روزنامه صمت شماره 1143 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1143

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1143

روزنامه صمت شماره 1143

‫سالروز شهادت جانگداز سیدالساجدین امام زین العابدین علیه السالم را تسلیت می گوییم‬ ‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1143‬پیاپی ‪2461‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چگونگی تحقق‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫چهره‬ ‫همزیستی پیروان ادیان در‬ ‫ایران الگویی برای‬ ‫دیگر ملت ها است‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫کسی نپرسید چرا به جایی‬ ‫که می خواستیم نرسیدیم؟‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫تمرکز بر‬ ‫مشکالت بومی صنایع‬ ‫فرمان اقتصاد جهان‬ ‫در دست کیست؟‬ ‫تجارت‪3‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪3‬سهم برای تایردر استانداردهایهشتادوپنجگانه‬ ‫اس��فند ‪ ۹۵‬سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ‪۵۵‬‬ ‫به ‪ ۸۵‬مورد خبر داد و اعالم کرد بر اس��اس تفاهمنامه ای بین این سازمان و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی‬ ‫که بر اس��اس مصوبه ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬خودروسازان و قطعه س��ازان در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬براساس زمان بندی تا اغاز دی ماه سال گذشته ‪ ۶۱‬استاندارد خودرویی اجرایی شد‬ ‫و پس از ان تا اغاز تیر امس��ال ‪ ۲‬اس��تاندارد نی ز به ‪ ۶۱‬استاندارد قبلی اضافه ش د و در نهایت‬ ‫با اضافه ش��دن ‪ ۲۲‬استاندارد خودرویی دیگر تا دی امس��ال تعداد استانداردهای اجباری‬ ‫خودروهای س��واری به ‪ ۸۵‬مورد افزایش می یابد‪ .‬باید خاطرنش��ان کرد که در اروپا افزایش‬ ‫استانداردهای خودرویی‪ ،‬در سال ‪۲۰۱۴( ۱۳۹۲‬میالدی) و در ایران به نوعی از دی ‪۱۳۹۵‬‬ ‫الزام اور ش��ده و اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ‪ ۸۵‬مورد در‬ ‫ط روبه رو می شود‪.‬‬ ‫دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربو ‬ ‫صنعت ‪3‬‬ ‫چانه زنی برای استفاده از ارز صادراتی پتروشیمی ها‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫صنعت‪2‬‬ ‫معدن‪4‬‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫افزایش نرخ سود مشکل گشا‬ ‫یا مشکل افرین؟‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫دالالن‬ ‫معرکه گیران احتکار‬ ‫رییس جمهوری اسالمی ایران در پیامی به بیست ونهمین کنگره اتحادیه جهانی‬ ‫اشوریان‪ ،‬به تجلیل از نقش و جایگاه اشوریان ایران پرداخت و تاکید کرد که انها در‬ ‫راه اعتالی کشور لحظه ای درنگ نکرده اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پیام روحانی به این کنگره‬ ‫که در بیروت برگزار شد‪ ،‬از سوی احمد حسینی‪ ،‬کاردار سفارت جمهوری اسالمی در‬ ‫لبنان‪ ،‬قرائت شد‪ .‬روحانی گفت‪ :‬اشوریان ایران‪ ،‬همچون سایر اقوام‪ ،‬در همه رنج ها و‬ ‫مظالمی که در طول تاریخ بر این س��رزمین رفت‪ ،‬سهیم بوده اند و همپای احاد ملت‬ ‫ایران با تجاوز بیگانگان با جان و مال خود مبارزه کرده اند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫بورس بین الملل‬ ‫در مناطق ازاد؛ بایدهاونبایدها‬ ‫گزارش های روز‬ ‫اشوریان در راه اعتالی ایران‬ ‫لحظه ای درنگ نکرده اند‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫رانت بین نرخ شمش و میلگرد به جیب هایی می رود که محق نیستند‬ ‫فوالد خوزس��تان مخالف ش��یوه نامه گویای دولت برای تعیین نرخ نیست‪،‬‬ ‫بلک��ه مش��کل در نظارت و اجراس��ت‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محمد کش��انی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در یک مصاحبه تلویزیونی که چهارشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬مرداد در س��ایت فوالدسازی ش��رکت برگزار شد‪ ،‬این مطلب را بیان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬فوالدمردانی که در سخت ترین شرایط و گرمای طاقت فرسا‪ ،‬ذوب را‬ ‫تهیه و تبدیل به ش��مش می کنند‪ ،‬نگران کاهش نرخ نیستند و دلخوری شان‬ ‫این است که رانت ایجاد شده در فاصله نرخ شمش و میلگرد به جیب کسانی‬ ‫می رود که محق نیستند‪ .‬کشانی تصریح کرد‪ :‬فوالد خوزستان با قیمت گذاری‬ ‫دس��توری و پایین امدن قیمت ها به هیچ وجه مش��کلی ن��دارد اما رانتی که‬ ‫به وجود امده باید حذف ش��ود و ما می گوییم حمایت از مصرف کننده یعنی‬ ‫محصول نهایی میلگرد باید با نرخ مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد‪.‬‬ ‫دول��ت‪ ،‬صنایع پایین دس��تی را موظف به عرضه محص��ول در بورس کرده و‬ ‫‪ ۲۳‬مرداد‪ ،‬فوالد خوزس��تان افزون بر ‪ ۱۱۰‬هزار تن فوالد خام عرضه کرد اما‬ ‫دری��غ از اینکه یک گرم از ان به صورت محص��ول نهایی در بورس به فروش‬ ‫رسیده باشد‪ .‬کش��انی در تشریح دالیل این نگرانی گفت‪ :‬موضوع قیمت های‬ ‫دستوری‪ ،‬حدود دو ماهی است که مطرح شده و فوالد خوزستان از نخستین‬ ‫ش��رکت هایی است که از ان پیروی کرده است‪ .‬باوجود مخالفت کارشناسان‪،‬‬ ‫خودمان با جلوگیری از صادرات‪ ،‬محدودیت را پذیرفتیم و عرضه محصول در‬ ‫بورس را براس��اس گزارش های مقایسه ای به ‪ ۲‬برابر دوره مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش دادیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر قرار بر نرخ ‪ ۲۲۰۰‬تومانی شمش خام براساس شیوه نامه‬ ‫ابالغی باشد‪ ،‬با محاسبه هزینه عملیات نوردی‪ ،‬میلگرد باید ‪ ۲۵۰۰‬تومان نرخ‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬در حالی که همه شاهدیم میلگرد با نرخ ‪ ۴۵۰۰‬تومان در بازار‬ ‫به فروش می رس��د و این همان رانتی است که باید حذف شود و به هیچ وجه‬ ‫به سود صنعت و کشور نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری‬ ‫درباره برنامه صادراتی شرکت گفت‪ :‬اگر به شرایط بازار در سال های ‪ ۹۳‬و ‪۹۴‬‬ ‫رجوع کنیم‪ ،‬می بینیم به دلیل نداش��تن بازارهای داخلی‪ ،‬فوالدسازان به طور‬ ‫عمده با انبار محصول روبه رو بودند‪ .‬فوالد خوزستان نیز به دلیل بهره مندی از‬ ‫مزیت صادراتی کیفیت محصول و همجواری با اب های ازاد‪ ،‬سیاست صادرات‬ ‫را در پیش گرفت و توانس��ت با حمایت دولت محترم و پشتکار فوالدمردان‪،‬‬ ‫رقم صادرات خود را تا س��ال گذش��ته به ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۷۶۵‬هزار تن به ‪۱۷‬‬ ‫کشور خارجی برساند‪ .‬این موفقیت از جایی نشات گرفت که در بازار داخلی‬ ‫هیچ اتفاقی نیفتاده بود و انباشتگی محصول کارخانه ها به سمت شرکت های‬ ‫خارجی سرازیر شد که تصمیم خوبی بود‪.‬‬ ‫کش��انی ادامه داد‪ :‬اگر سال گذشته تولید فوالد کشور ‪ ۲۱‬میلیون تن بود‪،‬‬ ‫‪ ۸.۵‬میلی��ون ت��ن ان به صادرات اختصاص یافت ک��ه به معنی تولید پایدار و‬ ‫حفظ روند اش��تغالزایی مناس��ب در این بخش بود‪ .‬برای سال ‪ ۹۷‬نیز برنامه‬ ‫دولت تولید ‪ ۲۵‬میلیون تن فوالد اعالم شده و دست کم ‪ ۱۲‬میلیون تن از این‬ ‫مقدار به صادرات اختصاص دارد‪ .‬اگر صادرات کاهش یابد یا براس��اس برنامه‬ ‫نباش��د‪ ،‬ارزاوری هم با مش��کالتی روبه رو می شود یا دوباره با انبار محصول و‬ ‫کاهش تولید برای پیشگیری از ضرر در فوالدسازی ها روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬فوالد خوزس��تان از بابت تش��دید تحریم های خارجی‬ ‫و خ��روج امری��کا از برجام نگرانی ندارد چراکه با س��ابقه ‪۴۰‬س��اله در اتخاذ‬ ‫راهکارهای مناس��ب ب��ا ان مقابله کرده ایم‪ .‬ما نگران تحریم داخلی هس��تیم‬ ‫که دوستان بدون کارشناسی موضوع‪ ،‬با فوالدسازان برخورد کنند که خدای‬ ‫ناکرده عواقب ان به صنعت و کشور بازگردد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1143‬‬ ‫پیاپی ‪2461‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ چگونگی تحقق‬ ‫مسئولیت اجتماعی (‪)۱۲‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای حکومت در مفهوم توسعه پایدار ظهور‬ ‫کرده و سازمان های بین المللی نیز به دلیل تسلط این مفهوم در جهان رقابتی‬ ‫چون برنامه توس��عه س��ازمان ملل سعی کرده اند این مفهوم را در بین مدیران‬ ‫ش��رکت ها در قالب اهداف توسعه هزاره سوم مطرح کنند‪ .‬با پیوستن ایران به‬ ‫اعالمیه توسعه هزاره در سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪1379‬خورشیدی)که براساس‬ ‫ان کش��ورها متعهد ش��ده اند تا س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪1394‬خورشیدی)به‬ ‫‪ ۸‬هدف توس��عه ای مانند ریشه کنی فقر‪ ،‬گرس��نگی‪ ،‬ایدز‪ ،‬کاهش مرگ ومیر‬ ‫کودکان‪ ،‬دس��تیابی به اموزش ابتدایی‪ ،‬دستیابی به محیط زیست پایدار و‪ ..‬با‬ ‫اس��تفاده از تمامی امکانات و ابزارهای الزم با استانداردهای تعیین شده دست‬ ‫یابن��د‪ ،‬دفاتر و اژانس های س��ازمان ملل در ای��ران فعالیت های خود را در این‬ ‫زمینه اغاز کردند و ش��رکت های ایرانی هم به مش��ارکت اجتماعی در تحقق‬ ‫اهداف هزاره دعوت ش��دند‪ .‬کارگروه ملی اهداف توس��عه هزاره با مسئولیت‬ ‫س��ازمان مدیری��ت و برنامه ری��زی و عضویت بخش خصوصی‪ ،‬تش��کل های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬نهادهای مدن��ی و س��ازمان های غیردولتی‪ ،‬دفات��ر و اژانس های‬ ‫س��ازمان ملل و سازمان های اجرایی‪ ،‬تش��کیل شد تا روند دستیابی به اهداف‬ ‫توس��عه هزاره تسهیل ش��ود و تمامی ذی نفعان از نقش خود در تحقق اهداف‬ ‫توس��عه هزاره اگاه شوند‪ .‬کارگروه ملی بخش خصوصی و اهداف توسعه هزاره‬ ‫متش��کل از تمام تش��کل های بخش خصوصی اس��ت؛ ازجمله اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫مجم��ع امور صنفی ته��ران‪ ،‬خانه صنعت و معدن‪ ،‬س��ازمان تع��اون تهران‪،‬‬ ‫کنفدراسیون صنعت‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬فدراسیون کارفرمایان‪ ،‬خانه‬ ‫کارگر و تعدادی از تش��کل های جامعه مدنی غیردولتی که در قالب عضو ناظر‬ ‫شرکت می کنند‪ .‬کارگروه س��ازمان های غیردولتی و جامعه مدنی نیز شامل‬ ‫تشکل های اجتماعی و سازمان های غیردولتی است‪.‬‬ ‫حدود یک دهه از طرح موضوع مس��ئولیت اجتماعی به معنای امروزی ان‬ ‫در ای��ران می گ��ذرد اما هنوز ای��ن موضوع فراگیر نش��ده و در اولویت فعالیت‬ ‫تمامی شرکت های کوچک و بزرگ قرار نگرفته که توسعه و بسط این موضوع‬ ‫نیازمند فرهنگ سازی و افزایش اگاهی های عمومی است‪ ،‬به طوریکه تمامی‬ ‫شرکت ها به این باور برسند که اگر امروز اجتماع را نبینند فردا نیز در اجتماع‬ ‫دیده نخواهند شد‪.‬‬ ‫به منظور مدیریت امور مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیشنهاد می شود این‬ ‫مراحل در شرکت ها به مرحله اجرا دراید‪.‬‬ ‫رییس جمهوری اس�لامی ایران در پیامی به‬ ‫بیست ونهمین کنگره اتحادیه جهانی اشوریان‪،‬‬ ‫ب��ه تجلیل از نق��ش و جایگاه اش��وریان ایران‬ ‫پرداخ��ت و تاکی��د کرد که انه��ا در راه اعتالی‬ ‫کش��ور لحظ��ه ای درنگ نکرده ان��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬پی��ام روحانی به این کنگره که در بیروت‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬از س��وی احمد حس��ینی‪ ،‬کاردار‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی در لبنان‪ ،‬قرائت شد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری کش��ورمان پیام خود را با ابالغ‬ ‫دوس��تی خود به همه اش��وریان جهان‪ ،‬به ویژه‬ ‫هموطنان اش��وری اغ��از و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اکن��ون ‪ 50‬س��ال از زندگی یک نهاد سیاس��ی‬ ‫جهان��ی می گذرد؛ نهادی که ریش��ه ان در این‬ ‫س��رزمین جان یافت و شاخ و برگ هایش تا هر‬ ‫نقط��ه جه��ان‪ ،‬راه پیدا کرد و پی��ام ان صلح و‬ ‫دوس��تی و همزیستی مس��المت امیز با دیگران‬ ‫بود و چنین ش��د که اتحادیه جهانی اش��وریان‬ ‫همزیستی پیروان ادیان در ایران الگویی برای دیگر ملت ها است‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی یکی از مهم ترین دستاوردهای‬ ‫انقالب اس�لامی را همزیستی پیروان همه ادیان با مهر‪ ،‬محبت‬ ‫و دوس��تی و در امنی��ت و ارام��ش خواند و گف��ت‪ :‬این الگویی‬ ‫برای دیگر ملت ها اس��ت‪« .‬یوناتن بت کلیا» نماینده اش��وریان‬ ‫ایران در مجلس ش��ورای اس�لامی که سمت دبیر کلی اتحادیه‬ ‫جهان��ی اش��وریان را نیز بر عهده دارد‪ ،‬پی��ام علی الریجانی را‬ ‫برای حاضران در بیست ونهمین کنگره اتحادیه جهانی اشوریان‬ ‫خواند‪ .‬الریجانی در پیام خود خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمامی پیروان‬ ‫ادیان الهی و پویندگان راه حق‪ ،‬با بهره مندی از اعتقادهای دینی‬ ‫و با احترام به ارزش ها و اصول ادیان دیگر‪ ،‬س��ال های متمادی‬ ‫اس��ت ک��ه در کنار یکدیگر و با ایمان ب��ه وجود خداوند متعال‪،‬‬ ‫زندگی و همزیس��تی توام با دوستی و محبت داشته اند‪ .‬رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬اشوریان مسیحی به عنوان یکی‬ ‫مرحله اول‪ :‬بازبینی وضعیت موجود‬ ‫‪ - ۱‬م��رور گزارش ه��ای موجود در ش��رکت در زمینه وضعیت مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی شرکتی و بررسی رکوردهای پیشین و فعلی‬ ‫‪ - ۲‬تهی��ه گزارش��ی درباره وضعیت مس��ئولیت های اجتماعی ش��رکتی و‬ ‫سنجش میزان تعهد مجموعه نسبت به این مفهوم‬ ‫مرحله دوم‪ :‬ایجاد اگاهی و تعهد‬ ‫‪ - ۱‬مش��خص ک��ردن اقدام ها برای ایج��اد اگاهی و تعه��د‪ - ۲‬تدوین یک‬ ‫برنامه اموزش��ی ‪ - ۳‬تدوین یک برنامه زمانی ‪ - ۴‬مشخص کردن مسئولیت ها‬ ‫‪ - ۵‬مشخص کردن ریسک ها ‪ - ۶‬مشخص کردن هزینه ها‬ ‫مرحله سوم‪ :‬تعریف محدوده های دقیق اقدام‬ ‫‪ -۱‬مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت در رهبری و فرایندهای درون س��ازمان‬ ‫‪ -۲‬مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت در بازار و صنعت ‪ -۳‬مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکت در محیط کار ‪ -۴‬مسئولیت اجتماعی ش��رکت در محیط زیست ‪-۵‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور‬ ‫مرحله چهارم‪ :‬شناسایی ذی نفعان و تبیین خواسته ها و انتظار ها‬ ‫‪ - ۱‬تهی��ه فهرس��تی از تمام��ی ذی نفع��ان ‪ -۲‬هماهنگی با مدی��ران برای‬ ‫اولویت بن��دی ذی نفعان ‪ -۳‬تهیه فهرس��ت و پرس��ش نامه هایی برای تبیین‬ ‫خواس��ته ها و انتظاره��ا ‪ -۴‬تجزی��ه و تحلی��ل پرسش��نامه ها و گفت وگوها‬ ‫‪ - ۵‬تعریف شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکتی ‪ - ۶‬هماهنگی با مدیران‬ ‫برای اولویت بندی خواسته های ذی نفعان باتوجه به اطالعات موجود ‪ - ۷‬تهیه‬ ‫و تدوین گزارشی درباره شکاف میان عملکرد و نقطه مطلوب‬ ‫مرحله پنجم‪ :‬برنامه ریزی و تعریف پروژه های بهبود‬ ‫در ای��ن مرحله باتوجه به نتایج به دس��ت امده از مراح��ل پیش پروژه های‬ ‫بهبودی متناسب با نیازهای شرکت و زیرمجموعه های ان تعریف می شود که‬ ‫هر پروژه دارای جزئیات ویژه ای از برنامه ریزی‪ ،‬نظارت و اجرا است‪.‬‬ ‫مرحله ششم‪ :‬ارائه چارچوب گزارش ساالنه مسئولیت شرکتی و ارزیابی‬ ‫باتوجه با شاخص های به دست امده‪ ،‬نتایج حاصل از پروژه ها اندازه گیری و با‬ ‫خط مشی مسئولیت های اجتماعی مطابقت داده می شود و درنهایت می توان‬ ‫با ارزیابی ان براس��اس استانداردهای موجود جهانی از صحت حرکت در این‬ ‫مس��یر اطمینان حاصل کرد‪ .‬مقوله ‪ CSR‬در ایران‪ ،‬بحثی کامال جدید اس��ت‬ ‫و حتی در میان ش��رکت های بازار س��رمایه کشور که س��هامدار عام دارد نیز‬ ‫هن��وز این موضوع وارد ترازنامه ها و فعالیت های مالی و اقتصادی و فرهنگی و‬ ‫اطالع رسانی انها نشده است‪.‬‬ ‫به تازگ��ی در میان تمامی س��من های جهان‪« ،‬محک»‪ ،‬موسس��ه خیریه‬ ‫حمایت از کودکان س��رطانی ایران‪ ،‬چهارم ش��د‪ .‬در این رویداد‪ ۲۴۰ ،‬شرکت‬ ‫امریکایی حضور داش��تند و این اتفاق بزرگی بود‪ .‬در حال حاضر جهان چنین‬ ‫دیدگاه��ی را به ایران پیدا کرده که در کش��وری ک��ه اغلب مردم گرفتارند‪ ،‬به‬ ‫گرفتاران کمک می شود‪.‬‬ ‫بودجه ای که برای محک در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬از برخی س��ازمان ها بیش��تر‬ ‫است‪ .‬یعنی مردم اینچنین از سازمانی که به ان اعتماد دارند‪ ،‬حمایت می کنند‬ ‫و این سازمان هم بدون مرز کودکان را معالجه می کند‪.‬‬ ‫به همین ترتیب مس��ــئولیت اجتماعی در ایران در حال جا افتادن اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ــاید برخی ها هزینه مس��ئولیت اجتماعی را در بودجه س��االنه خود قرار‬ ‫ندهند‪ ،‬اما کارخانه هایی داریم که نانوشــته یا نوشته‪ ،‬ساالنه به موسسه های‬ ‫خیریه کمک می کنند‪.‬‬ ‫برخی به طور غیرمستقیم کمک می کنند‪ .‬به طور مثال یک شرکت به عنوان‬ ‫هدیه ساالنه به کارکنان خود‪ ،‬بسته های کوچک زعفرانی را از یک تولیدکننده‬ ‫زعفران که بخشی از سود حاصل از کار خود را به موسسه های خیریه پرداخت‬ ‫می کن��د‪ ،‬خری��داری می کن��د و ان را در اختیار کارکن��ان و مخاطبانش قرار‬ ‫می دهد‪ .‬با این کار‪ ،‬شرکت که سهامی عام است‪ ،‬از فعالیت های خیریه به طور‬ ‫غیرمس��تقیم حمایت و با این رفتار سازمانی سبز‪ ،‬به توسعه اخالق کسب وکار‬ ‫ن دست در کشورمان بسیار‬ ‫در ایران کمک کرده اس��ت‪ .‬البته نمونه هایی از ای ‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ازمان ایمیدرو (سازمان توسع ه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران) ازجمله ش��رکت های دولتی است که مس��ئولیت اجتماعی را در دوره‬ ‫مدیریت جدید خود در سرلوحه وظایف خویش قرار داده است‪.‬‬ ‫*در مجموعه یادداش��ت های مس��ئولیت های اجتماع��ی از ده ها مقاله در‬ ‫اینترنت و دنیای مجازی استفاد ه شده که از نویسندگان انها قدردانی می شود‪.‬‬ ‫متاسفانه بیشتر این نوشته ها دارای مشخصات نبودند‪.‬‬ ‫ماندگار ش��د‪ .‬روحان��ی اضافه کرد‪:‬‬ ‫اشوریان ایران‪ ،‬همچون سایر اقوام‪،‬‬ ‫در هم��ه رنج ه��ا و مظالم��ی که در‬ ‫طول تاریخ بر این س��رزمین رفت‪،‬‬ ‫س��هیم بوده اند و همپای احاد ملت‬ ‫ایران با تجاوز بیگانگان با جان و مال‬ ‫خود مبارزه ک��رده و در راه اعتالی‬ ‫کشورش��ان یک لحظه درن��گ نکرده اند‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به نقش برجسته اشوریان در همزیستی‬ ‫و تفاهم با مس��لمانان گفت‪ :‬بین مس��لمانان و‬ ‫مس��یحیان‪ ،‬به علت اش��تراک در ایین و باورها‬ ‫پیون��د خاصی وج��ود دارد و ب��رای ما حضرت‬ ‫مس��یح (ع) جای��گاه وی��ژه ای دارد که در قران‬ ‫کریم نیز بارها به ان اش��اره شده است‪ .‬روحانی‬ ‫در پی��ام خ��ود گفت‪ :‬از س��وی مل��ت و دولت‬ ‫ایران ارزو دارم همچون گذش��ته ش��اهد حفظ‬ ‫ارتباط‪ ،‬انس��جام و تعامل گسترده میان تمامی‬ ‫اش��وریان با مسلمانان و مسیحیان‬ ‫در س��ایر کشورها باشیم‪ .‬برای همه‬ ‫ش��ما صل��ح‪ ،‬ارامش و س��ربلندی‬ ‫ارزومندم‪ .‬کنگره س��ه روزه اتحادیه‬ ‫اشوری های جهان‪ ،‬پنجشنبه شب‬ ‫با قرائت پیام رییس جمهوری ایران‬ ‫و رییس مجلس شورای اسالمی در‬ ‫لبن��ان اغاز ب��ه کار کرد‪ .‬در ای��ن کنگره «نقوال‬ ‫توین��ی» وزیر مش��اور در امور مبارزه با فس��اد‬ ‫دول��ت لبنان‪ ،‬به نمایندگی از «میش��ل عون»‬ ‫رییس جمه��وری ای��ن کش��ور و «نزی��ه نجم»‬ ‫نماین��ده پارلمان لبنان ب��ه نمایندگی از «نبیه‬ ‫بری» رییس مجلس حاضر شدند‪ .‬محمدمهدی‬ ‫ش��ریعتمدار‪ ،‬رایزن فرهنگی ایران در لبنان‪ ،‬در‬ ‫کنار ش��خصیت های مس��یحی و نمایندگانی از‬ ‫اش��وری های کش��ورهای دیگر جهان از جمله‬ ‫ع��راق‪ ،‬س��وریه‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬س��وئد‪ ،‬نیوزلند جزو‬ ‫شرکت کنندگان در ایین اغاز به کار این کنگره‬ ‫بودند‪ .‬اتحادیه جهانی اش��وری ها یک سازمان‬ ‫فراگیر بین المللی اس��ت که با هدف حمایت از‬ ‫اشوری ها و ارتباط انها راه اندازی شد‪ .‬جمعیت‬ ‫اش��وری های جه��ان بی��ش از ‪ ۳.۵‬میلیون نفر‬ ‫تخمین زده می شود که بیشتر انها ساکن عراق‬ ‫و س��وریه بودند که در دهه های گذشته به ویژه‬ ‫پ��س از پیدایش گروه ه��ای تکفیری در این دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬تعداد زیادی از انها به کشورهای دیگر‬ ‫دنیا مهاجرت کردند‪ .‬اش��وری ها در بیش از ‪۴۰‬‬ ‫کش��ور جهان حضور دارند که تنها در دو کشور‬ ‫ایران و عراق در پارلمان نماینده دارند‪ .‬هرچند‬ ‫در س��وریه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬س��وئد و برخی کشورهای‬ ‫دیگ��ر نی��ز چند نماینده از میان اش��وری ها به‬ ‫مجل��س راه یافته ان��د اما این روی��داد از طریق‬ ‫فعالیت های حزبی بوده است؛ نه سهمیه خاص‬ ‫این قومیت‪.‬‬ ‫از کهن تری��ن ادیان الهی که در کش��ور ای��ران و برخی مناطق‬ ‫جهان حضور دارند‪ ،‬همواره مورد احترام ملت ش��ریف ما بودند‪.‬‬ ‫چنانکه این دین در قانون اساس��ی کش��ورمان به عنوان یکی از‬ ‫ادیان رسمی شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اشوریان مسیحی ایران نیز در کنار پیروان سایر‬ ‫ادیان و مسلمانان به انجام فرایض و شعائر ملی و دینی و اجرای‬ ‫ایین های خویش پرداخته اند و در سایه مهر و محبت و دوستی‬ ‫در امنیت و ارامش زندگی کرده اند که این امر از دستاوردهای‬ ‫ب��زرگ انقالب اس�لامی ایران اس��ت و می توان��د الگویی برای‬ ‫دیگ��ر ملت ها باش��د‪ .‬در بخش دیگری از پی��ام الریجانی امده‬ ‫اس��ت‪ :‬تعالیم انبیا و اولیای خداوند بر مدار س��عادت و برادری‬ ‫ش��کل گرفته اما متاس��فانه در قرن حاضر ب��ا رفتارهای برخی‬ ‫کج اندیشان‪ ،‬روح و معنای شعائر دینی مورد خدشه قرار گرفته‬ ‫ک��ه ضرورت دارد ب��رای رفع ان از س��وی موحدین خداجوی‬ ‫چاره اندیشی شود‪ .‬رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در دنیای کنونی شاهد برخی نسل کشی های دینی و مذهبی از‬ ‫س��وی دشمنان راه حق و حقیقت و خداپرستی هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ای��ن جنایت ها‪ ،‬دل های موحدین راه حق را به درد می اورد‪ ،‬اما‬ ‫باید همگی دس��ت در دس��ت یکدیگر با وحدت نظر و ایمان و‬ ‫اعتقاد به خداوند واحد و یگانه به دفاع از حقوق انسان و بشریت‬ ‫پرداخته و تالش کنیم تا در جهان عاری از خشونت و سرشار از‬ ‫اجرای تعالیم پیامبران خداوند‪ ،‬همزیستی مسالمت امیز داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬الریجانی ضمن تقدیر از زحمات نمایندگان اشوریان‬ ‫ایران در مجلس ش��ورای اس�لامی و دبی��رکل اتحادیه جهانی‬ ‫اشوریان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این کنگره بتواند‬ ‫بر تقویت همبستگی بین ملت ها و ادیان موثر واقع شود‪.‬‬ ‫عراق پرچم دشمنی با ایران به دست نخواهد گرفت‬ ‫دبیرکل حزب کمونیس��ت عراق و از رهبران‬ ‫ائتالف انتخاباتی س��ائرون (مورد حمایت سید‬ ‫مقت��دا صدر) گفت‪ :‬عراق پرچم ضدیت با ایران‬ ‫ی��ا طرف دیگر به دس��ت نخواه��د گرفت‪ .‬ایران‬ ‫همس��ایه ماس��ت و نظر و دیدگاه های ان برای‬ ‫ما مهم اس��ت‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬رائد فهمی‪ ،‬در‬ ‫اظهارات��ی ک��ه در خبرگزاری «بغ��داد الیوم»‬ ‫منتشر شد‪ ،‬گفت‪ :‬همین امر درباره امریکایی ها‬ ‫نی��ز ص��ادق اس��ت؛ بنابراین ما نه ب��ا ایران و نه‬ ‫امریکا و نه هیچ کش��ور دیگری دشمنی نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت جدید عراق دارای اس��تقالل‬ ‫سیاسی بیشتری نس��بت به دولت های پیشین‬ ‫خواه��د بود و ما تالش می کنیم توازن در روابط‬ ‫خارج��ی را یک ه��دف محوری در دولت جدید‬ ‫ق��رار دهی��م‪ .‬به ب��اور ناظران‪ ،‬موض��ع در برابر‬ ‫امریکا یک��ی از محورهای تفاوت مواضع برخی‬ ‫گروه ه��ای تش��کیل دهنده ائتالف س��ائرون با‬ ‫جریان صدر اس��ت؛ در حالی ک��ه این جریان و‬ ‫ش��خص رهبری ان س��ید مقتدا صدر از امریکا‬ ‫به عنوان اشغالگر یاد می کنند و خواستار خروج‬ ‫نی��روی نظام��ی امریکا از عراق و نیز رس��اندن‬ ‫مراکز و تعداد ماموران دیپلماتیک واشنگتن به‬ ‫معادل نمونه عراقی ان هستند‪ ،‬برخی گروه های‬ ‫س��ائرون دیدگاه نزدیک تری به واشنگتن دارند‪.‬‬ ‫شخص مقتدا صدر و همچنین دیگر رهبران این‬ ‫جریان سیاس��ی عراق در ماه های گذشته بارها‬ ‫مواضع��ی علیه سیاس��ت های امریکا در منطقه‬ ‫و ع��راق اتخاذ کرده اند‪ .‬س��ید جلی��ل النوری‪،‬‬ ‫مع��اون اول مقت��دا صدر نیز مرداد گذش��ته در‬ ‫یادداش��تی در صفحه شخصی خود در واکنش‬ ‫ب��ه اقدام ه��ای خصمانه واش��نگتن علیه ایران‬ ‫تهدی��د ب��ه مقابله مس��لحانه با امری��کا کرده و‬ ‫گفت��ه بود که دفاع از جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫براساس دین و مرجعیت های دینی‪ ،‬یک واجب‬ ‫ش��رعی و اخالقی اس��ت‪ .‬وی از امریکا به عنوان‬ ‫«ش��ر مطلق» ی��اد کرده و گفته بود که از ش��ر‬ ‫مطلق جز ش��ر مطلق چیزی برنمی اید‪ .‬دبیرکل‬ ‫حزب کمونیس��ت عراق در ادامه س��خنانش به‬ ‫مس��ائل مربوط به تش��کیل دولت جدید عراق‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬گزینه رفتن س��ائرون به جبهه‬ ‫مخالف (اپوزیس��یون) در صورت تشکیل نشدن‬ ‫دولت��ی خواهان اصالحات در کش��ور‪ ،‬همچنان‬ ‫جدی اس��ت‪ .‬رائد فهمی گفت‪ :‬ائتالف س��ائرون‬ ‫همچن��ان مالحظاتی در زمینه ش��یوه انتخاب‬ ‫رییس جمهوری و س��ازکار انتخاب نخست وزیر‬ ‫جدید دارد زیرا توافق های سیاس��ی انجام شده‬ ‫میان احزاب نش��انگر تداوم ش��یوه های گذشته‬ ‫و فقدان ش��فافیت و مدرن بودن ان اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬برای پس��ت نخس��ت وزیری دنبال یک‬ ‫ش��خصیت سیاس��ی دارای مقبولیت سیاسی‪،‬‬ ‫مردم��ی و بین الملل��ی هس��تیم ک��ه همزمان‬ ‫ش��هامت ورود به پرونده های فس��اد و اغاز روند‬ ‫اصالحات را دارا باشد‪ .‬فهمی بیان کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬گزینه برای تصدی این پست مطرح هستند‬ ‫و گزین��ه ای که از س��ایرین ش��انس بیش��تری‬ ‫داشته باشد وجود ندارد‪ .‬ما نیز با کسی دشمنی‬ ‫نداری��م اما کس��ی که می خواهد نخس��ت وزیر‬ ‫ش��ود باید به ضرورت اصالحات در کش��ور باور‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬از هفته گذش��ته با تشکیل دوره‬ ‫جدی��د پارلمان ع��راق و انتخاب رییس و هیات‬ ‫رییس��ه این مجلس‪ ،‬بحث ه��ا و رایزنی ها برای‬ ‫توافق گروه های سیاس��ی بر سر گزینه دو پست‬ ‫نخست وزیری و ریاس��ت جمهوری از هر زمانی‬ ‫دیگر جدی تر شده است‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترکیه شرایط کسب شهروندی‬ ‫اتباع خارجی را اسان کرد‬ ‫بی بی س�ی فارس�ی‪ -‬دولت ترکیه‬ ‫ب��ا تغییر برخ��ی قوانی��ن مهاجرتی‪،‬‬ ‫شرایط کسب ش��هروندی این کشور‬ ‫را برای اتباع خارجی اس��ان تر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن قوانین به ط��ور عمده به‬ ‫متقاضیانی مربوط می ش��ود که قصد‬ ‫دارن��د از طری��ق س��رمایه گذاری یا‬ ‫خرید ملک شهروندی ترکیه را کسب‬ ‫کنند‪ .‬تغییرات جدید که در «روزنامه‬ ‫رسمی» این کش��ور به چاپ رسیده‬ ‫حاکی از ان است که مقدار پول الزم‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری به عنوان یکی‬ ‫از ش��روط اصلی کسب ش��هروندی‪،‬‬ ‫به شدت کاهش یافته است‪ .‬براساس‬ ‫این قوانین میزان س��پرده های بانکی‬ ‫متقاضی��ان که پیش از این ‪ 3‬میلیون‬ ‫دالر بود به ‪ ۵۰۰‬هزار دالر تقلیل پیدا‬ ‫کرده و میزان سرمایه گذاری ثابت هم‬ ‫از ‪ 2‬میلی��ون دالر ب��ه ‪ ۵۰۰‬هزار دالر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫نشست زنان اوراسیا‬ ‫در روسیه برگزار شد‬ ‫ایرنا‪ -‬نشس��ت زنان اوراس��یا به مدت دو روز به همت‬ ‫ش��ورای فدراس��یون روس��یه و مجم��ع بین پارلمانی‬ ‫کش��ورهای مستقل همسود با حضور نماینده ایران در‬ ‫سن پترزبورگ اغاز ش��ده است‪ .‬این نشست با موضوع‬ ‫«زنان برای امنیت جهانی و توسعه شایسته» بزرگ ترین‬ ‫همای��ش بین الملل��ی برای گفت وگو درب��اره نقش زن‬ ‫به ش��مار می اید و والدیمیر پوتی��ن‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫روس��یه نیز در ان حضور یافت و در تکریم نقش زنان‬ ‫سخنرانی کرد‪ .‬این دومین دوره از نشست زنان اوراسیا‬ ‫اس��ت ک��ه در ان همایش ه��ای مباحث��ه ای با حضور‬ ‫عکس روز‬ ‫نمایندگان یونس��کو‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬سازمان‬ ‫جهان��ی کار و همچنی��ن کلوب تج��اری زنان بریکس‬ ‫برگ��زار می ش��ود‪ .‬در کن��ار س��ازمان های بین المللی‬ ‫نمایندگان زن مجالس کش��ورهای گوناگون‪ ،‬مقامات‬ ‫سیاسی و فعاالن اقتصادی زن نیز در این نشست حضور‬ ‫دارند‪ .‬از ایران پروانه سلحش��وری‪ ،‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در این نشست شرکت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬هدف از برگزاری این نشست‪ ،‬تحکیم و توسعه‬ ‫همکاری زنان تاثیرگذار در راس��تای رفع مش��کالت و‬ ‫ایجاد فضای اعتماد و همکاری در جهان است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫عرضه نفت خام در رینگ صادراتی‬ ‫بورس انرژی تصویب شد‬ ‫بیست ونهمین کنگره اتحادیه جهانی اشوریان‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی اقتصادی ب��ا هدف متنوع س��ازی‬ ‫روش های فروش نفت‪ ،‬طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی‬ ‫بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر براس��اس ط��رح عرضه نفت خ��ام در رینگ‬ ‫صادرات��ی بورس انرژی در داخل کش��ور به ص��ورت ارزی وزارت‬ ‫نف��ت می توان��د ب��ا اس��تفاده از ظرفیت بخ��ش خصوصی برای‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬نفت خ��ام و فراورده های نفتی را با ن��رخ رقابتی‪ ،‬در‬ ‫بورس داخل کش��ور به فروش برساند‪ .‬در جلسه روز سه شنبه این‬ ‫ش��ورا که با حضور اعضا و به ریاس��ت حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حس��ن روحانی تشکیل شد‪ ،‬همچنین تصمیم گرفته شد ذخایر‬ ‫اس��تراتژیک کاالهای اساسی در کش��ور افزایش یابد‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا ذخی��ره گندم در کش��ور به میزان نیاز یک س��ال تامین‬ ‫ش��ده و کاالهای اساس��ی دیگر نیز ش��امل ذخایر تامین ش��ده‬ ‫ازس��وی بخش خصوصی و سازمان های مسئول دولتی‪ ،‬در سطح‬ ‫اطمینان بخشی قرار دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫اشوریان در راه اعتالی ایران لحظه ای درنگ نکرده اند‬ ‫مه�ر‪ -‬وزی��ر امور خارجه در صفحه ش��خصی‬ ‫توییتر خود نوش��ت‪ :‬ایاالت متحده برجام را «یک‬ ‫توافق شخصی میان دو دولت» می خواند و اکنون‬ ‫ادع��ا دارد «به دنبال یک پیمان اس��ت» کل ادعا‬ ‫غلط اس��ت‪ .‬محمدجواد ظریف در این توییت در‬ ‫واکن��ش به اظهارات رییس گ��روه اقدام ایران در‬ ‫وزارت امور خارجه امریکا‪ ،‬افزود‪ :‬برجام یک توافق‬ ‫بین المللی اس��ت ک��ه در یک قطعنام��ه الزام اور‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد ثبت و درج‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ایاالت متحده تعهدات‬ ‫پیمان��ی خ��ود را هم نقض کرده و با دو پرونده در‬ ‫دیوان دادگستری بین المللی روبه روست‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کاظم غریب ابادی در کنفرانس عمومی‬ ‫اژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی در وین گفت‪:‬‬ ‫فش��ار مداوم بر رژیم صهیونیستی برای پیوستن‬ ‫به معاهده عدم اش��اعه س�لاح های هسته ای (ان‪.‬‬ ‫پی‪.‬تی) از راه های حفظ صلح و امنیت در منطقه‬ ‫خاورمیانه است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رییس انجمن دوس��تی ژاپن و ایران با‬ ‫اش��اره به نزدیکی نودمین س��ال برقراری روابط‬ ‫سیاس��ی بی��ن دو کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬باتوجه به‬ ‫تغیی��رات و تح��والت جهانی و منطقه ای‪ ،‬س��ال‬ ‫اینده میالدی س��الی بس��یار مهم و تاثیرگذار در‬ ‫توس��عه روابط ایران و ژاپن خواهد بود‪ .‬کینیچی‬ ‫کومانو‪ ،‬در دیدار با مرتضی رحمانی موحد‪ ،‬سفیر‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در ژاپن با ارزوی موفقیت‬ ‫برای سفیر ایران در توکیو‪ ،‬امادگی این انجمن را‬ ‫برای هرگونه همکاری با جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ش��ادمهر کاظم زاده‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫تص��ادف اتوب��وس تهران ب��ه کرمان ب��ا کامیون‬ ‫س��وخت و حادثه مش��ابه ان در یک ماه گذشته‬ ‫در س��نندج بس��یار نگران کنن��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان های مس��ئول این س��انحه ها به مجلس‬ ‫احضار می شوند‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬دستیار ویژه رییس مجلس در امور‬ ‫بین المل��ل گفت‪ :‬روابط ته��ران و بغداد راهبردی‬ ‫اس��ت و اعمال فشارهای کاخ س��فید به مقامات‬ ‫سیاس��ی و پارلمانی ع��راق‪ ،‬نمی تواند این روابط‬ ‫مستحکم را تخریب کند‪ .‬حسین امیرعبداللهیان‬ ‫در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درباره تکذیب بخش��ی‬ ‫از مکالم��ه تلفن��ی رییس پارلمان ع��راق با علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬از س��وی محمد ریکان الحلبوس��ی در‬ ‫جری��ان تم��اس تلفنی وی با همت��ای امریکایی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬روابط تهران و بغداد راهبردی اس��ت‬ ‫و اعمال فش��ارهای کاخ سفید به مقامات سیاسی‬ ‫و پارلمان��ی عراق نمی تواند این روابط مس��تحکم‬ ‫را تخریب کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان‬ ‫گف��ت‪ :‬تالش ب��رای از بین بردن دس��تاوردهای‬ ‫دیپلماس��ی جهان مانن��د توافقنامه برجام‪ ،‬هرگز‬ ‫اقدام عاقالنه ای نبوده اس��ت‪ .‬محمد فیصل درباره‬ ‫اهمی��ت برجام و پیامدهای خ��روج امریکا از این‬ ‫توافق‪ ،‬گفت‪ :‬هر ن��وع اقدام برای تضعیف برجام‪،‬‬ ‫جایگاه گفت وگوهای دیپلماتیک بین المللی برای‬ ‫رفع موضوعات مورد مناقشه در جهان را تضعیف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر ایران در لندن در صفحه توییتر‬ ‫خود نوش��ت‪ :‬مقامات ایران به طور مکرر اطمینان‬ ‫داده اند که تابعیت مضاعف به خودی خود جرم یا‬ ‫نقض قانون به شمار نمی رود و کسی به این دلیل‬ ‫م��ورد پیگرد قرار نمی گیرد‪ .‬حمید بعیدی نژاد در‬ ‫این توییت تاکید کرد‪ :‬هر روز صدها ایرانی مقیم‬ ‫انگلی��س ش��امل دارندگان تابعی��ت مضاعف در‬ ‫امنیت به ایران س��فر می کنند‪ .‬بعیدی نژاد افزود‪:‬‬ ‫سیاسی کردن سفر ایرانیان به میهن خود محکوم‬ ‫به شکست است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬اذری جهرم��ی‪ ،‬وزی��ر ارتباط��ات و‬ ‫فن��اوری اطالعات در توییتی درباره کالهبرداری ‬ ‫‪ ۲۲‬میلیارد تومانی ش��رکت های ارزش افزوده از‬ ‫مردم گفت‪ :‬برخی ش��رکت های ارزش افزوده در‬ ‫‪ ۵‬ماه گذش��ته حدود ‪ ۲۲‬میلیارد تومان از مردم‬ ‫کالهبرداری کرده اند که خواسته ام وجوه اخاذی‬ ‫شده را در مدت ‪ ۱۰‬روز به مشترکان بازگردانند و‬ ‫پرونده برای سیر قضایی به دادستانی ارسال شود‪.‬‬ ‫خدمات قابل ارائه در بس��تر تلفن همراه‪ ،‬خدمات‬ ‫ارزش اف��زوده (‪ )Value Added Services‬یا‬ ‫به اختصار ‪ VAS‬نامیده می شوند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬امری��کا اع�لام ک��رده چین ب��ا خرید‬ ‫تسلیحات از روسیه تحریم های اعمال شده علیه‬ ‫مسکو به دلیل الحاق کریمه به این کشور را نقض‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬چی��ن ‪ ۱۰‬جنگنده س��وخوی‪۳۵-‬‬ ‫و س��امانه پدافن��د هوای��ی اس‪ ۴۰۰-‬از روس��یه‬ ‫خریداری کرده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬در تم��اس تلفنی مولود چاووش اوغلو‪،‬‬ ‫وزی��ر خارجه ترکی��ه با ظریف‪ ،‬دوط��رف توافق‬ ‫کردند جزئیات توافق ادلب را در نشست سه جانبه‬ ‫وزیران خارجه ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه در نیویورک‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫دوط��رف درباره جزئیات توافق ادلب که به دنبال‬ ‫مذاکرات در انکارا‪ ،‬تهران و س��وچی حاصل شد‪،‬‬ ‫گفت وگو و تبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1143‬‬ ‫پیاپی ‪2461‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫باز هم خطای انسانی و باز هم کشته شدن هموطنان مان در تصادف جاده ای‬ ‫اکرم امینی‪ :‬تعطیالت اخر هفته گذش��ته با یک خبر تلخ‬ ‫اغاز ش��د و صبح چهارشنبه خبر رس��ید که ساعت ‪23:08‬‬ ‫ش��امگاه سه شنبه ‪ ۲۶‬ش��هریور‪ ،‬یک اتوبوس با تانکر حامل‬ ‫س��وخت در مح��ور کاش��ان‪-‬نطنز در ‪ ۲۵‬کیلومتری نظنز‪،‬‬ ‫نرس��یده به تقاطع ب��ادرود با یکدیگر برخ��ورد کردند؛ ‪۱۹‬‬ ‫نفر از هموطنان مان در صحنه تصادف کش��ته و ‪ ۲۶‬نفر نیز‬ ‫مصدوم ش��دند‪ .‬تاکنون دو نف��ر از مصدومان این حادثه نیز‬ ‫درگذش��ته اند‪ .‬اتوبوس سانحه دیده با ‪ ۴۴‬سرنشین از تهران‬ ‫به سمت کرمان در حرکت بود و تریلی سوخت نیز اراک را‬ ‫به مقصد میبد یزد ترک کرده بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬انط��ور که گ��زارش اولیه س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای نش��ان می دهد‪ ،‬در تصادف‬ ‫شامگاه سه ش��نبه‪ ،‬به محض اینکه اتوبوس از پشت به تانکر‬ ‫حامل س��وخت برخورد می کند‪ ،‬به دلیل وجود س��وخت در‬ ‫تانکر‪ ،‬انفجار رخ می دهد و اتوبوس بعد از طی مسافت حدود‬ ‫‪ ۷۰‬متر واژگون می ش��ود و س��رایت اتش از جلو اتوبوس به‬ ‫انتهای ان‪ ،‬خس��ارت های سانحه را تشدید می کند و تلفات‬ ‫را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬نخس��تین بررسی های کارشناسان‪،‬‬ ‫دو سناریو برای علت وقوع این سانحه بیان می کند؛ براساس‬ ‫سناریوی نخس��ت احتمال می رود تریلی در خط کندرو در‬ ‫حال حرکت بوده و اتوبوس به دلیل بی توجهی راننده به جلو‪،‬‬ ‫به تانکر برخورد می کند‪ .‬س��ناریوی دوم شرایط را این گونه‬ ‫تحلیل می کند که اتوبوس در خط دوم ازادراه بوده و تریلی‬ ‫که در خط نخست بوده‪ ،‬ناگهان به چپ متمایل شده باشد که‬ ‫در این صورت‪ ،‬عالوه بر بی احتیاطی راننده تانکر بی توجهی‬ ‫راننده اتوبوس نیز در شکل گیری تصادف نقش داشته است‪.‬‬ ‫براساس گزارش سازمان راهداری‪ ،‬سناریوی دوم محتمل تر‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬در واقع خطای انسانی رانندگان دو وسیله‬ ‫نقلیه درگیر تصادف براساس بررسی های اولیه محرز است و‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬نسبت سهم کوتاهی رانندگان و سایر عوامل‬ ‫تشدیدکننده سانحه در دست بررسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹روایت قائم مقام سازمان راهداری از سانحه‬ ‫ع�لاوه بر گزارش��ی که س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای درباره علت س��انحه تازه در محور کاش��ان‪-‬نطنز‬ ‫منتش��ر ک��رد‪ ،‬قائم مق��ام این س��ازمان نیز در ای��ن زمینه‬ ‫توضیحی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫مقصر تصادف اتوبوس با تانکر سوخت کیست؟‬ ‫مه��ران قربان��ی ب��ه ف��ارس گفت‪:‬‬ ‫اتوبوس اس��کانیا که از پایانه جنوب‬ ‫تهران عازم رفس��نجان و در ادامه‪،‬‬ ‫کرم��ان بود‪ ۳ ،‬س��اعت و ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫پس از حرکت‪ ،‬دچار س��انحه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬سرعت این اتوبوس در زمان‬ ‫بروز س��انحه مجاز بوده و به اندازه‬ ‫ظرفیت وس��یله نقلیه یعنی ‪ ۴۴‬صندلی‪ ،‬مسافرگیری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه او ‪ 3‬کودک نیز در میان مس��افران اتوبوس‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫انطور ک��ه قربان��ی گفته‪ ،‬تانک��ر حمل گازوئی��ل از نوع‬ ‫دانگ فنگ و تولید س��ال ‪ ۱۳۹۱‬بوده که از پاالیشگاه اراک‬ ‫س��وخت گیری کرده و به مقصد میبد ی��زد در حرکت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ادامه داد‪:‬‬ ‫در زم��ان وق��وع حادثه‪ ،‬تانکر حامل س��وخت در خط کندرو‬ ‫ازادراه و اتوبوس نیز در خط دوم در حرکت بوده است‪ .‬هنگام‬ ‫وق��وع س��انحه‪ ،‬راننده تانک��ر به طور ناگهانی به س��مت چپ‬ ‫منح��رف می ش��ود و از انج��ا که فاصله کمی بی��ن اتوبوس و‬ ‫کامیون وجود داشته‪ ،‬پس از انحراف به چپ تانکر‪ ،‬جلو راست‬ ‫اتوبوس به عقب چپ تانکر حامل سوخت برخورد می کند و به‬ ‫محض برخورد‪ ،‬انفجار اولیه رخ می دهد و جلو راست اتوبوس‬ ‫دچار اتش سوزی می شود‪.‬‬ ‫قربان��ی اضافه کرد‪ :‬هر دو رانن��ده اتوبوس (راننده و کمک)‬ ‫در حادث�� ه جان باختن��د اما راننده تانکر ب��ه محض برخورد‪،‬‬ ‫تانکر را به س��مت راست هدایت و در فاصله ‪۴۰‬متری از محل‬ ‫حادثه‪ ،‬خودرو را متوقف و از س��مت ش��اگرد خود را به بیرون‬ ‫پرت می کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتوب��وس ‪ ۷۰‬متر جلوتر از محل وقوع س��انحه‬ ‫واژگون می ش��ود‪ ،‬به طوری که س��قف اتوبوس روی اس��فالت‬ ‫و چرخ ه��ا ب��ه س��مت باال ق��رار می گیرد‪ .‬در هن��گام واژگون‬ ‫ش��دن اتوبوس‪ ،‬عده ای از مس��افران به بیرون پرت و مصدوم‬ ‫می ش��وند اما باقی سرنش��ینان اتوبوس به علت اتش سوزی‪،‬‬ ‫دچار سوختگی شده اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ ۱۹ :‬نفر از سرنش��ینان اتوبوس در محل حادثه‬ ‫جان باختند و ‪ ۲‬نفر هم در بیمارستان‪ .‬در این حادثه ‪ ۲۶‬نفر‬ ‫مصدوم ش��دند که ‪ ۹‬نفر انها ش��امل ‪ ۷‬نفر در بیمارستان های‬ ‫کاش��ان و ‪ ۲‬نفر در بیمارس��تان اصفهان بستری هستند و ‪۱۷‬‬ ‫نفر نیز سرپایی مداوا شدند‪.‬‬ ‫به گفته قائم مقام س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫هیچ یک از این ‪ ۲‬وس��یله نقلیه پس از حادثه به س��مت باند‬ ‫مج��اور نرفته اند و فقط اتوب��وس ‪ ۷۰‬متر پس از محل حادثه‬ ‫واژگون و قسمت کمی از ان وارد میانه راه شده بود‪.‬‬ ‫فوق العاده ای با ریاس��ت وزیر راه و شهرسازی خواهد داشت تا‬ ‫جزئیات این سانحه بررسی شود‪.‬‬ ‫ای��ن خبر را مهرداد تق��ی زاده‪ ،‬دبیر‬ ‫کمیسیون ایمنی راه های کشور بعد‬ ‫از وقوع س��انحه در جمع خبرنگاران‬ ‫اع�لام کرد و افزود‪ :‬نتیجه نهایی بعد‬ ‫از پایان جلس��ه به اطالع عموم مردم‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬کارشناس‬ ‫کمیسیون ایمنی راه ها هم اکنون در‬ ‫حال بررس��ی حادثه از ابعاد گوناگون اس��ت تا گزارشی جامع‪،‬‬ ‫کامل و بی طرفانه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف حادثه مانند‬ ‫ج��اده‪ ،‬ن��اوگان‪ ،‬نی��روی انس��انی و عالئم به منظ��ور ارائه در‬ ‫کمیسیون ایمنی راه ها تهیه کند‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬کمیسیون‬ ‫ایمنی راه های کش��ور براس��اس گزارش ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫کارش��ناس خ��ود‪ ،‬تصمیم الزم را می گیرد ت��ا از بروز هرگونه‬ ‫حادثه مش��ابه جلوگیری کند‪ .‬وی گفت‪ :‬اتوبوس مس��افربری‬ ‫متعلق به یک ش��رکت مجاز ب��وده که حرکت خود را از پایانه‬ ‫جن��وب ته��ران اغاز کرد و راننده ان نیز نمره منفی نداش��ته‬ ‫است‪ .‬سرعت حرکت اتوبوس ‪ ۱۰۳‬کیلومتر در ساعت براورد‬ ‫شده است که مجاز به شمار می رود؛ بنابراین از طرف اتوبوس‬ ‫مش��کلی وجود نداشته اس��ت‪ .‬دبیر کمیسیون ایمنی راه های‬ ‫کشور تاکید کرد‪ :‬تا وقتی گزارش کارشناس کمیسیون ایمنی‬ ‫راه های کش��ور ارائه نشود‪ ،‬نمی توان نظری درباره این سانحه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس مطال��ب بیان ش��ده در جلس��ه های‬ ‫کمیس��یون ایمن��ی راه ها‪ ،‬کامیون های حامل تانکر س��وخت‬ ‫حق تردد در ش��ب را ندارند؛ مگر اینکه تجهیزات الزم مانند‬ ‫مس��یریاب را داشته باش��ند؛ بر همین اساس نماینده شرکت‬ ‫پخ��ش و پاالی��ش فراورده ه��ای نفت��ی با حضور در جلس��ه‬ ‫فوق الع��اده کمیس��یون ایمنی راه ها توضیح��ات الزم در این‬ ‫زمینه را خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلسه فوق العاده با حضور وزیر‬ ‫س��انحه برخورد تانکر س��وخت با اتوبوس در محورکاشان‪-‬‬ ‫نظن��ز‪ ،‬دومی��ن حادثه از این نوع‪ ،‬در س��ال جاری اس��ت‪ .‬ماه‬ ‫گذشته نیز برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس در سنندج‪،‬‬ ‫منجر به کش��ته ش��دن ‪ ۱۳‬نفر از هموطنان مان شد‪ .‬حال این‬ ‫‹ ‹راننده تانکر‪ ،‬مقصر اصلی‬ ‫قربانی بیان کرد‪ :‬علت حادثه‪ ،‬برخورد جلو راست اتوبوس با‬ ‫عقب چپ تانکر حامل سوخت بوده و به طور قطع‪ ،‬انحراف به‬ ‫چپ تانکر به هر علتی‪ ،‬موجب بروز س��انحه ش��ده است‪ .‬البته‬ ‫پلیس س��ناریوی دیگری را هم بررس��ی کرده است؛ مبنی بر‬ ‫اینکه ضرورت داش��ت راننده اتوبوس نیز به جلو توجه داشته‬ ‫باش��د و س��طح توجه راننده اتوبوس به جلو هم بررس��ی شد‬ ‫اما پس از بررس��ی ها‪ ،‬راننده تانکر مقصر صددرصد وقوع این‬ ‫حادثه شناخته شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اتوب��وس و تانکر ه��ر دو از نظر معاینه فنی‪،‬‬ ‫دوره های اموزشی رانندگان و صالحیت رانندگان هیچ مشکلی‬ ‫نداش��تند و اس��تانداردها را دارا بودند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هم راننده‬ ‫تریلر تانکر سوخت و هم راننده اتوبوس‪ ،‬صالحیت های شغلی‬ ‫الزم و م��دارک رس��می ازجمله مدارک دوره های اموزش��ی‪،‬‬ ‫بارنامه‪ ،‬صورت وضعیت و معاینه فنی معتبر را داشته اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تانکر حمل س��وخت براس��اس مقررات‪ ،‬باید‬ ‫مجهز به س��امانه های هوش��مند (جی پی اس و سپهتن) باشد‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مس��ئله رعایت نش��ده‪ ،‬به همین دلیل شرکت‬ ‫حمل ونقلی که متصدی بار بوده نیز مقصر شناخته شده است‪.‬‬ ‫به گفته قربانی‪ ،‬این حادثه در ازادراه دارای ‪ 3‬باند رفت و ‪3‬‬ ‫باند برگشت رخ داده که از نظر راه‪ ،‬خط کشی‪ ،‬مسیرنما و عالئم‬ ‫مشکلی نداشته است‪ .‬در این مسیر حتی چراغ چشمک زن هم‬ ‫وجود داشته که هشدارهای الزم را داده است‪.‬‬ ‫وضعیت جاده در محل تصادف مناسب بوده است‪ .‬این جاده‪،‬‬ ‫یک طرفه دارای ‪ 3‬خط در هر طرف‪ ،‬دارای ش��یب شیروانی و‬ ‫شانه مناسب‪ ،‬سالم و خشک بوده و شرایط جوی نیز مناسب‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫باتوجه به ابعاد س��انحه رخ داده در محور کاش��ان‪-‬نطنز و‬ ‫کش��ته ش��دن تعداد زیادی از هموطنان مان در این س��انحه‪،‬‬ ‫کمیس��یون ایمنی راه های کشور در دومین روز مهر‪ ،‬نشست‬ ‫‹ ‹تکرار سانحه های مشابه؛ چرا؟‬ ‫پرسش مطرح می شود که چرا سوانح مشابه به فاصله کوتاهی‬ ‫در جاده های ایران تکرار می شوند؟‬ ‫مه��دی محمودابادی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫دادگس��تری در ح��وزه ترافی��ک در‬ ‫پاس��خ به این پرسش‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ب��رای کاه��ش این موارد ی��ا انگیزه‬ ‫جدی در میان مسئوالن وجود ندارد‪،‬‬ ‫ی��ا نظ��ارت و برنامه ری��زی؛ زیرا در‬ ‫زمین��ه حم��ل م��واد س��وختی و‬ ‫خطرناک‪ ،‬ایین نامه ها و اس��تانداردهای خوبی داریم اما به نظر‬ ‫می رس��د این استانداردها انطور که باید رعایت نمی شود‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬کس��ی که رانندگی تانکر س��وخت ی��ا حمل مواد‬ ‫خطرناک را برعهده می گیرد باید ش��رایط خاص و تجربه های‬ ‫ویژه ای داش��ته باش��د‪ .‬با ای��ن حال گاه می بینی��م که راننده‬ ‫ویژگی های الزم را ندارد‪ .‬به عنوان نمونه راننده‪ ،‬روز گذش��ته‬ ‫رانندگ��ی کرده و با خس��تگی‪ ،‬حمل تانکر دیگری را ش��روع‬ ‫می کند یا محموله ای که باید با دو راننده جابه جا می شد فقط‬ ‫با یک راننده جابه جا می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با بی��ان اینکه قاطعانه می ت��وان گفت که‬ ‫اس��تانداردهای خودرو حمل مواد س��وختی در کشور رعایت‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬استحکام تانکر حمل سوخت باید به گونه ای‬ ‫باش��د که در تصادف ها یا واژگون ش��دن‪ ،‬ماده سوختی از ان‬ ‫بیرون نریزد اما در این س��انحه‪ ،‬ش��اهدان عینی گفته اند که‬ ‫گازوئیل از این تانکر وارد اتوبوس شده و برحجم اتش افزوده‬ ‫است‪ .‬محمودابادی با تاکید بر لزوم نظارت درست بر عملکرد‬ ‫این تانکرها به ویژه از سوی پلیس گفت‪ :‬به نظر می رسد به هر‬ ‫دلیلی‪ ،‬نظارت جدی و پیش��گیرانه در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وقت��ی خود پلی��س از امار باالی تصادف ه��ا در جاده ها خبر‬ ‫می ده��د و اع�لام می کند ‪ ۷۰‬درصد تلف��ات جاده ای به دلیل‬ ‫سبقت غیرمجاز و سرعت غیرمجاز است‪ ،‬این مسئله نشان از‬ ‫ضعف در نظارت دارد‪.‬‬ ‫او در بی��ان راهکاری برای جلوگیری از س��وانح مش��ابه در‬ ‫جاده های کش��ور گفت‪ :‬در بحث تصادف ها معتقدیم تا زمانی‬ ‫که احتمال و ظرفیت تصادف وجود دارد‪ ،‬به طور قطع سانحه‬ ‫رخ خواهد داد؛ بنابراین تا وقتی جاده ها ایمن س��ازی نشوند و‬ ‫نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان را شاهد نباشیم‪ ،‬باید منتظر‬ ‫سوانح و تکرار حوادث مشابه باشیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رهرو عشق‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪ 12 - 1397‬محرم ‪ 22 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1143‬پیاپی ‪2461‬‬ ‫شعر حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫محمدرضا شفیعی کدکنی‪:‬‬ ‫باز در خاطره ها‪ ،‬یاد تو ای رهرو عشق‬ ‫شعله سرکش ازادگی افروخته است‬ ‫ی��ک جه��ان‪ ،‬ب��ر ت��و و ب��ر هم��ت و‬ ‫مردانگی ات‬ ‫از سر شوق و طلب‪ ،‬دیده جان دوخته‬ ‫است‬ ‫نقش پیکار تو‪ ،‬در صفحه تاریخ جهان‬ ‫می درخشد‪ ،‬چو فروغ سحر از ساحل شب‬ ‫پرتواش بر همه کس تابد و می اموزد‬ ‫پایداری و وفاداری‪ ،‬در راه طلب‬ ‫چهر رنگین شفق‪ ،‬می دهد از خون تو یاد‬ ‫که ز جان‪ ،‬بر سر پیمان ازل ریخته شد‬ ‫راست‪ ،‬چون منظره تابلوی ازادی ست‬ ‫که فروزنده به تاالر شب اویخته شد‬ ‫رسم ازادی و پیکار حقیقت جویی‬ ‫همه جا صفحه تابنده ایین تو بود‬ ‫انچه بر ملت اسالم‪ ،‬حیاتی بخشید‬ ‫جنبش عاطفه و نهضت خونین تو بود‬ ‫جان به قربان تو ای رهبر ازادی و عشق‬ ‫که روانت سر تسلیم نیاورد فرود‬ ‫زان فداکاریِ مردانه و جانبازی پاک‬ ‫جاودان بر تو و بر عشق و وفای تو درود!‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شعر‬ ‫منظومه ماه‬ ‫افتاد عکس ماه در اب‬ ‫پیچید عطر ماه در باد‬ ‫*‬ ‫پا در رکاب‬ ‫مشکی به دوش‬ ‫مشکی تکیده‪ ،‬خشک‬ ‫از هرم افتاب‬ ‫در اب شد‬ ‫هم اسب هم سوار‬ ‫چه خسته چه بی تاب‬ ‫*‬ ‫خندید ماه‬ ‫لرزید ماه‬ ‫ماه چو سیماب‬ ‫*‬ ‫دستی در اب کرد‬ ‫ابی خنک‪ ،‬زالل‬ ‫*‬ ‫اغوش اب و دست‬ ‫اواز اب و گوش‬ ‫اعجاز اب و چشم‬ ‫*‬ ‫زای تُشنگی اُو!‬ ‫ابی ُس ُ‬ ‫ناگاه‬ ‫زان کودکان فریاد‬ ‫زان کودکان تشنه ز بیداد‬ ‫کرد یاد‬ ‫*‬ ‫افتاد عکس مشک در اب‬ ‫*‬ ‫از اب دست شست‬ ‫ان مشک تشنه را در اب فرو برد‬ ‫وان مشک غلغله زن سیراب‬ ‫*‬ ‫خندید ماه‬ ‫لرزید ماه‬ ‫ماه چو سیماب‬ ‫*‬ ‫از اب با شتاب برون شد‬ ‫هم اسب هم سوار‬ ‫*‬ ‫رود ُفرات‬ ‫مات‬ ‫در حس��رت چش��اندن یک قطره‬ ‫اب‬ ‫ماند‬ ‫*‬ ‫ای کودکان اه‬ ‫«ما هیچ ما نگاه» ای کودکان‬ ‫ای کودکان اب‬ ‫لختی درنگ‬ ‫انک جواب‬ ‫*‬ ‫از البه الی نخل های تماشا‬ ‫بوی سکوت می امد‬ ‫بوی تراکم سایه‬ ‫بوی تهاجم نیرنگ‬ ‫*‬ ‫مرد رشید‬ ‫اما‬ ‫تنها‬ ‫به اب می اندیشید‬ ‫به ابیاری ان نای های خرد‬ ‫ناگاه‬ ‫بی امان‬ ‫تیغی به سوی مرد‬ ‫تیری به سوی مشک‬ ‫از چارسو‬ ‫روان‬ ‫*‬ ‫پایان ماجرا‪:‬‬ ‫دستان مرد یکایک ز تن جدا‬ ‫*‬ ‫مشک گرفته به دندان‬ ‫تهی ز اب‬ ‫در خاک شد رها‬ ‫*‬ ‫افتاد نعش ماه بر خاک‬ ‫پیچید عطر ماه در باد‬ ‫سعید شهرتاش‬ ‫جمعه‬ ‫‪ 28‬دی ‪86‬‬ ‫تاسوعای حسینی‬ ‫چاووش خوانی‪ ،‬ایینی که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد‬ ‫چاووش خوانی است که پیشینه ای طوالنی دارد و موسیقی جزء‬ ‫جدایی ناپذیر ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫چاووش خوانی یکی از ایین هایی اس��ت که ریشه در فرهنگ‬ ‫ایران��ی دارد و ان گونه که از متون کهن برمی اید‪ ،‬پیش��ینه ای‬ ‫پی��ش از اس�لام دارد‪ .‬چاووش خوان��ی به عنوان ی��ک حرفه در‬ ‫بین مردم عادی‪ ،‬رواج داش��ته اس��ت؛ به طوری که در گذش��ته‪،‬‬ ‫اف��رادی به عنوان جارچی بوده اند که خبرهای حکومتی یا زمان‬ ‫برگ��زاری ایین ها و اعیاد را مانند زمان فرا رس��یدن ماه مبارک‬ ‫رمض��ان یا زمان س��حری و افطار با خواندن اش��عاری به گوش‬ ‫همگان می رس��اندند و همان کار چاووش خوانان امروز را انجام‬ ‫می دادن��د‪ .‬صدیقه رمضانخانی‪ ،‬پژوهش��گر فرهن��گ عامه یزد‬ ‫درب��اره ایین چاووش خوانی می گوی��د‪ :‬واژه «چاووش» در زبان‬ ‫عامه مردم یزد‪ ،‬به «چووش��ی» معروف اس��ت و یکی از ویژگی‬ ‫بارز چاووش��ی خوانان‪ ،‬بان��گ زدن اهنگین و خ��وش‪ ،‬با هدف‬ ‫اطالع رس��انی و اگاهی دادن به مردم‪ ،‬به شمار می رود‪ .‬پیش از‬ ‫محرم افرادی باعنوان «چاووش خوانان» فرارسیدن ماه محرم را‬ ‫رض�ا امی�ر‪« :‬مدت هاس��ت ب��ه ای��ن باور‬ ‫رس��یده ام که دو چیز‪ ،‬جزو ل��وازم ضروری‬ ‫برای اصالح شرایط نابسامان اجتماعی ایران‬ ‫هس��تند؛ اول‪ ،‬در میان سیاهی‪ ،‬نقاط روشن‬ ‫را هم ببینیم و دوم‪ ،‬سعی کنیم خودمان به‬ ‫اندازه امکان روشنی تولید کنیم‪.‬‬ ‫در تاریک ترین سیاهی ها هم نقاط روشنی‬ ‫هس��ت که ندیدن ش��ان ظلم یا دس��ت کم‬ ‫بی انصافی است‪.‬‬ ‫اما مهم ت��ر از ان‪ ،‬اگر انچه از دس��ت مان‬ ‫برمی ای��د را انج��ام نمی دهی��م‪ ،‬چگون��ه‬ ‫می توانیم به اصالح امیدوار باشیم؟ راستش‬ ‫را بخواهید به نظر من‪ ،‬اگر فقط از ناهنجاری‬ ‫بگویی��م و کاری‪ ،‬ه��ر چند کوچ��ک‪ ،‬انجام‬ ‫ندهی��م‪ ،‬نمی توانیم از دیگ��ران که انتقاد ما‬ ‫را می بینند یا می ش��نوند انتظار پذیرش ان‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫من به اص�لاح ای��ن وضعیت امی��دوارم؛‬ ‫البت��ه ا نق��در خوش خیال نیس��تم که فکر‬ ‫کنم این اتفاق در کوتاه مدت قابل رخ دادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫حت��ی با هم��ه تلخی اش‪ ،‬گم��ان من این‬ ‫است که در حالت مطلوب دست کم به عمر‬ ‫م��ن که وص��ال نخواهد داد‪ .‬ب��ا این وجود‪،‬‬ ‫تردید ندارم برای زنده ماندن امید به اصالح‪،‬‬ ‫الزم است از فعالیت های اجتماعی کوچکی‬ ‫که امروز از من برمی اید‪ ،‬روی گردان نباشم‪.‬‬ ‫عزت زیاد‪».‬‬ ‫چند کالم حرف حساب‬ ‫در روضه‬ ‫هفته دفاع مقدس‬ ‫«گرامی» ها در ایران زمین فراوانند‬ ‫اش�کان تقی پ�ور‪ -‬کارش�ناس ارش�د فرهن�گ و زبان های‬ ‫باس�تانی ایران‪ :‬دوران راهنمایی بودم‪ .‬دهه ‪ 60‬تمام شده بود‪.‬‬ ‫اموزگاری داش��تم جبهه رفته و بزرگ��وار‪ .‬خاطره ای نقل کرد‬ ‫که کماکان در ذهنم باقی اس��ت‪ .‬به سبب گذار از ان سال ها‪،‬‬ ‫نقل به مضمون می کنم‪ .‬اموزگارمان از دس��تور عقب نش��ینی‬ ‫تاکتیک��ی فرمان��ده در عملیاتی گفت و فوج فوج س��ربازان و‬ ‫بس��یجیانی که در اطاعت از دس��تور فرمانده به پشت خاکریز‬ ‫خودی بازمی گشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان یک نفر ب��ر خالف جهت حرکت‪ ،‬به س��مت‬ ‫خاکریز دش��من می رف��ت‪ .‬در کمال ش��گفتی رفت و در عین‬ ‫ناباوری در زیر رگبار گلوله دشمن‪ ،‬به سالمت بازگشت‪.‬‬ ‫سرکش��ی از فرمان فرمانده در جنگ عقوبت دارد و به سبب‬ ‫حساس��یت جان رزمندگان و نقش��ه های عملیاتی‪ ،‬مستوجب‬ ‫تنبیه شدید است‪.‬‬ ‫فرمان��ده ب��ا دادوبی��داد از س�� ِر نگران��ی و همچنین حفظ‬ ‫دیسیپلین و قوانین اوردگاه جنگ‪ ،‬جوان ‪۱۸ ،۱۷‬ساله بسیجی‬ ‫را به باد انتقاد گرفت و حتی تنبیه س��خت زبانی را چاش��نی‬ ‫انتقاداتش کرد و سبب ان را جویا شد‪.‬‬ ‫جوان بی االیش روس��تایی ان روزها ک��ه نوجوانی هنوز در‬ ‫چهره اش اش��کار بود پ��س از عذرخواهی ف��راوان‪ ،‬متواضعانه‬ ‫فرمان شما‪ ،‬کالهم‬ ‫گفت‪« :‬س��ید! در مسیر برگش��ت و اجرای‬ ‫ِ‬ ‫در خاک دش��من بر زمی��ن افتاد‪ ،‬ب��ه محض انکه‬ ‫فهمیدم‪ ،‬بازگش��تم تا کاله را ب��ردارم! نکند خاکی‬ ‫ِ‬ ‫خ��اک میهن که بر کالهم نشس��ته بود در خانه‬ ‫از‬ ‫دش��من بماند و من مس��ئول ان باش��م و دِینی بر‬ ‫گردن��م بماند‪ .‬ب��رای ازادی و دفاع از خاک میهن و‬ ‫دادن ذره ای از خاک و کاله‬ ‫باورمان امده ام؛ نه برای‬ ‫ِ‬ ‫میهنم به دشمن!»‬ ‫س��خت در این اندیشه ام که به ویژه این روزها به این نگاه از‬ ‫جوانی روس��تایی که ‪ ۱۸‬بهار هم از عمرش نگذش��ته بود‪ ،‬در‬ ‫همه عرصه ها بسیار نیازمندیم‪.‬‬ ‫هزار سال پیش فردوسی بزرگ در شاهنامه‪ ،‬روایتی پهلوانی‬ ‫از ه��زاران س��ال پیش تر از خود را بازگ��و می کند‪ .‬روایتی که‬ ‫در متن باس��تانی ‹«یادگار زریران» به ادبیات پهلوی نیز نقل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬پهلوان ایرانی با نام «گرامی» در جنگ ایرانی ها‬ ‫ب��ا انیرانی ها (دش��منان غیرایرانی) در نبرد میان گشتاس��پ‬ ‫و ارجاس��پ‪ ،‬درمی یاب��د «پرچم ایران» بر زمین افتاده اس��ت‪.‬‬ ‫«گرام��ی» در گیرودار جانکاه نبرد‪ ،‬از اس��ب ف��رود می اید و‬ ‫درفش کاویانی را بر دس��ت می گیرد و خاک از ان می زداید و‬ ‫دگربار بر اس��ب خود می نشیند‪ .‬این هنگام است که انیرانی ها‬ ‫او را می بینند و محاصره اش می کنند‪ .‬در جنگی حماس��ی یک‬ ‫دست او را به شمشیر می اندازند‪ .‬پهلوان ایرانی درفش کاویانی‬ ‫را بر دندان می گیرد و با یک دس��ت تا هنگام کشته‬ ‫شدن‪ ،‬پهلوانانه شمشیرزنان می جنگد‪.‬‬ ‫ش��گفتی اینجاس��ت که روایت هایی که برامده از‬ ‫اعتق��اد عمی��ق خردورزانه و هدف مدار انس��انی به‬ ‫باوری عمیق است این گونه شبیه اند‪.‬‬ ‫روایت پر از اب چش��م حضرت ابوالفضل عباس و‬ ‫اوردن اب و ش��هادت مردانه او برای سیراب کردن‬ ‫اعتقاد و اثب��ات حقانیت واقعه کربال هی��چ گاه برای مخاطب‬ ‫عادی نمی شود‪.‬‬ ‫احتمال انکه ان جوان بس��یجی از روایت پهلوانی «گرامی»‬ ‫اطالع داش��ته باشد اندک اس��ت‪ ،‬اما انچه کرده شبیه و حتی‬ ‫شجاعانه تر از هم میهن چند هزاره پیش از خود بوده است‪ .‬این‬ ‫بزرگ منشی و باور را فرهنگ غنی زیستن در این زیست بوم و‬ ‫تربی��ت خردورزانه ملی و مذهبی پدران‪ ،‬مادران و نیاکان مان‪،‬‬ ‫هزاره به هزاره به او انتقال داده اس��ت‪ .‬ظرفیت های راس��تین‬ ‫فرهن��گ هزاره ای هر وقت در عرصه عمل قرار گیرند افریننده‬ ‫نیکی و مدافع نیکی اند‪.‬‬ ‫ازادگ��ی و دف��اع خردورزان��ه از باور یک ملت ه��زاره ای در‬ ‫ابعاد میهن دوس��تی‪ ،‬مذهبی و انسان دوستی تا انجا که برپایه‬ ‫خرد و اخالقیات اس��ت تضمینی است بر ماندگاری باور غالب‪،‬‬ ‫موجودیت و امنیت زیست بوم میهن‪.‬‬ ‫جوان بس��یجی‪ ،‬گرامی پهلوان و در مقامی معنوی و بس��یار‬ ‫معنادارتر حضرت ابوالفضل عباس‪ ،‬الگوهایی راس��تین از فدای‬ ‫ج��ان هس��تند در راه باورهای اخالقی ارزش��مند ک��ه در بُعد‬ ‫انسانی و جهانی قابل احترامند‪.‬‬ ‫از این جهت اس��ت که می اندیشم انچه سربازان و بسیجیان‬ ‫ما‪ ،‬انچه پهلوانان حماسی دوران کهن ما و انچه یاران حسین‬ ‫(ع) بر پایه باورهای خود کردند متعلق به فرد و دسته و گروه‬ ‫خاصی نیست بلکه میراث مش��ترک معنوی است که بشریت‬ ‫می تواند از ان اس��تفاده کند؛ همان گونه که ایرانیان و تش��یع‬ ‫از انچه نیکوس��ت و دش��منی با پایه های اساسی ملیت و باور‬ ‫خود ندارد همواره استقبال کرده اند‪ .‬مهمان نوازی بنام ایرانیان‬ ‫بی هیچ دستگاه تبلیغاتی‪ ،‬زبانزد عام و خاص در سراسر گیتی‬ ‫اس��ت که خود بیانگ��ر پذیرش درون��ی ایرانی��ان از باورهای‬ ‫گوناگون با حسن نیت تمام است‪.‬‬ ‫حال این هنر و وظیفه ماس��ت ک��ه واقعه تاریخی و مذهبی‬ ‫مانن��د کربال و واقعه ای مانند ‪ 8‬س��ال دفاع مق��دس از مرز و‬ ‫ب��وم و باورهای مذهبی و کهن خ��ود را به گونه ای به جهانیان‬ ‫بشناس��انیم که ان گونه که بودند‪ ،‬خوش بنمایند؛ ان گونه که‬ ‫نمادها و اش��تراکات اخالقی عمیق انسانی و جانفشانی انها بر‬ ‫دل هر مخاطبی در هر جایی از جهان بنشیند و گوهر و باطن‬ ‫ان را درک کند‪.‬‬ ‫اس�تاد محمود فرش�چیان‪ :‬درب��اره تابلوی‬ ‫عصر عاش��ورا‪ 3 ،‬س��ال پیش از انقالب‪ ،‬روز‬ ‫عاش��ورا‪ ،‬مادرم گفت‪ :‬برو روضه گوش کن تا‬ ‫چند کالم حرف حس��اب بشنوی‪ .‬گفتم‪ :‬من‬ ‫حاال کاری دارم بعد خواهم رفت‪ .‬رفتم اتاق‪،‬‬ ‫اما خودم ناراحت شدم‪.‬‬ ‫ح��ال عجیبی به م��ن دس��ت داد‪ ،‬قلم را‬ ‫برداش��تم و تابلو «عصر عاش��ورا» را ش��روع‬ ‫کردم‪ .‬قلم را که برداشتم همین تابلو شد که‬ ‫االن هست‪ ،‬بدون هیچ تغییری‪.‬‬ ‫االن که بعد از ‪ 30‬سال و اندی به این تابلو‬ ‫نگاه می کنم‪ ،‬می بینم اگر می خواستم این کار‬ ‫را امروز بکش��م‪ ،‬باز ه��م همین تابلو به وجود‬ ‫می ام��د؛ بدون هیچ تغیی��ری‪ .‬این تابلو یک‬ ‫چیزی دارد که همیش��ه م��ن را خیلی متاثر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در این تابلو مایه اصلی تصویرگرایی‪ ،‬مرکز‬ ‫تصویر دیده نمی ش��ود‪ .‬جایش خالی اس��ت‪.‬‬ ‫امام حس��ین (ع) که محور اصل��ی این تابلو‬ ‫هستند در اثر دیده نمی شوند‪.‬‬ ‫نقش روز‬ ‫علی نعیمی‪ :‬در ایران با فرا رس��یدن ماه عزای حسینی مردم‬ ‫در ش��هرهای گوناگون با برگ��زاری برنامه های ایینی که گاهی‬ ‫قدمت ش��ان به صدها سال می رسد‪ ،‬این واقعه تا ابد زنده تاریخ‬ ‫را گرامی می دارند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ایین ماه محرم همواره‬ ‫در ش��مار پرش��کوه ترین ایین ها در حوزه فرهنگ ایرانی است‬ ‫چراک��ه فرهنگ غنی ایرانی با فرهنگ ایثار و ش��هادت پیوندی‬ ‫بس ناگسستنی دارد‪ .‬این ایین ها گرچه دارای مفاهیم مشترکی‬ ‫است اما باتوجه به گستردگی اقلیمی و حضور اقوام گوناگون در‬ ‫ایران در ش��کل های متفاوتی نمود پیدا می کند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫شناخت و همبستگی ارزش های نهفته در ایین های عاشورایی‬ ‫و جایگاه عظیم فرهنگی ان از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫ایین س��وگواری شهدای کربال در ش��هر یزد جزو بی نظیرترین‬ ‫ایین های س��وگواری به ش��مار می رود و به گفته پژوهش��گران‬ ‫از ی��ک فرهنگ غنی نش��ات می گیرد‪ .‬ایی��ن نخل گردانی که‬ ‫پیشینه ای دیرین در فرهنگ مردم کویر دارد در شهر یزد بسیار‬ ‫شاخص تر از سایر شهرهای کویری ایران برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ی��زد ایین های دیگ��ری نیز از جمله ایی��ن روضه خوانی‪،‬‬ ‫پرس��ه زنی در تاس��وعا‪ ،‬پختن اش نذری گندم یا اش حسینی‪،‬‬ ‫پ��وش باال کردن‪ ،‬گهواره حضرت علی اصغر‪ ،‬صحنه تخت ش��یر‪،‬‬ ‫چاووش خوانی‪ ،‬تعزیه‪ ،‬دس��ته س��قا‪ ،‬کتل بس��تن و‪ ...‬با حضور‬ ‫خیل عظیمی از جمعیت برگزار می ش��ود و نشانگر عمق عالقه‬ ‫مردم به اهل بیت اس��ت‪ .‬یکی از مهم ترین ایین های این ش��هر‬ ‫ب��ه مردم اعالم می کردند‪ .‬چاووش خوان��ان که صدایی خوش و‬ ‫رسا داش��تند‪ ،‬به صورت تک نفره‪ ،‬دونفره یا گروهی باالی منابر‬ ‫یا گلدس��ته ها می رفتند و امدن ماه محرم را با خواندن اشعاری‬ ‫اع�لام و مردم را ب��رای این ماه اماده می کردن��د و مردم هم با‬ ‫پوشیدن لباس س��یاه یا حنا کردن‪ ،‬نظافت و‪ ...‬به استقبال این‬ ‫م��اه می رفتند‪ .‬چاووش خوانان در ابت��دای مجالس روضه خوانی‬ ‫گذش��ته با خواندن اشعاری‪ ،‬مردم را دعوت به شرکت در برنامه‬ ‫روضه خوانی می کردند‪.‬‬ ‫هوشنگ جاوید‪ ،‬پژوهشگر موس��یقی ایینی درباره این ایین‬ ‫گفت‪ :‬چاووش خوانی ایرانی با هیچ س��ازی همراه نبوده اس��ت؛‬ ‫مگ��ر گاهی که برای ش��روع و اگاه کردن مردم با اس��تفاده از‬ ‫ش��یپور ب��وق بلندی می زدند تا م��ردم را خبر کنن��د‪ .‬یعنی از‬ ‫موسیقی خبری بهره می بردند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬علی اکب��ر روش��ندل در کاش��مر‪ ،‬محمد ایران‬ ‫بروج��ردی در خرم اب��اد‪ ،‬حاج��ی ده اب��ادی در اردکان‪ ،‬ح��اج‬ ‫محمدعل��ی اردکانی و اقای حاجی اب��ادی در یزد؛ البته در یزد‬ ‫تعداد چاووش خوان ها فراوان است‪ .‬در خراسان این تعداد کمتر‬ ‫اس��ت و می توان به س��هراب محمدی اش��اره کرد‪ .‬البته تعداد‬ ‫این افراد بس��یار اندک و رو به زوال اس��ت‪ ،‬زیرا عده ای جوان با‬ ‫شعرهای جدید و عجیب و غریب وارد این عرصه شده اند و دیگر‬ ‫این گروه مایل نیس��تند در میدان های نو قدم بگذارند؛ بنابراین‬ ‫چاووش خوانی با ان شیوه کهنش در حال فراموش شدن است‪.‬‬ ‫عکس و مکث‬ ‫امید به اصالح‬ ‫جنگ تجاری‬ ‫بازار مصرف‬ ‫بی اچ پی بیلتون را‬ ‫تهدید می کند‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1143‬پیاپی ‪2461‬‬ ‫در‪ ۵‬ماه ابتدای سال رقم خورد‬ ‫رشد ‪۱۲‬درصدی صادرات‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫هنر و سینما‬ ‫درخدمت‬ ‫مستندسازی معدن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ احتکار محصوالت فوالدی را بررسی می کند‬ ‫دالالن‪ ،‬معرکه گیران احتکار‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ارزش ص��ادرات محص��والت مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۹۷‬معادل ‪۱۲‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪ .‬در همین مدت واردات این‬ ‫بخش با کاهش ‪۲۹‬درصدی همراه شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬از ابت��دای فروردین تا‬ ‫پای��ان مرداد‪ ۲۵ ،‬میلیون و ‪ ۴۷۹‬هزار و ‪ ۲۴۰‬تن‬ ‫محصوالت معدن و صنایع معدنی به خارج صادر‬ ‫شد که ارزش انها به ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۴۱۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۲‬هزار دالر می رسد‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ۴ ،‬میلی��ون و ‪ ۴۸۳‬هزار و ‪۸۳۰‬‬ ‫تن فوالد و محصوالت فوالدی‪ ۵ ،‬میلیون و ‪۵۰۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۸۴‬تن کنسانتره سنگ اهن و دانه بندی‪،‬‬ ‫‪ ۳۷۰‬هزار و ‪ ۲۰‬تن اهن اس��فنجی‪ ۲۹۹ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۷۳۹‬تن زغال س��نگ و کک‪ ۲۱۱ ،‬هزار و ‪۶۷۷‬‬ ‫ت��ن مس و محصوالت پایین دس��تی‪ ۵۷ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۹۳۳‬تن الومینیوم و محصوالت و ‪ ۶۰۰‬تن پودر‬ ‫الومینا و محصوالت مرتبط صادر شد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۳۹‬هزار و ‪ ۴۲۹‬تن زنجیره سیمان‪،‬‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۶۸۵‬هزار و ‪ ۲۳‬تن انواع س��نگ و‬ ‫محصوالت مرتبط‪ ۴۹ ،‬ه��زار و ‪ ۹۵۳‬تن زنجیره‬ ‫س��رب‪ ۶۷ ،‬هزار و ‪ ۲۸۲‬ت��ن زنجیره روی‪۱۰۶ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۶‬تن زنجیره کروم‪ ۴۰ ،‬هزار و ‪ ۲۹۳‬تن‬ ‫انواع محصوالت س��فال‪ ،‬اجر‪ ،‬سرامیک و کاشی‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۰۴‬تن ان��واع فرو‪ ،‬یک هزار و ‪۴۳۹‬‬ ‫تن زنجی��ره مولیبدن‪ ۴۰ ،‬تن زنجیره تیتان‪۳۶ ،‬‬ ‫تن میکا‪ ۵.۸ ،‬تن نیکل و‪ ...‬صادر ش��د‪ .‬در همین‬ ‫م��دت‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۷۵۱‬هزار و ‪ ۱۸۰‬تن انواع‬ ‫محص��والت معدن و صنایع معدنی به ارزش یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۶۶‬میلیون و ‪ ۸۵‬هزار دالر وارد ش��د‬ ‫که حاک��ی از کاهش ‪ ۲۹‬درصدی میزان و ‪۲۰.۴‬‬ ‫درصدی ارزش این محصوالت است‪.‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی‬ ‫پیش شماره‬ ‫‪684‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1143‬‬ ‫پیاپی ‪2461‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کلنگ زنی کارخانه‬ ‫سیمان سفید ازنا‬ ‫کلنگ کارخانه س��یمان س��فید ازنا با حضور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ه زمین زده‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مجید کیان پور‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم دورود و ازنا در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫در حاش��یه ایین کلنگ زنی کارخانه س��یمان‬ ‫س��فید ازنا که با حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انجام ش��د‪ ،‬در جم��ع خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تالش می کنیم ازنا به نگین صنعت استان‬ ‫تبدیل شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امیدواریم در سال‬ ‫اینده‪ ،‬ازنا به شهر صنعتی لرستان تبدیل شود‪.‬‬ ‫کیان پ��ور با بیان اینکه کارهای خوبی در زمینه‬ ‫فروالیاژ انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین طرح‬ ‫توس��عه ان پیگی��ری می ش��ود‪ .‬نماینده مردم‬ ‫دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫ب��ه طرح تولید ش��مش منیزیم ادامه داد‪ :‬طرح‬ ‫تولید خمیر الکترود در فوالد ازنا‪ ،‬خوش��بختانه‬ ‫پیش��رفت فیزیکی خوبی داشته است‪ .‬به گفته‬ ‫کیان پ��ور‪ ،‬تا یک س��ال اینده‪ ،‬بخش اس��یاب‬ ‫سیمان سفید ازنا نیز راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫پایان تعمیرات دوره ای‬ ‫فوالد کاوه جنوب کیش‬ ‫ احتکار محصوالت فوالدی را بررسی می کند‬ ‫دالالن‪ ،‬معرکه گیران احتکار‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫محمد ازاد‬ ‫در اش��فته بازار ای��ن روزها که تورم افسارگس��یخته و‬ ‫گران��ی‪ ،‬ب��ازار را دچار تالطم کرده اس��ت‪ ،‬موضوعی که‬ ‫گاه و بی��گاه به گوش می رس��د‪ ،‬احتکار ان��واع مختلف‬ ‫کاالهاس��ت که گویا در این میان اه��ن االت نیز از این‬ ‫بهره بی نصیب نمانده است‪.‬‬ ‫البته در ای��ن میان کاالهایی همچون میلگرد بیش از‬ ‫س��ایر محصوالت فوالدی‪ ،‬اسیر احتکار شده است‪ .‬البته‬ ‫این خبر را مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان اصفهان‬ ‫عنوان کرده و گفته اس��ت که ‪ ۴‬انبار بزرگ احتکار اهن‬ ‫و میلگرد‪ ،‬در اصفهان کش��ف و ضبط شده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬غالمرض��ا صالحی درباره اینکه بر اس��اس امار‬ ‫س��ازمان تعزیزات حکومتی کش��ور‪ ،‬اصفهان در احتکار‬ ‫اهن و میلگرد در رده دوم اس��تانی‪ ،‬بیش��ترین تخلفات‬ ‫را داشته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در اخرین بازرسی ها در اواخر‬ ‫م��رداد‪ ،‬انبار ‪ ۱۹۶‬هزار تنی میلگرد و تیراهن در اطراف‬ ‫اصفهان و دور از ش��هر کشف ش��د که در ان بیش از ‪۷‬‬ ‫ه��زار میلیارد ریال میلگرد و تیراهن ضبط ش��ده بود و‬ ‫در روزه��ای اخیر‪ ۴ ،‬انبار پر از محصوالت احتکار ش��ده‬ ‫کشف شده است‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه کاالهای کش��ف شده اهن و میلگرد‬ ‫ب��رای کاهش قیمت ها در بازار اصفه��ان عرضه خواهند‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام این اقالم کشف شده به نرخ کارشناسی‬ ‫ش��ده برای مصرف کنن��دگان و جامعه ه��دف‪ ،‬از طرف‬ ‫ش��عبه تعزیرات حکومت��ی اصفهان صادر خواهد ش��د‪.‬‬ ‫صالح��ی در ادامه اضافه کرد‪ :‬بر اس��اس اقدام این افراد‬ ‫محتکر در انباشت کاالها که موجب نابسامانی در سطح‬ ‫عرضه و نرخ این کاال برای جامعه مصرف کنندگان شده‬ ‫است‪ ،‬علیه انها اعمال قانون می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رد احتکار دو شرکت بزرگ فوالدی‬ ‫فرهاد منفرد‬ ‫چن��دی پیش نیز خبری مبنی بر اینکه ‪ ۲‬فوالدس��از‬ ‫ب��زرگ در اصفهان احتکار کرده اند‪ ،‬رس��انه ای ش��د که‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در نام��ه ای به معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ظن‬ ‫احتکار ‪ ۲‬ش��رکت بزرگ فوالد مبارکه و ذوب اهن را رد‬ ‫کرد‪ .‬محمود نوابی در نامه ای به مهدی کرباسیان رییس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو درباره ظن احتکار شرکت ذوب اهن‬ ‫و ف��والد مبارکه اعالم کرد‪ :‬در بررس��ی به عمل امده و‬ ‫گزارش ارائه شده به رییس ستاد تشدید مبارزه با احتکار‬ ‫و اختفای کاال در ‪ ۶‬ش��هریور امسال‪ ۲ ،‬شرکت نامبرده‬ ‫احتکاری انجام نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتکار اهن االت نداشته ایم‬ ‫ریی��س اتحادی��ه صنف فروش��ندگان اه��ن‪ ،‬فوالد و‬ ‫فلزات تهران معتقد اس��ت که احتکار چندانی در زمینه‬ ‫محصوالت فوالدی رخ نداده است‪ .‬در این زمینه محمد‬ ‫ازاد در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬احتکار به معنای‬ ‫انبار کردن در مکانی در بس��ته است که ورود و خروجی‬ ‫در ان انج��ام نش��ود‪ .‬گاه��ی می بینیم که مام��وران با‬ ‫‹فاز ‪ ۴‬شرکت سیمان دورود‬ ‫اجرایی شود‬ ‫فرمان��دار دورود با بی��ان اینکه فاز‬ ‫‪ ۴‬ش��رکت س��یمان دورود ب��ه ی��ک‬ ‫مطالبه عمومی تبدیل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هی��ات دولت بای��د اختیاراتی‬ ‫از صف��ر تا ص��د به اس��تان بدهد‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬علی کورانی فر گفت‪:‬‬ ‫شهرس��تان دورود مس��تعد و دارای‬ ‫ظرفیت های متعدد و بکری اس��ت و‬ ‫یک ش��هر صنعتی‪ ،‬تولیدی‪ ،‬خدماتی‬ ‫و گردش��گری به ش��مار می رود‪ .‬پیش‬ ‫از انقالب کارخانه س��یمان فارس��یت‬ ‫این شهرس��تان طراحی شده بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬فاز ‪ ۴‬کارخانه س��یمان زمان بر‬ ‫شده اس��ت و مردم می خواهند هرچه‬ ‫سریع تر عملیات اجرایی ان اغاز شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار دورود بیان ک��رد‪ :‬کارخانه‬ ‫فارس��یت دورود ‪ ۱۵‬هکتار اس��ت که‬ ‫‪ ۸‬هکتار س��وله و س��اختمان اداری و‬ ‫تاسیس��ات دارد و اگر بخواهیم مشابه‬ ‫ان را بس��ازیم ب��ه ‪۵۰‬ت��ا ‪۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیاز داریم؛ یک زمان ‪۴۰۰‬نفر در‬ ‫ان مشغول به کار بودند و حدود هزار‬ ‫و ‪۶۰۰‬نفر از ان بهره مند می شدند اما‬ ‫درحال حاضر کارخانه س��یمان مجوز‬ ‫پاکت سازی برای کارخانه های سیمان‬ ‫را دارد و می توان��د بخش��ی از پاکت‬ ‫سیمان کشور را جبران کند‪ .‬کورانی فر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کارخانه س��یمان دورود‬ ‫می تواند تراورس راه اهن نیوجرس��ی‬ ‫برای راه و شهرسازی و الستیک های‬ ‫صنعت��ی تولید کند‪ .‬حیف اس��ت که‬ ‫ای��ن ظرفی��ت بی اس��تفاده بماند و با‬ ‫هماهنگی ه��ای داخلی می توان ان را‬ ‫فعال و رونق ایجاد کرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با تولید بیش از ‪ ۲‬میلیون تن ش��مش فوالد‪،‬‬ ‫تعمی��رات دوره ای ف��از نخس��ت فوالدس��ازی‬ ‫ش��رکت فوالد کاوه جنوب کی��ش که از هفته‬ ‫گذشته اغاز ش��ده‪ ،‬تا پایان شهریور با استفاده‬ ‫از توان کارشناسان این شرکت به پایان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫فوالد کاوه جنوب کیش‪ ،‬فوالدسازی فاز نخست‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬مهر ‪ ۱۳۹۵‬به طور رس��می تولید‬ ‫خ��ود را اغ��از کرد و موفق ب��ه تولید بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون تن در این مدت شد‪ .‬این کارخانه در ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۶‬بیش از ‪ ۳۷۳‬هزار تن‬ ‫تولید داشته و در مدت مشابه سال ‪ ۱۳۹۷‬تولید‬ ‫این کارخانه به بیش از ‪ ۴۷۶‬هزار تن رسیده که‬ ‫رش��د ‪ ۲۷ /۷‬درصدی را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫شرکت فوالد کاوه جنوب کیش دارای ‪ ۲‬کارخانه‬ ‫احیای مستقیم است که از ابتدای تولید تاکنون‬ ‫موف��ق به تولی��د بیش از ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸۸۹‬هزار‬ ‫تن اهن اس��فنجی شده اس��ت‪ .‬این کارخانه ها‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۶‬موفق به تولید‬ ‫بیش از ‪ ۶۷۵‬هزار تن اهن اس��فنجی شده اند و‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز با رشد ‪۱۱ /۴‬‬ ‫درص��دی‪ ،‬تولید ای��ن محصول به بیش از ‪۷۵۲‬‬ ‫هزار تن رسیده اس��ت‪ .‬کارخانه تولید گازهای‬ ‫صنعتی این شرکت نیز در خرداد ‪ ۱۳۹۶‬تولید‬ ‫خ��ود را اغاز کرده و نیاز کارخانه فوالدس��ازی‬ ‫به گازهای صنعتی نظیر اکس��یژن‪ ،‬نیتروژن و‬ ‫ارگ��ون را تامین کرده‪ ،‬ب��ه نحوی که از ابتدای‬ ‫فعالیت این کارخانه تاکنون بیش از ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫متر معکب اکس��یژن‪ ۱۵.۷ ،‬میلیون متر مکعب‬ ‫نیتروژن و بیش از ‪ ۵۹۱‬هزار متر مکعب ارگون‬ ‫برای بهره برداری در فوالدس��ازی‪ ،‬تولید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت از ابتدای تولید شمش فوالد‬ ‫تاکن��ون موفق به صادرات بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۵۳‬هزار تن ش��ده که در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫‪ ۹۶‬بی��ش از ‪ ۳۳۱‬هزار ت��ن محصول صادراتی‬ ‫به بازارهای جهانی روانه ش��د و در مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز صادرات این ش��رکت با رشد‬ ‫‪ ۵.۲۴‬درصدی به بیش از ‪ ۳۴۸‬هزار تن رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬پایداری و استمرار کیفیت مطلوب برای‬ ‫عرضه محصول کیفی به بازارهای جهانی‪ ،‬یکی‬ ‫از اولویت های مهم این ش��رکت از ابتدای تولید‬ ‫به ش��مار می رود که موجب هدف گذاری برای‬ ‫تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین االت شده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬فاز نخست فوالدسازی پس‬ ‫از تولید بیش از ‪ ۲‬میلیون تن ش��مش فوالدی‬ ‫برای ثبات کیفیت‪ ،‬تعمیرات بخش های اساسی‬ ‫همچون س��رویس تب چنج��ر به دلیل عبور از‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار بار عملکرد‪ ،‬تقویت س��قف و دیواره‬ ‫ش��رقی اسلگ تونل‪ ،‬سیل بندی مخازن ‪،RO۲‬‬ ‫اصالح مسیر کابل های ورودی‪ ،‬عایق بندی کف‬ ‫اتاق کنترل و ولو اس��تند واحد اکسیژن‪ ،‬انجام‬ ‫روتین ه��ا و حکم کارهایی که بیش از ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫نفر س��اعت را تا به امروز به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ ،‬با اس��تفاده از توان فنی کارشناسان این‬ ‫شرکت بدون برون س��پاری در دستور کار قرار‬ ‫گرفت��ه و امکان و بس��تر تولی��د پایدار کیفی را‬ ‫به وج��ود خواهد اورد‪ .‬این تعمی��رات تا پایان‬ ‫ش��هریور به پایان می رسد و از ابتدای مهر‪ ،‬این‬ ‫کارخانه فوالدسازی دوباره تولید خود را با قوت‬ ‫ادام��ه خواهد داد و امید می رود تا پایان س��ال‬ ‫ب��ا عب��ور از مرز یک میلیون ت��ن تولید‪ ،‬رکورد‬ ‫جدیدی را در کارنامه تولیدی خود ثبت کند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت ب��ا بهره ب��رداری از ف��از دو‬ ‫فوالدس��ازی این ش��رکت در نیمه دوم ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ظرفیت تولید ش��مش فوالد ان به ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫قیمت های‬ ‫منطقی‬ ‫فوالد پس‬ ‫از بازگشایی‬ ‫سقف رقابت‬ ‫نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬درباره‬ ‫ازادس��ازی س��قف رقابت برای معامله محصوالت‬ ‫فوالدی در بورس کاال بیان کرد‪ :‬پس از ازادسازی‬ ‫س��قف رقابت‪ ،‬تاکنون قیمت های کش��ف شده در‬ ‫ب��ورس کاال منطقی ب��وده و س��طح رقابت عادی‬ ‫اس��ت؛ بنابراین تجربه نشان داده که با استفاده از‬ ‫مکانیس��م بورس کاال‪ ،‬قیمت ها به تدریج به حالت‬ ‫تعادل می رسد و شرایط عادی خود را پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬س��یدبهادر احرامیان در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ا نزدیک ش��دن قیمت ها در‬ ‫بورس کاال به قیمت های واقعی‪ ،‬تقاضاهای کاذب‬ ‫از بین رفته و به زودی ش��اهد تعادل کامل عرضه‬ ‫و تقاضا خواهیم بود‪.‬‬ ‫احرامی��ان ادام��ه داد‪ :‬واقعی��ت این اس��ت که‬ ‫خریداران ب��ازار فوالد ب��ه دلیل تجربه‬ ‫چندین س��اله خ��ود‪ ،‬ن��رخ نهایی کاال‬ ‫را به س��وی باالترین ن��رخ ارزی که در‬ ‫بازار وج��ود دارد‪ ،‬می بینن��د یعنی اگر‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وجود داش��ته باش��د‬ ‫و در رس��انه ها نیز اعالم ش��ود که دالر‬ ‫در ب��ازار ازاد ب��ا نرخ ‪ ۱۳‬ه��زار تومان‬ ‫مبادله می ش��ود‪ ،‬انتظارات ن��رخ کاالی تولیدی به‬ ‫س��مت دالر ازاد م��ی رود‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬اگر قیمت ها کمت��ر از این مقدار‬ ‫تعیین شوند‪ ،‬فرصتی برای س��رمایه گذاری ایجاد‬ ‫می ش��ود؛ این موضوع ب��رای ه��ر کاالی دیگری‬ ‫وج��ود دارد و ش��اهد این ماجرا نی��ز پیش فروش‬ ‫خ��ودرو اس��ت که در چند س��اعت‪ ،‬ب��رای خرید‬ ‫چن��د صد هزار دس��تگاه تقاض��ا ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نای��ب رییس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد با تاکید بر اینک��ه فاصله قیمتی‬ ‫بین بازارهای مختلف به تولیدکنندگان‬ ‫ضرب��ه می زن��د‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬مصرف کننده نه تنها پیش بینی‬ ‫می کند که نرخ در اینده کاهش نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫بلک��ه احتم��ال افزایش ن��رخ را متصور می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ازار فوالد هم از این معادله مس��تثنا نیس��ت و‬ ‫در ای��ن ش��رایط تقاضا چندین برابر می ش��ود که‬ ‫الته��اب ایجاد می کن��د اما اگر متقاضی��ان بدانند‬ ‫که نرخ به روز اس��ت و جای رش��د چندانی ندارد‪،‬‬ ‫مصرف کنن��دگان برای س��رمایه گذاری‪ ،‬کاالیی را‬ ‫خریداری نمی کنند و تنها به دنبال برطرف کردن‬ ‫نیاز خود به مواد اولیه هستند که در نتیجه التهاب‬ ‫بازار کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه فوالد یزد همچنین در پایان‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬ن��رخ فوالد در ایران ب��ه قیمت های‬ ‫جهانی و دالر وابس��ته اس��ت و روند قیمتی دالر‬ ‫یا بازارهای جهانی به هر س��متی که باش��د‪ ،‬نرخ‬ ‫ف��والد هم بر هم��ان مبنا در ب��ازار داخلی تنظیم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت ک��ه فوالد ایران‬ ‫همیش��ه جزو ارزان ترین بازارها در جهان بوده که‬ ‫با اصالح ش��یوه نامه تنظیم ب��ازار و توجه دولت به‬ ‫مکانیسم بازار‪ ،‬بدون شک بازار در مسیر ارامش و‬ ‫تعادل حرکت می کند‪.‬‬ ‫اگر احتکاری در زمینه محصوالت فوالدی انجام ش��ده باش��د‪ ،‬یک‬ ‫مصرف کنن��ده جزء قادر به انجام ان نخواهد بود‪ .‬تولیدکنندگان نیز‬ ‫چنی��ن کاری انج��ام نمی دهند‪ .‬در این میان‪ ،‬دالالن و واس��طه گرانی‬ ‫وجود دارند که دست به احتکار می زنند‬ ‫مش��اهده یک انب��ار که در ان محصول دپ��وی روزانه یا‬ ‫معمولی نگهداری می شود‪ ،‬فکر می کنند احتکاری انجام‬ ‫شده است‪ .‬محمد ازاد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از واحدهای تولیدی یا بازرگانی‪ ،‬انبارهایی باسامانه ورود‬ ‫و خ��روج در اختیار دارند‪ .‬ممکن اس��ت در یک هفته یا‬ ‫حتی در یک روز‪ ،‬کاالیی به این انبار وارد یا خارج ش��ود‬ ‫و در س��امانه نیز به ثبت برسد‪ .‬بنابراین صرف موجودی‬ ‫کاال در یک انبار‪ ،‬دلیل بر احتکار ان نیست‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولیدکنندگان ممکن است انبارهای‬ ‫مختلفی داش��ته باش��ند‪ ،‬از این رو اگر انباری پیدا ش��د‬ ‫که بیش از ‪ ۲‬ماه اس��ت تخلیه نشده و خروجی نداشته‬ ‫و اطالع��ات س��امانه در اختی��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نی��ز قرار نگرفته‪ ،‬می توان ادعا کرد احتکار انجام‬ ‫شده که در این صورت محتکر باید پاسخگو باشد و تمام‬ ‫محص��والت را در اختی��ار دولت و در نهای��ت در اختیار‬ ‫بازار قرار دهد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف فروشندگان اهن‪ ،‬فوالد و فلزات‬ ‫تهران در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا در زمینه انواع‬ ‫محصوالت اهن االت در بازار احتکاری انجام شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمین��ه اهن االت به نظر نمی رس��د احتکاری‬ ‫انجام شده باش��د‪ ،‬البته درباره برخی کاالها مانند لوازم‬ ‫خانگی و‪ ...‬ممکن است‪ ،‬احتکارهایی انجام شده باشد‪.‬‬ ‫ازاد در پاس��خ به این پرس��ش که چه نهادی موظف‬ ‫به نظارت بر احتکار کاالس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ ۲ :‬نهاد‬ ‫به طور مس��تقیم بر احتکار کاالها نظارت دارند؛ سازمان‬ ‫بازرس��ی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان بازرسی و‬ ‫نظارت اتاق اصن��اف‪ .‬گزارش های ای��ن ‪ ۲‬نهاد‪ ،‬تجمیع‬ ‫ش��ده و از سوی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می شود‪.‬‬ ‫در صورت احراز احتکار کاال‪ ،‬صاحب ان جریمه می شود‬ ‫و کاال به س��ود دولت مصادره می شود و در نهایت توزیع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل ها احتکار کرده اند‬ ‫درباره احتکار برخی محصوالت فوالدی‪ ،‬فرهاد منفرد‪،‬‬ ‫کارش��ناس فوالد در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫احتکاری در زمینه محصوالت فوالدی انجام شده باشد‪،‬‬ ‫یک مصرف کنن��ده جزء قادر به انج��ام ان نخواهد بود‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان نی��ز چنین کاری انج��ام نمی دهند‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬دالالن و واس��طه گرانی وجود دارند که دست‬ ‫به احت��کار می زنند‪ .‬ای��ن دالالن در حقیق��ت به نوعی‬ ‫تعیین کننده بازار ش��ده اند و این موضوع از این مس��ئله‬ ‫نش��ات می گیرد که دولت یک سیس��تم عریض و طویل‬ ‫ایجاد کرد ه و سبب شده که دالالن نرخ را تعیین کنند و‬ ‫با انبار و احتکار کردن بر قیمت ها سوار شوند‪.‬‬ ‫منفرد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬امیدوارم از این به بعد‬ ‫ش��اهد شکاف قیمت گذاری نباشیم تا فرصت برای رانت‬ ‫ایجاد نشود و به دنبال ان شاهد احتکار محصوالتی چون‬ ‫فوالد نیز نباشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و‬ ‫مبنا ق��رار دادن ان در بورس کاال به صورت دس��توری‬ ‫هم س��بب رانت شده اس��ت‪ .‬موضوع این است که ابتدا‬ ‫تصمیم می گیریم و پس از ان نظر کارشناس��ان را جویا‬ ‫می شویم که این تصمیم های ناگهانی دولت سبب ایجاد‬ ‫رانت و دالل پروری می شود که با توجه به این روش‪ ،‬هم‬ ‫تولیدکننده متضرر می ش��ود و هم مصرف کننده ناراضی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫منفرد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬دولت با بخشنامه های‬ ‫مختل��ف و بدون نظر کارشناس��ان در بازار تصمیم هایی‬ ‫می گیرد که اش��تباه اس��ت و فش��اری ک��ه انجمن ها و‬ ‫تولیدکنندگان به دولت وارد می کنند س��بب می ش��ود‬ ‫تصمیم دول��ت برگردد و ان بخش��نام ه تغییر کند‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬اگر تصمیم ها به صورت مش��ورتی‬ ‫و زیر نظر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران که نماینده‬ ‫تولیدکنندگان فوالد در کش��ور است‪ ،‬گرفته شود‪ ،‬تمام‬ ‫ابعاد ان لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پایان تاکید کرد‪ :‬تجربه نشان داده‬ ‫که هر جایی واسطه ها احساس کنند بازار مناسبی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬خود را کنار خواهند کش��ید و ان زمان نه حبابی‬ ‫ش��کل خواه��د گرفت و ن��ه احتکاری و بازار به دس��ت‬ ‫تولیدکنندگان خواهد افتاد‪.‬‬ ‫ریل یوای سی ‪ ۶۰‬در اصفهان تولید شد‬ ‫ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان‪ ،‬موف��ق به تولید ی��ک هزار تن‬ ‫ری��ل با مش��خصه فنی «یوای س��ی‪ )UIC۶۰( »۶۰‬بر اس��اس‬ ‫استانداردهای جهانی شد‪ .‬به گزارش ایرنا از روابط عمومی ذوب‬ ‫اهن اصفهان‪ ،‬مدیر مهندس��ی نورد این ش��رکت‪ ،‬کاربرد اصلی‬ ‫ری��ل ‪ UIC۶۰‬را در خطوط پر س��رعت راه اه��ن عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬ذوب اهن قادر به تولید ساالنه ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫تن ریل اس��ت‪ .‬محمدامین یوس��ف زاده افزود‪ :‬یک هزار تن ریل‬ ‫‪ UIC۶۰‬با کیفیت در این شرکت تولید شده و امادگی الزم برای‬ ‫تولی��د انبوه این محصول نیز وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان پس از تولید ریل ‪ U۳۳‬و تحویل ان به راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬موفق به تولید ریل ‪ UIC۶۰‬بر اساس استانداردهای‬ ‫جهانی ش��د‪ .‬مدیر مهندس��ی ن��ورد ذوب اهن اصفه��ان تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید این محصول راهبردی حمل ونقل ریلی در ش��رایط‬ ‫کنونی تحریم ها ارزشمند است و این شرکت قادر به تامین تمام‬ ‫نیازهای راه اهن جمهوری اس�لامی بدون نیاز به واردات اس��ت‪.‬‬ ‫یوسف زاده اظهار کرد‪ :‬برای تولید ریل ‪ ،UIC۶۰‬به طور کامل از‬ ‫توان کارشناس��ان و متخصصان داخلی استفاده شده است‪ .‬الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت که نخس��تین محموله ریل ملی تولید شده در‬ ‫ش��رکت ذوب اهن اصفهان به مناس��بت عید فطر امسال به راه‬ ‫اهن جمهوری اس�لامی تحویل داده شد‪ .‬قرارداد راه اندازی خط‬ ‫تولید ریل ملی‪ ،‬تیر سال ‪ ۱۳۹۳‬با حضور وزیران تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و راه و شهرس��ازی در ذوب‬ ‫اهن اصفهان امضا شد‪ .‬همچنین واحد تولید ریل ملی با مشخصه‬ ‫فنی (‪ )UIC۶۰‬به عنوان‬ ‫‪ ۴۵‬دیگ فرسوده ایرالکو از مدار تولید خارج می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت الومینیوم ایران(ایرالکو) گفت‪ ۴۵ :‬دیگ‬ ‫فرس��وده خطوط تولید قدیم این ش��رکت تا پایان شهریور‬ ‫امس��ال از مدار خارج و با این اقدام‪ ،‬چرخه حذف دیگ های‬ ‫االینده در این واحد صنعتی مادر تخصصی کامل می ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد مجیدی افزود‪ ۷۰۰ :‬دیگ فرس��وده و‬ ‫االینده در خطوط یک و ‪ ۲‬این شرکت از مدار تولید خارج و‬ ‫خطوط ‪ ۳‬و ‪ ۴‬این واحد تولیدی نیز بهسازی و به روزرسانی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی درباره س��اخت مجموعه اندسازی شرکت‬ ‫ایرالکو نیز گفت‪ :‬بخشی از طرح های ساختمانی این مجموعه‬ ‫از مح��ل اعتبار داخلی ایرالکو در حال س��اخت اس��ت و به‬ ‫منظور تامین نقدینگی‪ ،‬مذاکره های متعددی با شرکت های‬ ‫مختلف ش��ده و توافق هایی نیز حاصل شده است‪ .‬مجیدی‬ ‫گفت‪ :‬این ش��رکت ب��ا تمام ظرفیت در حال تولید اس��ت و‬ ‫تالش ش��ده که با اعمال سیاست های موثر‪ ،‬کمترین اسیب‬ ‫در شرایط س��خت اقتصادی متوجه این واحد تولیدی مهم‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت الومینیم ایران (ایرالکو) ادامه داد‪:‬‬ ‫این شرکت مادر تخصصی با تمام ظرفیت در راستای تحقق‬ ‫منوی��ات رهبر معظ��م انقالب در حوزه اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫همراهی ب��ا برنامه های دولت تدبیر و امید به صحنه امده و‬ ‫تولید با کیفیت و رقابت پذیر با شرکت های خارجی را هدف‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1143‬‬ ‫پیاپی ‪2461‬‬ ‫معدن‬ ‫هنر و سینما درخدمت مستندسازی معدن‬ ‫‹ ‹مانعی برای خام فروشی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه حضور مستندسازان در بخش معدن و صنایع معدنی در راستای‬ ‫تفاهمنامه ایمیدرو و مرکز س��ینمای مستند اجرایی می شود‪ ،‬به طوری که‬ ‫ظرفیت های این بخش از زاویه دید مستندسازان منعکس شود‪ .‬پیش تر‬ ‫در مرداد‪ ،‬برنامه مشابهی در معدن مس سونگون اجرا شده بود‬ ‫‹ ‹شمش گل گهر‪ ،‬اواخر پاییز‬ ‫گل گه��ر ‪ ۲‬کارخان��ه تولید اهن اس��فنجی ب��ا مجموع‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۳.۷‬میلی��ون تن دارد‪ .‬بر اس��اس گ��زارش ارائه‬ ‫ش��ده‪ ،‬کارخان��ه ‪ ۲‬میلیون تنی این ش��رکت‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫واح��د تولیدکننده اهن در ایران اس��ت‪ .‬گل گهر کارخانه‬ ‫یک میلیون تنی ش��مش فوالد را نی��ز در حال راه اندازی‬ ‫دارد که بر اس��اس پیش بینی ها ت��ا اواخر پاییز به تولید و‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬همچنین برای تکمیل زنجیره تولید‪،‬‬ ‫طرحی در دست اجراست که هدف ان تولید ‪ ۳.۵‬میلیون‬ ‫تن ورق فوالدی به عرض ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬میلی متر اس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫قراردادهای اولیه ان بس��ته ش��ده و پیمانکاران مش��غول‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬نکته قابل توجه اینکه بقیه ش��رکت های‬ ‫معدنی‪ ،‬تا مرحله تولید ورق فوالدی پیش نرفته اند و تنها‬ ‫به تولید شمش فوالد رسیده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های تولیدی به رسانه تبدیل شود‬ ‫مستندس��ازان‪ ،‬خواهان همکاری بیشتر بخش معدن با‬ ‫رسانه هنر هس��تند‪ .‬برنامه حضور مستندسازان در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی در راستای تفاهمنامه بین ایمیدرو‬ ‫و ان مرکز اجرایی می شود‪ ،‬به طوری که ظرفیت های این‬ ‫بخش از زاویه دید مستندس��ازان منعکس ش��ود‪ .‬پیش تر‬ ‫در مرداد‪ ،‬برنامه مش��ابهی در معدن مس س��ونگون اجرا‬ ‫ش��ده بود‪ .‬س��ید محمد مهدی طباطبایی نژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مرکز گس��ترش سینمای مستند و تجربی‪ ،‬پس از اشنایی‬ ‫ای��ن گروه با فعالیت های اقتصادی و اجتماعی گل گهر‪ ،‬در‬ ‫نشست مشترک مستندسازان با مدیران شرکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گهر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف کلی همکاری ایمیدرو‬ ‫و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‪ ،‬ارتباط نزدیک‬ ‫هنر رسانه با بخش معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹راز ماندگاری فعالیت های تولیدی‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون در فیلم های مس��تند نس��بت‬ ‫ب��ه معرفی این حوزه غفلت ش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بخش هنر‬ ‫می تواند بازوی کاری این حوزه ش��ود که به ارزش افرینی‬ ‫و تولید ثروت مش��غول اس��ت‪ .‬به اعتقاد مدیرعامل مرکز‬ ‫گسترش سینمای مستند و تجربی‪ ،‬چنانچه گسترده ترین‬ ‫فعالیت ها – حتی اگر س��ودمند و ثروت افرین باش��د‪ -‬به‬ ‫رس��انه تبدیل نش��ود‪ ،‬ماندگار نخواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مهم تری��ن کارکرد بخش هنر در معرف��ی معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬کمک به اعتال و توسعه این بخش است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنام�ه س�اخت ‪ ۱۰‬مس�تند مع�دن و صنایع‬ ‫معدنی‬ ‫طباطبایی نژاد با ابراز خرسندی از توجه ایمیدرو و رییس‬ ‫هیات عامل به همگرایی بخش سینمای مستند و معدن‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امس��ال برای نخس��تین بار برنامه ساخت ‪۱۰‬‬ ‫مس��تند در حوزه معدن و صنایع معدنی را در دستور کار‬ ‫تولید مشترک داریم‪ .‬وی هدف نخست اجرای برنامه های‬ ‫س��فر مستندسازان به معادن کش��ور را انگیزشی خواند و‬ ‫گفت‪ :‬حمایت ایمیدرو از این اقدام مش��ترک‪ ،‬در راستای‬ ‫معرفی و ساخت اثار مربوط به این بخش از اقتصاد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مرکز گس��ترش سینمای مستند و تجربی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه مستندس��از‪ ،‬نگاه��ی تمجیدی از بخش معدن‬ ‫نخواهد داش��ت‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬رویکرد مصلحانه و کمک به‬ ‫ارتقای این ح��وزه‪ ،‬از اهداف اجرای این برنامه مش��ترک‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬فرهاد َو َرهرام‪ ،‬از مستندس��ازان بنام و‬ ‫پیشکسوت‪ ،‬اشاره ای به تاریخ ساخت مستندهای صنعتی‬ ‫در ای��ران و جهان ک��رد و خواهان حمایت ش��رکت های‬ ‫معدنی و صنعتی از ساخت اثار مربوط به این حوزه شد‪.‬‬ ‫ورهرام تصریح ک��رد‪ :‬فرم هنری‪ ،‬قابلیت اجرا در فضای‬ ‫مستند را نیز دارد و از این رو می توان مستندسازان را وارد‬ ‫همکاری با بخش معدن کرد‪.‬‬ ‫مژگان صیادی‪ ،‬دیگر مستندس��از نیز با ابراز خرسندی‬ ‫از توس��عه جریان معدنکاری در ایران با هدف ایجاد ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مش��اهده نوع مدیریتی که ماده خام را‬ ‫ب��ه محصول تبدیل می کند‪ ،‬حس خوب��ی را نزد مخاطب‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ه چالش نبود اموزش برای س��اخت مس��تند در‬ ‫بخش های تولیدی اش��اره کرد و گفت‪ :‬با اعزام اس��تادان‬ ‫ب��ه مراکز معدن��ی و صنایع معدنی‪ ،‬می ت��وان اصول اولیه‬ ‫مستندسازی را در قالب برگزاری کارگاه های اموزشی‪ ،‬به‬ ‫روابط عمومی ها اموزش داد‪.‬‬ ‫ارش اس��حاقی‪ ،‬دیگر مستندس��از در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫س��اخت اثار مس��تند‪ ،‬ابتدا نیاز به اسیب شناسی در این‬ ‫حوزه دارد که پس از ان تبدیل به مستند می شود‪.‬‬ ‫اس��حاقی اظهار کرد‪ :‬با توجه به ابع��اد اثرگذاری حوزه‬ ‫معدن در امور اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬ساخت هر تعداد اثار‬ ‫مستند‪ ،‬نخس��تین گام در حرکت و اقدامات های فرهنگی‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن برنامه می تواند ارتب��اط فرهنگ و‬ ‫بخش تولید را محکم کند‪ .‬‬ ‫‹ ‹تدوین و اجرای س�ند مس�ئولیت اجتماعی‬ ‫گل گهر‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬ابوذر حلوایی پ��ور‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫ش��رکت گل گهر نیز ضمن اعالم امادگ��ی برای همکاری‬ ‫متقابل با س��ینمای مس��تند گفت‪ :‬کمبودها و نقص هایی‬ ‫ک��ه در این بخش وج��ود دارد را می پذیریم اما با توجه به‬ ‫برنامه هایی که در ‪ ۴‬س��ال گذش��ته با هدف تقویت روابط‬ ‫عمومی اج��را کرده ایم‪ ،‬عزم مدیران ارش��د این مجموعه‬ ‫برای پر کردن خالهای موجود جدی است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬گزارشی از اقدامات‬ ‫انجام ش��ده در بخش های تولیدی‪ ،‬مسئولیت اجتماعی و‬ ‫توج��ه به اثار فرهنگ��ی ارائه کرد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬مجتمع‬ ‫گل گهر در س��ال های اخیر توانسته زنجیره کامل تولید از‬ ‫معدن تا کارخانه های اهن اس��فنجی و فوالد را در اختیار‬ ‫بگیرد‪ .‬مدی��ر روابط عمومی گل گهر تصریح کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫طرح های توسعه ای و تولیدی‪ ،‬این شرکت سند مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی را نیز تدوی��ن و اجرایی کرده اس��ت‪ .‬از نتایج‬ ‫این سند می توان به س��اخت بیمارستان ‪ ۱۲۸‬تختخوابی‬ ‫سیرجان (با پیش��رفت‪۴۰‬درصدی تاکنون)‪ ،‬اجرای کامل‬ ‫پ��روژه تصفیه خانه س��یرجان‪ ،‬پای��ان ط��رح بازچرخانی‬ ‫اب ب��ا ه��دف کاهش االیندگ��ی‪ ،‬س��اخت بزرگ ترین و‬ ‫مجهزترین مجموعه ورزش��ی منطقه در س��یرجان‪ ،‬طرح‬ ‫در ح��ال اجرای ‪ ۵۸۰۰‬هکتاری درختکاری‪ ،‬بازس��ازی و‬ ‫مدرن س��ازی تنها سینمای شهرستان سیرجان و رساندن‬ ‫ان به استانداردهای ش��هرهای بزرگ‪ ،‬بازسازی و ساخت‬ ‫س��الن های تئاتر‪ ،‬حمایت از نخبگان شهرستان‪ ،‬همکاری‬ ‫در تدوین و ارائه کتاب های مرتبط با مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫در مدارس‪ ،‬اجرای خط اهن س��یرجان‪-‬کرمان(در مرحله‬ ‫انتخاب پیمانکار) و‪ ...‬اش��اره ک��رد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به طور‬ ‫کلی میزان متوسط مشارکت گل گهر در پروژه های حوزه‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ب��ه ‪۹۰‬درصد می رس��د‪ .‬حلوایی پور‬ ‫درب��اره انتق��ال اب اظهار ک��رد‪ :‬خط انتق��ال اب از بندر‬ ‫عباس‪ ،‬ابتدا به مجتمع گل گهر می رس��د‪ .‬این پروژه‪ ،‬نقش‬ ‫حیاتی در تامین اب کارخانه های فعلی و طرح های توسعه‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس برنامه تدوین شده تا اواخر سال‬ ‫اینده (‪ )۱۳۹۸‬بخش نخس��ت خط انتقال اب بهره برداری‬ ‫می ش��ود‪ .‬پ��س از ان اب از گل گه��ر به س��یرجان صادر‬ ‫می ش��ود که دغدغه کمبود اب ب��رای مصارف صنعتی و‬ ‫شرب را برطرف می کند‪.‬‬ ‫فرهاد َو َرهرام‬ ‫فرم هنری‬ ‫قابلیت اجرا در‬ ‫فضای مستند‬ ‫را نیز دارد‪ ،‬از‬ ‫این رو می توان‬ ‫مستندسازان را‬ ‫وارد همکاری با‬ ‫بخش معدن کرد‬ ‫دستورشریعتمداری برای پیگیریحادثه معدن کرمان‬ ‫درپ��ی حادثه معدن اب نیل کرم��ان‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬دس��تور رس��یدگی ب��ه وضعیت‬ ‫اس��یب دیدگان را به رییس این س��ازمان در اس��تان‬ ‫ابالغ ک��رد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬به دنب��ال حادثه معدن‬ ‫زغال سنگ اب نیل کرمان‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تور پیگیری این حادثه‬ ‫را ص��ادر کرد‪ .‬در پیام تس��لیت محمد ش��ریعتمداری‬ ‫خطاب به مهدی حس��ین نژاد‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمان امده اس��ت‪« :‬اطالع از‬ ‫درگذشت یکی زحمتکش��ان عزیز معدن زغال سنگ‬ ‫اب نیل کرمان‪ ،‬جناب اقای حس��ین محس��نی زاده و‬ ‫مجروح ش��دن ‪ ۳‬نفر دیگر باعث تاثر ش��د‪ .‬هر چند بر‬ ‫اس��اس گزارش های دریافت ش��ده‪ ،‬حادثه حاصل‪ ،‬از‬ ‫مس��ئله ای غیر ارادی و ریزش و لغزش س��نگ بوده‪ ،‬با‬ ‫این ح��ال انتظار دارم به عنوان نماینده وزارتخانه‪ ،‬پیام‬ ‫تس��لیت اینجانب و خانواده بزرگ صنعت و معدن را به‬ ‫بازماندگان درگذش��ته ابالغ کنید و نس��بت به بررسی‬ ‫و رس��یدگی به طی مراحل درمان افراد اس��یب دیده‬ ‫اقدام��ات الزم را انج��ام دهید‪ ».‬گفتنی اس��ت رییس‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به ناایمن‬ ‫بودن اتاقک محل اس��تراحت کارگران به فارس گفت‪:‬‬ ‫جزئیات چگونگی وقوع حادثه معدن زغال س��نگ اب‬ ‫نیل کرمان پس از بررس��ی گزارش ها اعالم می ش��ود‪.‬‬ ‫نادعلی اسماعیلی درباره حادثه معدن زغال سنگ اب‬ ‫نیل کرمان گفت‪ :‬س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫پ��س از وقوع حادثه در جری��ان ان قرار گرفت‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران افزود‪ :‬براساس‬ ‫گزارش های رس��یده‪ ،‬حادثه یاد شده‪ ،‬بیرون از معدن‬ ‫و پس از پایان س��اعت اداری به وقوع پیوسته است‪ .‬وی‬ ‫بی��ان کرد‪ ۶ :‬کارگر معدن در اتاقکی که خارج از معدن‬ ‫به عنوان محل اس��تراحت تعبیه شده حضور داشته اند‬ ‫که به دلیل رانش زمین‪ ،‬تکه سنگی از کوه جدا می شود‬ ‫و روی اتاقک محل استراحت این کارگران می افتد که‬ ‫خراب شدن دیوار اتاقک منجر به زخمی شدن تعدادی‬ ‫و همچنین جان باختن یک کارگر که در انجا استراحت‬ ‫می کردند‪ ،‬ش��د‪ .‬وی در پاس��خ به این پرسش که چرا‬ ‫اتاقک محل اس��تراحت کارگران در مکانی ایمن تعبیه‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع باید بررسی شود‪ .‬اتاقک‬ ‫از مح��ل مناس��ب و ایمنی فنی برخ��وردار نبوده که با‬ ‫افتادن یک تکه سنگ‪ ،‬دیواره ان خراب شده است‪.‬‬ ‫ب��دون تردید با هنر بهتر می توان گوهرهای‬ ‫ن��اب زمی��ن که خداون��د در س��رزمین ما قرار‬ ‫داده اس��ت را معرفی کرد و شناس��اند‪ .‬اگر هنر‬ ‫با داس��تان هایی ک��ه کارگران مع��ادن هر روز‬ ‫ب��ا ان درگیر هس��تند همراه و عجین ش��ود با‬ ‫دی��د زیباش��ناختی‪ ،‬مش��کالت و چالش هایی‬ ‫ک��ه فعاالن این حوزه با انها درگیر هس��تند را‬ ‫به تصویر می کش��د‪ .‬از ای��ن رو ایمیدرو با هدف‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت هنری برای گس��ترش و‬ ‫تروی��ج موضوع ه��ای مربوط ب��ه بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی‪ ،‬دس��ت ب��ه اقداماتی همچون‬ ‫برگ��زاری جش��نواره عکس زده اس��ت‪ .‬مهدی‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل ایمیدرو یکی از‬ ‫کسانی است که به نقش هنر در توسعه معادن‬ ‫توجه نشان داده و خواستار توجه هنرمندان در‬ ‫زمینه های موس��یقی‪ ،‬عکاس��ی‪ ،‬فیلم و … در‬ ‫توس��عه بخش صنعت و معدن ش��ده است‪ .‬از‬ ‫دید من‪ ،‬هنر می تواند در جذب سرمایه گذاران‬ ‫داخل��ی و خارج��ی در بخ��ش معدن بس��یار‬ ‫موث��ر باش��د‪ .‬تصویرس��ازی از کار کارگ��ران و‬ ‫ظرفیت های نهفته در یک معدن می تواند برای‬ ‫س��رمایه گذاران ایجاد انگیزه کند تا انها به این‬ ‫س��مت متمایل ش��وند‪ .‬به نظر من هنر عکاسی‬ ‫و مستندس��ازی در معادن بیش از دیگر هنرها‬ ‫می تواند کاربردی باش��د‪ .‬تجربه نشان داده که‬ ‫گاهی یک عکس می تواند جامعه و حتی تاریخ‬ ‫را دگرگ��ون ک��رده و اثار ژرفی به جای بگذارد‪.‬‬ ‫ش��اید تنها ی��ک عکس از کارگ��ران معادن در‬ ‫ش��رایط کاری دشوار به بهترین نحو بتواند کار‬ ‫معادن در ش��رایط دش��وار را نشان دهد‪ .‬عکس‬ ‫در میان همه مردمان کش��ورها جایگاه ویژه ای‬ ‫دارد و برای کس��انی که در صنایع و معادن کار‬ ‫می کنند ماندگاری زیادی دارد‪ .‬از دید من‪ ،‬هنر‬ ‫می توان��د دردها و نیازه��ای فعاالن معدنی را با‬ ‫زبان��ی زیبا و جذاب بیان کن��د‪ .‬نباید فراموش‬ ‫کنیم ک��ه فعالیت در معدن ب��ا صنعت تفاوت‬ ‫فاحشی دارد‪.‬‬ ‫شرایط کار در کارخانه های صنعتی‪ ،‬مشخص‬ ‫و قابل پیش بینی است‪ ،‬در حالی که فعالیت در‬ ‫معادن چنین نیس��ت و ای��ن امکان وجود دارد‬ ‫که هر لحظه ش��اهد اتفاقی باشیم که انتظار ان‬ ‫را نمی کشیدیم‪.‬‬ ‫بای��د در پای��ان بگویم ک��ه کار و زندگی در‬ ‫معدن‪ ،‬یک داس��تان دراماتیک بلند است که از‬ ‫زوایای مختلف هنری می توان ان را بررسی کرد‪.‬‬ ‫بیشتر کارگران از خانواده خود جدا می شوند و‬ ‫برای امرار معاش در شرایط دشوار کار می کنند‪.‬‬ ‫این هنر اس��ت که ب��ه زیبایی می تواند دردها و‬ ‫مشکالت معدنکاران را نشان دهد‪.‬‬ ‫پیاده سازی مدیریت‬ ‫مصرف اب و انرژی در‬ ‫سنگ اهن فالت مرکزی‬ ‫مجتمع معادن س��نگ اهن ف�لات مرکزی‪،‬‬ ‫پیاده س��ازی مدیری��ت درس��ت در مصرف اب‬ ‫و ان��رژی را عملیاتی می کن��د‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران‪ ،‬علی ایرانمنش مدیر ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬محیط زیست و انرژی (‪ )HSEE‬این‬ ‫مجتمع با بیان این مطلب در نخس��تین جلس��ه‬ ‫کارگروه مدیریت س��بز اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫برای کاهش هزینه و اثار منفی زیس��ت محیطی‬ ‫ناش��ی از مصرف‪ ،‬کاهش ضایعات‪ ،‬مصرف بهینه‬ ‫منابع و همچنین بهبود محیط زیس��ت از اهداف‬ ‫این کارگروه اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬مصوبه های‬ ‫کارگروه مدیریت سبز پس از تصویب در کمیته‬ ‫عالی ‪ HSEE‬در س��طح مجتمع الزم االجراست‬ ‫و اعض��ای ای��ن کارگروه موظفند ب��رای تحقق‬ ‫اه��داف کارگ��روه‪ ،‬اقدام ب��ه ارائ��ه راهکارهای‬ ‫عمل��ی‪ ،‬جمع اوری تجربه های داخلی و خارجی‬ ‫و نیز شناس��ایی فناوری های نوین و س��ازگار با‬ ‫محیط زیس��ت کنن��د‪ .‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت و انرژی ‪ HSEE‬مجتمع معادن‬ ‫سنگ اهن فالت مرکزی با اشاره به اینکه رسالت‬ ‫کارگروه مدیریت سبز‪ ،‬پیاده سازی یک مدیریت‬ ‫صحی��ح در مص��رف اب و انرژی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درصدد هس��تیم با مش��ارکت اعض��ا‪ ،‬همکاری‬ ‫کمیته عالی ‪ HSEE‬مجتمع و همت کارکنان‪،‬‬ ‫این مجتمع را به عنوان یک صنعت سبز معرفی‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬نخس��تین گام این کارگروه‪،‬‬ ‫برقراری یک الزام برای مدیریت‪ ،‬رعایت مصرف‬ ‫بهینه اب و انرژی و نیز کاهش هزینه هاست‪ .‬به‬ ‫گفته ایرانمنش‪ ،‬این کارگروه به صورت منظم و‬ ‫هفته اول هر ماه تشکیل می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور در معدن ش��ماره ‪ ۳‬که لق��ب بزرگ ترین معدن‬ ‫خاورمیانه را دارد‪ ،‬نقطه عطفی در برنامه س��فر اهالی هنر‬ ‫به این معدن بود؛ معدنی که گفته می ش��ود مرغوب ترین‬ ‫س��نگ اهن منطقه را دارد و از ابعاد ‪ ۱.۷‬کیلومتر در ‪۱.۶‬‬ ‫کیلومت��ر برخوردار اس��ت‪ .‬ط��ول هر پله ان ب��ه ‪ ۱۵‬متر‬ ‫می رس��د و اکن��ون تا عمق ‪ ۲۰۰‬متر ان اس��تخراج انجام‬ ‫می شود‪ .‬قرار است تا پایان عمر معدن به عمق ‪ ۴۳۰‬متری‬ ‫برس��یم‪ .‬بر اساس گزارشی که از سوی امیر منصوری پناه‪،‬‬ ‫مدیر معدن ش��ماره ‪ ۳‬ارائه شد‪ ،‬از ‪ ۱.۲‬میلیارد تن ذخیره‬ ‫س��نگ اهن در ‪ ۶‬معدن گل گه��ر‪۶۰ ،‬درصد در دل همین‬ ‫معدن است‪ .‬برنامه های این معدن نشان می دهد که ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیون تن از ذخیره سنگ اهن‪ ،‬به صورت روباز برداشت‬ ‫می ش��ود‪ .‬پناهی به نکاتی اش��اره می کند که می توانست‬ ‫منافع بیش��تری نصیب کشور کند‪« :‬در دوره احمدی نژاد‪،‬‬ ‫این معدن بزرگ‪ ۳ ،‬س��ال تعطیل بود‪ .‬حس��اب کنید چه‬ ‫منافع��ی را در ان مدت از دس��ت دادی��م!» وی در ادامه‬ ‫ب��ه موضوع چالش فناوری هم اش��اره می کند و می افزاید‪:‬‬ ‫چنانچه قادر به برداش��ت زیر زمینی باشیم‪ ،‬ماده معدنی‬ ‫بیشتری نصیب زنجیره فوالد خواهد شد‪ .‬پناهی می افزاید‪:‬‬ ‫از این معدن س��االنه ‪ ۱۵‬میلیون تن م��اده معدنی خارج‬ ‫ی به همراه‬ ‫می ش��ود و همین امر حجم انبوه��ی جابه جای ‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه بای��د تاکید ک��رد که هم اکنون نی��از به ‪۱۲۰‬‬ ‫دامپتراک داریم که با توجه به قیمت های فعلی‪ ،‬به هزینه‬ ‫زیادی نیاز است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مستندسازان پرسش هایی‬ ‫درباره وضعیت مص��رف اب‪ ،‬برخورد با اب های زیرزمینی‬ ‫و محیط زیس��ت منطقه می پرس��ند که برخی پاسخ داده‬ ‫می ش��وند و به عنوان مثال انتق��ال اب موجود در معدن‬ ‫به کارخانه های فراوری و اس��تفاده از ان‪ ،‬جزو نکات قابل‬ ‫توجه در معدن اس��ت‪ .‬وی می گوی��د‪ :‬معدن و زنجیره ان‬ ‫ظرفیت باالیی برای اشتغال دارد‪ .‬برداشت هر ‪۴۵‬هزار تن‬ ‫ماده معدنی‪ ،‬یک شغل ایجاد می کند‪ .‬هم اکنون ‪۲۳۰۰‬نفر‬ ‫فقط در بخش معدن مش��غول به کار هستند‪ .‬مدیر معدن‬ ‫در برابر پرس��ش حاض��ران درباره ترکیب نیروی انس��انی‬ ‫شاغل در این شرکت می گوید‪۸۰ :‬درصد این نیروها بومی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫علیرضا باقری‪/‬عضو هیات‬ ‫مدیره خانه معدن ایران‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫گروه ‪ ۳۰‬نفره مستندس��ازان‪ ،‬سفری دو روزه از معادن‬ ‫گل گهر و کارخانه های فراوری ان منطقه داشتند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬در این جمع تنی‬ ‫چن��د از نخب��گان و پیشکس��وتان حوزه مس��تند‪ ،‬حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬این تیم روز نخس��ت از معدن شماره ‪ ۳‬گل گهر‬ ‫(گه��ر زمین) و کارخانه های فراوری دیدن کرد و روز دوم‬ ‫در معدن شماره یک در بخش های سنگ شکن‪ ،‬کنسانتره‬ ‫و گندله س��ازی و طرح های تولید ش��مش و ورق فوالدی‬ ‫گل گهر حضور یافت‪ .‬این برنامه تنها فعالیت های تولیدی‬ ‫را منعک��س نکرد بلکه زمینه ای برای همکاری بخش هنر‬ ‫با حوزه تولید شد‪.‬‬ ‫گل گه��ر از ‪ ۶‬ناحی��ه معدنی تش��کیل ش��ده که معدن‬ ‫ش��ماره یک در اختیار ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫و معدن ش��ماره سه در اختیار گهر زمین است‪ ۴( .‬معدن‬ ‫دیگر متعلق به مجتمع س��نگ اهن س��یرجان‪ ،‬وابسته به‬ ‫ت ان را بر‬ ‫ایمیدرو است که ش��رکت های خصوصی فعالی ‬ ‫عهده گرفته اند‪).‬‬ ‫معادن یک و س��ه که تا سال های گذشته‪ ،‬تنها مشغول‬ ‫تولید س��نگ اهن و کنس��انتره بودند‪ ،‬امروز توانس��ته اند‬ ‫زنجیره کامل��ی از تولیدات را در اختی��ار بگیرند‪ .‬تنها در‬ ‫ش��رکت گل گه��ر ‪ ۷‬خط تولید کنس��انتره به ظرفیت ‪۱۵‬‬ ‫میلی��ون ت��ن و ‪ ۲‬کارخانه گندله س��ازی ب��ه ظرفیت ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون تن فعالیت دارند‪ .‬ان طور که در برنامه ش��رکت‬ ‫گل گهر قرار دارد خط تولید شمش به ظرفیت یک میلیون‬ ‫تن‪ ،‬اواخر پاییز راه اندازی می شود‪ .‬در کنار این کارخانه نیز‬ ‫پروژه تولید ورق فوالدی این شرکت وارد عملیات ساخت‬ ‫شده که با راه اندازی ان‪ ،‬مجموعه ای با ارزش افزوده باالتر‬ ‫به این مجتمع افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در برنامه دو روزه حضور مستندسازان در معادن گل گهر مطرح شد‬ ‫ظرفیت هنر‬ ‫برای انعکاس‬ ‫مشکالت معدن‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1143‬‬ ‫پیاپی ‪2461‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افسار اقتصاد‬ ‫جهان در دست‬ ‫کیست؟‬ ‫ثمن رحیمی راد‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بی اچ پی بیلت��ون در اس��ترالیا می گوی��د اگ��ر‬ ‫تنش های چین و امریکا باال بگیرد‪ ،‬بر درامدهای‬ ‫ای��ن ش��رکت تاثی��ر منفی خواهد داش��ت چون‬ ‫مش��تری نیم��ی از کامودیتی های��ی که بی اچ پی‬ ‫تولید می کند‪ ،‬چین اس��ت‪ .‬فقط بی اچ پی نیست؛‬ ‫هر اتفاقی که بین دو اقتصاد بزرگ جهان بیفتد‪،‬‬ ‫اقتصاد س��ایر نقاط را از خ��ود متاثر خواهد کرد‪،‬‬ ‫زیرا ای��ن اقتصاده��ا مصرف کنن��ده محصوالت‬ ‫سایر کش��ورها و همین طور تولیدکننده اقالمی‬ ‫هس��تند که س��ایر نقاط دنیا مص��رف می کنند‪.‬‬ ‫چنی��ن تصویری این واقعی��ت را به ذهن متبادر‬ ‫می کن��د که جهان با همه پهن��اوری خود تا چه‬ ‫ان��دازه کوچ��ک و اقتصاد ان تا چ��ه اندازه به هم‬ ‫پیوس��ته است‪ .‬این پیوس��تگی اقتصاد در بازاری‬ ‫همچ��ون بازار جهانی مواد و صنایع معدنی‪ ،‬خود‬ ‫را بیش��تر نشان می دهد؛ بازاری که از استرالیا به‬ ‫چین و از چین تا امریکا کش��یده ش��ده و س��ایر‬ ‫نق��اط جهان نیز به گونه ای به این ‪ ۳‬نقطه مرتبط‬ ‫هس��تند و حاال هم که دو اقتصاد بزرگ جهان به‬ ‫جان هم افتاده اند به نظر می رس��د اثار برامده از‬ ‫جنگ دامن همه را بگیرد‪ ،‬در حالی که چشم دنیا‬ ‫به کنش و واکنش های این دو دوخته شده است‬ ‫و این است داستان اقتصاد جهان در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی اما نقش اول این داس��تان که پیشاپیش‬ ‫دیگران وقایع را ترسیم می کند‪ ،‬شاید همان مرد‬ ‫نه چندان جذاب ‪ ۷۲‬س��اله ای اس��ت که ‪ ۲‬سالی‬ ‫می ش��ود به کاخ س��فید وارد شده و سیاست های‬ ‫او چن��دان به مذاق دنی��ا حتی نزدیکانش خوش‬ ‫نیامده است‪ .‬اخبار منتشر شده به خوبی گواه ان‬ ‫است که نه تنها شریکان تجاری در سراسر جهان‬ ‫از ترامپ و سیاست های یکجانبه او که فقط منافع‬ ‫امری��کا را دنبال می کند‪ ،‬به س��توه امده اند‪ ،‬بلکه‬ ‫حتی نزدیکانش که با او در کاخ س��فید و در اداره‬ ‫دولت همکار هس��تند علیه او دست به افشاگری‬ ‫می زنن��د‪ ،‬همچون مقاله ای که روزنامه امریکایی‬ ‫نیویورک تایمز از سوی یک مقام ارشد ناشناس در‬ ‫کاخ سفید منتشر کرده و در ان ترامپ را نامتعادل‬ ‫خوانده اس��ت‪ .‬گویا افسار اقتصاد جهان در دست‬ ‫کسی است که به گفته نزدیکانش نامتعادل است‬ ‫و ج��ای تعجب هم ندارد ک��ه بی اچ پی بیلتون از‬ ‫بی ثباتی احساس خطر کند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سا ِی)‪،‬‬ ‫انجمن اه��ن و فوالد چین (س��ی ای ا ‬ ‫هجدهمی��ن کنفران��س بین المللی م��واد خام و‬ ‫ف��والد را برگزار کرد‪ .‬این کنفرانس‪ ،‬چهارش��نبه‬ ‫‪ ۲۸‬ش��هریور (‪ ۱۹‬س��پتامبر) در دالیان اغاز شد‬ ‫و ت��ا جمع��ه ‪ ۳۰‬ش��هریور (‪ ۲۱‬س��پتامبر) ادامه‬ ‫داشت‪ .‬کنفرانس های سیس��ا‪ ،‬هر سال دهه اخر‬ ‫س��پتامبر و پیش از شروع تعطیالت هفته طالیی‬ ‫یکم اکتبر چین‪ ،‬به مدت ‪ ۳‬روز برگزار می ش��وند‪.‬‬ ‫ای��ن کنفرانس یک س��ال در میان در ش��هرهای‬ ‫دالیان و کینگدائو برگزار می ش��ود و از نظر شمار‬ ‫شرکت کننده (‪ ۱۵۰۰‬نفر) بزرگ ترین کنفرانس‬ ‫اهن و فوالد جهان به ش��مار می اید‪ .‬امسال نوبت‬ ‫دالی��ان به عن��وان قطب و مرکز تج��ارت جهانی‬ ‫س��نگ اهن اس��ت که میزبان این رویداد بزرگ‬ ‫باش��د‪ .‬کنفرانس امس��ال با حضور ‪ ۲۵‬سخنران‬ ‫بین الملل��ی برگزار ش��د‪ ،‬در حالی ک��ه بر خالف‬ ‫س��ال های گذش��ته س��خنرانی از ای��ران حضور‬ ‫نداشت‪ .‬در سال های ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۶‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۳‬ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی) کی��وان جعف��ری‬ ‫طهران��ی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د بازاره��ای بین الملل‬ ‫فوالد و سنگ اهن‪ ،‬سخنران ثابت کنفرانس های‬ ‫انجمن اهن و فوالد چین بوده اس��ت‪ .‬به گفته وی‬ ‫حضور نداش��تن س��خنرانی از ایران در کنفرانس‬ ‫سال جاری‪ ،‬از تاثیرات منفی تحریم ها و گواه این‬ ‫موضوع اس��ت که چین دیگر بر تامین مواد اولیه‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله از ایران حساب‬ ‫جدی باز نمی کند‪.‬‬ ‫انتظ��ار کاه��ش قیمت ه��ای بیل��ت پ��س از‬ ‫کنفران��س اس��تانبول وج��ود دارد‪ .‬به��ای بیلت‬ ‫در اخری��ن معام�لات ب��ا توجه به ف��روش یک‬ ‫محمول��ه ‪ ۵۰‬هزار تنی از اوکرای��ن به خاورمیانه‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۷۷‬دالر فوب دریای س��یاه بود‪ ،‬در حالی‬ ‫که یک تولیدکننده روس��ی‪ ،‬بیل��ت را ‪ ۴۹۰‬دالر‬ ‫به ترکی��ه فروخته که مع��ادل ‪ ۴۷۱‬تا ‪ ۴۷۲‬دالر‬ ‫فوب است‪ .‬تقاضا درحال حاضر در منطقه ضعیف‬ ‫است و ترکی ه انتظار دارد قیمت های فوب را برای‬ ‫صادرات بهتر به شرق اس��یا از ‪ ۴۹۰‬به ‪ ۴۸۰‬دالر‬ ‫فوب کاهش دهد‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫سی ای اس بها را به ‪ ۴۶۵‬تا ‪ ۴۷۵‬دالر فوب کاهش‬ ‫خواهند داد‪ ،‬در حالی که بیشتر پیشنهادها اکنون‬ ‫‪ ۴۸۰‬دالر ف��وب اس��ت و مصر ‪ ۵۱۰‬ت��ا ‪ ۵۱۵‬دالر‬ ‫سی اف ار پیشنهاد دریافت کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال کیوان جعفری طهرانی‬ ‫طال به کمک‬ ‫پالتین می رود‬ ‫تحلیلگ��ران می گوین��د فض��ای مطلوب ت��ر در‬ ‫ب��ازار طال به س��ود پالتین خواهد بود که امس��ال‬ ‫ضعیف تری��ن عملک��رد را در فلزات گ��روه پالتین‬ ‫(پی جی ام) داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از کیتکونیوز‪ ،‬بارت‬ ‫میل��ک‪ ،‬مدی��ر اس��تراتژی جهان��ی در ش��رکت‬ ‫تی دی سکیوریتیز اظهار کرد‪ :‬با تثبیت فضای طال‪،‬‬ ‫ضعیف ش��دن دالر امریکا‪ ،‬بهبود ارزش یوان چین‬ ‫و راند افریقای جنوبی و کاهش تولید برای تعدیل‬ ‫هزینه ها‪ ،‬پالتین روزهای بهتری را پیش رو خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫هر اونس پالتین تا اواس��ط هفته گذش��ته ‪۷۹۶‬‬ ‫دالر معامل��ه ش��د و تحلیلگر تی دی س��کیوریتیز‬ ‫انتظار دارد تا پایان امسال به ‪ ۹۰۰‬دالر و تا پایان‬ ‫س��ال اینده میالدی در دی ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۱۱۰۰‬دالر‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫این فلز ارزشمند پس از اینکه اوایل سال جاری‬ ‫میالدی در دی ‪ ۱۳۹۶‬به رکورد ‪ ۱۰۲۸‬دالر صعود‬ ‫کرد‪ ،‬در طول س��ال برای حفظ ارزش خود دست‬ ‫و پنج��ه نرم کرد یعن��ی قیمتش حدود ‪ ۱۵۰‬دالر‬ ‫کمتر از ابتدای س��ال اس��ت و به اندازه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نرخ پاالدیم معامله می شود‪.‬‬ ‫در گزارش هفتگی تی دی سکیوریتیز خاطرنشان‬ ‫ش��ده ک��ه تثبی��ت اوض��اع بازاره��ای نوظهور و‬ ‫بهب��ود فض��ا در بازار ط�لا‪ ،‬به رون��ق تقاضا برای‬ ‫پالتی��ن کم��ک خواه��د ک��رد‪ .‬ضع��ف عملکرد‬ ‫پالتی��ن تا حدودی به دلی��ل عملکرد غیرمطلوب‬ ‫طال از اواس��ط اوری��ل (اوایل اردیبهش��ت) بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با وجود اینکه طال یک دارایی مطمئن به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬ماه ها جن��گ تجاری واش��نگتن و پکن‪،‬‬ ‫باعث ش��ده که س��رمایه گذاران با ای��ن اعتقاد که‬ ‫امری��کا در این جنگ زیان کمت��ری خواهد دید‪،‬‬ ‫دالر خری��داری کنن��د‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬ن��رخ طال در‬ ‫بحبوح��ه تش��دید تنش های تج��اری و دورنمای‬ ‫باالتر رفتن نرخ های بهره امریکا‪ ،‬از باالترین رکورد‬ ‫امس��ال که در اوریل به ثبت رسانده بود‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۲‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته میلک‪ ،‬درحال حاضر وضعیت طال بهتر‬ ‫به نظر می رس��د و این فلز ارزش��مند در محدوده‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬دالر مانده اس��ت‪ .‬نرخ طال تا پایان امسال‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲۷۵‬دالر و تا پایان س��ال اینده میالدی به‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬دالر صعود خواهد کرد‪.‬‬ ‫مبن��ای پیش بین��ی ن��رخ ای��ن تحلیلگ��ر برای‬ ‫ط�لا‪ ،‬افت ش��اخص دالر‪ ،‬پایین رفت��ن انتظارات‬ ‫ب��رای افزایش نرخ ه��ای بهره و نگرانی ه��ا درباره‬ ‫ریس��ک پذیری است که کمک کرده است این فلز‬ ‫زرد نزدیک ‪ ۱۲۰۰‬دالر معامله شود‪.‬‬ ‫اظهار نگرانی بزرگ ترین شرکت معدنی جهان‬ ‫جنگ تجاری‪ ،‬بازار مصرف بی اچ پی بیلتون را تهدید می کند‬ ‫ثمن رحیمیراد‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بی اچ پی بیلتون‬ ‫در گزارش‬ ‫ساالنه ای که‬ ‫سه شنبه هفته‬ ‫گذشته منتشر‬ ‫کرد‪ ،‬افزایش‬ ‫تنش های میان‬ ‫چین و امریکا‬ ‫را تهدیدی برای‬ ‫قدرت خرید‬ ‫مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫رشد تولید و‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫جهان عنوان‬ ‫کرده است‬ ‫ای��ن روزها دونالد ترامپ از ه��ر فرصتی برای افزایش‬ ‫فشار بر چین اس��تفاده می کند‪ .‬تعرفه های جدید از این‬ ‫هفته اعمال می شود و تعرفه ‪۱۰‬درصدی در سال اینده‬ ‫‪ ۲۵‬درصد خواهد شد تا تاجران امریکایی‪ ،‬امکان تطبیق‬ ‫با ش��رایط و تامین کاال از منابع جدید را داش��ته باشند‪.‬‬ ‫دولت ترامپ هشدار داده که اگر چین تالفی کند مالیات‬ ‫همه کاالهای چینی که به امریکا صادر می شود‪ ،‬افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬ترام��پ می گوید تعرفه ه��ا را برای پایان‬ ‫رابطه تجاری ک��ه ان را ناعادالنه می نامند افزایش داده‬ ‫و چی��ن نی��ز گفته که تالفی خواهد ک��رد و از این بابت‬ ‫نگران��ی چندانی ندارد‪ .‬از تاثیر این جنگ تجاری که هر‬ ‫روز ابعاد گس��ترده تری به خود می گیرد‪ ،‬بازار بین الملل‬ ‫معدن و صنایع معدنی نیز بی نصیب نمانده و حاال شرکت‬ ‫اس��ترالیایی بی اچ پی بیلتون به عنوان بزرگ ترین شرکت‬ ‫معدنی جهان در گزارش س��االنه خود تنش تجاری بین‬ ‫امری��کا و چین را عامل محدودیت رش��د اقتصاد جهان‬ ‫معرفی می کند‪ .‬این اظهار نظر در حالی از سوی بی اچ پی‬ ‫مطرح می ش��ود که چین یک��ی از اصلی ترین خریداران‬ ‫کامودیتی هایی اس��ت که این ش��رکت تولید می کند و‬ ‫بی ثباتی در بازار این کش��ور می تواند تاثیر ناخوشایندی‬ ‫بر درامد چش��مگیری داشته باشد که بی اچ پی ساالنه از‬ ‫فروش محصوالتش به چین کسب می کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از بلومبرگ‪ ،‬بی اچ پی بیلتون‪،‬‬ ‫در گزارش س��االنه ای که سه شنبه هفته گذشته منتشر‬ ‫کرده‪ ،‬افزایش تنش های میان چین و امریکا را تهدیدی‬ ‫برای قدرت خرید مصرف کنندگان‪ ،‬رشد تولید و توسعه‬ ‫اقتصادی جهان عنوان کرد و در این باره افزود‪ :‬رویارویی‬ ‫‪ ۲‬ت��ن از بزرگ ترین اقتصادهای جهان باعث می ش��ود‬ ‫ک��ه ثب��ات تجارت بین المل��ل و به دنب��ال ان اطمینان‬ ‫خری��دار در بازارهای جهانی م��واد معدنی کاهش یابد‪،‬‬ ‫بی ثباتی های سیاسی همچنین می تواند سقف موردنظر‬ ‫را برای رشد اقتصاد جهانی پایین اورد‪.‬‬ ‫این اظهارنظر در حالی از سوی این شرکت مستقر در‬ ‫ش��هر ملبورن مطرح می ش��ود که از هفته جاری‪ ،‬تعرفه‬ ‫‪ ۱۰‬درص��دی ترامپ بر کاالهای چین��ی به ارزش ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر اعمال خواهد شد و اعمال انها بر کاالها در‬ ‫س��ال اینده میالدی که کمی بیش از ‪ ۳‬ماه به اغاز ان‬ ‫مانده‪ ،‬بیشتر از ‪ ۲‬برابر می شود‪.‬‬ ‫این ش��رکت به عن��وان عرضه کنن��ده کامودیتی هایی‬ ‫مانند س��نگ اهن‪ ،‬مس و نفت‪ ،‬چش��م انداز مثبت تری‬ ‫نس��بت انچه در طوالنی مدت اتف��اق می افتد دارد و در‬ ‫گزارش یادشده اظهار می کند با توجه به اینکه جمعیت‬ ‫جه��ان در حال رش��د و اس��تانداردهای زندگی در حال‬ ‫ارتقاس��ت‪ ،‬انتظار می رود که تقاضا ب��رای انرژی‪ ،‬فلزات‬ ‫و ک��ود در دهه های پی��ش رو افزایش یاب��د‪ .‬در واقع با‬ ‫توسعه صنعتی سازی و شهرنشینی که هنوز به قدر کافی‬ ‫رش��دیافته نیس��تند‪ ،‬در دهه های پی��ش رو نیاز به مواد‬ ‫یادشده بسیار بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫بی اچ پ��ی در ادام��ه گ��زارش به بررس��ی چش��م انداز‬ ‫اقتصادی کش��ورهایی می پردازد که اصلی ترین بازارهای‬ ‫مصرف او را تش��کیل می دهن��د و پیش بینی می کند در‬ ‫کوتاه م��دت و در س��ال جاری می�لادی‪ ،‬چین همچنان‬ ‫نمودار‪ ،‬نشان دهنده سهمی است که چین در خرید محصوالت بی اچ پی بیلتون دارد‪ .‬منبع داده های‬ ‫نمودار‪ ،‬گزارش ساالنه بی اچ پی است و نشان می دهد بیش از نیمی از مجموع کامودیتی های تولیدشده‬ ‫در این ش��رکت را چین می خرد‪ .‬همچنین حدود ‪ ۵۰‬درصد از کل محصول س��نگ اهن بی اچ پی به‬ ‫چی��ن فروخته می ش��ود‪ .‬حدود ‪ ۳۰‬درصد از محص��ول مس بی اچ پی نیز به چین صادر می ش��ود و‬ ‫همچنین حدود ‪ ۱۸‬درصد از زغال سنگ و کمتر از ‪۵‬درصد نیکل بی اچ پی بیلتون به چین می رود‪.‬‬ ‫در مس��یر رش��د اقتصادی پیش رود ام��ا در میان مدت‪،‬‬ ‫این رش��د به دلیل اهداف رس��می دولت این کش��ور در‬ ‫ارتب��اط با تولید ناخالص داخلی‪ ،‬کاهش ‪ ۶.۵‬درصدی را‬ ‫تجربه کند‪ .‬همچنین پیش بینی می شود که نرخ رشد در‬ ‫بخش های مسکن و خودرو کاهش یابد و در ماشین االت‬ ‫و زیرس��اخت ها ثبات بیشتری داش��ته باشد و اقداماتی‬ ‫ک��ه چین به تازگی ب��رای کاهش بده��ی و رویارویی با‬ ‫تورم مس��کن شروع کرده‪ ،‬ادامه داش��ته باشد‪ .‬هر گونه‬ ‫کاهش مس��تمر در رشد اقتصادی چین می تواند ریسک‬ ‫ضعف تقاضا و کم شدن نرخ محصوالت را برای بی اچ پی‬ ‫در پی داش��ته باشد‪ .‬از ابتدای س��ال جاری میالدی در‬ ‫اواس��ط دی ‪ ۱۳۹۶‬تا پای��ان ژوئن (‪ ۹‬تیر ‪ ،)1397‬چین‬ ‫منب��ع بیش از نیمی از درامدهای بی اچ پی بوده و حدود‬ ‫‪۵۲‬درصد از س��نگ اهن تولیدی این ش��رکت به چین‬ ‫به عنوان بزرگ ترین خریدار س��نگ اه��ن ان‪ ،‬فروخته‬ ‫می شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن طرح راه ابریش��م جدید یا ی��ک کمربند و‬ ‫یک جاده که به وسیله چین در سال ‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۳‬می�لادی) ارائه ش��د‪ ،‬چش��م اندازی از یک بازار‬ ‫ب��زرگ مصرف را برای مواد معدنی ترس��یم می کند‪ .‬راه‬ ‫ابریش��م جدید‪ ،‬یک طرح س��رمایه گذاری در زیربناهای‬ ‫اقتصادی بیش از ‪ ۶۰‬کش��ور جهان و توس��عه دو مسیر‬ ‫تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریش��م» و «راه ابریش��م‬ ‫دریایی» اس��ت‪ .‬گفته می ش��ود که پش��توانه این طرح‪،‬‬ ‫ق��درت صنعت��ی اقتصاد چی��ن و توان س��رمایه گذاری‬ ‫ان اس��ت و می توان��د به همراه ق��درت نظامی چین‪ ،‬به‬ ‫هژمونی این کشور در اسیای شرقی بینجامد و در نهایت‬ ‫با تفوق بر مس��یرهای تجاری خش��کی و ابی اوراس��یا‪،‬‬ ‫چین را به س��وی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون‬ ‫ش��ود‪ .‬بی اچ پی بیلت��ون پیش بینی می کن��د که اجرای‬ ‫این طرح از س��وی چین به صرف هزین��ه ‪ ۱.۳‬تریلیون‬ ‫دالری بینجام��د و همچنی��ن ‪ ۱۵۰‬میلیون تن فوالد در‬ ‫طوالنی م��دت ب��رای اجرای ان نیاز باش��د‪ .‬تمرکز چین‬ ‫بر ارتقای استانداردهای زیس��ت محیطی نیز به افزایش‬ ‫تقاضا ب��رای محصوالت معدنی با کیفیت باال می انجامد‪.‬‬ ‫مجموع این اتفاق ها به این معناست که ضعف اقتصادی‬ ‫چین سبب می ش��ود بی اچ پی بازار مصرفی با این توان‬ ‫را از دست بدهد‪.‬‬ ‫در همین حال سیاس��ت های ترامپ در زمینه افزایش‬ ‫تعرفه ه��ای واردات محصوالت چین��ی‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫این محصوالت را در داخل امریکا با مش��کالتی رو به رو‬ ‫می کند که بی اچ پی بیلتون در گزارش خود یاداور شده‬ ‫و در این ب��اره می گوید‪ :‬تنش های تج��اری بین این دو‬ ‫سبب می شود به دلیل کاهش واردات به امریکا‪ ،‬از شمار‬ ‫خریداران انرژی از بی اچ پی در این کش��ور کاسته شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن سیاس��ت های مهاجرتی ترام��پ می تواند به‬ ‫ایجاد محدودیت برای استعدادهای جهانی بینجامد و در‬ ‫پی این اتفاق‪ ،‬از رشد تولید کاسته می شود‪.‬‬ ‫هن��د‪ ،‬دیگر مش��تری توانمن��د بی اچ پی اس��ت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در گزارش س��االنه خود چش��م انداز مثبتی را‬ ‫برای بازار هند در کوتاه مدت ترس��یم می کند و امیدوار‬ ‫اس��ت اصالحات کلیدی از جمله توق��ف مالیات بر کاال‬ ‫و خدم��ات‪ ،‬قوانین مرتبط به امالک و مس��تغالت و وام‬ ‫مسکن‪ ،‬عامل تحریک و ترغیب بازار در چند سال پیش‬ ‫رو باشد‪ .‬بی اچ پی همچنین امیدوار است رشد اقتصادی‬ ‫هند به طور متوس��ط از س��ال مالی ‪ ۲۰۱۶‬تا سال مالی‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی) بیشتر از‬ ‫‪۷‬درص��د باش��د و در پی این اتفاق ه��ا‪ ،‬تقاضای انرژی و‬ ‫فلزات در این کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫ژاپن نیز دیگر مصرف کننده اصلی محصوالت بی اچ پی‬ ‫اس��ت ام��ا جمعیت ان رو ب��ه پیری م��ی رود‪ ،‬نرخ تولد‬ ‫در ان پایین اس��ت و فش��ار بدهی عمومی مانعی است‬ ‫که پیش روی رش��د اقتص��اد در طوالنی مدت قرار دارد؛‬ ‫اگ��ر اصالحاتی برای رفع این موانع انجام نش��ود‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور با رک��ود روبه رو خواه ش��د‪ .‬در همین‬ ‫حال بازی های المپیک که قرار اس��ت در س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫خورش��یدی (‪ ۲۰۲۰‬می�لادی) در ژاپ��ن برگزار ش��ود‬ ‫می تواند رونق و شکوفایی کوتاه مدتی را برای این کشور‬ ‫باعث ش��ود‪ ،‬اما بنا ب��ر گفته بی اچ پی به نظر می رس��د‬ ‫سیاس��ت های مالی و پولی در ایج��اد تغییر در تقاضای‬ ‫داخلی در میان مدت موثر نباشند و هر گونه رشد پایدار‬ ‫در اقتصاد ژاپن باید از منابع خارجی تامین شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه گ��زارش و بنا بر گفته بی اچ پ��ی بیلتون در‬ ‫حوزه اروپا ریس��ک هایی که منجر به حرکت نزولی شود‬ ‫کاهش یافته اند‪ ،‬اگرچه همچنان اصالحات چش��مگیری‬ ‫در زمین��ه اقتصاد کالن در جنوب ح��وزه اروپا موردنیاز‬ ‫اس��ت ت��ا مانع ب��روز کس��ادی و رک��ود اقتص��ادی در‬ ‫طوالنی مدت شود‪.‬‬ ‫مس شیلی در محاصره لوایح زیست محیطی‬ ‫الیح ه جدید درباره قوانین زیس��ت محیطی مربوط به یخچال های‬ ‫طبیعی در شیلی‪ ،‬باعث نگرانی معدنکاران مس این کشور شده است‪.‬‬ ‫با این قانون‪ ،‬تولید مس این کشور به شدت کاهش خواهد یافت و این‬ ‫اتفاق کسری شدیدی را در بازار مس رقم می زند‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬موسسه سی اریو در گزارشی نوشت بر اساس‬ ‫پیش بینی کمیس��یون مس ش��یلی‪ ،‬الیحه دولت درباره حفاظت از‬ ‫یخچال ه��ای طبیعی س��بب خواهد ش��د تا افزون ب��ر یک پنجم از‬ ‫تولیدات مس معدنی این کش��ور کاه��ش یابد و از رقم تولید فعلی‪،‬‬ ‫معادل ‪۵.۷‬میلیون تن در س��ال به کمتر از س��االنه ‪۴.۴‬میلیون تن‬ ‫قانون جدید از زمانی مطرح ش��د‬ ‫افت پیدا کند‪ .‬پیش��نهادهای این‬ ‫ِ‬ ‫معدنی شرکت ها‪،‬‬ ‫که گفته می شود گرد و غبار ناشی از فعالیت های‬ ‫ِ‬ ‫حیات یخچال های طبیعی شیلی را به خطر انداخته است‪ .‬مطالعات‬ ‫انجام ش��ده از س��وی این کمیسیون نشان می دهد که اگر این الیحه‬ ‫یاِنت (که‬ ‫لت ِن ‬ ‫اجرا شود‪ ،‬فعالیت ‪ ۴‬معدن بزرگ شیلی شامل اندینا‪ ،‬ا ِ ‬ ‫هر ‪ ۲‬در مالکیت ش��رکت دولتی کودلکو هستند)‪ ،‬الس پالمبورز در‬ ‫مالکیت ش��رکت انتوفاگاستا و الس برونسِ ز در مالکیت شرکت انگلو‬ ‫امریکن‪ ،‬متوقف خواهد شد‪ .‬پژوهش های موسسه پژوهشگر تغییرات‬ ‫اب و هوایی‪ »Fabrice Lamber« ،‬از دانش��گاه کاتولیک ش��یلی‬ ‫وابسته به پاپ نشان می دهد که گرد و غبار تولیدشده در فعالیت های‬ ‫معدنی می تواند روی یخچال های طبیعی بنش��یند و س��طح انها را‬ ‫بپوشاند‪ .‬این موضوع موجب افزایش جذب انرژی خورشید و تسریع‬ ‫فرایند اب ش��دن یخچال ها می ش��ود‪ .‬رییس شورای معادن شیلی‪،‬‬ ‫جوان ویارینو‪ ،‬معتقد اس��ت وضع چنین قوانینی غیر ضروری است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اع�لام کرد که بیش از ‪ ۷۵‬درصد فعالیت های معدنی‬ ‫در مناطقی از شیلی قرار دارد که هیچ یخچال طبیعی در ان وجود‬ ‫ندارد و بر اس��اس قوانین موج��ود‪ ،‬هم اکنون الزاماتی وجود دارد که‬ ‫کمپانی های معدنی را از اسیب رساندن به یخچال های طبیعی منع‬ ‫می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬المبِرت‪ ،‬پژوهشگر تغییرات اب و هوایی اظهار‬ ‫کرد بدون اینکه صنایع معدنی تعطیل شوند باید راهی برای حفاظت‬ ‫از یخچال ه��ای طبیعی یاف��ت چراکه وجود این صنایع برای اقتصاد‬ ‫ضروری است‪ .‬قوانین حفاظت از یخچال های طبیعی‪ ،‬زمان طوالنی‬ ‫در ش��یلی مورد بحث قرار گرفته اس��ت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی‬ ‫(‪ ۲۰۱۴‬میالدی) یک الیحه از سوی دولت وقت شیلی در این زمینه‬ ‫ارائه ش��د اما در خرداد (ژوئن ‪ )۲۰۱۸‬دولت جدید ان را ملغی کرد‪.‬‬ ‫دول��ت جدید ادعا می کند ک��ه قانون مربوط به یخچال های طبیعی‬ ‫ضروری نیس��ت چراکه قوانین عمومی تر در مناطق حفاظت شده و‬ ‫همچنین قوانین پیش��نهاد شده مربوط به تغییرات جوی‪ ،‬هنوز هم‬ ‫ق��ادر به حفاظت کاف��ی از یخچال های طبیعی اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫منتقدان خاطرنش��ان کرده اند که بس��یاری از یخچال های طبیعی‬ ‫ش��یلی در خ��ارج از مناطق حفاظت ش��ده قرار دارن��د و تنها بعضی‬ ‫از انه��ا در مج��اورت معادن مس هس��تند‪ .‬گفتنی اس��ت که برخی‬ ‫پروژه های بالقوه توس��عه این معادن‪ ،‬یخچال های طبیعی را به شدت‬ ‫تحت تاثیر قرار خواهند داد‪ .‬احزاب مخالف در ژوئن ‪ ،۲۰۱۸‬الیحه ای‬ ‫را ب��رای حفاظت از یخچال های طبیعی پیش��نهاد و از ان به عنوان‬ ‫«کااله��ای مص��رف عمومی» یاد کردند که موج��ب نگرانی زیاد در‬ ‫میان کمپانی های معدنی ش��د‪ .‬طرح دیگری که به تازگی از س��وی‬ ‫مجلس نمایندگان تصویب ش��ده نیز موجب نگرانی این ش��رکت ها‬ ‫ش��ده است زیرا حق برداش��ت اب از یخچال های طبیعی را ممنوع‬ ‫می کند‪ .‬موسس��ه س��ی اریو معتقد اس��ت که بدون حمایت دولت‪،‬‬ ‫پیش��نهادهای محدودکننده تولید م��س معدنی که از طرف احزاب‬ ‫مختلف ارائه می ش��ود‪ ،‬امکان تبدیل ش��دن به قانون را ندارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬انتظار می رود قوانین جدید‪ ،‬تاثیر کوتاه مدت بر تولیدات معدنی‬ ‫نداشته باش��ند‪ .‬موضوع حفاظت از یخچال ها همچنان بحث برانگیز‬ ‫باق��ی خواه��د ماند و ای��ن موضوع‪ ،‬یک خطر مهم ب��رای پروژه های‬ ‫توس��عه ای معادن بزرگ مس به ش��مار می اید‪ ،‬حتی اگر قانون های‬ ‫محدودکننده فعلی در پارلمان به نتیجه نهایی نرسند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!