روزنامه صمت شماره 1146 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1146

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1146

روزنامه صمت شماره 1146

‫افزایش سقف تولید نفت‬ ‫علیه منافع ملت ایران است‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1146‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫خبر روز‬ ‫‪ ۵۳‬مقام پیشین امریکایی خواستار‬ ‫بازگشت ترامپ به برجام شدند‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬نفر از مقامات پیش��ین امنیتی‪ ،‬سیاسی و نظامی‬ ‫امریکایی با تاکید بر لزوم بازگش��ت واش��نگتن به برجام اعالم‬ ‫کردن��د‪ ،‬سیاس��ت دونالد ترام��پ در قبال ای��ران و خروج وی‬ ‫ازتوافق هسته ای هیچ یک از اهداف او را محقق نمی کند و حتی‬ ‫پیامدهای��ی ب��رای ایاالت متحده نیز خواهد داش��ت‪ ۵۳ .‬تن از‬ ‫مقامات پیش��ین امریکایی که افرادی از هر دو جناح دموکرات و‬ ‫جمهوریخواه در میان انها دیده می شود معتقدند رویکرد ترامپ‬ ‫در قبال ایران نتیجه ای در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫«وجدان بیدار جامعه» را‬ ‫زنده نگه داریم‬ ‫جانمایی یک بندر جدید در سواحل مکران‬ ‫جاسک جایگزین بندر شهید رجایی می شود؟‬ ‫س��اخت یک بندر بزرگ یا به اصطالح مگاپورت در بندر جاس��ک واقع در س��واحل مکران‪،‬‬ ‫خبری اس��ت که در روزهای گذش��ته از س��وی مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی اعالم‬ ‫ش��ده است‪ .‬این مس��ئله چند سالی اس��ت در دس��تور کار قرار گرفته و در سال های گذشته‬ ‫نیز اخباری درباره برنامه ریزی دولت برای ایجاد مگاپورتی جدید در ش��رق اس��تان هرمزگان‬ ‫منتش��ر شده بود‪ .‬براساس اخبار پیشین‪ ،‬مس��ئوالن هدف از راه اندازی این مگاپورت جدید را‬ ‫توس��عه فعالیت های صادراتی و وارداتی فراورده های نفتی و میعانات گازی اعالم کرده بودند‪،‬‬ ‫بنزین بسوزانید‬ ‫هزار تومان پاداش بگیرید‬ ‫‪3‬‬ ‫در ستایش گرانی کاغذ و‬ ‫هزینه های چاپ!‬ ‫‪7‬‬ ‫اهواز‬ ‫عصاره صبوری مردم ایران‬ ‫حضور چشمگیر اثار ایرانی‬ ‫در میان گران قیمت ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افزایش سقف تولید نفت علیه منافع ملت ایران است‬ ‫ک��ردن فعالیت ای��ران در بازار گفت‪ :‬هر کش��وری‬ ‫اس��تقالل دارد برای امور خود تصمیم گیری کند و‬ ‫سیاست های خود را براس��اس منافع ملی و درامد‬ ‫اف��زوده تنظیم کند‪ .‬من پیش از این به این موضوع‬ ‫در اجالس اوپک اش��اره کردم که اعضا اگر خارج از‬ ‫سهمیه عمل کنند مرتکب خالف شده و مقررات را‬ ‫زیر پا گذاش��ته اند‪ .‬قرار نیست کسی به بهانه نجات‬ ‫ب��ازار یا خروج ان از بحران تنظیم بازار جهانی را بر‬ ‫هم بری��زد‪ .‬از نظر من هر کس که با چنین ادعایی‬ ‫میزان تولید را افزایش می دهد نظر اقتصادی ندارد‬ ‫و یک موضع گیری کامال سیاس��ی علیه منافع ملت‬ ‫ایران انجام می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬از ابتدای پاییز ذخیره‬ ‫بنزین کشور به علت گذش��تن زمان پرمصرف سال‬ ‫افزای��ش پیدا می کن��د‪ .‬عده ای س��ودجو که معلوم‬ ‫نیس��ت چه اهدافی ب��رای کار خود دارن��د‪ ،‬در این‬ ‫شرایط که کشور باید به طور کامل در فضای اتحاد و‬ ‫همکاری برای مقابله با شرایط خطرناک بین المللی‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��ایعه هایی برای ازردن احساسات و روان‬ ‫مردم می سازند که بنزین در استانه قحطی است یا‬ ‫در برخی مناطق تمام ش��ده است‪ .‬اینها کامال دروغ‬ ‫و بی اس��اس است‪ .‬قصد داریم تصمیم هایی با هدف‬ ‫کاهش قاچاق بنزین برای کارت سوخت ها بگیریم‪.‬‬ ‫دولت در هر شرایطی کاالهای اساسی را تامین می کند‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬فضای بین المللی نق��ش موثری در‬ ‫اقتصاد کش��ور ایفا می کند که با خ��روج امریکا از‬ ‫برجام و اعمال تحریم های یکجانبه این کشور علیه‬ ‫کشورمان‪ ،‬شرایط جدیدی برای کشور ایجاد شده‬ ‫و بای��د در جهت گیری های الیح��ه بودجه به این‬ ‫ش��رایط توجه بیشتری ش��ود‪ .‬جهانگیری با اشاره‬ ‫به اینکه براساس پیش بینی ها در سال ‪ ۹۸‬اقتصاد‬ ‫کش��ور ش��رایط ویژه ای را نس��بت به سال جاری‬ ‫تجربه خواهد کرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬فروش نفت‬ ‫و نظام بانکی در س��ال اینده با فش��ارهای زیادی‬ ‫روبه رو خواهند بود که باید با تصمیم های راهگشا‬ ‫تالش کنیم هم نفت بفروشیم و هم نگذاریم روابط‬ ‫بانکی کش��ور با محدودیت جدی تری روبه رو شود‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری افزود‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از اعمال فش��ارهای بیش��تر بر نظام بانکی کشور‪،‬‬ ‫الزم است در تدوین بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور‬ ‫موض��وع تصویب لوایح مرتبط با ‪ FATF‬نیز مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد و در ای��ن زمینه تعیین تکلیف‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین الزم است در تعیین‬ ‫جهت گیری های الیحه بودجه س��ال ‪ ۹۸‬صیانت از‬ ‫معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد و شیوه مقابله‬ ‫با تحریم های امریکا در الیحه بودجه به طور روشن‬ ‫و ش��فاف تش��ریح و تدابیر و راهکارهای عملی در‬ ‫این زمینه اندیشیده شود‪ .‬جهانگیری با بیان اینکه‬ ‫براساس پیش بینی ها درامدهای دولت در سال ‪۹۸‬‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬برای حمایت از تولید و‬ ‫صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات‬ ‫غیرنفت��ی و نی��ز حضور و مش��ارکت جدی بخش‬ ‫خصوص��ی هس��تیم‪ .‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫از س��ازمان برنام��ه و بودجه خواس��ت در تعیین‬ ‫جهت گیری ه��ای بودجه س��ال ‪ ۹۸‬س��ناریوهای‬ ‫گوناگ��ون را در نظ��ر بگیرد و ضم��ن تالش برای‬ ‫افزایش درامده��ای غیرنفتی دولت مانند افزایش‬ ‫درامده��ای مالیات��ی از طریق جلوگی��ری از فرار‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬برنامه ریزی الزم را متناس��ب با هرگونه‬ ‫رویداد انجام دهد‪.‬‬ ‫خطر تروریسم تمام منطقه را با بحران روبه رو کرده است‬ ‫کش��ورهای همسایه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬الزم است با‬ ‫حفظ هوشیاری و افزایش تعامالت و گفت وگوهای‬ ‫س��ازنده‪ ،‬تالش های مخرب بدخواهان برای ایجاد‬ ‫بدبینی و اختالف میان کش��ورهای منطقه خنثی‬ ‫شود‪ .‬دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی به اشتراکات‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخ��ی و تمدنی و وج��ود فرصت ها‬ ‫و منافع گس��ترده دو کش��ور اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در مسیر توسعه‬ ‫روابط موجب پیش��رفت و امنیت متقابل می شود‪.‬‬ ‫شمخانی با بیان اینکه مرزهای دو کشور‪ ،‬مرزهای‬ ‫صلح و دوس��تی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی بس��ترها و‬ ‫ظرفیت ها ب��رای ایجاد جهش در روابط همه جانبه‬ ‫به وی��ژه در بخش های گوناگون اقتص��ادی فراهم‬ ‫است‪ .‬دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی به غیرقانونی‬ ‫بودن تحریم های امریکا و تبدیل شدن ان به ابزار‬ ‫انتقام ش��خصی ترامپ از کشورهای مخالف اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تجربه های گذش��ته نش��ان می دهد‬ ‫رفتارهایی از این دس��ت نه تنها اثر بخش نخواهد‬ ‫ب��ود بلکه موجب انزوای بی��ش از پیش امریکا در‬ ‫جامعه بین الملل می ش��ود‪« .‬رامیل اوس��وب اف»‬ ‫وزیر کش��ور جمهوری اذربایجان هم در این دیدار‬ ‫با محکوم کردن اقدام تروریستی در اهواز و اظهار‬ ‫تاس��ف از شهادت جمعی از ش��هروندان ایرانی در‬ ‫این واقعه با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پس لرزه های بی پولی‬ ‫برتن پردیس‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی امنی��ت ملی گف��ت‪ :‬خطر‬ ‫تروریسم و ریشه های ان از جمله اندیشه تکفیری‬ ‫که ازس��وی برخی کش��ورها ترویج می شود تمام‬ ‫منطقه را ب��ا بحران روبه رو ک��رده و مانعی بزرگ‬ ‫در مس��یر رشد و پیش��رفت کش��ورهای اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا از دبیرخانه ش��ورای عالی‬ ‫امنیت ملی‪ ،‬علی ش��مخانی در دی��دار با «رامیل‬ ‫اس��وب اف» وزیر کش��ور جمه��وری اذربایجان و‬ ‫هیات همراه بر شناس��ایی و پیگیری ریش��ه های‬ ‫خارج��ی عملیات تروریس��تی تازه در ش��هر اهواز‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ .‬وی با تقبی��ح سیاس��ت های امریکا‬ ‫و رژی��م صهیونیس��تی برای ایج��اد اختالف میان‬ ‫ب��ا این حال برخی کارشناس��ان معتقدند باتوجه به ناکارامدی بندر ش��هید رجایی در زمینه‬ ‫فعالیت های مرس��وم بندری و تجاری و نیز باتوجه به مش��کالت بندری ایران ناشی از تحریم‪،‬‬ ‫این مگاپورت جدید باید بتواند همه جوانب فعالیت های بندری و دریایی را پوشش دهد‪3 .‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬دولت در‬ ‫ش��رایط دش��وار پیش رو از قش��ر ضعیف جامعه‬ ‫صیانت کرده و اعتبارات مناس��بی را برای حمایت‬ ‫از انها در نظر گرفته است و مردم اطمینان داشته‬ ‫باشند که کاالهای اساسی و نیازهای مرتبط با دارو‬ ‫و درمان در هر شرایطی تامین می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا از پایگاه اطالع رس��انی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬جلس��ه ش��ورای اقتصاد ظهر‬ ‫دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری برگزار شد و پیش نویس بخشنامه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬کل کشور به تصویب رسید‪.‬‬ ‫جهانگیری با تبیین برخی دستاوردهای اقتصادی‬ ‫دول��ت در ‪ 5‬س��ال گذش��ته مانند ایج��اد ثبات و‬ ‫ارامش در اقتصاد کشور‪ ،‬بهبود تعامالت بین المللی‬ ‫و شکل گیری توافقنامه برجام‪ ،‬افزایش درامدهای‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬افزایش رش��د اقتصادی‪ ،‬کاهش تورم و‬ ‫رکود‪ ،‬ساماندهی موسس��ه های اعتباری غیرمجاز‬ ‫و افزای��ش حمایت از قش��ر اس��یب پذیر جامعه‪،‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی ایران پالست‬ ‫صب��ح روز گذش��ته با حض��ور بیژن زنگن��ه وزیر‬ ‫نفت‪ ،‬مرضیه ش��اهدایی قائم مقام و رضا نوروززاده‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی در‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران اغاز به کار کرد‪ .‬زنگنه‬ ‫پ��س از افتتاح ای��ن رویداد در جم��ع خبرنگاران‬ ‫حاضر شد و به پرسش های انها پاسخ داد‪.‬‬ ‫وزیر نفت در حاش��یه ایین گشایش دوازدهمین‬ ‫نمایش��گاه ایران پالس��ت در پاس��خ ب��ه پرس��ش‬ ‫خبرنگار گس��ترش نیوز درباره افزایش سقف تولید‬ ‫برخ��ی کش��ورهای همس��ایه با دورنم��ای محدود‬ ‫وزیر نفت درباره افزایش س��قف تولید برخی کش��ورهای همس��ایه ب��ا دورنمای‬ ‫محدود کردن فعالیت ایران در بازار گفت‪ :‬هر کش��وری استقالل دارد برای امور خود‬ ‫تصمیم گیری کند و سیاس��ت های خود را براساس منافع ملی و درامد افزوده تنظیم‬ ‫کند‪ .‬من پیش از این به این موضوع در اجالس اوپک اش��اره کردم که اعضا اگر خارج‬ ‫از س��همیه عمل کنند مرتکب خالف ش��ده و مقررات را زیر پا گذاشته اند‪ .‬از نظر من‬ ‫هر کس که با چنین ادعایی میزان تولید را افزایش می دهد نظر اقتصادی ندارد و یک‬ ‫موضع گیری کامال سیاسی علیه منافع ملت ایران انجام می دهد‪.‬‬ ‫همین صفحه‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1146‬‬ ‫پیاپی ‪2464‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫«وجدان بیدار جامعه» را‬ ‫زنده نگه داریم‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫سردبیر‬ ‫چندی پیش پیامی در فضای مجازی دس��ت به دس��ت شد‬ ‫که حاوی نکاتی تامل برانگیز بود‪ .‬نکاتی تلخ که نش��ان از بروز‬ ‫مش��کالتی اخالق��ی در اقتصاد ایران و ف��ردای جامعه ایرانی‬ ‫داش��ت‪ .‬ش��اید بس��یاری از افرادی که این پیام را خواندند با‬ ‫استناد به ش��رایط روز از واقعیت های عنوان شده گذشتند و‬ ‫برخی بیشتر به فکر فرو رفتند‪ .‬در این پیام چنین امده بود‪:‬‬ ‫«ای��ن روزه��ا بس��یاری از کس��انی که چرخ زندگی ش��ان‬ ‫درس��ت نمی چرخ��د همان هایی هس��تند که در بلبش��وی‬ ‫اقتصاد ایران درست زندگی کردند‪ .‬دالر نخریدند‪ ،‬سکه روی‬ ‫س��که نگذاشتند‪ ،‬برای سود بیش��تر ملک و ماشین نخریدند‪،‬‬ ‫نفروختند و تنها و تنها زندگی کردند‪.‬‬ ‫خیلی ه��ا در االکلنگ نرخ دالر سرمایه ش��ان را به بازار ارز‬ ‫نریختند و س��عی کردند دالل��ی نکنند‪ .‬انها نمی خواس��تند‬ ‫سهمی در گرانی اجناس داشته باشند‪.‬‬ ‫خیلی ها وقتی سایت ثبت نام خودرو باز شد‪ ،‬ثبت نام نکردند‬ ‫تا بازار دچار ش��وک نشود‪ .‬خیلی ها برای اینکه پول بیشتری‬ ‫دربیاورند خانه دوم و س��وم نخریدند تا نرخ خانه سر به فلک‬ ‫نکش��د‪ .‬خیلی ها به سخنان مس��ئوالن اعتماد کردند و دالر‪،‬‬ ‫سکه و طال نخریدند تا بازار به ارامش برسد‪.‬‬ ‫حاال بس��یاری از همین ادم ها که سعی کردند در اشفتگی‬ ‫این بازار سهم و نقشی نداشته باشند‪ ،‬بیش از دیگرانی مشکل‬ ‫دارند که با س��هیم ش��دن در ب��ازی دالالن‪ ،‬چوب الی چرخ‬ ‫اقتصاد گذاشتند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د جامعه این روزهای ای��ران‪ ،‬ادم های خوب‬ ‫را پس می زند! س��بک زندگی این روزها به گونه ای ش��ده که‬ ‫ادم خوب بودن و خوب ماندن راحت نیس��ت‪ .‬ادم های خوب‬ ‫گاه��ی ضرر می کنند و هزینه درس��ت زندگی کردن خود را‬ ‫می پردازن��د‪ .‬گاه��ی کفه مش��کالت اقتصادی ش��ان بر روال‬ ‫عادی زندگی س��نگینی می کند و چرخ زندگی شان به کندی‬ ‫می چرخد‪.‬‬ ‫ح��اال باید از خودمان بپرس��یم چرا جامعه ام��روز ایران به‬ ‫اینجا رسیده است؟‬ ‫چرا انسان های خوب برای خوب بودن گاهی تاوان می دهند‬ ‫و چرخ زندگی ادم های بد راحت تر می چرخد؟ این فرضیه که‬ ‫«پول» وجدان (بخشی از) جامعه ایران را خریده است؛ چقدر‬ ‫درست است؟»‬ ‫گاهی به نظر می رسد بخشی از مردم وجدان خود را جلوی‬ ‫خانه خوب در ش��مال ش��هر و ماش��ین اخرین مدل قربانی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬این س��بک زندگی کم ک��م باعث می ش��ود تعداد‬ ‫ادم های خوب و باوجدان در کش��ور کم ش��ود‪ .‬چون انها هم‬ ‫مجبور هس��تند برای س��اختن زندگی خود‪ ،‬چشم خود را به‬ ‫روی وجدان ببندند و اجر روی اجر بگذارند‪ .‬اگر این فرضیه را‬ ‫بپذیریم‪ ،‬این زنگ خطر به صدا درمی اید که زندگی اجتماعی‬ ‫ایران از الگوی شایس��ته ای پیروی نمی کند‪ .‬جامعه بی وجدان‬ ‫بیشتر شبیه جنگل است و زندگی در جنگل برای بقا قوانین‬ ‫خ��اص خود را دارد‪ .‬هر کس��ی برای رس��یدن به هدف خود‬ ‫زندگ��ی می کند و کاری به دیگران ن��دارد؛ بنابراین وقت ان‬ ‫رس��یده که دست به دست هم دهیم و وجدان جامعه را بیدار‬ ‫کنیم‪ .‬به مردم یاداوری کنیم که کم فروش��ی‪ ،‬گرانفروش��ی‪،‬‬ ‫پارتی ب��ازی و‪ ...‬در زمان های نه چن��دان دور در همین جامعه‬ ‫زشت و پلید بود‪ .‬نان اوران خانواده با تمام توان و اعتقاد سعی‬ ‫می کردند پول کم فروشی سر سفره نیاید‪.‬‬ ‫حاال وقت ان است که فردفردمان کاله مان را قاضی کنیم و‬ ‫از خود بپرسیم چه بالیی سر وجدان مان اورده ایم که به اینجا‬ ‫رس��یده ایم؟ چرا وجدان ما که روزی به کوچک ترین کارهای‬ ‫ب��د هم حس��اس بود حاال با ه��زار دلیل و منط��ق کم کاری‪،‬‬ ‫کم فروشی و دروغ را توجیه می کند تا ریالی روی ریال بگذارد‬ ‫و زندگ��ی مادی اس��ان تری را بگذراند‪ .‬تا اوض��اع از این بدتر‬ ‫نشده باید فکری به حال خودمان کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر بپذیریم ک��ه در بس��یاری از مواقع خودمان مس��بب‬ ‫وقایع اطراف مان هس��تیم‪ ،‬این مهم را هم می پذیریم که یک‬ ‫پای س��اماندهی ی��ا برهم ریختگی اقتصاد رفت��ار ما به عنوان‬ ‫ش��هروندان یک کشور و یک انسان به عنوان افراد یک جامعه‬ ‫اس��ت؛ می پذیریم که حفظ ارامش بازار و کنترل قیمت ها از‬ ‫ارز و س��که و طال گرفته تا گوشت و مرغ و لبنیات و پوشاک‬ ‫و‪ ...‬گذشته از انکه وظیفه دولت است‪ ،‬جزو تکالیف مردم نیز‬ ‫به ش��مار می رود؛ می پذیریم که این وظیفه تک تک ماست که‬ ‫«هیزم��ی» برای «اتش» برهم زنندگان ارامش بازار نش��ویم‪.‬‬ ‫می پذیریم که حلقه های ای��ن زنجیر تحت تاثیر یکدیگرند و‬ ‫یکی پس از دیگری اسیب را به حلقه نهایی منتقل می کنند‪.‬‬ ‫این چنین است که اسیب دامن «همه» را می گیرد و همه در‬ ‫دور باطل سود و زیان گرفتار می شویم‪.‬‬ ‫در این شرایط این وظیفه همه ما از فعاالن بخش خصوصی‪،‬‬ ‫کارافرینان‪ ،‬اقتصاددانان و حتی هنرمندان و چهره های مورد‬ ‫اعتماد مردم است که در گام نخست بپذیریم و باور کنیم که‬ ‫نباید بذر ناامیدی در جامعه پاش��ید و باید برای زنده کردن و‬ ‫زنده نگه داشتن وجدان بیدار جامعه تالش کرد‪.‬‬ ‫بپذیریم بخش مهمی از مش��کالت اقتصادی امروز ما ریشه‬ ‫در چگونگی مدیریت خودمان و اصالح نگاه «توجه به منفعت‬ ‫شخصی به جای منفعت ملی» دارد و نمی توان همیشه مشکل‬ ‫را در جای دیگری جس��ت وجو کرد‪ .‬هم��ه از همین امروز از‬ ‫خودمان شروع کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد فرصت مناسبی است تا‬ ‫در مجمع عمومی س��ازمان ملل تخلفات و پشت کردن امریکایی ها‬ ‫به تعهدات بین المللی را تبیین کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی عصر‬ ‫یکشنبه به وقت محلی در بدو ورود به نیویورک در پاسخ به پرسش‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬سفر امسال مانند سال های گذشته برای شرکت‬ ‫در اج�لاس مجمع عموم��ی و همچنین مالقات با برخی س��ران و‬ ‫نشست های تدوین شده است؛ با این تفاوت که حال و هوای امسال‬ ‫نس��بت به س��ال های گذش��ته کمی متفاوت اس��ت و امریکایی از‬ ‫تعهدات خود در سراسر دنیا از جمله برجام سر باز زدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فرصت مناسبی اس��ت برای اینکه برخی‬ ‫تخلفات و پش��ت کردن ها به تعهدات بین المللی بهتر تبیین شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری همچنین با اش��اره به رئوس برنامه های کاری خود‬ ‫در نیویورک‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما این اس��ت که سیاست های جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران نس��بت به منطقه و جه��ان را در مجامعی که پیش‬ ‫رو داریم‪ ،‬تش��ریح کنیم‪ .‬روحانی قرار اس��ت امروز (سه ش��نبه) در‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل به بیان مواضع و دیدگاه های جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در موضوعات بین المللی بپردازد‪.‬‬ ‫توج��ه جهانیان ب��ه پیامده��ای خ��روج غیرقانون��ی امریکا از‬ ‫برج��ام به عن��وان توافقنام��ه ای بین الملل��ی که به تایید ش��ورای‬ ‫امنیت س��ازمان ملل رس��یده‪ ،‬یکی از موضوعاتی است که ازسوی‬ ‫روحان��ی بر ان تاکید خواهد ش��د و وی ب��ار دیگر خطر نقض مکرر‬ ‫توافقنامه های بین المللی ازس��وی دولت کنونی امریکا و بازگشت‬ ‫این کش��ور به یک جانبه گرایی را برای جهانیان تشریح خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری اس�لامی ایران همچنین روز گذش��ته در اجالس‬ ‫صلح‪ ،‬گرامیداش��ت نلس��ون ماندال س��خنرانی ک��رد‪ .‬دیدارهای‬ ‫دوجانبه‪ ،‬نشس��ت با نخبگان سیاس��ت خارجی امریکا‪ ،‬گفت وگو با‬ ‫رس��انه های خارجی‪ ،‬دیدار با دبیرکل سازمان ملل و نشست خبری‬ ‫با رس��انه های مقیم دیگر برنامه های روحانی در این س��فر خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬رئیس جمهوری را در این س��فر محم��ود واعظی رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬محمد ج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه‪ ،‬مجید‬ ‫تخت روانچی معاون سیاس��ی دفتر رئیس جمهوری و سید عباس‬ ‫عراقچی معاون وزیر خارجه همراهی می کنند‪.‬‬ ‫ایین تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز برگزار شد‬ ‫عوامل جنایت اهواز باید به سزای اعمال شان برسند‬ ‫ایی��ن تش��ییع ش��هدای حادثه تروریس��تی‬ ‫رژه نیروه��ای مس��لح در گرامیداش��ت هفت��ه‬ ‫دف��اع مق��دس صب��ح روز گذش��ته ب��ا حضور‬ ‫حجت االسالم والمسلمین س��یدمحمود علوی‬ ‫وزیر اطالعات‪ ،‬سیدحس��ن قاضی زاده هاشمی‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬س��ردار سالمی جانشین فرمانده‬ ‫کل س��پاه پاس��داران‪ ،‬ایت اهلل موسوی جزایری‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان‪ ،‬شریعتی‬ ‫استاندار خوزستان و سرلش��کر محسن رضایی‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬حجج االسالم والمس��لمین مروی‬ ‫و رحیمی��ان نیز از س��وی رهبر معظ��م انقالب‬ ‫در ایین تش��ییع پیکر ش��هدای گرانقدر حادثه‬ ‫تروریستی اهواز حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه باید از تکرار این گونه حوادث‬ ‫جلوگیری کنند‬ ‫ایت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی از مراجع تقلید‬ ‫با ص��دور پیامی ضم��ن محکوم ک��ردن حادثه‬ ‫تروریستی اهواز گفت‪ :‬عوامل این جنایت با همت‬ ‫مس��ئوالن باید هرچه زودتر با پاسخی کوبنده به‬ ‫س��زای اعمال شان برس��ند و این گروه ریشه کن‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در این پیام که نس��خه ای از ان روز دوشنبه در‬ ‫اختیار ایرنا قرار گرفت‪ ،‬امده است‪ :‬حادثه اسف بار‬ ‫حمله تروریس��تی در اهواز که منجر به شهادت‬ ‫گروهی از ارتشیان و سپاهیان عزیز‪ ،‬مردم عادی‬ ‫و حتی کودک خردس��ال و مجروح ش��دن عده‬ ‫بیشتری شد را به ش��دت محکوم می کنیم‪ .‬این‬ ‫پی��ام می افزاید‪ :‬این ترور کور ن��ه قهرمانی بود و‬ ‫نه ش��جاعت و مبارزه‪ ،‬بلکه صددرصد ناش��ی از‬ ‫حماقت بود‪ ،‬به گونه ای که س��بب نفرت عمومی‬ ‫همه مردم کش��ور و همه ملت ه��ای ازاده جهان‬ ‫به ویژه اهالی ش��جاع‪ ،‬فداکار و باایمان خوزستان‬ ‫ش��د‪ .‬در این پیام تصریح شده است‪ :‬شگفتی در‬ ‫اینجاس��ت چگونه انها اعالم می کنند عامل ان‬ ‫م��ا بودی��م و این همه نفرت و ذل��ت را برای خود‬ ‫می خرند؟ در ادامه این پیام اضافه ش��ده اس��ت‪:‬‬ ‫این حادثه اس��فناک نشان داد که همه مسئوالن‬ ‫باید بر هوش��یاری خود بیفزاین��د و از تکرار این‬ ‫گونه حوادث به شدت جلوگیری کنند‪ .‬ما به همه‬ ‫خانواده های��ی که عزیزان خود را در این حادثه از‬ ‫دست دادند صمیمانه تسلیت می گوییم و شفای‬ ‫عاجل مجروحان را از خداوند مسالت داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تروریس�ت ها منتظ�ر دس�ت انتقام‬ ‫ملت ایران باشند‬ ‫وزی��ر دفاع با بیان اینکه تروریس��ت ها منتظر‬ ‫دست انتقام ملت ایران باشند‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات کور‬ ‫و فاقد ارزش های انسانی خللی در عزم ملت ایران‬ ‫در تحق��ق اهداف انقالب ایج��اد نخواهد کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی وزارت دفاع‪ ،‬امیر حاتمی‬ ‫با تس��لیت دوباره به ش��هادت رسیدن و مجروح‬ ‫و اس��یب دیدن جمع��ی از هموطن��ان بی دفاع‬ ‫کشورمان گفت‪ :‬ملت رشید ایران اسالمی در ‪۴۰‬‬ ‫س��ال گذشته ثابت کرده ان د که دست از ارمان ها‬ ‫و اعتقادات راسخ ش��ان برنخواهند داش��ت‪ .‬وزیر‬ ‫دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح تصریح کرد‪:‬‬ ‫اس��تکبار جهانی به س��رکردگی امری��کا و رژیم‬ ‫صهیونیستی و طرفداران منطقه ای شان با توسل‬ ‫به این گروهک های تروریس��تی به دنبال اهداف‬ ‫شوم خود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اح�زاب همص�دا ب�ا ای�ران در‬ ‫محکومیت حمله تروریستی اهواز‬ ‫اح��زاب و تش��کل های سیاس��ی کش��ور نیز‬ ‫همصدا با مردم و مس��ئوالن در سراس��ر ایران با‬ ‫صدور اطالعیه های جداگانه حمله تروریس��تی‬ ‫روز ش��نبه اهواز را که منجر به شهادت ‪ ۲۵‬تن از‬ ‫مردم بی گناه و مجروح ش��دن ‪ ۶۳‬نفر دیگر شد‪،‬‬ ‫محکوم کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حزب مردم ساالری در اطالعیه‬ ‫خ��ود تاکید کرد‪ :‬در نخس��تین روز از هفته دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬خوزستان و اهواز‪ ،‬سرزمینی که در‪ ۸‬سال‬ ‫دفاع مقدس زیر حمالت دشمن بعثی و حامیان‬ ‫جهان��ی ان مقاومت کرد و مرارت های فراوانی را‬ ‫تحمل ک��رد بار دیگر هدف حمالت ددمنش��انه‬ ‫دش��منان این مرز و بوم و مخالفان ارامش مردم‬ ‫ق��رار گرفت‪ .‬جامعه اس�لامی مهندس��ین نیز با‬ ‫صدور بیانیه ای تاکید کرد‪ :‬باز هم دس��ت ترور از‬ ‫استین خون الود استکبار و اذنابش بیرون امد و‬ ‫ما را در ماتم ش��هادت هموطنان مان به س��وگ‬ ‫نشاند‪ .‬درست در س��الروز حمله صدام دیکتاتور‬ ‫به ایران اسالمی گروهی وحشی قلب عزیزان مان‬ ‫را نشانه رفتند‪ .‬حزب اس�لامی ایران زمین نیز با‬ ‫صدور بیانیه ای تاکید کرد‪ :‬به ش��هادت رسیدن‬ ‫جمع��ی از نظامیان ج��ان بر ک��ف و هموطنان‬ ‫عزی��ز و بی گناه و زخمی ش��دن جم��ع زیادی از‬ ‫مردم همیش��ه در صحنه مایه تاثر و اندوه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬حزب اتحاد ملت با صدور بیانیه ای ضمن‬ ‫عرض تس��لیت به خانواده های ش��هدا و داغدار و‬ ‫نیز همدردی با مجروحان و اس��یب دیدگان این‬ ‫حادثه‪ ،‬عامالن این حمله تروریس��تی و حامیان‬ ‫سیاسی‪ ،‬مالی و رسانه ای شان را قاطعانه محکوم‬ ‫و تاکی��د کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی پیام مجموعه‬ ‫حاکمی��ت در فضای داخلی ای��ران باید همدلی‬ ‫و پذیرش گفت وگو و اش��تی ملی باش��د‪ .‬حزب‬ ‫کارگزاران س��ازندگی اس��تان خوزس��تان نیز با‬ ‫صدور بیانیه ای تاکید کرد‪ :‬این جنایت ازس��وی‬ ‫عناصر فرومایه ای انجام ش��ده که تمام فکر و ذکر‬ ‫و توان خود را چشم بس��ته در اختیار دش��منان‬ ‫منطق��ه ای و فرامنطق��ه ای ایران ق��رار داده اند‪.‬‬ ‫حزب ن��دای ایرانیان نی��ز در محکومیت حادثه‬ ‫تروریستی اهواز بیانیه ای صادر و تاکید کرد‪۳۷ :‬‬ ‫سال پیش دشمنان قس��م خورده ملت ایران در‬ ‫جنگی تمام عی��ار اراده و عزم مصمم ملت بزرگ‬ ‫و نس��توه ایران را ازمودند‪ .‬ای��ن بیانیه می افزاید‪:‬‬ ‫خوزستان مردانه ایس��تاد تا ایران ماندگار شود‪.‬‬ ‫جای تاسف است که تروریست ها در ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫که نماد ایستادگی‪ ،‬مقاومت و شرف چنین ملتی‬ ‫اس��ت با اقدامی تروریستی پنجه بر رخسار مردم‬ ‫ایران کشیدند‪.‬‬ ‫‪ ۵۳‬مقام پیشین امریکایی خواستار بازگشت ترامپ به برجام شدند‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬نف��ر از مقام��ات پیش��ین امنیتی‪،‬‬ ‫سیاسی و نظامی امریکایی با تاکید بر لزوم بازگشت‬ ‫واش��نگتن به برجام اعالم کردند‪ ،‬سیاس��ت دونالد‬ ‫ترامپ در قبال ایران و خروج وی ازتوافق هسته ای‬ ‫هی��چ یک از اه��داف او را محق��ق نمی کند و حتی‬ ‫پیامدهایی برای ایاالت متحده نیز خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ۵۳ ،‬تن از مقامات پیشین امریکایی‬ ‫که افرادی از هر دو جناح دموکرات و جمهوریخواه‬ ‫در میان انها دیده می شود‪ ،‬گفتند از «برخی اهداف‬ ‫دولت» حمایت می کنند اما از انجا که ترامپ راهکار‬ ‫دیپلماتیک را پشتوانه سیاست «فشار حداکثری»‬ ‫نک��رده‪ ،‬رویک��رد وی در قبال ای��ران نتیجه ای در‬ ‫بر نخواهد داش��ت‪ .‬در بیانیه این مقامات پیش��ین‬ ‫که خ��ود را عضو «ائتالف ملی ب��رای جلوگیری از‬ ‫س�لاح هس��ته ای ایرانی» معرف��ی کرده اند‪ ،‬امده‬ ‫اس��ت‪ :‬راهبرد دولت ترامپ در قبال ایران‪ ،‬فش��ار‬ ‫حداکثری اقتصادی‪ ،‬سیاسی و نظامی برای تغییر‬ ‫رفتار ایران اس��ت‪ .‬نویسندگان بیانیه افزودند‪ :‬ما از‬ ‫برخی اهداف دولت حمایت می کنیم اما معتقدیم‬ ‫این اه��داف تنها از طریق راهب��ردی قابل حصول‬ ‫اس��ت که هم چندجانبه (درگیر ک��ردن متحدان‬ ‫نزدیک و س��ایر قدرت ها در ان) باش��د و هم فشار‬ ‫را با دیپلماس��ی توام کند‪ .‬امضاکنندگان این بیانیه‬ ‫گفتند‪ :‬امریکا با پایبندی دوباره به برجام می تواند‬ ‫از طری��ق توافقنامه ه��ای بع��دی با ایران و س��ایر‬ ‫امضاکنن��دگان [برجام] درب��اره بهبود ان مذاکره‬ ‫کن��د‪ .‬این مقامات پیش��ین در قس��مت دیگری از‬ ‫بیانیه خود اعالم کردند‪ :‬ایران این بخش بنیادین از‬ ‫راهبرد ملی خود را تنها به خاطر ضرب االجل امریکا‬ ‫متوقف نخواهد کرد‪ .‬انان همچنین درباره تحوالت‬ ‫یمن‪ ،‬سوریه و عراق نوش��تند‪ :‬مشارکت تهران در‬ ‫هرگونه راه حل سیاسی امری ضروری است‪ .‬در این‬ ‫بیانیه امده اس��ت‪ :‬دولت ترامپ با خروج از برجام و‬ ‫همچنین بدون داش��تن یک پیشنهاد معتبر برای‬ ‫ارائ��ه مزایایی ب��ه اقتصاد ایران‪ ،‬ق��ادر نخواهد بود‬ ‫ائت�لاف الزم را برای تجدید تحریم های چندجانبه‬ ‫ایجاد کن��د و ایران را پای میز مذاک��ره بازگرداند‪.‬‬ ‫تحریم های ثانویه یا فرام��رزی در تضعیف اقتصاد‬ ‫ایران تاثیر داش��ته است‪ .‬این تحریم ها امریکا را در‬ ‫تقاب��ل با متحدان و ش��ریکانش ق��رار می دهد و به‬ ‫تب��ع ان‪ ،‬حمایت انها از اه��داف امریکا را تضعیف‬ ‫می کند‪ .‬انها همچنین قوانین مسدود س��از را برای‬ ‫حمای��ت از ش��رکت ها در برابر اق��دام امریکا اجرا‬ ‫می کنن��د‪ .‬باتوجه به تقاب��ل امریکا و متحدانش در‬ ‫قبال ایران این رویارویی به «تضعیف دالر امریکا»‬ ‫منجر خواهد ش��د‪ .‬همچنین تاکید دولت امریکا بر‬ ‫زورگوی��ی و تهدید به اقدامات نظامی و تهدیدهای‬ ‫فزاینده موجب اتحاد جناح های سیاس��ی ایران در‬ ‫برابر تهدید خارجی می ش��ود‪ .‬تهدیدها همچنین‬ ‫موج��ب ایجاد ارمان مش��ترک می��ان اروپایی ها‪،‬‬ ‫روس��یه و چی��ن در مخالف��ت با امریکا می ش��ود‪.‬‬ ‫نویس��ندگان این بیانیه تاکید دارند که سیاس��ت‬ ‫تغیی��ر رژی��م‪ ،‬بیانگ��ر خیالبافی و تفس��یر ناقص‬ ‫اطالعات جاسوس��ی درباره اس��یب پذیری ایران‬ ‫عکس روز‬ ‫اس��ت‪ .‬نام مورتون ابراموویتس دس��تیار پیشین‬ ‫وزیر خارجه در امور اطالعاتی و تحقیقاتی‪ ،‬مادلین‬ ‫البرایت وزیر پیش��ین خارجه‪ ،‬چ��اک بوید رئیس‬ ‫پیش��ین فرماندهی ارتش امریکا در اروپا‪ ،‬نیکالس‬ ‫برنز معاون پیش��ین وزیر خارجه در امور سیاسی‪،‬‬ ‫جیمز کالپر رئیس پیشین مدیریت اطالعات ملی‪،‬‬ ‫جیمز کالینز سفیر پیشین امریکا در روسیه‪ ،‬رایان‬ ‫کراکر س��فیر پیش��ین امریکا در افغانستان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬سوریه‪ ،‬کویت و لبنان‪ ،‬والتر کاتلر سفیر‬ ‫پیش��ین امریکا در عربس��تان و تونس‪ ،‬تام داش��ل‬ ‫س��ناتور ارش��د پیش��ین‪ ،‬رابرت اینهورن مشاور‬ ‫پیش��ین وزیر خارجه در امور عدم اشاعه هسته ای‬ ‫و کنترل تسلیحات‪ ،‬جان لیمبرت مسئول پیشین‬ ‫پرون��ده ای��ران در وزارت خارجه امری��کا‪ ،‬ریچارد‬ ‫نفیو مدیر پیش��ین بخش ایران در ش��ورای امنیت‬ ‫ملی و گری س��یک مدیر پیش��ین بخ��ش ایران و‬ ‫خلیج فارس در شورای امنیت ملی امریکا در میان‬ ‫‪ ۵۳‬امضاکننده این بیانیه دیده می شود‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫امریکا به دنبال سیاسی کردن‬ ‫اوپک است‬ ‫در حاشیه تشییع پیکر شهدای حمله تروریستی اهواز‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫حس��ین کاظم پ��ور اردبیلی‪ ،‬نماین��ده ایران در هیات عامل س��ازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت (اوپ��ک) گفت دول��ت دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا سیاس��ت را وارد این نهاد نفتی کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬کاظم پور اردبیلی در گفت وگو با ش��بکه سی‪.‬ان‪.‬بی‪.‬س��ی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬دولت امری��کا تالش می کن��د سیاس��ت را وارد اوپک کند‪.‬‬ ‫هدف این دولت ان اس��ت که اعضای این س��ازمان را متشتت و با کاهش‬ ‫به��ای نفت منافع خود را تضمین کند‪ .‬ترامپ گفت بهای نفت باالس��ت و‬ ‫اوپ��ک باید قیمت ها را پایین بیاورد‪ .‬او همچنین خواس��تار افزایش تولید‬ ‫نفت ب��رای جبران کاهش احتمالی عرضه نفت ای��ران‪ ،‬ونزوئال و لیبی در‬ ‫بازارهای جهانی ش��ده اس��ت‪ .‬کاظم پور اردبیلی که در الجزایر با سی‪.‬ان‪.‬‬ ‫بی‪.‬س��ی گفت وگو می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬فکر می کن��م کارهایی که انها (امریکا)‬ ‫انج��ام می دهند‪ ،‬منجر به افزایش بهای نفت می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر انها‬ ‫س��اکت بمانند قیمت ها ارزان خواهد ش��د‪ .‬من در این باره یقین دارم‪ .‬من‬ ‫به او (ترامپ) می گویم س��اکت بمان��د و هیچ توییتی نکند‪ .‬ان وقت بهای‬ ‫نفت بهتر خواهد ش��د‪ .‬نماینده ایران تاکید کرد‪ :‬فشار سیاسی واشنگتن‬ ‫بر اعضای اوپک و افراد قابل قبول نیس��ت؛ نه فق��ط برای ایران بلکه برای‬ ‫دیگران هم قابل قبول نیست‪ .‬در همین حال دبیرکل سازمان کشورهای‬ ‫صادرکنن��ده نفت نی��ز گفت‪ :‬اوپک نه یک انحصار اس��ت و نه یک کارتل؛‬ ‫بلکه نهاد جهانی مس��ئولی به ش��مار می رود که به طور مداوم برای حفظ‬ ‫ثبات بازارهای نفت و منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می کوشد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تخلفات امریکا از تعهدات بین المللی را تبیین خواهیم کرد‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس مجلس اعالی اس�لامی عراق‬ ‫و نایب رئیس پیش��ین پارلمان این کشور گفت‪:‬‬ ‫بغداد با تهران در جنگ با تروریسم در یک جبهه‬ ‫قرار دارد‪ .‬شیخ حمودی در دیدار ایرج مسجدی‪،‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در بغداد با وی‪،‬‬ ‫با محکوم کردن دوباره حمله تروریس��تی اهواز‬ ‫خواس��تار برخورد با جریان های افراطی ش��د و‬ ‫گفت‪ :‬امریکا با استفاده از این جریان ها به دنبال‬ ‫ایجاد بی ثباتی در کل منطقه است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مولوی عبد الحمی��د امام جمعه اهل‬ ‫سنت زاهدان و عش��ایر عرب ابادان و خرمشهر‬ ‫حمله تروریستی اهواز را محکوم کردند‪ ۶۰ .‬نفر‬ ‫از شیوخ عرب شهرستان های ابادان و خرمشهر‬ ‫در بیانی��ه ای حمله تروریس��تی اهواز را محکوم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬مای��ک پمپئ��و که کش��ورش توافق‬ ‫بین المللی برج��ام را نقض کرده و یکطرفه از ان‬ ‫خارج ش��ده‪ ،‬در استانه هفتاد و سومین اجالس‬ ‫مجمع عمومی س��ازمان مل��ل از امادگی دونالد‬ ‫ترامپ برای دیدار با حس��ن روحان��ی خبر داد؛‬ ‫درخواستی که بیش از یک ماه پیش نیز‪ ،‬از سوی‬ ‫رئیس جمهوری امریکا مطرح شده بود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ترزا می‪ ،‬نخست وزیر انگلیس با تاکید‬ ‫بر حفظ برجام گفت ایران به این توافق هسته ای‬ ‫پایبند است‪ .‬نخست وزیر انگلیس در مصاحبه ای‬ ‫با شبکه سی‪.‬بی‪.‬اس اظهار کرد‪ :‬ما معتقدیم این‬ ‫توافق باید حفظ شود و طرف های دیگر نیز که در‬ ‫حصول توافق مش��ارکت داشتند‪ ،‬همگی اعتقاد‬ ‫دارند که باید حفظ شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬به گفته برخی مناب��ع داخلی افغان‪،‬‬ ‫اشرف غنی‪ ،‬رئیس جمهوری افغانستان به دلیل‬ ‫رفت��ار ناخوش��ایند دونالد ترامپ س��فر خود به‬ ‫نیویورک را لغو کرده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سفیر پیش��ین ایران در روسیه گفت‪:‬‬ ‫مس��کو می داند که ب��دون هم��کاری تهران در‬ ‫س��وریه موفق نمی ش��ود‪ ،‬برخی فضاس��ازی ها‬ ‫درباره اختالف بین دو کشور از سوی جریان های‬ ‫غربی اس��ت که از همدلی ایران و روسیه متضرر‬ ‫می شوند‪ .‬س��ید محمودرضا سجادی ادامه داد‪:‬‬ ‫روس��یه و ای��ران منافع و تهدیدهای مش��ترک‬ ‫در پاکس��تان و افغانس��تان به وی��ژه در مبارزه با‬ ‫تروریس��م‪ ،‬داعش و افراط گرای��ی دارند‪ .‬تهران‬ ‫و مس��کو خواس��تار تقویت امنی��ت و اتحاد این‬ ‫کشورها هستند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سخنگوی هیات رئیسه مجلس نتیجه‬ ‫جلس��ه رئیس مجلس شورای اسالمی با وزیران‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬کش��ور‪ ،‬رئیس کل بان��ک مرکزی و‬ ‫سرپرس��ت وزارت اقتصاد برای بررس��ی الیحه‬ ‫‪ CFT‬را تش��ریح ک��رد‪ .‬به��روز نعمت��ی گفت‪:‬‬ ‫مهلت دوماهه مجلس برای بررسی الیحه ‪CFT‬‬ ‫(الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی‬ ‫تروریسم) ‪ ۱۰‬مهر به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬عبدالناصر همت��ی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در حاش��یه جلسه کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه برای بررس��ی وضعیت درامدهای ارزی‬ ‫کش��ور در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬پرسش های‬ ‫بس��یار منطق��ی و مهمی در این جلس��ه مطرح‬ ‫ش��د که به بخشی از انها پاسخ گفتم و در جلسه‬ ‫اینده بخش دیگری از پرس��ش های نمایندگان‬ ‫را پاس��خ خواهم داد‪ .‬همتی تصریح کرد‪ :‬مسئله‬ ‫مهمی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫صادرات غیرنفتی بود که عمده تامین کننده ارز‬ ‫موردنیاز بازار ثانویه و س��امانه نیما است‪ .‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای س��ال تا‬ ‫‪ ۲۳‬ش��هریور حدود ‪ ۲۲.۷‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫غیرنفت��ی داش��ته ایم‪ ،‬گف��ت‪ :‬روش هایی برای‬ ‫بازگش��ت این ارز به اقتصاد کش��ور پیش بینی‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر خارجه فرانس��ه بر لزوم تداوم‬ ‫روابط تج��اری با ایران و پایبندی کش��ورش به‬ ‫برجام تاکید کرد‪ .‬به نوشته پایگاه خبری ارمنیا‬ ‫نی��وز‪ ،‬ژان ایو لو دریان‪ ،‬وزیر خارجه فرانس��ه در‬ ‫گفت وگ��و با نش��ریه لوموند گفت‪ :‬ت��ا زمانی که‬ ‫ای��ران به تعه��دات توافق وین (برج��ام) احترام‬ ‫بگذارد‪ ،‬فرانسه هم به تعهدات ان احترام خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر دول��ت اردن در امور رس��انه‬ ‫ضمن اب��راز همدردی با دولت ای��ران و خانواده‬ ‫ش��هدا‪ ،‬حمله تروریس��تی در اه��واز را محکوم‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش خبرگزاری عم��ون‪ ،‬مبارک ابو‬ ‫یامین‪ ،‬وزی��ر دولت اردن در امور رس��انه ضمن‬ ‫تس��لیت به دولت ایران و خانواده شهدا و ارزوی‬ ‫س�لامتی برای اس��یب دیدگان گفت‪ :‬اردن در‬ ‫راس کش��ورهایی خواهد ماند که با تروریس��م‬ ‫مبارزه می کنند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬وزیر کش��ور جمه��وری اذربایجان‬ ‫روز گذش��ته با اس��تقبال رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر‬ ‫کش��ورمان در صدر هیات بلندپایه سیاس��ی‪-‬‬ ‫امنیت��ی به ته��ران امد‪ .‬وزیر کش��ور جمهوری‬ ‫اذربایجان را در این س��فر معاون مرزبانی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل اداره تجس��س‪ ،‬مدیرکل اداره مبارزه با مواد‬ ‫مخ��در و رئی��س اداره همکاری های بین المللی‬ ‫وزارت امور داخلی این کشور همراهی می کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1146‬‬ ‫پیاپی ‪2464‬‬ ‫حمل ونقل‬ ‫جانمایی یک بندر جدید در سواحل مکران‬ ‫جاسک جایگزین بندر شهید رجایی می شود؟‬ ‫سواحل کشور در دس��ت دولت است و برای راه اندازی بندر جدید‬ ‫نباید هزینه ای پرداخت ش��ود؛ بنابراین به طور قطع راه اندازی بندر‬ ‫جدید به صرفه تر است‬ ‫متصل باش��د‪ .‬همچنین الزم اس��ت فرودگاه مناسبی در‬ ‫این منطقه داشته باشیم‪.‬‬ ‫مخت��اری تاکید کرد‪ :‬س��اخت بندر جدی��د فقط این‬ ‫نیس��ت که اس��کله ای راه اندازی و گنتری کرین گذاشته‬ ‫ش��ود و بگوییم یک اس��کله بن��دری داری��م بلکه بحث‬ ‫پسکرانه نیز بسیار مهم است و باید حتی این پسکرانه را‬ ‫به تدریج به شهر تبدیل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بندر شهید رجایی شرایط مطلوبی ندارد‬ ‫این کارش��ناس حمل ونق��ل دریایی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که چرا تقویت ظرفیت های بندر شهید رجایی‬ ‫در دس��تور کار قرار نمی گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در زمینه بندر‬ ‫ش��هید رجایی به نوعی در عمل انجام شده قرار گرفته ایم‬ ‫و ب��ه جای اینکه بخواهیم همه توان خود را در یک بندر‬ ‫بگذاریم‪ ،‬از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��ال پی��ش باید به جایگزین این‬ ‫بندر فکر می کردیم‪.‬‬ ‫ل حاضر‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه بندر معتقد اس��ت در ح��ا ‬ ‫بندر ش��هید رجایی به هیچ عنوان شرایط مطلوبی ندارد‬ ‫و فع��االن بندر و دریا حتی نتوانس��ته اند از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ان نیز استفاده ای داشته باشند‪.‬‬ ‫مخت��اری در مقایس��ه منطق��ه ویژه اقتص��ادی بندر‬ ‫ش��هید رجایی با بندر جبل علی امارات گفت‪ :‬زمین های‬ ‫پشتیبانی بندر جبل علی چندصد برابر زمین های بندری‬ ‫ان است اما به دلیل اس��تفاده از مزیت های منطقه ویژه‪،‬‬ ‫توانسته اند بهره برداری مطلوبی از این بندر داشته باشند‬ ‫و ضمن راه اندازی کارخانه های گوناگون‪ ،‬توانسته اند امور‬ ‫لجستیکی را در این بندر ساماندهی کنند اما بندر شهید‬ ‫رجایی توانایی انجام چنین کارهایی را ندارد و به نوعی به‬ ‫بندری پیر و فرسوده تبدیل شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته بندرهای دیگری مانند بندر ش��هید‬ ‫کالنتری‪ ،‬بندر ش��هید بهش��تی و‪ ...‬نیز داریم که از نظر‬ ‫موقعیت��ی‪ ،‬امید چندانی به گس��ترش فضای انها وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تاکید ک��رد‪ :‬وقتی درب��اره ایجاد یک‬ ‫بندر جدید س��خن می گوییم‪ ،‬فقط پای س��ازمان بنادر‬ ‫و دریان��وردی در میان نیس��ت بلکه مس��ائل مربوط به‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬راه اهن‪ ،‬حمل ونقل هوای��ی و‪ ...‬را نیز داریم‬ ‫که نهاده��ای مرب��وط را درگیر موض��وع می کند و این‬ ‫سازمان ها باید در این زمینه به نقطه نظر مشترک برسند‬ ‫و طرح و برنامه جامعی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹حواس مان به لندالک ها باشد‬ ‫مختاری ب��ا تاکید بر اینکه بدون در نظر گرفتن اینکه‬ ‫بندر جدید در جاسک باشد یا جای دیگر‪ ،‬ایده راه اندازی‬ ‫ان مطلوب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد بندر جدید راهی بس��یار‬ ‫مناسب برای استفاده از فرصت اقتصادی لندالک هاست‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬لندالک ها مناطق و کش��ورهایی هستند که‬ ‫از بندر و دریا دور هستند و باتوجه به شرایط جغرافیایی‬ ‫خ��ود‪ ،‬ناگزیر هس��تند تعامالت ابی خ��ود را از راه ایران‬ ‫انجام دهند‪ .‬کشورهایی که فقط به دریای خزر راه دارند‬ ‫و به اب ه��ای بین المللی دسترس��ی ندارند نیز لندالک‬ ‫به ش��مار می رون��د‪ .‬از جمله ای��ن کش��ورها می توان به‬ ‫پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان و حتی شمال عراق اشاره کرد‪.‬‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫کارشناس حمل ونقل‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ظرفیت های جاسک‬ ‫شهرستان جاسک با ‪ ۵۱‬هزار نفر جمعیت در نزدیکی‬ ‫دریای عمان و ‪ ۳۲۰‬کیلومتری ش��رق بندرعباس مرکز‬ ‫استان هرمزگان واقع شده است‪ 3 .‬طرف این شهرستان‬ ‫را اب های س��احلی احاطه ک��رده و ان را به صورت یک‬ ‫شبه جزیره دراورده است‪.‬‬ ‫اس��تان هرمزگان با داش��تن ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۳۸‬کیلومتر‬ ‫س��احل‪ ،‬طوالنی تری��ن م��رز اب��ی را در کش��ور دارد و‬ ‫شهرستان جاسک به عنوان پهناورترین شهرستان استان‪،‬‬ ‫دارای ‪ ۳۲۰‬کیلومتر س��احل اس��ت‪ .‬س��واحل مکران و‬ ‫جاس��ک به اب های ازاد و اقیانوس هند مش��رف است‪.‬‬ ‫شهرس��تان جاس��ک از دو سوی ش��رق و غرب به خلیج‬ ‫جاس��ک می پیوندد و از شمال شرقی‪ ،‬به مناطق نظامی‬ ‫متصل است‪ .‬این موقعیت‪ ،‬شکل ظاهری شهر را به حالت‬ ‫طولی دراورده و عرض ان را بس��یار محدود کرده است‪.‬‬ ‫فرودگاه جاسک در ‪ ۸‬کیلومتری این شهرستان قرار دارد‬ ‫اما غیرفعال اس��ت‪ .‬فاصله جاسک تا فرودگاه بندرعباس‬ ‫‪ ۳۲۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫قرار داشتن در کریدور شمال‪-‬جنوب‪ ،‬اتصال به مسیر‬ ‫بندرعباس‪-‬چابهار‪-‬جیرف��ت و داش��تن کمترین فاصله‬ ‫دریایی با مس��قط عمان از جمل��ه ظرفیت های مهم این‬ ‫بندر به شمار می رود‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی و زیرس��اخت های این شهرستان‬ ‫به گونه ای است که زمینه توسعه روابط تجاری و مسافری‬ ‫با عمان را دارد‪ .‬امکان توسعه خدمات گردشگری دریایی‬ ‫و تفریحی با داش��تن ‪ ۳۲۰‬کیلومتر نوار ساحلی و توجه‬ ‫وی��ژه دولت به این منطقه به دلیل قرار داش��تن در طرح‬ ‫توسعه س��واحل مکران‪ ،‬از دیگر ظرفیت های توسعه این‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫روزبه مختاری‬ ‫در حال حاضر‬ ‫بندر شهید‬ ‫رجایی به هیچ‬ ‫عنوان شرایط‬ ‫مطلوبی ندارد‬ ‫محاسبه کرایه حمل کامیون ها براساس تن کیلومتر‬ ‫س��ازمان راهداری اعالم کرد با توجه به درخواس��ت رانندگان‬ ‫کامیون‪ ،‬ش��اخص های طرح محاس��به اولیه نرخ حمل براساس‬ ‫تن کیلومتر ازس��وی کارگ��روه ویژه‪ ،‬تعیین و ب��رای تصویب به‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ارسال شده اس��ت‪ .‬به گزارش تین نیوز‪،‬‬ ‫همزمان با انتش��ار اخب��اری مبنی بر توق��ف بارگیری رانندگان‬ ‫کامیون در برخی نقاط کش��ور‪ ،‬فرام��رز مداح‪ ،‬عضو هیات عامل‬ ‫س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از تصویب کلیات طرح‬ ‫این س��ازمان برای محاسبه اولیه نرخ حمل براساس تن کیلومتر‬ ‫خبر داده اس��ت‪ .‬روابط عمومی س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای ب��ا اعالم این خبر به نقل از فرام��رز مداح‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫شاخص های طرح محاسبه اولیه نرخ حمل براساس تن کیلومتر‬ ‫ازس��وی کارگروه وی��ژه‪ ،‬تعیین و برای تصویب ب��ه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی ارسال شده است‪ .‬به گفته وی جلسه کارشناسی برای‬ ‫تصمیم گیری درباره ش��یوه اس��تفاده از نتایج ط��رح در معاونت‬ ‫حمل ونقل این وزارتخانه برگزار و کلیات ان تایید شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫در بیان روند بررس��ی ش��اخص های مورد نظر کامیونداران برای‬ ‫محاس��به کرایه حمل براس��اس تن کیلومتر اظهار کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫ویژه اصالح فرایندها و مطالبات رانندگان تشکیل و در ‪ 8‬جلسه‬ ‫اصلی و ‪ ۱۲‬جلس��ه فرعی و ‪ ۶۰۰‬نفر‪-‬س��اعت زمان کارشناسی‬ ‫اگهى تغییرات ش��رکت پتروشیمى جهرم شرکت سهامى عام به شماره‬ ‫ثبت ‪ 29011‬و شناسه ملى ‪ 10530411376‬به استناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومى عادى س��الیانه م��ورخ ‪ 1397,05,03‬تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د‪:‬‬ ‫صورت هاى مالى براى س��ال مالى منتهى به تاریخ ‪ 1396,12,29‬ش��امل‪،‬‬ ‫ترازنامه‪ ،‬صورت س��ود و زیان‪ ،‬جریان وجوه نقد براى سال مالى منتهى به‬ ‫تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت‪-2 .‬موسس��ه حسابرسى دایا‬ ‫رهیافت به شماره ثبت ‪ 36530‬و شناسه ملى ‪ 10380076460‬به عنوان‬ ‫حسابرس مس��تقل و بازرس قانونى اصلى و موسسه حسابرسى شراکت به‬ ‫ش��ماره ثبت ‪ 2032‬به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونى على البدل‬ ‫براى مدت یکس��ال انتخاب شدند‪-3 .‬روزنامه کثیراالنتشارصنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت (صمت) و روزنامه محلى خبر جنوب جهت درج اگهى هاى شرکت‬ ‫براى مدت یکسال تعیین شدند‪2.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجارى شیراز ( ‪)251905‬‬ ‫اگهى تغییرات ش��رکت پتروشیمى داراب شرکت سهامى عام به شماره‬ ‫ثبت ‪ 29010‬و شناسه ملى ‪ 10530411361‬به استناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومى عادى س��الیانه م��ورخ ‪ 1397,05,03‬تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د‪:‬‬ ‫صورت هاى مالى براى س��ال مالى منتهى به تاریخ ‪ 1396,12,29‬ش��امل‪،‬‬ ‫ترازنامه‪ ،‬صورت س��ود و زیان‪ ،‬جریان وجوه نقد براى سال مالى منتهى به‬ ‫تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت‪-2 .‬موسس��ه حسابرسى دایا‬ ‫رهیافت به شماره ثبت ‪ 36530‬و شناسه ملى ‪ 10380076460‬به عنوان‬ ‫با حضور مس��ئوالن‪ ،‬نمایندگان رانندگان‪ ،‬کامیونداران‪ ،‬استادان‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬صاحب نظران و شرکت های مشاور‪ ،‬شاخص های اولیه‬ ‫تعیی��ن نرخ حمل جاده ای براس��اس تن کیلومت��ر احصا و برای‬ ‫تصوی��ب به وزارت راه و شهرس��ازی و معاون��ت حمل ونقل این‬ ‫وزارتخانه ارسال ش��ده که فرایند تایید شاخص ها تکمیل شده‬ ‫و در مسیر تصویب قرار گرفته است‪.‬‬ ‫م��داح گفت‪ :‬محاس��به تن کیلومتر براس��اس عوامل هزینه ای‬ ‫(قیمت تمام ش��ده) و ن��رخ تن کیلومتر با در نظ��ر گرفتن تاثیر‬ ‫تک تک هزینه ها در واحد تن کیلومتر و تجمیع انها انجام شده و‬ ‫این نرخ بدون در نظر گرفتن هزینه های سربار مانند کمیسیون‪،‬‬ ‫حسابرس مس��تقل و بازرس قانونى اصلى و موسسه حسابرسى شراکت به‬ ‫ش��ماره ثبت ‪ 2032‬به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونى على البدل‬ ‫براى مدت یکس��ال انتخاب شدند‪-3 .‬روزنامه کثیراالنتشارصنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت (صمت) و روزنامه محلى خبر جنوب جهت درج اگهى هاى شرکت‬ ‫براى مدت یکسال تعیین شدند‪2.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجارى شیراز ( ‪)251906‬‬ ‫اگهى تغییرات ش��رکت پتروشیمى فسا شرکت س��هامى عام به شماره‬ ‫ثبت ‪ 29012‬و شناسه ملى ‪ 10530411380‬به استناد صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومى عادى س��الیانه م��ورخ ‪ 1397,05,03‬تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د‪:‬‬ ‫صورت هاى مالى براى س��ال مالى منتهى به تاریخ ‪ 1396,12,29‬ش��امل‪،‬‬ ‫ترازنامه‪ ،‬صورت س��ود و زیان‪ ،‬جریان وجوه نقد براى سال مالى منتهى به‬ ‫تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت‪-2 .‬موسس��ه حسابرسى دایا‬ ‫رهیافت به شماره ثبت ‪ 36530‬و شناسه ملى ‪ 10380076460‬به عنوان‬ ‫حسابرس مس��تقل و بازرس قانونى اصلى و موسسه حسابرسى شراکت به‬ ‫ش��ماره ثبت ‪ 2032‬به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونى على البدل‬ ‫براى مدت یکسال انتخاب شدند‪-3 .‬روزنامه کثیراالنتشار صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت (صمت) و روزنامه محلى خبر جنوب جهت درج اگهى هاى شرکت‬ ‫براى مدت یکسال تعیین شدند‪2 .‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجارى شیراز ( ‪)251907‬‬ ‫یادداشت‬ ‫س��اخت یک بندر ب��زرگ یا به اصط�لاح مگاپورت در‬ ‫بندر جاس��ک واقع در س��واحل مکران‪ ،‬خبری است که‬ ‫در روزهای گذش��ته از س��وی مدیرعامل س��ازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی اعالم ش��ده است‪ .‬این مس��ئله چند سالی‬ ‫اس��ت در دس��تور کار قرار گرفته و در سال های گذشته‬ ‫نی��ز اخب��اری درب��اره برنامه ری��زی دولت ب��رای ایجاد‬ ‫مگاپورتی جدید در ش��رق استان هرمزگان منتشر شده‬ ‫بود‪ .‬براس��اس اخبار پیشین‪ ،‬مسئوالن هدف از راه اندازی‬ ‫این مگاپ��ورت جدید را توس��عه فعالیت های صادراتی و‬ ‫وارداتی فراورده ه��ای نفتی و میعانات گازی اعالم کرده‬ ‫بودن��د‪ ،‬با این حال برخی کارشناس��ان معتقدند باتوجه‬ ‫به ناکارامدی بندر ش��هید رجایی در زمینه فعالیت های‬ ‫مرسوم بندری و تجاری و نیز باتوجه به مشکالت بندری‬ ‫ایران ناش��ی از تحریم‪ ،‬این مگاپ��ورت جدید باید بتواند‬ ‫همه جوانب فعالیت های بندری و دریایی را پوشش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬محمد راس��تاد‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی در روزهای اخیر با اعالم خبر جانمایی‬ ‫یکی از بندرهای بزرگ کش��ور در س��واحل مکران برای‬ ‫استفاده از ظرفیت های این منطقه گفت‪ :‬از بندر جاسک‬ ‫به عنوان ظرفیت جدید بندرها در سواحل مکران استفاده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در این زمینه مطالعات در حال انجام است؛‬ ‫بنابراین یکی از بندرهای بزرگ کشور در سواحل مکران‬ ‫جانمایی می ش��ود ت��ا از ظرفیت های بندری به ش��کل‬ ‫مطلوب اس��تفاده کنیم و در این زمینه باید دسترس��ی‬ ‫پس��کرانه ای مناسبی برای جاسک در بخش جاده و ریل‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫گرچه راه اندازی ی��ک بندر جدید می تواند خبر خوبی‬ ‫در زمینه توس��عه فعالیت های بندری و دریایی و تجاری‬ ‫کش��ور باش��د اما این پرس��ش مط��رح می ش��ود که ایا‬ ‫نمی توان به جای راه اندازی بندر جدید و هزینه زیاد برای‬ ‫ایجاد زیرساخت ها در ان‪ ،‬از ظرفیت های فعلی استفاده و‬ ‫بندرهای موجود را تقویت کرد؟‬ ‫روزبه مختاری‪ ،‬کارشناس حمل ونقل دریایی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد بن��در جدید در‬ ‫شرایط عادی اتفاق خوبی است و اگر در شرایط عادی در‬ ‫این زمینه صحبت می کردیم‪ ،‬الزم بود مگاپورت دیگری‬ ‫مانند بندر ش��هید رجایی داشته باش��یم؛ به شرط انکه‬ ‫موقعیت فعلی کشور و مشکالت ناشی از خروج امریکا از‬ ‫برجام را در نظر نگیریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه اگر ش��رایط فعلی کش��ور و‬ ‫مش��کالت موجود به دلیل تحریم ه��ای جدید را در نظر‬ ‫نگیریم‪ ،‬راه اندازی بندر جدید اقدامی بس��یار بجاس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مسئله این است که راه اندازی بندر جدید ملزومات‬ ‫و مسائلی دارد که همه انها باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه در راه ان��دازی بندر جدید‪ ،‬باید‬ ‫مس��ائل جانبی را نیز در نظر گرف��ت‪ ،‬افزود‪ :‬بندر جدید‬ ‫باید در منطقه ای باشد که به ریل و راه های اصلی کشور‬ ‫این فعال حوزه بنادر با تاکید بر اینکه به طور متوس��ط‬ ‫‪ ۳۰‬درصد مراودات تجاری ما مربوط به کاالهای ترانزیتی‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید بپذیریم ‪ ۳۰‬درصد رشد بندرهای‬ ‫م��ا منوط به ش��رایط اقتصادی کش��ورهای همس��ایه و‬ ‫مراودات سیاسی است که می توانیم با انها داشته باشیم؛‬ ‫بنابراین ضمن اینکه باید ب��رای اینده تجارت‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫صنعت کش��ور خ��ود برنامه ریزی کنیم الزم اس��ت نگاه‬ ‫جامعی نیز به کشورهای اطراف داشته باشیم‪.‬‬ ‫مختاری با یاداوری اینکه داش��تن بندر جدید بس��یار‬ ‫ضروری اس��ت اما باید ش��رایط این کار فراهم باشد‪ ،‬در‬ ‫توضی��ح اینکه چرا نمی توانیم بندرهای موجود را تقویت‬ ‫کنی��م‪ ،‬گفت‪ :‬گاه��ی کوبیدن و س��اختن دوب��اره یک‬ ‫س��اختمان از تعمیر و بازس��ازی ان کم هزینه تر اس��ت‬ ‫زیرا هزینه بازس��ازی باال اس��ت و به ه��دف مطلوب نیز‬ ‫دس��ت نمی یابیم‪ .‬ضمن اینکه س��واحل کشور در دست‬ ‫دولت اس��ت و برای راه اندازی بندر جدید نباید هزینه ای‬ ‫پرداخت شود؛ بنابراین به طور قطع راه اندازی بندر جدید‬ ‫به صرفه تر است‪.‬‬ ‫بنزین بسوزانید‬ ‫هزار تومان‬ ‫پاداش بگیرید‬ ‫بیمه مسئولیت مدنی‪ ،‬تخلیه و بارگیری محاسبه شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان راهداری افزود‪ :‬در جریان بررس��ی‬ ‫کارشناسی کلیات طرح تن کیلومتر در معاونت حمل ونقل وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬دیدگاه های متفاوتی درباره چگونگی استفاده‬ ‫از ای��ن روش از جمله اجب��اری یا اختیاری ب��ودن و تعمیم ان‬ ‫به تمام��ی بارهای ح��وزه حمل ونقل جاده ای یا تس��ری ان به‬ ‫بارهای دارای فرایند مناقصات دولتی و ابالغ ان از س��وی صنف‬ ‫حمل ونقل یا س��ازمان های متولی مطرح اس��ت و انتظار می رود‬ ‫در نشست های بعدی در هفته جاری‪ ،‬اجماع الزم در این زمینه‬ ‫ایجاد شود و پس از ان در مرحله ابالغ قرار گیرد‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه حمل ونقلی بین ایران و ایتالیا‬ ‫تفاهمنامه همکاری های حمل ونقل بین المللی جاده ای بین جمهوری اسالمی ایران و ایتالیا با حضور‬ ‫مسئوالن حمل ونقلی و ترانزیتی دو کشور امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نقل از س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬رضا نفیس��ی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫ترانزیت و حمل ونقل بین المللی این س��ازمان که ریاس��ت هیات ایرانی را برعهده داشت‪ ،‬گفت‪ :‬سومین‬ ‫نشست کارگروه مشترک حمل ونقل بین المللی جاده ای ایران و ایتالیا‪ ،‬به منظور توسعه بیشتر مراودات‬ ‫حمل ونقل بین المللی جاده ای‪ ،‬با پیگیری های به عمل امده‪ ،‬پس از گذشت ‪ ۱۲‬سال از نشست پیشین‬ ‫برگزار شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این نشست درباره مسائل گوناگونی در زمینه تردد رانندگان‪ ،‬ناوگان ترانزیتی‬ ‫و تعداد پروانه های مورد مبادله س��االنه‪ ،‬عوارض بین دو کش��ور‪ ،‬مشکالت گمرکی‪ ،‬مالحظات بارگیری‬ ‫برای کشور ثالث‪ ،‬همکاری های گردشگری زمینی‪ ،‬الزامات زیست محیطی‪ ،‬تعدد اسناد الزم در سفر و‪...‬‬ ‫مذاکره و برخی توافق ها حاصل ش��د‪ .‬نفیس��ی اظهار کرد‪ :‬درباره برگزاری نشست مشترک بین سفارت‬ ‫ایتالیا در تهران و مقامات صالحیت دار ایرانی با هدف یافتن راه حل های مناسب در چارچوب و منطبق‬ ‫با قوانین و مقررات موجود‪ ،‬در زمینه صدور روادید رانندگان کامیون های بین المللی عازم به قلمرو ایتالیا‬ ‫نیز توافق الزم بین دو کشور انجام شد‪ .‬مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در زمینه گس��ترش حوزه همکاری به دیگر زمینه های مرتبط با حمل ونقل جاده ای و راهداری ازجمله‬ ‫سامانه های حمل ونقل هوشمند (‪ ،)ITS‬ایمنی جاده ای‪ ،‬راهداری‪ ،‬برنامه های اموزشی و دیگر حوزه های‬ ‫حمل ونقل و ارائه تجربه های موفق بین المللی در زمینه های ذی ربط‪ ،‬پیش��نهادهای الزم از سوی طرف‬ ‫ایرانی به همراه طرح همکاری پیشنهادی به طرف ایتالیایی تحویل داده شد‪.‬‬ ‫نفیس��ی گفت‪ :‬طرف ایرانی برای توسعه مسیرهای اتوبوس��ی بین دو کشور اعالم امادگی کرد و دو‬ ‫طرف با تاکید بر ضرورت ارتقای همکاری های گردش��گری زمینی‪ ،‬درباره جزئیات مس��ائل حمل ونقلی‬ ‫ذی ربط و ایجاد بنیان مناسب به منظور تسهیل تردد ناوگان تبادل نظر کردند‪ .‬در این نشست مقرر شد‬ ‫دور بعدی مذاکرات در نیمه نخس��ت س��ال میالدی اینده‪ ،‬به میزبانی وزارت زیرس��اخت و حمل ونقل‬ ‫ایتالیا در شهر رم برگزار شود‪.‬‬ ‫عرض��ه بنزین در ای��ران حکایتی عجیب‬ ‫و غری��ب دارد‪ .‬در کش��ور م��ا بنزی��ن ب��ا‬ ‫یاران��ه و کمتر از نرخ تمام ش��ده در اختیار‬ ‫خودروس��واران قرار داده می ش��ود و دولت‬ ‫برای هر لیت��ر بنزین‪ ،‬حدود ه��زار تومان‬ ‫یارانه پرداخت می کند‪ .‬هزینه این یارانه از‬ ‫بودجه عمومی تامین می شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫این بودجه به همه مردم‪ ،‬از جمله کس��انی‬ ‫که خ��ودرو ندارند‪ ،‬تعل��ق دارد‪ .‬با این کار‬ ‫به مصرف کنن��دگان این پیغام را می دهیم‬ ‫که به ازای هر لیتر مصرف بیشتر سوخت‪،‬‬ ‫نزدیک ه��زار توم��ان پ��اداش می گیرید؛‬ ‫بنابراین طبیعی اس��ت که س��واره ها برای‬ ‫مصرف بیشتر با هم مسابقه بگذارند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه بنزی��ن ارزان اس��ت‪،‬‬ ‫بس��یاری از م��ردم به س��مت اس��تفاده از‬ ‫خ��ودرو شاس��ی بلند می روند ک��ه مصرف‬ ‫بیش��تری دارد ام��ا ب��ا نرخ بنزی��ن فعلی‪،‬‬ ‫به صرف��ه اس��ت‪ .‬نتیجه این امر پر ش��دن‬ ‫خیابان ه��ا و بزرگراه ه��ا ک��ه بیشترش��ان‬ ‫دارای کیفی��ت خوب و بدون دس��ت انداز‬ ‫هس��تند از خودروهای شاس��ی بلند با وزن‬ ‫بیش��تر‪ ،‬قدرت باال و مصرف بیشتر سوخت‬ ‫و البت��ه چرخ ه��ای ب��زرگ وی��ژه عبور از‬ ‫موانع دشوار اس��ت‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫خودروه��ا در تهران و ش��هرهای بزرگ به‬ ‫لطف راهبندان های طوالنی‪ ،‬حتی نیازمند‬ ‫سرعت باال هم نیستند! در چنین شرایطی‬ ‫عجیب نیس��ت که مصرف بنزین در کشور‬ ‫به رکورد ‪ ۸۸‬میلیون لیتر در روز رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایران بدون توجه به نرخ س��وخت در‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬سوخت را انقدر ارزان‬ ‫می فروش��یم ک��ه برخی به ه��وس قاچاق‬ ‫می افتن��د‪ .‬در واقع اختالف ن��رخ‪ ،‬بهترین‬ ‫انگیزه برای قاچاقچی است‪.‬‬ ‫باوجود جمع زیاد متخصصان در کشور‪،‬‬ ‫بهترین راهکار کش��ور برای بهینه س��ازی‬ ‫مص��رف س��وخت‪ ،‬راه ان��دازی س��ازمان‬ ‫بهینه س��ازی مصرف س��وخت بوده است‪.‬‬ ‫معلوم نیس��ت چرا اصرار داری��م هرگاه به‬ ‫مش��کلی برخوردیم برای حل ان س��ازمان‬ ‫راه ان��دازی کنی��م‪ .‬ای��ا وج��ود س��ازمان‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت با تعداد زیادی‬ ‫مدیر‪ ،‬مع��اون و مش��اور‪ ،‬می تواند مصرف‬ ‫س��وخت را بهینه کند؟ روش��ن اس��ت که‬ ‫پاسخ منفی است‪ .‬چگونه می توان مشکلی‬ ‫را ک��ه سرچش��مه ان‪ ،‬ناکارام��دی بدن��ه‬ ‫کارشناس��ی دولت و معی��وب بودن فرایند‬ ‫تصمیم گیری در ان اس��ت‪ ،‬با بزرگ کردن‬ ‫س��ازمان اداری کش��ور برطرف کرد؟ این‬ ‫نقض غرض است!‬ ‫صنعت حمل ونق��ل ریلی اینه تمام نمای‬ ‫ناکارام��دی ش��یوه دولت��ی بهینه س��ازی‬ ‫مصرف س��وخت اس��ت‪ .‬حمل ونق��ل ریلی‬ ‫نماد صرفه جویی در مصرف س��وخت است‬ ‫اما با قیمت های فعلی‪ ،‬به بخش��ی زیانده و‬ ‫وبال گردن دولت و ملت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬وزارت نف��ت باید به ازای‬ ‫صرفه جوی��ی در مصرف س��وخت در حمل‬ ‫بار و مس��افر‪ ،‬مبلغی را به حمل ونقل ریلی‬ ‫پرداخت کند اما تاکنون ریالی از این محل‬ ‫ب��ه بخش ریل��ی پرداخت نش��ده و به نظر‬ ‫نمی رسد هیچ گاه پرداخت شود‪.‬‬ ‫هم��ه می دانن��د تنه��ا راه بهینه س��ازی‬ ‫مصرف سوخت‪ ،‬واقعی شدن نرخ ان است‬ ‫اما هیچ کس ج��رات اقدام در این زمینه را‬ ‫ندارد‪ .‬با یارانه دادن به س��وخت‪ ،‬سنگی را‬ ‫در چاه انداخته ای��م که با راه اندازی هزار و‬ ‫یک س��ازمان و شرکت و ستاد دیگر نه تنها‬ ‫قابل بیرون اوردن نیس��ت بلکه این ها خود‬ ‫س��نگ های بیش��تری هس��تند که به چاه‬ ‫می افتند و کنار ان س��نگ نخس��تین‪ ،‬جا‬ ‫خوش می کنند‪.‬‬ ‫باید ای��ن نکته را نیز ی��اداوری کرد که‬ ‫واقعی شدن نرخ س��وخت به معنای شناور‬ ‫بودن نرخ ان نیز اس��ت‪ .‬اگر قرار است نرخ‬ ‫فوب خلیج فارس مبنای تعیین نرخ سوخت‬ ‫باش��د با تغییر نرخ مبنا‪ ،‬نرخ عرضه ان هم‬ ‫متغیر خواهد بود‪ .‬واقعی شدن نرخ سوخت‬ ‫به معنای گران ش��دن ان نیست‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه وقتی نرخ نفت خام در اواخر س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬ب��ه حدود ‪ ۳۰‬دالر رس��ید‪ ،‬نرخ بنزین‬ ‫همین هزار تومان فعلی محاسبه شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1146‬‬ ‫پیاپی ‪2464‬‬ ‫مسکن و شهرسازی‬ ‫مسئوالن کمبود منابع مالی و جانمایی نادرست را علت پیشرفت ُکند مسکن مهر پردیس می دانند‬ ‫نظرگاه‬ ‫چرا نظام مهندسی‬ ‫راه را اشتباه رفت؟‬ ‫رئی��س پیش��ین‬ ‫سازمان نظام مهندسی‬ ‫ساختمان گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫کنت��رل ساخت وس��از‬ ‫ش��هری برعه��ده‬ ‫شهرداری هاس��ت که‬ ‫به اش��تباه ان را ب��ه‬ ‫نظام مهندسی ساختمان واگذار کرده اند‪.‬‬ ‫محسن بهرام غفاری در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا نظارت بر کیفیت ساخت وساز وظیفه سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی س��اختمان است؟ به مهر گفت‪:‬‬ ‫نظ��ارت بر ساخت وس��از بخش مهمی از کیفیت‬ ‫س��اختمان را تشکیل می دهد اما همه ان نیست‬ ‫و کنترل ان هم وظیفه س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫ساختمان نیست‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬نظارت بخشی از عواملی است‬ ‫که در کیفیت س��اختمان نقش دارد‪ .‬این عوامل‬ ‫و عناصر ش��امل مصالح س��اختمانی‪ ،‬تاسیسات‬ ‫و تجهی��زات‪ ،‬نیروی انس��انی‪ ،‬فناوری س��اخت‬ ‫مناس��ب‪ ،‬اس��تقرار نظام کنت��رل کیفیت‪ ،‬نظام‬ ‫حقوقی مس��ئولیت تضمین کیفیت و ش��ناخت‬ ‫خریدار هنگام انتخاب ساختمان است‪.‬‬ ‫عض��و موس��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان افزود‪ :‬در بخش مصالح س��اختمانی‪،‬‬ ‫اش��کال های گوناگون��ی در زمین��ه کیفیت این‬ ‫کاالها داریم‪ ،‬درحالی که باید در تولید و واردات‪،‬‬ ‫استانداردهای کیفیت مصالح رعایت شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا از فناوری روز تولید مصالح‬ ‫عقب هستیم‪ .‬در بخش نیروی انسانی هم کارگر‬ ‫اموزش دیده بسیار کم داریم و تعداد کاردان های‬ ‫فنی ماهر کم اس��ت‪ .‬دانش��گاه های ما مهندسان‬ ‫عمران را برای تولید ساختمان تربیت نمی کنند‬ ‫و فقط اموزش های عمومی می بینند‪ .‬پیمانکاران‬ ‫کارامد در ساخت وس��ازهای خصوصی نداریم یا‬ ‫به میزان بس��یار کمی داریم‪ .‬مجموعه این عوامل‬ ‫در کاهش کیفیت ساخت وساز موثر هستند‪.‬‬ ‫بهرام غف��اری گف��ت‪ :‬براس��اس قان��ون‪ ،‬در‬ ‫ساخت وس��ازهای ش��هری‪ ،‬ش��هرداری مسئول‬ ‫اعم��ال نظارت و کنترل بر فعالیت های عمرانی و‬ ‫ساختمانی است‪ .‬شهرداری ها از ابتدا جنبه های‬ ‫شهرس��ازی را کنترل می کردن��د‪ ،‬اما کنترلی بر‬ ‫کیفی��ت س��اختمان ها اعم��ال نمی کردند و زیر‬ ‫بار چنین مس��ئولیتی نرفتند‪ .‬از سال‪ ۱۳۸۴‬این‬ ‫مسئولیت مهم به گردن سازمان نظام مهندسی‬ ‫ساختمان انداخته شد‪ ،‬درحالی که قوانین اجازه‬ ‫چنین کاری را نمی دادند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این س��ازمان هم عده ای فکر‬ ‫کردند از رهگذر این مس��ئولیت اقتدار بیشتری‬ ‫کس��ب خواهند کرد و از ان اس��تقبال کردند اما‬ ‫همین مس��ئله‪ ،‬بعدتر موجب اس��یب به بخش‬ ‫ساختمان و اعتبار س��ازمان نظام مهندسی شد‬ ‫زیرا سازمان نظام مهندسی فقط تشکلی متعلق‬ ‫به مهندسان اس��ت؛ نه کنترل ساختمان سازی‬ ‫مردم که برعهده شهرداری و دولت است؛ بنابراین‬ ‫این موضوع که در ایین نامه امده(وظایف مرتبط‬ ‫با کنترل ساختمان)‪ ،‬اشتباه است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای تدوین مقررات ملی ساختمان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬وقت��ی امضایی س��رقفلی پیدا کرد و‬ ‫انحصاری شد‪ ،‬همه جا زمینه ساز فساد می شود‪.‬‬ ‫از دیگر اش��تباه های نظام مهندس��ی این بود که‬ ‫اجازه دادند ‪۵‬درصد دس��تمزد مهندس��ان را کم‬ ‫ک��رده و به نظام مهندس��ی بدهن��د که موجب‬ ‫انباش��ت صده��ا میلیارد تومان در این تش��کل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اش��تباه دیگ��ر ای��ن ب��ود که در‬ ‫ایین نام��ه ام��ده ک��ه نظام مهندس��ی می تواند‬ ‫مهندس ناظر را تعیین کند؛ یعنی تمام انتظارات‬ ‫کنترلی ب��ر ساخت وس��از را در معرفی یک فرد‬ ‫خالص��ه می کنند که این فس��ادها از ان ناش��ی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهرام غف��اری گف��ت‪ :‬از س��ال‪ ۸۴‬ت��ا ام��روز‬ ‫ضعف ه��ای قانون و ایین نامه ه��ای جانبی نظام‬ ‫مهندس��ی س��اختمان اشکار ش��ده و وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی ه��م اصالحیه ایین نام��ه کنترل‬ ‫س��اختمان را به هی��ات دولت برده اما ذی نفعان‬ ‫ایین نام��ه موجود در برابر این اق��دام وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی ایس��تاده اند ت��ا ایین نامه تصویب‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخ��ی ش��رکت ها ن��ام تعدادی‬ ‫مهندس را روی یک پروانه س��اخت می نوشتند‬ ‫و ادعا می کردند این افراد‪ ،‬کادر مهندس��ی تمام‬ ‫وقت ش��رکت نظارتی هستند در حالی که گاهی‬ ‫حتی یک نفر از این مهندسان در دفتر ان شرکت‬ ‫حاضر نشده بودند‪ .‬بعد به اعتبار این نام ها‪ ،‬کارها‬ ‫و پروژه های بزرگ می گرفتند که مشخص است‬ ‫کیفیت چنین سازه ای چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫بهرام غفاری گفت‪ :‬کنترل س��اختمان برعهده‬ ‫ش��هرداری ها و دولت است اما تنظیم امور حرفه‬ ‫مهندسی برعهده نظام مهندسی است و اختالط‬ ‫دو وظیفه با یکدیگر زمینه ساز فساد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس لرزه های بی پولی بر تن پردیس‬ ‫گروه مسکن و شهرسازی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حبیب اله طاهرخانی‬ ‫حبیب اله چاغروندی‬ ‫محمد شکرچی زاده‬ ‫پروژه مسکن مهر پردیس جزو سخت ترین پروژه های‬ ‫مس��کن مهر اس��ت‪ .‬این را مدیرعامل ش��رکت عمران‬ ‫ش��هرهای جدی��د می گوی��د و ی��اداوری می کن��د که‬ ‫کلنگ زنی در منطقه ای بدون زیرساخت‪ ،‬بر سختی ها و‬ ‫هزینه های ساخت شهر جدید پردیس افزوده است‪ .‬این‬ ‫سخن شاید به طور غیرمس��تقیم پاسخی به انتقادهای‬ ‫مردم و رس��انه ها درباره تکمیل نشدن به موقع و تحویل‬ ‫دیرهنگام این پروژه ها باشد‪ .‬از حدود ‪۸۲‬هزار واحد که‬ ‫برای مس��کن مهر پردیس در نظر گرفته ش��ده تاکنون‬ ‫حدود ‪30‬هزار واحد مسکونی به مردم تحویل داده شده‬ ‫است و در مجموع این پروژه ‪80‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید می گوید‬ ‫جانمای��ی نادرس��ت و کمبوده��ای مال��ی از مهم ترین‬ ‫مش��کالت ش��هر جدید پردیس بوده و همین مس��ئله‬ ‫موجب برخ��ی بدعهدی ها در تحویل به موقع واحدهای‬ ‫مسکونی و تامین امکانات زیرساختی انها شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ان طور ک��ه حبیب اله طاهرخانی‬ ‫گفته‪ ،‬مس��کن مه��ر پردیس ب��ا تعهد س��اخت حدود‬ ‫‪82‬هزار واحد مس��کونی‪ ،‬پروژه شهرسازی بسیار بزرگ‪،‬‬ ‫پیچیده و دارای توپوگرافی ویژه ای است‪ .‬این پروژه نیاز‬ ‫به هزینه های گوناگونی دارد که بخشی از ان را دولت و‬ ‫بخشی دیگر را اورده های مردم تامین می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬به دلیل اب وه��وای بهتر ای��ن منطقه‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬مسکن مهر پردیس از ابتدا با اقبال بیشتری‬ ‫ازس��وی مردم روبه رو شد اما زمین اماده توسعه شهری‬ ‫در این ش��هر جدید وجود نداش��ت و ب��ه همین دلیل‪،‬‬ ‫نه تنها فرایند شهرس��ازی در این منطقه طوالنی ش��د‪،‬‬ ‫بلکه هزینه های بس��یار باالیی نیز بر دوش سازندگان و‬ ‫دولت گذاش��ت‪ ،‬درحالی که اگر این شهر در زمین های‬ ‫جنوب تهران پس از تخریب خانه های فرس��وده ساخته‬ ‫می شد‪ ،‬هزین ه کمتری داشت‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه وشهرسازی‪ ،‬حبیب اله طاهرخانی‪،‬‬ ‫معاون وزیر راه وشهرس��ازی گفت‪ :‬ساخت‪۸۲‬هزار واحد‬ ‫مس��کن مهر در اخرین سال دولت دهم در شهر جدید‬ ‫پردیس اغاز ش��د که به دلیل شرایط جغرافیایی ویژه و‬ ‫تاخیر در زمان اجرای ان نس��بت به س��ایر سایت های‬ ‫مس��کن مهر‪ ،‬از ویژگی های خاصی برخ��وردار بود و به‬ ‫همین دلیل از همان ابتدا با مسائل و مشکالت عجیبی‬ ‫روبه رو ش��د که تاکنون بس��یاری از انها برطرف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طاهرخانی با اش��اره به افزای��ش ناگهانی قیمت ها در‬ ‫زمان اغاز پروژه مس��کن مهر پردیس در سال‪ ،۹۱‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬مسکن مهر پردیس شرایطی بسیار ویژه و متفاوتی‬ ‫با ش��هرهای جدی��د دیگر مانند پرن��د دارد و به همین‬ ‫دلیل به نتیجه رساندن ان نه تنها به زمان بیشتری نیاز‬ ‫داشت‪ ،‬بلکه هزینه بس��یار بیشتری نیز نسبت به سایر‬ ‫شهرها می طلبید‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر راه وشهرس��ازی راه��کار اصلی تکمیل‬ ‫پروژه ه��ای این ش��هر جدید را درپی��ش گرفتن روش‬ ‫مناس��ب تامی��ن مالی دانس��ت و گفت‪ :‬مان��ع بزرگ و‬ ‫غیرقاب��ل اجرای��ی در پردی��س وج��ود ن��دارد‪ ،‬تمامی‬ ‫پروژه های ان قابل اجراس��ت و فق��ط نیازمند اعتبار و‬ ‫زمان کافی است‪ .‬با وجود تمامی مشکالت موجود روند‬ ‫کاری ‪۵‬سال گذشته پروژه پردیس مثبت بوده و فعالیت‬ ‫در این شهر به طور پیوسته ادامه داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید با تاکید‬ ‫ب��ر اهمی��ت اس��تفاده از منابع داخلی این ش��رکت در‬ ‫پیش��برد پروژه ها‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیگیری برای ج��ذب منابع‬ ‫مل��ی ادام��ه دارد‪ ،‬اما نکته مهم ان اس��ت ک��ه همه از‬ ‫شرایط ویژه کشور مطلع بوده و نمی توانیم انتظار اتفاق‬ ‫خارق العاده ای را داشته باشیم‪ ،‬بنابراین باید تالش کنیم‬ ‫شرایط الزم برای استفاده و جذب منابع مالی داخلی در‬ ‫اماده سکونت باشد‪.‬‬ ‫ب��رای تکمی��ل واحده��ای باقیمان��ده از مس��کن مه��ر پردی��س‪،‬‬ ‫‪1500‬میلیارد تومان دیگر نیاز است و همین نیاز مالی ممکن است‬ ‫کار ساخت ‪۲۰‬درصد باقی مانده از این شهر جدید را ُکند کند‬ ‫پیشبرد پروژه ها فراهم شود‪.‬‬ ‫طاهرخانی س��ازماندهی اقدام��ات‪ ،‬گرفتن مجوزهای‬ ‫الزم و اس��تفاده از روش مناس��ب در اس��تفاده از منابع‬ ‫داخل��ی را در تحقق اهداف پردیس ضروری دانس��ت و‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درخواس��ت ما از پیمانکاران این اس��ت که‬ ‫به هیچ وجه پ��روژه ای را متوقف نکنند‪ .‬همه بخش های‬ ‫ذی ربط باید در حد توان و بدون کوچک ترین سس��تی‪،‬‬ ‫موضوع ها را پیش برده و مطالعات واقعی مردم را عملی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت زیرساخت های پردیس‬ ‫طاهرخانی در بیان میزان پیش��رفت زیرس��اخت های‬ ‫مس��کن مهر پردیس گفت‪ :‬مس��کن مهر ‪۳‬وجه اصلی‬ ‫دارد؛ یک��ی وج��ه ان‪ ،‬بخش س��اختمان اس��ت که در‬ ‫پردیس ‪۸۶‬درصد پیش��رفت دارد و ‪۴۰‬ه��زار واحد ان‬ ‫در مرحل��ه نازک کاری اس��ت‪ .‬موضوع دیگ��ر خدمات‬ ‫زیربنایی مانند اب‪ ،‬برق و فاضالب اس��ت که پیشرفت‬ ‫‪۶۲‬درص��دی دارد؛ بنابرای��ن فاصل��ه ای در این مرحله‬ ‫داری��م‪ .‬موضوع دیگ��ر محوطه س��ازی و اماده س��ازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پردیس س��ایت ویژه ای است که ناگزیریم‬ ‫دیوارهای حائل و شهرس��ازی متفاوتی را در ان داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬این بخش نیز حدود ‪۶۰‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫طاهرخانی اضافه کرد‪ :‬پیش بینی این اس��ت که همه‬ ‫س��اختمان های باقیمانده تا پایان امس��ال و اوایل سال‬ ‫این��ده تکمیل ش��ود اما اولویت ما این اس��ت که برای‬ ‫تامین زیرس��اخت ها تامی��ن مالی کنی��م و امیدواریم‬ ‫بتوانیم به تدریج واحدها را تحویل دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز پردیس به ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان دیگر‬ ‫اگرچه تاکنون بیش از ‪۳‬ه��زار میلیارد تومان بودجه‬ ‫دولت��ی و اورده ه��ای مردمی برای تکمی��ل واحدهای‬ ‫مس��کن مهر پردیس هزینه شده‪ ،‬اما سرپرست شرکت‬ ‫عم��ران ش��هر جدید پردی��س می گوید ب��رای تکمیل‬ ‫واحدهای باقیمان��ده‪1500 ،‬میلیارد توم��ان دیگر نیاز‬ ‫اس��ت و همین نیاز مالی ممکن است ساخت ‪۲۰‬درصد‬ ‫کارهای باقی مانده از این شهر جدید را ُکند کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشانه های عزم دولت برای تکمیل پردیس‬ ‫به گزارش وزارت راه وشهرسازی‪ ،‬حبیب اله چاغروندی‬ ‫با تاکید بر اینکه مشکالت پردیس بسیار بزرگ و خاص‬ ‫بوده و بای��د با روش های ویژه ای برطرف ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس امار‪ ،‬پیشرفت فیزیکی بخش ساختمانی سایت‬ ‫مسکن مهر پردیس در پایان دولت دهم ‪۳۶‬درصد بوده‬ ‫ام��ا این رقم امروز به ‪۸۰‬درصد رس��یده ک��ه برای این‬ ‫افزایش ‪۴۴‬درصدی‪ ،‬حدود ‪۳‬هزار و ‪۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این رقم هزینه شده را بر ‪۴۴‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی افزایش یافته‪ ،‬تقسیم کنیم می بینیم‬ ‫که برای هر یک درصد پیشرفت‪ ،‬حدود ‪۷۵‬میلیاردتومان‬ ‫صرف ش��ده و ای��ن بدان معناس��ت که ب��رای تکمیل‬ ‫‪۲۰‬درصد باقیمانده‪ ،‬بدون در نظر گرفتن جهش هزینه‬ ‫و قیمت های موجود‪ ،‬به ‪۱۵۰۰‬میلیارد تومان بودجه نیاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫چاغرون��دی افزود‪ :‬در این بخش به ج��ز منابع بانکی‬ ‫و اورده ه��ای متقاضی��ان‪ ،‬بودج��ه دیگ��ری نداری��م و‬ ‫به طور قطع با جهش قیمت ها به مبلغی بس��یار بیشتر‬ ‫از ‪۱۵۰۰‬میلی��ارد تومان بی��ان ش��ده‪ ،‬نیازمندیم‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که به هیچ وجه نمی توانیم از متقاضیان‬ ‫نیز مبلغی درخواس��ت کنیم؛ بنابراین باید برنامه ریزی‬ ‫دقی��ق و تدابیر ویژه برای تامین مالی پروژه ها و اجرای‬ ‫زیرساخت های قانونی داشته باشیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت عم��ران ش��هر جدید پردی��س‪،‬‬ ‫کمک ش��ورای تامین پردیس برای فراهم اوری بس��تر‬ ‫قانون��ی تامی��ن منابع در اج��رای پروژه ه��ا را ضروری‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬متاس��فانه کار ما در حوزه اماده سازی‬ ‫و محوطه س��ازی‪ ،‬دش��وارتر از کار در بخش ساختمانی‬ ‫اس��ت چراکه هم اکن��ون کمتر از ‪۵۰‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی داش��ته و اج��رای انه��ا نیز به دلیل ش��رایط‬ ‫جغرافیایی س��ایت مس��کن مهر پردیس بسیار مشکل‬ ‫است‪.‬‬ ‫چاغروندی با بیان اینکه برای تامین قیر معابر پردیس‬ ‫به کم��ک وزارتخانه نیاز داریم‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬تا پیش از‬ ‫پایان عملیات محوطه سازی‪ ،‬امکان اسکان فراهم نشده‬ ‫و بلوک ه��ا و محیط پیرامون��ی باید از هر نظر تکمیل و‬ ‫با توجه به مشکالتی که جانمایی شهر جدید پردیس‬ ‫دارد‪ ،‬مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی به عنوان‬ ‫یک��ی از زیرمجموعه های وزارت راه وشهرس��ازی برای‬ ‫هم��کاری در ح��ل این مش��کالت و کمک به پیش��برد‬ ‫سریع تر پروژه اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫محمد ش��کرچی زاده‪ ،‬رئیس این مرکز در این زمینه‬ ‫در جمع خبرن��گاران گفت‪ :‬بازدید میدانی از پروژه های‬ ‫مسکن مهر پردیس نشان می دهد در جانمایی بسیاری‬ ‫از س��اختمان های پروژه‪ ،‬دقت الزم نش��ده است و باید‬ ‫هزینه های��ی ص��رف پایدارس��ازی ش��یروانی ها و محل‬ ‫استقرار س��اختمان ها شود‪ .‬وی ساخت چندین مدرسه‬ ‫در ش��هر جدید پردی��س را از نقاط ق��وت این منطقه‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬س��اخت مدرس��ه در پردیس کمک‬ ‫می کند تا مفهوم شهر در منطقه شکل بگیرد‪.‬‬ ‫شکرچی زاده اظهار کرد‪ :‬بخش عمده ای از مشکالت‪،‬‬ ‫در قالب همکاری معاونت های مس��کنی وزارتخانه قابل‬ ‫حل اس��ت‪ .‬البته در این زمینه باید دولت نیز همکاری‬ ‫کند تا بت��وان طرح های مربوط به بخش های روبنایی و‬ ‫زیربنایی را به درستی اجرا کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گ��زارش پیش��رفت س��اختمانی‬ ‫مس��کن های مهر پروژه پردیس بیش از ‪۸۰‬درصد است‬ ‫اما اماده س��ازی و اقدامات روبنایی و زیربنایی پیشرفت‬ ‫کمتری دارند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه وشهرسازی افزود‪ :‬برخی فازها همچون‬ ‫فاز‪۳‬و ‪ ۵‬وضعیت مناس��بی دارن��د و برخی مانند فاز‪۱۱‬‬ ‫پیش��رفت روبنایی کمت��ری دارند‪ .‬در مجم��وع به نظر‬ ‫می رس��د اگر همت جدی وجود داش��ته باشد به نتیجه‬ ‫مطلوب برس��د زیرا متقاضی��ان فراوانی برای مس��کن‬ ‫مهر پردیس ثبت نام کرده اند و با اس��تقرار مردم‪ ،‬بخش‬ ‫عمده ای از مشکالت برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در همین زمینه اق��ای نوبخت‬ ‫نیز وع��ده هم��کاری داده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظر می رس��د‪،‬‬ ‫پردیس ب��رای تکمیل به ‪ ۲‬ه��زار میلیاردتومان بودجه‬ ‫نی��از دارد ت��ا کارهای روبنای��ی و زیربنای��ی ان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��کرچی زاده گفت‪ :‬در مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و‬ ‫شهرس��ازی اعالم امادگی می کنیم تا برای موضوع های‬ ‫فنی‪ ،‬تهیه بسته های مالی و منابع و مطالعات اقتصادی‬ ‫در ص��ورت تمایل ش��رکت عم��ران ش��هرهای جدید‪،‬‬ ‫همکاری های الزم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خبر داد‪:‬‬ ‫موزه معماری راه اندازی می شود‬ ‫دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران از ارائه پیشنهاد‬ ‫راه ان��دازی م��وزه معم��اری در این ش��ورا خبر داد‪ .‬ب��ه گفته وی‪،‬‬ ‫این پیش��نهاد به دنبال اسیب شناس��ی معماری کشور در نشست‬ ‫کارگروه های زیرمجموعه این ش��ورا مطرح ش��ده و به زودی درباره‬ ‫ان تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬چهارمین نشست‬ ‫شورای عالی اعتالی معماری با بررسی و ارزیابی سیرتحول معماری‬ ‫در کش��ور و همچنین تبادل نظر درباره محتوای سیاس��ت گذاری‬ ‫به منظور ارتقای وضعیت معماری کشور به ریاست دبیر شورای عالی‬ ‫شهرسازی و معماری ایران و با حضور صاحب نظران عرصه معماری‬ ‫کش��ور در وزارت راه وشهرس��ازی برگزار شد‪ .‬محمدسعید ایزدی‪،‬‬ ‫معاون معماری و شهرس��ازی وزارت راه وشهرسازی در این نشست‬ ‫با اش��اره به شکل گیری ش��ورای اعتالی معماری در زیرمجموعه‬ ‫شورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران‪ ،‬گفت‪ :‬مدت ها بود جای‬ ‫حوزه اندیشه و کارگروهی که بتواند درباره معماری‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫و سیاس��ت گذاری کند‪ ،‬خالی بود‪ .‬دبیر ش��ورای عالی شهرسازی و‬ ‫معم��اری ایران افزود‪ :‬کارگروه اعتالی معم��اری با اهداف معینی‬ ‫تش��کیل ش��ده و قرار بر این است که دبیرخانه شورای عالی تمرکز‬ ‫بیش��تری بر موضوع معماری داش��ته باش��د و با تمرکز بر موضوع‬ ‫معماری بتواند به سلس��له سیاس��ت هایی برای ارتقا دس��ت یابد‪.‬‬ ‫ایزدی ادامه داد‪ :‬مجموعه اسیب شناس��ی و بحث های مطرح شده‬ ‫در طول ‪۳‬نشست شورای اعتالی معماری منجر به پیشنهاد ایجاد‬ ‫موزه معماری ش��د که با نظر بیش��تر اعضای کارگروه‪ ،‬ایجاد موزه‬ ‫معماری برای تصمیم گیری نهایی به ش��ورای عالی شهرس��ازی و‬ ‫معماری ایران پیشنهاد می شود و در اینده درباره ان تصمیم گیری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��ورای عالی شهرسازی و معماری ایران‪،‬‬ ‫نهادی فرابخش��ی اس��ت ک��ه با حض��ور نماین��دگان وزارتخانه ها‬ ‫و س��ازمان های گوناگون امیدوار اس��ت بتواند توس��عه ش��هری و‬ ‫س��رزمینی را ارتقا دهد‪ .‬ایزدی گفت‪ :‬همه امیدواری ما این اس��ت‬ ‫که شورای عالی شهرسازی و معماری بتواند از ابزارهای توانمندی‬ ‫که در وزارتخانه ها و سازمان ها دارد‪ ،‬حداکثر استفاده را ببرد‪ .‬همه‬ ‫نهادها و سازمان های عضو نیز می توانند از مصوبه های شورای عالی‬ ‫پاسداری کنند و ادامه دهنده ان باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبلور ایران مدرن در معماری سده گذشته‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬سیدمحس��ن حبیبی‪ ،‬اس��تاد شهرسازی‬ ‫دانش��کده هنرهای زیبای دانش��گاه تهران ضمن بررسی و ارزیابی‬ ‫س��یر تحول معماری کش��ور در ‪۱۰۰‬س��ال گذش��ته گفت‪ :‬تاریخ‬ ‫‪۱۰۰‬س��ال گذش��ته ایران نش��ان می دهد که با یک سده معماری‬ ‫و معماری ش��هری روبه رو هس��تیم که محصول ایران مدرن است‪.‬‬ ‫این صاحب نظر عرصه معماری کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه بس��یاری‬ ‫افراد با اطالق واژه س��ده معماری شهری ایران (پهلوی اول و دوم)‬ ‫مخالف و معتقدند که معماری س��ال های‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ۱۳۳۰‬و پس از‬ ‫ان‪ ،‬وارداتی و شبه مدرنیسم بود اما معتقدم معماری ان دوران که‬ ‫به لحاظ زمان با دوران ما فاصله چندانی ندارد‪ ،‬معماری درخشانی‬ ‫بوده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ما با بازتعریف مدرنیسم از سال‪۱۳۰۰‬‬ ‫به بعد در معماری روبه رو هس��تیم که طعم‪ ،‬بو و ذائقه ایرانی دارد‬ ‫و به ان مدرنیس��م ایرانی می گوییم‪ .‬اس��تاد دانشگاه تهران با بیان‬ ‫اینکه مدرنیته ایرانی را در س��ال های‪ 1300‬تا ‪ ۱۳۳۰‬و پس از ان‬ ‫در معماری ش��اهدیم‪ ،‬افزود‪ :‬با نگاهی به اثار س��ال های‪ ۱۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۳۰‬موجی از اندیشه را در این سال ها در معماری ایران شاهدیم‪.‬‬ ‫بدین معن��ا می بینیم که اثار خلق ش��ده در این دوران‪ ،‬اندیش��ه و‬ ‫فرهنگی دیگر را به عاریت نگرفته و پیاده نکرده اند‪ ،‬بلکه با اندیشه‬ ‫تالش کرده اند بومی س��ازی کرده و اثار مناس��بی ایجادکنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬انطباق یا بومی سازی را در اندیشه معماران و مهندسان‬ ‫ایرانی در ان روزگار(سال های‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ۱۳۳۰‬و پس از ان) شاهدیم‬ ‫و به همین دلیل است که ان نوع معماری ها‪ ،‬نوستالژی شده است‪.‬‬ ‫حبیب��ی‪ ،‬نجات خان��ه وارطان از خطر تخریب و تبدیل ان به خانه‬ ‫گفتمان شهر و معماری را از تصمیم های مهم برای محافظت از اثار‬ ‫معماری باارزش برشمرد و گفت‪ :‬خانه وارطان ترکیب بومی سازی‬ ‫معماری است و در این خانه‪ ،‬نمونه ای ارزشمند از مدرنیسم ایرانی‬ ‫را ش��اهدیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در فاصله س��ال های‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ۱۳۳۰‬و‬ ‫‪ ۱۳۳۰‬به بعد‪ ،‬معماری معاصر تدوین‪ ،‬س��اخته و به گونه ای نظری‬ ‫نیز به ان پرداخته شد‪ .‬بین سال های‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ۱۳۳۰‬و پس از ان‪،‬‬ ‫به دلیل معماری هایی که خلق ش��د و اث��اری که به وجود امد این‬ ‫قابلیت را دارد که به عنوان دوران معماری معاصر شناخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشفتگی معماری تحت تاثیر دالرهای نفتی‬ ‫ای��ن صاحب نظر عرصه معماری اضاف��ه کرد‪ :‬دهه‪ ۴۰‬نیز همین‬ ‫وضعی��ت را دارد و معم��اری با ارزش فراوانی دارد‪ .‬معتقدم دهه‪۵۰‬‬ ‫معماری اش��فته می ش��ود به این دلیل که دالرهای نفتی می اید و‬ ‫ن ش��دن به ش��کل عجیب و غریبی رخ می دهد و فضا‬ ‫ناگهان مدر ‬ ‫اش��فته می ش��ود‪ .‬حبیبی با بیان اینکه در سال های پس از انقالب‬ ‫نیز شاهد اشفتگی در معماری هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬در عین حال در کنار‬ ‫اش��فتگی های عمومی‪ ،‬نمونه های ارزش��مندی از بزرگان معماری‬ ‫کش��ور در این دوران ش��اهدیم‪ .‬وی یاداوری ک��رد‪ :‬معمار ایرانی‬ ‫‪100‬س��ال گذش��ته ایران‪ ،‬هم مدرن و هم بومی فکر کرده؛ بنابراین‬ ‫می توانیم هم از مدرنیته ایرانی و هم از مدرنیس��م ایرانی صحبت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1146‬‬ ‫پیاپی ‪2464‬‬ ‫معدن‬ ‫گردشگری معدن متولی ندارد‬ ‫ایا اصلی ترین کارویژه معادن‪ ،‬استخراج مواد معدنی از‬ ‫ان است یا می توان کارکردهای دیگری برای ان متصور‬ ‫ش��د؟ برخی از فعاالن معدنی در پاس��خ به این پرسش‬ ‫می گویند‪ :‬معادن(متروک و در حال فعالیت) این قابلیت‬ ‫را دارند که به محلی مناس��ب برای جذب گردش��گران‬ ‫داخلی و خارجی تبدیل ش��وند اما با وجود این ظرفیت‬ ‫هنوز در ایران زیرساخت ها برای این مهم فراهم نشده و‬ ‫گردشگری معادن درحال حاضر بدون متولی مانده است‪،‬‬ ‫در حالی که برخی از معادن‪ ،‬از محل گردش��گری بیشتر‬ ‫از استخراج کسب درامد می کنند‪ .‬از این رو می توان گفت‬ ‫زمان بالقوه کردن این توان فرا رسیده و باید با جدیت در‬ ‫این زمینه ورود کرد‪.‬‬ ‫امیرحسین حیدرزاده ‪ /‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون صنعت و معدن اتاق‬ ‫بازرگانی یزد‬ ‫سیرانوش موسوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۲۰‬معدن با هدف گردشگری‬ ‫ایدین زینال زاده‪ ،‬کارشناس اکتشاف سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در گفت وگو با روزگار معدن‪ ،‬در این باره‬ ‫بیان کرد‪ :‬تالش برای ایجاد گردشگری در معادن متروک‬ ‫و فعال ایران از سال ‪ ۸۹‬اغاز شد‪ .‬ما برای حرکت در این‬ ‫مسیر نخست باید معادن را شناسایی می کردیم‪ .‬از این رو‬ ‫در فاز نخس��ت ‪ ۲۰‬معدن برای ای��ن مهم در نظر گرفته‬ ‫شد و هم اکنون در حال تدوین گزارش های تصویری این‬ ‫معادن هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اطالعات دقیقی از معادن با قابلیت گردش��گرپذیر بودن‬ ‫در دس��ت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز س��رمایه گذاری الزم در این‬ ‫زمین��ه انجام نش��ده و همچن��ان در مرحله شناس��ایی‬ ‫معادن‪ ،‬متوقف شده ایم اما زمان ان فرا رسیده که نهادی‬ ‫مشخص‪ ،‬متولی سامان دادن به این مهم شود‪.‬‬ ‫به گفته مجری طرح ملی گردش��گری معادن‪ ،‬سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری و معاونت‬ ‫گردش��گری و نظام مهندس��ی مع��دن می توانند متولی‬ ‫اجرای طرح ملی گردشگری معدنی شوند‪.‬‬ ‫زینال زاده درباره مش��کالت ایجاد شده برای این طرح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس قانون بودجه سال ‪ ،۱۳۸۹‬دستگاه های‬ ‫دولت��ی باید نیم تا ‪ ۳‬درص��د از بودجه خود را در اختیار‬ ‫طرح های پژوهشی قرار دهند اما تا امروز چنین بودجه ای‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این طرح تعلق‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گردش��گران ب��رای بازدید از معادن‬ ‫نیازمن��د انگیزه هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬بخش خصوصی‪،‬‬ ‫فعالیت در زمینه «زمین گردش��گری» را اغاز و کتاب ها‬ ‫و مقاالت زیادی در این زمینه منتشر کرده ‪ ،‬در حالی که‬ ‫هنوز اقدامی در زمینه «ماین توریس��ت» یا «گردشگری‬ ‫معدن» انجام نداده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ادام��ه داد‪ :‬در ابت��دا ای��ن ط��رح با‬ ‫مخالفت های زیادی روبه رو شد و دیدگاه ها نسبت به این‬ ‫اق��دام چندان مثبت نبود اما با گذر زمان برخی از اهالی‬ ‫معدن به این س��مت متمایل ش��دند که برای تحقق این‬ ‫مهم تالش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع معادن متروک در ایران‬ ‫زین��ال زاده با بی��ان اینکه در تقس��یم بندی اقتصادی‪،‬‬ ‫معادن متروک در ‪ ۲‬دس��ته قابلیت تقسیم شدن دارند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی از معادن‪ ،‬ذخیره اقتصادی دارند اما به‬ ‫دلیل بهره برداری نادرس��ت متروک شده اند‪ .‬دست ه دیگر‬ ‫نی��ز معادنی هس��تند که ذخیره انها به پایان رس��یده و‬ ‫هم اکنون به یک معضل زیس��ت محیطی تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫حامد فضلیانی‪ :‬محبوب ترین فیروزه جهان‪ ،‬متعلق به نیش��ابور است‪.‬‬ ‫این معدن زیرزمینی اس��ت و تونلی بودن ان همواره برای گردشگران‬ ‫دانشجویان و پژوهشگران داخلی و خارجی جذاب بوده است‬ ‫در واقع یکی از دالیل درگیری با معدنکاران‪ ،‬رها ش��دن‬ ‫معادن متروک است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فعالیت معادن در ای��ران در ‪ ۳‬مرحله‬ ‫اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری خالصه می شود‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه در کش��ورهای دیگر کار در مع��ادن ‪ ۴‬مرحله دارد؛‬ ‫اخری��ن مرحله ان‪ ،‬تعیین سرنوشت ش��ان پس از پایان‬ ‫ذخایر اس��ت‪ .‬در واقع در کشورهای دیگر معادن پس از‬ ‫پایان ذخایر در حوزه گردشگری بازسازی می شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه زیرس��اخت ها در معادن‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بهترین راه پس از‬ ‫پایان ذخایر معدنی‪ ،‬تبدیل ان به یک مرکز گردش��گری‬ ‫است چراکه این تغییر کاربری باعث استمرار اشتغال در‬ ‫ان می شود‪.‬‬ ‫مجری طرح ملی گردش��گری معادن در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که ای��ا امکان جذب گردش��گر در معادن فعال‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬این امکان ص��د در صد وجود‬ ‫دارد‪ .‬بس��یاری از دانشجویان و کارشناسان سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن و افراد غیرمعدنی‪ ،‬از یک معدن در حال‬ ‫فعالی��ت بازدید می کنند تا از نزدیک با روند فعالیت انها‬ ‫اشنا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن موفق در زمینه گردشگری‬ ‫وی با بیان اینکه گردشگری معدن هنوز بدون متولی‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هیچ نهادی متولی سامان دادن به معادن‬ ‫گردش��گرپذیر نشده و س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری از این موضوع استقبال کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت به پیش��واز رفتن این طرح بیشتر ناشی از وظیفه‬ ‫حاکمیتی این نهاد اس��ت زیرا یکی از کارویژه های اصلی‬ ‫این س��ازمان‪ ،‬تنوع بخشیدن به بسته های گردشگری در‬ ‫نقاط مختلف کشور است‪.‬‬ ‫زینال زاده با اشاره به مناطق موفق در زمینه گردشگری‬ ‫معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬معدن پتاس خوروبیابانک‪ ،‬مکانی مناسب‬ ‫برای گردشگری است‪ .‬این مجتمع سال ‪ ۹۶‬در حدود ‪۴۰‬‬ ‫هزار گردشگر را جذب کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا معادن ایران توان‬ ‫جذب گردش��گران درمان��ی را دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در معدن‬ ‫خوروبیابانک‪ ،‬امکان اس��تحصال امالح از ش��ورابه وجود‬ ‫دارد؛ در قسمتی از این معدن یک استخر طبیعی ساخته‬ ‫ش��ده اس��ت که برای رفع برخی از بیماری های پوستی‬ ‫مفید است‪ .‬گردشگران مرد می توانند در اب این استخر‬ ‫شنا کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬بخشی از چشمه های اب گرم‬ ‫خاصیت درمانی دارند‪ .‬برخی از کش��ورهای خارجی در‬ ‫معادن متروک اورانیوم‪ ،‬کلینیک های تخصصی ساختند‬ ‫تا بیماران را درمان کنند‪.‬‬ ‫زینال زاده‪ ،‬مع��دن چادرملو را دیگ��ر معدن موفق در‬ ‫زمین��ه جذب گردش��گران عنوان کرد و اف��زود‪ :‬در این‬ ‫معدن‪ ،‬اس��تخر‪ ،‬س��ونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬رس��توران‪ ،‬کافی شاپ‪،‬‬ ‫باشگاه س��وارکاری و رصدخانه مجهز ساخته شده است‪.‬‬ ‫این امکانات به این دلیل در معادن ایجاد ش��ده است که‬ ‫پ��س از پایان ذخای��ر معدنی بت��وان از انجا برای جذب‬ ‫گردشگران بهره گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬گردش��گران زیادی از سراس��ر جهان‬ ‫خواهان مش��اهده قدیمی ترین معدن فع��ال دنیا یعنی‬ ‫معدن فیروزه نیش��ابور هس��تند‪ .‬همین تمایل باید برای‬ ‫متولیان گردشگری در ایران ایجاد انگیزه کند تا شرایط‬ ‫را برای جذب گردشگر فراهم کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬معادن ایران‬ ‫نیز ظرفیت جذب گردش��گران را دارند‪ .‬برخی از معادن‬ ‫خارجی مانن��د معدن نمک ویلیچکا در لهس��تان بیش‬ ‫از ف��روش مواد معدنی‪ ،‬س��االنه تعداد قاب��ل توجهی از‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی را جذب می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کم توجهی به ایمنی گردشگران معدنی‬ ‫حامد فضلیانی‪ ،‬مس��ئول دفتر فنی مع��دن فیروزکوه‬ ‫نیش��ابور نی��ز در این باره در گفت وگو ب��ا روزگار معدن‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬طرح کلی جامع گردش��گری در معدن فیروزه‬ ‫نیش��ابور را اغ��از کردیم اما هنوز به طور رس��می‪ ،‬بحث‬ ‫تورها اغاز نش��ده چراکه تاکنون هی��چ قانونی در زمینه‬ ‫بیمه و ایمن بودن گردشگران در ایران وضع نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه معدن فی��روزه نیش��ابور از قدیم‪،‬‬ ‫مرکزی بکر برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬محبوب ترین فیروزه جهان‪ ،‬متعلق به‬ ‫نیشابور اس��ت‪ .‬این معدن زیرزمینی است و تونلی بودن‬ ‫ان همواره برای گردش��گران‪ ،‬دانشجویان و پژوهشگران‬ ‫داخلی و خارجی جذاب بوده است‪.‬‬ ‫فضلیان��ی درب��اره ایمنی گردش��گران در معادن‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬هنوز معادن برای جذب گردش��گران ایمن نیستند‪،‬‬ ‫اما کس��ی که وارد معدن می ش��ود باید از اصول ابتدایی‬ ‫پیروی کند‪ .‬بدون تردید‪ ،‬مسئول فنی معدن باید متولی‬ ‫این مهم شود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اشاره به وظایف مسئول فنی معدن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جدا کردن محیط استخراجی از محیط گردشگری‪،‬‬ ‫اصلی ترین وظیفه مس��ئول فنی است‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫مع��دن ما چاه هایی با عمق ‪ ۸۰‬متر وجود دارد که بدون‬ ‫تردید محل مناس��بی برای گردش��گران نیست زیرا این‬ ‫عمق برای کودکان و سالخوردگان بسیار خطرناک است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه قانون در زمینه بیمه گردش��گران‬ ‫س��کوت کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬هنوز مشخص نشده که اگر‬ ‫گردشگر معدنی دچار حادثه شود چه کسی برای جبران‬ ‫خسارت ورود می کند‪.‬‬ ‫فضلیانی در پایان تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر بهره بردار‬ ‫مع��دن فی��روزه نیش��ابور‪ ،‬مح��دوده ای را ب��رای بازدید‬ ‫گردش��گران در نظر گرفته و هزین��ه بازدید از این محل‬ ‫‪ ۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫ایدین زینال زاده‬ ‫بهترین راه پس‬ ‫از پایان ذخایر‬ ‫معدنی‪ ،‬تبدیل‬ ‫ان معدن به یک‬ ‫مرکز گردشگری‬ ‫است چراکه این‬ ‫تغییر کاربری‬ ‫باعث استمرار‬ ‫اشتغال در‬ ‫ان می شود‬ ‫دفات��ر و حس��اب مال��ی بیش��تر معادن‬ ‫کوچک و متوسط در همان منطقه ای است‬ ‫که فراورده ه��ای معدنی در ان اس��تخراج‬ ‫می ش��وند‪ .‬گردش مالی این مع��ادن انقدر‬ ‫قابل توجه نیست که بانک های شهرستان ها‬ ‫نتوانند ان را پوش��ش دهن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که عمده درام��د معادن ب��زرگ به‬ ‫بانک های مرک��ز واریز می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال مع��دن چادرملو ی��زد و معدن مس‬ ‫سرچش��مه کرم��ان‪ ،‬در ته��ران دفتر اصلی‬ ‫دارند‪ .‬از این رو در مرکز دارای حساب بانکی‬ ‫هستند و مبادالت مالی خود را از بانک های‬ ‫مرکز دنبال می کنند‪.‬‬ ‫حج��م گردش مال��ی این معادن بس��یار‬ ‫باالس��ت و از انجایی که بانک های اس��تانی‬ ‫نمی توانند به دلی��ل محدودیت های قانونی‪،‬‬ ‫وام ه��ای کالن معادن بزرگ را تامین کنند‪،‬‬ ‫درام��د معادن ب��زرگ به بانک ه��ای مرکز‬ ‫منتقل می شود‪ .‬این مسئله یک سوی دیگر‬ ‫هم دارد؛ اگر حس��اب های بانکی این معادن‬ ‫در همان اس��تان ها بماند بدون تردید باعث‬ ‫رون��ق اقتصادی منطق��ه معدن خیز خواهد‬ ‫شد‪ ،‬زیرا از یک طرف منابع نقدینگی استان‬ ‫را افزای��ش می دهد و از س��وی دیگر اعتبار‬ ‫الزم برای صنایع و معادن کوچک و متوسط‬ ‫را تامین می کند‪.‬‬ ‫همانگونه که اش��اره ش��د‪ ،‬حس��اب های‬ ‫مالی معادن بزرگ در مرکز اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫مالی��ات به اداره امور مالیاتی مرکز پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر اس��اس قانون باید بخش��ی از‬ ‫مالیات در اس��تان واریز شود که این اتفاق‬ ‫ب��ه ط��ور معم��ول رخ نمی دهد‪ .‬اگ��ر این‬ ‫مالیات به استان تخصیص داده شود‪ ،‬اتفاق‬ ‫خوب��ی در اس��تان های معدن��ی رخ خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بس��یاری از ام��ور معادن‬ ‫بزرگ از س��وی پیمانکاران اجرا می ش��ود و‬ ‫ممکن اس��ت یک پیمان��کار دارای چندین‬ ‫مع��دن در اس��تان های مختل��ف باش��د‪ .‬به‬ ‫همین دلی��ل دارای یک دفت��ر مرکزی در‬ ‫تهران هس��تند ت��ا از ان دفتر امورش��ان را‬ ‫رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که برای حل این مشکل‪،‬‬ ‫شورای معادن استانی می تواند ورود کند اما‬ ‫نظارت بر عملکرد و ام��ور پیمانکاران از ید‬ ‫شورای معادن خارج می شود‪ .‬از این رو الزم‬ ‫اس��ت مشکل قانونی ان حل شود‪ .‬بر اساس‬ ‫قان��ون معادن‪ ۱۵ ،‬درص��د از حقوق دولتی‬ ‫که معدنکاران به دول��ت پرداخت می کنند‬ ‫باید به اس��تان بازگردد اما این مهم به طور‬ ‫معم��ول اعمال نمی ش��ود و درصد کمی از‬ ‫حقوق دولتی ب��رای عمران و ابادی منطقه‬ ‫هزینه می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ظرفیت گردشگری معادن متروک را دریابیم‬ ‫توجه به گردش‬ ‫مالی معادن‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1146‬‬ ‫پیاپی ‪2464‬‬ ‫اخبار‬ ‫رتبه برتر توزیع برق‬ ‫گلستان در جشنواره‬ ‫شهید رجایی‬ ‫حمی�د میرزاعلی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلس��تان درباره کس��ب رتبه برتر از‬ ‫س��وی این ش��رکت در جشنواره ش��هید رجایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬داش��تن برنامه ریزی مناسب‪ ،‬همدلی‬ ‫و همکاری مجموعه مدیران و کارکنان براس��اس‬ ‫شاخص های موجود در راستای اهداف سازمانی‬ ‫موجب این افتخار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان گلستان‪ ،‬علی اکبر‬ ‫نصی��ری اف��زود‪ :‬با برگ��زاری جلس��ات منظم و‬ ‫پیگیری کارشناس��ان مربوط با همکاری سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ریزی اس��تان و رف��ع نواقص و‬ ‫ارائه رهنمود الزم‪ ،‬رتبه برتر را بین س��ازمان های‬ ‫اجرایی اس��تان کسب کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیریت‬ ‫درس��ت کلید موفقیت س��ازمان است و با نظارت‬ ‫دقی��ق و قانونمن��دی در انج��ام ام��ور می توان‬ ‫اعتم��اد عمومی را جلب کرد‪ .‬در پایان نوزدهمین‬ ‫جشنواره ش��هید رجایی لوح تقدیر از سوی سید‬ ‫مناف هاش��می‪ ،‬اس��تاندار گلس��تان به علی اکبر‬ ‫نصیری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت توزی��ع نیروی برق‬ ‫استان گلستان اهدا شد‪.‬‬ ‫پیشنهادهایی برای‬ ‫برون رفت از‬ ‫مشکالت اقتصادی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫استان فارس گفت‪ :‬اتاق بازرگانی اماده است تا به‬ ‫دولت برای خروج کش��ور از مش��کالت اقتصادی‬ ‫همیاری و کمک کند‪.‬‬ ‫جم��ال رازقی جهرم��ی‪ ،‬در نشس��ت خبری با‬ ‫خبرنگاران در ش��یراز اظهار ک��رد‪ :‬اتاق بازرگانی‬ ‫پ��س از اعالم ن��رخ ‪ 4200‬تومانی دالر از س��وی‬ ‫دول��ت در فروردی��ن ‪ ۹۷‬پیش��نهادهایی را ب��ه‬ ‫دول��ت ارائه کرد که ان پیش��نهادها به طور کامل‬ ‫عملیاتی نش��د و دولت با انج��ام تغییراتی در ان‪،‬‬ ‫ان را عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اطمینان داریم اگر در ان مقطع‬ ‫پیشنهادهای اتاق بازرگانی بدون تغییر‪ ،‬عملیاتی‬ ‫ش��ده بود امروز کش��ور با این تنش ها و مشکالت‬ ‫اقتصادی روبه رو نبود‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬در مرتبه نخس��ت ما پیشنهادهای‬ ‫خود را در نامه ای ازسوی استاندار فارس به معاون‬ ‫اول رییس جمه��وری ارائه و در ان مطرح کردیم‪،‬‬ ‫برای ب��ازار ثانویه ارز هیچ نرخی تعیین نش��ود و‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را فقط برای کاالهای اساس��ی‬ ‫اختصاص دهند و اجازه داده شود نرخ ارز در بازار‬ ‫ثانویه هم براس��اس اصل عرض��ه و تقاضا تعیین‬ ‫ش��ود‪ .‬رازقی افزود‪ :‬همچنی��ن در ان نامه مطرح‬ ‫کردیم که چون مجتمع های پتروش��یمی و فوالد‬ ‫از مواد اولیه ارزان نرخ اس��تفاده می کنند‪ ،‬متعهد‬ ‫شوند که ارز حاصل از فروش خود را به نرخ ‪4200‬‬ ‫تومان تحویل دولت دهند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬یکی از م��وارد دیگری که در ان‬ ‫نامه مطرح کردیم این بود که صنایع پتروشیمی‬ ‫و ف��والد‪ ،‬ارز خ��ود را ب��ه ن��رخ ‪ 4200‬توم��ان به‬ ‫دول��ت بدهن��د و در ازای ان دولت هم مواد اولیه‪،‬‬ ‫ماشین االت و قطعات یدکی مورد نیاز انها را با ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی در اختیار انها قرار دهد‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی فارس گفت‪ :‬در بس��ته پیش��نهادی‬ ‫جدیدمان که به زودی ازس��وی استاندار فارس به‬ ‫دولت ارائه خواهد ش��د نی��ز راهکارهایی را برای‬ ‫برون رف��ت از مش��کالت کنونی ارائ��ه کرده ایم‪.‬‬ ‫رازقی افزود‪ :‬در بس��ته جدید به دولت پیش��نهاد‬ ‫داده ایم که صادرات و واردات کاالهای اساس��ی با‬ ‫ن��رخ ارز ازاد و بقیه با ارز روز انجام ش��ود و دولت‬ ‫ب��رای حمایت از قش��رهای حقوق بگی��ر ثابت و‬ ‫اسیب پذیر‪ ،‬از محل اضافه درامد خود‪ ،‬بن خرید‬ ‫نقدی در اختی��ار این گروه ها ق��رار دهد‪ .‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی فارس‬ ‫بیان کرد‪ :‬همچنین پیش��نهاد کردیم واحدهای‬ ‫تولیدی بدهکار به نظام بانکی برای یک س��ال از‬ ‫پرداخ��ت بدهی های خود معاف ش��وند و پس از‬ ‫یک س��ال به��ره ان تاخیر از مح��ل اضافه درامد‬ ‫دول��ت به بانک ها پرداخت ش��ود‪ .‬رازق��ی افزود‪:‬‬ ‫کاهش مالیات بر درامد واحدهای تولیدی کشور‬ ‫از ‪ ۲۵‬درصد فعلی به ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫صادراتی برای کاالهای ساخته شده و تعدیل نرخ‬ ‫حامل ه��ای انرژی برای همه به نرخ روز و واقعی از‬ ‫دیگر راهکارهایی است که به دولت پیشنهاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره محل تامین نقدینگی در کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬امروز دولت نقدینگی م��ورد نیاز خود را از‬ ‫نرخ سود سپرده ها‪ ،‬اس��تقراض از بانک ها و بانک‬ ‫مرکزی تامی��ن می کند که در پیش��نهاد جدید‬ ‫از دولت خواس��ته ش��ده با عمل به پیشنهادهای‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬افزون بر جبران نقدینگی‪ ،‬با تقویت‬ ‫قدرت خرید م��ردم از تاثیرات منف��ی تحریم ها‬ ‫بکاهد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فقط ‪ ۲۰‬درصد خودروهای اصفهان معاینه فنی دارند‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان از‬ ‫فعالیت ‪ ۸‬مرکز معاینه فنی به طور فعال در سطح شهر‬ ‫اصفهان خب��ر داد و تصریح کرد‪ :‬مراکز معاینه فنی در‬ ‫نقاط گوناگون ش��هر بس��یار خوب جانمایی ش��ده اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬خط مکانیزه معاینه فنی در ش��هر اصفهان به طور‬ ‫هوش��مند از ساعت ‪ 8‬تا ‪ ۱۵‬خدمات رسانی می کند که‬ ‫در صورت نیاز و استقبال شهروندان‪ ،‬شیفت بعدازظهر‬ ‫این مراکز قابل تمدید است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬علیرض��ا صلواتی با‬ ‫بیان اینک��ه یکی از راهکارهایی که می تواند به کاهش‬ ‫الودگی هوا در ش��هر اصفهان کمک کند‪ ،‬معاینه فنی‬ ‫خودروها اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به اینکه بخش عمده ای‬ ‫از الودگی هوا مربوط به وس��ایل نقلیه متحرک شامل‬ ‫خودروهای س��بک‪ ،‬س��نگین‪ ،‬اتوبوس ها و کامیون ها‬ ‫اس��ت‪ ،‬با همکاری خوب ش��هروندان می توان از میزان‬ ‫الودگی های جوی کاس��ت‪ ،‬این در حالی است که تنها‬ ‫‪20‬درصد خودروهای اصفهان معاینه فنی دارند‪.‬‬ ‫صلوات��ی ادام��ه داد‪ :‬روزان��ه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬ه��زار راننده‬ ‫اصفهان��ی به دلی��ل تخل��ف در ورود ب��ه محدوده های‬ ‫ترافیک��ی‪ ،‬به وس��یله دوربین های زوج و ف��رد جریمه‬ ‫می شوند‪ .‬وی با اشاره به اقدامات ستاد مهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر سال با شروع سال تحصیلی به دلیل سفرهای منظم‬ ‫شهری (سفرهای تحصیلی و دانشگاهی)‪ ۲۰ ،‬درصد به‬ ‫حجم سفرهای ش��هری اصفهان افزوده می شود‪ .‬ستاد‬ ‫مهر از اواخر تابس��تان فعالیت خ��ود را اغاز می کند تا‬ ‫تدارکات بهتری برای ش��روع س��ال تحصیلی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ایمن س��ازی مدرسه ها‪ ،‬نوس��ازی خط کشی ها‪،‬‬ ‫شست وش��وی خط��وط خیابان ه��ا و معاب��ر و نظافت‬ ‫اتوبوس ها جزو اقدامات هرس��اله س��تاد مهر است اما‬ ‫امس��ال باتوجه به راه اندازی خط ی��ک مترو اصفهان‪،‬‬ ‫مقرر شد حمل ونقل همگانی دانش اموزان با هماهنگی‬ ‫سازمان قطار شهری و اتوبوسرانی برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۷۰‬هزار دانش اموز با تاکس��ی های‬ ‫شهری و سرویس به مدرسه می روند خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫س��اعت فعالیت مترو از ساعت ‪ 6:30‬تا ‪ ۲۱‬است که تا‬ ‫‪ 22:30‬افزایش پیدا می کند و سرفاصله قطارها تا پایان‬ ‫سال به ‪ ۸‬دقیقه و سال اینده به ‪ ۵‬دقیقه خواهد رسید‪.‬‬ ‫صلواتی با بی��ان اینکه ظرفیت مترو ش��هر اصفهان‬ ‫از جابه جای��ی روزان��ه ‪ ۵۳‬هزار مس��افر ب��ه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫مس��افر در روز افزای��ش پی��دا می کن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در‬ ‫مجاورت ایس��تگاه های قطار شهری «صفه» و «کاوه»‬ ‫پارکینگ هایی در نظر گرفته ش��ده تا مسافران بتوانند‬ ‫خودروهای ش��خصی خود را در این پارکینگ ها پارک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۹ :‬گروه گش��ت بازرسی حمل ونقل‬ ‫ش��هری از ‪ ۳۱‬ش��هریور ت��ا ‪ ۱۵‬مه��ر در دو ش��یفت‬ ‫صبحگاه��ی و بعد از ظهر در ش��هر اصفهان مس��تقر‬ ‫خواهند ش��د که تخلفات شهری را با اولویت رسیدگی‬ ‫و اعم��ال قانون می کنند‪ .‬ش��یفت فعالیت این گروه ها‬ ‫از س��اعت ‪ ۶‬تا ‪ ۱۴‬و از س��اعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬است‪ .‬معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان یاداور شد‪ :‬با‬ ‫هماهنگی اموزش و پرورش باتوجه به تغییرات به وجود‬ ‫امده‪ ،‬مقرر ش��د طرح هایی مانند زنگ ترافیک‪ ،‬پلیس‬ ‫مدرس��ه و برگزاری کالس های اموزشی ترافیکی برای‬ ‫دانش اموزان از ابتدای مهر امسال اجرا شود‪.‬‬ ‫راه اندازی «تراموا» و «بی ارتی» در شیراز‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اضافه‬ ‫ش��دن ‪ ۱۸۵‬اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوس��رانی این کالنشهر‬ ‫گفت‪ ۳۵ :‬دستگاه از این اتوبوس ها در مسیر شیراز است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان ف��ارس‪ ،‬مجتبی زوربخش با بیان‬ ‫اینکه اتوبوس های جدید مونتاژ ایران خودرو دیزل و از استاندارد‬ ‫خوبی برخوردار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬پس از ورود اتوبوس های جدید‬ ‫و قرارگی��ری انها در خطوط موجود‪ ،‬بهس��ازی ‪ ۳۰۰‬اتوبوس از‬ ‫ناوگان موجود اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ش��یراز همچنین به‬ ‫ساخت خطوط حمل ونقلی نوین با عنوان تراموا و بی ارتی اشاره‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬مطالعات راه اندازی خطوط تراموا رو به پایان‬ ‫اس��ت و با تامین اعتبار در مدت ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬ماه خطوط س��اخته‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫زوربخش با بیان اینکه عمر مفید اتوبوس ها در بهترین شرایط‬ ‫‪ ۷‬س��ال اما تراموا ‪ ۳۰‬س��ال اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راه ان��دازی تراموا‬ ‫هزین��ه بیش از ‪ ۱۰‬برابری نس��بت به اتوب��وس دارد اما کیفیت‬ ‫خدمات دهی ان بهتر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۲۰‬درص��د اس��تفاده کنندگان از تراموا‬ ‫گردش��گران و زائ��ران و ‪ ۸۰‬درص��د انه��ا م��ردم به ویژه قش��ر‬ ‫متوس��ط و کم برخ��وردار جامع��ه هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬راه اندازی‬ ‫ترام��وا نیاز ب��ه ‪ ۹‬ماه تا یک س��ال مطالعه دارد که بخش��ی از‬ ‫ان با همکاری مش��اور خارجی انجام ش��ده و اگر موانعی وجود‬ ‫نداش��ته باش��د در ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬م��اه اینده عملی��ات اجرایی اغاز‬ ‫می شود‪ .‬وی با اعالم این خبر که ساخت خطوط بی ارتی تا پایان‬ ‫برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین االت راهسازی و‬ ‫معدنی اصفهان‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪:‬‬ ‫ازادسازی نرخ خودرو با بازار انحصاری معنا ندارد‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران با اش��اره‬ ‫به انحصار در بازار خودرو کشور اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در م��دت کوتاهی ش��اهد افزایش بی��ش از حد نرخ‬ ‫خودروه��ای داخلی بوده ایم که نش��ان دهنده انحصار‬ ‫بازار ازسوی خودروسازان است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان س��ید عبدالوهاب‬ ‫س��هل ابادی درباره تاثیر ازادس��ازی ن��رخ خودرو بر‬ ‫بازار تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته مسئوالن در‬ ‫هیچ یک از حوزه ها برنامه و اس��تراتژی خاصی برای‬ ‫بهره من��دی م��ردم ارائ��ه نداده اند و در ح��ال حاضر‬ ‫خودروس��ازان داخلی برای کس��ب درامد بیش��تر و‬ ‫رفع زیان های انباش��ته شده در س��ال های گذشته و‬ ‫همچنین تامین هزینه های بسیار باالی خود شرایط‬ ‫جدیدی را به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در حالی که گفته می شود تقاضا‬ ‫برای خرید خ��ودرو افزایش یافته‪ ،‬ش��اهد موجودی‬ ‫بسیار زیاد در انبارهای خودروسازان هستیم؛ بنابراین‬ ‫یک نوع واس��طه گری وجود دارد و هیچ تفاوتی ندارد‬ ‫که نرخ خودرو ازاد ش��ود یا خیر زیرا بازار در انحصار‬ ‫خودروسازان داخلی است‪.‬‬ ‫س��هل ابادی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای حمای��ت از‬ ‫مصرف کنن��دگان ت��ا زمانی ک��ه دالیل ای��ن اتفاق ها‬ ‫مش��خص نش��ود هیچ تصمیم جدی��دی را نخواهیم‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫وی در پای��ان درب��اره تاثی��ر تهیه ارز م��ورد نیاز‬ ‫خودروس��ازان از بازار ثانویه بر نرخ تمام شده خودرو‬ ‫گفت‪ :‬درست است که نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان‬ ‫افزای��ش یافته اما هزین��ه تولید یک خودرو در حدی‬ ‫نیس��ت که در مدت ‪ ۲۰‬روز ش��اهد اتفاق های ناگوار‬ ‫در جامعه باشیم‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن خودروس��ازان ب��زرگ مطالبات‬ ‫قطعه سازان را به موقع پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬انجام خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬خط یک از تقاطع معالی اباد‬ ‫تا پایانه ش��هید هوایی (ایس��تگاه راه اهن) با ‪ ۳۶‬اتوبوس و خط‬ ‫دو از میدان احس��ان تا پایانه اس��تقالل ب��ا ‪ ۲۴‬اتوبوس خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری ش��یراز به وجود‬ ‫تاکس��ی های اینترنت��ی و موج نارضایتی رانندگان تاکس��ی های‬ ‫ش��هری که دارای هویت هستند هم اش��اره کرد و با بیان اینکه‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تاکس��ی در این کالنش��هر مش��غول فعالیت هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با فعالیت اس��نپ و تپسی موج نارضایتی در بین رانندگان‬ ‫تاکس��ی ایجاد ش��د که ب��رای حل این مش��کل‪ ،‬تاکس��ی های‬ ‫ش��یراز ب��ه برنامه ای جامع با یک اپلیکیش��ن فراتر از اس��نپ و‬ ‫تپ س��ی مجهز خواهند ش��د‪ .‬زوربخ��ش به تش��کیل کارگروه‬ ‫ناتوانان جس��می و معل��والن در معاونت حمل ونق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری ش��یراز اش��اره و اضافه کرد‪ :‬با تجهیز ایس��تگاه های‬ ‫اتوبوس‪ ،‬گذر عابر پیاده‪ ،‬دسترس��ی به مت��رو و‪ ...‬به دنبال ایجاد‬ ‫تمهیدات خاص برای این قش��ر هس��تیم که به طور ازمایشی از‬ ‫میدان ش��هرداری تا می��دان صنایع طرح مناسب س��ازی انجام‬ ‫می شود‪ .‬وی ش��بکه حمل ونقل انسان محور‪ ،‬نگاه ویژه به عابران‬ ‫پیاده‪ ،‬ایجاد مسیرهای غیرموتوری و همچنین ارام سازی جریان‬ ‫ترافیک را از اولویت های س��ازمان عنوان کرد و ادامه داد‪۳۳.۵ :‬‬ ‫کیلومتر مسیر دوچرخه سواری را در ‪ ۱۱‬منطقه شیراز شناسایی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫در خیابان انوری نخس��تین پیاده راه استاندارد را ایجاد کردیم‬ ‫و به جای سرعت گیر در خیابان ها از سنگفرش و خط کشی عابر‬ ‫پیاده استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫یازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی ماش��ین االت راهس��ازی‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫خدمات شهری و خودروهای دیزلی در اصفهان در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬این نمایشگاه در روزهای ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬مهر به‬ ‫م��دت ‪ ۴‬روز و در ادامه مجموعه نمایش��گاه های مرتبط با حوزه خودرو‬ ‫و حمل ونقل اصفهان در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫واقع در پل شهرس��تان برپا می شود تا مجموعه های توانمند این حوزه‪،‬‬ ‫دس��تاوردهای خود را در معرض بازدی��د متخصصان و عالقه مندان این‬ ‫حوزه بگذارند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه امسال ‪ ۲۱‬شرکت در مساحتی افزون بر ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع‬ ‫فضای نمایشگاهی حضور خواهند یافت و اخرین یافته ها‪ ،‬محصوالت و‬ ‫توانمندی های خود را در بخش ماشین االت راهسازی‪ ،‬راهداری‪ ،‬معدنی‪،‬‬ ‫خودروه��ای تج��اری‪ ،‬خودروهای حمل ونقل ج��اده ای‪ ،‬قطعات یدکی‪،‬‬ ‫ماشین االت خدمات شهری و خدمات وابسته به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫از جمله برندهای مطرح حاضر در این نمایشگاه می توان به سایپادیزل‪،‬‬ ‫ایران خودرو دیزل‪ ،‬مبارز‪ ،‬بهار صنعت پارمیس‪ ،‬امیکو‪ ،‬رنو‪ ،‬سی ان س��ی‪،‬‬ ‫ماموت‪ ،‬زامیاد و دایون اش��اره کرد که حضور انها سبب شده نمایشگاه‬ ‫اصفهان به یکی از شاخص ترین نمایشگاه های این حوزه در سطح کشور‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماش��ین االت راهسازی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬خدمات ش��هری و خودروهای دیزلی در حالی برگزار می ش��ود‬ ‫ک��ه حضور متخصصان و مس��ئوالن مرتبط در این نمایش��گاه می تواند‬ ‫کمک بزرگی به ایجاد انگیزه در ش��رکت های داخلی و خارجی باشد‪ .‬از‬ ‫مهم ترین نکات این نمایشگاه‪ ،‬نمایش توانمندی شرکت های داخلی در‬ ‫تولید بیش از ‪ ۵۰‬درصد ماش��ین االت به ویژه خودروهای سنگین است‬ ‫که نیازمند حمایت مس��ئوالن و مصرف کنن��دگان داخلی برای ادامه و‬ ‫توسعه تولید هستند‪ .‬شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با‬ ‫برگزاری این نمایشگاه تمامی تالش خود را به کار بسته که پل ارتباطی‬ ‫محکمی میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ماش��ین االت راهسازی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬خدمات ش��هری و خودروهای دیزلی با جامعه هدف ان فراهم‬ ‫کن��د تا رونق تازه ای در بازار این ماش��ین االت ایجاد ش��ود‪ .‬یازدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی ماش��ین االت راهسازی‪ ،‬معدنی‪ ،‬خدمات شهری و‬ ‫خودروهای دیزلی در روزهای ‪ 3‬تا ‪ 6‬مهر از س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬پذیرای‬ ‫عالقه مندان به این حوزه تخصصی خواهد بود‪.‬‬ ‫در جلسه کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد‬ ‫سردرگمی فعاالن اقتصادی به دلیل بخشنامه های گوناگون‬ ‫پنجمین جلسه کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با‬ ‫حضور فعاالن بخش معدن و س��نگ در تاالر هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬ش��هریار ش��عبانی‪ ،‬دبیر‬ ‫کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه با اشاره‬ ‫به ص��دور بخش��نامه های گوناگون دولت در ح��وزه ارز گفت‪:‬‬ ‫فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن بخش معدن با س��ردرگمی در‬ ‫فعالیت های اقتصادی و صادرات محصوالت خود روبه رو شدند‪.‬‬ ‫وی ص��دور بخش��نامه پیمان نامه ارزی را برگش��ت به عقب‬ ‫دولت در سیاس��ت های ارزی برش��مرد و گفت‪ :‬این بخشنامه‬ ‫تاکنون به ‪ 3‬ش��کل متفاوت اجرا ش��ده و صادرکنندگان را از‬ ‫صادرات دلسرد کرده است‪.‬‬ ‫احمد کریمی‪ ،‬عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫در این جلس��ه با اشاره به احتمال تحریم کشتیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران گفت‪ :‬صادرکنندگان س��نگ باوجود مسائل و‬ ‫مش��کالت بانکی تالش کردند محصوالت خود را به هر طریقی‬ ‫صادر کنند اما اگر کش��تیرانی هم تحریم شود امکان صادرات‬ ‫بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعطیلی معادن س��نگ یکی پس از دیگری‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایطی که صنعت س��اختمان در داخل کش��ور با‬ ‫رکورد روبه روس��ت‪ ،‬معادن س��نگ با صادرات تالش می کردند‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهند و چنانچه روزنه صادرات بسته شود‬ ‫ش��اهد تعطیلی کامل این معادن خواهی��م بود‪ .‬علی برنجیان‪،‬‬ ‫دیگ��ر عضو کمیس��یون معادن اتاق بازرگان��ی اصفهان در این‬ ‫جلس��ه یکی از دالیل اصل��ی تعطیلی معادن و س��نگ بری ها‬ ‫را نبود مش��تری و هزینه های باالی نگهداری نیروی انس��انی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬صادرات می تواند دریچه ای برای احیای معادن‬ ‫و صنایع وابسته باشد که هر روز با سختگیری و بخشنامه های‬ ‫جدید در این زمینه روبه روییم‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دفاتر استانی‬ ‫این وزارتخانه در حمایت نکردن از بخش معادن گفت‪ :‬سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از حقوق معدن��کاران دفاع نمی کند‪.‬‬ ‫رضا احمدی‪ ،‬رئیس انجمن س��نگ استان اصفهان نیز در این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬نبود نقدینگی‪ ،‬کمبود سوخت‪ ،‬هزینه باالی تامین‬ ‫قطع��ات و ماش��ین االت از چالش های پی��ش روی معدنکاران‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیم��ت یک لودر س��ال گذش��ته ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫توم��ان بوده ک��ه امروز ب��ه ‪ ۲‬میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن افزای��ش افسارگس��یخته قیمت ها را نمی ت��وان مدیریت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا مومن��ی‪ ،‬مس��ئول کارگروه توس��عه ص��ادرات‬ ‫ات��اق بازرگانی اصفه��ان در این جلس��ه گفت‪ :‬ش��رایط برای‬ ‫صادرکنندگان دش��وار ش��ده و دولت و بخش خصوصی باید با‬ ‫همکاری هم راه های برون رفت از این شرایط را پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 3‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1146‬‬ ‫پیاپی ‪2464‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫مخاطب خسته کننده است‪ .‬خیلی از کارشناسان با انتخاب هیات داوران‪،‬‬ ‫اعتقاد خ��ود را درباره نحوه انتخاب نامزدهای نهایی اینگونه بیان کردند‬ ‫که هر اثری که طوالنی تر نوش��ته ش��ود در فهرست نهایی من بوکر وارد‬ ‫می شود‪ .‬این مسئله انقدر جدی است که رئیس داوران جایزه امسال نیز‬ ‫به این مس��ئله اعتراف می کند‪ .‬انتونی اپیا‪ ،‬رئیس داوران جایزه من بوکر‬ ‫امسال به نحوه انتخاب و نظردهی داوران شکایت دارد و می گوید بیشتر‬ ‫‪ ۲۳‬اثر ایرانی در کریستیز خاورمیانه‬ ‫حضور چشمگیر اثار ایرانی در میان گران قیمت ها‬ ‫اگ��ر ت��ا دی��روز جش��نواره های بین المللی ب��ا توج ه به‬ ‫اثار س��ینمایی برای هنرمندان س��ینمای ایران ش��هرت‬ ‫می اوردند‪ ،‬حاال تاالرهای حراج کریستی و ساتبی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫هنر را در ایران تغیی��ر می دهند‪ .‬در بازار اثار هنری ایرانی‪،‬‬ ‫کس��ی دیگر از باال بودن نرخ این اثار شگفت زده نمی شود‪.‬‬ ‫دیگر کمتر کس��ی با تعجب از این صع��ود چندین برابری‬ ‫یاد می کند‪.‬‬ ‫حراج کریستیز خاورمیانه برای دومین بار در لندن برگزار‬ ‫می ش��ود‪ .‬بیست و پنجمین دوره کریس��تیز خاورمیانه‪ ،‬با‬ ‫ن برگزار‬ ‫ارائ��ه اثاری از هنرمندان ‪ ۱۱‬کش��ور منطقه‪ ۲ ،‬ابا ‬ ‫می شود‪ .‬این دومین بار است که کریستیز‪ ،‬حراج خاورمیانه‬ ‫را در لندن و در حراج خانه خود برگزار می کند‪.‬‬ ‫این بار هم س��هم یک چهارمی هنر ایران در اثار راه یافته‬ ‫به حراج حفظ ش��ده اس��ت و از میان ‪ ۹۶‬اثر‪ ۲۳ ،‬کار ایرانی‬ ‫چکش خواهند خورد‪ .‬جلد کاتالوگ این دوره کریس��تیز به‬ ‫اثری از اس��تاد سیدمحمد احصایی اختصاص یافته که از او‬ ‫‪ ۳‬اثر در این حراجی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫رقابت بر س��ر تصاحب اثار هنرمندان صاحب نام‪ ،‬رویای‬ ‫بسیاری از سرمایه داران است‪ ،‬اما می توان گفت فروش اثار‬ ‫هنری در ایران هم پیشینه طوالنی دارد‪.‬‬ ‫به گفته ش��هریار عدل‪ ،‬کارش��ناس هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬س��ال پیش در پایان دوره تیموری و اغاز دوره‬ ‫صفوی‪ ،‬نقاش��ی های بهزاد خریداران بس��یاری پیدا کرد‪.‬‬ ‫همزمان با دوران شاه عباس‪ ،‬پادشاهان مغول در هند بسیار‬ ‫هنردوس��ت بودن��د و پول های قابل توجه��ی برای خرید و‬ ‫جمع اوری اثار هنری خرج می کردند‪.‬‬ ‫ش��هریار عدل می گوید‪ :‬اثار هنری تجسمی هند و چین‬ ‫بهترین ف��روش را در حراجی ها به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫حتی نمی توان به یقین گفت که چه نوع اثاری از هنرمندان‬ ‫ایرانی بهتر به فروش می رود و خریداران بیش��تری دارد‪ .‬با‬ ‫اینک��ه همه اثار ارائه ش��ده در این حراج ه��ا مربوط به هنر‬ ‫معاصر ایران اس��ت‪ ،‬اما توجه به اثار س��نتی تر‪ ،‬مثل نقاشی‬ ‫خط های صداقت جباری و محمد احصایی که از گران ترین‬ ‫اثار عرضه ش��ده در این حراج ها هستند‪ ،‬از توجه خریداران‬ ‫به اثاری که در هنر قدیم ایران ریشه دارند‪ ،‬حکایت می کند‪.‬‬ ‫به نظر پرویز تناولی‪ ،‬زمان ان رس��یده که سرمایه گذاران‬ ‫ب��ه جای س��رمایه گذاری روی خانه و زمی��ن؛ انطور که در‬ ‫ایران رایج اس��ت‪ ،‬نگاهی هم ب��ه اثار هنری بیندازند‪ .‬پرویز‬ ‫کالنت��ری که یک��ی از اثار کاهگلی اش برای نخس��تین بار‬ ‫در حراج چهارم کریس��تی به ف��روش رفت درباره تاثیر این‬ ‫فروش ه��ا بر بازار فروش اثار هن��ری در ایران می گوید‪ :‬در‬ ‫داخل کشور اتفاق خوبی می افتد و ان اینکه گالری ها میان‬ ‫نقاش و مخاطب واسطه می شوند و نقاش فقط کار نقاشی را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬اتفاق مهم دیگر این است که اثار هنرمندان‬ ‫داخلی به جهان هنر معرفی می ش��ود‪ .‬این برای من مهم تر‬ ‫است‪ .‬البته اقتصاد هنر مسئله ای بسیار جدی است‪.‬‬ ‫ص��ادرات هنر و فرهنگ ایرانی با ف��روش اثار هنرمندان‬ ‫ایرانی حاصل می شود‪ ،‬اما ایا این مقوله می تواند دلیلی برای‬ ‫تجارت و درامدزایی دولت باش��د؟ همیشه نام هنرمندان‬ ‫ب��زرگ ایرانی در حراج های مطرح هنری مانند اکس��پوی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محم��د احصایی بیش��ترین اث��ار را در می��ان هنرمندان ایرانی بیس��ت و‬ ‫پنجمین دوره کریستیز خاورمیانه دارد و ‪ ۳‬اثر از او در حراج چکش خواهد‬ ‫خورد‪ .‬اثری که روی جلد کاتالوگ حراج به چاپ رس��یده است‪ ،‬به همراه یک‬ ‫اثر دیگر او ‪ ۷۸‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار دالر قیمت گذاری شد ه است‬ ‫کریستیز یا حراج ساتبی درخشیده و اثار انها با قیمت های‬ ‫باال به فروش رفته است‪.‬‬ ‫باالترین ب��راورد قیمت ها هم به اث��اری از ایران‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫س��وریه و مصر تعلق دارد که در میان انها هنرمندان ایرانی‬ ‫بیشترین اثار گران قیمت را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫در ن��گاه اماری‪ ۲۳ ،‬اث��ر از ایران‪ ۲۰ ،‬اثر از س��وریه‪۱۷ ،‬‬ ‫اث��ر از مصر‪ ۱۳ ،‬اثر از لبنان و اث��اری دیگر از عراق‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫عربس��تان‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬فلس��طین‪ ،‬مراکش و کوی��ت در این‬ ‫حراجی عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹باالترین قیمت های پیشنهادی‬ ‫گران ترین اثر ارائه شده در این دوره از حراج‪ ،‬یک تابلوی‬ ‫نقاش��ی از هنرمند مصری‪ ،‬عبدالهادی الغازر است که ‪۴۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۸۰‬هزار دالر عرضه شده است‪.‬‬ ‫پ��س از ان در مح��دوده ن��رخ ‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۲۳۰‬ه��زار دالر‪،‬‬ ‫مجسمه ای از پرویز تناولی و یک نقاشی از هنرمند لبنانی‪،‬‬ ‫ایمن بعلبکی‪ ،‬ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬در رتبه بعدی هم اثری از‬ ‫منی��ر فرمانفرماییان قرار دارد که ‪ ۱۶۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬هزار دالر‬ ‫چکش می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۷‬هنرمن�د ایرانی حاضر در حراج بیس�ت‬ ‫و پنجم‬ ‫پروی��ز تناولی‪ ،‬هنرمند معاصر ایران اس��ت ک��ه اثر او در‬ ‫صدر اث��ار گران قیمت ایرانی حراج کریس��تیز خاورمیانه‬ ‫قرار دارد‪ .‬مجس��مه ای از مجموعه «دیوار» که نرخ ‪ ۱۶۰‬تا‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار دالر برای ان پیش بینی شده و اثر نقش برجسته‬ ‫برنزی از مجموعه «عش��اق» او نیز ک��ه ‪ ۳۳‬تا ‪ ۴۵‬هزار دالر‬ ‫قیمت گذاری شده است‪ ،‬در دوره حراج عرضه شده است‪.‬‬ ‫اثری از منیر فرمانفرماییان با نام «طراحی در شیشه» در‬ ‫رتب��ه دوم اثار گران قیمت ایران��ی این دوره قرار دارد و نرخ‬ ‫‪ ۱۶۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار دالر برای ان پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫محمد احصایی بیشترین تعداد اثار را در میان هنرمندان‬ ‫ایرانی بیس��ت و پنجمین دوره کریستیز خاورمیانه دارد و‬ ‫‪ ۳‬اثر از او در حراج چکش خواهد خورد‪ .‬اثری که روی جلد‬ ‫کاتالوگ حراج به چاپ رسیده است‪ ،‬به همراه یک اثر دیگر‬ ‫او ‪ ۷۸‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار دالر قیمت گذاری شد ه است‪ .‬همچنین‬ ‫اثری با نام «نرگس های زرد» به نرخ ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار دالر‬ ‫چکش می خورد‪.‬‬ ‫اثار حس��ین زنده رودی و فرهاد مشیری با نرخ مشابه در‬ ‫این حراج ارائه ش��ده اند‪ .‬تابلوی مشیری با نام «‪ »۴۱۵۹‬از‬ ‫اعداد فارس��ی نوشته شده بر سطح بوم شکل گرفته است و‬ ‫تابلوی نقاش��ی خط زنده رودی که ‪ SATAME‬نام دارد‪،‬‬ ‫هر دو ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار دالر چکش می خورند‪.‬‬ ‫کامران یوسف زاده ‪ Y. Z. KAMI‬تابلویی با نام «گنبد‬ ‫ابی ‪ »۲‬را در این مجموعه دارد که نرخ ‪ ۹۱‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار دالر‬ ‫برای ان پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫در رتبه بعدی قیمت ها‪ ،‬اثری از س��هراب سپهری که در‬ ‫ایران رکورددار باالترین نرخ اثار هنری است‪ ،‬قرار دارد‪ .‬این‬ ‫تابلو که «سه درخت بلند و باریک» نام دارد ‪ ۷۸‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫دالر چکش می خ��ورد‪ .‬نصراله افجه ای نیز با ‪ ۲‬اثر در حراج‬ ‫کریس��تیز حضور دارد که یکی از انها ‪ ۷۸‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار دالر‬ ‫قیمت گذاری ش��ده و اثر دیگر ‪ ۲۹‬ت��ا ‪ ۳۶‬هزار دالر چکش‬ ‫می خورد‪ .‬تابلو نقاشی رضا درخشانی‪ ،‬از مجموعه «شکار»‬ ‫نیز در بیس��ت و پنجمین دوره کریستیز خاورمیانه به نرخ‬ ‫‪ ۶۵‬تا ‪ ۹۰‬هزار دالر ارائه شده است‪.‬‬ ‫منوچه��ر یکتای��ی با ‪ ۲‬اث��ر در حراج کریس��تیز حضور‬ ‫دارد ک��ه قدیمی تری��ن اث��ار ایران��ی ای��ن دوره از حراج‬ ‫نی��ز هس��تند‪ .‬نقاش��ی فیگوراتی��و او ک��ه س��ال ‪۱۹۶۳‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۴۲‬خورشیدی) خلق شده‪ ۵۲ ،‬تا ‪ ۷۷‬هزار دالر‬ ‫قیمت گذاری ش��ده و اثر طبیعت بی جان که س��ال ‪۱۹۶۶‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۴۵‬خورش��یدی) نقاشی شده است‪ ۲۰ ،‬تا ‪۲۶‬‬ ‫هزار دالر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫اث��ری از ک��وروش شیش��ه گران ‪ ۴۶‬ت��ا ‪ ۶۵‬ه��زار دالر‬ ‫قیمت گذاری شده و پس از ان ‪ ۲‬اثر از شیرین نشاط حضور‬ ‫دارد که با نرخ یکسان ‪ ۳۳‬تا ‪ ۵۱‬هزار دالر چکش می خورد‪.‬‬ ‫از مارک��و گریگوریان‪ ،‬تابلویی با نام «پس��ته» که س��ال‬ ‫‪۱۹۶۸‬میالدی(‪۱۳۴۷‬خورشیدی) خلق شده است‪ ،‬به نرخ‬ ‫‪ ۲۶‬تا ‪ ۳۲‬هزار دالر ارائه ش��ده و تابلویی از سونیا باالسانیان‬ ‫که س��ال ‪۱۹۷۴‬میالدی (‪۱۳۵۳‬خورش��یدی) خلق شده‬ ‫است‪ ۲۰ ،‬تا ‪ ۲۶‬هزار دالر چکش می خورد‪.‬‬ ‫اثاری از رکنی حائری زاده و افش��ین پیرهاش��می با نرخ‬ ‫مش��ابه ‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۲۳‬ه��زار دالر در بیس��ت و پنجمین دوره‬ ‫کریس��تیز خاورمیانه عرضه ش��ده و مجس��مه ای از بهمن‬ ‫دادخواه به نرخ ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬هزار دالر پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بخش نمایش��گاهی بیس��ت و پنجمین دوره کریستیز‬ ‫خاورمیانه ‪ ۲۰‬اکتبر (‪ ۲۸‬مهر) برپا می ش��ود و پس از ‪ ۴‬روز‬ ‫فرصت تماش��ای اثار‪ ،‬حراج این دوره س��اعت ‪ ۷‬بعدازظهر‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۴‬اکتبر (‪ ۲‬ابان) برگزار می شود‪.‬‬ ‫در نگاه اماری‬ ‫‪ ۲۳‬اثر از‬ ‫ایران‪ ۲۰ ،‬اثر‬ ‫از سوریه‪۱۷ ،‬‬ ‫اثر از مصر‪۱۳ ،‬‬ ‫اثر از لبنان و‬ ‫اثاری دیگر از‬ ‫عراق‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫عربستان‪،‬‬ ‫ترکیه‪،‬‬ ‫فلسطین‪،‬‬ ‫مراکش و کویت‬ ‫در این حراجی‬ ‫عرضه می شوند‬ ‫پس از تعطیلی چند روزه س��ینماها‪ ،‬گیش��ه سومین فصل سال با‬ ‫اکران ‪ ۵‬فیلم سینمایی از چهارشنبه (‪۴‬مهر) تازه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پس از گذشت حدود ‪ ۵‬روز از تعطیلی سینماها‬ ‫برای تاسوعا و عاشورای حسینی‪ ،‬سینماها از اول مهر دوباره به روال‬ ‫قبلی خود برگشتند و اکران فیلم های سینمایی خود را اغاز کردند‪.‬‬ ‫«چراغ های ناتمام» به کارگردانی مصطفی س��لطانی در ژانر دفاع‬ ‫مقدس است‪« ،‬یک کیلو و بیست و یک گرم» ساخته رحیم طوفان با‬ ‫موضوعی اجتماعی به طبقات فرهنگی جامعه اشاره دارد‪« ،‬اخرین‬ ‫بار کی س��حر را دیدی» فرزاد موتمن در س��بک پلیسی_اجتماعی‬ ‫اس��ت‪« ،‬داش اکل» س��اخته محمد عرب‪ ،‬روایتی برگرفته از قصه‬ ‫صادق هدایت است و رابطه ای عاشقانه را بیان می کند‪« ،‬پشت دیوار‬ ‫س��کوت» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی در ژانر اجتماعی به‬ ‫بیماری ایدز می پردازد‪« ،‬ش��عله ور» به کارگردانی حمید نعمت اهلل‪،‬‬ ‫داس��تان زندگی مردی را روایت می کند که احس��اس بی ارزش��ی‬ ‫می کن��د و هم��ه زندگی اش را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت‪« ،‬تنگه‬ ‫ابوقریب» س��اخته بهرام توکلی در ژانر دفاع مقدس اس��ت و اکران‬ ‫«کاتیوشا» علی عطشانی در بیشتر سینماها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین اکران فیلم های دیگری مانند «راه رفتن روی س��یم»‪،‬‬ ‫«همه چی عادیه»‪« ،‬من دیوانه نیستم»‪« ،‬هزارپا»‪« ،‬خاله قورباغه»‬ ‫و «دارک��وب» در تع��داد محدودی از س��ینماهای ته��ران و به ویژه‬ ‫شهرس��تان ها ادامه دارد‪.‬با شروع فصل پاییز و با توجه به مصوب هّهای‬ ‫ش��ورای عالی اکران‪ ،‬از ‪ ۴‬مهر‪ ،‬فیلم های جدیدی روی پرده سینماها‬ ‫خواهند رف��ت؛ «مغزهای کوچک زنگ زده» ب��ه کارگردانی هومن‬ ‫س��یدی‪« ،‬جاده قدیم» به کارگردانی منی��ژه حکمت‪« ،‬ماهورا» به‬ ‫کارگردانی حمید زرگرنژاد‪« ،‬سوفی و دیوانه» به کارگردانی مهدی‬ ‫کرم پور و «هش��تگ» به کارگردانی رحی��م بهبودی فر به ترتیب در‬ ‫گروه های ازادی‪ ،‬ایران‪ ،‬اس��تقالل‪ ،‬کوروش و زندگی اکران خواهند‬ ‫ش��د‪.‬اکران فیلم سینمایی «اهوی پیشونی سفید‪ »۲‬نیز برای اکران‬ ‫در س��رگروه س��ینمایی «زندگی» پس از فیلم «هش��تگ» به ثبت‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬در ادامه‪ ،‬مروری خواهیم داش��ت بر فیلم هایی که از‬ ‫چهارشنبه ‪ ۴‬مهر اکران می شوند‪:‬‬ ‫فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنگ زده» به کارگردانی هومن‬ ‫سیدی و تهیه کنندگی سعید اسدی با نقش افرینی بازیگرانی چون‬ ‫نوید محمدزاده‪ ،‬فرید س��جادی حس��ینی و فرهاد اصالنی با حضور‬ ‫نازنی��ن بیاتی و با معرف��ی نوید پورفرج‪ ،‬مرج��ان اتفاقیان و هامون‬ ‫سیدی از ‪ ۴‬مهر روی پرده سینماها می رود‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «جاده قدیم» به کارگردانی و تهیه کنندگی منیژه‬ ‫حکمت که مضمونی اجتماعی و فضایی زنانه دارد‪ ،‬برای نخس��تین‬ ‫بار در سی وشش��مین جش��نواره فیلم فجر روی پرده س��ینما رفت‪.‬‬ ‫این اثر جدیدترین س��اخته منیژه حکمت پس از فیلم های «زندان‬ ‫زنان» و «سه زن» است که پس از ‪ ۱۰‬سال دوری از فیلمسازی روی‬ ‫پرده می رود‪.‬‬ ‫«ماه��ورا» فیلمی به کارگردانی و نویس��ندگی حمید زرگرنژاد و‬ ‫تهیه کنندگی علیرضا جاللی و حمید اخوندی است که در سال ‪۹۵‬‬ ‫ساخته شد‪ .‬این اثر سینمایی‪ ،‬درامی عاشقانه است که فیلمبرداری‬ ‫ان در لوکیشن های بکر و واقعی در تاالب ها و روستاهای جنوب انجام‬ ‫ش��ده و داس��تان زیباترین زن هور را روایت می کند‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«س��وفی و دیوانه» به کارگردان��ی و تهیه کنندگی مهدی کرم پور از‬ ‫چهارش��نبه همین هفته روی پرده سینماهای کشور خواهد رفت‪.‬‬ ‫این کارگردان که پیش از این س��اخت فیلم هایی چون «پل چوبی»‬ ‫و «چه کسی امیر را کشت؟» را در کارنامه کاری خود داشت‪ ،‬در این‬ ‫اثر یک عاشقانه شهری را به تصویر کشیده است‪.‬‬ ‫فیلم «هش��تگ» به کارگردانی رحیم بهبودی فر و تهیه کنندگی‬ ‫مقصود جباری و محمدعلی کیانی و با بازی نیوش��ا ضیغمی و بهاره‬ ‫رهنما از دیگر اثاری است که از ابتدای پاییز روی پرده رفته است‪.‬‬ ‫سیدرضا تهامی‬ ‫مدیر انتشارات دبستانک‬ ‫گران��ی کاغ��ذ و ملزوم��ات چ��اپ ب��ه افزایش‬ ‫فوق العاده نرخ کاغذها منجر خواهد شد‪ .‬این اتفاق‬ ‫و ضربه گیج کننده‪ ،‬برخالف سایر گرانی ها مبارک‬ ‫اس��ت و فرخن��ده! بیش باد نرخ کاغذ و بیش��تر باد‬ ‫بهای کتاب!‬ ‫ب��ا انکه س��ود فروش ه��ر کتاب بس��یار کمتر و‬ ‫مکافات تولیدش بسیار بیشتر می شود‪ ،‬اما به هیچ‬ ‫وجه از چنین روندی‪ ،‬وحش��ت زده نیس��تم؛ فقط‬ ‫نگران هستم! (در زبان فارسی دری‪ ،‬به همراه بیمار‬ ‫«نگران» گفته می شود)‪ .‬به همین معنا باید نگران‬ ‫ب��ود یعنی همراه این بیماری و پدیده اقتصادی بود‬ ‫و به اقتضائاتش پاس��خ گفت‪ .‬در روزها و هفته های‬ ‫گذشته‪ ،‬از این گرانی ها و پیامدهای ان بسیار گفته‬ ‫ش��ده و دلهره ها هر دم بیش��تر و بیشتر شده است‬ ‫اما اگر به هم��ه دلهره ها از نظر فرهنگی و اینده ان‬ ‫بنگریم‪ ،‬بی سبب است‪ .‬شک نکنید که گرانی کتاب‬ ‫در میان مدت نیز به رش��د و تعالی فرهنگی ایران و‬ ‫افزایش س��رانه مطالعه در کش��ور خواهد انجامید‪.‬‬ ‫بیایید ببینیم گرانی کاغ��ذ و چاپ چه پیامدهایی‬ ‫دارد و چرا ناش��ران کوچک (اگر حرفه ای هستند)‬ ‫و نویس��ندگان حرفه ای و تصویرگران کاربلد نباید‬ ‫کوچک ترین دغدغه ای در این باب داشته باشند‪ ،‬از‬ ‫قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود‪ .‬گمان و براورد‬ ‫اشتباهی اس��ت اگر بپنداریم که ناشران کوچک یا‬ ‫ناش��ران قدیمی و خوب که ضعف مال��ی دارند در‬ ‫ش��رایط مرگبار کنونی‪ ،‬مجبور به تعطیلی خواهند‬ ‫شد‪ .‬چنین اتفاقی نخواهد افتاد و این شرایط برکت‬ ‫می اورد نه مرگ؛ ناشران کوچک اگر اصل کارشان‬ ‫درس��ت باشد با س��رافرازی و (البته با مرارت) باقی‬ ‫می مانند‪ .‬این غیر ناشران هستند که حذف خواهند‬ ‫شد‪ .‬در نخستین قدم‪ ،‬با افزایش شدید بهای کتاب‪،‬‬ ‫ان کاغذپاره ه��ای مجوز نام‪ ،‬دیگر به درد نخواهند‬ ‫خورد؛ دیگر کس��ی خود را به صرف اینکه جواز نشر‬ ‫دارد‪ ،‬ناش��ر نخواهد دانس��ت و جرات نخواهد کرد‬ ‫کتاب ه��ا را روی چنی��ن کاغذ گران��ی چاپ کند‪.‬‬ ‫این درس��ت اس��ت که با افزایش قیمت ها‪ ،‬یکی از‬ ‫نخستین کاالهایی که از سبد خرید حذف می شود‪،‬‬ ‫کتاب است اما این قانون شامل همه خریدها و همه‬ ‫کتاب ها نخواهد ش��د‪ .‬در شرایط جدید‪ ،‬خریداران‬ ‫کت��اب باز هم کت��اب می خرند اما دقت و بررس��ی‬ ‫بیش��تری در انتخاب کتاب خواهن��د کرد و خیلی‬ ‫زود محتوای خوب‪ ،‬خود را از میان ش��رایط کنونی‬ ‫(نبود امکان تبلیغات گران‪ ،‬نبود امکان اس��تفاده از‬ ‫رانت های متعدد و‪ )...‬باال خواهد کشید و جلوه گری‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬غیرناش��ران اما ضربه ه��ای کاری‬ ‫خواهند خورد‪ .‬بسیاری ‪ ،‬دیگر نمی توانند هر متن و‬ ‫هر تصویری را کنار هم بگذارند و به پش��تیبانی این‬ ‫یا ان‪ ،‬تعدادی را بفروش��ند که مثال بتوانند «ناشر»‬ ‫بودن خود را تداوم دهند و از ان برای کارهای دیگر‬ ‫استفاده کنند‪ .‬در شرایط جدید‪ ،‬خود کاغذ به زبان‬ ‫می اید و نمی گذارد هر متنی را روی ان حک کنند‪.‬‬ ‫هر چ��ه هزینه های کاغذ و چاپ باالت��ر رود‪ ،‬ارج و‬ ‫قرب تولید محتواهای بهتر‪ ،‬بیش��تر خواهد شد که‬ ‫در میان مدت و بلندمدت به رش��د سطح فرهنگی‬ ‫و افزای��ش قابل مالحظه س��رانه مطالع��ه خواهد‬ ‫انجامید‪ .‬از گرانی کاغذ و چاپ و افزایش بهای کتاب‬ ‫نترسیم‪ .‬هیچ انتشاراتی‪ ،‬اگر یک نشر واقعی باشد‪،‬‬ ‫تعطیل نخواهد ش��د‪ .‬ناشران واقعی باقی می مانند‬ ‫و بقی��ه به س��راغ کاره��ا و حرفه ه��ای دیگری که‬ ‫تاکنون از وجود این غیر ناشران محروم شده بودند‪،‬‬ ‫می روند‪ .‬افت رشد و پیشرفت‪ ،‬تداوم سیاست های‬ ‫یارانه ای اس��ت که رانت خواری با کتاب را زنده نگه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬ان وقت‪ ،‬هم چوب را خواهیم خورد‬ ‫و هم پیاز را‪ .‬نش��ر می ماند‪ ،‬کتاب می ماند و فرهنگ‬ ‫به سوی تعالی می رود‪ .‬بمانیم و ببینیم‪.‬‬ ‫گردهمایی فعاالن صنعت‬ ‫چاپ و نشر ‪ ۴۲‬کشور‬ ‫همزم��ان ب��ا برگ��زاری هفتادمی��ن دوره‬ ‫نمایش��گاه کت��اب فرانکف��ورت‪ ،‬بیس��تمین‬ ‫گردهمایی فعاالن جوان صنعت چاپ و نش��ر‬ ‫جهان در حاشیه برپایی این نمایشگاه برگزار‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این برنامه میزبان‬ ‫ایجادکنن��ده یکی از بزرگ ترین ش��بکه های‬ ‫ارتباطی ناش��ران جوان در کشورهای مختلف‬ ‫است و تالش می کند تا نوعی تبادل اطالعات‬ ‫و هم افزای��ی فنی و فرهنگ��ی را در میان این‬ ‫موسس��ه ها در سراس��ر جهان ش��کل بدهد‪.‬‬ ‫امس��ال ‪ ۱۰۵‬متخصص چاپ و نشر جوان از‬ ‫‪ ۴۲‬کش��ور برای ش��رکت در این ایین اعالم‬ ‫امادگی کرده اند که از این میان فعاالن جوان‬ ‫نشر کشورهای ارمنستان و سنگاپور‪ ،‬نخستین‬ ‫بار در این گردهمایی حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫چاپ و نشر‬ ‫اغاز اکران گیشه پاییزه؛ سینماها با فیلم های جدید جان می گیرند‬ ‫یادداشت‬ ‫ایا تورم کتاب‬ ‫به «من بوکر»‬ ‫نیز می رسد؟‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬تجربه نشان داد که حجم باالی کتاب ها و رمان ها‬ ‫و حتی فیلم های سینمایی‪ ،‬در برنده شدن انها در جوایز مختلف فرهنگی‬ ‫تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬حاال حتی با وجود ش��کایت هیات داوران من بوکر‬ ‫معلوم نیس��ت پدیده ت��ورم کتاب ها در انتخاب نف��ر برگزیده این جایزه‬ ‫معتبر انگلیسی موثر خواهد بود یا نه‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا به نق��ل از گاردین‪ ،‬نامزدهای نهای��ی دریافت جایزه‬ ‫«من بوکر»‪ ،‬امس��ال در حالی معرفی شدند که هیات داوران برگزارکننده‬ ‫این جایزه به اثار انتخاب ش��ده انتق��اد دارند‪« .‬همه چیز ان زیر» دیزی‬ ‫جانس��ون از انگلیس‪« ،‬مرد ش��یری» نوش��ته انا برنز از ایرلند ش��مالی‪،‬‬ ‫«واشنگتن سیاه» نوش��ته اسی ادوگیان از کانادا‪« ،‬اتاق مارس» یا «اتاق‬ ‫مریخی» نوش��ته ریچل کوش��نر از امریکا‪« ،‬فراداس��تان» نوشته ریچارد‬ ‫پاورز از امریکا و «برداش��ت طوالنی» نوشته رابین رابرتسون از انگلیس‪،‬‬ ‫نامزدهای نهایی جایزه من بوکر امسال هستند‪ .‬رابرستون در ‪ ۵۰۰‬صفحه‬ ‫داس��تانی را روایت کرده که به نظر روزنامه گاردین و هیات داوران‪ ،‬برای‬ ‫کارهای انتخاب ش��ده‪ ،‬نیاز به ویرایش دارند و خیلی طوالنی هستند در‬ ‫حالی که حوصله مخاطب کمتر از اینهاست‪ .‬وی گفت‪ :‬البته اثار انتخاب‬ ‫شده از محتواهای خوبی برخوردار هستند اما می توانستند کوتاه تر نوشته‬ ‫شوند‪ .‬نظر رئیس داوران من بوکر امسال در حالی گفته شده که امارها نیز‬ ‫از افزایش حجم کتاب ها حکایت دارد‪ .‬بر اساس امارها در بین سال های‬ ‫‪ 1378‬ت��ا ‪ ۱۹۹۹( 1393‬تا ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی)‪ ،‬میانگین حجم رمان های‬ ‫منتش��ر شده به زبان انگلیسی از ‪ ۳۲۰‬به ‪ ۴۰۰‬صفحه افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬خیلی از کارشناسان‪ ،‬دیجیتالی ش��دن کتاب ها را عامل افزایش‬ ‫حجم ارزیابی می کنند اما عوامل دیگری نیز در این مسئله دخالت دارند‪.‬‬ ‫موبی دیک‪ ،‬جنایت و مکافات‪ ،‬جنگ و صلح‪ ،‬ادیسه و خیلی از رمان های‬ ‫دیگر‪ ،‬چند روز داستان را در چند صفحه روایت می کنند و این کار را با‬ ‫ظرافت و هنر خاصی هم انجام می دهند اما باید به این نکته نیز اش��اره‬ ‫کرد که بهترین کتاب جین استن از دید کارشناسان‪ ،‬رمان خانم دالووی‬ ‫است که کوتاه ترین انها ‪ ۲۰۰‬صفحه است‪.‬‬ ‫در ستایش‬ ‫گرانی کاغذ‬ ‫و هزینه های‬ ‫چاپ!‬ ‫سه شنبه‬ ‫مومیایی چندهزارساله هلندی‬ ‫به تهران رسید‬ ‫‪ 3‬مهر ‪ 15 - 1397‬محرم ‪ 25 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1146‬پیاپی ‪2464‬‬ ‫میراث‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫مدی��ر موزه ملی ای��ران گفت‪ :‬مومیایی چندهزارس��اله هلندی و‬ ‫مجموعه اثار نمایش��گاه «باستان شناس��ی و هنر سرزمین هلند به‬ ‫روای��ت موزه درنت��س» به موزه ملی ایران منتقل ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��امگاه یکش��نبه‪ ،‬اول مه��ر مجموع��ه اث��ار نمایش��گاه‬ ‫باستان شناسی و هنر سرزمین هلند به روایت موزه درنتس از کشور‬ ‫هلند همراه با کارشناس��ان این م��وزه به فرودگاه امام خمینی (ره)‬ ‫وارد و س��پس با حفاظت ویژه به موزه ملی ایران منتقل شد‪ .‬بنا به‬ ‫گفته جبرئیل نوکنده‪ ،‬رئیس کل موزه ملی ایران‪ ،‬نمایشگاه پس از‬ ‫پایان چیدمان اثار‪ ،‬سه شنبه‪ ۱۰ ،‬مهر با حضور مقام های عالی رتبه‬ ‫دو کش��ور گش��وده خواهد ش��د و تا ‪ ۳‬ماه ادامه خواهد داشت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اثار نمایشگاه شامل ‪ ۳۳۱‬ظرف سفالین و فلزی‪ ،‬ابزار سنگی‪،‬‬ ‫زیوراالت‪ ،‬مومیایی طبیعی انسان‪ ،‬تابلو نقاشی و سفال قرون ‪ ۱۹‬و‬ ‫‪ ۲۰‬و اثار دیگر است که در ‪ 3‬بخش باستان شناسی‪ ،‬سفال و نقاشی‬ ‫به نمایش درمی اید‪ .‬نمایش��گاه باستان شناسی و هنر سرزمین هلند‬ ‫به روایت موزه درنتس شامل بیش از ‪ ۳۰۰‬اثر از اثار باستان شناسی‬ ‫و هنری قرون ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬هلند است‪ .‬مدیرکل موزه ها و اموال منقول‬ ‫تاریخی کش��ور نیز فروردین امس��ال به ایرنا گفت��ه بود‪« :‬بریتیش‬ ‫میوزی��وم» انگلیس در اواخ��ر بهار و موزه تاریخ��ی هلند در اوایل‬ ‫پاییز امسال‪ ،‬میزبان نمایش��گاهی از اشیای باستانی ایران خواهند‬ ‫بود که نمایش��گاه اول هنوز تحقق پیدا نکرده اس��ت‪ .‬موزه درنتس‬ ‫(‪ )Drents‬در ش��هر اس��ن (‪ )Assen‬هلند قرار دارد‪ .‬این موزه با‬ ‫بیش از ‪ ۱۶۰‬س��ال قدمت‪ ،‬در اس��تان درنته در ش��مال هلند واقع‬ ‫شده و دارای اثاری از دوره های پیش از تاریخ تا هنر معاصر است‪.‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫روابط دوس��تانه به دو صورت کوتاه و بلندمدت تقس��یم می ش��وند؛ به طور‬ ‫معمول روابط بلندمدت با گذش��ت زمان با مسائل جدید اما به ظاهر غیرقابل‬ ‫حل روبه رو می شوند که به تدریج رابطه دوستانه را تخریب می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از سایکوسنترال‪ ،‬برای بهبود روابط دوستانه باید در‬ ‫بعضی موارد اعتقادات ش��خصی را کنار گذاشت و همه چیز را از دریچه ذهن‬ ‫دوس��ت خود ن��گاه کرد‪ .‬در ادامه به جای قضاوت بای��د پذیرش واقعیت را یاد‬ ‫بگیریم و در گام بعد به جای توجه به انتخابات پیش رو تنها عالیق مش��ترک‬ ‫را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫او را بهتر درک کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدوار باشید‬ ‫توقع��ات خ��ود را از دوس��ت تان که بیش��تر براس��اس ش��خصیت‪ ،‬رفتار‬ ‫و احساس��اتش اس��ت‪ ،‬کنار بگذارید یا تغییر دهید‪ .‬در واقع با کنار گذاش��تن‬ ‫توقعات از دیگران می توانید زمینه الزم برای رشد خود را فراهم کنید‪.‬‬ ‫امید یک نیروی قدرتمند برای رشد و تعالی انسان است‪ ،‬اما باید به این نکته‬ ‫دست یافت که برخی افراد از تغییر گریزان هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سپاسگزار باشید‬ ‫‹ ‹تعریف و تمجید‬ ‫از دوس��ت خود هرچند اندک تعریف کنید‪ .‬به طور حتم الزم نیست دوست‬ ‫ش��ما کامال مطابق میل شما عمل کند‪ ،‬بلکه تنها باتوجه به نقاط مشترک در‬ ‫رابطه دوستی‪ ،‬نقاط روشن را پیدا و از انها تعریف کنید‪.‬‬ ‫با تمجید از دوستان تان فرصت ایجاد مکالمات منجر به رشد را فراهم کنید‬ ‫تا در کنار این فرصت انتقادهای خود را نیز بیان کنید‪.‬‬ ‫سعی کنید همواره حق شناس باشید‪ ،‬چراکه تنها با داشتن این عادت است‬ ‫که می توانید به دوست خود نشان دهید که کار او در شرایط سخت برای شما‬ ‫قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫مهم ترین مسئله درباره سپاسگزاری‪ ،‬مسری بودن ان است‪ .‬در واقع دوست‬ ‫ش��ما با دیدن این رفتار ش��ما یاد می گیرد که چگونه ویژگی های مثبت شما‬ ‫را شناسایی کند‪.‬‬ ‫به او توجه دارید و او نیز در ادامه سعی می کند این رفتار را از شما فرا بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشیدن‬ ‫بخش��یدن یک هنر است که این هنر تنها فراموش کردن درد و رنج نیست‪،‬‬ ‫بلکه بخش��یدن‪ ،‬هنر رها کردن احس��اس درد و رنج ناش��ی از یک رویداد تلخ‬ ‫است‪.‬تنها با بخشیدن است که می توان ان را به دیگران اموزش داد؛ پس شما‬ ‫نخستین نفری باشید که به این مهارت دست پیدا می کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹گوش کردن‬ ‫به س��خنان دوس��ت خود گوش دهید؛ هرچند که می دانید تکراری است‪.‬‬ ‫تنها با خوب گوش کردن است که می توانید ابعاد مشکالت موجود در رابطه را‬ ‫بشناسید و زمینه رفع کردن انها را فراهم کنید‪.‬‬ ‫در واقع با مهارت خوب گوش کردن اس��ت که دوست شما متوجه می شود‬ ‫‹ ‹اهداف را بشناسید‬ ‫باتوجه به روش های مطرح شده در پایان باید بدانید شناخت اهداف در یک‬ ‫رابطه دوستانه بسیار دارای اهمیت است‪ .‬بدون شناخت اهداف و بلندپروازی‬ ‫برای رسیدن به انها‪ ،‬انگیزه انسان از بین می رود؛ بنابراین اهداف مشترک باید‬ ‫شناسایی و تشویق شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹یاد بگیرید‬ ‫درباره رفتار دیگران و خاستگاه این رفتارها تحقیق و مطالعه کنید‪ .‬به جای‬ ‫توجه به گمانه ها با مطالعه ش��خصیت و واکنش های طرف مقابل سعی کنید‬ ‫یادداشت‬ ‫دلم به ح��ال ان همه عقب ماندگ��ی ذهن های علیلی‬ ‫ک��ه فک��ر می کنند با ریختن خون و ب��ا بمب و تفنگ و‬ ‫گلوله می توانند دنیا را‪ ،‬ایران را یا اهواز را یک ذره تغییر‬ ‫دهند می سوزد!‬ ‫دلم به حال شهر زیبایم می سوزد‪.‬‬ ‫اهواز از جنگ بیزار است‪.‬‬ ‫چرا دنیا نمی فهمد‪...‬‬ ‫چرا مدعیان حقوق ملت ها خود را به خواب زده اند؟‬ ‫مهدهای تمدنی که برای سران تروریست ها در انجا‬ ‫ازادی کامل وجود دارد اما ورود ایرانیان س��اده‪ ،‬حتی‬ ‫برای درمان شان ممنوع است!‬ ‫اهواز ‪ ۸‬س��ال در برابر تجاوز ایستاد؛ اهواز ‪ ۸‬سال در‬ ‫برابر ظلم ایس��تاد؛ اهواز همه چیزش را برای دفاع داد؛‬ ‫اهواز جزو زیباترین ش��هرهای ایران اس��ت و مردمش‬ ‫از بامحبت ترین مردمان؛ اه��واز عصاره صبوری مردم‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫اهواز می خواهد زندگی کند؛ می خواهد نخل هایش‬ ‫را ب��از بیاراید؛ می خواهد پل س��فیدش را باز چراغانی‬ ‫کند؛ می خواهد پارک س��احلی اش را باز شلوغ ببیند‪.‬‬ ‫اهواز نمی خواهد بچه هایش تش��ییع جن��ازه ببینند‪،‬‬ ‫می خواهد جشن شکوفه هایش جشن باشد؛ می خواهد‬ ‫در کالس های��ش بچه ها بخندند؛ معلم ها با لباس های‬ ‫نوش��ان وارد کالس شوند‪ ،‬با بچه ها ترانه های شادمانی‬ ‫بخوانند؛ اهواز می خواهد دسته های گل بچیند در سر‬ ‫ترجمه اخرین مصاحبه ادوارد سعید چاپ شد‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ترجمه تهامی از کتاب اوباما به چاپ پنجم رسید‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪1‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کاالی دارای ویژگی های مورد تایید ‪ -‬دخمه‬ ‫‪ -2‬دع��ا از روی تض��رع و زاری ‪ -‬پرن��ده پیامبر‬ ‫سلیمان ‪ -‬بهتر از هیچی‬ ‫‪ -3‬خونریز ‪ -‬مردمان ‪ -‬کشتی نیروی دریایی‬ ‫‪ -4‬نوار الس��تیکی ارتجاعی ‪ -‬ابشاری در جنوب‬ ‫ش��رقی ونزوئال ‪ -‬واحد س��نجش فرکانس‪ -‬مسیر‬ ‫حرکت خون‬ ‫‪ -5‬رود جاری در روس��یه ‪ -‬چوب س��وزاندنی‪-‬‬ ‫گونه و نژاد‬ ‫‪ -6‬مرکز فرماندهی در ارتش‪ -‬از پیامبران الهی‬ ‫‪ -7‬درجه حرارت‪ -‬پیشینیان‬ ‫‪ -8‬حب��اب صابون ‪ -‬س��عی و کوش��ش ‪ -‬حرف‬ ‫استثنا‪ -‬تکیه کالم شبان‬ ‫‪ -9‬نام چند نفر از پادشاهان اشکانی ‪ -‬نویسنده‬ ‫میشل استروگف‬ ‫‪ -10‬نام اختصاری پرنده هدایت شونده پروازی از‬ ‫راه دور‪ -‬مجلس ملی روسیه‬ ‫‪ -11‬ض��رورت و لزوم ‪ -‬رس��تنی ش��یرین ‪ -‬باغ‬ ‫شداد‬ ‫‪ -12‬دری��ای عرب ‪ -‬خواب کودکانه ‪ -‬مس��ابقه‬ ‫سرعت ‪ -‬تولیدمثل‬ ‫‪ -13‬کمب��ود ‪ -‬دی��دن ب��ا چش��م ‪ -‬غیرثابت و‬ ‫گردنده‬ ‫‪ -14‬نظر و فکر نو ‪ -‬جایگاه وحوش ‪ -‬فلز سخت‪،‬‬ ‫سنگین و قابل مفتول شدن‬ ‫‪ -15‬پر و انباشته ‪ -‬تغییر و تحول طبقات زمین‬ ‫که بر اثر جابه جایی و کوه زایی ایجاد می شود‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پژواک ‪ -‬از مقام های کلیسای کاتولیک‬ ‫‪ -2‬اخرین نت موس��یقی ‪ -‬ضربه به توپ ورزش��ی ‪-‬‬ ‫شکوه و عظمت ‪ -‬ساکن یک جا‬ ‫‪ -3‬کاسه مسی ‪ -‬محرک ابر‪ -‬خزانه مهمات ‪ -‬صوت‬ ‫‪ -4‬انج��ام دادن نقش ‪ -‬لبه تی��ز کارد ‪ -‬نهایت زمان‬ ‫عمر‪ -‬دانه خوشبو‬ ‫‪ -5‬اماج ‪ -‬متوقع و ارزومند‬ ‫‪ -6‬مقابل راستی ‪ -‬تقسیمات مجتمع ساختمانی‬ ‫‪ -7‬سوزدل ‪ -‬فن مخصوص ‪ -‬واحدی در طول‬ ‫‪ -8‬لباس بلند قدما ‪ -‬قوم سرزمین سیام‬ ‫‪ -9‬واح��د هر باب دکان ‪ -‬بازیک��ن خط دفاع فوتبال‬ ‫ ضمیر وزنی‬‫‪ -10‬وسیله ورزشی پرتابی ‪ -‬از طوایف عرب در صدر‬ ‫اسالم‬ ‫‪ -11‬متمرد و یاغی ‪ -‬بلوز کشباف‬ ‫‪ -12‬بی پ��روا ‪ -‬ریزه های ورق ط�لا ‪ -‬رنگ پاییزی ‪-‬‬ ‫یکی از مراحل رشته شمشیربازی‬ ‫‪ -13‬رتب��ه ورزش کاراته ‪ -‬بریدن ش��اخه های اضافی‬ ‫درخت ‪ -‬دستگاهی در موسیقی ایرانی ‪ -‬جوانمرد‬ ‫‪ -14‬از ابزار مکانیکی ‪ -‬حالتی در نشس��تن ‪ -‬سرحد‬ ‫ رنج و محنت‬‫‪ -15‬واژه ای به معنای ش��رح حال و سرگذش��ت ‪ -‬به‬ ‫ودیعه سپرده شده است‬ ‫کت��اب «اخری��ن مصاحبه‬ ‫ادوارد س��عید» به تازگ��ی ب��ا‬ ‫ترجم��ه عظی��م طهماس��بی‬ ‫ازسوی انتشارات جهان کتاب‬ ‫منتش��ر و راهی بازار نشر شده‬ ‫است‪ .‬نس��خه اصلی این کتاب‬ ‫در س��ال ‪1394‬خورش��یدی‬ ‫(‪ 2015‬میالدی) چاپ شده است‪.‬‬ ‫ادوارد س��عید شرق ش��ناس امریکایی‬ ‫فلس��طینی تبار اس��ت ک��ه کت��اب‬ ‫«شرق شناس��ی» اش ب��ه عن��وان یکی از‬ ‫‪ ۱۰۰‬اثر برتر غیرداستانی و تاثیرگذار در‬ ‫تاریخ معرفی شده است‪.‬‬ ‫دیدگاه ه��ای انتقادی ادبی‪ ،‬سیاس��ی‬ ‫و اجتماع��ی این متفک��ر‪ ،‬در جهان عرب‬ ‫تحول��ی اساس��ی به دنبال داش��ته و در‬ ‫برخ��ی رمان های نویس��ندگان عرب نیز‬ ‫راه پیدا کرده است‪ .‬به جز این‪ ،‬در برخی‬ ‫کش��ورهای غرب��ی جهان چون فرانس��ه‬ ‫عزمی دوباره برای بازگش��ت‬ ‫به اثار و اندیش��ه های او شکل‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫کت��اب «اخری��ن مصاحبه‬ ‫ادوارد س��عید» ترجم��ه یک‬ ‫مصاحب��ه ویدئویی به مدت ‪۳‬‬ ‫س��اعت و ‪ ۲۵‬دقیقه با ادوارد‬ ‫سعید است که در سال ‪1381‬خورشیدی‬ ‫(‪۲۰۰۲‬میالدی) یعنی یک سال پیش از‬ ‫درگذشت سعید‪ ،‬به درخواست دی‪ .‬دی‪.‬‬ ‫گوتن پالن ازس��وی چارل��ز گالس انجام‬ ‫ش��د‪ .‬در ای��ن مصاحبه می ت��وان ادوارد‬ ‫س��عید را از فاصله ای نزدیک‪ ،‬در کسوتی‬ ‫غیررسمی مش��اهده کرد‪ .‬زمانی که این‬ ‫مصاحبه انجام ش��ده‪ ،‬س��عید بیمار و در‬ ‫انتظار مرگ بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب با ‪ ۱۳۶‬صفحه‪ ،‬ش��مارگان‬ ‫‪ ۷۷۰‬نسخه و نرخ ‪ ۱۷‬هزار تومان منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کت��اب «جس��ارت امی��د»‬ ‫نوش��ته ب��اراک اوبام��ا‬ ‫رئیس جمهوری پیشین امریکا‬ ‫با ترجم��ه ابوالحس��ن تهامی‬ ‫به تازگی ازسوی انتشارات نگاه‬ ‫به چاپ پنجم رسیده است‪.‬‬ ‫ب��اراک اوباما ای��ن کتاب را‬ ‫پس از کتاب پیشین اش «خاطرات پدرم»‬ ‫نوشته و منتشر کرد‪« .‬جسارت امید» در‬ ‫رقابت ه��ای انتخاباتی ریاس��ت جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬بس��یار مورد توجه ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫مخاطب��ان و منتقدان‪« ،‬جس��ارت امید»‬ ‫را مانیفست انتخاباتی او توصیف کرده اند‪.‬‬ ‫ابوالحس��ن تهام��ی هم که‬ ‫ترجمه ای��ن کتاب را بر عهده‬ ‫داش��ته‪ ،‬به عن��وان دوبل��ور و‬ ‫مترج��م ش��ناخته می ش��ود‬ ‫و پی��ش از ان‪ ،‬ترجم��ه‬ ‫کت��اب «زندگی ک��وروش»‪،‬‬ ‫نمایش��نامه های «هن��ری‬ ‫پنجم»‪« ،‬جولیوس قیص��ر» و «هملت»‬ ‫از شکس��پیر و «پنج نمایش��نامه» را که‬ ‫به تازگی عرضه شد‪ ،‬به وسیله همین ناشر‬ ‫منتش��ر کرده اس��ت‪ .‬چاپ پنجم کتاب‬ ‫«جسارت امید» با ‪ ۴۸۰‬صفحه و نرخ ‪۵۵‬‬ ‫هزار تومان عرضه شده است‪.‬‬ ‫تازه های نشر‬ ‫رحیم قمیش�ی‪ -‬رزمنده دوران دفاع مقدس‪:‬‬ ‫دلم برای ش��هرم اهواز خیلی می س��وزد‪ .‬دیروز هرچه‬ ‫نگاه ک��ردم یک خط تی��ره کوچک ه��م روی صفحه‬ ‫ش��بکه های تلویزیون به نشانه تسال و همدردی رسانه‬ ‫مل��ی با اه��واز زخمی و مردم مظلوم��ش ندیدم‪ .‬مردم‬ ‫نجی��ب و بی ادعای��ی که گرما و بی اب��ی‪ ،‬گرد و خاک و‬ ‫بی هوایی‪ ،‬دود س��یاه هور و کارون خشکیده را تحمل‬ ‫می کنند و هی��چ نمی گویند و چند روز پیش در همان‬ ‫ساعاتی که ‪ ۲۸‬سال پیش با هواپیماهای دشمن بعثی‬ ‫دیوانه وار بمباران شدند‪ ،‬باز زخمی بر بدن نحیف شان‬ ‫گذاش��ته شد‪ .‬دلم به حال ان جانباز ویلچری که بعد از‬ ‫سال ها تحمل رنج زمین گیری‪ ،‬مزدش را با گلوله های‬ ‫گرم تروریست ها گرفت می سوزد‪ .‬دلم به حال کودکی‬ ‫که تفریحش تماش��ای رژه عموهایش بود می س��وزد‪.‬‬ ‫اهواز عصاره صبوری مردم ایران‬ ‫در مدرسه هایش‪...‬‬ ‫اه��واز می خواه��د اس��پند دود کند‪ ،‬کمتر چش��م‬ ‫بخ��ورد‪ ...‬دلم برای اهواز و دختران و پس��ران جوانش‬ ‫می س��وزد‪ .‬دلم برای اه��واز و مادران و پ��دران پیرش‬ ‫می س��وزد‪.‬دلم برای اهواز و شادمانی های گمشده اش‬ ‫می سوزد‪.‬‬ ‫دلم می خواهد اهواز باز بخندد‪ .‬تروریس��ت ها بدانند‬ ‫اه��واز هرگز نمی افتد! اهواز خس��ته نمی ش��ود‪ .‬اهواز‬ ‫کوچه هایش هنوز بوی شهیدان را می دهند‪.‬‬ ‫اهواز شهر دلدادگان شب زنده دار است‬ ‫اهواز همدرد نمی خواهد‬ ‫اهواز قلبش گرفته اما تا همیشه می تپد‬ ‫اهواز محکم و استوار ایستاده اگرچه در خون و بی صدا‬ ‫اگرچه با عصا‪...‬‬ ‫کامبیز نوروزی‪ ،‬حقوقدان‪:‬‬ ‫وقتی صداوس��یما در مدیریت‬ ‫حرف��ه ای خ��ود چن��ان ضعیف و‬ ‫بی اث��ر عم��ل می کند ک��ه نقش‬ ‫ناچیزی در افکار عمومی کش��ور‬ ‫ایفا می کند‪ ،‬میدانی وس��یع برای‬ ‫انواع رقیبان فارس��ی زبان خارج از کشور‬ ‫می گش��اید ک��ه مدیریت اف��کار عمومی‬ ‫مردم ایران را به دست بگیرند و تصویری‬ ‫به جامعه ایران ارائه کنند که خود دوست‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫تکلیف تلویزیون هایی مانند بی بی سی‬ ‫فارس��ی‪ ،‬ایران اینترنشنال یا شبکه هایی‬ ‫مانند ایران وایر و اموزشکده توانا و امثال‬ ‫اینها معلوم است‪ .‬هر کدام از اینها پروژه ها‬ ‫و دیدگاه های خ��ود را دارند‪ .‬بودجه انها‬ ‫از مراکز معینی وابس��ته ب��ه دولت هایی‬ ‫مانند انگلیس‪ ،‬امریکا و عربس��تان تامین‬ ‫می ش��ود و به تب��ع در پی تامی��ن منافع‬ ‫همان دولت ها حرکت می کنند؛ نه منافع‬ ‫ملت ایران‪.‬‬ ‫اما مش��کل ج��دی را در صداوس��یما‬ ‫باید جس��ت که چرا باید با سانس��ورها و‬ ‫انحصارطلبی ها و مدیری��ت غیرحرفه ای‬ ‫خود چنین فضایی برای اغیار باز بگذارد؛‬ ‫رس��انه های اغیاری که جز به ایجاد فقر و‬ ‫گرسنگی و جنگ و خون علیه ملت ایران‬ ‫نمی اندیشند‪ .‬ازادی بیان و ازادی رسانه‬ ‫ان نیس��ت که یک رس��انه در پی توجیه‬ ‫تروریسم براید‪.‬‬ ‫گرچ��ه این رویه مدت هاس��ت‬ ‫در چند رسانه فارسی زبان خارج‬ ‫از کش��ور کامال مشهود است اما‬ ‫واکن��ش خب��ری انها ب��ه حمله‬ ‫تروریس��تی ت��ازه در اه��واز که‬ ‫منجر به کش��تار م��ردم بی گناه‬ ‫ش��د‪ ،‬عریان تر و اش��کارتر از دیگر موارد‬ ‫نش��ان داد که چگونه بی بی سی فارسی‪،‬‬ ‫ای��ران اینترنش��نال‪ ،‬اموزش��کده توان��ا‪،‬‬ ‫م��ن و تو‪ ،‬دویچ��ه وله و‪ ...‬کش��تار مردم‬ ‫ای��ران را بی اهمیت می ش��مرند و طوری‬ ‫س��خن می گویند که گویی تروریست ها‬ ‫ذی حقند‪ .‬یک گروه تروریس��ت در شهر‬ ‫اه��واز مردم را به گلول��ه می بندد و دهها‬ ‫نفر کش��ته و زخمی می شوند‪ .‬یک رفتار‬ ‫تروریس��تی مح��ض که با هی��چ قاعده و‬ ‫قانونی در هیچ کجای جهان نمی توان از‬ ‫ان تنفر نداشت و محکومش نکرد‪.‬‬ ‫اما گویی مردم ایران انس��ان نیستند و‬ ‫تروریست ها وقتی مردم ایران را قتل عام‬ ‫می کنند تروریست نیستند زیرا مقتوالن‬ ‫و مجروحان ایرانی اند‪ .‬این چیزی اس��ت‬ ‫ک��ه از رس��انه های فارس��ی زبان خارج از‬ ‫کش��ور می فهمیم‪ .‬انها ب��رای یک حمله‬ ‫با چاقو در متروی لندن‪ ،‬واژه تروریس��م‬ ‫ب��ه کار می برن��د ام��ا وقتی خبر کش��تار‬ ‫تروریس��تی مردم اهواز را اعالم می کنند‪،‬‬ ‫از به کار بردن ای��ن واژه دوری می کنند‪.‬‬ ‫رسانه باید در کار گردش اطالعات باشد؛‬ ‫نه گردش گلوله و مرگ و ترور‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توصیه هایی برای داشتن روابط دوستانه بهتر‬ ‫ائتالف رسانه ای تروریسم علیه ایران‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!