روزنامه صمت شماره 1151 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1151

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1151

روزنامه صمت شماره 1151

‫اولین روزنامه سهامداری ایران‬ ‫توافق قریب الوقوع نفتی ایران و اروپا‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1151‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫نوبت به بانک ها رسید‬ ‫اصالح ساختارهای نادرست‬ ‫تولید‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت وگو‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫پیش از انجام هر کار‬ ‫شرایط سنجی کنیم‬ ‫‪9‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تالش دولت برای مهارنقدینگی و کاهش تورم‬ ‫سرمقاله‬ ‫سرمایه را به جای راه اهن‬ ‫در بانک بگذاریم‬ ‫به صرفه تر است!‬ ‫محمدج��واد ظری��ف‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان اع�لام کرد تواف��ق نفتی بین‬ ‫ای��ران و کش��ورهای اروپایی‪ ،‬در اینده ای نزدیک منعقد می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش روزنامه‬ ‫نیویورک تایم��ز‪ ،‬ظری��ف گفت تهران به انعقاد توافقی برای فروش نفت به کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی باوج��ود تهدیدهای امریکا در زمینه تحریم کش��ورهای طرف معامله با ایران‪،‬‬ ‫نزدیک می ش��ود‪ .‬چنانچه این توافق به ثمر نش��یند‪ ،‬اش��کارترین اختالف بین دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا و متح��دان اروپایی اش که با تصمیم وی برای خروج از‬ ‫برجام مخالفت کرده اند‪ ،‬رقم می خورد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن وظایفی ک��ه برعهده بانک ها ق��رار دارد‪ ،‬تجهی��ز و تخصیص‬ ‫منابع اس��ت‪ .‬بانک ها می توانند ب��ا تبدیل پس اندازهای خرد جامع��ه‪ ،‬انها را به یک‬ ‫سرمایه گذاری مولد در بخش اقتصاد تبدیل کنند و موجبات رشد اقتصادی کشور را‬ ‫فراه��م اورند‪ .‬اما دراین فرایند ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانکی موضوع حائز‬ ‫اهمیتی است که بانک ها باید ان را موردتوجه قرار دهند تا در نهایت این امر کسری‬ ‫منابع را در بانک ها ایجاد نکند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬یکی از مباحث مهم در ش��بکه بانکی بحث‬ ‫مدیری��ت منابع و مصارف و ایجاد تعادل در این بخش اس��ت تا ازاین بابت ریس��ک‬ ‫احتمال��ی بانک افزایش نیابد چ��ون این موضوع پیامدهای منف��ی زیادی به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬بی تردید بی توجهی به این موضوع منجر به برداشت بی رویه بانک ها‬ ‫از منابع پرقدرت بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه در حال حاضر به عنوان یکی از عوامل اصلی محرک پایه پولی تلقی می ش��ود و‬ ‫‪7‬‬ ‫موجبات تشدید رشد نقدینگی و افزایش تورم را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرورت متوقف کردن‬ ‫زنجیره بدهی ها‬ ‫شیخ بهایی در محاصره‬ ‫«ژول وِ رن» ها‬ ‫گزارش های روز‬ ‫قیمت زغال‬ ‫‪ ۳۰‬درصد شمش فوالد شود‬ ‫سود وام صنایع کوچک‬ ‫به ‪10‬درصد رسید‬ ‫خبر روز‬ ‫قیمت سکه و ارز سقوط کرد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬شغل عجیب در پایتخت‬ ‫‪5‬‬ ‫از«شاهدان تقلبی»‬ ‫تا «مردان پالک پوش»‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫محمد شریعتمداری در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد‬ ‫تسریع در تامین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری در حاش��یه نشس��ت با‬ ‫اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس‪ ،‬این جلسه‬ ‫را بس��یار مفی��د و کارامد ارزیابی ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫نشس��ت با کمیسیون اقتصادی مجلس برای وفاق‬ ‫و هماهنگی بیشتر به منظور کمک به جامعه برای‬ ‫ایجاد ارامش در بازار است‪.‬‬ ‫هدف اساس��ی این جلسه تسریع در تامین ارز‬ ‫مورد نیاز برای کاالهای اساسی و کاالهای عمومی‬ ‫مورد احتیاج مردم بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫همین باره افزود‪ :‬تس��ریع در تامین نیازهای ارزی‬ ‫مردم‪ ،‬کاالهای اساس��ی و س��ایر کاالهای عمومی‬ ‫مورد احتیاج انها چ��ه از طریق تصویب قانون در‬ ‫مجلس و چ��ه از طریق هماهنگی ب��ا نمایندگان‬ ‫مجل��س و ش��ورای هماهنگی س��ران ‪ 3‬ق��وه با‬ ‫قانونمندی ه��ای جدید انجام خواهد ش��د تا این‬ ‫مسیر با قوت و قدرت بیشتری در دو حوزه تامین‬ ‫و س��هولت دسترس��ی به کاال و نظارت دقیق تر و‬ ‫جامع تر بر ن��رخ کاالهایی که با ارز رس��می وارد‬ ‫کشور شده و در اختیار مردم قرار می گیرد‪ ،‬ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در ادامه با اش��اره ب��ه راه اندازی‬ ‫سامانه های مربوط به فرایند تجارت مانند سامانه‬ ‫جام��ع تجارت‪ ،‬س��امانه جامع انباره��ا و‪ ...‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۲۰‬هزار انبار رسمی در این سامانه ثبت‬ ‫و رجیس��تر ش��ده اند و تمام کاالهایی که در این‬ ‫انبارها وجود دارند‪ ،‬مورد نظارت و کنترل عمومی‬ ‫دولت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬همچنین تقویت‬ ‫سازمان های بازرس��ی و نظارت و قانونمندی هایی‬ ‫که نظ��ارت و مجازات برخی متخلفان را در حوزه‬ ‫تولید و توزیع تش��دید می کن��د‪ ،‬از دیگر اقدامات‬ ‫انجام ش��ده ازس��وی دولت عن��وان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��بکه اصناف و بازار پش��ت س��ر انقالب بوده و‬ ‫همواره همس��و با تمامی اه��داف نظام جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران عمل کرده اند و به هیچ وجه منافع‬ ‫انها با منافع مردم در دو راس��تا نیست‪ ،‬اما افرادی‬ ‫هس��تند که در همین ش��رایط می خواهند از اب‬ ‫گل الودی که برخی به وج��ود اورده اند برای خود‬ ‫کس��ب س��ود کنند که بای��د با این س��ودجویان‬ ‫برخورد مستحکم و قاطع انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت دوازده��م با بیان اینکه‬ ‫در نشس��ت کمیسیون گزارش��ی از میزان واردات‬ ‫کاالی اساس��ی به کش��ور در ‪ ۶‬ماه گذش��ته ارائه‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این اطمینان به اعضای کمیسیون‬ ‫داده شد که دولت به هیچ عنوان در حوزه واردات‬ ‫کااله��ای اساس��ی جامعه تعلل��ی را نمی پذیرد و‬ ‫به طور تقریب��ی تمامی کاالهای م��ورد نیاز عامه‬ ‫م��ردم در حوزه کاالهای اساس��ی در حال تامین‬ ‫اس��ت و با نظارت ‪ 3‬وزارتخانه بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش��کی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد‬ ‫کش��اورزی امر تامین و توزیع کاالهای اساسی در‬ ‫کنترل دولت قرار گرفته و به خوبی ادامه می یابد‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری در ادام��ه افزود‪ :‬هر کدام‬ ‫از این س��امانه ها و مقررات یک��ی پس از دیگری‬ ‫ب��ه حیط��ه اج��را درمی ای��د و به نوع��ی ثبات��ی‬ ‫در ی��ک عرص��ه به وجود م��ی اورد‪ .‬البت��ه برخی‬ ‫نهادس��ازی هایی که برای این��ده میان مدت انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زمان بر اس��ت؛ به این منظور که شاهد‬ ‫شرایط نامتوازن و ناتراز در سطح عمومی قیمت ها‬ ‫در اینده نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثی�ر مثب�ت راه اندازی س�امانه ها بر‬ ‫کاهش احتکار‬ ‫همچنی��ن رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫با اش��اره به راه اندازی سامانه جامع تجارت گفت‪:‬‬ ‫گزارش��ی از س��امانه جامع تجارت ازس��وی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به مجلس رس��ید که‬ ‫می تواند در زمینه اجرای مقررات تجاری بس��یار‬ ‫مفید باشد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهیمی در همین زمینه افزود‪:‬‬ ‫مدت ه��ا منتظ��ر این س��امانه بودیم و ب��ا اجرای‬ ‫ان به طور قطع ش��اهد تغیی��رات مثبت در زمینه‬ ‫کاهش احتکار‪ ،‬نظارت بر مصرف کاال در کش��ور و‬ ‫مواردی از این دست خواهیم بود‪.‬‬ ‫ارزش روز سهم مشموالن سهام عدالت محاسبه شد‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون تومان برای یک خانواده ‪ ۵‬نفره‬ ‫ارزش روز س��هم مش��موالن س��هام عدالت یک‬ ‫خانواده ‪ ۵‬نفره که سهام عدالت هر یک از انها یک‬ ‫میلیون تومان است‪ ،‬باتوجه به رشد تازه بازار سهام‬ ‫در ح��ال حاضر حدود ‪ ۲۲‬میلی��ون تومان براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی‬ ‫به نقل از س��تاد ساماندهی س��هام عدالت‪ ،‬ارزش‬ ‫مقط��ع واگذاری ‪ ۴۹‬ش��رکت حاض��ر در پرتفوی‬ ‫س��هام عدالت ‪ ۲۶۶‬هزار و ‪ ۳۶۳‬میلیارد ریال است‬ ‫که باتوجه به رش��د تازه شاخص بورس و افزایش‬ ‫نرخ س��هام شرکت ها در بازار س��رمایه‪ ،‬ارزش روز‬ ‫ل حاضر‬ ‫پرتفوی س��هام عدالت مش��موالن در حا ‬ ‫‪ ۱۱۶۰‬ه��زار و ‪ ۸۸‬میلیارد ریال براورد می ش��ود‪.‬‬ ‫بر این اساس در حالی افزایش ‪ ۴.۳۶‬برابری ارزش‬ ‫پرتفوی سهام عدالت باتوجه به افزایش نرخ سهام‬ ‫در بازار س��رمایه رقم خورده که ارزش روز س��هام‬ ‫مشموالنی که سهم سهام عدالت انها کامل است‪،‬‬ ‫ل حاضر حدود ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۶۰‬هزار تومان‬ ‫در حا ‬ ‫براورد می شود‪.‬‬ ‫ای��ن رقم برای یک خانواده ‪ ۵‬نفره که هر یک از‬ ‫انها صاحب س��هم کامل باشند‪ ،‬در مجموع حدود‬ ‫‪ ۲۲‬میلی��ون تومان براورد می ش��ود‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که ارزش سهام عدالت هر یک از مشموالن‬ ‫نیز باتوجه به صورتحس��اب صادر ش��ده برای انها‬ ‫ل حاضر حدود‬ ‫و می��زان دارایی سهم ش��ان‪ ،‬در حا ‬ ‫‪ ۴.۳۶‬برابر شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است مشموالن دو دهک پایین درامدی‬ ‫جامعه که تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی سهام به انها تعلق‬ ‫گرفت��ه و نیز افرادی ک��ه اقدام به تس��ویه نقدی‬ ‫باقیمانده اقس��اط س��هام عدال��ت و افزایش ان تا‬ ‫س��قف یک میلیون تومان را کرده اند‪ ،‬دارای سهام‬ ‫عدالت کامل هس��تند‪ .‬بر این اس��اس مش��موالن‬ ‫س��هام عدالت می توانند برای اطالع از ارزش سهام‬ ‫عدالت خود به س��امانه س��هام عدالت به نش��انی‬ ‫‪ www.samanese.ir‬مراجع��ه کنن��د و از‬ ‫صورتحساب خود مطلع شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اصالح ساختارهای‬ ‫نادرست تولید‬ ‫محمود اوالد‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫قانون سی (ژان باتیست سی) می گوید «عرضه تقاضای خود را‬ ‫به وج��ود می اورد» یعنی با تولید هر کاالیی‪ ،‬قدرت خرید ان کاال‬ ‫در جامعه ایجاد می ش��ود‪ .‬فلسفه این قانون در این نکته است که‬ ‫برای تولید کاال‪ ،‬باید پرداخت هایی به عوامل تولید ان انجام شود‬ ‫که این پرداخت ها‪ ،‬باعث ایجاد قدرت خریدی معادل انچه تولید‬ ‫ش��ده‪ ،‬می ش��ود؛ در نتیجه هم تعادل در بازار اتفاق می افتد و هم‬ ‫بیکاری وجود نخواهد داشت!‬ ‫اما گاهی در عمل اتفاق هایی می افتد که شامل این موارد است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬انچه تولید می ش��ود‪ ،‬به طور دقیق همان چیزی نیس��ت که‬ ‫مورد نیاز جامعه اس��ت‪( .‬یا نوع کاالی مورد تقاضا یا کیفیت ان)‬ ‫ای��ن اتفاق هم به دالیلی مانند اطالعات ناقص‪ ،‬تغییرات زمانی در‬ ‫اولویت ها‪ ،‬زمانبر بودن تغییر فرایندهای تولید و نبود دسترس��ی‬ ‫ب��ه فناوری تولید کاالهایی که تقاضای باالتری دارند و مواردی از‬ ‫این دست است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حقوق بگیران درگیر در فرایند تولید‪ ،‬بخشی از دریافتی خود‬ ‫را از چرخه اقتصاد دور نگه می دارند‪ .‬هرچه جامعه ریسک گریز تر‬ ‫باش��د و ش��رایط اقتصادی جامعه ریسک بیشتری را نشان دهد و‬ ‫نگرانی و اضطراب از ش��رایط اینده وجود داش��ته باشد‪ ،‬این سهم‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫‪ -۳‬توزیع نامناسب و نادرست سهم عوامل تولید‪.‬‬ ‫بروز این مش��کالت‪ ،‬از سویی باعث می شود تقاضای موثر برای‬ ‫کاالهای تولیدی اقتصاد ش��کل نگیرد (یا کمتر از عرضه باش��د؛‬ ‫به ویژه عامل ‪ ۲‬و ‪ )۳‬و از سوی دیگر‪ ،‬تقاضا برای کاالهایی که کمتر‬ ‫تولید شده اند یا کشور فناوری تولید انها را ندارد‪ ،‬بیشتر باشد‪ .‬این‬ ‫امر موجب می شود ساختار قیمت ها به سود کاالهای وارداتی و به‬ ‫ض��رر کاالهای تولید داخل تغییر کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫داخلی که با عالمت بازار متوجه می ش��وند تقاضایی برای کاالی‬ ‫انه��ا وج��ود ندارد‪ ،‬به کاهش تولید دس��ت می زنن��د و در مقابل‪،‬‬ ‫واردات بیش��تر می شود؛ به ویژه وقتی کشور منابع ارزی مورد نیاز‬ ‫برای واردات را از محل فروش منابع طبیعی ‪-‬نفت‪ -‬به دست اورد‪.‬‬ ‫در این شرایط تولیدکنندگان تمایل پیدا می کنند که به سمت‬ ‫تولی��د کاالهای مورد نیاز بازار حرک��ت کنند اما فناوری تولید را‬ ‫در اختی��ار ندارن��د‪ .‬در ای��ن صورت یا بای��د واردات فناوری انجام‬ ‫ش��ود که به طور معمول در عصر تغییرات س��ریع فناوری و شکل‬ ‫نگرفتن اقتصاد دانش بنیان و ش��کاف عرصه علم و تولید‪ ،‬همواره‬ ‫کشور با عقب ماندگی در فناوری روبه رو است و در نتیجه همواره‬ ‫باید واردکننده فناوری باشد‪ ،‬یا باید سعی کند خود فناوری خلق‬ ‫کند که در عمل توان رقابت در عرصه تولید فناوری را هم ندارد‪.‬‬ ‫ساختار نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید فناوری نیز با ساختار‬ ‫نیروی انس��انی موجود همس��ان نیس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬فضای‬ ‫کس��ب وکار نیز نه تنها در کاهش ریس��ک ورود به این رقابت تاثیر‬ ‫مثبتی ندارد‪ ،‬بلکه با قاعده گذاری نادرس��ت‪ ،‬هزینه های مبادالتی‬ ‫و ریس��ک بیش��تری را تحمیل می کند‪ .‬تغییرات مداوم در قوانین‬ ‫گمرکی و حمایتی به ویژه نوع حمایتی که وابس��تگی بیش��تر را‬ ‫تش��دید می کند‪ ،‬شرایط را برای تغییر فرایندهای تولید به سمت‬ ‫کاالهای مورد نیاز جامعه‪ ،‬بدتر می کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬روز ب��ه روز تولید داخلی وابس��ته تر و کم ظرفیت تر‬ ‫می شود‪ .‬این به معنی ان است که اشتغال ناقص ایجاد می شود و‬ ‫بیکاری نتیجه ان خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬بیکاری نتیجه س��اختارهای نادرس��ت تولید و‬ ‫ل نگرفتن تقاضای موثر بر تولیدات داخلی است‪ .‬راه حل ان را‬ ‫شک ‬ ‫هم باید در اصالح همین س��اختارها جست وجو کرد‪ .‬با تخصیص‬ ‫‪ ۱.۲‬میلی��ارد دالر از صن��دوق ذخیره ارزی به ایجاد اش��تغال یا با‬ ‫طرح های پول پاشی برای اش��تغالزایی در مناطق روستایی‪ ،‬هیچ‬ ‫وقت اشتغال پایداری شکل نخواهد گرفت‪ .‬دست کم از تجربه های‬ ‫گذشته عبرت بگیریم‪ .‬اصوال اشتغال چیزی نیست که بتوان ان را‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬ایجاد اشتغال برای تولید کاالیی که تقاضای موثر برای‬ ‫ان وجود ندارد یا ش��کل نخواهد گرفت‪ ،‬به طور قطع به شکس��ت‬ ‫خواهد انجامید و فقط منابع ملی حیف و میل خواهد شد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ریاس�ت جمهوری‪ -‬رئیس جمهوری در‬ ‫پیام��ی با تبریک فرا رس��یدن روز ملی جمه��وری فدرال المان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬س��ابقه دیرینه روابط حس��نه دو کش��ور‪ ،‬زمینه ساز‬ ‫تعمی��ق بیش از پی��ش مناس��بات و همکاری ه��ا در حوزه های‬ ‫گوناگون دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و بین المللی است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در این پیام یاداوری کرد‪ :‬معتقدم جایگاه مهم‬ ‫و موثر جمهوری اس�لامی ایران در غرب اسیا و جمهوری فدرال‬ ‫المان در اروپا همراه با اراده دو کشور به منظور حل مسالمت امیز‬ ‫چالش های جهانی‪ ،‬ظرفیت مناس��بی را برای همکاری روزافزون‬ ‫در مسیر تحکیم ثبات پایدار در جهان از جمله منطقه غرب اسیا‬ ‫فراه��م اورده که بهره گیری از این فرصت‪ ،‬با تقویت رایزنی ها در‬ ‫سطوح گوناگون ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سفیر ایران در انگلیس اعالم کرد‪ :‬بانک مرکزی چین‪،‬‬ ‫موسس��ه های بانکی و مالی ایران را در صدر فهرست کشورهای با‬ ‫خطرپذیری بسیار باال قرار داده است‪.‬‬ ‫حمی��د بعیدی نژاد در توییتر خود نوش��ت‪ :‬بانک مرکزی چین‪،‬‬ ‫ایران و موسسه های بانکی و مالی ایران را به دلیل پایبند نبودن به‬ ‫ترتیبات ‪ FATF‬در صدر فهرست کشورهای با خطرپذیری بسیار‬ ‫باال قرار داده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت‪ :‬استیضاح وزیران‬ ‫جهاد کش��اورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نیرو و راه و شهرسازی‬ ‫به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع شده است‪.‬‬ ‫به��روز نعمتی گف��ت‪ :‬هیات رئیس��ه مجلس باید به خواس��ته‬ ‫نمایندگان تمکین کند؛ هیات رئیس��ه جلوی هیچ اس��تیضاحی را‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر نفت گفت‪ :‬در زمینه دسترس��ی‬ ‫کام��ل ب��ه درامده��ای حاصل از ص��ادرات نفت‬ ‫محدودیتی نداریم و حتی میزان درامدهای ایران‬ ‫نسبت به س��ال گذشته حدود ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬علی کاردر‪ ،‬در حاشیه‬ ‫امضای قرارداد س��اخت مخازن ذخیره سازی نفت‬ ‫خام جاس��ک در جم��ع خبرنگاران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اکنون راه حل های گوناگونی را برای دسترس��ی به‬ ‫درامدهای نفتی در دس��تور کار داریم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬البته باید توجه داشت که در دنیا معامالت در‬ ‫قالب عملیات بانکی است و کمتر با اسکناس انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬این مس��ئول ادامه داد‪ :‬درباره صادرات‬ ‫نفت و مشتریان نمی توانم صحبت کنم؛ زیرا باعث‬ ‫سوءاس��تفاده و کارش��کنی دشمنان می شود‪ .‬وی‬ ‫درباره توسعه میدان های نفتی گفت‪:‬‬ ‫مناقصات��ی برای برخ��ی میدان های‬ ‫نفت��ی از جمله میدان اه��واز در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬کاردر اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫توس��عه چند میدان نفتی نیز در حال‬ ‫مذاکره ای��م که یکی از انها با ش��رکت‬ ‫روسی در حال انجام است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت ایران درباره ادعای کاهش تولید‬ ‫کشور گفت‪ :‬برنامه ای برای کاهش تولید نداریم و‬ ‫اکن��ون به طور جدی کار تولید را ادامه می دهیم و‬ ‫حت��ی برنامه تعمیر را به تاخیر انداخته ایم‪ .‬کاردر‬ ‫گف��ت‪ :‬فروش نفت همیش��ه در قالب قراردادهای‬ ‫بلندم��دت و تک محموله ب��وده که اکنون نیز این‬ ‫روش در حال اجرا اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حتی عراق‬ ‫بخش عمده نفت خود را تک محموله‬ ‫می فروش��د‪ .‬معاون وزی��ر نفت درباره‬ ‫بیم��ه نفتکش ه��ا گف��ت‪ :‬نفتکش ها‬ ‫را به ط��ور کام��ل زیر پوش��ش بیمه‬ ‫قرار می دهی��م‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬طرح‬ ‫پرداخت پول نفت صادراتی به هند به‬ ‫روپیه قطعی نشده است‪ .‬کاردر درباره‬ ‫فروش نفت در بورس چین اعالم کرد‪ :‬بررسی های‬ ‫اولیه انجام شده اما باید منتظر ماند؛ زیرا این طرح‬ ‫به تازگی در این کش��ور اغاز شده است‪ .‬وی هدف‬ ‫از اجرای طرح انتقال نفت گوره‪-‬جاسک و توسعه‬ ‫مکران را متنوع س��ازی مناب��ع صادراتی نفت خام‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬راهبرد برون سپاری فعالیت ها در‬ ‫ش��رکت ملی نفت ادامه دارد‪ .‬معاون وزیر نفت در‬ ‫بخش دیگری از س��خنانش گفت‪ :‬امیدوارم عرضه‬ ‫نف��ت خام در ب��ورس انرژی از هفت��ه اینده اغاز‬ ‫شود که به ش��کل محموله های ‪5‬هزار بشکه ای و‬ ‫در مجموع یک میلیون بش��که خواهد بود‪ .‬کاردر‬ ‫افزود‪ :‬اکنون در حال بررس��ی و تهیه ش��یوه نامه‬ ‫عرضه نفت در بورس انرژی هس��تیم که در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬بازنگری خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫نفت درباره تصمیم نهایی برای تسویه پول فروش‬ ‫نفت«مدل ‪ ۲۰‬درصد ریالی و ‪ ۸۰‬درصد ارزی که‬ ‫پیش از این مطرح ش��ده بود» نیز اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال بررسی و بازنگری ان هستیم اما هنوز نهایی‬ ‫نش��ده است‪ .‬معاون وزیر نفت ادامه داد‪ :‬نفت خام‬ ‫عرضه ش��ده در بورس به طور کامل برای صادرات‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه در گفت وگو با نیویورک تایمز خبر داد‬ ‫توافق قریب الوقوع نفتی ایران و اروپا‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫اع�لام کرد توافق نفتی بین ایران و کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬در این��ده ای نزدیک منعقد می ش��ود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزنامه نیویورک تایمز‪ ،‬ظریف گفت‬ ‫ته��ران ب��ه انعق��اد توافقی برای ف��روش نفت به‬ ‫کش��ورهای اروپایی باوجود تهدیدهای امریکا در‬ ‫زمینه تحریم کش��ورهای ط��رف معامله با ایران‪،‬‬ ‫نزدی��ک می ش��ود‪ .‬چنانچ��ه این تواف��ق به ثمر‬ ‫نشیند‪ ،‬اش��کارترین اختالف بین دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امریکا و متح��دان اروپایی اش‬ ‫که ب��ا تصمیم وی برای خروج از برجام مخالفت‬ ‫کرده اند‪ ،‬رقم می خورد‪ .‬نیویورک تایمز نوش��ت‪:‬‬ ‫هس��ته اصل��ی توافقی که ای��ران و اروپا درصدد‬ ‫ش��کل دهی ب��ه ان هس��تند‪ ،‬س��ازکاری ب��رای‬ ‫پرداخ��ت پ��ول نفت ای��ران به ش��کل پایاپای با‬ ‫ارزه��ای محلی به جای دالر امریکا اس��ت‪ .‬هدف‬ ‫از انعقاد این توافق‪ ،‬بازداش��تن امریکا از مسدود‬ ‫کردن انتقاالت مالی و حتی شناسایی‬ ‫طرف ه��ای دخی��ل در این معامالت‬ ‫اس��ت‪ .‬ظری��ف گف��ت ب��ه موج��ب‬ ‫قطعنامه های سازمان ملل که پس از‬ ‫توافق هسته ای تصویب شد‪ ،‬کشورها‬ ‫از حق قانونی تعامالت تجاری با ایران‬ ‫برخوردار هس��تند‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران تاکید کرد‪ :‬این حق ماس��ت که نفت مان را‬ ‫بفروش��یم و درامد ان را کس��ب کنیم‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬برایان ه��وک‪ ،‬نماینده وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا در امور ایران گفت کشورش درصدد انعقاد‬ ‫توافقی جدید با تهران اس��ت‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬این‬ ‫ی��ک توافق ش��خصی بین دو دول��ت مانند مورد‬ ‫پیشین نیست‪ ،‬بلکه یک پیمان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹با اروپایی ها همکاری می کنیم‬ ‫وزیر امور خارجه ایران گفت‪ :‬گزینه از سرگیری‬ ‫برنامه هسته ای با مقیاس بزرگ تر و سرعت بیشتر‬ ‫همچنان برای ایران معتبر اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدجواد ظریف در‬ ‫گفت وگو با ش��بکه سی بی اس امریکا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬علت اینک��ه ایران هنوز‬ ‫به س��راغ این گزینه نرفته این اس��ت‬ ‫ک��ه اروپایی ها در ح��ال همکاری با‬ ‫ما هس��تند و ت�لاش می کنند ایران‬ ‫همچنان به منافع اقتصادی مورد توافق برس��د‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما با اروپایی ها همکاری خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وزیر امور خارجه ایران به پرس��ش خبرنگار‬ ‫درباره اینکه ایا ایران در فعالیت های هسته ای از‬ ‫زمان خروج ترامپ تغییری داش��ته یا نه پاس��خ‬ ‫منف��ی داد و گفت‪ :‬ایران هنوز خارج از چارچوب‬ ‫برجام فعالیتی نداشته است‪ .‬ظریف افزود‪ :‬امریکا‬ ‫از کشورها می خواهد که قانون بین الملل را زیر پا‬ ‫بگذارند و به کشورها و شرکت ها می گوید اگر به‬ ‫قانون احترام بگذارید مجازات خواهید شد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د این کار بی سابقه باشد‪ .‬حتی برای یک‬ ‫زورگو در شهر هم بی سابقه است که به کالنتری‬ ‫شهر برود و بگوید اگر شما مانع دزدی افراد شوید‬ ‫مجازات تان می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹وقت اجرای عملی تعهدات است‬ ‫ظریف در پاس��خ به پرسش��ی درباره همکاری‬ ‫اروپایی ه��ا با ایران اظهار کرد‪ :‬تاکنون اروپایی ها‬ ‫در حرف مثبت بوده اند و حاال وقت ان رسیده که‬ ‫ببینیم در عمل چه می کنند‪ .‬انها متعهد شده اند‬ ‫ک��ه پی��ش از اعم��ال دور دوم تحریم ها اقدامی‬ ‫مناسب برای رفع مشکل انجام دهند‪ .‬وی امکان‬ ‫مذاک��ره بین رئیس جمهوری ایران و ترامپ را در‬ ‫شرایط حاضر رد کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که امریکا‬ ‫نشان ندهد که طرفی قابل اعتماد و قابل احترام‬ ‫است‪ ،‬مذاکراتی انجام نخواهد شد‪ .‬مذاکره باید بر‬ ‫مبنای احترام باشد و اینکه بدانید وقتی تصمیمی‬ ‫می گیرید طرف مقابل به ان عمل می کند‪.‬‬ ‫هزینه مخالفت ها را مردم می پردازند‬ ‫پرداخت هزینه پیامدهای ملحق نشدن به ‪ FATF‬بر دوش مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی ما نتوانیم خود را با قواع��د تجاری جهانی هماهنگ‬ ‫کنیم‪ ،‬به طبع هزینه اش را باید مردم با افزایش نرخ کاالها بپردازند‪.‬‬ ‫مهلت قانونی ش��دن لوایح چهارگانه الحاق به ‪ FATF‬رو به پایان‬ ‫اس��ت‪ .‬دو الیحه «پالرمو» و «اصالح قانون مبارزه با پو لش��ویی»‬ ‫در مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام و دو الیح��ه «الحاق ایران به‬ ‫کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصالح قانون مبارزه‬ ‫با تامین مالی تروریس��م» در مجلس ش��ورای اس�لامی در انتظار‬ ‫تعیین تکلیف هستند‪ .‬اما مخالفان پروپاقرص این لوایح همه توان‬ ‫خود را بس��یج کردند تا جلوی الحاق ایران به ‪ FATF‬را بگیرند‪.‬‬ ‫عل��ی صوفی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و عضو کابین��ه دولت اصالحات‬ ‫می گوی��د‪ :‬مخالف��ان ‪ FATF‬امروز حرفی می زنن��د و به بعد هم‬ ‫توجه نمی کنند‪ .‬حتی ش��اید هدف از کارش��کنی و س��نگ اندازی‬ ‫در مقابل الحاق به ‪ FATF‬این باش��د که دولت به مش��کل بیفتد؛‬ ‫بنابراین معتقدم به هیچ وجه انها پیامدهای نپیوستن به ‪FATF‬‬ ‫را نخواهن��د پذیرفت‪ .‬بخش هایی از گفت وگوی خبرانالین با علی‬ ‫صوفی را بخوانید‪:‬‬ ‫€ €اگ�ر نظر مخالفان پیوس�تن به ‪ FATF‬بر تصمیم گیری‬ ‫در زمینه این مهم تاثیر بگذارد‪ ،‬چه کس�ی باید پاسخگوی‬ ‫پیامدهای ملحق نشدن به ‪ FATF‬باشد؟‬ ‫کسانی که مخالف الحاق به ‪ FATF‬هستند‪ ،‬حتی شاید ندانند‬ ‫با چه مخالفت می کنند‪ .‬هراس��ی در انها از جهانی ش��دن‪ ،‬توسعه‬ ‫ارتباط بین المللی و عادی ش��دن روابط ایران با س��ایر کش��ورها‬ ‫وج��ود دارد؛ به عبارت دیگر مخالف��ان‪ ،‬الحاق به ‪ FATF‬را نوعی‬ ‫غرب پرس��تی می دانند‪ ،‬به همین دلیل با لوایح چهارگانه مخالفت‬ ‫می کنند‪ .‬بین مخالفان کم هس��تند کسانی که دیدگاه کارشناسی‬ ‫دارند و گاهی به صداوسیما می ایند و جزئیات دالیل مخالفت خود‬ ‫را بازگو می کنند اما در رسانه ها و فضای مجازی این طور نیست‪ .‬در‬ ‫مجموع به نظر می رس��د عده ای تصور می کنند‪ ،‬اراده ای می خواهد‬ ‫کشور را به غرب وابسته کند؛ بنابراین وقتی لوایح چهارگانه مطرح‬ ‫ش��د ابتدا با ان مخالفت کردن��د و اصال کاری ندارند اصل موضوع‬ ‫چیست‪ .‬در واقع انها رسالت خود می دانند که اجازه ندهند چنین‬ ‫اتفاقی بیفتد‪.‬‬ ‫€ €هزین�ه نپیوس�تن ب�ه ‪ FATF‬را چه کس�ی پرداخت‬ ‫می کند؟‬ ‫پرداخت هزینه پیامدهای این اتفاق بر دوش مردم است‪ .‬وقتی‬ ‫عکس روز‬ ‫م��ا نتوانیم خود را با روابط تجاری جهانی هماهنگ کنیم‪ ،‬به طبع‬ ‫هزینه اش را باید مردم با افزایش نرخ کاالها بپردازند‪.‬‬ ‫€ €مسئولیت چنین اتفاقی را چه کسی باید بپذیرد؟‬ ‫مسئولیت مستقیم تصویب لوایح چهارگانه برعهده مجلس است‬ ‫اما اگر این لوایح تصویب نشود‪ ،‬دولت نمی تواند برنامه های مصوب‬ ‫توس��عه ای را پیش ببرد و پاسخگوی مسئولیت های خود در قبال‬ ‫عملیاتی کردن س��ند چشم انداز ‪۲۰‬س��اله باشد‪ .‬در واقع الحاق به‬ ‫‪ FATF‬و برقراری مراودات مالی با س��ایر کش��ورهای دنیا الزمه‬ ‫اجرای برنامه های توسعه ای‪ ،‬سرمایه گذاری در کشور‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫و خروج از رکود اس��ت و وقتی الزمه کار فراهم نباش��د‪ ،‬سلسله وار‬ ‫بقیه مسائل نیز تحت تاثیر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مخالف��ان الحاق به ‪ FATF‬از اتخاذ این مواضع تنها یکس��ری‬ ‫مقاصد سیاس��ی برای کارش��کنی دارند تا از غرب گرایی در کشور‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬حتی ش��اید هدف از کارش��کنی و س��نگ اندازی‬ ‫در مقابل الحاق به ‪ FATF‬این باش��د که دولت به مش��کل بیفتد؛‬ ‫بنابراین معتقدم انها به هیچ وجه پیامدهای نپیوستن به ‪FATF‬‬ ‫را نخواهند پذیرفت‪.‬‬ ‫€ €ایا نپیوستن به ‪ ،FATF‬کانال مالی اروپا برای ایران را‬ ‫با بن بست روبه رو می کند؟‬ ‫بله‪ ،‬به طور قطع‪ .‬این مس��ئله جزو الزامات تجارت جهانی است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاران برای ورود به بازار کش��ور عض��و ‪ FATF‬اعتماد‬ ‫می کنن��د‪ .‬در واق��ع ‪ FATF‬از جامعه جهانی برای ارتباط مالی با‬ ‫ایران رفع نگرانی می کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ساخت مخازن برای ذخیره نفت‬ ‫برداشت کنجد‪ .‬کنجد در گذشته از اقالم صادراتی ایران بود‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫میزان‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ش��رکت ملی نفت ایران و یک ش��رکت داخلی قرارداد ساخت مخازن ذخیره سازی‬ ‫نفت خام با ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون بشکه را امضا کردند که عملیات ان در بندر جاسک‬ ‫(ساحل دریای عمان) اجرا می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مرضیه شاهدایی‪ ،‬قائم مقام وزیر‬ ‫نف��ت و علی کاردر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ای��ران‪ ،‬در ایین امضای این قرارداد‬ ‫بین گروه س��رمایه گذاری امید (زیرمجموعه بانک س��په) و شرکت مهندسی و توسعه‬ ‫نفت (زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران) حضور داشتند‪ .‬این قرارداد به ارزش ‪۶۰۶‬‬ ‫میلیون یورو در مدت ‪ 3‬سال به طور کامل اجرا می شود‪ .‬حدود ‪ 5‬هزار هکتار از زمین‬ ‫س��احلی در ‪ ۶۵‬کیلومتری غرب ش��هر جاسک برای طرح های ویژه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروش��یمی در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬باتوجه به تصویب بودجه برای خط لوله ‪۴۲‬‬ ‫اینچی انتقال نفت خام گوره‪-‬جاس��ک‪ ،‬بخشی از زمین غرب جاسک به ساخت پایانه‬ ‫صادرات نفت خام و همچنین مخازن ذخیره س��ازی تخصیص یافته اس��ت‪ .‬این طرح‬ ‫س��اخت ‪ ۲۰‬مخزن فلزی س��قف شناور را شامل می شود که هر کدام ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه‬ ‫ظرفیت دارد‪ .‬این مخزنگاه‪ ،‬نفت خام ارس��الی از خط لوله ‪ ۴۲‬اینچی انتقال نفت خام‬ ‫گوره‪-‬جاس��ک را دریافت و ضمن ذخیره س��ازی و نگهداری نفت صادراتی‪ ،‬نسبت به‬ ‫پمپ��اژ و انتق��ال ان به خطوط لوله دریایی و گوی های ش��ناور‪ ،‬اقدام می کند‪ .‬دریافت‬ ‫روزانه یک میلیون بش��که نفت خام س��بک و س��نگین از خط لوله ‪ ۴۲‬اینچی گوره‪-‬‬ ‫ت خام‪ ،‬قابلیت دریافت و ذخیره انواع‬ ‫جاسک‪ ،‬ذخیره سازی ‪ ۱۰‬میلیون بشکه انواع نف ‬ ‫نفت خام از طریق گوی های ش��ناور دریایی‪ ،‬ایجاد بس��تر و ش��رایط الزم برای ساخت‬ ‫پایان��ه صادراتی جدید و متنوع س��ازی منابع صادرات��ی نفت خام از اهداف اجرای این‬ ‫طرح است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع رس�انی ریاس�ت جمهوری‪-‬‬ ‫رئیس جمه��وری ای��ران در پیام��ی ب��ه‬ ‫رئیس جمهوری اندونزی با تسلیت جان باختن و‬ ‫زخمی شدن صدها تن از شهروندان اندونزی در‬ ‫واقعه زلزله و سونامی‪ ،‬برای بازماندگان قربانیان‬ ‫ای��ن واقعه‪ ،‬صبر و برای مصدوم��ان نیز ارزوی‬ ‫سالمتی کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬سرلش��کر محمد بدر‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫داخلی عراق زمینه سازی برای برگزاری باشکوه‬ ‫اجتماع بزرگ اربعین حس��ینی (ع) در کربالی‬ ‫معل��ی را اولویت کاری مس��ئوالن ایران و عراق‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬به منظور هماهنگی بیش��تر‬ ‫اتاق مش��ترک متشکل از مس��ئوالن مرتبط دو‬ ‫کش��ور در مهران دایر می ش��ود‪ .‬در همین حال‬ ‫نشست مقامات ایرانی و عراقی در حوزه اربعین‬ ‫با ش��عار «الحس��ین یجمعنا» (امام حسین ما را‬ ‫متحد کرده است) به عنوان شعار اربعین امسال‪،‬‬ ‫در نقطه صفر مرزی در گذرگاه زرباطیه‪-‬مهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬خبرگزاری رس��می چی��ن اظهارات‬ ‫بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخست وزیر رژیم صهیونیستی‬ ‫در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران را فاقد‬ ‫ارزش عنوان کرد و گفت‪ :‬این گفته ها که فقط به‬ ‫درد ارش��یو تاریخ می خورد به جز امریکا خریدار‬ ‫دیگری ندارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ایران به درامدهای نفتی خود دسترسی کامل دارد‬ ‫اقتصادنی�وز‪ -‬ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی‬ ‫اقتصادی س��ران قوا روز گذش��ته برای بررسی‬ ‫پیش��نهادهای بانک مرکزی تشکیل جلسه داد‪.‬‬ ‫در پای��ان این جلس��ه اختی��ارات الزم به رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی برای مدیری��ت بازار ارز داده‬ ‫ش��د‪ .‬براساس یکی دیگر از مصوبات این جلسه‪،‬‬ ‫هر ش��خص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات‬ ‫بانک مرکزی می تواند به هر میزان اسکناس ارز‬ ‫وارد کشور کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫از پاس��خ های وزیر علوم درباره علل گس��ترش‬ ‫بی رویه دانش��گاه ها قانع نشدند و دومین کارت‬ ‫زرد وزی��ر عل��وم صادر ش��د‪ .‬نخس��تین کارت‬ ‫زرد غالم��ی ه��م بعد از قانع نش��دن مجلس از‬ ‫پاسخ های وی به پرسش نادر قاضی پور نماینده‬ ‫ارومیه صادر شده بود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬وزارت امور خارجه امریکا در توییتی‬ ‫به نق��ل از برایان هوک‪ ،‬رئیس گروه اقدام ایران‬ ‫در وزارت خارج��ه امریکا نوش��ت‪ :‬محمد جواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران‪ ،‬از ظاهر شدن در‬ ‫رسانه های امریکایی‪ ،‬جایی که بتواند نظراتش را‬ ‫به طور ازادانه ابراز کند‪ ،‬خوش��حال می شود‪ .‬در‬ ‫ادام��ه این توییت ادعا ش��ده ظریف همین حق‬ ‫را از مردم��ش س��لب و دولت او ب��ه طور مداوم‬ ‫خبرنگاران را زندانی می کند‪.‬‬ ‫ایرناپالس‪ -‬نیروی هوافضای س��پاه‪ ،‬با حمله‬ ‫موش��کی به مقر سرکردگان حمالت تروریستی‬ ‫اهواز در ش��رق فرات‪ ،‬تعدادی از تروریست ها را‬ ‫به هالکت رس��اند‪ .‬همزمان با انتش��ار این خبر‪،‬‬ ‫برخ��ی در فضای مجازی مدعی ش��دند یکی از‬ ‫موشک ها در نقطه ای در استان کرمانشاه سقوط‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬هوشنگ بازوند‪ ،‬استاندار کرمانشاه‬ ‫س��قوط یکی از موشک های سپاه در حمله شب‬ ‫گذش��ته به داعش‪ ،‬در نقطه ای از این اس��تان را‬ ‫رد کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬بهرام قاس��می‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه در پاس��خ به ادعاهای تک��راری وزیران‬ ‫خارج��ه بحرین و ام��ارات در مجم��ع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل متحد‪ ،‬ای��ن اظهارات را بی ارزش‪،‬‬ ‫واهی و برخاس��ته از ذهن متوهم انها دانست و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دخالت در امور داخلی سایر کشورها‬ ‫هیچ گاه سیاست ایران نبوده و نیست‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬در پی اعالم رئیس س��ازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه درب��اره تدابیر وی��ژه دولت برای تهیه‬ ‫بسته های پنجگانه حمایت از قشر ضعیف جامعه‪،‬‬ ‫نماینده مردم س��بزوار در مجل��س نام و عنوان‬ ‫این بسته ها را اعالم کرد‪ .‬رمضانعلی سبحانی فر‬ ‫گفت‪ :‬بسته های حمایتی دولت شامل یک بسته‬ ‫برای تمامی قشرهای جامعه‪ ،‬یک بسته مختص‬ ‫قش��ر ضعیف و کم درامد‪ ،‬یک بس��ته برای قشر‬ ‫زیر پوش��ش سازمان های حمایتی کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی‪ ،‬یک بسته‬ ‫خاص قش��ر حقوق بگیر‪ ،‬کارمندان و کارگران و‬ ‫یک بسته شامل افزایش توزیع کاالی غیرنقدی‬ ‫از ‪ ۲‬به ‪ ۴‬بار در سال است‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪-‬رئی��س کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجل��س گفت‪ :‬باتوجه به س��قف‬ ‫معی��ن اس��تفاده دولت از درامده��ای دالری و‬ ‫نفت��ی‪ ،‬نرخ دالر ‪ ۳‬هزار تومان یا ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫باش��د درامد حاصل از افزای��ش نرخ ان نصیب‬ ‫دولت نخواهد ش��د‪ .‬غالمرضا تاجگردون افزود‪:‬‬ ‫در برخ��ی محافل و ش��بکه های مجازی مطرح‬ ‫ش��ده که درام��د حاصل از افزایش ن��رخ ارز به‬ ‫حساب دولت و خزانه می رود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای‬ ‫اس��تفاده از درام��د دالری و نفتی س��قف دارد‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد تومان س��قف برای برداش��ت‬ ‫دولت در نظر گرفته شده و سقف برداشت دولت‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫صنعت‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ارائه تسهیالت ارزان خبر داد‬ ‫سود وام صنایع کوچک به ‪10‬درصد رسید‬ ‫‹ ‹تسهیالت‪10‬تا ‪ 13‬درصد‬ ‫نجفی در حاش��یه بازدید از شهرک صنعتی قرچک در‬ ‫جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬به تازگی ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫با بانک صنعت و معدن توافق کرده ایم که این تسهیالت با‬ ‫سود حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬درصد در اختیار واحدهای تولیدی‬ ‫و صنای��ع قرار گیرد و خوش��بختانه ایین نامه تبصره ‪۱۸‬‬ ‫هم تصویب و ابالغ ش��د که از این محل هم تس��هیالت‬ ‫با س��ود ‪ ۱۰‬درصد تس��هیالت با س��ود داده می شود که‬ ‫جزو ان مواردی اس��ت که ب��ا همین تبصره ها در اختیار‬ ‫عزی��زان قرار داده می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬‬ ‫ یک بس��ته حمایتی ه��م وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫داده اس��ت که در ان پیش��نهادهای زیادی شده ازجمله‬ ‫اینکه خرده شهرک ها ‪ ۸۰‬درصد جرایمی که کارافرینان‬ ‫داش��تند یا با رقم کمتر یا با اقس��اط بلندمدت ‪ ۶۰‬ماهه‬ ‫محمدامین بزازی پورفرشی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی البرز‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی قرچ��ک در نزدیک��ی ته��ران ب��ا‬ ‫فراهم س��ازی ناحی��ه کارگارهی برای اس��تقرار اصناف‬ ‫اماد ه ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬واحدهای صنعتی در این شهرک‬ ‫به س��رعت راه اندازی ش��د تا جایی که اکنون ‪ ۲۵۰‬واحد‬ ‫صنعتی در این ش��هرک در حال س��اخت اس��ت و ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ‪ ۲‬هزار نفر اکنون در ش��هرک‬ ‫صنعت��ی قرچ��ک اش��تغال دارند‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬برخی از‬ ‫واحدهای صنعتی هنوز نتوانس��ته اند طرح توس��عه خود‬ ‫را به انجام برس��اند‪ .‬از ای��ن رو ‪ ،‬صادق نجفی معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت راهی این ش��هرک صنعتی ش��د‬ ‫تا از نزدیک از مشکالت موجود اگاهی یابد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به بازدید از کارخانه پارچه رومبلی در ش��هرک صنعتی‬ ‫قرچ��ک پرداخ��ت و از نزدیک در جریان مش��کالت این‬ ‫واح��د تولیدی قرار گرفت‪ .‬با تولید پارچه رومبلی در این‬ ‫کارخانه س��االنه ‪۱۵۰‬میلیون یورو ارز در کش��ور ذخیره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران در بازدید از بخش ه��ای مختلف کارخانه «اویاز»‬ ‫در قرچک از رس��یدگی به مشکالت تامین ارز واحدهای‬ ‫تولیدی خبر داد و گفت‪ :‬مش��کالت تامین ارز واحدهای‬ ‫تولیدی در جلس��ه با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مورد‬ ‫رسیدگی ویژه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نجف��ی با اش��اره ب��ه بس��ته حمایتی جدی��د وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای واحدهای تولیدی گفت‪:‬‬ ‫خرده ش��هرک ها ‪ ۸۰‬درص��د جرایم��ی ک��ه کارافرینان‬ ‫داش��تند را یا با رقم کمتر یا با اقساط بلندمدت ‪ ۶۰‬ماهه‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های ایران گفت‪۲۰۰ :‬‬ ‫میلی��ارد تومان تس��هیالت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬درص��د در اختیار‬ ‫واحدهای تولیدی و صنایع قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به تازگ��ی ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان با بان��ک صنعت و مع��دن توافق‬ ‫کرده ایم که این تسهیالت با سود حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬درصد در اختیار‬ ‫واحدهای تولیدی و صنایع قرار گیرد و خوشبختانه ایین نامه تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬هم تصویب و ابالغ شده است‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه مق��ام مالی وزارت هم پیگی��ر این موضوع‬ ‫اس��ت تا بتوانیم تس��هیالتی را که در این بسته ها وجود‬ ‫دارد به تصویب هیات دولت برسانیم‪.‬‬ ‫نجفی با اشاره به بازدید از کارخانه تولید پارچه رومبلی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واحدهای تولیدی در ش��رایط س��ختی قرار‬ ‫دارن��د و به لح��اظ تامین اب‪ ،‬ارز و نقدینگی با مش��کل‬ ‫روب��ه رو هس��تند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران افزود‪ :‬در این شرایط در کشور‬ ‫باید خودمان چند کار انجام دهیم؛ نخس��تین مورد این‬ ‫است که باید فضای کسب وکار را برای واحدهای صنعتی‬ ‫مهیا کنیم تا با مشکل روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫نجفی گفت‪ :‬در این شرایط قابل قبول نیست که بیش‬ ‫از چند ماه است ماشین االت مورد نیاز این واحد صنعتی‬ ‫در گمرک مانده‪ ،‬به همین دلیل بخش��ی از این واحد در‬ ‫حوزه رنگرزی هنوز راه نیفتاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات مواد اولیه با ارز دولتی‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های ایران‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر در این واحد ریس��ندگی و تولید‬ ‫پارچه رومبلی ‪ ۱۸۰‬نفر در حال کار هستند و باالی چند‬ ‫میلی��ون مترمربع تولید پارچ ه رومبلی دارند که پیش از‬ ‫ای��ن‪ ،‬انها را وارد می کردیم که درحال حاضر واردات این‬ ‫پارچه ها ممنوع شده است‪.‬‬ ‫نجف��ی تاکید کرد‪ :‬در حال پیگیری هس��تیم که مواد‬ ‫اولیه این کارخانه که بخش��ی از ان وارداتی اس��ت حل‬ ‫شود و به زودی با ارز دولتی مواد اولیه وارد می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬حدود ‪ ۵.۲‬میلیون مترمربع از پارچه های رومبلی‬ ‫وارد کش��ور می ش��د و درحال حاضر ظرفی��ت این واحد‬ ‫‪ ۵.۴‬میلیون مترمربع اس��ت‪ ،‬یعنی ‪ ۹۰‬درصد بیش از ان‬ ‫چیزی که در کشور نیاز داریم تولید می شود‪.‬‬ ‫نجف��ی بی��ان کرد‪ :‬کارخان��ه پارچه رومبلی ش��هرک‬ ‫صنعت��ی قرچک س��االنه ‪ ۳۳‬میلیون مت��ر پارچه تولید‬ ‫می کند و درحال حاضر این ش��رکت ب��ا یک نوبت کاری‬ ‫فعالی��ت می کند و در ص��ورت کمک های دولت و تامین‬ ‫ت کاری فعالیت خواهد کرد که در این بین‬ ‫م��واد دو نوب�� ‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر نیروی کار به خدمت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫� استقبال سرمایه گذاران از قرچک‬ ‫ب��ه گفته کارشناس��ان‪ ،‬ش��هرک صنعت��ی قرچک به‬ ‫دلی��ل نزدیکی به تهران مورد اس��تقبال صنعتگران بوده‬ ‫و به ط��ور کام��ل ه��م عملی��ات اجرایی ف��از دوم ان در‬ ‫حال انجام اس��ت و به زودی واگذاری ش��روع می ش��ود‪.‬‬ ‫حامد افش��ار نادری با اش��اره به بازدید مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به منظور رس��یدگی به مشکالت‬ ‫صنعتگران برای تامین مواد اولیه و ترخیص ماشین االت‬ ‫واردات��ی از گم��رک در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمین های فاز نخس��ت ش��هرک صنعت��ی قرچک به طور‬ ‫کامل واگذارش��ده و درحال حاضر بح��ث واگذاری زمین‬ ‫در فاز دوم این ش��هرک مطرح است‪ .‬افشار نادری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر در فاز نخس��ت بیش از ‪ ۴۵‬ش��رکت به‬ ‫بهره برداری رس��یده و مشغول تولید هستند و حدود ‪۴۰‬‬ ‫واحد صنعتی نیز به طور ازمایش��ی شروع به کار کرده اند‪.‬‬ ‫مدیر ش��هرک صنعتی قرچک ادامه داد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫شهر ک صنعتی قرچک ‪ ۲۰۰۰‬نفر مشغول به کار هستند‬ ‫که با گش��ایش و بهره برداری از واحدهای صنعتی ش��مار‬ ‫انه��ا ب��ه بیش از ‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر خواهد رس��ید‪ .‬به گفته‬ ‫افش��ار نادری‪ ،‬در شهرک صنعتی قرچک عملیات ساخت‬ ‫‪ ۲۵۰‬واحد صنعتی در حال انجام اس��ت که تا پایان سال‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی به بهره برداری می رسد‪ .‬مدیر‬ ‫شهرک صنعتی قرچک افزود‪ :‬قرار بود وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای بررس��ی مش��کالت این ش��هرک به همراه‬ ‫معاونان به این ش��هرک سفر کند چراکه تولید و اشتغال‬ ‫در اولویت برنامه های دولت هس��ت اما حضور وی در این‬ ‫شهرستان لغو شد‪.‬‬ ‫حامد افشار نادری‬ ‫درحال حاضر در‬ ‫شهر ک صنعتی‬ ‫قرچک ‪۲۰۰۰‬‬ ‫نفر مشغول‬ ‫به کارهستند‬ ‫که با گشایش‬ ‫و بهره برداری‬ ‫از واحدهای‬ ‫صنعتی شمار‬ ‫انهابه بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫خواهد رسید‬ ‫به منظور استقرار سرمایه گذاران در همه گروه های صنعتی انجام شد‬ ‫بازنگری در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون‬ ‫‹ ‹اعتبار ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی‬ ‫فتحعل��ی محمدزاده‪ ،‬معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران نیز با اشاره به اینکه این سازمان متولی ایجاد ‪۹‬منطقه ویژه اقتصادی در کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی کازرون یکی از مناطق نه گانه این س��ازمان است‬ ‫که بر اس��اس مصوبه هیات وزیران و نیز مجلس ش��ورای اس�لامی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫محمدزاده گفت‪ :‬اکنون زیرس��اخت های اولیه مانند برق‪ ،‬ش��بکه توزیع اب‪ ،‬ش��بکه‬ ‫فاضالب‪ ،‬خیابان کشی‪ ،‬معابر‪ ،‬اسفالت برخی معابر‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب و فنس کشی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اختصاص ‪۱۰‬میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت ها از منابع‬ ‫شهرستانی گفت‪ :‬امسال دو برابر این میزان اعتبار نیز از منابع استانی و ملی تخصیص‬ ‫خواهد یافت‪ .‬معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود‪:‬‬ ‫بازنگری طرح جامع منطقه ویژه و نیز اصالح رده های اس��تقرار واحد های صنعتی با‬ ‫هدف استقرار همه گروه های صنعتی با قید فوریت در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محمدزاده اظهار امیدواری کرد که با بازنگری ها در منطقه ویژه اقتصادی کازرون‪،‬‬ ‫این منطقه به سرعت اماده جذب سرمایه گذار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال و صادرات در کازرون‬ ‫احد فتوحی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس نیز با اشاره به‬ ‫اینک��ه تاکنون برای اجرای زیرس��اخت ها در منطقه ویژه اقتص��ادی کازرون افزون بر‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه طرح های عمرانی و‬ ‫زیرس��اختی مانند زیرسازی و جدول گذاری‪ ،‬ش��بکه ‪ ۲۰‬کیلوولت برق‪ ،‬شبکه توزیع‬ ‫اب‪ ،‬شبکه فاضالب‪ ،‬ساخت مخزن ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعبی‪ ،‬تصفیه خانه فاضالب و عملیات‬ ‫فنس گذاری اجرا شده است‪.‬‬ ‫فتوحی با اشاره به اجرای شبکه داخلی گاز در منطقه ویژه اقتصادی کازرون‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی گازرس��انی نیز از سوی شرکت گاز منطقه ای در حال انجام است که‬ ‫امیدواریم با بهره برداری از این طرح‪ ،‬این منطقه ویژه اقتصادی به ش��بکه سراس��ری‬ ‫گاز نیز متصل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه ساخت ساختمان‬ ‫نگهبانی‪ ،‬محل اس��تقرار گمرک و انبار رو باز گمرک در دستور کار است‪ ،‬از اختصاص‬ ‫مش��وق های ویژه برای متقاضیان س��رمایه گذاری در این منطقه خبر داد و گفت‪ :‬با‬ ‫تصوی��ب نهایی طرح جامع در دبیرخانه مناطق ویژه و اقتصادی کش��ور‪ ،‬ش��رایط و‬ ‫نحوه واگذاری زمین و نیز مش��وق ها اعالم می شود‪ .‬فتوحی با بیان اینکه منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کازرون در زمینی به مس��احت ‪ ۷۳‬هکتار راه اندازی می ش��ود که ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫ی اس��ت و این میزان نیز قابل افزایش اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم با توجه به‬ ‫از ان صنعت ‬ ‫قابلیت های موجود در منطقه ویژه اقتصادی کازرون‪ ،‬این منطقه زمینه مناسبی برای‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار و صادرات فراهم کند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫تولید تایر سنگین در ‪ ۵‬ماه امسال ‪۱۲‬درصد رشد کرد‬ ‫تولید تایر برای خودروهای باری و اتوبوس تا پایان مرداد‬ ‫امسال با رشد ‪ ۱۲‬درصدی در همسنجی با سال گذشته‪ ،‬به‬ ‫‪ ۲۶‬ه��زار و ‪ ۶۳۶‬تن معادل ‪ ۴۰۸‬هزار و ‪۴۴۸‬حلقه افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه امس��ال ‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۸۹۹‬تن‬ ‫الس��تیک بایاس و ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۳۷‬تن الستیک رادیال برای‬ ‫خودروهای باری و اتوبوس تولید شد‪.‬‬ ‫تا پایان مرداد س��ال گذشته ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۸۷‬تن الستیک‬ ‫باری و اتوبوس تولید ش��د که ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۴۵‬تن الستیک‬ ‫بایاس و ‪ ۸‬هزار و ‪ ۱۴۲‬تن الس��تیک رادیال بود‪ .‬برپایه این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬از ‪ ۱۵‬تیر تا ‪ ۳‬مهر امس��ال ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۴۱۸‬تن‬ ‫الس��تیک س��واری و باری در اندازه های مختلف در سراسر‬ ‫کش��ور از س��وی ‪ ۶‬ش��رکت بزرگ تولیدکننده توزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکن��ون ‪ ۳۶۰‬ه��زار و ‪ ۷۹۵‬خ��ودرو در ناوگان س��نگین‬ ‫جاده ای کش��ور فعالیت می کند و هر استان برای اختصاص‬ ‫الس��تیک تولیدی و وارداتی س��همیه مش��خصی دارد‪ .‬در‬ ‫روزه��ای گذش��ته وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای‬ ‫س��اماندهی بازار الس��تیک تدابیری اتخاذ ک��رد که توزیع‬ ‫الس��تیک اتوبوسی رادیال با نرخ مصوب‪ ،‬تخصیص و تامین‬ ‫ارز ب��رای واردات تایرهای س��نگین و ت�لاش برای کاهش‬ ‫حق��وق گمرکی از ‪ ۲۷‬به ‪ ۵‬درصد از مهم ترین انها بود‪ .‬این‬ ‫وزارتخانه در پی تصمیم س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬نمایندگی ها را‬ ‫به ثبت روزانه ش��مار الستیک های تولید داخل و توزیع در‬ ‫سامانه و ارائه حواله با هماهنگی اداره های راهداری استان ها‬ ‫و شهرستان ها برای رسیدن کاال به دست مصرف کننده ملزم‬ ‫کرد‪ .‬ش��رکت های واردکنن��ده نیز باید اطالع��ات و برنامه‬ ‫ماهان��ه را در ای��ن زمینه ثبت و ارائه کنند‪ .‬الس��تیک های‬ ‫تولید داخل برخالف س��ایر اقالم مصرفی بازار در چند سال‬ ‫گذش��ته با نرخ ثابت عرضه ش��ده بود اما ماه گذشته در پی‬ ‫نوس��ان نرخ دالر و نیاز به واردات فراورده های پتروش��یمی‬ ‫و سایر نهاده های وارداتی‪ ،‬نرخ الستیک نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫امارهای منتشرش��ده نشان می دهد ساالنه ‪ ۳۵۰‬هزار تن‬ ‫تایر در کش��ور مصرف می ش��ود که ‪ ۲۵۰‬هزار تن ان تولید‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬بیش��تر تایرها از چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬اندونزی و کره‬ ‫جنوبی وارد می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه های تخصصی در پیشبرد و دستیابی‬ ‫ب��ه اه��داف تولید نقش بس��زایی ایف��ا می کنند‪.‬‬ ‫فروش و بازاریابی محص��والت هدف نهایی تولید‬ ‫اس��ت که در این زمینه نمایشگاه ها نقش بسزایی‬ ‫دارند در حوزه تولید باید س��رانجام کار را در ابتدا‬ ‫مش��اهده کرد که این موضوع ش��امل بازاریابی و‬ ‫ف��روش محصوالت اس��ت‪ .‬در تولید یک محصول‬ ‫هدف نهایی بازاریابی و فروش اس��ت و اگر سازکار‬ ‫درس��ت را برای ان تهیه کنیم به هدف مورد نظر‬ ‫نیز دس��ت می یابیم‪ .‬امروزه نمایش��گاه و بازاریابی‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای ارتباط اقتص��ادی جوامع و‬ ‫اس��تان ها و کشورهای مختلف اس��ت و این مهم‬ ‫نشان دهنده جایگاه نمایشگاه است‪ .‬در کنار موارد‬ ‫پیش گفت��ه و با هدف ایجاد ارتباطات بین بنگاهی‬ ‫به نمایش گذاش��تن ت��وان و اهمیت نقش صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط در اقتصاد کش��ور از یک سو و‬ ‫نیز از س��وی دیگر‪ ،‬با هماهنگی اجرای برنامه های‬ ‫ن نهاد های‬ ‫توس��عه صنایع کوچک و متوس��ط میا ‬ ‫دولت��ی و غیردولت��ی که به هر نح��وی با صنایع‬ ‫کوچک در ارتباط هستند سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران نهایت تالش خود‬ ‫را به کار بس��ته اس��ت تا ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوس��ط را در بزرگ تری��ن رویداد صنایع کوچک‬ ‫در ایران گردهم اورد؛ رویدادی در س��طح بس��یار‬ ‫گس��ترده از ش��رکت های مختل��ف در بخش های‬ ‫گوناگ��ون صنعت��ی و خدمات��ی و محصوالت که‬ ‫دربرگیرنده بخش های اصلی مانند صنایع غذایی‬ ‫و فراوری قطعات خودرو‪ ،‬پتروشیمی و شیمیایی‪،‬‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬ل��وازم خانگی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پزش��کی و بهداش��تی‪ ،‬نساجی‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬چرم و‬ ‫ن ش��ک برگزاری‬ ‫نیز ماش��ین االت هس��تند‪ .‬بدو ‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ها در رس��ته خ��ود از اجتماعات‬ ‫بی نظیر صنعتی اس��ت که ب��ا هدف ایجاد فرصت‬ ‫ب��رای دیدارهای رودرروی تج��اری در قالب های‬ ‫مش��ارکت سرمایه گذاری مش��ترک انتقال دانش‬ ‫و فن��اوری پیمانکاری فرعی و‪ ...‬اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫با در نظر گرفتن ش��بکه ای بس��یار قوی میان این‬ ‫سازمان و شرکت های تابع برگزاری این نمایشگاه‬ ‫به شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران و با‬ ‫همکاری سایر شرکت های استانی در کشور واگذار‬ ‫و تفویض ش��ده اس��ت تا با به اش��تراک گذاشتن‬ ‫فرصت پیش��رو برای تک تک شرکت های کوچک‬ ‫و متوس��ط کشور و نیز ش��ریکان خارجی انها این‬ ‫رویداد را مدیریت و اجرا کنند‪ .‬حضور در این گونه‬ ‫رویداده��ا به معنی فرصتی برای دیدن نمونه ای از‬ ‫توانمندی های متنوع و با کیفیت این قبیل صنایع‬ ‫از سراسر کشور است‪.‬‬ ‫تدوین اپلیکیشن اموزش‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫جلسه بررس��ی محتوای اپلیکیشن(‪)APP‬‬ ‫ام��وزش صنایع کوچ��ک با حض��ور معاونان‬ ‫صنایع کوچک شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫‪ ۱۰‬استان کش��ور در محل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران برگزار‬ ‫ش��د و تدوین و تهیه این برنامه کاربردی در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬با توجه به تاکیدات صادق نجفی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران درب��اره ارائه روش ه��ای نوین اموزش‬ ‫ش��اغالن واحدهای صنعتی‪ ،‬تهی��ه و تدوین‬ ‫یک اپلیکیش��ن(‪ )APP‬ویژه اموزش صنایع‬ ‫کوچک در دستور کار این سازمان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همی��ن باره و ب��ه منظ��ور تبادل نظر و‬ ‫بررسی بیش��تر محتوای این برنامه کاربردی‪،‬‬ ‫جلس��ه ای با حضور معاون��ان صنایع کوچک‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خراسان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬قم‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬هرم��زگان‪ ،‬همدان‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬اذربایجان شرقی و فارس در محل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫بهره گی��ری از انیمیش��ن‪ ،‬فیل��م کوت��اه‪،‬‬ ‫اینفوگراف��ی و لین��ک وب س��ایت های مورد‬ ‫اس��تفاده مهم ترین فرمت های پیشنهادی در‬ ‫تدوین این ‪ APP‬بوده است‪.‬‬ ‫در تدوی��ن این اپلیکیش��ن مرک��ز اموزش‬ ‫بازرگان��ی وابس��ته ب��ه موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز همکاری دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در بازدید معاون فنی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و مدیر‬ ‫هماهنگ��ی مناطق ویژه اقتصادی ش��ورای عالی مناط��ق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی کش��ور از منطقه ویژه اقتصادی کازرون‪ ،‬تصمیم هایی برای شتاب بخشی به ‬ ‫راه اندازی این منطقه اتخاذ شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‪،‬‬ ‫در این بازدید که مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬فرماندار و‬ ‫برخی مسئوالن شهرستان کازرون نیز حضور داشتند بر رفع موانع و مشکالت منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی کازرون تاکید شد‪.‬‬ ‫ی عالی مناطق ازاد‬ ‫جعف��ر اهنگران‪ ،‬مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی ش��ورا ‬ ‫تجاری‪-‬صنعت��ی و وی��ژه اقتصادی کش��ور در ای��ن بازدید از فراهم ب��ودن مقدمات‬ ‫راه ان��دازی منطقه ویژه اقتصادی کازرون خبر دادو گفت‪ :‬با انجام اصالحاتی در طرح‬ ‫جامع این منطقه و نیز افزایش گس��تره اس��تقرار صنایع مختل��ف‪ ،‬این منطقه اماده‬ ‫جذب سرمایه گذاران می شود‪.‬‬ ‫اهنگ��ران با بی��ان اینکه زیرس��اخت های اولیه و نیز عملیات فنس کش��ی با هدف‬ ‫محصور شدن این منطقه بر اساس نقشه های گمرک انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫مذاک��رات و هماهنگی هایی که اس��تاندار فارس با گمرک جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫انجام داده‪ ،‬مقرر ش��ده به زودی گمرک نیز مس��تقر شود که در این زمینه ساختمان‬ ‫موقت گمرک نیز اماده ش��ده اس��ت‪ .‬مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی شورای‬ ‫ عالی مناطق ازاد تجاری ‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی کش��ور با اشاره به اینکه اصالحات‬ ‫طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون بر اس��اس نظر کارشناسی کمیته پژوهشی‬ ‫دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه اقتصادی کش��ور در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح اصالحی به زودی اماده خواهد شد و به تصویب خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫اهنگران در ادامه از اصالح و بازنگری در ضوابط استقرار گروه های مختلف صنعتی‬ ‫در ای��ن منطقه ویژه اقتصادی با هدف افزایش گس��تره اس��تقرار واحد های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی خبر داد و گف��ت‪ :‬اکنون در این منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع تبدیلی و‬ ‫تکمیلی کشاورزی مجوز استقرار دارند که با تصویب اصالحیه جدید‪ ،‬همه گروه های‬ ‫صنعتی می توانند در این منطقه مستقر شوند و فعالیت کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش نمایشگاه‬ ‫در ارتباط‬ ‫بین بنگاهی‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیش از‬ ‫انجام هر کار‬ ‫شرایط سنجی‬ ‫کنیم‬ ‫صنعت‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫فعال صنعت قطعه‬ ‫خبر‬ ‫نقش شورای رقابت‬ ‫در بازار خودرو‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬نقشی‬ ‫که درحال حاضر ش��ورای رقاب��ت در صنعت‬ ‫خودرو ب��ازی می کند کمک به جریان داللی‬ ‫و واس��طه گری در بازار خودرو اس��ت‪ .‬حسن‬ ‫کریمی س��نجری در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری‬ ‫و جلوگیری از واقعی شدن نرخ خودرو نه تنها‬ ‫به تولیدکنندگان این محصول اسیب می زند‬ ‫بلک��ه حق مصرف کنن��دگان واقعی خودرو را‬ ‫هم ضایع می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در شرایطی‬ ‫که ن��رخ خ��ودرو در ب��ازار ازاد فاصله ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی با قیمت ها در کارخانه های س��ازنده‬ ‫دارد هرچ��ه خودروس��ازان ت�لاش کنن��د و‬ ‫فیلترهای��ی را برای ح��ذف دالالن از چرخه‬ ‫خری��د خودرو ایجاد کنند ب��از هم خودرو به ‬ ‫دس��ت مصرف کنن��ده واقعی نمی رس��د‪ .‬این‬ ‫کارشناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در پیش فروش تازه ایران خودرو شاهد‬ ‫بودیم در شرایطی که این شرکت برای حذف‬ ‫واس��طه ها ش��رط خودرو نداش��تن در زمان‬ ‫خرید خ��ودرو را مطرح ک��رد‪ ،‬این بار برخی‬ ‫اف��راد بدون خودرو اقدام به اجاره کارت ملی‬ ‫خود به دالالن و واسطه ها کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع‪ ،‬به دلیل تفاوت ش��دید‬ ‫ن��رخ خودرو در کارخانه و ب��ازار‪ ،‬این دالالن‬ ‫هستند که با روش های مختلف قوانین را دور‬ ‫زده و مان��ع از رس��یدن خودروهای تولیدی‬ ‫به دس��ت مصرف کنندگان واقعی می ش��وند‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری با بیان اینکه از ان س��و نیز‬ ‫کارخانه ه��ای خودروس��ازی و قطعه س��ازی‬ ‫ب��ه دلی��ل قیمت گ��ذاری دس��توری مجبور‬ ‫هس��تند محصول خود را ب��ا قیمتی کمتر از‬ ‫نرخ های تمام ش��ده و واقع��ی عرضه کنند و‬ ‫زی��ان می کنند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در واقع‪،‬‬ ‫ش��ورای رقابت ب��ا اقدام خ��ود در جلوگیری‬ ‫از واقعی ش��دن نرخ خودرو به خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان و نیز مصرف کنندگان اسیب‬ ‫می زند‪ .‬خلخالی ادامه داد‪ :‬مش��خص نیس��ت‬ ‫چ��ه منافعی وج��ود دارد که ش��ورای رقابت‬ ‫اصرار بر ادامه یک سیاست غلط و جلوگیری‬ ‫از واقع��ی ش��دن قیمت ه��ا دارد‪ .‬وقت��ی‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده از این سیاس��ت‬ ‫ضرب��ه می خورند چه منافعی در میان اس��ت‬ ‫که از اصالح وضعیت و واقعی شدن قیمت ها‬ ‫جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫هیات علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه‬ ‫عل��م و صنعت ای��ران ادامه داد‪ :‬نمونه روش��ن این‬ ‫وضعی��ت دو موضوع توق��ف طوالنی مدت مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز صنع��ت قطع��ه و خ��ودرو در گمرک و‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬قیمت گذاری دس��توری این محصوالت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در یکی دو ماه گذش��ته به دلیل‬ ‫ناهماهنگی نهاد های دولتی‪ ،‬مواد اولیه وارداتی مورد‬ ‫نیاز صنایع خودرو و قطعه سازی برای مدت طوالنی‬ ‫در گمرک متوقف شد و تاثیر منفی بر روند طبیعی‬ ‫تولید خودرو در کشور داشت‪ .‬خلخالی با بیان اینکه‬ ‫قیمت گذاری دس��توری و جلوگیری از واقعی شدن‬ ‫نرخ خودرو از دیگر مشکالت تحمیلی به این صنایع‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در چند ماه گذش��ته نرخ ارز و‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬مواد اولیه صنعت خ��ودرو و قطعه مانند‬ ‫محصوالت پتروش��یمی و فوالد افزایش بیش از ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬برابری داشته اس��ت اما دولت اجازه واقعی سازی‬ ‫ن��رخ خودرو متناس��ب با افزای��ش هزینه های تولید‬ ‫را نمی ده��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قیمت گذاری دس��توری‬ ‫و س��رکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه‬ ‫برای قطعه س��ازان و تولید خودرو برای خودروسازان‬ ‫با زیان همراه باش��د و طبیعی اس��ت که هیچ بنگاه‬ ‫اقتصادی ب��رای مدت زمان طوالنی نمی تواند با زیان‬ ‫به فعالیت خود ادامه داد‪ .‬عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫مهندس��ی خ��ودرو دانش��گاه علم و صنع��ت ایران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر به دلیل قیمت گذاری‬ ‫دس��توری و زیانده بودن تولی��د قطعات‪ ،‬تعداد قابل‬ ‫توجهی از واحدهای قطعه س��ازی تعطیل و کارکنان‬ ‫انها بیکار شده اند‪ .‬ش��رکت های خودروسازی نیز به‬ ‫دلیل دولتی بودن با زیان مشغول به فعالیت هستن د‬ ‫در حال��ی که این وضعیت‪ ،‬صنع��ت خودرو ما را در‬ ‫براب��ر تحریم های امریکا اس��یب پذیرتر می کند‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت باید اجازه واقعی شدن نرخ خودرو‬ ‫را بدهد تا ش��رکت های خودروس��ازی از زیان فعلی‬ ‫خارج ش��ده و بتوانند س��ود فعالیت خ��ود را صرف‬ ‫داخلی س��ازی قطعات و تولید داخل کردن خودروها‬ ‫کنند و این تنها راه مقابله با تحریم های امریکا علیه‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬با یک صنعت زیانده نمی توان‬ ‫با تحریم ها مقابله کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بر اساس اخرین امار اعالمی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬تولید ان��واع خودرو در‬ ‫مرداد امس��ال ب��ه طور میانگی��ن ‪ ۳۸‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت تامین قطعات بازار لوازم یدکی خودرو نشان داد‬ ‫قطعات معیوب اجازه ورود به خط تولید را ندارند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مهدی مطلب زاده‬ ‫برای تامین‬ ‫قطعات ممکن‬ ‫است صاحب‬ ‫خودرو خود‬ ‫قطعه ای‬ ‫نامرغوب را از‬ ‫بازار خریداری‬ ‫کرده باشد‬ ‫پیمان یزدان بخش‬ ‫اگر در زمینه‬ ‫قطعات تهیه‬ ‫شده از بازار‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫تعمیرکاری‪،‬‬ ‫قطعه ای معیوب‬ ‫را مشاهده‬ ‫کرد به انجمن‬ ‫سازندگان‬ ‫قطعات و‬ ‫مجموعه های‬ ‫خودرویی‬ ‫اعالم کند تا‬ ‫بررسی شود‬ ‫امده بود که‬ ‫در گ��زارش چند روز گذش��ته‬ ‫کاه��ش قطع��ات در بازار لوازم یدک��ی خودرو منجر‬ ‫ش��ده تا قطعات معیوب و مرجوعی بس��ته بندی و به‬ ‫مش��تریان فروخته شود‪ .‬این امر اعتراض تعمیرکاران‬ ‫را به دنبال داش��ت‪ .‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران تهران‬ ‫در این راستا عنوان کرد تعمیرکاران ناگزیر به تعمیر‬ ‫این قطعات بودند که زحمت انها را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫البت��ه این موضوع از س��وی رئی��س اتحادیه لوازم‬ ‫یدکی خودرو رد شد و گفته شد در هر صنفی ممکن‬ ‫اس��ت افرادی باشند که برای سود بیشتر تخلف کنند‬ ‫که امار این افراد محدود است‪.‬‬ ‫در ادامه‪،‬‬ ‫برای بررس��ی میزان کاهش تیراژ‬ ‫تولید قطعات به سراغ اعضای هیات مدیره دو انجمن‬ ‫فعال در صنعت قطعه کش��ور رفت و انها ضمن تایید‬ ‫کاهش تولید عنوان کردند ممکن اس��ت این اتفاق از‬ ‫سوی برخی قطعه سازان رخ داده باشد اما به طور قطع‬ ‫چنی��ن موضوعی با وجود نظارت س��ختگیرانه ای که‬ ‫در خودروس��ازی وجود دارد برای تامین قطعات خط‬ ‫تولی��د و خدمات پس از فروش دوره گارانتی نخواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬ضمن انکه قطعه س��ازانی که قطع��ات ایمنی و‬ ‫فوق ایمن��ی را تولید می کنند هرگز مبادرت به چنین‬ ‫کاری نمی کنند‪.‬‬ ‫در این مباحث همیش��ه از قطعه سازنماها نام برده‬ ‫می شود که به نظر می رسد شمار انها هر روزبه روز در‬ ‫حال افزایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش معیوب ها با قیمت ارزان تر‬ ‫مه��دی مطلب زاده‪ ،‬نایب رئی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور درباره‬ ‫تیراژ تولید قطعات‪ ،‬کاهش و اس��تفاده ان در چرخه‬ ‫مصرف گفت‪ :‬به طور قطع هرگز قطعه معیوب ساخت‬ ‫داخل وارد خط تولید خودرو نمی شود‪ .‬در بازار لوازم‬ ‫یدکی نیز باید همین گونه باشد‪.‬‬ ‫در تولید ممکن اس��ت در زمینه ساخت محصوالت‬ ‫ مش��کل ایجاد شو د و این امری طبیعی است‪ .‬وی در‬ ‫این باره اظهار کرد‪ :‬قطعه س��از هرگز این قطعات را به‬ ‫بازار عرضه نمی کند‪ .‬ممکن است صنعتگری مبادرت‬ ‫به این امر کرده باش��د که تخل��ف بوده و غیراخالقی‬ ‫است اما به طور قطع عمومیت ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه ایا این‬ ‫امر اگاهانه انجام می ش��ود و قطعه ساز می داند قطعه‬ ‫معیوب اس��ت و ان را به فروش می رس��اند‪ ،‬گفت‪۳ :‬‬ ‫نوع قطعه در این صنعت وجود دارد؛ معمولی‪ ،‬ایمنی‬ ‫و فوق ایمن��ی‪ .‬به ط��ور مثال‪ ،‬در داش��بورد قطعه ای‬ ‫معمولی اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت یک قطعه ساز قطعه ای‬ ‫معی��وب را که ب��رای ‪ OE‬و ‪ OEM‬نیس��ت به بازار‬ ‫عرضه کند‪ .‬این امر به طور معمول با نرخ بسیار ارزان‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬می ت��وان گفت‬ ‫فروشنده(صنعتگر) و خریدار(فروشنده فروشگاه های‬ ‫لوازم یدکی) هر دو از این موضوع اگاه هستند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬به طور قطع این‬ ‫موض��وع هرگز برای قطعات ایمنی و فوق ایمنی اتفاق‬ ‫نمی افت��د‪ .‬البته باز هم تاکید می کنم متخلف ممکن‬ ‫اس��ت در هر صنفی وجود داشته باشد اما روی سخن‬ ‫من درباره این افراد نیس��ت بلکه روند عادی تولید و‬ ‫عرضه قطعات را توضیح می دهم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬باید توجه داش��ته باش��یم ب��رای تامین‬ ‫قطعات ممکن اس��ت صاحب خ��ودرو خود قطعه ای‬ ‫نامرغوب را از بازار خریداری کرده باش��د یا از س��وی‬ ‫برخی سودجویان قطعات دست دوم و خراب اگاهانه‬ ‫توزیع و با نرخ پایین به تعمیرکاران فروخته ش��ود‪ .‬با‬ ‫وضعیتی که بازار دارد قیمت ها ثبات نداش��ته و نرخ‬ ‫محص��والت روزبه روز تغییر می کن��د که اجحافی در‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو در طرح پیش ف��روش ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬با برنامه ریزی دقی��ق تمام تالش خ��ود را برای توزیع‬ ‫عادالن��ه محصوالت می��ان متقاضی��ان انجام داد اما متاس��فانه‬ ‫برخی افراد فرصت طلب از فضای ایجاد ش��ده سوءاستفاده کرده‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ادغ��ام و مجموعه س��ازی در صنع��ت قطع��ه‬ ‫نزدی��ک ب��ه یک دهه اس��ت که مط��رح بوده و‬ ‫برخ��ی عنوان می کنند بای��د واحدهای کوچک‬ ‫در واحدهای بزرگ تر ادغام شوند اما با توجه به‬ ‫تجربه ای ک��ه در این زمینه دارم با چنین امری‬ ‫مخالف هس��تم زیرا ب��ا تحقق این امر واحدهای‬ ‫کوچ��ک از بی��ن می روند‪ .‬اما ام��ر ادغام به طور‬ ‫ارام و در پش��ت صحن��ه در ح��ال اتفاق افتادن‬ ‫اس��ت و زمان��ی که در ش��روع کار ب��رای تامین‬ ‫قطع��ات خودرو نزدیک ب��ه ‪ ۸۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫فعالیت داشتند امروز به ‪ ۵۰۰‬واحد رسیده است‬ ‫و ای��ن امار کم ک��م به ‪ ۱۰۰‬واح��د و روزی نیز‬ ‫ب��ه ‪ ۲۰‬واحد کاهش خواهد یافت‪ .‬مس��ئله این‬ ‫نیس��ت ک��ه این تعداد مح��دود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬واحد‬ ‫برای چه کس��انی است اما اطمینان می دهم اگر‬ ‫مجموعه سازی اتفاق بیفتد صنعت قطعه کشور‬ ‫روز به روز ضعیف تر خواهد شد در حالی که امروز‬ ‫بیش��تر واحدهای کوچک هستند که در صنعت‬ ‫کشور اشتغالزایی کرده اند‪ .‬این سیاست منطقی‬ ‫نیس��ت که قطعات را در چند س��ازنده محدود‬ ‫کنیم به این دلیل که چنانچه اتفاقی برای یکی‬ ‫از این واحد بزرگ رخ دهد اس��یب های بسیاری‬ ‫به همراه خواهد داشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ادغام سیاستی‬ ‫نادرس��ت برای صنعت قطعه کشور ما است‪ .‬هر‬ ‫واحد صنعتی باید کار خود را انجام دهد و در این‬ ‫باره ضروری اس��ت تقسیم کار به شیوه منطقی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬الزم است هر واحد صنعتی اگرچه‬ ‫کوچک‪ ،‬به ش��کل تخصصی بخش��ی از وظایف‬ ‫این صنعت را برعهده گیرد‪ .‬هنوز ش��رایط کشور‬ ‫به انجا نرس��یده که ادغام س��ازی داشته باشیم‪.‬‬ ‫اکنون بیکاری یکی از معضل های اصلی کش��ور‬ ‫است که با مجموع کردن تولیدکنندگان کوچک‬ ‫بیشتر به ان دامن می زنیم‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم است‬ ‫پی��ش از اجرای طرحی که در یکی از کش��ورها‬ ‫موفق عمل کرده اس��ت نخس��ت شرایط داخلی‬ ‫خود را بسنجیم‪.‬‬ ‫قوانین مزاحم‬ ‫مانع تراشی‬ ‫برای ارتقای‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت گفت‪:‬‬ ‫قیمت گذاری دس��توری و س��رکوب قیمتی خودرو‬ ‫موجب ش��ده تولید قطعه برای قطعه سازان و تولید‬ ‫خ��ودرو برای خودروس��ازان ب��ا زیان همراه باش��د‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪:‬‬ ‫به طور طبیعی در شرایطی که امریکا صنعت خودرو ‬ ‫ما را تحریم کرده اس��ت ما نیز باید ش��اهد تشکیل‬ ‫کارگ��روه ویژه ای ب��رای مقابله ب��ا تحریم و حمایت‬ ‫از صنع��ت خودرو و قطعه باش��یم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫با این حال‪ ،‬حداقل به طور رس��می تش��کیل چنین‬ ‫کارگروه��ی اعالم نش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه شرایط به گونه ای اس��ت که دولت نه تنها‬ ‫کمک��ی نمی کند بلکه در مواردی ب��ا قوانین مزاحم‬ ‫ب��رای این صنای��ع مانع تراش��ی نیز می کن��د‪ .‬عضو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ارسال شکایت ها به انجمن‬ ‫قطعاتی بی کیفیت به شکل قاچاق وارد و در بازار توزیع می شود و از‬ ‫سوی تعمیرکار(اگاهانه یا نااگاهانه) برای خودروها استفاده می شود‪.‬‬ ‫در تصادف ها فقط عنوان می شود خودرو و قطعه ان ایراد داشته است‬ ‫و مشخص نمی کنند قطعه از کجا تهیه شده است‬ ‫حق مردم است‪ .‬اما این موضوع ارتباطی به قطعه ساز‬ ‫یا خودروساز ندارد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور تاکید کرد‪ :‬چنین‬ ‫تخلف��ی هرگز برای قطعات ایمنی و فوق ایمنی اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ .‬درباره سایر قطعات هم اگر نظارت و کنترل‬ ‫الزم در بازار لوازم یدکی وجود داش��ته باش��د به طور‬ ‫قطع ش��اهد توزیع قطع��ات معیوب یا نامرغوب که از‬ ‫طریق قاچاق وارد می شود‪ ،‬نخواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی قطعات در تصادف ها‬ ‫مطل��ب زاده در پاس��خ به این پرس��ش که با وجود‬ ‫ممنوعیت واردات و سختگیری هایی که در این زمینه‬ ‫اعمال می ش��ود ایا هنوز قاچاق قطعات رخ می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوعی است که در حال بررسی هستیم‪.‬‬ ‫اما با توجه به اینکه قیمت ها در بازار نامعقول شده اند‬ ‫احتمال دارد برای س��ودجوها صرفه اقتصادی داشته‬ ‫باشد که یک سلسله قطعات را وارد و بخواهند از بازار‬ ‫نابسامان داخلی به نفع خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن قطعات غیراس��تاندارد بوده و‬ ‫مش��کالت بع��دی مانند تصادف ها را ب��رای صاحبان‬ ‫خ��ودرو ب��ه وجود م��ی اورد‪ .‬اما هیچ ک��س تحقیق و‬ ‫بررس��ی نمی کند قطعه ای که برای خودرو اس��تفاده‬ ‫می شود چه مارکی بوده و چگونه تهیه شده است‪ .‬ایا‬ ‫قطع��ه مربوط به خط ‪ OE‬بوده یا مربوط به خدمات‬ ‫پس از فروش یا از بازار لوازم یدکی تهیه شده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور اعالم کرد‪ :‬قطعاتی‬ ‫بی کیفی��ت به ش��کل قاچ��اق وارد و در ب��ازار توزیع‬ ‫می ش��ود و از س��وی تعمیرکار(اگاهانه ی��ا نااگاهانه)‬ ‫برای خودروهای مراجعه ش��ده استفاده می شود‪ .‬در‬ ‫تصادف ها فقط عنوان می شود خودرو و قطعه ان ایراد‬ ‫داش��ته است و مشخص نمی کنند قطعه از کجا تهیه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مطل��ب زاده ب��ا انتقاد از این روند در کش��ور افزود‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در کش��ورهای صنعتی پس از‬ ‫تصادف تمام این مس��ائل مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اگر در خودرو از قطعه غیراس��تاندارد اس��تفاده شده‬ ‫باش��د پیگیری می ش��ود از کجا این قطعه تهیه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر تعمیرکار برای خودرو تعویض کرده باشد‬ ‫ب��ا وی برخ��ورد قانونی می ش��ود اگر خ��ود صاحب‬ ‫خودرو اس��تفاده کرده باش��د بیمه هزینه خسارت را‬ ‫نمی پردازد‪ .‬این روال در کشور ما حاکم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۳۰‬درصدی تولید‬ ‫ب��ا یکی از اعض��ای هیات مدیره‬ ‫در ادام��ه‪،‬‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫گفت و گ��و کرد‪ .‬پیمان یزدان بخ��ش درباره افت تیراژ‬ ‫تولی��د قطع��ات گفت‪ :‬با توجه به اماری که از مجموع‬ ‫دو خودروساز وجود دارد نیمه نخست سال حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد افت تولید داش��تیم‪ .‬این امار بر اس��اس میزان‬ ‫ف��روش خودروه��ا بوده زیرا ممکن اس��ت خودرویی‬ ‫تولید ش��ده اما به دلیل کمب��ود برخی قطعات هنوز‬ ‫تجاری نشده باشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در زمینه تامین قطعات مورد‬ ‫نی��از پیگیری ها در حال انجام اس��ت‪ .‬با توجه به اغاز‬ ‫تحریم ه��ای جدید بس��یاری از قطعه س��ازان تالش‬ ‫دارن��د ت��ا مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را وارد و‬ ‫هرچه زودتر خودروهای ناقصی‪ ،‬تکمیل و وارد چرخه‬ ‫مصرف شوند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه قطعه در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫پوش��ش نیاز بازار لوازم یدک��ی خودرو و افت قطعات‬ ‫گف��ت‪ :‬در بازار ل��وازم یدکی اتفاقی ک��ه در حال رخ‬ ‫دادن اس��ت وجود نوعی رفتار هیجانی است‪ .‬حرکت‬ ‫هیجانی بازار نس��بت به تغییره��ای قیمتی بوده و با‬ ‫توجه به وضعیت موجود بی ثباتی قیمت ها را در بازار‬ ‫شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ن��رخ تمام ش��ده محص��والت ب��ا توجه‬ ‫ب��ه افزایش ن��رخ ارز و بس��یاری از م��واد اولیه روند‬ ‫صع��ودی داش��ته و در این ش��رایط ف��روش متوقف‬ ‫ش��ده و هم��ه منتظر می مانن��د تا ثب��ات قیمتی به‬ ‫وج��ود اید‪ .‬در وضعیت نابس��امان برنامه ریزی ممکن‬ ‫نیس��ت و ثبات زمینه س��از تدوی��ن برنامه ها خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫هشدار ایران خودرو درباره پیامد های خرید و فروش کدملی‬ ‫و کده��ای ملی خود را با قیمت های گزاف در اختیار مش��تریان‬ ‫ایران خ��ودرو قرار داده اند‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو ضمن تاکید بر پیامدهای حقوقی خرید و فروش کد‬ ‫ملی از سوی برخی افراد‪ ،‬نسبت به عواقب این اقدام هشدار داد‪.‬‬ ‫برمبنای این گزارش‪ ،‬پس از اعالم طرح پیش فروش ایران خودرو‪،‬‬ ‫برخی افراد برای افزایش ش��انس ثبت نام‪ ،‬اقدام به خرید کد ملی‬ ‫افراد دیگر کرده و خودرو را با نام فرد فروشنده کد ملی ثبت نام‬ ‫کرده اند‪ .‬گروه صنعتی ایران خودرو مس��ئولیت عواقب این اقدام‬ ‫یزدان بخ��ش در ادام��ه با اش��اره ب��ه کاهش تقاضا‬ ‫در ب��ازار ل��وازم یدکی خ��ودرو یاداور ش��د‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه انتظ��اری که از خرید بازار ل��وازم یدکی در فصل‬ ‫تابس��تان هس��ت این امر محقق نشد‪ .‬در واقع مالکان‬ ‫خودرو ترجی��ح می دهند به جای تعویض‪ ،‬قطعات را‬ ‫تعمی��ر کوتاه مدت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته افزایش نرخ‬ ‫مواد اولیه و باال رفتن نرخ تمام شده بر این امر بی تاثیر‬ ‫نب��وده زیرا توان خرید م��ردم موضوع مهمی در بازار‬ ‫تقاضا است‪ .‬با وجود کاهش تقاضا در بازار لوازم یدکی‬ ‫چرا عنوان می شود کمبود قطعات منجر به استفاده از‬ ‫قطعات مرجوعی شده است؟ یزدان بخش در این باره‬ ‫گفت‪ :‬من از س��وی قطعه س��ازانی سخن می گویم که‬ ‫به خط تولید خودروسازان قطعه می دهند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ب��ه طور قطع در خ��ط تولید و خدمات پس از فروش‬ ‫از قطعات معیوب اس��تفاده نمی ش��ود‪ .‬اگر در زمینه‬ ‫قطعات تهیه ش��ده از بازار ل��وازم یدکی تعمیرکاری‪،‬‬ ‫قطعه ای معیوب را مشاهده کرد به انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی اعالم کند بررس��ی‬ ‫می ش��ود و چنانچه سازنده ان از اعضای زیرمجموعه‬ ‫ای��ن انجم��ن بوده باش��د با وی برخورد می ش��ود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬با بررس��ی می توان فهمید چنین تخلف هایی را‬ ‫تولیدکننده اصلی مرتکب شده یا تولیدکننده فرعی‪.‬‬ ‫‹ ‹مهر استاندارد‪ ،‬تضمینی برای قطعات‬ ‫یزدان بخ��ش یاداور ش��د‪ :‬کنترل و نظ��ارت روی‬ ‫کیفیت محصوالت توزیع ش��ده در ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫وج��ود ن��دارد‪ .‬در این ب��ازار قطعه س��ازان زیرپله ای‬ ‫قاب��ل ردیابی نیس��تند اما با این وج��ود‪ ،‬در این باره‬ ‫ه��ر ش��کایتی از قطع��ه ای ک��ه معی��وب و مرجوعی‬ ‫اس��ت به انجمن ارس��ال ش��ود رس��یدگی می شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی تاکی��د کرد‪ :‬درخواس��ت‬ ‫انجمن از مردم این است که به طور حتم قطعات مورد‬ ‫نیاز خود را از نمایندگی ها تهیه کنند که قابل اعتماد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬باید س��ازمان ملی استاندارد ورود‬ ‫کند و با مهر اس��تاندارد روی قطعات روی بازار لوازم‬ ‫یدکی به نوعی نظارت داش��ته باش��د‪ .‬یزدان بخش در‬ ‫پایان درباره پیش بینی تیراژ تولید در نیمه دوم سال‬ ‫گفت‪ :‬تمام زنجیره تامین خودرو به دنبال این اس��ت‬ ‫ب��ا تامین به موق��ع قطعات‪ ،‬تحریم ها را بی اثر کنند تا‬ ‫سطح تولید بر اساس پیش بینی ها جلو برود تا ضمن‬ ‫عمل به تعهدات رضایت مردم نیز جلب شود‪.‬‬ ‫را برعهده طرف ها در این خرید و فروش دانس��ت و بر بی ارتباط‬ ‫بودن این موض��وع به فرایند فروش ایران خودرو تاکید کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت خاطرنش��ان می کند ضرر و زیان احتمالی و پیامدهای‬ ‫حقوقی این اقدام برعهده خریدار و فروشنده کد ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫معدن‬ ‫ضرب االجل ‪ ۲۰‬روزه انجمن زغال سنگ به ذوباهن اصفهان‬ ‫قیمت زغال ‪ ۳۰‬درصد شمش فوالد شود‬ ‫پیرو گزارش��ی که دیروز درباره مشکالت ناشی از ترمیم‬ ‫نشدن نرخ زغال سنگ داخلی در روزگار معدن چاپ شد‪،‬‬ ‫انجمن زغال س��نگ ایران به مدیریت محمد مجتهدزاده‪،‬‬ ‫از ارس��ال یک نامه از سوی این انجمن به مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن اصفهان با موضوع درخواست اصالح نرخ زغال سنگ‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ای��ران در گفت وگو با‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در نامه ای ب��ه تاریخ ‪ ۳‬مه��ر ‪ ۹۷‬به مهندس‬ ‫یزدی زاده مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان که خریدار عمده‬ ‫زغال ایران اس��ت‪ ،‬با توجه به بحران مالی حادث ش��ده بر‬ ‫معادن زغال سنگ که متاسفانه ایمنی معادن را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده و با وجود توافق با این مجموعه مبنی بر افزایش‬ ‫نرخ زغال س��نگ به میزان ‪ ۲۰‬درصد در اوایل تیر امسال‪،‬‬ ‫به دلیل تورم غیرقاب��ل پیش بینی‪ ،‬هزینه های تولید زغال‬ ‫سنگ به شکل دور از انتظاری باال رفت و افزایش هزینه ها‬ ‫پوشش داده نمی شود‪.‬‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال سنگ‬ ‫محبوبه ناطق‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تجهیزات گران شده‬ ‫س��عید صم��دی افزود‪ :‬ب��ه عن��وان مثال در ای��ن نامه‬ ‫قی��د کردیم نرخ تجهیزات ش��امل ارک‪ ،‬ری��ل‪ ،‬لکوموتیو‪،‬‬ ‫خودنج��ات و تجهیزات ایمنی‪ ،‬تحت تاثیر نرخ ارز تا ‪۱۵۰‬‬ ‫درص��د افزایش را تحمل کرده اس��ت‪ .‬از ط��رف دیگر در‬ ‫خری��د چوب عالوه بر کمبود با افزایش نرخ تا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫روبه رو هستیم و سایر هزینه ها نیز تحت تاثیر این افزایش ‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬از این رو افزای��ش ‪ ۲۰‬درصد نرخ زغال‬ ‫س��نگ که تیر امسال اعمال شد‪ ،‬افزایش سنگین هزینه را‬ ‫پوشش نمی دهد و در شرایط فعلی‪ ،‬افزایش نرخ تجهیزات‬ ‫ضمن ایجاد بحران اقتصادی موجب کاهش ضریب ایمنی‬ ‫معادن زغال سنگ در بخش نگهداری تونل ها و کارگاه های‬ ‫استخراج شده است‪.‬‬ ‫صمدی در ادامه افزود‪ :‬همچنین در این نامه امده است‪:‬‬ ‫در یک ماه گذشته‪ ،‬بخشی از معادن کوچک و متوسط که‬ ‫پیمان��کاران تامین زغال ش��رکت های بزرگ بوده اند تولید‬ ‫خود را کاهش داده یا متوقف کرده اند که در اینده نزدیک‬ ‫باعث کاهش زغال س��نگ تحویلی ان شرکت خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ایر معادن نیز با این شرایط نرخ‪ ،‬زیان ده شده و قادر به‬ ‫تداوم فعالیت ایمن و تولید نخواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری بر مبنای نرخ شمش‬ ‫در ادام��ه ای��ن نام��ه‪ ،‬ب��ه نق��ل از دبیر انجم��ن زغال‬ ‫س��نگ کش��ور همچنین امده اس��ت‪ :‬از ابتدای امس��ال‪،‬‬ ‫ن��رخ محصوالت ف��والدی ‪ ۸۰‬درص��د افزایش داش��ته و‬ ‫از طرف��ی نرخ زغال س��نگ وارداتی تح��ت تاثیر افزایش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۰۰‬درص��د افزایش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه ب��ا توجه ب��ه تحریم های ایجاد ش��ده برای‬ ‫کش��ور‪ ،‬واردات زغال س��نگ در ماه های اینده با مش��کل‬ ‫روب��ه رو خواه��د ش��د؛ از ای��ن رو حمای��ت از تولید زغال‬ ‫س��نگ داخل��ی و حت��ی افزای��ش ان یک وظیف��ه ملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این نامه‪ ،‬انجمن زغال سنگ کشور درخواست کرده‬ ‫است‪ :‬با عنایت به این موارد و مشکالت معادن زغال سنگ‬ ‫که بارها به طور مکتوب اعالم ش��ده‪ ،‬در پانزدهمین جلسه‬ ‫این انجمن که ‪ ۸‬مهر برگزار شد تمام اعضای انجمن زغال‬ ‫س��نگ که ‪ ۹۰‬درصد تولیدکنندگان زغال سنگ را شامل‬ ‫می ش��وند‪ ،‬تصویب کردند با توجه ب��ه افزایش هزینه های‬ ‫معادن و استاندارد جهانی‪ ،‬رابطه نرخ زغال سنگ و شمش‬ ‫فوالد‪ ،‬نرخ پایه کنس��انتره زغال س��نگ تولیدی بر مبنای‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ش��مش فوالد تعیین شود‪ .‬اعضای انجمن زغال‬ ‫سنگ در این نامه یاداوری کرده اند در صورتی که تا پایان‬ ‫مهر امس��ال قراردادها اصالح نشود‪ ،‬از ابتدای ابان قادر به‬ ‫ادامه فعالیت و ارس��ال زغال س��نگ به مقص��د ذوب اهن‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه پانزدهمین جلسه چه بود؟‬ ‫گفتنی اس��ت در پانزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن‬ ‫زغال سنگ ایران که صبح ‪ ۸‬مهر با حضور تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ زغال س��نگ کشور برگزار ش��د‪ ،‬مصوب کردند که‬ ‫به دلیل پرهیز از مش��کالت بعدی و بروز مشکالت ایمنی‬ ‫در نامه ای ب��ه مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪ ،‬ضرب االجلی‬ ‫تعیین و اعالم شود که اگر تا اخر مهر‪ ،‬قراردادهای فروش‬ ‫زغال سنگ بر اس��اس نرخ شمش فوالد خوزستان اصالح‬ ‫یادداشت‬ ‫زغال سنگ‬ ‫دستاویز امریکا‬ ‫در تولید‬ ‫عناصر نادر‬ ‫نشود‪ ،‬از ارس��ال محموله های زغال سنگ به این کارخانه‬ ‫خ��ودداری کرده و فعالیت معادن زغال س��نگ را به حال‬ ‫تعلی��ق دراورند‪ .‬این نام��ه را محمد مجته��دزاده‪ ،‬رئیس‬ ‫انجم��ن و مدیرعامل ش��رکت معدن جو‪ ،‬س��امان مرتاض‬ ‫مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان‪ ،‬محسن هاشمی زاد‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن زغال س��نگ ای��ران‪ ،‬مصطفی‬ ‫نائیجی عضو هیات مدیره انجمن زغال س��نگ ایران‪ ،‬علی‬ ‫نصیری مدیرعامل شرکت زغال سنگ شمالشرق شاهرود‪،‬‬ ‫علی باقری مدیرعامل ش��رکت س��امان س��وادکوه‪ ،‬سعید‬ ‫صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران‪ ،‬رمضان کریتی ثانی‬ ‫نایب رئیس انجمن و مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده‬ ‫طبس‪ ،‬حس��ن منصوری عضو هیات مدی��ره انجمن زغال‬ ‫سنگ‪ ،‬احمد دادوند عضو هیات مدیره انجمن و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت تکادو‪ ،‬ناصر هاش��می مدیرعامل شرکت فراوری‬ ‫زغال س��نگ احیای س��پاهان و حبیب اهلل صادقی بازرس‬ ‫انجمن زغال سنگ ایران امضا کرده اند‪.‬‬ ‫در صورتی‬ ‫که تا پایان‬ ‫مهر امسال‬ ‫قراردادها‬ ‫اصالح نشود‪،‬‬ ‫از ابتدای ابان‬ ‫اعضای انجمن‬ ‫زغال سنگ‬ ‫قادر به ادامه‬ ‫فعالیت و ارسال‬ ‫زغال سنگ‬ ‫به مقصد‬ ‫ذوب اهن‬ ‫نخواهند بود‬ ‫چند س��الی اس��ت که پژوهش��گران دانش��گاه‬ ‫کنتاک��ی برای اس��تحصال عناصر ن��ادر خاکی از‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬پژوهش ها و مطالعات گس��ترده ای‬ ‫را دنب��ال کرده اند‪ .‬ای��ن پژوهش��گران می گویند‬ ‫برای نخس��تین بار در جهان موفق به کش��ف یک‬ ‫روش جدی��د برای ف��راوری و جداس��ازی عناصر‬ ‫نادر خاکی از زغال س��نگ شده اند که از نظر هزینه‬ ‫فراوری‪ ،‬ارزان تر اس��ت و از نظر محیط زیستی نیز‬ ‫مشکل ساز نیست‪ .‬چنین کشفی در صورت توسعه‬ ‫و نائل ش��دن به مرحله تجاری س��ازی بسیار مهم‬ ‫یت ِک‬ ‫تلقی می ش��ود چون درحال حاضر صنایع ها ‬ ‫جه��ان به ویژه در امریکا نی��از زیادی به این عناصر‬ ‫دارن��د‪ ،‬در حالی که چین ‪ ۹۰‬درص��د تولید و بازار‬ ‫ای��ن عناصر را در اختی��ار دارد و تعیین کننده نرخ‬ ‫فروش اس��ت‪ .‬در همین راستا وزارت انرژی امریکا‬ ‫به منظور دس��تیابی به تولید این عناصر و کم شدن‬ ‫وابس��تگی این کش��ور به بازار چین‪ ،‬امکان تحقیق‬ ‫در این زمینه را ب��ا اختصاص بودجه ‪ ۱۷.۴‬میلیون‬ ‫دالر فراه��م کرده و تعداد زی��ادی مقاله مرتبط نیز‬ ‫منتش��ر شده اس��ت‪ .‬هدف این مقاله ها‪ ،‬شناسایی‬ ‫مناب��ع و امکان پذیر کردن تولید داخلی این عناصر‬ ‫بوده است‪ .‬هدف گذاری اولیه این پژوهش ها‪ ،‬تهیه‬ ‫کنسانتره ‪۲‬درصدی از این عناصر بوده که رسیدن‬ ‫به کنس��انتره ای با عیارهای یادشده‪ ،‬یک موفقیت‬ ‫ب��زرگ برای پژوهش��گران به ش��مار می اید‪ .‬گروه‬ ‫پژوهش��گر امریکایی همچنین قادر به جداسازی‬ ‫اس��کاندیوم از س��ایر عناصر نادر خاکی با استفاده‬ ‫از فراین��د جدید بازیابی ش��ده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش های مراکز اقتصادی‪ ،‬ارزش جهانی ساالنه‬ ‫تقاضای اکس��ید عناص��ر نادر خاکی ب��رای تولید‬ ‫نئودیمیم در سال ‪ ۲۰۱۶( ۱۳۹۵‬میالدی) به ‪۱۴۴‬‬ ‫میلیارد دالر رس��ید و در اینده نیز تقاضای زیادی‬ ‫درباره فلزات مغناطیس��ی از جمل��ه نئودیمیوم و‬ ‫پراسئودیمیوم وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان ذخیره ساز امروز و اینده انقالب است‬ ‫به گزارش خبرنگار روابط عمومی‪ ،‬صبح روز سه ش��نبه ‪ ۳‬مهر ‪ ۹۷‬با تالوت‬ ‫قران مجید توسط قاسم مقدمی‪ ،‬قاری بین المللی قران مجید و پخش سرود‬ ‫ملی جمهوری اس�لامی در تاالر طوبی واقع در دویس��ت دستگاه این شرکت‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫سردار عباس یوسفی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت اباعبداهلل الحسین(ع)‬ ‫و ش��هدای حادث�� ه دلخراش تروریس��تی در اه��واز گفت‪ :‬وجود بس��یاری از‬ ‫رزمندگان دوران دفاع مقدس در این مجموعه ارزش��مند‪ ،‬گویای این مطلب‬ ‫است که فوالد خوزستان ذخیره ساز امروز و اینده انقالب اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فوالد خوزس��تان و شرکت های نظیر ان‪ ،‬دو کار عمده در کشور‬ ‫انجام دادند‪ ،‬نخس��ت انکه نگذاش��تند تولید در کش��ور متوقف شود و چرخ‬ ‫اقتص��اد را به حرکت دراوردن��د تا در جهت تقویت جبهه ه��ا در زمان دفاع‬ ‫مقدس اس��تفاده نماییم و دوم انکه از مهم ترین گزینه جنگ که اعزام نیرو و‬ ‫پشتیبانی از جبهه ها بود‪ ،‬غافل نشدند‪ .‬از این بابت باید بر خود ببالید که در‬ ‫چنین جایگاه ارزشمندی خدمت می کنید‪.‬‬ ‫جانش��ین فرماندهی قرارگاه کربال در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬در دوران انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬این مجموعه ارزشمند‪ ،‬تالش زیادی کرد که دین خود را به انقالب‪،‬‬ ‫اس�لام و مملکت ادا کند و س��ند گویای این فداکاری ها‪ ،‬ش��هدا‪ ،‬جانبازان و‬ ‫ایثارگرانی هس��تند که شرکت فوالد خوزس��تان‪ ،‬تقدیم انقالب اسالمی کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموع��ه همچنین در راس��تای دفاع از حرم اهل بی��ت(ع) و مبارزه با‬ ‫تروریس��ت ها و عوامل تفکیری در س��وریه‪ ،‬توانس��ت قدم ه��ای تاثیرگذاری‬ ‫بردارد و نمونه بارز ان ش��هید مصطفی رش��یدپور بود که س��ابقه فعالیت در‬ ‫جبهه های رزم ‪۸‬سال دفاع مقدس را داشت و پس از جنگ نیز تکلیف را تمام‬ ‫ش��ده فرض نکرد و در مناطق مختلف س��وریه در دفاع از حریم اهل بیت(ع)‬ ‫جانشفانی کرد و به درجه رفیع شهادت نائل امد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن تقدیر از دس��ت اندرکاران ای��ن ایین‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬دوران دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬دورانی انسان س��از بود‪ .‬باید بدانیم که رزمندگان‪ ،‬ازادگان‪ ،‬مفقودان‬ ‫و ش��هدای دوران دفاع مقدس‪ ،‬ش��رف این ملت هس��تند‪ .‬انه��ا ذخیره های‬ ‫ارزش��مند انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند و جایگاه ویژه ای‬ ‫در بین مردم ما دارند‪ .‬از این رو زنده نگه داش��تن یاد و خاطره این عزیزان و‬ ‫برگزاری چنین ایین هایی باعث می شود که جوانان مان در مکتب ایثار‪ ،‬جهاد‬ ‫و شهادت‪ ،‬رشد و پرورش یابند‪.‬‬ ‫وی با ذکر خاطره ای از یک شهید اهوازی گفت‪ :‬این شهید پیش از انقالب‪،‬‬ ‫ش��اید یکی از کسانی بود که در محله خود‪ ،‬به خالفکار بودن مشهور بود اما‬ ‫پس از انقالب و شروع جنگ تحمیلی‪ ،‬با قرار گرفتن در فضای جبهه و جنگ‬ ‫و تاثیر پذیری از این فضا‪ ،‬به کلی تغییر کرد و به فردی تبدیل شد که امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر می کرد و تا جایی رش��د کرد که تاریخ دقیق ش��هادت‬ ‫خود را از قبل به دوستانش گفته بود‪.‬‬ ‫جانش��ین قرارگاه کربال در پایان س��خنان خود با اش��اره به حادثه خونین‬ ‫‪ ۳۱‬ش��هریور اظهار کرد‪ :‬ش��هادت محمد طاها‪ ،‬کودک ‪ ۴‬ساله‪ ،‬دلیلی واضح‬ ‫بر کفرانیت کس��انی است که دست به چنین عمل غیر انسانی و وحشیانه ای‬ ‫زدند‪.‬‬ ‫در ادامه ایین‪ ،‬س��رهنگ عبدالرضا حاجتی‪ ،‬معاون هماهنگ کننده س��پاه‬ ‫ولی عصر(ع��ج) با تش��کر از حض��ور ش��رکت کنندگان در گردهمایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دش��من‪ ۴۰ ،‬سال است در کش��ور ما در حال توطئه است و برای ضربه زدن‬ ‫به نظام مقدس جمهوری اس�لامی از هر راهی وارد می شود‪ .‬این گستاخی تا‬ ‫جایی پیش می رود که چند نفر عوامل تفکیری و خودفروخته‪ ۳۱ ،‬شهریور با‬ ‫لباس نظامی در بین مردم عادی نفوذ کرده و نزدیک جایگاه رژه که رسیدند‪،‬‬ ‫شروع به تیراندازی کرده و مردم را قتل عام کردند‪.‬‬ ‫البت��ه نیروه��ای امنیت��ی هر ‪ ۵‬نف��ر را به هالکت رس��اندند‪ .‬پ��س از ان‪،‬‬ ‫دس��تگاه های اطالعات��ی امنیتی چندی��ن خانه تیمی را شناس��ایی و عوامل‬ ‫وابس��ته به این تیم تروریستی را دس��تگیر کردند و این پیام را به دنیا دادند‬ ‫که اگر از امارات و عربستان امده اید تا خوزستان‪ ،‬پایتخت دفاع مقدس را به‬ ‫خاک و خون بکش��ید‪ ،‬بدانید که خون دشتستانی‪ ،‬عقیلی و حزباوی ها هنوز‬ ‫جاری و ساری است و با تمام توان در مقابل تان خواهیم ایستاد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یقین داش��ته باش��ید که خون همین شهدا‪ ،‬توفان به پا می کند‪.‬‬ ‫اگر کمی صبر کنید خواهید دید که امریکا با سرافکندگی و شکست از سوریه‬ ‫خواهد رفت و عربس��تان نیز عقب نش��ینی خواهد کرد و یکی پس از دیگری‬ ‫سقوط خواهند کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ایین گردهمای��ی‪ ،‬اقای روغن��ی‪ ،‬جانباز و ی��ادگار دوران دفاع‬ ‫مقدس در جمع کارکنان و بس��یجیان شرکت با اشاره به اتفاق های دلخراش‬ ‫تروریس��تی روزهای اخیر در اهواز تصریح کرد‪ :‬والیت پذیری از ارکان زندگی‬ ‫ش��یعیان است و ما باید با حفظ وحدت و اتحاد و پیروی از والیت فقیه برای‬ ‫جلوگیری از رس��یدن دشمن به اهداف ش��وم خود‪ ،‬از تفرقه و قومیت گرایی‬ ‫اجتناب ورزیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جنگ خندق اظهار کرد‪ :‬جنگ خندق در صدر اسالم‪ ،‬زمانی‬ ‫اتفاق افتاد که تمام کفر و ش��رک متوجه ش��د اس�لام با اتحاد در مقابل ان‬ ‫ایستاده است‪ ،‬از این رو ازمایش الهی فرایندی دارد و مرد مومن و زن مومنه‬ ‫کسی است که بتواند با وحدت یکپارچه از این فرایند سربلند بیرون بیاید‪.‬‬ ‫در ادام��ه ایین‪ ،‬مداح اهل بیت حاج حس��ن صفری‪ ،‬درب��اره واقعه کربال و‬ ‫جنایت دلخراش اخیر اهواز به روضه خوانی و مداحی برای حاضران پرداخت‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬با حضور س��رهنگ حاجتی‪ ،‬علی محمدی معاون منابع انسانی و‬ ‫امور اجتماعی و مهران خرم نیا معاون برنامه ریزی و توس��عه فوالد خوزستان‬ ‫به نمایندگی از خانواده های معظم ش��هدا‪ ،‬از خانواده ش��هید حسن حزباوی‪،‬‬ ‫شهید عبدالحمید عقیلی و شهید عبدالحسن دشتستانی با اهدای لوح‪ ،‬تقدیر‬ ‫و تجلیل شد‪.‬‬ ‫گردهمایی بزرگ رزمندگان‪ ،‬بس��یجیان و ایثارگران ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس‬ ‫فوالد خوزس��تان با حضور س��ردار یوسفی جانش��ین قرارگاه کربال‪ ،‬سرهنگ‬ ‫حاجتی معاون هماهنگ کننده س��پاه ولی عصر(عج)‪ ،‬امین ابراهیمی قائم مقام‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬علی محمدی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی‪ ،‬سرگرد حسن‬ ‫مقدمی فرمانده حوزه مقاومت بس��یج ش��هید بقایی و جمعی از خانواده های‬ ‫معظم شهدا‪ ،‬جانبازان س��رافراز جنگ تحمیلی‪ ،‬ایثارگران‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫کارکنان و بسیجیان شرکت فوالد خوزستان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫معدن‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استفاده از لجن نفتی‬ ‫در تولید سیمان‬ ‫پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی امیرکبیر‪،‬‬ ‫روشی را برای استفاده از لجن نفتی در تولید‬ ‫س��یمان ارائه کردند که کاربردی ش��دن ان‬ ‫موجب کاهش االیندگی های زیست محیطی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانش��گاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر‪ ،‬عل��ی دولی مجری ط��رح با بیان‬ ‫اینک��ه این طرح ب��ا عنوان «بررس��ی فرایند‬ ‫جامدس��ازی و تثبیت لجن نفتی در ساختار‬ ‫سیمان» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اج��رای این طرح‪،‬‬ ‫حذف االیندگی فلزات سنگین در لجن نفتی‬ ‫ناشی از فرایندهای پاالیشی بوده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬مقایس��ه نتایج انتش��ار‬ ‫االیندگ��ی فلزی لج��ن پس از اس��تفاده در‬ ‫تولید س��یمان و جامدس��ازی به شکل بتن با‬ ‫مقادیر اس��تانداردهای موجود نشان می دهد‬ ‫دستاوردهای این طرح در حذف این الودگی‬ ‫موثر بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬استفاده از این‬ ‫طرح باعث صرفه جویی در مصرف سوخت در‬ ‫کوره سیمان خواهد شد‪.‬‬ ‫دولی با اش��اره به روش به کار برده ش��ده‬ ‫در این طرح توضیح داد‪ :‬بخش شبیه س��ازی‬ ‫فراین��د پخ��ت س��یمان به علت دسترس��ی‬ ‫نداش��تن ب��ه ک��وره کلینک��ر در مقی��اس‬ ‫ازمایش��گاهی از جمله چالش های اجرای این‬ ‫طرح بوده است‪.‬‬ ‫مجری طرح با بیان اینکه دستاوردهای این‬ ‫پژوهش در صنایع سیمان سازی برای استفاده‬ ‫از سوخت جامد جایگزین‪ ،‬کاربرد دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ف��از بعدی‪ ،‬به ارزیابی مقاومت خمش��ی و‬ ‫کششی برای سنجش کیفیت سیمان تولیدی‬ ‫با اس��تفاده از تولید مقادیر بیش��تر سیمان از‬ ‫این روش اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫البته پیش از این نیز پژوهش��گران دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر‪ ،‬موفق به ارائه روش��ی برای‬ ‫س��اخت بتن شدند که از فرسایش و متالشی‬ ‫شدن سازه ها در گذر زمان جلوگیری می کند‬ ‫یا به اصطالح از س��رطان بتن پیش��گیری به‬ ‫عمل می اورد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که س��رطان بتن به‬ ‫اختاللی در س��ازه های سیمانی و بتنی گفته‬ ‫می ش��ود که در طول زمان‪ ،‬منجر به متالشی‬ ‫شدن بتن می شود‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه شستا‬ ‫و فوالد خوزستان برای‬ ‫واگذاری فوالد اکسین‬ ‫مدیرعامل شس��تا از امض��ای تفاهمنامه با‬ ‫فوالد خوزستان برای واگذاری فوالد اکسین‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ب��ورس نیوز‪ ،‬مرتض��ی لطفی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شستا از مزایده عمومی ‪ ۳‬شرکت‬ ‫زی��ر مجموع��ه شس��تا خب��ر داد و گفت‪۳ :‬‬ ‫واحد تولی��دی و صنعتی «لطیف»‪« ،‬حریر»‬ ‫و «ش��یرین دارو» به مزایده عمومی گذاشته‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با فوالد‬ ‫خوزس��تان نیز برای واگذاری فوالد اکسین‬ ‫تفاهمنامه ای امضا کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شس��تا همچنین عن��وان کرد‪:‬‬ ‫برای واگذاری سهم شرکت رایتل نیز با ستاد‬ ‫اج��رای فرمان امام خمین��ی(ره) به تفاهمی‬ ‫دست یافته ایم‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که بر اساس برنامه‬ ‫خروج از بنگاهداری شس��تا‪ ،‬قرار است شمار‬ ‫هلدینگ ه��ای تامی��ن اجتماع��ی از ‪ ۹‬به ‪۵‬‬ ‫هلدینگ شامل نفت و گاز‪ ،‬دارو‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه‬ ‫و فناوری نوین کاهش یابد‪ .‬شستا دارای ‪۳۰‬‬ ‫ش��رکت زیرمجموعه و ‪ ۷‬ش��رکت هلدینگ‬ ‫اس��ت ک��ه فعالیت ه��ای گس��ترده ای را در‬ ‫صنایع مختلف در ایران انجام می دهند‪ .‬این‬ ‫فعالیت ها ش��امل ‪ ۴۰‬درصد کار توزیع دارو‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد س��رمایه گذاری در بازار س��یمان‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د در اختیار گرفتن ب��ازار قیر‪۱۷ ،‬‬ ‫درص��د بازار تایر‪ ۷۰ ،‬درص��د ترابری ریلی و‬ ‫برخ��ی فعالیت ه��ای اقتصادی دیگر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین گفتنی اس��ت که در سال ‪،۱۳۸۹‬‬ ‫س��لیمان جعفرزاده از کمیس��یون اجتماعی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ط��رح تحقیق و‬ ‫تفحص از عملکرد مالی شس��تا را به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه کرد و نمایندگان تالش‬ ‫ک��رده بودند با اجرای طرح تحقیق و تفحص‬ ‫از سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬نسبت به فعالیت‬ ‫اقتصادی این س��ازمان بزرگ شفاف س��ازی‬ ‫کنند اما گزارش این تحقیق و تفحص هرگز‬ ‫در صح��ن علنی مجلس قرائت نش��د و هیچ‬ ‫دلیلی هم برای ممانعت از قرائت این گزارش‬ ‫اعالم نشد‪.‬‬ ‫سهم‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫سیمان از‬ ‫صادرات ریلی‬ ‫خراسان‬ ‫مدیر کل راه اهن خراس��ان گفت‪ :‬نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۳۲۲‬هزار تن کاال از راه اهن خراس��ان به‬ ‫اس��یای مرک��زی صادر ش��د که ‪ ۶۰‬درص��د ان را‬ ‫سیمان تشکیل می داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد هادی ضیایی مهر در این‬ ‫زمین��ه افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۱۹۳‬هزار تن س��یمان‬ ‫به کش��ورهای اسیای میانه بارگیری و از مرز ریلی‬ ‫س��رخس صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ۱۹۱ ،‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اجرای پروژه های زیربنایی و نیاز‬ ‫به سیمان در کشور ازبکس��تان‪ ،‬تامین واگن مورد‬ ‫نیاز صادرکنندگان از کش��ورهای اس��یای مرکزی‪،‬‬ ‫توسعه زیرس��اخت ها در ایستگاه ش��هید مطهری‪،‬‬ ‫افزایش تعامل و جلسه های چندجانبه با واحدهای‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدی سیمان از مهم ترین دالیل افزایش صادرات‬ ‫سیمان در سال جاری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��ا توجه به مزای��ای حمل ونقل ریلی‬ ‫از جمله کاهش مصرف س��وخت و افزایش ضریب‬ ‫ایمنی و همچنین در راس��تای حمای��ت از کاالی‬ ‫ایران��ی‪ ،‬رونق اش��تغال و تحقق اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫افزای��ش صادرات س��یمان از ش��بکه ریلی س��بب‬ ‫افزای��ش درام��د واحده��ای تولی��دی و همچنین‬ ‫ج��ذب بازاره��ای جدی��د در کش��ورهای ه��دف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن خراسان افزود‪ :‬بیشترین میزان‬ ‫صادرات ریلی س��یمان کشور از مرز سرخس انجام‬ ‫می ش��ود به طوری که این مقدار صادرات در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬سهم ‪ ۹۲‬درصدی را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬عمده مقصد س��یمان صادراتی از‬ ‫مرز ریلی س��رخس‪ ،‬کشور ازبکس��تان با ‪ ۱۷۵‬هزار‬ ‫تن و س��هم ‪ ۹۱‬درصدی اس��ت و ترکمنس��تان و‬ ‫تاجیکستان نیز در رده های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۸۴ :‬درصد از سیمان صادر شده از مرز‬ ‫سرخس‪ ،‬از مبادی استان خراسان رضوی بارگیری‬ ‫شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در نیمه نخست سال جاری‪ ،‬یک میلیون و ‪۲۵۴‬‬ ‫ه��زار تن کاالی صادراتی‪ ،‬وارداتی و ترانزیتی با ‪۲۱‬‬ ‫هزار واگن از مرز ریلی سرخس با کشورهای اسیای‬ ‫مرکزی مبادله ش��د ک��ه ‪ ۲۶‬درص��د ان صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫از مجموع ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر ظرفیت شبکه ریلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر ان معادل ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫در خراس��ان رضوی قرار دارد‪ .‬تراک��م ریل در این‬ ‫استان نیز نسبت به مس��احت ان ‪ ۲‬برابر میانگین‬ ‫کشوری است‪.‬‬ ‫اقبال‪ ،‬از روزگار گـچ برگشته‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بر اس��اس ام��ار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫ظرفی��ت اس��می کارخانه ه��ای تولی��د گچ کش��ور‬ ‫‪۳۱‬میلیون تن اس��ت و هم اکن��ون ‪۳۸۰‬واحد تولید‬ ‫گ��چ با اش��تغال حدود ‪۳‬هزار و ‪۶۰۰‬نفری مش��غول‬ ‫به فعالیت هس��تند‪۱۰ .‬درص��د ذخایر گچ جهان در‬ ‫ایران قرار گرفته‪ ،‬اما واحدهای فراوری ان چندان به‬ ‫روز نبوده و بازارهای منطقه ای را نیز در دست خود‬ ‫ندارن��د‪ .‬برخی از این واحدها نیز همچنان با فناوری‬ ‫قدیمی و ظرفیت پایین مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهای سنتی‬ ‫سیف اهلل امیری‬ ‫برنامه ها‬ ‫و اهداف‬ ‫کوتاه مدت و‬ ‫میان مدت برای‬ ‫صنعت گچ در‬ ‫نظر گرفته شده‬ ‫که از جمله‬ ‫انها می توان‬ ‫به بازسازی‬ ‫و نوسازی‬ ‫صنایع گچ با‬ ‫بهره وری انرژی‬ ‫باال اشاره کرد‬ ‫درب��اره وضعیت واحدهای ف��راوری گچ در ایران‪،‬‬ ‫مدیر دفتر صنایع معدن��ی غیرفلزی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬تعداد واحدهای تولیدی‬ ‫گچ کشور ‪۳۸۰‬واحد با ظرفیت اسمی ‪۳۱‬میلیون تن‬ ‫اس��ت که از ای��ن تعداد حدود ‪۱۵۰‬واحد‪ ،‬س��نتی و‬ ‫نیمه صنعتی هستند‪.‬‬ ‫سیف اهلل امیری در گفت وگو با‬ ‫خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬عمده واحدهای تولیدکننده گچ در کش��ور که‬ ‫ظرفیت انها باالی ‪ ۵۰‬هزار تن است به ترتیب شامل‬ ‫گچ ماش��ینی خراس��ان‪ ،‬سپیدگچ س��اوه‪ ،‬سپیدگچ‬ ‫خراس��ان‪ ،‬شرکت صنعتی معدنی سلفچگان‪ ،‬تعاونی‬ ‫صالح گچ سمنان‪ ،‬گچ جبل متین سمنان‪ ،‬گچ پارس‬ ‫کومش و گچ سمنان است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه اهدافی که برای صنعت‬ ‫گچ کش��ور در نظر گرفته شده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برنامه ها‬ ‫و اهداف کوتاه مدت و میان مدت برای صنعت گچ در‬ ‫نظر گرفته شده که از جمله انها می توان به بازسازی‬ ‫و نوس��ازی صنایع گچ با بهره وری انرژی باال و میزان‬ ‫مص��رف پایین به لح��اظ ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫تولی��د و جهت گیری به س��مت تولی��د محصوالت و‬ ‫فراورده های صنایع پایین دستی گچ مانند پنل های‬ ‫گچی و دیوارهای پیش ساخته گچی اشاره کرد‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که صنعت گچ‬ ‫با چه مش��کالتی دست به گریبان است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نبود نقدینگی و توان مالی برای بازسازی و نوسازی‬ ‫واحدهای تولی��دی‪ ،‬باال بودن نرخ بهره تس��هیالت‬ ‫بانکی برای تولیدکنندگان‪ ،‬نوس��ان های نرخ انرژی‬ ‫ناشی از سیاست های یارانه های دولت‪ ،‬هزینه باالی‬ ‫حمل ونقل جاده ای‪ ،‬دسترس��ی مناس��ب نداشتن به‬ ‫ش��بکه ریلی کش��ور و رکود در صنعت ساخت وساز‬ ‫کش��ور‪ ،‬مهم ترین مش��کالتی اس��ت که واحدهای‬ ‫فراوری گچ با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹به واحدهای روزامد نیاز داریم‬ ‫ابوالفضل اقبالیون‬ ‫صادرات سنگ‬ ‫ گچ داریم اما گچ‬ ‫را فراوری شده‬ ‫صادر نمی کنیم‬ ‫صادراتی در‬ ‫زمینه گچ نداریم‬ ‫و اگر هم داشته‬ ‫باشیم نرخ بسیار‬ ‫پایینی دارد‬ ‫ابوالفضل اقبالیون‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنایع‬ ‫و مع��ادن گچ ایران درباره مش��کالتی که واحدهای‬ ‫ف��راوری گچ ب��ا ان روبه رو هس��تند‪ ،‬در گفت وگو با‬ ‫بیان کرد‪ :‬به دلی��ل پراکندگی معادن گچ در‬ ‫سراس��ر ایران‪ ،‬واحدهای فراوری گچ نیز در س��طح‬ ‫کشور پراکنده هس��تند‪ .‬البته در چند منطقه مانند‬ ‫س��اوه‪ ،‬قم‪ ،‬مشهد و س��منان‪ ،‬واحدهای گچ تجمع‬ ‫بیش��تری دارن��د‪ .‬اقبالیون درب��اره وضعیت صنعت‬ ‫گچ در ایران‪ ،‬توضیح داد‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬س��ال پیش که‬ ‫فناوری گچ وارد کشور ش��د‪ ،‬از اخرین فناوری های‬ ‫روز ان زمان اس��تفاده شده بود اما موضوع این است‬ ‫که در این س��ال ها هیچ گونه فناوری جدیدی برای‬ ‫این صنعت وارد نش��ده و اینک نیز با گذشت زمان‪،‬‬ ‫بس��یاری از تجهی��زات و ماش��ین االت این صنعت‬ ‫فرسوده شده اند که چندان قادر به تولید محصوالت‬ ‫برای گفتن داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن صنای��ع و معادن‬ ‫گچ ایران با اش��اره به اشتغالزایی صنعت گچ‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬س��رانه اش��تغالزایی صنعت گچ نسبت به سایر‬ ‫صنایع مش��ابه خود‪ ،‬بسیار باالس��ت اما این واحدها‬ ‫درگیر مشکالت بسیاری شده اند‪ .‬اگر دولت به کمک‬ ‫ای��ن صنایع بیاید انها نیز خواهند توانس��ت فناوری‬ ‫واحدهای خود را روزامد و محصوالت باکیفیت تری‬ ‫ارائه کنند‪.‬‬ ‫تعداد واحدهای تولیدی گچ کشور ‪۳۸۰‬واحد با ظرفیت اسمی‬ ‫‪۳۱‬میلیون تن است که از این تعداد حدود ‪۱۵۰‬واحد‪ ،‬سنتی و‬ ‫نیمه صنعتی هس��تند‪ .‬عمده واحدهای تولیدکننده گچ در کشور‬ ‫ظرفیتی باالی ‪ ۵۰‬هزار تن دارند‬ ‫تازه و باکیفیت نیستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫ذائقه مش��تری به دلیل سبک سازی و صنعتی سازی‬ ‫تغیی��ر ک��رده و محصوالتی که داخل کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود با کاهش تقاضا روبه رو شده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر برای انبوه س��ازی هایی که به وسیله تعاونی ها‬ ‫انجام می شود‪ ،‬به دنبال گچ باکیفیت هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که صنعت گچ به طور‬ ‫‪100‬درصد در دس��ت بخش خصوصی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنع��ت گچ به منابع مالی چندان دسترس��ی‬ ‫نداش��ته و وجود کارخانه های زیاد گچ‪ ،‬سبب ایجاد‬ ‫رقابت بین این واحدها شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ سوخت و کاهش کیفیت‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن صنای��ع و معادن‬ ‫گچ ای��ران ادامه داد‪ :‬از زمانی که بهای س��وخت در‬ ‫ای��ران افزایش یافت و مازوت و گازوئیل گران ش��د‪،‬‬ ‫بس��یاری از کارخانه ها به دلیل افزایش بهای انرژی‬ ‫قادر نبودن��د کاالی باکیفیت تری تولید کنند تا هم‬ ‫بازار داخ��ل را تامین کنند و هم بازار صادراتی خود‬ ‫را گسترش دهند‪ .‬اقبالیون در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اتفاق دیگری که در این بین رخ داد‪ ،‬ادامه دار شدن‬ ‫رکود ساخت وس��از در داخل کش��ور بود‪ .‬همچنین‬ ‫محیط زیست استانداردهای س��ختگیرانه ای را برای‬ ‫صنعت گچ در پیش گرفته اس��ت‪ .‬از انجا که صنعت‬ ‫گچ با معادن س��ر و کار دارد‪ ،‬موضوع حمل ونقل نیز‬ ‫مطرح است‪ .‬محیط زیست‪ ،‬استانداردهایی از صنعت‬ ‫گ��چ می خواهد ک��ه جهانی اس��ت و کارخانه ها باید‬ ‫انالین مورد ارزیابی زیست محیطی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ای��ن اتفاق ه��ا سبب ش��ده که‬ ‫کارخانه های گچ به س��مت تعطیل��ی پیش بروند یا‬ ‫با ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت مش��غول به تولید باشند‬ ‫که نرخ تمام ش��ده محصول شان افزایش می یابد‪ ،‬در‬ ‫حالی که در ‪۴‬یا ‪ ۵‬س��ال گذش��ته هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمت محصول نداش��ته اند‪ .‬این عض��و هیات مدیره‬ ‫انجم��ن صنایع و معادن گچ ایران‪ ،‬افزود‪ :‬این عوامل‬ ‫س��بب ایجاد حالت افس��ردگی در صنعت گچ شده‬ ‫و س��رمایه گذاران ان را با مشکالت بسیاری روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در حقیق��ت‪ ،‬صنعت گچ ح��ال و روز‬ ‫بیماری پیدا کرده و به س��ختی به حیات خود ادامه‬ ‫می دهد چراک��ه فعالیت در مع��ادن و صنایع گچ با‬ ‫افزایش نرخ همراه ش��د ه اما نرخ گچ تولیدی چندان‬ ‫افزایش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی منطقه ای‬ ‫اقبالیون با اش��اره به بازاریابی کش��ورهای منطقه‬ ‫در زمین��ه صادرات گچ‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با اتفاق هایی که‬ ‫در قطر افتاد‪ ،‬این کش��ور می توانس��ت بازار مناسبی‬ ‫ی میانه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫برای ما به شمار رود‪ .‬کشورهای اسیا ‬ ‫افغانس��تان و‪ ...‬می توانن��د بازاره��ای مهمی برای ما‬ ‫باش��ند‪ .‬ب��رای مثال عراق یک بازار اصلی اس��ت که‬ ‫ترکیه توانس��ته ان را ب��ه انحصار خ��ود دراورد در‬ ‫حالی که حدود ‪ ۳۵‬سال پیش هیچ یک از کشورهای‬ ‫اطراف م��ا کارخانه گچ نداش��تند اما در کش��ور ما‬ ‫کارخانه ه��ای گچ روزامد ش��ده بودن��د و تنه به تنه‬ ‫کش��وری مانند المان می زدند‪ .‬مسئله این است که‬ ‫در این چند دهه‪ ،‬حمایت قابل توجهی از این صنعت‬ ‫به عمل نیاورده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹گچ را فراوری شده صادر نمی کنیم‬ ‫اقبالی��ون در پاس��خ به این پرس��ش که وضعیت‬ ‫صادرات گچ چگونه است‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات سنگ گچ‬ ‫داریم اما گچ را به طور فراوری شده صادر نمی کنیم‪.‬‬ ‫برای مثال در بندرعباس و بندرها‪ ،‬س��نگ گچ را به‬ ‫به��ای ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬دالر به فروش می رس��انیم اما موضوع‬ ‫این اس��ت که س��نگ گچ به دوبی‪ ،‬ابوظبی و‪ ...‬صادر‬ ‫می ش��ود و همین کش��ورها س��نگ گچ را فراوری‬ ‫می کنند و به نرخ باالتر به خود ما می فروش��ند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که ظرفیت کارخانه های داخلی کشور‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تن اس��ت‪ .‬در کل‪ ،‬صادراتی در‬ ‫زمینه گچ نداریم و اگر هم صادراتی انجام می ش��ود‬ ‫با نرخ بسیار پایین اس��ت‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪:‬‬ ‫البته باید در نظر گرفت یکی‪ ،‬دو کارخانه در کش��ور‬ ‫هستند که فناوری روز جهان را در اختیار دارند‪ .‬این‬ ‫کارخانه ه��ا به دلیل اینکه محصوالتی تولید می کنند‬ ‫که هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ نرخ باب میل‬ ‫مصرف کننده است‪ ،‬هم بازار داخلی را به تصرف خود‬ ‫دراورده و هم بازارهای هدف صادراتی پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫از این رو اگر واحدهای تولید گچ بتوانند خودشان را‬ ‫روزامد کنند‪ ،‬می توانند در بازار حرف های بس��یاری‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫‹ ‹بی توجهی به صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن صنای��ع و معادن‬ ‫گ��چ ای��ران در پایان یاداور ش��د‪ :‬پیش��نهاد ما این‬ ‫اس��ت که به صنایع کوچک و متوس��ط هم همانند‬ ‫صنایع بزرگ توجه ش��ود زیرا بیشتر سرمایه گذاری‬ ‫به س��مت پتروشیمی‪ ،‬فوالد و صنایع بزرگ رفته که‬ ‫مهم و ضروری به ش��مار می روند ام��ا باید به صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط هم توجه ویژه کنی��م‪ .‬اقبالیون‬ ‫در ادام��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بای��د درد این صنایع را‬ ‫به درستی تشخیص داد تا بتوان راهکارهای مناسبی‬ ‫برای درمان انها تجویز کرد‪ .‬البته درخواس��ت ما از‬ ‫دول��ت تنها اعطای وام به این واحدها نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫باید بتوان تجهیزات این کارخانه ها را روزامد کرد و‬ ‫زمینه و تسهیالت فناوری روز را برای تولیدکنندگان‬ ‫ان مهیا کرد‪.‬‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫سیمان اکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫تجارت‬ ‫در حالی که قیمت دالر در روزهای گذشته در استانه ‪۲۰‬هزارتومان قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫دیروز نرخ ها در بازار با روند شدیدی سقوط کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬قیمت دالر در چند روز گذش��ته از ‪۱۹‬هزارتومان نیز فراتر رفت و‬ ‫موجب ش��د موجی از تقاضا ازس��وی خریداران غیرحرفه ای دالر در بازار شکل بگیرد‪،‬‬ ‫در این شرایط بسیاری از کارشناسان تحلیل می کردند که حباب قیمتی بسیار بزرگ‬ ‫ش��ده و باید منتظر ریزش قیمت ها در بازار بود‪ .‬ازس��وی دیگر با اختیارات جدید که‬ ‫سران ‪ ۳‬قوه به بانک مرکزی برای دخالت در بازار ارز دادند‪ ،‬انتظار کاهش قیمت ها در‬ ‫بازار می رفت و در نهایت از ابتدای دیروز روند کاهش قیمت در بازار شدت یافت‪ .‬روند‬ ‫کاهش قیمت در بازار به گونه ای اس��ت که دالر که صب��ح دیروز نرخی باالی ‪۱۷‬هزار‬ ‫تومان داش��ت به کانال ‪۱۵‬هزار تومان وارد ش��د و این کاهش قیمت همچنان در بازار‬ ‫ادامه دارد‪ .‬همچنین سکه و طال نیز با افت قیمت روبه رو بوده و اکنون هر قطعه سکه‬ ‫تمام بهار ازادی طرح جدید در بازار ‪۴‬میلیون و ‪۷۰۰‬هزار تومان مبادله می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در روزهای گذشته قیمت سکه تا ‪۵‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان نیز‬ ‫باال رفته بود‪ .‬بررس��ی های میدانی از بازار ارز حاکی از ان اس��ت که مردم برای فروش‬ ‫دالرهای خانگی روانه بازار ش��ده اند اما بیش��تر دالل ها و صرافی ه��ا خرید را متوقف‬ ‫کرده اند و قیمت های پیش��نهادی دالل ها بس��یار پایین تر از قیمت فروش شان است‪.‬‬ ‫ش��رایط بازار به گونه ای اس��ت که پیش بینی می شود روند کاهش قیمت سکه و دالر‬ ‫در روزهای اینده نیز ادامه داش��ته باش��د و قیمت ها به نرخ واقعی نزدیک تر شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که هفته گذشته اتحادیه اروپا اعالم کرد اعضایش با ایجاد یک شبکه‬ ‫پرداخت مستقل از امریکا برای تداوم روابط مالی تجاری با ایران و خرید نفت از کشور‬ ‫موافقت کرده اند که این موضوع جو روانی مثبتی در بازار ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫تالش دولت برای مهارنقدینگی و کاهش تورم‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد ربیع زاده‬ ‫ازسوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹می ت�وان به مهار رش�د نقدینگ�ی امیدوار‬ ‫شد‬ ‫بانک ه��ا درحالی با تصمیم تازه بانک مرکزی ملزم به‬ ‫تس��ویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک‬ ‫مرکزی شده اند که کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه‬ ‫بانکی این اقدام را مثبت ارزیابی می کنند و بر این باورند‬ ‫که این سیاست بانک مرکزی اگر به نحو مطلوب اجرایی‬ ‫شود و بانک ها ان را عملیاتی کنند می توان امیدوار بود‬ ‫که بخش��ی از س��اختار مالی بانک ها اصالح و در نهایت‬ ‫بر مهار رشد نقدینگی و کاهش تورم موثر واقع شود‪.‬‬ ‫کامران ن��دری از کارشناس��ان بانک��ی دراین باره در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش تجارت» معتقد اس��ت‪ :‬برداشت‬ ‫بانک ها از بانک مرکزی بدون هیچ چارچوب مش��خصی‬ ‫باعث می ش��ود تا بانک ها با ازادی بیش��تری خلق پول‬ ‫کنند‪ .‬در واقع نداشتن محدودیت برای اضافه برداشت ها‬ ‫ل گذشته سبب شده‬ ‫از حساب بانک مرکزی در چند سا ‬ ‫ضریب فزاینده پول که نش��ان دهنده همان میزان پولی‬ ‫است که بانک ها خلق می کنند به شدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به این ترتیب ب��ه ازای هر پایه پولی و‬ ‫پول پرقدرت که بانک مرک��زی ایجاد می کند‪ ،‬بانک ها‬ ‫هم به همان میزان به نقدینگی کش��ور اضافه کنند که‬ ‫این سبب شده تا در سال های گذشته رشد نقدینگی در‬ ‫اقتصاد ما به ش��دت باال برود‪ .‬این کارشناس تاکید کرد‪:‬‬ ‫بی شک اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و خطوط‬ ‫اعتباری که بانک مرکزی به بانک ها می دهد اگر کنترل‬ ‫ش��ود‪ ،‬در واقع موتور خلق پول به کنت��رل در می اید و‬ ‫تهدید هایی که از ناحیه رش��د پ��ول‪ ،‬اقتصاد ما را مورد‬ ‫هجوم قرار داده‪ ،‬کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ندری با تاکی��د بر این موضوع که س��اماندهی نحوه‬ ‫اس��تفاده بانک ها از منابع پرق��درت بانک مرکزی که یا‬ ‫به صورت خط اعتباری است یا اضافه برداشت از حساب‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬می تواند رش��د نقدینگ��ی را کنترل و در‬ ‫ش��رایط فعلی که نقدینگی اسیب های جدی به اقتصاد‬ ‫می زند را مهار کند‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین بخشنامه اخیر بانک‬ ‫مرکزی درباره ملزم کردن بانک ها به تسویه مانده اضافه‬ ‫برداش��ت‪ ،‬می تواند اقدام بس��یار مثبتی تلقی ش��ود و‬ ‫ساختار مالی بانک ها را تاحدزیادی اصالح کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در این بخشنامه‪ ،‬بانک مرکزی تاکید‬ ‫کرده که پیش از هر پرداختی ازس��وی بانک ها‪ ،‬اولویت‬ ‫باید تس��ویه مانده اضافه برداشت ها باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بنابراین با اعمال این سیاست فشاری که از ناحیه دولت‬ ‫ب��ه بانک مرک��زی و از ناحیه بانک مرک��زی به بانک ها‬ ‫در گذش��ته برای پرداخت تس��هیالت وجود داش��ت تا‬ ‫حدی کمتر خواهد شد و این زمینه پرداخت بدهی های‬ ‫بانک ها به بانک مرکزی را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ندری با بیان اینکه اعمال این سیاس��ت شاید تاحدی‬ ‫رون��د تس��هیالت پرداخت��ی بانک ها را ب��ه بخش های‬ ‫اقتصادی کندتر کن��د اما به هرحال هر اقدام اصالحی‪،‬‬ ‫س��ختی هایی را ب��ا خود نیز همراه دارد ک��ه باید از ان‬ ‫گذر کرد‪ ،‬افزود‪ :‬بدون تردید در اولویت قرار دادن تسویه‬ ‫مانده اضافه برداشت ها در نهایت می تواند ناترازی منابع‬ ‫و مص��ارف بانک ه��ا را کاهش و این بخ��ش را مدیریت‬ ‫کند که در نهایت سود ان به کل اقتصاد خواهد رسید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به نظر من مزیت های س��اماندهی اضافه‬ ‫برداش��ت بانک ها بسیار بیش��تر از هزینه های ان است‬ ‫چ��ون این امر می تواند جلوی خلق پ��ول را در بانک ها‬ ‫بگیرد و رش��د نقدینگی را مه��ار کند و اقتصاد ما را که‬ ‫همواره گرفتار تورم لجام گسیخته است‪ ،‬رهایی بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار مالی بانک ها نظم می گیرد‬ ‫محمد ربیع زاده از دیگر کارشناس��ان وصاحب نظران‬ ‫ح��وزه بانک��ی نی��ز در ای��ن زمین��ه در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش تجارت» با بیان اینکه اضافه برداشت بی رویه‬ ‫بانک ها از حساب بانک مرکزی اوج بی نظمی مالی تلقی‬ ‫می شود که می تواند پیامدهای مالی زیادی داشته باشد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این امر باع��ث افزایش پایه پولی و رش��دحجم‬ ‫نقدینگی در کش��ور می ش��ود که در نهایت ایجاد تورم‬ ‫و بی نظمی مالی از پیامدهای منفی این موضوع اس��ت‪.‬‬ ‫در واقع در این ش��رایط‪ ،‬خلق پول و انتش��ار اسکناس‬ ‫بدون پش��توانه خارج از ترازنامه بانک ها انجام می ش��ود‬ ‫که می تواند بس��یار تورم زا باش��د‪ .‬این موضوع در واقع‬ ‫پدیده ای است که بانک ها سال هاست گرفتار ان هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این معضل هم��واره به عنوان یکی‬ ‫از دغدغه های مهم بانک مرکزی در س��ال های گذشته‬ ‫ب��وده‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در دوره هایی بان��ک مرکزی با‬ ‫اعمال سیاست های انقباضی و به تعبیری سه قفله کردن‬ ‫خزان��ه بان��ک مرکزی در ت�لاش بوده تا بتوان��د با این‬ ‫پدی��ده مخرب مقابل��ه کند و همین بخش��نامه جدید‬ ‫بانک مرکزی که بانک ها را ملزم به تس��ویه مانده اضافه ‬ ‫برداشت ها کرده‪ ،‬نشان از رفع همین دغدغه دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر ای��ن موضوع که افزایش‬ ‫اضاف��ه برداش��ت بانک ها از بانک مرک��زی به طور قطع‬ ‫دغدغه مدیران عامل بانک ها هم به شمار می رود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید قبول کنیم که در به وجود امدن این شرایط عوامل‬ ‫زیادی از مش��کالت اقتصادی گرفته تا اعمال تسهیالت‬ ‫تکلیفی در بانک ها دخیل بوده که س��بب شده بانک ها‬ ‫با ریس��ک نقدینگی روبه رو ش��وند و اقدام به برداش��ت‬ ‫از مناب��ع بانک مرکزی کنند‪ .‬البت��ه در این بین ممکن‬ ‫اس��ت برخی بانک ها بدون مدیریت ریس��ک نقدینگی‬ ‫اقدام به پرداخت تس��هیالت به بخش هایی کرده باشند‬ ‫و در نهای��ت با کس��ری منابع روبه رو ش��وند که به نظر‬ ‫من در اعمال سیاس��ت اخیر بانک مرکزی‪ ،‬باید تمامی‬ ‫بانک ها طبقه بندی ش��وند‪ .‬به گفته او‪ ،‬اولتیماتوم بانک‬ ‫مرکزی ممکن اس��ت بانک ها را وارد یک رقابت مخرب‬ ‫کند و بانک ها برای اینکه این اضافه برداشت ها را تسویه‬ ‫کنند‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬اقدام به باال بردن سود های بانکی‬ ‫کنند تا منابع بیشتری جذب کنند که برای پیشگیری‬ ‫از این امر بهتر این است که بانک مرکزی با طبقه بندی‬ ‫بانک ها علل این اضافه برداشت ها و ریسک نقدینگی را‬ ‫در شبکه بانکی مشخص و براساس ان اقدام به دریافت‬ ‫این بدهی ها کند‪ .‬این کارش��ناس معتقد است که این‬ ‫اقدام بانک مرکزی نبای��د بانک ها را وارد مرحله رقابت‬ ‫منفی و به جای بهت��ر کردن وضعیت‪ ،‬صورت های مالی‬ ‫بانک ها را دچار مشکل کند؛ بنابراین بهترین راهکار در‬ ‫کن��ار طبقه بندی بانک ها‪ ،‬فعال کردن بازار بین بانکی و‬ ‫افزایش س��رمایه بانک ها از روش های گوناگون است تا‬ ‫بلکه ازاین طریق بانک ها بتوانند کس��ری نقدینگی شان‬ ‫را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫اضافه برداشت‬ ‫بانک ها از‬ ‫حساب بانک‬ ‫مرکزی اوج‬ ‫بی نظمی مالی‬ ‫تلقی می شود‬ ‫که می تواند‬ ‫ پیامدهای‬ ‫مالی زیادی‬ ‫داشته باشد‬ ‫کامران ندری‬ ‫نداشتن‬ ‫محدودیت در‬ ‫اضافه برداشت ‬ ‫از حساب‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫در چند سال ‬ ‫گذشته سبب‬ ‫شده ضریب‬ ‫فزاینده پول‬ ‫افزایش یابد‬ ‫رشد بورس باید همراه با رونق اقتصادی باشد‬ ‫گوناگون ایجاد ش��ده و به طور س��نتی این تورم با‬ ‫تاخیر به بازار س��هام رسیده اس��ت‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازارس��رمایه افزود‪ :‬البت��ه در این میان افزایش نرخ‬ ‫ارز نیز از جمله موضوع هایی است که به طور معمول‬ ‫موجب بهبود شاخص بورس و قیمت ها در این بازار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چراکه از یک س��و‪ ،‬رش��د نرخ ارز موجب‬ ‫سوداوری ش��رکت هایی که صادرات محور هستند‪،‬‬ ‫می ش��ود و ازس��وی دیگر افزایش ن��رخ ارز به دلیل‬ ‫موضوع هایی مانند ارزش جایگزینی موجب افزایش‬ ‫قیمت سهام شرکت ها می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روند رشد شاخص بورس‬ ‫یک کارشناس بازارسرمایه با اعالم اینکه شاخص‬ ‫ب��ورس به زودی ‪۲۰۰‬هزار واحدی می ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی می توان از رش��د نماگ��ر و قیمت ها در تاالر‬ ‫شیشه ای مطمئن بود که بهبود شرایط بازارسرمایه‬ ‫به دنب��ال رونق اقتصادی باش��د‪ .‬ابراهیم خلیلی در‬ ‫گفت وگو با ایبِنا‪ ،‬با اش��اره به رش��د شاخص بورس‬ ‫و فرابورس و نیز افزایش قیمت س��هام شرکت ها در‬ ‫بازار سهام در این مدت‪ ،‬افزود‪ :‬بخش قابل توجهی از‬ ‫روند مثبت بازارسهام در هفته های گذشته به دلیل‬ ‫تورمی اس��ت ک��ه در اقتصاد کش��ور و در بازارهای‬ ‫خلیلی در پاس��خ به این پرسش که رشد شاخص‬ ‫بورس و قیمت ها تا چه زمانی ادامه خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از موضوع هایی که درباره اقتصاد‬ ‫کش��ور و همچنی��ن بازاره��ای گوناگ��ون از جمله‬ ‫مس��کن‪ ،‬خ��ودرو‪ ،‬ارز و به ویژه بازارس��رمایه مطرح‬ ‫است این است که بسیاری از اصول علم اقتصاد در‬ ‫ان صدق نمی کند‪ ،‬اما نکته مهم در این زمینه این‬ ‫است که به طور معمول با روانشناسی بازار می توان‬ ‫تا ح��دود زیادی این��ده این بازاره��ا را پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬این کارش��ناس بازارسرمایه ادامه داد‪ :‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬زمانی که در ب��ازار ازاد انتظار مردم درباره‬ ‫قیمت س��که ط�لا‪ ،‬ارزش ‪۵‬میلیون تومانی برای هر‬ ‫قطعه سکه است‪ ،‬بنابراین مردم و سرمایه گذاران با‬ ‫خریدهای خود موجب افزایش قیمت و رسید سکه‬ ‫به این قیمت و حتی باالتر از ان می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیجان در تاالر‬ ‫خلیل��ی گفت‪ :‬براین اس��اس زمانی ک��ه در تاالر‬ ‫شیش��ه ای س��هامداران صحبت از ش��اخص باالی‬ ‫‪۲۰۰‬ه��زار واحدی می کند‪ ،‬بنابرای��ن از نظر روانی‬ ‫ای��ن اتفاق در ب��ازار س��هام می افت��د و در پی ان‬ ‫س��رمایه گذاران در برخی موارد با چاش��نی هیجان‬ ‫موج��ب افزای��ش ش��اخص و قیمت ه��ا می ش��ود‪.‬‬ ‫خلیلی افزود‪ :‬به همین دلیل به نظر می رس��د ارتفاع‬ ‫‪۲۰۰‬هزار واحدی نیز به زودی به وس��یله ش��اخص‬ ‫بورس فتح خواهد ش��د و ممکن است باالتر از این‬ ‫رقم ها را نیز تسخیر کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ازس��وی دیگر‪ ،‬این روزها شاخص‬ ‫رکود س��نگین در بازار مس��کن و رفته رفته در بازار‬ ‫ارز و طال هس��تیم و از انجا که تورم س��ایر بازارها‬ ‫ب��ا تاخیر به بازارس��هام می رس��د؛ بنابراین افزایش‬ ‫چش��مگیر حج��م و ارزش معام�لات‪ ،‬ای��ن روزها‬ ‫حکایت از روان شدن نقدینگی به سمت بازارسرمایه‬ ‫اس��ت و این موضوع نیز می توان��د دلیل دیگری بر‬ ‫ادام��ه رون��د رو به رش��د ش��اخص و قیمت ها در‬ ‫بازارسهام باشد‪ .‬این کارشناس بازارسرمایه با اشاره‬ ‫به اینکه رش��دهای این روزهای ش��اخص بورس و‬ ‫قیمت سهام کوتاه مدت است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی می توان‬ ‫از رشد شاخص بورس و قیمت ها در تاالر شیشه ای‬ ‫مطمئن بود که بهبود شرایط بازار سرمایه به دنبال‬ ‫رونق اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫میثم موسایی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫مجموع��ه بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی‬ ‫ل گذش��ته افزایش یافته‬ ‫درحالی در چند س��ا ‬ ‫که ای��ن موضوع ب��ه یک��ی از معضالت مهم‬ ‫نظام بانکی تبدیل شده چراکه افزایش بدهی‬ ‫بانک ها به بانک مرکزی به طورعمده ناش��ی از‬ ‫بی انضباطی و افزایش اضافه برداش��ت بانک ها‬ ‫ب��وده که خود عاملی ش��ده برای رش��د پایه‬ ‫پولی‪ ،‬خلق پول بیش��تر‪ ،‬افزایش نقدینگی و‬ ‫جهش نرخ تورم در کش��ور‪ .‬بنابراین اگر این‬ ‫مانده اضافه برداشت ها با بانک مرکزی تسویه‬ ‫و بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخت شود‬ ‫می توان امیدوار بود بخش��ی از نقدینگی های‬ ‫موج��ود در کش��ور که ب��ه تورم دام��ن زده‪،‬‬ ‫جمع اوری و از شدت ان کاسته شود‪.‬‬ ‫البت��ه در این بین ب��رای اینکه این هدف‬ ‫به ش��کل مطلوب محقق ش��ود باید زمینه‬ ‫کس��ری منابع در بانک ها تاحدی رفع شود‬ ‫و در این مس��یر یکی از اقدام های اثرگذار‪،‬‬ ‫پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و حتی‬ ‫بانک مرکزی اس��ت‪ .‬دول��ت درحال حاضر‬ ‫به دلیل هزینه ه��ای باالیی که با ان روبه رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬توان پرداخت بده��ی اش به بانک ها‬ ‫را ن��دارد و از انجایی ک��ه این فرایند مانند‬ ‫یک زنجی��ره بهم متصل اس��ت‪ ،‬از این بابت‬ ‫بانک ه��ا را نیز دچار مش��کل مالی کرده و‬ ‫همین امر زمینه استقراض بانک ها از بانک‬ ‫مرکزی در سال های گذشته را افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگر قرار است این مشکل به شکل ریشه ای‬ ‫برطرف و مطالباتی که وج��ود دارد پرداخت‬ ‫ش��ود دولت از طری��ق سیاس��ت های ارزی‪،‬‬ ‫فروش اموال مازاد و واگذاری ش��رکت ها باید‬ ‫درام��دش را افزایش و بدهی هایش را که کم‬ ‫هم نیست‪ ،‬به بانک ها و بانک مرکزی پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دول��ت اگ��ر بتوان��د ازاین طریق حس��اب‬ ‫بدهی هایش را با بانک ها‪ ،‬بانک مرکزی و حتی‬ ‫پیمانکاران‪ ،‬صندوق های تامین اجتماعی و ‪...‬‬ ‫تس��ویه کند‪ ،‬انقالب بزرگ��ی رخ خواهد داد‬ ‫ک��ه تحت تاثیر ان بخش زیادی از مش��کالت‬ ‫اقتصادی رفع خواهد ش��د‪ .‬ب��دون تردید این‬ ‫امر س��بب می شود دس��ت بانک ها در اعطای‬ ‫تس��هیالت و پرداخت بدهی های��ش به بانک‬ ‫مرکزی بازتر شود و دیگر نیازی به استقراض‬ ‫از بان��ک مرکزی یا اضافه برداش��ت نداش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به طور حت��م‪ ،‬اگر این اقدام ها انجام ش��ود‬ ‫تا اندازه زیادی کم��ک خواهد کرد بانکداری‬ ‫س��الم تر و کارامدت��ری در اقتص��اد کش��ور‬ ‫داش��ته باش��یم که بتوان حمایت های بهتری‬ ‫از بخش های اقتصادی و مولد کش��ور داشت‪.‬‬ ‫در کن��ار این موضوع اگر اصالح س��اختارها و‬ ‫قوانین بانکی هم انجام ش��ود‪ ،‬این امر کمک‬ ‫بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد‪.‬‬ ‫رسانه های حامی ‪ITE 2018‬‬ ‫خبر‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن وظایفی که برعه��ده بانک ها قرار‬ ‫دارد‪ ،‬بح��ث تجهی��ز و تخصیص منابع اس��ت‪ .‬بانک ها‬ ‫می توانن��د با تبدیل پس اندازهای خرد جامعه‪ ،‬انها را به‬ ‫یک سرمایه گذاری مولد در بخش اقتصاد تبدیل کنند و‬ ‫موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم اورند‪ .‬اما دراین‬ ‫فراین��د ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانکی موضوع‬ ‫حائز اهمیتی است که بانک ها باید ان را موردتوجه قرار‬ ‫دهن��د تا در نهایت این امر کس��ری منابع را در بانک ها‬ ‫ایج��اد نکند‪ .‬ازای��ن رو‪ ،‬یکی از مباحث مهم در ش��بکه‬ ‫بانک��ی بحث مدیریت منابع و مصارف و ایجاد تعادل در‬ ‫این بخش اس��ت ت��ا ازاین بابت ریس��ک احتمالی بانک‬ ‫افزای��ش نیابد چون این موضوع پیامدهای منفی زیادی‬ ‫را ب��ا خود هم��راه خواهد کرد‪ .‬بی تردی��د بی توجهی به‬ ‫این موضوع منجر به برداش��ت بی رویه بانک ها از منابع‬ ‫پرقدرت بانک مرکزی‪ ،‬افزای��ش بدهی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی ش��ده اس��ت که در حال حاض��ر به عنوان یکی‬ ‫از عوام��ل اصلی مح��رک پایه پولی تلقی می ش��ود که‬ ‫موجبات تشدید رشد نقدینگی و افزایش تورم را فراهم‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه پیامده��ای منفی همی��ن موضوع در‬ ‫تازه تری��ن اق��دام ریی��س کل بانک مرکزی ب��ا ابالغ‬ ‫بخش��نامه ای‪ ،‬بانک ها را ملزم به تس��ویه مانده اضافه‬ ‫برداش��ت از حس��اب جاری نزد این بانک کرده است‪.‬‬ ‫عبدالناصرهمتی در بخش��نامه ای ک��ه به بانک ها ابالغ‬ ‫کرده‪ ،‬اورده اس��ت‪ :‬در صورت انجام ن��دادن اقدامات‬ ‫جدی در جهت کاهش و درنهایت تس��ویه مانده اضافه‬ ‫برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی‪ ،‬به دلیل در‬ ‫تضاد بودن ان با اهداف اقتصاد کالن سیاس��ت گذاری‬ ‫پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از ان‬ ‫می توان��د منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر‬ ‫ش��ود‪ .‬در ادامه این بخش��نامه تاکید شده است‪ ،‬اعطا‬ ‫هرگونه تسهیالت(به استثنای تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫موض��وع تکالی��ف و مقررات ابالغی) ی��ا مصرف منابع‬ ‫تجهیز ش��ده در هر ش��کلی که به منزله مصرف منابع‬ ‫بانک مرکزی اس��ت‪ ،‬ازس��وی بانک ها و موسس��ه های‬ ‫اعتباری که دارای اضافه برداش��ت نزد این بانک است‪،‬‬ ‫وجاهت نداشته و ضروری است بانک ها و موسسه های‬ ‫اعتباری دارای مانده اضافه برداش��ت از حساب جاری‬ ‫ن��زد بان��ک مرکزی پی��ش از هر گونه مص��رف منابع‬ ‫تجهیز ش��ده‪ ،‬نسبت به تس��ویه مانده اضافه برداشت‬ ‫اقدام کرده و پس از تس��ویه مانده حس��اب نسبت به‬ ‫تخصیص منابع در قالب تسهیالت و ایجاد تعهد اقدام‬ ‫کنند‪ .‬به گفته رییس کل بانک مرکزی عملکرد برخی‬ ‫بانک ها و موسس��ه های اعتباری در چند ما ه گذش��ته‬ ‫نش��انگر اس��تمرار و گاه افزایش نات��رازی در مدیریت‬ ‫مناب��ع و مص��ارف بوده‪ ،‬ب��ه نحوی که مانده حس��اب‬ ‫جاری انها ن��زد بانک مرکزی همچنان منفی اس��ت‪،‬‬ ‫بدون ش��ک این موضوع در تضاد اشکار با اهداف بانک‬ ‫مرکزی و سیاس��ت های کنترل تورم است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬این امر موجب شد تا مسائل و مشکالت‬ ‫ناش��ی از مدیریت نادرس��ت منابع و مصارف بانک ها و‬ ‫ موسسه های اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل‬ ‫ش��ود؛ که عالوه ب��ر اینکه انها را با ریس��ک نقدینگی‬ ‫باالی��ی روبه رو کرده اس��ت در ش��رایط کنونی اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬اثرات تورمی ش��دیدی را به همراه داشته که‬ ‫این مهم به هیچ وجه با مصالح کش��ور سازگار نبوده و‬ ‫نوبت به بانک ها رسید‬ ‫یادداشت‬ ‫قیمت سکه و ارز سقوط کرد‬ ‫ضرورت‬ ‫متوقف‬ ‫کردن زنجیره‬ ‫بدهی ها‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی تراکن��ش ای��ران‪ ،‬در‬ ‫ه��ر ‪۳‬دوره پیش��ین خود از حمایت رس��انه ای‬ ‫گس��ترده ای برخوردار بوده است؛ به گونه ای که‬ ‫رس��انه های داخلی و خارجی گوناگونی اقدام به‬ ‫پوش��ش خبری از این روی��داد کرده اند‪ .‬انتظار‬ ‫می رود چنین ش��رایطی درباره‪ 2018 ITE‬نیز‬ ‫تکرار ش��ود‪ .‬به گزارش س��تاد خبری نمایشگاه‪،‬‬ ‫چهارمی��ن دوره ای��ن رویداد در ش��رایطی که‬ ‫بیش��تر از یک ماه به برگ��زاری ان باقی مانده‪،‬‬ ‫بازتاب خوبی در رس��انه ها داش��ته است‪ .‬برخی‬ ‫از انه��ا نیز امادگی خود را برای کس��ب عنوان‬ ‫حامی رس��انه ای چهارمین نمایش��گاه تراکنش‬ ‫ای��ران‪ ،‬اعالم کرده ان��د‪ .‬این رس��انه ها عبارتند‬ ‫از روزنام��ه گس��ترش صم��ت‪ ،‬خبرگزاری های‬ ‫ایس��کانیوز‪ ،‬اقتص��ادی ای��ران و ریال نی��وز‪،‬‬ ‫پایگاه های خب��ری تحلیلی نامه نیوز و پول نیوز‪،‬‬ ‫پایگاه های خبری ایران اکونومیس��ت‪ ،‬بانکداری‬ ‫الکترونیک و ماهین نیوز و پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫اخبار پولی مالی‪ .‬مرکز فابا ‪ ITE2018‬را ‪ 22‬تا‬ ‫‪24‬ابان سال جاری در مجتمع نمایشگاهی شهر‬ ‫تهران‪ ،‬واقع در بوستان گفت وگو برگزار می کند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪6‬شغل عجیب در پایتخت‬ ‫از«شاهدان تقلبی» تا «مردان پالک پوش»‬ ‫سارا رش�ادی زاده ‪ :‬ش�اید بتوان در هر برهه ای از تاریخ و هر شهر و‬ ‫دیاری مش�اغلی عجیب و خاص را برش�مرد‪ .‬حال و هوای این روزها‬ ‫هم همین طور است‪ ،‬هر روز یک شغل عجیب درست در کنار ما رشد‬ ‫می کند‪ .‬از داد زن و ش�اهد دادگاه گرفته تا گریه کن مجالس ترحیم‬ ‫و پالک پوش و‪ ...‬که اگر بخواهیم این مشاغل عجیب یا به قول معروف‬ ‫ش�غل های کاذب را برشماریم‪ ،‬فهرست بلند باالیی از انها خواهد شد‬ ‫اما در این گزارش به تشریح چند مورد از این مشاغل جالب و میزان‬ ‫درامدهای شان پرداختیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫بازار مکاره پکیج های اجاره ای‬ ‫تا به حال اپارتمان های نیمه کاره اماده فروش را دیده اید؟‬ ‫ب��رای انکه یک س��اختمان بتواند پروانه پای��ان کار بگیرد‪،‬‬ ‫معمار بای��د مقررات نظام مهندس��ی را رعایت کند‪ .‬حدود‬ ‫یک دهه می شود که در مقررات ملی ساختمان ایران‪ ،‬نصب‬ ‫تاسیس��ات سرمایشی و گرمایشی مانند پکیج و شوفاژ یکی‬ ‫از ابزار های مهم برای دریافت پایان کار تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫ش��اید از خودتان پرسیده باش��ید چگونه توانسته اند با این‬ ‫وضع پروانه پایان کار بگیرند!‬ ‫‹ ‹میانبری برای پایان کار‬ ‫گاهی کارفرماها تمایلی به تکمیل تجهیزات س��اختمانی‬ ‫ندارند‪ ،‬اما برای انکه بتوانند س��ریع این مرحله را رد کنند‬ ‫و به بخ��ش خوش اب و رنگ دریافت وام و بعد هم فروش‬ ‫برس��ند‪ ،‬از راه میانب��ر یعنی اجاره پکیج و س��ایر وس��ایل‬ ‫سرمایشی و گرمایشی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬درس��ت برای همان روزهایی که می دانند‬ ‫هم بس��ته به توافق دو طرف دارد‪ .‬البته به دلیل انکه تعداد‬ ‫اجاره دهن��دگان پکیج و ش��وفاژ چندان زیاد نیس��ت و این‬ ‫شغل هم جزو مش��اغل مخفی و درگوشی است‪ ،‬به سادگی‬ ‫نمی ت��وان با فعاالن ان ارتباط برقرار کرد و رقم دقیق اجاره‬ ‫روزانه پکیج را به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ های سرسام اور پکیج‬ ‫ناظر س��اختمانی قرار اس��ت به س��اختمان انها س��ر بزند‪،‬‬ ‫پکیج های دست دوم را از فروشندگان پکیج و ژنراتور اجاره‬ ‫می کنند و پس از کسب پروانه پایان کار ان را به فروشنده‬ ‫برمی گردانند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک شغل درگوشی‬ ‫اج��اره پکیج را نمی توان یک ش��غل مس��تقل دانس��ت‪،‬‬ ‫چرا که بیش��تر به نوعی کالهبرداری شبیه است‪ .‬رقم اجاره‬ ‫تا پیش از انکه گرانی ها سرس��ام اور ش��ود می توانس��تید‬ ‫ی��ک پکیج معمولی را با قیمتی حدود ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون تومان‬ ‫خریداری کنی��د‪ ،‬اما پس از گران ش��دن یکباره همه چیز‪،‬‬ ‫قیمت پکیج ها هم س��ر به فلک کش��یده اس��ت‪ .‬حاال نرخ‬ ‫متوسط پکیج رقمی حدود ‪۶‬میلیون تومان نرخ گذاری شده‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که اجاره پکیج حدود یک دهم نرخ‬ ‫یک پکیج نو اس��ت‪ .‬شاید همین افزایش نرخ به زودی باعث‬ ‫افزای��ش تمایل کارفرماها برای اجاره پکیج و رونق این بازار‬ ‫مکاره شود‪.‬‬ ‫درامد میلیونی فقط با یک دکمه!‬ ‫به درامد میلیونی در ماه برسید‪ .‬فقط کافیه روزی ‪۶‬تا ‪۷‬ساعت‬ ‫رایان��ه ی��ا لپ تاپ را روش��ن و به اینترنت وص��ل کنید‪ .‬بعد هم‬ ‫بیت کوین استخراج کرده و بفروشید‪ .‬اگهی استخراج بیت کوین‬ ‫در خانه یکی از اگهی های پرطرفدار است که افراد بسیاری را هم‬ ‫درگیر کرده است‪ .‬نگاهی سرسری به اگهی های فضای مجازی‬ ‫نش��ان می دهد اگهی دهندگان س��عی می کنند س��اعات کاری‬ ‫استخراج بیت کوین را کم و اسان و درامد ان را باال نشان دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط لپ تاپ را روشن کنید‬ ‫برخ��ی از این اگهی ها برای جلب مش��تری به کارجویان القا‬ ‫می کنند که حتی نیازی به صرف زمان پش��ت رایانه هم ندارند‬ ‫و همه چیز با روش��ن بودن رایانه انجام می ش��ود‪ .‬در یکی از این‬ ‫اگهی ها نوش��ته شده اس��ت‪« :‬در این روش کسب درامد نیازی‬ ‫نیس��ت شما پش��ت رایانه‪ ،‬لپ تاپ یا گوشی خود بنشینید و کار‬ ‫خاصی انجام بدهید‪ ،‬بلکه فقط فعال نگه داش��تن برنامه اس��ت‪.‬‬ ‫به امتحانش می ارزه شاید مسیر زندگیتون تغییر کنه؟» به طور‬ ‫معمول اگهی دهنده هزینه ای نمی خواهد و قرار است همه چیز‬ ‫رایگان و به سود کارجو تمام شود‪ .‬اموزش و شروع کار رایگان با‬ ‫بیت کوین را به س��مت قانونی شدن سوق خواهد داد‪ .‬تراکنش‬ ‫فوری و بدون واس��طه‪ ،‬پرداخت جهانی‪ ،‬کارمزد بس��یار پایین و‬ ‫بی تاثی��ری تحریم بر بازکردن حس��اب بیت کوین‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫ویژگی های این پول است‪ .‬البته باید صادقانه بگوییم که برخالف‬ ‫تبلیغ های پر زرق و برق‪ ،‬استخراج بیت کوین برای خیلی از مردم‬ ‫جهان به صرفه نیست و بازگشت مالی چشمگیری ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از حرف تا عمل استخراج بیت کوین در خانه‬ ‫فقط یک کلیک و مشاهده یک ویدئو!‬ ‫‹ ‹ایا این یک شغل واقعی و پردرامد است؟‬ ‫بیت کوین یکی از پول های دیجیتالی اس��ت که به س��رعت در‬ ‫فضای مجازی فراگیر ش��ده اند و ازس��وی هیچ س��ازمان یا نهاد‬ ‫دولتی اداره نمی ش��ود‪ .‬بیت کوین در ایران غیرقانونی نیست‪ ،‬اما‬ ‫ش��واهد از حرکت ان در مسیر قانونمند شدن حکایت می کند‪.‬‬ ‫انچ��ه از خبرها به گوش می رس��د این اس��ت که ت��ا پایان نیمه‬ ‫نخست امسال نخستین قوانین و بخشنامه های ارزهای مجازی‬ ‫مشخص خواهند شد به نظر می رسد این اغاز مسیری است که‬ ‫این یک صنعت تخصصی است که برای کسب درامد از ان باید‬ ‫هزینه های سرس��ام اور مصرف برق را به جان بخرید و با استفاده‬ ‫از تجهیزات خنک کننده قوی و سخت افزارهای تخصصی به طور‬ ‫‪۲۴‬ساعته کامپیوتر خود را روشن نگه دارید‪ .‬ممکن است شانس‬ ‫با شما یار باشد و در زمان کوتاهی قیمت بیت کوین دوبرابر شود‪،‬‬ ‫اما ازس��وی دیگر هرچه زمان می گذرد‪ ،‬س��ختی شبکه و نیاز به‬ ‫قدرت محاسباتی باالتر بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل ه��م اگر قصد دارید اس��تخراج بیت کوین را‬ ‫به عنوان شغل خود انتخاب کنید باید دستگاه جدیدتر به همراه‬ ‫خنک کننده بخرید‪.‬‬ ‫خرید و فروش شاهد دادگاه‬ ‫اگ��ر از جل��وی دادگاه هایی مانند دادگاه خانواده رد ش��ده‬ ‫باش��ید‪ ،‬به طور حت��م صدای اف��رادی را می ش��نوید که زیر‬ ‫لب می گویند ش��اهد‪ ،‬ش��اهد و داور طالق! جل��وی دادگاه ها‬ ‫پر از افرادی اس��ت که پرس��ه می زنند و زی��ر لب خطاب به‬ ‫م��ردم می گویند‪ :‬ش��اهد می ش��وم‪ ،‬ش��اهد اعس��ار‪ ،‬ش��اهد‬ ‫طالق‪.‬‬ ‫س��ر جمع کار یک ش��اهد نیم س��اعت هم طول نمی کشد‪.‬‬ ‫فردی که با ش��ما می اید و درباره چیزی که نمی داند شهادت‬ ‫می دهد‪ .‬شاید تعجب کنید اما این شغل چند سالی است که‬ ‫جا افتاده و به طور تقریبی همه از وجود ان باخبر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نیم ساعت شهادت‪ ،‬چند؟‬ ‫البته که ش��هادت دروغ یک جرم و حتی گناه اس��ت و اگر‬ ‫ش��هادت دروغی اثبات ش��ود‪ ،‬مجازات ان از ‪۳‬ماه و یک روز‬ ‫تا ‪۲‬س��ال حبس یا جریمه نقدی ‪۱۵۰‬ه��زار تا یک میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫با این حال چند س��الی می ش��ود که این ش��غل هم مانند‬ ‫خیلی از مشاغل کاذب دیگر قوت گرفته است‪ .‬تا ‪۲‬سال پیش‬ ‫قیمت هر نیم س��اعت ش��هادت در دادگاه بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬هزار‬ ‫توم��ان بود اما ب��ه هرحال تورم باال رفته و نرخ ش��هادت هم‬ ‫به دنبال ان افزایش یافته اس��ت‪ .‬حاال ش��اهدان دروغی برای‬ ‫ش��هادت طالق حداقل مبلغی حدود ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬هزارتومان‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شاهد دعوا‪ ،‬دیه و قتل!‬ ‫این فقط نرخ شهادت طالق است‪ .‬برخی شاهدها پا را فراتر‬ ‫گذاشته اند و برای همه چیز شهادت می دهند‪ .‬به طور معمول‬ ‫پیدا کردن این دس��ته از شاهدها به اسانی پیدا کردن شاهد‬ ‫طالق نیس��ت و باید از طریق چندواس��طه به انها رسید‪ .‬نرخ‬ ‫این دس��ته از ش��اهدها زیاد اس��ت و به طور معمول براساس‬ ‫پرون��ده تعیین می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��اهد پرونده های‬ ‫معمولی مانند دعوا از ‪۵۰۰‬هزار تومان شروع می شود و گاهی‬ ‫تا چند ‪10‬میلیون تومان هم می رسد‪.‬‬ ‫ش��اهدها کارش��ان را دقیق انجام می دهند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫هم حتی اگر نیاز باش��د با دریافت وجه اضافه‪ ،‬ش��هادت خود‬ ‫را محضری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجازات قانونی شهادت دروغ چیست؟‬ ‫در قانون ش��هادت بر شهادت‪ ،‬کس��ی که در محضر دادگاه‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��اهد واقعی نیس��ت‪ ،‬خودش موضوع مورد شهادت‬ ‫را ندی��ده‪ ،‬اما ش��اهد اول که دیده برای او نق��ل کرده و او را‬ ‫ب��ه دادگاه منتقل می کنن��د‪ .‬همچنین در م��اده‪ ۲۰۱‬قانون‬ ‫ایین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق�لاب در امور کیفری‬ ‫این طور نوش��ته شده اس��ت‪« :‬در مواردی که دادگاه از شهود‬ ‫مطلعان درخواست ادای ش��هادت یا اطالع کند و بعد معلوم‬ ‫ش��ود که خالف واقعیت شهادت داده اند‪ ،‬اعم از اینکه به سود‬ ‫یا ضرر یکی از طرفین دعوا باش��د عالوه بر مجازات ش��هادت‬ ‫دروغ چنانچه شهادت خالف واقعیت بوده و موجب وارد شدن‬ ‫خس��ارتی ش��ده باش��د به تادیه ان هم محکوم خواهند شد‪،‬‬ ‫چراکه دروغ انها موجب بطالن حکم است و هر حکمی که بر‬ ‫این اس��اس صادر شود بی اثر است و باید شهودی که شهادت‬ ‫کذب داده اند‪ ،‬خسارت پرداخت کنند‪».‬‬ ‫همچنین بناب��ر ماده‪ ۶۴۹‬قانون تعزی��رات و مجازات های‬ ‫بازدارن��ده‪ ،‬ه��ر کس در دع��وای حقوقی یا جزایی که قس��م‬ ‫متوجه او شده باش��د‪ ،‬سوگند دروغ یاد کند به ‪۶‬ماه تا‪۲‬سال‬ ‫حبس محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��اید برای همین است که قس��م نمی خورند‪ ،‬بدون قسم‬ ‫خوردن اگر گیر بیفتند جزای جرم ش��ان ‪۳‬ماه کمتر اس��ت‪.‬‬ ‫شهادت فروش��ان مردم را نسبت به دادگاه ها بدبین می کنند‪.‬‬ ‫ب��رای همین جا دارد قوه قضائیه از طریق نیروی انتظامی این‬ ‫اقدام غیرانسانی را ریشه کن کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان برای یک هفته دادزدن!‬ ‫به طورقطع تا به حال دادزن های زیادی را در خیابان دیده اید‪.‬‬ ‫اما ایا می دانس��تید که دادزن یک شغل واقعی است؟ شغل های‬ ‫عجیب��ی در جهان وجود دارد‪ .‬ش��غل هایی که ش��اید هر روز با‬ ‫انها روبه رو ش��ویم اما به عجیب ب��ودن ان فکر نکنیم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه همین دادزدن‪ .‬باور کنید یا نه‪ ،‬دادزن یک شغل تمام وقت‬ ‫به شمار می اید که این روزها بسیار پرطرفدار شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دادزنی از کجا شروع شد؟‬ ‫دادزن ها این روزها همه جا هس��تند‪ .‬جلوی مانتوفروش��ی ها‪،‬‬ ‫فروشگاه های کیف و کفش‪ ،‬کتاب فروشی‪ ،‬عکاسی و حتی جلوی‬ ‫رس��توران و کافه ها‪ .‬دادزن ها معموال جلوی فروشگاه می ایستند‬ ‫و با فریاد زدن س��عی می کنند توجه رهگذران را به س��وی خود‬ ‫جلب کنند‪ .‬به نظر می اید دادزنی از تهران و ش��اید بازار بزرگ‬ ‫ش��روع شده است‪ .‬زمانی که فروش��ندگان پایتخت در رقابت با‬ ‫همس��ایه های خود دنبال مشتری بیش��تر بودند‪ ،‬دادزدن باعث‬ ‫می شد مشتری از دور صدای شان را بشنود و راهش را پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱۰‬ساعت داد بزن!‬ ‫یک��ی از دادزن ه��ای می��دان نب��وت تهران(هفت حوض) به‬ ‫خبرن��گار‬ ‫می گوی��د‪ :‬به طور معمول عصره��ا می ایم و تا‬ ‫‪۱۰‬شب جلو فروشگاه می ایستم و داد می زنم‪.‬‬ ‫او که جلو یک فروشگاه لباس زنانه کار می کند‪ ،‬ادامه می دهد‪:‬‬ ‫اواسط سال چندان خبری نیست‪ ،‬اما ماه پایانی سال سر ما خیلی‬ ‫ش��لوغ می ش��ود‪ .‬انقدر که گاه از ‪۱۰‬صبح داد می زنم تا هر وقت‬ ‫صدایم یاری کند‪ .‬به طور معمول ظهرها چندس��اعتی استراحت‬ ‫می کنی��م و بعد دوباره تا ش��ب داد می زنی��م‪ .‬اگر بخواهم دقیق‬ ‫حس��اب کنم گاهی ‪۱۰‬س��اعت در روز داد می زنم‪ .‬پس از ان هم‬ ‫باید در جابه جایی کاالها کمک کنم و لباس های جدید را بچینم‪.‬‬ ‫اینجور مواقع پول بهتری نصیب مان می ش��ود‪ ،‬اما در عوض ماه‬ ‫به ماه هم خانه نمی رویم‪ .‬ش��ب ها داخل فروشگاه می خوابیم که‬ ‫هم مواظب کاالها باشیم و هم بتوانیم فردا به موقع جلو فروشگاه‬ ‫بساط کنیم و داد بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دستمزدهای ‪ ۵۰‬هزارتومانی‬ ‫برای اینکه از حقوق دادزن ها باخبر ش��وید‪ ،‬نیازی نیس��ت راه‬ ‫دوری بروید‪ ،‬س��ری به تبلیغ های فضای مجازی نش��ان می دهد‬ ‫فروش��گاه ها همیش��ه دنبال دادزن می گردن��د‪ .‬به طورمعمول‬ ‫دادزن هاحق��وق ثابت ندارند و به ازای تعداد مش��تری ها چیزی‬ ‫مانند پورسانت دریافت می کنند‪ .‬گاهی هم دادزن ها مانند همه‬ ‫کارمندها ‪۸‬ساعت در روز سرکار می روند‪ ،‬اما حقوق انها از حقوق‬ ‫وزارت کار هم کمتر اس��ت و دس��تمزد یک ماه دادزدن حدود‬ ‫‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار تومان است‪ .‬البته بعضی از فروشگاه ها ترجیح‬ ‫می دهند دستمزد دادزن را هفتگی پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸‬س�اعت در روز ب�ه همراه نه�ار‪ ،‬هفته ای ‪ ۱۷۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارتومان!‬ ‫در ای��ن میان برخ��ی کارفرماها هم تس��ویه روزانه را ترجیح‬ ‫می دهن��د و به ط��ور معمول ب��رای ی��ک روز دادزدن تمام وقت‬ ‫‪۵۰‬هزارتوم��ان می پردازند‪ .‬به این ترتیب اگر از کار دادزن راضی‬ ‫نباش��ند می توانند ف��ردا یک دادزن دیگ��ر را جایگزین کنند‪ .‬از‬ ‫انجایی که این ش��غل غیررس��می اس��ت‪ ،‬قرارداد یا بیمه ای هم‬ ‫ندارد و همه چیز با توافق شفاهی انجام می شود‪.‬‬ ‫ماموریت به سبک مردان پالک پوش!‬ ‫به طورحتم افرادی را دیده اید که درست جلوی دوربین های‬ ‫طرح ترافیک یادش��ان می افتد ماش��ین را هل بدهند یا روی‬ ‫س��پر عقب بایس��تند و چند متری با ماشین بروند! تعارف که‬ ‫نداریم‪ ،‬خیلی ها برای فرار از طرح ترافیک دس��ت به مخدوش‬ ‫کردن پالک می زنند تا بتوانند از چنگ قانون فرار کنند‪ .‬البته‬ ‫بعضی ها دوس��ت ندارند بالیی س��ر پالک ماشین بیاورند و به‬ ‫همی��ن دلیل هم ترجی��ح می دهند پولی به م��ردم بدهند تا‬ ‫به پالک ماش��ین اویزان ش��وند‪ .‬پالک پوش یا پالک گیرها را‬ ‫می ت��وان در چند متری دوربین های ط��رح ترافیک پیدا کرد‪.‬‬ ‫بعضی از انها با موتورسیکلت و بعضی پیاده هستند و کارشان‬ ‫همین اس��ت که پول بگیرند و چند صد متری پالک را مخفی‬ ‫کنن��د تا راننده بتواند بدون دردس��ر از جلوی دید دوربین رد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫به س��راغ یکی از پالک گیرهای پیاده نزدیک‬ ‫دوربین ط��رح رفته و درباره نرخ ها با او صحبت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫انچه می خوانید بخشی از این گفت وگو است‪:‬‬ ‫تا ‪۲‬س��ال پیش برای پوشاندن پالک و عبور از جلو دوربین‬ ‫‪۵‬هزار توم��ان می گرفتم اما خب می دانید هزینه ها باال رفته و‬ ‫ما هم باید زنده بمانیم‪ .‬به همین دلیل هم امسال نرخ های مان‬ ‫بیش��تر شده اس��ت‪ .‬به طورمعمول بس��ته به مدل ماشین بین‬ ‫‪۱۰‬ه��زار تا ‪20‬هزار توم��ان می گیریم‪ .‬البته گاهی هم که زیاد‬ ‫چان��ه می زنند کمت��ر می گیریم‪ .‬خدا را ش��کر چیزی که زیاد‬ ‫اس��ت‪ ،‬مشتری است و ما هم درامدمان بد نیست‪ .‬اوایل هفته‬ ‫و به ویژه صبح ها که همه می خواهند به کارشان برسند بیشتر‬ ‫دش��ت می کنیم‪ .‬برای همین هم من یک شاگرد همراه خودم‬ ‫اورده ام که بتوانیم خوب کار کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنانش از محل کارش می گوید‪ :‬هر دوربین‬ ‫برای یک یا دو نفر است‪ .‬به طور معمول هرکسی زودتر به فکر‬ ‫این ش��غل افتاده باش��د و یک منطقه را قرق کرده باشد‪ ،‬انجا‬ ‫س��رقفلی خودش می ش��ود‪ .‬به عنوان اگر کسی بخواهد از فردا‬ ‫بیایید اینجا کار کند باید پولی را به عنوان سرقفلی به من بدهد‬ ‫تا بگذارم کنارم کار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه ای در کار است؟‬ ‫براس��اس قانون جرایم رانندگی نصب هرگونه وس��یله روی‬ ‫پالک ب��رای ناخوانا ک��ردن ان یا مخفی کردن ان به وس��یله‬ ‫افراد دیگر مشمول جریمه باکد‪ ۷۲۰۴‬می شود و افراد متخلف‬ ‫بای��د هزینه ای مع��ادل ‪۶۰‬هزار تومان جریم��ه بپردازند‪ .‬برای‬ ‫پالک گیره��ا هم به طور معمول یا جریمه نقدی در نظر گرفته‬ ‫می ش��ود یا اگر موتورسیکلت داش��ته باشند‪ ،‬وسیله نقلیه انها‬ ‫ازسوی پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد‪.‬‬ ‫تراکت پخش کن ها چقدر درامد دارند؟‬ ‫تراکت پخش کن از جمله ش��غل های عجیب و غریب و‬ ‫البته کاذبی است که باور کنید یا نه‪ ،‬اما طرفداران زیادی‬ ‫دارد‪ .‬ام��کان ن��دارد تا به حال ی��ک تراکت پخش کن را از‬ ‫نزدیک ندیده باش��ید‪ .‬به طورتقریبی س��ر همه چهارراه ها‪،‬‬ ‫جلوی بس��یاری از فروشگاه ها‪ ،‬رس��توران ها‪ ،‬کافی شاپ ها‬ ‫و حت��ی گاهی در کوچه پس کوچه ه��ا می توان انها را پیدا‬ ‫کرد‪ .‬گاهی برگه ها را یکی یکی به س��وی رهگذران تعارف‬ ‫می کنند و گاهی هم با یک نوار چس��ب کاغذی به دست‪،‬‬ ‫در حال چس��باندن ان روی دیوارها و تیرهای چرا غ برق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ت خاصی نیاز ندارد‬ ‫‹ ‹این شغل به جنسی ‬ ‫برای فعالیت در این ش��غل نی��ازی به مدرک تحصیلی‪،‬‬ ‫جنس��یت خاص یا رده س��نی خاصی نیس��ت‪ ،‬همین که‬ ‫بتوانید کفش اهنی بپوشید و تا تمام کردن سهمیه روزانه‬ ‫تراکت ها سرپا بایستید‪ ،‬کافی است‪.‬‬ ‫یک��ی از تراکت پخش کن ه��ای مح��دوده ش��رق تهران‬ ‫‹ ‹اینجا همه چیز توافقی است‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار‬ ‫از نح��وه ورودش ب��ه‬ ‫ای��ن کار و درام��د روزان��ه اش می گوی��د‪ :‬م��ن دانش��جو‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫به همی��ن دلیل هم وق��ت کافی برای اینکه به س��راغ‬ ‫کار دفت��ری یا ثابت بروم را ن��دارم‪ .‬یک روز اگهی تراکت‬ ‫پخش کن را جلوی دانشگاه دیدم و تماس گرفتم‪ .‬صاحب‬ ‫کارم به طورمعمول روزانه یا گاهی هم هفتگی دس��تمزدم‬ ‫را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی درباره حجم کاری که به او س��پرده شده‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫دس��تمزد هر روز به تع��داد تراکت هایی که پخش ش��ده‬ ‫بس��تگی دارد‪ .‬حاال که کاس��بان محله من را می شناسند‪،‬‬ ‫اگر به من س��فارش کار بدهن��د به ازای هر ‪ ۱۰۰۰‬تراکت‪،‬‬ ‫‪۳۵‬هزارتومان در روز دستمزد می گیرم‪ .‬یا مثال برای باالی‬ ‫پخ��ش ‪۵‬هزار تراکت یک هفته زمان می خواهم اما تخفیف‬ ‫وی��ژه به فروش��گاه ها می دهم‪ .‬اوایل که به دنب��ال این کار‬ ‫بودم‪ ،‬نرخ کار توافقی بود و صاحب کار هرقدر می خواس��ت‬ ‫پرداخت می ک��رد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬س��ال پیش که مبتدی‬ ‫بودم ب��رای ‪ ۱۰۰۰‬تراکت ‪۱۵‬هزار تومان دریافت می کردم‬ ‫اما حاال بازدهی کارم بیش��تر ش��ده و مرتب هم س��فارش‬ ‫کار دارم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت روزانه‪ ،‬هفتگی یا ماهانه؟‬ ‫البته بررس��ی های «گس��ترش تجارت» نش��ان می دهد‬ ‫برخی فروش��گاه ها به ش��یوه ای دیگر با تراکت پخش کن ها‬ ‫کار می کنن��د‪ .‬مثال بعضی ها حداق��ل تراکت را ‪۱۵۰۰‬عدد‬ ‫می دانن��د ک��ه بای��د در م��دت نی��م روز به دس��ت مردم‬ ‫برس��د و به ازای ان ‪۴۰‬ه��زار تومان ب��ه تراکت پخش کن‬ ‫می دهند‪ .‬بعضی از فروش��گاه ها هم ترجیح می دهند برای‬ ‫تراکت پخش کن ه��ا حقوق ماهانه در نظ��ر بگیرند‪ .‬به این‬ ‫صورت که برای یک ماه کار تمام وقت حدود ‪۶۰۰‬هزارتومان‬ ‫می پردازن��د‪ .‬گاهی هم س��بک کار تراک��ت پخش کن ها‬ ‫به طورتوافقی ‪ ۵۰۰۰‬تا ‪۱۵۰۰۰‬تراکت سفارش می گیرند و‬ ‫‪۲‬نفری در طول ‪ ۲‬تا ‪۳‬روز ان را پخش می کنند و دستمزد‬ ‫را که ان هم به طور توافقی و براس��اس وزن کاغذ مشخص‬ ‫می شود‪ ،‬بین خودشان تقسیم می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹این شغل هم فوت و فن دارد!‬ ‫یکی دیگر از تراکت پخش کن ه��ا در خیابان هفت تیر به‬ ‫خبرنگار‬ ‫می گوید‪ :‬تراک��ت پخش کردن هم فوت و‬ ‫فن خاص خ��ودش را دارد‪ .‬به طورمعمول نکته هایی وجود‬ ‫دارد که تازه کارها ب��ه ان توجه نمی کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اینکه زمان تعیین نرخ باید به نوع تراکت توجه کنند‪ .‬مثال‬ ‫توزیع تراکتی که روی گالس��ه ‪۱۳۰‬گرمی چاپ ش��ده از‬ ‫توزیع تراکتی که روی کاغذ کاهی ‪۶۰‬گرمی چاپ ش��ده‪،‬‬ ‫اس��ان تر است و دس��تمزد ان هم باید متفاوت باشد‪ .‬نکته‬ ‫دیگ��ر اینک��ه باید زم��ان و محل توزیع تراکت را درس��ت‬ ‫انتخاب کنن��د‪ .‬به طور طبیعی جاهای ش��لوغ برای پخش‬ ‫تراکت مناس��ب تر است‪ ،‬اما گاه در مکان های شلوغ ممکن‬ ‫است با ماموران روبه رو شوند‪.‬‬ ‫به همین دلیل باید همیشه حواس شان به همه جا باشد‪.‬‬ ‫پخ��ش تراکت مدل ه��ای گوناگون��ی دارد‪ .‬مثال‪:‬درخانه ها‬ ‫‪ ،‬برف پاک کن ماش��ین ها‪ ،‬ایس��تادن و تعارف ان به سوی‬ ‫مردم‪ ،‬گرفتن کارت ویزیت‪ ،‬تحویل به مغازه ها‪ ،‬چسباندن‬ ‫ب��ه دیوار و‪ ...‬متاس��فانه تراکت پخش کن یکی از مش��اغل‬ ‫کاذب و بدون حمایت های وزارت کار است‪ .‬شغلی که مانند‬ ‫بسیاری از مشاغل کاذب دیگر همه قراردادها و توافق های‬ ‫ان به طور شفاهی است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫حمل ونقل‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی در گفت وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫دو برابر شدن نرخ یک واگن مسافری و رسیدن بهای‬ ‫ای��ن واگن به ‪ ۸‬میلیارد تومان‪ ،‬فقط یکی از مش��کالت‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل ریلی مسافری در ماه های اخیر‬ ‫است‪ .‬این شرکت ها که بهای بلیت قطار را از تیر امسال‬ ‫‪۱۰‬درصد افزایش داده اند باز هم از مش��کالت ناش��ی از‬ ‫گرانی ارز و افزایش هزینه های جانبی خود گالیه دارند‬ ‫و می گویند اگر دولت به دادش��ان نرس��د‪ ،‬شاید عطای‬ ‫حمل ونق��ل ریلی را به لقایش ببخش��ند؛ همان طور که‬ ‫در س��ال های اخیر چند ش��رکت همین کار را کرده اند‪.‬‬ ‫مش��کالت حمل ونق��ل ریل��ی‪ ،‬حکایتی قدیمی اس��ت‬ ‫ک��ه هرب��ار از زبان یک��ی از فعاالن این بخ��ش و هربار‬ ‫از زاوی��ه ای جدید روایت می ش��ود‪ .‬این بار ابوالقاس��م‬ ‫سعیدی‪ ،‬از مدیران پیشین شرکت راه اهن و مدیرعامل‬ ‫مهتاب سیرجم (از ش��رکت های حمل ونقل ریلی فعال‬ ‫در بخش مس��افر) از مش��کالت این بخش‪ ،‬به ویژه در‬ ‫روزهای گرانی نرخ ارز با‬ ‫س��خن گفته است که‬ ‫این گفت وگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹به تازگ�ی کرای�ه قطاره�ای مس�افری‬ ‫افزایش پیدا کرده اس�ت؛ با این حال باز هم‬ ‫دس�ت اندرکاران حمل ونقل ریلی می گویند‬ ‫کار در این حوزه به صرفه نیست‪...‬‬ ‫اذر ‪ ۹۴‬اخرین باری است که نرخ بلیت قطار افزایش‬ ‫پی��دا کرده بود‪ .‬به همین دلیل تیر س��ال جاری بعد از‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬ماه ثبات‪ ،‬ن��رخ بلیت قط��ار افزایش یافت‪.‬‬ ‫حمل ونقل ریلی درواقع یک بخش خدماتی اس��ت و در‬ ‫این بخش‪ ،‬هر س��ال دستمزد کارگران افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬سال گذش��ته دستمزد کارگران حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته و در کن��ار ان هزین��ه برخی خدمات‬ ‫جانبی نیز افزایش داش��ته است‪ .‬به عنوان نمونه هزینه‬ ‫خرید و حتی شست وشوی مالفه برای ما افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل در اثر افزایش هزینه های مختلف‪،‬‬ ‫حمل ونق��ل ریلی نیز بع��د از ‪ ۳۰‬ماه تصمیم به افزایش‬ ‫نرخ بلیت گرفت و بلیت قطار ‪ ۱۰‬درصد گران شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اما برخی مسافران می گویند این افزایش‬ ‫قیمت ها منطقی نیست‪.‬‬ ‫در بحث افزایش نرخ بلیت‪ ،‬باید شرایط شرکت های ریلی‬ ‫را ه��م درنظر گرفت‪ .‬در کنار افزایش هزینه ها‪ ،‬ما مس��ئله‬ ‫تامی��ن ارز و هزینه های ارزی را نی��ز داریم‪ .‬هزینه قطعات‬ ‫یدکی قطارها ارزی اس��ت و ما نیز با افزایش بی سابقه نرخ‬ ‫ارز روب��ه رو هس��تیم که این مس��ئله نیز در کن��ار افزایش‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬هزینه های م��ا را افزایش داده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬به نظر نمی رس��د افزایش ‪ ۲۰‬درصدی که‬ ‫موردنظر شرکت های ریلی بوده عدد بزرگی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یعن�ی افزایش�ی ‪ ۲۰‬درص�دی ن�رخ بلیت‬ ‫مدنظر شما بوده است؟‬ ‫در انجم��ن صنف��ی ش��رکت های حمل ونق��ل ریلی‪،‬‬ ‫افزایش��ی بیش از ‪ ۲۰‬درصد نرخ بلیت را درنظر گرفته‬ ‫بودیم اما از انجا که مشتری های بخش ریلی‪ ،‬بیشتر از‬ ‫طبقه های متوس��ط و محروم جامعه هستند پیش بینی‬ ‫کردیم که بازار کش��ش افزایش بی��ش از ‪ ۲۰‬درصد را‬ ‫نخواهد داش��ت‪ .‬این رق��م را به ش��رکت راه اهن اعالم‬ ‫کردیم و فقط با ‪ ۱۰‬درصد افزایش موافقت شد که این‬ ‫میزان افزایش‪ ،‬هزینه های ما را پوشش نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بنابرای�ن ای�ن افزای�ش ن�رخ ب�ا موافقت‬ ‫راه اهن بوده است؟‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۹‬قانون دسترسی ازاد به شبکه ریلی‪،‬‬ ‫کرایه حمل ریلی بار و مسافر‪ ،‬به روش های جداگانه ای‬ ‫محاس��به می ش��ود‪ .‬در بخش باری‪ ،‬راه اهن در تعیین‬ ‫ن��رخ کرایه حمل دخالت دارد اما در زمینه کرایه حمل‬ ‫مس��افر‪ ،‬تعیین تعرفه با راه اهن نیست و خود شرکت ها‬ ‫باید تصمی م بگیرند و نتیجه را به اطالع راه اهن برسانند‬ ‫اما برداشت راه اهن این است که باید میزان افزایش نرخ‬ ‫بلیت را تایید کند‪ .‬درواقع ما فقط وظیفه داریم تصمیم‬ ‫خود درب��اره میزان افزای��ش نرخ را به اط�لاع راه اهن‬ ‫برسانیم تا در جریان موضوع باشد اما انها معتقدند باید‬ ‫حمل ونقل ریلی‪ ،‬بخش��ی سودده است اما اثار مثبت اقتصادی این‬ ‫بخش در س��ایر بخش ها نمایان می شود‪ .‬این بخش مانند اموزش و‬ ‫پرورش اس��ت که اثار ان در سایر بخش ها دیده می شود‪ .‬ایا کسی‬ ‫می تواند ادعا کند نهاد اموزش و پرورش سودده نیست؟‬ ‫نرخ را تایید کنند و چون راه اهن نقش حاکمیتی دارد‪،‬‬ ‫ما نیز به ناچار این وضعیت را پذیرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�را افزای�ش ‪ ۱۰‬درصدی ن�رخ بلیت به‬ ‫صرفه نیست؟‬ ‫ب��ا این میزان افزایش‪ ،‬مش��کالت ما حل نمی ش��ود‪.‬‬ ‫درواقع بخش ریلی در وضعیتی است که نیاز به حمایت‬ ‫ویژه برای حل مشکالتش دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نرخ یک‬ ‫واگن مس��افری‪ ،‬حداقل ‪ ۷۰۰‬هزار یورو است‪ .‬البته این‬ ‫نرخ برای یک واگن اروپایی نرخ بس��یار مناس��بی است‬ ‫اما اگر یورو را به نرخ ‪ ۶‬ماه پیش در نظر بگیریم هزینه‬ ‫ای��ن واگن ‪ ۴‬میلیارد تومان می ش��د اما اکنون حدود ‪۸‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای خرید یک واگن باید بپردازیم‪ .‬اگر‬ ‫این رقم را در بانک بگذاریم و سود ان را دریافت کنیم‬ ‫به صرفه تر از س��رمایه گذاری در حمل ونقل ریلی است‬ ‫زیرا نه مالیات به ان تعلق می گیرد و نه ریسکی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا توجه ب�ه هزینه های ب�االی حمل ونقل‬ ‫ریل�ی‪ ،‬معتقدی�د ای�ن ح�وزه نیازمند کمک ‬ ‫دولت است؟‬ ‫بل��ه‪ .‬البته فقط بحث س��رمایه گذاری نیس��ت و بحث‬ ‫ریس��ک و مش��کالتی ک��ه در جریان کار پی��ش می اید‬ ‫را نی��ز داریم‪ .‬یک ش��رکت ریلی حداقل ب��رای ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد کرده است که عالوه بر حقوق و دستمزد‪،‬‬ ‫با مش��کالت حوزه انسانی نیز سر و کار داریم و به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬باید نگاه ویژه ای به این بخش ش��ود تا انگیزه ادامه‬ ‫کار از س��وی شرکت ها وجود داش��ته باشد‪ .‬در تمام دنیا‬ ‫حمل ونق��ل ریلی از س��وی دولت موردتوج��ه ویژه قرار‬ ‫می گیرد البته این توجه به این دلیل نیست که حمل ونقل‬ ‫ریلی زیان ده است‪ .‬حمل ونقل ریلی‪ ،‬بخشی سودده است‬ ‫اما اثار مثبت اقتصادی این بخش در سایر بخش ها نمایان‬ ‫می شود‪ .‬این بخش مانند اموزش و پرورش است که اثار‬ ‫ان در سایر بخش ها دیده می شود‪ .‬ایا کسی می تواند ادعا‬ ‫کند نهاد اموزش و پرورش سودده نیست؟‬ ‫‹ ‹در س�ال های گذش�ته ش�اهد این بودیم‬ ‫که س�ازمان حمایت حق�وق مصرف کننده با‬ ‫افزای�ش نرخ بلی�ت قطار مخالف�ت می کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض�ر نظ�ر دول�ت در ای�ن زمین�ه‬ ‫چیست؟‬ ‫پیشنهاد ما افزایش ‪ ۲۰‬درصدی قیمت ها بوده و ماده‬ ‫‪ ۹‬قانون دسترس��ی به ش��بکه ریلی تصریح می کند که‬ ‫میزان این افزایش را خود شرکت ها باید تعیین کنند اما‬ ‫نه تنها راه اهن در این زمینه نظر می دهد بلکه س��ازمان‬ ‫حمای��ت حقوق مصرف کننده ه��م ضوابطی برای خود‬ ‫دارد که ما باید رعایت کنیم‪ .‬در این زمینه با تعدد قانون‬ ‫و بخش��نامه روبه رو هس��تیم که کار را دشوار می کند‪.‬‬ ‫درواقع س��ازمان حمایت حقوق مصرف کننده می گوید‬ ‫نرخ ها تکلیفی اس��ت‪ .‬ما هم مش��کلی نداریم که نرخ ها‬ ‫تکلیفی باشد اما به شرط اینکه براساس قانون دسترسی‬ ‫ازاد به شبکه ریلی‪ ،‬دولت مابه التفاوت نرخ موردنظر ما و‬ ‫نرخ تکلیفی را به ما بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهتر اس�ت کم�ک دولت به بخ�ش ریلی‬ ‫چگونه و در چه قالبی باشد؟‬ ‫دولت باید تس��هیالتی به بخش ریلی بپردازد که این‬ ‫بخش تحرک پیدا کند‪ .‬چند سالی است سرمایه گذاری‬ ‫جدیدی در بخش مس��افری ریلی نش��ده و کسی واگن‬ ‫خری��داری نکرده اس��ت‪ .‬واگن ها عمر مفی��دی دارند‪.‬‬ ‫درحال حاضر عمر ناوگان مس��افری کشور هنوز کمتر از‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال اما لب مرز اس��ت و تا چند سال دیگر دچار‬ ‫فرسودگی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدت�ی پی�ش نی�ز اعلام ش�ده ب�ود ک�ه‬ ‫واگن های باالی ‪۳۰‬س�ال باید از س�یر خارج‬ ‫شوند اما این تصمیم اجرا نشد‪...‬‬ ‫بله‪ .‬راه اهن نیز نس��بت به فرسودگی واگن ها حساس‬ ‫ش��ده و به همین دلیل گفته ب��ود واگن های باالی ‪۳۰‬‬ ‫س��ال نباید سیر داشته باش��ند و اگرچه اجرا نشد اما به‬ ‫نظر می رسد هنوز همین نظر را دارد‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ناوگان ما هر لحظه به س��ن ‪ ۳۰‬سالگی و گذر از مرز‬ ‫فرسودگی نزدیک تر می شود و به تدریج واگن جوانی در‬ ‫ناوگان نمی ماند‪ .‬از س��وی دیگر واگن کاالیی نیست که‬ ‫هر لحظه تصمیم گرفتیم‪ ،‬سفارش بدهیم و ان را تحویل‬ ‫بگیریم‪ .‬از زمانی که برای سفارش واگن مسافری قرارداد‬ ‫بسته می شود تا زمانی که واگن به دست ما می رسد‪ ،‬در‬ ‫بهترین حالت دستکم ‪ ۲‬سال تا ‪ ۳۰‬ماه طول می کشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بنابراین عالوه بر بحث هزینه ها‪ ،‬در زمینه‬ ‫خرید واگن و تامین ناوگان نیز دولت باید به‬ ‫این بخش کمک کند؟‬ ‫بل��ه‪ .‬دولت و نهاده��ای تصمیم گیر بای��د مزیت های‬ ‫متعدد حمل ونقل ریلی مانند بحث اشتغال‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫باال در مصرف س��وخت‪ ،‬کاهش الودگ��ی هوا و کاهش‬ ‫سوانح و حوادث جاده ای را درنظر بگیرند و این بخش را‬ ‫در اولویت توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹از جمل�ه قوانین�ی که قرار ب�ود کمکی به‬ ‫بخش ریلی باش�د قانون مع�روف به بند «ق»‬ ‫است که به نظر می رسد اجرایی نشده است‪...‬‬ ‫بله‪ .‬بند «ق» تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪ ۹۲‬می گوید‬ ‫دول��ت باید از محل منابع ناش��ی از صادرات س��وخت‬ ‫صرفه جویی شده در حمل ونقل بار و مسافر‪ ،‬بودجه ای به‬ ‫سرمایه گذاران طرف قرارداد راه اهن بپردازد‪ .‬این قانون‬ ‫اگرچه مصوبه شورای اقتصاد را هم دارد اما تاکنون هیچ‬ ‫ش��رکتی از این قانون استفاده نکرده زیرا شرایط اجرای‬ ‫ان به گونه ای نیس��ت که بتوان از ان استفاده کرد‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬هر ش��رکت باید اعالم کند در سال گذشته‬ ‫چقدر و در سال جاری چقدر مسافر داشته اند و افزایش‬ ‫انها چقدر بوده اس��ت اما ای��ن قانون‪ ،‬میزان افزایش در‬ ‫کل بخ��ش را درنظر می گیرد و ‪ ۳‬درصد این افزایش را‬ ‫نیز درنظر نمی گیرد و می گوید اگر جابه جایی رش��دی‬ ‫داشته‪ ،‬تا س��قف ‪ ۳‬درصد ان ناش��ی از سرمایه گذاری‬ ‫ان بخش اس��ت‪ .‬بنابرای��ن پیچیدگی های این مصوبه و‬ ‫مسائل اداری موجب شده کس��ی تاکنون نتواند از این‬ ‫قانون استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد ش�ما در زمین�ه حمای�ت مطلوب‬ ‫دولت از بخش ریلی چیست؟‬ ‫ابوالقاسم سعیدی‬ ‫ناوگان ما هر‬ ‫لحظه به سن ‪۳۰‬‬ ‫سالگی و گذر از‬ ‫مرز فرسودگی‬ ‫نزدیک تر‬ ‫می شود و‬ ‫به تدریج واگن‬ ‫جوانی در‬ ‫ناوگان نمی ماند‬ ‫درحال حاضر ‪ ۶‬کارخانه واگن س��ازی در کشور داریم‬ ‫ک��ه همگی زیر نظ��ر وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫فعالی��ت می کنند‪ .‬دولت می تواند همانطور که به بخش‬ ‫ج��اده ای در تامی��ن ن��اوگان کمک می کن��د به بخش‬ ‫ریل��ی هم کمک کرده و به عن��وان مثال اعالم کند که‬ ‫به هر کسی که از این ش��رکت ها واگن خریداری کند‪،‬‬ ‫تا س��قف ‪ ۵۰‬درصد هزینه را می پردازد ی��ا وام با بهره‬ ‫پایین ب��ه او می دهد‪ .‬این نوع حمایت‪ ،‬ملموس اس��ت‬ ‫و موجب س��رمایه گذاری می ش��ود‪ .‬تا چند سال پیش‪،‬‬ ‫‪ ۱۳‬ش��رکت فعال در بخش حمل ونقل ریلی مس��افری‬ ‫داش��تیم اما اکنون این عدد به ‪ ۹‬رس��یده اس��ت که از‬ ‫این میان نی��ز برخی در صدد فروش ناوگان هس��تند‪.‬‬ ‫بیشتر شرکت هایی که هنوز در این بخش مانده اند سود‬ ‫عملیاتی ندارند و اگر هم س��ودی دارن��د‪ ،‬غیرعملیاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه شرکتی‪ ۵ ،‬سال پیش واگنی به‬ ‫نرخ ‪ ۱.۵‬میلی��ارد تومان خریده و اکنون همان واگن را‬ ‫یُفروشد که‬ ‫به ش��رکت دیگر به نرخ ‪ ۳‬میلیارد تومان م ‬ ‫این سود‪ ،‬غیرعملیاتی اس��ت‪ .‬بنابراین بخش ریلی نیاز‬ ‫ب��ه کمک های ملموس دارد تا برای ادامه حیات‪ ،‬انگیزه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫جزئیات واردات ‪ ۸۵۰‬واگن از روسیه‬ ‫عضو هیات مدیره راه اهن گفت‪ :‬به دولت پیش��نهاد ش��د از‬ ‫محل صندوق توس��عه ملی‪ ،‬اعتباری ب��رای تامین نقدینگی و‬ ‫س��رمایه در گردش واگن س��ازان داخلی اختصاص دهد که با‬ ‫موافقت رئیس جمهوری روبه رو شد‪.‬‬ ‫سعید رسولی درباره سرنوشت واگن سازان داخلی در صورت‬ ‫واردات ‪ ۸۵۰‬واگن به مهر گفت‪ :‬در اینکه در صنعت حمل ونقل‬ ‫ریلی ایران به تهیه انواع واگن باری اعم از لبه کوتاه‪ ،‬لبه بلند‪،‬‬ ‫مخازن سوختی و مایعات فله و واگن های کانتینربر نیاز داریم‪،‬‬ ‫شکی نیس��ت‪ .‬در جاده ها ش��اهد تردد انواع کامیون ها به ویژه‬ ‫تانکرهای حامل سوخت هس��تیم که تاکنون سوانح متعددی‬ ‫برای مس��افران جاده ها ایجاد کرده اس��ت و ب��ه همین دلیل‪،‬‬ ‫تامین ناوگان ریلی اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه محل تامین ناوگان کجاست‪ ،‬موردبحث‬ ‫است‪ .‬اگرچه در داخل کشور‪ ،‬توانمندی و ظرفیت باالیی برای‬ ‫تولید همه انواع واگن های باری چه از نظر فناوری‪ ،‬چه از نظر‬ ‫فضای س��اخت و چه از نظر نیروی انسانی متخصص داریم اما‬ ‫این توانمندی ها‪ ،‬بالقوه اس��ت چراکه ش��رکت های واگن سازی‬ ‫منابع مالی ندارند تا واگن بسازند‪.‬‬ ‫رس��ولی افزود‪ :‬نه واگن سازان پول دارند که مواد اولیه تولید‬ ‫را تهیه کرده و واگن باری بسازند تا شرکت های ریلی از محل‬ ‫جابه جایی بار‪ ،‬هزینه س��اخت را اقس��اطی پرداخت کنند و نه‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل ریلی منابعی دارند تا سفارش ساخت‬ ‫واگن به تولیدکننده داخلی بدهند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت راه اهن گفت‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫روس��یه حاضر اس��ت با اس��تفاده از فاینانس به ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی ایرانی‪ ،‬برای خرید واگن از تولیدکننده روس‪،‬‬ ‫تسهیالت بدهد تا مصرف کننده واگن ها (شرکت های ریلی) با‬ ‫اس��تفاده از ان‪ ،‬اقس��اط این خط اعتباری را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت راه اهن نیز بازپرداخت اقس��اط فاینان��س را تضمین‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شرکت راه اهن جمهوری اسالمی ایران‬ ‫هیچ گونه واگن باری وارد نکرده اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬قرار است‬ ‫همه خری��داران این ‪ ۸۵۰‬واگن‪ ،‬ش��رکت های خصوصی ریلی‬ ‫باش��ند‪ .‬راه اهن براس��اس قانون مجاز است با هدف حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی‪ ،‬از س��رمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در زمینه تامین ناوگان باری حمایت کند‪.‬‬ ‫رس��ولی درباره شیوه تضمین این فاینانس گفت‪ :‬اگر شرکت‬ ‫واردکننده واگن (از محل خط اعتباری فاینانس روسی) واگن‬ ‫وارد ولی نتواند اقساط ان را بازپرداخت کند‪ ،‬ما بازپرداخت این‬ ‫اقس��اط را تضمین می کنیم به این صورت که واگن خریداری‬ ‫شده را از شرکت ریلی تحویل گرفته و با استفاده از جابه جایی‬ ‫بار‪ ،‬اقساط معوق این شرکت را پرداخت می کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت راه اهن با بیان اینکه منکر حمایت‬ ‫از تولیدکنن��ده داخلی نیس��تیم و ان را تقویت هم می کنیم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در تفاهمنامه ای که با ط��رف روس برای واردات ‪۸۵۰‬‬ ‫دس��تگاه واگن امضا کردیم‪ ،‬قرار اس��ت دولت روسیه با هدف‬ ‫حمای��ت از تولیدکننده خود‪ ،‬خط اعتباری به صورت فاینانس‬ ‫بدهد‪ .‬ما نیز همین درخواست را از دولت داشته ایم تا از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬یک میلیارد دالر به شرکت لیزینگ واگن‬ ‫اعتب��ار اختصاص دهد تا واس��طه می��ان تولیدکننده داخلی و‬ ‫شرکت های حمل ونقل ریلی باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حتی رئیس جمهوری نیز دس��تور اجرای ان را‬ ‫داده اما تاکنون این دس��تور رئیس جمهوری به نتیجه نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته رس��ولی‪ ،‬راه اهن برای انکه حمایت از تولید داخلی‬ ‫را در زمین��ه تامین ناوگان باری ریلی نش��ان دهد‪ ،‬نشس��تی‬ ‫ب��ه همراه نمایندگان تولیدکنن��دگان داخلی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با طرف روس داشته تا تعدادی از این واگن ها‬ ‫در ش��رکت های ایرانی تولید ش��ود که این درخواست از سوی‬ ‫روس ها با موافقت روبه رو شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از موضوع��ات مهمی که از س��وی سیاس��ت گذاران‪،‬‬ ‫متولیان و مجریان صنعت حمل ونقل ریلی پیگیری می ش��ود‪،‬‬ ‫توس��عه ناوگان ریلی به ویژه در بخش باری اس��ت‪ .‬با این حال‬ ‫تاکنون کمتر تالش ش��ده تا این مس��ئله‪ ،‬به فعال شدن تولید‬ ‫داخلی این کاال و صنعت واگن س��ازی کش��ور منجر شود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که تولیدات ایرانی واگن های باری اعم از لبه بلند‪،‬‬ ‫لبه کوتاه‪ ،‬کانتینربر و مخازن سوخت‪ ،‬از نظر کیفیت و فناوری‬ ‫در میان تولیدات نخست دنیا قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی گفت‪:‬‬ ‫هدف این سازمان در شرایط فعلی اقتصاد کشور به‬ ‫حداقل رساندن میزان رسوب کاال در بندر ها برای‬ ‫افزایش سرعت عرضه محصوالت به بازار است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی‪ ،‬محمد راس��تاد افزود‪ :‬اگر مدت زمان‬ ‫رس��وب کاال در بنادر افزایش پیدا کند‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫به شکل مطلوب از گنجایش بنادر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی بی��ان کرد‪ :‬اینکه‬ ‫کااله��ا با حداق��ل زم��ان ماندگاری‪ ،‬تش��ریفات‬ ‫ترخیص ش��ان انجام و از بنادر کش��ور خارج شوند‬ ‫و درنهایت نیز به بازار مصرف برس��ند‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫مسائلی اس��ت که س��ازمان بنادر و دریانوردی به‬ ‫دنبال تحقق ان است‪.‬‬ ‫راستاد به رویکرد این سازمان در راستای اعمال‬ ‫مکانیزم های تعرفه ای اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پ��س از اعم��ال تخفیف و مش��وق هایی که در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬روزه ابتدایی ب��رای صاحبان کاال‬ ‫در زمین��ه ترخیص کاال لحاظ می ش��ود‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه های انبارداری درنظر گرفته ش��ده و به طور‬ ‫تصاعدی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سیاست به عنوان عاملی بازدارنده‬ ‫در زمینه انبار مضاعف کاال در بنادر عمل می کند تا‬ ‫چنانچه کاال بیش از حد متعارفی در بنادر ماندگار‬ ‫شد‪ ،‬مش��مول هزینه های مضاعف شود و به نوعی‬ ‫برای صاحبان کاال انگیزه ایجاد کند تا کاالی خود‬ ‫را در حداقل زمان ممکن از بنادر خارج کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با بیان‬ ‫اینکه به تازگی سیاس��تی اتخاذ شده که براساس‬ ‫ان برخی کاالها مش��مول پرداخ��ت مابه التفاوت‬ ‫نرخ ارز نش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن موضوع روند ترخیص‬ ‫کاال از بنادر کش��ور به ویژه بندر ش��هیدرجایی را‬ ‫س��رعت بخش��یده و امیدواریم با رون��دی که هم‬ ‫اکن��ون ب��رای ترخی��ص کاال مدنظر ق��رار گرفته‬ ‫است‪ ،‬ش��اهد کاهش میزان رس��وب کاال در بنادر‬ ‫باش��یم و سیاس��ت ها نیز به گونه ای پیش برود که‬ ‫دس��تیابی به حداقل زمان ماندگاری کاال در بنادر‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫راس��تاد درب��اره ل��زوم ترخیص هرچ��ه زودتر‬ ‫کاالهای فس��ادپذیر که در اث��ر ماندگاری کیفیت‬ ‫و س�لامت انها به خطر می افتد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خروج‬ ‫م��واد غذای��ی و کااله��ای فس��ادپذیر در اولویت‬ ‫ترخی��ص کاال از بنادر قرار دارند و نباید بیش از حد‬ ‫متعارف در بنادر ماندگار شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با تاکید‬ ‫بر اینکه زیرس��اخت های بنادر به گونه ای است که‬ ‫می توان��د انواع محموله ها را در بازه زمانی متعارف‬ ‫ب��رای گذراندن تش��ریفات انب��ارداری و ترخیص‬ ‫مدیری��ت کند‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬صاحب��ان کاال نیز باید‬ ‫به گونه ای عمل کنند ک��ه در بازه زمانی متعارف‪،‬‬ ‫مواد غذایی و کاالهای فسادپذیر از بنادر ترخیص‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫جزئیات ساخت‬ ‫یک مسیر ریلی جدید‬ ‫دبیر شورای عالی مناطق ازاد تاکید کرد‪ :‬مناطق‬ ‫ازاد ب��رای تکمیل خطوط ریلی ش��مال‪-‬جنوب‪،‬‬ ‫ش��رق‪-‬غرب و ایجاد شرایط بهتر ترانزیت ریلی در‬ ‫این مناطق‪ ،‬می توانند در طرح های ریلی و تکمیل‬ ‫زیرساخت های حمل ونقلی به ویژه در بخش ریلی‪،‬‬ ‫فرودگاهی و جاده ای مشارکت کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫مرتضی بانک در ایین امضای تفاهمنامه س��اخت‬ ‫راه اهن جلفا‪ -‬پلدش��ت‪ -‬چشمه ثریا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫یک��ی از وظایف مناطق ازاد حض��ور در فعالیت ها‬ ‫و توس��عه اقتصادی کشور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی در بخش ریلی اقدامات ارزشمندی‬ ‫انجام داده اس��ت که از جمله ان س��اخت راه اهن‬ ‫چابهار‪-‬زاهدان با س��رمایه گذاری مشترک طرف‬ ‫خارجی و ایرانی است‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی مناطق ازاد گفت‪ :‬با امضای‬ ‫تفاهمنام��ه مطالعات س��اخت خ��ط ریلی جلفا‪-‬‬ ‫پلدشت‪-‬چش��مه ثریا‪ ،‬مناط��ق ازاد ارس و ماکو‬ ‫به عنوان حلقه واس��ط با ترکیه از این مس��یر قرار‬ ‫می گیرن��د و موقعیت ویژه ای ب��رای این دو نقطه‬ ‫مهم فراهم می شود‪.‬‬ ‫بانک ادام��ه داد‪ :‬انجام این مطالعات با همکاری‬ ‫ش��رکت راه اهن با مس��ئولیت مس��تقیم سازمان‬ ‫منطقه ازاد ارس به ماکو انجام خواهد شد و هزینه‬ ‫مطالع��ات و تامین اعتبار به عه��ده دو منطقه ازاد‬ ‫یادشده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امیدواری��م ب��ا تهی��ه الگ��وی‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای اج��رای پ��روژه بتوانی��م‬ ‫سرمایه گذاران را اماده اجرای این پروژه کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس جمهوری اظهارک��رد‪ :‬این خط با‬ ‫حمایت شرکت راه اهن و همکاری دو منطقه ازاد‬ ‫ارس و ماکو به طول ‪ ۲۰۰‬کیلومتر ساخته می شود‬ ‫و می تواند مزایای اقتصادی متعددی برای ایران در‬ ‫اتصال با کشورهای همسایه داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه را به جای راه اهن در بانک بگذاریم‪ ،‬به صرفه تر است!‬ ‫راهکار دولت برای مقابله‬ ‫با رسوب کاال در بنادر‬ ‫‪10‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫مسکن وشهرسازی‬ ‫وزیر راه و شهرسازی دست به کار فسادزدایی شد‬ ‫دیدگاه‬ ‫چرا پالسکو‬ ‫اتش گرفت؟‬ ‫مع��اون مرک��ز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬نب��ود‬ ‫شبکه بارنده خودکار‪،‬‬ ‫لوله ه��ای اماده به کار‬ ‫اتش نش��انی‪ ،‬نب��ود‬ ‫محاف��ظ در پل��کان و‬ ‫مقاوم نبودن اس��کلت فل��زی در برابر اتش را از‬ ‫دالیل ریزش ساختمان پالسکو عنوان کرد‪.‬‬ ‫سعید بختیاری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره‬ ‫به حادثه پالس��کو اظهار ک��رد‪ :‬انتظار داریم در‬ ‫س��اختمان ها تجهیزات محافظت در برابر اتش‬ ‫وجود داش��ته باش��د ولی در ساختمان پالسکو‬ ‫هیچ کدام از تجهیزات ایمنی در برابر اتش وجود‬ ‫نداش��ت و تنه��ا موردی که در این س��اختمان‬ ‫وجود داش��ت تجهیزات لوله ه��ای اماده به کار‬ ‫اتش نش��انی بود که به دلیل تعمیر و نگهداری‬ ‫نامناسب‪ ،‬در زمان اتش سوزی قابل بهره برداری‬ ‫نبود‪ ،‬به گونه ای که در برخی طبقات‪ ،‬مشکالت‬ ‫وص��ل کردن ش��لنگ های اتش نش��انی وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬بختی��اری ادامه داد‪ :‬ب��ه همین دلیل‬ ‫در طبق��ات نزدیک به اتش که باید از لوله های‬ ‫اماده به کار اتش نش��انی اس��تفاده می شد‪ ،‬این‬ ‫تجهیزات زیاد به کمک اتش نشان ها نیامده بود‬ ‫و حت��ی اگ��ر اماده به کار بود‪ ،‬س��ایر تجهیزات‬ ‫خام��وش ک��ردن ات��ش در س��اختمان وجود‬ ‫نداش��ت‪ .‬مع��اون تحقیق��ات و فن��اوری مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و شهرسازی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫کش��ف و اعالم حریق و ش��بکه بارنده خودکار‬ ‫را از جمله تجهیزاتی دانس��ت که در ساختمان‬ ‫پالس��کو در زمان اتش س��وزی وجود نداشت و‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��بکه بارنده خودکار این گونه است‬ ‫ک��ه در ان لوله هایی قرار دارد و نس��بت به دما‬ ‫حس��اس اس��ت و وقتی دما به طور غیرطبیعی‬ ‫باال برود‪ ،‬به طور خودکار فعال ش��ده و اقدام به‬ ‫پاش��ش اب می کند‪ .‬بختیاری‪ ،‬مناسب نبودن‬ ‫پل��کان را از دیگ��ر نقطه ضعف های س��اختمان‬ ‫پالس��کو نام برد و اظهار کرد‪ :‬م��ا انتظار داریم‬ ‫پلکان س��اختمان ها محافظت ش��ده باشند‪ ،‬به‬ ‫گون��ه ای که هم افراد بتوانن��د از پلکان خود را‬ ‫نجات دهند و هم اتش نشان ها بتوانند از پلکان‬ ‫محافظت ش��ده‪ ،‬خود را به محل حادثه برسانند‬ ‫و عملی��ات اطف��ا و امداد را انج��ام دهند‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه در سازه ها باید پلکان به ظرفیت و‬ ‫تعداد کافی وجود داشته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پلکان پالس��کو از این ویژگی ها برخوردار نبود و‬ ‫فق��ط یک راه پله بود ک��ه غیراصولی و برخالف‬ ‫مقررات روز ایمنی در برابر اتش س��اخته شده‬ ‫ب��ود و به راحتی محصوالت اتش س��وزی را که‬ ‫ش��امل حرارت‪ ،‬دود و گازهای س��می است‪ ،‬به‬ ‫طبقه ه��ای دیگر منتقل می ک��رد و افراد داخل‬ ‫ساختمان نمی توانستند خود را نجات دهند‪.‬‬ ‫مع��اون تحقیقات و فن��اوری مرکز تحقیقات‬ ‫مسکن‪ ،‬انباشت مقادیر زیاد پارچه و منسوجات‬ ‫در پالسکو را از دیگر نقاط ضعف این ساختمان‬ ‫عنوان کرد و یاداور ش��د‪ :‬این امر عاملی ش��ده‬ ‫بود که عملیات خاموش کردن اتش نش��انان با‬ ‫دشواری بس��یار زیادی روبه رو شود‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که عالوه بر انکه در مغازه ها و راه پله ها پارچه و‬ ‫منسوجات بود‪ ،‬مغازه داران از همه فضاها به طور‬ ‫غیراصولی به عنوان انباری استفاده کرده بودند‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر حوزه اتش سازه ها‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫در داخ��ل مغازه ها‪ ،‬مغازه داران در س��قف های‬ ‫کاذب��ی که ایج��اد کرده بودن��د‪ ،‬پارچه هایی را‬ ‫انباش��ته بودند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬براساس گزارش های‬ ‫هی��ات وی��ژه ریاس��ت جمه��وری و س��ازمان‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬گروه امداد در چندین مرحله تصور‬ ‫ک��رده بودند اتش س��وزی را کنترل کرده اند و‬ ‫اتش تحت کنترل است‪ ،‬ولی در برخی ناحیه ها‪،‬‬ ‫نهان س��وزی ایجاد ش��ده بود؛ به این معنی که‬ ‫ات��ش پارچه ه��ا به دور از چش��م و در فضاهای‬ ‫کاذب در س��قف گس��ترش می یافته است‪ .‬وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬از انجایی که س��قف های کاذب در‬ ‫تم��ام مغازه ها و کریدورها ب��ه یکدیگر متصل‬ ‫بودند‪ ،‬از این رو ادامه اتش س��وزی در هر یک از‬ ‫این سقف ها می توانست به سایر مناطق سرایت‬ ‫کند‪ .‬عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مس��کن‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬ساختمانی مانند پالسکو‬ ‫که تاسیس��ات مکانیکی و الکتریکی از طبقات‬ ‫عب��ور می کند‪ ،‬باید به مدت ‪ ۲‬س��اعت مقاومت‬ ‫در برابر اتش داش��ته باش��د که در پالسکو این‬ ‫مقاومت وجود نداش��ت‪ .‬بختیاری با بیان اینکه‬ ‫در برخی طبقه های پالس��کو از مصالح قدیمی‬ ‫مانند مصالح س��اخته ش��ده با نی استفاده شده‬ ‫بود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این امر موجب شده بود که اتش‬ ‫از پلکان به راحتی به سایر طبقه ها سرایت کند‪،‬‬ ‫در حال��ی که در تمام طبقه ها‪ ،‬انبوهی از پارچه‬ ‫و مواد قابل اش��تعال وجود داشت و شاهد بودیم‬ ‫که در طبقه ‪ ۱۰‬که اتش س��وزی اغاز شده بود‪،‬‬ ‫اتش به تمام طبقه ها سرایت کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پس لرزه های اصالحات در نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫سید مهدی هاشمی‬ ‫فرج اهلل رجبی‬ ‫مجید بیگدلی‬ ‫تعارض منافع‪ ،‬کلیدواژه سخنان این روزهای عباس‬ ‫اخون��دی در نقد وضعیت س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫ساختمان اس��ت‪ .‬اخوندی که مدتی اس��ت به انتقاد‬ ‫صریح از وضعیت مهندس��ان و عملکرد سازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان پرداخته‪ ،‬در کانال تلگرام خود به‬ ‫رئیسان فعلی و پیشین سازمان نظام مهندسی تاخته‬ ‫و می گوید فساد در سازمان تحت امر انها بیداد می کند‬ ‫و انتقاد او از این وضعیت‪ ،‬از عوامل اس��تیضاحش در‬ ‫دولت گذش��ته بوده اس��ت‪ .‬اخوندی می گوید تعارض‬ ‫منافع از عوامل اصلی بروز فس��اد ش��دید در سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی ساختمان است و مبارزه با این فساد‪،‬‬ ‫دشوار اما ممکن است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬کش��مکش وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با سید مهدی هاشمی‪ ،‬رئیس پیشین شورای مرکزی‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان و فرج اهلل رجبی‪،‬‬ ‫رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان اگرچه‬ ‫ریش��ه در سال های گذش��ته دارد اما این روزها بیش‬ ‫از پیش رس��انه ای ش��ده که عامل اصلی این مسئله‪،‬‬ ‫کنش های وزیر راه و شهرسازی است‪.‬‬ ‫عب��اس اخون��دی ع�لاوه ب��ر یادداش��ت هایی که‬ ‫در روزه��ای اخی��ر در نقد س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان و عملکرد رجبی و هاش��می منتشر کرد‪،‬‬ ‫دست به اقدامات عملی دیگری نیز زده و در تازه ترین‬ ‫اقدام‪ ،‬دس��تور تعلیق پروانه اش��تغال به کار مهندسی‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یعنی فرج اهلل‬ ‫رجبی را داده که نماینده ش��یراز در مجلس نیز است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ضم��ن تغیی��ر ترکیب اعضای ش��ورای‬ ‫مرکزی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان‪ ،‬جایگزین‬ ‫موقت رجبی در س��ازمان نظام مهندسی ساختمان را‬ ‫نیز معرفی کرده است‪ .‬او همچنین اعالم کرده مدرک‬ ‫دانش��گاهی مهدی هاش��می‪ ،‬رئیس پیش��ین شورای‬ ‫مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جعلی است‪.‬‬ ‫در واکن��ش ب��ه ای��ن اقدام ه��ا‪ ،‬ف��رج اهلل رجبی و‬ ‫سیدمهدی هاش��می‪ ،‬می گویند اخوندی رفتنی است‬ ‫و بهتر است دس��ت از این اقدامات بردارد‪ .‬این سخن‬ ‫با توجه به احتمال اس��تیضاح وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬عجیب تر انکه احم��د خرم‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی دولت اصالحات و رئیس س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی استان تهران نیز ضمن مخالفت با اقدامات‬ ‫اخون��دی‪ ،‬اع�لام ک��رده که ابط��ال پرونده اش��تغال‬ ‫به کار رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی باید ازس��وی‬ ‫رئیس جمهور باشد؛ نه وزیر راه و شهرسازی‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت با توجه به این اقدامات‪ ،‬اگر اخوندی استیضاح‬ ‫شود‪ ،‬ازسوی مجلس برکنار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دور ش�دن نظ�ام مهندس�ی از ماموریت‬ ‫اصلی‬ ‫علی نبی زاده‬ ‫عزت اهلل یوسفیان مال‬ ‫اگرچه هاش��می و رجبی می گوین��د اقدامات اخیر‬ ‫اخون��دی درباره انها سیاس��ی کاری اس��ت اما رئیس‬ ‫انجمن انبوه سازان مس��کن و ساختمان کشور معتقد‬ ‫اس��ت سازمان نظام مهندسی س��اختمان مدت هاست‬ ‫دچار فس��اد شده و اخوندی با ش��جاعت‪ ،‬وارد عرصه‬ ‫مبارزه با این فساد و مشکالت شده است‪.‬‬ ‫مجتبی بیگدل��ی در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان در اس��فند ‪۷۴‬‬ ‫براس��اس مصوبه مجلس شورای اس�لامی و در زمان‬ ‫وزارت اخوندی در حوزه مس��کن (در دولت هاشمی)‬ ‫نظام مهندسی اصالح شود‪ ،‬این سرمایه ها احیا شده و‬ ‫اشتغالزایی مطلوبی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت اق��دام وزیر راه و شهرس��ازی در‬ ‫ورود به بحث فساد سازمان نظام مهندسی ساختمان‪،‬‬ ‫نه تنها سیاس��ی کاری نیس��ت‪ ،‬بلک��ه اقدامی علمی و‬ ‫عاقالنه است و در این زمینه‪ ،‬رئیس جمهوری نیز باید‬ ‫از او حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مبارزه با فساد‪ ،‬مالیم و منطقی‬ ‫س��اختمان های ای��ران ب��ه دلی��ل حجم ب��االی میلگ��رد و اهن‪،‬‬ ‫ج��زو س��نگین ترین س��اختمان های دنی��ا هس��تند اما ب��ه دلیل‬ ‫نب��ود مهندس��ی و نظ��ارت درس��ت‪ ،‬در چن��د ثانی��ه تخری��ب‬ ‫می شوند‬ ‫ش��کل گرفت‪ .‬اساس��نامه‪ ،‬وظایف مشخصی برای این‬ ‫س��ازمان برشمرده که در کنار مقوله نظارت‪ ،‬پژوهش‪،‬‬ ‫تولی��د علم و احیای معماری اس�لامی و ایرانی را نیز‬ ‫ش��امل می ش��ود اما این س��ازمان به ج��ای اینکه به‬ ‫وظیفه اصلی خود بپ��ردازد‪ ،‬به انجمن صنفی دفاع از‬ ‫درامدهای برخی مهندس��ان س��اختمان تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن س��ازمان ب��ا راه ان��دازی س��امانه‬ ‫سهمیه بندی نظارت‪ ،‬به دنبال کاریابی برای مهندسان‬ ‫ب��وده و وضعیتی ایجاد کرده ک��ه حتی برخی از خود‬ ‫مهندسان نیز ابراز نارضایتی می کنند‪.‬‬ ‫بیگدلی با انتقاد از تعدد مس��ئولیت در این سازمان‬ ‫گف��ت‪ :‬به عن��وان نمونه فردی که عضو این س��ازمان‬ ‫اس��ت‪ ،‬کارمند دولت‪ ،‬کارش��ناس رسمی دادگستری‬ ‫و صاحب ش��رکت بخ��ش خصوص��ی و دارای برخی‬ ‫عنوان ه��ای دیگر هم اس��ت و گاهی ح��دود چندصد‬ ‫میلیون تومان فقط برای عضویت و امضا کردن نقشه‬ ‫ساختمان درامد داشته است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نبود شایسته س��االری در این س��ازمان‬ ‫و ایجاد برنامه س��همیه ای‪ ،‬موجب ش��ده کسی نتواند‬ ‫مهن��دس مناس��ب مدنظر خود را برای س��اختمانش‬ ‫انتخاب کند و مهندس باید بر اساس نوبت‪ ،‬کار بگیرد؛‬ ‫نه بر اساس کیفیت عملکرد‪.‬‬ ‫او یاداوری کرد‪ :‬درحال��ی که در همه دنیا خدمات‬ ‫مهندس��ی به صورت رقابتی ارائه می شود تا شرکت ها‬ ‫با رقاب��ت با یکدیگ��ر‪ ،‬خدمات را افزای��ش دهند‪ ،‬در‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی ما‪ ،‬هنوز خدمات‪ ،‬برمبنای‬ ‫اش��خاص حقیقی داده می شود و بحث منافع شخصی‬ ‫درمیان اس��ت‪ .‬درواقع خدمات این سازمان به سمت‬ ‫جزئیاتی از تخلفات نظام مهندسی ساختمان‬ ‫هیات نظارت بر عملکرد س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫س��اختمان در نام��ه ای اعالم کرد‪ :‬ش��ورای مرکزی‬ ‫نظام مهندسی س��اختمان اجازه استقرار بازرسان را‬ ‫نداده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬هیات‬ ‫نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫در نامه ای نتایج بازرس��ی خود از عملکرد س��ازمان‬ ‫نظام مهندسی ساختمان با اولویت شورای مرکزی و‬ ‫استان های تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس و البرز‬ ‫را به این وزارتخانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این نامه امده است‪ :‬اقدامات رئیس‬ ‫ش��ورای مرکزی خ��ارج از حدود اختی��ارات قانونی‬ ‫خود بوده اس��ت؛ ازجمله ابالغ حق الزحمه خدمات‬ ‫مهندس��ی و افزایش ان در رشته های نقشه برداری‪،‬‬ ‫ترافی��ک‪ ،‬شهرس��ازی و متوقف نک��ردن تفاهمنامه‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان و س��ازمان‬ ‫ثبت اس��ناد ب��ا وجود ابط��ال ان در هی��ات عمومی‬ ‫ت اداری و بی توجهی به تذکرات مکرر‬ ‫دیوان عدال�� ‬ ‫این وزارتخانه‪.‬‬ ‫ابالغ گزینش��ی بخشی از ابالغیه های وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی و اجرا نکردن تکالی��ف قانونی در زمینه‬ ‫نظارت بر س��ازمان های نظام مهندس��ی س��اختمان‬ ‫استان ها از دیگر تخلف هایی است که در این نامه به‬ ‫انها اشاره شده است‪.‬‬ ‫درامدزای��ی و حف��ظ منافع ش��خصی رفت��ه و منافع‬ ‫ش��هر و مردم نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این نگاه بر‬ ‫موضوعات مختلف از جمله ایمنی س��اختمان ها تاثیر‬ ‫منفی می گذارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه س��اختمان معتقد اس��ت از جمله‬ ‫نتایج منف��ی این وضعی��ت‪ ،‬اتفاق هایی اس��ت که در‬ ‫زمینه تخریب گس��ترده ساختمان ها در زلزله های بم‬ ‫و کرمانش��اه ش��اهد بودیم‪ .‬او توضیح داد‪ ۹۰ :‬درصد‬ ‫س��اختمان های بم که در چند ثانیه ویران ش��دند‪ ،‬با‬ ‫نظارت سازمان نظام مهندسی ساخته شده بودند‪.‬‬ ‫بیگدلی یاداوری کرد‪ :‬ساختمان های ایران به دلیل‬ ‫حج��م باالی میلگرد و اهن‪ ،‬بس��یار س��نگین و جزو‬ ‫سنگین ترین س��اختمان های دنیا هستند اما به دلیل‬ ‫نبود مهندسی و نظارت درست‪ ،‬در چند ثانیه تخریب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬یکی دیگر از تخلف های سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی ان است که این س��ازمان‪ ،‬حق دخالت در‬ ‫سهمیه نظارت را ندارد اما نه تنها در این زمینه دخالت‬ ‫کرده بود بلکه ‪ ۵‬درصد از درامد خود مهندسان را نیز‬ ‫به این بخش اختصاص داده است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه راهبرد علم پروری‪ ،‬تولید علم و‬ ‫شایسته ساالری در سازمان نظام مهندسی وجود ندارد‬ ‫و تاکنون نیز کسی‪ ،‬اراده ای برای تصحیح این وضعیت‬ ‫نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬اخوندی با جسارت تصمیم گرفته‬ ‫جلو جاه طلبی و زورگویی و تخلف های این سازمان را‬ ‫بگیرد که این‪ ،‬اقدامی قابل تحسین است‪.‬‬ ‫بیگدلی با بیان اینکه بزرگ ترین س��رمایه کش��ور‪،‬‬ ‫ش��هر و ساختمان ها هستند که س��رمایه ای چندهزار‬ ‫میلیارد دالری به ش��مار می روند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر س��ازمان‬ ‫یکی از اعضای هیات مدیره نظام مهندس��ی اس��تان‬ ‫تهران نیز ضمن موافقت با اقدام وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در مبارزه با فس��اد این سازمان‪ ،‬معتقد است این روند‬ ‫باید با مالیمت و به طور منطقی پیش رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬علی نبی زاده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ا اصل موضوع مبارزه با فس��اد موافقیم‬ ‫و هرچه بیش��تر بخش��نامه های وزیر راه و شهرسازی‬ ‫اجرایی شود‪ ،‬به طورقطع مبارزه با فساد اتفاق خواهد‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره نظام مهندس��ی اس��تان تهران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ازمان نظام مهندس��ی نی��از به اصالح‬ ‫ساختاری دارد و افرادی که در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫فعالی��ت می کنن��د نی��ز از انچه در این س��ازمان رخ‬ ‫می دهد مطلع هستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در مبارزه با فس��اد هرچه با مالیمت‬ ‫پیش رویم منطقی تر اس��ت و مشکالت‪ ،‬اسان تر حل‬ ‫می ش��ود اما به هرحال مسیر مبارزه با فساد باید ادامه‬ ‫پیدا کند تا جایی که مشکالت ساختاری سازمان نظام‬ ‫مهندسی حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت س�تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫از اقدامات وزیر‬ ‫یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز اعالم‬ ‫کرد س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی از مواضع وزیر‬ ‫راه و شهرسازی در پرده برداری از تخلف های رئیسان‬ ‫فعلی و پیش��ین س��ازمان نظ��ام مهندس��ی حمایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬ع��زت اهلل‬ ‫یوس��فیان مال‪ ،‬نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی گفت‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در اصرار خود به پایبندی به قانون و اعالم‬ ‫جعلی بودن مدارک برخی از رییس��ان س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان‪ ،‬منافع شخصی ندارد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات دهمین‬ ‫دوره مجل��س ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬هدف از‬ ‫پرده برداری از برخی تخلف های سازمان نظام مهندسی‬ ‫س��اختمان و تاکید بر پایبندی همگان به قانون‪ ،‬رفع‬ ‫فس��اد سیس��تمی‪ ،‬اج��رای مق��ررات‪ ،‬جلوگی��ری از‬ ‫امضافروش��ی و جلوگی��ری از ورود ب��ه محدوده های‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه مواضع وزیر راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫موردتایی��د نماین��دگان مجلس اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪:‬‬ ‫مهندسان خوشنام کشور در زمینه جلوگیری از فساد‪،‬‬ ‫همراه و همصدا با وزیر راه و شهرسازی هستند‪.‬‬ ‫یوس��فیان مال ضمن تاکی��د بر حمای��ت مجلس از‬ ‫مبارزه وزیر راه و شهرس��ازی با فس��اد س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی افزود‪ :‬به عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬مواضع وزیر راه و شهرسازی را تایید‬ ‫و از انها حمایت می کنم‪.‬‬ ‫بروزرسانی گزارش های مهندسان ناظر‬ ‫از این پس مهندس��ان ناظر می توانند ب��دون حضور در دفاتر خدمات‬ ‫الکترونیک برای ارائه گزارش های کاغذی‪ ،‬گزارش های مرحله ای نظارت‬ ‫را بدون محدودیت زمانی ثبت کنند‪ .‬به گزارش صما‪ ،‬معاون شهرسازی‬ ‫و معماری ش��هرداری تهران در نامه ای با موضوع «اصالح و به روزرسانی‬ ‫گزارش های مهندسان ناظر» خطاب به شهرداران مناطق ‪ ۲۲‬گانه تهران‬ ‫نوشت‪ :‬با توجه به ضرورت بازنگری در گزارش های مرحله ای مهندسان‬ ‫ناظر و تاثیر ان در افزایش کیفیت ساخت وس��از و جلوگیری به موقع از‬ ‫تخلف های احتمالی‪ ،‬با رویکرد توسعه شهر الکترونیک و کاهش مراجعه‬ ‫مهندسان به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق‪ ،‬این معاونت‬ ‫درصدد است با همکاری سازمان نظام مهندسی‪ ،‬فرمت قدیمی گزارش ها‬ ‫را اصالح کند‪ .‬بنا به تاکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران‪،‬‬ ‫اصالح فرمت قدیمی گزارش ها (که بیش از ‪ ۲‬دهه از ان س��پری شده)‬ ‫با هدف همراه کردن بیش��تر مهندس��ان در ‪ ۴‬رش��ته‪ ،‬براساس اخرین‬ ‫شیوه نامه ها‪ ،‬بخشنامه ها و مقررات ملی ساختمان به ویژه مباحث مربوط‬ ‫به ایمنی‪ ،‬اتش نش��انی و ضوابط اجرایی نما‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬حناچی در‬ ‫ادامه اعالم کرده است‪ :‬مقرر شد از این پس در همه امالکی که از تاریخ‬ ‫ابالغ این بخشنامه‪ ،‬پروانه س��اختمانی انها صادر می شود‪ ،‬ضمن حذف‬ ‫چاپ برگ خام شروع عملیات ساختمانی‪ ،‬مهندسان ناظر اقدام به ثبت‬ ‫گزارش های مرحله ای با اس��تفاده از سامانه ‪http: //urban.tehran.‬‬ ‫‪ ir‬یا ‪ http: //observer.tceo.ir‬کنند‪ .‬وی در این نامه از ش��هرداران‬ ‫مناطق خواس��ته است راهنمای پیوس��ت برای مشاهده مهندسان ناظر‬ ‫در مکان های مناس��ب و دفاتر خدمات الکترونیک شهر نصب شود و در‬ ‫زمینه ثبت گزارش ها در تمامی امالکی که پروانه ساختمانی انها پیش از‬ ‫این بخشنامه صادر شده‪ ،‬براساس روال پیشین اقدام می شود‪.‬‬ ‫لزوم تعامل نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ش��ورای مرکزی نظام مهندسی گفت‪:‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین اه��داف نظام مهندس��ی‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫ساخت وساز و ارائه خدمات مهندسی مطلوب به مردم است‪.‬‬ ‫مجی��د جی افرام در گفت وگو ب��ا صما افزود‪ :‬برای اینکه به‬ ‫روش های مناس��بی برای اداره سازمان های نظام مهندسی و‬ ‫ارائه خدمات مهندسی خوب برسیم‪ ،‬باید مسائل و مشکالت‬ ‫موجود به کمک حاکمیت حل شود ولی اگر این مبانی دچار‬ ‫مشکل شود‪ ،‬در راهکارها هم مشکل خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باید در باالترین س��طح مدیریتی و‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬تعامل و همکاری بین نظام مهندسی با وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی وجود داشته باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این ارتباط‬ ‫به منظور اسیب شناس��ی و تجزیه و تحلیل مس��ائل‪ ،‬الزم و‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫جی اف��رام تاکید ک��رد‪ :‬خدمات نظام مهندس��ی باید برای‬ ‫م��ردم قاب��ل لمس باش��د و م��ردم از گرفتن ای��ن خدمات‬ ‫رضایت مندی داش��ته باش��ند و ان را در راستای منافع خود‬ ‫قلمداد کنند و با طیب خاطر به نظام مهندس��ی و مهندسان‬ ‫و خدمات مهندس��ی رج��وع کنند‪ .‬اگر م��ا در این راه حتی‬ ‫یک گام رو به جلو برداریم‪ ،‬صد گام نظام مهندس��ی را ارتقا‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کنت��رل خدمات مهندس��ی و عملکرد‬ ‫مهندس��ان باید به خوبی انجام ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این زمینه‬ ‫سامانه ها باید بهینه شوند و اگر بتوانیم به این هدف برسیم‪،‬‬ ‫کل فرایند موجود در س��ازمان نظام مهندس��ی‪ ،‬خودبه خود‬ ‫ارتقا پیدا می کند‪ .‬در این حالت خودبه خود نظام مهندسی را‬ ‫ارتقا داده ایم و سیستم ها‪ ،‬فرایندها و ساختار تشکیالت نظام‬ ‫مهندسی هم ارتقا پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکار افزایش مش��ارکت مهندس��ان در‬ ‫انتخابات نظام مهندسی بیان کرد‪ :‬در زمینه میزان مشارکت‬ ‫مهندس��ان در انتخاب��ات نظام مهندس��ی‪ ،‬م��وارد قانونی و‬ ‫ایین نامه ای‪ ،‬تا اندازه ای قابل اصالح اس��ت تا این امار واقعی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه مهندس��انی که در گذش��ته عضو سازمان‬ ‫ش��ده و دیگر فعالیت انچنانی در س��ازمان نداشته و پروانه‬ ‫ندارند‪ ،‬ممکن اس��ت به دلیل اینک��ه در حوزه کاری دیگری‬ ‫مشغول شده اند‪ ،‬مسائل نظام مهندسی در اولویت انها نباشد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫صنایع نساجی با بهره گیری از فناوری نانو‪ ،‬تحوالت‬ ‫قابل توجه��ی را تجربه می کند‪ .‬فناوری نانو توانس��ته‬ ‫منسوجات را متنوع و کارامد تر کند و این درحالی است‬ ‫که این افزایش کارایی با کاهش هزینه های تولید نیز‬ ‫همراه شده است‪ .‬از خواص جدیدی که از منسوجات‬ ‫با استفاده از فناوری نانو به دست امده است می توان به‬ ‫ضدباکت��ری‪ ،‬ضدبو‪ ،‬لکه گریزی و مقاومت باال در برابر‬ ‫اتش اشاره کرد‪ .‬با توجه به این مزایا فناوری نانو تاثیر‬ ‫فراوانی در بخش منسوجات ورزشی گذاشته است‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بس��یاری از ش��رکت های صاحب نام‬ ‫کاالهای ورزشی کیفیت محصوالت خود را با استفاده‬ ‫از ای��ن فناوری ارتق��ا داده اند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫یکی از مهم ترین دغدغه های تولیدکنندگان پوش��اک‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬قابلی��ت تنفس پذیری لباس های ورزش��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬به غی��ر از ویژگی ه��ای خودتمیزش��وندگی و‬ ‫ضدباکتری بودن‪ ،‬استفاده از فناوری نانو در لباس های‬ ‫ورزش��ی قابلی��ت عملکردی باالیی برای ورزش��کاران‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬زیرا این لباس ها س��بک و درعین حال‬ ‫راحت و ضدضربه هستند و ورزشکار را در برابر سرما‪،‬‬ ‫اب و پرتوه��ای فرابنفش محافظ��ت کرده و از دوام و‬ ‫انعطاف پذی��ری خوب��ی برخوردارن��د‪ .‬افزایش راحتی‬ ‫فیزیولوژیکی این لباس ها‪ ،‬نیز بر تندرستی و عملکرد‬ ‫ورزشکار اثر مثبت دارد‪ .‬به طور کلی‪ ،‬فناوری های نانو‬ ‫در صنعت منسوجات ورزش��ی را می توان به ‪ ۳‬طبقه‬ ‫تقسیم کرد‪:‬‬ ‫‪-۱‬فناوری های ارتقادهنده عملکرد و کارایی موجود‬ ‫در مواد نساجی‪ ،‬برای نمونه ارتقای مقاومت پوششی‪-‬‬ ‫پارگ��ی‪ ،‬ابدوس��تی ی��ا اب گریزی‪ ،‬خ��واص عایقی و‬ ‫مقاومت در برابر شعله وری‪.‬‬ ‫‪-۲‬فناوری ه��ای ارائه کنن��ده عملک��رد جدی��د که‬ ‫پیش از این در منس��وجات مطرح نش��ده باشد‪ ،‬مانند‬ ‫ضدمیکروبی‪ ،‬خودتمیزش��وندگی‪ ،‬رس��انایی‪ ،‬رهایش‬ ‫کنترل شده مواد و محافظت در برابر پرتو فرابنفش‪.‬‬ ‫‪-۳‬فناوری ه��ای توس��عه دهنده منس��وجات‬ ‫هوش��مند‪،‬به طوری که منس��وج را در براب��ر داده های‬ ‫ورودی پاس��خگو می کند که خصوصی��ات ویژه ای را‬ ‫نش��ان دهد یا اینکه قابلیت احساس و تحریک داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرصت ه�ای تج�اری در منس�وجات‬ ‫ورزشی نانویی‬ ‫بازار منس��وجات ورزش��ی‪-‬بیرونی‪ ،‬زنجیره طوالنی‬ ‫را از تولی��د لیف تا ریس��ندگی ن��خ‪ ،‬بافندگی پارچه‪،‬‬ ‫طراح��ی و تولید لباس و کفش تکمیل ش��ده ش��امل‬ ‫محسن معصومی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫به غیر از ویژگی های خودتمیزش��وندگی و ضدباکتری بودن‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از فن��اوری نان��و در لباس های ورزش��ی قابلی��ت عملک��ردی باالیی برای‬ ‫ورزشکاران فراهم می کند‪ ،‬زیرا این لباس ها سبک و درعین حال راحت و‬ ‫ضدضربه هستند و ورزشکار را در برابر سرما‪ ،‬اب و پرتوهای فرابنفش‬ ‫محافظت کرده و از دوام و انعطاف پذیری خوبی برخوردارند‬ ‫می ش��ود‪ .‬فرصت ه��ای عمده تجاری فن��اوری نانو در‬ ‫صنایع پوشاک و لباس ورزشی را می توان به ‪ ۳‬دسته‬ ‫پوشش دهی‪ ،‬منسوجات هوشمند و الیاف تقسیم بندی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��یلیس و اکسید الومینیوم‪ ،‬منسوج محافظ در برابر‬ ‫پرتو فرابنفش تهیه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹منسوجات هوشمند‬ ‫منس��وج هوش��مند عبارت اس��ت از یک س��امانه‬ ‫هوشمند که قادر به حس کردن شرایط و محرک های‬ ‫محیطی است‪ .‬محرک ها و پاسخ ها می توانند به صورت‬ ‫شاخص های الکتریکی‪ ،‬حرارتی‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬شیمیایی‪،‬‬ ‫مغناطیسی و‪ ...‬باشند‪.‬‬ ‫منس��وجات تنظیم کننده دما نمونه ای از منسوجات‬ ‫هوش��مند به ش��مار می روند به طوری که این قابلیت‬ ‫را دارند که در محیط های س��رد با ازادس��ازی انرژی‬ ‫حرارتی ذخیره شده تولید گرما کنند و در محیط های‬ ‫گرم با جذب انرژی حرارتی‪ ،‬احس��اس خنکی را ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬بسیاری از منسوجات هوشمند در انواع پوشاک‬ ‫اس��تفاده می ش��وند و هدف انها ایمنی یا بهداشت یا‬ ‫‹ ‹پوشش دهی‬ ‫پوش��ش دهی منسوجات با اس��تفاده از فناوری نانو‬ ‫می توان��د خواص ویژه ای را به همراه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬پوش��ش دهی منس��وج با نانوذرات نقره یا‬ ‫اکس��یدروی موج��ب از بین رفت��ن باکتری ها و حذف‬ ‫بوی ناخوش��ایند و نیز حفاظت در برابر پرتو فرابنفش‬ ‫می شود‪ .‬خواص خودتمیزش��وندگی منسوج از طریق‬ ‫پوش��ش دهی منس��وج با نانوذرات دی اکسید تیتانیوم‬ ‫قابل دس��تیابی است‪ .‬همچنین می توان با پوشش دهی‬ ‫منس��وج ب��ا بلوکه کننده معدنی پرت��و فرابنفش نظیر‬ ‫نانوذرات دی اکس��ید تیتانیوم‪ ،‬اکسیدروی‪ ،‬دی اکسید‬ ‫بافت های ضداب و لک‬ ‫یک��ی ازکاربردهای اساس��ی نانو فن��اوری در صنعت‬ ‫نس��اجی تولید منس��وجات ضداب و لک اس��ت‪ .‬تقاضا‬ ‫برای این فناوری تنها منحصر به منس��وجات ورزشی‪-‬‬ ‫بیرونی نیس��ت بلک��ه در البس��ه کار‪ ،‬مهمان��ی و‪ ...‬نیز‬ ‫توسعه یافته است‪ .‬عملکرد مناسب منسوج با روش های‬ ‫مختلف فناوری مانند پوشش با مواد پرفلوئور‪ ،‬نانوذرات‬ ‫س��یلیس‪ ،‬نانو لوله های کربن یا با دی اکس��ید تیتانیوم‬ ‫قابل دستیابی است‪.‬‬ ‫یک شرکت نساجی سوئیس��ی با استفاده از فناوری‬ ‫پوشش دهی نانوذرات روی س��طح پارچه ها (معروف به‬ ‫فناوری نانو اس��فر)‪ ،‬منسوجات ضد اب‪ ،‬ضد لک و ضد‬ ‫بوی نامطبوع تهیه کرده اس��ت‪ .‬مواد نانویی به کار رفته‬ ‫در این منسوجات در فرایند شست و شو از بین نرفته و‬ ‫فشار و اصطکاک (مانند فشار ناشی از حمل کوله پشتی)‬ ‫را به خوبی تحمل می کند‪ .‬بنابراین منس��وجاتی که در‬ ‫انها از فناوری نانو اسفر استفاده شده باشد‪ ،‬پارچه هایی‬ ‫ایده ال برای لباس های بیرون و ویژه فعالیت های ورزشی‬ ‫و تفریحی و نیز چادر زدن به شمار می ایند‪.‬‬ ‫پژوهش��گران ‪ MIT‬با روش��ی جدید‪ ،‬روکش بسیار‬ ‫نازک��ی از نانوذرات فل��زی را روی لباس ه��ای غواصی‬ ‫الیه نش��انی کرده اند که تمام خواص موردنیاز روکش ها‪،‬‬ ‫مانن��د ضداب و ضد باکتری بودن و س��ایر روکش های‬ ‫فع��ال را در خود دارد‪ .‬این روش در س��اخت لباس های‬ ‫ورزش��ی کارب��رد فراوانی خواهد داش��ت‪ .‬روکش��ی از‬ ‫نانوذرات فلزی برای لباس های غواصی تولید شده است‬ ‫که ضمن حفظ گرمای بدن‪ ،‬غواصی راحت و لذتبخشی‬ ‫را به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫یک ش��رکت تولی��دی در این زمینه‪ ،‬ماده پوشش��ی‬ ‫ورزش��ی تهیه کرده اس��ت ک��ه می تواند با اس��تفاده از‬ ‫فن��اوری نانو‪ ،‬اب را دفع کند‪ .‬در این نواوری‪ ،‬س��رعت‬ ‫فرایند خش��ک شدن به وس��یله فناوری نانو در پارچه‬ ‫لباس شنا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در روند تولید‪ ،‬از نوارهای توری نانومقیاس در اطراف‬ ‫س��طح الیاف استفاده شده اس��ت به طوری که هر نوار‪،‬‬ ‫نانوذرات را به طور مس��تقیم به سطح پارچه لباس شنا‬ ‫پیوند می زن��د و دافعه دائم اب یا اب گریزی س��طح را‬ ‫فراه��م می کن��د‪ .‬در زمین��ه تولید منس��وجات نانویی‬ ‫پژوهش��گران با پوش��ش دهی پارچه ها ب��ا نانوالیه های‬ ‫فلزی‪ ،‬لباس های نانو س��اختاری و جدید گلف و اسکی‬ ‫تولید کرده اند که ضمن انعطاف پذیری‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫احساس راحتی و قدرت عملکرد ورزشکار می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹الیاف‬ ‫نانو الیاف با خواص ضدمیکروبی یا نانوالیاف محافظ‬ ‫در برابر پرت��و فرابنفش از جمله کاربردهای الیافی در‬ ‫منس��وجات به ش��مار می رود‪ .‬برای مثال‪ ،‬از نانوالیاف‬ ‫ضدمیکروبی می توان ب��دون انکه خواص دیگر پارچه‬ ‫مانند دوام‪ ،‬اثربخش��ی‪ ،‬ثب��ات رنگ‪ ،‬قابلی��ت تولید‪،‬‬ ‫راحتی و نرخ تحت تاثیر قرار گیرد‪ ،‬در تولید لباس های‬ ‫ورزشی ضدبوهای نامطبوع استفاده کرد‪ .‬یک شرکت‬ ‫فناور فعال در این زمینه یک محصول نانو مهندس��ی‬ ‫ش��ده را تولید و روانه بازار کرده اس��ت‪ .‬این محصول‬ ‫ش��امل الیاف نانونقره‪ ،‬تارهای شبه پنبه ای زغال چوب‬ ‫بامبو‪ ،‬الیاف دارای ویژگی جذب و خشک شدن سریع‪،‬‬ ‫الیاف محافظ پرتو ماورای بنفش‪ ،‬الیاف گرم و س��بک‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ای��ن الیاف می توان در لباس های زیر‪ ،‬لباس های‬ ‫ورزشی و پوشاک غیررسمی استفاده کرد‪.‬‬ ‫نانو الیاف‬ ‫با خواص‬ ‫ضدمیکروبی‬ ‫یا نانوالیاف‬ ‫محافظ در برابر‬ ‫پرتو فرابنفش‬ ‫از جمله‬ ‫کاربردهای‬ ‫الیافی در‬ ‫منسوجات به‬ ‫شمار می رود‬ ‫بافت های ضد میکروب‬ ‫بوی نامطب��وع لباس های ورزش��کاران به دلی��ل فعالیت های زیاد‬ ‫بدنی و تعریق زیاد ناش��ی از ان‪ ،‬همیش��ه ناخوش��ایند بوده است‪ .‬از‬ ‫این رو کنترل بو در منس��وجات ورزش��ی از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬این نوع کنترل می تواند به روش های مختلفی مانند پوشش‬ ‫ب��و با مواد معطر‪ ،‬حذف مولکول های بو ب��ه محض ایجاد یا با کاربرد‬ ‫تکمیل ضدمیکروب حاصل شود‪.‬‬ ‫یک ش��رکت فع��ال در این زمینه ب��ا اس��تفاده از افزودنی هایی با‬ ‫خاصیت ضد بو و ضد میکروبی دائمی‪ ،‬لباس های پلی اس��تر و پنبه ای‬ ‫ضد بو تولید کرده اس��ت‪ .‬این شرکت همچنین با افزودن «نانو مواد»‬ ‫به الیاف اصالح شده اس��مارت سیلور‪ ،‬کفی کفش‪ ،‬تی شرت‪ ،‬جوراب‪،‬‬ ‫دستکش و دیگر محصوالت ضد بو ورزشی را می تواند تولید کند‪.‬‬ ‫یک ش��رکت کره ای با استفاده از فناوری نانو‪ ،‬الیاف ضد میکروب‬ ‫حاوی نانوذرات نقره تولید کرده است‪ .‬به ادعای مسئوالن این شرکت‬ ‫این ماده تا ‪ ۹۹/۹‬درصد مانع از س��رایت باکتری های عامل ذات الریه‪،‬‬ ‫باس��یل ها و قارچ ه��ا می ش��ود و درعین حال هیچ ض��رری هم برای‬ ‫سالمتی افراد ندارد‪.‬‬ ‫ش��رکت دیگری موادی ضد باکتری برای پارچه هایی که مخصوص‬ ‫جوراب و کفش های ویژه فعالیت در محیط های باز است‪ ،‬تولید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت‪ ،‬با قرار دادن نانوذرات زغال بامبو فعال شده درون‬ ‫لیف پلی اس��تر یا پنبه و س��پس ریس��یدن ان‪ ،‬منسوج ضد میکروب‬ ‫تهیه کرده است‪.‬‬ ‫زغال بامبو دارای س��اختار متخلخل اس��ت و عالوه بر جذب بنزن‪،‬‬ ‫فن��ول‪ ،‬متیل الکل و دیگر مواد س��می از خواص ض��د میکروبی نیز‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹منسوجات با قابلیت جذب رطوبت‬ ‫ابر خازن های پوشیدنی‬ ‫صنع��ت تولی��د تجهی��زات الکترونیکی به س��رعت در حال‬ ‫پیش��رفت اس��ت و ش��رکت های ب��زرگ تولی��د تجهی��زات‬ ‫الکترونی��ک ب��ه دنب��ال اف��زودن قابلیت ه��ای متع��دد از‬ ‫جمل��ه قابلی��ت انعطاف پذی��ری ب��اال ب��ه محص��والت خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خازن ه��ا‪ ،‬جزئ��ی جدایی ناپذیر در تجهی��زات الکترونیکی‪،‬‬ ‫به وی��ژه تجهی��زات الکترونیکی قابل حمل به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫ازاین رو برای استفاده در ادوات الکترونیکی منعطف قابل حمل‬ ‫راحتی در اس��تفاده از منسوج اس��ت‪ .‬لباس هایی که‬ ‫عرق را جذب می کنند نیز به نوعی هوشمند هستند‪،‬‬ ‫چراکه باعث می ش��وند در شرایط خاص لباس راحت‬ ‫باش��د‪ .‬در چنی��ن لباس هایی س��طح مقط��ع الیاف و‬ ‫خصوصی��ات عبوردهی و جذب انه��ا اهمیت دارد‪ .‬با‬ ‫این تعاریف‪ ،‬امروز این منس��وجات در صنعت پوشاک‬ ‫ورزشی جایگاه خوبی پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫یا منسوجات هوشمند‪ ،‬تولید خازن های انعطاف پذیر ضروری‬ ‫به نظر می رس��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی دانش��گاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر پژوهش��گران این دانش��گاه موفق ب��ه تولید نمونه‬ ‫اولیه ابرخازنی ش��دند که می ت��وان از ان در تولید تجهیزات‬ ‫الکترونیکی منعطف و منس��وجات هوشمند بهره برد‪ .‬در این‬ ‫طرح ازمایش��گاهی‪ ،‬یک ابرخازن میکرومتری روی بس��تری‬ ‫از منس��وجات ب��ا روش طراحی لیزر ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫زمین��ه س��اخت ادوات ذخیره کننده انرژی مش��کالتی مانند‬ ‫پارچه های مصنوعی و عملیات تکمیلی رزینی (مانند ضد چروک)‬ ‫ناپای��داری در برابر شست وش��و و انعطاف کم س��اختار وجود‬ ‫دارد ک��ه کارب��رد گس��ترده انها را با مش��کل روب��ه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در طرح حاضر با نش��اندن نانوصفح��ات گرافن روی‬ ‫بس��تری از جنس پارچه پلی استر این مشکل تا حدود زیادی‬ ‫حل شده اس��ت‪ .‬وحید بابااحمدی دانشجوی مقطع دکترای‬ ‫مهندس��ی نساجی دانش��گاه صنعتی امبیرکبیر در این زمینه‬ ‫می گوید؛ ما در این ط��رح یک نمونه ابرخازن پارچه ای تولید‬ ‫کردیم که پایداری زیادی دارد و پس از شست وش��و نیز دچار‬ ‫افت کارایی نمی شود و می توان از ان در منسوجات هوشمند‬ ‫یا ادوات الکترونیکی منعطف استفاده کرد‪.‬‬ ‫ب��ه طور معم��ول ماهیت اب گری��زی دارند‪ ،‬با این ح��ال‪ ،‬با عملیات‬ ‫فن��اوری نانو ای��ن پارچه ها قادرند که رطوب��ت را جذب کنند و عرق‬ ‫را از بدن انس��ان بیرون کنند و س��بب خش��کی منس��وج و راحتی‬ ‫ش��وند‪ .‬درحال حاضر با اس��تفاده از فناوری نان��و جوراب هایی برای‬ ‫مدیریت رطوبت تولید می شوند‪.‬‬ ‫بس��یاری از ای��ن جوراب ها ب��ا قابلیت جذب اب‪ ،‬خش��ک کردن‬ ‫بسیار سریع سطح پوست‪ ،‬بافت نرم قابلیت استفاده برای ورزش های‬ ‫دوومیدانی‪ ،‬فوتبال‪ ،‬اسکی‪ ،‬کوهنوردی وگلف را پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫درواقع برخی از این محصوالت یک سامانه مکش رطوبت پیشرفته‬ ‫اس��ت که کنترل و تعادل دمای بدن انس��ان را برای ایجاد احس��اس‬ ‫تازگی و خشکی پارچه به عهده دارد‪.‬‬ ‫ای��ن الیاف تعرق بدن را جذب کرده و ان را دور می کند؛ درنتیجه‬ ‫بدن فردی که لباس را پوش��یده اس��ت‪ ،‬حتی پس از عرق کردن نیز‬ ‫خش��ک و خنک بوده و فرد احس��اس راحتی بیش��تری می کند‪ .‬این‬ ‫پلی استرها ‪ ۴‬برابر سریع تر از پنبه ‪ ۱۰۰‬درصد خشک می شود‪.‬‬ ‫کفش های ضداب و اب گریز طرفداران زیادی به‬ ‫ویژه در میان ورزش��کاران دارد و به تازگی گام های‬ ‫موثری در زمین��ه تولید این گونه کفش ها در ایران‬ ‫برداش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬برای تولید ای��ن کفش ها‬ ‫دس��تگاه صنعتی اب گریزکننده کفش با فناوری‬ ‫پالسمای سرد طراحی و تولید شده است‪.‬‬ ‫دس��تگاه صنعت��ی اب گریزکننده موس��وم به‬ ‫«پالس��ما دژ»‪ ،‬یک محص��ول ایرانی ب��رای تولید‬ ‫محص��والت مبتن��ی بر فن��اوری نانواس��ت که به‬ ‫دلیل فرایند خش��ک‪ ،‬بدون مواد شیمیایی و بدون‬ ‫اس��تفاده از اب‪ ،‬دوس��تدار محیط زیست بوده که‬ ‫پس��اب و به دنبال ان الودگی های زیست محیطی‬ ‫تولی��د نمی کن��د و عالوه ب��ر ان با ایج��اد ویژگی‬ ‫ضداب و ضدلک در اجس��ام س��ه بعدی در صنعت‬ ‫پوش��اک و نس��اجی می تواند قابلیت های زیادی را‬ ‫ب��ه محصوالت مختلف کفش‪ ،‬کیف‪ ،‬فرش‪ ،‬پارچه‪،‬‬ ‫مصنوعات پلی اس��تری و چ��رم اضافه کند‪ .‬یکی از‬ ‫این قابلیت ها‪ ،‬خاصیت ضداب بودن یا اب گریزی‬ ‫اس��ت که در کفش و پوش��اک موجب بهداش��ت و‬ ‫سالمتی بهتر بدن می ش��ود‪ .‬به گزارش ستاد ویژه‬ ‫توسعه نانو این دستگاه بعد از حدود ‪ ۲‬سال تحقیق‬ ‫و توسعه‪ ،‬توسط ش��رکت «بسافن اوران نصیر»‪ ،‬به‬ ‫درخواس��ت ش��رکت تولیدی کفش سپنتا ساخته‬ ‫شد‪ .‬این دستگاه ویژگی ضداب و ضدلک را در ابعاد‬ ‫نانومتری روی منس��وجات ایجاد می کند‪ ،‬از این رو‬ ‫منافذ پوشاکی مانند کفش که برای حفظ سالمتی‬ ‫پ��ا نیاز به عبور هوا از میان این منافذ اس��ت‪ ،‬س��د‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬عالوه بر منسوجاتی مانند کیف و کفش‬ ‫می توان دس��تگاه های الکترونیک��ی مانند تبلت یا‬ ‫تلف��ن همراه را هم درون این دس��تگاه ق��رار داد تا‬ ‫خاصیت اب گریزی به خود بگیرند‪ .‬با استفاده از این‬ ‫فن��اوری می توان توان تولید کفش های باکیفیت و‬ ‫ضداب را در کش��ور افزای��ش داد و نه تنها نیاز بازار‬ ‫داخلی را برطرف کرد بلکه به صادرات کفش ایرانی‬ ‫هم دسترسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫طراحی داربست سلولی‬ ‫برای ترمیم بافت های‬ ‫اسیب دیده‬ ‫در بسیاری از کش��ورها از جمله ایران جمیعت‬ ‫میانسال رو به افزایش است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫اسیب های اندامی در میانسالی و سالمندی بیشتر‬ ‫روی می دهد‪ .‬وقتی اندامی اسیب جزئی می بیند‬ ‫ب��ه مرور زمان به وس��یله بدن ترمیم می ش��ود اما‬ ‫اگر این اس��یب زیاد باش��د‪ ،‬ب��دن نمی تواند ان را‬ ‫ترمیم کند‪ .‬در این مواقع اس��ت که لزوم استفاده‬ ‫از داربست س��لولی برای ترمیم بافت اسیب دیده‬ ‫مشخص می ش��ود‪ .‬بنابراین س��اخت داربست به‬ ‫روش های مهندس��ی بافت به کمک بیماران امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روش ه��ای زی��ادی برای س��اخت داربس��ت‬ ‫استخوانی وجود دارد اما روش های ساخت سنتی‬ ‫پاسخگو نیست و روش جدید در ساخت داربست‪،‬‬ ‫اس��تفاده از پرینتر س��ه بعدی است‪ .‬اس��تفاده از‬ ‫پرینتر س��ه بعدی نس��بت به روش های پیش��ین‬ ‫ش��امل مزیت های فراوانی اس��ت چراک��ه در این‬ ‫روش امکان طراحی و کنترل پارامترهای ساخت‬ ‫داربس��ت وجود دارد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫دانش��گاه ازاد اس�لامی واحد عل��وم و تحقیقات‪،‬‬ ‫پژوهشگر این دانشگاه‪ ،‬داربست کلسیم سولفاتی‬ ‫با پرینت��ر س��ه بعدی را برای افزایش اس��تحکام‬ ‫داربس��ت‪ ،‬با پوشش نانوس��یلیکا‪ ،‬طراحی کرده و‬ ‫ساخته است‪ .‬به گفته ملیکا صحرانورد‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫ای��ن طرح بکارگی��ری روش پرینتر س��ه بعدی و‬ ‫پوشش دهی با نانوسیلیکا برای انجام این پژوهش‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار به کار گرفته شده است‪ .‬در این‬ ‫پژوهش برای جلوگی��ری از التهاب بافت بدن در‬ ‫محل اسیب دیده‪ ،‬داروی دگزامتازون در داربست‬ ‫بارگذاری ش��ده و به ص��ورت موضعی در بدن رها‬ ‫شده؛ و از عوارض جانبی دوز باالی داروی خوراکی‬ ‫دگزامتازون جلوگیری به عمل امد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تولید پوشاک ورزشی هوشمند با استفاده از فناوری نانو‬ ‫تولید صنعتی کفش های‬ ‫ضداب در ایران‬ ‫‪12‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹‹اعطای تس�هیالت اش�تغال پایدار‬ ‫در پست بانک‬ ‫عض��و هیات مدیره پس��ت بان��ک ایران در‬ ‫نشس��ت بررس��ی و ارزیابی عملکرد ش��عب‬ ‫منطق��ه دو ته��ران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ای��ن بانک در‬ ‫حوزه حمایت از ایجاد اشتغال پایدار درسطح‬ ‫کش��ور بس��یار موفق عم��ل کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬این مهم به طور هدفمند و در اولویت‬ ‫برنامه های بانک اس��ت‪ .‬صباغی تصریح کرد‪:‬‬ ‫جایگاه از منزلت بسیار باالیی برخوردار است‬ ‫که همکاران این بخش باید با انگیزه مضاعف‬ ‫عمل کنن��د‪ .‬صباغ��ی در پایان ب��ر ضرورت‬ ‫هم افزایی و تعامل بیشتر بدنه اجرا و ستاد در‬ ‫راس��تای ارتقای جایگاه بانک در شبکه بانکی‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪ .‬همچنین در نشست ناصر‬ ‫فالح‪ ،‬مدیرش��عب منطقه دو تهران‪ ،‬گزارشی‬ ‫از عملکرد این منطقه ارائه کرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫در پایان این نشس��ت از رییس��ان و کارکنان‬ ‫شعب الهیه‪ ،‬شریعتی و اپادانا به دلیل عملکرد‬ ‫مناسب قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ایجاد فضای امن منطبق بر مقررات‬ ‫عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران در نخستین‬ ‫سمینار تخصصی حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بر ایجاد‬ ‫فضایی امن‪ ،‬منطبق بر مقررات ازس��وی کارشناسان حقوقی‬ ‫را در راس��تای مش��تری مداری تاکید کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بانک قرض الحس��نه مهرای��ران‪ ،‬عیس��ی امامی‪ ،‬در‬ ‫نخستین سمینار تخصصی حقوقی و پیگیری وصول مطالبات‬ ‫بانک قرض الحسنه مهرایران که با حضور نمایندگان اداره کل‬ ‫حقوقی و پیگیری وصول مطالبات اس��تان ها تشکیل شده به‬ ‫ظرفیت های مغفول این اداره اش��اره کرد و افزود‪ :‬کارشناسان‬ ‫حقوق��ی باید فضای��ی امن منطبق با مق��ررات را ایجاد کنند‬ ‫تا همکاران نیز بتوانند بیش از پیش در مس��یر درس��ت گام‬ ‫بردارن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬رابطه حقوقی و تکلیف در تمامی حوزه ها‬ ‫حائز اهمیت اس��ت و وظیفه قانون است که مرزهای گوناگون‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه با شعب الکترونیک‬ ‫مدیر امور س��ازمان و برنامه ریزی بانک شهر‬ ‫گفت‪ :‬با استفاده از بستر بانکداری الکترونیک‬ ‫وگش��ایش ش��عب الکترونیک��ی می توان��د تا‬ ‫خدم��ات مناس��ب تر و کم هزینه ت��ری را ب��ه‬ ‫مشتریان خود ارائه دهد‪ .‬سیدمرتضی صالحی‬ ‫در گفت وگو با ایبِنا ‪،‬درباره گس��ترش نیاز به‬ ‫بانک��داری الکترونیکی گف��ت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫س��رعت روزاف��زون فناوری باعث ش��ده رفتار‬ ‫مشتریان بانکی تغییر پیدا کند‪ ،‬درواقع تغییر‬ ‫در رفتار مشتریان موجب شده مشتریان عالقه‬ ‫داش��ته باشند با اس��تفاده از تلفن همراه خود‬ ‫نقل وانتق��ال مال��ی‪ ،‬افتتاح حس��اب‪ ،‬دریافت‬ ‫تسهیالت و س��ایر عملیات های بانکی که در‬ ‫گذش��ته نیاز بود تا برای انجام ان به ش��عبه‬ ‫مراجع��ه کنن��د را ج��دا از زمان و م��کان با‬ ‫اپلیکیش��ن های موبایل مح��ور انج��ام دهند‪.‬‬ ‫مدیر امور س��ازمان و برنامه ریزی بانک ش��ه ِر‬ ‫ادامه داد‪ :‬در چند سال گذشته‪ ،‬شبکه بانکی‬ ‫کش��ور از ایده های استارت اپی برای گسترش‬ ‫خدمات و درامدزایی اس��تفاده خوبی کرده و‬ ‫همین مس��ئله باعث شده تا در زمینه موضوع‬ ‫ش��عب و افزایش ش��عب که توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد یک راهکار به شمار اید‪.‬‬ ‫‹ ‹ساعت کار شعب بانک اینده‬ ‫س��اعت کار ش��عب بانک اینده‪ ،‬ت��ا پایان‬ ‫سال‪ ،۱۳۹۷‬در کالنش��هرها و شهرستان های‬ ‫سراس��ر کش��ور برای حضور کارکنان و ارائه‬ ‫خدمات به مش��تریان اعالم شد‪ .‬ساعت ارائه‬ ‫خدمات شعب بانک اینده در شهرهای تهران‪،‬‬ ‫کرج‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬مشهد‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه‪،‬‬ ‫کاش��ان و بوئین زهرا‪ ،‬در نیمه دوم سال‪۱۳۹۷‬‬ ‫از شنبه تا چهارشنبه‪ ،‬از ساعت‪ ۷‬و ‪۳۰‬دقیقه‬ ‫تا س��اعت‪ ۱۶‬و ‪۳۰‬دقیقه اس��ت‪ .‬ساعت ارائه‬ ‫خدمات در س��ایر شهرس��تان ها‪ ،‬از ش��نبه تا‬ ‫چهارشنبه‪ ،‬از ساعت ‪ ۷‬و ‪ ۳۰‬دقیقه تا ساعت‬ ‫‪ ۱۴‬بوده و باجه عصر این شعب از ساعت‪ ۱۶‬و‬ ‫‪۱۵‬دقیقه تا ساعت‪ ۱۷‬و ‪۴۵‬دقیقه‪ ،‬به مشتریان‬ ‫خدمات ارائه می کنند‪ .‬ساعت ارائه خدمات به‬ ‫مشتریان در شعب بانک در تمام کالنشهرها و‬ ‫شهرستان ها در روزهای پنج شنبه‪ ،‬از ساعت‪۷‬‬ ‫و ‪۱۵‬دقیقه تا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۵‬دقیقه اس��ت‪ .‬ساعت‬ ‫ارائه خدمات به مش��تریان در جزیره کیش تا‬ ‫پایان سال‪ ،۱۳۹۷‬از روز شنبه تا چهارشنبه از‬ ‫س��اعت ‪ ۷‬و ‪۳۰‬دقیقه تا ‪ ۱۵‬و ‪۳۰‬دقیقه و در‬ ‫روزهای پنج ش��نبه نیز ساعت کار از ساعت‪۷‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬دقیقه تا ساعت‪ ۱۲‬و ‪ ۳۰‬دقیقه است‪.‬‬ ‫وام ‪۱۰‬میلیونی بدون سپرده مسکن تمدید شد‬ ‫را مش��خص کن��د‪ .‬امامی تصریح ک��رد‪ :‬امروزه تنها داش��تن‬ ‫فناوری‪ ،‬کش��وری را پیش��رفته نمی کند‪ ،‬بلکه مقررات حاکم‬ ‫اس��ت که می تواند فن��اوری را به درس��تی در خدمت مردم‬ ‫قرار دهد و پیش��رفته ش��دن را محقق کند‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫بانک قرض الحسنه مهرایران اضافه کرد‪ :‬رعایت موارد حقوقی‬ ‫برای داشتن یک جامعه منظم امری ضروری و اجتناب ناپذیر‬ ‫است که همه انس��ان ها باید ان را رعایت کنند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به جایگاه کارشناس��ان حقوقی اش��اره و بیان کرد‪ :‬به منظور‬ ‫اش��نایی هرچه بیشتر کارشناس��ان حقوقی با مباحث جاری‬ ‫و روزمره میان مش��تری و ش��عبه و نیاز اشنایی با مشکالت‬ ‫حقوقی که عمده موارد مورد گفت وگو با مدیران اس��ت‪ ،‬الزم‬ ‫است در سفرهای اس��تانی و نیز بازدید از شعب‪ ،‬کارشناسان‬ ‫حقوقی نیز‪ ،‬مدیران را همراهی کنند‪.‬‬ ‫مدی��ر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن از‬ ‫تمدید پرداخت تس��هیالت بدون س��پرده خرید مس��کن‬ ‫‪۱۰‬میلی��ون تومانی برای متقاضی��ان انفرادی و همچنین‬ ‫‪۲۰‬میلیونی برای زوجین خبر داد‪ .‬به گزارش پژوهشکده‬ ‫پول��ی و بانکی‪ ،‬محمدحس��ن مرادی با اش��اره به تمدید‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت بدون س��پرده به عن��وان مکمل‬ ‫تس��هیالت خرید مس��کن گفت‪ :‬متقاضیانی که از سقف‬ ‫تس��هیالت خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم استفاده‬ ‫می کردند‪ ،‬می توانس��تند از تس��هیالت بدون سپرده این‬ ‫بانک نیز بهره مند ش��وند که این ط��رح با تصمیم هیات‬ ‫مدی��ره بانک تا پای��ان اذر تمدید ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫متقاضیان دریافت تسهیالت اوراق حق تقدم خرید مسکن‬ ‫«مشروط به دریافت سقف تسهیالت اوراق» می توانند از‬ ‫تسهیالت بدون سپرده نیز بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��قف تسهیالت انفرادی بدون سپرده‬ ‫بانک عامل بخش مسکن ‪۱۰‬میلیون تومان و سقف همین‬ ‫نوع تسهیالت برای زوجین ‪۲۰‬میلیون تومان است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس تصمیم قبلی هیات مدیره‪ ،‬استفاده از تسهیالت‬ ‫بدون س��پرده بانک ت��ا پایان ش��هریور امکان پذیر بود که‬ ‫براس��اس تصمیم جدید‪ ،‬پرداخت این نوع تس��هیالت تا‬ ‫پایان اذر یعنی تا انتهای پاییز امس��ال تمدید ش��د‪ .‬وی‬ ‫همچنین درباره برنامه های این بانک برای افزایش قدرت‬ ‫خرید قش��ر میان درام��دی جامعه‪ ،‬اف��زود‪ :‬در این زمینه‬ ‫پیش��نهادهایی درباره افزایش تسهیالت خرید مسکن به‬ ‫بانک مرکزی ارائه ش��ده که کارشناسان بانک مرکزی در‬ ‫حال بررسی ابعاد گوناگون این پیشنهاد هستند‪.‬‬ ‫پور سعید در ایین گشایش نخستین شعبه دیجیتال بانک ایران زمین‪:‬‬ ‫اساس بانکداری دیجیتال‪ ،‬مشتری است‬ ‫‹ ‹خری�د دی�ن بانک مل�ی؛ فرصتی‬ ‫برای صاحبان کسب وکار‬ ‫با تس��هیالت خرید دین بان��ک ملی ایران‪،‬‬ ‫صاحب��ان کس��ب وکار و بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫می توانند نقدینگی اوراق و اسناد تجاری خود‬ ‫را پیش از س��ر رسید دریافت کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫خری��د دین خدمت��ی به اش��خاص حقیقی و‬ ‫حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما‬ ‫اوراق و اسناد تجاری انها دارای مهلت پرداخت‬ ‫دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است‪ .‬در‬ ‫ای��ن روش بانک‪ ،‬دین م��دت دار بدهکار را به‬ ‫کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد‬ ‫و اوراق تجاری مانند چک و سفته به طورنقدی‬ ‫از داین و مش��تری خری��داری می کند بدین‬ ‫ترتیب مش��تری می تواند زودتر از موعد مقرر‬ ‫نقدینگ��ی مورد نی��از خود را به دس��ت اورد‪.‬‬ ‫خرید دین به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای‬ ‫تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام اس��ت‬ ‫و در چارچ��وب ضوابط و مق��ررات و با رعایت‬ ‫بخش��نامه ها و ایین نامه های بخش اعتباری از‬ ‫جمل��ه ایین نامه تس��هیالت و تعهدات کالن‪،‬‬ ‫اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری‬ ‫س��االنه انجام می شود که همه مشتریان بانک‬ ‫در هم��ه بخش ها می توانند از این تس��هیالت‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در ایینی با حضور جمعی از مدیران عامل بانک ها‪،‬‬ ‫کارشناس��ان ح��وزه بانکی‪ ،‬اصحاب رس��انه‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره و مدیران ارش��د بانک ایران زمین‪ ،‬ایین‬ ‫گشایش نخستین شعبه دیجیتال این بانک در مرکز‬ ‫مگامال تهران برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫بانک ایران زمین‪ ،‬عبدالمجید پورس��عید‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک ایران زمین‪ ،‬در ایین گش��ایش نخستین شعبه‬ ‫دیجیتال ای��ن بانک از‪ ،‬انجام ‪۹۷‬درصد تراکنش های‬ ‫بانک��ی این بانک بدون حضور مش��تریان در ش��عب‬ ‫این بانک خبر داد و گفت‪ :‬بانک ایران زمین از س��ال‬ ‫گذشته برنامه توسعه از طریق تحول دیجیتال را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده بود و این طرح در هیات مدیره‬ ‫تصویب و کارهای اجرایی ان در بانک انجام ش��د‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ش��عبه تمام دیجیتال بانک ایران زمین یکی از‬ ‫نمادهای طرح تحول دیجیتال این بانک است که در‬ ‫ان مش��تریان بانکی بخش عم��ده خدمات بانکی را‬ ‫به طورخودکار دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مش��تری محوری‪ ،‬تجربه مشتری‬ ‫و احس��اس رضای��ت از دریاف��ت خدم��ت‪ ،‬پای��ه و‬ ‫اس��اس بانکداری دیجیتال اس��ت‪ ،‬با اشاره به مفهوم‬ ‫جدیدی که به تازگی به فرهنگ لغات ش��بکه بانکی‬ ‫باعنوان«بانک��داری دیجیت��ال» اضافه ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک��داری دیجیتالی به عنوان یک مدل کس��ب وکار‬ ‫است که روی استراتژی‪ ،‬ساختار سازمانی و فرهنگ‬ ‫س��ازمانی بانک ه��ا تاثیر می گ��ذارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در‬ ‫بانکداری دیجیتال بانک ها در شعب جدید خود عالوه‬ ‫بر اس��تفاده از فناوری های نوین و تعاملی‪ ،‬نسبت به‬ ‫مهندس��ی و طراحی دوباره فرایندها اقدام می کنند‪.‬‬ ‫پورسعید اساس بانکداری دیجیتال را مشتری دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در واقع مش��تری محوری‪ ،‬تجربه مش��تری و‬ ‫احس��اس رضایت از دریافت خدمت‪ ،‬پایه و اس��اس‬ ‫بانکداری دیجیتال است‪ .‬مدیرعامل بانک ایران زمین‬ ‫درباره طراحی نخس��تین ش��عبه دیجیتال این بانک‬ ‫گفت‪ :‬در طراحی این ش��عبه از هیچ نمونه داخلی و‬ ‫خارجی الگوبرداری نشده و در واقع این طرح به طور‬ ‫منحصر به فرد ازس��وی بانک ایران زمین اجرا و ثبت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬پورسعید در تشریح نحوه خدمات دهی‬ ‫به مش��تریان در بانکداری دیجیت��ال اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫بانکداری دیجیتال براساس فعالیت هایی که مشتری‬ ‫از کانال های گوناگون ب��ا بانک انجام می دهد ضمن‬ ‫شخصی س��ازی خدمات‪ ،‬عالقه ها و نیازهای ضمنی‬ ‫وی نی��ز پیش بینی و در واقع حدس زده می ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شعب دیجیتال تلفیقی از محیط فیزیکی‬ ‫و مجازی برای ایجاد ارزش��ی ویژه برای مشتریان با‬ ‫ارائه س��بدی از محصوالت و خدمات گوناگون همراه‬ ‫با تجربه ای به یادماندنی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ط��رح تح��ول دیجیتال این‬ ‫بانک از طری��ق کانال های گوناگون دنبال می ش��ود‬ ‫و ان��واع خدمات بانک ای��ران زمین ب��دون مراجعه‬ ‫مش��تریان به ش��عب در ای��ن بانک ارائه می ش��ود‪.‬‬ ‫پورس��عید افزود‪ :‬بانک ایران زمین ‪۳۲۹‬ش��عبه دارد‬ ‫ولی ‪۹۷‬درصد تراکنش ه��ای بانکی ان بدون حضور‬ ‫مشتریان در ش��عبه انجام می شود و شعبه دیجیتال‬ ‫این بانک نیز یکی از نشانه های تحول دیجیتال است‬ ‫و در کانال های گوناگ��ون خدمات به طور مجازی به‬ ‫مشتریان ارائه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ایران زمین‪ ،‬در پایان سخنان خود‬ ‫ضمن رونمایی از پویش نامگذاری نخس��تین شعبه‬ ‫دیجیت��ال بان��ک ایران زمین از مخاطبان خواس��ت‬ ‫در نامگذاری نخس��تین ش��عبه دیجیت��ال این بانک‬ ‫مشارکت کنند‪ .‬مخاطبان برای این منظور می توانند‬ ‫ب��ا ورود ب��ه نش��انی ‪https://club.izbank.ir/‬‬ ‫‪ DigitalBranch.aspx‬در باشگاه مشتریان بانک‬ ‫ایران زمین نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ارائه بسته حمایتی ویژه بانک پاسارگاد‬ ‫بانک پاس��ارگاد با هدف کمک به رش��د و ش��کوفایی صنایع‬ ‫داخلی و چرخه اقتصاد کشور بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی‬ ‫را ارائه کرد‪ .‬خسرو رفیعی‪ ،‬مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی‬ ‫بانک پاس��ارگاد با اعالم ای��ن خبر‪ ،‬گفت‪ :‬بس��ته حمایتی ویژه‬ ‫بانک پاس��ارگاد شامل اعطای تس��هیالت ارزان قیمت‪ ،‬گشایش‬ ‫اعتبار اس��نادی داخلی و صدور انواع ضمانتنامه بانکی اس��ت‪.‬‬ ‫وی ضم��ن توضیح درباره اعطای تس��هیالت ارزان قیمت ادامه‬ ‫داد‪ :‬بانک پاس��ارگاد با هدف کمک به رش��د و شکوفایی چرخه‬ ‫اقتصاد کش��ور و افزایش دامنه خدم��ات بانکی‪ ،‬اقدام به اعطای‬ ‫تس��هیالت ارزان قیمت به اش��خاص حقوقی‪ ،‬صاحبان مشاغل‪،‬‬ ‫فع��االن اقتصادی و پذیرنـدگان فعـال دس��تگاه های کارتخوان‬ ‫بان��ک(دارای مجوز فعالیت) می کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬براس��اس‬ ‫این طرح‪ ،‬مش��تریان متناس��ب با ضریب امتیاز خود در بانک و‬ ‫با حداقل مانده در حساب های جاری و کوتاه مدت خود مشمول‬ ‫برخورداری از این تس��هیالت می شوند‪ .‬نرخ این تسهیالت ‪ 9‬تا‬ ‫‪18‬درصد برای حساب های جاری و ‪18‬درصد برای حساب های‬ ‫کوتاه مدت عادی است‪ .‬تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی که دارای فعالیت های اقتصادی هستند‪ ،‬تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫رفیعی در ادامه درباره گش��ایش اعتبار اسنادی داخلی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از نیازهای موجود در فعالیت های تجاری و اقتصادی‬ ‫تدابیر الزم برای برگزاری رویدادی حرفه ای‬ ‫مرکز«فابا» در تالش اس��ت تا نمایشگاهی با استانداردهای‬ ‫جهانی برگزار کند و همه تدابیر الزم را برای برگزاری رویدادی‬ ‫حرفه ای اندیشیده است‪ .‬بهبود عباسی‪ ،‬مدیر اجرایی چهارمین‬ ‫نمایش��گاه تراکنش ایران‪ ،‬با اشاره به تجربه هایی که مرکز فابا‬ ‫از برگزاری ‪۳‬دوره پیش��ین این رویداد به دس��ت اورده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این مجموعه در تالش اس��ت تا نمایشگاهی با استانداردهای‬ ‫جهان��ی برگ��زار کن��د و همه تدابی��ر الزم را ب��رای برگزاری‬ ‫رویدادی حرفه ای اندیشیده است‪ .‬قائم مقام مدیرعامل شرکت‬ ‫بین المللی تراکنش گس��تر خاورمیانه‪ ،‬افزود‪ :‬با همه توان خود‬ ‫ت�لاش کرده و می کنی��م در ‪ ،ITE 2018‬نقاط ضعف ‪۳‬دوره‬ ‫گذشته را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ج��اری گس��تردگی کار نس��بت‬ ‫ب��ه دوره های پیش��ین افزایش داش��ته زیرا س��ال گذش��ته‬ ‫یک جش��نواره برگزار شده و امسال ‪۴‬جشنواره در حاشیه این‬ ‫رویداد برگزار می شود؛ در نتیجه چهارمین نمایشگاه تراکنش‬ ‫ایران‪ ،‬فرایند اجرایی س��خت تر و پیچیده تری نسبت به قبل‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت ومعدن در س��فر به‬ ‫اس��تان گیالن به اتفاق هیات همراه از ‪۴‬واحد صنعتی این اس��تان‬ ‫دیدار کرد‪ .‬حس��ین مهری‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‬ ‫دارد ام��ا برنامه ریزی های دقیقی ب��رای برگزاری هر چه بهتر‬ ‫این رویداد‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعامل ش��رکت بین المللی تراکنش گس��تر‬ ‫خاورمیان��ه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به منظور پیش��برد هرچ��ه بهتر امور‪،‬‬ ‫کارگروه های گوناگونی تعریف ش��ده که از جمله انها می توان‬ ‫به کارگروهی اش��اره کرد که مسئولیت بررسی چگونگی انجام‬ ‫رسالت های اجتماعی ازس��وی صنعت بانکداری و پرداخت را‬ ‫بر عهده دارد‪.‬‬ ‫عباسی گفت‪ :‬گروه اجرایی و ستاد سیاست گذاری نمایشگاه‬ ‫تراکن��ش ایران‪ ،‬ت�لاش می کنند با بازدید از نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی در کش��ورهای گوناگون ایده ه��ای خوبی را برای‬ ‫برنامه های جانبی کسب کند‪ .‬مدیر اجرایی چهارمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬افزود‪ :‬نقد و بررس��ی نمایش��گاه ها و رویدادهای‬ ‫داخل��ی و مش��خص کردن نقاط ق��وت و ضعف انه��ا نیز در‬ ‫دس��تور کار همیش��گی برگزارکنندگان روی��داد ‪ ITE‬وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫انج��ام معامله بین خریدار و فروش��نده در فضای قابل اعتماد و‬ ‫بدون ریسک است‪ .‬بانک پاسارگاد با ارائه خدمات گشایش اعتبار‬ ‫اسنادی داخلی ضمن اعتمادسازی میان طرفین قرارداد تمامی‬ ‫شرایط الزم برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران و‬ ‫فروش��ندگان داخلی فراهم می کند‪ .‬خریداران با استفاده از این‬ ‫خدمات می توانند از مزیت هایی مانند تامین کاال یا مواد اولیه با‬ ‫حداقل نقدینگی‪ ،‬دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تس��هیالت و‬ ‫پرداخت وجه به فروش��نده پس از اجرای کامل تعهدات ازسوی‬ ‫ایش��ان برخوردار شوند‪ .‬همچنین فروشندگان نیز ضمن اعتماد‬ ‫به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش اطمینان حاصل‬ ‫دریافت تسهیالت بدون ضامن و وثیقه در بانک صادرات‬ ‫معاون اعتباری بانک صادرات ایران گفت‪ :‬متقاضیان تسهیالت‬ ‫می توانند در قالب ‪۳‬طرح‪ ،‬بدون وثیقه تا ‪۸۰‬درصد س��پرده خود‬ ‫را در کمتری��ن زمان‪ ،‬با نرخ های ترجیح��ی از این بانک دریافت‬ ‫کنند‪ .‬امیریوس��فیان با اع�لام این خبر افزود‪ :‬برای پاس��خگویی‬ ‫به نیازهای گوناگون مش��تریان و هموطن��ان‪ ،‬بانک صادرات ایران‬ ‫ش��رایط دریافت وام با نرخ سود کمتر از نرخ سود مصوب شورای‬ ‫پول و اعتبار را در قالب طرح های یادش��ده فراهم کرده که ضمن‬ ‫انجام برنامه ریزی و ارائه ‪۳‬طرح«اعتبار سپهر»‪« ،‬سپرده کوتاه مدت‬ ‫طرح ‪ »۶۷‬و «حس��اب جاری طالیی بدون دس��ته چک» در این‬ ‫بان��ک‪ ،‬می توان ب��دون معطلی تا ‪ ۸۰‬درصد موج��ودی خود را در‬ ‫قالب تس��هیالت با نرخ س��ود ترجیحی دریافت ک��رد‪ .‬وی درباره‬ ‫ویژگی های طرح«اعتبار س��پهر» گفت‪ :‬مش��تریان بانک صادرات‬ ‫ایران می توانند با س��پرده گذاری در طرح «اعتبار س��پهر» ظرف‬ ‫‪۴۸‬ساعت بدون نیاز به وثیقه تا ‪۸۰‬درصد سپرده خود را تسهیالت‬ ‫بگیرند‪ .‬در این طرح سقف تسهیالت ‪۲‬میلیاردریال است و درعمل‬ ‫توان پولی مش��تری ‪۲‬برابر شده و در عین حال سود ‪۱۵‬درصدی‬ ‫بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن از واحدهای صنعتی «گیالن»‬ ‫ک ایرانیان که با مشارکت‬ ‫صنعت ومعدن ضمن بازدید از شرکت تال ‬ ‫این بانک راه اندازی شده از شرکت های ریسندگی خاور‪ ،‬ریسندگی‬ ‫فومنات و گروه کارخانه ها پوش��ش رشت بازدید کرده و از نزدیک‬ ‫می کنن��د‪ .‬مدیر روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد در مورد صدور‬ ‫انواع ضمانتنامه بانکی در بانک پاس��ارگاد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم تری��ن خدمات بانک پاس��ارگاد به مش��تریان خود صدور‬ ‫انواع ضمانتنامه های بانکی اس��ت که موجب تس��هیل مبادالت‬ ‫اقتص��ادی و تجاری در جامعه می ش��ود‪ .‬این بانک اماده صدور‬ ‫انواع ضمانتنامه ه��ای پیمانکاری (ش��رکت در مناقصه‪/‬مزایده‪،‬‬ ‫حسن انجام کار یا تعهدات‪ ،‬پیش پرداخت و کسور وجه الضمان)‪،‬‬ ‫انواع ضمانتنامه های تعهد پرداخت (گمرکی‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬خروج از‬ ‫کشور‪ ،‬نظام وظیفه‪ ،‬اژانس های مسافرتی) و سایر ضمانتنامه ها‬ ‫برای مشتریان خود است‪.‬‬ ‫در جریان عملکرد و مش��کالت واحدهای یادشده قرار گرفت‪ .‬وی‬ ‫ضمن نشس��تی با استاندار گیالن با تشریح اقدام های این بانک در‬ ‫تامین مالی طرح های صنعتی در کش��ور‪ ،‬امادگ��ی بانک را برای‬ ‫س��االنه از س��پرده خود را نیز دریافت می کند‪ .‬اس��تقبال از این‬ ‫ط��رح تا کنون قابل توجه بوده و خدم��ت جدیدی در نظام بانکی‬ ‫کش��ور به ش��مار می اید و نیاز بخش مهمی از مش��تریان بانک با‬ ‫این ش��یوه تامین شود‪ .‬یوس��فیان طرح «سپرده کوتاه مدت طرح‬ ‫‪ »۶۷‬را نیز مورد اش��اره قرار داد و افزود‪ :‬در این طرح مشتریان و‬ ‫عموم هموطنان می توانند با افتتاح«سپرده کوتاه مدت طرح ‪،»۶۷‬‬ ‫منابع خود را با نرخ س��ود ‪۷‬درصد س��االنه در ش��عب بانک برای‬ ‫افتتاح این نوع حساب ‪ ۵۰‬میلیون ریال و حداکثر سقف تسهیالت‬ ‫پرداختی ‪۲‬میلیاردریال است‪ .‬نرخ سود علی الحساب در این طرح‬ ‫نیز ‪۷‬درصد است‪ .‬این طرح در قالب عقد مرابحه با اقساط ‪۳۶‬ماهه‬ ‫اجرا می ش��ود و نیازی به وثیقه ندارد‪ .‬وی حساب«جاری طالیی‬ ‫بدون دس��ته چک» را نیز از دیگر طرح های کارامد دراین زمینه‬ ‫عنوان کرد و درباره ان گفت‪ :‬در این طرح افراد می توانند با افتتاح‬ ‫حساب «جاری طالیی بدون دسته چک» در شعب بانک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬تا ‪2‬برابر معدل موجودی با نرخ س��ود ترجیحی‪ ،‬تسهیالت‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان اس��تان اعالم داش��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین با حضور در سرپرس��تی شعب بانک صنعت و معدن در‬ ‫استان گیالن با همکاران شعب از نزدیک دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫استان ها‬ ‫واگذاری اختیار تخصیص مواد پتروشیمی صنایع به استان ها‬ ‫‹ ‹«بهین یاب» سامانه ای برای حمایت‬ ‫س��امانه اینترنت��ی «بهین ی��اب» در دولت یازدهم‬ ‫ب��رای حمای��ت قانونی و ثبت ن��ام واحدهای تولیدی‬ ‫ک��ه خود را مس��تحق دریافت تس��هیالت می دانند‪،‬‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫احمدیه تصریح ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان مواد اولیه‬ ‫پتروش��یمی و ف��والد باید کنترل ش��وند ت��ا از ورود‬ ‫مس��تمر تولی��دات انها به بازار جلوگیری ش��ده و از‬ ‫تبدیل م��واد اولیه خریداری ش��ده انها به محصول‪،‬‬ ‫اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح حمایت از رونق تولید و اعطای‬ ‫تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در چند م��اه اخیر‪ ،‬س��رمایه در گردش برخی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اس��رافیل احمدیه در نخس��تین نشست منطقه ای‬ ‫س��ازمان های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان های‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬ی��زد و چهارمح��ال و بختی��اری ک��ه در‬ ‫اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ش��یوه نامه جدید تنظیم‬ ‫بازار محصوالت پتروش��یمی و تخصیص این مواد به‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬مسائل و محدودیت هایی را برای‬ ‫برخی از واحدها از جمله واحدهای نس��اجی به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اصفهان پیشنهاد کرد که این موضوع‬ ‫به اس��تان ها واگذار ش��ود تا نسبت به تعیین سهمیه‬ ‫هر واحد فعال‪ ،‬اقدام و شیوه نامه ای برای استان ها به‬ ‫منظور نظارت بر چگونگی اجرای ان تنظیم شود‪ .‬در‬ ‫این جلسه اعالم شد که براساس مصوبه جدید شیوه‬ ‫تخصیص مواد پتروشیمی‪ ،‬به جای استفاده از سامانه‬ ‫بهین یاب برای تخصیص س��همیه ب��ه متقاضیان‪ ،‬از‬ ‫عملکرد سال گذشته شرکت ها استفاده شود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس مصوب��ه جدی��د کمیت��ه تخصص��ی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬برای واحدهایی که در سال ‪ ۹۶‬از بورس‬ ‫خرید نداشته اند فقط سهمیه ‪ ۲۲‬تن در ماه اختصاص‬ ‫پیدا می کند که این مصوبه‪ ،‬محدودیت هایی را برای‬ ‫برخی واحدهای تولیدی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکلی با بانک ها نداریم‬ ‫الزم است ش��یوه نامه تخصیص مواد اولیه پتروشیمی به گونه ای‬ ‫باش��د تا تولیدکنندگان قادر به برنامه ریزی برای کار خود باشند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود طرح اش��تغال فراگیر با طرح حمای��ت از رونق‬ ‫تولی��د‪ ،‬ادغ��ام و از قواعد اقتصاد مقاومتی برای بهتر اجرا ش��دن‬ ‫ان استفاده شود‬ ‫واحدهای تولیدی به دلیل نوس��ان های ارزی کاهش‬ ‫یافته و انها با مش��کالتی در تامین مواد اولیه مواجه‬ ‫ش��ده اند‪ .‬احمدیه با بیان اینکه با وجود این مس��ائل‬ ‫شاهد سختگیری برخی بانک ها هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫الزم اس��ت همکاری بیش��تری از سوی بانک ها برای‬ ‫اعطای تسهیالت انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اصفهان‬ ‫همچنین با اش��اره به مشکالتی که در چند ماه اخیر‬ ‫برای صادرات به عراق و افغانستان پیش امده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رایط حاضر به نفع ماست که درامد حاصل‬ ‫معدن و تجارت اس��تان یزد نیز در این جلسه تاکید‬ ‫کرد که ش��رکت های تعاونی و کارگ��زاران می توانند‬ ‫ب��رای تخصیص مواد اولیه پتروش��یمی به واحدهای‬ ‫تولیدی به ویژه در صنایع نس��اجی‪ ،‬فلزی و شیمیایی‬ ‫مفید باشند‪.‬‬ ‫س��یدنعیم امامی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت چهارمحال و بختیاری نی��ز با تاکید براینکه‬ ‫الزم اس��ت شیوه نامه تخصیص مواد اولیه پتروشیمی‬ ‫به گونه ای باشد تا تولیدکنندگان قادر به برنامه ریزی‬ ‫برای کار خود باشند‪ ،‬پیشنهاد کرد که طرح اشتغال‬ ‫فراگیر با طرح حمایت از رونق تولید‪ ،‬ادغام و از قواعد‬ ‫اقتصاد مقاومتی برای بهتر اجرا ش��دن ان اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اشتغال فراگیر یکی از مهم ترین طرح های دولت با‬ ‫هدف ایجاد ‪ ۹۷۰‬هزار فرصت ش��غلی در بخش های‬ ‫اقتصادی کشور است که سهم استان اصفهان از این‬ ‫طرح ‪ ۹۰‬هزار فرصت شغلی است‪.‬‬ ‫از صادرات به ش��کل دالر وارد کشور ش��ود اما هنوز‬ ‫بسیاری از نرخ گذاری های داخلی به دالر انجام نشده‬ ‫و همی��ن موضوع نیز مس��ائلی را در عرصه صادرات‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫احمدی��ه با بیان اینکه بیش��تر ص��ادرات ما به این‬ ‫دوکشور اس��ت‪ ،‬هش��دار داد‪ :‬اگر ما نتوانیم از محل‬ ‫صادرات به این کشورها‪ ،‬ارز وارد کنیم اسیب جدی‬ ‫به صادرات و اقتصاد کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت شرکت های تعاونی و کارگزاران‬ ‫محمدرض��ا علمداریزدی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫رئیسان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یزد‬ ‫و چهارمح��ال و بختی��اری نیز در این جلس��ه تاکید‬ ‫کردند که انها مش��کل چندانی با بانک های اس��تان‬ ‫خود برای اعطای تس��هیالت به واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدی ندارند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ای��ن نشس��ت پیش��نهاد ش��د که‬ ‫تصمیم گی��ری درباره تعطیل��ی واحدهای معدنی در‬ ‫سال های دوم و سوم به رئیسان سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان ها واگذار شود‪.‬‬ ‫در این جلسه درباره چگونگی کاالهای کشف شده‬ ‫در انبارها نیز توضیح داده ش��د که این کار با دستور‬ ‫و حکم دادستانی یا تعزیرات حکومتی انجام می شود‪.‬‬ ‫اصفه��ان با بیش از ‪ ۹‬ه��زار واحد تولی��دی یکی از‬ ‫صنعتی ترین اس��تان های کش��ور به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد صنعتی در اس��تان یزد و‬ ‫یک هزار و ‪ ۸۰‬واحد صنعتی در اس��تان چهارمحال و‬ ‫بختیاری فعال است‪.‬‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹یک مطالبه عمومی‬ ‫بر اساس‬ ‫مصوبه جدید‬ ‫کمیته تخصصی‬ ‫پتروشیمی‪،‬‬ ‫برای واحدهایی‬ ‫که در سال ‪۹۶‬‬ ‫از بورس خرید‬ ‫نداشته اند فقط‬ ‫سهمیه ‪ ۲۲‬تن‬ ‫در ماه اختصاص‬ ‫پیدا می کند‬ ‫توجه فوالد مبارکه به حفظ ارزش های انقالب‬ ‫قابل تقدیر است‬ ‫به�روز راع�ی‪ -‬ایی��ن گرامیداش��ت ی��اد و‬ ‫خاطره شهدای ‪ ۸‬س��ال دفاع مقدس با برپایی‬ ‫نمایش��ـــگاهی در شرکت فــوالد مبارکه و با‬ ‫حضور نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬فرماندار‪ ،‬فرماندهان نظامی و انتظامی‬ ‫این شهرس��تان و جمعی از معاونان‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬در این ایین‬ ‫نماین��ده م��ردم مبارک��ه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬هفته دف��اع مقدس ی��اداور‬ ‫روزهای مقاومت‪ ،‬صبر و ایثار و ازخودگذش��تی‬ ‫مردم ایران است؛ دالورمردانی که در جبهه های‬ ‫ح��ق علیه باطل با دس��تان خالی و با توکل به‬ ‫خ��دا و تکیه بر ایمان‪ ،‬کش��ور را از ش��ر وجود‬ ‫متجاوزان پاک کردند‪ .‬از دیگر سو امروز مردان‬ ‫و زنانی از همان نس��ل در جبهه های اقتصادی‬ ‫ت�لاش می کنند ت��ا بار دیگ��ر س��ربلند باقی‬ ‫بمانیم‪.‬‬ ‫خانم مهندس س��عیدی با اش��اره به اهمیت‬ ‫فعالیت ه��ای اجتماع��ی و فرهنگ��ی در کن��ار‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی گفت‪ :‬اینکه ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه ب��ه موازات فعالیت های اقتصادی‬ ‫خود به حفظ ارزش های نظام مقدس جمهوری‬ ‫اس�لامی نیز اهمیت می دهد قابل تقدیر است؛‬ ‫چراک��ه توس��عه فعالیت ه��ای فرهنگ��ی در‬ ‫س��ازمان ها می توان��د زیربنای مس��تحکم تری‬ ‫برای ادام��ه فعالیت های اقتصادی و رش��د ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عص��ارزادگان فرمان��دار شهرس��تان مبارکه‬ ‫نیز ضم��ن ابراز خرس��ندی از حضور در جمع‬ ‫مدیران و کارکن��ان فوالد مبارکه با بیان اینکه‬ ‫فوالد مبارکه نمونه بارز و موفق به بار نشس��تن‬ ‫اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور امروز کار جهادی بیش از هر‬ ‫زمان دیگر نیاز است‪.‬‬ ‫عص��ارزادگان با اش��اره به فرمایش��ات رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب مبنی ب��ر تولی��د و حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی گف��ت‪ :‬عمل به راهبردهای رهبر‬ ‫معظ��م انقالب به وفور و به وضوح در ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه قابل مشاهده است‪ .‬کارکنان این‬ ‫شرکت با همت و سختکوشی خود باعث افتخار‬ ‫منطقه و کشورند‪.‬‬ ‫در همین زمینه س��رهنگ نصر فرمانده سپاه‬ ‫شهرستان مبارکه گفت‪ :‬دفاع مقدس مربوط به‬ ‫یک هفته نیس��ت‪ ،‬بلکه مربوط به تمام لحظات‬ ‫عم��ر ماس��ت‪ .‬وی از مدیرعام��ل و کارکن��ان‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه و فعالیت های ایشان در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۳۸‬اغاز فعالیت کارخانه سیمان‬ ‫دورود ب��ود و ای��ن واحد به عن��وان یکی از‬ ‫قدیمی ترین صنایع اس��تان لرستان در ابتدا‬ ‫روزانه ‪ ۴۰۰‬تن تولید داشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۵۹‬تولی��د روزانه ای��ن کارخانه‬ ‫ب��ا فع��ال ش��دن ‪ ۳‬ف��از ان ب��ه ‪ ۳۰۰۰‬تن‬ ‫افزای��ش یافت تا زمینه کار و اش��تغال برای‬ ‫بی��ش از ‪ ۸۰۰‬نفر فراهم ش��ود‪ .‬در گذش��ته‬ ‫صنع��ت س��یمان را به نام کارخانه س��یمان‬ ‫دورود می ش��ناختند‪ ،‬ام��ا هم اکنون به دلیل‬ ‫فرس��ودگی و متاث��ر ش��دن از ناامن��ی بازار‬ ‫منطقه ای دچار مش��کل ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫خروج از این وضعیت مسئوالن راه اندازی فاز‬ ‫چهارم را ع�لاج کار عنوان کردند که اجرای‬ ‫ان فرازوفرودهایی داشته و بارها کلنگ هایی‬ ‫بی ثمر در این وادی زده ش��ده اس��ت‪ .‬چشم‬ ‫این صنعت کهنه به دس��تانی است که بارها‬ ‫ب��ر پیکرش کلنگ نواختند و امیدوار که این‬ ‫کلنگ‪ ،‬کلنگ اخر باشد‪.‬‬ ‫راستای ترویج فرهنگ حماسی قدردانی کرده‬ ‫و اب��راز کرد‪ :‬باید به مدی��ران و کارکنان فوالد‬ ‫مبارکه خداق��وت بگوییم که برای تقویت بنیه‬ ‫اقتصادی کشور تالش می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬حفظ ارزش های انقالب‬ ‫و دف��اع مق��دس می توان��د به ما ی��اد دهد که‬ ‫چگونه در تمامی عرصه ها در مقابل دش��منان‬ ‫ایس��تادگی کنیم و فقط در این صورت اس��ت‬ ‫ک��ه در جن��گ اقتص��ادی نیز پی��روز خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه شهرستان مبارکه افزود‪ :‬امروز‬ ‫در جبهه اقتصاد مقاومتی که بس��یار حس��اس‬ ‫اس��ت‪ ،‬فوالد مبارکه با تکیه ب��ر دانش فنی و‬ ‫تجرب��ه مدی��ران و کارکنان خ��ود توفیق های‬ ‫بسیار ارزنده ای به دست اورده است که در این‬ ‫نمایش��گاه بخش هایی از ان به نمایش گذاشته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬دفاع مقدس یاداور رشادت های‬ ‫ملتی اس��ت که با ایم��ان و روحیه جهادی در‬ ‫مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد‪.‬‬ ‫ای��از اس��ماعیلی‪ ،‬مع��اون نیروی انس��انی و‬ ‫س��ازماندهی ف��والد مبارکه نیز در س��خنانی‬ ‫رش��ادت های رزمندگان اس�لام در جبهه های‬ ‫جنگ تحمیلی را ارج نهاد و گفت‪ :‬دفاع مقدس‬ ‫یاداور رش��ادت های ملتی اس��ت که با ایمان و‬ ‫روحی��ه جه��ادی در مقاب��ل اس��تکبار جهانی‬ ‫ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از‬ ‫خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد‪.‬‬ ‫وی ضم��ن قدردان��ی از ت�لاش کارکنان در‬ ‫ثب��ت رکوردهای جدی��د و با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫امروز میدان نبرد‪ ،‬میدان اقتصادی است‪،‬گفت‪:‬‬ ‫چنانچه هرکس در هر سازمانی بتواند در جبهه‬ ‫اقتص��ادی به خوبی به وظیفه خود عمل کند و‬ ‫با تاس��ی از رزمندگان در عرصه ملی بکوش��د‪،‬‬ ‫به درس��تی در راه عزت و ثب��ات نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی قدم برداشته است‪.‬‬ ‫مهدی کفایت فرمانده حوزه مقاومت بس��یج‬ ‫ش��هید موحدی��ان ف��والد مبارکه نی��ز ضمن‬ ‫گرامیداش��ت هفت��ه دفاع مق��دس و تجلیل از‬ ‫ش��هدا و ایثارگران‪ ،‬موفقیت ه��ای امروز ملت‬ ‫ایران در جبهه صنعت را مرهون رشادت شهدا‬ ‫در جبهه های ‪ ۸‬سال دفاع مقدس دانست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگ��ر س��بک دوران دفاع‬ ‫مق��دس را ام��روز در عرص��ه اقتص��اد به کار‬ ‫ببندیم‪ ،‬به طور قطع پیروز خواهیم ش��د‪ .‬نباید‬ ‫لحظه ای دست از کار و تالش برداریم تا کشور‬ ‫را باصالبت تر از همیش��ه به اوج عزت و اقتدار‬ ‫خود برسانیم‪.‬‬ ‫صیدعل��ی کورانی فر‪ ،‬فرمان��دار دورود در‬ ‫گفت وگ��و با ایس��نا گف��ت‪ :‬این شهرس��تان‬ ‫دارای ظرفیت های متنوع و مس��تعدی است‬ ‫که بس��یار بک��ر هس��تند‪ .‬دورود منطقه ای‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬تولی��دی‪ ،‬گردش��گری و خدماتی‬ ‫است که س��یمان دورود ان در زمان قبل از‬ ‫انقالب تش��کیل ش��د‪ .‬کورانی فر افزود‪ :‬فاز ‪۴‬‬ ‫س��یمان دورود یک مطالبه عمومی است که‬ ‫طوالنی و زمان بر ش��ده و باید پیگیری کرد‬ ‫تا هرچه س��ریع تر عملیات اجرایی ان شروع‬ ‫ش��ود‪ .‬این در حالی است که فرماندار دورود‬ ‫نیز بر لزوم تش��کیل خوش��ه صنعتی دورود‬ ‫تاکید کرد‪ .‬برهمین اساس بسترسازی برای‬ ‫استقرار واحدهای صنعتی‪ ،‬ایجاد شهرک های‬ ‫صنعت��ی و انجام فعالیت های توس��عه ای در‬ ‫جه��ت رقابت پذیر ش��دن واحدهای صنعتی‬ ‫تاثیر بسزایی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تمام شده باال‬ ‫محمدرض��ا صفی خان��ی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت لرس��تان نی��ز‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬ش��رکت س��یمان دورود در‬ ‫زمینه انواع س��یمان تی��پ ‪ ۲‬و ‪ ،۵‬پوزوالنی‬ ‫و چاه نفت فعالیت می کند‪ .‬وی ظرفیت این‬ ‫واح��د را ‪ ۱.۱‬میلیون تن اس��می عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬هم اکنون ش��رکت سیمان دورود با‬ ‫ظرفیت ‪ ۸۹۰‬هزار تن در س��ال کار می کند‪.‬‬ ‫صفی خان��ی اضاف��ه کرد‪ :‬این واح��د یکی از‬ ‫قدیمی ترین واحدهای کش��ور و زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت فارس خوزس��تان ب��وده و دارای ‪۳‬‬ ‫خ��ط تولید ک��ه خط یک ان از م��دار تولید‬ ‫در س��ال های اخیر به دلیل فرسودگی خارج‬ ‫شده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت لرس��تان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت اساس��ی این واحد اش��تغال ‪۴‬‬ ‫برابری در مقایس��ه با شرکت های رقیب بوده‬ ‫که س��بب افزایش نرخ تمام شده محصوالت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نرخ تمام ش��ده باال و‬ ‫هزینه حمل تا خطوط مرزی امکان صادرات‬ ‫محصوالت این شرکت را منتفی کرده است‪.‬‬ ‫صفی خان��ی مش��کل فعلی واح��د را کمبود‬ ‫نقدینگ��ی ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال��ی اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬همچنین میزان س��رمایه گذاری ثابت‬ ‫ط��رح ‪ ۲۴۲‬میلی��ارد و ‪ ۷۲‬میلی��ون ریال و‬ ‫س��رمایه در گردش ‪ ۲۹۰‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫رقابت پذیری مقوله مهمی در صادرات است‬ ‫که الزم��ه ان کاهش نرخ تمام ش��ده کاال و‬ ‫همچنین ب��اال بردن کیفی��ت محصول بوده‬ ‫ک��ه با توجه به فرس��وده ب��ودن تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت این مقوله مقداری با مش��کل‬ ‫روبه رو بوده و باید به فکر تجهیز ماشین االت‬ ‫صنایع باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت امیدبخشی داریم‬ ‫مجید کیان پور‪ ،‬نماینده مردم دورود و ازنا‬ ‫در مجلس شورای اسالمی نیز بیان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۳۰‬جلس��ه برای پیگیری سیمان دورود‬ ‫داش��ته ایم و درنهایت قرار شد که بانک رفاه‬ ‫سرپرستی کنسرسیوم را پذیرفته و بانک های‬ ‫توس��عه تعاون و صنعت و معدن منابع ارزی‬ ‫و ریال��ی را تامی��ن کنند‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫این کار تا اجرایی ش��دن ط��رح ادامه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درصدد هستیم که اورده مالک را نیز‬ ‫در قالب تس��هیالت پرداخت کنیم‪ .‬کیان پور‬ ‫ادامه داد‪ :‬امیدواریم کار را تا مرحله ش��روع‬ ‫عملیات اجرایی ادامه دهیم و با شرایطی که‬ ‫پیش می رویم وضعیت امیدبخشی داریم و به‬ ‫زودی در بحث احداث‪ ،‬کار ش��روع می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای‬ ‫اسالمی اضافه کرد‪ :‬این طرح ‪ ۳‬بار کلنگ زنی‬ ‫ش��د اما اجرایی نش��ده و امیدواریم پیمانکار‬ ‫کلنگی که سال ‪ ۹۳‬زده شد را اجرایی کند‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫در نشست رئیسان سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان‪ ،‬یزد و چهارمحال و بختیاری عنوان شد‬ ‫سیمان دورود در انتظار‬ ‫چهارمین کلنگ‬ ‫‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫ایا یک بحران جهانی‬ ‫بدهی دیگر در راه است؟‬ ‫ژونینگ‪-‬نایب رئیس موسس��ه ملی تحقیقات‬ ‫مالی دانش��گاه تسینگ هوای چین اشفتگی های‬ ‫اخیر در بازارهای جهانی بدهی‪ ،‬سهام و فارکس‬ ‫ب��ار دیگر پای��داری رش��د اقتص��ادی در برخی‬ ‫اقتصادهای نوظهور را زیر سوال برده است‪ .‬جروم‬ ‫پاول‪ ،‬رئیس فدرال رزرو امریکا‪ ،‬در نشست اخیر‬ ‫روس��ای بانک مرکزی کشورهای مختلف جهان‬ ‫(موسوم به نشس��ت جکسون هول) ضمن اعالم‬ ‫اینکه اقتصاد امریکا در مس��یر مناس��بی حرکت‬ ‫می کن��د‪ ،‬احتمال تداوم افزایش نرخ بهره در این‬ ‫کش��ور در ماه ه��ای اینده را تایید ک��رد‪ .‬اگرچه‬ ‫مواضع ج��روم پاول مبنی ب��ر افزایش نرخ بهره‬ ‫در امری��کا از قبل تاثیرات خ��ود را در بازارهای‬ ‫جهانی نشان داده و به همین دلیل واکنش های‬ ‫ش��دیدی را در ب��ازار در پی نداش��ته‪ ،‬اما انچه‬ ‫امسال در کش��ورهایی مانند ونزوئال و ترکیه رخ ‬ ‫داده اس��ت به س��رمایه گذاران و سیاست گذاران‬ ‫یاداوری می کند ک��ه برخی اقتصادهای نوظهور‬ ‫ت��ا چه حد می توانند در براب��ر افزایش نرخ بهره‬ ‫در امریکا شکننده باش��ند‪ .‬هنوز مدت زیادی از‬ ‫سال های بحرانی ‪ ۱۹۹۸‬و ‪ ۲۰۰۸‬نگذشته است‬ ‫و بیشتر سرمایه گذاران‪ ،‬این بحران ها را فراموش‬ ‫نکرده اند و به همین دلیل بااحتیاط و دقت زیاد‬ ‫همه اتفاق ها را زیر نظر دارند‪.‬‬ ‫اقتصاد بین الملل‬ ‫حل وفصل‬ ‫اختالف های‬ ‫المان و‬ ‫عربستان و‬ ‫ازسرگیری‬ ‫روابط سیاسی‬ ‫و اقتصادی‬ ‫‪ .۲‬نوسان نرخ دارایی ها‬ ‫یکی از شوک های غیرمستقیم اما بنیادی تری‬ ‫که بر اقتصادهای نوظهور وارد می ش��ود‪ ،‬نوسان‬ ‫نرخ دارایی ها براثر خروج س��رمایه اس��ت‪ .‬وقتی‬ ‫فدرال رزرو اق��دام به افزایش نرخ بهره می کند‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای تامین مالی و نیز نس��بت بدهی در‬ ‫جه��ان افزایش پیدا می کن��د و افزایش ناگهانی‬ ‫هزینه های تامین مالی و کمبود سرمایه داخلی‬ ‫موجب می ش��ود تا درامدهای ش��رکتی و نرخ‬ ‫دارایی ها به می��زان قابل توجهی افت کنند‪ .‬این‬ ‫کاهش ش��دید در ارزش دارایی ها نه تنها نسبت‬ ‫بده��ی به دارایی را باالت��ر می برد و بر بار بدهی‬ ‫یک کش��ور می افزاید‪ ،‬بلکه کیفیت دارایی های‬ ‫موسسات مالی ان کشور را نیز کاهش می دهد‪.‬‬ ‫گروه بین الملل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غالمحسین دهقان‬ ‫تقویت پیوندهای‬ ‫دوستی بین‬ ‫کشورهای عضو‬ ‫اکو به عملی‬ ‫شدن طرح های‬ ‫ارتباطات‬ ‫منطقه ای منجر‬ ‫می شود‬ ‫‪ .۳‬تضعیف ارزش پول ملی‬ ‫افزای��ش نااطمینانی بر اثر خروج س��رمایه و‬ ‫کاهش درجه ثبات مالی داخلی گاهی منجر به‬ ‫تضعیف ارزش پول ملی یک کشور می شود و این‬ ‫مسئله نیز خود به تشدید روند خروج سرمایه و‬ ‫کاهش ارزش دارایی های داخلی منجر می شود‪.‬‬ ‫در دوره ه��ای گذش��ته چنین مش��کلی برخی‬ ‫اقتصاده��ای نوظهور را مجبور می کرد که ارزش‬ ‫پ��ول ملی خود را به می��زان قابل توجهی پایین‬ ‫بیاورند‪ .‬در مقابل‪ ،‬برخی دیگر از این کش��ورها‬ ‫تصمیم می گرفتند که بدهی های خود را معوق‬ ‫کنن��د؛ اقدامی ک��ه هزینه های اس��تقراض این‬ ‫کش��ورها را در اینده به طور چشمگیری افزایش‬ ‫می داد‪ ،‬موجب ناتوانی انها در تامین مالی دوباره‬ ‫می شد و درنهایت حتی سقوط نظام مالی انها را‬ ‫رقم می زد‪ .‬با وجود چنین مواردی در دوره های‬ ‫قبل‪ ،‬باید به این نکته توجه داش��ت که حداقل‬ ‫در حوزه اقتصاد‪ ،‬تاریخ ب ه ندرت تکرار می ش��ود‪.‬‬ ‫از زم��ان اغ��از برنامه خرید دارایی ها (تس��هیل‬ ‫کمی) از س��وی فدرال رزرو در پی بحران مالی‬ ‫‪ ،۲۰۰۸‬اقتصاد جهانی در مسیری که در گذشته‬ ‫ناشناخته بوده‪ ،‬گام برداش��ته است‪ .‬برنامه های‬ ‫مش��ابهی نیز از سوی س��ایر بانک های مرکزی‬ ‫بزرگ دنیا ب��ه اجرا درامده و درنتیجه به حدی‬ ‫نقدینگی به بازارهای جهانی تزریق ش��ده است‬ ‫که حتی توقف تدریجی برنامه های یادش��ده نیز‬ ‫نمی تواند به اندازه گذش��ته به س��طح نقدینگی‬ ‫و ن��رخ دارایی ه��ا ضربه وارد کن��د‪ .‬از طرفی در‬ ‫س��ال های اخیر س��طح متغیرهای اقتصادی به‬ ‫میزان زیادی باال ام��ده و حتی باوجود افزایش‬ ‫نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو و بانک های مرکزی‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬نقدینگ��ی جهان��ی به س��قف تاریخی‬ ‫خود رس��یده اس��ت‪ .‬بااین همه باید اذعان کرد‬ ‫که میزان اس��یب پذیری هر کش��وری در برابر‬ ‫چنین نوسانان هایی‪ ،‬بیش از هر چیز به شرایط‬ ‫اقتصادی ان کش��ور و امادگ��ی اش برای مواجه ‬ ‫شدن با بحران بستگی دارد‪.‬‬ ‫پایگاه اینترنتی مجمع جهانی اقتصاد‬ ‫گامی رسمی برای تسریع روند بهبود روابط برداشت‪.‬‬ ‫اقای ماس سه ش��نبه در سازمان ملل درحالی که در کنار عادل الجبیر‬ ‫همتای س��عودی خود ایستاده بود‪ ،‬اعالم کرد که سوءتفاهم هایی روابط‬ ‫قدرتمند و اس��تراتژیک بین دو کش��ور را متزلزل کرده بود‪ .‬او به دلیل‬ ‫پیش امدن چنین وضعیتی به شدت اظهار تاسف کرد‪.‬‬ ‫هایک��و م��اس گف��ت‪« :‬م��ا باید ب��رای جلوگی��ری از ایج��اد چنین‬ ‫س��وءتفاهم هایی میان المان و پادش��اهی س��عودی‪ ،‬در ارتباطات و در‬ ‫تعهدات مان واضح تر عمل می کردی��م‪ ...‬ما نهایت تالش مان را خواهیم‬ ‫کرد تا همکاری های مان با پادشاهی سعودی محکم تر از گذشته شود‪».‬‬ ‫عادل الجبیر نیز با استقبال از سخنان اقای ماس‪ ،‬از «فصل جدیدی از‬ ‫همکاری نزدیک میان دو کشور در تمام حوزه ها» سخن گفت‪.‬‬ ‫تیرگی روابط سیاسی المان و عربستان همچنین باعث شد صادرات‬ ‫المان به این کش��ور در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪ ۵‬درصد‬ ‫کاهش یابد و ش��رکت هایی همچون زیمنس و بایر از مناقصه ها حذف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫باوج��ود تالش برلین و ری��اض برای حل وفص��ل اختالف ها‪ ،‬موضوع‬ ‫ی‬ ‫حمله عربستان به یمن همچنان برای المان موضوعی بحث برانگیز باق ‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫پاکستان شبکه ریلی و جاده ای با همسایگان را نوسازی می کند‬ ‫‪ .۱‬خروج سرمایه‬ ‫اش��کارترین و مس��تقیم ترین ریسکی که بر‬ ‫اث��ر افزایش نرخ بهره در امری��کا به اقتصادهای‬ ‫نوظهور تحمیل می شود‪ ،‬ریسک خروج سرمایه‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش نرخ بهره ازس��وی ف��درال رزرو‬ ‫موجب می شود تا شکاف نرخ بهره بین امریکا و‬ ‫اقتصادهای نوظهور کاهش پیدا کند و جذابیت‬ ‫اوراق به��ادار امریکای��ی اع��م از اوراق قرضه یا‬ ‫س��هام‪ ،‬برای س��رمایه گذاران بیش��تر شود‪ .‬اگر‬ ‫قرار باش��د حجم زیادی از سرمایه های داخلی و‬ ‫خارج��ی در مدت کوتاهی از یک کش��ور خارج‬ ‫ش��ود‪ ،‬ت��راز پرداخت های ان کش��ور به ش��دت‬ ‫تحت تاثی��ر قرار خواهد گرف��ت و ثبات مالی ان‬ ‫نیز به خطر خواهد افتاد‪.‬‬ ‫المان و عربس��تان س��عودی س��رانجام به اختالف ه��ای دیپلماتیک‬ ‫طوالنی مدت پایان دادند؛ اختالف هایی که باعث ش��ده بود پادش��اهی‬ ‫سعودی سفارت خود را در برلین تعطیل و شرکت های المانی را از کار‬ ‫در این کشور منع کند‪.‬‬ ‫اوج اختالف های این دو کش��ور نوامبر گذش��ته بود؛ زمانی که زیگما‬ ‫گابریل وزیر خارجه وقت المان سیاس��ت های عربستان در خاورمیانه را‬ ‫به «ماجراجویی» تش��بیه و به ویژه از حمالت این کشور به یمن انتقاد‬ ‫کرد‪ .‬به نقل از یورونیوز این اختالف ها همچنین باعث شد فعالیت های‬ ‫ش��رکت های المانی در عربس��تان به ویژه در بخش پردرامد بهداشت و‬ ‫درمان ممنوع شود و المان نیز از صادرات اسلحه به عربستان خودداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫با اغاز به کار هایکو ماس به عنوان جانشین اقای گابریل‪ ،‬ماه ها برای‬ ‫حل وفصل این اختالف ها تالش شد و درنهایت در ابتدای این ماه‪ ،‬برلین‬ ‫با امضای قرارداد فروش ‪ ۴‬سامانه موقعیت یاب توپخانه ای به عربستان‪،‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شاه محمود قریشی‬ ‫ما بسیار‬ ‫امیدواریم که‬ ‫روند اصالحات‬ ‫اکو به زودی به‬ ‫نتیجه برسد‬ ‫وزیر امور خارجه پاکس��تان گفت که کشورش‪ ،‬در‬ ‫حال نوسازی شبکه ریلی و جاده ای منتهی به مناطق‬ ‫مرزی و کش��ورهای همسایه اس��ت تا از این طریق‪،‬‬ ‫ارتباطات با همسایگان گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا و با اس��تناد ب��ه بیانیه وزارت امور‬ ‫خارجه پاکس��تان‪ ،‬ش��اه محمود قریش��ی در بیست‬ ‫و پنجمی��ن نشس��ت ش��ورای وزرای ام��ور خارجه‬ ‫سازمان همکاری های اقتصادی «اکو» که در حاشیه‬ ‫اجالس س��ازمان ملل در نیویورک برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پاکس��تان برای گسترش تبادالت تجاری و بازرگانی‬ ‫با کش��ورهای همس��ایه در حال نوس��ازی یا احداث‬ ‫خطوط ریلی در مناطق مرزی است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬کریدورهای ریلی «اس�لام اباد‪ -‬تهران ‪-‬‬ ‫اس��تانبول» و «پاکس��تان‪ ،‬ایران و ترکمنستان» در‬ ‫اینده نزدیک به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه پاکستان با تشریح اهمیت نقش‬ ‫اک��و در تقویت روابط تج��اری و اقتصادی در منطقه‬ ‫گفت‪ :‬پاکس��تان با همه کش��ورهای عضو اکو روابط‬ ‫خوبی دارد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه پاکس��تان تصری��ح کرد‪ :‬تقویت‬ ‫پیوندهای دوستی بین کشورهای عضو اکو می تواند‬ ‫در عملی ش��دن طرح های ارتباطات منطقه ای موثر‬ ‫باشد و مثال واضح ان طرح کریدور اقتصادی چین و‬ ‫پاکستان است که همه کشورهای منطقه و همسایه‬ ‫می توانند از فواید ان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫شاه محمود قریشی به ظرفیت های پربار منطقه ای‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بس��یاری از کشورهای عضو اکو‬ ‫دارای مخازن غنی انرژی هس��تند و س��ایر کشورها‬ ‫نی��ز در ح��وزه ای دیگ��ر ازجمله کش��اورزی دارای‬ ‫ظرفیت های خوبی هستند‪ ،‬از این رو همه این کشورها‬ ‫با گس��ترش روابط تج��اری و اقتص��ادی می توانند‬ ‫نیازهای خود را از کشور مقابل تامین کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این بیانیه وزیر امور خارجه پاکس��تان‬ ‫به منظور تقویت مناسبات تجاری در منطقه خواستار‬ ‫بررسی دوباره توافقنامه های قبلی اکو شد‪.‬‬ ‫ش��اه محم��ود قریش��ی همچنی��ن ب��ا حمایت از‬ ‫چارچ��وب توافقنام��ه تج��ارت ترانزیتی س��ازمان‬ ‫همکاری ه��ای منطقه ای اکو‪ ،‬ان را برای گس��ترش‬ ‫تجارت در منطقه از ش��مال تا جنوب اس��یا و از انجا‬ ‫به اروپا مهم دانست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پاکستان بنا بر تعهداتش ‪ ۲‬میلیون از ‪۵‬‬ ‫میلیون دالر کمک به بازس��ازی افغانستان را به این‬ ‫کشور پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫س��ازمان هم��کاری اقتص��ادی «اکو» س��ازمانی‬ ‫اقتصادی منطقه ای است که کشورهای ایران‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫پاکستان و ترکیه در سال ‪ )۱۹۶۲( ۱۳۴۱‬نخستین بار‬ ‫این س��ازمان را پایه ریزی کردند‪ .‬همچنین در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۲‬کش��ورهای افغانستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬و‬ ‫تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند و این سازمان‬ ‫هم اکنون با ‪ ۱۰‬عضو فعالیت می کند‪ .‬طبق اساسنامه‬ ‫این سازمان‪ ،‬اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی‬ ‫پایدار کش��ورهای عضو تالش می کند و برای حذف‬ ‫تدریجی موانع تج��اری در این منطقه فعالیت دارد‪.‬‬ ‫از دیگر اهداف اکو‪ ،‬تهیه برنامه مشترک برای توسعه‬ ‫منابع انس��انی در این ‪ ۱۰‬کش��ور است؛ این سازمان‬ ‫همچنین برای تس��ریع برنامه توس��عه حمل ونقل و‬ ‫ارتباطات فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اک�و بهترین گزینه برای همکاری های‬ ‫منطقه ای است‬ ‫همچنین به گ��زارش ایرنا‪ ،‬از نیویورک دوش��نبه‬ ‫هفته گذشته در نشست ساالنه کمیته وزیران خارجه‬ ‫امریکا بازنده جنگ تجاری‬ ‫پیشنهادهای کمیسیون اروپا برای اصالحات در سازمان تجارت جهانی‬ ‫کمیس��یون اتحادیه اروپا ‪ ۲۷‬شهریور گذشته تنها یک روز‬ ‫پ��س از وضع تعرفه ه��ای جدید بر کاالهای چینی از س��وی‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬پیشنهادهایی را در جهت اصالح سازمان تجارت‬ ‫جهانی برای کنترل تنش در بازار و تشویق ایاالت متحده برای‬ ‫ماندن در این سازمان ارائه کرد‪ .‬به گزارش یورونیوز این اقدام‬ ‫یک روز بعدازان بود که دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫با اعمال تعرفه هایی ب��ه ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر بر کاالهای‬ ‫وارداتی چین‪ ،‬جنگ تجاری با این کش��ور را ش��دت بخشید‪.‬‬ ‫اق��ای ترامپ م��اه پیش تهدید ک��رده ب��ود ایاالت متحده از‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی خارج خواهد شد‪ .‬سسیلیا مالستروم‬ ‫کمیس��ر تجارت اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرد‪« :‬جهان‬ ‫ض شده است اما سازمان تجارت جهانی با ان تغییر نکرده‬ ‫عو ‬ ‫است‪ .‬اکنون زمان ایجاد تغییر برای پاسخگویی به چالش های‬ ‫امروز اقتصاد جهانی اس��ت‪ .‬اتحادیه اروپا باید در این راس��تا‬ ‫نقش پیشرو را به عهده گیرد‪ ».‬در بیانیه کمیسیون اروپا امده‬ ‫اس��ت که با به روز کردن قواع��د و قوانین تجارت بین المللی‪،‬‬ ‫بای��د قدرت نظارت س��ازمان تجارت جهانی بر دادوس��تد را‬ ‫افزایش داد‪ .‬واشنگتن سازمان تجارت جهانی را متهم می کند‬ ‫ک��ه این س��ازمان بیش از انکه به مذاک��رات تجاری بپردازد‪،‬‬ ‫تبدیل به دادگاهی برای حل وفصل اختالف ها ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫مواضع س��خت ایاالت متحده‪ ،‬اعضای سازمان تجارت جهانی‬ ‫را بر ان داش��ته اس��ت تا در جهت تبیی��ن اقدامات اصالحی‬ ‫همکاری کنند‪ .‬به همین منظور مقامات بلندپایه تجاری عضو‬ ‫این س��ازمان در ژوئیه در ژنو دی��دار کردند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫فرانسه نیز در ماه مه پیشنهاد بازبینی قوانین تجارت جهانی‬ ‫را ارائه کرده بود‪ .‬اقای ماکرون از امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬اتحادیه اروپا و‬ ‫ژاپن خواسته بود تا طرحی مبنی بر اصالحات سازمان تجارت‬ ‫جهانی ارائه کنند‪.‬‬ ‫اکو در نیویورک که در حاشیه مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل متحد برگزار ش��د‪ ،‬س��ازمان همکاری اقتصادی‬ ‫اکو‪ ،‬به عنوان بهترین گزینه برای همکاری چندجانبه‬ ‫بین کشورهای منطقه مطرح شد‪.‬‬ ‫مع��اون حقوق��ی و بین المل��ل وزیر ام��ور خارجه‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬اکو برای ثبات منطقه اهمیت داش��ته و‬ ‫هن��وز هم بهترین گزینه ب��رای همکاری چندجانبه‬ ‫بی��ن کش��ورهای منطقه اس��ت‪ .‬همچنی��ن وی بر‬ ‫اهمی��ت راهبردی این پیمان منطقه ای تاکید کرد و‬ ‫خواستار گسترش همکاری های تجاری‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫محیط زیستی میان کشورهای عضو شد‪.‬‬ ‫غالمحس��ین دهقانی چالش های محیط زیستی‪،‬‬ ‫افزایش س��طح تج��ارت میان کش��ورهای منطقه‪،‬‬ ‫پیش��رفت ارتباط��ات داخ��ل منطق��ه ای از لح��اظ‬ ‫حمل ونقل جاده ای و همچنین ش��بکه های انرژی را‬ ‫از اولویت های اساسی برنامه های اکو دانست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همانند سایر توافق های همکاری‬ ‫چندجانبه‪ ،‬چارچوب ه��ای منطقه ای همکاری های‬ ‫اک��و بای��د به صورت مس��تمر ارزیابی ش��ده و مورد‬ ‫بانک مرکزی اروپا پیش بینی کرد که امریکا متحمل فشار کاهش‬ ‫تجارت و اس��یب رس��اندن به اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذاران‬ ‫در پ��ی جنگ تجاری خواهد ش��د‪ .‬به گزارش رویت��رز‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫اروپا در گزارش��ی که چهارشنبه گذش��ته منتشر کرد‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫امری��کا با ب��ه راه انداختن جنگ تجاری با دیگر کش��ورها شکس��ت‬ ‫خواه��د خورد و چین نیز پ��س از مقابله به مثل موضع بهتری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬در مارس گفته بود که «به اس��انی»‬ ‫می توان در جنگ های تجاری پیروز ش��د‪ .‬بانک مرکزی اروپا تخمین‬ ‫زد که ایاالت متحده فش��ار کاهش تجارت و اسیب رساندن به اعتماد‬ ‫مصرف کننده و س��رمایه گذاران را تحمل خواه��د کرد‪ .‬در بیانیه این‬ ‫بان��ک امده اس��ت‪« :‬نتایج این پژوهش نش��ان می دهند که صادرات‬ ‫امریکا به شکل محسوس ضربه خواهد دید‪ .‬در این مدل‪ ،‬شرکت های‬ ‫امریکایی سرمایه گذاری کمتری خواهند داشت و کارگران کمتری را‬ ‫استخدام می کنند که اثری منفی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت‪».‬‬ ‫ظرفیت ناوگان راه اهن المان افزایش می یابد‬ ‫راه اهن المان یک میلیارد یورو تا س��ال ‪ 6‬س��ال اینده‬ ‫صرف افزایش ظرفیت ناوگان سری "‪ ”ICE۴‬خواهد کرد‪.‬‬ ‫بدین منظ��ور ‪ ۱۸‬قطار به هم��راه ‪ ۵۰‬واگن جدید به این‬ ‫ناوگان اضافه می شود‪.‬‬ ‫قطارهای ناوگان س��ری “‪ ”ICE۴‬ب��ا ‪ ۳۷۵‬متر طول و‬ ‫‪ ۹۱۸‬صندلی طوالنی ترین قطارهای راه اهن المان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری المان��ی دویچه وله افزون بر این‪،‬‬ ‫راه اه��ن این کش��ور قرار اس��ت ‪ ۳۲۰‬میلیون ی��ورو برای‬ ‫نوس��ازی ناوگان “‪ ”ICE۱‬هزینه کند‪ .‬این ناوگان از سال‬ ‫‪ ۱۹۹۱‬به خدمت گرفته شده است‪.‬‬ ‫راه اه��ن المان همچنین در ژانویه س��ال جاری میالدی‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬اع�لام کرده بود که ی��ک میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫یورو برای «دیجیتالیزه کردن شبکه ریلی» سرمایه گذاری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش راه اهن المان ‪ ۱۴۲‬میلیون “مسافرت راه دور”‬ ‫در سال گذشته میالدی از طریق شبکه ریلی در این کشور‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫بازنگ��ری قرار گیرد تا س��ودمندی و ارزش ان برای‬ ‫منطقه تداوم پیدا کند‪.‬‬ ‫مع��اون حقوقی وزیر ام��ور خارجه ادام��ه داد‪ :‬ما‬ ‫بس��یار امیدواری��م که روند اصالح��ات اکو به نتیجه‬ ‫رسیده تا به زودی نتایج مورد انتظار ان برای نزدیکی‬ ‫کشورهای منطقه عملی شود‪.‬‬ ‫نشست وزیران خارجه اکو در حاشیه گردهمایی‬ ‫س��االنه مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد برگزار‬ ‫شد‪ .‬سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یک سازمان‬ ‫اقتص��ادی منطقه ای اس��ت ک��ه ‪ ۳‬کش��ور ایران‪،‬‬ ‫پاکستان و ترکیه در س��ال ‪ ۱۳۴۳‬ان را پایه ریزی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پ��س از فروپاش��ی ش��وروی‪ ،‬در س��ال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫کش��ورهای افغانس��تان‪ ،‬جمه��وری اذربایج��ان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬ازبکستان‬ ‫و تاجیکس��تان نیز به س��ازمان اکو پیوس��تند‪ .‬این‬ ‫س��ازمان هم اکنون ب��ا ‪ ۱۰‬عض��و‪ ،‬جمعیتی ‪۳۳۰‬‬ ‫میلی��ون نفری و مس��احتی وس��یع از کش��ورها با‬ ‫امکانات نفت‪ ،‬گاز و صنعت را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫ براورد سازمان تجارت جهانی‬ ‫از رشد تجارت کاهش یافت‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی براورد خود از میزان تجارت بین المللی‬ ‫در سال جاری را کاهش داده است‪.‬‬ ‫یورونیوز گزارش داد این س��ازمان تش��دید تنش میان شرکای‬ ‫تجاری را دلیل بازنگری در پیش بینی خود از سطح تجارت جهانی‬ ‫عنوان کرده اس��ت‪ .‬بنا به براورد س��ازمان تجارت جهانی تجارت‬ ‫کاال در س��ال ‪ ۳.۹ ،۲۰۱۸‬درص د رشد خواهد کرد‪ .‬این میزان نیم‬ ‫درصد کمتر از براوردی اس��ت که همین س��ازمان چند ماه پیش‬ ‫ارائه داده بود‪.‬‬ ‫براورد رشد تجارت کاال در سال اینده میالدی نیز به ‪ ۳.۷‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬جنگ تجاری که دونالد ترامپ با وضع تعرفه‬ ‫بر واردات ش��رکای تجاری امریکا اغاز ک��رده‪ ،‬و مقابله به مثل این‬ ‫کش��ورها با اقدامات امریکا‪ ،‬بس��یاری را درباره چشم انداز تجارت‬ ‫جهانی نگران کرده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 10‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 2‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1151‬‬ ‫پیاپی ‪2469‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫مناقشه برای خاموشی چراغ بزرگ ترین فروشگاه کتاب در ایران‬ ‫ایا کتاب فروشی باغ کتاب تهران تعطیل می شود؟‬ ‫باغ��ی در تپه ه��ای عباس اباد تهران دیده می ش��ود‬ ‫که از ش��رق ب��ا کتابخانه ملی ایران‪ ،‬از شمال ش��رقی با‬ ‫فرهنگس��تان های عل��وم و زب��ان و ادبیات فارس��ی‪ ،‬از‬ ‫شمال غربی با باغ هنر و از غرب با باغ موزه دفاع مقدس‬ ‫همس��ایه است‪ .‬وس��عت این باغ که «باغ کتاب تهران»‬ ‫ش��هرت دارد به ‪ ۱۱۰‬هزار مترمربع می رس��د‪ ۶۵ .‬هزار‬ ‫متر مربع ان س��اختمان نمایشگاهی‪ ،‬تاالرهای همایش‬ ‫و اداری اس��ت و باقی ان را فضای س��بز و یک دریاچه‬ ‫مصنوعی تش��کیل می ده��د‪ .‬فضای داخل��ی باغ کتاب‬ ‫ن نیز ‪ ۱۶‬س��الن نمایش��گاهی را ش��امل می شود‪.‬‬ ‫تهرا ‬ ‫هریک از این سالن ها به مساحت ‪ ۲۰۰۰‬متر مربع و در‬ ‫‪ ۲‬طبقه بنا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬اما هدف از احداث باغ کتاب ان هم‬ ‫در اراض��ی عباس اباد تهران چه ب��ود؟ از جمله اهدافی‬ ‫که برای بن��ای ان عنوان کرده اند؛ می ت��وان به ارتباط‬ ‫حضوری مخاط��ب با کتاب در محیطی مف��رح و ارام‪،‬‬ ‫ایف��ای نقش به عنوان ی��ک هماهنگ کننده در فرایند‬ ‫تولید و انتش��ار‪ ،‬ارتقای اس��تانداردهای تولید و نش��ر‪،‬‬ ‫افزایش تعامل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نش��ر‪،‬‬ ‫ترویج نواوری ها و فناوری های حوزه نش��ر‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫مخاطب��ان بین المللی به منابع اس�لام و ایران و انقالب‬ ‫اس�لامی و حضور موثر و ابرومند در فضای بین المللی‬ ‫کتاب اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب��اغ کتاب عاقبت پس از س��ال ها روز یکش��نبه ‪۱۲‬‬ ‫تیر ‪ ۱۳۹۶‬در اس��تانه روز قلم گش��ایش شد‪ .‬می توان‬ ‫با برپایی چادره��ای نمایش��گاهی در رویدادهای ویژه‬ ‫مثل نمایشگاه بین المللی کتاب‪ ،‬بخش هایی از محوطه‬ ‫باغ را هم به فضای نمایش��گاهی اضاف��ه کرد‪ .‬این فضا‬ ‫می تواند پذیرای حضور در حالت عادی روزانه ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫نف��ر و در زمان برگزاری نمایش��گاه بین المللی با ایجاد‬ ‫زیرساخت های مناسب و استفاده از فضاهای اطراف‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر باشد‪.‬‬ ‫در ب��اغ کت��اب ته��ران در ‪ ۴‬فصل س��ال نمایش��گاه‬ ‫موضوع��ی کت��اب دایر اس��ت‪ .‬ش��بکه اطالع رس��انی‬ ‫گس��ترده ای برای جست وجو و س��فارش کتاب طراحی‬ ‫می ش��ود که زمان و انرژی دسترسی مخاطب به کتاب‬ ‫موردنی��از ب��ه حداقل برس��د‪ .‬در این م��کان قالب های‬ ‫الکترونیکی کتاب به رس��میت شناخته می شود و برای‬ ‫اس��انی دسترس��ی مخاطبان به ای��ن قالب های جدید‬ ‫اقدام های اساسی انجام خواهد شد‪ .‬هزینه ساخت پروژه‬ ‫ب��اغ کتاب در ط��ول دوره اجرا افزون ب��ر ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان براورد شده بود‪.‬‬ ‫این مکان یعنی باغ کتاب برای کتابفروشی های سطح‬ ‫ش��هر و به ویژه میدان انقالب شبیه یک شمشیر دولبه‬ ‫عمل می کند‪ .‬می تواند به کمک انها بیاید و یاریگر انها‬ ‫در اوضاع کنونی نش��ر باش��د‪ .‬می تواند کتابفروشی های‬ ‫بیشتری را به س��مت تعطیلی یا تغییر کاربری هدایت‬ ‫کند‪ .‬ایا گشایش پروژه باغ کتاب تهران ان هم در اوضاع‬ ‫نابسامان نشر امروز می تواند شفابخش باشد یا کشنده‪.‬‬ ‫برای پاسخ به این پرسش بود که سراغ کتابفروشی های‬ ‫میدان انقالب در شهر تهران رفتیم تا نظر کتابفروشان‬ ‫را دراین باره جویا شویم‪.‬‬ ‫نظراتی که پیرامون پروژه باغ کتاب ارائه ش��د‪ ،‬گاه در‬ ‫تقابل با هم بود‪ .‬گاهی نظرات یکس��انی ارائه می شد‪ .‬در‬ ‫این میان کسانی بودند که از احداث پروژه ای به نام باغ‬ ‫کتاب تهران اظهار بی اطالعی می کردند‪ .‬کتابفروش��ان‬ ‫میدان انقالب از این مسئله که قرار است چنین مکانی‬ ‫احداث ش��ود‪ ،‬بی اطالع بودند‪ .‬حتی وقتی از انها درباره‬ ‫ایج��اد ویترین ج��ذاب ب��رای کتاب‪ ،‬به وی��ژه برای‬ ‫کت��اب کودک و نوجوان که به نظر یحیی دهقانی‪ ،‬جزو‬ ‫مظلوم ترین بخش نش��ر به ش��مار می ایند و مهم ترین‬ ‫دلی��ل اداره کنن��دگان بخش فروش��گاهی ب��اغ کتاب‬ ‫تهران اس��ت‪ ،‬از نظر بس��یاری از کتاب فروشان مستقل‬ ‫به ویژه کتاب فروشان خیابان انقالب‪ ،‬توجیه قابل قبولی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در ای��ن زمین��ه‪ ،‬م��رداد ‪ ۹۶‬ب��ود ک��ه ‪۳۵۰‬‬ ‫کتاب فروش در نامه ای‪ ،‬به طور رس��می اعتراض خود را‬ ‫به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران اعالم کردند و‬ ‫طوماری از امضاها در این زمینه در رس��انه های مختلف‬ ‫به انتشار رسید‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ات�اق اصن�اف و دس�تور به توق�ف فروش‬ ‫کتاب‬ ‫باغ کتاب برای کتابفروش��ی های س��طح ش��هر به ویژه میدان انقالب‬ ‫ش��بیه یک شمش��یر دولبه عمل می کند‪ .‬می تواند به کمک انها بیاید‬ ‫و یاریگر انها در اوضاع کنونی نش��ر باشد‪ .‬می تواند کتابفروشی های‬ ‫بیشتری را به سمت تعطیلی یا تغییر کاربری هدایت کند‬ ‫پروژه باغ کتاب س��وال می کردم‪ ،‬از اینکه این مکان چه‬ ‫کاربردی دارد‪ ،‬سوال می کردند‪ .‬وقتی به انها درباره این‬ ‫پروژه توضیح می دادم‪ ،‬با نظرات مختلفی روبه رو شدم‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی هایی که کتاب های دانشگاهی را عرضه‬ ‫می کردن��د‪ ،‬اظه��ار می کردن��د‪ :‬باغ کت��اب کاری به ما‬ ‫ن��دارد و تاثی��ری روی میزان فروش کتابفروش��ی های‬ ‫می��دان انقالب نمی گ��ذارد‪ .‬فروش��گاه های کتاب زیاد‬ ‫شده اس��ت و در همین راستا ‪ ۱۵۰‬کتابفروشی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬دیگری ه��م از بی تاثیری باغ کتاب در میزان‬ ‫فروش کتاب ها در این خیابان اشنا برای کتاب دوستان‬ ‫و دانش��گاهیان س��خن می گفت و از این مسئله گالیه‬ ‫می کرد که چک های ش��ان پاس نمی شود و هیچ کتابی‬ ‫نمی فروشند‪ .‬چک های شان برگش��ت خورده است و از‬ ‫صبح تا ش��ب حت��ی ‪ ۱۰‬نفر هم ب��رای خرید کتاب به‬ ‫انه��ا مراجعه نمی کنن��د‪ .‬صاحب کتابفروش��ی دیگری‬ ‫که در زمینه نش��ر دانش��گاهی در میدان انقالب تهران‬ ‫فعالیت می کرد‪ ،‬از بی تاثیر بودن گش��ایش باغ کتاب در‬ ‫میزان فروش انها سخن می گفت‪ .‬از این می گفت که هر‬ ‫مغ��ازه ای در میدان انقالب ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬انبار هزار متری دارد‪.‬‬ ‫بهترین کتابفروشی را هم که در تهران بزنید نمی تواند‬ ‫در میزان فروش انها تاثیری بگذارد‪ .‬یکی از دالیلی که‬ ‫برای تاثیر نگذاش��تن احداث باغ کتاب بر میزان فروش‬ ‫کتاب بیان می کردند‪ ،‬ن��رخ باالی کتاب و قدرت خرید‬ ‫پایین مردم بود‪ .‬برخی پیشینه زیاد میدان انقالب را در‬ ‫زمینه فروش کتاب دلیل این امر می دانس��تند‪ .‬در این‬ ‫میان کتابفروش��انی بودند که از احداث پروژه ای به نام‬ ‫باغ کتاب احساس خطر می کردند؛ نگران این بودند که‬ ‫کتابفروشی های باغ کتاب‪ ،‬کتاب ها را با تخفیف به مردم‬ ‫ارائه دهند‪ .‬در این هنگام اس��ت که روی میزان فروش‬ ‫کت��اب تاثیر می گ��ذارد‪ .‬برخی می گفتن��د احداث باغ‬ ‫کتاب تاثیر زیادی روی فروش کتابفروش��ی های میدان‬ ‫انق�لاب می گذارد و فروش انها را پایی��ن می اورد‪ .‬این‬ ‫کتابفروشان به اتحادیه نامه نوشتند‪ .‬انها از کسادی بازار‬ ‫کت��اب می گفتند و بیان می کردند؛ احداث باغ کتاب در‬ ‫چنین اوضاعی میزان فروش کتاب را در میدان انقالب‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬انها از کتابفروش��ی هایی می گفتند که‬ ‫در اوضاع نامناس��ب اقتصاد نشر تغییر کاربری دادند و‬ ‫به جگرکی تبدیل شدند‪ .‬کتابفروشانی بودند که عنوان‬ ‫می کردند اگر کتاب ها را به نرخ پشت جلد در باغ کتاب‬ ‫بفروشند مش��کلی برای کتابفروشی های میدان انقالب‬ ‫پیش نمی اید اما اگر ب��ا درصد باال تخفیف دهند روی‬ ‫میزان فروش انها تاثیر می گذارد و به کتابفروش��ان ان‬ ‫راس��ته ضربه می زند‪ .‬در این میان کتابفروشی هایی در‬ ‫میدان انقالب بودند که نس��بت به گش��ایش پروژه باغ‬ ‫کتاب نظری نداش��تند و منتظر بودند مدتی از فعالیت‬ ‫ای��ن مکان بگذرد بعد ببینند تاثی��ری روی فروش انها‬ ‫می گذارد یا انکه به طور کامل بی تاثیر خواهد بود‪ .‬بعد از‬ ‫ابالغ اتاق اصناف ایران به اتحادیه ناشران و کتاب فروشان‬ ‫تهران مبنی بر جمع اوری و تعطیلی کتاب فروش��ی های‬ ‫باغ کتاب‪ ،‬این پرسش طرح می شود که کتاب فروشی ها‬ ‫از بزرگ تری��ن مجموعه علمی فرهنگی کش��ور حذف‬ ‫می ش��وند؟ براس��اس برنامه ریزی های نخستین‪ ،‬اداره‬ ‫بخش هایی از این مجموع��ه به بخش خصوصی واگذار‬ ‫شد و مسئولیت اداره بخش کتاب کودک و نوجوان نیز‬ ‫با برگزاری مزایده ای به مدت ‪ ۳‬سال به شرکت «دنیای‬ ‫ماه پیشونی» سپرده ش��د‪ .‬بخش بزرگسال نیز به دلیل‬ ‫استقبال نکردن از مزایده‪ ،‬به وسیله موسسه «نشر شهر»‬ ‫که وابسته س��ازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران‬ ‫است‪ ،‬اداره می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز مناقشه‬ ‫کتاب فروش��ی ‪ ۱۴‬هزار متر مربعی باغ کتاب تهران با‬ ‫موقعیت جغرافیایی قابل توجه از نظر دسترس��ی اسان‬ ‫ش��هروندان و همچنین امکانات رفاه��ی این مجموعه‬ ‫همواره یک��ی از موضوعات مورد مناقش��ه بین اتحادیه‬ ‫ناش��ران و کتاب فروش��ان تهران و مدیری��ت باغ کتاب‬ ‫تهران بوده است‪.‬‬ ‫اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به ویژه رئیس‬ ‫این اتحادیه معتقد است که فعالیت کتاب فروشی بزرگ‬ ‫باغ کتاب تهران‪ ،‬ادامه حیات کتاب فروشی های مستقل‬ ‫را تهدید می کند و در رقابتی نابرابر قرار می دهد‪.‬‬ ‫مخالفت ها درباره ادامه فعالیت بخش فروشگاهی باغ‬ ‫کتاب‪ ،‬حاال به اتاق اصناف ایران کش��یده شده است‪۲ .‬‬ ‫روز پی��ش بود که رس��انه ها از ص��دور ابالغیه این اتاق‬ ‫مبنی بر توقف فعالیت بخش فروشگاهی باغ کتاب تهران‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫در این ابالغیه امده اس��ت‪« :‬احتراما بدین وس��یله به‬ ‫اطالع می رساند شکوائیه تعدادی از اعضای ان اتحادیه‬ ‫در خصوص تاسیس کتابفروشی در فضای باغ کتاب به‬ ‫اتاق واصل و در جلس��ات مربوطه مطرح و پس از بحث‬ ‫و بررس��ی اعضای کمیس��یون‪ ،‬با تاسیس چنین مکانی‬ ‫مخالف��ت و از انجای��ی که این واحده��ا بدون تحصیل‬ ‫پروانه کس��ب مشغول فعالیت صنفی هستند‪ ،‬مقرر شد‬ ‫اتحادیه نس��بت به جمع اوری و تعطیل��ی این واحدها‬ ‫حسب قوانین نظام صنفی اقدام نماید‪».‬‬ ‫‹ ‹ضرورت داشتن پروانه کسب از اتحادیه‬ ‫فعالی��ت بدون پروانه کس��ب کتاب فروش��ی های باغ‬ ‫کتاب‪ ،‬محور اصلی این ابالغیه اس��ت و اتحادیه ناشران‬ ‫و کتاب فروشان تهران مامور شده تا ضمن تعطیلی این‬ ‫واحدها براساس قانون صنفی با این کتاب فروشان عمل‬ ‫کند‪ .‬موضوع نداشتن پروانه کسب کتاب فروشی های باغ‬ ‫کتاب در شرایطی از س��وی اتاق اصناف‪ ،‬طرح می شود‬ ‫که مجید حسینی؛ مدیرعامل باغ کتاب در گفت وگو با‬ ‫ایبنا تاکید کرد‪ :‬باغ کتاب‪ ،‬کتاب فروشی نیست!‬ ‫وی همچنی��ن ‪ ۲‬س��ال پیش در پاس��خ به پرس��ش‬ ‫خبرن��گار انا درباره ل��زوم دریافت پروانه کس��ب برای‬ ‫فعالیت قانونی کتاب فروش��ان در باغ کتاب تهران گفته‬ ‫بود‪« :‬برای اداره بخش کتاب فروشی هم از کتاب فروشان‬ ‫دع��وت کرده ایم؛ کماینکه بخش ک��ودک و نوجوان به‬ ‫جمعی از ناشران و کتابفروشان واگذار شده است و انها‬ ‫در صورت نیاز‪ ،‬خودشان باید مجوز بگیرند‪».‬‬ ‫وی همچنین تاس��یس باغ کتاب را جزو رسالت های‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دانسته و تاکید‬ ‫کرده بود که ش��هرداری‪ ،‬به طورقانونی مس��ئول ارتقای‬ ‫سرانه مطالعه در شهر تهران است‪.‬‬ ‫به دنبال اظهارنظرهای دو روز گذش��ته مسئوالن باغ‬ ‫کتاب‪،‬به نظر می رسد با توجه به برگزاری مزایده قانونی‬ ‫برای واگذاری بخش کتاب کودک باغ کتاب به شرکت‬ ‫«دنی��ای ماه پیش��ونی»‪ ،‬راهی جز تعامل بین س��ازمان‬ ‫فرهنگی هنری ش��هرداری تهران‪ ،‬مس��ئوالن باغ کتاب‬ ‫تهران و اتاق اصناف ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود اگر همتی برای ایجاد تعامل وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬چاره ای به جز تعطیلی بخش فروشگاهی‬ ‫باغ کت��اب پایتخت نیس��ت و این موض��وع نیز پرداخت‬ ‫خسارت هایی به شرکت ماه پیش��ونی را موجب خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مخالفت ها‬ ‫درباره ادامه‬ ‫فعالیت بخش‬ ‫فروشگاهی‬ ‫باغ کتاب‪ ،‬حاال‬ ‫به اتاق اصناف‬ ‫ایران کشیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬روز پیش بود‬ ‫که رسانه ها از‬ ‫صدور ابالغیه‬ ‫این اتاق‬ ‫مبنی بر توقف‬ ‫فعالیت بخش‬ ‫فروشگاهی باغ‬ ‫کتاب تهران‬ ‫خبر دادند‬ ‫راه اندازی دانشگاه هنرهای ایرانی اسالمی فرشچیان تا ماه اینده‬ ‫دانش��گاه هنره��ای ایرانی اس�لامی محم��ود‬ ‫فرش��چیان تا یک ماه اینده راه اندازی می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬جلس��ه کمیسیون هنر و معماری‬ ‫ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی با حض��ور اعضای‬ ‫کمیس��یون و محمود اربابی معاون توسعه فناوری‬ ‫و مطالعات س��ینمایی س��ازمان امور س��ینمایی و‬ ‫س��معی و بصری برای بررسی س��ند سینما شنبه‬ ‫هفتم مهرماه برگزار شد‪ .‬در این جلسه پیش نویس‬ ‫نهایی س��ند سینما بررسی و مقرر شد کمیته ای با‬ ‫حضور اعضای کمیسیون و معاون توسعه فناوری و‬ ‫مطالعات سینمایی سازمان امور سینمایی‪ ،‬سمعی‬ ‫و بصری تشکیل شود و پیش نویس را بررسی کند و‬ ‫پس از ان در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی‬ ‫انق�لاب فرهنگی این س��ند نهایی و در مرحله بعد‬ ‫برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی ارائه ش��ود‪ .‬محمدحسین ایمانی خوشخو‬ ‫رئیس کمیس��یون هن��ر و معماری ش��ورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی در این جلس��ه گفت‪ :‬سند سینما‬ ‫با جلس��ات کارشناس��ی و با همکاری سازمان امور‬ ‫س��ینمایی‪ ،‬سمعی و بصری تدوین می شود تا برای‬ ‫تصویب به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شود‪.‬‬ ‫ایمان��ی خوش��خو همچنی��ن در این جلس��ه بیان‬ ‫کرد‪ :‬تاس��یس دانش��گاه هنرهای ایرانی اسالمی از‬ ‫طرح های کمیس��یون هن��ر و معماری اس��ت که‬ ‫پس از تصوی��ب در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ب��رای راه اندازی ان پیگیری و با حمایت دانش��گاه‬ ‫ازاد اس�لامی‪ ،‬دانش��گاه اس��تاد محمود فرشچیان‬ ‫حداکث��ر تا یک ماه اینده راه اندازی می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫در این جلس��ه عنوان کرد‪ :‬بررس��ی ایین نامه های‬ ‫جش��نواره های هن��ری فجر و چگونگ��ی برگزاری‬ ‫جش��نواره ها نیز در کمیس��یون انجام می ش��ود و‬ ‫کمیته هنرهای س��نتی و صنایع دستی کمیسیون‬ ‫نیز می تواند در تعامل با فرهنگس��تان هنر تشکیل‬ ‫ش��ود‪ .‬بهمن نامور مطلق عضو کمیس��یون هنر و‬ ‫معماری ش��ورای عالی انقالب فرهنگی نیز در این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬دانشگاه فرشچیان محصول کمیسیون‬ ‫هنر و معماری ش��ورای عالی انقالب فرهنگی است‬ ‫که به زودی راه اندازی می شود و قرار است دانشگاه‬ ‫متفاوتی با شیوه متمایز از دانشگاه های فعلی بنیان‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫محمد فاضلی‬ ‫استاد دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫ل ِورن را به طورحتم می شناس��ید‪ ،‬نویس��نده‬ ‫ژو ‬ ‫رمان ه��ای علمی تخیل��ی که حتی اگ��ر اثارش را‬ ‫نخوانده باشید‪ ،‬فیلم ها یا انیمیشن های ساخته شده‬ ‫از روی «بیس��ت هزار فرسنگ زیر دریا»‪« ،‬دور دنیا‬ ‫در هشتاد روز» و «سفر به مرکز زمین» را دیده اید‪.‬‬ ‫بسیاری از پیش بینی های او مانند «سفر زیر دریا»‬ ‫و «س��فر به ماه»بعدها درس��ت از کار درامد‪« .‬فکر‬ ‫ژول ورن��ی» با تخیالت��ی در امیخته ک��ه یا هرگز‬ ‫واقعیت پیدا نمی کند (مانند س��فر به مرکز زمین)‬ ‫یا بس��یار دیرهنگام تحقق می یابند چنانکه فاصله‬ ‫میان تخی�لات ژول ورن ‪ ۱۲۰۷‬تا ‪-۱۹۰۵( ۱۲۸۴‬‬ ‫‪ )۱۸۲۸‬و تحقق برخی از انها نزدیک به‪ 100‬س��ال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ژول ورن با اینکه دانش اموخته حقوق‬ ‫بود اما «س��بک ژول ورنی» بر مح��ور نگاه فناورانه‬ ‫به جه��ان و این اعتقاد که هم��ه مرزها درنوردیده‬ ‫می ش��ود بنا شده است‪ .‬باور راسخ به قدرت فناوری‬ ‫را در ژول ورن می ت��وان دید‪ .‬ژول ورن – حداقل در‬ ‫ان چه م��ن از او خوانده و دیده ام ‪ -‬هیچ گاه از زاویه‬ ‫بنیان های حقوقی دنیایی که در ان می زیست و به‬ ‫دنبال تحقق ان بود به جهان ننگریس��ت‪ .‬عظمت‪،‬‬ ‫اعجاب‪ ،‬س��خت افزاری و غیرمنتظره بودن دنیایی‬ ‫ک��ه او تصویر می کند بس��یار بارز اس��ت‪ .‬ژول ورن‬ ‫از مناس��بات حقوقی دنیایی ک��ه در ان «پیمودن‬ ‫فاصل��ه تخی��ل و واقعی��ت امکان پذیر می ش��ود»‬ ‫س��خنی نمی گوید‪ .‬این س��وی دنیا در جایی به نام‬ ‫اصفهان‪ ،‬مردم از س��ندی س��خن می گویند به نام‬ ‫«طومار شیخ بهایی» که سندی است برای تقسیم‬ ‫اب زاینده رود که بس��یاری در اینکه چنین سندی‬ ‫را ش��یخ بهایی (‪ ۹۲۵-۱۰۰۰‬هـ‪ .‬ش) تدوین کرده‬ ‫باش��د‪،‬تردید دارند‪ .‬این س��ند ش��یوه تقسیم اب‬ ‫رودخانه زاینده رود میان ‪ ۷‬ناحیه اصفهان را تشریح‬ ‫کرده اس��ت و حتی مالحظات سال های کم ابی نیز‬ ‫در ان بن��ا بر تصمیم و نظر هیات مالکان روس��تاها‬ ‫و زمین های کش��اورزی‪ ،‬لحاظ شده است‪ .‬اهمیتی‬ ‫ندارد که این س��ند را ش��یخ بهایی نوشته یا حاصل‬ ‫خرد جمعی مردمان اصفهان اس��ت؛ انچه اهمیت‬ ‫دارد این است که این طومار بر مبنای تایید و قبول‬ ‫تمام��ی بهره برداران حوضه ابخ��ور زاینده رود و با‬ ‫رضایت انها تدوین شده و از همین رو توانسته است‬ ‫صدها سال تنظیم کننده روابط میان ایشان باشد‪.‬‬ ‫طومار شیخ بهایی‪ ،‬نمودی از مشارکت مردم در یک‬ ‫نظام حقوق��ی به احتمال زیاد به تدریج تکامل یافته‬ ‫است که نه با رویکردی سخت افزاری و تنها مبتنی‬ ‫بر فناوری‪ ،‬و نه با چش م بستن بر واقعیت اکولوژیک‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬بلک��ه در چارچ��وب ظرفیت های‬ ‫اکوسیس��تم‪ ،‬با جل��ب رضایت ذینفع��ان‪ ،‬و برای‬ ‫تنظیم روابط انها ایجاد ش��ده است‪« .‬ژول ورن» و‬ ‫«ش��یخ بهایی» ‪ -‬واقعی یا خیالی – را می توان نماد‬ ‫دو نوع اندیشه و ادم ها درباره توسعه تلقی کرد‪ .‬ادم‬ ‫و اندیشه «ژول ورنی» مناس��بات پشت فناوری را‬ ‫نمی بیند و به سخت افزار باور راسخ دارد؛ و توسعه را‬ ‫در چارچوب همین رویکرد دنبال می کند‪ .‬توس��عه‬ ‫را اما اگر از منظر «طومار ش��یخ بهایی» نگاه کنید‪،‬‬ ‫می بینید مردمی هس��تند که با هم روابطی دارند و‬ ‫درگیر تقس��یم منافعی هستند‪ ،‬تعارضاتی دارند و‬ ‫پیش از انکه ش��یوه مس��المت امیزی برای تقسیم‬ ‫و تس��هیم منافع‪ ،‬و حل مناقشات شان یافته نشود‪،‬‬ ‫ارام��ش‪ ،‬صلح و توس��عه ای رخ نمی دهد‪ .‬طوماری‬ ‫باید باش��د‪ ،‬تنظیم ش��ده بر مبنای رضایت مردم و‬ ‫مش��ارکت ایش��ان‪ ،‬که روابط مردم را تنظیم کند‪،‬‬ ‫و بر بس��تر چنین تنظیم روابط��ی‪ ،‬تمدن اصفهان‬ ‫هم خلق می ش��ود‪ .‬ما «ژول ورن»ها و کشتی های‬ ‫ناتیلوس دنیای توس��عه یافته را بی��ش از «طومار‬ ‫شیخ بهایی»هایی که در پس انها قرار دارند‪ ،‬دوست‬ ‫داش��ته و پرستیده ایم‪ .‬مشکل امروز ما هم ان است‬ ‫که بس��یاری فکر می کنند می ش��ود بدون تنظیم‬ ‫طومارهایی که روابط میان ادم ها را در مس��یرهای‬ ‫مول��د تنظیم کنن��د و بدون جلب مش��ارکت و به‬ ‫بازی گرفتن ذینفعان‪ ،‬ناتیلوس س��اخت‪ ،‬به اعماق‬ ‫زمین س��فر کرد‪ ،‬یا بر کره ماه نشست‪« .‬طرح های‬ ‫ژول ورن��ی» زایی��ده چنی��ن اندیش��ه ای اس��ت‪.‬‬ ‫طرح های ژول ورنی مانند ساختن چن د ده فرودگاه‬ ‫در کشوری که هواپیمایی اش تحریم است‪ ،‬انتقال‬ ‫اب از دریای خ��زر و دریای عمان به فالت مرکزی‬ ‫که اب در ان بد مصرف می ش��ود‪ ،‬توس��عه کشت‬ ‫در سرزمینی که ‪ ۳۰‬درصد محصول کشاورزی اش‬ ‫ضایعات می ش��ود‪ ،‬س��اخت ده ها مجتمع فوالد و‬ ‫س��یمان در مناطق کم اب و بر بنیان رانت مفسدانه‬ ‫ان��رژی؛ و ده ها کار دیگر که همه بر منطق ایمان به‬ ‫سخت افزار بنا شده اند‪.‬‬ ‫هم��ه ای��ن س��خت افزارها در دنیای��ی منجر به‬ ‫توسعه می شوند که طومارهایی که ماهیت حقوقی‬ ‫و نرم افزاری دارند‪ ،‬روابط مردمان با یکدیگر و روابط‬ ‫مردم��ان و صاحبان قدرت سیاس��ی را بر بنیانی از‬ ‫عقالنیت‪ ،‬رضایت‪ ،‬مشارکت و عدالت تنظیم کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح پایش‬ ‫سالمت‬ ‫خبرنگاران در‬ ‫سراسر کشور‬ ‫اجرا می شود‬ ‫معاون مطبوعاتی وزیر ارش��اد از اجرای طرح پایش‬ ‫س�لامت خبرن��گاران در دو حوزه س�لامت عمومی و‬ ‫بیماری های خاص به صورت ازمایش��ی در تهران و در‬ ‫سراسر کشور در ماه اینده خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در دومین گردهمایی مدیران‬ ‫کل اس��تان ها با معاونت های تخصصی ب��ا بیان اینکه‬ ‫درتالش هس��تیم بخش عم��ده ای از حمایت های این‬ ‫معاونت از طریق خانه های مطبوعات در استان ها ارائه‬ ‫ شود‪ ،‬از اختصاص یارانه ویژه به رسانه های استان های‬ ‫مح��روم و کم برخ��وردار خبر داد‪ .‬وی درباره مس��ئله‬ ‫کاغذ گفت‪ :‬با ابتکار تش��کیل کمیته کاغذ مطبوعات‪،‬‬ ‫باوجود نوسان های ش��دید ارزی‪ ،‬نرخ کاغذ در شرایط‬ ‫قابل قبولی قرار گرفته و رس��انه ها نیز در زمینه تامین‬ ‫کاغذ با مش��کل روبه رو نیستند‪ .‬سلطانی فر‬ ‫همچنین با اش��اره به انچه همکاری خوب‬ ‫وزارت صنعت‪،‬مع��دن و تج��ارت و وزارت‬ ‫ارش��اد در موضوع کاغذ خواند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫با تمهیداتی که انجام شده‪ ،‬مشکل کمبود‬ ‫کاغ��ذ در اینده نداریم‪ .‬معاون مطبوعاتی و‬ ‫اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توجه ویژه به‬ ‫رس��انه های فضای مجازی‪ ،‬اینده را عرصه رسانه های‬ ‫مجازی دانس��ت و درعین حال تصریح کرد‪ :‬با وجودی‬ ‫که مرجعیت رس��انه های مکتوب همچنان پابرجاست‬ ‫ام��ا در سیاس��ت های معاونت مطبوعاتی نگاه بس��یار‬ ‫گسترده تری به حوزه رس��انه های مجازی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه افزود‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد تولیدات‬ ‫ی در اینده به صورت چندرسانه ای‬ ‫رس��انه ا ‬ ‫است و ضرورت دارد وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی به این حوزه توجه بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ .‬سلطانی فر ادامه داد‪ :‬یکی از فضاهای‬ ‫دیپلماسی‪ ،‬اس��تفاده از رسانه های خارجی‬ ‫اس��ت و گاهی تاثی��ری که از رس��انه های‬ ‫خارج��ی در برخ��ی رویداده��ا مش��اهده‬ ‫کرده ایم‪ ،‬قابل توجه است‪ ،‬از این رو باشگاه خبرنگاران‬ ‫خارجی را ایجاد کردیم و شخصیت های زیادی در این‬ ‫نشست ها ش��رکت کردند که هم رسانه ای شدن ان به‬ ‫نف��ع ما بوده و هم هزینه کمتری داش��ته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنین به موضوع بیمه خبرنگاران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پوش��ش بیمه ای یکی از نیازهای اساس��ی خبرنگاران‬ ‫است و در سال جاری با همکاری صندوق اعتباری هنر‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬نفر از خبرنگاران زیر پوشش بیمه پایه و ‪۳۰۰۰‬‬ ‫نفر خبرنگار زیر پوش��ش بیمه تکمیل��ی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مع��اون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از‬ ‫راه اندازی طرح پایش س�لامت خبرنگاران با همکاری‬ ‫دانشگاه شهید بهش��تی در ‪ ۲‬حوزه سالمت عمومی و‬ ‫بیماری های خاص به صورت ازمایش��ی در تهران و در‬ ‫اینده ای نزدیک در سراس��ر کش��ور در ماه اینده خبر‬ ‫داد‪ .‬س��لطانی فر با اشاره به وجود ‪ ۹۷۰۰‬پروانه انتشار‬ ‫در کشور‪ ،‬به سیاس��ت ارائه مجوز در کوتاه ترین زمان‬ ‫برای جلوگیری از فساد در خرید و فروش مجوز اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تنها در بخش رس��انه های حوزه کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬به شدت سخت گیری می کنیم چرا که در این‬ ‫بخش نیازمند نیروهای متخصص و کاردان برای تولید‬ ‫محتوای رسانه ای مطلوب هستیم‪.‬‬ ‫شیخ بهایی‬ ‫در محاصره‬ ‫«ژول وِ رن» ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫مدیران بازنشسته سینما و تلویزیون‬ ‫تغییر می کنند‬ ‫‪ 10‬مهر ‪ 22 - 1397‬محرم ‪ 2 - 1440‬اکتبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1151‬پیاپی ‪2469‬‬ ‫مدیریت فرهنگی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫به دنبال ابالغ قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان در سازمان های‬ ‫اجرایی‪ ،‬این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز مانند سایر‬ ‫سازمان ها اجرا خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ل حاضر ‪ ۴‬تن‬ ‫‪ ،‬در حا ‬ ‫از مدیران این وزارتخانه مش��مول این قانون می ش��وند که پیش از‬ ‫موعد مقرر‪ ،‬نسبت به جایگزین شدن افراد جدید اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری قانون اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان‬ ‫را ش��هریور امسال به س��ازمان امور اداری و استخدامی کشور ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان‬ ‫مصوب ‪ -۱۳۹۵‬از تاریخ ابالغ این قانون‪ ،‬بکارگیری افرادی که در‬‫اجرای قوانین و مقررات مربوط بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند‪،‬‬ ‫در س��ازمان های اجرایی موضوع م��اده (‪ )۵‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫کشوری مصوب ‪ ۸‬مهر و تمامی سازمان هایی که به نحوی از انحا از‬ ‫بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند‪ ،‬ممنوع است‪ .‬در حالی‬ ‫وزارت ارشاد به طوررسمی از تغییر ‪ ۴‬مدیر خبر می دهد که نامی از‬ ‫انها نبرده‪ ،‬در چند ماه گذش��ته یکی از گمانه زنی ها درباره مدیران‬ ‫بازنشس��ته‪ ،‬محمدمهدی حیدریان‪ ،‬رئیس س��ازمان سینمایی بوده‬ ‫ن صداوسیما‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین عبدالعلی علی عسکری‪ ،‬رئیس سازما ‬ ‫اعالم کرد اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این سازمان‬ ‫اغاز شد ه است‪ .‬علی عس��کری درباره تمدید دوره های مدیریتی در‬ ‫صداوسیما باوجود این قانون تصریح کرد‪ :‬خیر‪ ،‬دیگر چنین اتفاقی‬ ‫رخ نخواهد داد‪ .‬کارمندان صداوسیما ‪۲۵‬ساله بازنشسته می شوند و‬ ‫تمدید و تعویق اقدامی در گذشته بوده است‪.‬‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫کارتون روز‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در حاشیه درامد متکدیان از ‪ 500‬هزار تومان تا ‪ 9‬میلیون تومان‬ ‫گرد پیری بر چهره ایـران ‪۱۴۳۰‬‬ ‫ویژه نام��ه بخ��ارا ب��رای مهاتم��ا گان��دی‬ ‫منتش��ر ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به مناس��بت‬ ‫یکصدوپنجاهمین سالگرد تولد مهاتما گاندی‬ ‫مجله بخارا ویژه نامه ای از صبح امروز‪ ،‬سه شنبه‪،‬‬ ‫ایران زیر ‪ ۱۵‬سال سن داشتند و نسبت جمعیت ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪۶۴‬ساله در کش��ور به ‪ ۷۱‬درصد رسید‪ .‬همچنین‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد جمعیت ایران باالی ‪ ۶۵‬س��ال س��ن‬ ‫داش��تند‪ .‬این امارها نشان می دهد قاعده هرم سنی‬ ‫جمعیت در کش��ور جمع ش��ده و می��زان باروری رو‬ ‫به کاهش اس��ت اما هنوز میزان مرگ ومیر با موالید‬ ‫مساوی نشده است‪.‬‬ ‫این جمعیت ش��ناس با بیان اینکه در سال گذشته‬ ‫بی��ش از یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تولد و حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار مرگ اتفاق افتاده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که باروری‬ ‫کاه��ش می یابد از جمعیت جوانان به تدریج کاس��ته‬ ‫می ش��ود اما در ای��ران و در حال حاض��ر در مرحله‬ ‫پنج��ره جمعیتی قرار داریم‪ ،‬به طوری که بیش��ترین‬ ‫با بیان اینکه بعد از انقالب اسالمی‪ ،‬قاعده هرم سنی‬ ‫در کشور ما وسیع بوده‪ ،‬گفت‪ :‬در ان زمان ساالنه در‬ ‫کش��ور بیش از ‪ 2‬میلیون کودک متولد می ش��دند و‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬هزار نفر فوت می کردند‪ .‬با تقسیم بندی‬ ‫جمعیت به ‪ 3‬گروه س��نی ‪ ۰‬تا ‪ ۱۴‬س��ال‪ ۱۵ ،‬تا ‪۶۴‬‬ ‫سال و ‪ ۶۵‬سال به باال می توان گفت در سال ‪،۱۳۶۵‬‬ ‫‪ ۴۶‬درصد جمعیت ایران زیر ‪ ۱۵‬س��ال سن داشتند‪،‬‬ ‫‪ ۵۱‬درص��د جمعیت ایران ‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۴‬س��اله بودند و‬ ‫تنه��ا ‪ ۳‬درصد جمعیت در س��ن ‪ ۶۵‬س��ال به باال و‬ ‫س��الخوردگی قرار داشتند اما بعد از سال ‪ ۱۳۶۷‬که‬ ‫به تدریج میزان باروری در کش��ور کنترل شد‪ ،‬قاعده‬ ‫هرم سنی جمعیت نیز جمع تر شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۲۳ ،۱۳۹۵‬درص��د جمعیت‬ ‫«بخارا» با گاندی امد‬ ‫‪ 10‬مه��ر همزمان با س��الگرد تولد گاندی در‬ ‫کتابفروشی ها و دکه های روزنامه فروشی عرضه‬ ‫می کند‪ .‬این ویژه نامه بخارا ش��امل مقاله هایی‬ ‫از جورج اورول‪ ،‬محمود دولت ابادی‪ ،‬داریوش‬ ‫ش��ایگان‪ ،‬دکتر محقق داماد‪ ،‬دکتر مجتبایی‪،‬‬ ‫رومن روالن‪ ،‬دکتر ص��ادق زیبا کالم‪ ،‬محمود‬ ‫تفضلی‪ ،‬دکتر صناعی‪ ،‬فرزان��ه قوجلو‪ ،‬رومینا‬ ‫اغن��ده‪ ،‬زه��را پورنی��ک صف��ت و همچنین‬ ‫دیگر کیکی برای تقسیم وجود ندارد‬ ‫س��هم جمعیت در گروه س��نی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۴‬سال قرار‬ ‫دارن��د‪ .‬به دلیل حضور این پنج��ره جمعیتی‪ ،‬میزان‬ ‫موالید در کشور باالست‪ ،‬اما به تدریج که سهم باالی‬ ‫جوانان واقع در سن باروری رو به پیری حرکت کند‬ ‫می��زان موالید نیز کاهش می یابد و در عمل جمعیت‬ ‫فعال نیز به سمت سالخوردگی حرکت می کند‪.‬‬ ‫پیش بینی برابری موالید و مرگ ومیر در کش��ور تا‬ ‫سال ‪۱۴۳۰‬‬ ‫کاظمی پور با بیان اینکه پیش بینی می شود تا سال‬ ‫‪ ۱۴۳۰‬میزان مرگ ومیر و موالید در کشور برابر شود‬ ‫و رشد جمعیت به صفر درصد برسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۶‬درصد جمعیت کش��ور ‪ ۶۵‬سال‬ ‫ب��ه باال س��ن دارد اما این میزان در س��ال ‪ ۱۴۳۰‬به‬ ‫‪ ۲۰‬درصد می رس��د و به عبارت دیگر رشد ‪ 3‬برابری‬ ‫ل حاضر نیز همین جمعیت ‪ ۶‬درصدی‬ ‫می یابد‪ .‬در حا ‬ ‫با مشکالت زیاد رفاهی‪ ،‬بهداشتی و‪ ...‬روبه رو هستند‬ ‫که باید به انها رسیدگی شود‪.‬‬ ‫کاظمی پ��ور اف��زود‪ :‬پیش بینی می ش��ود تا س��ال‬ ‫‪ ۱۴۳۰‬جمعیت ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون نفری س��المندان به‬ ‫ل حاض��ر حدود ‪۸.۹‬‬ ‫‪ ۲۶‬میلی��ون نفر برس��د‪ .‬در حا ‬ ‫درصد جمعیت کش��ور ‪۶۰‬ساله به باال هستند که این‬ ‫رقم در س��ال ‪ ۱۴۳۰‬به ‪ ۲۴.۵‬درصد خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫جمعیت ایران تا س��ال ‪ ۱۴۳۰‬ب��ه ‪ ۱۱۰‬میلیون نفر‬ ‫می رس��د‪ .‬به عب��ارت دیگر جمعیت کش��ور در مدت‬ ‫‪ ۳۵‬س��ال (‪ ۱.۴ )۱۳۹۵-۱۴۳۰‬برابر خواهد شد‪ ،‬در‬ ‫صورتی که تعداد س��المندان ‪۶۰‬ساله به باال ‪ ۲.۸‬برابر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بخش های��ی از خاط��رات گان��دی ب��ا ترجمه‬ ‫مس��عود برزین‪ ،‬نامه های گاندی به تولستوی‪،‬‬ ‫سالش��مار دقی��ق زندگ��ی گان��دی‪ ...‬و البوم‬ ‫عکس های گاندی است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪6‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫علیه سندرم شکنجه خاموش متحد شویم!‬ ‫دروی�ش‪،‬‬ ‫محم�د‬ ‫کارش�ناس محیط زیست‪:‬‬ ‫این روزه��ا تا دل��ت بخواهد‬ ‫ناامیدکنن��ده‬ ‫خبرهای��ی‬ ‫از خش��ونت های بی دلی��ل‪،‬‬ ‫کینه ورزی‪ ،‬احتکار‪ ،‬اختالس‬ ‫و انتقام گی��ری را می توانی از‬ ‫البه الی گوش��ی همراهت در شبکه های‬ ‫گوناگون اجتماعی گرفت��ه تا تلویزیون‬ ‫«م��ن و ت��و» و «ایران اینترنش��نال» و‬ ‫حتی رسانه ملی دریافت کنی‪. .‬‬ ‫انگار همه خواس��ته یا ناخواسته داریم‬ ‫ت��و دل همدیگر را خال��ی می کنیم و به‬ ‫خویش��تن می قبوالنیم‪ :‬امیدی نیست و‬ ‫خانه از پای بست ویران است‪.‬‬ ‫می بین��م هموطن��ان عزی��زم در‬ ‫داروخان��ه و در همی��ن دوربین مخفی‬ ‫چ��ه حماس��ه پرش��وری از همدل��ی و‬ ‫همیاری می افرینند؛ من دیدم رفتار ان‬ ‫کتابفروشی را که به خریدار گفت‪ :‬از من‬ ‫کت��اب نخر‪ ،‬برو داخل پاس��اژ و از فالن‬ ‫مغازه بخر‪ ،‬او محتاج تر است؛‬ ‫اگر نداشت‪ ،‬من درخدمتم!‬ ‫م��ن دی��دم ان پیرم��رد‬ ‫مریوانی را که باوجود بیماری‬ ‫اس��م‪ ،‬به دل اتش می زند تا‬ ‫جنگل های بلوط س��رزمینش‬ ‫کمت��ر در اتش بس��وزد؛ من‬ ‫«ش��ریف باجور» را فرام��وش نمی کنم؛‬ ‫م��ن حماس��ه ازادی وطن ن��وروزی و‬ ‫مجاهدت ه��ای نرگ��س کلباس��ی را در‬ ‫مناطق زلزله زده کرمانشاه از یاد نخواهم‬ ‫ب��رد و البته ان س��ربازان‪ ،‬س��رداران و‬ ‫افسران عزیزی که در حادثه تروریستی‬ ‫اه��واز‪ ،‬به فک��ر نجات ج��ان هموطنان‬ ‫خویش بودند‪ ،‬نه خودش��ان‪ ...‬این ملت‬ ‫ایران است‪ .‬از اتحاد‪ ،‬همدلی و مهرورزی‬ ‫خود محافظت کنیم و بکوشیم در کنار‬ ‫توج��ه به خبرهای بد‪ ،‬خبرهای خوب را‬ ‫هم ببینیم و به اشتراک بگذاریم‪ .‬باید در‬ ‫برابر سندرم شکنجه خاموش ایستادگی‬ ‫کرد و تسلیم سیاه نمایی ها نشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از روی اختیار نیس��ت ‪ -‬از مکان های باس��تانی‬ ‫‪ -1‬کتابی از مالصدرا ‪ -‬گنج دار افسانه ای‬ ‫‪ -2‬همیش��ه و پایدار ‪ -‬سس��ت و خوارکننده ‪ -‬کرمانشاه‬ ‫‪ -2‬کلمه همراهی ‪ -‬از حروف انگلیسی ‪ -‬موطالیی‬ ‫رنج و سختی کشیدن‬ ‫‪ -3‬مظهر س��ردرگمی ‪ -‬از صنایع ادبی ‪ -‬چینه ‪ -‬تارمی چوبی یا فلزی‬ ‫‪ -3‬لقب اش��راف اروپا ‪ -‬خاندان اهنگساز المانی ‪-‬‬ ‫دیوار گلی‬ ‫وسیله کار هیزم شکن‪ -‬پدربزرگ‬ ‫‪ -4‬قورباغ��ه درختی ‪ -‬کم و اندک و نامی برای‬ ‫ح کردن و‬ ‫‪ -4‬نام اختصاری سازمان جهانی کار‪ -‬ترش ‬ ‫خانم ها ‪ -‬فریاد تشویق ‪ -‬ردیف بافتنی‬ ‫‪ -5‬ش��ک و گم��ان ‪ -‬عبادت کننده ‪ -‬لحظه ای‬ ‫ب ا ب ا گ و ر ی و‬ ‫بیش نیست‬ ‫ق ا ر ه‬ ‫ر ی ش ت ر‬ ‫ا‬ ‫د و‬ ‫ر ش ی د‬ ‫ب‬ ‫‪ -6‬واحد پولی در کشور اسیایی ‪ -‬هر چه یافت‬ ‫د ر‬ ‫ی ا ر د‬ ‫ر و‬ ‫د‬ ‫ن م ا د‬ ‫ه ج و‬ ‫نشود‬ ‫ا د ر م‬ ‫م س ح‬ ‫‪ -7‬غضب ‪ -‬بهای تعیین شده‬ ‫ن ی‬ ‫ا خ‬ ‫جواب جدول‬ ‫ا‬ ‫ر ی ا‬ ‫شماره ‪5‬‬ ‫‪ -8‬علم پزشکی ‪ -‬حرف صلیب ‪ -‬جهت و سو‪-‬‬ ‫ا س ل ا و‬ ‫ن م س‬ ‫ا ب ش ش‬ ‫د‬ ‫نوعی رنگ مو‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د ر و غ‬ ‫ت ت‬ ‫و‬ ‫م ر ب ی‬ ‫م ا م‬ ‫نامرغوب‬ ‫ابریشم‬ ‫‬‫میالدی‬ ‫هشتم‬ ‫‪ -9‬ماه‬ ‫ش غ ا د‬ ‫ن م ا ز‬ ‫ب س ت ا‬ ‫د ل ه ر ه‬ ‫‪ -10‬از اعیاد اس�لامی ‪ -‬فرمان هدایت کشتی‬ ‫دریایی‬ ‫‪ -11‬واح��د س��یم ب��رق ‪ -‬ان��دوه خ��وردن و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پشیمانی‪ -‬پرنده نیک بختی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -12‬رود افت پیشه ‪ -‬نشانه حساسیت پوستی‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫از این جهت‪ -‬عالمت صفت تفضیلی‬ ‫‪ -13‬از وس��ایل تراب��ری‪ -‬اره درودگری‪ -‬ابزار‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫غنودن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -14‬دان��ای علوم ادبی ‪ -‬بم��ب ویرانگر ‪ -‬وزیر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خردمند خشایارشاه هخامنشی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -15‬راهب کلیس��ایی ‪ -‬از القاب امام دوازدهم‬ ‫شیعیان‬ ‫تراویدن ‪ -‬اب چشم‪ -‬صدایی در موسیقی‬ ‫‪ -5‬سپرده ها ‪ -‬خالی از هر چیز‬ ‫‪ -6‬قربانی بی گناه ‪ -‬فیلمی از رسول مالقلی پور‬ ‫‪ -7‬عموی عرب ‪ -‬مظهر روشنایی‪ -‬تهمتن پهلوان‬ ‫‪ -8‬می گیرند تا پرواز کنند‪ -‬تمام و کل‬ ‫‪ -9‬افس��ار اس��ب ‪ -‬ح��رص و طم��ع ‪ -‬از عناص��ر‬ ‫شیمیایی‬ ‫‪ -10‬سرباز نیروی دریایی ‪ -‬میوه جاذبه یاب نیوتن‬ ‫‪ -11‬مقامی در سفارت ‪ -‬اماده شده‬ ‫‪ -12‬اص��ل هر چیز ‪ -‬به ج��ا اوردن فریضه دینی‪-‬‬ ‫نوک مثلث ‪ -‬شراره اتش‬ ‫‪ -13‬بالندگی ‪ -‬یک نوع سالح جنگی ‪ -‬پول فلزی‬ ‫ روشنی بخش سوزان و یار پروانه‬‫‪ -14‬سنگینی و متانت ‪ -‬نشانه کاال ‪ -‬پیروان ‪ -‬سوم‬ ‫شخص مفرد‬ ‫‪ -15‬مثمر و مفید ‪ -‬باغ انار‬ ‫محس�ن جالل پور‪ ،‬فعال‬ ‫اقتصادی‪ :‬اقتصاد ما «اقتصاد‬ ‫توزیعی» است‪ .‬از منظر اقتصاد‬ ‫سیاس��ی می��ان دو پاردای��م‬ ‫«بازتوزیع» و «توزیع» تفاوت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫دولت های رف��اه برای اینکه‬ ‫م��ردم را از رفاه بیش��تر برخوردار کنند‪،‬‬ ‫بای��د مالی��ات بیش��تر بگیرن��د‪ .‬در این‬ ‫پاردای��م «ب��ازی مجموع صفر» ش��کل‬ ‫می گیرد؛ به این ش��کل ک��ه اگر فردی‬ ‫چیزی به دس��ت اورد‪ ،‬چیز دیگری را از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫یعنی در این گونه اقتصادها‪ ،‬از بخشی‬ ‫از نس��ل فعلی مالیات گرفته و به بخشی‬ ‫دیگر داده می شود‪ .‬اما در اقتصاد سیاسی‬ ‫مبتنی بر توزیع مناب��ع در ایران‪ ،‬گرچه‬ ‫ب��ازی مجموع صفر در جریان اس��ت اما‬ ‫حق نس��ل اینده گرفته می شود تا نسل‬ ‫فعلی به رفاه برسد‪.‬‬ ‫ب��ه ق��ول دکت��ر مس��عود نیل��ی این‬ ‫ش��اید تکان دهنده ترین رفتاری اس��ت‬ ‫ک��ه واقعی��ت همگرای��ی نس��ل م��ا و‬ ‫سیاس��تمداران پوپولیس��ت این زمانه را‬ ‫عیان می کند‪ .‬نس��ل امروز هم بدجوری‬ ‫فریفته سیاس��تمداران زمانه خود ش��ده‬ ‫و با کمک انها دارد حق نس��ل اینده را‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫م��ا داری��م ح��ق فرزن��دان خ��ود را‬ ‫می خوریم تا رفاه بیشتری داشته باشیم‪،‬‬ ‫در حالی که پدران ما کار کردند و ثروت‬ ‫افریدن��د و ب��رای ما رفاه ایج��اد کردند‬ ‫اما م��ا داریم برعکس عم��ل می کنیم و‬ ‫سیاستمداران پوپولیست کمک می کنند‬ ‫تا م��ا بیش��تر و بیش��تر ح��ق فرزندان‬ ‫خ��ود را بخوریم‪ .‬سیاس��تمداران برای‬ ‫خرید محبوبیت دو کار می کنند؛ نخست‬ ‫اینکه ب��ا وعده های توخالی فرودس��تان‬ ‫را گ��ول می زنن��د و دوم اینک��ه هزینه‬ ‫کس��ب محبوبیت خود را از جیب مردم‬ ‫امروز و از سهم نس��ل اینده برمی دارند‪.‬‬ ‫مدت هاس��ت که دادن وعده ترجیع بند‬ ‫بیش��تر تبلیغات انتخاباتی در ایران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی فردی که از یک‬ ‫شهر کوچک و دورافتاده پیروز‬ ‫انتخابات مجلس می ش��ود‪ ،‬با‬ ‫دادن وعده های توخالی هزینه‬ ‫رقابتش را از جیب مردم ایران‬ ‫برمی دارد‪.‬‬ ‫ه��ر ب��ار ک��ه انتخاب��ات‬ ‫ریاست جمهوری برگزار می شود‪ ،‬نامزدها‬ ‫س��طح توقعات مردم را چن��د پله باالتر‬ ‫می برند‪ .‬ج��ای دوری نرویم‪ .‬رقابت های‬ ‫انتخابات��ی ریاس��ت جمهوری در س��ال‬ ‫‪ ،۹۶‬میدان رقابت انتخاباتی نبود‪ ،‬رینگ‬ ‫مزای��ده افکار عمومی برای کس��ب رای‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ای��ن انتخابات همه ش��عارها حول‬ ‫ح��راج منابع کش��ور می چرخی��د‪ .‬بازی‬ ‫منصفانه ای نیس��ت که ثروت چند نسل‬ ‫را خ��رج حکمران��ی و خری��د رضای��ت‬ ‫یک نس��ل کنیم‪ .‬معنی پوپولیس��م مگر‬ ‫جز این اس��ت؟ کوته بین��ی در دورنمای‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ .‬م��ردم م��ا پی��ش از‬ ‫سیاست های توزیعی‪ ،‬سختکوش بودند‪.‬‬ ‫به س��ختی تالش می کردن��د و از منابع‬ ‫و درام��دی ک��ه خلق می ش��د‪ ،‬مالیات‬ ‫می دادن��د و در اداره کش��ور س��هیم‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫پایه تخریب منابع از زمانی گذاش��ته‬ ‫شد که دولت ها با استفاده از ثروت نفت‬ ‫و برداش��ت بی روی��ه از منابع زیرزمینی‪،‬‬ ‫تمامی امور را در دس��ت گرفتند و همه‬ ‫چیز را به خود و به نفت وابس��ته کردند‪.‬‬ ‫متاسفانه سیاس��تمداران نیز منابع را به‬ ‫ابزارهایی برای خرید محبوبیت و کسب‬ ‫رای بدل کردند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬سیاستمداران از توزیع‬ ‫کیک س��خن می گویند و وعده تقس��یم‬ ‫می دهند‪ ،‬در حالی که دیگر کیکی برای‬ ‫تقسیم وجود ندارد‪.‬‬ ‫ل حاض��ر توزیع‬ ‫چی��زی ک��ه در ح��ا ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬س��هم این نسل نیس��ت و از‬ ‫سهم نس��ل های اینده است‪ .‬در حقیقت‬ ‫ما داریم دس��ت در جیب فرزندان خود‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫براس��اس اخرین امارهای س��ازمان ملل در سال‬ ‫گذش��ته میالدی‪ ۹۶۰ ،‬میلیون نفر معادل ‪۱۳‬درصد‬ ‫س��اکنان ک��ره زمین از ‪۶۰‬س��الگی عب��ور کرده اند؛‬ ‫جمعیت��ی که س��االنه ‪۳‬درصد به تع��داد انها افزوده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این رقم در ایران حدود ‪ 5‬درصد جمعیت‬ ‫است و براس��اس پیش بینی برخی جمعیت شناسان‬ ‫تا س��ال ‪ ،۱۴۳۰‬س��هم ‪۲۴‬درصدی از کل جمعیت‬ ‫کشورمان را به خود اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نسبت درصد جمعیت سالمندان‬ ‫در کشورهای اروپایی بیش از سایر نقاط جهان است‪،‬‬ ‫به طوری که در اروپا ‪ ۲۵‬درصد جمعیت را سالمندان‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬افزایش جمعیت سالمندان تا جایی‬ ‫پیش خواهد رفت که براس��اس گزارش های سازمان‬ ‫مل��ل تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪1429‬خورش��یدی)‬ ‫حدود یک چهارم یا بیش��تر جمعی��ت تمامی نقاط‬ ‫جهان به جز افریقا را س��المندان تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود شمار س��المندان تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫(‪ )1409‬ب��ه ‪ ۱.۴‬میلی��ارد نف��ر‪ ،‬ت��ا ‪ ۲۰۵۰‬به ‪۲.۱‬‬ ‫میلی��ارد نفر و تا س��ال ‪ ۲۱۰۰‬ب��ه ‪ ۳.۱‬میلیارد نفر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫گرچه ای��ران در بازه زمانی موس��وم ب��ه «پنجره‬ ‫جمعیت��ی» ق��رار دارد ام��ا از این تح��ول جمعیتی‬ ‫مس��تثنا نخواهد بود‪ ،‬چراک��ه حتی در صورت حفظ‬ ‫میزان موالید در کشور‪ ،‬این گروه جمعیتی به دوران‬ ‫س��المندی خواهند رسید و نیازمند دریافت خدمات‬ ‫اجتماعی ویژه ای هستند‪.‬‬ ‫شهال کاظمی پور‪ ،‬استاد دانشگاه و جمعیت شناس‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!