روزنامه صمت شماره 1136 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1136

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1136

روزنامه صمت شماره 1136

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫نیازمند جراحی است‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫هیچ کس حق ندارد‬ ‫پشت دولت را خالی کند‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1136‬پیاپی ‪2454‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫شورای هماهنگی فروشگاه های زنجیره ای کشور تشکیل شد‬ ‫چهره‬ ‫بحران کاغذ را‬ ‫پشت سر گذاشتیم‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مکان یابی صنعتی‬ ‫با تکیه بر امایش سرزمین‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫تاثیر پذیری از تالطم سیاسی‬ ‫یا تحول اقتصادی‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫تعاونی ها هم‬ ‫جوابگو نخواهند بود‬ ‫‪2‬‬ ‫قـول دادند انبارها را شارژ کنند‬ ‫این روزها زیاد می شنویم و می بینیم که فالن کاال کم شده و فالن فروشگاه مملو از جمعیت‬ ‫برای خرید است و مردم انگار ترسیده اند از قحطی؛ از قحطی که تصوری بیش نیست و فقط‬ ‫برخ��ی در این میان بازی خورده اند؛ انهایی که بی رویه دس��ت به جی��ب برده اند و کاالها را‬ ‫به هر قیمتی خریده اند چون فکر کرده اند تمام می ش��ود و ش��اید هم گران تر‪ .‬در این شرایط‬ ‫حتی فروشگاه های زنجیره ای گاهی خالی بودن قفسه ها را تجربه کردند و به ساعت نرسیده‬ ‫کاالهای شارژ شده تمام شد‪ .‬ما شرایط را‪ ،‬خودمان برای خودمان سخت کردیم؛ برخی بیش‬ ‫از نیاز خرید می کنند‪ ،‬درحالی که برخی دیگر نمی توانند نیازهای شان را تامین کنند‪ .‬این ها‬ ‫همه به جز نبود همدلی و وحدت فرماندهی‪ ،‬به اعتماد نداشتن مردم به دولت وابسته است و‬ ‫بایددرهمینشرایطکههمهچیزبهمریختهونبایدبگذاریمبدترازاینشود‪،‬اطمینانمردمرا‬ ‫بازگردانی��م‪ .‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در صفحه اجتماعی‬ ‫توییتر خود با اش��اره به حضورش در یکی از فروش��گاه های زنجیره ای نوش��ت‪« :‬بی صدا‬ ‫رفتم اتکا؛ مانند جمعه ازدحام نبود اما پوش��ک‪ ،‬اقالم س��لولزی‪ ،‬رب و گوشت در چرخ ها و‬ ‫س��بدهای خرید مردم مشهود بود؛ نوشت افزار فراوان بود‪ .‬راه حل رفع عطش خرید البته‬ ‫تنها اقتصادی نیس��ت؛ به طور قطع اطمینان بخش��ی و همراهی مردم یکی از راهکارهای‬ ‫برون رفت از مشکالت اس��ت‪ ».‬در همین شرایط‪ ،‬نشست مشترک مدیران فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای کش��ور و تعاونی ها و اتحادیه تعاونی های کشور با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگ��زار و از تامی��ن کاالهای مورد نیاز گفته ش��د و فروش��گاه های زنجیره ای قول ش��ارژ‬ ‫انبارهای شان را دادند‪.‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫پیمان سپاری ارزی به توقف‬ ‫صادرات غیرنفتی می انجامد‬ ‫گزارش های روز‬ ‫تجارت ‪2‬‬ ‫‪ ۴‬پیشنهاد برای اصالح‬ ‫قیمت گذاری در بورس کاال‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫هند چابهار را توسعه می دهد‬ ‫تصرف نمی کند‬ ‫‪3‬‬ ‫سهم ‪ ۷‬درصدی صنایع کوچک‬ ‫در بدهی بانکی‬ ‫صنعت ‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نقدینگی از مرز‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬هزار میلیارد تومان گذشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1136‬‬ ‫پیاپی ‪2454‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مکان یابی صنعتی‬ ‫با تکیه بر‬ ‫امایش سرزمین‬ ‫سعید موسوی‬ ‫عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ کشور‬ ‫ابوالحسن ابتهاج‪ ،‬از نخستین مدیران سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در س��لطنت پهلوی‪ ،‬در کت��اب خاطراتش درب��اره طرح ایجاد‬ ‫کارخان��ه ذوب اهن در اس��تان مازن��دران ک��ه در دوره پهلوی‬ ‫اول پیش��نهاد ش��ده بود و یک ش��رکت مهندس مشاور المانی‬ ‫به نام دمش��اگ‪-‬کروپ مس��ئولیت مطالعات اولیه و طراحی ان‬ ‫را برعهده داش��ت‪ ،‬چنین می گوید‪« :‬من وقتی در س��ال ‪۱۳۳۳‬‬ ‫امدم س��ازمان برنامه‪ ،‬قرارداد ذوب اه��ن با دماگ‪-‬کروپ را که‬ ‫مطالعه کردم به نماینده ان ش��رکت گفت��م وقتی معادن اهن‬ ‫ش��مال و زغال مازندران در مدت دو س��ال تمام می شود‪ ،‬شما‬ ‫چطور چنین جایی را برای ذوب اهن انتخاب کردید؟ گفتند به‬ ‫ما گفته اند که این طور باش��د‪ .‬یعنی اراده ای بود که ش��اه گفته‬ ‫بود اینجا باش��د‪ .‬هیچ نرفته بودند مطالعه بکنند‪ .‬دماگ‪-‬کروپ‬ ‫ه��م نگفته بود‪ ».‬انچه در این نقل قول از خاطرات ابتهاج مورد‬ ‫نظر اس��ت اشاره ای است به اهمیت مفهوم مکان یابی صنعتی با‬ ‫تکیه بر امایش س��رزمین در کش��ورمان و اثار و نتایج زیانباری‬ ‫که از بی توجهی به این مس��ئله در فض��ای اقتصادی‪-‬اجتماعی‬ ‫و زیست محیطی کش��ور به وجود می اید‪ .‬اگر سال های ابتدایی‬ ‫ق��رن ‪ ۱۴‬خورش��یدی را دوران ش��کل گیری و رون��ق صنای��ع‬ ‫کارخانه ای و زیربنایی در کش��ور بدانی��م‪ ،‬همین مثال کارخانه‬ ‫ذوب اهن و برنامه س��اخت ان در منطقه ای ک��ه از نظر ابتهاج‬ ‫فاق��د امکانات بلندمدت ب��رای تامین مواد اولی��ه موردنیاز ان‬ ‫بوده‪ ،‬نش��ان می دهد بنای روند صنعتی ش��دن و ایجاد صنایع‬ ‫گوناگون در کش��ور‪ ،‬به طور عموم نه برمبنای محاس��بات علمی‬ ‫و اقتص��ادی در مکان یاب��ی صنعت��ی‪ ،‬بلکه براس��اس منویات و‬ ‫اراده های همایونی گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم به زبان‬ ‫تئوریک و علمی به مقوله مکان یابی صنعتی اشاره کنیم باید به‬ ‫این موضوع توج��ه کنیم که مفهوم علمی و تئوریک مکان یابی‬ ‫صنعتی برای نخستین بار در کارهای اقتصاددان المانی (الفرد‬ ‫وبر) و اقتصاددان امریکایی (ادگار هوور) مطرح شد‪ .‬این تئوری‬ ‫براس��اس این فرضیه اولیه قرار داش��ت که تمام س��ازمان ها و‬ ‫صنایع تولیدی‪ ،‬در جست وجوی مناسب ترین مکان برای ایجاد‬ ‫کارخانه های شان‪ ،‬به گونه ای که هزینه های تولید و توزیع در بازار‬ ‫را به کمترین میزان برسانند‪ ،‬هستند‪ .‬گرچه در ابتدای بحث این‬ ‫اقتصاددانان‪ ،‬مکان م��واد اولیه‪ ،‬بازار فروش و مکان نیروی کار‪،‬‬ ‫به عنوان مهم ترین عوام��ل در مکان یابی صنعتی در نظر گرفته‬ ‫می ش��دند‪ ،‬اما دیر سالی است که مالحظات زیست محیطی هم‬ ‫در کنار این ‪ ۳‬عامل به عنوان عامل مهمی در مس��ئله مکان یابی‬ ‫صنعتی‪ ،‬مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬علت اینکه در این شرایط به این‬ ‫مس��ئله مهم می پردازم‪ ،‬گزارش��ی اس��ت که چند روز پیش در‬ ‫زمینه صنایع اب بر و چالش هایی که این صنایع درحال حاضر با‬ ‫انها روبه رو هستند مطالعه کردم‪ .‬در این گزارش می خواندم که‬ ‫یکی از مهم ترین مشکالتی که درحال حاضر در حوزه صنعت و‬ ‫منابع اب و انرژی کش��ورمان وجود دارد‪ ،‬س��اخت صنایع اب بر‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬نیروگاه های بخار یا سیکل ترکیبی و‪...‬‬ ‫درنقاط کم اب کش��ور اس��ت که مثال هایی از این دست صنایع‬ ‫در استان هایی مانند اصفهان‪ ،‬سمنان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان و قم در این‬ ‫گزارش قید شده بود که نشان می داد ده ها واحد صنعتی تولید‬ ‫فوالد‪ ،‬پتروش��یمی و نیروگاه های سیکل ترکیبی در این مناطق‬ ‫ساخته و ایجاد ش��ده که هم اینک باتوجه به بحران خشکسالی‬ ‫و کمبود منابع اب در این مناطق‪ ،‬تش��دید و افزایش مشکالت‬ ‫محیطی و جمعیت��ی و نیز اقتص��ادی و صنعتی در بخش های‬ ‫مهمی از کش��ورمان را به دنبال داشته است‪ .‬مشابه این مثال را‬ ‫الی ماشاءاهلل می توان در حوزه ها و بخش های گوناگون صنعتی‬ ‫و کش��اورزی کشور دید‪ .‬اخرین نمونه تصویری بود که در چند‬ ‫روز گذشته در فضای مجازی از کشت برنج در استان خشک و‬ ‫کم اب سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬پخش شده بود و باز هم حیرت‬ ‫و تعجب تمام کس��انی را به دنبال داشت که در جریان مشکالت‬ ‫ابی و تامین اب کش��اورزی و نیز اشامیدنی سالم و کافی برای‬ ‫عزیزان س��اکن در بخش ه��ای عمده ای از این اس��تان محروم‪،‬‬ ‫هس��تند‪ .‬اینها همه در ش��رایطی اس��ت که بیش از ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫است که مسائل مربوط به امایش سرزمین در کشورمان مطرح‬ ‫ش��ده و دست کم اینکه از اذر س��ال ‪ ،۸۳‬یعنی ‪ ۱۴‬سال پیش‪،‬‬ ‫ضوابط ملی امایش س��رزمین به تصویب هیات وزیران رس��یده‬ ‫و ابالغ شده اس��ت و تمامی سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط‪،‬‬ ‫موظف ش��ده اند براساس اصول و ضوابط ان‪ ،‬در توسعه و ترویج‬ ‫بنگاه های اقتصادی صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و خدماتی برنامه ریزی‬ ‫و فعالی��ت کنند‪ .‬یکی از ابتدایی ترین اص��ول مربوط به امایش‬ ‫س��رزمین در هر کشوری‪ ،‬سیاس��ت گذاری و ساماندهی صنایع‬ ‫تولیدی و کشاورزی‪ ،‬متناس��ب با موقعیت اقلیمی‪ ،‬شرایط اب‬ ‫و هوای��ی‪ ،‬منابع اولیه و جمعیت موجود در هر منطقه اس��ت و‬ ‫اینکه این ش��رایط‪ ،‬بیانگر و نشان دهنده نوع صنعت یا تولیدات‬ ‫کشاورزی باش��د که در هر منطقه می تواند و باید ایجاد شود و‬ ‫به بهره برداری برس��د‪ .‬بضاعت این ستون اجازه پرداختن بیشتر‬ ‫به مس��ئله مکان یابی صنعتی و ارتب��اط ان با مطالعات امایش‬ ‫سرزمین را نمی دهد اما امیدوارم طرح مسئله در این روزنامه و‬ ‫اش��اره به اهمیت و حساسیت فوق العاده ان در وضعیت زیست‬ ‫محیطی و اقتصادی کنونی‪ ،‬باعث توجه و دقت بیشتر مسئوالن‬ ‫و نگاه واقع گرایانه و علمی انها به اهمیت مطالعات انجام ش��ده‬ ‫در ح��وزه امایش س��رزمین و ارتباط ان ب��ا مقوله هایی مانند‬ ‫مکان یابی صنعتی در کش��ورمان ش��ود تا بیش��تر از این شاهد‬ ‫اعمال نظرات و سلیقه و منافع فردی در ایجاد صنایع در نقاطی‬ ‫از کشورمان نباشیم که گاهی برای استفاده در دوران انتخابات‬ ‫و ازس��وی نمایندگان مجلس و‪ ...‬به دولت و نظام اجرایی کشور‬ ‫تحمیل می ش��وند و اثار زیانبار ان س��ال های سال بر اقتصاد و‬ ‫محیط زیست باقی می ماند‪.‬‬ ‫عل��ی الریجان��ی با ه��دف دیدار ب��ا مردم و‬ ‫بهره ب��رداری از طرح ه��ای عمران��ی در برخی‬ ‫شهرس��تان های اس��تان فارس روز یکش��نبه‬ ‫راهی شیراز شد و در فرودگاه بین المللی شهید‬ ‫دس��تغیب شیراز مورد استقبال استاندار فارس‬ ‫و برخی مس��ئوالن استان قرار گرفت‪ .‬براساس‬ ‫برنامه‪ ،‬علی الریجانی روز گذشته به شهرستان‬ ‫اس��تهبان در ش��رق فارس رفت و در ش��ورای‬ ‫اداری این شهرستان و جشنواره جبرییل امین‬ ‫(تجلی��ل از ‪ ۲۶۰‬حاف��ظ ق��ران) حضور یافت‪.‬‬ ‫رییس مجلس سپس به دیگر شهرستان شرقی‬ ‫فارس یعنی نی ریز رفت و ضمن ادای احترام به‬ ‫ش��هدا در شورای اداری این شهرستان شرکت‬ ‫کرد‪ .‬بازدید از کارخانه فوالد و سیمان و بازدید‬ ‫از مسجد جامع و ارامگاه میرزا مهدی نی ریزی‬ ‫از دیگر برنامه های وی در شهرستان نی ریز بود‪.‬‬ ‫الریجانی امروز راهی شهرس��تان الرستان در‬ ‫جنوب شرقی فارس شد و ضمن ادای احترام به‬ ‫شهدا در همایش تجلیل از خادمان‬ ‫حسینی حضور می یابد و با فرماندار‬ ‫الرستان و همچنین روحانیون اهل‬ ‫سنت و شیعه این شهرستان به طور‬ ‫جداگانه دیدار می کند‪ .‬بهره برداری‬ ‫از پایانه خارجی فرودگاه الرس��تان‬ ‫و بازدید از دو طرح خیرس��از و بازار‬ ‫تاریخی الر (مرکز شهرستان الرستان) از دیگر‬ ‫برنامه ه��ای رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬به گ��زارش خانه مل��ت‪ ،‬رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در بدو ورود به شیراز‬ ‫با تاکی��د بر اینکه نمایندگان به دنبال مدیریت‬ ‫مس��یر تولید کش��ور در تالطم هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجلس موض��وع رفع مش��کل تولیدکنندگان‬ ‫را پیگی��ری می کن��د‪ .‬رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اف��زود‪ :‬امروز وضعیت کش��ور از نظر‬ ‫اقتص��ادی به گونه ای اس��ت که نی��از به انجام‬ ‫برخی جراحی ها در ان احس��اس می شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه روز یکش��نبه در‬ ‫شورای سران قوا مباحثی در زمینه‬ ‫مس��ائل کش��ور مطرح شد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬به دنبال این هس��تیم که با ارائه‬ ‫کمک های گوناگون‪ ،‬تس��هیالتی را‬ ‫ایج��اد کنیم تا افرادی که کارافرین‬ ‫هس��تند و ظرفیت های��ی را ب��رای‬ ‫تولید کش��ور خلق کرده اند‪ ،‬در تالطم ها دچار‬ ‫مش��کل نشوند‪ .‬رییس قوه مقننه با بیان اینکه‬ ‫یک��ی از دغدغه های��ی که در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی وجود دارد‪ ،‬کمک به تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ای��ن اطمینان را می دهیم‬ ‫که نمایندگان در مجلس به دنبال این هس��تند‬ ‫که مس��یر تولید کش��ور در تالطم ها مدیریت‬ ‫شود‪ .‬رییس مجلس شورای اسالمی همچنین‬ ‫با تاکید بر اینکه برخی مشکالت موجود کشور‬ ‫خارجی و برخی دیگر مشکالت مزمن اقتصادی‬ ‫داخلی هستند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬امیدواریم مشکالت‬ ‫به طوری که موجب س��عادت و رستگاری ملی‬ ‫باشد‪ ،‬برطرف شود‪ .‬همچنین ایت اهلل علی اصغر‬ ‫دس��تغیب در دیدار با رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه خوشبختیم که در مسیر‬ ‫مس��ابقه های قرانی که در شهرستان استهبان‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬توفیق زیارت امامزادگان برای‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی حاصل شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دکتر الریجانی همواره در خط مستقیم‬ ‫ترسیم ش��ده ای از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫حرکت ک��رده و ثابت قدم بوده اس��ت‪ .‬تولیت‬ ‫استان حضرت احمد بن موسی (ع) با یاداوری‬ ‫اینکه تحلیل همه جانبه ای که از ش��رایط فعلی‬ ‫کش��ور در زمینه مس��ائل داخلی و خارجی در‬ ‫مجل��س خبرگان مطرح ش��د‪ ،‬مورد تحس��ین‬ ‫اعض��ای مجلس قرار گرف��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حتی‬ ‫اف��رادی ک��ه ممکن بود انتقاد هایی نس��بت به‬ ‫عملکرد دولت داش��ته باشند‪ ،‬با مباحث مطرح‬ ‫شده ازسوی شما قانع شدند‪.‬‬ ‫تالش دشمن ترسیم اینده نامطمئن برای مردم است‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری‪ ،‬ش��رایط ایران را‬ ‫خطیر و دش��وار توصیف ک��رد و گفت‪ :‬در چنین‬ ‫وضعیتی چشم امید به دانشگاه ها است‪ .‬کشور را‬ ‫باید با همکاری انها از دشواری ها عبور دهیم‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری با بیان‬ ‫اینکه تالش دشمنان ترسیم اینده نامطمئن برای‬ ‫مردم ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دشمن به سمتی رفته‬ ‫که اعتماد مردم را به مخاطره بیندازد ما باید در‬ ‫نقطه مقابل ان عمل کنیم‪ .‬اسحاق جهانگیری در‬ ‫نشس��ت رییسان دانشگاه ها‪ ،‬مراکز اموزش عالی‬ ‫و پارک های علم و فناوری سراس��ر کشور که در‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت برگزار شد؛ با‬ ‫بیان اینکه ش��رایط کش��ور خطیر و‬ ‫دشوار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته به معنای‬ ‫این نیست که همه عواملی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تهدید اس��ت‪ ،‬بلکه فرصت های‬ ‫خوبی می توان از دل ش��رایط سخت‬ ‫بی��رون اورد و همان طور که خداوند‬ ‫امید داده بعد از هر مش��کلی اس��انی است‪ .‬وی‬ ‫در بخ��ش دیگری از س��خنان خود گفت‪ :‬امریکا‬ ‫فکر می کند اقتصاد برتر را داراس��ت و با استفاده‬ ‫از قدرت خود به کش��ورها فشار می اورد تا ایران‬ ‫را زمین گی��ر کند و از س��وی دیگر از‬ ‫قدرت رسانه ای خود استفاده می کند‬ ‫ت��ا اف��کار ایرانی��ان را به نوعی تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪ .‬در مقابل این اقدام ها‬ ‫بای��د قدرت ن��رم خ��ود را به صحنه‬ ‫بیاوری��م و وقت��ی انها اقتص��اد ایران‬ ‫را ه��دف قرار می دهن��د‪ ،‬ما به عنوان‬ ‫دول��ت راهکارهای��ی را فراهم کنیم ت��ا بتوانیم‬ ‫از منابع خود به بهترین ش��کل اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با ی��اداوری اینکه تامین نیازهای کش��ور با‬ ‫دش��واری های زیادی روبه روست‪ ،‬گفت‪ :‬کاالیی‬ ‫هیچ کس حق ندارد پشت دولت را خالی کند‬ ‫عض��و مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظ��ام گفت‪ :‬هی��چ کس ح��ق ندارد‬ ‫پشت دولت را خالی کند؛ دولت امروز‬ ‫در میدان اس��ت و باید پشتوانه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا‬ ‫باهنر در نشست تخصصی «جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪-‬سرمایه ها و چالش ها»‬ ‫با اش��اره به بیانات رهبر معظ��م انقالب در دیدار‬ ‫اعض��ای مجلس خب��رگان افزود‪ :‬بای��د گروه ها‪،‬‬ ‫جناح ها‪ ،‬حزب ها‪ ،‬پژوهشگران و نخبگان پشتوانه‬ ‫دول��ت باش��ند‪ .‬وی گفت‪ :‬نکته دیگ��ر اینکه کار‬ ‫م��وازی با دولت نباید انجام ش��ود‪ .‬البته بعضی ها‬ ‫کار م��وازی را به س��تاد اجرایی فرم��ان امام (ره)‬ ‫تعبی��ر کردند و بعضی ه��ا گفتند االن زمان عادی‬ ‫نیس��ت و بای��د وضعی��ت فوق العاده اع�لام کرد‪.‬‬ ‫بعضی ه��ا بر ای��ن طبل می کوبیدند که ش��ورای‬ ‫انق�لاب و چیزهای دیگر می خواهیم؛ نه اصال این‬ ‫که می خواهید از طریق شبکه حمل ونقل دریایی‬ ‫وارد کش��ور کنی��د دارای ویژگی هایی اس��ت و‬ ‫امریکایی ه��ا ت�لاش می کنند ب��ا هدف گذاری‪،‬‬ ‫این ش��بکه را از کار بیندازند؛ البته وظیفه دولت‬ ‫اس��ت که راهکارهای دیگری تعبیه کند‪ .‬معاون‬ ‫اول رییس جمهوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫حرف این است که باید اقدام هایی انجام دهیم که‬ ‫منجر به مجموعه ای از اتفاق ها در کش��ور شود تا‬ ‫اعتماد و امید مردم به اینده افزایش یابد و بیش‬ ‫از دولت و مسئوالن‪ ،‬نخبگان و صاحب نظران در‬ ‫این زمینه مسئولیت دارند‪.‬‬ ‫مردم نباید هزینه هوشمندسازی را بدهند‬ ‫خبرها نیس��ت و مش��کلی در کش��ور‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بس��یاری‬ ‫از مش��کالت کشور در داخل قابل حل‬ ‫است؛ مش��روط بر اینکه تصمیم های‬ ‫مدبرانه و ش��جاعانه در کش��ور گرفته‬ ‫ش��ود و بعض��ی از م��ا خصولتی ه��ا و‬ ‫دولتی ها مانند بختک روی بنگاه های‬ ‫اختصاص��ی نیفتیم و انه��ا را رها کنیم و بگذاریم‬ ‫مردم هم به میدان بیایند‪ .‬باهنر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫معتقدم دولتمردان اگر مس��تقیم یا غیرمستقیم‬ ‫برای حل مشکالت اقتصادی کشور دنبال راه حل‬ ‫سیاس��ی هستند راه را اش��تباه رفته اند‪ .‬مشکالت‬ ‫اقتصادی ما امروز راه حل اقتصادی دارد چراکه ما‬ ‫ظرفیت ه��ا و نیروهای توانمندی در اختیار داریم‪.‬‬ ‫باید چرخ های اقتصاد کش��ور روغن کاری شود تا‬ ‫اصطکاک ها کم ش��ود‪ ،‬سینه ها باز شود؛ یعنی اگر‬ ‫کار افرین مراجعه کرد‪ ،‬کارش را زود انجام دهیم‪.‬‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬نشس��ت مش��ترک‬ ‫بین وزارت نی��رو و وزارت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات برای بررس��ی‬ ‫ظرفیت ه��ای ‪ ICT‬در حوزه صنعت‬ ‫اب و برق‪ ،‬در وزارت ارتباطات برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وزیر ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالعات در این نشس��ت‬ ‫با اش��اره ب��ه ظرفیت های ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالع��ات در ح��وزه نی��رو و صنع��ت اب و برق‬ ‫گفت‪ :‬باتوجه به منابع مالی پست بانک در حوزه‬ ‫هوشمندس��ازی‪ ،‬در ش��رکت هایی که به صورت‬ ‫اولیه وارد این جریان می ش��وند‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫محمدجواد اذری جهرمی با اش��اره به توافق‬ ‫بین دو وزارتخانه اظهار کرد‪ :‬این توافق با توسعه‬ ‫اقتصاد دیجیتالی برای صنعت اب و برق کش��ور‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه ه��م بخش خصوص��ی‪ ،‬هم‬ ‫فع��االن اب و ب��رق و هم ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات حضور دارند‪ .‬البته‬ ‫اصلی ترین موضوع بعد از این توافق‪،‬‬ ‫مدل اقتصادی اس��ت که این اقدام ها‬ ‫چطور باید انجام شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اینکه کنتورها باید هوش��مند شوند‪،‬‬ ‫در س��ال های گذشته مورد توجه قرار داشته اما‬ ‫هزینه این هوشمندس��ازی را مردم نباید بدهند‪.‬‬ ‫باید یک مدل اقتصادی خوب و موفق اس��تخراج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درخواس��ت ما هم از وزارت نیرو این است که‬ ‫از تصدی گری در این حوزه خارج ش��ود و اجازه‬ ‫ده��د بخش ه��ای گوناگون خصوص��ی فعالیت‬ ‫کنن��د‪ .‬ما نیز اس��تانداردگذاری و داده ها را ازاد‬ ‫می کنیم تا بخش خصوصی هم فعالیت کند‪.‬‬ ‫با راهکارهای داخلی و منطقه ای تحریم ها را ناکام می گذاریم‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت‪ :‬راهبردهای تحریم امریکا را با‬ ‫اتکا به راهکارهای داخلی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی ناکام می گذاریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬امیر دریابان علی شمخانی در‬ ‫حاش��یه بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو درباره تمرکز فش��ار‬ ‫تحریم ه��ای امریکا بر زندگی روزمره م��ردم گفت‪ :‬مجموعه غرب‬ ‫همان گون��ه که در جریان جنگ تحمیلی ب��ا تجهیز متجاوزان به‬ ‫تسلیحات شیمیایی‪ ،‬مردم را با خسارت بزرگی روبه رو کرد‪ ،‬هرگز‬ ‫در بکارگیری سخت ترین فشارها برای تحمیل اراده خود به مردم‬ ‫که همان تس��لیم اس��ت تردید نمی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ملت ما ثابت‬ ‫می کنن��د همان گونه که امروز صدام در تکری��ت دفن و بغداد در‬ ‫اختیار نیروهای ازادی خواه منطقه است‪ ،‬راهبرد تحریم های امریکا‬ ‫نیز با اتکا ب��ه راهکارهای داخلی‪ ،‬منطق��ه ای و بین المللی‪ ،‬راه به‬ ‫جایی نخواهد برد‪ .‬شمخانی موضوع اقتصاد را موضوعی گره خورده‬ ‫با مقوله امنیت ملی دانس��ت و گفت‪ :‬دشمن امروز تالش می کند‬ ‫تا توانمندی های کشور را اسیب پذیر کند؛ بنابراین موضوع اقتصاد‬ ‫موضوعی اس��ت که ب��ا امنیت ملی گره خورده اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫شورای عالی امنیت ملی همان گونه که در کارگروه مقابله با فساد‬ ‫در کنار قوه قضاییه اس��ت در اقتصاد نیز هر نقطه ای که دش��من‬ ‫درصدد تضعیف ان است در کنار ان خواهد بود‪ .‬دبیرشورای عالی‬ ‫امنیت ملی با اش��اره به پیوند صنعت خودروس��ازی با مقوله های‬ ‫عکس روز‬ ‫امنیتی از س��ال های دوران دفاع مقدس‬ ‫و جن��گ تحمیلی و ت�لاش این صنعت‬ ‫برای تولی��د قطعات مورد نی��از صنایع‬ ‫دفاعی گف��ت‪ :‬ام��روز موض��وع تحریم‬ ‫خودرو و صنایع‪ ،‬در دس��تور کار نافرجام‬ ‫تحریم های امریکایی هاست اما باتوجه به‬ ‫توانمندی های صنعت و خودروسازی در‬ ‫کشور‪ ،‬می توان در شرایط تحریم موضوع تولید خودرویی با پلتفرم‬ ‫ایرانی را در دستور کار قرار داد؛ موضوعی که ‪ ۴۰‬سال است که از‬ ‫ان غفلت شده‪ ،‬در حالی که امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫خبر اشتباهی که حاشیه ساز شد‬ ‫دوشاب پزی نخل داران با خرمای مازاد‪ .‬هرمزگان‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی از روز گذشته سروصدای زیادی در فضای‬ ‫مجازی و جامعه به پا کرده اس��ت‪ .‬انتش��ار خبر رد این الیحه در مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام از س��وی برخی رس��انه ها و خبرنگاران باعث واکنش س��خنگوی‬ ‫شورای نگهبان شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬یکی از رسانه های اصولگرا خبری مبنی بر رد‬ ‫الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر‬ ‫کرد؛ خبری که تا س��اعت ها در فضای مجازی دس��ت به دست چرخید و درنهایت‬ ‫صدای برخی مسئوالن را دراورد‪ .‬محمود صادقی‪ ،‬نماینده مردم تهران در توییتی‬ ‫در این باره نوش��ت‪ :‬براس��اس اصل ‪ ۱۱۲‬قانون اساسی‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام در مواردی که ش��ورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند و نمایندگان بر‬ ‫نظر خود اصرار ورزند‪ ،‬صالحیت بررسی و تصویب یا رد ان را دارد‪ .‬مجلس درباره‬ ‫الیحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی هنوز در زمینه ایرادهای ش��ورای نگهبان‬ ‫اعالم نظر نکرده تا نوبت به مجمع برس��د‪ .‬کدخدایی‪ ،‬س��خنگوی شورای نگهبان‬ ‫هم در واکنش به اخبار منتش��ر ش��ده درباره رد این الیحه در مجمع و اظهارات‬ ‫برخی خبرنگاران در توییتی نوشت‪ :‬وقتی که تفاوت ها التفات نمی شود! پیشنهاد‬ ‫می کنم دبیرخانه مجمع تش��خیص مصلحت یک دوره اموزش��ی را برگزار کند تا‬ ‫افراد با جایگاه‪ ،‬اختیارها‪ ،‬شیوه تصمیم گیری ها و سازمان اداری ان اشنا شوند‪.‬‬ ‫حش��مت اهلل فالحت پیش��ه‪ ،‬رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس هم در گفت وگو با ایسنا گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب بعد از چند بار رد و بدل‬ ‫شدن نامه با دفتر ایشان در زمینه اعالم نظر درباره لوایح ‪ FATF‬اعالم کردند در‬ ‫این باره مجلس و دولت نظر دهند؛ یعنی مجلس و دولت را مامور به این کار کردند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اقتصاد ایران نیازمند جراحی است‬ ‫ایرنا‪ -‬شرکت هواپیماسازی ایتالیایی لئوناردو‬ ‫اس پ��ی ای (‪ )Leonardo SpA‬که در س��هام‬ ‫ش��رکت ای تی ار با ایرباس اس ای فرانسه شریک‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید ای تی ار به دنبال مش��تری های‬ ‫جدی��د برای هواپیماهایی اس��ت که قرار بود به‬ ‫ای��ران تحویل داده ش��ود و باتوج��ه به تحریم ها‬ ‫دیگ��ر امکان انتقال انها به تهران نیس��ت‪ .‬مدیر‬ ‫اجرایی لئوناردو در گفت وگو با ش��بکه بلومبرگ‬ ‫اذعان ک��رد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۲‬فرون��د از هواپیماهای ‬ ‫ای ت��ی ار ‪ ۷۲-۶۰۰‬نس��ل جدید به این کش��ور‬ ‫تحویل داده ش��ده اند و ‪ ۸‬هواپیمای دیگر از این‬ ‫قرارداد باقی مانده که به کش��ور دیگری فروخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪« -‬کیم جونگ اون» رهبر کره ش��مالی‬ ‫گفت کشورش با اتکا به ساختار و منابع داخلی‪،‬‬ ‫یک اقتص��اد قوی ایجاد خواهد کرد‪ .‬خبرگزاری‬ ‫مرکزی کره ش��مالی روز دوش��نبه گزارش کرد‬ ‫کیم به دنبال برگزاری ایین هفتادمین س��الگرد‬ ‫تاس��یس این کشور با ش��ماری از مقامات ارشد‪،‬‬ ‫دیپلمات ها و اعضای کابینه دیدارهایی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سفیر انگلیس در عراق ضمن محکوم‬ ‫کردن اتف اق های تازه در بصره و بغداد اعالم کرد‬ ‫من و اعضای تیمم با همکاران ایرانی و امریکایی‬ ‫ارتباط داریم‪ .‬به گزارش شفق نیوز‪ ،‬جان وولکس‬ ‫افزود‪ :‬دیپلماسی راه مهمی برای حل درگیری ها‬ ‫و تنش ها اس��ت اما این مس��ئله نیازمند فضایی‬ ‫امن برای دیپلمات ها است تا بتوانند تفاهم های‬ ‫مشترکی براساس قوانین بین المللی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬به گزارش شبکه خبری بلومبرگ‪ ،‬در‬ ‫میانه تنش ها میان مقامات ایرانی و امریکایی بر‬ ‫سر تنگه هرمز‪ ،‬نیروی دریایی امریکا اعالم کرده‬ ‫ماه جاری «برای حصول اطمینان از امادگی اش‬ ‫ب��رای تضمین ازادی حمل ونقل در خلیج فارس‬ ‫و دریای سرخ» مانورهایی را برگزار کرده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬در راس��تای ت�لاش دول��ت ترامپ به‬ ‫تشویق کش��ورهای تولیدکننده نفت برای ادامه‬ ‫افزایش تولی��د دو ماه پیش از اینکه تحریم های‬ ‫واش��نگتن علی��ه ص��ادرات نفت ای��ران به اجرا‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ ،‬وزیر انرژی امریکا هفته جاری‬ ‫با همتایان خود از عربس��تان س��عودی و روسیه‬ ‫دی��دار خواهد کرد‪ .‬یک منب��ع دولتی امریکا به‬ ‫رویترز گفت‪ :‬ریک پری با خالد الفالح‪ ،‬وزیر انرژی‬ ‫عربس��تان سعودی و سایر مقامات این کشور در‬ ‫واشنگتن دیدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری در ابالغ مشترکی به وزارت امور‬ ‫خارجه‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬معاونت حقوقی‬ ‫رییس جمه��وری و بان��ک مرک��زی جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬دس��تور پرداخت سهمیه و حق‬ ‫عضویت دول��ت جمهوری اس�لامی ایران بابت‬ ‫مخارج س��ازمان ملل متحد و سایر سازمان های‬ ‫بین المللی در س��ال ‪ ۲۰۱۸( ۱۳۹۷‬میالدی) را‬ ‫صادر کرد‪ .‬براس��اس ای��ن ابالغیه‪ ،‬حق عضویت‬ ‫یکس��اله جمهوری اس�لامی ایران در س��ازمان‬ ‫ملل متحد مبل��غ ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۹۳۰‬هزار دالر‪،‬‬ ‫اژان��س بین المللی انرژی اتم��ی و معاهده منع‬ ‫اشاعه س�لاح هسته ای مبلغ یک میلیون و ‪۳۵۸‬‬ ‫ه��زار دالر‪ ،‬به عالوه مبل��غ ‪ ۲۰۹‬هزار دالر دیگر‬ ‫و س��ازمان منع تولید سالح های شیمیایی ‪۳۱۰‬‬ ‫هزار یورو‪ ،‬به عالوه ‪ ۷۲۰۰‬دالر است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬ایت اهلل محس��ن حیدری‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم خوزس��تان در مجلس خب��رگان رهبری‬ ‫درب��اره حض��ور عراقی ها در ش��هرهای ابادان و‬ ‫خرمشهر و خرید محصوالت ایرانی با پول عراقی‬ ‫که گفته می ش��ود باعث افزایش نرخ محصوالت‬ ‫در ای��ن دو ش��هر ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬از مس��ئوالن‬ ‫درخواس��ت داریم مس��ائل پیش امده را به طور‬ ‫همه جانبه و حکیمانه بررسی و حل کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬چی��ن در تازه ترین اقدام در چارچوب‬ ‫برنامه راه ابریش��م نوین یک خط ریلی خدماتی‬ ‫بین منطق��ه خودمختار مغولس��تان داخلی در‬ ‫ش��مال غرب این کش��ور با ایران راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫این خط ریلی منطقه یادشده در چین را به شهر‬ ‫ب��م در ایران متصل می کند و قطارهای باربری و‬ ‫خدماتی در این مسیر رفت وامد خواهند کرد‪ .‬در‬ ‫ایین بهره ب��رداری از این خط‪ ،‬یک قطار باربری‬ ‫از شهرک صنعتی و لجستیک منطقه مغولستان‬ ‫داخلی چین به س��مت شهر بم در ایران حرکت‬ ‫ک��رده و در ‪ ۱۵‬روز اینده وارد این ش��هر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مصباحی مقدم‪ ،‬عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظام از وج��ود ه��زار و ‪ 500‬امضای‬ ‫طالیی در کش��ور خب��ر داد و گفت‪ :‬این امضاها‬ ‫منشا فساد اس��ت که باید جمع شود‪ .‬اگر دولت‬ ‫الکترونیک شبکه ای شود‪ ،‬امضای طالیی از بین‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در‬ ‫واکنش به ادعای وزارت کش��ور بحرین مبنی بر‬ ‫بازداشت ‪ 14‬تبعه ایرانی با گذرنامه جعلی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکن��ون هیچ س��ند و مدرکی در ای��ن زمینه به‬ ‫مقامات ذی صالح ایرانی ارائه نشده و به دلیل نبود‬ ‫اطالعات بیشتر‪ ،‬این ادعا قابل تایید و اتکا نیست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1136‬‬ ‫پیاپی ‪2454‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫هند فقط اپراتوری یک فاز از بندر شهید بهشتی را برعهده می گیرد‬ ‫هند چابهار را توسعه می دهد؛ تصرف نمی کند‬ ‫«بندر چابهار به هندی ها واگذار می ش��ود و انس��ان‬ ‫وطن دوست اگر از شنیدن این خبر بمیرد؛ مرگ بر او‬ ‫رواست!» بازنشر این پیام در فضای مجازی در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬برخی واکنش های منفی مردم را به دنبال داشت‬ ‫و برخی گمان کردند ایران قرار اس��ت حاکمیت بندر‬ ‫چابهار را به هندی ها بسپارد‪ ،‬در حالی که اشکار است‬ ‫نوشتن و انتش��ار این پیام‪ ،‬از نبود اطالعات تخصصی‬ ‫درباره قراردادهای توس��عه ای بین المللی و نیز ممکن‬ ‫نب��ودن برون س��پاری حاکمیت بخش��ی از خاک یک‬ ‫کشور ناشی می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وقت��ی وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫کش��ورمان در سفر هفته گذش��ته خود به هند اعالم‬ ‫ک��رد ای��ران بهره ب��رداری از بندر چابه��ار را در قالب‬ ‫موافقتنامه ای موقت که پیش تر با هندی ها امضا کرده‪،‬‬ ‫تا یک ماه دیگر به یک شرکت هندی واگذار می کند‪،‬‬ ‫برخی این واگ��ذاری را به معنی واگ��ذاری حاکمیتی‬ ‫تعبیر کردند‪ ،‬در حالی که مش��ارکت هند در توس��عه‬ ‫و تقویت زیرس��اخت های بندر چابهار‪ ،‬براس��اس یک‬ ‫قرارداد بی اوتی (س��اخت‪ ،‬بهره برداری و انتقال) است‬ ‫که مدلی مرسوم در زمینه سرمایه گذاری در دنیاست‪.‬‬ ‫درواقع قرار نیس��ت هندی ها نق��ش حاکمیتی در‬ ‫بندر چابهار داشته باشند‪ ،‬بلکه بخش هایی از این بندر‬ ‫قرار است با س��رمایه هندی ها به رونق برسد و بعد از‬ ‫مدتی دوباره مدیریت ان به ایران واگذار شود‪.‬‬ ‫مش��ارکت هند در توس��عه بن��در چابه��ار موضوع‬ ‫جدیدی نیس��ت و سال هاست در دستور کار دو کشور‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬باتوجه به مزیت ه��ای جغرافیایی که بندر‬ ‫چابهار دارد و با اتصال به اب های ازاد‪ ،‬تجارت دریایی‬ ‫را تسهیل می کند‪ ،‬سال هاس��ت که کشورهایی مانند‬ ‫هند‪ ،‬پاکستان و حتی چین برای مشارکت در توسعه‬ ‫و بهره ب��رداری از مزیت ه��ای ای��ن بندر اب��راز تمایل‬ ‫کرده ان��د و در این می��ان‪ ،‬هند توانس��ته چند گام از‬ ‫دیگران پیش��ی بگیرد و مذاکره را ت��ا امضای قرارداد‬ ‫پیش ببرد‪.‬‬ ‫با عملیاتی شدن ظرفیت های بندر چابهار‪ ،‬هندی ها‬ ‫می توانند به طور مس��تقیم و با استفاده از مسیر کوتاه‬ ‫دریایی بندرهای خود با چابهار‪ ،‬در افغانس��تان حضور‬ ‫پررنگ تری داش��ته باشند‪ .‬با توس��عه این بندر هزینه‬ ‫حمل ونقل کاال از هند به اسیای مرکزی و خلیج فارس‬ ‫حدود یک سوم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹حاکمیت بندر چابهار با ایران است‬ ‫در حال��ی که س��خن وزیر راه و شهرس��ازی درباره‬ ‫واگ��ذاری بن��در چابهار به هن��د‪ ،‬از س��وی برخی به‬ ‫معنی واگذاری حاکمیتی این بندر تعبیر شده‪ ،‬معاون‬ ‫امور بندری و اقتصادی س��ازمان بن��ادر و دریانوردی‬ ‫می گوی��د واگذاری اداره بن��در چابهار به هند در ازای‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلی��ون دالری ای��ن کش��ور در‬ ‫چابهار‪ ،‬به معنی واگذاری حاکمیتی این بندر نیست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫محمدعلی حس��ن زاده گفت‪ :‬بخش��ی از فعالیت های‬ ‫مرب��وط به هر بندر‪ ،‬اعمال حاکمیت و جایگاه دولت و‬ ‫بخشی دیگر مربوط به عملیات و راهبری است‪ .‬اینکه‬ ‫گفته می شود بندر چابهار به هندی ها واگذار شده‪ ،‬از‬ ‫نظر اعمال حاکمیت و جایگاه دولت‪ ،‬درس��ت نیس��ت‬ ‫زیرا حاکمیت و مالکیت بندرها قابل واگذاری نیس��ت‬ ‫و در همه کش��ورها‪ ،‬حاکمیت بندرها برعهده دولت ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن زاده ادام��ه داد‪ :‬ت��ا س��ال ‪ ۱۳۷۵‬راهب��ری‬ ‫عملی��ات در بندره��ا از س��وی س��ازمان بن��ادر و‬ ‫دریانوردی و مس��ئولیت توس��عه و تامی��ن تجهیزات‬ ‫برعه��ده این س��ازمان ب��ود اما به تدریج رون��د به این‬ ‫ش��کل ش��د که دولت قوانین را ب��رای بندرها تعیین‬ ‫کن��د و مدیری��ت ان در قال��ب اپرات��وری واگ��ذار‬ ‫ش��ود؛ این واگذاری می توان��د داخلی ی��ا بین المللی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫انطور ک��ه معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان‬ ‫بنادر و دریان��وردی می گوید‪ ،‬در موضوع بندر چابهار‪،‬‬ ‫براس��اس مطالعات ابتدایی که منجر به تصویب پروژه‬ ‫شد‪ ،‬قرارداد ‪ ۴‬فاز برای توسعه بندر چابهار لحاظ شده‬ ‫است‪ .‬با عملیاتی شدن این ‪ ۴‬فاز ظرفیت این بندر به‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اینک��ه گفته می ش��ود بن��در چابهار ب��ه هندی ها واگذار ش��ده‪ ،‬از‬ ‫نظر اعمال حاکمیت و جایگاه دولت‪ ،‬درس��ت نیس��ت زیرا حاکمیت و‬ ‫مالکیت بندرها قابل واگذاری نیس��ت و در همه کشورها‪ ،‬حاکمیت‬ ‫بندرها برعهده دولت ها است‬ ‫‪ ۷۷‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن می رسد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬راهبری یک فاز از ‪ ۴‬فاز بندر ش��هید‬ ‫بهش��تی چابهار برعهده یک ش��رکت هندی گذاشته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این ش��رکت در بندرهای هند و س��ایر‬ ‫کش��ورها فعالیت اپراتوری دارد‪ .‬طرح س��رمایه گذاری‬ ‫هندی ها در زمینه تامی��ن تجهیزات در قالب قرارداد‬ ‫ده ساله است‪.‬‬ ‫او در این زمینه توضیح داد‪ :‬قرارداد ایران با هند در‬ ‫دو قالب موقت و اصلی است‪ .‬قرارداد موقت هجده ماهه‬ ‫مربوط به اجاره و بهره برداری بخش��ی از فاز یک بندر‬ ‫شهید بهش��تی چابهار است‪ .‬موضوع قرارداد اپراتوری‬ ‫‪ ۱۰‬هکتار (محوطه کانتینری‪ ،‬کاال‪ ،‬س��اختمان اداری‪،‬‬ ‫رفاه��ی‪ ،‬تعمی��رگاه و‪ )...‬از فاز نخس��ت بندر ش��هید‬ ‫بهش��تی‪ ۳۶۰ ،‬متر اس��کله کانتین��ری و چندمنظوره‬ ‫و اس��تفاده از تجهیزات موجود و اجاره بخش��ی دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬در قرارداد اصلی که ده س��اله است‪ ۶۴۰ ،‬متر‬ ‫اس��کله و ‪ ۷۰‬هکتار محوطه و تامین تجهیزات مدنظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن زاده گفت‪ :‬اجرایی ش��دن ق��رارداد اصلی با‬ ‫شرکت اپراتور هندی حدود یک تا یک ونیم سال زمان‬ ‫می برد‪ .‬از انجا که س��ازمان بن��ادر و دریانوردی برای‬ ‫بندر چابهار تجهیزات خریده و دولت مصمم است این‬ ‫بندر را در حوزه ترانزیت به ویژه تجارت با کش��ورهای‬ ‫س��ی ای اس فعال کن��د‪ ،‬اپراتوری که اکن��ون در بندر‬ ‫ش��هید کالنت��ری چابه��ار فعالیت می کن��د‪ ،‬به عنوان‬ ‫بخش��ی از کار خود‪ ،‬راهبری بندر ش��هید بهش��تی را‬ ‫نیز برعهده دارد‪ .‬بنابراین تا زمان شروع قرارداد اصلی‬ ‫اپراتوری هند‪ ،‬از این کش��ور می خواهیم به طور موقت‬ ‫فعالی��ت کند؛ از این رو‪ ،‬ش��رکت هندی برای قرارداد‬ ‫موقت مذاکرات خود را ش��روع ک��رد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نیز راهبری موقت در مرحله ارائه ضمانت نامه است‪.‬‬ ‫به گفته معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬شرکت‬ ‫هن��دی یک اپرات��ور ایرانی به عنوان ش��ریک خود در‬ ‫چابهار دارد که موجب اشتغالزایی در منطقه می شود‪.‬‬ ‫براس��اس س��خن او‪ ،‬اگزیم بانک هند کان��ال اعتباری‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون دالری برای توسعه و تجهیز بندر چابهار‬ ‫در نظ��ر گرفته که می ت��وان از این خط اعتباری برای‬ ‫تجهیزات ریل��ی‪ ،‬پایانه ها و فازهای بعدی توس��عه ای‬ ‫بندر چابهار استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات حضور هند در چابهار‬ ‫هند در سال ‪ ۱۳۹۶‬قرارداد مشارکت در توسعه بندر‬ ‫چابهار را با ایران در قالب س��رمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫دالری و یک خط اعتباری ‪ ۱۵۰‬میلیون دالری نهایی‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس این قرارداد هند می تواند به مدت ‪۱۰‬‬ ‫سال از بندر چابهار برای حمل ونقل کاال استفاده کند‪.‬‬ ‫در مدت زمان ‪ ۱۰‬سالی که ایران و هند برای توسعه‬ ‫بن��در چابهار ق��رارداد دارند‪ ،‬از هر می��زان کاالیی که‬ ‫وارد این بندر ش��ود‪ ،‬سهمی از ترانزیت و ترانشیپ ان‬ ‫متعلق به ایران و سهمی هم برای هندی ها خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس امار اعالم شده از سوی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی‪ ،‬سهم ایران از درامدهای صادرات و واردات‬ ‫‪ ۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫در بخ��ش ترانزی��ت هم همین نس��بت وجود دارد؛‬ ‫یعن��ی ای��ران س��هم ‪ ۶۰‬درص��دی و هند س��هم ‪۴۰‬‬ ‫درص��دی خواهد داش��ت که در ‪ ۵‬س��ال دوم قرارداد‬ ‫سهم ‪ ۶۰‬درصدی ایران افزایش پیدا می کند‪ .‬در بخش‬ ‫ترانشیپ س��هم ایران ‪ ۴۰‬درصد و سهم هندی ها ‪۶۰‬‬ ‫درصد اس��ت که در ‪ ۵‬سال دوم قرارداد سهم ایران در‬ ‫این بخش هم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری اپراتوری بندر؛ امری مرس�وم‬ ‫در دنیا‬ ‫باوجود سوءبرداش��ت برخی افراد درب��اره واگذاری‬ ‫اپرات��وری بندر چابه��ار به هندی ها‪ ،‬یک��ی از فعاالن‬ ‫حمل ونق��ل دریایی کش��ورمان تاکید می کند این نوع‬ ‫مش��ارکت خارجی در س��اخت و توس��عه بندر‪ ،‬امری‬ ‫مرسوم در دنیاست‪.‬‬ ‫غالمرضا سنایی‪ ،‬کارشناس ارشد مهندسی سواحل‬ ‫و بن��ادر در گفت وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬س��اخت بندر‬ ‫چابهار از پیش از انقالب جزو برنامه های کش��ور بوده‬ ‫و بعد از انقالب نیز ضرورت س��اخت ان برای داشتن‬ ‫بندری خارج از محدوده خلیج فارس به لحاظ امنیتی‬ ‫و توسعه محور شرق کشور احساس شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گرچه موج ش��کن اولیه و نیز اسکله نصب‬ ‫سریع ان در سال ‪ ۱۳۶۳‬س��اخته شد اما توسعه های‬ ‫بعدی این بندر‪ ،‬به کندی و با تاخیر پیش رفته است‪.‬‬ ‫تهیه طرح جامع توسعه چابهار و اجرای فاز نخست ان‬ ‫از سال ‪ ۱۳۸۳‬شروع شد و همزمان نیز هندی ها برای‬ ‫سرمایه گذاری در ان ابراز عالقه کردند‪.‬‬ ‫س��نایی ادامه داد‪ :‬جذب بار پایدار مهم ترین چالش‬ ‫رون��ق بن��در چابه��ار و در نتیجه ابادی محور ش��رق‬ ‫کش��ور اس��ت که در ص��ورت تحقق‪ ،‬عالوه ب��ر نتایج‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬دارای اث��رات اجتماعی و امنیتی بس��یار‬ ‫مثبت��ی در اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارشد مهندسی س��واحل و بنادر‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینکه واگ��ذاری بندرها به ش��رکت های اپراتور‬ ‫گوناگون یک ش��یوه رایج در دنیا اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫به طور قطع این واگ��ذاری به هند نیز با زمان محدود‬ ‫که به طور معمول زیر ‪ ۲۵‬سال است و به دلیل اقتصاد‬ ‫بس��یار رشدیابنده هند و میزان بار صادراتی و وارداتی‬ ‫انها به افغانستان و اسیای میانه و برعکس انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر بار ترانزیت با سرمایه گذاری های‬ ‫در دس��ت انجام برای صنایع اهن‪ ،‬پتروشیمی و‪ ...‬در‬ ‫منطقه س��هم بار داخلی افزای��ش قابل توجهی خواهد‬ ‫یافت که امید است در قرارداد تنظیمی پیش بینی های‬ ‫الزم برای درامد ایران در نظر گرفته ش��ده باشد‪ .‬این‬ ‫پیشکسوت حمل ونقل دریایی با اشاره به اغاز ساخت‬ ‫بندر گ��وادر پاکس��تان‪ ،‬همزمان با طرح توس��عه فاز‬ ‫یک بن��در چابهار افزود‪ :‬چینی ها س��رمایه گذاری ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالری در اراضی پش��تیبانی گوادر برای ایجاد‬ ‫صنایع گوناگون و شهرک مسکونی انجام داده اند‪ .‬وی‬ ‫معتقد است گرچه گوادر و چابهار رقیب یکدیگرند اما‬ ‫می توانند سهم بار مختلف داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت گوادر پاکستان با چابهار‬ ‫هرگاه از توس��عه بندر چابهار سخن به میان می اید‪،‬‬ ‫ن��ام بندر گ��وادر در جنوب غربی پاکس��تان به عنوان‬ ‫رقیب��ی برای این بندر مطرح می ش��ود‪ .‬پاکس��تان با‬ ‫تس��هیل حضور س��رمایه گذاران چینی‪ ،‬توانسته طرح‬ ‫توس��عه بندر گ��وادر را پیش ببرد‪ .‬بن��در گوادر با ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتر مرز با دریای عمان‪ ،‬در جنوب غربی پاکستان‬ ‫و در موقعیت مناسبی برای تجارت دریایی این کشور‬ ‫با افغانستان‪ ،‬چین و کشورهای اسیای میانه قرار دارد‪.‬‬ ‫ای��ن بندر ظرفیت پهلو گرفتن کش��تی های بزرگ‬ ‫ب��اری را دارد و در ص��ورت توس��عه‪ ،‬ع�لاوه ب��ر این‬ ‫چند کش��ور‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قزاقستان‬ ‫و حتی روس��یه نی��ز می توانند از موقعی��ت ویژه این‬ ‫بندر ب��رای اتصال به اب های اقیانوس هند اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫درس��ال های اخیر چین موفق ش��ده حضور خود را‬ ‫در گوادر تثبیت و با س��رمایه گذاری های کالن در این‬ ‫بندر‪ ،‬زمینه را برای توس��عه هرچ��ه زودتر ان فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬اکنون کش��تی های تناژ و دارای ابش��خور باال‬ ‫می توانند در اب های عمیق س��واحل بندر گوادر پهلو‬ ‫بگیرن��د‪ ،‬به همین دلیل ایران امیدوار اس��ت با کمک‬ ‫هن��د بندر چابهار را به رونق برس��اند و بتواند با گوادر‬ ‫رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫چین در حال عملیاتی کردن بندر گوادر اس��ت اما‬ ‫س��رمایه گذاری هند در بندر چابه��ار هنوز به مرحله‬ ‫عملیات��ی نرس��یده و همی��ن مس��ئله موجب ش��ده‬ ‫نگرانی هایی درباره تبدیل ش��دن گ��وادر به تهدیدی‬ ‫برای چابهار در می��ان اهالی حمل ونقل دریایی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر باتوجه به حضور چین در بندر گوادر‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬حضور هن��د در چابه��ار می تواند موجب‬ ‫موازنه قوا میان هند و چین در منطقه شود‪.‬‬ ‫محمد علی حسن زاده‬ ‫راهبری یک فاز‬ ‫از ‪ ۴‬فاز بندر‬ ‫شهید بهشتی‬ ‫چابهار برعهده‬ ‫یک شرکت‬ ‫هندی گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این شرکت‬ ‫در بندرهای‬ ‫هند و سایر‬ ‫کشورها فعالیت‬ ‫اپراتوری دارد‬ ‫غالمرضا سنایی‬ ‫عالوه بر بار‬ ‫ترانزیت با‬ ‫سرمایه گذاری های‬ ‫در دست انجام‬ ‫برای صنایع اهن‪،‬‬ ‫پتروشیمی و‪...‬‬ ‫در منطقه سهم بار‬ ‫داخلی افزایش‬ ‫قابل توجهی‬ ‫خواهد یافت‬ ‫استان‬ ‫بهره برداری از مجموعه کشت و صنعت گیاهان دارویی در مرودشت‬ ‫فاز نخس��ت مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد‬ ‫رایمون پاسارگاد در شهرس��تان مرودشت با حضور استاندار‬ ‫فارس به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از فارس‪ ،‬این مجتمع شامل گلخانه مادر‬ ‫تخصصی‪ ،‬تولید نش��اء گیاهان دارویی‪ ،‬مزرعه پایلوت گیاهان‬ ‫دارویی و مرکز اموزش زنبورداری است‪.‬‬ ‫تکمیل چرخه های تولید مجتمع کش��ت و صنعت گیاهان‬ ‫دارویی اس��پاد رایمون پاسارگاد در ‪ 3‬مرحله پیش بینی شده‬ ‫که فاز نخس��ت ان مربوط به تولید و فراوری گیاهان دارویی‬ ‫اس��ت و در زمینی به مساحت ‪ ۲۰‬هکتار با اعتباری افزون بر‬ ‫‪۱۵‬میلیارد تومان راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫با بهره برداری از این طرح‪ ،‬امکان فراوری ساالنه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن گیاه��ان دارویی فراهم و همچنین ‪ ۲۰۰‬فرصت ش��غلی‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫استاندار فارس پس از بهره برداری از فاز نخست این مجتمع‬ ‫تولیدی از بخش های گوناگون ان بازدید کرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل تبادار در حاش��یه بهره ب��رداری از این مجتمع‬ ‫تولی��دی در دی��دار ب��ا جمعی از کش��اورزان و روس��تاییان‬ ‫شهرستان مرودشت مسائل و مشکالت انها را بررسی کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس توسعه کاش��ت گیاهان دارویی را یکی از‬ ‫ضرورت های اس��تان دانس��ت و گفت‪ :‬در این مجتمع زنجیره‬ ‫کام��ل تولید اع��م از تولید نش��اء گیاهان داروی��ی‪ ،‬اموزش‬ ‫کش��اورزان و روس��تاییان منطقه‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬ف��راوری و‬ ‫بازاریابی با هدف گس��ترش تولید گیاهان دارویی منطبق بر‬ ‫استانداردها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تبادار با اشاره به مخاطراتی که خشکسالی برای کشاورزی‬ ‫و امرار معاش روس��تاییان در استان فارس ایجاد کرده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫موانع و مخاطرات موجود باید براساس مقتضیات روز برطرف‬ ‫ش��ود و اقتصاد روس��تا در کنار حفظ کش��اورزی‪ ،‬مرغداری‪،‬‬ ‫دامداری و‪ ...‬به شیوه سنتی با روش های دیگری مانند کشت‬ ‫گیاهان دارویی گسترش یابد‪.‬‬ ‫وی به��ره وری اب را یکی از مهم ترین موضوعاتی دانس��ت‬ ‫که در مجموعه کش��ت و صنعت گیاهان دارویی مرودش��ت‬ ‫مدنظ��ر قرار گرفته و اف��زود‪ :‬در این مجموعه بازچرخانی اب‬ ‫و اس��تفاده از اب برای پرورش میگو در مرحله نهایی تعریف‬ ‫ش��ده که باتوجه به وضعیت بحران اب در اس��تان از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان فارس با اشاره به توانمندی‬ ‫و دانش دس��ت اندرکاران مجموعه کش��ت و صنعت گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬پرورش زنبور عس��ل را از دیگر مولفه های برجس��ته‬ ‫این مجموعه برشمرد و یاداور شد‪ :‬عسل تولید شده به وسیله‬ ‫زنبورهایی که از گرده گیاه��ان دارویی تغذیه کرده اند بدون‬ ‫ش��ک ارزش افزوده بیشتری نس��بت به عسل معمولی ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بدون وجود حلقه های پیوس��ته تولید‪،‬‬ ‫اموزش‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬بازاریابی و‪ ...‬تولی��د موفق نخواهد بود‪،‬‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬راه اندازی چنی��ن مجموعه هایی بای��د به عنوان‬ ‫فرهنگ ضروری در همه نقاط استان مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫عب��اس اخوندی‪،‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در کان��ال تلگرام��ی‬ ‫نوش��ت‪:‬‬ ‫خ��ود‬ ‫خوشحالم که دیروز‬ ‫سند ملی لجستیک‬ ‫را اب�لاغ ک��ردم‪.‬‬ ‫لجستیک مفهومی است که در نظام برنامه ریزی‬ ‫ملی مهجور مانده اما مدتی اس��ت که در صدر‬ ‫دستو ِر کار وزارتخانه قرار گرفته است‪ .‬در دنیای‬ ‫ام��روز مراکز لجس��تیک نه تنها حلق��ه اتصال‬ ‫ش��یوه های گوناگون حمل ونقل و محل تجمیع‬ ‫و بهب��ود اقتصاد مقیاس در عملیات حمل ونقل‬ ‫کاال هستند‪ ،‬بلکه به سکویی برای ارائه خدمات‬ ‫ارزش اف��زوده تبدی��ل ش��ده اند‪ .‬در این عرصه‬ ‫نب��ود نظری��ه و نگاه��ی جام��ع و کالن نگر به‬ ‫شبکه ای از انواع مرکزهای لجستیک در کشور‬ ‫که بتوان��د ضمن پش��تیبانی از نیازمندی های‬ ‫محل��ی‪ ،‬جریان کاال در ش��بکه تبادالت ملی و‬ ‫فراملی را بهبود بخش��د و ب��ا ایجاد امکان های‬ ‫حمل ونق��ل ترکیبی و چندوجهی در سراس��ر‬ ‫ایران زمینه انتقال بخش قابل توجهی از جریان‬ ‫کاال به س��مت حمل ونقل پ��اک‪ ،‬ایمن و ارزان‬ ‫ریلی را فراهم کند‪ ،‬همواره محس��وس بوده که‬ ‫خوشبختانه س��ند امایش مرکزهای لجستیک‬ ‫با رویکردی جام��ع و با توجه به ابعاد گوناگون‬ ‫موضوع تالش کرده مش��کل دیرینه نبود سند‬ ‫ملی امایش س��رزمینی در کشور دست کم در‬ ‫حوزه لجس��تیک برطرف ش��ود‪ .‬البت��ه در گام‬ ‫بع��دی باید این س��ند در مقیاس ح��وزه نفوذ‬ ‫تمدن ایران ش��هری توسعه یابد و همچنین در‬ ‫مقیاس کوچک تر ناحیه ای تدقیق ش��ود‪ .‬ایران‬ ‫باتوجه به فراز ونش��یب های سیاسی و اقتصادی‬ ‫پی��ش رو‪ ،‬نی��از به سیاس��ت گذاری درس��ت و‬ ‫توج��ه ب��ه اس��تانداردها و بعده��ای گوناگون‬ ‫خدمات لجس��تیک و همچنین توجه به تجربه‬ ‫س��ایر کش��ورها در این حوزه دارد‪ .‬به معاونت‬ ‫حمل ونق��ل ماموریت دادم باتوج��ه به ماهیت‬ ‫فرابخش��ی مقوله لجستیک‪ ،‬س��تادی متشکل‬ ‫از تمامی ذی نفعان اصلی حوزه لجس��تیک در‬ ‫کشور تش��کیل دهد و با بهره گیری از الگوهای‬ ‫برنامه ری��زی ریاض��ی و اس��تفاده از نظ��رات‬ ‫خب��رگان و پرهیز از هرگونه تفوق رویکردهای‬ ‫شخصی‪ ،‬س��لیقه ای و سیاسی‪ ،‬نسبت به تهیه‬ ‫طرح امایش مراکز لجس��تیک و سند ان اقدام‬ ‫کند‪ .‬این کار پیش رفت و طرح پیش��نهادی با‬ ‫تغییراتی جزئ��ی مورد تایید و تصویب س��تاد‬ ‫مراکز لجس��تیک کش��ور قرار گرفت؛ بنابراین‬ ‫می توان گفت س��ندی از جن��س امایش ملی‪،‬‬ ‫البته در حوزه لجس��تیک م��ورد تصویب یک‬ ‫نهاد باالدس��ت فرابخش��ی قرار گرفت��ه و برای‬ ‫همه س��ازمان های ذی ربط الزم االجرا می شود‪.‬‬ ‫البته لجس��تیک ایجاد امادگی و داشتن برنامه‬ ‫داشتن‬ ‫برای حرکت است‪ .‬برای حرکت نیازمند‬ ‫ِ‬ ‫چشم باز و چشم اندا ِز روشن از مقصد‪ ،‬شناخت‬ ‫ِ‬ ‫راه رس��یدن ب��ه ان‪ ،‬ت��دارک باروبن��ه و تهیه‬ ‫وس��یله حرک��ت و جابه جایی اس��ت؛ اما الزمه‬ ‫تحقق بموقع و درست همه انها داشتن نظریه‬ ‫گمان من بزرگ ترین‬ ‫و ش��ناخت اس��ت که به‬ ‫ِ‬ ‫گمش��ده سیاس��ت گذاری در ایران اس��ت‪ .‬در‬ ‫زمان��ی که به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد باید‬ ‫حاکمی��ت قانون را تثبیت کرد‪ ،‬پایبندی به ان‬ ‫لق می ش��ود‪ .‬در هم��ان زمانی ک��ه باید موانع‬ ‫صادرات برای کسب ارز بیشتر از میان برداشته‬ ‫ش��ود و صادرکنندگان عزیز ش��وند‪ ،‬در جایگاه‬ ‫متهم ق��رار می گیرند‪ .‬به ج��ای افزایش امکان‬ ‫تامین و عرضه ارز در بازار‪ ،‬به نام محدود کردن‬ ‫تقاض��ا در عم��ل عرضه متوقف می ش��ود و به‬ ‫حال زدن اس��ت‪.‬‬ ‫تازگی که قفل محکم تری در ِ‬ ‫در موقعیت��ی که در وضعیت تهدید از س��وی‬ ‫امریکا برای محصور کردن ایران هستیم‪ ،‬برخی‬ ‫نهادها‪ ،‬مغایرت الیحه اص�لاح قانون مبارزه با‬ ‫پولشویی از مجموعه لوایح پیوستن به ‪FATF‬‬ ‫را با سیاس��ت های کلی اعالم می کنند تا حلقه‬ ‫محاص��ره امریکا کامل و روزنه ه��ای باقیمانده‬ ‫اقتص��اد ایران برای مبادله ه��ای بین المللی نیز‬ ‫بسته شود‪ .‬در شرایطی که باید حقوق مالکیت‬ ‫برای رش��د سرمایه گذاری و چرخش روان کاال‬ ‫و خدمات در بازار مورد حفاظت و حمایت قرار‬ ‫گی��رد‪ ،‬صفح��ه تلویزیون مرت��ب تصویر داغ و‬ ‫درفش بر سر فعاالن اقتصادی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به جای انکه مش��کالت ساختاری اقتصاد مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد همه راه ها به کنترل قیمت ها‬ ‫منتهی می شود‪.‬‬ ‫وقت��ی که باید سیاس��ت داخل��ی و خارجی‬ ‫پش��توانه اقتصاد ق��رار گیرد‪ ،‬به عام��ل انهدام‬ ‫مدیریت اقتصادی و تخریب فضای کس��ب وکار‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬ش��گفت انکه بزرگان از اینکه‬ ‫سیاس��ت های اتخاذی نتیجه معکوس می دهد‬ ‫درشگفتند!‬ ‫نظرگاه‬ ‫چرا سیاست ها‬ ‫نتیجه معکوس می دهد؟‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪ - 1397‬اول محرم ‪ 11 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1136‬پیاپی ‪2454‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫سروده های عاشورایی‬ ‫غالمرضا سازگار منتشر شد‬ ‫جل��د دوازده��م کت��اب «ی��ک م��اه‬ ‫خون گرفت��ه» س��روده غالمرضا س��ازگار‪،‬‬ ‫ش��امل شعرها و نوحه های ماه های محرم و‬ ‫صفر به همراه اموزش سبک اجرای نغمه ها‬ ‫منتشر شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫حسین فتحی‪ ،‬مدیر موسسه هنر و ادبیات‬ ‫هالل تولی��د محتوا برای مداحان و ذاکران‬ ‫اهل بیت علیهم الس�لام را یکی از اهداف مهم این موسسه در یک دهه‬ ‫گذش��ته خوان��د و افزود‪ :‬مجلدات «یک ماه خون گرفته» هر س��ال در‬ ‫استانه ماه محرم منتشر و در بین مداحان سراسر کشور توزیع می شود‪.‬‬ ‫مدیر موسس��ه هنر و ادبیات هالل با بیان اینکه جدیدترین اثر اس��تاد‬ ‫س��ازگار با تیراژی افزون بر ‪ ۱۱۰۰۰‬جلد در سراسر کشور توزیع شده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬عالقه مندان ب��ه تهیه این کتاب می توانند ب��ا مراجعه به غرفه‬ ‫موسسه هالل در نمایشگاه عطر سیب‪ ،‬کتاب «یک ماه خون گرفته» را‬ ‫با ‪ ۲۰‬درصد تخفیف تهیه کنند‪ .‬فتحی بهره گیری از فناوری های نوین‬ ‫در گسترش معارف اهل بیت علیهم السالم را گامی مهم در اسیب زدایی‬ ‫از فضای مجازی دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ارش��یو کاملی از اثار اس��تاد‬ ‫س��ازگار در پایگاه اینترنتی مدایح و اپلیکیشن نخل میثم در دسترس‬ ‫عالقه مندان است و باتوجه به مناسبت های مذهبی و فناوری های نوین‬ ‫بروزرسانی محتوایی و نرم افزاری دوره ای در اپلیکیشن نخل میثم انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر درباره خرید اثار‬ ‫غالمرضا سازگار می توانند با شماره ‪ ۰۲۱۸۸۹۳۲۷۶۷‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫تئاتر‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫دین و فلسفه‬ ‫به دنب��ال حک��م قضای��ی مبنی ب��ر توقیف‬ ‫نمایش «رویای شب تابستان» به کارگردانی‬ ‫مری��م کاظمی‪ ،‬کارگردان این نمایش و مدیر‬ ‫تئاتر شهر بازداشت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ش��هرام کرمی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫هنرهای نمایش��ی ضم��ن تایید ای��ن خبر‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ب��ا احضار خانم کاظم��ی و دکتر‬ ‫س��عید اسدی مدیر سالن و کارگردان نمایش «رویای شب‬ ‫تابستان»‪ ،‬به دلیل مشکلی که در زمینه تیزر نمایش پیش‬ ‫امده بود‪ ،‬روند رس��یدگی به ماجرا تا پایان وقت اداری روز‬ ‫یکش��نبه‪ ۱۸ ،‬ش��هریور طول کش��ید و منجر به بازداشت‬ ‫موقت انها شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬باوج��ود پیگیری ه��ای زیادی که انجام ش��د‪،‬‬ ‫به دلیل اینکه وقت اداری به پایان رس��یده بود‪ ،‬نتوانستیم‬ ‫اقدام��ی انجام دهیم و این اتفاق ناخوش��ایندی‬ ‫است که رخ داده است‪ .‬مشکل پیش امده بدون‬ ‫اینکه نمایش دچار مشکل محتوایی باشد‪ ،‬اتفاق‬ ‫افتاده و متاس��فانه تیزر نمایش مونتاژی از چند‬ ‫تصویر گوناگون بوده که شبهه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این اتفاق س��بب ش��د از این‬ ‫پ��س توجه جدی به فضای مجازی ش��ود‪ .‬البته‬ ‫نه��اد قضایی هم وظایف��ی دارد و ما هم ملزم به تمکین از‬ ‫قانون هستیم‪ .‬کرمی اضافه کرد‪ :‬به عنوان مدیرکل هنرهای‬ ‫نمایش��ی در ص��ورت احضار‪ ،‬ب��ه دادگاه م��ی روم چراکه‬ ‫مسئولیت صدور مجوزها برعهده من است و بابت هر اتفاق‬ ‫تئاتری باید پاس��خگو باش��م که به طور حتم خود را ملزم‬ ‫ب��ه این کار می دانم اما امیدوارم این اتفاق هرچه س��ریع تر‬ ‫به پایان برسد‪.‬‬ ‫سلس��له نشس��ت های درس گفتارهای��ی درباره‬ ‫سنایی که از مهر سال گذشته اغاز شد و این روزها‬ ‫اخرین جلس��ات خود را پش��ت س��ر می گذارد این‬ ‫هفته چهارش��نبه با سخنرانی دکتر سپیده موسوی‬ ‫در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مرکز فرهنگی ش��هر کتاب‬ ‫در ‪ 10‬س��ال گذش��ته ‪ 500‬جلس��ه درس گفت��ار‬ ‫درباره مولوی‪ ،‬فردوس��ی‪ ،‬سعدی‪ ،‬نظامی‪ ،‬عطار‪ ،‬بیهقی‪ ،‬حافظ‪،‬‬ ‫ناصرخس��رو‪ ،‬خاقانی و خواجوی کرمانی در روزهای چهارشنبه‬ ‫برگ��زار کرده که تاثیر فراوانی در اش��نایی بیش��تر مخاطبان و‬ ‫عالقه مندان و عموم مردم با ادبیات کالس��یک فارس��ی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن جلس��ات از روز چهارش��نبه‪ ۲۶ ،‬مه��ر ‪ ۱۳۹۶‬با درس‬ ‫گفتارهایی درباره س��نایی در مرکز فرهنگی شهرکتاب اغاز شد‬ ‫ک��ه تا مهر س��ال ‪ ۹۷‬ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در این‬ ‫درس گفتاره��ا درباره زندگی‪ ،‬اثار و اندیش��ه های‬ ‫سنایی بحث می شود‪.‬‬ ‫در ش��رح دالیل برگزاری ای��ن درس گفتار امده‬ ‫اس��ت‪ :‬در دوره ای که نزاع های سیاسی و ایینی راه‬ ‫را برای هرگونه ازاداندیشی بسته بود سنایی غزنوی‬ ‫با چهارچوب فکری ویژه ای که می توان ان را باوری‬ ‫«فرامذهب��ی» نامید فارغ از هرگونه ح��رص اوری‪ ،‬در میانه این‬ ‫نزاع ها ایس��تاد و با س��رودن حدیقه به همه باورمندان تعصب و‬ ‫منازعان فهمانید که تنها چیزی که باید گرد ان گردید «حق»‬ ‫است‪.‬‬ ‫این درس گفتار روز چهارشنبه‪ ۲۱ ،‬شهریور ساعت ‪ 16:30‬در‬ ‫مرکز فرهنگی شهر کتاب خیابان شهید بهشتی‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫احمد قصیر (بخارست)‪ ،‬نبش کوچه سوم برگزار می شود‪.‬‬ ‫نخستین دوره جایزه اکادمی« سینماسینما» با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد‬ ‫رضا عطاران تاثیرگذارترین چهره سال سینمای ایران‬ ‫بهترین فیلم مس��تند به ازاده موسوی و کوروش عطایی برای «در‬ ‫جست وجوی فریده» اهدا شد‪ .‬رویا تیموریان که برای اهدای جایزه‬ ‫مستند روی صحنه امده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارزو می کنم شرایط بهتری‬ ‫برای س��ینما فراهم ش��ود و در ان ش��رایط باز دور هم جمع شویم‬ ‫زی��را ب��رای هیچ کس و هیچ چیزی ما مهم نیس��تیم‪ .‬برای اهدای‬ ‫جایزه بهترین فیلمس��از اول محمد متوس�لانی و حسین محجوب‬ ‫روی صحنه امدند و دیپلم افتخار این بخش به اصغر یوس��فی نژاد‬ ‫برای فیلم «ائو» تعلق گرفت‪ .‬تندیس مهرگیاه این بخش به احسان‬ ‫بیگلری برای فیلم «برادرم خسرو» اهدا شد‪.‬‬ ‫در بخش «پاسداش��ت یک عمر عش��ق به سینما» ابتدا کلیپی از‬ ‫امیر نادری پخش شد و سپس محمدرضا اصالنی روی صحنه امد‬ ‫و درباره این هنرمند گفت‪ :‬امیر نادری نمونه اعالی رش��د‪ ،‬تحول و‬ ‫اعتال اس��ت و کمتر فیلمسازی داریم که چنین مراحلی را با شدت‬ ‫و حدت توانسته باشد به نتیجه برساند؛ ان هم در حالی که در این‬ ‫مس��یر دست خالی بوده اس��ت‪ .‬از وقتی که ما با هم فیلمنامه های‬ ‫اولیه او را می نوش��تیم‪ ،‬او یک مس��یر طوالنی را برای رش��د و فهم‬ ‫س��ینما ان هم بدون پش��توانه طی کرد‪ .‬من به همین دلیل برای او‬ ‫احترام خاصی قائل بودم و باید او را س��تایش کرد که از درون یک‬ ‫س��ینمای تجاری‪ ،‬قدم به قدم پیش امد و به یک س��ینمای هنری‬ ‫و در عی��ن حال واقع نگر رس��ید‪ .‬فکر می کن��م امیر نادری می تواند‬ ‫سرمشقی برای نسل کنونی سینما که به دلیل مشکالت سرخورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬باش��د‪ .‬امیر نادری یک الگو است چراکه به همه اموخت در‬ ‫هر شرایطی می توان یک فیلمساز بود‪ .‬از همین جا سالمی به امیر‬ ‫ن��ادری دارم‪ .‬همچنین ابراهیم گلس��تان در پیامی ویدئویی درباره‬ ‫امیر نادری توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬س��پس محمود دولت ابادی پشت‬ ‫تریبون قرار گرفت و عنوان کرد‪ :‬نادری ش��خصیت بس��یار سمجی‬ ‫داشت‪ .‬به یاد دارم یک بار می خواست فیلمی از یکی از داستان های‬ ‫صادق چوبک بسازد که با من مشورت کرد و من گفتم این فیلم را‬ ‫دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به خط پایان رسید‬ ‫ایی��ن پایانی دوازدهمین جش��نواره ملی موس��یقی جوان در‬ ‫بخش موس��یقی دس��تگاهی و کالسیک ش��امگاه یکشنبه‪۱۸ ،‬‬ ‫شهریور در تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬سید محمد مجتبی حس��ینی معاون امور هنری وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬علی ترابی مدیرکل دفتر موسیقی‪،‬‬ ‫هومان اس��عدی دبیر جش��نواره‪ ،‬علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن‬ ‫موسیقی ایران‪ ،‬هیات داوران جشنواره‪ ،‬استادان و هنرمندان در‬ ‫بخش های موسیقی دس��تگاهی و کالسیک در این ایین حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین پس از پخش س��رود جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و قرائتی از ایات قران مجی��د‪ ،‬نماهنگی از روند برگزاری‬ ‫بخش موسیقی دستگاهی و کالسیک دوازدهمین جشنواره ملی‬ ‫موسیقی جوان پخش شد‪ .‬سپس هومان اسعدی‪ ،‬دبیر جشنواره‬ ‫در س��خنانی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۶۰۰‬درخواس��ت برای شرکت در‬ ‫دوازدهمین جش��نواره ملی موس��یقی جوان داشتیم که پس از‬ ‫بررسی در هیات انتخاب ‪ ۶۰۰‬اثر به مرحله نهایی راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫نیمی از اثار مربوط به بخش نواحی بودند و ‪ ۳۰۰‬اثر به موسیقی‬ ‫دس��تگاهی و کالس��یک اختصاص داش��تند که پس از ماراتنی‬ ‫یک ماهه شاهد ایین پایانی بخش دستگاهی و کالسیک هستیم‪.‬‬ ‫بعد از سخنرانی دبیر جشنواره‪ ،‬تک نوازی سنتور ازسوی یکی‬ ‫از شرکت کنندگان برای حاضران به اجرا درامد‪.‬‬ ‫سپس س��ید عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫سخنرانی با ابراز خوشحالی از حضور در ایین پایانی دوازدهمین‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان گفت‪ :‬موسیقی سراسر انرژی است‬ ‫و جوانان به ان انرژی مضاعف می بخشند‪ .‬اینده موسیقی وابسته‬ ‫به نس��ل جوانی اس��ت که اینده موس��یقی جهان را می سازند‪.‬‬ ‫موسیقی بخش پایدار و تفکیک ناپذیر ایران است‪ .‬ایران در تاریخ‬ ‫خود بی موس��یقی زندگی نکرده و فراز ونشیب های این مرزوبوم‬ ‫موجب فاصله ایران از موس��یقی نشده اس��ت‪ .‬نوا و نی تغییری‬ ‫داشته اما موسیقی پابرجا مانده است‪ .‬وزیر ارشاد ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫به ش��اعران مطرح کشور نگاه می کنیم شاهد ان هستیم که هم‬ ‫کالم از موس��یقی اس��ت و هم کالم شان با موس��یقی در جهان‬ ‫شناخته می شود‪ .‬باتوجه به اینکه ایران در چهارراه تاریخی است‬ ‫همواره در معرض تهاجم های گوناگون قرار داشته است‪ .‬بخشی‬ ‫از حماس��ه‪ ،‬عزت و ماندگاری ایرانی از طریق موس��یقی بوده و‬ ‫حمیت ایرانی با موس��یقی پیوند خورده است‪ .‬در روزگار ما و در‬ ‫مقطع دفاع مقدس و انقالب اسالمی نقش موسیقی پررنگ بوده‬ ‫است‪ .‬در بخش پایانی این ایین برگزیدگان بخش های گوناگون‬ ‫معرفی شدند و با اهدای تندیس و لوح و جایزه از انها تقدیر شد‪.‬‬ ‫دوازدهمین جش��نواره ملی موسیقی جوان از ‪ ۲۲‬مرداد تا ‪۱۷‬‬ ‫ش��هریور در دو بخش در فرهنگس��رای نی��اوران و تاالر رودکی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫علی معلم دامغانی از‬ ‫فرهنگستان هنر رفت‬ ‫با پایان دوره ریاست‬ ‫عل��ی معل��م دامغانی‬ ‫در فرهنگس��تان هنر‪،‬‬ ‫سرپرس��ت جدید این‬ ‫نه��اد فرهنگی معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫سرپرس��ت موق��ت‬ ‫فرهنگس��تان هنر‪ ،‬علیرضا اس��ماعیلی اس��ت که‬ ‫پیش از این معاونت امور هنری این فرهنگس��تان‬ ‫را برعهده داش��ته اس��ت‪ .‬علی معلم دامغانی‪ ،‬دی‬ ‫س��ال ‪ ۸۸‬کار خود را به عنوان رییس فرهنگستان‬ ‫هنر اغاز کرده بود‪ .‬فرهنگس��تان هنر موسس��ه ای‬ ‫اس��ت با ش��خصیت حقوقی مس��تقل که ب��ه نهاد‬ ‫ریاست جمهوری وابسته اس��ت‪ .‬هدف از تاسیس‬ ‫این فرهنگستان‪ ،‬پاسداری از میراث فرهنگی‪ ،‬هنر‬ ‫اس�لامی و ملی و پیشنهاد سیاس��ت ها‪ ،‬راهبردها‬ ‫و دس��تیابی ب��ه اخرین یافته ه��ا و نواوری ها و نیز‬ ‫ارتقای فرهنگ اس�لامی برای مقابله با تهدیدهای‬ ‫فرهنگ مهاجم عنوان شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫علی نعیمی‪ :‬ایین نخستین دوره جایزه اکادمی «سینماسینما»‬ ‫شامگاه یکشنبه‪ ۱۸ ،‬شهریور در هتل انقالب برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬در ابتدای نخس��تین دوره جایزه‬ ‫اکادمی «سینماس��ینما» کیانوش عیاری‪ ،‬رییس این جایزه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬عش��ق باعث برانگیختگی این جمع شده است‪ .‬هدف اکادمی‬ ‫این اس��ت که عشق را به سینما نش��ان دهد‪ .‬امیدوارم مسیری که‬ ‫این اکادمی طی می کند مانند اغاز ان باشد‪ .‬سپس کیوان کثیریان‪،‬‬ ‫دبیر این اکادمی اظهار کرد‪ :‬ما سعی کردیم امشب یک برنامه کوتاه‬ ‫و مفید داش��ته باش��یم‪ .‬این اکادمی با لطف ش��ما اغاز به کار کرد و‬ ‫در مرحله نخس��ت از حضور ‪ ۶۰‬نفر از اهالی سینما از تخصص های‬ ‫گوناگون بهره برد‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدوارم این حرکت که به طور کامل‬ ‫مستقل است باعث رونق سینما شود‪ .‬واقعیت این است که هر رایی‬ ‫که به دس��ت مان می رس��د مثل ناموس از ان مراقبت می کنیم زیرا‬ ‫اعتقاد داریم شفافیت در سایه امانتداری رخ می دهد‪.‬‬ ‫دبی��ر این رویداد هنری در پایان عن��وان کرد‪ ۱۷۰ :‬نفر از اهالی‬ ‫مطبوع��ات از زاویه ه��ا و جناح ه��ای گوناگ��ون در این نظرخواهی‬ ‫ش��رکت کردند و م��ا می خواهیم چهره تاثیرگ��ذار را از نظر اهالی‬ ‫رس��انه انتخاب کنیم‪ .‬در واقع ما از انها خواس��تیم ‪ 3‬نفر را که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬موثر بودند با بیان دلیل انتخاب کنند‪ ،‬از همین رو امروز‬ ‫م��ا ‪ ۱۰‬چه��ره برتر را انتخاب و نفر نخس��ت را به عنوان چهره موثر‬ ‫سال ‪ ۹۶‬معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه ایین احترام برومند‪ ،‬جمش��ید گرگین و مسعود رایگان‬ ‫ب��رای اه��دای جایزه بهترین فیلم کوتاه روی صحنه امدند و بهمن‬ ‫و بهرام ارک جایزه بهترین فیلم کوتاه اکادمی «سینماس��ینما» را‬ ‫برای فیلم «حیوان» دریافت کردند‪.‬‬ ‫بهم��ن ارک پ��س از دریافت جایزه اش گفت‪ :‬از دکتر حس��ینی‪،‬‬ ‫مدیر مدرسه ملی سینما که حامی ما در این فیلم بود و از بچه های‬ ‫فیلم کوتاه که همیش��ه زحمت می کش��ند‪ ،‬تش��کر می کنم‪ .‬جایزه‬ ‫باید از حالت فردی دربیاوری‪ .‬بعد از چند جلس��ه یک بار او ساعت‬ ‫‪ 7‬صبح زنگ خانه ما را زد که نش��ان از سختکوش��ی او داشت‪ .‬به او‬ ‫درود می فرستم و امیدوارم خیلی پیر نشده باشد‪.‬‬ ‫در بخش جایزه بهترین بازیگری‪ ،‬پوری بنایی‪ ،‬رضا کیانیان و گلی‬ ‫ترقی روی صحنه امدند‪ .‬تندیس مهرگیاه بهترین بازیگر زن به لیال‬ ‫حاتمی برای فیلم «رگ خواب» اهدا شد‪ .‬تندیس مهرگیاه بهترین‬ ‫بازیگر مرد به نوید محمدزاده برای فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»‬ ‫رس��ید‪ .‬تندیس مهرگیاه بهترین فیلمنامه به وحید جلیلوند و علی‬ ‫زرن��گار برای فیلم «بدون تاریخ بدون امضا» تعلق گرفت‪ .‬جلیلوند‬ ‫این جایزه و تمامی جوایزی را که این فیلم گرفته‪ ،‬به داوود کیانیان‪،‬‬ ‫نویس��نده و کارگردان تئاتر تقدیم کرد که سال هاس��ت اجازه کار‬ ‫ندارد‪ .‬جایزه موثرترین چهره س��ینمایی س��ال به رضا عطاران اهدا‬ ‫شد که این جایزه به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد سینما به وی رسید‪.‬‬ ‫عبدالرضا کاهانی‪ ،‬نویس��نده و کارگردان سینما در پیام ویدئویی‬ ‫عنوان کرد رضا عطاران س��ال های س��ال چهره س��ینما بوده و به‬ ‫همه امید داده اس��ت‪ .‬در این بخش از برنامه امیر نادری در پیامی‬ ‫ویدئویی تندیس مهرگیاه بهترین کارگردانی را به حمید نعمت اهلل‬ ‫ب��رای فیلم «رگ خواب» اهدا ک��رد‪ .‬وی پس از دریافت جایزه اش‬ ‫گفت‪ :‬خوشحالم که نام من را امیر نادری اعالم کرد‪ .‬من یکی از ‪5‬‬ ‫فیلمس��ازی هس��تم که امیر نادری در یکی از مصاحبه هایش گفته‬ ‫بود بعد از دیدن «دونده» کارگردان می شوند‪ .‬افتخار من این است‬ ‫که جزو ان ‪ 5‬نفر هستم‪.‬‬ ‫دیپل��م افتخ��ار بهترین فیلم به فیلم «ب��دون تاریخ بدون امضا»‬ ‫تعلق گرفت‪ .‬علی جلیلوند در این بخش گفت‪ :‬حضور در این جمع‬ ‫وزین افتخاری است‪.‬‬ ‫تندی��س مهرگیاه بخش بهترین فیلم ب��ه حمید نعمت اهلل برای‬ ‫فیلم «رگ خواب» اهدا شد‪ .‬کثیریان در پایان این ایین از برگزاری‬ ‫دوره بعدی این اکادمی در فروردین سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫مع��اون مطبوعاتی‬ ‫وزارت فرهن��گ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی در‬ ‫اظهارنظ��ری درباره‬ ‫بح��ران کاغ��ذ برای‬ ‫رس��انه های مکتوب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫بحران کاغذ را پش��ت سر گذاشتیم و نگذاشتیم‬ ‫ن��رخ کاغ��ذ ب��اال ب��رود‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫‪،‬‬ ‫محم��د س��لطانی فر‪ ،‬معاون ام��ور مطبوعاتی و‬ ‫اطالع رس��انی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫س��ومین مجمع دبیران شوراهای امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر س��ازمان های اجرایی کش��ور که‬ ‫در ب��اغ زیبا برگزار ش��د‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬ما در حوزه‬ ‫مطبوعات��ی ‪ 6‬ه��زار مج��وز ص��ادر کرده ای��م‪.‬‬ ‫همچنین ‪3‬هزار رس��انه فض��ای مجازی مجوز‬ ‫گرفته ان��د و ‪ ۴۱‬خبرگ��زاری نیز مجوز دارند که‬ ‫تنه��ا ‪۲۹‬تای انها فعال هس��تند‪ .‬به مطبوعات‪،‬‬ ‫چه مکت��وب و چه مجازی اعالم کرده ایم به هر‬ ‫ک��دام که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫فعالیت کنند‪ ،‬یارانه مطبوعات می دهیم و برای‬ ‫این کار ش��ورای بررس��ی داریم‪ .‬وی درباره افت‬ ‫رسانه های مکتوب نیز توضیح داد‪ :‬امروز دنیای‬ ‫رس��انه دیگر مختص رسانه های مکتوب نیست‬ ‫زیرا تنها نس��ل های سنتی روزنامه می خوانند و‬ ‫نس��ل جدید دیگر به سمت رسانه های مکتوب‬ ‫نمی رود‪ .‬متاسفانه فشارهای اقتصادی زیاد باعث‬ ‫شده بسیاری از رسانه ها در این بخش یا تعطیل‬ ‫ش��وند یا تیراژ انها بس��یار پایین باشد؛ به حدی‬ ‫که یک س��وم دکه های روزنامه ها را هم پاسخگو‬ ‫نباش��د‪ .‬معاون امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی‬ ‫وزیر فرهنگ درباره بحران کاغذ برای رسانه های‬ ‫مکتوب نیز عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه بحران کاغذ‬ ‫را پشت سر گذاشتیم و نگذاشتیم نرخ کاغذ باال‬ ‫برود‪ .‬کارخانه تولید کاغذ مازندران را راه اندازی‬ ‫کردیم و با این اقدام ها به نظر نمی رسد تا پایان‬ ‫سال مشکل داشته باشیم‪ .‬سلطانی فر ادامه داد‪:‬‬ ‫البته در حوزه کاغذ رس��انه ها س��عی کردیم هر‬ ‫میزان که کارشناسان ما در نظر داشتند به یک‬ ‫رس��انه ارائه کنیم زیرا در این شرایط بسیاری از‬ ‫رس��انه ها تقاضای بیشتری به ما می دهند اما ان‬ ‫کاغ��ذ را در بازار ازاد به فروش می رس��انند و ما‬ ‫برای جلوگیری از سوء استفاده ها‪ ،‬براساس نظر‬ ‫کارشناسی کاغذ ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫بازداشت موقت دو هنرمند و مدیر تئاتری‬ ‫دین طلب کن گرت غم دین است‬ ‫بحران کاغذ را‬ ‫پشت سر گذاشتیم‬ ‫‪ ۴‬پیشنهاد‬ ‫برای اصالح‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫در بورس کاال‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1136‬پیاپی ‪2454‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫روایت معدن‬ ‫در دنیای امروز‬ ‫تاکید معدنکاران بر لزوم اصالح قانون معادن‬ ‫روان سازی‬ ‫یا اصالح قانونی قدیمی؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻮﻝ ﺑﺘﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 41250‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10100866276‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397,03,25‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻛﺪﻣﻠﻰ‬ ‫ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 0068922310‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1500000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪ .‬ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0069240337‬ﺑﺎﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ‪ ،‬ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2325000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ‪ .‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﻣﻬﺮﻯ ﺳﻤﺎﻭﺍﺗﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 3873754584‬ﺑﺎﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ‪ ،‬ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪2250000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 17925000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 15000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺳﺖ ‪ :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0051326892‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 6375000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0069240337‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2325000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0056864078‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪4050000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﻯ ﺳﻤﺎﻭﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 3873754584‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2250000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪3 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241307‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻧﺎﻡ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 495508‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14006016730‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,05,15‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ - :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﺍﺑﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0071551204‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫‪ 10,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ -‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 181856771‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪5,000,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪ -‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺯﺭﻩ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺎ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 0063693461‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪5,000,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪ .‬ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ ‪ 120,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 100,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0939453487‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 20000000‬ﺭﻳﺎﻝ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻬﻴﻼ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ﺑﻴﻚ ﻛﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 0033350574‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 20000000‬ﺭﻳﺎﻝ‪ ،‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﻦ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0939042339‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 20000000‬ﺭﻳﺎﻝ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0944901026‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ‪20000000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ‪ ،‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺳﻼﻥ ﺩﺭﺑﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0921303688‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 20000000‬ﺭﻳﺎﻝ‪2،‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(241308‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خوب و بد‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫معدنی چینی ها‬ ‫در افریقا‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫تغییر زمان نوبت سوم‬ ‫ازادسازی محدوده ها‬ ‫و پهنه های اکتشافی‬ ‫مدیرکل دفتر امور اکتش��اف از تغییر زمان نوبت‬ ‫س��وم ازادس��ازی محدوده ها و پهنه های اکتشافی‬ ‫کشور خبر داد‪ .‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫اسداله کشاورز با اشاره به زمان ازادسازی محدوده ها‬ ‫و پهنه های اکتش��افی یادش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬زمان این‬ ‫ازادس��ازی به ساعت ‪ ۱۰‬صبح یکشنبه ‪ ۲۵‬شهریور‬ ‫‪ ۹۷‬موکول ش��د‪ .‬وی با اش��اره ب��ه نزدیکی اجرای‬ ‫طرح ازادس��ازی محدوده ه��ای معدنی و پهنه های‬ ‫مطالعاتی و مش��خص شدن محدوده های انها روی‬ ‫س��امانه کاداس��تر افزود‪ :‬این تغییر زمان به منظور‬ ‫اجرای اصولی و عادالنه و ایجاد شرایط یکسان برای‬ ‫همه متقاضیان انجام ش��ده است‪ .‬کشاورز افزود‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس از امروز تا زمان ازادسازی‪ ،‬امکان ثبت‬ ‫درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر‬ ‫میس��ر نخواهد بود‪ .‬وی با بیان اینکه در این مرحله‬ ‫از ازادس��ازی نیز بیش از ‪ ۴۰‬پهنه اکتش��افی ازاد‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬باقیمانده پهنه های مصوب که‬ ‫جلس��ه نهایی انها برگزار شده و مناطق امیدبخش‬ ‫انه��ا با تایید وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫ادامه کار به س��ازمان اس��تان ها ابالغ شده است نیز‬ ‫مش��مول ازادسازی مرحله س��وم خواهند بود‪ .‬وی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬همه اش��خاص حقیقی دارنده پروانه‬ ‫اکتشاف که پروانه انها پس از ‪ ۹۷/۳/۲۳‬ابطال شده‬ ‫اس��ت بنا بر دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تا‬ ‫یک سال مجاز به ثبت محدوده در سامانه کاداستر‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪677‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺯﻳﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ ﺻﻔﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﺯﻳﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ‬ ‫ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ )ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ‪ 9603918‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ( ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ)ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪129994‬‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 6772‬ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ ‪ 42‬ﻗﻄﻌﻰ ‪ 3‬ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ‬ ‫ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 1869‬ﻓﺮﻋﻰ ﺑﺨﺶ ‪ 11‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ‪ 209/78‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ( ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9709982160600237‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 41‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/7‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/62325‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪41‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻏﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺪﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺿﺎ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709982160600281‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 41‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/13‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/62318‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪41‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ‪:‬ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﭼﻘﺎﺯﺭﺩﻯ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ 1:‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺩﻳﻠﻤﻘﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ‪ 2‬ﻣﻬﺪﻯ ﺩﺳﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ‪ 3‬ﺁﺗﻴﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 344280‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ 4‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻠﻮﻧﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ‪:‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9610092160605158‬ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫‪ 9709972160600011‬ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 21/184/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1395/8/6‬ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫‪110/62313‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 41‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺠﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﺮﺧﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺩﻫﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺠﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ )ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 3104-9527‬ﺑﺨﺶ ‪11‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﻴﻊ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9609982160600935‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 41‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/8/5‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/62309‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪41‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻛﻴﻮﺍﻧﻔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎﺋﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ‬ ‫ﻛﻴﻮﺍﻧﻔﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982160500990‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 40‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/9/14‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 9:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪110/62305‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪40‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺪﺭ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1136‬‬ ‫پیاپی ‪2454‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫از سوی رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد‬ ‫تعاونی ها هم‬ ‫جوابگو‬ ‫نخواهند بود‬ ‫‪ ۴‬پیشنهاد برای اصالح قیمت گذاری در بورس کاال‬ ‫مصطفی عبداللهی‬ ‫تولیدکننده نورد فوالدی‬ ‫دول��ت ب��رای کنترل ت��ورم ب��ازار محصوالت‬ ‫فوالدی از مرداد امس��ال‪ ،‬با بخش��نامه دستوری‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا را ب��ه کنترل خ��ود دراورده اما یکی از‬ ‫منفی ترین پیامدهای دستوری شدن بازار‪ ،‬ایجاد‬ ‫رانت است‪ .‬از سوی دیگر این دستوری شدن بازار‬ ‫هیچ س��ودی برای مصرف کننده نخواهد داش��ت‬ ‫چراکه محص��والت با نرخ پایین ب ه مصرف کننده‬ ‫نهای��ی نخواهد رس��ید اما اگر مبن��ای نرخ فوالد‬ ‫دالر ‪ ۸۲۰۰‬تومان��ی ی��ا نرخ ازاد باش��د و از انجا‬ ‫که هم اکنون عرضه از تقاضا بیش��تر اس��ت‪ ،‬این‬ ‫موض��وع به خودی خود س��بب کاهش قیمت ها‬ ‫در چند روز خواهد ش��د‪ ،‬در حالی که دس��توری‬ ‫ب��ودن قیمت ها هیچ گاه راهکار مناس��بی نبوده و‬ ‫عملکردی اس��ت که در کش��ور بارها تجربه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به فرض اینکه دولت با نرخ دس��توری در‬ ‫بازار پیش برود و تعاونی هم ایجاد کند‪ ،‬ایا پیگیر‬ ‫ساختمان ساز نیز هست که با چه قیمتی در بازار‬ ‫عرضه می کند؟ ایا برای نظارت بر هر فروشنده ای‪،‬‬ ‫می توان یک پلیس گماشت؟ بنابراین اگر تعاونی‬ ‫هم ایجاد کنند‪ ،‬در نهایت س��ود کارخانه و کارگر‬ ‫به جیب واس��طه ها م��ی رود‪ .‬در تعاونی ها هم به‬ ‫احتمال زیاد سندسازهای مختلف شکل خواهند‬ ‫گرفت و کاال با همان س��ند وارد بازار می شود‪ .‬در‬ ‫هر صورت اگر فرض کنیم که به وس��یله تعاونی‪،‬‬ ‫کاال با نرخ مناس��ب ب ه ساختمان ساز می رسد‪ ،‬ایا‬ ‫گم��ان می کنید ساختمان س��از قیمت را کاهش‬ ‫خواه��د داد؟ به نظر می رس��د ک��ه قیمت گذاری‬ ‫دستوری هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد‪ .‬دولت‬ ‫بای��د قیمت ه��ا را در بازار ازاد کن��د‪ .‬البته برخی‬ ‫عن��وان می کنند که واحده��ای فوالدی از انرژی‬ ‫ارزان استفاده می کنند اما مگر واحدهای صنعتی‬ ‫خودروسازی و بخش کش��اورزی‪ ،‬از انرژی ارزان‬ ‫اس��تفاده نمی کنن��د؟ موضوع این اس��ت که اگر‬ ‫س��ودی در این میان وجود دارد‪ ،‬بهتر اس��ت به‬ ‫واحده��ای تولیدی بازگردد‪ .‬مگر دولت به کمک‬ ‫واحدهای بزرگ فوالدی – مانند فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫ش��رکت ذوب اهن اصفهان ی��ا نوردکارها‪ -‬که تا‬ ‫چند س��ال پیش ضررده بوده اند‪ ،‬امد و وام بدون‬ ‫بهر ه به عنوان تسهیالت به انها داد؟ موضوع این‬ ‫اس��ت که این واحدهای تولیدی با سود بیشتری‬ ‫ق��ادر به تکمیل زنجیره خود خواهند بود و ایجاد‬ ‫اش��تغال می کنند اما دالل ها و واسطه ها این کار‬ ‫را انج��ام نمی دهند‪ .‬بنابراین اگر مابه التفاوت نرخ‬ ‫ارزی وج��ود دارد باید اج��ازه دهیم به واحدهای‬ ‫تولیدی بازگردد‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫مسعود محمد‬ ‫خبر‬ ‫تعیین دستوری نرخ فوالد‬ ‫به سود دالالن‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران معتقد اس��ت‪ :‬برای تعادل بازار نباید مداخله‬ ‫ش��ود و عرضه و تقاض��ا در این بخش‪ ،‬ت��راز ایجاد‬ ‫می کند اما تعیین نرخ های دس��توری و تحمیلی‪،‬‬ ‫زمین��ه س��ودجویی و چپ��اول منابع را از س��وی‬ ‫واس��طه ها و دالالن فراهم می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫سیدرضا شهرستانی اظهار کرد‪ :‬امروز منتقدان بر‬ ‫این باورند که سهم انرژی در واحدهای فوالدسازی‬ ‫رقم قابل توجهی اس��ت؛ بنابراین می توان نس��بت‬ ‫ب��ه کنترل قیمت ه��ا با توجه به ن��رخ پایین انرژی‬ ‫اق��دام کرد‪ ،‬درحالی که در جهان‪ ،‬س��هم انرژی در‬ ‫تولی��د فوالد ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد براورد می ش��ود و ایران‬ ‫نیز از این امر جدا نیس��ت‪ .‬شهرستانی اضافه کرد‪:‬‬ ‫واحدهای فوالدسازی‪ ،‬اقالم مختلفی را برای تولید‬ ‫در س��بد مصرف خود قرار می دهن��د؛ از گرافیت‪،‬‬ ‫فرومنگنز و فروسیلیس گرفته تا الکترود‪ ،‬قطعات‬ ‫یدک��ی و حمل ونقل‪ .‬چنانچه این اق�لام را در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬اگاه می شویم که نرخ فوالدسازی ها نباید‬ ‫دستوری و با فشار تعیین شود‪ .‬به گفته شهرستانی‪،‬‬ ‫امروز ش��رایطی به وجود امده که یک عده واسطه و‬ ‫تاجر فوالد را خریداری می کنند و به مصرف کننده‬ ‫نهایی بین المللی یا واقعی می فروشند یا در انبارها‬ ‫دپو می کنند و در فرصتی مناس��ب از ان اس��تفاده‬ ‫می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬پیش از شرایط فعلی‪ ،‬هنگامی‬ ‫ک��ه ‪ ۳۰‬هزار ت��ن کاال روی تابلو ب��ورس می امد‪،‬‬ ‫خریداری نداش��ت و در واقع فروخته نمی ش��د اما‬ ‫اکن��ون ‪ ۳۰‬هزار تن فوالد روی تابلو می رود که ‪۱۰‬‬ ‫براب��ر ان‪ ،‬یعنی ‪ ۳۰۰‬هزار تن تقاضا موجود اس��ت‬ ‫زیرا س��ود خوبی دارد‪ .‬عضو هی��ات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران افزود‪ :‬ش��رایط کنونی‬ ‫را می ت��وان به منزل��ه خیانت به صنع��ت ارزیابی‬ ‫کرد زی��را نقدینگی تولیدکنندگان پایین می اید و‬ ‫منجر به تعطیلی واحدهای فوالدس��ازی می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی اضافه کرد‪ :‬کاهش نرخ فوالد در حالی‬ ‫که ش��اهد افزایش ارزش دالر هس��تیم‪ ،‬ش��رایط‬ ‫دشواری برای تولیدکننده ها به وجود می اورد‪.‬‬ ‫فرزاد هاشمی‬ ‫در پی ابالغ بخش��نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در مرداد امس��ال مبنی بر تعیین نرخ ش��مش فوالد در‬ ‫بورس کاال و تعیین نوس��ان نرخ ب��رای ان‪ ،‬این موضوع‬ ‫ب��ا واکنش ه��ای مختلفی از س��وی واحده��ای فوالدی‬ ‫و تولیدکنن��دگان روبه رو ش��د‪ .‬در این مدت نیز ش��اهد‬ ‫نامه نگاری های مختلف انجمن‪ ،‬افراد یا واحدهای مختلف‬ ‫به مقامات عالی دولت ب��رای خارج کردن بورس کاال از‬ ‫دستوری شدن بوده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن بار نیز رییس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران چند روز پیش با ارسال نامه ای به معاون‬ ‫اول رییس جمهوری‪ ،‬خواستار اصالح نظام قیمت گذاری‬ ‫فوالد شده است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی ایران در‬ ‫نامه ای به معاون اول رییس جمهوری‪ ،‬ضمن برش��مردن‬ ‫پیامدهای منفی عرضه فوالد بر اس��اس مکانیس��م های‬ ‫کنونی قیمت گذاری‪ ،‬خواستار اصالح ان شده است‪.‬‬ ‫شافعی در نامه خود با اشاره به ضرورت حرکت صنعت‬ ‫فوالد کشور به س��مت چشم انداز تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‪،‬‬ ‫اصالح نظ��ام معیوب قیمت گذاری فعل��ی را امری الزم‬ ‫دانسته و در این زمینه ‪ ۴‬پیشنهاد ارائه کرده است‪.‬‬ ‫وی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین اورده‬ ‫اس��ت‪« :‬با در نظر گرفتن تولی��د ‪ ۲۲‬میلیون تنی فوالد‬ ‫در کشور و مصرف ‪ ۱۵‬میلیون تنی داخلی‪ ،‬اصالح نظام‬ ‫فعلی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا‪ ،‬هیچ گونه نگرانی‬ ‫بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین دس��تی به دنبال‬ ‫نخواهد داشت»‪.‬‬ ‫مت��ن کامل نام��ه رییس ات��اق ایران به مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری به این شرح است‪:‬‬ ‫همان گونه که حضرتعالی مس��تحضرید‪ ،‬عرضه فوالد‬ ‫در بورس کاال بر اساس ش��یوه نامه کارگروه تنظیم بازار‬ ‫ب��ر مبنای نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰۰‬ریالی انجام می ش��ود که در‬ ‫تعارض با سیاس��ت جدید ارزی دولت محترم بوده و اثار‬ ‫مخرب��ی را برای این صنعت مهم و راهبردی کش��ور به‬ ‫دنبال داش��ته است‪ .‬برخی از مهم ترین پیامدهای منفی‬ ‫ناشی از عرضه فوالد بر اساس مکانیسم فعلی عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایج��اد ش��کاف ‪ ۵۰‬درصدی نرخ ف��والد در بورس‬ ‫کاال ب��ا بازار ازاد ک��ه تا پیش از ای��ن حداکثر ‪ ۵‬درصد‬ ‫بوده است‪ .‬این امر موجب ایجاد و تشدید تقاضای کاذب‬ ‫و س��ودجویی هنگفت واس��طه گران و دالالن شده و در‬ ‫نتیجه باعث زیان واحدهای تولیدی می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تامی��ن نک��ردن منافع مصرف کنن��دگان نهایی به‬ ‫دلیل رانت موجود در این س��ازکار ک��ه اجازه نمی دهد‬ ‫محص��والت ف��والدی با ن��رخ عرضه ش��ده در بورس به‬ ‫مصرف کنندگان برسد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کاهش چشمگیر ارزاوری ناشی از صادرات فوالد‪،‬‬ ‫به دلیل مش��روط کردن اعط��ای مجوزهای صادراتی به‬ ‫عرضه در بورس با کمتر از نرخ بازار‪.‬‬ ‫‪ -۴‬توجی��ه اقتصادی نداش��تن تولید ف��والد‪ ،‬به دلیل‬ ‫باالتر بودن نرخ مواد اولیه (قراضه) از نرخ فوالد تولیدی‬ ‫در بورس کاال‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کاهش امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فوالد‬ ‫به دلیل تغییر الگوی تعیین نرخ از س��مت فوالدس��ازان‬ ‫بزرگ به واحده��ای تولیدی کوچک تر‪( .‬گفتنی اس��ت‬ ‫در س��ال های گذش��ته ‪ ۷۰‬درصد عرضه فوالد در بورس‬ ‫کاال انجام می ش��د و ش��رکت های بزرگ فوالدس��از که‬ ‫تاثیرپذیری بیشتری از دولت دارند‪ ،‬تعیین کننده اصلی‬ ‫نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده اند که با رویه فعلی به‬ ‫دلی��ل کاهش تصنعی نرخ فوالد در بورس کاال بر مبنای‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰۰‬ریال��ی‪ ۳۰ ،‬درص��د بقیه واحدهای فوالدی‪،‬‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش اف��زوده در ص��ادرات زنجیره ارزش‬ ‫فوالد و مس باید به صورت تنازلی متوقف شود‪ ،‬به نحوی که به‬ ‫تناس��ب ایجاد ارزش افزوده و تولید کاالی نهایی‪ ،‬مالیات وصول‬ ‫شده مسترد شود‬ ‫نقش اصلی را در تعیین نرخ در بازار فوالد ایفا می کنند)‪.‬‬ ‫‪ -۶‬اتالف س��رمایه های دولت و نهادهای نظارتی (اعم‬ ‫از وق��ت‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬منابع مال��ی و‪ )...‬ناش��ی از الزام همه‬ ‫واحده��ای فوالدی به عرضه محص��والت در بورس کاال‬ ‫(این موضوع از زمان تاس��یس بورس کاال مطرح بوده و‬ ‫دولت های مختلف بنا به دالیلی ازجمله وجود بازار توزیع‬ ‫اهن االت‪ ،‬موفق به انجام ان نشده اند)‪.‬‬ ‫‪-۷‬کمرنگ ش��دن نقش مکانیس��م عرضه و تقاضا در‬ ‫تنظی��م بازار فوالد که به ج��ای مدیریت عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫تنه��ا بر عرضه هم��ه واحدهای ف��والدی در بورس کاال‬ ‫تمرک��ز ک��رده و منجر به کاه��ش انگی��زه عرضه برای‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ شده است‪.‬‬ ‫ب��ا عنایت به مراتب یاد ش��ده و با توج��ه به ضرورت‬ ‫حرکت صنعت فوالد کش��ور در راستای چشم انداز تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون ت��ن‪ ،‬اصالح نظ��ام معی��وب قیمت گذاری‬ ‫فعل��ی امری الزم و ضروری به نظر می رس��د‪ .‬با در نظر‬ ‫گرفتن تولید ‪ ۲۲‬میلی��ون تن و مصرف ‪ ۱۵‬میلیون تن‬ ‫در کش��ور‪ ،‬اصالح نظام فعلی بر اساس مکانیسم عرضه‬ ‫و تقاض��ا‪ ،‬هیچ گونه نگران��ی بابت تامین نی��از داخلی و‬ ‫صنایع پایین دس��تی ب��ه دنبال نخواهد داش��ت‪ .‬موجب‬ ‫امتن��ان خواهد بود چنانچه حضرتعالی دس��تور فرمایند‬ ‫در راس��تای اصالح فرایند معیوب قیمت گذاری و عرضه‬ ‫ف��والد‪ ،‬دس��تگاه های ذی ربط تصمیم��ات الزم را اتخاذ‬ ‫کنن��د‪ .‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور قوای سه گانه‪،‬‬ ‫برای اصالح نظام قیمت گذاری فعلی‪ ،‬پیشنهادهایی را به‬ ‫این شرح تقدیم می دارد‪:‬‬ ‫الف) س��قف نرخ در معامالت محصوالت فوالدی و نیز‬ ‫سایر فلزات در بورس برداشته شود‪.‬‬ ‫ب) غربالگ��ری پروانه ه��ای بهره ب��رداری واحده��ای‬ ‫پایین دس��تی (خریداران محصول میان��ی در بورس) با‬ ‫استفاده از اظهارنامه های مالیات ارزش افزوده انها انجام‬ ‫ش��ود و پروانه های بهره برداری غیرفعال حذف شوند‪.‬ج)‬ ‫لغ��و معافیت صادرات م��واد اولیه و محص��والت میانی‬ ‫فوالدی‪ ،‬مس و الومینیوم (انواع ورق‪ ،‬ش��مش و اسلب)‬ ‫از پرداخت مالیات‪ ،‬تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش‬ ‫یابد و دولت نیز از درامدهای ناشی از صادرات نهاده های‬ ‫یاران��ه ای (انرژی‪ ،‬اب و م��واد خام) بهره مند ش��ود‪ .‬د)‬ ‫اس��ترداد مالیات ارزش افزوده در صادرات زنجیره ارزش‬ ‫ف��والد و مس به صورت تنازلی متوقف ش��ود‪ ،‬به نحوی‬ ‫که به تناس��ب ایجاد ارزش افزوده و تولید کاالی نهایی‪،‬‬ ‫مالیات وصول شده مسترد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در قالب بخشنامه نمی گنجد‬ ‫مس��عود محمد‪ ،‬کارش��ناس فوالد درب��اره پیامدهای‬ ‫دس��توری شدن بازار فوالد از س��وی دولت در گفت وگو‬ ‫با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دس��توری کردن بازار‪ ،‬کار درستی‬ ‫به شمار نمی رود و برای کنترل تورم دولت نمی تواند وارد‬ ‫بازار ش��ود‪ .‬محمد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع این‬ ‫اس��ت که مواد اولیه واحدهای فوالدس��ازی نیز در حال‬ ‫گران ش��دن اس��ت‪ .‬از این رو اگر واحدها قادر به خرید‬ ‫مواد اولیه با نرخ ارزان بودند‪ ،‬می ش��د این بخش��نامه ها‬ ‫را ب��ه نوعی قبول کرد در حالی که کل هزینه های تولید‬ ‫ب��رای واحدهای تولی��دی افزایش یافته اس��ت‪ .‬اگر این‬ ‫ تفاوت ه��ا را در کنار همدیگر قرار دهید درخواهید یافت‬ ‫ک��ه عرضه کردن محصوالت به ن��رخ دولتی یعنی تولید‬ ‫همراه با ضرر‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬این بخش��نامه های دستوری‬ ‫به هیچ عنوان قادر به تنظیم بازار نیس��تند‪ .‬باالدس��ت‪،‬‬ ‫پایین دس��ت‪ ،‬تولی��د ش��مش و تولی��د ن��ورد در قالب‬ ‫بخش��نامه های دولتی نمی گنجند‪ .‬این کارشناس فوالد‬ ‫با اش��اره به اینک��ه در بورس کاال تعیین س��قف کردن‬ ‫برخالف ذات این شبکه است‪ ،‬گفت‪ :‬در بخشنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ابتدا س��قف ‪ ۵‬درصد نوسان را‬ ‫تعیین ک��رده بودند که ان را ب��ه ‪ ۱۵‬درصد ارتقا دادند‬ ‫اما موضوع این اس��ت که قیمت ها بدون سقف در بورس‬ ‫کاال باید کش��ف ش��وند‪ .‬محمد ادامه داد‪ :‬در کل‪ ،‬زمانی‬ ‫ک��ه نرخ بازار بس��یار باالتر از نرخ بورس کاالس��ت باید‬ ‫دلیلی برای ارزان ارائه ش��دن ان در بورس وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬مگر اینکه تولیدکننده بخواه��د با ضرر به تولید‬ ‫ادام��ه دهد‪ .‬وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬حتی برای بخش‬ ‫خصولتی که تمام زنجیره را در اختیار دارد نیز به صرفه‬ ‫ل را ارائه‬ ‫نیست که با این قیمت ها در بورس کاال محصو ‬ ‫کند‪ .‬این کارش��ناس فوالد در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با‬ ‫این بخش��نامه ها محصول باید ب��ه مصرف کننده نهایی‬ ‫می رسید اما شاهدیم که چنین اتفاقی نیفتاده است‪ .‬در‬ ‫بخش نورد نیز مجبور هس��تند هر کیل��و را زیر ‪۳۰۰۰‬‬ ‫تومان به فروش برسانند‪ ،‬در حالی که شمش را هر کیلو‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬توم��ان خریداری می کنن��د‪ .‬هزینه های دیگری‬ ‫مانند هزینه سایر مواد اولیه‪ ،‬انرژی و نیروی انسانی نیز‬ ‫وجود دارند که با تورم موجود‪ ،‬نرخ تمام شده انها افزایش‬ ‫پیدا کرده اس��ت‪ .‬اقالم مورد نیاز واحدهای فوالدسازی‬ ‫حدود ‪ ۳.۵‬برابر افزایش یافت��ه و نمی توان این هزینه ها‬ ‫را نادیده گرفت‪ .‬در هر صورت کاال با نرخ تمام شده باال‬ ‫به دس��ت مصرف کننده می رسد و دولت نمی تواند تنها با‬ ‫نظارت بر یک بخش از زنجیره‪ ،‬قیمت گذاری دس��توری‬ ‫کند‪ .‬از این رو قیمت های دستوری جوابگو نخواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستوری شدن بازار راه به جایی نمی برد‬ ‫از دید کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬بخش��نامه های دولتی‪،‬‬ ‫راهکار مناس��بی برای ح��ل رکود تورمی ب��ازار کنونی‬ ‫نیس��تند و با دس��توری ک��ردن قیمت ه��ا راه به جایی‬ ‫نمی برند‪ .‬در این باره فرزاد هاش��می‪ ،‬کارشناس اقتصاد‬ ‫و اس��تاد دانش��گاه در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫زمانی که در کش��وری جن��گ روی می دهد‪ ،‬در اقتصاد‬ ‫ان کش��ور انتظار تورمی ش��کل می گیرد که رفع ان به‬ ‫راحتی نخواهد بود‪ .‬از این رو مش��کل این روزهای بازار‬ ‫را نمی ت��وان ب��ا دس��توری پیش رفتن حل ک��رد و این‬ ‫راهکار راه ب��ه جایی نمی برد‪ .‬هاش��می در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در چند ماه نخس��ت امسال ش��اهد بودیم که بازار‬ ‫به دلیل مس��ائل سیاس��ی و نقض برجام‪ ،‬دچار التهاب و‬ ‫تورم مهارگسیخته شد و در برابر بسته های ارائه شده یا‬ ‫بخش��نامه های مختلف واکنش نش��ان داد اما به سرعت‬ ‫راه خ��ود را بازیاف��ت و روال افزایش قیمت ها را از س��ر‬ ‫گرفت چراکه بازار‪ ،‬هوش��مند اس��ت و با بخشنامه های‬ ‫دولت��ی نمی ت��وان ان را به کنت��رل دراورد‪ .‬وی راهکار‬ ‫مش��کل اقتصادی کش��ور را حل مناقش��ات سیاسی در‬ ‫سطح بین المللی برشمرد‪.‬‬ ‫نامه سهامداران فوالدی و معدنی به نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری را لغو کنید‬ ‫س��هامداران صنعت فوالد و معدن در نامه خود با بیان اینکه‬ ‫از پیگیری خواس��ته های خود به وس��یله مراجع دولتی ناامید‬ ‫شده اند از نمایندگان ملت ‪ ۳‬خواسته اصلی را مطالبه کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬سهامداران شرکت های فوالدی و معدنی‬ ‫در س��ومین نامه سرگشاده اعتراضی خود در یک ماه گذشته‪،‬‬ ‫باز هم نس��بت به قیمت گذاری دس��توری محصوالت فوالدی‬ ‫معترض شده اند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬س��هامداران صنعت فوالد در نگاشته جدید‬ ‫خود با بیان اینکه در نامه های ارس��الی به اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری و مس��عود کرباس��یان‪ ،‬وزیر وقت‬ ‫ام��ور اقتصادی و دارایی نس��بت به رانت ایجاد ش��ده از محل‬ ‫قیمت گ��ذاری فوالد هش��دار داده ان��د اما ای��ن نامه نگاری ها‬ ‫ب��ه دالیلی نامعل��وم نتیجه بخش نبوده اس��ت‪ .‬ای��ن بار همه‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی را خطاب قرار داده اند‪.‬‬ ‫س��هامداران ش��رکت های فوالدی و معدنی توضیح داده اند‪:‬‬ ‫اوای��ل م��رداد‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و معاون معدنی‬ ‫وی در ش��یوه نامه ای برای انواع محصوالت فوالدی نرخ گذاری‬ ‫کرده اند و این نرخ گذاری بر اساس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بوده که‬ ‫‪ ۲۰‬فروردین از سوی معاون اول رییس جمهوری به عنوان تنها‬ ‫نرخ رس��می دالر اعالم شد‪ ،‬در واقع درس��ت زمانی که پروژه‬ ‫تک نرخی ش��دن دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با شکس��ت روبه رو شد‬ ‫و حتی در میانه مرداد امس��ال در بسته جدید ارزی‪ ،‬نرخ های‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬تومانی دالر به طور رسمی پذیرفته شد و مالک تبدیل‬ ‫ارز صادرات��ی به ریال قرار گرف��ت‪ .‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت برای فروش محصوالت ف��والدی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫چند بخش��نامه نوشتند؛ تصمیمی که با واقعیت های اقتصادی‬ ‫س��ازگار نیس��ت و به گفته رییس محترم کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در کمتر از ‪ ۵‬ماه بی��ش از ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان رانت برای دالالن ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫س��هامداران حقیقی صنایع فوالدی و معدنی در این نامه به‬ ‫مصاحبه دبیر کانون انبوه س��ازان اش��اره کرده و اورده اند‪ :‬این‬ ‫مقام صنفی‪ ،‬هفته گذش��ته در مصاحبه ای رس��می با رسانه ها‬ ‫اعالم کرد که اخرین نرخ خرید تیراهن از س��وی س��ازندگان‬ ‫س��اختمان کیلویی ‪ ۵۶۰۰‬تومان اس��ت و میلگرد را هم باالی‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬تومان می خرند‪.‬‬ ‫ح��ال انکه نرخ فروش میلگرد و تیراه��ن در بورس کاال به‬ ‫طور متوس��ط پایین تر از کیلویی ‪ ۳۰۰۰‬تومان است یعنی در‬ ‫هر معامل��ه ای که در بازار رس��می کاال انجام ش��ده‪ ،‬به بهانه‬ ‫حمای��ت از مصرف کننده نهایی کیلوی��ی حدود ‪ ۳۰۰۰‬تومان‬ ‫رانت ایجاد ش��ده است! کافی است خود شما هم با یک تماس‬ ‫کوتاه با ش��رکت های پایین دستی فوالد به این واقعیت برسید‬ ‫که کسی به شما محصول ارزان نمی دهد‪.‬‬ ‫فع��االن حقیقی بازار س��هام در این نامه به ادعای اس��تفاده‬ ‫ش��رکت های فوالدی از اب و برق ارزان اش��اره کرده و تصریح‬ ‫کرده ان��د‪ :‬دالالن��ی که با ادعای ف��روش اب و ب��رق ارزان به‬ ‫ش��رکت های فوالدی ب��ه رانت خواری گس��ترده خ��ود ادامه‬ ‫می دهن��د‪ ،‬این واقعی��ت را نمی دانند یا خ��ود را به بی خبری‬ ‫زده اند که خیلی از ش��رکت های فوالدی‪ ،‬نی��روگاه برق دارند‬ ‫و تولیدکننده هس��تند و مصرف اب بس��یاری از کارخانه های‬ ‫بزرگ فوالدی هم از محل پساب و تسویه اب فاضالب شهری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین طرح دریافت اب و برق ارزان از س��وی شرکت های‬ ‫فوالدی‪ ،‬تنها یک ادعای پوپولیستی برای سرپوش گذاشتن بر‬ ‫ادامه رانت رانتخواری هاست‪.‬‬ ‫ای��ن فعاالن بازار س��رمایه با بی��ان اینکه مس��ئولیت رانت‬ ‫ایجاد ش��ده در بازار ف��والد که به اذعان امار و ارقام رس��می‬ ‫دس��ت کم ‪ ۵۰۰۰‬میلی��ارد توم��ان در بیش از ‪ ۴‬ماه گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬در نامه نگاری خود با نمایندگان خان��ه ملت اورده اند‪:‬‬ ‫برای ما غیرقابل قبول اس��ت که دولت در فضای کس��ب و کار‬ ‫شرکت هایی که سهام انها یک دهه پیش به مردم واگذار شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دخالت کند‪ .‬دولت فقط ‪ ۲۵‬کاال را مش��مول دریافت‬ ‫ارز دولت��ی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اعالم کرده که ف��والد در زمره این‬ ‫کاالها نیست‪.‬‬ ‫حاال مشخص نیست با چه هدف و مقصودی فروش فوالد را‬ ‫بر مبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی قیمت گذاری کرده اند؟ دولت باید‬ ‫پاس��خگو باش��د که به چه دلیل چنین رانت عظیمی از محل‬ ‫قیمت گذاری دولتی در بازار فوالد ایجاد شده و با چه اجازه ای‬ ‫ع��ده ای در این ‪ ۴‬ماه ثروت های باداورده ای به جیب زده اند و‬ ‫قدرت خرید س��هامداران صنایع فوالدی و معدنی که ترکیبی‬ ‫از مردم‪ ،‬س��هامداران عدالت‪ ،‬بازنشس��تگان تامین اجتماعی و‬ ‫صندوق فوالد هستند‪ ،‬هر روز ضعیف تر شده است؟‬ ‫س��هامداران صنعت فوالد و معدن در نامه خود با بیان اینکه‬ ‫از پیگیری خواس��ته های خود به وس��یله مراجع دولتی ناامید‬ ‫ش��ده اند از نمایندگان ملت ‪ ۳‬خواس��ته اصلی را مطالبه کرده‬ ‫و اورده ان��د‪ :‬از نماین��دگان محترم مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ک��ه امید به انها ب��رای اصالح امور بیش از مس��ئوالن دولتی‬ ‫است خواس��تاریم در وهله نخست هر چه سریع تر دستور لغو‬ ‫قیمت گ��ذاری دس��توری فوالد را صادر کنند و دامنه نوس��ان‬ ‫محصوالت فوالدی در بورس کاال مانند س��ایر محصوالت ازاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دوم اینک��ه ران��ت گس��ترده ای که از جی��ب تولیدکننده و‬ ‫س��هامدار در ماه های گذشته به بهانه حمایت از مصرف کننده‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬پیگیری شود و حق سهامدار از رانتخواران گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬س��وم اینکه از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سوال شود‬ ‫که چگونه با قیمت گذاری دس��توری چنین رانت بزرگی برای‬ ‫عده ای دالل ایجاد کرده است‪ ،‬در حالی که تشخیص نرسیدن‬ ‫میلگرد‪ ،‬تیراهن و ورق ‪ ۳۰۰۰‬تومانی به مصرف کننده نهایی‪،‬‬ ‫خیلی سخت نیست!‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1136‬‬ ‫پیاپی ‪2454‬‬ ‫معدن‬ ‫روان سازی یا اصالح قانونی قدیمی؟‬ ‫یک��ی از مولفه های مهم و اساس��ی در بهبود محیط‬ ‫کسب و کار‪ ،‬کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی های‬ ‫مبتنی بر این قوانین اس��ت‪ ،‬از این رو پاالیش قوانین‬ ‫به وسیله ایجاد شفافیت و کارامدی‪ ،‬نقش بسزایی در‬ ‫تحقق این امر دارد‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه معدن بر ای��ن باورند که قانون مربوط‬ ‫ب��ه معادن ب��رای بهبود فض��ای کس��ب و کار تدوین‬ ‫نش��ده و نیازمند بازنگری و اصالحات است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل بخ��ش خصوصی معدن ای��ران به عنوان متولی‬ ‫س��اماندهی و هماهنگی در ام��ور حرفه ای و تخصصی‬ ‫مع��ادن برای تغیی��ر قانون معادن‪ ،‬ت�لاش و اقدام به‬ ‫تدوی��ن اصالحیه ای بر این قانون ک��رد اما در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ایران هنوز مطرح نشده است‪.‬‬ ‫میرزائیان با بیان اینکه قانون شرایط را با مجوزهای‬ ‫اکتشاف و استخراج برای معدنکاران دشوار کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بروکراسی طوالنی و اطمینان نداشتن از بازگشت‬ ‫س��رمایه باعث شده که بسیاری از س��رمایه گذاران به‬ ‫سرمایه گذاری در معادن مایل نباشند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شفاف نبودن در قانون معادن‬ ‫‹ ‹تالش برای اصالح قانون معادن‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬احمد ش��ریفی‪ ،‬دبیر انجمن سنگ‬ ‫ای��ران در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬خانه معدن‬ ‫ب��رای اصالح قانون معادن‪ ،‬ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫معدنی را با حضور اعضای خانه های معدن استان های‬ ‫مختلف تاسیس کرد‪ .‬وظیفه اصلی این شورا‪ ،‬تشکیل‬ ‫ستاد بازنگری قانون معادن است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به تش��کیل کمیت��ه ‪ ۳‬نفره‬ ‫برای اصالح قانون مع��ادن در خانه معدن‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کمیته متشکل از من و اقایان طاهر احمدی نژاد‪ ،‬عضو‬ ‫کمیته قان��ون اصالح قانون معادن خانه معدن و عزیز‬ ‫میرزاییان بود‪.‬‬ ‫اعض��ای ای��ن کمیته یک س��ال بر قان��ون معادن‬ ‫متمرکز ش��دند و در نهایت اصالحیه خ��ود را بر این‬ ‫قانون به اتاق بازرگانی اعالم کردند و اتاق نیز ان را به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارجاع داد‪.‬‬ ‫به گفته ش��ریفی‪ ،‬در این اصالحیه تغییراتی که باید‬ ‫برای توسعه بخش معدن در نظر گرفته شود‪ ،‬مشخص‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به برخ��ی تغییرات در قانون‬ ‫مع��ادن‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اس��اس م��اده ‪ ،۵‬قانون معادن‬ ‫اکتش��اف ذخایر معدنی از سوی اش��خاص حقیقی یا‬ ‫حقوق��ی مجاز انجام می ش��ود و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مکلف اس��ت بس��تر الزم به منظور اکتشاف‬ ‫ذخای��ر معدنی در سراس��ر کش��ور را برای اش��خاص‬ ‫حقیقی و حقوقی فراهم کند اما از دید شورا‪ ،‬این ماده‬ ‫قانونی نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی درباره تغییر ماده ‪ ۵‬قانون معادن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اکتشاف ذخایر معدنی از سوی اشخاص حقیقی‬ ‫یا حقوقی دارای صالحیت فنی و مالی انجام می شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف است بستر الزم‬ ‫را به منظور اکتش��اف ذخایر معدنی در سراسر کشور‬ ‫برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند‪.‬‬ ‫شریفی ادامه داد‪ :‬همچنین بر اساس تبصره ‪ ۱‬ماده‬ ‫‪ ۵‬قان��ون معادن‪ ،‬دولت مکلف اس��ت در الیحه بودجه‬ ‫ساالنه‪ ،‬نس��بت به تامین اعتبار الزم برای ایجاد بستر‬ ‫مناسب اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام‬ ‫کن��د اما به نظر فعاالن معدنی بهتر اس��ت این تبصره‬ ‫تغییر کند‪ .‬دولت مکلف است در الیحه بودجه ساالنه‪،‬‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫قان��ون فعل��ی مع��ادن‪ ،‬ش��فاف نیس��ت و ابه��ام زی��ادی دارد‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که قانون نباید قابل تفس��یر باش��د و اجرای ان‬ ‫نباید به ایین نامه موکل ش��ود‪ .‬سرمایه گذاران خارجی‪ ،‬قانون را‬ ‫می شناسند و به ایین نامه اعتقادی ندارند‬ ‫نس��بت به تامین اعتبار الزم برای ایجاد بستر مناسب‬ ‫اکتش��اف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام کند و‬ ‫مشوق های الزم را برای بخش خصوصی در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته تامین کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه خالهای قانون��ی درباره‬ ‫مزاحمت ه��ای ایجاد ش��ده برای معدن��کاران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تبصره‪ ۳‬ماده ‪ ۱۹‬قانون معادن به مزاحمت اش��خاص‬ ‫حقیقی یا حقوقی اشاره دارد‪.‬‬ ‫بر اساس این قانون هرگاه مزاحمت ها به نحوی مانع‬ ‫عملیات معدنی ش��ود‪ ،‬جرم تلقی شده و مجرم ضمن‬ ‫جبران خس��ارت‪ ،‬به حبس از یک تا ‪ ۶‬ماه یا پرداخت‬ ‫جریم��ه نقدی معادل ‪ ۲‬برابر خس��ارت وارده محکوم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شریفی درباره اصالح این ماده قانونی از سوی کمیته‬ ‫‪ ۳‬نفره اصالح قانون معادن‪ ،‬گفت‪ :‬مزاحمت اش��خاص‬ ‫حقیقی یا حقوقی ب��ه نحوی که مانع عملیات معدنی‬ ‫شود‪ ،‬جرم تلقی می شود‪ .‬مراجع قضایی مکلفند نسبت‬ ‫ب��ه رفع مزاحم��ت‪ ،‬اقدام و خارج از نوبت به ش��کایت‬ ‫دارنده پروانه عملیات معدنی رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق دولتی شفاف شود‬ ‫همچنی��ن در این زمینه‪ ،‬عزیز میرزائیان‪ ،‬عضو خانه‬ ‫مع��دن در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اصالح قانون‬ ‫برای ایجاد امنیت در س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫موظف هستیم قانون معدن را به سمتی هدایت کنیم‬ ‫که س��رمایه گذاران با کمترین دغدغه وارد این عرصه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫باع��ث رونق فعالیت معدنکاری در کش��ور می ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فع��االن این ح��وزه خواه��ان تدوی��ن قانونی‬ ‫هس��تند ک��ه س��رمایه گذاران خارجی ب��دون دغدغه‬ ‫س��وخت س��رمایه‪ ،‬به این ح��وزه ورود کنن��د‪ .‬نباید‬ ‫فرام��وش کنیم ک��ه س��رمایه گذاران خارجی منافعی‬ ‫قابل توجهی به همراه می اورند‪ .‬قانون فعلی به گونه ای‬ ‫اس��ت ک��ه س��رمایه گذار خارجی ب��ا اطمین��ان وارد‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی با بیان اینکه نحوه دریافت حقوق‬ ‫دولتی از معدنکاران شفاف نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حقوق‬ ‫دولتی باید ش��فاف و روش��ن باش��د تا س��رمایه گذار‬ ‫بداند برای ‪ ۲۰‬س��ال اینده چه می��زان حقوق دولتی‬ ‫پرداخ��ت می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که هر س��ال‬ ‫می��زان دریافت حق��وق دولتی تغیی��ر می کند و این‬ ‫مسئله تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬قانون فعلی معادن‪ ،‬ش��فاف نیس��ت‬ ‫و ابهام زی��ادی دارد‪ .‬فراموش نکنیم ک��ه قانون نباید‬ ‫قابل تفسیر باشد و اجرای ان نباید به ایین نامه موکل‬ ‫شود‪ .‬سرمایه گذاران خارجی قانون را می شناسند و به‬ ‫ایین نام��ه اعتقادی ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫ایران ایین نامه ها اجرا می شوند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ایین نامه ه��ا ب��ا تغییر وزی��ران یا‬ ‫سیاس��ت ها تغیی��ر می کنن��د ام��ا قوانی��ن پای��دار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنین بهرام ش��کوری‪ ،‬رییس کمیسیون معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی اتاق بازرگانی ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫مهر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ابهام در قوانین معدنی باعث ش��ده تا‬ ‫سرمایه گذاران حتی با برنامه ریزی دقیق از پیش بینی‬ ‫اینده کس��ب و کار خ��ود مطمئن نباش��ند‪ .‬از این رو‬ ‫تصمیم به خروج س��رمایه از این ح��وزه می گیرند‪ .‬به‬ ‫عبارتی فعاالن اقتصادی برای ش��روع یا ادامه کس��ب‬ ‫و کار خ��ود نیاز ب��ه ثبات وضعیت قوانین و ش��رایط‪،‬‬ ‫دس��ت کم در ‪ ۱۰‬س��ال اینده دارند ت��ا بتوانند برنامه‬ ‫تولید با صرفه اقتصادی را تدوین کنند و بر اساس ان‬ ‫فعالیت شان را ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬م��اده ‪ ۱۴‬قانون معادن درباره حقوق‬ ‫دولتی و نحوه تعیین ان در قانون‪ ،‬با ابهام رو به رو است‪.‬‬ ‫در قانون امده اس��ت که باید درص��دی از بهای ماده‬ ‫معدنی س��ر معدن به عنوان حق��وق دولتی پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬در حالی که با توجه به نبود صراحت کافی در‬ ‫قانون‪ ،‬دولت این درصد را به صورت س��لیقه ای تغییر‬ ‫می دهد و ان را قانونی بر می شمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روان سازی قانون معدن‬ ‫محمدرضا بهرام��ن‪ ،‬رییس خانه معدن ایران نیز در‬ ‫گفت وگوی��ی با‬ ‫‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬روان س��ازی‬ ‫قوانی��ن در بخش معدن باید به ی��ک ضرورت تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه قانون مع��دن در کلیت چندان‬ ‫بد نیس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬بای��د به این پرس��ش ها یک‬ ‫پاسخ شایس��ته بدهیم که چرا سرمایه گذاران خارجی‬ ‫به راحتی جذب معادن ایران نمی شوند؟ چرا در شرایط‬ ‫فعلی اقتصاد کش��ور که نیازمند جذب س��رمایه های‬ ‫داخل��ی ب��زرگ در بخ��ش معدن هس��تیم ب��از هم‬ ‫س��رمایه گذاران به این حوزه جذب نمی شوند؟ این در‬ ‫حالی اس��ت که می توان با برخی اصالحات جزئی در‬ ‫قانون معادن‪ ،‬امنیت سرمایه گذاری در این حوزه را باال‬ ‫برد‪.‬‬ ‫ریی��س خان��ه معدن ای��ران با اش��اره به ش��ناخته‬ ‫ش��دن معدن ایران از سوی کش��ورهای دیگر‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بس��یاری از کش��ورها از جمله امریکا‪ ،‬استرالیا و‬ ‫کانادا با فراورده های معدنی اش��نا هس��تند‪ .‬از این رو‬ ‫می ت��وان برای انها ایجاد انگی��زه کرد‪ .‬به نظر من این‬ ‫مه��م در س��ایه تدوی��ن قوانین جدید میس��ر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه بهرام��ن‪ ،‬قان��ون فعل��ی مع��دن امنیت‬ ‫س��رمایه گذاری در درازمدت را تامی��ن نمی کند و در‬ ‫برخ��ی از ماده ه��ا و بندها چندان به این نیاز پاس��خ‬ ‫نمی ده��د‪ .‬همچنین ع�لاوه بر قانون مع��دن‪ ،‬بخش‬ ‫نظ��ارت بر معادن نی��ز باید خود را با اس��تانداردهای‬ ‫جهانی هماهنگ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالی�ل موفقی�ت ایمی�درو در‬ ‫جشنواره شهید رجایی‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫عزیز میرزائیان‬ ‫گروهی از فیلمسازان سینمای مستند‪ ،‬به مدت ‪ ۲‬روز از معادن و صنایع معدنی شرکت‬ ‫گل گهر دیدن می کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته‪ ،‬شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی گل گهر میزبان بیش از ‪ ۳۰‬نفر از مستندس��ازان اس��ت که با هدف ایجاد ارتباط‬ ‫نزدیک بین بخش تولید و حوزه س��ینمای مس��تند‪ ،‬برگزار می ش��ود‪ .‬در این برنامه که با‬ ‫اگهى اجرائیه مشخصات محکوم له‪ /‬محکوم لهم بانک توسعه تعاون مشخصات محکوم علیه‪ /‬محکوم‬ ‫علیه��م اقاى مس��عود هدائی فرزند غالمرضا و کاال ماندگار پردیس��ان و عزی��زی عبدی تازه کند فرزند‬ ‫احمد و مهدی غفوریهای اصل فرزند حس��ن محکوم به‪ :‬به موجب درخواس��ت اجراى حکم مربوطه به‬ ‫شماره دادنامه مربوطه ‪ 9709970228600242‬محکوم علیهم تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 10/000/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 350/117/000‬ریال بابت هزینه دادرسى و حق‬ ‫الوکاله و خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ ‪ 1396/3/24‬لغایت روز پرداخت براساس شاخص ساالنه بانک‬ ‫مرکزی تعیین می گردد در حق خواهان و نیم عشر اجرای در حق صندوق دولت‪.‬‬ ‫‪ 110/64858‬دفتر شعبه ‪ 26‬دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران‬ ‫مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع‬ ‫و به شماره پرونده کالسه ‪ 9709980227800417‬شعبه ‪ 18‬دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی‬ ‫بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ ‪ 1397/7/30‬ساعت ‪ 11‬تعیین که حسب دستور دادگاه طبق‬ ‫موضوع ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان‬ ‫مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی می گ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ‬ ‫انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را‬ ‫دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ 110/64854‬دفتر شعبه ‪ 18‬دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بهشتی تهران‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای ایمان کارگذار فرزند حسن خواهان اقای‬ ‫جهان بخش ش��ادی نسب دادخواستی به طرفیت خوانده اقای ایمان کارگذار به خواسته مطالبه وجه‬ ‫مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه ‪ 9509980228600911‬شعبه ‪ 26‬دادگاه‬ ‫عمومی حقوقی مجتمع قضایی بهش��تی تهران ثبت و وقت رس��یدگی مورخ ‪ 1397/8/6‬ساعت ‪9:30‬‬ ‫تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان‬ ‫بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی می گردد تا‬ ‫خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود‬ ‫نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ 110/64857‬دفتر شعبه ‪ 26‬دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بهشتی تهران‬ ‫دادنام��ه پرونده کالس��ه ‪ 9709982163600055‬ش��عبه ‪ 211‬دادگاه عموم��ى حقوقى مجتمع‬ ‫قضایى شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره ‪ 9709972163600603‬خواهان ها‪ :‬اقای فرزاد پاک‬ ‫سرش��ت فرزند اردش��یر و لیال نقاش چیمه فرزند اصغر خواندگان‪ :‬اقای محمدرضا باقری فرزند صمد‬ ‫و صد باقری فرزند نعمت اله همگی به نش��انى مجهول المکان خواس��ته ها‪ :‬مطالبه خسارت دادرسی و‬ ‫مطالبه خسارت گردشکار‪ :‬خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که‬ ‫پس از ارجاع به این ش��عبه و ثبت کالس��ه فوق و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى‬ ‫امضاءکننده ذیل تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت‬ ‫به صدور راى مى نماید‪.‬‬ ‫راى دادگاه درخص��وص دعوى خانم لی�لا نقاش چیمه و اقای فرزاد پاک سرش��ت بطرفیت اقایان‬ ‫محمدرضا و صمد باقری بخواسته مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد از تاریخ ‪ 1393/7/8‬لغایت‬ ‫‪ 96/11/29‬از قرار روزانه پانصد هزار ریال تا زمان تقدیم دادخواس��ت به مبلغ ‪ 643/000/000‬ریال و‬ ‫مطالبه خس��ارت دادرسی خواندگان دعوی به ش��رح ماده ‪ 5‬ذیل قرارداد پیش فروش مورخ ‪87/8/30‬‬ ‫متعهد گردیده اند مبیع را در تاریخ ‪ 88/12/29‬به خواهان ها که خریدار اپارتمان بوده اند تس��لیم و در‬ ‫تاریخ ‪ 89/5/10‬سند رسمی انتقال ان را به نام ایشان تنظیم نمایند و طبق بند‪ 6-9‬قرارداد مذکور در‬ ‫صورت تخلف ملزم به پرداخت وجه التزام ش��ده اند و علیرغم ابالغ از طریق نشراگهی در دادگاه حضور‬ ‫نیافته در قبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه دعوی را مقرون به صحت تلقی و مستندا‬ ‫ب��ه مواد ‪ 230 -219 -10‬قان��ون مدنی و ‪ 519-198‬قانون ائین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت‬ ‫بالمناصفه خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ شش��صدو چهل و س��ه میلیون ریال بابت وجه التزام از‬ ‫تاری��خ ‪ 93/7/8‬تا مورخ ‪ 1396/11/29‬زمان تحویل اپارتمان و پرداخت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه‬ ‫قانونی در حق خواهان ها صادر می نماید‪.‬‬ ‫رای صادره غیابى و ظرف ‪ 20‬روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و پس از ان قابل اعتراض‬ ‫در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مى باشد‪.‬‬ ‫‪ 110/64853‬دفتر شعبه ‪ 211‬دادگاه عمومی حقوقی تهران‬ ‫اگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمایم به س��ارا محمدی فرزند غالمحس��ن خواهان‬ ‫علی اصغر س��اوه ئی دادخواس��تی به طرفیت خوانده سارا محمدی فرزند غالمحسن به خواسته مطالبه‬ ‫وجه س��فته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه خسارت دادرسی‬ ‫مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه ‪ 9709980227800179‬شعبه ‪ 18‬دادگاه‬ ‫عمومی حقوقی مجتمع قضایی بهش��تی تهران ثبت و وقت رس��یدگی مورخ ‪ 1397/8/1‬ساعت ‪9:30‬‬ ‫تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان‬ ‫بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اگهی می گردد تا‬ ‫خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود‬ ‫نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ 110/64855‬دفتر شعبه ‪ 18‬دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بهشتی تهران‬ ‫اگهی ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمایم به پیمان مردمی گندوانی فرزند عزیز خواهان‬ ‫محس��ن جعفری اطهر دادخواس��تی به طرفیت خوانده پیمان مردمی گندوانی فرزند عزیز به خواسته‬ ‫کرباسیان درباره انتخاب ایمیدرو به عنوان‬ ‫دس��تگاه برت��ر دولتی در جش��نواره ش��هید‬ ‫رجایی امس��ال گف��ت‪ :‬جذب س��رمایه های‬ ‫بخ��ش خصوص��ی و غیردولت��ی‪ ،‬ارزاوری و‬ ‫شفاف س��ازی‪ ،‬از دالیل انتخاب این سازمان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اضافه کرد‪ :‬واگذاری های گس��ترده در زمینه‬ ‫معدن و صنای��ع معدنی با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬افزایش ظرفیت های تولید در طال‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬سنگ اهن و پودر الومینیوم در‬ ‫واحدهای زیرپوشش‪ ،‬به بهره برداری رساندن‬ ‫پروژه های زنجیره ف��والدی و همچنین تهیه‬ ‫نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور‪ ،‬دیگر‬ ‫اقدام های ایمیدرو بوده است‪ .‬جشنواره شهید‬ ‫رجایی هر س��ال به مناس��بت هفته دولت با‬ ‫هدف شناس��ایی و معرفی تالش��گران عرصه‬ ‫خدمت به مردم و نهادینه سازی فرهنگ ارتقا‬ ‫و بهبود عملکرد دس��تگاه های اجرایی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در ایین امس��ال که شنبه با حضور‬ ‫رییس جمه��وری در س��الن اجالس س��ران‬ ‫کشورهای اسالمی برگزار شد‪ ،‬از ‪ ۱۴‬دستگاه‬ ‫برت��ر دولتی تجلیل ش��د‪ .‬س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران‬ ‫(ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت توانیر و سازمان سنجش‬ ‫در بخش برگزیدگان س��ازمان های وابسته به‬ ‫وزارتخانه ها در مجموع ش��اخص های عمومی‬ ‫و اختصاصی به عنوان س��ازمان برتر برگزیده‬ ‫ش��دند و «مه��دی کرباس��یان» مدیرعام��ل‬ ‫ایمی��درو از رییس جمه��وری‪ ،‬تندیس و لوح‬ ‫سپاس دریافت کرد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه واگذاری زمین‬ ‫‪ ۲‬پروژه صنعت الومینیوم‬ ‫احمد شریفی‬ ‫مستندسازان به گل گهر می روند‬ ‫همکاری روابط عمومی ایمیدرو و گل گهر اجرا می ش��ود‪ ،‬فیلمسازان از معادن ان شرکت‬ ‫و کارخانه ه��ای ف��راوری دیدن می کنند و دیدارهایی نیز با مدیران ان ش��رکت خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گل گهر که هم اینک عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سنگ اهن ایران را از ان خود کرده‪،‬‬ ‫برنامه های متعددی در حوزه تولید و زیرساخت تا افق ‪ ۱۴۰۴‬در دست اجرا دارد‪ .‬ایمیدرو‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو از جذب ‪ ۳۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال منابع بخش خصوصی و غیردولتی‬ ‫برای تکمیل طرح های نیمه تمام سازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران خبر‬ ‫داد که در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته جذب شده است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬مهدی کرباس��یان افزود‪ :‬ایمیدرو‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۳‬میلیارد دالر پروژه جدید‬ ‫بهره برداری کرد و برای جلوگیری از خام فروشی‪،‬‬ ‫طرح های��ی همچ��ون خط تولید ف��والد و مس‪،‬‬ ‫بهره برداری از خطوط زنجیره تولید کنس��انتره‬ ‫و گندل��ه و ‪ ۳‬پ��روژه تولی��د اهن اس��فنجی به‬ ‫بهره برداری رس��یدند‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬برنامه ریزی برای اکتشاف‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر مربع از پهنه های کش��ور در‬ ‫اولویت قرار گرفت و به طور جدی از بهار ‪۱۳۹۳‬‬ ‫اغاز و س��ال گذش��ته ‪ ۲۰۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫ان نهایی شد‪.‬‬ ‫از س��ال گذش��ته‪ ،‬طراحی و برنامه ریزی برای معرفی بیشتر ظرفیت های معدنی و صنایع‬ ‫معدنی را اغاز و رییس هیات عامل ایمیدرو نیز نشس��ت هایی را با مدیران و پژوهش��گران‬ ‫سینمایی برگزار کرد‪ .‬یافتن ایده های خالقانه و ساخت اثار مستند در این بخش از اقتصاد‪،‬‬ ‫از روش هایی اس��ت که توانمندی های حوزه معدن و صنایع معدنی را به س��رمایه گذاران‬ ‫داخلی و خارجی منعکس می سازد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه واگ��ذاری زمی��ن کارخانه های‬ ‫الومینا و محصوالت تخت الومینیومی امروز‬ ‫امضا می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی ایمی��درو‪،‬‬ ‫این س��ازمان در نظ��ر دارد ام��روز با امضای‬ ‫تفاهمنامه ای زمی��ن کارخانه های ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن��ی الومینا در منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫انرژی ب��ر پارس��یان و واحد ‪ ۱۶۰‬ه��زار تنی‬ ‫محصوالت تخت الومینیومی در منطقه ویژه‬ ‫صنایع انرژی بر المرد را واگذار کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تاکید معدنکاران بر لزوم اصالح قانون معادن‬ ‫مشارکت بخش خصوصی‬ ‫در تکمیل طرح ها‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 20‬شهریور ‪1397‬‬ ‫اول محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1136‬‬ ‫پیاپی ‪2454‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روایت معدن‬ ‫در دنیای‬ ‫امروز‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی از دل زمین چه از‬ ‫نوع فلزات پایه و اساس��ی باش��د چه از نوع‬ ‫فل��زات گرانبها‪ ،‬چه در گ��روه عناصر نادر و‬ ‫کمیاب قرار بگیرد چه از نوع عناصری باشد‬ ‫که فراوان یافت می شود‪ ،‬بخشی جالب توجه‬ ‫در دنی��ای امروز را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی به ش��کل گیری‬ ‫ب��ازاری گس��ترده در س��طح جه��ان منجر‬ ‫ش��ده و ش��رکت های غول معدن��ی را بر پا‬ ‫ک��رده که بیش��تر انه��ا در اروپ��ای غربی و‬ ‫امریکای ش��مالی پا گرفته اند و در بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای اس��یایی‪ ،‬افریقایی و امریکای‬ ‫التین به اکتش��اف و اس��تخراج مواد معدنی‬ ‫مش��غولند‪ .‬این غول ها به دنب��ال یافتن بازار‬ ‫مناسب برای محصوالت خود بین کشورهای‬ ‫مصرف کننده ای هستند که اقتصادهای برتر‬ ‫مانند چین و ایاالت متحده‪ ،‬جایگاه ویژه ای‬ ‫در میان انها دارن��د‪ .‬گاه بازار پررونق بوده و‬ ‫تقاضا چنان برای مواد معدنی زیاد است که‬ ‫س��ودهای سرش��اری را عاید این شرکت ها‬ ‫می کند و گاه انچنان در رکود به سر می برند‬ ‫ک��ه غول های معدن��ی را ب��ه کاهش حجم‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش شمار نیروی انسانی و تعطیل‬ ‫کردن واحدهای تولیدی وا می دارند‪ .‬در این‬ ‫بین انچه بیش��تر زمینه س��از رون��ق و رکود‬ ‫ت دولت ها در سطح جهان است‪.‬‬ ‫است‪ ،‬سیاس ‬ ‫فقط تجارت نیس��ت‪ .‬اکتشاف تا بهره برداری‬ ‫از م��واد معدن��ی‪ ،‬دنیای عل��م را هم از خود‬ ‫متاثر کرده و در سراسر جهان دانشکده های‬ ‫معدنی ش��کل گرفته ک��ه رتبه بن��دی انها‬ ‫بخش��ی از فعالیت موسس��ه های علمی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬ساالنه همایش ها‬ ‫و نمایش��گاه های گوناگونی در سراسر جهان‬ ‫برپا می شود که جنبه علمی یا تجاری دارد و‬ ‫به گردهم امدن دانشجویان و استادان علوم‬ ‫معدنی و تاجران مواد معدنی و صنایع وابسته‬ ‫به ان در نقطه ای از جهان می انجامد‪ .‬در این‬ ‫بین دنیای فناوری های مربوط به استحصال‬ ‫مواد معدنی هم ح��ال و هوای خود را دارد‪.‬‬ ‫پدیده ای همانند اس��تخراج معادن نه تنها از‬ ‫ابع��اد اقتصادی دنیای ام��روز تاثیر پذیرفته‬ ‫بلکه حاال دیگر ابعاد اجتماعی هم دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت های معدن��ی‪ ،‬ای��ن روزه��ا ب��ا‬ ‫مسئولیت های اجتماعی روبه رو هستند و در‬ ‫کنار درامدزایی که دغدغه اصلی انهاس��ت‪،‬‬ ‫باید به ابعاد انس��انی قضی��ه نیز توجه کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع دامن��ه فعالیت های انه��ا به قدری‬ ‫گس��ترده ش��ده که حت��ی انهای��ی هم که‬ ‫سروکاری با شرکت های معدنی ندارند‪ ،‬از ان‬ ‫تاثیر می پذیرند‪.‬‬ ‫اینها بیش��تر بومیان مناطقی هستند که‬ ‫سایت های استخراج مواد معدنی را به عنوان‬ ‫پدیده ای نوظه��ور در میان خود می پذیرند‪.‬‬ ‫گروهی از مردمان این سیاره هم روی خوش‬ ‫به فعالیت های معدنی نشان نمی دهند و گاه‬ ‫انقدر قدرت می گیرند که می توانند س��د راه‬ ‫ان ش��وند‪ .‬اینه��ا خود را طرف��داران محیط‬ ‫زیس��تی می دانند که فعالیت ه��ای معدنی‪،‬‬ ‫بدون اغراق برای ان اسیب زاست‪.‬‬ ‫اگ��ر این فعالیت معدنی غیرقانونی باش��د‬ ‫یا قوانین به خوبی وضع و اعمال نش��وند‪ ،‬نه‬ ‫تنها جان طبیعت بلکه جان انس��ان ها هم از‬ ‫اسیب ها مصون نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهبود بازار‬ ‫سنگ اهن چین‬ ‫افزایش خرید س��نگ اهن‪ ،‬ن��رخ این ماده‬ ‫اولیه را در چین باال ب��رد‪ .‬اگر چه بازار فوالد‬ ‫چین وضعی��ت مطلوبی نداش��ت و افت نرخ‬ ‫مش��اهده ش��د اما انتظ��ار م��ی رود در اینده‬ ‫نزدیک بهبود یابد‪.‬‬ ‫از این رو کاهش تولید تانگش��ان و امید به‬ ‫بهبود نرخ فوالد‪ ،‬نرخ س��نگ اهن را باال برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال اکس��پرت‪ ،‬نرخ‬ ‫س��نگ اهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد اس��ترالیا ‪۳۰‬‬ ‫س��نت باال رفت و ‪ ۶۶.۱‬دالر هر تن سی اف ار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫میلگرد در بورس شانگهای چین ‪ ۳.۲‬دالر و‬ ‫بیلت ‪ ۲.۹‬دالر ارزان تر شد‪ .‬به تازگی از شدت‬ ‫و جدیت برنام��ه محدودیت های تولید فوالد‬ ‫کاس��ته شده اما انتظار می رود به زودی‪ ،‬روند‬ ‫نزولی بازار فوالد برعکس ش��ود چون عرضه‬ ‫زیر فشار خواهد بود‪.‬‬ ‫بررسی‬ ‫نرخ انواع‬ ‫گرافیت پرک‬ ‫در بازار‬ ‫قیمت نق��دی گرافیت در ماه گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫نس��بت به ماه پیش از ان تغییر چندانی نداش��ت‪.‬‬ ‫انتظ��ار می رود ب��ازار گرافیت در امس��ال و س��ال‬ ‫اینده میالدی‪ ،‬رش��د خ��ود را در بازارهای جهانی‬ ‫حف��ظ کن��د‪ .‬افزایش تقاض��ای جهانی ب��رای این‬ ‫محص��ول به تداوم رش��د قیمت ها کم��ک خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬صنع��ت باتری ه��ا یک��ی از صنای��ع بزرگ‬ ‫مصرف کننده گرافیت است‪ .‬گرافیت پرک مورد نیاز‬ ‫در این صنایع در ابعاد مختلفی تهیه می ش��ود و به‬ ‫فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش اخب��ار فلزات‪ ،‬بهای نقدی و قراردادی‬ ‫گرافی��ت در م��اه گذش��ته می�لادی (اوت) تغییر‬ ‫چندان��ی را تجربه نکرد‪ .‬نرخ نق��دی گرافیت پرک‬ ‫در چی��ن در م��اه اوت چیزی ح��دود ‪ ۰.۶۸‬درصد‬ ‫کاه��ش یافت و قیمت ها نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۲.۳۷‬درصد کاهش داش��ت‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬در ماه اوت تحلیلگران گ��زارش کرده اند که‬ ‫ب��ازار الکترود گرافیتی در امس��ال و س��ال اینده‪،‬‬ ‫رش��د نسبی خواهد داشت و افزایش تقاضا از سوی‬ ‫بسیاری از تولیدکنندگان فوالد به این رشد قیمتی‬ ‫دامن بیش��تری خواهد زد‪ .‬میزان صادرات گرافیت‬ ‫طبیعی چین در نیمه نخس��ت سال جاری میالدی‬ ‫ح��دود ‪ ۱۸۰‬هزار تن گزارش ش��د ک��ه بیش از ‪۹‬‬ ‫درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افزایش‬ ‫داش��ت‪ .‬این افزایش م��داوم در ص��ادرات گرافیت‬ ‫(طبیعی) ناش��ی از افزایش قیمت های جهانی بوده‬ ‫است‪ .‬همچنین صادرات محصوالت گرافیتی مانند‬ ‫گرافیت کروی به صورت پیوس��ته در حال افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬گرافیت کروی در ساخت اند باتری ها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬وضع تعرفه ‪ ۲۰‬درصدی بر‬ ‫صادرات گرافیت طبیعی از س��وی برخی کش��ورها‬ ‫به دلیل کسری در بازار داخلی انها‪ ،‬منجر به تقویت‬ ‫صادرات این محصول از ناحیه چین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫صادرات گرافیت طبیعی در سال گذشته میالدی از‬ ‫سوی چین ‪ ۳۴۴‬هزار تن بود که رشد ‪ ۴۴‬درصدی‬ ‫را نس��بت به س��ال پیش از ان تجرب��ه کرد‪ .‬میزان‬ ‫ص��ادرات ای��ن محص��ول از چین در س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۱۶‬میالدی) حدود ‪ ۲۳۹‬هزار تن‬ ‫بود‪ .‬در این بین‪ ،‬ب��ازار گرفیت های مورد نیاز برای‬ ‫صنعت باتری ها داغ است‪.‬‬ ‫گرافیت پرک بسیار بزرگ که بیشتر با نام جامبو‬ ‫شناخته می شود نیز با درصد خلوص کربن بین ‪۹۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۷‬درصد و اندازه دانه بندی مثبت ‪( ۴۸‬بیش از‬ ‫‪ ۳۰۰‬میکرون) بیشترین نرخ را در این بین داراست‬ ‫و نزدیک ‪ ۲‬هزار دالر برای هر تن نرخ دارد‪ .‬گرافیت‬ ‫پ��رک بزرگ نیز ب��ا درصد خل��وص کربن بین ‪۳۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۹۷‬درصد و اندازه دانه بن��دی بین منفی ‪ ۴۸‬تا‬ ‫مثب��ت ‪ ( ۴۸‬بین ‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میک��رون) قیمتی‬ ‫حدود ‪ ۱۳۰۰‬دالر برای هر تن را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫گرافیت پرک با سایز متوسط و خلوصی مشابه با دو‬ ‫مورد قبلی نیز که در اندازه دانه بندی بین منفی ‪۸۰‬‬ ‫تا مثبت ‪ ۱۰۰‬قرار می گیرد‪ ،‬ابعادی در حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۸۰‬میکرون داشته و میانگین نرخ ان یک هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬دالر برای هر تن بوده اس��ت‪ .‬گرافیت پرک‬ ‫کوچ��ک با خلوص کربن ‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۹۷‬درصد و اندازه‬ ‫دانه بندی منفی ‪ ۱۰۰‬تا مثبت ‪ ۲۰۰‬ابعادی در بازه‬ ‫‪ ۷۵‬تا ‪ ۱۵۰‬میکرون داش��ته و ن��رخ یک هزار دالر‬ ‫برای هر تن را به خود اختصاص داده است‪ .‬در پایان‬ ‫نیز گرافیت پرک ریز (ویا امورف) با درصد خلوص‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۵‬و اندازه دانه بندی منفی ‪( ۲۰۰‬کوچک تر‬ ‫از ‪ ۷۵‬میکرون) قیمتی ح��دود ‪ ۵۰۰‬دالر برای هر‬ ‫تن داشته است‪.‬‬ ‫از استخدام نیروهای چینی تا ایجاد زیرساخت ها در قاره سیاه‬ ‫خوب و بد سرمایه گذاری معدنی چینی ها در افریقا‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چین در‬ ‫پروژه هایی‬ ‫که در بخش‬ ‫استخراج مواد‬ ‫معدنی قاره‬ ‫افریقا انجام‬ ‫داده‪ ،‬چندان‬ ‫خوشنام نیست‬ ‫و اتهام های‬ ‫گوناگونی مانند‬ ‫استخراج غیر‬ ‫قانونی در‬ ‫غنا‪ ،‬فساد در‬ ‫انگوال‪ ،‬گینه و‬ ‫دیگر کشورها‬ ‫و فرسایش‬ ‫محیط زیست‬ ‫در چاد به ان‬ ‫وارد است‬ ‫«موسس��ه المان��ی مطالع��ات جهان��ی و منطق��ه ای»‬ ‫(‪German Institute of Global and Area‬‬ ‫‪ )Studies‬گزارش جدیدی درباره اثار فعالیت های معدنی‬ ‫چینی ه��ا در افریقا منتش��ر کرده و در این کار پژوهش��ی‬ ‫به بررس��ی ابعاد مثبت و منفی این اتفاق پرداخته اس��ت‪.‬‬ ‫نتیج��ه این پژوهش نش��ان می دهد چینی ها ب��ه ابادانی‬ ‫کش��ورهای افریقایی کمک کرده اند ام��ا تاثیر مطلوبی بر‬ ‫اقتصاد کشورهای افریقایی نداشته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از ماینینگ تکنولوژی‪ ،‬در‬ ‫فاصله س��ال های ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی (‪ ۲۰۰۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬می�لادی) حدود نیمی از س��رمایه گذاری هایی که‬ ‫چینی ها در خارج از مرزه��ای خود انجام داده اند‪ ،‬مربوط‬ ‫ب��ه بخش های انرژی و معدن بوده اس��ت‪ .‬در همین حال‬ ‫کشورهای جنوب صحرای افریقا از جمله زامبیا‪ ،‬زیمبابوه‪،‬‬ ‫افریق��ای جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو حدود یک‬ ‫سوم از بودجه ای را که چینی ها صرف سرمایه گذاری های‬ ‫برون م��رزی کردند به خود اختصاص دادند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که چین در عرصه پروژه هایی که در بخش استخراج‬ ‫مواد معدنی این قاره انجام داده‪ ،‬چندان خوش��نام نیست‬ ‫و اتهام ه��ای گوناگون��ی مانند اس��تخراج غی��ر قانونی در‬ ‫غنا‪ ،‬فس��اد در انگوال‪ ،‬گینه و دیگر کش��ورها و فرس��ایش‬ ‫محیط زیس��ت در چاد به ان وارد اس��ت‪ .‬ای��ن بدنامی ها‬ ‫از ش��رایط نامطل��وب کاری حکایت دارد‪ .‬ع�لاوه بر اینها‬ ‫انچ��ه چین را در معرض اتهام قرار می دهد‪ ،‬ش��مار باالی‬ ‫چینی هایی است که به افریقا مهاجرت کرده اند تا به عنوان‬ ‫نی��روی کار در پروژه های متعلق به این کش��ور مش��غول‬ ‫شوند و شرکت های چینی به استخدام نیروهای محلی در‬ ‫مشاغل معدنی اقدام نکرده اند؛ اتفاقی که در دهه گذشته‬ ‫رشد چشمگیری داشته اس��ت‪ .‬این رویدادها در شرایطی‬ ‫در حال وقوع اس��ت که گزارش ه��ای گوناگون مربوط به‬ ‫تمایالت ضدچینی در این قاره به گوش می رسد‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا برای درک بهتر تاثیر چین بر کشورهای افریقایی‪،‬‬ ‫موسس��ه المانی مطالعات جهانی و منطقه ای‪ ،‬تصمیم به‬ ‫پژوه��ش در این زمین��ه گرفت‪ .‬این پژوه��ش «تجزیه و‬ ‫تحلیل تاثیر اجتماعی عملیات معدنی چینی ها در افریقا»‬ ‫ن��ام گرفته و بر ب��ازه زمانی ‪ ۱۳۷۶‬تا ‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی‬ ‫(‪ ۱۹۹۷‬ت��ا ‪ ۲۰۱۴‬میالدی) تمرک��ز دارد‪ .‬این گزارش در‬ ‫نهایت به این نتیجه می رسد که تاثیر فعالیت شرکت های‬ ‫معدنی چینی بر توس��عه افریقا دو پهلو است‪ .‬به این معنا‬ ‫که افریقایی ها از یک سو گرایش های ضدچینی دارند و بر‬ ‫این باورند که ورود شرکت های این کشور به منابع معدنی‬ ‫انها کمکی به اشتغالزایی نکرده و از سوی دیگر از امکانات‬ ‫زیرس��اختی که چینی ها در حوال��ی مناطق معدنی ایجاد‬ ‫کردند‪ ،‬بهره مند هستند؛ امکاناتی مانند جاده های اسفالت‬ ‫یا اب لوله کش��ی‪ .‬در نتیجه س��رمایه گذاری های چین در‬ ‫افریقا موجب رشد ان شده است‪ ،‬اگرچه این گزارش تاکید‬ ‫می کند ک��ه این ایده‪ ،‬حاصل یک پژوهش اولیه اس��ت و‬ ‫ارائ��ه داده های دقیق تر در این زمینه نیاز به بررس��ی های‬ ‫افریقایی ه��ا از ی��ک س��و گرایش ه��ای ضدچینی دارن��د و بر این‬ ‫باورند که ورود شرکت های این کشور به منابع معدنی انها کمکی به‬ ‫اشتغالزایی نکرده و از سوی دیگر از امکانات زیرساختی که چینی ها‬ ‫در حوالی مناطق معدنی ایجاد کردند‪ ،‬بهره مند هستند‬ ‫بیشتر دارد‪ .‬در همین حال برخی دیگر بر این ادعا هستند‬ ‫که س��رمایه گذاری چینی ها در افریقا را می توان با پدیده‬ ‫«استعمار» مقایسه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه هایی که چین صرف افریقا کرد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۵‬می�لادی) ش��ی‬ ‫جین پین��گ‪ ،‬رییس جمهوری چین‪ ،‬وعده داد که در مدت‬ ‫‪ ۳‬سال هزینه ای برابر با ‪ ۶۰‬میلیارد دالر صرف پروژه های‬ ‫افریقایی می کند‪ .‬این کشور همچنین در همان سال وعده‬ ‫داد ک��ه ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر کم��ک هزینه نظامی به ارتش‬ ‫اتحادی��ه افریقا پرداخت خواهد کرد‪ .‬بنا بر گفته ش��ورای‬ ‫روابط خارجی این کشور‪ ،‬چین همچنین در ظرفیت سازی‬ ‫در زمینه های پدافندی و مقابله با تروریس��م از کشورهای‬ ‫افریقایی پش��تیبانی مالی می کند‪ .‬عالوه بر اینها بین سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۷۹‬تا ‪ ۱۳۹۲‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫بانک های چینی‪ ،‬پیمانکاران و دولت این کشور‪ ،‬بیش از ‪۸۶‬‬ ‫میلیارد دالر وام به افریقا پرداخت کردند‪ .‬با همه اینها‪ ،‬تیم‬ ‫وگ ناست‪ ،‬یکی از نویسندگان این پژوهش‪ ،‬این ایراد را به‬ ‫س��رمایه گذاران چینی وارد می داند که سرمایه گذاری های‬ ‫انها مزای��ای بنیادی و اساس��ی ب��رای افریقایی ها فراهم‬ ‫نمی اورد‪ .‬او می افزاید‪ :‬حالت درس��ت این است که بگوییم‬ ‫ش��رکت های چینی نسبت به دیگر ش��رکت های مشابه و‬ ‫غیرچین��ی فعال در منطقه‪ ،‬ش��مار کمت��ری از نیروهای‬ ‫افریقای��ی را اس��تخدام می کنن��د و این کارگ��ران چینی‬ ‫هس��تند که به جای افریقایی ها در این پروژه ها مش��غول‬ ‫می شوند‪ .‬همچنین وقتی چینی ها زیرساخت های محلی را‬ ‫توسعه می دهند‪ ،‬هزینه های برامده از ان را به صورت وام‬ ‫بر گردن کش��ورهای افریقایی می اندازند؛ زیرساخت هایی‬ ‫که ش��رکت ها و کارگ��ران چینی‪ ،‬انها را ایج��اد کرده اند‪.‬‬ ‫لیزی پارسونز از کارشناسان سازمان دیده بان بین الملل در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬بس��یاری از شرکت های چینی که مایل‬ ‫به فعالیت در خارج از مرزهای این کش��ور هس��تند راهی‬ ‫طوالن��ی در پیش دارند تا بتوانن��د با جوامع محلی تعامل‬ ‫خوبی برقرار کنند‪ .‬ما عالوه بر افریقا ش��اهد چندین مورد‬ ‫اعتراض به ش��رکت های چینی فعال در سایر نقاط جهان‬ ‫بودی��م؛ اعتراض هایی که منجر به از دس��ت رفتن فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری شد و ش��رکت های چینی در رویارویی با‬ ‫این اعتراض ها پاسخی نداشتند‪ .‬بسیاری از افریقایی ها در‬ ‫کش��ورهای مختلف می گویند نتیج��ه حضور چینی ها ان‬ ‫طال در سراشیبی ماند‬ ‫طال در معامالت روز دوشنبه بازار اسیا که ارزش‬ ‫دالر امری��کا در بحبوحه انتظارات ب��رای افزایش‬ ‫نرخ های بهره این کش��ور در س��پتامبر (شهریور)‬ ‫تحکیم ش��د و همچنین به دلیل نگرانی ها نسبت‬ ‫به تشدید تنش های تجاری میان واشنگتن و پکن‪،‬‬ ‫افت نرخ اندکی پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس ط�لا برای تحویل‬ ‫ف��وری در معامالت روز جاری بازار س��نگاپور ‪۰.۱‬‬ ‫درص��د کاهش یافت و به ‪ ۱۱۹۴.۶۱‬دالر رس��ید‪.‬‬ ‫به��ای معامالت این بازار روز دوش��نبه ‪ ۰.۴‬درصد‬ ‫کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار امریکا‪ ،‬هر اونس ط�لا برای تحویل در‬ ‫دسامبر ثابت بود و در ‪ ۱۲۰۰.۳۰‬دالر ایستاد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ج��ان ش��ارما‪ ،‬اقتص��اددان بانک ملی‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬گزارش اشتغال غیرکش��اورزی مطلوب‬ ‫امریکا به فش��ارهای کاهشی مالیمی بر طال منجر‬ ‫ش��د و پس از ان دالر امریکا همچنان نرخ طال را‬ ‫زیر فشار قرار می دهد و تا زمانی که ارزش دالر باال‬ ‫بماند‪ ،‬رشد نرخ طال محدود خواهد ماند‪.‬‬ ‫امار اش��تغال بهتر از حد مطلوب امریکا در روز‬ ‫جمعه‪ ،‬انتظ��ارات برای افزایش نرخ ه��ای بهره از‬ ‫سوی بانک مرکزی این کشور در سپتامبر را تقویت‬ ‫کرد‪ .‬بر اس��اس گزارش رویت��رز‪ ،‬دالر در معامالت‬ ‫روز دوش��نبه به مدد امار اش��تغال و همچنین به‬ ‫دلی��ل هش��دار رییس جمهوری امریکا نس��بت به‬ ‫اعم��ال تعرفه باالتر بر ‪ ۲۶۷‬میلی��ارد دالر واردات‬ ‫چی��ن عالوه بر تعرفه هایی ک��ه برای واردات ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر کاالی چینی برنامه ریزی شده اند‪ ،‬در‬ ‫برابر سبدی از ارزهای بزرگ افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گفته ش��ارما‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د امریکا قادر‬ ‫چیزی نیست که انها می خواهند و برخی نیز واکنش هایی‬ ‫به این اعتراض ها نشان داده اند‪ ،‬از جمله کشور چاد که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬خورش��یدی (‪ ۲۰۱۴‬میالدی) به یک شرکت‬ ‫چینی‪ ،‬اتهام هایی در زمینه اس��یب های زیس��ت محیطی‬ ‫وارد اورد و ان را مل��زم به پرداخ��ت بیش از ‪ ۱.۲‬میلیارد‬ ‫دالر جریمه دانس��ت و در ‪ ۵‬مجوز اکتشافی که ارائه داده‬ ‫بود‪ ،‬تجدیدنظر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقص به دو طرف برمی گردد‬ ‫چالش ه��ای برام��ده از فعالی��ت ش��رکت های خارجی‬ ‫در افریق��ا به چینی ه��ا محدود نمی ش��ود‪ .‬مجموعه ای از‬ ‫فعالیت ه��ای غیرقانونی و پرعیب و ایراد که ش��رکت های‬ ‫غرب��ی در افریق��ا ان را مدیریت می کنن��د نیز وجود دارد‬ ‫که س��ازمان هایی مانند دیده بان بین الملل انها را مستند‬ ‫کرده اند‪ .‬در هر حال در ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬تالش های جهانی‬ ‫با این هدف انجام ش��ده که ش��رکت های اس��تخراجی را‬ ‫مجبور کند در جوامع میزبان مسئولیت بیشتری بر عهده‬ ‫بگیرند‪ .‬برخی نیز ب��ر این باورند که این قوانین تنها برای‬ ‫ش��رکت های غربی اجباری شده اس��ت و انها برای رقابت‬ ‫با شرکت های چینی که با چنین پاسخگویی هایی روبه رو‬ ‫نیستند‪ ،‬در تنگنا هستند‪ .‬کارشناسان سازمان های فراملی‬ ‫نیز با صراحت از این باور خود می گویند که عوامل بروز این‬ ‫چالش تنها به چینی ها برنمی گردد و دالیل گس��ترده تری‬ ‫دارد‪ .‬از جمله اینکه افریقایی ها نهادهایی ضعیف و مقامات‬ ‫فاس��دی دارند که تش��نه پولند‪ .‬از سویی دیگر کشورهای‬ ‫غرب��ی و چین ب��ه منابع معدنی موج��ود در افریقا راغبند‬ ‫و بدش��ان هم نمی اید که با فعالیت های غیرقانونی‪ ،‬مجوز‬ ‫فعالیت برای استخراج این منابع را به دست اورند‪.‬‬ ‫«بی اچ پی» سهام پروژه مس اکوادور را می خرد‬ ‫خواه��د بود تاثیر جنگ تج��اری را تحمل کند اما‬ ‫این پرس��ش مطرح اس��ت که تا چه مدت به این‬ ‫منوال پیش خواهد رفت‪ .‬با وضع تعرفه ها‪ ،‬صادرات‬ ‫امریکا نیز تاثیر منفی خواهد داشت‪.‬‬ ‫قیمت طال از ابتدای امسال در بحبوحه افزایش‬ ‫خ به��ره امریکا‪ ،‬اختالف تج��اری و بحران ارزی‬ ‫نر ‬ ‫ترکی��ه که س��رمایه گذاران را متقاضی خرید دالر‬ ‫به عن��وان یک دارایی امن کرده‪ ،‬بیش از ‪ ۸‬درصد‬ ‫سقوط کرده است‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نقره‬ ‫ب��رای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد رش��د ک��رد و به‬ ‫‪ ۱۴.۱۱‬دالر رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین برای تحویل‬ ‫فوری با ‪ ۰.۳‬درصد افزایش‪ ۷۸۱.۳۰ ،‬دالر معامله‬ ‫ش��د و هر اونس پاالدیوم ب��رای تحویل فوری ‪۰.۴‬‬ ‫درصد کاهش یافت و به ‪ ۹۷۶.۹۷‬دالر رسید‪.‬‬ ‫ش��رکت بی اچ پی‪ ،‬برای خرید بخش��ی از سهام‬ ‫یک شرکت کوچک معدنی در استرالیا که مالک و‬ ‫بهره بردار پروژه مس‪ -‬طال در اکوادور اس��ت‪ ،‬وارد‬ ‫مراحل عقد قرارداد ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته اندرو‬ ‫مکنزی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بی اچ پی‪ ،‬اکوادور یک‬ ‫موقعیت بسیار روشن برای اینده شرکت است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس پرس ب��ه نقل از مت��ال بولتن‪،‬‬ ‫خری��د ‪ ۶.۱‬درصدی س��هام ش��رکت ُس��ل گلد از‬ ‫مجموعه گایانا ُگلدفیلدز از سوی شرکت بی اچ پی‪،‬‬ ‫سهم اکتشافات مس این شرکت را افزایش داده و‬ ‫جایگاه بزرگ تری به این شرکت در امریکای التین‬ ‫می بخشد‪.‬‬ ‫س ِکبِل‬ ‫ذخیره پورفیری مس‪ -‬ط�لای پروژه کا ‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬میلیون تن م��س و ‪ ۲۵‬میلیون اونس‬ ‫ط�لای قابل برداش��ت در طول عم��ر معدن دارد‪.‬‬ ‫این ذخیره‪ ،‬بخش��ی از کمربند مس اندین اس��ت‬ ‫که شرکت س��ل گلد معتقد اس��ت بهره برداری از‬ ‫ان موجب دسترس��ی به ذخیره بزرگ تری از مس‬ ‫مشابه معدن همسایه ان در شیلی خواهد بود‪.‬‬ ‫این نخس��تین باری نیس��ت که بی اچ پی برای‬ ‫خرید سهامی از شرکت سل گلد‪ ،‬اقدام کرده است‪.‬‬ ‫بی اچ پی در اکتبر ‪( ۲۰۱۶‬مهر ‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫پیشنهاد خرید ‪۱۰‬درصد از سهام این شرکت را به‬ ‫ارزش ‪ ۳۰‬میلیون دالر داد‪.‬‬ ‫ای��ن پیش��نهاد از س��وی هیات مدیره ش��رکت‬ ‫س��ل گلد رد ش��د چراکه این رقم کمتر از معامله‬ ‫‪ ۳۳‬میلی��ون دالری تامی��ن مالی این ش��رکت با‬ ‫ماکسیت کپتال ال پی و نیوکرست اینترنشنال بود‪.‬‬ ‫هم اکنون‪ ،‬ش��رکت نیو کرست س��هامدار ‪۱۴.۵۴‬‬ ‫درصد از شرکت سل گلد است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!