روزنامه صمت شماره 1148 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1148

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1148

روزنامه صمت شماره 1148

‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫حقانیت ایران و زورگویی امریکا‬ ‫برای جهانیان عیان شد‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1148‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫صنایع صادراتی ارز‬ ‫معامله شده را پس می گیرند‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫فرهنگ مشاوره‬ ‫درصنعت را نهادینه کنیم‬ ‫بحران اب‬ ‫واقعی است‬ ‫چرا باید «زمین سوخته»‬ ‫را دوباره خواند؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫توقف راه اهن ایران ‪ -‬عراق‬ ‫روی کاغذ‬ ‫‪11‬‬ ‫هجوم دالالن‬ ‫بازار شیشه را هم بی ثبات کرد‬ ‫با رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫جمعی از مدیران‪ ،‬دبیران و خبرنگاران روزنامه‬ ‫دیدار کردند‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬مهدی کرباس��یان به پرسش های خبرنگاران این رسانه‬ ‫پاس��خ داد‪ .‬کرباس��یان در این گفت وگو از اخرین وضعیت محدوده های واگذار شده‬ ‫و ام��اده واگ��ذاری به بخش خصوصی س��خن گفت و افزود‪ :‬باتوج��ه به محدوده های‬ ‫اکتشافی امید بخش و برنامه های این سازمان در پی عملیاتی شدن ‪270‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع اکتش��افات معدنی می توان گفت انقالب معدنی در راه است‪ .‬دستیابی به برنامه‬ ‫تولید ‪55‬میلیون تن فوالد در افق ‪ ،1404‬ضرورت جلوگیری از خام فروشی و باز تعریف‬ ‫خام فروشی در شرایط تحریم و برنامه های صادراتی ایمیدرو از دیگر محورهای مطرح‬ ‫شده در این نشست بود‪.‬‬ ‫‪8‬و‪9‬‬ ‫خواهر خواندگی ‪ 5‬شهر کویری ایران‬ ‫اقبال به کویرگردی باال گرفت‬ ‫‪5‬‬ ‫سفر ریلی به کربال به اربعین امسال هم نرسید‬ ‫چالش های‬ ‫دبیری جشنواره سی وهفتم‬ ‫انقالب معدنی در راه است‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حضور گردشگران خارجی در کویر قم‪ -‬عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گزارش های روز‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در پی عملیاتی شدن ‪270‬هزار کیلومتر مربع اکتشافات معدنی از سوی ایمیدرو‬ ‫ایا من دزدم؟‬ ‫گفت و گو‬ ‫رئیس جمه��وری کش��ورمان ک��ه برای س��خنرانی در هفتادوس��ومین اج�لاس مجمع‬ ‫عمومی س��ازمان ملل متحد به نیویورک س��فر کرده بود‪ ،‬ظهر پنجشنبه به تهران بازگشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری مهم ترین نکته در سفر امسال به سازمان ملل را تاکید همه رسانه ها و رهبران‬ ‫کشورها بر حقانیت جمهوری اسالمی ایران و زورگویی امریکا دانست‪ .‬رئیس جمهوری درباره‬ ‫نشست شورای امنیت در زمینه جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی یاداور شد‪ :‬امریکا‬ ‫ابتدا گفت این نشس��ت درباره ایران است و بعد گفتند به موضوع دیگری مربوط است اما یک‬ ‫روز مانده به اجالس اقای ترامپ توییت کرد که این اجالس درباره ایران است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در ظاهر یک نفر‪ ،‬مقاله زیبایی نوشته با عنوان «ایا من دزدم؟»‬ ‫که این روزها این یادداشت در دنیای مجازی می چرخد و عزیزی‬ ‫هم ان را برای من فرس��تاده اس��ت‪ .‬ایش��ان در این مطلب به دو‬ ‫رخداد که برای او پیش امده‪ ،‬اش��اره می کند که هر دو خواندنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتفاق اول‪ -‬او می گوید‪ :‬زمان امتحانات پزش��کی من در ایرلند‬ ‫ب��ود و مبلغی ک��ه باید برای امتحان��ات پرداخت می کردم ‪۳۰۹‬‬ ‫پون��د بود‪ .‬من پول خرد نداش��تم و مبل��غ ‪ ۳۱۰‬پوند را پرداخت‬ ‫کردم و امتحاناتم را دادم و بعد از گذشت زمانی اندک به کشورم‬ ‫برگش��تم‪ .‬بعد از مدتی نامه ای دریافت کردم که از ایرلند برایم‬ ‫ارسال ش��ده بود‪ .‬در ان نامه نوش��ته ش��ده بود‪ :‬شما در پرداخت‬ ‫هزینه ه��ای امتحان اش��تباه کردید و به ج��ای مبلغ ‪ ۳۰۹‬پوند‪،‬‬ ‫‪ ۳۱۰‬پون��د پرداخت کردید و چکی ک��ه به همراه این نامه برای‬ ‫ش��ما ارسال شده به ارزش یک پوند اس��ت‪ .‬جالب اینجاست که‬ ‫ارزش ان پاکت نامه و نامه ای که در ان تایپ ش��ده بود و تمبر‬ ‫ان‪ ،‬بیش از مبلغ ‪ ۱‬پوند بود!‬ ‫اتفاق دوم‪ -‬او می گوید‪ :‬من بیشتر اوقات که در مسیر دانشگاه‬ ‫و خانه تردد می کردم‪ ،‬از سوپر مارکتی که در مسیرم بود کاکائو‬ ‫ب��ه نرخ ‪ ۱۸‬بینس می خری��دم و می رفتم‪ .‬در یکی از روزها‪ ،‬نرخ‬ ‫جدیدی برای همان نوع کاکائو که روی ان ‪ ۲۰‬بینس نوشته بود‬ ‫در قفسه دیگر قرار داده شده بود‪ .‬برای من جای تعجب داشت و‬ ‫از فروشنده پرسیدم ایا فرقی بین این دو رقم جنس وجود دارد؟‬ ‫در پاسخ به من گفت‪ :‬نه‪ ،‬همان نوع و همان کیفیت است!‬ ‫پس دلیل چیس��ت؟! چرا کاکائوی موجود در قفس��ه ای بانرخ‬ ‫‪ ۱۸‬و در دیگری ‪ ۲۰‬بینس به فروش می رسد؟‬ ‫در پاس��خ به من گفت‪ :‬به تازگی کاکائویی که برای ما ارس��ال‬ ‫شده‪ ،‬افزایش نرخ داشته است‪ .‬این جنس جدید نرخ فروش اش‬ ‫‪ ۲۰‬بینس اس��ت اما نرخ جنس قبلی چون پیش از این خریدیم‬ ‫همان ‪ ۱۸‬بینس است‪.‬‬ ‫به او گفتم با این وضعیت کس��ی از ش��ما جنس جدید خرید‬ ‫نمی کند تا زمانی که جنس پیشین کامل به فروش نرود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بله‪ ،‬ما این را می دانیم‬ ‫ب��ه او گفت��م‪ :‬بیا همه جنس ها را قاط��ی کن و با قیمت جدید‬ ‫بفروش؛ با این کار کسی نمی تواند متوجه شود و جنس قدیم را‬ ‫از جنس جدید تشخیص دهد‪.‬‬ ‫در پاس��خ به من گفت‪ :‬مگر ش��ما یک دزدی که چنین فکری‬ ‫می کنی؟‬ ‫ازانچه او به من گفت ش��گفت زده ش��دم و مسیر خود را پیش‬ ‫گرفتم و رفتم‪ ،‬در حالی که همیش��ه این پرس��ش در گوش من‬ ‫تکرار می شود و ذهن مرا درگیر کرده که ایا من دزدم؟ این چه‬ ‫اخالق و کرداری است؟! بعد به این نتیجه رسیدم که ما از جهان‬ ‫غرب عقب تر نیستیم‪ ،‬ما از باورهای مان عقب تر مانده ایم‪.‬‬ ‫این خاطره به ظاهر ساده که این روزها مورد توجه ما ایرانی ها‬ ‫قرارگرفت��ه و ان را ب��رای همدیگ��ر در دنی��ای مجازی ارس��ال‬ ‫می کنی��م‪ ،‬از تفک��ری حکایت می کند که هر لحظه ش��اهد ان‬ ‫هستیم‪ .‬ما همگی در یک گرداب بزرگ اجتماعی قرار گرفته ایم‬ ‫و در میان ان در حال دس��ت وپا زدن هس��تیم و به هر چیز و هر‬ ‫کس��ی اویزان می ش��ویم تا خود را نجات دهیم و دیگری را در‬ ‫می��ان گنداب گ��رداب فرو می کنیم‪ .‬همه‪ ،‬هیج��ان زده و بدون‬ ‫تفکر و اندیشه در حال اویزان شدن به دیگری هستیم‪ .‬هرکس‬ ‫قدرت بیش��تری دارد به ظاهر با فش��ار به دیگری‪ ،‬چند لحظه یا‬ ‫چند دقیقه بیش��تر زن��ده می ماند‪ ،‬اما باید بداند که با فش��ار بر‬ ‫دیگری و دس��ت بر س��ر همسایه و همش��هری و هموطن خود‬ ‫گذاش��تن و دیگ��ری را زودتر در گرداب فرو ک��ردن‪ ،‬نمی تواند‬ ‫خود را نجات دهد‪.‬‬ ‫وضعیت��ی که امروز مردم ما در گرداب اقتصاد خرد و کالن به‬ ‫ان دچار ش��ده اند‪ ،‬فقط یک راه نجات دارد؛ اتحاد همگانی‪ .‬باید‬ ‫همه با هم و در یک مس��یر حرکت کنیم‪ ،‬همت و غیرت همه را‬ ‫می طلبد‪ ،‬باید همه دست به دست یکدیگر بدهیم تا بتوانیم خود‬ ‫را از ای��ن مرداب نجات دهیم‪ ،‬بای��د در فرهنگ اجتماعی تغییر‬ ‫ایجاد ش��ود‪ ،‬باید از منفعت طلبی فردی رها ش��ویم‪ ،‬باید کسبه‬ ‫خرد از گرانفروش��ی و اجحاف خودداری کنند‪ ،‬باید تاجران بازار‬ ‫از مال اندوزی و احتکار دست بردارند‪ ،‬باید در نظام دولتی دزدها‬ ‫را نش��انه رفت‪ ،‬باید عدالت همگانی را تقویت کرد‪ ،‬باید فرهنگ‬ ‫دزد پروری را تغییر داد و باید هر کس در هر ش��غل و مقامی هر‬ ‫روز صبح از خود بپرسد ایا من یک دزدم؟‬ ‫بله‪ ،‬اگر جنس های مغازه ات را یک ریال بیش��تر از سود واقعی‬ ‫می فروش��ی دزد هس��تی! اگر کاری از دس��تت برمی اید و برای‬ ‫مراجعه کننده انجام نمی دهی دزد هس��تی! اگر نیازهای مردم را‬ ‫در انبارهایت احتکار کردی‪ ،‬دزد هس��تی! اگر از همشهری خود‬ ‫رشوه می خواهی دزد هستی‪ ،‬اگر وزیر و وکیل هستی و تصمیم‬ ‫غلط می گیری دزد هس��تی! اگر خانم خانه دار هس��تی و پوشک‬ ‫و رب گوج��ه و روغ��ن و قند و ش��کر و س��ایر مایحتاج زندگی را‬ ‫بیش��تر از نیازت در خانه انبار کرده ای دزد هس��تی! اگر پزشک‬ ‫هس��تی و بیمارت را با نس��خه اول برای ویزیت دوم و سوم عالج‬ ‫نمی کنی دزد هس��تی! اگر محیط زیست را پاکیزه نگه نمی داری‬ ‫دزد هستی! اگر در کوچه و خیابان اشغال می ریزی و به رفتگر و‬ ‫شهروند دیگری ظلم می کنی دزد هستی! اگر در رانندگی خالف‬ ‫می کن��ی دزد هس��تی! اگر با موتورس��یکلت در پیاده رو حرکت‬ ‫می کنی دزد هس��تی! اگر مس��ئول هستی و اب و برق و تلفن و‬ ‫گاز و عوارض و دالر و سکه را برای مقاصد خاص گران می کنی‬ ‫و بر مردم اجحاف روا می داری دزد هس��تی! اگر س��رزمینت را‬ ‫دوست نداری دزد هستی! اگر شغل و وظیفه و کارت را به خوبی‬ ‫انجام ندادی و ‪ ۸‬ساعت را بیهوده گذراندی دزد هستی! اگر‪...‬‬ ‫در هر شغل و مقامی هر روز صبح از خود بپرسیم ایا من یک‬ ‫دزدم؟ و هر شب باز از خود بپرسیم ایا امروز دزدی کردم؟‬ ‫معاون وزیر امور خارج��ه ایران تاکید کرد‬ ‫برجام یک توافق بین المللی و متعلق به همه‬ ‫جامعه بین الملل اس��ت و امری��کا با خروج از‬ ‫ان قطعنام��ه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل‬ ‫را نق��ض کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ید‬ ‫عباس عراقچ��ی‪ ،‬معاون وزی��ر خارجه ایران‬ ‫در گفت وگو ب��ا تلویزیون تی ارتی به حمایت‬ ‫جامعه جهانی از برجام اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره که ت�لاش دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا برای ایج��اد فضای‬ ‫منفی علیه ای��ران مورد حمایت دیگر اعضای‬ ‫ش��ورای امنیت ق��رار نگرفته‪ ،‬گف��ت‪ :‬ادبیات‬ ‫«ضدایران��ی» بس��یار ش��نیده می ش��ود و ما‬ ‫ب��ه این گون��ه ادبیات عادت داری��م؛ این چیز‬ ‫جدیدی نیس��ت‪ .‬اکنون نزدیک ‪ 40‬س��ال از‬ ‫انقالب اسالمی ایران گذشته‪ ،‬اما امریکایی ها‬ ‫و رئیس��ان جمهوری امری��کا همیش��ه همین‬ ‫اشتباه را کرده اند‪.‬‬ ‫انه��ا ت�لاش کرده اند ب��ا زب��ان تهدید با‬ ‫ایران س��خن بگویند که هرگز ج��واب نداده‬ ‫و در این��ده نیز جواب نخواه��د داد‪ .‬ایرانی ها‬ ‫ثابت کرده اند که تنها به زبان احترام پاس��خ‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫عراقچی در پاسخ مجری تلویزیون تی ارتی‬ ‫که انزوای امریکا و حمایت کش��ورها از ایران‬ ‫پس از خروج واش��نگتن از برج��ام را عکس‬ ‫نتیج��ه دلخواه ترامپ دانس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این است که توافق هسته ای‪ ،‬توافقی‬ ‫بی��ن ایران و امریکا نیس��ت؛ این توافق حتی‬ ‫بین ایران و انچه ‪ ۵+۱‬نامیده می شد که این‬ ‫روزها ‪ ۴+۱‬شده‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه برج��ام یکی از‬ ‫ضمیمه های قطعنامه شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل متحد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬برجام توافقی است‬ ‫که به همه جامعه بین المللی تعلق دارد‪.‬‬ ‫ای��ن توافق نه تنها به تایید ش��ورای امنیت‬ ‫رسیده‪ ،‬بلکه به یک قطعنامه این شورا الحاق‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬قطعنام��ه ‪ ۲۲۳۱‬برنامه جامع‬ ‫اقدام مش��ترک یا توافق هس��ته ای را یکی از‬ ‫ضمیمه های خود کرده است‪ .‬معاون وزیر امور‬ ‫خارجه ایران ب��ا توصیف برجام به عنوان یکی‬ ‫از بخش های جدایی ناپذی��ر قطعنامه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫ش��ورای امنیت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به این شکل توافق‬ ‫هسته ای به همه جامعه بین المللی تعلق دارد‬ ‫و نوعی تعه��د برای همه جامع��ه بین المللی‬ ‫ب��رای حمایت از ان و تس��هیل اجرای ان با‬ ‫حسن نیت و در فضایی سازنده به بار می اورد‪.‬‬ ‫عراقچ��ی با بیان اینکه خروج واش��نگتن از‬ ‫توافق هسته ای در واقع نقض قطعنامه شورای‬ ‫امنی��ت بود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یعنی امریکا به عنوان‬ ‫یک عضو دائم ش��ورای امنی��ت قطعنامه این‬ ‫ش��ورا را نقض می کند‪ .‬ترامپ تصمیم گرفت‬ ‫به همان شورای امنیت برود و ایران را به دلیل‬ ‫پایبندی به قطعنامه ش��ورای امنیت محکوم‬ ‫کند‪ .‬این خیلی عجیب است‪.‬‬ ‫عضو ارش��د تیم ای��ران در مذاکرات برجام‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که ایران چگونه از‬ ‫پایگاه اطالع رس�انی دفتر مقام معظم رهبری‪-‬‬ ‫افراد و ش��رکت ها در برابر تحریم های امریکا‬ ‫حمایت می کند‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬م��ا از نزدیک با‬ ‫دیگ��ر کش��ورها کار می کنیم؛ به وی��ژه دیگر‬ ‫امضاکنن��دگان برجام یعنی چین‪ ،‬روس��یه و‬ ‫‪ 3‬کش��ور اروپایی و البته هم��ه اتحادیه اروپا‪.‬‬ ‫در واق��ع همه ‪ ۲۸‬عضو اتحادی��ه اروپا طرف‬ ‫برجام هستند‪.‬‬ ‫فک��ر می کن��م هم��ه تایی��د می کنند این‬ ‫تحریم ها که به طور یکجانبه از س��وی امریکا‬ ‫وضع ش��ده‪ ،‬قانونی نیس��ت‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی مبن��ی ب��ر اینکه ایا جن��گ لفظی‬ ‫میان ای��ران و امریکا به جن��گ نظامی ختم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬با بی��ان اینکه ایران ب��رای بدترین‬ ‫شرایط نیز اماده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فکر نمی کنم‬ ‫امریکا انقدر س��اده لوح باشد که جنگی علیه‬ ‫ایران اغاز کند؛ چراکه انها بهتر از هر کس��ی‬ ‫از توانایی ه��ای ایران برای دف��اع و توانایی ما‬ ‫برای تالفی در یک جنگ واقعی اگاهی دارند‬ ‫که امیدواریم هرگز چنین چیزی رخ ندهد‪.‬‬ ‫تعبیر رئیس جمهوری از دستاورد سفر به نیویورک‪:‬‬ ‫حقانیت ایران و زورگویی امریکا برای جهانیان عیان شد‬ ‫رئیس جمهوری کشورمان که برای سخنرانی‬ ‫در هفتادوس��ومین اج�لاس مجم��ع عموم��ی‬ ‫س��ازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود‪،‬‬ ‫ظهر پنجشنبه به تهران بازگشت‪.‬‬ ‫روحانی در س��فر پنج روزه به نیویورک‪ ،‬ضمن‬ ‫دی��دار و گفت وگ��و با برخی همتای��ان خود‪ ،‬با‬ ‫ش��ماری از مس��ئوالن رس��انه های امریکایی‪،‬‬ ‫نخب��گان و صاحب نظران و جمع��ی از رهبران‬ ‫جوامع مسلمان در ایاالت متحده گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در بخش��ی از سخنرانی خود در‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران نه‬ ‫براس��اس سیاست که در فرهنگ و تمدنش یک‬ ‫امپراتوری اس��ت و خطاب به س��ران کشورهای‬ ‫جهان تاکید کرد‪ :‬جهان‪ ،‬دوس��تی بهتر از ایران‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬اگر صلح‪ ،‬ارمان شماست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه «نه جنگ‪ ،‬نه تحریم؛‬ ‫ن��ه تهدید‪ ،‬ن��ه زورگویی؛ فقط وف��ای به عهد و‬ ‫عم��ل به قانون» اظهار کرد‪ :‬س��ازمان ملل یکی‬ ‫از ادارات دول��ت امری��کا نیس��ت و نباید اجازه‬ ‫ده��د مصوباتش‪ ،‬گروگان بازی های انتخاباتی و‬ ‫تبلیغاتی برخی اعضا شود‪ .‬رئیس دولت دوازدهم‬ ‫در نیویورک با میگل دیاز کانل رئیس جمهوری‬ ‫کوب��ا‪ ،‬اوو مورال��س رئیس جمه��وری بولیوی‪،‬‬ ‫رجب طیب اردوغ��ان رئیس جمهوری ترکیه و‬ ‫امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه دیدار و‬ ‫گفت وگ��و کرد‪ .‬گفت وگو با خانم ارنا س��ولبرگ‬ ‫نخست وزیر نروژ‪ ،‬نیکول پاشینیان نخست وزیر‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬شارل میشل نخس��ت وزیر بلژیک‪،‬‬ ‫ترزا می نخست وزیر انگلیس‪ ،‬توماس باخ رئیس‬ ‫کارگ��روه بین المللی المپی��ک و عبداهلل عبداهلل‬ ‫رئیس هیات اجرایی دولت افغانس��تان‪ ،‬از دیگر‬ ‫برنامه های رئیس جمهوری در سفر به نیویورک‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹صراحت در بیان مواضع‬ ‫رئیس جمهوری مهم ترین نکته در سفر امسال‬ ‫به سازمان ملل را تاکید همه رسانه ها و رهبران‬ ‫کش��ورها بر حقانیت جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫زورگویی امریکا دانست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حجت االسالم والمس��لمین‬ ‫حس��ن روحانی پس از بازگشت از نیویورک در‬ ‫فرودگاه مهراباد در جمع خبرنگاران به تش��ریح‬ ‫س��فر خود به نیویورک پرداخ��ت و گفت‪ :‬برای‬ ‫شرکت در اجالس مجمع عمومی و بیان مواضع‬ ‫و رویکرده��ای جمهوری اس�لامی ایران به این‬ ‫سفر رفتیم‪ .‬وی ادامه داد‪ 2 :‬سخنرانی در سازمان‬ ‫ملل و ‪ 3‬س��خنرانی در جمع اصحاب رس��انه و‬ ‫مس��ئوالن ارشد رسانه های امریکا‪ ،‬فرهیختگان‬ ‫و سیاس��یون و رهبران جوامع مس��لمان امریکا‬ ‫انجام شد‪ .‬همچنین ‪ ۱۷‬دیدار با رهبران کشورها‬ ‫و مسئوالن س��ازمان های بین المللی و ‪ 3‬کشور‬ ‫همس��ایه‪ 2 ،‬کشور اس��یایی‪ 3 ،‬کشور امریکای‬ ‫التین‪ ۶ ،‬کشور اروپایی‪ ،‬یک سازمان بین المللی‬ ‫ورزش��ی و مالی و دبیرکل سازمان ملل داشتیم‪.‬‬ ‫روحانی تصریح کرد‪ :‬ما توانس��تیم مواضع خود‬ ‫را به صراح��ت بیان کنیم که همان مواضع رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬ملت ایران و کل نظام است‪.‬‬ ‫‹ ‹نشست شورای امنیت ضد امریکا‬ ‫رئیس جمهوری درباره نشست شورای امنیت‬ ‫در زمینه جلوگیری از اش��اعه تسلیحات کشتار‬ ‫جمعی یاداور شد‪ :‬امریکا ابتدا گفت این نشست‬ ‫درباره ایران است و بعد گفتند به موضوع دیگری‬ ‫مربوط اس��ت اما یک روز مانده به اجالس اقای‬ ‫ترام��پ توییت کرد که این اجالس درباره ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬روحانی گفت‪ :‬انچه انها از برگزاری این‬ ‫اجالس هدف ش��ان بود ضد خودشان تمام شد‬ ‫زیرا بحث ‪ ۱۵‬کش��ور عضو شورای امنیت درباره‬ ‫خلع سالح بود و از طرفی این اجالس به حمایت‬ ‫قاطع از برجام تبدیل شد و ترامپ در این جلسه‬ ‫تنه��ا و منزوی بود‪ .‬رئیس جمه��وری ادامه داد‪:‬‬ ‫در کنار اجالس مجمع عمومی‪ ،‬اجالس وزیران‬ ‫امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و گروه ‪۴+۱‬‬ ‫(انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه و چین به همراه المان)‬ ‫تشکیل شد و وزیران این کشورها مباحث خوبی‬ ‫داشتند و در پایان بیانیه قاطعی دادند که در ان‬ ‫عالوه بر مواضع محکم شان درباره تعهد به برجام‬ ‫و تشکر از ایران برای تعهد خود و عمل به برجام‬ ‫اع�لام کردن��د کانال ویژه بانکی ب��رای روابط با‬ ‫ایران برقرار می کنند و متعهد به سازکار اجرایی‬ ‫ان شدند‪ .‬خانم موگرینی‪ ،‬مسئول ارشد سیاست‬ ‫خارج��ی اتحادیه اروپا اعالم کرد پیش از نوامبر‬ ‫این اقدام عملیاتی خواهد شد که امریکایی ها از‬ ‫این اقدام ناراحت بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹دیدارهای دوجانبه‬ ‫رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬در دیدار با سران‬ ‫کشورها موضوعات دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و مسئله‬ ‫برج��ام و رواب��ط تجاری و اینکه همه کش��ورها‬ ‫سردیس هخامنشی به ایران بازگشت‬ ‫روحانی با اش��اره به یک اثار تاریخی ایران که همراه خود از س��فر اورده‪ ،‬گفت‪ :‬این اثر تاریخی‬ ‫مربوط به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬س��ال پیش اس��ت که پس از اقدام های حقوقی قوی که انجام ش��د این‬ ‫اثر را همراه خود اوردیم‪ .‬سردیس سرباز هخامنشی در سال ‪ ۱۹۳۳‬میالدی (‪1312‬خورشیدی)‬ ‫به دس��ت باستان شناس��ان موسسه شرق شناس��ی دانشگاه شیکاگو کشف ش��د و در سال ‪۱۹۳۶‬‬ ‫(‪ )1315‬به سرقت رفت‪ .‬سردیس هخامنشی حدود ‪ ۶۰‬سال در کانادا بود‪ .‬این اثر پس از چند بار‬ ‫دس��ت به دس��ت شدن در پاییز سال گذشته میالدی برای حراج از کانادا به نیویورک رسید‪ .‬پس‬ ‫از انتقال این اثر به حراجی نیویورک‪ ،‬شواهدی از دزدی این اثر به پلیس و دادستانی گزارش شد‬ ‫و دادستانی نیز با اذعان به مسروقه بودن ان دستور توقیف داد‪ .‬جمهوی اسالمی ایران ابان سال‬ ‫گذش��ته با ارائه مدارک مالکیت‪ ،‬اس��ترداد این اثر تاریخی را از دادگاه نیویورک درخواس��ت کرد‪.‬‬ ‫دادگاه در سال جاری میالدی رای نهایی خود را برای استرداد اثر به ایران اعالم کرد و سرانجام این‬ ‫اثر ‪ ۱۳‬شهریور تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد شد‪ .‬نماینده دائم ایران در سازمان‬ ‫ملل متحد ‪ ۱۴‬ش��هریور به خبرنگاران گفت‪ :‬س��ردیس س��رباز هخامنشی که به طور غیرقانونی از‬ ‫ایران خارج شده بود‪ ،‬از دادستانی نیویورک تحویل گرفته شد و به زودی به ایران منتقل می شود‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ب��ه تحریم امریکا پایبن��د نخواهند بود به بحث‬ ‫گذاشته شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با مسئوالن موسسه‬ ‫مالی و صندوق بین المللی پول که دیدار داشتیم‬ ‫درب��اره ترتیبات و روابط مالی بحث و تبادل نظر‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫روحانی یاداور شد‪ :‬در مذاکره با رئیس کمیته‬ ‫المپی��ک وی از تحوالت خ��وب ورزش ایران و‬ ‫موقعیت های ورزشکاران ایرانی به ویژه از حرکت‬ ‫بانوان در مسابقات متعجب بود‪ .‬در این اجالس‬ ‫دبیر کل س��ازمان ملل از اقدامات ایران تش��کر‬ ‫و تصری��ح کرد قاطعانه پش��ت برج��ام خواهند‬ ‫ایس��تاد و به صراحت اعالم خواهند کرد که کار‬ ‫امری��کا خالف بود‪ .‬وی همچنین از فعالیت های‬ ‫منطقه ای ایران به ویژه در س��وریه و یمن تشکر‬ ‫کرد‪ .‬روحانی گفت‪ :‬مهم این اس��ت که جز یکی‬ ‫دو کشور هیچ کشوری پشت امریکا نیست و این‬ ‫یک انزوای کم نظیر برای امریکاست‪.‬‬ ‫‹ ‹توقع�ات ایران بیش�تر از مفاد بیانیه‬ ‫‪ ۴+۱‬است‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران با ابراز رضایت‬ ‫از بیانیه روز سه ش��نبه وزیران ‪ ۴+۱‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این بیانیه پیشرفت بسیار خوبی در زمینه حفظ‬ ‫برجام به شمار می رود اما توقعات ما بیش از این‬ ‫اس��ت و این توقعات را ب��ا طرف های مقابل نیز‬ ‫مط��رح کرده ایم و وعده داده ان��د این مراحل را‬ ‫پیش ببرند تا ایران از منافع برجام استفاده کند‪.‬‬ ‫روحانی ادام��ه داد‪ :‬در مالقات هایی که با ‪۱۶‬‬ ‫نفر از رهبران کش��ورهای جهان داشتم‪ ،‬یکی از‬ ‫مباح��ث ما مرب��وط به برجام بود و در واقع همه‬ ‫ب��ر دو نکته تاکید می کردند؛ یکی اصل اهمیت‬ ‫برجام برای روابط کشورها و موضوع عدم اشاعه‬ ‫ب��رای صل��ح و امنیت و موفقیت دیپلماس��ی و‬ ‫دیگری ناخرسندی شان از خروج امریکا از برجام‬ ‫بود‪ .‬وی با اش��اره به بیانیه نشس��ت ایران و ‪۴+۱‬‬ ‫گفت‪ :‬این بیانیه نشان داد اروپا و همچنین چین‬ ‫و روس��یه مصمم تر از گذش��ته به دنبال تحکیم‬ ‫برجام هس��تند؛ بنابرای��ن امیدواریم با حمایت‬ ‫همه کشورهای قانونگرا و چندجانبه گرا بتوانیم‬ ‫از این مس��ئله راحت تر از انچه که پیش از این‬ ‫فکر می شد‪ ،‬عبور کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫اتحادیه اروپا به حفظ برجام پایبند است‬ ‫تاالب زیبای خور سیریک‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس ش��ورای اروپا در مجمع عمومی س��ازمان ملل به راهگش��ا بودن دیپلماسی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تا زمان��ی که ایران به برجام پایبند اس��ت‪ ،‬اتحادیه اروپا متعهد‬ ‫به حفظ ان اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دونالد توس��ک‪ ،‬رئیس شورای اروپا در سخنرانی‬ ‫خود در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد از توافق هس��ته ای با ایران و دیپلماسی‬ ‫حمایت کرد‪ .‬وی به مزایای چندجانبه گرایی و راهگش��ا بودن دیپلماس��ی اشاره کرد‬ ‫و توضیح داد‪ :‬توافق هس��ته ای ایران در حالی که درباره مس��ائل هس��ته ای است‪ ،‬به‬ ‫ایج��اد فضا برای گفت وگو درب��اره نگرانی های دیگر مانند رفت��ار منطقه ای و برنامه‬ ‫موشک های بالس��تیک ایران کمک کرده است‪ .‬توسک تصریح کرد‪ :‬این توافق برای‬ ‫امنیت اروپا‪ ،‬منطقه و جهان خوب اس��ت‪ ،‬به همی��ن دلیل تا زمانی که ایران به طور‬ ‫کامل به برجام پایبند بماند‪ ،‬اتحادیه اروپا متعهد به حفظ این توافق اس��ت‪ .‬اتحادیه‬ ‫اروپا باوجود خروج امریکا از برجام در اردیبهش��ت امس��ال و بازگرداندن تحریم های‬ ‫واشنگتن علیه ایران‪ ،‬ضمن تاکید چندباره بر حمایت خود از برجام به دنبال راه هایی‬ ‫برای حفظ ان بوده است‪.‬‬ ‫همچنین «فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت فرایند‬ ‫وی��ژه برای ادامه هم��کاری اقتصادی با ای��ران تا پیش از نوامبر اماده خواهد ش��د‪.‬‬ ‫برنامه ای موس��وم به‪ Special Purpose Vehicle‬با هدف ادامه همکاری تجاری‬ ‫اتحادیه اروپا با ایران باوجود تحریم های امریکا طراحی شده است‪ .‬قرار است دور دوم‬ ‫تحریم هایی که در چارچوب برجام برداش��ته شده بود‪ 4 ،‬نوامبر (‪ ۱۳‬ابان) بازگردد‪.‬‬ ‫دیپلمات های اروپایی ‪ SPV‬را ابزاری برای ایجاد یک برنامه تهاتری به منظور مبادله‬ ‫نفت ایران با کاالهای اروپایی بدون ردوبدل کردن پول عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫حض�رت ای�ت اهلل خامن�ه ای‪ ،‬رهب�ر معظم‬ ‫انقالب اسلامی‪ ،‬در پیامی به مناسبت هفته‬ ‫دف�اع مق�دس و روز تجلی�ل از ش�هیدان و‬ ‫ایثارگران تصریح کردن�د‪ :‬میدان مجاهدت‬ ‫در عرصه ه�ای گوناگ�ون همچنان گش�وده‬ ‫و قل�ه جهاد‪ ،‬ش�هادت اس�ت‪ .‬در مت�ن پیام‬ ‫رهب�ر معظ�م انقالب اسلامی امده اس�ت‪:‬‬ ‫«هر روز که بر نظام جمهوری اسلامی ایران‬ ‫می گ�ذرد و افق های تازه اش�کار می گردد و‬ ‫فراز و نشیب های این راه پرافتخار نمایان تر‬ ‫می ش�ود‪ ،‬ارزش جانب�ازی ش�هیدان جلوه‬ ‫بیش�تر می یابد‪ .‬تکریم شهیدان و تعظیم در‬ ‫برابر خانواده های صب�ور انان‪ ،‬واجب بزرگ‬ ‫امروز و همیشه ماست‪».‬‬ ‫ایرنا‪ -‬روزنامه ایتالیایی «الس��تمپا» نوشت‪ :‬در‬ ‫سازمان ملل دیواری از همبستگی با ایران در برابر‬ ‫حمالت ترامپ کش��یده ش��د که رئیس جمهوری‬ ‫امریکا را واداشت به اروپا اخطار دهد که در صورت‬ ‫کار با تهران‪ ،‬متحمل پیامدهای ان خواهند ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا رئیس جمهوری فرانس��ه در پاس��خ به ترامپ‬ ‫اظهار کرد موضوع ایران با سیاس��ت انزوا و تحریم‬ ‫برطرف نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬گنگ شوانگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫چین در واکنش به نشس��ت روز گذش��ته شورای‬ ‫امنیت درباره منع اش��اعه س�لاح های هس��ته ای‬ ‫تاکید کرد برجام به عنوان یکی از قراردادهای مهم‬ ‫بین المللی باید همچنان حفظ شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬سرکنس��والن کش��ورهای گوناگون و‬ ‫ش��خصیت های سیاس��ی و مذهبی در کردستان‬ ‫ع��راق ب��ا حض��ور در سرکنس��ولگری جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در اربیل ضمن اب��راز همدردی با‬ ‫مردم ایران حمالت تروریس��تی اه��واز را محکوم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪« -‬نی��کالی پاتروش��ف» دبیر ش��ورای‬ ‫امنیت ملی فدراس��یون روس��یه که برای شرکت‬ ‫در نخس��تین نشس��ت «گفت وگ��وی امنیت��ی‬ ‫منطقه ای» به تهران س��فر کرده‪ ،‬با علی شمخانی‪،‬‬ ‫نماین��ده رهبر معظم انقالب و دبیر ش��ورای عالی‬ ‫امنیت مل��ی جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬دیدار و‬ ‫درباره راهکارهای مش��ترک مقابله با تهدیدهای‬ ‫تروریس��تی در منطق��ه و گس��ترش همکاری ها‬ ‫گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬جمع��ی از مقامات روس در یک مناظره‬ ‫تلویزیون��ی اعالم کردند بس��یاری از کش��ورها با‬ ‫سیاس��ت های امری��کا مخالفن��د؛ بنابراین دونالد‬ ‫ترام��پ نمی توان��د از حمایت جهان��ی علیه ایران‬ ‫برخ��وردار ش��ود‪ .‬مناظ��ره تلویزیونی ب��ا عنوان‬ ‫«بالشایا ایگرا» (بازی بزرگ) به مناسبت برگزاری‬ ‫مجمع عمومی س��ازمان ملل و سخنان ترامپ در‬ ‫این مجمع که واکنش س��رد کش��ورها را به دنبال‬ ‫داشت‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫اقتصادانالی�ن‪ -‬مع��اون وزیر خارجه روس��یه‬ ‫اعالم کرد مس��کو و ش��ریکانش در برجام شرایط‬ ‫را ب��رای ادام��ه هم��کاری ب��ا ایران پس از بس��ته‬ ‫جدید تحریم های امری��کا در نوامبر (ابان) فراهم‬ ‫می کنن��د‪ .‬س��رگئی ریابکوف ک��ه مذاکره کننده‬ ‫ارش��د هس��ته ای روسیه اس��ت با بیان این مطلب‬ ‫ب��ه ریانووس��تی گف��ت‪ :‬از نیوی��ورک و مقام��ات‬ ‫ارش��د امریکای��ی تهدیدهایی علیه ای��ران و همه‬ ‫کنش��گرهای اقتص��ادی کش��ورهایی ک��ه اماده‬ ‫توس��عه همکاری ه��ای اقتصادی قانون��ی با ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬به گوش می رس��د‪ .‬ما به این تهدیدها از‬ ‫سوی واش��نگتن که به طور تقریبی در هر موردی‬ ‫اعالم می ش��ود‪ ،‬عادت کرده ایم و برای ما این مورد‬ ‫جدیدی نیست‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪« -‬هایکو ماس» وزی��ر امور خارجه المان‬ ‫ب��ا انتقاد از یکجانبه گرایی امریکا تاکید کرد‪ :‬برلین‬ ‫و اتحادی��ه اروپا با «فرصت دادن» ب��ه برجام «راه‬ ‫درست» را انتخاب کرده اند‪ .‬ماس در مصاحبه ای با‬ ‫شبکه دویچه وله اظهار کرد‪ :‬ما نگرانیم که اگر ایران‬ ‫توافق هسته ای را ترک کند تنش ها بیشتر شود‪ .‬ما‬ ‫این را نمی خواهیم‪ .‬ما مناقشه نظامی نمی خواهیم‪.‬‬ ‫وزی��ر خارجه المان افزود‪ :‬تم��ام منطقه مانند یک‬ ‫بش��که باروت اس��ت‪ .‬کار خوبی که همه می توانند‬ ‫انجام دهند این اس��ت که کمک کنند تا به توافقی‬ ‫که با مذاکره حاصل شده‪ ،‬فرصت داده شود‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه‪ -‬بهرام‬ ‫قاس��می‪ ،‬س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه ادعای‬ ‫نتانیاه��و در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد‬ ‫علی��ه ایران را فاقد ارزش پاس��خگویی دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬پس از ناکامی امریکا و رژیم صهیونیس��تی‬ ‫در اجرای س��ناریوی های ضد ایرانی‪ ،‬این نمایش‬ ‫و ادعاهای مضحک از نخس��ت وزیر رژیم اشغالگر‬ ‫دور از ذهن نبود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��فیر ایران در لندن به سرویس های‬ ‫اطالعاتی در غرب هش��دار داد که از زیر فشار قرار‬ ‫دادن برخی اتباع دوتابعیتی برای انتقال اطالعات‬ ‫از ای��ران دس��ت بردارن��د‪ .‬حمی��د بعیدی نژاد در‬ ‫صفحه توییتر خود نوشت‪ :‬متاسفانه سرویس های‬ ‫اطالعاتی در غرب به ویژه از راه های غیرمس��تقیم‬ ‫برخ��ی اتباع دوتابعیتی ایران را برای انتقال داده و‬ ‫اطالعات خاصی زیر فشار قرار می دهند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫برجام متعلق به جامعه بین المللی است‬ ‫ایا من دزدم؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫صنعت‬ ‫با شناسایی مدیران کلینیک های کسب وکار از طریق ویدئو کنفرانس اغاز شد‬ ‫استقرار تیم های توانمند سازی در شهرک های صنعتی‬ ‫گزین��ش مدیران برای کلینیک های کس��ب وکار در‬ ‫شهرک های صنعتی در حالی به صورت ویدئوکنفرانسی‬ ‫اغاز ش��ده است که اردیبهش��ت امسال طرح کلینیک‬ ‫کسب وکار صنایع کوچک با هدف شناخت چالش های‬ ‫واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال و تالش برای رفع‬ ‫این مشکالت در سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران رونمایی شد‪.‬‬ ‫اکنون با گذشت نیمی از سال‪ ،‬کارشناسان معتقدند‬ ‫ک��ه کلینیک های کس��ب وکار متش��کل از مدیریت و‬ ‫تیم های توانمندساز است که از میان مشاوران حقیقی‬ ‫و حقوق��ی در حوزه های پای��ه در گروه های مدیریت‪،‬‬ ‫توس��عه فناوری‪ ،‬توسعه بازار‪ ،‬توس��عه منابع انسانی و‬ ‫مدیریت مالی و براس��اس شرایط عمومی و اختصاصی‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬فهرس��ت تیم ه��ای توانمندس��از پس از‬ ‫تعیی��ن از س��وی کلینیک به ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تانی اعالم و اس��امی تیم ها در سامانه های‬ ‫اطالع رسانی سازمان و شرکت های تابع قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پ��س از اب�لاغ چارچ��وب راه ان��دازی کلینیک های‬ ‫کسب وکار به شرکت ش��هرک های صنعتی استان ها و‬ ‫تصوی��ب ایین نامه ان در هیات مدیره س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫اس��تانی برای تصدی پس��ت مدیریت این کلینیک ها‬ ‫فراخوان عمومی ارائه دادند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مصاحبه برای گزینش مدیران پیشنهادی‬ ‫کلینیک های کس��ب وکار سراس��ر کش��ور ب��ه صورت‬ ‫ویدئوکنفرانس��ی در محل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن مصاحبه ه��ا نیز پ��س از دع��وت از گزینه های‬ ‫متقاض��ی از هر اس��تان یک ت��ا ‪ ۳‬نفر ب��رای انتخاب‬ ‫ب��ه عن��وان مدیر کلینیک ان اس��تان ب��رای مصاحبه‬ ‫ب��ه س��ازمان صنای��ع کوچ��ک ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران معرفی ش��د ک��ه کار مصاحبه انه��ا به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪.‬‬ ‫دارابودن مدرک کارشناس��ی ارش��د در مهندس��ی‪،‬‬ ‫مدیریت و علوم اقتصادی‪ ،‬داش��تن دس��تکم ‪ ۱۰‬سال‬ ‫س��ابقه کاری مفید در ارائه خدمات مش��اوره و انجام‬ ‫حداق��ل ‪ ۵‬پروژه موف��ق در زمینه تخص��ص کاری از‬ ‫مهم ترین شرایط متقاضیان این سمت بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عارضه یابی واحدهای صنعتی‬ ‫سید افشین گنج بخش‪ ،‬مش��اور مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این باره‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در مس��ئله عارضه یابی‬ ‫واحدهای صنعتی با پیگیری س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬راه اندازی کلینیک های‬ ‫صنعت در دستور کار قرار گرفت و به زودی این مراکز‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫گنج بخش ادامه داد‪ :‬ش��ناخت چالش های واحدهای‬ ‫تولی��دی فعال و نیمه فعال در بخش اعتبارات و تامین‬ ‫نیروی انسانی و تالش برای رفع انها از سوی کلینیک‬ ‫صنعت انجام می شود‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬همچنان موانعی‬ ‫س��ر راه فعالیت واحدهای صنعتی اس��ت ک��ه باید با‬ ‫برنامه ری��زی برای ح��ل انها در ش��هرک های صنعتی‬ ‫تالش کرد‪ ۹۲ .‬درصد صنایع کش��ور را صنایع کوچک‬ ‫و متوسط تش��کیل می دهند که مس��ئولیت حمایت‪،‬‬ ‫نظ��ارت و برنامه ریزی برای انها برعهده این س��ازمان‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مس��ئله عارضه یاب��ی واحده��ای صنعتی با پیگیری س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬راه اندازی کلینیک های‬ ‫صنعت در دستور کار قرار گرفت و به زودی این مراکز راه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫است‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش تاکید کرد‪ :‬ب��ا برگ��زاری کلینیک های‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬ارتباط بین صنعتگران و مشاوران برقرار‬ ‫که موجب توسعه فرهنگ مشاوره و کاهش هزینه ها و‬ ‫افزایش تولید و بهبود کیفیت شد‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬کلینیک کسب وکار در کمک به رفع‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین اهداف فرعی و اصلی‬ ‫پیش از این نیز کلینیک های س��یار کس��ب وکار در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی به صاحب��ان صنای��ع خدمات‬ ‫مش��اوره ای داده اند و در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته صنعتگران‬ ‫مستقر در ش��هرک ها توانسته اند با خدمات مشاوره ای‬ ‫این کلینیک ها مشکالت تولید خود را شناسایی کرده‬ ‫و بازار محصوالت خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اصفه��ان در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظه��ار ک��رد‪ :‬بنگاه های کوچک و متوس��ط‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی پیش��ران صنعت هس��تند و‬ ‫اگ��ر بخواهیم موج صنعتی در کش��ور به وجود اوریم‬ ‫نقطه ش��روع این حرکت نوس��ازی‪ ،‬بازسازی و احیای‬ ‫شهرک های صنعتی اس��ت زیرا ایجاد توازن منطقه ای‬ ‫و اش��تغال بدون توسعه خوشه های صنعتی امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بگی در ادامه گف��ت‪ :‬موضوع رونق اقتصادی‪ ،‬تحقق‬ ‫سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی و کاالی ایرانی برای‬ ‫همگان بس��یار دارای اهمیت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬عملیاتی‬ ‫ک��ردن طرح راه ان��دازی کلینیک های کس��ب وکار در‬ ‫استان ها نیازمند همراهی و همفکری مدیران است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفه��ان تاکید ک��رد‪ :‬عارضه یابی و ارائ��ه راهکارهای‬ ‫موجود‪ ،‬بازس��ازی و نوسازی کس��ب وکارهای کوچک‬ ‫و متوس��ط اثر گذار ب��ر اش��تغال‪ ،‬ارتق��ای توانمندی‬ ‫کسب وکارهای کوچک و باز فعال سازی کسب وکار های‬ ‫راک��د از جمله اهداف تعیین ش��ده در طرح راه اندازی‬ ‫کلینیک ه��ای کس��ب وکار در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫استانی است‪.‬‬ ‫بگی همچنین با اش��اره به اه��داف فرعی این طرح‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬افزایش تولی��د کاال و خدمات‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫اش��تغال‪ ،‬دانش تخصص��ی و توان مدیریتی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی از مهم ترین اه��داف فرعی این‬ ‫طرح به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ۳ ،‬فاز اجرایی برای پ��روژه راه اندازی‬ ‫کلینیک های کسب وکار در شهرک های صنعتی استانی‬ ‫مد نظر قرار گرفته اس��ت‪ ،‬فاز نخست عارضه یابی‪ ،‬فاز‬ ‫دوم تهیه طرح های توانمند س��ازی و فاز س��وم اجرای‬ ‫طرح توانمند سازی و بررسی نتایج اثربخشی است‪.‬‬ ‫در مراحل اجرا و نظارت‪ ،‬نقش های هر دس��تگاه به‬ ‫طور مشخص طراحی شده اند‪ .‬توانمندسازان‪ ،‬شرکت ها‬ ‫و متخصص��ان مش��اور در ف��از نخس��ت و در فاز دوم‬ ‫شرکت های مجری وارد عمل می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در فاز س��وم فعالیت ها ب��ه کلینیک های‬ ‫صنعت��ی منتقل می ش��ود که در تمام��ی این مراحل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی در دو ح��وزه نظارت و اجرا‬ ‫به این عزیزان کمک می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهنمایی مدیران چند شغله‬ ‫بیژن کردس��تانی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان کرمانش��اه در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» اظه��ار کرد‪ :‬در بیش��تر واحده��ای صنعتی‬ ‫کوچ��ک مدیرعامل کارخانه‪ ،‬نق��ش مدیر تولید‪ ،‬مدیر‬ ‫پخش و بقیه وظای��ف را نیز برعهده دارد در حالی که‬ ‫باید اف��رادی متخصص در این نقش ها تعریف ش��وند‬ ‫اما چون بیشتر مدیران واحدهای صنعتی کوچک این‬ ‫اقدام را هزینه بر می دانند از عمل به ان سر بازمی زنند‪.‬‬ ‫کردستانی معتقد اس��ت که مجموعه بازاریابی باید‬ ‫در واحدهای صنعتی کوچک وجود داش��ته باش��د که‬ ‫ب��رای تاکید بر ض��رورت این مجموع��ه و حل نقایص‬ ‫بازاریابی‪ ،‬کلینیک های سیار می توانند خدمات مشاوره‬ ‫و اگاه سازی به واحدهای صنعتی دهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫کرمانشاه تاکید کرد‪ :‬قدرت در بازاریابی باعث افزایش‬ ‫قدرت رقابتی می ش��ود به ویژه در شرایطی که بازار در‬ ‫احاطه نشان های تجاری معتبر است‪.‬‬ ‫کردس��تانی بهترین راه��کار و خروج��ی برای حل‬ ‫مش��کل بازاریابی واحدهای صنعتی کرمانشاه را ایجاد‬ ‫بازار منطقه ای و تشکیل مجموعه های همگن تولیدی‬ ‫با هزینه های مشترک می داند‪.‬‬ ‫به ب��اور دیگر‪ ،‬باید این واحده��ای کوچک همچون‬ ‫ی��ک خانواده در فضایی قرار گیرن��د تا با هماهنگی با‬ ‫هم و به صورت متمرکز فعالیت های تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫خری��د و فروش و بازاریاب��ی را بر عهده گیرند تا هزینه‬ ‫تولید انها نیز کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی این راهکار را نتیجه بررسی کلینیک های سیار‬ ‫در ش��هرک های صنعتی می داند؛ خروجی که می تواند‬ ‫ب��ه تکمیل و ایجاد یک بازار منطقه ای در این اس��تان‬ ‫برای صنایع کوچک منجر شود‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫سید افشین گنج بخش‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫کلینیک های کس��ب وکار صنایع کوچک با همکاری‬ ‫بسیج مهندسی‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعتی و سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران وارد فاز‬ ‫اجرا ش��ده و قرار است از همه منابع موجود در اختیار‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ ،‬اشتغال‬ ‫روستایی معاونت توسعه روس��تایی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫طرح اش��تغال فراگی��ر در مناطق کمتر توس��عه یافته‪،‬‬ ‫طرح کارورزی و منابع بانکی استفاده شود‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی نیز برای اجرای هر چه بهتر‬ ‫این طرح برخی از فعالیت ها از جمله پذیرش بنگاه ها‪،‬‬ ‫عارضه یابی‪ ،‬مکاتبات و در نهایت اثر بخش��ی را ش��روع‬ ‫ک��رده اس��ت و از ظرفیت های ش��بکه نمایندگی های‬ ‫اس��تانی نیز برای اج��رای این طرح اس��تفاده خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بیژن کردستانی‬ ‫در چارچوب اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪ ۷۲‬واحد تولیدی شهرک صنعتی قزوین واگذار می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۲‬واحد تولیدی و طرح صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در تملک و شرف جانشینی بانک های عامل قرار دارند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین‪ ،‬حمید رضا خانپور در دیدار با علی یزدان دوست‪ ،‬رئیس‬ ‫امور ش��عب بانک ملی اس��تان قزوین عنوان کرد‪ :‬در راس��تای‬ ‫سیاس��ت های ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب در چارچوب‬ ‫ط( طرح‬ ‫اقتصاد مقاومتی و نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوس�� ‬ ‫بو کار) مبنی بر س��اماندهی و احی��ای بخش های‬ ‫رون��ق کس�� ‬ ‫اقتص��ادی واحده��ای تولی��دی ک��ه س��رمایه گذاری کرده اند‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و تولیدی که به هر نحوی در جانش��ینی‬ ‫بانک ه��ای عامل قرار دارند برای راه اندازی دوباره تعیین تکلیف‬ ‫می شوند‪ .‬وی با اشاره به بررسی اخرین وضعیت این واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫گف��ت‪ :‬هم اکن��ون از ‪ ۷۲‬واحد صنعتی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان تملک بانک های عامل‪ ۴۲ ،‬واحد تولیدی و طرح‬ ‫صنعتی جانش��ین ش��ده و ‪ ۲۶‬واحد دیگر در شرف جانشینی‬ ‫هستند که ‪ ۱۶‬واحد تولیدی و طرح صنعتی فعال بوده و بقیه‬ ‫غیر فعال و راکد هستند که در این نشست موانع و مشکالت در‬ ‫حوزه قراردادهای جانش��ینی بانک ها مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫خانپور کمبود نقدینگی‪ ،‬فقدان بازار‪ ،‬فرسودگی ماشین االت و‬ ‫تجهیزات و اختالف بین ش��ریکان و سهامداران را از مهم ترین‬ ‫عوامل راکد بودن ای��ن واحدهای تولیدی و طرح های صنعتی‬ ‫عن��وان کرد‪ .‬در ادامه‪ ،‬علی یزدان دوس��ت‪ ،‬رئیس امور ش��عب‬ ‫بانک ملی اس��تان قزوی��ن تصریح کرد‪ :‬ام��اده همکاری برای‬ ‫تعیین تکلیف واحدهای جانش��ین ش��ده و تس��هیالت دهی به‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی که با هدف تولید‪ ،‬رونق اقتصادی‬ ‫و ایجاد اشتغال پایدار گام برمی دارند‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫سیاوش وحدت‪ /‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان شمالی‬ ‫زمانی که س��خن از ساخت کلینیک گفته‬ ‫می ش��ود به نوعی بر عارضه یابی مش��کالت‬ ‫صنعت��ی متمرکز می ش��ویم‪ .‬عارضه یابی که‬ ‫با هدف مش��اوره صنعتی و بهبود مش��کالت‬ ‫صنعتگران انجام می شود‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی‪ ،‬کلینیک ه��ای صنعتی در هر‬ ‫رش��ته و محوری‪ ،‬با محوریت نهادینه کردن‬ ‫فرهن��گ اس��تفاده از خدم��ات کلینیکی و‬ ‫مشاوره ای‪ ،‬سعی می کنند بستری مناسب را‬ ‫مهیا سازد تا هنگام بروز مشکل‪ ،‬صنعتگران‬ ‫به مش��اوران کارازموده مراجعه و به اس��انی‬ ‫برای رفع و درمان مش��کالت فنی خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نب��ود مرک��زی واح��د ب��ه منظ��ور دادن‬ ‫مش��اوره تخصص��ی و فن��ی ب��رای ح��ل‬ ‫مش��کالت فن��ی و تخصص��ی بنگاه ه��ای‬ ‫صنعتی و معدنی به ص��ورت کاربردی و نیز‬ ‫نبود ارتب��اط موثر و مس��تمر بین صنعت و‬ ‫مش��اوران و متخصص��ان‪ ،‬ضرورت تش��کیل‬ ‫کلینی��ک صنع��ت را بیش از پیش روش��ن‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مزی��ت کلینیک ه��ای صنعتی‬ ‫در ‪ ۳‬نکته بیش��تر مش��هود اس��ت؛ نخست‬ ‫اینک��ه ب��ا ایج��اد ای��ن واحده��ای صنعتی‬ ‫مدی��ران انها ب��ه اهمیت مش��اوره صنعتی‬ ‫بیش��تر پی می برند و در نهایت همسونگری‬ ‫در مدیری��ت صنعت��ی بیش��تر جلوه گ��ر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نکته دوم این است که حاصل جمع بندی‬ ‫عارضه های صنعتی در ش��هرک های صنعتی‬ ‫به ایجاد و انتخاب اس��تراتژی مدون صنعتی‬ ‫منجر می ش��ود ک��ه برای رونق و پیش��رفت‬ ‫واحدهای صنعتی موثر اس��ت‪ .‬سومین نکته‬ ‫نیز در پیوند واحدهای صنعتی و دانشگاهیان‬ ‫اس��ت‪ .‬حاصل این تعامل و پیوند در تمامی‬ ‫ابعاد و جه��ات صنعتی می توان��د مطلوب و‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫حال اگر برای تمامی ش��اخه های صنعتی‬ ‫کلینی��ک جداگان��ه در کن��ار کلینیک های‬ ‫عمومی س��اخته شود‪ ،‬مش��کالت بخش های‬ ‫صنعت��ی ب��ه ص��ورت تخصص��ی بررس��ی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ای��ن رویه به طور قطع می تواند در تمامی‬ ‫اس��تان های کش��ور نیز انجام ش��ود تا تولید‬ ‫صنعتی به صورت تخصصی توسعه یابد‪.‬‬ ‫کلینیک س��یار صنع��ت در حقیقت برای‬ ‫اج��رای برنامه ه��ای اقتص��اد مقاومت��ی و‬ ‫عارضه یاب��ی واحده��ای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استانی راه اندازی‬ ‫ش��ده ت��ا بی��ش از پی��ش هم��گام و همراه‬ ‫صنعتگران استان باشیم‪.‬‬ ‫ه��دف از تش��کیل این کلینی��ک احصای‬ ‫نیازه��ا‪ ،‬خوداتکایی‪ ،‬کاهش دغدغه صاحبان‬ ‫صنای��ع و توانمندس��ازی بیش��تر واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولیدی اس��ت ک��ه از مهم ترین‬ ‫وظایف کلینیک س��یار به ش��مار می رود‪ .‬با‬ ‫اجرای کلینیک صنع��ت‪ ،‬صاحبان صنایع با‬ ‫مس��ائل و موارد مورد نیاز خود بیش��تر اشنا‬ ‫خواهند ش��د و همچنین‪ ،‬به صورت مستقیم‬ ‫در جری��ان قوانی��ن مختل��ف ق��رار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه دغدغه صاحب��ان صنعت در‬ ‫راس��تای افزایش فرهنگ اس��تفاده از کاالی‬ ‫ایران��ی و نهادین��ه کردن اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی خراس��ان‬ ‫ش��مالی ب��ا بهره گی��ری از مش��اوران خبره‬ ‫صنعتی در راستای نیل به این اهداف تالش‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫با راه اندازی این کلینیک صنعتی صاحبان‬ ‫صنایع نس��بت به مس��ائل و موارد مورد نیاز‬ ‫خود بیشتر اشنا می شوند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬به صورت مس��تقیم در جریان‬ ‫قوانین مختلف قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در ای��ن چارچ��وب هم��ه برنامه ه��ا و‬ ‫مش��وق هایی که برای حمایت از صنعتگران‬ ‫و س��رمایه گذاران در نظ��ر گرفته ش��ده نیز‬ ‫اس��تفاده و به صورت برنامه ریزی شده اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نق��ش کلینی��ک صنعت در ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی ملموس بوده و باید واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی از مش��اوره های ای��ن‬ ‫کلینیک اس��تفاده کند تا کمکی در راستای‬ ‫توانمندسازی هر چه بیشتر انها شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اماده تامین‬ ‫نیاز صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی‬ ‫هستیم‬ ‫کنسرسیوم سازندگان تجهیزات نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی مرک��ز مب��ادالت پیمان��کاری فرعی‬ ‫ف��ارس(‪ )SPX‬نیازهای صنایع نفت و گاز کش��ور را‬ ‫تامی��ن می کن��د‪ .‬در بازدید مدیران و کارشناس��ان‬ ‫ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز زاگ��رس جنوبی از‬ ‫ش��رکت های عضو کنسرسیوم س��ازندگان تجهیزات‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالی��ش و پتروش��یمی مرک��ز مبادالت‬ ‫پیمان��کاری فرع��ی فارس(‪)SPX‬ضم��ن بررس��ی‬ ‫توانمندی ه��ای موجود‪ ،‬بر ارتق��ای همکاری ها برای‬ ‫تامین تجهیزات تاکید شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس در این برنامه که با بازدید از غرفه نمایش��گاه‬ ‫دائمی محص��والت اعضای مرکز مبادالت پیمانکاری‬ ‫فرعی فارس(‪ )SPX‬هم��راه بود‪ ،‬ظرفیت‬ ‫های موجود ب��رای همکاری های دوجانبه‬ ‫بررسی شد‪ .‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان ف��ارس با‬ ‫اش��اره به ظرفیت های موج��ود در مرکز‬ ‫مبادالت نظ��ام پیمانکاران فرعی (‪)SPX‬‬ ‫ اس��تان فارس در بخش طراحی و ساخت‬ ‫تجهی��زات صنع��ت نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این مرکز اماده تامی��ن نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی استان و کشور است‪.‬‬ ‫ ش��هرام کمال زاده در ای��ن بازدید اف��زود‪ :‬حضور‬ ‫واحدهای فعال و ش��اخص سازنده تجهیزات صنعت‬ ‫نفت در شهرک های صنعتی فارس شرایطی را فراهم‬ ‫س��اخته تا این اس��تان به عنوان یک��ی از مهم ترین‬ ‫قطب ه��ای کش��ور در حوزه نف��ت و گاز‬ ‫مطرح شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ 18 :‬درص��د از واحده��ای‬ ‫صنعتی مستقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫فارس در بخش صنایع فلزی مش��غول به‬ ‫فعالیت هستند که در این بخش تعدادی‬ ‫از واحدهای ش��اخص کش��ور ک��ه دارای‬ ‫تولیدات منحصربه فرد در سطح کشور و حتی جهان‬ ‫به شمار می روند حضور دارند و فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫کم��ال زاده اضاف��ه ک��رد‪ :‬برخ��ی از طراحی ها و‬ ‫ساخت تجهیزات صنعت نفت مانند کولر های هوایی‪،‬‬ ‫بویلره��ا ‪ ،‬تجهی��زات احتراقی و سیس��تم های فلر و‬ ‫کانوکشن کویل ها و‪ ...‬که از سوی واحدهای صنعتی ‬ ‫اس��تان انجام می شود در سطح کش��ور و خاورمیانه‬ ‫منحصربه فرد است‪.‬‬ ‫ی تجهیزاتی‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزو م احص��ای نیازها ‬ ‫مجموعه های بزرگ فعال در صنعت نفت و گاز مانند‬ ‫ش��رکت بهره برداری نف��ت و گاز زاگرس جنوبی که‬ ‫مرکزیت فعالیت ان در شیراز است‪ ،‬گفت‪ :‬سازندگان‬ ‫تجهی��زات در قالب مرکز نظام مب��ادالت پیمانکاران‬ ‫فرعی (‪ )SPX‬استان فارس اماده همکاری به منظور‬ ‫تامین این تجهیزات در استان هستند‪.‬‬ ‫در این مراسم اعضای کارگروه سازندگان تجهیزات‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پاالیش��گاه و پتروش��یمی نظام مبادالت‬ ‫پیمانکاران فرعی (‪ )SPX‬اس��تان فارس نیز برخی از‬ ‫توانمندی ه��ای خود را بی��ان و امادگی خود را برای‬ ‫تامین قطعات و تجهی��زات از توانمندی های موجود‬ ‫در استان اعالم کردند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫مشاوره‬ ‫درصنعت را‬ ‫نهادینه کنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در شرایط‬ ‫تحریمی‬ ‫با صنعتگر‬ ‫مدارا کنید‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ /‬رئیس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور‬ ‫تی��راژ تولی��د در صنعت خودرو وابس��ته به‬ ‫سیاس��ت های دول��ت و برنامه هایی اس��ت که‬ ‫مدیران خودروساز برای خود تدوین می کنند‪.‬‬ ‫ش��رایط امروز کش��ور می طلبد سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه هایی متفاوت با گذشته داشته باشیم‪.‬‬ ‫در موقعیت تحریم��ی فعلی برای برون رفت‬ ‫از این وضعیت چند پیش��نهاد ارائه می ش��ود؛‬ ‫نخست اینکه قیمت گذاری خودرو حذف شود‬ ‫زیرا به نفع دالالن و واس��طه ها است در حالی‬ ‫که خودروس��از‪ ،‬قطعه س��از و مصرف کننده هر‬ ‫‪ ۳‬متضرر می ش��وند‪ .‬دوم‪ ،‬برای هر خودروساز‬ ‫حداق��ل ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر‬ ‫گرفته شود تا بتواند مطالبه های معوقه خود را‬ ‫به قطعه سازان بپردازد و هم هزینه های روزمره‬ ‫خود را تامین کند‪ .‬س��وم اینک��ه چون خرید‬ ‫قطعه س��ازان نقدی یا ب��ا پیش پرداخت انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬هزینه پرداختی به قطعه سازان هم‬ ‫باید به شکل پیش پرداخت باشد یا حداقل یک‬ ‫م��اه پس از تحویل کاال انجام ش��ود‪ .‬راهکاری‬ ‫دیگ��ری که بای��د در این فضا اتخ��اذ کرد این‬ ‫است که با توجه به افزایش عوامل تولید مانند‬ ‫هزینه مواد اولیه‪ ،‬دس��تمزد‪ ،‬هزینه س��ربار و‪...‬‬ ‫قیمت ها باید تعدیل شوند یا نرخ قطعات نیز به‬ ‫همان نسبت افزایش پیدا کند‪ .‬ممکن است در‬ ‫این راستا عنوان شود قدرت خرید مردم پایین‬ ‫است و درامدها خیلی باال نرفته است برای این‬ ‫مسئله پیشنهاد می شود دولت وام کم بهره و با‬ ‫اقساط طوالنی به منظور خرید خودرو در نظر‬ ‫بگیرد‪ .‬همچنین‪ ،‬روند تهیه و تامین مواد اولیه‬ ‫داخلی و خارجی برای صنعتگر تس��هیل شود‬ ‫که درحال حاضر دارای فرایند طوالنی اس��ت‪.‬‬ ‫پیشنهاد می شود برای واحدهای تولیدی مواد‬ ‫اولیه وارداتی از ظرفیت اس��تان ها یا تشکل ها‬ ‫استفاده شود تا کار تسهیل شده و روند سرعت‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ .‬اگر این مواد با ارز جدید‬ ‫تامین شود صنعتگران حوزه قطعه ورشکست‬ ‫ش��ده و تولید به نوعی تعطیل می شود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در ای��ن باره نیاز اس��ت تجدید نظر ش��ود‪.‬‬ ‫برخی صنعتگران نی��ز برای خودروهای جدید‬ ‫قالب س��ازی را انجام داده اند و س��رمایه گذاری‬ ‫جدید انجام ش��ده ک��ه با تعلی��ق همکاری ها‬ ‫خس��ارت هایی به انها وارد ش��ده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬حجم سرمایه ها کم شده که باید فکری‬ ‫برای این امر ش��ود‪ .‬در نهایت‪ ،‬ضروری اس��ت‬ ‫دولت ب��ه مجموعه های خود گوش��زد کند تا‬ ‫از فش��ارهای خود کم کنند زیرا درحال حاضر‬ ‫در ش��رایط معمولی قرار نداریم‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫وضعیت عملکرد بیمه‪ ،‬مالیات و‪ ...‬فش��ارهایی‬ ‫را ب��ه واحدهای صنعتی می اورند در حالی که‬ ‫امروز صنعت ما در ش��رایط بحرانی و تحریمی‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظ��ار داریم با ما مدارا‬ ‫کنند‪ .‬در وضعی��ت جنگی قرار داریم که باید‬ ‫ارایش جنگی داشته باشیم و از نظر داخلی به‬ ‫یکدیگر کمک کرده تا بتوانیم از این گردنه به‬ ‫سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور دولت در تمام‬ ‫مراحل واردات الستیک‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان الس��تیک گفت‪:‬‬ ‫در الس��تیک های س��واری رین��گ ‪ ۱۶‬به باال‬ ‫تولی��د داخل��ی نداری��م و وارد می کنیم‪۳۵ .‬‬ ‫درصد الس��تیک س��واری از طری��ق واردات‬ ‫تامین می ش��ود و دلی��ل اینکه هنوز کس��ی‬ ‫متوج��ه کمبود ان نش��ده‪ ،‬کم ش��دن تولید‬ ‫خودروسازی ها است‪ .‬سید محمد میرعابدینی‪،‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان الس��تیک به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬الس��تیک های ب��اری اختص��اص دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی را دارد و به همین دلیل دولت‬ ‫می خواه��د در تمام مراحل واردات ان صفر تا‬ ‫صد حضور داشته باشد‪ .‬از ما خواسته اند زمانی‬ ‫که بار الس��تیک از گمرک ترخیص ش��د باید‬ ‫اطالعات ان را به دولت بدهیم‪ .‬ما اطالعات را‬ ‫به انجمن می دهیم و انجمن به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت انتقال می ده��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫زمانی که واردات انجام ش��د باید اعالم کنند‬ ‫به عنوان مثال‪ ۲۵۰۰ ،‬حلقه الستیک در کدام‬ ‫انبار و در کجا ذخیره شده است‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت وگو با نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی مطرح شد‪:‬‬ ‫صنایع صادراتی ارز معامله شده را پس می گیرند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مشکل در بحث‬ ‫ارز‪ ،‬این است‬ ‫که دالر حواله با‬ ‫اسکناس بین‬ ‫‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫تومان تفاوت‬ ‫نرخ دار د‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬اگر ارزش‬ ‫اسکناس یک‬ ‫دالری ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫باشد‪ ،‬حواله‬ ‫ان ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان می شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬به‬ ‫نفع شرکت‬ ‫پتروشیمی است‬ ‫که ارز صادراتی‬ ‫خود را به‬ ‫اسکناس تبدیل‬ ‫کند که ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫اضافه تر از بازار‬ ‫دریافت کند‬ ‫با ممنوعیت واردات محصوالتی که مش��ابه تولید‬ ‫داخل دارند مشکالت زیادی برای تولیدکنندگان به‬ ‫وجود امد‪ .‬بس��یاری پیش تر با ارز دولتی اقالم مورد‬ ‫نیاز خود را س��فارش داده بودن��د اما پس از ورود به‬ ‫گمرکات کش��ور اج��ازه ترخیص به انها داده نش��د‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬نزدیک به دو ماه م��واد در گمرکات دپو‬ ‫بودن��د به طوری که منجر ب��ه گالیه و اعتراض تمام‬ ‫صنعتگران از جمله قطعه س��ازان ش��د‪ .‬برخی عنوان‬ ‫می کردند مواد اولیه ای که وارد کرده اند تاریخ مصرف‬ ‫محدودی دارد و ممکن است پس از گذشت چند ماه‬ ‫فاس��د شود‪ .‬در ادامه‪ ،‬با پیگیری های مدیران صنایع‪،‬‬ ‫مجوز ترخیص برای برخی از مواد اولیه و محصوالت‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪،‬‬ ‫درگفتگ��و با ش��اپور س��امعی‪،‬‬ ‫نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی این موضوع را از وی پیگیری کرد‪.‬‬ ‫€ €ایا ترخیص مواد اولیه و قطعات منفصله از‬ ‫گم�رک با پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و ارز‬ ‫مرجع انجام ش�د یا قطعه سازان جزو فهرستی‬ ‫بودند که از هر گونه پرداخت هزینه های اضافه‬ ‫معاف شدند؟‬ ‫برخ��ی اقالم صنعتگران این حوزه جزو محصوالت‬ ‫مع��اف از پرداخت مابه التف��اوت ارز دولتی و ارز ازاد‬ ‫فهرست ‪ ۳۲۰۰‬قلم از کاالهای‬ ‫ ‬ ‫هستند‪ .‬در واقع‪ ،‬ابتدا‬ ‫حوزه قطعه از س��وی محم��د ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تهیه و ب��ه بانک مرکزی‬ ‫ارس��ال ش��د‪ .‬با این نامه‪ ،‬وزیر اعالم ک��رد این اقالم‬ ‫معاف از پرداخت مابه التفاوت هستند‪.‬‬ ‫درحال حاضر قطعات تولید و تامین ش��ده از سوی‬ ‫قطعه س��ازان برای خودروسازان با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت و هیچ قطعه س��ازی محصوالتش را با قیمتی‬ ‫باالت��ر عرضه نکرده اس��ت در حالی ک��ه نزدیک به‬ ‫دو ماه اس��ت ک��ه صنعتگران این ح��وزه با دالر ‪۱۱‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬هزار تومان خرید و فعالیت می کنند(البته این‬ ‫قیمت ها نوسان دارد و هر روز باالتر می رود)‪.‬‬ ‫بعضی از کاالها ب��ه دالیل مختلفی از قلم افتاده و‬ ‫یکی از دالیل حذف محصوالت‪ ،‬تولید مش��ابه ان در‬ ‫داخل است‪ .‬طبیعی بود که این قطعات یا مواد اولیه‬ ‫از فهرس��ت محصوالت معافیت پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ارز دولتی و ارز مرجع حذف شوند‪.‬‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫نشس��ت هایی ب��ا مدی��ران وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داشت و برخی از مسائل توضیح داده شد‪ .‬در‬ ‫نهایت‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬قطعه دیگر به فهرس��ت‬ ‫نخست اضافه شد زیرا به اشتباه حذف شده بودند‪.‬‬ ‫البت��ه تاکن��ون بانک مرک��زی اقالم جدی��د را به‬ ‫فهرس��ت قبلی اضافه نکرده اس��ت اما به هر حال از‬ ‫سوی وزارتخانه این اقالم هم از پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ارزی معاف شده اند‪.‬‬ ‫در کنار این مسئله‪ ،‬تعدادی از محصوالت به دلیل‬ ‫تولید داخل از س��وی وزارتخانه حذف شدند‪ .‬به طور‬ ‫کلی‪ ،‬در زمینه ترخیص مواد اولیه و قطعات منفصله‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد مش��کالت قطعه س��ازان رفع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد قطع��ات که برای‬ ‫خری��د قبل از ‪ ۱۵‬م��رداد ش��امل ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان بودند‪ ،‬از این تاریخ به بعد شامل ارز «نیما»یی‬ ‫و قیمت های روز خواهند شد‪.‬‬ ‫البته گم��رک درباره ترخیص تمام این محصوالت‬ ‫بر اس��اس مصوبه های قبلی‪ ،‬اف��راد را به بانک ارجاع‬ ‫می ده��د و بان��ک نیز پی��رو فرم های گم��رک از ما‬ ‫خرید ارز س��همیه ای دارای چندین مرحله است که گاهی اتفاق‬ ‫می افتد قطعه ساز تا پایان کار رفته اما امضای پایانی انجام نشده‬ ‫و کارها نیمه کاره رها ش��ده است یا در حالی که هزینه ریالی ارز‬ ‫مورد نظر از منابع اعالم شده برای گرفتن ارز صادراتی(دریافت‬ ‫ارز نیما از منابع صادراتی) پرداخته شده‪ ،‬در نهایت شرکت مورد‬ ‫نظر عنوان می کند به دالیل مش��کالتی که در س��امانه پیش امده‬ ‫نمی تواند ارز مورد نظر را بفروشد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صنعتگر باید ریال‬ ‫واریز شده را دوباره پس بگیرد‪.‬‬ ‫تعه��د حق پرداخت مابه التف��اوت را می گیرد که اگر‬ ‫در اینده من واردکننده ش��امل این قانون(پرداخت‬ ‫مابه التفاوت) شدم این مبلغ را به طور حتم بپردازم‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد قطعات خرید‬ ‫پیش از ‪ ۱۵‬مرداد شامل قانون پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ارز دولت��ی و مرجع نیس��تند و بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫باید این مبلغ را بپردازند‪.‬‬ ‫€ €زمانی انجمن از عملکرد گمرک گالیه هایی‬ ‫داش�ت‪ .‬با توجه به این توضیح ها‪ ،‬مشکالت تا‬ ‫حدودی رفع شده است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬با پیگی��ری مدیران و مس��ئوالن‪ ،‬گمرک در‬ ‫حال همکاری اس��ت‪ .‬تاکید مقامات بود که با توجه‬ ‫ب��ه وضعیت تحریمی به ویژه اینکه صنعت خودرو در‬ ‫این بحث هدف نخس��ت تحریم ها اس��ت روند کارها‬ ‫اسان شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬گمرک همکاری الزم را با صنعتگر دارد‬ ‫ب��ه طوری که اگر واردکننده هیچ مدرک و س��ندی‬ ‫برای ش��امل بودن ی��ا نبودن پرداخ��ت مابه التفاوت‬ ‫ارزی در اختیار نداشته باشد‪ ،‬گمرک تعهد می گیرد‬ ‫که در مدت زمانی اس��ناد تحویل داده می ش��ود و در‬ ‫ادامه تا حد زیادی محصوالت مجوز ترخیص دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با درایت مسئوالن و مدیران دولتی‬ ‫و مدیریت خود گمرک اجازه داده نشد تا خط تولید‬ ‫قطعه س��ازی و در نهایت خودروسازی متوقف شود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نهایت همکاری می شود تا فعالیت ها ادامه‬ ‫پیدا کند؛ اگرچه تولید در حال سپری کردن روزهای‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫€ €گفتید تولید وضعیت سختی دارد‪ .‬با وجود‬ ‫ترخیص مواد اولیه‪ ،‬مشکل چیست؟‬ ‫یک��ی از مس��ائلی که باع��ث دغدغ��ه صنعتگران‬ ‫ش��ده‪ ،‬ارز به ویژه ارز «نیما»یی اس��ت‪ .‬از ‪ ۱۵‬مرداد‬ ‫پرداخت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان منتفی ش��ده و ارز نیمایی‬ ‫دردسرهای خاص خود دارد‪ .‬قطعه ساز ثبت سفارش‬ ‫می کند و برای دریافت ارز به بانک مرکزی می رسد و‬ ‫در نهایت به بانک عامل اطالع داده می ش��ود که این‬ ‫صنعتگر مشمول گرفتن برای مثال‪ ،‬یک میلیون یورو‬ ‫برای واردات است‪.‬‬ ‫اما در ادامه‪ ،‬این صنعتگر اس��ت که موظف است‬ ‫ی��وروی مورد نیاز خود را از بازار تهیه کند‪ .‬مثل دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیس��ت که بانک تخصیص ارز داده و‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬باید ب��ه دنب��ال صادرکنندگانی مانند‬ ‫پتروش��یمی ها باشیم تا ارز مورد نیاز خود را دریافت‬ ‫کنیم‪ .‬ش��رایط به گونه ای اس��ت که دو طرف باید با‬ ‫مذاک��ره ارز را ردوب��دل کنند‪ .‬در دو هفته گذش��ته‬ ‫ش��اهد بودیم که ارزهای ی��ورو و دالر چقدر افزایش‬ ‫نرخ داشته اند‪ .‬این افزایش از سوی شرکت هایی است‬ ‫که صادرات داش��ته اند و موظف ب��ه فروش ارز خود‬ ‫به س��ایر صنعتگران ب��رای واردات کاالهای ضروری‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬دولت به این ش��رکت ها اجازه داده که‬ ‫انها درصدی از پول خود را به ش��کل اسکناس وارد‬ ‫کش��ور کنند در حالی که برای م��ن واردکننده این‬ ‫اسکناس کارساز نیست‪ .‬برای کسانی مفید است که‬ ‫ارز را برای مسافرت می خرند یا می خرند تا به عنوان‬ ‫سرمایه نگه دارند‪.‬‬ ‫مشکل دیگر در بحث ارز‪ ،‬این است که دالر حواله‬ ‫با اسکناس بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬تومان تفاوت نرخ دار د‪.‬‬ ‫به طور مث��ال‪ ،‬اگر ارزش اس��کناس یک دالری ‪۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان باش��د‪ ،‬حواله ان ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬به نفع شرکت پتروشیمی است‬ ‫که ارز صادراتی خود را به اس��کناس تبدیل کند که‬ ‫‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬تومان اضافه تر از بازار دریافت کند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ب��ا این وضعیت صنعتگ��ر نمی تواند از‬ ‫صنایع صادرات��ی ارزی دریافت کنن��د‪ .‬هرگاه برای‬ ‫دریافت ارز مراجعه می کنیم به اینده محول می شود‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬مرداد هر چه گذش��ته‪ ،‬شرایط بدتر و سخت تر‬ ‫ش��ده و حدود یک هفته است که هیچ کس نتوانسته‬ ‫از س��امانه «نیما» ب��ه راحتی ارز م��ورد نیاز خود را‬ ‫خریداری کند مگر با هزاران ترفند که بسیار گران تر‬ ‫از ارزی است که اعالم می کنند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬همچنان با کمبود نقدینگی از یک س��و‬ ‫و نخریدن محصوالت مورد نیاز از سوی دیگر روبه رو‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫€ €برخ�ی از صنعتگ�ران از خرید م�واد اولیه‬ ‫داخلی نیز گالیه مند هس�تند که نرخ انها چند‬ ‫برابر شده است‪.‬‬ ‫پای��ه قیمتی خرید مواد اولیه خودروس��ازان مانند‬ ‫م��س‪ ،‬روی‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬چدن‪ ،‬اهن‪ ،‬فوالد و‪ ...‬بورس‬ ‫اس��ت در حالی که ب��ه لحاظ توان مالی ش��رکت ها‬ ‫نمی توانند از بورس خرید کنند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ناگزی��ر بای��د از ب��ازار محص��والت را‬ ‫خری��داری کنند که نرخ انها به ش��دت افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬تا اینجا قطعه س��ازان با تمام این مشکالت و‬ ‫کمبوده��ا و تحریم های امریکای��ی و داخلی فعالیت‬ ‫خود را ادامه داده اند اما روزگار سختی دارند‪ .‬هر روز‬ ‫محصوالت گران تر از روز پیش می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬همچن��ان اصرار ب��ر کنترل نرخ‬ ‫خودروها است‪ .‬صنعتگر مخالفتی با حضور تعزیرات‪،‬‬ ‫ش��ورای رقابت‪ ،‬ش��ورای حمایت از مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده ندارد و به دنبال این اس��ت که دالل در‬ ‫این بستر س��ود نبرد‪ .‬اما وقتی نرخ محصوالت اولیه‬ ‫برای س��اخت محصول نهایی ازاد است چرا باید نرخ‬ ‫محصوالت دیگر کنترل شود؟‬ ‫بسیاری از رس��انه ها و مدیران و مسئوالن دولتی‪،‬‬ ‫مخالف افزایش نرخ خودروها هس��تند؛ ایرادی ندارد‬ ‫اما باید در نرخ ارز‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬نیز تجدیدنظر شود‬ ‫و کنت��رل و نظ��ارت روی قیمت های ای��ن بخش از‬ ‫صنعت نیز اعمال شود‪.‬‬ ‫نبای��د فرام��وش کنیم وقتی قیمت ه��ا در صنعت‬ ‫خودرو کنترلی است قطعه ساز و خودروساز کوچک تر‬ ‫و ضعیف تر ش��ده در حالی که حاشیه سود دالالن و‬ ‫واسطه ها افزایش یافته و تعدادشان بیشتر می شود‪.‬‬ ‫€ €برای تف�اوت قیمتی به وجود امده ش�نیده‬ ‫می شود قطعه س�از ناگزیر به افزایش ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نرخ محصوالت خود اس�ت‪ .‬اما خودروساز این‬ ‫امر را نپذیرفته است‪ .‬این موضوع چقدر صحت‬ ‫دارد؟‬ ‫اگر محصوالت با دالر ازاد هم ساخته شود عددی‬ ‫که قطعه س��از اع�لام می کند مبن��ای قیمت گذاری‬ ‫خواه��د بود‪ .‬انالیز از س��وی خود خودروس��از انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزای��ش رقم ‪ ۸۰‬درص��دی قیمت ها ب��رای تمام‬ ‫قطعات یکس��ان نیست زیرا برخی محصوالت از مواد‬ ‫اولیه داخلی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫البته نرخ م��واد اولیه داخلی ه��م افزایش یافته و‬ ‫قیمت ها نسبت به گذشته تغییر می کند‪.‬‬ ‫نحوه قیمت گذاری قطعات از س��وی خودروسازان‬ ‫بدی��ن گونه اس��ت که هر چند ماه یک بار اس��ناد و‬ ‫مدارک در اختیار قس��مت اقتصادی خودروس��ازان‬ ‫قرار می گیرد و درباره هزینه های تمام شده گفت وگو‬ ‫می ش��ود‪ .‬اسناد و مدارک خرید به خودروسازان ارائه‬ ‫می دهد و انها نیز به طور اتفاقی چند مورد را بررسی‬ ‫کرده و با تایید نرخ ها‪ ،‬میانگین گرفته و با محاس��به‬ ‫عددی تعیین می شود‪.‬‬ ‫در ط��ول دو ماه گذش��ته نرخ ارز و م��واد اولیه به‬ ‫طور تقریبی دو برابر ش��ده است اما این گونه نیست‬ ‫که با حرف و س��خن خودروس��از بپذیرد بلکه از من‬ ‫صنعتگر مدرک خرید م��واد اولیه مورد نیازم را‪ ،‬ان‬ ‫هم از بورس می خواهد‪ .‬اگر از بیرون بخرم این تفاوت‬ ‫نرخ را قبول نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫خرید ارز سهمیه ای دارای چندین مرحله است که‬ ‫گاهی اتفاق می افتد قطعه س��از تا پایان کار رفته اما‬ ‫امضای پایانی انجام نشده و کارها نیمه کاره رها شده‬ ‫اس��ت یا در حالی که هزینه ریال��ی ارز مورد نظر از‬ ‫منابع اعالم ش��ده برای گرفتن ارز صادراتی(دریافت‬ ‫ارز نیما از منابع صادراتی) پرداخته ش��ده‪ ،‬در نهایت‬ ‫ش��رکت مورد نظر عنوان می کند به دالیل مشکالتی‬ ‫که در س��امانه پیش امده نمی تواند ارز مورد نظر را‬ ‫بفروش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صنعتگر باید ریال واریز شده را‬ ‫دوباره پس بگیرد‪.‬‬ ‫با این وضعیت چگونه می توان تولید داش��ت؟ نرخ‬ ‫مواد اولی��ه فوالد‪ ،‬روی و‪ ...‬ازاد اس��ت‪ .‬ایا باید فقط‬ ‫قیمت خودرو کنترل شود؟‬ ‫با ثبت س��فارش ارز و واریز مبلغ به ریال تا مرحله‬ ‫نهایی یک ماه پول نزد انها می ماند در ش��رایطی که‬ ‫قیمت ها روزانه در حال تغییر است‪.‬‬ ‫با این وضعیت‪ ،‬س��رمایه در جای دیگر نگهداری‬ ‫می ش��ود در حالی که ارزش سرمایه در حال کاهش‬ ‫یافتن است‪.‬‬ ‫هفته گذشته انجمن حدود ‪ ۴۰‬نامه از قطعه سازان‬ ‫مختلف کوچک از سراس��ر کش��ور دریافت کرد که‬ ‫اعالم کردند به دلیل مش��کالت ارزی و مواد اولیه و‬ ‫نقدینگی در حال تعطیلی هستند و از انجمن کمک‬ ‫خواس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای استمرار تولید و فعالیت ها‬ ‫دولت باید هرچ��ه زودتر به راه چاره ای برای صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور بیندیشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫تجارت‬ ‫«شترس��واری؛ در اوردن کفش ه��ا و پابرهنه دویدن‬ ‫روی ش��ن های داغ و سوزان؛ عکس های دسته جمعی با‬ ‫گروهی از گردش��گران که تا ساعتی پیش غریبه بودند‬ ‫و تن��د و اخمو از کنار هم می گذش��تند؛ خوابیدن روی‬ ‫ش��ن های تمیز و زل زدن به اسمان پاک و ابی؛ بعد هم‬ ‫نشس��تن در شب کویر و رصد دب اکبر و دب اصغر و‪»...‬‬ ‫این ها امروز‪ ،‬تصور ذهنی خیلی ها از کویر ش��ده اس��ت‬ ‫درحالی که شاید تا ‪۱۰‬سال پیش‪ ،‬از کویر فرار می کردند‬ ‫و س��فر به کویر را مس��اوی ب��ا مرگ می پنداش��تند‪.‬‬ ‫گردش��گری کویر چند سالی است که رونق یافته است‪.‬‬ ‫تنها هزینه رفتن به کویر داشتن یک راهنما و راه بلد و‬ ‫بعد هم خودرویی مناس��ب برای این سفر است‪ .‬به این‬ ‫واسطه برخی از محلی هایی که در نزدیکی کویر زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬به عنوان راهنما‪ ،‬تور هایی را برگزار می کنند و‬ ‫به این ترتیب گردشگری در کویر حاال در ایران یک نوع‬ ‫گردشگری پذیرفته شده و پر رونق است‪ .‬حاال خیلی از‬ ‫روستاهای کویری اقامتگاه های کویری دارند و حتی در‬ ‫بیابان لوت هتلی پنج ستاره ساخته می شود‪.‬‬ ‫یکی از زمینه های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در کویر است‪ .‬ش��ن های روان‪ ،‬تپه های‬ ‫چش��م نواز ش��نی و اس��مان زیبای کویر در شب وگاه‬ ‫ب درمانی در کویر از جاذبه های گردشگری‬ ‫چشمه های ا ‬ ‫در کویر به ش��مار می روند که ساالنه گردشگران داخلی‬ ‫و خارجی زیادی را در ‪۱۸‬استان کشور پذیرا هستند‪ .‬با‬ ‫وجود استقبال گردش��گران از مناطق کویری ایران‪ ،‬اما‬ ‫هنوز سرمایه گذاران و سیاست گذاران چنان که باید به‬ ‫گردشگری کویر بها نداده و ان را بدون توجیه اقتصادی‬ ‫می دانند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬با وجود اینک��ه در برخی از‬ ‫اس��ناد باالدس��تی به طور تلویحی به موض��وع اهمیت‬ ‫فعالیت اقتصادی در کویر اش��اره ش��ده(ماده‪ ۳۱‬برنامه‬ ‫شش��م توسعه مبنی بر تهیه سند امایش سرزمین ملی‬ ‫و استانی و اجرایی‪‎‬سازی ان به منظور رقابت پذیر کردن‪،‬‬ ‫عدالت بین منطقه ای و س��رزمینی و تقویت خوداتکایی‪،‬‬ ‫افزایش انگیزه وصول درامد های اس��تانی) اما باز ناچیز‬ ‫ش��مردن مناط��ق بیابان��ی و کوی��ری در فعالیت های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در اسناد باالدستی مشهود است‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬همان طور که گفته شد‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫خصوص��ی ه��م توج��ه چندانی ب��ه گردش��گری کویر‬ ‫ندارند چراکه وقتی صحبت از س��رمایه گذاری می شود‪،‬‬ ‫بیشتر س��رمایه گذاران به دنبال استفاده از شرایط اب و‬ ‫هوایی مناس��ب و امکانات زیربنایی قابل اعتماد هستند‬ ‫و به طور معم��ول از مناطق بیابان��ی و کویری به عنوان‬ ‫نامناسب ترین جغرافیا و دارای کمترین زیرساخت برای‬ ‫س��رمایه گذاری یاد می کنند در حال��ی که تجربه ثابت‬ ‫کرده که این گونه نیست‪.‬‬ ‫که ح��دود ‪۳۴‬میلیون هکتار از مس��احت کش��ور را‬ ‫بیابان ‏ها‪ ،‬کویرها و ش��ن‏زارها و حدود ‪۱۶‬میلیون هکتار‬ ‫را مرات��ع فقیر کویری اش��غال کرده اند‪ .‬این امار حاکی‬ ‫از ان اس��ت که حدود ‪۳۰‬درصد مساحت کل کشور در‬ ‫‪۱۸‬استان کشور کویری و بیابانی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تا چند س�ال پیش به گردشگری در لوت‬ ‫ی خندیدند‬ ‫م ‪‎‬‬ ‫رییس انجمن م��ردم نهاد حامیان کوی��ر در این باره‬ ‫گفت‪ :‬ایران یک کش��ور بیابانی اس��ت؛ بنابراین یکی از‬ ‫ظرفیت های گردش��گری ایران اس��تفاده از گردشگری‬ ‫کویر اس��ت‪ .‬بسیاری از کشور ها توانس��ته اند با استفاده‬ ‫از شن زارها‪ ،‬انواع تفریح ها و ورزش های کویری‪ ،‬سود و‬ ‫درامد باالیی را به دس��ت اورند که یکی از این کشورها‬ ‫امارات است‪.‬‬ ‫احم��د رونقی‪ ،‬در گفت وگو ب��ا خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫اقبال به کویرگردی باال گرفت‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪10‬سال پیش مردم ایران‪ ،‬کویر را به عنوان یک جاذبه گردشگری‬ ‫قبول نداش��تند اما امروز به طور تقریبی بیش��تر روستاهای کویری‬ ‫ما دارای اقامتگاه اس��ت و گردش��گران داخلی و خارجی این مناطق‬ ‫به طور قابل توجهی بیشتر شده اند‬ ‫گس��ترش اظهار کرد‪ :‬تا چند س��ال پیش اگ��ر درباره‬ ‫گردشگری در لوت صحبت می کردیم به ما می خندیدند‬ ‫اما امروز بیابان لوت به ثبت جهانی رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر کوی��ر ادام��ه داد‪ :‬ای��ران از بهترین‬ ‫چش��م اندازهای گردش��گری کویر در جه��ان برخوردار‬ ‫است‪ .‬همچنین بس��یاری از بناهای تاریخی ما بناهایی‬ ‫هس��تند که معماران با الهام از ش��رایط منطقه کویری‬ ‫خلق کرده اند و همین بناها امروز مورد توجه گردشگران‬ ‫مناطقی مانند یزد قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫رونق��ی گفت‪10 :‬س��ال پی��ش مردم ای��ران‪ ،‬کویر را‬ ‫به عن��وان ی��ک جاذبه گردش��گری قبول نداش��تند اما‬ ‫امروز به طور تقریبی بیشتر روستاهای کویری ما دارای‬ ‫اقامتگاه است و گردشگران داخلی و خارجی این مناطق‬ ‫به طور قابل توجهی بیشتر شده اند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر کویر خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نقطه عطف‬ ‫جهش اماری تعداد گردش��گران کویر مربوط به زمانی‬ ‫اس��ت که فضای مجازی در قالب وایب��ر‪ ،‬تلگرام و‪ ...‬در‬ ‫ایران مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬عکس ها و‬ ‫فیلم هایی که مردم از تجربه های خود در کویر داشتند‬ ‫بر جذب گردشگران تاثیر زیادی گذاشت‪.‬‬ ‫رونق��ی درب��اره فص��ل گردش��گری کوی��ر در ایران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به تنوع اقلیمی در ایران گردش��گری‬ ‫کویر فص��ل ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کویر های بیرجند در‬ ‫زمستان هوای بهاری دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی مناطق دیده می ش��ود که از‬ ‫یک منطق��ه داغ ظرف ‪۲۰‬دقیقه می توان به منطقه ای با‬ ‫رودخانه دائمی و درختان تمش��ک رسید‪ .‬در منطقه ای‬ ‫دیگر می توان در گرم ترین ماه های سال با طی مسیری‬ ‫‪۱۰‬دقیقه ای به منطقه ای خوش اب و هوا رسید و این ها‬ ‫جاذبه هایی برای جذب گردشگر کویر هستند‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر کویر تاکی��د کرد‪ :‬ما در مقایس��ه با‬ ‫کشوری مانند امارات‪ ،‬می توانیم در بازه زمانی بیشتری‬ ‫به گردشگری کویر بپردازیم اما از این فرصت به درستی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خواهرخواندگی ‪5‬شهر کویری ایران‬ ‫اگرچه گردشگری کویر چنان که باید مورد توجه قرار‬ ‫نگرفته اما این به ان معنا نیست که هیچ کاری در این‬ ‫زمینه انجام نشده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬مدتی است که‬ ‫‪5‬شهر کویری ایران با هم خواهرخوانده شده اند‪.‬‬ ‫رئی��س اداره میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردش��گری شهرس��تان دامغان در این باره گفت‪ :‬سند‬ ‫خواهرخواندگ��ی گروه گردش��گری ش��هرهای کویری‬ ‫ایران(گشکا) امضا شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬معصوم��ه داودیان ب��ا اعالم این‬ ‫خبر‪ ،‬افزود‪ :‬با حضور فرماندار و دادس��تان شهرس��تان‬ ‫زرند و معاون س��رمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان کرمان‪ ،‬سند تاسیس‬ ‫گروه گردشگری شهرهای کویری ایران ازسوی رییسان‬ ‫اداره های میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫ش��هرهای دامغان‪ ،‬زرند‪ ،‬بجستان‪ ،‬زهک و بافق پس از‬ ‫برگزاری نشست های گوناگون به امضا رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیمان خواهرخواندگی برای نخستین بار در‬ ‫کش��ور بین‪5‬شهر کویری ایران در زرند به عنوان میزبان‬ ‫نخستین نشست «گش��کا» منعقد شد‪ .‬داودیان‪ ،‬هدف‬ ‫از خواهرخواندگی گروه گردش��گری ش��هر های کویری‬ ‫ایران را حرکت در مسیر دو رخداد مهم «شهری شدن‬ ‫جهان» و «ظهور شهر های جهانی» عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫این پیمان در ایجاد مسیر جدید گردشگری کویر موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برق رسانی به بیابان لوت‬ ‫همان گون��ه ک��ه گفته ش��د بیرجن��د و بیاب��ان لوت‬ ‫ام��روز از اه��داف گردش��گری کویر هس��تند‪ .‬مدیرکل‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان جنوبی در این باره با اشاره به رونق گردشگری‬ ‫در چند س��ال گذش��ته در این اس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪۹۵‬میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی در این‬ ‫روادید ‪ 72‬ساعته رایگان برای گردشگران ترانزیتی‬ ‫مع��اون رئیس جمهوری از طراحی روادی��د رایگان ایران‬ ‫با اعتبار ‪۷۲‬س��اعت برای گردش��گران ترانزیتی با همکاری‬ ‫وزارت امور خارجه خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علی اصغر مونسان در همایش سراسری‬ ‫س��رمایه گذاران و هتلداران که همزمان با فرا رس��یدن روز‬ ‫جهانی جهانگردی در هتل اس��پیناس پاالس تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با اش��اره به طرح های در دس��ت رس��یدگی سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری گفت‪ :‬استفاده‬ ‫از ظرفی��ت ارز دیجیتال ک��ه در مکاتبه با بانک مرکزی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬اجرای طرح تعطیالت زمس��تانی که در‬ ‫صورت نبود محدودیت از امس��ال به اجرا گذاش��ته خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬لغو روادید گروهی ب��رای چینی ها که مکاتبات ان با‬ ‫وزارت امورخارجه در حال انجام اس��ت‪ ،‬از جمله طرح های‬ ‫در حال پیگیری به شمار می اید‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری از افزایش لغو روادید با کشورهای‬ ‫ه��دف خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این ط��رح با همکاری وزارت‬ ‫امورخارجه انجام خواهد ش��د که در نخس��تین مرحله به‬ ‫صورت یک طرفه با عمان اجرا ش��ده اس��ت‪ .‬به طورقطع با‬ ‫لغو روادید ایران برای عمانی ها به تعداد گردشگران سالمت‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫او همچنین از توافق با بانک گردش��گری برای تخصیص‬ ‫‪۸۵۰‬میلیارد تومان اعتبار با عنوان حمایت از گردش��گری‬ ‫خب��ر داد و گفت‪۷۵۰ :‬میلیارد تومان ای��ن اعتبار در قالب‬ ‫کارت های سفر در اختیار مردم قرار می گیرد که البته قرار‬ ‫نیست در ازای پول نقد به مردم داده شود تا منجر به‬ ‫رش��د نقدینگی و هدررفت پول شود‪۱۰۰ .‬میلیارد‬ ‫توم��ان دیگر ای��ن اعتبار ب��ا عنوان وام ب��ه دفاتر‬ ‫خدمات گردشگری و هتل ها پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫مونسان با اشاره به اجرای طرح تخفیف مالیاتی‬ ‫برای بخش های خدمات گردش��گری افزود‪ :‬طرح‬ ‫تخفیف به گردش��گری در قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده از مرحله کمیس��یون اقتصادی گذر کرده و‬ ‫امیدواریم پس از تصویب به صنعت هتلداری کمک کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در حال حاضر ‪۱۲۵‬هتل با ستاره باال در کشور‬ ‫وجود دارد که تاکنون ش��مار ان ها به ‪۱۵۸‬واحد رس��یده و‬ ‫تالش می شود تا پایان دولت دوازدهم به ‪۲۸۰‬هتل برسد‪.‬‬ ‫وی درب��اره دریافت خدم��ات ارزی در هتل ها نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این سازمان با کلیات طرح موافق است چراکه تفاوت‬ ‫ارز‪ ،‬هتل را بس��یار بسیار ارزان کرده اما باید روشی را پیدا‬ ‫کنیم که موجب کاهش تعداد گردش��گر نشود‪ .‬نباید مزیت‬ ‫سفر ارزان را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫مونسان س��پس به افزایش حجم تبلیغات گردشگری در‬ ‫رادیو و تلویزیون اش��اره کرد و افزود‪ :‬این رس��انه بسیاری‬ ‫از تبلیغات مرتبط با گردش��گری را رایگان پخش می کند‪.‬‬ ‫فع��االن ای��ن ح��وزه نی��ز می توانن��د از تخفیف هایی که‬ ‫صداوسیما برای محصوالت گردشگری قائل شده‪ ،‬استفاده‬ ‫کنند و درصد فروش بدهند‪.‬‬ ‫حوزه هزینه شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬حس��ن رمضان��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫گردش��گری برای هر فردی یک انتخاب است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اگر در حوزه اطالع رسانی چهره مخدوشی‬ ‫از اس��تان ارائه کنیم به طورقطع جذب گردشگر نیز‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��عار امس��ال روز جهانی‬ ‫گردش��گری «تغییر ماهیت به س��مت گردش��گری‬ ‫الکترونیک» است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫خراس��ان جنوبی با اش��اره به اینک��ه در مناطق کویری‬ ‫اس��تان گردشگران خواهند توانس��ت از طریق واقعیت‬ ‫مجازی تصاویری و تجربه هایی را داش��ته باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در یک سال گذشته در بخش اعتبارات استانی ‪۳۱‬پروژه‬ ‫در ش��هرهای گوناگ��ون اس��تان با ‪۱.۵‬میلی��ارد تومان‬ ‫اعتبار انجام ش��ده که بخش��ی از انها مربوط به تامین‬ ‫زیرساخت ها بوده است‪.‬‬ ‫رمضانی با بیان اینکه نخس��تین کمپ بیابانی استان‬ ‫در روستای ده سلم با اعتبار ‪۸۰۰‬میلیون تومان از محل‬ ‫اعتبارات ملی و اس��تانی در اختیار بخش خصوصی قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬ساختمان پایگاه جهانی بیابان لوت نیز در‬ ‫اینده‪‎‬ای نزدیک گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از ابتدای سال جاری ‪۳۸‬درصد‬ ‫افزایش ورود گردش��گر خارجی نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته داش��ته ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فصل گردشگری‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی از اواخ��ر ش��هریور ت��ا پایان‬ ‫اردیبهشت سال بعد است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫خراس��ان جنوبی ب��ا بیان اینکه مرحله ی��ک هتل کویر‬ ‫پنج ستاره قابل بهره برداری است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برق رسانی‬ ‫ب��ه بیابان لوت نیز با ‪2.5‬میلی��ارد تومان اعتبار در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫احمد رونقی‬ ‫معصومه داودیان‬ ‫حسن رمضانی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫اگرچه بخش خصوصی و دولتی کارهایی در زمینه‬ ‫گردش��گری کویر و بیابان انجام داده ان��د اما به نظر‬ ‫می رسد استقبال گردشگران بیش از زیرساخت های‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬انتظار م��ی رود که به ویژه‬ ‫بخ��ش خصوص��ی روی این صنعت س��رمایه گذاری‬ ‫بیش��تری داشته باشند تا بتوان از ظرفیت موجود در‬ ‫این مناطق برای رونق اقتصادی این مناطق استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در ادامه س��خنانش به‬ ‫امار گردش��گری ورودی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ‪5‬ماه نخس��ت امس��ال تعداد گردش��گران‬ ‫خارجی که به ایران سفر کرده اند‪3 ،‬میلیون و‬ ‫‪۱۴۰‬هزار نفر بوده که این تعداد در مدت زمان‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته ‪2‬میلیون و ‪۱۵۹‬هزار‬ ‫نفر بوده که رش��د ح��دود ‪۴۵‬درصد را تجربه‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬البته ترکیب‬ ‫گردش��گران ورودی در ای��ران تغیی��ر کرده که به واس��طه‬ ‫تهدیدات بین المللی بوده اس��ت‪ .‬بخش زیادی از این رشد‬ ‫به کش��ورهای منطقه برمی گردد هرچن��د فرقی نمی کند‪،‬‬ ‫چراکه گردش��گر عراقی دیگر س��فرفقط زیارت��ی به ایران‬ ‫ندارد‪ .‬به گفته او‪ ،‬این رش��د در گردش��گران و ش��هروندان‬ ‫ترکیه‪ ،‬جمهوری اذربایجان و حتی روسیه نیز تجربه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مونس��ان گفت‪ :‬این امارها به طور حت��م مربوط به‬ ‫خارجی هایی است که به کشورمان سفر کرده اند‪ .‬همان طور‬ ‫که وقتی می خواهند ما را زیرفشار قرار دهند هر کسی که‬ ‫از کش��ور خارج شده را با عنوان گردش��گر خانگی معرفی‬ ‫می کنند و می گویند ‪۱۰‬میلیون نفر از ایران خارج شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ار دیگر تاکید کرد‪ :‬گردش��گری ورودی در این مدت‬ ‫رش��د قابل مالحظه ای داشته اس��ت‪ .‬عراقی هایی که از مرز‬ ‫اروند گذر می کنند و به ابادان و خرمش��هر وارد می ش��وند‬ ‫به عنوان گردش��گر ورودی محاس��به نش��ده اند زیرا بدون‬ ‫روادید می ایند‪.‬‬ ‫دریافت نرخ ارزی هتل‬ ‫از گردشگران خارجی‬ ‫رئیس جامع��ه هتل��داران ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬از هفت��ه این��ده امیدواریم‬ ‫با تدوی��ن راهکارها‪ ،‬ن��رخ ارزی از‬ ‫گردش��گران خارج��ی در هتل ه��ا‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬جمش��ید‬ ‫حمزه زاده‪ ،‬رئیس جامعه هتلداران‬ ‫ایران گفت‪ :‬هتل ها مس��افر داشته‬ ‫باش��ند ی��ا نداش��ته باش��ند‪ ،‬در‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعت باید برق ش��ان روش��ن‬ ‫باشد و این موضوع هزینه های هتل‬ ‫را باال می برد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د‬ ‫هتل ه��ا‪ ،‬هت��ل اپارتمان ه��ا و‬ ‫مهمانپذیرها ازس��وی سازمان امور‬ ‫مالیات��ی علی ال��رس می ش��ود و از‬ ‫معافی��ت ‪ ۵۰‬درص��دی برخ��وردار‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫حم��زه زاده بی��ان ک��رد‪ :‬هتل ها‬ ‫به دالیل گوناگون ازس��وی ماموران‬ ‫سازمان بیمه نیز جریمه می شوند‪.‬‬ ‫حتی ازسوی شهرداری ها می بینیم‬ ‫ک��ه نگاه ه��ا س��لیقه ای و عوارض‬ ‫متفاوت��ی ب��رای هتل ه��ا وض��ع‬ ‫می ش��ود؛ بنابرای��ن ما در ش��رایط‬ ‫فعلی نیازمند تعریف بسته حمایتی‬ ‫ازسوی دولت هستیم‪ .‬امیدواریم که‬ ‫از طریق س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری این‬ ‫بس��ته حمایتی در دولت مطرح و‬ ‫مصوب ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این بس��ته حمایتی می خواهیم تا‬ ‫معافیت صد درصدی مالیاتی نصیب‬ ‫هتل ها شود‪.‬‬ ‫موضوع دیگر استحقاق تسهیالت‬ ‫با وام بدون جریمه اس��ت‪ .‬بیش��تر‬ ‫دوس��تان م��ا وام ه��ای س��نگین‬ ‫گرفته اند و امروزه به دلیل ش��رایط‬ ‫س��خت اقتصادی در کشور قادر به‬ ‫بازپرداخت وام های ش��ان نیستند و‬ ‫بس��یاری از وام ه��ا منتظرند تا این‬ ‫جرایم زیاد ش��ود و هتل را مصادره‬ ‫کنند‪ .‬من خ��ودم این موضوع را از‬ ‫مدیران بانک ها شنید ام‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫ظرفیت ه��ای اس��تان در ح��وزه محصوالت‬ ‫صنایع دستی گفت‪ :‬با توجه به توانمندی های‬ ‫موجود‪ ،‬محصوالت صنایع دس��تی استان باید‬ ‫به برند معتبر ملی و فراملی تبدیل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اس��تانداری‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬محمدمهدی مروج الشریعه‬ ‫ضمن تاکید بر گشایش هرچه زودتر بازارچه‬ ‫صنایع دس��تی استان در این ش��هر‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر کم��ی از برنامه زمان بندی پروژه‬ ‫عقب هس��تیم ک��ه بای��د هرچه زودت��ر این‬ ‫عقب ماندگی جبران ش��ود و شاهدگشایش و‬ ‫بهره برداری ان باشیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه این مس��یر‬ ‫از جمل��ه پرترددتری��ن مس��یرهای ورودی و‬ ‫خروجی اس��تان اس��ت باید این پروژه هرچه‬ ‫سریع تر راه اندازی شود‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی گفت‪ :‬این بازارچه‬ ‫باید براساس اس��تانداردهای جهانی از حیث‬ ‫زیبایی ساخته ش��ود و بازدهی سریع و قابل‬ ‫دس��ترس بودن از دیگر ویژگی هایی است که‬ ‫باید مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر مباحث سخت افزاری‪،‬‬ ‫موضوع های نرم افزاری نیز در زمینه س��اخت‬ ‫ای��ن بازارچه باید مورد توج��ه قرار گیرد تا با‬ ‫استفاده از تجربه های سایر استان ها در زمینه‬ ‫بکارگیری نیروهای انس��انی متخصص و ماهر‪،‬‬ ‫فروش و بازاریابی محص��والت تولیدی‪ ،‬اقدام‬ ‫الزم انجام شود‪.‬‬ ‫مروج الش��ریعه حمای��ت از تولی��دات‬ ‫صنایع دستی به ویژه در روستاها را از مهم ترین‬ ‫اهداف این بازارچه دانست و اظهار کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫اشتغال پایدار برای تولیدکنندگان در مناطق‬ ‫روستایی و عشایری از دیگر مواردی است که‬ ‫در این زمینه مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫اعالم هزینه ثبت نام‬ ‫سفر اربعین‬ ‫مدیرکل عتبات س��ازمان ح��ج و زیارت از‬ ‫اغاز ثبت نام اربعین در سامانه«س��ماح» خبر‬ ‫داد و اعالم کرد‪ :‬هزینه این ثبت نام ‪٣٧٧‬هزار‬ ‫و ‪٧٠٠‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫مرتضی اقایی به ایس��نا گف��ت‪ :‬این هزینه‬ ‫ش��امل دریاف��ت روادید‪ ،‬پوش��ش بیمه ای و‬ ‫درمان��ی زائران اربعین اس��ت که ن��رخ ان تا‬ ‫جایی که امکان دارد‪ ،‬ثابت خواهد بود‪.‬‬ ‫سامانه«س��ماح» برای ثبت‪‎‬نام سفر اربعین‬ ‫هم اکنون در دسترس است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ش��هریار حی��دری‪ ،‬دبیر س��تاد‬ ‫مرک��زی اربعین حس��ینی نیز با احتس��اب‬ ‫‪۴‬کنسولگری عراق در اس��تان های خراسان‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬خوزستان و تهران‪۲۰ ،‬دفتر موقت‬ ‫در نقاط گوناگون کش��ور متناسب با جمعیت‬ ‫و جغرافی��ای ان مناطق از چهارش��نبه ‪۴‬مهر‬ ‫ام��اده ص��دور روادید ب��رای زائ��ران اربعین‬ ‫حسینی شدند‪.‬‬ ‫برگزاری همایش فعاالن‬ ‫گردشگری الکترونیک‬ ‫نخس��تین همای��ش تخصص��ی فع��االن‬ ‫گردش��گری الکترونیکی کش��ور پنجشنبه به‬ ‫مناس��بت گرامیداشت روز جهانی گردشگری‬ ‫در قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬فع��االن گردش��گری‬ ‫الکترونیک و صاحبات تاسیس��ات گردشگری‬ ‫از استان های گوناگون کشور در این همایش‬ ‫تخصصی حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫عبدالمحم��د زاهدی‪ ،‬اس��تاندار قزوین در‬ ‫این همایش با بیان اینکه اس��تفاده از فناوری‬ ‫اطالعات ی��ا گردش��گری الکترونیک یکی از‬ ‫راه های موفقیت در جذب گردش��گر اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در دنی��ای امروز که با س��رعت‬ ‫زیادی ش��اهد تغیی��ر و تحول هس��تیم باید‬ ‫روزام��د ب��وده و پیش بینی اینده را داش��ته‬ ‫باشیم تا از رقابت باز نمانیم‪.‬‬ ‫استاندار قزوین با اشاره به اینکه گردشگری‬ ‫عالوه بر ابعاد مادی دارای جنبه های فرهنگی‬ ‫معن��وی و اجتماع��ی نیز هس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫همین راستا نقش گردشگری در صلح جهانی‬ ‫می توان��د از هم��ه فعالیت ه��ای دیپلماتیک‬ ‫اثربخش تر باشد‪.‬‬ ‫زاهدی از گردش��گری به عنوان یک صنعت‬ ‫بزرگ‪ ،‬پول ساز و اشتغالزا با گردشگری مالی‬ ‫باال ن��ام برد و گفت‪ :‬اگ��ر می خواهیم در این‬ ‫عرصه از رقبا جا نمانیم باید خود را به امکانات‬ ‫الزم مجه��ز کنیم ک��ه یکی از انها اس��تفاده‬ ‫مناسب از ظرفیت های فناوری اطالعات است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خواهر خواندگی ‪ 5‬شهر کویری ایران‬ ‫تالش برای برند‬ ‫شدن صنایع دستی‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حجم سپرده ویژه ارزی از ‪۱۰‬میلیون دالر گذشت‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز به اعتماد سازی برای جذب حساب های ارزی‬ ‫بحران اب‬ ‫واقعی است‬ ‫بهروز دینی‬ ‫پژوهشگر موسسه‬ ‫مطالعات وپژوهش های بازرگانی‬ ‫امروزه تهدیدها فقط شامل تهدید های نظامی‬ ‫نیس��ت و ابعاد بسیاری از نیازهای زیستی مردم‬ ‫جه��ان را در برمی گیرند و بر نظام های اجتماعی‬ ‫و سیاسی تاثیر مستقیم می گذارند‪ .‬جدید ترین‬ ‫جنبه از این منظر که کمتر از سایر جنبه ها مورد‬ ‫توجه قرار گرفته‪ ،‬امنیت محیط زیس��ت و منابع‬ ‫ابی اس��ت‪ .‬مفهوم محیط زیس��ت دربرگیرنده‬ ‫تمامی اجزای زنده و غیرزنده کره زمین ش��امل‬ ‫اتمسفر‪ ،‬بیوسفر‪ ،‬لیتوسفر و استراتوسفر است و‬ ‫منازعه بر س��ر ان ممکن است به یکی از اشکال‬ ‫منازعه بر س��ر قدرت‪ ،‬منازعه در اثر فقر‪ ،‬منازعه‬ ‫ناش��ی از اختالل در فرایند های زیست محیطی‬ ‫و منازعه بر س��ر اب رخ دهد‪ .‬در این بین‪ ،‬شرایط‬ ‫تصفیه اب بسیاردش��وار‪ ،‬انتقال ان بسیارگران‬ ‫و پرهزین��ه و جایگزین��ی ان غیر ممکن اس��ت‪.‬‬ ‫چگونگی اس��تفاده مش��ترک و بهین��ه از منابع‬ ‫اب شیرین موجود در جهان‪ ،‬که هم محدود و هم‬ ‫اسیب پذیر است می تواند تعیین کننده وضعیت‬ ‫صل��ح یا جن��گ در عصر حاضر باش��د؛ امری که‬ ‫در منطق��ه خلیج فارس به ی��ک بحران و چالش‬ ‫اساسی پایدار تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مفه��وم هیدروپلتی��ک که خود ش��اخه ای از‬ ‫جغرافیای سیاسی اس��ت و به مطالعه نقش اب‬ ‫در رفتارهای سیاس��ی‪ ،‬مناس��بات و مناقشات‬ ‫دولت ه��ا در مقی��اس محل��ی‪ ،‬منطق��ه ای و‬ ‫فرامنطق��ه ای می پردازد‪ ،‬به دنبال ان اس��ت که‬ ‫پیامده��ای کمبود منابع اب ش��یرین و تنش بر‬ ‫س��ر ان را در مقیاس منطق��ه خلیج فارس مورد‬ ‫مطالعه قرار داده و برای این پرس��ش پاس��خی‬ ‫شایسته و مناسب بیابد‪ ،‬چه ارتباطی بین کمبود‬ ‫منابع اب شیرین و منافع و امنیت ملی کشور در‬ ‫منطقه خلیج فارس وجود دارد؟‬ ‫امنیت یک پدیده کیفی اس��ت که برحس��ب‬ ‫درجه بندی های بیش��تر ذهن��ی قابل توصیف‬ ‫است‪ .‬بیش��تر امنیت را به معنای نبود تهدیدات‬ ‫و خطرتعری��ف می کنن��د‪ .‬ام��روز از تهدیدهای‬ ‫زیست محیطی به عنوان یکی از تهدیدهای نوین‬ ‫امنیت ملی یاد می شود‪ .‬نگرانی فزاینده در اینده‬ ‫بشر و تاثیر منفی تخریب محیط زیست بر زندگی‬ ‫انسان باعث ش��ده که مشکالت زیست محیطی‬ ‫اهمیت��ی روزاف��زون در سیاس��ت های مل��ی و‬ ‫بین المللی پیدا کند‪ .‬مرکز مطالعات استراتژیک‬ ‫واش��نگتن در س��ال‪ ۱۹۸۸‬پیش بینی کرد بود‬ ‫ک��ه در قرن‪21‬به جای نف��ت‪ ،‬اب یکی از عوامل‬ ‫اصلی منازعه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس‬ ‫خواهد بود و در این کشورها محور تصمیم گیری‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی دیگر نفت نخواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬بلکه اب و مس��ائل مربوط ب��ه ان به عنوان‬ ‫اساسی ترین مسئله در تعیین خط مشی سیاست‬ ‫ملی مطرح خواهد ش��د و فراتر از ان اینکه جنگ‬ ‫بعدی در خاورمیانه روی موضوع اب خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش بینیمرکزمطالعاتیادشدهدرحالوقوع‬ ‫اس��ت چراکه در حال حاضرکشور عراق به دلیل‬ ‫نبودتعادل میان جمعیت و منابع اب ش��یرین و‬ ‫نیز وابس��تگی بیش از ‪۷۰‬درصد اب های ورودی‬ ‫از خارج از مرزهای خود یکی از اسیب پذیرترین‬ ‫کش��ورهای منطق��ه به ش��مار م��ی رود‪ .‬منابع‬ ‫اب ش��یرین کش��ور ایران نیز برای یک جمعیت‬ ‫ح��دود ‪۸۰‬میلی��ون نفری اس��ت‪ .‬تغییرات اب‬ ‫و هوای��ی‪ ،‬کاهش ن��زوالت ج��وی و افت ذخایر‬ ‫ابخوان های زیرزمین��ی از هم اکنون زنگ خطر‬ ‫بحران اب در ایران را نیز به صدا دراورده اس��ت‪.‬‬ ‫باید اذعان کرد‪ ،‬اندوخته اب‪‎‬شیرین کشورهای‬ ‫منطق��ه خلیج فارس در ‪4‬دهه گذش��ته به بیش‬ ‫از یک س��وم کاهش یافته است‪ .‬مجموعه ذخایر‬ ‫اب ش��یرین در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس‪،‬‬ ‫عرصه ای که ‪۱۴‬درصد سهم خشکی های جهان‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده‪ ،‬تنها ‪2‬درصد اس��ت و‬ ‫در این میان کشورهایی مانند عربستان سعودی‬ ‫و امارات متحده عربی که دارای بیش��ترین رشد‬ ‫جمعی��ت هس��تند و نی��ز کش��ورهای کویت و‬ ‫قط��ر به طور تقریبی تمام��ی اب های موجود در‬ ‫ابخوان ها و س��فره های ابی زیرزمینی و اب های‬ ‫فسیلی خود را مصرف کرده اند‪ .‬بنابراین با وجود‬ ‫این حجم از کم اب��ی در حال حاضر چاره ای جز‬ ‫استفاده روزافزون از اب ش��یرین کن ها‪ ،‬تصفیه‬ ‫اب های خاکس��تری و روش ه��ای نمک زدایی‬ ‫از اب خلیج ف��ارس و دریای عم��ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که به لحاظ تولید اب ش��یرین از‬ ‫دریا‪ ،‬کش��ورهای امریکا‪ ،‬عربس��تان سعودی و‬ ‫امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه های اول تا‬ ‫سوم قرار دارند‪ .‬در عربستان سعودی ‪۲۷‬کارخانه‬ ‫نمک زدایی اب‪7.5 ،‬میلیون گالن اب در هر روز‬ ‫تولی��د می کنند‪ .‬ای��ران نیز باید ب��رای مقابله با‬ ‫بحران اب به بهره برداری از این طرح های تولید‬ ‫اب و انتقال این فناوری بپیوندد‪.‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫اگر بتوانیم‬ ‫افق روشنی از‬ ‫اینده برای مردم‬ ‫ترسیم کنیم‬ ‫برای خرید ارز‬ ‫و جمع اوری ان‬ ‫در خانه های شان‬ ‫تالش نخواهند‬ ‫کرد‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫بدقولی بانک ها‬ ‫یک بی اعتمادی‬ ‫را ایجاد کرده‬ ‫که این اعتماد‬ ‫از دست رفته‬ ‫باید به تدریج‬ ‫بازگردد‬ ‫حسن مرادی‬ ‫می توان انتظار‬ ‫داشت منابع‬ ‫ارزی از خارج‬ ‫وارد کشور و در‬ ‫بانک ها به شکل‬ ‫سپرده نگهداری‬ ‫شود‬ ‫تدوام رش��د نرخ ارز و تقاضا شدیدی که برای خرید‬ ‫این اس��کناس خارجی بین مردم در چند ماه گذش��ته‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬باعث شد تا بخش زیادی از نقدینگی های‬ ‫س��رگردان در جامعه به سمت این بازار حرکت کند و‬ ‫این ش��رایط را به وجود اورد ک��ه میزان باالیی از منابع‬ ‫ارزی در دس��ت مردم ق��رار گیرد که به ط��ور فیزیکی‬ ‫خارج از شبکه بانکی و مجموعه صرافی ها و‪ ...‬نگهداری‬ ‫می شود‪ .‬منابعی که براساس امارهای غیررسمی بیش‬ ‫از ‪ ۲۵‬میلیارد دالر براورد می شود‪ ،‬به جای نگهداری در‬ ‫خانه ه��ا و صندوق های خانگی می تواند در فعالیت های‬ ‫اقتصادی به کار اید و نیاز ارزی بخش های مولد کش��ور‬ ‫را برطرف کند‪.‬‬ ‫مردم در حالی از طریق خرید ارز در تالش هس��تند‬ ‫تا نگرانی شان را نسبت به کاهش ارزش سرمایه شان تا‬ ‫حدی برط��رف کنند که بانک مرکزی با تجدیدنظر در‬ ‫سیاس��ت های قبلی خود‪ ،‬با توجه به وضعیت فعلی‪ ،‬با‬ ‫اعمال سیاست سپرده گیری ارزی در قالب اسکناس در‬ ‫بانک ها مصمم اس��ت تا بتواند بخشی از ارزهای خانگی‬ ‫را به س��مت بانک ها هدایت و از طریق شبکه بانکی ان‬ ‫را وارد بخش های گوناگون اقتصاد کشور کند‪.‬‬ ‫در همین راس��تا هم بانک مرکزی در ش��هریور سال‬ ‫ج��اری‪ ،‬ش��رایط بهت��ری را نس��بت به گذش��ته برای‬ ‫س��پرده گیری ارزی در بانک ها تعری��ف و ابالغ کرد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه در س��ال های گذشته این اتفاق می افتاد‬ ‫که س��پرده گذاران هن��گام تحویل س��پرده ارزی خود‬ ‫با ای��ن موضوع روبه رو می ش��دند ک��ه بانک ها به جای‬ ‫پرداخت ارز به انها‪ ،‬پیش��نهاد دریافت ریال می دادند و‬ ‫همین عامل سبب کاهش جذابیت سپرده گذاری ارزی‬ ‫شده بود اما در جریان اجرایی شدن بسته جدید ارزی‬ ‫از اواسط مرداد‪ ،‬بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک ها‬ ‫ابالغ کرد ک��ه با تضمین این بانک‪ ،‬اصل س��پرده های‬ ‫دریافتی و س��ود ان به طور ارزی تحویل سپرده گذاران‬ ‫شود‪ .‬براساس بخشنامه بانک مرکزی سود تعیین شده‬ ‫ب��رای دالر ‪۴‬درص��د‪ ،‬ی��ورو ‪۳‬درصد و دره��م ‪۳‬درصد‬ ‫تعیین شد که به طور ساالنه پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حج�م ‪١٠‬میلی�ون دالر ی س�پرده وی�ژه‬ ‫ارزی‬ ‫این بخش��نامه در حالی براساس ابالغ بانک مرکزی‬ ‫ب��ه بانک ها‪ ،‬قابلیت اجرایی به خ��ود گرفت که امادگی‬ ‫تدریجی بانک ها برای اجرای این طرح و اطالع رس��انی‬ ‫ناکاف��ی انها موجب ش��د ای��ن طرح با اندک��ی تاخیر‬ ‫عملیاتی شود و به تدریج منابع ان رشد کند‪ .‬به هرحال‬ ‫این سیاس��ت ان طور که امارهای بانک مرکزی نش��ان‬ ‫می دهد با کمی تاخیر نتیجه داده و اینک با اس��تقبال‬ ‫تدریجی مردم از س��پرده ارزی ویژه بانک ها که ازسوی‬ ‫بانک مرکزی مرکزی تضمین ش��ده‪ ،‬حجم منابع ان از‬ ‫مرز ‪۱۰‬میلیون دالر گذشته است‪.‬‬ ‫این امار درحالی ازس��وی بانک مرکزی اعالم ش��ده‬ ‫که تاکید کارشناس��ان این است با توجه به التهاب های‬ ‫ارزی در چن��د ماه گذش��ته‪ ،‬حجم زی��ادی از ارزها از‬ ‫چرخه اقتصاد خارج و در خانه ها نگهداری می شود که‬ ‫ی اگر بتواند اعتماد مردم‬ ‫سیاست ایجاد سپرده های ارز ‬ ‫را جلب و مردم را ترغیب به س��پرده گذاری در بانک ها‬ ‫کن��د‪ ،‬این ام��ر می تواند اتف��اق خوبی باش��د و زمینه‬ ‫مدیری��ت مناب��ع ارزی و رونق اقتصادی را در کش��ور‬ ‫فراهم اورد‪ ،‬اما به شرط انکه بانک مرکزی به تعهداتش‬ ‫نسبت به بانک ها و مردم پایبند باشد و این سیاست را‬ ‫همان گونه که تعریف کرده‪ ،‬اجرایی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹باید افق روشنی از اینده ترسیم شود‬ ‫پیم��ان مولوی کارش��ناس اقتص��اد دراین ب��اره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه اعمال سیاس��ت هایی‬ ‫مانن��د ایجاد س��پرده های ارزی در بانک ها‪ ،‬روش هایی‬ ‫اس��ت که با توجه به یک ش��رایط ویژه اعمال می شود‬ ‫و خیل��ی تکنیکی نمی تواند به بهبود مش��کالت کمک‬ ‫براس��اس بخش��نامه بانک مرکزی سود تعیین ش��ده برای دالر‬ ‫‪۴‬درصد‪ ،‬ی��ورو ‪۳‬درصد و درهم ‪۳‬درصد تعیین ش��د که به طور‬ ‫ساالنه پرداخت خواهد شد‬ ‫کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی حاضر حجم زیادی از منابع ارزی‬ ‫در دست مردم اس��ت که این منابع ارزی به دلیل نبود‬ ‫امید و افق روش��ن ب��ه اینده‪ ،‬در حال افزایش اس��ت؛‬ ‫بنابراین اگر ما بتوانیم افق روشنی از اینده برای مردم‬ ‫ترس��یم کنیم و برنامه ر یزی مشخص و شفافی را برای‬ ‫مردم از اینده اقتصاد ارائه دهیم‪ ،‬مردم برای خرید ارز‬ ‫و جمع اوری ان در خانه های شان تالش نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��اید سیاست ایجاد سپرده ارزی‬ ‫در بانک ها اقدام خوب و مناس��بی باش��د و به تجمیع‬ ‫مناب��ع در بانک ها کمک کند‪ ،‬اما در ش��رایط فعلی که‬ ‫نبود اطمینان و اعتماد در مردم وجود دارد‪ ،‬ش��اید این‬ ‫سیاس��ت خیلی نتواند موفق باش��د و مناب��ع ارزی در‬ ‫دس��ت مردم را به ش��کل کامل جمع اوری کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این نبود اطمینان به دلیل سیاست های قبلی دولت یا‬ ‫میراثی اس��ت که از گذش��ته به دولت فعلی رسیده و‬ ‫باعث شده تا مردم حتی با تضامین بانک مرکزی خیلی‬ ‫به این گونه سیاست ها اطمینان نکنند‪.‬‬ ‫مول��وی بر این باوراس��ت که در موف��ق بودن چنین‬ ‫سیاس��ت هایی ش��رط نخست اعتمادی اس��ت که باید‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫بنابراین اگر این اعتماد وجود نداش��ته باش��د حتی‬ ‫س��ود های جذاب هم خیل��ی نمی توان��د در جلب این‬ ‫مناب��ع ارزی موث��ر واقع ش��ود‪ .‬در این ش��رایط دولت‬ ‫بای��د از سیاس��ت های چندگان��ه خ��ود پرهی��ز کند‪.‬‬ ‫اینکه سیاس��تی اتخاذ ش��ود و پس از م��دت کوتاهی‬ ‫تغیی��ر کند ی��ا ب��ا روش دیگری پیاده س��ازی ش��ود‬ ‫اعتم��اد م��ردم را دچار خدش��ه می کن��د‪ ،‬بنابراین در‬ ‫ح��ال حاض��ر مهم ترین اق��دام نقش دول��ت در جلب‬ ‫اطمینان و اعتماد از دس��ت رفته مردم اس��ت که باید‬ ‫ان را بازگردان��د تا چنین سیاس��ت های نتیجه مثبت‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا تاکید براینکه م��ا در حال حاضر‬ ‫برای بهبود ش��رایط نیازمند اص�لاح و تغییرات کالن‬ ‫هس��تیم تا سیاس��ت های مثبتی همچون سپرده های‬ ‫ارزی بتوانند در اجرا موفق باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت باید با‬ ‫برنامه ریزی درس��ت و مشخص از اینده گمان زنی ها را‬ ‫از بین ببرد ‪ .‬گمانه زنی ها خود بیش��ترین تاثیر منفی را‬ ‫بر شرایط فعلی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل مهم اعتمادسازی‬ ‫در همی��ن حال علی اصغر پورمتین از کارشناس��ان‬ ‫و صاحب نظ��ران حوزه بانکی نیز دراین باره درگفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫با بیان اینکه سیاس��ت ایجاد س��پرده ارزی‬ ‫در بانک ها ‪ ،‬اقدام بس��یار خوبی است که می تواند منابع‬ ‫ارزی ک��ه در خانه هاجمع ش��ده را در بانک ها تجمیع‬ ‫و ان را به ش��کل مدیریت ش��ده به سمت فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی هدایت کند افزود‪ :‬در سیاس��ت جدید بانک‬ ‫مرکزی شرایط و نرخ سودی که برای این نوع سپرده ها‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬مناسب و جذاب است و نسبت به‬ ‫سایر کشورها نرخ باالتری دارد که این موضوع می تواند‬ ‫مناب��ع ارزی زی��ادی را در داخل و خارج از کش��ور به‬ ‫سمت بانک ها جذب کند‪.‬‬ ‫او در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بدون تردید تحقق این‬ ‫هدف نیازمند این اس��ت که اعتماد عمومی نس��بت به‬ ‫این نوع س��پرده ها افزایش یابد و م��ردم این اطمینان‬ ‫را داش��ته باشند که درباره منابع ارزی شان ‪ ،‬همان گونه‬ ‫که در بخشنامه بانک مرکزی تاکید شده‪ ،‬رفتار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی به تجربه بد مردم نسبت به بدعهدی بانک ها‬ ‫در پرداخت اصل و سود سپرده های ارزی در سال های‬ ‫گذش��ته اش��اره و اظهارک��رد‪ :‬بدقول��ی بانک ه��ا یک‬ ‫بی اعتمادی را ایجاد کرده که این اعتماد از دست رفته‬ ‫بای��د به تدریج بازگردد و این یک اصل مهم در موفقیت‬ ‫این طرح خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در عی��ن حال جلب اعتماد ش��بکه‬ ‫بانک��ی ب��ه بانک مرک��زی را در این طرح بس��یار حائز‬ ‫اهمیت دانس��ت و افزود‪ :‬بانک ها باید اطمینان حاصل‬ ‫کنند ک��ه منابعی که از مردم دریافت و ان را در قالب‬ ‫تس��هیالت ارزی پرداخت می کنند‪ ،‬در نهایت به شکل‬ ‫اس��کناس ارز دریافت و بانک مرکزی در عرضه ارز این‬ ‫تعادل را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته پورمتین‪ ،‬اگر این اعتمادس��ازی ها ایجاد و‬ ‫فضای اطمینان درباره این سیاس��ت به وجود اید‪ ،‬این‬ ‫ام��ر می تواند اثار و مزیت های زی��ادی را باخود همراه‬ ‫کن��د و در عی��ن حال ک��ه زمینه تامی��ن منابع ارزی‬ ‫بخش ه��ای گوناگون اقتصاد را فراه��م خواهد اورد‪ ،‬از‬ ‫نوس��ان های ش��دید ارز نیز جلوگیری خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫کارشناس براین باور اس��ت سیاستی که بانک مرکزی‬ ‫برای بانک ها تعریف کرده باید عینا همان گونه که وعده‬ ‫داده ان را اجرای��ی کند ت��ا در میان مدت و بلندمدت‬ ‫اطمینان الزم به این سیاس��ت فراهم ش��ود‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت که اگر این اتفاق بیفتد با توجه به شرایط و نرخ‬ ‫س��ود جذابی که این س��پرده های ارزی دارند‪ ،‬این امر‬ ‫می توان��د ارزی ه��ای خانگی بیش��تری را که نگهداری‬ ‫ان در خانه ها ریس��ک باالیی ه��م دارد را وارد بانک ها‬ ‫کند‪ .‬این کارش��ناس اظهارکرد‪ :‬ش��رایط سپرده گذاری‬ ‫ارزی جذابی��ت الزم را دارد و می تواد افراد را حاضر به‬ ‫سپرده گذاری در بانک ها کند و این موضوع اگر محقق‬ ‫ش��ود اتفاق بسیار خوبی اس��ت‪ .‬عالوه بر این ضروری‬ ‫اس��ت همزمان با ای��ن موضوع دول��ت و بانک مرکزی‬ ‫سیاس��ت های مناسبی را درراستای کاهش نوسان های‬ ‫ارزی بگیرند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹حسن اجرای طرح ها مهم است‬ ‫همچنین حس��ن مرادی از کارشناس��ان اقتصاد نیز‬ ‫دراین ب��اره در گفت وگو ب��ا‬ ‫ ‪ ،‬با بیان اینکه ایجاد‬ ‫حساب های ارزی با ش��رایط بهتر نسبت به گذشته‪ ،‬از‬ ‫جمله اقدام های مثبتی است که دولت در سیاست های‬ ‫ارزی خود گنجانده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این سیاست می تواند‬ ‫به تدریج حجم باالیی از منابع ارزی که در دست مردم‬ ‫و در خانه ه��ای مردم نگهداری می ش��ود را به س��مت‬ ‫بانک ه��ا ج��ذب و در نهای��ت ان را مدیری��ت کند‪ .‬او‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ب��ه نظر من جذابیت الزم در این سیاس��ت‬ ‫وج��ود دارد و با توجه ب��ه نرخ های باالیی که برای این‬ ‫س��پرده ها در نظرگرفته ش��ده‪ ،‬حتی می ت��وان انتظار‬ ‫داش��ت منابع ارزی از خارج وارد کشور و در بانک ها به‬ ‫شکل س��پرده نگهداری شود‪ .‬به گفته مرادی‪ ،‬تجمیع‬ ‫ای��ن منابع در بانک ها می توان��د ارزهایی که در خانه ها‬ ‫نگهداری می ش��ود و مول��د هم نیس��تند را تبدیل به‬ ‫فعالیت ه��ای مولد و نی��از ارزی بخش های اقتصادی را‬ ‫در ش��رایط فعلی تامین کند و این موضوعی اس��ت که‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت اقتصادی را برطرف خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با بیان اینکه ای��ن اعتماد و اطمینان باید‬ ‫در افراد ایجاد ش��ود که می توانند منابع ارزی ش��ان را‬ ‫در حس��اب های ارزی که متعلق به خودش��ان اس��ت‪،‬‬ ‫نگهداری کرده و س��ود مناس��ب ه��م دریافت کنند و‬ ‫این ب��ا تضامین الزم ازس��وی بانک مرکزی و حس��ن‬ ‫اجرای این سیاس��ت ممکن خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها‬ ‫همان گون��ه که منابع ریالی مردم را جمع اوری و ان را‬ ‫به بخش هایی که نیاز مالی دارند تزریق می کنند‪ ،‬باید‬ ‫منابع ارزی را هم بدین ش��کل وارد سرمایه گذاری های‬ ‫مناس��ب کنند که برای اقتصاد کش��ور می تواند رونق‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫فراز و فرود بازار ارز قابل پیش بینی نیست‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا اش��اره به احتمال س��قوط ازاد نرخ ارز‪ ،‬گف��ت‪ :‬با مدیریت‬ ‫درست و اعمال سیاس��ت های اقتصادی می توان شرایط بازار‬ ‫ارز را ساماندهی کرد‪ .‬سیدتقی کبیری درباره وضعیت نرخ ارز‬ ‫افزود‪ :‬اختالف نرخ ارز در بازار ثانویه با بازار ازاد رو به افزایش‬ ‫بوده و متاس��فانه نرخ کاالها در بازار براساس نرخ باالتر به روز‬ ‫می شود‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی تصریح کرد‪ :‬رئیس جمه��وری روی ضرورت ارائه ارز‬ ‫ش��رکت های صادراتی به سامانه نیما تاکید کرده اما این مهم‬ ‫به دلیل نرخ باالی ارز در بازار ازاد نسبت به بازار ثانویه محقق‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رشد نرخ ارز‬ ‫ ‬ ‫‹ ‹تاثیر عوامل روانی بر‬ ‫نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مجم��وع وضعیت درامدهای ارزی کش��ور درحال حاضر‬ ‫نرخ تورم شهریور ‪۱۳.۵‬درصد‬ ‫ن��رخ ت��ورم در ‪۱۲‬ماه منتهی به ش��هریور‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به ‪۱۲‬ماه‬ ‫منتهی ب��ه ش��هریور‪ ۱۳۹۶‬مع��ادل ‪۱۳.۵‬درص��د اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬خالصه نتایج به دس��ت امده از ش��اخص‬ ‫به��ای کااله��ا و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران براس��اس‬ ‫سال پایه‪۱۳۹۵=۱۰۰‬در شهریور‪۱۳۹۷‬به عدد‪ ۱۴۱.۹‬رسید که نسبت‬ ‫به ماه قبل ‪۶.۱‬درصد افزایش یافت‪ .‬همچنین ش��اخص یادش��ده در‬ ‫شهریور‪۱۳۹۷‬نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته ‪۳۱.۴‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نس��بت به س��ال‪۹۱‬تا ‪ ۹۲‬بهتر بوده و میزان ف��روش نفت ایران‬ ‫تاکنون به نس��بت س��ال‪ ۹۱‬با کاهش قابل توجهی روبه رو نشده؛‬ ‫بنابراین می توان عنوان کرد نرخ فعلی ارز بیشتر ناشی از عوامل‬ ‫روانی بوده اس��ت‪ .‬کبیری در ادام��ه گفت وگو با خانه ملت ادامه‬ ‫داد‪ :‬تعدادی از ش��رکت های صادرکننده که به اصطالح خصولتی‬ ‫هستند‪ ،‬ارز خود را به سامانه نیما ارائه نمی کنند که این موضوع‬ ‫ناشی از ضعف مدیریت است‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید دالر ریسک زیادی دارد‬ ‫کبیری گفت‪ :‬با وجود اینکه روند افزایش نرخ ارز ادامه داشته و از‬ ‫ارزش پول کاسته می شود اما خریداری ارز ریسک زیادی دارد چراکه‬ ‫قیمت های ارز غیر واقعی است‪ .‬عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی یاداور شد‪ :‬در هر صورت با مدیریت درست‬ ‫و اعمال سیاست های اقتصادی می توان شرایط بازار ارز را ساماندهی‬ ‫کرد و در این زمینه احتمال دارد نرخ ارز با سقوط ازاد روبه رو شود‪.‬‬ ‫رشد ‪۶۴‬هزار واحدی شاخص بورس از ابتدای سال جاری‬ ‫شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون در مدت ‪۱۲۲‬روز‬ ‫معامالتی با ‪۶۴‬هزار واحد افزایش‪ ،‬معادل ‪۵۴‬درصد رشد همراه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬از ابتدای سال جاری تاکنون در‬ ‫م��دت ‪۱۲۲‬روز معامالتی تعداد ‪۲۲۵‬میلی��ارد و ‪۲۳۰‬میلیون‬ ‫س��هم و حق تقدم به ارزش ‪۶۳۵‬ه��زار و ‪۳۳۲‬میلیاردریال در‬ ‫‪۱۲‬میلی��ون و ‪۷۳۹‬هزار و ‪۱۵۸‬دفع��ه مورد معامله قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین بررسی معامالت بازارس��هام به تفکیک بازار‬ ‫نش��ان می ده��د در این م��دت ‪۱۴۴‬میلی��ارد و ‪۴۰۲‬میلیون‬ ‫س��هم به ارزش ‪۳۳۸‬هزار و ‪۲۶۱‬میلیاردری��ال در ‪۶‬میلیون و‬ ‫‪۵۶۴‬هزار و ‪۷‬نوبت در بازار اول؛ ‪۷۷‬میلیارد و ‪۹۳‬میلیون سهم‬ ‫ب��ه ارزش ‪۲۲۵‬هزار و ‪۱۲۱‬میلیاردریال در ‪۶‬میلیون و ‪۴۲‬هزار‬ ‫و ‪۴۷۹‬نوبت در بازار دوم؛ ‪۵۰‬میلیون س��هم به ارزش ‪۴۸‬هزار‬ ‫و ‪۴۹۸‬میلیاردری��ال در ‪۲۱‬هزار و ‪۱۰۵‬نوب��ت در بازار بدهی؛‬ ‫یک میلیارد و ‪۴۰۰‬میلیون س��هم به ارزش ‪۳۱‬میلیاردریال در‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪۴۷۶‬نوبت در بازار مشتقه و ‪۲‬میلیارد و ‪۲۸۵‬میلیون‬ ‫واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در بورس‬ ‫تهران ب��ه ارزش ‪۲۳‬هزار و ‪۴۲۱‬میلیاردری��ال در ‪۱۰۹‬هزار و‬ ‫‪۹۱‬نوبت مورد معامله قرار گرفته است‪ .‬این گزارش می افزاید‪:‬‬ ‫ش��اخص کل نی��ز ک��ه معامالت امس��ال ب��ورس را از ارتفاع‬ ‫‪۱۱۹‬ه��زار و ‪ ۱۷۵‬واحد اغاز کرده اس��ت تاکنون با ‪۶۴‬هزار و‬ ‫‪۹۶۲‬واحد افزایش معادل ‪۵۴.۵‬درصد رشد را به ثبت رسانده و‬ ‫به ارتفاع ‪۱۸۰‬هزار و ‪۶۳۵‬واحد رسیده است‪ .‬شاخص بازار اول‬ ‫نیز در این مدت با ‪۶۵‬هزار و ‪۱۴۷‬واحد رش��د و شاخص بازار‬ ‫دوم با ‪۱۵۲‬هزار و ‪۳۳۵‬واحد افزایش روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫معدن‬ ‫تح��والت بازار ارز در چند ماه گذش��ته‪ ،‬بازار شیش��ه‬ ‫را نی��ز تحت تاثیر قرار داده چراکه ای��ن روزها عالوه بر‬ ‫تولیدکنندگان شیشه‪ ،‬افراد بسیاری که نام انها را دالل‬ ‫می گذاریم به این بازار هجوم اورده اند و تمام شیشه های‬ ‫س��طح بازار را جمع اوری کرده و صادر کرده اند‪ ،‬ان هم‬ ‫به این دلیل که درامد بیش��تری نصیب ش��ان شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که صنعت شیشه در چند سال گذشته‬ ‫توانس��ته ب ه طور هدفمن��د بازار صادرات��ی را ایجاد و با‬ ‫کیفیت باال نام شیشه ایرانی را ماندگار کند‪.‬‬ ‫هس��تیم؟» گفت‪ :‬درحال حاضر با کمبود داخلی روبه رو‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫زجاج��ی افزود‪ :‬موض��وع اصلی این اس��ت که همین‬ ‫میزانی که باید صادرات شود نیز درست صادر نمی شود‬ ‫و صادرکنن��ده‪ ،‬کاالی خود را ب��ا قیمتی پایین تر از نرخ‬ ‫جهانی ص��ادر می کند چراکه ارز ان هر قیمتی داش��ته‬ ‫باش��د با س��ود همراه خواهد ب��ود و این موض��وع بازار‬ ‫صادرات��ی را به��م می ریزد‪ .‬زمانی که در ب��ازار صادراتی‬ ‫اختالل��ی به وجود بیاید ب��ه یقین تولیدکنن��ده متضرر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن شیش��ه ای��ران در ادامه یاداور ش��د‪ :‬ما‬ ‫موضوع محدودیت های صادرات��ی را در نامه ای به مدیر‬ ‫کل توس��عه صادرات صنعتی و معدنی اعالم کرده و ان‬ ‫را در جلس��ه ای با حضور اقای خسروتاج مطرح کردیم و‬ ‫اعالم شد که موضوع در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحوالت ارزی شکننده‬ ‫درباره مش��کالت این روزهای بازار شیشه و تحوالتی‬ ‫که از تغییر نرخ ارز در این بازار به وجود اورده‪ ،‬حس��ین‬ ‫زجاجی‪ ،‬دبیر انجمن شیش��ه ایران اظهار کرد‪ :‬شیش��ه‬ ‫ان��واع مختلفی همچون تخت‪ ،‬شیش��ه و بلور‪ ،‬شیش��ه‬ ‫خودرو و‪ ...‬دارد‪ .‬وی درباره میزان تولید شیشه در کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬صنعت شیش��ه با مازاد تولید روبه رو است و‬ ‫حدود ‪۳۵‬درصد این صنعت در انواع مختلف به صادرات‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬زجاجی افزود‪ :‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫بحران های��ی که این روزها صنعت شیش��ه با ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬مربوط به صادرات می ش��ود‪ .‬تولید شیشه تخت‬ ‫در کش��ور به باالی یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تن می رسد‬ ‫و از ای��ن میزان ‪۳۵‬درصد که عددی باالی ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫می ش��ود را باید صادر کنیم‪ ،‬در این راستا برنامه ریزی و‬ ‫بازاریابی نیز کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مسائل ارزی اخیر سبب‬ ‫ش��ده که بازارهای صادراتی شیش��ه دچار نقصان شوند‪.‬‬ ‫مشکل افزایش نرخ را با توجه به محدودیت های سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داریم‪ ،‬چراکه‬ ‫این س��ازمان یک س��قف نرخ برای افزایش قیمت ها در‬ ‫نظر گرفته اس��ت‪ .‬بنابراین از یک س��و در زمینه افزایش‬ ‫قیمت ها محدودیت داریم و از س��وی دیگر بازار کشش‬ ‫الزم را نداشته و تقاضایی وجود ندارد‪ .‬برای مثال عددی‬ ‫را اع�لام کرده اند که تولید برای تولیدکنندگان به صرفه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شیش��ه ایران در ادامه توضیح داد‪ :‬در این‬ ‫می��ان‪ ،‬ن��رخ دالر روند صعودی در پی��ش گرفته و تمام‬ ‫حسین زجاجی‪ :‬نرخ دالر‪ ،‬روند صعودی در پیش گرفته و تمام کسانی‬ ‫که در بازار شیش��ه فعالیت می کنند به یکباره تمام شیشه را از بازار‬ ‫جم��ع اوری و صادر کرده اند‪ .‬این موضوع بازار صادرات را بهم ریخته‬ ‫و اشفته کرده است‬ ‫کس��انی که در بازار شیش��ه فعالیت می کنند به یکباره‬ ‫تمام شیش��ه را از بازار جم��ع اوری و صادر کرده اند‪ .‬این‬ ‫موضوع بازار صادرات را بهم ریخته و اشفته کرده چراکه‬ ‫شیش��ه ها در وهله نخست با ارزش واقعی خود در جهان‬ ‫صادر نشد ه و با هر کیفیتی صادر شده اند که این موضوع‬ ‫می تواند به بازار جهانی صنعت شیش��ه ایران صدمه وارد‬ ‫کن��د‪ .‬زجاجی اظهار کرد‪ :‬ما از معاون توس��عه بازرگانی‬ ‫داخلی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درخواست کرده ایم‬ ‫که صادرات شیش��ه از سوی تولیدکنندگان دارای مجوز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارهای صادراتی‬ ‫دبیر انجمن شیش��ه ایران با اش��اره به بازارهای مهم‬ ‫صادراتی شیش��ه عن��وان کرد‪ :‬بیش��تر ص��ادرات ما به‬ ‫کش��ورهای همسایه چون افغانس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه و‪...‬‬ ‫اس��ت که اگ��ر این بازار به��م بریزد‪ ،‬یکی از مش��کالت‬ ‫صنعت شیشه با توجه به اختالف نرخ ارزی پیش امده‪،‬‬ ‫مرب��وط به صادرات خواهد بود‪ .‬البت��ه نه تنها در زمینه‬ ‫شیشه تخت بلکه در بخش بلور و شیشه خودرو هم این‬ ‫اتفاق در حال رخ دادن است‪ ،‬در حالی که صنعت شیشه‬ ‫در کش��ور ما دارای قابلیت های زیادی است‪ .‬زجاجی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬کش��ورهای هدف عالقه مند هس��تند که به‬ ‫طور ریالی با م��ا مبادله کنند زیرا ریال ارزش خود را از‬ ‫دست داده و معامله به ریال برای این کشورها به صرفه تر‬ ‫است‪ .‬از این رو نباید اجازه صادرات شیشه را بدهیم مگر‬ ‫به نرخ جهانی و واقعی ان‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که «ب��ا توجه به اینکه‬ ‫عن��وان می کنید شیش��ه از ب��ازار جم��ع اوری و صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ایا هم اکنون در داخل با کمبودی روبه رو‬ ‫‹ ‹روند صادرات را تسهیل کنند‬ ‫همچنین درباره صادرات شیش��ه‪ ،‬احمد امیراحمدی‪،‬‬ ‫فعال بازار شیشه اظهار کرد‪ :‬بازار شیشه پیشینه طوالنی‬ ‫دارد و از گذش��ته تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در صنعت شیش��ه جزو کش��ورهایی به شمار می رویم‬ ‫که دارای مزیت هستیم چراکه انرژی و مواد اولیه ارزان‬ ‫برای تولید شیش��ه را در اختیار داریم و حتی می توانیم‬ ‫پیش بین��ی کنیم که یکی از جایگزین های صادرات نفت‬ ‫باش��د‪ .‬برای مثال می توانیم یکی از بهترین کش��ورهای‬ ‫صادرکننده کریس��تال و شیشه باش��یم زیرا دانش این‬ ‫صنعت در کش��ور به روز شده اس��ت‪ .‬البته در این زمینه‬ ‫باید بازار صادراتی را سر و سامان دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار مع��دن‪ ،‬امیراحمدی با توضیح این‬ ‫موضوع که تولید شیشه برای کشورهای اروپایی به صرفه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که کشورهای اروپایی‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫نظی��ر س��یلیس و‪ ...‬را در اختیار ندارند‪ ،‬تولید شیش��ه‬ ‫برای ش��ان به صرفه نیس��ت‪ .‬بنابراین بای��د از این مزیت‬ ‫به��ره گرفته و بازارهای صادراتی بیش��تری را در اختیار‬ ‫بگیریم‪ .‬روند صادرات برای تولیدکنندگان شیش��ه باید‬ ‫تس��هیل شود چراکه این توان را داریم که به بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده شیشه تبدیل شویم‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد‬ ‫امیر احمدی‪:‬‬ ‫روند‬ ‫صادرات برای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫شیشه باید‬ ‫تسهیل شود‬ ‫چراکه این توان‬ ‫را داریم که‬ ‫به بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده‬ ‫شیشه‬ ‫تبدیل شویم‬ ‫نازنین بدری‪ /‬سرپرست گروه میراث‬ ‫زمین شناختی سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور‬ ‫چش��مه های اب معدنی‪ ،‬از موهبت ها و پدیده های‬ ‫طبیعی هس��تند که می ت��وان از ظرفی��ت انها برای‬ ‫س�لامت جسم و روان و کس��ب درامد بهره گرفت اما‬ ‫در ای��ران از ای��ن ظرفیت انگونه که بای��د بهره گرفته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در بس��یاری از کشورهای توس��عه یافته‪،‬‬ ‫این چش��مه ها مناطق مهم جذب گردش��گر هستند‪.‬‬ ‫کش��ورهای المان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬فرانس��ه و ایتالیا پیش��ینه‬ ‫طوالنی در استفاده از چشمه های معدنی دارند و تعداد‬ ‫زیادی گردش��گر را از این راه جذب کرده اند‪ .‬فرانسه و‬ ‫ایتالی��ا‪ ،‬کلینیک های تخصصی برای مراجعه بیماران‬ ‫در نزدیکی چشمه های اب گرم بر پا کرده اند‪ .‬در ایران‬ ‫نیز در مناطق و ش��هرهای مختلف‪ ،‬چش��مه های اب‬ ‫گ��رم وجود دارند و پراکندگی انها‪ ،‬همخوانی بس��یار‬ ‫خوب��ی با مناطق فعال تکتونیکی و اتشفش��انی دارد‪.‬‬ ‫این چش��مه ها در حاش��یه دماوند‪ ،‬تفتان‪ ،‬س��هند و‬ ‫س��بالن‪ ،‬گنبدهای نمکی و گس��ل های فعال وجود‬ ‫دارند‪ .‬استان های اذربایجان غربی‪ ،‬مازندران‪ ،‬اردبیل‬ ‫و سیس��تان و بلوچس��تان از مهم ترین مناطق دارای‬ ‫چشمه های اب گرم در ایران به شمار می روند‪ .‬باید بر‬ ‫این نکته تاکید کنم که ایران‪ ،‬به لحاظ ژئوتوریس��تی‪،‬‬ ‫بهش��ت زمین شناس��ان بوده و از لحاظ موهبت های‬ ‫طبیعی بی نظیر اس��ت اما باید برای توس��عه این توان‬ ‫برنامه ریزی کنیم زیرا چش��مه های اب گرم معدنی‪،‬‬ ‫ای��ن ام��کان را دارند که گردش��گران را جذب و برای‬ ‫جوامع محلی‪ ،‬کس��ب درامد کنن��د‪ .‬از این رو جامعه‬ ‫محلی باید از این میراث به منظور بهره برداری درست‬ ‫در اش��تغال و کس��ب درامد بهره بگیرد‪ .‬وقتی جامعه‬ ‫محلی به این درک برسد که چشمه اب گرم برای انها‬ ‫درامدزای��ی می کند از انها حفاظت خواهد کرد و این‬ ‫مس��ئله ما را به پایداری زیست محیطی و گردشگری‬ ‫س��بز بسیار نزدیک می کند اما در شهرهایی که دارای‬ ‫چش��مه های اب گرم هس��تند از ای��ن ظرفیت برای‬ ‫جذب گردش��گر به خوبی به��ره نمی گیرند چراکه در‬ ‫این زمینه س��رمایه گذاری نشده و بیشتر گردشگران‬ ‫به این مناطق مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هجوم دالالن‪ ،‬بازار شیشه را هم بی ثبات کرد‬ ‫غفلت از ظرفیت‬ ‫گردشگری‬ ‫چشمه های‬ ‫معدنی‬ ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫معدن‬ ‫نداشته اند یا مماشات کرده اند‪ .‬انها گاهی می خواستند‬ ‫از بیکاری کارگران جلوگیری کنند و می دیدند که خود‬ ‫کارگران نیز بر این موضوع اصرار دارند اما پس از حادثه‬ ‫معدن یورت‪ ،‬نظام مهندس��ی مع��دن‪ ،‬معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و اداره کار‪ ،‬کمیته‬ ‫مس��تقلی تش��کیل دادند و ایمنی مع��ادن را پیگیری‬ ‫می کنن��د‪ ،‬هر چند ای��ن اقدامات کافی نیس��ت‪ .‬با این‬ ‫وج��ود ایمیدرو نیز اقدام به تهیه گازس��نج کرده و انها‬ ‫را رایگان در اختیار معادن قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت‪ ،‬تامین نیاز داخل است‬ ‫مه��دی کرباس��یان در بخش دیگری از س��خنانش‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره گالیه قطعه س��ازان و‬ ‫صنعتگ��ران مانند خودروس��ازان از فوالدی ها و اینکه‬ ‫چ��را با وجود اینکه نیاز داخلی وجود دارد‪ ،‬ورق فوالدی‬ ‫صادر می ش��ود گفت‪ :‬تا جایی که می دانم خرید اصلی‬ ‫کارخانه ه��ای خودروس��ازی از فوالدمبارک��ه انج��ام‬ ‫می ش��ود و این کارخان��ه نیاز داخلی را به طور وس��یع‬ ‫تامین می کن��د‪ .‬البته ممکن اس��ت در مواردی خاص‬ ‫ورق های پایین دس��تی که در داخل تولید نمی شود را‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درس��ت اس��ت که ‪ ۹‬میلیون تن صادرات‬ ‫فوالد داش��تیم اما در مقابل‪ ۱.۵ ،‬میلیون تن فوالد دیگر‬ ‫هم وارد کردیم زی��را برخی از این اقالم در داخل تولید‬ ‫نمی شوند‪ .‬سیاس��ت ما این است که ابتدا تولید داخلی‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دیسیپلین نظامی در معادن خطرناک‬ ‫کرباسیان‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬همچنین در‬ ‫پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه «پس از حادثه معدن‬ ‫یورت‪ ،‬اذه��ان عمومی خیلی نگ��ران امنیت کارگران‬ ‫معدن ش��د‪ .‬ای��ن نگرانی عمومی چق��در بجا و منطقی‬ ‫است و چقدر خیال شما از امنیت کارگران معدن راحت‬ ‫اس��ت؟» گفت‪ :‬امنیت نیروی انسانی و کارگران معدن‬ ‫به ویژه در معادن زیرزمینی بس��یار مهم است‪ .‬نکته ای‬ ‫که وجود دارد اینکه در بعضی از ش��غل ها نیابد با نیروی‬ ‫‹ ‹ریل از معدن جا ماند‬ ‫کرباسیان در بخش دیگری از سخنانش درباره ضعف‬ ‫ش��بکه ریلی برای انتقال م��واد معدنی و صنایع معدنی‬ ‫گفت‪ :‬به نظر می رس��د ش��بکه ریلی کشور نتوانسته به‬ ‫‹ ‹صادرات پیش بینی شده محقق می شود؟ سرعت ش��بکه معدنی ما پیشرفت کند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو همچنی��ن درباره در سنگان در سال ‪ ۱۳۹۲‬نزدیک به ‪ ۳۰۰‬تا‪ ۴۰۰‬نفر کار‬ ‫پیش بینی صادرات فوالد امس��ال و س��ال های اینده و می کردند و اکنون بیش از ‪ ۴‬هزار نفر به طور مس��تقیم‬ ‫تحق��ق اهداف صادراتی ب��ه خبرنگاران‬ ‫و ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار نفر به طور غیر مس��تقیم‬ ‫گفت‪ :‬دول��ت به دلیل مش��کالت ارزی‬ ‫در ان در ح��ال کار هس��تند‪ .‬خ��ود اقای‬ ‫ناش��ی از هیجان��ات بازار‪ ،‬جلس��ه هایی‬ ‫جهانگیری تعریف می کردند که نخستین‬ ‫را تش��کیل داد و ارز را ابت��دا تک نرخی‬ ‫ب��ار با چرخ بال منطقه را بازدید کردند که‬ ‫اعالم کرد س��پس ان را با ارز بازار ثانویه تا سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫جز بیاب��ان و یکی دو اتاقک بیش��تر نبود‬ ‫اص�لاح کرد که البته هن��وز هم معتقدم بیش از ‪۲۰‬‬ ‫ام��ا اکنون کارخانه‪ ،‬اش��تغال و توس��عه‬ ‫ب��ه طور ج��دی ج��ای اص�لاح دارد‪ .‬از میلیون تن بار می بینید‪ .‬یک��ی از افتخارات ایمیدرو این‬ ‫ای��ن رو تصمیم ه��ای اخذ ش��ده دولت‬ ‫است که در این ‪ ۵‬سال اینجا را فعال کردیم‬ ‫اعم از‬ ‫کم��ی هیجانی ب��ود‪ .‬به عن��وان مدیری‬ ‫و پیش بینی می کنیم تا سال ‪ ۱۳۹۸‬بیش‬ ‫سنگ اهن‪،‬‬ ‫که از ب��دو انقالب در س��طوح مدیریتی‬ ‫از ‪ ۲۰‬میلی��ون تن بار اعم از س��نگ اهن‪،‬‬ ‫حضور داشتم معتقد بودم می توانستیم کنسانتره یا گندله کنس��انتره ی��ا گندله از ای��ن منطقه باید‬ ‫پخته تر تصمیم بگیری��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از سنگان باید بارگیری شود‪ .‬با این حال ظرفیت راه اهن‬ ‫البته دول��ت‪ ،‬سیاس��تمداران و مدیران بارگیری شود‪ .‬با در بهترین حالت ‪ ۸‬میلیون تن اس��ت اگر‬ ‫بانک مرکزی تصمیم هایی گرفتند که بر‬ ‫چ��ه حتی ‪ ۸‬میلیون تن هم خوش��بینانه‬ ‫اساس ان مش��کالت در حال حل شدن این حال ظرفیت‬ ‫اس��ت و ممکن اس��ت از مقصد بارگیری‬ ‫راه اهن در‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته عواقبی مانند دس��تگیری‬ ‫انجام ش��ود اما نمی تواند حرکت کند زیرا‬ ‫برخ��ی را نیز به دنب��ال دارد‪ .‬با این حال بهترین حالت ‪ ۸‬در برخی جاه��ا گلوگاه های جدی وجود‬ ‫معتقدم نفت نخس��تین ماده ای اس��ت میلیون تن است دارد‪ .‬از این رو بار باید به جاده منتقل شود‬ ‫که در حال صادر ش��دن اس��ت‪ ،‬فروش‬ ‫که موج��ب ترافیک و ح��وادث جاده ای‬ ‫و حم��ل ان در نق��اط مختلف جهان نیز‬ ‫بیشتر می ش��ود‪ .‬از این رو معتقدم شبکه‬ ‫قابل کنترل اس��ت‪ .‬از ای��ن رو باید حوزه‬ ‫ریلی سرعت پیشرفت کمی دارد‪.‬‬ ‫ص��ادرات غی��ر نفتی را به طور ج��دی حمایت کنیم‪ .‬با � گردشگری معدنی‪ ،‬مغفول است‬ ‫ما در حوزه گردش��گری به ویژه گردشگری معدنی‪،‬‬ ‫سیاست های چند ماه گذشته به نظر می رسد صادرات‬ ‫ح��وزه صنای��ع معدنی که یک��ی از حوزه ه��ای ارزاور حرف ه��ای زیادی برای گفتن داریم اما این حوزه کمی‬ ‫این مملکت اس��ت دچار مش��کالت جدی شده است‪ .‬مغفول مانده اس��ت‪ .‬در ای��ن باره چ��ه راه حل هایی را‬ ‫خوشبختانه توانستیم این امر را به دولت منتقل کنیم‪ .‬پیشنهاد می کنید؟‬ ‫کرباس��یان در این باره گفت‪ :‬خوش��بختانه یکی دو‬ ‫یکم مهر جلس��ه ای در بانک مرکزی تشکیل شد و قرار‬ ‫ش��د نیاز کش��ور به ارز تامین ش��ود‪ .‬این سیاست ما در روز گذش��ته در روزنامه صمت یک صفحه کامل درباره‬ ‫ایمی��درو از ابتدا بوده و خواهد بود‪ .‬اگر این سیاس��ت ها گردش��گری نمک با تیتری جالب یعن��ی بانمک ترین‬ ‫اصالح شود امکان تحقق صادرات فوالد و دیگر فلزهای معدن ایران به چاپ رس��ید‪ .‬در کل معتقدم گردشگری‬ ‫اساسی بر اساس پیش بینی ها خواهد بود‪ .‬خوشبختانه به معنای عام یعنی ایران‪ .‬من بنا بر مسئولیت های خود‬ ‫در ‪ ۶‬ماه ابتدای امس��ال‪ ،‬رش��د صادرات صنایع معدنی به کشورهای زیادی س��فر کرده ام و اطمینان دارم این‬ ‫نسبت به سال گذشته بسیار خوب بوده اما در نیمه دوم حوزه اشتغال بس��یار باالیی دارد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬ایمیدرو جلس��ه ای با معاون‬ ‫باید با احتیاط حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اتخاذ و ابالغ دو سیاست به صنایع معدنی س��ازمان گردش��گری و میراث فرهنگی داش��ت تا در‬ ‫درباره نوس��انات نرخ ارز و بخشنامه های مختلف چه این حوزه فعال ش��ویم‪ .‬البته ما امادگی فعالیت در این‬ ‫پیش��نهادی ب��رای بهبود اوضاع دارید؟ کرباس��یان در حوزه را داریم اما متولی اصلی گردشگری‪ ،‬خود سازمان‬ ‫پاسخ به این پرسش به تشکیل ستاد تحریم از روزهای می��راث فرهنگی اس��ت‪ .‬با این حال با س��رمایه گذاری‬ ‫نخس��ت در ایمیدرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬خوشبختانه از ایمیدرو در منطقه پتاس خوروبیابانک و معدن نخلک‪،‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اتف اق ه��ای ارزنده ای افت��اد‪ .‬از اوایل دول��ت یازدهم تا‬ ‫برجام‪ ،‬مبادله ها و مذاکره های بین المللی ما بس��یار کم‬ ‫و در اندازه کشورهای معدودی همانند چین و هند بود‪.‬‬ ‫برج��ام یکی از موفقیت های دولت یازدهم بود که باعث‬ ‫شد در حوزه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬شرکت های معتبر‬ ‫بین المللی برای همکاری اظهار تمایل کنند‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که در مقطع��ی من انتخاب می کردم با کدام ش��رکت‬ ‫خارج��ی مالقات کنم و ک��دام را به معاون��ان‪ ،‬مدیران‬ ‫و کارشناس��ان ارج��اع ده��م‪ .‬در ای��ن دوران یک پای‬ ‫ش��رکت های معتبری مانند ریوتینتو‪َ ،‬هچ‪ ،‬اس ام اس‪،‬‬ ‫دنیل��ی و‪ ...‬در ایران ب��ود و همه عالقه من��د بودند با ما‬ ‫همکاری کنند‪.‬‬ ‫کرباس��یان ادامه داد‪ :‬متاسفانه پس از تغییر دولت در‬ ‫امریکا‪ ،‬دولت جدید‪ ،‬نظ��ام بانکی بین المللی را تهدید‬ ‫ک��رد که با ایران کار نکن��د و این امر باعث ترس بانک ها‬ ‫و بیمه های بین المللی ش��د اما در ه��ر صورت در چند‬ ‫سال گذش��ته پروژه های گوناگونی شکل گرفت که در‬ ‫انها ش��رکت های خارجی نه به صورت سرمایه گذاری‬ ‫بلکه ب��ه صورت فاینان��س و تامین مالی ی��ا به صورت‬ ‫ورود فناوری های پیش��رفته با ای��ران همکاری کردند‪،‬‬ ‫در حالی ک��ه پیش از برجام با مش��کل فناوری روبه رو‬ ‫بودی��م و در مواردی اگر پول هم داش��تیم به دلیل نبود‬ ‫فناوری نمی توانستیم پروژه را اجرا کنیم‪ .‬کرباسیان در‬ ‫پاسخ به پرس��ش دیگری درباره چشم انداز ایمیدرو در‬ ‫زمین��ه عناصر نادر خاکی اظهار کرد‪ :‬تا حاال ایمیدرو در‬ ‫این حوزه موفقیت های چشمگیری داشته؛ از جمله این‬ ‫موفقیت هاراه اندازیازمایشییانیمه صنعتیانتیموان‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر در س��فیدابه زابل انتیموان تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در حالی که پیش از این‪ ،‬عناصر نادر در ایران‬ ‫مغف��ول بود‪ .‬در نخس��تین روز ش��روع کار روی ذخایر‬ ‫عناص��ر نادر‪ ،‬کمتر از ‪ ۳۰۰‬هزار تن ذخیره داش��تیم در‬ ‫حالی که اکنون نزدیک ‪ ۹۰۰‬هزار تن ذخیره شناسایی‬ ‫شده از عناصر نادر داریم و در این زمینه با دانشگاه های‬ ‫تهران‪ ،‬شریف‪ ،‬ش��رکت های خارجی و مرکز تحقیقات‬ ‫فراوری مواد معدنی ایران کار می کنیم‪ .‬ما بر این باوریم‬ ‫ک��ه عناصر نادر یکی از حوزه هایی اس��ت که باید توجه‬ ‫بیش��تری به ان ش��ود و یکی از منابع بس��یار ارزشمند‬ ‫درامد برای کشور است‪.‬‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همچنین در پاسخ به پرسش یک خبرنگار دیگر درباره‬ ‫توصی ه ب��ه مدیر بعدی ایمیدرو گفت‪ :‬یکی از افتخارات‬ ‫من این اس��ت که سن متوس��ط کارکنان ایمیدرو ‪۴۰‬‬ ‫سال اس��ت و در این چند سال‪ ،‬رشد قابل قبولی از نظر‬ ‫مدیران جوان داش��ته اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪ ۸‬نفر را به‬ ‫عنوان جانش��ین خود به وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیش��نهاد و معرفی کردم‪ .‬یکی از افتخارات من در این‬ ‫مدت این اس��ت ک��ه بیش از یک هزار مدی��ر را پرورش‬ ‫دادم که برخی از انها در حال بازنشس��تگی هستند‪ .‬اگر‬ ‫از برخ��ی مدیران رده باال در وزارت راه و بنیاد بپرس��ید‬ ‫می گویند که رشد ما در زمان فالنی بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معتقدم یکی از وظایف ما رشد و تربیت‬ ‫مدیر اس��ت‪ .‬اینکه فقط لیسانس و دکترا داشته باشند‬ ‫کافی نیس��ت بلکه یک مدیر باید ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال در کنار‬ ‫ش��ما راه بیاید تا راه و چاه مدیریت را بشناس��د و بتواند‬ ‫در خدمت نظام باش��د و تجربه پیدا کند‪ .‬من وقتی روی‬ ‫یک مدیر زوم می کنم چند س��ال او را در جلس��ه های‬ ‫مختلف و س��فرهای داخلی و خارجی با خودم می برم و‬ ‫روز مناسبی او را به ان منصب می گذارم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حقیقت کار انتخاب مدیر‪ ،‬دفعتی‬ ‫و یکباره ای نیس��ت گفت‪ :‬مدیر پروراندن‪ ،‬کار بس��یار‬ ‫ظریف و مهمی است‪ .‬البته در این قسمت کمی ضعیف‬ ‫هستیم که بخشی از دالیل ان به سیاست باز می گردد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه در دول��ت نهم در مصاحب��ه تلویزیونی از‬ ‫اقای احمدی نژاد پرس��یدند که ش��ما چ��ه تصمیمی‬ ‫برای کابینه تان دارید و ایش��ان پاسخ داد که کمیته ای‬ ‫تشکیل شده تا وزیران و مدیران را انتخاب کند و تالش‬ ‫می کنم از چهره هایی که مردم در این چند سال دیدند‬ ‫اس��تفاده نکنم‪ .‬من همان زمان مدیر منطقه عس��لویه‬ ‫بودم و متوجه شدم که بیکار شدم‪(.‬با خنده)‬ ‫انس��انی ع��ادی برخورد کرد‪ .‬از انجای��ی که من در این‬ ‫حوزه کار ک��رده ام می گویم که معادن باید نیمه نظامی‬ ‫اداره ش��وند و انضباط در این ش��غل باید از حالت عادی‬ ‫بیش��تر باش��د یعنی اگر کارگر یا هر فرد دیگری کفش‬ ‫ایمنی نپوش��د و کاله ایمن��ی نگذارد‪،‬حتما باید تنبیه‬ ‫ش��ود ‪ .‬نیاز به این انضباط در ح��وزه نفت و انرژی مانند‬ ‫معدن اس��ت‪ .‬همان طور که می دانید در گذش��ته‪ ،‬در‬ ‫حوزه عس��لویه کار کردم‪ .‬در انجا گاز ترش وجود دارد‪.‬‬ ‫گاز ترش یعنی گازی که از چاه می اید و با گاز ش��یرین‬ ‫که مصرف عمومی ما اس��ت‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬استنشاق‬ ‫این گاز در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ثانیه انسان را می کشد‪ .‬اتفاقی که چند‬ ‫سال گذشته در هند شاهد ان بودیم همین گونه رخ داد‬ ‫که با یک اش��تباه به یکباره تعداد زیادی از انس��ان ها به‬ ‫کام مرگ کشیده شدند‪ .‬از این رو‪ ،‬سختگیری ها در این‬ ‫محدوده ها بسیار بیشتر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مش��اغل پزشکی و پرس��تاری نیز باید‬ ‫چنین انضباطی رعایت شود‪ .‬شاید در بیمارستان های‬ ‫ما بهترین پزشکان و پرستاران مشغول به کار باشند اما‬ ‫از انجایی که انضباط مطلوبی در بیمارستان ها نیست‪،‬‬ ‫ش��اهد نارضایتی بیماران هستیم‪ .‬در زمینه معادن نیز‬ ‫به همین ترتیب است‪ .‬شاید بتوان گفت در معدن یورت‬ ‫بهترین تجهیزات را داش��تیم اما کمی از نظر تجهیزات‬ ‫ایمنی و همچنین نیروی انس��انی دچار مشکل شدیم و‬ ‫یکی از افراد بدون انکه بداند در ان منطقه گاز هس��ت‪،‬‬ ‫جرقه ای ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما در ایمیدرو به موضوع ‪ HSE‬توجه‬ ‫زیادی کرده ایم‪ .‬در ش��رایطی که مش��کلی پیش بیاید‪،‬‬ ‫ابت��دا معاون انجا تا پایین تری��ن رده را عزل کرده و بعد‬ ‫موضوع را بررسی می کنم چراکه معتقدم هر انچه اتفاق‬ ‫افت��اده‪ ،‬در نهایت به دلیل کم توجهی مس��ئول مربوط‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫کرباس��یان با بیان اینکه ایمنی در معادن به ویژه در‬ ‫معادن زغال سنگ ش��وخی بردار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬معادن‬ ‫زغال سنگ به علت اینکه غیر اقتصادی شده اند و بیشتر‬ ‫در دست بخش خصوصی هستند‪ ،‬در سال های گذشته‬ ‫از نظر ایمنی کاس��تی هایی داشته اند و سرمایه گذاران‬ ‫کمت��ر به موض��وع تجهیزات ایمن��ی پرداخته اند‪ .‬دوم‬ ‫ن صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اینک��ه وزارت کار و س��ازما ‬ ‫نظارت دقیقی بر ایمنی نیروهای انسانی در این معادن‬ ‫روزهای نخس��ت به دلیل تجربه‪ ،‬سیاست های عمده را‬ ‫در پیش گرفتیم؛ س��تاد تحری��م را هفتگی در ایمیدرو‬ ‫تش��کیل دادیم و بخش��نامه های قوی صادر کردیم‪ ،‬دو‬ ‫ه��دف را نیز برای ش��رکت های صنایع معدنی تبیین و‬ ‫ابالغ کردیم مبنی بر اینکه کاالهای اساسی خود را برای‬ ‫یک تا دو س��ال که ممکن اس��ت دچار مشکالت جدی‬ ‫شویم به طور کلی خرید کنند و این اتفاق خوشبختانه‬ ‫رخ داد‪ .‬دیگ��ر اینکه پی��ش از ‪ ۱۳‬ابان هر چه می توانید‬ ‫محص��والت را ص��ادر کنید‪ .‬ب��ه همین دلی��ل رکورد‬ ‫صادرات صنایع معدنی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشت‪.‬‬ ‫وی درب��اره ض��رورت ایجاد تس��هیالت در صادرات‬ ‫صنای��ع معدنی از س��وی دولت گفت‪ :‬ب��ه این دلیل که‬ ‫نیاز داخلی جزو اولویت های بخش��نامه های وزارتخانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ص��ادرات صنایع معدن��ی محدودیت هایی‬ ‫ایجاد شده که امیدوارم با پیشنهاد ما و اتاق بازرگانی در‬ ‫جلس��ه اصالحات کمیته اقتصادی دولت که به ریاست‬ ‫جناب اقای جهانگیری برگزار می شود درست شود زیرا‬ ‫ایش��ان زمانی وزیر صنایع و معادن بودند‪ .‬ایش��ان باید‬ ‫تصمیم ه��ای قبلی را اصالح کنند تا س��رعت صادرات‬ ‫صنایع معدنی بیشتر شود‪.‬‬ ‫حاشیه دیدار با‬ ‫کرباسیان‬ ‫در جریان دیدار مدیرمس��ئول‪ ،‬مدیران و اعضای تحریریه‬ ‫موسس��ه های فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫و روزگار با دکتر‬ ‫مه��دی کرباس��یان‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن کشور‪،‬‬ ‫به رسم یادبود هدایایی به دکتر کرباسیان اهدا شد‪.‬‬ ‫مجلد صحافی شده ‪ ۴‬سال انتشار مداوم روزنامه گسترش‬ ‫مع��دن که حاصل فعالیت خبرنگاران حوزه معدن موسس��ه‬ ‫ب��ود و بیش از ‪ ۳۰‬میلی��ون کلمه را در بر می گرفت‪،‬‬ ‫یک��ی از هدایایی بود که تقدیم معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ش��د‪ .‬مهدی کرباس��یان ضمن سپاس از زحمت های‬ ‫اعضای تحریره گروه معدن‪ ،‬این مجلدها را ارزشمند دانست‬ ‫و اب��راز امی��دواری کرد که ب��ا تالش مداوم‪ ،‬ای��ن فعالیت ها‬ ‫اس��تمرار داش��ته باش��د‪ .‬همچنین در این دیدار تابلویی از‬ ‫کاریکات��ور دکتر مهدی کرباس��یان که به وس��یله حس��ین‬ ‫علی��زاده کارتونیس��ت روزنامه‬ ‫کش��یده ش��ده بود‪،‬‬ ‫به ایش��ان تقدیم ش��د‪ .‬در این کارتون کرباس��یان در قامت‬ ‫ناخدای کش��تی مع��دن با کاله ایمنی روی س��ر در ورودی‬ ‫یک معدن زغال س��نگ به تصویر کش��یده ش��ده بود‪ .‬ناصر‬ ‫بزرگمهر‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه‬ ‫با اشاره به این کارتون‬ ‫گفت‪ :‬دکتر کرباس��یان همواره در سال های حضور در عرصه‬ ‫مدیریت‪ ،‬روی گشاده ای در پذیرش نقد و کالم طنز داشته و‬ ‫همواره از این موضوع استقبال کرده اند‪ .‬با توجه به تالش های‬ ‫شبانه روزی کرباسیان در ایمیدرو و تحقق وعده های مهم در‬ ‫این عرصه‪ ،‬حس��ین علیزاده ایش��ان را در قامت ناخدای این‬ ‫عرصه به تصویر دراورد‪.‬‬ ‫کرباس��یان هم ضمن س��پاس از ای��ن کاریکات��ور و ابراز‬ ‫خرس��ندی از تصویری که از وی کشیده شده است‪ ،‬از عالقه‬ ‫خود به طنز و کاریکاتور گفت‪.‬‬ ‫زمین��ه گردش��گری معدنی را اماده و کارش را ش��روع‬ ‫کردیم‪ ،‬سرمایه گذاری هایی هم انجام شده که امیدوارم‬ ‫در یکی دو سال اینده شاهد حرکت های خوبی باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه ایمیدرو با قوه مقننه‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که رابطه س��ازمان ایمیدرو با قوه مقننه چگونه اس��ت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هدف کلی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تصویب‬ ‫قوانین برای حفظ منافع ملی اس��ت‪ .‬البته برخی مواقع‬ ‫مجل��س تصمیم های اش��تباه نیز می گی��رد‪ .‬از این رو‬ ‫ش��اهد هستیم که قوانین تصویب شده مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اصالحیه های بعدی روبه رو می شود‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که کار پخته ای در این زمینه انجام نشده است‪.‬‬ ‫کرباس��یان در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬رابطه س��ازمان‬ ‫ایمی��درو ب��ا مجل��س ش��ورای اس�لامی به وی��ژه با‬ ‫کمیس��یون صنایع مجلس چ��ه در دوره پیش و چه‬ ‫هم اکنون‪ ،‬خوب بوده اس��ت‪ ،‬به ویژه از زمانی که رهبر‬ ‫معظ��م انقالب بحث اقتصاد مقاومتی و پیش��گری از‬ ‫خام فروش��ی را مطرح کردند‪ ،‬مجلس تالش کرد با ما‬ ‫همراهی بیشتری کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬به تازگی بر حسب نظر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نقش��ه راه معدن و صنایع‬ ‫معدنی تهیه ش��ده که کار بسیار پخته ای است زیرا نظر‬ ‫کارشناسی انجمن ها‪ ،‬شرکت ها و خبرگان در ان به کار‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه با فراکسیون مجلس‬ ‫شورای اس�لامی نیز جلسه های مشترکی برگزار شد و‬ ‫نقشه راه معدن هفته گذشته ابالغ شد‪.‬‬ ‫کرباس��یان ادامه داد‪ :‬این کار‪ ،‬یک��ی از همکاری ها و‬ ‫تعامل های خوب ما با مجلس ش��ورای اس�لامی بود‪ .‬از‬ ‫انجا که مجلس خودش همراه شده است‪ ،‬قوانینی را به‬ ‫تصویب می رساند که در راستای نقشه راه معدن است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که ایا پرس��ش نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی از‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه سازمان ایمیدرو‬ ‫نیز خواه��د بود‪ ،‬گفت‪ :‬در یک بند عن��وان کرده اند که‬ ‫س��ازمان ایمیدرو بر سازمان های خود نظارت ندارد‪ ،‬در‬ ‫حالی که باید عرض کنم س��ازمان ب��ه تازگی نامه ای از‬ ‫سوی سازمان بازرس��ی کل کشور دریافت کرده مبنی‬ ‫بر اینکه یکی از س��الم ترین و شفاف ترین سازمان های‬ ‫کش��ور‪ ،‬ایمیدرو با ضریب ‪ ۷۴‬درصد در سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۷‬اس��ت‪ .‬این هم یکی دیگر از افتخارات‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ازمان ایمی�درو و مس�ئولیت های‬ ‫اجتماعی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که سازمان ایمیدرو در زمینه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی چه اقدامی انجام داده است و چه برنامه هایی‬ ‫در دس��ت اقدام دارد‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی است که هر واحد‬ ‫یا سازمانی در هر جا که فعالیت می کند باید به اطراف‬ ‫خ��ودش توجه کند‪ .‬ب��رای مثال اگ��ر در نزدیک یک‬ ‫روس��تا کار معدن انجام می شود‪ ،‬باید برای ابادانی ان‬ ‫روس��تا اقدام هایی را انجام دهد یا اگر در مناطقی کار‬ ‫انج��ام می دهد باید در همان منطقه س��رمایه گذاری‬ ‫کن��د و در زمینه های مختلف همچون جاده س��ازی‪،‬‬ ‫اش��تغال و‪ ...‬س��رمایه گذاری کن��د‪ .‬همچنین باید در‬ ‫راس��تای ارتقای س��طح دانش و باال ب��ردن فرهنگ و‬ ‫توس��عه منطقه حرکت کن��د‪ .‬کرباس��یان ادامه داد‪:‬‬ ‫در ح��وزه مس��ئولیت های اجتماع��ی‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫زیر پوش��ش س��ازمان ایمیدرو این موضوع را در نظر‬ ‫گرفته ان��د و بودجه های��ی را در این راس��تا اختصاص‬ ‫داده اند‪ ،‬امار و ارقام نیز عددهای بزرگی هس��تند؛ چه‬ ‫در حوزه ورزش چه در حوزه بهداش��ت و چه در حوزه‬ ‫راهس��ازی اقدام های مناس��بی انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬بدیهی اس��ت ک��ه در بخش های‬ ‫مختل��ف باید مدی��ران را مکلف کرد ک��ه به این حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی بیش از پیش توجه کنند و‬ ‫در این راس��تا نیز باید به مسائلی بیشتر توجه کرد که‬ ‫بیشترین منافع عام را به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫‪۵۵‬درصد خودروهای نو‬ ‫از «معاینه فنی»‬ ‫رد شدند‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‬ ‫ضمن مثبت خوان��دن عملکرد وزارت نفت در‬ ‫توزی��ع س��وخت گازوئیل ی��ورو‪ ،۴‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط خودروهای داخلی قابل قبول نیست و‬ ‫امس��ال از میان ‪۸۰‬هزار خودرو نو زیر ‪۴‬س��ال‬ ‫ک��ه ب��رای دریافت معاینه فن��ی مراجعه کرده‬ ‫بودن��د ‪۵۵‬درصد رد ش��دند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫محس��ن پورس��یداقایی‪ ،‬مع��اون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک ش��هرداری تهران در نشست کارگروه‬ ‫ملی الودگی هوا با اش��اره ب��ه اینکه در وزارت‬ ‫نفت جهت گیری خوبی در توزیع سوخت انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت س��وخت بهتر شده و اگر‬ ‫وزارت نف��ت همین جهت گیری ها را ادامه دهد‬ ‫ت خوبی به دست می اید‪.‬‬ ‫در این حوزه پیش��رف ‬ ‫پورس��یداقایی با اش��اره به مقایس��ه عملکرد‬ ‫وزارت نف��ت و وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در صنعت نیز اس��تانداردهای‬ ‫گوناگونی الزامی ش��ده اما پیش��رفت چندانی‬ ‫حاصل نش��ده است‪ .‬امس��ال معاینه فنی برتر‬ ‫را به طورداوطلبان��ه در ته��ران اجرا کردیم که‬ ‫در ان خودروه��ای ب��ا عمر کمتر از ‪۴‬س��ال به‬ ‫معاین��ه فنی مراجعه ک��رده و اقدام به دریافت‬ ‫برگ��ه معاین��ه فنی برتر می کنن��د‪ .‬وی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از انج��ا که با دریافت برگ��ه معاینه فنی‬ ‫برت��ر تخفیف��ی در طرح ترافیک ش��امل حال‬ ‫خودروها می ش��ود بس��یاری از خودروهای نو‬ ‫با عمر زیر ‪۴‬س��ال که نیازی ب��ه دریافت برگه‬ ‫معاین��ه فنی ندارن��د‪ ،‬به ط��ور داوطلبانه برای‬ ‫دریاف��ت برگه معاینه فنی برتر مراجعه کردند‪.‬‬ ‫ازحدود ‪۸۰‬هزار مراجعه خودروهای نو کمتر از‬ ‫‪۴‬س��ال‪ ،‬حدود ‪۵۵‬درصد انها رد شدند و موفق‬ ‫به دریافت برگه معاینه فنی برتر نشدند‪ .‬معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫در بحث شناور سازی ساعت شروع کار اداره ها‪،‬‬ ‫س��ال گذشته دولت اجازه داد که ساعت کاری‬ ‫در مهر به جای ‪ ۸‬از ‪ ۹‬شروع شود که اثر خوبی‬ ‫روی کاهش ترافیک داش��ت‪ .‬امسال نیز دولت‬ ‫پیش��نهاد سال گذشته را ابالغ کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اصل موضوع شناورسازی ساعت کاری موضوع‬ ‫خوب��ی اس��ت و روی ترافیک ش��هر اثر مثبتی‬ ‫خواهد گذاشت‪ ،‬البته ممکن است به این طرح‬ ‫این ایراد گرفته شود که باعث بالتکلیفی ارباب‬ ‫رج��وع و بی نظمی در س��اعت حضور کارکنان‬ ‫می ش��ود‪ .‬پیش��نهاد من این اس��ت که شروع‬ ‫س��اعت کاری در تهران ‪ ۷‬تا ‪۹‬ش��ناور باشد اما‬ ‫بی��ن کارکن��ان و مدیران باالت��ر در این زمینه‬ ‫هماهنگ��ی ایجاد ش��ود که مش��کلی در کارها‬ ‫پیش نیاید‪.‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫شهردار تهران ضمن تقدیم برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به شورای شهر‪ ،‬خبرداد‬ ‫انتشار گزارش مالی شهرداری تهران تا ‪۲‬ماه دیگر‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه پنج ساله سوم شهر تهران در ‪۹۱‬ماده قانونی‬ ‫پیش��نهادی و در ‪۳‬بخ��ش اصل��ی اح��کام‪ ،‬اهداف و‬ ‫سیاست ها و پروژه های پیشنهادی حدود‪۲۰۰‬صفحه‪،‬‬ ‫تقدیم شورای اس�لامی شهر تهران شد و در نشست‬ ‫تازه ش��ورا با حضور شهردار‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران ضمن بیان جزئیات این برنامه‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد تا ‪۲‬ماه دیگر‪ ،‬گزارش درامدها و هزینه های شهر‬ ‫تهران منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در اخرین نشس��ت ش��ورای‬ ‫ش��هر تهران که هفته گذشته برگزار شد‪ ،‬محمدعلی‬ ‫افش��انی‪ ،‬ش��هردار تهران با حض��ور در صحن علنی‪،‬‬ ‫درباره این برنامه توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫در این نشست افش��انی با بیان اینکه بیش از انکه‬ ‫تدوین برنامه برای ما مهم باش��د‪ ،‬اج��رای ان برنامه‬ ‫مهم اس��ت و باید برنامه ها به گونه ای تدوین شود که‬ ‫قابلیت اجرایی شدن داش��ته باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برنامه‬ ‫پنج س��اله با توجه به محدودیت ها و موضوع هایی که‬ ‫ممکن اس��ت در اختیار ما نباش��د‪ ،‬تدوین شده زیرا‬ ‫همیشه با فراز و فرودهایی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬این برنامه براس��اس ش��فافیت‪،‬‬ ‫مش��ارکت پذیری‪ ،‬توس��عه عدالت‪ ،‬بهب��ود حکمرانی‬ ‫خوب شهری تدوین شده و بر ارتقای کیفیت زندگی‬ ‫مردم استوار است‪.‬‬ ‫افش��انی ادامه داد‪ :‬الیحه برنامه س��وم شهر تهران‬ ‫‪۱۱‬فص��ل دارد و پس از تصویب و نهایی ش��دن‪ ،‬امار‬ ‫دقیق مواد و تبصره های ان اعالم می شود‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران گفت‪ :‬این الیح��ه در فصل هایی با‬ ‫عنوان حکمروایی خوب ش��هری‪ ،‬س��رمایه سازمانی‪،‬‬ ‫هوشمندس��ازی و نواوری‪ ،‬اقتص��ادی و مالی‪ ،‬فنی و‬ ‫عمرانی‪ ،‬کالبد و فضای ش��هری‪ ،‬حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬انرژی و مدیریت پس��ماند‪ ،‬فرهنگی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مدیری��ت بحران و مدیریت و پایش برنامه‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬در حکمروایی ش��هری ب��ه نظام‬ ‫مدیریت هماهنگ شهری و تنقیح قوانین توجه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬باید قوانین زائد حذف و قوانین که الزم است‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫وی به رتبه بندی محله ها در مبحث ش��اخص های‬ ‫زیست پذیری اشاره کرد و گفت‪ :‬با رتبه بندی محله ها‬ ‫معل��وم می ش��ود که در هر ش��اخص‪ ،‬ه��ر محله چه‬ ‫وضعیتی دارد و در نهای��ت محله های کم برخوردارتر‬ ‫برای تخصیص منابع در اولویت قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫افشانی گفت‪ :‬بدون مش��ارکت مردم نمی توان شهر‬ ‫را ارائه کرد‪ .‬دوره ای که با چاه های نفت می توانستیم‬ ‫منابع الزم برای اداره ش��هر را فراهم کنیم‪ ،‬گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬باید سازکارهای مشارکت مردم مشخص شود‬ ‫و ما به دنبال تدوین الیحه ای در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور پروانه ساخت اینترنتی‬ ‫بنزن تهران ‪۳.۵‬برابر‬ ‫استانداردهای جهانی‬ ‫جدیدتری��ن اندازه گیری ه��ای انجام ش��ده‬ ‫نشان می دهد میزان االینده سرطان زای بنزن‬ ‫در هوای پایتخت بیش از ‪ ۳.۵‬برابر حدود مجاز‬ ‫در جهان است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬فرشید باباخانی‪،‬‬ ‫معاون فنی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران‬ ‫گفت‪ :‬هر س��ال همزمان با بازگش��ایی مدارس‬ ‫ترافیک و الودگی هوا در روزهای پایانی شهریور و‬ ‫هفته های اغازین مهر‪ ،‬به ویژه در تهران افزایش‬ ‫چش��مگیری دارد‪ .‬در نیمه دوم س��ال‪ ،‬الودگی‬ ‫هوا به دلیل ش��رایط جوی و از س��ویی ترافیک‬ ‫ناش��ی از بازگش��ایی مدارس افزایش می یابد‪.‬‬ ‫باباخانی با اش��اره به اینکه تهران به عنوان یک‬ ‫کالنش��هر پرجمعیت به لح��اظ الودگی هوا در‬ ‫مرتبه باالیی قرار دارد که بهداش��ت و سالمت‬ ‫ساکنان این شهر را تهدید می کند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫از جمل��ه االینده های خطرن��اک در هوای این‬ ‫ش��هر ترکیب��ات الی فرار نظیر بن��زن بوده که‬ ‫منج��ر به بروز س��رطان و بیماری های مش��ابه‬ ‫می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬شناس��ایی و کنترل این‬ ‫االینده از الزامات زیست محیطی شهری است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای این کار با انتخاب تعدادی‬ ‫از نق��اط الوده ش��هر تهران به منظور بررس��ی‬ ‫مناط��ق الوده ت��ر امکان مدل س��ازی و براورد‬ ‫دقیق تر الودگی ش��هر تهران ممکن می ش��ود‪.‬‬ ‫غلظ��ت محیط��ی ترکیبات ال��ی فرار(بنزن) با‬ ‫روش نمونه برداری غیرفعال در ‪۲۲‬منطقه شهر‬ ‫تهران در س��ال های گذشته به طور گسترده ای‬ ‫در بازه زمانی یک س��اله بررسی شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حالی در روزهای اغاز س��ال تحصیلی‬ ‫هستیم که کارشناسان و مسئوالن با پیش بینی‬ ‫افزایش الودگی هوای پایتخت و بر اساس نتایج‬ ‫نمونه برداری مش��ابه با دوره یکساله در بیش از‬ ‫‪۱۷۰‬نقطه در تهران اعالم کردند که جدیدترین‬ ‫اندازه گیری ه��ای انجام ش��ده نش��ان می دهد‬ ‫میزان االینده س��رطانزای شناخته شده بنزن‬ ‫در هوای پایتخت بیش از ‪۳.۵‬برابر حدود مجاز‬ ‫توصیه شده در جهان است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدعلی افشانی‬ ‫حجت اهلل میرزایی‬ ‫محمدساالری‬ ‫افش��انی ادامه داد‪ :‬هر جا فس��اد باش��د دیگر نباید‬ ‫انتظار توس��عه و رش��د در انجا داش��ته باش��یم زیرا‬ ‫منابع تلف می شوند و رابطه جای ضابطه را می گیرد‪.‬‬ ‫شفاف سازی اطالعات ش��هری یکی از راه های مبارزه‬ ‫با فس��اد اس��ت‪ .‬هوشمندس��ازی برخ��ی اقدام های‬ ‫مانن��د ص��دور پروانه نیز در این زمینه موثر اس��ت و‬ ‫اع�لام کرده ایم تا پایان س��ال‪ ،‬مراحل ص��دور پروانه‬ ‫ساختمانی اینترنتی خواهد شد‪ .‬در این صورت دیگر‬ ‫کسی نمی تواند با رابطه و چانه زنی‪ ،‬طبقات ساختمان‬ ‫خود را افزایش دهد‪ .‬ما باید س��ازکار سنجش مستمر‬ ‫رضایتمن��دی م��ردم از عملک��رد نهاد ه��ای ذی ربط‬ ‫شهرداری را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران بر ارتقای کیفیت پروژه های شهری‬ ‫تاکید ک��رد و گف��ت‪ :‬پروژه ها پی��ش از مطالعه باید‬ ‫تعریف و امکان سنجی شوند و سپس در مدار مطالعه‬ ‫و اج��را قرار گیرند‪ .‬این امر موجب می ش��ود کیفیت‬ ‫پروژه ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی اصالح س��اختار س��ازمانی ش��هرداری را یکی‬ ‫دیگ��ر از اه��داف برنامه اعالم کرد و گف��ت‪ :‬به زودی‬ ‫در ایین نامه اس��تخدامی شهرداری بازنگری می شود‪.‬‬ ‫برنامه ما مش��خص ک��ردن و تعیین تکلیف کارمندان‬ ‫مازاد شهرداری است‪.‬‬ ‫افش��انی بر هوشمندس��ازی اقدامات ش��هر تهران‬ ‫به عن��وان یک��ی از اهداف الیحه تاکید ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫معتقدم اقداماتی مانند ابیاری فضای ش��هری و حتی‬ ‫سامانه روش��نایی معابر نیز می توانند هوشمند شوند‪.‬‬ ‫حتی کنت��رل ترافیک یا پیدا کردن جای پارک برای‬ ‫ش��هروندان مس��ائلی هس��تند که با هوشمندسازی‬ ‫می توان بخشی از مشکالت شان را برطرف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی سامانه جامع مدیریت منابع‬ ‫زهرا نژادبهرام‬ ‫ش��هردار تهران راه اندازی س��امانه جامع مدیریت‬ ‫مناب��ع ش��هری را یکی دیگر از اه��داف برنامه عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬گ��زارش درامدها و هزینه های ش��هر‬ ‫تهران تا ‪۲‬ماه اینده منتش��ر خواهد ش��د‪ .‬ما وظیفه‬ ‫داریم هر ‪۶‬ماه گ��زارش درامد و هزینه خود را اعالم‬ ‫کنیم این حق شهروندان تهرانی است که بدانند شهر‬ ‫تهران چقدر درامد داش��ته و ای��ن درامد کجا هزینه‬ ‫ش��ده است‪ .‬البته افزایش درامدهای پایدار شهر یکی‬ ‫از اه��داف ما اس��ت و در این زمین��ه‪ ،‬دولت با وجود‬ ‫مشکالتی که داشت‪ ،‬تصویب کرد که سهم شهرداری‬ ‫افش��انی تجدیدنظ��ر در وصول عوارض ش��هری و‬ ‫تدوین سند مش��ارکت و سرمایه گذاری در طرح های‬ ‫شهری را یکی دیگر از اهداف برنامه سوم توسعه شهر‬ ‫تهران عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬باید در طرح تفصیلی‬ ‫تهران بازنگری کنیم و یک طرح تفصیلی جدید ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی بر نوس��ازی بافت های فرسوده تاکید و تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بخ��ش قابل توجهی از س��اختمان های ش��هر‬ ‫فرس��وده اس��ت و باید برای این مس��ئله کار اساسی‬ ‫کنیم‪ .‬یکی دیگر از مشکالت ما نمای ساختمان های‬ ‫شهر تهران است که در واقع وجود ندارد و در شرایط‬ ‫فعلی این نماها بیشتر از این که به زیست شهر کمک‬ ‫کند ذهن را مشوش می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار اوراق مشارکت برای مترو‬ ‫‪۳۵‬هزار نیروی مازاد در شهرداری تهران‬ ‫حجت اهلل میرزایی‪ ،‬معاون برنامه ریزی‪ ،‬توس��عه ش��هری و امور ش��ورای ش��هرداری تهران در بیان جزئیات‬ ‫برنامه پنج س��اله س��وم به ایسنا گفت‪ :‬شورای اسالمی شهر تهران در اسفند‪ 96‬مصوبه ای تفصیلی در ‪۷‬صفحه‬ ‫به ما ابالغ کرد که در ان جهت گیری ها و مس��یر برنامه اعالم ش��د و انچه باعنوان برنامه توس��عه ای شهر تهران‬ ‫اماده شده نیز در چارچوب همین ابالغیه و اهداف تعیین شده شورای شهر است‪ .‬میرزایی افزود‪ :‬طرح مفصل‬ ‫مش��ترکی بین س��ازمان های محیط زیستی و معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران که اولویت نخست‬ ‫خود را کاهش الودگی قرار داده‪ ،‬تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر این بیش از نیمی از احکام و پروژه های معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران هوش��مندانه بر کاهش الودگی ها متمرکز ش��ده اس��ت‪ .‬وی ناایمنی و‬ ‫ناامنی در مقابل حوادث غیرقابل پیش بینی‪ ،‬به ویژه زلزله و اتش سوزی را موضوع دیگری خواند که شهروندان‬ ‫تهرانی از ان رنج می برند و بارها در نظرسنجی ها مطرح کرده اند‪ .‬وی با اشاره به زلزله پاییز گذشته در مالرد‬ ‫و نیز حادثه پالسکو‪ ،‬گفت‪ :‬این دو حادثه تهرانی ها را نسبت به اینده شهر نگران کرده و حس ناامنی در مقابل‬ ‫این حوادث تقویت شده است‪ .‬تهران با ناامنی هایی روبه رواست که می توان در یک دوره پنج ساله انها را کاهش‬ ‫داد و به س��طح اس��تاندارد رساند‪ .‬به همین دلیل این موضوع به عنوان یک محور اصلی در برنامه پنج ساله سوم‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به موضوع نابرابری در شهر تهران به عنوان یکی دیگر از محورهای برنامه‬ ‫پنج ساله سوم‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از واقعیت های تلخ این است که تهران با پدیده نابرابری فضایی روبه رو است یعنی‬ ‫هم نابرابری ش��مال و جنوب و هم نابرابری درونی برخی منطقه ها مانند منطقه‪ ۴‬در ان مش��اهده می ش��ود به‬ ‫شکلی که وقتی برخی از ناحیه های جنوبی تهران به سمت شمال حرکت می کنیم گویی از شهری به شهر دیگر‬ ‫سفر کرده ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نابرابری در دسترسی به خدمات شهری نابرابری در دسترسی به زیرساخت های‬ ‫ش��هری‪ ،‬نابرابری در دسترس��ی به فرصت های ش��هری و همچنین نابرابری در زیست پذیری شهری در تهران‬ ‫محسوس است که در این برنامه به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این ‪۴‬محور در‬ ‫کنار س��طح پایین انس��جام و حس بی تفاوتی مردم به یکدیگر و س��طح پایین اعتماد عمومی در شهر تهران از‬ ‫جمله موضوع های اساس��ی برنامه پنج س��اله سوم است‪ .‬موضوع هایی مانند حکمروایی شهری در دید نخبگان‬ ‫برجس��ته ش��ده و معتقدند مس��ائلی که تهران با ان روبه رو است ناش��ی از حکمروایی نامناسب شهری است‪.‬‬ ‫ته��ران با یک روند و نظام مدیریتی به ش��دت غیرش��فاف با جهت گیری ه��ای غیرعادالنه همراه با بی توجهی‬ ‫به رضایتمندی مردم در حال اداره ش��دن اس��ت‪ .‬میرزایی مولفه هایی مانند مش��ارکت حداکثری‪ ،‬ش��فافیت‬ ‫حداکثری و توجه به رضایتمندی شهروندان را از موضوع های پررنگ در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران‬ ‫خواند و ادامه داد‪ :‬یکی از تفاوت های اصلی برنامه س��وم با برنامه های پیش��ین این اس��ت که یک فصل ان به‬ ‫بهبود حکمروایی ش��هری اختصاص پیدا کرده و با ‪۱۲‬حکم اصلی که یکی از احکام ان هدف قرار داده ش��دن‬ ‫شهرداری برای تبدیل به یک سازمان شیشه ای است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم در پایان برنامه سوم اگر هیچ‬ ‫اتفاق دیگری در تهران رخ ندهد‪ ،‬ش��اهد تبدیل ش��هرداری به یک س��ازمان شیشه ای باشیم و هرانچه ماهیت‬ ‫تصمیم گیری های تاثیرگذار یا تصمیم های امتیازاور برای افراد به شمار می رود‪ ،‬به طور روشن در معرض دید و‬ ‫قضاوت شهروندان قرار گیرد‪ .‬معاون شهردار تهران ادامه داد‪ :‬کوتاه کردن فرایندها که موجب بهبود حکمروایی‬ ‫شر وی شهر تهران‬ ‫می شود و همچنین نوسازی نظام مالی و اقتصاد شهری در این برنامه پیش بینی ‪۵‬ساله پی ‬ ‫شده است‪ .‬وی درباره نظام مالی شهر تهران در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران‪ ،‬گفت‪ :‬تهران نظام مالی‬ ‫شهری سنتی ناعادالنه و ناپایدار دارد که به شدت وابسته به ساخت وساز است و این امر باعث شده که با پایان‬ ‫یافتن ظرفیت های ساخت وساز‪ ،‬ظرفیت های درامدی شهرداری به شدت کاهش پیدا کند و در معرض خطر‬ ‫قرار گیرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬راهی هم برای تامین مالی شهر جز تغییر الگوی فعالیت در تهران و تحول در نظام‬ ‫اقتصاد ش��هری نیس��ت‪ .‬یعنی تنها راهی که برای تهران باقی مانده این اس��ت که از اقتصاد جزیره ای س��نتی‬ ‫مبتنی بر ساخت وساز به اقتصاد مبتنی بر فناوری های نوین تبدیل شود‪ .‬وی افزود‪ :‬نخستین گام این است که‬ ‫هوشمندسازی محقق شود و تهران هوشمند شکل بگیرد‪ .‬وی در تشریح جایگزینی منبع درامدی شهرداری‬ ‫از محل ساخت وس��ازها گفت‪ :‬برای ش��هرداری راهی جز کنار گذاشتن شهرفروشی نیست‪ .‬براورد ما این است‬ ‫که در اینده حداکثر ساالنه ‪۸‬میلیون مترمکعب امکان ساخت وساز در تهران وجود دارد که ان هم بیشتر در‬ ‫تخریب و نوسازی بافت های فرسوده است‪ .‬بنابراین شهرداری ناچار است منابع درامدی جدیدی را پیش بینی‬ ‫کند‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم ترین منبع درامدی دریافت عوارض از کسانی است که از شهر بهره مند می شوند که کمک‬ ‫می کند نظام عوارض عادالنه تری بنیان گذاش��ته ش��ود‪ .‬امروز متاس��فانه فقیران بیشتر از ثروتمندان در تامین‬ ‫عوارض ش��رکت می کنند‪ .‬انچه مطلوب اس��ت و در برنامه پیش بینی ش��ده این است که عوارض باید متناسب‬ ‫با قدرت خرید‪ ،‬میزان بهره مندی از فرصت های شهری باشد و نظام عوارض نباید مانع کسب وکار باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫باید ش��تاب دهنده و رونق دهنده کس��ب وکارهای شهری باشد‪ .‬وی درباره میزان تحقق برنامه دوم شهر تهران‬ ‫گفت از ابتدا اختالف نظری میان ش��ورا و ش��هردار وقت در هنگام تصویب این برنامه بود‪ .‬به این ترتیب برنامه‪،‬‬ ‫درعمل در دس��تور کار ش��هردار وقت قرار نداشت و مدیران شهری برنامه را برنامه خود نمی دانستند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر برنامه ای که شهردار وقت هنگام انتخاب اعالم کرده بود‪ ،‬با برنامه ‪ ۵‬ساله دوم در هنگام تصویب تفاوت‬ ‫بسیار داشت بنابراین ارزیابی ها نشان می دهد کمتر از ‪ ۳۰‬درصد از برنامه دوم محقق شده و در برخی حوزه ها‬ ‫مانند اصالح س��ازکارها و اجرای طرح تفصیلی ش��هر تهران‪ ،‬میزان تحقق برنامه بس��یارکم بوده است‪ .‬معاون‬ ‫شهردار تهران درباره پیش بینی تامین منابع انسانی و تعیین تکلیف نیروهای مازاد در این برنامه گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪۵۰‬بازنشس��ته در س��طح مدیران در ش��هرداری تهران داریم و یک فصل این برنامه مربوط به سرمایه سازمانی‬ ‫اس��ت که موضوع مدیریت منابع انس��انی را برای ‪ ۵‬سال اینده شهرداری مشخص کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬انچه‬ ‫ما پیشنهاد داده ایم این است که شهرداری موظف است سالی ‪۶‬درصد کاهش نیروی انسانی و ‪۵‬درصد انطباق‬ ‫بین پس��ت و فعالیت ها را افزایش دهد‪ .‬ش��هرداری تهران نیروی مازاد زیادی دارد و با استاندارد کالنشهرهای‬ ‫داخل کش��ور به صورت مقایس��ه ای ‪ ۲۵‬هزار نفر و با مقایس��ه با سایر کالنشهرهای جهان تا ‪۳۵‬هزار نفر نیروی‬ ‫مازاد دارد که روش های زیادی برای کاهش این نیروی مازاد پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از حوزه هایی که‬ ‫بسیار سریع راهبردی برای حل این مشکل طراحی کرد همین حوزه منابع انسانی بود که روش های انگیزشی‬ ‫و تشویقی خروج در کنار بازنشستگی الزامی براساس قانون را پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫از مالی��ات ارزش اف��زوده از ‪۳۳‬درص��د ب��ه ‪۵۰‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از اهداف برنامه را تدوین الیحه سند‬ ‫گردش��گری در تهران عنوان کرد و گفت‪ :‬ش��هرداری‬ ‫همه ش��هرهای بزرگ جهان از مکان های مناس��ب و‬ ‫فضاهای شهری برای کس��ب درامد گردشگری بهره‬ ‫می برن��د اما ما هنوز در این زمین��ه کار زیادی انجام‬ ‫نداده ایم‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران اظهارکرد‪ :‬یک��ی دیگر از اهداف ما‬ ‫در برنامه پنجم مدیریت حریم ش��هر تهران و احیای‬ ‫اثار ارزش��مند فرهنگی در شهر و توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی شهر اس��ت‪۶۳۰ .‬واگن برای قطار شهری در‬ ‫حال ساخت است که ارزش ان ‪۸۰۰‬میلیون یورو است‬ ‫و با توجه به نرخ روز یورو‪ ،‬ارزش��ی افزون بر ‪۱۴‬هزار‬ ‫میلیاردتومان دارد‪ .‬ما توانس��ته ایم ‪۷۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫اوراق مش��ارکت ب��رای راه اندازی خ��ط ‪۷‬مترو منابع‬ ‫جذب کنیم و به دنبال جذب ‪۱۳۰۰‬میلیاردتومان هم‬ ‫برای خط‪ ۶‬و ‪ ۷‬هستیم که در نشست های اخیر اوراق‬ ‫مشارکت ‪۸۰۰‬میلیاردتومان ان اماده شده و باقی هم‬ ‫اماده خواهد شد‪.‬‬ ‫افش��انی یکی از برنامه های ش��هرداری را توس��عه‬ ‫مجتمع ه��ای ایس��تگاهی عن��وان ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫مجتمع ه��ا به کس��ب منابع پایدار ش��هرداری کمک‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف نهایی برنامه چیست؟‬ ‫پس از توضیح شهردار تهران درباره برنامه پنج ساله‬ ‫سوم‪ ،‬برخی اعضای ش��ورای شهر نظر خود را درباره‬ ‫این برنامه بیان کردند‪.‬‬ ‫زهرا نژادبهرام‪ ،‬عملکرد شهرداری تهران را درست‪،‬‬ ‫منطقی و برمبنای محورهای ش��هر دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫در برنامه س��وم توسعه شهر تهران باید مشخص شود‬ ‫شهرداری تهران پس از ‪۵‬سال به کجا خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مش��خص ش��دن ه��دف نهایی‬ ‫برنامه سوم توسعه مش��خص می کند که اولویت های‬ ‫ش��هر کدام است و برای رسیدن به این اولویت ها چه‬ ‫برنامه هایی را باید در پیش گرفت‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه شورای ش��هر تهران افزود‪ :‬نکته‬ ‫دیگری که در برنامه س��وم توسعه مشخص شود این‬ ‫اس��ت که ایا این الیح��ه برنامه محور عمل می کند یا‬ ‫ماموریت محور‪ .‬همچنین این نکته مهم است که قرار‬ ‫نیست و نمی توان در این ‪۵‬سال‪ ،‬همه مشکالت شهر‬ ‫را حل کرد‪ ،‬بلکه بای��د برای حل انها گام به گام عمل‬ ‫ش��ود‪ .‬نژادبهرام همچنین بر ضرورت مشخص کردن‬ ‫محل منابع برای بخش های گوناگون این برنامه تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حسابرس�ی احکام و ماموریت های‬ ‫برنامه‬ ‫در بخش دیگری از این نشس��ت‪ ،‬محمد س��االری‪،‬‬ ‫رئیس کمیس��یون شهرسازی و معماری شورای شهر‬ ‫تهران در واکنش به برنامه س��وم شهرداری تهران که‬ ‫ازس��وی افشانی ارائه ش��د‪ ،‬ضمن تشکر از توجه ویژه‬ ‫به ماموریت های حوزه شهرس��ازی و معماری در این‬ ‫برنام��ه گفت‪ :‬صیان��ت از باغ ها‪ ،‬بازافرینی ش��هری و‬ ‫توجه به توسعه محله ای‪ ،‬ایمنی و صیانت از فضاهای‬ ‫باز‪ ،‬مس��ائلی هس��تند که در این برنام��ه مورد توجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت و خشنودیم که با مخالفت نماینده‬ ‫شورای شهر در ش��ورای عالی شهرسازی و معماری و‬ ‫با وجود انبوهی از بدهی های شهرداری تهران‪ ،‬از یک‬ ‫عرصه ارزش��مند ‪ ۵۰‬هکتاری برای اینده شهر صیانت‬ ‫ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه در برنامه پنج ساله دوم‪،‬‬ ‫نگرانی تامین اعتبار وجود نداشت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه اکنون برنامه ای برای پنج س��اله اینده ش��هر‬ ‫ارائه می ش��ود و برنامه های س��االنه ما برش��ی از این‬ ‫برنامه خواهد بود‪ ،‬بای��د مجموعه احکام‪ ،‬ماموریت ها‬ ‫و پروژه ها مورد حسابرسی قرار گیرند و میزان اعتبار‬ ‫برای اجرایی شدن این مجموعه احکام مشخص شود‪.‬‬ ‫س��االری افزود‪ :‬همچنین باید بررسی شود با توجه به‬ ‫وضعیت موجود و ظرفیت های ش��هر تهران ایا امکان‬ ‫تامی��ن اعتبار وجود دارد و اگ��ر ندارد چه احکامی را‬ ‫باید در اولویت قرار دهیم چراکه وقتی احکام تصویب‬ ‫شود اما اعتبارات تامین نشود‪ ،‬پروژه های دم دستی به‬ ‫اج��را در می اید اما پروژه های اصلی مغفول می مانند‪.‬‬ ‫بنابراین از معاونت برنامه ریزی ش��هرداری تقاضا دارم‬ ‫در حوزه مالی‪ ،‬کارشناس��ان حسابرس��ی برنامه ارائه‬ ‫شده را حسابرسی کنند‪ .‬رئیس کمیسیون شهرسازی‬ ‫و معماری ش��ورای ش��هر تهران گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫نظام ام��اری قابل اعتمادی ب��رای برنامه ریزی اینده‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬درحالی که ما باید در حوزه های گوناگون‬ ‫به مردم بگوییم وضعیت فعلی چیست و تا اخر برنامه‪،‬‬ ‫به چه وضعیتی می رس��یم‪ .‬این موضوع در حوزه های‬ ‫کیفی و محتوایی نیز باید احصا و اعالم شود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫سفر ریلی به کربال به اربعین امسال هم نرسید‬ ‫توقف راه اهن ایران ‪ -‬عراق روی کاغذ‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹مزیت های اتصال ریلی ایران و عراق‬ ‫نمایی از ایستگاه راه اهن بصره‬ ‫از زمانی که نخس��تین خبرها از امادگی ایران و عراق برای اتصال‬ ‫ریلی و راه اندازی خط ریلی شلمچه‪-‬بصره منتشر شد‪ ،‬حدود ‪ ۴‬سال‬ ‫می گذرد اما این خط اهن ‪۳۲‬کیلومتری هنوز به ثمر نرس��یده است‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن در ایران‪ ،‬نکته مهم در اجرای این پروژه‪ ،‬اغاز ساخت‬ ‫خط ریلی از س��وی عراق و ساخت پلی ‪ ۷۰۰‬متری روی اروندرود از‬ ‫س��وی ایران به طور همزمان اس��ت اما از انجا که طرف عراقی هنوز‬ ‫اقدام جدی در این زمینه انجام نداده‪ ،‬ساخت پل مشترک روی اروند‬ ‫از س��وی ایران نیز بالتکلیف مانده است‪ .‬به نظر می رسد طرف عراقی‬ ‫نیز درحال حاضر منابع مالی الزم برای اجرای سهم خود از این پروژه‬ ‫را ن��دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��فر ایرانی ها به ع��راق به ویژه در ایام‬ ‫اربعین هر س��ال رو به افزایش است‪ .‬ساالنه بیش از ‪ ۴‬میلیون ایرانی‬ ‫به عتبات عراق س��فر می کنند و از این میان‪ ،‬سفر بیش از ‪ 2‬میلیون‬ ‫نفر مربوط به ایام اربعین است‪ .‬این حجم باالی مسافر از عوامل اصلی‬ ‫شکل گیری ایده راه اندازی قطار مشترک بین ایران و عراق موسوم به‬ ‫خط اهن ش��لمچه‪-‬بصره است تا از بار سفرهای جاده ای در این روزها‬ ‫کاسته شود‪ .‬از سوی دیگر مسئوالن امیدوارند با راه اندازی این قطار‪،‬‬ ‫ترانزیت ریلی کاال از چین تا روس��یه با محوریت ایران‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫زمس��تان ‪ ۴‬سال پیش عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی ایران و‬ ‫باق��ر جبرالزبیدی‪ ،‬وزیر وقت حمل ونقل عراق درباره امکان راه اندازی‬ ‫راه اهن مشترک بین دو کشور در مرز شلمچه مذاکره و در این زمینه‬ ‫یادداش��ت تفاهمی امضا کردند‪ .‬اهمیت این موضوع به اندازه ای است‬ ‫که رئیس جمهوری کش��ورمان نیز در س��ال های گذش��ته چند بار با‬ ‫اش��اره به این موضوع‪ ،‬وعده س��فر ریلی مردم به عراق در ایام اربعین‬ ‫را داده اس��ت؛ ب��ا این وجود طرح اتصال ریلی ای��ران و عراق باعنوان‬ ‫خط اهن شلمچه‪-‬بصره هنوز روی کاغذ باقی مانده است‪ .‬برای اتصال‬ ‫ریلی ایران و عراق در مرز شلمچه‪ ،‬فقط عراق باید دست به کار شود‬ ‫و از بص��ره تا خط مرزی‪ ،‬در خاک خود ‪ ۳۲‬کیلومتر راه اهن بس��ازد‬ ‫زیرا راه اهن ایران در ش��لمچه تا مرز عراق کشیده شده است‪ .‬محمد‬ ‫سیاوش��ی‪ ،‬مدیرعامل یکی از ش��رکت های وابسته به شرکت راه اهن‬ ‫ایران با اش��اره به این نکته‪ ،‬درباره اخرین وضعیت اتصال ریلی ایران‬ ‫و ع��راق به‬ ‫گفت‪ :‬برای راه اندازی این خط اهن در خاک ایران‬ ‫مانع��ی وجود ندارد زی��را راه اهن ایران تا نقطه صفر مرزی ش��لمچه‬ ‫کش��یده شده است‪ .‬سیاوشی افزود‪ :‬ساخت ‪ ۳۲‬کیلومتر خط اهن در‬ ‫خ��اک عراق‪ ،‬از بص��ره تا نقطه صفر مرزی‪ ،‬در تعهد عراق اس��ت که‬ ‫هنوز انجام نش��ده اس��ت‪ .‬او با بیان اینکه ب��رای تکمیل طرح اتصال‬ ‫ریلی ایران و عراق‪ ،‬باید یک پل روی اروندرود س��اخته ش��ود که این‬ ‫کار در تعهد ایران است‪ ،‬افزود‪ :‬برای شروع کار ساخت این پل‪ ،‬ایران‬ ‫این محور‪ ،‬س��االنه ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه نفت خام در اختیار سرمایه گذار‬ ‫ایرانی این طرح بگذارد‪ .‬بر این اس��اس عالوه بر برداش��تن گامی مهم‬ ‫در راس��تای توس��عه روابط پایدار اقتصادی بین دو کشور و همچنین‬ ‫تس��هیل س��فرهای زیارتی‪ ،‬منافع اقتصادی سرمایه گذار پروژه با نرخ‬ ‫بازده باالی ‪ ۲۰‬درصد ارزی تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫منتظر اغ��از به کار طرف عراقی در س��اخت خط اهن ‪ ۳۲‬کیلومتری‬ ‫اس��ت اما این کشور هنوز کار را ش��روع نکرده و هیچ اقدامی در این‬ ‫زمینه انجام نداده‪ ،‬به همین دلیل ساخت پل نیز از سوی ایران شروع‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬انطور که این فعال حوزه ریلی می گوید‪ ،‬عراق حاضر‬ ‫نیس��ت برای اجرای این پروژه‪ ،‬ضمانت بانکی بده��د و به دلیل ارائه‬ ‫نش��دن تضامین الزم از سوی دولت عراق‪ ،‬س��رمایه گذاری برای این‬ ‫پروژه جذب نش��ده اس��ت‪ ،‬این درحالی اس��ت که پیش تر وزیر راه و‬ ‫شهرسازی کشورمان گفته بود منابع مالی الزم برای این پروژه از راه‬ ‫فاینانس فراهم خواهد ش��د‪ .‬بررسی ها نشان می دهد طرف عراقی در‬ ‫حالی ساخت مسیر ‪۳۲‬کیلومتری راه اهن بصره تا مرز شلمچه را اغاز‬ ‫نمی کند که زیرساخت های الزم از جمله ریل و تراورس الزم را دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر زمین در مسیر این پروژه‪ ،‬مسطح و بدون مانع فیزیکی‬ ‫است و عملیات عمرانی در این مسیر با مانع خاصی روبه رو نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع مالی در مسیر پروژه‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی کش��ورمان در دیداری که‬ ‫سال گذش��ته با وزیر حمل ونقل عراق داشت‪ ،‬اعالم کرد براورد اولیه‬ ‫هزینه س��اخت خ��ط ریلی ‪۳۲‬کیلومتری در خاک ع��راق و پل ریلی‬ ‫روی اروندرود‪ ۵۰ ،‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬او اعالم کرد اگر طرف عراقی‬ ‫بودج��ه این کار را ن��دارد‪ ،‬می تواند هزینه های انج��ام ان را از محل‬ ‫فاینانس تامین کند‪ .‬باتوجه به اینکه با گذش��ت یک س��ال از اخرین‬ ‫دیدار دو وزیر و صحبت درباره خط اهن مشترک ایران و عراق‪ ،‬هنوز‬ ‫اتفاقی در این زمینه نیفتاده‪ ،‬به نظر می رس��د مسائل مالی تبدیل به‬ ‫مانع اصلی اجرای این پروژه ش��ده اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫جدیدی از سوی کارشناس��ان برای تامین مالی این پروژه ارائه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��بکه کانون های تفکر ایران (ایتان) در روزهای گذش��ته با‬ ‫انتش��ار گزارش��ی تحلیلی‪ ،‬با تاکید بر اهمیت اتص��ال ریلی ایران به‬ ‫عراق در راس��تای توس��عه روابط فرهنگی و اقتصادی‪ ،‬پیشنهاد داده‬ ‫ب��ا گرفتن تضمین تهاتر نفت عراق به س��رمایه گذار بخش غیردولتی‬ ‫مقاب��ل پرداخت هزینه های اجرای این پروژه ازس��وی این‬ ‫ایران‪ ،‬در‬ ‫ِ‬ ‫سرمایه گذار‪ ،‬هرچه زودتر این محور ریلی ساخته شود‪ .‬در این گزارش‬ ‫پیش��نهاد ش��ده باتوجه به اعالم امادگی طرف عراقی برای واگذاری‬ ‫پروژه به س��رمایه گذار ایرانی‪ ،‬نهاد دیپلماس��ی باید با ورود فعاالنه به‬ ‫این موضوع‪ ،‬در راس��تای دریافت تضمین ه��ای الزم از طرف عراقی‬ ‫برای س��رمایه گذاری در این پروژه اقدام کن��د‪ .‬این تضمین می تواند‬ ‫تهات��ر نفت عراق به س��رمایه گذار بخش غیردولت��ی ایران‪ ،‬در عوض‬ ‫پرداخ��ت هزینه ه��ای اجرای این پروژه باش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب ایران‬ ‫هزینه ‪۵۰‬میلیون دالری س��اخت این محور را برعهده می گیرد و در‬ ‫مقابل‪ ،‬عراق متعهد می ش��ود در مدت دو سال پس از بهره برداری از‬ ‫ایران با ‪ ۷‬کش��ور مرز مش��ترک زمینی دارد که در این میان عراق‬ ‫ب��ا ‪ ۱۴۵۸‬کیلومتر طوالنی ترین مرز را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫نزدیکی ه��ای فرهنگ��ی و مذهبی میان دو کش��ور‪ ،‬زمین��ه را برای‬ ‫پیش��رفت روابط اقتص��ادی انها فراهم کرده اس��ت‪ .‬وجود مکان های‬ ‫زیارتی دو کشور مانند عتبات عالیات در عراق و استان قدس رضوی‬ ‫در ایران‪ ،‬در کنار سایر جاذبه های گردشگری باعث افزایش چشمگیر‬ ‫تعداد س��فرها تا مرز ‪ ۹‬میلیون تردد در س��ال بین دو کش��ور ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صادرات ‪ ۱۵‬میلیون تنی کاال از ایران به عراق‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های حمل ونقل را به یکی از الزام های مهم توسعه روابط‬ ‫فرهنگی و اقتصادی دو کشور تبدیل کرده است‪ .‬اتصال ریلی ایران و‬ ‫عراق‪ ،‬امکان ارتباط ریلی ایران با بغداد‪ ،‬کربال‪ ،‬کاظمین و شمال عراق‬ ‫را فراهم خواهد کرد‪ .‬عالوه بر مزیت های مسافری‪ ،‬اتصال ریلی ایران‬ ‫و عراق در توس��عه ترانزیت ریلی کاال نیز اثرگذار خواهد بود‪ .‬درواقع‬ ‫با راه اندازی خط اهن ش��لمچه‪-‬بصره‪ ،‬راه اهن ایران از مسیر خرمشهر‬ ‫به عراق و کش��ورهای شرق مدیترانه متصل می شود و ترانزیت ریلی‬ ‫کاال در این مس��یر ممکن خواهد ش��د؛ بنابراین انتقال بخش زیادی‬ ‫از ب��ار صادراتی و وارداتی جاده ای ای��ران و عراق به ریل از مهم ترین‬ ‫دستاوردهای ایجاد این خط ریلی خواهد بود‪ .‬باتوجه به اینکه شبکه‬ ‫راه اهن ایران به شبکه های اسیای مرکزی و از انجا به شبکه راه اهن‬ ‫چین و روسیه متصل اس��ت‪ ،‬در صورت اتصال ریلی دو کشور‪ ،‬عراق‬ ‫می تواند با استفاده از شبکه ریلی ایران کاال و مسافر خود را تا روسیه‬ ‫و چین جابه جا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا ایران منتظر عراق مانده است؟‬ ‫اینکه ایران برای ساخت پل ‪ ۷۰۰‬متری روی اروندرود منتظر اغاز‬ ‫کار ساخت خط اهن از سوی عراقی هاست دالیل فنی دارد‪ .‬بررسی ها‬ ‫نشان می دهد به دلیل اینکه قرار است طرف عراقی‪ ،‬در رودخانه اروند‬ ‫کشتیرانی داشته باشد مقرر شده یک دهانه بازشو برای ایجاد امکان‬ ‫تردد کش��تی ها در این پل تعبیه ش��ود؛ بنابراین ای��ران باید از انجام‬ ‫پروژه ریلی از س��وی طرف عراقی مطمئن شود تا هزینه اضافی برای‬ ‫س��اخت این پل نپردازد زیرا س��اخت این دهانه بازشو به درخواست‬ ‫عراق است و نیاز ایران با پل ثابت نیز براورده می شد‪.‬‬ ‫برای اتصال‬ ‫ریلی ایران و‬ ‫عراق در مرز‬ ‫شلمچه‪ ،‬فقط‬ ‫عراق باید‬ ‫دست به کار‬ ‫شود و از بصره‬ ‫تا خط مرزی‪،‬‬ ‫در خاک خود‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫راه اهن بسازد‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫‹ ‹بازدید مدیر وصول مطالبات بانک‬ ‫صنعت و معدن از ‪۳‬طرح صنعتی‬ ‫مدی��ر وصول مطالبات بانک صنعت و معدن‬ ‫به اتفاق سرپرس��ت شعب این بانک در استان‬ ‫خراسان رضوی از ش��رکت های تولید و تصفیه‬ ‫نمک خوراکی نمکال س��بزوار‪ ،‬اس��رار پویای‬ ‫شرق و داروسازی طاها در سبزوار بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫ش��رکت تولید و تصفیه نمک خوراکی نمکال‬ ‫در ش��هرک صنعتی س��بزوار روزان��ه ‪۱۲۰‬تن‬ ‫نمک تصفیه شده با خلوص ‪۹۹.۵‬درصد تولید و‬ ‫بسته بندی می کند‪ .‬این شرکت تاکنون حدود‬ ‫‪۶‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان تسهیالت ریالی‬ ‫از بانک یادشده دریافت و برای ‪۶۵‬نفر به صورت‬ ‫مس��تقیم ش��غل ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫اسرارپویای ش��رق در ش��هرک صنعتی سبزوار‬ ‫در زمینه تولی��د در و پنجره دوجداره فعالیت‬ ‫می کند و در مرحله دوم به تولید یراق االت در‬ ‫و پنجره دوجداره می پردازد‪ .‬ش��رکت یادشده‬ ‫تاکن��ون بی��ش از‪۹۰‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫ریالی از این بانک دریافت و برای ‪۶۵‬نفر شغل‬ ‫مس��تقیم ایجاد کرده است‪ .‬شرکت داروسازی‬ ‫طاها نیز در ش��هرک صنعتی سبزوار در زمینه‬ ‫تولید ماده موثر دارویی(پروژس��ترون) فعالیت‬ ‫دارد و تاکن��ون ‪۱۴‬میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫ریالی و حدود ‪۷۶۹‬هزار یورو تس��هیالت ارزی‬ ‫از بانک صنعت و معدن دریافت کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نهمی�ن مرحل�ه قرعه کش�ی‬ ‫سپرده های قرض الحسنه بانک انصار‬ ‫نهمی��ن مرحل��ه قرعه کش��ی س��پرده های‬ ‫قرض الحس��نه پس ان��داز بان��ک انص��ار‬ ‫‪29‬مهرس��ال جاری برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫اخب��ا ر پولی مال��ی‪ ،‬صاحب��ان س��پرده های‬ ‫قرض الحس��نه پس انداز با باز نگه داشتن سپرده‪،‬‬ ‫حف��ظ و مان��دگاری موجودی خ��ود در‪90‬روز‬ ‫متوالی و همچنین حفظ ان در روز قرعه کشی(تا‬ ‫س��اعت ‪23‬و ‪59‬دقیقه و ‪59‬ثانیه) می توانند در‬ ‫قرعه کشی ش��رکت کنند و از جایزه های ارزنده‬ ‫این مرحله از قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز که شامل ‪110‬جایزه هزارمیلیون ریالی‪،‬‬ ‫‪110‬کمک هزین��ه خریدصنایع دس��تی هری��ک‬ ‫به ارزش‪25.000.000‬ری��ال‪110 ،‬کمک هزینه‬ ‫س��فر ب��ه عتبات عالی��ات ه��ر ی��ک ب��ه‬ ‫ارزش‪15.000.000‬ریال و هزاران جایزه نقدی‬ ‫هریک به ارزش‪500.000‬ریالی است‪ ،‬بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتصاب اعضای جدید هیات عامل‬ ‫بانک ایران زمین‬ ‫ب��ا ص��دور اح��کام جداگان��ه ای ازس��وی‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن‪ ،‬معاون��ت‬ ‫حقوقی و وص��ول مطالبات‪ ،‬معاونت اعتبارات‬ ‫بانکداری ش��رکتی و بین الملل و رئیس اداره‬ ‫امنی��ت اطالعات منصوب ش��دند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم��ی بان��ک ایران زمین‪ ،‬براس��اس‬ ‫اح��کام جداگان��ه ای که ازس��وی عبدالمجید‬ ‫پورس��عید‪ ،‬مدیرعامل بانک ایران زمین صادر‬ ‫ش��د‪ ،‬عباس علی گل زاده به س��مت معاونت‬ ‫حقوقی و وصول مطالبات‪ ،‬مس��عود مهردادفر‬ ‫به سمت معاونت اعتبارات‪ ،‬بانکداری شرکتی‬ ‫و بین الملل و ش��هرام سامت به سمت رئیس‬ ‫اداره امنیت اطالعات منصوب شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹کس�ب س�طح یک توانگری مالی‬ ‫ازسوی بیمه «ما»‬ ‫شرکت سهامی بیمه«ما» برای هفتمین سال‬ ‫متوالی س��طح یک توانگری مالی را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبن��ا‪ ،‬مدیرکل نظ��ارت مالی بیمه‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران در راس��تای‬ ‫اجرای ماده‪ ٦‬ایین نامه نحوه محاسبه و نظارت‬ ‫ب��ر توانگری مالی موسس��ه های بیمه (ش��ماره‬ ‫‪ )۶۹‬و حس��ب بررس��ی و کنترل انجام شده‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس صورت های مالی س��ال‪ ۱۳۹۶‬و پس از‬ ‫اعمال تعدیالت‪ ،‬نس��بت توانگری مالی شرکت‬ ‫بیمه «م��ا» برای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در س��طح یک و‬ ‫معادل ‪۲۲۷‬درصد را تایی��د کرد‪ .‬بیمه مرکزی‬ ‫به طور رس��می توانگ��ری مال��ی بیمه«ما» در‬ ‫باالترین سطح توانگری مالی را تایید کرد که بر‬ ‫این اساس سطح توانگری شرکت بیمه«ما» در‬ ‫سال‪ ۹۷‬معادل ‪۲۲۷‬درصد اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ حق الوکال�ه س�پرده های‬ ‫بلندمدت بانک مهراقتصاد‬ ‫بانک مهراقتصاد نرخ حق الوکاله سپرده های‬ ‫س��رمایه گذاری بلندم��دت خ��ود را حداکثر‬ ‫‪3‬درصد اعالم کرد‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪،‬‬ ‫در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و‬ ‫اجرای ضوابط بانک مرکزی و براساس مصوبه‬ ‫هیات مدیره بانک‪ ،‬نرخ حق الوکاله سپرده های‬ ‫س��رمایه گذاری مدت دار بانک مهراقتصاد در‬ ‫س��ال‪ 1397‬حداکثر ‪3‬درصد تصویب و اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت حق الوکاله مبلغی اس��ت‬ ‫که بانک ه��ا در چارچوب بانکداری اس�لامی‬ ‫و بدون رب��ا در قب��ال بکارگی��ری مناب��ع‬ ‫سپرده گذاران می توانند از انها دریافت کنند‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صورت های مالی بیمه ارمان تایید و تصویب شد‬ ‫در مجم��ع عمومی ع��ادی س��االنه صاحب��ان س��هام‬ ‫بیمه ارمان(نوبت دوم) صورت های مالی سال ‪ ۱۳۹۶‬این شرکت‬ ‫ب��ا اکثریت ارا تایید و تصویب ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بیمه ارمان‪ ،‬در مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان س��هام‬ ‫بیمه ارمان(نوب��ت دوم) ک��ه به ریاس��ت حس��ن رضا دلیری و‬ ‫ب��ا حضور ‪۷۴.۶۳‬درصد صاحبان س��هام برگزار ش��د‪ ،‬علیرضا‬ ‫بیانیان‪ ،‬مدیرعامل بیمه ارمان گزارش هیات مدیره از عملکرد‬ ‫ سال مالی منتهی به اسفند‪ ۱۳۹۶‬را ارائه کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬بیم��ه ارمان در س��ال ‪ ۹۶‬بیش از‬ ‫‪3‬ه��زار میلیاردریال حق بیمه تولید کرده که در مقایس��ه با‬ ‫ سال قبل از ان ‪۳۵‬درصد رشد داشته است‪ .‬همچنین مجموع‬ ‫خس��ارت های پرداختی این شرکت در سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪2‬هزار‬ ‫و ‪۱۵۴‬میلیارد ریال اس��ت که در مقایس��ه با سال قبل از ان‪،‬‬ ‫‪ ۴۳‬درصد رش��د داشته که پرداخت خس��ارت های مربوط به‬ ‫وقوع زلزله اس��تان های کرمانش��اه و خراسان شمالی علت این‬ ‫افزایش عنوان ش��ده است‪ .‬نسبت خسارت سال ‪ ۹۶‬نیز معادل‬ ‫‪ ۷۲‬درصد اس��ت که در مقایسه با سال قبل از ان ‪4‬واحد رشد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه ارمان در این گزارش‪ ،‬استقرار‬ ‫نظ��ام جامع مال��ی و فنی با رعای��ت اصول حرف��ه ای‪ ،‬ایجاد‬ ‫پرتف��وی بهین��ه و اصالح ترکی��ب پرتف��وی‪ ،‬تعیین تکلیف و‬ ‫پرداخت بخش عمده ای از تعهدات معوق زیان دیدگان رش��ته‬ ‫ثالث و درمان و بدهی های مالیاتی ش��رکت و عوارض قانونی‬ ‫را به عن��وان مهم ترین اقدام ها و فعالیت های این ش��رکت در‬ ‫ سال ‪ ۹۶‬برشمرد‪.‬‬ ‫بیمه ایران توانمندترین شرکت بیمه کشور‬ ‫اعمال فرمول فعلی محاس��به توانگری مالی درباره بیمه ایران و‬ ‫س��نجش رفتارهای مالی و اجرایی این شرکت با این فرمول خوب‬ ‫اس��ت اما باید مالحظاتی برای ان در نظر گرفته ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی ش��رکت بیمه ای��ران‪ ،‬محمدمه��دی اعالیی‪ ،‬معاون‬ ‫توس��عه مدیریت و منابع بیمه ایران‪ ،‬این ش��رکت را توانمندترین‬ ‫شرکت بیمه کش��ور خواند و با اشاره به جایگاه حاکمیت شرکتی‬ ‫بیمه ایران و محدودیت های ناشی از ان‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم بیمه ایران‬ ‫به عنوان ش��رکت بیمه گری ک��ه قانون گذار خیلی اج��ازه انتخاب‬ ‫ریس��ک به او نداده و مجبور اس��ت به ‍ عنوان یک ش��رکت دولتی‪،‬‬ ‫جای��ی که انجام عملی��ات بازرگانی بیمه‪ ،‬توجی��ه اقتصادی ندارد‬ ‫ب��ه نیابت از دولت و با نگاه غیرانتفاعی وارد ش��ود را نمی ش��ود‬ ‫با مالک های عملکرد درباره س��ایر ش��رکت های بیمه ارزیابی و‬ ‫مقایس��ه کرد‪ .‬اعالیی در ایین معارفه سرپرس��ت جدید شعبه‬ ‫نمایش��گاه بین المللی بیمه ایران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اعمال فرمول فعلی‬ ‫محاس��به توانگری مالی درباره بیمه ایران و س��نجش رفتارهای‬ ‫مال��ی و اجرایی این ش��رکت با این فرمول خوب اس��ت اما باید‬ ‫مالحظات ان در نظر گرفته ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬فرمول محاس��به‬ ‫توانگری مالی استخراج ش��ده از یک مدل اس��ت و این یک اصل‬ ‫علمی است که لزوما خروجی همه مدل ها منطبق با واقعیت های‬ ‫موجود نیس��ت و مدل ها باید متناسب با شرایط واقعی در عالم‬ ‫بی��رون بهس��ازی ش��وند‪ .‬اعالیی تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه لطف خدا‪،‬‬ ‫بیمه ایران امروز در عالی ترین س��طح توانمندی در مسیر ایفای‬ ‫تعهدات خود قرار گرفته اس��ت و بزرگ ترین شرکت بیمه کشور‬ ‫توانمندی های الزم را برای انجام همه تعهداتش دارد‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه تحوالت ارزی برای رویارویی با تحریم ها‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صورت ه��ای مال��ی بانک توس��عه صادرات ای��ران در‬ ‫ سال ‪ ۹۶‬با حضور اعضای مجمع عمومی بانک‪ ،‬سرپرست‬ ‫وزارت اموراقتصادی و دارایی به ‍ عنوان ریاس��ت مجمع‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره بانک در تمامی جنبه های با اهمیت‬ ‫حسابرسی‪ ،‬به تصویب رس��ید‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک توسعه صادرات‪ ،‬سیدرحمت اهلل اکرمی‪ ،‬سرپرست‬ ‫وزارت اموراقتصادی و دارایی در مجمع عمومی س��االنه‬ ‫ای��ن بانک با تش��کر از زحمات و تالش ه��ای مدیران و‬ ‫کارکن��ان بانک توس��عه صادرات به دلیل عملکرد مثبت‬ ‫این بانک در س��ال ‪ ،۹۶‬افزود‪ :‬این بانک از دستاوردهای‬ ‫انق�لاب اس�لامی اس��ت که خدم��ات ارزن��ده ای را در‬ ‫راس��تای حمایت و تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫ب��ه صادرکنندگان ارائه می ده��د‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬در‬ ‫نشس��ت مجمع این بانک‪ ،‬علی صالح ابادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک توس��عه صادرات ضمن ارائه گزارش��ی از وضعیت‬ ‫داخلی و بین المللی اگزیم بانک ایران در سال گذش��ته‪،‬‬ ‫عملک��رد و نس��بت های مالی بانک توس��عه صادرات در‬ ‫ سال ‪ ۹۶‬را برای اعضای مجمع تشریح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای رتبه اعتباری بین المللی‬ ‫صالح اب��ادی ب��ا اش��اره ب��ه ارتق��ای رتب��ه اعتباری‬ ‫بین المللی بان��ک توس��عه صادرات در دومرحله‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۵‬پس از برجام در دومرحله‪ ،‬رتبه اعتباری‬ ‫بانک توسعه صادرات از ‪ B‬به ‪ +B‬و سپس به ‪ -BB‬ارتقا‬ ‫یافت که این رتبه در سال ‪ ۹۶‬نیز بدون تغییر باقی مانده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به افزایش تعامل با مشتریان در قالب‬ ‫سفرهای استانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۹‬نشست با اتاق های بازرگانی‬ ‫و صادرکنندگان اس��تانی و تعدادی بازدید از واحدهای‬ ‫تولی��دی انجام ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه صادرات‬ ‫درباره اجرای بانکداری ش��رکتی نیز افزود‪ :‬در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫طرح ازمایشی«بانکداری ش��رکتی» در ‪ 3‬شعبه بانک با‬ ‫موفقیت اجرا و اقدام های الزم برای اجرای کامل ان در‬ ‫ سال ‪ ۹۷‬انجا م شده است‪ .‬به گفته صالح ابادی‪ ،‬در سال ‪۹۶‬‬ ‫شبکه جامع بانکی سفیر«‪»CORE-BANKING‬با‬ ‫اج��رای زیرمجموعه های ان با عن��وان مرابحه و خرید‬ ‫دین‪ ،‬صندوق توسعه ملی شامل مشارکت مدنی‪ ،‬فروش‬ ‫اقساطی و س��لف و تبدیل قراردادهای مشارکت مدنی‬ ‫صادراتی به فروش اقساطی‪ ،‬تکمیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری شرکت های مازاد‬ ‫صالح اب��ادی در زمین��ه واگذاری ش��رکت های مازاد‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا اج��رای قان��ون رف��ع موان��ع تولید در‬ ‫ سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون‪ ،‬سهام ‪۱۳‬شرکت درمجموع به مبلغ‬ ‫‪ 2 .454‬میلیارد ریال از س��بد سرمایه گذاری های بانک‬ ‫توس��عه صادرات ایران خارج و به صورت منابع به چرخه‬ ‫عملی��ات اصلی بانک تزریق ش��ده اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫ش��امل ‪1810‬میلیاردریال از طریق ب��ازار بورس اوراق‬ ‫بهادار و ‪۶۳۶‬میلیاردریال سهام شرکت های غیربورسی‬ ‫می ش��ود‪ .‬در‪ .‬نتیجه با انجام ای��ن واگذاری ها ‪۴۱‬درصد‬ ‫س��رمایه گذاری های بانک در س��هام ش��رکت های تابع‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬وی همچنین به وصول مطالبات در‬ ‫بخش اعتبار خریدار به میزان ‪۷۳‬میلیون یورو اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بخش عمده ای از این مطالبات ناش��ی از فضای‬ ‫ایجاد ش��ده پس از برج��ام و مربوط به وصول مطالبات‬ ‫از تس��هیالت گیرندگان خارجی بوده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک توسعه صادرات حجم تسهیالت اعطایی در سال ‪۹۶‬‬ ‫را ‪۶۱‬ه��زار و ‪۱۶۵‬میلیاردریال عن��وان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫بخش جذب منابع ازصندوق توسعه ملی در سال گذشته‬ ‫‪۱۲‬هزار و ‪۶۰۰‬میلیارد ریال با عنوان س��پرده های ریالی‬ ‫جذب کرده ای��م و موفق به انعقاد قرارداد عاملیت ارزی‬ ‫‪۵۰۰‬میلیون دالری با این صندوق شده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط کارگزاری با‪۱۳۷‬بانک خارجی‬ ‫ن المللی گفت‪:‬‬ ‫صالح ابادی در حوزه توس��عه روابط بی ‪‎‬‬ ‫برقراری رواب��ط کارگزاری جدید و حفظ روابط قبلی با‬ ‫‪۱۳۷‬بانک خارجی از ‪۵۹‬کشور از جمله اقدام های بخش‬ ‫بین الملل این بانک و در س��ال ‪ ۹۶‬یک��ی از راهبردهای‬ ‫م��ا توجه ویژه برای برقراری رواب��ط بین بانکی در قاره‬ ‫افریقا بوده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با‬ ‫اشاره به رش��د ‪۳۴۵‬درصدی حجم فعالیت های صرافی‬ ‫بانک توسعه صادرات در سال ‪ ،۹۶‬یاداورشد‪ :‬این صرافی‬ ‫درراس��تای اجرای سیاس��ت های حاکمیتی و مشارکت‬ ‫فعال در ف��روش و توزی��ع ارزه��ای مداخله ای(به طور‬ ‫اسکناس و حواله) با بانک مرکزی همکاری کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه به رش��د ‪۵۴‬درصدی اعتبارات اس��نادی و‬ ‫بروات در بانک توس��عه صادرات در س��ال ‪ ۹۶‬اشاره کرد‬ ‫بانک تجارت ‪۱۸۰۰‬شغل ایجاد کرد‬ ‫بانک تجارت در اس��تان مازندران با پرداخت تس��هیالت‬ ‫به بنگاه های کوچک و متوس��ط زمینه اش��تغال ‪۱۸۱۸‬نفر‬ ‫را فراهم کرده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪،‬‬ ‫محمود چالویی اش��رفی‪ ،‬مدیر ش��عب این بانک در اس��تان‬ ‫مازن��دران با بیان اینکه یک��ی از اهداف اصلی بانک تجارت‬ ‫تکمیل س��بد خدمات مال��ی در راس��تای ارزش افرینی و‬ ‫افزایش رضایتمندی مش��تریان است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بر همین‬ ‫اس��اس بانک تجارت طیف گس��ترده ای از خدمات ویژه را‬ ‫به مش��تریان بزرگ در بازارهای ه��دف بانک ارائه می کند‪.‬‬ ‫وی یک��ی از محورهای توس��عه جوامع پیش��رفته را تامین‬ ‫انرژی دانس��ت و اف��زود‪ :‬بانک تجارت نیز ب��ا این رویکرد‪،‬‬ ‫‪۲۷۰‬میلیاردریال به ‪3‬نیروگاه تولید برق در مقیاس کوچک‬ ‫تس��هیالت پرداخت کرده که به زودی شاهد بهره برداری از‬ ‫و افزود‪ :‬در سال گذشته انواع حواله های ارزی این بانک‬ ‫به میزان ‪۴۵‬درصد‪ ،‬ضمانتنامه ارزی به میزان ‪۳۶‬درصد‬ ‫و اعتبارات اسنادی داخلی به میزان ‪۹۶‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل از ان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های اینده بانک توسعه صادرات ‬ ‫مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات ایران در تش��ریح‬ ‫برنامه های این��ده این بانک‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیگیری تمدید و‬ ‫دریاف��ت خطوط اعتب��اری ریالی از مح��ل منابع بانک‬ ‫مرک��زی و صندوق توس��عه ملی به منظ��ور حمایت از‬ ‫صادرات کااله��ا و خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬پیگیری‬ ‫افزایش س��رمایه بانک‪ ،‬طراحی و پیاده س��ازی و اجرای‬ ‫س��امانه های اعالمی س��ازمان های نظارتی و همچنین‬ ‫س��امانه های تخصص��ی م��ورد نیاز کس��ب و کار بانک‬ ‫از جمل��ه برنامه های��ی اس��ت که در دس��تور کار بانک‬ ‫توس��عه صادرات قرار دارد‪ .‬تش��کیل کارگ��روه تحوالت‬ ‫ارزی و تدوین بسته های الزم برای رویارویی با تحریم ها‬ ‫به منظور حمای��ت از تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫ایرانی از م��واردی بود که صالح اب��ادی از انها به ‍ عنوان‬ ‫راهکارهای پیشنهادی نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت مالی بانک خوب است‬ ‫صالح ابادی گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬وضعی��ت مالی بانک‬ ‫توسعه صادرات بهتر از گذشته شده چرا که ذخایر بانک‬ ‫را تقوی��ت کرده ای��م و کفایت ذخایر ارتقا یافته اس��ت‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه افزایش کفایت بنیه بان��ک با هماهنگی‬ ‫حسابرس ذخیره بیشتری گرفتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با اش��اره به ریسک‬ ‫پایی��ن اگزیم بانک ای��ران در بخش ر ن��رخ ارز به دلیل‬ ‫وضعیت مثبت ارزی گفت‪ :‬ریس��ک نرخ تغییر س��ود بر‬ ‫این بانک موثر نیس��ت چراکه ما س��پرده پذیر نیستیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی درباره نقدینگی گفت‪ :‬شکاف‬ ‫دارایی و بدهی بانک مثبت اس��ت و حتی اگر ‪۵۰‬درصد‬ ‫س��پرده های موج��ود از بانک خارج ش��ود‪ ،‬با مش��کل‬ ‫روبه رو نخواهیم ش��د‪ .‬ارزیابی ریسک نقدینگی در بانک‬ ‫توس��عه صادرات حاک��ی از پایین بودن این ریس��ک در‬ ‫بانک است‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت در نظم درونی‪ ،‬موقعیت ارزی و‬ ‫حفظ دارایی ها‬ ‫براساس این گزارش سیدحمید پورمحمدی‪ ،‬معاون‬ ‫اقتص��ادی و هماهنگ��ی س��ازمان برنام��ه و بودجه‪ ،‬در‬ ‫نشست مجمع عمومی بانک با قدردانی از هیات مدیره‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬مدی��ران و کارکنان بانک توس��عه صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این بان��ک در حوزه نظم درونی و موضوع‬ ‫بانکداری یکپارچه عملکرد بس��یار مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬بانک توس��عه صادرات ای��ران در بحث‬ ‫ش��فافیت درامدهای کارمزدی و موقعیت ارزی به ویژه‬ ‫همزم��ان با نوس��ان های ارزی‪ ،‬مطلوب عم��ل کرده و‬ ‫توانمندی های بس��یاری برای حفظ ارزش دارایی هایش‬ ‫از خ��ود نش��ان داده اس��ت‪ .‬ب��ه گفت��ه پورمحم��دی‪،‬‬ ‫اگزیم بان��ک ایران از بعد مطالعه‪ ،‬نهادس��ازی و نواوری‬ ‫ام��کان خوبی برای ارتقای توس��عه صادرات در کش��ور‬ ‫دارد‪ .‬پورمحمدی با اش��اره به کفایت سرمایه قابل قبول‬ ‫بانک توس��عه صادرات‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این بانک ظرفیت‬ ‫راهنمای��ی و هدایت فعاالن اقتصادی را دارد و می تواند‬ ‫به نحو شایسته ای گام های موثری در این زمینه بردارد‪.‬‬ ‫کارت های بانکی تان را با «بله» مدیریت کنید‬ ‫انها خواهیم بود‪ .‬چالویی اش��رفی یکی دیگر از رویکردهای‬ ‫ای��ن بانک را حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط بیان‬ ‫ک��رد و گفت‪۴۵۰ :‬میلیارد ریال تس��هیالت ب��ه متقاضیان‬ ‫ثبت نام ش��ده در سامانه بهین یاب صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان پرداخت ش��ده است‪ .‬مدیرشعب بانک تجارت با اعالم‬ ‫اینکه این مدیریت در سال ‪ ۹۶‬به ‪۶‬هزار و ‪۶۳۴‬متقاضی‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪8‬ه��زار و ‪۲۱۵‬میلیاردریال تس��هیالت پرداخت کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از این میزان تس��هیالت ‪۵۶۶‬میلیاردری��ال به بخش‬ ‫کشاورزی‪۲ ،‬هزار و ‪۳۴۶‬میلیارد ریال به بخش صنعت ومعدن‪،‬‬ ‫هزارو‪۳۵‬میلیاردری��ال به بخش خدم��ات و ‪۲۴۸‬میلیاردریال‬ ‫برای ازدواج اختصاص داده ش��ده است‪ .‬چالویی اشرفی افزود‪:‬‬ ‫با پرداخت تسهیالت اشاره شده تاکنون زمینه اشتغال هزار و‬ ‫‪ ۸۱۸‬نفر فراهم شده است‪.‬‬ ‫با اپلیکیشن«بله» عالوه بر بهره مندی از بستر یک پیام رسان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬خدمات مالی انجام دهید و کارت های بانکی خود را‬ ‫مدیریت کنید‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬اکنون‬ ‫‪۱۹‬بانک و موسس��ه مالی زیرپوشش خدمات بانکی پیام رسان‬ ‫«بل��ه» ق��رار گرفته اند و کاربران می توانن��د از کارت های این‬ ‫بانک ها به ‍ عنوان کارت مبدا استفاده کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب عالوه بر بانک ملی ایران‪ ،‬امکان انجام خدمات‬ ‫بانک��ی از مب��دا ‪۱۸‬بانک س��امان‪ ،‬ایران زمین‪ ،‬انص��ار‪ ،‬اینده‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬شهر‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬پاس��ارگاد‪ ،‬دی‪ ،‬پارسیان‪،‬‬ ‫ملت‪ ،‬س��رمایه‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬اقتصادنوی��ن‪ ،‬مهراقتصاد‪ ،‬صنعت و‬ ‫معدن و پس��ت بانک در این پیام رس��ان فراهم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دارن��دگان کارت های مهراقتصاد نیز به عل��ت اینکه هنوز این‬ ‫بانک عضو ش��بک ه شتاب نیس��ت و امکان پرداخت و خرید با‬ ‫عابر کارت ان وجود ندارد‪ ،‬کارت به کارت تنها بین کارت های‬ ‫مهراقتصاد با یکدیگر فعال است‪ .‬همچنین با اپلیکیشن«بله»‬ ‫می توانید بدون دانس��تن ش��ماره کارت ب��ه مخاطب تان پول‬ ‫ار س��ال یا درخواس��ت پول کنی��د‪ .‬از امکان درخواس��ت پول‬ ‫می توان برای ار سال فاکتور‪ ،‬دریافت سهم افراد( ُدنگ)‪ ،‬دریافت‬ ‫شارژ س��اختمان‪ ،‬فروش کاال یا جمع س��پاری مالی و خیریه‬ ‫بهره برد‪ .‬این پیام رسان که با حمایت بانک ملی ایران توسعه‬ ‫یافته و امنیت ان ازس��وی این بانک تضمین شده است‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار زمینه انجام خدمات بانکی بر بس��تر شبکه های‬ ‫مجازی در کشور را فراهم کرده است و کاربران فضای مجازی‬ ‫می توانند با اطمینان خاطر هم از فضای یک پیام رس��ان بومی‬ ‫بهره ببرند و هم اینکه خدمات بانکی خود را س��ریع‪ ،‬راحت و‬ ‫به طور همزمان و ایمن انجام دهند‪.‬‬ ‫جایگاه ویژه قرض الحسنه بین مردم‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رسالت گفت‪ :‬قرض الحسنه‬ ‫از جای��گاه وی��ژه ای بین م��ردم برخوردار اس��ت و این مهم‪،‬‬ ‫مس��ئولیتی س��نگینی را بر دوش این بانک نهاده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬محمدحس��ین حس��ین زاده در جمع مسئوالن‬ ‫س��تادی و بانکداری اجتماعی اس��تان هرمزگان با تاکید بر‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب مبن��ی بر حمایت از تولیدات‬ ‫داخل��ی‪ ،‬اف��زود‪ :‬عمل ب��ه اقتصادمقاومتی و ایجاد اش��تغال‬ ‫خرد مس��ئولیت اجتماعی سنگینی اس��ت که بر شانه بانک‬ ‫قرض الحس��نه رس��الت نهاده ش��ده و ما باید با هدف گذاری‬ ‫مناسب در مناطق روستایی و شهرهای کوچک رسالت خود‬ ‫در عمل به این مس��ئولیت را به پایان برس��انیم‪ .‬وی توسعه‬ ‫کارافرینی اجتماعی را یکی از مهم ترین اهداف بانک برشمرد‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬بانک قرض الحس��نه رس��الت با توسعه همیاری‬ ‫اجتماعی و توس��عه فرهنگ قرض الحس��نه به این مهم جامه‬ ‫عمل خواهد پوشاند‪ .‬حسین زاده ارائه خدمات شرعی‪ ،‬اسان‬ ‫و ارزان را در بس��تر بانکداری م��درن از مهم ترین برنامه های‬ ‫اینده این بان��ک عنوان و خاطرنش��ان کرد‪ :‬افق‪ ۱۴۰۰‬بانک‬ ‫قرض الحس��نه رس��الت ارائ��ه خدمات��ی اس��ت ک��ه اعضای‬ ‫کانون های قرض الحس��نه بتوانن��د ان را به راحتی از هر جای‬ ‫کشور از طریق تلفن یا اینترنت دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫استان ها‬ ‫از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬مهر در اصفهان برگزار شد‬ ‫نخستین نمایشگاه فناوری‪ ،‬نواوری و استارت اپ ها‬ ‫نخستین نمایشگاه فناوری‪ ،‬نواوری و استارت اپ ها با تاکید بر فناوری‪ ،‬کاربرد‬ ‫دانش در توس��عه جوامع بش��ری و نواوری‪ ،‬بکارگیری ایده های نوین در ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مترمربع فضای نمایش��گاهی با حضور حدود ‪ ۷۰‬مش��ارکت کننده از استان های‬ ‫ته��ران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراس��ان رض��وی و چهارمحال و بختی��اری از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬مهر در‬ ‫اصفهان برگزار شد و صاحبان فناوری های نوین را در پایتخت علمی و دانشگاهی‬ ‫ایران گرد هم اورد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬نمایش��گاه فناوری‪ ،‬نواوری و‬ ‫بو کارهای جدید‪،‬‬ ‫اس��تارت اپ ها زمینه های گوناگونی مانند استارت اپ ها و کس ‬ ‫پارک ه��ای علم و فناوری و مراکز رش��د‪ ،‬صنایع خالق و پیش��رو‪ ،‬مراکز دولتی‬ ‫و س��رمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی را دربرگرفت و مش��ارکت کنندگان‪،‬‬ ‫توانمندی ه��ای خود را در حوزه های مرتبط با نمایش��گاه به نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫برندها و ش��رکت های معتبری در این نمایش��گاه حضور یافتند که از ان جمله‬ ‫می ت��وان به ثام��ن ارتباط عص��ر‪ ،‬کارگزاری بانک پاس��ارگاد‪ ،‬کارگزاری ش��هر‪،‬‬ ‫دانش��گاه اصفهان‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه‪ ،‬صاایران و توس��عه مدیریت ارتباطات‬ ‫ماندگار اش��اره کرد‪ .‬کش��ورهای عمان و مغرب نیز با اعزام هیات های عالی رتبه‬ ‫به این نمایشگاه‪ ،‬جنبه های بین المللی ویژه ای را در نخستین نمایشگاه فناوری‪،‬‬ ‫صن��واوری و اس��تارت اپ ها (‪ )Startexpo۲۰۱۸‬ایجاد کردند‪ .‬این نمایش��گاه‬ ‫بستری برای عرضه نواوری و فناوری د ر نظر گرفته شد و برخالف نمایشگاه های‬ ‫مش��ابهی که فقط عرضه و تبادل کاال را هدف گ��ذاری می کنند‪ ،‬به دنبال تبادل‬ ‫دان��ش فنی و فناوری و مش��ارکت میان ش��رکت ها و نیز س��رمایه گذاری روی‬ ‫طرح های نو و اس��تارت اپ ها بود‪ .‬برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫فناورانه و مش��تریان‪ ،‬معرفی فناوری های روز به صنایع متوس��ط و بزرگ‪ ،‬اشنا‬ ‫کردن س��رمایه گذاران ب��ا فرصت های س��رمایه گذاری در طرح ه��ای فناورانه یا‬ ‫اس��تارت اپ ها‪ ،‬دعوت از مخاطب��ان تخصصی و افراد تحصیلک��رده برای بازدید‬ ‫از نمایش��گاه و گردهمایی گس��ترده ای از نقش افرینان اکوسیستم استارت اپی‪،‬‬ ‫ن��واوری و فناوری ازجمله اهداف تعیین ش��ده برای نمایش��گاه اس��تارتکس به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬در این نمایش��گاه گس��تره وس��یعی از مخاطبان ش��امل فعاالن‬ ‫حوزه های فناوری مانند تجهیزات پوش��یدنی‪ ،‬خرده فروش��ی‪ ،‬خدمات‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫حمل ونقل و لجس��تیک‪ ،‬ش��هرهای هوش��مند و فناوری های ش��هری‪ ،‬پهپاد و‬ ‫رباتیک‪ ،‬واقعیت افزوده‪ ،‬واقعیت مجازی‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬کش��اورزی هوشمند‪،‬‬ ‫س��فر و گردشگری‪ ،‬بازی های رایانه ای‪ ،‬رسانه و بازاریابی‪ ،‬سالمت‪ ،‬اینترنت اشیا‪،‬‬ ‫انرژی‪ ،‬امنیت ش��بکه‪ ،‬اتوماسیون‪ ،‬تولید هوشمند‪ ،‬بالک چین‪ ،‬فین تک و تجارت‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬ش��بکه های اجتماعی‪ ،‬فناوری های فضای��ی و کارافرینی اجتماعی‬ ‫حض��ور یافتند و داش��ته ها و دس��تاوردهای خود را برای اف��رادی مانند مدیران‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان های دولتی و خصوصی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان و فناور‪،‬‬ ‫استارت اپ ها‪ ،‬صندوق های س��رمایه گذاری‪ ،‬سرمایه گذاران خصوصی‪ ،‬پارک های‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬شتاب دهنده ها و مراکز رشد‪ ،‬مخترعان‪ ،‬طراحان وب و اپلیکیشن‪،‬‬ ‫توسعه دهندگان نرم افزار‪ ،‬مشاوران و منتورها‪ ،‬برگزارکنندگان رویدادها و مدیران‬ ‫تحقیق و توس��عه صنایع و ش��رکت ها به نمایش گذاش��تند‪ .‬نخستین نمایشگاه‬ ‫فناوری‪ ،‬نواوری و اس��تارت اپ ها در راستای سیاست های شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان اصفهان به منظور توسعه و ترویج کارافرینی‪ ،‬خلق ثروت‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصادی و افزایش س��طح اشتغال در جامعه برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه در حالی‬ ‫برگزار شد که در سال های گذش��ته‪ ،‬کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‪ ،‬رش��د چشمگیری داشته اند‪ .‬اس��تارت اپ های بزرگ و موفق ایرانی‬ ‫ب��ه لطف ای��ده جوانانی ایجاد ش��ده اند که به دلیل تخص��ص و قابلیت های خود‬ ‫این فرصت را هم داش��ته اند که در صدها شرکت بین المللی و مشهور اروپایی و‬ ‫امریکایی کار کنند‪ ،‬اما با همه مشکالت‪ ،‬فشارها و محدودیت ها در داخل کشور‬ ‫مانده ان��د و با اموختن از تجربه های موفق داخلی و خارجی‪ ،‬کس��ب وکار خود را‬ ‫راه انداخته اند‪.‬‬ ‫واگذاری رایگان انشعاب گاز به مددجویان بهزیستی یزد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان یزد در دیدار با مدیرکل سازمان بهزیستی‬ ‫اس��تان از واگ��ذاری بی��ش از ‪ ۵‬ه��زار انش��عاب گاز رایگان ب��ه مددجویان‬ ‫مورد پوشش اداره کل بهزیس��تی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از ابتدای‬ ‫گازرسانی تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان یزد علی اکبر میدانش��اهی ب��ا اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس قوانین جاری و در راس��تای اجرای م��اده ‪ ۸۰‬قانون برنامه‬ ‫پنجساله ششم توسعه‪ ۱۳۳۵ ،‬انشعاب گاز در سال گذشته به طور رایگان به‬ ‫متقاضیان دارای شرایط و مشمول واگذار شده که از این تعداد ‪ ۵۶۴‬انشعاب‬ ‫مربوط به قش��رهای زیر پوشش اداره کل بهزیستی‪ ۶۲۸ ،‬انشعاب مربوط به‬ ‫قشرهای زیر پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سایر انشعابات‬ ‫مربوط به مس��اجد‪ ،‬حسینیه ها‪ ،‬اقلیت های مذهبی و حوزه های علمیه است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان سیاست های دولت تدبیر و امید به منظور حمایت‬ ‫از خانوارهای نیازمند افزود‪ :‬مددجویان زیر پوش��ش دو س��ازمان یادشده در‬ ‫صورتی که تاکنون از این امتیاز استفاده نکرده اند‪ ،‬می توانند پس از دریافت‬ ‫معرفینامه از س��ازمان زیرپوش��ش و ارائه ان به اداره گاز منطقه مربوط در‬ ‫زمان اش��تراک پذیری‪ ،‬از این امتیاز اس��تفاده کنند‪ .‬جلیل عفتی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫بهزیستی اس��تان یزد نیز ضمن تش��کر از زحمات و فعالیت های مثال زدنی‬ ‫شرکت گاز استان‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری تمامی سازمان ها‬ ‫و نهادها ضمن کاهش االم و مش��کالت مددجویان س��ازمان های حمایتی‪،‬‬ ‫شاهد به حداقل رسیدن تعداد این خانواده ها باشیم‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان خط اول جبهه صنعت و نمونه بارز اقتصاد مقاومتی‬ ‫همزم��ان ب��ا س��ومین روز از هفته دف��اع مقدس و به منظ��ور یاداوری‬ ‫حماس��ه های رزمندگان سرافراز و شهدای س��ال های دفاع مقدس و ارج‬ ‫نهادن به فداکاری های شهدای مدافع حرم‪ ،‬صبحگاه مشترک نظامی مانند‬ ‫س��ال های گذشته با حضور جمعی از مس��ئوالن سیاسی و نظامی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬شهرس��تان لنجان‪ ،‬مدیران‪ ،‬بس��یجیان و کارکن��ان و مجاهدان‬ ‫خ��ط اول جبهه صنعت و همچنین جمعی از خانواده های معظم ش��هدا و‬ ‫ایثارگران در مقابل ساختمان توحید ذوب اهن اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان در این ایین ضمن ادای احترام در مقابل‬ ‫تمثال مبارک ‪ ۲۸۶‬ش��هید دفاع مقدس ذوب اه��ن اصفهان‪ ،‬از یگان های‬ ‫نمونه نظامی‪ ،‬انتظامی و کارگری اس��تان و منطقه حاضر در جایگاه سان‬ ‫دیدند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنگ اقتصادی با دشمن‬ ‫در این ایین‪ ،‬س��ردار غالمرضا جاللی‪ ،‬رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل‬ ‫کش��ور ضمن گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و عرض تسلیت به مناسبت‬ ‫ش��هادت برخی هموطنان مان در حادثه تروریس��تی تازه در اهواز ازسوی‬ ‫ای��ادی امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیس��تی و وهابیون ال س��عود گفت‪ :‬در تمامی‬ ‫جنگ های پیشین در ایران و حتی جنگ های جهانی اول و دوم که ایران‬ ‫اعالم بی طرفی کرده و درگیر جنگ هم نش��ده بود‪ ،‬خس��ارت هایی دیدیم‬ ‫و بخش هایی از س��رزمین خود را از دست دادیم اما در مدت ‪ ۸‬سال دفاع‬ ‫مقدس با تقدیم ش��هدای پر افتخار و جانبازی عزیزان مان‪ ،‬وجبی از کشور‬ ‫خود را از دست ندادیم‪.‬‬ ‫وی رمز پیروزی رزمندگان اسالم را پیروی انها از اسالم و رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و درهم امیختگی فرهنگ دفاع مقدس با فرهنگ عاش��ورا عنوان‬ ‫کرد و ارج نهادن به ش��هدا و گرامیداشت سالگرد دفاع مقدس در هر سال‬ ‫را به همین دلیل ضروری و واجب دانست‪.‬‬ ‫س��ردار جاللی با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت‪ :‬هم اکنون ما درگیر‬ ‫جنگ اقتصادی با دشمن هستیم و این نوع جنگ‪ ،‬با جنگ نظامی متفاوت‬ ‫و الزم است مردم و مسئوالن با درک درست از این جنگ و احساس کامل‬ ‫ان‪ ،‬به مبارزه با دشمن و در راس ان امریکا بپردازند‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم در‬ ‫ایام دفاع مقدس با تفکر بسیجی و عاشورایی جنگ را درک کرده و با تمام‬ ‫قوا در مقابل دشمن ایستاده بودند و حتی جنس های کوپنی و سهمیه ای‬ ‫خود را به جبهه تقدیم می کردند‪ .‬پیروزی بر داعش در عراق و سوریه نیز‬ ‫با همین فرهنگ میسر شد و امروز نیز باید همین روحیه در بین مردم و‬ ‫مسئوالن گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه توطئه های اقتصادی دش��من اش��اره کرد و ش��یوه‬ ‫خنثی کردن و عبور از ان را برشمرد‪.‬‬ ‫در ابتدای این ایین ویژه‪ ،‬منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫نیز با س��خنانی ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫به ویژه شهدای ذوب اهن گفت‪ :‬امنیت و استقالل کشورمان همواره مدیون‬ ‫حماسه افرینی های رزمندگان‪ ،‬شهدا و ایثارگران و خانوادهای شان بوده و‬ ‫از خدا می خواهیم که ما را در ایفای رسالت خود‪ ،‬پاسداری از حرمت خون‬ ‫شهدای انقالب و پیشرفت در جبهه صنعت و تولید کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال جاری و سال اینده مهم ترین هدف شرکت افزایش‬ ‫تولید است و به یاری خدا و همت همکاران و استفاده کامل از ظرفیت ها‬ ‫برای تحقق کامل این مهم‪ ،‬دل رهبر معظم انقالب و خانواده های ش��هدا‬ ‫شاد خواهد شد‪.‬‬ ‫یزدی زاده با اش��اره به ش��رایط موجود و ظرفیت های تولید ش��رکت و‬ ‫نقش ذوب اهن در دوران دفاع مقدس گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان مانند زمان‬ ‫جنگ در ش��رایط فعلی نیز اماده هرگونه فداکاری در هر نقطه از کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت رونق تولید در اصفهان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان گفت ‪ :‬از سال گذشته‬ ‫تاکن��ون ‪ 4‬ه��زار و ‪ 570‬میلیارد ریال تس��هیالت رون��ق تولید با هدف‬ ‫اش��تغالزایی به واحدهای صنعتی و کش��اورزی اس��تان اصفهان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان اس��رافیل احمدیه افزود ‪ :‬این میزان اعتبار‬ ‫ب��ه ‪ 672‬طرح و واح��د تولیدی اس��تان در بخش های ع��ادی صنعت و‬ ‫کشاورزی پرداخت شد‪ .‬وی با بیان اینکه در این مدت ‪3‬هزار و ‪ 78‬واحد‬ ‫تولیدی اس��تان برای دریافت تس��هیالت ثبت نام کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روند‬ ‫پرداخت و ارائه تسهیالت در سال جاری همچنان ادامه دارد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هزار و ‪ 564‬مورد از این واحدها مربوط به بخش کشاورزی و هزار و‬ ‫‪ 514‬مورد هم به بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اصفهان با بیان اینکه س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪4‬هزار میلی��ارد ریال تس��هیالت به واحده��ای تولیدی‬ ‫پرداخت ش��د‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬در سال جاری نیز تاکنون حدود ‪ 600‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی روند پرداخت تسهیالت رونق تولید ازسوی بانک ها را رضایت بخش‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬از سال گذشته تاکنون ‪13‬هزار و ‪ 700‬میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت مستقیم ازسوی بانک ها به هزار و ‪ 362‬واحد تولیدی پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫احمدیه با اش��اره به اینکه در این طرح س��قفی برای ارائه تس��هیالت‬ ‫اس��تان ها به واحده��ای تولیدی وجود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بانک های عامل هم‬ ‫برای پرداخت این تسهیالت مشکل خاصی ندارند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با از سرگیری عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا ارز‬ ‫گران می شود؟ ‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫معامالت نفت خام شفاف تر می شود‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫روند افزایش نرخ ارز اهنگ س��ریع و مستمری‬ ‫به خود گرفته و به نگرانی مردم و فعاالن اقتصادی‬ ‫دامن زده است‪ .‬در نبود ارتباط شفاف و اظهارات‬ ‫قانع کننده از سوی مس��ئوالن ذی ربط‪ ،‬نظرهای‬ ‫غیراصول��ی و اظهارات نادرس��ت از س��وی افراد‬ ‫مختلف در این زمینه دست باال را پیدا کرده و به‬ ‫هراس عمومی دامن زده اس��ت‪ .‬انچه موجب باال‬ ‫رفتن نرخ ارز در چند هفت ه گذش��ته شده‪ ،‬عبارت‬ ‫اس��ت از‪ -۱ :‬خروج بخشی از کاالهای وارداتی از‬ ‫گمرک‪ ،‬که به دلیل بخشنامه دریافت مابه التفاوت‬ ‫ارز از انه��ا و همچنی��ن‪ ،‬ممنوعیت واردات بدون‬ ‫انتقال ارز در گمرک مانده بودند‪ ،‬باعث ازاد شدن‬ ‫نقدینگ��ی واردکنن��دگان ش��د و تقاضای خرید‬ ‫دوب��اره ارز انه��ا‪ ،‬پس از وقفه ای یک ماهه موجب‬ ‫افزایش تقاضا شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬راه اندازی بازار ثانویه موجب ارامشی نسبی‬ ‫در بازار ارز ش د اما با اشکار شدن کنترل دستوری‬ ‫دولت بر این بازار و به هم خوردن ساز کار ادعا شده‬ ‫برای این بازار‪ ،‬اعتماد بازیگران ارزی از ان س��لب‬ ‫شد و نه تنها عرض ه الزم جذب این بازار نشد بلکه‬ ‫تقاضای مضاعف بر ان بار شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬س��لب امید برخی از تقاضاها از بازار ثانویه‬ ‫باعث شد بخشی از تقاضا به سوی بازار ازاد سوق‬ ‫یابد و به حجم تقاضا در انجا بیفزاید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دوره س��پرده های ریالی یک ساله‪ ،‬که سال‬ ‫گذش��ته با نرخ ترجیحی مصوب بانک مرکزی در‬ ‫بانک ها انجام ش��ده بود‪ ،‬در نیم ه شهریو ر به پایان‬ ‫مربوط به بازار ارز‬ ‫ ‬ ‫رس��ید و تقاضای سپرده گذاران‬ ‫و طال سوق یافت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬اخبار ناش��ی از کاهش فروش نفت ایران و‬ ‫توق��ف خرید نفت از س��وی ک��ره و کاهش خرید‬ ‫نفت از س��وی هند به انتظارات افزایش��ی نرخ ارز‬ ‫دامن زد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ورود ارز از کشورهای همسایه به ویژه عراق‬ ‫و افغانس��تان به کشورمان با کنترل های بیشتری‬ ‫روبه رو شد و عرضه از این مبادی کاهش یافت‪.‬‬ ‫م��وارد پیش گفته مهم ترین دالیل افزایش نرخ‬ ‫ارز در دوره گذش��ته هس��تند‪ .‬بدیهی اس��ت که‬ ‫تش��دید روز افزون فش��ارهای تحریمی از س��وی‬ ‫امری��کا و هیجان ه��ای اخب��ار سیاس��ی و جنگ‬ ‫ط موجب تقاضای بیش��تر ارز و طال به‬ ‫روانی مربو ‬ ‫منظور حفظ ارزش دارایی ها ش��ده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان روند س��رعت یافته مهاجرت به خارج از کشور‬ ‫و س��رمایه گذاری در خرید مسکن در کشورهایی‬ ‫مانن��د گرجس��تان و ترکی��ه جریان خ��روج ارز‬ ‫از کش��ور را ش��دت بخش��یده که این عوامل هم‬ ‫بی تردید فش��ار بر بازار ارز را افزون تر کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا در ای��ن بین دو اتفاق مثب��ت هم افتاد که در‬ ‫صورت تحقق می تواند تا حدی از فشارهای ارزی‬ ‫و مال��ی روی دول��ت بکاهد؛ نخس��ت تصویب ‪۲‬‬ ‫الیحه از مجموع��ه الیحه های مرتبط با ‪FATF‬‬ ‫ب��ود و دوم خبر اجرایی ش��دن قریب الوقوع نهاد‬ ‫مال��ی اروپایی برای معامالت با ایران و همچنین‪،‬‬ ‫همکاری چین و روسیه در این زمینه‪ .‬دولت برای‬ ‫کنت��رل بحران ارزی چ��ه می تواند بکند؟ به زبان‬ ‫س��اده دولت باید تمام تالش خود را برای تقویت‬ ‫ورود ارز به کشور (افزایش عرضه) و کاهش خروج‬ ‫ارز (کاه��ش تقاضا) به کار گی��رد‪ .‬مهم ترین ابزار‬ ‫دول��ت در این زمینه بازار ثانویه اس��ت‪ .‬اگر بانک‬ ‫مرک��زی از کنت��رل مصنوعی بازار ثانویه دس��ت‬ ‫ب��ردارد‪ ،‬عرض ه ارز صادرات در ان افزایش خواهد‬ ‫یافت و تقاضاهای واردات غیرضرور یا متکی به ارز‬ ‫یارانه ای هم از ان خارج خواهد ش��د‪ .‬کار دیگری‬ ‫ک��ه دولت باید انجام دهد جایگزینی یاران ه ریالی‬ ‫ب��ا یاران ه ارزی اس��ت‪ .‬دول��ت درحال حاضر برای‬ ‫واردات کاالهای اساس��ی بر مبن��ای دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫توم��ان تخصی��ص ارز می ده��د‪ .‬این ن��رخ باعث‬ ‫تقاض��ای کاذب ب��رای واردات کاالهای اساس��ی‬ ‫ش��ده است و عالوه بر اینکه ش��ائبه بیش اظهاری‬ ‫در برخی از این واردات وجود دارد‪ ،‬بخشی از کاال‬ ‫هم از طریق مرزها به کش��ورهای همسایه سرریز‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬نرخ این کاالها هم مرتب‬ ‫در حال افزایش است و اثر حمایتی قیمت های ارز‬ ‫ارزان در س��بد خانوار کم و کمتر می ش��ود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بهتر است دولت ارز کاالهای اساسی را نیز در‬ ‫ب��ازار ثانویه در اختی��ار واردکنندگان قرار دهد و‬ ‫مازاد درامد خود ناش��ی از فروش ارز به نرخ باالتر‬ ‫را ب��ه صندوقی واریز کند و بخ��ش زیادی از این‬ ‫مازاد را به صورت یارانه نقدی دهک های کم درامد‬ ‫برگرداند‪ .‬از این طریق هم تقاضای کاذب برای ارز‬ ‫یارانه ای حذف می شود (کاهش تقاضا) و هم نیت‬ ‫دولت در حمایت از اقش��ار اس��یب پذیر به صورت‬ ‫هدفمند تر محقق می ش��ود‪ .‬روزهای س��ختی در‬ ‫پی��ش داری��م اما با مدیریت بهت��ر و پرهیز دولت‬ ‫از تصمیم گیری ه��ای عجوالنه و به دور از منطق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬می توانیم بهتر اقتصاد را اداره کنیم‪.‬‬ ‫گروه گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در اخرین روزهای کاری هفته گذشته شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی با هدف متنوع س��ازی روش های‬ ‫فروش نفت‪ ،‬طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی‬ ‫بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (س��نا)‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس این طرح‪ ،‬وزارت نفت می تواند با اس��تفاده از‬ ‫ظرفی��ت بخش خصوصی برای ص��ادرات‪ ،‬نفت خام و‬ ‫فراورده ه��ای نفتی را به نرخ رقابتی‪ ،‬در بورس داخل‬ ‫کشور به فروش برساند‪.‬‬ ‫ایده راه اندازی بورس نفت نخستین بار در پایان دهه‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه‬ ‫کش��ور مطرح شد‪ .‬هیات وزیران در سال ‪ ۱۳۸۶‬ایجاد‬ ‫بورس نفت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف‬ ‫ک��رد و به این ترتیب‪ ،‬وزی��ر وقت اقتصاد که همزمان‬ ‫ی عالی بورس نیز بود‪ ،‬س��ازمان بورس را‬ ‫دبیر ش��ورا ‬ ‫به واگ��ذاری عرضه فراورده ه��ای نفتی و محصوالت‬ ‫پتروشیمی در بورس کاالی ایران موظف کرد‪ .‬با وجود‬ ‫همه چالش ها‪ ۲۲ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۰‬نفت خام با حضور معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری روی تابلوی معامالت بورس کاال‬ ‫رفت اما در همان اغاز با شکست روبه رو شد‪ .‬نفت خام‬ ‫در ای��ن بازار در ‪ ۹‬مرحله دیگر عرضه ش��د و فقط در‬ ‫یک مرحله به فروش رفت‪ .‬از ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۱۳۹۳‬نیز‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران با عرضه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۲۰‬بشکه‬ ‫نفت خام در بورس انرژی به نرخ هر واحد ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۰‬هزار ریال‪ ،‬این طرح را دوباره اغاز کرد‪ .‬این عرضه‬ ‫برای مدتی با فراز و نش��یب بسیار ادامه یافت تا اینکه‬ ‫به علت کاهش استقبال خریداران‪ ،‬به بن بست خورد‬ ‫و متوقف ش��د‪.‬با شکس��ت عرضه نفت خام‪ ،‬مسئوالن‬ ‫وقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار به فکر ایجاد بستر‬ ‫جدیدی برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند‪.‬‬ ‫موافق��ان اجرای این ط��رح همچنان بر این باور تاکید‬ ‫دارند که فروش نفت به پاالیشگاه های داخلی از طریق‬ ‫س��از کار ش��فاف و مدون بورس‪ ،‬منجر به واقعی شدن‬ ‫نرخ نفت تحویل شده به پاالیشگاه ها می شود‪ .‬در این‬ ‫صورت ش��رکت های پاالیش��ی می توانند برنامه ریزی‬ ‫درازمدتی برای بهب��ود فرایندهای پاالیش و کیفیت‬ ‫محص��والت انج��ام دهند‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫مکانیسم قیمت های دستوری و یارانه ای پاالیشگران‬ ‫انگیزه ای برای ارتقای عملکرد پاالیشی خود نداشتند‪.‬‬ ‫درحال حاضر فروش نفت در دنیا به صورت فروش در‬ ‫بازار فیزیکی و با قراردادهای فروش نقطه ای (‪)SPOT‬‬ ‫ت است‪ .‬در این نوع قراردادها‪ ،‬خریدار که به‬ ‫و بلند مد ‬ ‫طور عموم پاالیش��گاه ه ا یا واس��طه هایی هستند که با‬ ‫پاالیش��گاه ها قرارداد پاالیشی دارند‪ ،‬با حضور در پای‬ ‫میز مذاکره و بر اساس خواسته های فروشنده و میزان‬ ‫نف��ت معین به معامله می پردازند‪ .‬کش��ورهایی که از‬ ‫ای��ن روش برای فروش نفت خود اس��تفاده می کنند‬ ‫ت نفت خود را براس��اس نرخ پایه تعیین می کند‪.‬‬ ‫قیم ‬ ‫در واقع‪ ،‬قیمت های پایه همان قیمت های بورس های‬ ‫مش��خص است که البته متناسب با نوع نفت و مقصد‬ ‫نفت خام قیمت ها به میزان معینی بر اساس تشخیص‬ ‫کارشناس��ان فروش��نده کم یا زیاد می شود‪ .‬در ایران‬ ‫اما هم اکنون امور مالی و بین الملل ش��رکت ملی نفت‬ ‫ای��ران که خود ش��امل دو بخش عملی��ات و بازاریابی‬ ‫و ف��روش می ش��ود‪ ،‬موظف به اج��رای قوانین فروش‬ ‫ابالغی از س��وی هیات مدیره این شرکت است‪ .‬بورس‬ ‫انرژی و ابزارهای مالی متنوع و همچنین‪ ،‬امکان انجام‬ ‫معام�لات بلند م��دت برای انبوه خری��داران داخلی و‬ ‫خارجی می تواند این سیاست ها را محقق کند‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه برخی کارشناس��ان عرضه نفت خام‬ ‫در ب��ورس و محصوالت پتروش��یمی را راه حلی برای‬ ‫خروج از تحریم ها و مش��کالت نفت خام کشور عنوان‬ ‫می کنن��د‪ ،‬برخی دیگ��ر راه عرضه نفت خام در بورس‬ ‫سدی در مقابل واسطه ها‬ ‫رحیم زارع‪ ،‬کارش��ناس اقتصا د که عضویت در کمیسیون‬ ‫اقتص��ادی مجلس در دوره های نهم و دهم مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی را نیز در کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬با اشاره به مزایای‬ ‫س گفت‪ :‬این اقدام منجر به افزایش‬ ‫ف��روش نفت خام در بور ‬ ‫مب��ادی فروش و در نتیجه‪ ،‬نب��ود امکان تحریم فروش نفت‬ ‫ای��ران می ش��ود و از به وج��ود امدن واس��طه ها جلوگیری‬ ‫می کن��د‪ .‬رحیم زارع اف��زود‪ :‬وقتی که نفت خام در بورس به‬ ‫ش��رکت های خصوصی فرخته ش��ود‪ ،‬به علت گوناگونی این‬ ‫ش��رکت ها و اعالم نش��دن ن��ام انها از طرف ب��ورس‪ ،‬امکان‬ ‫شناس��ایی و تحری��م این ش��رکت ها از بین م��ی رود‪ .‬در این‬ ‫فرایند شرکت های خصوصی می توانند از تحریم های مربوط‬ ‫ب��ه بیمه و حمل ونقل نیز عبور کنند‪ .‬زارع ادامه‬ ‫داد‪ :‬فروش نفت در بورس باعث ایجاد ش��فافیت‬ ‫در معامالت نفتی نیز می شود‪ .‬با فروش نفت خام‬ ‫در ب��ورس هم فروش��ندگان و هم خریداران در‬ ‫اتاق شیش��ه ای قرار خواهند گرفت و قراردادها‪،‬‬ ‫تضمین ها‪ ،‬قیمت ها و س��ایر متغیرهای فروش‬ ‫نفت شفاف خواهد شد‪ .‬همین شفافیت اطالعات‬ ‫درباره معامالت انجام شده در بورس‪ ،‬مانع مهمی برای ایجاد‬ ‫مفاسد و رانت است‪ .‬به گفته این کارشناس اقتصاد ‪ ،‬اگر بازار‬ ‫قرارداده��ای اینده فروش نفت خ��ام در بورس رونق گیرد‪،‬‬ ‫امکان تعیین ن��رخ در بورس را فراهم می کند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫دست دالالن کوتاه می شود‬ ‫بیشترین اثر گذاری در تعیین نرخ فروش نفت خام از‬ ‫طریق کشورهای مصرف کننده است‪ .‬فرایند تعیین‬ ‫ن��رخ در بورس‪ ،‬رقابتی اس��ت و ب��ا توجه به حضور‬ ‫خریدار واقع��ی یا تعدد خریداران‪ ،‬درنهایت قیمتی‬ ‫واقع��ی و بهینه تعیین می ش��ود که فاصله زیادی با‬ ‫قیمت رس��می نفت خام ن��دارد و این حالت نگرانی‬ ‫درب��اره ارزان فروش��ی نفت به دلی��ل امکان حضور‬ ‫واسطه ها در بورس انرژی را به میزان قابل مالحظه ای کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬از طرف دیگ��ر‪ ،‬این بازار می تواند نقدینگی موجود‬ ‫را به س��مت خود جذب کند و در راستای پیشرفت و تقویت‬ ‫صنایع نفتی مورد استفاده قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬مسئله مهم برای فروش در بورس‬ ‫علی اکب��ر پورابراهیم‪ ،‬کارش��ناس انرژی که مدیرعاملی‬ ‫شرکت نیکو را نیز در کارنامه کاری خود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته که اساسا تحریمی هم نبود‪ ،‬در وزارت نفت تصمیم‬ ‫گرفتیم که مس��ئله عرضه نف��ت خام در بورس را پیگیری‬ ‫کنیم و کار را با مس��ئوالن س��ازمان بورس جلو بردیم‪ .‬ان‬ ‫زمان موانعی ایجاد و کار متوقف ش��د تا اینکه به ش��رایط‬ ‫حال حاضر و تحریم رس��یده ایم و در این ش��رایط بورس‬ ‫به عنوان یک راهکار مطرح می شود‪ .‬پورابراهیم ادامه داد‪:‬‬ ‫نکت��ه ای که در اینجا مطرح اس��ت‪ ،‬بحث رینگ صادراتی‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به مطالعات انجام ش��ده سعی کردیم که ‪۳‬‬ ‫تغیی��ر را نس��بت به دوره قبل اعم��ال کنیم؛ که این موارد‬ ‫نیاز به تایید س��ران کش��ور دارد و وزارت نفت به تنهایی‬ ‫اجازه ندارد تصمیم گیری و اقدام کند‪ .‬مس��ئله نخست در‬ ‫زمینه ارز است‪ .‬در بورس مزایای بسیار زیادی وجود دارد‬ ‫ک��ه یکی از انها به وی��ژه برای خود وزارت نفت‬ ‫اتاق های پایاپای یا همان سازمان تسویه وجوه‬ ‫است که قسمت مالی ما در عمل با قسمت مالی‬ ‫خریدار در ارتباط نیس��ت و ما با سازمان بورس‬ ‫طرف هس��تیم‪ .‬سازمان بورس به ما اعالم کرده‬ ‫که پول را گرفته و معامله تضمین ش��ده است‪،‬‬ ‫در نهای��ت ما محموله را ازاد می کنیم‪ .‬این یک‬ ‫حسن است‪ .‬هم معامله شفاف است و هم قسمت مالی ما‬ ‫می تواند در ش��رایط بهتری عمل کن��د‪ .‬پورابراهیم گفت‪:‬‬ ‫مس��ئله دوم اندازه محموله ها است‪ .‬اگر بخواهیم به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬محموله یک میلیون بشکه ای را عرضه کنیم‪ ،‬بخش‬ ‫خصوص��ی قادر به خری��د ان نخواهد بود‪ .‬از طرفی‪ ،‬بخش‬ ‫خصوصی ما هم باید با انواع پنهان کاری ها این معامالت را‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬خیلی تالش کردیم تا بتوانیم اندازه‬ ‫ای��ن محموله ها را کاهش دهیم‪ .‬نکته س��وم نیز‬ ‫مس��ئله فروش نقدی و فروش اعتباری است‪ .‬در‬ ‫بورس مکانیس��م به صورت فروش نقدی اس��ت؛‬ ‫به این صورت که س��ازمان بورس به وزارت نفت‬ ‫اع�لام می کند که من پ��ول را دریافت کردم و ما‬ ‫محموله را ازاد می کنیم و پول به حس��اب مقصد‬ ‫واریز می شود‪ .‬در جلسه ای که مسئوالن سازمان‬ ‫بورس هم در ان وجود داش��تند با متقاضیانی که احتمال‬ ‫حضور انها در این فرایند وجود داشت‪ ،‬این مسئله مطرح‬ ‫شد و همه انها طوری بیان کردند که اگر خرید محموله به‬ ‫صورت نقدی باشد ما نمی توانیم خرید کنیم که حرف شان‬ ‫هم به طوری منطقی بود اما یا باید فروش نقدی در بورس‬ ‫را دنب��ال کنیم که احتمال وقوع معامله را کاهش می دهد‬ ‫یا باید فروش اعتباری را هم وارد معامالت کنیم‪.‬‬ ‫تهاتر نفت با دریافت تجهیزات انرژی پاک‬ ‫محم��د خالدی سردش��تی‪ ،‬عض��و کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی از نگاهی دیگر به مسئله فروش‬ ‫نفت در رینگ صادراتی بازارسرمایه می نگرد و تهاتر نفت‬ ‫ب��ا دریافت تجهیزات انرژی پاک را پیش��نهاد می دهد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬انرژی تجدیدپذیر به عنوان انرژی پاک ش��امل‬ ‫باد‪ ،‬خورش��ید‪ ،‬انرژی های درون زمین و انرژی هایی است‬ ‫ک��ه با س��وختن‪ ،‬تجزیه و به گاز متان تبدیل می ش��ود و‬ ‫برق تولید می کند‪ .‬از این میان برخی انرژی هس��ته ای را‬ ‫ج��زو انرژی های تجدیدپذی��ر عنوان می کنند اما به دلیل‬ ‫مش��کالتی که دارد(پسماند هس��ته ای) کشورها به طور‬ ‫معم��ول در حال فاصله گرفتن از ان هس��تند‪ .‬با توجه به‬ ‫انکه ایران نیز همچون س��ایر کش��ورها تعهد داده است تا‬ ‫در کاهش گازهای گلخانه ای تالش کند‪ ،‬باید وابس��تگی‬ ‫‪ ۹۹‬درصدی به انرژی های فسیلی در تولید نیرو را کم کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬تعداد روزهای افتابی و مس��احت بیابان های‬ ‫لم یزرع ایران می تواند روی انرژی خورش��یدی‬ ‫به عن��وان یکی از منابع پاک س��رمایه گذاری‬ ‫کند‪ .‬محمد خالدی سردشتی گفت‪ :‬عربستان‬ ‫درحال حاضر با ش��رایطی مش��ابه ایران برنامه‬ ‫‪ ۳۰‬س��اله تعری��ف کرده اس��ت که بر اس��اس‬ ‫ان‪ ۲۰۰ ،‬گی��گاوات برق را با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۷‬میلیارد دالری با کش��ورهایی همچون ژاپن‬ ‫تهات��ر کند به این معنا که کش��ورهایی که فناوری ایجاد‬ ‫نیروگاه های ان��رژی تجدیدپذیر را دارند در قبال دریافت‬ ‫نفت‪ ،‬تجهیزات و فناوری تولید برق از انرژی خورش��یدی‬ ‫را در عربستان ایجاد کنند و از این رهگذر کشور همسایه‬ ‫م��ا عالوه ب��ر تامین نیاز برق داخلی خ��ود‪ ،‬صادرات ان را‬ ‫در برنام��ه این��ده خود دارد‪ .‬این عضو کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬هزینه نیروی تولید شده‬ ‫از ان��رژی تجدیدپذی��ر به طور تقریب��ی ‪ ۲‬برابر گران تر از‬ ‫تولی��د نیرو از انرژی های فس��یلی اس��ت؛ اینکه‬ ‫مابه التفاوت ان باید از س��وی چه بخشی و با چه‬ ‫منبع مالی تامین شود جای بحث دارد‪ .‬در حالی‬ ‫که بخش خصوصی متقاضی س��رمایه گذاری در‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذیر اس��ت‪ ،‬نوس��ان نرخ ارز‬ ‫یکی از بزرگ ترین مشکالت ایجاد این نیروگاه ها‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر کمیس��یون انرژی‪ ،‬موضوع‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر را به شکل جدی دنبال می کند به‬ ‫گونه ای که مکاتبه‪ ،‬چانه زنی و رایزنی با س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه و بانک مرکزی در دستور کار اعضای این کمیسیون‬ ‫قرار دارد‪ .‬اما باید یکی از اولویت های دولت برای اختصاص‬ ‫ارز مبادل��ه ای‪ ،‬راه اندازی پایه های تولید نیرو از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و از سوی دیگر‪ ،‬باید تهاتر با کشورهای صاحب‬ ‫فناوری برای پا گرفتن این صنعت در کشور به شکل جدی‬ ‫پیش گرفته شود‪.‬‬ ‫موفقیت در پی شفافیت نرخ در بورس‬ ‫غالمرضا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره س��ازکار عرضه نفت خام در بورس گفت‪:‬‬ ‫بورس می تواند بر ش��فافیت کار و اعتمادبخش��ی بر حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوصی کمک کننده باشد‪ .‬بورس‬ ‫یکی از اجزای تش��کیل دهنده بازارهای بین المللی اس��ت‪.‬‬ ‫در این صحنه اجناس ه��رگاه دارای ویژگی رقابت پذیری‬ ‫باش��ند‪ ،‬یعن��ی متقاضی دارن��د و هر تولید انب��وه و مازاد‬ ‫نی��از می تواند ب��ه بازارهای جهانی روانه ش��ود‪ .‬این امر از‬ ‫طریق ب��ورس امکان پذیر اس��ت و هر چه این‬ ‫محص��والت کیفی��ت باالت��ری داش��ته و ب��ه‬ ‫اس��تانداردهای بین المللی نزدیک تر باش��ند‪،‬‬ ‫جزو دارایی های اقتصاد و بازرگانی ان کش��ور‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬حال در زمینه نفت خام نیز‬ ‫ای��ن قانون صدق می کند؛ اگر معامالت نفتی و‬ ‫معامالت مرب��وط به ان روی یک پرده علنی و‬ ‫ش��فاف به نام بورس انجام ش��ود‪ ،‬می تواند موفقیت در پی‬ ‫داخل��ی و ص��ادرات ان به عرصه بین المل��ل را از هم‬ ‫ج��دا می دانن��د و معتقدند هرچند حض��ور نفت خام‬ ‫در بورس می تواند باعث ش��فافیت معامالت ش��ود اما‬ ‫تاثیری بر مقابله با تحریم ها ندارد‪ .‬در این میان برخی‬ ‫با تاکید بر بازارسازی به عنوان کلمه ای استراتژیک بر‬ ‫این باورند که بازارها و بورس با یکدیگر عجین ش��ده‬ ‫است و باید برای ان برنامه ریزی کرد‪ .‬این کارشناسان‬ ‫رقابت پذی��ری باالی محصوالت را عاملی می دانند که‬ ‫می توان��د به راحتی در بورس جوالن دهد‪ .‬حضور نفت‬ ‫خام به مثابه کاال‪ ،‬ازمونی اس��ت سخت که در نهایت‪،‬‬ ‫نتیجه عملکرد این نشس��ت ها را روی تابلوهای بورس‬ ‫رقم خواهد زد‪ .‬در ادامه‪ ،‬نظر کارشناس��ان و برخی از‬ ‫نمایندگان مجلس را در این زمینه می خوانید‪:‬‬ ‫داشته باش��د‪.‬این عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با ابراز خرسندی از شرایط قابل‬ ‫قبول نفت و صنایع مربوط به ان گفت‪ :‬ش��رایط‬ ‫پی��ش رو در موض��وع نفت و صنایع مربوط به ان‬ ‫به ویژه صنایع پایین دس��تی‪ ،‬امیدوارکننده است‪.‬‬ ‫محص��والت ق��درت رقابت پذی��ری باالیی دارند‬ ‫و ب��ورس جوالنگاه خوبی ب��رای این محصوالت‬ ‫می تواند باشد‪.‬‬ ‫علی موس��وی‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به ورود طالی سیاه به بورس انرژی‬ ‫گف��ت‪ :‬عرض��ه نفت خام در بورس انرژی مزایایی دارد که ش��فافیت و س�لامت بازار‬ ‫نمونه ای از انهاست و این امر در زمینه صادرات نیز می تواند کمک رسان باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عرضه نفت خام در بورس می تواند دست دالالن و واسطه گران‬ ‫را در بورس کوتاه کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬زمانی که اطالعات در بازار درست باشد بسیاری از‬ ‫سرمایه گذاران خارجی با اطمینان بیشتری اقدام به خرید و فروش می کنند‪ .‬موسوی‬ ‫درباره تضمین معامالت پایاپای در خارج از بورس که به عنوان مزیتی در راستای ورود‬ ‫نفت خام به این عرصه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که این امر انجام ش��ود‪ ،‬جریمه هایی برای‬ ‫این معامله گران در نظر می گیرد و به مراتب خرید و فروش انها کنسل خواهد شد‪.‬‬ ‫چرخش صنایع با نفت بورسی‬ ‫حسن بهرام نیا‪ ،‬عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به متغیری به نام بورس گفت‪ :‬فروش نفت‬ ‫در بورس داخلی صنایع پتروش��یمی و س��ایر صنایع وابسته‬ ‫را به چرخ��ش درمی اورد‪ ،‬صادرات این محصوالت می تواند‬ ‫بخشی از مشکالت را از بین ببرد‪ .‬عضو کمیسیون کشاورزی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬ش��رایط برای صادرات نفت‬ ‫کشور دشوار می شود اما جای نگرانی نیست؛ امکان اینکه به‬ ‫گمان بعضی‪ ،‬ایران را به زمین بزنند وجود ندارد‪ ،‬با توجه به تجربه های گذشته و شرایط‬ ‫فعلی از جمله نیاز مبرم جهان به نفت به عنوان منبع اولیه تولیدات کش��ورها‪ ،‬کاهش‬ ‫ص��ادرات نفتی ایران خس��ارت جبران ناپذیری بر اقتصاد و چرخه صنعت کش��ورهای‬ ‫واردکننده نفت ایران می زند‪ .‬در هر صورت با توجه به اولویت منافع ملی در تمام دنیا‪،‬‬ ‫کشوری که نفت ایران را بخواهد می تواند این قانون را به شکل های مختلف دور بزند؛‬ ‫همان گونه که پیش تر این اتفاق افتاده است‪ ،‬حتی در مقابل رفتن برخی از شرکت های‬ ‫نفتی از ایران شرکت های دیگری می توانند جایگزین انها شوند‪.‬‬ ‫فروش نفت خام به بخش خصوصی‬ ‫احمد صرامی‪ ،‬عضو اتحادیه صادرکنندگان پتروش��یمی و‬ ‫کارش��ناس انرژی نیز با بیان اینکه تاکنون در بورس عرضه‬ ‫نفت خام نداش��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬بورس کاالی ایران امکان فروش‬ ‫نفت خام را در عرصه بین المللی ندارد اما اینکه بتوانیم نفت‬ ‫خام را در بورس داخلی به فروش برس��انیم موضوعی جدید‬ ‫اس��ت که بخش خصوصی می تواند به ان وارد ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با رد سخن برخی کارشناسان مبنی بر فروش نفت خام‬ ‫در بورس داخلی و رونق صنایع پتروشیمی از این رهگذر در صادرات گفت‪ :‬این سخن از‬ ‫اساس مشکل دارد چراکه نفت خام پایه تولید صنایع پتروشیمی نیست و مطرح کردن‬ ‫فروش نفت خام در بورس به عنوان راه حل برون رفت از بحران نفتی پیش رو کارشناسانه‬ ‫نیست‪ .‬هیچ ارتباطی بین صادرات نفت خام و عرضه نفت خام در بورس وجود ندارد و‬ ‫ارتباط دادن این موضوع به عنوان یک راهکار عبور از بحران نفت چندان کارشناس��انه‬ ‫نیس��ت‪ .‬صرامی افزود‪ :‬بازارسازی کلمه ای اس��تراتژیک است که با بازارها و بورس های‬ ‫دیگر عجین شده است‪ .‬باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫ایجاد ش��فافیت در فروش نفت‪ ،‬کش��ف نرخ نفت در منطقه در ایجاد زیرس��اخت الزم‬ ‫برای فروش نفت به پاالیشگاه های خصوصی اصلی ترین کارکرد هایی است که می توان‬ ‫ب��ه عن��وان مزایای بورس ان��رژی نام برد‪ .‬با توجه به انحصار دولت در عرضه نفت خام در‬ ‫بورس انرژی‪ ،‬انعطاف پذیری و شناس��ایی ب��ازار و الزامات حضور تقاضا برای نفت الزمه‬ ‫تحقق فروش نفت در بورس است‪ .‬نیاز به سرمایه گذاری باالی صنایع باال دستی نفت و‬ ‫گاز به همراه ریس��ک پایین و س��ود دهی باالی بیشتر پروژه ها و جذب ریالی باال در کنار‬ ‫نقدینگ��ی ب��االی جامعه و وجود ابزارهای الزم برای جذب این نقدینگی در بورس اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬فرصتی بی نظیر را برای توسعه اقتصادی فراهم کرده که نتیجه ان خروج از رکود‪،‬‬ ‫اشتغالزایی و مشارکت احاد جامعه در فعالیت های اقتصادی مولد و اثر گذار بر اساس بند‬ ‫یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1148‬‬ ‫پیاپی ‪2466‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫تا به دوبار نامزدی بهترین بازیگر زن در جایزه معتبر‬ ‫اسکار دست یابد‪« .‬ارتفاع» نوشته استفن کینگ دیگر‬ ‫کتاب مهمی است که ‪ ۳۰‬اکتبر در اختیار عالقه مندان‬ ‫قرار می گیرد؛ داستان ‪ ۱۶۰‬صفحه ایِ «ارتفاع» درباره‬ ‫مردی که به شکل عجیبی در حال کاهش وزن است‪.‬‬ ‫قطعی شدن دبیری ابراهیم داروغه زاده برای جشنواره فیلم فجر‬ ‫چالش های دبیری جشنواره سی وهفتم‬ ‫در روزهایی که نوس��انات ن��رخ ارز و گرانی های بازار هر روز بیش‬ ‫از پی��ش بر نحوه دخل و خ��رج و اداره امور تاثی��ر می گذارد‪ ،‬اینکه‬ ‫دبیر جوان جشنواره فجر بتواند با بودجه ای کمتر از ‪ ۸‬میلیارد تومان‬ ‫جشنواره را اداره کند عالمت سوال بزرگی است‬ ‫هم داشته باشد‪».‬‬ ‫در حالی حکم دبیری فیلم فجر با کمی تاخیر نسبت‬ ‫به س��ال های گذشته اعالم می ش��ود که تکلیف ریاست‬ ‫محمد مهدی حیدریان بر س��ازمان س��ینمایی با توجه‬ ‫به قانون بازنشس��تگان که به تازگی تصویب شده است‪،‬‬ ‫نامشخص است‪.‬‬ ‫ش��اید چالش ج��دی داروغ��ه زاده‪ ،‬تغیی��ر مدیریت‬ ‫در س��طح سازمان سینمایی اس��ت‪ .‬اتفاقی که با رفتن‬ ‫حیدری��ان و امدن مدی��ری جوان ش��اید بتواند تغییر‬ ‫زیادی در نحوه اداره جش��نواره به وج��ود بیاورد‪ .‬البته‬ ‫داروغه زاده پیش از این و در دوره گذش��ته در س��مت‬ ‫دبی��ر جش��نواره فیلم فجر ثابت کرد ک��ه عالقه زیادی‬ ‫ب��ه تغییرات بنیادی��ن در اداره جش��نواره دارد‪ .‬یکی از‬ ‫ای��ن تغییرات عمده‪ ،‬کوچک کردن جش��نواره در نحوه‬ ‫برگزاری و جوایز جشنواره است‪.‬‬ ‫در روزهایی که نوس��انات ن��رخ ارز و گرانی های بازار‬ ‫ه��ر روز بیش از پیش بر نحوه دخل و خرج و اداره امور‬ ‫تاثیر می گذارد‪ ،‬اینکه دبیر جوان جش��نواره فجر بتواند‬ ‫با بودجه ای کمتر از ‪ ۸‬میلیارد تومان جش��نواره را اداره‬ ‫کند عالمت سوال بزرگی است؛ جشنواره ای که باید در‬ ‫تمام شهرهای کشور برگزار شود و به عنوان نماد جشن‬ ‫ملی س��ینمای ایران در دهه مبارک فجر‪ ،‬شور و شوق‬ ‫بیشتری را در سطح جامعه ایجاد می کند‪.‬‬ ‫داروغ��ه زاده در دوران دبیری دوره گذش��ته با حذف‬ ‫فیلم های نخست از جشنواره فیلم فجر موجب اعتراض‬ ‫بس��یاری از فیلمسازان جوان شد؛ بخشی که به معرفی‬ ‫اس��تعدادهای تازه سینما کمک بس��یاری می کرد و با‬ ‫حذف ان‪ ،‬رقابت در جش��نواره تنه��ا در میان نامداران‬ ‫شکل می گرفت که نتیجه ان مهجور ماندن نام جوانان‬ ‫مستعدی بود که چش��م به جشنواره فیلم فجر دوخته‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫عباس نظام دوست‪ ،‬کارگردان فیلم سینمایی «گرگ‬ ‫ب��ازی» که یکی از متقاضیان حضور در جش��نواره فجر‬ ‫س��ال گذشته بود‪ ،‬در پاس��خ به این پرسش که حضور‬ ‫نیافتن در جشنواره فجر تاثیری بر شروع کار جدید دارد‬ ‫یا خیر؟ گفت‪ :‬به طور قطع دارد‪ .‬ادامه کار من منوط به‬ ‫این است که فیلم اکران شود‪ .‬اگر اکران موفقیت امیزی‬ ‫داش��ت کار بعدی را با اعتماد به نفس بیش��تری شروع‬ ‫خواهم کرد‪ .‬اگر مراحل اکران س��خت شود مانند خیلی‬ ‫از بچه های فیلمساز که فیلم اول و دوم خود را ساختند‬ ‫و دیده نش��د و کار بعدی را سخت تر شروع کردند‪ ،‬کار‬ ‫من نیز سخت می شود‪ .‬این موضوع مانند دومینو است‬ ‫و با هم در ارتباطند‪.‬‬ ‫نظام دوس��ت در ادامه افزود‪ :‬م��ن اعتراضی به اینکه‬ ‫چرا فیلمم انتخاب نشده است ندارم‪ ،‬چون معتقدم این‬ ‫موضوع به تشخیص یک هیات بوده و اگر ان هیات این‬ ‫فیلم را انتخاب نک��رده نمی توان اعتراض کرد اما اینکه‬ ‫تعدادی فیلمس��از که با هزاران امی��د و ارزو و با وجود‬ ‫خیلی از پش��توانه ها برای نخس��تین بار فیلم ساختند‬ ‫و حذف ش��دند‪ ،‬موضوع تلخی اس��ت که باعث می شود‬ ‫سینما ادبیات‬ ‫داروغه زاده در‬ ‫دوران دبیری‬ ‫دوره گذشته با‬ ‫حذف فیلم های‬ ‫نخست از‬ ‫جشنواره فیلم‬ ‫فجر موجب‬ ‫اعتراض‬ ‫بسیاری از‬ ‫فیلمسازان‬ ‫جوان شد‬ ‫تئاتر‬ ‫جمع اوری ‪ ۲۶‬هزار دالر به بهانه کیارستمی و سینمای ایران‬ ‫«در زمان کیارستمی‪ :‬نوش��ته هایی درباره سینمای ایران»‬ ‫به قلم «گادفری چشایر» منتقد امریکایی با جمع اوری کمک‬ ‫مردم��ی ‪ ۲۶‬هزار دالری از سراس��ر جه��ان در مراحل پایانی‬ ‫نگارش قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪« ،‬گادفری چش��ایر» عض��و انجمن ملی‬ ‫منتقدان س��ینمای امریکا و رئیس پیش��ین حلق��ه منتقدان‬ ‫نیوی��ورک ک��ه ب��ا نش��ریه هایی همچ��ون «نیویورک تایمز»‪،‬‬ ‫«ورایتی»‪« ،‬فیلم کامنت»‪« ،‬نیویورک پرس»‪ ،‬س��ایت «راجر‬ ‫ایبرت» و‪ ...‬نیز همکاری داش��ته‪ ،‬نخس��تین منتقد امریکایی‬ ‫اس��ت که از چند دهه پیش به طور گسترد ه به سینمای پس‬ ‫از انقالب ایران پرداخته است‪.‬‬ ‫این منتقد س��ینمایی در دنبال کردن س��ینمای ایران تنها‬ ‫به نوش��تن درباره سینما بس��نده نکرده و در جریان سفرهای‬ ‫متع��دد خود به ای��ران‪ ،‬مطالعات فراوانی نی��ز درباره فرهنگ‬ ‫ایرانی انجام داده است‪.‬‬ ‫وی هنگام دریافت جایزه نخل طالی کن و شیر نقره ای ونیز‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در کنار کیارس��تمی بوده و همچنین به دعوت کیارستمی از‬ ‫محل ساخت س��ه گانه کوکر (خانه دوست کجاست؟ (‪)۱۳۶۶‬‬ ‫زندگ��ی و دیگر هی��چ (‪ )۱۳۷۰‬و زیر درختان زیتون (‪)۱۳۷۳‬‬ ‫بازدید کرد تا نخس��تین خبرن��گار امریکایی نام گیرد که پس‬ ‫از انقالب در تهران با اجاره خانه برای مدتی زندگی می کرد‪.‬‬ ‫«چش��ایر» چند سالی است مش��غول نگارش کتابی جامع‬ ‫درب��اره س��ینمای ایران اس��ت و درحال حاضر ب��ا جمع اوری‬ ‫اف��زون بر ‪ ۲۶‬هزار دالر کمک های مردمی به وس��یله س��ایت‬ ‫«ایندی گوگ��و» در مراحل پایانی نگارش ق��رار دارد‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۴۵‬نف��ر از یک تا ‪ ۵۰۰‬دالر برای کمک به تکمیل و نگارش‬ ‫این کتاب کمک کرده اند‪.‬‬ ‫نس��خه اصل��ی کت��اب «در زم��ان کیارس��تمی‪:‬‬ ‫نوش��ته هایی درباره س��ینمای ای��ران» هم اکنون در س��ایت‬ ‫«‪ »Www.Inthetimeofkiarostami.Com‬ب��ه ن��رخ‬ ‫‪ ۴۵‬و ‪ ۳۰‬دالر (نس��خه چاپی) و ‪ ۱۵‬دالر (نسخه الکترونیکی)‬ ‫پیش فروش می شود‪.‬‬ ‫«نشانه ها» در تئاتر می اید‬ ‫نمای��ش «نش��انه ها» ب��ه نویس��ندگی و کارگردان��ی مانلی‬ ‫ش��جاعی فرد در پردیس تئاتر ش��هرزاد روی صحنه می رود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫‪ ،‬فیروزه فیاض بخ��ش‪ ،‬تهیه کننده این نمایش‬ ‫اس��ت و مازیار فکری ارشاد‪ ،‬مدیریت پروژه و مشاوره کارگردان‬ ‫را ب��ر عه��ده دارد‪ .‬تاکنون حض��ور مهدی کوش��کی‪ ،‬مرتضی‬ ‫اسماعیل کاشی‪ ،‬رویا بختیاری‪ ،‬مهدی بوسلیک‪ ،‬محمدحسین‬ ‫صفری و ش��راره رنجبر‪ ،‬در جمع بازیگران نمایش قطعی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در توضیح این نمایش امده است‪« :‬نشانه ها» کنکاشی‬ ‫اس��ت در جریان زیست بش��ری در گذر زمان‪ .‬فلسفه زندگی و‬ ‫در انتها رس��یدن به ایستگاه مرگ تعاریف متعددی دارد که در‬ ‫قالب یک نمایش نمی گنجند‪ .‬نمایش «نشانه ها» بخش کوچکی‬ ‫از این تعاریف را در قالب ساختارهای جدید نمایشی در معرض‬ ‫دید مخاطب می گذارد‪ .‬پرسش��ی که «نشانه ها» مطرح می کند‬ ‫این است که چرا انسان برای رسیدن به مرگ و نیستی‪ ،‬چنین‬ ‫رقابت پرش��تابی را در پیش گرفته است؟ ادم ها در این مسابقه‬ ‫قادرن��د هر چه در مسیرش��ان ق��رار می گیرد و با منافع ش��ان‬ ‫همس��و نیس��ت را کنار بزنن��د‪ .‬این همه ش��تاب در مقابل چه‬ ‫چیز؟ هیچ! ادم باش��یم و ادم بمانیم‪ ».‬نمایش «نشانه ها» ابان‬ ‫و اذر امس��ال در سالن شماره یک پردیس شهرزاد روی صحنه‬ ‫می رود‪ .‬مانلی شجاعی فرد‪ ،‬کارشناس مترجمی زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫فعالی��ت حرفه ای را با چهره پردازی در واحد گریم بانوان صدا و‬ ‫سیمای مرکز گیالن اغاز کرد‪ .‬پس از تجربه منشی گری صحنه‬ ‫و دس��تیار اولی کارگردان در پروژه های سینمایی و تلویزیونی‪،‬‬ ‫به س��اخت فیلم های داس��تانی و مس��تند کوتاه مش��غول شد‪.‬‬ ‫ش��جاعی فرد سپس در گروه فیلمبرداری اثار فیلمسازانی چون‬ ‫عبدالرضا کاهانی‪ ،‬روح اهلل حجازی‪ ،‬محمدعلی س��جادی‪ ،‬پوران‬ ‫درخش��نده‪ ،‬سامان سالور و امیر توده روستا‪ ،‬حضور یافت‪ .‬او در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬نخستین فیلم بلند خود با نام «میگرن» را بر اساس‬ ‫فیلمنامه ای که نوش��ته خود بود‪ ،‬کارگردانی کرد‪« .‬میگرن» در‬ ‫سی امین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درامد و لوح تقدیر‬ ‫بهترین کارگردانی بخش فیلم های نخس��ت را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫نمایش «نشانه ها» نخستین تجربه شجاعی فرد در تئاتر است‪.‬‬ ‫«همه می دانند»‬ ‫سومین فیلم پرفروش‬ ‫سینمای اسپانیا‬ ‫فیل��م «همه می دانند» ب��ه کارگردانی اصغر‬ ‫فرهادی در هفته نخست اکران در سینماهای‬ ‫اسپانیا در رتبه سوم فروش گیشه قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این فیلم اس��پانیایی زبان‬ ‫ک��ه از ‪ ۲۳‬ش��هریور اک��ران خ��ود را در ‪۲۴۰‬‬ ‫س��الن سینمایی در سراسر اس��پانیا اغاز کرد‪،‬‬ ‫در نخس��تین هفته اکران به فروشی افزون بر‬ ‫‪ ۹۵۹‬هزار دالر دست یافت و پس از فیلم های‬ ‫«راهبه» با یک میلیون و ‪ ۸۴۹‬هزار دالر و فیلم‬ ‫«غارتگ��ر» با یک میلیون و ‪ ۱۵۹‬هزار دالر‪ ،‬در‬ ‫رتبه س��وم جدول فروش سینمای اسپانیا قرار‬ ‫گرفت‪ .‬فیلم اس��پانیایی زبان «همه می دانند»‬ ‫ب��ا بازی «خاویر ب��اردم» و «پن��ه لوپه کروز»‬ ‫نخستین نمایش جهانی خود را به عنوان فیلم‬ ‫پایانی هفتادویکمین جش��نواره فیلم کن و در‬ ‫بخش رقابتی این رویداد سینمایی تجربه کرد‪.‬‬ ‫پیش از این نیز در سینماهای فرانسه‪ ،‬اروگوئه‪،‬‬ ‫اس��لوونی و ارژانتین اکران شده بود و عالوه بر‬ ‫اسپانیا‪ ،‬از ‪ ۲۰‬سپتامبر (‪ ۲۹‬شهریور) در روسیه‬ ‫اکران ش��ده و از ‪ ۲۷‬س��پتامبر (‪ ۵‬مهر) نیز در‬ ‫سینماهای المان روی پرده می رود‪.‬‬ ‫سینما‬ ‫ب��ا انتخاب دوباره ابراهیم داروغ��ه زاده به عنوان دبیر‬ ‫جشنواره فیلم فجر‪ ،‬این مدیر سینمایی برای دومین بار‬ ‫پیاپی این سمت را عهده دار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پی��رو اعالم ریاس��ت س��ازمان‬ ‫س��ینمایی در اردیبهش��ت مبن��ی ب��ر ت��داوم حضور‬ ‫داروغ��ه زاده در این دوره از جش��نواره فیلم فجر‪ ،‬با رفع‬ ‫مش��کل اداری‪ ،‬وی همچن��ان و ب��ه طور رس��می دبیر‬ ‫جشنواره فیلم فجر خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد مهدی حیدریان‪ ،‬رئیس سازمان امور سینمایی‬ ‫و سمعی بصری‪ ،‬اواخر ش��هریور در گفت وگویی درباره‬ ‫انتخاب دبیر جش��نواره فیلم فجر گفته بود‪ :‬اعالم دبیر‬ ‫جش��نواره فیلم فجر نسبت به سال گذشته دیرتر شده‬ ‫اما به معنای این نیست که دبیرخانه فعال نبوده است‪.‬‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری جش��نواره‪ ،‬ی��ک روز پس از‬ ‫برگزاری ایین پایانی س��ال گذش��ته تشکیل شد و کار‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫در این ش��ورا‪ ،‬دبیرهای دوره های گذشته هم حضور‬ ‫دارند‪ .‬مس��ئوالن اداری باید امکان اس��تفاده از مدیر را‬ ‫ب��ه ما بدهند‪ .‬ما نیز پس از حل مش��کل اداری‪ ،‬نتیجه‬ ‫را اع�لام خواهیم کرد‪ .‬س��ال گذش��ته ب��ا حضور اقای‬ ‫داروغه زاده‪ ،‬تجربه خوبی داشتیم و جشنواره‪ ،‬حرفه ای تر‬ ‫از گذشته برگزار شد‪.‬‬ ‫م��روری ب��ر نام های دبی��ران مختلف فیل��م فجر در‬ ‫سال های متمادی نشان می دهد که دبیران این جشنواره‬ ‫در سال های برگزاری ان با چالش های متعددی روبه رو‬ ‫بودند‪ ،‬ب��ه نحوی که در برخی از دوره ه��ا با اتفاق های‬ ‫عجیب و منحصر به ف��ردی روبه رو بودیم‪ .‬حاال ابراهیم‬ ‫داروغ��ه زاده در دومی��ن تجربه دبیری جش��نواره فیلم‬ ‫فجر و در اس��تانه ‪ ۴۰‬سالگی انقالب اسالمی به عنوان‬ ‫س��یزدهمین دبیر این جش��نواره با چالش هایی روبه رو‬ ‫است که به نظر می رسد باید از همین حاال به فکر رتق‬ ‫و فتق ان باشد‪.‬‬ ‫پ��س از انکه محم��د حی��دری؛ ‪ ۲‬دوره متوالی دبیر‬ ‫جشنواره فیلم فجر شد‪ ،‬با امدن محمد مهدی حیدریان‬ ‫به سازمان سینمایی‪ ،‬یکی از معاونان او برای این رویداد‬ ‫انتخاب ش��د؛ معاونی که خودش م��دت چندان زیادی‬ ‫نب��ود کارش را در اداره ارزش��یابی و نظارت س��ازمان‬ ‫س��ینمایی اغاز کرده بود و امس��ال هم برای دومین بار‬ ‫این مس��ئولیت (دبیری فیلم فج��ر) را برعهده می گیرد‬ ‫و همچن��ان معاون اداره نظارت و ارزش��یابی س��ازمان‬ ‫سینمایی است‪.‬‬ ‫داروغه زاده در اخرین گفت وگویش که اوایل شهریور‬ ‫در حاش��یه جشنواره فیلم سالمت انجام شد‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫«تمای��ل ندارم دبیری جش��نواره را بر عهده بگیریم» و‬ ‫درب��اره دبیری دوره پیش رو جش��نواره هم اعالم کرده‬ ‫ب��ود‪« :‬همانطور که می دانیم انتخاب دبیر جش��نواره بر‬ ‫عهده رییس سازمان سینمایی است و ما تابع دستور و‬ ‫نظر ایشان هستیم اما وظیفه سنگینی است که معاونت‬ ‫نظارت و ارزشیابی همزمان بخواهد‪ ،‬دبیری جشنواره را‬ ‫خیلی از فیلم اولی ها برای همیشه حذف شوند و نتوانند‬ ‫فیل��م جدیدی بس��ازند‪ .‬امیدوارم در س��ال های اینده‪،‬‬ ‫ش��اهد این گونه اتفاق ها نباشیم و کس��انی که امسال‬ ‫نخستین فیلم شان را می سازند سال اینده فرصت دیده‬ ‫شدن را داشته باشند‪.‬‬ ‫چالش بعدی داروغه زاده در جش��نواره س��ی وهفتم‪،‬‬ ‫حضور فیلم های مس��تند و انیمیش��ن در رقابت با اثار‬ ‫داس��تانی و سینمایی اس��ت؛ اتفاقی که سال گذشته با‬ ‫حضور تنها یک انیمیشن و دو مستند در بخش مسابقه‬ ‫با بی مهری از نظر داوران دور ماند و اعتراض گس��ترده‬ ‫اهالی انیمیشن و مستند را در پی داشت‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬هیات مدیره انجمن مستندس��ازان‪،‬‬ ‫خواس��تار پاس��خگویی مدیران جش��نواره فیلم فجر به‬ ‫بی توجهی اشکار به شان مستندسازان کشور شد‪.‬‬ ‫در بخشی از بیانیه مستندسازان امده است‪ :‬انچه در‬ ‫این س��ال ها در برخی از تصمیم های مدیران سینمایی‬ ‫کشور مشاهده می شود‪ ،‬سلسله ای از خطاهاست که بیم‬ ‫ان می رود به عادتی ماندگار تبدیل شود‪.‬‬ ‫مستندس��ازان این کش��ور که سال هاس��ت مرزهای‬ ‫س��ینمای ای��ران را ت��ا فرس��نگ ها دورت��ر از مرزهای‬ ‫کش��ور پیش برده اند و مدت هاست به اشتیاق و انتظار‬ ‫فراوان تماش��اچیان‪ ،‬داوران‪ ،‬مدیران و دس��ت اندرکاران‬ ‫جشنواره های معتبر جهانی برای نمایش و تحسین هنر‬ ‫سینمای مستند این سرزمین عادت کرده اند‪ ،‬حاال باید‬ ‫در می��ان انبوه تصمیم های انی مدیران جش��نواره های‬ ‫داخلی به دنبال جایگاه گم شده خویش باشند‪.‬‬ ‫اعتراض مستندس��ازان به نحوه برخورد با اثار مستند‬ ‫در جش��نواره‪ ،‬در ادامه این بیانیه اینطور بازتاب داشته‬ ‫اس��ت‪ :‬هر چند در این س��ال ها مدیریت و تصمیم های‬ ‫س��لیقه ای و پ��ر اش��کال در جش��نواره های داخلی به‬ ‫وی��ژه مهم تری��ن انه��ا یعنی جش��نواره فیل��م فجر به‬ ‫امری پیش بینی پذیر تبدیل ش��ده که سینمای مستند‬ ‫کش��ور هیچ گاه از گزن��د ایرادهای ان بی به��ره نمانده‪،‬‬ ‫اما برخورد یک بام و دو هوا در جش��نواره امس��ال فیلم‬ ‫فجر با فیلم های مس��تند‪ ،‬بدعتی تامل برانگیز در شیوه‬ ‫برخورد با هنرمندان مستندساز کشور بود‪ .‬پس از حذف‬ ‫سیمرغ فیلم مس��تند از جشنواره و قرار گرفتن تنها ‪۲‬‬ ‫فیلم مس��تند در کنار فیلم های داستانی‪ ،‬اینکه داوران‬ ‫جش��نواره اع�لام کنند فیلم های مس��تند حتی داوری‬ ‫نشده اند‪ ،‬خبر از سیاست گذاری بالتکلیف و توهین امیز‬ ‫مسئوالن جش��نواره در قبال فیلم های مستند می دهد‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت مدیران جش��نواره باید پاس��خگوی این‬ ‫بی توجهی اشکار به شان مستندسازان کشور باشند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د ابراهیم داروغه زاده روزهای سخت و‬ ‫دش��واری را پی��ش رو دارد‪ .‬او باید در س��ی و هفتمین‬ ‫ایستگاه جشنواره فیلم فجر از موانع مختلفی عبور کند؛‬ ‫موانع و چالش هایی که هر کدام می توانند او را با مشکل‬ ‫روبه رو کنند و س��ربلند بیرون امدن از ان نشان دهنده‬ ‫اعتماد درست به مدیران جوان در عرصه مدیریت است‪.‬‬ ‫ش��ادی پی��روزی؛‬ ‫ضعف پخ��ش کتاب‬ ‫و نب��ود چاپخان��ه را‬ ‫از مش��کالت اصل��ی‬ ‫ناش��ران گیالن��ی‬ ‫دانس��ت که در بحران‬ ‫فعل��ی‪ ،‬بیش��تر خود‬ ‫را نش��ان داده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا ش��ادی پیروزی؛ مدیرمس��ئول‬ ‫انتشارات «فرهنگ ایلیا» درباره وضعیت ناشران‬ ‫شهرستانی بیان کرد‪ :‬سال جدید را با انرژی اغاز‬ ‫کردیم؛ حتی پس از نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهران امیدوار بودیم که ناش��ران‪ ،‬سال خوبی را‬ ‫تجربه کنند اما پس از گرانی کاغذ موفق نشدیم‬ ‫به شعار «هر هفته یک کتاب» در «فرهنگ ایلیا»‬ ‫تحقق ببخش��یم‪ .‬در ش��رایط فعلی با س��ختی‪،‬‬ ‫ماهان��ه یک عنوان کتاب منتش��ر می کنیم‪ .‬وی‬ ‫نبود معیار مش��خص تعیین نرخ کتاب را یکی از‬ ‫مشکالت فعلی نشر دانست و افزود‪ :‬پیش از این‪،‬‬ ‫تغییر ن��رخ پس از عقد قرارداد در موارد بس��یار‬ ‫اندکی اتف��اق می افتاد‪ ،‬حتی ب��رای کتاب های‬ ‫پژوهش محور مانند «دانشنامه فرهنگ و تمدن‬ ‫گی�لان» س��فارش کار می دادیم ام��ا در ‪ ۳‬ماه‬ ‫گذش��ته در حالی که ‪ ۶۸‬جل��د از این مجموعه‬ ‫‪ ۱۰۰‬جلدی منتشر ش��ده‪ ،‬فعالیت ها را متوقف‬ ‫کرده ایم‪ .‬این فعال حوزه نش��ر درباره مهم ترین‬ ‫نقاط ضعف صنعت نش��ر که بحران اخیر‪ ،‬توجه‬ ‫همگان را به ان جلب کرد‪ ،‬گفت‪« :‬فرهنگ ایلیا»‬ ‫‪ ۱۴‬س��ال پیش و یک سال پس از حذف سهمیه‬ ‫کاغذ‪ ،‬فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬مشکالتی وجود‬ ‫داش��ت اما ب��ا توجه ب��ه ثبات قیم��ت‪ ،‬فعالیت‬ ‫ی ک��ه بحران‬ ‫ناش��ران ادام��ه پیدا ک��رد‪ ،‬در حال ‬ ‫اخیر با نوس��انات شدید نرخ همراه بود‪ .‬این ناشر‬ ‫گیالن��ی ادامه داد‪ :‬ناش��ران گیالنی ب��ا توجه به‬ ‫شرایط جوی نمی توانند مدت زیادی کاغذ را در‬ ‫انب��ار نگه دارند‪ ،‬بنابراین مجبورند به واس��طه ها‬ ‫متوسل شوند که هزینه اضافه بر سازمان را برای‬ ‫ناش��ر به بار می اورد‪ .‬پیروزی ادامه داد‪ :‬چاپخانه‬ ‫حرفه ای در استان وجود ندارد‪ ،‬بنابراین ناشران‬ ‫مجبورند س��فارش چاپ کتاب خود را به تهران‬ ‫ی��ا قم ارس��ال کنند که هزینه ه��ای حمل ونقل‬ ‫را ه��م بر دوش ناش��ر می گذارد‪ .‬مدیرمس��ئول‬ ‫انتش��ارات «فرهنگ ایلیا» گف��ت‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫چ��اپ کتاب ه��ای پژوهش محور‪ ،‬بی��ش از یک‬ ‫س��ال با دریافت عکس و اسناد از خارج از کشور‬ ‫طول کش��یده اس��ت‪ .‬ادامه این وضعیت موجب‬ ‫می ش��ود که نمایش��گاه بین المللی کتاب سال‬ ‫اینده هم به ش��رایط مناس��ب و کیفیت مطلوب‬ ‫نرس��د‪ .‬پیروزی درباره توجه ناش��ران به کتاب‬ ‫الکترونیک��ی به عن��وان یک��ی از راهکاره��ای‬ ‫برون رفت از بحران بیان کرد‪ :‬کتاب الکترونیکی‪،‬‬ ‫راهکار قابل توجهی است اما باید توجه کنیم که‬ ‫این ابزار هنوز فراگیر نشده اند‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال‪ ،‬ب��رای دانش ام��وزان‬ ‫نرم افزاره��ای متعدد اموزش��ی تولید ش��ده اما‬ ‫می بینی��م دانش ام��وزان اندک��ی هس��تند که‬ ‫به ای��ن نرم افزارها دسترس��ی دارن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫همچنان مس��ئله کاغ��ذ وج��ود دارد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬برای گس��ترش کتاب ه��ای الکترونیکی به‬ ‫فرهنگ س��ازی نیاز داریم اما حتی رس��انه ملی‬ ‫نی��ز به اندازه تبلیغ کتاب های کمک اموزش��ی‪،‬‬ ‫به انواع کتاب های الکترونیکی توجه نمی کند‪.‬‬ ‫نشر‬ ‫پاییز امسال‬ ‫در انتظار چه‬ ‫اثاری در بازار‬ ‫جهانی کتاب‬ ‫باشیم؟‬ ‫فصل پاییز فرار رس��یده اس��ت و باید منتظر اخبار‬ ‫جدید و جذابی در حوزه کتاب و نش��ر باشیم‪ .‬در این‬ ‫مطلب به معرفی چن��د کتاب مهم می پردازیم که در‬ ‫فصل پاییز وارد بازار کتاب می شوند‪ .‬به گزارش ایبنا‬ ‫به نقل از یو اس ای تودی‪ ،‬پاییز مهم ترین فصل س��ال‬ ‫برای کتاب هاس��ت و ناش��ران از اخرین فرصت خود‬ ‫برای نش��ر اثار بهره می برند‪ .‬نام های مشهوری چون‬ ‫میشل اوباما‪ ،‬ریس ویتراسپون‪ ،‬جان گریشام‪ ،‬استفن‬ ‫کین��گ و جی‪ .‬ک��ی‪ .‬رولینگ‪ ،‬تنها چند نام مش��هور‬ ‫هستند که در پاییز امسال اثار جدیدی به بازار کتاب‬ ‫ارائه می کنند‪« .‬سفید کشنده» و «ویسکی در لیوان‬ ‫چای» نوش��ته جی‪ .‬کی‪ .‬رولینگ و ریس ویترسپون‬ ‫‪ ۲‬اثری هس��تند که هجدهم سپتامبر وارد بازار شده‬ ‫و با استقبال فراوان خوانندگان روبه رو شدند‪« .‬سفید‬ ‫کش��نده» چهارمی��ن کتاب از مجموع��ه «کورموران‬ ‫استرایک» و داس��تان مرد جوانی است که به بریتانیا‬ ‫می اید و از پلیس درخواس��ت می کند درباره جنایتی‬ ‫که معتقد اس��ت در کودکی ش��اهدش بوده‪ ،‬تحقیق‬ ‫کند س��پس ناپدید می ش��ود‪ .‬داس��تان ویترس��پون‪،‬‬ ‫س��تاره دنی��ای بازیگری و مینی س��ریال «دروغ های‬ ‫کوچک بزرگ» درباره عالقه اش به اش��پزی اس��ت و‬ ‫از ریش��ه های جنوبی اش و عالقه م��ردم این خطه به‬ ‫اش��پزی سخن می گوید‪« .‬حس��اب و کتاب» نوشته‬ ‫جان گریش��ام‪ ۲۳ ،‬اکتبر (اول اب��ان) وارد بازار کتاب‬ ‫می شود؛ داس��تان جنایی و جذاب دیگری از گریشام‬ ‫‪ ۶۳‬س��اله درباره مردی که روزی وارد کلیسا می شود‬ ‫و دوس��تش را ک��ه پ��در روحانی کلیساس��ت بدون‬ ‫دلی��ل خاصی به قتل می رس��اند‪ .‬بی ش��ک این اثر از‬ ‫گریش��ام هم در ص��در پرفروش ه��ای یواس ای تودی‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬درس��ت مانند ‪ ۳۳‬اثر قبلی نویس��نده‬ ‫امریکایی که در صدر فهرست پرفروش های این مجله‬ ‫قرار گرفتند‪« .‬ش��دن» عنوان کتاب خاطرات میشل‬ ‫اوباما‪ ،‬همسر رییس جمهور سابق امریکا که ‪ ۱۶‬نوامبر‬ ‫در دسترس عموم قرار خواهد گرفت‪ .‬داستان زندگی‬ ‫وی از کودک��ی و همچنین س��ال های زندگی در کاخ‬ ‫سفید به عنوان یک مادر و همسر رئیس جمهوری در‬ ‫این کتاب روایت شده است‪ .‬کتابی که چند ماه پیش‬ ‫به دلیل قرارداد ‪ ۶۵‬میلیون دالری میش��ل و باراک با‬ ‫انتش��ارات «پنگوئن رندوم هاوس» خبرساز شده بود‪.‬‬ ‫«تکه ها» نوش��ته س��الی فیلد چند روز پیش در ‪۱۸‬‬ ‫س��پتامبر وارد بازار کتاب ش��د؛ داستان زندگی خانم‬ ‫بازیگ��ر‪ ،‬کودکی اش و راهی ک��ه در هالیوود طی کرد‬ ‫فرصتی برای شناسایی‬ ‫ناشران واقعی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪ 19 - 1397‬محرم ‪ 29 - 1440‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1148‬پیاپی ‪2466‬‬ ‫انتشار رومن گاری پس از ‪ ۱۳‬سال‬ ‫کتاب «زندگی در پیش رو» نوشته رومن‬ ‫گاری پس از ‪ ۱۳‬سال توقیف دوباره روانه بازار‬ ‫کتاب شد‪ .‬لیلی گلستان‪ ،‬مترجم این اثر‪ ،‬با‬ ‫اعالم این خبر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کتاب زندگی در‬ ‫پیش رو نخستین بار پیش از انقالب در سال‬ ‫‪ ۵۳‬یا ‪ ۵۴‬به چاپ رسید‪ ،‬اما بعد از انقالب‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬سال توقیف بود‪ .‬سپس از توقیف‬ ‫خارج شد و به چاپ های گوناگونی رسید‪ .‬در دوره ریاست جمهوری محمود‬ ‫احمدی نژاد کتاب دوباره مهر توقیف خورد‪ .‬گلستان درباره علت توقیف این‬ ‫کتاب اظهار کرد‪ :‬در این داستان پسربچه کوچکی در محیط بدی بزرگ‬ ‫شده و به طبع خیلی باادب نیست و جز این یاد نگرفته است‪ .‬از من خواسته‬ ‫شد در ترجمه این بچه را تربیت کنم! اما من موافقت نکردم این کار را انجام‬ ‫دهم‪ .‬بچه بی ادب باقی ماند تا اینکه مجوز چندساله گرفت و دوباره توقیف‬ ‫شد‪ .‬االن بچه این داستان خیلی باادب نیست اما کمتر از انچه که فکر‬ ‫می کردم تعدیل انجام شد و به چاپ رسید‪.‬گلستان کتاب زندگی در پیش‬ ‫رو را انسانی ترین کتابی دانست که در عمر خود خوانده و گفت‪ :‬این اثر بسیار‬ ‫محبوب است و خیلی عالقه مند داشت و دارد‪.‬‬ ‫در این دورانی که توقیف بود افست درمی امد و افست ان هم خیلی فروش‬ ‫داشت‪ .‬این مترجم پیام کتاب زندگی در پیش رو را دوستی و محبت و‬ ‫انسانی بودن ادم ها دانست و افزود‪ :‬با چاپ این کتاب بعد از ‪ ۱۳‬سال‪ ،‬گویی‬ ‫عزیزی از زندان ازاد شده و حاال من به مالقاتش رفتم‪.‬کتاب زندگی در پیش‬ ‫رو نوشته رومن گاری با ترجمه لیلی گلستان ازسوی نشر ثالث منتشر شده‬ ‫و به فروش می رسد‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫شیوه اطالع رسانی حوادث مهم در تلویزیون باید چگونه باشد؟‬ ‫چرا باید «زمین سوخته» را دوباره خواند؟‬ ‫امار کشته شدگان یا مجروحان ازسوی سازمان های‬ ‫گوناگون متفاوت ارائه شود؛ شبکه خبر باید به کدام‬ ‫یک از این مراجع استناد کند؟‬ ‫معاون برون مرزی صداوس��یما افزود‪ :‬شبکه خبر‬ ‫به عنوان ش��بکه ای که مورد وثوق مردم اس��ت اگر‬ ‫تع��داد کشته ش��دگان در ی��ک واقعه را ب��ه نقل از‬ ‫یک مق��ام ‪ ۲۹‬نفر اعالم کند و در خبر دیگری این‬ ‫تعداد کم ش��ود‪ ،‬دیگر کس��ی به این شبکه اعتماد‬ ‫نمی کند؛ بنابراین مس��ئوالن ش��بکه ناچار هستند‬ ‫در اطالع رسانی درباره این اخبار کمی تامل داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ادام��ه فتحعلی فاخری‪ ،‬قائم مقام ش��بکه خبر‬ ‫نیز درباره رویکرد این شبکه در زمینه اطالع رسانی‬ ‫وقای��ع ناگهانی ب��ه مهر گف��ت‪ :‬به طورقطع در این‬ ‫موارد سیاست گذاری هایی وجود دارد و ما براساس‬ ‫این سیاست ها اطالع رسانی می کنیم‪.‬‬ ‫مکان‬ ‫‪ -5‬ابراهه بین دو دریا ‪ -‬بی صبر و کم حوصله‬ ‫‪ -6‬صندل��ی س��نگی کن��ار خانه های قدیم��ی ‪ -‬کانون‬ ‫تحصیل طالب علوم دینی‬ ‫‪ -7‬نفس پرغنیمت ‪ -‬موی درهم پیچیده ‪ -‬نش��انه فعل‬ ‫التزامی‬ ‫‪ -8‬نی سست و میان تهی ‪ -‬جان ستان مجرم‬ ‫‪ -9‬از اقوام ترکمن ‪ -‬نپذیرفتن ‪ -‬زینت چهره‬ ‫‪ -10‬عقد ازدواج ‪ -‬ضربه شدید روحی‬ ‫‪ -11‬بارگاه و خیمه بزرگ ‪ -‬بخشی از کل‬ ‫‪ -12‬پنبه پاک نکرده‪ -‬زودشکن‪ -‬ریسمان‪ -‬رهاورد زلزله‬ ‫‪ -13‬اش��اره به نزدیک‪ -‬ارایش درختان‪ -‬درخت انگور‪-‬‬ ‫شفابخش بیماری‬ ‫‪ -14‬راهی��ان زی��ارت ‪ -‬نیت��روژن‪ -‬ب��دون اب ‪ -‬حرف‬ ‫دهن کجی‬ ‫‪ -15‬اشفته و بی نظم ‪ -‬دوباره ساختن‬ ‫در اینکه شبکه خبر باید سرعت بیشتری داشته باشد‪ ،‬شکی‬ ‫نیس��ت اما به طورقطع هر خبر‪ ،‬گزارش یا انتشار تصویر نیاز به‬ ‫تحلیل هایی دارد‬ ‫معاون برون مرزی صداوسیما اظهار کرد‪ :‬این نکته‬ ‫که ش��بکه خبر و بخش های خب��ری داخلی برای‬ ‫مردم مرجع هستند و باید اطالع رسانی کنند نکته‬ ‫درستی است‪ .‬این انتظار نیز بجاست که شبکه خبر‬ ‫به موقع اطالع رسانی کند اما همچنان که گفته شد‬ ‫دالیلی برای این محدودیت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به واقعه اهواز عنوان کرد‪ :‬همانطور‬ ‫ک��ه ش��اهد بودید در نخس��تین دقای��ق وقوع این‬ ‫حادثه‪ ،‬شبکه خبر اطالع رسانی کرد و خبر در قالب‬ ‫«خبر فوری» زیرنویس شد‪.‬‬ ‫جبل��ی درباره مداوم نبودن این اطالع رس��انی ها‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از ضعف ها در کش��ور ما موقع‬ ‫وق��وع بحران های طبیعی و امنیتی این اس��ت که‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬مدیریت بحران برعهده یک نفر یا‬ ‫یک نهاد مسئول گذاش��ته نمی شود؛ به طور مثال‬ ‫ممکن اس��ت در یک حادث��ه طبیعی یا غیرطبیعی‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ج‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ش ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫گ‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تجزیه طلبان در خوزستان چگونه به جنگ دامن زدند‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪3‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ک س‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫نخس��تین نشست اس��تانی انجمن روابط‬ ‫عموم��ی ایران و نخس��تین روی��داد روابط‬ ‫عمومی اس��تان س��منان همراه ب��ا یادمان‬ ‫اس��تاد میرزابابا مطهری نژاد‪ 9 ،‬مهر س��ال‬ ‫ج��اری در س��منان برگزار خواهد ش��د‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬این رویداد با تالش گروهی‬ ‫از مدیران روابط عموم��ی نهادهای اجرایی‬ ‫اس��تان س��منان با حمایت انجم��ن روابط‬ ‫عمومی ایران با موضوع چرایی مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی در روابط عمومی ازسوی استادان‬ ‫برجسته دانشگاه های معتبر کشور در حوزه‬ ‫ارتباط��ات برگزار می ش��ود‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬این روی��داد در دو بخش یادمان و‬ ‫علمی ازسوی استادان برجسته دانشگاه های‬ ‫معتبر کش��ور در ح��وزه ارتباطات با حضور‬ ‫هی��ات مدیره انجمن رواب��ط عمومی ایران‬ ‫برای نخس��تین بار در اس��تان س��منان به‬ ‫اج��را درخواه��د امد و در پای��ان به تمامی‬ ‫شرکت کنندگان گواهینامه مشترک سازمان‬ ‫اموزش فنی حرفه ای کشور و انجمن روابط‬ ‫عمومی ایران اعطا خواهد ش��د‪ .‬این نشست‬ ‫اس��تانی ب��ا حمایت روابط عموم��ی و دفتر‬ ‫ام��ور اجتماع��ی و فرهنگ��ی اس��تانداری‬ ‫س��منان‪ ،‬فرمانداری سمنان‪ ،‬شورای شهر و‬ ‫سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان‪،‬‬ ‫اداره های کل پست‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردش��گری‪ ،‬اموزش فنی حرفه ای‬ ‫استان س��منان برگزار خواهد شد‪ .‬مدیران‬ ‫بخ��ش دولت��ی و خصوص��ی‪ ،‬مدی��ران و‬ ‫کارشناس��ان روابط عموم��ی بخش دولتی‬ ‫و خصوص��ی و فع��االن ح��وزه ارتباطات و‬ ‫رسانه برای شرکت در این رویداد می توانند‬ ‫اطالع��ات خود را از طریق تلگرام به ای دی‬ ‫@‪ prssemnanadmin‬ی��ا از طری��ق‬ ‫پیام��ک در ش��ماره ‪09030298113‬ثبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا ک��ه ای��ران داغ��دار حادثه‬ ‫تروریستی اهواز است‪ ،‬تورقی در کتاب تازه‬ ‫منتشر شده «دزفول‪ :‬گزارشی از شهر مقاوم‬ ‫دزفول در جنگ ش��هرها ‪»۱۳59 – ۱۳67‬‬ ‫روشنگر تحرکاتی اس��ت که دشمنان ایران‬ ‫یکپارچه در دوره ای دیگر از تاریخ این کشور‬ ‫انج��ام داده اند‪ .‬جنگ تحمیل��ی عراق علیه‬ ‫ایران‪ ۳۱ ،‬ش��هریور ‪ ۱۳۵۹‬به طور رس��می‬ ‫اغاز شد اما عالئم و زمینه های ان از مدت ها‬ ‫پیش به ش��کل های گوناگ��ون بروز و ظهور‬ ‫داشت‪ .‬در بسیاری از اسناد به جای مانده از‬ ‫دوران دفاع مقدس‪ ،‬نش��انه های بروز جنگ‬ ‫تبیین شده اس��ت‪ .‬از جمله کتاب هایی که‬ ‫بخش هایی از ان ب��ه این موضوع پرداخته‪،‬‬ ‫کت��اب «دزفول‪ :‬گزارش��ی از ش��هر مقاوم‬ ‫دزفول در جنگ ش��هرها ‪»۱۳۶۷ – ۱۳۵۹‬‬ ‫اس��ت که در س��ال جاری نخس��تین چاپ‬ ‫ان به همت مرکز اس��ناد و تحقیقات دفاع‬ ‫مقدس از س��وی انتشارات س��پاه پاسداران‬ ‫انقالب اس�لامی به رشته تحریر درامد‪ .‬این‬ ‫کت��اب به قلم فرهاد درویش س��ه تالنی‪ ،‬در‬ ‫‪ 3‬فص��ل «دزفول در این��ه تاریخ»‪« ،‬مبانی‬ ‫نظری و تاریخچه جنگ ش��هرها» و «جنگ‬ ‫شهرها در دزفول» روایت شده است‪.‬‬ ‫تازه های نشر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از بازیگران صحنه س��یرک ‪ -‬شهری در غرب استان‬ ‫‪ -1‬درخور پذیرش عقل��ی یا تجربی ‪ -‬تعادل‬ ‫گیالن‬ ‫و متناسب بودن‬ ‫‪ -2‬کلمه درد و افسوس ‪ -‬در رهن بودن ‪ -‬نقطه اینترنتی‬ ‫‪ -2‬قـال��ی فـرس��وده ‪ -‬پناهـگاه ‪ -‬رس��ـایی‬ ‫ منطقه ای نزدیک خانه خدا در مناسک حج‬‫کـالم‬ ‫‪ -3‬گری��ه بچ��ه ش��یرخوار ‪ -‬بدون درن��گ ‪ -‬عطوفت ‪-‬‬ ‫‪ -3‬کت��اب رکــوردهای جه��ان ‪ -‬فانتـزی ‪ -‬باالترین سقف ساختمان‬ ‫‪ -4‬کهنه و پوس��یده ‪ -‬نخس��ت ‪ -‬تقویت امواج صوتی ‪-‬‬ ‫خـالـص‬ ‫‪ -4‬امیر قبیله کوچک ‪ -‬از افزارهای بافندگی‬ ‫ا ش ف ت ه خ ا ط ر‬ ‫ نوعی شیرینی ‪ -‬خاک سفالگری‬‫ب ر ه ه‬ ‫ن ب و د ن‬ ‫د ا م‬ ‫ل ی د ر‬ ‫د‬ ‫‬‫هندسه‬ ‫در‬ ‫‪ -5‬عقاید ش��مردنی ‪ -‬ش��کلی‬ ‫م د‬ ‫ن س ی م‬ ‫ا خ‬ ‫م‬ ‫ه ل ا ک‬ ‫ز و ج‬ ‫نواحی گرم و سوزان‬ ‫ه ن و ز‬ ‫د ش ت‬ ‫‪ -6‬بیماری پوس��تی حاد ‪ -‬اراس��ته و نیکو و‬ ‫ت و‬ ‫ق ل‬ ‫جواب جدول‬ ‫ا‬ ‫و ز ن‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫نامی برای اقایان‬ ‫ر ج ح ا ن‬ ‫د ر ه‬ ‫ل ق م ه‬ ‫ی‬ ‫کیفر‬ ‫‪ -7‬نمد زین ‪-‬‬ ‫ف ر‬ ‫ل ن د ن‬ ‫ق د‬ ‫م‬ ‫د ی د ه‬ ‫ل ا م‬ ‫ نش��ین‬ ‫ف‬ ‫صد‬ ‫‬‫جامه‬ ‫تای‬ ‫‬‫قرن‬ ‫‪ -8‬ش��ماره‬ ‫ه ا و ن‬ ‫ع ر ش ه‬ ‫ف ر ا م‬ ‫ه و ا ی ی‬ ‫ کالبد‬‫‪ -9‬پسوندی برای شباهت ‪ -‬وجود دارد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -10‬غیرثابت ‪ -‬محافظ سرانگشت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زیـر‬ ‫جعبـه‬ ‫‪ -11‬نمکی��ن ‪ -‬مقـام باالتـ��ر ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کمـد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -12‬قصد و اراده ‪ -‬طلوع ستاره ‪ -‬پدر و پسر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نویسندگان فرانسوی ‪ -‬شخص‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -13‬فلز گلوله ‪ -‬رسته از بند ‪ -‬نیلی رنگ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -14‬تداول ‪ -‬جوانمرد ‪ -‬خار شتر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -15‬سستی و بی توجهی در کار ‪ -‬انزوا‬ ‫برگزاری یادمان استاد مطهری نژاد در سمنان‬ ‫بزرگداشت‬ ‫بع��د از وق��وع بالی��ا و ح��وادث اس��یب زا وجود‬ ‫هرج وم��رج‪ ،‬از تبادل اطالعات درس��ت جلوگیری‬ ‫می کن��د و نبود اطالعات‪ ،‬موجب افزایش اضطراب‪،‬‬ ‫نگران��ی و ت��رس خواهد ش��د‪ .‬رس��انه ها می توانند‬ ‫شرایطی را فراهم کنند تا در ان اطالعات و شواهد‬ ‫واقعی ارائه ش��ود‪ .‬این اطالعات باید دقیق‪ ،‬ش��فاف‬ ‫و به زبانی س��اده باش��د‪ .‬ارائه اطالعات بیش از حد‬ ‫و نامتناسب به اندازه ندادن اطالعات اسیب زاست‪.‬‬ ‫بیان واقعیت ه��ای مربوط به روی��داد به درک و‬ ‫ش��ناخت رویداد‪ ،‬کاهش ابه��ام درباره ان و کنترل‬ ‫روی عوام��ل محیط��ی و عوامل��ی که ب��رای افراد‬ ‫غیرقابل کنترل هستند‪ ،‬کمک می کند‪.‬‬ ‫پیم��ان جبلی مع��اون برون مرزی صداوس��یما و‬ ‫فتحعلی فاخری قائم مقام ش��بکه خبر درباره شیوه‬ ‫اطالع رس��انی در بحران ه��ای طبیع��ی و امنیت��ی‬ ‫توضیحاتی را ارائه کردند‪.‬‬ ‫جبلی که در حوزه خبر نیز تخصص دارد و زمانی‬ ‫به عنوان معاون خبر فعالیت داش��ت درباره ش��یوه‬ ‫پوشش اخبار حوادث مهم مانند اطالع رسانی درباره‬ ‫واقعه تروریس��تی در اهواز به مهر گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫امنیتی محدودیت ها برای پوشش خبری‪ ،‬تصویری‬ ‫و اطالع رسانی بیشتر می شود و خبرنگاران مجبورند‬ ‫از ای��ن محدودیت ها پیروی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬تصور‬ ‫کنید قرار شود برنامه رژه نیروهای نظامی کشور با‬ ‫دوربین و به طور زنده نمایش داده شود و هنگام ان‬ ‫یک واقعه تروریستی نیز رخ می دهد؛ طبیعی است‬ ‫که اجازه پوشش چنین اتفاقی داده نشود‪ .‬در همه‬ ‫جای دنی��ا هم این محدودیت ها وجود دارد؛ به طور‬ ‫مث��ال اگر یک عملیات تیران��دازی در امریکا اتفاق‬ ‫بیفتد شما تصویر حتی یک کشته را در رسانه های‬ ‫تلویزیون��ی نمی بینید زی��را بالفاصله منطقه حصار‬ ‫کشیده می شود و به خبرنگاران اجازه تصویربرداری‬ ‫نمی دهند؛ بنابرای��ن در همه جا محدودیت ها برای‬ ‫رس��انه ها در زمان وقوع اتفاق ه��ای امنیتی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ممکن است احساس کرده باشید‬ ‫که ش��بکه خبر در چنین وقایعی ابتدا اطالع رسانی‬ ‫می کند و بعد دچار یک س��کته می ش��ود‪ .‬مس��ئله‬ ‫این اس��ت که ما ابت��دا اطالع رس��انی می کنیم اما‬ ‫مباحث تحلیلی و تشریحی پیرامون حادثه نیازمند‬ ‫سیاس��ت گذاری های درون سازمانی و بر ون سازمانی‬ ‫است تا تصمیم هایی گرفته و بعد اطالع رسانی های‬ ‫تکمیلی انجام شود‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��بکه خبر درباره انتظ��ار مردم مبنی‬ ‫بر دائمی بودن اطالع رس��انی درب��اره وقایع مهم و‬ ‫ناگهانی‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ما همان روز در فاصله چند‬ ‫دقیقه ب��ا خبرنگار اه��واز ارتباط تصوی��ری برقرار‬ ‫کردیم و توضیحاتی درباره این حادثه داده ش��د اما‬ ‫به طبع در چنین حوادثی ابهام های بس��یاری وجود‬ ‫دارد و خود ما ت��ا ظهر همان روز در حال پیگیری‬ ‫برای رفع این ابهام ها بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول اظهار کرد‪ :‬در اطالع رس��انی‬ ‫چنین وقایعی باید منابع و مراجع مش��خص باشند‬ ‫تا م��ا بتوانیم اطالع رس��انی را مدیری��ت کنیم؛ به‬ ‫طور مثال در واقعه پالس��کو ما قدرت مانور زیادی‬ ‫داش��تیم و توانستیم ‪ ۱۰‬ش��بانه روز اخبار را به طور‬ ‫زنده پوشش دهیم و باعث فروکش کردن شایعه ها‬ ‫ش��ویم‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬در زلزله ها نیز به س��رعت‬ ‫گزارش��گران خود را به مناطق زلزله زده رساندیم تا‬ ‫شرایط را برای مخاطبان اطالع رسانی کنیم‪.‬‬ ‫فاخری در پایان عنوان کرد‪ :‬در اینکه شبکه خبر‬ ‫باید س��رعت بیشتری داشته باش��د‪ ،‬شکی نیست‬ ‫اما به طورقط��ع هر خبر‪ ،‬گزارش یا انتش��ار تصویر‬ ‫نیاز ب��ه تحلیل هایی دارد‪ .‬در حادث��ه اهواز ما ابتدا‬ ‫اخب��ار اهواز را ف��وری زیرنویس و بع��د از ان هم‬ ‫در قالب اخبار دیگر منتش��ر کردیم و به هیچ وجه‬ ‫خبر حذف نش��د‪ .‬در هر صورت رسالت شبکه خبر‬ ‫اطالع رس��انی با س��رعت و دقت برای جلوگیری از‬ ‫ش��ایعه ها اس��ت که ما خود را ملزم به اجرای این‬ ‫تعهدات می دانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به رفتار رسانه ملی در بحران ها و حوادث‬ ‫یزدانی خ�رم‪،‬‬ ‫مه�دی‬ ‫نویس�نده و منتقد ادبی‪ :‬بعد‬ ‫بیست واندی س��ال باید «زمین‬ ‫س��وخته» را از ن��و می خواندم؛‬ ‫ب��ه ض��رورت نوش��تن مقاله ای‪.‬‬ ‫یک��ی از رمان ه��ای محمود که‬ ‫کمتر از بقیه خوانده بودمش در‬ ‫تمام این سال ها‪ .‬ازمون جذابی‬ ‫ش��د برای خودم‪ .‬ایا قل��ب رمان به همان‬ ‫قوت س��ال های دورتر می تپ��د؟ می تپد‪...‬‬ ‫یک هفته دیگر شانزدهمین سالمرگ این‬ ‫داستان نویس است و ‪ 36‬سال از نخستین‬ ‫چاپ زمین سوخته می گذرد‪ .‬چرا این رمان‬ ‫اندکی هم کهنه نشده؟ مرور کنید محمود‬ ‫را موقع نوش��تنش‪ .‬کمتر از یک س��ال از‬ ‫ش��روع جنگ می گذرد‪ ،‬او خانه نش��ین و‬ ‫بیکار ش��ده‪ ،‬فضا پ��ر از اضطراب اس��ت‪،‬‬ ‫چیزهایی که درباره جنگ نوشته می شوند‬ ‫در بهترین حالت ش��عارهایی پرخش��م و‬ ‫اش��ک اند و هیچ چش��م اندازی درباره این‬ ‫رخداد جدید وجود ندارد‪ .‬هنگامی که انبوه‬ ‫مجله ها و مجموعه داس��تان های الغری را‬ ‫که در همان یکی دو س��ال نخست جنگ‬ ‫درامدند ورق زدم و غور کردم واقعا ادبیاتی‬ ‫نیافتم و این میان ناگهان زمین س��وخته‬ ‫در س��ال ‪ ۶۱‬درمی اید و بع��د هم ممنوع‬ ‫می ش��ود‪ .‬امان از سال هایی که کتاب های‬ ‫او ممنوع شدند‪ .‬وقتی در این روزگار رمان‬ ‫را از نو دس��ت گرفتم باز حیرت زده شدم‪.‬‬ ‫انتخاب راوی ناظ��ر‪ ،‬برادرانش‪ ،‬انبوهی از‬ ‫شخصیت های فرعی و حرکتی که از نفس‬ ‫نمی افتد در رمان‪ .‬اهوازی که دارد جنگ را‬ ‫درک می کند‪ .‬فرار‪ ،‬خشم‪ ،‬شجاعت‪ ،‬اندوه‪،‬‬ ‫مرگ‪ ،‬ترس‪ ،‬گیج��ی‪ ،‬اضطراب‬ ‫و‪ ...‬نزدیک ‪ 4‬دهه از انتش��ارش‬ ‫می گذرد و محمود ش��اید در ان‬ ‫روزها از بس��یاری احساساتی تر‬ ‫بود اما نشان داد چگونه نویسنده‬ ‫باید متن را کنترل کند‪ .‬شاید از‬ ‫منظری دیگر نویسنده ای چون‬ ‫قاض��ی ربیح��اوی در درک این‬ ‫وضعیت به او نزدیک باشد‪ .‬در داستان های‬ ‫کوتاه��ش؛ ام��ا زمین س��وخته یک رمان‬ ‫مه��م اس��ت با م��ن راوی به��ت زده ای که‬ ‫کم کم فعال تر می ش��ود‪ .‬مخاطب صداهای‬ ‫گوناگون می شنود در رمان‪ .‬محمود که در‬ ‫شاهکاری مانند «همس��ایه ها» نشان داد‬ ‫چگونه توانایی س��اختن درام کالسیک را‬ ‫دارد‪ ،‬در این رمان نقطه محوری را منهدم‬ ‫می کند چون در عم��ل مرکزیت روایت از‬ ‫هم گس��یخته‪ 4 .‬دهه اس��ت که رمانی در‬ ‫روایت جنگ به بداعت و نگاه خوددار زمین‬ ‫س��وخته نزدیک نشده‪ .‬هرچند اثار مهمی‬ ‫چون زمستان ‪ ۶۲‬اسماعیل فصیح یا رمان‬ ‫قابل احت��رام س��فر به گ��رای ‪ ۲۷۰‬درجه‬ ‫احمد دهقان یا روایت هایی از نویسندگانی‬ ‫مانند داوود غفارزادگان‪ ،‬محمدرضا کاتب‪،‬‬ ‫حس��ن بنی عام��ری و‪ ...‬به ش��دت جدی و‬ ‫قابل بحث اند اما زمین س��وخته یک رمان‬ ‫«کامل» اس��ت که نویسنده اش این درک‬ ‫را داش��ته ک��ه روزگاری ای��ن جنگ تمام‬ ‫خواهد ش��د و رمانش بای��د بتواند زندگی‬ ‫کند و چه سعادتمندیم ما که محمود بود‬ ‫در این ادبیات که یکی از معدود رمان های‬ ‫شهری جنگ را بنویسد و روایتی بسازد که‬ ‫خواندش‪...‬‬ ‫می توان بارها‬ ‫َ‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!