روزنامه صمت شماره 1140 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1140

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1140

روزنامه صمت شماره 1140

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1140‬پیاپی ‪2458‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اتاق فکر‬ ‫توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره ها‬ ‫جنجال های دیدار کری با‬ ‫مقامات ایرانی ادامه دارد‬ ‫ایرادهای شورای نگهبان به‬ ‫اصالح الیحه مبارزه با پولشویی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫نهاد مالی مستقل اروپا‬ ‫برای دور زدن تحریم های امریکا‬ ‫طرف های اروپایی برجام یعنی فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس در ادامه تالش ها‬ ‫ب��رای مقابل��ه ب��ا تحریم های امریکا علی��ه تهران و حفظ توافق هس��ته ای‬ ‫هم اکن��ون در ح��ال رایزنی با مقامات اتحادیه اروپا ب��رای ایجاد یک کانال‬ ‫مالی جدید با ایران در اس��تانه بازگش��ت بخش دوم تحریم های واشنگتن‬ ‫علیه تهران هستند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هیاهو برای هیچ‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در های اسمان ایران همچنان باز است‬ ‫روزانه بیش از هزار و ‪ ۱۶۸‬پرواز از اس��مان ای��ران عبور می کند‪ .‬این اماری‬ ‫اس��ت که از سوی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی درباره میزان پروازهای‬ ‫عبوری از اس��مان ایران در سال ‪ ۹۶‬منتشر شده است‪ .‬باتوجه به وجود برخی‬ ‫تنش ها در کش��ورهای منطقه و ثبات ایران‪ ،‬بس��یاری شرکت های هواپیمایی‬ ‫خارج��ی در س��ال های اخیر ترجیح داده اند اس��مان ایران را به عنوان مس��یر‬ ‫پروازه��ای بین الملل��ی خود انتخاب کنن��د و از این راه‪ ،‬درامده��ای ایران نیز‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫با ای��ن حال باتوجه به تحریم های جدید امریکا علی��ه ایران‪ ،‬تحریم تردد از‬ ‫اس��مان ای��ران می تواند معادالت را در زمینه درامدزای��ی از این پروازها برهم‬ ‫بزن��د‪ .‬ب��ا خروج امریکا از برجام‪ ،‬هر روز ابعاد تازه ای از تحریم های این کش��ور‬ ‫علیه ایران رونمایی می شود و در جدیدترین اقدام‪ ،‬امریکا به دنبال تحریم تردد‬ ‫‪3‬‬ ‫از حریم هوایی ایران است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫قانون‬ ‫مربای تمشک‬ ‫تعلل در انتخاب‬ ‫بین ‪ 3‬راهکار حمایتی‬ ‫تولید زغال سنگ‬ ‫‪  ‬و جایگاه ایران‬ ‫گزارش روز‬ ‫تجارت ‪2‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫معدن ‪3‬‬ ‫پیشنهاد اعمال سیاست های اعتباری جدید‬ ‫در حوزه مسکن بررسی شد‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫رکورد تولید طالی ایران‬ ‫تا پایان سال می شکند‬ ‫معدن ‪3‬‬ ‫از مشکالت پیش روی واردات ذرت گزارش می دهد‬ ‫غالت «های فروکتوز» در خطر نابودی‬ ‫پاالیشگاه زیستی غالت را می توان به عنوان یکی از صنایع پیشرو در بخش صنایع‬ ‫تبدیل��ی با ارزش افزوده باال در نظر گرفت‪ .‬از جمله محصوالت پاالیش��گاه زیس��تی‬ ‫ن انواع نشاس��ته های حاصل از ذرت‪،‬‬ ‫غ�لات بر پایه ذرت می توان به مواردی همچو ‬ ‫انواع ش��یرین کننده های ذرت(ش��ربت های گلوکز‪ ،‬فروکتوز‪ ،‬مالتوز‪ ،‬سوربیتول)‪،‬‬ ‫خ��وراک دام و طیور (جوانه ذرت‪ ،‬پوس��ته ذرت‪ ،‬گلوت��ن ذرت‪ ،‬گلوکز مایع ذرت)‪،‬‬ ‫کودهای طبیعی حاصل از ذرت (کودهای بیولوژیک‪ ،‬کود امینواسید‪ ،‬کود ‪)NPK‬‬ ‫و در نهایت‪ ،‬س��ایر فراورده های زیس��تی شامل اس��یدهای امینه‪ ،‬انتی بیوتیک ها‪،‬‬ ‫ویتامین ها و پالس��تیک های زیست تخریب پذیر اش��اره کرد‪ .‬ایجاد اشتغال پایدار‪،‬‬ ‫جلوگیری از وابستگی صنایع داخلی به صنایع خارجی‪ ،‬جلوگیری از واردات بی رویه‬ ‫ش��یرین کننده ها و خروج ارز‪ ،‬تقویت صنای��ع داخلی‪ ،‬خودکفایی در زمینه برخی از‬ ‫مواد اساس��ی صنایع غذا و دارو‪ ،‬صادرات و ارزاوری و تولید محصوالت سالمت محور‬ ‫تنها بخشی از مزایای مربوط به تقویت پاالیشگاه های زیستی غالت است‪.‬‬ ‫‹ ‹نام�ه انجم�ن تولیدکنن�دگان پاالیش�گاهی ف�راوری غالت‬ ‫« های فروکتوز» به وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در روزه��ای اخیر انجمن صنفی تولیدکنندگان پاالیش��گاهی فراوری غالت در‬ ‫نامه ای به وزیر جهاد کش��اورزی خواس��تار دریافت ارز رسمی برای واردات ذرت به‬ ‫عنوان کاالی اساسی شد‪ .‬سید ارمیا واعظ الری‪ ،‬دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان‬ ‫پاالیش��گاهی فراوری غالت « های فروکتوز» در این نامه خطاب به محمود حجتی‪،‬‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی اورده اس��ت‪ :‬امروزه در کش��ور ما ذرت به عن��وان خوراک و‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬به صورت خام مصرف می ش��ود در حالی که در ش��بکه های نوین و‬ ‫دنیای پیش��رفته امروز‪ ،‬صنعت فراوری ذرت به نحوی پیش��رفت کرده اس��ت که از‬ ‫این ماده ارزش��مند در شبکه های تولید پاالیشگاهی غالت‪ ،‬با جدا کردن بخش های‬ ‫مختلف ذرت‪ ،‬محصوالتی تولید می شود که با بازده و اثربخشی باالتر مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬ذرت به عنوان ماده اولیه پاالیش��گاه زیس��تی غالت نقش مهمی در‬ ‫اجرایی کردن وظایف و رس��یدن به اهداف دارد‪ .‬ذرت به عنوان ماده اولیه در ایران تا‬ ‫قبل از تاس��یس این صنعت به طور عمده به عنوان خوراک دام وارد می ش��د و میزان‬ ‫ن هم با عنوان ذرت انسانی در مصارف غذایی از جمله تولید پاپ کورن‬ ‫بسیار کمی از ا ‬ ‫و اسنک ها وارد شد‪ .‬نخستین بار است که ذرت برای فراوری و پاالیش مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرد و محصوالت بر پایه نشاس��ته ذرت تولید می ش��ود ‪ .‬تمام محصوالت‬ ‫اصلی و جانبی حاصل از ذرت در این صنعت جزو کاالهای ضروری و اساسی‪ ،‬معادل‬ ‫شکر و نهاده های دام(سبوس‪ ،‬گلوتن دامی‪ ،‬خرده ذرت‪ ،‬جوانه) به شمار می روند‪.‬‬ ‫بنا بر‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در بخ��ش دیگری از این نامه امده اس��ت‪ :‬از انجا ک��ه به تازگی ‬ ‫سیاس��ت های ارزی کش��ور‪ ،‬فقط به ذرت برای مص��ارف دام ارز یارانه ای تخصیص‬ ‫می یاب��د و نیز از واردکنندگان تعه د مصرف نکردن در حوزه غیردامی گرفته ش��ده‬ ‫است‪ ،‬مشخص نیست که این صنعت باید ذرت خود را از کجا تامین کند و با ارز ثانویه‬ ‫که اصال کاالهای تولیدی قابل رقابت نیستند و در عمل‪ ،‬کارخانجات این صنعت به‬ ‫تعطیلی کشانده می شوند‪ .‬نکته قابل توجه این است که محصوالت این صنعت باید‬ ‫با ش��کر رقابت کنند که ارز رسمی می گیرد یا صنعت نشاسته و فراورده های قندی‬ ‫ل از ان‪ ،‬که از ارد گندم اس��تفاده می کنند که انها ه��م با گندم و ارد یارانه ای‬ ‫حاص�� ‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن فراوری غالت در این نامه تاکید کرده است‪ :‬نکته دارای اهمیت اینکه‬ ‫ان وزارتخان��ه محترم اعالم می کند ارز یارانه ای را فقط به منظور نیاز دام کش��ور در‬ ‫اختیار دارد و اکنون این صنعت که زیر نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت اما‬ ‫نهاده های خود را از بخش کشاورزی تامین می کند و محصوالت خود را نیز به بخش‬ ‫کاالهای اساس��ی و خوراک دام و طیور در بخش کشاورزی تقدیم می کند بالتکلیف‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬نکته دیگر اینکه با راه ان��دازی این صنعت‪ ،‬جلوی واردات این کاالها به‬ ‫کش��ور گرفته شده اس��ت به نحوی که اکنون جزو کاالهای فهرست ممنوع وارداتی‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬از این رو‪ ،‬تقاضا می شود به ذرت مورد نیاز این صنعت در زمره کاالهای‬ ‫اساس��ی‪ ،‬ارز رس��می تعلق گیرد‪ .‬در ضمن‪ ،‬با توجه به فرایند تولید حاکم بر ذرت‪،‬‬ ‫استفاده از ذرت هایی که درحال حاضر به کشور وارد می شوند‪ ،‬ممکن است‪ .‬به تازگی‬ ‫انحصار در واردات نهاده های دامی اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخته اما با این‬ ‫حال‪ ،‬هنوز شاهد هستیم که واردات نهاده های مهمی از قبیل ذرت در دست عده ای‬ ‫خاص قرار دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬نه تنها بازار نهاده های دامی و محصوالت پروتئینی همچون‬ ‫گوش��ت‪ ،‬مرغ و تخم مرغ با بی برنامگی روبه رو ش��ده بلکه حتی قدرت رقابت صنایع‬ ‫غذایی مهم تولیدی کش��ور نیز تحت الشعاع قرار گرفته است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی هیچ برنامه ای برای حمایت از تولید داخل ندارد و تنها خود‬ ‫را متولی تامین خوراک دام کشور می داند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز ازاد برای فروکتوز‬ ‫در ط��ول ماه های گذش��ته نمایندگان مجلس بارها در زمین��ه انحصار در واردات‬ ‫نهاده های دامی اعتراض کردند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬عباس پاپی زاده‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس ش��ورای اس�لامی با انتقاد از انحصار در واردات نهاده های دامی‬ ‫گفت‪ :‬نهاده های دامی را به طور انحصاری دو نفر وارد می کنند‪ .‬البته وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت واردات نهاده های دامی از س��وی افراد انگشت شمار را تایید کرده اما‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی پاس��خ قانع کننده ای در این زمینه نداده است در حالی که بر‬ ‫اس��اس قانون‪ ،‬تمرکز واردات و صادرات انواع محصوالت کش��اورزی بر عهده وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی است‪ .‬همچنین‪ ،‬کریمی قدوسی‪ ،‬نماینده مردم مشهد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی چندی پیش با بیان اینکه یک شخص ‪ ۹۰‬درصد واردات سویا‪ ،‬ذرت‬ ‫و خوراک دام و طیور کش��ور را در اختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��خص روزانه قیمت ها را‬ ‫تعیی��ن می کند به نحوی که در ‪ ۶‬ماه گذش��ته بدون اینک��ه نرخ جهانی تغییر کرده‬ ‫باش��د‪ ،‬نرخ نهاده ها در ایران دو برابر ش��ده است‪ .‬در نهایت‪ ،‬با وجود اینکه وزیر جهاد‬ ‫تیر مجلس پاسخ‬ ‫کش��اورزی نتوانس��ت به نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی ‪ ۱۰‬‬ ‫قانع کننده ای نس��بت به انحصار در بازار دانه های روغنی بدهد‪ ،‬شاهد دریافت کارت‬ ‫زرد از س��وی حجتی بودیم‪ .‬اما با این حال‪ ،‬تولیدکنندگان بر این باورند که همچنان‬ ‫وزارت جه��اد کش��اورزی با افراد خاص در این زمینه هم��کاری دارد به طوری که به‬ ‫دنبال سیاس��ت های اخی��ر ارزی دولت‪ ،‬تخصیص ارز دولتی ب��ه واردات نهاده هایی‬ ‫همچ��ون ذرت را مح��دود به مصرف ب��رای خوراک دامی کرده اس��ت‪ .‬بر این مبنا‪،‬‬ ‫برخ��ی از مراکز بزرگ تولیدی کش��ور باید از این پس ذرت م��ورد نیاز خود را برای‬ ‫تهی��ه محصوالت��ی مانند فروکتوز به عنوان ماده ش��یرین کننده در صنایع غذایی با‬ ‫ارز ازاد تهی��ه کنند‪ .‬در حالی که همچنان ش��اهد هس��تیم در زمینه واردات برخی‬ ‫محصوالت مانند ش��کر ارز دولتی با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی داده می شو د اما به فروکتوز‬ ‫به عنوان مکمل س��الم و جایگزین ش��کر که به نوعی کاالی اساسی به شمار می اید‪،‬‬ ‫توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رونق مسکن‬ ‫زیر سقف بلند وام‬ ‫شریعتمداری در مجمع عمومی ساالنه ایمیدرو خبرداد‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1140‬‬ ‫پیاپی ‪2458‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شروط ایران برای بقای برجام؛ اروپا پیشنهاد کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫تالش ناموفق معاندان ضدایرانی‬ ‫برای تعرض به سفارت ایران در پاریس‬ ‫خبر‬ ‫س��خنگوی وزارت خارجه گف��ت‪ :‬تعداد اندک��ی معاند ضد‬ ‫ایرانی قصد تعرض به س��فارت ایران در پاریس را داش��تند که‬ ‫موفق نشدند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بهرام قاس��می‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه در پاس��خ به پرس��ش خبرن��گاران درب��اره تعرض به‬ ‫س��فارت کش��ورمان در پاریس ضم��ن تایید ای��ن خبر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بعدازظهر جمعه تعداد اندک��ی از افراد معاند ضد ایرانی‬ ‫قصد تعرض و اس��یب رساندن به ساختمان سفارت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در پاریس را داشتند که البته موفق به این کار‬ ‫نش��دند و نتوانستند وارد ساختمان س��فارت شوند و با پرتاب‬ ‫اش��یایی به سمت ساختمان سفارت‪ ،‬خسارت هایی به ان وارد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫قاس��می افزود‪ :‬متاس��فانه باوجود انتظ��ار طبیعی از پلیس‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬انها هنگام حضور این مهاجمان که از وابستگان یک‬ ‫گروه��ک تروریس��تی بودند‪ ،‬به موقع در محل حاضر نش��دند‬ ‫ک��ه موضوع تهاجم این گروه و حض��ور نیافتن بهنگام پلیس‪،‬‬ ‫مورد بررس��ی و پیگیری اس��ت‪ .‬خاطرنش��ان می کنم پس از‬ ‫پیگیری ه��ای گوناگون و حضور نیروه��ای ذی ربط تعدادی از‬ ‫مهاجمان ازسوی پلیس دستگیر شدند که خواستار محاکمه و‬ ‫مجازات انها و اعالم نتیجه از سوی مقامات ذی صالح هستیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارج��ه در عین حال ب��ار دیگر به‬ ‫وزارت خارجه فرانس��ه یاداوری کرد ک��ه تامین امنیت اماکن‬ ‫دیپلماتی��ک برعه��ده کش��ور میزبان اس��ت و ض��رورت دارد‬ ‫به منظ��ور حفاظت و صیانت از تمامی اماکن دیپلماتیک ایران‬ ‫در فرانسه‪ ،‬تمهیدات و اقدامات جدی و الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رییس جمه��وری امریکا در‬ ‫ماه م��ه با اعالم خروج از توافق هس��ته ای گفت‬ ‫تحریم ها علیه ایران را دوباره اعمال می کند‪ .‬این‬ ‫اقدام با مخالفت و انتقاد ش��دید دیگر کش��ورها‬ ‫به ویژه طرف های توافق هسته ای شامل انگلیس‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬روسیه و چین روبه رو شد‪.‬‬ ‫طرف های اروپایی برجام یعنی فرانس��ه‪ ،‬المان‬ ‫و انگلی��س در ادامه تالش ها ب��رای مقابله با این‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا علیه ته��ران و حفظ توافق‬ ‫هس��ته ای هم اکنون در حال رایزن��ی با مقامات‬ ‫اتحادیه اروپا برای ایجاد یک کانال مالی جدید با‬ ‫ایران در اس��تانه بازگشت بخش دوم تحریم های‬ ‫واشنگتن علیه تهران هستند‪.‬‬ ‫این س��ه کش��ور به هم��راه اتحادی��ه اروپا در‬ ‫ماه های گذش��ته تالش کرده اند تا راه هایی برای‬ ‫ادامه اجرای توافق هسته ای و تجارت با ایران که‬ ‫بخش��ی از تعهدات انها در قالب توافق هسته ای‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬بیابند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد ایجاد کان��ال نقل وانتقال های مالی‬ ‫جدید با ایران نیز بخش��ی از تالش گس��ترده تر‬ ‫اروپ��ا ب��رای حف��ظ تواف��ق هس��ته ای پ��س از‬ ‫خروج واش��نگتن از این توافق اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا اتحادیه اروپا قوانین موس��وم به مقررات‬ ‫مسدودکننده را اجرایی کرده که به شرکت های‬ ‫اروپای��ی هش��دار می دهد در ص��ورت پیروی از‬ ‫تحریم های امریکا با اقدام قانونی روبه رو خواهند‬ ‫شد‪ .‬اتحادیه اروپا تاکید دارد که با عملیاتی شدن‬ ‫این قوانین شرکت های اروپایی قادر خواهند بود‬ ‫به تعامالت تجاری خود با ایران ادامه دهند‪.‬‬ ‫هفته نامه المانی اشپیگل خبر داد اتحادیه اروپا‬ ‫در تازه ترین اقدام به منظور دور زدن تحریم های‬ ‫امری��کا قصد دارد ت��ا اول نوامبر (‪ ۱۰‬ابان) یعنی‬ ‫‪ ۳‬روز پی��ش از اغ��از دور دوم تحریم های امریکا‬ ‫علیه ایران یک «نهاد مالی مستقل» ایجاد کند‪.‬‬ ‫در گ��زارش اش��پیگل ام��ده اس��ت‪« :‬اوالف‬ ‫شولتس» وزیر دارایی المان و همتایان انگلیسی‬ ‫و فرانس��وی وی در ت�لاش ب��رای محافظ��ت از‬ ‫ش��رکت های اروپایی در برابر تحریم های جدید‬ ‫امری��کا که ش��امل تحریم های بانکی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ماه های گذشته مشغول مذاکره بر سر راهکارهای‬ ‫مناس��ب برای این منظور بوده اند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫انها قصد دارند یک موسسه مالی راه اندازی کنند‬ ‫ک��ه تنها وظیف��ه ان دور زدن تحریم های بانکی‬ ‫علی��ه ایران و ایجاد کانال ه��ای مالی برای ادامه‬ ‫مبادالت تجاری با تهران باشد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬قرار اس��ت این موسسه‬ ‫جدید در قالب بانک نباشد بلکه در یک چارچوب‬ ‫حقوق��ی جدی��د و به طور مس��تقل فعالیت کند‪.‬‬ ‫چنین ایده ای که به ابتکار فرانسه مطرح شده این‬ ‫مزیت را دارد که نیازمند جذب س��رمایه عمومی‬ ‫نیس��ت‪ .‬تمامی کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا‬ ‫امکان اس��تفاده از کانال های مالی این موسس��ه‬ ‫را خواهند داش��ت‪ 3 .‬وزیر اروپایی چنین نهادی‬ ‫را به عن��وان عاملی برای حفظ حاکمیت اتحادیه‬ ‫اروپا ارزیابی کرده اند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اینها‪ ،‬این س��ه کش��ور در نظر دارند‬ ‫برخ�لاف امریکا همچنان به توافق هس��ته ای با‬ ‫ای��ران (برج��ام) پایبند بمانند و به دادوس��تد با‬ ‫تهران ادامه دهند‪ .‬ش��ولتس تاکنون چندین بار‬ ‫ب��ا همتایان اروپای��ی خود دیدار کرده که یکی از‬ ‫این دیدارها در اواسط ژوئیه گذشته و در حاشیه‬ ‫نشست وزیران دارایی گروه ‪ ۲۰‬در بوینس ایرس‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬دولت ایتالیا هم ابراز تمایل کرده که‬ ‫با این س��ه کشور در ایجاد نهاد یادشده همکاری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در همین حال وزیر امور خارجه کش��ورمان با‬ ‫بی��ان اینکه اروپا باید تصمی��م بگیرد می خواهد‬ ‫در برابر امریکا تس��لیم ش��ود یا نه‪ ،‬از کشورهای‬ ‫اروپایی خواس��ت تا پیامدهای خروج واش��نگتن‬ ‫جنجال های دیدار کری با مقامات ایرانی ادامه دارد‬ ‫سرپرس��ت تیم مذاکره کننده هسته ای امریکا‬ ‫به اظه��ارات وزیر امورخارجه کش��ورش درباره‬ ‫دی��دار ظریف و کری واکنش نش��ان داد و گفت‬ ‫او پ��س از برجام‪ ،‬به تنهای��ی با وزیر امور خارجه‬ ‫ایران دیدار داشته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وندی‬ ‫شرمن‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه پیشین امریکا با‬ ‫انتشار پیامی به اظهارات روز جمعه مایک پمپئو‪،‬‬ ‫وزیر امورخارجه کش��ورش درب��اره دیدار چند‬ ‫مقام پیش��ین امریکایی ب��ا محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه ایران پاس��خ داد‪ .‬پمپئو روز‬ ‫جمعه در ی��ک کنفرانس خبری ادعا کرده بود‪،‬‬ ‫در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ‪ ،‬شرمن‪ ،‬جان‬ ‫کری وزیر امور خارجه پیش��ین و ارنست مونیز‬ ‫وزیر انرژی پیش��ین امریکا را با چشمان خودش‬ ‫دیده که با ظریف دیدار کرده اند‪ .‬شرمن در پاسخ‬ ‫در صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬پیغام اشتباه است‪،‬‬ ‫اسناد هم اشتباه هستند‪ .‬من ظریف را در مونیخ‬ ‫مالق��ات کردم؛ البته ن��ه به همراه کری و مونیز‪.‬‬ ‫ظریف را بار دیگر در اوریل در نیویورک مالقات‬ ‫ک��ردم‪ .‬وی در ادام��ه پیام خود ب��ه صفحه ای از‬ ‫کتاب��ش اش��اره کرد که در ان درب��اره دیدارش‬ ‫با ظریف نوش��ته اس��ت‪ :‬ماه ها پی��ش از تصمیم‬ ‫رییس جمه��وری ترامپ برای خ��روج از توافق‬ ‫هسته ای با ایران‪ ،‬من در نیویورک با محمدجواد‬ ‫ظری��ف دی��دار ک��ردم‪ .‬وی به س��ختی در حال‬ ‫اندیشیدن به گزینه های ایران در صورت خروج‬ ‫ترام��پ (از توافق) بود‪ .‬ش��رمن در پیامی دیگر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من همچون کری و مونیز سال ها به‬ ‫کشورم خدمت کرده ام و بسیار رنج اور است که‬ ‫وزیر خارجه ای داریم که متوجه نیست ما همگی‬ ‫به دنبال حفظ امنیت امریکا هستیم‪ .‬جان کری‬ ‫ک��ه در جری��ان مذاکرات هس��ته ای میان ایران‬ ‫و گروه موس��وم به ‪ ۵+۱‬نقش��ی کلیدی داش��ت‬ ‫به تازگی در یک مصاحبه گفته بود که در ماه های‬ ‫گذش��ته در چند رویداد بین المللی ‪ 3‬یا ‪ 4‬بار با‬ ‫محمدجواد ظریف دیدار کرده است‪.‬‬ ‫از توافق هس��ته ای را جب��ران کنند‪ .‬محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفت وگو‬ ‫با نشریه اش��پیگل از اروپایی ها خواست در برابر‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا بایس��تند‬ ‫و خروج واش��نگتن از توافق هس��ته ای را جبران‬ ‫کنند‪ .‬ظری��ف همچنین گفت‪ :‬اروپا باید تصمیم‬ ‫بگی��رد که می خواهد تس��لیم امریکا ش��ود یا در‬ ‫مقابل ان بایستد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از این گفت وگو حضور‬ ‫مستش��اری ایران در س��وریه را قانونی و درست‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا ریی��س ش��ورای راهبردی‬ ‫رواب��ط خارجی درب��اره وضعیت بع��د از خروج‬ ‫امریکا از برجام اظهار کرد‪ :‬با اروپایی ها مذاکرات‬ ‫گوناگونی انجام شده که این مذاکرات ادامه دارد‬ ‫و امیدواری��م با بس��ته ای که اروپ��ا ارائه می دهد‬ ‫حقوق ایران تضمین شود‪.‬‬ ‫س��یدکمال خرازی‪ ،‬رییس ش��ورای راهبردی‬ ‫رواب��ط خارجی که به دعوت همتای چینی خود‬ ‫در این کشور به سر می برد‪ ،‬در ادامه برنامه کاری‬ ‫خود در ش��هر ش��انگهای از موسس��ه مطالعات‬ ‫بین المللی ش��انگهای بازدید و با مس��ئوالن این‬ ‫موسسه دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫یانگ ژییه مین‪ ،‬مس��ئول موسس��ه مطالعات‬ ‫ش��انگهای نی��ز در این دی��دار گفت‪ :‬موسس��ه‬ ‫مطالعات بین المللی ش��انگهای یکی از مهم ترین‬ ‫نهاده��ای فکری چین اس��ت که درباره مس��ائل‬ ‫سیاس��ی و راهب��ردی خارجی چی��ن مطالعه و‬ ‫تولید فکر می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��فر دو س��ال پیش اقای ش��ی‬ ‫جی��ن پینگ‪ ،‬رییس جمهوری چین به ایران یک‬ ‫بیانیه مشارکت راهبردی تهیه شد که الزم است‬ ‫مسئوالن دو کشور جلسات مرتب برای عملیاتی‬ ‫کردن این بیانیه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ 40 :‬سال پیش در ایران‬ ‫انقالب اس�لامی پیروز و در همان زمان در چین‬ ‫اصالحات و در های باز اغاز شد‪ .‬از ان زمان به بعد‬ ‫به تدریج ه��ر دو طرف ایرانی و چینی در تقویت‬ ‫روابط دو کش��ور کوشیدند و این روابط هم اکنون‬ ‫قوی تر شده‪ ،‬ضمن انکه نفوذ منطقه ای دو کشور‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یانگ ژییه مین گفت‪ :‬دو کش��ور چین و ایران‬ ‫باید مزایای راهبردی خود را بشناس��ند و عالوه‬ ‫ب��ر اس��تفاده از این مزای��ا از تجربه های یکدیگر‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫خ��رازی در پاس��خ بیان کرد‪ :‬بیانیه مش��ترک‬ ‫دو رییس جمه��وری مبنای بس��یار خوبی برای‬ ‫گس��ترش روابط دو کش��ور اس��ت و در این سفر‬ ‫درباره ش��یوه اجرایی کردن این بیانیه گفت وگو‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت بعد از خروج امریکا از برجام‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با اروپایی ها مذاکرات گوناگونی انجام‬ ‫ش��ده که ای��ن مذاکرات ادام��ه دارد و امیدواریم‬ ‫ب��ا بس��ته ای که اروپا ارائه می ده��د حقوق ایران‬ ‫تضمین شود‪.‬‬ ‫خرازی اشاره کرد‪ :‬روابط ایران با چین و روسیه‬ ‫از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت؛ بنابراین برای‬ ‫حل مشکالت بعد از خروج امریکا از برجام ضمن‬ ‫ادامه گفت وگوها باید ابتکاراتی ارائه شود‪.‬‬ ‫دو طرف همچنین درباره تروریس��م و امنیت‬ ‫منطق��ه ای ب��ر ادام��ه گفت وگوها بین ش��ورای‬ ‫راهب��ردی روابط خارجی و وزارت امور بین الملل‬ ‫حزب کمونیسم چین در زمینه مسائل منطقه ای‬ ‫و بین المللی تاکید کردند‪.‬‬ ‫خ��رازی پی��ش از دیدار از موسس��ه مطالعات‬ ‫بین الملل��ی ش��انگهای از دانش��گاه بین المللی‬ ‫شانگهای بازدید و با رییس و مدیران و کارشناسان‬ ‫خاورمیانه و شرق شناسی این دانشگاه گفت وگو‬ ‫کرد و به پرسش های انها پاسخ داد‪.‬‬ ‫ایرادهای شورای نگهبان به اصالح الیحه مبارزه با پولشویی‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهبان در پاسخ به نطق‬ ‫دو ت��ن از نماین��دگان مجلس درب��اره نظارت‬ ‫اس��تصوابی گف��ت‪ :‬این ش��ورا همواره ش��رایط‬ ‫حداقلی را در نظر می گیرد اما اگر کس��ی خود‬ ‫را شایسته نمایندگی نمی داند‪ ،‬کناره گیری کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عباسعلی کدخدایی روز گذشته‬ ‫در نشست خبری با خبرنگاران درباره ایرادهای‬ ‫ش��ورای نگهبان به الیحه اصالح قانون مبارزه با‬ ‫پولش��ویی اظهار کرد‪ :‬این الیحه در جلس��ه ‪۲۴‬‬ ‫مرداد بررسی شد و این شورا ایرادهایی را درباره‬ ‫ان وارد دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس ایرادهای شورای نگهبان‬ ‫مشخص نیست ایین نامه های درج شده در این‬ ‫الیحه جنبه تقنینی دارد یا خیر و ابهام هایی در‬ ‫این زمینه وجود داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهبان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫واگذاری تصویب س��اختار و تش��کیالت در این‬ ‫الیحه نیز مغایر اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی شناخته‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��د که بر این اس��اس الزم بود شرایط رییس‬ ‫و اعض��ای مرکز اطالعات مالی از جمله خبرگی‬ ‫در قانون لحاظ ش��ود‪ .‬کدخدایی یاداور شد‪ :‬این‬ ‫الیح��ه در مرحله نخس��ت مورد ایراد ش��ورای‬ ‫نگهبان قرار گرفت و براساس نظر این شورا‪ ،‬قوه‬ ‫قضاییه نظرات خود را لحاظ نکرده بود‪ .‬درنهایت‬ ‫مجلس اسناد مربوط به این موضوع و رییس این‬ ‫قوه نظرات نهاد قض��ا را در الیحه ای اعالم کرد‬ ‫و ما وارد بررسی موضوع شدیم‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در جلس��ه ‪ 7‬شهریور ‪ ۹۷‬بار دیگر این الیحه در‬ ‫ش��ورای نگهبان مطرح ش��د و باتوجه به بند ‪۲‬‬ ‫اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساس��ی‪ ،‬نظر مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظام درباره الیحه یادش��ده به منظور‬ ‫اقدام الزم ارسال شد‪ .‬سخنگوی شورای نگهبان‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی درباره مصادیق مشمول‬ ‫قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشس��تگان گفت‪:‬‬ ‫درباره مصادیق نظر نمی دهیم و این امر مربوط‬ ‫به نهاد اجرایی است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور‬ ‫تحریم ها از تحریم های امریکا علیه ایران‬ ‫کمک ماموران راهور ناجا به یک موتورسوار در جاده های جیرفت‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫مشرق‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫به دنبال اظهارات نمایندگان کش��ورهای گوناگون و ش��رکت کنندگان در جلسه‬ ‫ش��ورای حقوق بش��ر ملل متحد در ژنو با موضوع «تاثیر منفی اقدامات زورمدارانه‬ ‫یک جانبه» (تحریم ها) که با حضور گزارشگر ویژه این اقدامات برگزار شد‪ ،‬ادریس‬ ‫جزای��ری بیانیه ای را صادر کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ادری��س جزایری در این بیانیه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تحریم ها نباید منجر به محاصره کامل اقتصادی مردم بی گناه و تحمل‬ ‫رنج ناشی از وضعیت جنگی شود؛ در حالی که در وضعیت جنگی کنوانسیون های‬ ‫ژن��و از م��ردم حمایت می کند اما برای زمان صل��ح چنین حمایت هایی پیش بینی‬ ‫نشده؛ بنابراین بر رنج مردم بی گناه افزوده می شود؛ حال انکه جنگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ادریس جزایری همچنین در بیانیه خود اورده اس��ت‪ :‬بین کش��ورهایی که نشان‬ ‫داده اند که اختالف ش��ان را براس��اس منش��ور ملل متحد حل می کنند باید تفاوت‬ ‫قائل ش��د و نباید ش��هروندان بی گناه این کشورها مجازات ش��وند‪ .‬گزارشگر ویژه‬ ‫ش��ورای حقوق بش��ر عالوه ب��ر ان از بازگرداندن تحریم ه��ا و ممنوعیت تجارت با‬ ‫کش��ورهای ثال��ث و خ��ارج از اختالف های بین دو طرف اصل��ی‪ ،‬ابراز نگرانی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جزایری که به تازگی مامور بررس��ی وضعیت تحریم های اتحادیه اروپا ش��ده‪ ،‬از‬ ‫اینکه این اتحادیه اعالم کرده کشورها یا افراد یا شرکت های تحریم شده می توانند‬ ‫از تحریم ها شکایت کنند تا بررسی شوند و همچنین اعالم می کنند از حقوق بشر‬ ‫حمایت می کنند و این اتحادیه در حال بررسی حذف تاثیرهای فراسرزمینی است‪،‬‬ ‫استقبال کرده است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب اس�لامی در پیامی‬ ‫درگذشت عالم جلیل حجت االسال مو المسلمین‬ ‫حاج شیخ مرتضی اشرفی شاهرودی را تسلیت‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مقام‬ ‫معظم رهب��ری‪ ،‬مت��ن پیام حض��رت ایت اهلل‬ ‫خامنه ای به این شرح است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫درگذش��ت عال��م جلی��ل جناب مس��تطاب‬ ‫حجت االسالم والمس��لمین اق��ای حاج ش��یخ‬ ‫مرتضی اشرفی شاهرودی رحمت اهلل علیه را به‬ ‫خان��دان مکرم و بازماندگان معزز به ویژه اخوی‬ ‫معظم ایشان و نیز به ارادتمندان و شاگردان ان‬ ‫مرحوم و به همه مردم مومن و انقالبی شاهرود‬ ‫تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی‬ ‫و عل ّو درجات ایشان را مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫سید علی خامنه ای»‬ ‫ایرنا‪ :‬علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی روز شنبه در نامه ای به رییس جمهوری‪،‬‬ ‫قانون اص�لاح «قان��ون ممنوعی��ت بکارگیری‬ ‫بازنشس��تگان» را برای اجرا اب�لاغ کرد‪.‬در نامه‬ ‫الریجان��ی به رییس جمهوری امده اس��ت‪« :‬در‬ ‫اجرای اصل یکصدوبیست وس��وم (‪ )۱۲۳‬قانون‬ ‫اساسی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬قانون اصالح‬ ‫«قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشس��تگان» که‬ ‫باعن��وان ط��رح یک فوریتی به مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تقدیم ش��ده بود‪ ،‬با تصویب در جلسه‬ ‫علنی روز سه ش��نبه‪ ۱۳۹۷/۶/۶ ،‬و تایید شورای‬ ‫محترم نگهبان‪ ،‬به پیوست ابالغ می شود‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬حس��ن روحان��ی‪ ،‬رییس جمه��وری در‬ ‫پیام��ی ب��ا تبریک س��الروز اس��تقالل جمهوری‬ ‫نیکاراگوئه اظهار امی��دواری کرد با اراده مقامات‬ ‫عالی دو کشور برای تقویت روابط فیمابین‪ ،‬شاهد‬ ‫گسترش و تعمیق بیشتر مناسبات تهران‪-‬ماناگوا‬ ‫به ویژه در بخش اقتصادی باشیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬مرتضی اقایی‪ ،‬مدیرکل عتبات سازمان‬ ‫حج و زیارت از اغاز ثبت نام س��فر اربعین تا هفته‬ ‫اینده خبر داد و گفت‪ :‬زائران اربعین نگران تامین‬ ‫ارز نباش��ند‪ .‬هزینه های این سفر حتی ویزا‪ ،‬ریالی‬ ‫محاسبه و دریافت می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬ولی اهلل نانواکناری‪ ،‬رییس کارگروه امنیت‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫شورای اسالمی اخبار منتشر شده مبنی بر وجود‬ ‫ناارامی های گس��ترده در اس��تان کردستان را رد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ما این تجمعات را صنفی می دانیم و‬ ‫برای حل ان تالش می کنیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬سردار حسین سالمی‪ ،‬جانشین فرمانده‬ ‫کل سپاه با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫رفتاره��ای نظامی امری��کا را رصد می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گزینه جنگ علیه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫منتفی است زیرا امریکا نه شرایط سیاسی جنگ‬ ‫را دارد و نه کش��وری با او متحد می شود؛ بنابراین‬ ‫می داند که هر جنگی با ایران اغاز کند بازنده این‬ ‫جنگ خودش خواهد بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معصومه ابتکار‪ ،‬معاون رییس جمهوری‬ ‫در ام��ور زن��ان و خان��واده گفت‪ :‬اش��تغال زنان‬ ‫مهم تری��ن اق��دام دول��ت تدبیر و امی��د در حوزه‬ ‫پیشگیری از اسیب های اجتماعی است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬محمود عباسی‪ ،‬معاون حقوق بشر و امور‬ ‫بین الملل وزیر دادگس��تری از انتقال ‪ ۱۰‬زندانی‬ ‫ایرانی از تایلند به کشورمان خبر داد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬مرتضی رحمانی موحد‪ ،‬سفیر کشورمان‬ ‫در توکی��و ب��ا ساس��اکاوا بنیان گ��ذار بنیاد صلح‬ ‫ساساکاوا دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬وی در این دیدار‬ ‫ب��ا قدردانی از همکاری ه��ای فرهنگی‪ ،‬اموزش و‬ ‫پژوهش��ی بنیاد ب��ا طرف های ایرانی‪ ،‬خواس��تار‬ ‫توسعه بیش��تر فعالیت ها به منظور اشنایی مردم‬ ‫ژاپن با تمدن و فرهنگ ایران شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬س��ید یاس��ر رایگانی‪ ،‬سخنگوی سازمان‬ ‫تعزی��رات حکومت��ی گف��ت‪ :‬از ‪ ۱۴‬پرونده تخلف‬ ‫اصالت س��نجی یا رجیستری گوشی تلفن همراه‪،‬‬ ‫تخلف ‪ ۱۳‬پرونده محرز شد و متهمان به پرداخت‬ ‫‪ ۸۶۴‬میلی��ارد و ‪ ۲۳۲‬میلی��ون ریال جزای نقدی‬ ‫محکوم شدند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬نهمین جلسه رس��یدگی به اتهام های‬ ‫حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ :‬وزارت خزان��ه داری امری��کا در بیانیه ای‬ ‫اع�لام کرد تحریم های جدیدی علیه یک کمپانی‬ ‫تایلندی به جرم ارتباط با شرکت ماهان ایران وضع‬ ‫شده که باید به منزله هشداری در جدیت امریکا در‬ ‫قطع روابط با این ایرالین ایرانی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬حاکم الزاملی یکی از فرماندهان جریان‬ ‫صدر ع��راق گفت نقش ای��ران در عراق برخالف‬ ‫نقش امریکا تخریبی نیست‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫این روزها ایران درگیر فهرست بلند باالیی از مباحث اقتصادی‬ ‫شده است؛ تحریم های جدید‪ ،‬اصالح نظام بانکی‪ ،‬کاهش ارزش‬ ‫ری��ال‪ ،‬نبود برخی اجناس و بلوکه ش��دن انها در گمرک‪ ،‬نبود‬ ‫منابع مالی برای طرح ها و پروژه ها و بسیاری از موارد دیگر‪.‬‬ ‫ام��ا در حالی که ما در ایران درگیر موارد یادش��ده هس��تیم‪،‬‬ ‫کش��ورهای جهان در حال حرکت به س��مت جلو در حوزه های‬ ‫گوناگون توسعه ای هستند‪ .‬به یک نمونه اشاره می کنم‪:‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬کش��ور همس��ایه ایران و یک نمونه بس��یار مناس��ب‬ ‫برای مقایس��ه‪ .‬این کش��ور برنامه بلندپروازان��ه ای برای ارتقای‬ ‫زیرس��اخت هایش تهیه و تدوین کرده و در بس��یاری از حوزه ها‬ ‫تاکنون توانسته براساس برنامه عمل کند‪ .‬ترکیه در سال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫(‪ )۲۰۰۲‬حدود ‪ ۶۱۰۱‬کیلومتر راه زمینی داش��ته که این عدد‬ ‫در س��ال ‪ )۲۰۱۷( ۱۳۹۶‬به ‪ ۲۵۷۰۹‬کیلومتر رس��یده اس��ت؛‬ ‫یعنی رشدی ‪ ۴‬برابری‪ .‬در زیرساخت قطارهای پرسرعت ترکیه‬ ‫هم اکنون دارای ‪ ۱۲۱۳‬کیلومتر قطار پرس��رعت (‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت) است‪ .‬زیرس��اخت های بندری و گمرکی این کشور‬ ‫در س��ال ‪ )۲۰۰۲( ۱۳۸۱‬حدود ‪ ۲‬میلیون تن بوده که اکنون با‬ ‫رش��دی ‪ ۵‬برابری به ‪ ۱۰‬میلیون کانتینر رسیده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ )۲۰۰۲( ۱۳۸۱‬ترکی��ه ‪ ۲۶‬فرودگاه داش��ت و در مدت این ‪۱۵‬‬ ‫سال تعداد فرودگاه های این کشور به ‪ ۵۵‬فرودگاه رسیده است‪.‬‬ ‫پیش بینی س��رمایه گذاری در زیرس��اخت های ترکیه از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ت��ا ‪ ۲۰۱۶( ۱۴۱۹‬تا ‪ )۲۰۴۰‬ح��دود ‪ ۵۶۹‬میلیارد دالر‬ ‫خواهد بود اما این کش��ور برای پیش��رفت س��ریع تر برنامه های‬ ‫توس��عه زیرساختی خود به ‪ ۹۷۵‬میلیارد دالر منابع نیاز خواهد‬ ‫داش��ت‪( .‬ایران در ‪ ۱۲‬سال گذشته بیش از ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫درامد ارزی نفتی داشته است)‪.‬‬ ‫پروژه فرودگاه جدید استانبول در سال ‪ )۲۰۱۳( ۱۳۹۲‬برای‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون مس��افرت در سال کلنگ خورد و در سال‬ ‫‪ )۲۰۱۸( ۱۳۹۷‬با هزینه ‪ ۶.۵‬میلیارد دالری س��اخته شد‪ .‬تونل‬ ‫‪ ۳‬طبقه اوراس��یا در زیر دریا نیز با اعتب��ار ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫این کش��ور در س��ال ‪ )۲۰۰۳( ۱۳۸۲‬به لحاظ تولید ناخالص‬ ‫داخلی براساس قدرت خرید بعد از ایران در رتبه ‪ ۱۸‬قرار داشت‬ ‫اما در س��ال ‪ )۲۰۱۶( 1395‬به رتبه ‪ 13‬رسید و بر اساس رشد‬ ‫اقتصادی در سال ‪ )۲۰۲۱( ۱400‬با پشت سرگذاشتن ایتالیا به‬ ‫رتبه ‪ ۱۲‬هم خواهد رسید‪.‬‬ ‫ترکی��ه در چند س��ال گذش��ته چ��ه در قالب دولت��ی و چه‬ ‫خصوصی ‪ ۱۸۰‬میلیارد دالر در زیرساخت هایش سرمایه گذاری‬ ‫کرده و این امر زمانی اهمیت می یابد که بدانیم س��رمایه گذاری‬ ‫در زیرساخت خود موتور محرک توسعه اقتصادی کشورها است‪.‬‬ ‫ای��ا با روند کنونی ام��کان حفظ فاصله با کش��ورهایی مانند‬ ‫ترکیه برای ایران وج��ود دارد؛ به نظر نگارنده خیر؛ چرایی این‬ ‫موضوع در دیدگاه ما نس��بت به توس��عه‪ ،‬نهادهای توسعه ای و‬ ‫حضور افراد با نگرش توسعه در این نهادها نهفته است‪.‬‬ ‫ای��ران امروز نیازمند ات��اق فکر توس��عه ای نیرومند با حضور‬ ‫گس��ترده بخش خصوصی و تمامی فعاالن اقتصادی است‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت یک بار دیگر تمامی برنامه های توسعه ای که در اتاق های‬ ‫در بسته تهیه شده اند‪ ،‬این بار با حضور تمامی فعاالن اقتصادی و‬ ‫کارشناسان در سطح ملی بازتعریف شوند و اشتباه های گذشته‬ ‫تکرار نش��ود‪ .‬ایران کشوری است که ظرفیت رشد بسیار زیادی‬ ‫در تمام��ی زمینه ها دارد اما این امر بدون بکارگیری حداکثری‬ ‫تمامی ظرفیت های کشور و ایرانیان امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری مل��ی در زیرس��اخت ها دین ما ب��ه ایرانیان‬ ‫امروز و نس��ل های اینده است‪ .‬هرگونه س��هل انگاری در ایجاد‬ ‫زیرس��اخت های توس��عه ای و جاماندن از کش��ورهای همسایه‬ ‫نابخشودنی خواهد بود‪.‬‬ ‫نهاد مالی مستقل برای دور زدن تحریم های امریکا‬ ‫خبر ویژه‬ ‫اتاق فکر‬ ‫توسعه‬ ‫رهبر معظم انقالب‬ ‫درگذشت حجت االسالم‬ ‫اشرفی شاهرودی را‬ ‫تسلیت گفتند‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1140‬‬ ‫پیاپی ‪2458‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫هیاهو برای هیچ‬ ‫در های اسمان ایران همچنان باز است‬ ‫‹ ‹احتمال کاهش پروازهای عبوری؟‬ ‫باتوجه به ش��یوه نامه جدید اداره خدمات هوایی امریکا‪ ،‬خطر‬ ‫تحریم حریم هوایی ایران از س��وی امریکا و برخی کش��ورهای‬ ‫دیگر که خود را ملزم به اجرای دس��تورات این کشور می دانند‪،‬‬ ‫جدی به نظر می رس��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که ایران باتوجه به‬ ‫موقعیت اس��تراتژیکی که در منطقه دارد‪ ،‬در مس��یر پروازهای‬ ‫زی��ادی اس��ت و درامد باالی��ی از محل پروازهای��ی دارد که در‬ ‫مس��یر خود از اس��مان ایران نیز عبور می کنن��د و عوارض این‬ ‫عب��ور را می پردازند‪ .‬به ویژه در چند س��ال گذش��ته ناامنی های‬ ‫عراق موجب شده بود بسیاری از پروازهای عبوری اسمان ایران‬ ‫را جایگزین اس��مان عراق کنند و براس��اس س��خن مسئوالن‪،‬‬ ‫پروازه��ای عب��وری ایران در این س��ال ها افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫تاکنون رقم دقیقی درباره میزان درامد ایران از محل پروازهای‬ ‫عبوری اعالم نشده است؛ با این حال به گفته یکی از کارشناسان‬ ‫صنعت هوانوردی‪ ،‬این درامد روزانه ‪ ۱.۸‬میلیون دالر و س��االنه‬ ‫‹ ‹اطالعیه امریکا تاریخ گذشته است!‬ ‫گرچه در گزارش منتش��ر شده در رس��انه ها به نقل از رویترز بر‬ ‫لزوم پرهیز از ت��ردد از حریم هوایی ایران به دلیل افزایش تنش ها‬ ‫میان ایران و امریکا س��خن تاکید ش��ده اما س��خنگوی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری می گوید این هشدار مربوط به گذشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪،‬‬ ‫رض��ا جعف��رزاده در واکنش به انتش��ار این خبر گف��ت‪ :‬اطالعیه‬ ‫هوای��ی ک��ه در روزهای گذش��ته از س��وی رس��انه های خارجی‬ ‫منتش��ر و بزرگنمای��ی ش��ده‪ ،‬مرب��وط به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫(‪1396‬خورشیدی) است و س��ازمان هواپیمایی کشوری امریکا‬ ‫نی��ز تاکن��ون اطالعیه ای ب��رای تمدی��د ان صادر نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫جعفرزاده از رس��انه ها خواس��ت موضوع را جدی نگیرند و گفت‪:‬‬ ‫تعامل حداکثری بین بخش های لشکری و کشوری در زمینه عبور‬ ‫ایمن پروازهای خارجی از اس��مان ایران غیرقابل انکار است و این‬ ‫اطالعیه هوایی‪ ،‬فقط توصیه ای داخلی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬انتخاب‬ ‫مسیرهای هوایی کشورها برای عبور‪ ،‬تابع عواملی از جمله کاهش‬ ‫االیندگی زیس��ت محیطی با مصرف کمتر سوخت‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬امنیت و خدمات رس��انی مطلوب به پروازهای عبوری‬ ‫اس��ت و اس��مان ایران همه این ویژگی ها را دارد‪ .‬او معتقد اس��ت‬ ‫بزرگنمایی رسانه های غربی درباره ناامنی اسمان ایران‪ ،‬مشکلی‬ ‫برای پروازهای عبوری ایران ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ارائه نرخ های رقابتی برای پروازهای عبوری‬ ‫این تحلیلگر صنعت هوانوردی در پاس��خ به این پرسش که در‬ ‫صورت تحریم حریم هوایی ایران از س��وی برخی کشورها‪ ،‬ایران‬ ‫چ��ه اقدام هایی برای جبران کاهش درامدهای خود از این محل‬ ‫می توان��د انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬راه خاصی برای جبران این درامدها‬ ‫استان ها‬ ‫لزوم شناسه دار کردن انبارها‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت سیس��تان و‬ ‫بلوچستان اظهار کرد‪ :‬به منظور شناسایی کاالی قاچاق‪ ،‬انجام‬ ‫الکترونیکی فرایندهای متعارف صدور‪ ،‬اصالح‪ ،‬ابطال‪ ،‬تجمیع‪،‬‬ ‫تفکی��ک‪ ،‬ضایعات‪ ،‬مرجوع��ی و انتقال مالکی��ت انبار‪ ،‬کنترل‬ ‫موجودی و چگونگی ورود و خروج کاالها سامانه جامع انبارها‬ ‫و مراکز نگهداری کاالها در نش��انی ‪ www.nwms.ir‬تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬نادر میرش��کار بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هم��کاری وزارتخانه های جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬امور اقتصاد و دارایی‪ ،‬کش��ور‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫درم��ان و اموزش پزش��کی‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬نفت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫پست‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬اتاق بازرگانی و اصناف و سایر سازمان های ذی ربط‬ ‫برای شناس��ه دار کردن انبارها‪ ،‬س��ردخانه ها و مراکز نگهداری کاالهای‬ ‫متعل��ق به اش��خاص حقیقی و حقوق��ی و ثبت مش��خصات مالک‪ ،‬نوع‬ ‫و می��زان کااله��ای ورودی و خروج��ی از این مکان ها اق��دام به تهیه و‬ ‫بهره برداری از سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال کرده است‪.‬‬ ‫میرش��کار درب��اره فرایندهایی که در س��امانه جام��ع انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاالها طی می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تمامی اطالعات قبضی انبارها‬ ‫از س��امانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاالها به سامانه جامع تجارت‬ ‫و از این س��امانه به س��امانه جامع حمل ونقل ارس��ال می ش��ود و اسناد‬ ‫حمل ونق��ل براس��اس اطالعات قبوض انب��ار موجود در س��امانه جامع‬ ‫انباره��ا و مراکز نگهداری کاال‪ ،‬با اس��تفاده از زیرس��امانه های مربوط به‬ ‫س��امانه جامع حمل ونقل صادر می ش��ود‪ .‬قبض ها به صورت‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬صادر و مبادله و نسخه های الکترونیکی جایگزین‬ ‫نس��خه فیزیکی می ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مراج��ع نگهداری‪،‬‬ ‫تخلی��ه و بارگیری کاال در کش��ور به ویژه مناطق ازاد تجاری‪-‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬ش��امل انبارهای عمومی و خصوصی‬ ‫که در بندرها‪ ،‬گمرک ها‪ ،‬واحدهای تجاری و تولیدی و س��ایر‬ ‫مکان ها مستقر هس��تند‪ ،‬موظفند اطالعات موجودی و قبض‬ ‫انبارها مشتمل بر مشخصات کاال و مندرج در اسناد حمل ونقل از جمله‬ ‫شناسه و مقدار کاال همراه با مشخصات مالک یا اورنده ان را به سامانه‬ ‫جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال ارس��ال و شناس��ه یکتا برای قبوض‬ ‫انبار کاالهای ورودی و خروجی خود دریافت کنند‪.‬‬ ‫میرشکار تاکید کرد‪ :‬تمامی مراکز عرضه کننده خدمات بهینه بازرگانی‬ ‫موظفن��د پیش از صدور هر نوع بیمه نام��ه و الحاقیه برای انبارها‪ ،‬مراکز‬ ‫نگهداری کاال و همچنین کاالهای موضوع قبوض انبار‪ ،‬نس��بت به ثبت‬ ‫انه��ا در س��امانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال از طریق اس��تعالم‬ ‫سیستمی اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫میرش��کار اعالم کرد‪ :‬فعاالن اقتصادی اس��تان می توانند با استفاده از‬ ‫وب سایت ‪ www.nwms.ir‬نسبت به شناسه دار کردن انبارها و مراکز‬ ‫نگه��داری کاال اقدام کنند‪ .‬اگ��ر اقالم خود را به ط��ور قانونی دپو کرده‬ ‫باش��ند اما اطالع��ات انبار و موجودی ان در س��امانه جامع انبارها ثبت‬ ‫نشده باشد از مصادیق احتکار به شمار می رود و متخلف شناخته خواهند‬ ‫شد و با انها برخورد می شود‪.‬‬ ‫رقابت صادرکنندگان نمونه خراسان جنوبی‬ ‫مصطف�ی مالئی‪ -‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان خراس��ان جنوبی‬ ‫گف��ت‪ :‬ثبت ن��ام ب��رای ش��رکت در انتخاب‬ ‫صادرکنن��دگان برگزیده اس��تان خراس��ان‬ ‫جنوبی اغاز شده و تا ‪ ۱۹‬مهر ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫داود ش��هرکی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان جنوبی در راستای‬ ‫تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تالش‬ ‫فع��االن عرصه ص��ادرات کااله��ا و خدمات‬ ‫غیرنفت��ی و شناس��ایی الگوه��ا و واحدهای‬ ‫موف��ق در عرص��ه ص��ادرات و معرف��ی انها‬ ‫به عن��وان صادرکنن��دگان برگزیده اس��تان‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬همزمان با بیست ودومین‬ ‫س��الروز مل��ی ص��ادرات براس��اس معیارها‬ ‫و ش��اخص های مقرر نس��بت ب��ه انتخاب و‬ ‫معرفی بنگاه ه��ای برگزیده صادراتی اقدام و‬ ‫پ��س از برنامه ملی روز صادرات در تهران از‬ ‫صادرکنندگان برگزیده استان و سازمان های‬ ‫اجرایی برتر در ح��وزه صادرات غیرنفتی در‬ ‫ایینی در استان با حضور مسئوالن کشوری‬ ‫تقدیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ش��هرکی اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫صادرکنن��دگان در ص��ورت‬ ‫تمایل به ش��رکت در ای��ن رقابت‬ ‫اس��تانی می توانن��د ب��ا مراجع��ه‬ ‫ب��ه س��امانه اختصاص��ی انتخاب‬ ‫صادرکنندگان برگزیده به نش��انی‬ ‫‪ tpo.ir.http: //nemoonesh۱‬س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت ای��ران‪ ،‬ش��رایط‪ ،‬ضوابط و‬ ‫معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال‬ ‫را مطالعه و در حوزه های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬بازرگانی عمومی‪ ،‬فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬اعزام نیروی کار‪ ،‬فنی مهندسی‬ ‫و‪ ...‬مطابق ش��رایط مندرج در سایت یادشده‬ ‫ثبت نام و کد رهگیری دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به زمان تحویل مدارک گفت‪:‬‬ ‫صادرکنندگان باید اصل مدارک و مستندات‬ ‫خ��ود را پس از ثبت نام الکترونیکی‪ ،‬تا پایان‬ ‫وقت اداری روز چهارش��نبه ‪۱۳۹۷/۰۷/۲۵‬‬ ‫به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان‬ ‫برگزیده اس��تانی واقع در س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان‪ ،‬اداره‬ ‫بازرگانی و توس��عه تجارت تحویل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬پذیرش مدارک‬ ‫و مس��تندات ازس��وی دبیرخان��ه‬ ‫کارگ��روه انتخ��اب صادرکنندکان‬ ‫برگزیده استانی پس از تاریخ مقرر‬ ‫ی��ا به طور ناقص و همچنی��ن پیش از انجام‬ ‫ثبت ن��ام الکترونیک��ی امکان پذیر و میس��ر‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬باتوجه به محدودیت‬ ‫در انتخ��اب صادرکنندگان نمونه اس��تان و‬ ‫تمدید نشدن زمان ثبت نام و تحویل مدارک‪،‬‬ ‫الزم اس��ت صادرکنندگان هرچ��ه زودتر در‬ ‫این زمینه اقدام کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان برای کس��ب اطالعات بیش��تر‬ ‫و پاس��خگویی ب��ه هرگونه ابهام یا پرس��ش‬ ‫مرتبط با ش��ماره تلفن های ‪۳۲۲۳۶۷۴۱-۲‬‬ ‫(اداره بازرگان��ی خارجی‪ ،‬اقایان بهش��تی و‬ ‫خراشادی زاده) تماس بگیرند‪.‬‬ ‫نمایی از پروازهای عبوری از اسمان ایران‬ ‫اکرم امینی‪ :‬روزانه بیش از هزار و ‪ ۱۶۸‬پرواز از اس��مان ایران‬ ‫عبور می کند‪ .‬این اماری اس��ت که از سوی شرکت فرودگاه ها و‬ ‫ناوبری هوایی درباره میزان پروازهای عبوری از اسمان ایران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬منتشر ش��ده است‪ .‬باتوجه به وجود برخی تنش ها در‬ ‫کشورهای منطقه و ثبات ایران‪ ،‬بسیاری شرکت های هواپیمایی‬ ‫خارج��ی در س��ال های اخیر ترجی��ح داده اند اس��مان ایران را‬ ‫به عنوان مسیر پروازهای بین المللی خود انتخاب کنند و از این‬ ‫راه‪ ،‬درامدهای ایران نیز افزایش یافته است‪ .‬با این حال باتوجه‬ ‫به تحریم های جدید امریکا علیه ایران‪ ،‬تحریم تردد از اس��مان‬ ‫ای��ران می تواند مع��ادالت را در زمینه درامدزایی از این پروازها‬ ‫بره��م بزند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬با خروج امریکا از برجام‪ ،‬هر روز‬ ‫ابعاد تازه ای از تحریم های این کشور علیه ایران رونمایی می شود‬ ‫و در جدیدتری��ن اق��دام‪ ،‬امریکا به دنبال تحری��م تردد از حریم‬ ‫هوایی ایران اس��ت‪ .‬براساس گزارش��ی که در روزهای گذشته‪،‬‬ ‫رس��انه های ایران به نقل از رویترز منتشر کردند‪ ،‬اداره خدمات‬ ‫هواپیمایی امریکا به شرکت های هواپیمایی دستور داده در زمان‬ ‫برنامه ریزی برای مسیرهای پروازی خود‪ ،‬تنش های میان ایران‬ ‫و امری��کا را مدنظ��ر قرار دهند و از حریم هوایی ایران اس��تفاده‬ ‫نکنند‪ .‬این اداره از شرکت های هواپیمایی خواسته به جای ایران‪،‬‬ ‫از حریم هوایی کشورهای دیگر از جمله عراق استفاده کنند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۶۵۷‬میلیون دالر است‪ .‬براساس انچه ارمان بیات گفته‬ ‫و پیش تر نیز در‬ ‫منتش��ر ش��ده‪ ،‬درامد روزانه پروازهای‬ ‫عب��وری را می توان براس��اس ایین نامه اجرای��ی ماده ‪ ۶۳‬قانون‬ ‫وص��ول مطالبات برخی درامدهای دول��ت در حوزه هوانوردی‬ ‫و فرودگاهی محاس��به کرد؛ به این ش��کل که به ازای هر تُن از‬ ‫حداکثر وزن هنگام برخاس��ت هواپیما در یک کیلومتر پرواز در‬ ‫اس��مان ای��ران‪ ،‬درامد ‪ ۰.۰۰۴‬دالری در نظر گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین در ش��رایطی که گفته می ش��ود به طور متوسط روزانه‬ ‫ه��زار پرواز از اس��مان ای��ران عبور می کند و ب��ا در نظر گرفتن‬ ‫متوس��ط وزن ناوگان عبوری در متوس��ط اندازه مسیر پروازی‪،‬‬ ‫درام��د روزانه یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار دالری برای پروازهای‬ ‫عبوری از اس��مان ایران به دس��ت می اید و با در نظر گرفتن این‬ ‫رقم می توان درامد س��االنه پروازهای عبوری از اسمان ایران را‬ ‫به طور متوسط‪ ۶۵۷ ،‬میلیون دالر دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹اسمان هر کشوری تحریم شدنی است‬ ‫گرچه س��خنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری از بی اثر بودن‬ ‫اطالعی��ه هوایی امریکا درباره عبور نک��ردن از حریم هوایی ایران‬ ‫س��خن می گوید اما این پرس��ش مطرح می ش��ود که ایا اسمان‬ ‫ایران یا هر کش��ور دیگری‪ ،‬تحریم شدنی است؟ بهروز حیدریان‪،‬‬ ‫تحلیلگ��ر صنعت هوانوردی در پاس��خ به این پرس��ش به‬ ‫گف��ت‪ :‬بله‪ ،‬هم می توان اس��مان کش��وری مانند ای��ران را برای‬ ‫دیگ��ران ممنوع و منطقه پرواز ممنوع اع�لام و هم می توان پرواز‬ ‫از اس��مان کش��وری را به دالیل گوناگون تحریم ک��رد‪ .‬او توضیح‬ ‫داد‪ :‬به عن��وان نمونه امریکا پرواز ش��رکت های هواپیمایی خود بر‬ ‫فراز اس��مان کره شمالی را ممنوع کرده و بسیاری از شرکت های‬ ‫هواپیمایی اروپایی نیز از همی��ن رویه پیروی کرده اند‪ .‬حیدریان‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه دلیل این ممنوعیت‪ ،‬فقط فش��ار وارد کردن و‬ ‫تحریم این کش��ور نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این احتمال را هم باید در نظر‬ ‫گرفت که ش��رکت های هواپیمایی به دلیل دشوار بودن پرداخت‬ ‫هزین��ه پروازهای عب��وری در اثر تحریم های ش��دید اقتصادی‪،‬‬ ‫در حری��م هوایی برخی کش��ورها ت��ردد نکنند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫صنع��ت هوانوردی ادامه داد‪ :‬در زمان جنگ س��رد نیز بس��یاری‬ ‫از ش��رکت های هواپیمایی از پرواز در اس��مان روسیه خودداری‬ ‫می کردند که به نوعی تحریم فضای عبوری به شمار می رود‪ .‬البته‬ ‫در ان زمان خود روس��یه هم اجازه عبور به بسیاری از شرکت های‬ ‫هواپیمایی نمی داد‪ .‬این نش��ان می دهد فضای عبوری یک کشور‬ ‫می تواند به عنوان ابزاری هم برای کش��ور ارائه دهنده فضا استفاده‬ ‫شود و هم برای کشورهای استفاده کننده از فضا‪ .‬حیدریان یاداور‬ ‫ل حاضر از س��وی س��ازمان هوانوردی‬ ‫ش��د‪ :‬اطالعیه ای که در حا ‬ ‫فدرال امریکا منتش��ر ش��ده‪ ،‬اطالعیه ای خطاب به ش��رکت های‬ ‫امریکایی اس��ت و پرواز کشورهای دیگر در منطقه پروازی ایران را‬ ‫ممنوع نمی کند‪ .‬این اطالعیه هوایی همچنین شرکت هایی را که‬ ‫از اداره هوانوردی فدرال امریکا گواهی گرفته اند ش��امل می شود؛‬ ‫مگر انکه برای اپراتوری با رجیستر خارج از امریکا فعالیت کنند‪.‬‬ ‫استفاده از روش های دیپلماتیک برای جلوگیری از کمتر شدن پروازهای‬ ‫عبوری و نیز ارائه قیمت های رقابتی با فضای کشورهای همجوار به عنوان‬ ‫عوارض عبور از اس��مان ایران‪ ،‬از اقدام هایی اس��ت که ایران باید انجام‬ ‫دهد‬ ‫وجود ندارد‪ .‬برای حل این مشکل بهترین کار‪ ،‬برداشتن موانعی‬ ‫اس��ت که از س��وی اداره فدرال هوانوردی امریکا به عنوان موانع‬ ‫عبور از اسمان کشورمان مطرح شده است‪ .‬استفاده از روش های‬ ‫دیپلماتی��ک برای جلوگیری از کمتر ش��دن پروازهای عبوری و‬ ‫نیز ارائه قیمت های رقابتی با فضای کشورهای همجوار به عنوان‬ ‫عوارض عبور از اس��مان ایران‪ ،‬از دیگر اقدام هایی است که ایران‬ ‫باید انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکلی برای پروازهای عبوری پیش نمی اید‬ ‫یک��ی دیگر از کارشناس��ان صنعت هوانوردی کش��ورمان نیز‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه اطالعیه هوایی امریکا فقط ویژه ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی امریکاس��ت‪ ،‬از بی تاثیر ب��ودن این اطالعیه بر میزان‬ ‫پروازهای عبوری از اس��مان ایران سخن گفت‪ .‬علیرضا منظری‬ ‫در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬انچه از سوی امریکا مطرح شده‬ ‫درباره موافقت نامه های بین المللی پروازهای عبوری یا چگونگی‬ ‫اجرای ان‪ ،‬سیاس��ت جدیدی به وجود نمی اورد و تکلیف خاصی‬ ‫برای پروازها تعیین نش��ده اس��ت‪ .‬منظری ادامه داد‪ :‬پروازهای‬ ‫عبوری از فضای کش��ورهای عض��و موافقت نامه های بین المللی‬ ‫هوایی باید برقرار باش��د و هر کشوری موظف است فضای هوایی‬ ‫خود را برای عبور هواپیماهای سایر کشورهای عضو فراهم کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شیوه نامه صادر شده‪ ،‬به مفاد موافقت نامه بین المللی‬ ‫خدش��ه ای وارد نمی کند و وارد بحث اعمال تحریم بر کشورهای‬ ‫دیگر در زمینه عبور از فضای ایران نش��ده اس��ت‪ .‬معاون پیشین‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری گفت‪ :‬دولت امریکا در شیوه نامه‬ ‫تازه فقط به هواپیماهای ش��رکت های امریکایی یا هواپیماهای‬ ‫نظامی این کشور هش��دار داده که باتوجه به تنش های سیاسی‬ ‫بین دو کشور‪ ،‬برای عبور از اسمان ایران احتیاط به خرج دهند یا‬ ‫از مسیرهای دیگری استفاده کنند‪ .‬منظری با تاکید بر اینکه هر‬ ‫کشوری می تواند براساس رویه های بین المللی‪ ،‬برای اتباع خود‬ ‫ش��یوه نامه هایی صادر کند‪ ،‬افزود‪ :‬گرچه پایبند نبودن امریکا به‬ ‫قواعد بین المللی پیش از این ثابت ش��ده اما به نظر نمی رسد این‬ ‫کشور بتواند به منظور وارد کردن فشاری جدید به صنعت هوایی‬ ‫ایران‪ ،‬کشورهای دیگر را وادار به تحریم اسمان کشورمان کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪ 6 - 1397‬محرم ‪ 16 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1140‬پیاپی ‪2458‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫نهضت حسینی و مسئولیت اجتماعی‬ ‫اس��تاد ش��هید مرتضی مطه��ری‪« :‬اگر‬ ‫ش��هادت حسین بن علی صرفا یک جریان‬ ‫ح��زن اور می بود‪ ،‬اگر صرف��ا یک مصیبت‬ ‫می ب��ود‪ ،‬اگر صرفا این می بود که خونی به‬ ‫ناحق ریخته ش��ده اس��ت و به تعبیر دیگر‬ ‫صرفا نفله ش��دن یک شخصیت می بود ولو‬ ‫شخصیت بسیار بزرگی‪ ،‬هرگز چنین اثاری‬ ‫را به دنبال خود نمی اورد‪ .‬ش��هادت حس��ین بن علی از ان جهت این‬ ‫اث��ار را به دنب��ال خود اورد که به تعبیری ک��ه عرض کردیم نهضت او‬ ‫یک حماس��ه بزرگ اسالمی و الهی بود‪ .‬از این جهت که این داستان و‬ ‫تاریخچه‪ ،‬تنها یک مصیبت و یک جنایت و ستمگری از طرف عده ای‬ ‫جنایتگر و ستمگر نبود‪ ،‬بلکه یک قهرمانی بسیار بسیار بزرگ از طرف‬ ‫همان کس��ی بود که جنایت ها را بر او وارد کردند‪ .‬ش��هادت حسین بن‬ ‫علی حیات تازه ای در عالم اس�لام دمی��د و همان طور که گفتیم اثر و‬ ‫خاصیت یک سخن یا تاریخچه یا شخصیت حماسی این است که در‬ ‫روح موج به وجود می اورد‪ ،‬حمیت و غیرت به وجود می اورد‪ ،‬شجاعت‬ ‫و صالبت به وجود می اورد‪ ،‬در بدن ها‪ ،‬خون ها را به حرکت و جوش��ش‬ ‫درمی اورد و تن ها را از رخوت و سستی خارج می کند و چابک و چاالک‬ ‫می نماید‪ .‬بعضی از پدیده های اجتماعی‪ ،‬روح اجتماع را تاریک و کدر‬ ‫می کن��د‪ ،‬ترس و رعب در اجتم��اع به وجود می اورد‪ ،‬به اجتماع حالت‬ ‫بردگی و اسارت می دهد اما یک سلسله پدیده های اجتماعی است که‬ ‫به اجتماع صفا و نورانیت می دهد‪ ،‬ترس اجتماع را می ریزد‪ ،‬احس��اس‬ ‫بردگی و اسارت را از او می گیرد‪ ،‬جرات و شهامت به او می دهد‪».‬‬ ‫سینما‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مستند‬ ‫مس��تند سینمایی «ش��ام اخر» به کارگردانی محمد‬ ‫قانع فرد برنده جایزه بزرگ بهترین مس��تند از جشنواره‬ ‫«تله کینو فوروم» از روسیه شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مستند‬ ‫ش��ام اخر فیلمی است درباره مسیحیان سوریه؛ اقلیتی‬ ‫در س��وریه که حضورشان قدمت چند هزار ساله دارد و‬ ‫با ورود اس�لام به این منطقه س��ال های سال همزیستی‬ ‫مس��المت امیزی با هم داش��ته اند اما حاال دس��تخوش‬ ‫وحش��یانه ترین رفتاره��ا از جانب عده ای قرار گرفته ان��د که انها نیز‬ ‫خود را مسلمان می خوانند‪ .‬پس از شروع اختالف ها و درگیری ها در‬ ‫مجموع��ه کایائو در مرکز مادرید انجام ش��د‪ .‬نمایش‬ ‫سراس��ری همه می دانند از جمعه شب‪ ۲۳ ،‬شهریور‬ ‫در تعداد زیادی از س��ینماهای شهرهای اسپانیا اغاز‬ ‫شد‪ .‬اصغر فرهادی پیش از نمایش فیلم گفت قدردان‬ ‫سینما و مردم اسپانیا به عنوان میزبانی بسیار دلپذیر‪،‬‬ ‫است‪ .‬در پایان نمایش فیلم‪ ،‬تماشاگران حاضر در دو‬ ‫سالن س��ینما چند دقیقه به افتخار اصغر فرهادی و‬ ‫بازیگران دس��ت زدند‪ .‬خوس��ه گیرائو‪ ،‬وزیر فرهنگ اس��پانیا نیز‬ ‫به شخصه نزد فرهادی امد و به این هنرمند تبریک گفت‪.‬‬ ‫سوریه اتش جنگ‪ ،‬پیروان این دین را نیز در بر می گیرد‬ ‫و صلح و ارامش از زندگی انها می رود‪« .‬جرمانا» محله ای‬ ‫است مسیحی نشین در دمشق که مردمانش دوشادوش‬ ‫بقیه اقوام و مس��لمانان به دفاع از کشورش��ان پرداخته ‬ ‫و ش��هیدان بس��یاری داده اند اما در این میان «معلوال»‬ ‫روس��تایی ک��ه در ‪ ۶۰‬کیلومتری جنوب دمش��ق واقع‬ ‫شده‪ ،‬داستان هایی شنیدنی دارد‪ .‬هجدهمین جشنواره‬ ‫فیلم های تلویزیونی و س��ینمایی «تله کینو فوروم» از تاریخ ‪ ۷‬تا ‪۱۲‬‬ ‫سپتامبر (‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬شهریور) در روسیه برگزار شد‪.‬‬ ‫ارزیابی گیشه تابستانه سینماها‬ ‫فروش ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی سینماها در فصل تابستان‬ ‫اکران تابس��تانه س��ینمای امس��ال با جام جهانی فوتبال اغاز و‬ ‫پایانش با ماه محرم مصادف شد‪ .‬برخی سینماگران معتقدند اکران‬ ‫سه ماهه دوم سال باوجود پخش بازی های جام جهانی هیجان پیدا‬ ‫کرد و تنوع ژانری خوبی داشتیم اما در شهریور با کاهش محسوس‬ ‫فروش روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬باوجود انکه فروش فیلم ها در فصل تابستان‬ ‫به طور مساوی در میان اثار روی پرده تقسیم نشد و سهم یک فیلم‬ ‫در فروش خوب تابس��تان بیشتر از بقیه بود؛ تابستان ‪ ۹۷‬با فروش‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد تومانی س��ینمای ایران باز هم چراغ س��ینماها روشن‬ ‫ماند و س��ینماداران به روزهای س��رد نیمه دوم سال فکر می کنند‬ ‫تا بتوانند باز هم چراغ س��ینماهای خود را با فیلم های اکران ش��ده‬ ‫روشن نگه دارند‪ .‬فیلم هایی که در فصل تابستان امسال روی پرده‬ ‫نق��ره ای س��ینماها رفتند تا حدودی توانس��تند با تن��وع در ژانر و‬ ‫موضوع مخاطبان گوناگونی را با س��لیقه های گوناگون به س��مت‬ ‫سینما بکشانند اما همچنان از نظر فروش فیلم های کمدی با فاصله‬ ‫زی��ادی از دیگر ژانرها در صدر جدول ق��رار دارند‪ .‬البته فیلم های‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬اجتماعی و دفاع مقدسی هم با استقبال مناسبی‬ ‫روبه رو شدند‪.‬‬ ‫محمدقاصد اش��رفی‪ ،‬رییس انجمن سینماداران در گفت وگویی‬ ‫با اش��اره به اینکه امس��ال تابس��تان خوبی داشتیم و با امدن فیلم‬ ‫س��ینمایی «هزارپا» تغییرات مثبتی در فروش س��ینما ایجاد شد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬تابس��تان امس��ال توانس��تیم مخاطبان زیادی را جذب‬ ‫س��ینما کنی��م و این یکی از ویژگی های مثب��ت این فصل بود‪ .‬در‬ ‫این فصل ژانرهای گوناگونی روی پرده سینما رفتند که در واقع به‬ ‫همین دلیل توانستیم مخاطبان مختلفی را با سلیقه های گوناگون‬ ‫به سمت سینما بکشانیم‪.‬‬ ‫او درب��اره اک��ران فیلم های ک��ودک و نوجوان نی��ز توضیح داد‪:‬‬ ‫فیلمس��ازان ترجی��ح می دهند اثاری که ب��رای مخاطب کودک و‬ ‫نوجوان ساخته می شود را در فصلی که مدرسه ها باز هستند اکران‬ ‫کنند اما به نظر می رسد فیلم ها زمانی بهتر دیده می شوند که عالوه‬ ‫ب��ر کودکان همه اعضای خانواده‪ ،‬اوقات فراغت بیش��تری دارند و‬ ‫می توانند با هم به تماش��ای فیلم بنشینند‪ .‬البته باید گفت تنظیم‬ ‫بازار اکران مهم است‪ ،‬اما اینکه از فیلمی استقبال شود یا نه به این‬ ‫برنمی گردد که چه زمانی روی پرده برود‪.‬‬ ‫اش��رفی ادامه داد‪ :‬تابستان امس��ال عالوه بر باال رفتن میانگین‬ ‫فروش س��ینماها ش��اهد افزایش مخاطب هم بودی��م و می توانیم‬ ‫ن شده در تابستان ‪ 79‬و میزان فروش انها‬ ‫فیلم های اکرا ‬ ‫کارگردان‬ ‫تعداد روزهای نمایش‬ ‫میزان فروش‬ ‫نام فیلم‬ ‫هزار پا‬ ‫ابوالحسن داودی‬ ‫‪ ۱۰‬هفته‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫خاله قورباغه‬ ‫افشین هاشمی‬ ‫‪ ۱۱‬هفته‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫دارکوب‬ ‫بهروز شعیبی‬ ‫‪ ۱۱‬هفته‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۹۰‬میلیون تومان‬ ‫تنگه ابوقریب‬ ‫بهرام توکلی‬ ‫‪ ۵‬هفته‬ ‫‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫کاتیوشا‬ ‫علی عطشانی‬ ‫‪ ۷‬هفته‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫دم سرخ ها‬ ‫ارش معیریان‬ ‫‪ ۶‬هفته‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫به وقت خماری‬ ‫محمدحسین لطیفی‬ ‫‪ ۱۱‬هفته‬ ‫یک میلیارد تومان‬ ‫من دیوانه نیستم‬ ‫علیرضا امینی‬ ‫‪ ۷‬هفته‬ ‫‪ ۳۸۰‬میلیون تومان‬ ‫شعله ور‬ ‫حمید نعمت اهلل‬ ‫‪ ۴‬هفته‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیون تومان‬ ‫همه چی عادیه‬ ‫محسن دامادی‬ ‫‪ ۴‬هفته‬ ‫‪ ۲۲۵‬میلیون تومان‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد و ‪ ۵۰۵‬میلیون تومان‬ ‫بگوییم افزایش امار فروش فقط به دلیل افزایش نرخ بلیت سینماها‬ ‫نبوده و افزایش مخاطب هم داشتیم‪ .‬پیش بینی می کنم ‪ 6‬ماه دوم‬ ‫سال هم شرایط خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه اکران تابس��تانه امس��ال با ج��ام جهانی فوتبال‬ ‫اغاز ش��د‪ ،‬اشرفی درباره تاثیر این رویداد بر سینماها گفت‪ :‬پخش‬ ‫بازی ه��ای جام جهانی در س��الن های س��ینماها تاثی��ر خوبی بر‬ ‫س��ینمای ایران داش��ت و توانس��ت تحول و هیجان فوتبال را به‬ ‫سینما هم وارد کند‪.‬‬ ‫این س��ینمادار در پایان با انتق��اد از اینکه تا زمانی که یک فیلم‬ ‫مخاط��ب دارد بای��د بتواند روی پرده بماند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در همان ‪ 2‬یا‬ ‫‪ 3‬هفته نخس��ت اکران یک فیلم‪ ،‬می توان متوجه ش��د که ان اثر‬ ‫چ��ه می��زان مخاطب را به خ��ود جلب خواهد ک��رد و فیلمی که‬ ‫ضعی��ف باش��د‪ ،‬نباید اکرانش ادامه پیدا کن��د و این تفاوت فروش‬ ‫بین فیلم های س��ینمایی هم به توانای��ی فیلم برمی گردد‪ .‬ما تمام‬ ‫تالش م��ان را بر ای��ن می گذاریم که مخاطب به س��ینما بیاید اما‬ ‫نمی توان مردم را به اجبار پای دیدن یک فیلم نشاند‪.‬‬ ‫فیاض پارسیان که مدیریت پخش سیمای مهر را برعهده دارد‪،‬‬ ‫درباره گیشه تابستان سینمای ایران گفت‪ :‬اگر «هزارپا» در چرخه‬ ‫اکران تابس��تان امس��ال نبود به طورقطع اتفاق ویژه ای برای گیشه‬ ‫سینما نمی افتاد‪ .‬توقع ما از بسیاری از فیلم های اکران شده بیشتر‬ ‫بود؛ بنابراین می توانم بگویم گیش��ه تابستان امسال رضایت بخش‬ ‫نب��ود‪ ،‬به ویژه برای فیلم های اجتماعی‪ .‬حتی فیلم های کودک هم‬ ‫می توانستند بهتر بدرخشند اما این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه سینمای ما متاثر از وضعیت اقتصادی جامعه‬ ‫ش��رایط خوبی را پشت س��ر نگذاش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شد‬ ‫رکوردشکنی های بیشتری برای فیلم ها اتفاق بیفتد اما گاهی من‬ ‫خودم هم برای رفتن به سینما با مشکل روبه رو می شوم و ترجیح‬ ‫می دهم اثار را به صورت ‪ CD‬یا ‪ VOD‬ببینم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تابس��تان امس��ال تنوع ژانری خوبی روی‬ ‫پرده داشتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر نظارت درستی روی سانس بندی های‬ ‫فیلم ها انجام می ش��د میزان فروش بین اثار س��ینمایی متعادل تر‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫سعید خانی از دیگر پخش کنندگان فیلم های سینمایی با تاکید‬ ‫بر اینکه اکران تابستانی امسال با جام جهانی فوتبال مصادف شد‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬جام جهانی فوتبال ت��ا حدودی باعث افت فروش در‬ ‫س��ینماها ش��د اما اکران «هزارپا» توانست جور این کاهش فروش‬ ‫را بکشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ش��رایط اکران فیلم در ش��هریور اصال خوب نبود و‬ ‫شورای صنفی نمایش باید برای ان فکر مناسبی می کرد‪ ،‬زیرا دهه‬ ‫پایانی ش��هریور با دهه نخس��ت محرم مقارن شده است؛ بنابراین‬ ‫پخش کنندگان س��ینمایی تمایلی برای اکران فیلم ش��ان در این‬ ‫ماه نداش��تند اما ش��ورای صنفی می توانس��ت با تمهیداتی از افت‬ ‫محسوس فروش در این ماه جلوگیری کند‪.‬‬ ‫خان��ی ب��ا تاکید بر اینکه باوجود تنوع ژان��ر در این ماه همچنان‬ ‫ژان��ر کمدی پرفروش ب��وده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم در مهر و ‪ 6‬ماه دوم با‬ ‫اس��تقبال خوبی روبه رو ش��ویم‪ .‬ما نسبت به تابستان سال گذشته‬ ‫غیر از ش��هریور ش��رایط خوبی را پش��ت سر گذاش��تیم و به دلیل‬ ‫بهره ب��رداری از چندی��ن پردیس س��ینمایی توانس��تیم افزایش‬ ‫مخاطب هم داشته باشیم اما به طور قطع این سالن های جدید نیاز‬ ‫مبرمی به محتوای مناسب هم دارند‪.‬‬ ‫عالقه شدید امریکایی ها به کتاب های ضد ترامپ‬ ‫‪ 4‬کتاب منتش��ر ش��ده درباره «دونالد ترامپ» در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬در امری��کا همگ��ی در ص��در فهرس��ت اث��ار پرف��روش ‬ ‫غیرداستانی قرار گرفته اند‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از ان بی سی نیوز‪،‬‬ ‫«ترس» نوش��ته «باب وودوارد»‪« ،‬اتش و خش��م» به قلم «مایکل‬ ‫ُول��ف»‪« ،‬یک وف��اداری باالتر‪ :‬حقیقت‪ ،‬دروغ و رهبری» نوش��ته‬ ‫«جیمز کومی» رییس پیشین سازمان اف بی ای و کتاب «اماروسا‬ ‫منیگالت نیومن» دس��تیار قدیمی ترام��پ باعنوان «ناقص العقل‪:‬‬ ‫کاخ س��فید ترام��پ به روایت یک خودی» ک��ه همگی رویکردی‬ ‫ضد ترامپ دارند‪ ،‬امس��ال در صدر پرفروش ترین اثار غیرداستانی‬ ‫منتشرشده در امریکا قرار گرفتند و در سطح جهان نیز ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫نسخه از انها در روز نخست انتشار به فروش رفته است‪.‬‬ ‫«لیز هاول» مدیر ارش��د شرکت «بارنزاند نوبل» که‬ ‫مالک بزرگ ترین و گس��ترده ترین کتاب فروش��ی های‬ ‫زنجیره ای در سراس��ر امریکاست اعالم کرد در ‪ 3‬سال‬ ‫گذش��ته هیچ کتاب ویژه بزرگس��االنی نداشته ایم که‬ ‫به س��رعت کتاب های نوشته ش��ده درباره «ترامپ» به‬ ‫فروش برسند و پس از انتشار «برو یک بپا بگذار» نوشته‬ ‫«هارپر لی» در س��ال ‪ ،)۲۰۱۵( ۱۳۹۴‬کتاب هایی که‬ ‫به موضوع کاخ س��فید پرداخته اند رکوردشکن بوده اند‪ .‬بازار خوب‬ ‫این روزهای کتاب های سیاس��ی در تضاد با س��ال ‪)۲۰۰۸( ۱۳۸۶‬‬ ‫قرار دارد که «باراک اوباما» به عنوان رییس جمهوری انتخاب ش��د‬ ‫و فهرست پرفروش ترین های سایت امازون در دسته غیرداستانی‬ ‫ش��امل کتاب خودیاری «دنیای جدی��د‪ :‬بیداری برای‬ ‫هدف زندگی» نوشته «اکهارت تول» و «این را بخور‪ ،‬نه‬ ‫ان را» از «دیوید س��ینچنکو» متخصص تغذیه می شد‪.‬‬ ‫«ترس» نوش��ته «جاناتان وودوارد» که جدیدترین اثر‬ ‫نوشته ش��ده درباره «دونالد ترامپ» اس��ت تاکنون به‬ ‫سقفی فراتر از انتظار در پیش فروش رسیده و براساس‬ ‫اعالم «جاناتان کارپ» مدیر انتش��ارات «س��ایمون اند‬ ‫شوستر» این کتاب به زودی به پرفروش ترین اثر در بریتانیا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫استرالیا و حتی هند تبدیل می شود و فرایند چاپ دوباره در همه‬ ‫این کش��ور در حال انجام اس��ت و این اثر به پدیده جهانی تبدیل‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬جاناتان کارپ همچنین معتقد اس��ت این یک مقطع‬ ‫حیاتی در تاریخ امریکاست و خوانندگان و رای دهندگان در تالش‬ ‫برای دستیابی به راهی برای بازگرداندن کشور به مسیری هستند‬ ‫که فکر می کنند درس��ت اس��ت‪ .‬در حالی که پیش بینی می ش��ود‬ ‫کل بازار کتاب امریکا در س��ال جاری با رش��د ‪ 2‬درصدی همراه‬ ‫باش��د‪ ،‬شاخه کتاب های سیاسی تاکنون رشد ‪ ۲۵‬درصدی فروش‬ ‫را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده که این امار تنها مختص‬ ‫کتاب های کاغذی است‪ .‬کمپانی تحلیل داده «بوک اسکن» اعالم‬ ‫ک��رد از ابتدای زمس��تان ‪( ۱۳۹۶‬ژانویه ‪ )۲۰۱۸‬تا هفته نخس��ت‬ ‫ش��هریور (س��پتامبر)‪ ،‬در مجموع ‪ ۶.۹‬میلیون نس��خه کتاب های‬ ‫سیاس��ی در امریکا فروخته ش��ده که این رقم در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۵.۵‬میلیون نسخه بود‪.‬‬ ‫احمد مسجدجامعی‪،‬‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی‬ ‫ش��هر ته��ران از حذف‬ ‫ناگهانی میدان «قیصر‬ ‫امین پور» شاعر معاصر‬ ‫کش��ورمان واق��ع در‬ ‫س��عادت اباد‪ ،‬منطقه ‪۲‬‬ ‫تهران انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬عضو ش��ورای اسالمی شهر‬ ‫ته��ران که روز جمعه به بازدید از حس��ینیه ها‬ ‫و تکای��ا رفت و در کنار بازدی��د از این تکایا‪ ،‬به‬ ‫محل میدان پیشین قیصر امین پور که حاال به‬ ‫چهارراه تبدیل ش��ده نیز رفت‪ ،‬از اقدام ناگهانی‬ ‫ش��هرداری منطقه ‪ ۲‬گالیه کرد و گفت‪ :‬ما فکر‬ ‫می کردیم زمان پایان این تصمیم ها فرارسیده‬ ‫اما این کار نشان داد که همچنان خودرو حرف‬ ‫اول را می زند و پیاده راه و محل مکث و خاطره‬ ‫و ش��عر و قیصر باید فدای روان ش��دن ترافیک‬ ‫ش��وند‪ .‬احمد مس��جدجامعی درباره پیش��ینه‬ ‫نام گ��ذاری میدانی در منطق��ه ‪ ۲‬تهران به نام‬ ‫قیصر امین پور گفت‪ :‬در زمان شورای شهر سوم‪،‬‬ ‫انجمن شاعران در نامه ای از شورای شهر تقاضا‬ ‫کرد که ‪ 3‬نقطه به نام ‪ 3‬ش��اعر نام گذاری شود‪،‬‬ ‫قیصر امین پور‪ ،‬حسن حسینی و سلمان هراتی‪.‬‬ ‫رییس وقت کمیسیون فرهنگی شورای شهر‬ ‫سوم ادامه داد‪ :‬ما در کمیسیون این درخواست‬ ‫را پیگیری کردیم و با طی مراحل‪ ،‬به س��ختی‬ ‫نام قیصر امین پور بر این میدان نهاده ش��د اما‬ ‫اکنون به راحتی برداش��ته شد‪ .‬این نام گذاری از‬ ‫این جهت دارای اهمیت است که این نخستین‬ ‫ب��ار بود که در ان دوره ک��ه نام گذاری ها به نام‬ ‫ش��هدای گرانقدر بود نام یک ش��اعر بر میدان‬ ‫نهاده و تصویب شد‪.‬‬ ‫وزیر پیش��ین فرهنگ و ارشاد اسالمی یاداور‬ ‫شد‪ :‬یکی از ویژگی های مرحوم قیصر امین پور‬ ‫این ب��ود که در زمان حیات��ش‪ ،‬اجازه نمی داد‬ ‫جایی را به نامش بگذارند‪.‬‬ ‫مسجدجامعی ادامه داد‪ :‬با همه این تفاسیر‪،‬‬ ‫این میدان حال به نام قیصر امین پور نام گذاری‬ ‫و تندیس��ی هم ب��رای ان پیش بینی ش��د که‬ ‫سازمان زیباس��ازی طراحی کرد و در ایینی از‬ ‫ان رونمایی ش��د و بعدها تابلو یادبوی در کنار‬ ‫منزلش نصب شد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «این ها‬ ‫ی��ک اغاز‪ ،‬مقدمه و خاط��ره بود»‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫دیدم این میدان را به راحتی تبدیل به خیابان و‬ ‫چهارراه کردند دلم سوخت و حیفم امد‪ .‬وقتی‬ ‫یک میدان را حذف می کنید یعنی محل مکث‬ ‫را ح��ذف می کنی��د‪ ،‬این به لحاظ شهرس��ازی‬ ‫ه��م غلط اس��ت و این همان نگاهی اس��ت که‬ ‫خودرومحور اس��ت؛ پیاده راه حذف می شود به‬ ‫نفع س��واره‪ ،‬می��دان را حذف می کن��د به نفع‬ ‫سواره‪ .‬مس��جدجامعی خاطرنش��ان کرد‪ :‬من‬ ‫نمی دانم این تصمیم ها را چه کس��ی می گیرد؟‬ ‫زمان پایان این گونه تصمیم ها فرارسیده اما این‬ ‫کار نش��ان می دهد همچنان خودرو حرف اول‬ ‫را می زند‪ .‬خاطره و ش��عر و قیصر مهم نیست و‬ ‫همه چیز تحت الشعاع روان بودن ترافیک است‬ ‫و این غلط است‪.‬‬ ‫مس��جدجامعی ب��ا بیان اینکه رفع مش��کل‬ ‫ترافیک یکی از دو مطالبه مردم تهران اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این مهم یک��ی از دغدغه های مدیریت‬ ‫ش��هری اس��ت اما در این اقدام اسان ترین راه‬ ‫که حذف میدان و مجس��مه قیصر امین پور که‬ ‫خاطره و هویت فرهنگی شهر است به کار گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬گفتنی است احمد مسجدجامعی‬ ‫ای��ن اعتراض را در حس��اب توییتری خود نیز‬ ‫منعکس کرده است‪.‬‬ ‫اتفاق روز‬ ‫اغاز نمایش عمومی فیلم اصغر فرهادی در اسپانیا‬ ‫نخستین نمایش عمومی «همه می دانند» فیلم‬ ‫اس��پانیایی اصغر فرهادی در مادرید انجام شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬خوسه گیرائو وزیر فرهنگ‪ ،‬ماریا‬ ‫خسوس مونترو وزیر دارایی اسپانیا و صدها تن از‬ ‫اهل فرهنگ و هنر این کشور به تماشای این فیلم‬ ‫در مجموعه س��ینمایی کایائو نشس��تند‪ .‬پنه لوپه‬ ‫ک��روز‪ ،‬خاویر باردم و دیگر بازیگران فیلم به همراه‬ ‫گروه همکار فرهادی در س��اخت ای��ن اثر در این نمایش حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬این نمایش باتوجه به تعداد تماش��اگران در دو س��الن‬ ‫«شام اخر» ایرانی بهترین مستند جشنواره روسی شد‬ ‫میدان «قیصر امین پور»‬ ‫حذف شد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫مرگ سبز معادن با‬ ‫فناوری های نوظهور‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1140‬پیاپی ‪2458‬‬ ‫برداشتن سقف رقابت فوالد‬ ‫جواب داد‬ ‫سقوط ازاد تقاضای فوالد‬ ‫در بورس کاال‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫رکورد تولید طالی‬ ‫ایران تا پایان سال‬ ‫می شکند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫گالیه سندیکای الومینیوم از سهمیه بندی جدید شمش‬ ‫تصمیم دولت‪ ،‬پایین دست الومینیوم را راضی نکرد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫معام�لات دیروز ب��ورس کاال نش��ان داد که ب��ا ازاد‬ ‫شدن س��قف رقابت محصوالت فوالدی در بورس کاالی‬ ‫ایران‪ ،‬قیمت های کش��ف ش��ده در بورس به قیمت های‬ ‫بازار نزدیک ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬ب��ه دنبال‬ ‫مصوب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مبن��ی بر ازاد‬ ‫ش��دن س��قف رقابت محصوالت فوالدی در بورس کاال‪،‬‬ ‫قیمت ه��ای کش��ف ش��ده در ب��ورس کاال ب��ه نرخ های‬ ‫واقعی نزدیک ش��ده و از تب تقاضا برای خرید محصول‬ ‫ارزان قیمت کاس��ته شده است‪ .‬با وجود ازادسازی سقف‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬قیمت های دیروز بورس کاال باز هم به کف بازار‬ ‫نرس��ید و پایین تر از ان معامله شد و این امر نوید تعادل‬ ‫هر چه بیش��تر قیمت های ف��والد در روزه��ای اینده را‬ ‫می ده��د‪ .‬بر اس��اس امار معامالت‪ ،‬دیروز س��بد میلگرد‬ ‫‪ ۱۲‬ت��ا ‪ A۳-۳۲‬ذوب اهن اصفهان با نرخ پایه ‪۲۷۰۹۵‬‬ ‫ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه ش��د که با نرخ میانگین‬ ‫پایان��ی ‪ ۳۶۹۰۰‬ری��ال به ازای هر کیلوگ��رم‪ ،‬معادل ‪۳۶‬‬ ‫درصد رقابت معامله ش��د‪ .‬تیراهن این فوالدس��از نیز از‬ ‫‪ ۳۰۵۳۵‬ریال به ‪ ۳۶۸۰۳‬ریال رسید که ‪ ۲۱‬درصد رقابت‬ ‫داشت‪ .‬ورق گرم ‪ B‬فوالد مبارکه نیز از نرخ پایه ‪۲۸۳۲۶‬‬ ‫ریال ب��ه میانگین نرخ پایانی ‪ ۳۵۷۸۹‬ریال رس��ید تا با‬ ‫وجود ازادس��ازی س��قف رقابت‪ ،‬تنها ‪ ۲۶‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬ورق گرم ‪ C‬فوالد مبارکه نیز از ‪ ۲۸۱۹۵‬به ‪۳۳۸۰۵‬‬ ‫ریال به ازای هر کیلوگرم رسید که حدود ‪ ۲۰‬درصد رشد‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬شمش بلوم فوالد خوزستان نیز از نرخ پایه‬ ‫‪ ۲۳۹۳۷‬ری��ال به ‪ ۳۴۳۰۲‬ریال رس��ید که این محصول‬ ‫نیز معادل ‪ ۴۳‬درصد رقابت داشته است‪ .‬همچنین‪ ،‬سبد‬ ‫میلگرد مخلوط پرش��ین فوالد اری��ا از ‪ ۲۷۰۹۵‬ریال به‬ ‫‪ ۳۵۲۲۱‬ریال رس��ید که ‪ ۳۰‬درصد رش��د داشت و سبد‬ ‫میلگ��رد مخلوط مجتمع فوالد خراس��ان هم از ‪۲۷۰۹۵‬‬ ‫ریال به ‪ ۳۷۲۸۲‬ریال رسید و ‪ ۳۸‬درصد رقابت داشت‪.‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪681‬‬ ‫بررسی استقبال از سهام هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) در فرابورس‬ ‫به گ��زارش فلزات انالی��ن در هفته گذش��ته ارزش بازاری‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) از مبلغ ‪۶۱۶۵۷.۲‬‬ ‫میلیارد ریال در چهارش��نبه ‪ ۱۴‬ش��هریور ب��ا افزایش ‪۱۵.۸‬‬ ‫درصدی به مبلغ ‪ ۷۱۴۲۲.۵۶‬میلیارد ریال در چهارشنبه ‪۲۱‬‬ ‫شهریور رسید‪.‬‬ ‫رشد بی سابقه ارزش بازار هلدینگ میدکو در یک هفته‬ ‫در نم��ودار‪ ،۱‬ارزش بازار هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫(میدکو) از ابتدای ش��هریور تا بیس��ت ویکم این ماه براساس‬ ‫اطالعات منتش��ر شده از سوی مدیریت فناوری بورس تهران‬ ‫اورده شده است‪.‬‬ ‫همانطور ک��ه در نمودار‪ ۱‬مش��اهده می ش��ود‪ ،‬ارزش بازار‬ ‫میدکو در ‪۳‬هفته طی ش��ده از ماه شهریور روند رو به رشدی‬ ‫داشته‪ ،‬به گونه ای که ارزش بازاری این شرکت از ‪۶۱۶۳۳.۴۴‬‬ ‫میلیارد ریال در ‪ ۳‬شهریور با ‪ ۱۳.۷‬درصد رشد به ‪۷۱۴۲۲.۵۶‬‬ ‫میلیارد ریال در چهارشنبه ‪ ۲۱‬شهریور رسید‪.‬‬ ‫در نم��ودار‪ ،۲‬ارزش معام�لات و حج��م معامالت هلدینگ‬ ‫صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) از ابتدای شهریور تا بیست‬ ‫و یکم این ماه اورده شده است‪.‬‬ ‫همانطور که در نمودار‪۲‬مش��اهده می شود‪ ،‬ارزش معامالت‬ ‫هلدینگ میدکو در ‪۳‬هفته طی شده از ماه شهریور در مجموع‬ ‫رشد بسیار خوبی داشته است‪.‬‬ ‫ارزش معام�لات میدکو در روز ابتدایی ماه ش��هریور یعنی‬ ‫س��وم ش��هریور ‪ ۱۸.۹‬میلیون ری��ال ب��ود و در ‪۳‬روز ابتدای‬ ‫معام�لات‪ ،‬روند رو به رش��دی را طی کرد ام��ا این روند روبه‬ ‫رشد در روزهای بعد ادامه نداشت‪.‬‬ ‫در هفته گذش��ته دوباره این بازار با اس��تقبال بسیار خوب‬ ‫معامله کنن��دگان روب��ه رو ش��د‪ ،‬به گونه ای ک��ه از ‪ ۱۷‬تا ‪۲۱‬‬ ‫ش��هریـور‪ ،‬ایـن بازار شاهـد رش��د حجم و میـزان معامـالت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بر اساس تفاهمنامه منعقد شده بین پست بانک و صندوق بیمه معدنی انجام می شود‬ ‫صدور بیمه نامه معدنی از محل منابع صندوق توسعه ملی‬ ‫ب��ر اس��اس تفاهمنامه بین پس��ت بانک و صندوق بیم��ه معدنی‪ ،‬صدور‬ ‫بیمه نامه معدنی از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران‪ ،‬در تفاهمنامه ای که به امض��ای محمدرضا بهرامن‪ ،‬رییس‬ ‫هی��ات مدی��ره و فرید دهقان��ی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بیمه س��رمایه گذاری‬ ‫فعالیت های معدنی و خس��رو فرحی‪ ،‬مدیرعامل پس��ت بانک رسید‪ ،‬مقرر‬ ‫شد صدور بیمه نامه به عنوان بازپرداخت تسهیالت اعطایی بانک (تا سقف‬ ‫بیمه نامه صادر شده) و پرداخت تسهیالت به وسیله بانک از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی و بانک انجام شود‪.‬‬ ‫بیمه نامه یاد ش��ده بر اساس ایین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار هیات وزیران‪ ،‬برای تامین سرمایه در گردش یا تامین‬ ‫مال��ی طرح های بخش مع��دن و صنایع معدنی به منظور توس��عه و ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار‪ ،‬از سوی کارگروه ملی برای متقاضیان صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدت این توافقنامه از تاریخ امضا‪ ۳ ،‬س��ال شمس��ی است که در صورت‬ ‫توافق طرفین در چارچوب مقررات مربوط‪ ،‬قابل تمدید است‪.‬‬ ‫محل تامین منابع این ایین نامه‪ ،‬از منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است‪.‬‬ ‫همچنین دوره اس��تفاده از تسهیالت یاد شده (مشارکت مدنی) حداکثر‬ ‫‪ ۲‬س��ال‪ ،‬دوره تنفس حداکثر تا یک س��ال‪ ،‬دوره فروش اقساطی حداکثر‬ ‫‪ ۶‬س��ال و مجموع دوره تامین مالی تس��هیالت در گ��ردش برای حداکثر‬ ‫‪ ۱۸‬ماه‪ ،‬حس��ب طرح متقاضی با عنایت به مفاد ایین نامه اجرایی و مدت‬ ‫باقیمانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود تسهیالت اعطایی‬ ‫نرخ س��ود برای س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی‬ ‫صنعتی روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر از جمله واحدهای‬ ‫تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این شهرها‪ ۱۰ ،‬درصد و برای سایر‬ ‫طرح ها تس��هیالت با نرخ ‪ ۴‬درصد به مناطق روس��تایی مرزی و عشایری‬ ‫مرزی و ‪ ۶‬درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی است‪.‬‬ ‫بیمه نام��ه اعتب��اری صن��دوق به عنوان وثیق��ه قرارداد با بانک اس��ت و‬ ‫ارائه دهنده مستقیم تسهیالت به متقاضی نخواهد بود و گیرنده تسهیالت‪،‬‬ ‫موظ��ف به رعای��ت قرارداد با بانک و انجام تعهدات بازپرداخت اقس��اط در‬ ‫موعد مقرر است‪.‬‬ ‫ماشین االت و تجهیزات معدنی خریداری شده از محل تسهیالت تا زمان‬ ‫بازپرداخت اقس��اط و انجام کامل تعهدات و تسویه دیون تسهیالت گیرنده‬ ‫ب��ه بان��ک و صندوق در مالکیت یا رهن صندوق ب��وده و به صـورت امانت‬ ‫در اختیار متقاضی خـواهـد بـود و پس از ان به متقاضـی انتقال خواهـد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بازپـرداخت اقس��اط تس��هیالت اعطایی به طور ماهانه خواهد بود و در‬ ‫صورتی که متقاضی هنگام یا پس از هزینه کرد تس��هیالت در محل اجرای‬ ‫طرح‪ ،‬به تعهدات خود در چارچوب اهداف قانون حمایت از توسعه و ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ایین نامه و شیوه نامه مربوط‬ ‫عمل نکند‪ ،‬بانک موظف است همه دیون متقاضی را به حال تبدیل کند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۰‬ش��هریور‪ ،‬تعداد معامالت میدکو ‪ ۱۴۸۳‬مورد‪ ،‬حجم‬ ‫معام�لات ‪ ۲۳.۵۶۹‬میلیون و ارزش معامالت این ش��رکت به‬ ‫‪۶۷.۴۹۹‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫در روز پایانی هفته گذش��ته با وج��ودی که تعداد‪ ،‬حجم و‬ ‫ارزش معامالت هلدینگ میدکو کاهش داش��ت اما همچنان‬ ‫این بازار بـه پایان رس��یـد کـه تعـداد معامالت ‪ ۸۲۶‬مـورد‪،‬‬ ‫حجـ��م معامـ�لات ‪ ۱۹.۶۸۳‬و ارزش معامـ�لات ‪۵۹.۱۷۳‬‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫مدیر امور ذوب خاتون اباد خبر داد‬ ‫کاهش چشمگیر االینده های زیست محیطی در خاتون اباد‬ ‫مهندس «عل��ی کریمی فر» مدیر ام��ور ذوب خاتون اب��اد گفت‪ :‬با تالش‬ ‫پرس��نل امور ذوب خاتون اباد هم اکنون غبار خروج��ی الکتروفیلتر درایر به‬ ‫‪۳۲.۶‬میلی گرم بر نرمال متر مکعب و غبار خروجی الکتروفیلترهای فلش به‬ ‫‪۱۲۴‬میلی گرم بر نرمال متر مکعب رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬مدیر امور ذوب خاتون اباد با بیان اینکه شرکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران به منظور افزایش تولید‪ ،‬پس از پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫طرح های توس��عه متعددی را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کارخان��ه ذوب مس خاتون اباد یک��ی از این طرح ها بود که به منظور افزایش‬ ‫تولید مس اند و کمک به بهبود اقتصاد منطقه در نزدیکی ش��هر خاتون اباد‬ ‫شهرستان شهربابک ساخته شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه احترام به محیط زیس��ت؛ اهتمام برای ایجاد نش��دن‬ ‫الودگی زیس��ت محیطی و پاس��خگویی به مس��ائل اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬مورد نظر مدیران ارشد شرکت ملی صنایع مس ایران بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اما با توجه به یکسری مشکالت فرایندی که ابتدای راه اندازی‬ ‫در خ��ط تولی��د از قبیل کوره خش��ک کن درایر‪ ،‬ک��وره ذوب فلش و هوای‬ ‫سولفات ایزینگ بویلر وجود داشت‪ ،‬ورود حجم زیادی غبار به همراه گاز داغ‬ ‫به داخل الکتروفیلترها باعث معیوب ش��دن قطعات الکتروفیلترها و کارکرد‬ ‫نامناسب شبکه می شد؛ به گونه ای که غبار خروجی دودکش ها بسیار بیشتر‬ ‫از میزان استاندارد شده بود‪.‬‬ ‫کریمی ف��ر تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه به نقایص موجود در ان زمان‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ملی صنایع مس با بهره گیری از تیم مشاور و با همکاری متخصصان متعهد‬ ‫ش��رکت‪ ،‬فعالیت های مرب��وط به اصالح و تعمیر و نگه��داری الکتروفیلترها‬ ‫را به گونه ای اساس��ی در دس��تور کار خود قرار داد و خوش��بختانه در مدت‬ ‫کوتاه��ی‪ ،‬میانگی��ن غبار خروجی به ‪ ۱۰۰۰‬میلی گرم ب��ر نرمال متر مکعب‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬رسید‪ .‬مدیر امور ذوب خاتون اباد با بیان اینکه شرکت مس‬ ‫در راس��تای کاهش االینده های زیست محیطی در منطقه خاتون اباد از هیچ‬ ‫کوشش��ی فروگذاری نک��رده و اقدامات متعددی در این زمین��ه انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬برنامه این واحد صنعتی‪ ،‬رساندن غبار خروجی‬ ‫الکتروفیلت��ر درایر ‪ ۲۵۰‬میلی گ��رم بر نرمال متر مکعب ب��وده که با تالش‬ ‫همکاران به ‪ ۱۰۴‬میلی گرم بر نرمال متر مکعب رسید و هم اکنون این مقدار‬ ‫‪ ۳۲.۶‬میلی گرم بر نرمال متر مکعب است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین با توجه به اینکه در سال ‪ ۹۶‬برنامه این امور‪ ،‬رساندن‬ ‫غب��ار خروج��ی الکتروفیلترهای فلش ‪ ۲۵۰‬میلی گرم ب��ر نرمال متر مکعب‬ ‫ب��وده‪ ،‬این میزان به ‪ ۲۰۱‬میلی گرم بر نرمال متر مکعب رس��ید و هم اکنون‬ ‫این مقدار ‪ ۱۲۴‬میلی گرم بر نرمال متر مکعب است‪.‬‬ ‫به گفته مدیر امور ذوب خاتون اباد‪ ،‬باال بردن کارایی الکتروفیلترها‪ ،‬انجام‬ ‫تعمیرات و تغییرات در عملکرد الکتروفیلترها‪ ،‬عملکرد مناس��ب کوره فالش‬ ‫برای ذوب کنسانتره و کاهش غبار تولیدی‪ ،‬جلوگیری از خودسوزی غبار در‬ ‫الکتروفیلتر درایر و افزایش کارایی فیلتر‪ ،‬عملکرد مناس��ب درایر کنسانتره‬ ‫و کنترل کامل عوامل تاثیرگذار در عملکرد کوره فالش ب ه طور مس��تمر در‬ ‫قال��ب کمیته فرایند و‪ ،....‬ازجمله دالیل کل��ی کاهش االیندگی ذوب مس‬ ‫خاتون اباد در سال گذشته و امسال بوده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1140‬‬ ‫پیاپی ‪2458‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫عرضه در بورس از‬ ‫سوءاستفاده ها کاست‬ ‫فوالدی ها این هفته‬ ‫با سبد سنگین می ایند‬ ‫ش��رکت های ف��والدی ای��ن هفت��ه ب��ا‬ ‫س��بدهای س��نگین به ب��ورس کاال می ایند تا‬ ‫مصرف کنندگان نیز دس��ت پر‪ ،‬تاالر نقره ای را‬ ‫ترک کنند‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی بورس کاال‬ ‫چهارش��نبه میزبان عرضه ‪ ۳۰‬هزار تن شمش‬ ‫بل��وم‪ ۳۴ ،‬هزار و ‪ ۳۲۰‬تن س��بد میلگرد‪۳۰ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۴۰‬تن تیراه��ن و ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ن ان��واع ورق های گرم ‪ .B‬و ‪ .C‬اس��ت‪ .‬پیرو‬ ‫اصالحی��ه ش��یوه نامه تنظیم ب��ازار محصوالت‬ ‫ف��والدی که از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به ب��ورس کاالی ایران ابالغ ش��د‪،‬‬ ‫شنبه ‪ ۲۴‬شهریور‪ ،‬ش��اهد عرضه های پرحجم‬ ‫فوالدسازان کش��ور به میزان ‪۱۹۴‬هزار و ‪۵۶۰‬‬ ‫تن در بورس کاال بودیم‪ .‬گفتنی است شیوه نامه‬ ‫تنظیم بازار محص��والت فوالدی با ‪ ۲‬اصالحیه‬ ‫از س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫بورس کاال ابالغ ش��د‪ .‬بر اساس این شیوه نامه‪،‬‬ ‫از این پس قیمت های پایه محصوالت فوالدی‬ ‫در بورس کاال معادل متوس��ط نرخ کشف شده‬ ‫کاالها در ‪ ۴‬عرضه اخر بورس کاالس��ت‪ ،‬سقف‬ ‫رقاب��ت محصوالت ف��والدی نی��ز در معامالت‬ ‫ب��ورس کاال ب��از ش��د‪ .‬از این رو ش��رکت های‬ ‫ف��والدی‪ ،‬روز ش��نبه ای��ن هفته با س��بدهای‬ ‫سنگین به بورس کاال امدند تا مصرف کنندگان‬ ‫نیز دس��ت پ��ر‪ ،‬تاالر نق��ره ای را ت��رک کنند‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعیه عرضه روز چهارشنبه بورس‬ ‫کاال‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ‪۷۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰‬تن ورق گ��رم ‪ .B‬و ‪۲۵‬هزار و ‪ ۸۰‬تن ورق‬ ‫گرم ‪ .C‬را در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی‬ ‫بورس کاال عرضه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن فوالد خوزس��تان ‪ ۳۰‬ه��زار تن‬ ‫ش��مش بلوم‪ ،‬فوالد خراس��ان ‪ ۵‬هزار تن سبد‬ ‫میلگ��رد مخلوط‪ ،‬ف��والد کاوه اروند ‪۶‬هزار تن‬ ‫سبد میلگرد مخلوط و پرشین فوالد اریا ‪۳۳۰۰‬‬ ‫تن س��بد میلگرد مخلوط را ب��ر تابلوی عرضه‬ ‫بورس کاال ثبت کردند‪ .‬دیگر عرضه کننده روز‬ ‫ش��نبه تاالر نقره ای نیز ذوب اهن اصفهان بود‪.‬‬ ‫این ش��رکت ‪۳۰‬هزار و ‪ ۱۴۰‬تن تیراهن ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬و ‪۲۰‬هزار و ‪ ۲۰‬تن سبد میلگرد ‪ ۱۲‬تا ‪۳۲‬‬ ‫را در بورس کاال عرضه کرد‪.‬‬ ‫رشد‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫تولید شمش‬ ‫فوالدی‬ ‫در ‪ ۵‬ماه‬ ‫امسال‬ ‫گالیه سندیکای الومینیوم از سهمیه بندی جدید شمش‬ ‫تصمیم دولت‪ ،‬پایین دست الومینیوم را راضی نکرد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از ‪ ۸‬م��رداد تا ‪ ۱۳‬ش��هریور‪ ،‬ش��اهد عرضه ش��مش‬ ‫الومینیوم در ب��ورس کاال نبودیم‪ .‬البته تا پیش از این‬ ‫برخی واحدهای باالدس��ت الومینیوم عرضه می کردند‬ ‫اما واحدهای پایین دست به طور نامنظم و قطره چکانی‬ ‫در بورس کاال عرض��ه می کردند تا اینکه به مدت یک‬ ‫ماه عرضه ها متوقف شد و درحال حاضر هفته ای یک بار‬ ‫ش��مش الومینیوم عرضه می شود‪ .‬در این بین‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصمیم به سهمیه بندی شمش‬ ‫الومینیوم در بورس کاال گرفته است‪ .‬البته کارشناسان‬ ‫و صنایع پایین دس��ت از این س��همیه بندی خرس��ند‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهمیه بندی الومینیوم‬ ‫جعفر سرقینی‬ ‫جعف��ر س��رقینی‪ ،‬مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در نامه ای‬ ‫به حامد س��لطانی نژاد‪ ،‬مدیرعامل ب��ورس کاال‪ ،‬عرضه‬ ‫الومینی��وم در ب��ورس کاال را س��همیه بندی اع�لام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��رقینی در ای��ن نامه عن��وان کرده اس��ت‪ ،‬بنا به‬ ‫تقاض��ای عرضه کنندگان و تایید مدیرعامل بورس کاال‬ ‫و به منظور ایجاد شرایط رقابتی بهتر‪ ،‬خریداران مجاز‬ ‫ش��مش الومینیوم می توانند به میزان ‪ ۳‬ماه س��همیه‬ ‫خ��ود و حداکثر تا س��قف ‪ ۵۰۰‬ت��ن را در یک عرضه‬ ‫خری��د کنند و چنانچه ش��خصی س��قف ‪ ۳‬ماه خود را‬ ‫خرید کند‪ ،‬اجازه شرکت در عرضه های بعدی را ندارد‬ ‫تا اینکه ‪ ۳‬م��اه بعدی فرا برس��د‪ .‬همچنین خریداران‬ ‫می توانن��د اعداد خرید خود را ب��ا افزایش حداکثر ‪۱۰‬‬ ‫ت��ن به باال گرد کنند‪ ،‬به گونه ای که خرید انها مضربی‬ ‫از ‪ ۲۰‬تن باش��د تا مش��کل حمل ونقل نداشته باشند‪.‬‬ ‫در ضم��ن خریدارانی که س��همیه انها کمتر از ‪ ۲۰‬تن‬ ‫اس��ت می توانند تا ‪ ۲۰‬تن خرید کنند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫هر دو م��ورد مازاد خرید از س��همیه ‪ ۳‬ماه بعدی انها‬ ‫کسر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹این سهمیه بندی نیز به دالالن می رسد‬ ‫صادق نیت حقیقی‬ ‫امیر بابایی‬ ‫درب��اره س��همیه بندی الومینیوم‪ ،‬اری��ا صادق نیت‬ ‫حقیقی‪ ،‬دبیر س��ندیکای صنایع الومینی��وم ایران در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬حدود یک ماه بود که‬ ‫الومینیوم در بورس کاال عرضه نشده بود اما به تازگی‬ ‫دوباره عرضه شده است‪.‬‬ ‫س��همیه بندی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫هم اعالم ش��د و ش��رکت ها بر اس��اس متوسط خرید‬ ‫‪ ۳‬س��ال گذش��ته یعنی از س��ال ‪ ۹۴‬ت��ا ‪ ۹۶‬می توانند‬ ‫از ب��ورس خری��د کنن��د‪ .‬ای��ن خری��د می توان��د ب��ر‬ ‫اس��اس صورت ه��ای بهین ی��اب‪ ،‬صورت ه��ای مالی و‬ ‫ارزش اف��زوده انجام ش��ود‪ .‬ب��ا این کار قصد داش��تند‬ ‫تقاض��ا را کنت��رل کنند‪ ،‬در حالی که ای��ن اتفاق روی‬ ‫نداد‪.‬‬ ‫ص��ادق نی��ت ادام��ه داد‪ :‬ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫رییس اتحادیه کش��وری صنف فروشندگان‬ ‫اه��ن و فوالد گف��ت‪ :‬ال��زام تولیدکنندگان به‬ ‫عرضه سه چهارم کاالهای ساخته شده از اهن‬ ‫در ب��ورس‪ ،‬امکان سوءاس��تفاده صادراتی را به‬ ‫حداقل رسانده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محم��د ازاد عنوان کرد‪ :‬از‬ ‫حدود ‪ ۴‬س��ال پیش تاکن��ون واردات اهن در‬ ‫کش��ور ب��ه صفر رس��یده و همه انچ��ه اکنون‬ ‫مصرف می شود‪ ،‬تولید داخلی است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنفی‪ ،‬امروز بهترین انواع‬ ‫اهن و میلگرد با اس��تانداردهای باال در کشور‬ ‫تولید می ش��ود که ب��ه مراتب ب��ا کیفیت تر از‬ ‫محصوالت مشابه خارجی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬سال گذشته‪،‬‬ ‫ص��ادرات زنجیره فوالد به بی��ش از ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تن رسید و امسال نیز دولت به تولیدکنندگان‬ ‫فوالد اج��ازه داده تا ارز حاص��ل از صادرات را‬ ‫در بازار ثانویه به فروش برس��انند که به س��ود‬ ‫تولیدکنندگان بوده و در راستای تقویت تولید‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ازاد همچنی��ن ی��اداور ش��د‪ :‬از انجایی که‬ ‫تولیدکنن��دگان موظفن��د در مقابل ش��مش‬ ‫خامی ک��ه تحویل می گیرند‪ ۷۵ ،‬درصد کاالی‬ ‫تولیدشان را در بورس عرضه کرده و بقیه ان را‬ ‫در صورت تمایل صادر کنند‪ ،‬صادرات بیش از‬ ‫حد مجاز میسر نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بورس کاال‪ ،‬امار مربوط را در‬ ‫اختی��ار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قرار‬ ‫می ده��د و در صورت��ی که واح��د تولیدی به‬ ‫تعهدات خود عمل کرده باش��د‪ ،‬اجازه صادرات‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که مجموع صادرات‬ ‫کل محصوالت فوالدی در ‪ ۴‬ماه ابتدای امسال‬ ‫به ‪ ۸۹۸‬هزار تن رسید که نسبت به ‪ ۴۱۴‬هزار‬ ‫تن عملکرد ‪ ۴‬ماه اغازین س��ال ‪ ۹۶‬رشد ‪۱۱۷‬‬ ‫درص��دی نش��ان می دهد‪ .‬بیش��ترین صادرات‬ ‫در دوره ای��ن گ��زارش در بخ��ش محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬به ترتیب مربوط به ورق گرم‪ ،‬میلگرد‬ ‫و تیراه��ن بود ک��ه ‪ ۴۰۲ ،۳۴۲‬و ‪ ۶۶‬هزار تن‬ ‫به بازاره��ای هدف انتقال یافت‪ .‬بررس��ی امار‬ ‫محصوالت فوالدی وارداتی در ‪ ۴‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال‪ ،‬نش��ان دهنده کاهش ‪ ۵۱‬درصدی در‬ ‫این زمینه به میزان ‪ ۳۷۰‬هزار تن بود‪ ،‬درحالی‬ ‫که در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۷۶۱‬هزار تن‬ ‫محصوالت فوالدی وارد کشور شده بود‪.‬‬ ‫تولید شمش فوالدی در ‪ ۹‬واحد بزرگ فوالدسازی‬ ‫کش��ور در ‪ ۵‬ماه نخست امس��ال با رشد ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته به ‪ ۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۵۰‬هزار و ‪ ۶۰۲‬تن رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا بر پایه جداول اماری فوالدس��ازان‬ ‫بزرگ کشور؛ فوالد مبارکه‪ ،‬صبا‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫ذوب اه��ن‪ ،‬ش��مش الی��اژی‪ ،‬کاوه جنوب‪ ،‬خراس��ان‬ ‫و چادرمل��و ی��زد در مجموع در مرداد امس��ال با یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۶۴‬هزار و ‪ ۴۰۳‬تن تولید ش��مش فوالدی‬ ‫در مقایس��ه با مرداد ‪ ۹۶‬رشد ‪ ۱۶‬درصدی را در تولید‬ ‫شمش فوالدی ثبت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمینه محصوالت ف��والدی واحدهای‬ ‫مبارکه‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬صبا‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬اذربایجان‪،‬‬ ‫خراس��ان‪ ،‬فوالد الیاژی‪ ،‬ن��ورد و لوله اهواز؛ گروه ملی‬ ‫صنعتی فوالد‪ ،‬فوالد اکسین و ورق خودرو چهارمحال‬ ‫و بختیاری در مجموع در ‪ ۵‬ماهه س��ال ‪ ۹۷‬با رش��د‬ ‫‪ ۸‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‪۴ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۳۴‬هزار و ‪ ۹۵۲‬تن تولید داشتند‪.‬‬ ‫فوالدسازان یاد شده‪ ،‬مجموع تولید محصوالت خود‬ ‫را در مرداد امس��ال به ‪ ۹۱۶‬هزار و ‪ ۶۲۳‬تن رساندند‬ ‫که در مقایس��ه با ماه مشابه سال ‪ ۹۶‬افت ‪ ۳‬درصدی‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیشترین شمش فوالدی تولیدی در ‪ ۵‬ماهه امسال‪،‬‬ ‫مرب��وط به فوالد مبارکه با رقم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۹۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۵۵‬تن بود که در مقایس��ه با ‪۵‬ماه نخس��ت سال‬ ‫گذشته‪ ،‬رشد ‪ ۷‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫کمترین میزان ش��مش فوالدی به تولید رسیده در‬ ‫این دوره ‪ ۵‬ماهه‪ ،‬مربوط به فوالد الیاژی یزد به میزان‬ ‫‪ ۱۷۲‬هزار و ‪ ۲۸۶‬تن بود که نس��بت به عملکرد ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۶‬خود‪ ،‬به میزان ‪ ۷‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫اهن اس��فنجی تولیدی ‪ ۱۴‬واحد فوالدسازی کشور‬ ‫در مدت ‪ ۵‬ماهه امسال به رقم ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۹۸۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۴۷‬تن رس��ید که در مقایس��ه با دوره مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬رشد ‪ ۱۴‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫واحدهای یاد شده در مرداد امسال در مجموع یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۸۴۶‬هزار و ‪ ۸۴‬تن اهن اس��فنجی‪ ،‬تولید‬ ‫و نس��بت به مرداد سال گذش��ته رشد ‪ ۱۹‬درصدی را‬ ‫ثبت کردند‪.‬‬ ‫بیش��ترین اه��ن اس��فنجی تولیدی در م��دت این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬مربوط به فوالد مبارکه ب��ا رقم ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۹۶‬ه��زار و ‪ ۷‬تن بود‪ ،‬هر چند در مقایس��ه با دوره‬ ‫مشابه سال ‪ ۹۶‬افت ‪ ۳‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫همچنین از نظر کمترین میزان تولید اهن اسفنجی‬ ‫در بین فوالدس��ازان‪ ،‬صبا فوالد در دوره ‪ ۵‬ماهه‪۱۷ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۹۹‬تن تولید داشت‪.‬‬ ‫امسال قرار است میزان تولید شمش فوالدی کشور‬ ‫به ‪ ۲۴‬میلیون تن برسد که نسبت به عملکرد سال ‪۹۶‬‬ ‫رشد بیش از ‪ ۲‬میلیون تنی خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬تولید شمش فوالدی کشور افزون بر‬ ‫‪ ۲۱.۸‬میلیون تن شد که از این رقم بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن صادر شد و مجموع زنجیره فوالد صادراتی از رقم‬ ‫‪ ۹‬میلیون تن فراتر رفت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬براس��اس س��ند چش��م انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ظرفی��ت تولید فوالد رق��م ‪ ۵۵‬میلیون تن پیش بینی‬ ‫شده و انتظار می رود میزان تولید به ‪ ۵۱‬تا ‪ ۵۲‬میلیون‬ ‫تن برسد‪.‬‬ ‫وقتی مجوز ‪ ۵۰۰‬تن را در یک عرضه می دهند‪ ،‬فرصت بیش��تری‬ ‫برای دالل ها و واسطه ها که پول بیشتری دارند‪ ،‬ایجاد می شود‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه ها و دس��تورها به جای اینکه تولید را تسهیل کنند چوب‬ ‫الی چرخ ان خواهند گذاشت‬ ‫در ب��ورس کاال مش��خص اس��ت چ��ه ش��رکت هایی‬ ‫الومینیومی هس��تند و چه اش��خاصی برای سوداگری‬ ‫وارد بازار شده اند‪ .‬بورس می توانست این تفکیک را بین‬ ‫تولیدکنن��ده واقعی با واس��طه گر انجام دهد اما زیر بار‬ ‫نرفت و به جای این کار سهمیه بندی کرد که هر کسی‬ ‫به چ��ه میزان خریداری کند‪ .‬دالل ه��ای بزرگ قدرت‬ ‫خرید بیشتری دارند و این موضوع جای تامل دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫هم ش��اهد ش��یوه نامه جدی��د عرضه و س��همیه بندی‬ ‫الومینی��وم در بورس کاال هس��تیم‪ ،‬در حالی که از ‪۸‬‬ ‫مرداد تا ‪ ۱۲‬ش��هریور‪ ،‬الومینی��وم عرضه ای در بورس‬ ‫کاال نداش��ت‪ .‬پس از ان نیز دو عرضه انجام و نگرانی ها‬ ‫تا ح��دی رفع ش��د و ش��اهد عرضه ش��مش در بازار‬ ‫بودی��م‪ .‬در کارخانه ه��ای الومینیوم نیز باز ش��د اما به‬ ‫نظر می رس��د قص��د دارند جلوی عرضه ه��ا را در بازار‬ ‫بگیرن��د و این هفته نیز اج��ازه عرضه در بورس کاال را‬ ‫ندادند‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای صنای��ع الومینیوم ای��ران در ادامه‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬بورس کاال محل عرضه و تقاضا و کش��ف‬ ‫نرخ است اما با کم کردن تقاضا و سهمیه بندی می توان‬ ‫بازارسازی کرد که کار متقلبان و متخلفان است‪.‬‬ ‫ص��ادق نیت حقیقی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫س��همیه بندی جدید به میزان ‪ ۵۰۰‬تن در یک عرضه‬ ‫ب��رای ‪ ۳‬ماه را چگونه ارزیاب��ی می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬اگر هر‬ ‫کس��ی در هر هفته ‪ ۱۰۰‬ت��ن خریداری کند‪ ،‬در هفته‬ ‫چه��ارم رقابت کاهش خواهد یافت‪ ،‬در حالی که با این‬ ‫بخشنامه ها نرخ الومینیوم ‪ ۱.۵‬برابر قیمتی می شود که‬ ‫به ترکیه صادر می کنیم‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬وقت��ی مجوز ‪ ۵۰۰‬ت��ن را در یک‬ ‫عرض��ه می دهن��د‪ ،‬فرصت بیش��تری ب��رای دالل ها و‬ ‫واسطه ها که پول بیشتری دارند‪ ،‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫این بخش��نامه ها و دستورها به جای اینکه تولید را‬ ‫تسهیل کنند چوب الی چرخ ان خواهند گذاشت‪ .‬این‬ ‫در حالی است که قانون‪ ،‬وزارتخانه را موظف کرده که با‬ ‫تشکل ها همفکری کند اما هنوز نتوانسته ایم با وزیر دیدار‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰۰‬تن برای ‪ ۳‬ماه جوابگو نیست‬ ‫امیر بابایی‪ ،‬تولیدکننده پایین دست الومینیوم درباره‬ ‫س��همیه بندی ش��مش الومینی��وم در ب��ورس کاال در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت ما به عنوان یک‬ ‫ش��رکت تولیدکننده ورق الومینیوم‪ ،‬نیازمند ش��مش‬ ‫الومینیوم است‪.‬‬ ‫س��ال گذشته همین موقع ‪ ۱۶۰۰‬تن تولید داشتیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر هم ماهی هزار تن تولید داریم‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر این میزان را باید به صورت نقدی خرید کرد که‬ ‫برخی شرکت ها قدرت چنین خریدی ندارند‪ .‬تمام این‬ ‫مسائل مشکل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫بابایی با اشاره به اینکه اگر بازار را به حال خود بگذارند‬ ‫بسیار بهتر است‪ ،‬گفت‪ :‬س��همیه بندی مشکلی را حل‬ ‫نمی کند‪ .‬با این بخشنامه ها ش��رکت های پایین دستی‬ ‫از بین می روند‪ .‬زمانی که توان تامین مواد اولیه وجود‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬تولید امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬امروز نیز‬ ‫شاهد هستیم که هزینه های سربار بسیار افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر اگ��ر هزینه ه��ای تولی��د نی��ز‬ ‫افزای��ش یابن��د‪ ،‬کارخانه ه��ا ق��ادر ب��ه ادام��ه حیات‬ ‫نخواهن��د ب��ود‪ .‬وی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬از این نوع‬ ‫س��همیه بندی‪ ،‬هم باالدس��ت و هم پایین دست راضی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫این تولیدکننده پایین دس��ت الومینیوم در پاس��خ‬ ‫ب��ه این پرس��ش که ایا ب��رای چنی��ن تصمیم هایی با‬ ‫بخش ه��ای مختلف مش��ورت می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫تصمیم ه��ا ب��ا مش��ورت بخش ه��ای مختل��ف انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه وزارتخانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بای��د دغد غه ه��ای تولیدکنندگان را‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ ‫بابای��ی ی��اداور ش��د‪ :‬در کل‪ ،‬وضعیت بازار بس��یار‬ ‫نامناس��ب اس��ت و با تصمیم های غیرکارشناسی‪ ،‬بدتر‬ ‫هم می شود‪ .‬نرخ شمش به باالی ‪ ۳۰‬هزار تومان برای‬ ‫هر کیلو رسیده و با این تورم نمی توان کار کرد‪.‬‬ ‫مشاور رییس جمهوری اعالم کرد‬ ‫کارخانه الومینیوم جنوب در مراحل مقدماتی راه اندازی است‬ ‫مش��اور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت های‬ ‫فرس��وده و ناپای��دار ش��هری‪ ،‬با اب��راز رضایت از روند س��اخت‬ ‫بزرگ تری��ن کارخان��ه الومینیوم جنوب کش��ور در المرد گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م ب��ه زودی ازمایش س��رد ای��ن کارخانه ک��ه مقدمه‬ ‫راه اندازی نهایی ان است‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬اکب��ر ترکان افزود‪ :‬در جهان‪ ،‬رش��د مناطق‬ ‫مسکونی در پس کرانه دریاها تا عمق ‪ ۱۰۰‬کیلومتر است که در‬ ‫جنوب استان فارس‪ ،‬شهرستان المرد‪ ،‬ظرفیت بسیار خوبی دارد‪.‬‬ ‫وی ک��ه در جمع مدیران عالی شهرس��تان الم��رد و مدیران‬ ‫مجموعه کارخانه در حال س��اخت الومینی��وم جنوب و نیروگاه‬ ‫ش��رکت غدیر انرژی س��خن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬شهرستان المرد با‬ ‫برخورداری از منابع انرژی‪ ،‬دسترسی اسان به بنادر‪ ،‬بهره مندی‬ ‫از اب خلیج فارس در اینده نزدیک و رشد صنعتی بسیار خوب‪،‬‬ ‫می تواند یکی از نقاط هدف در شکل گیری شهرهای جدید باشد‪.‬‬ ‫مشاور رییس جمهوری گفت‪ :‬از ‪ ۸‬میدان گازی استان فارس‪،‬‬ ‫بزرگ تری��ن میدان در شهرس��تان المرد ق��رار دارد و این حجم‬ ‫زیاد منابع انرژی‪ ،‬ظرفیت بس��یار زیادی در حوزه اشتغال ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬فرماندار شهرس��تان المرد همچنین با اشاره به امضای‬ ‫تفاهمنامه تولید ‪ ۱۶۰‬هزار تن ورق الومینیوم و تاسیس کارخانه‬ ‫یاد ش��ده به عنوان یک��ی از مجموعه های بزرگ پایین دس��تی‬ ‫الومینی��وم در منطقه ویژه اقتص��ادی المرد افزود‪ :‬مردم فهیم و‬ ‫فرزندان متخصص این شهرستان همواره از پیشرفت ها استقبال‬ ‫کرده و بیش��ترین مش��ارکت را در تحقق اهداف زیرس��اخت و‬ ‫پایه ای شهرستان داشته اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بر اساس این گزارش‪ ،‬مش��اور رییس جمهوری‬ ‫از کارخانه الومینیوم جنوب و تاسیس��ات منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫انرژی بر المرد بازدید کرد‪.‬‬ ‫س��اخت کارخانه الومینیوم در شهرستان المرد از مصوبه ها و‬ ‫رهاوردهای س��فر اردیبهش��ت ‪ ۹۴‬دولت تدبیر و امید به استان‬ ‫فارس است‪.‬‬ ‫در س��فر سال گذشته وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ه جنوب فارس اعالم ش��د با بهره ب��رداری از این طرح بزرگ‬ ‫الومینیوم‪ ،‬ظرفیت تولید این محصول در کش��ور حدود ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬هم اینک ظرفیت تولید الومینیوم کشور ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال اس��ت و طرح بزرگ الومینی��وم جنوب نیز با‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۳۰۰‬هزار تن‪ ،‬به تنهایی با ظرفیتی معادل‬ ‫هم��ه واحدهای تولیدی کنون��ی در کش��ور‪ ،‬وارد چرخه تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬اس��تاندار فارس ‪ ۲۱‬فروردین امس��ال در بازدید‬ ‫از این واحد در حال س��اخت گفته بود‪ :‬فاز نخس��ت واحد تولید‬ ‫الومینی��وم در منطق��ه ویژه اقتصادی المرد در س��ال جاری به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اس��ماعیل تبادار ادامه داد‪ :‬امیدواری��م همه فازهای این واحد‬ ‫تولیدی که هم اینک از پیش��رفت مناس��بی برخوردار است‪ ،‬در‬ ‫زمان مقرر به بهره برداری برس��د زیرا این مه��م افزون بر اینکه‬ ‫در ایجاد اشتغال‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی‬ ‫بس��یار موثر اس��ت‪ ،‬در اقتصاد کشور و اس��تان فارس نیز نقش‬ ‫سازنده ای دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اس��تقرار صنایع انرژی بر نظیر الومینیوم در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی المرد و با ه��دف تامین برق پایدار برای این نوع‬ ‫صنایع هم اکنون نیروگاه س��یکل ترکیب��ی ‪ ۹۱۳‬مگاواتی غدیر‬ ‫انرژی در این منطقه در حال ساخت است‪ .‬این نیروگاه با سرمایه‬ ‫ارزی ‪ ۵۴۰‬میلی��ون یورو و س��رمایه گذاری ریالی ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از سوی شرکت شانگهای الکتریک گروپ چین(‪ )SEC‬در‬ ‫حال ساخت است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت منطقه ویژه اقتصادی المرد در جنوب اس��تان‬ ‫فارس قرار دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1140‬‬ ‫پیاپی ‪2458‬‬ ‫معدن‬ ‫شریعتمداری در مجمع عمومی ساالنه ایمیدرو خبرداد‬ ‫رکورد تولید طالی ایران تا پایان سال می شکند‬ ‫‹ ‹بهره برداری از ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان طرح‬ ‫تا پایان سال‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مجمع عمومی ایمیدرو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایمیدرو س��ازمانی پیشرو در اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر به س��بب عملکرد این س��ازمان در جلب‬ ‫مش��ارکت بخش خصوص��ی در س��رمایه گذاری‪ ،‬افزایش‬ ‫فعالیت های اکتش��افی و رش��د ظرفیت های تولید‪ ،‬ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جذب ‪ ۸۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سرمایه در طرح های جدید‪ ،‬راه اندازی ‪ ۲.۲‬میلیارد‬ ‫دالر طرح در سال گذشته و رشد فعالیت های اکتشافی از‬ ‫اقداماتی اس��ت که سبب شده ایمیدرو به عنوان سازمانی‬ ‫پیشتاز در جشنواره شهید رجایی انتخاب شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪۸۰ :‬درصد از برنامه ها و اقدامات اکتشافی‬ ‫ایمی��درو در مناط��ق کم برخوردار انجام ش��ده که زمینه‬ ‫مناس��بی برای رش��د اش��تغال در ان مناطق ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۰۰‬مح�دوده جدی�د اکتش�افی‪ ،‬ام�اده‬ ‫واگذاری‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین خب��ر داد‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬محدوده اکتش��افی جدید‪ ،‬اماده واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی ش��ده است که از امروز‪ ،‬یکشنبه‪ ،‬این مهم اغاز‬ ‫می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت های واجد شرایط می توانند‬ ‫با مراجعه به س��امانه کاداس��تر ب��رای در اختیار گرفتن‬ ‫محدوده های جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬عم��ده ماده معدنی ای��ن محدوده ها را‬ ‫فلزی اعالم ک��رد و یاداور ش��د‪ :‬محدوده های مورد نظر‪،‬‬ ‫عالوه بر ‪ ۴۰۰‬محدوده امیدبخش��ی اس��ت که در گذشته‬ ‫به وسیله این سازمان‪ ،‬تحت عملیات اکتشافی قرار گرفته‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ایمی��درو ب��ا هم��کاری س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عملیات‬ ‫اکتشافی را انجام داد ه که در تاریخ فعالیت های اکتشافی‬ ‫کشور بی سابقه است و رکوردی بی سابقه به شمار می رود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بی��ان اینکه چنین‬ ‫اقداماتی‪ ،‬ایمیدرو را پیشتاز تمام سازمان های ملی کشور‬ ‫قرار داد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این سازمان تحوالتی اساسی‬ ‫طی کرده که اثار رش��د تولید‪ ،‬سرمایه گذاری و صادرات‬ ‫ان نمایان ش��ده و نتایج بخش هایی همچون اکتشاف در‬ ‫س��ال های اتی بیش از پیش نصیب حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمیدرو‪ ،‬تکیه گاه شرایط سخت‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بای��د اذع��ان کرد که ایمی��درو یکی از‬ ‫س��ازمان های پیشتاز در اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬به طوری‬ ‫که ایران می تواند در شرایط سخت به ان تکیه کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ش��ریعتمداری‪ ،‬فعالیت ه��ای ایمی��درو در‬ ‫حوزه ه��ای راهب��ری‪ ،‬توس��عه و توانمندس��ازی بخ��ش‬ ‫خصوصی در س��ال های گذشته رشد بس��زایی یافته و با‬ ‫وج��ود اینکه هدف ان س��ازمان‪ ،‬س��وداوری نیس��ت اما‬ ‫توانس��ته حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ایمیدرو در مس��یر درستی قرار گرفته و از این بابت‬ ‫از اقای کرباسیان و همچنین مدیران‪ ،‬کارشناسان و سایر‬ ‫کارکنان‪ ،‬تقدیر و تشکر دارم‪.‬‬ ‫وی ایمی��درو را یک��ی از تکیه گاه ه��ای اقتصادی ایران‬ ‫خواند و اظهار کرد‪ :‬از تحوالت اساس��ی در این س��ازمان‪،‬‬ ‫توجه به جوانگرایی است‪ ،‬به طوری که در سال های اخیر‬ ‫متوس��ط سن مدیران در این مجموعه به ‪ ۴۲‬سال رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر این مدیران که اکنون مشغول انجام‬ ‫وظایف هس��تند‪ ،‬در اینده نیز قادرند مدیریت بنگاه های‬ ‫بزرگ و سازمان های باالتر را بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫شریعتمداری با تاکید بر اینکه بدون نقشه راه نمی توان‬ ‫در این مس��یر حرکت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ایمیدرو بازوی کمکی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در توسعه است و به تازگی‬ ‫نیز با نهایی کردن نقشه راه معدن و صنایع معدنی ایران‪،‬‬ ‫مس��یر حرکت و توس��عه در این بخش را مشخص کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که کشور زیر فشار نظام‬ ‫س��لطه جهانی قرار دارد‪ ،‬توانسته رش��د تولید و صادرات‬ ‫محصوالت این بخش را عملی کند و پیش بینی می ش��ود‬ ‫فرشته بصیرانی‬ ‫معدندار زغال سنگ‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مجم��ع عمومی س��االنه ایمیدرو‪ ،‬پی��ش از ظهر دیروز‬ ‫ب��ه اتفاق ارا و با حض��ور تمام اعضا‪ ،‬گ��زارش عملکرد و‬ ‫صورت های مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬را تصویب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این مجمع که به ریاس��ت محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪،‬‬ ‫تمام اعضا شامل رییس هیات عامل ایمیدرو و نمایندگان‬ ‫وزارتخان�� ه تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‪ ،‬وزارت ام��ور‬ ‫اقتصادی و دارای��ی‪ ،‬وزارت نی��رو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان برنامه و بودج��ه و همچنین بازرس‬ ‫قانونی و حسابرس مستقل حضور داشتند‪.‬‬ ‫از جمله مشخصات گزارش مجمع سال ‪ ،۹۶‬می توان به‬ ‫برگزاری پیش از موعد جلس��ه مجمع و همچنین کاهش‬ ‫بندهای گزارش حسابرسی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در انتهای جلس��ه نیز س��ازمان حسابرس��ی به عنوان‬ ‫حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی سال ‪ ۱۳۹۷‬انتخاب‬ ‫شد‪ .‬از سوی دیگر روزنامه های سراسری اطالعات و دنیای‬ ‫اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیراالنتش��ار مجمع تعیین‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫امروز ‪ 200‬محدوده معدنی واگذار می شود‬ ‫بازگرداندن ارز صادرات��ی به چرخه اقتصاد ایران ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬حرفی ندارد‪ .‬در صدر این ش��رکت ها‪ ،‬شرکت های‬ ‫وابس��ته به دولت قرار دارند که از منابع مناس��ب دولتی‬ ‫برخوردارن��د و س��رمایه گذاری اولیه عمده انها از س��وی‬ ‫دولت انجام شده و تکلیف انها بیشتر است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫‪ ،‬جزئیات بیش��تری از ازادسازی طرح های معدنی‬ ‫ارائ��ه داد و گفت‪ :‬ب��ا کار فوق العاده ای که با همت رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو و همکاران شان انجام شد و همکاری‬ ‫س��ازمان توس��عه ای ایمیدرو و س��ازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتش��افات معدنی با معاونت معدنی وزارتخانه در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬هم در دولت تدبیر و امید و هم در س��ال ‪ ۹۶‬و‬ ‫‪ ۹۷‬رکورد بی نظیری در حوزه اکتشافات داریم که با تمام‬ ‫تاریخ اکتشافات معدنی کشور قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با انجام عملی��ات ژئوفیزیک هوایی و دقیق‬ ‫کردن همه انومالی های موجود‪ ۴۰۰ ،‬محدوده امیدبخش‬ ‫در گذش��ته حاصل شد‪ .‬به تازگی نیز ‪ ۲۰۰‬محدوده دیگر‬ ‫ب��ه ان اضافه ش��ده که به این ترتیب ب��ا اعالم پهنه های‬ ‫امیدبخش ب��رای انتخاب محدوده ها بر اس��اس ضوابط و‬ ‫مقررات اعالمی و بر اس��اس قوانین معدنی کش��ور‪ ،‬همه‬ ‫متقاضی��ان واج��د ش��رایط می توانند با ورود به س��امانه‬ ‫کاداس��تر‪ ،‬نق��اط و محدوده های��ی را انتخاب ک��رده و بر‬ ‫اس��اس مقررات موجود‪ ،‬مع��ادن را در اختیار بگیرند و به‬ ‫بهره برداری برسانند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری درباره نوع کانی ای��ن محدوده ها گفت‪:‬‬ ‫عمده شناسایی ها درباره کانی های غیرفلزی بود اما از ان‬ ‫ارزشمندتر به لحاظ دارایی ها‪ ،‬بخشی است که مربوط به‬ ‫فلزات به ویژه فلزات کمیاب مانند طال و انتیموان اس��ت‪،‬‬ ‫به نحوی که در برخی از نقاط کش��ور به شناس��ایی نقاط‬ ‫مهمی اقدام کردیم و امیدواریم امسال بتوانیم رکورد ‪۱۰‬‬ ‫تن طالی کشور را به دست بیاوریم و در حوزه های مختلف‬ ‫در تولی��د و صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی‪ ،‬رکورد‬ ‫صادرات ان را با وجود تمام فش��ارهای نظام سلطه گر در‬ ‫سال‪ ۹۷‬بشکنیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری‪ :‬در ش��رایطی که کشور زیر فشار نظام سلطه جهانی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬رشد تولید و صادرات محصوالت این بخش عملی شده و‬ ‫پیش بینی می شود تا پایان امسال به ظرفیت تولید ‪۱۰‬تن طال و ‪۹۰‬‬ ‫میلیون تن سنگ اهن دست یابیم‬ ‫تا پایان امسال به ظرفیت تولید ‪ ۱۰‬تن طال و ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫تن سنگ اهن دست یابیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه امس��ال‬ ‫رشد تولید در صنایع مس و الومینیوم نیز به ثمر خواهد‬ ‫نشس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای س��ال تاکن��ون ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان پروژه در بخش های مختلف راه اندازی ش��ده و تا‬ ‫پایان امسال نیز شاهد راه اندازی ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫طرح ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت چش�مگیر بخ�ش خصوص�ی در‬ ‫طرح های معدن و صنایع معدنی‬ ‫رییس هی��ات عامل ایمی��درو نی��ز در مجمع عمومی‬ ‫عادی (س��االنه) ایمی��درو اعالم کرد‪ :‬تحق��ق برنامه های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و انجام ماموریت های توس��عه ای از ابتدا‬ ‫در برنامه های این سازمان قرار گرفت و با تالش های انجام‬ ‫ش��ده در سال های اخیر‪ ،‬دس��تاوردهای قابل مالحظه ای‬ ‫حاصل شد‪.‬‬ ‫وی در این جلس��ه که با حض��ور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و تمام اعضای مجمع برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به عملک��رد‪ ،‬ادعا می کنی��م ایمیدرو در راس��تای تحقق‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬یکی‬ ‫از سازمان های برتر در کشور بوده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬یکی از مش��کالت ایمیدرو با ش��روع‬ ‫فعالی��ت دولت یازده��م‪ ،‬طرح های نیمه تم��ام و متوقف‬ ‫ب��ود‪ .‬عالوه بر برنامه ریزی برای حل مش��کالت طرح های‬ ‫نیمه تم��ام‪ ،‬پروژه ه��ای جدیدی را نیز تعری��ف کردیم تا‬ ‫بخ��ش خصوصی و غیر دولتی‪ ،‬مش��ارکت بیش��تری در‬ ‫طرح ها داشته باشند‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو ب��ا بی��ان اینکه جذب‬ ‫سرمایه گذار در حوزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬یکی از نکات‬ ‫حائز اهمیت این سازمان در سال های گذشته بوده است‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬عالوه ب��ر برنامه های توس��عه ای و حمایتی‪،‬‬ ‫توجه به پژوهش در شمار اولویت های سازمانی قرار گرفت‬ ‫و در ای��ن زمینه‪ ،‬ایمیدرو با س��رمایه گذاری میلیاردی در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬گام های اثربخشی را برداشته است‪.‬‬ ‫کرباس��یان ی��اداور ش��د‪ :‬ایمی��درو با انجام و توس��عه‬ ‫فعالیت های اکتش��افی و رس��اندن ان به سطح ‪۲۷۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع‪ ،‬ریس��ک ناش��ی از عملیات اکتش��اف را بر‬ ‫عهده گرفت تا ش��رایط جذب س��رمایه بخش خصوصی‬ ‫فراه��م اید‪ .‬در این برنام��ه تاکنون ‪ ۲۰۰‬ه��زار کیلومتر‬ ‫عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام شده است‪ .‬اکنون شرایط‬ ‫جذب س��رمایه ها فراهم امده و بخش خصوصی می تواند‬ ‫با ادامه فعالیت ها‪ ،‬معادن کشف شده را در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫کرباس��یان با بی��ان اینک��ه ایمیدرو‪ ،‬توس��عه‪ ،‬راهبری‬ ‫شرکت ها و توانمندسازی را در شمار ماموریت های اصلی‬ ‫خود قرار داده‪ ،‬گفت‪ :‬این س��ازمان به همراه شرکت های‬ ‫وابس��ته‪ ،‬چندین طرح را با س��رمایه گذاری ‪ ۳.۷‬میلیارد‬ ‫دالر تا پایان امس��ال به بهره برداری خواهد رس��اند و در‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از مناطق کمتر توسعه یافته کشور‪ ،‬فعالیت های‬ ‫معدنی به ویژه اکتشافی داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فعال کردن دوباره طرح ها در س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫ارزش ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر از دیگر اقدامات این س��ازمان به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫کرباس��یان اعالم ک��رد‪ :‬ایمی��درو ‪ ۲۴‬میلی��ارد تومان‬ ‫در بخ��ش پژوه��ش و توس��عه فن��اوری در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫س��رمایه گذاری کرد و ‪ ۲‬میلیارد تومان سرمایه به بخش‬ ‫اموزش اختصاص داد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن مدت ‪۱۳‬هزار نف��ر با همکاری‬ ‫اموزشگاه های تخصصی‪ ،‬مورد اموزش قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫همکاری با ‪ ۱۰‬دانش��گاه معتبر کش��ور از جمله اقدامات‬ ‫س��ازمان در این زمینه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مطالع��ه در زمینه‬ ‫عناصر خاکی‪ ،‬یکی از مهم ترین برنامه های ایمیدرو است‬ ‫که در این زمینه‪ ،‬دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد‪.‬‬ ‫کرباس��یان با اعالم اینکه با ش��روع دوران مدیریتی در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۲‬در تمام شرکت ها و واحدهای تابع‪ ،‬حسابرسی‬ ‫داخلی ب��ه طور جدی اجرایی ش��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از تیم‬ ‫اجرایی ش��امل مدیران و تم��ام کارکنان ایمیدرو به پاس‬ ‫تالش هایی که در س��ال های گذش��ته داشته اند‪ ،‬قدردانی‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اعالم اینکه از‬ ‫سال گذشته تا امروز ‪ ۸‬پروژه در مناطق محروم راه اندازی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جذب س��رمایه گذار و بهره برداری از‬ ‫پروژه ه��ا‪ ،‬از نکات مثبت س��ازمان ب��وده و امیدواریم این‬ ‫ت دستگاه ها ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫روند با حمای ‬ ‫وی با بیان اینکه در این زمینه‪ ،‬سیاس��ت های دولت و‬ ‫برنامه ریزی ها بسیار موثر بوده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬توجه ویژه‬ ‫به سازمان های توسعه ای‪ ،‬باعث می شود این مجموعه ها به‬ ‫عنوان بازوی دولت‪ ،‬کمک رسان اقتصاد کشور باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکلی�ف ب�ه تولیدکنن�دگان ب�رای اعلام‬ ‫قیمت ها به سازمان حمایت‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنان خود و در حاش��یه این برنامه درب��اره ارائه نرخ‬ ‫کاالها در پایگاه اطالع رس��انی نرخ کاال و خدمات (‪.۱۲۴‬‬ ‫‪ )IR‬و همچنین انتشار فهرست کاالهایی که با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی وارد کش��ور ش��ده اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما از نظ��ام بانکی‬ ‫درخواس��ت کرده ایم اطالع��ات کاالهایی که با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی وارد ش��ده اند را به پایگاه اطالع رسانی نرخ کاال و‬ ‫خدمات ارائه کند‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬از انجا‬ ‫که برخی کاالها در کش��ور دارای نرخ تثبیتی هس��تند و‬ ‫ستاد تنظیم بازار برای برخی از کاالها نرخ تثبیتی در نظر‬ ‫گرفته‪ ،‬همه مکلفند ان را رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تخل��ف از ان از س��وی ش��رکت ها و‬ ‫س��ازمان های دولتی‪ ،‬نهادهای عمومی و بخش خصوصی‪،‬‬ ‫تخلف تعزیراتی به ش��مار می رود و پرون��ده متخلفان به‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی ارس��ال می ش��ود اما درباره‬ ‫س��ایر کاالها هم همه تولیدکنندگان مکلفند بر اس��اس‬ ‫ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا را اعالم و در سایت ش��ان درج ک��رده و به نحو‬ ‫مقتضی در س��امانه های خود به عموم اعالم کنند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه باید این اطالعات را در سامانه ‪ ۱۲۴‬هم ارائه دهند‪.‬‬ ‫انهایی که ب��ه این امر مبادرت نکنند مش��مول مجازات‬ ‫تعزیراتی خواهند بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این تصمیم به شفاف س��ازی قیمت ها‬ ‫در س��طح کشور کمک خواهد کرد و شرایطی را به وجود‬ ‫خواهد اورد تا مردم با اطالعات دقیق نسبت به کاالهایی‬ ‫که در اختیارش��ان قرار می گیرد وارد فروش��گاه ها شوند‬ ‫گفت‪ :‬تمام اس��تانداران کش��ور و س��تادهای تنظیم بازار‬ ‫که زیر نظر انها تش��کیل می ش��ود و هم��ه فرمانداران و‬ ‫واحدهای تنظیم بازار که با نظارت انها فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫ناظ��ران و مجریان واقعی تحقق این هدف در ایران بزرگ‬ ‫هستند و ما انتظار دقت عملکرد از انها داریم‪.‬‬ ‫وی درباره همکاری نکردن ش��رکت های بزرگ معدنی‬ ‫برای واریز کردن ارز صادراتی خود به س��امانه نیما گفت‪:‬‬ ‫تمام کس��انی که ارز صادراتی دارند برابر قانون‪ ،‬مکلف به‬ ‫بازگردان��دن ارز حاص��ل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادی‬ ‫هس��تند و بر اس��اس مصوبه مرداد‪ ،‬از همه انها در موقع‬ ‫خروج کاال از گمرکات ضمانت های الزم برای بازگشت ارز‬ ‫صادراتی گرفته می شود‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در ادام��ه ب��ا بیان اینکه ح��رف جدید‬ ‫ش��رکت های بزرگ معدنی درباره زم��ان بازگرداندن این‬ ‫ارز ب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بر اس��اس مصوبه فعل��ی تا ‪ ۳‬ماه و‬ ‫در م��واردی فق��ط تا ‪ ۲‬ماه اج��ازه بازگرداندن ارز حاصل‬ ‫از صادرات را به کش��ور داشتند اما هیچ کس درباره اینکه‬ ‫‹ ‹برنامه برای دو رقمی کردن سهم معدن و‬ ‫صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هم در حاش��یه این نشس��ت در گفت وگو ب��ا خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬اوایل پیروزی انقالب‪ ،‬یکی از بیشترین و بزرگ ترین‬ ‫واردات کش��ور‪ ،‬فوالد بود که من مع��اون وزیر اقتصاد در‬ ‫حمل ونقل بودم و به خاطر دارم بندرعباس به ش��هر اهن‬ ‫مع��روف بود‪ ،‬به این دلیل که حجم واردات اهن زیاد بود‪،‬‬ ‫در حالی که در س��ال ‪ ۹۶‬افزون بر ‪ ۹‬میلیون تن صادرات‬ ‫فوالد داش��تیم و بیش از ‪ ۴.۵‬میلیارد دالر صادرات ارزی‬ ‫کسب کردیم‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫در حوزه اهن اس��فنجی‪ ،‬فناوری پرد که زیر نظر ایمیدرو‬ ‫طراحی ش��ده و ص��د در صد ایرانی اس��ت‪ ،‬به کار گرفته‬ ‫ش��د و چند کارخانه با این فناوری راه اندازی ش��دند‪ .‬در‬ ‫ح��وزه گندله و کنس��انتره نی��ز کارخانه هایی از س��وی‬ ‫شرکت های داخلی‪ ،‬طراحی و اجرا می شوند و صرف نظر‬ ‫از خودکفایی در تولید ف��والد‪ ،‬صادرکننده فناوری فوالد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کرباس��یان در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه صادرات‬ ‫فوالد در س��ال گذشته رکورد زد‪ ،‬گفت‪ :‬عمده محصوالت‬ ‫ف��والدی در این س��ال به نقاط مختلفی از اس��یا‪ ،‬اروپا و‬ ‫کانادا صادر شد و امسال هم در ‪ ۵‬ماه ابتدای سال‪ ،‬میزان‬ ‫تولید فوالد نس��بت به سال گذشته ‪ ۱۳‬درصد در مجموع‬ ‫ح��وزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬چ��ه در حوزه تولید و چه‬ ‫در زمینه صادرات‪ ،‬افزایش داشتیم‪ .‬در حوزه فوالد باالی‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د افزایش تولید داش��تیم و در صادرات‪ ،‬رکورد‬ ‫سال گذشته را شکستیم و امیدواریم این امر ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنانش تاکید کرد‪ :‬سهم معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی در اقتص��اد و تولید ناخالص داخل��ی بین ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫درصد است‪ .‬این س��هم در کشورهای دارای معدن تا ‪۱۶‬‬ ‫درصد هم می رس��د که در برنامه چش��م انداز پیش بینی‬ ‫کردی��م این رق��م را به حدود ‪ ۱۰‬درص��د افزایش دهیم‪،‬‬ ‫اگرچه در سال ‪ ۹۶‬با اینکه معدن و صنایع معدنی ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫درصد در تولید ناخالص داخلی نقش داشتند‪ ۲۲ ،‬درصد‬ ‫صادرات کش��ور و درامد ارزی صادرات غیر نفتی‪ ،‬متعلق‬ ‫به این حوزه بود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬س��ال گذش��ته‪ ،‬تنها در حوزه ایمیدرو‬ ‫‪۱۳‬ه��زار ش��غل جدید ایجاد ش��د ک��ه تا پایان س��ال با‬ ‫‪۳‬میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری که در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود ‪ ۹‬ه��زار ش��غل دیگر ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تا پایان برنامه ششم قرار است ‪۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری کنیم‪ .‬به همین دلیل این حوزه جای‬ ‫رشد چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه طال‪ ،‬جدا از یک معدن طالی بزرگ‬ ‫و کارخانه هایی که در اذربایجان غربی و کردستان داریم‪،‬‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬پروژه زرشوران ‪ ۲‬را در یک ماه اینده کلنگ زنی‬ ‫می کن��د که ح��دود ‪ 2‬تن طال به ظرفیت طالی کش��ور‬ ‫می افزاید‪ .‬جدا از ان در استان های سیستان و بلوچستان‬ ‫و خراس��ان جنوبی و همچنی��ن اذربایجان غربی‪ ،‬معادن‬ ‫بس��یار خوبی از طال کش��ف کردیم‪ ،‬به نحوی که تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬نزدیک به ‪ ۴۰‬تن طال به ذخایر طالی کش��ور‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تولید‬ ‫زغال سنگ‬ ‫‪  ‬و جایگاه‬ ‫ایران‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫‪۸۰‬درصد‬ ‫از برنامه ها‬ ‫و اقدامات‬ ‫اکتشافی‬ ‫ایمیدرو‬ ‫در مناطق‬ ‫کم برخوردار‬ ‫انجام شده که‬ ‫زمینه مناسبی‬ ‫برای رشد‬ ‫اشتغال در ان‬ ‫مناطق ایجاد‬ ‫کرده است‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫سال گذشته‬ ‫تنها در حوزه‬ ‫ایمیدرو‬ ‫‪۱۳‬هزار شغل‬ ‫جدید ایجاد شد‬ ‫که تا پایان سال‬ ‫با ‪۳‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫که در حال‬ ‫انجام است‬ ‫پیش بینی‬ ‫می شود ‪ ۹‬هزار‬ ‫شغل دیگر‬ ‫ایجاد شود‬ ‫زغال سنگ از جمله مواد معدنی با ارزشی‬ ‫اس��ت که از بقایای درخت��ان و گیاهان به‬ ‫وج��ود می اید‪ .‬این ماده معدن��ی به عنوان‬ ‫ماده اولیه برای تولید اشکال مختلف انرژی‬ ‫در صنایع کاربرد دارد و نقش بسیار مهمی‬ ‫در توسعه صنعت کشورهای مختلف جهان‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫زغال س��نگ پس از نفت‪ ،‬بیشترین سهم‬ ‫را در س��بد انرژی جهان دارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪ ۳۰‬درص��د از مصرف‬ ‫انرژی اولی��ه جهان از زغال س��نگ تامین‬ ‫و ‪ ۴۰‬درص��د ب��رق جه��ان در نیروگاه های‬ ‫زغال سنگی تولید می شود‪ .‬مهم ترین کاربرد‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬تولید ان��رژی و تهیه کک در‬ ‫صنایع فوالدسازی به روش کوره بلند است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تولی��د گاز هیدروژن‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه واکس های صنعتی‪ ،‬تولید کربن فعال‬ ‫و مواد الی مانند بنزن‪ ،‬اتیلن‪ ،‬پروپیلین و‪...‬‬ ‫از قطران زغال سنگ به دست می اید‪.‬‬ ‫اگرچه نفت همچن��ان منبع انرژی اصلی‬ ‫جهان اس��ت ام��ا پژوهش جدید موسس��ه‬ ‫دیده بان جهان حاکی از رش��د چش��مگیر‬ ‫اس��تفاده از زغال س��نگ و گاز طبیع��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬مص��رف جهان��ی زغال س��نگ در‬ ‫سال ‪1391‬خورشیدی (‪ 2012‬میالدی) به‬ ‫‪ ۳/۷۳‬میلیارد تن معادل نفت رسیده است‪.‬‬ ‫زغال س��نگ ک��ه زمانی م��اده ای ارزان‪،‬‬ ‫کثی��ف و بدون جذابیت ش��مرده می ش��د‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر بزرگ ترین رش��د مصرف را‬ ‫بین انواع مواد سوختی جهان دارد‪ .‬استفاده‬ ‫از زغال س��نگ در بسیاری از کشورهای در‬ ‫حال توس��عه‪ ،‬به واسطه کمبود منابع رو به‬ ‫افزایش است و اگر فناوری زغال سنگ پاک‬ ‫کاربردی ش��ود‪ ،‬این ماده ب��ه عنوان منبع‬ ‫گریزناپذیر ان��رژی در این��ده باقی خواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬مص��رف گاز طبیعی با‬ ‫‪ ۲/۲‬درص��د افزایش ب��ه ‪ ۲/۹۱‬میلیارد تن‬ ‫معادل نفت رسیده است‪.‬‬ ‫زغال س��نگ و گاز طبیعی‪ ،‬سوخت های‬ ‫اصلی در بازار الکتریس��یته جهان هستند و‬ ‫از ان جایی که بیش��تر به عنوان جایگزین‬ ‫یکدیگ��ر اس��تفاده می ش��وند‪ ،‬روند مصرف‬ ‫انها نیز باید در کنار هم مورد بررس��ی قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫تولید زغال س��نگ در جه��ان همواره به‬ ‫دلی��ل ویژگی ه��ای ان از اهمیت ش��ایان‬ ‫توجهی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫عنوان پلی به سوی اینده برای زغال سنگ‬ ‫از س��وی متخصص��ان و کارشناس��ان امور‬ ‫انرژی می تواند موید اهمیت زغال س��نگ به‬ ‫عنوان یک منبع انرژی جایگزین نفت و گاز‬ ‫در اینده باشد‪.‬‬ ‫از لحاظ ذخیره‪ ،‬بر اساس گزارش موسسه‬ ‫فدرال علوم زمین و منابع طبیعی (‪)BGR‬‬ ‫ذخایر قطعی زغال سنگ قابل استحصال در‬ ‫جهان تا ابتدای زمستان ‪ 1395‬خورشیدی‬ ‫(پایان سال‪2016‬میالدی)‪ ،‬بیش از ‪۱۱۳۹‬‬ ‫میلی��ارد تن پیش بینی و محاس��به ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بی��ش از ‪ ۵۷‬درصد از ای��ن ذخایر‬ ‫در امری��کا‪ ،‬چی��ن و روس��یه ق��رار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ران جزو کش��ورهای غن��ی جهان در‬ ‫میزان ذخایر زغال سنگ است و تنها ‪۰/۱۳‬‬ ‫درصد از کل این ذخایر را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اخری��ن امار‪ ،‬حج��م ذخایر‬ ‫قطعی زغال س��نگ ای��ران ‪ ۱/۲‬میلیارد تن‪،‬‬ ‫ذخای��ر احتمالی ‪ ۱/۷‬میلی��ارد تن و میزان‬ ‫ذخایر زمین شناس��ی در حدود ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫تن براورد شده است‪.‬‬ ‫از نظر ذخایر قطعی زغال س��نگ نیز در‬ ‫رتبه ‪ ۲۶‬و بر اس��اس میزان کلی ذخایر در‬ ‫رتب��ه ‪ ۱۲‬جهان ق��رار دارد ام��ا در صورت‬ ‫اکتشاف بیشتر پیش بینی می شود که توان‬ ‫رقابت با کشورهای قدرتمند در بازار را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬از نظ��ر توزی��ع ذخایر‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫حجم ذخایر زغال س��نگ کشور در منطقه‬ ‫طبس‪ ،‬س��پس کرمان و البرز ش��رقی قرار‬ ‫دارد‪ .‬بررس��ی ام��ار و ارقام نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه صنعت زغال س��نگ ای��ران در منطقه‬ ‫خاورمیانه از جایگاه بس��یار خوبی برخوردار‬ ‫اس��ت ام��ا در قاره اس��یا و کل جه��ان‪ ،‬از‬ ‫موقعی��ت مناس��بی برخ��وردار نب��وده و با‬ ‫کشورهای صاحب این صنعت فاصله زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 25‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 6‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 16‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1140‬‬ ‫پیاپی ‪2458‬‬ ‫خبر‬ ‫تاکید گروه ‪ ۲۰‬بر‬ ‫اصالحات فوری در ‪WTO‬‬ ‫وزی��ران بازرگانی ‪ ۲۰‬اقتص��اد بزرگ جهان‬ ‫اعالم کردند که ضرورت مبرمی برای اصالحات‬ ‫در س��ازمان تجارت جهان��ی (‪ )WTO‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬کشورهای عضو گروه‬ ‫‪ ۲۰‬در بیانیه ای که به دنبال سلسله نشس��ت ها‬ ‫در ماردل پالتای ارژانتین منتش��ر شد‪ ،‬اعالم‬ ‫کردند نیاز فوری برای مذاکره بیشتر به منظور‬ ‫بی اث��ر کردن ریس��ک ها و افزای��ش اعتماد در‬ ‫تج��ارت جهانی و بهب��ود ‪ WTO‬وجود دارد‪.‬‬ ‫در این دیدارها سس��یلیا مالم استروم‪ ،‬کمیسر‬ ‫تج��ارت اتحادی��ه اروپا و معاون��ان نمایندگان‬ ‫تجاری چین و امریکا حضور داش��تند‪ .‬سازمان‬ ‫تج��ارت جهان��ی از س��وی دونال��د ترام��پ‪،‬‬ ‫رییس جمه��وری امری��کا م��ورد انتق��اد قرار‬ ‫گرفت��ه و وی تهدی��د کرده که اگ��ر این نهاد‬ ‫تج��اری‪ ،‬رفتار بهتری در قبال امریکا نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬از ان خارج خواهد ش��د‪ .‬خروج امریکا‬ ‫از س��ازمان تج��ارت جهان��ی‪ ،‬پیامدهای قابل‬ ‫توجهی برای اقتصاد جهانی نس��بت به جنگ‬ ‫تجاری فزاینده ترامپ با چین دارد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گ��زارش بلومبرگ‪ ،‬خورخه فوری‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫ارژانتین‪ ،‬پس از انتشار این بیانیه به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬ما معتقدیم که یافتن پیش��نهادها برای‬ ‫پاسخگوتر ش��دن س��ازمان تجارت جهانی به‬ ‫چالش ه��ای فعلی ب��رای تج��ارت‪ ،‬از اهمیت‬ ‫فوق العاده ای برخوردار است‪ .‬ریس موراتو‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت و بازرگانی اسپانیا به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان کشورهای گروه ‪ ۲۰‬در نوامبر برای‬ ‫مذاکره درباره اصالحات سازمان تجارت جهانی‬ ‫در سطح فنی دیدار خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ای��ن دی��دار را تایی��د ک��رد و گف��ت‬ ‫موضوع های این برنامه هنوز مشخص نشده اند‪.‬‬ ‫وانگ ی��ی‪ ،‬وزیر خارجه چین نیز پس از دیدار‬ ‫اخیر ب��ا ژان ای��و لودریان‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬اظهار کرده بود ما بر این باور نیستیم‬ ‫که س��امانه فعلی سازمان تجارت جهانی‪ ،‬عالی‬ ‫و بدون عیب و نقص اس��ت‪ .‬چین از اصالحات‬ ‫و بهبود س��امانه فعلی از جمله سازمان تجارت‬ ‫جهانی حمایت می کند تا منصفانه تر‪ ،‬کارامدتر‬ ‫و منطقی تر شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫به گ��زارش ماینینگ‪ ،‬صادرات س��نگ‬ ‫اهن از بندر هدلند اس��ترالیا به چین در ماه‬ ‫گذشته میالدی امسال حدود ‪ ۱۰‬درصد رشد‬ ‫ماهانه داشته است‪ .‬در این ماه صادرات سنگ‬ ‫اهن به چین از بزرگ ترین بندر حمل سنگ‬ ‫اهن جهان ‪ ۳۵.۵‬میلیون تن بود‪ ،‬در حالی که‬ ‫ماه پیش از ان (ژوئیه) ‪ ۳۲.۴‬میلیون تن ثبت‬ ‫شد‪ .‬در کل ماه گذشته میالدی (اوت) ‪۴۲.۴‬‬ ‫میلیون تن سنگ اهن از این بندر صادر شده‬ ‫که نسبت به ‪ ۴۰.۷‬میلیون تن ماه پیش از ان‬ ‫رشد داشت اما نس��بت به اوت ‪ ۲۰۱۷‬حدود‬ ‫یک درصد افت کرده اس��ت‪ .‬بن��در هدلند از‬ ‫سوی ‪ ۳‬ش��رکت معدنی بزرگ استرالیا برای‬ ‫صادرات سنگ اهن استفاده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل مینت‪ ،‬ن��رخ میلگرد‬ ‫صادراتی ترکی��ه پس از انکه افت قیمت های‬ ‫زی��ادی داش��ت‪ ،‬ب��اال رف��ت‪ .‬اخری��ن نرخ‬ ‫پیش��نهادی‪ ۵۱۰ ،‬ت��ا ‪ ۵۱۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫ثب��ت ش��ده ک��ه ‪ ۱۰‬دالر هر تن رش��د نرخ‬ ‫هفتگ��ی داش��ت‪ .‬در بازار داخل��ی ترکیه نیز‬ ‫تقاضای میلگرد بهتر ش��ده اما فعالیت کمی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬نرخ لیر ترکیه نسبت به دالر‬ ‫هنوز ضعیف اس��ت و ب��ر تقاضای محصوالت‬ ‫فوالدی اثر منفی گذاش��ته اما انتظار می رود‬ ‫ص��ادرات ف��والد ترکیه در این��ده نزدیک به‬ ‫دلیل پایین بودن ارزش لیر بهبود یابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اس��تیل مینت‪ ،‬اخرین امار‬ ‫نش��ان می ده��د ص��ادرات محص��والت ورق‬ ‫فوالدی امریکا ش��امل ورق گرم‪ ،‬سرد‪ ،‬تخت‪،‬‬ ‫گالوانی��زه و ورق الکتری��کال در م��اه ژوئی��ه‬ ‫(نیم��ه تیر تا نیمه مرداد) امس��ال ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫افت ماهانه داش��ته است‪ .‬این کشور در ژوئیه‬ ‫‪ ۳۶۰‬ه��زار تن ورق ف��والدی صادر کرد و در‬ ‫مقایسه با ژوئیه س��ال گذشته میالدی‪ ،‬افت‬ ‫‪ ۱۲‬درص��دی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫صادرات فوالد امریکا کاه��ش یافته و انتظار‬ ‫م��ی رود باز هم کاهش یاب��د چون تنش های‬ ‫تجاری ب��ا ش��ریکان اصلی از جمل��ه کانادا‪،‬‬ ‫مکزیک و اتحادی��ه اروپا ادامه دارد‪ .‬در ‪ ۷‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری میالدی نیز این کشور‬ ‫‪ ۲.۸۶‬میلی��ون تن ورق صادر ک��رده که ‪۱۳‬‬ ‫درصد افت داشته است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫اسید‬ ‫محبوب می شود‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی س��ی اریو در گزارش��ی از‬ ‫افزایش نرخ اس��ید س��ولفوریک خبر داده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن روند افزایش��ی‪ ،‬ناش��ی از تغیی��ر و تحوالتی‬ ‫اس��ت ک��ه در تولی��د م��س در ش��یلی از س��ر‬ ‫می گذراند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس پ��رس‪ ،‬امری��کای جنوبی در‬ ‫ی��ک ماه گذش��ته ب��ه خاط��ر خریداران��ی که به‬ ‫دنب��ال محموله های اس��ید بودند‪ ،‬مح��ل تمرکز‬ ‫فعالیت های بازار بود‪ ،‬در حالی که اخبار ناش��ی از‬ ‫رفع خطر وقفه تولی��دی در معدن مس بی اچ پی‪،‬‬ ‫ش��دت بیش��تری ب��ه روند صع��ودی بازار اس��ید‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫در چی��ن نیز نرخ اس��ید س��ولفوریک به دلیل‬ ‫تعطیل��ی واح��د ذوب جینچوان در اس��تان گانزو‬ ‫برای تعمی��رات‪ ،‬نگهداری و تاثیر کاهش ش��دت‬ ‫بازرس��ی های زیست محیطی‪ ،‬در مس��یر افزایشی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نرخ اس��ید برزیل نیز به ب��ازه ‪ ۱۰۵‬تا ‪ ۱۱۰‬دالر‬ ‫بر تن با ش��رط تحوی��ل س��ی اف ار افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخی افراد اگاه در ای��ن بازار‪ ،‬بر این باورند که‬ ‫با وجود خریدهای اخیر واحدهای موزائیک‪ ،‬یارا و‬ ‫تیماک‪ ،‬س��ایر خریداران برزیلی‪ ،‬باقی تولید سال‬ ‫جاری میالدی این کش��ور را خری��داری خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کس��ری عرضه در بازار کود برزیل‪،‬‬ ‫فش��اری بر خریداران اس��ید برزیل��ی وارد اورده‬ ‫چراک��ه این خریداران برای حفظ حاش��یه س��ود‬ ‫فعالیت خود به حفظ نرخ باالی کود می اندیشند‪،‬‬ ‫درحالی که انتظار می رود در هفته های اینده‪ ،‬نرخ‬ ‫کود کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫در شیلی نیز خریداران اسید از انتشار خبر وقفه‬ ‫تولید در واحد معدنی اس��کوندیدا استقبال کردند‬ ‫چراک��ه احتمال می دادند بازار اس��ید این کش��ور‬ ‫شاهد عرضه بیشتری باشد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود‪ ،‬ش��رکت بی اچ پ��ی و اتحادیه‬ ‫کارگ��ری ب��ر س��ر ق��رارداد کاری جدی��د مورخ‬ ‫‪ ۲۶‬م��رداد (‪ ۱۷‬اوت) تواف��ق کردن��د و احتم��ال‬ ‫وقوع مش��کالت کارگ��ری و وقفه تولی��د از میان‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫انتظار می رود که توسعه واحد معدنی اسکوندیدا‪،‬‬ ‫موج��ب افزایش تقاضای اس��ید ش��رکت بی اچ پی‬ ‫در ماه ه��ای باقی مان��ده از س��ال ج��اری میالدی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نرخ اس��ید در بازار نقدی شیلی نیز به بازه ‪۱۰۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۱۵‬دالر بر تن به ش��رط تحویل س��ی اف ار‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مرگ سبز معادن با فناوری های نوظهور‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بیشترین‬ ‫پیشرفت ها‬ ‫در زمینه‬ ‫بازسازی معادن‬ ‫از کارافتاده‬ ‫در نرم افزار‬ ‫ژئومتریک‬ ‫(شبه زمینی)‬ ‫اتفاق افتاده؛‬ ‫فناوری که‬ ‫اجازه می دهد‬ ‫سایت های‬ ‫معدنی به‬ ‫شکل طبیعی‬ ‫خود بازگردند‬ ‫پایان اس��تخراج معدن و بس��ته ش��دن یک سایت‬ ‫معدن��ی برای طبیع��ت اطراف ان‪ ،‬روی��دادی پرتنش‬ ‫ب��ه ش��مار می اید ک��ه در نتیج��ه ان نی��از به حذف‬ ‫مجموعه ای از تجهیزات اس��یب زا و اضافات اس��ت تا‬ ‫منطقه به محیطی امن و س��الم از نظر زیستی تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نق��ل از ماینینگ ویکلی‪ ،‬در‬ ‫چند س��ال گذشته‪ ،‬فناوری ها راه درازی را طی کردند‬ ‫تا فرایند بازس��ازی س��ایت های معدنی تسهیل شود‬ ‫و در زمینه مدیریت زمین‪ ،‬نشس��ت و بازس��ازی اب‪،‬‬ ‫پیشرفت هایی حاصل شود‪.‬‬ ‫در گذش��ته‪ ،‬بسیاری از س��ایت های معدنی پس از‬ ‫تعطیل ش��دن‪ ،‬رها و برای زیس��ت بوم منطقه تبدیل‬ ‫به چالش می ش��دند که بازسازی نمونه هایی از انها به‬ ‫دالیل��ی مانند کمبود اگاهی‪ ،‬اب��زار و فناوری‪ ،‬چندان‬ ‫موثر نبوده اس��ت‪ .‬این روش به دنبال ارتقای قوانین و‬ ‫سختگیرانه شدن انها رو به تغییر است و فناوری های‬ ‫جدیدتر ب��ه میدان امده ان��د که ب��ه مدیریت زمین‪،‬‬ ‫بازس��ازی اب و خ��اک و کاهش حجم زی��اد الودگی‬ ‫موجود در خاک و اب زیرزمینی موجود در س��ایت و‬ ‫اطراف ان کمک کنند و باعث زدایش مواد ش��یمیایی‬ ‫سمی ش��وند که در نتیجه اعمال روش های استخراج‬ ‫و واکنش های ش��یمیایی در فرایند اس��تخراج معدن‬ ‫حاصل می شوند‪.‬‬ ‫بیشترین پیش��رفت ها در زمینه بازسازی معادن از‬ ‫کارافت��اده در نرم افزار ژئومتریک(ش��به زمینی) اتفاق‬ ‫افتاده؛ فناوری ای که اجازه می دهد سایت های معدنی‬ ‫به شکل طبیعی خود بازگردند‪.‬‬ ‫پیش از پیشرفت های ژئومتریک‪ ،‬روش های موجود‪،‬‬ ‫ناکارامد بودند و باعث اسیب های بیشتر می شدند که‬ ‫خاک برداری های ردیفی سس��ت یا پر شدن دره هایی‬ ‫ک��ه ب��ه الودگ��ی اب در مقی��اس ب��اال می انجامید‪،‬‬ ‫نمونه هایی از انها هس��تند‪ .‬در اینجا از چند فناوری و‬ ‫روش موثر سخن گفته می شود که شرکت های سراسر‬ ‫جه��ان به کار می گیرند تا در هر چه س��الم تر تعطیل‬ ‫کردن معادن استخراج شده‪ ،‬یاری رسان باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سفت سازی اضافات معدنی‬ ‫فناوری سفت س��ازی مواد معدنی با به دام انداختن‬ ‫م��واد مضری اتف��اق می افتد که در نتیجه اس��تخراج‬ ‫معدن‪ ،‬ایجاد شده تا از ورود انها به اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫دریاچه ها و اب های جاری جلوگیری شود‪ .‬در فرایند‬ ‫حاص��ل از این فن��اوری‪ ،‬خاک متصل ب��ه الودگی‪ ،‬با‬ ‫موادی مانند خاک رس و بتن مخلوط می ش��ود تا در‬ ‫پیش از پیش��رفت های ژئومتریک‪ ،‬روش های موجود‪ ،‬ناکارامد بودند‬ ‫و باعث اسیب های بیش��تر می شدند که خاک برداری های ردیفی سست‬ ‫ی��ا پر ش��دن دره هایی ک��ه به الودگ��ی اب در مقیاس ب��اال می انجامید‪،‬‬ ‫نمونه هایی از انها هستند‬ ‫انها محبوس ش��ده و دیگ��ر نتواند اب و خاک اطراف‬ ‫را متاثر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیست پاالیی معادن متروک‬ ‫زیست پاالیی تاکنون ثابت کرده که راهکاری بسیار‬ ‫موف��ق بوده اس��ت‪ .‬این فناوری به پاکس��ازی بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬مع��دن الوده در سراس��ر ای��االت متحده امریکا‬ ‫کمک کرده و رایج ترین گزینه در فناوری اصالح خاک‬ ‫است‪ .‬در این فرایند از میکروب هایی استفاده می شود‬ ‫که به ط��ور طبیعی در حوالی خ��اک و اب زیرزمینی‬ ‫ایج��اد می ش��وند و از االینده ه��ا تغذی��ه می کنن��د‪.‬‬ ‫زیست پاالیی‪ ،‬ش��رایط مساعدی را برای تحریک رشد‬ ‫این میکروب ها ایج��اد می کند که الودگی هایی مانند‬ ‫نفت و حالل های مشابه‪ ،‬انها را به مقادیر کم فاضالب‬ ‫و دی اکس��ید کربن تبدی��ل خواهد کرد‪ .‬در جایی که‬ ‫انواع مناس��ب میکروب وجود ن��دارد می توان انها را با‬ ‫اس��تفاده از تقویت شرایط زیستی و سایر اصالحات به‬ ‫بازار در انتظار درخشش بیشتر طال‬ ‫نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز نشان‬ ‫داد هر دو گروه کارشناس��ان وال اس��تریت و‬ ‫س��رمایه گذاران انتظار دارند افزایش نرخ طال‬ ‫در هفته جاری ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬طال در معام�لات روز‬ ‫پنجش��نبه بازار نیویورک ب��ه ‪ ۱۲۱۸‬دالر در‬ ‫ه��ر اونس صعود کرد ک��ه باالترین نرخ در ‪۲‬‬ ‫هفته گذش��ته ب��ود‪ .‬کومرس بان��ک به عوامل‬ ‫متع��ددی نظیر گزارش ت��ورم پایین تر از حد‬ ‫انتظار امریکا‪ ،‬احتی��اط بانک مرکزی اروپا در‬ ‫تعدیل برنامه محرک مالی و افزایش نرخ های‬ ‫بهره در ترکیه اش��اره کرد که باعث ش��د نرخ‬ ‫طال گران تر شود‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتکونیوز از کارشناس��ان‬ ‫وال استریت‪ ۱۷ ،‬نفر شرکت کردند که از میان‬ ‫انها ‪ ۱۰‬نفر ی��ا ‪ ۵۹‬درصد افزایش نرخ طال و‬ ‫ی��ک نفر یا ‪ ۶‬درصد کاهش نرخ طال در هفته‬ ‫جاری را پیش بینی کردند‪ ،‬در حالی که ‪ ۶‬نفر‬ ‫یا ‪ ۳۵‬درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی انالی��ن کیتکونی��وز از‬ ‫س��رمایه گذاران خرد‪ ۴۸۵ ،‬نفر شرکت کردند‬ ‫که از میان انها ‪ ۲۵۰‬نفر یا ‪ ۵۲‬درصد‪ ،‬افزایش‬ ‫ن��رخ طال و ‪ ۱۵۸‬نفر یا ‪ ۳۳‬درصد کاهش نرخ‬ ‫این فل��ز زرد را پیش بینی کردند‪ ،‬در حالی که‬ ‫‪ ۷۷‬نفر یا ‪ ۱۶‬درصد نظری نسبت به روند نرخ‬ ‫طال نداش��تند‪ .‬برای هفته گذشته ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫از کارشناس��ان وال اس��تریت و ‪ ۴۹‬درص��د از‬ ‫سرمایه گذاران‪ ،‬افزایش نرخ طال را پیش بینی‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫در معامالت روز جمعه بازار امریکا‪ ،‬هر اونس‬ ‫طال برای تحویل در دسامبر (دی) ‪ ۷.۱۰‬دالر‬ ‫یا ‪ ۰.۶‬درصد کاهش پیدا کرد و در ‪۱۲۰۱.۱۰‬‬ ‫دالر بسته شد‪ .‬این کاهش‪ ،‬رشد نرخ طال برای‬ ‫کل هفته گذشته را به ‪ ۷۰‬سنت رساند‪.‬‬ ‫جیم وی��کاف‪ ،‬تحلیلگر فنی ارش��د کیتکو‪،‬‬ ‫رون��د نرخ طال در هفته ج��اری را ثابت رو به‬ ‫افزایش پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫فیلیپ فالین‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازار در گروه‬ ‫پرای��س فیوچ��رز پیش بین��ی ک��رد نرخ طال‬ ‫در هفت��ه جاری باال خواه��د رفت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫مذاک��ره تج��اری امری��کا و چی��ن و احتمال‬ ‫توقف افزای��ش نرخ های به��ره امریکا پس از‬ ‫نشس��ت ماه ج��اری میالدی بان��ک مرکزی‬ ‫امریکا‪ ،‬از افزایش نرخ طال پش��تیبانی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬کالین سیژینس��کی‪ ،‬استراتژیست ارشد‬ ‫یا ِی‪،‬‬ ‫بازار در ش��رکت مدیریت س��رمایه اس ا ‬ ‫نس��بت به افزایش بهای طال خوش��بین بود و‬ ‫ب��ه کیتکونیوز گفت‪ :‬م��ا وارد قوی ترین دوره‬ ‫سال برای طال می شویم و تصور می کنم موانع‬ ‫ناشی از رشد ارزش دالر امریکا در کوتاه مدت‬ ‫تس��هیل خواهند ش��د‪ .‬بازگشت طال به باالی‬ ‫مرز ‪ ۱۲۰۰‬دالر نش��ان می دهد ک��ه این فلز‬ ‫دوب��اره حمایت الزم را کس��ب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫دیوید میدن‪ ،‬تحلیلگر بازار در شرکت «سی ام‬ ‫سی مارکتس» تنها کارشناسی بود که کاهش‬ ‫نرخ ط�لا در هفته ج��اری را پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫در این بی��ن‪ ،‬کوین گریدی‪ ،‬رییس ش��رکت‬ ‫فونیکس فیوچرز با اش��اره به اخبار زیادی که‬ ‫بازار را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬نسبت به روند‬ ‫نرخ ط�لا نظر خنث��ی دارد‪ .‬قیمت طال در ‪۲‬‬ ‫هفته گذش��ته حدود ‪ ۲۰‬دالر نوس��ان داشت‬ ‫و س��رمایه گذاران برای ارزیابی روند قیمت ها‪،‬‬ ‫تغییرات نمودارهای فنی را زیر نظر دارند‪ .‬این‬ ‫فلز ارزش��مند از رکورد باالی��ی که در اوریل‬ ‫داش��ت‪ ،‬تحت تاثیر تشدید تنش های تجاری‬ ‫جهانی و زیر فش��ار رشد نرخ های بهره امریکا‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬درصد سقوط کرده است‪ .‬نرخ های‬ ‫بهره باالتر‪ ،‬به جذابیت سرمایه گذاری در طال‬ ‫لطمه زده و در مقابل‪ ،‬از ارزش دالر پشتیبانی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محیط اضافه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از نانوفناوری برای پاکسازی‬ ‫اگرچ��ه این فناوری هن��وز خیلی جدید اس��ت اما‬ ‫اس��تفاده از نان��وذرات برای از بین بردن اس��یب های‬ ‫س��ایت معدنی به طور روزاف��زون رواج پیدا کرده و از‬ ‫نانوفناوری برای خنثی کردن اب زیرزمینی اس��تفاده‬ ‫می شود‪ .‬الودگی اب زیرزمینی در معادنی که استخراج‬ ‫انها به پایان رس��یده‪ ،‬مش��کلی رایج اس��ت و از حجم‬ ‫زیاد موادی که در فرایند اس��تخراج ایجاد شده است‪،‬‬ ‫ناشی می شود‪ .‬موادی که این نانوذرات ایجاد می کنند‬ ‫جذب اب ش��ده و مان��ع تاثیرگذاری مواد س��می ان‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تشکیل چاه فاضالب‬ ‫یک��ی از معضل هایی که در ی��ک معدن از کارافتاده‬ ‫با ان س��روکار داریم‪ ،‬مربوط به چاه فاضالب انهاست‪.‬‬ ‫معدن��کاری در تماس با اب های زیرزمینی به احتمال‬ ‫زی��اد می توان��د ب��ه خراب��ی صخره های حل ش��دنی‬ ‫مانن��د گ��چ منج��ر ش��ود‪ .‬در نتیج��ه خوردگی های‬ ‫برام��ده از این فرایند‪ ،‬س��طوح پایی��ن نمی توانند بار‬ ‫ناش��ی از الیه ه��ای باالیی صخ��ره را تحمل کنند‪ ،‬در‬ ‫نتیج��ه خاک فرومی پاش��د و به ایجاد چ��اه فاضالب‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫ناس��ا (س��ازمان ملی هوانوردی و فضای��ی امریکا)‬ ‫اعتق��اد دارد ک��ه می توان��د از فن��اوری رادار ب��رای‬ ‫پیش بینی تش��کیل چاه فاضالب استفاده کند تا انقدر‬ ‫زود ب��ه احتم��ال وق��وع ان پی ببرد ک��ه از ایجاد ان‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ .‬این نهاد اعالم کرد ک��ه با بازنمایی‬ ‫مناط��ق پرخطر در ی��ک دوره زمانی طوالنی می تواند‬ ‫تغییر کوچک سطحی را که به تغییر زیرزمینی اشاره‬ ‫دارد‪ ،‬ان��دازه بگیرد و رویدادهایی مانند تش��کیل چاه‬ ‫فاضالب را پیش بینی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرم افزار ژئومتریک‬ ‫شاید بزرگ ترین تغییر فناوری احیای سایت معدنی‪،‬‬ ‫استفاده از نرم افزار ژئومتریک است که امکان ارائه یک‬ ‫نقش��ه کلی از معدن را فراهم می کند؛ نقشه ای که هم‬ ‫س��طوح باالیی و هم س��طوح پایینی را دربرمی گیرد‬ ‫و لرزه ه��ای احتمالی و الگوهای جریان اب را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رشد مداوم نرخ پاالدیوم در بازارهای جهانی‬ ‫ش��رکت کانادایی نورث امریکن پاالدیوم که در زمینه‬ ‫فل��زات گرانبها فعال اس��ت‪ ،‬به تازگی دس��ت به امضای‬ ‫قراردادهای تازه ای برای فعالیت های معدنی زده اس��ت‪.‬‬ ‫این قراردادها در راستای افزایش ظرفیت تولید در عرصه‬ ‫فلزات با ارزش منعقد شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش اخبار فلزات‪ ،‬شرکت کانادایی نورث امریکن‬ ‫پاالدیوم که در حوزه فلزات با ارزشی چون پاالدیوم‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫پالتی��ن‪ ،‬نقره‪ ،‬نیکل‪ ،‬مس و دیگ��ر محصوالت جانبی در‬ ‫معدن��کاری فعالیت می کند در ‪۳‬ماه دوم و س��وم س��ال‬ ‫جاری میالدی‪ ،‬انعقاد قراردادهای تاز ه را در دس��تور کار‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬شرکت نورث امریکن با این ادعا که تنها‬ ‫تولیدکننده پاالدیوم با درجه عیار بسیار باال در جهان به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬تولیدات پاالدیوم را در سال جاری میالدی‬ ‫افزایش داده اس��ت‪ .‬بیشتر فعالیت این شرکت در معدن‬ ‫کدِزایلز در استان اونتاریوی کانادا و در بخش ساندِرب ِی‬ ‫ال ‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید فراورده های محتوی فل��زات گرانبهای این‬ ‫ش��رکت در ‪۳‬ماه دوم س��ال جاری می�لادی بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬تولید ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۶۵۲‬اونس‬ ‫پاالدیوم در سال جاری‪ ،‬در مقابل ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۲۲۲‬اونس‬ ‫در سال گذشته میالدی‪ ،‬موید این ادعاست‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۵‬ه��زار تن م��اده معدنی در ماه ه��ای اوریل تا ژوئن‬ ‫(نیمه فروردین تا نیمه تیر) از س��وی این شرکت‪ ،‬تولید‬ ‫ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مواد معدنی زیرزمینی استخراج شده از سوی این‬ ‫کدِزایلز در ‪۳‬ماه دوم س��ال جاری‬ ‫ش��رکت در معدن ال ‬ ‫می�لادی حدود ‪ ۵۳۲‬هزار تن بود‪ .‬می��زان عیار پاالدیوم‬ ‫در این ناحیه بس��یار مناس��ب ارزیابی ش��ده اس��ت‪ .‬کل‬ ‫هزینه تولید این ‪ ۳‬ماه ‪ ۶۵۸‬دالر برای هر اونس پاالدیوم‬ ‫محتوی بود‪ ،‬در حالی که در مدت مشابه سال گذشته به‬ ‫‪ ۶۱۲‬دالر برای هر اونس پاالدیوم محتوی رس��ید‪ .‬بیشتر‬ ‫ت را در ماه های اخیر شاهد‬ ‫فلزات و کاالها‪ ،‬نوس��ان قیم ‬ ‫بوده اند که این نوس��انات به دلیل جنگ تجاری کنونی در‬ ‫جهان است‪ .‬وضع تعرفه های متقابل بر فلزات گرانبها نیز‬ ‫اثرگذار بوده‪ ،‬نرخ انها را دس��تخوش تغییر کرده و برخی‬ ‫از انها را کاهش داده اما نرخ پاالدیوم در بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫باالتر از مرز ‪ ۹۰۰‬دالر برای هر اونس در حال رشد بود‪.‬‬ ‫ب��ا وجود مش��کالت پیش امده برای ش��رکت در ماه‬ ‫ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه تیر) که مربوط به دسترسی به‬ ‫وسایل حمل ونقل و نیز نیروی انسانی بود‪ ،‬شرایط شرکت‬ ‫در اوت (نیمه مرداد تا نیمه ش��هریور) بهبود پیدا کرد و‬ ‫تولید به حالت عادی برگشت‪ .‬نورس امریکن میزان تولید‬ ‫خود را تا پایان س��ال جاری می�لادی بیش از ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫اونس پیش بینی کرده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!