روزنامه صمت شماره 1141 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1141

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1141

روزنامه صمت شماره 1141

‫عزم ملی برای حفظ حیات کتاب‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1141‬پیاپی ‪2459‬‬ ‫چهره‬ ‫عزای حسینی را به محفل‬ ‫سیاسی تبدیل نکنیم‬ ‫سرمقاله‬ ‫بخـش خصـوصـی‬ ‫و نـوسـان های ارزی‬ ‫‪2‬‬ ‫به سان صنعت‬ ‫شهرک های معدنی بسازیم‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫رویای یک میلیارد دالری در سر دولت‬ ‫برنامه بودجه س��ال ‪ ۹۷‬در حالی تقدیم مجلس ش��ورای اس�لامی ش��د که یکی از‬ ‫بحث برانگیزترین تبصره ها تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه بود‪ .‬بر اساس این تبصره‪ ،‬در بودجه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬قرار شده بود برای حمایت از اشتغال فراگیر و موجود اعتباری در نظر گرفته‬ ‫ش��ود ‪ .‬دولت در الیحه بودجه پیش��نهاد داده بود که از مح��ل افزایش نرخ حامل های‬ ‫انرژی ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان اعتبار به این کار اختصاص یابد‪ .‬با این حال‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کارشناسان معتقدند دولت پیش از شرایط کنونی اقتصادی ایران اقدامی برای این کار‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫تغییر نگاه «درون گرایی»‬ ‫صنعت‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫پارادوکس‬ ‫در ‪ 3‬گزاره تقنینی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬برنامه بودجه سال ‪ ۹۷‬هنوز اجرایی نشده است‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بازار کتاب این روزها به سردرگمی در هزینه ها دچار شده است‪ .‬از طرفی با تدبیر وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی مشکل کاغذ تا حدودی مرتفع شده و از طرف دیگر باال رفتن هزینه ها و جوهر چاپ‬ ‫موجب شده بیم گرانی کتاب در ماه های اینده گریبان این بازار را بگیرد؛ اتفاقی که موجب می شود‬ ‫بسیاری از مخاطبان کتاب این محصول فرهنگی را از سبد نیازهای خود کنار بگذارند و امار مطالعه‬ ‫و رشد کیفی ان در سراشیبی سقوط قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همین ترس از دس��ت دادن مخاطبان بالقوه کتاب باعث ش��ده ناش��ران به فکر راهکارهایی برای‬ ‫حف��ظ ن��رخ کتاب در حالت فعلی باش��ند‪ .‬روش هایی که در علم اقتص��اد و در چرخه عرضه و تقاضا‬ ‫می تواند با مدیریت درس��ت به نتیجه دلخواه ختم ش��ود؛ نتیجه ای که هم مخاطب از ان راضی است‬ ‫و هم ناش��ران و فروشندگان کتاب می توانند به واسطه ان کماکان چراغ صنعت نشر کشور را روشن‬ ‫نگه دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫قیمت پایه صادراتی‬ ‫به سود تاجران اصالح می شود‬ ‫پیمان سپاری ارزی که نه‪ ،‬اما صادرکننده براساس مصوبه دولت‬ ‫مکلف اس��ت ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کش��ور‬ ‫بازگردان��د که خیلی هم صدای رضایت از ان به گوش نمی رس��د‪.‬‬ ‫برخی هم می گویند پیمان س��پاری ارزی که در دهه‪ ۸۰‬مورد نقد‬ ‫قرار گرفت و لغو ش��د؛ دوباره تکرار شده اما این گونه نیست چراکه‬ ‫در پیمان س��پاری ارزی صادرکننده به بانک مرکزی تعهد می داد‬ ‫اس��کناس ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهد اما‬ ‫در روش کنون��ی صادرکننده به ‪۵‬روش می توان��د این کار را انجام‬ ‫دهد و خودش روش را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫ناهمواری در جاده‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫صنعت ‪3‬‬ ‫نکرد و اکنون دیگر شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که دولت بتواند این مبلغ را از‬ ‫صندوق توسعه ملی برداشت کند‪ .‬برخی دیگر معتقدند دولت با گران کردن حامل های‬ ‫انرژی می تواند بودجه مورد نیاز برای حمایت از اشتغال را تامین کند‪.‬‬ ‫صنعت ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1141‬‬ ‫پیاپی ‪2459‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نوسان های ارزی اس��یب های جدی به اقتصاد و سرنوشت‬ ‫بنگاه ه��ای خصوص��ی می زن��د و تاکنون چندی��ن بار بحث‬ ‫یکسان سازی واقعی نرخ ارز مطرح شده که متاسفانه اجرایی‬ ‫نشده است‪ .‬افزایش نرخ ارز در کنار افزایش ناگهانی تعرفه ها‬ ‫و گران��ی بی رویه کاال و خدمات پیامدهای جبران ناپذیری در‬ ‫نظام اقتصادی کش��ور دارد‪ .‬ادام��ه این رویه منجر به افزایش‬ ‫قاچاق می ش��ود و نظام پویای مالی کشور را به انحراف جدی‬ ‫می کشاند‪.‬‬ ‫وعده هایی مبنی بر تک نرخی کردن ارز هرازگاهی از سوی‬ ‫رییس وقت بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم مطرح‬ ‫و ب��دون در نظر گرفتن واقعیت ه��ای پولی‪ ،‬مالی و اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬اصل موضوع به انحراف کش��انده ش��د و زمینه های‬ ‫جهش نرخ ارز را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫ی��ک پرس��ش بزرگ هم��واره در اذه��ان عموم��ی به ویژه‬ ‫فعاالن بخش خصوصی مطرح اس��ت که چ��را مقامات پولی‬ ‫و بانکی کش��ور واقعیت های موجود را نادیده می گیرند و تنها‬ ‫در مدار بس��ته اقتصادی خود یعنی اقتص��اد دولتی و گاهی‬ ‫خصولتی فکر می کنن��د و واقعیت های بخش خصوصی را در‬ ‫نظر نمی گیرند‪ .‬جهش ناگهانی نرخ ارز منجر به اس��یب های‬ ‫جــ��دی بـــ��ه تولیــد و صنعت می ش��ود و تولید‪ ،‬توزیع و‬ ‫ص��ادرات را ب��ه ورطـــه تعطیل��ی می کش��اند‪ .‬بحــث ارز‬ ‫«ترازوی دوکفه صادرات و واردات» اس��ت؛ چنانچه افزایش‬ ‫نرخ ارز منجر به افزایــــش صادرات نمی ش��ود‪ .‬در واقع این‬ ‫پرس��ش مطرح اس��ت که کدام مش��کل صادراتی را برطرف‬ ‫کرده ایم تا صـادرات افزایش یابد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر ارزش پروژه هایی که ش��رکت های بخش‬ ‫خصوص��ی در مناقص��ات بین المللی برنده ش��ده اند حدود ‪۶‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت که متاس��فانه به دلیل نوس��ان های ارزی‬ ‫قادر به دریافت ضمانتنامه بانکی نیس��تند‪ .‬مسائل حمل ونقل‬ ‫و پرداخت نشدن مشوق های صادراتی هم به قوت خود باقی‬ ‫اس��ت‪ .‬با نگاهی ب��ه تاریخچه دهه اخیر ص��ادرات و واردات‬ ‫کااله��ا درمی یابیم که در کف��ه واردات از حدود ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫دالر در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬ب��ه ‪ ۴۰‬میلی��ارد دالر در س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫رس��یدیم که تولید داخلی علت اصلی کاه��ش واردات بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬به بیان دیگر با تثبیت و واقعی ش��دن نرخ ارز تولید‬ ‫داخلی رش��د پیدا ک��رده که می تواند ضم��ن تامین نیازهای‬ ‫داخلی باعث س��ربلندی در عرصه بین المللی باش��د‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر بنگاه های بخش خصوصی از دولت طلبکار هس��تند و‬ ‫در صورت پرداخت نش��دن این مطالب��ات خطر تعطیلی در‬ ‫کمین این بنگاه هاس��ت‪ .‬فعاالن بخش خصوصی درخواس��ت‬ ‫دارند که این مهم با تـــهاتر س��ه جانبه براساس برنامه اعالم‬ ‫شده تامیـــن و بدهی بخش خصوصی از این طریق پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬چنانچه این مس��ئـــله به نتیجه برس��د بس��یاری از‬ ‫مش��کالت حــل خواهد شد و بدهی چنــدین ساله دولت به‬ ‫بخــش خصوصی پرداخت خــواهد شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در شرایطی که مقامات عالی رتبه کشور نقش‬ ‫و حضور بخش خصوصی را در فرایند توسعه اقتصادی کشور‬ ‫موثر می دانند‪ ،‬این پرس��ش همواره مطرح اس��ت که چرا در‬ ‫تصمیم گیری ه��ای اقتصادی‪ ،‬نظر بخش خصوصی پرس��یده‬ ‫نمی شود یا اگر ایین نامه یا شیوه نامه ای صادر می شود بخش‬ ‫خصوصی از ان بی خبر است و همین امر ضربه سنگینی را به‬ ‫اقتصاد ملی کشور وارد اورده است‪.‬‬ ‫ه��ر روز ایین نامه ه��ا و ش��یوه نامه های گوناگونی ازس��وی‬ ‫نهادهای نظارتی پولی و بانکی به طور مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫صادر می ش��ود و نرخ ارز را تحت الش��عاع خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫نب��ود قدرت پیش بینی و برنامه ریزی برای اینده و تناقض در‬ ‫سیاس��ت گذاری ها از مهم ترین نکات مورد انتقاد این روزهای‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ .‬گاهی این ش��بهه ایجاد می شود که‬ ‫بخش هایی از بدنه کالن تصمیم س��ازی های کش��ور اعتقادی‬ ‫ب��ه بخش خصوص��ی ندارند و تنها برای رف��ع تکلیف قانونی‬ ‫با بخش خصوصی صحبت هایی می ش��ود‪ .‬خالصه کالم اینکه‬ ‫در تم��ام اتفاق هایی که در س��ال های اخی��ر رخ داده‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصـــی هیچ نقشی نداش��ته و از نظرگاه هــا دور مانده‬ ‫اس��ــت‪ .‬اگر نظر «بخش خصوصی واقعی» پرس��یده ش��ود‪،‬‬ ‫دیگر خطاهای گذش��ته تکرار نخواهد شد و می توان بیش از‬ ‫پیش به دولت اعتماد کرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر بخش خصوصی به عنوان س��نگردار سطوح‬ ‫اصل��ی اقتصاد ایران هیچ اطالعات��ی ندارد و نمی داند نرخ ارز‬ ‫روی چه قیمتی ثابت خواهد ش��د و ایا دولت راهکاری برای‬ ‫ن��رخ ارز دارد یا خیر؟ تصمیم گیری ه��ای گوناگون و بی رویه‬ ‫درباره ن��رخ ارز بخش خصوصی را ش��وکه و بالتکلیف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقتی بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار نمی گیرد‪،‬‬ ‫ضایعات و عوارض ان گریبانگیـر دولت می شود‪.‬‬ ‫وقتی قانونی تصویب می ش��ود ک��ه بخش خصوصی امکان‬ ‫اجرای ان را ندارد چـــگونه می توان به س��مت بهبود فضای‬ ‫کسب وکار حرکت کرد‪.‬‬ ‫وقت��ی بین فعالیت بخش خصوصی و دیدگاه دولت تناقض‬ ‫وجود دارد بخش خصوص��ی خود را ملزم به اجرای مصوبات‬ ‫دول��ت نمی داند‪ ،‬در صورتی که اگ��ر بخش خصوصی به باور‬ ‫اجرای یک قانون و ایین نامه برس��د بدون شک برای اجرای‬ ‫ان تمام تالش خود را انجام می دهد‪.‬‬ ‫دول��ت باید با «مش��ورت» ام��ور را مدیری��ت کند‪ .‬بخش‬ ‫خصوصی یاریگر اقتصاد است؛ بنابراین باید مراقب بود تا این‬ ‫بخش تماشاگر منفعل نشود‪.‬‬ ‫ایران و عربستان برای صلح مسیر همکاری را در پیش گیرند‬ ‫سید حس��ین موسویان‪ ،‬پژوهش��گر دانشگاه‬ ‫پرینس��تون امری��کا و عض��و پیش��ین گ��روه‬ ‫مذاکره کنن��ده هس��ته ای در کنفران��س تغییر‬ ‫پارادیم های امنیتی در غرب اسیا گفت‪ :‬ایران و‬ ‫عربس��تان برای حل اختالف ها و برقراری صلح‬ ‫باید مسیر همکاری را در پیش گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این کنفرانس ازسوی موسسه‬ ‫مطالعات و تحلیل های دفاعی وابسته به وزارت‬ ‫دفاع هند باعن��وان «تغییر پارادیم های امنیتی‬ ‫در غ��رب اس��یا و نقش بازیگ��ران منطقه ای و‬ ‫بین المللی» با حضور دهها تن از دیپلمات های‬ ‫مقیم‪ ،‬نویسندگان‪ ،‬مراکز مطالعاتی و رسانه های‬ ‫هند تش��کیل شد‪ .‬موس��ویان در این کنفرانس‬ ‫گفت‪ :‬غرب اسیا در استانه یک اشوب تاریخی‬ ‫به س��ر می ب��رد‪ .‬به دنبال گس��ترش درگیری ها‬ ‫و تروریس��م‪ ،‬برخ��ی از قدرت های‬ ‫منطق��ه ای س��قوط کرده ان��د و‬ ‫چش��م انداز ژئوپلتیکی چندین دهه‬ ‫گذشته منطقه تغییر کرده است‪.‬‬ ‫موس��ویان ادام��ه داد‪ :‬همزمان با‬ ‫اف��ول قدرت های عربی لیبی‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫مصر و س��وریه‪ ،‬عربستان سعودی با‬ ‫رهبری «محمد بن س��لمان»‪ ،‬جوان ‪۳۳‬س��اله‪،‬‬ ‫س��عی کرده رهب��ری جهان عرب را به دس��ت‬ ‫گی��رد‪ .‬پویش ه��ای جدی��د ق��درت در منطقه‬ ‫ش��اهد ش��کل گیری دو بلوک یکی متشکل از‬ ‫امریکا‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬رژیم صهیونیستی و امارات‬ ‫متحده عربی و دیگری روس��یه‪ ،‬ایران‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫عراق و گروه های نظامی مردمی مانند حزب اهلل‬ ‫لبنان‪ ،‬الحش��د الش��عبی عراق و نیروی نظامی‬ ‫س��وریه اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حالی که امریکا و روس��یه دو قدرت‬ ‫اصلی جهانی تاثیرگ��ذار در منطقه‬ ‫هس��تند‪ ،‬ایران و عربستان بازیگران‬ ‫اصلی منطقه ای به شمار می روند‪ .‬با‬ ‫رسیدن محمد بن س��لمان به اریکه‬ ‫قدرت‪ ،‬عربس��تان از سیاست سنتی‬ ‫محافظه کاران��ه دهه ه��ای گذش��ته به س��مت‬ ‫اس��تراتژی تهاجمی چرخش و تخاصم علنی با‬ ‫ایران را در پیش گرفته است‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که ایران و عربس��تان در معادالت یمن‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫سوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬بحرین‪ ،‬قطر و سایر منطقه نفوذ‬ ‫دارند‪ .‬اما باوجود موفقیت مذاکرات هس��ته ای‬ ‫در جه��ت رف��ع نگرانی های جامع��ه بین الملل‬ ‫از برنامه هس��ته ای ایران‪ ،‬ام��روز محور امریکا‪-‬‬ ‫عربستان‪-‬رژیم صهیونیس��تی مدعی است که‬ ‫ایران عام��ل بهم ریختگی ه��ای جهان عرب و‬ ‫بی ثباتی ه��ای منطقه اس��ت‪ .‬موس��ویان افزود‪:‬‬ ‫ش��ورای هم��کاری خلیج فارس از حی��ز انتفاع‬ ‫خارج شده است؛ نه به خاطر ایران بلکه به خاطر‬ ‫سیاست های س��لطه جویانه عربستان‪ .‬عربستان‬ ‫درعمل بحرین را زیر سلطه دراورده و به دنبال‬ ‫فروپاش��ی حکوم��ت قطر اس��ت‪ .‬مقامات قطر‬ ‫مک��رر تاکید کرده اند که عربس��تان دنبال یک‬ ‫حکومت دست نش��انده در قطر است‪ .‬به عقیده‬ ‫وی‪ ،‬منتس��ب کردن بح��ران یمن به ایران یک‬ ‫ساده انگاری مغایر با واقعیت های تاریخی است‪.‬‬ ‫تجاوز نظامی عربستان موجب قتل عام هزاران‬ ‫یمنی‪ ،‬گس��ترش بیماری های مس��ری و ایجاد‬ ‫بدترین فاجعه انسانی معاصر شده است‪.‬‬ ‫عزای حسینی را به محفل سیاسی تبدیل نکنیم‬ ‫رییس ش��ورای اس�لامی ش��هر ته��ران با‬ ‫بیان اینکه بخش��ی از رفتاره��ای عزاداران به‬ ‫عزاداری ها اسیب می زند تاکید کرد‪ :‬عزاداری‬ ‫حس��ینی را به محفل سیاسی تبدیل نکنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محس��ن هاش��می در اغاز‬ ‫هش��تاد و شش��مین جلس��ه ش��ورا‪ ،‬سیاسی‬ ‫ک��ردن عزاداری ه��ا را یک��ی از مهم تری��ن‬ ‫اس��یب ها دانست و افزود‪ :‬چرا برخی مداحان‬ ‫و س��خنرانان تعابی��ری ب��ه کار می برن��د که‬ ‫موجب گریزان ش��دن بیش��تر افراد جامعه از‬ ‫این ایین ها می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬ایا شخصی که‬ ‫به خادم��ی و غالمی اباعبداهلل افتخار می کند‬ ‫نبای��د طوری عمل کند که نس��ل‬ ‫ج��وان‪ ،‬نخبگان و همه قش��رهای‬ ‫جامعه جذب این مش��عل هدایت‬ ‫و کش��تی نجات ش��وند؟ هاشمی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬برخ��ی رفتاره��ای‬ ‫افراط��ی م��ا ش��یعیان به ویژه در‬ ‫اس��تفاده از ابزارها‪ ،‬اش��عار و اواها‬ ‫بیش��ترین اسیب را به عزاداری حسینی وارد‬ ‫می کن��د و به تعبیر ش��هید مطهری مظلوم تر‬ ‫از خود امام حس��ین (ع)‪ ،‬عزاداری حس��ینی‬ ‫اس��ت که به دس��ت ما تحریف شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امروزه دولتی‪ ،‬هیجانی و سیاسی کردن‬ ‫عزاداری حسینی سه اسیبی است‬ ‫که عالوه بر تحریف های مورد نظر‬ ‫ش��هید مطهری عزاداری حسینی‬ ‫را تهدی��د می کن��د‪ .‬هاش��می‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬از زمانی که امام باقر‬ ‫علیه السالم براس��اس سنت وقف‬ ‫ع��زاداری حس��ینی را در صحرای‬ ‫من��ا بنیان گذاش��ت ‪ ۱۳۰۰‬س��ال می گذرد‬ ‫و در ط��ول ای��ن مدت زم��ان طوالنی‪ ،‬پرچم‬ ‫عزای حس��ینی مردمی ترین عنصر در جامعه‬ ‫ش��یعه به ویژه ایرانیان عاش��ق اهل بیت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬حت��ی در زمان هایی‬ ‫که حکومت های مس��تبد‪ ،‬ع��زاداری و زیارت‬ ‫امام حس��ین (ع) را ممنوع اعالم کرده بودند‬ ‫شیعیان با اهدای جان‪ ،‬دارایی ها و اموال خود‬ ‫اجازه ندادند نوای قدس��ی یاحسین خاموش‬ ‫شود‪ .‬رییس ش��ورای شهر تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫اکنون نیز حضور هرساله بیش از ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫زائر اربعین در عراق بدون استفاده از امکانات‬ ‫حکومتی و تنها براس��اس عشق و ارادت مردم‬ ‫به اباعبداهلل الحسین انجام می شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫جریان��ی که می خواهد ع��زاداری اهل بیت را‬ ‫وابسته به دولت و بودجه دولتی کند‪ ،‬به جای‬ ‫خدمت ناخواسته به ان اسیب می زند‪.‬‬ ‫اموزش عالی برای همه است و هرگونه مقررات مغایر‪ ،‬ملغی است‬ ‫مع��اون حقوق��ی رییس جمه��وری‬ ‫الیحه«برخ��ورداری هم��گان از حق تحصیل‬ ‫در دوره ه��ای ام��وزش عال��ی و حل مس��ئله‬ ‫دانش��جویان ستاره دار» را یک گام روبه جلو در‬ ‫حل مشکالت مربوط به این موضوع دانست‪.‬‬ ‫لعی��ا جنیدی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫الیحه تازه معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری‬ ‫برای حمایت از حق تحصیل دانشجویان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بعد از اینکه موضوع دانشجویان ستاره دار‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬گزارشی را سال گذشته بر اساس‬ ‫قانون اساس��ی به اق��ای رییس جمهوری ارائه‬ ‫دادی��م و راه حل هایی را نی��ز بیان کردیم‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مراج��ع تصمیم گیری‬ ‫گوناگون‪ ،‬ایین نامه ها و بخشنامه ها‬ ‫ک��ه در انه��ا ن��کات محدودکننده‬ ‫وج��ود دارد را هم بررس��ی کردیم‪.‬‬ ‫وقت��ی درباره دانش��جویان به ویژه‬ ‫در مقط��ع تحصی�لات تکمیل��ی‬ ‫اس��تعالم می ش��ود از تم��ام ای��ن‬ ‫مقررات اس��تفاده می ش��ود و مرجع مورد نظر‬ ‫موظف است از این مقررات بهره بگیرد‪ .‬گفتنی‬ ‫است ما بخش��ی از این مقررات محدودکننده‬ ‫را تا پیش از این گزارش نمی دانس��تیم‪ .‬در ان‬ ‫مق��ررات محدودکننده اصال نی��از نبود حکم‬ ‫قطعی برای دانش��جو وجود داشته‬ ‫باش��د ت��ا او از تحصیل باز بماند؛ ما‬ ‫امدیم و الیحه ای نوشتیم تا به این‬ ‫موضوعات رسیدگی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظ��ر معاونت حقوقی‬ ‫این بود که ام��وزش به طور مطلق‬ ‫برای همه اس��ت و هر گونه مقررات‬ ‫مغای��ر‪ ،‬ملغی اس��ت‪ .‬س��ازمان های مرتبط در‬ ‫نظرخواهی که ما از انها کرده بودیم نظرات شان‬ ‫را بی��ان کردند‪ .‬انها در جلس��ات حضوری که‬ ‫داش��تیم تعدادی از محدودیت هایی که اعمال‬ ‫می کردند را مطرح کردند‪ .‬بعد استعالم کردیم‬ ‫و ‪ 3‬بار هم پیگیر اس��تعالم ها شدیم و تا روزی‬ ‫که الیحه تصویب ش��د پاسخ استعالم ها نیامد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هیات دولت هم سر جمع این‬ ‫موضوع��ات را تعدیل ک��رد و اکنون اصل را بر‬ ‫حق اموزش قطعی گذاش��ته اس��ت‪ .‬در یکی‪،‬‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 3‬جرم خیلی س��نگین‪ ،‬ان هم در صورت‬ ‫حکم قطعی بر محکومیت؛ نه اتهام‪ ،‬استعالم ها‬ ‫و عقای��د فرد‪ ،‬دانش��جو از تحصیل بازمی ماند‪.‬‬ ‫جنیدی تاکید کرد‪ :‬من معتقدم این الیحه گام‬ ‫بسیار بزرگ و رو به جلویی است‪ .‬فکر می کنم‬ ‫درجه تحمل اجتماعی هم از اینکه هست باالتر‬ ‫برود؛ ممکن است قیدها هم منتفی شود‪.‬‬ ‫ارتقای ‪ ۹‬پله ای شاخص توسعه انسانی در ایران‬ ‫در یک س��ال گذش��ته ‪ ۳‬ش��اخص امید به‬ ‫زندگی‪ ،‬متوس��ط س��ال های تحصیل و درامد‬ ‫ناخالص ملی هر ایرانی نسبت به سال گذشته‬ ‫ارتقا یافته اس��ت‪ .‬دفتر توس��عه سازمان ملل‬ ‫متحد تازه ترین گ��زارش خود درباره وضعیت‬ ‫ش��اخص توس��عه انس��انی (‪ )HDI‬جهان در‬ ‫سال جاری میالدی را منتشر کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫عصرای��ران‪ ،‬ایران با صعود ‪۹‬پله ای نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته در میان ‪ ۱۸۹‬کشور در رده ‪۶۰‬‬ ‫جهان قرار گرفته اس��ت‪ .‬در میان کش��ورهای‬ ‫منطقه خاورمیانه‪ ،‬اس��یای غرب��ی‪ ،‬جنوبی و‬ ‫جنوب غربی و نیز اس��یای مرک��زی و قفقاز‪،‬‬ ‫تنه��ا ‪ ۶‬کش��ور عربی عضو ش��ورای همکاری‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬رژیم صهیونیس��تی و قزاقس��تان‬ ‫در ای��ن رده بن��دی در جایگاه بهتری نس��بت‬ ‫ب��ه ایران قرار گرفته اند و حتی ترکیه با ‪ 4‬پله‬ ‫فاصله نس��بت به ایران در رده ‪ ۶۴‬و پاکستان‬ ‫با ‪ ۹۰‬پل��ه اخت�لاف در رده ‪ ۱۵۰‬جهان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬شاخص توسعه انسانی با ‪ ۴‬معیار‬ ‫مش��خص تعیین می ش��ود‪ :‬امید به زندگی در‬ ‫هن��گام تولد‪ ،‬درام��د ناخالص مل��ی هر فرد‪،‬‬ ‫متوسط س��ال های تحصیلی و سال های قابل‬ ‫انتظار برای رفتن به مدرسه‬ ‫بر اس��اس رده بندی جدید‪ ،‬هم اینک (سال‬ ‫‪ )۲۰۱۸‬امید به زندگی هر ایرانی ‪ ۷۶.۲‬س��ال‪،‬‬ ‫متوسط سال های تحصیل ایرانیان برابر با ‪۹.۸‬‬ ‫س��ال‪ ،‬س��ال های قابل انتظار ب��رای رفتن به‬ ‫مدرسه ‪ ۱۴.۹‬سال و درامد ناخالص ملی برای‬ ‫هر ف��رد ایرانی برابر با ‪ ۱۹‬ه��زار و ‪ ۱۳۰‬دالر‬ ‫امریکاس��ت‪ .‬نروژ‪ ،‬سوئیس‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬ایرلند‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ایس��لند‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬سوئد‪ ،‬سنگاپور و‬ ‫هلند ‪ ۱۰‬کش��ور نخست این فهرست هستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬کشور انتهایی فهرست نیز همگی افریقایی‬ ‫هستند که عبارتند از موزامبیک‪ ،‬لیبریا‪ ،‬مالی‪،‬‬ ‫بورکینافاسو‪ ،‬سیئرالئون‪ ،‬بروندی‪ ،‬چاد‪ ،‬سودان‬ ‫جنوبی‪ ،‬جمهوری افریقای مرکزی و نیجر‪.‬‬ ‫ربیعی و حاجی میرزایی گزینه های سخنگویی دولت‬ ‫ربیعی و حاجی میرزایی به عنوان گزینه های‬ ‫اصلی س��خنگوی دولت مطرح هس��تند‪ .‬یک‬ ‫منب��ع اگاه در دفت��ر رییس جمه��وری در‬ ‫گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬با اعالم ای��ن خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به زودی گزینه اصلی س��خنگویی دولت‬ ‫از س��وی دفتر رییس جمهوری اعالم می شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫محسن حاجی میرزایی از شهریور سال ‪ ۹۲‬در‬ ‫حکمی از س��وی معاون اول رییس جمهوری‬ ‫دبیری هی��ات دولت را عهده دار اس��ت‪ .‬علی‬ ‫ربیع��ی نیز از ابتدای دول��ت یازدهم تا مرداد‬ ‫امس��ال مس��ئولیت وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه‬ ‫اجتماعی را عهده دار بود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫منافع مضاعف سفر روحانی‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫انالین‬ ‫نخست وزیر هند در ایین عزاداری حسینی در میان مسلمانان هند عکس‪ :‬شفا‬ ‫نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل در حالی اوایل مهر برگزار می شود که قرار است‬ ‫ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا ریاس��ت دوره ای ش��ورای امنیت را برعهده گیرد و باتوجه‬ ‫به تالش های خصمانه او و همفکرانش در هیات حاکمه امریکا برای کاهش نفوذ و اقتدار‬ ‫مل��ت ای��ران‪ ،‬حضور و دف��اع از منافع مردم در عالی ترین س��طح اهمیتی مضاعف دارد؛‬ ‫به طوری که فارغ از حضور هیات های دیپلماتیک ایران در نشست های گوناگون سازمان‬ ‫ملل متحد از جمله ش��ورای امنیت‪ ،‬حضور رییس جمهوری در مجمع عمومی س��ازمان‬ ‫ملل منافعی مضاعف برای کشور به دنبال خواهد داشت و اینکه رییس جمهوری به عنوان‬ ‫نماینده ملت ایران در کدام یک از نشست ها حضور یابد‪ ،‬منوط به بررسی های کارشناسانه‬ ‫اس��ت‪ .‬انچه اهمیت باالیی دارد این اس��ت که حضور جمهوری اسالمی ایران در نشست‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل فضای روانی را که امریکا قصد ایجاد ان علیه تهران دارد‪،‬‬ ‫خنثی می کند‪ .‬یک پژوهش��گر علوم سیاس��ی در این باره به ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬رییس جمهوری‬ ‫با حضور در جلس��ه ش��ورای امنیت سازمان ملل‪ ،‬ضمن تشریح اقدام های ظالمانه امریکا‬ ‫در منطقه و جهان‪ ،‬می تواند از حقانیت جمهوری اس�لامی و ملت ایران دفاع کند‪ .‬علی‬ ‫بیگدلی درباره ضرورت های ش��رکت رییس جمهوری در جلس��ه شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روحانی با حجم باالیی از شکایت ها و انتظارها وارد مجمع سازمان ملل‬ ‫خواهد ش��د و به طورقطع داوری س��خنان ایشان در مجمع برعهده کشورهای دیگر دنیا‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬انچه اهمیت بیشتری دارد حضور ایشان در جلسه شورای امنیت‬ ‫است که ریاست ان برعهده ترامپ خواهد بود‪ .‬رییس جمهوری به طور حتم باید ازسوی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در این نشس��ت حضور یابد‪ .‬اینکه ما در خانه بنشینیم و خط و‬ ‫نشان بکشیم و داد از حقانیت و استیفای حقوق خود سر بدهیم‪ ،‬به جایی نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬معصوم��ه ابت��کار‪ ،‬فع��ال سیاس��ی‬ ‫اصالح طل��ب و مع��اون رییس جمهوری در امور‬ ‫زن��ان و خانواده تاکید ک��رد‪ :‬اصالح طلبان روند‬ ‫حمای��ت از دول��ت تدبیر و امید را ادامه خواهند‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت اطالع��ات ش��نبه ب��ا ص��دور‬ ‫اطالعی��ه ای اعالم کرد از خ��روج غیرقانونی ارز‬ ‫ازسوی شبکه هرمی فایننشیال جلوگیری شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزیر خارجه امریکا با اش��اره به اخبار‬ ‫منتشر شده پیرامون دیدار جان کری و ظریف‪،‬‬ ‫گفت برجام همه راه های ایران برای دس��تیابی‬ ‫به تس��لیحات هس��ته ای را مسدود نکرد‪ .‬مایک‬ ‫پمپئو در پیامی توییتری نوش��ت‪ :‬انچه کری در‬ ‫ارتب��اط گرفتن با ایران‪ ،‬انجام داده ناشایس��ت‪،‬‬ ‫بی س��ابقه و برخالف سیاس��ت خارجی امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬توافق هس��ته ای با ایران شکست خورد‪.‬‬ ‫رهای��ش کنید‪ .‬برجام هم��ه راه های ایران برای‬ ‫دستیابی به تسلیحات هسته ای را مسدود نکرد؛‬ ‫این برخالف چیزی اس��ت که ب��ه مردم امریکا‬ ‫وانمود می شد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل در‬ ‫واکنش به اظهارات مایک پمپئو در انتقاد از جان‬ ‫کری و توافق هس��ته ای ایران در پیامی توییتری‬ ‫به این ادعاها واکنش نش��ان داد‪ .‬سامانتا پاور در‬ ‫واکنش به انتقاد های توییتری مایک پمپئو‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا درباره اظهارات جان کری‪ ،‬در‬ ‫توییتر خود نوش��ته است‪ :‬جان کری کاری کرد‬ ‫که ایران برنامه هس��ته ای خ��ود را متوقف کند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ اما به گونه ای «نامناسب‪ ،‬بی سابقه‬ ‫و در تناقض با سیاست خارجی امریکا» به شدت‬ ‫بی رحم ترین دیکتاتور جهان در کره ش��مالی را‬ ‫تحسین کرد و هیچ چیز به دست نیاورد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬م��ردم بصره با انجام ی��ک راهپیمایی‬ ‫حمله افراد نفوذی به سرکنس��ولگری جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در بصره و مراکز دولتی و الحشد‬ ‫الشعبی را محکوم کردند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا‬ ‫در پیامی توییتری از اقدام تازه وزارت خزانه داری‬ ‫امری��کا مبنی بر تحریم یک ش��رکت هواپیمایی‬ ‫تایلن��دی به علت همکاری ب��ا ماهان ایر حمایت‬ ‫ک��رد‪ .‬هیتر نائورت در این پیام با طرح ادعاهایی‬ ‫واهی نس��بت به ش��یوه تامین درامد ماهان ایر و‬ ‫ب��ا بیان این ادعا که ایران جنگنده و تس��لیحات‬ ‫برای کمک به اس��د می فرستد‪ ،‬به جای انکه به‬ ‫داد اقتصاد بد مدیریت ش��ده خود برسد‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫این اقدام خزانه داری امریکا یک هش��دار اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت هوانوردی نباید از تروریسم سود ببرد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت‪:‬‬ ‫در جریان بررس��ی الیحه الحاق به کنوانس��یون‬ ‫منع تامین مالی تروریس��م در ماه های گذشته با‬ ‫نمایندگان در این باره رایزنی شده و نمایندگان‬ ‫در جری��ان ضرورت های پیوس��تن ب��ه ان قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬حس��ینعلی امیری گفت‪ :‬بررسی این‬ ‫الیحه با تصمیم مجلس دو ماه مسکوت ماند که‬ ‫زمان ان به پایان رس��یده و امیدواریم این الیحه‬ ‫در مجل��س مورد توجه نماین��دگان قرار گیرد و‬ ‫رای بیاورد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به دنبال خودس��وزی یک پناهجوی‬ ‫ایرانی و ‪ 4‬پناهجوی افغان در یکی از زندان های‬ ‫اتریش‪ ،‬سفارت کشورمان بیانیه داد‪ .‬متن بیانیه‬ ‫به این شرح اس��ت‪« :‬سفارت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در وین با ابراز تاس��ف از خودس��وزی چند‬ ‫پناهج��و در یکی از مراک��ز نگهداری پناهجویان‬ ‫وی��ن‪ ،‬از جمل��ه یک ایران��ی و ‪ 4‬افغانس��تانی‪،‬‬ ‫خواستار بررس��ی فوری وضعیت اسیب دیدگان‬ ‫ش��د‪ .‬سفارت جمهوری اسالمی ایران در وین در‬ ‫حال پیگیری اخرین وضعیت این ایرانی پناهجو‬ ‫با نهادها و مسئوالن ذی ربط اتریشی است‪».‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬قاضی ناصر س��راج‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور با اش��اره ب��ه تایید «طرح‬ ‫اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان»‬ ‫از س��وی ش��ورای نگهبان‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان های‬ ‫مش��مول مکلفند در مدت ‪ ۶۰‬روز از تاریخ ابالغ‬ ‫این قانون‪ ،‬افراد مشمول را از خدمت منتزع و با‬ ‫انها تس��ویه حس��اب کنند و با متخلفان برخورد‬ ‫قانونی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سفارت فرانسه در تهران در واکنش به‬ ‫حمله ضد انقالب به سفارتخانه ایران در پاریس‪،‬‬ ‫در حس��اب رس��می خود در توییتر نوشت‪ :‬نظر‬ ‫به مس��ئولیت فرانسه در قبال حفاظت از اماکن‬ ‫دیپلماتیک و با موافقت سفارت ایران‪ ،‬تمهیداتی‬ ‫برای تقویت امنیت س��فارت ایران در نظر گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬بهروز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی هیات رییسه‬ ‫مجلس با اش��اره به تشکیل نشدن جلسه هیات‬ ‫رییسه مجلس در روز شنبه اظهار کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫حضور نمایندگان از جمله اعضای هیات رییسه‬ ‫در حوزه های انتخابیه‪ ،‬امکان تش��کیل جلس��ه‬ ‫هیات رییس��ه فراهم نشد و این نشست به هفته‬ ‫اینده موکول ش��د‪ .‬بر این اس��اس تصمیم گیری‬ ‫درباره طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی»‬ ‫نیز که قرار بود در نشس��ت هیات رییس��ه انجام‬ ‫شود‪ ،‬به نشست هفته اینده موکول شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫بخـش خصـوصـی و‬ ‫نـوسـان های ارزی‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1141‬‬ ‫پیاپی ‪2459‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫به بهانه فیلتر شدن چند سایت فروش اینترنتی بررسی شد‬ ‫اما و اگر های واقعی در بازار مجازی بلیت هواپیما‬ ‫اگر قصد س��فر هوایی دارید‪ ،‬یک جس��ت وجوی ساده‬ ‫اینترنتی برای بلیت هواپیما کافی اس��ت تا با فهرستی از‬ ‫سایت هایی روبه رو شوید که مبدا‪ ،‬مقصد و زمان سفر را از‬ ‫شما می پرس��ند و همه پروازهای متناسب با شرایط را به‬ ‫شما پیشنهاد می دهند‪ .‬این سایت ها با تسهیل دسترسی‬ ‫ب��ه بلی��ت و صرفه جویی در زم��ان‪ ،‬تبدیل ب��ه خدماتی‬ ‫مطلوب برای مصرف کنندگان ش��ده اند اما گاهی متفاوت‬ ‫ب��ودن نرخ بلی��ت در برخی از این س��ایت ها با نرخ اصلی‬ ‫ش��رکت هواپیمایی‪ ،‬موجب س��ردرگمی م��ردم در خرید‬ ‫بلیت می ش��ود‪ .‬همین تفاوت در قیمت های ارائه ش��ده از‬ ‫سوی ش��رکت ها و برخی سایت ها موجب شد در روزهای‬ ‫اخیر ش��اهد فیلتر شدن چند سایت فروش بلیت هواپیما‬ ‫از سوی دادستانی کل کشور باشیم‪ .‬گرچه رییس سازمان‬ ‫میراث فرهنگی به عنوان مسئول فعالیت سایت های فعال‬ ‫در حوزه گردش��گری‪ ،‬نس��بت به این فیلترینگ واکنش‬ ‫نش��ان داده و گفته ان را پیگیری می کند اما مس��ئوالن‬ ‫قضایی می گوین��د این کار به درخواس��ت متولی صنعت‬ ‫هوانوردی کشور انجام شده است‪ .‬همین مسئله می تواند‬ ‫بیانگ��ر وجود برخی اش��کال ها در روند ف��روش بلیت در‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلترینگ به درخواست سازمان هواپیمایی‬ ‫معاون دادس��تان کل کشور می گوید فیلتر شدن برخی‬ ‫س��ایت های فروش بلی��ت هواپیما به درخواس��ت رییس‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است‪ .‬عبدالصمد‬ ‫خرم ابادی در مطلبی که در فضای مجازی منتش��ر کرد‪،‬‬ ‫در این باره نوشت‪ :‬فیلتر برخی سایت های غیرمجاز فروش‬ ‫بلیت هواپیما به درخواس��ت معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و رییس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است‪.‬‬ ‫خرم اب��ادی افزود‪ :‬س��ازمان هواپیمایی کش��وری یکی‬ ‫از دالی��ل باال رفت��ن نرخ بلیت هواپیم��ا و برخی دیگر از‬ ‫نابس��امانی های مرب��وط به حوزه فروش بلی��ت را فعالیت‬ ‫س��ایت های غیرمجاز مربوط به خدمات مس��افرتی اعالم‬ ‫و با ارائه فهرس��ت برخی از این س��ایت ها از نهاد قضایی‬ ‫درخواس��ت کرد به منظور جلوگی��ری از اجحاف در حق‬ ‫مس��افران و جلوگیری از اخالل در شبکه فروش بلیت از‬ ‫ادامه فعالیت انها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۷‬قانون توس��عه‬ ‫صنعت ایرانگردی و جهانگردی‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫مرجع ص��دور و تمدید مج��وز دفاتر خدمات مس��افرتی‬ ‫اس��ت و به موجب تبصره ‪ ۲‬ماده یادش��ده‪ ،‬فعالیت دفاتر‬ ‫مس��افرتی بدون مجوز‪ ،‬جرم است و باید از ادامه فعالیت‬ ‫انها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت های‬ ‫ب��دون مجوز از س��وی س��ازمان هواپیمایی کش��وری در‬ ‫چارچوب وظایف قانونی ان سازمان بوده است‪.‬‬ ‫به گفت��ه خرم ابادی‪ ،‬س��ایت های فیلترش��ده به محض‬ ‫دریافت مجوز و اعالم س��ازمان هواپیمایی کش��وری رفع‬ ‫فیلتر خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹علت گرانفروشی سایت ها‬ ‫به نظر می رسد تفاوت نرخ بلیت در برخی از سایت های‬ ‫فروش بلیت هواپیما با نرخ اعالم شده از سوی شرکت های‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬از جمله دالیل این اقدام بوده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی معتقد اس��ت این‬ ‫تفاوت نرخ و گرانفروشی‪ ،‬از مسائل فنی اب می خورد‪.‬‬ ‫مقصود اس��عدی س��امانی در این زمینه ب��ه مهر گفت‪:‬‬ ‫برخی س��ایت های فروش انالین بلیت هواپیما با استفاده‬ ‫از رب��ات به س��ایت های ش��رکت های هواپیمایی و بخش‬ ‫ای بوکینگ انها وارد شده و صندلی ها را به نرخ درج شده‬ ‫در سایت ش��رکت ها‪ ،‬خریداری می کنند و با نرخ باالتری‬ ‫در س��ایت خود به فروش می رسانند و مردم نیز به ارم و‬ ‫لوگوی ش��رکت مربوط که در س��ایت فروش ثبت شده‪،‬‬ ‫اعتماد می کنند و با همان نرخ اعالم شده در سایت‪ ،‬بلیت‬ ‫می خرند‪.‬‬ ‫اسعدی س��امانی معتقد است سایت های فروش انالین‬ ‫بلیت هواپیما کارکرد دوگان��ه دارند؛ از طرفی به افزایش‬ ‫فروش ش��رکت های هواپیمایی کمک می کنند و از سوی‬ ‫دیگر با دستکاری نرخ ها باعث زیان مردم می شوند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینک��ه برخی نرخ هایی که س��ایت های‬ ‫فروش انالین بلیت ارائه می کنند‪ ،‬نرخ اعالم شده از سوی‬ ‫شرکت ها نیست‪ ،‬گفت‪ :‬از مردم می خواهیم از سایت های‬ ‫اصلی شرکت های هواپیمایی بلیت خریداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز بلیت هواپیما به سامانه فروش یکپارچه‬ ‫دلیل وجود تفاوت در نرخ اعالم ش��ده از سوی شرکت‬ ‫هواپیمایی و نرخ اعالم ش��ده در سایت های فروش بلیت‪،‬‬ ‫هرچه که باشد‪ ،‬نشانه ای از مشکالت سامانه فروش بلیت‬ ‫هواپیما در کش��ورمان اس��ت‪ .‬برخی کارشناسان صنعت‬ ‫حمل ونق��ل معتقدن��د نبود یک س��امانه یکپارچه فروش‬ ‫بلیت در کشور موجب بروز چنین مشکالتی می شود‪.‬‬ ‫حمی��د نجف با تاکید بر لزوم ایجاد یک ش��بکه فروش‬ ‫واحد و سراسری‪ ،‬با استفاده از فناوری اطالعات به‬ ‫گفت‪ :‬وجود یک ش��بکه فروش داخلی‪ ،‬باعث کوتاه شدن‬ ‫دس��ت اژانس های مسافرتی و دالالن و مانع از ارائه بلیت‬ ‫به نرخی متفاوت با نرخ مصوب شرکت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به وجود س��امانه یکپارچه فروش بلیت در‬ ‫حوزه س��فرهای ریلی و جاده ای و نبود چنین سامانه های‬ ‫برای س��فرهای هوایی افزود‪ :‬وجود شبکه فروش واحد با‬ ‫قیمت ه��ای مش��خص‪ ،‬موجب ش��فافیت در فروش بلیت‬ ‫‪ 110/67566‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 214‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪83‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110,67561‬ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980216400352‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪) 2‬ﻭﻧﻚ( ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 9709970216400880‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪,‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻮﺫﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‪ ,‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺛﻤﻮﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‪ ,‬ﻃﻼﻕ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻣﻮﺫﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺛﻤﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺳﺘﻴﺬﺍﻥ‬ ‫ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﻃﻼﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ‪ 8-1‬ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 6942‬ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 233‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺧﺘﺮ ‪ 16‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺴﺘﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ‬ ‫‪ 96‬ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻘﻪﺍﻯ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻔﻘﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻣﻬﺮﻳﻪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺯﻭﺝ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 97,4,20‬ﺩﻋﻮﺕ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺩﺍﻭﺭ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻻﻳﺤﻪﺍﻯ ﻫﻢ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ‪ 8-1‬ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﻼﻋﺰﻝ ﺍﻋﻄﺎﻳﻰ ﺯﻭﺝ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 1119‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻃﻼﻕ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﺯﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ‪ -1‬ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ‬ ‫ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ‪ -2‬ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ‪ -3‬ﺯﻭﺟﻴﻦ‬ ‫ﻳﻚ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺧﺘﺮ ‪ 16‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﻫﺴﺘﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻭﺟﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫‪ -3‬ﺯﻭﺟﻪ ‪ 52‬ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺍﺳﺖ ‪ -4‬ﻧﻮﻉ ﻃﻼﻕ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ‪ 2‬ﻣﺎﺩﻩ ‪ 1145‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺎﺋﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ‪ -5‬ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﻓﺮﺟﺎﻣﻰ ﻳﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ ‪ -6‬ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎﻡﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻧﻌﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ 110,67564‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 264‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ‪ 2‬ﻭﻧﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻴﻖ ﺷﺘﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺯﻳﺘﺎ ﺁﺳﻮﺍﺭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 83‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﺁﻥ ‪ 1397,08,15‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 13:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪83‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110,67546‬ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﻭﺳﻌﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709982168800081‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 88‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,08,12‬ﺳﺎﻋﺖ ‪10:00‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪88‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫‪110,67544‬ﻣﻨﺸﻰ‬ ‫ﻣﺪﺭﺱ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫اپراتوری که مربوط به ش��رکت هواپیمایی یا چارترکننده‬ ‫است نرخ ها را باال و پایین می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فراگیر بودن س��ایت های فروش بلیت‬ ‫و تسهیل دسترس��ی به بلیت اظهار کرد‪ :‬این سایت ها به‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی اجازه می دهند خودش��ان نرخ ها‬ ‫را اعم��ال کنند‪ .‬در واقع س��ایت های ف��روش بلیت فقط‬ ‫واسطه ای بین ش��رکت ها و خریداران هستند و یک تا ‪2‬‬ ‫درصد درامد فروش بلیت به انها می رسد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با تاکی��د بر اینک��ه نیازی ب��ه وجود‬ ‫س��امانه یکپارچه ف��روش در حوزه بلیت هواپیما نیس��ت‬ ‫و س��ایت های فروش بلیت کفای��ت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬علت‬ ‫اینکه نرخ بلیت در س��ایت های گوناگون‪ ،‬متفاوت اس��ت‬ ‫این اس��ت که برخی س��ایت ها برای فروش بیشتر‪ ،‬حاضر‬ ‫می ش��وند بخش بیشتری از س��هم خود را کنار بگذارند و‬ ‫نرخ پایین تری ارائه کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬سایت های فروش بلیت به کمک سایت های‬ ‫شرکت های هواپیمایی امده و دسترسی مردم به بلیت را‬ ‫تسهیل کرده اند و ترکیب این دو شیوه عرضه در نهایت به‬ ‫س��ود فروشنده و مصرف کننده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مسدود‬ ‫کردن س��ایت های فروش بلیت هواپیما ک��ه در روزهای‬ ‫اخیر اتفاق افتاده‪ ،‬به زیان مردم است‪ .‬ازسوی دیگر برخی‬ ‫از این س��ایت ها استارت اپ هایی هس��تند که توانسته اند‬ ‫باب��ت ایده پردازی خود از س��ازمان میراث فرهنگی مجوز‬ ‫فعالیت دریافت کنند‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این نکت��ه که وجود س��امانه یکپارچه‬ ‫ف��روش بلیت ب��رای هواپیما مانند انچ��ه در بخش بلیت‬ ‫قطار داریم‪ ،‬مانع ارائه قیمت های گوناگون می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در زمینه بلیت قطار‪ ،‬قیمت ها واحد و مش��خص است اما‬ ‫در هم��ه جای دنیا بلیت هواپیم��ا را می توان به نرخ های‬ ‫گوناگونی عرضه کرد و کس��ی ک��ه بلیت را یک ماه پیش‬ ‫خریداری کرده و کس��ی که بلیت لحظ��ه اخر خریداری‬ ‫می کند هزینه های متفاوتی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینکه عملکرد ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی ای��ران در زمین��ه ف��روش بلی��ت‪ ،‬عملک��رد‬ ‫ش��رکت های ارزان قیم��ت (‪ )low cost‬اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی ارزان قیمت نرخ های بلیت متغیر‬ ‫دارند و ان را براساس عرضه و تقاضا تعیین می کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه نرخ بلی��ت هواپیما در همه جای‬ ‫دنیا قابلیت چانه زنی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رس��د به دلیل‬ ‫بی اطالع��ی مردم و برخ��ی مس��ئوالن از قوانین و عرف‬ ‫صنعت هوانوردی‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی مشکالت را به‬ ‫پای سایت ها می نویسند و از شرایط به سود خود استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فرش��یدی معتقد اس��ت ن��گاه حمایت گرانه س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری ب��ه ش��رکت های هواپیمایی موجب‬ ‫می شود این سازمان مشکالت و ضعف های این شرکت ها‬ ‫را نادیده بگیرد و همه مش��کالت را از چش��م سایت های‬ ‫فروش بلیت ببیند‪.‬‬ ‫پیمان پاریس و شهرهای هوشمند‬ ‫پروین خدادادی حدادان‪ -‬پژوهشگر حمل ونقل‪:‬‬ ‫شهرهای هوش��مند جهان براساس شاخص پویایی‬ ‫ش��هرها (‪)IESE Cities in Motion Index‬‬ ‫متعل��ق به پژوهش��گاه ای ای اس ای انتخاب و اعالم‬ ‫ش��دند و نیویورک امریکا برای دومین س��ال پیاپی‬ ‫در صدر این فهرس��ت قرار گرفت‪ .‬براساس پنجمین‬ ‫نس��خه این ش��اخص که در ‪ ۱۶۵‬شهر از ‪ ۸۰‬کشور‬ ‫جهان بررسی شد‪ ،‬لندن‪ ،‬پایتخت انگلیس و پاریس‪،‬‬ ‫پایتخت فرانس��ه پ��س از نیویورک در جایگاه دوم و‬ ‫سوم ایس��تادند‪ .‬همچنین توکیو (ژاپن)‪ ،‬ریکیاویک‬ ‫(ایس��لند)‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬س��ئول (کره جنوبی)‪ ،‬تورنتو‬ ‫(کانادا)‪ ،‬هنگ کنگ و امس��تردام (هلند) به ترتیب‬ ‫در رتبه ه��ای بعدی ج��ای گرفتند‪ .‬به این ترتیب ‪4‬‬ ‫ش��هر از قاره اروپا‪ 4 ،‬ش��هر از قاره اس��یا و ‪ 2‬شهر از‬ ‫قاره امریکا در این فهرس��ت قرار دارند‪ .‬عنوان ش��هر‬ ‫هوشمند (‪ )Smart City‬به شهری اطالق می شود‬ ‫که براساس اخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت‬ ‫شهری و برپایه فناوری اطالعات و ارتباطات است‪۹ .‬‬ ‫معیار اساسی شامل سرمایه انسانی (توسعه‪ ،‬جذب و‬ ‫پرورش استعدادها)‪ ،‬انسجام اجتماعی (اجماع میان‬ ‫ی گوناگون در یک شهر)‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫گروه های اجتماع ‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬حکومت داری‪ ،‬برنامه ریزی شهری‪،‬‬ ‫ارتباط��ات بین المللی‪ ،‬فناوری‪ ،‬پویایی و حمل ونقل‬ ‫(اس��انی حرکت و دسترس��ی ب��ه خدمات عمومی)‬ ‫برای اندازه گیری میزان هوش��مندی ش��هرها مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬این معیارها باید در کنار هم‬ ‫به میزان متعادلی رش��د کرده باشند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫اگر ش��هری دارای فناوری پیشرفته و محیط زیست‬ ‫مطلوب��ی باش��د ام��ا به دلی��ل ضعف در‬ ‫ش��یوه حکومت داری امار جرم و جنایت‬ ‫باال باش��د‪ ،‬هوش��مند به ش��مار نمی رود‪.‬‬ ‫ای��ن رتبه بن��دی به عنوان اب��زاری برای‬ ‫ش��هرداران‪ ،‬مدیران شهری‪ ،‬شرکت ها و‬ ‫گروه های که روی کیفیت زندگی شهری‬ ‫مطالعه می کنند و به دنبال یافتن راه هایی‬ ‫برای بهبود وضعیت ش��هرها و ساکنان ان هستند‪،‬‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬در این میان براس��اس‬ ‫اخرین گزارش ش��بکه بین المللی اقدامات اقلیمی‬ ‫(‪ ،)CAN‬اقدامات کشورهایی مانند انگلیس‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫دانمارک و بلژیک در اجرای تعهدات خود به پیمان‬ ‫مقابله با تغییرات اب وهوایی به اندازه کافی قدرتمند‬ ‫نیست‪ .‬ش��بکه ‪CAN‬که شامل سازمان های فعال‬ ‫در زمینه تغییرات اقلیمی اس��ت می گوید اقدامات‬ ‫بریتانی��ا به دلیل نب��ود اطمینان ناش��ی از طوالنی‬ ‫ش��دن روند خروجش از اتحادیه اروپا به اندازه الزم‬ ‫بلندپروازانه نیس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش المان و‬ ‫بلژیک نیز در دس��تیابی به اهداف تعیین شده برای‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪1399‬خورشیدی) در زمینه‬ ‫کاهش االینده ها و گازهای گلخانه ای س��رعت الزم‬ ‫را ندارند‪ .‬بنا بر این گزارش کشورهای اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫ب��ر مبنای تالش و سیاس��ت گذاری بلندپروازانه در‬ ‫راه رس��یدن به اهداف تعیین ش��ده پیمان مقابله به‬ ‫تغییرات اقلیمی رتبه بندی شده اند‪ .‬استونی‪ ،‬ایرلند‬ ‫و لهستان در این رتبه بندی به دلیل «مخالفت شدید‬ ‫ب��ا اقدامات اقلیمی» در انتهای جدول قرار گرفته اند‬ ‫و س��وئد‪ ،‬پرتغال‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هلند و لوکزامبورگ در‬ ‫فهرس��ت ش��بکه بین الملل��ی اقدام��ات‬ ‫اقلیمی صدرنشین هس��تند‪ .‬کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا براساس پیمان پاریس‬ ‫متعهد ش��ده اند تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به میزان‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د از تولید گازه��ای گلخانه ای‬ ‫بکاهند‪ ،‬بهره وری از انرژی را بهبود دهند‬ ‫و دس��ت کم ی��ک پنجم نیاز کش��ورهای‬ ‫خ��ود به ان��رژی را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش س��وئد در زمین��ه جایگزین‬ ‫کردن منابع انرژی تجدیدپذیر به جای سوخت های‬ ‫فس��یلی موفق ب��وده و حتی فرات��ر از تعهد خود به‬ ‫پیم��ان پاری��س قصد دارد تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪1409‬خورش��یدی) انتشار گازهای گلخانه ای را تا‬ ‫‪ ۵۵‬درصد کاهش دهد‪ .‬اما همین گزارش می افزاید‬ ‫مصرف س��رانه انرژی در س��وئد همچنان باالست و‬ ‫این موضوع می تواند دستیابی به هدف تعیین شده‬ ‫برای س��ال ‪ ۲۰۳۰‬را مشکل کند‪ .‬شبکه بین المللی‬ ‫اقدام��ات اقلیم��ی‪ ،‬حمل ونقل را دلی��ل اصلی این‬ ‫موضوع می داند‪ .‬پرتغال که در جایگاه دوم فهرس��ت‬ ‫سیاس��ت گذاری های بلندپروازانه مقابله با تغییرات‬ ‫اقلیم��ی قرار دارد‪ ،‬در موضوع س��وخت جایگزین و‬ ‫کاهش مص��رف انرژی برنامه ها و سیاس��ت گذاری‬ ‫مناس��بی را پیش بین��ی ک��رده و اقدامات��ی را نی��ز‬ ‫ب��رای کاهش س��رانه مصرف ان��رژی در نظر گرفته‬ ‫ام��ا در این کش��ور نیز مصرف س��رانه زغال س��نگ‬ ‫به طور تقریبی باالس��ت و در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫(‪1395‬خورشیدی) منابع تجدیدپذیر سهم کمتری‬ ‫در سرانه مصرف انرژی داشته اند‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۹۷‬میلیون دالری قم در ‪ 5‬ماه نخست سال‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم‬ ‫گفت‪ :‬میزان صادرات کاالهای تولیدی از این استان‬ ‫در ‪ 5‬ماه گذشته به ‪ ۹۷‬میلیون دالر رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫از رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان قم‪ ،‬محمود سیجانی اظهار کرد‪ :‬وزن‬ ‫کاال های صادر شده به ‪ ۸۲‬هزار تن می رسد‪ .‬سیجانی‬ ‫با اش��اره به کش��ورهای هدف صادراتی استان بیان‬ ‫کرد‪ :‬عمده کش��ور ه��دف صادراتی اس��تان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ازبکستان‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان و اندونزی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان قم خاطرنشان کرد‪ :‬عمده کاالی صادراتی از‬ ‫مبدا تولید این استان شامل مصنوعات پالستیکی‪،‬‬ ‫هیدروکرب��ن‪ ،‬ش��مش س��رب‪ ،‬کف��ش‪ ،‬اس��نک‪،‬‬ ‫دی اکتیل فتاالت و روغن ها‪ ،‬چسب ها‪ ،‬ماشین االت‬ ‫مکانیکی‪ ،‬شمش الومینیوم و مصنوعات ان و الیاف‬ ‫پلی استر اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۶۴‬کارت بازرگان��ی در بخ��ش تولیدی و ‪۵۹‬‬ ‫کارت بازرگانی در بخش تجاری صادر و تمدید شده‬ ‫و در مجموع تعداد کارت های بازرگانی صادر ش��ده‬ ‫‪ ۵۲۸‬مورد است‪.‬‬ ‫استان‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ‪,‬ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺸﻌﻠﻰ ﻭ ﻣﻴﺜﻢ ﮔﻮﺭﺍﺏ ﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺼﺮﺗﻰ ﻣﻼﺳﺮﺍﺋﻰ ﻭ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺑﻨﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 83‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ‪ -‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 1397,08,15‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 11:00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‹ ‹عملکرد سایت ها درست است‬ ‫گرچه نجف معتقد است مشکالت فروش بلیت هواپیما‬ ‫در ای��ران با ایجاد ش��بکه واحد فروش بلیت در این حوزه‬ ‫حل می ش��ود اما یکی دیگ��ر از کارشناس��ان حمل ونقل‬ ‫کشورمان معتقد است سایت های موجود در زمینه فروش‬ ‫بلی��ت هواپیما همین ح��اال هم عملکرد خوب��ی دارند و‬ ‫شرکت های هواپیمایی برای پنهان کردن برخی مشکالت‬ ‫خ��ود‪ ،‬مش��کالت را به گردن ای��ن س��ایت ها می اندازند‪.‬‬ ‫مهرداد فرش��یدی در گفت وگو ب��ا‬ ‫درباره عملکرد‬ ‫س��ایت های فروش بلیت هواپیما گف��ت‪ :‬هیچ یک از این‬ ‫س��ایت ها اجازه دخل و تصرف در ن��رخ بلیت را ندارند و‬ ‫علت اینکه نرخ بلیت در سایت های گوناگون‪ ،‬متفاوت است این است که‬ ‫برخی سایت ها برای فروش بیشتر‪ ،‬حاضر می شوند بخش بیشتری از سهم‬ ‫خود را کنار بگذارند و نرخ پایین تری ارائه کنند‬ ‫یادداشت‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9609982163901144‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 214‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ ,‬ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻣﻨﻪ ﻓﺼﻴﺤﻰ ﺯﺭﻧﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺁﻗﺎ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺠﻒﺯﺍﺩﻩ ﺗﺮﻙ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ -1 ,‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻓﺮﺟﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﺨﺎﻧﻰ ‪ -3‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻟﻪ ﺻﻤﻴﻤﻰ ‪ -4‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ‬ ‫ﺯﻧﻮﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﻴﺮ ‪ -5‬ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﭘﺎﺭﺳﺎ ‪ -6‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺷﻴﺨﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ ‪-7‬‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ‪ -8‬ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﺷﻴﺨﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ ‪ -9‬ﺁﻗﺎﻯ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻴﺨﻠﻮ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ ‪ -10‬ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺷﻴﺨﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ ‪ -11‬ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻴﺨﻠﻮ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ ‪ -12‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻨﻘﻠﻰ ﺷﻴﺨﻠﻮ ‪ -13‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺨﻠﻮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ‪ -1 ,‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻠﻚ ‪ -2‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ‪ -3‬ﺍﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺸﺎء‬ ‫ﺭﺍﻯ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻣﻨﻪ ﻓﺼﻴﺤﻰ ﺯﺭﻧﻖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺠﻒﺯﺍﺩﻩ ﺗﺮﻙ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪ -1‬ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻯ ‪ -2‬ﺣﺴﻨﻘﻠﻰ ﺷﻴﺨﻠﻮ‬ ‫‪ -3‬ﺯﻫﺮﺍ ﭘﺎﺭﺳﺎ ‪ -4‬ﺣﺴﻦ ﺷﻴﺨﻠﻮ ‪ -5‬ﻣﻬﺪﻯ ﺷﻴﺨﻠﻮ ‪ -6‬ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺨﻠﻮ ‪ -7‬ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻴﺨﻠﻮ ‪-8‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺷﻴﺨﻠﻮ ‪ -9‬ﺭﺍﺿﻴﻪ ﺷﻴﺨﻠﻮ ‪ -10‬ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻪ ﻓﺮﺟﻰ ‪ -11‬ﻣﻮﺳﻰ ﺯﻧﻮﺯﻯ ‪ -12‬ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ‬ ‫ﺻﻤﻴﻤﻰ ‪ -13‬ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺮﻳﻤﺨﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ‪ -1‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ‬ ‫ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 1,836‬ﻗﻄﻌﻪ ‪ 13‬ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ‪ 10‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 1,836‬ﻗﻄﻌﻪ‬ ‫‪ 13‬ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ‪ 10‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻘﻮﻡ ﺑﻪ ‪ 43,321,241‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﺣﻖﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ‪ 1,836‬ﻗﻄﻌﻪ ‪ 13‬ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ‪ 10‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﻳﺪ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻮﻛﻞ )ﺣﻴﺪﺭﻗﻠﻰ ﺷﻴﺨﻠﻮ( ﻓﻮﺕ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻭﺭﺍﺙ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺬﻛﺮﺍﺕ ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻚ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﺛﻤﺮﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺩﻳﻒ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﻳﺒﺎ‬ ‫ﺩﺷﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺭﺩﻳﻒ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ )ﻣﻮﺳﻰ ﺯﻧﻮﺯﻯ( ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺳﻤﻰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ‪ 31768‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 33,12,7‬ﺩﻓﺘﺮ ‪ 48‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ‬ ‫ﻭ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﻻ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻚ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﻪ ﺭﺍ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 56‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺭﻫﻨﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭﻯ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین چنین سامانه ای‪ ،‬سود بلیت را به طور‬ ‫مستقیم نصیب شرکت های هوایی می کند و مانع از نفوذ‬ ‫دالالن می شود‪.‬‬ ‫نجف معتقد اس��ت مش��کالت مدیریتی‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫برخی سوءاس��تفاده های ش��خصی در زمینه فروش بلیت‬ ‫هواپیما اماده کرده‪ ،‬به همین دلیل هنوز برخی شرکت ها‬ ‫مایل به ایجاد ش��بکه فروش واحد و شفاف ش��دن میزان‬ ‫فروش بلیت خود نیستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینکه نبود سامانه یکپارچه‬ ‫فروش بلیت هواپیما دست متخلفان را باز گذاشته‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در برخ��ی بازه ه��ای زمانی مانند ن��وروز و تعطیالت‬ ‫چندروزه که ش��رکت های هواپیمایی ب��ازار خود را دارند‪،‬‬ ‫بهتر است ش��رکت های هواپیمایی به طور مستقیم بلیت‬ ‫بفروش��ند و بلیت را به اژانس ه��ا و چارترکننده ها ندهند‬ ‫زیرا این کار‪ ،‬به منزله دالل تراشی و واسطه تراشی است‪.‬‬ ‫نج��ف با تاکید بر حذف م��وازی کاری در زمینه فروش‬ ‫بلی��ت با ایجاد یک س��امانه یکپارچه فروش گفت‪ :‬اکنون‬ ‫هر ش��رکت هواپیمایی س��امانه فروش بلیت خود را دارد‬ ‫اما بهتر اس��ت سامانه فروش یکپارچه ای داشته باشیم که‬ ‫با نظارت س��ازمان هواپیمایی کش��وری عمل کند و همه‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی با اس��تفاده از یک س��ایت اصلی‬ ‫فروش‪ ،‬بلیت خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه حت��ی اژانس های فروش بلیت نیز‬ ‫می توانند با اس��تفاده از این س��امانه بلیت ُفروشی کنند‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬در این س��امانه می توان پروازه��ای چارتر و‬ ‫دربستی را نیز مشخص کرد تا اتاق شیشه ای شکل بگیرد‬ ‫و تخلفات به کمترین میزان برسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است ش��فافیت در حوزه فروش‬ ‫بلیت هواپیما با اس��تفاده از ظرفیت های فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباط��ات‪ ،‬جلو سوءاس��تفاده دالالن بلیت را می گیرد‬ ‫و موجب می ش��ود س��ود فروش بلیت به طور مستقیم به‬ ‫شرکت های هواپیمایی برسد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪ 7 - 1397‬محرم ‪ 17 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1141‬پیاپی ‪2459‬‬ ‫شناخت تازه از نهضت حسینی‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫اس��تاد شهید مرتضی مطهری‪« :‬امام حس��ین علیه السالم شهید‬ ‫ش��د که اسالم باال برود‪ ،‬امام حسین کشته شد که سنن و مقررات‬ ‫و قوانین اس�لامی زنده ش��ود؛ ن��ه اینکه بهانه ای ش��ود که پا روی‬ ‫س��نن اسالمی بگذارند‪ .‬ما امام حسین را به صورت العیاذباهلل اسالم‬ ‫خراب کن دراورده ایم‪ .‬امام حسینی که ما در خیال خودمان درست‬ ‫کرده ایم‪ ،‬اسالم خراب کن است‪ .‬انسان وقتی در تاریخ نگاه می کند‪،‬‬ ‫می بیند که به س��ر این حادثه چه ها اورده اند! اگر کسی بخواهد بر‬ ‫امام حسین علیه السالم بگرید‪ ،‬باید بر این مصیبت هایش بگرید‪ ،‬بر‬ ‫این تحریف ها و مس��خ ها و دروغ ها باید بگری��د‪ .‬اباعبداهلل که برای‬ ‫مب��ارزه با گناه کردن قی��ام کرد‪ ،‬ما گفتیم قیام کرد که س��نگری‬ ‫برای گنهکاران ش��ود‪ .‬ما گفتیم حس��ین یک شرکت بیمه تاسیس‬ ‫کرد؛ بیمه گناه‪ .‬گفت شما را از نظر گناه بیمه کردم‪ .‬در عوض چه‬ ‫می گیرم؟ ش��ما برای من اش��ک بریزید‪ ،‬من در عوض گناهان شما‬ ‫را جبران می کنم‪.‬‬ ‫مستند‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تجسمی‬ ‫قهرمانی‪ ،‬محل وقوع رویداد و انتقال حس فداکاری‬ ‫ب��ه مخاطب را دارد‪ »...‬ریزعلی خواجوی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۰۹‬در روس��تای قلعه جوق از توابع شهرس��تان‬ ‫میانه استان اذربایجان شرقی به دنیا امد‪ .‬وی فردی‬ ‫بود که داس��تان تالش او برای جلوگیری از برخورد‬ ‫قطار با سنگ های فروریخته از کوه‪ ،‬سال ها باعنوان‬ ‫«دهقان فداکار» در کتاب فارس��ی س��وم دبستان‬ ‫چاپ می ش��د‪ .‬ریزعلی خواجوی روز ‪ ۱۱‬اذر ‪ ۱۳۹۶‬در س��ن ‪۸۷‬‬ ‫سالگی در تبریز درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬اث��ر س��یامک عزمی با عن��وان «عروس��ک ها» در‬ ‫استانبول به نمایش گذاشته می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫در معرفی این نمایشگاه امده است‪ :‬برهم گذاری لکه های‬ ‫رنگ وفادار به فرم ها‪ ،‬ارزش گذاری های یکس��ان برای هر‬ ‫کدام از عروس��ک ها در قاب‪ ،‬انچنان که گویی هیچ کدام‬ ‫بر دیگری برتری ندارند‪ :‬شاهزاده ها در کنار پینوکیو! این‬ ‫قاب ها نمایش قس��متی از تکرار زندگی اس��ت‪ .‬سیامک‬ ‫عزم��ی متولد ‪ ۱۳۵۱‬اس��ت‪ .‬او در نمایش��گاه های گوناگون گروهی در‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬دوبی و چین شرکت داشته و تاکنون ده ها نمایشگاه‬ ‫انفرادی در ایران و کش��ورهای دیگر مانند ترکیه‪ ،‬ایتالیا و‬ ‫نقاط دیگر برپا کرده اس��ت‪ .‬او حضور در اکسپو ارت کشور‬ ‫چین در سال ‪۲۰۰۶‬میالدی (‪1385‬خورشیدی)‪ ،‬شرکت‬ ‫در اکسپو ارت تهران در سال ‪ ۱۳۹۱‬و شرکت در چند دوره‬ ‫از حراج تهران را در کارنامه هنری خود دارد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫از ‪ 20‬س��پتامبر تا ‪ 2‬اکتبر (‪ ۲۹‬ش��هریور ت��ا ‪ ۱۰‬مهر) در‬ ‫گال��ری ‪ ۷artgallery‬برپ��ا خواهد ش��د و عالقه مندان‬ ‫می توانن��د از س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬به ای��ن گالری در اس��تانبول‪ ،‬خیابان‬ ‫استقالل‪ ،‬محله گاالتا‪ ،‬خیابان سردار اکرام‪ ،‬شماره ‪ ۱۶‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گزارشی از روند افزایش نرخ کتاب و راهکارهایی برای برون رفت از بحران صنعت نشر‬ ‫علی نعیمی‪ :‬بازار کتاب این روزها به س��ردرگمی در هزینه ها دچار‬ ‫ش��ده است‪ .‬از طرفی با تدبیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشکل‬ ‫کاغذ تا حدودی مرتفع شده و از طرف دیگر باال رفتن هزینه ها و جوهر‬ ‫چاپ موجب شده بیم گرانی کتاب در ماه های اینده گریبان این بازار‬ ‫را بگیرد؛ اتفاقی که موجب می ش��ود بس��یاری از مخاطبان کتاب این‬ ‫محصول فرهنگی را از سبد نیازهای خود کنار بگذارند و امار مطالعه‬ ‫و رشد کیفی ان در سراشیبی سقوط قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬همین ترس از دس��ت دادن مخاطبان بالقوه‬ ‫کتاب باعث ش��ده ناش��ران به فکر راهکارهایی برای حفظ نرخ کتاب‬ ‫در حال��ت فعل��ی باش��ند‪ .‬روش هایی که در علم اقتص��اد و در چرخه‬ ‫عرض��ه و تقاضا می تواند با مدیریت درس��ت ب��ه نتیجه دلخواه ختم‬ ‫ش��ود؛ نتیجه ای که هم مخاطب از ان راضی اس��ت و هم ناش��ران و‬ ‫فروشندگان کتاب می توانند به واسطه ان کماکان چراغ صنعت نشر‬ ‫کشور را روشن نگه دارند‪.‬‬ ‫حس��ین جاوید‪ ،‬مدیر انتشارات سده با اشاره به افزایش بهای مواد‬ ‫اولیه کتاب‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه های گذشته هزینه های تولید کتاب افزایش‬ ‫یافت��ه و از انجای��ی که مخاطب کتاب ق��درت خرید محدودی دارد‪،‬‬ ‫نمی توانیم مانند بسیاری از کاالهای دیگر نرخ کتاب را باال ببریم‪.‬‬ ‫جاوی��د با بیان اینکه افرادی که وارد کار نش��ر ش��ده اند‪ ،‬به لحاظ‬ ‫اقتص��ادی اف��راد عافیت طلب��ی نبوده ان��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اهالی نش��ر‪،‬‬ ‫می دانستند که در این کار مانند شغل های دیگر سود کالن و باداورده‬ ‫و بی زحمت وجود ندارد و سود اقتصادی پایین است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک ناشر تا وقتی که کتاب خود را در بازار عرضه می کند‬ ‫باید به ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد تخصص های گوناگون‪ ،‬پرداخت هزینه داشته‬ ‫باشد؛ چه از انها کاال خریداری کرده باشد و چه خدمات دریافت کند‪.‬‬ ‫جاوید با بیان اینکه اگر تولید کتاب براساس اصول پیش برود‪ ،‬یک‬ ‫کار پرهزینه و در عین حال پردردسر و تخصصی است‪ ،‬گفت‪ :‬ناشران‬ ‫امروز از یک س��و با وضعیت نابس��امان بازار و تولید روبه رو هس��تند و‬ ‫از س��وی دیگر یک فرایند اداری دش��وار برای چ��اپ کتاب پیش رو‬ ‫عزم ملی برای حفظ حیات کتاب‬ ‫دارن��د تا مجوزهای الزم را در حوزه های گوناگون دریافت کنند و در‬ ‫مجموع می توان گفت کار کتاب‪ ،‬کار پردردس��ر و پرزحمتی اس��ت و‬ ‫البته کس��انی که به این حوزه وارد ش��ده اند انتظار این حجم از کار‬ ‫را داشته اند‪.‬‬ ‫جاوید با بیان اینکه افزایش نرخ تنها مش��کل ناش��ران ما نیست و‬ ‫بی ثباتی قیمت ها مش��کالت ما را دوچندان کرده‪ ،‬گفت‪ :‬تا جایی که‬ ‫گرانی ها کار را با وقفه روبه رو نکند‪ ،‬ناشران با مشکالت کنار امده اند‬ ‫اما در چند ماه گذشته با دو معضل غیر از گرانی روبه رو هستیم؛ یکی‬ ‫از این معضالت بی ثباتی نرخ مواد اولیه است که شرایط کار را سخت‬ ‫ک��رده اس��ت؛ به عنوان مث��ال اگر امروز نرخ کاغ��ذ بندی ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫تومان است به ناشران و فعاالن نشر این تضمین را بدهند که کاغذ تا‬ ‫یک سال دیگر با این نرخ عرضه می شود و باالتر نمی رود‪ .‬این موضوع‬ ‫موجب می شود بتوانیم روی کار خود برنامه ریزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫صنعت نش��ر در س��ال های اخیر ب��ا فراز و فرودهای بس��یاری در‬ ‫حوزه تهیه مواد اولیه‪ ،‬ش��بکه توزی��ع و پخش کتاب‪ ،‬کمبود ویترین‬ ‫کتابفروش��ی و‪ ...‬روبه رو بوده ک��ه مجموع این عوامل موجب به وجود‬ ‫امدن وضعیت قرمز برای این نشر شده است‪.‬‬ ‫برابری و سلفون و گالسه مصرفی اصالح حدود ‪ 3‬برابری قیمت ها را‬ ‫به خود دیده اند‪ .‬این اصالح قیمت ها به معنی مطابقت بازار با اقتصاد‬ ‫بیمار کش��ور اس��ت و به نظر من تحریم های اقتصادی در حال حاضر‬ ‫هی��چ ارتباطی با این وضعیت نابس��امان اقتصادی ندارد و تنها دلیل‬ ‫سوءمدیریت در اقتصاد کشور است‪ .‬اکنون در تولید ما شاهد افزایش‬ ‫هزینه ها به دو برابر سال گذشته هستیم‪.‬‬ ‫این ناش��ر علمی و دانش��گاهی گفت‪ :‬وقتی به موضوع عرضه و نرخ‬ ‫کت��اب می پردازی��م باید بگوییم که کت��اب در معنای عام یک کاالی‬ ‫ُکندفروش به ش��مار می رود‪ .‬به این معنی که اکنون در کتابفروشی ها‬ ‫و موسسه های انتشاراتی کتاب هایی با تاریخ انتشار سال های گذشته‬ ‫موجود است که همه این موارد جزو دارایی ها و سرمایه یک موسسه‬ ‫انتش��اراتی برای بقا و حیات به ش��مار می روند‪ .‬با کاهش ارزش ریال‬ ‫ارزش س��رمایه یک ناشر متناسب با درصد تورم کاهش پیدا می کند‬ ‫که این مس��ئله باید در بحث قیمت گذاری و چگونگی درج نرخ روی‬ ‫کتاب ها لحاظ شود‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬صنعت نشر کشور ما اکنون در‬ ‫وضعیت قرمز به سر می برد‪ .‬با نگاهی کوتاه به تیراژ کتاب های منتشر‬ ‫ش��ده به راحتی می توان فهمید که ناشران در همه حوزه ها با سختی‬ ‫ادامه فعالیت می دهند و گویی در باتالقی از مش��کالت فرو رفته اند و‬ ‫تنها انگیزه برای ادامه شاید نه عاشقی که جنون فعاالن در این صنف‬ ‫باش��د‪ .‬کار ما از عش��ق گذشته و ما ناشران مجنون شغل و حرفه خود‬ ‫هس��تیم زیرا هیچ عقل س��لیمی به ادامه فعالیت در چنین شرایطی‬ ‫حک��م نمی دهد‪ .‬وی راهکار برون رفت از این مش��کالت را وجود یک‬ ‫عزم ملی می داند و می گوید‪ :‬برای بهبود وضعیت در حوزه نش��ر یک‬ ‫حرکت ملی احتیاج اس��ت‪ .‬حمایت مخاطبان از ناش��ر و پدیداورنده‬ ‫اثر به واس��طه خرید و تهیه کتاب های بااصال��ت‪ ،‬جلوگیری از تکثیر‬ ‫غیرمجاز و کتاب سازی‪ ،‬ایجاد ویترین های مناسب برای عرضه کتاب‬ ‫و حمایت از کتاب فروشان باعث افزایش تیراژ نسبی کتاب ها خواهد‬ ‫شد‪ .‬افزایش تیراژ کتاب باعث کاهش نرخ تمام شده و در نهایت نتیجه‬ ‫برد‪-‬برد برای ناشر‪ ،‬پدیداورنده و مخاطب خواهد داشت‪.‬‬ ‫حمیدرضا شیرازی‪ ،‬مدیر مسئول انتشارات نیاز دانش به مشکالت‬ ‫صنعت نشر کشور و پیامدهای اقتصادی ان اشاره کرد و گفت‪ :‬رابطه‬ ‫صنعت نش��ر با اقتصاد خانوار‪ ،‬یک رابطه مستقیم است زیرا مخاطب‬ ‫اصلی کتاب‪ ،‬احاد جامعه هستند‪ .‬با این وصف اقتصاد نشر و گردش‬ ‫مالی ناشران با میزان توانایی و قدرت خرید مردم معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫از طرفی قیمت گذاری کاالهای داخلی که کتاب نیز در این زمره قرار‬ ‫می گی��رد‪ ،‬به ریال اس��ت و هزینه های تولید ی��ک اثر به دالر یا دیگر‬ ‫ارزهای خارجی پرداخت می شود‪ ،‬به همین دلیل شرایط اقتصادی و‬ ‫سیاست های اقتصادی و کالن تاثیر مستقیم در تولید یک اثر خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬ظهور و بروز مشکالت اقتصادی در صنعت‬ ‫نش��ر به دو قس��مت تقسیم می شود؛ نخس��ت تولید اثر و پیامدهای‬ ‫اقتصاد کالن بر ان و دوم عرضه کتاب به مخاطب و قیمت گذاری ان‪.‬‬ ‫در بخش اول به تولید یک اثر می پردازیم‪ .‬ما در سال ‪ ۹۶‬یعنی حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه گذش��ته هر بند کاغذ ‪۱۰۰‬در‪ ۷۰‬تحریر اندونزی را با نرخ ‪۸۹‬‬ ‫ه��زار توم��ان خریداری می کردیم اما اکنون نرخ همین کاغذ در بازار‬ ‫‪ ۱۶۸‬هزار تومان است که این نه افزایش نرخ بلکه اصالح نرخ در حد‬ ‫دو برابر نرخ گذش��ته است‪ .‬به همین ترتیب زینک مصرفی اصالح ‪4‬‬ ‫پرتیراژترین روزنامه های جهان را بشناسید‬ ‫باوج��ود گس��ترش روزافزون ش��بکه های اجتماعی و‬ ‫سایت های خبری و پیشرفت فناوری های نوین‪ ،‬بسیاری‬ ‫از مردم جهان همچنان ترجیح می دهند اخبار جهان را‬ ‫از طریق صفحات کاغذی روزنامه ها دنبال کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬در حالی که ب��ه باور برخی یکی از‬ ‫عل��ل اصلی کاهش تیراژ مطبوعات در ایران گس��ترش‬ ‫ش��بکه های اجتماعی اس��ت‪ ،‬در بس��یاری از کشورهای‬ ‫پیش��رفته جه��ان که خ��ود متولی فناوری ه��ای نوین‬ ‫هس��تند‪ ،‬همچنان تیراژ روزنامه ها به نس��بت جمعیت‬ ‫کشورشان رقم باال و قابل قبولی است‪.‬‬ ‫با نگاهی به اخرین امار منتش��ر ش��ده از روزنامه های‬ ‫پرتیراژ جهان‪ ،‬از میان ‪ ۱۰‬روزنامه نخست‪ ۸ ،‬روزنامه به‬ ‫کش��ورهای ژاپن و هند اختصاص دارد و یک روزنامه از‬ ‫کش��ور امریکا و یک روزنامه از کش��ور چین است‪ .‬البته‬ ‫ای��ن امار نش��ان می دهد تیراژ روزنامه ه��ا در جهان نیز‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪« .۱‬یومی��وری ش��یمبون» ‪ :‬ای��ن روزنام��ه یکی از ‪5‬‬ ‫روزنامه ملی و سراس��ری ژاپن به شمار می رود که کارش‬ ‫را از سال‪ 1253‬خورشیدی (‪۱۸۷۴‬میالدی) اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪« -۲‬اس��اهی ش��یمبون» ‪ :‬دومی��ن روزنام��ه پرتیراژ‬ ‫جهان نیز به کش��ور ژاپن تعلق دارد‪ .‬اس��اهی کار خود‬ ‫را از سال‪ 1158‬خورشیدی (‪۱۷۷۹‬میالدی) اغاز کرد و‬ ‫در ابتدا تنها ‪ 4‬صفحه داش��ت و با تیراژ ‪۳‬هزار نس��خه در‬ ‫روز منتشر می شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬یو اس اِی تو دی ‪ :‬نخس��تین نس��خه این روزنامه در‬ ‫ایاالت متحده امریکا با جمعیت ‪ ۳۲۵‬میلیون نفر‪ ،‬س��ال‬ ‫‪ 1361‬خورشیدی (‪۱۹۸۲‬میالدی) منتشر شد‪.‬‬ ‫‪« -۴‬باس��کار» ‪ :‬پرتیراژتری��ن روزنامه هند‪ ،‬چهارمین‬ ‫روزنامه پرتیراژ جهان اس��ت‪ .‬اغاز کار روزنامه باسکار به‬ ‫سال‪ 1337‬خورشیدی (‪ ۱۹۵۸‬میالدی) بازمی گردد‪.‬‬ ‫‪« -۵‬جاگران» ‪ :‬براس��اس پژوهش های انجام شده این‬ ‫روزنامه معتبرترین منبع خبری هند شناخته می شود‪.‬‬ ‫‪« -۶‬ماینیچ��ی» ‪ :‬ای��ن روزنامه دو بار در روز منتش��ر‬ ‫می شود و عالوه بر نسخه چاپی‪ ،‬در فرمت های گوناگون‬ ‫وب س��ایت انگلیس��ی‪ ،‬هفته نامه ای دوزبان��ه و‪ ...‬نیز با‬ ‫مخاطبان خود در ارتباط است‪.‬‬ ‫‪« -۷‬رفرن��س نی��وز» ‪ :‬ای��ن روزنام��ه کار خ��ود را از‬ ‫س��ال‪ 1310‬خورش��یدی (‪ ۱۹۳۱‬میالدی) اغاز کرد و‬ ‫به عن��وان روزنامه ای دولتی اخبار جهان را با دقت تمام‬ ‫منعکس می کند‪.‬‬ ‫‪« .۸‬امار اوجاال» ‪ :‬این روزنامه پس از استقالل کشور‬ ‫هن��د در س��ال ‪ 1327‬خورش��یدی (‪ ۱۹۴۸‬میالدی)‬ ‫تاسیس شد‪ .‬تیراژ روزنامه امار اوجاال ‪ ۲‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار نسخه اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪ .۹‬روزنامه انگلیسی زبان از هند‪ :‬روزنامه تام او ایندیا‬ ‫قدیمی ترین روزنامه هند اس��ت که همچنان منتش��ر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪« .۱۰‬نیکی» ‪ :‬دهمین روزنامه پرتیراژ جهان نیز یک‬ ‫روزنامه ژاپنی به اس��م نیکی است‪ .‬این روزنامه به عنوان‬ ‫یکی از معروف ترین روزنامه های مالی جهان ش��ناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رتبه‬ ‫روزنامه‬ ‫کشور‬ ‫زبان‬ ‫تیراژ‬ ‫‪۱‬‬ ‫یومیوری‬ ‫ژاپن‬ ‫ژاپنی‬ ‫‪9.101.000‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫اساهی‬ ‫ژاپن‬ ‫ژاپنی‬ ‫‪6.622.000‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫یو اس اِی تو دی‬ ‫امریکا‬ ‫انگلیسی‬ ‫‪۴، ۱۳۹، ۰۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫باساکار‬ ‫هند‬ ‫هندی‬ ‫‪۳، ۸۱۸، ۰۰۰‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫جاگران‬ ‫هند‬ ‫هندی‬ ‫‪۳، ۳۰۸، ۰۰۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ماینیچی‬ ‫ژاپن‬ ‫ژاپنی‬ ‫‪۳، ۱۶۶، ۰۰۰‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫رفرنس نیوز‬ ‫چین‬ ‫چینی‬ ‫‪۳، ۰۷۳، ۰۰۰‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫امار اوجاال‬ ‫هند‬ ‫هندی‬ ‫‪۲، ۹۳۵، ۰۰۰‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫تایمز او ایندیا‬ ‫هند‬ ‫انگلیسی‬ ‫‪۲، ۸۳۶، ۰۰۰‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫نیکی‬ ‫ژاپن‬ ‫ژاپنی‬ ‫‪۲، ۷۲۹، ۰۰۰‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت ‪www.worldatlas.com‬‬ ‫برخی ه��ا معتقدند انچه ب��ر عظمت و غنای‬ ‫شعر شهریار می افزاید دوزبانه بودن شاعر است‪.‬‬ ‫‪ 27‬شهریور‪ ،‬سالروز درگذشت محمدحسین‬ ‫ش��هریار ع�لاوه بر اینکه روز ملی ش��عر و ادب‬ ‫اس��ت‪« ،‬روز بزرگداش��ت استاد ش��هریار» هم‬ ‫هست‪ .‬ش��هریار را باید جزو اخرین حلقه های‬ ‫ش��اعران بزرگ ادبیات کالسیک فارسی ایران‬ ‫دانس��ت‪ .‬در معرفی ش��هریار باید به جنبه های‬ ‫گوناگون ش��عر و ش��خصیت او توجه داش��ت‪.‬‬ ‫ش��هریار به مفهوم مطلق کلمه ش��اعر غریزی‬ ‫بود و عاطفه ای سیال داشت‪ .‬برخی ها معتقدند‬ ‫انچه بر عظمت و غنای ش��عر شهریار می افزاید‬ ‫دوزبان��ه بودن ش��اعر اس��ت چراک��ه او هم در‬ ‫فولکلور زبان فارسی و هم در شعر ترکی موفق‬ ‫بوده است‪ .‬از سوی دیگر او را شاعر محفلی نیز‬ ‫دانسته اند‪ .‬البته ویژگی های ادبیات محفلی در‬ ‫رفتار ادبی و اثار او نیز قابل ردیابی است؛ چراکه‬ ‫اگر چیزی را تایید می کرد و از حرکتی خوشش‬ ‫می امد‪ ،‬ان را در شعرهایش منعکس می کرد‪ .‬او‬ ‫در محافل دوستانه و عارفانه یک شاعر محفلی‬ ‫بود‪ .‬در س��رزمین مادری یک شاعر بومی بود و‬ ‫درد قبیله اش را می فهمید‪.‬‬ ‫شهریار ش��اعری غزل سراس��ت؛ بدون انکه‬ ‫فقط غزل سروده باشد و بدون انکه انواع دیگر‬ ‫اش��عارش از ارزش کمتری برخوردار باش��ند‪.‬‬ ‫مهم ترین ارزش غزل او در ایجاد ارتباط سخت‬ ‫عاطفی با خوانندگان ش��عر اس��ت‪ .‬س��ادگی‪،‬‬ ‫ش��یوه مخصوص او در غزل سرایی است و شاعر‬ ‫س��اده گرایی را گاه تا انجا می رساند که بعضی‬ ‫بیت های یک غزل او هم تراز سایر بیت های بلند‬ ‫شعرش نیستند‪ ،‬اما همین خود ویژگی دیگری‬ ‫از ش��عر او را اش��کار می س��ازد که برای عرضه‬ ‫اندیش��ه و احس��اس خود به زبان ساده از خطر‬ ‫کردن نمی هراس��د و همین دل به دریا زدن و‬ ‫خطر کردن اوست که او را در سرودن غزل های‬ ‫ساده و دل انگیز سرامد هم عصرانش می سازد و‬ ‫غزلش را امتیازی خاص می بخشد‪.‬‬ ‫دیگر ویژگی شعری او که بیشتر از شخصیت‬ ‫و نب��وغ فک��ری او مای��ه می گی��رد‪ ،‬ش��ناخت‬ ‫شعری اوست‪ .‬ش��هریار برخالف دیگر شاعران‬ ‫هم عص��رش از هم��ان اغ��از به س��تایش نیما‬ ‫برخاست و مدافع روش شعری نیما شد و حتی‬ ‫خودش در قالب های شعری نیما چندین شعر‬ ‫س��رود که بعضی از انها مانند «ای وای مادرم»‬ ‫و «پیام به انیشتین» بسیار مشهور شد‪ .‬بهترین‬ ‫ش��اعران نوگرای معاصر مانند سایه‪ ،‬مشیری‪،‬‬ ‫اخوان‪ ،‬س��یمین بهبهانی‪ ،‬ش��فیعی و‪ ...‬باوجود‬ ‫اخالق خاص ش��هریار به او ارادت می ورزیدند و‬ ‫او را بهترین نوس��رایان معاصر می دانستند و در‬ ‫هر فرصتی به دیدار او می شتافتند‪.‬‬ ‫ویژگ��ی دیگ��ر ش��عری ش��هریار نوگرایی و‬ ‫ابداع او در ترس��یم تابلوهای شاعرانه است که‬ ‫از جمل��ه انها می توان «هذیان دل»‪« ،‬افس��انه‬ ‫شب»‪ ،‬تابلو بدیع و بی نظیر او «موالنا در خانقاه‬ ‫ش��مس تبریزی»‪« ،‬تخت جمشید»‪« ،‬دو مرغ‬ ‫بهشتی» و‪ ...‬نام برد که این شعرها نشانه توجه‬ ‫خاص شهریار به منظومه سرایی است‪ .‬شهریار‬ ‫در شیوه منظومه سرایی طرحی کامال نو و بدیع‬ ‫ارائه می ده��د‪ ،‬تصویرهایش همه ابتکاری و به‬ ‫دور از ابتذال تقلید اس��ت‪ .‬درباره منظومه بلند‬ ‫«حیدربابا» که به زبان ترکی س��روده ش��ده و‬ ‫از ش��هرتی بی مانند برخوردار اس��ت اهل زبان‬ ‫س��خن فراوان گفته اند که بای��د به زبان ترکی‬ ‫اشنا بود تا پی به ارزش واقعی ان برد اما حتی‬ ‫ترجمه های فارس��ی این منظوم��ه خواننده را‬ ‫چنان مجذوب خود می س��ازد که از راه قیاس‬ ‫می توان دریافت ارزش واقعی شعر چگونه است‪.‬‬ ‫روز ملی شعر و ادب‬ ‫«دهقان فداکار» مستند شد‬ ‫روای��ت جدیدی از دهقان ف��داکار به کارگردانی‬ ‫س��امان مرادحس��ینی‪ ،‬در دبیرخان��ه دوازدهمین‬ ‫جش��نواره بین الملل��ی فیل��م مس��تند ای��ران‬ ‫«س��ینماحقیقت» ثبت ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در خالص��ه موض��وع این فیلم مس��تند که تولید‬ ‫روابط عمومی راه اهن اس��ت‪ ،‬بیان شد‪« :‬روایتی از‬ ‫رویداد قهرمانانه ریزعلی خواجوی (دهقان فداکار)‬ ‫به زبان خودش‪ ،‬همس��ر‪ ،‬نزدیکان و دوس��تانش که تقدیر بود در‬ ‫ایام پایانی حیات وی ثبت ش��ود‪ .‬فیلم روایتی مستند از داستان‬ ‫نمایش «عروسک ها»ی یک هنرمند ایرانی در ترکیه‬ ‫ترسیم تابلوهای‬ ‫شاعرانه در شعر شهریار‬ ‫عضو هیات رییسه کمیته‬ ‫اکتشاف خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪682‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫مهدی کرباسیان‪:‬‬ ‫به سان صنعت‬ ‫شهرک های معدنی‬ ‫بسازیم‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1141‬پیاپی ‪2459‬‬ ‫کشاورز به‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫من یک مدیر‬ ‫اجرایی هستم‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫خبر داد‬ ‫‪ ۲۰۰‬محدوده معدنی‪ ،‬متعلق‬ ‫به ایمیدرو است نه وزارتخانه‬ ‫داشته های فوالد از یک بازار شفاف‬ ‫در بورس کاال چه می گذرد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﻳﺴﺘﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 520654‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14007306308‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪1397,05,28‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻧﺎﻣﺠﻮ‪ ،‬ﭘﻼﻙ ‪ ،50‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺣﺎﺟﻰ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﻗﺎﺋﻢ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ ،1‬ﻭﺍﺣﺪ ‪31‬‬ ‫ﺑﺎ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪ 1151719463‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )‪(245371‬‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻠﻚ ﺯﺍﺩﻩ ﺟﻮﺍﺩﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ‪ -1‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮ ‪ -2‬ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮ ‪ -3‬ﻣﻬﺪﻯ‬ ‫ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮ ‪ -4‬ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮ ‪ -5‬ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺟﺒﺎﺭﻯ ‪ -6‬ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﻴﻌﺎﺩ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ‪ 14‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ – ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻤﻴﻪ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 14/940801‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪1397/8/15‬‬ ‫ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 11‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ‬ ‫ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪ 110/67234‬ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 14‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﺭﺍ‬ ‫ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 9609980227501047‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 15‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ‬ ‫‪ 1397/8/22‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/67233‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪15‬‬ ‫ﺑﻬﺸﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻫﺎﺩﻯ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﻭ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺗﻘﻰ ﭘﻮﺭ ﻭﻟﻪ ﺯﺍﻗﺮﺩ ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﻓﺮﺟﻰ ﻭ ﻃﻠﺐ ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ‪ -1‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺗﻘﻰ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﻭﻟﻪ ﺯﺍﻗﺮﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪ ﻭ ﺍﻗﺎﻯ ﻫﺎﺩﻯ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﭼﻚ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 026915‬ﻣﻮﺭﺥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺼﺎﺭ ‪ 97/12/24‬ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ‬ ‫ﺗﺎﺩﻳﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻳﺪ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻜﺬﻳﺒﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺫﻣﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ‬ ‫ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺭﺍ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺑﻘﺎﺩﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ‪310‬ﻭ‪313‬ﻭ‪ 403‬ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ‪ 198‬ﻭ‪ 502‬ﻭ‪515‬ﻭ‪519‬ﻭ‪ 522‬ﺍﺯﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 1379‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 19‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ ‪1355‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻯ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻣﺼﻮﺏ ‪76/3/10‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 77/9/21‬ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 1/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﭼﻚ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﻭﻛﻴﻞ‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﻚ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ‬ ‫ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ 110/67232‬ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 89‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻪﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻛﺎﻇﻤﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 9709980013900313‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 195‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺁﻥ ‪ 1397/7/30‬ﻭﺳﺎﻋﺖ ‪ 10:30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍ‬ ‫ﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫‪110/67230‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﻋﺪﺍﻟﺖ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫‪195‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9709980340200135‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2402‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪9709970340200304‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺧﺎﻧﻤﻦ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ‪ :‬ﺍﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﻛﻴﻠﻰ –‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ – ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﮔﺮﺩﺷﻜﺎﺭ ‪ :‬ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‪ /‬ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺑﻄﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﺑﻜﻼﺳﻪ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺟﺮﻯ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‪ /‬ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺘﺼﺪﻯ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ » ﺭﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﺷﻮﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻫﺮﺍ ﺣﺎﺟﻰ‬ ‫ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ‪ -1 :‬ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻓﻮﺕ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪349570‬ﻑ‪ 19/‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1396/3/17‬ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ‬ ‫ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 96001293‬ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 1396/12/9‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫‪ 264‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 6‬ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺭﺍﺙ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﻧﻜﺎﺣﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ‪ 8977‬ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 240‬ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﻟﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻮﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻣﻪ ﺯﻭﺝ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺯﻭﺟﻪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺍﺩ ‪1082‬ﻭ‪1102‬ﻭ‪ 1290‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺍﺯ ‪ 14‬ﻋﺪﺩ ﺳﻜﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫ﻭﻛﻴﻠﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ‬ ‫‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺫﻳﻞ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 331‬ﻕ ﺍ‬ ‫ﺩﻡ ﻗﻄﻌﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/67229‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2402‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﭽﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻩ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﻮﺭﻯ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻭ ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺮﺍﺳﺎﻧﭽﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 449‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 73‬ﻭ ‪ 346‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫﻰ ﺭﺍ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪110/67226‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻰ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻰ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪14‬‬ ‫ﺑﻬﺸﺘﻰ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ب��ه دنب��ال اع�لام ازادس��ازی ‪ ۲۰۰‬محدوده‬ ‫معدنی از س��وی ایمیدرو که وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در مجمع س��االنه ایمیدرو اعالم کرد‪،‬‬ ‫اس��داهلل کش��اورز‪ ،‬مدیرکل اکتش��افات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در گفت وگو با‬ ‫در توضیحاتی در این ب��اره بیان کرد‪ :‬این ‪۲۰۰‬‬ ‫محدوده امیدبخش از س��وی ایمیدرو در سامانه‬ ‫کاداستر برای متقاضیان اعالم شده و ارتباطی به‬ ‫پهنه های معدنی که قرار اس��ت از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ازاد اعالم شوند‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ ۵۳ :‬پهنه معدنی که بسیار‬ ‫بزرگ تر از محدوده های معدنی هس��تند‪ ،‬از نظر‬ ‫ما مطالعه ش��ده و واجد ماده معدنی با ارزش��ی‬ ‫نیس��تند‪ .‬اگر ماده معدنی با ارزشی داشتند‪ ،‬ان‬ ‫را به صورت بلوک به مزایده می گذاشتیم‪ .‬با این‬ ‫حال این پهنه ها هنوز ازاد نشده اند‪.‬‬ ‫کشاورز تاکید کرد‪ :‬پس از ازادسازی پهنه های‬ ‫یاد ش��ده که افزون بر ‪ ۱۷۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫وس��عت دارن��د‪ ،‬متقاضیان��ی که مای��ل به کار‬ ‫اکتش��افی باشند می توانند در س��امانه کاداستر‬ ‫تقاضای خود را ثبت کرده و محدوده هایی از این‬ ‫پهنه ها را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫مدی��رکل اکتش��افات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ادامه افزود‪ :‬اداره کل اکتش��افات‬ ‫وزارتخانه اعالم خواهد کرد که س��ایت کاداستر‬ ‫مانند س��ایت ف��روش ایران خودرو یا س��ایپا چه‬ ‫زمانی باز خواهد ش��د و متقاضی��ان اجازه ثبت‬ ‫نام خواهند داش��ت‪ .‬برای بعضی از محدوده های‬ ‫معدنی این پهنه ها ممکن اس��ت چند متقاضی‬ ‫وجود داش��ته باش��د و رقابتی در ثبت نام ایجاد‬ ‫شود‪ .‬متقاضیانی با پش��توانه انفورماتیکی بهتر‪،‬‬ ‫احتمال ثبت نام بیشتری دارند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1141‬‬ ‫پیاپی ‪2459‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫تفکر‬ ‫جزیره ای‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫به عمق زمین می روی یا از دل س��نگ بیرون‬ ‫می کش��ی طبیعت بکر خداداد را‪ ...‬حال با تمام‬ ‫س��ختی اش تراش می دهی‪ ،‬صیق��ل می دهی‪،‬‬ ‫ذوب می کن��ی و ذوب می ش��وی که رهاورد ان‬ ‫ج��ان تازه ای بگیرد‪ .‬حلق�� ه حلقه این زنجیره را‬ ‫بای��د به یکدیگر متصل کرد تا نتیجه اش بش��ود‬ ‫«تولید»‪.‬‬ ‫تولی��د فل��زات از دل طبیع��ت ب��ا زنجیره ای‬ ‫تکمیل می ش��ود ک��ه در نهایت می ش��ود طال‪،‬‬ ‫مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬الومینیوم یا‪...‬‬ ‫زنجی��ره تولید که ش��کل می گی��رد‪ ،‬عده ای‬ ‫سردمدار تولید در باالدست ان می شوند و برخی‬ ‫نی��ز در میانه این زنجیره‪ ،‬کمر همت بس��ته اند‬ ‫و کس��انی ه��م زحمت اخرین مرحل��ه تولید بر‬ ‫دستان ش��ان بوس��ه می زند‪ .‬زنجی��ره فلزات که‬ ‫شکل می گیرد باالدست و پایین دست‪ ،‬منتی بر‬ ‫ه��م ندارند و انچه در نهای��ت ثمره این زنجیره‬ ‫را ب��ه بار می نش��اند‪ ،‬گام ب��ه گام پیش رفتن تا‬ ‫به ثمره تولید رس��یدن اس��ت ام��ا زمانی که به‬ ‫عملک��رد زنجیره فلزات در داخل کش��ور نگاهی‬ ‫بیندازی��د‪ ،‬خواهید دید که گویی حلقه های این‬ ‫زنجیره از باالدست تا پایین دست با یکدیگر سر‬ ‫ناس��ازگاری دارند‪ ،‬سود و منفعت خود را در دل‬ ‫حلقه بعدی نمی بینند و جز حلقه خود به حلقه‬ ‫دیگری نمی نگرند و جزیره وار‪ ،‬محکم در اندیشه‬ ‫س��وددهی بیشتر در جزیره خود هستند‪ .‬از این‬ ‫رو در بیش��تر این فلزات شاهد کشمکش صنایع‬ ‫باالدس��ت و پایین دست هس��تیم که حتی گاه‬ ‫مجال را بر یکدیگر تنگ می کنند و مسیر تولید‬ ‫را مش��کل‪ .‬این در حالی است که منطق زنجیره‬ ‫و به ثمر نشستن ان‪ ،‬یعنی دیدن همزمان انچه‬ ‫پشت س��ر یا روبه روی ما اس��ت و زمانی که یک‬ ‫حلقه فربه و یک حلقه نحیف می شود‪ ،‬نتیجه اش‬ ‫تولید بی جان و رمق خواهد بود که تعادل زنجیره‬ ‫را بهم خواهد ریخت‪ .‬فقط به خود نیندیش��یم و‬ ‫منط��ق زنجیره را ببینیم تا طبیعت بکر خداداد‬ ‫به بهترین شکل ممکن در تولید ما نمود کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ممنوعیت واردات ایران‬ ‫به افغانستان رد شد‬ ‫دبی��رکل ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و‬ ‫افغانس��تان گفت‪ :‬واردات مواد نفتی‪ ،‬سیمان‬ ‫و اهن ایران به افغانستان فقط از مرز «فراه»‬ ‫ممنوع شده و واردات این اقالم از سایر مرزها‬ ‫مثل دوغارون و نیمروز همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مظفر علیخانی‪ ،‬انتشار خبر‬ ‫ممنوعیت صادرات مواد نفتی‪ ،‬سیمان‪ ،‬اهن‪،‬‬ ‫کاشی و سرامیک ایران به مقصد افغانستان را‬ ‫تکذیب ک��رد و گفت‪ :‬ممنوعیت واردات مواد‬ ‫نفتی‪ ،‬سیمان و اهن به افغانستان فقط از مرز‬ ‫«فراه» بوده و ارتباط��ی با تحریم های امریکا‬ ‫و دالیل��ی از ای��ن نوع ن��دارد و فقط به دلیل‬ ‫مشکالت گمرکی این مرز است‪.‬‬ ‫«ف��راه» ن��ام یک��ی از مرزه��ای ای��ران و‬ ‫افغانس��تان است که در والیت «فراه» در مرز‬ ‫استان خراسان جنوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر کل ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران‬ ‫و افغانس��تان در ادامه افزود‪ :‬برخالف س��ایر‬ ‫گم��رکات ایران و افغانس��تان ک��ه به صورت‬ ‫س��امانه ای و سیس��تمی به هم وصل هستند‬ ‫و اطالعات محموله های صادراتی کش��ورمان‬ ‫ب��ه ص��ورت بر خ��ط (انالی��ن) روی گمرک‬ ‫افغانس��تان می نش��یند‪ ،‬در گم��رک فراه این‬ ‫ارتباط وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬به دلیل اینکه گمرک ایران‬ ‫و افغانستان در این مرز به هم وصل نیستند‪،‬‬ ‫برخ��ی از تاجران افغان��ی در زمینه کاالهای‬ ‫وارداتی به این گمرک از نظر ارزشی و وزنی‪،‬‬ ‫کم اظهاری می کنند تا حقوق گمرکی کمتری‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫علیخانی ه��دف اصلی ممنوعی��ت واردات‬ ‫مواد نفتی‪ ،‬س��یمان و اهن به افغانس��تان از‬ ‫مرز «ف��راه» را جلوگیری از تخلفات گمرکی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫دبیر کل ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و‬ ‫افغانستان گفت‪ :‬سفیر و رایزن بازرگانی ایران‬ ‫در افغانس��تان در حال مذاکره برای رفع این‬ ‫مشکل است و تا ان زمان‪ ،‬صادرات این کاالها‬ ‫از مرزهای دوغارون و نیمروز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬برخ��ی پایگاه های خبری با‬ ‫انتشار تصویر نامه ای که به امضای سرپرست‬ ‫گمرک فراه رس��یده بود‪ ،‬از اعمال ممنوعیت‬ ‫افغانس��تان برای واردات مواد نفتی‪ ،‬سیمان‪،‬‬ ‫اهن و کاش��ی و س��رامیک از مرز ایران خبر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫صادرات‬ ‫‪۳‬میلیون تن‬ ‫تولیدات‬ ‫فوالدی‬ ‫در ‪ ۵‬ماه ‪۹۷‬‬ ‫واحدهای بزرگ فوالدسازی کشور در ‪ ۵‬ماه نخست‬ ‫امس��ال با صدور ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۰۷‬هزار و ‪ ۱۷۱‬تن از‬ ‫تولیدات خود‪ ،‬در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۵‬درصد بیشتر صادرات داشتند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا ب��ر پایه جداول ام��اری‪ ،‬عملکرد‬ ‫واحده��ای فوالدس��ازی ب��زرگ ش��امل ذوب اه��ن‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬اکس��ین‪،‬‬ ‫هرمزگان‪ ،‬فوالد الیاژی‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬خراس��ان و کاوه‬ ‫جنوب در مرداد امس��ال نش��ان می دهد که مجموع‬ ‫صادرات این واحدها به ‪ ۴۸۳‬هزار و ‪ ۵۱۰‬تن رس��ید‬ ‫که در مقایسه با عملکرد ماه مشابه سال گذشته‪۲۴ ،‬‬ ‫درصد افت را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بیشترین میزان صادرات در ‪ ۵‬ماه سال ‪ ۹۷‬مربوط‬ ‫به فوالد خوزس��تان با رقم یک میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۶‬تن بود و کمترین س��هم را فوالد اکسین با رقم‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۴۰‬تن در اختیار داشت‪.‬‬ ‫بر اساس امار مندرج در جداول مورد بررسی‪ ،‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان با وجود اینکه در ‪ ۵‬ماه امسال ‪ ۴۶۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۶‬تن صادرات داش��ت‪ ،‬در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذشته افت ‪ ۲۱‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫این واحد صنعتی در مرداد امسال ‪ ۹۳‬هزار و ‪۴۷۲‬‬ ‫ت��ن صادرات را به نام خود ثبت کرد که در مقایس��ه‬ ‫با ماه مشابه س��ال گذشته افت ‪ ۱۵‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ف��والد خوزس��تان نیز ب��ا صادرات ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار و ‪ ۴۶۶‬تن در ‪ ۵‬ماه امس��ال در مقایس��ه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته کاهش ‪ ۵‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫سال گذشته مجموع صادرات زنجیره فوالد از رقم‬ ‫‪ ۹‬میلیون تن گذش��ت و پیش بینی ش��ده که امسال‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬میلیون تن صادرات این بخش محقق شود‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان در مرداد امسال ‪ ۱۵۱‬هزار و ‪۴۵۸‬‬ ‫تن صادرات ثبت کرد که در مقایسه با مرداد ‪ ۹۶‬افت‬ ‫صادراتی ‪ ۳۶‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است بر اساس سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬انتظار‬ ‫می رود مجموع صادرات بخش فوالد دست کم به ‪۱۵‬‬ ‫میلیون تن برس��د و دس��تیابی به ‪ ۲۰‬میلیون تن نیز‬ ‫دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جمهوری اس�لامی در ارزیابی ‪۶۵‬‬ ‫فوالدس��از بزرگ جهان‪ ،‬جایگاه س��یزدهم را به خود‬ ‫اختص��اص داده و پیش بین��ی ش��ده با دس��تیابی به‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۵۵‬میلیون تن در افق ‪ ،۱۴۰۴‬ایران به رتبه‬ ‫هفتمین فوالدساز برسد‪.‬‬ ‫ارزش صادرات محص��والت معدن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران در ‪ ۴‬م��اه نخس��ت ‪ ۹۷‬به ‪ ۳‬میلی��ارد و ‪۷۶۳‬‬ ‫میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی‬ ‫افزون بر ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر بود که سهم‬ ‫‪ ۲۲‬درصدی از کل را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫در بورس کاال چه می گذرد؟‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بورس کاال در ایران مکانیس��می اس��ت ک��ه هم برای‬ ‫عرضه کننده و هم برای خریدار مزایایی دارد؛ ش��بکه ای‬ ‫که بر اس��اس رقاب��ت می تواند قیمت ه��ا را تعیین کند‪.‬‬ ‫هر چن��د در تعیین قیمت ها عوام��ل مختلف خارجی و‬ ‫داخل��ی تاثیرگذارند اما عرضه و تقاضا می توانند قیمت ها‬ ‫را تعیی��ن کنند‪ .‬البت��ه برخی کارشناس��ان معتقدند که‬ ‫قیمت گ��ذاری در بورس کاال می تواند تحت تاثیر انحصار‬ ‫یک یا چند شرکت یا توافق این شرکت ها قرار بگیرد‪ .‬اما‬ ‫در کل مزایای بورس کال بر معایب ان می چربد‪.‬‬ ‫عرضه می کنند و مدعی هس��تند ک��ه تاثیری روی نرخ‬ ‫ب��رای مصرف کنن��ده نهایی نخواهد داش��ت‪ .‬البته رانتی‬ ‫ک��ه به وج��ود امده بود و ب��ه جیب واس��طه ها می رفت‬ ‫درحال حاضر به فوالدس��ازهای بزرگ و س��هامداران ان‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫محم��ودی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه بخش��ی از م��واد اولیه‬ ‫فوالدسازی ها گران ش��ده و بخشی از ان همچنان ارزان‬ ‫مانده که در این زمینه نیز می توان تجدیدنظر کرد‪ .‬البته‬ ‫س��ودی که به فوالدسازان می رسد به سهامداران انها نیز‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹رسالت بورس کاال‬ ‫مجید محمودی‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫یکی از مهم ترین رس��الت های بورس کاال این است که‬ ‫محص��والت به ص��ورت رقابتی در ان عرضه ش��وند‪ .‬این‬ ‫مطلب را مجید محمودی‪ ،‬کارش��ناس فوالد در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬البته روند رقابتی ش��دن‪،‬‬ ‫چندین س��ال در بورس کاال وجود داشت تا اینکه دولت‬ ‫به صورت دس��توری وارد بورس شد و برخالف ذات این‬ ‫شبکه‪ ،‬بخشنامه قیمتی برای ان صادر کرد و بازار بورس‬ ‫را از اصالت انداخت‪.‬‬ ‫محمودی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر راهی‬ ‫جز عرضه محص��والت در بورس کاال وجود ندارد‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال پیش‪ ،‬واحدهای تولیدی در دست دولت‬ ‫بودند و دولت نیز قیمت ها را به صورت دس��توری تعیین‬ ‫می ک��رد اما پ��س از ان‪ ،‬بازار بورس کاال ش��کل گرفت‪،‬‬ ‫قیمت ها از حالت دس��توری خارج شدند و بهای کاال در‬ ‫بورس نیز رقابتی شد‪ .‬به اصطالح در این سیستم «کشف‬ ‫قیمت» انجام می شود و قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا‬ ‫ش��کل می گیرند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در هر صورت بازار فوالد‬ ‫در بورس کاال چندین س��ال اس��ت که راه اندازی شده و‬ ‫فوالدس��ازان ب��زرگ در انج��ا محصوالت ش��ان را عرضه‬ ‫می کنند و بیش��تر از ‪ ۷۰‬درصد محصول فوالدسازان در‬ ‫بازار بورس عرضه می ش��ود‪ .‬محم��ودی همچنین درباره‬ ‫قیمت های بورس کاال خاطرنشان کرد‪ :‬قیمت های فوالد‬ ‫در بورس کاال از قیمت های جهانی نشات می گیرند‪ .‬البته‬ ‫زمانی که تقاضا افزای��ش می یابد‪ ،‬روی افزایش قیمت ها‬ ‫نیـز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه یاداور ش��د‪ :‬اما در این‬ ‫چن��د وقت ش��اهد بودیم ک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬بخش��نامه ای را به بورس ارائه کرد تا فوالدسازان‬ ‫بزرگ‪ ،‬محصول خود را با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عرضه کنند‪.‬‬ ‫این بخش��نامه‪ ،‬قیمت گذاری دستوری تلقی می شود و با‬ ‫ذات ب��ازار بورس مغایرت دارد و ان را از رس��الت اصلی‬ ‫خود خارج می کند چراکه بازار بورس برای پیش��گیری از‬ ‫قیمت های دس��توری تشکیل ش��ده است و باید عرضه و‬ ‫تقاضا براساس رقابت‪ ،‬قیمت ها را تعیین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت های واقعی‬ ‫محمودی در پاس��خ به این پرسش که قیمت ها تا چه‬ ‫‹ ‹مزیت های بورس کاال‬ ‫قیمت ها در بورس کاال از بازار جهانی نشات می گیرند و میزان تعرفه ای‬ ‫که ب��رای واردات فوالد در نظر گرفته می ش��ود نیز مبنای قیمت گذاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو قیمت تمام ش��ده فوالد وارداتی در این بین تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬هزینه گمرکی نیز روی قیمت ها با قیمت دالر تاثیرگذار است‬ ‫اندازه در بورس کاال واقعی هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬قیمت ها‬ ‫در ب��ورس کاال در وهله نخس��ت از بازار جهانی نش��ات‬ ‫می گیرند و میزان تعرفه ای که برای واردات فوالد در نظر‬ ‫گرفته می ش��ود نیز مبنای قیمت گذاری است‪ ،‬از این رو‬ ‫فوالد وارداتی در این بین تاثیرگذار است‪ .‬هزینه گمرکی‬ ‫ک��ه دول��ت اعمال می کن��د نیز روی قیمت ه��ا با قیمت‬ ‫داخلی تاثیرگذار است‪ .‬برای مثال نرخ ورق وارداتی روی‬ ‫ورق داخلی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬عامل س��وم نیز در این بین‪،‬‬ ‫از س��مت تقاضا روی قیمت ها تاثیرگذار است‪ .‬اگر تقاضا‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬قیمت ها نیز صعودی می ش��وند‪ .‬این عوامل‬ ‫در بورس کاال بر قیمت ها تاثیرگذار هس��تند و بس��ته به‬ ‫زمان های مختلف‪ ،‬یک عامل تاثیرگذاری بیش��تری پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫محمودی ادام��ه داد‪ :‬در مجموع با تم��ام این عوامل‪،‬‬ ‫قیمتی که تا پیش از این تعیین می شد‪ ،‬نرخ واقعی بازار‬ ‫بود و کسی هم معترض نبود یعنی تولیدکننده اطمینان‬ ‫داش��ت که محصولش با ن��رخ واقعی عرضه می ش��ود و‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی هم از ای��ن فرایند راضی بود‪ ،‬حتی‬ ‫اگر کسی محصول شمش را می خرید و تبدیل به میلگرد‬ ‫می کرد ی��ا ورق را می خرید و تبدیل به پروفیل می کرد‪،‬‬ ‫هیچ کس معترض نب��ود چراکه همگی به نوعی بهره مند‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد با اش��اره به دستوری شدن بازار‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دستوری کردن بازار بورس کاال درمورد‬ ‫معامالت فوالد‪ ،‬کل این ش��بکه را بر هم زد‪ .‬فوالدسازان‬ ‫باید با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی عرضه می کردند و این دستوری‬ ‫ش��دن‪ ،‬این دس��ت از معامالت این بازار را اش��فته کرد‪.‬‬ ‫برخی‪ ،‬ش��مش را ب��ا نرخ دولت��ی می خریدن��د و صادر‬ ‫می کردن��د یا در ب��ازار ازاد می فروختن��د و در این بین‬ ‫رانت باالیی به جیب واس��طه ها س��رازیر شد‪ .‬برای مثال‬ ‫س��ندیکای لوله و پروفیل‪ ،‬هر کیلو ورق را ‪ ۲۴۰۰‬تومان‬ ‫خریداری کرده و لوله و پروفیل را هر کیلو ‪ ۶۴۰۰‬تومان‬ ‫به فروش می رس��اند‪ .‬انها به جای سود ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫به سود ‪۱۰۰‬درصدی رسیده بودند‪ ،‬از این رو از بخشنامه‬ ‫دولتی دفاع می کردند‪.‬‬ ‫محمودی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر دولت نیز می پرسید‬ ‫که فوالدس��از با وجود تامین مواد اولیه (س��نگ اهن) و‬ ‫ان��رژی ارزان‪ ،‬چ��را باید محصول��ش را افزایش نرخ دهد‬ ‫ک��ه با بهای گران تر به مصرف کننده برس��د؟ در این بین‬ ‫عواملی باعث شدند که قیمت ها ازاد شوند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نیز فوالدس��ازهای بزرگ محصوالت ش��ان را با ارز ثانویه‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن مزیت ه��ای ب��ورس کاال ب��رای‬ ‫عرضه کنندگان این اس��ت ک��ه می توانند مواد اولیه خود‬ ‫را ب��ه اندازه ای که عرضه کرده ان��د‪ ،‬در بورس کاال تامین‬ ‫کنند‪ .‬این مطلب را زکریا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توس��عه‬ ‫ف��والد ن��اب در گفت وگو با‬ ‫عن��وان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمانی که صنایع پایین دس��ت در بورس کاال محصوالت‬ ‫خ��ود را عرض��ه کنند‪ ،‬می توانند ش��مش را نی��ز از بازار‬ ‫بورس خریداری کنند چون نرخ مواد اولیه در بورس کاال‬ ‫پایین تر از نرخ ازاد است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که قیمت ها تا چه اندازه‬ ‫در ب��ورس کاال واقعی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی ش��رکت ها‬ ‫در بورس کاال در مقایس��ه با ش��رکت های کوچک حکم‬ ‫فی��ل و فنجان را پیدا می کنند و این ش��رکت های بزرگ‬ ‫هس��تند که تعیین کننده قیمت ها می شوند‪ .‬البته برخی‬ ‫ش��رکت ها قادر به تولید محصوالتی هستند که نرخ انها‬ ‫به صورت انحصاری در اختیار این ش��رکت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫برخی ش��رکت ها نیز زیرمجموعه ه��ای صوری و کاغذی‬ ‫ایجاد می کنند‪ ،‬خریدار محصول خود می ش��وند و ان را‬ ‫با ن��رخ ازاد در بازار به فروش می رس��انند‪ .‬البته تنها در‬ ‫زمینه فوالد این گونه نیس��ت و در حوزه خودرو هم این‬ ‫روال جری��ان دارد که در مدت ‪ ۱۰‬ثانیه ‪ ۸۰‬هزار خودرو‬ ‫به فروش می رس��د‪ .‬بین نرخ محصول بورس کاال و بازار‪،‬‬ ‫اختالف بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬البته برخی‬ ‫مواقع قیمت ها بر اس��اس توافق قبلی ش��کل می گیرند‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬موضوع ه��ای این چنین��ی در بورس کاال مطرح‬ ‫اس��ت و س��ودهای چند میلیاردی در مدت چند دقیقه‬ ‫جابه جا می ش��ود‪ .‬نایبی با اش��اره به سازکار قیمت ها در‬ ‫بازار بورس عنوان ک��رد‪ :‬قیمت ها تحت تاثیر چند عامل‬ ‫ق��رار می گیرن��د‪ .‬قیمت های جهان��ی و عوامل داخلی در‬ ‫این م��ورد تاثیرگذار هس��تند‪ .‬برای مثال ممکن اس��ت‬ ‫ی��ک تولیدکننده بزرگ‪ ،‬یک م��اه خطش را تعطیل کند‬ ‫و تح��ت تاثیر ان قیمت ها افزایش یابند‪ .‬عامل تاثیرگذار‬ ‫دیگر‪ ،‬افزایش تقاضا‪ ،‬افزایش نرخ دالر و عوامل سیاس��ی‬ ‫و اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1141‬‬ ‫پیاپی ‪2459‬‬ ‫معدن‬ ‫چالش های پیش روی احیای معادن کوچک و پیشنهاد عضو هیات رییسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫به سان صنعت‪ ،‬شهرک های معدنی بسازیم‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫از انج��ا ک��ه دول��ت و بخش خصوص��ی تصمی��م گرفته ان��د برای‬ ‫احی��ای ‪ ۵۰۰‬مع��دن کوچک و متوس��ط اقدام کنند بای��د چالش های‬ ‫موج��ود را م��ورد نظ��ر داش��ت و راه حل ه��ای انه��ا را بررس��ی‬ ‫کرد‬ ‫به چند نرخی ب��ودن دالر به هیچ وجه برای معدنکاران‬ ‫مناس��ب نیس��ت‪ .‬راهکاری که می توان برای عبور از این‬ ‫چالش بیان کرد تک نرخی شدن ارز است‪ .‬درصورتی که‬ ‫مواد معدنی با دالر ازاد مبادله ش��وند‪ ،‬انتظار سود خوبی‬ ‫برای ش��رکت های معدنی بزرگ وجود دارد که می توان‬ ‫بخش��ی از ان را ب��رای احیای مع��ادن کوچک تا بزرگ‬ ‫تخصیص داد‪ .‬اگر شرکت های بزرگ معدنی با دالر مورد‬ ‫نظر دولت ارزاوری کنند ممکن اس��ت دچار مش��کالت‬ ‫مالی متعددی ش��وند و هرگز بودجه ای در اختیار معادن‬ ‫کوچک نگذارند‪ ،‬هر چند که این طرح تصویب ش��ده اما‬ ‫ممکن اس��ت با کمبود نقدینگی به طور مناسب اجرایی‬ ‫نش��ود‪ .‬چالش دوم‪ ،‬وجود نداشتن زیرساخت ها از جمله‬ ‫اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬زمی��ن و راه برای معادن کوچک و متوس��ط‬ ‫اس��ت‪ .‬از نیازهای اصلی معادن که باعث توانمندی یک‬ ‫معدن می شود و همچنین از نیازهای اولیه کارخانه های‬ ‫فراوری مس��تقر در معادن‪ ،‬وجود زیرس��اخت های اولیه‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه در ایران شهرک های معدنی نداریم که‬ ‫زیرس��اخت ها و کارخانه ها در انها متمرکز شده باشند تا‬ ‫معادن کوچک بتوانند محصوالت خود را با نرخ مناس��ب‬ ‫بفروشند یا در محصول حاصل تهاتر کنند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫زیرس��اخت ها را به معادن کوچک با تس��هیالت مناسب‬ ‫ارائه داد اما شهرک های صنعتی بسیاری وجود دارند که‬ ‫بیشتر انها غیرفعال و نیمه فعال هستند‪.‬‬ ‫با توجه به حوزه های معدن��ی دارای معادن کوچک و‬ ‫متوسط می توان شهرک های معدنی را با زیرساخت های‬ ‫مناس��ب ایجاد کرد یا این زیرس��اخت ها را با تسهیالت‬ ‫مناس��ب در اختی��ار ای��ن ن��وع مع��ادن ق��رار داد‪ .‬اگر‬ ‫زیرس��اخت ها برای معادن کوچک و متوسط مهیا نشود‪،‬‬ ‫با توجه ب��ه هزینه ه��ای کنونی نمی ت��وان راه حل هایی‬ ‫ب��رای بهبودبخش��ی و حت��ی ادام��ه کار در س��ال های‬ ‫اینده داش��ت و ایجاد زیرس��اخت ب��رای احیای معادن‪،‬‬ ‫کمترین کاری اس��ت که می توان برای معدنکاران انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫€ €به نظر می رس�د تهیه ماش�ین االت معدنی که‬ ‫بس�یار گران هس�تند در ت�وان مع�ادن کوچک و‬ ‫متوس�ط نباشد‪ .‬برای حل این مش�کل چه اقدامی‬ ‫می ت�وان انج�ام داد و چگون�ه ای�ن مش�کالت را‬ ‫می توان مدیریت کرد؟‬ ‫این موضوع را می توان به عنوان چالش سوم مطرح کرد‬ ‫که ش��امل افزایش نرخ ماشین االت معدنی و هزینه های‬ ‫تمام ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر نرخ ماشین االت معدنی‬ ‫به بحران تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬نرخ تمام شده هزینه های‬ ‫معدنی با یک رش��د س��ریع به صورت فزاین��ده در حال‬ ‫حرکت اس��ت‪ .‬از جمل��ه مواردی که می ت��وان بیان کرد‬ ‫هزینه ه��ای اکتش��افی به وی��ژه هزینه حف��اری و انالیز‬ ‫م��واد معدنی‪ ،‬هزینه های اس��تخراجی در بخش خرید و‬ ‫نگهداری ماشین االت معدنی و هزینه های مواد شیمیایی‬ ‫و تجهیزات فراوری در بخش فراوری اس��ت‪ .‬تمام موارد‬ ‫یاد شده مس��بب باال رفتن نرخ تمام شده می شود‪ .‬برای‬ ‫رفع چالش نرخ ماشین االت معدنی باید تولیدات داخلی‬ ‫افزایش یابد یا ماشین االت وارداتی با نرخ دولتی به صورت‬ ‫اقس��اط به معدنکاران معادن کوچک واگذار شود‪ .‬درباره‬ ‫مواد ش��یمیایی مورد اس��تفاده کارخانه های فراوری نیز‬ ‫واردات انها با نرخ دولتی ارز انجام می شود‪.‬‬ ‫€ €چرا کوچک‪ ،‬زیباست؟‬ ‫«کوچ��ک‪ ،‬زیباس��ت» ب��ه ای��ن دلی��ل ک��ه نی��از به‬ ‫س��رمایه گذاری کمتری در راه اندازی معادن‪ ،‬صرف کمتر‬ ‫هزینه برای ماشین االت و چستی و چاالکی این بخش در‬ ‫بازار است‪ .‬از طرف دیگر این معادن کمک زیادی به رفع‬ ‫مش��کل اش��تغال به ویژه در مناطق محروم می کنند که‬ ‫برای دولت بسیار باارزش است‪ .‬شاید به همین دلیل الزم‬ ‫است معادن کوچک در اولویت کمک دولت بر اساس نیاز‬ ‫کشور به اشتغالزایی قرار گیرند‪.‬‬ ‫البته تمام معادن کوچک را نمی توان به یکباره کمک‬ ‫کرد یا وضعیت شان را بهبود بخشید بنابراین متخصصان‬ ‫این حوزه بر اس��اس نیاز کشور و اش��تغالزایی‪ ،‬معادن را‬ ‫طبقه بندی کرده و با توجه به شرایط و نیازهای این معادن‬ ‫باید بر پایه اعتدال به راه اندازی و کمک به معادن کوچک‬ ‫اولویت دار اقدام کنن��د‪ .‬به عنوان مثال درحال حاضر نرخ‬ ‫مس در بازارهای جهانی مناسب است و با توجه به اینکه‬ ‫ایران از نظر شرایط زمین س��اختی دارای ذخایر مناسب‬ ‫مس اس��ت و مع��ادن کوچک زیادی در ای��ن حوزه قرار‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا کمک به ای��ن معادن می ت��وان ارزش افزوده و‬ ‫اشتغالزایی مناسبی ایجاد کرد‪ ،‬در حالی که حدود ‪ ۶‬سال‬ ‫پیش این موارد درباره س��نگ اهن پررنگ تر از مس بود‪.‬‬ ‫این اولویت بندی به دست اندرکاران احیای معادن کوچک‬ ‫کمک کرده که در زمان کوتاه نتایج بهتری حاصل کنند‪.‬‬ ‫€ €چه خطر دیگری‪ ،‬این نهضت را تهدید می کند؟‬ ‫تهدی��د بزرگ این اس��ت ک��ه طرح احی��ای معادن از‬ ‫وضعی��ت مدیریت��ی و دفتری به اجرایی نرس��د‪ .‬به طور‬ ‫معمول طرح های دولتی در اوایل اجرا و حتی تا میانه های‬ ‫ان در حال��ت دفت��ری و مذاکره ای می مانند س��پس به‬ ‫س��رعت ش��روع به اجرایی ش��دن کرده یا برای از دست‬ ‫نرفت��ن بودجه تخصیص یافته به طرح‪ ،‬ش��روع به قربانی‬ ‫ک��ردن ان می کنند‪ .‬به نظر می رس��د بای��د چند معدن‬ ‫کوچک یا متوس��ط مورد قبول را در هم��ان اوایل طرح‬ ‫به س��مت اجرایی ش��دن س��وق داد تا معایب و محاسن‬ ‫طرح در همان زمان مش��خص ش��ود س��پس بر اس��اس‬ ‫شاخصه های به دست امده بتوان طرح را تعمیم داد‪.‬‬ ‫€ €قوانین در خدمت این بخش از معادن اس�ت یا‬ ‫خیر؟‬ ‫مع��ادن کوچک ب��ه حمایت دولت نی��از دارند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که معادن بزرگ که بیشتر متعلق به بخش‬ ‫دولتی یا شبه دولتی اس��ت‪ ،‬مشکالتی به مراتب کمتر از‬ ‫معادن کوچک دارند‪.‬‬ ‫در صورتی ک��ه دول��ت بتواند قوانین را تس��هیل کرده‬ ‫و از معدن��کاران کوچ��ک حمای��ت کن��د و ب��ه ویژه در‬ ‫سال های نخست کاری انها با تخصیص وام های کم بهره‪،‬‬ ‫معافیت های مالیاتی و مش��ابه ان ب��ه کمک معدنکاران‬ ‫کوچک تا متوسط بیاید‪ ،‬به سرعت بخش معادن کوچک‬ ‫توس��عه خواهد یافت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬طرح احیای معادن‬ ‫کوچک می تواند الگوی مناس��بی برای اقدامات دولت در‬ ‫سال های اینده باشد‪.‬‬ ‫€ €و اخرین سخن؟‬ ‫به امید روزی که بخش معادن کوچک و متوسط ایران‬ ‫رونق یابد و مس��بب توس��عه پایدار‪ ،‬اش��تغالزایی و رونق‬ ‫اقتصادی ش��ود‪ .‬بخش معدن می تواند جایگزین بخش��ی‬ ‫از درامدهای نفتی ش��ود‪ ،‬در صورت��ی که با نگاهی نو به‬ ‫ان بنگریم‪.‬‬ ‫سیداحمد‬ ‫مشکانی‪ :‬نرخ‬ ‫تمام شده‬ ‫هزینه های‬ ‫معدنی به‬ ‫صورت فزاینده‬ ‫در حال‬ ‫حرکت است‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬برای اجرای ‪ ۳‬پروژه زیربنایی معادن‬ ‫ایمی��درو فراخوان ارزیابی کیف��ی مناقصه گران برای اجرای ‪۳‬‬ ‫پروژه زیربنایی معادن در حوزه راه س��ازی و برق رسانی را برگزار‬ ‫می کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬س��ازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ایران به عنوان دس��تگاه اجرای��ی طرح ایجاد‬ ‫زیربناه��ای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی‪ ،‬در نظر دارد‬ ‫موضوع ‪ ۳‬مناقصه ش��امل بهس��ازی راه دسترس��ی به معدن ید‬ ‫اینچه ‪( ۲‬به طول حدود ‪ ۱۳‬کیلومتر)‪ ،‬بهس��ازی راه دسترس��ی‬ ‫به معادن باریت شهرس��تان مهاب��اد (به طول حدود ‪ ۵‬کیلومتر)‬ ‫و س��اخت خط ‪ ۲۰‬کیلو ولت دومداره در راس��تای برق رس��انی‬ ‫ب��ه معدن و کارخانه م��س عباس اباد ش��اهرود (به طول حدود‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر) را به صورت عمومی به وس��یله س��امانه تدارکات‬ ‫الکترونیک��ی دولت‪ ،‬برگ��زار و به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار‬ ‫کن��د‪ .‬همه مراحل مناقصه از دریافت اس��ناد ت��وان انجام کار تا‬ ‫ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها به وسیله درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد‪ .‬الزم‬ ‫اس��ت مناقصه گران در صورت نداش��تن عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در س��ایت یادشده و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را برای ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند‪ .‬تاریخ انتش��ار اسناد‬ ‫مناقصه در س��امانه‪ ،‬روز یکشنبه مورخ ‪ ۲۵‬ش��هریور ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫مناقصه گران عالوه بر ارس��ال مدارک به وس��یله س��امانه‪ ،‬باید‬ ‫فیزی��ک پاکت ها را در مهلت مقرر به مناقصه گزار تحویل دهند‪.‬‬ ‫اطالعات کامل ت��ر این مناقصه را می توانی��د روی پرتال خبری‬ ‫ایمیدرو مشاهده کنید‪.‬‬ ‫ژاکلین لوپز‬ ‫روزنامه نگار امریکایی‬ ‫ای��ن روزها‪ ،‬فلوریدا با معض��ل بزرگی که این‬ ‫ایال��ت از مجموعه ایاالت متحده امریکا را درگیر‬ ‫کرده‪ ،‬روبه رو ش��د‪ .‬همه چیز مربوط به استخراج‬ ‫فس��فات می ش��ود که نه تنها ب��ر ظاهر و چهره‬ ‫فلوریدا تاثی��ر مخرب گذاش��ته‪ ،‬بلکه تهدیدی‬ ‫برای منابع اب س��اکنان این ایالت نیز به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬ضایعات حاصل از اس��تخراج فس��فات با‬ ‫س��فره های اب زیرزمینی در تماس اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که این س��فره ها‪ ،‬اب اشامیدنی میلیون ها‬ ‫نفر را تامین می کنند‪ .‬ان دس��ته از دوستانم که‬ ‫در این ایالت زندگی می کنند‪ ،‬می گویند‪ :‬فلوریدا‬ ‫همواره کانون اسیب های زیست محیطی برامده‬ ‫از استخراج این ماده بوده اما نه به ان شدت که‬ ‫به تهدید س�لامت ساکنان ان بینجامد‪ .‬فرایند‬ ‫اس��تخراج و فراوری فس��فات‪ ،‬منج��ر به تولید‬ ‫زائده ه��ای فس��فات می ش��ود؛ زباله هایی که به‬ ‫صورت پش��ته هایی در حوالی این ایالت انباشته‬ ‫ش��ده اند و ارتف��اع انه��ا گاهی ب��ه چندین متر‬ ‫می رسد‪ .‬این در حالی است که سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت ایاالت متحده هم تایید می کند‬ ‫ضایعات فسفات‪ ،‬منجر به انتشار گازهای رادون‬ ‫می ش��ود که سرطانزاس��ت و اورانی��وم و رادیوم‬ ‫برخاس��ته از ان نیز نباید به محیط زیست ورود‬ ‫پیدا کند‪ .‬تاکنون هی��چ راهکار بلندمدتی برای‬ ‫رویارویی با این پشته ها اندیشیده نشده و حجم‬ ‫انه��ا گاه ب��ه چند میلیارد تن می رس��د‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تولید هر تن فسفات ‪ ۵‬تن زباله بر‬ ‫جا می گذارد‪ .‬در نهایت‪ ،‬مطالعات انجام ش��ده بر‬ ‫جریان ابی که با معادن فسفات در تماس است‪،‬‬ ‫از افزایش وجود سرب و فلزات سنگین مانند ان‬ ‫در اب ه��ای فلوریدا خبر می دهد و الودگی های‬ ‫مربوط به نفت سیاه هم دیده می شود؛ نفتی که‬ ‫در فراوری فسفات کارایی دارد‪ .‬معادن فسفات‪،‬‬ ‫نزدیک یکی از مراکز شهرنشین امریکا هستند اما‬ ‫بیشتر اهالی فلوریدا از وجود ان اگاه نبودند که‬ ‫ب��ه افزایش خطر ان در بلندمدت می افزود‪ .‬تنها‬ ‫اب های زیرزمینی نیس��ت بلکه حیات گیاهی و‬ ‫حیوانی منطقه نیز از این اتفاق اسیب می پذیرد‬ ‫و عالوه بر اب های زیرزمینی‪ ،‬اب های س��طحی‬ ‫نیز از روند رو به رش��د اس��یب های اس��تخراج‬ ‫فسفات در رنج اس��ت‪ .‬امریکا اکنون امن ترین و‬ ‫بی خطرترین معادن زغال س��نگ جهان را دارد و‬ ‫به نظر می رس��د رضایت فع��االن این صنعت را‬ ‫فراهم اورده‪ ،‬هر چند محیط زیس��ت در اولویت‬ ‫دغدغه های ترامپ نیس��ت و او با وعده هایی که‬ ‫ب��رای احی��ای زغال س��نگ داده‪ ،‬موضع خود را‬ ‫درباره محیط زیس��ت مشخص کرده‪ ،‬اما جامعه‬ ‫فلوریدا حاال از اسیب های معادن فسفات منطقه‬ ‫بر منابع اب اشامیدنی این ایالت اگاه است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روزنامه الکترونیکی تامپابی تایمز‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی راد‬ ‫مطالعات امکان سنجی‬ ‫توسعه «اندینا»‬ ‫ش��رکت اندین��ا که یکی از زی��ر مجموعه های‬ ‫ش��رکت کودلکو اس��ت‪ ،‬مطالعات امکان سنجی‬ ‫درباره طرح توسعه عملیات مرکزی شیلی را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس به نقل از سی اریو‪ ،‬خوان‬ ‫فرانسیس��کو س��ان مارتین‪ ،‬مدیر بخش توسعه و‬ ‫نواوری این ش��رکت درباره طرح توس��عه معدن‬ ‫اندینا گفت‪ :‬همان طور که پیش بینی ش��ده بود‪،‬‬ ‫ای��ن طرح به منظور افزایش ‪۶۵‬هزار تنی تولیدات‬ ‫معدنی و دس��تیابی به سطح تولید ‪۱۵۳‬هزار تن‬ ‫در هر روز است‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس طرح یاد ش��ده‪ ،‬س��طح‬ ‫تولی��د م��س تصفیه ش��ده از ‪۲۰۰‬ه��زار تن در‬ ‫روز ب��ه ‪۳۶۰‬ه��زار ت��ن می رس��د‪ .‬ای��ن پ��روژه‬ ‫یک��ی از ابتکاره��ای ش��رکت دولت��ی کودلک��و‬ ‫به منظ��ور افزای��ش تولید مس به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫این ش��رکت در نظ��ر دارد که تولی��د پروژه های‬ ‫یاِنت را حفظ‬ ‫لت ِن ‬ ‫توس��عه ای چوک��ی کامات��ا و ا ِ ‬ ‫کند‪ .‬به گفته مدیر بخش توسعه و نواوری شرکت‬ ‫اندین��ا‪ ،‬این مطالعه ‪ ۲۲‬ماه ادامه خواهد داش��ت‬ ‫و ش��امل فعالیت ه��ای حفاری به منظور کس��ب‬ ‫اطالعات دقیق درباره منابع و همچنین بررس��ی‬ ‫امکان پذیری فعالیت های مهندس��ی توسعه این‬ ‫طرح خواهد بود‪ .‬مطالعه یاد شده بهترین راه برای‬ ‫افزایش سوداوری این عملیات خواهد بود‪ .‬هزینه‬ ‫سرمایه اولیه‪۲ ،‬میلیارد دالر (‪۷۳/۱‬میلیون یورو)‬ ‫تخمین زده می ش��ود و انتظار می رود نخس��تین‬ ‫تولیدات ناشی از این طرح در سال ‪ ۲۰۲۶‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۵‬خورشیدی) به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به تازگی با پیش��نهاد خانه معدن و همکاری سازمان‬ ‫توس��عه ای ایمی��درو و همچنی��ن معادن بزرگ��ی مانند‬ ‫گل گهر و هلدین��گ معدنی میدکو‪ ،‬نهضت��ی تازه برای‬ ‫احیای ‪ ۵۰۰‬معدن کوچک و متوس��ط ش��کل گرفته که‬ ‫حرکتی مثبت برای بکارگیری معادن کوچک بر اس��اس‬ ‫تئوری «کوچک زیباست» به شمار می رود‪.‬‬ ‫این حرکت که نخستین گام های ان اردیبهشت امسال‬ ‫برداش��ته شد‪ ،‬نو به شمار می رود اما در بدو شکل گیری‪،‬‬ ‫اقتص��اد داخل��ی بهم ریخ��ت و با افزایش چن��د برابری‬ ‫نرخ دالر روبه رو ش��دیم‪ .‬پرس��ش و نگرانی ها این است‬ ‫که مشکالت و نوس��ان های اقتصادی بر این نهضت چه‬ ‫تاثی��ری می گذارد و دول��ت چه کمکی ب��ه این معادن‬ ‫می تواند بکند؟‬ ‫این پرسشی است که با دکتر سیداحمد مشکانی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات رییس��ه کمیته اکتش��اف خانه معدن‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رییسه انجمن مس ایران و فعال معدنی در بخش فلزات‬ ‫در میان گذاشتیم‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت بهتری��ن راه این اس��ت ک��ه مانند‬ ‫ش��هرک های صنعتی برای صنایع کوچک‪ ،‬شهرک های‬ ‫معدنی ساخته شوند تا کوچک ها گرد هم بیایند و هزینه‬ ‫زیرس��اخت ها برای انها و همچنی��ن دولت کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گفت وگوی‬ ‫را با وی می خوانید‪.‬‬ ‫€ €تعریف معادن کوچک و متوسط چیست؟‬ ‫معادن در جهان به چند دسته تقسیم می شوند‪ :‬معادن‬ ‫خیلی بزرگ‪ ،‬بزرگ‪ ،‬متوس��ط و کوچ��ک و این موضوع‬ ‫زمانی مهم می شود که معدن به درستی اکتشاف و تعیین‬ ‫ذخیره ش��ده باشد‪ .‬در صورتی که معادن کوچک درست‬ ‫اکتش��اف شوند ممکن اس��ت به معدن متوسط یا بزرگ‬ ‫تبدیل ش��وند‪ .‬در ایران به دلیل نبود اکتش��اف مناسب‪،‬‬ ‫به درستی نمی توان معادن را در این ردیف قرار داد‪.‬‬ ‫بنابراین معادن کوچک به معادنی گفته می ش��وند که‬ ‫در دست شرکت های خصوصی یا افراد خصوصی است و‬ ‫توان ایج��اد فرصت های جدید را به دلیل نبود نقدینگی‬ ‫کافی‪ ،‬نبود زیرس��اخت ها و دیگر مشکالت نداشته و باید‬ ‫به انها کمک شود تا چرخه اقتصاد در بخش معدن رونق‬ ‫بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫از انجا ک��ه دولت و بخش خصوصی تصمیم گرفته اند‬ ‫ب��رای احی��ای ‪ ۵۰۰‬مع��دن کوچ��ک و متوس��ط اقدام‬ ‫کنند و از ش��رکت های بزرگ معدنی خود‪ ،‬خواس��ته اند‬ ‫تا با س��رمایه و دان��ش فنی خود به کم��ک انها رفته و‬ ‫باع��ث احیای انها ش��وند‪ ،‬بای��د چالش ه��ای روبه رو را‬ ‫م��ورد نظر داش��ت و راه حل های انها را بررس��ی کرد‪ .‬از‬ ‫جمل��ه چالش های موج��ود می توان به وجود نداش��تن‬ ‫زیرس��اخت های مناس��ب‪ ،‬ن��رخ دالر‪ ،‬افزای��ش نرخ ها‪،‬‬ ‫اولویت بندی معادن بر اساس نیاز و اشتغالزایی‪ ،‬تخصیص‬ ‫نقدینگی مناسب و حمایت ها و معافیت های دولتی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ن چه تاثیری بر‬ ‫€ €اعمال تحریم های امریکا در ابا ‬ ‫این معادن و انگیزه شرکت های بزرگ برای زیر بال‬ ‫و پر گرفتن معادن کوچک دارد؟‬ ‫چالش نخس��ت‪ ،‬نوسان نرخ دالر اس��ت که تابع هیچ‬ ‫منطقی نیس��ت و روزبه روز ش��وک های اقتصادی ایجاد‬ ‫می کن��د‪ .‬اگر روند نوس��ان دالر ب��ه همین صورت پیش‬ ‫ب��رود‪ ،‬مع��ادن کوچک کم کم رو به تعطیل��ی می روند و‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ معدنی که مقرر ب��ود به انها کمک‬ ‫کنند‪ ،‬با توجه به چند نرخی بودن دالر نمی توانند راهکار‬ ‫مناسبی برای خود و معادن کوچک بیابند‪ .‬البته افزایش‬ ‫نرخ دالر برای صادرات تا حدودی خوب اس��ت اما برای‬ ‫واردات اصال مناسب نیست‪ .‬این فرایند دوطرفه با توجه‬ ‫یادداشت‬ ‫ممنوعیت‬ ‫خرید کرومیت‬ ‫فاقد قبض‬ ‫بارگیری‬ ‫معدن‬ ‫‪ ‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬اعالم ک��رد‪ :‬تمام اش��خاص حقیقی‬ ‫و حقوق��ی دارای کارت بازرگان��ی معتب��ر به ویژه‬ ‫اش��خاصی ک��ه پیش��ینه ص��ادرات م��اده معدنی‬ ‫کرومی��ت را دارند یا در اینده مبادرت به صادرات‬ ‫کرومیت می کنند‪ ،‬از خرید مواد معدنی فاقد قبض‬ ‫بارگیری معدن (که ممهور به مهر سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان باش��د) به ط��ور جدی‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرن��گار‬ ‫از سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬محمودرضا رحمتیان افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون یاد ش��ده‪ ،‬ب��ه تمام گمرکات اس��تان اعالم‬ ‫می شود که صادرکنندگان مواد معدنی کرومیت را‬ ‫مل��زم نماید پیش از صدور ماده معدنی‬ ‫کرومی��ت‪ ،‬تاییدی��ه س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سیس��تان و بلوچستان‬ ‫که ماده معدن��ی کرومیت از معادن ان‬ ‫استان استخراج و حمل شده را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمتی��ان ادام��ه داد‪ :‬انب��ارداران‬ ‫م��واد معدنی مس��تقر در بنادر صادراتی اس��تان‪،‬‬ ‫یک م��اه پس از اب�لاغ این مصوب��ه از ورود ماده‬ ‫معدنی کرومی��ت به انبارها ب��دون قبض (ممهور‬ ‫به مهر س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان)‬ ‫خ��ودداری کنن��د و در ص��ورت رعای��ت نکردن‬ ‫موض��وع‪ ،‬ب��ه مراج��ع قضای��ی معرف��ی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬تم��ام هماهنگی های‬ ‫الزم با س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫پایانه های اس��تان انجام ش��ده تا صدور‬ ‫بارنام��ه حم��ل م��واد معدن��ی به ویژه‬ ‫کرومیت منوط ب��ه ارائه قبض بارگیری‬ ‫مع��دن (ممه��ور ب��ه مه��ر س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان)‬ ‫باش��د‪ .‬وی همچنین ب��ا بیان اینکه ص��دور جواز‬ ‫انب��ار روباز در ش��هرک های صنعتی س��نگ یا در‬ ‫مج��اورت معادن س��نگ بالمانع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫منظ��ور کمک به فعاالن اقتصادی اس��تان‪ ،‬صدور‬ ‫جواز انبار روباز در ش��هرک های صنعتی سنگ یا‬ ‫در مجاورت معادن‪ ،‬حس��ب نیاز در استان بالمانع‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمتیان اظهار کرد‪ :‬در همین راستا فقط‬ ‫باید در زمینه تخصیص یافته‪ ،‬انبارداری انجام شود‬ ‫و از هرگون��ه عملیات تولیدی ک��ه منجر به ایجاد‬ ‫ارزش افزوده می ش��ود‪ ،‬خودداری شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به ش��رایط یاد شده‪ ،‬نگهداری برخی‬ ‫از محص��والت معدنی‪ ،‬نیازمند انبارهای مس��قف‬ ‫ب��وده و باید در طرح توجیه��ی فنی از جمله انبار‬ ‫سنگ های برش خورده تزئینی ساختمانی‪ ،‬الزامات‬ ‫ان دیده شود‪ ،‬در غیر این صورت انبار روباز است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ارائ��ه طرح توجیهی به منظور بررس��ی حد نصاب‬ ‫زمی��ن مورد نی��از طرح (به ازای ه��ر یک تن نیم‬ ‫متر مرب��ع) از جانب متقاضی س��اخت انبار روباز‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫فلوریدا‬ ‫رنجور از‬ ‫سیاست های‬ ‫ترامپ‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫معدن‬ ‫‪ 26‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1141‬‬ ‫پیاپی ‪2459‬‬ ‫€ €اقای دکتر از سال های ابتدایی زندگی خود بگویید‪.‬‬ ‫م��ن ‪ ۱۳۳۰/۱/۱‬در منطق��ه ای که ش��اید قدیمی ترین نقطه‬ ‫اصفهان باش��د‪ ،‬یعنی امامزاده اس��ماعیل و میدان کهنه قدیم و‬ ‫سبزه میدان امروز‪ ،‬به دنیا امدم‪ .‬تا ‪ ۱۱‬سالگی در ان محل بودم‬ ‫و دوره دبس��تان را تا کالس پنج��م ابتدایی در همانجا گذراندم‪.‬‬ ‫پس از ان به فلکه احمداباد اصفهان نقل مکان کردیم‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۸‬اصفهان را به مقصد تهران برای ادامه تحصیل در دانشگاه‬ ‫ترک کردم‪ .‬پس از ان برای گرفتن فوق لیسانس به امریکا رفتم‬ ‫و ‪ ۴‬ماه مانده به انقالب در مهر ‪ ۱۳۵۷‬به ایران برگشتم‪.‬‬ ‫€ €چند خواهر و برادر دارید؟‬ ‫م��ن یک برادر و یک خواهر دارم‪ .‬برادرم اقای دکتر مس��عود‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی است که از من‬ ‫‪ ۵‬س��ال کوچک تر اس��ت‪ .‬خواهرم هم ‪ ۱۲‬سال از من کوچک تر‬ ‫است‪ ،‬پزش��ک رادیولوژیست است و هیچ س��مت دولتی ندارد‪.‬‬ ‫البته ظرفیت داشت ولی ورود نکرد‪.‬‬ ‫€ €شما عملکرد بهتری داشتید یا برادرتان؟‬ ‫کرباسیان (می خندد)‪ :‬این قضاوتی است که جامعه باید بکند‬ ‫اما هر دو تالش کردیم بر حس��ب راهنمایی پدر و مادر و نحوه‬ ‫بزرگ ش��دن مان برای جامعه موثر باشیم‪ .‬در خانواده ما اصولی‬ ‫وجود دارد؛ یکی باور و اعتقاد به اینکه س�لامت را در همه ابعاد‬ ‫زندگی رعایت کنیم و دیگر اینکه خدمت به مردم را اصل بدانیم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در ‪ ۲۷‬یا ‪ ۲۸‬س�الگی و اوایل انقالب‪ ،‬فرماندار‬ ‫نوشهر شدید‪ .‬در ان زمان بسیار جوان بودید و نخستین‬ ‫مس�ئولیتی که به ش�ما داده ش�ده بود‪ ،‬فرمان�داری بود‪.‬‬ ‫توانایی قبول این سمت را در خود می دیدید؟‬ ‫وقتی سال ‪ ۱۳۴۸‬در رشته حسابداری قبول شدم‪ ،‬از ترم دوم‪،‬‬ ‫نیم��ی از روز را درس می خواندم و نیم دیگر را کار می کردم‪۲ .‬‬ ‫سال در شرکت های قرقره زیبا و درخشان کار می کردم‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬هم در شرکت صافیاد مشغول شدم‪ .‬در سال ‪ ۱۳۵۳‬پس‬ ‫از ‪ ۶‬م��اه که در پادگان فرح اباد قدی��م و قصر فیروزه کنونی به‬ ‫گذراندن دوره س��ربازی مشغول شدم‪ ،‬نیمی از روز را در خدمت‬ ‫س��ربازی و نیمی دیگر را در بخش مالی شرکتی مشغول به کار‬ ‫بودم که پس از مدتی مدیر مالی انجا ش��دم‪ .‬همچنین پیش از‬ ‫انقالب‪ ،‬یک تجربه کاری در بخش خصوصی داشتم که در رفتار‬ ‫و تفک��ر کاری و تج��اری ام موثر بود‪ .‬پس از ان به امریکا رفتم و‬ ‫فوق لیس��انس گرفتم‪ .‬بنابراین وقتی فرماندار نوش��هر شدم یک‬ ‫عقبه کاری چند س��اله داشتم که البته نه در بخش دولتی بلکه‬ ‫در بخش خصوصی بود‪ .‬بدیهی است در سال ‪ ۵۸‬تمام نهادهای‬ ‫دولت��ی و حکومتی تعطیل بودند‪ ،‬به ویژه در منطقه نوش��هر و‬ ‫چالوس که منطقه شاهنشاهی‪ ،‬محل تفریحات شاه و خانواده اش‬ ‫و محل اس��تقرار قصرهای گوناگون انها به ش��مار می امد و من‬ ‫فرماندار ان منطقه شده بودم‪ .‬بنابراین مردم انتظارات مختلفی‬ ‫داشتند و هیچ واحد و نهادی هم شکل منسجم نداشت یعنی یا‬ ‫فعالیتش متوقف ش��ده بود یا مدیریت ان تغییر کرده بود و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬همه به فرمانداری مراجعه می کردند و انتظار رس��یدگی‬ ‫به کارهای ش��ان را داشتند‪ .‬دوران بسیار شیرین و در عین حال‬ ‫س��ختی بود‪ ،‬به ویژه در س��ال های ‪ ۵۸‬و ‪ ۵۹‬که تمام گروه های‬ ‫سیاسی در جامعه حضور داشتند‪ .‬به عنوان یک خاطره می توانم‬ ‫به نخس��تین انتخاباتی اش��اره کن��م که پ��س از ‪ ۱۲‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬در ایران انجام ش��د‪ .‬در ان زمان تمام گروه های سیاسی‬ ‫می توانستند نامزد معرفی کنند‪ .‬ما هم باید در نوشهر‪ ،‬چالوس و‬ ‫کالردشت‪ ،‬اعضای شورای شهر را انتخاب می کردیم‪ .‬به یاد دارم‬ ‫احزابی که در نوش��هر نامزد معرفی کردند شامل توده‪ ،‬فداییان‬ ‫خلق‪ ،‬مجاهدین‪ ،‬جمهوری اس�لامی و ملت ایران (که مربوط به‬ ‫مرح��وم داریوش فروهر بود) بودند‪ .‬در چنین جنجالی انتخابات‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫خاط��ره زیبای دیگ��ری که می توانم در ای��ن زمینه نقل کنم‬ ‫این اس��ت که وقتی به عنوان فرماندار انتخاب ش��دم‪ ،‬نخستین‬ ‫روز کاری م��ن ش��نبه بود‪ .‬فرمانداری در طبقه دوم ش��هرداری‬ ‫نوش��هر بود‪ .‬ساعت ‪ ۸‬پشت میزم نشستم و ساعت ‪ ۹‬متوجه سر‬ ‫و صدایی شدم‪ .‬سر و صدا از حدود ‪ ۴۰۰‬نفری بود که فرمانداری‬ ‫را اش��غال کرده بودند و شعارشان این بود‪« :‬کار‪ ،‬کار‪ ،‬فرماندار»‪.‬‬ ‫در واقع شماری از دیپلمه های بیکار از فرماندار کار می خواستند‬ ‫و این شد نخستین خاطره من از فرمانداری که به خاطر ان‪۵ ،‬‬ ‫ساعت در اتاق حبس بودم‪.‬‬ ‫€ €پس از فرمانداری‪ ،‬در سمت معاون وزیر راه و ترابری‬ ‫قبول مسئولیت کردید؟‬ ‫من بیش��تر به کار اجرایی اقتص��ادی عالقه مند بودم‪ .‬بنابراین‬ ‫تغییر مس��یر دادم و به ش��هرداری تهران معرفی ش��دم‪ .‬در ان‬ ‫زمان‪ ،‬مرحوم خلخالی در خیابان فردوس��ی‪ ،‬گاراژها را بس��ته و‬ ‫هم��ه را به پایانه جنوب فرس��تاده بود‪ .‬پایان��ه جنوب هم کامل‬ ‫نبود‪ .‬برای اینکه بدانید چقدر مدیریت انجا سخت بود‪ ،‬می گویم‬ ‫که دستش��ویی های انجا خراب بود‪ ،‬در حالی که روزانه چند ده‬ ‫ه��زار زن و مرد و بچه در انجا ت��ردد می کردند‪ .‬پایانه غرب هم‬ ‫ش��امل یک س��ری کانکس بود و پایانه شرق اصال وجود نداشت‪.‬‬ ‫خاموش��ی ش��بانه هم به دلیل جنگ وجود داشت‪ .‬یک سال در‬ ‫پایانه جنوب بودم‪ .‬به یاد دارم برخی روزها که می خواستند نیرو‬ ‫به جبهه بفرس��تند نیروهای دژبان یا سپاه می گفتند امروز نیاز‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰۰‬اتوبوس داری��م‪ .‬حاال تصور کنی��د اتوبوس ها باید نیرو‬ ‫می بردند و مسافران بلیت به دس��ت منتظر اتوبوس بودند‪ .‬فقط‬ ‫اینها نبود؛ کمبود الس��تیک‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر و‪ ...‬هم داشتیم‪ .‬به هر‬ ‫حال از سال ‪ ۱۳۵۹‬تا ‪ ۱۳۶۰‬انجا بودم‪ .‬بهمن ‪ ۱۳۵۶‬اقای دکتر‬ ‫نیک روش که ش��هردار بودند‪ ،‬وزیر کشور شدند و اقای مهندس‬ ‫دلجو هم شهردار تهران‪ .‬من با همه عالقه و ارادتی که به ایشان‬ ‫داشتم‪ ،‬احس��اس کردم دو سلیقه مدیریتی متفاوت وجود دارد‪.‬‬ ‫ان موق��ع جوان ت��ر بودم و تحمل کمتری داش��تم‪ ،‬در نتیجه از‬ ‫شهرداری بیرون امدم‪.‬‬ ‫در همان زمان احساس کردم که دیگر حمل ونقل را می فهمم‪.‬‬ ‫رش��ته ام هم مدیریت بود‪ .‬از بین موقعیت های مختلف‪ ،‬به نظرم‬ ‫امد می توانم در وزارت راه و ترابری موفق باشم‪ .‬یکی از دوستان‬ ‫وزارت کش��ور‪ ،‬من را به اقای نژادحس��ینیان‪ ،‬وزیر وقت معرفی‬ ‫کرد‪ .‬ایش��ان پیشینه کاری و تحصیالت من را مالحظه کردند و‬ ‫سو جویی از فعالیت من در گذشته و زمانی که مدیریت پایانه‬ ‫پر ‬ ‫را داش��تم‪ ،‬انجام دادند و گفتند یک هفته بعد دوباره بیا‪ .‬ایشان‬ ‫مهدی کرباسیان در گفت وگو با یک وب سایت خبری‪:‬‬ ‫من یک مدیر اجرایی هستم‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ :‬وب سایت خبری معدن نیوز‪ ،‬گفت وگویی صریح و صمیمی با‬ ‫مهدی کرباس�یان‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه‬ ‫و نوس�ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) داشت‪ .‬شرح مکتوب بخش‬ ‫نخس�ت این گفت وگ�و را در ادامه می خوانید‪ .‬کرباس�یان در ای�ن مصاحبه‪ ،‬از‬ ‫در این یک هفته‪ ،‬کل پیشینه تحصیلی‪ ،‬کاری و گرایش عقیدتی‬ ‫م��ن را ارزیابی کرده بودند‪ .‬به یاد دارم که هفته بعد در یک روز‬ ‫چهارشنبه‪ ،‬برف سنگینی در تهران امده بود‪ .‬من به سختی خود‬ ‫را س��اعت ‪ ۱۰‬صبح به وزارت راه رساندم‪ ،‬در حالی که ساعت ‪۹‬‬ ‫با ایش��ان قرار داش��تم‪ .‬وقتی به منشی توضیح دادم که به دلیل‬ ‫برف و نبود ماشین دیر رسیدم‪ ،‬ایشان موضوع را به وزیر منتقل‬ ‫کردند و وزیر هم گفتند منتظر بنشینم‪ .‬تا ساعت ‪ ۱۱:۳۰‬منتظر‬ ‫نشستم‪ .‬این انتظار به من برخورد و فکر کردم چون دیر کرده ام‬ ‫وزیر دلگیر ش��ده است‪ .‬به منش��ی گفتم به ایشان بگویید یک‬ ‫روز دیگر می ایم‪ .‬ایش��ان به وزیر گفتند و به من خبر دادند که‬ ‫‪ ۱۰‬دقیق��ه دیگر صبر کنم‪ ۱۰ .‬دقیقه بعد وزی��ر از اتاق بیرون‬ ‫ام��د و طبق ع��ادت در اتاق��ش را قفل کرد و گف��ت بیا برویم‪.‬‬ ‫در ان زمان‪ ،‬معاونت حمل ونق��ل وزارت راه در خیابان طالقانی‬ ‫روب��ه روی وزارت نف��ت بود‪ .‬ما از س��اختمان ان بیرون امدیم و‬ ‫سوار ماشین ش��دیم‪ .‬در ماشین‪ ،‬وزیر پاکتی به من داد و گفت‬ ‫مطالعه بفرمایید‪ .‬در پاکت‪ ،‬نامه ای بود که نوشته شده بود‪ :‬اقای‬ ‫مهدی کرباس��یان‪ ،‬شما به دلیل تجربه خوب تان معاون وزیر راه‬ ‫هس��تید‪ .‬وزیر گفت من یک هفته‪ ،‬پیشینه شما را بررسی کردم‬ ‫و دیدم به درد همی��ن کار می خورید‪ .‬کارمندان را در نمازخانه‬ ‫وزارتخانه جمع کرده بودند‪ .‬در انجا وزیر‪ ،‬من را به عنوان معاون‬ ‫خود معرفی کرد و رفت‪ .‬این اتفاق در روزهای جنگ افتاد و یک‬ ‫داستان تاریخی است چون در ان روزها بندر خرمشهر در دست‬ ‫عراقی ها بود‪ ،‬در حالی که بندر اصلی ما به شمار می امد که هم‬ ‫به راه اهن وصل بود و هم کش��تی ها و اسکله ها در انجا مستقر‬ ‫بودند‪ .‬بندر ابادان هم تعطیل بود‪ .‬بندر بوش��هر ‪ ۲‬اسکله داشت‬ ‫که کش��تی های حداکثر ‪۵‬هزار تنی می توانستند به انجا بروند‪.‬‬ ‫بندرعباس ‪ ۳‬اسکله داشت و بندر شهید رجایی هم که ان موقع‬ ‫ایتالیایی ها ان را می س��اختند نیمه تمام بود و در واقع دولت ان‬ ‫را نیمه تم��ام تحویل گرفته بود‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬من معاون‬ ‫حمل ونقل وزارت راه شدم‪ .‬بندرعباس راه اهن نداشت و بیشتر‬ ‫این کش��تی ها حامل مواد غذایی و کاالهای اساسی بودند که به‬ ‫کشور وارد می شد‪ ،‬ان هم در شرایطی که پنیر‪ ،‬کره‪ ،‬گوشت برنج‬ ‫و تقریبا تمام مواد غذایی وارداتی بود‪ .‬تنها راه باز دیگری که در‬ ‫اختیار داشتیم‪ ،‬مرز بازرگان از ترکیه بود که هم جاده ان خراب‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬و اغ��از ب��ه‬ ‫کار دول��ت یازدهم س��مت های‬ ‫مختلفی به من پیشنهاد شد اما‬ ‫به دلیل عالق��ه ای که خودم به‬ ‫حوزه صنعت و معدن داشتم و‬ ‫اینکه در مقابل عمل انجام شده‬ ‫قرار گرفتم‪ ،‬به ایمیدرو امدم‪.‬‬ ‫اق��ای نعمت زاده‪ ،‬حک��م من را‬ ‫زد و خب��ر ان را منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫البته عالقه خودم هم بود چون‬ ‫ایمیدرو س��ازمانی توس��عه ای‬ ‫ب��ود و احس��اس می ک��ردم‬ ‫می توانم موفق باشم اما وقتی‬ ‫به ایمیدرو وارد شدم‪ ،‬متوجه‬ ‫شدم چه مشکالتی وجود دارد‬ ‫و به کمک خدا و تالش همکاران‬ ‫در چند سال گذشته توانستیم‬ ‫مشکالت را کم کنیم‬ ‫ت روزهای جوانی خود گفت و به تش�ریح س�مت های مدیریتی‬ ‫کودکی و فعالی ‬ ‫پرداخت که در بخش های گوناگون دولتی‪ ،‬از نخستین سال های پس از پیروزی‬ ‫انقلاب تاکنون بر عهده داش�ته اس�ت‪ .‬او همچنین خود را ی�ک مدیر عمومی‬ ‫(‪ )general manager‬در اقتصاد کالن کشور معرفی کرد‪.‬‬ ‫بود و هم کامیون هایی که تردد می کردند‪ ،‬کوچک بودند‪ .‬به هر‬ ‫حال ‪ ۴‬س��ال معاون حمل ونقل وزارت راه و همزمان عضو ستاد‬ ‫بسیج اقتصادی درباره پشتیبانی جبهه و جنگ بودم‪.‬‬ ‫خاطره های بس��یار س��نگینی از ان زمان دارم و افتخارم این‬ ‫است که در ان ‪ ۴‬سال در خدمت مردم و پشتیبان جبهه بودم‪.‬‬ ‫اقداماتی که در ان زمان درباره حمل ونقل‪ ،‬پشتیبانی رزمندگان‬ ‫و تامین نیاز مردم انجام ش��د‪ ،‬بس��یار ارزنده بود‪ .‬پس از ان به‬ ‫بنیاد مستضعفان رفتم‪.‬‬ ‫کشورهای موفق جهان‬ ‫مدیران ملی‬ ‫و مدیران سازمان های بزرگ‬ ‫خود را تخصصی‬ ‫انتخاب نمی کنند‪.‬‬ ‫انها افراد اقتصادی و مدیران‬ ‫عمومی (‪)general managers‬‬ ‫را در راس سازمان‬ ‫قرار می دهند‬ ‫€ €ش�ما در دوره های مختلف ریاست جمهوری فعالیت‬ ‫داشتید و از مرحوم هاش�می رفسنجانی و اقای خاتمی‪،‬‬ ‫نشان لیاقت دریافت کردید‪ .‬کدام یک از این نشان ها برای‬ ‫شما خاطره انگیزتر بود و به ان بیشتر می بالید؟‬ ‫من به هر دو می بالم‪ .‬در نتیجه اقداماتی که در زمینه مس��ائل‬ ‫تامین اجتماعی با کمک عزیزان در سازمان انجام دادم‪ ،‬مرحوم‬ ‫هاشمی رفسنجانی نشان لیاقت مدیریت را به من دادند و به ان‬ ‫افتخار می کنم چون در ان زمان نش��ان دادن بسیار سخت بود‬ ‫یعنی کارگروهی موضوع را بررسی می کرد و به بیشتر از ‪ ۳‬یا ‪۴‬‬ ‫نفر در س��ال نشان نمی دادند اما من افتخار داشتم و گرفتم‪ .‬در‬ ‫دوره اقای خاتمی‪ ،‬نش��ان خدمت گرفتم که به دلیل فعالیتم در‬ ‫گم��رک بود‪ .‬در دولت نهم و دهم ه��م یک تقدیرنامه در زمینه‬ ‫مسائل مرتبط به تامین اجتماعی دریافت کردم‪.‬‬ ‫€ €شما در دولت اقای احمدی نژاد مسئولیتی نداشتید؟‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬که ایشان رییس جمهوری شدند‪ ،‬من رییس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه عسلویه بودم‪ .‬در ان زمان‬ ‫ه��م به ای��ن دلیل که اق��ای احمدی نژاد بر این ب��اور بودند که‬ ‫مدیران باید در منطقه محل اش��تغال خود س��اکن شوند و هم‬ ‫چون مایل بودند از چهره های قدیمی تر در دولت خود اس��تفاده‬ ‫نکنن��د‪ ،‬پس از چن��د ماه که وزیر نفت انتخاب ش��د من از این‬ ‫س��مت کنار رفتم‪ .‬با توج��ه به اینکه در ان زم��ان وزیر نفت با‬ ‫تاخیر حدود ‪ ۶‬ماهه انتخاب شد و در سال های ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪۱۳۸۸‬‬ ‫در صندوق بازنشس��تگی نفت اشتغال داشتم‪ .‬سال ‪ ۱۳۸۸‬هم ‪۷‬‬ ‫یا ‪ ۸‬روز پس از پیروزی اقای احمدی نژاد در انتخابات‪ ،‬عذر من‬ ‫خواسته شد و تا سال ‪ ۱۳۹۲‬خارج از دولت بودم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه پیش از س�ال ‪ ۱۳۹۲‬در جایگاه های‬ ‫بس�یار حساس خدمت می کردید‪ ،‬نوع رابطه شما با رهبر‬ ‫معظم انقالب چگونه بود؟ تا به حال شما را فرا خوانده اند‬ ‫یا در مورد خاصی‪ ،‬درخواست گزارش داشته اند؟‬ ‫بیش��ترین مالقات های من با ایش��ان‪ ،‬مربوط به زمانی بود که‬ ‫در سازمان تامین اجتماعی مشغول بودم‪ .‬رهبر معظم انقالب بر‬ ‫تامین اجتماعی و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی‪ ،‬حساسیت‬ ‫بس��یار زیادی داش��تند‪ .‬در دوران اول ریاست جمهوری مرحوم‬ ‫هاشمی رفس��نجانی نیز سیاس��ت های تعدیل اقتص��ادی وجود‬ ‫داشت و توجه به مستضعفان و اقشار اسیب پذیر‪ ،‬اهمیت زیادی‬ ‫پیدا کرد که البته حاال توجه به انها کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬مرحوم‬ ‫هاشمی رفسنجانی هم عالقه ویژه ای به مسائل کارگری و تامین‬ ‫اجتماع��ی داش��تند‪ .‬من جدا از کارهای م��وردی‪ ۳ ،‬ماه یک بار‬ ‫خدمت اقای هاش��می می رس��یدم و گزارش کار ارائه می کردم‪.‬‬ ‫ایشان به س��ازمان تامین اجتماعی و من‪ ،‬کمک ویژه می کردند‬ ‫و م��ا هم تالش می کردی��م وظیفه خود را درباره قش��ر کارگر‪،‬‬ ‫بیمه ش��ده ها‪ ،‬بازنشس��تگان تامین اجتماعی و تمام امور مربوط‬ ‫به انها‪ ،‬اعم از درمان و س��رمایه گذاری انجام دهیم و از حمایت‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی ه��م برخ��وردار بودیم‪ .‬اقای‬ ‫هاش��می بر این نظر بودند گزارش هایی که من به ایش��ان ارائه‬ ‫می دهم به رهبری هم ارائه ش��ود و م��ن هم ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماه یک بار‬ ‫خدمت رهبر معظم انقالب می رسیدم‪ ،‬گزارش کاری می دادم و‬ ‫ایشان هم رهنمودهایی ارائه می کردند‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما وقت�ی یک مقام مس�ئول‪ ،‬خدمت رهبر‬ ‫می رسد می تواند به راحتی صحبت کند؟‬ ‫من ویژگی ش��خصیتی منحصر به خودم را دارم‪ .‬به مقام های‬ ‫باالتر که گاه اقایان هاش��می‪ ،‬موسوی و خاتمی بودند هم به هر‬ ‫ص��ورت حرف خ��ودم را می زدم و هنوز هم همین طور اس��ت‪،‬‬ ‫البته با رعای��ت ادب و اخالق‪ .‬خاط��ره ای در این زمینه بگویم؛‬ ‫یک بار خدمت رهبر معظم انقالب رس��یدم‪ .‬ایشان درباره یکی‬ ‫از برنامه های من در س��یما پرس��یدند‪ .‬برنامه از این قرار بود که‬ ‫در ان زمان سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اعتقاد زیادی به ازادسازی‬ ‫اقتصادی داشت و چون برنامه سیما از نوع چالشی بود ‪ ۱۲:۳۰‬یا‬ ‫‪ ۱‬بامداد پخش می شد‪ .‬در یکی از مالقات هایی که با رهبر معظم‬ ‫انقالب داش��تم‪ ،‬ایشان فرمودند من برنامه شما را دیدم و خیلی‬ ‫خوب دفاع کردید اما فرد مقابل شما حرف های خارج از ضابطه‬ ‫می زد که ناراحت شدم‪ .‬همان ساعت ‪ ۱:۳۰‬شب یادداشت تندی‬ ‫برای رییس صداوس��یما نوشتم و از ایشان گله جدی کردم‪ .‬من‬ ‫گفتم خودم ان برنامه را ندیدم و ان س��اعت خواب بودم‪ .‬ایشان‬ ‫گفتن��د صدا و س��یما هم احتماال فکر می ک��رده همه خوابند و‬ ‫حواس شان نبوده که من بیدارم‪.‬‬ ‫€ €چند س�الی رییس فدراس�یون بدمینتون هم بودید‪،‬‬ ‫راجع به ان صحبت می کنید؟‬ ‫(کرباس��یان بلن��د می خندد) بین س��ال های ‪ ۱۳۶۵‬تا ‪۱۳۶۷‬‬ ‫مالکیت تیم پرسپولیس در اختیار بنیاد مستضعفان بود و وقتی‬ ‫دولت عوض شد‪ ،‬ما به نوعی تیم پرسپولیس را اداره می کردیم‪.‬‬ ‫€ €پیش از قبول این مسئولیت‪ ،‬پرسپولیسی بودید؟‬ ‫کم و بیش (می خندد) و بیشتر پیش از انقالب‪.‬‬ ‫€ €هنوز هم پرسپولیسی هستید؟‬ ‫من همه تیم ها را دوس��ت دارم اما پرسپولیس را کمی بیشتر‬ ‫دوس��ت دارم‪ .‬بیش��ترین فعالیت من در حوزه ورزش به س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۸‬برمی گ��ردد که اقای هاش��می‪ ،‬رییس جمهوری بودند و‬ ‫اقای غفوری فرد‪ ،‬رییس سازمان تربیت بدنی شدند‪ .‬ایشان برای‬ ‫توجه به حوزه ورزش قصد داش��تند فدراسیون ها را ارتقا دهند‪،‬‬ ‫در شرایطی که فدراس��یون ها با کمبود بودجه روبه رو بودند‪ .‬بنا‬ ‫بر این از مس��ئوالن سیاسی و اقتصادی دعوت کردند که اقایان‬ ‫محلوجی‪ ،‬کالنتری و س��ایرین هم به حوزه ورزش وارد ش��وند‪.‬‬ ‫اقای غفوری فرد به من هم پیش��نهاد کردند ریاست فدراسیون‬ ‫بدمینتون را به این دلیل که بدمینتون ضعیف بود‪ ،‬بپذیرم‪ .‬خود‬ ‫من به فدراسیون دومیدانی عالقه مند بودم اما چون می خواستم‬ ‫به ورزش کمک کنم به اصرار ایش��ان به فدراس��یون بدمینتون‬ ‫رفتم‪.‬‬ ‫€ €پس از تجربه های گوناگون در حوزه مدیریت از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬با شروع دولت یازدهم‪ ،‬به ایمیدرو تشریف اوردید‬ ‫که متولی توس�عه بخ�ش معدن و صنایع معدنی کش�ور‬ ‫است‪ .‬در پیشینه ش�ما‪ ،‬فعالیت در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی وجود نداش�ت و وقتی شما به این سازمان معرفی‬ ‫ش�دید‪ ،‬موجی از انتقادها به این انتخاب س�رازیر ش�د‪.‬‬ ‫ب�ا این م�وج انتقادها و این واقعیت ک�ه این تجربه وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬چطور حاضر شدید این سمت را بپذیرید؟‬ ‫من یک مدیر عمومی اقتصاد کالن و یک مدیر اجرایی هستم‪.‬‬ ‫€ €البته تحصیالت دانش�گاهی شما هم در همین زمینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بل��ه‪ .‬من دکترای رش��ته مدیریت دارم و ی��ک دوره مدیریت‬ ‫عالی را در کانادا پشت سر گذاشته ام‪ .‬در واقع بر مبانی مدیریت‬ ‫مس��لط هستم و همان گونه که س��وابقم نشان می دهد‪ ،‬ادم کار‬ ‫اجرایی ام‪ .‬نکته این اس��ت که کشورهای موفق جهان‪ ،‬مدیرهای‬ ‫ملی و مدیرهای س��ازمان های بزرگ خ��ود را تخصصی انتخاب‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬کانادا یکی از بهترین ها در جهان در حوزه بیمه های‬ ‫تامین اجتماعی و درمان اس��ت و وقتی رییس س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی شدم‪ ۳ ،‬ماه پس از انتصابم با یک تیم ‪ ۹‬نفره‪ ۲ ،‬هفته‬ ‫از کانادا بازدید کردم‪ .‬ان زمان هم خیلی برای من جو درس��ت‬ ‫شد که هنوز نیامده‪ ،‬رفت کانادا را بگردد! من دیدم انجا بهترین‬ ‫است پس رفتم و یاد گرفتم‪ .‬در سال ‪ ۱۳۷۱‬خورشیدی در انجا‬ ‫رییس یک بیمارس��تان اموزشی و دانش��گاهی ‪ ۷۰۰‬تختخوابی‬ ‫را دی��دم که فوق لیس��انس مدیریت داش��ت و حتی یک نفر از‬ ‫اعضای هیات مدیره این بیمارستان پزشک نبودند‪ .‬خیلی شوکه‬ ‫شدم چون در هیات همراه من ‪ ۳‬پزشک حضور داشتند‪ .‬رییس‬ ‫بیمارس��تان در جواب پرسش من که چطور یک پزشک در تیم‬ ‫ش��ما نیست؟ پاسخ داد‪ :‬ما باید بیمارستان را اداره کنیم‪ .‬در کار‬ ‫پزشکی‪ ۲ ،‬مش��اور دارم که امور مربوط را انجام می دهند‪ .‬اداره‬ ‫بیمارس��تان‪ ،‬ی��ک کار علمی و مدیریتی اس��ت و ربطی به علم‬ ‫تخصص��ی ان ندارد‪ .‬کارهای تخصصی را انها انجام می دهند اما‬ ‫اداره بیمارس��تان با من اس��ت‪ .‬االن هم می بینید که کشورهای‬ ‫موفق جهان‪ ،‬اف��راد اقتصادی و مدیره��ای عمومی (‪general‬‬ ‫‪ )managers‬را در راس دستگاه قرار می دهند‪.‬‬ ‫مستحضر باشید در ‪ ۳‬سالی که من در بنیاد مستضعفان بودم‬ ‫معدنکاری هم کردی��م‪ ،‬اما تخصص من معدن نبود و یک مدیر‬ ‫عمومی بودم‪.‬‬ ‫€ €با روی کار امدن دولت یازدهم و با توجه به حوزه های‬ ‫گوناگونی که تا ان زمان تجربه کرده بودید‪ ،‬در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫هم می توانس�تید حوزه های مختلف را انتخاب کنید‪ .‬چه‬ ‫شد که به حوزه معدن و صنایع معدنی روی اوردید؟‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۲‬عزیزانی مانند اقایان ربیعی‪ ،‬طیب نیا‪ ،‬اخوندی و‬ ‫نعمت زاده از من دعوت کردند که در چند روز نخس��ت اغاز به‬ ‫کار دولت به انها کمک کنم‪ .‬سمت های مختلفی به من پیشنهاد‬ ‫ش��د اما به دلی��ل عالقه ای که خودم به ح��وزه صنعت و معدن‬ ‫داشتم و اینکه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم‪ ،‬به ایمیدرو‬ ‫امدم‪.‬‬ ‫اق��ای نعمت زاده‪ ،‬حک��م من را زد و خبر ان را منتش��ر کرد‪.‬‬ ‫البته عالقه خودم هم بود چون ایمیدرو س��ازمانی توسعه ای بود‬ ‫و احس��اس می کردم می توانم موفق باش��م اما وقتی به ایمیدرو‬ ‫وارد ش��دم‪ ،‬متوجه شدم چه مش��کالتی وجود دارد و به کمک‬ ‫خدا و تالش همکاران در چند س��ال گذش��ته توانستیم از این‬ ‫مشکالت کم کنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!