم و من خیلی موافق‬ ‫نب��ودم اما اصرار وی و تنگی وقت برای اس��تعفا‪ ،‬به‬ ‫دفتر ما فش��ار اورد و موجب پذیرش اس��تعفا شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه گردش��گری یک پیش��ران در‬ ‫اقتصاد و اش��تغال ماس��ت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬گردش��گری‬ ‫برای ما مهم و خوش��بختانه رو به توس��عه است‪ .‬از‬ ‫اغاز دولت یازدهم تا امروز هر س��ال نسبت به سال‬ ‫پیش‪ ،‬گردشگران بیش��تری وارد کشور ما شده اند‬ ‫و ام��روز هم برای ارز و ریال ما و هم برای اش��تغال‬ ‫و درامدزای��ی بس��یار مهم اس��ت‪ .‬روحانی گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم با رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫در این دو س��ال باقیمانده همچنان اقای مونسان‬ ‫بتواند در این سمتی که تاکنون بوده‪ ،‬البته به عنوان‬ ‫وزیر این مسئولیت را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حاجی میرزایی تجربه خوبی دارد‬ ‫روحان��ی در ادامه به گزینه پیش��نهادی وزارت‬ ‫اموزش و پرورش اشاره کرد و گفت‪ :‬این وزارتخانه‪،‬‬ ‫وزارتخانه ای پایه ای و اساس��ی است و هر انچه که‬ ‫برای اینده کش��ور می خواهیم‪ ،‬اغاز ان از اموزش‬ ‫و پرورش اس��ت‪ .‬اگر معنویت و نش��اط و پیشرفت‬ ‫اجتماع��ی و صنعتی می خواهیم و اگر اش��تغال و‬ ‫قدرت ملی می خواهی��م‪ ،‬از اموزش و پرورش اغاز‬ ‫می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز یک سرمایه بسیار‬ ‫ب��زرگ به عنوان امان��ت مردم یعن��ی ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫دانش اموز در اختیار ما اس��ت و بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫عزیزی که بار مس��ئولیت ام��وزش و پرورش را در‬ ‫سراس��ر کش��ور بر دوش گرفته اند و این کار بزرگ‬ ‫را انج��ام می دهن��د‪ .‬رئیس جمه��وری اظهار کرد‪:‬‬ ‫ام��وزش و پرورش‪ ،‬جزو وزارتخانه هایی اس��ت که‬ ‫پیچ و خم ان بیش��تر از وزارتخانه های دیگر اس��ت‬ ‫و م��ا برای اینکه به معرفی وزیر برس��یم‪ ،‬باید از این‬ ‫پی��چ و خم ها عبور کنیم‪ .‬برای اموزش و پرورش در‬ ‫مجموع ‪ ۹‬نفر را در ذهن داشتم که یکی از انها اقای‬ ‫حاجی میرزایی بود‪.‬‬ ‫موگرینی تاکید کرد‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر‬ ‫بر تالش اروپا برای حفظ برجام تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از وب س��ایت رس��می‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬فدریکا موگرینی در نشست ساالنه‬ ‫س��فیران کشورهای اروپایی در بروکسل گفت‪ :‬ما‬ ‫به دنبال نجات توافق هس��ته ای (برجام) هستیم‪.‬‬ ‫وی در اخری��ن کنفران��س خود اف��زود‪ :‬ما برای‬ ‫حفظ توافق هس��ته ای در حال بررسی روش های‬ ‫نواورانه و همکاری با سازمان ملل متحد هستیم‪.‬‬ ‫در همین حال مش��اور فدریکا موگرینی‪ ،‬مسئول‬ ‫ارش��د سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه‬ ‫از کناره گیری قریب الوقوع وی از سمتش خبر داد‪.‬‬ ‫س��ابرینا بلوس��ی در پیامی در حساب کاربری‬ ‫توییتر خود نوش��ت‪ :‬موگرینی به زودی با س��مت‬ ‫خود به عنوان مس��ئول ارش��د سیاس��ت خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپا خداحافظی می کند‪ .‬وی نوش��ت‪:‬‬ ‫موگرینی این موضوع را در نشست ساالنه سفیران‬ ‫اتحادیه اروپا بیان کرده است‪.‬‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا روز‬ ‫یکشنبه نیز در گزارشی از نشست دوروزه وزیران‬ ‫دفاع و خارجه اتحادیه اروپا در هلسینکی فنالند‪،‬‬ ‫تالش اتحادیه اروپا برای حفظ برجام‬ ‫عنوان کرد توافق هس��ته ای ایران و دفاع اروپایی‬ ‫از محورهای این نشس��ت ب��ود‪ .‬موگرینی در این‬ ‫گزارش که در وبالگ رس��می اش منتش��ر ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در نشس��ت وزیران دف��اع اتحادیه اروپا که‬ ‫پنجشنبه و جمعه گذشته در هلسینکی‪ ،‬پایتخت‬ ‫فنالند برگزار ش��د‪ ،‬برای نخس��تین بار «تغییرات‬ ‫اقلیمی» به عنوان تهدی��دی علیه امنیت جمعی‬ ‫اروپا پذیرفته ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این نشس��ت‬ ‫همچنی��ن برای نخس��تین بار درب��اره چگونگی‬ ‫مقابل��ه ب��ا فجای��ع طبیع��ی‪ ،‬منازعات ناش��ی از‬ ‫تغییرات اقلیمی و کاهش تاثیرات زیست محیطی‬ ‫س��امانه های دفاعی به عن��وان موضوعات دفاعی‬ ‫بح��ث و تبادل نظر ش��د‪ .‬موگرینی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫نشس��ت وزیران خارج��ه اتحادیه اروپا‪ ،‬مس��ائل‬ ‫مربوط به غرب اسیا از جمله سوریه و خلیج فارس‬ ‫و راه ه��ای حف��ظ برنام��ه جامع اقدام مش��ترک‬ ‫(برجام) نیز بررس��ی ش��د‪ .‬موضوع برجام و ایران‬ ‫در نشس��ت چهارجانبه میان موگرینی و وزیران‬ ‫خارجه انگلیس‪ ،‬المان و فرانس��ه نیز مطرح شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا پس از خروج از نشس��ت هلسینکی در جمع‬ ‫خبرن��گاران‪ ،‬گف��ت‪ :‬اروپا ضم��ن ادامه تالش ها‬ ‫برای حفظ توافق جامع (هس��ته ای) سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫قدرت ه��ای جهانی با ایران‪ ،‬از هر پیش��رفتی در‬ ‫ورای برجام برای حفظ ان نیز استقبال می کند‪.‬‬ ‫موگرینی افزود‪ :‬وظیفه من محافظت از اجرای‬ ‫کام��ل توافق های موجود اس��ت؛ اما چنانچه قرار‬ ‫باش��د اقدام های دیگ��ری نیز براس��اس برجام و‬ ‫ب��رای تکمیل ان انجام ش��ود‪ ،‬اتحادیه اروپا از ان‬ ‫اقدام ها اس��تقبال می کند‪ .‬هایکو ماس‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه المان نیز روز جمعه پس از نشست وزیران‬ ‫خارج��ه اتحادیه اروپا در فنالند‪ ،‬گفت‪ :‬بروکس��ل‬ ‫به تالش های خود برای حفظ توافق هس��ته ای با‬ ‫ای��ران ادامه خواه��د داد‪ .‬ماس پس از گفت وگو با‬ ‫همتایان انگلیس��ی و فرانسوی اش در هلسینکی‬ ‫فنالن��د افزود‪ :‬اروپا تالش ه��ای دیپلماتیک برای‬ ‫حف��ظ توافق هس��ته ای را افزای��ش خواهد داد‪.‬‬ ‫دومینی��ک راب‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه انگلیس نیز‬ ‫در جم��ع خبرنگاران‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزیران امور خارجه‬ ‫اتحادی��ه اروپا در نشس��ت هلس��ینکی خواهان‬ ‫حفظ توافق هسته ای ایران و حفظ امنیت ابراهه‬ ‫تجاری خلیج فارس بودند‪ .‬راب افزود‪ :‬کش��ورهای‬ ‫عکس روز‬ ‫اروپای��ی درصددند که با همکاری یکدیگر‪ ،‬ایران‬ ‫را به ادامه حضور در این توافق ترغیب کنند‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه انگلیس تاکید کرد‪ :‬توافق هس��ته ای‬ ‫تنها گزینه روی میز اس��ت ک��ه می تواند ایران را‬ ‫از دس��تیابی به س�لاح هس��ته ای باز دارد‪ .‬دیدیر‬ ‫رین��درز‪ ،‬وزیر امور خارجه و معاون نخس��ت وزیر‬ ‫بلژیک هم جمعه در هلس��ینکی اع�لام کرد‪ :‬در‬ ‫تالش��یم مفاد برجام را اج��را کنیم و گفت وگوی‬ ‫دیپلماتی��ک با ایران برای اتحادیه اروپا از اهمیت‬ ‫و اولویت خاصی برخوردار است‪ .‬ریندرز افزود‪ :‬ما‬ ‫نگران مسائل امنیتی و ازادی کشتیرانی هستیم و‬ ‫می کوشیم تا مفاد برجام را اجرا کنیم‪ .‬پیدا کردن‬ ‫راه هایی برای تضمین ازادی کشتیرانی در منطقه‬ ‫و در عی��ن ح��ال‪ ،‬همکاری با ای��ران برای اجرای‬ ‫درس��ت توافق هسته ای اولویت ماست‪ .‬موگرینی‬ ‫و امضاکنندگان اروپایی برجام (انگلیس‪ ،‬المان و‬ ‫فرانس��ه) در این نشست که به فاصله اندکی پس‬ ‫از نشس��ت س��ران گروه ‪ ۷‬در فرانسه برگزار شد‪،‬‬ ‫مواردی را که در همین زمینه در دیدار سران این‬ ‫کش��ورها در شهر «بیاریتز» مطرح شده پیگیری‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫مذاکرات فشرده عراقچی در پاریس‬ ‫برداشت خرما در ریگان بم‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫مذاکرات فشرده ایران و فرانسه در سطح کارشناسان ارشد دو کشور در پاریس‬ ‫به سرپرستی سید عباس عراقچی و با حضور معاونان بانک مرکزی و وزارت نفت‬ ‫و س��فیر کشورمان برگزار شد‪ .‬به گزارش ایسنا در این مذاکرات که بیش از ‪۱۰‬‬ ‫س��اعت به طول انجامید جزئیات سناریوهای محتمل برای پیشبرد ابتکار مطرح‬ ‫شده بین رئیس��ان جمهوری ایران و فرانسه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬ش��یوه تامین مطالبات و منافع ایران در برجام محور اصلی این مذاکرات‬ ‫بود‪ .‬مقرر ش��د طرفین ضمن تداوم کار فش��رده روی این سناریوها‪ ،‬رایزنی های‬ ‫خ��ود با س��ایر طرف های ذی ربط را نی��ز افزایش و به گفت وگوهای مس��تمر با‬ ‫یکدیگر در س��طوح گوناگون ادامه دهند‪ .‬س��فارت کش��ورمان در پاریس نیز در‬ ‫صفحه توییتر خود تاکید کرد‪ :‬دیپلماس��ی حس��ابگر و هوشمندانه ایران بر همه‬ ‫س��نگ اندازی های دش��منان مردم ایران پیروز خواهد شد‪ .‬سفارت کشورمان در‬ ‫پاری��س در این توییت با اش��اره به مذاکرات معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه‬ ‫در فرانس��ه نوش��ت‪ :‬بعد از چند ماه‪ ،‬همچنان مذاکرات و تماس ها بین ایران و‬ ‫فرانسه در سطوح گوناگون به طور فشرده ادامه دارد‪ .‬امروز نیز هیات های ایرانی‪-‬‬ ‫فرانس��وی به مدت ‪ ۱۰‬س��اعت به طور فش��رده گفت وگو کردند‪ .‬با «گام هایی به‬ ‫جلو» و «درک بیشتر متقابل» دیپلماسی حسابگر و هوشمندانه ایران در نهایت‬ ‫بر همه سنگ اندازی های دشمنان مردم بزرگ ایران پیروز خواهد شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��ید عب��اس عراقچ��ی‪ ،‬معاون‬ ‫سیاس��ی وزیر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران بعد از س��فر به فرانس��ه به منظور شرکت‬ ‫و رایزنی های سیاسی دوجانبه بامداد سه شنبه‬ ‫وارد لوبلیانا‪ ،‬پایتخت اسلوونی شد‪ .‬عراقچی در‬ ‫این س��فر عالوه بر شرکت و ایراد سخنرانی در‬ ‫یک نشست بین المللی‪ ،‬با همتای اسلوونیایی و‬ ‫برخی مقامات ارشد سیاس��ی و اقتصادی این‬ ‫کشور دیدار و گفت وگو می کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدج��واد ظریف با اش��اره به‬ ‫دی��دار با س��رگئی الوروف‪ ،‬همتای روس خود‬ ‫در مس��کو تاکید ک��رد هماهنگی هایی که در‬ ‫این س��فر در زمینه برج��ام و روابط منطقه ای‬ ‫انجام ش��د به نفع صلح و امنیت منطقه است‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه افزود‪ :‬در این س��فر ضمن‬ ‫بررسی روابط ایران و روس��یه‪ ،‬اقدام های الزم‬ ‫برای گسترش روابط دوجانبه مورد تاکید قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬ظری��ف همچنین در توییتی نوش��ت‬ ‫در این س��فر با الوروف ح��ول روابط دوجانبه‪،‬‬ ‫مسائل منطقه ای‪ ،‬امنیت خلیج فارس و اخرین‬ ‫تحوالت برجام گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬فرانس ‪ ۲۴‬دوشنبه شب گزارش‬ ‫داد وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه فروکاس��تن‬ ‫تنش ه��ای موجود و حفظ برج��ام را ضروری‬ ‫خواند‪ .‬س��رگئی الوروف با اشاره به زمینه های‬ ‫گفت وگو ب��ا وزیر امور خارج��ه ایران از جمله‬ ‫ض��رورت حف��ظ برج��ام‪ ،‬ابت��کار فرانس��ه در‬ ‫میانجی گری و سیاس��ت س��ازنده این کش��ور‬ ‫در ت�لاش برای کاهش تنش ه��ا (بین ایران و‬ ‫امریکا) را ستود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یوش��ی هیده س��وگا‪ ،‬دبیر ارش��د‬ ‫کابینه ژاپن گف��ت‪ :‬ژاپن قصد ندارد به ائتالف‬ ‫دریایی با رهبری امریکا در خلیج فارس ملحق‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلکه قصد دارد به طور مس��تقل ناوگان‬ ‫دریای��ی خود را برای جم��ع اوری اطالعات به‬ ‫اط��راف تنگه هرمز و کان��ال باب المندب اعزام‬ ‫کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ما ب��رای اینک��ه بدانیم چه‬ ‫اقدام های��ی می تواند امنیت تردد کش��تی های‬ ‫ژاپن��ی را تامین کند‪ ،‬جنبه ه��ای گوناگون را‬ ‫باید در نظر بگیری��م‪ .‬موضوعاتی مانند تامین‬ ‫امنیت تج��ارت نفت و همچنین روابط ژاپن با‬ ‫ایاالت متحده و ای��ران باید در این موضوع در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش روزنامه فایننش��یال‬ ‫ریویو استرالیا‪ ،‬ماریس پاین‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫استرالیا قرار اس��ت با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارج��ه ایران دیدار کند و درباره تصمیم‬ ‫استرالیا برای ملحق شدن به ائتالف امریکایی‬ ‫حف��ظ امنیت خلیج ف��ارس توضیحاتی به وی‬ ‫بدهد‪ .‬پاین دوش��نبه شب عازم بنگالدش شد‬ ‫که میزب��ان کنفرانس اتحادی��ه همکاری های‬ ‫منطقه ای اقیانوس هند است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬سفیر ایران در مسقط با وزیر امور‬ ‫خارجه عمان دیدار و رایزنی کرد‪ .‬در این دیدار‬ ‫یوس��ف بن علوی و حجت االسال مو المسلمین‬ ‫محمدرض��ا ن��وری ش��اهرودی درب��اره روابط‬ ‫دوجانبه‪ ،‬تحوالت منطقه و همکاری در مجامع‬ ‫بین المللی بحث و تبادل نظر کردند‪ .‬یوسف بن‬ ‫علوی در سخنانی در این دیدار روابط دو کشور‬ ‫را در اوج خود و رو به گسترش توصیف کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬خبرگزاری اس��پوتنیک گزارش‬ ‫داد محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫ایران در گفت وگو با ش��بکه روسیه ‪ ۲۴‬گفت‪:‬‬ ‫اقدام ه��ای امری��کا نه تنها ضرب��ه ای به برجام‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬بلکه ضربه ای ب��ه چارچوب‬ ‫قوانین بین المللی است‪ ،‬به همین دلیل اگر ما‬ ‫راه��ی برای عمل متقاب��ل در برابر امریکا پیدا‬ ‫نکنیم‪ ،‬برجام تنها خسارت [ما] نخواهد بود؛ از‬ ‫همین رو‪ ،‬ما با روسیه دیدگاه مشترکی درباره‬ ‫این مسئله داریم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه‬ ‫گفت‪ :‬اق��دام تجاوزکارانه رژیم صهیونیس��تی‬ ‫علیه لبنان نقض اش��کار حاکمیت و تمامیت‬ ‫ارضی یک کشور مس��تقل عضو سازمان ملل‬ ‫متح��د و اقدامی علیه صل��ح و امنیت جهانی‬ ‫است‪ .‬سید عباس موس��وی اقدام تجاوزکارانه‬ ‫رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان را به شدت‬ ‫محک��وم کرد و ان را مغایر با قوانین و مقررات‬ ‫بین المللی خواند‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬سازمان کش��ورهای صادرکننده‬ ‫نفت (اوپک) برای نخس��تین بار از اغاز توافق‬ ‫فری��ز نفت��ی (کاهش تولید) در س��ال جاری‪،‬‬ ‫تولید خود را ‪ ۲۰۰‬هزار بش��که در روز افزایش‬ ‫داد‪ .‬براس��اس گزارش خبرگ��زاری بلومبرگ‪،‬‬ ‫نیجریه و عربس��تان با تالش های خود اعضای‬ ‫اوپ��ک را متقاع��د کردند که تولی��د نفت این‬ ‫س��ازمان در روز ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه افزایش یابد‪،‬‬ ‫این در حالی است که کشورهای عضو اوپک و‬ ‫تولیدکنندگان مستقل نفت به رهبری روسیه‬ ‫در ابتدای س��ال جاری می�لادی توافق کرده‬ ‫بودند که تا پایان ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال اینده‬ ‫می�لادی به توافق کاهش تولی��د نفت پایبند‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫دروازه دیپلماسی هیچ گاه بسته نبوده است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ناوگان ریلی‬ ‫جوان تر می شود‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬الودگی ه��وا‪ ،‬هزینه‬ ‫س��وخت های فس��یلی‪ ،‬ام��ار تصادف��ات و‪ ...‬از‬ ‫موضوع ه��ای روز در کش��ورهای صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو امروز مس��ئله برقی س��ازی خودروها و‬ ‫وس��ایل حمل ونق��ل مطرح اس��ت به ط��وری که‬ ‫عنوان می شود تا سال ‪۱۴۰۹(۲۰۳۰‬خورشیدی)‬ ‫‪۱۲۵‬میلیون خودرو برقی به فروش خواهد رسید‪.‬‬ ‫در کنار این مسئله بسیاری از کشورهای اسیایی‬ ‫و اروپای��ی ب��ه س��وی فرهنگ دوچرخه س��واری‬ ‫رفته ان��د به ط��وری ک��ه در کش��وری مانند هلند‬ ‫روزانه یک چهارم جمعیت این کشور و ‪۷۵‬درصد‬ ‫دانش ام��وزان دبیرس��تانی ان ب��ا دوچرخه رفت‬ ‫و ام��د می کنند‪ .‬گفتنی اس��ت دوچرخه در قرن‬ ‫‪۱۹‬میالدی(سده‪۱۲‬خورش��یدی) به‪‎‬عنوان وسیله‬ ‫نقلی��ه به افراد معرفی ش��د و درحال حاضر حدود‬ ‫ی��ک میلی��ارد دوچرخه در سراس��ر جهان وجود‬ ‫دارد‪ .‬دوچرخ�� ه ی��ک وس��یله حمل ونقل بس��یار‬ ‫موث��ر و کارامد برای فاصله های کوتاه و متوس��ط‬ ‫ اس��ت‪ .‬عالوه‪‎‬بر ای��ن‪ ،‬دوچرخه ها در مقایس��ه با‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری دارای مزیت های گوناگونی‬ ‫از جمل��ه ورزش م��داوم ب��رای راک��ب ب��ا رکاب‬ ‫زدن‪ ،‬الوده نکردن هوا و محیط زیس��ت‪ ،‬نداشتن‬ ‫الودگ��ی صوتی‪ ،‬لرزش و س��روصدا برای راکب و‬ ‫محیط زیس��ت و دارای س��رعتی مطمئن در تردد‬ ‫هم��راه با تفریح‪ ،‬لذت و ارامش اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫امکان مان��ور و جابه جایی بیش��تر در محیط های‬ ‫دشوار و ش��لوغ‪ ،‬بی نیازی از مصرف سوخت‪ ،‬نیاز‬ ‫نداشتن به گواهینامه‪ ،‬تعمیرات فنی ناچیز و عمر‬ ‫طوالنی تر لوازم و قطعات ان و مزیت های بس��یار‬ ‫دیگر را می توان برای استفاده از دوچرخه برشمرد‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ن وس��یله در ای��ران خیل��ی خری��دار‬ ‫ن��دارد و اف��راد ترجی��ح می دهن��د با خ��ودرو یا‬ ‫موتورس��یکلت ت��ردد داش��ته باش��ند‪ .‬از ای��ن رو‬ ‫امار خودروهای تک سرنش��ین که در ش��هرهای‬ ‫گوناگون به ویژه کالنش��هر تهران تردد دارند‪ ،‬باال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مروری بر تاریخچه دوچرخه‬ ‫بادوام تری��ن و خوش رکاب ترین ن��وع دوچرخه از‬ ‫‪۱۰‬تومان ش��روع می ش��د و به ‪۱۵‬تومان می رسید‬ ‫ک��ه نرخ لوازم اضاف��ی ان از جمله‪ ،‬قاب‪ ،‬ترک بند‪،‬‬ ‫بوق و مانند ان ش��امل ‪۲‬تومان می شد‪ .‬اما همین‬ ‫وس��یله نقلیه پس از ورود موتورس��یکلت و خودرو‬ ‫که به‪‎‬طور قطع س��رعت بیش��تری داشتند جایگاه‬ ‫خود را به عنوان وس��یله کار و حمل‪‎‬ونقل از دست‬ ‫داد و ام��روز به عنوان وس��یله‪‎‬ای جانبی تنها مورد‬ ‫استفاده افراد معدودی که عموما ورزشکار هستند‪،‬‬ ‫قرار می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دوچرخه از سبد کاالیی‬ ‫حس��ین نصی��رزاده از‬ ‫فع��االن ب��ازار دوچرخه‬ ‫درباره وضعیت بازار این‬ ‫وس��یله نقلیه به‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬بازار تقاضای‬ ‫دوچرخ��ه به دلیل قدرت‬ ‫خرید مردم‪ ،‬به شدت افت‬ ‫کرده است‪ .‬امسال نرخ موتورسیکلت‪ ،‬خورو و تمام‬ ‫اق�لام م��ورد نیاز م��ردم بس��یار افزای��ش یافته‬ ‫درحالی که نرخ دوچرخه نس��بت ب��ه انها افزایش‬ ‫زیادی نداش��ته‪ ،‬اما در شرایط سخت فعلی مردم‬ ‫فق��ط برای اقالم ضروری زندگی‪ ،‬هزینه می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به فرهن��گ دوچرخه‪‎‬س��واری گفت‪:‬‬ ‫فرهنگ دوچرخه‪‎‬سواری در کشور به وجود نیامده‬ ‫اس��ت و دوچرخه به عن��وان یک��ی از محصوالت‬ ‫ض��روری خانوارها نبوده و بیش��تر جنبه تفریحی‬ ‫دارد ک��ه ب��ا پایین امدن قدرت خری��د خانوارها‪،‬‬ ‫به راحت��ی از س��بد کاالی��ی خانواده ه��ا و زندگی‬ ‫ش��هری حذف شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬دوچرخه در‬ ‫کشورهای بس��یاری مانند چین‪ ،‬هلند و‪ ...‬به دلیل‬ ‫کاهش الودگ��ی هوا و حفظ محیط‪‎‬زیس��ت جزء‬ ‫وس��ایل نقلیه روزانه مردم بوده و افراد با دوچرخه‬ ‫در خیابان‪‎‬ه��ا تردد دارند‪ .‬او با بیان اینکه پیش‏تر‬ ‫ه��م که م��ردم ایران مبادرت ب��ه خرید دوچرخه‬ ‫می‪‎‬کردند بیش��تر به‪‎‬لحاظ جنبه تفریحی‪‎‬ورزشی‬ ‫استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی به سود فعاالن اقتصادی است‬ ‫معارفه سیدعلی عزالدینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد‬ ‫با حضور محس��ن صالحی نیا‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در‬ ‫ایین معارفه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد اظهارکرد‪ :‬یکی از‬ ‫نیازهای اولیه صنایع وجود زیرساخت های الزم است‪ ،‬بنابراین استقرار واحدهای‬ ‫تولیدی در شهرک های صنعتی به سود صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی است‪،‬‬ ‫با این اقدام کمک قابل توجهی به انها خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه عمده صنایع کش��ور با‬ ‫وجود برخی مشکالت زیرساختی در شهرک های صنعتی استان ها و شهرستان ها‬ ‫مستقر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برخی شهرک ها مشکالت زیرس��اختی دارند‪ ،‬اما در یزد به‬ ‫ی مطلوب دولت و بخش خصوصی‪ ،‬با چنین مسائلی روبه رو نیستیم‪.‬‬ ‫لحاظ همکار ‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬در بحث توس��عه‪ ،‬عمده توجه‬ ‫به الگوهای سایر کشورهاست درحالی که با وجود نگاه همیشگی به مقوله توسعه‬ ‫و تحول‪ ،‬نمونه های موفقی همچون ش��هرک های صنعتی یزد را در داخل کش��ور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا با بی��ان اینکه یزد در بس��یاری ش��اخص ها در این حوزه پیش��رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این استان در کمتر صنعت و ش��اخصی همچون رقابت پذیری‪،‬‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬بهره وری‪ ،‬اش��تغال موثر و صادرات ورود کرده که س��رامد کش��ور‬ ‫نشد ه باشد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یزد درحال حاضر در دو ش��اخص صدور جواز تاس��یس و گواهی‬ ‫کشف و بهره برداری که عمده ان مدیون وجود زیرساخت های الزم در شهرک های‬ ‫صنعتی است در کشور رتبه برتر دارد‪.‬‬ ‫صالحی نیا درباره فعالیت های موفق استان در زمینه صنایع کوچک گفت‪ :‬یزد‬ ‫عالوه بر اینکه در نصب و بهره برداری از ماشین االت در رده استان های برتر است‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۳‬برابر جمعیت خود سرمایه گذاری در تولیدات دارد‪.‬‬ ‫درد سرهای‬ ‫موتورسیکلت ‬ ‫برقی‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬چند سال پیش یک خانواده وقتی برای‬ ‫خرید دوچرخه و اس��تفاده در سفرها و تفریحات‬ ‫خ��ود اق��دام می‪‎‬کردند پ��در خانواده ب��رای تمام‬ ‫اعض��ای خان��واده دوچرخه می‪‎‬خرید ام��ا این امر‬ ‫منتفی و این هزینه ها از س��بد مصرفی خانوار کم‬ ‫ش��ده است‪ .‬بنابراین افت تقاضا در بازار دوچرخه‬ ‫به کاهش قدرت خرید مردم برمی‪‎‬گردد‪.‬‬ ‫که نس��بت به تیراژ تولید ایران نرخ تمام شده ان‬ ‫را غیررقابت��ی و باال می‪‎‬برد‪ .‬این فعال بازار درباره‬ ‫اینکه بیش��تر دوچرخه‪‎‬ها از چه کش��ورهایی وارد‬ ‫می‪‎‬شود به چین اش��اره کرد و گفت‪ :‬البته برخی‬ ‫مدل ها نی��ز از اروپا می‪‎‬ایند‪ .‬نصی��رزاده در پایان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امس��ال بازار دوچرخه نس��بت به سال‬ ‫گذشته بین ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫نصی��رزاده با گذری به س��ال‪‎‬های نه‪‎‬چندان دور‬ ‫بازار دوچرخه عنوان کرد‪ :‬مردم هر س��ال یا هر ‪۶‬‬ ‫ماه یکبار دوچرخه‪‎‬های قدیمی خود را با مدل‪‎‬های‬ ‫جدی��د تعوی��ض می‏کردند ام��ا امروز ب��ا تعمیر‬ ‫دوچرخه‏های قدیمی سعی در استفاده حداکثری‬ ‫از ان را دارند‪ .‬تنوع دوچرخه زیاد اس��ت و س��ال‬ ‫به س��ال مدل‪‎‬ها تغیی��ر می‪‎‬کند اما م��ردم دیگر‬ ‫رغبتی ب��ه خرید یا تعویض دوچرخه خود ندارند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که به طور میانگین‬ ‫نرخ دوچرخه امس��ال چقدر افزایش یافته‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با توجه به مدل‪‎‬ها افزایش قیمت‏ها متفاوت است؛‬ ‫نرخ برخی مدل‪‎‬ها ‪۵۰‬درصد افزایش یافته و بعضی‬ ‫دیگر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابر شده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫او درب��اره تولید دوچرخه در کش��ور هم گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر قطعات دوچرخ��ه وارداتی اس��ت و فقط‬ ‫برخی اقالم مانند تنه و الستیک در داخل ساخته‬ ‫می‪‎‬ش��وند‪ .‬قطعاتی مانن��د دنده نیاز ب��ه فناوری‬ ‫باالیی دارد ضمن انکه س��رمایه زیادی می‪‎‬خواهد‬ ‫بنابراین گ��زارش بس��یاری از خانواده هایی که‬ ‫پیش ت��ر مبادرت ب��ه خرید و تعوی��ض دوچرخه‬ ‫می کردن��د دیگ��ر تمایلی به ای��ن کار ندارند زیرا‬ ‫ب��ا کاهش قدرت خرید ترجی��ح می دهند به جای‬ ‫هزینه ک��رد در بخش فرهنگ‪ ،‬خ��ود را محدود به‬ ‫تهی��ه کاالهای ضروری مانند خوراک و پوش��اک‬ ‫کنن��د‪ .‬اما می ت��وان با اضافه ک��ردن دوچرخه در‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی مانن��د طرح ب��ی دودی که‬ ‫به طور محدود فقط در تهران در حال انجام است‬ ‫گس��ترش یابد و با تعداد بیش��تر و البته کیفیت‬ ‫بهتر دوچرخه ه��ا فرهنگ دوچرخه س��واری را با‬ ‫هزینه کمتر جا انداخت‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه این ام��ر می تواند انگی��زه برای‬ ‫تولید ان را به وج��ود اورد زیرا امروز کارخانه های‬ ‫دوچرخه س��ازی تعطیل و نیمه تعطیل هس��تند‪.‬‬ ‫تامین کنن��دگان قطعات نیز با تغیی��ر کاربری به‬ ‫سوی تولید قطعات سایر محصوالت مانند وسایل‬ ‫ورزشی و‪ ...‬رفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیر به‪‎‬جای تعویض‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫موتورس��یکلت برقی در ایران هنوز جایگاه خود‬ ‫را پیدا نکرده اس��ت‪ .‬در این باره دغدغه های زیادی‬ ‫وجود دارد که در گام نخس��ت باید فرهنگ س��ازی‬ ‫ش��ود‪ .‬خودروهای برقی عملک��رد و کارکرد خاص‬ ‫خ��ود را دارند در نتیج��ه فرهنگ اس��تفاده از انها‬ ‫متف��اوت از خودروه��ای بنزین��ی اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫درحال حاض��ر این فرهن��گ با فرهن��گ حاکم بر‬ ‫موتورسیکلت س��واران ما فاصله زی��ادی دارد‪ .‬این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها بدون الودگی بوده و بی صدا‬ ‫هس��تند و این بی صدایی یک��ی از چالش های این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها اس��ت زیرا به لحاظ شنوایی‬ ‫گوش ما در تردده��ای خیابانی برای عبور و مرور با‬ ‫صدای وسایل نقلیه اشنا است و حس شنوایی نوعی‬ ‫مراقبت برای عبور و تردد است‪ .‬برای استقبال مردم‬ ‫از وس��ایل برقی نخس��ت باید روی فرهنگ ان کار‬ ‫کرد‪ .‬دیگر اینکه باید گروهی از سازمان ها و نهادهای‬ ‫گوناگون جمع ش��وند و یک متولی برای ان انتخاب‬ ‫کنند‪ .‬س��پس برای ان باید مش��خصه ای تعریف و‬ ‫زیرساخت های الزم مانند ایستگاه های شارژ تعبیه‬ ‫ش��ود‪ .‬شارژ این نوع موتورها از ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬ساعت به طول‬ ‫می انجامد‪ .‬این هم یکی از مش��کالت ان اس��ت که‬ ‫در راس��تای خدمات دهی بس��یار اهمیت دارد‪ .‬در‬ ‫بحث نرخ نیز نرخ تمام شده برقی ها بیشتر مربوط به‬ ‫باتری انها است که پس از ‪ ۲‬سال مصرف کننده باید‬ ‫نصف نرخ موتورسیکلت را برای تعویض ان بپردازد‪.‬‬ ‫تامین باتری مناس��ب از دیگر موضوع های مربوط‬ ‫ب��ه خدمات پس از فروش اس��ت که هن��وز بازار در‬ ‫این باره نتوانسته به نقطه مطلوبی در این باره دست‬ ‫یابد‪ .‬موتورسیکلت در کشور ما بیشتر به عنوان منبع‬ ‫ارتزاق بوده و با توجه به قدرت خرید مردم پرداخت‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان که ش��اید حداقل نرخ باشد برای‬ ‫قش��ر موتورسیکلت سوار زیاد است‪ .‬از این رو در این‬ ‫راس��تا باید تس��هیالت ویژه ای برای تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار دوچرخه در وضعیت قرمز‬ ‫سید محمد حس��ین‬ ‫نقیب الس��ادات‪ ،‬یک��ی از‬ ‫فعاالن بازار موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخ��ه درب��اره‬ ‫تاریخچ��ه دوچرخ��ه‬ ‫ب��ه‬ ‫گف��ت؛ واژه‬ ‫دوچرخه نخس��تین بار در‬ ‫فرانس��ه در دهه ‪۱۸۶۰‬میالدی(‪۱۲۳۸‬خورشیدی)‬ ‫استفاده ش��د‪ .‬این وسیله در ابتدایی ترین شکل در‬ ‫‪۲۳۰۰‬س��ال پیش از میالد مس��یح در کشورهایی‬ ‫مانند چی��ن‪ ،‬مصر و هند کاربرد داش��ته که روی‬ ‫دی��وار غاره��ا نی��ز اش��کالی از ان موجود اس��ت‪.‬‬ ‫واژه دوچرخ��ه در زب��ان انگلیس��ی از کلمه یونانی‬ ‫‪ KYKLOS‬گرفته ش��ده که بعدها در زبان التین‬ ‫به کلمه ‪ BICYCLE‬تبدیل شده است‪.‬‬ ‫کلم��ه پیش��وند ‪ BI‬به معن��ای ع��دد دو و کلمه‬ ‫پس��وند ‪ CYCLE‬به معنی دایره است‪ .‬نخستین‬ ‫دوچرخ��ه ش��ناخته ش��ده رس��می در تاریخ این‬ ‫وسیله «س��له ریفر» نام دارد که از دو طوقه چوبی‬ ‫تشکیل شده و با اس��تفاده از پاها در حالتی شبیه‬ ‫ب��ه راه رفتن این وس��یله را به ط��رف جلو و عقب‬ ‫هدایت می کرده اند‪ .‬پیش��ینه این وسیله در جهان‬ ‫طوالنی و حتی به پیش از میالد مسیح برمی گردد‪.‬‬ ‫نقب‪‎‬السادات درباره ورود ان به ایران افزود‪ :‬ماجرای‬ ‫ورود دوچرخ��ه به ایران و حض��ور ان در پایتخت‬ ‫(تهران) جالب است‪.‬‬ ‫دارالخالف��ه نش��ینان برای نخس��تین بار در میدان‬ ‫مشق (باغ ملی) چشم ش��ان به دوچرخه به همراه‬ ‫دو نوجوان ‪۱۵‬و ‪ ۱۶‬س��اله با شلوارهای کوتاه افتاد‪.‬‬ ‫این مرکب دوپا‪ ،‬از س��وی انگلیسی ها وارد پایتخت‬ ‫قاجار ش��ده و ن��زد تهرانی های قدی��م به «مرکب‬ ‫ش��یطان» معروف بود‪ ،‬چراکه ع��وام بر این اعتقاد‬ ‫بودند که این وسیله نقلیه از سوی شیاطین و پریان‬ ‫حرکت می کند چون کسی نمی تواند‪ ،‬روی دوچرخ‬ ‫حرکت کند‪ .‬به گفته نقیب الس��ادات نرخ بهترین‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پایتخت‬ ‫«هوشمند» می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫تاریخ صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این صفحه‪ ،‬یاداوری تاریخ مطبوعات و صنعت است که در جهت وفاداری بی کم وکاست نقل می شود‪.‬‬ ‫امار بیکاران مشخص نیست‬ ‫‪ ‬امار افراد اماده اشتغال در دهه‪ ۵۰‬دقیق نبود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل بکارگیری کارگر مناسب‪ ،‬بسیار مشکل‬ ‫بود‪ .‬معموال در اردیبهش��ت و خرداد س��ال ‪۱۳۵۵‬‬ ‫روستانش��ینان و کارگران شهرس��تانی به ش��هرها‬ ‫می امدند‪.‬‬ ‫انه��ا معم��وال در زاویه ه��ای میادی��ن و س��ر‬ ‫چهارراه های بزرگ و کوچک را پاتوق خود ساخته‪،‬‬ ‫ساعت ها به انتظار می ایستادند تا اگر فرصت اشتغال‬ ‫به دس��ت امد‪ ،‬فورا مشغول به کار شوند‪ .‬ولی غالبا‬ ‫گرفتار دالل ها و واس��طه گران می شدند‪ .‬تا اخرین‬ ‫ری��ال پس اندازش��ان را از دست ش��ان در می اوردند‬ ‫و باز هم بیکار و س��رگردان باق��ی می ماندند‪ .‬برای‬ ‫س��ازماندهی و بکارگی��ری ف��وری ای��ن کارگران‪،‬‬ ‫ماموران کاریابی بسته های دو یا سه نفری به نقاطی‬ ‫که معموال محل تجمع بیکاران فصلی بود‪ ،‬می رفتند‬ ‫و ب��ه منظور امارگیری‪ ،‬با انه��ا مصاحبه کرده و از‬ ‫استعداد و تخصص شان پرس وجو می کردند‪ .‬سپس‬ ‫انها را به نمایندگان کارفرماها راهنمایی کرده تا به‬ ‫وس��یله مینی بوس و اتوبوس به محل کار بروند‪ .‬در‬ ‫همین س��ال ‪ ۱۳۵۵‬قرار شد‪ ،‬س��میناری در تهران‬ ‫برگزار ش��ود تا این روش مورد س��نجش و ارزیابی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬ضمنا اماری از میزان افراد اماده به کار‪،‬‬ ‫هزینه های اشتغال انان و نیز درامدشان تهیه شد تا‬ ‫از الگوی کامل ش��ده ان در همه شهرهای بزرگ و‬ ‫کوچک بهره بگیرند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمان متصدیان کاره��ای دولتی معتقد‬ ‫بودن��د که معرف��ی ه��ر ادم بیکار‪ ،‬مبلغ��ی حدود‬ ‫‪۳۰‬هزار ریال هزینه دارد و البته تا باالی ‪۶‬هزار ریال‬ ‫هم می توانست باشد‪.‬‬ ‫در این زمان برای یک متقاضی ش��غل رانندگی‬ ‫کار با ماهی ‪ ۱۵۰۰‬ت��ا ‪ ۲‬هزار تومان فراوان بود اما‬ ‫افراد به مرکز کاریاب��ی مراجعه می کردند تا حقوق‬ ‫بیش��تری دریافت کنند‪ .‬مثال در شرکت هواپیمایی‬ ‫ملی‪ ،‬افراد می توانس��تند ب��ا روزی ‪ ۳۰‬تومان یعنی‬ ‫ماه��ی ‪ ۹۰۰‬تومان ب��ه کار نظاف��ت بپردازند اما تا‬ ‫زمان��ی که امار ش��اغالن به کار و نیازهای ش��غلی‬ ‫مملکت مشخص نشود‪ ،‬نمی توان افراد را در مشاغل‬ ‫مناسب جای داد‪.‬‬ ‫اماری از پزشکان و بیمارستان ها‬ ‫در ایران و در س��ال ‪ ۱۳۵۲‬برای تمامی کودکان کش��ور ‪ ۴۴۳‬پزشک متخصص‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر میزان مرگ ومیر در ‪ ۱۰‬س��ال گذشته از ‪ ۲۴‬به ‪ ۱۶‬در هزار نفر‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬این امار در یک س��مینار بهداش��تی در خرداد ماه سال ‪۵۳‬‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین امار که از طرف مس��ئوالن امور بهداش��تی وزارت بهداری در‬ ‫س��مینار تلفیق برنامه های تنظیم خانواده و بهداش��ت مادر و کودک قرائت شد از‬ ‫‪۴۴‬هزار تخت بیمارس��تانی موجود در کش��ور ‪۱۱.۴‬درصد ان مخصوص زایمان و‬ ‫‪ ۸.۳‬درصد ان ویژه کودکان است‪ .‬برای هر ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۵۷۲‬نفر زن یک متخصص‬ ‫بیماری های زنان و زایمان وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنین در همین زمان در ایران ‪ ۴۰۵‬نفر متخصص در رشته بیماری های زنان‬ ‫و ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۱۷‬نفر ماما و پرس��تارماما در امر زایمان و بهداش��ت مادر و کودک‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫این امار می گوید در س��ال ‪ ۵۱‬میزان تولد در ایران ‪ ۴۸‬در هزار‪ ،‬مرگ ومیر ‪۱۶‬‬ ‫در هزار و رش��د جمعیت ‪۳.۲‬درصد بوده اس��ت‪.‬تعداد بیمارس��تان های کشور در‬ ‫اردیبهش��ت ماه س��ال ‪ ۱۳۵۳‬به ‪ ۴۱۱‬بیمارستان بالغ گردیده است‪ .‬از این تعداد‬ ‫‪ ۱۰۶‬بیمارس��تان خصوصی و ‪ ۲۰۵‬بیمارس��تان دولتی و وابس��ته به سازمان های‬ ‫خیریه اس��ت‪ .‬از ‪ ۱۰۶‬بیمارستان خصوصی ‪ ۴۷‬بیمارستان در پایتخت و بقیه در‬ ‫شهرستان ها است‪ .‬بیمارستان های کشور جمعا ‪ ۴۲‬هزار تخت دارند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫یادداشت‬ ‫گام های اولیه مدیریت کارخانه و تربیت کارگر فنی‬ ‫حسن محرابی‪-‬روزنامه نگار‪:‬‬ ‫در س��ال های اولی��ه تاس��یس‬ ‫کارخانه ها و ت�لاش برای صنعتی‪،‬‬ ‫ش��دن نکته های مختلف��ی باید در‬ ‫نظ��ر گرفته می ش��د‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات مناس��ب‪ ،‬از جمله اینکه‬ ‫مقدار کافی مواد خام از نوع مرغوب‬ ‫برای تولید کاال وجود داش��ته باش��د ضرورت‬ ‫دیگر بازار کاف��ی برای فروش این کاالها بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارگران کاف��ی و مجرب برای کار‬ ‫در این کارخانه ها باید تربیت می شدند اما در‬ ‫مراحل اولیه همه کارگران نمی توانس��تند از‬ ‫سابقه و مهارت کافی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بای��د در زم��ان انج��ام کار از‬ ‫روش هایی برای ارتقای س��طح فنی کارگران‬ ‫به��ره می گرفتند‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬همزمان با‬ ‫اغ��از فعالیت ه��ای صنعتی جدی��د در تاریخ‬ ‫معاص��ر از دوره قاجار‪ ،‬صنعتی ش��دن نواحی‬ ‫گوناگ��ون کش��ور م��ورد توجه قرار داش��ت‬ ‫ب��ه همین دلی��ل در گوش��ه و کنار کش��ور‬ ‫کارخانه های مختلفی ساخته شدند‪.‬‬ ‫این نکته اخر نیز موجب می ش��د که فراهم‬ ‫اوردن ش��رایط کار و پیشرفت برای کارگران‬ ‫متعدد‪ ،‬متفاوت باشد‪ .‬پیرو همین سیاست ها‪،‬‬ ‫کارخانه هایی در این دوران اغاز به کار کردند‪.‬‬ ‫در نخستین گام کارخانه هایی تاسیس شدند‬ ‫ک��ه با فعالیت ه��ای قبلی صنعتی در کش��ور‬ ‫ارتباط داشته باشند‪.‬‬ ‫یک��ی از کاالهای��ی که در قدیم ب��ه مقدار‬ ‫زیادی به کش��ور وارد می شد پارچه های نخی‬ ‫بود که س��ال ها جزو اجناس وارداتی به شمار‬ ‫می امد در حالی ک��ه در ایران پنبه به میزان‬ ‫فراوانی کش��ت و اس��تحصال می شد‪ .‬در کنار‬ ‫دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب‬ ‫ام��کان بهره گی��ری از محصول پنب��ه وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن برای کاه��ش می��زان صادرات‬ ‫پارچ��ه ابتدا الزم ب��ود کارخانه های تولید نخ‬ ‫فعالیت خود را اغاز کند‪ .‬نخستین کارخانه نخ‬ ‫در قائم شهر و در سال ‪ ۱۳۰۴‬تاسیس‬ ‫ش��د این کارخانه عالوه ب��ر تولید نخ‬ ‫پارچه های پنبه ای نیز که از کش��ور‬ ‫الم��ان وارد می ش��دند رنگ امی��زی‬ ‫کرده به بازار عرضه می کرد‪.‬‬ ‫در ش��هر اصفه��ان نیز پیش��ینه‬ ‫تاس��یس کارخانه های ن��خ و پارچه‬ ‫بسیار قدیمی اس��ت و حتی به دوران صفویه‬ ‫بازمی گ��ردد‪ .‬ام��ا در تاریخ معاصر در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۰۴‬ی��ک کارخانه پارچه باف��ی در اصفهان‬ ‫تاس��یس ش��د‪ .‬در این کارخانه عالوه بر تهیه‬ ‫پارچ��ه برای لباس و پوش��اک‪ ،‬قالی هایی که‬ ‫از پشم ش��تر نیز بافته ش��ده بودند به اضافه‬ ‫پارچه های پش��می ضخیم تولید می ش��دند‪.‬‬ ‫کلیه وسایل و تجهیزات این کارخانه از المان‬ ‫وارد ش��ده بود و در ح��دود ‪ ۵۰۰‬نفر در این‬ ‫کارخانه مشغول کار بودند‪.‬‬ ‫نکته قاب��ل توجه انکه در ای��ن زمان فقط‬ ‫چند اس��تادکار زن در کارخانه ها مش��غول به‬ ‫کار بودن��د و کارگ��ران زن در این کارخانه ها‬ ‫استخدام نمی شدند‪ .‬اس��تدالل مسئوالن ان‬ ‫زم��ان‪ ،‬این بود که دس��تمزد کارگ��ر ان قدر‬ ‫ارزان اس��ت که نیاز به استخدام کارگران زن‬ ‫نیست!‬ ‫ کارخان��ه دیگ��ر در ‪ ۵۰۰‬کیلومتری ش��هر‬ ‫اصفهان یعنی ش��هر ش��یراز س��اخته ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یک��ی از تاجران ایرانی که مدت ‪ ۴۵‬س��ال‬ ‫در منچستر اقامت داشت و تجارت مستقیم با‬ ‫ای��ران انجام می داد‪ ،‬یک کارخانه تولید نخ در‬ ‫ش��یراز تاسیس کرد‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬تمامی‬ ‫وس��ایل و تجهیزات این کارخانه از انگلستان‬ ‫وارد شده و از شرکت اولدهام خریداری شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫کارخان��ه یادش��ده فق��ط از حیث وس��ایل‬ ‫یک موسس��ه انگلیس��ی نبود بلک��ه از حیث‬ ‫مدیریت نیز مدیران کارخانه ها‪ ،‬با بهره گیری‬ ‫از شیوه های انگلیس��ی مشغول اداره کارخانه‬ ‫بودند‪ .‬ای��ن کارخان��ه دارای ‪ ۲۵۰‬نفر کارگر‬ ‫بوده و روش های مبتکرانه برای فراهم اوردن‬ ‫ش��رایط مناس��ب در محل کار کارگران مورد‬ ‫توجه قرار گرفته بود‪ .‬محل س��اخت کارخانه‬ ‫در یک نقطه خوش اب و هوا بود‪ .‬برای فراهم‬ ‫اوردن ش��رایط بهتر نیز ابداعاتی انجام ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در جلوی درهای این کارخانه‪،‬‬ ‫حصیرهای��ی اویخته بودند ک��ه در طول روز‪،‬‬ ‫چند بار روی ان اب پاشیده می شد که هوای‬ ‫داخل کارخانه را تهویه کنند‪.‬‬ ‫در حوالی کارخانه یک قطعه زمینی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که در ان انواع بذرهای مختلف‬ ‫پنبه کاش��ته بودند تا سرانجام بذر مناسبی را‬ ‫پیدا کنند زیرا پنبه حاصل در ش��یراز به درد‬ ‫مصرف کارخانه نمی خ��ورد و به طور معمول ‬ ‫پنبه هایی که در اطراف تهران کاشته می شد‪،‬‬ ‫به شیراز فرستاده می شدند‪.‬‬ ‫در نزدیک��ی کارخانه چاه��ی برای رفع نیاز‬ ‫اب م��ورد مص��رف کارخانه ایجاد ش��ده بود‪.‬‬ ‫در داخ��ل کارخانه نی��ز اتاق وس��یعی برای‬ ‫اس��تراحت کارگ��ران س��اخته ش��ده بود که‬ ‫موقع خوردن ناهار نیز از همان اتاق اس��تفاده‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫اب اش��امیدنی کارگ��ران نی��ز از مح��ل‬ ‫مطمئنی به کارخانه حمل می ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫به موض��وع تعلیم و تربیت کارگران نیز توجه‬ ‫جدی می شد به گونه ای که هر کارگر جدیدی‬ ‫که به کارخانه وارد می ش��د در مدت کوتاهی‬ ‫اموزش ه��ای الزم را می دید ت��ا فعالیت های‬ ‫خود را به شکل دقیق انجام دهد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬در پ��ی ض��رورت بهره گیری از‬ ‫کارگر متخصص‪ ،‬از دهه ‪ ۴۰‬به تاسیس مراکز‬ ‫کاریابی در کش��ور توجه ش��د به گونه ای که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬در تهران ‪ ۴‬مرکز کاریابی و‬ ‫در سراس��ر کش��ور ‪ ۵۰‬مرکز کاریابی فعالیت‬ ‫می کردن��د‪ .‬ای��ن مراکز قرار بود توس��عه یابد‬ ‫و ب��ه ‪ ۳۵۰‬مرک��ز افزایش یاب��د‪ .‬وظیفه این‬ ‫موسسه ها‪ ،‬کاریابی و اشتغال به کار کارگران‬ ‫فنی و متخصص بود‪.‬‬ ‫تغییر و تبدیل تاریخ‬ ‫تا اوایل دهه اول قرن ‪ ،۱۴‬استفاده از تاریخ رسمی هجری‬ ‫شمسی مرسوم نبود‪ .‬در مهر ‪ ۱۳۱۲‬اعالم شد نظر به اینکه‬ ‫تاریخ رس��می کش��ور برای ماه های شمس��ی تنظیم شده و‬ ‫مواف��ق قانون مص��وب فروردین ‪ ۱۳۹۳‬تم��ام دوائر دولتی‬ ‫مکل��ف به اجرای ان هس��تند‪ .‬بنابراین الزم اس��ت از تاریخ‬ ‫وصول به این متحدالمال(بخشنامه امروزین) در کلیه اسناد‬ ‫معامالت رس��می و نوشتجات تاریخ شمسی را قید و از ذکر‬ ‫تاریخ قمری مطلقا خودداری کنید‪ .‬‬ ‫تعداد کتابخانه ها و کتاب خوان ها‬ ‫در خ��رداد س��ال ‪ ۱۳۵۲‬تعداد ‪ ۳۱۵‬کتابخان��ه عمومی در‬ ‫تهران و شهرس��تان ها وج��ود دارد‪ .‬ای��ن کتابخانه ها از محل‬ ‫‪۱.۵‬درصد درامد ش��هرداری هر محل تاسیس یافته است‪ .‬در‬ ‫این س��ال تعدادی از کتابخانه های عمومی‪ ،‬شبانه روزی شده‬ ‫یا تا نیمه ش��ب باز بود تا دانش ام��وزان برای درس خواندن از‬ ‫این مکان ها استفاده کنند‪ .‬البته نکته ای که وجود داشت این‬ ‫بود که همه کتابخانه های عمومی محل مناس��بی نداش��تند‬ ‫چنان ک��ه ‪ ۹۵‬کتابخانه به طور موقت در ی��ک اتاق از بناهای‬ ‫مدارس یا ش��هرداری ها دایر اس��ت و ‪ ۷۸‬کتابخانه در امالک‬ ‫استیجاری و بسیاری از کتابخانه ها به طور کلی محل مناسبی‬ ‫ندارند‪ .‬تعداد کتاب های این کتابخانه ها در سال ‪ ۱۳۵۱‬حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۵۰‬نس��خه بوده اس��ت‪ .‬این کتاب ها اغلب مجانی و‬ ‫به ص��ورت هدیه ای از جانب دوس��تداران کتابخانه در اختیار‬ ‫این کتابخانه ها گذاشته شده بود اما کتابخانه عمومی مرکزی‬ ‫که در پارک ش��هر ق��رار دارد در این زمان ی��ک صد هزار جلد‬ ‫کتاب داش��ت‪ .‬کتابخانه های دیگر بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تا ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫کت��اب دارن��د‪ .‬در مجموع ‪۹۹۰‬ه��زار و ‪ ۵۶۸‬ع��دد کتاب در‬ ‫کتابخانه های عمومی موجود اس��ت‪ .‬از شهریور ‪ ۵۱‬تا اسفند‬ ‫‪ ۵۲‬یعنی طی یک س��ال و نیم با اجرای طرح تش��ویق مولفان‬ ‫و ناش��ران ‪۶۳۴‬هزار و ‪ ۳۹۷‬کتاب بین کتابخانه ها توزیع شده‬ ‫اس��ت یعنی در ع��رض ‪ ۱۸‬ماه موج��ودی کتاب ها ‪۵۸‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬کس��انی ک��ه در کتابخانه های عمومی‬ ‫عضوی��ت دارن��د‪ ،‬اغلب انه��ا از دانش��جویان و دانش اموزان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫لرزه بر تن ساختمان ها‬ ‫با بتن های بی کیفیت‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫درگفت و گو با فعاالن معدنی مطرح شد‬ ‫منیر حضوری‪ :‬قوانین مالیاتی یکی از موضوع هایی است‬ ‫که س��ال ها مورد بحث فعاالن معدن��ی و قانون گذاران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬فعاالن اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه واحدهای‬ ‫تولیدی موتور محرک کش��ور هستند و در اشتغالزایی نقش‬ ‫مس��تقیم دارند‪ ،‬باید مش��مول معافیت های مالیاتی ازجمله‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده‪ ،‬مالیات عملکرد و اخذ عوارض گمرکی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ازانجایی که س��رمایه های بخش معدن اندک و هزینه های‬ ‫ان ازجمله تامین ماش��ین االت و قطع��ات‪ ،‬پرداخت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده و جمع اوری و پرداخ��ت دوباره ان به دولت از‬ ‫سوی تولیدکنندگان باری است که به تولید تحمیل می شود‪،‬‬ ‫کارشناس��ان باور دارند که دولت باید در سیاس��ت های خود‬ ‫بازنگری و از این دس��ته از فعاالن اقتصادی حمایت کند‪ .‬در‬ ‫همین زمینه‪ ،‬با کارشناسان معدن گفت وگو کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹از بخش تولید کمتر مالیات بگیریم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کش��ورهای پیشرفته گاهی با کاهش نرخ مالیات‬ ‫سبب افزایش رونق تولید می شوند‪ .‬بیشترین سهم در مالیات‬ ‫مربوط به بخش تولید است که البته ریسک و اسیب پذیری‬ ‫زیادی دارد‪ .‬درنتیجه به نظر می رسد یکی از کارهایی که باید‬ ‫انجام دهیم این است که از بخش تولید کمتر مالیات بگیریم‪.‬‬ ‫ش��کوری با بیان اینک��ه هزینه های معدنکار زیاد اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬وقتی فرد در حوزه معدن س��رمایه گذاری می کند تا‬ ‫روزی ک��ه کارش به بهره برداری برس��د‪ ،‬مدام در حال خرید‬ ‫تجهیزات ماش��ین االت‪ ،‬خدمات فنی مهندس��ی و پرداخت‬ ‫ارزش افزوده اس��ت‪ .‬با توجه به هزینه های باال گاهی مالیات‬ ‫ارزش افزوده بیش��تر است‪ .‬در مالیات ارزش افزوده بسیاری از‬ ‫فعاالن اقتصادی در ش��رایط نامساعد نمی توانند کاالی خود‬ ‫را نقدی بفروش��ند؛ درنتیجه ان را نسیه می فروشند و گاهی‬ ‫هم نمی توانن��د اصل پول خود را وص��ول کنند‪ ،‬درحالی که‬ ‫ه��ر ‪۳‬ماه یک بار باید ارزش افزوده را به نظام مالیاتی پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران اظهار کرد‪ :‬جالب است که دولت می خواهد تسهیالتی‬ ‫را در اختی��ار فع��االن اقتصادی قرار دهد اما این تس��هیالت‬ ‫کفاف همه فعاالن را نمی دهد‪ .‬پیش��نهاد می کنیم فردی که‬ ‫ارزش افزوده ایجاد نکرده مالیات هم پرداخت نکند و هر زمان‬ ‫که فعالیتش به بهره برداری رس��ید ارزش افزوده او محاس��به‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��کوری تاکید کرد‪ :‬متاسفانه ارزش افزوده‪ ،‬زنجیره تولید‬ ‫را درگیر کرده‪ ،‬در حالی که باید از کس��انی که تولیدکننده‬ ‫واقعی هستند حمایت کرد‪ .‬در سال رونق اقتصادی خیلی ها‬ ‫‪۹‬درص��د مالیات ارزش اف��زوده را پرداخت می کنند اما اجازه‬ ‫دهیم فعال اقتصادی این میزان را سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹از هر راهی نقدینگی معدن را می گیرند‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان سرب و روی ایران با‬ ‫بی��ان اینکه یک��ی از م��واردی که‬ ‫نقدینگی را با مش��کل روبه رو کرده‪،‬‬ ‫مالیات ارزش افزوده است به‬ ‫گفت‪ :‬بزرگ ترین مش��کلی که برای‬ ‫بخ��ش معدن ب��ه وجود ام��ده این‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بهرام ش��کوری‪ ،‬رئیس کمیس��یون‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ات��اق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫در اهمی��ت مالیات س��تانی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��کی نیست که کشور‬ ‫بای��د ب��ا مالی��ات اداره ش��ود و از‬ ‫درامده��ای نفتی فاصل��ه بگیرد اما‬ ‫اینک��ه مالیات س��تانی را چگونه انجام دهیم ت��ا هم مالیات‬ ‫وصول ش��ود و هم تولید رونق یابد مقوله ای است که باید به‬ ‫ان توجه کرد‪.‬‬ ‫ش��کوری با اش��اره به وضعیت اقتصادی کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که در حوزه صنعت و معدن کشور رشد منفی داشته‬ ‫باش��یم افزایش مالیات باعث می شود که تولید دچار مشکل‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر در فضایی که کشور مش��کالت اقتصادی دارد‪ ،‬از‬ ‫ابزار مالیاتی اس��تفاده کنیم و بهب��ودی برای تولیدکنندگان‬ ‫ایجاد نش��ود‪ ،‬مالیاتی ک��ه افزایش یافته وصول می ش��ود اما‬ ‫در س��ال های بعد دیگر این گونه نخواه��د بود و تولیدکننده‬ ‫نمی توان��د ادام��ه حیات ده��د‪ .‬رئیس کمیس��یون معادن و‬ ‫صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به سیاس��ت های‬ ‫مالیات ستانی و حمایت از تولیدکننده ها در کشورهای دیگر‬ ‫مالیات‪ ،‬پاشنه اشیل نقدینگی معادن‬ ‫بهرام ش��کوری‪ :‬معدنکاری ک��ه ارزش افزوده ایجاد نکرده‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫مالی��ات هم پرداخت نکند ت��ا هر زمان که فعالیتش به بهره وری رس��ید‬ ‫مالیات ارزش افزوده او محاسبه شود‬ ‫اس��ت ک��ه نقدینگی را از ه��ر راه��ی از ان گرفته اند‪ .‬وقتی‬ ‫نقدینگی وجود نداش��ته باش��د واحدها ه��م نمی توانند کار‬ ‫توس��عه و اکتش��اف را به درس��تی انجام دهند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫درگذش��ته این بخ��ش مالیات نم��ی داد و نبای��د پولی هم‬ ‫پرداخ��ت می کرد ام��ا امروز متاس��فانه قانون س��روته اجرا‬ ‫می شود‪ .‬مالیات ارزش افزوده به معنای مالیات مصرف کننده‬ ‫است‪ ،‬درحالی که معدن نخستین حلقه اقتصادی است به این‬ ‫معنی که بخش معدن نباید مالیات بدهد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با انتقاد‬ ‫از مالیاتی که از فعاالن معدنی گرفته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ن��وع کارکرد و وضعیت فروش معادن متوجه می ش��ویم‬ ‫که مالیات ارزش افزوده عادالنه نیس��ت‪ .‬ب��رای نمونه وقتی‬ ‫فروش��نده و معدندار س��نگی را تولید و می فروش��ند تا یک‬ ‫س��ال چ��ک دریافت می کنن��د و حتی پول خ��ود را نقدی‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬درحالی که هنوز پولی دریافت نکرده باید‬ ‫مالی��ات بر ارزش اف��زوده را حداکثر تا ‪۳‬م��اه پرداخت کند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب مالیات ارزش اف��زوده را اضافه بر هزینه هایش‬ ‫پرداخت می کند و باری بر هزینه های فعال معدنی می شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در بخش های دیگر هم وقتی دس��ت به تولید‬ ‫و ص��ادرات می زنند ممکن اس��ت تا دریافت پول ش��ان ‪ ۳‬تا‬ ‫‪۵‬ماه طول بکشد‪ ،‬ان هم اگر خریدار خوش قول باشد و چک‬ ‫برگشت نخورد‪.‬‬ ‫حسینقلی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران در بررسی‬ ‫مالیات ارزش افزوده و ش��رایط فع��االن معدنی‪ ،‬یک گزارش‬ ‫کارشناس��انه ارائه داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬زمس��تان سال ‪ ۹۷‬در‬ ‫اتاق بازرگانی کمیس��یونی تشکیل ش��د که عضو ان بودم‪،‬‬ ‫در انج��ا ایراد مالیات ارزش افزوده را عنوان کردیم و در یک‬ ‫گزارش کارشناس��ی شده به مجلس ارائه دادیم اما متاسفانه‬ ‫در بسیاری موارد هیچ توجهی به نظر بخش خصوصی نشد‪.‬‬ ‫او با ابراز تاسف گفت‪ :‬نتیجه توجه نکردن به نظر تشکل ها و‬ ‫متصدیان‪ ،‬نوشتن و اعالم بخشنامه های شبانه است‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه صادرکنندگان س��رب و روی ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫باید اثر تصمیم نادرس��ت و غیر کارشناسی را خنثی کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما سنگ اهنی را به عراق صادر می کنیم که عیار ان‬ ‫‪۳۸‬درصد اس��ت و نرخ پایه صادراتی سال گذشته و پیش از‬ ‫ان‪۲ ،‬دالر بررس��ی‪ ،‬تصویب‪ ،‬ابالغ و اجرا ش��د اما امروز نرخ‬ ‫ان ‪۶۶‬دالر ش��ده‪ ،‬درحالی که نرخ صادراتی این س��نگ اهن‬ ‫‪۲‬دالر و هزینه ثبت در گمرک هم ‪ ۲‬دالر است‪ .‬پرسش این‬ ‫است که جنس��ی که درحال حاضر در بازار ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬تومان‬ ‫اس��ت و حدود ‪۲‬دالر در بازارها خریدوفروش می شود را چرا‬ ‫باید ‪۶۶‬دالر بفروشیم؟! متاسفانه ‪۳‬ماه است که در گمرک و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موضوع را پیگیری می کنیم‬ ‫اما گوش ش��نوایی نیست‪ .‬حسینقلی با اش��اره به عملکرد‬ ‫دولت اظهار کرد‪ :‬دولت بس��یار ضعی��ف عمل کرده‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که قانون را بد اجرا می کند یعنی از کس��انی که نباید‬ ‫پ��ول دریافت کن��د پول می گیرد و از کس��انی که باید پول‬ ‫دریافت کند‪ ،‬پولی نمی گیرد‪ .‬متاسفانه در اجرای قوانین هم‬ ‫واحدها را اذی��ت می کنند‪ .‬دراین بین واحدهایی که فعالیت‬ ‫زیاد و تولید بیش��تر دارند بیشتر زیر فشار هستند تا کسانی‬ ‫که دالل و واسطه اند؛ بنابراین از دولت روحانی انتظار داریم‬ ‫با توجه به حرف بخش خصوصی مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫تقاضای پایین‪ ،‬تولیدکنندگان را به رقابت منفی کشاند‬ ‫یادداشت‬ ‫از‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫تا‬ ‫مقررات زدایی‬ ‫لرزه بر تن ساختمان ها با بتن های بی کیفیت‬ ‫محمد فاطمیان‪ -‬نایب رئیس هیات مدیره‬ ‫شرکت توسعه‪ ،‬معادن و فلزات‬ ‫در س��ال های اخیر‪ ،‬خصوصی سازی یکی از‬ ‫مهم ترین عناصر اصل��ی در تحقق برنامه های‬ ‫اصالح س��اختار کشورهای توس��عه یافته و در‬ ‫حال توس��عه بوده است‪ .‬شاید کمتر کشوری‬ ‫را می توان یافت ک��ه برنامه ای برای واگذاری‬ ‫تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش‬ ‫خصوصی در مدیریت‪ ،‬مالکیت س��هام و امور‬ ‫مالی شرکت ها در دستور کار نداشته باشد‪.‬‬ ‫ام��روز ضرورت اجرای خصوصی س��ازی در‬ ‫باالترین س��طح اثبات شده است‪ .‬شرکت های‬ ‫دولتی همچنان از عملکرد مناسبی برخوردار‬ ‫نیس��تند‪ ،‬ب��ه طوری ک��ه تولی��دات انها اعم‬ ‫از کاال و خدم��ات ب��ا ص��رف هزینه های زیاد‬ ‫کیفی��ت چندان مطلوبی ندارند و از کارامدی‬ ‫و بهره وری مناس��ب محرومند‪ .‬این شرکت ها‬ ‫به بنگاه هایی سخت و فاقد قابلیت های رقابتی‬ ‫تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫از طرف��ی دول��ت ب��رای ایج��اد ی��ا حفظ‬ ‫اش��تغال در این ش��رکت ها رنج زی��ادی را به‬ ‫خود و این بنگاه ها وارد کرده اس��ت‪ .‬این گونه‬ ‫شرکت ها (دولتی و خصولتی) به طور عمده از‬ ‫مکانیسم های قیمت گذاری مناسبی برخوردار‬ ‫نیستند که باعث زیان های مالی چند برابری‬ ‫در انها شده‪ ،‬تا جایی که در مواردی این زیان‬ ‫به ‪ ۵‬تا ‪۶‬درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور‬ ‫می رس��د و عالوه بر خس��ارت های فراوان به‬ ‫بودجه دولت‪ ،‬به نظام پولی و بانکی کشور نیز‬ ‫لطمه وارد می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن خصوصی س��ازی در بخ��ش‬ ‫صنع��ت و معدن به ش��رط داش��تن رویکرد‬ ‫مناس��ب و اجرای درس��ت و دقیق‪ ،‬عالوه بر‬ ‫بهب��ود وضعی��ت این بخش مه��م در اقتصاد‬ ‫باعث افزایش سهم یادشده در تولید ناخالص‬ ‫کش��ور نیز می ش��ود‪« .‬خصوصی س��ازی» را‬ ‫می توان در گس��ترده ترین مفهوم ان این گونه‬ ‫تعریف کرد‪ :‬تمام ابداعات و مدل های طراحی‬ ‫ش��ده برای افزایش نقش بنگاه های خصوصی‬ ‫در اس��تفاده حداکث��ری از مناب��ع و ذخای��ر‬ ‫موج��ود جامعه و تولید محصوالت به وس��یله‬ ‫کاهش یا محدودسازی نقش هایی که دولت ها‬ ‫یا مقامات دولتی ب��ه کار می برند که این امر‬ ‫بیش��تر با انتق��ال مالکیت دارایی ه��ا یا حق‬ ‫مالکیت –به طور بخش��ی یا کل��ی‪ -‬از بخش‬ ‫دولت��ی به بخ��ش خصوصی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫خصوصی س��ازی البته ب��ا مقررات زدایی یکی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مقررات زدای��ی به صورت ح��ذف بعضی از‬ ‫محدودیت ه��ا و ممنوعیت ه��ا و الزام��ات یا‬ ‫کاهش انها ش��کل می گیرد ک��ه می تواند به‬ ‫همراه فرایند خصوصی سازی هم باشد اما در‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬حذف انحصار و تمرکز قدرت‬ ‫در اختی��ار بخ��ش دولتی را با ه��دف ایجاد‬ ‫یک فضای رقابتی س��الم شاهدیم‪ .‬در تعریف‬ ‫مفاهیم بین خصوصی س��ازی مقررات زدایی و‬ ‫ازادسازی هم می توان تمایز قائل شد و گفت‪:‬‬ ‫ازادس��ازی‪ ،‬مجموع��ه اقداماتی اس��ت که از‬ ‫سوی دولت با هدف رونق بخشیدن به رقابت‬ ‫سالم بین شرکت های بخش خصوصی در بازار‬ ‫مربوط انجام می شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت پدیده ه��ای مقررات زدای��ی‪،‬‬ ‫خصوصی س��ازی و ازادس��ازی بیش��تر ب��ه‬ ‫هم��راه یکدیگ��ر عملیاتی می ش��وند‪ .‬در هر‬ ‫کش��وری اهداف خصوصی سازی باید با توجه‬ ‫به چش��م انداز‪ ،‬راهبردها‪ ،‬اس��ناد باالدس��تی‪،‬‬ ‫سیاست ها و برنامه های اقتصادی و راهبردهای‬ ‫کلی مشخص شود و این مهم در هر کشوری‬ ‫متناس��ب با خود ان کشور معنی دار می شود؛‬ ‫از ای��ن رو در کش��ورهای صنعتی پیش��رفته‬ ‫و توس��عه یافته از نظ��ر اقتص��ادی‪ ،‬فراین��د‬ ‫خصوصی س��ازی‪ ،‬اه��داف کالن و مترق��ی از‬ ‫جمله افزایش کارایی‪ ،‬کسب درامد و کاهش‬ ‫ب��ار مالی دولت را هدف می گیرد‪ ،‬در حالی که‬ ‫در کش��ورهای در ح��ال توس��عه‪ ،‬اهدافی با‬ ‫گس��تره توقعات بیش��تر را در نظر می گیرند‬ ‫ازجمله‪ :‬کارایی تخصیص منابع‪ ،‬استفاده بهینه‬ ‫از منابع مالی شرکت ها‪ ،‬کاهش تصدی گری و‬ ‫دخالت دولت در اقتصاد‪ ،‬س��پردن تخصیص‬ ‫منابع به مکانیس��م خودس��امان دهنده بازار‪،‬‬ ‫مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد‪ ،‬ایجاد‬ ‫فضای رقابتی و افزایش رتبه محیط کس��ب و‬ ‫کار که محیط امن برای س��رمایه گذاری های‬ ‫بلندمدت و رس��یدن ب��ه اقتصادهای مزیتی‬ ‫رقابت پذیر در س��طح جهان و بازارهای هدف‬ ‫و در نهای��ت‪ ،‬توزیع عادالنه ثروت و درامد که‬ ‫از مهم تری��ن اهداف خصوصی س��ازی در این‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازار بتن این روزها در رکود به س��ر می برد و در این‬ ‫ش��رایط تولیدکنندگان در رقابت منفی با یکدیگر قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬بنابراین رقابت منفی س��بب کاهش کیفیت‬ ‫بتن می ش��ود و عوارض ان در حوادث به شدت خود را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫نمونه گیری در پای کار انجام می ش��ود که این نظارت‬ ‫می تواند چندان دقیق انجام نشود‪.‬‬ ‫حاجی زاده زرندی در پاس��خ به این پرسش که ماده‬ ‫اولیه بتن س��یمان داخلی اس��ت‪ .‬از این رو دلیلی برای‬ ‫افزای��ش ن��رخ ان وجود ندارد‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬ماده اولیه‬ ‫بتن شامل شن‪ ،‬ماسه و سیمان برای تولید است‪ .‬البته‬ ‫این تولید به وسیله دستگاه های پیشرفته انجام می شود‬ ‫و قطعات ان المانی یا فرانس��وی هستند که هم اکنون‬ ‫نرخ این قطعات تا ‪ 4‬برابر ش��ده اس��ت‪ .‬اگر زمانی یک‬ ‫دستگاه زیمنس المان را ‪۱۲۰‬میلیون تومان خریداری‬ ‫می کردی��م‪ ،‬هم اکن��ون به ‪۵۰۰‬میلیون تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬ماش��ین االت حمل بتن نیز وارداتی هس��تند و‬ ‫اس��تهالک این ماش��ین االت برای تولیدکنندگان بتن‬ ‫ارزبری دارد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان عنوان کرد‪ :‬باید ب��رای ارتقای کیفیت‬ ‫بتن‪ ،‬فرهنگ س��ازی بیشتری شود و رس��انه ها در این‬ ‫زمینه می توانند بسیار یاری کننده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه از تقاضا سبقت گرفته‬ ‫عباس حاجی زاده زرندی‬ ‫عباس حاجی زاده زرندی‪ ،‬مدیرعامل یک شرکت تولید‬ ‫بتن در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این روزها تقاضای‬ ‫بازار بتن به نس��بت خوب است و براس��اس امار انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمایی تولیدکنندگان بت��ن اماده و قطعات‬ ‫بتن��ی ایران‪ ،‬در ته��ران ‪۳۰‬هزار مترمکعب درخواس��ت‬ ‫بتن وج��ود دارد‪ .‬البته واحده��ای تولیدی بتن امادگی‬ ‫ظرفیت��ی بیش از این را دارن��د‪ .‬از این رو عرضه بیش از‬ ‫تقاضاس��ت و این موضوع بازار ای��ن صنعت را به چالش‬ ‫کشیده است‪ .‬البته با تعطیلی دو روز در هفته واحدهای‬ ‫بتن این موضوع تا حدی در حال مدیریت است‪.‬‬ ‫وی با بیان عل��ت عرضه بیش از تقاضا در حوزه بتن‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬تقاضا ب��ه دالیلی چون رک��ود در حوزه‬ ‫ساخت وس��از و همچنین جواز تاسیس واحدهای تولید‬ ‫بت��ن کمتر از عرضه اس��ت‪ ،‬ازاین رو ای��ن عوامل باعث‬ ‫رکود نس��بی در بازار بتن و ایجاد رقابت بیش��تر روی‬ ‫کاهش قیمت ه��ا با تولید بتن های بی کیفیت تر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬حاجی زاده زرندی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به این ش��رایط انجمن بتن به دنبال این اس��ت‬ ‫ت بیش��تری بر قیمت ها داش��ته باشد تا و نرخ‬ ‫که نظار ‬ ‫را یکپارچ��ه کرده و از رقابت منفی پیش��گیری کند تا‬ ‫رقابت ها در زمینه تولید بتن به س��مت سرویس دهی و‬ ‫کیفیت بیشتر برود‪ .‬وی افزود‪ :‬البته انجمن بتن در این‬ ‫زمینه چندان موفق نبوده اس��ت‪ ،‬حتی هنوز هم شاهد‬ ‫هس��تیم‪ ،‬مش��تریانی که به دنبال بتن ارزان هستند به‬ ‫سمت واحدهای تولیدی کم کیفیت می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بتن ‪2‬برابر شد‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که نرخ بتن با توجه به‬ ‫تورم تا چه اندازه افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت ها ‪2‬‬ ‫برابر شده‪ ،‬البته این افزایش با توجه به افزایش هزینه ها‬ ‫روی داده اس��ت‪ .‬ت��ا پی��ش از این ه��ر مترمکعب بتن‬ ‫‪۱۲۰‬هزار تومان تمام می ش��د که واحدها ان را متری‬ ‫‪۱۴۰‬ه��زار تومان به فروش می رس��اندند‪ ،‬اما هم اکنون‬ ‫هزین��ه ان ‪۲۴۰‬هزارتومان تمام می ش��ود و ‪۲۵۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫عب��اس حاج��ی زاده زرندی‪ :‬انجمن بتن به دنبال این اس��ت که نظار ‬ ‫ت‬ ‫بیشتریبرقیمت هاداشتهباشدونرخرایکپارچهکردهوازرقابتمنفی‬ ‫پیشگیری کند تا رقابت ها در زمینه تولید بتن به سمت سرویس دهی و‬ ‫کیفیت بیشتر برود‬ ‫‹ ‹فشار هزینه بر تولیدکننده‬ ‫حاج��ی زاده زرن��دی تاکید کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫تورمی‪ ،‬تمام فشار هزینه ها بر دوش تولیدکننده است‪.‬‬ ‫تقاضا به گونه ای نیس��ت که حاشیه سود ما را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬از این رو واحدها مجبور به کاهش حاش��یه س��ود‬ ‫خود هس��تند‪ .‬اگر با این ش��رایط پیش برویم‪ ،‬واحدها‬ ‫متحمل ض��رر خواهند بود‪ .‬وی در ادامه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫هم اکنون انجمن بتن‪ ،‬ه��ر مترمکعب بتن را ‪۲۸۲‬هزار‬ ‫توم��ان براورد کرده اس��ت که اگ��ر واحدهای تولیدی‬ ‫‪۳۰‬ه��زار توم��ان ارزان ت��ر از ن��رخ مص��وب و ب��ه نرخ‬ ‫‪۲۵۰‬ه��زار تومان بتن را به فروش برس��انند‪ ،‬این اقدام‬ ‫کیفی��ت تولیدات انها را کم خواهد کرد؛ پیامد این امر‬ ‫زمانی مش��خص خواهد شد که با یک زلزله ‪ ۵‬ریشتری‬ ‫روبه رو ش��ویم‪ ،‬در این صورت نیمی از ساختمان هایی‬ ‫که ساخته شده اند‪ ،‬فرو خواهند ریخت‪.‬‬ ‫اذربایجان غربی در رده پنجم تولید سیمان کشور‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬به مناس��بت‬ ‫هفت��ه دولت ب��ا افتتاح یک واحد تولید س��یمان‬ ‫در شهرس��تان ماک��و‪ ،‬می��زان تولی��د س��یمان‬ ‫کش��ور ‪۵۴۶‬ه��زار تن در س��ال افزای��ش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان اذربایجان غربی‪ ،‬محمد‬ ‫دهقان گفت‪ :‬کارخانه سیمان مهر ماکو با ظرفیت‬ ‫اسمی س��االنه ‪۵۴۶‬هزار تن در س��ال و با حجم‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۲‬هزار و ‪۹۰۰‬میلی��ارد ریالی در‬ ‫زمینی به وس��عت ‪ ۵۰‬هکتار به مناس��بت هفته‬ ‫دول��ت راه اندازی و برای بیش از ‪۸۰‬نفر اش��تغال‬ ‫مستقیم ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تولید سیمان در استان عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬در اذربایجان غربی ‪ ۴‬واحد تولید س��یمان‬ ‫فعال است که با افتتاح این واحد تعداد واحدهای‬ ‫تولید سیمان به ‪ ۵‬واحد می رسد و تمام مواد اولیه‬ ‫این کارخانه ها از معادن موجود در اس��تان تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اذربایجان غربی همچنین در ادامه تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر با فعالی��ت ‪ ۵‬کارخانه میزان‬ ‫تولید سیمان در اس��تان ‪ ۶‬میلیون و ‪۵۶‬هزار تن‬ ‫در سال است‪.‬‬ ‫دهقان ادام��ه داد‪ :‬هم اکنون یک ه��زار و ‪۶۰۰‬‬ ‫نفر به طور مستقیم در واحد های تولیدی سیمان‬ ‫استان مشغول کار هس��تند که این امار اشتغال‬ ‫واقعی این واحد هاست‪.‬‬ ‫وی در پای��ان عنوان ک��رد‪ :‬اذربایجان غربی از‬ ‫لحاظ میزان تولید س��یمان در رتبه پنجم کشور‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫پژوهشگران اصفهانی موفق به ساخت‬ ‫شبکه پردازش گندله های فوالد شدند‬ ‫پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان مستقر در‬ ‫شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬موفق به طراحی‬ ‫و س��اخت «سیس��تم پردازش گندله های فوالد»‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫دانش بنیان مس��تقر در ش��هرک علمی تحقیقاتی‬ ‫اصفه��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬گندله ه��ا م��واد اولی��ه‬ ‫فوالدسازی هستند‪.‬‬ ‫در کش��ور ‪ ۲۵‬کارخان��ه تولی��د گندل��ه وجود‬ ‫دارد و س��االنه ‪۱۰۰‬میلی��ون تن گندل��ه تولید و‬ ‫درنهایت به فوالد مونتاژ می ش��ود که ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ت��ن این میزان تولید به دلیل اندازه نامناس��ب و‬ ‫اشتباه اپراتور مس��ئول این کار غیرقابل استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��دی حی��دری اف��زود‪ :‬سیس��تم پ��ردازش‬ ‫گندله های فوالد‪ ،‬س��ایزبندی و دانه بندی فرایند‬ ‫را به طور اتوماتیک انجام می دهد‪.‬‬ ‫نتیج�� ه اجرای این فرایند در فوالد مبارکه بین‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪۵‬درصد بهبود در دانه بندی اس��ت‪ ،‬اگر این‬ ‫فرایند در ‪۲۵‬گندله س��ازی کش��ور اجرا شود‪ ،‬به‬ ‫افزایش تولید ‪۳‬میلیون تنی در سال منجر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نرخ جهانی گندله ‪۱۲۰‬دالر اس��ت‬ ‫ک��ه در صورت اج��رای این فراین��د صرفه جویی‬ ‫میلی��ون دالری در س��ال را ب��ه هم��راه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از صفر تا صد سیس��تم پردازش‬ ‫گندله ه��ای ف��والد ازس��وی فارغ التحصی�لان‬ ‫دانش��گاه صنعتی با همکاری ش��رکت دیده رایان‬ ‫صنعت��ی اصفه��ان طراح��ی و تولی��د ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنی��ان با بیان‬ ‫اینک��ه ای��ن دس��تگاه زی��ر نظ��ر کارشناس��ان‬ ‫اصفهانی طراحی و س��اخته ش��ده است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪« :‬سیس��تم پ��ردازش گندله ه��ای فوالد»‬ ‫صرفه جوی��ی ارزی را ب��رای کش��ور ب��ه هم��راه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ت بروزرس��انی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این سیس��تم قابلی ‬ ‫اطالع��ات در بازه های زمان��ی ‪۵‬دقیقه ای‪ ،‬ذخیره‬ ‫اطالعات‪ ،‬نمایش نموداره��ای گوناگون از توزیع‬ ‫گندله ه��ا‪ ،‬تفکی��ک گندله ها به ‪ ۴‬س��ایز از قبل‬ ‫ن ش��ده و تهی��ه بانک اطالعات��ی از تصویر‬ ‫تعیی ‬ ‫گندله ها را دارد‪.‬‬ ‫حیدری تصریح کرد‪ :‬این دس��تگاه در مجموعه‬ ‫ف��والد مبارکه نصب و راه اندازی ش��ده و در چند‬ ‫مجموع��ه دیگر در حال مذاکره برای عقد قرارداد‬ ‫هس��تیم تا به زودی در مجتمع ه��ای تولید فوالد‬ ‫نصب و راه اندازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بتن ارزان تر‪ ،‬بی کیفیت تر‬ ‫وی با بیان این موضوع که بتن ارزان تر‪ ،‬بی کیفیت تر‬ ‫نیز خواهد ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف کنن��دگان برای کاهش‬ ‫هزینه ه��ای خود ترجیح می دهن��د از بتن های ارزان تر‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده بتن در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ایا در بتن ارزان تر س��یمان کمتری به کار رفته است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از موضوع های مهم در زمینه بتن‪ ،‬فاس��د‬ ‫بودن این مصالح س��اختمانی است‪ .‬از انجا که بتن در‬ ‫‪۹۰‬دقیقه فاس��د می ش��ود‪ ،‬بنابراین برخی کارخانه ها با‬ ‫هزینه های پایین تر بتن تولید می کنند و از سوی دیگر‬ ‫مش��تری ها ترجیح می دهند‪ ،‬بتن ارزان تر را خریداری‬ ‫کنند‪ ،‬از ای��ن رو بتنی که ارزان تر خریداری می ش��ود‪،‬‬ ‫ترکیب خوبی ندارد وممکن اس��ت بتن کیفیت الزم را‬ ‫نداشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته نظارت هایی برحسب‬ ‫‹ ‹واحده�ای غیرمج�از بت�ن ب�ازار را ب�ه‬ ‫کسادی کشانده اند‬ ‫همچنی��ن درباره وضعی��ت بازار بت��ن و کیفیت ان‬ ‫ی��ک فعال صنعت بت��ن ام��اده در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولیدکنن��دگان بتن را تولید می کنند و به‬ ‫پروژه ها می فرس��تند و شهرداری بر کیفیت انها نظارت‬ ‫دارد‪ ،‬اما ممکن اس��ت در زمینه کمیت و متراژ واحدها‬ ‫دست کاری داشته باش��ند‪ ،‬به عبارت دیگر‪ ،‬کم فروشی‬ ‫کنند‪ .‬یعنی واحدها از س��یمان و ش��ن و ماسه به طور‬ ‫مشخص استفاده اما از لحاظ کمیت ان و در بکارگیری‬ ‫متراژ کم کاری کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه فونداسیون ها‬ ‫ب��ا مت��ر ک��ردن ان می ت��وان از ای��ن امر پیش��گیری‬ ‫ک��رد‪ .‬البته برخی واحده��ا که مجوز تاس��یس ندارند‬ ‫و ب��دون مج��وز تولی��د می کنن��د‪ ،‬ممک��ن اس��ت هر‬ ‫ن��وع تولیدی داش��ته باش��ند‪ .‬وی همچنی��ن درباره‬ ‫وضعی��ت فعل��ی بازار بتن عن��وان ک��رد‪ :‬وضعیت بازار‬ ‫خط ب��ه خط اس��ت‪ ،‬یعن��ی تولیدکننده اس��تفاده ای‬ ‫نمی برد‪ .‬با وج��ود واحدهای غیرمج��از عرضه بیش از‬ ‫تقاض��ا بوده و این موضوع س��بب رکود در بازار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تولیدکننده بتن درباره نرخ بتن نیز عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬قیمت ها در کف خود قرار دارد و با این قیمت ها‬ ‫تولیدکنندگان با ضرر در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫نمایشگاه«هتلیتی شو»‬ ‫موتور محرک‬ ‫صنعت هتلداری‬ ‫شوق نوشتن‬ ‫با نوشت افزار وطنی‬ ‫گردش سرمایه‬ ‫در خانه های کاهگلی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تا پایان شهریور انجام می شود‬ ‫حذف و اصالح بخشنامه های متناقض تجاری‬ ‫رس��م شده هر مدیر و مس��ئولی که منصوب می شود‪ ،‬اقدام های‬ ‫ش��گفت انگیزی انج��ام می دهد و ام��ور قبلی را گاه دچار مش��کل‬ ‫می داند که باید هرچه س��ریع تر اصالح ش��وند؛ و این یعنی درست‬ ‫کار نکردن افرادی که پیش از این کار می کردند‪.‬‬ ‫به تازگی پس از ماه ها سرپرس��تی محمدرضا مودودی در سازمان‬ ‫توس��عه تجارت‪ ،‬حمید زادبوم با حکم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این جایگاه مستقر شد‪.‬‬ ‫حضور م��ودودی در این س��مت‪ ،‬نویدبخش روزه��ای خوبی در‬ ‫تجارت کش��ور ب��ود و این را از نگاه مثب��ت و رضایت بخش فعاالن‬ ‫خبره تجاری کشور می شد متوجه شد‪.‬‬ ‫ح��اال در مراس��می‪ ،‬زادب��وم معارفه ش��ده اما خب��ری از تودیع‬ ‫مودودی نیس��ت‪ .‬مراس��می که تاکیدی بر تغیی��ر و اصالح فضای‬ ‫تجاری کش��ور اس��ت به نحوی ک��ه مدرس خیابانی ب��ا بیان اینکه‬ ‫می خواهی��م س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران را به جای��گاه اصلی‬ ‫برگردانیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از اقدام ها فعال کردن رایزنان بازرگانی‬ ‫در کش��ورهای هدف صادراتی است؛ بنابراین رایزنان بازرگانی باید‬ ‫ظرفیت های صادراتی کشور ما و رفتارهای کشورهای رقیب را رصد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکید ب��ر اینکه باید‬ ‫رویه ها و شیوه نامه ها را منطبق با شرایط روز‪ ،‬طراحی کنیم و اجازه‬ ‫ندهیم تا این شیوه نامه ها روند تولید و صادرات را کند کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بنابراین موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مسئولیت یافته‬ ‫تا تمام ش��یوه نامه هایی که در ش��رایط جدید صادر شده را بررسی‬ ‫کند و ان بخش از شیوه نامه ها و ایین نامه هایی که گاه با هم متضاد‬ ‫هستند یا مانع صادرات یا مانعی برای تامین کاالهای اساسی ایجاد‬ ‫کرده را بازنگری کرده و ان شیوه نامه ها و بخشنامه هایی که قابلیت‬ ‫«کان لم یکن» دارد را باطل و ان بخشنامه ها و شیوه نامه هایی که‬ ‫قابلیت اصالح دارد را اصالح کند‪.‬‬ ‫بنابراین قرار بر این است این موسسه تمام بخشنامه های معارض‬ ‫تولید و صادرات را شناس��ایی کند و به س��مت ش��یوه نامه زدایی و‬ ‫ک��م ک��ردن ایین نامه ها پیش رود و با درک ش��رایط جنگی نابرابر‬ ‫زمینه حمایت از صادرکننده و بازرگان را فراهم کند‪ .‬این سخنان‬ ‫چ��ه معنای��ی دارد؟ البت��ه که «جلوی ض��رر را هر زم��ان بگیری‬ ‫منفعت اس��ت»؛ اما چرا تا کنون به فک��ر اصالح و تغییر در رویه ها‬ ‫بای��د رویه ها و ش��یوه نامه ها را منطبق با ش��رایط روز‪ ،‬طراحی کنی��م و اجازه ندهیم‬ ‫شیوه نامه ها روند تولید و صادرات را کند کنند‬ ‫و بخش��نامه ها نبودند؟ چرا از ابتدا چنین ش��یوه نامه هایی را صادر‬ ‫کردند که حاال بخواهن��د ان را نقض کنند؟ امیدواریم دوره جدید‬ ‫ای��ن س��ازمان و بخش بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫رویه های��ی را پیش نگیرند ک��ه مدیران بعدی مجب��ور به تغییر و‬ ‫اصالح انها باشند‪.‬‬ ‫موضع جدیدی شد و طبیعی بود گاهی شیوه نامه های متعارض صادر‬ ‫شود‪ .‬سیاست های جدید بر مبنای محدودیت بخش ارزی کشور بوده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این بخشنامه ها چندان نیز متعدد نیستند اما اگر‬ ‫با بخش��نامه های صادر شده‪ ،‬ضرر و زیانی متوجه تولید شده باشد از‬ ‫جبران ان دریغ نمی کنیم‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اظهار کرد‪ :‬ت��ا پایان‬ ‫شهریور تمام شیوه نامه های متناقض مربوط به تجارت خارجی یعنی‬ ‫صادرات و واردات که به گمرک ابالغ ش��ده‪ ،‬اصالح یا حذف می شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی در حاش��یه نشس��ت معارفه سرپرست جدید سازمان‬ ‫توس��عه تجارت گفت‪ :‬به دلیل شرایط ارزی‪ ،‬سیاست های کشور وارد‬ ‫در همی��ن باره‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان‬ ‫اینکه مش��کل اصلی ما صدور ش��یوه نامه ها و بخشنامه هاست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیش از میانگین جهانی قانون‪ ،‬بخش��نامه‪ ،‬ش��یوه نامه و مصوبه‬ ‫داریم‪ .‬با مقایس��ه هر کشوری مثال فرانس��ه درمی یابیم که قوانین ما‬ ‫چندبرابر این کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹طبیعی بود گاهی شیوه نامه های متعارض صادر شود‬ ‫‹ ‹مشکل اصلی صدور بخشنامه های متعدد است‬ ‫احمد صادقیان در گفت وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چرا این قوانین‬ ‫و بخش��نامه ها از ابتدا با شفافیت بررس��ی نمی شود که پس از مدتی‬ ‫بخواهند انها را اصالح یا حذف یا شیوه نامه تازه ای اضافه کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چنین روی��ه ای همه فعاالن اقتصادی در بخش های‬ ‫گوناگون تجارت و تولید را گیج کرده اس��ت؛ قوانین و ش��یوه نامه ها‬ ‫نه تنه��ا نباید گیج کننده و مبهم باش��ند‪ ،‬بلکه باید تس��هیل گری و‬ ‫شفاف سازی کنند‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران؛ صدور مصوبات‬ ‫و بخشنامه های جدید جز ایجاد مشکل عایدی ندارد؛ بنابراین از پایه‬ ‫و اساس باید به درستی تصمیم گرفته شود تا شاهد تعدد بخشنامه ها‬ ‫و شیوه نامه ها باشیم‪.‬‬ ‫صادقی��ان تاکی��د کرد‪ :‬اصل داس��تان م��ا ای��رادی دارد برهمین‬ ‫اس��اس درخواس��ت داری��م تا ریش��ه یابی کنی��م و ببینیم مش��کل‬ ‫کجاس��ت؟ چرا باید بخش��نامه ای صادر کنیم و بعد ب��ه فکر اصالح‬ ‫و تغیی��ر باش��یم‪ .‬مش��کل اساس��ی در قانون گ��ذاری داری��م چراکه‬ ‫ب��ا وج��ود تع��دد قان��ون و بخش��نامه و ش��یوه نامه باز هم مش��کل‬ ‫داریم‪ .‬وی با اش��اره به تغییر ریاس��ت سازمان توسعه تجارت گفت‪:‬‬ ‫تغییر افراد در یک س��ازمان مهم نیس��ت‪ ،‬بلکه باید سیس��تم اصلی‬ ‫درس��ت باش��د‪ .‬قانون باید به گونه ای باش��د که یک فرد ملزم به اجرا‬ ‫باش��د نه اینکه با ورود فرد جدید تمام رویه ه��ا تغییر کند‪ .‬فرد باید‬ ‫مجری خوبی باش��د و اگر تخصص دارد اجراکند اما نقشه راه ما باید‬ ‫بلندمدت باش��د و تغییری با ورود و خروج کس��ی انجام نشود‪ .‬اینکه‬ ‫تغییرات گوناگون باشد و مسیر تغییر کند‪ ،‬اشتباه است و هدف را از‬ ‫دست خواهیم داد‪.‬‬ ‫احمدرضا فرش��چیان‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیل��ی ات��اق بازرگانی تهران نیز در این ب��اره به‬ ‫گفت‪ :‬باید‬ ‫از قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی تش��کر و‬ ‫قدردانی کرد که چنین اقدامی را در دستور کار قرار دادند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مس��ئوالن بهتر از هرکسی می دانند که چه‬ ‫قوانین و شیوه نامه های متناقضی داریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به هرحال با توجه‬ ‫به شرایط کشور و براساس اش��تباهاتی شیوه نامه ها و بخشنامه هایی‬ ‫صادر ش��ده که حاال به این نتیجه رسیده اند که ویرایشی انجام دهند‬ ‫و مس��ائل متعارض و متناق��ض را برطرف کنند‪ .‬بای��د قدردانی کرد‬ ‫دست کم به این موضوع وقوف پیدا کردند و درصدد اصالح هستند‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدرس خیابانی‬ ‫احمد صادقیان‬ ‫احمدرضا فرشچیان‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫در میزگرد تخصصی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با فعاالن صنعت هتلداری مطرح شد‬ ‫نمایشگاه«هتلیتی شو» موتور محرک صنعت هتلداری‬ ‫‹ ‹وزارت گردشگری باید چابک باشد‬ ‫مه�رداد تاوتل�ی‪ ،‬مش�اورعالی‬ ‫سرپرست وزارت گردشگری‪:‬‬ ‫گردش��گری یک صنعت پویاست‬ ‫که برای توسعه و رونق نیاز به تالش‬ ‫و مش��ارکت بخش ه��ای گوناگ��ون‬ ‫دارد‪ .‬اگ��ر قرار اس��ت گردش��گری‬ ‫در یک کش��ور ارتقا یابد‪ ،‬باید تمام‬ ‫صنایع ان کش��ور اماده ش��ده و برای پیشرفت و توسعه این‬ ‫صنع��ت پا پیش بگذارند‪ .‬این رویکرد را در تمام کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته که به سمت رونق گردشگری حرکت کرده اند‪،‬‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫در هم��ه جای جهان‪ ۳ ،‬رکن اصلی گردش��گری ش��امل‬ ‫«حمل ونق��ل»‪« ،‬اقام��ت» و «پذیرایی» مورد توجه اس��ت‪.‬‬ ‫در اینج��ا صنع��ت هتلداری ‪ ۲‬رکن اصل��ی از ‪ ۳‬رکن مطرح‬ ‫شده را داراست‪ .‬انچه درباره ان صحبت می کنیم زیرساخت‬ ‫بس��یار مهمی اس��ت که نباید نادیده گرفته شود‪ .‬امیدواریم‬ ‫در تغیی��رات جدی��دی که در قال��ب وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی انجام ش��ده به هر ‪ ۳‬این موارد‬ ‫به طورجدی توجه شود‪.‬‬ ‫پیشنهادهای بسیاری برای رونق وزارتخانه میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی وجود دارد‪ ،‬اما کاش توقع انجام‬ ‫تمام کارها را از دولت نداش��ته باشیم‪ .‬به نظر من‪ ،‬بهتر است‬ ‫یک کارگروه تش��کیل شده و س��اختار محدودی فقط برای‬ ‫سیاس��ت گذاری و نظ��ارت عال��ی در دس��تور کار وزارتخانه‬ ‫گردش��گری قرار بگیرد؛ درس��ت مانند وزارت گردش��گری‬ ‫ترکیه یا مالزی‪ .‬در واقع بهتر اس��ت مسائل اجرایی به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود و دولت فقط بر عملکرد و فعالیت انها‬ ‫نظارت کند‪.‬‬ ‫زمانی که مش��اور کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بودم این موض��وع را مطرح کردم که بهتر اس��ت‬ ‫وضعیت گردش��گری در ‪ ۵‬کشور مس��لمان را مورد بررسی‬ ‫قرار دهیم و ببینیم این کش��ورها براس��اس قانون و مقررات‬ ‫درباره توسعه گردشگری چه اقدام های انجام داده اند‪ .‬وزارت‬ ‫گردش��گری ترکیه یک وزارتخانه چابک اس��ت که براساس‬ ‫سیاس��ت گذاری هایش‪ ،‬حدود‪ ۱۰۰‬نفر که ش��امل برخی از‬ ‫اصحاب رس��انه‪ ،‬دانش��گاهی ها و مقامات هستند را در قالب‬ ‫یک گروه پژوهش��ی تعریف کرده اس��ت‪ .‬در برخی کشورها‬ ‫براساس سیاست های کالن حکومتی و با توجه به برنامه های‬ ‫توسعه ای که دارند‪ ،‬تصمیم گیری و نظارت عالی انجام و سایر‬ ‫موضوع ها به اتحادیه های گوناگون سپرده می شود که سبب‬ ‫شده ساختار وزارتخانه ای این حوزه چابک باشد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬اینکه در ایران یک س��ازمان به وزارتخانه ‬ ‫تبدی��ل ش��ود نه تنها هی��چ دردی را دوا نمی کن��د‪ ،‬بلکه به‬ ‫وظای��ف وزیری که ب��رای این وزارتخانه انتخاب می ش��ود و‬ ‫امورات مربوط به این حوزه‪ ،‬پاسخگویی به مجلس هم اضافه‬ ‫می ش��ود که به هر حال کارهایی زمانبر و سخت است‪ .‬پس‬ ‫نباید انتظار داش��تیم وزیر پیش��نهادی در این زمینه فرصت‬ ‫کافی برای برداشتن گام های بزرگ داشته باشد‪.‬‬ ‫درباره نمایشگاه هتلداری هم باید گفت که این رویداد یک‬ ‫اتفاق بسیار خوب است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایش��گاه و رویداده��ای مانند ان باعث می ش��ود‬ ‫دانش��جویان این حوزه دلگرم شوند و احساس کنند صنعت‬ ‫هتلداری در حال رش��د اس��ت‪ .‬به برگزارکنندگان نمایشگاه‬ ‫پیش��نهاد دادی��م در جریان برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬یکس��ری‬ ‫پ هم اجرا کنند و در قالب همایش ها و نشست های‬ ‫ورک شا ‬ ‫پرسش و پاسخ به مخاطبان این رویداد خدماتی ارائه دهند‪.‬‬ ‫در کنار این امر‪ ،‬مسابقه های مرتبط با حوزه هتلداری هم‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫میلاد محمدی‪ :‬خب��ر تش��کیل وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی در میان اخبار ریز و درش��ت‬ ‫بس��یار و به ویژه نشست مشترک سران گروه‪ ۷‬و حاشیه های‬ ‫مربوط به دیدارهای سیاسی ان گم شد! در این روزها کمتر‬ ‫واکنشی نس��بت به این موضوع در رسانه ها منتشر شده که‬ ‫مهر تاییدی است بر مهجور بودن این عرصه به ویژه در زمینه‬ ‫گردشگری که با غفلت فعاالن بخش های دولتی و خصوصی‬ ‫در قالب یک ظرفیت بالتکلیف روی زمین مانده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ش��اید کمترین س��هم از توجه��ات ویژه و‬ ‫تس��هیالت کالن را صنعت هتلداری کشور دارد‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬این عرصه را بازوی اصلی توس��عه گردشگری‬ ‫می دانند و با توجه به ارتباط تنگاتنگی که این حوزه با صنایع‬ ‫گوناگون دارد‪ ،‬می تواند به عنوان یک مس��یر میانبر به رش��د‬ ‫اقتصادی منجر شود‪.‬‬ ‫به زودی قرار اس��ت نخستین نمایشگاه بین المللی خدمات‬ ‫و تجهی��زات هتل��داری و مهمان ن��وازی ب��ا عن��وان تجاری‬ ‫«هتلیتی ش��و» در محل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی‬ ‫شهرافتاب تهران برگزار شود‪ .‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫در نخس��تین روزهای شهریور به بهانه وقوع تغییرات‬ ‫اساسی در حوزه گردشگری و همچنین برگزاری یک رویداد‬ ‫مهم نمایشگاهی در پایتخت‪ ،‬میزبانی از برخی شخصیت های‬ ‫فعال در حوزه هتلداری و مهمان نوازی را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫در این باره مهرداد تاوتلی‪ ،‬مش��اور عالی سرپرس��ت وزارت‬ ‫گردشگری‪ ،‬محمود شکرابی عضو هیات مدیره ‪ cip‬فرودگاه‬ ‫مهراباد‪ ،‬مجتبی فاطمی مدیرعامل ش��رکت طرح س��اخت‬ ‫ایین‪ ،‬جواد س��بزواری کارشناس صنعت هتلداری و شاهین‬ ‫س��بزواری مدیر برگزاری نمایشگاه هتلداری در یک میزگرد‬ ‫تخصص��ی مهمان‬ ‫بودند و درباره مس��ائل روز در این‬ ‫زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫می توانیم در نمایشگاه اجرا کنیم‪ .‬عالقه مندان به این رشته ها‬ ‫می توانند در این مسابقه ها شرکت و در کنار ان از نمایشگاه‬ ‫بازدید کنند‪ .‬امیدوارم بتوانیم این ایده ها را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت هتلداری‪ ،‬مظلوم واقع شده است‬ ‫س�عید س�یدکاظمی‪ ،‬مدی�ر‬ ‫کارگروه نمایشگاه هتلداری‪:‬‬ ‫پی��ش از هر موضوعی باید بدانیم‬ ‫ک��ه از جمل��ه مهم تری��ن وظای��ف‬ ‫دس��ت اندرکاران و مسئوالن وزارت‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی‪ ،‬فرهنگ سازی است‪.‬‬ ‫فرهنگ س��ازی در خانواده های ایرانی با استفاده از رسانه ها و‬ ‫حت��ی اموزش و پرورش به تاخیر افتاده و نااگاهی از اهمیت‬ ‫حوزه گردش��گری‪ ،‬پاشنه اش��یل ان است‪ .‬اگر به یاد داشته‬ ‫باش��ید موج خرید تلفن همراه به سرعت به کشور وارد شد‬ ‫و این وس��یله در اختیار تک تک م��ا ایرانی ها قرار گرفت اما‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از ان برای بس��یاری از ما ایجاد نشده بود‬ ‫و س��ال ها طول کشید تا روش درست اس��تفاده از ان را یاد‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫صنعت هتلداری از دو بخش با اهمیت تش��کیل شده که‬ ‫ش��امل س��خت افزار و نرم افزار اس��ت‪ .‬در بخش نرم افزار که‬ ‫ش��امل ارائه خدمات و اموزش های الزم اس��ت متاسفانه ان‬ ‫طور که باید اقدامی انجام نشده است‪ .‬از این رو‪ ،‬در برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه تالش کرده ایم روی تک ت��ک این حوزه ها را‬ ‫به طور ویژه کار کنیم و بتوانیم انچه هتلداران واقعا نیاز دارند‬ ‫را به انها معرفی و ارائه کنیم‪.‬‬ ‫درب��اره تش��کیل وزارت میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬نظر مثبتی دارم و معتقدم با ایجاد وزارتخانه‪،‬‬ ‫انتخ��اب وزیر‪ ،‬اج��رای کارهای تخصصی در ای��ن زمینه در‬ ‫کش��ور س��امان خواهد یافت‪ .‬این موضوع باید سال ها پیش‬ ‫انجام می ش��د‪ .‬به هر حال تش��کیل این وزارتخانه را به فال‬ ‫نیک می گیری��م و امیدواریم وزارتخانه افق های روش��نی را‬ ‫پیش رو داش��ته باش��د و اهدافی که برای ان تعریف ش��ده‬ ‫اجرایی کند‪.‬‬ ‫صنعت هتل��داری در ایران واقعا مظلوم واقع ش��ده و این‬ ‫صنعت در این س��ال ها انچنان که شایسته بوده‪ ،‬مورد توجه‬ ‫ق��رار نگرفته اس��ت‪ .‬صنع��ت هتلداری که زیرش��اخ ه اصلی‬ ‫صنعت گردش��گری به ش��مار اید‪ ،‬امروز بی��ش از هر چیزی‬ ‫نیازمند سرمایه گذاری های جدید است‪.‬‬ ‫در برگزاری نمایش��گاه «هتلیتی شو» که امسال نخستین‬ ‫دوره ان خواه��د ب��ود‪ ،‬س��عی کردی��م چند ای��ده حرفه ای‬ ‫براس��اس نیازهای این صنعت را اجرا کنیم و در این راس��تا‬ ‫ت�لاش کرده ای��م این نمایش��گاه وجه تمایز خاصی نس��بت‬ ‫ب��ه دیگر نمایش��گاه هایی که با این عنوان در کش��ور برگزار‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬داشته باش��د‪ .‬نباید فراموش کرد فرهنگ سازی در‬ ‫کنار حمای��ت از بخش خصوصی دو رک��ن اصلی و مهم در‬ ‫مس��یر پیشرفت صنعت هتلداری است که می تواند به جذب‬ ‫سرمایه گذاری های هدفمند و توسعه ان منجر شود‪.‬‬ ‫ش کردیم نمایشگاه را که به مدت ‪ ۴‬روز در شهر افتاب‬ ‫تال ‬ ‫بو جوش و چند گردهمایی تخصصی‬ ‫برگزار می ش��ود با جن ‬ ‫براس��اس نیازهای صنعت هتلداری کش��ور برگزار کنیم‪ ،‬نه‬ ‫فقط به عنوان یک نمایشگاه که تعدادی بازدیدکننده داشته‬ ‫باش��د‪ .‬از تمامی بزرگان این صنعت و کس��انی که می توانند‬ ‫در ای��ن امر کاری انجام دهن��د می خواهیم که هر کمکی از‬ ‫دست ش��ان بر می اید در راس��تای برگزاری نمایشگاه انجام‬ ‫دهند تا نمایشگاه در بهترین شرایط برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای مهمان نوازی و ‪ CIP‬را باید در‬ ‫همه استان ها داشته باشیم‬ ‫محمود ش�کرابی‪ ،‬عض�و هیات‬ ‫مدیره ‪ cip‬فرودگاه مهراباد‪:‬‬ ‫تش��کیل وزارتخان��ه اتفاق خوبی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما بد نیست بدانیم پیش از‬ ‫اینکه وزارتخانه ایجاد شود‪ ،‬باید این‬ ‫فرهن��گ را در س��طح جامعه ایجاد‬ ‫کنی��م ک��ه وقتی گردش��گری وارد‬ ‫کشور می شود‪ ،‬جدا از بحث ارزاوری و جنبه اقتصادی که به‬ ‫همراه دارد‪ ،‬باید در اسایش باشد‪.‬‬ ‫در واقع بهتر اس��ت در نظر داش��ته باش��یم‪ ،‬گردشگر یک‬ ‫انسان بوده و با توجه به خصلت مهمان نوازی ایرانی ها باید به‬ ‫هر طریقی به انها خدمات ارائه کنیم‪ .‬در صنعت گردشگری‬ ‫یا هتلداری‪ ،‬مش��کل کش��ور داش��تن وزارتخانه یا س��ازمان‬ ‫نیس��ت‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬چالشی که با ان روبه رو هستیم این‬ ‫اس��ت که باید مردم را با این صنعت بیش��تر اش��نا و به این‬ ‫موضوع اگاه کنیم که صنعت گردشگری در حقیقت چیست‬ ‫و کس��انی که به عنوان گردش��گر به کش��ور س��فر می کنند‬ ‫به دنبال چه چیز هستند و در مقابل انها باید چه کاری انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫همانط��ور که دیگر عزی��زان در این میزگرد مطرح کردند‪،‬‬ ‫یکی از مهم ترین موضوع ها در حوزه گردشگری‪ ،‬مهمان نوازی‬ ‫است؛ خدماتی که در فرودگاه ها به مشتریان داده می شود در‬ ‫این بستر گنجانده می شود‪.‬‬ ‫فرودگاه مهراباد نخستین و بهترین ‪ CIP‬بین فرودگاه های‬ ‫داخل کش��ور را دارد‪ .‬این سالن به زمان های پیش از انقالب‬ ‫مربوط می شود که در ان دوران نیز سالن تشریفات داشتیم‬ ‫و پ��س از انق�لاب تعطیل ش��د‪ .‬از س��ال ‪ ۹۴‬ساخت وس��از‬ ‫این فرودگاه ش��روع ش��د و تا س��ال ‪ ۹۶‬به طول انجامید و‬ ‫در نهایت امس��ال به ش��رایط مطلوب و مس��اعدی رسید و‬ ‫بیش از یک س��ال اس��ت خدمات مناس��بی را در این بخش‬ ‫به مش��تریان ارائه می دهیم‪ .‬نام این بخش را بیزینس س��نتر‬ ‫یا مرک��ز تجارت گذاش��ته ایم چراکه تم��ام امکانات رفاهی‬ ‫ک��ه برای یک مس��افر باید فراهم ش��ود در این بخش وجود‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه انچ��ه در اینج��ا اهمیت دارد‪ ،‬توس��عه بخش‬ ‫مهمان نوازی و ‪ CIP‬فرودگاهی در سراس��ر کشور و در همه‬ ‫فرودگاه ها است که امیدوارم در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰‬درص�د فض�ای ش�هر افت�اب در اختی�ار‬ ‫هتلیتی شو‬ ‫شاهین سبزواری‪ ،‬مدیر برگزاری‬ ‫نمایشگاه هتلداری هتلیتی شو‪:‬‬ ‫از س��ال ‪ ۹۴‬که فعالی��ت ما در‬ ‫ح��وزه نمایش��گاه های تخصص��ی‬ ‫شروع ش��د‪ ،‬مجموعه شرکت هایی‬ ‫را ایج��اد کردی��م ک��ه ه��م در‬ ‫زمین��ه گردش��گری و ه��م در‬ ‫زمینه نمایش��گاهی فعالیت داشته باش��یم و فعالیت های‬ ‫نمایشگاهی خود را با صنعت تفریحات اغاز کردیم‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬وقتی یک نمایش��گاه برگزار می کنیم هم روی‬ ‫مشارکت کنندگان کار می کنیم و هم روی بازدیدکنندگان‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬و معتقدیم مش��ارکت کننده یک نمایشگاه باید‬ ‫چندبرابر هزینه ای که کرده‪ ،‬س��ود و نتیجه مثبت کس��ب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت تفریح��ات را با تمام س��ختی ها به‬ ‫ش��هر افت��اب انتقال دادیم و در س��ال های ‪ ۹۶ ،۹۵‬و ‪۹۷‬‬ ‫پربازدیدترین نمایش��گاه ها را در ش��هرافتاب و در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذش��ته از نظر سطح برگزاری‪ ،‬باکیفیت ترین نمایشگاه ها‬ ‫را در صنعت نمایشگاهی کشور برگزار کردیم‪.‬‬ ‫به مدت یک سال نیم طرح پژوهشی برای برگزاری این‬ ‫رویداد را س��پری کردیم و بزرگان ای��ن عرصه در کنار ما‬ ‫بودند تا در راس��تای برگزاری نمایش��گاه صنعت هتلداری‬ ‫گام های ویژهای برداریم‪.‬‬ ‫تاکنون در نمایش��گاه های ‪ wtm‬لندن‪ ،‬نمایشگاه چین‬ ‫و نمایشگاه های مشهور اس��یایی شرکت کرده ایم‪ .‬در این‬ ‫رویداده��ا به طور معمول خارج از پاویون غرفه می گرفتیم‬ ‫تا یک برگزاری بسیار قوی و متراژ بیشتری از نمایشگاه را‬ ‫در اختیار داشته باشیم‪.‬‬ ‫یک ماه اس��ت ثبت نام نمایش��گاه را اغاز کرده ایم که تا‬ ‫کنون رضایت بخش بوده و به طور تقریبی ‪ ۶۵‬درصد فضای‬ ‫دو سالن ‪ A۵‬و ‪ A۴‬ما در شهر افتاب پر شده است‪ .‬هفته‬ ‫قبل نیز ثبت نام هتلداران را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫از روزهای اینده هم هتل های خصوصی و مجموعه های‬ ‫دیگ��ر را مد نظر قرار داده ای��م‪ .‬در زمینه مهمان نوازی هم‬ ‫اژانس های مسافرتی که در بخش انالین فعالیت دارند در‬ ‫نمایشگاه نیز حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه بخش مهمان نوازی ه��م مورد توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬زیرا مهمان ن��وازی و هتلداری ب��ا یکدیگر مرتبط‬ ‫بوده و زیرس��اخت های مهم صنعت گردشگری را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬به طور تخصص��ی روی این موضوع کار‬ ‫می کنیم که بتوانیم نمایشگاهی با کیفیت برگزار کنیم‪.‬‬ ‫بازدیدکنن��دگان نمایش��گاه ه��م به ط��ور تخصصی در‬ ‫ح��ال فعالیت هس��تند ت��ا بتوانی��م س��طح قابل قبولی از‬ ‫بازدیدکنندگان را در نمایشگاه داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹طراح�ی هتل ه�ای م�درن‪ ،‬نی�از ام�روز صنعت‬ ‫هتلداری‬ ‫مجتب�ی فاطم�ی‪ ،‬مدیرعام�ل‬ ‫شرکت طرح ساخت اتین‪:‬‬ ‫در ح��ال حاضر طیف گس��ترده ای‬ ‫در حال س��اخت هتل هس��تند‪ .‬جدا از‬ ‫تش��کیل وزارتخانه یکی از مسائلی که‬ ‫باید ساماندهی ش��ود‪ ،‬ساختمان هتل‬ ‫و موضوع های س��خت افزاری ان است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه می تواند فضای خوبی باش��د تا در طراحی و اجرای‬ ‫هتل از ابزارهای روزامد استفاده کنیم‪ .‬نکته ای که در بحث طراحی‬ ‫و موضوع های اموزش��ی هتلداری وجود دارد این است که تورهای‬ ‫تحصیلی ج��ذب کنیم‪ ،‬اما نه برای م��دارک تحصیلی‪ .‬همزمان با‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه می توانیم تورهای تحصیلی و اموزش��ی‬ ‫و خدمات فنی مهندس��ی هم به کشورهای همس��ایه ارائه دهیم‪.‬‬ ‫هتلداری زنجیره ای از فعالیت هاس��ت که بخش��ی از ان خدمات‬ ‫مهندسی‪ ،‬بخش��ی ‪ op‬و بخش دیگری اموزش است‪ .‬رونق حوزه‬ ‫گردشگری در کشورهای دیگر جهان‪ ،‬ازسوی بخش های خصوصی‬ ‫انجا م می ش��ود‪ .‬نگاهی که ما نسبت به دولت داریم و انتظاراتی که‬ ‫در این صنعت از دولت داریم‪ ،‬کامال اش��تباه و بدون نتیجه اس��ت‪.‬‬ ‫صنایع وابس��ته باید با بخش هتلداری اشنایی پیدا کنند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان‪ ،‬طریقه اشنایی و شروع‬ ‫هم��کاری با صنعت هتلداری را نمی دانند‪ .‬این نمایش��گاه بهترین‬ ‫فرصت اس��ت تا اهالی صنعت گردشگری با هتلداران اشنا شوند و‬ ‫بتوانند فروش خوبی داشته باشند‪ .‬صنعت گردشگری و هتلداری‬ ‫صنعتی نوپا در جهان اس��ت‪ .‬یکی از مخاطبان اصلی این نمایشگاه‬ ‫دانشجویان هستند‪ .‬این نمایش��گاه ها باعث می شود دانشجویان‬ ‫صنعت هتلداری که اینده سازان این صنعت در کشور نیز هستند‪،‬‬ ‫بیش��تر و بهتر با ان اش��نایی پیدا کنند‪ .‬س��اختارهای طراحی و‬ ‫اج��رای پروژه های هتلداری کش��ور در بخش مدیریت هتل خالی‬ ‫است و به همین دلیل به بیراهه کشیده می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاریدرهتلداریفقطساختمان سازی‬ ‫نیست‬ ‫ج�واد س�بزواری‪ ،‬پیشکس�وت‬ ‫صنعت هتلداری‪:‬‬ ‫اخری��ن س��مت اجرای��ی م��ن‪،‬‬ ‫مدیرعاملی هتل ‪ ۵‬س��تاره کرمانش��اه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین ‪۳۵‬سال فعالیت‬ ‫در صنع��ت هتل��داری و س��اخت و‬ ‫راه ان��دازی تع��دادی از هتل ه��ای‬ ‫پارس��یان را در کارنامه کاری خود دارم‪ .‬براساس درخواست هایی‬ ‫مبن��ی بر رون��ق صنعت هتل��داری و برپایی نمایش��گاه در حوزه‬ ‫مهمان نوازی و هتلداری که از من ش��د‪ ،‬پیش��نهاد کردم دوستان‬ ‫پی��ش از هر تصمیمی اقدام به بازدید از چند نمایش��گاه خارجی‬ ‫کنند و در نهایت تصمیم بر این ش��د که مجوز برگزاری نمایشگاه‬ ‫را از س��ازمان توسعه تجارت بگیریم‪ .‬به دلیل اینکه نخستین دوره‬ ‫نمایش��گاه هتلداری را برگزار خواهیم کرد‪ ،‬قصد داریم با دست پر‬ ‫جلو برویم تا به یک نتیجه دلخواه دست یابیم‪ .‬امیدوارم بتوانیم با‬ ‫مش��ورت فعاالن این بخش و نشست های هفتگی نمایشگاه را به‬ ‫بهترین شکل ممکن برگزار کنیم‪ .‬بر این باور هستم که می توانیم‬ ‫از صنعت گردشگری درامد زیادی کسب کنیم‪ .‬در گذشته رئیس‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری پیشنهاد‬ ‫کردن��د چاه ه��ای نفت کش��ور را ببندی��م و زمینه را ب��رای ورود‬ ‫گردش��گر به کش��ور فراهم کنیم‪ ،‬تا به درامد باالیی دست یابیم‬ ‫و از نظر اش��تغالزایی هم به نتایج مثبتی برسیم‪ .‬صنعت هتلداری‬ ‫کشور ظرفیت فراوانی برای رونق و توسعه دارد‪ ،‬اما در این صنعت‬ ‫مش��کل این است که وقتی سرمایه گذاری وارد این حوزه می شود‬ ‫گمان می کند فقط با س��اخت یک س��اختمان می تواند به سرعت‬ ‫پیش��رفت کند و به تجارت خود رونق ببخشد‪ ،‬اما این گونه نیست!‬ ‫س��رمایه گذار یا مدی��ر راه اندازی یک هتل باید از گام نخس��ت در‬ ‫کن��ار مهندس طراح و پیمانکار ش��اهد پیش��رفت کار و مدیریت‬ ‫ق هس��تیم چراکه‬ ‫پروژه باش��د که البته به ندرت ش��اهد این اتفا ‬ ‫نمی خواهند هزینه بیشتری را صرف مدیریت پروژه کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫از جزئیات بازار گروهی از کاالهای کمک اموزشی گزارش می دهد‬ ‫‹ ‹پویش «مشق احسان»‬ ‫مدیرعام��ل مجم��ع نوش��ت افزار ایرانی‪ -‬اس�لامی‬ ‫(ایران نوش��ت) در این باره بیان ک��رد‪ :‬از ان جهت که‬ ‫خرید نوش��ت افزار ب��رای برخی از خانواده ها نس��بت‬ ‫به س��ال های گذش��ته س��خت تر شده اس��ت‪ ،‬تامین‬ ‫اقالم موردنی��از دانش اموزان مناط��ق کم برخوردار و‬ ‫سیل زده را باید با جدیت بیشتری دنبال کرد‪ .‬در این‬ ‫راس��تا پویش «مشق احس��ان» را راه اندازی کرده ایم‪.‬‬ ‫تش��کل ها‪ ،‬خیریه ها‪ ،‬هیات ها و به ط��ور کلی مردم از‬ ‫این طرح اس��تقبال کرده اند‪ .‬قص��د داریم کمک ها را‬ ‫بسته بندی کرده و به طور سازماندهی شده و با نظمی‬ ‫عدالت محور در همه استان های کشور توزیع کنیم‪.‬‬ ‫سعید حسینی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫پویش که به همت گروه های خیریه و جهادی فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرده‪ ،‬تاکنون توانس��ته حمایت برخی از‬ ‫چهره ه��ای هنری‪ ،‬ورزش��ی و مذهب��ی را جلب کند‪.‬‬ ‫هدف‪ ،‬جمع اوری ‪۵۰۰‬هزار بس��ته نوش��ت افزار ایرانی‬ ‫برای دانش اموزان نیازمند بوده و ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ره) تاکنون هزینه ‪۲۵۰‬هزار بسته را متقبل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مردم عزیز هم می توانند با اس��تفاده از سامانه‬ ‫*‪ #۱۵*۴۰۳۰‬کمک کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره شرایط بازار و تولید نوشت افزار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بازار نوشت افزار‪ ،‬کمبودی وجود ندارد‬ ‫اما قیمت ها افزایش یافته اس��ت‪ .‬علت ان نیز افزایش‬ ‫نرخ کاغذ و مواد پلیمری است‪ .‬کاغذ نسبت به قبل از‬ ‫گرانی های ارز‪ ،‬حدود ‪ ۸‬برابر شده است‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫باید تعاونی ها دوباره احیا ش��ود‪ .‬در این باره وعده هایی‬ ‫داده ش��ده که البته بس��یار دیرهنگام است اما با این‬ ‫ح��ال بای��د منتظر مان��د و دید که چگون��ه عملیاتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شوق نوشتن با نوشت افزار وطنی‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بعضی ها دس��ت به جیب ش��ده اند تا نیاز فرزندانی را تامین کنند که‬ ‫شاید هرگز انها را ندیده و نخواهند دید اما کمک به اموزش و پرورش‬ ‫انها برای داشتن میهنی اباد را بر خود واجب می دانند‬ ‫حسینی بیان کرد‪ :‬کمتر از ‪۴۰‬درصد نیاز داخلی به‬ ‫نوش��ت افزار را تولید کنندگان داخلی تامین می کنند؛‬ ‫چراکه ما برخی از اقالم را تولید نمی کنیم‪ .‬با این حال‬ ‫میزان و کیفیت نوش��ت افزار در یکی‪ ،‬دو سال گذشته‬ ‫در ایران افزایش داش��ته اس��ت؛ چراکه با فعالیت های‬ ‫رسانه ای که انجام شده‪ ،‬مطالبات مردمی درباره خرید‬ ‫نوش��ت افزار ملی افزایش یافته و از سوی دیگر شرایط‬ ‫س��خت ارز و گرانی واردات نیز به این امر کمک کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید خودکار و مداد‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان نوش��ت افزار و لوازم‬ ‫مهندس��ی تهران در ای��ن زمینه گف��ت‪ :‬خالف انچه‬ ‫سال های پیش ش��اهد بوده ایم هنوز بازار نوشت افزار‬ ‫داغ نش��ده و بازار هن��وز در رکود اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫کاالها تامین است و کمبودی وجود ندارد‪.‬‬ ‫موس��ی فرزانی��ان در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫درباره‬ ‫تولی��د داخلی هم اظهار کرد‪ :‬با توجه فرهنگ س��ازی‬ ‫انجام ش��ده در سال های گذشته‪ ،‬اس��تقبال از نوشت‬ ‫افزار ایران��ی افزایش یافته و به همین واس��طه تولید‬ ‫هم افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬خودکار و م��داد از جمله‬ ‫ان بخش هایی اس��ت ک��ه افزایش تولید داش��ته اند‪.‬‬ ‫س��هم تولید ایرانی از بازار کم است اما پاک کن تولید‬ ‫می کنی��م‪ .‬درباره مداد هم این نکت��ه را باید یاداوری‬ ‫کرد که حدود یک س��ال است که واردات ان ممنوع‬ ‫ش��ده و به این ترتیب دول��ت از تولید داخلی حمایت‬ ‫کرده است و اگرچه واحدهای تولیدی مشکالت خاص‬ ‫خود را دارند اما به طور کلی از ش��رایط رضایت دارند‬ ‫چ��را که همین که درباره تولید‪ ،‬صحبت های حمایتی‬ ‫می شود امیددهنده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمونه ای از حمایت دولتی‬ ‫بر اس��اس این گزارش یکی از صحبت های حمایتی‬ ‫ک��ه از س��وی متولیان امر نس��بت به نوش��ت افزار و‬ ‫رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی کردس��تان با بیان اینکه‬ ‫جذب دانش��جویان خارجی اولویت کاری و حرکتی جهشی‬ ‫در مس��یر بین المللی س��ازی مقوله اموزش در این دانشگاه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل وجود ظرفیت ها و توانمندی های این‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬زمینه جذب ‪ ۲۰‬دانش��جوی خارجی در اس��تان‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬وحید یوس��فی نژاد با اش��اره به اینکه‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫تفاهمنامه های همکاری با تعدادی از دانش��گاه های خارجی‬ ‫منعقد شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بخش بین الملل دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی استان فعال شده و با فعالیت در حوزه های پژوهشی‪،‬‬ ‫علمی و دیگر مقوله های مرتبط شتاب گرفته است‪.‬‬ ‫مصرف کنن��دگان ان مط��رح ش��ده اس��ت مربوط به‬ ‫سخنان رحمانی فضلی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا رحمان��ی فضلی در‬ ‫حاش��یه سی و چهارمین جلسه س��تاد اطالع رسانی و‬ ‫تبلیغات اقتصادی کشور به موضوع نوشت افزار و نرخ‬ ‫ان اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع نوشت افزار و تامین ان‬ ‫در فصل بازگش��ایی مدرسه ها‪ ،‬از موضوعاتی است که‬ ‫در فضای عمومی رسانه ای مطرح شده و مورد بررسی‬ ‫این ستاد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت س��تاد‬ ‫اع�لام ک��رد که ‪ ۳۰‬میلیون تن از ای��ن کاالها را تا به‬ ‫ام��روز در مدار توزیع قرار داده اس��ت اما با این حال‬ ‫مقرر ش��د تا این مق��دار را افزایش دهن��د‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر ش��د‪ ،‬بخشی از نوشت افزار نیز که با نرخ نیمایی‬ ‫عرضه می ش��ود‪ ،‬کنترل ش��ده و قیمت ها در س��امانه‬ ‫قیمت گذاری ارائه شود تا از عرضه این کاالها باالتر از‬ ‫نرخ اصلی ان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از نوشت افزار ملی در شهرستان ها‬ ‫ناگفته پیداست که در استانه مهر‪ ،‬بازار نوشت افزار‬ ‫در س��ایر شهرس��تان ها هم داغ و ص��دای حمایت از‬ ‫نوش��ت افزار ملی بلند ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان نوشت افزار و کتابفروشان‬ ‫شهرستان بوشهر در این باره گفت‪ :‬درحال حاضر ده ها‬ ‫واحد تولیدی در سطح کشور بهترین و باکیفیت ترین‬ ‫نوشت افزار را تولید می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز‬ ‫اس��تان بوشهر‪ ،‬علیرضا مخبر بوشهری از مردم بوشهر‬ ‫خواست‪ ،‬در راستای حمایت عمومی از تولیدات ملی‪،‬‬ ‫شهروندان بوشهری استفاده از کاالی باکیفیت ایرانی‬ ‫را به فرزندان خود اموزش دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عضو هیات رئیس��ه اتاق اصن��اف مرکز‬ ‫اس��تان بوش��هر تاکید کرد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی نوش��ت افزار ب��ا تولید بهترین‬ ‫نوشت افزار توانسته اند پابه پای تولیدکنندگان خارجی‬ ‫در عرص��ه رقابت حضور داش��ته و باعث س��رافرازی‬ ‫تولیدات ایرانی در جهان شوند‪.‬‬ ‫مخبر بوش��هری در این زمینه تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تنوع تولیدات داخلی‪ ،‬عرضه باکیفیت نوشت افزار و‬ ‫وجود طرح های ملی‪ ،‬میهنی و اسالمی شایسته است‬ ‫با خرید این کاالها برای دانش اموزان‪ ،‬وطن دوستی را‬ ‫از سنین کودکی به فرزندان خود بیاموزیم‪.‬‬ ‫نمایش��گاه های فروش نوشت افزار ایرانی نیز با هدف‬ ‫حمای��ت از تولید داخ��ل برگزار می ش��وند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه چنین نمایش��گاهی در استارا در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬سجاد موسوی‪،‬‬ ‫مدیر ام��وزش و پ��رورش اس��تارا گفت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫نوش��ت افزار ایرانی اسالمی در اس��تانه سال تحصیلی‬ ‫جدید با هدف تنظیم بازار و با همکاری اداره اموزش‬ ‫و پرورش و س��پاه در این شهرس��تان مرزی گشایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این نمایشگاه تا ‪ ۱‬مهر از ساعت ‪۹‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬دایر است‪ ،‬افزود‪ :‬در این نمایشگاه حدود ‪۳‬هزار‬ ‫نوش��ت افزار تولید داخل مانند کی��ف‪ ،‬دفتر‪ ،‬خودکار‪،‬‬ ‫جام��دادی و بازی ه��ای فکری ب��ا ‪۱۰‬درصد تخفیف‬ ‫نسبت به نرخ بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫مدیر ام��وزش و پرورش اس��تارا گفت‪ :‬در کش��ور‬ ‫نوشت افزار باکیفیت و حاوی پیام های انقالبی‪ ،‬اسالمی‬ ‫و تمدن ایرانی تولید می ش��ود و دست کمی از مشابه‬ ‫خارجی ندارد و از تصاویر قهرمانان شاهنامه و شهدای‬ ‫دفاع مقدس و مدافع حرم در انها استفاده شده است‪.‬‬ ‫س��جاد موسوی تصریح کرد‪ :‬برای گسترش فرهنگ‬ ‫ملی در جهان به مدل سازی و معرفی قهرمانان ایرانی‬ ‫نی��از داری��م و در این راس��تا بای��د از تولیدکنندگان‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬فرهنگ استفاده از نوشت افزار‬ ‫ایرانی در حال شکل گیری است و این امید می رود که‬ ‫امس��ال دانش اموزان مان حمای��ت از «رونق تولید» را‬ ‫سرلوحه زندگی خود قرار دهند که رمز رفاه و اشتغال‬ ‫اینده انها –بیشتر از ریاضی و علوم‪ -‬در گرو اموختن‬ ‫همین درس است‪.‬‬ ‫جهش دانشگاه علوم پزشکی کردستان به سمت بین المللی سازی اموزش‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته و با روی کار امدن دولت‬ ‫تدبیر و امید‪ ،‬هزار و ‪۱۴‬تخت بیمارستانی به حوزه درمان و‬ ‫سالمت کردستان افزوده شده است و درحال حاضر به ازای‬ ‫ه��ر هزار نفر جمعیت ‪ ۲.۵‬تخت وجود دارد که به میانگین‬ ‫کشوری رس��یده است‪ ،‬این در حالی است که پیش از اغاز‬ ‫به کار این دولت این رقم فقط ‪۰.۹‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت بیمارستان ‪ ۶۳۷‬تختخوابی کوثر‬ ‫سنندج‪ ،‬بیمارس��تان ‪۳۲‬تختخوابی سرواباد و دهگالن که‬ ‫مجوز س��اخت انها ‪۶۴‬تختخوابی اس��ت‪ ،‬بیمارس��تان ‪۹۶‬‬ ‫تختخواب��ی بانه و همچنی��ن بیمارس��تان ‪۲۱۷‬تختخوابی‬ ‫س��قز که می تواند به ‪۲۳۵‬تخت نیز افزای��ش پیدا کند‪ ،‬به‬ ‫طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدرسه ها در هرمزگان‬ ‫اس�ماعیل خاش�عی‪ :‬ط��رح وی��ژه نظارت��ی‬ ‫بازگشایی مدرسه ها در راستای برخورد با متخلفان‬ ‫از ‪ ۱۰‬شهریور در هرمزگان اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬معاون نظارت‪،‬‬ ‫بازرس��ی و حمای��ت حق��وق مصرف کنن��دگان‬ ‫هرم��زگان افزود‪ ۴۰ :‬گروه بازرس��ی تا ‪ ۱۰‬مهر بر‬ ‫بازار و نحوه ف��روش ملزومات دانش اموزی نظارت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫عبدالرضا پیروی منش گفت‪ :‬بازرس��ی و نظارت‬ ‫بر نح��وه عرض��ه کاال و خدمات اولوی��ت دار برای‬ ‫جلوگیری از هرگونه کمبود یا افزایش غیرمنطقی‬ ‫ساره سیاحی‬ ‫پژوهشگر حوزه پوشاک‬ ‫نرخ و بروز تخلف های احتمالی از سوی واحد های‬ ‫تولیدی و توزیعی و رسیدگی سریع به شکایت ها و‬ ‫گزارش های مردمی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گروه گش��ت ویژه این اداره از مراکز‪،‬‬ ‫فروشگاه ها و بازار های عرضه و فروش کیف‪ ،‬کفش‪،‬‬ ‫نوشت افزار و پوشاک فرم مدرسه‪ ،‬بازرسی کرده و‬ ‫با تخلف های احتمالی برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫پیروی منش‪ ،‬نظارت بر میزان سود خرده فروشان‬ ‫و عمده فروش��ان‪ ،‬نصب برچس��ب قیم��ت‪ ،‬صدور‬ ‫فاکتور فروش و نظارت ویژه بر نرخ های تعیین شده‬ ‫را از مهم ترین اهداف این طرح اعالم کرد‪.‬‬ ‫بهره برداری رس��یده اند‪ .‬یوس��فی نژاد یاداور ش��د‪ :‬در حوزه‬ ‫ط��رح تحول نظام س�لامت نیز پروژه های چش��مگیری به‬ ‫بهره برداری رس��یده اند که مهم ترین انها را می توان تجهیز‬ ‫تخت ه��ای ویژه ای س��ی یو و سی س��ی یو‪ ،‬راه اندازی بخش‬ ‫ش��یمی درمانی و غربالگری س��رطان‪ ،‬توسعه اورژانس های‬ ‫بیمارستانی‪ ،‬راه اندازی بخش ال دی ار در بلوک های زایمان‬ ‫و ساخت چندین کلینیک ویژه نام برد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۶۱‬پایگاه فوریت های پزشکی شامل‬ ‫‪۲۴‬پایگاه شهری‪۳۴ ،‬پایگاه جاده ای‪۲ ،‬پایگاه موتوری و یک‬ ‫پایگاه اورژانس هوایی در اس��تان فعال اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دو امبوالنس انکوباتوردار که ش��رایطی شبیه به رحم‬ ‫موسی فرزانیان‬ ‫مادر در ان فعال بوده برای نوزادان دارای ش��رایط اعزامی‬ ‫در استان تامین شده است‪.‬‬ ‫یوس��فی نژاد با بیان اینکه ‪۳۴‬پایگاه س�لامت در مناطق‬ ‫حاشیه سطح اس��تان افتتاح شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در امتداد‬ ‫مسیر خدمات رس��انی ‪ ۴‬پایگاه در شهرهای ‪ ۲۰‬تا ‪۵۰‬هزار‬ ‫نفری استان تا پایان اسفند سال جاری راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه غربالگ��ری بی��ش از ‪۹۸‬درص��دی ن��وزادان از‬ ‫نظ��ر ک��م کاری تیروئید و بیم��اری فنیل کتونوری اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪۶ :‬ه��زار و ‪۷۴۴‬بیم��ار دارای اخت�لاالت‬ ‫روان��ی پ��س از اجرای ط��رح تحول س�لامت شناس��ایی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫فصل ارتباط داغ اسیاتک ادامه دارد‬ ‫امکان اس��تفاده از پویش «فص��ل ارتباط‬ ‫داغ» اس��یاتک‪ ،‬ب��ا ش��رایط و تخفیف های‬ ‫استثنایی ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫و ب��ه نق��ل از روابط‬ ‫عمومی اس��یاتک‪ ،‬در پی استقبال مشترکان‬ ‫اس��یاتک از پویش های این ش��رکت‪ ،‬پویش‬ ‫تابس��تانه فصل ارتباط داغ که از سه شنبه ‪1‬‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۸‬اغاز شده‪ ،‬تا اطالع ثانوی ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬شرکت اسیاتک به‬ ‫عنوان یکی از برتری��ن اپراتورهای ارتباطات‬ ‫سعید حسینی‬ ‫ثابت کش��ور‪ ،‬هم��واره بر ارائه و پش��تیبانی‬ ‫س��رویس های باکیفیت تاکید داشته و سعی‬ ‫کرده است رضایت مشتریان از سرویس های‬ ‫ارائه شده را سرلوحه اهداف خود قرار دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت اس��یاتک در پویش فصل ارتباط‬ ‫داغ س��رویس ‪ +ADSL۲‬یک س��اله خود را‬ ‫با ترافیک ‪ ۷۵‬گی��گ بین الملل (‪ ۱۵۰‬گیگ‬ ‫ترافیک داخلی) با نرخ ‪۸۵‬هزار تومان (ماهانه‬ ‫ح��دود ‪۷‬هزار تومان ) و بس��ته های حجمی‬ ‫گیگ باک��س ‪ ۵۰۰‬گیگ بین الملل را با نرخ‬ ‫‪۸۵‬هزار تومان ارائه می کند‪.‬‬ ‫در این راس��تا مشترکان اس��یاتک عالوه‬ ‫ب��ر بهره مندی از ش��رایط متنوع ارائه ش��ده‬ ‫محص��ول ‪ ،+ADSL۲‬از مزایای اس��تثنایی‬ ‫اس��تفاده از س��ایت تماش��اخونه با ش��رایط‬ ‫و تس��هیالت وی��ژه بهرمند خواهن��د بود؛ از‬ ‫انجای��ی که مش��تریان س��رمایه های اصلی‬ ‫س��ازمان به شمار می ایند‪ ،‬ش��رکت اسیاتک‬ ‫در راس��تای ارائ��ه محتوای جذاب‪ ،‬س��ایت‬ ‫تماش��اخونه را به عن��وان یک��ی از برتری��ن‬ ‫س��ایت های وی ُ ادی کشور راه اندازی کرده و‬ ‫در اختیار عالقه مندان قرار داده است‪.‬‬ ‫صن��ف و صنعت مد و پوش��اک از منظر‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگ��ی و اجتماع��ی م��ورد‬ ‫اهمیت اس��ت و عالوه بر مبحث اقتصادی‬ ‫گس��ترده‪ ،‬میزان ارزاوری و اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫حیطه فرهنگی و تاثیرگذاری ان بر سلیقه‬ ‫و سبک زندگی مردم موردتوجه کشورهای‬ ‫توس��عه یافته و در حال توسعه است‪ .‬بخش‬ ‫بزرگی از فرهنگ در نوع پوش��ش و لباس‬ ‫افراد نمود پی��دا می کند و لباس به معنای‬ ‫بستر و تامین کننده بخشی از نیاز فرهنگی‬ ‫بشر است‪.‬‬ ‫ای��ران نی��ز ابع��اد فرهنگ��ی لب��اس و‬ ‫تاثیر گ��ذاری ان ب��ر نس��ل های گوناگون‬ ‫به ویژه نس��ل ج��وان را م��ورد اهمیت قرار‬ ‫می دهد اما پرسش اصلی اینکه تا چه اندازه‬ ‫روش ه��ای اجرایی فرهنگی در زمینه مد و‬ ‫پوشاک کارساز بوده و نقش صنف پوشاک‬ ‫چگونه ترسیم شده است؟‬ ‫ای��ن پرس��ش از انجایی ایج��اد دغدغه‬ ‫کرده که مدتی است اداره نظارت بر اماکن‬ ‫عمومی به وس��یله اتحادیه های پوشاک با‬ ‫فروشندگان لباس اجتماع بانوان در سراسر‬ ‫کشور به خاطر توزیع مانتوهای شیشه ای و‬ ‫بدن نما‪ ،‬البسه با چاپ نشان های نامتعارف‬ ‫و مانتوهای جلوباز برخورد می کند و اخطار‬ ‫می دهد‪ .‬ای��ن یک راه برای مقابله با ترویج‬ ‫پوش��ش نامتناسب اجتماع بانوان است‪ ،‬اما‬ ‫ایا این روش س��لبی راهکار مناسبی است‬ ‫و نتیج��ه فرهنگ��ی راهگش��ایی را ایج��اد‬ ‫می کند؟‬ ‫ای��ن روش‪ ،‬ی��ک راه��کار مقطع��ی و‬ ‫دوره ای ب��رای اصالح پوش��ش بانوان بوده‬ ‫و با مشاهدات میدانی بازخوردهای بانوان‪،‬‬ ‫مشخص اس��ت که تاثیر مناسب و مطلوبی‬ ‫هم ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫این مس��ائل از نظ��ر فرهنگ��ی نیازمند‬ ‫بررس��ی های کارشناس��انه و تدوی��ن‬ ‫اس��تراتژی های اثر گذار طوالنی مدت است‪.‬‬ ‫تا زمانی ک��ه مصرف کننده به دنبال کاالیی‬ ‫نباشد‪ ،‬فروشنده نیز ان را در معرض فروش‬ ‫قرار نمی دهد و اصلی ترین بخش در چرخه‬ ‫فروش بر اس��اس شناس��ایی نیاز و سلیقه‬ ‫مشتری است‪ .‬بی توجهی به سلیقه مشتری‬ ‫باعث بی اعتمادی مخاطب‪ ،‬نداشتن رغبت‬ ‫به خری��د و در نتیجه کاهش میزان فروش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو هم��ت اصل��ی را بای��د در‬ ‫فرهنگ سازی و تغییر نگرش مصرف کننده‬ ‫گماش��ت و بدون ایجاد مش��کل در چرخه‬ ‫اقتصادی تولید و فروش پوشاک این مسئله‬ ‫را هدایت کرد‪.‬‬ ‫نظام مد و پوش��اک در جامعه جهانی بر‬ ‫حول یک سیس��تم و اس��تراتژی مشخص‬ ‫حرک��ت می کند ک��ه تمام��ی ذی نفعان و‬ ‫زنجیره ارزش مد و پوش��اک بر اس��اس ان‬ ‫حرکت می کنند‪.‬‬ ‫این سیس��تم‪ ،‬فراین��د تاثیرگ��ذاری بر‬ ‫ذه��ن مصرف کننده را تا چند س��ال اینده‬ ‫برنامه ری��زی می کند و کاالی مد نظر خود‬ ‫را ب��ا عنوان ترند (روند) روز ب��ه بازار ارائه‬ ‫می کند‪ .‬این تولید و جریان مد و ترندسازی‬ ‫در جه��ان ی��ک فرایند برنامه ریزی ش��ده‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ 10‬س��اله است که ازس��وی نهادها و‬ ‫تش��کل های گوناگ��ون در اختی��ار فعاالن‪،‬‬ ‫طراحان و تولیدکنندگان نساجی و پوشاک‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫قب��ل از تولید کاال‪ ،‬رس��انه ها و جریانات‬ ‫تاثیرگذار سلیقه مخاطب را شکل می دهند‬ ‫و پ��س از ان تولیدکنن��دگان پوش��اک‪،‬‬ ‫ترنده��ا را در تولی��دات و کااله��ای خود‬ ‫بازنمای��ی می کنند‪ .‬در ای��ران نیز می توان‬ ‫با هم��کاری نهاده��ای باالدس��تی مرتبط‬ ‫و کارشناس��ان حیط��ه فرهنگی‪ ،‬س��لیقه‬ ‫مصرف کننده پوش��اک را به وس��یله اجرای‬ ‫سیستم مد داخلی ش��کل داد و مد ایرانی‬ ‫اس�لامی را با طراحی های مناسب نهادینه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫همچنین ایران با شکل دادن به مد ایرانی‬ ‫اسالمی می تواند به یکی از قطب های تولید‬ ‫مد اس�لامی در جهان تبدیل شود و عالوه‬ ‫بر تولید محصوالت برای مصرف داخلی‪ ،‬به‬ ‫صادرات پوشاک هم رونق ببخشد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو امی��د اس��ت‪ ،‬برنامه ری��زی و‬ ‫اس��تراتژی مناسب تری برای فرهنگ سازی‬ ‫و اجرای ان در بخش مد و پوش��اک داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫این روزه��ا هوا در برخ��ی از مناطق ای��ران ازجمله‬ ‫تهران خنک تر شده است و این نوید را می دهد که به‬ ‫زودی مهر از راه می رسد و کودکان و نوجوان مان یک‬ ‫س��ال تحصیلی دیگر را اغاز می کنند و با انچه مشق‬ ‫کرده و می اموزند‪ ،‬اینده شایسته ای را برای خود رقم‬ ‫خواهند زد‪ .‬با این حال‪ ،‬به مدرس��ه رفتن بچه ها برای‬ ‫خانواده ه��ا هزینه هایی دارد‪ .‬هزینه هایی که تامین ان‬ ‫گاهی س��خت و حتی غیرممکن می شود؛ هزینه های‬ ‫ثبت نام که گاهی با تخلف مدیران مدرسه های دولتی‬ ‫اجباری می ش��ود‪ ،‬هزینه تامین س��رویس حمل ونقل‪،‬‬ ‫خرید روپوش‪ ،‬تامین کی��ف و کفش و از همه مهم تر‬ ‫«نوشت افزار»‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬بی نوش��ت افزار که نمی ش��ود به‬ ‫مدرسه رفت! این تصوری است که عموم ما از الزامات‬ ‫تحصیل داریم و حاال باید گفت که با این همه گرانی‪،‬‬ ‫گرانی نوشت افزار به اندازه گرانی گوشت افکار عمومی‬ ‫را رنج می دهد‪ .‬باید گفت که نوشت افزار هم گران شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬خبر خوب اینکه ما فرهنگی داریم که‬ ‫نمی گذاریم دانش اموزی بدون نوش��ت افزار بماند و در‬ ‫این مس��یر نهایت احسان را خواهیم داشت‪ .‬امسال به‬ ‫واس��طه گرانی ها و کاهش قدرت خری��د خانواده ها و‬ ‫علم به اینکه خرید نوشت افزار در تهران هنوز برعکس‬ ‫سال های پیش‪ ،‬بازار داغی پیدا نکرده است‪ ،‬بعضی ها‬ ‫دست به جیب شده اند تا نیاز فرزندانی را تامین کنند‬ ‫که ش��اید هرگز انها را ندیده و نخواهند دید اما کمک‬ ‫به اموزش و پرورش انها برای داش��تن میهنی اباد را‬ ‫ب��ر خود واجب می دانند‪ .‬از این رو امس��ال تامین نیاز‬ ‫دانش اموزان از سوی خیران جدی تر شده است‪.‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫کم اثر در مبارزه‬ ‫با پوشاک‬ ‫نامتعارف‬ ‫‪10‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫تجربه ای از مهاجرت معکوس به روستا با هدف جذاب سازی زندگی سنتی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫فرصتی برای‬ ‫استارت اپ های‬ ‫گردشگری سالمت‬ ‫روی��داد بین الملل��ی معرف��ی فرصت ه��ای‬ ‫سرمایه گذاری در اس��تارت اپ های گردشگری‬ ‫س�لامت‪ ۱۸ ،‬مهر برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری سالمت ایران‪ ،‬این رویداد همزمان با‬ ‫چهارمین کنگره بین المللی س�لامت کشورهای‬ ‫اس�لامی در هتل هما تهران‪ ۱۸ ،‬مهر از س��اعت‬ ‫‪ ۱۹‬ت��ا ‪ ۲۲‬برگ��زار می ش��ود‪ .‬در ای��ن روی��داد‬ ‫اس��تارت اپ های برتر در بخش های گردشگری‬ ‫درم��ان‪ ،‬ورزش��ی‪ ،‬تندرس��تی‪ ،‬غذا و س�لامت‬ ‫معرفی خواهند شد‪ .‬همچنین ‪ ۱۵‬طرح منتخب‬ ‫به س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری معرفی‬ ‫می ش��ود‪ .‬کنگره بین المللی سالمت کشورهای‬ ‫اس�لامی از ‪ ۴‬قس��مت نمایش��گاه‪ ،‬پنل ه��ای‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬نشس��ت های تج��اری و اقتص��ادی‬ ‫تشکیل ش��ده که شامل چند بخش گردشگری‬ ‫س�لامت‪ ،‬گردش��گری ورزش��ی‪ ،‬اکو توریسم و‬ ‫ژئو توریسم‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی و طب سنتی‬ ‫و گیاهان دارویی اس��ت ‪ .‬در این رویداد همچنین‬ ‫نشست همکاری اقتصادی بین کشورهای ایران‬ ‫و اذربایجان در حوزه گردش��گری و گردشگری‬ ‫سالمت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گردش سرمایه در خانه های کاهگلی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علم برداری‬ ‫سنت دیرینه مهریزی ها‬ ‫رئی��س میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری مهری��ز گف��ت‪ :‬علم ب��رداری از‬ ‫س��نت های دیرینه مردم شهرستان مهریز است‬ ‫که در فهرس��ت اثار ملی کش��ور به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب ه گزارش میراث اریا‪ ،‬مجاهد کرباس��ی‪،‬‬ ‫رئیس میراث فرهنگی مهریز گفت‪ :‬از روز س��وم‬ ‫محرم تا روز تاسوعا‪ ،‬عصرها پس از جوش اناری‬ ‫و ج��وش دوره و بعد از ورود هیات های عزاداری‬ ‫ایی��ن علم برداری در حس��ینیه ب��اغ بهار مهریز‬ ‫اغاز می ش��ود و ت��ا غروب ادامه دارد‪ .‬کرباس��ی‬ ‫افزود‪ :‬علم ها را با جامه و پارچه و دس��تمال های‬ ‫رنگارنگی که مردم نذر کرده اند‪ ،‬می پوش��انند و‬ ‫ب��ا نوحه خوانی و عزاداری ب��ه راه افتاده و علم ها‬ ‫را دور حس��ینیه می گردانند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حس��ینیه باغ بهار مهریز در ش��ب اول محرم بر‬ ‫اس��اس سنت دیرینه ایین روضه خوانی با هزینه‬ ‫بانیان برگزار می شود و در غروب روز دوم محرم‬ ‫اهالی محله علیا س��نت نیکی را که از گذشتگان‬ ‫خ��ود اموخته اند‪ ،‬انجام داده و با نوحه و عزاداری‬ ‫ب��ه محله پایین می روند و از انها دعوت می کنند‬ ‫ک��ه در ایین تعزیه حس��ینیه باغ بهار ش��رکت‬ ‫کنن��د‪ .‬رئیس می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری مهری��ز افزود‪ :‬از گذش��ته تاکنون‬ ‫حس��ینیه ب��اغ بهار یکی از مراک��ز ایین تعزیه و‬ ‫شبیه گردانی در این شهرستان و اطراف ان بوده‬ ‫و با گذش��ت زمان و افزایش جمعیت گس��ترش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ایین علم برداری ده��ه اول محرم‬ ‫مهریز در ایران منحصر به فرد بوده و با ش��ماره‬ ‫‪ ۱۸۱۰‬در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫پاده روستایی‬ ‫پلکانی‬ ‫است که در‬ ‫نزدیکی منطقه‬ ‫حفاظت شده‬ ‫توران یا‬ ‫خارتوران‬ ‫واقع شده که‬ ‫پناهگاه بسیاری‬ ‫از خزندگان‪،‬‬ ‫پرندگان و‬ ‫پستانداران از‬ ‫جمله یوزپلنگ‬ ‫اسیایی و‬ ‫گورخر است‬ ‫گاهی از زندگی بی روح شهرنش��ینی خس��ته می شویم و‬ ‫در مهاجرتی معکوس به روس��تا و خانه اباء و اجدادی س��فر‬ ‫می کنی��م و با تجربه ای که از ش��هر با خود می بریم‪ ،‬ش��اید‬ ‫قدر داش��ته های روس��تایی را بهت��ر بدانیم‪ .‬بعد ش��روع به‬ ‫جاذبه سازی زندگی س��نتی می کنیم؛ کاری مثل راه اندازی‬ ‫یک اقامتگاه بوم گردی‪ .‬به این ترتیب کاری جدید اما همسو‬ ‫و همراس��تا با کارهای زیبایی که اجدادم��ان کرده اند انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬کم نیس��ت تعداد افرادی که به این کار مشغولند‬ ‫و بس��یار جالب اس��ت که چنین کارهایی در ایران‪ ،‬زن و مرد‬ ‫ن��دارد و هر کس هر چه بتواند انج��ام می دهد و تفاوت ها در‬ ‫سلیقه ها‪ ،‬دغدغه ها و امکانات است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اقامتگاه‬ ‫نورخونه‪ ،‬خانه ای کاهگلی و ساده است که خانم تقدیسی ان‬ ‫را راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ این بانوی ایرانی ‬ ‫بعد از سال ها شهرنشینی به روستای پدری خود‪« ،‬روستای‬ ‫پاده» بازگش��ته و خانه پدریش را بازسازی و ان را با امکاناتی‬ ‫س��نتی به اقامتگاهی زیبا برای گردش��گران منطقه تبدیل‬ ‫کرده که منبع درامدی هم برای زنان روس��تایی شده است‪.‬‬ ‫انواع غذاهای محلی در اشپزخانه این اقامتگاه و به دست زنان‬ ‫روس��تایی طبخ می شود و در اختیار مسافران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫راهنمای تور‪ ،‬شبکه سرمایشی و گرمایشی و اینترنت رایگان‬ ‫از جمله امکانات این خانه بومی است‪ .‬تجربه چوپانی و صرف‬ ‫صبحانه بی نظیر محلی در دل دش��ت از ویژگی های بارز این‬ ‫اقامتگاه است‪ .‬تعداد اتاق های این اقامتگاه ‪ ۳‬واحد و ظرفیت‬ ‫پذی��رش ان بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬نفر اس��ت‪ .‬اقامت��گاه بوم گردی‬ ‫نورخونه در بخش ارادان شهرستان گرمسار استان سمنان و‬ ‫در روستایی به نام پاده قرار دارد‪ .‬پاده روستایی پلکانی است‬ ‫که در نزدیکی منطقه حفاظت ش��ده توران یا خارتوران واقع‬ ‫شده که پناهگاه بسیاری از خزندگان‪ ،‬پرندگان و پستانداران‬ ‫از جمله یوزپلنگ اس��یایی و گورخر است‪ .‬این منطقه که به‬ ‫افریقای ایران معروف بوده به صنعت اکوتوریسم کشور رونق‬ ‫خاصی بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«پاده» دیدنی است‬ ‫روستای پاده از توابع شهرستان ارادان با جاذبه های فراوان‬ ‫گردش��گری یاداور تاریخی کهن و باشکوه در دل کویر است‪.‬‬ ‫تاریخی ک��ه از رونق و اعتبار این روس��تا در روزگاران قدیم‬ ‫س��خن به میان می اورد‪ .‬پاده بخش عمده ای از شهرت خود‬ ‫را ب��ه دلیل قرار گرفتن بر س��ر راه تاریخی ابریش��م‪ ،‬بناهای‬ ‫تاریخی و س��فرنامه های مختلفی که درباره ان نوشته شده‪،‬‬ ‫دارد تا جایی که ناصرالدین شاه قاجار‪ ،‬هرتوم شیندلر(سفیر‬ ‫کبی��ر پروس) و صنیع الدوله از جمله افرادی هس��تند که در‬ ‫سفرنامه یا کتاب خود‪ ،‬اطالعات مهمی از وضعیت پاده پیش‬ ‫اورده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬صنیع الدوله در کتاب مرات البلدان‬ ‫درباره این روس��تای تاریخی می گوید‪« :‬اصل اس��م این ده‪،‬‬ ‫پایین ده اس��ت چون س��مت مغرب از ای��ن ده که می گذرد‪،‬‬ ‫خاک خوار (گرمسار کنونی) اس��ت ولی ابادی نیست به جز‬ ‫روس��تای ده نمک که ان هم جم��ع دیوانی ندارد‪ ».‬امامزاده‬ ‫سلطان ابوسعید پاده به شماره ‪ ۲۰۱۶۵‬در سال ‪ ،۱۳۸۶‬قلعه‬ ‫ی بعد از س��ال ها شهرنش��ینی به روس��تای پدری خود‪،‬‬ ‫ی��ک بانوی ایران ‬ ‫«پاده» بازگش��ته و خانه پدریش را بازس��ازی و ان را با امکاناتی سنتی به‬ ‫اقامتگاهی زیبا برای گردشگران منطقه تبدیل کرده است‬ ‫پاده به ش��ماره ‪ ۵۸۱۱‬در س��ال ‪ ،۱۳۸۱‬حمام پاده در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۰‬یخچ��ال پاده به ش��ماره ‪ ۲۰۱۵۷‬در س��ال ‪،۱۳۸۶‬‬ ‫اب انبار روستا به شماره ‪ ۱۹۹۵۳‬در سال ‪ ۱۳۸۶‬و این روستا‬ ‫به عن��وان میراث فرهنگی در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬ب��ه ثبت میراث‬ ‫فرهنگی کش��ور رسیده اس��ت‪ .‬مهم ترین خانه های قدیمی‬ ‫روستا که تاکنون به جامانده است خانه حاج عباس میرزایی‪،‬‬ ‫محمد جان ترابری‪ ،‬مش��هدی علی محمد‪ ،‬غالمرضا ترابری‪،‬‬ ‫حاج تقی ترابری اس��ت و هم��ه این امکان ظرفیت باالیی در‬ ‫جذب گردش��گر دارند‪ .‬حفظ نماها و بافت تاریخی روستای‬ ‫پاده و وجود س��اختمان های قدیمی با معماری های کهن در‬ ‫سر اسر روس��تا‪ ،‬جلوه ای خاص به این روستا بخشیده است‪.‬‬ ‫اهالی این روس��تا تا حدود ‪ ۱۵۰‬سال پیش همگی در داخل‬ ‫قلعه زندگی می کرده اند اما به مرور از قلعه خارج شده و شروع‬ ‫به ساختمان سازی در اطراف قلعه کردند‪ .‬تکیه روستای پاده‪،‬‬ ‫یکی دیگر از بناهای تاریخی روس��تا اس��ت‪ ،‬که حدود سال‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬هجری قمری س��اخت ه ش��ده اس��ت‪ .‬این بنا در غرب‬ ‫مسجد قمر بنی هاشم واقع و به ان چسبیده است‪ .‬ساختمان‬ ‫تکیه مس��تطیل ش��کل در ابعاد ‪ ۲۳.۵×۱۹‬متر است‪ .‬نمای‬ ‫داخلی تکیه ش��امل ‪ ۵‬تاق نمای ‪ ۲‬طبقه در دیواره ش��رقی و‬ ‫‪ ۵‬طاق نمای ‪ ۲‬طبقه در قس��مت غربی و ‪ ۳‬طاق نمای بزرگ‬ ‫در قسمت جنوبی است‪ .‬طاق نمای میانی در قسمت جنوبی‬ ‫تکیه‪ ،‬بزرگ ترین طاق نمای تکیه است و قبر شیخ علی(بانی‬ ‫اب انبار تکیه) در این قس��مت واقع شده است‪« .‬در » ورودی‬ ‫تکیه در قس��مت ش��مالی بنا قرار دارد و با شیب مالیمی به‬ ‫رقابت اهوازی ها‬ ‫در ‪ ۲‬حوزه گردشگری‬ ‫‪ ۱۱۶‬فراگی��ر در ازم��ون جام��ع راهنمای��ان‬ ‫گردش��گری و مدی��ران فن��ی دفاتر مس��افرتی‬ ‫خوزس��تان رقابت کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫روابط عمومی و ام��ور بین الملل اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خوزستان‪،‬‬ ‫سرپرست معاونت گردش��گری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی خوزستان گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫گردش��گری اس��تان و رشد محسوس��ی که در‬ ‫سال های اخیر در این زمینه شاهد هستیم‪ ،‬نیاز‬ ‫به حضور افراد و نیروهای متخصص در حوزه های‬ ‫مرتبط بیش از پیش احساس می شود و هرسال‬ ‫عالقه مندان بیش��تری با تحصیالت دانش��گاهی‬ ‫و گذران��دن دوره ه��ای تخصصی گردش��گری‬ ‫وارد عرصه این صنعت می ش��وند که نویدبخش‬ ‫اینده ای روش��ن برای گردشگری استان خواهد‬ ‫بود‪ .‬غالم ش��جاعی ادامه داد‪ :‬بر همین اس��اس‪،‬‬ ‫ازم��ون جامع راهنمایان گردش��گری و مدیران‬ ‫فنی دفاتر خدمات مس��افرتی همزمان با سراسر‬ ‫کش��ور در مح��ل مرک��ز ش��ماره ی��ک اموزش‬ ‫تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی خوزستان‬ ‫برگزار شد که تعداد ‪ ۶۰‬نفر در ازمون راهنمایان‬ ‫ایرانگ��ردی و جهانگردی و ‪ ۵۶‬نفر نیز در ازمون‬ ‫مدیران فنی ش��رکت و با یکدیگر رقابت کردند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬به قبول شدگان در ازمون‪ ،‬مدرک‬ ‫معتبر ارائه می ش��ود و فراگیران پس از قبولی در‬ ‫این ازمون برای جذب و فعالیت در زمینه شغلی‬ ‫مرتبط باید در مصاحبه تخصصی زبان انگلیسی‬ ‫شرکت کنند تا پس از طی مراحل قانونی‪ ،‬مجوز‬ ‫فعالی��ت ب��ه عنوان راهنما و ی��ا مدیر فنی دفاتر‬ ‫خدمات مسافرتی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازدید ‪ ۱۰۱‬هزار نفر از نمایشگاه ایران در اسپانیا‬ ‫نمایشگاه «ایران‪ :‬مهد تمدن» که از ‪ ۲۳‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬کار خ��ود را در م��وزه باستان شناس��ی‬ ‫الیکانته اغاز کرده بود‪ ،‬بعد از ظهر ‪ ۱۰‬ش��هریور‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫م��وزه ملی ای��ران‪ ،‬جبرییل نوکن��ده‪ ،‬رئیس کل‬ ‫م��وزه ملی ایران با اعالم ای��ن خبر گفت‪« :‬ایران‪:‬‬ ‫مه��د تمدن» ب��ا ج��ذب ‪۱۰۱‬ه��زار و ‪ ۱۰۸‬نفر‬ ‫بازدیدکننده اس��پانیایی و س��ایر ملل توانس��ت‬ ‫در ش��مار نمایش��گاه های پربازدی��د و م��ورد‬ ‫توج��ه در م��وزه باستان شناس��ی الیکانت��ه قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه نمایشگاه «ایران‪ :‬مهد‬ ‫تمدن» روایتگر ‪ ۲۰۰‬هزار سال پیشینه فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و تمدن غنی ایران اس��ت‪ ،‬بی تردید توانسته‬ ‫موجبات اش��نایی و تحسین بازدیدکنندگان را با‬ ‫سرزمین ایران به عنوان بخشی از میراث مشترک‬ ‫جهانی فراهم اورد‪.‬‬ ‫بر اساس گفته نینا رضایی‪ ،‬رئیس اداره معرفی‬ ‫و اموزش موزه ملی ایران‪ ،‬بازدید از نمایش��گاه در‬ ‫روز اخ��ر ان رایگان بود و م��وزه الیکانته یکی از‬ ‫ش��لوغ ترین و به یادماندنی تری��ن روزها را تجربه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی عالوه ب��ر غنای مجموعه به نمایش درامده‪،‬‬ ‫از دیگر دالیل موفقیت نمایشگاه را طراحی عالی‬ ‫فضاهای نمایش و اس��تفاده از شیوه های مختلف‬ ‫ش��نیداری و دیداری ارزیابی کرده و گفت‪ :‬ایین‬ ‫گش��ایش‪ ،‬نحوه نمایش اثار‪ ،‬برگزاری برنامه های‬ ‫جانب��ی همچون نشس��ت های تخصص��ی درباره‬ ‫تاریخ و فرهنگ ایران‪ ،‬موس��یقی س��نتی ایرانی‪،‬‬ ‫چ��اپ کاتالوگ نفی��س و‪ ...‬از دیگ��ر عوامل قابل‬ ‫بیان است‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه افزود‪ :‬در این نمایشگاه ‪ ۱۹۶‬اثر‬ ‫از بیش از ‪ ۶۰‬مکان باس��تانی ایران برای نمایش‬ ‫انتخاب شد که از نظر پیشینه زمانی شامل اثاری‬ ‫از دوران پارینه س��نگی تا اسالمی (دوران صفوی)‬ ‫ب��ود‪ .‬قدیمی ترین اثر به نمای��ش درامده ابزاری‬ ‫س��نگی از غار دربند رشی در گیالن با پیشینه ای‬ ‫بیش از ‪۲۰۰‬هزار سال بود‪.‬‬ ‫غنای این مجموعه بیانگر این است که سرزمین‬ ‫پهناور ایران با صدها هزار س��ال پیشینه فرهنگی‬ ‫و بیش از ‪ ۵‬هزار س��ال پیش��ینه تمدنی نقش��ی‬ ‫مهم در ش��کل گیری تاریخ تمدن بش��ری داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه تالش ش��د در انتخاب اثار‬ ‫بر دوره ه��ای فرهنگی که کمتر امکان معرفی در‬ ‫نمایشگاه های خارجی را داشته اند‪ ،‬تمرکز شود تا‬ ‫بتوان تصویری نو از پیش��ینه و روند شکل گیری‬ ‫فرهنگ های کهن ایران ب��ه بازدیدکنندگان ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رضایی در پایان گفت‪ :‬در اینده ای بسیار نزدیک‬ ‫با همراهی کارشناسان اعزامی‪ ،‬همه اثار با رعایت‬ ‫تمامی ضوابط قانونی به کشور باز می گردند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬موزه ملی ایران به زودی میزبان‬ ‫نمایش��گاه «باستان شناسی اس��پانیا‪ ،‬گزیده موزه‬ ‫باستان شناسی الیکانته» خواهد بود‪.‬‬ ‫داخل تکیه منتهی می شود و در گوشه شمال شرقی این بنا‪،‬‬ ‫راهرویی تکیه را به مس��جد روس��تا متصل می کند؛ هر سال ‬ ‫ایین تعزیه و عزاداری ماه محرم در این تکیه برگزار می شود‬ ‫و گفتنی اس��ت که ‪ ۷۵‬هکتار از اراضی زراعی روس��تای پاده‬ ‫وقف تکیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹گرمسار را از دست ندهید‬ ‫در مسیر رفت یا برگشت روستای پاده در شهر گرمسار هم‬ ‫توقف کنید و از جاذبه ه��ای متنوع ان دیدن کنید‪ .‬در نقاط‬ ‫مختلف شهرستان گرمس��ار مردم به زبان تاتی و مازندرانی‬ ‫صحبت می کنند اما زبان مردم خود گرمس��ار فارسی است‪.‬‬ ‫همچنین مردم این شهرس��تان ش��امل اقوام ترک‪ ،‬مازنی‪،‬‬ ‫الیکایی ها‪ ،‬گیلک ه��ای منطقه قالیباف‪ ،‬ش��همیرزادی ها‪،‬‬ ‫عرب زبانان‪ ،‬ترک های قراچورلو‪ ،‬لرهای دیناروند و کردهای‬ ‫ش��ادلو هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬این منطقه انتخ��اب خوبی برای‬ ‫گردش��گران فرهنگی است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬گرمسار مناطق‬ ‫دیدنی زیادی هم دارد و همین امر موجب ش��ده تا برخی از‬ ‫گردشگران در ایام تعطیالت به این شهرستان سفر کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه به برخی از جاذبه های گرمسار اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫کاروانس�رای قص�ر بهرام‪ :‬کاروانس��رای قص��ر بهرام‬ ‫از مکان های دیدنی گرمس��ار اس��ت‪ .‬این بنا به دس��تور شاه‬ ‫عباس در دوره صفویه مرمت ش�� د به همین دلیل به ان بنای‬ ‫ش��اه عباس نیز گفته می ش��ود‪ .‬پالن این کاروانسرا به شکل‬ ‫مس��تطیل اس��ت و از بناهای مهم دامنه س��یاه کوه و جنوب‬ ‫شهر گرمسار به ش��مار می رود‪ .‬چند برج با نمای سنگ های‬ ‫از جن��س اهک که صیقل داده ش��ده اند‪ ،‬در دروازه جنوبی و‬ ‫ش��مالی کاروانس��را قرار دارد‪ .‬این کاروانسرا محوطه بزرگی‬ ‫دارد که ح��دود ‪ ۲۰‬اتاق کوچک را به هم متصل می کند‪ .‬در‬ ‫اطراف دروازه شمالی قصر یک کتیبه نهاده شده است‪ .‬زمان‬ ‫دقیق س��اخت کاروانسرا مشخص نیست اما با توجه به وجود‬ ‫نش��انه های از دوره تیموری و دوره ساسانی به احتمال زیاد‬ ‫ساخت بنا مربوط به همان دوره ها است و گویا از سوی بهرام‬ ‫گور (ساسانی ) ساخته شده است‪ .‬در قصر اتاق های کوچکی‬ ‫تو پز‪ ،‬لوله ها و مجراهای‬ ‫برای قراولخانه‪ ،‬مکان هایی برای پخ ‬ ‫سفالین برای مس��یر اب و همچنین طویله های بزرگ برای‬ ‫نگهداری چارپایان ساخته شده است‪.‬‬ ‫کاروانس�رای عین الرش�ید‪ :‬ای��ن کاروانس��را در ‪۲‬‬ ‫کیلومت��ری قصر بهرام و در بی��ن کویر بزرگ و دریاچه نمک‬ ‫واقع شده است‪ .‬نش��انه هایی از وجود چشمه اب شیرین در‬ ‫داخل کاروانسرا مش��اهده می شود‪ ۲ .‬حیاط بزرگ دارد‪ ،‬در‬ ‫‪ ۲‬تاالر هرکدام با ‪ ۵‬در به حیاط کاروانس��را راه دارند که در ‪۲‬‬ ‫سمت ایوان ورودی بنا شده اند‪.‬‬ ‫قصر حرم س�را‪ :‬یکی دیگر از مکان های دیدنی گرمسار‬ ‫که در یک کیلومتری جنوب ش��رقی کاروانسرای قصر بهرام‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬قصر حرم سراس��ت و به عنوان حرم سرا در زمان‬ ‫مس��افرت خاندان س��لطنتی مورد اس��تفاده قرار می گرفته‬ ‫اس��ت و در ایام دیگر ش��کارچیان س��لطنتی در ان سکونت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫م�وزه اق�وام‪ :‬این موزه زیب��ا در دوران قاجار و پهلوی بنا‬ ‫نهاده ش��ده است و اش��یای بس��یار نفیس و گرانبها در این‬ ‫م��کان نگهداری می ش��ود‪ .‬بنای موزه در وس��ط ش��هر قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قلعه اس�تاناوند ناروهه‪ :‬در س��ال ‪ ۶۱۳‬هجری قمری‬ ‫ش��خصی به نام یاقوت حموی پیش��ینه قلعه را ‪ ۳‬هزار سال‬ ‫تخمین زده اس��ت‪ .‬این بنا در دامنه جنوبی رش��ته کوه البرز‬ ‫ساخته ش��ده اس��ت‪ .‬قلعه دارای برج های دیده بانی بلندی‬ ‫اس��ت که می توان به خوب��ی مناطق اطراف مانند حاش��یه‬ ‫جنوب��ی رودخانه‪ ،‬کناره های ش��مالی کویر و دره را نظاره گر‬ ‫ب��ود‪ .‬این مکان یکی از دیدنی ترین قلعه های ایران به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫بنه کوه‪ :‬به دلیل وجود رودخانه حبله رود در کنار بنه کوه‬ ‫این منطقه زیستگاه انواع ماهی ها و پرندگان است‪ .‬همچنین‬ ‫در گذش��ته از لحاظ نظامی و تاریخ��ی اهمیت زیادی برای‬ ‫این منطقه قائل بودند‪ .‬این روس��تا ایس��تگاه قطار نیز دارد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر مکان های دیدنی گرمس��ار می توان از باغ موزه علم‬ ‫و صنعت‪ ،‬غار نمکی‪ ،‬مرقد امام زاده ش��مس الدین اسماعیل‪،‬‬ ‫اب انب��ار و همچنین پارک ملی کویر گرمس��ار ن��ام برد‪ .‬با‬ ‫تمام این توضیح ها اگر قصد س��فر دارید می توانید به ش��هر‬ ‫تاریخی گرمسار سفر کنید‪ ،‬از نزدیک از جاذبه های تاریخی‬ ‫و مکان ه��ای دیدنی گرمس��ار دی��دن ک��رده و در نهایت از‬ ‫اقامتگاه ه��ای بوم گ��ردی ان ب��رای س��کونت و تجرب��ه ای‬ ‫لذت بخش از زندگی روستایی را امتحان کنید‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان راه اندازی «عملیات بازار باز» را اتفاقی نویدبخش در اقتصاد ایران می دانند‬ ‫تحول در نظام سیاست گذاری پولی‬ ‫مش��خص است این است که بانک مرکزی در راستای تصویب‬ ‫شیوه نامه اجرای سیاس��ت عملیات بازار باز‪ ،‬گام رو به جلویی‬ ‫برداش��ته که اگر این سیاس��ت در اجرا نیز بتواند به درس��تی‬ ‫پیاده سازی شود می تواند یک گام مثبت در زمینه کنترل نرخ‬ ‫تورم به عنوان یک اولویت در کشور باشد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫‹ ‹عملیات بازار باز چیست؟‬ ‫عملی��ات بازار ب��از به عنوان یک��ی از مهم تری��ن ابزارهای‬ ‫غیرمس��تقیم اجرای سیاس��ت پولی‪ ،‬بیانگر چارچوب نهادی‬ ‫خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی‬ ‫با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین بانکی‬ ‫و از ای��ن طری��ق تاثیرگذاری بر نرخ های س��ود در بازار پول و‬ ‫س��رانجام عالمت دهی به س��ایر فعالیت های اقتصادی است‪.‬‬ ‫فراین��د عملیات بازار باز به این صورت اس��ت ک��ه در مواقع‬ ‫افزای��ش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک ها که احتمال انحراف‬ ‫نرخ س��ود بازار بین بانکی از می��زان هدف گذاری وجود دارد‪،‬‬ ‫بانک مرک��زی از طریق خرید و ف��روش اوراق بهادار و عرضه‬ ‫ی��ا جم��ع اوری ذخایر‪ ،‬نرخ س��ود ب��ازار را به مح��دوده نرخ‬ ‫سیاستی هدف گذاری شده هدایت می کند‪ .‬بر اساس سازکار‬ ‫طراحی ش��ده‪ ،‬بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود‬ ‫ب��ازار‪ ،‬کف نرخ کریدور را به عنوان ن��رخ پذیرش ذخایر مازاد‬ ‫بانک ها یعنی س��پرده گیری از بانک ها و سقف نرخ کریدور را‬ ‫به عنوان نرخ تزریق نقدینگی تعیین می کند‪ .‬فرایند راهبری‬ ‫نرخ ه��ای بازار از طریق عملیات بازار ب��از‪ ،‬در نهایت از طریق‬ ‫سازکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ های بهره‬ ‫در اقتصاد منجر ش��ده و سطوح قیمت ها و فعالیت های واقعی‬ ‫اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش بانک مرکزی برای مهار تورم‬ ‫به هر حال‪ ،‬این مکانیسم در حالی قرار است تا پایان شهریور‬ ‫راه اندازی ش��ود که به گفته عبدالناصر همتی‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫مصمم به تغییر کانال انتق��ال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با‬ ‫راه اندازی عملیات بازار باز اس��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی در‬ ‫پیامی اینس��تاگرامی که به تازگی منتش��ر کرده است‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه ترازنامه بانک مرکزی یا هم��ان حجم پول پرقدرت از‬ ‫دو مس��یر بزرگ می شود‪ ،‬نوشته اس��ت‪« :‬یک مسیر افزایش‬ ‫خالص خرید ارزهای خارجی از سوی بانک است‪ .‬این ارزها به‬ ‫طور عمده مربوط به درامدهای نفتی دولت صندوق توس��عه‬ ‫ملی هس��تند‪ .‬این بس��ط ترازنامه مربوط به عرضه برون زای‬ ‫ذخایر است‪ .‬یک مس��یر دیگر افزایش بدهی بانک ها یا دولت‬ ‫به بانک مرکزی اس��ت‪ .‬این افزایش بدهی مربوط به تقاضای‬ ‫درون زای اقتصاد اس��ت»‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر‬ ‫اینکه هرگونه کس��ری بودجه دولت به صورت مس��تقیم یا از‬ ‫طریق ترازنامه بانک ها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی‬ ‫می شود‪ ،‬افزوده اس��ت‪« :‬بدیهی است اگر بانک مرکزی روی‬ ‫ترازنامه کنترل نداش��ته باشد به س��ختی می تواند نقدینگی‬ ‫را ب��ا ابزار و غیرموثر س��پرده قانون��ی و مدیریت و جیره بندی‬ ‫اعتب��ارات کنترل کند به همین دلیل بانک مرکزی مصمم به‬ ‫تغییر کانال انتق��ال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه اندازی‬ ‫عملیات بازار باز است» همتی اضافه کرده است‪« :‬با این روش‬ ‫بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک های مرکزی دنیا‬ ‫به جای کنترل مقدار پول به کنترل نرخ پول می پردازد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬قط��ع ارتباط بین حجم پول پرقدرت با نقدینگی با اجرای‬ ‫کانال نرخ س��ود در بازار بی��ن بانکی و اج��رای عملیات بازار‬ ‫زهرا کاویانی‬ ‫کارشناس اقتصاد ‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ابزاری برای کنترل رکود و تورم‬ ‫اقتصاد کشور در حال حاضر با مشکالتی روبه رو است که راه اندازی‬ ‫عملیات بازار باز با توجه به کارکردهایی که در بازار پولی و اقتصادی‬ ‫کشور دارد‪ ،‬می تواند بخش زیادی از این مشکالت را ر فع کند‬ ‫باز حاصل خواهد ش��د»‪.‬وی خاطرنشان کرده است‪« :‬یاری و‬ ‫مساعدت همکارانم در بخش های مرتبط دولت برای کنترل‬ ‫و جبران کسری بودجه از طریق انتشار تدریجی اما محتاطانه‬ ‫اوراق خزانه و نیز مدیریت اضافه برداش��ت های بانک ها شرط‬ ‫مهم موفقیت اس��ت‪ .‬بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود برای‬ ‫مهار تورم بهره می گیرد»‪.‬‬ ‫ان طور که کارشناسان می گویند‪ ،‬راه اندازی عملیات بازار‬ ‫باز اتفاقی نویدبخش در اقتصاد ایران است که می تواند تحولی‬ ‫اساس��ی در نظام سیاس��ت گذاری پولی و ارتقای اثربخش��ی‬ ‫سیاس��ت های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط‬ ‫بانکی در کش��ور ایجاد کند اما برای اثرگذاری بیشتر این ابزار‬ ‫در اقتص��اد نیاز اس��ت که در فرایند اجرا‪ ،‬مقام پولی کش��ور‪،‬‬ ‫برخی الزامات را درباره این مهم رعایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نیاز اقتصاد کشور به عملیات بازار باز‬ ‫حمی��د تهرانفر‪ ،‬مدیرعامل بان��ک کارافرین در این باره در‬ ‫گفت وگو با ایبنا درباره راه اندازی عملیات بازار باز گفت‪ :‬اقدام‬ ‫بانک مرکزی قابل قدردانی اس��ت و رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫دیدگاه خوب��ی در زمینه کنترل نقدینگی دارد اما ش��اید در‬ ‫ش��رایط فعلی توقعی ک��ه از عملیات بازار ب��از داریم‪ ،‬محقق‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫به گفت��ه او‪ ،‬بانک مرکزی با عملیات ب��ازار باز باید با خرید‬ ‫اس��ناد خزانه به جامعه نقدینگ��ی تزریق و با فروش این اوراق‬ ‫مناب��ع را جذب بانک مرکزی کن��د اما اکنون کارایی این ابزار‬ ‫ان قدر نیست که با فروش ان منابع بازار را جذب کند و موجب‬ ‫می ش��ود بانک مرکزی در مقام خریدار قرار گیرد و نقدینگی‬ ‫به جامعه تزریق ش��ود‪.‬تهرانفر در عین حال خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اکنون با توجه به ش��رایطی که داریم‪ ،‬ش��اید عملیات بازار باز‬ ‫نتواند توقع را ب��راورده کند اما باید به عنوان ابزاری کاربردی‬ ‫اغاز به کار کند تا در زمان مناسب از ان بهره برداری کنیم‪.‬وی‬ ‫درب��اره وضعیت بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی بانک ه��ا خصوصی بدهی به بانک مرک��زی ندارند اما‬ ‫برخی بانک ها به ویژه بانک های دولتی و ش��به دولتی به دلیل‬ ‫تکالیفی از طرف دولت به انها داده می ش��ود‪ ،‬مجبورند بیشتر‬ ‫از منابع در اختیار خرج کنند که در نتیجه به برداشت از بانک‬ ‫مرکزی و انباشت بدهی می انجامد‪ .‬مدیرعامل بانک کارافرین‬ ‫با اش��اره کاه��ش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫بخش زیاد این کاهش به دلیل تهاتر بدهی دولت‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫و بانک ها بوده اس��ت و این در حالی اس��ت ک��ه اکنون برخی‬ ‫بانک ها ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی‬ ‫دارند که رقم زیادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹گامی در راستای کنترل تورم‬ ‫کامران ندری‪ ،‬عضو هیات علمی پژوهش��کده پولی و بانکی‬ ‫نی��ز در این باره در گفت وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه در حالی‬ ‫قرار است سیاست های جدید پولی و بانکی در قالب «عملیات‬ ‫بازار باز» از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا دراید که اگر این‬ ‫مکانیسم به درس��تی اجرا ش��ود اثار مثبتی در اقتصاد کشور‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬س��ازکار و کارکرد عملی��ات بازار باز به‬ ‫گونه ای اس��ت که می توان از طریق این مکانیسم‪ ،‬نقدینگی را‬ ‫کنترل‪ ،‬ت��ورم را مهار‪ ،‬رابطه بانک ها با بانک مرکزی را اصالح ‪،‬‬ ‫نرخ ارز را مدیریت و کس��ری بودج��ه را جبران کرد‪ ،‬نرخ های‬ ‫س��ود بانکی را به سمت رقابتی شدن حرکت داد‪ ،‬زمینه کمک‬ ‫به تولید و اشتغال در کشور را فراهم اورد و بسیاری اقدام های‬ ‫دیگر که بانک مرکزی بر اس��اس اولویت می تواند ان را دنبال‬ ‫کن��د‪.‬او با بیان اینکه درحال حاضر و در ش��رایط فعلی اقتصاد‪،‬‬ ‫یک��ی از اهداف اصلی بانک مرک��زی مدیریت نرخ ارز و کنترل‬ ‫تورم و نقدینگی در کش��ور اس��ت و به نظر می رس��د که بانک‬ ‫مرکزی با اجرای عملیات بازار باز‪ ،‬در تالش است که این اهداف‬ ‫را در اقتصاد کش��ور محقق کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه عملیات بازار باز‬ ‫اکنون به یک سیاست عادی در تمامی کشورهای توسعه یافته‬ ‫و حتی کش��ورهای در حال توسعه تبدیل شده اما این موضوع‬ ‫در کش��ور ما موضوع جدیدی اس��ت که تاکنون تجربه نشده و‬ ‫اینک بانک مرکزی مصمم اس��ت که این مکانیسم را در کشور‬ ‫به اجرا در اورد‪.‬این کارش��ناس با بی��ان اینکه اجرای عملیات‬ ‫بازار باز در نظام پولی کشور یک امری ضروری به شمار می اید‬ ‫که باید عملیاتی ش��ود اما باید توجه داشت که این مهم بدون‬ ‫توجه به بسترها و پیش شرط ها نمی تواند اهداف بانک مرکزی‬ ‫را به شکل کامل محقق کند‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مرکزی دراین زمینه‬ ‫باید ابتدا اهداف و چارچوب ها را مشخص و در اجرای عملیات‬ ‫بازار باز‪ ،‬در اس��تراتژی های اصالحی‪ ،‬سیاست های مناسب را‬ ‫تعریف و تدوین کند تا در بازه زمانی کوتاه تری به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫به گفته ندری‪ ،‬انچه مشخص است‪ ،‬در بحث عملیات بازار باز‪،‬‬ ‫بانک مرکزی به دنبال تغییر س��اختار پول��ی در اقتصاد ایران‬ ‫اس��ت و می خواه��د از این طری��ق تحولی را در ح��وزه پولی و‬ ‫اقتصادی کش��ور به وجود اورد‪ ،‬دس��تیابی به این هدف شاید‬ ‫س��خت و و با موانع زیاد همراه باش��د اما غیرممکن و ناشدنی‬ ‫نیس��ت و می توان ان را ممکن کرد‪ .‬این کارشناس تاکید کرد‪:‬‬ ‫این مهم در حالی در دس��تور کار بانک مرکزی قرار گرفته که‬ ‫هنوز اطالع��ات دقیقی از نحوه اجرای این سیاس��ت ها اعالم‬ ‫نشده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬نمی توان به طور دقیق گفت که ایا نتیجه‬ ‫اجرای این سیاس��ت ها مثبت اس��ت یا خیر‪ .‬اما موضوعی که‬ ‫علی صادقین‪ ،‬کارشناس اقتصاد نیز در این باره در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بی��ان اینکه عملیات ب��ازار باز یک��ی از ابزارهای‬ ‫مهم سیاست های پولی اس��ت که سال هاست در جهان مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گرفته و ضروری است که این سیاست در کشور‬ ‫م��ا هم به اجرا درای��د‪ ،‬افزود‪ :‬اقتصاد کش��ور در حال حاضر با‬ ‫مشکالتی روبه رو است که راه اندازی عملیات بازار باز با توجه به‬ ‫کارکردهایی که در بازار پولی و اقتصادی کشور دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫بخش زیادی از این مشکالت را ر فع کند‪.‬او با بیان اینکه اجرای‬ ‫سیاس��ت عملیات بازار باز در حالی به صورت جدی در دستور‬ ‫کار بان��ک مرکزی ق��رار گرفته و رئی��س کل بانک مرکزی بر‬ ‫اجرای این سیاس��ت تاکید دارد ک��ه این موضوع را باید به فال‬ ‫نیک گرفت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬سایر کشورها دهه هاست که اقدام به‬ ‫راه اندازی عملیات بازار باز کرده اند و توانس��ته اند از طریق این‬ ‫ابزار رکود و تورم را در اقتصادش��ان کنت��رل کنند‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه نخستین کارکرد مکانیسم عملیات بازار باز‪ ،‬تنظیم نرخ‬ ‫بهره در اقتصاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا ک��ه در اقتصاد ایران نرخ‬ ‫بهره به شکل دس��توری و از سوی شورای پول و اعتبار تعیین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬این جراحی بزرگ در بازار پول می تواند باعث شود‬ ‫تنظیم نرخ بهره از ش��کل دستوری خارج شود و این نرخ را در‬ ‫نهایت به تعادل برس��اند‪.‬این کارشناس در ادامه با بیان اینکه‬ ‫منظور از عملیات بازار باز فعالیتی است که در ان بانک مرکزی‬ ‫با خری��د و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار تالش می کند تا‬ ‫اهداف سیاس��تی خود در بازار پول را اعمال کند‪ ،‬افزود‪ :‬دراین‬ ‫ش��رایط از یک س��و بانک مرکزی اختیار دارد ک��ه به خرید و‬ ‫فروش اوراق اقدام کند و از سوی دیگر بانک ها نیز اختیار دارند‬ ‫این اوراق را بخرند یا بفروش��ند که این شرایط می تواند کمک‬ ‫زی��ادی به بازارهای بده��ی و اوراق در ایران و در نهایت حجم‬ ‫نقدینگی را در کشور کنترل کند‪.‬‬ ‫صادقین کارک��رد دیگر این اب��زار را تخصیص بهینه منابع‬ ‫ب��ه بخش های مختلف اقتصاد دانس��ت و افزود‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫می توان��د از طریق کم و زیاد کردن خرید و فروش اوراق‪ ،‬تعداد‬ ‫اوراق و حج��م اوراق‪ ،‬نقدینگی را در کش��ور مدیریت کند و بر‬ ‫اس��اس اولویت های اقتصادی‪ ،‬ان را به سمت بخش های مهم‬ ‫اقتصاد از جمله تولید‪ ،‬صنعت‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬معدن و‪ ...‬س��وق‬ ‫دهد و این موضوعی اس��ت که باعث رشد و توسعه بخش های‬ ‫اقتصاد خواهد شد‪ .‬این کارشناس ساماندهی شبکه بانک های‬ ‫تج��اری را از دیگر کارکردهای این ابزار مهم پولی دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬با راه اندازی این ابزار‪ ،‬بانک های تجاری به منظور اضافه‬ ‫برداش��تی که از بانک مرکزی می توانند داش��ته باش��ند باید‬ ‫مع��ادل ان از طری��ق تنظیم عملی��ات بازار باز و ب��ازار اوراق‪،‬‬ ‫اوراق خریداری کنند تا امکان اضافه برداشت برای شان فراهم‬ ‫شود که این موضوع می تواند به سروسامان دادن برداشت های‬ ‫بی رویه بانک ها در قالب اضافه برداش��ت از بانک مرکزی کمک‬ ‫کن��د‪ .‬این کاش��ناس تاکید کرد‪ :‬با توجه ب��ه کارکردهای این‬ ‫مکانیس��م پولی در اقتصاد‪ ،‬می توان انتظار داش��ت راه اندازی‬ ‫ان اثار مثبتی را برای اقتصاد کش��ور ایج��اد کند اما ابعاد این‬ ‫اثرگذاری تا چه اندازه وس��عت داشته باش��د‪ ،‬وابسته به نحوه‬ ‫اجرای ان و گذش��ته زمان اس��ت‪ .‬موضوع قابل توجه که باید‬ ‫ان را ب��ه فال نیک گرف��ت‪ ،‬راه اندازی عملیات بازار باز اس��ت‬ ‫که در اقتصاد ایران در حال تحقق اس��ت و می تواند نقش بازار‬ ‫پول و نرخ بهره را در اقتصاد کارامد کند که نتایج ان در اینده‬ ‫قابل مش��اهده است‪ .‬صادقین با بیان اینکه بسترسازی ها برای‬ ‫اجرای عملیات بازار باز در کش��ور تا حدی فراهم ش��ده است‬ ‫ت این ابزار به عن��وان یک ضرورت در‬ ‫و می ت��وان انتظار داش�� ‬ ‫اقتص��اد در نهایت عاملی برای کنترل رکود و تورم در کش��ور‬ ‫باشد‪ .‬نتایجی که در سایر کشورها قابل لمس است‪.‬‬ ‫طراحی نظام هوشمند مالیاتی‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیات��ی از فرار مالیاتی به‬ ‫عنوان پاشنه اش��یل نظام مالیاتی‪ ،‬نظام برنامه ریزی‬ ‫و بودجه ریزی کش��ور یاد کرد و گفت‪ :‬هوشمندسازی‬ ‫نظام مالیاتی در دس��ت طراحی است‪.‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫امید علی پارس��ا در اجالس سراسری مدیران مالیاتی‬ ‫که در اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬هدف اصلی‬ ‫نظام مالیاتی اصالح نظام درامدی و اقتصادی کش��ور‬ ‫و حرکت به س��مت توس��عه و عدالت اجتماعی است و‬ ‫وص��ول مالیات هدف بعدی ما به ش��مار می رود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اجماع و همگرایی ‪ ۳‬قوه برای تحقق سیاست‬ ‫تامین حداکثری بودجه از محل درامدهای مالیاتی و‬ ‫مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در کشور خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای تحقق عدالت مالیاتی‪ ،‬مالیات باید متناسب‬ ‫با ثروت‪ ،‬درامد و دارایی افراد گرفته شود و در حقیقت‪،‬‬ ‫ب��ا یک نظ��ام مالیات��ی کارا‪ ،‬منصف‪ ،‬عادل و ش��جاع‬ ‫می توان انتظار تحقق عدالت در جامعه را داش��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬نظام مالیاتی در حال ریل گذاری مس��یر‬ ‫توس��عه و عدالت در کشور اس��ت و از نگاه ما‪ ،‬شرایط و‬ ‫بس��تر ایده ال برای تحقق این امر هم اکنون در کشور‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪.‬وی گفت‪ :‬امروز ب��ا حمایت همه‬ ‫نهاد ه��ا از جمله نهادهای امنیت��ی‪ ،‬قضایی‪ ،‬انتظامی‪،‬‬ ‫نظارتی و بازرس��ی‪ ،‬گام های بزرگ��ی در زمینه مبارزه‬ ‫با فرار مالیاتی و پیش��گیری از جرایم مالیاتی برداشته‬ ‫تحلیل‬ ‫در حال��ی اغاز امس��ال ش��ورای پ��ول و اعتبار ش��یوه نامه‬ ‫«عملیات بازار باز» را به تصویب رس��اند و گام نخس��ت برای‬ ‫اجرای این سیاس��ت در کشور برداشته شد که به اعالم رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی‪ ،‬قرار اس��ت عملیات بازار باز تا پایان شهریور‬ ‫راه ان��دازی ش��ود و در اقتصاد ایران به اج��را دراید‪ .‬بر مبنای‬ ‫ای��ن مصوبه‪ ،‬بانک مرکزی از این پس اجازه خواهد داش��ت تا‬ ‫ب��رای خرید و فروش اوراق قرض��ه و وثیقه گیری این اوراق در‬ ‫ازای اعطای اعتبار یا خط اعتباری به بانک ها و موسس��ه های‬ ‫مالی و اعتباری اقدام کند‪ .‬مکانیس��می که در صورت اجرای‬ ‫درست می تواند با بهبود وضعیت بدهی دولت و رهاندن نظام‬ ‫بانکی از فشار مالی دولت و بنگاه های اقتصادی‪ ،‬افسار کنترل‬ ‫نوس��ان های نرخ را در دستان سیاس��ت گذار پولی قرار دهد و‬ ‫باعث منضبط کردن رفتار مالی دولت و ش��بکه بانکی کش��ور‬ ‫ش��ود و این یعنی گامی در راس��تای پیرایش سیاست گذاری‬ ‫پولی در کشور‪.‬‬ ‫الزامات‬ ‫سیاست پولی‬ ‫عبدالناصر همتی‬ ‫حمید تهرانفر‬ ‫کامران ندری‬ ‫علی صادقین‬ ‫ش��ده و برنامه های جدی نیز در دست اجراست‪.‬پارسا‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در کنار مقوله مبارزه جدی با فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫سیاس��ت حمایت از تولید‪ ،‬البته ب��ه صورت محدود‪،‬‬ ‫مش��روط‪ ،‬کاهنده و تضمین دار‪ ،‬در دس��تور کار نظام‬ ‫مالیات��ی قرار دارد و ظرفیت ه��ای قانونی برای تحقق‬ ‫این سیاس��ت نیز ایجاد شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‪،‬‬ ‫مدرن سازی نظام مالیاتی کشور‪ ،‬نیازمند برداشتن دو‬ ‫گام اساسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گام نخست با عنوان اجرای‬ ‫طرح جامع مالیاتی برداش��ته ش��د و گام دوم با عنوان‬ ‫هوشمند س��ازی نظام مالیاتی در دست طراحی است‪.‬‬ ‫پارس��ا ادامه داد‪ :‬مدرن س��ازی و هوشمند سازی نظام‬ ‫مالیاتی به این معناست که تمامی ریزداده های مربوط‬ ‫به فعالیت اقتصادی مودیان بر مبنای ماده ‪ ۱۶۹‬و ‪۱۶۹‬‬ ‫مکرر قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬از نهادهای ذی ربط‬ ‫دریاف��ت و در بانک اطالعاتی س��ازمان ذخیره ش��ود‪.‬‬ ‫همچنینعملیاتی سازیسامانهپایانه هایفروشگاهی‬ ‫کش��ور نیز بخش مهم دیگر مدرن سازی نظام مالیاتی‬ ‫اس��ت و در این باره نیز نیازمند حمایت ارکان مختلف‬ ‫نظام هس��تیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬هوشمند س��ازی نظام‬ ‫مالیاتی هم درامدهای مالیاتی کش��ور را افزایش و هم‬ ‫اقتصاد کش��ور را به سمت ش��فافیت و عدالت مالیاتی‬ ‫س��وق می دهد و این جریان‪ ،‬رو به تکامل و پیش��رفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به لحاظ سیاس��ت گذاری س��ال‬ ‫بس��یار مهمی است‪ .‬پس از عبور از سال پر نوسان‬ ‫و پر تالط��م ‪ ،۱۳۹۷‬نق��ش سیاس��ت گذاری در‬ ‫بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بسیار دارای اهمیت است‪ .‬سیاست گذار اقتصادی‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ب��ا یک سیاس��ت پول��ی و مالی‬ ‫ثبات ساز و با نگاه بلندمدت می تواند اقتصاد کالن‬ ‫را به سمت ثبات سوق دهد‪ .‬اجرای سیاست هایی‬ ‫ب��ا اهداف کوتاه م��دت می تواند ثبات اقتصاد را به‬ ‫خطر اندازد (هرچند که ممکن اس��ت برای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب��ه طور موقت ثبات برقرار ش��ود)‪ .‬در این‬ ‫میان نقش سیاس��ت پولی از اهمیت بسیار باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت که در این نوش��تار به اختصار به‬ ‫برخی از مهم ترین الزامات سیاست پولی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬می پردازیم‪.‬‬ ‫تعیین ه��دف‪ :‬مهم ترین و ابتدایی ترین مرحله‬ ‫سیاست گذاری پولی در سال ‪ ،۱۳۹۸‬تعیین هدف‬ ‫اصلی بانک مرکزی است‪ .‬ایا بانک مرکزی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ه��دف اصلی خود را کنترل تورم قرار داده‬ ‫یا اهداف دیگری مانند رونق اقتصاد را مدنظر قرار‬ ‫داده اس��ت؟ تعیین و اعالم هدف سیاست گذاری‬ ‫پولی از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت‪.‬به نظر‬ ‫می رس��د کنت��رل نرخ ت��ورم باید ه��دف اصلی‬ ‫سیاس��ت گذاری پولی در سال ‪ ۱۳۹۸‬و سال های‬ ‫پس از ان تا بازگش��ت اقتصاد به وضعیت پایدار و‬ ‫با ثبات باشد‪ .‬نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به رقم کم سابقه ‪ ۵۲.۱‬درصد رسید‪ ،‬البته‬ ‫پس از ادیبهش��ت‪ ،‬نرخ ت��ورم نقطه به نقطه روند‬ ‫کاهشی در پیش گرفته اما این کاهش را نمی توان‬ ‫اغاز یک روند کاهش��ی مستمر دانست زیرا هنوز‬ ‫نش��انه های بازگش��ت به دوران ثب��ات در اقتصاد‬ ‫ایران به طور کامل مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫کنت��رل نقدینگ��ی‪ :‬هرچند بخش زی��ادی از‬ ‫نقدینگی در اقتصاد ایران درون زاست اما سیاست‬ ‫پول��ی می تواند تا حد زی��ادی نقدینگی و به ویژه‬ ‫ان بخ��ش از نقدینگ��ی ک��ه از پایه پول��ی تاثیر‬ ‫می پذی��رد را کنترل کند‪ .‬نرخ تورم کم س��ابقه ای‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تجربه شد تا حد زیادی متاثر‬ ‫از نقدینگی افزایش یافته در س��ال های گذش��ته‬ ‫ب��وده اس��ت‪.‬نگاهی به داده های رش��د نقدینگی‬ ‫و ش��اخص نرخ نش��ان می دهد که در س��ال های‬ ‫اخیر ( ‪ )۱۳۹۳-۱۳۹۶‬متوس��ط نرخ تورم ‪۱۱.۵۳‬‬ ‫درصد بوده و از متوس��ط بلندم��دت ان در دوره‬ ‫‪ ۱۳۶۶- ۱۳۹۲‬ک��ه مع��ادل ‪ ۲۱.۳۶‬درصد بوده‪،‬‬ ‫فاصله گرفته اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬متوسط نرخ رشد‬ ‫نقدینگی در س��ال های اخی��ر ‪ ۲۴.۴۱‬درصد و در‬ ‫دوره بلندمدت ‪ ۲۶.۸۹‬درصد بوده است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در حالی که متوس��ط رشد نقدینگی در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬تفاوت قابل توجهی با متوس��ط‬ ‫بلندمدت (در س��ال های ‪ ۱۳۶۶‬تا ‪ )۱۳۹۲‬نداشته ‬ ‫ام��ا ن��رخ تورم در این بازه زمان��ی به طور تقریبی ‬ ‫نص��ف دوره بلندمدت اس��ت‪.‬کاهش ن��رخ تورم‬ ‫در طول ‪ ۴‬س��ال گذش��ته به علت باال بودن نرخ‬ ‫س��ود بانکی و در نتیجه افزایش سهم شبه پول از‬ ‫نقدینگ��ی بوده که باعث کاهش س��رعت گردش‬ ‫پول ش��ده بود‪ .‬افزایش ش��دید نرخ تورم در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬نتیجه تخلیه بخش��ی از نقدینگی افزایش‬ ‫ی که در سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫یافته روی تورم بود به طور ‬ ‫نرخ رشد شاخص نرخ مصرف کننده بیشتر از نرخ‬ ‫رشد نقدینگی شد و این روند تا مهر ‪ ۱۳۹۷‬ادامه‬ ‫داش��ت‪.‬بنابراین‪ ،‬در ش��رایط فعلی که هنوز ثبات‬ ‫کامل به وضعیت اقتصاد کالن برنگش��ته‪ ،‬افزایش‬ ‫پایه پول��ی و نقدینگی با اهدافی مانند حمایت از‬ ‫تولی�� د یا از طریق روش های��ی مانند تامین مالی‬ ‫کس��ری بودجه دولت‪ ،‬با احتمال بیشتری تبدیل‬ ‫به تورم می ش��وند تا اینکه بتواند رونق تولید را به‬ ‫همراه داش��ته باشد‪ .‬در ش��رایط فعلی در بهترین‬ ‫حالت نرخ رشد شاخص نرخ با نرخ رشد نقدینگی‬ ‫برابر ش��ده و نقدینگی اضافه می تواند پیامدهای‬ ‫تورمی در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫اصالح ش��بکه بانکی‪ :‬وضعیت نابسامان ترازنامه‬ ‫بانک ها‪ ،‬طی س��ال های گذش��ته و به ویژه افزایش‬ ‫س��هم مطالب��ات مع��وق و دارایی ه��ا و مطالبات‬ ‫مش��کوک الوصول از مجم��وع دارایی های ش��بکه‬ ‫بانک��ی ب��ه هم��راه کاهش جری��ان نقد ناش��ی از‬ ‫دارایی های بانک ها‪ ،‬باعث ش��د تا نرخ س��ود بانکی‬ ‫در س��ال های ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۳۹۶‬ن��رخ مثبت باالیی‬ ‫باشد‪ .‬این نرخ س��ود باال به همراه وضعیت رکودی‬ ‫در اقتص��اد‪ ،‬باعث تعمیق رک��ود و همچنین بدتر‬ ‫ش��دن وضعیت ترازنامه بانک ها و در نتیجه‪ ،‬باعث‬ ‫ادامه دار ش��دن جنگ نرخ س��ود بین بانک ها شد‪.‬‬ ‫یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی در راستای‬ ‫کاه��ش نرخ ت��ورم در بلندمدت‪ ،‬اص�لاح ترازنامه‬ ‫بانک ها اس��ت‪ .‬این اصالح از طریق سیاس��ت هایی‬ ‫مانن��د عملیات بازار ب��از که در دس��تور کار بانک‬ ‫مرکزی نیز قرار دارد‪ ،‬می تواند انجام شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل شرکت بیمه کوثر‪:‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹بیم�ه اس�یا ‪ ۲۱‬میلی�ارد توم�ان‬ ‫خسارت به سیل زدگان پرداخت‬ ‫مدیرعام��ل بیمه اس��یا از پرداخت بیش از‬ ‫‪ ۲۱‬میلیارد تومان خسارت به اسیب دیدگان‬ ‫از ابتدای سیل امسال خبر داد‪ .‬مسعود بادین‬ ‫در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت‪:‬‬ ‫مس��ئوالن بیمه اسیا از ابتدای وقوع سیل در‬ ‫استان های مختلف کشور در مناطق سیل زده‬ ‫حاضر ش��دند و با اس��تقرار س��تادهایی اقدام‬ ‫به پرداخت خس��ارت به بیمه شدگان کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش��ترین خس��ارت های پرداخت‬ ‫ش��ده تا کنون در حوزه واحدهای مسکونی و‬ ‫واحدهای تولیدی و همچنین زیرساخت های‬ ‫اس��یب دیده بوده است‪ .‬بادین گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫واحدهای مس��کونی حدود ‪ ۸‬میلیارد تومان‬ ‫برای خس��ارت خودروهای اسیب دیده حدود‬ ‫ی��ک میلیارد تومان و در بحث زیرس��اخت ها‬ ‫و کم��ک به واحدهای تولی��دی تا کنون بیش‬ ‫از ‪ ۱۱‬میلی��ارد توم��ان خس��ارت پرداخ��ت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬پرداخت خس��ارت‬ ‫اس��یب دیدگان سیل بر اس��اس براوردها و با‬ ‫تکمیل مدارک ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت وام ازدواج بانک ملی‬ ‫از مرز ‪ ۱۰۰‬هزار مورد گذشت‬ ‫بان��ک ملی ایران از ابتدای امس��ال تا پایان‬ ‫م��رداد بی��ش از ‪ ۱۰۴‬هزار م��ورد وام ازدواج‬ ‫ب��ه متقاضی��ان پرداخته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بانک مل��ی ای��ران‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه‬ ‫ابتدای امس��ال‪ ،‬این بان��ک ‪ ۱۰۴‬هزار و ‪۴۳۳‬‬ ‫ع��دد وام ازدواج به زوج ها پرداخته که ارزش‬ ‫ریال��ی ان به ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۷۹۸‬میلیارد و ‪۹۷۲‬‬ ‫میلیون ریال می رس��د‪ .‬در س��ال گذشته نیز‬ ‫بان��ک ملی ایران حدود ‪ ۲۶۵‬ه��زار مورد وام‬ ‫قرض الحس��نه ازدواج به ارزش ریالی ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۹۲‬میلیارد و ‪ ۷۶۸‬میلیون ریال تخصیص‬ ‫داده است‪ .‬سقف وام قرض الحسنه ازدواج ‪۳۰‬‬ ‫میلی��ون تومان برای هر یک از زوج ها با دوره‬ ‫بازپرداخ��ت ‪ ۶۰‬ماه و ن��رخ ‪ ۴‬درصد کارمزد‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬متقاضیان به مدت ‪۲‬‬ ‫س��ال(‪ ۲۴‬ماه) از تاریخ عق��د‪ ،‬می توانند برای‬ ‫دریاف��ت این وام اقدام کنن��د و به هر یک از‬ ‫متقاضیان نیز فقط یک بار وام قرض الحس��نه‬ ‫ازدواج تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخش�ش نش�ریه کارافری�ن در‬ ‫ط عمومی‬ ‫جشنواره انتشارات رواب ‬ ‫نش��ریه بان��ک کارافری��ن در بخش ه��ای‬ ‫مختلف چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات‬ ‫روابط عموم��ی‪ ،‬یک رتب��ه اول‪ ،‬دو رتبه دوم‬ ‫و دو رتبه س��وم را کس��ب کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک کارافرین‪ ،‬در چهاردهمین‬ ‫دوره جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که‬ ‫در روزهای ش��نبه و یکشنبه ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬شهریور ‬ ‫امسال در مرکز همایش های سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی برگزار ش��د‪ ،‬نشریه «پیام کارافرین»‬ ‫موفق ش��د از میان ‪ ۴۱۰۰‬اثر در ‪ ۳۳‬ش��اخه‪،‬‬ ‫رتبه نخست در بخش صفحه ارایی‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫در بخش س��رمقاله و پوس��تر‪ ،‬و رتبه سوم در‬ ‫بخش مقاله و خبر را در س��طح ملی کس��ب‬ ‫ل به همت انجمن‬ ‫کند‪ .‬این جش��نواره هر سا ‬ ‫متخصص��ان روابط عموم��ی و با مش��ارکت و‬ ‫همراهی سازمان ها و نهاد های اجرایی دولتی‬ ‫و خصوص��ی و جمعی از اس��تادان‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارشناس��ان روابط عمومی برگزار می ش��ود و‬ ‫اثار رسیده به دبیرخانه از سوی متخصصان و‬ ‫صاحب نظران در بخش های مختلف جشنواره‬ ‫مورد ارزیابی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید اسان بیمه نامه های شرکت‬ ‫رازی از «اپ»‬ ‫به دنبال انعقاد قرارداد ش��رکت بیمه رازی‬ ‫و ش��رکت اس��ان پرداخت(اپ) امکان خرید‬ ‫بیمه نامه های مختلف ش��رکت رازی از طریق‬ ‫اپلیکیشن اپ مهیا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بیم��ه رازی‪ ،‬به‬ ‫دنب��ال انعقاد قرارداد ش��رکت بیم��ه رازی و‬ ‫ش��رکت اس��ان پرداخت(اپ) ام��کان خرید‬ ‫بیمه نامه های مختلف ش��رکت رازی از طریق‬ ‫اپلیکیشن اپ مهیا شد‪.‬‬ ‫اپلیکیش��ن اپ ک��ه ب��ا ه��دف تس��هیل‬ ‫خدمات پرداخت الکترونی��ک به وجود امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬امروز با همکاری ش��رکت های بزرگ‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بیمه ه��ا و‪ ...‬به عنوان یک‬ ‫تس��هیلگر بزرگ خدمات الکترونیک شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بیمه رازی نیز به دلی��ل دارا بودن‬ ‫زیرس��اخت های فناوری اطالعات در راستای‬ ‫ارائه خدمات س��ریع و مطلوب به مش��تریان‪،‬‬ ‫قراردادی را با ش��رکت اس��ان پرداخت امضا ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نرم اف��زار اپ به راحت��ی قاب��ل نصب روی‬ ‫گوش��ی های تلفن همراه هوش��مند اس��ت و‬ ‫بیمه گذاران می توانند با ورود به درگاه اس��ان‬ ‫بیمه اپلیکیشن اپ در هر ساعت از شبانه روز‬ ‫و حتی روزهای تعطیل انواع بیمه نامه شرکت‬ ‫رازی را خریداری کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قطار توسعه بیمه کوثر سرعت می گیرد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بیم��ه کوث��ر در دور‬ ‫دوم س��فرهای اس��تانی خود‪ ،‬ب��ا نمایندگان و‬ ‫کارکنان سرپرس��تی اس��تان فارس دیدار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیمه کوث��ر‪ ،‬مجید‬ ‫مش��علچی فیروزابادی در ای��ن دی��دار با بیان‬ ‫اینکه در اینده نزدیک‪ ،‬س��رعت قطار توس��عه‬ ‫ش��رکت بیمه کوثر بیشتر می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫امر ب��ا بکارگیری برنامه ها و نرم افزارهای جدید‬ ‫ع کسانی‬ ‫و روزامد محقق می شود و به طور قط ‬ ‫که با این شرایط خود را تطبیق ندهند از چرخه‬ ‫رقابت و صنعت بیمه حذف خواهند شد‪ .‬وی با‬ ‫ی بیمه کوثر باید به‬ ‫بیان اینکه مدیران سرپرست ‬ ‫بحث نظارت و پیگیری امور و مسائل نمایندگان‬ ‫بپردازند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فروش بیمه نامه باید فقط‬ ‫از سوی نمایندگان انجام شود و در سرپرستی ها‬ ‫بانک شهر در مسیر بانکداری حرفه ای‬ ‫مع��اون ش��عب بانک ش��هر با‬ ‫اشاره به حمایت های این بانک از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی با توجه به‬ ‫شعار س��ال‪ ،‬گفت‪ :‬بانک شهر در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال گذشته عملکرد موفقی‬ ‫داش��ته و هم اکنون نیز در مسیر‬ ‫بانکداری حرفه ای به خوبی حرکت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬رحیم طاهری اظهار کرد‪ :‬عملکرد‬ ‫بانک ش��هر از نظر ذی نفعان‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارکنان‬ ‫و مش��تریان‪ ،‬متمای��ز با س��ایر بانک هاس��ت و‬ ‫نمی ت��وان زحم��ات هم��کاران را در مدیری��ت‬ ‫مدیرعام��ل و اعض��ای هیات مدی��ره نادی��ده‬ ‫گرف��ت و در مجموع‪ ،‬این تالش ها منجر ش��ده‬ ‫تا بانک ش��هر بانکی خوش��نام در سطح کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫طاه��ری با اش��اره به اینکه امس��ال در حوزه‬ ‫بانک��داری‪ ،‬س��الی متمایز و دش��وار اس��ت که‬ ‫موفقیت ان نیازمند تالش مضاعف است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک ش��هر درحال حاضر در بسیاری از حوزه ها‬ ‫در حال رشد است و بانکداری حرفه ای را دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینک��ه معیارهای‬ ‫امروز بانکداری متفاوت از گذشته‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬مدیریت ریسک‪،‬‬ ‫ام�لاک م��ازاد‪ ،‬وص��ول مطالبات‬ ‫و س��ود اوری‪ ،‬از موضوع ه��ای‬ ‫مه��م در صنعت بانک��داری امروز‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک شهر‬ ‫با اش��اره به اینکه هم اکنون ش��اهد اس��تقبال‬ ‫شهروندان و مش��تریان شبکه بانکی از خدمات‬ ‫بان��ک ش��هر‪ ،‬به ویژه پیش��خوان های ش��هرنت‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬تالش های کارکنان بانک شهر‬ ‫و توجه به نیازهای مش��تریان موجب ش��ده تا‬ ‫ام��روز این بانک از نگاه مردم‪ ،‬جزو ‪ ۵‬بانک برتر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫معاون ش��عب بانک ش��هر در ادامه با اش��اره‬ ‫ب��ه اج��رای طرح «ش��کوه ش��هر» نی��ز گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه استقبال از این طرح که به منظور‬ ‫افزایش رضایتمندی ش��هروندان و تس��هیل در‬ ‫بهره من��دی از تس��هیالت خرد ای��ن بانک اجرا‬ ‫شده‪ ،‬در حال افزایش است‪.‬‬ ‫گذار از شیوه ارتباط سنتی بین مشتری و بانک‬ ‫مدیرعامل بان��ک ایران زمین در‬ ‫بازدید از ش��عب اس��تان گیالن با‬ ‫بیان اینکه ش��یوه ارتب��اط بانک با‬ ‫مش��تری تغییر کرده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در گذش��ته ارتب��اط م��ا با‬ ‫مش��تری مس��تقیم و فیزیکی بود ‬ ‫ام��ا امروز ش��اهد هس��تیم که ‪۹۷‬‬ ‫درص��د تراکنش های مالی خارج از ش��عب انجام‬ ‫می ش��ود و این موضوع نشان از یک تحول بزرگ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک ایران زمین‪،‬‬ ‫در ای��ن بازدیده��ا عبدالمجید پورس��عید با بیان‬ ‫اهمیت ارتباط بین مش��تری و بانک‪ ،‬گفت‪ :‬ما در‬ ‫حال گذار از ش��یوه ارتباط س��نتی بین مشتری و‬ ‫بانک هستیم‪ ،‬شعب بانک و بانکداران ارائه کننده‬ ‫خدمت به مش��تری با نقش ه��ای جدید همچون‬ ‫مش��اوران مالی در ش��عب حضور‬ ‫خواهند داشت و این نیازمند تالش‬ ‫بیش��تر هم��کاران ب��رای باالبردن‬ ‫دان��ش بانکی خ��ود و مش��تریان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایط فعل��ی‬ ‫هم��کاران م��ا در ش��عب بای��د‬ ‫دانش خ��ود را درباره مس��ائلی مانن��د بانکداری‬ ‫دیجیت��ال‪ ،‬فناوری ه��ای نوی��ن‪ ،‬بالک چی��ن‪،‬‬ ‫بانک��داری باز‪ ،‬ه��وش مصنوع��ی و‪ ...‬ارتقا دهند‬ ‫ت��ا بتوانند در این��ده نقش خ��ود را به خوبی ایفا‬ ‫کنن��د‪ .‬پورس��عی د مدیرعامل ب��ا همراهی هادی‬ ‫ی مع��اون عملیات بانکی‪ ،‬محمد حس��ینی‬ ‫قدیم ‬ ‫کناروئی مدیر امور شعب اس��تان ها‪ ،‬محمد جواد‬ ‫انوجی مدیر شعب اس��تان گیالن و هیات همراه‬ ‫از شعب این استان بازدید کردند‪.‬‬ ‫نسخه جدید موبایلت عرضه شد‬ ‫نسخه جدید اپلیکیشن موبایلت‬ ‫ب��ا تغییرات جدید و افزوده ش��دن‬ ‫قابلیت هایی مفید‪ ،‬عرضه شد و در‬ ‫اختیار کاربران قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫س��امان‪ ،‬در نس��خه جدی��د ای��ن‬ ‫اپلیکیش��ن که با کد نس��خه ‪۳.۴۱‬‬ ‫در دو بس��تر اندروید و ‪ iOS‬عرضه شده‪ ،‬کاربران‬ ‫عالوه بر دسترسی های قبلی‪ ،‬امکان جدیدی برای‬ ‫مشاهده تراکنش های دستگاه کارتخوان از سوی‬ ‫پذیرندگان سامانی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫بهینه س��ازی اپلیکیش��ن ب��رای اندروید ‪ Q‬و‬ ‫همچنی��ن دس��تگاه های ‪ iPad‬از دیگر تغییرات‬ ‫نس��خه جدید موبایلت اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬در‬ ‫نسخه جدید امکان تغییر نام کاربری و به اشتراک‬ ‫گذاشتن متن و عکس رسید نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫در کنار این‪ ،‬کپی کردن ش��ماره کارت‪ ،‬س��پرده‬ ‫و توضیح��ات در صفح��ه جزئیات‬ ‫تراکنش از دیگر قابلیت هایی است‬ ‫که در نس��خه ‪ ۳.۴۱‬موبایلت ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این نسخه‪ ،‬تیم‬ ‫توس��عه دهنده موبایلت ضمن رفع‬ ‫مش��کالت گزارش ش��ده از سوی‬ ‫کاربران‪ ،‬این امکان را نیز فراهم کرده تا چنان چه‬ ‫ف��ردی بخواهد نام کاربری خود را حذف کند و از‬ ‫این اپلیکیشن خارج شود‪ ،‬از بخش تنظیمات این‬ ‫کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نسخه الیت (‪ )PWA‬اپلیکیشن‬ ‫موبایل��ت نی��ز هم اکن��ون در دس��ترس کاربران‬ ‫ق��رار دارد و تی��م توس��عه دهنده در حال افزودن‬ ‫قابلیت ها و امکانات جدید به این نسخه نیز است‬ ‫که به مرور و به صورت خودکار بروزرسانی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمایش ریز تراکنش های پذیرندگان «سداد» انی شد‬ ‫پذیرن��دگان پرداخت الکترونیک س��داد از این‬ ‫پ��س می توانند به طور انی از گزارش های انالین‬ ‫اپلیکیشن پالس بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت پرداخت‬ ‫الکترونی��ک س��داد‪ ،‬پال��س اپلیکیش��ن وی��ژه‬ ‫پذیرندگان ش��رکت پرداخت الکترونیک س��داد‬ ‫است که از طریق ان می توان به خدمات متنوعی‬ ‫مانن��د گزارش ریزتراکنش ها‪ ،‬ثبت تعهدات مالی‪،‬‬ ‫اع�لام مغایرت ه��ا‪ ،‬راهنمای خطاها‪ ،‬جش��نواره‬ ‫جوایز و درخواس��ت رول کاغذ دسترسی داشت‪.‬‬ ‫گزارش های ارائه ش��ده در پالس بسیار متنوع و با‬ ‫قابلیت جس��ت وجوی پیشرفته است که به تازگی‬ ‫به صورت انی و در لحظه عرضه می ش��وند‪ .‬پالس‬ ‫در واقع یک اپلیکیش��ن مدیریت کسب وکار است‬ ‫که پذیرندگان می توانند با نصب ان روی گوش��ی‬ ‫همراه یا تبلت خود در هر س��اعت از ش��بانه روز‬ ‫و در صورت بروز مش��کل‪ ،‬درخواس��ت پشتیبانی‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫و ستاد شرکت به صفر برسد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بیم��ه کوثر با تاکید بر اینکه مدیر سرپرس��تی‬ ‫جایگاه و حکم مدیرعامل ش��رکت را در استان‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیر سرپرس��تی باید اختیار‬ ‫داش��ته باش��د تا بتواند تصمیم بگیرد و اختیار‬ ‫مدیران باید تا ‪۹۰‬درصد اختیار مدیران س��تاد‬ ‫افزای��ش یابد و بیش��ترین تصمیم ه��ا باید در‬ ‫سرپرس��تی ها گرفته شود‪ .‬مش��علچی با بیان‬ ‫اینکه س��ود مش��ارکت در فروش به نمایندگان‬ ‫تعلق می گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نمایندگان می توانند‬ ‫با بررسی عملکردشان برای جذب پرتفوی های‬ ‫خوب و س��ودده اق��دام کنند و در پایان س��ال‬ ‫س��ود مش��ارکت دریافت کنند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه نماینده‪ ،‬در فروش و س��ود مش��ارکت و‬ ‫همچنی��ن در گرفتن کارمزد باال نقش اصلی را‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد ش��رکت بیمه کوثر نیز در‬ ‫‪ ۳‬س��ال اینده کامال نماینده محور خواهد بود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه حداکثری کردن کارمزد نمایندگان‬ ‫و به وی��ژه نماین��دگان برتر براب��ر ایین نامه ها و‬ ‫ش��یوه نامه های بیمه مرکزی ج��زو برنامه های‬ ‫اینده ش��رکت اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه کوثر با‬ ‫اش��اره به برنامه های دیگر شرکت در سال های‬ ‫این��ده‪ ،‬گفت‪ :‬تفوی��ض پرداخت خس��ارت به‬ ‫نمایندگان از جمله مهم ترین برنامه های شرکت‬ ‫در سال های اینده است به نحوی که نمایندگان‬ ‫می توانند با اس��تخدام ارزیابان رسمی خسارت‬ ‫بیم��ه ای در امر پرداخت خس��ارت نیز فعالیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گشایش ‪ ۷۹‬طرح تامین مالی شده پست بانک‬ ‫مدیرعامل پس��ت بانک گفت‪ :‬در روزهای گذشته ‪ ۷۹‬طرح‬ ‫تامین مالی ش��ده از سوی این بانک به ارزش ‪ ۱۰۳۸‬میلیارد‬ ‫ریال در سراس��ر کشور گشایش یافت و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران‪ ،‬ش��یری افزود‪:‬‬ ‫ل س��اخت سیلو‪ ،‬بسته بندی‬ ‫بهره برداری از این طرح ها ش��ام ‬ ‫محصوالت کش��اورزی و دامداری‪ ،‬مجتمع های گردشگری و‬ ‫بوم گردی‪ ،‬ماشین االت مورد نیاز دهیاری ها‪ ،‬پرورش دام های‬ ‫سبک و سنگین‪ ،‬ایجاد گلخانه‪ ،‬استخر پرورش ماهی و ایجاد باجه های بانکی‬ ‫روستایی است که هریک از این طرح ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق‬ ‫اقتصادی روستاهای کشور دارد‪.‬شیری تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬پست بانک‬ ‫ ایران در راستای حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی با پرداخت ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلی��ارد ریال تس��هیالت در قالب قانون حمایت از توس��عه و ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری توانسته است‬ ‫تامی��ن مالی بیش از ‪ ۱۵‬هزار طرح اش��تغالزا را به موقع انجام‬ ‫دهد‪.‬وی گفت‪ :‬تس��ریع در پرداخت سهم پست بانک ایران از‬ ‫اعتبارات اش��تغالزا در دس��تور کار تمام واحدهای س��تادی و‬ ‫شعب بانک قرار گرفته و پیش بینی می شود با پرداخت کامل‬ ‫تس��هیالت به طرح های معرفی ش��ده بیش از ‪ ۹۸‬هزار شغل‬ ‫جدید ایجاد شود‪.‬ش��یری خاطرنش��ان کرد‪ :‬پست بانک ایران‬ ‫عالوه بر پرداخت تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‬ ‫به عنوان بانک توس��عه ای و تخصصی حوزه فناوری اطالعات به تامین مالی‬ ‫فعالیت های این حوزه نیز توجه ویژ ه داشته و ضمن استمرار این حمایت ها‬ ‫تاکنون مبلغ ‪ ۷۵۴‬میلیاردریال تس��هیالت به طرح های ای تی و ای سی تی‬ ‫در مناطق روستایی پرداخته است‪.‬‬ ‫بهره برداری از نسخه واکنش گرای سامانه اینترنت بانک رفاه‬ ‫بانک رفاه به منظور رفاه حال مشتریان نسخه واکنش گرای سامانه‬ ‫بانکداری اینترنتی را با قابلیت ایجاد ایکون سامانه نام برده‪ ،‬روی صفحه‬ ‫اصلی گوشی های ایفون ارائه کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬با توجه به بروز برخی مشکالت در استفاده از برنامه موبایل بانک‬ ‫مبتنی بر سیستم عامل ‪ iOS‬به دلیل سیاست ها و اقدام های یکجانبه از سوی‬ ‫شرکت ‪ ،Apple‬نسخه یادشده به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین با‬ ‫قابلیت تنظیم صفحات متناسب با ابزار مورد استفاده مانند رایانه‪ ،‬تبلت‬ ‫یا موبایل اماده بهره برداری است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬کاربران می توانند با درج‬ ‫نشانی ‪ https: //www.rb۲۴ .ir‬در نوار ادرس مرورگر رایانه‪ ،‬تبلت و‬ ‫تلفن همراه خود و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور سامانه بانکداری‬ ‫اینترنتی‪ ،‬از تمامی خدمات سامانه یادشده با واسط کاربری جدید بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪ ۲۱۳‬واگن و لکوموتیو به شبکه ریلی کشور پیوست؛ ‪ ۹۷۴‬دستگاه دیگر در راه است‬ ‫ناوگان ریلی جوان تر می شود‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹س�اخت خط اهن چابه�ار با برداش�ت از‬ ‫صندوق توسعه ملی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محم��د اس�لامی‪ ،‬وزی��ر راه و شهرس��ازی در ایین‬ ‫رونمای��ی از ‪ ۲۱۳‬واگ��ن و لکوموتی��و گف��ت‪ :‬باید باور‬ ‫کنی��م که جزو اقتصادهای بزرگ جهان هس��تیم و این‬ ‫شایس��تگی را داریم که س��همی از بازار جهانی صنعت‬ ‫ریلی داش��ته باش��یم‪ .‬باید اش��تغال و ظرفیت تولید را‬ ‫افزایش دهیم و س��هم مان را از بازار جذب کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به حضور حدود ‪ ۶۰‬درصد جمعیت جهان در اسیا‬ ‫و بازار خوبی که در این منطقه برای صنایع ایران فراهم‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬زمینه رش��د صنعت ریلی را داریم‪ .‬باید از‬ ‫ظرفیت های خود به موقع اس��تفاده کنیم‪ ،‬برندس��ازی‬ ‫انجام دهیم و باور کنیم که برند جهانی هس��تیم‪ .‬وزیر‬ ‫راه و شهرسازی ارتقای کیفیت خدمات و افزایش میزان‬ ‫رضایت مس��افران را از وظایف وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل ریلی دانس��ت و ادامه داد‪ :‬اصالح‬ ‫مسیرها‪ ،‬افزایش ظرفیت خطوط‪ ،‬ایجاد خطوط موازی‬ ‫و اتصال جدید به استان ها و مراکز بار از استراتژی های‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در حوزه حمل ونقل ریلی است‬ ‫که در برنامه شش��م توسعه و سیاس��ت های کلی نظام‬ ‫مورد تاکید است‪.‬‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه باید اولویت ها را مدنظر قرار‬ ‫دهیم و مناب��ع را بجا هزینه کنیم ت��ا عملکرد راه اهن‬ ‫بهتر شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای تکمیل خط اهن چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫از رهب��ر معظم انقالب تقاضا کردیم اجازه برداش��ت از‬ ‫صندوق توس��عه ملی را به ما بدهند که ایشان موافقت‬ ‫کردند و پیش بینی می کنیم این پروژه به س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برس��د‪ .‬وی با بیان اینک��ه خط اه��ن چابهار‪-‬زاهدان و‬ ‫رشت‪-‬استارا‪ ،‬حلقه های گمشده کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با تکمیل این کریدور می توانیم سهم‬ ‫ایران را از حمل بار در مس��یر اقیانوس هند به س��مت‬ ‫اسیای میانه و اروپا افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قرار اس��ت تا پایان امس��ال ‪ ۳۰‬لکوموتی��و‪ ۲۵۵ ،‬واگن باری و ‪۳۷‬‬ ‫واگن مسافری به ناوگان ریلی اضافه شود‬ ‫‹ ‹پیوستن ‪ ۹۷۴‬واگن و لکوموتیو به ناوگان‬ ‫تا سال ‪۹۹‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از ایین رونمای��ی از ‪ ۲۱۳‬واگن و‬ ‫لکوموتیو تولید داخل‪ ،‬سعید رسولی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫راه اه��ن از خرید ‪ ۹۷۴‬واگن و لکوموتیو تا پایان س��ال‬ ‫اینده با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای گوناگون قانونی خبر‬ ‫داد‪ .‬رس��ولی بیان کرد‪ :‬پیش بینی می شود تا پایان سال‬ ‫اینده ‪ ۹۷۴‬دس��تگاه انواع لکوموتیو و واگن به ش��بکه‬ ‫ریلی کش��ور اضافه ش��ود‪ .‬به گفته وی تبصره ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودج��ه ‪ ،۹۷‬م��اده ‪ ۱۲‬قانون رف��ع موانع تولی��د‪ ،‬بازار‬ ‫سرمایه و صندوق توسعه ملی‪ ،‬محل تامین مالی تولید‬ ‫ای��ن واگن ها و لکوموتیوها هس��تند‪ .‬مدیرعامل راه اهن‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬در قانون‬ ‫بودجه امسال نیز تمدید شد و می توانیم از این ظرفیت‬ ‫برای تامین مالی تهیه ناوگان ریلی در س��ال های اینده‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬رسولی ادامه داد‪ :‬از محل ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رف��ع موانع تولید نیز تامین مالی ‪ ۲۲‬پروژه تهیه ناوگان‬ ‫ریلی تصویب شده که شامل خرید ‪ ۳۷۹۱‬دستگاه انواع‬ ‫واگن به ارزش ‪ ۲۲‬هزار میلیارد تومان می شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تامی��ن مالی ‪ ۲‬پ��روژه تولید ناوگان به ارزش ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از محل بازار سرمایه بوده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه به ظرفیت صندوق توس��عه ملی برای‬ ‫تامین مالی ناوگان ریلی اشاره کرد و گفت‪ :‬قرار است تا‬ ‫پایان امسال ‪ ۳۰‬لکوموتیو‪ ۲۵۵ ،‬واگن باری و ‪ ۳۷‬واگن‬ ‫مس��افری به ناوگان ریلی اضافه شود‪ ۱۸۴ .‬واگن باالی‬ ‫‪ ۳۰‬سال نیز نوسازی و بازسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫رس��ولی تاکید کرد‪ :‬متوسط عمر ناوگان ریلی کشور‬ ‫‪ ۲۴‬س��ال اس��ت و با ورود ناوگان جدید‪ ،‬این میانگین‬ ‫سنی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�رفت قط�ار پرس�رعت‪ ،‬کمت�ر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن در حاش��یه ای��ن برنامه در جمع‬ ‫خبرنگاران با اش��اره به خدمات رس��انی راه اهن در ایام‬ ‫اربعین گفت‪ :‬امس��ال نیز س��تاد اربعین تشکیل شده و‬ ‫برای جابه جای��ی زائران به مرزهای ع��راق برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم‪ .‬اعزام قطارها در ایام اربعین به مقصد کرمانشاه‪،‬‬ ‫شلمچه و چذابه است‪ .‬مدیرعامل راه اهن اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای طرح رتبه بندی قطارها اکنون مسافرانی که بلیت‬ ‫برخورد با گرانفروشان بلیت هواپیما؛ به شرط ارائه سند‬ ‫معاون هوانوردی و بین الملل سازمان هواپیمایی اعالم کرد‪ :‬تاکنون هیچ‬ ‫گزارش��ی مبنی بر گرانفروشی بلیت هواپیما در سفرهای داخلی و خارجی‬ ‫نداشته ایم و هیچ سندی هم در زمینه تخلف ایرالین ها به دست ما نرسیده‪،‬‬ ‫ام��ا اگر مردم بلیتی را که گران تر از انچه باید به انها فروخته ش��ده به ما‬ ‫ارائه کنند‪ ،‬متخلف یا متخلفان را به س��ازمان های قضایی و نظارتی معرفی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫مرتض��ی دهقان در گفت وگو با ایس��نا در پاس��خ به اینک��ه چرا به گفته‬ ‫برخ��ی مخاطبان‪ ،‬بلی��ت هواپیم��ا در م��واردی افزایش ن��رخ غیرقانونی‬ ‫و خ��ارج از عرف دارد؟ گف��ت‪ :‬خبرهایی که به تازگی درب��اره افزایش نرخ‬ ‫بلیت هواپیما یا گرانفروش��ی منتشر می شود‪ ،‬واقعیت ندارد چراکه تاکنون‬ ‫هیچ س��ندی در این زمینه مانند تصویری از بلیت مورد نظر منتشر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به نظر می رس��د برخی از این اخبار مغرضانه منتش��ر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی بلیت پروازهای‬ ‫داخلی یا خارجی نداشته ایم و اگر مردم با هر تخلفی در این زمینه روبه رو‬ ‫شدند‪ ،‬به سازمان هواپیمایی ش��کایت کنند تا متخلفان را به سازمان های‬ ‫نظارتی و قضایی معرفی کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون هوانوردی و بین الملل س��ازمان هواپیمایی ادام��ه داد‪ :‬هر کس‬ ‫ش��اهد گرانفروش��ی بلی��ت هواپیما باالت��ر از نرخ مصوب اعالم ش��ده در‬ ‫س��ایت س��ازمان هواپیمایی ب��وده‪ ،‬به این س��ازمان مراجعه و در س��امانه‬ ‫حق��وق مس��افر‪ ،‬ش��کایت خ��ود را به طور مس��تند ثبت کن��د‪ .‬در صورت‬ ‫ثبت این ش��کایت با ش��رکت یا اژانس هواپیمایی متخل��ف برخورد و ان‬ ‫را به نهاد های نظارتی مانند س��ازمان تعزی��رات حکومتی معرفی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دهق��ان تاکید کرد‪ :‬مردم باید به این نکته دقت کنند که فقط بلیت های‬ ‫اکونومی مشمول قیمت گذاری هستند و شرکت فروشنده موظف به رعایت‬ ‫نرخ نامه منتشر شده ازسوی سازمان هواپیمایی است و سایر بلیت ها مانند‬ ‫بیزینس و فرست کالس شامل این قاعده نمی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعام��ل راه اه��ن می گوید ب��ا ورود ‪ ۲۱۳‬واگن و‬ ‫لکوموتی��و تولید داخل به ناوگان ریلی در روز گذش��ته‬ ‫و با در نظر گرفتن ‪ ۹۷۴‬دس��تگاه جدیدی که تا س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬وارد ناوگان می شود‪ ،‬ناوگان ‪۲۴‬ساله فعلی جوان تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ۲۱۳‬واگ��ن و لکوموتیو جدید‪،‬‬ ‫سه ش��نبه در ایینی با حضور وزیر راه و شهرس��ازی به‬ ‫ناوگان ریلی کشورمان پیوست‪ .‬این ناوگان شامل ‪۱۹۳‬‬ ‫واگ��ن باری‪ ۱۵ ،‬واگن مس��افری و ‪ ۵‬لکوموتیو و ارزش‬ ‫مجم��وع انها ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۶۲۵‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬این‬ ‫‪ ۲۱۳‬واگن و لکوموتی��و ‪100‬درصد تولید کارخانه های‬ ‫داخل هستند‪.‬‬ ‫غفلت کردیم‬ ‫عقب ماندیم‬ ‫خری��داری می کنند روی بلیت امکانات و درجه قطار را‬ ‫مش��اهده می کنند و نظارت ها براساس رتبه قطار وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رس��ولی بیان کرد‪ :‬ما با کش��ورهای همس��ایه برای‬ ‫راه اندازی مس��یرهای ترانزیتی ریلی تعامل داریم و در‬ ‫فروردین امس��ال در زمینه تعرفه و مجوز سیر واگن ها‬ ‫توافق��ی با چینی ها داش��تیم و همکاری ه��ای ریلی ما‬ ‫با این کش��ورها مطلوب اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دنبال‬ ‫مس��یر بهینه برای کاهش زمان سیر و تعرفه ها هستیم‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مس��یر کانتین��ری چین‪-‬ازبکس��تان‪-‬‬ ‫قزاقستان‪-‬ترکمنستان‪-‬ایران از مرز سرخس فعال است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن اظهار کرد‪ :‬برای تکمیل خط اهن‬ ‫چابهار‪-‬زاهدان هر میزان اعتبار که الزم باشد با موافقت‬ ‫رهبر معظم انقالب از صندوق توسعه برداشت می شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در قط��ار پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان‬ ‫طراح��ی ابتدایی برای س��رعت ‪ ۳۰۰‬کیلومت��ر بود‪ .‬در‬ ‫ادامه سرعت به ‪ ۲۵۰‬کیلومتر کاهش یافت اما به تازگی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی دستور داده کمترین سرعت برای‬ ‫این قطار ‪ ۳۰۰‬کیلومتر در ساعت باشد‪.‬‬ ‫رس��ولی با بیان اینکه پیش��رفت فیزیکی کل مس��یر‬ ‫تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫عملیات خاکی و زیرس��ازی بین قم تا اصفهان بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی داریم‪ .‬همچنین در بخش‬ ‫تهران تا قم هم اقدام هایی انجام شده است‪.‬‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫سعید رسولی‬ ‫ترانزیت از مهم ترین راه های درامدزایی در‬ ‫همه کشورهاس��ت اما در ای��ران از ان غفلت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در همین وضعی��ت بی توجهی‬ ‫و بی تفاوت��ی م��ا‪ ،‬دیگر کش��ورهای منطقه و‬ ‫همس��ایه ها در حال رشد و تقویت داشته ها و‬ ‫فراهم کردن نداشته ها هستند تا در رقابت‪ ،‬از‬ ‫ما جلو بزنند و ما را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته م��ا از جای��گاه‬ ‫استراتژیک ایران در زمینه ترانزیت زیاد حرف‬ ‫زده و درباره جایگاه جغرافیایی کش��ورمان در‬ ‫چهارراه تج��اری جهان‪ ،‬مدح ه��ای انچنانی‬ ‫گفته ای��م ام��ا در همان زمان که ما مش��غول‬ ‫تعری��ف و تمجید از ویژگی های خدادادی مان‬ ‫بودیم‪ ،‬کشورهای دیگر و همسایه ها راه هایی‬ ‫را ب��رای ترانزی��ت پیدا کرده اند ک��ه ایران را‬ ‫دور می زند‪ .‬در ش��رایطی ک��ه راه اهن حیاتی‬ ‫چابهار‪-‬زاه��دان حتی پیش��رفت زیرس��ازی‬ ‫خوبی ندارد و در پیشرفت الک پشتی راه اهن‬ ‫رشت‪-‬استارا به عنوان بخشی مهم از کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب‪ ،‬عجیب نیست که کشورهای‬ ‫دیگر منتظر ما نمانند و راه خودشان را بیابند‪.‬‬ ‫بای��د بپذیریم که توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونق��ل و ترانزیت ما الک پش��تی تر از ان‬ ‫اس��ت که بتوانیم با دیگ��ران رقابت کنیم و با‬ ‫همین غفلت‪ ،‬جاذبه های ایران را برای ترانزیت‬ ‫و تردده��ای بین المللی کاه��ش داده ایم‪ .‬این‬ ‫درحالی است که اگر مدیران کاربلد و اگاهی‬ ‫داشتیم می دانستند که پروژه راه اهن چابهار‪-‬‬ ‫زاهدان یکی از چند اولویت نخس��ت عمرانی‬ ‫کشور اس��ت و حتی اگر الزم باشد باید سایر‬ ‫پروژه های عمرانی متوقف و منابع مالی خرج‬ ‫این پروژه ش��ود‪ .‬این پ��روژه موجب افزایش‬ ‫جذابیت ترانزیت از ایران می ش��ود و دالرهای‬ ‫ترانزیت��ی را نصیب ایران می کند‪ .‬همین حاال‬ ‫نیز زمان را از دس��ت داده ای��م و انقدر غفلت‬ ‫کرده ای��م که راه ترانزیتی «الجورد» دارد بیخ‬ ‫گوش مان راه می افتد‪ .‬اگر این مسیر کاربردی‬ ‫ش��ود‪ ،‬کاالها از افغانس��تان به تاجیکستان و‬ ‫جمه��وری اذربایجان و از انجا به روس��یه و‬ ‫اروپا م��ی رود‪ .‬راه الجورد ایران را دور می زند‬ ‫و عل��ت ان نیز همان بی تفاوتی تاریخی ما به‬ ‫داشته های مان است‪.‬‬ ‫نیاز زیرساخت های حمل ونقلی به ‪ ۴۴‬هزار میلیارد ریال اعتبار‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬از محل منابع گوناگون بودجه امس��ال‬ ‫برای توس��عه زیرساخت های حمل ونقل کش��ور حدود ‪ ۴۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار اختصاص یافته که تاکنون ‪ ۷۰‬درصد این میزان از محل اسناد خزانه ای‬ ‫تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫خی��راهلل خادمی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه امس��ال برای نخس��تین‬ ‫بار ‪ ۷۰‬درصد اعتبار مصوب بخش راه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال تخصیص داده‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ ۴۴ :‬هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب این بخش برای پایان‬ ‫طرح های اولویت دار‪ ،‬مصوبه های سفرهای رئیس جمهوری و فعال نگه داشتن‬ ‫طرح های در دست اجرا هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وزارت راه و شهرس��ازی در برنامه بلندمدت به دنبال‬ ‫رساندن طول ازادراه های کشور به ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر است‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر ش��بکه ازادراهی در کش��ور وجود دارد و زیر‬ ‫بار ترافیک اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی هم اکنون هزار و ‪ ۱۶۰‬کیلومتر ازادراه‬ ‫جدید در دس��ت اجرا دارد ک��ه انتظار می رود با برنامه ای منس��جم تا پایان‬ ‫س��ال کار س��اخت ‪ ۵‬ازادراه به طول ‪ ۳۸۰‬کیلومتر از این میزان را به پایان‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫خادمی اضافه کرد‪ :‬طول ش��بکه بزرگراهی کش��ور نیز هم اکنون حدود ‪۱۷‬‬ ‫هزار کیلومتر اس��ت و باید در برنامه ای ‪۱۰‬ساله کل راه های شریانی کشور را‬ ‫به ازادراه یا بزرگراه تبدیل کرد که این میزان نیازمند برنامه ریزی برای حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزار کیلومتر راه جدید است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در بخش بزرگراهی ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر برنامه در حال‬ ‫اجرا داریم که ساالنه حدود هزار تا هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر از این طرح ها ساخته‬ ‫می شود و زیر بار ترافیک می رود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی درباره طرح های در دست اجرای ریلی نیز گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۴‬هزار کیلومتر طرح راه اهن در حال اجراست که انتظار می رود ‪۲‬‬ ‫طرح به طول ‪ ۲۷۰‬کیلومتر شامل راه اهن میانه‪-‬بستان اباد اذربایجان شرقی‬ ‫و راه اهن بین المللی ایران‪-‬افغانستان تکمیل و تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫از پارک حاشیه ای تا یکپارچه سازی خدمات به شهروندان‬ ‫اخبار‬ ‫فرسودگی ‪ ۱۹۰‬هزار‬ ‫تاکسی کشور‬ ‫مع��اون ام��ور ش��هرداری های س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار تاکس��ی در کشور وجود دارد که‬ ‫تا پایان امس��ال ‪ ۱۹۰‬هزار تاکس��ی به سن‬ ‫فرس��ودگی می رس��ند و نیازمند نوس��ازی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬حس��ین رجب صالحی‬ ‫در نشس��ت فصل��ی مدیران عامل س��ازمان‬ ‫پایانه های مس��افربری شهرداری های کشور‬ ‫افزود‪ :‬طرح واردات تاکس��ی گازسوز و برقی‬ ‫نیز در هیات دولت در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫رجب صالحی ادامه داد‪ :‬بر اساس ماده ‪۱۲‬‬ ‫قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کش��ور‪ ،‬مقرر شده دولت از محل‬ ‫صرفه جویی سوخت بابت هر تاکسی ‪ ۵‬هزار‬ ‫دالر پرداخ��ت کند که در ح��ال تغییر این‬ ‫عدد به ‪ ۹۰۰۰‬دالر برای هر تاکسی هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به ناوگان اتوبوسرانی شهری‬ ‫در کش��ور اش��اره ک��رد و گف��ت‪ ۲۲ :‬هزار‬ ‫اتوبوس در این ناوگان وجود دارد که امسال‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۵‬هزار دس��تگاه عمر باالی ‪۱۰‬‬ ‫س��ال خواهند داش��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه ناوگان اتوبوس��رانی شهری از ماده ‪۱۲‬‬ ‫قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‬ ‫نظام مالی کشور استفاده کردیم و باید ‪۱۴۲‬‬ ‫هزار دالر یارانه از محل صرفه جویی سوخت‬ ‫از دول��ت برای تامین و خری��د اتوبوس های‬ ‫گازسوز بگیریم و در اتوبوس های دیزلی این‬ ‫عدد ‪ ۶۷‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور ش��هرداری های س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور‪ ،‬ب��ه‬ ‫وضعیت خطوط مترو در ش��هرها نیز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ ۹ :‬کالنش��هر در کشور به حوزه‬ ‫مترو ورود کردند که در ‪ ۵‬کالنش��هر تهران‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان و تبریز خطوط مترو‬ ‫در ح��ال فعالیت هس��تند و در ش��هرهای‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬اهواز‪ ،‬قم و ک��رج خطوط مترو‬ ‫در حال ساخته شدن است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۸۴۰‬کیلومتر خطوط مترو برای کش��ور در‬ ‫نظر گرفته ش��ده ک��ه ‪ ۳۱۸‬کیلومتر ان در‬ ‫ح��ال بهره ب��رداری‪ ۲۶۹ ،‬کیلومتر در حال‬ ‫س��اخت و ‪ ۲۵۳‬کیلومتر در دس��ت مطالعه‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه با مترو تهران روزانه‬ ‫‪ ۲.۷‬میلیون س��فر جابه جا ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو تهران تکمیل ش��ود و‬ ‫تعداد ن��اوگان نیز افزایش یابد و س��رفاصله‬ ‫قطارها به حدود ‪ ۲.۵‬دقیقه برس��د ظرفیت‬ ‫مس��افربری مت��رو تهران روزان��ه ‪ ۷‬میلیون‬ ‫سفر خواهدش��د‪ .‬رجب صالحی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در کش��ور ‪ ۸۴۰‬میلیون نفر س��فر در س��ال‬ ‫با خطوط مترو انجام می ش��ود که اگر تمام‬ ‫خطوط مترو در حال ساخت به بهره برداری‬ ‫برس��د و کمبود ن��اوگان تامین ش��ود‪ ،‬این‬ ‫میزان به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر سفر در‬ ‫سال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پایتخت «هوشمند» می شود‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سامانه مسیریاب‬ ‫«رایا» سرویس‬ ‫دیگری است که‬ ‫از سوی سازمان‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫و در راستای‬ ‫حرکت تهران به‬ ‫سمت هوشمند‬ ‫شدن‪ ،‬طراحی‬ ‫شده است‬ ‫ناظران ش��هری معتقدند «هوشمندسازی» در شهر‬ ‫بسترهای ش��فافیت‪ ،‬مبارزه با فساد و مدیریت درست‬ ‫ش��هری و همراه کردن ش��هروندان را در اداره شهر به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬اما شهرداری تهران تا چه اندازه توانسته در‬ ‫این مسیر گام بردارد؟‬ ‫ب��ه گ��زارش شهرنوش��ت‪ ،‬براوردها نش��ان می دهد ‬ ‫ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۵( 1404‬میالدی)‪ ،‬تهران ب��ه یکی از‬ ‫‪ ۳۰‬ابرش��هر پرجمعی��ت جه��ان تبدیل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ابرشهر تهران اکنون در حال تبدیل شدن به یک شهر‬ ‫هوشمند است؛ ش��هری که در گوشه و کنار ان نشانی‬ ‫از این هوشمندس��ازی را می توان دید؛ از کیوسک های‬ ‫هوش��مند خری��د بلیت مترو و س��ینما تا نقش��ه های‬ ‫مکان یاب و انواع س��رویس های ارائه خدمات به صورت‬ ‫الکترونیک به شهروندان پایتخت‪.‬‬ ‫اینها البته بخش کوچکی از پروژه موسوم به «تهران‬ ‫هوش��مند» با تمرکز بر افزایش کیفیت زندگی شهری‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬ناظ��ران ش��هری می گویند تهران‬ ‫راهی طوالنی تا هوش��مند ش��دن دارد‪ .‬به عقیده انها‪،‬‬ ‫هوشمند شدن ش��هر فقط به معنی الکترونیک کردن‬ ‫خدمات نیست و باید در راستای ارتقای کیفیت زندگی‬ ‫شهروندان باشد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫ش��هرداری با ابالغ ش��هردار وقت تهران‪ ،‬اقدام ها برای‬ ‫شهر هوش��مند را اغاز کرد‪ .‬این فعالیت ها از اغاز سال‬ ‫‪ ۹۷‬در دبیرخان��ه تهران هوش��مند پیگیری و کارهای‬ ‫مرب��وط به برندس��ازی این ح��وزه انجام ش��د‪ .‬برنامه‬ ‫«تهران هوشمند» ‪ ۶‬بعد کلی دارد که بر اساس نیازها‪،‬‬ ‫چالش ها و شرایط اقلیمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی تهران‪،‬‬ ‫دسته بندی شده است؛ «حکمروایی هوشمند»‪« ،‬اقتصاد‬ ‫هوشمند»‪« ،‬جابه جایی هوشمند»‪« ،‬زندگی هوشمند»‪،‬‬ ‫«محیط هوشمند» و «زیرساخت هوشمند» ابعاد برنامه‬ ‫تهران هوشمند هس��تند‪ .‬در حوزه حکمروایی شهری‪،‬‬ ‫ش��هرداری تهران به تازگی با برگزاری تمام الکترونیک‬ ‫پنجمین دوره انتخابات ش��ورایاری ها در س��ال جاری‬ ‫توانست در این بخش گام بردارد‪.‬‬ ‫‹ ‹یکپارچه سازی خدمات به شهروندان‬ ‫یکی از نخستین و مهم ترین کارهای سازمان فناوری‬ ‫ش��هرداری در زمینه هوشمندس��ازی‪ ،‬یکپارچه سازی‬ ‫خدماتی بود که ش��هرداری به شهروندان ارائه می کرد‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬تهرانی ه��ا برای هر خدمت ش��هرداری‬ ‫باید به س��ایت یا مکان های مختلف مراجعه می کردند‬ ‫و ب��رای هر کدام ن��ام کاربری و رمز عب��ور جداگانه ای‬ ‫داش��تند اما امروز با یک حساب ش��هروندی می توانند‬ ‫به خیلی از خدمات دسترس��ی داش��ته باش��ند‪ .‬شارژ‬ ‫حس��اب شهروندی‪ ،‬رزرو طرح ترافیک‪ ،‬پرداخت هزینه‬ ‫پارکومتر‪ ،‬اس��تعالم وضعی��ت ملک‪ ،‬پیگی��ری پرونده‬ ‫شهرس��ازی و ثب��ت و پیگی��ری پیام ‪ ۱۳۷‬بخش��ی از‬ ‫این خدمات هس��تند که در س��امانه «ته��ران من» به‬ ‫شهروندان ارائه می شود‪.‬‬ ‫یکی از جالب ترین و تازه ترین خدمتی که این سامانه‬ ‫ارائه کرده‪ ،‬این اس��ت که ش��هروندان تهرانی می توانند‬ ‫وضعیت ترافیک سطح شهر تهران را به صورت مستقیم‬ ‫پارک حاشیه ای که مطالبه جدی اعضای شورای شهر بود هم امسال‬ ‫د به گونه ای که س��امانه مس��یریاب‬ ‫در قالب یک پلتفرم محقق ش�� ‬ ‫د تا بتوانند پارک های خالی س��طح‬ ‫«رایا» به ش��هروندان کمک می کن ‬ ‫شهر را ببینند و بر مبنای ان سفر کنند‬ ‫و با دوربین های معابر ببینند‪ .‬دوربین های شیخ بهایی‪،‬‬ ‫پل طبیعت و میدان ازادی هم اکنون به صورت مستقیم‬ ‫ب��رای ش��هروندان ترافی��ک را گزارش می کن��د‪ .‬پایان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬س��امانه «تهران من» به نشانی اینترنتی‬ ‫‪ my.tehran.ir‬رونمایی ش��د و نخستین خدمتی که‬ ‫ارائه کرد خرید طرح ترافیک جدید بود‪ .‬س��ال گذشته‬ ‫هم از داش��بورد مدیریت ش��هرداری ته��ران رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬داش��بوردی که به مدیران کم��ک می کند برای‬ ‫برنامه ری��زی و تصمیم گیری تصویر کامل تر‪ ،‬واقعی تر و‬ ‫مبتنی بر داده و اطالعات را در ذهن خود ترسیم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سامانه مسیریابی‬ ‫سامانه مسیریاب «رایا» سرویس دیگری است که از‬ ‫سوی س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری‬ ‫تهران و در راس��تای حرکت تهران به س��مت هوشمند‬ ‫ش��دن‪ ،‬طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬اطالعات در این سامانه‬ ‫روزام��د اس��ت و می توان ب��ه وس��یله ان نزدیک ترین‬ ‫اتوبوس و مترو را پیدا و بر اس��اس ان در س��طح شهر‬ ‫تردد کرد‪ .‬سازمان فاوای شهرداری تهران به طور مرتب‬ ‫اطالع��ات مکانی ای��ن پروژه مانند الیه ه��ای گوناگون‬ ‫نقشه شهر‪ ،‬نمای سه بعدی ساختمان ها و تصاویر ‪۳۶۰‬‬ ‫درجه را بروزرسانی می کند‪.‬‬ ‫از جمل��ه ویژگی ه��ای برجس��ته این نقش��ه همراه‬ ‫می توان به مواردی مثل قابلیت جس��ت وجوی اماکن‪،‬‬ ‫معابر و محله ه��ا‪ ،‬ارائه تصاویر پانورام��ا از معابر‪ ،‬نمای‬ ‫س��ه بعدی س��اختمان ها‪ ،‬ترافیک انالین‪ ،‬مس��یریابی‬ ‫خودرو‪ ،‬حمل ونقل همگانی‪ ،‬تاکسی خطی و مسیرهای‬ ‫ویژه دوچرخه و س��خنگوی فارس��ی برای مس��یریابی‬ ‫اشاره کرد‪ .‬ویژگی دیگر این نرم افزار با نام «شهریاری»‬ ‫نیز ام��کان بروزاوری‪ ،‬بازبین��ی و تکمیل موقعیت ها و‬ ‫اطالعات ش��هری را به ش��هروندان می ده��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ه��ر یک از کارب��ران می توانند موقعیت ه��ای جدید را‬ ‫در س��امانه ثبت و برای ارزیابی سایر موقعیت ها و رفع‬ ‫اشکال ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫پارک حاش��یه ای که مطالبه جدی اعضای ش��ورای‬ ‫ش��هر بود هم امسال در قالب یک پلتفرم محقق ش د به‬ ‫گونه ای که این س��امانه به شهروندان کمک می کن د تا‬ ‫بتوانند پارک های خالی سطح شهر را ببینند و بر مبنای‬ ‫ان س��فر کنند‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬در این پلتفرم پرداخت ها‬ ‫به ش��کل الکترونیک انجام خواهد ش��د‪ .‬این سامانه به‬ ‫تهران من و کیف پول شهروندی متصل است‪.‬‬ ‫‹ ‹کدهای دستوری سرویس های شهروندی‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫س��رویس های ش��هروندی ک��ه مبتنی ب��ر کده��ای‬ ‫دس��توری(‪ )USSD‬اس��ت‪ ،‬ب��ا پش��تیبانی س��ازمان‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری تهران‪ ،‬روزانه‬ ‫پاس��خگوی نیازهای گوناگون و متنوع ش��هروندان در‬ ‫حوزه های مختلف اس��ت‪ .‬این سرویس ها که همگی بر‬ ‫بستر ش��ماره ‪ *۱۳۷#‬در دسترس است‪ ،‬در دو بخش‬ ‫کلی س��رویس های منجر به پرداخت و س��رویس های‬ ‫استعالمی‪ -‬اطالع رسانی ارائه می شوند‪.‬‬ ‫س��رویس های پرداخت همراه ش��امل خدماتی مثل‬ ‫پرداخ��ت قبوض‪ ،‬بده��ی پالک خ��ودرو‪ ،‬خرید بلیت‬ ‫مجموعه های ورزش��ی‪ ،‬ش��ارژ حس��اب ش��هروندی و‬ ‫پرداخت انواع عوارض اس��ت‪ .‬سرویس های استعالمی‪-‬‬ ‫اطالع رس��انی هم شامل خدمات بسیاری در حوزه های‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬اطالع رس��انی و انواع استعالمات می شود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬استعالم نش��انی میدان های میوه و تره بار‪،‬‬ ‫نظرسنجی تاکس��یرانی و پیگیری ش��کایات ‪ ۱۸۸۸‬و‬ ‫‪ ۱۳۷‬و بسیاری موارد دیگر از ان جمله است‪.‬‬ ‫«اطلس هوش��مند محالت» یکی دیگر از اقدام های‬ ‫شهرداری تهران در مسیر هوشمندسازی است‪ .‬در فاز‬ ‫نخس��ت با هدف ایجاد پیشخوان توسعه محله ای بافت‬ ‫فرسوده شهر تهران ‪ ۱۵۸‬محله را زیرپوشش خود قرار‬ ‫داده و س��امانه جدی��د مکاتبات اداری ش��هرداری نیز‬ ‫نس��خه روزامد و بهینه اتوماسیون اداری برای کاربری‬ ‫راحت تر و سرعت باالتر مکاتبات‪ ،‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن س��ازمان از پاییز گذش��ته تاکنون‪،‬‬ ‫راه اندازی سرویس ‪ PCPOS‬در برخی از مجموعه های‬ ‫ش��هرداری که خدمات خود را به ص��ورت حضوری به‬ ‫ش��هروندان ارائه می دهند اغاز کرده و در س��ال پیش‬ ‫رو س��ایر مراکز درخواست کننده را نیز به این سرویس‬ ‫مجهز خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ PC POS‬روش پرداخ��ت س��اده ای اس��ت ک��ه‬ ‫در ان کارب��ر و مش��تری نی��از ب��ه وارد ک��ردن مبلغ‬ ‫پرداخت��ی نداش��ته و س��امانه ب��ه صورت خ��ودکار و‬ ‫ب��ر اس��اس برنامه ریزی قبلی و بر مبن��ای خدمتی که‬ ‫ش��هروند دریافت ک��رده‪ ،‬مبلغ را محاس��به کرده و به‬ ‫نمایش می گذارد‪ .‬به همت س��ازمان فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات ش��هرداری تهران‪ ۶۵ ،‬مجموعه ورزش��ی‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬سازمان بهشت زهرا و ‪ ۹‬مرکز معاینه فنی‬ ‫به ارائه سرویس پرداختی ‪ PC POS‬مجهز شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تهران‪ ،‬صاحب کامل ترین امارنامه شد‬ ‫پ��س از گذش��ت س��ال ها ته��ران صاح��ب یکی از‬ ‫کامل ترین امارنامه ها ش��ده اس��ت؛ امارهایی که سیر‬ ‫تغیی��ر و تحول پایتخت از س��ال ‪ ۱۳۶۳‬ت��ا ‪ ۱۳۹۶‬را‬ ‫به خوبی نشان داده اس��ت‪ .‬این اقدام به همت سازمان‬ ‫فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری تهران انجام‬ ‫شده و تا پیش از این فقط امارهای شهرداری تهران تا‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۴‬در دسترس عموم بود‪.‬‬ ‫امارنامه ها به عنوان مرجع داده های شهری شناخته‬ ‫می ش��وند و می توانند پاسخگوی نیازهای اماری طیف‬ ‫گسترده ای از مخاطبان برای دستیابی به امار و اطالعات‬ ‫مناسب برای پژوهش یا توسعه کسب و کارهای مختلف‬ ‫و نیز ب��رای تهی��ه اطلس ها یا گزارش ه��ای گوناگون‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫امض��ای تفاهمنامه با دانش��گاه صنعتی ش��ریف با‬ ‫محوری��ت اج��را و تقویت ناحی��ه نواوری ش��ریف به‬ ‫منظ��ور حمای��ت‪ ،‬توس��عه کس��ب و کارهای خالقانه و‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬نرم افزارهای مدیریت شهری و برگزاری‬ ‫دو دوره روی��داد ب��زرگ «تهران هوش��مند» از دیگر‬ ‫اقدام های ش��هرداری ته��ران برای حرکت به س��مت‬ ‫هوشمندسازی است‪.‬‬ ‫کاهش نگران کننده چنارهای ولیعصر‬ ‫عضو کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫ش��ورای اسالمی شهر تهران گفت‪ :‬تعداد درختان چنار در‬ ‫نیمه جنوب��ی خیابان ولیعصر کاهش یافته که نگران کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از روابط عمومی ش��ورای اس�لامی شهر‬ ‫تهران‪ ،‬س��ید ارش حس��ینی میالنی در نشس��ت بررسی‬ ‫اخرین اقدام های س��ازمان زیباس��ازی در مح��ور خیابان‬ ‫ولیعصر(عج) اظهار کرد‪ :‬تجربه تخریب زیس��ت بوم چنارها‬ ‫در محور ولیعصر (عج) نباید تکرار شود‪ .‬وی یکی از دالیل‬ ‫کاهش درختان چنار در نیمه جنوبی خیابان ولیعصر(عج)‬ ‫را اج��رای غیراصول��ی پیاده روس��ازی در دوران گذش��ته‬ ‫عنوان کرد‪ .‬میالنی افزود‪ :‬س��ازمان زیباسازی پروژه هایی‬ ‫را به ویژه برای بهس��ازی پیاده رو این محور در نظر گرفته‬ ‫اس��ت اما با توجه به تجربه ‪ ۲۰‬سال اخیر و اقدام هایی که‬ ‫در گذش��ته موجب اسیب رسیدن به درختان این خیابان‬ ‫شده ضرورت دارد اقدام های جدید این سازمان به درختان‬ ‫این محور ضربه وارد نکند‪ .‬رئیس کمیته محیط زیس��ت و‬ ‫خدمات شهری ش��ورای اسالمی شهر تهران با بیان اینکه‬ ‫دارایی طبیعی و اصل��ی محور ولیعصر(عج) درختان چنار‬ ‫این خیابان هس��تند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نگرانی شورای شهر‬ ‫حف��ظ پایداری و ادام��ه بقای این درختان اس��ت چراکه‬ ‫فعالیت ه��ای عمرانی و مداخله های انجام ش��ده از جمله‬ ‫بهس��ازی پیاده رو این محور در س��ال های گذشته اسیب‬ ‫زی��ادی به ای��ن درختان وارد ک��رد‪ .‬میالنی ب��ا تاکید بر‬ ‫ضرورت انج��ام مطالعات ارزیابی محیط زیس��تی پیش از‬ ‫اج��رای هرگونه عملیات عمران��ی در خیابان ولیعصر(عج)‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وضعیت موجود درختان ولیعصر(عج) تا حدود‬ ‫زیادی مشخص است‪ ،‬چنارهای این خیابان در بخش هایی‬ ‫کاهش یافته و وضعیت خش��کیدگی انها نیز تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور‪1398‬‬ ‫‪ 4‬محرم ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫پیاپی ‪2682‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از وضعیت تولیدات سینمای ایران در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫خیز بزرگان برای حضور در فجر سی و هشتم‬ ‫در حالی که چند روزی تا پایان نیمه نخس��ت سال باقی‬ ‫نمانده‪ ،‬موتور تولید سینمای ایران هر روز گرم تر می شود‬ ‫تا فیلم های س��ینمایی جدید برای رونمایی در «س��ال نو‬ ‫سینما» اماده شوند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬از نیمه تابس��تان تا کنون اخبار زیاد‬ ‫و متنوعی از تدارک فیلمس��ازان برای س��اخت فیلم های‬ ‫سینمایی جدید منتشر ش��ده و شنیدن نام بعضی از انها‬ ‫نوید رقابتی داغ را در جشنواره فیلم فجر پیش رو می دهد‪.‬‬ ‫نوش��ته و جواد عزت��ی یکی از بازیگران ان اس��ت‪ .‬او در‬ ‫دهمین فیلم س��ینمایی خود به ک��ودکان کار می پردازد‬ ‫و هوم��ن بهمنش را هم به عنوان فیلمبردار انتخاب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹«اتابای» نیکی کریمی‬ ‫نیک��ی کریمی ه��م پنجمین فیلم س��ینمایی خود را‬ ‫به احتم��ال زیاد ب��رای رونمایی در جش��نواره فیلم فجر‬ ‫اماده می کند‪.‬‬ ‫«اتاب��ای» به کارگردانی و تهیه کنندگی نیکی کریمی‬ ‫از اواس��ط تیر در خوی‪ ،‬یکی از تاریخی ترین ش��هرهای‬ ‫استان اذربایجان غربی مقابل دوربین رفت و گفته شده‬ ‫فیلمبرداری ان تا نیمه های شهریور ادامه دارد‪.‬‬ ‫فیلمنامه «اتابای» ازسوی هادی حجازی فر و براساس‬ ‫طرحی از نیکی کریمی نوش��ته شده و هادی حجازی فر‪،‬‬ ‫جواد عزتی‪ ،‬سحر دولتش��اهی و دانیال نوروش از جمله‬ ‫بازیگران ان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹«المینور» داریوش مهرجویی‬ ‫یکی از مهم ترین کارگردان هایی که این روزها خبرهای‬ ‫ساخت فیلم جدیدش منتشر می شود‪ ،‬داریوش مهرجویی‬ ‫است که سرانجام پس از ‪ ۶‬سال تصمیم گرفته فیلمش را‬ ‫کلید بزند‪ .‬البته پیش تر حرف از ساخت «سنتوری ‪ »۲‬بود‬ ‫اما فعال مهرجویی به دنبال ساخت «المینور» با بازی علی‬ ‫نصیریان است تا بعد از ‪ ۴۰‬سال و پس از فیلم های «گاو»‪،‬‬ ‫«پس��تچی»‪« ،‬اقای هالو»‪« ،‬دایره مینا» و «مدرسه ای که‬ ‫می رفتیم» در ششمین فیلم یک بار دیگر با هم کار کنند‪.‬‬ ‫«المینور» به تهیه کنندگی رضا درمیشیان با بازی علی‬ ‫نصیری��ان‪ ،‬س��یامک انصاری و پردی��س احمدیه به عنوان‬ ‫بازیگرانی که تاکنون معرفی شده اند‪ ،‬ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«زنبور کارگر» افشین صادقی‬ ‫‹ ‹«خروج» ابراهیم حاتمی کیا‬ ‫ابراهیم حاتمی کیا دیگر فیلمس��ازی اس��ت که ‪ 2‬سال‬ ‫پیش «به وقت شام» را ساخت و حاال در سومین همکاری‬ ‫با س��ازمان هنری رس��انه ای اوج‪ ،‬می خواه��د «خروج» را‬ ‫جلوی دوربین ببرد‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم ب��ه تهیه کنندگ��ی حبیب والی نژاد س��اخته‬ ‫می شود و در خالصه داستانی از ان امده که خروج درباره‬ ‫ساکنان یک روستا است که برای اعتراض به وضعیت شان‬ ‫سراغ دولت می روند‪ .‬تنها بازیگر این فیلم که نامش اعالم‬ ‫رسمی شده‪ ،‬فرامرز قریبیان است‪.‬‬ ‫‹ ‹«کارو» احمد مرادپور‬ ‫س��ازمان اوج در س��اخت فیل��م دیگری نیز مش��ارکت‬ ‫دارد ک��ه ان ه��م «کارو» به کارگردان��ی احمد مرادپور و‬ ‫تهیه کنندگی حس��ین صابری اس��ت و ب��ه زودی جلوی‬ ‫دوربین خواهد رفت‪.‬‬ ‫در خالصه داستان این فیلم سینمایی که سومین فیلم‬ ‫مرادپور پس��از «س��جاده اتش» و «رنجر» اس��ت‪ ،‬امده‪،‬‬ ‫«کارو نوجوان کرمانش��اهی پس از س��ال ها تمرین به تیم‬ ‫ملی کشتی دعوت می شود‪ ،‬اما او‪»...‬‬ ‫‹ ‹«قاتل و وحشی» حمید نعمت اهلل‬ ‫حمید نعمت اهلل هم براس��اس خبرهای منتش��ر شده با‬ ‫ب��ازی لیال حاتمی و امین حیایی فیلم «قاتل و وحش��ی»‬ ‫را می س��ازد‪ .‬نعمت اهلل پیش تر در تجربه های جداگانه در‬ ‫بی پولی و شعله ور از حضور حیایی و حاتمی استفاده کرده‬ ‫ب��ود و به نظر می رس��د زوج متفاوت��ی در فیلم نعمت اهلل‬ ‫جلوی دوربین می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹«گورکن» کاظم مالیی‬ ‫یکی دیگر از فیلم هایی که به زودی کلید خواهد خورد‪،‬‬ ‫«گورک��ن» ب��ه کارگردانی کاظم مالی��ی و تهیه کنندگی‬ ‫س��ینا سعیدیان اس��ت‪« .‬کوپال» فیلم قبلی مالیی بود و‬ ‫ویشکا اسایش نخس��تین بازیگری است که حضورش در‬ ‫«گورکن» به طور رسمی اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«مردن در اب مطهر» نوید محمودی‬ ‫ب��رادران محمودی هم این روزها در حال اماده س��ازی‬ ‫س��اخت فیلم «م��ردن در اب مطهر» هس��تند‪ .‬این فیلم‬ ‫مضمون��ی اجتماع��ی دارد ک��ه پس از ‪ ۴‬ده��ه جنگ در‬ ‫افغانس��تان به مس��ائل جوانان مهاجر می پردازد‪ .‬برادران‬ ‫محمودی که اصالت افغانی دارند و ساکن ایران هستند در‬ ‫اثار خود به صورت جدی به مس��ئله مهاجرت می پردازند‬ ‫و این بار نیز به نظر می رس��د سوژه اجتماعی و ملتهبی را‬ ‫دستمایه ساخت فیلم کردند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از نیمه تابس��تان تا کنون اخبار زیاد و متنوعی از تدارک فیلمس��ازان‬ ‫برای ساخت فیلم های سینمایی جدید منتشر شده و شنیدن نام بعضی‬ ‫از انها نوید رقابتی داغ را در جشنواره فیلم فجر پیش رو می دهد‬ ‫‹ ‹«سه کام حبس» سامان سالور‬ ‫س��امان سالور که س��ال ‪ ۹۲‬فیلم «تمشک» را ساخته‬ ‫ب��ود قصد دارد هفتمین فیلم س��ینمایی خ��ود را با نام‬ ‫«سه کام حبس» بسازد‪ .‬پریناز ایزدیار نخستین بازیگری‬ ‫است که حضورش در این فیلم قطعی شده است‪.‬‬ ‫سالور این بار تالش می کند با حضور بازیگرانی همچون‬ ‫محس��ن تنابنده و پریناز ایزدیار شکس��ت «تمشک» در‬ ‫گیشه را جبران کند و با یک فیلم متفاوت بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹«روز صفر» سعید ملکان‬ ‫س��عید ملکان نیز که ‪ ۳ ۲،‬س��ال قبل فیلم های «تنگه‬ ‫ابوقری��ب» و «تخت��ی» را به عن��وان تهیه کنن��ده روی‬ ‫پرده داش��ت‪ ،‬قصد دارد نخس��تین فیلم خود را در مقام‬ ‫کارگردان جل��وی دوربین ببرد‪« .‬روز صفر» با بازی امیر‬ ‫جدیدی به عنوان نقش اصلی و نیز س��اعد س��هیلی و با‬ ‫فیلمنامه مش��ترک س��عید ملکان و بهرام توکلی به طور‬ ‫مشترک به نگارش درامده است‪.‬‬ ‫مل��کان که در ابت��دا به عنوان یک��ی از طراحان مطرح‬ ‫گریم در فیلم های س��ینمایی فعالیت می کرد پا به عرصه‬ ‫تولید گذاش��ت و مجری ط��رح و تهیه کنندگی چندین‬ ‫فیلم سینمایی و سریال نمایش خانگی را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫«درخت گردو» محمدحسین مهدویان‬ ‫از دیگ��ر کارگردان های��ی که اخبار فیلم جدیدش��ان‬ ‫منتش��ر شده به محمد حس��ین مهدویان می توان اشاره‬ ‫ک��رد که ب��ه تهیه کنندگی س��یدمصطفی احمدی فیلم‬ ‫«درخت گردو» را خواهد ساخت‪.‬‬ ‫پیمان معادی‪ ،‬مهران مدیری و مینا س��اداتی ترکیب‬ ‫بازیگرانی هس��تند که برای این فیلم اعالم شده اند‪ .‬پس‬ ‫از چند کار مشترک میان مهدویان و سیدمحمود رضوی‬ ‫این نخستین بار اس��ت که مهدویان با تهیه کننده ای غیر‬ ‫از رض��وی می خواهد فیلمش را بس��ازد‪ .‬اثری که به نظر‬ ‫می رسد با اثار پیشین فیلمساز تفاوت های زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹«سبز‪ ،‬سفید‪ ،‬قرمز» محمدحسین لطیفی‬ ‫عالوه بر اس��امی یادش��ده‪ ،‬محمدحس��ین لطیفی هم‬ ‫قصد ساخت فیلمی جدید دارد‪« .‬سبز‪ ،‬سفید‪ ،‬قرمز» که‬ ‫عنوان ان تداعی کننده رنگ پرچم کش��ورمان است‪ ،‬نام‬ ‫فیلم جدید این کارگردان اس��ت که مهدی سلطانی هم‬ ‫یکی از بازیگران ان معرفی شده است‪.‬‬ ‫موض��وع این فیلم پرچ��م ای��ران و افتخارافرینی های‬ ‫بین الملل��ی اس��ت و یک��ی دیگ��ر از اهداف ای��ن پروژه‬ ‫س��ینمایی معرف��ی و نمای��ش جاذبه ه��ا‪ ،‬دیدنی ه��ا و‬ ‫پیش��رفت های موجود و واقع��ی نقاط گوناگون کش��ور‬ ‫به ویژه کالنشهر تهران معرفی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹«جنایت بی دقت» شهرام مکری‬ ‫ش��هرام مکری ه��م از جمله فیلمس��ازانی اس��ت که‬ ‫چهارمین فیلم بلند س��ینمایی خود را با عنوان «جنایت‬ ‫بی دقت» می سازد‪.‬‬ ‫بابک کریمی‪ ،‬سیاوش چراغی پور‪ ،‬محمد ساربان‪ ،‬فریبا‬ ‫کام��ران‪ ،‬بهزاد دورانی و ع��ادل یراقی بازیگران این فیلم‬ ‫هس��تند که گفته شده مضمونی مرتبط با سینما دارد و‬ ‫درباره تماشاگرانی است که پیش از شروع اکران فیلمی‬ ‫در س��ینما درباره ان حرف می زنند و با ش��روع ماجرا بر‬ ‫پرده سینما‪ ،‬داستان انها و قصه فیلم با هم یکی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«عنکبوت» ابراهیم ایرج زاد‬ ‫دیگ��ر فیلمی که ب��ه زودی جل��وی دوربی��ن می رود‬ ‫«عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد و تهیه کنندگی‬ ‫جواد نوروز بیگی اس��ت که مینا ساداتی‪ ،‬محسن تنابنده‪،‬‬ ‫س��اره بیات‪ ،‬شیرین یزدانبخش و فرید سجادی حسینی‬ ‫از جمل��ه بازیگران ان هس��تند‪ .‬این اث��ر روایت زندگی‬ ‫مردی است که قصد دارد ریشه فساد را خشک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹«خورشید» مجید مجیدی‬ ‫اما ج��دا از فیلم هایی که در حال ط��ی کردن مرحله‬ ‫پیش تولید هس��تند‪ ،‬تعدادی فیلم نیز به فیلمبرداری یا‬ ‫مراحل فنی رس��یده اند‪ .‬یکی از مطرح ترین فیلمسازانی‬ ‫که به احتمال زیاد در جش��نواره فیلم فجر امسال شاهد‬ ‫رونمایی جدیدترین فیلمش خواهیم بود‪ ،‬مجید مجیدی‬ ‫اس��ت که به تازگی «خورش��ید» را جلوی دوربین برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجی��دی فیلمنامه این اثر را به هم��راه نیما جاویدی‬ ‫یک��ی از ای��ن فیلم ها «زنب��ور کارگر» به نویس��ندگی‬ ‫س��عید نعم��ت اهلل و تهیه کنندگی و کارگردانی افش��ین‬ ‫صادقی اس��ت که حمید فرخ نژاد‪ ،‬ش��بنم مقدمی‪ ،‬سعید‬ ‫اقاخانی‪ ،‬حسین مهری‪ ،‬علیرضا ارا‪ ،‬مارال فرجاد‪ ،‬مجید‬ ‫نوروزی‪ ،‬داریوش س��لیمی‪ ،‬علی اولیایی و پگاه اهنگرانی‬ ‫در ان ب��ازی می کنند و به تازگی فیلمب��رداری ان تمام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان ای��ن درام اجتماعی امده اس��ت؛‬ ‫بیوک که س��ال ها پیش زنش را به دلیل اهمال پزش��کی‬ ‫از دس��ت داده‪ ،‬در نزاعی کشته می ش��ود‪ .‬حاال دختر او‬ ‫درص��دد قصاص قاتل اس��ت‪ .‬در این میان تنها ش��اهد‪،‬‬ ‫دوست دختر قاتل است‪...‬‬ ‫‹ ‹«مالقات با جادوگر» جمشید بهرامیان‬ ‫یکی از فیلم هایی که در اس��تانه فیلمبرداری اس��ت تا‬ ‫به احتمال زیاد در جشنواره فجر شرکت کند‪« ،‬مالقات با‬ ‫جادوگر» به کارگردانی جمشید بهرامیان و تهیه کنندگی‬ ‫حمید اعتباریان اس��ت که توافق هایی با حمید فرخ نژاد‪،‬‬ ‫امیرمهدی ژوله‪ ،‬علیرضا خمسه و نسیم ادبی برای بازی‬ ‫در این فیلم انجام شده است‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود این فیل��م‪ ،‬مانند دیگر اث��ر اعتباریان‪،‬‬ ‫طنز و مانند «س��ن پترزبورگ» اس��ت ک��ه یک ماجرای‬ ‫کالهبرداری را به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫‹ ‹«پیشی میشی» حسین قناعت‬ ‫یک��ی دیگر از فیلم ه��ای در حال تولی��د این روزهای‬ ‫س��ینما ک��ه از نامش به نظر می رس��د ی��ک فیلم حوزه‬ ‫کودک باشد‪ ،‬ساخته حسین قناعت است‪.‬‬ ‫فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی «پیش��ی میش��ی» به‬ ‫تهیه کنندگ��ی احم��د احمدی در جاجرود اغاز ش��ده و‬ ‫رضا ش��فیعی جم‪ ،‬بهاره رهنما‪ ،‬ارژن��گ امیرفضلی‪ ،‬علی‬ ‫کاظمی‪ ،‬عباس محبوب‪ ،‬س��اعد هدایتی‪ ،‬محمد شیری‪،‬‬ ‫نفیسه روشن‪ ،‬یوسف صیادی و صدیقه کیانفر از بازیگران‬ ‫ان معرفی شده اند‪ .‬این فیلم یک کمدی خانوادگی است‬ ‫و تدوین همزمان ان انجام می شود‪.‬‬ ‫داریوش‬ ‫مهرجویی‬ ‫سرانجام پس از‬ ‫‪ ۶‬سال تصمیم‬ ‫گرفته فیلمش‬ ‫را کلید بزند‪.‬‬ ‫البته پیش تر‬ ‫حرف از ساخت‬ ‫«سنتوری ‪»۲‬‬ ‫بود اما فعال‬ ‫مهرجویی‬ ‫به دنبال ساخت‬ ‫«المینور»‬ ‫با بازی علی‬ ‫نصیریان است‬ ‫‹ ‹«دوزیست» برزو نیک نژاد‬ ‫همچنین «دوزیس��ت» به کارگردان��ی برزو نیک نژاد و‬ ‫تهیه کنندگی س��عید خانی به مرحله س��اخت موسیقی‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬در این فیلم اجتماعی جواد عزتی‪ ،‬هادی‬ ‫حجازی فر‪ ،‬س��تاره پس��یانی‪ ،‬مجید نوروزی‪ ،‬الهام اخوان‬ ‫و پژمان جمش��یدی‪ ،‬با حض��ور مانی حقیقی و س��عید‬ ‫پورصمیمی بازی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹«لتیان» علی تیموری‬ ‫«لتیان» به کارگردانی علی تیم��وری نیز از فیلم هایی‬ ‫اس��ت که فیلمب��رداری انها ب��ه پایان رس��یده و پریناز‬ ‫ایزدیار‪ ،‬امیر جدیدی و سارا بهرامی در ان بازی کرده اند‪.‬‬ ‫سیاست تلویزیون‪ ،‬ترویج خشونت نیست‬ ‫یک تهیه کننده با انتقاد از عملکرد صداوسیما به دلیل نظارت بر‬ ‫فیلمنامه ها اظهارکرد‪ :‬ذائقه مخاطب به گونه ای نیس��ت که با این‬ ‫میزان عنصرخش��ونت ارتباط برقرار کند‪ .‬هرچه فضای فیلمنامه ها‬ ‫بومی تر باش��د مخاطب ارتباط قوی تری می توان��د برقرار کند‪ .‬ما‬ ‫خیلی اهل کشت و کشتار و انفجار نیستیم‪ .‬نمی گویم وجود ندارد‬ ‫اما فضای غالب در کشور ما نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهروز مفید درب��ار ه علت گرایش مخاطب به‬ ‫س��ریال های خش��ونت بار گفت‪ :‬واقعیت این است که خیلی قبول‬ ‫ندارم اینکه تلویزیون به س��مت خشونت رفته است‪ .‬ممکن است‬ ‫در مقطع زمانی همزمانی چند س��ریال با موضوع درام در این فضا‬ ‫بیشتر خودش را نشان دهد اما به طور طبیعی سیاست صدا و سیما‬ ‫این نیس��ت و فکر می کنم پس از محرم و صفر باز هم برنامه های‬ ‫طنز تلویزیون رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه تلویزی��ون محدودیت های موضوعی‬ ‫ویژه ای دارد‪ ،‬افزود‪ :‬گاهی بخش پررنگ فیلم بیشتر به نظر می اید‬ ‫که خشونت هم شامل ان اس��ت‪ ،‬اما سیاست سازمان صداوسیما‬ ‫این نیس��ت که ترویج خش��ونت کند‪ .‬تجربه ای در س��ایر کشورها‬ ‫مبنی بر س��اخت کارهای بلند وجود دارد‪ ،‬که در ایران هم تالش‬ ‫می شود به این تجربه نزدیک شوند‪ ،‬اما به دلیل اینکه فضای صنعت‬ ‫فیلمنامه نویس��ی نداریم و به طور عمده فیلمنامه ها از ذهنیت یک‬ ‫یا دو نویس��نده برخوردار اس��ت‪ ،‬این خود به خود باعث می ش��ود‬ ‫مق��داری محدودیت هایی ایجاد ش��ود و فیلمنامه ها ان غنایی که‬ ‫باید را نداشته باش��ند‪ .‬به نظرم سازمان نسبت به این مسئله باید‬ ‫اگاه باشد که اگر قرار است کاری با تعداد قسمت های باال ساخته‬ ‫شود‪ ،‬از غنای الزم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫تهیه کننده سریال «محکومین» در ادامه دربار ه سریال های درام‬ ‫تلویزیون و اینکه خطوط قرمز پرداختن به عنصر خش��ونت در ان‬ ‫تا کجاس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظرم وقتی می خواهیم تعداد سریالی‬ ‫را افزایش دهیم‪ ،‬باید از نظر موضوعی این ظرفیت را داشته باشد؛‬ ‫وقتی عنصر خش��ونت در ان بیشتر از عناصر دیگر دیده می شود‪،‬‬ ‫یک نوع کاستی در فضای فرهنگی رسانه ای است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ازندگان درام خوب اس��ت که از خش��ونت‬ ‫مس��تقیم فاصله بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬درست اس��ت این عنصر جزئی از‬ ‫درام هاس��ت اما این به مهارت سازندگان برمی گردد که چگونه ان‬ ‫را تزریق کنند‪.‬‬ ‫تهیه کننده سریال «بیگانه ای با من است» در ادامه گفت‪ :‬هرچه‬ ‫درام ها بتواند به فضای خانوادگی نزدیک تر باش��د‪ ،‬موفق تر است‪.‬‬ ‫الگوبرداری از س��ریال های خارجی ب��رای ما خیلی ضرورت ندارد‪،‬‬ ‫دست کم در شبکه هایی که مخاطب عمومی دارد‪ .‬اگر می خواهیم‬ ‫از عنص��ر درام اس��تفاده کنیم این عنصر باید متناس��ب با فضای‬ ‫فرهنگی مان باشد‪ ،‬حتی جنس خشونت هم باید متناسب با فضای‬ ‫فرهنگی مان باشد‪ .‬ما خیلی اهل کشت و کشتار و انفجار نیستیم‪.‬‬ ‫نمی گویم وجود ندارد اما فضای غالب در کش��ور ما نیست و ذائقه‬ ‫مخاطب به گونه ای نیس��ت که با این عنصر ارتباط برقرار کند‪ .‬هر‬ ‫چ��ه فضاهای فیلمنامه بومی تر باش��د مخاط��ب ارتباط قوی تری‬ ‫می تواند برقرار کند‪.‬‬ ‫مفید دربار ه اینکه تا چ��ه میزان روی فیلمنامه ها نظارت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬نق��دی به مجموع��ه خود صدا و س��یما از نظر‬ ‫فیلمنامه وجود دارد و ان اینکه صدا و سیما بیشترین انرژی خود‬ ‫را در بحث فیلمنامه روی طرح ها می گذارد و موقعی که یک طرح‬ ‫به تصویب می رسد و وارد فیلمنامه می شود‪ ،‬این نظارت به حداقل‬ ‫می رس��د‪ .‬به نظرم این وجه باید بیشتر شود‪ .‬وقتی یک طرح در ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬صفحه اس��ت‪ ،‬در یکی دو نشس��ت بررسی و درباره زاویه های‬ ‫گوناگون ان صحبت می ش��ود‪ ،‬اما واقعیت این است که طرح یک‬ ‫فیلمنامه بیشتر نقش ه یک راه است‪ .‬این جزئیات است که می تواند‬ ‫با مخاطب ارتباط برقرار کند و بعضی مواقع ازاردهنده باش��د‪ .‬در‬ ‫این بخش س��ازمان صداوس��یما حضوری که باید داش��ته باشد را‬ ‫ندارد و کار بیش��تر ازسوی خود نویس��نده بررسی می شود؛ حتی‬ ‫تهیه کنندگان هم وارد بحت فیلمنامه نمی شوند و بیشتر وارد کار‬ ‫تولید می ش��وند و کار فقط در اختیار کارگردان است و این به کار‬ ‫اسیب می زند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه تهیه کننده یک ناظر عمومی اس��ت و باید‬ ‫پاس��خگوی هم ه قسمت های یک سریال باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نمی گویم‬ ‫صداوس��یما در بخ��ش فیلمنامه نظارت ن��دارد اما اگ��ر بخواهم‬ ‫درجه بندی کنم‪ ،‬انرژی س��ازمان در فیلمنامه ‪ ۸۰ ، ۷۰‬درصد در‬ ‫طرح فیلمنامه و ‪ ۳۰ ،۲۰‬درصد ان در زمان نگارش فیلمنامه پیاده‬ ‫می ش��ود؛ در حالی که بیش��ترین نظارت باید روی خود فیلمنامه‬ ‫باشد و نه طرح ان‪.‬‬ ‫این تهیه کننده باس��ابقه س��پس گفت‪ :‬توجه ب��ه فضای بومی‬ ‫«جولی اندروز» بازیگر مطرح و برنده اس��کار‬ ‫فیلم هایی چون «اش��ک ها و لبخندها» و «مری‬ ‫پاپینز» با دریافت جایزه دس��تاورد ش��یر طالی‬ ‫افتخاری جشنواره ونیز مورد تقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪« ،‬جولی اندروز» ‪ ۸۳‬ساله در‬ ‫مراس��می که در سالن اصلی کاخ جشنواره ونیز‬ ‫برگزار ش��د جایزه ش��یر طالی افتخاری خود را‬ ‫در حض��ور «پائولو براتا» رئیس دو س��االنه ونیز‬ ‫و «البرتو باربارا» دبیر جشنواره دریافت کرد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت به مناس��بت اعطای جایزه ش��یر‬ ‫افتخاری ونیز به «جول��ی اندروز»‪ ،‬گفت وگویی‬ ‫ب��ا ای��ن بازیگ��ر انگلیس��ی ب��ا حض��ور عموم‬ ‫سینمادوستان انجام شود‪.‬‬ ‫«البرت��و بارب��ارا» دبی��ر جش��نواره ونیز نیز‬ ‫در صحبت های��ی اظهار کرد‪« :‬جول��ی اندروز»‬ ‫در س��نین بس��یار پایی��ن و به لطف اس��تعداد‬ ‫فوق الع��اده اش در خوانندگ��ی و بازیگ��ری در‬ ‫سالن های موس��یقی لندن و تئاتر برادوی نامی‬ ‫ب��رای خود دس��ت و پ��ا کرد و نخس��تین فیلم‬ ‫هالی��وودی با بازی وی با نام «مری پاپینز» او را‬ ‫به عنوان یک ستاره معرفی کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بازی در فیلم کالس��یک و «اش��ک ها‬ ‫و لبخنده��ا» جایگاه خود را تثبی��ت کرد‪ .‬این‬ ‫دو نق��ش «ان��دروز» را ب��ه اوج قله یک س��تاره‬ ‫بین المللی رس��اند و وی را تبدی��ل به چهره ای‬ ‫نمادین و دوست داش��تنی برای چندین نسل از‬ ‫سینمادوستان کرد‪.‬‬ ‫«اندروز» برای ب��ازی در فیلم «مری پاپینز»‬ ‫موفق به کس��ب جایزه اس��کار‪ ،‬گل��دن گلوب و‬ ‫اکادمی فیلم بریتانیا (بفتا) ش��د و س��ال بعد از‬ ‫ان نیز برای بازی در نقش به یادماندنی «ماریا»‬ ‫در فیلم «اش��ک ها و لبخندها» برای دومین بار‬ ‫نامزد اسکار شد و یک جایزه گلدن گلوب دیگر‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫امس��ال «پدرو المادوار» کارگردان اسپانیایی‬ ‫نی��ز دیگر چه��ره ای ب��ود که جای��زه یک عمر‬ ‫دستاورد س��ینمایی جش��نواره فیلم ونیز (شیر‬ ‫طالی افتخاری) را دریافت کرد‪.‬‬ ‫هفتاد و ششمین جشنواره فیلم ونیز به عنوان‬ ‫قدیمی ترین جش��نواره س��ینمایی جهان از ‪۲۸‬‬ ‫اوت تا ‪ ۷‬س��پتامبر (‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬شهریور) در ایتالیا‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫تصویربرداری «مانکن»‬ ‫تمام شد‬ ‫تصویربرداری س��ریال ش��بکه نمایش خانگی‬ ‫«مانکن» به کارگردانی حس��ین س��هیلی زاده و‬ ‫تهیه کنندگی ایرج محمدی به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬این س��ریال ‪ ۲۶‬قس��متی‬ ‫که به نویس��ندگی بابک کایدان است‪ ،‬هر هفته‬ ‫روزهای ش��نبه عرض��ه می ش��ود و تاکنون دو‬ ‫قسمت از ان به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این مجموعه امده است‪:‬‬ ‫همیش��ه عش��ق های ب��زرگ و زیبا‪ ،‬دش��منان‬ ‫بزرگ و مخ��وف داش��ته اند‪ .‬محمدرضا فروتن‪،‬‬ ‫مریال زارعی‪ ،‬نازنین بیاتی و امیرحس��ین ارمان‪،‬‬ ‫فرزاد فرزین‪ ،‬حس��ین پاکدل‪ ،‬بهشاد شریفیان‪،‬‬ ‫نفیسه روشن‪ ،‬علی فرهنگی‪ ،‬رابعه مدنی‪ ،‬پانته ا‬ ‫کیقبادی‪ ،‬بهزاد محس��نی‪ ،‬گلب��رگ طهران زاد‪،‬‬ ‫بهزاد خلج و با حضور الهام پاوه نژاد‪ ،‬رضا توکلی‬ ‫و همایون ارش��ادی و با هنرمندی لیندا کیانی و‬ ‫شبنم قلی خانی و معرفی محمد صادقی و عارفه‬ ‫معماریان در این سریال نقش افرینی دارند‪.‬‬ ‫ادامه اپرای «حالج»‬ ‫پس از محرم و صفر‬ ‫کشورمان که متناسب با فضای فرهنگی خودمان است‪ ،‬مطلوبیت‬ ‫بیشتری دارد و در بخش نظارت بهتر است که صداوسیما فقط بر‬ ‫طرح فیلمنامه ها نظارت نداشته باشد و به عناصر دیگر هم بپردازد‪.‬‬ ‫بهروز مفید در پایان این گفت وگو از پخش سریال «محکومین»‬ ‫در مهر ماه خبر داد و درباره روند ساخت سریال «بیگانه ای با من‬ ‫اس��ت» به کارگردان��ی احمد امینی‪ ،‬گفت‪ :‬این س��ریال یک درام‬ ‫خانوادگی و یک جابه جایی موقعیت است‪ .‬قص ه این سریال مربوط‬ ‫به خدمتکاری است که خودش را جای عروس خانواده جا می زند‪.‬‬ ‫تصویربرداری این سریال این روزها در تهران و منطقه شمس اباد‬ ‫ادامه دارد و حدود ‪ ۲۰‬درصد تصویربرداری ان به سرانجام رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته این تهیه کننده س��ریال «بیگانه ای با من اس��ت» قرار‬ ‫اس��ت در دو مرحله س��اخته شود که مرحله نخس��ت ان در ‪۳۰‬‬ ‫قس��مت تولید می ش��ود و اگر موفق باش��د‪ ،‬در مرحله دوم به ‪۶۰‬‬ ‫قسمت می رسد‪.‬‬ ‫پروژه «اپرای حالج» با کارگردانی پرواز همای‬ ‫پ��س از پایان ایام س��وگواری مح��رم و صفر در‬ ‫تعدادی از شهرهای کشور روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬اپرای حالج» پرواز همای‬ ‫پس از ‪ ۸۲‬ش��ب اجرای متوالی و میزبانی از ‪۸۲‬‬ ‫هزار مخاطب در تهران و شهرهای دیگر به پایان‬ ‫رس��ید‪ .‬این پ��روژه از ابان دوباره در ش��هرهای‬ ‫دیگ��ر ایران ادامه خواهد داش��ت که براس��اس‬ ‫برنامه ریزی های انجام ش��ده شهرهای مازندران‬ ‫و اذربایجان و بوش��هر و کرمان‪ ،‬جنوب کش��ور‬ ‫میزبان این پروژه خواهند ب��ود‪ .‬پنجاه ودومین‬ ‫اجرای «اپرای حالج» به نویسندگی‪ ،‬اهنگسازی‬ ‫و خوانندگی پرواز همای‪ ،‬از ش��امگاه سه ش��نبه‬ ‫اول م��رداد در محوط��ه حیاط هن��ر مجموعه‬ ‫فرهنگ��ی کاخ نیاوران به م��دت ‪ ۲۴‬روز متوالی‬ ‫به همت موسسه «اوای هنر» برگزار شد‪ .‬همای‬ ‫طی یک س��ال گذش��ته این اپرا را در مجموعه‬ ‫فرهنگ��ی کاخ س��عداباد‪ ،‬تاالر وحدت‪ ،‬س��الن‬ ‫ایرانیان و همچنین در ش��هرهای تبریز‪ ،‬رشت و‬ ‫شیراز روی صحنه برده و هربار این اجرا به دلیل‬ ‫استقبال بارها تمدید شده است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫اهدای شیر طالی افتخاری‬ ‫ونیز به ستاره‬ ‫اشک ها و لبخندها‬ ‫چهار شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 13‬شهریور ‪ 4 - 1398‬محرم ‪ 4 - 1441‬سپتامبر ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1364‬پیاپی ‪2682‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬مصرف اب در تهران و کشور رکورد زد‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫نوا های عاشورایی به وسعت اقوام ایرانی‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬عهدنامه و پیمان ‪ -‬نوعی بازپرداخت وام بانکی ‪ -‬کام دهان‬ ‫‪ -2‬از غذاهای استان های شمال کشورمان ‪ -‬بخشی از کتاب زرتشت‬ ‫‪ -3‬طبل بزرگ ‪ -‬زراعت پیشه ‪ -‬موزه اثار هنری در پاریس‬ ‫‪ -4‬دشمن اتش ‪ -‬محافظ عینک ‪ -‬قله کوه ‪ -‬طناب‪ ،‬ریسمان‬ ‫‪ -5‬س��خت چی��ره ش��ونده و یکی از نام های خ��دای متعال ‪ -‬ناب و‬ ‫خالص ‪ -‬به ان شناخته می شویم ‪ -‬نشانه جمع در فارسی‬ ‫‪ -6‬گیاهی از تیره اسفناجیان ‪ -‬غمگین و ازرده خاطر‬ ‫‪ -7‬خوشخوان اسیر ‪ -‬پهلوانی در شاهنامه‬ ‫‪ -8‬مهره ای در شطرنج ‪ -‬ولیکن‬ ‫‪ -9‬پژواک صدا ‪ -‬پیکره و مجسمه‬ ‫‪ -10‬جانشینان مقتول ‪ -‬تظاهر سالوسانه‬ ‫‪ -11‬راز و رمز ‪ -‬چرک زخم ‪ -‬تنها و بی یاور ‪ -‬داروی زخم‬ ‫‪ -12‬پش��یمانی ‪ -‬درپوش فلزی شیش��ه نوشابه ‪ -‬جادوی باران نزد‬ ‫ب تازی‬ ‫مغوالن ‪ -‬ا ‬ ‫‪ -13‬دیگ پایه ‪ -‬شعبده بازی ‪ -‬پاسخ خوشایند‬ ‫‪ -14‬از دریچه های قلب ‪ -‬لرزانک میوه‬ ‫‪ -15‬یار غم ‪ -‬پرنده ای شکاری ‪ -‬نیرومند و دارای صالبت کامل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫ه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫گ‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫‪11‬‬ ‫ل‬ ‫‪13‬‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪218‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫ش ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ژ‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪219‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انتشار کتاب هایی درباره سینما‬ ‫سیاست و مدیریت‬ ‫این چهره ها ترس را روایت می کنند‬ ‫در اینکه ترس��یده اند ش��کی نیست‪ ،‬اما در خوش��حال یا ناراحت بودن شان جای تردید‬ ‫اس��ت؛ چهره هایی که در کنار هم قاب های نمایش��گاه «روزی که من خرگوش بودم» را‬ ‫تشکیل می دهند‪ ،‬بیش از هر موضوع دیگری ترس را روایت می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا نمایشگاه «روزی که من خرگوش بودم» مجموعه ای طراحی از مریم‬ ‫صباغ پور درباره اینده ای اس��ت که قرار است شباهتی به گذشته خیال گونه خود نداشته‬ ‫باشد‪ .‬صباغ پور تالش کرده در این نمایشگاه سعادتی که قرار بود مدرنیته برای بشریت به‬ ‫همراه بیاورد را به چالش بکشد‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند درباره نام نمایش��گاه توضیح می ده��د‪ :‬ایده کلی نمایش��گاه این بود که‬ ‫می خواستم درباره تمدن حرف بزنم و به نوعی یک پیشگویی انجام بدهم‪ .‬برای پیشگویی‬ ‫کردن هم نیاز به زمان داش��تم و باید از گذش��ته و حال اس��تفاده می کردم تا می توانستم‬ ‫اینده ای که نمی دانم دور یا نزدیک است را روایت کنم‪ ،‬به همین دلیل هم عنوان «زمانی‬ ‫که من خرگوش بودم» را انتخاب کردم‪ .‬بیش از انکه معنی این عنوان مهم باش��د‪ ،‬زمانی‬ ‫که منتقل می کند حائز اهمیت است‪ .‬در این جمله گذشته و حال وجود دارد‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که زمان حال می تواند به نوعی زمان اینده را نیز به ذهن متبادر کند‪ .‬صباغ پور درباره‬ ‫مفهوم کلی نمایش��گاه نیز توضیح می دهد‪ :‬تمدنی که انس��ان ها از ان حرف می زنند و این‬ ‫قوانین اجتماعی که نوشتند‪ ،‬ایا به انها کمک کرده که به شکوفایی برسند؟ مدرنیسم که‬ ‫قرار بود خردورزی و پیشرفت عقل و علم را به همراه داشته باشد و انسان را به کمال برساند‪،‬‬ ‫بیشتر باعث بدبختی شد و جنگ ها بیشتر و پیشرفته تر شدند‍! در واقع همین موضوع باعث‬ ‫شد ما به شکوفایی نرسیم‪ .‬ترکیب کارهای این نمایشگاه نیز به این صورت است که در همه‬ ‫انها نوعی فروپاش��ی دیده می ش��ود؛ انگار که خشت این خانه را از ابتدا خوب نگذاشته ایم‪.‬‬ ‫او یاداور می شود‪ :‬تضاد هم در این است که مخاطب نمی داند که این پرسوناژها خوشحال‬ ‫هس��تند یا ناراحت‪ .‬در تمامی کارها مرز تعادلی میان خوش��حالی و ناراحتی وجود دارد‪.‬‬ ‫این نگاه برگرفته از این اس��ت که از اس��اس فکر می کنم دنیا در تضاد اس��ت و در این تضاد‬ ‫باید به یک تعادل رس��ید‪ .‬نمایشگاه انفرادی نقاشی مریم صباغ پور باعنوان «روزی که من‬ ‫خرگوش بودم» از اول تا ‪ ۱۲‬شهریور در گالری ا ُ برگزار است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه «لئوناردو داوینچی» ‬ ‫در چین‬ ‫کتاب «اَبَرسینما» نوشته ویلیام براون با ترجمه اکرم ورشوچی فرد‬ ‫و پیام زین العابدین‪« ،‬رمانتیس��م سیاس��ی» نوشته کارل اشمیت با‬ ‫ترجمه نیره توکلی و «چگونه یک مدیر عالی باش��یم» نوشته جینو‬ ‫ویکمن و رنه بوئر با ترجمه هدی جالئی فر منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا کتاب «اَبَرسینما» نوشته ویلیام براون با ترجمه‬ ‫اکرم ورشوچی فرد و پیام زین العابدین در ‪ ۳۸۴‬صفحه‪ ،‬با شمارگان‬ ‫‪ ۷۷۰‬نسخه به نرخ ‪ ۵۷‬هزار تومان ازسوی نشر کتاب پارسه منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نوشته پشت جلد کتاب‪ :‬نویسنده در این کتاب‪ ،‬دیدگاهی نواورانه‬ ‫را درباره س��ینما در عصر دیجیتال مطرح می کند‪ .‬از همان صفحه‬ ‫نخست با متنی ش��یوا روبه رو می شویم که شیوه نامه ای جامع برای‬ ‫مطالعه س��ینمای معاصر در اختیار ما ق��رار می دهد‪ ...‬حضور فیلم‬ ‫«باش��گاه مشت زنی» به عنوان نقطه مرجع اصلی و ثابت در سرتاسر‬ ‫کتاب احساس می شود‪.‬‬ ‫همچنین کتاب «رمانتیس��م سیاس��ی» نوش��ته کارل اشمیت با‬ ‫ترجمه نیره توکلی در ‪ ۲۶۴‬صفحه‪ ،‬با شمارگان ‪ ۱۱۰۰‬نسخه و نرخ‬ ‫‪ ۳۹۵۰۰‬تومان ازسوی نشر یادشده منتشر شده است‪.‬‬ ‫کارل اش��میت را هم هابز دوران جدید و هم پدرخوانده فلس��فی‬ ‫نازیس��م نامیده اند‪ .‬اما چه چیزی باعث ش��د او یکی از س��رامدان‬ ‫نظریه پردازی سیاس��ی و حقوقی در قرن بیس��تم باش��د؟ پاسخ را‬ ‫باید در قدرت او در س��خن وری و اس��تدالل‪ ،‬ان هم در دفاع یا رد‬ ‫مواضع سیاس��ی گوناگون یافت که گاه در دوره های مختلف تغییر‬ ‫می کرد‪ .‬کسی که رمانتیسم سیاس��ی را می خواند‪ ،‬هرگز نمی تواند‬ ‫تاثی��ر و قدرت اس��تدالل وی را نادیده بگی��رد‪ .‬کتاب «چگونه یک‬ ‫مدیر عالی باش��یم» نوشته جینو ویکمن و رنه بوئر با ترجمه هدی‬ ‫جالئی فر نیز در ‪ ۱۶۸‬صفحه‪ ،‬با ش��مارگان ‪ ۱۱۰۰‬نسخه و نرخ ‪۲۵‬‬ ‫هزار تومان از سوی نشر کتاب پارسه منتشر شده است‪ .‬در «چگونه‬ ‫یک مدیر عالی ش��ویم» دو متخصص برجسته کسب وکار‪ ،‬فرایندی‬ ‫روشن و عملی را در اختیار رئیسان و مدیران می گذارند تا بیشترین‬ ‫به��ره وری را از کارکنان خود دریافت کنند‪ .‬در این کتاب‪ ،‬ابزارهایی‬ ‫معرفی می شود که ازسوی بیش از ‪ ۳۰۰۰۰‬مدیر در صنایع گوناگون‬ ‫استفاده شده و کارامدی خود را در بهبود عملکرد سازمان و افزایش‬ ‫شور و اشتیاق در کارکنان ثابت کرده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاهی باعن��وان «لئون��اردو داوینچ��ی و حیط��ه‬ ‫فعالیت��ش» در موزه هنر اکادمی مرکزی هنرهای زیبا واقع‬ ‫در چین برگزار خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ش��ینهوا نمایشگاه‬ ‫«لئوناردو داوینچی و حیطه فعالیتش» به عنوان بخش��ی از‬ ‫گرامیداش��ت جهانی پانصدمین سالروز درگذشت لئوناردو‬ ‫داوینچی اس��تاد چیره دست رنس��انس از ‪ 21‬شهریور (‪12‬‬ ‫س��پتامبر) فعالیت خود را اغاز خواهد کرد‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫هنری که تا ‪ 17‬اذر (‪ 8‬دسامبر) ادامه خواهد داشت‪ ،‬در کنار نمایش تابلوهای ارزشمند‬ ‫داوینچی‪ ،‬اثار هنری ش��اگردان این نقاش ایتالیای��ی و هنرمندان بزرگی که اثار خود‬ ‫ی خلق می کردن��د را نیز به نمایش خواهد گذاش��ت‪.‬‬ ‫را تح��ت تاثیر س��بک داوینچ�� ‬ ‫مس��ئوالن برگزاری این نمایش��گاه امیدوارن��د این رویداد بتوان��د نگرش عمیق تری‬ ‫ی و تاثیر ان بر نس��ل های جدید را برای مخاطبان نمایش��گاه فراهم‬ ‫از هن��ر داوینچ�� ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫هرچند بیشتر شهرت داوینچی به دلیل خلق دو شاهکار نقاشی جهان‪ ،‬یعنی «شام‬ ‫اخر» و «مونالیزا» اس��ت اما او عالوه بر تبحر در نقاش��ی در مجسمه س��ازی‪ ،‬طراحی و‬ ‫مهندس��ی بناهای تاریخی نیز یک اس��تاد بود‪ .‬داوینچی در سن ‪ ۶۴‬سالگی ایتالیا را به‬ ‫مقصد فرانسه ترک کرد‪.‬‬ ‫از موالیی مانندیک قهرمان‬ ‫استقبال خواهد شد‬ ‫س��یدرضا صالحی امیری در نامه ای به «توماس باخ» رئیس کمیته بین المللی المپیک‪،‬‬ ‫رفتار و دخالت های رئیس فدراسیون جهانی جودو را مورد انتقاد قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به دنبال اتفاق های به وجود امده برای سعید موالیی‪ ،‬جودوکار کشورمان‬ ‫در رقابت ه��ای جهانی ‪ ۲۰۱۹‬و برخی رفتار و دخالت های رئیس فدراس��یون بین المللی‬ ‫جودو‪ ،‬رئیس کمیته ملی المپیک کش��ورمان نامه اعتراضی ش��دیداللحنی در این زمینه‬ ‫برای توماس باخ ارس��ال کرد‪ .‬صالحی امیری در بخش��ی از این نامه با اش��اره به سناریوی‬ ‫از پیش برنامه ریزی ش��ده ویزر اعالم داش��ته وی در حاشیه مسابقات جهانی ژاپن شرایط‬ ‫دلهره اور و پراسترس��ی را برای ملی پوش کش��ورمان به تصویر کشید و به وی القا کرد که‬ ‫در صورت بازگش��ت به وطن‪ ،‬با مش��کل روبه رو خواهد ش��د‪ .‬ویزر با ق��ول حمایت از این‬ ‫ورزشکار برای پیوستن به تیم پناهندگان ‪ ،IOC‬سعی در ترغیب ورزشکار به درخواست‬ ‫پناهندگی در المان کرده و ش��کی نیس��ت که موالیی به دلیل همی��ن فضای التهاب اور‬ ‫به وجود امده در مس��ابقات جهانی نتیجه نگرفته است‪ .‬مطلع باشید که به موالیی پیغام و‬ ‫اطمینان داده ام هیچ تهدیدی متوجه ش��خص وی و خانواده اش نبوده و نیست و ضمانت‬ ‫می کنم که مانند یک قهرمان در ایران با اغوشی باز مورد استقبال قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ورزشی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬بخشی از تفنگ ‪ -‬کتابی از عنصر المعالی‪ ،‬در اداب معاشرت و کشورداری‬ ‫‪ -2‬زن معتکف صومعه نشین ‪ -‬اطراف لب و دهان ‪ -‬کتابی نوشته جوزف کنراد‬ ‫‪ -3‬روزگار نخست ‪ -‬از طوایف ترکمانان ‪ -‬شکست خورده در شطرنج‬ ‫‪ -4‬چهره ‪ -‬وعده دیدار ‪ -‬تیره و تار ‪ -‬ناحیه انحصاری‬ ‫‪ -5‬پایتخت بنگالدش ‪ -‬سرپرستی شخص صغیر یا محجور با حکم دادگاه ‪ 100 -‬مترمربع‬ ‫‪ -6‬قطع مخاصمه ‪ -‬مژدگانی‬ ‫‪ -7‬شفابخش بیماری ‪ -‬ابزده‬ ‫‪ -8‬زیر سلطه شخصی قدرتمند ‪ -‬لحظه ای بیش نیست‬ ‫‪ -9‬سخن صریح ‪ -‬بخشی از پا‬ ‫‪ -10‬ملتهب و در حال سوختن ‪ -‬فرودگاهی در لندن‬ ‫‪ -11‬راه پیمودن ‪ -‬عدالت پیشه ‪ -‬زراعت با اب باران‬ ‫‪ -12‬جناح لش��کر ‪ -‬انچه مربوط به ملت اس��ت‪ -‬اجر نصف ش��ده ‪ -‬ترکیبی از اکسیژن و‬ ‫هیدروژن‬ ‫‪ -13‬پسر تازی ‪ -‬جایز ‪ -‬از انواع اچار‬ ‫‪ -14‬یکی از ‪ 30‬لحن باربد موس��یقیدان عهد ساس��انیان ‪ -‬نشانه فعل استمراری ‪ -‬موافق‬ ‫و دارای یک نظر مشترک‬ ‫‪ -15‬حق محبت دیگران را به جا نیاوردن ‪ -‬سوره طعام اسمانی‬ ‫نمایش «به زبان خواب» به‬ ‫کارگردانی سما موسوی برای‬ ‫اجرا از هفته پایانی ش��هریور‬ ‫در تئاتر مس��تقل تهران اماده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫«به زبان‬ ‫خواب» نمایشی مستند با موضوع سرگذشت دو نویسنده است؛ دو‬ ‫زن؛ یکی از چهره های معاصر ادبیات فارسی و دیگری از چهره های‬ ‫ش��اخص ادبی��ات المان؛ یک��ی در رومانی به دنیا ام��ده‪ ،‬به المان‬ ‫مهاجرت کرده و همچنان در این کش��ور زندگی می کند و دیگری‬ ‫در ایران به دنیا امده‪ ،‬در ایران زیس��ته و در این کش��ور نیز از دنیا‬ ‫رفته اس��ت‪« .‬سیمین دانش��ور» و «هرتا مولر» دو شخصیت اصلی‬ ‫این نمایش هستند‪.‬‬ ‫«به زبان خواب» چهارمین تجربه کارگردانی س��ما موسوی است‬ ‫ک��ه در ادامه اجرای پیش��ین و در دس��ته مس��تند بیوگرافی جای‬ ‫می گیرد‪ .‬او س��ال گذش��ته نمایش «ادم هایی ک��ه نمی بینم» را به‬ ‫صحنه برد و سپس در سی وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫موفق به دریافت تندیس بازیگری شد‪.‬‬ ‫مت��ن نمایش ازس��وی مون��ا احمدی تدوین ش��ده ک��ه نگارش‬ ‫نمایشنامه هایی مانند «گردش عادی خون و برف»‪« ،‬سرزمین های‬ ‫ش��مالی» و نگارش مشترک نمایش��نامه «شکستن سکوت مطلق»‬ ‫به همراه محمدحسین معارف‪ -‬را در کارنامه دارد‪.‬‬‫موس��وی پیش از این نمایش های «یرما»‪« ،‬سفر زمستانی و یک‬ ‫داس��تان بی ربط» و «ادم هایی که نمی بین��م» را روی صحنه برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫فرهنگ عزاداری عاشورایی سال هاست‬ ‫ک��ه در میان م��ا ایرانی ها ج��ا دارد و در هر‬ ‫منطق��ه دارای رن��گ و بویی خاص اس��ت‪.‬‬ ‫نوحه خوان��ی و ش��رکت در دس��ته های‬ ‫س��ینه زنی و زنجیرزن��ی از بخش ه��ای‬ ‫اصلی ایین عزاداری حسینی است‪ .‬امروزه‬ ‫می بینی��م که این دس��ته ها ب��ا طبل های‬ ‫ب��زرگ و س��امانه های صوتی ق��وی همراه‬ ‫هستند و سروصدای زیادی راه می اندازند‪ .‬از طرفی بارها‬ ‫مشاهده شده که مداحان روی ملودی و ریتم اهنگ های‬ ‫لس انجلسی یا پاپ داخلی اشعار مذهبی می گذارند و در‬ ‫ایین های عزاداری اجرا می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬هوش��نگ جاوید‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫موس��یقی ایینی و نواحی با اش��اره به شیوه عزاداری در‬ ‫ایران در گذش��ته می گوید‪ :‬براس��اس تاریخ در ان زمان‬ ‫اص�لا اجرای ارکس��تری که اکنون در دس��ته ها داریم‪،‬‬ ‫نداش��ته ایم‪ .‬از طرف��ی ما در ایران اواز را جزو موس��یقی‬ ‫حس��اب می کنیم‪ .‬گرچه در جهان‪ ،‬اواز جزو موس��یقی‬ ‫نیست و تنها موسیقی بی کالم موسیقی به شمار می اید‬ ‫و اواز خواندن وکال (‪ )vocal‬اس��ت اما چون در جامعه‬ ‫ی اوازی است‪ ،‬ترانه ها را نیز جزو‬ ‫ما بیشتر بخش موسیق ‬ ‫موس��یقی به ش��مار می اوریم‪ .‬بنا بر تاریخ سوگواری در‬ ‫پیش از اس�لام در دوره اس��اطیری و بنا بر سندهایی که‬ ‫ش��اهنامه می ده��د‪ ،‬در ان زمان در زمان س��وگواری از‬ ‫طبل های کوچک اس��تفاده نمی شده و به طور کلی انها‬ ‫را کن��ار می گذاش��تند‪ .‬از طرفی طبل ه��ای بزرگ را که‬ ‫صدای خیلی قوی داش��تند‪ ،‬وارونه می کردند‪ .‬همچنین‬ ‫دور طبل های متوسط را سیاه و از ان استفاده می کردند‪.‬‬ ‫در ان زمان حتی س��نج هم بوده که به طور بسیار محدود‬ ‫از ان اس��تفاده می شد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬در‬ ‫دوره پس از اسالم‪ ،‬زمانی که نوحه گری ها‪،‬‬ ‫یعنی ش��کل س��وگواری هایی ک��ه امروزه‬ ‫انج��ام می دهی��م راه می افت��د‪ ،‬اتفاق های‬ ‫متفاوت��ی در عزاداری ه��ا رق��م می خورد‪،‬‬ ‫به گونه ای که از ادوات موس��یقی فقط برای‬ ‫خبر کردن اغاز س��وگواری و نظم بخش��ی‬ ‫به حرکت دس��ته ها اس��تفاده می کردند؛‬ ‫به عن��وان مث��ال من در کاش��مر به ی��ک نی لبک چوبی‬ ‫به اس��م توتک برخ��وردم‪ .‬عین هم��ان را در اردکان یزد‬ ‫نیز اس��تفاده می کردند و به ان ش��وتک می گفتند‪ .‬این‬ ‫کارشناس موس��یقی اظهار می کند‪ :‬در مناطقی از ایران‬ ‫به دلیل وجود مذهب های گوناگون‪ ،‬نحله های فلسفی و‬ ‫نگرش��ی که مردم ان مناطق نس��بت به عاشورا دارند‪ ،‬از‬ ‫سازهای دیگری هم اس��تفاده کرده اند‪ ،‬اما از یک نمونه‬ ‫ساز‪ ،‬نه از ‪ ۱۰‬نمونه؛ به طور مثال ترکمن ها مرثیه خوانی‬ ‫با دوتار داشتند که مرحوم «حسین هیوه چی» در گنبد‬ ‫کاووس ای��ن کار را انجام می داد و پ��س از مرگ او دیگر‬ ‫کس��ی نیس��ت که این کار را انجام دهد‪ .‬او زندگانی امام‬ ‫حس��ین (ع) را ب��ا دوتار ب��ه تصویر می کش��ید‪ .‬او اضافه‬ ‫می کن��د‪ :‬درحال حاض��ر اس��تاد عل��ی غالم رضایی در‬ ‫خراس��ان ش��مالی واقعه به میدان رفتن حضرت عباس‬ ‫(ع) را ب��ا دوتار اجرا می کند؛ یا نوازن��ده و خواننده ای به‬ ‫نام حیدرعلی و ش��کرعلی در منطقه دره گرد هستند که‬ ‫حیدرعلی کمانچه می زند و ش��کر علی مرثیه می خواند‪،‬‬ ‫اما کام�لا حزن انگیز‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬در بوش��هر نیز‬ ‫در ابت��دای محرم با اس��تفاده از طبل‪ ،‬بوق و س��نج اغاز‬ ‫محرم را خبر می دهند‪ .‬در موس��یقی مذهبی قشقایی ها‬ ‫و کرم��ان نیز به نقاره و کوس های ب��زرگ برمی خوریم‪.‬‬ ‫در این بخش ها از یکس��ری موس��یقی حربی و حسینی‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬موس��یقی های جنگی درباره وقایع‬ ‫بیرونی اس��ت که به میان عزا کش��یده ش��ده ب��وده اما‬ ‫موسیقی های حس��ینی ویژه محرم است‪ .‬در دزفول نیز‬ ‫طبل های بزرگ با نام تبیره و طبل های س��نگین وجود‬ ‫دارد که از ان به عنوان ابزار نظم دهی اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به این نمونه ها از ادوات موس��یقی به طور بس��یار‬ ‫مح��دود برای تعریف واقعه عاش��ورا و مرثیه خوانی بهره‬ ‫می گرفتن��د‪ .‬گاه��ی نوحه خوانی ها به ش��کل اوازهای‬ ‫گروهی بوده اس��ت‪ .‬جاوید در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خ��ود درب��اره به وج��ود امدن این س��بک از ع��زاداری‬ ‫می گوی��د‪ :‬از پایان دهه ‪ ۷۰‬که ش��کل جدید نوحه گری‬ ‫یا مداحی ها ش��روع شد‪ ،‬من و بسیاری از دوستانم تذکر‬ ‫دادیم که این امر به مرور می تواند اسیب رس��ان باشد اما‬ ‫گوش شنوایی وجود نداش��ت‪ .‬او درباره ریشه اصلی اغاز‬ ‫این موج نا بس��امان نوحه خوانی ها می گوید‪ :‬این اسیب‬ ‫از دوران قاجار ش��روع ش��د‪ .‬یک موسیقیدان خارجی به‬ ‫نام لومر گروه موس��یقی قش��ون را وادار ک��رد که قطعه‬ ‫اتشنش��انان نانت فرانسه را اجرا کنند‪ .‬اگر در سفرنامه ها‬ ‫بخوانید‪ ،‬می بینید اس��یب از انجا ش��روع شده و کسانی‬ ‫ک��ه از خارج ام��ده بودند در خاطرات خ��ود در این باره‬ ‫نوش��ته اند‪ .‬چ��ون اهنگ ف��رم محزونی داش��ته‪ ،‬مردم‬ ‫ای��ران با ان گریه می کردن��د و خارجی ها می خندیدند‪.‬‬ ‫درحال حاضر به جایی رس��یده ایم که روی ملودی های‬ ‫ترانه های لس انجلس��ی و فرنگی‪ ،‬ملودی های الله زاری‬ ‫سخیف پیشین‪ ،‬اهنگ های سبکی که اصال جایی برای‬ ‫نوحه گری ندارد‪ ،‬با هر کالم عامیانه ای نوحه پیاده و فکر‬ ‫می کنن��د هنر کرده اند و ای��ن نوحه ها را به خورد جامعه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫اجرای یک نمایش مستند درباره‬ ‫سیمین دانشور و هرتا مولر‬ ‫در میان نویسندگان و شاعران اهل سنت که به ستایش از‬ ‫امام حسین (ع) و نهضت عاشورا پرداخته اند‪ ،‬چهره زنده یاد‬ ‫عالمه اقبال الهوری بیشتر از همه می درخشد‪.‬‬ ‫شاید اقبال در قرن اخیر بیش از هر شاعر اهل سنت دیگر‪،‬‬ ‫نهضت حس��ینی را با مالحظاتی تفکرامی��ز به ادب منظوم‬ ‫فارسی وارد کرده است‪.‬‬ ‫ام��ام حس��ین(ع) از نظر اقبال‪ ،‬یک ش��خص کامل برای‬ ‫برانگیختن و بیدار ساختن ملت های خوابیده مسلمان و نیز‬ ‫مبارزه موثر و شهادت فداکارانه اش‪ ،‬تفسیرکننده رازهای پنهان قران است‪.‬‬ ‫هر که پیمان با هو الموجود بست‬ ‫گردنش از بند هر معبود رست‬ ‫تیغ بهر عزت دین است و بس‬ ‫مقصد او حفظ ایین است و بس‬ ‫***‬ ‫خون او تفسیر این اسرار کرد‬ ‫ملت خوابیده را بیدار کرد‬ ‫***‬ ‫رمز قران از حسین اموختیم‬ ‫زاتش او شعله ها اندوختیم‬ ‫و همچنی��ن اقبال ب��ه مادران امروز توصیه می کند که فرزندانی حس��ین وار تربیت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هوشیار از دستبرد روزگار‬ ‫گیر فرزندان خود را در کنار‬ ‫تا حسینی شاخ تو بار اورد‬ ‫موسم پیشین به گلزار اورد‬ ‫برای اقبال امام حسین (ع) مرکز پرگار عشق و کاروان ساالر عشق است‪.‬‬ ‫مریم از یک نسبت عیسی عزیز‬ ‫از سه نسبت حضرت زهرا عزیز‬ ‫مادر ان مرکز پرگار عشق‬ ‫مادر ان کاروان ساالر عشق‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اقبال الهوری و نهضت حسینی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!