روزنامه صمت شماره 1144 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1144

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1144

روزنامه صمت شماره 1144

‫پیامتسلیترهبرمعظمانقالبدرپیحادثهتروریستیاهواز‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫ یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1144‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫در پی حادثه تروریستی صبح روز گذشته در اهواز که به شهادت و زخمی شدن جمعی از مردم عزیزمان منجر‬ ‫ش��د‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در پیامی با تسلیت به خانواده شهدای این حادثه‬ ‫تلخ و تاس��ف بار تاکید کردند‪ :‬دستگاه های مسئول اطالعاتی موظفند با سرعت و دقت دنباله های جنایتکاران را‬ ‫تعقیب و انان را به سرپنجه مقتدر قضایی کشور بسپارند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫در متن پیام رهبر معظم انقالب اس�لامی امده اس��ت‪ :‬حادثه تلخ و تاسف بار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در‬ ‫اهواز به دست تروریست های مزدور‪ ،‬یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت ایران را اشکار ساخت‪ .‬جنایت‬ ‫اینها ادامه توطئه دولت های دست نش��انده امریکا در منطقه است که هدف خود را ایجاد ناامنی در کشور عزیز ما‬ ‫قرار داده اند‪ .‬به کوری چشم انان ملت ایران راه شرافتمندانه و افتخارامیز خود را ادامه خواهد داد و مانند گذشته‬ ‫بر همه دشمنی ها فائق خواهد امد‪.‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایران از کدامین مدل‬ ‫توسعه پیروی می کند؟‬ ‫چهره‬ ‫راهی جز صحبت با‬ ‫همسایگان مان نداریم‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بافت های فرسوده‪ ،‬سکوی‬ ‫پرتاب صنایع معدنی غیر فلزی‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪5‬‬ ‫کرایه حمل ریلی کاال‬ ‫در بالتکلیفی‬ ‫مجموعه تمهیدات ترافیکی برای جابه جایی یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار دانش اموز در پایتخت‬ ‫‪ 22‬خط اتوبوس‪ ،‬ویژه دانش اموزان شد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حمل ونق��ل ریل��ی ب��ا وج��ود تمام��ی مزیت هایی که‬ ‫در زمین��ه صرفه جوی��ی در مص��رف س��وخت و هزینه و‬ ‫جلوگیری از الودگ��ی هوا دارد‪ ،‬هنوز ان گونه که باید در‬ ‫کشور ما رسمیت نیافته است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��یوه حمل ونقل به ان��دازه یک هفتم حمل ونقل‬ ‫جاده ای س��وخت مصرف می کند و توس��عه ان به معنی‬ ‫خلوت تر ش��دن جاده ها و کاهش تصادفات جاده ای است‬ ‫ام��ا هم��واره کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران این حوزه‬ ‫گفته اند و می گویند که این شیوه محبوب حمل ونقل در‬ ‫جهان‪ ،‬در ایران کمتر مرکز توجه بوده است‪.‬‬ ‫نمونه این مهجوریت‪ ،‬بی توجهی مس��ئوالن راه اهن به‬ ‫درخواس��ت های فعاالن بخش ریلی ب��رای افزایش کرایه‬ ‫حمل بار در راه اهن اس��ت؛ مسئله ای که به گفته فعاالن‬ ‫این بخش تنها شرط اقتصادی شدن حضور شرکت ها در‬ ‫حمل ونقل ریلی و ادامه حیات انهاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1144‬‬ ‫پیاپی ‪2462‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫دکتر پیمان مولوی‬ ‫دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫در تمامی نشس��ت ها و همایش هایی ک��ه در زمین��ه تامین مالی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و مباحث اقتصادی در صنایع گوناگون حضور داشته ام‬ ‫یک موضوع برایم بس��یار جالب بوده و هست؛ اینکه همواره مسئوالن‬ ‫که س��کاندار اقتصاد و توس��عه کش��ور هس��تند از ارائه هرگونه مدل‬ ‫ملموسی که منجر به توس��عه شده باش��د پرهیز می کنند و بیشتر از‬ ‫مدل های ازمایشگاهی که هیچ کش��وری تا به حال از انها بهره نبرده ‬ ‫نام می برند و با ارائه گزارش های مفصل و اس�لاید پشت اسالید ان را‬ ‫برای بینندگان یا شنوندگان تبیین می کنند‪.‬‬ ‫پرسش اساس��ی در این زمینه این اس��ت که ایا بدون داشتن الگو‬ ‫یا الگوهایی از پیش��رفت و توس��عه‪ ،‬امکان پی ریزی توس��عه در ابعاد‬ ‫گوناگون و در نهایت همه جانبه وجود دارد یا خیر؟‬ ‫برای مثال از بازارهای مالی و س��رمایه گذاری ش��روع می کنیم‪ .‬دو‬ ‫بال این حوزه نظام بانکی و بازار سرمایه هستند‪ .‬هنوز برای بسیاری از‬ ‫دست اندرکاران بخش خصوصی و س��ایر فعاالن معلوم نیست که قرار‬ ‫اس��ت نظام بانکی ایران سر از نظام بانکی تراس��تی ژاپن دربیاورد یا با‬ ‫الگویی مانند نظام کارای چند س��طحی المان به فعالیت ادامه دهد یا‬ ‫عالقه مند به نزدیک شدن به نظام مالی انگلوساکسونی مبتنی بر مدل‬ ‫بریتانیا یا امریکا اس��ت یا نوعی بانکداری مبتنی بر بانکداری اسالمی‬ ‫در سایر کشورهای اسالمی یا غیراس�لامی را طلب می کند‪ .‬با بررسی‬ ‫روندهای بانکداری ایران به این نکته می رس��یم که در واقع هیچ کدام‬ ‫از الگوی یادشده س��رلوحه و هدف نهایی بانکداری ایران نیستند‪ .‬در‬ ‫حقیقت مدل بانکداری در ایران به طور تقریبی با هیچ مدلی در جهان‬ ‫مشابهت ندارد‪ .‬چنانچه به لحاظ استفاده از مدل های مدیریت ریسک‬ ‫جزو ضعیف ترین ها هستیم اما در شیوه های پرداخت در برخی موارد‬ ‫بسیار پیشرفته‪ ،‬اما هنوز تکلیف مان با فلسفه بانکداری روشن نیست‪.‬‬ ‫در حوزه بازار س��رمایه نیز مردد هستیم‪ .‬بس��یاری از مدیران کالن‬ ‫دولتی اش��نایی با بزرگ ترین ابزار تامین مالی جه��ان ندارند و فقط‬ ‫در س��طحی غیرکاربردی با ان و مکانیس��م هایش اش��نا هستند‪ .‬در‬ ‫این حوزه نیز معلوم نیس��ت می خواهیم بازار س��رمایه ای مانند ژاپن‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬المان یا امریکا داش��ته باش��یم؟ الگوهای هرک��دام متفاوت و‬ ‫کارکردهای شان بسیار فراتر از تصور ما از بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫در حوزه های زیرساختی نیز وضعیت به همین منوال است‪ .‬تکلیف‬ ‫توسعه زیرساخت ها مشخص نیس��ت‪ .‬کارخانه فوالد ساخته ایم اما در‬ ‫وس��ط بیابان‪ ،‬زمین های زراعی داریم اما در جایی که کمترین میزان‬ ‫بارندگی و اب را دارد‪ ،‬سد زده ایم؛ سدهایی که برق تولید کرده اند اما‬ ‫باعث نابودی محیط زیست شده اند‪ ،‬خودرو می س��ازیم اما با همان ها‬ ‫ش��هره ای مان را ش��لوغ و الوده می کنیم‪ ،‬در تهران با اینکه می دانیم‬ ‫مترو و حمل ونقل ریلی و ش��هری در اولویت است‪ ،‬اتوبان پشت اتوبان‬ ‫س��اخته ایم؛ مثال ها بسیار هس��تند اما الگویی درمیان نیست‪ .‬به نظر‬ ‫نگارنده نداشتن الگویی روش��ن و قابل لمس در حوزه های گوناگون ما‬ ‫را به ناکجااباد خواهد برد‪ .‬نب��ود الگو و پیروی نک��ردن از الگوی های‬ ‫س��اختاری مش��خص موجب خواهد ش��د هیچ تصوری از نتیجه کار‬ ‫برای مان وجود نداشته باشد و همانطور که در سند چشم انداز ‪۱۴۰۴‬‬ ‫دیده ای��م به طور تقریب��ی در بیش��تر حوزه ها به انچه می خواس��تیم‬ ‫نرسیم‪ .‬در این بین توجه به این نکته هم ضروری است که فقط ‪ ۷‬سال‬ ‫برای تحقق اهداف پیش بینی ش��ده در افق ‪ ۱۴۰۴‬زم��ان باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬در خاطرات زنده یاد دکتر نیازمند نکته ای وجود دارد که بیان‬ ‫ان خالی از لطف نیست‪ .‬در بحبوحه دهه ‪ ۴۰‬که ایران بیشترین رشد‬ ‫صنعتی را در جهان به خود اختصاص داده بود‪ ،‬کره جنوبی عالقه مند‬ ‫به الگوبرداری از مدل توس��عه ایران بود‪ .‬با توضیح موارد یادشده باید‬ ‫گفت الگوبرداری می تواند چش��م انداز ملی ایجاد کند و تصمیم سازان‬ ‫و اجراکنندگان را در مسیر و هدفی که دارند منسجم تر سازد‪ .‬در این‬ ‫بین نباید فراموش ک��رد که با الگوب��رداری می ت��وان در عصر حاضر‬ ‫بهترین ها را از کش��ورهای گوناگ��ون برگرفت و به اجرا گذاش��ت‪ .‬در‬ ‫این صورت دیگر نیاز به اختراع چرخ از ابتدا نیس��ت و می توان با طی‬ ‫کردن مسیر موفقیت یک کشور باتوجه به شرایط کشور خود‪ ،‬بهترین‬ ‫مسیر را برای پیشرفت و توسعه انتخاب کرد‪ .‬از انتخاب الگو نهراسیم‬ ‫و زمان را با مدل های ازمایشگاهی بدون پش��توانه هدر ندهیم‪ .‬زمان‬ ‫ارزش��مندترین دارایی یک ملت اس��ت و نباید حتی یک لحظه از ان‬ ‫هدر برود‪.‬‬ ‫حسن روحانی در برنامه رژه نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫شما از هزاران کیلومتر به منطقه امده اید چه کنید؟‬ ‫رییس جمهوری گف��ت‪ :‬در دوران دفاع مقدس‪،‬‬ ‫باوجود همه جنایت های جنگی و تجاوز صدامیان‪،‬‬ ‫هیچ قدرتی در جهان و س��ازمان های بین المللی در‬ ‫برابر این تجاوز نایس��تاد و این برای ما درس مهمی‬ ‫اس��ت‪ .‬تاریخ دفاع هشت س��اله ما تاریخ گذش��ته‬ ‫نیس��ت‪ ،‬سرمش��ق و راه اینده ما اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز‬ ‫ش��نبه در اغ��از هفته دفاع مق��دس و در برنامه رژه‬ ‫نیروهای مسلح که در مرقد مطهر امام راحل برگزار‬ ‫شد با گرامیداشت ایام عزاداری تاسوعا و عاشورای‬ ‫حس��ینی‪ ،‬از حضور پرشکوه مردم در سراسر کشور‬ ‫در ای��ن برنامه ها سپاس��گزاری کرد و افزود‪ :‬همه ما‬ ‫مدی��ون فرهنگ کربال و خون ش��هیدان ان بیابان‬ ‫سوزان سال ‪ ۶۱‬هجری هستیم‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای عالی امنیت ملی با گرامیداشت‬ ‫سی وهشتمین س��الگرد دفاع مقدس گفت‪ :‬امروز‬ ‫بعد از ‪ ۳۸‬س��ال از تج��اوز صدام و زیرپا گذاش��تن‬ ‫معاهده ان حادثه یک بار دیگر تکرار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همان دولتی که مشوق سایر دولت ها برای نشستن‬ ‫پای می��ز مذاکره بود و هم��ان دولتی که برای یک‬ ‫جمله ‪ ۱۷‬ش��بانه روز وقت مذاکره کنن��دگان ما را‬ ‫گرفت و همان دولتی که بعد از ‪ ۱۲‬س��ال فش��ار بر‬ ‫ملت ایران در برابر منطق مس��تحکم دیپلمات های‬ ‫ما سرفرود اورد و به قراردادی تن داد و امضا کرد که‬ ‫به نفع همه منطقه و جهانیان بود‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫با بیان اینکه عین داس��تان صدام تکرار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بار دیگر متجاوزی و فردی که به هیچ یک از قوانین‬ ‫و مقررات بین المللی احترام نمی گذارد تعهدش به‬ ‫یک امضا و توافق چندجانبه که مورد تایید سازمان‬ ‫بین المللی و ش��ورای امنیت بوده را زیر پا گذاش��ته‬ ‫است‪ .‬پیمان شکنی و خارج شدن از عهد و پیمان را‬ ‫او اغاز کرده است‪.‬‬ ‫روحان��ی افزود‪ :‬در نخس��تین مرحله ملت بزرگ‬ ‫ما امریکا را مایوس کرد؛ همانطور که در نخس��تین‬ ‫روزهای جنگ مبارزان ما از ارتش و س��پاه‪ ،‬بس��یج‬ ‫و نی��روی انتظام��ی با ایس��تادگی صدامی��ان را از‬ ‫اهداف شان مایوس کردند‪.‬‬ ‫جهان با سیاست یکجانبه گرایی امریکا مخالف است‬ ‫رییس جمهوری در مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست با تاکید براینکه ادعای طرفداری امریکا‬ ‫از مردم ایران کامال پوچ و منافقانه است‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر کشورهای جهان با سیاست یکجانبه گرایی‬ ‫امریکا مخالف هستند و تحمیل دستور از سوی این کشور را برنمی تابند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬در ادامه مقاله حس��ن روحانی در واشنگتن پس��ت امده اس��ت‪ :‬وقتی در ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ،۹۷‬رییس جمهوری امریکا به طور رس��می اعالم کرد که این کش��ور از برجام خارج‬ ‫می ش��ود‪ ،‬دو انتخاب برابر من وجود داشت؛ نخست اینکه من نیز اعالم کنم ایران از برجام خارج‬ ‫می شود که موجب ناامنی و بی ثباتی بیشتر در منطقه می شد و دوم‪ ،‬دادن مهلت چندهفته ای به‬ ‫اعضای باقیمانده در برجام تا پیامدهای خروج امریکا از این توافق را که نتیجه زحمات و مذاکرات‬ ‫بسیار سخت و فشرده ‪۱۲‬ساله بود‪ ،‬جبران کنند که به منظور پاسداری از صلح و امنیت منطقه ای‬ ‫و بین المللی و احترام به حقوق و مقررات ش��ناخته ش��ده بین المللی‪ ،‬گزینه دوم را انتخاب کردم‪.‬‬ ‫روحانی در بخش دیگری از یادداش��ت خود اورده اس��ت‪ :‬من اطمینان دارم که این بار نیز امریکا‬ ‫مجبور می شود تغییر رویه دهد‪ .‬گفت وگوهای ما با طرف های تجاری مان در جریان و نویددهنده‬ ‫اینده روشن در تعامالت بین المللی ایران است‪ .‬این واقعیت روزبه روز روشن تر می شود که بیشتر‬ ‫کشورهای جهان با سیاست یکجانبه گرایی امریکا مخالف هستند و تحمیل دستور از سوی امریکا‬ ‫را برنمی تابند‪ .‬ممکن اس��ت در کوتاه مدت در روابط اقتصادی با شریکان مان مشکلی به وجود اید‬ ‫ام��ا دو طرف برای رفع ان تالش می کنند و این امر نمی تواند اس��تمرار یابد‪ .‬رییس جمهوری در‬ ‫پایان اورده است‪ :‬ما اهل منطق و گفت وگو هستیم‪ ،‬به همین دلیل در مذاکرات برجام وارد شدیم‬ ‫و از ان سربلند بیرون امدیم و به همین دلیل است که می گوییم رمز اثبات حسن نیت طرف های‬ ‫مذاکراتی ما‪ ،‬به ویژه امریکا‪ ،‬اجرای صادقانه و کامل برجام است‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬ما به دیوان بین المللی دادگستری‬ ‫در الهه شکایت بردیم و امریکایی ها از این شکایت‬ ‫ما بس��یار عصبانی هس��تند و این دیوان هر حکمی‬ ‫صادر کند م��ا از لحاظ وجدان عموم��ی پیروز این‬ ‫ماجرا هستیم‪ .‬ما به عهدمان وفادار بودیم و به قانون‬ ‫بین المللی و شورای امنیت احترام گذاشتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جنگ اقتصادی و روانی را امریکا علیه‬ ‫م��ا اغاز کرد و پای��ان این جنگ خوش ت��ر از پایان‬ ‫جنگ هشت س��اله خواهد بود؛ هم زمان ان بسیار‬ ‫کوتاه تر و هم تجربه ما بس��یار بیشتر و هم دشمن از‬ ‫هر زمان دیگر ضعیف تر است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری اضافه کرد‪ :‬ان روز همه ش��رق‬ ‫و غرب پش��ت صدام جمع شدند و امروز همه شرق‬ ‫و غرب در کنار ما هس��تند و اقدام امریکا را محکوم‬ ‫می کنن��د‪ ،‬ما با همان تجرب��ه در برابر ترامپ پیروز‬ ‫خواهیم شد‪ .‬رییس جمهوری یاداور شد‪ :‬بی تردید‬ ‫مشکالتی را در این ایام برای مردم به وجود اورده اند‬ ‫و به وج��ود خواهند اورد‪ ،‬اما م��ا از این پیچ تاریخی‬ ‫با عزت و س��ربلندی عب��ور خواهیم کرد و بی تردید‬ ‫مردم می توانند به اینده خودش��ان‪ ،‬به تدبیر نظام‬ ‫خودش��ان‪ ،‬به راهنمایی و هدای��ت رهبری معظم‬ ‫خودش��ان و به تالش دولت ش��ان مطمئن باشند‪.‬‬ ‫اگر همه در کنار هم باش��یم راحت تر و س��ریع تر و‬ ‫کم هزینه ت��ر از این ماجرا عب��ور خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬اینکه شما از موشک های ما عصبانی‬ ‫هستید‪ ،‬معنایش ان است که تاثیر گذارترین سالح‬ ‫ما امروز موش��ک ما اس��ت؛ پس با حرف شما‪ ،‬امروز‬ ‫قدر موش��ک های خود را بیش از گذشته می دانیم‪.‬‬ ‫رییس دولت دوازدهم همچنین اظهار کرد‪ :‬ش��ما‬ ‫می گویید در منطقه حضور نداش��ته باشیم؛ شما از‬ ‫ه��زاران کیلومتر به منطقه امده ای��د چه کنید؟ ما‬ ‫همیشه حافظ خلیج فارس و دریای عمان‪ ،‬اقیانوس‬ ‫هند و باب المندب بوده ایم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان از همه نیروهای مس��لح از ارتش‪،‬‬ ‫سپاه‪ ،‬بس��یج و نیروی انتظامی و از همه ملت ایران‬ ‫که در جنگ هشت س��اله از میهن خود دفاع کردند‪،‬‬ ‫سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز‬ ‫رییس جمهوری‪ :‬پاسخ ایران به کوچک ترین تهدید کوبنده خواهد بود‬ ‫چند عنصر مس��لح وابسته به جریان «االحوازیه» حاضران در‬ ‫رژه نیروهای مسلح در اهواز را به گلوله بستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در رژه نیروهای مس��لح در اهواز که روز گذشته برگزار شد‪ ،‬چند‬ ‫عنصر مسلح‪ ،‬حاضران در این رژه را به گلوله بستند‪ .‬به دنبال این‬ ‫حمله تروریس��تی سخنگوی سپاه پاسداران گفت‪ :‬افرادی که در‬ ‫جریان رژه نیروهای مسلح اقدام به تیراندازی به مردم و نیروهای‬ ‫مسلح کردند وابسته به جریان االحوازیه هستند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه این جریان از عربستان سعودی تغذیه می کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اقدام انها برای تحت الشعاع قرار دادن عظمت رژه نیروهای مسلح‬ ‫است‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬از مردم هم برای حضور در این برنامه‬ ‫دعوت شده بود و این عناصر مسلح هم به سمت مردم تیراندازی‬ ‫کردند و هم به سمت نیروهای مسلح حاضر در رژه‪ .‬سردار شریف‬ ‫گفت‪ :‬چنین اقداماتی پیش از این هم سابقه داشته و این جریان‬ ‫در س��ال های گذشته به سمت کاروان های راهیان نور تیراندازی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بنا ب��ر این گزارش این حمله هن��گام برگزاری رژه‬ ‫نیروهای مس��لح به مناس��بت اغاز هفته دفاع مقدس در منطقه‬ ‫لش��کر ‪ ۹۲‬زرهی اهواز انجام ش��د‪ .‬حس��ین زاده‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫اس��تاندار خوزس��تان روز گذشته گفت‪ :‬تعداد ش��هدا در جریان‬ ‫حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز به ‪ 24‬نفر رسید‬ ‫و احتمال افزایش ان وجود دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬تعداد مجروحان‬ ‫حمله تروریس��تی به رژه نیروهای مس��لح در اهواز نیز به بیش از‬ ‫عکس روز‬ ‫‪ ۳۰‬نفر رسیده است‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬تروریست ها ‪ ۴‬نفر بودند که‬ ‫با اقدام به موقع نیروهای مس��لح ‪ ۲‬نفر کش��ته و ‪ ۲‬نفر دس��تگیر‬ ‫ش��ده اند‪ .‬ای��ت اهلل جزایری و ایت اهلل حی��دری نمایندگان مردم‬ ‫خوزستان در مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬غالمرضا شریعتی استاندار‬ ‫خوزستان و جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز از جمله مسئوالن‬ ‫حاضر در این برنامه بودند که اکنون در س�لامت کامل هس��تند‪.‬‬ ‫س��اعتی پس از حمله تروریس��تی در محل رژه نیروهای مس��لح‬ ‫به مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز‪ ،‬ارامش نسبی برقرار شد‬ ‫اما امبوالنس ها و ماش��ین های انتظامی در حال تردد در منطقه‬ ‫لشکر ‪ ۹۲‬زرهی اهواز بودند‪ .‬محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر امورخارجه‬ ‫ایران نیز در واکنش به حمله صبح روز گذشته گروهی تروریست‬ ‫به رژه نیروهای مس��لح در اهواز در صفحه توییتر خود نوش��ت‪:‬‬ ‫تروریست هایی که ازسوی یک رژیم خارجی به کار گرفته شدند‪،‬‬ ‫اموزش دیدند‪ ،‬مس��لح ش��دند و از انها دستمزد گرفته بودند به‬ ‫اهواز حمله کردند‪ .‬کودکان و بزرگس��االن در میان تلفات حادثه‬ ‫بودند‪ .‬ایران حامیان تروریست منطقه ای و اربابان امریکایی شان‬ ‫را در چنی��ن حمالت��ی مس��ئول می داند‪ .‬ای��ران در دفاع از جان‬ ‫ایرانیان به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهد داد‪ .‬به دنبال این حادثه‬ ‫رییس جمهوری در تماس��ی تلفنی ب��ا عبدالرضا رحمانی فضلی‪،‬‬ ‫وزیر کش��ور و غالمرضا ش��ریعتی‪ ،‬استاندارخوزستان‪ ،‬در جریان‬ ‫تازه تری��ن گ��زارش این حادثه تروریس��تی و روند شناس��ایی و‬ ‫رس��یدگی به وضعی��ت مجروحان ان قرار گرفت و دس��تورهای‬ ‫الزم را ص��ادر ک��رد‪ .‬حس��ن روحانی در ای��ن تماس های تلفنی‪،‬‬ ‫ضمن ارزوی علو درجات برای ش��هدای این حادثه تروریس��تی‬ ‫و ابراز همدردی با خانواده های معظم این ش��هیدان‪ ،‬دس��تور داد‬ ‫تمام امکانات در جهت اقدامات فوری و امدادی برای رس��یدگی‬ ‫ب��ه وضعی��ت مجروحان ب��ه کار گرفته ش��ود‪ .‬روحانی همچنین‬ ‫دس��تورهای الزم را برای وزارت اطالعات به منظور بس��یج همه‬ ‫امکانات س��ازمان ها و نهادهای امنیتی و نظامی برای شناس��ایی‬ ‫س��ریع تروریست ها و سرشاخه های ارتباطی انها و برخورد قاطع‬ ‫و عبرت ام��وز با مرتبطان این جنایت صادر کرد‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پاسخ جمهوری اسالمی ایران به کوچک ترین تهدید‪،‬‬ ‫کوبنده خواهد بود اما کس��انی که از این تروریس��ت ها پشتیبانی‬ ‫تبلیغاتی و اطالعاتی می کنند‪ ،‬باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫راهی جز صحبت با همسایگان مان نداریم‬ ‫همزمان با ظهر عاشورا بهروز فروتن خالق برند «بهروز» به همراه حجت نظری عضو شورای شهر تهران و‬ ‫جمعی از فعاالن محیط زیست بخشی از خیابان های تهران را از زباله پاکسازی کردند!‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬نیروهای مسلح جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در صورت هر نوع تجاوزگری امریکا در منطقه دهان‬ ‫انها را خرد خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی الریجانی در ایی��ن رژه دریایی نیروهای‬ ‫مسلح در بندرعباس که با حضور فرماندهان عالی رتبه سپاه و ارتش‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران امروز‬ ‫قدرتمندتر از همیشه اماده دفاع از ملت و کشور هستند‪ .‬این قدرت‬ ‫اهدایی هیچ دولتی به ایران نیست‪.‬‬ ‫الریجان��ی با بی��ان اینکه نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران به امریکایی ها اج��ازه نمی دهند خلیج ارام فارس را به خلیج‬ ‫اتش تبدیل کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برابر خوی س��لطه طلبی امریکا در‬ ‫ن و فرستادن پیام دوستی به‬ ‫منطقه راهی جز صحبت با همس��ایگا ‬ ‫کش��ورهای منطقه نداریم‪ ،‬اما نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در براب��ر هرگونه اقدام امریکایی ه��ا در خلیج فارس واکنش‬ ‫نش��ان داده و انها را هرگز ره��ا نخواهند کرد‪ .‬تجربه ایران در جنگ‬ ‫تحمیلی را فراموش نکنند‪.‬‬ ‫الریجانی خطاب به سران کشورهای اسالمی و اعراب خاورمیانه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به شما می گویم که انها دشمنان اسالم و مسلمانان هستند‪.‬‬ ‫خودتان بهتر از ما می دانید که انها (امریکایی) به دنبال غارت ثروت‬ ‫ش��ما هس��تند‪ ،‬اما برخی در منطقه تصور می کردند که با ریاس��ت‬ ‫جمهوری ترامپ به امال و ارزوهای شان می رسند‪ .‬ترامپ نشان داد‬ ‫جز چپاول دارایی های شما هیچ ارزشی برای عرب ها قائل نیست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اقای ترامپ مدعی است که سیاست اسالف‬ ‫گذش��ته اش در منطقه اشتباه بوده چون ‪۷‬هزار میلیارد دالر هزینه‬ ‫روی دس��ت امریکا گذاشته و س��ودی نبرده اند و ایشان می خواهد‬ ‫ان را تالف��ی کند؛ یعنی ‪ ۷‬ه��زار میلیارد دالر از ثروت مردم منطقه‬ ‫را غارت کند‪ .‬راهکاری که برگزیده‪ ،‬ترس��اندن کش��ورهای منطقه‬ ‫از ایران و فش��ار بر انها برای هم صدایی با رژیم صهیونیس��تی است‪.‬‬ ‫پرسش این اس��ت که در این سیاست منافع ملت های منطقه کجا‬ ‫اس��ت؟ رییس مجلس گفت‪ :‬نکت��ه دیگر که باید اش��اره کنم این‬ ‫اس��ت که اقای ترامپ و پومپئو مدعی هس��تند ک��ه در کنار ملت‬ ‫ایران هس��تند‪ ،‬اما می گویند ما می خواهیم صادرات نفت ایران را به‬ ‫صفر برس��انیم تا به زندگی ملت ایران لطم��ه بزنیم و اقتصاد انها را‬ ‫تخری��ب کنیم‪ .‬این دو موضوع چگونه قابل جمعند؟ ایا فریبکاری و‬ ‫تناقض گویی نیست؟ انها که در ارزیابی خود به این نتیجه رسیده اند‬ ‫ک��ه نمی توانند علیه ایران جن��گ راه بیندازند‪ ،‬با مکر و خدعه وارد‬ ‫شده اند‪ .‬شما کنار ملت ایران نیستید‪ ،‬شما به جنگ اقتصادی علیه‬ ‫ایران‪ ،‬علیه ک��ودکان‪ ،‬علیه زنان و علیه بیماران ما برخاس��ته اید و‬ ‫درست مثل تروریست ها عمل می کنید که به زنان و کودکان و افراد‬ ‫بیگناه حمله می کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مرک��ز امار ای��ران اعالم کرد‪ :‬رش��د‬ ‫اقتصادی کشور در بهار امسال با احتساب نفت‬ ‫‪ ۱.۷‬درص��د و بدون احتس��اب نفت ‪ ۱.۹‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬والدیمیر پوتی��ن‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫روس��یه در پیامی به رییس جمهوری کشورمان‬ ‫ش��هادت تع��دادی از هموطن��ان در حادث��ه‬ ‫تروریستی صبح روز گذشته در اهواز را تسلیت‬ ‫گفت‪.‬همچنین سفیر اتریش در تهران و وزارت‬ ‫خارجه ترکیه و دولت های عمان و اس��پانیا نیز‬ ‫در بیانیه هایی این اقدام را محکوم کردند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬طرح اس��تیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در هفته جاری در کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی رسیدگی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬به��روز نعمت��ی‪ ،‬س��خنگوی هیات‬ ‫رییس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی از برگزاری‬ ‫نشس��تی برای بررس��ی ‪ CFT‬به عنوان یکی از‬ ‫لوایح چهارگانه ‪ FATF‬با حضور رییس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬وزیران اطالعات و خارجه و‬ ‫مسئوالن مربوط در مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬ویلیام بیل برنز‪ ،‬قائم مقام پیش��ین‬ ‫وزارت خارجه امریکا خروج این کشور از برجام‬ ‫را یک اش��تباه بزرگ توصیف ک��رد و گفت‪ :‬ما‬ ‫توانایی مان برای بازگرداندن فش��ار اقتصادی بر‬ ‫ایران را دست باال گرفته ایم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬الیاس اوماخانوف‪ ،‬نایب رییس شورای‬ ‫فدراس��یون روس��یه معتقد اس��ت تحریم های‬ ‫یکجانب��ه امریکا علی��ه ایران و روس��یه نه تنها‬ ‫نتیج��ه ای به دنبال نخواهد داش��ت بلکه اتحاد‬ ‫تهران و مسکو را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس جمهوری ونزوئال دستور داد‬ ‫‪ ۳۴‬نفر از محتکران کاال در این کش��ور زندانی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫با تکیه ب��ر ادعاهای بی اس��اس و خصمانه این‬ ‫کشور علیه ایران گفت‪ :‬هر حمله ای که ازسوی‬ ‫نیروهای م��ورد حمایت ایران علی��ه امریکا در‬ ‫عراق انجام شود تهران پاسخگو خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ :‬بررس��ی الیحه تشکیل وزارتخانه رفاه‬ ‫و تامین اجتماعی و کار و تعاون در دس��تور کار‬ ‫روز دوش��نبه و سه شنبه کمیس��یون اجتماعی‬ ‫مجلس قرار دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬میاکه شینگوا‪ ،‬رییس کارگروه دفاعی‬ ‫و روابط خارجی مجلس مشاوران ژاپن با اشاره‬ ‫ب��ه ضرورت تحکی��م و تقویت رواب��ط توکیو و‬ ‫تهران گفت‪ :‬توس��عه همکاری های اقتصادی با‬ ‫ایران با منافع ملی ژاپن مطابقت دارد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬برخ��ی دیپلمات ه��ای امریکای��ی‬ ‫می گوین��د ترامپ رییس جمه��وری امریکا در‬ ‫همان بدو امر به جان بولتون مشاور امنیت ملی‬ ‫کاخ سفید هش��دار داده که حق جنگ با ایران‬ ‫را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬دول��ت ترکی��ه در برنام��ه جدی��د‬ ‫اقتصادی خود متعهد به کاهش رشد اقتصادی‬ ‫و محدود کردن مخارج عمومی شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬محمدرضا عارف‪ ،‬ریی��س بنیاد امید‬ ‫ایرانیان با بیان اینکه اقتدار نیروهای مس��لح ما‬ ‫خار چشم دشمنان ش��ده‪ ،‬دوران دفاع مقدس‬ ‫را تجرب��ه ای گرانس��نگ برای نظ��ام جمهوری‬ ‫اس�لامی دانست و بر ضرورت استفاده از تجربه‬ ‫مدیریت��ی زم��ان جنگ ب��رای فائ��ق امدن بر‬ ‫مشکالت کنونی کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬یک منب��ع مطلع در ق��وه قضاییه‬ ‫گف��ت‪ :‬س��عیدمرتضوی مانند س��ایر زندانیان‬ ‫براساس ایین نامه سازمان زندان ها به مرخصی‬ ‫رفت��ه و گمانه زنی ه��ای مربوط ب��ه ازادی وی‬ ‫درست نیست‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬محمدحسن فدایی فرد‪ ،‬سفیر ایران در‬ ‫اس��پانیا در پایان ماموریت خود در این کشور با‬ ‫«پیوگارسیا اسکودرو» رییس مجلس سنا و «انا‬ ‫پاس��تور» رییس مجلس نمایندگان این کشور‬ ‫دیدار و درباره مسائل مربوط به روابط دوجانبه‬ ‫و تح��والت مرتبط با توافق برج��ام گفت وگو و‬ ‫تبادل نظرکرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس جمهوری امریکا تهدید کرده‬ ‫اگر چین به تالفی بس��ته تازه واش��نگتن برای‬ ‫ه��دف گرفت��ن ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد دالر از صادرات‬ ‫چین دس��ت به اقدام هایی بزند‪ ،‬محدودیت های‬ ‫بیشتری بر کاالهای این کشور اعمال می کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬وزارت امور خارجه عراق اعالم کرد‪:‬‬ ‫س��فیر جدیدی را به جای سفیر فعلی عراق در‬ ‫ایران معرفی کرده است‪.‬‬ ‫احمد محجوب‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه عراق‪،‬‬ ‫در بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬س��عد ج��واد قندیل به‬ ‫جای راجح الموس��وی به عنوان سفیر عراق در‬ ‫ایران منصوب شده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ ۹ :‬متج��اوز ب��ه عن��ف ک��ه در اقدام‬ ‫مجرمان��ه خود پس از ورود به عنف‪ ،‬ش��بانه به‬ ‫باغ ویالی��ی در اط��راف یکی از شهرس��تان های‬ ‫اس��تان فارس یک زن را مورد ازار و اذیت قرار‬ ‫داده بودند؛ صبح شنبه در شیراز به دار مجازات‬ ‫اویخته شدند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایران از کدامین مدل‬ ‫توسعه پیروی می کند؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1144‬‬ ‫پیاپی ‪2462‬‬ ‫حمل ونقل‬ ‫نگاهی به مشکالت جابه جایی ریلی بار در کشور نشان می دهد‬ ‫کرایه حمل ریلی کاال در بالتکلیفی‬ ‫حمل ونق��ل ریلی با وج��ود تمام��ی مزیت هایی که‬ ‫در زمینه صرفه جویی س��وخت و هزین��ه و جلوگیری‬ ‫از الودگ��ی هوا دارد‪ ،‬هنوز ان گونه که باید در کش��ور‬ ‫ما رس��میت نیافته است‪ .‬این شیوه حمل ونقل به اندازه‬ ‫یک هفتم حمل ونقل جاده ای سوخت مصرف می کند و‬ ‫توس��عه ان به معنی خلوت تر ش��دن جاده ها و کاهش‬ ‫تصادف��ات جاده ای اس��ت ام��ا همواره کارشناس��ان و‬ ‫دس��ت اندرکاران این ح��وزه گفته ان��د و می گویند که‬ ‫این ش��یوه محب��وب حمل ونقل در جه��ان‪ ،‬در ایران‬ ‫کمتر مرکز توجه بوده اس��ت‪ .‬نمون��ه این مهجوریت‪،‬‬ ‫بی توجهی مسئوالن راه اهن به درخواست های فعاالن‬ ‫بخ��ش ریلی برای افزایش کرای��ه حمل بار در راه اهن‬ ‫اس��ت؛ مس��ئله ای که به گفته فعاالن این بخش تنها‬ ‫شرط اقتصادی ش��دن حضور شرکت ها در حمل ونقل‬ ‫ریلی و ادامه حیات انهاست‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ش��رکت راه اهن برای تش��ویق‬ ‫بازرگان��ان و صاحب��ان کاال به اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫ریل��ی برای جابه جایی کاال در کش��ور‪ ،‬اقداماتی انجام‬ ‫داده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬امسال تغییراتی در محاسبه‬ ‫تعرفه حمل کاال به س��ود صاحب��ان کاال در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ان گونه که بابک احمدی‪ ،‬معاون بهره برداری و سیر‬ ‫و حرک��ت راه اهن می گوی��د در بخش��نامه تعرفه ‪،۹۷‬‬ ‫تُن کیلومت��ر به ج��ای محورکیلومتر‪ ،‬محور محاس��به‬ ‫هزینه حمل قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در تعرفه های امس��ال‪ ،‬نس��بت تعرفه‬ ‫واگن های پر و خالی با هدف تش��ویق به حمل دو سر‬ ‫بار تغییر یافته اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه تعرفه واگن‬ ‫پُر و خالی نس��بت به گذش��ته تغییر کرده‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته ‪۷۵‬درص��د تعرفه س��هم واگن‬ ‫پُر و ‪ ۲۵‬درصد تعرفه س��هم واگن خال��ی بود که حاال‬ ‫‪ ۶۰‬درصد تعرفه سهم واگن پر و ‪ ۴۰‬درصد تعرفه سهم‬ ‫واگن خالی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی هدف از اجرای این نحوه تعرفه گذاری‪،‬‬ ‫تش��ویق به حمل دو سربار ازس��وی صاحبان کاالست‬ ‫زیرا براس��اس تعرفه های س��ال‪ ۹۷‬هزینه حمل دو سر‬ ‫بار نسبت به گذشته کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت از شرکت های ریلی‬ ‫اگرچه معاون بهره برداری و س��یر و حرکت راه اهن‬ ‫معتقد اس��ت ابالغ بخش��نامه محاس��به هزینه حمل‬ ‫ریلی جدید‪ ،‬به تش��ویق صاحب��ان کاال برای حمل بار‬ ‫با راه اهن منجر می ش��ود‪ ،‬اما به نظر می رسد در سوی‬ ‫دیگر ماجرا‪ ،‬همچنان نارضایتـی نسبت به بی توجهـی‬ ‫راه اه��ن به خواس��ته ها وجـ��ود دارد‪ .‬ش��ـرکت های‬ ‫حمل ونقـ��ل ریلی می گوینـ��د کـرای��ه حمل بار باید‬ ‫افزایش یابد در غیـر ای��ن صـورت ادامـه حیـات این‬ ‫شرکت ها ممکـن نیست‪.‬‬ ‫مجتبی لطفی‪ ،‬مدیرعامل البرزنیرو به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت ش��بکه حمل ونقل ریل��ی‪ ،‬افزایش‬ ‫چش��مگیر هزینه هاس��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬در بخش‬ ‫لکوموتی��و‪ ،‬هزینه های تعمیر و نگهداری‪ ،‬چه در بخش‬ ‫تجهیزات و خدماتی که از داخل تامین می ش��ود؛ چه‬ ‫در بخ��ش تجهی��زات خارجی‪ ،‬به ش��دت افزایش پیدا‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمل ونقل ریلی مش��کالت زیادی دارد و اگ��ر افزایش کرایه حمل‬ ‫نیز به درس��تی اعمال نشود‪ ،‬نه تنها این بخش نمی تواند هزینه های‬ ‫خود را پوشش دهد‪ ،‬بلکه در پایان سال‪ ،‬بدهی های سنگینی به بار‬ ‫خواهد اورد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس مس��ائلی مانند هزینه‬ ‫حم��ل کاالیی که ب��ا حمل ونقل ریلی انجام می ش��ود‬ ‫نیز باید افزایش یابد که در این زمینه مدت هاس��ت با‬ ‫راه اهن در حال چانه زنی هستیم‪ ،‬اما هنوز به نتیجه ای‬ ‫نرس��یده ایم‪ .‬در ای��ن زمینه به نظر می رس��د راه اهن‪،‬‬ ‫چابکی الزم را در تصمیم گیری ندارد‪.‬‬ ‫لطفی افزود‪ :‬کارخانه های اهن و فوالد‪ ،‬مشتری های‬ ‫اصلی بخش باری راه اهن هس��تند‪ .‬درحال حاضر نرخ‬ ‫اهن و فوالد چندین برابر ش��ده اما هزینه های مربوط‬ ‫به این بخش مانند انرژی‪ ،‬س��وخت و حمل ونقل هیچ‬ ‫تغییری نکرده یا تغییرات بس��یار جزیی داش��ته و در‬ ‫نتیجه این بخش به سودهای چند برابری رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برهمین اساس فعاالن حوزه حمل ونقل‬ ‫ریلی معتقدند هزینه حم��ل کاال با راه اهن نیز باید با‬ ‫توجه به شرایط جدید تعدیل شود در غیر این صورت‬ ‫ن��ه راه اهن را می توان اداره ک��رد‪ ،‬نه بخش خصوصی‬ ‫می تواند به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬به ط��ور حتم در س��ال های اینده‪،‬‬ ‫کمک های دولتی هم به راه اهن کاهش پیدا می کند و‬ ‫بنابرای��ن برای جبران هزینه ها راهی جز افزایش کرایه‬ ‫حمل نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایه های حمل بروزرسانی شود‬ ‫این فعال حمل ونقل ریلی معتقد است مسئوالن باید‬ ‫هرچه زودتر درباره بروزرس��انی کرایه های حمل ریلی‬ ‫تصمیم گیری کنند زیرا هرچه زمان بگذرد‪ ،‬مش��کالت‬ ‫احیای چابهار‪ ،‬درامدی معادل نفت دارد‬ ‫نماین��ده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره ضرورت توس��عه چابهار‪ ،‬گف��ت‪ :‬بندر چابهار باید‬ ‫ازس��وی بخش خصوصی داخلی یا خارجی به توس��عه‬ ‫دس��ت یابد چراکه توس��عه ان کمتر از سنگاپور نیست‬ ‫و می تواند درامدی معادل نفت برای کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫علی��م یارمحم��دی ب��ه پای��گاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه دولت های گذشته و‬ ‫دوره های پیشین و فعلی مجلس شورای اسالمی به این‬ ‫فکر این نبودند که برخی مناطق در کش��ور چه جایگاه‬ ‫و اهمیت��ی دارن��د و چقدر می توانند برای کش��ور مفید‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت چابهار براس��اس س��ندی که‬ ‫رهبر معظم انقالب ابالغ کردند‪ ،‬گفت‪ :‬س��واحل مکران‬ ‫که همان س��واحل دریای عمان اس��ت با ‪۳‬میلیارد نفر‬ ‫از م��ردم جهان در ارتباط اس��ت و اهمیتش بر کس��ی‬ ‫پوش��یده نیست و بیشتر اهتمام دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی باید برای استفاده های گوناگون از این سواحل‬ ‫باش��د‪ .‬به ویژه بندر چابهار که بندری اقیانوس��ی است و‬ ‫کرانه ه��ای ان در مرکز و ش��رق کش��ور دارای اهمیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم زاهدان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬پویا و زنده ش��دن چابهار برای استان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان چندان س��ودی ندارد‪ ،‬اما رگ‬ ‫حیاتی کش��ور اس��ت و تا این حد مورد بی توجهی واقع‬ ‫ش��دن این مکان چندان جالب نیست‪ .‬در جنگ ‪8‬ساله‬ ‫تحمیلی جایگاه سواحل مکران و چابهار توجیه پیدا کرد‪،‬‬ ‫ولی متاس��فانه در ادامه از ظرفیت های ان استفاده نشد‬ ‫و هزینه های سنگینی را هم در این زمینه پرداختیم‪.‬‬ ‫یارمحمدی با اش��اره به اهمیت توس��عه بندر چابهار‬ ‫در بخش خصوصی افزود‪ :‬این بندر با مش��ارکت کش��ور‬ ‫هند یا با منابع داخلی مان باید به جایگاه واقعی خودش‬ ‫برسد‪ .‬این در حالی است که اهمیت بندر چابهار از بندر‬ ‫س��نگاپور کمتر نیس��ت و می تواند همان درامدهایی را‬ ‫که س��نگاپور برای کشورش داشته باشد‪ ،‬برای کشور ما‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی در‬ ‫ادام��ه توضیح داد‪ :‬متاس��فانه ما همه توج��ه خود را بر‬ ‫ش��مال‪ ،‬غرب یا مرکز کشور گذاش��ته ایم و از ظرفیتی‬ ‫که انجا هست و می تواند معادل درامد نفت باشد‪ ،‬غافل‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چ��ه ب��ا اس��تفاده از س��رمایه گذاری‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر و چ��ه س��رمایه گذاری های بخ��ش‬ ‫خصوص��ی داخلی‪ ،‬جایز اس��ت این بن��در را به جایگاه‬ ‫واقعی خودش ارتقا دهیم‪.‬روش��ن اس��ت که ارتقا دادن‬ ‫صنایع گردش��گری این بندر نیز می تواند برای کش��ور‬ ‫وضعی��ت مطلوب��ی ایجاد کند‪ .‬از س��وی دیگ��ر باید به‬ ‫اهمی��ت ای��ن مس��ئله در دوره تحریم ها واقف باش��یم‬ ‫که نگران��ی عجیبی برای م��ردم ایران به وج��ود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به لزوم توس��عه بنادر تاکی��د کرد‪ :‬هر‬ ‫س��رمایه گذار بخش خصوصی؛ چه داخلی و چه خارجی‬ ‫در صورت��ی که بتواند به ارتقا و توس��عه بنادر دیگر نیز‬ ‫مانند چابهار کمک رساند و ظرفیت های انها را استخراج‬ ‫کند‪ ،‬باید به کارگرفته شود‪.‬‬ ‫جدید برای شرکت ها بروز می کند و اگر به حمل ونقل‬ ‫ریلی اسیبی وارد شود‪ ،‬بخش معدن و فوالد کشور نیز‬ ‫با مشکل روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه توضی��ح داد‪ :‬وقت��ی هزین��ه‬ ‫شرکت های ریلی افزایش می یابد نخستین برنامه ریزی‬ ‫ش��رکت ها باید در زمینه تامین هزینه های خود باشد‪.‬‬ ‫ما هم معتقدیم شرکت های حمل ونقل ریلی می توانند‬ ‫از پ��س این ش��رایط براین��د زیرا ف��روش محصوالت‬ ‫مشتری اصلی ما که معادن اهن و فوالد است‪ ،‬چندین‬ ‫برابر شده و افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی کرایه حمل بار‪،‬‬ ‫فش��اری به این بخش وارد نخواهد کرد اما مسئله این‬ ‫است که راه اهن در این زمینه تصمیم گیری نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش کرایه کفاف هزینه ها را نمی دهد‬ ‫مدیرعامل البرزنیرو ادامه داد‪ :‬این در حالی است که‬ ‫در کل کش��ور هزینه ها افزایش یافته و همه باید خود‬ ‫را با ش��رایط جدید تطبیق دهند و قیمت های حمل و‬ ‫خدمات نیز باید متناس��ب با مسائل دیگر تعدیل شود‪.‬‬ ‫کس��انی که درباره نرخ حمل ونقل مسافر و بار تصمیم‬ ‫می گیرن��د بای��د هرچه زودتر به نتیجه نهایی برس��ند‬ ‫زیرا اگ��ر می خواهند حمل ونقل ریل��ی بدون کمک و‬ ‫یاران��ه دولتی به کار خود ادامه دهد‪ ،‬باید در جایی که‬ ‫هزینه ه��ا افزایش یافته‪ ،‬اج��ازه افزایش درامد بدهند‪.‬‬ ‫فقط در این صورت است که حمل ونقل ریلی می تواند‬ ‫روی پای خود بایستد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته لطفی‪ ،‬درحالی که ‪6‬ماه از س��ال گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچن��ان راه اه��ن ش��رکت های ریل��ی را در‬ ‫بالتکلیف��ی گذاش��ته و درب��اره افزای��ش کرایه حمل‬ ‫تصمیم گیری نمی کند‪.‬‬ ‫او در این زمینه گفت‪ :‬راه اهن به ش��رکت های ریلی‬ ‫اعالم ک��رد قراردادهای خود با این نه��اد را از ابتدای‬ ‫تیر امس��ال تا تیر سال اینده‪ ،‬با ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫ببندند اما شرکت ها زیر بار این رقم نرفته و می گویند‬ ‫ای��ن رق��م افزای��ش کرای��ه‪ ،‬هزینه های ب��االی فعلی‬ ‫شرکت ها را پوشش نمی دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان ش��رکت ها به دنبال س��ود نب��وده و‬ ‫فق��ط به دنبال ادامه حیات هس��تند و چون ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزای��ش‪ ،‬هزینه ه��ای انها را پوش��ش نمی دهد‪ ،‬هنوز‬ ‫قرارداده��ا را امض��ا نک��رده و منتظر تصمی��م راه اهن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ان ط��ور که این فع��ال حمل ونقل ریل��ی می گوید‪،‬‬ ‫نرخ گذاری در بخش لکوموتیو‪ ،‬براس��اس فرمولی است‬ ‫که ش��ورای رقابت پیشنهاد کرده است‪ .‬در این فرمول‬ ‫عوامل گوناگون شناس��ایی هزینه‪ ،‬پیش بینی شده که‬ ‫در شرایط فعلی باید به روز شود و یکی از مهم ترین این‬ ‫عوامل‪ ،‬نرخ ارز است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان حمل بار با نرخ شناور‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��رکت های ریلی براس��اس مستندات‬ ‫حت��ی ارق��ام جدیدی ب��رای کرایه حمل ب��ه راه اهن‬ ‫پیش��نهاد داده اند و حتی امادگی دارند با نرخ ش��ناور‬ ‫اقدام به حمل کاال کنند‪.‬‬ ‫لطفی یاداوری کرد‪ :‬هرچه زودتر این مسائل را حل‬ ‫کنیم مشکالت کمتری به بخش ریلی تحمیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حمل ونقل ریلی مشکالت زیادی دارد و اگر افزایش‬ ‫کرایه حمل نیز به درس��تی اعمال نش��ود‪ ،‬نه تنها این‬ ‫بخش نمی تواند هزینه های خود را پوش��ش دهد‪ ،‬بلکه‬ ‫در پایـان س��ال‪ ،‬بـدهی های سنگینـی بـه بار خـواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫مجتبی لطفی‬ ‫اگر می خواهند‬ ‫حمل ونقل ریلی‬ ‫بدون کمک و‬ ‫یارانه دولتی‬ ‫به کار خود‬ ‫ادامه دهد‪،‬‬ ‫باید در جایی‬ ‫که هزینه ها‬ ‫افزایش یافته‬ ‫اجازه افزایش‬ ‫درامد بدهند‬ ‫تولید داخل کفاف نیاز کشور به واگن را نمی دهد‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی ش��رکت های حمل ونقل ریلی ب��ا انتقاد از‬ ‫جلوگی��ری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت از واردات ‪۸۵۰‬واگن با‬ ‫فاینانس روس��یه گفت‪ :‬با بحران کمبود واگن به ویژه در بخش باری‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫مجید بابایی در گفت وگو با مهر‪ ،‬درباره جلوگیری از واردات ‪۸۵۰‬‬ ‫واگن از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارکرد‪ :‬خرید این‬ ‫تعداد واگن براس��اس موافقتنامه ای بود که وزارت راه وشهرس��ازی‬ ‫سال گذشته با طرف روسی از محل خطوط اعتباری ایران و روسیه‬ ‫در قالب فاینانس برای واردات واگن باری و مسافری به امضا رسانده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در دولت یازده��م‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫جلوی واردات واگن ها و ثبت س��فارش انها را در مقطعی گرفت که‬ ‫در نتیجه نتوانستیم این واگن ها را از روسیه خریداری و وارد کنیم‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز همزمان با نوس��ان های ارزی ام��کان واردات این‬ ‫تعداد واگن امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬در نتیجه تعدادی از ش��رکت های‬ ‫حمل ونق��ل ریلی بخش کوچکی از نیاز خود را از محل تولید داخل‬ ‫تامین کرده اند اما همچنان با کمبود واگن روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی یاداور شد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت چون در داخل کش��ور تولید‬ ‫واگن داریم امکان واردات ان وجود ندارد‪ ،‬اما باید دید ظرفیت تولید‬ ‫واگن در داخل چه میزان است‪.‬‬ ‫صنعت واگن س��ازی ما نیاز به حمای��ت دارد‪ .‬ما هم این موضوع‬ ‫را درک می کنیم اما وقتی ش��رکت های ریلی به تعداد زیادی واگن‬ ‫نیاز دارند‪ ،‬مجبور هستند بخشی از نیاز خود را از راه واردات تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بابای��ی تصریح کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت زمانی می گفت‬ ‫اگر این واگن ها وارد کشور شود من خود را جلوی قطارها می اندازم‬ ‫ت��ا اج��ازه حرکت به انها ندهم این در حالی اس��ت که از یک س��و‬ ‫ظرفیت ش��رکت های تولیدی داخلی پایین اس��ت و ازس��وی دیگر‬ ‫اجازه واردات داده نمی ش��ود‪ .‬ضمن اینکه شرکت های ریلی به اندازه‬ ‫کافی پول ندارند که بتوانند به طور مس��تقیم واگن وارد کنند و قرار‬ ‫ب��ود واگن های یادش��ده از محل خطوط اعتباری فاینانس روس��ی‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تولید واگن باری‪ ،‬فن��اوری باالیی نیاز ندارد و‬ ‫ش��رکت های داخلی می توانند ان را تولید کنند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مشکل‬ ‫شرکت های واگن سازی ما نبود نقدینگی و سرمایه در گردش است‬ ‫در حال��ی که قرار بود ‪۸۵۰‬واگن روس��ی از مح��ل خطوط اعتباری‬ ‫خریداری شود که این مشکل را حل می کرد‪.‬‬ ‫بابایی با اش��اره به تس��هیل فضای بین المللی ت��ا پیش از خروج‬ ‫امری��کا از برجام ادامه داد‪ :‬می توانس��تیم در زمان��ی که برجام اجرا‬ ‫می ش��د‪ ،‬این واگن ه��ا را وارد کنیم اما درحال حاضر هم با مش��کل‬ ‫تحریم روبه رو هس��تیم و هم با معضل ‪۳‬برابر شدن نرخ ارز و با این‬ ‫فرصت سوزی که انجام شد به چالش کمبود واگن برخورده ایم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬به نظر می رسد توسعه صنعت حمل ونقل ریلی دغدغه کشور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بابایی با اشاره به اینکه انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی‬ ‫و وزی��ر راه و شهرس��ازی در نامه ای از مع��اون اول رییس جمهوری‬ ‫خواستار اختصاص ارز دولتی به بخش ریلی شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که ارز موردنیاز بخش ریلی را از سامانه نیما و بازار ازاد تامین کنیم‪،‬‬ ‫شرکت های ریلی توانایی خرید واگن مورد نیاز را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫به همین دلیل در نامه درخواست وزیر راه و شهرسازی از معاون‬ ‫اول رییس جمهوری خواس��ته ش��ده که تنها به بخش حمل ونقل‬ ‫ریل��ی‪ ،‬ارز دولت��ی اختصاص داده ش��ود و برای س��ایر ش��یوه های‬ ‫حمل ونقل از محل سامانه نیما‪ ،‬ارز مورد نیاز تامین شود‪.‬‬ ‫وزیر راه وشهرسازی در شورای عالی هماهنگی‬ ‫تراب��ری از دس��تور اخی��ر رییس جمهوری در‬ ‫زمین��ه تامین ن��اوگان ریلی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫درحالی که صرفه جویی حاص��ل تامین ناوگان‬ ‫ریلی در اقتصادی ملی نس��بت به تولید بیشتر‬ ‫است‪ ،‬به دلیل دستیابی به صرفه جویی احتمالی‬ ‫در تولید‪ ،‬میلیاردها دالر به سوخت یارانه تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬در دویست وهش��تمین نشس��ت‬ ‫ش��ورای عالی هماهنگ��ی ترابری کش��ور که با‬ ‫ریاس��ت عباس اخوندی برگزار ش��د‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫شرکت راه اهن درباره تامین ناوگان ریلی مورد‬ ‫نیاز کشور مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این پیش��نهاد امده اس��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪۲۵‬هزار واگن در ناوگان باری حمل ونقل ریلی‬ ‫کشور فعالیت دارند که قرار است براساس برنامه‬ ‫شش��م توسعه به ‪۵۸‬هزار واگن افزایش یابد اما‬ ‫ب��ا توجه به ظرفیت تولید س��االنه ‪۱۶۰۰‬واگن‬ ‫ازسوی ‪3‬تولیدکننده داخلی‪ ،‬دست کم ‪۱۵‬سال‬ ‫زمان الزم اس��ت‪ .‬ازس��ویی حق دسترس��ی از‬ ‫‪۵۷‬درصد به کمتر از ‪۲۰‬درصد رسید اما به دلیل‬ ‫برخی سیاست ها از ظرفیت پدیدامده بهره الزم‬ ‫برده نش��ده و حدود ‪۸۵۰‬واگن باری در پشت‬ ‫مرزها یا در مسیر رسیدن به ایران هستند‪.‬‬ ‫‪3‬پیشنهاد شرکت راه اهن به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با ایجاد‬ ‫منابع‪ ،‬تس��هیالت الزم برای تامین ‪۹‬هزار واگن‬ ‫را فراهم کرده و شرکت راه اهن بازپرداخت این‬ ‫تسهیالت را تضمین می کند تا تولیدکننده قادر‬ ‫به فروش اقساطی واگن باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به جای‬ ‫جلوگیری از واردات ناوگان‪ ،‬مجوز ورود ‪۹‬هزار‬ ‫واگن خارجی به کشور را صادر کند و در مقابل‬ ‫شرکت راه اهن نیز ضمانتنامه ها را صادر کند تا‬ ‫درمجموع ‪۱۸‬ه��زار واگن باری به ناوگان ریلی‬ ‫کشور اضافه شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬شرکت ایرانی‪-‬روسی تولیدکننده ناوگان‬ ‫ریلی که با هدف تولی��د برای بازارهای جهانی‬ ‫ش��کل گرفت تا سال‪ ۱۴۰۰‬نس��بت به تامین‬ ‫‪۹‬ه��زار واگ��ن و ‪ ۱۰۰‬لکوموتیو باری ازس��وی‬ ‫تامین کنندگان داخلی اقدام کند اما به ش��رط‬ ‫اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به هر‬ ‫روش ممکن تامین مالی کند‪.‬‬ ‫به دس��تور اخوندی مقرر ش��د‪ ،‬ای��ن بند به‬ ‫پیشنهادهای ش��رکت راه اهن در زمینه تامین‬ ‫ن��اوگان ریلی اضافه ش��ود‪« :‬ش��رکت راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران پس از تامین ناوگان‬ ‫نس��بت به واگذاری مالکی��ت و بهره برداری در‬ ‫قالب اجاره یا اجاره به ش��رط تملیک به بخش‬ ‫خصوصی اقدام خواهد کرد‪».‬‬ ‫ایرالین ها ارز نیمایی‬ ‫گرفتند‬ ‫دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی گفت‪:‬‬ ‫دو ش��رکت هواپیمایی موفق ش��دند ارز مورد‬ ‫نیاز خود را از س��امانه نیما و با نرخ این سامانه‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫مقص��ود اسعدی س��امانی درباره ن��رخ بلیت‬ ‫پروازه��ای داخلی به فارس گف��ت‪ :‬نرخ بلیت‬ ‫پروازه��ای داخل��ی در ح��ال حاضر براس��اس‬ ‫نرخ ه��ای اعالم ش��ده در س��ایت انجم��ن‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی ب��ا حداکثر ‪۱۰‬درصد‬ ‫افزایش اعمال می ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که این نرخ ها س��رانجام تا چه زمانی‬ ‫اعمال خواهد شد؟ گفت‪ :‬این بستگی به تامین‬ ‫ارز م��ورد نیاز ش��رکت های هواپیمایی از محل‬ ‫سامانه نیما دارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با بیان‬ ‫اینک��ه به تازگی ‪۲‬ش��رکت هواپیمای��ی موفق‬ ‫ش��ده اند از سامانه نیما ارز دریافت کنند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬چند ش��رکت هواپیمایی هم بابت دریافت‬ ‫ارز از س��امانه نیما پول واریز کرده اند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫ارزی دریاف��ت نکرده اند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫ن��رخ پروازهای داخلی براس��اس اختصاص ارز‬ ‫نیما‪ ،‬در س��ایت انجمن شرکت های هواپیمایی‬ ‫درج شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این نرخ ها براساس‬ ‫قیمت های ارز س��امانه نیماس��ت‪ ،‬شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی با توجه به ن��وع و کیفیت خدمات‬ ‫خ��ود می توانن��د حداکثر ‪۱۰‬درصد بیش��تر از‬ ‫نرخ های تعیین شده بفروشند‪ ،‬همچنین کمتر‬ ‫از نرخ های تعیین شده هم امکان فروش وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬همه عوامل ف��روش موظف ب��ه رعایت‬ ‫نرخ ه��ای تعیین ش��ده ازس��وی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی خواهند بود و در صورت بروز تخلف‬ ‫و عبور از نرخ های تعیین ش��ده‪ ،‬نهاد نظارتی با‬ ‫متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشنهاد راه اهن به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1144‬‬ ‫پیاپی ‪2462‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫تمهیدات اتش نشانی‬ ‫برای بازگشایی مدارس‬ ‫س��خنگوی سازمان‬ ‫اتش نشانی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری تهران‬ ‫ب��ا تش��ریح تمهیدات‬ ‫س��ازمان اتش نش��انی‬ ‫به مناس��بت بازگشایی‬ ‫م��دارس گف��ت‪ :‬طرح‬ ‫اتش نشانی در ‪ 3‬بازه ده روز از ‪ ۲۰‬شهریور اغاز‬ ‫شده و تا ‪ ۲۰‬مهر اجرا می شود‪.‬‬ ‫جالل ملکی با تش��ریح تمهیدات س��ازمان‬ ‫اتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران‬ ‫برای بازگشایی مدارس به ایسنا گفت‪ :‬سازمان‬ ‫اتش نشانی تمهیدات خاصی تدارک دیده تا با‬ ‫اج��رای ان در تامین ایمنی به ویژه در روزهای‬ ‫اولیه بازگشایی مدارس موثر باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی س��ازمان اتش نش��انی و خدمات‬ ‫ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه تمهیدات‬ ‫اتش نش��انی در ‪ 3‬بازه ده روزه انجام می ش��ود‬ ‫گفت‪ :‬فاز نخس��ت ط��رح اتش نش��انی از ‪۲۰‬‬ ‫ش��هریور اغاز ش��ده و تا اول مه��ر ادامه دارد‬ ‫که در ای��ن بخش تمام کارشناس��ان اقدام به‬ ‫بازدید از مدرس��ه ها و مکان های اموزش��ی و‬ ‫بررس��ی تجهیزات و س��امانه های اطفایی انها‬ ‫کرده اند و توصیه های الزم به مسئوالن مدارس‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬کارشناس��ان از اطراف مدارس نیز‬ ‫بازدی��د کردن��د و موارد ناایم��ن و بخش هایی‬ ‫که نیاز به تعمیرات داش��ته به طور مکتوب به‬ ‫ش��هرداری های ناحیه ها اعالم کردند تا نسبت‬ ‫به ایمن��ی محیط اطراف مدارس اقدام ش��ود‪.‬‬ ‫ملک��ی با اش��اره به فاز دوم طرح اتش نش��انی‬ ‫گفت‪ :‬در ب��ازه ده روزه دوم نیز همزمان با اول‬ ‫مه��ر و اغاز ب��ه کار مدارس‪ ،‬ع�لاوه بر اینکه‬ ‫اقدام��ات ف��از نخس��ت همچنان ادام��ه دارد‪،‬‬ ‫تمام ‪ ۱۳۰‬ایس��تگاه در حالت اماده باش کامل‬ ‫هس��تند و استقرارهای گسترده در سطح شهر‬ ‫هم انجام می ش��ود و هر ایس��تگاه در دو نوبت‬ ‫صبح و بعد از ظهر از ساعت ‪ ۷‬تا ‪ ۹‬و ‪ ۱۵‬تا ‪۱۷‬‬ ‫در نقاط پر رفت وامد مستقر می شوند‪.‬‬ ‫حضور دانش اموزان‬ ‫سرپل ذهاب در مدارس‬ ‫مدیرکل توس��عه‪ ،‬تجهیز و نوسازی مدارس‬ ‫اس��تان کرمانش��اه گفت‪ :‬با تالش ه��ای انجام‬ ‫شده‪ ۱۸ ،‬اموزشگاه روستایی سرپل ذهاب که‬ ‫در جریان زلزله ‪ ۷.۳‬ریش��تری ‪ ۲۱‬ابان س��ال‬ ‫گذشته تخریب ش��ده بودند‪ ،‬نوسازی شدند و‬ ‫مهر امسال میزبان دانش اموزان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬مرزبان نظری در گفت وگو‬ ‫با ایرنا افزود‪ :‬هم اکنون س��اخت ‪ ۱۸‬مدرس��ه‬ ‫روس��تایی در س��رپل ذهاب باالی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیکی دارد که ب��ه زودی تکمیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ ۱۲ :‬مدرسه روستایی‬ ‫دیگر در س��رپل ذهاب نیز ک��ه پیش از زلزله‬ ‫دارای بافت فرس��وده بودن��د در حال مقاوم و‬ ‫بازس��ازی هستند و امید اس��ت از این میان ‪3‬‬ ‫مدرسه برای اغاز سال تحصیلی جدید تکمیل‬ ‫شوند و به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫نظ��ری بی��ان ک��رد‪ :‬س��اخت ‪ ۱۴‬مدرس��ه‬ ‫شهری س��رپل ذهاب نیز با میانگین پیشرفت‬ ‫فیزیک��ی ‪ ۳۰‬درص��د در ح��ال انجام اس��ت و‬ ‫باتوجه ب��ه س��اماندهی و برنامه ری��زی انجام‬ ‫ش��ده‪ ۱۹ ،‬مدرسه در س��رپل ذهاب برای اول‬ ‫مهر به صورت ش��یفت بندی اماده استقبال از‬ ‫دانش اموزان هستند‪.‬‬ ‫از مجموعه تمهیدات ترافیکی برای جابه جایی یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار دانش اموز در پایتخت‬ ‫‪ 22‬خط اتوبوس‪ ،‬ویژه دانش اموزان شد‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ناهید خداکرمی‬ ‫تهران امروز در حالی چشم های خود را رو به صبح‬ ‫ب��از می کند که یک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار دانش اموز‬ ‫دوباره راهی مدرس��ه‪ ۸۰۰ ،‬هزار دانشجو راهی مراکز‬ ‫دانش��گاهی و ‪ ۵۶‬ه��زار نف��ر از نیروه��ای اموزش و‬ ‫پرورش روانه مدارس می ش��وند تا خیابان های تهران‬ ‫ش��اهد افزایش ترافیک تا ‪ ۴۰‬درصد باش��د‪ .‬براساس‬ ‫امار رس��می‪ ۳۰۰ ،‬هزار نف��ر از دانش اموزان تهرانی‬ ‫از س��رویس م��دارس و حدود ‪ ۳۰۰‬ه��زار نفر از انها‬ ‫نیز از ناوگان حمل ونقل عمومی اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫امس��ال تاکن��ون حدود ‪۱۵‬ه��زار نفر ب��رای فعالیت‬ ‫در س��رویس مدارس تهران در س��ال جاری ثبت نام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مانند س��ال های پیش امس��ال‬ ‫نیز مدیریت ش��هری و مس��ئوالن ح��وزه حمل ونقل‬ ‫و ترافی��ک‪ ،‬از مدت ها پیش درگیرودار زمینه س��ازی‬ ‫ب��رای کنت��رل ترافی��ک مه��ر ب��وده و راهکارهایی‬ ‫برای جابه جایی بهتر دانش اموزان در س��طح ش��هر‬ ‫پیش بین��ی کرده ان��د‪ .‬باتوجه به اهمیت بازگش��ایی‬ ‫مدارس و تاثیر شروع سال تحصیلی بر ترافیک شهر‪،‬‬ ‫جلسه تازه شورای ش��هر تهران با محوریت اقدامات‬ ‫الزم در زمینه جابه جایی دانش اموزان در شهر برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با رانندگان زن‬ ‫محسن پورسیداقایی‬ ‫براس��اس مصوب��ه ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬امس��ال‬ ‫س��رویس های مدارس دخترانه بای��د از رانندگان زن‬ ‫بهره گیرند‪.‬‬ ‫ناهی��د خداکرم��ی‪ ،‬ریی��س کارگ��روه س�لامت‬ ‫شورای اس�لامی شهر تهران در جلسه تازه این شورا‬ ‫پیشنهاد داد رانندگان سرویس های مدارس دختران‬ ‫دبیرس��تانی و همه دانش ام��وزان مقطع ابتدایی زن‬ ‫باش��ند ی��ا در بکارگی��ری رانندگان ای��ن بخش ها‪،‬‬ ‫اولویت به خودروهایی با رانندگان زن داده شود‪ .‬این‬ ‫پیشنهاد بدون مخالف به رای گذاشته شد و اعضا به‬ ‫ان رای موافق دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرویس کودکان استثنایی رایگان شد‬ ‫شهربانو امانی‬ ‫پیمان سنندجی‬ ‫علیرضا قنادان‬ ‫محمدرضا مهماندار‬ ‫گرچ��ه امس��ال زمزمه هایی مبنی بر پولی ش��دن‬ ‫س��رویس م��دارس ک��ودکان اس��تثنایی ب��ه گوش‬ ‫می رسید اما در هشتادوهفتمین جلسه شورای شهر‬ ‫تهران‪ ،‬اعضای شورا با رایگان ماندن سرویس مدارس‬ ‫کودکان استثنایی و تامین هزینه های این سرویس ها‬ ‫از سوی شهرداری موافقت کردند‪.‬‬ ‫محسن پورسیداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران با این مسئله مخالف بود و در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬از شورای چهارم این موضوع مطرح شد‬ ‫که فقط شهرداری تهران این هزینه را برعهده گرفته‬ ‫تا س��رویس مدارس استثنایی رایگان باشد‪ .‬در دیگر‬ ‫نقاط کش��ور‪ ،‬ای��ن بخش ردیف بودج��ه دولتی دارد‬ ‫و هزینه ان از س��وی س��ازمان مدارس استثنایی در‬ ‫دولت تامین می شود‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی با اش��اره ب��ه اینکه رای��گان بودن‬ ‫س��رویس مدارس استثنایی‪ ،‬دست کم به ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ش��هرداری بخواهد‬ ‫این هزینه را پوش��ش دهد با کمب��ود بودجه روبه رو‬ ‫می ش��ود و بای��د ای��ن کمب��ود را از محل��ی جبران‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شهربانو امانی‪ ،‬رییس کارگروه حمل ونقل‪ ،‬ترافیک‬ ‫و ایمنی ش��ورای شهر در پاس��خ به این انتقاد معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۸۶‬ش��هردار وقت تصمی��م گرفت هزینه س��رویس‬ ‫م��دارس دانش ام��وزان اس��تثنایی را به ط��ور کامل‬ ‫برعهده گیرد‪ ،‬درحالی که این از وظایف دولت اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هزینه های ای��ن بخش در بودجه اموزش‬ ‫و پرورش دیده نش��ده و برای س��ال بعد باید الیحه‬ ‫بودجه در این زمینه اص�لاح و وظایف حاکمیتی به‬ ‫خود دولت سپرده شود‪.‬‬ ‫درنهایت این پیش��نهاد از سوی اعضای شورا مورد‬ ‫موافقت قرار گرفت و س��رویس مدارس دانش اموزان‬ ‫استثنایی دوباره رایگان شد‪.‬‬ ‫همچنین ش��هرداری تهران ملزم ش��د تدابیر الزم‬ ‫برای ایمنی دانش اموزان کم توان جس��می و حرکتی‬ ‫از نظر س��وار و پیاده شدن در سرویس مدارس را در‬ ‫نظر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه ان�دازی خط�وط وی�ژه اتوب�وس‬ ‫مدرسه‬ ‫عالوه بر انچه در جلس��ه تازه ش��ورای شهر تهران‬ ‫در زمین��ه تردد دانش اموزان در ش��هر مطرح ش��د‪،‬‬ ‫مس��ئوالن ترافیک ش��هری نیز از اقدام ه��ای انجام‬ ‫ش��ده برای تس��هیل در تردد دانش اموزان در ش��هر‬ ‫س��خن می گوین��د‪ .‬انطور ک��ه مدیرعامل ش��رکت‬ ‫واحد اتوبوس��رانی ته��ران گفته‪ ۲۲ ،‬خ��ط اتوبوس‬ ‫مدرس��ه امس��ال برای نخس��تین بار کار خود را در‬ ‫مناطق بیس��ت ودوگانه تهران اغاز خواهند کرد و از‬ ‫نخس��تین روز مهر به دانش اموزان خدمات رس��انی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت واحد اتوبوسرانی‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬پیمان س��نندجی با بی��ان اینکه‬ ‫پیش��نهاد راه اندازی این اتوبوس ها از س��وی معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران مطرح شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سرویس مدرسه در همه جای دنیا‪ ،‬خودروهای‬ ‫دماغه دار هستند که درون انها مکانی برای قرار دادن‬ ‫کیف و کتاب های دانش اموزان در نظر گرفته شده و‬ ‫همه ویژگی های ایمنی را دارند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬مب��دا ای��ن اتوبوس ه��ا د ِر خان��ه‬ ‫دانش ام��وزان نیس��ت‪ ،‬بلکه مس��یرهایی ب��رای این‬ ‫خودروها مش��خص ش��ده تا ضم��ن صرفه جویی در‬ ‫هزینه ه��ا‪ ،‬فرهن��گ اس��تفاده از ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی به انها اموزش داده شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫برای هر ی��ک از مناطق بیس��ت ودوگانه تهران‪ ،‬یک‬ ‫خط اتوبوس که بیش��ترین مدرسه در مسیر ان قرار‬ ‫دارد ب��ا پالکارد «اتوبوس مدرس��ه» و تابلوهای ویژه‬ ‫م��دارس در نظر گرفته ش��ده ک��ه در ‪ 3‬نوبت صبح‪،‬‬ ‫ظهر و عصر به دانش اموزان خدمت رس��انی خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��نندجی یاداور ش��د‪ :‬گرچه اتوبوس های در نظر‬ ‫گرفته ش��ده برای جابه جایی دانش اموزان در تهران‬ ‫دماغه دار نیس��ت اما راه اندازی این س��رویس با تفکر‬ ‫اتوبوس مدرس��ه بوده و امیدواریم ب��ا تامین ناوگان‬ ‫ویژه این کار در سال های اینده‪ ،‬خطوط دانش اموزی‬ ‫افزایش یابد زیرا وج��ود این ناوگان به معنای کاهش‬ ‫هزینه ه��ا و ترویج فرهن��گ اس��تفاده از حمل ونقل‬ ‫عمومی همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته س��نندجی ‪ ۶‬نیم راه‪ ،‬شامل ‪ ۳‬نیم راه رفت‬ ‫و ‪ ۳‬نیم راه برگش��ت و به طور کلی روزانه ‪ ۱۸‬نیم راه‬ ‫با س��رفاصله ‪ ۱۵‬دقیقه برای اتوبوس مدارس در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬همچنین کارت هایی با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تخفیف برای اس��تفاده از ای��ن اتوبوس ها پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف مینی بوس از سرویس مدارس‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین‬ ‫از حذف مینی بوس از س��رویس مدارس شهر تهران‬ ‫خب��ر داد و اف��زود‪ :‬برنامه های��ی ب��رای اس��تفاده از‬ ‫مینی ب��وس در این بخش داریم و بر این اس��اس در‬ ‫سال های اینده دوباره مینی بوس به سرویس مدارس‬ ‫بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات ویژه دانش اموزان معلول‬ ‫س��نندجی با اش��اره به برنامه ریزی ش��رکت واحد‬ ‫اتوبوس��رانی تهران ب��رای ارائه خدم��ات به مدارس‬ ‫اس��تثنایی و دانش اموزان معلول بیان کرد‪ :‬در حال ‬ ‫حاضر ش��رکت اتوبوسرانی به تمام مدارس استثنایی‬ ‫شهر تهران خدمات ویژه ای ارائه می کند‪.‬‬ ‫‪ ۵۳‬مدرسه استثنایی در ش��هر تهران وجود دارد‬ ‫که براساس تدابیر شورای شهر و معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران خدماتی به دانش اموزان‬ ‫این مدارس ارائه می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ۹۰ ،‬اتوبوس دارای تجهیزات ویژه و باالبر‬ ‫به دانش اموزان مدارس اس��تثنایی خدمات رس��انی‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ح�ذف پرایدهای ‪ 10‬س�اله از س�رویس‬ ‫مدارس‬ ‫وعده حذف پراید از ناوگان س��رویس مدارس چند‬ ‫سالی است از سوی مس��ئوالن حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هر تهران داده و امسال با حذف پرایدهای ده ساله‬ ‫به باال‪ ،‬نخس��تین گام برای اجرای این وعده برداشته‬ ‫می شود‪ .‬انطور که علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی ش��هر تهران گفته‪،‬‬ ‫در س��ال تحصیل��ی جدی��د‪ ،‬پرایدهای دارای س��ن‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬س��ال از چرخه س��رویس مدارس حذف‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان تاکس��یرانی ی��اداور ش��د‪:‬‬ ‫نمی توانی��م ب��ه یکباره ای��ن خودرو را ح��ذف کنیم‬ ‫چراکه در سال های گذش��ته این خودرو مبنای ارائه‬ ‫خدمات بوده‪ ،‬به همین دلیل براس��اس توافقی که با‬ ‫اموزش و پرورش داش��تیم مقرر شد در فرایندی دو‬ ‫تا سه س��اله حذف پراید از سرویس مدارس عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قن��ادان همچنی��ن درباره ویژگی جدید برچس��ب‬ ‫س��رویس مدارس گفت‪ :‬برچسب امسال برتری هایی‬ ‫نس��بت به س��ال های گذش��ته دارد که از ان جمله‬ ‫می توان به این نکته اشاره کرد که این برچسب برای‬ ‫یک خودرو مشخص صادر شده و مشخصات راننده با‬ ‫استفاده از کد تصویری‪ ،‬قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت پلیس بر تردد دانش اموزان‬ ‫امس��ال نیز مانند سال های گذش��ته پلیس راهور‬ ‫اقداماتی برای نظارت بر ت��ردد دانش اموزان‪ ،‬به ویژه‬ ‫در هفته های نخستین سال تحصیلی دارد‪.‬‬ ‫انطور که سردار محمدرضا مهماندار‪ ،‬رییس پلیس‬ ‫راهور تهران بزرگ می گوی��د‪ ،‬نیروهای اموزش دیده‬ ‫پلی��س‪ ،‬در دو هفته نخس��ت مهر دانش ام��وزان را‬ ‫از پ��در و مادره��ا تحوی��ل می گیرند و به مدرس��ه‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫او از ش��هروندان و پ��در و م��ادران دانش ام��وزان‬ ‫خواس��ت همزمان با بازگش��ایی م��دارس از ابتدای‬ ‫مه��ر‪ ،‬برای جابه جایی از س��رویس مدارس و ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی اس��تفاده و از پ��ارک دوبله در‬ ‫نزدیکی مدارس‪ ،‬حتی برای کمترین زمان خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬ایمن س��ازی م��دارس‪ ،‬خط کش��ی‬ ‫م��دارس‪ ،‬نص��ب تابلو و عالئم راهنمای��ی و رانندگی‬ ‫از اقداماتی اس��ت که با هدف تسهیل در جابه جایی‬ ‫دانش اموزان از س��وی پلیس با همکاری ش��هرداری‬ ‫تهران انجام شده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1144‬‬ ‫پیاپی ‪2462‬‬ ‫معدن‬ ‫مدیرکل دفتر امور صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‬ ‫کش��ور ایران با دارا بودن بی��ش از ‪ ۶۸‬نوع ماده معدنی‪،‬‬ ‫یک��ی از غنی ترین کش��ورهای جهان از نظ��ر مواد معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به این مواد معدنی غنی در س��طح کشور‪،‬‬ ‫صنایع معدنی نیز رش��د خوبی داشته اند‪ .‬البته با توجه به‬ ‫صنایع مختلف در کشور‪ ،‬صنایع معدنی مختلفی در طیف‬ ‫فلزی و غیر فلزی در کشور شکل گرفته اند‪ ،‬هرچند صنایع‬ ‫معدنی غیر فلزی زیر س��ایه فلزی ها کمتر دیده ش��ده اند‪.‬‬ ‫درباره صنایع معدنی غیر فلزی با سیف اهلل امیری‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور صنایع معدنی به گفت وگو نشس��ته که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €صنایع معدنی غیر فل�زی چه اهمیتی در دنیای‬ ‫فعلی دارد؟‬ ‫صنای��ع معدنی غیر فلزی ش��امل کااله��ای منتخب و‬ ‫استراتژیک هستند‪ .‬تنوع مواد معدنی در کشور به ‪ ۶۸‬نوع‬ ‫می رس��د که تعداد قابل توجهی از ان غیر فلزی اس��ت و‬ ‫کمت��ر م��ورد توجه قرار گرفته بود‪ .‬پی��ش از این در اعالم‬ ‫امارهای رس��می‪ ،‬جایگاه این مواد در رده های ‪ ۵‬و ‪ ۶‬قرار‬ ‫می گرفت و حتی امار برخی از انها به صورت گزینه «سایر»‬ ‫ی که هر یک از ای��ن مواد خود جزو‬ ‫قی��د می ش��د‪ ،‬در حال ‬ ‫کاالهای خاص و گاهی اساسی به شمار می رود که مصرف‬ ‫زی��ادی را نیز به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬عمده صنایع‬ ‫غیر فلزی شامل شیشه‪ ،‬ظروف چینی و بهداشتی‪ ،‬سیمان‬ ‫و بتن‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬گچ و اجر‪ ،‬سفال و‪ ...‬است که‬ ‫بیشتر در صنایع ساختمانی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫€ €با توجه به رکود مسکن در داخل چگونه می توان‬ ‫در بخش صنایع معدنی غیر فلزی‪ ،‬رونق ایجاد کرد؟‬ ‫رون��ق بازارهای داخل��ی صنایع معدنی فل��زی متاثر از‬ ‫تغییرات نرخ جهانی فلزات اس��ت‪ ،‬درحالی که رونق صنایع‬ ‫معدنی غیر فلزی متاثر از تغییرات اقتصادی داخلی است‪.‬‬ ‫برای مثال بخش اعظم صنایع معدنی غیر فلزی که شامل‬ ‫مصالح س��اختمانی و س��نگ های تزئینی اس��ت‪ ،‬به شدت‬ ‫تحت تاثی��ر رکود ساخت وس��ازها و پروژه ه��ای عمرانی و‬ ‫مس��کونی دچار رکود ش��ده اند‪ .‬برای رونق صنایع معدنی‬ ‫غیر فلزی به طور مجزا ‪ ۲‬پیشنهاد می توان ارائه کرد؛ یکی‬ ‫احیای بافت های فرسوده که می تواند بیشتر صنایع معدنی‬ ‫غیر فلزی و حتی فلزی را نیز به تحرک وادارد‪ .‬پیش��نهاد‬ ‫دیگر نیز اس��تفاده از بتن در جاده ها به جای اسفالت است‬ ‫که می تواند سبب تحرک و تقاضا در حوزه سیمان شود‪.‬‬ ‫€ €چ�ه راهکارهایی ب�رای توس�عه طرح های کانی ‬ ‫صنعتی به منظور افزایش تولید و اش�تغال می توان‬ ‫ارائه کرد؟‬ ‫تقویت زیرس��اخت های معدنی استان های مرزی کشور‪،‬‬ ‫یکی از راهکارهاست‪ .‬بیشتر استان های مرزی کشور دارای‬ ‫ظرفیت های بالقوه غیر فلزی هستند‪.‬‬ ‫این استان ها شامل خوزس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬بوشهر‬ ‫و هرم��زگان ب��ا عنایت ب��ه ظرفیت ه��ای ب��االی مصالح‬ ‫س��اختمانی و کانی های غیر فل��زی و همچنین با توجه به‬ ‫مزیت نزدیکی و همجواری با عراق و کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬تقویت و تکمیل ش��ده و توس��عه زیرساخت‬ ‫این اس��تان های مرزی و رونق صادرات باید به شدت مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ .‬اس��تان های کرمانشاه‪ ،‬ایالم‪ ،‬خوزستان و‬ ‫لرس��تان از محدود مناطقی هس��تند که در ایران و جهان‬ ‫دارای ظرفیت بالقوه مع��ادن قیر طبیعی اند و می توانند با‬ ‫ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬فرصت ارزشمندی برای شکوفایی این‬ ‫حوزه باشند‪ .‬استان های مرزی خراسان رضوی‪ ،‬کردستان‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی و همچنین استان های اصفهان و فارس‬ ‫در مجموع ‪۶۹‬درصد از ذخایر شناخته شده سنگ کشور را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬بیش��تر صادرات سنگ های بریده ایران‬ ‫به اس��تان اربیل عراق صادر می شود و مهم ترین بازارهای‬ ‫صادراتی سنگ های ساختمانی و تزئینی ایران‪ ،‬کشورهای‬ ‫عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬امارات‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬انگلس��تان و‬ ‫ایتالیا هستند‪.‬‬ ‫€ €ایجاد یک بازار متمرکز برای مصالح س�اختمانی‬ ‫تا چه حد می تواند محصوالت غیر فلزی کاربردی در‬ ‫ساختمان سازی را رونق بخشد؟‬ ‫یکی از راهکارهایی که در این زمینه می توان ارائه کرد‪،‬‬ ‫ایجاد ش��هرک های صنعتی مصالح س��اختمانی در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ساخت چنین ش��هرک هایی باید بر محوریت‬ ‫اشتغالزایی و تولید باشد‪ .‬البته تمرکز و تجمیع تمام اصناف‬ ‫شاغل در امر ساختمان در یک محل باعث صرفه جویی در‬ ‫وقت مش��تری‪ ،‬کاهش ترافیک‪ ،‬کاهش هزینه ها‪ ،‬سهولت‬ ‫در تهی��ه تمام اق�لام مورد نی��از‪ ،‬جذب س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی و بهره مندی از معافی��ت مالیاتی‪ ،‬تامین امکانات‬ ‫صادرکنندگان کم اظهاری می کنند‬ ‫دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫محصوالت معدنی علت کاهش صادرات را کم اظهاری‬ ‫صادرکنن��دگان در نتیج��ه سیاس��ت گذاری های‬ ‫نادرس��ت عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬صادرکنندگان باید‬ ‫کاالهای مورد نیازش��ان را ب��ا دالر ‪ ۱۴‬هزار تومانی‬ ‫بخرند؛ بنابراین وقتی مجبور هس��تند دالر خودشان‬ ‫را ‪ ۸۰۰۰‬تومان بفروش��ند راهی برای فرار از ان پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬کامران وکیل ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می کند‪ ،‬کمتر‬ ‫از نرخ واقعی اس��ت که از خریدار دریافت می کند تا‬ ‫ارز کمتری به س��امانه نیما بیاورد‪ .‬او در ادامه با بیان‬ ‫اینک��ه دولت حق ندارد صادرکنن��ده را مجبور کند‬ ‫پول های��ش را زی��ر نرخ در س��امانه نیما عرضه کند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این کار خالف قان��ون معادن و بهبود فضای‬ ‫کس��ب وکار است چراکه بر اس��اس قانون‪ ،‬وضع هر‬ ‫ضابط��ه ای که باعث ش��ود توجیه فن��ی و اقتصادی‬ ‫تولیدکنن��ده به��م بری��زد‪ ،‬ممنوع اس��ت‪ .‬دبیرکل‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت‬ ‫معدنی با تاکید بر اینکه اقتصاد بخشنامه پذیر نیست‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬همه دولت ها با هدف عوام فریبی در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫نخس��ت دولت شان‪ ،‬بدون توجه به نرخ تورم‪ ،‬پول به‬ ‫بازار تزریق می کنند و به ش��کل مصنوعی نرخ ارز را‬ ‫ثاب��ت نگه می دارند‪ ،‬در نتیجه هر س��ال نرخ کاالی‬ ‫تولید داخ��ل افزایش می یابد اما نرخ کاالی وارداتی‬ ‫ثاب��ت می ماند ک��ه باعث می ش��ود واردات بر تولید‬ ‫داخل ارجحیت داش��ته باش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬دولت ها‬ ‫پس از اینکه رای ‪ ۴‬س��ال دوم را به دس��ت می اورند‪،‬‬ ‫ب��ه تزریق پ��ول در بازار پایان می دهن��د‪ ،‬در نتیجه‬ ‫دالر در ه��ر دو دول��ت دهم و دوازدهم حدود ‪ ۴‬برابر‬ ‫ش��د‪ .‬وکی��ل همچنین معتقد اس��ت ک��ه تصمیم‬ ‫دول��ت مبنی ب��ر تامین همه کاالهای کش��ور با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ش��رایط را برای مفس��دان اقتصادی‬ ‫اگهى ابالغ وقت رس��یدگى و دادخواس��ت و ضمائم به اقاى‪ /‬خانم سجاد رستمى فرزند مختار خواهان اقاى‪ /‬خانم‬ ‫عزت اله گرجى ازندریانى با وکالت خانم مرال طریقى دادخواس��تى به طرفیت خوانده اقاى‪ /‬خانم س��جاد رستمى به‬ ‫خواس��ته مطالبه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه ‪ 9709981260100251‬شعبه ‪2601‬‬ ‫مجتمع ش��ماره بیست و هفت ش��وراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رس��یدگى مورخ ‪ 1397/08/15‬ساعت‬ ‫‪ 15:15‬تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ‪ 73‬قانون ایین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن‬ ‫خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتش��ار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه‬ ‫پس از تاریخ انتش��ار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را‬ ‫دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ 110/70289‬مسئول دفتر شعبه ‪ 2601‬مجتمع شماره بیست و هفت شوراى حل اختالف شهر تهران‪-‬‬ ‫الهه هویدا‬ ‫اگهى انحصار وراثت اقاى‪ /‬خانم زهره على میرزایى به ش��ماره شناس��نامه ‪ 49973‬به شرح دادخواست تقدیمى‬ ‫به کالس��ه ‪ 397/2601/97‬از این ش��عبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على‬ ‫قرانلوى قاجار به ش��ماره شناسنامه ‪ 2636‬در تاریخ ‪ 1397/05/15‬در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه‬ ‫حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به‪ -1 :‬علیرضا قرانلوى قاجار ش��ماره شناس��نامه ‪ 5359‬صادره از تهران فرزند‬ ‫متوفى ‪ -2‬حمیدرضا قرانلوى قاجار ش��ماره شناس��نامه ‪ 2867‬صادره از تهران فرزند متوفى ‪ -3‬نازنین قرانلوى قاجار‬ ‫کد ملى ‪ 0011943092‬صادره از تهران فرزند متوفى ‪ -5‬زهره على میرزایى ش��ماره شناس��نامه ‪ 49973‬صادره از‬ ‫تهران همسر متوفى ‪ -6‬اقدس پیراهنى شماره شناسنامه ‪ 74‬صادره از همدان همسر متوفى اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدمات��ى درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهى می نماید تا هر کس اعتراض��ى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد‬ ‫خود دارد از تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 110/70288‬قاضى شعبه ‪ 2601‬مجتمع شماره ‪ 27‬شوراى حل اختالف شهر تهران‬ ‫اگهى انحصار وراثت اقاى‪ /‬خانم زهره غیاثى به ش��ماره شناس��نامه ‪ 6404‬به شرح دادخواست تقدیمى به کالسه‬ ‫‪ 394/2601/97‬از این ش��عبه درخواس��ت گواهى حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حجت اله‬ ‫رس��تمى راد به ش��ماره شناس��نامه ‪ 1288‬در تاریخ ‪ 1397/05/21‬در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه‬ ‫حین الفوت ان مرحوم منحصراس��ت به‪ -1 :‬معصومه رستمى راد شماره شناسنامه ‪ 659‬صادره از تهران فرزند متوفى‬ ‫‪ -2‬زهره رس��تمى راد ش��ماره شناس��نامه ‪ 2211‬صادره از تهران فرزند متوفى ‪ -3‬مریم رستمى راد شماره شناسنامه‬ ‫‪ 529‬صادره از تهران فرزند متوفى ‪ -4‬زهرا غیاثى شماره شناسنامه ‪ 6404‬صادره از تهران همسر متوفى اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت اگهى می نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى‬ ‫نزد خود از تاریخ نشر نخستین اگهى ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 110/70287‬قاضى شعبه ‪ 2601‬مجتمع شماره ‪ 27‬شوراى حل اختالف شهر تهران‬ ‫دادنامه تاریخ رسیدگى‪ 1397/05/21 :‬شماره پرونده‪ 970024 :‬مرجع رسیدگی‪ :‬حوزه ‪ 853‬شوراى حل اختالف‬ ‫منطقه ‪ 18‬تهران خواهان‪ :‬حس��ن حیدرى با وکالت س��میه قهرمانى خوانده‪ :‬زهرا پیرهادى خواس��ته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫و خ��روج ب��دون بازگش��ت میلیارده��ا دالر ذخایر‬ ‫کش��ور فراهم کرد‪ .‬دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان محص��والت معدنی ضم��ن ابراز‬ ‫مخالف��ت ب��ا حضور دولت در هر ی��ک از عرصه های‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نتیجه حضور دولت در اقتصاد را کم اظهاری‬ ‫ب��رای صادرکننده یا پراظهاری ب��رای واردکننده و‬ ‫خام فروش��ی دانس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬دخالت دولت در‬ ‫اقتصاد باعث می ش��ود فعال اقتصادی به جای رقابت‬ ‫در ب��ازار جهانی ب��ه دنبال دور زدن س��امانه نیما و‬ ‫گرفتن ارز دولتی باشد‪ .‬وکیل همچنین با بیان اینکه‬ ‫هیچ کشوری در جهان سامانه نیما ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر سامانه نیما امروز جمع شود بهتر از فرداست‪.‬‬ ‫گردشکار‪ :‬خواهان دادخواستى به شرح فوق علیه خوانده اقامه نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق‬ ‫و جرى تشریفات قانونى به تصدى قاضى صادرکننده راى ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور‬ ‫و تبادل نظر و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور‬ ‫راى مى نماید «راى قاضى شورا» در خصوص دادخواست خواهان اقاى حسن حیدرى با وکالت خانم سمیه قهرمانى‬ ‫ب��ه طرفیت خوانده خانم زهرا پیرهادى که خواس��ته اى مبنى بر مطالبه وجه دو فق��ره چک به میزان ‪24/500/000‬‬ ‫ریال (بیس��ت وچهار میلیون و پانصدهزار ریال) به ش��ماره ‪ 902653‬مبلغ ‪ 12/500/000‬ریال مورخ ‪1396/01/26‬‬ ‫و ‪ 902652‬مبلغ ‪ 12/000/000‬بر عهده بانک صادرات ایران (اس��تان لرس��تان دورود ش��عبه هفت تیر کد ‪) 4002‬‬ ‫با احتس��اب کلیه خس��ارات دادرس��ى و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل را داشته است شورا با عنایت به جمیع اوراق و‬ ‫محتویات پرونده و اظهارات خواهان که بیان داشته است وکیل خوانده چک هاى اشاره شده را در برابر بدهى خود به‬ ‫اینجانب تحویل داده و به دلیل عدم موجودى حس��اب گواهینامه عدم پرداخت چک ها صادر گردید لذا درخواس��ت‬ ‫رس��یدگى و مطالبه وجه ان را دارم با توجه به بقاى اصول مس��تندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و‬ ‫اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک هاى اشاره شده را دارد و با در نظر گرفتن وصف تجریدى‬ ‫و تنجیزى اس��ناد تجارى و خوانده نیز مجه ول المکان بوده و یک نوبت نش��ر اگهى گردیده و در وقت رسیدگىدر شورا‬ ‫حاضر نشده و غائب بوده است و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه نکرده است لذا شورا مستندا به مواد ‪ 310‬و ‪ 313‬قانون‬ ‫تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده ‪ 2‬قانون اصالح موادى از قانون صدور چک مصوب ‪ 1376/03/10‬و‬ ‫مواد ‪ 198‬و ‪ 515‬و ‪ 519‬و بند الف ماده ‪ 9‬قانون شوراهاى حل اختالف مصوب ‪ 1394/08/10‬دعواى مطروحه را ثابت‬ ‫و محرز تش��خیص داده ش��ده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت میزان ‪ 24/500/000‬ریال معادل دومیلیون و‬ ‫چهارصد و پنجاه هزار تومان و پرداخت مبلغ هزینه دادرسى برابر تعرفه قانونى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و‬ ‫همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ ‪ 1396/01/26‬و ‪ 1396/02/26‬تا هنگام پرداخت‬ ‫با توجه به شاخص ساالنه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى مى باشد و ظرف مهلت‬ ‫‪ 20‬روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در شوراى حل اختالف مجتمع شماره هجده مى باشد و ظرف مهلت ‪ 20‬روز دیگر‬ ‫پس از ان قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى تهران می باشد‪.‬‬ ‫‪ 110/70286‬قاضى شعبه ‪ 853‬مجتمع شماره ‪ 18‬شوراى حل اختالف شهر تهران‬ ‫اگهى ابالغ وقت رس��یدگى و دادخواس��ت و ضمائم به اقاى‪ /‬خانم حامد عمرزهى فرزند حسن خواهان اقاى صمد‬ ‫غالمى قلعه جوق دادخواستى به طرفیت خوانده اقاى حامد عمرزهى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع‬ ‫و به شماره پرونده کالسه ‪ 9709981260100313‬شعبه ‪ 2601‬مجتمع شماره بیست و هفت شوراى حل اختالف‬ ‫ش��هر تهران ثبت و وقت رس��یدگى مورخ ‪ 1397/08/15‬ساعت ‪ 15:00‬تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع‬ ‫ماده ‪ 73‬قانون ایین دادرس��ى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در‬ ‫یکى از جراید کثیراالنتش��ار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه‬ ‫و ضمن اعالم نش��انى کامل خود نس��خه ثانى دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در‬ ‫دادگاه حاضر گردد‪.‬‬ ‫‪ 110/70222‬مسئول دفتر شعبه ‪ 2601‬مجتمع شماره بیست و هفت شوراى حل اختالف شهر تهران‪-‬‬ ‫الهه هویدا‬ ‫زیربنایی رایگان بر اس��اس قانون شهرک های صنعتی‪ ،‬به‬ ‫حداقل رس��اندن هزینه راه اندازی واحدهای تولید مصالح‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬پرداخت تس��هیالت به واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫ایج��اد مرکز ف��روش‪ ،‬جلوگیری از واحده��ای غیرمجاز و‬ ‫خ��ارج از نظ��ارت اداره اس��تاندارد‪ ،‬جلوگی��ری از مصالح‬ ‫تولیدی نامرغوب و غیراستاندارد و جلوگیری از هدر رفتن‬ ‫س��رمایه های ملی‪ ،‬زمینه نظارت بر واحدهای تولیدکننده‪،‬‬ ‫ارائه مصالح استاندارد و نصب فناوری های جدید می شود‪.‬‬ ‫تمام واحدهای تولیدکننده شامل سنگ‪ ،‬کاشی و سرامیک‪،‬‬ ‫اجرنم��ا‪ ،‬موزائیک‪ ،‬بازارهای لوله و اتصاالت‪ ،‬ش��یراالت و‬ ‫اهن االت‪ ،‬میلگرد‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬شیش��ه و امور تاسیس��ات‬ ‫حرارتی و برودتی و‪ ...‬در یک محل تجمیع می شوند‪.‬‬ ‫البته این ش��هرک پیش��نهادی‪ ،‬زمانی موفق اس��ت که‬ ‫با مشارکت بخش خصوصی‪ ،‬ش��هرداری‪ ،‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان و شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫انجام شود‪ .‬البته پیشنهاد این شهرک در استان هایی چون‬ ‫اذربایجان ش��رقی با اش��تغال پیش��نهادی ‪۲‬هزار نفر در‬ ‫منطقه شبس��تر‪ ،‬منطقه نمین در اس��تان اردبیل‪ ،‬اس��تان‬ ‫اصفهان و اس��تان قم با اش��تغالزایی ‪۱۰‬هزار نفر به صورت‬ ‫مس��تقیم است و بیش از ‪۳۰‬هزار نفر شغل در فعالیت های‬ ‫وابس��ته ب��ه ای��ن ش��هرک ها ب��ه زودی اجرای��ی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه می توان برای صنای�ع معدنی غیر فلزی‬ ‫بازاریابی کرد؟‬ ‫هزینه های ایج��اد ارزش افزوده و ف��راوری در مواد غیر‬ ‫فلزی به مراتب بیش از هزینه های اکتشاف و استخراج این‬ ‫مواد معدنی است‪ .‬نکته قابل تامل این است که محصوالت‬ ‫غیر فلزی با تقاضای باالیی در داخل روبه رو نیس��تند زیرا‬ ‫در داخل و خارج همواره مشتری های کمتری درباره مواد‬ ‫فلزی وجود دارند‪ ،‬بنابراین برای رونق بیشتر کانی های غیر‬ ‫فلزی نیاز به ایجاد بازار فروش محصوالت غیر فلزی است‪.‬‬ ‫به ط��ور کلی یکی از چالش های م��واد غیر فلزی‪ ،‬وجود‬ ‫نداش��تن ظرفیت ه��ای صادرات��ی انهاس��ت‪ .‬ب��ا معرفی‬ ‫محص��والت با کیفیت در این صنعت می توان به دنبال بازار‬ ‫صادراتی برای انها بود‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫رونق بازارهای‬ ‫داخلی صنایع‬ ‫معدنی فلزی‬ ‫متاثر از تغییرات‬ ‫نرخ جهانی‬ ‫فلزات است‬ ‫درحالی که رونق‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫غیر فلزی متاثر‬ ‫از تغییرات‬ ‫اقتصادی‬ ‫داخلی است‬ ‫ریی��س انجمن صنف��ی کافرمای��ان صنعت‬ ‫س��یمان گفت‪ :‬میزان تولید س��یمان در ‪ ۵‬ماه‬ ‫امس��ال ب��ه رقم ‪ ۲۴‬میلی��ون و ‪ ۸۵‬هزار و ‪۴۴۶‬‬ ‫تن رس��ید که در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افزای��ش بیش از ‪ ۲۴۴.۱‬ه��زار تن را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمد اتابک اف��زود‪ :‬امار‬ ‫تولید س��یمان در ‪ ۵‬ماه نخس��ت سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۸۴۱‬هزار و ‪ ۲۹۳‬تن بود‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬می��زان تولید س��یمان در‬ ‫پنجمین ماه امس��ال‪ ،‬برابر با بیش از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۷۹‬هزار تن ثبت ش��د؛ درعین حال عملکرد‬ ‫م��رداد ‪ ۹۶‬نیز ‪۵‬میلیون و ‪ ۱۷۲‬هزار و ‪ ۹۸۸‬تن‬ ‫گزارش شده بود‪.‬‬ ‫به گفته اتابک‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه امسال‪ ،‬تولید کلینکر‬ ‫نی��ز ب��ه رقم ‪ ۲۶‬میلیون و ‪ ۹۶‬ه��زار و ‪ ۴۲۸‬تن‬ ‫رسید که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬افزایش ‪ ۲.۷‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫تولید کلینکر در ‪ ۵‬ماه ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۹‬ه��زار و ‪ ۶۳۶‬تن بود؛ درعین حال میزان‬ ‫کلینک��ر تولیدی در مرداد ‪ ۹۷‬به رقم ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۵۳‬هزار و ‪ ۲۳۱‬تن رس��ید که در مقایس��ه‬ ‫با عملکرد ماه مش��ابه سال گذش��ته‪ ،‬افت ‪۲.۶‬‬ ‫درص��دی را ثبت کرد‪ .‬وی رقم کلینکر تولیدی‬ ‫در م��رداد ‪ ۹۶‬را ‪۴‬میلیون و ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۵۶۵‬تن‬ ‫عنوان کرد‪ .‬امارهای منتشر شده نشان می دهد‬ ‫که مجموع صادرات سیمان و کلینکر در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫‪ ۹۶‬رقم ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۳۹۸‬تن اعالم‬ ‫شد که نسبت به ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۳۷‬هزار و ‪۳۵۸‬‬ ‫تن عملکرد س��ال ‪ ۹۵‬کاه��ش ‪ ۶.۹۳‬درصدی‬ ‫داشت‪ .‬سهم صادرات سیمان در سال گذشته ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۴‬هزار و ‪ ۳۳۹‬تن بود که در مقایسه‬ ‫با ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۳۱۰‬هزار و ‪ ۹۱۷‬تن در سال ‪،۹۵‬‬ ‫افت ‪ ۱۶.۷‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫صادرات کلینکر در سال گذشته رقم ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۵۹‬تن را نش��ان داد که نس��بت به‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون و ‪ ۷۲۶‬ه��زار و ‪ ۴۴۱‬تن عملکرد ‪۹۵‬‬ ‫افزایش ‪ ۵.۷‬درصدی را ثبت کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بافت های فرسوده‪ ،‬سکوی پرتاب صنایع معدنی غیرفلزی‬ ‫تولید ‪ 24‬میلیون تن‬ ‫سیمان در ‪ 5‬ماه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1144‬‬ ‫پیاپی ‪2462‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست اعضای اتاق بازرگانی قم با رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد‬ ‫مشکالت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ابوالفضل خاکی‬ ‫حجم زیادی‬ ‫از مشکالت‬ ‫به دلیل‬ ‫سیاست های‬ ‫داخلی است‬ ‫و بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫حتی در تامین‬ ‫و واردات مواد‬ ‫اولیه خود نیز با‬ ‫مشکل روبه رو‬ ‫هستند‬ ‫نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی قم و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در محل جلس��ات اتاق بازرگانی قم‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از قم‪ ،‬در نشس��تی ک��ه با هدف‬ ‫بررسی و پیگیری مشکالت تولیدکنندگان و بازرگانان‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬فع��االن اقتصادی اس��تان ق��م پیرامون‬ ‫دغدغه ه��ا و نق��اط ضعف موج��ود در بخ��ش تولید و‬ ‫صادرات و واردات کش��ور با رییس کمیس��یون امنیت‬ ‫ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫گفت وگو پرداختند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خاک��ی‪ ،‬رییس ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع��ادن و کش��اورزی قم بی��ان کرد‪ :‬حج��م زیادی از‬ ‫مشکالت به دلیل سیاست های داخلی است و بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان حتی در تامین و واردات مواد اولیه خود‬ ‫نیز با مشکل روبه رو هستند‪.‬‬ ‫غالمحس��ین الهیاری‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی قم‪،‬‬ ‫حمایت از تولید را ضروری دانس��ت و افزود‪ :‬حمایت از‬ ‫تولی��د باعث جلوگیری از افزای��ش امار بیکاری خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی بزرگ ترین مشکل حال حاضر را دغدغه های‬ ‫موج��ود پیرام��ون ص��ادرات دانس��ت و بیان ک��رد‪ :‬با‬ ‫مش��کالت خارجی که ب��رای ما وجود دارد دس��ت کم‬ ‫معضالت داخلی را سامان بدهیم‪.‬‬ ‫حسن اقاجانی‪ ،‬رییس اتحادیه صادرکنندگان با اشاره‬ ‫به تاثیر بس��یار زیاد تولید در اقتصاد کشور گفت‪ :‬ما با‬ ‫سختی های فراوان توانستیم میزان صادرات غیرنفتی را‬ ‫به اندازه صادرات نفتی برسانیم اما با وضعیت پیش امده‬ ‫برای دالر‪ ،‬صادرات به یک س��وم کاه��ش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بخش خصوصی بازوی دولت است و ضعیف شدن‬ ‫این بخش باعث تضعیف دولت خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ابوالفضل فرهانی‪ ،‬ریی��س خانه صنعت و‬ ‫معدن و رییس اتحادیه کفش قم‪ ،‬با بیان اینکه بیش��تر‬ ‫واحدهای صنعتی ما متوس��ط و کوچک هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخ��ی از همین واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط‬ ‫به اندازه پتروشیمی ها و واحدهای بزرگ اشتغال ایجاد‬ ‫اس��ت تدبیری برای نظارت بر این واحدها اندیش��یده‬ ‫شود‪ .‬وی با اشاره به سازکار تعریف شده از سوی دولت‬ ‫برای واردات اجناس با نرخ دولتی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مهم ترین‬ ‫مس��ئله ثبات در نرخ ارز اس��ت که کمک ش��ایانی به‬ ‫تثبیت نرخ تمام شده و نرخ مصرف کننده کاالها در بازار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خاکی در پایان با تش��ریح نقش مخرب دالالن ارز در‬ ‫روند عادی عرضه و تقاضای کاال در بازار‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬سازمان های نظارتی و دولتی می توانند با برخورد‬ ‫با این افراد در بازگش��ت ارامش ب��ه بازار و مهار گرانی‬ ‫بیش از حد قیمت ها اقدامات مناسبی انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹گران شدن با گرانفروشی متفاوت است‬ ‫کرده اند اما توجه و حمایتی از انها نمی شود‪.‬‬ ‫علیرضا راد‪ ،‬عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی قم نیز‬ ‫به شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬فارغ از مسائل‬ ‫بیرونی و سیاست های خارجی‪ ،‬انچه به شکل جدی نیاز‬ ‫به اسیب شناس��ی دارد‪ ،‬ش��رایط داخلی است و ما باید‬ ‫ش��یوه نامه ها و قوانین داخلی را بهبود ببخشیم‪ .‬وی از‬ ‫عملکرد ضعیف رایزنان اقتصادی ایران و کنسولگری ها‬ ‫در کش��ورهای هدف صادراتی ایران انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫کنس��ول گری ها باید در راس��تای بهب��ود ارائه خدمات‬ ‫حقوقی و اقتصادی ب��ه صادرکنندگان‪ ،‬تالش مضاعف‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند نرخ گذاری کاالها‬ ‫از روابط عمومی‬ ‫در همی��ن حال به گ��زارش‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان قم‪،‬‬ ‫ابوالفضل خاکی در جلس��ه کارگروه مقابل��ه با احتکار‬ ‫و گرانفروش��ی اس��تان قم‪ ،‬با اش��اره به ل��زوم نظارت‬ ‫بر عملک��رد برخ��ی صن��وف در ارائه اجن��اس‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برخ��ی از اصناف در ارائه اقالم ب��ه بازار یا صدور‬ ‫فاکتور ف��روش برای مصرف کنندگان تخلف می کنند و‬ ‫الزم است س��ازمان های نظارتی توجه بیشتری به این‬ ‫موضوع داش��ته باش��ند‪ .‬به گفته رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان قم‪ ،‬با تثبیت نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬افزایش نرخ کاالها در بازار روند عادی پیدا می کند‪.‬‬ ‫خاکی با تاکید بر موضوع گرانی قابل توجه برخی کاالها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صدور مجوز واردات کاالی اساس��ی مانند‬ ‫لوازم خانگی با ارز نرخ مناسب‪ ،‬کمک خوبی به کاهش‬ ‫نرخ تمام ش��ده اس��ت و می تواند از گرانی بیش از حد‬ ‫کاال در ب��ازار جلوگی��ری کند‪ .‬رییس ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان قم به تخلف برخی‬ ‫فروشندگان در بازار اشاره و اضافه کرد‪ :‬در فروش اقالم‬ ‫مورد نیاز ش��اهد برخی تخلفات از جمله گرانفروشی و‬ ‫صادر نش��دن فاکتور فروش از س��وی صنوف گوناگون‬ ‫هستیم که موجب افزایش گرانی کاذب می شود و الزم‬ ‫همچنین در این جلس��ه‪ ،‬مه��رداد غضنفری معاون‬ ‫اس��تاندار قم‪ ،‬با بیان اینکه مس��ئله گران شدن اجناس‬ ‫با گرانفروشی متفاوت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسئله گران‬ ‫ش��دن اجناس باید از ریش��ه مورد بررسی قرار گیرد و‬ ‫مس��ئوالن امر بای��د تالش کنند نرخ تمام ش��ده کاالها‬ ‫را کاه��ش دهند‪ .‬وی با بیان اینک��ه برخورد و مقابله با‬ ‫محتکران و گرانفروشان باید بازدارنده باشد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اتاق اصناف در جهت س��اماندهی بازار و مقابله با‬ ‫اخاللگ��ران بازار وظیفه اصل��ی را برعهده دارد و باید با‬ ‫ارائه امار دقیق و درست از اصناف گوناگون‪ ،‬امر نظارت‬ ‫بر بازار را تسهیل کند‪.‬‬ ‫مع��اون اس��تاندار قم با بی��ان اینکه ات��اق اصناف و‬ ‫دیگر س��ازمان های ذی ربط نباید در برابر تخلفات بازار‬ ‫منفعالنه برخ��ورد کنند و اگر هزین��ه مادی و معنوی‬ ‫دارد بپردازند‪ ،‬گفت‪ :‬در بازرس��ی از بازار باید از حقوق‬ ‫و ش��خصیت افراد حراس��ت کنیم‪ ،‬اما حف��ظ حریم و‬ ‫حیثیت افراد نباید پوشش��ی برای تخلفات انها باش��د‪.‬‬ ‫غضنف��ری با اش��اره به اختالف ن��رخ فاکتورهای صادر‬ ‫ش��ده و هزینه های دریافت شده از مشتریان در برخی‬ ‫کارخانه ها و واحدهای تولیدی‪ ،‬از رس��یدگی نکردن به‬ ‫ای��ن معضل جدی انتقاد ک��رد و گفت‪ :‬انچه در حیطه‬ ‫وظای��ف و تکالی��ف س��ازمان های اجرایی اس��ت باید‬ ‫به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1144‬‬ ‫پیاپی ‪2462‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫نگاهی به هزینه ‪ ۶.۷‬میلیارد تومانی هنرهای تجسمی در سال ‪۹۶‬‬ ‫شفافیت بودجه و بن بست های اقتصاد هنر‬ ‫بر اس��اس اعالم معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬برگزاری دهمین جشنواره بین المللی هنرهای‬ ‫تجسمی فجر افزون بر یک میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان‬ ‫هزینه داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬معاونت هن��ری وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی اواسط شهریور ‪ ۹۷‬در راستای شفاف سازی‬ ‫مالی‪ ،‬جدول گزارش های مالی سال ‪ ۱۳۹۶‬این معاونت را‬ ‫در حوزه هنرهای تجس��می منتشر کرد که بر اساس ان‬ ‫‪ ۵۶‬مورد حمایت‪ ،‬جش��نواره و برنامه در زمینه گسترش‬ ‫هنرهای تجسمی در سال ‪ ۹۶‬انجام شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ذیل این گزارش مالی اورده شده که گزارش های دیگری‬ ‫با جزئیات بیشتر از سوی این معاونت منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬کل هزینه های اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫معاون��ت هنری‪ ۶ ،‬میلیارد و ‪ ۷۳۹‬میلیون تومان اس��ت‬ ‫که بخش زیادی از هزینه های اعالم شده در این گزارش‬ ‫مربوط به دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی‬ ‫فجر است‪ .‬هزینه ای افزون بر یک میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برای برگزاری این جش��نواره اعالم شده است‪ .‬این‬ ‫هزینه ش��امل ایین گش��ایش‪ ،‬ایین پایانی‪ ،‬بزرگداشت‬ ‫مفاخ��ر‪ ،‬هزینه اس��کان هنرمندان خارج��ی‪ ،‬طراحی و‬ ‫س��اخت تندیس‪ ،‬س��تاد خبری‪ ،‬تقدی��ر از هنرمندان و‬ ‫مدیران برتر استانی‪ ،‬شورای هنری‪ ،‬داوری اثار‪ ،‬خدمات‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬حق الزحم��ه عوامل اجرای��ی و هزینه های‬ ‫جاری دبیرخانه جشنواره می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه ای که خرج نمایشگاه ها شد‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬هزینه برپایی جشنواره هنرهای تجسمی‬ ‫فج��ر بار دیگر به یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان ارتقا‬ ‫یافت و در سال ‪ ۹۵‬نیز یک میلیارد و ‪ ۳۶۹‬میلیون تومان‬ ‫برای این رویداد هزینه شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬نی��ز این مبل��غ به یک میلی��ارد و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون تومان رس��ید که در مقایسه با سال های گذشته‪،‬‬ ‫نوس��ان متعادلی با توجه به افزای��ش نرخ قیمت ها دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بخش اعظم هزینه های جش��نواره هنرهای تجس��می‬ ‫فجر در حوزه های جوایز‪ ،‬طراحی و چاپ کتاب‪ ،‬ش��ورای‬ ‫هن��ری و دستمزدهاس��ت ک��ه در دوره ه��ای مختل��ف‬ ‫جشنواره مشهود اس��ت‪ .‬البته با نگاهی گذرا به جزئیات‬ ‫هزینه های جش��نواره هنرهای تجسمی در سال ‪ ۹۳‬که‬ ‫کاهش چش��مگیری داش��ت‪ ،‬می توان متوجه شد که در‬ ‫ای��ن دوره‪ ،‬هزینه هایی چون برگزاری ایین گش��ایش و‬ ‫ایین پایانی‪ ،‬س��ایت‪ ،‬حق الزحمه عوام��ل اجرایی‪ ،‬اجاره‬ ‫م��کان نمایش��گاهی و‪ ...‬به نس��بت دوره های گذش��ته‬ ‫و اینده‪ ،‬تفاوت چش��مگیری دارد و این موضوع نش��ان‬ ‫می ده��د با حذف برخ��ی هزینه ها می ت��وان بزرگ ترین‬ ‫رویداد تجسمی کشور را با هزینه کمتری برگزار کرد‪.‬‬ ‫بودجه هنرهای تجسمی‪ ،‬همواره یکی از نقاط اختالف‬ ‫هنرمندان این عرصه اس��ت‪ .‬مشکالتی نظیر نبود نظارت‬ ‫و ناکارام��دی بودج��ه در این بخش باعث ش��ده اس��ت‬ ‫هنرمندان نتوانند با نگاه حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی همراه شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص بودجه تنها راه رفع موانع نیست‬ ‫بیت��ا وکیلی‪ ،‬مش��کالت به وجود ام��ده درباره بودجه‬ ‫هنرهای تجس��می را مربوط به نبود اگاهی الزم در این‬ ‫زمینه دانست‪.‬‬ ‫ای��ن هنرمند اظه��ار کرد‪ :‬مش��کالت بودجه هنرهای‬ ‫تجس��می‪ ،‬بیش��تر مربوط ب��ه اگاهی نداش��تن در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ .‬اگر مس��ئوالن به این نکته توجه کنند که‬ ‫اختصاص بودجه مناسب به هنر‪ ،‬بازدهی اقتصادی قابل‬ ‫توجهی خواهد داشت‪ ،‬در اختصاص بودجه به این بخش‬ ‫تجدیدنظ��ر خواهند کرد‪ .‬با کمی تام��ل در برنامه ریزی‬ ‫کشورهایی که به بودجه هنرهای تجسمی توجه ویژه ای‬ ‫دارند‪ ،‬می ت��وان دریافت که عالوه ب��ر بازدهی در بخش‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تاثیر بسزایی در رشد و شکوفایی فرهنگ دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته اختصاص س��رمایه و بودجه‪ ،‬به تنهایی‬ ‫برای رفع مشکالت هنرهای تجسمی کافی نیست و اگر‬ ‫س��رمایه با زیربنای درس��ت و تقس��یم بندی مناسب به‬ ‫در گرم ترین فصل س��ال‪ ،‬وضعیت گیشه سینما تفاوت محسوسی‬ ‫با فصل پیش داش��ت‪ ،‬به ای��ن معنا که در تابس��تان حدود ‪ ۲۲‬فیلم‬ ‫س��ینمایی روی پرده رفتند و توانس��تند بیش از ‪ ۶۱‬میلیارد تومان‬ ‫عایدی وارد چرخه اکران کش��ور کنن��د‪ ،‬در حالی که حدود نیمی از‬ ‫این مقدار حاصل فروش یک فیلم سینمایی بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬روزهای ابتدایی فصل تابس��تان با جام جهانی‬ ‫فوتب��ال ‪ ۲۰۱۸‬اغاز و پایان فصل نیز با فرارس��یدن ماه محرم همراه‬ ‫ش��د‪ .‬بنا بر این‪ ،‬مق��داری افت فروش در این ب��از ه زمانی طبیعی به‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫بر همین اساس امسال هم مانند روال چند سال گذشته؛ کارگروه‬ ‫اکران فیلم های سینمایی تصمیم گرفتند برای کم کردن تاثیر افت‬ ‫فروش در جام جهانی‪ ،‬برخی از بازی های فوتبال را روی پرده نقره ای‬ ‫سینماها به نمایش دراورند‪ ،‬این تصمیم باعث شد میلیاردها تومان‬ ‫سود به سینماها وارد شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مس��ئوالن سازمان س��ینمایی بر این باورند‬ ‫که امس��ال افزایش مخاطب داش��تیم اما این افزایش تعداد مخاطب با‬ ‫افزایش نرخ بلیت س��ینماهای درجه یک کش��ور که از ابتدای سال به‬ ‫اجرا درامد‪ ،‬همراه شد‪.‬‬ ‫معاون توس��عه فناوری و مطالعات س��ینمایی در اماری رس��می‬ ‫درباره گیشه تیرماه سینما اعالم کرده بود که میزان فروش سینمای‬ ‫ایران در تیر ‪ ۹۷‬معادل ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۴۴۶‬میلیون و ‪ ۴۶۵‬هزار تومان‬ ‫بوده و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۳۴‬هزار و ‪ ۶۱۳‬نفر به تماش��ای فیلم های اکران‬ ‫رشته های مختلف تعلق نگیرد و فقط به صورت مقطعی‬ ‫مورد توجه مسئوالن باشد‪ ،‬تاثیر قابل قبولی ندارد‪.‬‬ ‫وکیلی همچنین به جایگاه هنر ایران در جهان اش��اره‬ ‫کرد و به ایس��نا گفت‪ :‬تولید اثار هنری در ایران نه تنها‬ ‫از نظ��ر کمی��ت بلکه به لح��اظ کیفیت ه��م در جایگاه‬ ‫باالیی قرار دارد‪ .‬تجربه ش��خصی ام در سفر به کشورهای‬ ‫امریکایی و اروپایی ثابت کرده است کارهای فوق العاده ای‬ ‫به وسیله قش��ر بااستعداد و فعال رشته های هنری انجام‬ ‫می شود که بس��یار ارزشمند است اما هنوز بستری برای‬ ‫معرفی و ارائه پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫او درباره لزوم حمایت دولت از هنرمندان و اثار هنری‬ ‫انها اظهار کرد‪ :‬سال هاست که هنرهای تجسمی‪ ،‬کمکی‬ ‫از ط��رف دول��ت دریافت نمی کنند و بضاع��ت خود را از‬ ‫بخش خصوصی به دس��ت اورده اند‪ .‬کمک های دولت در‬ ‫کنار حمایت های بخش خصوصی می تواند این حرکت ها‬ ‫را قوی تر کند‪ .‬مبلغی که دولت می تواند با ان اثار هنری‬ ‫را خریداری کند‪ ،‬قابل مقایسه با بخش خصوصی نیست‪.‬‬ ‫این هنرمند ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه بازدهی اقتصاد‬ ‫در بخش حمایت و خرید هنرهای تجسمی در کوتاه مدت‬ ‫ممکن نیست‪ ،‬دولت باید صبور باشد و بازگشت سرمایه‬ ‫را به زمان بس��پارد‪ .‬در بسیاری از موارد‪ ،‬این عامل‪ ،‬زمان‬ ‫است که باعث می شود دولت و بخش های غیرخصوصی‪،‬‬ ‫حمایت خود را از هنرمندان و اثار انها دریغ کنند‪.‬‬ ‫وکیلی افزود‪ :‬انچه که بخش هنرهای تجس��می‪ ،‬بیش‬ ‫از هر چیزی ب��ه ان نیاز دارد‪ ،‬تعامل دولت و بخش های‬ ‫خصوص��ی در جه��ت رش��د و ارتقای این بخش اس��ت‪.‬‬ ‫به ویژه در این دوره که رقابت در حوزه هنرهای تجسمی‬ ‫در منطق��ه خاورمیان��ه گس��ترش پیدا ک��رده‪ ،‬برگزاری‬ ‫نشست های تخصصی با وجود کارشناسان می تواند راهی‬ ‫برای از بین بردن مشکالت باشد‪.‬‬ ‫او به فعالیت هنرمندان در س��ال های مختلف اش��اره‬ ‫و عن��وان ک��رد‪ :‬هنرمندان ما با وج��ود حمایت های کم‪،‬‬ ‫فعالیت های قابل توجهی در زمینه های مختلف از جمله‬ ‫چاپ کتاب‪ ،‬گرداوری اثار و برگزاری مسابقه های هنری‬ ‫داش��ته اند‪ .‬انها اماده اند دس��تی را که به طرف شان دراز‬ ‫شده‪ ،‬بگیرند و این فعالیت ها را با جدیت ادامه دهند‪.‬‬ ‫وکیل��ی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امی��دواری ما‬ ‫هنرمندان همیش��ه با رویکردی محتاطان��ه همراه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬هم اکنون هم ب��ا رویکرد جدی��دی که در بخش‬ ‫هنری وجود دارد‪ ،‬امیدوار هس��تیم حرکت های حمایتی‬ ‫از هنر و هنرمندان به ویژه از طرف دولت اغاز ش��ود و در‬ ‫جهت رشد ان ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�ق اقتص�اد هن�ر ب�ا فعال ش�دن بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬ارش س��لطانعلی‪ ،‬مدیر گالری ایده و‬ ‫مدرس دانش��گاه در گفت وگو با‬ ‫با اشاره به تاثیر‬ ‫اقتصاد هنر در رش��د جامعه گفت‪ :‬اقتصاد هنر در ایران‬ ‫بس��یار نوپا و کم سابقه تر از دنیاست‪ .‬نگرش جامعه ایران‬ ‫در این زمینه بیش از یک دهه پیش��ینه ندارد و می توان‬ ‫ریش��ه و مبنای اولیه ان را برگزاری نخس��تین اکسپوی‬ ‫هن��ری تهران دانس��ت‪ .‬حض��ور ای��ران در حراجی های‬ ‫بین الملل��ی همچون حراج کریس��تیز‪ ،‬بونامز و س��اتبی‪،‬‬ ‫توانس��ت ارزش هن��ر ایران را در جوام��ع مختلف اثبات‬ ‫کند و روند رش��د اقتصادی هنر را هموارتر سازد‪ .‬در این‬ ‫میان‪ ،‬نقش نمایشگاه های فروش اثار هنری که به شکل‬ ‫خصوصی برپا ش��دند نیز در تس��هیل این جریان بسیار‬ ‫حائ��ز اهمیت بود‪ .‬وی یک��ی از راهکارهای بهبود اقتصاد‬ ‫هن��ر در ایران را رونق بخش خصوصی دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫هنرهای تجس��می به خاطر فعال بودن بخش خصوصی‬ ‫در این عرصه پیشروتر از سایر رسانه های هنری همچون‬ ‫سینما‪ ،‬تئاتر و موس��یقی‪ ،‬توانسته راهکارهای اقتصادی‬ ‫خ��ود را بیابد‪ .‬در بخش هنرهای تجس��می‪ ،‬گالری ها به‬ ‫عن��وان فعاالن خصوصی هنر در کن��ار بخش دولتی‪ ،‬در‬ ‫یک دهه گذشته توانستند زمینه رشد و شرایط حرفه ای‬ ‫را در زمینه اقتصاد هنر ایجاد کنند‪.‬‬ ‫همین مس��ئله باعث ش��د که حضور هن��ر ایران را در‬ ‫مارکت ه��ای هنری ش��اهد باش��یم و حت��ی زمانی که‬ ‫مارکت ه��ای جهانی به تهدی��دی برای هن��ر ما تبدیل‬ ‫ش��دند‪ ،‬همین بخ��ش خصوصی خیلی س��ریع و بدون‬ ‫بروکراس��ی های اداری توانس��ت با واکنش های سریع‪ ،‬از‬ ‫هجمه هایی که می توانس��ت به هنر ما اس��یب برس��اند‪،‬‬ ‫جلوگی��ری کند که نمونه موف��ق ان برگزاری حراج های‬ ‫هن��ری تهران اس��ت‪ .‬چه از زاویه دی��د هنرمندان و چه‬ ‫از ن��گاه حاکمیت‪ ،‬هنر در ایران همیش��ه به عنوان یک‬ ‫مس��ئله مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در همه دنیا هنر راهکاری‬ ‫اس��ت که می توان با ان مش��کالت مختلف را حل کرد‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما در ای��ران مبانی نظری درس��تی برای هنر‬ ‫نداری��م و نمی دانی��م که هنر با دی��ن‪ ،‬جامعه‪ ،‬حکمت و‬ ‫اندیشه ایرانی ما چه نس��بتی دارد‪ .‬حاال در شرایطی که‬ ‫اصل هنر با مشکالتی روبه رو است‪ ،‬صحبت کردن راجع‬ ‫ب��ه یک موضوع فرعی مانن��د اقتصاد هنر کمی غامض و‬ ‫پیچیده است‪.‬‬ ‫درامد ‪ ۶۱‬میلیاردی گیشه تابستانه سینما‬ ‫شده نشستند‪ .‬همچنین با مقایسه تیر امسال با مدت زمان مشابه در‬ ‫سال ‪ ،۹۶‬این رقم در سال گذشته ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۸۹۰‬میلیون و ‪۸۵۰‬‬ ‫هزار تومان بوده و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار و ‪ ۶۴۱‬نفر به تماشای فیلم ها‬ ‫نشستند که بر این اساس در تیر ‪ ۹۷‬سینما ‪ ۲۷‬درصد افزایش فروش‬ ‫و ‪ ۱۵‬درصد افزایش بیننده را شاهد بود‪.‬‬ ‫در بین اثار پرفروش سینمای تابستان ایران‪« ،‬هزارپا» ابوالحسن‬ ‫داوودی با فروش��ی بیش از ‪ ۳۵‬میلیارد توم��ان در صدر جدول قرار‬ ‫گرف��ت و با فاصله زیادی‪ ،‬فیلم س��ینمایی «تنگ��ه ابوقریب» بهرام‬ ‫توکل��ی و «دش��من زن» کریم امینی با ح��دود ‪ ۴‬میلیارد تومان در‬ ‫رده دوم و س��وم قرار گرفتند‪ .‬با نگاهی س��طحی و اجمالی به جدول‬ ‫فروش سینمای ایران مشخص است که گیشه پرفروش های سینما‬ ‫در دست کمدی هاس��ت و به گفته پخش کنندگان سینمایی شاید‬ ‫بتوان گفت اگر «هزارپا» اکران نمی ش��د و جور سینما را نمی کشید‪،‬‬ ‫گیشه تابستان به رقم فروش پایین تری تقلیل پیدا می کرد‪ .‬البته در‬ ‫بودجه هنرهای‬ ‫تجسمی‬ ‫همواره یکی‬ ‫از نقاط اختالف‬ ‫هنرمندان این‬ ‫عرصه است‪.‬‬ ‫مشکالتی نظیر‬ ‫نبود نظارت‬ ‫و ناکارامدی‬ ‫بودجه در این‬ ‫بخش باعث‬ ‫شده است‬ ‫هنرمندان‬ ‫نتوانند با نگاه‬ ‫حمایتی وزارت‬ ‫فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‬ ‫همراه شوند‬ ‫این فصل‪ ،‬فیلم ه��ای کودک و نوجوانی مثل «خاله قورباغه» و دفاع‬ ‫مقدس��ی همچون «تنگه ابوقریب» یا اجتماع��ی مانند «دارکوب»‬ ‫تا حدودی توانس��تند مورد اس��تقبال تماش��اگران ق��رار بگیرند‪ .‬از‬ ‫ویژگی ه��ای دیگ��ر این فص��ل می توان ب��ه متنوع ب��ودن ژانرهای‬ ‫سینمایی ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫در بین اثار اکران ش��ده در این فصل‪ ۳ ،‬فیلم س��ینمایی از جمله‬ ‫اثاری بودند که در سی وشش��مین جش��نواره فیل��م فجر به نمایش‬ ‫درامدند؛ «شعله ور» حمید نعمت اهلل‪« ،‬تنگه ابوقریب» بهرام توکلی‬ ‫و «دارکوب» بهروز شعیبی از این دسته فیلم ها بودند‪.‬‬ ‫«تنگه ابوقریب» با دریافت ‪ ۶‬سیمرغ‪ ،‬رکورددار دریافت بیشترین‬ ‫جایزه از این دوره جشنواره فیلم فجر شد و فیلم سینمایی «دارکوب»‬ ‫نیز ‪ ۲‬س��یمرغ از این جشنواره به دس��ت اورد‪ .‬امین حیایی هم برای‬ ‫بازی در فیلم سینمایی «شعله ور» دیپلم افتخار دریافت کرد‪.‬‬ ‫رحیم طوف��ان و مصطفی س��لطانی‪ ،‬دو کارگردانی هس��تند که‬ ‫نخستین فیلم های شان در این فصل روی پرده رفت‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«یک کیلو و بیست و یک گرم» که مضمونی اجتماعی دارد و از ‪ ۳‬قشر‬ ‫متفاوت در جامعه سخن می گوید‪ ،‬نخستین تجربه کارگردانی رحیم‬ ‫طوفان و «چراغ های ناتمام» که در ژانر دفاع مقدس س��اخته ش��ده‪،‬‬ ‫نخستین تجربه مصطفی سلطانی در مقام کارگردان بوده است‪.‬‬ ‫بهم��ن کامیار نیز با کارگردانی ‪ ۲‬فیلم س��ینمایی «مرداد» و «در‬ ‫وجه حامل» از چهره هایی اس��ت که در این فصل ‪ ۲‬فیلم س��ینمایی‬ ‫خود را روی پرده برد‪.‬‬ ‫مشکل تامین مقوا‬ ‫در بازار حل شد‬ ‫ریی��س انجمن واردکنندگان کاغ��ذ و مقوا با‬ ‫اش��اره ب��ه ورود مقوا به بازار گف��ت‪ :‬با اختصاص‬ ‫ارز نیمایی به مقوا‪ ،‬بخش عمده مقواهای موجود‬ ‫در گمرک ترخیص ش��دند و مشکل کمبود مقوا‬ ‫در بازار حل شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬حسن‬ ‫میرباقری؛ ریی��س انجمن واردکنندگان کاغذ و‬ ‫مقوا‪ ،‬گفت‪ :‬با تش��کیل کارگ��روه کاغذ و حضور‬ ‫نماین��دگان وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی با وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫تش��کل هایی مانند ناش��ران و چاپخان��ه داران و‬ ‫همفکری دس��ت اندرکاران و فعاالن این حوزه‪،‬‬ ‫اکنون شاهد ثبات نسبی در حوزه کاغذ هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از این به بعد‪ ،‬بخ��ش عمده ماجرا به‬ ‫همکاری بان��ک مرکزی برای اعط��ای مجوز به‬ ‫واردکنندگان بس��تگی دارد‪ ،‬اکنون مش��خص‬ ‫شده کسانی که درخواس��ت ورود مقوا به کشور‬ ‫را دارند‪ ،‬می توانند از سامانه نیما در بانک مرکزی‬ ‫اس��تفاده کنند و بانک مرکزی نیز در این زمینه‬ ‫ق��ول همکاری داده تا ارز مورد نیاز را تامین کند‪.‬‬ ‫میرباقری با بیان اینکه بس��یاری از مقواها اکنون‬ ‫جواز خروج از گمرک را دریافت کرده اند‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬پس از اینکه به س��امانه نیما ارز اختصاص‬ ‫داده شد‪ ،‬بسیاری از بارهای مقوا که مدت ها بود‬ ‫در گمرک باقی مان��ده بود و بازار را دچار کمبود‬ ‫کرده بود‪ ،‬ترخیص شده اند‪ .‬وی با ارائه توضیحی‬ ‫درباره ارز نیما‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ارزی که به س��امانه‬ ‫نیم��ا اختصاص دارد‪ ،‬مربوط ب��ه کاالهای گروه‬ ‫دس��ت دوم و س��وم اس��ت و نرخ ان بیشتر از ‪۸‬‬ ‫هزار تومان محاسبه می ش��ود‪ .‬میرباقری تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬خوش��بختانه با ترخیص مق��وا از گمرک‬ ‫بازار توانس��ته است به ثبات نس��بی دست پیدا‬ ‫کند و مش��کل کمب��ود وجود ندارد‪ .‬ناش��ران و‬ ‫دست اندرکاران حوزه های مختلف نیز می توانند‬ ‫ب��ا قیمت های ثابت و به ان��دازه مورد نیاز‪ ،‬کاالی‬ ‫خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫اتفاق روز‬ ‫حدود یک میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان برای خرید‬ ‫اثار فاخر و ارزشمند از هنرمندان برجسته کشور‪ ،‬هزینه‬ ‫ش��ده که البته در این گ��زارش به جزئی��ات این خرید‬ ‫اشاره ای نشده است‪ .‬همچنین در راستای کمک به خرید‬ ‫اثار هنری از هنرمندان جوان استان ها‪ ۴۸ ،‬اثر به ارزش‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومان خریداری شده است‪.‬‬ ‫هزینه برگزاری نمایشگاه اثار تونی کرگ‪ ،‬مجسمه ساز‬ ‫المان��ی در م��وزه هنره��ای معاصر تهران ح��دود ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیون تومان اعالم شده است‪ .‬همچنین برای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اثار علی اکبر صادقی‪ ۱۱۱ ،‬میلیون تومان و‬ ‫نمایش��گاه پرویز تناولی ‪ ۸۹‬میلیون تومان هزینه ش��ده‬ ‫است‪ .‬برگزاری نمایش��گاه گنجینه موزه هنرهای معاصر‬ ‫نیز ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هزینه داش��ته است‪ .‬در ‪ ۴‬مورد‬ ‫نیز به فعالیت های سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران‪،‬‬ ‫‪ ۸۱‬میلیون تومان کمک شده است‪.‬‬ ‫در ح��وزه حمای��ت از برگزاری دوس��االنه های هنری‪،‬‬ ‫هزین��ه ای اف��زون ب��ر ‪ ۴۸۸‬میلیون تومان ب��ه برگزاری‬ ‫هفتمین دوساالنه مجسمه س��ازی‪ ۳۰۰ ،‬میلیون تومان‬ ‫ب��رای برگ��زاری یازدهمین دوس��االنه کاریکاتور و ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان در راس��تای کمک به حض��ور پنجاه و‬ ‫هفتمین بینال هنرهای تجسمی ونیز صرف شده است‪.‬‬ ‫بیست و چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان‬ ‫ایران‪ ۵۲۲ ،‬میلیون تومان هزینه داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫معاون��ت هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ‪۱۱۱‬‬ ‫میلیون تومان به ‪ ۹‬جش��نواره عمومی و خصوصی کمک‬ ‫مالی کرده است‪.‬‬ ‫در این میان مبلغ ‪ ۱۷‬میلی��ون تومان برای راه اندازی‬ ‫گالری های استانی کمک شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گ��زارش‪ ،‬معاونت هن��ری وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اسالمی همچنین جزئیات گزارش مالی جشنواره‬ ‫بین المللی هنرهای تجسمی فجر از سال ‪ ۹۲‬تا ‪( ۹۵‬دوره‬ ‫ششم تا نهم) را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در س��ال ‪ ،۹۲‬هزینه برگزاری جشنواره‬ ‫بین المللی هنرهای تجس��می فجر‪ ،‬یک میلیارد و ‪۳۶۷‬‬ ‫میلیون تومان بود در حالی که در سال ‪ ،۹۳‬این هزینه ها‬ ‫با کاهش چشمگیر به ‪ ۷۷۷‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امانقلیچ شادمهر‪ ،‬در تشریح وضعیت نشر کتاب‬ ‫در شهرس��تان گرگان؛ کنترل قاچاق کاغذ و توزیع‬ ‫ان در قالب تعاونی ها را راهکار سریع برای خروج از‬ ‫بحران نشر کتاب دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬امانقلیچ شادمهر؛ مدیرمسئول‬ ‫انتش��ارات «ایل ارم��ا» درب��اره وضعیت نش��ر در‬ ‫شهرس��تان گرگان بیان کرد‪ :‬ناش��ران شهرستانی‬ ‫در ش��رایط فعلی در تنگنای ش��دید قرار دارند و از‬ ‫هیچ گون��ه حمایت مادی و معن��وی نیز برخوردار‬ ‫نیستند‪ .‬به این دلیل که کتاب ها با شمارگان ‪ ۵۰‬یا‬ ‫‪ ۱۰۰‬نسخه منتشر می شوند‪ ،‬پدیداورندگان رغبت‬ ‫چندانی برای انتشار اثار خود ندارند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم حمایت از ناشران شهرستانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ناشران شهرستانی در انتظار حمایت های‬ ‫دولتی در قالب پرداخت وام و اعمال سیاس��ت های‬ ‫تشویقی هستند‪.‬‬ ‫ش��ادمهر درباره راهکاره��ای کاهش اثار منفی‬ ‫افزایش نرخ کاغذ برای ناش��ران شهرستانی افزود‪:‬‬ ‫مشکالت نشر مشخص اس��ت‪ .‬قاچاق کاغذ باید از‬ ‫س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی کنترل و‬ ‫کمب��ود کاغذ با توزیع ان در قال��ب تعاونی جبران‬ ‫شود‪ .‬مدیرمس��ئول انتش��ارات «ایل ارما» درباره‬ ‫میزان تولید کتاب امس��ال با مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته بیان کرد‪ :‬سال گذشته‪ ،‬جریان تولید کتاب‬ ‫رضایت بخش بود اما امسال حتی با وجود اخذ مجوز‬ ‫چاپ به دلیل ناتوانی مالی‪ ،‬موفق به انتش��ار کتاب‬ ‫نش��ده ایم‪ .‬توان باقی مانده‪ ،‬ب��رای چاپ کتاب های‬ ‫دانش��گاهی ان هم با ش��مارگان ‪ ۵۰‬یا ‪ ۱۰۰‬نسخه‬ ‫صرف می ش��ود‪ .‬معدود کتاب ه��ای عمومی نیز با‬ ‫همین ش��مارگان و به صورت دیجیتالی منتش��ر‬ ‫می ش��وند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬مس��ئوالن اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی اس��تان گلستان با توجه به وضعیت‬ ‫فعلی‪ ،‬به شمارگان ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۵۰‬نسخه ای راضی اند و‬ ‫می گویند در شرایط فعلی‪ ،‬این روال باید ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬ش��ادمهر با اشاره به اسیب های گرانی کاغذ و‬ ‫حمایت نشدن ناشران بیان کرد‪ :‬برخی از فعاالن که‬ ‫عالوه بر انتشارات‪ ،‬چاپخانه نیز دارند‪ ،‬منافع و سود‬ ‫مال��ی را اولویت قرار داده و ن��رخ کتاب را به دلخواه‬ ‫تعیین می کنند‪ .‬این دس��ته از فع��االن‪ ،‬کتاب را از‬ ‫نویس��نده یا ناشر تحویل می گیرند و بدون توجه به‬ ‫تنظیم قرارداد‪ ،‬ن��رخ فعلی کاغذ یا دیگر ملزومات‪،‬‬ ‫کتاب را تعیین نرخ می کنند‪ .‬نویسندگان و ناشران‬ ‫نی��ز ب��ا توجه به ش��مارگان پایین کتاب‪ ،‬ش��رایط‬ ‫چاپخانه داران را می پذیرن��د‪ .‬وی درباره تاثیر اغاز‬ ‫س��ال تحصیلی جدید بر بازار نش��ر کتاب گفت‪ :‬به‬ ‫نظر نمی رسد با شروع سال تحصیلی جدید‪ ،‬اتفاق‬ ‫قابل توجهی را در وضعیت بازار نش��ر شاهد باشیم‪.‬‬ ‫اگ��ر وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬راهکاری‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬ادامه این وضعیت نگران کننده تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫ناشران شهرستانی‬ ‫در انتظار حمایت های دولتی‬ ‫یکشنبه‬ ‫اول مهر ‪ 13 - 1397‬محرم ‪ 23 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1144‬پیاپی ‪2462‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫‪ ۶۰‬هزار خادم امنیت زائران‬ ‫در عاشورای کربال‬ ‫ایین عاشورا در ش��هر کربال با مشارکت‬ ‫‪ ۶۰‬ه��زار نی��روی انتظام��ی و امنیتی در‬ ‫سالمت کامل برگزار شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫به دلیل شرایط امنیتی در عراق‪ ،‬ایین های‬ ‫دینی در این کشور هر سال با حفظ تدابیر‬ ‫ش��دید و اج��رای طرح های وی��ژه امنیتی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬حوادث اخیر در شهر بصره‬ ‫نیز نگرانی هایی را درباره چگونگی تامین امنیت زائران شرکت کننده در‬ ‫ایین ویژه عاش��ورا در شهر کربال به وجود اورده بود‪ .‬ژنرال علی ابراهیم‬ ‫الدبعون‪ ،‬فرمانده ستاد عملیات الرافدین عراق از اجرای ایین عاشورای‬ ‫امس��ال در امنیت کامل به واسطه مشارکت ‪ ۶۰‬هزار نیروی انتظامی و‬ ‫امنیتی در استان های شیعه نشین عراق از جمله ذی قار‪ ،‬میسان‪ ،‬واسط‬ ‫و مثنی همجوار با کربال خبر داد‪ .‬عقیل المس��عودی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫امنیت ش��ورای اس��تان کربال پیش از اجرای این ایین گفته بود تمام‬ ‫مقدمات الزم امنیتی و خدماتی در کربالی معلی برای حضور میلیونی‬ ‫زائران و عاشقان اهل بیت (ع) در روز عاشورا فراهم شده بود‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫نقاط ضعف و برخی خالهای طرح امنیتی س��ال پیش بررسی و امسال‬ ‫برطرف ش��د تا در عین حالی که خیابان های کمتری در کربال به دالیل‬ ‫امنیتی بسته ش��ود‪ ،‬س��طح امنیت زائران و مرقدهای مقدس افزایش‬ ‫یابد‪ .‬به گفته مدیرکل عتبات عالیات س��ازمان حج و زیارت کش��ورمان‬ ‫نیز امس��ال نزدیک ‪ ۳۰‬هزار زائر ایرانی در روزهای تاسوعا و عاشورا در‬ ‫شهرهای کربال و نجف حضور داشتند‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫اموزش‬ ‫چند مترمکعب عشق‬ ‫این داستان هر روز و هر شب محله های قدیمی و مردم این مکان هاست؛‬ ‫طلب مغفرت برای بانی های پرعیارترین نقاط شهر‪ ،‬یعنی سقاخانه هایی که‬ ‫بی هیچ چشمداشتی لب های تشنه را سیراب می کنند‬ ‫می نامیدند‪ ،‬چون اینه کاری زیادی در بدنه ان به کار رفته است‪.‬‬ ‫سقاخانه «خدابنده لو»‪ ،‬باغچه علیخان در خیابان ناصرخسرو‪،‬‬ ‫کوچه خدابنده لو روبه روی امامزاده اس��حاق که در زمان ساخت‬ ‫خود در محوطه حیاط ش��اهی بنا شده بود‪ .‬امروز تنها سقاخانه‬ ‫مصور تهران‪ ،‬از نظر داش��تن تصاویر مذهبی و باقیمانده از دوره‬ ‫قاجار را یکی از بی نظیرترین اثار تاریخی تهران برمی ش��مارند‪.‬‬ ‫این بنا به لحاظ معماری و گس��تردگی مردمی که برای حاجات‬ ‫خود به انجا می رفتند‪ ،‬اهمیت زیادی داشته است‪.‬‬ ‫س��قاخانه «نوروزخ��ان» در خیابان ‪ 15‬خرداد ش��رقی‪ ،‬کنار‬ ‫بازار اهنگران از معروف ترین س��قاخانه های تهران قدیم به شمار‬ ‫می امد‪ .‬سراس��ر گذر این سقاخانه طاق بندی شده بود و شمایل‬ ‫ب��زرگان دینی و مذهب��ی‪ ،‬علم‪ ،‬بیرق و عالمت س��یاه را به انها‬ ‫اویزان کرده بودند‪ .‬حت��ی زورخانه ای به همین نام در کنار این‬ ‫س��قاخانه وجود داش��ت که از زورخانه های معروف و نامی شهر‬ ‫به ش��مار می رفت و داالن ورودی ان از زیر س��قاخانه نوروزخان‬ ‫می گذشت‪.‬‬ ‫سقاخانه «کربالیی عباس» را یکی از بزرگ ترین سقاخانه های‬ ‫قدیمی تهران در خیابان وحدت اسالمی‪ ،‬خیابان البرز می نامند‪.‬‬ ‫با وجود کتیبه ای که سال ساخت ان را ‪ ۱۲۵۵‬تا ‪ ۱۲۶۰‬معرفی‬ ‫می کند‪ ،‬هنوز پابرجاست و عالوه بر داشتن دستگاه اب سردکن‬ ‫برقی مانند دیگر س��قاخانه های فعال در کشور‪ ،‬صفحه ای فلزی‬ ‫نیز برای شمع روشن کردن در کنار ان تعبیه کرده اند‪ .‬این اثر به‬ ‫شماره ‪ ۱۲۲۱۵‬در ‪ ۳۰‬تیر ‪ ۱۳۸۴‬در فهرست اثار ملی ثبت شد‪.‬‬ ‫س��قاخانه «گذر قلی»‪ ،‬در محله سنگلج‪ ،‬سه راه بازارچه معیر‪،‬‬ ‫کوچه ش��هید غالمرضا فصیح‪ ،‬کوچه ش��هید کارکن اساسی‪ ،‬در‬ ‫دوره قاج��ار و در مرک��ز محله ای در امتداد گ��ذر معیرالممالک‬ ‫ساخته شد که این منطقه به مرور به گذر قلی معروف شد‪ .‬این‬ ‫س��قاخانه در ‪ ۱۷‬خرداد ‪ ۱۳۷۹‬به شماره ‪ ۲۶۹۱‬در فهرست اثار‬ ‫ملی ایران به ثبت رسید‪.‬‬ ‫س��قاخانه گ��ذر امامزاده یحی��ی در چهارراه س��یروس کوچه‬ ‫صاح��ب دیوان‪ ،‬کوچه امامزاده یحیی‪ ،‬نبش کوچه متین نژاد که‬ ‫امروز ان را سقاخانه صاحب االمر می نامند نیز جزو قدیمی ترین‬ ‫س��قاخانه های تهران اس��ت؛ س��قاخانه ای که اب ان را از قنات‬ ‫«ح��اج میرزا علیرض��ا» تامی��ن می کرده اند و س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی بعد از نصب جداره شیش��ه ای مقابل س��قاخانه چوبی‬ ‫اصلی ب��رای جلوگیری از هرگونه اس��یب وارد ش��دن به ان یا‬ ‫سرقت‪ ،‬ان را به شماره ‪ ۱۴۶۶۹‬در ‪ ۱۶‬اسفند ‪ ۱۳۸۴‬در فهرست‬ ‫اثار ملی ثبت کرد‪.‬‬ ‫م��ردم کوچه ال اقا به س��مت خیابان ری ه��م با این فرهنگ‬ ‫اش��نایند‪ .‬می ت��وان تنه��ا س��قاخانه ای��ن منطق��ه را یک��ی از‬ ‫س��قاخانه های گمنامی دانس��ت که فقط محلی ه��ا از وجودش‬ ‫مطلعند؛ س��قاخانه ای که هنوز بخش��ی از گذشته اش را با خود‬ ‫همراه دارد‪ ،‬اما به دلیل بی توجهی ها هر روز اسیب های بیشتری‬ ‫به بدنه سنگی اش وارد می شود‪.‬‬ ‫هنوز هس��تند مکعب های سبزی که این روزها دل های زیادی‬ ‫در کنارش��ان ارام می گیرند‪ .‬س��قاخانه «حمام خانم»‪ ،‬سقاخانه‬ ‫«قمر بنی هاشم»‪ ،‬سقاخانه ابتدای کوچه «شهید رضایی مجد»‪،‬‬ ‫س��قاخانه «تکیه رضاقلی خان»‪ ،‬س��قاخانه « تکی��ه تجریش»‪،‬‬ ‫س��قاخانه «ش��یخ هادی نجم ابادی» یا حت��ی کیلومترها دورتر‬ ‫سقاخانه «بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی» در اردبیل از قرن ‪۱۶‬‬ ‫می�لادی‪ ،‬س��قاخانه «کوچه دباغ خانه» در یزد از س��ال ‪۱۵۱۷‬‬ ‫میالدی‪ ،‬س��قاخانه «عزیزاهلل» در کنار مسجد جامع اصفهان که‬ ‫در دوران ش��اه سلیمان صفوی و در س��ال های ‪ ۱۶۶۶‬تا ‪۱۶۹۴‬‬ ‫س��اخته شده یا سقاخانه «اس��ماعیل طال» که ازسوی نادر شاه‬ ‫افش��ار در حرم امام رضا در مش��هد و در بین سال های ‪ ۱۷۳۶‬تا‬ ‫‪ ۱۷۴۷‬میالدی ساخته شد‪.‬‬ ‫ب��ا اینک��ه در چن��د س��ال گذش��ته ط��رح مرم��ت و احیای‬ ‫س��قاخانه های تاریخ��ی تهران به داد بخش زی��ادی از این بناها‬ ‫رس��ید‪ ،‬اما امروز به نظر می رس��د به واس��طه بی توجهی به این‬ ‫بناها و ساماندهی ش��ان‪ ،‬حتی فرهنگ استفاده از انها در حال از‬ ‫بین رفتن است زیرا مردم در مناسبت هایی مانند شام غریبان و‬ ‫حتی در کنار امامزاده ها‪ ،‬در هر گوش��ه که بتوانند شمعی روشن‬ ‫می کنند و‪...‬‬ ‫تازه های کتاب‬ ‫کارگردانی به سبک اسکورسیزی در قاب یک کتاب‬ ‫ترجمه فارسی کتاب «کارگردانی به‬ ‫سبک اسکورسیزی» نوشته «کریستوفر‬ ‫کِن ُورتی» منتشر شد‪.‬‬ ‫مارتی��ن اسکورس��یزی‪ ،‬یک��ی از‬ ‫تاثیرگذارتری��ن فیلمس��ازان تاری��خ‬ ‫سینماست‪ .‬فیلم های او دامنه متنوعی‬ ‫دارن��د‪ :‬از مداق��ه در ش��خصیت های‬ ‫شکننده و ظریف تا اثار حماسه گون و خشن‪ ،‬مملو‬ ‫از خالفکارانی بی رحم که نهایت ش��خصیت خود را‬ ‫نشان می دهند‪.‬‬ ‫با یادگی��ری تهمیداتی که اسکورس��یزی به کار‬ ‫می گیرد و اینکه چگونه از فضا و قاب بندی به همراه‬ ‫توانایی کارگردانی اش اس��تفاده می کند‪ ،‬می توانید‬ ‫فیلم های ت��ان را سرش��ار از هیج��ان‪ ،‬غافلگیری و‬ ‫احساسات کنید‪.‬‬ ‫کت��اب «کارگردان��ی ب��ه س��بک‬ ‫اسکورسیزی» با بررسی صحنه به صحنه‬ ‫برخ��ی از اث��ار برگزیده اسکورس��یزی‪،‬‬ ‫به ش��کلی واضح و کاربردی‪ ،‬تمهیدات‬ ‫این کارگ��ردان را در فیلم هایش تحلیل‬ ‫ک��رده و با تفکیک عناصر هر یک از این‬ ‫تمهیدات‪ ،‬به خواننده نش��ان داده که اسکورسیزی‬ ‫چط��ور از جزئیات برای رس��یدن ب��ه مقصود مورد‬ ‫نظرش س��ود جسته اس��ت‪ .‬کتاب ‪ ۱۵۵‬صفحه ای‬ ‫«کارگردانی به س��بک اسکورس��یزی» ب��ا ترجمه‬ ‫محمد ارژنگ‪ ،‬در ش��مارگان ‪ ۱۱۰۰‬نسخه با بهای‬ ‫‪ ۱۸‬هزار تومان از س��وی انتش��ارات چت��ر فیروزه‪،‬‬ ‫منتشر و روانه کتابفروشی ها شده است‪.‬‬ ‫انتشارداستان های کوتاه یک بازیگر تئاتر‬ ‫مجموعه داس��تان «دیدار با افالت��ون در کافه ویونا»‬ ‫نوش��ته فرزانه س��کوتی به تازگی از س��وی انتش��ارات‬ ‫پیدایش‪ ،‬منتشر و راهی بازار نشر شده است‪ .‬این کتاب‬ ‫بر خالف عموم کتاب هایی که این ناش��ر چاپ می کند‪،‬‬ ‫برای مخاطبان بزرگسال منتشر شده است‪.‬‬ ‫فرزانه سکوتی را بیشتر به عنوان مترجم می شناسند‪.‬‬ ‫او دارای مدرک کارشناس��ی ارشد زبان فرانسه است و‬ ‫از این زبان ترجمه می کند‪.‬‬ ‫کتاب «دیدار با افالتون در کافه ویونا» داستان هایی کوتاه را با این عنوان ها شامل‬ ‫می ش��ود‪ :‬دیدار با افالتون در کافه ویونا‪ ،‬او‪ ،‬ول��ش کن!‪ ،‬ماه گرفتگی‪ ،‬جوان ناکام‪،‬‬ ‫پرنده های خشمگین‪ ،‬فیل ها در باد‪ ،‬امیراباد‪ ،‬اینه جیبی خانم وفایی‪ ،‬توت های اراج‪،‬‬ ‫عروس خاندان مفخم‪ ،‬واحد کناری‪ ،‬عود‪ ،‬خواب های شماره دوزی شده‪ ،‬مالفه‪ ،‬مثل‬ ‫توی فیلم ها‪ ،‬افس��رخانم و اسواق الهدایا‪ .‬این کتاب با ‪ ۱۴۸‬صفحه‪ ،‬شمارگان ‪۵۰۰‬‬ ‫نسخه و نرخ ‪ ۱۶‬هزار تومان منتشر شد‪.‬‬ ‫عرضه مستوری در هفته دفاع مقدس‬ ‫رم��ان جدی��د ص��ادق کرمیار ب��ا عنوان‬ ‫«مس��توری» به زودی از س��وی این ناش��ر‪،‬‬ ‫عرضه و وارد بازار نشر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن رمان درباره سرگش��تگی یک پس��ر‬ ‫جوان و متمول است که به گذشته اش شک‬ ‫کرده و در جس��ت وجوی هویت واقعی خود‬ ‫برمی اید‪.‬‬ ‫کرمیار در کتاب جدید خود از بین عش��ق و سرگشتگی‪ ،‬پلی به عالم‬ ‫ش��هادت می زند و مخاطب را با زندگی ش��هید مهدی زین الدین اشنا‬ ‫می کند‪ .‬شهید زین الدین از فرماندهان دوران دفاع مقدس و متولد سال‬ ‫‪ ۱۳۳۸‬اس��ت که در سال ‪ ۶۳‬در سردشت به شهادت رسید‪ .‬او فرمانده‬ ‫لشکر ‪ ۱۷‬علی بن ابی طالب (ع) و رزمندگان قم بود‪.‬‬ ‫رمان «مس��توری» با ‪ ۴۰۳‬صفحه به تازگی چاپ ش��ده و قرار است‬ ‫همزمان با هفته دفاع مقدس در بازار نشر عرضه شود‪.‬‬ ‫تجلیل از نخبه های سالمند‬ ‫سازمان های کشور‬ ‫رییس دبیرخانه ش��ورای عالی سالمندان ضمن‬ ‫تش��ریح برنامه های ‪ ۹‬مهر‪ ،‬روز جهانی س��المندان‬ ‫گفت‪ :‬ش��عار روز جهانی س��المندان امسال به نام‬ ‫پیشکس��وتان و مدافعان حقوق سالمندان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن س��لمان نژاد‪ ،‬با‬ ‫بی��ان اینک��ه در طول هفته منتهی ب��ه روز جهانی‬ ‫س��المندان‪ ،‬برنامه ه��ای ویژه ای به س��ازمان های‬ ‫عضو ش��ورای س��المندی اعالم می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همزم��ان با این روز‪ ،‬نشس��ت مطبوعاتی با حضور‬ ‫وزی��ر رفاه و لیال ج��ودان‪ ،‬رییس صندوق جمعیت‬ ‫س��ازمان مل��ل متحد در ای��ران برگزار می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 8‬مهر جلس��ه ای با حضور دانش��مندان‬ ‫حوزه س��المندی در هتل ازادی برگزار خواهد شد‬ ‫که در ان نماینده صندوق جمعیت س��ازمان ملل‬ ‫متحد و استادان و دست اندرکاران حوزه سالمندی‬ ‫صحب��ت خواهند کرد‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬مصادف با‬ ‫روز جهانی س��المندان نیز جلس��ه ای در سالن ‪۱۷‬‬ ‫ش��هریور وزارت رفاه با حضور کارگروه شورای ملی‬ ‫س��المندان و محس��نی بندپی‪ ،‬دبیر شورای ملی‬ ‫س��المندان برگزار می شود که مصوبات این جلسه‬ ‫برنامه های الزم االجرای س��ال این��ده خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس دبیرخانه شورای عالی سالمندان ادامه داد‪:‬‬ ‫همزمان با روز جهانی س��المندان‪ ،‬از هر سازمان دو‬ ‫نخبه سالمند در جشنی با حضور وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و نماینده صندوق جمعیت سازمان‬ ‫ملل متحد در ایران مورد تجلیل قرار می گیرند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫کاسه نقره ای زنجیر شده به میله فلزی را پراب می کند‪ ،‬چند‬ ‫جرعه می نوش��د و «یاحس��ین» می گوید‪ .‬به لبه سقاخانه تکیه‬ ‫می ده��د و زی��ر لب خدا بیام��رزی برای بانی این مکعب س��بز‬ ‫می فرستد و قدم زنان دور می شود‪...‬‬ ‫این داس��تان هر روز و هر شب محله های قدیمی و مردم این‬ ‫مکان هاست؛ طلب مغفرت برای بانی های پرعیارترین نقاط شهر‪،‬‬ ‫یعنی س��قاخانه هایی که بی هیچ چشمداش��تی لب های تشنه را‬ ‫سیراب می کنند‪ .‬شاید به همین منظور بوده که دست کم از دوره‬ ‫ال بویه‪ ،‬با پا گرفتن ایین های عزاداری حسینی‪ ،‬سقاخانه ها هم‬ ‫در کوی و برزن ها و گاهی در کنار مساجد پا گرفتند تا این چند‬ ‫مترمکعب عشق گوش شنوای حاجات و نذر همان مردم باشد‪.‬‬ ‫و حاال بعد از گذش��ت بیش از هزار سال‪ ،‬امروز روش عملکرد‬ ‫این مکان ها‪ ،‬یعنی سیراب کردن مردم تغییر کرده است‪ .‬به جز‬ ‫انهای��ی که ام��روز یا کامال از بین رفته اند ی��ا فقط یک کتیبه و‬ ‫پنجره فوالدی بر پیکرش��ان جا خوش کرده است‪ ،‬هنوز هستند‬ ‫س��قاخانه هایی ک��ه باوجود قدمت زیادش��ان وظیفه اصلی خود‬ ‫ِ‬ ‫اش��ک عزاداران‬ ‫را فراموش نکرده اند؛ انهایی که مامن ش��مع و‬ ‫حسین (ع) در شام غریبانند‪.‬‬ ‫جنبه مذهبی س��قاخانه ها در ش��مایل و نوع معماری سنتی‬ ‫این مکعب س��بز به وضوح دیدنی اس��ت‪ .‬س��قف محراب گونه‪،‬‬ ‫کاش��ی های فیروزه ای و ش��مایل هایی که به ط��ور معمول با نام‬ ‫«عب��اس(ع)» روی دی��واره داخلی بنا نصب ش��ده اند‪ ،‬مامن راز‬ ‫نیازمندانی هس��تند که حتی هر شب جمعه در درگاه سقاخانه‬ ‫شمع روشن می کنند‪.‬‬ ‫هرچند امروز تعداد انها کمتر از گذش��ته است؛ انقدر که باید‬ ‫نشانی ش��ان را از محلی ها گرفت‪ ،‬اما باز هم هس��تند در کوی و‬ ‫ن ِ محله های قدیمی تر همین تهران از سقاخانه «نوروزخان»‬ ‫برز ‬ ‫و «اینه طهران» گرفته تا «شیخ هادی» و «خدابنده لو» تا مامنی‬ ‫باش��ند برای کسانی که دنبال یک متر جا می گردند که نذر دل‬ ‫براورده کنند‪.‬‬ ‫در میانه های خیابان ظهیراالس�لام س��قاخانه «اینه طهران»‬ ‫برخالف کاش��ی س��ر درش که ان را به ‪ ۱۲۸۵‬شمس��ی نسبت‬ ‫می ده��د‪ ،‬سرپاس��ت و انگار همی��ن یکی دو س��ال پیش ان را‬ ‫س��اخته اند؛ هرچن��د برخی مناب��ع مکتوب این س��قاخانه را در‬ ‫گذش��ته یکی از پ��ر زرق وبرق ترین س��قاخانه های تهران قدیم‬ ‫تهیه کرد‪.‬وی با اش��اره به نمونه های مش��ابهی که وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ل حاضر مکان هایی باعنوان خانه معلم‪ ،‬خان��ه هنرمندان و‪ ...‬وجود‬ ‫ح��ا ‬ ‫دارد‪ .‬خانه خبرن��گار نیز می تواند محلی برای گفت وگو درباره مس��ائل‬ ‫خبرنگاری مانند اس��تقرار تش��کل های صنفی و سازمانی خبرنگاری و‪...‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این خانه می تواند تبدیل به ی��ک اکادمی برای اموزش و‬ ‫مهارت اموزشی و تبادل تجربه های حرفه خبرنگاری باشد تا خبرنگاران‬ ‫را در حوزه ه��ای گوناگون توانمند کند و حتی قابلیت تبدیل ش��دن به‬ ‫موزه مشاهیر خبرنگار و مرکز اسناد خبرنگاری را نیز دارا خواهد بود‪.‬‬ ‫عبداهلل رییس��ی اهل سیس��تان و بلوچس��تان‬ ‫نفر دوم کنکور سراس��ری در رشته علوم انسانی‪،‬‬ ‫برخ�لاف دیگر نفرات برتر کنک��ور که برای ورود‬ ‫به دانش��گاه های درجه یک کش��ور لحظه شماری‬ ‫می کنن��د‪ ،‬دانش��گاه فرهنگیان زاهدان و رش��ته‬ ‫معلمی زبان عربی را برای تحصیل انتخاب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پانا‪ ،‬بیش��تر کارب��ران فضای مجازی‬ ‫فقر‪ ،‬اینده نامطمئن و نبود امنیت شغلی در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان را از دالیل اصلی انتخاب نفر‬ ‫دوم کنکور سراسری دانستند‪.‬‬ ‫اما خودش می گوید‪ :‬من اهل روس��تای کله گان‬ ‫واق��ع در نقط��ه صفر م��رزی که از نظ��ر امکانات‬ ‫اموزش��ی وضعیت بس��یار بدی دارد‪ ،‬هستم‪ .‬این‬ ‫منطق��ه از نظر امکانات اموزش��ی و تع��داد افراد‬ ‫باس��واد وضعیت خوبی ن��دارد و م��ن از مدت ها‬ ‫پی��ش تصمیم گرفتم با انتخاب رش��ته معلمی به‬ ‫همش��هریان و اهالی روس��تایی که در ان به دنیا‬ ‫امده ام‪ ،‬کمک کنم‪.‬‬ ‫مع��اون ی��گان حفاظت س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت با اعالم کمب��ود حدود ‪۴۰۰۰‬‬ ‫نف��ری نیروی محیط بانی‪ ،‬گفت‪ :‬امس��ال قرار‬ ‫اس��ت ‪ ۳۰۰‬محیط بان بومی استان استخدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محم��د فالحی در یک‬ ‫برنام��ه رادیویی اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مجم��وع جمعی��ت نیروهایی که در س��طح‬ ‫مناط��ق حفاظ��ت ش��ده محیط زیس��ت کار‬ ‫می کنن��د ‪ ۳۰۰۰‬نفر اس��ت‪ .‬ای��ن جمعیت با‬ ‫توجه به شرایط کاری همیشه سر کار نیستند‬ ‫و شیفتی کار می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براس��اس اس��تاندارد جهانی به‬ ‫ازای هر هزار هکتار باید یک محیط بان وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬اما در ایران باتوجه به وسعت‬ ‫مناطق تحت مدیریت س��ازمان محیط زیست‬ ‫که به ‪ ۱۷‬میلیون هکتار می رس��د به ازای هر‬ ‫‪ ۸۵۰۰‬هکتار یک محیط بان وجود دارد و این‬ ‫به معنای ‪ ۸.۵‬برابر استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫مع��اون ی��گان حفاظت س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست گفت‪ :‬براس��اس چارت مصوب‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬باید ‪۷۳۴۰‬‬ ‫نفر در مناطق چهارگانه حضور داش��ته باشند‬ ‫اما درحال حاض��ر ‪ ۵۰‬درصد کمبود داریم که‬ ‫به دلی��ل کمبود بودجه اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫محیط بانان ما در مناطق ازاد نیز فعالیت دارند‬ ‫و تمام قوانی��ن در زمینه برخورد با متخلفان‬ ‫ش��کار و صی��د در مناطق حفاظت ش��ده در‬ ‫مناطق ازاد نیز اجرا می ش��ود و ش��کارچیان‬ ‫بدون پروانه حق ش��کار ندارن��د‪ .‬معاون یگان‬ ‫حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ادامه‬ ‫داد‪ :‬نیروه��ای م��ا براس��اس قان��ون خدمات‬ ‫کشوری موظف به ‪ ۱۷۶‬ساعت خدمت در ماه‬ ‫هستند در صورتی که با شیفت کاری انها این‬ ‫میزان به ‪ ۴۳۲‬ساعت می رسد؛ به عبارت دیگر‬ ‫محیط بان��ان ما ‪ ۲۵۶‬س��اعت م��ازاد بر قانون‬ ‫خدمات کشوری فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫طرح ایجاد «خانه خبرنگار» در قالب الیحه تهران ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عضو شورای ش��هر با بیان اینکه شهرداری در حال اماده سازی طرح‬ ‫تهران ‪ ۱۴۰۰‬اس��ت‪ ،‬از پیشنهاد ایجاد خانه خبرنگار در قالب این طرح‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ناهید خداکرمی‪ ،‬عضو ش��ورای شهر تهران‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ل حاضر طرح تهران ‪ ۱۴۰۰‬در ش��ورا به تصویب رسیده و شهرداری‬ ‫حا ‬ ‫مش��غول اماده کردن این الیحه اس��ت‪ .‬براس��اس این الیحه می توانیم‬ ‫پروژه های فراوانی در قالب برندسازی ظرفیت های گوناگون شهر تهران‬ ‫تعری��ف کنی��م و یکی از پیش��نهادها طرح خانه خبرن��گار بود و من به‬ ‫ای��ن فکر افتادم که می توان این پ��روژه را در قالب الیحه تهران ‪۱۴۰۰‬‬ ‫چرا نفر دوم کنکور سراسری می خواهد معلم شود؟‬ ‫استخدام ‪ ۳۰۰‬محیط بان‬ ‫بومی استان ها‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!