روزنامه صمت شماره 1137 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1137

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1137

روزنامه صمت شماره 1137

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1137‬پیاپی ‪2455‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک ها در مهار نقدینگی‬ ‫همکاری کنند‬ ‫سرمقاله‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫تاب اوری‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بررسی اخرین وضعیت تولید در کمبود مواد اولیه‬ ‫درهای گمرک به روی واردات مواد اولیه باز شود‬ ‫«امروز ‪ ۱۳۹‬هزار کانتینر در بنادر کش��ور رس��وب کرده که شامل ‪ ۷‬میلیون تن‬ ‫کاال اس��ت که ‪ ۲.۵‬میلیون تن ان را کاالی اساس��ی تش��کیل می دهد و صاحبان‬ ‫انها هر روز باید هزینه دموراژ و انبارداری بدهند‪ .‬اگر مش��کالت به ش��کل کنونی‬ ‫ادامه پیدا کند تا ‪ ۳‬ماه اینده ش��اهد کمبود مواد اولیه در بازار خواهیم بود‪ ».‬این‬ ‫اخرین تحلیل از ش��رایط تولید و ورود مواد اولیه کارخانه ها به کشور است که روز‬ ‫گذش��ته مسعود خوانساری‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫ش��رایط کنون��ی کارخانه ها و دپوی م��واد اولیه در گمرک یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫معضل هایی اس��ت که اثار مخرب خود را به تم��ام بخش های تولید تحمیل کرده‬ ‫است‪ .‬کارشناس��ان معتقدند ادامه این روند باعث می شود بخش تولید در کشور با‬ ‫بحران های جدی روبه رو ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس فعاالن اقتص��ادی بر ضرورت باز‬ ‫صنعت ‪2‬‬ ‫شدن درهای گمرک به روی واردات مواد اولیه تاکید دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫همسویی با سیاست‬ ‫توسعه نیروی انسانی‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری در ایین امضای قراردادهای مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫در ح��وزه صنع��ت اب و فاض�لاب در وزارت نیرو‪،‬اظه��ار کرد‪ :‬مبارزه با فس��اد‬ ‫تضمین کننده فعالیت بخش خصوصی واقعی است‪ .‬هر کس ارز رسمی گرفته اما‬ ‫کاال به کشور وارد نکرده‪ ،‬خیانت کرده و باید به طور حتم مجازات شود‪ .‬البته در‬ ‫این مس��یر باید دقت شود که تن بخش خصوصی واقعی نلرزد‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫واقعی باید مورد حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره ها‬ ‫تصور دشمن برای جدایی‬ ‫مردم از انقالب اشتباه است‬ ‫مبارزه با فساد تضمین کننده‬ ‫فعالیت بخش خصوصی واقعی است‬ ‫صنعت‪4‬‬ ‫حضور پررنگ کانی سیاه‬ ‫در لهستان‬ ‫معدن‪4‬‬ ‫برداشت رهایی بخش‬ ‫از مدرنیته‬ ‫گزارش های روز‬ ‫ضربه فنی صادرات‬ ‫با پیمان سپاری ارزی‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش خصوصی ‪ 10‬برابر‬ ‫بخش دولتی بهره وری دارد‬ ‫بازار داغ محرم‬ ‫در روز های سخت اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1137‬‬ ‫پیاپی ‪2455‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تاب اوری‬ ‫اقتصادی‬ ‫دکتر فرهاد فزونی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫از زم��ان اغاز دوباره تحریم ها‪ ،‬مس��ئوالن به طور مکرر اعالم‬ ‫کرده اند که «از این مرحله خواهیم گذشت» این جمله تکراری‬ ‫باعث ش��ده بحث «تاب اوری» اقتصاد ایران در مقابل تحریم ها‬ ‫در بین فعاالن اقتصادی کشور مطرح شود‪.‬‬ ‫بخ��ش دولتی و بخ��ش خصوصی گاه «ت��اب اوری» اقتصاد‬ ‫را تنه��ا به معن��ای ت��وان بقا در تقاب��ل با مش��کالت و عبور از‬ ‫بح��ران می دانند‪ ،‬در حالی که ای��ن مفهوم‪ ،‬چند بعدی و دارای‬ ‫ویژگی های خاص است که باید به ان توجه شود‪.‬‬ ‫ام��روز باید گفت «ت��اب اوری» توان گذش��ت از چالش ها و‬ ‫تنش های بزرگ و به نس��بت پایدار اقتص��ادی برای حصول به‬ ‫نتایجی بهتر در اقتصاد کش��ور است؛ بنابراین یکی از الزام های‬ ‫«تاب اوری» داش��تن اهدافی مش��خص‪ ،‬تعریف ش��ده‪ ،‬بهتر و‬ ‫روشن تر از گذشته یا امروز است‪.‬‬ ‫این الزام متاس��فانه در گفتار و عملکرد سیاست گذار به ندرت‬ ‫یافت می ش��ود‪ .‬سیاس��ت گذار ب��ه ما نمی گوید پس از پش��ت‬ ‫سر گذاش��تن این بحران که مش��خص هم نیست چقدر طول‬ ‫می کشد‪ ،‬به چه هدفی دس��ت خواهیم یافت و به کجا خواهیم‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بای��د توجه کنیم که «تاب اوری» تنه��ا مقابله با تحریم ها و‬ ‫س��رپای خود ماندن و از بین نرفتن نیس��ت؛ «تاب اوری» باید‬ ‫در پایان دوره خود‪ ،‬اقتصادی ش��کوفا و پررونق تر از امروز برای‬ ‫م��ا بر جای بگذارد؛ بنابراین تعریف کامل و جامع و زمان بندی‬ ‫شده هدف باید به گفتار سیاست گذار اضافه شود‪.‬‬ ‫از دیگ��ر عوام��ل گذش��ت از بحران و دس��تیابی ب��ه اهداف‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬اگاهانه و هش��یارانه عمل کردن و برخوردار‬ ‫بودن از توانمندی و مهارت های حل مس��ئله اس��ت تا بتوان از‬ ‫مشکالت عبور کرد‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی یکی از نیازهای «تاب اوری» است‪ .‬کشورهای‬ ‫المان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم باوجود انکه کشورشان‬ ‫با خاک یکس��ان ش��ده بود‪ ،‬با دیدی مثبت ب��ه اینده‪ ،‬عبور از‬ ‫بحران را اغاز کردند و با بازسازی کشورهای خود تبدیل به دو‬ ‫غول بزرگ اقتصادی در جهان شدند‪.‬‬ ‫اگ��ر امروز ما اینده خ��ود را با نگاه��ی خوش بینانه و مثبت‬ ‫روش��ن تر از امروز نبینیم قدر مسلم قدرت «تاب اوری» خود را‬ ‫از دست خواهیم داد‪.‬‬ ‫از دیگر الزام های این مسیر اعتماد به رفتارهای مسئوالن در‬ ‫جهت رفع مشکالت اس��ت‪ .‬بی اعتمادی به توان تصمیم سازان‬ ‫و تصمیم گی��ران و البته مجریان تصمیم ها‪ ،‬بی ش��ک از قدرت‬ ‫«ت��اب اوری» کش��ور خواه��د کاس��ت؛ مش��کلی ک��ه به علت‬ ‫تجربه های ناخوشایند گذشته‪ ،‬امروز به شدت دامنگیر ماست و‬ ‫رفتار مردم در بازارهای متفاوت و پیروی نکردن از تصمیم های‬ ‫و توصیه های مس��ئوالن نش��انگر ان اس��ت‪ .‬این بی اعتمادی و‬ ‫گسس��ت باعث ضعف یا عقب افتادگی و طوالنی تر ش��دن دوره‬ ‫«تاب اوری» خواهد شد‪.‬‬ ‫در ضمن به یاد داش��ته باش��یم که چون پایان «تاب اوری»‬ ‫بهبود اوضاع و ش��کوفایی اقتصاد اس��ت‪ ،‬طوالنی تر شدن دوره‬ ‫«تاب اوری» نشان توانمندی کشور نیست‪.‬‬ ‫با خوش��حالی نگوییم که دوره «تاب اوری» ما ‪ 2‬یا ‪ 3‬س��ال‬ ‫طول خواهد کشید‪ .‬دیرکرد در دسترسی به اهدافی که از پیش‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت تنها باعث فش��ار اقتصادی بیشتر به مردم‬ ‫کشور و عقب افتادگی بیش از پیش از رقیبان اقتصادی جهانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر وقتی بحران ها و تنش ها تکرار شد‪ ،‬نمی توان‬ ‫با تکرار راهکارهای پیشین از مرحله جدید گذشت‪ .‬رفتارهایی‬ ‫که برای رفع یک بحران موثر اس��ت ممکن اس��ت در موقعیت‬ ‫دیگر بی تاثیر باش��د‪ .‬در نتیجه از انج��ا که «تاب اوری» در هر‬ ‫مرحله محصول ش��رایط خاص داخلی و خارجی است‪ ،‬روندی‬ ‫پویا و قابل یادگیری دارد‪.‬‬ ‫کابل‪ ،‬خواستار همکاری تهران‬ ‫در مبارزه با تروریسم شد‬ ‫خبر‬ ‫عبداهلل عبداهلل‪ ،‬رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانس��تان‬ ‫در دی��دار با س��یدعباس عراقچ��ی‪ ،‬معاون وزیر ام��ور خارجه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران خواستار همکاری دو کشور در مبارزه‬ ‫با تروریسم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدعباس عراقچی که روز گذشته در راس‬ ‫هیاتی وارد افغانستان ش��ده‪ ،‬با عبداهلل عبداهلل در کاخ سپیدار‬ ‫کابل دیدار و درباره مس��ائل مهم سیاسی‪ ،‬اقتصادی و بازرگانی‬ ‫بین دو کشور گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫عبداهلل عبداهلل در این نشست با قدردانی از کمک های ایران‬ ‫ب��ه مردم و دولت افغانس��تان گفت‪ :‬با حس��ن نی��ت ایران کار‬ ‫روی س��ند همکاری های جامع و کارگروه ه��ای پنجگانه انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت وحدت ملی افغانستان عالقه مند‬ ‫به تکمیل و امضای س��ند همکاری های جامع بین دو کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبداهلل با اش��اره به اوض��اع جاری افغانس��تان تصریح کرد‪:‬‬ ‫تروریس��م تهدی��دی در برابر امنیت ملی این کش��ور اس��ت و‬ ‫ضرورت دارد همکاری های ایران و افغانس��تان در زمینه مبارزه‬ ‫با تروریس��م باتوجه به افزایش تهدیدهای مش��ترک گسترش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانس��تان با مهم خواندن‬ ‫نشست سه جانبه افغانستان‪ ،‬ایران و هند که امروز برگزار خواهد‬ ‫شد ابراز امیدواری کرد این نشست‪ ،‬زمینه ساز فرصت های تازه‬ ‫برای مردم و سرمایه گذاران ‪ 3‬کشور باشد‪.‬‬ ‫ریی��س مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫جریانات��ی در دنی��ا به ویژه ازس��وی امریکا‬ ‫ایجاد شده که فکر می کنند می توانند مردم‬ ‫ایران را با اعمال تحریم و افزایش فش��ارها‬ ‫از انق�لاب جدا کنند که تصور انها اش��تباه‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عل��ی الریجانی در‬ ‫نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان نی ریز‬ ‫گفت‪ :‬م��ردم حاکمیت را انتخ��اب کردند؛‬ ‫هرچند که ممکن اس��ت گالیه هایی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی با بیان اینک��ه زمانی که توافق‬ ‫هسته ای (برجام) را پذیرفتیم برای کاهش‬ ‫فش��ار بر مردم بود‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون دش��منان‬ ‫ملت با هدف مای��وس کردن مردم به دنبال‬ ‫افزایش فش��ارها علیه ملت ایران هس��تند‪.‬‬ ‫رییس مجل��س اظهار کرد‪ :‬هدف دش��من‬ ‫این اس��ت که با اقدام های خود استقالل و‬ ‫امنیت کشور را از بین ببرد؛ به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در شمال غرب و جنوب شرق ایران تمامی‬ ‫گروهک ها را مسلح کردند اما به دلیل حضور‬ ‫سپاه نمی توانند اقدامی انجام دهند‪ .‬رییس‬ ‫ق��وه مقننه با اش��اره به اینک��ه باید تحلیل‬ ‫مش��ترکی داشته باش��یم و کار همه ما باید‬ ‫کمک به یکدیگر باش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬باید به‬ ‫یکدیگر اطمینان داشته باشیم‪ ،‬فضای ظن و‬ ‫گمان کشور را تضعیف می کند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه در ش��رایط فعلی به دلیل مشکالت‬ ‫موجود فش��ار بر قش��رهای گوناگون وجود‬ ‫دارد و این گونه نیس��ت که منابع وس��یعی‬ ‫در مرکزیت وجود داشته باشد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫با مش��اهده قانون بودجه متوجه می ش��وید‬ ‫که منابع وس��یعی وجود ن��دارد و این گونه‬ ‫نیست که منابع وجود داشته باشد اما سهم‬ ‫استان ها پرداخت نشود‪.‬‬ ‫الریجان��ی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ابادانی یک‬ ‫کش��ور‪ ،‬رونق و رفع بی��کاری ان به اجرای‬ ‫تعدادی پروژه وابسته نیست؛ ابادانی زمانی‬ ‫ایجاد می ش��ود که اقتصاد در دست مردم و‬ ‫دولت تس��هیل کننده باشد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمان��ی ک��ه ‪ ۹۰‬درص��د بودج��ه در بخش‬ ‫ج��اری هزین��ه می ش��ود‪ ،‬بودج��ه عمرانی‬ ‫کاه��ش پیدا می کن��د‪ .‬اداره ه��ای مفصلی‬ ‫داریم که این موضوع مثبت نیس��ت‪ .‬کشور‬ ‫بای��د با یک چه��ارم نیروی انس��انی موجود‬ ‫اداره ش��ود‪ .‬رقم بزرگی از بودجه کشور در‬ ‫بخش اجرایی هزینه می شود‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫اقتصاد زمانی زاینده و س��ازنده است که در‬ ‫دس��ت مردم باش��د و دولت در محل هایی‬ ‫که بخش خصوص��ی نمی تواند حضور پیدا‬ ‫کند کمک کننده باشد‪ .‬رییس قوه مقننه با‬ ‫بیان اینکه ح��دود ‪۶۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم که‬ ‫دول��ت به تنهایی توان پای��ان انها را ندارد و‬ ‫این پروژه ها باید به بخش خصوصی سپرده‬ ‫ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نقدینگی اگر به سمت‬ ‫ابادانی کش��ور س��وق داده ش��ود مشکالت‬ ‫فعلی به وجود نمی ایند‪.‬‬ ‫مبارزه با فساد تضمین کننده فعالیت بخش خصوصی واقعی است‬ ‫اسحاق جهانگیری در ایین امضای قراردادهای‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت اب و‬ ‫فاضالب در وزارت نیرو‪ ،‬با اش��اره به اینکه یکی از‬ ‫ابرچالش های کشور موضوع اب است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مسئله باید به یک موضوع اجتماعی تبدیل شود‬ ‫تا یک عزم ملی ش��کل بگی��رد‪ .‬دولت به تنهایی‬ ‫نمی تواند این مش��کل را برط��رف کند؛ بنابراین‬ ‫هم��ه باید به می��دان بیایند‪ .‬س��ال ابی جاری‪،‬‬ ‫یکی از بدترین س��ال ها در دهه های گذشته بود‬ ‫و برخی اس��تان ها واقعا ش��رایط سختی داشتند‪.‬‬ ‫از صب��وری‪ ،‬همراه��ی و همدلی م��ردم ایران در‬ ‫موض��وع کمبود اب و برق باید صمیمانه تش��کر‬ ‫کن��م‪ .‬اما به طورحتم باید برای س��ال ابی اینده‬ ‫برنامه ریزی ش��ود تا این مشکالت تکرار نشود‪ .‬از‬ ‫وزارت نیرو هم باید تش��کر کنم زیرا شایس��تگی‬ ‫خوبی از خود نشان داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�ا ج�ان در ب�دن دارم از بخ�ش‬ ‫خصوصی حمایت می کنم‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری‬ ‫در ادام��ه با بیان اینک��ه بخش خصوصی موتور‬ ‫محرک اقتصاد ایران است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هر کس‬ ‫در ای��ن موض��وع تردید کند‪ ،‬یعن��ی اقتصاد را‬ ‫نفهمیده اس��ت‪ .‬باید قوانینی در کش��ور تنظیم‬ ‫ش��ود که بخ��ش خصوصی میدان دار ش��ود اما‬ ‫مش��کالتی در این زمینه وج��ود دارد؛ از جمله‬ ‫مس��ائل فرهنگ��ی و وجود تفک��ر چپ گرایانه‬ ‫دور جدی��د تظاهرات مردم��ی اهالی بصره از‬ ‫‪ ۱۰‬شهریور در اعتراض به کمبود اب و افزایش‬ ‫مس��مومیت های ناشی از مصرف اب اشامیدنی‬ ‫غیرس��الم اغاز ش��د و به س��رعت به خشونت و‬ ‫برخ��ورد فیزیک��ی بی��ن نیروه��ای امنیت��ی و‬ ‫تظاهرات کنندگان کش��یده شد‪ .‬منابع امنیتی‬ ‫عراق جمعه ش��ب اعالم کردند ک��ه تعدادی از‬ ‫معترضان در بصره با حمله به کنسولگری ایران‬ ‫در این منطقه‪ ،‬این مکان دیپلماتیک را به اتش‬ ‫کش��یدند‪ .‬متولیان ای��ن اعتراض ها در بیانیه ای‬ ‫از خش��ونت های انجام ش��ده برائت جس��تند و‬ ‫اعالم کردند که تعدادی از افراد نفوذی وابس��ته‬ ‫ب��ه بعث و داعش با انح��راف تظاهرات به مراکز‬ ‫دولتی و مقرهای احزاب و الحشد الش��عبی و نیز‬ ‫سرکنسولگری ایران در بصره حمله کردند و انجا‬ ‫را به اتش کش��یدند‪ .‬به دنبال این تعرض سفیر‬ ‫بغداد در تهران ش��بانه احضار و از وی خواس��ته‬ ‫ش��د هرچه سریع تر اعتراض شدید کشورمان را‬ ‫که ت��ا بخش خصوصی ج��ان می گیرد‪ ،‬مطرح‬ ‫می کن��د ث��روت خود را از کجا اورده اس��ت‪ .‬ما‬ ‫اگ��ر سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی را‬ ‫پذیرفته ایم‪ ،‬یعنی پذیرفته ایم بخش خصوصی‬ ‫هیچ س��قفی برای پول دار ش��دن ندارد و کسی‬ ‫ه��م نباید ب��ه بخ��ش خصوصی بخ��ل بورزد‪.‬‬ ‫مشکل دیگر این است که عده ای به اسم بخش‬ ‫خصوصی دنبال رانت خواری هستند؛ نمونه ان‬ ‫را می بینیم که جوانی یک شبه با همین رانت ها‬ ‫میلی��اردر می ش��ود؛ باید این اف��راد را از بخش‬ ‫خصوص��ی جدا کنیم‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪:‬‬ ‫مبارزه با فس��اد تضمین کنن��ده فعالیت بخش‬ ‫خصوصی واقعی است‪ .‬هر کس ارز رسمی گرفته‬ ‫اما کاال به کشور وارد نکرده‪ ،‬خیانت کرده و باید‬ ‫به طور حتم مجازات ش��ود‪ .‬البته در این مس��یر‬ ‫باید دقت ش��ود که تن بخش خصوصی واقعی‬ ‫نلرزد‪ .‬بخش خصوصی واقعی باید مورد حمایت‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬به رهبر معظ��م انقالب هم عرض‬ ‫ک��ردم که من هیچ ارتباطی با بخش خصوصی‬ ‫ن��دارم ام��ا ب��اور دارم باید از بخ��ش خصوصی‬ ‫حمای��ت کرد‪ .‬من تا جان در بدن دارم از بخش‬ ‫خصوصی سالم و واقعی حمایت می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�زرگ ش�دن دولت مانع توس�عه‬ ‫می شود‬ ‫جهانگی��ری در بخش دیگری از اظهارات خود‬ ‫ب��ا بیان اینکه بزرگ ش��دن دولت مانع توس��عه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬هرچه درامد کس��ب‬ ‫می ش��ود باید خ��رج خود دولت ش��ود‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر بودجه الزم برای تکمیل طرح های ناتمام‬ ‫عمران��ی بین ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۶۰۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬هر س��ال هم که پروژه های جدید اضافه‬ ‫می ش��ود و تامین این بودجه از مشکالت دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل محدودی��ت بودجه و اینکه نباید‬ ‫دول��ت تصدی گری کن��د‪ ،‬کارها را باید به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کرد‪ .‬دولت ‪ 3‬س��ال اس��ت که‬ ‫این مس��یر را دنبال می کند و در تدوین مقررات‬ ‫و ایین نامه ه��ا اتاق بازرگان��ی را دخالت داده اما‬ ‫سرعت کار قابل قبول نیست‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫امسال عزم جدی تری شکل بگیرد که طرح های‬ ‫س��ودده ب��ه مردم معرفی ش��ود‪ .‬بازار س��رمایه‬ ‫بی سابقه ترین روزهای خود را می گذراند‪ .‬بورس‬ ‫در یک روز ‪ ۵۰۰۰‬واحد رش��د داش��ته است‪ .‬در‬ ‫جلسه س��ران قوا تصویب شد که همه نهادهای‬ ‫عموم��ی مکلفند ش��رکت های خ��ود را در بازار‬ ‫سرمایه عرضه کنند‪ .‬همچنین مصوب شد برای‬ ‫دادن انگیزه به بخش خصوصی‪ ،‬طرح های واگذار‬ ‫ش��ده توجیه اقتصادی داشته باشد و امتیازهایی‬ ‫از قبی��ل معافیت مالیاتی ی��ا ایجاد کاربری های‬ ‫فرع��ی در کن��ار کاربری اصل��ی در این طرح ها‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬جهانگیری خاطرنشان کرد‪ :‬مدیران‬ ‫نیز باید به دنبال واگذاری طرح ها باش��ند‪ .‬اکنون‬ ‫گفته می ش��ود مدیران می ترسند این طرح ها را‬ ‫اغاز فعالیت دوباره کنسولگری ایران در بصره‬ ‫به دولت بغداد منتقل کند و س��ریع تر نسبت به‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬دستگیری و محاکمه مسببان اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬در همین حال دیروز س��خنگوی وزارت‬ ‫امورخارج��ه از اغاز فعالیت دوباره کنس��ولگری‬ ‫ایران در بصره خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹به دلیل اختالف های سیاسی بود‬ ‫نخست وزیر عراق در حاشیه نشست با فرماندار‬ ‫بصره‪ ،‬رییس مجلس استان و فرماندهان امنیتی‬ ‫ب��ا بیان اینکه اختالف های تازه در بصره به دلیل‬ ‫اختالف های سیاس��ی بود‪ ،‬گفت‪ :‬تحقیقاتی در‬ ‫زمینه حمله به کنس��ولگری ایران درحال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا حیدرالعب��ادی افزود‪ :‬از‬ ‫نیروه��ای امنیت��ی می خواهیم ک��ه نتایج این‬ ‫تحقیق��ات را اعالم کنند‪ .‬العب��ادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اتفاق ه��ای ت��ازه بص��ره به دلی��ل اختالف های‬ ‫سیاس��ی بود و برخی احزاب سیاسی که نیروی‬ ‫نظامی نیز در اختیار دارند تالش کردند اس��تان‬ ‫را به اتش بکشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید به حساب دولت و ملت عراق‬ ‫گذاشت‬ ‫ابراهیم الجعف��ری‪ ،‬وزیر امور خارجه عراق نیز با‬ ‫بیان اینکه حمله عده ای مزدور به سرکنس��ولگری‬ ‫ای��ران در بصره فقط علیه ایران نبود بلکه علیه خود‬ ‫م��ا نیز بود؛ در یک گفت وگ��وی تلویزیونی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نباید اقدام های نادرس��ت ع��ده ای معدود در‬ ‫حمله به سرکنسولگری ایران را به حساب دولت و‬ ‫ملت عراق و حتی معترضانی گذاش��ت که براساس‬ ‫قانون برای احقاق حقوق خود تظاهرات می کنند‪.‬‬ ‫مهاجمان عده ای مزدور بودند که س��عی داش��تند‬ ‫چهره عراق را تخریب کنند و به روابط این کش��ور‬ ‫با ایران اس��یب بزنند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما نباید این اقدام‬ ‫(حمله به سرکنس��ولگری ایران) که از سوی افراد‬ ‫منحرف هدایت شده را از چشم تظاهرات کنندگان‬ ‫و مل��ت و دولت ع��راق ببینیم‪ .‬انها فق��ط نماینده‬ ‫خودشان هس��تند و به زودی مورد پیگیرد قضایی‬ ‫قرار می گیرند و مش��خص خواهد ش��د مزدورانی‬ ‫عکس روز‬ ‫واگذار کنند اما مدیری که اهل ریس��ک نباشد‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت برود در خانه اش بنشیند‪ .‬ما تصویب‬ ‫کردیم اگر مدیری در چهارچوب سیاس��ت های‬ ‫تعیین ش��ده طرحی را واگذار کرد‪ ،‬حتی اگر ان‬ ‫واگذاری اشتباه بود‪ ،‬بازخواست نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به مدیرانی که از حیثیت خود‬ ‫برای کشور هزینه کنند‬ ‫معاون اول رییس جمهوری با اش��اره به اینکه‬ ‫در ش��رایط دش��وار و خطیری هس��تیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدی��ران کم انگیزه یا بی انگیزه که اهل نق زدن‬ ‫هس��تند‪ ،‬افراد این ش��رایط خطیر نیستند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ش��رایط کش��ور خ��اص‪ ،‬خطیر و‬ ‫دشوار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معنای شرایط خطیر‬ ‫این نیس��ت که هم��ه عوامل تهدید هس��تند‪.‬‬ ‫ش��رایط دشوار اس��ت اما بن بست نیست‪ .‬از دل‬ ‫ش��رایط دش��وار‪ ،‬فرصت های زی��اد و تحوالت‬ ‫بزرگ به وجود می اید‪ .‬مهم این است که عزم و‬ ‫اراده مدیریت بر این باشد که شرایط دشوار در‬ ‫کوتاه ترین زمان رفع شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ما باید ضعف ها و اشکال های خود را صادقانه با‬ ‫مردم در میان بگذاریم و انها را اصالح کنیم‪ .‬ما‬ ‫به مدیرانی نیاز داریم که از توان و حیثیت خود‬ ‫برای کشور هزینه کنند‪ .‬جفاست که عده ای در‬ ‫شرایطی که مردم زیر فشار هستند پول بیشتر‬ ‫یا رانت بیش��تر به دست اورند‪ .‬اگر این اتفاق در‬ ‫مدیران دولتی رخ دهد‪ ،‬عین خیانت است‪.‬‬ ‫هس��تند که دنبال اس��یب زدن به وجه��ه عراق و‬ ‫روابط با ایران بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۵۰‬ش�یخ عش�یره در س�فارت‬ ‫ایران‬ ‫ش��یوخ عش��ایر ع��راق نی��ز روز دوش��نبه در‬ ‫چندی��ن مرحل��ه ب��ا حضور در س��فارت ای��ران با‬ ‫«ایرج مسجدی» س��فیر جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در بغ��داد دیدار و تعرض به کنس��ولگری ایران در‬ ‫بصره را محکوم کردند‪ .‬س��ران بیش از ‪ ۵۰‬عشیره‬ ‫از کوت‪ ،‬بص��ره و دیگر مناطق ع��راق ضمن اعالم‬ ‫همبس��تگی ب��ا جمهوری اس�لامی ای��ران تاکید‬ ‫کردن��د با ج��ان و مال خ��ود اماده دف��اع از کیان‬ ‫ایران هستیم‪ .‬انها اظهار کردند‪ :‬این حمله ازسوی‬ ‫عده ای مزدور با هدایت امریکا‪ ،‬رژیم اشغالگر قدس‬ ‫و عربس��تان سعودی طراحی و اجرا شده است‪ .‬این‬ ‫شخصیت های برجسته عراقی در پایان این دیدارها‬ ‫با انجام برخی ایین های سنتی حماسی‪ ،‬با دولت و‬ ‫ملت ایران اعالم همبستگی و اتحاد کردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫جلسه شورای امنیت برای بررسی‬ ‫«نشست تهران»‬ ‫گورستان شگفت انگیز هفتاد مال در میرجاوه‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬انالین‬ ‫عکس‪ :‬خبر‬ ‫هیات نمایندگی روس��یه در سازمان ملل اعالم کرد شورای امنیت قرار‬ ‫است در نشستی به نتایج مذاکرات سه جانبه ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه درباره‬ ‫وضعیت ادلب رسیدگی کند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از خبرگزاری فرانسه‬ ‫ش��ورای امنیت سازمان ملل نشس��تی را درباره نتایج مذاکرات سه جانبه‬ ‫تهران تش��کیل ش��د و در ان‪ ،‬مس��کو نتایج این نشس��ت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫شورای امنیت در حالی به درخواست روسیه این نشست را برگزار کرد که‬ ‫گفته می شود نیروهای س��وری در حال اماده سازی خود برای انجام یک‬ ‫حمله نظامی به ادلب برای بازپس گیری ان از شورشیان هستند‪ .‬سازمان‬ ‫ملل پیش از این نسبت به وقوع فاجعه انسانی در صورت حمله به منطقه‬ ‫ادلب که حدود ‪ ۳‬میلیون نفر جمعیت دارد و تاکنون نزدیک نیمی از انها‬ ‫بی خانمان ش��ده اند هشدار داده است‪ .‬روز جمعه رییسان جمهوری ایران‪،‬‬ ‫روسیه و ترکیه نشستی را در تهران برای بررسی این مسئله برگزار کردند‬ ‫اما نتوانس��تند به یک توافق در زمینه جلوگی��ری از اقدام نظامی در این‬ ‫منطقه که در شمال غرب سوریه واقع شده‪ ،‬دست یابند‪ .‬هیات نمایندگی‬ ‫روسیه در سازمان ملل همچنین اعالم کرد در نشست علنی روز سه شنبه‬ ‫قرار اس��ت انها اعضای این ش��ورا را در جریان نتایج نشس��ت تهران قرار‬ ‫دهن��د‪ .‬ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه که تضمین کنندگان اتش بس در س��وریه‬ ‫با عنوان مذاکرات استانه به ش��مار می ایند‪ ،‬سال گذشته به توافقی برای‬ ‫ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه دست یافتند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تصور دشمن برای جدایی مردم از انقالب اشتباه است‬ ‫عصر ایران‪ -‬یونس��ی‪ ،‬مشاور رییس جمهوری‬ ‫در ام��ور اق��وام و اقلیت های دین��ی و مذهبی در‬ ‫پیام��ی س��ال نو عب��ری و عید س��ایبان ها را به‬ ‫کلیمیان ایران تبریک گفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬روابط عمومی وزارت امور خارجه اعالم‬ ‫ک��رد اختالف نظ��ری بین ای��ن وزارتخانه و نهاد‬ ‫ریاست جمهوری درباره سفر رییس جمهوری به‬ ‫نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل متحد وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬حسین ذوالفقاری‪ ،‬رییس ستاد مرکزی‬ ‫اربعین حس��ینی با اش��اره به تفاهمنامه اربعین‬ ‫منعقد ش��ده بین وزیران کش��ور ای��ران و عراق‪،‬‬ ‫بر اهتمام کارگروه های س��یزده گانه س��تاد برای‬ ‫اجرای هرچه بهتر مفاد ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪« -‬س��ید حسین موس��ویان» پژوهشگر‬ ‫دانش��گاه پرینس��تون و عض��و پیش��ین گ��روه‬ ‫مذاکره کننده هسته ای در مقاله ای برای لوبالگ‬ ‫امریکا نوشت‪ :‬ایران بلوک شرق را به غرب ترجیح‬ ‫می دهد زیرا قدرت های بلوک ش��رق به تعهدات‬ ‫برجامی خود بیشتر عمل می کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه پیش��ین امریکا در‬ ‫گفت وگ��و با ش��بکه خبری «پی ب��ی اس» گفت‬ ‫دول��ت ترامپ راهب��رد تغییر حکوم��ت ایران را‬ ‫دنبال می کند‪ .‬ک��ری گفت‪ :‬دولت‪ ،‬تصمیم هایی‬ ‫گرفت��ه که به ش��دت ب��رای امری��کا خطرناک و‬ ‫غیرسازنده است‪.‬‬ ‫روابط عموم�ی وزارت امور خارجه‪ -‬پنجمین‬ ‫نشس��ت مش��ترک کنس��ولی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران و جمه��وری بالروس به ریاس��ت مدیران‬ ‫کل کنس��ولی وزارتخانه های خارجه دو کش��ور‬ ‫در ته��ران برگزار ش��د‪ .‬رییس��ان هیات های دو‬ ‫کش��ور در ای��ن اج�لاس ضمن اب��راز رضایت از‬ ‫پیش��رفت های حاصل شده در افزایش تسهیالت‬ ‫روادیدی‪ ،‬همکاری های قضایی‪ ،‬انتقال و استرداد‬ ‫محکومان‪ ،‬مب��ارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم‬ ‫س��ازمان یافته بر ادامه اج��رای کامل توافق های‬ ‫دوطرف تاکید کردند‪.‬‬ ‫عص�ر ای�ران‪ -‬تارنم��ای دیلی فنالن��د اعالم‬ ‫کرد‪ ۴ ،‬اش��وبگری که در هلس��ینکی به سفارت‬ ‫ایران تعرض کرده و با پلیس درگیر ش��ده بودند‪،‬‬ ‫دس��تگیر شدند‪ .‬دیلی فنالند به نقل از رسانه های‬ ‫محلی و پلیس خبر داد‪« :‬گروهی اش��وبگر بعد از‬ ‫ظهر دوشنبه در برابر سفارت ایران در هلسینکی‬ ‫تجمع کرده و پرچم ایران را پایین کشیده و اتش‬ ‫زدند‪».‬‬ ‫مهر‪ -‬دس��تیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه‬ ‫سیاس��ی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات‬ ‫بین المللی صلح س��وریه‪ ،‬به منظور رایزنی درباره‬ ‫راه های تس��هیل ش��روع ب��ه کار کارگ��روه قانون‬ ‫اساس��ی س��وریه‪ ،‬وارد ژنو شد‪ .‬حس��ین جابری‬ ‫انصاری در این سفر‪ ،‬ضمن شرکت در نشست های‬ ‫دو و چندجانبه با مذاکره کنندگان ارش��د روسیه‬ ‫و ترکیه در روند صلح س��وریه (استانه) و نماینده‬ ‫ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور سوریه‪ ،‬درباره‬ ‫راه های تس��هیل ش��روع به کار کارگ��روه قانون‬ ‫اساسی سوریه رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬معاون رییس جمهوری امریکا در ادامه‬ ‫دخالت ه��ای مقامات امریکای��ی در امور داخلی‬ ‫ای��ران‪ ،‬در پیامی توییتری حمله موش��کی ایران‬ ‫به گروهک های تروریس��تی وابس��ته به استکبار‬ ‫جهانی از اقلیم کردس��تان ع��راق را محکوم کرد‪.‬‬ ‫مایک پن��س در این پیامی توییتری نوش��ت که‬ ‫با نیچروان بارزانی‪ ،‬نخس��ت وزیر اقلیم کردستان‬ ‫صحبت کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‬ ‫هشدار جدیدی را خطاب به خطوط هوایی درباره‬ ‫استفاده از حریم هوایی ایران صادر کرد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬امریکا از انها خواس��ته زمان استفاده‬ ‫از حریم هوایی ایران هشیار باشند‪ .‬اداره خدمات‬ ‫هواپیمای��ی امری��کا در این ش��یوه نامه جدید به‬ ‫نگرانی های��ی که از بابت فعالیت های نظامی دارد‬ ‫اشاره کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬یک قاضی امریکایی در یک حکم دستور‬ ‫پرداخت غرامت ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری را علیه ایران‬ ‫صادر کرد‪ .‬او مدعی است ایران مسئول بمب گذاری‬ ‫در س��اختمان های خبر عربس��تان در سال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫میالدی (‪1375‬خورشیدی) بوده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سرلش��گر محمد باقری‪ ،‬رییس ستاد‬ ‫کل نیروهای مس��لح با اش��اره به حمله موشکی‬ ‫ای��ران ب��ه مقر گروه ه��ای تروریس��تی در خاک‬ ‫کردس��تان عراق گفت‪ :‬مسئوالن کردستان عراق‬ ‫و ح��زب منحله دموکرات تعهد کتبی داده اند که‬ ‫در ایران عملیات نکنند و ملت ایران دفاع را حق‬ ‫خود می داند‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬به گزارش ایندیا تودی‪ ،‬ایاالت متحده‬ ‫اع�لام کرد هیچ تصمیمی دال بر اعطای معافیت‬ ‫ب��ه هند برای خری��د س��امانه های اس‪ ۴۰۰-‬از‬ ‫روس��یه یا ادام��ه عملیات اس��تراتژیک در بندر‬ ‫چابهار گرفته نشده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬محمد ش��فیعی‪ ،‬فرمان��دار مریوان گفت‪:‬‬ ‫خ��روج ه��ر نوع کاالی اساس��ی از م��رز مریوان‬ ‫ممنوع ش��د‪ .‬این تصمیم به طور کتبی به گمرگ‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1137‬‬ ‫پیاپی ‪2455‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫فعاالن حمل و نقل ریلی می گویند خرید واگن مسافری ‪ ۷‬میلیارد تومانی توجیه ندارد‬ ‫احتمال توقف قطارهای مسافری در نبود ارز دولتی‬ ‫تحریم و نوس��ان ن��رخ ارز‪ ،‬از مهم ترین مش��کالت این روزهای‬ ‫حمل ونقل ریلی است‪ .‬فعاالن حمل ونقل ریلی مسافری می گویند‬ ‫ای��ن بخش از حمل ونقل که در حالت عادی نیز س��وددهی ندارد‪،‬‬ ‫این روزها تحت تاثیر مش��کالت تحریم و نوس��ان نرخ ارز بیش از‬ ‫پیش دچار مشکل شده و شرکت های ریلی بیش از گذشته زیانده‬ ‫ش��ده اند‪ .‬از یک سو در س��ایه تحریم‪ ،‬تعمیر بخشی از ناوگان این‬ ‫ش��رکت ها با مشکل روبه رو شده و از سوی دیگر در نبود ارز دولتی‬ ‫و باتوج��ه به چند برابر ش��دن نرخ ارز‪ ،‬هزینه های این ش��رکت ها‬ ‫نیز چند برابر ش��ده که نرخ ‪ ۷‬میلیارد تومانی یک واگن مس��افری‪،‬‬ ‫فقط بخش��ی از این هزینه هاس��ت‪ .‬فعاالن ای��ن بخش می گویند‬ ‫حمل ونق��ل ریلی باتوجه به مزیت هایی که برای کش��ور دارد باید‬ ‫مشمول دریافت ارز دولتی شود زیرا انها نمی خواهند برای جبران‬ ‫هزینه های خود نرخ بلیت را افزایش و همین تعداد اندک مسافران‬ ‫فعلی را نیز از دست بدهند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محم��د رجبی‪،‬‬ ‫ریی��س انجم��ن صنفی ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی در میزگرد «تغییرات‬ ‫نرخ ارز و اث��رات ان بر حمل ونقل ریلی‬ ‫مسافری» که دوشنبه این هفته برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میانگین عمر ناوگان در‬ ‫بخ��ش مس��افری ریل��ی به ‪ ۲۹‬س��ال‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونق��ل ریلی‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه ناوگان ریلی پس از نوس��ان ارزی را از مهم ترین چالش های‬ ‫حمل ونقل ریلی برش��مرد و گفت‪ :‬در برنامه های توسعه پنج ساله‪،‬‬ ‫نگاه ویژه ای به بخش ریلی ش��ده‪ ،‬اما این توسعه در دولت ها بیشتر‬ ‫متوجه زیرس��اخت ها بوده و به بخش ناوگان توجه چندانی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫رجب��ی ادام��ه داد‪ :‬ح��دود ‪ ۱۱‬ش��رکت ریلی در ح��ا ‬ ‫هزینه ه��ای نگهداری ناوگان را از محل منابع خود انجام می دهند‬ ‫که این منابع فقط از محل تعرفه بلیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل ونقل ریلی؛ صنعتی ارزبر‬ ‫رییس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی با بیان اینکه‬ ‫وابس��تگی ارزی در بخ��ش ناوگان ریلی زیاد اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫برخی قطعات که در داخل تولید نمی ش��ود‪ ،‬وابستگی ارزی داریم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در برخی قطع��ات تولید داخل هم برای تامین مواد‬ ‫اولیه یا قطعات کوچک تر‪ ،‬وابستگی ارزی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دو س��ال گذشته برخی قطعات ترمز قطارها‬ ‫از کش��ور المان وارد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز به س��مت سرعت ‪۱۶۰‬‬ ‫کیلومت��ر در س��اعت در حوزه ریلی حرکت کرده ای��م و باید از نظر‬ ‫ایمنی همه استانداردها رعایت شود‪.‬‬ ‫رجب��ی افزود‪ :‬پس از نوس��ان های ارزی نامه ای به وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نوشته ایم تا حمل ونقل ریلی جزو کاالهای اساسی‬ ‫قلمداد شود و شرکت های ریلی مسافری بیش از این دچار مشکل‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬ارزب��ری واگن های قدیمی ‪ ۱۵‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصد‪،‬‬ ‫خودکش��ش ها ‪ ۴۵‬درصد و واگن های های تک بیش از ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫اس��ت؛ البت��ه در واگن های نو از نظر قطع��ات مصرفی و تعمیرات‪،‬‬ ‫وابستگی ارزی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مشکالت صنعت ریلی با تحریم‬ ‫ریی��س انجم��ن صنفی ش��رکت های حمل ونق��ل ریلی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر وابس��تگی ارزی ناوگان ریلی مس��افری در بخش‬ ‫االت ناقل��ه‪ ،‬پایین شاس��ی‪ ،‬ترمز‪ ،‬چرخ ها‪ ،‬موت��ور و گیربکس (در‬ ‫خودکشش ها) است و تعمیرات گیربکس واگن مسافری با درنظر‬ ‫گرفتن هزینه رفت و برگش��ت به المان ح��دود ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫یورو است‪.‬‬ ‫رجبی همچنین با اش��اره به شرایط سخت حمل ونقل ریلی در‬ ‫دوران تحریم گفت‪ :‬بلبرین��گ از انجایی که یک قطعه دومنظوره‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬مشمول تحریم و از انجا که کاربرد نظامی هم دارد‬ ‫فروش ان به ایران ممنوع شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تفاده از برخ��ی محصوالت ایران��ی از جمله‬ ‫گازوئی��ل ب��ا گوگرد باال موجب می ش��ود موتوره��ای قطار تحت‬ ‫تاثیر قرار گیرند و هزینه های تعمیر افزایش یابد چراکه بس��یاری‬ ‫از تجهی��زات ریلی ما خارجی هس��تند و بای��د گازوئیل با گوگرد‬ ‫پایین مصرف کنن��د که این گازوئیل در ایران تولید نمی ش��ود یا‬ ‫بسیار کم است‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی با بیان اینکه‬ ‫نوس��ان های ارزی بر فیلتر‪ ،‬واشر و حتی روغن تولید داخل هم اثر‬ ‫گذاشته‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه شرکت های تولیدی لباس هم در مناقصه‬ ‫لباس فرم رییس قطار ش��رکت نکردند و اعالم کردند که نرخ نخ و‬ ‫پارچه دو برابر شده و برای انها صرفه ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واگن مسافری؛ ‪ ۷‬میلیارد تومان‬ ‫مدی��ر عامل رجا با بیان اینکه خرید واگن مس��افری ‪ 7‬میلیارد‬ ‫تومانی دیگ��ر صرفه اقتصادی ندارد گفت‪ :‬س��ال گذش��ته واگن‬ ‫مس��افری با ‪ 3‬میلیارد تومان خریداری می ش��د امسال این نرخ به‬ ‫‪ 7‬میلیارد تومان رس��یده است؛ بنابراین ما قدرت خرید واگن های‬ ‫مسافری از شرکت های داخلی را نداریم‪.‬‬ ‫رجبی ادامه داد‪ :‬ما پیش از این ارز مبادله ای به نرخ ‪ ۳‬هزار تومان‬ ‫می گرفتیم؛ حتی امروز دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم برای ما گران است‬ ‫و باید برای نگه داشتن این صنعت فکری شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ت��ا ام��روز از قطعات موجود در انبارها اس��تفاده‬ ‫می کردی��م‪ ،‬اما از این پس بای��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫داد ما برسد و ارز مورد نیاز ما با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت نباید گران شود‬ ‫رییس انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای س��ر پا نگه داشتن ناوگان مس��افری ریلی و افزایش استقبال‬ ‫عمومی از حمل ونقل ریلی ضرورت دارد ارز با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به‬ ‫ناوگان ریلی اختصاص یابد‪.‬‬ ‫رجب��ی با بیان اینک��ه در ناوگان ریلی ه��ر کیلومتر‪-‬صندلی ‪۶‬‬ ‫سنت ارزبری دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مسافران قطار قشر متوسط جامعه‪،‬‬ ‫کارگران‪ ،‬دانشجویان و کارمندان هستند و افزایش نرخ بلیت برای‬ ‫این اقشار قابل قبول نیست‪ ،‬زیرا امکان تامین ان را ندارند؛ بنابراین‬ ‫باید حمایت های دولت از محل اختصاص ارز دولتی باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت رجا گفت‪ :‬نرخ تمام ش��ده س��یر هر واگن‬ ‫حومه ای با در نظ��ر گرفتن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در هر کیلومتر ‪۲۵۰‬‬ ‫توم��ان و در ‪ ۲۰‬کیلومتر‪ ۵ ،‬هزار تومان اس��ت که ما امروز ‪ ۶۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تومان از هر مسافر دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پایین بودن سرانه سفر ریلی در ایران‬ ‫در بخ��ش دیگری از این نشس��ت‪ ،‬مجید بابای��ی‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی گفت‪ :‬سرانه مسافرت با قطار‬ ‫در کش��ور ما بسیار پایین است‪ .‬این رقم در کشوری مانند سوئیس‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬کیلومتر به ازای هر نفر در س��ال‪ ،‬در المان ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر‬ ‫به ازای هر نفر در س��ال و در ایران ‪ ۱۶۰‬کیلومتر به ازای هر نفر در‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫بابایی با بیان اینکه در چند س��ال گذش��ته استقبال از حمل ونقل‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﻔﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺻﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮﺭ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﺷﺎﻫﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 961536‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪12/96/529‬ﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻏﻼﻡ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺳﺎﻭﻩ ﺩﺭﺑﻨﺪﺳﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 940505‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪1392‬‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺠﺘﺒﺎﻳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺷﻬﺮﻩ ﻛﺮﻣﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺘﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺪﻯ ﻣﺠﺘﺒﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9609982135400780‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1142‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1142‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/07/25‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 12:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪/49749‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 4‬ﺭﺳﺎﻟﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﺎﺟﺪﻯ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪/49750‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 4‬ﺭﺳﺎﻟﺖ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﺎﺟﺪﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺩﺍﻭﺩ ﺻﻔﺎﺋﻰ‬ ‫ﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺟﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﭼﺮﻣﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺩ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﻳﺎﺭ ﻋﺰﻳﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﺟﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9409980236301421‬ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ‪ 950049‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1126‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1126‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/07/29‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1126‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪/49751‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1126‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980234901459‬ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ ‪ 940348‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 1126‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1126‬ﺟﺰﺍﻳﻰ‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ( ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/07/28‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 09:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1126‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪/49752‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1126‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪/49747‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 12‬ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺷﻬﺎﺏ ﻣﺸﻜﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1142‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ‬ ‫‪/49753‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﻌﺜﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1142‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﺭﺿﺎ ﺩﻫﻘﺎﻧﻰ ﭘﻮﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪970444/11‬ﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪/49754‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 6‬ﺧﺎﺭﻙ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪ /‬ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻋﺮﺏ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪970346/11‬ﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪/49755‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 6‬ﺧﺎﺭﻙ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪/960133‬ﺩ‪ 1‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﻯ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/49756‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 6‬ﺧﺎﺭﻙ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺍﺻﻐﺮﻟﻮ‬ ‫مسافران قطار قشر متوس��ط جامعه‪ ،‬کارگران‪ ،‬دانشجویان و کارمندان‬ ‫هس��تند و افزایش نرخ بلیت برای این اقش��ار قابل قبول نیس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫ام��کان تامی��ن ان را ندارند؛ بنابرای��ن باید حمایت ه��ای دولت از محل‬ ‫اختصاص ارز دولتی باشد‬ ‫ش��خصی در کش��ور افزایش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬براساس براورد سازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬در سال ‪ ۳۵۰ ۸۴‬میلیون نفر‪-‬سفر‬ ‫با ناوگان شخصی انجام شد که این رقم در سال ‪ ۹۴‬به ‪ ۶۹۰‬میلیون‬ ‫نفر‪-‬سفر رسیده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۴۱۵ ،۸۴‬میلیون نفر‪-‬سفر با استفاده از وسایل نقلیه عمومی‬ ‫جاده ای انجام شد که در سال ‪ ۹۴‬این رقم به ‪ ۲۹۰‬میلیون نفر‪-‬سفر‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫بابای��ی با تاکید بر اینک��ه ضرورت دارد‬ ‫نرخ س��وخت واقعی شود تا حمل ونقل‬ ‫ریلی توجیه پیدا کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫غیرواقع��ی ب��ودن نرخ س��وخت‪ ،‬یک‬ ‫خانواده زمانی که تصمیم به سفر دارد‪،‬‬ ‫ترجی��ح می دهد با خودرو ش��خصی و‬ ‫حداکثر ‪ ۳‬باک س��وخت به سفر برود و‬ ‫در مقصد هم با اقامت در چادر‪ ،‬چند روز س��فر خود را بگذراند و به‬ ‫شهر خود برگردد که نتایج این کار‪ ،‬برای کشور خطرناک است‪.‬‬ ‫وی به امار باالی کشته ش��دگان س��وانح رانندگی و هزینه های‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709982114400138‬ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺑﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻌﻞ ﻭ‬ ‫ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397/07/28‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 433‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1015‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫‪/49757‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1015‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻛﻤﻠﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪7‬ﺩ‪ 970140/‬ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ‬ ‫‪/49758‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 3‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺯﻳﻨﺐ ﻫﻤﺘﻰ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 960044‬ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺯﺍﺭﻉ ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺵ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺣﻤﺪﺭﺿﺎ ﺻﻔﺮﻯ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺍﻳﺰﺩﻯ‬ ‫ﻳﺎﺭ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺮﻳﻔﻰ ﻭ ﺍﺣﻤﺪ ﺷﻤﺸﻜﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1392‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ‬ ‫‪/49759‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 3‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﺎﺱ ﺟﻌﻔﺮﻯ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪7/970525‬ﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺗﻮﻛﻞ ﻗﺎﺳﻤﺨﺎﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺳﺰﺍﺩﻩ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/49760‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 12‬ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺣﺒﻴﺐ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﻩ ﻗﺸﻼﻕ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪7/970267‬ﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﻭﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻼ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻻﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/49761‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 12‬ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺣﺒﻴﺐ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺮﻩ ﻗﺸﻼﻕ‬ ‫بعدی ان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬مصرف باالی س��وخت در ایران (‪3‬‬ ‫برابر متوس��ط جهانی) الودگی هوا‪ ،‬الودگی صوتی و‪ ،...‬دس��تاورد‬ ‫توسعه حمل ونقل شخصی است‪ .‬دبیر انجمن صنفی شرکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی با بیان اینکه میل س��فر با وس��یله شخصی هزینه‬ ‫هنگفتی به کشور تحمیل کرده‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم نباید هزینه سفر‬ ‫با قطار برای مردم افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر کاالی اساسی است‬ ‫وی ب��ا انتقاد از اینک��ه بخش ریلی دغدغه ام��روز دولتمردان و‬ ‫کش��ور نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ بلیت ه��ای قط��ار از اذر ‪ ۹۴‬تغییری‬ ‫نکرده و اوایل تابس��تان امسال هم ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافت؛ چطور‬ ‫ممکن اس��ت یک بنگاه اقتصادی بدون هیچ درامد دیگری در این‬ ‫ش��رایط اقتصادی موفق باش��د؟ بابایی با تاکید ب��ر اینکه ضرورت‬ ‫دارد مابه التف��اوت قیمت های واقع��ی و قیمت های فعلی بلیت به‬ ‫ش��رکت های ریلی پرداخت شود‪ ،‬گفت‪ :‬س��فر باید کاالی اساسی‬ ‫فرض ش��ود‪ ،‬زیرا مناف��ع قابل توجهی برای کش��ور دارد؛ بنابراین‬ ‫باید س��فر در کشور حفظ شود‪ .‬اگر در س��بد تخصیص ارز دولت‪،‬‬ ‫ش��رکت های ریلی در بخش کاالهای اساس��ی و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫قرار نگیرند‪ ،‬حرکت قطارها متوقف می شود‪.‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪5‬ﺏ‪ 960408/‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺧﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 174‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ‪1392‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫‪/49762‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪) 12‬ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ( ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‪ :‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1063‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1063‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ( ﺷﺎﻛﻰ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻚ‬ ‫ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻴﺮﺯﺍﺋﻰ ﻣﻘﻴﻢ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﻫﺘﻞ ﺁﺭﺍﻣﻴﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﻓﺮﺧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻴﺎﻡ ﭘﻼﻙ ‪ 41‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 13‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‪ .1 :‬ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻭﻳﻦ ﻭﻳﮋﻥ‬ ‫ﺍﻃﻠﺲ ﻣﻘﻴﻢ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻠﻮﻙ ‪ 4‬ﻭﺍﺣﺪ ‪.2‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ ﺑﺮﻛﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ‪ .3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻮﺭﻯ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1397/06/06‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1063‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺁﺗﻰﺍﻟﺬﻛﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﻳﺎﺭﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺮ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻑ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‪ :‬ﺭﺃﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ »ﻻﻭﻳﻦ ﻭﻳﮋﻥ ﺍﻃﻠﺲ« )ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 462083‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ‪ (14004476863 :‬ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ ﺑﺮﻛﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺗﻬﻮﺭﻯ( ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺧﻼﻑ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ‪ :‬ﺍﻭﻻ‪:‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺘﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻯ ‪ 9/125/890/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ‪ 1394‬ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻼﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 821/330/100‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ‪ 821/330/100‬ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺣﺴﺐ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﻯ ﺑﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺰﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 24‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ‪ 20‬ﻭ ‪ 21‬ﻭ ‪ 143‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ‪ 340‬ﻭ ‪ 344‬ﻭ ‪ 406‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 1/642/660/200‬ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ‬ ‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺯﻳﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﻛﻰ )ﺣﺴﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ(‬ ‫ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻭﻳﻦ ﻭﻳﮋﻥ ﺍﻃﻠﺲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺃﻯ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﺰﺩ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1063‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪/49763‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪ 1063‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺳﺎﺑﻖ(‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻓﻀﻠﻌﻠﻰ‬ ‫چهار شنبه‬ ‫حسین حتی دشمن خودش‬ ‫را هم واقعا دوست دارد‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪ 2 - 1397‬محرم ‪ 12 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1137‬پیاپی ‪2455‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫کارتون روز‬ ‫ش�هید مرتض�ی مطه�ری‪ :‬اگ��ر از دید‬ ‫دیگری نگاه کنیم‪ ،‬یک مقام دیگر [می بینیم]‬ ‫در یک کرسی دیگر‪ ،‬یک خیرخواه‪ ،‬یک واعظ‪،‬‬ ‫یک اندرزگو را می بینیم که حتی از سرنوشت‬ ‫شوم دش��منان خودش ناراحت است که اینها‬ ‫چرا باید به جهنم بروند‪ ،‬چرا این قدر بدبختند‪.‬‬ ‫در اینجا ان تحرک حماس��ه ج��ای خود را به‬ ‫س��کون اندرز می دهد‪ .‬ببینید در همان روز عاش��ورا و غیر عاشورا چه اندرزها‬ ‫به مردم داده اس��ت‪ ،‬اصحابش چقدر اندرز داده اند‪ ،‬حنظله بن اسعد الشبامی‬ ‫چه اندرزها داده‪ ،‬زهیر بن قین چه اندرزها داده‪ ،‬حبیب بن مظاهر چه اندرزها‬ ‫داده است‪ .‬وجود مبارک ابا عبداهلل از بدبختی ان مردم متاثر بود‪ ،‬نمی خواست‬ ‫حت��ی یک نفرش��ان به این حال بماند‪ ،‬با مردم لج نمی ک��رد؛ بلکه به هر زبانی‬ ‫بود می خواس��ت یک نفر هم که ش��ده از انها کم شود‪ .‬از نمونه جدش بود‪ :‬لقد‬ ‫جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رئوف‬ ‫رحیم‪ .‬ایا می دانید معنی «عزیز علیه ما عنتم» چیس��ت؟ یعنی بدبختی شما‬ ‫بر او گران اس��ت‪ .‬بدبختی دش��منان بر پیغمبر گران بود‪ .‬انها خودش��ان که‬ ‫نمی فهمیدن��د‪ ،‬این بدبختی ها بر اباعبداهلل گران بود‪ .‬یک دفعه س��وار ش��تر‬ ‫می شود و می رود‪ ،‬برمی گردد‪ ،‬عمامه پیغمبر را بر سر می گذارد‪ ،‬لباس پیغمبر‬ ‫را می پوشد‪ ،‬سوار اسب می شود و به سوی انها می رود‪ ،‬بلکه بتواند از این گروه‬ ‫ش��قاوتکار کسی را کم کند‪ .‬در اینجا می بینیم حسین یکپارچه محبت است‪،‬‬ ‫یکپارچه دوستی است که حتی دشمن خودش را هم واقعا دوست دارد‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫منبع‪ :‬کتاب حماسه حسینی‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫موسیقی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫گردشگری‬ ‫این هنرمندان کودک و نوجوان در دو روز به‬ ‫رهبری ایدین بیات چند قطعه موسیقی اصیل‬ ‫ایرانی را اج��را کردند که با اس��تقبال حاضران‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬هی��ات داوران به اتف��اق در بخش‬ ‫گروه های زیر ‪ ۱۸‬سال‪ ،‬مدال طالی جشنواره را‬ ‫همراه با ‪ 8‬جایزه دیگر به خوش هنری ها دادند‪.‬‬ ‫هنرمندان کودک و نوجوان این مجموعه را امیر‬ ‫وفاییان و سروش کوشان همراهی می کردند‪.‬‬ ‫تعدادی دیگر از هنرجویان خوش هنر فروردین امسال با‬ ‫شرکت در جشنواره ژوتم فرانسه و نیز در دو سال گذشته‬ ‫با هنرنمایی در جش��نواره های جهان��ی ‪ open spain‬و‬ ‫پراگ چک جوایزی را کسب کرده بودند‪.‬‬ ‫مدی��ر کل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری اس��تان کرمان از راه اندازی نخس��تین‬ ‫قطار گردش��گری داخل اس��تانی با همکاری اداره ‬ ‫کل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬راه اه��ن و دفت��ر خدم��ات‬ ‫مسافرتی جنوب ش��رق کرمان خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬غالمرض��ا فرخی ب��ا بیان اینکه نخس��تین‬ ‫قطار گردش��گری داخل استانی به مقصد شهرهای‬ ‫گردشگری راین و بم راه اندازی شده‪ ،‬افزود‪ :‬این قطار گردشگری‬ ‫برای نخستین بار در اس��تان کرمان راه اندازی شده و نخستین‬ ‫تور گردشگری ان هفته گذشته به مقصد شهر راین برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برای قطار گردشگری داخل استانی کرمان‬ ‫تورهای یک و دوروزه تعریف ش��ده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مسافران‬ ‫ای��ن قطار با جاذبه های طبیع��ی و تاریخی واقع در‬ ‫مس��یر ریلی ش��هرهای بم و راین اش��نا می شوند‪.‬‬ ‫فرخی با بیان اینکه استان کرمان دارای جاذبه های‬ ‫گردش��گری فراوانی است که تنها ش��ماری از انها‬ ‫در مس��یرهای ریلی واق��ع ش��ده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫می کوش��یم در دیگر مناطق تاریخی و گردش��گری‬ ‫دارای مسیر ریلی نیز این طرح اجرا شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ه��دف از راه اندازی قطار گردش��گری‬ ‫داخل استانی در کرمان شناساندن جاذبه های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و گردش��گری این خطه از کشورمان ابتدا به مردم این استان و‬ ‫سپس به گردشگران داخل و خارج از کشور است که امیدواریم‬ ‫با استقبال عالقه مندان روبه رو شود‪.‬‬ ‫نگاهی به وضعیت تیراژ کتاب ها در حوزه های گوناگون و اقبال بازار به برخی کتاب ها‬ ‫پرتکرارترین کتاب های سال ‪ ۹۷‬کدام اند؟‬ ‫عل�ی نعیمی‪ :‬این روزها بازار کتاب بیش از هر زمان دیگری‬ ‫نیازمند توجه بیش��تر و حضور مخاطب است‪ .‬گرانی هزینه های‬ ‫چ��اپ و نش��ر و نگه��داری کتابفروش��ی این روزها ب��ه یکی از‬ ‫دغدغه ه��ای اصلی اهالی کتاب تبدیل ش��ده اس��ت؛ دغدغه ای‬ ‫ج��دی که اگر فروش اثار در بازار به ش��رایط مطلوبی نرس��د و‬ ‫چرخش چرخ های صنعت دانایی کش��ور با مشکل روبه رو شود‬ ‫ش��اید دیری نپاید ک��ه کتاب خواندن به یکی از حس��رت های‬ ‫قدیمی مردمان کوچه و بازار تبدیل شود‪.‬‬ ‫شاید در بازار امروز یکی از مواردی که در فروش کتاب بسیار‬ ‫تاثیرگذار است تعداد چاپ کتاب است‪ .‬البته این اتفاق مبارکی‬ ‫نیس��ت و ما از چنین انتخاب هایی و معی��ار قرار گرفتن چنین‬ ‫مالک هایی نباید خوش��حال شویم؛ چراکه در بسیاری از مواقع‬ ‫کتاب های��ی به چاپ های چنددهم می رس��ند که ارزش ادبی و‬ ‫حتی ارزش مطالعاتی ندارن��د؛ با این حال نمی توان از وضعیت‬ ‫شمارگان و تعداد چاپ کتاب های پرتکرار بازار غافل شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براساس امار موسسه خانه کتاب در ‪ 5‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۶۳ ،۱۳۹۷‬عنوان کتاب بیش از یک بار به چاپ‬ ‫رس��یده اند‪ .‬خانه کتاب در فهرس��تی امار ‪ ۳۰‬کتاب پرتکرار را‬ ‫اعالم کرده که ما به تفکیک به این کتاب ها خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫در میان این فهرس��ت تنها نام ‪ 4‬کتاب تالیفی دیده می شود‬ ‫ک��ه یکی از انها داس��تان بلندی درباره امام زمان (عج) اس��ت‬ ‫که بیش��تر چاپ هایش ب��رای مس��اجد و کتابخانه ها خریداری‬ ‫ش��ده و از ‪ 3‬کتاب باقیمانده تنها یک کتاب چاپش به سال ‪۹۷‬‬ ‫فهرست پرشمارگان ترین کتاب های شعر‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان کتاب‬ ‫ناشر‬ ‫تعداد چاپ‬ ‫مجموع شمارگان‬ ‫‪۱‬‬ ‫گزیده اشعار فاضل نظری‬ ‫مروارید‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۲۸۶۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫سطرها در تاریکی جا عوض می کنند‬ ‫مروارید‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۱۲۱۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫فکر کنم دیشب باران مرا شسته امروز «تو» ام‬ ‫مروارید‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶۶۰۰‬‬ ‫متعلق به بخش ترجمه است‪ .‬بدون شک هرجا حرفی زده شود‬ ‫که به کمیت کتاب ربط داش��ته باش��د‪« ،‬ملت عش��ق» را باید‬ ‫یکی از پایه های ثابت ان فهرس��ت دانس��ت و در این فهرس��ت‬ ‫برمی گ��ردد و دو کتاب دیگر یکی مربوط به دهه ‪ ۵۰‬و دیگری‬ ‫دهه ‪ ۸۰‬است‪.‬‬ ‫بیش��ترین س��هم در میان پرتکرارترین کتاب های س��ال ‪۹۷‬‬ ‫فهرست کتاب های پرشمارگان مستندنگاری‪ -‬یادداشت‪ -‬مقاله‬ ‫نیز «ملت عش��ق»‪ ،‬با دو ترجمه متف��اوت حضور دارد‪ .‬برخالف‬ ‫بخش تالیفی در بخش ترجمه کتاب هایی پرشمارگان بودند که‬ ‫در دهه ‪ ۹۰‬و در چند س��ال گذشته راهی بازار شده اند‪ .‬در این‬ ‫میان بیشترین سهم متعلق به نشر چشمه است‪ .‬رولف دوبلی و‬ ‫جوجو مویز با دو کتاب بیشترین سهم را در این فهرست دارند‪.‬‬ ‫در میان کتاب های موجود‪ ،‬کمترین س��هم به کتاب های ش��عر‬ ‫اختصاص دارد و جالب ان اس��ت که تمامی کتاب های پرتکرار‬ ‫متعلق به یک انتشارات‪ ،‬یعنی مروارید است‪ .‬با این حال در چند‬ ‫س��ال گذشته کتاب های شعر با رکودی بی سابقه همراه بودند و‬ ‫همین ک��ه تعداد چاپ های دو کتاب در ‪ 5‬ماه دورقمی ش��ده‪،‬‬ ‫اتفاق بسیار مثبتی است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 4‬کتاب از این فهرس��ت در بخش مس��تندنگاری‪،‬‬ ‫یادداشت ها و مقاله ها قرار گرفته اند که صدرنشین این فهرست‪،‬‬ ‫صدرنش��ین فهرس��ت کلی نیز بوده است‪ .‬در امار موجود کتاب‬ ‫«خاطرات س��فیر» در مدت ‪ 5‬ماه‪ ۲۳ ،‬بار زیر خط چاپ رفته و‬ ‫در مجموع شاهد چاپ ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نسخه ای ان بوده ایم‪.‬‬ ‫در مجموع باید گفت امار منتشر شده نشان می دهد وضعیت‬ ‫کتاب های ترجمه نسبت به ‪ 3‬بخش دیگر مناسب تر است و این‬ ‫کتاب ها سهم قابل توجهی را در بازار نشر دارند‪ .‬در این فهرست‬ ‫انتش��ارات مروارید با ‪ ۶‬کتاب و نشر چشمه با ‪ ۴‬کتاب بیشترین‬ ‫سهم را داشته اند‪.‬‬ ‫در این جدول ها به تفکیک موضوعات گوناگون شرایط فروش‬ ‫کتاب ها در بازار را مشاهده می کنید‪:‬‬ ‫فهرست کتاب های پرشمارگان داستانی ترجمه‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان کتاب‬ ‫ناشر‬ ‫تعداد چاپ‬ ‫مجموع شمارگان‬ ‫‪۱‬‬ ‫خاطرات سفیر‬ ‫سوره مهر‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫‪۵۷۵۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫چقدر خوبیم ما!‬ ‫مروارید‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫‪۴۶۲۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫سرباز کوچک امام (ره)‬ ‫پیام ازادگان‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪۲۵۰۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫حرمسرای قذافی‬ ‫ثالث‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶۶۰۰‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان کتاب‬ ‫ناشر‬ ‫تعداد چاپ‬ ‫مجموع شمارگان‬ ‫‪۱‬‬ ‫ملت عشق‬ ‫ققنوس‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۵۷۲۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫هنر شفاف اندیشیدن‬ ‫چشمه‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۲۳۵۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫هنر خوب زندگی کردن‬ ‫چشمه‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۲۲۵۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫جزء از کل‬ ‫چشمه‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۲۰۰۰۰‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫من پیش از تو‬ ‫اموت‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۱۵۴۰۰‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان کتاب‬ ‫ناشر‬ ‫تعداد چاپ‬ ‫مجموع شمارگان‬ ‫‪۶‬‬ ‫بادبادک باز‬ ‫مروارید‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۱۵۴۰۰‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫و ان که دیرتر امد‬ ‫کتاب جمکران‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۱۸۰۰۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫دختری که رهایش کردی‬ ‫میلکان‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۱۴۰۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫بعد از ابر‬ ‫ایجاز‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۷۰۰۰‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫ملت عشق‬ ‫پارسینه‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۱۲۵۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫چراغ ها را من خاموش می کنم‬ ‫مرکز‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶۰۰۰‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫کمی قبل از خوشبختی‬ ‫مروارید‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶۶۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫چشم هایش‬ ‫نگاه‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۲۱۰۰‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫مغازه خودکشی‬ ‫چشمه‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۵۴۰۰‬‬ ‫فهرست کتاب های پرشمارگان داستانی تالیفی‬ ‫تئاتر‬ ‫دو هنرمند تئاتری ازاد شدند‬ ‫مریم کاظمی و سعید اسدی‪ ،‬کارگردان و مدیر تئاتری که در بازداشت‬ ‫به س��ر می بردن��د‪ ،‬پس از یک روز ازاد ش��دند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬روز‬ ‫یکشنبه ‪ ۱۸‬شهریور‪ ،‬کارگردان نمایش «رویای شب تابستان» و سعید‬ ‫اس��دی مدیر تئاتر ش��هر پس از اینکه نمایش با دستور قضایی توقیف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬بازداشت و براساس تایید ش��هرام کرمی‪ ،‬مدیرکل هنرهای‬ ‫نمایشی دوشنبه‪ ۱۹ ،‬شهریور ازاد شدند‪ .‬این دو مدیر و هنرمند تئاتری‬ ‫به دنبال پخش یک تیزر بدون مجوز این نمایش در شبکه های مجازی‬ ‫احضار شده و قرار بازداشت موقت برای شان صادر شده بود که با تودیع‬ ‫وثیقه‪ ،‬حکم ازادی شان صادر شد‪.‬‬ ‫عب�اس‬ ‫بهارل�و‪،‬‬ ‫پژوهشگر سینما‪ :‬من‬ ‫پیش از این هم چند‬ ‫بار در این باره گفته و‬ ‫نوش��ته ام‪ .‬راستش را‬ ‫بخواهید انتخاب روز‬ ‫‪ 21‬شهریور به عنوان‬ ‫روز ملی س��ینما‪ ،‬هیچ مبنای درست و دقیقی‬ ‫ندارد؛ روز ‪ 21‬ش��هریور روزی است که درظاهر‬ ‫به شکل «نمادین» به عنوان روز ملی سینما در‬ ‫ایران انتخاب شده زیرا در این روز در سینمای‬ ‫ای��ران هیچ اتفاق خاص��ی رخ نداده که مبنایی‬ ‫برای روز ملی س��ینما باشد‪ .‬توضیح بیشترش‬ ‫این اس��ت که درظاهر قرار بوده روزی که میرزا‬ ‫ابراهیم خ��ان عکاس باش��ی برای بار نخس��ت‬ ‫پش��ت دوربین فیلمبرداری قرار گرفت و ایین‬ ‫«جش��ن عی��د گل» را فیلمبرداری کرد‪ ،‬یعنی‬ ‫ش��نبه ‪ ۲۱‬ربیع الثانی ‪ ۱۳۱۸‬قمری برابر با ‪۲۷‬‬ ‫اس��د (مرداد) ‪ ۱۲۷۹‬شمسی یا ‪ ۱۸‬اوت ‪۱۹۰۰‬‬ ‫میالدی‪ ،‬به عنوان «روز ملی سینمای ایران» در‬ ‫نظر گرفته شود و مسئوالنی که برای نام گذاری‬ ‫روزه��ای خ��اص تصمیم می گیرن��د‪ ،‬درظاهر‬ ‫به دلی��ل خل��وت بودن ‪ ۲۱‬ش��هریور این روز را‬ ‫به عنوان روز ملی سینمای ما تعیین فرموده اند؛‬ ‫به همین سادگی و سهولت‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬می ت��وان ع��رض کرد که‬ ‫س��ینمای ما «همین جوری» صاحب روزی به‬ ‫عنوان روز ملی س��ینما ش��ده ک��ه نه مبنایش‬ ‫روز فیلمبرداری جناب عکاس باشی از «جشن‬ ‫عی��د گل» اس��ت و نه هیچ چی��ز دیگر‪ .‬تا انجا‬ ‫که کتاب «روزش��مار س��ینمای ایران از اغاز تا‬ ‫انقراض قاجاریه» که من سال های پیش تالیف‬ ‫و منتش��ر کرده ام‪ ،‬نش��ان می دهد در سال های‬ ‫اغازی��ن اش��نایی و ورود س��ینما ب��ه ایران در‬ ‫ِ‬ ‫ش��هریور هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است؛ نه‬ ‫تولی��د فیلم داش��ته ایم و نه نمای��ش فیلم و نه‬ ‫هیچ چیز دیگر‪ .‬بنابراین عده ای فرض گرفته اند‬ ‫که ‪ ۲۱‬ش��هریور روز ملی سینمای ایران است‪،‬‬ ‫دست شان درد نکند‪.‬‬ ‫درباره ‪۱۲۰‬س��اله بودن عمر سینمای ایران‬ ‫ه��م تش��کیک وج��ود دارد‪ .‬اگ��ر مبن��ا را روز‬ ‫فیلمب��رداری از «جش��ن روز عید گل» در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬همین حدودها می ش��ود و اگر به طور‬ ‫مثال س��اخته ش��دن نخس��تین فیلم درظاهر‬ ‫داس��تانی س��ینمای ایران‪ ،‬یعنی «ابی و رابی»‬ ‫(اوان��س اوگانیانس‪ )۱۳۰۹ ،‬را مبنا قرار دهیم‪،‬‬ ‫عمرش به ‪ ۹۰‬سال هم نمی رسد‪.‬‬ ‫ب ه همین دلیل پرسشی که شکل می گیرد این‬ ‫است که ایا س��ینمای ایران به دوره میانسالی‬ ‫رسیده یا هنوز در مرحله جوانی است؟ این هم‬ ‫به این بستگی دارد که مبنای رشد و سن و سال‬ ‫این س��ینما را چه چیزی قرار بدهیم‪ .‬کمیت و‬ ‫کیفیت فیلم هایش؟ قوانین اش؟ صنعتی بودن‬ ‫یا نبودنش؟ ش��مار افرادی که در این س��ینما‬ ‫فعال هس��تند؟ مسائل مربوط به بیمه و درمان‬ ‫و بازنشستگی دس��ت اندرکارانش؟ سرمایه در‬ ‫گردش س��االنه اش؟ مستقل بودن یا نبودنش؟‬ ‫چ��ه چیز؟ میانگین پاس��خ به این پرس��ش ها‬ ‫موقعی��ت امیدوارکننده ای را نش��ان نمی دهد‪.‬‬ ‫س��ینمای ایران در پاره ای از زمینه ها به جوان‬ ‫پس بس��یاری‬ ‫نابالغی می ماند که به تنهایی از ِ‬ ‫قیم و اقاباالسر‬ ‫از مش��کالتش برنمی اید‪ ،‬هنوز ّ‬ ‫دارد‪ ،‬بس��یاری از فعاالن��ش مش��کالت عمده‬ ‫معیش��تی دارند‪ ،‬انبوه��ی از تولیداتش امکان‬ ‫نمای��ش عمومی ندارد‪ ،‬س��رمایه درگردش اش‬ ‫اندک اس��ت و چه و چه ها‪ .‬این سینما‪ ،‬باوجود‬ ‫حضور هنرمندانی بزرگ‪ ،‬به لحاظ مناس��بات‬ ‫حرفه ای هنوز جوان است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درخشش کودکان و نوجوانان ایرانی در بلغارستان‬ ‫هنرمندان ک��ودک و نوجوان مرکز اموزش‬ ‫موسیقی «خوش هنر» مدال طالی جشنواره‬ ‫بین المللی فولکلور ‪ ۲۰۱۸‬بلغارستان را از ان‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬جش��نواره بین المللی‬ ‫فولکل��ور ‪ ۲۰۱۸‬بلغارس��تان که ب��ا حمایت‬ ‫س��ازمان اموزش��ی‪ ،‬علم��ی و فرهنگی ملل‬ ‫متحد (یونسکو) برگزار می شود‪ ،‬امسال در هشتمین دوره‬ ‫خ��ود که از یکم تا دوازدهم ش��هریور به اج��را درامد و در‬ ‫ان بی��ش از ‪2‬هزار نف��ر در قالب افزون ب��ر ‪ ۱۰۰‬گروه در‬ ‫دو رده سنی و ‪ ۹‬رشته ش��رکت داشتند‪ ،‬شاهد درخشش‬ ‫هنرجویان اموزشگاه موسیقی خوش هنر بود‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین قطار گردشگری داخل استانی در کرمان‬ ‫سینمای ایران چندساله‬ ‫است؟‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫تولید سیمان‬ ‫از خاکستر‬ ‫زباله های شهری‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1137‬پیاپی ‪2455‬‬ ‫دستور شریعتمداری برای‬ ‫تامین تیراهن و میلگرد‬ ‫مناطق زلزله زده کرمانشاه‬ ‫در پی درخواس��ت اس��تاندار کرمانشاه و موافقت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای تامین تیراهن‬ ‫و میلگ��رد ب��ه منظور بازس��ازی مناط��ق زلزله زده‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬مقرر شد که ش��رکت ذوب اهن و دیگر‬ ‫ش��رکت ها نس��بت به تامین فوری مایحتاج س��تاد‬ ‫بازس��ازی مناطق زلزله زده کرمانش��اه اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬با ابالغ این دس��تور در روزهای گذش��ته و‬ ‫انعقاد قرارداد‪ ،‬در هفته جاری ‪ ۵۰۰۰‬تن تیراهن به‬ ‫کرمانش��اه حمل خواهد شد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬امادگ��ی حمل تا ‪ ۱۰‬ه��زار تن تیراهن‬ ‫و میلگ��رد به صورت هفتگی و پش��تیبانی از س��تاد‬ ‫بازس��ازی مناطق زلزله زده کرمانش��اه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کاستن از تالم مردم زلزله زده کرمانشاه از‬ ‫مسئولیت های مهم اجتماعی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت و با توجه به نیاز س��تاد بازس��ازی‬ ‫مناطق زلزله زده کرمانش��اه به صورت ویژه همکاری‬ ‫الزم برای تامین مصالح ساختمانی تا پیش از شروع‬ ‫فصل سرما انجام خواهد شد‪ .‬الزم به یاداوری است‬ ‫ک��ه زمین لرزه ‪ ۷.۳‬ریش��تری ک��ه ‪ ۲۱‬ابان در ‪۱۱‬‬ ‫کیلومتری بخش ازگله‪ ۳۲ ،‬کیلومتری شهرس��تان‬ ‫س��رپل ذه��اب در غرب مرک��ز کرمانش��اه به وقوع‬ ‫پیوست‪ ،‬به ‪ ۷‬شهرستان و یک هزار و ‪ ۹۵۰‬روستای‬ ‫استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و بر اساس براورد‬ ‫اولیه‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۳۱‬هزار واحد مس��کونی شهری و‬ ‫روستایی‪ ،‬اسیب کلی و جزئی دیدند‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫‪ 10‬برابر بخش دولتی‬ ‫بهره وری دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو در ایین امضای تفاهمنامه های واگذاری زمین برای ساخت ‪ ۲‬کارخانه صنعت الومینیوم مطرح کرد‬ ‫ارتقای رتبه ایران از ‪ ۱۸‬به ‪ ۱۲‬در نورد الومینیوم‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ناکافی بودن ذخایر‬ ‫بوکسیت در ایران‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪678‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﺮﺩ ﻛﺎﻭﻩ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 174283‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102166823‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,04,25‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﻰ‬ ‫ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺧﺮﺩﺻﻨﻌﺖ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ‪10102184489‬‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﻮﻯ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 1860998712‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺱ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ 0569717825‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ‪ -‬ﺭﺿﺎ ﻓﺮﻭﺯﺵ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪1229613889‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ‪ -‬ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ ـ ﺑﺮﻭﺍﺕ ـ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺘﻔﻖ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪2 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(243901‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺧﺮﺩ ﻛﺎﻭﻩ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 174283‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10102166823‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,04,25‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‬ ‫‪ :‬ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ‪ 95,12,30‬ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ - .‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﻩ ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ‪0060408510‬ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﻭﻟﻮﻯ ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻰ‪0064029999‬ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪ 1‬ﺳﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ - :‬ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻨﻰ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺧﺮﺩ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﻭ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980340500258‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ژﺍﻟﻪ ﺭﻓﻌﺖ ﺟﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 97,04,20‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 ,‬ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 191‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ ﺵ ﺵ ‪ 631‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 609‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110,63687‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 2405‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻻﻟﻪ ﻣﺠﻴﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺠﻴﺪﻳﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980340500269‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺑﺎﺑﻪ ﻓﺨﻴﻢ ﺟﻮ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 96,07,16‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 ,‬ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺠﻴﺪﻳﺎﻥ ﺵ ﺵ ‪ 840‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻻﻟﻪ ﻣﺠﻴﺪﻳﺎﻥ ﺵ ﺵ ‪841‬‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110,63685‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 2405‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻗﺪﺳﻰ ﻧﺒﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﻧﺪﺍ ﻗﺮﻳﺸﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﻭ ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺸﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9709980340500261‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﻗﺮﻳﺸﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 96,11,27‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 ,‬ﻗﺪﺳﻰ ﻧﺒﻮﻯ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 821‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻧﺪﺍ ﻗﺮﻳﺸﻰ ﺵ ﺵ ‪ 8645‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺳﻴﺪﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺸﻰ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 3649‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪) 10102184489‬ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﻮﻯ ﺑﻪ‬ ‫‪ 110,63684‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 2405‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺱ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪ - 0569717825‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ )ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ‪ ،‬ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻛﺒﺮﻯ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺧﺖ ﺧﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﺧﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980340500222‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ‬ ‫‪ 96,11,16‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ‪ 5‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 ,‬ﻛﺒﺮﻯ ﺭﺿﺎﺋﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺵ ﺵ ‪ 1172‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﻣﻬﺮﺩﺧﺖ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 0018445896‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ ‪ 0441246923‬ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -4‬ﺍﻣﻴﺮﻋﻠﻰ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ ﺵ ‪ 0441436331‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻰ ﺵ‬ ‫ﺵ ‪ 0441588298‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ‬ ‫ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﻛﺪﻣﻠﻰ‪ - (1860998712‬ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﻓﺮﻭﺯﺵ ﻛﺪﻣﻠﻰ ‪- 1229613889‬‬ ‫( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪2 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺛﺒﺖﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙﻛﺸﻮﺭﺍﺩﺍﺭﻩﺛﺒﺖﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯﺗﻬﺮﺍﻥ)‪(243902‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺧﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 9709980340500257‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 97,02,18‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 ,‬ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺵ ﺵ ‪ 387‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺧﺴﺮﻭ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺵ ﺵ ‪ 142‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﺷﻴﺮﻳﻦ‬ ‫ﺩﺧﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺵ ﺵ ‪ 575‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪110/63690‬‬ ‫‪ 2405‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺳﻠﻂ ﻭ ﺣﺠﺖ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺍﺑﻮﺳﻠﻂ ﻭ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺳﻠﻂ ﻭ ﺷﻬﻨﺎﺯ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺳﻠﻂ ﻭ ﺻﻐﺮﻯ‬ ‫ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺳﻠﻂ ﻭ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﻮﺳﻠﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980340500272‬ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﺍﺑﻮﺳﻠﻂ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 97,05,03‬ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺣﻴﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦﺍﻟﻔﻮﺕ‬ ‫ﺁﻥ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‪ -1 ,‬ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺭﺳﻮﻟﻰ ﺵ ﺵ ‪ 865‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -2‬ﺷﻬﻨﺎﺯ‬ ‫ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ ‪ 1102‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -3‬ﻗﺪﺭﺕ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ ‪ 19097‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ‬ ‫‪ -4‬ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﻦ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ ‪ 28435‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -5‬ﺻﻐﺮﻯ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ ‪5005‬‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -6‬ﺣﺠﺖ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ ‪ 9861‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ‪ -7‬ﻣﺮﻳﻢ ﻏﻔﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺵ ﺵ‬ ‫‪ 14001‬ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺻﻴﺘﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫‪ 110,63688‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 2405‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ 110,63683‬ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 2405‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‪ 97,3,7 ,‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪,‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ‪ ,‬ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻬﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪,‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 439330‬ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 35,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 97,3,7‬ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 961045‬ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪,‬ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮﺭﺗﻰ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 97,3,7‬ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 660‬ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺁﻗﺎﻳﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 35,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺟﻪ ‪1‬‬ ‫ﻓﻘﺮﻩ ﭼﻚ‪,‬ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 439330‬ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻯ‬ ‫ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺩﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪ 519 ,515 ,198,502‬ﻭ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 307‬ﻭ ‪ 309‬ﻭ ‪ 310‬ﻭ ‪ 311‬ﻭ ‪ 313‬ﻭ ‪ 314‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 35,000,000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 490,000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 522‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺤﻜﻮﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 110,63682‬ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 660‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1137‬‬ ‫پیاپی ‪2455‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫الومینیوم‬ ‫سهمیه بندی شد‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نام��ه ای به حام��د س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بورس کاال‪ ،‬عرضه الومینیوم در بورس کاال را‬ ‫سهمیه بندی اعالم کرد‪ .‬سرقینی در این نامه‬ ‫عنوان کرده است‪ ،‬به تقاضای عرضه کنندگان‬ ‫و تایی��د مدیرعامل ب��ورس کاال و به منظور‬ ‫ایجاد ش��رایط رقابتی بهت��ر‪ ،‬خریداران مجاز‬ ‫ش��مش الومینیوم می توانند ب��ه میزان ‪ ۳‬ما‬ ‫س��همیه خود و حداکثر تا سقف ‪ ۵۰۰‬تن در‬ ‫یک عرض��ه خرید کنند و چنانچه ش��خصی‬ ‫س��قف ‪ ۳‬ماه��ه خ��ود را خرید کن��د‪ ،‬اجازه‬ ‫ش��رکت در عرضه های بعدی را ندارد تا اینکه‬ ‫‪ ۳‬م��اه بعدی فرا برس��د‪ .‬همچنین خریداران‬ ‫می توانن��د اع��داد خری��د خود را ب��ا افزایش‬ ‫حداکث��ر ‪ ۱۰‬ت��ن رو ب��ه باال گ��رد کنند‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که خرید انها مضربی از ‪ ۲۰‬تن باشد‬ ‫تا مشکل حمل ونقل نداشته باشند‪ .‬در ضمن‬ ‫خریدارانی که س��همیه انه��ا کمتر از ‪ ۲۰‬تن‬ ‫است می توانند تا ‪ ۲۰‬تن خرید کنند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در هر دو مورد مازاد خرید از سهیمه ‪۳‬‬ ‫ماه بعدی انها کسر می شود‪.‬‬ ‫دولت بساط سفته بازان‬ ‫را جمع کرد‬ ‫رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان‬ ‫اه��ن و فوالد گفت‪ :‬حضور به موقع دولت در‬ ‫ب��ورس اهن‪ ،‬با شفاف س��ازی نرخ ها‪ ،‬بس��اط‬ ‫سفته بازان را از این بازار جمع کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد ازاد افزود‪ :‬دولت‬ ‫ب��ه دلیل عملکرد نامناس��ب ب��ورس کاال در‬ ‫فروش اهن‪ ،‬به درخواس��ت اتحادیه کشوری‬ ‫صنف فروش��ندگان اهن و فوالد‪ ،‬با اس��تفاده‬ ‫از حق حاکمیتی خود به منظور جلوگیری از‬ ‫سودجویی واس��طه ها و دالالن‪ ،‬حفظ ارامش‬ ‫ب��ازار و جلوگی��ری از گران فروش��ی از اغ��از‬ ‫شهریور به این بازار ورود کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ب��ورس کاال همانند بورس‬ ‫اوراق بهادار نیست که بتوان سهام کارخانه ای‬ ‫را در معرض ف��روش عموم قرار داد‪ ،‬بلکه در‬ ‫بورس کاال باید محص��ول را به مصرف کننده‬ ‫واقعی و افراد نیازمند ان رساند‪.‬‬ ‫ازاد ی��اداور ش��د‪ :‬نیم��ی از مص��رف اهن‬ ‫کش��ور مربوط به مواد اولیه صنایع اس��ت که‬ ‫باید از سوی کارخانه های تولیدی‪ ،‬خریداری‬ ‫و مص��رف ش��ود و نی��م دیگ��ر ان مربوط به‬ ‫کاالهای ساختمانی است که در ساختمان ها‬ ‫مصرف می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در ماه های گذش��ته‪ ،‬اهن‬ ‫همچون طال‪ ،‬س��که و ارز ب��ه عرصه تاخت و‬ ‫تاز س��فته بازان تبدیل ش��ده بود و افراد غیر‬ ‫مرتب��ط با این بخش به ب��ورس هجوم اورده‬ ‫و برای سوداوری‪ ،‬اهن خریداری می کردند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان‬ ‫اهن و فوالد تاکید کرد‪ :‬اهن‪ ،‬کاالی مصرفی‬ ‫و زیربنای��ی اس��ت ک��ه نبای��د ان را دپو یا‬ ‫احت��کار کرد‪ ،‬اما ش��رایط یاد ش��ده و هجوم‬ ‫س��فته بازان‪ ،‬ن��رخ ان را در ب��ازار به بیش از‬ ‫‪ ۲‬براب��ر قیمت های واقعی رس��اند و در عمل‬ ‫مصرف کنندگان واقعی متضرر شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��کایت و پیگی��ری موضوع از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬موجب ش��د‬ ‫دول��ت به موق��ع در این ب��ازار دخالت کند و‬ ‫با مش��خص ش��دن نرخ پایه اهن و محاسبه‬ ‫ارزش افزوده تبدیل اهن به س��ایر محصوالت‬ ‫و س��ود مرب��وط ب��ه کارخانه ه��ا‪ ،‬قیمت ه��ا‬ ‫شفاف سازی شد‪.‬‬ ‫ازاد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اکن��ون اه��ن را‬ ‫تولیدکنندگان ان در تابلوی بورس می اورند‬ ‫و حق رقابت نیز برای تولیدکنندگان در نظر‬ ‫گرفته شده تا قیمت های واقعی کشف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن مق��ام صنفی‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫اقدام های انجام شده از اغاز شهریور‪ ،‬نرخ هر‬ ‫کیلوگرم اهن در بورس بین یکهزار تا یکهزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومان از نرخ بازاری ان در مقایس��ه با‬ ‫مرداد ارزان تر است‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬چهارش��نبه هفته جاری‬ ‫نی��ز عرضه دوباره میلگرد و تیراهن در بورس‬ ‫انجام می ش��ود که ادامه کاه��ش قیمت ها و‬ ‫تعادل بیش��تر بازار را به دنبال خواهد داشت‬ ‫و قیمت ه��ای کاذب به تدریج از بازار برچیده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫پیش تر بر اس��اس تصمیم گرفته ش��ده در‬ ‫نشست های تخصصی و کارشناسی با «محمد‬ ‫شریعتمداری» وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫«جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی این وزارتخانه‪ ،‬مقرر ش��د فروشندگان‬ ‫اه��ن مورد نیاز خ��ود را از تعاونی ذی ربط بر‬ ‫مبنای نرخ واقعی تهیه کنند‪.‬‬ ‫سقف رقابت‬ ‫فوالد‬ ‫از بورس کاال‬ ‫برداشته شد‬ ‫در نام�� ه جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون ام��ور معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ب��ورس کاال‪ ،‬خبر از‬ ‫برداشته شدن سقف رقابت از بورس کاال داده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در این نامه عنوان ش��ده که‬ ‫پیرو مذاکره های انجام ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با ب��ورس کاال‪ ،‬ش��یوه نامه تنظی��م بازار‬ ‫محصوالت فوالدی به این صورت اصالح شده است‪.‬‬ ‫خواهشمند است از امروز این تغییرات را در سیستم‬ ‫بورس کاال اعمال و عملیاتی کنند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از حاال قیمت های پایه محصوالت فوالدی در‬ ‫بورس کاال معادل متوسط نرخ کشف شده کاالها در‬ ‫‪ ۴‬عرضه اخر بورس کاالست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬س��قف رقابت در معامالت بورس‬ ‫کاال برای محصوالت فوالدی باز است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ضم��ن ارس��ال کپ��ی‬ ‫صورتجلس��ه تنظیم ش��ده با ‪ ۴‬شرکت‬ ‫فوالدساز بزرگ کش��ور (فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ذوب اه��ن‪ ،‬ف��والد خوزس��تان و فوالد‬ ‫خراس��ان) اعالم می دارد که کف عرضه‬ ‫توافق ش��ده جدی��د با فوالدس��ازان م�لاک عمل‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬مالحظه می فرمایید ک��ه برای تامین‬ ‫کام��ل نیاز ب��ازار‪ ،‬کف عرضه ه��ا افزای��ش یافته و‬ ‫کاالهای پرطرفدار بازار به س��بد عرضه اضافه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین توافق شده که با توجه به تعداد محدود‬ ‫خری��داران اس��لب‪ ،‬از این به بعد‪ ،‬اس��لب مورد نیاز‬ ‫کارخانه های تولید بدون هیچ محدودیتی‬ ‫ب��ر مبنای نرخ کشف ش��ده ب��ورس برای‬ ‫بیل��ت‪ ،‬انج��ام و در ب��ورس ثب��ت ش��ود‬ ‫(حداکثر تا ‪۵‬درصد بیشتر از نرخ بیلت)‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از ای��ن نامه امده که‬ ‫خریداران محص��والت فوالدی از ‪۹۷/۵/۱‬‬ ‫به بعد‪ ،‬موظف به عودت ‪ ۷۵‬درصد کاالی‬ ‫تولی��دی زنجیره بعدی ب��ه بازار بورس هس��تند و‬ ‫ممکن اس��ت انه��ا را به قیمت های باالت��ر از زمان‬ ‫کنترل س��قف بفروشند‪ ،‬همچنین موظف به تسویه‬ ‫کاالی خریداری ش��ده از فوالدسازان(از ‪ )۹۷/۵/۱‬با‬ ‫قیمت های کشف شده روز هستند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت ک��ه در مرداد امس��ال‬ ‫بخش��نامه ای از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫بورس کاال ابالغ شد که در ان مبنای قیمت گذاری‬ ‫فل��زات اساس��ی را دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اعالم کرد‬ ‫و س��قف رقاب��ت در ب��ورس کاال را نی��ز ‪ ۵‬درص��د‬ ‫نوس��ان اع�لام کرده ب��ود که پ��س از واکنش های‬ ‫مختل��ف از س��وی تولیدکنن��دگان و س��هامداران‪،‬‬ ‫ای��ن س��قف رقابت ب��ه ‪ ۱۵‬درصد نوس��ان افزایش‬ ‫یافت‪ .‬البته عرضه کنندگان همچنان از این س��قف‬ ‫ناراضی بوده و معتقد بودند که بورس کاال با س��قف‬ ‫باز بر اس��اس عرضه و تقاضا محلی برای کشف نرخ‬ ‫اس��ت؛ موضوعی که انقدر در ای��ن بازه زمانی مورد‬ ‫مناقش��ه قرار گرفت که حتی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را به دلیل این بخش��نامه دستوری راهی‬ ‫خانه ملت و پاسخگویی در برابر نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی می کند‪.‬‬ ‫بررسی گزینه های عملی تفاوت در بهره وری از زبان کارشناسان‬ ‫بخش خصوصی ‪ 10‬برابر بخش دولتی بهره وری دارد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کم بودن میزان بهره وری در صنایع مختلف کشور از‬ ‫جمله صنایع معدنی‪ ،‬یکی از مش��کالت اساسی به شمار‬ ‫می رود که با ایج��اد تغییراتی همچون اموزش نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬استفاده از انرژی و همچنین نوسازی فناوری ها‬ ‫و دانش فنی روز می توان این مهم را ارتقا بخش��ید اما‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند با سپردن صنایع به بخش‬ ‫خصوص��ی و بهبود نگاه مدیریت��ی می توان بهره وری را‬ ‫در واحدهای تولی��دی افزایش داد‪ .‬برخی نیز معتقدند‬ ‫پایداری صنایع در شرایط مختلف در افزایش بهره وری‬ ‫انها موثر است‪.‬‬ ‫را س��اخته ایم و ب��ه ازای هر تن کنس��انتره اهن تولید‬ ‫شده‪ ۳۴ ،‬هزار تومان سرمایه گذاری کرده ایم‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه ش��رکت های خصولتی ی��ا دولتی ب��ه ازای هر تن‬ ‫کنسانتره اهن س��رمایه گذاری ‪ ۳۵۰‬هزار تومانی انجام‬ ‫داده اند یعنی بخش خصوص��ی یک دهم بخش دولتی‬ ‫س��رمایه گذاری کرده و ب��ه نتیجه نیز رس��یده چراکه‬ ‫کارایی در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدها را پایدار کنیم‬ ‫‹ ‹مدیریت را جایگزین مالکیت کنیم‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫محمد اشفته اج بیشه‬ ‫درب��اره می��زان به��ره وری در صنای��ع و ارائه مدلی‬ ‫برای ارتقای بیش��تر بهره وری‪ ،‬بهرام ش��کوری‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رشد بهره وری صنایع‬ ‫در کش��ور در حد صفر است و ش��اخص های بهره وری‬ ‫صنایع در س��طح پایینی قرار دارند‪ .‬ش��کوری با اشاره‬ ‫به یک��ی از مهم ترین دالیل پایین ب��ودن بهره وری در‬ ‫کشور گفت‪ :‬بیشتر از ‪ ۸۵‬درصد اقتصاد کشور در دست‬ ‫دولت و کمت��ر از ‪ ۱۵‬درصد متعلق به بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت که بهره وری در بخش خصوصی‬ ‫در س��طح باالتری نس��بت به بخش دولتی قرار دارد و‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی مطابق��ت می کند‪ .‬اما در واقع‬ ‫چون س��هم بخ��ش خصوصی در اقتصاد بس��یار ناچیز‬ ‫است‪ ،‬طبیعی است میانگین بهره وری که همراه بخش‬ ‫دولتی گرفته می ش��ود س��هم این بخش را ناچیز نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬این موضوع نش��ان‬ ‫می دهد که بخش خصوصی می تواند میزان بهره وری را‬ ‫با اس��تانداردهای جهانی تنظیم کند اما بخش دولتی‪،‬‬ ‫ای��ن توانایی را ندارد‪ .‬از این رو یک��ی از اقدام هایی که‬ ‫می تواند س��بب افزایش بهره وری در کشور شود‪ ،‬پیش‬ ‫رفتن به سمت خصوصی س��ازی است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫ایرادهای��ی به اص��ل ‪ ۴۴‬وارد بود و برای رفع مش��کل‪،‬‬ ‫بندهای «الف» و «ج» به ان اضافه ش��دند‪ .‬بند «الف»‬ ‫عنوان می کند که بخش خصوصی را باید بزرگ تر کرد‪.‬‬ ‫بند «ج» عن��وان می کند که در برنامه های توس��عه ای‬ ‫دول��ت ‪ ۲۰‬درصد از بخش ها یا اختیارات باید به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود اما در عمل این قانون به درستی‬ ‫اجرا نش��ده و دولت ها نه تنها کوچک تر نش��ده اند بلکه‬ ‫بزرگ تر هم ش��ده اند‪ .‬از ‪ ۱۵‬یا ‪ ۱۶‬سال گذشته که این‬ ‫قانون وضع شده‪ ،‬کل واگذاری های انجام شده به ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می رس��د و بر اساس تحقیق مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تنها ‪ ۱۷‬درصد از‬ ‫واگذاری ها به بخ��ش خصوصی بوده اند‪ .‬یک بخش هم‬ ‫مربوط به رد دیون و بخش دیگر متعلق به سهام عدالت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در حقیقت خصوصی سازی به شکل واقعی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل خصوصی سازی «مالکیت» نیست‬ ‫ریی��س کمیس��یون مع��دن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مشکل خصوصی سازی‬ ‫در کشور مربوط به مالکیت نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل کشور‬ ‫از نوع مدیریتی است زیرا مجموعه ای که دولت مالک‬ ‫ان اس��ت و مدیری با افکار بخش خصوصی ان را اداره‬ ‫مشکل ما در خصوصی سازی مالکیت نیست بلکه در نوع مدیریت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اگر بخواهیم بنگاه ها را واگذار کنیم‪ ،‬بهتر‬ ‫است مالکیت انها را واگذار نکنیم که کسی هم مدعی ارزان فروشی یا‬ ‫رانت انها نشود بلکه به جای ان‪ ،‬مدیریت را واگذار کنیم‬ ‫می کند‪ ،‬عالی اداره می ش��ود‪ .‬البته خیلی از بخش های‬ ‫خصوص��ی نی��ز بدت��ر از دولتی ها اداره می ش��وند‪ .‬این‬ ‫موضوع نش��ان می دهد مش��کل ما در مالکیت نیس��ت‬ ‫بلک��ه در ن��وع مدیریت بخش خصوصی اس��ت‪.‬پ وی‬ ‫اف��زود‪ :‬در نتیجه‪ ،‬اگر بخواهیم بنگاه ها را واگذار کنیم‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت مالکیت انها را واگذار نکنیم که کس��ی هم‬ ‫مدعی ارزان فروشی یا رانت انها نشود بلکه به جای ان‪،‬‬ ‫مدیریت را واگذار کنیم‪ .‬برای مثال اگر واحدی زیان ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مدیر باید ان را سودده کند و اگر سودده است‬ ‫باید س��وددهی ان را افزایش دهد و خود او هم از این‬ ‫سوددهی بهره مند شود‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون مع��دن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬در این صورت‪ ،‬هم دولت و هم‬ ‫بخش خصوصی بهره مند می ش��وند‪ .‬این مدل در معدن‬ ‫س��رب و روی مهدی اباد اجرا شد‪ .‬دولت‪ ،‬معدن سرب‬ ‫و روی مهدی اباد را واگذار نکرد بلکه مالکیت مدیریت‬ ‫ان را واگ��ذار و اع�لام ک��رد که مدیر ای��ن معدن باید‬ ‫کارخانه ‪ ۸۰۰‬هزار تنی را راه اندازی کند‪ ،‬محصول خود‬ ‫را بفروش��د و س��همی را هم به دولت بدهد که در این‬ ‫مدل‪ ،‬بنگاه اقتصادی سود می کند و دولت نیز بهره مند‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نتیجه اشتغال به وجود می اید‪ ،‬صادرات پا‬ ‫می گیرد و سبب ارزاوری برای کشور می شود‪.‬‬ ‫شکوری عنوان کرد‪ :‬این مدل را برای تمام بخش های‬ ‫اقتصادی کش��ور که مالکیت انها در دست دولت است‬ ‫می ت��وان اجرا ک��رد‪ .‬در این مدل هر کس��ی از منافعی‬ ‫ک��ه خودش ایجاد می کند‪ ،‬درصدی را به عنوان س��ود‬ ‫می ب��رد‪ .‬م��ا نیز این م��دل را پیش��نهاد می کنیم و در‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته جهان ک��ه رویکرد‬ ‫سوسیالیس��تی دارند هم به عنوان م��دل موفق به کار‬ ‫برده می ش��ود‪ .‬برای مثال مالکیت کشوری مانند سوئد‬ ‫در دست بخش دولتی اما مدیریت ان در اختیار بخش‬ ‫خصوصی اس��ت و زمانی که مدیریت در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی است دولت هیچ گونه دخالتی در ان نمی کند‪.‬‬ ‫ش��کوری ادامه داد‪ :‬در زمینه توانمندی ها نیز میزان‬ ‫بهره وری در بخش ه��ای دولتی و خصوصی با همدیگر‬ ‫متفاوت است‪ .‬برای مثال در زمینه فوالد‪ ،‬متوسط تولید‬ ‫فوالد در جهان به ازای هر نفر هزار تن اس��ت‪ .‬البته در‬ ‫ک��ره جنوبی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تن فوالد به ازای هر کارگر‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون مع��دن و صنایع معدن��ی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران گفت‪ :‬در ایران هم متوس��ط تولید فوالد‬ ‫به ‪ ۵۵۰‬تن می رس��د اما واحدهایی در بخش خصوصی‬ ‫هس��تند که بیش��تر از هزار تن تولی��د می کنند‪ .‬از این‬ ‫رو وقتی مش��اهده می کنیم که بخش خصوصی توانایی‬ ‫زیادی در حد اس��تانداردهای جهانی دارد باید بیش از‬ ‫پیش به س��مت خصوصی سازی برویم و مدیریت ان را‬ ‫به بخش خصوصی واگذار کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ادام��ه داد‪ :‬م��ن معتق��دم درب��اره‬ ‫کارخانه های کنسانتره س��ازی فوالد‪ ،‬بهره وری سرمایه‬ ‫را افزای��ش داده ایم‪ .‬برای مثال کارخانه های کنس��انتره‬ ‫تاکید فوالد مبارکه بر تحقق اهداف و تولید حداکثری‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه‬ ‫جمع��ی از معاونان و مدیران ش��رکت ب��ا حضور در‬ ‫نواحی اهن س��ازی و فوالدس��ازی و دیدار صمیمانه‬ ‫با مدیری��ت و کارکنان این نواح��ی‪ ،‬ضمن تقدیر از‬ ‫کارکنان شرکت در تحقق اهداف و برنامه ها‪ ،‬بر نقش‬ ‫کلیدی ش��رکت در پیش��برد اهداف اقتصادی نظام‬ ‫اسالمی به وسیله تداوم تولید‪ ،‬بومی سازی حداکثری‬ ‫تجهی��زات و کاالهای موردنیاز و همچنین اس��تفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت های ایجادشده تاکید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در دیدار مدیرعامل‬ ‫با کارکنان واحد احیا مس��تقیم‪ ،۲‬محمدرضا فتحی‪،‬‬ ‫ریی��س این واحد ضم��ن ارائه گزارش��ی از وضعیت‬ ‫مگامدول های شهید خرازی و برنامه های پیش روی‬ ‫انها‪ ،‬وضعیت واحد احیا مستقیم‪ ۲‬را مطلوب توصیف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پیش��رفت ‪ ۱۰۱‬درصدی تولید نس��بت‬ ‫به برنام��ه و رکوردهای روزان��ه و ماهانه‪ ،‬حکایت از‬ ‫تالش کارکنان و همت انها برای دستیابی به اهداف‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬به��رام س��بحانی با حض��ور در ناحیه‬ ‫فوالدس��ازی از تالش مدیران و کارکنان تعمیرات و‬ ‫پش��تیبانی در تعمیرات ماشین شماره ‪ ۵‬ریخته گری‬ ‫م��داوم قدردان��ی ک��رد و پ��س از ش��نیدن گزارش‬ ‫مس��ئوالن این ناحی��ه‪ ،‬توصیه ه��ای الزم برای رفع‬ ‫مشکالت و دستیابی به اهداف ‪ ۶‬ماهه را یاداور شد‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار ک��ه ایاز اس��ماعیلی‪ ،‬معاون نیروی‬ ‫انس��انی ش��رکت‪ ،‬س��بحانی را همراه��ی می ک��رد‪،‬‬ ‫موضوع های مربوط به نیروی انسانی شرکت و نواحی‬ ‫اهن سازی و فوالدسازی مطرح شد و مورد بررسی و‬ ‫تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در جریان این بازدید‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫به پرسش های همکاران درباره شرایط کشور و فوالد‬ ‫مبارکه پاسخ داد‪.‬‬ ‫محم��د اش��فته اج بیش��ه‪ ،‬مدیرعامل مناط��ق ویژه‬ ‫اقتصادی صنای��ع انرژی بر المرد نیز درب��اره بهره وری‬ ‫صنای��ع معدن��ی در گفت وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بهره وری در صنایع س��نگین یک مفه��وم و در صنایع‬ ‫پایین دس��ت یک مفهوم دیگر دارد‪ .‬در صنایع سنگین‪،‬‬ ‫پای��داری تولید‪ ،‬مالک بهره وری اس��ت ام��ا در بخش‬ ‫صنایع پایین دست‪ ،‬ایجاد س��ود پایدار نشانه بهره وری‬ ‫در واحد خواهد بود‪ .‬بنگاه های بزرگ صنعتی که صنایع‬ ‫بس��یاری به انها وابسته هس��تند یک مدل تفکر برای‬ ‫به��ره وری دارند و مدل حمایتی و س��رمایه گذاری انها‬ ‫متفاوت اس��ت اما صنایع پایین دس��ت به مدل دیگری‬ ‫نیاز دارند‪ .‬اش��فته اج بیش��ه در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در بخش معدن نیز مع��ادن بزرگ در حقیقت خوراک‬ ‫صنایع بزرگ هس��تند‪ ،‬پس اس��تفاده از معدن و ایجاد‬ ‫زنجی��ره ارزش ب��رای مثال در صنعت ف��والد یک نوع‬ ‫بهره وری به ش��مار می رود اما صنایعی که نیاز به معادن‬ ‫کوچک دارند‪ ،‬مالک بهره وری متفاوتی دارند و تشکیل‬ ‫هلدینگ نشانه بهره وری است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که واگ��ذاری بخش‬ ‫خصوص��ی ب��ه روش مدیریت��ی تا چ��ه ان��دازه میزان‬ ‫به��ره وری را افزای��ش می ده��د‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در نظام‬ ‫مدیریت��ی یک دوره‪ ،‬ت��ا زمانی که زیرس��اخت ها مهیا‬ ‫نشوند ممکن است س��ود مستمری ایجاد نشود‪ .‬از این‬ ‫رو برای زیرس��اخت صنعت باید به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫ک��رد که بت��وان دورنمای پایدار با ارزش اف��زوده باال را‬ ‫ترسیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مناطق وی��ژه اقتصادی صنای��ع انرژی بر‬ ‫الم��رد در ادامه با اش��اره به مس��ائل ارزی پیش امده‬ ‫در کش��ور عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر مس��ائل مختلفی‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬پای��ه بهره وری ب��ه این معنی‬ ‫اس��ت که صنع��ت‪ ،‬خود را با بازار ثانوی��ه تطبیق دهد‪.‬‬ ‫هر صنعتی می تواند خود را با ش��رایط روز و مش��کالت‬ ‫ان تطبی��ق ده��د‪ .‬قض��اوت ان در کوتاه مدت س��خت‬ ‫است‪.‬‬ ‫اش��فته اج بیش��ه تاکید کرد‪ :‬بای��د بدانیم مدل های‬ ‫به��ره وری در کج��ا ج��واب می دهن��د‪ .‬در کل بای��د‬ ‫انعطاف پذیری مان را در برابر شرایط و بحران های جدید‬ ‫بس��نجیم و ان را افزایش دهیم ت��ا بتوانیم بهره وری را‬ ‫نیز افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه یاداور ش��د‪ :‬چند س��ال پیش‪ ،‬بحران‬ ‫ش��دیدی در مس��کن امری��کا به وجود امد ک��ه صنایع‬ ‫وابسته بسیاری مانند اهن‪ ،‬اجر و سیمان را هم درگیر‬ ‫کرد اما تمام این صنایع در امریکا توانس��تند خود را به‬ ‫روز کرده و از این بحران نجات یابند‪ .‬از این رو پایداری‪،‬‬ ‫موضوع مهمی در بهره وری صنایع به شمار می رود‪.‬‬ ‫سومین واحد تولید اهن اسفنجی با فناوری ایرانی‬ ‫الریجانی از کارخانه فوالد نی ریز بازدید کرد‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در سفر‬ ‫به ف��ارس از کارخان��ه فوالد نی ری��ز بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫س��فر به استان فارس از کارخانه فوالد بزرگ‬ ‫نی ری��ز بازدید ک��رد و در جری��ان روند این‬ ‫کارخانه قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن پ��روژه‪ ،‬س��ومین واحد تولی��د اهن‬ ‫اس��فنجی ب��ا فن��اوری پ��رد (‪)PERED‬‬ ‫تح��ت لیس��انس ش��رکت ‪ MME‬اس��ت‬ ‫و ب��ه وس��یله ش��رکت ف��والد غدی��ر نی ریز‬ ‫ب��ا س��هامداری ‪ ۶۵‬درص��د س��رمایه گذاری‬ ‫غدی��ر و ‪ ۳۵‬درص��دی ایمی��درو در منطقه‬ ‫قطروی��ه شهرس��تان نی ریز س��اخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارخان��ه ف��والد نی ریز‪ ،‬س��ال گذش��ته با‬ ‫حض��ور معاون رییس جمه��وری بهره برداری‬ ‫ش��د و ف��از نخس��ت تولی��دات ش��رکت‬ ‫ف��والد غدی��ر نی ریز ک��ه تولیدکنن��ده اهن‬ ‫اس��فنجی ب��ا ظرفیت س��االنه ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال اس��ت برای ‪ ۲۲۰‬نفر اشتغالزایی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1137‬‬ ‫پیاپی ‪2455‬‬ ‫معدن‬ ‫ارتقای رتبه ایران از ‪ ۱۸‬به ‪ ۱۲‬در نورد الومینیوم‬ ‫صب��ح دیروز با امض��ای تفاهمنامه ای‪ ،‬زمی��ن ‪ ۲‬پروژه‬ ‫‪ ۸۰۰‬ه��زار تنی الومینا در منطق��ه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫انرژی بر پارس��یان و واحد ‪ ۱۶۰‬هزار تنی محصوالت تخت‬ ‫الومینیوم��ی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬این ‪ ۲‬طرح می توانند به تکمیل زنجیره الومینیوم‪،‬‬ ‫ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬مصرف و صادرات در زنجیره الومینیوم‪،‬‬ ‫تامین ارز و توسعه کشور کمک کنند و اشتغالزایی باالیی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در یک پروژه در المرد قرار است ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار تن نورد تولید شود که جایگاه ایران را از هجدهمین‬ ‫تولیدکننده نورد به رتبه دوازدهم می رس��اند‪ .‬این پروژه با‬ ‫مشارکت ‪ ۳۰‬درصدی ایمیدرو و ‪ ۷۰‬درصد سرمایه گذاری‬ ‫کارخانه الومینیوم خاتم اراک انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تن است و ناچاریم ان را با واردات تامین کنیم‪.‬‬ ‫در همین راس��تا اس��کله اول بندر پارسیان‪ ،‬سال گذشته‬ ‫در نظر گرفته ش��د تا نیاز الومینیوم جنوب را تامین کند؛‬ ‫نیمه دوم امس��ال نیز اسکله بندر پارسیان به بهره برداری‬ ‫می رس��د که می توان��د نیاز وارداتی ای��ن کارخانه را برای‬ ‫واردات بوکسیت تامین کند‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات عامل ایمیدرو‪ ،‬رش��د میانگین س��االنه‬ ‫مص��رف الومینی��وم در جه��ان را ‪ ۶‬درصد عن��وان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬رشد س��االنه مصرف الومینیوم در ایران ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫براورد ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امروز ‪ ۲۵‬درصد مصرف‬ ‫الومینیوم جهان به س��اخت وس��ایل نقلیه‪ ۲۵ ،‬درصد در‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ۱۷ ،‬درصد در بس��ته بندی‪ ۱۲ ،‬درصد‬ ‫در صنعت برق و بقیه در بخش های مختلف مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 600‬میلیون یورو سرمایه گذاری‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تامین بوکسیت از چند مسیر‬ ‫در دولت یازدهم ش��روع ش��د و در دومین س��ال از دولت‬ ‫دوازدهم (در ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪ )۹۷‬به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۲‬درصدی مصرف الومینیوم در ایران‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نرخ تمام ش��ده الومینیوم‪ ،‬مربوط به انرژی و‬ ‫‪۴۰‬درصد دیگر مربوط به پودر الومینا و اند است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وج��ود منابع غنی گاز در کش��ور‪ ،‬زمین��ه رقابت پذیری‬ ‫خوبی در این حوزه برای ایران فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چشم انداز مصرف الومینیوم در جهان‬ ‫افزایشی است‪ ،‬افزود‪ :‬ساالنه ‪ ۶‬درصد به مصرف الومینیوم‬ ‫افزوده می شود و در این میان ‪ ۲۵‬درصد مصرف در وسایل‬ ‫نقلی��ه‪ ۲۵ ،‬درص��د در س��اختمان‪ ۱۷ ،‬درص��د در صنایع‬ ‫بس��ته بندی و ‪ ۱۲‬درصد در برق اس��ت و نکته جالب این‬ ‫اس��ت که رش��د مصرف الومینیوم در ایران نیز ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫اس��ت و با تکمیل زنجیره تامین الومینیوم‪ ،‬ایران به رتبه‬ ‫دوازدهم تولیدکننده ش��مش الومینیوم در جهان تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬این امر باعث می شود مصرف در ایران از میانگین‬ ‫جهانی سبقت بگیرد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان اف��زود‪۲ :‬پروژه یاد ش��ده می توانند‬ ‫زنجیره الومینیوم را برای صادرات و تامین ارز تکمیل کرده‬ ‫و ارزش افزوده باالیی برای کشور به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��روژه ‪ ۱۶۰‬هزار تن��ی محصوالت نورد‬ ‫الومینیوم در المرد قرار دارد‪ .‬شرکت الومینیوم جنوب (با‬ ‫ظرفیت یک میلیون تنی در حال ساخت) تا پایان سال ‪۹۷‬‬ ‫به بهره برداری می رس��د که در این صورت رتبه الومینیوم‬ ‫ایران در تولید ش��مش از هجدهم جهان به دوازدهم ارتقا‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫کرباسیان با بیان اینکه ورق های تخت و عریض مورد نیاز‬ ‫کش��ور به وسیله واردات انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬بهره برداری‬ ‫از پروژه ه��ای مزبور می تواند به تکمیل زنجیره الومینیوم‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬پروژه دوم‬ ‫‪ ۸۰۰‬ه��زار تنی تولید پودر الومین��ا و کارخانه ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫تنی پودر الومینای جاجرم در خراس��ان ش��مالی به پودر‬ ‫بوکس��یت نیاز دارند که با توجه به ذخایر ضعیف ایران در‬ ‫زمینه بوکسیت‪ ،‬نیاز تولید این پودر ساالنه یک میلیون و‬ ‫رد پای برخی پتروشیمی ها و معدنی ها در تخلفات ارزی‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه از س��ال بای��د ‪ ۲۰‬میلیارد دالر به بانک‬ ‫مرکزی و س��امانه نیما تحویل داده می ش��د که این‬ ‫اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬مجتبی خسروتاج‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت گفت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه امارهای موج��ود‪ ،‬از‬ ‫صادرات غیرنفتی ماهانه ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر ارز باید به‬ ‫سامانه نیما برمی گشت و در ‪ ۴‬ماه گذشته به حدود‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر می رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در چند ماه گذش��ته‪ ،‬در مصوبه های‬ ‫ابالغی معاون اول رییس جمهوری و س��تاد بررس��ی‬ ‫مس��ائل اقتصادی‪ ،‬به ط��ور مرتب تاکید ش��ده که‬ ‫درامده��ای ارزی ناش��ی از ص��ادرات محص��والت‬ ‫غیرنفت��ی باید ب��ه چرخه اقتصادی کش��ور برگردد‪.‬‬ ‫البته درباره کاالهای خاص پتروش��یمی‪ ،‬محصوالت‬ ‫پای��ه نفتی و همچنین کانی های فلزی تاکید بر این‬ ‫بوده که ارز ناش��ی از صادرات خود را باید به سامانه‬ ‫نیما واریز کنند و در انجا به شبکه بانکی یا صرافی ها‬ ‫بفروشند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای سایر محصوالت صادراتی که سهم اندکی‬ ‫در کل صادرات غیرنفتی دارند‪ ،‬همواره تاکید ش��ده‬ ‫که به یکی از روش های اش��اره شده در مصوبه های‬ ‫ابالغی ان‪ ،‬سهم خود را در چرخه اقتصاد کشور ایفا‬ ‫کنند و انها می توانند نس��بت به فروش ارز صادراتی‬ ‫در سامانه نیما‪ ،‬واردات از محل صادرات یا واگذاری‬ ‫پروان��ه صادراتی به دیگران‪ ،‬س��پرده گذاری ارزی از‬ ‫محل صادرات‪ ،‬تسویه حساب بدهی های ارزی داخلی‬ ‫از محل درامد ناشی از صادرات و‪ ...‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی‪،‬‬ ‫محصوالت پایه نفتی و همچنین کانی های فلزی بر‬ ‫اس��اس مصوبه های قبلی مجاز بودند حداکثر معادل‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از ارز فروخته شده در سامانه نیما را برای‬ ‫واردات کاالهای مورد نیاز خود به کار گیرند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫مجموعه های اش��اره ش��ده باید ماهانه ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫دالر (پس از کس��ر صادرات میعان��ات گازی و انواع‬ ‫گازها که از سوی شرکت های دولتی انجام می شود)‬ ‫در س��امانه نیما ارز می فروختند‪ ،‬در حالی که مبالغ‬ ‫فروخته ش��ده تا ام��روز کمتر از ای��ن رقم براوردی‬ ‫اس��ت و نارضایتی رییس جمهوری‪ ،‬از ش��رکت های‬ ‫عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درامدهای‬ ‫صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برسانند‪.‬‬ ‫خس��روتاج گف��ت‪ :‬متاس��فانه در ای��ن می��ان‪،‬‬ ‫ش��رکت های عمده صادراتی در بخش پتروش��یمی‪،‬‬ ‫محص��والت پایه نفتی و کانی های فلزی که بیش��تر‬ ‫انها شرکت های شبه دولتی‪ ،‬وابسته به هلدینگ های‬ ‫بزرگ س��رمایه گذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته‬ ‫به نهادها هس��تند‪ ،‬به تعهد خود در این زمینه عمل‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫کرباس��یان در ادامه یاداور شد‪ :‬برای تامین ماده اولیه‬ ‫پودر الومینا‪ ،‬چند مسیر اصلی پیش بینی شده که یکی‬ ‫از انها قراردادهای میان مدت و بلندمدت با کش��ورهای‬ ‫دارای بوکس��یت مانن��د برزیل‪ ،‬گینه‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫جامائیکا و اندونزی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قرارداد ‪ ۲۵‬ساله‬ ‫استخراج با گینه‪ ،‬سال گذشته تمدید شد و یک شرکت‬ ‫گینه ای با س��هم ‪ ۵۰-۵۰‬تاس��یس شد‪ .‬معدن بوکسیت‬ ‫گینه دارای ذخیره قطعی ‪ ۱۲۰‬میلیون تنی است و از ‪۲‬‬ ‫سال پیش نیز عملیات اکتشافی ان اغاز شد‪ .‬ضمن انکه‬ ‫پیش بینی می شود ذخایر این معدن بسیار بیشتر از این‬ ‫رقم باشد‪ .‬کرباسیان با بیان اینکه اخرین اقدام در زمینه‬ ‫بهره برداری از معدن گینه‪ ،‬مناقصه بین المللی در المان‬ ‫بود که ‪ ۱۸‬شرکت و کنسرسیوم در ان شرکت کردند و‬ ‫از این میان ‪ ۸‬شرکت که در مرحله پیشنهاد نرخ هستند‬ ‫انتخ��اب ش��دند و نوع ق��رارداد نیز به ص��ورت ‪EPCF‬‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورت انتخاب برنده مناقصه‪،‬‬ ‫بوکس��یت گینه پش��توانه تولید کارخانه پودر الومینایی‬ ‫خواهد ش��د که قراردادش را امضا کردیم‪ .‬البته کش��ور‬ ‫گینه به تازگی اجازه خروج ماده خام بوکسیت را از این‬ ‫کش��ور نمی دهد و ان را منوط به س��اخت کارخانه پودر‬ ‫الومینا در این کش��ور کرده که خوشبختانه با رایزنی ها‪،‬‬ ‫اجازه خارج کردن بوکسیت از این کشور را گرفتیم‪.‬‬ ‫مهدی‬ ‫کرباسیان‪ :‬در‬ ‫یک پروژه در‬ ‫المرد قرار‬ ‫است ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار تن نورد‬ ‫تولید شود که‬ ‫جایگاه ایران را‬ ‫از هجدهمین‬ ‫تولیدکننده‬ ‫نورد به رتبه‬ ‫دوازدهم‬ ‫می رساند‬ ‫تولید پشم معدنی به روش کوره الکتریکی‬ ‫مس��عود پیرجمال��ی‪ ،‬مدیر پروژه های ش��رکت‬ ‫تارابگی��ن ب��ا اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬این ش��رکت‬ ‫نخستین تولیدکننده عایق های معدنی پشم سنگ‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ ۵۶‬از سوی ش��رکت اتریشی‬ ‫‪ VOEST-ALPIN‬در کنار ذوب اهن با ‪ ۴‬خط‬ ‫تولید‍ پشم سنگ س��اخته شد و مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفت و از ان زمان تا کنون به دلیل باال بودن‬ ‫کیفیت محصوالت خود‪ ،‬جزء تولیدکنندگان مطرح‬ ‫عایق های معدنی در سطح کشور شناخته می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬وی اف��زود‪ :‬با‬ ‫توج��ه به نیاز ب��ازار و در ادامه بهره برداری از کوره‬ ‫کک سوز شرکت در سال ‪ ،۹۵‬به دستور مدیرعامل‬ ‫ش��رکت‪ ،‬س��اخت یک خط تولید مشابه با خطوط‬ ‫تولید ش��رکت اتریش��ی در اردیبهش��ت امسال در‬ ‫دس��تور کار این واح��د قرار گرف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توج��ه به وجود نداش��تن نقش��ه و اطالعات مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬این واحد با بهره گیری از تجربه های ارزشمند‬ ‫بخش ه��ای داخلی کارخانه و با اس��تفاده از روش‬ ‫مهندسی معکوس‪ ،‬س��اخت خط پنجم کوره برقی‬ ‫را از اوایل خرداد اغاز کرد و به لطف خدا با همت و‬ ‫حمایت مدیرعامل و سایر واحدهای کارخانه‪ ،‬خط‬ ‫پروژه یاد ش��ده در مرداد ‪ ۹۷‬ش��روع ش��د و مورد‬ ‫بهره برداری ازمایشی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مسعود پیرجمالی خاطرنشان کرد‪ :‬پس از انجام‬ ‫این روند ازمایش��ی موفقیت امی��ز و انجام مراحل‬ ‫تکمیل��ی خط پنجم‪ ،‬تولید نامی پش��م س��نگ با‬ ‫کیفی��ت بس��یار عالی در هفته نخس��ت ش��هریور‬ ‫امسال‪ ،‬محقق و این خط برای تولید مداوم تحویل‬ ‫بهره بردار شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از این رو س��اخت‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫موفقیت امی��ز خ��ط پنجم تولید ش��رکت به روش‬ ‫کوره الکتریکی پس از گذش��ت بیش از ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫برای نخس��تین بار انجام ش��د و س��اخت‪ ،‬نصب و‬ ‫راه اندازی این خط تولید به طور کامل بومی سازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه های ش��رکت تارابگین در پایان‪ ،‬این‬ ‫موفقیت ارزش��مند را به تمام همکاران سختکوش‬ ‫خ��ود در ش��رکت س��هامی ذوب اهن و ش��رکت‬ ‫تارابگی��ن تبری��ک گفت و از هم��کاری واحدهای‬ ‫مختلف کارخانه تشکر کرد‪.‬‬ ‫عمده تری��ن منبع تولی��د الومینیوم‪ ،‬ماده‬ ‫معدنی بوکس��یت اس��ت که حاوی اکسیدها‬ ‫و هیدروکس��یدهای الومینی��وم‪ ،‬اه��ن و‬ ‫مقداری سیلیس اس��ت‪ .‬این ماده معدنی در‬ ‫استان خراسان شمالی‪ ،‬به ویژه جاجرم تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬شهرستان جاجرم‪ ،‬در شمال غربی‬ ‫استان خراسان ش��مالی و در فاصله تقریبی‬ ‫‪ ۱۷۵‬کیلومت��ری جن��وب غربی شهرس��تان‬ ‫بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫در شهرس��تان جاجرم‪ ۳ ،‬معدن بوکسیت‬ ‫فع��ال وج��ود دارد که عبارتند از بوکس��یت‬ ‫جاج��رم‪ ،‬بوکس��یت ک��وه باب��ا و بوکس��یت‬ ‫سرخ چش��مه‪ .‬ذخایر این معادن در مجموع‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬میلی��ون و ‪ ۷۹۸‬ه��زار ت��ن اس��ت ک��ه‬ ‫اس��تخراج اس��می مجموع این معادن‪۴۴۹ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تن در س��ال اس��ت‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫ای��ن معادن ب��رای ‪ ۵۰۵‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬میزان س��رمایه گذاری ثابت در این‬ ‫معادن در مجم��وع ‪ ۲۱۱‬هزار و ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫ام��ا انچه مس��لم اس��ت اینک��ه واحدهای‬ ‫فراوری بوکس��یت در جاجرم به اندازه کافی‬ ‫نمی توانن��د الومینا برای ش��مش الومینیوم‬ ‫در کش��ور تامین کنند‪ .‬اس��تخراج بوکسیت‬ ‫ب��ه روش روباز انجام می ش��ود‪ .‬این محصول‬ ‫معدن��ی پس از اس��تخراج ب��ه کارخانه های‬ ‫الومینا‪ ،‬منتقل و از ان اکس��ید الومینیوم یا‬ ‫الومینا استحصال می شود که این فرایند در‬ ‫کارخانه های فراوری جاجرم انجام می شود‪.‬‬ ‫شمش تولید شده در کارخانه های فراوری‬ ‫جاج��رم از س��وی مصرف کنن��دگان داخلی‬ ‫یعنی ‪ ۲‬کارخانه احی��ای الومینیوم در ایران‬ ‫(ایرالکو و المهدی) خریداری می ش��ود‪ .‬این‬ ‫دو کارخانه‪ ،‬اکسید الومینیوم و پودر الومینا‬ ‫را خریداری و از ان شمش تولید می کنند‪.‬‬ ‫اما کارخانه های فراوری س��نگ بوکسیت‬ ‫در تامی��ن بار مورد نیاز برای تامین ش��مش‬ ‫الومینی��وم ب��ا مش��کالت ج��دی روب��ه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬به عبارت دیگ��ر‪ ،‬مهم ترین دلیل‬ ‫اینک��ه نمی ت��وان تم��ام م��واد اولی��ه مورد‬ ‫نی��از صنع��ت الومینی��وم را در داخل تامین‬ ‫ک��رد‪ ،‬نب��ود معادن کافی بوکس��یت اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر صنای��ع الومینی��وم‪ ،‬نی��از به‬ ‫اکس��ید الومینیوم زیاد دارند و غیر از میزان‬ ‫تولید ش��رکت الومینیوم‪ ،‬مقداری از اکسید‬ ‫الومینی��وم از کش��ورهای دیگ��ر خریداری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در غیر این ص��ورت نمی توان نیاز‬ ‫داخلی را تامین کرد‪.‬‬ ‫حادثه معدنی در سیرجان‬ ‫روابط عمومی شرکت سنگ اهن گهرزمین‬ ‫سیرجان اعالم کرد‪ :‬کارگر یکی از شرکت های‬ ‫پیمان��کاری این معدن بر اثر س��قوط از ارتفاع‬ ‫‪ ۸‬متری داربس��ت اس��کلت فلزی‪ ،‬هنگام کار‬ ‫ج��ان باخت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬ای��ن کارگر که‬ ‫ولی اهلل غیب پور نام داشت با ‪ ۳۳‬سال سن اهل‬ ‫شهرکرد بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬کارگ��ر جان باخته‬ ‫تمام دوره های ایمنی و اموزش��ی را با موفقیت‬ ‫گذرانده بوده اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی است‪،‬‬ ‫عل��ت س��قوط ای��ن کارگ��ر در حال بررس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬منطقه معدنی شهرس��تان سیرجان در‬ ‫‪۱۷۶‬کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در ش��رایطی که رییس جمهوری‪ ،‬اقدام کس��انی‬ ‫که ارز صادراتی خود را در اختیار س��امانه نیما قرار‬ ‫نمی دهند‪« ،‬خیانت به کش��ور» تلق��ی کرد‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان توس��عه تجارت‪ ،‬نارضایتی رییس جمهوری‬ ‫را از ش��رکت های عمده ب��زرگ و صادراتی عنوان و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ش��رکت های عم��ده صادراتی در بخش‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬محصوالت پایه نفتی و کانی های فلزی‬ ‫که بیش��تر انها ش��رکت های ش��به دولتی وابسته به‬ ‫هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری با مدیریت دولتی‬ ‫یا وابس��ته به نهادها هس��تند‪ ،‬به تعهد خود در این‬ ‫زمین��ه عمل نکردند و ارز صادراتی ش��ان را کامل به‬ ‫سامانه نیما نیاوردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رییس جمهوری‪ ،‬ش��نبه هفته‬ ‫جاری ک��ه در ایین پایانی چهاردهمین جش��نواره‬ ‫شهید رجایی سخن می گفت‪ ،‬تاکید کرد که بخشی‬ ‫از التهاب��ات‪ ،‬داخلی اس��ت چراک��ه صادرکنندگان‬ ‫دولت��ی و خصولتی‪ ،‬ارزی را که باید امروز در اختیار‬ ‫سامانه نیما قرار دهند ‪ ۴۸‬ساعت بعد در اختیار این‬ ‫س��امانه می گذارند که خیانت به کش��ور است و من‬ ‫نیز در این زمینه به یکی از مسئوالن مربوط دستور‬ ‫دادم اگر ف��ردی این کار را کرد ابتدا او را عزل و در‬ ‫گام بعدی به دادگاه معرفی کنند‪.‬‬ ‫روحانی اعالم کرد میزان صادرات غیرنفتی حدود‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد دالر در س��ال است‪ .‬با توجه به گذشتن‬ ‫مهدی مهدی زاده ‪ /‬کارشناس مسئول‬ ‫نظارت بر معادن استان خراسان شمالی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مهدی کرباس��یان در ایین امضای این تفاهمنامه گفت‪:‬‬ ‫حجم س��رمایه گذاری ‪ ۲‬طرح یاد شده ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو‬ ‫پیش بینی می شود‪ .‬مناطق ویژه پارسیان و المرد از لحاظ‬ ‫زیرس��اخت اماده هستند و مش��کلی در تامین اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با بهره برداری از اسکله بندر پارسیان در ‪۳‬‬ ‫ماه اینده‪ ،‬زمینه سرمایه گذاری به طور کامل فراهم خواهد‬ ‫شد‪ .‬ایمیدرو نیز از انها حمایت می کند‪.‬‬ ‫ایران برای تولید‪ ۸۰۰‬هزار تن الومینیوم به ‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫ت��ن پودر الومینیوم نیاز دارد که ب��ا اجرای این دو پروژه‪،‬‬ ‫ضم��ن تامین مواد اولیه مورد نیاز‪ ،‬رتبه تولید ایران از ‪۱۸‬‬ ‫به ‪ ۱۲‬ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به اینکه این پروژه‬ ‫در تکمیل زنجیره الومینیوم موثر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬سیاست دولت بر حمایت از بخش‬ ‫خصوصی برای س��رمایه گذاری در تولید است و در هر دو‬ ‫پروژه‪ ،‬بخش خصوصی حضوری چشمگیر دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کرباس��یان با توج��ه به اینک��ه هدف گذاری‬ ‫ای��ران تولی��د ‪ ۱.۵‬میلیون تن ظرفیت س��ازی برای تولید‬ ‫الومینیوم تا پایان برنامه ششم توسعه است‪ ،‬بهره گیری از‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی می تواند تحقق این هدف‬ ‫را تسهیل کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساخت کارخانه الومینیوم جنوب (سالکو)‬ ‫یادداشت‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو در ایین امضای تفاهمنامه های واگذاری زمین برای ساخت ‪ ۲‬کارخانه صنعت الومینیوم مطرح کرد‬ ‫ناکافی‬ ‫بودن ذخایر‬ ‫بوکسیت‬ ‫در ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 21‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 12‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1137‬‬ ‫پیاپی ‪2455‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حضور پررنگ‬ ‫کانی سیاه‬ ‫در لهستان‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫لهس��تان دومی��ن تولیدکنن��ده ب��زرگ‬ ‫زغال س��نگ در اروپا پ��س از المان و نهمین‬ ‫کش��ور تولیدکنن��ده زغال س��نگ در جهان‬ ‫بوده که در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬خورشیدی(‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی) ب��ا حدود ‪۱۴۴‬میلی��ون تن تولید‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۸۴‬میلیون تن زغال س��نگ مرغوب‬ ‫(بیتومین��ه) و ‪ ۶۰‬میلی��ون تن زغال س��نگ‬ ‫نامرغ��وب (لیگنی��ت) را اس��تخراج کرده اما‬ ‫ب��ه صورت تدریجی با اف��ت تولید ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تنی در س��ال روبه رو شده که ‪ ۸۰‬درصد این‬ ‫اف��ت مربوط ب��ه زغال ه��ای بیتومینه و ‪۲۰‬‬ ‫درصد مربوط به زغال س��نگ های با کیفیت‬ ‫پایین اس��ت و مهم ترین دالیل ان‪ ،‬نداشتن‬ ‫سرمایه گذاری جدید در معادن در سال های‬ ‫گذش��ته و ش��رایط س��خت کار و مشکالت‬ ‫زیس��ت محیطی به وی��ژه نف��وذ اب دریاچه‬ ‫پاویدز به حفره های اس��تخراجی یک معدن‬ ‫بزرگ زغال س��نگ در نزدیکی دریاچه است‬ ‫که موجب افت ‪۲‬متری اب شده و به اعتراض‬ ‫دوستداران محیط زیست انجامیده است‪.‬‬ ‫عوامل فرعی هم وجود دارد که در مجموع‬ ‫ب��ه افت تولید داخلی در معادن زغال س��نگ‬ ‫انجامیده و در نتیجه‪ ،‬صادراتی که لهس��تان‬ ‫در س��ال های ن��ه چن��دان دور ب��ه الم��ان‪،‬‬ ‫جمهوری چک و اتریش داش��ته‪ ،‬قطع شده‬ ‫و ب��ه اجبار برای جبران اف��ت تولید‪ ،‬نیاز به‬ ‫واردات زغال سنگ خارجی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاض��ر‪ ۹۰ ،‬درص��د ان��رژی‬ ‫الکتریک��ی و ‪۸۹‬درص��د ان��رژی گرمایش��ی‬ ‫لهس��تان از زغال س��نگ تامی��ن می ش��ود و‬ ‫ب��ر اس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی (‪ ۲۰۳۰‬میالدی)‬ ‫زغال س��نگ مهم تری��ن منبع تامی��ن برق و‬ ‫حرارت لهستان باقی خواهد ماند اما با توجه‬ ‫به یک واحد تولید برق اتمی که قرار اس��ت‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬خورشیدی (‪ ۲۰۲۲‬میالدی)‬ ‫راه اندازی ش��ود و همچنین استخراج گاز از‬ ‫شیل های نفتی‪ ،‬امکان دارد تغییراتی در روند‬ ‫این پیش بینی ها ایجاد ش��ود که تا حدودی‬ ‫میزان مصرف زغال سنگ را تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫پیش بینی ها حاکی از ان است که مصرف‬ ‫انرژی در چند س��ال اینده‪ ،‬رشد چشمگیری‬ ‫نخواهد داشت و ورود انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬خورشیدی (‪ ۲۰۲۰‬میالدی)‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬درص��د برق مصرف��ی را تامین و‬ ‫بخش��ی از رش��د مصرف را جب��ران خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مص��رف برق لهس��تان برای س��ال ‪۱۴۰۹‬‬ ‫خورشیدی نسبت به امروز حدود ‪ ۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫مص��رف گاز ح��دود ‪ ۴۲‬درص��د و مص��رف‬ ‫تولیدات نفتی حدود ‪ ۷‬درصد افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی های درازمدت نش��ان می دهد‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۲۹‬خورشیدی (‪ ۲۰۵۰‬میالدی)‬ ‫نیم��ی از مجموع انرژی مصرفی لهس��تان را‬ ‫زغال س��نگ تشکیل خواهد داد که با شرایط‬ ‫مص��رف فعل��ی‪ ،‬لهس��تان س��االنه ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن کس��ری برای مصرف زغال سنگ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این کشور با توجه به طول مسیر و کیفیت‪،‬‬ ‫این میزان کس��ری را از امریکا با نرخ تقریبی‬ ‫‪ ۲۴‬دالر باالتر از نرخ تمام ش��ده داخلی وارد‬ ‫می کند‪ .‬با این روش‪ ،‬برای معدنچیان امریکا‬ ‫تولید کار می ش��ود و کمبود زغال سنگ نیز‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫یاداوری می ش��ود که لهستان گاز مصرفی‬ ‫خانگ��ی خود را از خط لوله اروپایی روس��یه‬ ‫تامی��ن می کند اما با توجه به مش��کالتی که‬ ‫اوکراین در س��ال های گذش��ته برای انتقال‬ ‫گاز به وجود اورد‪ ،‬این کش��ور خود را وابسته‬ ‫ب��ه انتقال گاز روس��یه از اوکراین نمی کند و‬ ‫موقعیت تولید انرژی خود را همچنان در رده‬ ‫بزرگ ترین مصرف کننده زغال سنگ در اروپا‬ ‫حفظ می کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه همه کش��ورهای اروپایی‬ ‫ب��رای ک��م ک��ردن گازه��ای گلخان��ه ای به‬ ‫طرف س��وخت های پاک تر حرکت کرده اند‪،‬‬ ‫لهس��تان برخ�لاف ای��ن کش��ورها مصرف‬ ‫زغال س��نگ را با توجه به نیازهای اساس��ی‬ ‫خود حفظ کرده و به دلیل استفاده از انرژی‬ ‫هس��ته ای‪ ،‬خورشیدی‪ ،‬بادی‪ ،‬ابی‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و ان��رژی ژئوترمال (زمین گرمایی) پیش بینی‬ ‫می ش��ود عالوه بر تولید داخلی با وارد کردن‬ ‫زغال س��نگ از امریکا کمبود تولید را جبران‬ ‫می کن��د و بدون توجه به قوانین اب و هوایی‬ ‫پاریس ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رشد سهام‬ ‫«ا ِ‬ ‫ِ‬ ‫ند ِور»‬ ‫به دنبال‬ ‫درخشش نقره‬ ‫شرکت اِن ِد ِورسیل ِور در حال مطالعات امکان سنجی‬ ‫اس��تخراج نقره در معدن ت ِرون ِراس��ت‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫درامدزای��ی باالی این معدن‪ ،‬توجه ش��رکت اِن ِد ِور را‬ ‫به خوبی جلب کرده اس��ت‪ .‬به گزارش اخبار فلزات‪،‬‬ ‫ش��رکت اِن ِد ِورسیل ِور‪ ۳۰ ،‬اوت (‪ ۸‬شهریور) اعالم کرد‬ ‫که پیش مطالعات امکان سنجی معدن نقره ت ِرون ِرا در‬ ‫مکزیک را به پایان رس��انده اس��ت‪ .‬به گفته شرکت‪،‬‬ ‫بهینه سازی طرح برای توجیه پذیری مناسب ان و نیز‬ ‫میزان بازگشت س��رمایه و سوددهی مطلوب در این‬ ‫مطالعات به خوبی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬انتظار می رود‬ ‫شرکت بتواند وارد فاز مطالعات دقیق تر امکان سنجی‬ ‫ش��ود و هرچه زودتر به مرحله اجرایی پروژه برس��د‪.‬‬ ‫مطالع��ات امکان س��نجی چندگانه مهندس��ی برای‬ ‫بررس��ی بده بس��تان های الزم در هنگام انجام پروژه‪،‬‬ ‫شده است‪ .‬ذخیره احتمالی ماده معدنی محتوی نقره‬ ‫در این معدن حدود ‪ ۵۹.۵‬میلیون اونس خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬براوردها نش��ان می دهد با توجه به حجم‬ ‫باالی م��اده معدنی در این معدن‪ ،‬عم��ر ان به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۱۰‬س��ال خواهد بود‪ .‬نرخ برداش��ت ساالنه‬ ‫نق��ره به طور میانگین ‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار اونس‬ ‫خواهد بود‪ .‬در س��ال گذش��ته می�لادی‪ ،‬حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار دالر برای نقش��ه برداری و برخی‬ ‫مقدمات اکتش��افی این معدن شامل نمونه برداری و‬ ‫حفاری های سطحی‪ ،‬هزینه ش��د‪ .‬حفاری ‪ ۲۵‬حفره‬ ‫اکتش��افی به عمق ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۷۶۰‬متر از جمله این‬ ‫اقدامات بوده اس��ت‪ .‬این ش��رکت قص��د دارد برنامه‬ ‫حفاری خود را در س��ال جاری میالدی افزایش دهد‬ ‫تا نتایج بهتری به دس��ت اورد‪ .‬تامین مالی الزم برای‬ ‫انجام ش��ده تا بهینه ترین بهره برداری از معدن ت ِرون ِرا‬ ‫حاصل ش��ود‪ .‬این مطالعات‪ ،‬نرخ برداشت مناسبی از‬ ‫اس��تخراج و تولید طال و نقره را در سال های مالی در‬ ‫نظر گرفته است‪ .‬گفتنی است که مشابه این مطالعات‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی نیز انجام ش��ده بود و در‬ ‫مطالعات جدی��د‪ ،‬میزان س��رمایه الزم کمتر براورد‬ ‫پ��روژه از روش های مختلف فرض ش��ده و در نهایت‬ ‫سوددهی مناسبی را عاید شرکت خواهد کرد‪ .‬میزان‬ ‫درامد حاصل از استخراج در طول عمر معدن‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۸۱۵‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار دالر خواهد بود‪ .‬میزان‬ ‫هزینه های اس��تهالک و مالیات نی��ز ‪ ۴۴۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار دالر و جریان نقدی ازاد حاصل نیز ‪۱۹۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دالر براورد شده است‪ .‬تغییرات‬ ‫بس��یار زیادی در نرخ سهام این شرکت در یک سال‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬نرخ س��هام شرکت‬ ‫در سال گذش��ته افزایش یافت اما همزمان با جنگ‬ ‫تجاری‪ ،‬کاهش یافت‪ .‬به نظر می رس��د انتش��ار خبر‬ ‫اکتش��افات تفصیلی جدید در معادن شرکت در چند‬ ‫روز پایانی از ماه گذشته میالدی‪ ،‬اثر مثبتی بر ارزش‬ ‫سهام ان داشته است‪.‬‬ ‫تاثیر مکانیزاسیون بر صنعت سیمان در ژاپن‬ ‫تولید سیمان از خاکستر زباله های شهری‬ ‫تولید ساالنه ‪55‬میلیون تن سیمان با ‪3‬هزار کارگر‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بن��ا ب��ر اطالعاتی که در وب س��ایت انجمن س��یمان‬ ‫ژاپ��ن (‪ )jcassoc.or.jp‬ام��ده‪ ،‬صنعت س��یمان این‬ ‫کش��ور‪ ،‬تولید واقعی را از سال ‪ ۱۸۷۵‬میالدی (‪۱۲۵۴‬‬ ‫خورش��یدی) اغ��از کرد و هم اکنون ش��اهد اس��تمرار‬ ‫توس��عه فناوری و رش��د اقتصادی به عنوان یک صنعت‬ ‫تولیدکننده مواد اولیه س��اختمانی است‪ .‬امروز‪ ،‬صنعت‬ ‫س��یمان ژاپن در س��طح جه��ان از نظر می��زان تولید‪،‬‬ ‫کیفیت‪ ،‬فناوری های مربوط ب��ه صرفه جویی در انرژی‪،‬‬ ‫بهره وری نیروی کار‪ ،‬زبال��ه صنعتی و نواوری در تولید‬ ‫محصوالت فرعی از کشورهای سرامد در جهان است‪.‬‬ ‫س��ال‪ ۲۰۱۰‬میالدی به ‪۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر کاهش یافت‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۰‬ت��ا ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪ ۱۳۸۹‬تا ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورشیدی) نیز متوسط ش��مار کارگران ‪۳‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫نفر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل بتن‪ ۹۰ ،‬دقیقه پس از تولید‬ ‫بیشتر س��یمانی که در ژاپن تولید می شود‪ ،‬در تولید‬ ‫بت��ن به کار م��ی رود‪ .‬در همین ح��ال ‪۷۰‬درصد از کل‬ ‫س��یمان تولیدشده با کش��تی به واحدهای تولید بتنی‬ ‫می رود که اماده مخلوط ش��دن با ماده ثانویه هس��تند‪.‬‬ ‫در واق��ع بت��ن در م��دت ‪ ۹۰‬دقیق��ه پ��س از مخلوط‬ ‫شدن به یک سایت ساخت وس��از تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫واحده��ای تولید بتن اماد ه مخلوط ش��دن در سراس��ر‬ ‫ژاپن مس��تقر هس��تند و تولیدکنندگان س��یمان برای‬ ‫اینکه محصول ش��ان بهترین صرفه اقتصادی و بهره وری‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬پایانه های سیمانی منحصر به خود را در‬ ‫واحد های تولید بتن دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰‬واحد تولیدی و ‪ ۱۷‬شرکت‬ ‫تعداد نیروی‬ ‫کاری که به طور‬ ‫تمام وقت در‬ ‫‪ 30‬واحد تولید‬ ‫سیمان اشتغال‬ ‫دارند‪ ،‬به بیش‬ ‫از ‪ 3‬هزار نفر‬ ‫می رسد‪ ،‬در‬ ‫همین حال‬ ‫ژاپن در تالش‬ ‫است تا تولید‬ ‫سیمان مکانیزه‬ ‫و کامپیوتری‬ ‫کردن تجهیزات‬ ‫خود را ارتقا‬ ‫دهد و از‬ ‫شمار نیروی‬ ‫انسانی بکاهد‬ ‫از اوریل ‪( ۲۰۱۷‬فروردین ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫مقی��اس تولید در این صنعت‪ ،‬به ‪ ۳۰‬واحد رس��ید؛ این‬ ‫‪ ۳۰‬واحد متعلق به ‪ ۱۷‬ش��رکت هستند که در مجموع‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید ‪۵۵‬میلیون تن کلینکر را در سال دارند‪.‬‬ ‫واحده��ای تولید س��یمان در ژاپن‪ ،‬مجه��ز به تغلیظ‬ ‫باالی ویژه هستند‪ ۶ .‬واحد در منطقه کیوشو و ‪ ۴‬واحد‬ ‫ِکچر قرار دارند که هر دو در‬ ‫در منطق��ه یاماگوچی پری ف ِ‬ ‫داشتن ذخایر غنی س��نگ اهک شناخته شده هستند‪.‬‬ ‫در منطقه کانتو هم که بزرگ ترین بازار مصرف سیمان‬ ‫ژاپن به ش��مار می رود‪ ۶ ،‬واحد تولیدی مستقر است‪ .‬در‬ ‫کل‪ ،‬مجموع ظرفیت تولید ساالنه کلینکر در واحدهای‬ ‫بزرگ مقی��اس ژاپن به بیش از ‪ ۶‬میلیون تن می رس��د‬ ‫و ظرفی��ت تولی��د کلینکر در هر واحد نی��ز حدود ‪۱.۸‬‬ ‫میلیون تن براورد می شود‪.‬‬ ‫تع��داد نی��روی کاری که ب��ه طور تمام وق��ت در هر‬ ‫ی��ک از این واحدها اش��تغال دارند‪ ،‬به بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫می رسد‪ ،‬در همین حال ژاپن در تالش است تا مکانیزه‬ ‫و کامپیوت��ری ک��ردن تجهیزات خ��ود را ارتقا دهد و از‬ ‫شمار نیروی انسانی بکاهد‪.‬‬ ‫در ژاپ��ن ‪ ۵۲‬ک��وره پخت س��یمان وج��ود دارد و در‬ ‫حالی که ظرفیت تولید واحدها ‪ ۵۵‬میلیون تن در سال‬ ‫عنوان شده‪ ،‬میزان تولید سیمان کشور در سال گذشته‬ ‫می�لادی ‪ ۵۹‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬داده های انجمن‬ ‫عکس‪/ asia.nikkei.com:‬سایت تولید سیمان ایواته پری فکچر در ژاپن‬ ‫س��یمان ژاپن همچنین نشان می دهد که تولید سیمان‬ ‫در ده��ه جاری می�لادی و س��ال های ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۹‬تا ‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) به طور متوسط‬ ‫س��االنه نزدیک ‪ ۶۰‬میلیون تن بود و مصرف داخلی ان‬ ‫نی��ز در همین دوره به طور متوس��ط به ‪ ۴۵‬میلیون تن‬ ‫می رس��ید‪ .‬میزان صادرات ان نیز حدود ‪ ۱۱‬میلیون تن‬ ‫و واردات ان کمتر از ‪۵‬میلیون تن در سال بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت «سیمان اکو» از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۸۵‬خورش��یدی) به مجموعه محصوالت س��یمانی‬ ‫ژاپن وارد ش��ده است‪ .‬این س��یمان یک نوع جدید و به‬ ‫عبارتی انقالبی در تولید س��یمان این کشور است که از‬ ‫خاکستر کوره زباله های شهری درست می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد مکانیزاسیون و کاهش شمار کارگران‬ ‫نسبت تولید سیمان ژاپن بر حسب نوع کوره در دهه‬ ‫جاری و بین س��ال های ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۱۷‬میالدی به این‬ ‫صورت اس��ت که نزدیک ‪۹۰‬درصد از س��یمان تولیدی‬ ‫در ژاپ��ن در ده��ه جاری در کوره های پری کالس��اینر و‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد در کوره های پری هیتر تولید می شود‪.‬‬ ‫پی��ش از س��ال ‪ ۲۰۰۰‬می�لادی (‪ ۱۳۷۹‬خورش��یدی)‬ ‫اس��تفاده از کوره ه��ای پری کالس��اینر رواج کمت��ری‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫داده های وب سایت یادش��ده همچنین نشان می دهد‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۷۰‬ت��ا ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪ ۱۳۴۹‬تا ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورشیدی) شمار کارگران ش��اغل در واحدهای تولید‬ ‫سیمان ژاپن کاهش چش��مگیری داشته است‪ .‬در سال‬ ‫‪۱۹۷۰‬می�لادی‪۱۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کارگ��ر در این صنعت‬ ‫مش��غول بودند که شمار انها در س��ال ‪ ۱۹۸۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی) به ‪۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬نفر‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬می�لادی (‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی) به ‪۶‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫نفر‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی به ‪۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر و در‬ ‫نمودار‪ ،‬میزان صادرات سیمان و کلینکر ژاپن را بر حسب منطقه در بین سال های ‪ ۱۹۸۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) تا سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) در واحد میلیون تن نشان می دهد‬ ‫‹ ‹مقاصد صادراتی‬ ‫انجمن س��یمان ژاپ��ن در ادامه این گزارش‪ ،‬اس��یا‪،‬‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬اقیانوس��یه‪ ،‬امریکای شمالی و جنوبی‪ ،‬افریقا‬ ‫و اروپا را مقاصد صادراتی س��یمان ژاپن معرفی می کند‪.‬‬ ‫در اس��یا‪ ،‬س��یمان ژاپن بی��ش از همه ب��ه چین‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬تایوان‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬س��نگاپور و مالزی می رود‪.‬‬ ‫همچنین گفتنی است که ژاپن از سال ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی‪ ،‬هیچ سیمانی به اروپا و از سال ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی نیز هیچ س��یمانی را به خاورمیانه صادر نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کشور در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی نیز صادرات‬ ‫سیمان به چین نداشته است‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۹۹۰‬می�لادی تاکنون‪ ،‬صادرات س��یمان‬ ‫این کش��ور تنها به ‪ ۲‬صورت س��یمان فل��ه و کلینکر و‬ ‫پیش از ان به صورت کیس��ه ای هم بوده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬کل وزن سیمان فله صادر شده از ژاپن‬ ‫‪۶‬میلی��ون تن و کلینکر ‪ ۵.۵‬میلیون تن بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬این کش��ور در این سال‪ ۱۱ ،‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تن سیمان و کلینکر صادر کرده است‪.‬‬ ‫ارقام جدول‪ ،‬نشان دهنده فروش محصول سیمان ژاپن در داخل‪ ،‬به تفکیک نوع محصول‬ ‫در واحد میلیون تن است‬ ‫سال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪ ۲۰۰۰ ۱۳۶۹‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۷۹‬خورشیدی)‬ ‫خورشیدی)‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۹‬خورشیدی)‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۴‬خورشیدی)‬ ‫درصد‬ ‫درصد‬ ‫درصد‬ ‫نوع سیمان‬ ‫سیمان‬ ‫پورتلند‬ ‫سیمان‬ ‫مخلوط‬ ‫درصد‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫درصد‬ ‫معمولی‬ ‫‪۶۲.۲‬‬ ‫‪۷۶.۳‬‬ ‫‪۴۹.۴‬‬ ‫‪۶۹.۵‬‬ ‫‪۲۷.۷‬‬ ‫‪۶۷.۱‬‬ ‫‪۳۰.۷‬‬ ‫‪۷۱.۳‬‬ ‫‪۲۹.۵‬‬ ‫‪۷۱.۴‬‬ ‫با قدرت اولیه‬ ‫باال‬ ‫‪۳.۵‬‬ ‫‪۴.۳‬‬ ‫‪۳.۲‬‬ ‫‪۴.۶‬‬ ‫‪۲.۱‬‬ ‫‪۵.۲‬‬ ‫‪۲.۴‬‬ ‫‪۵.۵‬‬ ‫‪۲.۳‬‬ ‫‪۵.۶‬‬ ‫سایر‬ ‫‪۰.۳‬‬ ‫‪۰.۳‬‬ ‫‪۰.۴‬‬ ‫‪۰.۵‬‬ ‫‪۰.۸‬‬ ‫‪۱.۹‬‬ ‫‪۰.۸‬‬ ‫‪۲.۰‬‬ ‫‪۰.۸‬‬ ‫‪۱.۹‬‬ ‫مجموع‬ ‫‪۶۶.۰‬‬ ‫‪۸۰.۹‬‬ ‫‪۵۳.۰‬‬ ‫‪۷۴.۶‬‬ ‫‪۳۰.۶‬‬ ‫‪۷۴.۲‬‬ ‫‪۳۳.۹‬‬ ‫‪۷۸.۸‬‬ ‫‪۳۲.۶‬‬ ‫‪۷۸.۹‬‬ ‫سرباره خاکستر‬ ‫‪۱۴.۹‬‬ ‫‪۱۸.۳‬‬ ‫‪۱۷.۳‬‬ ‫‪۲۴.۴‬‬ ‫‪۱۰.۰‬‬ ‫‪۲۴.۳‬‬ ‫‪۸.۸‬‬ ‫‪۲۰.۴‬‬ ‫‪۸.۳‬‬ ‫‪۲۰.۱‬‬ ‫پرواز خاکستر‬ ‫‪۰.۵‬‬ ‫‪۰.۷‬‬ ‫‪۰.۷‬‬ ‫‪۱.۰‬‬ ‫‪۰.۲‬‬ ‫‪۰.۴‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.۲‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.۲‬‬ ‫سایر‬ ‫‪۰.۲‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.۰‬‬ ‫‪۰.۳‬‬ ‫‪۰.۷‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.۳‬‬ ‫‪۰.۲‬‬ ‫‪۰.۵‬‬ ‫مجموع‬ ‫‪۱۵.۶‬‬ ‫‪۱۹.۱‬‬ ‫‪۱۸.۱‬‬ ‫‪۲۵.۴‬‬ ‫‪۱۰.۵‬‬ ‫‪۲۵.۴‬‬ ‫‪۹.۰‬‬ ‫‪۲۰.۹‬‬ ‫‪۸.۶‬‬ ‫‪۲۰.۸‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.۴‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.۳‬‬ ‫‪۰.۱‬‬ ‫‪۰.3‬‬ ‫‪۴۱.۲‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪۴۳‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪۴۱.۳‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫سیمان اکو‬ ‫مجموع‬ ‫‪۸۱.۶‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫‪۷۱.۱‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫کاهش نرخ طال در پی گرانی دالر‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار اسیا که ارزش دالر‬ ‫تح��ت تاثیر انتظارات برای افزای��ش نرخ های بهره امریکا در ماه‬ ‫جاری و نگرانی ها نس��بت به تش��دید جنگ تجاری میان پکن و‬ ‫واشنگتن باال رفت‪ ،‬با کاهش روبه رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت‬ ‫روز ج��اری بازار س��نگاپور با ‪ ۰.۲‬درصد کاه��ش‪ ،‬به ‪۱۱۹۳.۰۷‬‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫در بازار امریکا‪ ،‬قیمت هر اونس طال برای تحویل در دس��امبر‬ ‫ثابت بود و در ‪ ۱۱۹۹.۶۰‬دالر ایستاد‪.‬‬ ‫یا ِم‪ ،‬با باال‬ ‫به گفته لوکمان اوتونوگا‪ ،‬تحلیلگر شرکت اف ایکس ت ‬ ‫رفتن ارزش دالر ناش��ی از انتظارات برای افزایش نرخ های بهره‬ ‫امریکا‪ ،‬نرخ طال با فشار کاهشی بیشتری روبه رو خواهد شد و در‬ ‫کوتاه مدت یا میان م��دت‪ ،‬نرخ هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫ممکن است به سطح ‪ ۱۱۸۵‬تا ‪ ۱۱۶۰‬دالر سقوط کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش رویترز‪ ،‬امار اش��تغال مطلوب امری��کا که جمعه‬ ‫گذش��ته منتش��ر ش��د‪ ،‬انتظارات برای افزایش نرخ های بهره در‬ ‫نشس��ت س��پتامبر بانک مرکزی این کش��ور را تقویت کرد که‬ ‫س��ومین دوره افزایش نرخ های بهره در س��ال ج��اری میالدی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نرخ ه��ای بهره باالتر‪ ،‬بازده اوراق قرض��ه را افزایش می دهد و‬ ‫از جذابی��ت طال که س��وددهی ندارد کم ک��رده و ارزش دالر را‬ ‫تقویت می کند‪.‬‬ ‫ش��اخص دالر در برابر س��بدی از ‪ ۶‬ارز بزرگ ‪ ۰.۱‬درصد رشد‬ ‫کرد و به ‪ ۹۵.۲۳۶‬واحد رسید‪.‬‬ ‫ارزش دالر پس از اینکه دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته اعالم کرد اماده اس��ت روی کل واردات چین به‬ ‫امری��کا تعرفه س��نگین وضع کند‪ ،‬تقویت ش��د‪ .‬ای��ن اظهارات‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران را متقاضی خرید دالر ک��رد‪ ،‬زیرا تصور می رود‬ ‫امریکا در جنگ تجاری نس��بت به چین‪ ،‬ض��رر و زیان کمتری‬ ‫متحمل شود‪.‬‬ ‫قیمت طال از رکورد باالیی که در اوریل امسال به ثبت رساند‬ ‫‪ ۱۲.۶‬درصد س��قوط کرده‪ ،‬زیرا این فل��ز جایگاه خود به عنوان‬ ‫یک دارایی مطمئن را به دالر امریکا واگذار کرده و س��بب شده‬ ‫سرمایه گذاران به فروش قراردادهای خرید خود در معامالت اتی‬ ‫و همچنین صندوق های سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ن ِزد‪ ،‬طال در مرز ‪ ۱۲۰۰‬دالر با‬ ‫یا ِ ‬ ‫به گفته تحلیلگ��ران بانک ا ِ ‬ ‫مقاومت ش��دیدی روبه رو است و سرمایه گذاران با هر بار افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬به فروش اقدام می کنند‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اونس نق��ره برای تحویل‬ ‫فوری ‪ ۰.۳‬درصد کاهش یافت و به ‪ ۱۴.۱۲‬دالر رسید‪ .‬هر اونس‬ ‫پالتی��ن برای تحویل ف��وری با ‪ ۰.۴‬درصد افزای��ش‪ ۷۸۵ ،‬دالر‬ ‫معامله ش��د و هر اونس پاالدیوم برای تحویل فوری ‪ ۰.۱‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ ۹۷۵‬دالر رسید‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!