روزنامه صمت شماره 1145 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1145

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1145

روزنامه صمت شماره 1145

‫موضوع مهم برجام‬ ‫را دنبال خواهیم کرد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1145‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫استانداردهای دوگانه در برخورد‬ ‫با تروریسم پذیرفتنی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫افزایش نرخ نفت و‬ ‫اسیب های اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره ها‬ ‫اقتدار ایران برای چپاولگران‬ ‫قابل تحمل نیست‬ ‫رئیس جمهوری با تش��ریح محورهای س��فر خود به نیویورک اظهار کرد‪ :‬این سفر‬ ‫که مانند س��ال های گذشته برای ش��رکت در نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل انجام می شود‪ ،‬فرصت و تریبون عمومی است که در اختیار کشور قرار می گیرد‬ ‫و جمهوری اس�لامی ایران می تواند نظرات خود را نس��بت به مس��ائل بین المللی و‬ ‫منطقه ای بیان کند‪ .‬روحانی رایزنی با کش��ورهای دوس��ت برای ادامه کار برجام را از‬ ‫دیگر برنامه های سفر خود در نیویورک بیان کرد و گفت‪ :‬در این سفر با رهبران برخی‬ ‫کشورهای اروپایی نیز دیدار می کنم و موضوع مهم برجام را دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫افزایش نرخ و ادامه رکود بازار مسکن‬ ‫چگونه با ‪ ۴۰‬میلیون تومان صاحبخانه شویم؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫ریشه های انحراف سازمان‬ ‫نظام مهندسی‬ ‫دست اندازهای‬ ‫معادن استان تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اسپانسرها‬ ‫تلویزیون و بنگاه اقتصادی‬ ‫‪7‬‬ ‫خوزستان تشنه عقالنیت و‬ ‫توسعه است‬ ‫نه خشونت و خون ریزی‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سود سینمای ایران‬ ‫از نمایش حماسه ‪۸‬ساله‬ ‫‪7‬‬ ‫تکذیب استعفای شریعتمداری‬ ‫روابط عمومی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با ص��دور اطالعیه ای اعالم کرد اخبار منتش��ر‬ ‫شده مبنی بر اس��تعفای محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از اس��اس صحت‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬در‬ ‫این اطالعیه امده اس��ت‪ :‬مرجع اطالع رس��انی‬ ‫اخبار رس��می در حوزه دولت مشخص است و‬ ‫اینکه رسانه های وابس��ته به قوای دیگر در این‬ ‫ش��رایط برای دولت مس��ئله جدید ایجاد کنند‬ ‫م��ورد انتظار نیس��ت و امیدواریم به جای ایجاد‬ ‫شائبه و افزایش مشکالت‪ ،‬با همیاری و همکاری‬ ‫بی��ن قوا و مس��ئوالن تمرکز بر رفع مش��کالت‬ ‫مردم باش��د‪ .‬روز گذش��ته خبری روی خروجی‬ ‫خبرگزاری ه��ا به نقل از خان��ه ملت قرار گرفت‬ ‫مبنی بر اینکه الیاس حضرتی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خانه ملت این موض��وع را تایید و اعالم کرد‬ ‫این اس��تعفا با هماهنگی رئیس جمهوری انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬اما چند س��اعت بعد نماینده مردم‬ ‫ته��ران در مجلس در گفت وگو با ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫اس��تعفای وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با‬ ‫هماهنگی رئیس جمهوری ش��ایعه است‪ .‬الیاس‬ ‫حضرتی اعالم کرد اخبار منتشر شده به نقل از‬ ‫وی در رسانه ها پیرامون استعفای وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با هماهنگ��ی رئیس جمهوری‬ ‫ش��ایعه اس��ت و ایش��ان به فعالیت خود ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬گفتنی اس��ت قرار بود طرح استیضاح‬ ‫ش��ریعتمداری در جلس��ه این هفته کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی مطرح‬ ‫و بررسی شود‪.‬‬ ‫مراسم شیر خوارگان حسینی (ع) در فرهنگسرای فوالد خوزستان برگزار شد‬ ‫به مناس��بت شهادت حضرت علی اصغر علیه الس�لام و زنده نگه داشتن یاد‬ ‫و خاطره شهدای دش��ت کربال‪ ،‬همایش شیرخوارگان حسینی یکشنبه‪۲۵ ،‬‬ ‫شهریور ‪ ۹۷‬در فرهنگسرای فوالد برگزار شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬در این همایش‪ ،‬همس��ران ش��هدای مدافع حرم‪،‬‬ ‫بانوان ش��اغل و خانواده های کارکنان به همراه فرزندان خردسال شان حضور‬ ‫یافتند‪ .‬قرائت قران کریم ازس��وی قاری نوجوان خوزستانی‪ ،‬پخش نماهنگ‬ ‫ش��یرخوارگان حسینی‪ ،‬سخنرانی حجت االس�لام والمسلمین کرمانشاهی و‬ ‫مرثیه س��رایی مداح اهل بیت حاج عباس نبگانی از بخش های این برنامه بود‪.‬‬ ‫همچنین همس��ران ش��هدای مدافع حرم با تاکید بر پیروی و دفاع از حریم‬ ‫اهل بی��ت عصمت و طهارت علیهم الس�لام‪ ،‬بانوان را «طالی��ه داران فرهنگ‬ ‫زینبی» دانستند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬ایین بزرگداشت شیرخوارگان حسینی هر سال‬ ‫در مساجد‪ ،‬حس��ینیه ها‪ ،‬اماکن مذهبی و زیارتی شهرهای استان خوزستان‬ ‫برگزار می ش��ود و مادران به همراه کودکان ش��یرخوار خ��ود با یاد حضرت‬ ‫علی اصغر‪ ،‬طفل ش��ش ماهه امام حس��ین (ع) همگام با ش��عار «کربال حیات‬ ‫شیعه و علی اصغر حیات کربال» در این ایین حضور می یابند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ایین یادشده به همت شورای عالی فرهنگی و معاونت منابع‬ ‫انسانی و امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در نمایشگاه هفته دولت شرکت کرد‬ ‫نمایشگاه هفته دولت شامگاه یکشنبه‪4 ،‬شهریور‬ ‫با حضور اس��تاندار خوزستان و جمعی از مسئوالن‬ ‫اس��تانی در محل نمایش��گاه های بین المللی اهواز‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حضور ‪ ۴۵‬س��ازمان اجرایی و‬ ‫در ‪ ۵۰‬غرفه برپا ش��د‪ .‬ش��رکت فوالد خوزستان و‬ ‫شرکت های تابع (هلدینگ)‪ ،‬توسعه تجارت فراگیر‪،‬‬ ‫باشگاه فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد شادگان‪ ،‬پیشگامان‪،‬‬ ‫تامی��ن اتیه فراگیر‪ ،‬حمل ونق��ل گنجینه پردیس‪،‬‬ ‫ایده پردازان صنعت فوالد و توسعه اقتصادی فراگیر‬ ‫وفا‪ ،‬نیز با هدف نمایش توانمندی ها‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫اقتص��ادی و دس��تاوردها ب��ا حض��ور مدی��ران و‬ ‫نماین��دگان روابط عمومی های خود در این رویداد‬ ‫حض��ور یافت��ه و ش��کوه و جذابیت بیش��تری به‬ ‫فضای نمایشگاه بخش��یدند‪ .‬در این نمایشگاه ‪۴۵‬‬ ‫سازمان اجرایی که عملکرد شاخصی در طول سال‬ ‫داشته اند‪ ،‬حضور پیدا کردند و دستاوردهای دولت‬ ‫و فعالیت ه��ای خود را ارائ��ه دادند‪ .‬دکتر غالمرضا‬ ‫شریعتی در ایین گشایش نمایشگاه هفته دولت با‬ ‫حضور در نمایش��گاه دائمی بین المللی اهواز گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین وظیفه دولتمردان در ش��رایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬ایجاد امید و ش��ادابی در جامعه اس��ت تا‬ ‫ی��اس و ناامیدی از مردم دور ش��ود‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینک��ه بیش از ‪ ۳۴۷‬پروژه اس��تانی با اعتبار ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۶‬میلیارد ریال در هفته دولت و امس��ال‬ ‫به بهره برداری می رس��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬پروژه ملی‬ ‫ورزشگاه فوالد خوزستان‪ ،‬به زودی با حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫ش��ریعتی با بیان اینکه مس��ئوالن باید در برابر‬ ‫مردم به ویژه جوانان پاس��خگو باشند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پاس��خگو بودن مس��ئوالن سبب می ش��ود وجهه‬ ‫مردم��ی ب��ودن دولت بیش��تر در اذه��ان عمومی‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬غرفه ش��رکت فوالد خوزس��تان‬ ‫که ب��ا همت رواب��ط عمومی به ش��کل زیبنده ای‬ ‫طراح��ی و اج��را ش��د نیز ب��ا اقتدار و ب��ا حضور‬ ‫ش��رکت های هلدینگ در این نمایش��گاه از جلوه‬ ‫ویژه ای برخوردار بود‪ .‬هنگام برگزاری نمایش��گاه‪،‬‬ ‫مس��ئوالن شرکت فوالد خوزس��تان از غرفه فوالد‬ ‫و ش��رکت های هلدینگ بازدی��د و از زیبایی غرفه‬ ‫ابراز خرسندی و قدردانی کردند‪ .‬نمایشگاه یادشده‬ ‫تا ‪ 8‬شهریور از س��اعت ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۴‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های اهواز ادامه یافت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1145‬‬ ‫پیاپی ‪2463‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران‬ ‫در س��ال های تحریم‪ ،‬بهای نفت تا محدوده ‪ ۱۰۰‬دالر برای هر بشکه‬ ‫باال رفت؛ ان هم در شرایطی که ایران هنوز یک میلیون بشکه نفت خام‬ ‫در روز صادر می کرد و امریکا نیز با عرضه نفت شیل توانسته بود تا حدی‬ ‫خال نفت ایران در بازار جهانی را جبران کند‪ .‬در ش��رایط فعلی ظرفیت‬ ‫غیرقابل استفاده و قابل توجهی در بازار نفت وجود ندارد و در این شرایط‬ ‫امریکا به متحدان عربی خود و در راس انها عربس��تان دس��تور افزایش‬ ‫تولی��د نفت ب��رای کنترل نرخ را داده که به باور بس��یاری از تحلیلگران‬ ‫اقتصادی‪ ،‬عربس��تان چندان در این بازی موف��ق عمل نخواهد کرد‪ .‬از‬ ‫طرف��ی اژانس بین المللی ان��رژی (‪)IEA‬در دو گزارش تحلیلی دو ماه‬ ‫گذشته نسبت به محدود شدن ظرفیت مازاد عرضه نفت جهان هشدار‬ ‫داده و از س��وی دیگر انتظارها از کاهش عرضه نفت خام ایران به دنبال‬ ‫تحریم های جدید امریکا نرخ نفت خام را به باالترین س��طح در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذش��ته رسانده است‪ .‬در کنار این موارد باید به افت تولید نفت ونزوئال‬ ‫و وقفه تولید در کش��ورهای لیبی‪ ،‬کانادا و پروژه های برداش��ت نفت در‬ ‫دریای شمال نیز اشاره کرد‪ .‬در این میان اژانس بین المللی انرژی اعالم‬ ‫کرده هم اکنون تولید نفت از سوی تولیدکنندگان بزرگ افزایش یافته‬ ‫و احتمال می رود رکورد تازه ای در تولید نفت جهان ثبت شود‪ .‬این نهاد‬ ‫جهانی که رصدکننده تحوالت حوزه انرژی اس��ت در عین حال عنوان‬ ‫ک��رده اختالل در حوزه نفت در برخی مناطق جهان‪ ،‬فش��ارها بر عرضه‬ ‫جهان��ی نفت خام را دو چندان کرده‪ ،‬این در حالی اس��ت که همچنان‬ ‫شاهد محدود شدن احتمالی ظرفیت عرضه نفت خام در دنیا هستیم‪.‬‬ ‫حال باتوجه ب��ه برنامه ریزی های دقیق مالی کش��ورهای جهان که‬ ‫به طور عمده واردکننده نفت خام هستند‪ ،‬افزایش نرخ این ماده می تواند‬ ‫تاثیر باالیی بر نرخ تمام ش��ده کاال و خدمات داشته باشد‪ .‬روند صعودی‬ ‫ن��رخ نفت در ماه های پیش رو که حاصل محدودیت های تولید و عرضه‬ ‫نفت خام از س��وی ای��ران خواهد بود؛ احتمال بروز اس��یب های جدی‬ ‫ب��رای تولیدکنن��دگان کاال و خدم��ات را باال می ب��رد و در نهایت تاثیر‬ ‫منفی بر تقاضای جهانی نفت خواهد داش��ت‪ .‬این تاثیر برای کشورهای‬ ‫جهان متفاوت اس��ت و مطالعات انجام ش��ده در کمیسیون انرژی اتاق‬ ‫بازرگانی تهران حاکی از ان است که شاهد افت کیفی تولیدات و کاهش‬ ‫قابل توجه کمی محصوالت کش��ورهای صنعتی در میان مدت خواهیم‬ ‫بود‪ .‬در همین حال اژانــ��س بین المللی انرژی پیش بینی خود درباره‬ ‫رش��د تقاضای جهانی نفت خام را روی رق��م روزانه یک میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار بش��که ثابت نگه داش��ته و درعین حال هشدار داده که قیمت های‬ ‫باالی نفت خام می تواند سبب کاهش مصرف شود‪.‬‬ ‫براس��اس براوردهای این نه��اد‪ ،‬قیمت های باالی نفت خام س��بب‬ ‫ادام��ه نگرانی های مصرف کنندگان نس��بت به اس��یب های اقتصادی‬ ‫طوالنی م��دت در سراس��ر جه��ان خواهد ش��د و این ش��رایط بر روند‬ ‫رش��د تقاضای جهانی نفت خ��ام تاثیر منفی خواهد گذاش��ت‪ .‬در این‬ ‫صورت و برای جلوگیری از بروز هرگونه اس��یب جدی به اقتصاد نفتی‪،‬‬ ‫بای��د از ظرفیت ه��ای موجود در کش��ور بهره مند ش��د‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در ح��وزه تجهیزات و ل��وازم وارداتی‪ ،‬وزارت نفت بای��د باتوجه ویژه به‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی‪ ،‬تمهی��دات الزم را برای توس��عه فعالیت این‬ ‫تولیدکنندگان فراهم اورد‪.‬‬ ‫همچنین با شناس��ایی نارسایی ها و حمایت جدی از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی و ایجاد فضا برای تضمین خرید تولی��دات انها‪ ،‬می توان گامی‬ ‫در جه��ت ت��داوم خودکفای��ی در صنعت نفت و تولید تمام یا بخش��ی‬ ‫از نیازهای استراتژیک کش��ور برداشت‪ .‬این اقدام می تواند اسیب های‬ ‫اقتصادی ناش��ی از افزایش نرخ نفت در کشورهای بزرگ مصرف کننده‬ ‫نف��ت خ��ام را کاهش دهد و بس��ترهای مطلوب��ی را برای اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های داخلی فراهم اورد‪.‬‬ ‫به نظ��ر نگارنده و برپایه مطالعات انجام ش��ده‪ ،‬ه��ر ‪ ۱۰‬دالر افزایش‬ ‫به��ای نفت خام می تواند ضریب نرخ تورم را دس��ت کم ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد در‬ ‫کشورهای مصرف کننده نفت افزایش دهد‪ .‬این پیامد برای کشورهای‬ ‫خریدار دانش فنی و فناوری های روزامد مضاعف اس��ت و اس��یب های‬ ‫افزای��ش نر خ کاال و خدمات را دس��ت کم ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش خواهد‬ ‫داد‪ .‬به عالوه اینکه با تداوم و ادامه این روند اقتصاد بسیاری از کشورهای‬ ‫جهان شاهد خسارت های اقتصادی غیرقابل تصوری خواهد بود‪.‬‬ ‫همه یکصدا محکوم کردند‬ ‫خبر‬ ‫پس از وقوع حادثه تروریس��تی در اهواز بسیاری از کشورهای جهان‪،‬‬ ‫از جمله عراق‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬سوریه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬پاکستان و چند کشور‬ ‫عرب��ی ب��ه دولت و ملت ایران تس��لیت گفتند و این حمله تروریس��تی‬ ‫را محک��وم کردن��د‪ .‬در ادامه محکوم کردن حمله تروریس��تی در اهواز‬ ‫از س��وی کش��ورهای جهان‪ ،‬وزارت امور خارجه مصر بامداد یکش��نبه‬ ‫ب��ا صدور بیانیه ای حادثه تروریس��تی در ش��هر اه��واز را محکوم کرد و‬ ‫ش��هادت شماری از هموطنان کشورمان را تس��لیت گفت‪ .‬وزارت امور‬ ‫خارج��ه عراق نیز در بیانیه ای حمله تروریس��تی روز ش��نبه در اهواز را‬ ‫محکوم کرد‪ .‬دولت بولیوی نیز با صدور بیانیه ای که از سوی وزارت امور‬ ‫خارجه این کشور منتشر شد‪ ،‬حمله تروریستی در اهواز را محکوم کرد‪.‬‬ ‫انتونیو گوترش‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن حمله‬ ‫تروریس��تی در اهواز این حادثه را به دولت‪ ،‬مل��ت ایران و خانواده های‬ ‫قربانیان تس��لیت گفت‪ .‬جنبش مقاومت اس�لامی فلسطین (حماس)‬ ‫و جنبش جهاد اس�لامی ه��م در بیانیه هایی جداگان��ه ضمن محکوم‬ ‫کردن حادثه تروریس��تی در ش��هر اهواز‪ ،‬شهادت شماری از هموطنان‬ ‫کشورمان را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری س��وریه نیز در پیامی به حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد و گفت‪ :‬ما با تمام‬ ‫امکانات و نیرو در برابر این اعمال تروریستی در کنار شما حضور داریم‪.‬‬ ‫در همین حال سرلش��کر باقری رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح در‬ ‫پیامی اقدام تروریس��تی مزدوران استکبار در منطقه را که به شهادت و‬ ‫زخمی ش��دن جمعی از هموطنان در اهواز منجر ش��د محکوم و تاکید‬ ‫کرد تا ریشه کنی پدیده نفرت انگیز تروریسم از پای نخواهیم نشست‪.‬‬ ‫اقتدار ایران برای چپاولگران قابل تحمل نیست‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬نمایش انبوه‬ ‫س�لاح های مدرن در رژه امس��ال نیروهای مسلح‬ ‫را مانور اقتدار و اس��تقالل جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عن��وان ک��رد و گفت‪ :‬این صحنه ب��رای قدرت های‬ ‫چپاولگر قابل تحمل نیست‪ ،‬به همین دلیل دست به‬ ‫عملیات جنایتکارانه در اهواز زدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی در ابتدای جلس��ه‬ ‫علنی روز گذش��ته مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۳۱‬ش��هریور امس��ال که مصادف با ایام عزاداری و‬ ‫سوگواری سیدالش��هدا و یاران باوفای ایشان بود با‬ ‫جنایت تروریس��ت های پلید در اهواز رنگ شهادت‬ ‫گرف��ت و ده ها نفر از مردم عزیز خوزس��تان در این‬ ‫عملی��ات جنایتکارانه به یاران خود در دفاع مقدس‬ ‫پیوس��تند یا مجروح شدند‪ .‬وی با طرح این پرسش‬ ‫که چرا در این روز دزدانه به این اقدام دس��ت زدند و‬ ‫زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون کش��یدند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تروریس��ت های دس��ت پرورده‬ ‫قدرت های جنایتکار می توانس��تند ای��ن کار را در‬ ‫زم��ان دیگر و در خیابانی انجام دهند‪ ،‬علت انتخاب‬ ‫این مکان و زمان را باید به درستی دریافت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬سال هاس��ت با تبلیغات وسیع در‬ ‫جهت اخاذی از کش��ورهای منطق��ه‪ ،‬این تئوری را‬ ‫دنب��ال می کنن��د که ای��ران را به دلی��ل حمایت از‬ ‫کش��ورهای منطقه تحریم نظامی کردیم و با خرید‬ ‫س�لاح های م��درن از امریکا می توانی��د در مقابل‬ ‫قدرت محدود و تحریم ش��ده ایران بایستید‪ .‬هدف‬ ‫انان عالوه بر اخاذی‪ ،‬تس��لط رژیم صهیونیستی به‬ ‫این کشورهای فالکت زده است‪.‬‬ ‫الریجانی اف��زود‪ :‬برای انحراف افکار عمومی دنیا‬ ‫باید این صحنه را با یک اقدام سبعانه‪ ،‬تحت الشعاع‬ ‫تبلیغاتی قرار دهد تا ابعاد قدرت نظامی ایران دیده‬ ‫نش��ود‪ ،‬بلکه برعکس ب��ا تبلیغات زی��اد‪ ،‬عملیات‬ ‫تروریس��تی را بزرگ نمای��ی و نش��انه ضعف قدرت‬ ‫امنیت��ی ایران قلمداد کند‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬این‬ ‫اقدام نش��ان می دهد امریکایی ها ب��ا همه اقدامات‬ ‫تحریمی و تبلیغات وس��یع‪ ،‬دچار یاس شده اند‪ .‬در‬ ‫این ‪ ۴۰‬سال ده ها بار تصور کردند ایران کارش تمام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یک بار ب��ا جنگ صدام هلهل��ه راه انداختند که‬ ‫ای��ران چند هفته ه��م دوام نم��ی اورد‪ ،‬روز دیگر با‬ ‫کودتای ن��وژه‪ ،‬کار را پایان یافته تلقی کردند‪ ،‬با هر‬ ‫بحران سیاسی و اجتماعی داخلی دچار توهم شدند‬ ‫و س��تاد ویژه راه انداختند‪ .‬وی افزود‪ :‬همان گونه که‬ ‫رهبر معظم انقالب دس��تور دادند نیروهای امنیتی‬ ‫بای��د با جدیت و فوریت مس��ئله را پیگیری کنند و‬ ‫ریش��ه تبهکاران را بخش��کانند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫باید ای��ن موض��وع را پیگیری جدی کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی ضمن محکوم کردن این‬ ‫اقدام جنایتکارانه به خانواده شهدا تسلیت می گوید‬ ‫و ب��رای مجروحان ارزوی س�لامت می کند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس به مردم ش��ریف اهواز و نمایندگان اس��تان‬ ‫خوزستان نیز تسلیت گفت‪ .‬الریجانی همچنین اول‬ ‫مهر و بازگشایی مدارس را به معلمان و دانش اموزان‬ ‫تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد سال تحصیلی‬ ‫جدید‪ ،‬سالی پربرکت برای ملت ایران باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در اغاز سفر به نیویورک عنوان کرد‪:‬‬ ‫موضوع مهم برجام را دنبال خواهیم کرد‬ ‫حس��ن روحانی صبح روز گذش��ته با بدرقه‬ ‫رسمی علی اکبر والیتی‪ ،‬عضو مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظام و اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رییس جمه��وری و جمع��ی از معاونان و‬ ‫وزی��ران کابینه تهران را ب��ه مقصد نیویورک‬ ‫ترک کرد‪.‬‬ ‫روحانی در این س��فر عالوه بر سخنرانی در‬ ‫مجمع عمومی‪ ،‬س��خنرانی دیگری در اجالس‬ ‫صلح برای بزرگداشت نلسون ماندال در صحن‬ ‫عمومی س��ازمان ملل خواهد داش��ت‪ .‬جلسه‬ ‫با مدیران ارش��د و نخبگان رس��انه ای حاضر‬ ‫در نیوی��ورک‪ ،‬نشس��ت با جمع��ی از نخبگان‬ ‫سیاس��ت خارج��ی و نیز دیدار ب��ا تعدادی از‬ ‫رهب��ران جوامع اس�لامی در امری��کا از دیگر‬ ‫برنامه های رئیس جمهوری در این س��فر اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکایی ه�ا از س�ازمان مل�ل‬ ‫سوء استفاده می کنند‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ن روحان��ی پیش‬ ‫از عزیم��ت ب��ه نیوی��ورک برای ش��رکت در‬ ‫هفتادوس��ومین نشس��ت مجم��ع عموم��ی‬ ‫س��ازمان ملل اظهار کرد‪ :‬شرایط جهانی امروز‬ ‫شرایط مناسبی نیس��ت از همه مهم تر اینکه‬ ‫امریکایی ها بیش از همیشه قلدرمابی خود را‬ ‫به رخ جهانیان می کش��ند و فکر می کنند هر‬ ‫ک��س زور دارد برمبن��ای ان می تواند تصمیم‬ ‫بگیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امریکا فکر می کند چون‬ ‫در ش��ورای امنیت حق وتو دارد‪ ،‬می تواند هر‬ ‫کاری انج��ام دهد و همچنی��ن به دلیل اینکه‬ ‫میزب��ان س��ازمان ملل اس��ت نس��بت به ان‬ ‫اختیارات��ی دارد‪ .‬رئیس جمه��وری با تاکید بر‬ ‫اینک��ه اختیارات امریکا در س��ازمان ملل باید‬ ‫مش��ابه دیگر کش��ورهای عضو باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ه��ا از ای��ن س��ازمان سوء اس��تفاده‬ ‫می کنن��د و دیگ��ر کش��ورها نیز نتوانس��تند‬ ‫به خوبی از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری برجام را یک��ی از تعهدات‬ ‫و پیمان های��ی عن��وان کرد ک��ه امریکایی ها‬ ‫به ان پش��ت پا زدند و نق��ض کردند و گفت‪:‬‬ ‫برجام توافقی بین ‪ ۷‬کش��ور بود که س��ازمان‬ ‫ملل و ش��ورای امنی��ت ان را تایید کردند اما‬ ‫امریکا کاری برخالف حقوق بش��ر شروع کرد‬ ‫و ان اینک��ه ملتی را زیر فش��ار قرار دهد و با‬ ‫قانون داخلی خود بخواهد مشکالتی در روابط‬ ‫کشورهای دیگر با ایران به وجود اورد‪ .‬روحانی‬ ‫با اش��اره به مش��کالت اقتصادی ایجاد ش��ده‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬مردم ما مقاوم��ت خواهند کرد‪،‬‬ ‫دول��ت خود را کامال ب��رای مقابله اماده کرده‬ ‫و م��ا و مردم از ماه هایی که کمی با س��ختی‬ ‫روبه رو خواهند ش��د به حول و قوه الهی عبور‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امریکایی ها از راه‬ ‫غلط و اش��تباهی که انتخاب کرده اند پشیمان‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه رایزنی با کشورهای دوست‬ ‫رئیس جمه��وری در بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫سخنان خود با تش��ریح محورهای سفر خود‬ ‫به نیوی��ورک اظهار کرد‪ :‬این س��فر که مانند‬ ‫س��ال های گذش��ته برای ش��رکت در نشست‬ ‫س��االنه مجمع عمومی س��ازمان مل��ل انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فرصت و تریبون عمومی اس��ت که‬ ‫در اختیار کش��ور قرار می گی��رد و جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران می تواند نظرات خود را نسبت‬ ‫به مس��ائل بین المللی و منطق��ه ای بیان کند‪.‬‬ ‫در دیداره��ای دوجانب��ه و در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل به این جنای��ت و تخلف امریکا‬ ‫و نقض حقوق بین الملل اش��اره خواهیم کرد‪.‬‬ ‫روحان��ی رایزنی با کش��ورهای دوس��ت برای‬ ‫ادام��ه کار برجام را از دیگر برنامه های س��فر‬ ‫خ��ود در نیویورک بیان ک��رد و گفت‪ :‬در این‬ ‫س��فر با رهبران برخی کشورهای اروپایی نیز‬ ‫دیدار می کنم و موض��وع مهم برجام را دنبال‬ ‫خواهی��م کرد تا بتوانیم ب��ا کمترین هزینه از‬ ‫این تحریم عب��ور و امریکا را برای تجاوزگری‬ ‫و مخالفت با کش��ورها از جمله ایران پشیمان‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی مس��ائل منطقه مانند س��وریه‪ ،‬یمن و‬ ‫س��ایر مس��ائلی که در این منطقه وجود دارد‬ ‫را از دیگر محورهای دیدارهای خود با س��ران‬ ‫کش��ورها عنوان کرد‪ .‬رئیس جمهوری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزیر امور خارجه هم در حاش��یه مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان ملل جلس��ه ای ب��ا وزیران‬ ‫خارجه ‪ ۴ +۱‬برگزار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهواز همچنان ایستاده است‬ ‫رئیس جمه��وری در ادام��ه س��خنان خود‬ ‫حادثه تروریستی روز گذش��ته اهواز را بسیار‬ ‫غم انگی��ز عنوان کرد و اف��زود‪ :‬افرادی که این‬ ‫فاجعه را افریدند در مسیر متجاوزان هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اهواز همچنان ایستاده است؛‬ ‫همان گونه که در ‪ ۸‬سال دفاع مقدس ایستاد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در روزهای اولیه جنگ گلوله‬ ‫ت��وپ به خیابان های اهواز می خورد و ش��اهد‬ ‫ب��ودم که مردم ش��جاع و دالور این ش��هر را‬ ‫تخلی��ه نکردند و مقاومت کردن��د‪ .‬انها بعد از‬ ‫جن��گ تحمیلی هم برای پیش��رفت کش��ور‬ ‫تالش کردند؛ بسیار متاسفم که عزادار شدند‬ ‫و بچه های��ی که بای��د این روزها به مدرس��ه‬ ‫می رفتند به شهادت رسیدند‪ ،‬پدر و مادرهایی‬ ‫ک��ه باید فرزندان خود را برای مدرس��ه بدرقه‬ ‫می کردند‪ ،‬بی گناه و مظلومانه ش��هید شدند‪.‬‬ ‫روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه جمهوری اس�لامی‬ ‫بی تردید از این جنایت نخواهد گذشت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای ما روشن است چه گروهی این کار‬ ‫را کرده و به کجا وابسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغذی�ه از همس�ایگان جن�وب‬ ‫خلیج فارس‬ ‫رئیس جمهوری همچنین با حضور در ایین‬ ‫بازگشایی مدارس و اغاز سال تحصیلی جدید‬ ‫در دبیرس��تان دخترانه نمون��ه دولتی عترت‬ ‫منطقه ‪ ۹‬تهران‪ ،‬با گرامیداشت همزمانی هفته‬ ‫دفاع مقدس و اغاز س��ال تحصیلی به حادثه‬ ‫تروریس��تی تازه در اهواز اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه عواملی که هم پول و هم س�لاح و‬ ‫سیاس��ت و تبلیغات ش��ان از همس��ایگان مان‬ ‫در جنوب خلیج فارس تامین می ش��ود مردم‪،‬‬ ‫نوجوانان و ک��ودکان ما در اهواز را به خاک و‬ ‫خون کشیدند‪.‬‬ ‫استانداردهای دوگانه در برخورد با تروریسم پذیرفتنی نیست‬ ‫معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارج��ه گفت‪ :‬اس��تانداردهای‬ ‫دوگانه در برخورد با تروریس��م به هیچ وجه پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫کش��ورهای غربی نمی توانند داعیه مبارزه با تروریس��م داشته‬ ‫باشند اما امکانات اقامتی و رسانه ای در اختیار انان قرار دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید عباس عراقچی‪ ،‬در صفحه شخصی خود‬ ‫در اینس��تاگرام نوش��ت‪« :‬بالفاصله پس از جنایت تروریس��تی‬ ‫اه��واز‪ ،‬س��فیران هلن��د و دانم��ارک و کاردار موق��ت انگلیس‬ ‫و کاردار ام��ارات متح��ده عربی به وزارت ام��ور خارجه احضار‬ ‫شدند و نسبت به ارائه امکان اقامت و فعالیت به برخی اعضای‬ ‫گروهک تروریستی مزدوری که مسبب این جنایت بود به شدت‬ ‫اعتراض ش��د‪ .‬جمهوری اس�لامی ایران انتظار دارد دولت های‬ ‫مزبور مس��ببان جنایتکار و همه مرتبط��ان احتمالی با انها را‬ ‫بازداش��ت و برای حض��ور در دادگاه و محاکمه عادالنه به ایران‬ ‫مس��ترد کنند‪ ».‬معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬استانداردهای دوگانه در برخورد با تروریسم به هیچ وجه‬ ‫پذیرفتنی نیست‪ .‬کش��ورهای غربی نمی توانند داعیه مبارزه با‬ ‫تروریسم داشته باشند اما امکانات اقامتی و رسانه ای در اختیار‬ ‫انان قرار دهند‪».‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با اعالم اینکه سفیران‬ ‫هلن��د‪ ،‬دانمارک و کاردار موقت انگلیس (در غیاب س��فیر این‬ ‫عکس روز‬ ‫کش��ور) به این وزارتخانه احضار ش��دند گفت‪ :‬مراتب اعتراض‬ ‫ش��دید ایران در موضوع حادثه تروریس��تی اهواز به انها ابالغ‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهرام قاس��می با اعالم ای��ن خبر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در جری��ان این احضارها که به طور جداگانه انجام ش��د‪،‬‬ ‫به دیپلمات های ارش��د هلند و دانمارک نسبت به اقامت برخی‬ ‫اعض��ای گروهک تروریس��تی مزدوری که مس��بب جنایت در‬ ‫اهواز بوده اند‪ ،‬به ش��دت اعتراض و تاکید شد که انتظار می رود‬ ‫دولت های مزبور ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام تروریستی‪،‬‬ ‫مس��ببان جنایتکار و همه مرتبطان با انه��ا را برای حضور در‬ ‫دادگاه و محاکمه عادالنه به ایران مسترد کنند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اقدام ایران اینترنشنال‬ ‫نقض صریح قانون است‬ ‫اخرین روزهای فصل برداشت خرما‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در لندن‪ ،‬اقدام ش��بکه ایران اینترنش��نال در‬ ‫پخش مصاحبه س��خنگوی گروهک تروریس��تی را که مس��ئولیت حادثه مرگبار‬ ‫روز ش��نبه در اهواز را برعهده گرفته‪ ،‬نقض صریح قانون و نماد اش��کار حمایت از‬ ‫تروریس��م خواند و گفت‪ :‬با تمهیداتی که اندیشیده شده اقدام ایران اینترنشنال را‬ ‫در س��طح سیاسی از طریق دولت انگلیس و در س��طح حقوقی از طریق افکام که‬ ‫نهاد نظارت بر ش��بکه های تصویری در لندن اس��ت‪ ،‬پیگیری می کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬بعیدی نژاد در پیامی توییتری نوش��ت‪ :‬ش��بکه ایران اینترنشنال در اقدامی‬ ‫بی شرمانه مصاحبه ای از سخنگوی گروه تروریستی که روز شنبه افراد زیادی را به‬ ‫خاک و خون کشید پخش کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬سفارت ایران در لندن ضمن محکومیت‬ ‫ای��ن اقدام‪ ،‬برخ��ورد جدی نهاد نظارتی در انگلیس (افکام) ب��ا این اقدام به عنوان‬ ‫ترویج تروریس��م و خش��ونت را پیگیری فوری خواهد ک��رد‪ .‬در واکنش به انتقاد‬ ‫بعیدی نژاد‪ ،‬حساب توییتری شبکه ایران اینترنشنال اقدام خود را این گونه توجیه‬ ‫کرد‪ :‬اقای بعیدی نژاد‪ ،‬ایران اینترنشنال مصاحبه با سخنگوی «جنبش االحواز» را‬ ‫پس از ان انجام داد که رسانه های ایران این اقدام را به این گروه نسبت دادند‪ .‬هدف‬ ‫ما ایفای مسئولیت حرفه ای و کسب واکنش رسمی این گروه بوده و مجری شبکه‪،‬‬ ‫س��خنگوی این گروه را درباره این اقدام به چالش کش��ید‪ .‬بعیدی نژاد در پاسخ به‬ ‫توییت این شبکه نوشت‪ :‬پس با اگاهی کامل این مصاحبه شرم اور را با نماینده این‬ ‫گروه تروریس��تی انجام و به انها برای توجیه رفتار وحشیانه خود تریبون و فرصت‬ ‫کافی دادید‪ .‬ما به طور حتم این نقض صریح قانون را به عنوان اقدامی در حمایت از‬ ‫تروریسم و خشونت با دولت انگلیس و افکام پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬فرماندار اهواز با اش��اره به اینکه امار‬ ‫شهدا و مجروحان حادثه تروریستی روز شنبه در‬ ‫ل حاضر‬ ‫این شهر افزایشی نداش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در حا ‬ ‫وضعیت اهواز به حالت عادی بازگش��ته و شهر در‬ ‫ارامش و امنیت اس��ت‪ .‬جمال عالمی نیسی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان های امنیت��ی و اطالعاتی در حال‬ ‫بررس��ی و شناس��ایی افراد مرتبط ب��ا این حادثه‬ ‫هس��تند که در صورت پیدا کردن س��رنخ ان را به‬ ‫اطالع شهروندان می رسانند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬یک نش��ریه هنگ کنگی مناس��بات‬ ‫ایران و روس��یه در عرصه های گوناگون سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و منطقه ای را بس��یار غنی و قوی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مسکو همواره تحریم های امریکا علیه‬ ‫ایران را غیرقانونی دانسته است‪ .‬تارنمای روزنامه‬ ‫مورنینگ پست نوشت‪ :‬برای مسکو وجود ایران در‬ ‫غرب اسیا به عنوان یک بازیگر مهم منطقه بسیار‬ ‫بااهمیت اس��ت و در این س��ال ها روابط دو کشور‬ ‫همواره رو به گسترش و تقویت بوده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬هدر نوئرت‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه امریکا نیمه ش��ب ش��نبه (به وقت تهران)‬ ‫حادثه حمله تروریس��تی در اه��واز را محکوم و با‬ ‫خان��واده قربانیان حادثه ابراز هم��دردی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش اسوش��یتدپرس‪ ،‬نوئرت نوش��ت‪ :‬ما علیه‬ ‫افت تروریس��م افراط گرای اس�لامی‪ ،‬کنار مردم‬ ‫ایران هس��تیم و در این شرایط مصیبت بار‪ ،‬با انها‬ ‫ابراز هم��دردی می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امریکا هر‬ ‫نوع اقدام تروریس��تی و کشته ش��دن انسان های‬ ‫بیگن��اه را محک��وم می کن��د‪ .‬پی��ش از این گرت‬ ‫مارکیز‪ ،‬س��خنگوی شورای امنیت ملی امریکا در‬ ‫واکنش��ی عجیب و بدون محکومی��ت حادثه روز‬ ‫ش��نبه گفته بود حکومت ته��ران باید بر حفاظت‬ ‫از شهروندان خود متمرکز باشد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رئیس قوه قضاییه در پیامی شهادت‬ ‫جمعی از هموطنان در حمله تروریس��تی اهواز را‬ ‫تس��لیت گفت و برای مجروح��ان حادثه ارزوی‬ ‫سالمتی کرد‪ .‬در پیام ایت اهلل املی الریجانی امده‬ ‫اس��ت‪ :‬تروریس��ت های کوردل باید بدانند ملت‬ ‫ایران سال هاس��ت قربانی اقدام های تروریس��تی‬ ‫متکی به کشورهای سلطه است‪ .‬ملت و مسئوالن‬ ‫م��ا هیچ گاه در قب��ال این تح��رکات مذبوحانه از‬ ‫هدف مق��دس خود کوتاه نمی این��د و همه توان‬ ‫خود را در مقابله با جریانات وابسته و مزدور به کار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬برایان هوک‪ ،‬رئیس گروه موس��وم‬ ‫به «اقدام ای��ران» در وزارت امور خارجه امریکا با‬ ‫تکرار خواس��ت مقام های این کشور برای مذاکره‬ ‫ب��ا تهران گف��ت‪ :‬اگر مقام های ایران��ی تصمیم به‬ ‫اتخاذ مس��یر متفاوت��ی بگیرن��د‪ ،‬اماده ایم برای‬ ‫ارائه امتیازهای بس��یار گفت وگو کنیم‪ .‬هوک در‬ ‫گفت وگویی با روزنامه «الشرق االوسط» بار دیگر‬ ‫با انتقاد از سیاس��ت های دولت پیش��ین امریکا و‬ ‫تکرار اتهام ها علی��ه ایران در منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬توافق‬ ‫هس��ته ای با ایران به عنوان یک معاهده ثبت نشد‪،‬‬ ‫چراکه حمایت کنگره امریکا را نداشت و زمانی که‬ ‫«ب��اراک اوباما» کاخ س��فید را ترک کرد‪ ،‬از اعتبار‬ ‫قانونی ساقط شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدرضا نوری شاهرودی‪ ،‬سفیر‬ ‫ایران در عمان اعالم ک��رد‪ :‬هیات وزیران مقررات‬ ‫لغ��و روادی��د یک طرفه برای ورود اتب��اع عمان به‬ ‫ایران را ابالغ کرد و قرار اس��ت ای��ن مصوبه تا ‪۱۰‬‬ ‫روز اینده اجرا شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬برخ�لاف ادعای برخ��ی مقامات‬ ‫امریکایی مبنی بر اینکه سیاست شان تغییر نظام‬ ‫در ای��ران نیس��ت‪ ،‬رودی جولیان��ی وکیل ترامپ‬ ‫مدعی ش��د تحریم ه��ای اقتصادی علی��ه تهران‬ ‫می تواند به وقوع انقالب در این کشور منجر شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬اهمیت‬ ‫و ضرورت توجه بیشتر به اموزش و پرورش ایجاب‬ ‫می کند این س��ازمان گسترده با حدود ‪ ۱۰۷‬هزار‬ ‫مدرس��ه با بدنه جامعه و م��ردم ارتباط تنگاتنگ‬ ‫داشته باشد تا از ظرفیت ها و امکانات جامعه برای‬ ‫پیشبرد این امر خطیر استفاده شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای‬ ‫مس��لح تصریح ک��رد‪ :‬تروریس��ت های حقیر باید‬ ‫بدانن��د ک��ه پاس��خی س��خت و غافلگیرکننده‬ ‫در انتق��ام خون ه��ای پاک به زمین ریخته ش��ده‬ ‫هموطنان مان دریافت خواهند کرد‪ .‬امیر سرتیپ‬ ‫امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‬ ‫با عرض تسلیت شهادت جمعی از مردم بی گناه و‬ ‫عزیز کش��ورمان در حمله تروریستی اهواز‪ ،‬ضمن‬ ‫محک��وم کردن این حرکت مذبوحانه بدخواهان و‬ ‫دش��منان ملت ایران گفت‪ :‬این اقدام کور بار دیگر‬ ‫ضعف و زبونی اس��تکبار جهانی و اذناب بی مقدار‬ ‫ان��ان در منطقه و اقتدار و عزت ایران اس�لامی در‬ ‫عرصه های جهان��ی را نش��ان داد؛ چراکه ممکن‬ ‫نبودن مقابله و رودررویی مس��تقیم با نظام مقتدر‬ ‫ایران اسالمی‪ ،‬دش��من ناتوان را وادار به حمله به‬ ‫مردمی بی دفاع کرده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ناصر س��راج‪ ،‬رئیس سازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور گفت‪ :‬براس��اس قانون اص�لاح قانون‬ ‫ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در روزنامه‬ ‫رس��می منتشر شد؛ این افراد ‪ ۶۰‬روز مهلت دارند‬ ‫برای ترک پست های دولتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫افزایش نرخ نفت و‬ ‫اسیب های اقتصادی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1145‬‬ ‫پیاپی ‪2463‬‬ ‫حمل ونقل‬ ‫با تکیه بر توان داخلی‪780 ،‬هزار یورو در صنعت هوانوردی صرفه جویی شد‬ ‫بهره برداری از رادار فرانسوی با دانش ایرانی‬ ‫پس از ‪۹‬ماه تالش متخصصان داخلی‪ ،‬عملیات نصب‬ ‫و راه اندازی س��امانه راداری فرودگاه بندرعباس به پایان‬ ‫رس��ید و این سامانه همزمان با اغاز هفته دفاع مقدس‪،‬‬ ‫با حضور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬این رادار حدود ‪۱۳‬سال پیش از فرانسه خریداری‬ ‫ش��د اما به دلیل تحریم‪ ،‬ورود ان به کش��ور به مش��کل‬ ‫برخ��ورد تا اینکه به لط��ف برجام‪ ،‬ورود ان به کش��ور‬ ‫امکان پذیر ش��د اما فرانس��وی ها از نصب ان خودداری‬ ‫کردند و بر همین اساس‪ ،‬متخصصان و مهندسان ایرانی‬ ‫نصب و راه اندازی این س��امانه را برعهده گرفتند که این‬ ‫ مسئله‪ ،‬صرفه‪‎‬جویی ارزی حدود ‪۷۸۰‬هزار یورویی برای‬ ‫کشور به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬عل��ی الریجان��ی‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در ایین اغاز به کار رس��می سامانه‬ ‫راداری ف��رودگاه بین المللی بندرعباس‪ ،‬گفت‪ :‬این رادار‬ ‫می‪‎‬تواند بخش��ی از تسلط راداری اسمان ایران که برای‬ ‫افزایش ایمنی پروازها الزم اس��ت را تامین کند و عالوه‬ ‫ب��ر ان خدماتی در فرودگاه بندرعباس ارائه می‪‎‬کند که‬ ‫ظرفیت‪‎‬های مناس��بی برای این اس��تان و کشور ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫الریجان��ی با ابراز خش��نودی از اینکه مراحل نصب و‬ ‫راه‪‎‬اندازی این سامانه راداری مدرن به دست متخصصان‬ ‫ش��رکت فرودگاه‪‎‬ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت‪‎‬های‬ ‫دانش بنیان داخلی انجام ش��ده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید به‬ ‫مهندس��ان و متخصصان کشور که در نصب و راه‪‎‬اندازی‬ ‫ای��ن س��امانه راداری ت�لاش کردند‪ ،‬افری��ن بگوییم و‬ ‫به تدریج زمینه را برای تس��لط بر این فناوری ها فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت جایگاه صنعت هوانوردی افزود‪:‬‬ ‫باید به بخش هوایی کش��ور چه در سطح نظامی و چه‬ ‫عمرانی توجه بیشتری داشته باشیم و به کسب دانش از‬ ‫خارج و حمایت از مهندسان داخلی و توانمندسازی انها‬ ‫توجه کنیم؛ به ویژه با توجه به شرایط فعلی باید بیشتر‬ ‫ب��ه بخش داخلی بها داد و نیازهای کش��ور را در داخل‬ ‫تامین کرد‪.‬‬ ‫الریجان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در قان��ون برنامه‬ ‫شش��م توس��عه‪ ،‬توجه وی��ژه ای به صنع��ت هوانوردی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬با توجه به ش��رایط تحری��م باید در‬ ‫روش‪‎‬های مان برای دست یافتن به توسعه مورد نظر در‬ ‫این صنعت تغییر ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بخش‬ ‫مهمی از صنایع کش��ور در اس��تان هرمزگان قرار داد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از نظر زیرس��اختی باید توجه بیش��تری به این‬ ‫اس��تان ش��ود‪ .‬البته در قانون برنامه ششم توسعه توجه‬ ‫ویژه ای به این منطقه ش��ده و زمینه‪‎‬های جهش در ان‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش چشمگیر ضریب ایمنی پروازها‬ ‫در بخ��ش دیگری از این ایی��ن‪ ،‬رحمت اهلل مه ابادی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه‪‎‬ها و ناوب��ری هوایی ایران ‬ ‫با اش��اره به بهره‪‎‬ب��رداری از رادار فرودگاه الرس��تان در‬ ‫هفته های گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ایس��تگاه های راداری‬ ‫کش��ور به ‪17‬ایستگاه فعال‪ ،‬تعداد سامانه های رادارهای‬ ‫عملیاتی به ‪24‬سامانه و تعداد ایستگاه های کمک ناوبری‬ ‫به ‪124‬ایستگاه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مه ابادی افزود‪ :‬با نصب سامانه پشتیبانی راداری برای‬ ‫پشتیبانی از پایداری ارائه سرویس راداری به پروازهای‬ ‫عبوری و ایجاد امکان نظ��ارت در محدوده اپروچ پایانه‬ ‫هوایی بندرعباس و فرودگاه های محدوده این ایستگاه‪،‬‬ ‫ضریب ایمن��ی پروازها به طور چش��مگیری ارتقا خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ وی اضاف��ه کرد‪ :‬کمتر از ‪2‬هفته پی��ش پایانه جدید‬ ‫فرودگاه الرستان به بهره برداری رسید‪ .‬این یکی از ده ها‬ ‫پروژه عمران��ی با س��رمایه گذاری ‪1000‬میلیاردتومانی‬ ‫ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است که فقط‬ ‫در ‪۳.5‬سال گذشته اجرایی شده است‪.‬‬ ‫گروه حمل ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اج��رای حدود ‪1000‬میلی��ارد تومان پروژه عمران��ی و خرید بیش‬ ‫از ‪1000‬میلی��ارد تومان انواع تجهیزات مدرن فرودگاهی و ناوبری‬ ‫ی فقط در ‪۳.۵‬سال گذشته و پیش از افزایش نرخ تسعیر ارز‪،‬‬ ‫هوای ‬ ‫به جای تحمیل هزینه س��نگین به کش��ور‪ ،‬سرمایه ای به میزان بیش‬ ‫از ‪4000‬میلیارد تومان افریده و نویدبخش رش��د و ش��کوفایی در‬ ‫صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی کشور است‬ ‫مه اب��ادی اظهارک��رد‪2 :‬پ��روژه راهب��ردی ناوب��ری‬ ‫هوایی کش��ور یعنی س��امانه های راداری ‪ SSR‬و ‪PSR‬‬ ‫بندرعب��اس از میان ده ه��ا مجموعه تجهی��زات مدرن‬ ‫خریداری ش��ده امروز به بهره برداری می رسد که ارزش‬ ‫فعلی ان حدود ‪100‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل پوشش راداری کریدور خلیج فارس‬ ‫‪ -‬اتالنتیک‬ ‫مه اب��ادی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ب��ا بهره ب��رداری از این‬ ‫پ��روژه‪ ،‬ع�لاوه ب��ر تکمی��ل پوش��ش راداری منطق��ه‬ ‫راهب��ردی هرم��ز و دریای عم��ان‪ ،‬حجم بس��یار باالیی‬ ‫از ترافی��ک هوای��ی در پهن��ه خلی��ج همیش��ه فارس‬ ‫تحت نظارت رادار و س��امانه پش��تیبانی نصب شده در‬ ‫بندرعب��اس قرار خواهد گرفت و ارائه س��رویس راداری‬ ‫در کری��دور خلیج فارس ب��ه اتالنتیک نیز کامل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه‪‎‬ها و ناوبری هوایی ایران‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ای��ن کار عالوه بر اجرای تکالیف قانون‪‎‬گذار‬ ‫در قوانین برنامه‪‎‬های توس��عه س��وم‪ ،‬چهارم و پنجم در‬ ‫زمین��ه تکمیل پوش��ش راداری کش��ور‪ ،‬به دلیل تحقق‬ ‫کامل تعهده��ای بین‪‎‬المللی دولت جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران برای تکمیل پوشش راداری شبکه جهانی ترافیک‬ ‫هوای��ی‪ ،‬ارزش بین المللی داش��ته و با تس��هیل جریان‬ ‫تب��ادل ترافی��ک هوایی می��ان ایران‪ ،‬ام��ارات و عمان‪،‬‬ ‫به بهب��ود و ارتق��ای ایمن��ی و کیفیت کنت��رل ترافیک‬ ‫منطقه کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بهره ب��رداری از این دو س��امانه‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تسهیل جریان ترافیک پروازهای عبوری در کریدورهای‬ ‫بین المللی کشور و تسهیل ناوبری پروازهای بین المللی‬ ‫و داخل��ی در فضای ای��ران‪ ،‬با ایجاد ام��کان نوین ارائه‬ ‫سرویس راداری تقرب در پایانه هوایی استان هرمزگان‪،‬‬ ‫به تس��هیل کیفیت ناوبری‪ ،‬ایمنی پروازها و نشس��ت و‬ ‫برخاست هواپیماها در فرودگاه های این استان ساحلی‬ ‫و حساس خواهد افزود‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت فرودگاه‪‎‬ها و ناوبری هوایی‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬این پروژه را باید نمونه ای از تلفیق هنر‬ ‫سخنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬نرخ نهایی سفر‬ ‫تهران‪-‬نجف‪-‬ته��ران و تهران‪-‬بغداد‪-‬تهران ‪۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان و مس��یر یک طرفه‪ ،‬نصف این قیمت است‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫پروازهای مشهد‪-‬نجف‪-‬مش��هد و مشهد‪-‬بغداد‪-‬مشهد ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۸۰۰‬ه��زار تومان اس��ت که برای پ��رواز یک طرف��ه این نرخ‪،‬‬ ‫یک میلی��ون و ‪۴۰۰‬هزار تومان خواهد ب��ود‪ .‬این قیمت ها از ‪۲‬تا‬ ‫‪۱۲‬ابان اعمال می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از روابط عموم��ی س��ازمان هواپیمای��ی‬ ‫کش��وری‪ ،‬رضا جعف��رزاده با تاکید بر اینکه نرخ ها ازاد اس��ت و‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری نمی تواند به طور تکلیفی نرخی به‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی تحمیل کند‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی برای کمک ب��ه زائران‪ ،‬نرخ ه��ا را در این حد حفظ‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫جعفرزاده اضافه کرد‪ :‬مرس��وم اس��ت که در زمان اوج پروازها‬ ‫و زمان هایی که تع��ادل عرضه و تقاضا بهم می خورد با توجه به‬ ‫ت به میان‬ ‫محدود بودن تعداد پروازها‪ ،‬صحبت از افزایش نرخ بلی ‬ ‫امده و برخی واسطه ها شکل می گیرند که این‪ ،‬باعث غیرواقعی‬ ‫و هوشمندی مدیریت کشور در استفاده عملی همزمان‬ ‫و حداکثری از فرصت پسابرجام از یک سو و بهره گیری‬ ‫از ظرفیت حداکثری از توان متخصصان داخل و دانش‬ ‫بومی شرکت های دانش بنیان از سوی دیگر دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه‪‎‬جویی ‪80‬میلیارد تومانی در پوشش‬ ‫راداری کشور‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در راس��تای تحق��ق منویات رهبر‬ ‫معظم انقالب و اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫همه عملیات نصب و راه‪‎‬اندازی این دو سامانه راهبردی‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار در شرایطی ویژه و با استفاده از توان‬ ‫متخصصان ش��رکت فرودگاه‪‎‬ها و ناوب��ری هوایی انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬همچنی��ن دو بخش مه��م دکل و ریدوم‬ ‫انتن رادار‪ ،‬اماده بهره برداری نیز ازس��وی ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان ساخته شده است‪.‬‬ ‫ی بدانیم که این اقدام به همراه تبحر گروه‬ ‫البت��ه وقت ‪‎‬‬ ‫خری��د تجهیزات‪ ،‬فقط تا این تاریخ موجب صرفه‪‎‬جویی‬ ‫بیش از ‪80‬میلی��ارد تومانی در پروژه تکمیل پوش��ش‬ ‫راداری کشور ش��ده‪ ،‬ارزش این اقدام دوچندان خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مه اب��ادی افزود‪ :‬صنعت فرودگاه��ی و ناوبری هوایی‬ ‫کش��ور که در سال های گذش��ته به علت کم توجهی‪‎‬ها‬ ‫و فش��ار تحریم‪ ،‎‬ش��رایط س��ختی را گذرانده‪ ،‬با اجرای‬ ‫انبوه��ی از پروژه‪‎‬ه��ای مه��م و زیربنایی‪ ،‬امروز مس��یر‬ ‫رش��د و توس��عه خ��ود را به س��رعت در پی��ش گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اکن��ون هم��ه فرودگاه‪‎‬های کش��ور و‬ ‫‪124‬ایس��تگاه ارتباط��ی‪ ،‬کمک ناوب��ری و راداری ب��ه‬ ‫کارگاه‪‎‬های فعال و پرنشاط سازندگی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای ح��دود ‪1000‬میلیارد تومان پروژه‬ ‫عمران��ی و خرید بی��ش از ‪1000‬میلی��ارد تومان انواع‬ ‫ی فقط در‬ ‫تجهیزات م��درن فرودگاهی و ناوب��ری هوای ‬ ‫‪۳.۵‬س��ال گذش��ته و پیش از افزایش نرخ تس��عیر ارز‪،‬‬ ‫به جای تحمیل هزینه س��نگین به کشور‪ ،‬سرمایه ای به‬ ‫میزان بیش از ‪4000‬میلیارد تومان افریده و نویدبخش‬ ‫رش��د و شکوفایی در صنعت فرودگاهی و ناوبری هوایی‬ ‫ت پروازهای اربعین‬ ‫برخورد با بازارسیاه فروش بلی ‬ ‫شدن نرخ بلیت ها می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای اینک��ه هم��ه ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی با یکدیگر هماهنگ ش��ده و برای عرضه‬ ‫و تقاضا نرخ بلیت هم تعادل وجود داش��ته باش��د‪ ،‬با‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری هماهنگی می شود که‬ ‫بلی��ت با این نرخ فروخته ش��ده و نظارت روی توزیع‬ ‫بلیت های اربعین که از ‪۲‬تا ‪۱۲‬ابان است‪ ،‬ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا ن��رخ پروازهای دیگر ش��هرها به مش��هد و نجف تغییر‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این مس��ئله بس��تگی به میزان تقاضا دارد البته‬ ‫نرخ اعالم ش��ده درباره پرواز نجف‪ ،‬از تمامی شهرستان ها همین‬ ‫بوده و تغییر نمی کند‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬شرکت های هواپیمایی اگرچه خدمات ارائه‬ ‫می دهند اما نرخ های اعالم ش��ده با توجه ب��ه معیارهای درامد‬ ‫و هزین��ه انها متفاوت اس��ت و عوامل زی��ادی از جمله هزینه ها‬ ‫و کش��ش بازار در عرضه و تقاضا مطرح اس��ت‪ .‬با این حال انچه‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با تالش‪‎‬هایی که در ‪۳‬س��ال گذش��ته‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬در زمینه تجهی��زات فرودگاهی و ناوبری‬ ‫هوایی تا ‪۲‬دهه اینده‪ ،‬هیچ دغدغه و نگرانی مهمی برای‬ ‫مسئوالن ارشد کشور ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجرب�ه موف�ق نص�ب رادار ب�ه دس�ت‬ ‫متخصصان داخلی‬ ‫در بخش دیگ��ری از این ایین‪ ،‬محم��د حبیب الهی‪،‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی ش��رکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوب��ری هوای��ی ایران درب��اره جزئیات پ��روژه نصب‬ ‫رادار ف��رودگاه بندرعب��اس‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن رادار در‬ ‫س��ال‪ ۸۴‬به همراه رادارهای پروژه اریا خریداری ش��د‪،‬‬ ‫اما با ش��روع تحریم ها‪ ،‬کش��ور فرانس��ه از ارسال ان به‬ ‫ایران خودداری کرد‪ .‬پس از تصویب برجام این رادار به‬ ‫کشور ما ارسال ش��د اما با توجه به پایان دوره قرارداد‪،‬‬ ‫کشور فرانسه از نصب ان خودداری کرد و در ان شرایط‬ ‫دش��وار متخصصان داخلی نصب ای��ن رادار را بر عهده‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی شرکت فرودگاه ها‬ ‫با اش��اره به اینکه پوش��ش رادار ثانویه ‪ ۲۵۰‬و پوشش‬ ‫رادار اولیه ان ‪۸۰‬ناتیکال مایل است‪ ،‬افزود‪ :‬این سامانه‬ ‫راداری ش��امل رادار اولی��ه و رادار ثانوی��ه مجهز به مد‬ ‫‪ S‬اس��ت که با قیمت حدود ‪۷.۷‬میلیون یورو از ش��رکت‬ ‫تالس فرانس��ه خریداری شده اس��ت‪ .‬هزینه نصب رادار‬ ‫‪۷۸۰‬هزار یورو بوده که به همین اندازه نیز صرفه جویی‬ ‫ارزی شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره عملی��ات اجرایی نصب ای��ن رادار گفت‪:‬‬ ‫پ��روژه نص��ب از دی‪ ۹۶‬کلید خورد‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫دکل و ریدوم این رادار باید در داخل ایران تهیه و نصب‬ ‫می شد‪ ،‬با یک ش��رکت داخلی قرارداد منعقد کردیم و‬ ‫ساخت دکل و بررسی نقش��ه های دکل انجام شد و در‬ ‫نهایت دکل را در مدت ‪3‬هفته نصب کردیم‪.‬‬ ‫حبیب اله��ی افزود‪ :‬نصب تجهیزات و انتن و متعلقات‬ ‫نی��ز در ‪۳۰‬روز کاری به طور متناوب انجام ش��د‪ .‬دلیل‬ ‫تن��اوب این بود که اداره مهندس��ی تجهی��زات راداری‬ ‫باید ‪۱۶‬رادار و حدود ‪ 7‬اتوماس��یون راداری را در کشور‬ ‫پش��تیبانی و نگهداری کند و این امر‪ ،‬مس��تلزم داشتن‬ ‫نیروی متخصص به اندازه کافی است که به دلیل کمبود‬ ‫نی��رو مجبور بودیم برای عملیاتی ماندن س��رویس های‬ ‫دیگر‪ ،‬برنامه ریزی متناوب داشته باشیم‪.‬‬ ‫حبیب اله��ی گف��ت‪ :‬از مزیت ه��ای نصب ای��ن رادار‬ ‫می توان به ترمیم پوشش راداری و پشتیبانی رادارهای‬ ‫جنوب کشور‪ ،‬استفاده بهینه از فضای کشور‪ ،‬تسهیل در‬ ‫طرح اپروچ فرودگاه بندرعباس و افزایش ضریب ایمنی‬ ‫در عملیات پروازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدنظ��ر س��ازمان هواپیمایی کش��ور و در این زمینه‬ ‫نگران��ی اصلی اس��ت‪ ،‬بح��ث ایمنی پروازهاس��ت و‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی بابت رعایت این مس��ئله‪،‬‬ ‫متحمل هزینه های سنگینی می شوند‪.‬‬ ‫جعف��رزاده درب��اره ش��رکت های هواپیمایی معتبر‬ ‫فروش بلیت های اربعین گفت‪ :‬پس از مشخص شدن‬ ‫شرکت های مورد نظر از بین ‪۱۶‬شرکت و اینکه کدام‬ ‫ش��رکت ها این پروازها را انجام می دهند‪ ،‬نام های انها‬ ‫اعالم خواهد شد‪ .‬ش��رکت ها باید برای گرفتن مجوز به سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری مراجعه و برای دریافت مجوزها اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فهرس��ت مراکز معتب��ر برای ارائه بلیت هواپیما‬ ‫به زودی معرفی می شود تا از دفاتر و سایت های مجاز این بلیت ها‬ ‫تهیه ش��ود‪ .‬با این حال به جز دفاتر معتبر ارائه شده بلیت‪ ،‬بحث‬ ‫اصالت سنجی بلیت ها هم در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درباره برخورد‬ ‫با بازار سیاه فروش بلیت اربعین‪ ،‬گفت‪ :‬به دفاتر خدمات مسافری‬ ‫که دارای مجوز بند«الف» از سازمان هواپیمایی کشوری هستند‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه‪ ،‬ارتباط��ات و فن��اوری‬ ‫پیش��رفته جمه��وری اذربایجان اع�لام کرد‪:‬‬ ‫مش��ارکت راهبردی تهران و باکو زمینه س��از‬ ‫توس��عه همکاری های دو کشور در حوزه های‬ ‫گوناگون شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬المی��ر ول��ی زاده با بیان‬ ‫اینکه همکاری های دو کش��ور در سطح عالی‬ ‫قرار دارد و تهران و باکو با یکدیگر مش��ارکت‬ ‫راهبردی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬طرح های مشترک بین‬ ‫ای��ران و جمهوری اذربایجان ش��امل راهگذر‬ ‫بین المللی شمال‪-‬جنوب و توسعه خط اهن و‬ ‫همکاری در دریای خزر امکان می دهد روابط‬ ‫بین دو کشور بیش از پیش گسترش یابد‪.‬‬ ‫ول��ی زاده درب��اره مش��ارکت جمه��وری‬ ‫اذربایجان در طرح تکمیل راهگذر حمل ونقل‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب اف��زود‪ :‬در قال��ب ای��ن طرح‬ ‫خط ریل��ی جدید میان اس��تارای جمهوری‬ ‫اذربایجان و استارای ایران ساخته شده است‪.‬‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران و جمه��وری‬ ‫اذربایج��ان در ابتدای س��ال‪ ۱۳۹۵‬به منظور‬ ‫توس��عه همکاری ه��ای اقتصادی‪ ،‬ب��ه ایجاد‬ ‫ارتباط ریلی متعهد شده بودند و سال گذشته‬ ‫با تحقق ان‪ ،‬قطارهای جمهوری اذربایجان و‬ ‫روس��یه‪ ،‬عبور ازمایش��ی خود را از این مسیر‬ ‫تجرب��ه کردند‪ .‬ب��ا اتصال به راه اهن رش��ت‪-‬‬ ‫قزوین‪ ،‬کری��دور ریلی ش��مال‪-‬جنوب ایران‬ ‫تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫بالتکلیفی نرخ بلیت‬ ‫سفرهای جاده ای اربعین‬ ‫رحمت اهلل مه ابادی‬ ‫در زمینه‬ ‫تجهیزات‬ ‫فرودگاهی و‬ ‫ناوبری هوایی تا‬ ‫‪۲‬دهه اینده هیچ‬ ‫دغدغه و نگرانی‬ ‫مهمی برای‬ ‫مسئوالن ارشد‬ ‫کشور ایجاد‬ ‫نخواهد شد‬ ‫مجوز داده ش��د برای فروش بلیت به شیوه الکترونیک نیز اقدام‬ ‫کنند‪ .‬براین اس��اس ‪۵۷‬سایت می توانند به طورالکترونیکی بلیت‬ ‫بفروشند‪.‬‬ ‫جعفرزاده با اش��اره به اینکه زمان فروش بلیت اربعین به زودی‬ ‫اعالم خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به همه ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫توصیه شده در این ایام روی نحوه توزیع بلیت های خود نظارت‬ ‫کامل داشته باش��ند و در صورت بروز هر تخلفی به شرکت های‬ ‫ن ش��رکت ها و س��ازمان هواپیمای��ی که قابل‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬انجم ‬ ‫دسترس است‪ ،‬شکایت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دو ن��وع نظ��ارت و برخورد با متخلف��ان داریم که‬ ‫یکی ازس��وی دفتر نظارت س��ازمان هواپیمایی کش��وری است‬ ‫که بازرس��ی های ویژه دارند و دیگری با اس��تفاده از گزارش های‬ ‫مردمی اس��ت که به س��ایت س��ازمان مراجعه کرده و تخلف را‬ ‫گ��زارش می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ازمان هواپیمایی به عنوان ابزار‬ ‫حاکمیت دولت در بحش حمل ونقل هوایی‪ ،‬تاکید ویژه ای روی‬ ‫ایمنی پروازها دارد‪ .‬شاید ما پروازها را کاهش داده باشیم اما این‬ ‫مسئله به دلیل افزایش ایمنی است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه ش��رکت های حمل و نقل‬ ‫مس��افری گفت‪ :‬هن��وز تصمیم��ی مبنی بر‬ ‫افزایش قیمت بلیت اتوبوس برای جابه جایی‬ ‫زائران در ایام اربعین گرفته نشده است‪.‬‬ ‫احمدرضا عامری با اش��اره به افزایش چند‬ ‫برابری قیمت الستیک در چند ماه گذشته‪ ،‬به‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان گفت‪ :‬قیمت قطعات‬ ‫یدکی و الستیک در بخش ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی چندین برابر ش��ده و همین موضوع‬ ‫زمینه ساز مشکالت بس��یاری برای رانندگان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت باید برای بهب��ود وضعیت‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام کند‪.‬‬ ‫عامری با تاکید بر اینکه ناوگان حمل و نقل‬ ‫ج��اده ای به طور کامل اماده جابه جایی زائران‬ ‫کربال در اربعین است‪ ،‬گفت‪ :‬رانندگان به دلیل‬ ‫افزایش م��دت زمان س��فر و همچنین تردد‬ ‫یکس��ر خالی اتوبوس ها‪ ،‬درخواس��ت افزایش‬ ‫قیم��ت داده اند اما هنوز تصمیم قطعی گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫جانمایی ایستگاه دوم‬ ‫راه اهن تهران‬ ‫مدی��رکل را ه و شهرس��ازی اس��تان تهران‬ ‫از جانمایی ایس��تگاه دوم راه اه��ن تهران در‬ ‫محدوده جنوب غرب میدان ازادی خبر داد‪.‬‬ ‫نادر محمدزاده به پایگاه خبری وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به محدودیت های‬ ‫زمی��ن در جنوب غرب میدان ازادی‪ ،‬با ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران توافق شد تا ‪۲۰‬هکتار‬ ‫از زمین های ارتش در اختیار ش��رکت راه اهن‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این نقطه ازسوی مشاور‬ ‫فرانس��وی و ایران��ی و پس از بررس��ی نقاط‬ ‫گوناگ��ون ته��ران‪ ،‬با توجه ب��ه نزدیکی پایانه‬ ‫مس��افربری غرب‪ ،‬فرودگاه مهراباد و ایستگاه‬ ‫مت��رو انتخاب ش��ده ت��ا بتواند مح��ل تردد‬ ‫قطار های پرس��رعت و قطا ر حومه ای تهران‪-‬‬ ‫اسالمش��هر‪-‬رباط کریم‪-‬پرند باشد‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه وشهرس��ازی اس��تان ته��ران با اش��اره به‬ ‫مزیت های ایستگا ه دوم راه اهن تهران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ایس��تگاه باوجود قرار داشتن در نزدیکی‬ ‫پایانه مس��افربری غرب و ف��رودگاه مهراباد با‬ ‫خطوط مترو تهران نیز در ارتباط خواهد بود‬ ‫و قابلیت اتص��ال فرودگاه امام خمینی(ره) به‬ ‫ف��رودگاه مهر اباد را دارد‪ .‬محم��دزاده افزود‪:‬‬ ‫حجم فعالیت های حوزه مس��افری ایس��تگاه‬ ‫دوم راه اه��ن تهران به دلی��ل ارتباط و انطباق‬ ‫با ش��یوه های گوناگون حمل ونقلی و ش��بکه‬ ‫حمل ونقل درون ش��هری‪ ،‬نس��بت به ایستگاه‬ ‫اصلی ته��ران به مرات��ب باالت��ر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی از صدور س��ند قطعی برای ‪۴۴۰‬هکتار از‬ ‫زمین های فرودگاه مهراباد خبر داد و گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع این زمین ها‪ ،‬نخست مشکالت حقوقی‬ ‫‪۱۷۰‬هکتار مشاع و به تازگی‪۲۷۰ ،‬هکتار دیگر‬ ‫برطرف ش��د و تنها مقدار کم��ی باقیمانده تا‬ ‫مش��کالت حقوقی ف��رودگاه مهراب��اد به طور‬ ‫کامل برطرف شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مشارکت ایران‬ ‫و جمهوری اذربایجان‬ ‫در کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1145‬‬ ‫پیاپی ‪2463‬‬ ‫مسکن و شهرسازی‬ ‫افزایش نرخ و ادامه رکود بازار مسکن‬ ‫انفجار نرخ مسکن‬ ‫قابل پیش بینی نبود‬ ‫معاون وزی��ر راه و‬ ‫شهرسازی گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۵‬س��ال گذشته نرخ‬ ‫مس��کن معقول بود‬ ‫و ب��ه ط��ور ناگهانی‪،‬‬ ‫جهش نرخ اخیر رخ‬ ‫داده‪ ،‬ای��ن درحال��ی‬ ‫است که در بخش مسکن شاهد اتفاق خاصی‬ ‫نبوده ایم ک��ه موجب چنین انفجار قیمتی در‬ ‫مدت ‪ ۶‬ماه ش��ود‪ .‬حامد مظاهریان در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که ایا ش��رایط ح��ال حاضر‬ ‫ب��ازار مس��کن قابل پیش بینی نبود‪ ،‬ب��ه ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬بخش مس��کن تابع شاخص های کالن‬ ‫اقتص��ادی اس��ت و حدود ‪ 5‬درص��د از ارزش‬ ‫افزوده کل کش��ور را تشکیل می دهد‪ .‬برطرف‬ ‫ش��دن رکود در چند سال گذش��ته‪ ،‬ناشی از‬ ‫هدف گ��ذاری سیاس��ت های بخش��ی ب��ود و‬ ‫بررس��ی امارها تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز موید‬ ‫صحت این سیاست هاست‪ .‬وی افزود‪ :‬همانقدر‬ ‫که تالطمی به این وس��عت در بازار ارز و طال‬ ‫قابل پیش بینی نبود‪ ،‬ام��کان پیش بینی بازار‬ ‫مس��کن و افزایش ن��رخ خارج از ع��رف این‬ ‫بازار هم وجود نداش��ت و کسی نمی توانست‬ ‫پیش بینی کند که بازاره��ای اقتصادی دچار‬ ‫چنی��ن التهاب��ی ش��وند و هر ب��ار صحبت از‬ ‫پیش بینی بازار مس��کن می شد‪ ،‬اقتصاددانان‬ ‫ان را مش��روط به تغییر یا ثب��ات در اقتصاد‬ ‫کالن می دانستند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با بیان اینکه سال گذشته شاخص های مسکن‬ ‫با شیبی مالیم در حال رشد بودند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬تعداد مبایعه نامه ه��ا‪ ،‬حجم ریالی‬ ‫انها و نرخ مس��کن‪ ،‬حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصد رشد‬ ‫داشت و صدور پروانه س��اختمانی هم حدود‬ ‫‪ ۵.۶‬درص��د رش��د مثبت را نش��ان م��ی داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��ال ‪ ۹۶‬پ��س از ‪ 4‬س��ال برای‬ ‫نخس��تین بار ش��اهد افزایش مالی��م ارزش‬ ‫افزوده بخش س��اختمان به میزان ‪ ۱.۲‬درصد‬ ‫بودیم‪ .‬مظاهریان ادامه داد‪ :‬در اس��فند س��ال‬ ‫گذش��ته پیش بینی این بود که اگر بازارهای‬ ‫م��وازی از تعادل خارج نش��وند از س��ال بعد‬ ‫می توانی��م رش��د اقتصادی ارام��ی در بخش‬ ‫مسکن داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بخش زی��ادی از‬ ‫اتفاق ه��ای اقتصادی قاب��ل پیش بینی نبود و‬ ‫از بیرون به حوزه مس��کن تحمیل شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی اقتصاد کالن کش��ور دچار تالطم ش��د‪،‬‬ ‫هم��ه بازارهای اقتص��ادی از جمله مس��کن‬ ‫دچار مش��کل ش��دند‪ .‬مظاهریان در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ای��ا ام��کان پیش بینی ازاد‬ ‫ش��دن فنر تورم انباش��ته و اثرگذاری ان در‬ ‫بخش مس��کن وجود نداش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به عن��وان متول��ی بخ��ش مس��کن در دولت‬ ‫بای��د برمبنای انچه بانک مرکزی و س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه اع�لام می کند‪ ،‬عمل کنیم و‬ ‫پیش بین��ی این بود که تورم حدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چگونه با ‪ ۴۰‬میلیون تومان صاحبخانه شویم؟‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی‬ ‫برای وضعیت‬ ‫کنونی بازار‬ ‫مسکن می توان‬ ‫از کلمه‬ ‫«کسادی»‬ ‫استفاده کرد‬ ‫چند برابر ش��دن نرخ واحدهای مسکونی در یکی‪،‬‬ ‫دو ماه گذش��ته‪ ،‬بسیاری از مردم را از تب وتاب خرید‬ ‫خان��ه انداخت��ه اس��ت‪ .‬نگاهی به س��ایت های خرید‬ ‫مسکن نش��ان می دهد واحدی که تا چند ماه پیش‬ ‫هر مترمربع ان بین ‪ 2‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان نرخ داشت‬ ‫اکنون با افزایش بیش از ‪ 2‬برابری تا ‪ ۷‬میلیون تومان‬ ‫نیز قیمت گذاری شده است‪ .‬گران شدن نرخ مسکن‬ ‫در هفته های اخیر در حالی اس��ت که بازار مس��کن‬ ‫مدت هاس��ت در رکود به سر می برد و خرید و فروش‬ ‫چندانی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬مصطفی قلی خس��روی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه مش��اوران ام�لاک تهران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که برخ��ی متقاضیان مس��کن انتظار دارند‬ ‫چون معامالت مس��کن کاهش یافته و بازار در رکود‬ ‫اس��ت‪ ،‬نرخ مسکن کاهش یابد‪ ،‬به فارس گفت‪ :‬کدام‬ ‫کاال در کشور است که رشد نرخ داشته و سپس ارزان‬ ‫شده که انتظار داشته باشیم نرخ مسکن کاهش یابد؟‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بازار مس��کن دچ��ار رکود‬ ‫نیست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬رکود به این معنی است که هیچ‬ ‫معامله ای نداش��ته باشیم‪ ،‬در حالی که براساس امار‪،‬‬ ‫میزان معامله های مسکن در کشور در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امس��ال نسبت به ‪ ۶‬ماه نخست سال گذشته افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی معتقد است در چنین شرایطی استفاده از لفظ‬ ‫«رکود مسکن» درست نیست و برای وضعیت کنونی‬ ‫بازار مسکن می توان از کلمه «کسادی» استفاده کرد‪.‬‬ ‫قلی خسروی گفت‪ :‬به طور قطع این دوره کسادی بازار‬ ‫سپری می شود و بازار مسکن دوباره رونق می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با اش��اره به اینکه‬ ‫مس��ئوالن ب��ه افزایش نرخ مس��کن عالق��ه ندارند‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬نمی توانیم بگوییم مس��کن نخرید که‬ ‫ارزان می ش��ود یا اینکه مس��کن بخرید زیرا احتمال‬ ‫دارد مس��کن گران ش��ود‪ .‬مردم و متقاضیان مسکن‬ ‫خودش��ان می دانند چه زمانی باید اقدام به خرید یا‬ ‫فروش مسکن کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مسکن برخالف ارز امن ترین حوزه‬ ‫برای سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا بازار مسکن کساد است؟‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫در یک خانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫تومان مربوط به‬ ‫نرخ زمین است‬ ‫چه از لفظ رکود اس��تفاده کنیم و چه کسادی‪ ،‬به‬ ‫هرحال بازار مس��کن این روزها رونق چندانی ندارد‬ ‫و ب��ا افزایش قیمت ها‪ ،‬ش��اید باید منتظ��ر دوام این‬ ‫وضعیت باشیم‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد مس��کن در این‬ ‫زمینه به‬ ‫گفت‪ :‬مدت هاس��ت شرایط رکود بر‬ ‫بازار مس��کن حاکم است و رکود تورمی این وضعیت‬ ‫را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬وقتی می توان از رونق بازار مسکن سخن‬ ‫گفت که ش��اهد بهبود ساخت وس��از در کشور باشیم‬ ‫اما در حال حاضر امار پروانه های ساختمانی به عنوان‬ ‫ش��اخصی برای نشان دادن س��رمایه گذاری در حوزه‬ ‫مس��کن‪ ،‬در رکود به سر می برد و خود این مسئله نیز‬ ‫نشانه ای از رکود و کسادی بازار مسکن است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که باوجود کس��ادی‬ ‫بازار مس��کن چرا ش��اهد افزایش قیمت ه��ا بودیم‪،‬‬ ‫‪ ۹۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان رس��اند‪ .‬بیضایی افزود‪:‬‬ ‫حال اگر وام ‪ ۵۰‬میلیون تومانی هم ارائه ش��ود طیف‬ ‫وسیعی از مردم می توانند با ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫صاحب خانه شوند‪.‬‬ ‫حوزه مسکن از کم دردسرترین و مطمئن ترین حوزه های اقتصادی‬ ‫برای س��رمایه گذاری است اما به ش��رط اینکه این پول برای تولید‬ ‫مسکن خرج و منجر به صاحبخانه شدن بخشی از مردم شود‬ ‫گف��ت‪ :‬چند عام��ل در این زمینه اث��ر می گذارد که‬ ‫یک��ی از انه��ا کاه��ش ارزش پول مل��ی در ماه های‬ ‫گذشته اس��ت‪ .‬این مسئله موجب شد مردم به دنبال‬ ‫تبدیل کردن س��رمایه های خود به دارایی مانند ارز و‬ ‫س��که بروند‪ .‬گرچه این مس��ئله در حوزه مسکن نیز‬ ‫می توانس��ت افزایش تقاضا را به دنبال داش��ته باشد‬ ‫ام��ا پیش نیازهایی وجود دارد که فراهم نش��ده بود؛‬ ‫به عنوان مثال پیش تر باید عرضه مناسبی در زمینه‬ ‫مسکن اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫بیضایی ادامه داد‪ :‬چند سال مداوم است که تولید‬ ‫مسکن کمتر از ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت را در کشور شاهد‬ ‫هس��تیم؛ بنابراین باوجود اینکه ش��رایطی ایجاد شد‬ ‫ک��ه مردم برای حفظ س��رمایه‪ ،‬به س��مت بازارهای‬ ‫س��رمایه ای و تبدیل س��رمایه ب��ه دارای��ی بروند‪ ،‬از‬ ‫انجایی که در س��ال های گذشته عرضه مناسبی در‬ ‫حوزه مسکن نداشتیم شاهد نابرابری عرضه و تقاضا‬ ‫در حوزه مس��کن بودیم که در افزایش نرخ مس��کن‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط رونق بازار مسکن‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن معتقد است برای‬ ‫گذر از ش��رایط فعلی بازار مس��کن چن��د اقدام باید‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬تجربه هایی مانند پیش فروش خودرو‬ ‫و سکه نش��ان داده مردم حاضر به سرمایه گذاری در‬ ‫داخل کشور هستند اما در بالتکلیفی به سر می برند‬ ‫که پول خود را در کدام بازار س��رمایه گذاری کنند تا‬ ‫اسیبی نبیند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن یکی از بازارهای‬ ‫مناس��بی اس��ت ک��ه می توان��د برمبنای مکانیس��م‬ ‫پیش خرید‪ ،‬س��رمایه های مردم را جذب کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این کار می تواند با اولویت خانه دار ش��دن افراد بدون‬ ‫خانه انجام و س��رمایه ای��ن افراد تبدیل ب��ه دارایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه بیضای��ی‪ ،‬وج��ود پول در دس��ت مردم و‬ ‫بحران نقدینگی‪ ،‬اقتصاد کش��ور را تهدید می کند اما‬ ‫می توان با فراهم کردن ش��رایط سرمایه گذاری مردم‬ ‫در حوزه ای مانند مس��کن‪ ،‬ای��ن تهدید را به فرصت‬ ‫تبدیل و نقدینگ��ی را وارد جریانی کرد که منجر به‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬افزایش قدرت اقتصادی خانوار و رشد‬ ‫اقتصادی کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ردم را ب�ا ‪ ۴۰‬میلیون توم�ان می توان‬ ‫خانه دار کرد‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن معتقد اس��ت اگر‬ ‫ن��رخ زمین از ن��رخ نهای��ی واحد مس��کونی حذف‬ ‫ش��ود می توان مردم را ب��ا اورده های کم نیز خانه دار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬براس��اس امار رس��می‪ ۶۰ ،‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد نرخ واحد مسکونی در کالنشهرها و ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نرخ خانه در کل کش��ور مربوط به نرخ زمین اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن در یک خانه ‪ ۳۰۰‬میلی��ون تومانی‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون تومان مربوط به نرخ زمین اس��ت و اگر‬ ‫ارزش زمین را از نرخ چنین خانه ای حذف کنیم‪ ،‬نرخ‬ ‫نهایی ان ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬در این رقم معافیت ه��ای مالیاتی و‬ ‫بیم��ه ای را نیز می توان لحاظ ک��رد و در نهایت نرخ‬ ‫یک واحد مسکونی ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی را به حدود‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از زمین ه�ای دولت�ی ب�رای‬ ‫خانه دار کردن مردم‬ ‫این کارشناس اقتصاد مس��کن معتقد است دولت‬ ‫ب��رای این کار می تواند از زمین های��ی که در اختیار‬ ‫دارد استفاده کند‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬زمین های دولتی که باعنوان زمین‬ ‫ش��هری در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت یا‬ ‫با عن��وان منابع طبیعی در اختیار جهاد کش��اورزی‬ ‫اس��ت از جمله زمین های قابل استفاده در این طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین زمین های بدون کاربری نهادهایی مانند‬ ‫ارتش و س��پاه را می توان به ای��ن کار اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گفته او تجربه این کار در اوایل انقالب در کش��ور‬ ‫وجود دارد و موفق نیز بوده است‪.‬‬ ‫بیضایی افزود‪ :‬موفقیت این مسئله در گرو ان است‬ ‫که دولت عزم جدی داش��ته باش��د ک��ه برای جذب‬ ‫نقدینگی در اختیار مردم‪ ،‬برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حوزه مس��کن از کم دردس��رترین و‬ ‫مطمئن ترین حوزه های اقتصادی برای سرمایه گذاری‬ ‫اس��ت اما به شرط اینکه این پول برای تولید مسکن‬ ‫خ��رج ش��ده و منجر به صاحبخانه ش��دن بخش��ی‬ ‫از م��ردم ش��ود نه اینک��ه پول وارد چرخ��ه داللی و‬ ‫واس��طه گری مس��کن و موجب افزایش نرخ مسکن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد مسکن یاداور شد‪ :‬اکنون در‬ ‫سرپل ذهاب شاهد این هستیم که زمین و تسهیالت‬ ‫به مردم داده شده تا خودشان خانه بسازند‪ .‬این مدل‬ ‫را شاید نتوان در کالنشهرها اجرا کرد اما در بسیاری‬ ‫از ش��هرها قابل اجراست و باعث رونق تولید مسکن و‬ ‫خروج بازار از کسادی می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ریشه های انحراف سازمان نظام مهندسی از ماموریت اصلی‬ ‫عب�اس اخون�دی‪ /‬وزی�ر راه و‬ ‫شهرس�ازی‪ :‬م��ا مهندس��ان باید‬ ‫بپذیریم مدتی اس��ت ک��ه اعتبار و‬ ‫حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران‬ ‫اس��یب دیده است‪ .‬نام مهندسان با‬ ‫امضافروش��ی قری��ن ش��ده و بحث‬ ‫بی مباالتی مالی و گاهی فساد درون‬ ‫س��ازمان های نظ��ام مهندس��ی‪ ،‬نه تنها موقعی��ت عمومی‬ ‫سازمان های نظام مهندسی را در ذهن های عمومی مخدوش‬ ‫میان اعضای‬ ‫ک��رده‪ ،‬بلکه به اعتبار مدیریت س��ازمان ها در‬ ‫ِ‬ ‫خود نیز اسیب رسانده است‪.‬‬ ‫جامع��ه هی��چ نش��انی از س��ازمان های نظام مهندس��ی‬ ‫در ش��ناخت مس��ائل بنیادین ایران ازجمله تن��زل قابلیت‬ ‫زیس��تی بس��یاری از ش��هرهای ای��ران و از دس��ت دادن‬ ‫هویت ش��ان‪ ،‬ترافیک کش��نده کالنش��هرها‪ ،‬فرسوده شدن‬ ‫بافت های میانی و تاریخی ش��هرها‪ ،‬رش��د حاشیه نش��ینی‬ ‫و گس��ترش معم��اری ن��ازل و ناس��از در ای��ران و ارائ��ه‬ ‫راهکار نمی بیند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬تالش بیش��تر برخی سازمان ها در زمینه کسب‬ ‫منافع بیش��تر برای کا ِر انجام نش��ده است‪ .‬حال انکه هدف‬ ‫بنیادین از قانون و راه اندازی س��ازمان های نظام مهندسی‪،‬‬ ‫اعت�لای امر مهندس��ی س��اختمان در ایران و س��اماندهی‬ ‫مسائل مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه ای و‬ ‫مسئولیت پذیری انان در برابر جامعه بود‪.‬‬ ‫بسیار مهم اس��ت بدانیم چرا این گونه شد‪ ،‬زیرا بدون ان‬ ‫امکان اصالح وجود ندارد‪ .‬به گمان من اغاز انحراف به ایین‬ ‫اجرایی ماده ‪ ۳۳‬قانون در تیر ‪ ۱۳۸۳‬بازمی گردد که اختیار‬ ‫انتخاب مهندس ناظر ازسوی مالک یا کارفرما را از وی سلب‬ ‫کرد و ارجاع کار را به سازمان های نظام مهندسی احاله کرد‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب س��ازمان های نظ��ام مهندس��ی به جای‬ ‫س��ازمان های اعتالی��ی و ارتقای فعالیت ه��ای حرفه ای‪ ،‬به‬ ‫مراکز توزیع کار تبدیل شدند‪ .‬ترکیب پیش بینی این اختیار‬ ‫برای س��ازمان های نظ��ام مهندس��ی و محدودیت ظرفیت‬ ‫کاری هریک از مهندسان باعث شد در زمینه ساختمان های‬ ‫ب��ا ق��دری پیچیدگی و س��طح زیربنای زیاد‪ ،‬فهرس��تی از‬ ‫مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی شوند‪.‬‬ ‫گاه��ی تعداد نام مهندس��ان یک فهرس��ت ب��ه بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬نف��ر می رس��ید‪ .‬ش��کل ارجاع داد م��ی زد که موضوع‬ ‫امضافروش��ی اس��ت و نظارت واقع��ی وجود ن��دارد‪ .‬از این‬ ‫تع��داد‪ ،‬مع��دود مهندس��انی‪ ،‬س��اختمان را ب��رای یک بار‬ ‫در ط��ول دوره س��اخت می دیدن��د‪ .‬واضح اس��ت که مالک‬ ‫و کارفرم��ای کار نی��ز اختیا ِر مال و س��رمایه خود را به این‬ ‫س��ازکار بی حاصل و پرفساد ندهد‪ .‬او مهندس مطلوب خود‬ ‫را انتخ��اب و از او خدمت مهندس��ی دریافت می کند و این‬ ‫مبل��غ را به عنوان پ��ول زور داده و کار خود را از این مهلکه‬ ‫نجات می دهد‪.‬‬ ‫مش��کل جدی تر پ��س از اب�لاغ ش��یوه نامه اجرایی این‬ ‫ایین نام��ه در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۸۴‬پیش امد ک��ه ماده ‪۱۶‬‬ ‫ان مال��کان را موظ��ف ک��رد حق الزحمه مهندس��ان را به‬ ‫سازمان های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان ها پس‬ ‫از کس��ر ‪ 5‬درصد‪ ،‬باقی مانده را متناسب با پیشرفت کار به‬ ‫روش��ی که به تصویب خودش��ان خواهد رسید به مهندس‬ ‫ناظر پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب س��ازمان ها اف��زون بر مرکز ارج��اع کار به‬ ‫خزانه دار کل فعالیت های مهندسی در کشور تبدیل شدند؛‬ ‫موضوعی که مغایر با روح قانون بوده و با هیچ یک از اهداف‬ ‫پیش گفته انطباقی ندارد‪ .‬در قانون‪ ،‬مهندس اصل است‪ ،‬در‬ ‫حالی که این ش��یوه نامه اصالت را به س��ازمان ها می دهد و‬ ‫مهندسان را تابعی از سازمان ها به شمار می اورد‪.‬‬ ‫در م��اده ‪ ۱۷‬این ش��یوه نامه‪ ،‬مفهومی با عن��وان بازبینی‬ ‫طرح ها‪ ،‬نقش��ه ها و مدارک فنی ساختمان ازسوی سازمان‬ ‫اس��تان در قبال دریافت ‪ 5‬درصد سهم مهندس پیش بینی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬با این ماده‪ ،‬این بار س��ازمان ها یک مرحله پیش‬ ‫رفتن��د و ب��ه ارائه کنن��ده خدم��ت مهندس��ی در رقابت با‬ ‫مهندسان عض ِو خود تبدیل شدند‪ .‬این اقدام اشکارا با قانون‬ ‫مغایرت دارد چراکه عرضه کار مهندس��ی‪ ،‬مستلزم داشتن‬ ‫صالحیت حرفه ای اس��ت و این مهندسان هستند که دارای‬ ‫صالحیتند؛ نه سازمان ها! س��ازمان ها فقط نهادی حرفه ای‬ ‫هستند و صالحیت عرضه خدمات مهندسی را ندارند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت گفته ش��ود س��ازمان ها در عمل این کار را‬ ‫ب��ه مهندس��ان عضو خود ارج��اع می کنند اما بای��د بدانیم‬ ‫که پذیرش مس��ئولیت‪ ،‬مستلزم داش��تن صالحیت است و‬ ‫سازمان ها نمی توانند این مس��ئولیت را بپذیرند‪ .‬اگر چنین‬ ‫باش��د‪ ،‬مفهوم منع مداخله غیرمهندسان در امور مهندسی‬ ‫بی معنی می شود چون شخصیت های حقوقی غیرمهندسی‬ ‫می توانند کار مهندس��ی را تقبل و در عمل‪ ،‬به مهندس��ان‬ ‫ارج��اع کنند؛ امری که مهندس��ان ان را مخالف صالحیت‬ ‫حرفه ای خود می دانند‪.‬‬ ‫بعدها س��ازمان ها در موافقت با ش��هرداری ها مس��ئولیت‬ ‫ظاهری امر کنترل س��اختمان را برعه��ده گرفتند؛ هرچند‬ ‫هی��چ گاه این ماموریت را انجام ندادن��د و زیر بار تعهدهای‬ ‫س��نگین ناش��ی از این پذیرش مس��ئولیت نرفتند‪ .‬چگونه‬ ‫ممکن اس��ت هیات مدیره س��ازمان تهران یا سایر استان ها‪،‬‬ ‫مسئولیت میلیون ها مترمربع ساختمانی را که در طول سال‬ ‫در محدوده تحت ماموریتش س��اخته می شود بپذیرد؟ انها‬ ‫حتی روح ش��ان هم از کارها خبر ن��دارد‪ .‬اما همین موضوع‬ ‫موجب خلط مبحث ش��د تا جایی که شهرداری ها در اینکه‬ ‫مسئولیت کنترل ساختمان برعهده انان است تردید کردند‬ ‫و م��ن مجبور ش��دم از معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری‬ ‫درباره این موضوع بدیهی‪ ،‬استعالم کنم‪.‬‬ ‫البت��ه این معاون��ت‪ ،‬کنترل را جزو وظایف ش��هرداری ها‬ ‫دانس��ت و بدیهی است که مس��ئولیت قانونی هیچ سازمان‬ ‫و نه��اد دولتی و عمومی قابل واگذاری به س��ایر س��ازمان ها‬ ‫نیس��ت‪ .‬افزون بر این‪ ،‬س��ازمان ها هم به هیچ وجه اختیار و‬ ‫ابزار قانونی کنترل ساختمان را در دست نداشتند و ندارند‪.‬‬ ‫بیش��ترین اختی��اری که س��ازمان ها به دس��ت اورده بودند‬ ‫بازبینی طراحی و محاسبه ها و نقشه ها بود که هیچ گاه جای‬ ‫کنترل س��اختمان را نمی گیرد‪ .‬در نتیج��ه انچه می بینیم‬ ‫پیش امده است؛ یعنی شهرفروشی‪ ،‬جنگل های ساختمانی‬ ‫بدقواره و نامتناس��ب و خالف مقررات و سایر ناپایداری های‬ ‫ساختمانی که کسی مسئولیت هیچ یک را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫هرچند پرواضح اس��ت که این روند‪ ،‬کارایی و شایستگی‬ ‫الزم را ب��رای تداوم ندارد اما وضعی��ت پیش گفته و تحولی‬ ‫که در جهت منفی در س��ازمان ها به وجود امد‪ ،‬باعث ش��د‬ ‫به تدری��ج بیش��تر مهندس��ان پیشکس��وت و صاحب نام‪ ،‬به‬ ‫س��ازمان پش��ت کنند و در فعالیت های س��ازمان حضور و‬ ‫مشارکت نداشته باشند‪.‬‬ ‫به جای ان‪ ،‬بیشتر کسانی که تمایل به تصاحب مرکزهای‬ ‫قدرت توزیع فعالیت های مهندس��ی‪ ،‬خزانه داری درامد کل‬ ‫مهندس��ان ایران‪ ،‬نظارت و کنترل بدون مسئولیت داشتند‪،‬‬ ‫داوطلب حضور در مدیریت این س��ازمان ها ش��دند‪ .‬از یک‬ ‫س��و‪ ،‬س��ازمان ها برای انج��ام فراینده��ای پیش گفته‪ ،‬به‬ ‫ش��کل دهی سازمانی دیوان س��االرانه روی اوردند و اقدام به‬ ‫اس��تخدام گروه زیادی از افراد کردند که در بعضی استان ها‬ ‫به چند صدنفر می رس��د؛ ان هم استخدام هایی که مشمول‬ ‫نظام نامه های روشنی نیستند و کنترل روشنی بر انها وجود‬ ‫نداش��ته و ندارد و خاصه خرجی های بسیاری در شیوه انجام‬ ‫کار گزارش می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر چون دستور روشنی برای منع پذیرش منافع‬ ‫متضاد وجود نداشت‪ ،‬برخی کارکنان دولت و شهرداری ها به‬ ‫این چشم دوختند که در مدیریت این سازمان ها حضور پیدا‬ ‫کنند و در دو س��وی میز بنشینند‪ .‬این کار این گونه توجیه‬ ‫می ش��د که این افراد چون در نهاد مسئول دولتی و عمومی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬حضورشان در مدیریت سازمان ها موجب حمایت‬ ‫انها از س��ازمان های نظام مهندسی و تسهیل امور می شود‪.‬‬ ‫پرواضح است که چه احتمال فساد گسترده ای در دو سوی‬ ‫میز قرار گرفتن وجود دارد‪.‬‬ ‫در انتخابات دوره جاری نظام مهندسی که ماموریت شان‬ ‫در حال اتمام اس��ت‪ ،‬فق��ط در تهران ب��رای اکثریت قاطع‬ ‫هیات مدیره از میان مهندس��ان کارمند ش��هرداری تهران و‬ ‫سایر نهادها و سازمان های مرتبط با فعالیت های ساختمانی‪،‬‬ ‫نامزد وجود داشت‪.‬‬ ‫م��ن ک��ه از س��ال ها پی��ش مس��ئله س��ازمان های نظام‬ ‫مهندس��ی را تعقی��ب می کردم و می کنم‪ ،‬ب��ه حکم وظیفه‬ ‫قانونی نمی توانس��تم بی تفاوت از کنار این حد از نارس��ایی‪،‬‬ ‫ناکارام��دی‪ ،‬فس��اد و نارضایت��ی جامع��ه از ش��یوه انجام‬ ‫کار مهندس��ی در کش��ور به س��ادگی عبور کن��م؛ بنابراین‬ ‫به عن��وان اقدامی ف��وری‪ ،‬ش��یوه نامه منع پذی��رش منافع‬ ‫متضاد را ابالغ کردم که با اس��تقبال گس��ترده مهندس��ان‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1145‬‬ ‫پیاپی ‪2463‬‬ ‫معدن‬ ‫صادرات فوالد مشروط شد‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ص��ادرات فوالد در دولت های یازدهم و دوازدهم به اوج‬ ‫خود رس��ید‪ ،‬چنانچه در سال ‪ ۹۵‬این صنعت به صادرات‬ ‫نزدی��ک ‪ ۶‬میلی��ون تن و در پایان س��ال ‪ ۹۶‬به صادرات‬ ‫حدود ‪ ۸‬میلیون تن دس��ت یافت؛ مس��یری که می رفت‬ ‫تا این صنعت را در س��ال ‪ ۹۷‬به صادرات ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫هدایت کند‪ ،‬یعنی برنامه و هدفی که دست اندرکاران این‬ ‫حوزه برای ان تا پایان سال ‪ ۹۷‬تدارک دیده بودند‪.‬‬ ‫اخیرا دولت به منظور تامین نیاز داخلی‪ ،‬یکی از شروط‬ ‫صادرات ف��والد را بر این مبنا ق��رار داده که صادرکننده‬ ‫پی��ش از صادرات حتما محصول خ��ود را در بورس کاال‬ ‫عرض��ه و در صورت مازاد محصول خود‪ ،‬اقدام به صادرات‬ ‫کند‪ .‬به نظر می رس��د ای��ن دو بخش به اضافه دور جدید‬ ‫تحریم ها می تواند ب��ر روی میزان صادرات فوالدی ها در‬ ‫ماه های پایانی س��ال ‪ ۹۷‬تاثیر بگذارد و رسیدن به هدف‬ ‫چش��م انداز را برای این بخش ب��ا موانع جدی تری روبه رو‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط صادرات فوالد‬ ‫تامین نیاز داخلی از اولویت های اصلی اس��ت و با توجه‬ ‫به ش��رایط ایجاد شده‪ ،‬تنها ش��رکت های فوالدی اجازه‬ ‫صادرات دارند که محصول خود را در بورس عرضه کنند‪.‬‬ ‫این مطلب را س��یف اهلل امی��ری‪ ،‬مدی��رکل دفتر صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هدف ما تامین نیاز داخلی اس��ت‪ ،‬از این رو با توجه‬ ‫به ش��رایط ایجاد شده‪ ،‬تنها ش��رکت های فوالدی اجازه‬ ‫صادرات دارند که محصول خود را در بورس عرضه کنند‪.‬‬ ‫البته وی اطمین��ان داد که در ماه های اتی‪ ،‬فوالد به حد‬ ‫کافی در کش��ور عرضه می شود‪ ،‬مشکل مصرف کنندگان‬ ‫ف��والد نیز حل خواهد ش��د و واحدها ق��ادر به صادرات‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫البته موض��وع صادرات فوالد این روزه��ا بیش از انکه‬ ‫درگیر مس��ائل داخلی باش��د‪ ،‬به موض��وع تحریم ها گره‬ ‫خورده اس��ت‪ .‬بدعهدی امریکا در برجام به یکباره مسیر‬ ‫پیش رون��ده ص��ادرات ف��والد در کش��ور را در هاله ای از‬ ‫ابه��ام ق��رار داده چراکه ب��ا توجه به ش��رایط پیش امده‬ ‫و عرضه ه��ای ب��اال در داخل و همچنین اغ��از نیمه دوم‬ ‫س��ال که فصل رکود داخلی اس��ت‪ ،‬به نظر می رسد اگر‬ ‫تمام تولیدکنن��دگان ابتدا محصول خ��ود را در داخل و‬ ‫ب��ورس کاال عرضه کنن��د‪ ،‬عرضه ها مازاد خواهد ش��د و‬ ‫نیاز به صادرات بیش از پیش احس��اس می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫می طلبد که برای حفظ بازارهای صادراتی در عرصه فوالد‬ ‫سیف اهلل امیری‪ :‬هدف ما تامین نیاز داخلی است‪ ،‬از این رو با توجه‬ ‫به ش��رایط ایجاد شده‪ ،‬تنها ش��رکت های فوالدی اجازه صادرات دارند‬ ‫که محصول خود را در بورس عرضه کنند‪ .‬البته در ماه های اتی‪ ،‬فوالد‬ ‫به حد کافی در کشور عرضه می شود‬ ‫چاره اندیش��ی کرد و به این منظور سناریو های مختلف را‬ ‫در نظر گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعیت های صادراتی‬ ‫درباره صادرات فوالد‪ ،‬حس��ام ادیب‪ ،‬کارش��ناس فوالد‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬در زمینه صادرات‬ ‫فوالد چند واقعیت را باید در نظر گرفت؛ نخس��ت اینکه‬ ‫ص��ادرات محصوالتی ک��ه با یارانه گاز‪ ،‬ب��رق و حتی اب‬ ‫تولید می شوند‪ ،‬در کل به ضرر اقتصاد کشور است چراکه‬ ‫سود اضاف ه ان به جیب تولیدکننده و صادرکننده می رود‬ ‫و با وجود دریافت مالیات از سوی دولت‪ ،‬اصل سوداوری‬ ‫به س��ود س��هامداران ای��ن شرکت هاس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫نهاده های انرژی یارانه دار متعلق به تمام جامعه و سرمایه‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫ادی��ب در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬موض��وع دوم اینکه‬ ‫ب��ا توجه به م��ازاد تولید داخلی فوالد‪ ،‬صادر نش��دن ان‬ ‫منجر به اتالف س��رمایه گذاری های انجام شده‪ ،‬بیکاری‪،‬‬ ‫رقاب��ت منف��ی در بازار داخل��ی‪ ،‬ورشکس��تگی احتمالی‬ ‫تولیدکنندگان بخش واقعا خصوصی و از دست دادن بازار‬ ‫بین المللی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحریم های پیش رو عنوان کرد‪ :‬واقعیت‬ ‫دیگر در زمینه صادرات این اس��ت که تحریمهای امریکا‪،‬‬ ‫صادرات فوالد را هم هدف قرار داده و امار برخی کانال ها‬ ‫نشان از کاهش حدود ‪ ۶۰‬درصدی صادرات فوالد در چند‬ ‫ماه گذشته دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬حتی‬ ‫در ص��ورت اقبال تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان فوالد‬ ‫به ص��ادرات محص��والت ف��والدی‪ ،‬با توجه ب��ه افزایش‬ ‫هزینه های حمل و امتناع خریداران اس��م و رس��م دار از‬ ‫خرید‪ ،‬صادرات‪ ،‬س��ود کمتری نس��بت به گذشته خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ادیب با اشاره به جدی بودن تحریم ها عنوان کرد‪ :‬البته‬ ‫موضوع دیگر این اس��ت که این بار مس��ئله تحریم کامال‬ ‫جدی اس��ت و مثل دوره های پیش��ین تحریم به سادگی‬ ‫قابل دور زدن نیست و هرگونه اقدام از سوی شرکت های‬ ‫ایرانی ردیابی می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به شفاف س��ازی راهکارها برای صادرات‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬البت��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫محص��والت ف��والدی فرصتی چن��د ماهه ب��رای یافتن‬ ‫راهکارهای صادراتی داشته اند و به دالیل یاد شده‪ ،‬امکان‬ ‫شفاف س��ازی روش های صادرات به صورت رسمی وجود‬ ‫ندارد چراکه با بیان انها‪ ،‬احتمال بسته شدن راه های باال‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس فوالد ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر دالل های‬ ‫بین المللی که اس��م و رس��م ندارند به راحتی نمی توانند‬ ‫این حجم از ص��ادرات تولیدکنندگان ایران��ی را در بازار‬ ‫بین الملل��ی به فروش برس��انند‪ ،‬هرچند ب��ا کاهش نرخ‬ ‫صادرات از طرف ایران‪ ،‬انگیزه این کار بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ادیب همچنین به افزایش نرخ دالر اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به افزایش ن��رخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش‬ ‫ریال‪ ،‬ص��ادرات می تواند ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫جذاب تر باش��د و کاهش سوداوری ناشی از شرایط پیش‬ ‫امده را تا حد زیادی جبران کند و حتی پوشش دهد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در مجموع معتقدم ک��ه دو راه پیش‬ ‫روی صنعت فوالد کشور وجود دارد؛ یکی کاهش ظرفیت‬ ‫تولید (که مطلوب سیاست گذاران نیست) و دیگری توافق‬ ‫با برخی کش��ورها و شرکت هایی که هنوز با ایران دوست‬ ‫هس��تند و ایجاد انگیزه برای ف��روش محصوالت ایرانی با‬ ‫نام و برند خودشان یا خرید پنهانی ان شرکت ها از سوی‬ ‫شرکت های ایرانی وجود دارد‪ .‬برای مثال شرکت هایی که‬ ‫در عمان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و خاور دور هستند می توانند‬ ‫مش��تری های مناس��بی باش��ند‪ ،‬هرچن��د در هر صورت‬ ‫س��وداوری ناش��ی از صادرات به خاطر هزینه های حمل‬ ‫و انگیزه قیمتی برای ش��رکت های متحد خارجی کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬این کارش��ناس فوالد در پایان یاداور ش��د‪ :‬تنها‬ ‫ارزوی ه��ر تولیدکننده و صادرکننده ایرانی‪ ،‬عبور از این‬ ‫دوره تحریم ها در کوتاه ترین زمان ممکن است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات فوالد‪ ،‬بی تاثیر از تحریم‬ ‫تحریم هایی که امریکا اعمال می کند بر صادرات فوالد‬ ‫چندان تاثیری نخواهد داش��ت چراکه به صورت مستقیم‬ ‫ب��ا امریکایی ها مراوده تجاری نداریم‪ .‬این مطلب را زکریا‬ ‫نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق و توسعه فوالد ناب تبریز در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬در دوران برجام و حتی با‬ ‫وجود توافق ‪ ۵+۱‬امریکا همکاری چندانی با ایران نداشت‬ ‫و حت��ی تحریم های ثانویه که وجود داش��ت در یکی دو‬ ‫س��ال گذشته لغو نشد‪ .‬به هر حال خروج امریکا از برجام‬ ‫تفاوت چندانی برای ما نخواهد داش��ت‪ .‬نایبی در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه تحریم های امریکا روی صادرات فوالدی ها‬ ‫تاثیرگذار نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روابط ما با کشورهایی که‬ ‫از قب��ل با انها ارتباط صادراتی داش��تیم‪ ،‬همچنان ادامه‬ ‫خواهد داش��ت و ام��کان پیش��گیری از ص��ادرات ما به‬ ‫کشورهای منطقه وجود ندارد‪ .‬بیشتر صادرات واحدهای‬ ‫ف��والدی ما به بعضی کش��ورهای منطق��ه و نیز امارات و‬ ‫عمان اس��ت‪ .‬این کش��ورها همچنان واردکنندگان فوالد‬ ‫ما به ش��مار می روند‪ .‬این کارش��ناس ف��والد عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود تحریم ها‪ ،‬محصوالت فوالدی با کاهش صادرات‬ ‫روبه رو نمی ش��وند‪ .‬تنها باید اجازه بدهیم که دالر‪ ،‬ارزش‬ ‫واقع��ی خ��ود را در بازار پیدا کند‪ .‬نباید دس��توری عمل‬ ‫کرد بلک��ه باید اجازه دهیم محص��والت نرخ واقعی خود‬ ‫را پیدا کنند‪.‬‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫حسام ادیب‬ ‫‹ ‹رویکرد جهادگونه در پیش بگیریم‬ ‫البته برخی کارشناس��ان معتقدند که برجام نمی تواند‬ ‫معادله ه��ای صادراتی ما را بهم بری��زد‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫امیرکبی��ر کاش��ان در گفت وگو با‬ ‫و در پاس��خ به‬ ‫این پرسش که باوجود تحریم ها همچنان می توانیم شاهد‬ ‫بازارهای صادراتی تا پایان س��ال باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫برجام نمی تواند تمام معادله های ما را برای صادرات بهم‬ ‫بریزد چراکه در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال گذشته کشور همچنان‬ ‫در تحریم به س��ر برده و تحریم موضوع جدیدی برای ما‬ ‫به شمار نمی رود‪ .‬در این دوران نیز راه هایی برای صادرات‬ ‫یافته ایم‪.‬‬ ‫قنوات��ی در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬هر چند امس��ال از نظر‬ ‫بحران های سیاسی و منطقه‪ ،‬کاهش بودجه عمرانی‪ ،‬نبود‬ ‫ثبات نرخ ارز و افزایش لجام گس��یخته قیمت ها ش��رایط‬ ‫س��ختی را پشت س��ر می گذاریم اما بازارهای صادراتی ما‬ ‫مش��خصند و برای صادرات بیشتر باید رویکرد جهادگونه‬ ‫را در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫زکریا نایبی‬ ‫قنواتی‬ ‫علی عبدی‪/‬معاون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان تهران‬ ‫ای��ن روزها مع��ادن تهران ب��ا چالش های‬ ‫بس��یاری روبه رو هس��تند که مهم ترین انها‪،‬‬ ‫رشد سکونتگاه ها در این استان است‪ .‬معادن‬ ‫به طور معمول خارج از شهر و دور از مناطق‬ ‫مسکونی احداث می ش��وند اما درحال حاضر‬ ‫ساختمان س��ازی ها و ویالسازی ها در اطراف‬ ‫ته��ران‪ ،‬امکان جدا کردن مناطق مس��کونی‬ ‫از مناط��ق صنعتی و معدنی را دش��وار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دومین چالش معدنکاری در استان‪ ،‬رعایت‬ ‫نکردن اصول ایمنی اس��ت‪ .‬ب��ا وجود اینکه‬ ‫رعایت اصول زیس��ت محیطی‪ ،‬فنی و ایمنی‬ ‫نسبت به ‪ ۲۰‬سال گذشته رشد قابل توجهی‬ ‫ک��رده اما هنوز با اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫فاصله زی��ادی داریم‪ .‬عالوه بر این روش های‬ ‫اس��تخراج از مع��ادن در ایران ب��ا معیارهای‬ ‫جهان��ی فاصله معن��اداری دارن��د اما فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه تالش می کنن��د در این زمینه به‬ ‫پیشرفت های قابل توجهی دست بیابند‪.‬‬ ‫بارها ش��نیده ایم که فعالیت معادن ش��ن‬ ‫و ماس��ه در اط��راف تهران‪ ،‬یک��ی از عوامل‬ ‫االیندگی این ش��هر اس��ت اما بای��د بگویم‬ ‫که ‪ ۳۵۵‬معدن به طور گس��ترده در اس��تان‬ ‫ته��ران فعالیت می کنند ک��ه در یک منطقه‬ ‫مستقر نیس��تند‪ .‬بیش��ترین تجمیع معادن‬ ‫در ش��هر قدس اس��ت اما بر اساس مطالعات‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬به این نتیجه رس��یدیم که این‬ ‫معادن االیندگی زیادی ندارند و بیش��ترین‬ ‫االیندگ��ی انها گرد و غبار اس��ت‪ .‬همانگونه‬ ‫ک��ه می دانید گرد و غبار ه��م پس از مدتی‬ ‫در هم��ان نزدیکی می نش��یند در حالی که‬ ‫االینده های اصلی هوای تهران عبارت اس��ت‬ ‫از مونوکس��ید کربن‪ ،‬اکس��یدهای نیتروژن‪،‬‬ ‫اکسیدهای گوگرد‪ ،‬ترکیبات الی فرار و ذرات‬ ‫معلق‪ ،‬منابع متحرک خودرو و سوخت ان‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود ب��از هم ت�لاش کردیم این‬ ‫بخ��ش را مدیری��ت کنیم‪ ،‬از ای��ن رو کاهش‬ ‫دپ��وی محص��والت را در دس��تور کار خود‬ ‫قرار دادیم و معادن��ی که عمق انها زیاد بود‬ ‫و اصول فنی و مهندسی را رعایت نمی کردند‬ ‫را نیز تعطیل کردیم‪.‬‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪۸۸ ،‬‬ ‫مع��دن از اس��تانداری تحوی��ل گرف��ت که‬ ‫هم اکنون ‪ ۲۷‬معدن مجوز برداش��ت و پروانه‬ ‫بهره برداری را از ما دریافت کرده اند‪ .‬بسیاری‬ ‫از مع��ادن‪ ،‬مل��زم ب��ه نصب پیکنر و ش��بکه‬ ‫بازیافت اب ش��ده اند‪ .‬معدن��کاران نیز ملزم‬ ‫شدند که ساعت کاری خود را کاهش دهند‬ ‫و دیگر به صورت شبانه روزی فعالیت نکنند‪.‬‬ ‫ای��ن م��وارد از اقداماتی اس��ت ک��ه ما برای‬ ‫کاهش االیندگی های زیس��تی معادن انجام‬ ‫دادیم‪ ۳ .‬س��ال اس��ت که معادن شهر قدس‬ ‫حق برداش��ت اب از حریم رودخانه را ندارند‬ ‫و این مس��ئله باعث تعطیلی برخی از معادن‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گریزگاه های صادرات محصوالت فوالدی در پساتحریم‬ ‫دست اندازهای‬ ‫معادن استان‬ ‫تهران‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1145‬‬ ‫پیاپی ‪2463‬‬ ‫تدابیر جدید دولت‬ ‫ترکیه برای افزایش‬ ‫مقاومت اقتصادی‬ ‫پس از ایجاد تنش میان روابط انکارا و واشنگتن‬ ‫بر سر محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون‬ ‫امریکای��ی در ازمی��ر و اغاز فش��ارهای اقتصادی‬ ‫امری��کا‪ ،‬دول��ت ترکیه اقدام های گس��ترده ای را‬ ‫ب��رای مقابله با تهدیدهای کاخ س��فید اغاز کرد‬ ‫که می توان از برنامه ریزی برای تجارت تهاتری با‬ ‫سایر کشورها‪ ،‬مذاکره با چین و روسیه و چندین‬ ‫کشور دیگر برای استفاده از پول ملی در مبادالت‬ ‫تجاری و همچنین افزایش تعرفه گمرکی واردات‬ ‫محص��والت امریکایی ن��ام ب��رد‪ .‬همچنین‪ ،‬ماه‬ ‫گذش��ته می�لادی‪ ،‬وزارت خزان��ه داری و دارایی‬ ‫ترکی��ه در ادامه مقابله ب��ا تحریم های امریکایی‪،‬‬ ‫تدابیر جدیدی را در قالب اطالعیه ای اعالم کرد‪.‬‬ ‫در اطالعی��ه وزارت خزان��ه داری و دارایی ترکیه‬ ‫عنوان ش��د که در راس��تای تداوم سیاست های‬ ‫مقابله جویان��ه ب��ا تحریم ه��ای امری��کا‪ ،‬تدابیر‬ ‫ارامش دهن��ده ای ب��رای رفع نگران��ی در زمینه‬ ‫وام های بانکی تولید کنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫در بخش ه��ای صنعت��ی‪ ،‬کش��ا ورزی و خدمات‬ ‫اقتصاد ملی اتخاذ ش��ده که به اجرا در می اید‪ .‬در‬ ‫اطالعیه این وزارتخانه امده اس��ت‪ :‬با اغاز فش��ار‬ ‫امریکا علیه اقتصاد ترکیه‪ ،‬شاهد افزایش ناگهانی‬ ‫نرخ ارزهای خارجی در بازار و افت ارزش پول ملی‬ ‫(لی��ر) بودیم که این موضوع نگرانی ها و اضطراب‬ ‫را در ام��ور بانکی به ویژه در بخش اعتبارات ایجاد‬ ‫ک��رد ام��ا وزارت خزانه داری و دارای��ی تدابیری‬ ‫ب��رای ایجاد ارام��ش درباره موض��وع وام بانکی‬ ‫تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان بخش اصلی‬ ‫خدمات‪ ،‬صنعت و کش��اورزی اقتصاد ملی‪ ،‬اتخاذ‬ ‫ک��رد‪ .‬بر اس��اس اطالعیه ای��ن وزارتخانه ترکیه‪،‬‬ ‫کانال ه��ا و مجراهای دریافت وام بانکی همچنان‬ ‫باز خواهد بود و برای اطمینان از پایداری جریان‬ ‫تامی��ن مال��ی و نقدینگی جاری در ش��رکت ها‪،‬‬ ‫سیاس��ت انعطاف پذی��ری در نرخ گذاری ها ادامه‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬ای��ن اطالعیه اضاف��ه کرد‪ :‬ارزش‬ ‫ضمانت ه��ای گرفته ش��ده از متقاضیان وام های‬ ‫ارزی‪ ،‬پ��س از جه��ش نرخ ارزه��ای خارجی به‬ ‫کمتر از وام داده ش��ده رس��ید اما از وام گیرندگان‬ ‫تقاض��ای ارائه ضمانت های جدید نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫بر همین مبنا‪ ،‬مراس��م امضای س��ند اعطای وام‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ارد لیری با ش��عار «همه ب��ا هم پیروز‬ ‫می ش��ویم» از س��وی ‪ ۸‬بان��ک ترکی��ه با حضور‬ ‫وزی��ران تجارت و خزانه داری این کش��ور برگزار‬ ‫ش��د و انه��ا از اتخ��اذ تدابیر جدی��د دولت برای‬ ‫مقابله با فش��ارهای اقتص��ادی امریکا خبر دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬برات البایراک‪ ،‬وزیر خزانه داری‬ ‫و دارایی ترکی��ه در اظهاراتی تاکید کرد که پول‬ ‫ملی این کش��ور تا رس��اندن ان به نقطه ای پایدار‬ ‫حفاظت خواهد شد و اقدام های الزم برای تقویت‬ ‫ان ادامه خواهد داش��ت‪ .‬البایراک به سیاست ها‬ ‫و تدابی��ر جدی��د دولت برای تقوی��ت ارزش پول‬ ‫مل��ی و مقابله با تحریم های امریکا اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ما در ح��ال تنظی��م ایین نامه هایی برای‬ ‫بازپرداخت س��پرده های ارزی در بانک ها هستیم‬ ‫و از س��رمایه گذارانی که دارایی انها به لیر باش��د‬ ‫نیز حمایت بیشتری می کنیم‪ .‬وی مبارزه با تورم‬ ‫و ت�لاش برای کاهش این ش��اخص اقتصادی را‬ ‫اولویت نخست دولت دانست و اظهار کرد‪ :‬با اتخاذ‬ ‫سیاست های جدید مالی با تورم مقابله می کنیم‬ ‫و نیز با قدرت بیش��تری‪ ،‬سیاس��ت صرفه جویی‬ ‫در هزینه ه��ای عمومی را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫البایراک اضافه کرد‪ :‬در راستای حمایت از فضای‬ ‫بو کار داخلی و مقابله با فشارهای اقتصادی‪،‬‬ ‫کس ‬ ‫‪ ۸‬بان��ک ترکیه در ح��دود ‪ ۱۰‬میلیارد لیر وام به‬ ‫بو کارهای کوچک و متوسط اعطا می کنند‬ ‫کس�� ‬ ‫که بیش��ترین وام پرداختی به هر ش��رکت‪۲۰۰ ،‬‬ ‫ه��زار لیر و با ‪ ۶‬ماه مهلت تا پرداخت نخس��تین‬ ‫قس��ط خواه��د بود و نرخ به��ره ان کمتر از بهره‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬رخس��ار پکجان‪ ،‬وزیر تجارت ترکیه‬ ‫نیز در این مراسم به تشریح سایر تدابیر حمایتی‬ ‫دول��ت از اقتصاد این کش��ور پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫بو کارهای کوچک و متوسط ترکیه بسیار‬ ‫کس�� ‬ ‫خوب عمل کرده و توانایی های فناوری و تولیدی‬ ‫ترکیه را به جهانیان معرفی کرده اند به طوری که‬ ‫در هر قاره ای از جمله افریقا‪ ،‬اس��یا‪ ،‬خاورمیانه و‬ ‫سایر قاره ها شاهد حضور محصوالت انها هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن وزیر کابینه اردوغان ب��ه افزایش نرخ ارز در‬ ‫بازار و در ادامه‪ ،‬بی ثباتی در نرخ محصوالت اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬بی ثباتی در بازار ارز نمی تواند تاثیر‬ ‫جدی بر نرخ محصوالت و خدمات داش��ته باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬هر گونه افزایش جهش��ی قیمت ها در‬ ‫محصوالت یا خدمات ش��رکت ها و فروشگاه های‬ ‫عرضه کاال یا انبار کردن انها به بهانه افزایش نرخ‬ ‫دالر توجیه پذیر نیس��ت و متخلف��ان تا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫لی��ر جریمه خواهند ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬وزارت‬ ‫تجارت در راس��تای کنت��رل قیمت ها و مبارزه با‬ ‫افزای��ش بی رویه و توجیه ناپذی��ر نرخ ها‪ ،‬نظارت‬ ‫بیشتری در بازار معامالت خواهد داشت‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اقامت به شرط خرید ملک؛ راهکاری برای جذب سرمایه اتباع بیگانه‬ ‫خانه ای روی اب یا سرمایه گذاری اینده نگر؟‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ترکیه قوانین‬ ‫جدیدی‬ ‫برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫خارجی تصویب‬ ‫کرده است ‬ ‫به طوری که با‬ ‫تشدید بحران‬ ‫مالی و اقتصادی‬ ‫در ترکیه دولت‬ ‫این کشور به‬ ‫شرط تقبل‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم یا‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫تسهیالت‬ ‫وسیعی را‬ ‫برای اعطای‬ ‫شهروندی ترکیه‬ ‫به اتباع بیگانه‬ ‫تصویب کرد‬ ‫حکایت کس��انی که در اغاز دهه‪ ۸۰‬فریب تبلیغات‬ ‫ماهواره ای خرید مل��ک در دوبی و امارات را خوردند‪،‬‬ ‫حکایت ناگفته ها از امالک ان ور اب ا ست‪ .‬در سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬تا پایان ‪ ،۱۳۸۷‬توس��عه سریع اقتصادی کشور‬ ‫امارات و به دنبال ان‪ ،‬جزیره شیخ نش��ین دوبی باعث‬ ‫شد شرکت های ساختمانی از امریکا و برخی کشورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬این منطقه را برای ساخت اسمان خراش های‬ ‫گوناگ��ون انتخ��اب کنن��د‪ .‬در همین س��ال ها تعداد‬ ‫اژانس ه��ای امالک با مدیریت ایرانیان در دوبی نیز رو‬ ‫به افزایش گذاشت‪ .‬رفت وامدهای ایرانیانی سرمایه دار‬ ‫و گردش��گر به امارات در کنار ساخت وسازهای وسیع‬ ‫در این کش��ور باعث ش��د ایرانی��ان در فاصله کمتر از‬ ‫‪ ۳‬س��ال در ردیف معدود خارجی های دارای بیشترین‬ ‫سرمایه گذاری ملکی در دوبی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫این داستان خوش رنگ و لعاب ادامه داشت تا اینکه‬ ‫یک دهه پیش وقتی شیپور بحران اقتصادی امریکا با‬ ‫ورشکستگی بانک هایی که کارشان پرداخت تسهیالت‬ ‫مسکن به امریکایی ها بود‪ ،‬نواخته شد‪ ،‬بالفاصله دوبی‬ ‫از این بحران تاثیر گرفت‪ .‬بازار ملک در دوبی به رکود‬ ‫نشس��ت و س��رمایه گذارانی که در رویای خرید ملک‪،‬‬ ‫اپارتمان ه��ای اس��مان خراش ها را پیش خری��د کرده‬ ‫بودند‪ ،‬با ادعای طلب خس��ارت از س��ازنده‪ ،‬خواستار‬ ‫برگشت پولی که داده بودند‪ ،‬شدند‪.‬‬ ‫بعد از فروکش کردن تب و تاب ماجرای دوبی‪ ،‬نوبت‬ ‫به همسایه شمالغربی ایران رسید تا به جذب سرمایه‬ ‫از طری��ق فروش ملک به ایرانی��ان بپردازد‪ .‬بازار ملک‬ ‫در ترکیه در صدر فهرست سرمایه گذاری خارجی ها و‬ ‫برخی از س��رمایه گذاران ایرانی قرار گرفت‪ .‬بازاری که‬ ‫باز هم در ماه های گذش��ته داغ شد و با تشدید بحران‬ ‫مالی و اقتصادی در ترکیه دولت این کش��ور به شرط‬ ‫تقبل سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم تسهیالت‬ ‫وسیعی را برای اعطای شهروندی ترکیه به اتباع بیگانه‬ ‫تصویب کرد‪ .‬با اجرایی ش��دن فرمان رییس جمهوری‬ ‫ترکیه از این پس با س��رمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬هزار دالری‬ ‫می توان به شهروندی ترکیه دست یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نوبت به همسایه شمال غربی رسید‬ ‫تبلیغ��ات خری��د مل��ک در ترکی��ه اکن��ون دامنه‬ ‫گس��ترده تری پیدا کرده و از چند تی��زر تبلیغاتی در‬ ‫ش��بکه های ماهواره ای به دفات��ر فروش داخلی و فایل‬ ‫اگهی برخی از بنگاهداران ایرانی کشیده شده است‪.‬‬ ‫هرچن��د مصطف��ی قلی خس��روی‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫امالک کش��ور معتقد است در ایران هیچ دفتری برای‬ ‫فروش ملک خارجی وجود ندارد اما کافی اس��ت کمی‬ ‫جست وجو کنید تا متوجه شوید دفاتر بزرگ و کوچک‬ ‫بسیاری در گوشه و کنار کشور قد علم کرده اند تا برای‬ ‫ایرانیانی متقاضی در چهار گوش��ه دنی��ا خانه بخرند‪.‬‬ ‫از بنگاه امالک اس��پانیا در پاس��داران و امالک مالزی‬ ‫در ش��ریعتی و ش��عبه ان در مش��هد گرفته تا فروش‬ ‫امالک دوبی در ش��یراز‪ ،‬تبریز و‪ ...‬عالوه بر شرکت ها و‬ ‫دفاتر فروش تخصصی‪ ،‬بنگاه های کوچک س��طح شهر‬ ‫نیز به خرید و فروش ام�لاک خارجی می پردازند‪ .‬در‬ ‫فایل های اگهی این واس��طه ها همه نوع خانه ای پیدا‬ ‫می ش��ود؛ از اپارتمان لوکس در منطقه مرکزی لندن‬ ‫و خان��ه ویالیی ‪ ۱۰‬خوابه در باکو با اس��تخر و ابش��ار‬ ‫اختصاص��ی تا اپارتمان کوچک قدیمی س��از در حومه‬ ‫شهر استانبول‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی ملک از راه دور!‬ ‫سری به نظر‬ ‫مش��خصات صاحبان بعضی از اگهی ها ّ‬ ‫می رس��د‪ .‬برای دسترس��ی به ای��ن افراد باید از س��د‬ ‫بنگاهداران گذش��ت‪ .‬انه��ا حاضر نیس��تند به صورت‬ ‫تلفنی کوچک ترین اطالعات��ی در اختیارتان بگذارند‪.‬‬ ‫بعضی ها می گوین��د جبهه گیری های گذش��ته درباره‬ ‫ف��روش ملک خارجی‪ ،‬بنگاهداران را محافظه کار کرده‬ ‫داس��تان خرید ملک در کشورهای همس��ایه حدود ‪ ۱۰‬سال پیش‬ ‫هم تجربه شد و هنوز بس��یاری از خانواده هایی که چند سال پیش‬ ‫ب��ا رویای س��رمایه گذاری یا گرفتن اقامت در خ��اک بیگانه به خرید‬ ‫ملک در دوبی و امارات روی اورده بودند‪ ،‬مشکالت ان روزها را به‬ ‫ی��اد دارند‪ .‬در ان دوران‪ ،‬بحران مس��کن دوبی گریبان گروه بزرگی‬ ‫از ایرانیان��ی را که ب��ا رویای زندگی در س��واحل خلیج فارس اما در‬ ‫خاک بیگانه ‪ ،‬به خرید ملک در دوبی و امارات روی اورده بودند هم‬ ‫گرفت که با ضرر و زیان از بازار خرید ملک دوبی خارج شدند‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مذاکره درباره یک فایل اگهی الزم است‬ ‫ک��ه به صورت حضوری در بنگاه یا دفتر فروش حاضر‬ ‫ش��وید‪ .‬انها بعد از اطمینان از قصد خریدتان‪ ،‬تصاویر‬ ‫خانه موردنظر را به مش��تری نش��ان می دهند و پس‬ ‫از ان هماهنگی ه��ای الزم انج��ام می ش��ود تا خریدار‬ ‫بتواند مدارک و اس��ناد خانه را از نظر قانونی بررسی و‬ ‫استعالم های الزم را دریافت کند‪.‬‬ ‫بررسی صحت اسناد و ارائه استعالم به طور معمول ‬ ‫برعهده یک وکیل حقوقی اس��ت که به عنوان مش��اور‬ ‫فروش اس��تخدام شده اس��ت‪ .‬این وکیل که از سوی‬ ‫بنگاهداران به کار گرفته می شود‪ ،‬هماهنگی های الزم‬ ‫برای بازدید حضوری و فرایند نقل و انتقال س��ند در‬ ‫خارج از کش��ور را بر عه��ده می گیرد و به طور میانگین‬ ‫باب��ت این فرایند چند میلیون تومان دریافت می کند‪.‬‬ ‫داوود ش��اه محمدی ک��ه در یک��ی از بنگاه های بزرگ‬ ‫امالک تهران مش��غول فعالیت است‪ ،‬می گوید‪ :‬بعضی‬ ‫از بنگاه های ایرانی فقط به فروش��نده دسترسی دارند‬ ‫و نهایت کاری که انجام می دهند معرفی مش��تری به‬ ‫فروش��نده است‪ .‬این دسته از فعاالن امالک‪ ،‬ادامه کار‬ ‫را به طرف های معامله واگذار می کنند اما برخی دیگر‬ ‫نمایندگانی در خارج از کشور دارند که ادامه کار را به‬ ‫انها می سپارند و مشتری خود را در خارج از ایران نیز‬ ‫پشتیبانی می کنند‪.‬‬ ‫شاه محمدی درباره ماهیت این نمایندگی ها توضیح‬ ‫می ده��د‪ :‬بیش��تر این اف��راد ایرانیان خارج از کش��ور‬ ‫هستند که به دلیل س��ابقه سکونت طوالنی با قوانین‬ ‫خرید و فروش ملک در ان کشورها اشنایی دارند‪ .‬این‬ ‫افراد گاهی با بنگاه های بزرگ و معتبر ایران همکاری‬ ‫می کنن��د و درصد کارمزد بنگاهداران ایرانی را پس از‬ ‫انجام معامالت می پردازند‪.‬‬ ‫به گفته ش��اه محمدی هیچ قانون مش��خصی درباره‬ ‫میزان دس��تمزد بنگاهداران وجود ن��دارد و کارمزد ها‬ ‫توافقی اس��ت اما به ط��ور معمول می��زان این کارمزد‬ ‫ح��دود یک درص��د ارزش مل��ک خارجی اس��ت که‬ ‫ب��ا تنظیم ی��ک پیش ق��رارداد از خریدار و فروش��نده‬ ‫دریافت می شود و پس از دریافت این کارمزد است که‬ ‫طرف های معامله به یکدیگر معرفی می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اپارتمان های در صدر فروش‬ ‫در الب��ه الی اگهی ام�لاک خارج��ی اپارتمان های‬ ‫کوچک ترکیه بیش��ترین س��هم را دارن��د‪ .‬متراژ این‬ ‫اپارتمان ها به طور میانگین حدود ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۰‬متر است‪.‬‬ ‫یک��ی از فع��االن امالک خارجی در منطق��ه میرداماد‬ ‫ته��ران می گوید‪ :‬بیش��ترین متقاضی��ان فروش ملک‬ ‫خارج از کش��ور‪ ،‬افرادی هس��تند که پی��ش از این در‬ ‫ترکیه و دوبی خانه خریده اند‪.‬‬ ‫او درباره علت ای��ن موضوع می گوید‪ :‬افرادی که در‬ ‫کشورهای همس��ایه س��رمایه گذاری کرده اند به طور‬ ‫معمول توان مالی کمتری داش��ته اند و به قصد گرفتن‬ ‫اقام��ت در این کش��ورها اپارتم��ان کوچکی در حومه‬ ‫ش��هر خریداری کرده اند اما پس از دنبال کردن فرایند‬ ‫مهاجرت و اگاهی از جزئیات ان‪ ،‬از خرید ملک در این‬ ‫کشورها پشیمان شده و تصمیم گرفته اند سرمایه خود‬ ‫را از معطلی در یک کشور خارجی دراورده و در جایی‬ ‫دیگر هزینه کنند‪.‬‬ ‫این مش��اور که تمایلی به درج ن��ام خود ندارد در‬ ‫ادامه تاکید می کند‪ :‬بیش��ترین کالهبرداری در زمینه‬ ‫فروش ملک خارجی همین وعده گرفتن اقامت اس��ت‬ ‫ک��ه البته این موضوع به دلیل اطالعات حقوقی ناقص‬ ‫و کم شهروندان ایرانی رخ می دهد‪.‬‬ ‫م��واردی ه��م وجود دارد که دالل با س��ند صوری‬ ‫خان��ه ای را فروخته که وجود خارجی ندارد یا صاحب‬ ‫ان فرد دیگری است!‬ ‫‹ ‹خرید ملک اسان ترین راه اقامت نیست‬ ‫«تنها با روزی ‪2۰۰‬هزار تومان صاحب یک اپارتمان‬ ‫لوکس در دوبی ش��وید و عالوه ب��ر ان اقامت بگیرید»‬ ‫این عبارت تبلیغ��ی یکی از دفاتر فروش امالک دوبی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما ایا همه چیز به همین سادگی است؟ کافی‬ ‫اس��ت کمی درب��اره قوانین مهاجرپذیری کش��ورهای‬ ‫مختل��ف مطالعه کنی��د تا متوجه ش��وید خرید ملک‬ ‫اسان ترین راهکار به شمار نمی اید‪.‬‬ ‫در قبرس مش��تریان خارج��ی غیرمقی��م‪ ،‬فقط به‬ ‫ش��رطی می توانند خانه بخرند ک��ه تعهد بدهند قصد‬ ‫اش��تغال و کار در این جزی��ره را ندارند‪ .‬انها همچنین‬ ‫باید متعهد شوند که بیشتر از ‪ ۶‬ماه در سال از قبرس‬ ‫خارج نمی ش��وند و مدت اقامت ش��ان در کشور ثانویه‬ ‫بیشتر از یک تا ‪ ۳‬ماه طول نمی کشد‪.‬‬ ‫در ترکیه نیز فقط به ش��رط خرید یک خانه کوچک‬ ‫نمی توانید مجوز اقامت بگیری��د‪ .‬حمید کیان‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن بازرگانان ایرانی فعال در ترکیه می گوید‪ :‬خرید‬ ‫مل��ک در ترکیه هیچ تضمین قطع��ی برای خارجی ها‬ ‫ایجاد نمی کند که در این کشور مقیم شوند و تبلیغات‬ ‫انجام شده در این زمینه غیرواقعی است‪.‬‬ ‫به گفت��ه این فع��ال اقتصادی س��اکن در ترکیه‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت خرید ملک مجبوری��د فرایند اقام��ت را نیز‬ ‫با اجرایی شدن فرمان رییس جمهوری ترکیه از این پس با سرمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬هزار دالری می توان‬ ‫ش�هروند ترکیه شد‪ .‬براساس اصالحات جدید‪ ،‬اتباع کش�ورهای بیگانه در صورت تمایل می توانند‬ ‫ب�ا خرید ملکی به ارزش ‪ ۲۵۰‬ه�زار دالر امریکا یا معادل ان به لیر ترکیه‪ ،‬برای دریافت تابعیت این‬ ‫کش�ور اقدام کنند‪ .‬این در حالی اس�ت که در گذش�ته رقم س�رمایه گذاری یک میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بر اساس اصالح قانون اعطای تابعیت‪ ،‬هر تبعه غیرترک می تواند با ایجاد کارگاه یا فراهم‬ ‫کردن محل اشتغال برای ‪ ۵۰‬نفر به شهروندی ترکیه دست یابد‪ .‬در قانون پیشین این تعداد ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫تعیین شده بود‪.‬‬ ‫پشت س��ر بگذارید تا موفق شوید مجوز اقامت دریافت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ش��رایط اقامت در امارات و دوبی نیز مشابه قوانین‬ ‫ترکیه است‪ .‬در کشورهای اسیای شرقی مانند مالزی و‬ ‫تایلند نیز برای خرید ملک وجود یک شریک مالزیایی‬ ‫یا تایلندی یا شهروند اصیل ان کشور ضروری است و‬ ‫این قانون فقط با شروط بسیار دشوار و محدودکننده‬ ‫حذف می ش��ود‪ .‬در مالزی در صورت خرید خانه های‬ ‫ارزان قیم��ت با ارزش کمت��ر از ‪ ۲۵۰‬هزار رینگت باید‬ ‫موض��وع را به کمیته س��رمایه گذاری اتب��اع خارجی‬ ‫اطالع داد ت��ا انها برای گرفتن مج��وز اقامت محدود‬ ‫اولیه اعالم نظر کنند‪ .‬این موضوع در س��ایر کش��ورها‬ ‫و از جمله کش��ورهای اروپایی با سختگیری بیشتری‬ ‫پیگیری می ش��ود و نیاز است افراد قبل از خرید ملک‬ ‫در این کشورها به طور حتم با سفارتخانه های ایران و‬ ‫مشاوران شان مذاکره کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقامت به شرط خرید ملک‬ ‫موضوع خرید ملک به بهای اقامت‪ ،‬درواقع فقط یک‬ ‫ترفن��د اقتصادی برای جذب س��رمایه های خارجی به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬اگر به مقررات مش��ترک کشورها برای‬ ‫خرید ملک در خاک ش��ان دقت کنی��م به راحتی این‬ ‫موضوع را متوجه می ش��ویم‪ .‬به طور تقریبی بیش��تر‬ ‫کشورها حاضر به واگذاری زمین به مشتریان خارجی‬ ‫نیس��تند‪ .‬فروش خانه های ویالیی یا زمین دار تنها به‬ ‫شرط داشتن شریک خارجی و تبعه اصلی ان کشورها‬ ‫ممکن اس��ت‪ .‬این شروط گاهی به خرید اپارتمان نیز‬ ‫تعمیم پیدا می کند‪.‬‬ ‫در این کش��ورها‪ ،‬به ط��ور معمول جذب س��رمایه‬ ‫خارج��ی با ه��دف رواج ساخت وس��از در نقاط کمتر‬ ‫توس��عه یافته انج��ام می ش��ود و مش��تریان خارجی‬ ‫نمی توانند ملکی را به س��ادگی در ش��هرهای اصلی و‬ ‫پرطرفدار ان کش��ورها خریداری کنند‪ .‬در صورتی که‬ ‫این موضوع اتفاق بیفتد شرایط محدودکننده ای برای‬ ‫خریدار اعمال می شود‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬نداش��تن حق اقامت‪ ،‬پیدا کردن شریک‬ ‫خارجی یا نداش��تن ح��ق کار یا برعک��س به جریان‬ ‫انداخت��ن میزان قاب��ل توجهی س��رمایه مالی در ان‬ ‫کشورها و ثبت شرکت و‪...‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر ‬ ‫داس��تان خرید ملک در کش��ورهای همسایه حدود‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال پی��ش ه��م تجربه ش��د و هنوز بس��یاری‬ ‫از خانواده های��ی ک��ه چن��د س��ال پی��ش ب��ا رویای‬ ‫س��رمایه گذاری ی��ا گرفتن اقامت در خ��اک بیگانه به‬ ‫خری��د مل��ک در دوب��ی و ام��ارات روی اورده بودند‪،‬‬ ‫مشکالت ان روزها را به یاد دارند‪.‬‬ ‫در ان دوران‪ ،‬بح��ران مس��کن دوب��ی گریب��ان‬ ‫گ��روه بزرگ��ی از ایرانیانی را که با روی��ای زندگی در‬ ‫س��واحل خلیج فارس ام��ا در خاک بیگان��ه‪ ،‬به خرید‬ ‫مل��ک در دوبی و ام��ارات روی اورده بودند هم گرفت‬ ‫که ب��ا ضرر و زی��ان از بازار خرید مل��ک دوبی خارج‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫بعده��ا تبلیغ��ات گس��ترده ماه��واره ای ب��رای‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در امالک لوکس کشور ترکیه‬ ‫اغاز شد و امروز دوباره به اوج رسیده است‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬پرس��ش اساس��ی اینجاس��ت ک��ه بازار‬ ‫مس��کن همس��ایه غربی ای��ران‪ ،‬تحت تاثیر ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی و سیاس��ی این کش��ور‪ ،‬در عمل س��اخت‬ ‫خانه ای روی اب اس��ت یا س��رمایه گذاری اینده نگر؟‬ ‫فارغ از پذیرش ریس��ک س��رمایه گذاری ب��ا توجه به‬ ‫کاه��ش ارزش لی��ر ترکی��ه‪ ،‬برنامه ری��زی دولت این‬ ‫کشور برای جذب س��رمایه های خارجی اقدامی است‬ ‫که می تواند برای کش��ورهای همسایه و از جمله ایران‬ ‫الگوی مناسبی باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 2‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1145‬‬ ‫پیاپی ‪2463‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫بررسی پرفروش های دفاع مقدس‬ ‫سود سینمای ایران از نمایش حماسه ‪۸‬ساله‬ ‫گیالنه (رخشان بنی اعتماد‪ -‬محسن عبدالوهاب)‬ ‫روبان قرمز (ابراهبم حاتمی کیا)‬ ‫«اخراجی ه��ا‪ »۳‬ب��ا فروش��ی مع��ادل ‪۵‬میلی��ارد و ‪۹۰۰‬میلی��ون‬ ‫توم��ان‪« ،‬اخراجی ها‪ »۲‬با فروش ‪۳‬میلی��ارد و ‪۷۵۰‬میلیون تومان و‬ ‫«اخراجی ه��ا‪ »۱‬با فروش��ی معادل ‪۲‬میلی��ارد و ‪۴۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫رکوردداران سینمای ایران از لحاظ میزان فروش هستند‬ ‫بود‪ .‬ده نمکی با دس��تمایه قرار دادن ماجرای اخراجی ها که‬ ‫داستانی مستند بود‪ ،‬فیلم خود را با حضور جمعی از ستارگان‬ ‫س��ینمای ای��ران جلوی دوربین برد‪ .‬این فیلم ش��اید بعد از‬ ‫«لیلی با من اس��ت» دومین فیلم مهم س��ینمایی باش��د که‬ ‫جنگ تحمیلی را با زاویه طنز می نگرد‪ .‬ده نمکی توانست در‬ ‫‪۲‬فیل��م بعدی خود نیز به فروش های میلیاردی دس��ت پیدا‬ ‫کند و نام خود را به عنوان پولس��ازترین کارگردان سینمای‬ ‫ایران ثبت کرد‪« .‬اخراجی ها‪ »۳‬با فروش��ی معادل ‪۵‬میلیارد‬ ‫و ‪۹۰۰‬میلی��ون تومان‪« ،‬اخراجی ها‪ »۲‬ب��ا فروش ‪۳‬میلیارد‬ ‫و ‪۷۵۰‬میلی��ون توم��ان و «اخراجی ها‪ »۱‬با فروش��ی معادل‬ ‫‪۲‬میلیارد و ‪۴۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬رکوردداران س��ینمای ایران‬ ‫از لحاظ میزان فروش هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عقاب ها (ساموئل خاچیکیان‪)۱۳۶۴ ،‬‬ ‫پرتماش��اگرترین فیلم دفاع مقدس سینمای ایران که در‬ ‫بهترین زمان ممکن ساخته شد و به نمایش درامد‪ .‬استفاده‬ ‫از بازیگران معروف و محبوب ازجمله سعید راد که در اخرین‬ ‫لحظات برای ایفای نقش نخست انتخاب شد‪ ،‬در کنار ریتم‬ ‫پرکش��ش فیلم‪ ،‬فیلمنامه جذاب و پرداخت مناس��ب‪ ،‬همه‬ ‫دالیلی بود که موجب ش��د‪ ،‬فیلم به مذاق تماش��اگر خوش‬ ‫ ای��د و صف های طوالنی در کنار س��ینماهای نمایش دهنده‬ ‫عقاب ه��ا پدید ام��د‪ .‬عقاب ها‪ ،‬با ‪۱۶‬میلیون تومان فروش در‬ ‫اکران اول تهران‪ ،‬در حالی که ‪۳۰‬درصد جمعیت ‪۶‬میلیونی‬ ‫ته��ران فیلم را دیدند‪ ،‬پرفروش ترین فیلم س��ال‪ ۱۳۶۴‬لقب‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کانی مانگا (سیف اهلل داد‪)۱۳۶۷ ،‬‬ ‫کانی مان��گا‪ ،‬نس��بت به همتایش «عقاب ها» فیلم بس��یار‬ ‫بهتری بود‪ ،‬اما نتوانس��ت رکورد ف��روش ان فیلم را جابه جا‬ ‫کن��د‪ .‬اگر عقاب ها درس��ت در بحبوحه جن��گ هوایی ایران‬ ‫و ع��راق روی پ��رده ام��د‪ ،‬اکران کانی مانگا همزمان ش��د با‬ ‫پذی��رش قطعنامه و پایان جنگ‪ .‬پرفروش ترین فیلم س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬ب��ا رقم��ی نزدیک به ‪۱۲‬میلی��ون تومان که در اکران‬ ‫شهرس��تان ها هم بس��یار موفق بود‪ ،‬تا سال های سال اکران‬ ‫می ش��د و می فروخ��ت‪ .‬این فیلم را نزدی��ک به یک میلیون‬ ‫نفر تماشا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹افق (رسول مالقلی پور‪)۱۳۶۸ ،‬‬ ‫«افق»‪ ،‬نشانه عزم راسخ سازنده اش برای ساخت یک فیلم‬ ‫جنگی پرفروش‪ ،‬خوش س��اخت و حرفه ای بود‪ .‬دومین فیلم‬ ‫پرفروش تهران در س��ال ‪ ۱۳۶۸‬ک��ه نزدیک به یک میلیون‬ ‫نفر ان را تماش��ا کردند‪ ،‬با رقمی حدود ‪۱۶‬میلیون تومان و‬ ‫پرفروش ترین فیلم همین سال در اکران شهرستان ها متعلق‬ ‫به رسول مالقلی پور است‪.‬‬ ‫‹ ‹اژانس شیشه ای (ابراهیم حاتمی کیا‪)۱۳۷۷ ،‬‬ ‫«اژانس شیش��ه ای» در فضای ملتهب سیاسی ان سال ها‪،‬‬ ‫فیلمی جنجال افرین بود و از خطری خبر می داد که جامعه‬ ‫ایران ان روز را تهدید می کرد‪ :‬شکاف نسل جنگ رفته و عامه‬ ‫مردم‪ .‬این ش��کاف حتی می توانست به درگیری مسلحانه و‬ ‫گروگانگیری تبدیل شده و عمیق و عمیق تر شود‪ .‬فیلم پس‬ ‫از موفقیت در جش��نواره فجر س��ال ‪ ۱۳۷۶‬به اکران درامد و‬ ‫مورد اس��تقبال مردم قرار گرفت‪ .‬دومین فیلم پرفروش سال‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬رقمی حدود ‪۱۷۰‬میلیون تومان فروخت و باعث شد‬ ‫جایگاه حاتمی کیا در س��ینمای ایران بیش��تر از گذش��ته به‬ ‫تثبیت برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوئل (احمدرضا درویش‪)۱۳۸۲ ،‬‬ ‫احمدرضا درویش در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬در حالی ساخت دوئل‬ ‫را اغاز کرد که پیش تر در «کیمیا» و «س��رزمین خورشید»‬ ‫س��اخت اثار س��ینمایی در حوزه دفاع مقدس با پروداکشن‬ ‫عظی��م را به خوبی ش��ناخته ب��ود‪ .‬از این رو وقتی به س��راغ‬ ‫«دوئل» رفت‪ ،‬فیلم پرهزینه ای ساخت که برای نخستین بار‬ ‫از سیس��تم صدای دالبی در س��ینمای جنگ بهره می برد و‬ ‫صحنه های��ی را خل��ق کرد که ت��ا ان موقع (و حتی تا امروز)‬ ‫ویالیی ها (منیر قیدی)‬ ‫‹ ‹اخراجی ها (مسعود ده نمکی‪ ،‬دهه‪)۸۰‬‬ ‫نخس��تین فیلم دفاع مق��دس و دومین اث��ر پس از فیلم‬ ‫«اتش بس» که توانس��ت رک��ورد میلیاردی را قاطعانه از ان‬ ‫خود کند‪« .‬اخراجی ها»‪ ،‬نخس��تین ساخته مسعود ده نمکی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای مخاطبان س��ینما تازگی داش��ت‪ .‬فیل��م در زمان خود‬ ‫به عنوان گران ترین فیلم س��ینمای ایران توانس��ت فروشی‬ ‫معادل ‪۹۷۰‬میلیون تومان فروش داش��ته باش��د و در میان‬ ‫اثار س��ینمایی‪ ،‬جایگاه مناسبی را کسب کرد‪ .‬فروش خوب‬ ‫فیلم های س��ینمایی پالک در سال‪ ،۱۳۷۰‬پوتین و عملیات‬ ‫کرکوک در سال‪ ،۱۳۷۱‬از کرخه تا راین در سال‪ ،۱۳۷۲‬پرواز‬ ‫از اردوگاه و حمله به اچ‪ ۳‬در سال‪ ،۱۳۷۴‬پاتک و لیلی با من‬ ‫اس��ت در سال‪ ،۱۳۷۵‬شیدا در س��ال‪ ۱۳۷۸‬و نسل سوخته‬ ‫در س��ال‪ ،۱۳۷۹‬از فیلم ه��ای پرفروش در عرصه س��ینمای‬ ‫دف��اع مقدس در دهه ‪ ۷۰‬بودند‪ .‬دهه ‪ 90‬را باید دهه نس��ل‬ ‫جنگ دانس��ت‪ ،‬بچه هایی که در زمان جنگ کودکی کردند‬ ‫امروز هرکدام دهه س��وم یا چهارم زندگی ش��ان را پشت سر‬ ‫می گذارند و با نگاهی دیگر وارد این عرصه ش��ده اند‪ .‬در دهه‬ ‫‪ 90‬نس��ل بیشتری از فیلمس��ازان زن وارد این عرصه شدند‬ ‫و ن��گاه زنانه و متفاوت ش��ان را به س��ینما تزریق کردند‪ .‬در‬ ‫ای��ن دهه دیگر اث��ری از اثار جنگی کم��ال تبریزی‪ ،‬جمال‬ ‫شورجه‪ ،‬رسول مالقلی پور و بسیاری دیگر از فیلمسازان دیده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در این دوره بیش��ترین اثاری که در حوزه جنگ‬ ‫و دفاع مقدس مورد توجه واقع ش��دند‪ ،‬اثار زنان فیلمس��از‬ ‫بود‪« .‬ش��یار ‪ »143‬نرگس ابی��ار‪« ،‬ویالیی ها» منیرقیدی و‬ ‫«دریاچه ماهی» مریم دوس��تی از اثاری هس��تند که با نگاه‬ ‫زنانه به جنگ پرداخته اند‪ .‬در این دهه‪ ،‬بیشتر اثار به مفقودان‬ ‫و جاویداالثرها می پردازد و ایده اصلی فیلم ها نگاهی است که‬ ‫به خانواده انها شده است‪ .‬این موضوع در فیلم های «ملکه»‬ ‫به کارگردانی محمد علی باشه اهنگر‪« ،‬بوسیدن روی ماه» و‬ ‫نیز فیلم «شیار ‪ »143‬هویداست‪ .‬در واقع صحنه های جنگی‬ ‫در این فیلم ها کمتر دیده می شود و بیشتر حواشی جنگ به‬ ‫تصویر در امده اس��ت؛ اتفاقی که ابتدا حاتمی کیا با فیلم «از‬ ‫کرخه تا راین» یا «بوی پیراهن یوسف» رقم زد‪ ،‬حاال تکامل‬ ‫یافته است و رنگی دیگر به خود گرفته است‪ .‬سینمای دفاع‬ ‫مقدس در سال های اخیر با تجربه های جدید‪ ،‬نگاهی تاریخی‬ ‫به مقوله دفاع ‪۸‬ساله فرزندان ایران در مقابل رژیم بعثی عراق‬ ‫دارد‪ .‬هرچن��د نزدی��ک به ‪ ۴‬دهه از اغازجنگ تحمیلی ایران‬ ‫و عراق می گذرد اما همچنان این ژانر در س��ینما مورد توجه‬ ‫اس��ت و با هوشیاری و تیزبینی فیلمس��ازان می تواند حرف‬ ‫تازه ای برای گفتن داشته باشد و نسل های بعد از جنگ را با‬ ‫رشادت ها و دالوری های این مرز و بوم اشنا کند‪.‬‬ ‫سینمای دفاع‬ ‫مقدس در‬ ‫سال های اخیر‬ ‫با تجربه های‬ ‫جدید‪ ،‬نگاهی‬ ‫تاریخی به مقوله‬ ‫دفاع ‪۸‬ساله‬ ‫فرزندان ایران‬ ‫در مقابل رژیم‬ ‫بعثی عراق‬ ‫دارد‪ .‬هرچند‬ ‫نزدیک به ‪ ۴‬دهه‬ ‫از اغازجنگ‬ ‫تحمیلی ایران و‬ ‫عراق می گذرد‬ ‫اما همچنان این‬ ‫ژانر در سینما‬ ‫مورد توجه است‬ ‫و با هوشیاری‬ ‫و تیزبینی‬ ‫فیلمسازان‬ ‫می تواند‬ ‫حرف تازه ای‬ ‫برای گفتن‬ ‫داشته باشد‬ ‫دومین شماره از کتاب صندوق های سرمایه گذاری منتشر شد‬ ‫همه اطالعات صندوق های سرمایه گذاری در یک کتاب‬ ‫«کت��اب صندوق ه��ای س��رمایه گذاری»‪ ،‬دائره المع��ارف‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری در ایران اس��ت‪ .‬این کتاب ضمن‬ ‫بی��ان مفاهی��م و ان��واع صندوق ها‪ ،‬وضعیت و عملک��رد انها را‬ ‫توضیح می دهد و برترین صندوق های س��رمایه گذاری کش��ور‬ ‫را معرف��ی می کند‪ .‬صندوق های س��رمایه گذاری‪ ،‬مهم ترین و‬ ‫مطمئن ترین مس��یر ارتباطی افراد و خانواده ها با بازار سرمایه‬ ‫هستند‪ .‬بستری که افراد می توانند بدون نیاز به دانش تخصصی‬ ‫و صرف زمان زیاد‪ ،‬ضمن برخورداری از سود مطمئن و باال‪ ،‬در‬ ‫صنایع گوناگون کش��ور سرمایه گذاری کنند و رونق و پیشرفت‬ ‫کشور را به ارمغان اورند‪ .‬کتاب صندوق های سرمایه گذاری که‬ ‫در ‪ ۲۰۰‬صفح��ه رنگی‪ ،‬با بیش از ‪ ۶۰۰‬جدول و نمودار‪ ،‬دنیای‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری را به تصویر کش��یده‪ ،‬در ‪ ۶‬بخش‬ ‫تنظیم شده است‪ .‬بخش نخست کتاب‪ ،‬به یادداشت های دکتر‬ ‫علی رحمانی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین ش��رکت بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران و دکتر محمد قس��یم عثمانی‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی اختص��اص دارد‪ .‬در بخش دوم‪ ،‬ش��اخص های کالن‬ ‫اقتصادی و بازار س��رمایه ایران مورد بررس��ی قرار می گیرد‪ .‬در‬ ‫فصل سوم و چهارم‪ ،‬مفاهیم صندوق های سرمایه گذاری و انواع‬ ‫این صندوق ها در کش��ور ایران‪ ،‬بیان و عملکرد این صندوق ها‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تشریح می ش��ود‪ .‬فصل پنجم کتاب‪ ،‬اطالعات‬ ‫تفکیک��ی هر یک از انواع صندوق ه��ا را بیان می کند‪ .‬در فصل‬ ‫پایانی کتاب‪ ،‬برترین صندوق های س��رمایه گذاری سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫معرف��ی می ش��وند و به ص��ورت تفصیلی‪ ،‬مورد بررس��ی قرار‬ ‫می گیرن��د‪ .‬این کتاب‪ ،‬به همت ش��رکت دانش بنیان پردازش‬ ‫اطالعات مالی پارت بر اس��اس داده های س��امانه رس��ام تهیه‬ ‫و تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬برای تهی��ه کتاب می توانید با ش��ماره‬ ‫‪ ۷۴۳۱۸۰۰۰‬یا کانال تلگرام��ی ‪ @rasam_admin‬ارتباط‬ ‫برقرار کنید‪.‬‬ ‫رضا صائمی‬ ‫منتقد سینما و تلویزیون‬ ‫صداوسیما خرده می گیرد که در رسانه های‬ ‫غرب‪ ،‬نظ��ام س��رمایه داری و صاحبان اگهی‬ ‫همه چیز را تعیی��ن می کنند اما در عمل در‬ ‫تلویزیون ایران هم ای��ن صاحبان اگهی تنها‬ ‫حامی مالی نیس��تند بلکه به تدریج به عنوان‬ ‫تعیین کننده محتوا تاثیرگذار شده اند‪.‬‬ ‫بسیاری از تهیه کننده ها شاکی هستند که‬ ‫اسپانسرها بیش از حد به تولید محتوا و تغییر‬ ‫س��اختارها وارد شده‪ ،‬خودشان مجری تعیین‬ ‫می کنن��د‪ ،‬مهمان می اورن��د و به نام حمایت‬ ‫مالی در تولید محتوا ورود می کنند که نشان‬ ‫می دهد حضور اسپانسرها در تلویزیون تغییر‬ ‫ماهیت داده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه بهره گی��ری از اسپانس��ر ی��ک‬ ‫نوع اجبار ش��ده و ب��ا قرارداد با اسپانس��ر‪ ،‬او‬ ‫اختیارات��ی پی��دا می کند که مث��ل باج دادن‬ ‫است‪ .‬مشکالت مالی‪ ،‬کاربری صداوسیما را به‬ ‫رویکرد شبکه های خصوصی تبدیل کرده که‬ ‫نظارتی بر انها نیست‪ .‬درحال حاضر محتوایی‬ ‫تولی��د می ش��ود که ب��رای مخاطب نیس��ت‬ ‫یعن��ی این محتوا به ن��ام تلویزیون اما به کام‬ ‫اسپانسرهاست و به نوعی تبدیل تلویزیون به‬ ‫شبکه های خصوصی است‪ ،‬ان هم بدون اینکه‬ ‫اسپانسرها پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق به ض��رر تلویزیون اس��ت چون‬ ‫مجب��ور اس��ت محت��وا را به نفع اسپانس��رها‬ ‫تعیین کند و به این ترتیب برنامه س��ازانی که‬ ‫معتقدند برنامه سازی موضوعی حرفه ای است‬ ‫دیگر نقشی در طراحی صحنه‪ ،‬بستن ایتم ها‪،‬‬ ‫دعوت از مهمان و‪ ...‬ندارند‪ .‬اکنون هم بسیاری‬ ‫از تهیه کنندگان گالیه می کنند که اس��تقالل‬ ‫حرف��ه ای انها در ح��ال از بین رفتن اس��ت‪.‬‬ ‫صاحبان اگهی‪ ،‬رویکرد فرهنگی الزم را ندارند‬ ‫و ب��ه این ترتیب با ورود تدریجی به برنامه ها‪،‬‬ ‫اگاهی زدایی می کنند‪ .‬ما اسپانسر را به عنوان‬ ‫یک بن��گاه اقتصادی تعری��ف می کنیم و اگر‬ ‫تلویزیون بزرگ ترین نهاد رس��انه ای فرهنگی‬ ‫کش��ور باش��د‪ ،‬این بزرگ ترین نهاد فرهنگی‪،‬‬ ‫به یک بنگاه اقتصادی وابس��ته شده است که‬ ‫هیچ دغدغه فرهنگی ندارد‪ .‬این اتفاق سال ها‬ ‫پیش در س��ینما هم رخ داد و سرمایه گذاران‬ ‫وقتی در فرایند مالی فیلم ش��رکت می کردند‬ ‫در انتخ��اب نق��ش برای اش��نایان خ��ود نیز‬ ‫تاثیرگ��ذار بودن��د‪ .‬در تلویزی��ون هم حضور‬ ‫اسپانس��رها به نوعی اس��ت که به سوداوری‬ ‫و منفعت انها منجر می ش��ود و انها متولیان‬ ‫اگاهی مردم خواهند ش��د‪ .‬انها در تلویزیون‬ ‫ن��ه تنها از اش��نایان خود اس��تفاده می کنند‬ ‫بلکه حتی گاهی فیلمبردار‪ ،‬صدابردار و دیگر‬ ‫عوامل را هم از بیرون از صنف عوامل حرفه ای‬ ‫تلویزیون انتخاب می کنند و گاهی می شنویم‬ ‫عوام��ل تلویزیون و حتی تهیه کنندگان گالیه‬ ‫می کنند که بیکار شده اند و اگر تهیه کنندگان‬ ‫هم مش��غول به کار باش��ند بیشتر به مدیران‬ ‫اجرایی تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫درگذشت پرویز تاییدی‬ ‫در ‪ ۸۱‬سالگی‬ ‫پروی��ز تایی��دی‪،‬‬ ‫مترجم و پیشکس��وت‬ ‫تئات��ر‪ ،‬س��ینما ب��ر اثر‬ ‫ایس��ت قلب��ی در ‪۸۱‬‬ ‫س��الگی درگذشت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬هدیه‬ ‫نوربخش ـ خواهرزاده‬ ‫ای��ن هنرمند ـ با تایید این خبر گفت‪ :‬صبح ش��نبه‬ ‫‪ ۳۱‬ش��هریور‪ ،‬پروی��ز تاییدی در من��زل خواهرش‬ ‫درگذش��ت‪ .‬او با بیان اینکه مرحوم تاییدی پیش از‬ ‫نارسایی قلبی؛ دیابت هم داشته است‪ ،‬درباره زمان‬ ‫تش��ییع پیکر این کارگردان‪ ،‬نویس��نده و مترجم‬ ‫افزود‪ :‬تالش می کنیم روز دوشنبه ‪ ۲‬مهر ماه‪ ،‬ایین‬ ‫تش��ییع از مقابل خانه س��ینما انجام شود‪ .‬تاییدی‬ ‫ک��ه متولد س��ال ‪ ۱۳۱۶‬بود‪ ،‬اثار نمایش��ی زیادی‬ ‫را ترجمه کرده و جزو نخس��تین کس��انی شناخته‬ ‫می ش��ود که تئاتر را در تلویزیون به شکل تله تئاتر‬ ‫و فیلم تئات��ر راه انداخت‪ .‬او که س��اخت فیلم هایی‬ ‫همچون «اخرین مهل��ت» و «حمله خرچنگ ها»‬ ‫را در کارنام��ه خود دارد‪ ،‬از نخس��تین مترجمان و‬ ‫مدرس��ان بازیگ��ری اکادمیک در تئاتر به ش��مار‬ ‫می رفت و با ترجمه «نظریه های استانیسالوسکی»‬ ‫در حوزه بازیگری نقش مهمی در این باره داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬مرحوم تاییدی از کارمندان تلویزیون ایران‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در تم��ام جهان‪ ،‬مبارزه و دف��اع از مرزهای میهن‪ ،‬یکی از‬ ‫س��وژه های بسیار داغ س��ینماگران است‪ .‬در این سال ها اثار‬ ‫بس��یاری از س��ینماگران مطرح به ثبت رس��یده که اقدام به‬ ‫س��اخت و بازنمایی این رش��ادت ها کرده اند‪ .‬در تقویم ایران‬ ‫نیز ‪ 31‬ش��هریور تا ‪ 7‬مهر را هفته دفاع مقدس نامیده اند‪ .‬در‬ ‫‪ ۸‬سال جنگ ایران و عراق‪ ،‬رشادت ها و شهادت های جوانان‬ ‫ایران توجه جهانیان را به خود جلب کرد؛ جوانانی که دست‬ ‫خالی از مرزهای میهن و ناموس وطن دفاع کردند و از جان‬ ‫و دل برای ان مایه گذاشتند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬س��ینمای دف��اع مق��دس را نباید با‬ ‫س��ینمای جنگ یکسان دانست‪ .‬سینمای جنگ‪ ،‬ملزومات‪،‬‬ ‫س��اختارها و قالب ه��ای ویژه خودش را دارد که س��ینمای‬ ‫ش��کل گرفته با عنوان سینمای دفاع مقدس هیچ یک از انها‬ ‫را نمی پذیرد‪ .‬س��ینمای دف��اع مقدس را می توان منحصر به‬ ‫جنگ تحمیلی ایران و عراق دانس��ت چراکه سینمای شکل‬ ‫گرفت��ه پیرامون مس��ئله دف��اع مقدس‪ ،‬برگرفت��ه از همین‬ ‫واقعیت جنگ تحمیلی است‪.‬‬ ‫اغاز ژانر س��ینمای دفاع مقدس به پ��س از انقالب و اغاز‬ ‫جنگ ایران و عراق برمی گردد‪ .‬پیش از انقالب تعداد اندکی‬ ‫فیلم جنگی س��اخته ش��د که در تحلیل منتقدان سینمایی‬ ‫چندان جدی گرفته نمی ش��وند‪ .‬اصوال سینمای جنگ پیش‬ ‫از انق�لاب ب��ه عنوان یک گونه یا ژانر س��ینمایی ش��ناخته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬پس از انق�لاب با وقوع جن��گ تحمیلی ایران و‬ ‫عراق‪ ،‬س��ینماگران به ویژه سینماگران نسل جوان و جنگ‪،‬‬ ‫ب��ه دالیلی ازجمله تبلیغ و تهییج مردم برای مش��ارکت در‬ ‫جبهه‪ ،‬کمک به رزمندگان و ادای دین نس��بت به همرزمان‬ ‫خود‪ ،‬جنگ را به عنوان یک موضوع اجتماعی نگاه کرده و به‬ ‫ان پرداختند‪ .‬به همین دلیل غالب کارگردانان و سینماگران‬ ‫عرصه سینمای جنگ و دفاع مقدس‪ ،‬جوانان متاثر از انقالب‬ ‫و تجربه کنندگان جنگ بودند‪.‬‬ ‫البته از نسل سینماگران پیش از انقالب هم کسانی بودند‬ ‫که در اثارش��ان می توان س��راغی از سینمای جنگ گرفت‪.‬‬ ‫از ان جمله س��اموئل خاچیکی��ان (عقاب ها)‪ ،‬بهرام بیضایی‬ ‫(باش��و غریبه کوچک) و مسعود کیمیایی (گروهبان‪ ،‬دندان‬ ‫مار)‪ .‬اما سینماگران برجسته جنگ که به شکل حرفه ای به‬ ‫مقوله جنگ و حاش��یه جنگ در سینما پرداخته اند‪ ،‬همگی‬ ‫از نس��ل انقالب و جنگ هس��تند که اکنون دوره میانس��الی‬ ‫خود را پشت سر می گذارند‪ .‬نماد سینمای ملی و فیلمسازی‬ ‫ایران��ی و وجود نماد و نش��انه های هوی��ت ملی‪ -‬مذهبی در‬ ‫ژانر دفاع مقدس‪ ،‬بسیار واضح تر و نمایان تر از دیگر ژانرهای‬ ‫کار ش��ده در سینمای ایران‪ ،‬نقطه اغاز شکل گیری و شروع‬ ‫خالقیت نسل جدید و جوان فیلمساز بعد از انقالب اسالمی‬ ‫و نقطه اشتراک نظام جمهوری اسالمی و فیلمسازان پیش از‬ ‫انقالب برای پرداختن به موضوع دفاع مقدس به عنوان فیلم‬ ‫سینمایی در همین ژانر و اثار سینمای دفاع مقدس است‪.‬‬ ‫در این سال ها البته فیلم های بسیاری درباره جنگ ساخته‬ ‫ش��دند و سینمای ایران در این عرصه‪ ،‬اواخر دهه‪ ۶۰‬و اوایل‬ ‫دهه‪ ۷۰‬دوران درخش��انی را پشت س��ر گذاشت و فیلم های‬ ‫به نس��بت موفقی در این ژانر س��اخته شدند‪ .‬فیلم عقاب ها و‬ ‫کانی مانگا در دهه‪ ،۶۰‬اژانس شیش��ه ای و لیلی با من اس��ت‬ ‫در ده��ه‪ ۷۰‬و س��ه گانه اخراجی ه��ای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و ‪ ۳‬در دهه‪۸۰‬‬ ‫پرفروش تری��ن فیلم های س��ینمای دفاع مقدس در کش��ور‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬ ‫تولید ‪ ‬‬ ‫کتاب های‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مه��دی فی��روزان در تحلیل وضعیت نش��ر گفت‪:‬‬ ‫ناش��رانی ک��ه نش��ر را به عن��وان تنه��ا ش��غل خود‬ ‫پذیرفته ان��د‪ ،‬بی تردید به فک��ر راه حل هایی خواهند‬ ‫افتاد‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬فیروزان؛ مدیرعامل موسس��ه‬ ‫ش��هر کتاب درباره وضعیت نشر کتاب در ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫سال بیان کرد‪ :‬در شرایط کنونی که اوضاع اقتصادی‬ ‫دچار تشنج های بسیاری شده‪ ،‬صنف نشر‪ ،‬مانند دیگر‬ ‫صنوف دچار مشکالتی است‪ .‬هرچند موضوع کتاب‪،‬‬ ‫معرف��ت عل��م و تولید و عرضه معرفت و علم اس��ت‬ ‫اما با س��ایر صنوف متفاوت نیس��ت‪ .‬بنابراین فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه باید به دلیل ماهی��ت این فعالیت به فکر‬ ‫نواوری های جدید باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬معتقدم در ‪ ۲‬یا‬ ‫‪ ۳‬ماه اینده‪ ،‬شاهد کاهش تعداد عنوان و افزایش نرخ‬ ‫کتاب خواهیم بود و تا ‪ ۳‬ماه اخر س��ال‪ ،‬ناشرانی که‬ ‫نشر را به عنوان تنها شغل خود پذیرفته اند‬ ‫بی تردی��د به فک��ر راه حل های��ی خواهند‬ ‫افت��اد چراکه نیاز‪ ،‬مادر ن��واوری و اختیار‬ ‫اس��ت؛ هر چند پیش بین��ی مجموع این‬ ‫راه حل ها امکان پذیر نیست‪ .‬فیروزان ادامه‬ ‫داد‪ :‬صنف نشر تعطیل نمی شود چراکه با‬ ‫معرفت بشری سروکار دارد‪ .‬شاید در این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬تعدادی از ناش��ران فعالیت خود را متوقف‬ ‫کنن��د‪ ،‬کتاب گران ش��ود و تقاض��ا کاهش پیدا کند‬ ‫اما چنانچه گفتم در این ش��رایط‪ ،‬نواوری هایی اتفاق‬ ‫می افتد و جریان انتقال اطالعات‪ ،‬معرفت و معلومات‬ ‫تعطیل نخواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل موسسه شهر کتاب‬ ‫درباره مصادیق نواوری در شرایط بحرانی نشر کتاب‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از نواوری ها‪ ،‬توج��ه به تولید کتاب های‬ ‫الکترونیکی اس��ت‪ .‬به نظر من‪ ،‬تولید این‬ ‫کتاب ها رش��د خواهد کرد و بس��یاری از‬ ‫کتاب ه��ا در قال��ب الکترونیکی منتش��ر‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬همچنین شمار کتاب هایی‬ ‫که با حمایت دولتی منتش��ر می ش��دند‪،‬‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫فیروزان ادامه داد‪ :‬البته انتخاب ش��یوه‬ ‫متف��اوت تولید کتاب و حرکت به س��مت کتاب های‬ ‫الکترونیکی به این معنا نیست که عمر کتاب کاغذی‬ ‫به پایان می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحران فعلی نشر کشور ما در سایر نقاط‬ ‫دنیا نیز تجربه شده و حتی با اتفاق های اخیر‪ ،‬کتاب‬ ‫همچنان در دنیا از ایران گران تر است اما درحالی که‬ ‫گران��ی برای خری��داران کتاب در دنیا عادی ش��ده‪،‬‬ ‫ایرانی ها هنوز ب��ه ان عادت نکرده اند‪ .‬مخاطبانی که‬ ‫در شرایط فعلی کتاب نمی خرند‪ ،‬در اینده ‪-‬یعنی ‪۶‬‬ ‫ماه نخس��ت سال اینده‪ -‬به خرید کتاب رو می اورند‪.‬‬ ‫ناشران نیز راه حل های جدیدی را به کار می برند‪.‬‬ ‫فیروزان درباره وضعیت تعیین نرخ کتاب در نیمه‬ ‫دوم امس��ال بی��ان کرد‪ :‬نرخ کتاب گران می ش��ود و‬ ‫ناشرانی که قصد ماندن دارند‪ ،‬می مانند و فعالیت خود‬ ‫را ادامه می دهند‪ .‬وی درب��اره توان مالی بکارگیری‬ ‫نواوری در نش��ر بیان کرد‪ :‬ب��رای ارائه نواوری‪ ،‬توان‬ ‫مال��ی را پیدا می کنند‪ .‬جریان تاریخ اقتصاد‪ ،‬نش��ان‬ ‫داده که در ش��رایط بحرانی‪ ،‬کسانی ماندگار شده اند‬ ‫که نواوری داش��ته اند‪ .‬جریان نش��ر نیز که با معرفت‬ ‫بشری سروکار دارد تعطیل نمی شود‪ ،‬بلکه شیوه های‬ ‫دیگری را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫اسپانسرها‬ ‫تلویزیون و‬ ‫بنگاه اقتصادی‬ ‫دوشنبه‬ ‫صدای ایران؛ پاره ای از خاک وطن‬ ‫‪ 2‬مهر ‪ 14 - 1397‬محرم ‪ 24 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1145‬پیاپی ‪2463‬‬ ‫یادبود‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫ی است که «پاره ای‬ ‫اول مهر زادروز کس�� ‬ ‫از خ��اک وطن» می نامندش؛ مردی که از‬ ‫سال ‪ ۵۲‬تاکنون بازتاب وقایع تاریخ معاصر‬ ‫ایران اس��ت؛ اس��تاد محمدرضا شجریان‪.‬‬ ‫ربن��ا در تابس��تان ‪ ۵۸‬در ح��ال تمرین با‬ ‫ش��اگردانش برای ارائه ب��ه تلویزیون وقت‬ ‫ضبط می شد و قرار بود که صدای شاگردان‬ ‫منتشر شود که دست اندرکاران بی اذن و اطالعش صدای اصلی یعنی‬ ‫صدای استاد را منتشر می کنند و این ربنا تا هنوز و همیشه در دل و‬ ‫جان ایرانیان خانه می کند و تصنیف مرغ سحر‪ ،‬سروده ملک الشعرای‬ ‫بهار از س��اخته های مرتضی نی داوود در دس��تگاه ماهور که پیش از‬ ‫شجریان ضرابی‪ ،‬وزیری و‪ ...‬ان را خوانده اند اما ایرانیان این تصنیف را‬ ‫با صدای او می شناسند و سال ها در همه اجراها و کنسرت ها مشتاقانه‬ ‫ان را طل��ب می کنن��د‪ .‬خود او درباره عل��ت ارتباط مردم با این دو اثر‬ ‫ک��ه دیگر جزئی از فرهنگ و میراث ملی ایران ش��ده می گوید‪« :‬مرغ‬ ‫س��حر صدای اعتراض مردم ماس��ت از جور زمانه که در گوش تاریخ‬ ‫جاری اس��ت مردم��ی که همواره به ظلم ظال��م و جور صیاد معترض‬ ‫بوده اند‪ ».‬استاد شجریان اینک جایی ایستاده که نه تنها یک خواننده‬ ‫که موس��یقیدان نماینده فرهنگ و هنر ایران معاصر به شمار می رود‪.‬‬ ‫س��رزمین هنرخیز ایران اوای خوش کم نش��نیده اما دشوار است که‬ ‫کسی اینچنین عصاره همه جریان های جدی اوازی موسیقی ما باشد؛‬ ‫از دوام��ی و ظل��ی و اقب��ال و مهرتاش و عبادی و بن��ان و قمر و تاج و‬ ‫برومند و ش��هناز و دادبه و طاهرزاده و پایور اموخت‪ ،‬اما هیچ یک از‬ ‫انان نیست‪ .‬او عصاره همه انهاست‪.‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بهم�ن مش�فقی‪ :‬اول مهر فرا رس��ید‪ .‬هنوز هم خ��ود را ان طفل‬ ‫گریزپایی می دانم که با زمزمه محبت معلم‪ ،‬بی صبرانه و شادمانه قدم‬ ‫به مدرس��ه می گذارد‪ .‬نسل من نسل «اتوهای زغالی» است؛ بنابراین‬ ‫خ��وب می توانی��د تصورکنید که برای اتو ک��ردن لباس ان هم صبح‬ ‫روزهای رفتن به مدرس��ه‪ ،‬خانواده ها چقدر زحمت می کش��یدند تا‬ ‫شلوار بچه محصل های شان اتو شده و خط شلوارشان مشخص باشد‪.‬‬ ‫خیلی از بچه محصل ها زحمت مادرها را در این زمینه کم و شلوارشان‬ ‫را ش��ب با تدبیر و ترتیب خاص زیرتشک شان پهن می کردند و صبح‬ ‫روز بعد واقعا اتوش��ده برای پوش��یدن اماده می شد! هنوز ان سال ها‬ ‫که از ش��وق رفتن به مدرس��ه در نخس��تین روز اغاز سال تحصیلی‪،‬‬ ‫کیف و کفش و مداد و دفتر تازه خود را ش��ب موقع خواب‪ ،‬ش��ادمانه‬ ‫باالی س��ر یا کنار رختخواب مان می گذاش��تیم از جلوی چش��م های‬ ‫م��ن به قول فرانس��وی ها «دفیله» رژه می رود‪ .‬بی جهت نیس��ت که‬ ‫می گویم هر س��ال در ماه مهر ش��ادمانه‪ ،‬ققنوس وار زنده می ش��وم!‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۲۸‬شمسی (‪ 69‬س��ال پیش) من دانش اموز دبستان بودم‬ ‫و برادرم دانش اموز دبیرس��تان بود‪ .‬هر کدام در اتاق مان یک طاقچه‬ ‫داشتیم که کتاب و دفتر و لوازم مدرسه را در ان چیده بودیم‪ .‬برادرم‬ ‫اس��تعداد عجیبی در فراگرفتن زبان فرانس��ه داشت و با یک دوست‬ ‫هم مدرس��ه ای اش شادروان ابوذر صداقت مراودات کتاب و جزوه های‬ ‫گوناگون داشت‪ .‬خانه او در محله کاروانسرا و خانه ما در محله تکیه بر‬ ‫بود‪ ،‬به همین جهت اغلب نقش نامه رس��ان و رابط را بازی می کردم‪.‬‬ ‫در همی��ن رفت وامده��ا با کتاب هایی که رد و بدل می کردند اش��نا‬ ‫شدم‪ .‬رسم نبود که بدون اجازه به کتاب برادر دست بزنم‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل وقتی این اجازه را می یافتم خوش��حال می شدم‪ .‬روزی نگاه من‬ ‫در طاقچه لوازم مدرسه برادرم به یک کتاب کوچک اما قطور افتاد و‬ ‫دلم می خواس��ت ان را ورق بزنم‪ .‬کتاب مانند یک مکعب بود؛ حدود‬ ‫‪ 10‬س��انت طول و عرض و ارتفاع داش��ت و پشت جلدش نوشته شده‬ ‫بود‪ :‬فرهنگ فرانس��ه به فارسی (اگر اشتباه نکنم خیام نام داشت)‪ .‬با‬ ‫ن را برداش��تم و با ش��وق فراوان ورق زدم‪ .‬بعد کتاب های‬ ‫اجازه برادر ا ‬ ‫دیگر را هم همین طور؛ اما معروف ترین فرهنگ فرانس��ه به فارس��ی‪،‬‬ ‫فرهنگ گلستانی بود‪.‬‬ ‫چندی گذشت و در ایران انتشار کتاب های معروف مجموعه «چه‬ ‫می دانم» اغاز شد و برادرم ابتدا چند شماره از ان را خرید و من حق‬ ‫داش��تم ان را به ترتیب بچینم! بعد از چندی برادرم متوجه ش��د که‬ ‫اصل فرانسوی انها در تهران یافت می شود‪ .‬او فقط متن فرانسوی اش‬ ‫را می خرید و می خواند و من متن فارسی اش را!‬ ‫دو کتابفروش��ی در تهران بودند که کتاب ها و نشریه های فرانسوی‬ ‫را می اوردند؛ یکی در خیابان نادری به نام کتابفروش��ی «هاش��ت»‬ ‫و دیگ��ری در خیاب��ان جن��ب س��فارت انگلیس به نام کتابفروش��ی‬ ‫«اکادمی»‪ .‬این کتابفروش��ی فقط غروب ها از س��اعت ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬باز بود و‬ ‫همین اطالعیه خیلی از مراجعان را از سرگردانی نجات می داد و نشان‬ ‫از فرهنگ صاحب کتابفروشی داشت که برای وقت مردم ارزش قائل‬ ‫بود تا مردم را سرگردان نکند‪ .‬من سال ها به خیلی از صاحبان حرف‪،‬‬ ‫بکارگیری این حرکت ساده اما مفید را گوشزد کردم‪.‬‬ ‫مجله فرانس��وی ‪ Noire et Blanche‬که بعدها دکتر بهزادی با‬ ‫تغییر جای کلمات‪ ،‬مجله سپید و سیاه را در ایران دایر کرد و نشریه‬ ‫«پاری ماچ» ازنشریه هایی بودند که در منزل ما راه داشتند‪ .‬به تدریج‬ ‫که حجم کتاب ها ونشریه ها زیاد می شد تصمیم گرفتیم برای کتاب ها‬ ‫یک قفسه با چند طبقه گنجایش درست کنیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه در ان روزها نجاری به نام «ا غالم» از محله غریب اباد‬ ‫کارهای نجاری منزل ما را انجام می داد‪ .‬ش��اگردی داش��ت که به او‬ ‫«لواش��ی» می گفتند‪ .‬ان زمان به فکرم نرس��یده بود که وجه تسمیه‬ ‫این لقب را جست وجو کنم‪ .‬در غیاب شان با ابزاری که می گذاشتند‬ ‫شروع کردیم به درست کردن یک قفسه کتاب با گنجایش ‪ 4‬طبقه و‬ ‫با خوشحالی کتاب ها را در ان چیدیم‪ .‬مدتی گذشت و تعداد کتاب ها‬ ‫روز به روز زیادتر می شد‪ .‬زیر خانه ما مغازه مبل فروشی مرحوم مسرور‬ ‫خسروی بود‪ .‬از رابطه مالک و مستاجری استفاده کردیم و یک قفسه‬ ‫کتاب بزرگ که الک الکل هم به ان زده ش��ده بود برای ما س��اخت و‬ ‫ما را دوچندان خوش��حال کرد‪ .‬در این زمان ابوذر صداقت در تهران‬ ‫بود‪ .‬در یک سفر به الهیجان خواست ان قفسه پیشین را به او بدهیم‬ ‫و ای��ن کار را انج��ام دادیم‪ .‬در ان زم��ان او در تهران بود و در خیابان‬ ‫بوذرجمهری س��ه راه سیروس (هنور چهارراه نشده بود) جنب مطب‬ ‫دکتر فلک اسا می نشست‪ .‬روزی به دیدنش رفتیم؛ از هر دری سخنی‬ ‫گفته ش��د که با مزه ترینش سقوط ناگهانی قفسه کتابی که به او داده‬ ‫بودیم روی س��رش و زخمی شدنش و اسیب دیدن کتاب هایش بود‬ ‫که از شنیدنش کلی خندیدیم!‬ ‫اوج خری��دن کتاب و مجله ها زمانی بود که برای تحصیل به تهران‬ ‫رفته بودم‪ .‬روزها بعد از تعطیل ش��دن مدرس��ه و دور از چشم برادر و‬ ‫به بهانه های گوناگون از منزل ما در س��ه راه بوذرجمهری ش��اهپور با‬ ‫خط اتوبوس می رفتم چهارراه یوس��ف اباد نادری پیاده می ش��دم و از‬ ‫ضل��ع جنوب��ی خیابان مغازه ها را ورانداز و در مقابل بعضی مغازه های‬ ‫صفحه فروش��ی اهنگ ها را مجانی گ��وش می کردم و در راه وقتی به‬ ‫مغازه پیراشکی فروشی معروف خسروی می رسیدم‪ ،‬بی تابانه داخلش‬ ‫می ش��دم و ی��ک ع��دد پیراش��کی داغ و با کیفیت خ��وب نوش جان‬ ‫می کردم و سپس با انرژی بیشتر به مسیرم ادامه می دادم تا به چهارراه‬ ‫مخبرالدوله برس��م‪ .‬در انجا ابتدا س��ری به انتشارات نیل می زدم؛ بعد‬ ‫در ضلع جنوب ش��رقی میدان به کتابخانه معروف ابن س��ینا می رفتم‬ ‫و بع��د از اول خیاب��ان ش��اه اباد (ضلع جنوبی ان) که محل اس��تقرار‬ ‫کتاب فروش��ی های گوناگون بود که بعدها همه شان به خیابان مقابل‬ ‫دانشگاه تهران نقل مکان پیدا کردند شروع می کردم به کتابفروشی ها‬ ‫س��رزدن و در اول میدان بهارس��تان برمی گش��تم به ظلعی که یکی‬ ‫از معروف ترین کتابفروشی ها یعنی «کتابفروشی صفی علیشاه» قرار‬ ‫داش��ت وبه ان سر می زدم‪ .‬بعد از ضلع شمالی خیابان شاه اباد مسیر‬ ‫طی ش��ده را برمی گش��تم و به تنها کتابفروشی معروف این مسیر که‬ ‫کتابفروش��ی علمی ها بود هم س��ر می زدم و همین ط��ور تا چهارراه‬ ‫یوس��ف اباد‪-‬نادری می امدم و با س��وار ش��دن یک خط در ایستگاه‬ ‫نزدیک منزل پیاده می ش��دم‪ .‬اری! تک تک کتاب های کتابخانه ام با‬ ‫خاطرات فراوانی همراه است‪ .‬سفری به شهرهای گوناگون ایران نبود‬ ‫که من در ان کتابفروش��ی های ان ش��هرها را زیرورو نکرده باش��م‪.‬‬ ‫خوب یادم می اید در یک س��فر به ش��یراز در میان انبوه کتاب های‬ ‫یک کتابفروش��ی‪ ،‬کتابی پیدا کردم و س��ر چانه زدن برای خریدش‬ ‫کتابفروش به من گفت از این قیمتی که به تو گفتم پش��یمانم‪ .‬این‬ ‫کتاب بیش��تر از این می ارزد؛ به خدا من خودم هم نمی دانس��تم این‬ ‫کتاب در میان کتاب هایم هست‪ .‬تو از کجا این را پیدا کردی؟! خاطره‬ ‫بامزه دیگر وقتی بود که به جبهه جنگ حق علیه باطل به کرمانشاه‬ ‫رفت��ه ب��ودم و در ان لحظات بحرانی مرض رفتن به کتابفروش��ی مرا‬ ‫به یکی از کتابفروش��ی های ش��هر کش��اند که از قرار صاحبش ادم‬ ‫خیل��ی کم حوصله و عصبی بود‪ ،‬اصال به خریدار کتاب اجازه نمی داد‬ ‫وارد کتابفروش��ی اش ش��ود! و از انتهای کتابفروشی از مراجعه کننده‬ ‫می پرس��ید چه کتابی الزم دارد؟! از جمله از من پرس��ید‪ :‬چه کتابی‬ ‫می خواهی؟ گفتم کتاب‪« :‬کهنه سرباز» اثر سرهنگ نجاتی! از قرار از‬ ‫ثقل س��امعه هم برخوردار بود و بالفاصله گفت‪ :‬کهنه شلوار؟! نداریم‬ ‫حاجی! اینجا کتابفروشی است!‬ ‫یک��ی از ویژگی های من این اس��ت که موقع غذا خوردن قس��متی‬ ‫از بخش خوش��مزه اش را کنار بش��قاب می گذارم که ان را لقمه های‬ ‫اخ��ر ب��رای ق��ورت دادن ق��رار دهم! در ای��ن راس��تا الزم می بینم از‬ ‫کتابفروشی های نسل مان در شهر الهیجان‪ ،‬کتاب فروشی سعادتمند‬ ‫و کتابفروش��ی ازاد ه��م یاد کنم که از ان کتابفروش��ی ها کتاب های‬ ‫فراوان خریدم‪ .‬هنوز این جمله ای را که ش��ادروان حمزه س��عادتمند‬ ‫یک س��ال پیش از فوتش روزی در خیابان به پش��تم زد و تا برگش��تم‬ ‫دیدم با خنده و خوش��حالی گفت‪ :‬عاش��ق کتاب! چه کار می کنی؟! در‬ ‫گوشم طنین انداز است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫افزایش میانگین تراز صوت در ایام عزاداری‬ ‫یک کارش��ناس صوت ش��رکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای تهران ضمن تشریح وضعیت صوتی پایتخت‬ ‫در روزهای گذشته و همزمان با تاسوعا و عاشورای‬ ‫حس��ینی‪ ،‬از افزایش یک تا دو دسی بلی میانگین‬ ‫ت��راز صوت در ته��ران در روز نه��م و دهم محرم‬ ‫(تاسوعا و عاشورای حسینی) به دلیل حضور پرشور‬ ‫مردم در ایین عزاداری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬الهام کریمی‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫میانگین تراز صوت تهران در روزهای ‪۲۹ ،۲۸ ،۲۷‬‬ ‫و ‪ ۳۰‬شهریور که همزمان با ایام عزاداری و تاسوعا‬ ‫و عاش��ورای حس��ینی بود‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس نتایج‬ ‫ثبت ش��ده به وسیله ایس��تگاه های سنجش صوت‬ ‫شرکت کنترل کیفیت هوا‪ ،‬میانگین تراز صوت در‬ ‫روز چهارش��نبه (تاسوعای حسینی) از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬ظهر‪ ،‬باتوجه به حرکت دسته های عزاداری‬ ‫روند افزایش��ی داشته و به ترتیب ‪،۷۱.۸۴ ،۶۹.۴۶‬‬ ‫‪ ۷۱.۷۶‬و ‪ ۷۲.۵۴‬دسی بل بود‪ .‬شدت صوت در این‬ ‫روز نس��بت به روز پیش از ان سه شنبه (‪ 8‬محرم)‬ ‫حدود یک تا دو دسی بل افزایش را نشان داد‪.‬‬ ‫کریمی ادامه داد‪ :‬در روز چهارش��نبه (تاسوعای‬ ‫حسینی) از ساعت ‪ ۱۳‬به بعد میانگین تراز صوت‬ ‫در تهران روند کاهش��ی داشت و اوایل شب دوباره‬ ‫روند افزایش��ی یافت؛ تا جایی که در س��اعات ‪۲۳‬‬ ‫میانگین تراز صوت به ‪ ۷۴.۲۱‬دسی بل رسید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صوت ش��رکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای تهران درب��اره وضعیت صوتی تهران در روز‬ ‫عاشورای حسینی (‪ ۲۹‬ش��هریور) گفت‪ :‬میانگین‬ ‫تراز صوت پایتخت‪ ،‬در این روز از ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫تا ‪ ۱۳‬عصر روند افزایش��ی داشت و نسبت به روز‬ ‫پی��ش از ان افزایش��ی حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬دس��ی بلی را‬ ‫شاهد بودیم‪.‬‬ ‫گفتنی است در ساعت ‪ ۱۲‬روز عاشورا‪ ،‬میانگین‬ ‫تراز صوت به بیش��ترین میزان خود یعنی ‪77 .11‬‬ ‫دسی بلی رسید که نسبت به روز پیش ‪ ۶‬دسی بل‬ ‫و نس��بت به روز جمعه (‪ ۳۰‬ش��هریور) ‪ ۸‬دسی بل‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫کریمی با اش��اره به اینک��ه میانگین تراز صوتی‬ ‫در روز پنجش��نبه (‪ ۲۲‬ش��هریور) در دوره زمانی‬ ‫«روز» (از س��اعت ‪ ۷‬صبح تا س��اعت ‪۶۹.۷۹ )۲۲‬‬ ‫دس��ی بل و در بازه زمانی «شب» (از ساعت ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۷‬صبح) ‪ ۶۷.۳‬دس��ی بل بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫حضور پرش��ور مردم در ایین عزاداری تاس��وعا و‬ ‫عاش��ورای حس��ینی میانگین ت��راز صوتی تهران‬ ‫در روز چهارش��نبه (‪ ۲۸‬ش��هریور) در دوره زمانی‬ ‫روز ‪ ۷۰.۰۳‬دس��ی بل بود و در دوره زمانی شب به‬ ‫‪ ۶۸.۹۸‬دسی بل رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن در روز پنجش��نبه (‪ ۲۹‬ش��هریور)‬ ‫میانگین ت��راز صوت در دوره زمان��ی روز ‪۷۱.۴۱‬‬ ‫دس��ی بل و در دوره زمانی شـب ‪ ۶۸.۱۴‬دسی بل‬ ‫بود‪.‬‬ ‫محم�د فاضلی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانش�گاه‬ ‫ش�هید بهش�تی‪ :‬ترور و‬ ‫ریختن خ��ون بی گناهان‪،‬‬ ‫به هر بهانه ای‪ ،‬غیراخالقی‬ ‫و محک��وم اس��ت و بای��د‬ ‫چن��ان در برابر ان ایس��تاد که جای��ی برای هیچ‬ ‫توجیهی از جانب هیچ کسی باقی نماند‪ .‬رویکرد‬ ‫انه��ا که جهان را ب��ه خودی ه��ا و غیرخودی ها‬ ‫تقس��یم می کنند (از جمله بی بی سی فارسی) و‬ ‫حتی حاضر نیس��تند در ظاهر هم تروریسم علیه‬ ‫غیرخودی ها را محکوم کنند‪ ،‬غیرانسانی است و‬ ‫فقط بر دردها و زخم های کهنه بشری می افزاید‪.‬‬ ‫لحظ��ات تلخ و دردناکی مانن��د انچه در اهواز‬ ‫گذش��ت‪ ،‬عده ای را عصبانی کرده و برمی اشوبد؛‬ ‫اما هوش��یارانه به یاد داشته باشیم که در کاربرد‬ ‫واژه ها حساس باشیم‪ .‬تروریست ها ممکن است‬ ‫قومیت عرب داشته باشند‪ ،‬به عمد بر هویت عربی‬ ‫تاکید و بیانیه به زبان عربی صادر کنند‪ ،‬اما ما باید‬ ‫مواظب باش��یم که هموطنان عرب خوزستانی‪،‬‬ ‫پاره تن ایران هس��تند‪ ،‬ایرانیان صبوری که همه‬ ‫کاس��تی ها را تحمل کرده اند و انس��جام و بزرگی‬ ‫ای��ران را پاس داش��ته اند‪ .‬چنان رفت��ار کنیم که‬ ‫هموط��ن عرب ما هرگز نرنج��د؛ او امروز بیش از‬ ‫هر ایرانی دیگری داغدار است‪.‬‬ ‫خش��ونت‪ ،‬ت��رور‪ ،‬جدایی طلب��ی و هرگون��ه‬ ‫دمیدن بر مناقش��ات قومی‪ ،‬مذهبی یا منازعات‬ ‫منطقه ای‪ ،‬از جانب هر کس��ی که باش��د‪ ،‬دردی‬ ‫از درده��ای کش��ور و خاصه خوزس��تان درمان‬ ‫نمی کند‪ .‬خوزس��تان زخم خ��ورده نزدیک یک‬ ‫ده��ه جنگ و پ��س از ان ناکام��ی در بکارگیری‬ ‫عقالنیت کافی برای توسعه است‪.‬‬ ‫خوزستان زخم خورده فقدان امایش سرزمین‬ ‫مح��دود ب��ه ظرفیت های اب و خاک‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫نادرس��ت از منابع حیاتی اب و خاک‪ ،‬بی توجهی‬ ‫به محیط زیس��ت‪ ،‬ناکام��ی در ج��ای دادن این‬ ‫س��رزمین ثروتمن��د در چارچ��وب توس��عه ای‬ ‫درس��ت‪ ،‬فقدان سیاس��ت قومی کارامد و غفلت‬ ‫از پیامدهای ناگوار اش��تباه های توسعه ای برای‬ ‫نیروی انس��انی و امنیت انس��انی و اجتماعی در‬ ‫این اس��تان است‪ .‬ا نها که نش��انی جدایی طلبی‬ ‫می دهند و دس��ت به خش��ونت می زنند‪ ،‬انها که‬ ‫از ت��رور در هر ش��کل و به هر بهان��ه ای حمایت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬انها ک��ه اگاهان��ه و نااگاهانه بر اتش‬ ‫مناقش��ات قومی می دمند‪ ،‬درده��ای مردم این‬ ‫اس��تان را نمی کاهند‪ .‬این گروه ب��ه اندازه همان‬ ‫کس��انی اش��تباه می کنند که امنی��ت را فقط در‬ ‫شکل نظامی و انتظامی اش می بینند‪ .‬خوزستان‬ ‫گرچه امروز داغدار مردمانش ش��د و خدشه ای بر‬ ‫امنیت انتظامی ان وارد امد‪ ،‬اما راهکار کاس��تن‬ ‫از زخم های خوزستان و به تبع ان تقویت امنیت‬ ‫انتظام��ی این اس��تان‪ ،‬در نگاه��ی همه جانبه به‬ ‫امنیت نهفته است‪ .‬امنیت همه جانبه خوزستان‬ ‫فقط ب��ا عقالنیت و توس��عه امکان پذیر اس��ت‪.‬‬ ‫خوزستان وقتی امنیت همه جانبه خواهد داشت‬ ‫و ب��رای هر تروریس��تی محیط��ی ناامن خواهد‬ ‫بود ک��ه محیط زیس��ت‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬رواب��ط قومی‪،‬‬ ‫حیات فرهنگی‪ ،‬توس��عه فعالیت های اقتصادی‬ ‫کشاورزی و صنعتی‪ ،‬توسعه تجارت‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫ش��هری به منظور کاهش حاشیه نشینی و فقر و‬ ‫بقی��ه عوامل موثر بر حیات مردمان این اس��تان‪،‬‬ ‫یکج��ا دیده ش��وند‪ .‬حیات سیاس��ی ب��ه دور از‬ ‫پوپولیس��م‪ ،‬رقابت های سیاس��ی مخ��رب‪ ،‬نگاه‬ ‫ص��رف امنیتی و توام با عقالنیت پایدار توس��عه‪،‬‬ ‫راه��کار تحقق امنیت همه جانبه در خوزس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬توطئه های خارجی محتمل ان��د‪ ،‬اما در‬ ‫محیطی توسعه یافته بختی برای موفقیت ندارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ققنوس هر هزار سال دوباره زنده می شود ومن هرسال؛ ان هم درماه مهر!‬ ‫خوزستان تشنه عقالنیت‬ ‫و توسعه است‬ ‫نه خشونت و خون ریزی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!